Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
3.66 MB
2006-08-15 09:53:03
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
724
7135
Rövid leírás | Teljes leírás (630.61 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1875. május 35-43.szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


V , 1877. május 3-ta.

Tlienbatodlk évfolyam.


A lap iseUeni restit
ZALAI IOZLOHY
elíbb: .Z AL A-BOMOOTI KÖZLÖNY.1
UNatétlir:
j p«dif a kiaddhoi bénaaatTS
4 fal i
a haaabot petitaorbaa
NAGY-KaMZSa
7, aiaaodMor 6 a minden
totabbi tor irt 6 kr
Bérmeatetleii laralek eiak >>mtrt mankatar-■aktái fogadtatnak a!.
Kesiratok visra uam tudatnék.
KTILTTÉRBEN soroniint 10 krért ti
tatnak fal.
Klaestari ilUUk aúadeo II tfjaa kirdatasart kalOn í
30 ki. fiaeuiidS. l
N.-KanlzMVár«s helyhatóságának, nemkülönben a „ii.-aa.lMaJ kereskedelsml a lz*rbank", a „n.-kanJisai Ukarékp^nitár", a „xalameryel általános tanítótestület'1, a ,n.-kanlra*l kintal-neveló eg-yestlrt", > „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanlzsai kilválasrtmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalma lap. "

Meghívás.
A .nagy-kanizsai kisdedaeveli egyesi-let' éri rendes köigyfllését 1877. é v i májns 10-én délután 4 órakor tartja a uidor-ntczaí aj óvoda helyiségében.
T a r g }• a k:
a) A választmány éri jelentése.
b) Az alapszabályok 1 á-ik §-sa sze
rint kisorsolt következő 10 választmányi
tag helyett uj választás, vagy a 17-ik §.
szerint újbóli megválasztása: Schreyer La-
josné, Darás Gusztáváé, Gyfirffy Jánosné,
Csizmadia Imréné, Eisinger Henrikné, Man-
tuano Józsefné, Hirschel Edéné, Hegedűs
Józsefné, Cbinorinyí Gézáné és Berecz
Imréné.
c) Alapszabályok módosítására kikül
dött bizottság jelentése.
d) A pénztárt felülvizsgáló bizottság
jelentése.
e) Netáni indítványok tárgyalása.
Van szerencsém az egyesület alapító,
rendes és pártoló tagjait a szives megjelenésre tisztelettel felhívni, megjegyezvén, hogy a választmány külön egyes meghívók kibocsátását nem rendelé el.
Nagy-Kanizsán, 1877.évi april 14-én tartott választmányi ülésből.
MAETINKOVICS KAROLYNÉ,
Bli lk
Kanizsai jarte kör Jegyeitől.
Tekintetes megyei bizottsági közgyűlés!
az fedez-
Hazánk alkotmányos fejlődésénél fogva a közigazgatás különböző ágaiban beállt viszonyok rendezése, ezzel kapcsolatosan állam pénztárára nehezedő kiadások

hetáae tárgyában hozott törvények legnehezebb része az adókivetés elkönyvelés- és szükség esetén annak végrehajtása a jegyzőkre, mint a községek jogai végrehajtójának ügynökére bízattak; ezt igazolja az 1876. XV. L ez., melynek 11. §-saazadó-kivetést, 35. §-sa az adónak elkönyvelését, 40. §-sa az adónak esedékességét, 42. *$-sa az adónak végrehajtását és beszedését rendeli el.
Tekintetes bizottság!
Midőn a múltban a községi- és körjegyző csak az adókivetés előállításira volt utalva, midőn annak kivetését és végrehajtás utjáni behajtását az állam közegei teljesítették, akkor a jegyző csak egyesek adó-elirására, a történt befizetések elkönyvelésére volt utalva, most azonban a hivatkozott törvény s ennek alapján kibocsátott miniszteri rendeletek, királyi adófelügyelói és számos községi végzések által az adóügy kezelése körül előforduló minden teendők teljesítésén felül a közigazgatás, igazságszolgáltatás, illetékszabási hivatal, adó- és katonanyilvántartási eljárás körüli teendők ezer és ezer teendőivel van elhalmozva.
Nem kétli a kanizsai járás testülete, hogy a tek. megye bizottsága ezen teendők teljesítéséből jegyzőkre nehezedő súlyos teendőket figyelembe ne venné, nem kétli, hogj' ezen súlyos teendők végrehajtását figyelme tárgyává nem tenné akkor, a midőn a kormányzat gépezetéhez legszükségesebb anyagszerek előállításáról van szó, hogy akkor a jegyzői testület kérelmét tanácskoz-mánya tárgyává nem tenné s azt méltányos elintézés alá ne bocsássa.
Mely kérelme a jegyzői testületnek oda járul, méltóztassék a községi és körjegyzők

állásaihoz a teendík arányáhos képest segédjegyzői állást rendszeresíteni B exen álláshoz esedékes tuetés megállapítását kegyesen foganatosítani, s annak végrehajtásával az illető szolgabiró urakat megbízni.
Mely kérésünk megújítása után hódoló tiszteletet öröklőnk — s maradunk a tek. megyei közgyűlésnek alázatos szolgái kanizsai járás jegyzői.
N. Kanizsa, 1877. április hó 28-án. Fülöp Mór, kjegyző, Dénes Ferencz jegyző, Svertsits Domonkos körjegyző, Stingly Károly körjegyző, Kőnnendy Sándor, rjegyzó, Ferenczy János, ids-komiromi jegyző, Ta-labér Gyula, kjegyzó, Gazsy János, körjegyző, Hofer Ferencz, kis-kanizsai jegyző.
Zalamegye
törvényhatósági bizottságának J. Ü977. évi májút hó 7-én és jolyUUva tartandó rendes közgyűlésében felveendő tárgyak sorozata.
Aliapáni jelentés a törvényhatóság állapotáról.
Az állandó központi árvaszéknél elhalálozás folytán üresedésbe jött egy ülnöki — s a lemondás által üresedétbe jött megyei Isi aljegyzői állomásoknak válaastás utján betöltetése.
A megyei közigazgatási bizottságnak 187(3 ik év végéig terjedő időszaki jelentése, a köaigazgatás uaazes ágainak állapotáról.
A nm. mk. vallás a közoktatási ministerium leirata, melylyel leküldi néhai Caákos György assófÓi elhalt r. k. tanító Özregyének stüt. fiutra Máriának nyugdija*tatása iránt benyújtott folyamodványát, első tokban ie«nd6 elintézés végett.
| A nm. mk. belügymínista-inm leirata,
Surgoth János szentgróthi lakosnak hegyrendőri kihágási Ügyben 7486/1876. «. a. kelt megye-kösgyuléai határozat ellen köz betölt fe, folyamodvány a tárgyában.

gynUtari l«int, as tii felaao-lamiási búottaág megtlakiUw tárgyában.
A magú m. k. b«logvniiaail«rium Uirata, melyben tudatja, hogy a Zalamegyére néaie alakítandó adófelaiámoláai biaotuág elnökévé Svastiu Bánó, helyettes elnökévé pedig Farkai Dávid urakat nevette ki.
A nagyméltoaágu mk. belttgvminiaalsr 9373. H. rendelete ai 1870. XLU. t. 28. §. értelmében megalakítandó törvény hatósági büott-tág megválaaitáaa iránt leeodú elólegn intél-kedések értelmében.
A nagyméltóságu mk. kösiaunka és köa-lekadéai miniasteríum 48Ö6.SS. leirata, melybsn as atfentartáai alapban muUtkoso hiány fedezésére kért segély megnem adatbatáaát tudatja.
A földmiveiés, ipar és kereskedelemügyi magas m. k. ministterium leirata, a f. évi lótenyésztési jutalom dijkiosttás helye és ideje iránt.
A nm. mk. belügyminiszteri 12,976. ss. rendelete as 1876.XIV. t. ca. érdemeben alakított kösegésiségi körök módosítása érteimékan.
Csnkelter JóaBeí m. számvevő Br jelentése, mely mellett Skublic* Zsigmond m. f4-pénztárnok ur Zalamegye báli péaztáráaak 1876. évi bevételeivel és kiadásairól vezetett számadáaát megrizsgálva felterjessti.
Czukelter Jóssef m. számvevő ur jelentése, mely mallett Skubhcs Zsigmond m. fópénztár-nok ur Zalamegye utépitésseti alapjának 1876. bevételei és kiadásairól vetetett számadását megvizsgálva beterjeszti.
Skublics Zsigmond m. íópénstárnok árnak az atfenntartási mfitárgyakral876. évre segélykép engedélyezett 2000 frtról szóló számadását a Csukelter József m. számvevő ur átvits gálta, felterjeszti.
Sknblics Zsigmond ro. főpéoztárnok ar álul, ■ megyei betegápoláni alapnak 1876. évi bevételei és kiadásairól vezetett számadását Czukelter József megyei számvevő ur felterjeszti.
Ugyanannak a méter alap 1876. éri be-véteiei és kiadásairól szerkesztett számadását m. számvevő ur. beterjeszti.
Pest Pilis Solt Kis Kun megye közössége az Ausztriával kötendő vámszóvetaégét a bank-TÁRCZA.
Az én világom.*)
Bokán iné*t, axeuvsdélyt Unnia., S némi « riltowó életűt; A ■KÍnbácba jiruak, btuag árnyban Lii*» mindMt » deaskák felett; Ai éo ■xinhásam a uagj t«rmí«*t, StintAlak *i 6gbolt ét h»sr«k ; Éu«kMu5k » Tidám madárkák ; KfitilUocxos a p<Sk éa lef^ek ; Aa érairt mag logttflbb ■sioben Játo Ka itt uját telkemet föltárom.
Hokm pintért, kincsért jf 8»badaágok dobják gyakran ctl;
Az én kioetem, mit fBgg«tlen birok, T^ixta üntuilat a njafodt k«*b«l ; A aapasfár tíaatM *x«p sraaya Mind tajém ■ ai *xtut holdriláff ; A virágok r&fjogó aarmatil Nekam miadmeganeyi KJÖngyöt ád; A f«lhSk&«k pirol biborf«nye Éa a Ulsk gaadag asép reminj*
Sok*o bír, dicsCaég után járnak, Sok ötért kü.d rAgig életéit; ■ U, sljg éli túl a air halmát £ ottan húoy el, mint a bolygó (í>oy ; As éo diojSaégem, bogy iw «n U K világbaa UreniUniny ragyok, Egj ki. reue a na^y rmnáwwigKek, M«ly caodáa, flrök fénytan ra^yeg. Hogy aa Urnák ragyok *gy •**$; Mint a kia bogár, ragy a nap t«nye I
MAJTHÉNTI FLÓEA.
") UuUtráoy koasonu kfiUSsSak aajto alá r»n
U ojabb kfllUmenyeikől, ai*lyMk jo»eé.l»« M
uobom (orditutik. Smtk.

A gyonirati (Steno^raphU) haszna.
(Folyt, éa vége.) ,
Hogy ezen eroa telki elfoglaltság (testileg ípso faclo elvan foglalva) az észt és értelmet mennyire nrositi, * ennek mekkora hassna van: az nem szorul bizonyításra.
A mondottam okból szükséges, hogy, — míelött a gyorsíró nyilvánosan föllépne — (ir-jon bár a privát életben bármily jelesen) kisebb közönség elölt, s meusyire lehet, estre vétlenül kísértsen meg valamely beszédet leírni egésf terjedelmében. ( Legal kaim aaab bak-nak bizonyultak erre nézve as iskolai előadások.) — A tapasztalai bizonyítja, hogy as ily első föllépés még megszokott és kisebb közönség előtt sem sikerül; a kezdi gyorsíró ugyanis oem szokván mag a gyorsírásnál, illetőleg a nyilvánosan tartott beszéd lestenographálásá-DAJ előforduló, — föntebb említettem — különös állapotot: eleintén ide oda kapkod, s ast sem tudja, melyik ásót írja hamarjában; de ez csak rövid ideig tart (egy-két kísérlet kell hossá) ás nemsokára, — ha a kezdet nehézségei el nem kedretleniték, a mint nem is szabad, hogy elkedvetlenítsék, mert hiszen minden keidet e világon nehét — a legnagyobb nyugott sággal és könny üdséggel uralkodik axónokja felett!
A gyorsíró, (szorosabb értelmében) már foglal kosásánái fogva szokja meg e nagy fon-tosságu és ssép közmondást: ,Eile mit Weile" követni. — A stokáa pedig — mint mondják
második természetünkké válik; a kivána
toa, hogy mindannyiunknak ilyesmi váljék természetévé!
Fogalmazvány oknál, nagyobb levelesé-

seknél, neresetes nraoks olvasásánál megbecsülhetetlen hassna van a gyorsírásnak.
Tudjuk ugyan, hogy a gondolkoHác menete as individiumok •serint nagyon külön-boxö; egyik*máaik pl. mnesse tal hal adja a harmadikat stb. de a közönséges irás meg a leglaatubb menetű gondolkodáshoz képest ia, sxerfölött lassú és nehésket. — Kern állítják különben ast sem, hogy a gondolkodásnak olyannyira gyors men«tét a stenographia segítségéve) követhetjük. — De erre a gyorsírónak nincs is ssftksóge! Mert a gyorsíró osak a .hangos gondolkodást8 *) írja, s többet nem is tehet; ezsal pedig brr is, képes ia egyenlépéat tartani.
Kz okból, fogalmazványoknál aserfelett nagy hassna van a gyorsírásnak. — Híg a közönséges irás oly unalmasán lasau, miszerint könnyen és nem egyszer történik meg, hogy inig egy jó hoaasu szót leírunk, as alatt sokszor a legsaebb gondolataink röppennek el. s megesik nem ritkán, hogy sviassajö>hetleaol.a — Vagy, ha ilyesmiktől egyátaljában óvni akarjuk magunkat, nem marad egyéb hátra, mint, mindaddig szépen mondogatni magunkban as illető ssót, vagy mondatot, míg as egé-«et le nem irtuk (a közönséges írással.)
Természete*, hogy égessen másképen van ex a gyorsírással. — (Föltéve, hogy as illető ebben tökéletesen jártas.)
Stenographiai levelezéseinknél annlén tetemes idAt, • fáradságot mentünk meg; de másrészt ökonómiai (pecuaia és matéria megtakarítás) szempontból is, sokkal cxélaserübb a sUoographiát, mint a kösAaaéges írást bass-
*) Bangó* gosJo)kodat — t ■'■■«.

nálnunk levelezéseink — s egyéb jegyiete-inknél.
Ami pedig a nevezetesebb munkák olvasását (t nem: a regényekét) *) illeti: ez mindenesetre mivelődéeünknek egjik elkerül hetetlen, a nélkülözhetetlen föltétele; de en nek ígaaán áldáateljes hatását csak akkor érezzük, h* a kivonatolásról meg nem feledkezünk ; erre vonatkozólag szintén akként kell nyilatkoznunk, hogy a iteoogrsphía a kösönségea írással szemben hasonliihatatlan előnyben, s kiszámiihatatlan hassonban részesít bennünket.
S hogy e hasznod, s oly nagy fontossággal bíró kivonatoláttt oly kevesen használják, én nem tulajdonítom másnak, mint a nehézkes ét lassú kösöoségee írásnak. — Vagy, ha mégis készíttetnek ily kivonatok a közSnségea írással, ezek koránsem felelnek meg — hiányosságuknál fogva — a követelményeknek.
Hátra volna még, bogy részletesen ki* mutassuk: minő és mennyi hasznot nyújt a gyorsírás egyeseknek az élet különböző helyzeteiben éa ágazataiban ; minthogy azonban itt ia nagyban és egészben a gyorsírás hasra a a föntebbec kifejtettekre redukálható : csak egy-két esetre szorítkozunk.
A középiskolai tanuló, — ha az alsóbb osztályokban elsajátította a gyorsírást, a felsőbb osztályokba érve, — D*gT haszonnal alkalmazhatja azt: nemcsak a föladott házi és is-
*) A mÍT«,8d»ai factorok kSaSl én len károm
Irt a r*c*ayt, eaakaogy Qgy esnek, mint amtak, ki
ami ohraasa, igen ,it*atiued«l tB-nek kM
lesni-, különb»o tfibbet árt, miot haauáL — Saiooa,
bogy Bapjaiakbaii n*» ig«e mn«tieaas»datta-«at a
rAgénysk! D« meg ÍB rao a .látottja"! K A.

agyi megállapodásokra vonatkozó törvésyja* v aj latok emem fogadáss iránt a képviselő bit-ho* ÍDtéteti feliratát pártolás végett megküldi.
KlkÜldöttségi jelenti, a lendvanempthi uradalmi erdőkre nézve Hercseg Etsterhisy Uiklós panasza folytán a aegyei kozigsagsUii bizottság álUl elrendelt ■ teljesített vizsgálat eredményéről.
A megyei közigazgatási bizottság előterjesztése, *z 1876. 28-ik t. ez. 8. §-a által elrendelt állandó* népnevelési bizottság alakítása és szervezetének szabályrendelettel leendő megállapítása tárgyában.
Sümeghvároe képviselőtestületének folyamodványa, egy hordó hitelééi tó hivatal felilii-tatása tárgyában.
N&gy-Kaaiwa vároe tanácsának jelen tóee, mely mellett N. és Kis-Kanizsa városok kosos képviselőtestületének az ottani mértékhitelesítő hivatalra vonatkozólag hozott határozatát fel térj esi ti.
Az állam kezponti mérték hitel esi tft m. kir. bizottság átirat*, melyben a a. kanizsai mértékhitelesítő hivatal réstere stsilitott minta mértékekért járó 1337 frt. &H kr. megküldését kéri.
Légrád község elöljárósájrának folyamodványa, melyben »« ottani képviselőtestületnek a szabad sör, bor, pá.inkamérés: nemkülönben a mészárosok, korcsmárosok ée pecsenyesütők-töl at általak levágott twarvasmarhák és sertvések után saedetoi szokott illetékekre, nézve hozott határozatát jóváhagyni kéri.
Komárváros kösaég elöljáróságának folyamodvány*, melyben a> ottani temető nagyob-bitása tekintetéből szükségessé vált birtok vételhez törvényhatósági jóváhagyást kér.
Vranteics Károly Bzolgabiró ur jelentése, mely mellett törvényhatósági jóváhagyás végett bemutatja Stridó köasép képviselőtestületének a kősség talajdonát képezett s a stridói 36. számú telekjegys/>köoyvben 95. hr. szám aí*lt feKett ingatlan eladását kimondó határozatát.
A megyei gazdasági egyesület átirata, melyben a használatára átengedett belatínczi megyei kertnek eladását s a befolyandó vételárnak a za.a-egerssegi egyesületi kert nyagyob bitáaára történendő étengedését kéri.
Nagy-Kanizsa város tanácsának jelentése, mely 1 jel beterjeszti Nagy és Kis-Kanizsa városok kötosÜKTÍ bizottmányának a varos tulajdonául szerzett 90 fH öl udvartér vásárlására vonatkozó határozatát, törvényhatósági jóváhagyás végett.
Küldöttségi jelentés, Andráshida s több községekre nésve a örvény rendelete iskolák felállítása tárgyában teljesített eljárásról.
Küldöttségi jelenté*, a németfalusi szőlőhegyben létezd korcsmának közbiztonsági te-kit,étből leendő betiltása végett benyújtott kérvény tárgyában teljesített vizsgálatról.
Jankóvica József h. szolga bíró ur jelentése kíséretében beterjeszti néhai Leanyák Márk alsóvidovecii r. kath. tanító özvegyének nyugdíjaztatása tárgyában telvett jegyzőkönyvet, a vonatkozó*felsserelvényi iratokkal együtt. -
Ádám József szolgabirtj ur jelentése, mely-lyel beterjeszti Tóth Ferencz • Kánlor Márton badacsontomaj. lakosnak, mint községi megbi
kolai töladványoknái nyújt neki a gyorsírás sok előnyt és hasznot, hanem az iskolai előadásoknál is.
Tudjuk : legyen bármily jeles a maga ne-mében'ejfcjk-másik tankönyv, még sem olyan, hogy a tsfár magyarázatát, fövilágositó ara-vait nélkülöehetŐvé tenné. — Az. ügyes ée ta-pinUtos tanuló egyes jeles tanárainak ilynemü magyarázatát saját hasznára és előnyére igen fölhasználhatja és megörökítheti, — * gyorsírás segítségével. — Mert hiába, csak igaz ama latin közmondás: „Verba volánt, scripta maaent"! Hogy mennyit és mit jegyezzen föl ily kép: az saját belátásától, s Upin Utosaágától függ.
A kivonatos írást illetőleg sokan azt mondják talán, hogy erre a közönsége* írás is alkalma*?! — Én erre határozottan ,nema-mel felelek. — Föntebben röviden már kifejtettem, hogy a közönséges írás mennyire leköti ügyei műnket, s mily gyorsan röppennek el a stép gondolatok, egyik mondat a másik után, mig mi egy hosszú szó kiírásán baj-molóduak. — Akkor igenis, elegendő volna a közönséges írás is ily kivonatos jegyzetek készítésére, ha a magyarázó tanár magyarázata kösben minden nevezetes tételnél és mondatnál hallgatóit ezekre nemcsak hogy figyelmeztetné, hanem, ha ezeket 1 in a n (a közönséges írás lassúságához mérten) tollúkba is diktálná. — Ez pedig — a mennyire legalább én tudom — nem történik; de nem is történhetik, mert akkor bizony szép keveset magyarázhatna a tanár! (Ami megint csak kár volna!)
Amit a középiskolai tanulókról módot-tu&k, ugyanaz áll, csakhogy sokkal nagyobb mértékben a tud. és mn-egyetemi polgárokról.
Hegy a uellem- kertjében megőssült, fiatalkoruktól fogva a tudományos buvárlatoknak élt tudós egyetemi, s mű egyetemi tanárok •tóadásai miij becsesek és érdekfeszitök: leg-iakább tudja, , érzi az, ki őket hallgatja!

zoUaknak folyamodványát, s neTezett község részére vásárolt kovács ház vétele tárgyában kötött szersódés jóváhagyása iránt.
Vraotaits Károly szolgabiró ur jelentét*, Jancsekuv.es Márton slridói néptanítónak további taz-itói alkalnasUtABttfiilyUBTisflMTont nyugdíj kérvén ve beszüntetéséről.
Alsó Dombom kösség elöljáróinak folyamodványa néhai Hirschler Qyula által as ottani népiskola javára hagyományozott 1000 írt. tőkének a község részére zálogjogi biztosíték mellett leendő fel vehetem tárgyában.
Kovács János szolgabiró ur Jelenteié, melylyel beterjeszti Murakeresstur, Kollátsseg község képviselőtestületének a vaspálya részére kisajátított köslegelőtér váltsági áráoak kiadatja iránti kérelme Urgyában felvett jegyzökönyvet.
Vrantsits Károly szolgabiró ur jelentése, m*lylyel beterjeszti a felsómihályoveosi farához tartozó kisközségeknek a stridói körjegyzőségből való kilépése s önnálló körjegyzőség alakítása tárgyában felvett jegyzőkönyvet.
Legrid mesÓváros bírójának kértAmye, melyben a vasúti indóházboa verető na. utón lévő árviz áltai elsodort fahíd he1 vébe ideiglenesen készített hajóhíd költségeidé fedezésére 439 frtot kér a> ntfeuUrtási alapból kiutalványozni.
A raposkai vizvetető csatorna megvizsgálására kiküldött bizottság jelentése.
Eger vizén épüh vizievezető alagcsatorna megvizsgálására kirendelt küldöttség vélemé-oyes jelentése.
A magyar történelmi társulat a megyét felszólítja, hogy a társulat, alapi tó tagjai sorába lépjen.
A Mura folyó álul Goricsánnál okozott rongálások megvizsgálására kiküldött bizottság jelentése.
Keszthelyen egy második gyógyszertár felállítása iránt Keszthely mezóváros által be küldött véleményez jelentés.
A zalamegyei államutskra 1876 ik éviben szállított kavics számbaviteléhez kiküldőit Pr-n sinszky Pál m. főmérnök uti naplóját az abban felszámított kiadások utalványozása végett a közigazgatási bizottság átteszi.
Az 1876. XIV. t. esnek s törvényhozó : testület álul leendő felfüggesztése vagy meg szüntetése iránt Söjtör község álUl beadott kérvény.
A nagy méltóságú m. k- közmunka s közlekedési min liter álUl a vízi épitkesések folytán felmerült vitás ügyek tárgyában kiadott ; 2939. számú rendelet.
| Szigethy Lajos ssbiró ur. jelentése 01-
; tárcs, Beesehely, Poia, Egyeduta, T-Szent-
Márton, Tótsserdahely és Petrí-Vente községek
bátraiékos közmunkáinak f. é. május hóban
leendő leszólgáluthatása iránt-
Töreky Károly volt szolgabiró s nemesvitai lakosnak ujabb folyamodványa, melyben az általa 1867 ik évben foglárlaktanya ée fogházul bérbe vett helyiségért járó házbér összegei a megyei pénztárból kifizettetni kéri.
Bács-Bodroghmegye közönségének átirata, mely mellett az 1876 ik évi XV-ik t. ez. •fíí-ik szakssza azoo intézkedésének, mely sze-
S íme, azon szellem kincseket, melyeket nagyrabecsűlt tudós tanáraink, (mondhatni nagyobbrészt: félszázadon át) hangya-scorga-lommal gyűjtöttek, — össze — és fölkuUtva minden legkisebb zeget-sugot — kénen az őket hallgatók elé tárják : a gyorsírás segítségével pedig lerakhatjuk, megörökíthetjük és a magunk nzellemmuveltségére fordíthatjuk ezen összegyűjtött kincseket!
Kell e ennél nagyobb haszon?!
Itt is sokan a könyveket hozzák fel U-lán ismét, de feleletem erre is csak a föntebbí, azon hozzáadással, hogy : vajmi kevéssé ismerik ilyenek as egyetemi előadásokat!
Beszélhetnénk továbbá arról, mily haszonnal alkalmashatná a trvszéki jegyző, különösen a bűnvádi eljárás terén a bizonyítékok és perbeszéddk fölvételénél a gyorsírást, továbbá, hogy mily jó szolgálatot tehetne az ügyész s a védőügyvédnek, * parliamentok és más tanácskozó testületek tagjának, valamint az e g y-házi szónuk- s a tudósnak stb-a gyorsírás, de ezeknek egyenkénti részletesebb fejtegetését nem látjuk szükségesnek azért, mert az előbbiek uUn, — hosszabb bizonyításra nem is szorulnak.
Ennyi nem — anyagi haszon fölsorolása után megemlíthetjük ast is, hogy hazánkban is lassanként a gyorsírás anyagi keresetre is nyújt eszközt.
„Tudjuk ugyanis, hogy miniszterek, orssággyülési képviselők és magas állású hivatalnokok hazánkban is mindinkább foglalkoztatnak fiatal embereket gyorsirókul olykép, bogy jelentéseket, parlamenti beszédeik tervezetett vagy magánleveleiket diktálják nekik oly gyorsan, mintha ások tartalmát elbeszélnék. — Mig a gyorsíró astán a közönséges írásba teszi át steno^ramm-ját, addig as illető magas állású férfiú azon helyzetben vas, hogy 5 - 8-siorU megtakarított

rínt a 100 frtot s azonfelül fizető adózók adójukat as adóhivatalnál tartoznak fizetni, — to-rvényhatóságilag leendő megváltozUtása iránt a képviselőházhoz intézett feli I-K tát megküldi.
Nyitramegr* közönségének átirata, mely mellen nyelvünk éa nemsetiségiink fenntartja érdekében a képviselőhashoz iutésett feliratát pártobU végett megküldi.
Nagy-Várad város közönségének átiraU, mely mellett az 1K68. évi XXXVIII L czikk módosítása tárgyában a képviselőhAzhos intéztet feliratát pártolás végett megküldi.
Somogy megye közönségének átirata, melj mellett a közigazgatási hatóságok előtt tett hamis tanaságnak, mégis a közigazgatási hatóságok álul lesálngolt tárgyak «lsikkaszU-sávsl elkövetett zártörésnek a kémülŐHen levú bünfenyitő Codexben a bűntények sorába le-endö felvétele itánt as országgyűléshez intézett feliratát pártolás végett megküldi.
Alsó Fehérmegye közönségének átirata, mely mellett a scolgabirúi hivaUloknak as ujabb kfingazgatáa követelményeihez képest törvény-hat>>ságilag leendő czélsserübb szervezése végett a belügyminiszter ur 6 nagyméltóságához intézett feliratát pártolás végett megküldi.
Vasmegye alispán! hivauláoak átirata, melyben tudatja, hopy Herczeg Mostennvo örökösök restéről a Vasmegyébeo létesítendő árvabáz javára 45000 írtnyi alapítvány tétetett.
Zemplénmegye közönsége a keleti bonyodalmakkal szemben elfoglalt álláspontra nézve a m. kir. minisztarelnökböz intézett feliratát megküldi.
Somogymegye közönsége, a hagyatéki tárgyalások körül tapsazUlt hiányok orvoslása iránt a nm. mk. belfigyministeriumhos intézett feliratát pártulás végett megküldi.
Bodics Gábor és neje Kovács Katalin dabronczi lakósok folyamodványa, melyben a nevezett község tulajdonát képező s általak megvett ingatlanok eladásához torvényhatósági jóváhagyást kérnek.
A megyei küzígazgutási bizottsAgNagy-ós Kis-Kanizsa varosoknak 1877. évi közös és magán költségvetés tervezeteit illetékes intézkedés végett átteszi.
tv-Kanizsa vároe tanácsának, a helyben mérőkészülékek használatiért befolyandó bírság pénzekre vonatkozó jelentése.
A Upolczai malom csatorna ellen beadóit panasz megvizsgálására kiküldött bizottság jelentését beterjeszti.
Jfagy-KanUsa, 1&7. aprii 28.
A Popper-Men ter pár tegnap városunk hsutevolee-ja álul a zsúfolásig telt ház előtt tartott hangversenye egyik disslő gyöngye ac ez idén kínálkozott múélvezeti kincshalmas-nak és műér tó közönségünk bizonyára hálaérzettel emlékszik meg arról, *ki folyvást iparkodik monoton életünkbe érdekes, oly ritka és nagybecsü változatosságot hotni. — Értjük ez alatt a múltkor is általunk dicsérettel felemlített Ollop Imre urat, kinek újból e helyütt is
és aránylag sokkal drágább idejét más munkálatokra vagy pihenésre, felüdülésre fordít-hatja."*)
Fővárosunkban is már több ügyvédi irodánál s közjegyzőnél alkalmasnak gyorsírókat, mig Bécsben alig van nevezetesebb ügyvédi iroda, hol ne alkaláásnának gyorsírót.
Örömmel cosjsjUUlbatjuk, hogy a női világ is érdeklődik s gyorsírás iránt, a mennyiben basánkban is többen megtanulták már a gyorsírást 1
Végül,hogy s gyorsírásnak a parlamenten kivül is mily nagy hassnavehetősége van, idézzük egy jeles lérfiunak, Molineux-nek nyilatkozatát, melyet barátjának, Locke philoso phusnak 1693 ban tett: .Akarom, hogy fiam s gyorsírást megUnulja, ha nem is oly tökélete-w*1» bogy sebes szónokok beszédét röptében leírhassa, do mégis oly mértékben, hogy saját cséljaira gyorsírni képes legyen. — Higyje el, uram, s gyorsírás ép oly hasznos képesség, mint bármely más, melylyel valamely üzleti ember, vagy tudós megbarátkozhatik. — Én gyakran fájdalmasan éreztem, hogy ezen művészetet nem bir>m és gyakran vult alkalmam észrevenni, mily tetemes hasznot hajtott as másoknak *
Azon óhajjal rekeaszük be szerény csikkünket: vajba a gyorsírás szép és hasznos Ulál mánya hazánkban is mielőbb méltóbb pártolásban részesülne as eddiginél s hogy mielőbb elfoglalná nálunk is azon tért, melyet elfoglalt már Angliában s as amerikai egyesült államokban, hogy ne csak mint melegházi növénynek hazánk lakosainak c*ak egy kis r é s ■ e, hanem az Összes művelt közön-Bégünk mielőbb éréssé jótékony hatását!
Bpest, 1877. április 23.
KKLE ANTAL.
•) L. Markovit* mknjT. a. k<U

elismerést ss»Ta«ak.j, ■•*! - .*DietJpt * dicséretremél tónak!"
Édes befolyással batolt már maga Mester-Popper aazsiony keJlémdus, ssefetetreméito jelensége reask: ő namcsak a múzsák nsgy leikentje, de s szépség isteinője által is váto-tettítt dus gondnokságba.
JáUka iiftgy hatalmat varáxsol ki haag-■sjsréWl; pffianatnyira édes sene, angyali zeog-sés: hol óriási mennydörgés — *« «g*>k minden villámai össaeesküdnek a termeszét ellen — hol ismét a nsp «• -xirri* franvsugaraivá válik — melengetíen é« kedvesen mosolyogva. — Kis kezei nyibdbes&éggel röpdosnek tova a bil lentyükön a hanggyöngyöket pazarlólsg tsórvs a gyönyörködő hallgatók kosé. — Aki ilyenkor hibás billeoiésre les — hej! az bizony sokáig leshet. — Szóval Mentor Zsófia ura hangszerének a hatalom legtágasabb értelmében; kifejesésteljee zenéjét azon felüt a DÖi kellem és bájsaaág mellett férfias tüzesség tökélyesiti.
Popper D. — tini fenséges nő férje — előttünk soesés tünemény. — Isjr hangok — vnint a minőket & cello-jibol kicsaf — kimond-hsUtlan érzést idéznek elő és teljesen rab ipába verik az embert. — Játéka quasi elektrizál, részint amnytiszU és énésteljes dallama álul, részint pedig csodalatos magas foknyi virtuosi-tásának nsgy elegantiája áluL Játéka köaj-nyüdsége és gyorsasága, a vonó finom kezelése, mely néha néha lélekzetként érinti a húrokat és ezeket alig elképzelhetően halk vibratióba hozta — mindez aligha múlható felül mis é)Ö teremtmény által.
A közönség zajos éljenzés- és viharos Ups-ban nyílvánitotU elragaduUsát. — Férj és nő folyvást ismételten hivattak ki.
AI áluláaos lelkesfiltség tetőpontját éite el Liszt Ferenci „Magyar HbapsoéUá" ja Popp általi elOadasáná) s valóban magyar zene- ^ Crösus-unk boldog lehet, ha érzelmei visszaLük-rözésére a gondviselés ily erőket teremtett.
A magyar eritika itt kiválólag a túlzott-ságig fejlődhetne, hiss a cello természetsreríHs^ magyar hangszer; a cello vig hangja magyar rajongásnak, szomorú zeogzése honfi sirásoak, hon fi-fájdalomnak oly hű. visszatükrösője.
Ki tudná ama benyomást méltó színekkel ecsetelni, melyeket a két művész haugsteréből kiparanosol ?
Kreket csak hallani, bámulni képes az ember — a toll ettói csak ssegény — távoleső áray, hiu semmi!
Ifj. SINGER SOMA.
Tárgyaló-terem.,,, ,.,„.;,
A Jolyó évi május hó folytán a nagy-kanizsai kir. Itün/enyitö törvényszék előtt a következő biinperrk tárgyaltainak; ugyanis:
llljui 3-án.
1. JUUM* Ádám ejleoi sul^oi teetit^rt^si M
2. V*rg> Pál *• tánaell«iú lolítjiniügy
ben II. biróeágt Ítélet kihirdetéee.
3. N«gj J»noi elleni HttlAbáDtalmaiáai
üdvben III. bír. it hirdetéa.
4. Pfthocsavagj Boctkor Látzló elleni
er^slakos oerai kdaoaülés iránti büap«rben vég*
tárgj^Iás.
Uáj u • 4-én:
1. Krautz Antal és tárBB elleni sulfoetM-
tieértesi ü^jben végtirgyalás.
2. ^z^ke János elleni, a védtörvéoy meg-
iránti bünügjbva v«Ktárgjalás.
3. Horváth lHalombé£) látván és lána
elleui sulvoa tes'.is(>rtesi — biinperbeo III. bi
róaági ítélet kihirdetése.
4 Pahocsa Lánlö és tanai elleni tolvaj-lási ügjben II. bírósági ítélet kihirdetése.
5. Weisi Ödön elleni tolvajláaí ügyben
Tégtárgyali..
Májú. 11 én:
1. Halasi István és társai tolvajlási ügyé
ben végtárgyslás.
2. TisláriU Dorottya és tárma elleni gyer-
mekgyilkoMági ügyben és ebbrni b&nréstesség
iránti büoperben vé^tárgyslás.
M áj us 12-én:
1. Hidlobi Ferenci tolvajláu ügyében vég
tárgyalás.
2. Molüár vagy Zsirkit Jáno* ellrai gyuj-
togatási ügyben II. bir. ítélethirdetés.
3. Vida János elleni jövedéki kihágás
iránli ügyben ítélethirdetés.
4. Smolek J&kab elleni agyanason ügyben
ugyanas.
5. Tarandek Pál ellen ugyanabban, —
ugyanai. ,
M áj u ■ 17 - én: !
1. Kuiú László elleni Ogyben II. bir. (
it kihirdetése. j
2. Molnár Mihály Jóiaef és tina tolvajláti i
ügyében vé|rtárgyalá«.
3. Saűty Oyőrgy és társai haiird játéi"
«"k ügyébea.
Május 18-án:
1. Paaovica Ferenci elleni súlyos testi
sértem agyben végtirgyalát. .
2. IvancseviU Iván és társai elleni beto-
rém lolvajlási agyben végtárgyalás.

Május 24-éa:
1. Bdsse JŐsKfsúlyostostisértö1 elleni fi>y-
Wn III. bir. it. kihirdetem.
2. Öreg Balassa JÓSMI ót tanai tol v aj 1 ás
iránti ügyben ugyaaa*.
3. S«W Zsíros György és táraa elleni
bet. tolvajlási Ügyben végtárgyalis.
M á j u A 25 - é n:
1. Ssabi FWSWM éitára* «Uaai, * T*d-
törvény rnegsiegése iránti bűnügyben II. bir.
ítélet kihirdetése.
2. Kovák András és társai elleni tolvajlási
en ugyanas.
3 Mai ti Lénárd né elinni hamis esküvési fagyben végtárgyalás.
Kiadta: ZALAY LAJOS.
Jegyzék
azon bünperekröl, mélyek a zala egerszegi kir. törvényszék büntető osztályának 1877. évi május hó első Jelében tartandó nyilvános ülésein eiöadatnak u. m : Május4-én:
1630/B. 876. Ss. 1. Bttki (rícakó) János .••lyos toetisértéa miatt vádlott elleni ügyben végtárgyalás,
1578/B. 876. S*. 1. Tóth Jóssef és társai •olyos testisértés miatt vádlottak elleni ügyben rég tárgyal ás.
69tyB. 877. fis. 1. Ssabó Jóxsef toivajláa miatt vádlott elleni ügyben végtárgyalás.
765/B. 877. L. t. Pecsenks György a sz. 1. Kovád Trésai tolvaj la* miatt vádlotuk elleni ügyben végiárgyslás.
M áj us 11-én:
1823/B. 87(i. S«. 1. Mik alá* Erese Szeres Ittráoné és Kámán Ferenc* tudva lopott tárgyak megvásárlása miatt vádlottak ellepi úgy-ben végtáigyalás.
W2/B. 877. Sz. 1. Batsó György csalás es zártöréssel, továbbá: csalás báni bünrésses seggel vádlott Csapó Anna, mégis hamis okmány felhawnálásávai vádlott Klein Jósseí elleni ügyben végtárgyalás.
575/B. 877. Se. I. Kovács János lefoglalt tárgyak elsikkaeztásával vádlott elleni Ügyben végtárgyalás.
636/B. 877. Sz. 1. Takács Gábor súlyos teetisértésael vádlott elleni ügyben végiárgyalás.
737/B. 877. L. t. ttites Német István, Baráth János, és Kis György, továbbá Sz. I. Nagy Ádám János, Németh Vera, és Molnár Mari, betörésen toivajlás bűntettével vádlottak elleni ügyben végtárgyaláa.
Eszmék a gcepticus világból.
Vannak, kik fanyar képpel nézik Aus tria-Magyarorsságnak mostani politikáját.
Meg kell jegyexnünk. hogy a helyes politikának lényegét uerintünk az érdek a nem az érzelem képezi.
A felületesen bírálón»k gyenge ssemei öl Alt a dolgok sokszor más alakban tűnnek lel, mint axok a valóság tükrében mutatkoznak.
Helyzetünk kétségen kivüi igen komoly, de épen ecért most hübele balázsokra semmi szükségünk sincsen.
T;gy látszik, a jogos téren álló támadott nem tog sikerrel mérkőzhetni a túlnyomó erejű erőszakos támadóval s hogy tulajdooképen a lámadntlnak netání veresége fog majd csak a nagy az e rü drámának nyitányul aaolgálni.
Auntria->lagyarorazág, — csak a ctir azon szavát, hogy neki minden néven nevezhető hoditási tervek kizárásával, — csupán humanitárius czéljai vágynak, — hajlandó honorálni, — se tekintetben erejének teljes Öntudatában, elmegy a végső1 határokig, — de ha mégis a maszka fegyverek diadalmas előmenetele folytán, — a czárnak asava páraként rlenyészeud, ha az ártatlanság meie alól a ló* lábak kinyujtatai fognak (mi nagy valószintt-t>éggel agy is lesz) akkor Auatría-Hagyaror-»zag nyomatékosan megteendi azt, mit érdekei kivánanduak.
Valóban a musaka viaelet egy nagy nemzethez merőben méltatlan ! Híre való az ax urokos képmuutásV 0 ad erkölcsi iecskéket, kinek saját háza előtt több seperni vulója van, — mint akárkinek másnak !
Másnak asemében meglátja a szálkát, magáéban a gerendát sem.
Ason vaksága pedig épeo különös, — hogy nem álalkodik még az értelmiségnek ste-raébe is port hányni- — Baront a scomsaédházba ott vadul gazdálkodik s ezt jognak nevesi. — A nemzetközi szerződésekből gúnyt üs, — aa egész emberiségre rárivall: „Sic voloMciubeo." Állítja, hogy a kereszténység védelmére siet! No de senki sem hívta! S megr*oet ha a valódi kereszténységet, éten muszka keroutényaég után kellene magitélni! Minden igaz kerena-ténynek elkellene önmaga előtt pirulni. Mi tagadjuk, hogy Henctikoffok, Muraviewek, lg-nanev sat valódi keresztények volnának. Ilyeneket a kereszténység nagy alapitója a bemásolt koporsókkoz hasonlított, melyek felnyittatván, rondasággal teljesek. Esek a muaska manifestmnbftn a jogot, egyenes lelkfiséget bi-

tóiár* ítélt**, — az igassáffot osak ajkakon hoi dozxik, — ssivök pedig a ragadmányr* van irányosva. — Peren Dalia pánslár üzelraeik Európát folyton os* n fenyegetik s fegyverben tartják, ni képesi elsze^énvédésünknek s tengere*-Iámításainknak fő kutforráaát. — Ily óriási büohalmas után, — a* égnek méltó haragja ■ boszuja nem h*g elkésni.
Helyi hírek.
— A törők küldáttfiég hazánk síivó-
ban, a fóvároiiban van. L-irhatlan lelkeswiéWl
fogadtattak. Hálás érzelemmel üdvözöljük mi
is űket, kik Bsabadságharczunk földönfutóit
test véri rs sseretettel fogadták, mig benn a ,ke-
reaatényaég védői* bitófákat állítottak fel a
népszabadság s polgári erény ünnepeltjei sza
mára. Isten hozta kedves vendégeinket! Legye
nek eserszer üdvösölve 1
— Május első napja r*g»*lén Grünbaum
lenekara kösxoototte a tavaszt a foutcsában; a
tavasz azonban hideg, aaeles és komoran vála-
saolt.
— A nagy-kanizsai fógymn. ifjúság
a gymn. zene- és énekkar javára 1877. május
5-én a .Szarvas" ccirafi vendéglő nagytermé
ben zártkörű s tánccczal egybekötött zene- é#
dalestélyt readec. A> meghívó miara át nem
ruházható és annak előmutatása mellett b^lépti-
jegyek Tilthatók május 5 én est« a pénatár-
nál. Belépti dij 1 irt. Felüiüzetések kössonet*
tel fogad Útnak és hírlapilag nyugtáztatnak.
Kcsdete T'/j órakor. Műsor: I. Nyitány, Ros-
sini „Sevillai borbély" dalművéből. Előadja a
fógymn. zenekar. II. a} A kápolna Kreutser-
től. b) Kar Flotov. .Stradella" dalművéből.
Előadja a főgymn. énekkar. III. Kettős, zon
gora és harmoniumra. Gounod „Faoat" dal
müvéből, Ketterrr és Durandtól. Előadják Be
rec* I. és Maywald J- urak. IV. Magyar nép
dalok. Előadja a f«'gyran. taoekar V. Éld sso-
bor. Vörösmarty Mihály tói. Szavalja : Csempess
K. VIII. oszt. tanuló. VI Vouós négyes, Call-
tói. (op. 139) Alegro és Andante változatokkal.
Előadják: Bem* I. Maywald J. Wencsel R.
és Grossmann I. arak. VII- Magyar suite,
Gobbi II. tői- Zongorán előadják Stocker A.
VII. oszt. tanuló éa Berecz I. ur. VIII. Kar
Verdi TroTstore dalművéből. Előadja afŐgymn.
ének- és aeookar.
— Magyar színészeink három utolsó
előadása zsúfolt ház előtt történt a mégis, mint
halljuk, deficittel távoznak városunkból. A tár
sulat nagy sigy nagyobb jövedelmet hozó helyre
volna szükségük.
— Witt fHU&p felolvasása. A n. kani
ssai közönség ugy látszik nem a legnagyobb
érzékkel bir a nyilvános felolvasások iránt ■*-
akár jó idő, akár rósz idü, mindig csak van vala
mi ürügy és kifogás az elmaradásra. Witt Fülöp
árnak a villanyosságot tárgyaxó és kísérletek
kel egybekötött physikai értekesése — mely
m. april hó 29 én a tűzoltó egylet pénztára ja
vára, 20 krnyi belépti dij mellett a vároehás
nagy termében tartatott — mig nagyobb bal
sorsban részesült, mint az utóbbi időben rendé-
tett néhány felolvasás, mert a közönség erre
csak igen kis Bzámb*D jelest neg.Mint halljuk,
az összes bevétel 12 ín néhány krajezárra ru
gott és igy a jótékony Czélra mindössze — a hir
detmények árát levonva^-- legfeljebb 9 frt foly
hatott be, a mit ugy a tűzoltó egylet, mintázol*
vasú miatt csak nagyim sajnálhatunk. Witt ur,
ki agy látszik igen szép készültséggel bir a phy-
stka terén, meglepő biztonsággal kezeié a tár
gyat és a bemutatott kísérletek a nedves idő
daczára is jól sikerültek. A jelenlevők feszült
figyelemmel hallgatták mindvégig az érdekes
és tanulságos előadást, melynek befejeztével
az előadót megéljenosték. Amint értesülünk,
Witt urnák szándéka ugyan e tárgyból
éa padig az érintési villanyosságról még egy
második értekezést tartani — szinte jótékony
czélra — mely, reméljük a közönség részéről
majd nagyobbb látogatásnak fog örvendeni.
— Láttunk mai számához van -mellé
kelve egy korszerű mú megrendelési ive, e lap
szer késs tőségének vKonstantinápolyig ó& viasza*
czimu útirajza második kiadása. Felhívjuk U
olvasóközönségünket a mü pártolása a terjesz
tésére. A mü disses kiállítása becsületére válik
Wajdits Jóssef ur nyomdájának.
— A nagy-kanimsai tivti önsegélyző
szövetkezet derék elnöke, illetőieg igazgatója Bftrtha Ignács ur eltavoztával helyébe az igazgatóság egyik tevékeny tagja Grandpíerre Károly, lapunk munkatársa válaszUtott meg.
— GyáttMMr Plosszer Ferenci apát-
kaaoaok temetése Veszprémben nagy részvéttel
történt, a szelidlelkületü s minden magyar ügy
iránt lángoló lelkesedéssel viseltető főpap porai
nyugodjanak békében. Áldás emlékezetén !
— Kádat Rudolf kir. tttnácsos és
gyÓrtankerületi tőigazgaló ur múlt szombaton
Nagy Kanizsára érkezett. A népnevelés láng-
buzgalmu bajnokát Isten hozta körünkbe!
— Hymen- 0«Wr Ede Vasmngye szülöttje, jelenleg Kolozsvárott egyetemi tanár jegyet váltott Graner sala-egerssegi orvos leánya, Hedvig kisasasonynya).

— Balmt0n-Füred és Siói ok kötótt a
„Kisfaludy" gozos májai 1-tŐl 2O-ig csak sser-
dia és szem balon köaíokedik.
— Kinevethettek Bogdán Lajos sala
tegi kir. fárásbrróaági írnok aa alsó-lend-
vai kir. ibtfósághos aljegysővé, Ziskó Sándor kir. adóhivatali tisst a sala-egerasegi kir. adófelügyelő mailé III ad oszt. számtiasite. Zárka Miklós alsó leadvai kir. jbirósági aljegyző, saját kérelmére, a sala egerszegi kir. törvényszékbe* helyeztetett át.
— A murakőtd Unitókör .-ilaastmánya
elhatározta, hogy a minísteriumtól a murakösi
iskolák számára horvát nyelven irt magyarér-
telmü tankönyveket kér, — mivel a mostaniak
államellenes dolgokat is tartalmasnak.
%— Shédey Eerencx polgárukul ai rajs-Unár Csáktornyán e napokban veseti oltárhoz M. Dóra kisasszonyt, Sttmegh egyik kedves hölgyét.
— Csáktornyáról irják, hogy m. hó
25-éo délután sajátságos időjárás YOIL— Vil-
Umlás, erős égdörgés között esett a hó éa sü
tött a nap.
— Weerolog. 80megfaről lapunk előbbi
számában közlőn gyaubirbe* kiegészítésül
még a követkecó sorokat voesszük : april hó
27-én tétetett örök nyugalomra Kiptalsmfia*
Matkovics AnUl segédlelkess. A még csak 31
éves — rövid scenvedés után kimúlt Veasprém-
egybácmegyei áJdosár, egyike volt ason egyé
nek közül,ki a nevelés mezején is buzgón közre
működött. A vég tiszteletadásnál jelen volt a
kerületi papság közül: három esperes, ti* ple
bános, a sümeghi reál igazgató, tisen bárom káp
talan, három Ferenczrendü ssersetes és számos
világi kiisérú. Legyen konnyfl a hant felette!
— Hövid hirek. A vasmegyei árraház
alapköve májas hó 1 én tétetett le. — Szent-
Gotthárdon oŐi daJegyesület alakult. — Láposy
Károly pécsi ügyvéd saiven lőtte magát. —
József fóherczeg a neje Franosiaorsságba uta
zik. - A török küldöttség érkeztekor Temes
várott a VAS ti ti permn elzáratott, az ablakok
bezúzattak s mintegy 2000 ember üdvözölte
őket. — Shakespeare 313 ik születésnapját An
gliában megülték. — Vargya* Endre tanfel
ügyelő Gyórmegyében népkönyvtárak állítása
érdekében meleghangú körlevelet bocsátott ki.
Helyes! — A „\Wrnapi Újság" Tahir bey
arcsképét köclé. — A Corvinákat, a zultán e
nagybecsü ajándékát már Bpestre ssállitották.
— A tisztviselők egylete sorsjátékának jöve
delme 10.796 frt. — A .Magyar Hírlap" na*
gyobbitott alakban jelenik meg. — Cboria in
terpellálta a kormányt a keleti háború felől. —
A tengeri halak 50*/, árleengedéssel szállítha
tók a vasutakon. — Swifrics pécsi kanonok
oronti ez. apátságot nyerte. — Berlinben ga
lambposta versejy van. — Parisban „Holtak
Lspjs* jelent meg fekete papíron vörös betűk- '
kef. — A Cambridgei angol egyetem tanárául
Dr. Szinessy választatott meg. — Albrecht fő-
horczeg Újvidékre utazott. — A Dunagősbajó-
sásí társulat Turnu Szev^rinig közlekedik. —
Versftcsen kétszer lőttek a vonatra, mely a tö
rök küldöttséget hozta.
— Háborús hirek. (Apr. 28.) A török hajóraj Poli oross lekete tengerparti várost bombázsa. — Az oroszok előőrsei megszállottak Gynrgyerót — Törökország és Persiakösti feszültség hírét megezáfolják. — Ax orossok minden török embert ösaseibgdosnaks foglyoknak jelentik. — A török manifestum tiltakozik. a háború ellen, miután az alkotmány s jog> egyenlőség kíhirdettetett, függetlenségéért küz-dentshalni kész. — (Apr. 29.) Az angol hajó-raj a földközi tengerre küldetett. — Angolsajló sserint: A u» tri a-Magyarország nem fog az oross-saal tartani. — Bismarck lapja sserint: Európa két küzdő félből fog állani még a nyáron, legfeljebb őssön t. i. orosz, porosz, oláh, szerb és olasz, szemben angol, franczia, austria-magyar-ország és a törökkel. — Szerbia fegyverkssik. — Gorcsakoff körjagj zekére a hatalmak nem telelnek. — Csernajeff a bolgárok fellásitásá-val bízatott meg. (Nem ulég volt a szerbek rá* ssedetése?) — (Apr. 30.) Az oláhok Magyarországba menekülnek. — .tzsiában as orosso-kat ismételve visszaverték a törökök- — 40 eser csrrkesz utazik a török dunai hadsereghez. —- As oroas hadügyminister ujabban egy miliő ; katonát ssereltet fel. — A sulian útra készül, helyét Edhem nagyvesir tölti be. — Nikicza a badserefchex ment Podgorícsába. — (Májas 1.) Románia hadat üzent a portának. — Widdin az ázsiai diadalok hírére fényesen kivilágitta-tott — Gyiir^yevőból menekülő 8 zsidót a ro manók megöltek, 11-et roeg»eb«sitettek. — Románia Erdély szélére vonja öasse katonáit. -
Üzenet
2329. M. Sütacgh. A többi o«n kftiöltietS
2330. V. S. I. „EC7 ki* miwuitrepia- kitW
netí*l nttak.
SSSl. S. ZaU-Efcrix*; Hflgksptak, de n*H kBxOlhetjak.
23:i2. V. 8. Fitise. íUg D«m látott toraid BPJ-Brr»od«itett«>k.
23X3- .TITUIÍ ábráöd* birdetí.be ,»i6.
23H4 Vél

Bécs, apr. 28-án: 41. 90. 36. 6. 67.
Orács, . 6. K 78. 88. íl.
Tem«srára . 87. 8. 75. 48. 65.
Érték ét váltéffthrta májú* I
5*
5*'B metaliques 5fc 30 ; b t a*w*. kJ 63.60; 1860-kialladalmikolosön 106.50; baak réssv. 763 — ; biteliatéveti résavények 138.2& ; Lostdcs 128.75: magyar földtehermeDlési kötvény 71^0, temesvári foldteWme«té#* kot rény 70.— ; soproni fbldtehermenté^si kStrény 36 — , horvát-alavoa földtAhern«ntési kötvéay —.—; esőst 111.20; os. kír. arany 606.- ; Napoleond'or 10.31 ; arany jár. 70.50 ; márka 63.15.
Felelős szerkeutó : Báttrl UjtS.
Iytititör.) Valamennyi beteg erőt és egészsé-l^et nyer gyögyHztr és iftftoéjr nél-
(202 27-30) kül a .
Revalesciére du ILtrry
0y6gytáp*zertif Londonbór.
g»4*, kfihac^s, g, ay
Dé«-, álmaÜJUMáf-, gTvage**^-, mrartTir-, vltibcff, l*»»ii<áüii*-, rér-inegnorelij', faiMibongA*-, étnélj-g*i éi bányái, »8t t«rh«*a«c folyammtáb »u, hártyalob-,
akór- loványod**, c«ús, kOisv^ny, sápkor ellen, 5kíl
28 év óta *emm4nemü betegség sem volt Mpes e ktOemm ggéas»éy< tápnemek titent-étíni • 0<Jv<i«n«k biioajal u felttSttekaél a^yniíat gyermvk*knél orromig és k5lt*éf nélkül niad«n gyomor-, idsg--, mell-, tüdS-, mi)-, mirigy-, ujikhírtyi-, «ff- <&• TMebaj fflS-, ««zkör-, oéhim d
mélakór
or ellen, bfilystt
, l
5kníl *JedelOl
ngyutiut&v caec «15nyt órdomel.
Kivonat 80,0TH) bi.ouyitrinyból gj&fjitUak-
ról. a melyek minden gf&gynvr ellen daexoltak, «s«k
kört ttUopyitványok Dr. Wonwr unirtál. Beaaki, Dr.
Anffel>t«in, Dr. CboreUnd, Dr. Campbeti, Dr. Déd* U-
Uár, Dr. Ura, C*jtl«tn*rt grófaS, Broh*a mirkioí,
U»«Dst«ÍD berctog BÍ0Dnadorf-Poalíi mioiit erein Dk ea
tabb mag-u iU*mi»emélyt5], tttuíire bertn*Qtv« b«-
küldetnek. , "
RdrUrevout kivonat $O,O(M* bUonjit-vaayból:
Kit hava t&oat aár, roidSn vi^uataitistlaB ál. [apotbaa TOIU.HI. Mell- éa idejb*jti*Q stMvedtem ujy, hogy n*pról-HApr* ■s«miitomá<t fog-y»tkost»ni, ennek kSTetkestóben Uonlásooitól huuaotb ideig háborgatva Toltam. Ekkor c*odil«.kx £«vale*6Íej-«->e>Sl ballotUm, «*t f5lh*»«DÍlUm é« bi*to»iti»win, kogj tápláló éa kellemo* Rev»ldsci«ie-ja. egy b*Ti élveseae utiü t5kíIetM«u egégMégennek ég f>rŰabfiltnek Af-tm magamat, 04-yaQDyirs.. hogy * tollat a. legea«> kílyebb rmkttii n«lkfU birom vetetni- Indit-Utra énem magam eseo aráayUg iges olcaó iiietea eledelt, miodeii asenTsdűoek mint legjobb a*ert ajáa-lani én vagyok alisstoa no Igája.
TE8CHNEK QÁBOR,
a m*t»**,ob kereakedeiroí-tAointeaet halifatoja Ax igeo aem«* de Bréb»o markmé leTele.
Nápoly, 1872. april 17-in.
Uraa I Májbetegaég kSTatkestében hít ér ótm borxanto ■orrmdáíi állapotban valtam. Nem birUm olvanü vafy irai; retaketéa fogta, el idegeimet ea vgéM* teatemet, ro*i emeltté, tartoa áltaaCianaág éi a. miodiuitalaiii idegráikódá« idestova hajtott s pil lanatra aen volt nyoftom, a mellett a legnagyobb mírrben mélakóroi valók. Sok orvoi báat el relém anélkül, hogy köncytbbflléat Mérethettek volna. Ti-keleted kéuegbeetéaekbeo ai Oo ReTAlesciére-jet4iaa«-uáltam • mait, miután három hola^piij éltam «ele kCssOoOm ajo itUosek. á He*al«*eiírs a IeffSkb el-inneréat érdemli, eg4»s<gemet tökéletesen belyreil-litotU a oly állapotba tett, hogy államomat a tirsi-aágban iam^t elfoglalhatom. Fogadj • tiixtelf or legforróbb kOMOaetem éa tétjei tÍNxteletem nyÜTinitátát.
DE BHftHÁM MÁRKtNÉ.
Y5,tJ77. as. Kölier Flórián, ea. k. katonai fel-OgydS Nag7ráradon tfidS- éa légeafi-horot, f«>«*düle* 6* mellasoraJáeból.
65,715. De Montioai* kiaaMsoojr, •measthetien-a^g, áJmatUaaáf ea aorTadáaból.
Táplálóbb Uvén a Inunál, 50-s«sr«fM «*y-kimáli a gyóaytter árét, felnőtteknél ugy, mint gyermekeknél
Plebjaeleitcxjkbeo '/, '<>" ' frf- M> *>"., 1 CMI 2 frt 50 kr.( 2 font A fttoOkr, b iost 10 frt., 1U foat 90 frt., 24 foat 36 frt. RoTaleacááre piakoták aaale— esekb«n 2 frt 60 U 4 frt 50 krrai. SeraJeeeiére Cho-culadá tlbUkbao 12 caevxér* 1 frt 60 kr., 2*-r« 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., poralakbaa 120 caéwere 10 frt — 288-ra 30 írt — 576-ra 36 ín. —
Megrendel hetA Barry du Barry & Comp
áiui, Wienr WaJMscbgatse Nr. &,
V«iaaínt minden rároa gyiiryMarláraiban Íá*té**9r-kMreskedeeeibea ; aonkivill * bécsi hl* aiiaden ▼■-d«krt> megküldi poaui ntalváuy vagy aXánvet mellett.
Pr4g€r BiU, (sstiltt Lovak Rá-
foly) gyógyttsrtárdban; Featea Török Jóssef oél; Aradon Tonss F. ÁM társánál; Debreczenben Mibáloviu Istvá« gyügyssertárában » kigyóhos ; Keséken Dávid . Gyula gyógy Mérésinél; K&saán Wondraachek Károly grógyoi., Marosvásárhely tt Fogaraai Dömötörnél; Possonyban Bsstorí Felixnél M &ÜU Ees»o gyogysx., SséketvFehérrárott Die-balla Györgynél, Supron Voga A. gyógyaa^, Temesvárott Fap Jóxsef városi gjógysseréaxnél, Újvidék GroasingerC.B. és Ernst János gyógy -sserentnél; Varasdun dr. Haltér A. gyógyss., Versecsan Fischer Móricxnál, Zágrábon Irg*i-masok gyógjssertárában. Tiss* Újlak: Boy^ko
Victor gyógysaertárában.
*) E rovat alatt kotlettért felcloeséffet »*m
vállal a 8«-r*tDRÉHJ5R ANTAL
Figyelmeztetés.
iA ikk ff
. • gyárakoak,
daaáf- ét majorok talajdonoMinak,
Egj, a meiüg»»d»»ág terén valti fontol találmány, bárkiről is ingyen éa bétmeutwm koiOljak a poatoa ain beka.ti.SM n«ll«tt,
Htrmng A I. ét Tárta
állományi éa tlgynöki tlalete Bies, I Maiiaaiüanetrajae 2 iPalaia Kíneky.) | (222 ÍO (358 l-l) I
kőbányai sörraktárában Na^y-Kanizsán, .^„W Dr K.i Kiaiaca utcza iszelótt Sörház utcza) Unger féle ház.
IÍK* aoeeaiaütó ál-, Mindennemű sör 25, vagy 50 literes hordókban és
l.ía«?\1Íw«5iT.' 25> Ta8y 50 P»lacikos IMüiban a legjobb minőségben kap-
Má7"to.b7»>rnt90Öti' ható. — Helybeli palaczksör megrendelések, házhoz szál-aik^.1 gjrógyiiiatott i ,.tTt) mjn(ier.sor jégbe hűtve és különféle minőségben esz
lr-a._i.._L /Q A G H &
alk
-6O)
(346 5-*)
közölteinek.
oooooooooooooo;
Segítséget a szükségben
boaazu harc* ntán caak O r I i c é Bndolf ■mái, a meonyiaégtan tanára éa Írójánál Bar linben, (Wilhelmatraue 127.) ulálék, kinek játékataaitásai engeaael egy (307 VI. 1 — 1)
Waíürs Jéoef kiadó-, U»- é.

esec"labaditoUak. i KleiD Ferenc*. f
ü nagy gondtól Béca, TiboratraaH ) (Aláiráa
td 15QQ. M.
(.353 3—3)
Árverési hirdetmény.
Nagr-K&niuavári>a terflUUu * folyó *TÍ &pril hó lén 13606 stám Blatt kait DirjratAlL bei Ugy minis terí reaiU.«tt«l engv&ljeutt k(Vscé(i fo-gyantisi póudd (aecU) M«da*téai jog, — m*ly a bor •* tütt atin u álUmi fogJMttáíi adó 35°/0-ának, — a martot illetőiét pedig ibolo-inmk /•lel meg — ■ mtly A bornál b«eto)itor»Bkint 45 krt, — * »Örn«l 50 krt, — ia a miutiiil 35.5 krt te«s, a Tár©« képrú«l6 toctfilet-■wk f. 1877. ifi .prü bó *1-Ao hotott, * ax 187l. XVIII. t cs. UQ. ft-áa alapuló batirosau folytán 1877. irinájai hó 8-án d. e. 10 órakor a ▼árofthác iMf? termiben tartandó k&cárT*r**4i utján » legtöbbet iférSotk — a vároai kípTU*]íte«tÜiet ut£l*goi iiWáb*fr.yi*in»k f«nnt*r-táaa mellett folyó évi májua bó 16-től egén I87Ö é»i decm«mb*r hó Sl-ij terjed5 időre husoaberbe adatni fog.
HirSl ax árrsreloi atáadékotúk oly fetbiráau) MtauUeUiek, hogy ax árv«r£*i felte Ulek alolirt ráro*. tiató«ág t*nic*lormében májai bó 1-tdl kadre oaponkínt a hivatalos Arákba., ét pedig d. e 9-től Iií ig é* d a. S Órától 5-ig negtekioüiertk
Költ Kagy-Kaaiűáu, 1877. évi april bo 21-én.
A városi tanács.
Önkénytes birtok-árverés.
H4a*i Chernél-Mayer Joirfina oldalOrBkfee. álul msghataiiaasoU éa a* eg«r«egi kir. torréayaték végmíaÍTei ii feljogoaitott h«t«a bi*ott-tág árrareanifogja :
1. Zalamegyíben, Qóg4n(jtn, cserépuindeljlyel f«d«U Ukbá* é*
acámoi gaadaaagi «pfli«ttel ellátott 37, bold beUSMg, 2l«, 1200 oigy-
Mftg &)«■ bold bnaa termS § tán tó told ét 10 búid háromamor ka»álható
ritbSl álló tagositott a 35 éter írtra b^cjfllt birtokot folyó évi májss hó
14-én t ha kkkor a becsár meg nem igértetuek, jomn* bó 11-én, nic-
, 4*nkor 10 órakor.
2. Bttmftgh«a, a t-áronháeiuál a nyiriaki Ugovitoti * 44 «*er frtra
b«ctBlt birtokot, melj áll : két lakhác, igeu *<.k gudaaági épBletbBi, $'/,
hold bcUStég, 118 bold ■Unt&fSld, 126 bőid ré: í. 176 hold erüS £a
Iaf«15b51, Saneaen 425*1, 1200 (MM holdból - május bó 15-jo, eaeUeg
ja Dini bó 12-én délsISn 10 órakor.
3. Ugyanott *• npaoakkor a aajoefh! határban a> flleOi*rí áaiÓsi
éfllSbeo fekro tagoaitott 91'4 bold iiiotóföldet é» r«t«t — a kOio«-
■igbaa Ur? 36 hold «rd3 á« |U.g*lÖ éa a k5f»jlÓb5l járó UlotSaággel
•Ö*»t, M*l]T«k Bs»«aea lOO^frtra ráírnak beciüWe.
4. A t«m«tfi ntra daW »Ü frtra becsült 2 bold földet.
Ai árreréj keidetc «lStt a becsároak l/lu-«d réssít bistoahékki-p»u Utenni, a vételárt pedig négy egyéni5 résslotben 1878-ik é»i mája* hó 1 »5 napjáig lefisetai kell.
A többi feltátelekst Sfimegben, t. Oeb Lásiló urnái lehet megtudni.
Kelt Caab-Rendeken, 1877. april bó 32-én.
Barcza Sándor,
(555 t—2) a hetes bizottság elnöke.
886. sa.
(356 2—2)
Árlejtési hirdetmény.
A pouonj-varasdí állimútoo lerg 243-ik n. mor»-iserdxh«lri Uar« bid kijaritáw « nigjnUltaiágs küinmiiki éa ks>lak«d<ii miniit.rinio Íolj4 <TÍ »prilii h6 2367. tuimu m«g». rondtletércl 5010 frt 70 kr. S»-
l iélltt
j p ; .óbol l»jté1 fog utua
m»l7T0 • rilUlkoui nindékoidk uu} biratnak ><(. hojj «« arlejUa kmi réutri'éa Meiíre gi«{iikai • fcntlitelt 5n«et 5°|„-v«l mint báut piutel dliMák, mely rillilkoiá. „Miben 10«L bi.tonlíkr. Int kiégj-
i "11
li
ái iriabeh «]inl«tok 1877 íii nija> hó 16-is jj j
fo(adutnak el, esekben sí sjáaUtterS neve, Ukftu es pelfmri áltia*
poato kitdő t&bbá il ól kid i61i
E.»n hid kij»>(tá«« miinl. bistotitáu tekintelíbSl .lólirt biraUl
irodijábu foljó 1877 íri mijui hó 16-án rjgjeli 10 inkor .rá.b.li
•íánlUok «lfoj«di»í»«l píroiolt n;ihinoi ..óboli lrl»jté1 fog tutuai
m»l7T0 • ilUlki idékdk } bik h lU
pf
kiirandó axon Miodékotik.
( , j ,
xt61i
poatot&o kite«Ddő ; tor&bbá iiimmal es nóral
elengedéa, nelyért eien maokálatokat elvillalD
kiljdS é h k
y iodék g
végre, hojr a ksluégretel t.rro betekiiitotte ■ bogr a ko-l»olegel feltételek UTUlmat ismeri, ezeket elfogadja.
Ai ajanlatokból a rallalati SatKg 10"/„-je kéupinaben, T»gj magyar alUmpapirokban csatolandó.
A terr, költaégretée éa kOUtalegea feltételek aKIlr. hinul irodi-jiban a aaokou bivatalot órikban megtAkiathAtSk. Zala-Eferuegen, 1877. aprilii bó 26
Zalamegyei magy. kir. építészeti hivatal.
Tárcsái fürdő.
Tij-css t. m*gyar-osztrik-stijer határ közelében, Vas-megyében fekszik, öt órányi távolságban Szombathely magyar nyugati vasúti állomástól
Vasat tartalmazó forrásai és fürdője kitűnő hatásnak, különösen a vérszegénységből származó minden betegségek, idegrendszer xavar nőknél és férfiaknál, a légzési és emész-tén szervek idolt hurutja stb.
A fttrdi orvosa: D r. T h o m a e. Május 21-tól janim 15 ig és aogostos 1-től szeptember 15 ig leszállított imái.
(357 1—6)
Az idény megnyílik májtu 21-én.
A fürdői felügyelőség.


Fönjoremény 17Í.000 mark nj Demet birodalmi
érték.
A ny#rpy a komány réssérAl kexeskedu-tik.
SzerenCM-jelentés.

Falbivá*, a bantwnii kormány részéről kezesketf-
tetett (352 T. 2 6)
nagy pénz-lotteriából
rrrtló •> íremén) rLbi-ni rnitvrvéHrr, mrlvnél
7 miUio 470,000 birod. mark
biztosan nyerendő.

Exeü cléUKerQeii taerTesett pén« tott«>riának. tprvixerOirg caak 79,MK) aorfjegyre alapitütt nyeremények kiiTetkfz^k 1 nyc-remény .SWÍGII'Í 375 000 bírod m«rk, kuloul.< 250.000. 125 000. 80,000. 60 0*0. 50,0«0. 4a 000 36.800 , 4-,.,r 30 000, - 25 000. 4 uer 20,000 28 s<or 15.000. 12000 --. 10,000 i'U-nor 8000, éa SM*. K!-si..r 5000 éa 4000 ?<« szur 2500. 2400 és 2000, <15-aaör 1500,1200, > IMI 13L.» .K,f 500. 300 » 250, 250«l..«er 2oa 150,138,124 éa 120, 14SS9-Mer 94, 67. 55, 50. 40 éa 20 birod. mark mely nyeremények néhány hó alatt T oazülj-lian blztM«l elváltnak;
Ax oltfi nyereményhuaas hatéM|llat állapíttatván meg é* ára
egy *gé*% eredeti sorsjegynek caak 3 frt 40 kr.
, «1 , ' . , 1 . 70 .
, negyed . . „ - . 85 .
t kwmáiy reuMl k«zrak«at>t>tt aredetl Mrtjefyek {•« tiltott
ígérvények) a vételirMk kiraM«t«Ma, kétz^éaibaja) vagy aj«tU-
■taJváiy attjavail MtiMéH awllitt általam még * laftávelikki vt
•ekekre n Ix'kaldetnck.

Minden taegreDii^ló az ere leti sorajegygyel egyult egy, a kormánycummel ellátott ját>tz>kervel tfjfyei, a butáa utáu pedig hiratalns □yereménykitnutatást kap

A nyeremények kifizetése általam közvetlen és szerény titoktartás mellett intéztetik el.

BaaV* Megrendelések akár postautalvány, akár készpénz bérmentve beküldése, akár pedig ajánlott levélbeni átszármaztatása mellett eszközölhetek
MeerendeléHkket a köiel álló hui
f, é. május hó 15-ig
mindeoki teljes bUalommal fordulhat
Sámuel Heckscher sen.
bank- és váltó-Uzletéhez Hamburgban.

Az 1876-ik évi szegedi országos ipar, termény és állatkiá.Ktáson érmet nyert
kehpor,
mint vérjavitó, hizlaló étekpor, kenés bántalmak, vérbajok, pnffadás, kólika s hasonló bajok ellen igen hathatós szer, lovak, szarvasmarhák, juhok, sertvések s baromfiak szamára Valódi minőségben egyedül kapható 80 kr. oszt értékben Beszédes Gynla gyógyszerésznél D.-Vecsén (Pestmegye), Thallmayer B. és Társa uraknál Budapesten, Die-balla György gyógysz. urnái Sz.-Fehérváron, Kosnyay Mátyás gyógysz. úrnál Arad, és Wajdits József urnái Nagy-
(260 5-12)
Tekintetes Beszédes Gy. urnák.
H i d j á n, jul. 2 in 1876.
Tisztelettel megkérem t. ci. urasagodat, síiveékedják a hid jai gatdaaag réssére 25 csomag .kehport" küldeni, affélét, me lyet a tolnai uradalom réstere a birkák vérnyava-I T á j a ellen küldött,
A küldést haladéktalanul teuék magtenni, stb. Kén Sftolgija
SZALAY ISTVÁN, kusnár. Tek. Besxédea Gy. urnák.
Ercsi, sseptember 4-én 1876.
Legjen Mires a juhoknak aionbiioDyoa vérbaj elleni porból a kevermesi uradalom — Csaoádmegye — aaámára is 50 adagot a peat aradi vasút Lukóebila állomásira Prokop Antal tí»attartö ur cximén utánvéttel mihamarább küldeni.
KRIKQEK PÁ1,
fdkormáDTaó. T. Beszédes Gy. ornak.
Igen kérem, legyen dives nevem alatt posta fordaltival
utánvét mellett egy csomagot uon porból küldeni, a mely ba
romfi betegség ellen oly jónak bisonyult. Agg-Smt-Péter, 1876
november hó 10-én. GÖTTMANN TÓTH BERTA.

.
Hirdetmény. }
Legfelaőbb megliagyáa folytan eaennel aieginditUlik a jótékony caélokra aaánt
M-ik magy. kir. államsorsjátek,
melynek tlsata jövedelme 3 eaáa.ári éa apoatoli királyi feleégének 1876 é»i májna bó lS-án kelt legíel.Sbb elbatároaiaa folytán a gyogyitbatlan. de köare».Uya. elmeieMgek emámára íel-állitaníó ápold, javára fog fordittatni. E aor.játék Caaua, 3334-ryel mcgillap'toU nyereményei aa alább kOietkexö játékterv
aserint 200,000 forintra ragnak is pedig : aa I főnyeremény 100UOO írttal o. é a II. főnyeremény 3O0ÍI0
írttal o. é.
2 nyeremény 6000 írttal 10.000 írtban o. é.
10 „ KlOO „ 10.000 „ „ „
30 „ 500 „ 10.000 „ „ „
100 „ 100 „ 10.000 „ „ „
30o „ &0 „ íe.ooo „ „ „
300Ü ior -nyerem. 10 „ 30.000 „ „ „
Jí husáa visauvonhatlanal 1877. évi jun. hó 4-én USrteaik. A sorsjegy ára 2 frttal o. e. van megállapítva.
Sorajegyek kapnátok : a lottoigaagatóaágnál Badapeaten (ÍOTámépület) ; valamennyi lottó-, só- éa addkitatainál i a legtöbb poataJiivatalaái ; éa minden váróéban éa aeveeeteaebh baiy-aégben felállított aorajegyároló kosag«knéL
M. kir. lottoigasgatriság.
BndepeatMa, 1U7T. éri aaárcsiaa Sl.én.
' 1(314 4-6) Metusz Alajes,
' m. kir. osztálytanácaoa éa lottoigaagstó.
(Utánnyonaáa sem dijaautík.)
Hirdetés.
Zalamegyében, a szigligeti határban az Eger, vagyis
Kapolcs vizrn fekvő három kereka felfilcsapús :
malom
az 1878-ik évi január hó 1-tól kezdve 12 egymásután következő évre haszonbérbe adandó.
A kibérelni szándékozok ajánlataikat f. évi június hó
15-ig levélileg báró Puteáni Géza úrhoz Szigligetre, utolsó
posta Keszthely, beküldhetik. (354 2-S)
M

Csak akkor valódi,
ha minden dobos csimtapjáo ■ ■» és ai éa .tnkssorofliCott ctéftm rao
y
BÜoletS biráaági ítéletek Umételten ejjem mephi-miíittatiiit; ntírt úv« inte itváo/ok vigjtrli** eiien, minthogy j\to
conaUtÁitik ciégom é. réd a, k5*oo»é{et *% tlyeu bftini- cik ámításra r«no«vk acá-
lepecsételt eredeti dsbsz ára I frt t. é.
Valódi minőaégben ai x-a<el j.iölt cségeknél.
CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL.
^^ A legmegbiabatobb önsegéiygS azere a asetivedo emberíaégnek
| miudeu belaö éa aOl.S gynladásnál. a legtObb betegaég allaa, aaia-dennemü aebtlések, fej-, fnl- éa íogfájá«. régi aér>.k éa nyílt aal>k, rákíekély.k, (linók, laemgyuladáa, mindennemű bénoláa éa aéruléa alb.
ellen.
(vénekben használati utasítással együtt 80 kr. s. é.
ValiMi
lüaégben a f-tel jelolt cxégekaél.
OLL SELDLITZ-PORA.
IORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ
D(
Krohn M. és társától Bergenben (Norvégiában.)
Kaen balmáj-aairotaj valamennyi, a kereakedelemben elofor-
dalé faj kücctt a. egypdali, mely orvoei r.élokra ba.aualh.to.
Ara I üvegnek használati utasítással együtt I frt e. é.
Valódi miooaégbm a *-gal jelolt elegeknél.
Raktárak: N. - K a n i a a a (X) Pritgrr Béla gyógy, (xf) BoMoberg Jou. (x) Peaaelkofer Jéaa. (x) Boaenfeld. Harca (x) Dorner 8. C a á k t or n y a (x) OOBCI L. v. gydgy. Kirád Bematsky A. gyógy. Eipoi-v á r (xf*) Kobn J. (x) Schroder Sándor gyógy. Kaproacaa (zf*) Werli M. gyógy. K 5 a a e g (x*) Caacainovica lat. gyógy, (x*) Kfittel Ist. gyégy. Keasthely (x) Sehlelfer A. (x) WOnacb F. Körmend (rt) Ráb Jáa. Saoabatbely (x) Pillieh Ferenc gyógy. 8oproa(x) Meaey ind. gyigy. (x) Molnár L. gyégy. V a r 5 e ae («•) Béea II. gyógy. Bánok-Sa.-Gy8rgy (x) Píbie gyógy. Zágráb (x)Mitlkack *- tyógy (x) Irgalmaaboa gyógy. vx) Hegedd* Oy. gyfigy. (x) Perklet Jáa. gyógy, gaalonak (x) Schwarx Goeatár gyogyat^rtárában.

C
IRfiP DáPI Iliin •Cr™«»en FlorencxbSI boia. inur rAULIARU, •»« vénúautó h.^ m,.n
-■- álulábaaiamert, 1 üreg 1 frt. _ 1 ládácaka 12 üveggel 10 '""'' ■—•---1-áiy»yll valí bekülMae msllett, bermenlf.
A. cs. k. udvari szállító, Bécs,
(261 19-52) Tochlanber, 9.

NAGY-KANIZSA, 1877. májas 6-án.

38 UE

Tizenhatodik évfolyam.


! EMtntetláf. I egén é»r.. . S frt.
A l«p nelleai rissst illett kOtlenéoya a
narkantőbBs, *t.7«(i rénét iUst* kaKlem«a7«k pwlia- a kiadöfaos bérm«ntT«
iatesendSk: NAGY KANIZSA
wiassiesaáz.
B^rmeoieü»o lmr«l«k c**k icm.rt nimkatar. ■aktot fofadtataak «l
Kéúratok rtsfma a«B kaldvtnek.
Hirésiéit*
' 6 ha»i»u« petiunrbtn
'továblii torért 5 kr.
NYILTTKItBEN •oronkint 10 krért *<■
Ütnek feL
Kincstári illetek minden > -Kje. hirdetítirtkillSi, f I 30 kr. I
ZALAI KÖZLÖNY
elíbb:
; A n. >v - s cp IMC OQYI KÖZLŐN "5T.«
N.-Kaniznvkros helyhatóságánalt, nemknionben a ji.-kanlzsal kereskedelmi s Iparhank", a .n.-kanizsai takarékpénztár", a „zalamegyei általános tanítótestület", a „n.-kanlxsal kisded-nevelő egyesület", a soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai külYálasztinánjs'- s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tártaImu lap.

Nagj-Kanlzuaváros képviselői filése.
— Arr. 21. -
Egyik igen nevezetes és határoznia-nyában nagy fontossága ülést tartott Nagy-Kanizsaváros képviselő testülete, mely di-sze- s dicsőségéül szolgál.
Nincs magasztosabb és fenségesebb törekvés, mint amely ftjövó nemzedék szellemi művelődésének előmozdítására iránynl, meleg elismeréssel és honfiai őrömmel üdvözölhetjük e nemes törekvés njabb vívmányát.
Ugyanis a fogyasztási adu (műnyelven accis) ügye végleges elintézést nyervén Dr. Lakv Kristóf és Eperjessy Sándor városi képviselők helyes érvelései mellett a tanács javaslata a jövedelem hova fordítására nézve elfogadtatván, a polgáriskola felépítésével veszi kezdetét. Az accis-ügy oly nevezetes jövedelem forrása a városnak, melyhez tüzetesebben is hozzászólni nemcsak érdemes-, de szükségesnek is tartjuk; egyelőre íme közöljük nagyérdemű országgyűlési képviselünk, Csengery Antal árhoz intézett elismerési okmányt:
Kagyságos képviselő ur!
Bizalmas kérelmünk nagyságodnál mindenkor visszhangra talált, mert áldásteljes képviselői működése alatt nem egyszer hárította el a csapást, mely városunkat külön-Qgyeinkben fenyegette; sötfáradhatlanbuz-gósága városunkat a hahdás terén is elősegítette s oly szellemi s anyagi előnyöket vivutt ki, melyek a Táros jelen és jövő nemzedékei szivében nagyságod mélyentisztelt személye iránt a hálás kegyelet érzetét megörökítek.
Ezen vívmányok legfényesebbéinek egyike a városi accis ügynek, — évek óta

függőben maradt s minden akadályon keresztül kedvező eredményre vezetett eldöntése. — Tudjuk mindazon nehézségeket, melyekkel ezen ügyünk küzdött; ismerjük mindazon körülményeket, melyek a jelzett ügy kedvező megoldását veszélyeztették; de tudjnk egyszersmind azt is, hogy mindany-nyiszor ott, a hol a veszély mntatkozott, csakis nagyságod hárította az elutasító határozatot, ugy, hogy jelenleg, dsezára azon körülménynek, hogy már egyszer tényleg elutasító választ nyertünk", ma azon szerencsés helyzetben vagyunk, három minister egyhangú intézkedése folytán az accis szed-hetése iránti engedély birtokában lehetni.
S a városi képviselőség szorosan be is tartotta az accis engedélyezése iránti kérvényben már kifejtett czélt, mert a fogyasztási pótadó jövedelmet nem a pótlék leszállítására, hanem első sorban is polgári iskola építkezésre fordítani rendelte, tehát anyagi érdekeink mellőzésénél a már évek elüt' kitűzött szellemi irány betartásának szentelte, s azonkívül a jövőre nézve is elhatározta, hogy az accis jövedelme közművelődési köi-hasznu építkezésekre furdittassék.
Ugyanezen képviselőség teljesen át van hatva azon meggyőződéstől, hogy csakis nagyságod fáradhatlan buzgósága s kitartása vezette kedvező végeredményhez az accis ügyet, ennélfogva egyhangúlag megbízta ezen város tanácsát, miszerint nagyságodnak a városi közönség mély tisztelete és legbensóbb hálája kifejeztcssék.
Midőn tehát a városi tanács kedves kötelességének ismeri a közgyűlés ezen ha táro/Atának ezúttal megfelelni, egyszersmind bátrak vágjunk nagyságodnak előterjeszteni abbeli alázatos kérelmünket:

Méltóztassék városunk iránt eddig tanúsított nemes részvétét és jóakaratát a jövőben is kegyesen fenntartani.
Maradván stb.
Zalamegye törvényhatósági bizottsá-nat végzése a városi közmunka átengedése tárgyában s az erre tett tanácsi jelentés tudomásul vétetvén, a mérnöki hivatal felhiva lett, hogy annak hovaforditásáról adjon be jelentést.
Az ebtartási dijak behozatalára vonatkozó ministeri engedély mellett az ebadó f. évi május 15-én életbeléptetui határozUtott.
Az 1876. évi közös és magán zárszámadásokat a számvevőség betér jeszté, a felülvizsgálat megtörtént, kinyomatni s a képviselők közt kiosztatni rendeltetett.
Akongőutak kezelése-és fenntartására vonatkozólag, miután Czapíry József csőd alá került, a szerződéstHirschel Lázár vette át ugyanazon kötelezettséggel.
A városi legtöbb adútlizetők felülvizsgált névjegyzék bemutattatván, tudomásul vétetett.
A f. évi adókivető bizottság tagjaiul bizalmi férfiakká Topolics József és Weiss H. J. városi képviselők választattak meg.
Fővárosból.
(A báboru. — A főváros turcophil. — 4. török küldöttség Budapestre érkezése. — Epizódok.)
A hadüzenet megtörtént! Itt • háború!
£ hírre nálunk is valóságos háború ütött ki — a lapok k5sött. Szörnyűséges rekUmot csapnak belőle.
Kgyik gyakori mellékletet ígér, másik esti lapot is iá, — a régi jutányos árért El hareztéri tudósítójának egy valódi katonai te kintélyt volt szerencsés megnyerhetni s a negyedik csupa eredeti saját sürgönyt fog kö-

sölni, bár rettenetes költségébe kerülend. Azt a helyet sokan szeretnék tudni, hol megtudható volna minden!
A kávéházi vendégek szaporodnak. Muki bácsinak is hiába beszél a felesége, hogy csak maradjoa itthon, inkább ő meghozatja az esti lapokat. Nem addig van az. — Kivel viUtná meg otthon, hogy Szerbia békében marad-e vagy fellázad, Koalániának mi lesz a sorsa, a lengyelek mozognak-e már, az angolok küldenek-e a töröküknek segítséget, a perzsa sah elreszi-e Bagdadot, kitör-e a franczia-porosz háború ? stb. Denique oda lyukad ki a dolog, bőgj kávéházba kell mennie.
Ma kissé korán jött. Esti lapok még nincsenek, a clubb se teljes. .Hárompartiéra" vállalkozik hit addig is. S itt olyan tizenhatosat csinál, hogy csak ugy káprácnak tőle a partnerjának szemei..Muki bácsi tőkélete* kocák!* diwérik gyönyörködve a körttlillók. .Micsoda? I — isdignálódik Muki bácsi — többet ne bs.ll-jam. Azon játékomra jegyezzék meg ezt az urak, melyre mis időben azt mondták: dissnóságl"
Időjárásunk lehet maszka, de szivünk török!
A jogász kerüli as előadásokat, (haaafiui teeDdői miatt,) de mégis oda tévedve, — midőn tanárja a eyneratikus és autocratikos és hatalom mivoltát magyarázza s például az orosz caáli említi — elkeseredve kiálltja oda: „Abcrug neki!" Még itt is ellensége az orosznak. — Ktt-iönben lehetséges, hogj a többi kormáoytonnákat se gyönyörrel Un alja.
As élelmes kereskedő nép pedig iparkodik kizsákmányolni ezt a lelkesedést.
A fes-eladó azzal áll, hogy az ő fezei egyenest Törökországból valók s a szegény stambali nép lölsegéléeére hozatta. Ilyent csak kell venni I Még nem is enged alkudni.
Másik a séta-botokra vörös zsinórt köt ■ kész a „valódi leírok bot, csak 1 frt 40 krért.'
A helybeli lapokban hirdetteti a hárma- . dik a .szofta nyskravaló'-kat.
Még megérjük, hogy a házasság közvetítő intézetek .valódi török odaliskokat" vá&árolni teszik kötelességévé minden hazafinak, hogy Törökország pénzzavarán segítve legyen.TÁRCZA.
Felső vidéki karczolatok.
— Trencátén. —
Sukat hallottunk már a felad vidékek elhagyatott állapotáról; oem egyszer lett hangoz-tatva ezek helyzetén okkal-móddal váituitatni s as idegen ajka honpolgárok közt is a magyar szellem, — az édes hasai nyelv használatát átültetés által terjeszteni. Csak a*, ki e vidéket bővebb tanulmánya tárgyává teui, ki a legolcsóbb osstálytól fölfelé minden rétegében az elfogulatlan asemléJő szigorú vizsgálódásának nyomán test nyilatkozatot as itteni r iszony ok-ról, csak ax döntheti meg a hasafiatl a ósággal vaduló állításokat ■ győződhet meg arról, hogy s társadalmi és vagyoni lét itt koránt sem oly fekete színben ütötte fül nyomorult tanyáját s s nemzetiségi érzület, hasai nyelvünk iránti ra gaszkodás megközelítőleg sem oly elhagyatott. S ha vannak is ilyenek, asokat nem a köznép sorában kell keresnünk, nem is a müveit osztály-ban, hanem a magyar szellemi termékeket negligáló könyvek terjesstöibeo. A felső" vidéken meggyőződhetik mindenki, hogy as irodalmi termékek kost a hazafias, magyar zamata kiadásnak nincs jobb talaja és jövője, mint épen a felső vidék és hogy itt a magyar könyvek még Bem nyertek terjedt kört, annak a felső vidéki hazatiatlaD könyvkereskedők as okát, kik a magasabb százalékot nyújtó német kiadások miatt a magyar könyveket teljesen kiküszobÖ-lik. Van például könyvkereskedő, ki a látssat miatt magyar esimtáblát függeszt kereskedése ajtaja fölé, do magyar könyvet egyetleD-egyet sem lehet nála találni; van kölosönköny vtára is, de magyar könyvnek ott hírét sem lehet hal-

lani. A felső vidéki könyvkereskedők ezen a | magyar irodalmi termékektőlí idegenkedése abban találja okát. mert ások többnyire bevándorolt lengyel zsidók.
De nemigy a nagy közönség! Ha valakinek eszébe jutna magyar könyveket csempészni a felső vidékre, biztosítva lehet, hogy nagyobb keletnek örvendhetne, mint akár az alföldön.
Itt erőszakkal kell a magyar müveknek tért szerezni; ez a missioja van a felső vidéken működő magyar ssinósseiDek is. Itt minden uiép és nemes, főkép ha magyar,fogékony keblekre talál.
Alig vsn valamire való család, habár a szülők magyarul egy su5t*em tudnak, hogy gyermekeik számára magyar dajkát ne hozatnának ; s mulatságosabbatképteJni sem lehet,mintmikur asapa, vagy anya a nyelvvel kínlódva magyarul beosél gyermekeivel, nehogy azok a lót, vagr német nyelvet jobban elsajátítsák.
A tótok jó hasafiak ; minden áron ma gysrok akarnak lenni és ők vetik meg legjobban s teszik leginkább csuflá a pansl&vísiákat!
A teendő tehát a* volna, hogy a hasai könyvkereskedők felhívásuk által lerjeszsíék az irodalmi termékeket s hassanak as észlelheiú has»íi;u érzületek élesítésére. Es által mig egy részről saját Ügyüket mosdiiják elő, másrészről a magyar irodalomnak a magyarnyelv terjesztésével tesznek nagy szolgálatot. Különösen az eredetiségek után vágynak itt; a magyar dalok s nép Mókásokat ismertető könyvek különösen megfelelőek az itteni igény ekuek.
Trenctéo, Zsolna, Besz terese bánya, Sel-meczhánya, esek mind oly városok, melyek a figyelmet méltán megérdemlik. Sel mécs bányán 4-500 tanuló diák és academikus van, kik költ most már égessen magyar süliem uralko-

dik, annyira,hogy a századokon át fennállott s a németországi egyetemekből beszivárgott — úgynevezett „Burschenschaft" tökéletesen elvettetett s helyette egy a magyar viszonyokhoz méltó1 egyesület jött létre.
Nem lesz érdektelen, ha az egész Europá ban, de különösen hazánkban szerteszét barangoló drótos tótok otthonáról is megemlékezünk. — Annyi bizonyos, hogy legtöbben helytelen fogalommal bírnak az itteni vi-wopyokról. Ezek a drótos tótok nagyon jól bírják magukat, öliöcetük is különbözik a többi tótokétól, mert tisztességesebb; és sajátságos, hogy közöttük a világ o%ajdnem mindenféle nyelvén lehet hallani beszélői. Az egyik csoportban angolul, a másikban íraocziául, harmadikban olasz, magyar, német, spanyol és az la len tudja miféle nyelvet beszélnek. Ha az ember háiukbsmegj, tisztességesen látják el a vendé get; ai Oroszországból jöttek theával, törökországiak dohánynyal stb. Kit ka, ki olvasni nem tud- A drótos tótok nagy philosopBok; vto eset rá, hogy reggel esküdik s délután már taris-nyát akasztva nyakába megy a nagy világnak. Hazajön öt-hat év múlva s megtörténik, hogy talál otthon vagy három gyermeket; asokat övéinek tartja és boldog velük. — Ha távol vannak, keresményeiket a jegyeőhös küldik, ki rendes ssámadást vesét a beküldött pénzekről és idŐszakonkiot átszolgáltatja a családnak s az a krumpli told mflvelése mellett, mig a férj, vagy családtag távol van, meg is elégszik vele. Évenkint 100—130 ezer frtot teu a jegyzőnek a világ minden részéről beküldött ily pénzösszeg. — Több arany és esüJt pénzt találhatni a tótok közt, mint az ország bármely lakóinál. Adóhátralékról a drotm tótok helyisegeiben mitsem tudnak.

] Ily viszonyok mellett tehát a helyzet ko-
rántsem kétségbe ejtő ; csak akarat kell s rövid
idő alatt nemcsak szorgalmas polgárokat, de a
hazát s a magyar nyelvet is teljes hévvel szerető1
honfiakat nyerhetünk a felső vidék eddig kétes
sziobea vélt társadalmi köréből! V. B.
feziporkák.
I.
„Nagygy á lenni nehéz" — mondád; iga-
sad van egészen ; /
És nehezebb — hidd — még: lenni szu> '
netlenül a z. II.
Embertársidnak mily könnyű ítélni a tettét!
Azt megítélni nehéz, — 4m e 1 i t é I n i
in.
Kem szükség másnak kibeszélned mindig amit tudsz,
Mindig amit mondsaz: tudd igazán, — ez a 16.
IV-Eltének piacián rósz vásárt ton Boriszákj ;
Szép aranyába került orra vörös
rele már. V.
János aludt. Ura rázza, _ fülébe kiállt: .a szamár bog.'
Felriadott János — s — .hallom iges*
— hebegé. VL
„Versed igen roaz" — dírgi a szerkeszti a diáknak,
Kit pegazus hátán tűrni sehogy te tudott.
„Az lehetetlen, hisz % ét hétig iram e kilencz sort"
Mondja nagyon büszkén a geniál e disze. VIRiGHEGYL

— .Itt as esti lap0 — nyajtja oda a Jap-
kibordó- Karvalyként caipi magához Hoki bá
csi : .Ardahánnál nyolczszáz orosz elesett* ol-
. m Tassa hangosan önkény telén ü.] • tovább nézve,
t mikor oda ér,-bogy a softák már honank hatá-
rait átlépték B vasárnapra okvetlen itt lesznek, felkiállt: „Hurrih! Egyik öröm a másikra. Holnap vendégeim lesztek mindannyian barátim, ki akarom magamat örülni, mert máskép belebetegszem ! ■
A softák jöttének hírére lázas lürgölődés kezdődik a .vendéglátó bizottaág' helyiségeiben az .Arany aasban." Hej, ez a vén sas már a . ' szabadság harcz alatt és az alkotmányérti küzdés idejében hány lelkesült társaságot látott Összegyűlni!
Még néhány nap előtt dörögve, zúgva háborodott fel Thahir bey esetén a nemzet: .Gyalázat! más csapta be a kaput Portánkon a mi vendégünk előtt.. . — — Szemeinkből a bőszült íájdalom Keserű, maró könyeket facsar .. . Oh szörnyűség! csak gyáva könye van — Oly tehetetlen mostan a magyar!" *) fitost attól félt nemzetünk, hogy ezen vendégeinktől ia megfoszt a diplomatia.
De a félelem szétoszlott: a török szilárdságon megtört a diplomatia hatalma. A küldött-. ség eljött!
Lázasan vártuk a fényes nap feljöttét, i . melyen a testvérnép küldöttjeit fogadhatjuk.
S eljött az a nap. Kern volt ugyan derült égbolt, de azért gyönyörűbb volt nekünk ez a nap, mint a legtiBztább fűszeres júniusi.
Az „Arany sas" előtt már kilenc* óra felé alig lehetett keresztül hatolni az emberiőmeg és kocsik hosszú során. A nép mindenfelé hullámzott a tereken B már órákkal az ünnepélyes megindulás előtt elfoglalta a tért az államvas-pályánál. A váróterembe és udvarba csak be-léptijeggyel lehete't bemenni, miért sokan vasúti menetjegyet váltottak a legközelebbi állomásig s miot utazók szorultak be.
Az eső csendesen permetezett, de kés6bb
Százezer embernél többet számlált a tö meg. mely mindkét oldalon zsúfolásig betöltötte az utczákat az indóháztól le, egészen a .Hungária" szajlodáig. A néptömeg után a törökök megérkeztéig mulatta magit, a hogy tudta: mooolyogTa tűrte, ha valamelyik rendező egy jó ismerősét az első sorba állította, mert hiába, protectió kell mindenüvé: éijenzett Thaisznak; gyönyörködött a bandériumban, melyhez as alsóbb rendű polgárság is csatlakozott, nagy* részt széles, lobogó ing ben. Akármerre tekintett a szem: csak örömet olvasott. A véges-végig emberekkel telt erkélyek- és ablakokból szőnyegek nyuluk le, többnyire török nemzeti azinüek. Egy épülő félben levő ház állványaira annyjaa mentek fel, hogy a leszakadástól lehetett tarmii. A néptőmeg élén török és magyar zászló Inoogott.
És — végre a vonat itt volt és meghozott titeket kedves vendégek, kik .magatokkal hoztátok kedves török testvéreink üdvözletét, mely minket végtelenül boldogít. Örömünk kifejezésére tehetségűnk gyenge, de nézzétek örömtől ragyogó szemeinket és megfogjátok érteni sziveink éneiméit. Itt a világ előtt vall-juk be, hogy testvéreink vagytok és hogy mi e testvériségre büszkék vagyunk!" **)
Vendégeinknek az indóházbóli kijöttök-kor kitört az egetveró örömrivalgáa. A zsebkendők és kalapok egész tábora hullámzott a légben, üreg, ifjú egy tzivvel egy lélekkel ki-álltotta: .Éljen a törők, éljen a magyar!"
A lelkesülést csak fokozta az az elérzéke-nyülés, mi a jó török testvérek arczain meglátszott, kik ez örömzavarban azt sem tudták, mi-kép fejezzék ki érzelmeikéi. Kezeikkel integettek jobbra-balra, majd — török szokásként — szivök- és homlokukat érintették. íj az a hatvan éves aranyliliomos kaftánu seik, a vén Szulej-man, a nagy megindulástól elfelejtette, hogy itt a SZÍT érti a szivet: önkénytelenűl beszédre nyitotta ajkait, de caak a száj mozgott, hang nem jöhetett ki rajta. A bibliai Simeon volt, kinek szemei lálták az üdvözítőt!
Szivet, lelket megragadó oly jelenet volt ez, melynek mása nincs a történet ezer évea lapjain B mása nem is lesa soha 1
Két nép, mely egymásnak kezdettől fogva ellensége volt, — a '.isztitó tűzben egymást testvérnek ismerte fel, és szivök egybeolvadt. A török nemzet küldöttsége „eljött, hogy tanúságot tegyen ama barátságról, mely a török nemzetet a magyarhoz fűzi." •**)
Ugy van! barátokká, testvérekké lettünk ! Csakhogy fájdalom — sóhajt fel egy iro — épen háromszáz esztendővel későbben, mint kellett volna! Akkor, mikor már egymást szét-marczangoltuk és megnyomorítottuk ! De azért hála imánkat vedd mindent intéző Hatalom, hogy feltaláltak -egymást I
„ Az ósi sirok szent moha
Fölött könyezve esküszünk: hogy
Egymást nem hagyjuk el soha!"
Utjok diadal ut volt; mindenütt ezer ejs
*) Si.bí Endre koltemsojibn.
**> Tuti Soma UJrOk bessMsMI.
***) MeUaud •leodi — a kdldltttitf enik

éter üdvözlő hang azálHfelejok: „éljen! csök ,
jassa!* |
Eger és Nagy Körös vendégül hivták meg i
őket. Pécs, Uj-Arad, Kecskemét, Eger, Caaba, |
Miskolcz, Magyar-Óvár, Debrecsen, Koloavár
városok küldöttségileg voltak képviselve. Kassa,
Érsekújvár, Zala-Egerszag, Kaposvár, Vesz
prém, Szombathely, Sz.-Fehérrár, a bécai és
müncheni magyarok stb. üdvözlő sürgönyeik
kel tudaták, hogy miodenüt; ünnepel a ma- ;
gyár. Sőt Kraasómegye rom*" •jka lakóinak r
is volt küldöttjök, bizonyságai- annak, hogy
örömünk közös. ,
A kedves vendégek mulattatasára min
dent elkövet a magyar vendégszeretet. ElŐvan !
jegyezve: disztora ászát, tűzoltó mulatság, török
jellegű thea estély, fáklya* tene, bál, banquette,
majális, kirándulás, a város nevezetességeinele, '
a nemzeti színház, moxeum, egyetem, Buda
vára, Margitsziget, Svábhegy éa Gul-Baba sir- '
jának meglátogatása stb. ;
Ssáz és száz eeeménykét lehetne felhozni
a polgárok hangulatának jellemzésére. \
AB Erzsébet-téri kioszk bérlője vendégeink részéről nem fogadott el semmit a reggeliért. |
Kácz Pali ingyen ajánlotta fel zenéjét és húzza, húzza édes- keserveseD : majd az ember szive reped meg örömében.
A népszínház hat ingyen páholyt adott.
Itteni megjelenésükkor a lelkes éljensés eltar
tott üt bat perczig. Solymosy rögtönzését: „Mi
ért tartóztatnának le? nem hoiok én Corvina
kat, sem softa nem vagyok!" ismét peresekig
tartó taps és éljen követte. Hát még midőn a ^
népszínház gyöngye, Soldosnó, ellenállhatlan
hangjával — a aofták felé tárva karjait — egy
alkalmi rögtönzést énekelt: a tapsnak, iszonyú
tomboláanak vége hossza nem volt. A játszó
színészeket annyira elragadta a lelkesülés árja,
hogy aterepökrói elfelejtkezve, a színpadról a
közönséggel versenyt kiáltozták a azivből jövő
„éljtn'-eket — — — — — ■
S a merre mennek, mindenütt ezernyi
ember kiálltja: .Jaseaasin'! Éljenek !* '
JURATUS. !
Jegyzőkönyv,
mely Zalamegye általános tanítói testület Nayy-Kanizsa járáskörének 1877. april hó 19-én Sormáson az iskolahelyiségben tartott értekezletéről /elvétetett.
Jelenlevők: Ssigethy János, elnök; Schmídt József, II. eloök s pénztárnok; Rum-Bzáuer Simon, jegyző; Horényi Pál, — Horváth Vendel, — Gress Antal, - Kolossá Jó zsef, — Viier István — és FUmbort János rendes tagok ; Svertaits Domonkos, eszterüg nyei kör^gyzű ur ésSsőke Kálmán, szepetneki •eged tani tó ur.
1-ször. Ssigetby János, a kür elnöke, szent iványi tanítónak lévén megválasztva, meleg- éa érzékeny szavakban vess bucsut a körtfii, sajnálván, hogy azon bizalmat, melyet a kör benne helyezett, több saámu tag előtt nem köszönheti meg. Ajánlja as uj elnök válasz táaL
2-ssor. Schmidt József, alelnök, hivatkozva alapszabályaink 39. § sara, nemcsak uj elnök választást, hanem az egész tisztujitást látná szükségesnek; asooban a hivatkozott alapszabályok 28. § na a határozat hozásra a tagok */s részének jelenlétét kívánja, mely azá mot itt képviselve nem lát; ily körülmények között pedig a tiaztujitáat megejteni, szerinte hibás eljárás volna. Erre
3-asor a jelenlevő tagok egynéhánya oda nyilatkozott, misterint • hiányzók ellen, tekintettel az alapszabályoknak 21. §-sára, a 2 frt. pénzbüntetés foganatba vétessék. — Es vita tárgyát képezvén, a többség mégis azt hiszi, hogy nem a hanyagság, a rideg közönyösség, hanem a gyüléa előtt 2 nap, — sőt a gyűlés napján csaknem egész délelőtti esőzés és az abból származott rósz utak tartották az illetőket távol; miért is a jelenlevők egy rendkívüli gyűlésnek ösasehivását Kis-Kanízsára véleményednek. Exen összehívásnak mielőbbi eszközlésével alelnök és jegyző megbiiattak.
4-szer. Mégis egy örvendetes jelenvégnek van szerencsénk jegyzőkönyvileg kifejezést adhatni, amennyiben pártolóink száma ismét egy jelentékeny taggal, Svertsita Domonkos euteregnyei körjegyző úrban, szaporodott, ki a tagsági dijat egy évre le is fizette. Nevezettnek a tanügy iránti érdekeltsége*, valamint annak támogatásáért jegyzőkönyvileg eliime-résünket nyilvánítjuk.
5-saör. Rendes tagul beíratta magát: Ko-lossa József, szepetneki t. kath. öreg veterán tanító ur, éa annak segédje Vizer István ur is.
6-azor. A nyelvtanból tartott gyakorlati előadáat Schmidt Jócsef hkomáromi tanító ur.
7 szer. Tudomásul vette a kör Oberschál János, volt rigjáczj tanító árnak a körből történt kiléptet, ki azonban a hátralékban levő 5 frtnyi tagsági dijjának lefizetésére pénztár-nok álul felssóUitandó.
Essél a jegyzőkönyv bezáratott. K. m. f. SCHMIDT JÓZSEF, s. k.
a kör elnöke.
RUMSZÁUER SIMON, s. k.
a kör jegviSn.

Helyi hírek.
- Ttrök vendégeink Budapest után azon kiváló szerencsében részesítek Nagy-Ka- nizaa városát, hogy hazánkból visszalértök alkalmával személyes jelenlétikkel tisztelték meg. Május 5-én délután a Budapestről jövő TOnat ele a tél város üdvözlőtökre sietett. Farkas Lásslófogymnasiumi igazgató Üdvözölte íket, melyet Dr. Blau Simon tarosul tolmácsolt, s melyre Huany bey orasággy dlési képviseli vá-lassolt, mindannyit lelkes éljenzés, csök jaaa kisért. A .Szarvas" vendéglőbe szállásoltattak s este a főgymn. ifjúság hangversenyén részt vettek. Jövő számunkban bóvebben. Isten hozta kedves vendégeinket körünkbe,legyenek ezerszeresen üdvösölve közöttünk!
— A háború kitörése folytán a gabna-
árak felszöktek, különösen a zab.
— X*olgár QjfXlXa zsintánulata Nagy-
Kanizsáról Alsó-Lendvára távozott, onnan jó
a fürdóidényben Keszlbelyro.
— Kin Pál alsó-leodvai káplán csesz-
tregi plébánossá neveztetett ki.
— A .Láxtló-fürdő- intézet tulajdo
nosai értesítik a (. ez. közönséget, miszerint a
már 33 éven át jó hirben fennálló türdóintéze-
títket az f.i évi furdöidényre újból berendezték
s az alábbi olcsó furdoárat mellett a t. ez. kö
zöoség becses látogatásába ajánlják: Egy kád
fürdő ára ruhával 40 kr., egy kófürdóé pedig
szinte ruhával 50 kr. Bérletár 6 kádfürdőre ru
hával 2 frt, 12 kádfürdőre ruhával 4 frt. A
köpulyözés AugenfeldF. Ifirdoorvos fel igyelete
alatt teljesittetik. Nagy-Kanizsán, 1877. évi
május hó 1-én.
— .Lehel Kiirt" czimú jáazberényi
élénk kis lapban olvassuk, hogy a lapunkban
is közlött Herteiendy életrajsát ó közAlte eló-
ssör, helyea, szívesen megemlítjük azon örven
detes hírével, hogy Herteiendy indulóját kó-
szoros zeneszerzőnk Palotási János már zenére
is tette. Óhajtjuk elterjedését, mert szükségünk
van minél több harczias lelkesítőre.
— TánaUanitát) Rciner Éliás, ó aradi
születésű gyakorló tánezmester éa fényképész,
ki 5 évvel eielótt városunkban lévén, ismét
körünkbe érkezett s működését a PetóB-utczá-
ban levó Topolics József-féle házbsn (Herte
iendy Béla ügyvéd ur házának átellenében)
f. évi májas hó 9-én megfogja kesdeni és pedig
ugy, hogy 6—7 óráig zártkörű oktatási is
fog adni. Fentebbi Unczmestert méltán ajánl
hatjuk a t. szülők és a mindkét nembeli táncz-
kedvelő ifjuságsuk pártfogásába.
— Gyás*hir. Özvegy vsaonykői gróf
Zichy Jóuefno, született keseleSkeői Majthényi
Etelka úrhölgy saját és Camilla özvegy pal-
lini báró Inkey Edéné, Leonie Seríeux Leone
és Zdenko gyermekei nevében mély fájdalom
mal tudatja Kéretett fijának, illetőleg testvé
rüknek vásonykeői gróf Zichy Zsiga ő méltó
ságának élate 36 ik évében fájdalmaa beteges-
kedés s a halotti szentségek ájtatos felvétele
után, f. bó 29 én történt gyástos kimnltát Ai
elhunytnak bült tetemei május l-jén délután
4 órakor a vároai sírkertben örök nyugalomra
tétettek. Kószeg, 1877-ki április 30 án. Béke
hamvaira I
— Májút első napját Csáktornyán —
nem épen a legkedvesoEb idő mellett, — a dal-
egyeaület is megülte. A dalárok korán reg
gel énekelték a májusi indulót a város három
fópoDtján. — Innét énekszóval vonultak ki a
zöldbe, Szt. Ilonára, ahol ének és jó kedv mel
lett reggeliztek. — 8 órakor tértek vissza a
derék dalárok a városba, s kisérték — dalolva
— zászlójukat helyére, az elemi iskolába. —
Este szeretett elnökük Ziegler Kálmán ur ál
tal rendezett összejövetelen vigan énekelget
tek és koczantgattak a dalárda és mások egész
ségére. — Ugyanekkor elhatározták, bogy tá
vollevő szeretett barátjoknak, kitűnő teaoris-
táioknak Rbédey Ferencz urnák Sümegre tá
viratilag fejezik ki szerencse-kivánataikst es
küvője alkalmával. — Halljuk, hogy egy ma
jális összeállításán fáradozik a választmány.
Kívánjuk, hogy sikerüljön tervök.
— Meghívás. A zslamegyei tanítótes
tület .murakon járásköre' f. évi május hó 24-
én d. e. 9 órakor Csáktornyán, a polgári iskola
helyiségében gyűlést tart, melyre a kör tagjai
és c tanagy barátai tisztelettel meghivatnak.
A gyűlés tárgyai: 1. Szinkovics Ferencz ur:
Miként tanittaasék a magyar nyelv Murakos
népiskoláiban? 2. Tiszay Ferencz ur: Az I-ső
osztály tananyagáról. 3. Pálya Mihály ur: A
dörza- és érintési villanyoeaágról. 4. Amtmann
Ferenci ur A törtekről. 5. Krampatica Jánoa
ur által Muraköz iskolái számára készített óra
rend (6 osatály egy teremben) megbirálásának
felolvasása. Kelt Csáktornyán, 1877. május hó
1 én. Jeney Gusztáv, körelnök.
— Dr. Balogh TihamértM igen
hssznoa kis füzet jelent meg. ,A roncsoló
t o r o k 1 o b." Néhány felvilágosító uó a
szűlékhes. E gyakorlati tanácaadáat a buda
pesti nóképsó egylet álul 1877. apr. 8-án ren
deseit estélyen olvasta fel a derék tzerió. Ara
30 kr. Óhajtandó, hogy egy családos hájból se
hiányonék. Dr. Kátszer Simeontól pedig .Hall
fürdőhely leírása jelent meg. Kapható Zilahv
könyvkereskedésében.

ym . évi májat hó 2-án vetette
Sűmeghen oltárhos Rédey Ferencz, polgári iskolai tanár Csáktornyáról, özvegy Mayer í'erencznőnek báj és kellemdos leányát Dórát. I Az esketést a boldog vőlegény bátyja ft Ré ! dey Gyula Vwprém egyházmegyei áldozár — ttt.-széki jegyzi végezte. E még az ártatlan gyermekkorban mogköttetett szt. frigyre most, midőn csakugyan teljeaüléabe ment, szívből hoasian tartó üdvteljes életet kívánunk !
— Rövid hirek. A magyar óvári bőr-
tftnben kiütött a küteges hagymáz. — Sulej.
man Seik nagyérdekü könyvet adott a múze
umnak, Soldosnénak pedig gyémánt gyüxüt.
— A páriái péklegények strickolni akarnak.
— Az .Orion" csődbe került. — A városli
geti Miklósi szinház Bpesten 26 ezer forintba
kerüli s 3000 frton elárvereztetett — Arany
János szembajban szenved. — Sopronban a
magyar színtársulat gyér pártolásban részesül.
— A vasmegyei árvaházra 165 ezer frl gyűlt
be. — Szegedet fenyegeti az árvíz. — A bpeatí
nemzeti caaino máj. 3-án félazásados ünnepet
ült. — Kaposvárott ezer lovas bandériummal
akarták fogadni török vendégeinket. — Bía
niarck emlékasobrát Kissingenben apr. 29-én
leplezték le.
— Háborún hirek. (Máj. 2.) A tiflisi
török consul s nejének meggyilkolása orosz
politikából eredetinek bizonyult. — Klapka
missiri (tábornagy) lett a törököknél. — 5000
angol szabad csapattá akart alakulni, a török
elutasította őket. — A török hadtest 1.6OO.GO0
katonából áll. — Komániában az osztrák ál
lami vasút kocsijai is szállítják az oroszokat.
(E kocsik többet beszélnek a lapoknál.) — Né
metország nagyszámú csapatokat von össze
Elsass Lothringiában. — (Háj. 3.) Nevesinnél
roham volt, 15 előőrsi török esett el, a felkelők
visszaverettek. — A román fejedelem összes
ingó vagyona Sigmaríngenbe szállíttatott. —
Bálámnál a 3-dik ütközetben is a törökök
győztek. — Bayaridnál — orosz hir szerint
— 1700 török megfutott. — Romániában az
alkotmány telfüggesztetett. — (Máj. 4.) Az
orosz főparancsnokság eltiltotta az aldunai ha
józást — Braila román várost a törökök bom
bázták, számos ház elégett. — A törökök oviit
téren minden nagyobb csstát kerülnek. — Az
I egyptomi 30 ezer segélysereg megérkezett Kon* I stantinápolyba. — Várnából 6000 török tnent ' Krímbe az ottani mohamedánokat fellázítani. — A .Dziennik" szerint az orosz katonák állapota , nyomorúságos, mig a törökök oroszlánok. < (No-no !) — (Máj. 5.) Kísenewi távirat sserint akadálytalanul nyomulnak előre asoroszok. — Braila és Barbos bombázáaa újból megkezdetett. — Román területen 100,000 orosz v«n mir s még 200,000 et várnak.
Vegyes hírek-
— Időre járó lakatot találtak föl az ame
rikaiak, mely az ajtón belülről alkalmazva a
szobába való bemenetelt, vagy a szekrény fel
nyitását osak bizonyos időszakban engedné
meg. A mutatót arra az órára kell igazítani,
amikor az ajtót, vagy fiókot ki akarják nyitni.
Előbb aztán senki sem nyithatja föl. Ennek
tolózárjára ugyanis erős vaa vessző van csa
varva, melynek a kinyitásnál a iákat cgy
megfeleló nyilasába kell hatolnia. A etüksé-
ges órákban egy emeltyű fogva tartja tehát a
vesszőt, míg nem czélszerüen elkészített óra-
szerkezet a zárt tetszés szerinti időben ismét
szabaddá teszi. E készítménynél az is taját-
' szerű, hogy hétköznapokon bármily órában kinyitható az ajtó — vasárnapokon azonban
L egész napon zárva marad. Csakhogy ez ismét máa szerkezet. A lakat óraművé 56 órán át működik.
— Jó gondolat. Egy bécsi egylet elha-
tárosta a vasúti állomásokon nagy levélszek
rényeket felállítani e felirattal: .Lapok a kor-
háxak számára." Egyszersmind falragaszokat
fognak kitenni, az egyes kocsiosztályokban,
melyekben a közönség felkéretik, az elolvasott
hírlapokat a Bzekrénybe dobni. A vssutigaz-
gatóságok megígérték, hogy a lapokat teljesen
ingyen fopjAk a kórházakba küldeni.
— Tadomdtunk uerint két magyar tá
borsok tehetségét veaaí igénybe a török kor
mány. Klapka a tüzérség főparancsnokává
BeVMtetik ki, Görgey egy gyalog dandár élén
áll. Azt it halljuk, hogy Ertl Károly buda
pesti ügyvéd szintén a török hadseregnek
ajánlta fel kardját, 8 ezredééi ranggal a csata
térre ment.
— Egy Urvekbtn termékeny elméje a
.Fővárosi Lapok'-nak szépnek találná, ha a
nemzet egy pompás koazorat küldene a szultán
nak a Corvinákért. E koszorú minden egy01
levelét egy-egy külön megye és város készí
tetné, felirattal ■ a megyei éa városi esi-
m őrrel.
— Kilevci napig tlttmétvt. Pontypridd
ben (Wales) az árvíz a szénbányákat egészen
elárasztotta vizsel, csak egy akna, melyben
9 munkás dolgosait volt annyira elzárva, hogj
oda a viz nem hatolhatott, de a viz miatt nem
menekülhettek. Néhány nap múlva hallották,
mint verik az akna falait szerszámaikkal és

cuk ekkor menták aegítnegükre. Egy egán el leatetoa oldalon prtJbilták meg a falat betörni, mi iikerült ú, de caak öt munkái lett elve raegmeotve.
— PetSfi a tsibériai ólombányákban. Dr.
TomcsáDyi, a ,Sntmar" Kerkesatője a következő levelet ioteete a ,Budapesti Napilap"hoi SeatmárnJl apr. 18-iki kelettel: „Sietek tudósítani öoöket azon ép oly borxuatön leverő, miot lelket rázó örömhírről, mely városunkban kering. E hir az, hogy Petőfi Sándor él. A hír-terjeszti Boros András nevű ur, ki állítása sse-rínt m08tanig rab volt a wibériai ólombáoyák-baa, a hol szerinte Petőfi Sándor rab gyanánt él. Borús nemrég szabadult ki a fogságból s Szatmármegjébe jött fölkeresni hátrahagyott nejét, ki évtizedek óta megholtnak tartá már a vissjakerültetés 22 év óta másnak neje. Izgatottan és remegő kéuel irom e sorokat a „Budapesti Napilap" számára, mert ha Boros állítása való volna ... de nem, ne is érintsük ezt egyelőre! Én folyamatba tettem részemről a való fulderitésérfl szükséges lépéseket s Boros híva
, talos utón fog kihallgattatni. Mig tehát ennek eredményéről írhatnék, kérem « hírt kétkedve fogadni, miként fogadluk mi itt Ssatmárme gyében, kik Petőfit színről színre ismertük. Az eri^dméoyrúl táviratilag fogom tudósítani." — Helyesen jegyit meg e levélre a neveseit lap, Hogy Boros András állítása legjobb esetben tévedésen alapszik, mert abíolute föl nem tehetó, hogy Petőfi Sándor hollétéről ne értesült volna a világ, ha még oly rejtve tartották volna is az élőnek hiresztelt költőt. Szibéria nem $y hermetikusan elsárt ország, hogy huszoonyolcz év alatt ne szivárgott volna ki oly világhírű költfi állítólagos fogságának híre, mi no Petőfi. A lengyel deportáltak é« orosz Biámüiöttek, a kiknek jelentékeny része művelt B európai képzettséggel bíró férfiakból áll, bizonyára értesültek volna arról, a mit Boros András mond most Petőfiről. És minthogy a deportáltak közül nem egy kegy&lem utján visz szatérhet ismét szülőföldjére, mások pedig szökés által menekülnek : bizonnyára magukkal hozlak volna Petőfi állítólagos rabexisleuciájá-nak híréi.
— Az oláhorstdgi magyarok helyzetét jellemző adatokat tesz közsé a »N. Hírlap." Komániában elszórva körülbelül egy negyed millió magyar él, magában Bukaresztben ko-z»! 2-'),U00 lélek. Bukarestben e 25,000 lélek közi van 1200 iskolás gyermek. Az 1200 gyermek szamára van egy református egyház által fönntartott iskola, melyben azonban csak 80 g_)érmek nyer oktatást, és egy kathoiikua, meljnek 129 tanítványa van. A református iíkola szerencséje, hogy a lelkész, Gyárfis Albert, sok teendője daczára hetenként 12 órát ad a gyermekeknek a világi tudományok-W>1. A kalholikus iskolának is van egy derék,
. becsületes Unitója, de csak egy, és ez kevés. 1>Ű fia ez a 200 gyermek a legtökéletesebb oktatást nyerné is, marad még 1000, aki vagy iskola nélkül, vagy az oláh iskolákban nő fel és természetesen eloláhosodik. Esen az utón lett már vagy 30,000 magyar gyermekből oláh ember. Különben is — folytatja a tudósító — minden lépten-nyomon azt a tapasztalatot tesz-azük, hogy a magyar itt Romániában igen könnyen kivetkőzik nemzetiségéből; a minek egyik oka kétségkívül az, hogy az összes romániai katholíkus papságban csak 3 magyar van, a többi oláhui tanítja a vallást, oláhul gyóntat és prédikál. Szükségünk van tehát mRgyar katholikus papokra s aj iskolákra. S<e-gények vagyunk, a a jelen viszonyok közt, midőn minden ipar és mesterség pang, kétszeresen képtelenek vagyunk magunkon segíteni, liova forduljon tehát szemünk, ha -iem szeretett szülőföldünkre, ki hallgasson ránk, ha a magyar nemzet nem hallja meg jajkiállásunkat: .menuéiuk meg a romániai magyarságot a haza, a nemzet szamára!*
— A p'irúi köskidllitdi magyar központi
bizottság* legközelebbi ülésében albizottságot
küldött ki a kiállítási költségvetés megáll api
tására. A bejelentések június 15 éig nyújtha
tók be a koxp. bizottsághoz vagy pedig a vi
déki bizottságokhoz, a képzőmflveszeti társaság
nál, a mérnök és épitész-egyleinél, az országos
gazdaaagi egyesületnél.
— A „Torontdl' ban olvastuk: Több
■záz tót család Padina, Antalfalva és Aradács
ról az oroszországi Kaukázusba készül kiván
dorolni, A kivándorlók vesére Padinán lakik
s levelezést folytat a kaukázusi orozz kormány-
nyal, mely mindenféle kedvezményekkel ke
csegteti a kivándorlókat. Tisztelettel figyel
meztetjük e kedvezményekre Miletics ur atya-
fiait, kik netán nem volnának szegény hasink
ban megelégedve! Kérjük a magas kormányt,
hogy a menőfélben levő tótok helyért, « anagy-
kikindái dislríctus roppant terjedelmű kincs
táripusztáiracsángó magyarokat telepítsen!
— A ki mindent elfeledett. Egy temes
vári 18 éves ifjú hagymásban szenvedett. Mi
dőn kigyógyult, mindent elfeledett: nevét, szü
leit, testvéreit, írni, olvasni és beszélni; állati
hangokat ad, senki sem érti. Ugy kell ujr»
felnevelni, mint a csecsemőt. — Majdnem hi
hetetlen !

— Májmhem hümmotdd—k. Htlvos ml-jus, termékenységet boz. tC*os május, szeg-termi a szénát. Minél melegebb a május, annál lacskosabb a június. A májusi eső aranyst ér. Ha májusban meg nem szárad a pásztornak ködtnene, akkor marhái sok szénát ehetnek télen - Esöe május után száraz szeptember é* száraz májusra esős szeptember szokott következni, A májusi eső tánezra serkenti a gasdát. A májusi menydörgés meglazítja a földet é$ megmozgatja • búzának gyökerét- Ha májas első három reggelén harmatot látsz, sok esó lesz e hónapban. Ha május elsején esik, sertésed makkon fog ez évben hizni. Ha naájasr* kivöldül az erdő, korai aratéa következik. Minél későbben virágzik a kökény, annál gyen' gébb t*4aa és gabnatermést várhatunk. Ha Orbán napkor (május 25.) nem esik, bő termés lesz. Szervácz, Pongrácz, Bonifácz, (május 12, 13, 14) meghozza az utolsó deret. Ki Bonifácz <-lőtt nyír, as többre becsüli a gyapjat a birka nál. Orbán napig félhetünk a dértől, Orbán nap után vígad a szőlősgazda. — A mit a Szervácz meghagyott, Orbán elviheti. Ki zabját Orbánkor meg nem hengereli, a* nem akar nagy termést belőle. Orbánkor vetheted a kölest.,
— A próféta zászlaja. A próféta zánz-laja, melynek már több zultán köszönheti g*e rencsejét, körülbelül két rőf bosszú és mástel rőí széles, sötét zuld ssínfi. A zászló eredetileg ajtó függönye volt a próféta halálos ágyán feküdt, kezébe vette ásta függönyt és általadta az ót körül álló törzseknek, hogy készítsenek belőle sászlót és azt lobogtassák a hitetlenek elleni harcsaik ban. E sássiót miodany-nyiszor háborúba vitték, valahányszor maga a kalifa volt s hadsereg élén, később csak oly esetekben, midőn vallásháború volt. Különben az csak a kalifától függ, hogy válláti legyen e a háború vagy nem; 1 5«3-ban Bécs elölt is lo bogtatták e zászlót, valamint Zentánál is volt, pedig egyík sem volt vallásháború. — A mostani zultán maga fogja e szent ereklyét felbontani, ugy adja át aSeik-ÜI-IzUmnak, ki fehér lovon fogja Konstantinápolyban körülhordozni. A Seik-Ül Izlam mellett maga a zultán is lovagolni fog kivont karddal kezében. Mindkét oldalról ulemák lesznek, kik tudtára adják a népnek s vallási háború keedetét vette. Konstantinápolyból a zászló a dunai hadsereghez vitetik, hol szinte a Seik-Ül-Izlam fogja lobogtatni.
— Pulszky a corvinákról. A Tahyr bcy üdvözlésere Becsbe utazott küldöttségnek Pulszky Ferencz útközben érdekes megjegyzéseket tett a corvinákról. Pulszky beszélge-téoéből érdekesnek tartjuk a következőket említeni. O összesen 26 corvinát ismer, de ezek mindannyian másolatok a Laurentiábol Fló-reaczbŐJ s igy ezek codex jelen tőséggel nem bírnak, s legföljebb annyiban érdekes, mert néhánynak eredetije elveszett. Egészen uj s codrxjejentőségü: Dante müve rajzokkal. Hogy a két gramatika közül az egyik Janus Punooinsé, kétes, de mindenesetre fontos sej-dités, melynek as irodalomtörténetre nézve kimondbatlaa becse lesz, szintoly fontos Simon Pannoniusnak két könyve, melyek által egy eddig teljesen ismeretlen magyar íróval a talán nagy érdekű nyelvemlékkel is ismerkedünk meg. A 35 könyv közül valószínűleg ke ! vé> lesz rajzokkal, de mind finom pergamenre ■ van írva s vagy vörös, vagy víolaszinü bár- i sonybn kötve. Az ezüstcsatos s képes könyvek nagy részét már a török hódítás előtt elloptak. ' 1869-ben a suezi csatorna megnyitásakor a király kapott már a ssuliántól corvinát, mely i a ED ÜK um ban őriztetik. Ezen 3ő könyv már Mátyás korában is megérhetett több ezer ara-nvat, értékük azóta természetesen nagyon emelkedett
Paplrszeletek.
— Biltol rjírfmddu elkixás elten : LofekTeokor. h» » f}-ert;át eloltottad, rtfj 25 kan. cenk goljróbiat, bajgild asét a aOtet Bkobibao I addig le ue fekadj, amíg valameoD/il ntf Bea találod. Tedd naponkint rendelet Heriau
_ H.illod-e Jdika — njondí u anya MinU-laa és nófofadaUsn ot ere* fiaeekijánek, — ba il>eo TMI leeseai. kiporoloeo a kebátndat
— A kia Jolka, kinek baeaia volt a tnxija,
ueTeto arracsal leyeue kabátját ■ ajujtotu oda edta
iaak:
— Itt van edee anjáa, nem b&rafaiom érte.
Ma, mert jó voltál, eljolietu Teleei elSaaor a tetoploMba. — nond a ti»telet«a aeasoar Ha Itiítji-
box. — D* caoodcaen Tiaeld magad.
Ax iat«Bi tisztelet után mes^zólal ás anja.
— Hát kia leáD7om. bog? teUiett ?
— Nagyon asep rolt, édes aaráai, mind olyan
illeaelmeapn Tieellek mafukat ai emberek, eaak a
pap kiabá!t ea lánsáaots nínüf

— Pali, ne, itt *aa t
ktrestteoTieea kin bogoddal.
— HogT«n kell kereastepTtet
— kirdi a kia ia.
— Ana»i adjuk • nagyobbik felet, a kárai
olatoKOnk.
Pali kia hagáuk adva >a alaiát: — Ne as ala», oesd mef teu
alma, de oazd meg megoaatani r


— D# tfvan é4«a gyermeke.*, hol tanáratok
est a ■<•■ UUtiet)»4f et ? — kérdi u aoya.
— A*t mi könyr nAlkttl tudjak mind, — fe
lelik * kis borzaaok-
takarékpénztár
részvénytársaság
1877. éri apnl bari forgalma.

BEVÉTELEK. I Fr.„kl| kr
Peauuir .sxadri., 1877. mi™. i
814n . . . J 26 *Sö|Oí
Péortsr ssámla
18. HitslesSsek. .
Betét iiialiuk . 57,193,4*
Váltó , •4,879177
Kotelesrer,? , ElSIegesési . 2 266 — 8009 —
lleijegilletek . KMt»ftn kamat Kin.láuak B«ir»táli díj 10 4,530 67 rx»
18 50
K«W<U!m, kamat i'At 37
kohaég . 4 40
ífeáaaUk 50 63
ilitjoredelem . 1B5II20
KtotlerS kamat 9í > -A1
Vihó kanat . 1824 52
H«tét kamat SV. ilf«ték 31 11
Adominyutáai
Frank betét - - ! 7(1
Értékpapír
Balét arany . 3tí: —
Arany kSltsAu kamat 19' — _
É.rt4kpapir Kelveof Káibér t'átra.Uk 11250
I.1C3H8 77
KIADÁSOK : 12 Adós Pénztár számi.
S9.S15I34
4Í.786T0
Kllusii
B«t<l kamat
Koluég
KStriny ú valló kamat
▼•C7<a
Másj0T«de]em ii
TUati 6wú
F.15l«SeMii
Ssaulék
B.iét kanál 2\ illrték
Hélv.j illttck
É.tikWir
Ara»T betit Énikpapi, •leUéo, Onulik frank betét
H frank kimat
18.5IX) —
102876
1169!—
158 II
£0 15
375 3,087 18 25 42(9 1 5* 14,225 17
277 71
1877. »piili.3O-á»
1ŰI 4S,88OJ85

■'I
00| 325,694|71
Utazók névsora
Nagy-Kaniitdn, 1877. april 26-tól—1877. május 3 ig.
— ,Arsn7 Koronábo s'cximsett asállodábs :
Almás; Oy. Budapest. Wybirál J. Kassa. Holcser F.
Budapest. Sehmidt A. Büdspest. Scblicbter J. Buda
pest. Horsohetsky J. Prsgs. Schnlf J Becs. Horráib
Gy. Felaö-Land'a. QsulierS. Trieat. Metselea 8. Triest.
Kajmoud L. Psris. 8iuger D. Bsdapeit. Almásf 1.
Budapest gcberts J. Budapest. 8cbmdl«r A. Zágríb.
Ooldborger A. Budspeit. Kremsir H. Bersercsa Or.
Frere N. London. Kedirer O Tmat. Qasparits H.
Frankfurt Napoleou B. Paris ásalay N Ssorabstllely.
Fraukfarter ti. Budapest. Bello A Onoms. Keitel Zs.
Pina. Kiss I. Kaposrsr Wirth J. BpesL Krucser A.
Bécs. 8hbe<ber 1. Győr. Bajky F. Rajk. Kisfaludy N
Orosxt'.ny Kuhn L Burfspejt. Takács 1. Süioega.
LUBStig M. Debreesen. Zeller I. Gráts. GrUnberg J.
Berseucse. KincanerE. Prsgs. Schulhof J. Tr.est.
Beidl 8. Bécs. LO.y M. Bécs. Wiener 1. Zágráb.
— S8ssrvsahoss csimsett taállodibs:
Siuger 1 Becs. Kehn H. Tabolorar. Kobn A. Wie-
rics. Wtllaer M Becs. Xirsckuei 1L Zágráb. Micbel
A 8«.-h5n. Huffman 8. Bvcs. Neobsuer N. Bpest.
Uaosstein 11 Aansbsrg. Sleioer 1. Msressli. Windisrb
M. Bpest. binger H. üiáls. Filltr E Marbarg. Öater-
reicaer N. Toplies. Uiirícb F. Vinkovcse. Klaiu 1.
becs. Trombitás 1. Zákss;. Vertbeimer a. Zákánj.
Lówj I. Beci. Hideg J Z-£gcrsseg. Popper D. Becs.
Oblák V. Becs. Lederer 8. Koetsjuicss. Spáts P.
Msins. Alsiog K Elberfeld Neamsn N Smmbatbelr.
llreier C B«cs. Lo.cuUiH I. gsántód. Csessaák N.
B -Magyarod. Sitser s Zágráb Ko.lj.l F. Csák
tornya. Poseh J Körmend. Deutech J. Bécs. Schulta
K. Becs. Kromel U. Lugoa Scbleninger B Becs Olick
1. Becs Bélák J. En^tng. Vásson/ 8 Kétbel/. Qsraj
N Pici. 6ckw.ni S. Kspoirár. t'Umsas N. Zágráb.
Kits O. Beca. Uirscbler 1. Dombom. gaapiU fi. Bics.
Picbler N. Lins. Lengyel J. Siófok Krcdinsk; R. N.-
UJTST. Molnár I. Msrtonfs. Issa N Z -Egtrorg. Wall-
nsr 8. Messtegpje. Scbercs I. Boglár. Pál F Jiko.
Tof.nU.il K Bpest. Hor»süi F. Ptcs. Kira P. Csurgó.
Psulscsics M. Csurgó. Leuk Ö. Leadva Micbelslsdter
U. Bp st. Adler N. KoiaároBl. Ooliscbmisd N. Kap
roness. Kreuosi N. Kesstbel;. Pittstaag V. Becs.
SMbeu;i N. Ceurgo. MeUer K. Sopron Olick I. Becs.
Dettelbacb N. Gráu. Fscbs A.. Csokonys, Siniou Oj.
Kapesrir. Sebaeied A. Bregena. Weiss F. Sopron.
Somnenweld N Üoiaborn. Koaenberg C. Kottorí.
Bélák I. Kor.nj Hoffinger K Trie.L Meanaaa N.
Kaposrár. Tríoka N Prága. AniaiM F. Be<s. Biasa
L B.-Sst -Ojorsj. 8eaubert O. Beos. Bolof C. Bees.
Weiakopf A. BéoJ Wiederman N. Sffombstbel/. Habe-
ln;i P. Pécs. F,tcb<T C Bees. 8pitser J. Perlak.
Faiéi K. B S.u-lijorjj. Piukás L. BpesL t
— rOrossláubos- esisiBeu asállodaba : Bsi.cb 1. Boproa V.llersmsn K. Lius. Hirsek A. Gráts Ftock Gj. Orát«. LSiritb L. Bies. Ksrs A. Pinkafő. HeUinger J. Bee*. Smolek B. Lenberf. Koller T. Leteaje Tmás r Lewej,. Ullricl E Brdnn. Marer K. Prága. N.owi.ü. A. SsoiabaUiel; Ksrsss A. Csáktornjra. Kotatba A. Krakkó. BBscaner A. Qráta. JalikeTies A. Sseged Moser A. Essek. KoraeseTies E. Issek Btueker 1. Sstkssfébirrár. gingsjr A. Bpest. L8bl ki Boglár. L0W7 I Kaprouess. 8salma7 L.

Z.-Egeras«g. OnMi hmied P. Legrid. Maurer L. Kircbeafeld. ícbweDtner L. Krieglaeb. Kafner J. Mit-Urdorf Farkss J. Koitorí Preinreicb K. Pécs. Kscao K". Zákány. Mittennejer H. Krais. Lásar. I. Kessl.ly. Böb« V. Ksproncsa Ocksrnbofer U. Lsibacb. Wil-heln J. s\.'Leadva PoppeobeimeT A. Brlnu. Tnboly J. Sojtor. Strobel J. Qrits. Heafeld J. Zágráb. Lascbsr M. Kesslhelr Sslser K Z.-Egenseg Vismatb; U. Bsekes-Fehérvár. Ebmfeat U. Bpost. Fisla M. Bécs. Oorslik A. Perlak. Woraain V. Zágráb. Scbaeherlss M. A. Lendva. Joaaa I. Orosstooj. Ooos J. Perlalt. Msmnicb E Essík. Holcs O. N -Ksiiissa. Stabenwsld J. Willersdorf. Eeraer U. Oberwartl,. Artoer K. Lég-rád. VolaOAjer O7. £appel. Hsjmásr O7. Z.-Kgersseg.
Placzl árak.
HirntsUosan jegjsett piacúárak Nagj-KanitMTárol piaoibiitosi könjvéból: 1877. (Sri májua bó 2-án.
Busa lesjobb auly 39, Vi bektoliterkint, 100 kilograsasi sserint: ]5 frt 50 kr., kosepeserfi aniy 38, 14 frt — kr. — Ketsaeres legjobb >ulj —, — frt — kr. kOs^psseru auly —, — irt — kr. Köss legjobb snl* 36.1S frt — kr., kosépsserU aulj 34, 12 frt kr. — Árpa legjobb <ulj ii. Sin — kr, kosepsurfl snl; 30, 7 frt — kr. — Zab legjobb solj 20, 9 frt, — kr kosépsneru snly 18, 8 frt 22 kr. — Knkoricsa tteo-reri) 8 frt aO kr. — Burgonya 3 írt 60 kr. — 8SÍD-lisst 30 frt — kr.. ssetnlyeliast 28 frt — kr., kenyériéit f.bér 20 frt — kx., fekete 18 frt — kr. — Kiss •M frt — kr. — Bnta-dsra 28 frt —. irpskása 8» frt — kr. — Boraó 30 frt — kr. — Lencse 30 frt
— kr. — Bab 12 frl _ kr — Kales-kása 12 frt. —
SaTanyu-kápossU 12 frt — kr. — Savan^u-repa 10
frt — kr. Síéna kAtott legjobb 4 frt 20 kr., kosep-
strrfi 3 frt 50 kr.; nci.s kötetlen legjobb 3 frt 60
kr., kosépneru — frt — kr. — Kotott- ragy ágy-
ssalma legjobb 3 frt 20 kr., — kosepszertl — frt — kr
ssslms tskamáDyuat való legjobb 2 frt — kr.
koKepsserfl — frt — kr.. szalma alomnak való leg
jobb 1 frt 50 kr.. kosepesard — frt — kr. — Uj-
bor hectoliterkint 7 frt — kr. Ó-bor 10 frt — kr. —
1 liter pálinka 40 kr. — 1 liter ecset 6 kr. —
Bakkfs, egy kobméterkint, egy mater bosssn hasá
bokban, ksissstrakáassj — frt — kr, keresstrakás
nélkül 3 frt 40 kr. — Cserfa kereattrskással — frt
— kr., ksneitrakás Beikül 3 frt 20 kr. — Tölgyfa
kereastrakással — frt — kr., keresstrakáa nélkül 2 frt
80 kr. — Kdssén a bányából 100 kilogrammkint
70 kr. — Lánapaolaj, repcséból, egy kilogrammkint
60 kr. — Stearingrsrtya 1 frt — kr. Fagyugyertys
ontott 68 kr., mártott 72 kr. — Ssappan 42 kr. —
Nyers fagygyu 38 kr. — Lámpa-bél, egy méter, 8
kr. — Marhahns egy kilogramm aserint 50 kr. —
Horjobns 56 kr. 8ertisbns 56 kr. — Ssalonoa 80
kr.— Disxaossír tM kr. — llarhaasir 1 frt 20 kr —
Köménymag 66 kr. — Vöröshagyma 18 kr, — Fog-
hagyma 40 kr. — FStt so 16 kr, k<-ao 14 kr. —
Bora 1 frl — kr. - Pspriks 70 kr. — Cukor 70 kr
Kiadta:
(P- b.) M a D i D g e r,
T. aljegysS.
Érték é* váltéfoiyaa május 4.
&*/. mstalicjaca 58.35; 5'/, ntmi kcilceöo 64.30; l«80-ki illad»lmi Itol.íön 107.15; b»nk-réeis. 765 — ; hiteliotámoti rauvénvok 137.MO ; London 128.80; magjar földtebermenláai köt-rénj 72.50; t«meaván fo]dteherm.)nte*ri köt-re^nj 69.75 ; soproni fó)dte:herm«utÓ3Í kötrénj 69 — ; horvát-alaTOD foldtobermeDt^MÍ kötreíaT —.—; oaüst 1.12—; ea. kir. araar 6J21'; Napoleond'or 10 30 ; arany jár. 70.70; márka 6325.
Vasúti menetrend.
Érrénvee májua 15-től 1876.
A buda-pesti idötmutató 6ra szerint,
indnl KanicHnróf
Vonat asá
hova:
Ora Perc ldS
205 Essék, Mohira,Don>bovár s Ftumébs 4 48 reggel
21S , . , S 30 délül.
212 Buds-Pestrs 4 58 reffel
202 S 6 délet.
204 11 80 estre
j gg
11 48 sstTe 3 SS delul.
SI3Bieabe(Ssol»bathelí, Bécs Ujbely felé>5 8 reggel
301 . " -
815 8opronybs .
tlX Triesstbe és Prsgerhofon kereestlU
4 50 regfel 1 47 delut
Qfács és Becsbe
201 Tneaatbe és Prágerhofoa keressUI
Orács és Bécsbe
Srkeaík Kauiisiíra honuH:
216 Ess<k,Hubáes>Demb0TÍr a Fiaméból I 41 aelut.
206 . . . 11 II est*s
303 R»d*-Pe»lr3l 4 20 reggel
201 „ 2 5 díiut.
íll „ S 44 estre
314Hií.bSI(8iomk«th. Beos Ujbflf)f«15l 10 21 estre
301 „ „ . .46 regfel
316 feprourbol tl 59 delel.
>14 BecsbSl drics, Marbarg. Prsgsrbof
felöl 4 12 reggel.
201 Tríssst- «i Beosb41 Msrburg, Prager-
boMelSl 1 21 deloL
204 Triessl. is THlacbbil Pragerhof felöl 11 — estté.
Marbargba esatlakosis VUlaek ea Prsnceatestbe .
. , . . Fisacesfestbol.
Heti
■Ujii 6-til siajai 12 BJ 1877.

| He- 4a heti- Kath. és prot. ti o r 8 g ; 91
»»p •aptá r 1 naptár '.«
18. Ua »it oCTemben kérdetek. -UP. XVI.
6 VaaáraM
7 tiítfo Ű. &. Eugate s.s B. 4. Zak. Mark. er. é.
Mih. a. ) '/<• €
9 gserda Űerg. ) Q7

10 ' Csfltsrtok ' Aid* zé otlt < Jiion

11 1 Péntek | BeatHi 28
12 | 8sombst ; 30 Jak. Ap
Felelós sxerkesitó : Báttrfl Ujtt

Wajdits József
könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán
(233 8—*) kaphatók:
A
török-orosz háboro nagy térképe!
A közelgő események fontos volta minden mivelt ember kötelességére teszik, bog; egy oly térkép birtokában legyen, mely neki az egyes hadtestek folytonos állásit tisztán és világosan mutatja.
A nálam kapható hiteles, magyar nyelvű orosz-török birodalmak térképe pompás színezető és ára csak 65 kr. Vidékre 75 kr.
Mindennemű irodapapir;
1 rizsma finom irodapapir csak . . . . 2 frt 20 kr. 1 „ rovatkos, duplán enyvezett . . . 3,10,
1 , fél minister 4 , 20 ,
1 , egész minister .... 8—9 , — , 100 nagy negyedrétfl lenboríték egész név és lakhely kinyomásával együtt 1 frt 10 kr. 500 példány 2 frt 50 kr. ezer példány 3 frt 40 kr. Havanna-papiron 1000 példány névnyomással együtt csak 3 frt 50 kr.
Bámulatos olcsóságu levélpapírok és borítékok.
25 franczia levélpapír 25 borítékkal egy csinos tokban fran-
czia felirattal 30 kr., angol 60 kr., 25 levélpapír és boríték
színes kerettel 60 kr. Gyászkeretü levélpapír borítékkal
60 kr.
Látogató-jegyek
angol, franczia, bristol, színes és gyászkerettt 100 példány diszes tokban 1 frttól kezdve 2 frtig.
Továbbá ajánlja
dúsan berendezett könyvnyomdáját
mWennemfi nyomtatványok elkészítésére'.
Üzletnyitás.
l
Van szerencsém ezennel a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy a fő-téren levő Babochay-féle házban lolyó évi május hó 3-án
ezipész-üzletemet
megnyitottam. (362 1 — 3)
Ajánlom magamat minden e szakba vágó munkák elkészítésére, mind urak, mind n ő k, mind pedig gyermekek számára; továbbá elvállalok mindennemű javításokat és kivánatfWa vidékről beküldött mintaczipók szerint is dolgozok.
Mindenkor rajta leszek, hogy nagyon [ tisztelt vevőimet készséges szolgálat, valamint kitünö, izlésteljes és mérsékelt áru munka által kielégíthessem, a miért is kegyes látogatásért esedezem.
Bátorkodom ajánlásomra még Megjegyezni azt, miszerint Keller Ignácz ur czipész-üzletében 4 éven át mint szabász működtem, tehát a helybeli szükségletekkel teljesen megvagyok ismerkedve. Nagy-Kanizsa, 1877. április havában.
Kiváló tisztelettel
Miltenberger Sándor.
Mössmer József
rumburgi vászon-raktára
a .Menyasszony-hoz Budapesten, Koronaherczeg-
Uri- utcza 10. sz., Zsibárus-utcza sarkán,
•janija dnsftn felsterelt raktárát, a. m ■ mindennemfi rmfeirff Irludl kállaid!. CrMi, foul viuut. n.mkülsob.n •/, ,"i„ ",.. ' , ne!»« i|yleped< vtuult , tlzUlinitk. 6. IS. 18 íi 34 »»•■ ""!"■ *»■••*•». ttVIIkiítV kivetk»dM. Bri«. l.o. „Kjimnt angol i, f,,oci,. ziebkeadök fSftSiySk Mital- -• tiyttrítÜL, P-qae t. Trico takar.. Ckiffoi. angol SUrtlaf. Oxtort. azhm ZepWr é. i»(tlj»bb iiunu Perkált rókákra, «ri aalria tztvatat, Pla.M Mtltaiak.
no* icis^ereieseK. ,^ „j,*,*, o.ra.tt.k. .M
Ulklyák, Ufadik, tárták, aariaayU. fiaiU klpeaytk, ralaaiiot hintstt rái.oo «■ kattint oift.k, belénk oalpkék. kéallk *• gallérokat, n.mkOlboben vgi*% f«liaer.lé*(ik gyermekek a.ámara, a
l.íolciíbb otpukoii arakon — TtijM nayauiHyl készíttet.
Vidéki megrendelések uoonal ponto«an, utánvét mellett
teljeaittetnek. (360 1 — 3)

Balaton-Füreden
(a fürdőhelyen)
a nagy vendéglő szomszédságában levő
Kocsi Horváth-féle nyaralóban ujonan bútorozott
i ágyneművel is ellátott szobák, fózó- és asztali esz
közökkel felszerelt konyhával együtt vagy a nél
kül is, hosszabb vagy rövidebb idóre előnyös feltételekkel
bérbe Tehet ÓK. (359 1-3)
Bóvebb értesítést ad — levelezés utján — a tulajdonos: Horváth Kálmán királyi törvényszéki biró. Lakása: Veszprém, FS-utcza, 64. szám; a helyszínén pedig Koller Károly vegyeskereskedő.
Hirdetmény.
A szt.-lórinczi béruradalomhoz tartozó SZt.-IOrilKZi
nagy vendégli és a közös falusi korcsma a kacsotai, szt.-
dénesi, mindszenti, monosokori, belyesfai községi és a lar-csai pusztai korcsmák 1878-ik évi január hó 1-tól 3 egymásután következő évekre bérbe adandók.
A bérleti feltételek Szt-Lőrinczen (pécs-barcsi vasút állomása) az uradalmi irodában bármikor megtekinthetők.

Alsérvben szenvedők
a felette jó ■ irtilnitliD hitáia Sí
(3611-8) Az uradalmi föbérnökség.
Hirdetés.
Zalamegyében, a szigligeti határban az Eger, vagyis Kapolcs vizén fekvő bárom kerekü felülcsapós
malom
az 1878-ik évi január hó 1-tól kezdve 12 egymásután következő évre haszonbérbe adandó.
A kibérelni szándékozok ajánlataikat f. évi június hó I
15-ig levélileg báró Puteini Géza úrhoz Szigligetre, utolsó
posta Keszthely, beküldhetik. (354 3-3)
Megvizsgált és megjobbitott
barommérlegek
kilogramm-felosztással baroravásárok, baromkereskedök, gazdák, ezukor- és szeszgyárak, sörházak, községek, házaló intézetek és baromién) osztók számára.

Hordereje 750,1000.1250,1500, 2000,2500,3000 klgr.
ára 170, 200, 230, 260, 300, 350, 425 frt. vai-koriáttal és teljes sulyokkal ellátva.
Fa-korláttal 157,-kal, korlát nélkül peaig 257,-kal olcsóbb. Ezen mérlegek több kiállításnál kitdntetvék. Az utóbbi bécsi világkiállításnál szakférfiak álul minden tekintetben kitűnőknek ismertettek el. Ausztria-Mag} Írország-, S Orosz-, Olasz-, Oláh-, Törökországban s Egyiptomban rész-rehajlatlan elismerés és fokozódó kelendőségre találnak.
Ily elérhetlen jó minőségű mérlegeket ajánl
Bugányi Frigyes és társa,
[isse 11, sz. a. Bécsben

Hirdetmény.
Iván-Egerszegen, Vasmegyében, hol 4 országos vásár tartatik t, hol a Gyór, Kis-Czel,Szombathely, illetőleg soproni országút átvonul, az italmérési jog, épület és szántóföld szabad kézből eladandó.
Veszprém, 1877. márczius 7. (312 9 - 12)
A hölgyvilág
\ által mint f «1 (HmlhU
Mustos János.
Bátorkodunk a t. ci
háziasszonyokat
egy nagj takaritaifnyra figyel-mectetni, mely «bW! áll, hogy a kávé valódi jó fügekáTé
5 «I5O7 jar, még p«diC: 1 as
tzléat Demesiteai lehet és 2. a jatinyOí b«ri»Artt<s lényeit** t»-karítmanyt ho« magával. É r»íl-ból iÉrjük
LIc« vlláflhirS tiepltí.zer -) plllamt alatt i Ifftzebb, teg Q > teraétzeteatt Ifjí arczsiiit * ' idési ei« * bőrt fehéríti, fris-) ntl ^ Aoowtja, s lég beha- v ) tásaltélvédelHezl, eltávu- ft
Győző s Fia.
Cl kir. fáid fr^ároaok Bécsben. EjjeiiOH r»kuir N«gy-K»nii.ár
Strem és Klein uraknál.
(179 46—*;
; lit lejfröviilebh ídfi alatt >*ep- T
) löt, mii,fokukat, orTT&rSué- Q
1 t s a b3r oiindeo ti»tá- f\
antieait B a ríaiport, vs- T
aint minden kendó»5»»ert \J
■ (uiQs/c|(ftn»é tess. n
[ tt^y-Kftriztál kapható »A I
I lódi miiiSaégbon: 0

í Práger ur gyógyaierti- n
rában. Q
Vidúkí megTendeló*ek«t i I pontosan teljeait^ll 7—1Ü)V
Schwan Henrik, Q
lnd»pe«t. Haris ValtSria-utcza.n
DREHER ANTAL

kőbányai sörraktárában Nagy-Kanizsán, Kazinczi utcza (ezelőtt Sörház utcza) Unger féle ház.
Mindennemű sör 25, Tagy 50 literes hordókban és
25, vagy 50 palaczkos ládákban a legjobb minőségben kap
ható. — Helybeli palaczksör megrendelések, házhoz szal-
litva, mindenkor jégbe húUe és különféle minőségben esz
közöltetnek. (346 6 ■ *)

A DyrretnénTekört
& kormány réfxérAl
kez*«kedt'-tík.
8?5,OÓÜ mark aj
német birodalmi
érték.
Szerencse jelentés.

Felhívás, a hamburgi kormány részéril kezesked-
tetett (352 I. 3 - 6)
nagy pénz-lotteriából
errdö nyrrmién) fLbeni rémlvrvéare. mrlynél
7 millió 470,000 birod. mark
biztosan nyerendő.

Exeo ciélixprOen uerv«z«tt pént lottertinak, tervtzcrQl^g c*ak 79,500 tonjtgjrf tUpitott nT«reinéiiy*k kö»*tkexAk : I nyc-rpmÓDT -ih..ijl.-r 375 000 li'"il n»rk külonh-j 250 000. 125 000 80.000. SO 0(0. 50,0o0, 4. 000 36,000 ; ■!-:,"• 30 000. ■ ■ 25 000 i-wr 20.000 26 «ror IS.000. 12 000 -■ 10,000. JH-,ior 8000. ii itt KB-sior 5000 é. 4000 2iw-S7c,r 2500. 2400 H 2000, 415-»iür 1500.1200, i IM> 135S-uor 500. 300 ■ 250, 25061 u« 2o«. 150,138,124 rí 120, 14839-sier 94, 67 55, 50. 40 él 20 bírod maik m«lj nj^reméDj-ek uéaány hó alatt 7 oaitilyliau biztttu cl, állnak.
Áa »lsfi DyereméDyhuais hatiaégilaf álla})ittatván meg és ara
egy egéas eredott »or*jeg^-Dek csak 3 frt 40 kr.
.Ml , . . I '. 70 .
. negyed . . „ — . 85 .
• karvaly részér*! kuatkaiUtatt aradatl aara;a|yak (nem ülti.tt
ijér.éoTck> ■ vtteUriak Mrantran, keua«ai»e«l t»gy a«it>
•talviiy itjial kakimtM arilett általam míg a iHtivtlabtl vl-
••katra ii btkoliletnek.

Minden megrendelő az erezett sortjegygyel egyOtt egy, a koruanyeziminel ellátoU jitazótorvet iafyea, a* huiia atán uedig hivatalos nyerem«u)kin)utatáat kap.

A nyeremények kifizetése általam közvetlen es szerény titoktartás mellett intéztetik el.

IV Megrendelések akar postautalvány, akar készpénz bérmentve beküldése, akir pedig ajánlott levélbeni átszármaztatása mellett eszközölhetek. MeCTendtle.ekk.el a kSiel álló h«»a tokintetélxM
f, é. május hó 15-ig
miDdenki telje* bisaJommKl fordalhat
Sámuel Heckscher sen.
bank- és Táltó-üzletéhez Hamburgban.

Wajdits Jóaef kiadó-, Up- ét aroadatalajdonoi t7ornajtó oyopi

JÍAGT-KASIZ8A, 1877. május 10-én.

37-llc

Tizenhatodik évfolyam.


Oétzrtétlár: egént étn. . 8 frt. ítí ém . . 4 . negyei 4»T6 , 2 a Egy aám 10 *r.
A lap ss«U«aU
illeti ktalemiav^ a
HerkeutShSs, *nj*gi renet in«C0 kOslensnrek pwUc a kiad^hox benneBtni
inteieodSk : NAGY-KANIZSA
Wlasstttkáz. B.naesn-Ueo l.nUk <nak tamert mnokalár-aaktól fo(adtataak el.
6 huáboi petitsorbao
7, masodnor 6 ■ minden
további •oriri 5 kr.
KT1LTTÉRBEN ■oroDkiot 10 krért Tétetnek fel.
ZALAI KÖZLŐIT
Kiocatiri illetik minto
ei k
3U kr. fizetendő.
előbb . , Z A. L, A. - S O ÍVE O
Ö Z I_ O JST "XV
[ Kesiralok viaKa nem kaldetuek.
g<na^>.- - ■ r-,^;
S.-Kanlzgavaros helyhatóságinak, nemkülönben a ,n.-ksnizsal kereskedelmi ■ iparbank", a ,n.-kanlzsal takarékpénztár", a .zalamecyel általános tanítótestület', a „n.-kanlzsal kisded
nevelő egyesület", a soproni kereskedelmi s Iparkamara n.-kanizsai kOlváUsztmánya" > több megyei és Tárosl egyesitlel hivatalon értesítője.
Heíonkiní kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.


Véres dráma folyt le lG90-ben Kanizsaváránál, testvéri ölelkezés történt 1877-ben az unokák közt.
187 év mily különbséget idézett elő!
Talpon volt az egész város, üdvözölni a testvér nemzet küldöttjeit, — mozgott a föld, elvérzett őseink ezreinek ji téren nyugvó csontjai idézték eló e mozgást, az ég nem tudta nézni e ritka örömet, félt, hogy a feltámadás nagy napja előtt kelnek fel a halottak, megeresztette az ég csatornáit s valóban vissza lett fojtva a 1-itörö lelkesedés, nemcsak mi, de kedves vendégeink is a kőfalak szűk s nem a szabad természet üde levegőjét szívták.
E ritka alkalommal, mely századokban történhetik egyszer, tapasztaltuk, mily üterét képviseli egy város társadalmi életében egy pezsgő véril s a kor szellemével haladó testület, minő az ifjú életű .Társas Kör.' Kezébe vette a nagyhorderejű ilgyet s a legnagyobb lelkesedéssel tett, amit tehetett.
Május 5 én délelőtt következő értesítést bocsátott ki:
Felhívás! A törők küldöttség, mely a török nemzet irányunkbani rokonszenvét kimutatandó, hazánkat látogatásával meg-

tisztelte, ma fog visszaindulni. Útjában városunkat is érintvén, ma délután 2 óra 5 perczkor már vendégünk lesz, 2 óra 47 perczkor azonban ismét tova utaz. Látogatása tehát rövid lesz, de nem annyira, hogy sziveinket meg ne ismerhetné. Fölkérjük ennélfogva Nagy-Kanizsa város t. polgárait, mutassák meg a becsületes és lovagias nemzet iránti vonzalmakat azzal, hogy tömegesen jelenjenek meg az indóháznál a küldöttséget üdvözölni. Reményijük a t. polgárság hazafiasságától, hogy miut mindenkor, ma is megfogja érteni kötelességét.
A rendező bizottság.
Az indóházban még itt soha nem látott ennyi egyént senki, a tűzoltóság, tornaegylet, dalárda zászlókkal, a hölgyek virágcsokrokkal, koszorúkkal, a .Társas Kör" tagjai fezzel és tőrök jelvénynyel s több török zászlóval feszült kíváncsiságban várták a lassan közeledő vonatot.
Nagy-Kanizsa lelkes hölgyei ez alkalommal is nemes érdeklődésüknek szép jelét adák, egy gyönyörű koszorút készítve, széles török szinü szalagján ,A nagy-kanizsai nők 1877. május 5.* felirattal, nyújtottak át.
Megérkezéskor kitunó vihar keletkezett a velőt rezgető .Éljen," ,csok jassa' üdvözlés, a tömeg mint oszlopsor dűlt a vendégekre, lábán senki sem álit, a végzet különös kegyének tulajdonitható,hogy agyonnyomások nem történtek.
Farkas László, a fügymn. szabadelvű igazgatója üdvözölte a küldöttséget hatalmas szónoki hangon s meleg érzéssel, melyet Dr. Blau Simon ny. török orvos tolmácsolt, Husny bey ottomán orszgy. képviselő válaszolt erős hangon, melyet Dr. Dcutsch

tolmácsolt, szűnni neu akaró éljenzés követte mindezt s megindult az inpozánt bevonulás a városba, mely rendesen 10 perez alatt szokott megtörténni, most majd egy óráig történt, a hullámzó embertőmeg közt csak lassú léptekkel haladhatott előre.
Az .Arany Szarvas* dísztermében rögtönzött s mégis nagy ebéd volt, melyet lelkes pohárkőszőntések fűszereztek.
Illőnek tartjuk kedves vendégeink névszerinti megemlítését: Snleyman efendi seik, a bokharai kolostornak, mely rég idő óta a mohamedánok bucsuhelyét képezi, főpapját. Magas, izmos alak, megőszűlt szakállal, melyen csak itt-ott látszik meg, hogy valaha fekete volt Világos kék katlanba van öltözve, nyakán vörös-zöld szalagon a Medsidic-rend közép keresztje. A kaftán alatt violaszinsárga sajtásos papruha. A kaftán széles aranysnjtással van szegélyezve; a sujtás mellett arany liliomok vannak hímezve. Turbánja finom hófehér szövetből van széles arany paszománttal. A turbán alatt fehér-zöld sárga hímzett fezt visel. Ó a vendégek vezére.
Rangban utána Hodsa Mehe-m e d efendi következik, ki egyetemi tanár Stambulban. Zöld posztó-kaftánt, fehér turbánt arany poszománttal s alul sárgás szinü papruhát visel. Fiatalabbnak néz ki Suley-mannál, de szakálla szintén ősz. Csontos, hosszú, barna arcza, villogó szemei igen in-Iclligens kifejezést adnak arczának. Hófe her fogai, ha beszél, kilátszanak ritka bajusza alól.
H u s z n y bey, Adrionopolis képviselője, egyszerű fekete kabátban van, mely szabására hasonlít a mi attilánkhoz, csakhogy nincs rajta zsinór. Elöl kis gömbölyű

gombok láthatók. Magas, izmos alak, fején fezt visel.
Mudir Mehemed efendi aleg-kátonásabban kinéző valamennyi között. Ó a Mektebi szultáni (császári iskola) igazgatója. Barna arczn, koromfekete szakáilu férfiú. Szorosan testhez illő kabátján széles arany gallér van; az ujjak szintén széles aranysujtással vannak ellátva. Oldalán arany övön, mely a kabát fölött van derekán átcsatolva, csontmarkolatu kard van. Mellét öt ezüst érem díszíti.
Érdekes alak ¥ a d y 1 efendi, ulenu a Mohamed családból, asUmbuliegyetemen a török jog tanára. Egyszerű fekete kaftánt visel, fejét turbán födi. Az egyetlen szőke ember valamennyi között. Hosszú arcza, nagy kék szemei felettébb értelmes kifejezést kölcsönöznek arczának. Ó tud legjobban beszélni társai között Szónok a szó valódi értelmében. Nyelve majdnem tisztán persa.
AbdulBakybey, Sami pasának, a hírneves török hadvezérnek fia, barna török arcz. melyet fekete haj és szakáll körit.
Mindannyian méltóságteljes alakok s magatartásuk nyugodt és komoly.
Eleven, virgoncz, sürgő-forgó férfin Mehemed Tevfik efendi. Fiatal ember, barna arczczal, tüzes élénk szemekkel s fekete bajjal és szakállal. Annyira elüt mozgékonyság tekintetében társaitól, hogy általános feltűnést keltett. Mehemed Tevfik újságíró, a Basiret egyik szerkesztője. Ó csinálja a Csailnlr törők élczlapotis, mely pezsgő humoráról ismeretes.
R ai f beyn kívül, ki szintén fiatal ember, a Mektebi sultani hat növendéke van a vendégek között Mindegyikek piros sze-TÁRCZA.
Hertelendy Gábor.
(Életleirü.)
A „Torontil" f. é. 17. száma egy tárcza-ctikket közöl a .Zalai Kölöny* • illetőleg „Lehel Kürt" útin Hertelendy Gáborról • egyúttal felszólítja olvasóit, hogy ha nevesejtnek életéből valami érdekeset tudnak, közöljék «t.
Eien felhívás folytán részben HerteleDdy Gábornak önéletleirásából (mely ugyan igen száraz és cnk a szolgálati évek felsorolására szorítkozik), do nagyobb rézben egy németnyelvű katonai szakmunkából él kezeimnél lévő egyéb hitolt érdemli adatokból ime közlöm a<t, mit felőle tüdők.
Hertelendi Hertelendy Gábor született Vasmegye Gosztony helységében 1742. szeptember 7-én, mint magát kifejezi : régi törzsököe magyar nemoa nemzetségből és pedig ugyan-aion tőrcsból, babár más ágból, mint a zalai és a bánáti Hertelendyek, szülei Hertelendy Ádám és Csányi Erzsébet valának, iskoláit Kőszegen végezte, de már 1759. évben, 17 éve. korában szülőhelyéről titkon eltávozott és a 2 ik számú, grút Kálnoky Antal nevét viseló ca. k. huszárezredhez mint közvité* beállt s nagy buzgalommal szolgált al 1759-1762. évi hadjáratokban, 1767. évben — tehát 8 évi szolgálat után — tizedes (képlár) lett, de már 1772 ben hadnagy és etredi segédtiastaek (Regiments-adjutant) kinevezletett, 1778 ban pedig fóhad-nagygyá előléptetve lett. Midin 17S7. évbee a tőrök háború kitört.már stássdoskapitányi rangot viselt Hertelendy s 1788 bsn a groasesti ütközetnél nem oak mint rsttenthotlen bajnok,

| de egyottal mint csapatjának belátásteljes vezetője tUntette ki magát s a törököknek ismételt támadásait visszaverte, ez alkalommal négy kardvágást kspott s a nagy vérvesttés folytán oly állapotba jutott, hogy az eleste miatt bu-songó és vigasztalhatlan katonái út már elte-metni akarák, midőn egy tábori sebész még élet-jeit észlelt rajta s Hertelendy hosszú gyógykezelés után ismét helyreállott. Már 17s9-ben az oláhországi csatatéren látjuk Hertelendyt, hol 1791-ig nagy vitézséggel küldött a törökök ellen, nevezetesen pedig Oytosnál tüntette ki magát egy ellenséges ágruüteg elfoglalásával, mely alkalomból az ezrednek akkori tulajdonosa ToBcaoa Leopold főherczeg 1791. január 27-éo elismerő Jevelet intézett hozzá. A franczia forradalom kitörését követő hadjáratok alkalmával Hertelendy rendesen az elővédet vezette s Pruma- és Essingnél magát kitüntetvén, őrnagy-gyá előléptetletett. Németalföldön is 6 vezette az elővédet s midőn a hadsereg visszavonulni kényszerült, főleg a Hertelendy által felsőbb rendelet bevárása nélkül önhatalmúlag, de a legnagyobb éberség és belátással foganatosított mozdulatoknak volt köezSnhelő nem csak hogy Beaulieu hsdseregének jobb szárnya megmentetett, hanem még az is, bogy a túlnyomó erőben gyorsan előnyomnlé fraE^siák feltartóztatva lettek. Herteleody hősiességének uj működési tér nyilt 179C-ban Olaazonságban,ho! is, mint már rendesen, ismét ó vesette az elővédet (Vortrab) a Cerea s St.-Georgionál oly hősiesen küsdólt, begy alezredessé lett előléptetve. Azon ban életének, melynek legnagyobb réaae har-czi riadók között és a c .alaaikon folyt le, tény-pontját képezte as 1799. év, midőn Valprio és Tidoneoál utóbb pedig a Trébia mellett a hói tetteknek egéss sorosatát vitte végbe, Caasano-

| nál több oly tuie« rohamot intézett a francziák balszárnya ellen,hogy ezek visszavonulni kény-telrniltettek,ekkor Hertelendy 3 osztály (6 szá-aad) lovassággal rohamot intetett a jól védett Insago helység elles, hol as ellenség főhadiszállása volt, Herteleúdy csapatja a francziák öldöklő tüzelése daczára a leggyorsabb rohamban repült árkok és kerítéseken keresztül és elloglalta a helységet, 1 lászló, 12 ágyú, 8 lőszerkocsi, 2800 hadifogoly s ezek között több, mint 70 tisat jutottak a vitéz hastárok kezébe, kik azonban aránylag szinte nagy veszteséget szenvedtek. Nem kevésbé dicsőséges harezokat vívott Hertelendy június hó 17., 18. és 19 én újból Tidoné és a Trebia-nál ezen véres napok elsőjén több elveszett ágyat foglalt vissza, másodikán egy a Trabián átjött erős franczia hadosztályt megtámadta, harmadikán pedig esen túlnyomó erejű hadosztályt a Trebián visszavetette s ez alkalommal jelentékenyen meg fa sebesült.
Nagy öröm érte Hertelaadyt 1800-ban midőn nzredeesé kinevestetvétt, egyúttal az ujon alakitoal2. számú Nádorhuszárezred pa-rsocsookává kinevezhetett és pedig a jászok és kuouk egjenes kérelmére, kiknek sorsiból ezen vtléi ezred alakíttatott 1801. a Mária Theresia rendjellel lett íeldiazitve Hertaleady, mely alkalomból az akkori hadföparacsnok Melaa esea kitüntetés feletti örömének egy hozxá intézett igen hizelgo levélben adott kifejezést. Hertelen-dynek liű óhsjtáaa nj ezredét a csatatérre vezethetni 1805. évben teljesült és ezen az osztrák fegyverekre oly szerencsétlen hadjáratban is ő ismételve kitüntette magát, de ugy őt, valamint vele együtt énő, aaon gondolattól — inkább meghalni, mint magukat megadni — vezérelt hős ezredét főleg azon fényes bátorság és bámula-

| tos önfeláldozással tel jesitett fegyvertény tette ne-vezeteMé.midőn Ulmnál,hol az egészoszlrák hadsereg magát megadta, a Nádorhuszárok a fegyver lerakását m^gtagadva,az egész franczia had-
1 seregen keresztülvágtak, exen vitéz tettet Cso
j konay is egy bsliadájában megénekelte.
I As 1808. évben vezérőrnagynak kinevel-
tetvén, ugyanakkor a nádorúpán által igen hízelgő levélbeu fel lett szólitva, hogy örökemlékül magát egy mfi véss által lefestette • élatleirását is elkészítse, a nádor egyúttal elrendelte, hogy ezen életleirás és arcskép buzditó példakép az esred toborzó helyén megőriztessenek. Az 1812. évben altábornagy lett Hertelendy és 1814 ben 55 évi a király és haza érdekében bú és önfeláldozással teljesített szolgálat utáa nyugalomba meat, melyre ssámos sebek és fáradaágok követkestében roncsolt testének szüksége volt; Gyöngyöst, hol ezrede akkor feküdt,választotta lakhelyül, ott bajtársat és növendékei körében, kik őt nagyra becsülték s váltotatlan kedélyensége és jószívűsége folytán mindazoktól, kik ót ismerték, szeretve töltötte életének vég napjait, mig 1820. június IS án egy jobb világba költözött.
Esen sorok közlőjének birtokában van Hertelendy nek egy 1834 ben készült kőnyomata arczképe és egy érdekes eredeti sajátkezű
| levél, melyet Hertelendy generális Galiczia Lublin nevű városából 1809. évi márczius 3-án intetett rokonához, Hertelendy Józsefhez Toron-
| tálmegye egykori alispánjához, tudtára adván
neki, hogy fűt Károlyi hadnagynak kinevezte,
a levél igen jó magyarsággal van írva as
akkori helyeairás aserint, az iráa maga jó és
olvasható. **

gélyü katonás egyenruhát visel, melynek gallérján arany betűkkel az iskola neve van hímezve. Nevelik: Chemscddin bey (cserkesz.) D s e v a d bey, Hassiu Tachsin minister fia, E s s a d bey,Kanan basa fia, A 1 i - K i z a bey, tréb izondói nemes, R a g h i b bey, morai nemes, H a s s a n bey, E e s a d bey és Iiud bey.
Budapesti vendégeink: Báró Kaas, Szemere és Kállay. Csáktornyáról s más helyekről számosan jöttek előre.
Délután a .Társas Kör" ismét kővet-.kezö értesítést bocsátott ki:
Hirdetmény. Van szerencsénk a t. kő-' íönségnek tudomására hozni, hogy tőrök vendégcink holnap reggel '/,5 órakor folytatják utjokat. Ma este 8 órakor tiszteletükre a .Szarvas" vendéglő kisebb éttermében baiquett rendeztetik, egy teríték ára italokkal együtt 3 frt. Jegyek, kaphatók a .Társas Körben* ; este a .Szarvasnál.* Az étterembe csak azok mehetnek be, a kik jegyeket vettek. N.-Kanizsán, 1877. máj. 5. A rendező bizottság.
E kibocsátvány is változástszenvedett, mert nem reggel, de délutánig maradtak körünkben.
Este az .Arany Szarvas* második terme is megtelt s az asztalok csakhamar elfoglaltattak. A díszvacsorán ismét lelkes felköszöntések tartattak, nevezetesen : Bothó Imre, a .Társas Kör* tevékeny, áldozatkész elnöke szabadszcllemúleg emelte poharát a testvér két nemzet uralkodója, Ferencz József király és Abdul-Hamid znltán boldog uralkodásukra ! felállva, szűnni nem akaró éljenzés és jassasin kisérte. Dscvad bey fran-cziául éltette a magyarokat, Valbach Mór, a tűzoltó-egylet lelkes elnöke szinte fran-cziául a törököket, báró Kaás francziául, Hosny bey törökül, Gabelics Imre magya rul, Plihál Ferencz magyarul, Ebenspangcr francziául, Essad bey francziául, Kállay törökül, Kápli Antaltól n. iparosok emlékira- I tát Varga Lajos felolvasta, Tuboly Victor ! pedig a következő elmés felköszőntést mondotta :
M«g alig, hogy Tahir bey Útját rövidre fogták És a hires corvinákat Bécs felé felpakkolták.
— Alkotmányos szabadságunk
Eként lábbal tapodták -
lm akkor vigasztalásul Megjelennek a Softák!
Miként vihar után jő Tündén napragyogás, Országszerte olyan volt e Török bl|át fogadás.
A töröknek szép hazánk lett Most Mekka és Medina; Mert a magyar egy törökért Száz oroszszal megrina !
Kanizsától nem messze Tan Magyarország határa: Isten hozzád szép küldöttség! Jöjj vissza nem sokára !
Vigyétek el, hadd harsogják Budapesttől Stambulig, Hogy veletek barátságunk Soha többé nem malik !
Mondjátok el a Snltánnak Otthonn a nagy örömöt, Hogy a magyar mily szívesen Fogadta a törököt.
Mondjátok, hogy szét zúzottak Várna, Mohács romjai! S utánuk a közös ellen Fog majd összeomlani!
De .tenni több, mint beszélni" —
— Ezt mondani rég szokták —
Végül hát csak azt kívánom:
Hogy éljenek a Softák!
Erre vendégeink visszavonultak, mivel az ut fáradalmai s a fővárosi élmények kö-

vetkeztében kifáradva voltak. Ekkor mentek be a fögymn. ifjú ág állal rendezett tánczvigalom termébe, sajnáljuk, hogy sikerült hangversenyüket meg nem látogatták. Néhány fiatalabb softa vissajött s tán-czolták a csárdást, majd pohárköszöntések mondatuk az étteremben. A közönség csak kivilágos kiviradtakor távozott.
Vasárnap, május 6-án egész délelőtt eső esett s emiatt nem igen tettek látogatásokat Délben kedélyes ebéd tartatott, melyen számos érzékeny toaszt mondatott, különösen kitűnt Seik 8uleimaneffendi,a konstantinápolyi küldöttség elnökének pohárkő-szöntése, melyet Dr. Deutsch Salamon nr a helyszínen fordított le :
Oh Isten! e két testvért
Mint ezukrnt tejjel vegyíted,
Áldd a tőrök testvérét,
Áldd Árpád nemes népét.
Kilencz század múlt is bár, Két testvér egymásra vár, Magyar nem változott át, Mert arany nem kap rozsdát.
Szokás, arezuk, hajszáluk, Tanú, hogy nemes család fájuk Századokkal daczolt Hunyadnak népe, Mert bennök kering közös fajunk vére.
Fogyjon lelke, szemefolyjon irigynek, Veszsz el muszka, ki tiporsz le népeket! Szabad karokra versz vas bilincseket, Fojtogatva lengjél és cserkeszeket.
Nem önzó czélokból jött Seik Suleim.in — És vele, a mennyi útitársa Tan — Csak vendégként jött testvér látni testvért Nagy-Kanizsa városába 1877, Éltesd Isten a királyt és királynét!
Dr. Dcntsch Salamon búcsúszava a kanizsaiakhoz. Uraim, házi uraim ! F,ddigelé, engem annyira megtisztelő tisztemhez hiven, magyar és törők ajkú barátim ékcs-szóiásainak gyöngyeit a jour foglalva juttattam rendeltetési helyükre — úgyszólván egy hangszer voltam, melyen művészek felségesen, elragadtatólag tártik ki szivük meleg érzelmeit. Ugy a fővárosban, mint az ide vezető vonal minden egyes állomása s állomásocskáján a Bosporus partjairól karjaink közé sietett testvércink üdvözlése s helyben (N.-Kanizsán) e szivrokonaink példás fogadtatásánál szemtanuja voltam a tiszta barátság nyilvánulásának, tanúja az örűmkönyeknek, melyek az elérzékenyülés révén át a szcmprHákon jelentkeztek ! S valóban hármas érczczel kellene körülvéve lenni egy szívnek, mely két nagy nemzetet örökfrigyet kötve az oltár elótt térdre borulva lásson és — ne sirjon !
Még most is hangzanak elmémben a szónokok jelszavai, melyek a magyar török barátság semmiféle föidieró által lehetséges felbontását; melynek e véd- és daczszövet-ségnek fegyveres kézzel s ha kell, a közös ellenséggel szemben sziv piros vérével esz-közlendő tiszteletben tartását — ezrek helyeslő tapsai mellett, hangsúlyozták !!
Ezt constatálnom igen, — de világosabban kimondanom, aranyosabb betűkbe foglalnom, nem lehet, nem is szaporítom a szót, hanem édes kötelességemet teljesítve, irántami szívességük hálás érzetével mint orvos és mint távozó kívánok önöknek — jó egészséget !
A bncsuzás nagyhatású volt, a délutáni prágerhofi vonattal elutaztak.
Kisérje szerencse őket. Magukkal viszik tiszteletünk és szeretetünk őszinte érzelmét.
Csáktornyáról veszszük a következő ki egészítő meleg sorokat:
Az itteni, úgyszintén a Kottori és kraljeveczi közönség igen szívélyes és meggyőző volt az iránt, hogy e községek s városok részvétele az országos ünnepélfen valóban a szivet, a minden akaraton diadalmaskodó önakarat müve volt, mert az ég megnyílott vízvezetéki csatornáin lezuhanó záporeső az elmaradást bőven mentegette vala, kivált a szegény Kottorít sajnáltuk,

melynek szónoka LukátsBéla ur megjegyezte, hogy a megérkezés bizony lalansága miatt most már negyedszer jelennek meg a színhelyén, de azt is hozzátette szónok, hogy ezenkívül ,még nyolezszor* is kijöttek volna, csakhogy az ,cgy perez* idejét, melyet a szűkkeblű vasparipa nekik engedé lyez, kedves vendégeink üdvözlésére szentelhessék.* (Éljenek a derék Kottoriak !)
Kraljeveczen Oberlmber Aranka k. a. nyújtott át egy gyönyörű koszorút török testvéreinknek ezen ártatlan jó kívánsággal: ,bou voyage et feurent retour."
Csáktornya ugy a vendégek pár ex-j ccllcnce, értem tőrök testvércink, fogadta-' tásánál, valamint nekünk, a vendégektől visszamaradt vicevcndcKeknck világos jelét adta ugy tiszta hafafiui erényeinek, mint valódi magyar vendégszeretetének s én nem átallom itt ismételni, amit ott sub forma toastica mondottam: hogy Csáktornyát a vak sors, a véletlen eset, avagy az ur Isten egy kevésbé rózsás launé je ejtette légyen le a kapunál — az ország antichambre-jé-ben — ez csak az ismert német példa szóban találhatja mentegetését: hogy .a czn-kor a pohár fenekén marad !" Igenis, taka-rosabb városkát, nagyvárosiasabb értelmiséget, szebb menyecskéket s tüzesebb szemű leányokat az ország szivének közelében sem láttam, sőt... de nem kritizálok, hanem inkább itt is éljent mondok Csáktornya derék honfitársaim fejére s iszom — pardon, irok ,csok jassá-t Csáktornya nagyon kedves hölgyeire ! Tndniillik a csáktornyai polgárság egy oly banquette-dausautet rendezett mi- s mások tiszteletére, hogy mostanáig tartott, mi dón épen direete aPestfelé száguldozó vonathoz sietünk s az óra kisebb mutatója ,2"-re, nagyobbika pedig ,12" re mutat ; a nap pedig sehol sem látszik . .. Tehát — jó éjszakát! . . .
Prágerhofról Kőváry Béla munkatársunk következőkről értesít bennünket. — Átmanve a határon törők vendégcink közül Abdnl Baky bey, Ali Riza effendi és Chem-szeddin bey, kikkel egy coupéban utaztam Prágerhof felé, sokszor emlékeztek meg az épen elhagyott Hungáriáról. — Tavfik bey folytonosan kérdezte tólem az állomások nc-\ ét és a lakosság nemzetiségét és igen lehangolt lett, midőn tudtára adtam, bogy Polstraun tul már magyarok nem laknak. — Pettau állomáson egy huszár ezred néhány tisztje üdvö/ü.te a törököket s a német közönség kalap levéve és szokszoros ,hoch*-hal felelt Sulejman seik rövid szavaira. — Végre megérkeztünk Práger-hofra, hol több honfitársunk élénk ,csok jassa ozmanjlar" kiáltással fogadia a török küldöttséget s ezek közül ki kell emelnem Nemes Ede m. kir. catasztrális hivatalnok urat, kit lelkes nejével együtt volt szerencsém bemutatni Huszny bcynek, adrianopolyi képviselőnek és a küldöttség több tagjának, kik mélyen szorítottak kezet német földön a .madzsar'-ral.
5 órát töltöttünk Prágerhofon és megkísértettünk vacsoráim is.azonban az ételek annyira elütöttek mind a mi, mind a törökök ízlésétől, hogy azokat alig megizlelve, érintetlenül hagyták. — Az eddigi történteket egy rövid távsürgönyben a nagy-kanizsai társas körnek is tudomására juttattam.
- Végre elkövetkezett a válás percze. —
Meglehetős nyomott kedélyhangulatban
kisértem ki a vendégeket az indóházhoz, hol
megjelenésünkkor már meglehetős számmal
volt képviselve az ottani söpredék, kik pi-
szegtek és fütyöltek, sót némelyek ökleikkel
is fenyegetödztek; — de minden tettleges
séget kerültek és a törököktől illendő távol
ban maradtak, kivéve egy bizonynyal ittas
sihedert,ki a perronra tolakodva handaban-
dázott, én erélyesen rendre utasítottam s
végre a vasnti közegek állal eltávolíttattam.
— Általában a vasúti hivatalnokok legna
gyobb udvariassággal viselték magukat. —
A válás reám nézve örökre feledhetetlen
marad. — Az öreg Seik Sulejman ne
gyedóráig szorongatta kezeimet s midőn
aiegkondult a harang, többször hevesen
megölelt és megcsókolt s könnyeire búcsú-

zott el, mist monda, az utolsó magyar kísérőtől.
A többiek is rendre öleltek ét csókol
tak s nyilvánították, hogy mi míg talál
kozni fogunk a csatatéren mint
barátok szemben a közős ellennel és ezzel — a vonat indult - utoljára kiáltottam utánnukj.esok jass* ozx&ujlar* és ók utoljára feleltek vissza,csök jassa madzsarlar" és én egyedül találva magamat, könnyezve tértem vissza a vendéglőbe, körül fogva a gúnyosan fütyöló és kaczagó söpredéktől.
Valbach Mór tűzoltói elnök úrhoz
következő franczia sürgöny érkezett, mely
ratgyar fordításban következőleg hangzik:
Velencze, május 7-én 6 óra 20 perez este,
megérkezett 8 óra 20 perez. Egészségesen
és bántatlanul ma ide érkeztünk, azon
arányban,amely ben tőletek távozunk, ugyan
ily arányban növekszik még csak szivünkben
az irántatoki szeretet. Cdv és áldás Ön
nel, az ön városára és az egész Magyaror
szágra! Chemseddin.
Zalamegyc közgyűléséből.
Zalamegye bizottsági közgyűlése e hó 7 én Örményi József kflztiszteletü főispán ur elnöklete alatt szokatlan nagyszámú bizottsági tagok részvéte mellett megnyittatván, miután főispán ő méltósága tapintattcljes üdvéUi^bcszéddel a gyűlést megnyitotta, jelezte, hogy több nevezetes ügy állván a bizottság tárgyalása alatt, az alisp:ini jelentés felolvasása későbbre lia-lasztossék, a megürült árvaszéki 1-ső aljegyzői állomások töltetnének be — mi meg is történt akként, hogy árvaszéki ülnöknek Braunstein Pál és első aljegyzővé Bottfy Iiajos felkiáltással választattak meg, ennek megtörténte után a megye állapotát clótükrözö aüspáui jelentés olvastatott fel, melynek megtörténtével a tárgysorozat szerint Pestmegye jól ismert átirata a független vám és bank érdemében olvastatott fel, mi is közben is már több helyütt mególjencztetett. ebből következtetni le-hetc, hogy az erők ma mérkőzni fognak, a szónokok sorát Séllyey László veterán bajnok nyitotta meg, ecsetelte a megye közérzülctét és Pestmegye átiratát teljes szövegében pártolás végett ajánlotta, utána jeles érveléssel Ujlaky József bizottsági tag urszúlt, a felirat ellon Glavina Lajos és Horváth Károly bizottsági tag urak szóltak még, Szabó Imre bizottsági tag nr is ellene szólalt fel, ismét a felirat pártolása mellett Ruzics Kirolv, Csertán Károly bizottsági tag urak szóltak czáfolva a felirat pártolása ellen felszólaló bizottsági t.igok érveléseiket, mely felszólalások majdnem személyeskedésbe mentek állal, erre főispán ur ő méltósága az eszmék tisztázása érdekében szólalt fel, mit követett Skublics László bizottsági tag és többek azon felszólalása, hogy Pestinegye felira-tít elvetni, egy volna az önmegtagadással, hisz Zalamegye közőüsége mindenkor szabadéivüségéról volt ismeretes, igy önmagát meg nem tagadhatja.
Végül többen névszerinti szavazást kérve, miután azonban főispán ur ö méltósága az előzményekből meggyőződött, hogy a többséget e tárgyra vonatkozólag meghatározni amúgy sem lesz felesleges, igy csak kéz feltartással kísérte meg a szavazást, mire Pestmegyének az önálló vám és független bank felállítása tárgyában lett átirata nevezetes többséggel pár-tolólag elfogadtatott. — Ezután még a kanizsai jáiás jegyzői testületnek azon kérvénye, hogy a jegyzői teendők fokozatos szaporulata folytán, hogy azok kö telmüknek megfelelhessenek, segédjegyzók rendszeresítését kérték, mely kérvény azonban a mostani nyomott pénzviszonyok figyelembe vételével ezúttal elvettetett és mivel erre már az idő előrehaladt, a gyűlés szétoszlott.
Holnap a herczeg Batthyányi-féle erdő zár ügye lesz tárgyalva, mi szinte heves jelenetekre fog alkalmat szolgáltatni.
*) Lapunk bnártakor Timiik as irtesM.t. kop u anJSxát knit astUlbbaigfal elrandelUMH. SWrfc

Helyi hírek.
— A főgymnuMumi if/uság álul
saját zene- és énekkar* javára 1877. május 5
én rendeméit lene- és dalestélj tis*U jÜTedelme
327 frt 2ő kr-Fülüifireltek: Beriay Elek 4 Irt
Sólyr.my Lipót (Kdericsríl) 1 írt, N. N 1 frt'
Cwmpesx I. 1 írt, ÍMUVÍKJÍ Gvula 1 frt, IU-
\m József 5 írt, Löwioger Ignácx 1 frt, Vagocr
Károly 1 frt, N. N. ] frt, Kbeospaager Leo 2
.frt. Kováu János 1 frt, Sóljonjy LipAt (Ki*.
Komiromból) 3 frt, Leránt Alajos 1 frt, Gyórffy
János 4 frt, Knáuss Boldizsár 2 frt. Kormeody
Ferenci 5 írt, Ilauser János 2 frt.O«es«lv An-
ul 2 frt,FürBt N. 1 frt, Wohiheim Krnú'l frt
líaf brach I. H. 1 frr( N. N. 1 frt, Hermsno J0-
rsef J frt, Botba Imre 1 frt, Wajdíts József 1
frt. Uászeseo 45 frt. A mélyen tisztelt fel üi ti te
tőknek, további Berecz Imre, Groszmana Ig-
nácz. Ms_\wald József és Venczel R^UH' tanár
uraknak szíves közreműködésükért, végre a. t.
kötíinsé^nek részvételéért hálás köszönetét oyil-
vániija se igazpatói>ág.
— Jeten számot a kiadó több feles
példányban nyomatván, Wnjdits Júzsrf konvv-
kereskedéfléunn kapható.
— lilaJárásunk folyton aggasztó, ret-
t<*pc«beo tartja gazdaközöo^é^üitket s velók
mindannyiunkat.

— Tőrök vendégeink nagy örömmel
fogadták e lap sserk^sníijélúl .Konstantiná
poly ig és vissza* czimú utiraj* fgy-egy pÁldá-
uyát, melyet zalai emlékül magukkal vittek.
— A kisded nevelő egyexiilet évi
rynti*:* gyűlése ma, csü tűrtük on dől után tar-Urtaük az uj óvoda helyiségében.
— A* ifÍ*ltt&Q ttnczvigalma fényesen
sikerült, a jeleovoltak közül két fiatal ember
a következő névsort állította össze: Marti»ko-
vicsné. Wlassicané, Erdűdyné, Lakyné, PH
hálpé, HöDCxoé, Schcrczné. Rijky nővérek F.-
Kajk, Merkl N. F.-Rajk, Sólyomi nóvérelv \W-
laton-lülerics, Sólyomi Mariska Kis Komárom,
Kúlgyesy Mariska Bö'lúioye, Stephamcx Aranka
Is.-Kada, lldvardy nOvérek K* Bajom. Varga
nővérek, Kovats uű vérek, Gósony Mai CM.
Porlier Juliska, Friedl nfivérek, Laky P., L«c-
kenbaeher nővérek, Már Adél, Cíorbics Vilma,
Szablyícfl Izabella, Kooia Niaa, Bclus Kiuilia,
llózsavúlgji Jiurcsa sut., ki tudná clüflxán>la.DÍ
a bölgykoazoru minden e^ycs virágait.
— Hicjiler Jjttjos na^y-kauiz&ai lakos
R Xagy-Kanizsa várost adóhivatali végrehajtó
jává spril 14-^n a tanács által ki neveztetett.
— J)r. \lla#sic8 Gyula, tisztelt mun
katársunk, alighogy a kir. itéiö'áblahoí ve^éd
fogalmazóvá kinevez teteit, mint a hivatalos
lapban olvassuk, a m. is^ir. igazságügy miuUter
ákal ínját vrietése alatti mioiszteriumhoz he
lyeztetett át.
— Hangverseny. A n.-kanizbai f<3-
pymnaamm. itjuaágoak jú eieve kihirdöteit
zune- és cuekhuugveraeDye f- hó 5 éu este a
„Szarvas" vandégló nagytermében wufulÁsig
lelt fényes közönség elútt a legszebb sikerrel
tart&toU io*g- Dicséret és elmmerée il.eti az
fgéaz tanári kart, de fól«*g azokat, kik a hang
verseny megteremtésében és rtudrzéaébtía fá-
r*duk, fútisstulendó Farkas LászJó igazgató
urat kiválólag, kin*k a tanügy terén tapasz
talt od&adása már számos esetben a tzüiőit- és
műkedvelú közönséget örömre gerj-srletle. —
Kern kevesebb érdem és elismerés illeti Berecz
Imre zene- és énekt*nár urat, ki ismét bcnui
lattá, higy a munka cs szorgalom gyümölcsét
mily édes és kedves élvezni, hisz a számtalan
taps és éljf'D út, üroszmarjn és Sínywald tanár
urakat, mint közreműködőket szinte illette. —
í>e ezen öröm és megelégedés még fokozottabb
telt volna, hahogy édes hazánk kedves ven
dégei, a török küldöttség a hangversenyen
szinte részt veendettek. — Hogv azonban mi
lehetett <>ka annak, mikép c ritka és kedvfs
vendégeink csak a hangverseny után, midőn
már a müélvtuű közönség táuczra kerekedett,
tisztelte meg a mulató közönséget, nem tud
jak. — Ajanyi ig»t, hogy igen ezivesen láttuk
volna ott mindnyáját színről-színre a nekik
kijelelt első helyen, hogy igy mintegy nyu
podun s bele nem vegyülve a nagy közönség
közé, gyönyörködhettünk volna mindnyájan
megnyerő kedves arczultban, t elvártuk volna
a banquette rendező bizottságtól, miszerint
vzen Örömben részesítendő, e város művelt kö
zönségét B ez örömet megsíerMndi a hangver
senyt adó íógymnasiumi ifjúságnak is. Nehe
zünkre esett ax is, hogy « banquette a hang
verseny nyel egy időben rendeitetvén, az első
ben részt n*iin veheténk, fájdalmunk fokozó
dott, niid<*n a lelkes éljen eket beh állva a te
rembe, mi azokhoz sKivünkb^t nem járulha-
tánk, szóval, hogy gyermekeink nyilvános
szereplését is figyelemmel kisérni óhajtván,
tíiivünk. erceimének kifejezést nem adhalink.
— Hogy mennyire jól Ulilták volna magokat
már elóbb is a kanizsai hölgykotzora téroasá-
pAban, bátran ktivetkezteihetjük azon körül
ményből, miszerint némelyek jóval éjfélutá-
i ik é tá i kerekedvén kö
ményből, miszer y j j
nig maiattak, még táncira ia kerekedvén kö-
runkb«o, sőt mi több, egyik rorid idő múlva
egy uj látogatást igért tenoi. — Hossa Isten
ot! valamint most vezérelje miodoyájitstertn-
Cíöien házijukba 1 Kovát*.


— Siímeghen mérték hitelesig hivaUl
álltttatoit fel.
— KapOHvárról távirják: Igmandy
szolgabiró vezetése alatt VerAcze mellett Sila-
vooiában, Tót, Síitonyi és Laczü rablók elfő-
gattak, Séta Pisi a agynnh'tte mapát.
— A szent-ffröthl tanítói fiók kór roá
jus 24 én Ssent'Gróthon kfízgyGlést tart.
— A V€Ht»$trénii püipoki azékbe, mint
a .P. F.* ben olvassuk. Kovács Zsigmond pécsi
pü-pök ur ü excclletitiáj* helyeztetik át. Mi e
hír ténynyé válásán csak örvendenénk.
— Ja tikari eh Sándor kataszteri ke
rűleti felügyelőnk a pozsonyi kataszteri ig»c
gatósághoz tétetett át. Sajnáljuk távoztál!
— Uj könyvek. Kassán Alaurcr Adulí
kiadásában megjelentek s beküldettek hozzánk.
1) .Césarin e* regény Saud Györgytől, fordí
totta Kóuaági Antal a „Kassai lépőit" érdeme*
SEerkfsztóje. S«nd e vonzó s érdekes regényét,
hogy Kózs&ági barátunk túrditolta le, annak csak
örülhetünk, mert gördülékeny nye|v««ete,'gya-
korlott toll* még előnyösebbé tette. Ára a szép
kiállítású két kötetnek 2 frt 50 kr. 2) A lélek
tani tanulmány feltétlenül szükséges a művé
szetekkel foglalkozóknak. Bölcsészeti értekezés
JJimbcrgiol, fordította Ferenczy József. Ara 40
kr. Mindkét müvet ajánljuk a közönség figycl-
| roébe.
| — AM Aftolio xenemüfolyóirat'leg-
ujabb száma követke*5 tartalommal jelent
meg: 1) Kapitány kisasszony keringő, Genée
R'(h*rd dhlmüve ntáa coagorára ssersé Hölcl
Lőrincz. 2) Caprice. Bella L. Jánostól. A zon
gorázó k és énekesek számára igen ajánlható
folyóirat elftfisetéai ármegéss évre Ü. írt, félévre
! 3. frt. mely a kiadó hivatalhoz (Budapest, vár
I orazághazuteza 94. sz. a.) küldendő be. Kivá-
j nfttra a Up utánvétellel is küldetik. Még foly
ton előfizethetni az egésx évfolyamra.
I — Balaton-Füred érdekHton. Ter-
| vem, melyet a Horváth-féie hás kisajátítására nézve e becses lapok í. évi 25 dtlt számában közzétettem, átitlanoB érdeklődést keltett or-mágszertn a közönség minden rétegében, amit , toleg a hasaí saj'ó buzgó közreműködésének k<iszönök, mely bölcsen folismt-rvc nzon jelen lúaéget, mely Balaton Füred emelkedÓMÍben rejlik, tervemet magáévá s igy a hasai kőrön-j ség tulajdunává lelte, llyouoek kell vén azt immár tekintenem, kötelességem kellő ngyel-| mében részesíteni mindazon fölszúUlástkat, melyek a t. hazai közönség köréből hozzám mindig nagyobb- és nagyobb számLaa érkeznek, s melyeknek léuyeges tartalma ugy fog-: lalhaló össze, hogy az eddigi kedveződen időjárás sokakat megakadályozván abban, hogj 1 a belyszineo tnegj-l'-tive, maguknak közvetlen j megszemlélés utjau szerezhettek voina tajéko-; ssást, a kozgyülódt ntájus 15 díkéröi későbbre kívánják halasztani. Mint fonuebb mundám, as ügy roi'st már a t. hazai köz'íoségé lévén, parancsnak veszem a fölszólaUsokban nyilatkozó oh jtá*t s ezennel átteszem a Balaton Füreden tartandó közgyűlés napját augusztus lö-kira. További tudakozódasokut lakásomon (l'otauuy, Öipck-palota) szivusen fogadok és megválaszolok. Az uiúbbi határnapig alkalmasint a háborús viszonyok is határozottan korvona-lozva lépnek elénk s megciáfolbatatlaoul fog ják indokolni a t. közönség azon nézetét, mtly-szeréut épen a nehéz Viszonyok között tartja kőtrlcanégének a nagyobb szabású társadalmi tevékenysége1, épen a nehéz viezunyk közólt tartja azt mindenkire nézve el utasít ha* atlan kötulessf^gnek, hogy hassou, és gyarupitson, mert a sötét napokban ke/i leginkább a haza fényre derítésén fáradoznunk. Az ügy közér-dtíküd^génél fogva bátorkodom a hazai összes Ispok t. szerkesztőségeit jelen értesiteUem szíves közlésére fölkérni. Pozsony, 1877. május 3. Id. Halassy Béla.
— liővid hírek Carina k. a. állandó
an soproni lakos lesz. — Sopronban athletika!
klubb alakul. — Krden egy kis lány huse^és-
beo megluladl. — A hamis 50 frtosokat a
MDdtier" szó vastag r betűjéről ipmerhetni meg.
— Emlegetik, hogy Victor Kmánuel csá-
szár lesz. — A bogiári egy bár fi felakasz
totta raagáL — Marin párisi corainunistái 4-
ner ítélték halálra. — K. évi márczius hóban
152 vitorlás hajrt sülyedt el a tengerben. —
A .Vasárnapi Újság" Sulejman seik, Husny
bey és Hodsa M>-hemed arciképeit közli. —
Belgium egyik leggazdagabb embere a pápá
nak 12 millió frankot hagyományozott. —
Bismarck hg. lauenburgi birtokán oa^y erdő-
égés volt. — Orsován felfuggesztelett a postai
levélszállitáa. — Szalay Ágoston kir. ítélő
táblái tanácselnök nn-ghalt. — A .Paritás"
hajfestuszer mérges, eltilUtutt. — A béosi férfi
d»legylet Pankádkor GyörbajŐ. — A párisi
világkiállításon hírlapírók számára külön kéj
lakot épiitet a bizottság. — A szentgotthárdi
apátság önállósításán bazgólkodnak. — Kr-
délyben 3i' ezernyi honvéd össTpontoaittatik.—
A metci templom leégett.— A Tisza gyors apa
dásnak iüdult. — A bpesti lengyelkor küldött-
ségeGül-Babasírját kijavíttatja s vasrácscsal vé
teti körül. — Balassa István bpesti ügyvéd elmet
szette torkát. — A Petőfi Társaság felkéri a
aunitteriamot Petőfi étttbenlétéróli hír me$-

▼tzagiláftára. — A korT inak ttanepeVye" átvétele vasárnap Ints.
— Háborús hirek. (Máj. 6.) Kolos-várra számos román menekült. — A. török kormány megengedte a lengyel leg<o alakulását.
— A czár s királyuuk találkozását emlegetik.
— Bukarestben as oroszellenes lapok ssállítá-
sát megnkárják tagadni. — A porta ostrom-
zár alá helyezte a feke:etenger ossses oross
kikötőit. — Egy angol hajót az oroszok a Ital
a Danába tett torpedó légbe röpített. — Dél
oroszországból 100,000 német ki vándorlásra
ké>sul, állapotjuk türheietlen. - (Máj. 7.)
A miridiu lázadást a törökök leverték. —
Kuni várát — uUv forrás szerint — az oro-
tzok körülf gták. — Béni vároaát a törökök
keményen bvrobátzák. — Gradiskánál csata
volt. — Az angolok erősen fegyverkeznek. —
A cdcrkensek tóbb bolgár falut felgyújtottak
s ÍJ gttbuás hajót elfogtak. — A török had-
ügyminister kijelen'é az ottoman képviselő
házban, a háborúra kellő pénzeröVe] rendel
kezik. — Az orosz főhadiszállás Plnjesztben
van. (Máj. K ) Brailát a törökök akkor botn
bárták, mikor Miklós nhg. oda érkezett. —
RI-DÍ oroxz tábor lángba borittatott. — Ksrsaál
az oroszuk 8 ménfőidre visszarerettek. — \
román hadsereg tagolódik az oroszok ellen. —
(Máj. 9.) Anglia 100,000 katonát ajántt a
portának orosz ellen, ha Egyptom fennhatósá
gát s Kandiát birtokába adja. — Kréta szi
getén a görög lakosság lázadását jelzik. — Ai
brecht fhg. levélben szerencsét kívánt Miklós
nhgnek a bábomhoz. — A sultán vallási há
borút hirdei az oroszok ellen. — A sxerb tü
zérség a határra rendeltelett. — A baxibozu-
kok a román falvakat kirabolják. ■—■ Oross
ügynökök a budai hajógyárban alkudoznak
hajókra. — A czirkn&szi sereg parancsnoksá
gát Samyl b&y fia veszi át. — Kisenewben
élelmi sserek sikkasztása miatt több orosz főbe
lő vet-tt.
A közönség köréből. Tekintetei iierkentA ar!
As igazság, és a szegény ssarolt falasi-nép érdekében, kérem becses lapjában követ kezó — igen elssomoritó esemény leírásának helyt engedői:
A helybeli piuczon szokásszerüleg fel • le járván, már több rendbvn voltam szemta-Roj* annak, hogy a piaczi vámszedök mily kíméletlen elbánásban réasesilík és mennyire zsarolják a szegény tndatlan falusi népeU Így történt mai nap is, hogy egy felpufí«azkodolt piaczi vámszedd szememláltára egy szegény falusi asszonyt nemcsak a legmegbotránko-sóbb, — legaljasabb szavakkal báutalmasta és ag\onveréssel fenycgetie, de hogy szokásos-zsarolását könnyebbeu kt-resz:ülvihess«, becsu-katássál is ijesztgette, és ezen czélra két városi szolgát rfquirált is.
Én ezen igazságtalanságot látván, csak | ligyelmettotoi akartam * két városi szolgát, hogy mennyire helytelenül járt el a piacsi v«niszedő, utóbbi által oly olronbán lettem szidalmazva, hogy kénytelen voltam a városi tanácshoz menni orvoslást keresendő.
Epén mídi'n a városi tanácsnál Szakonji vántskapitány urnák a botrányos ügyet előadni akurtmm, berohant oda az illető piacsi vámszedő, és előadásomba ifjból sértóleg közbevágott anélkül, h<>gy Szakonyi ur a daló-fuló drihöskódö vámszed ót rendre utasította volna, ennélfogva kénytelen voharo a helybeli tek. ktr. járásbírósághoz folyamodói, a hol a legszivé-Iresebben fogadva, panaszomra jegysőköny v lett lel véve, további igazságos eljárás végett.
Ezen ügyet csak azért vagyok bátor a tek. szerkesztő urnák becses lapjában nyilvánosságra hozni, mert megvagyok győződve, hogy as igazságul pártolni, — és a helytelenségeket elítélni szokta. Még annyit jegyzek meg, hogy mint később megtudtam, as illeti vám-szedőnek ne e Hirschl Eduárd, aki ellen, mint előbb emuiéra,a törvényes eljárás megindittatott.
Teljes tisztelettel maradok a tek. sser kesztó nraak lekötelezettje.
DONATH LAJOS.
Paplrszeletek.
— TirDktltn. a«*jed«n ef>ik kftrb«)i tag meghívást kapott nsednlán, bofj a biraUlos h«tvÍK^eb«n jftJpnjrk mtf «• te felé, m«rt jOnnek a , l'ioltik,' A lor n^r tSrtiat, hugj a aieghivo xx •ntjn't keiébe kertllt; éi »id5o a polgiriiri biea kprOlt, M. bitveitán nekiesett, i]yot«*nkAp aeng-yia : ,m*jd mőgmulatoa in k«idn«k, hofy elmén « *l>ba a gj-Öló*be 1 Talán a ko»0i»ro»ak nem bir ntlirélai ■>**{» embArvégibai, ban«m hit .•*oty-kikit" hozat, osstin avval c**Ü Aiwse a v«adé- gtlket; n«m mén kend innenbasarul egj Upodtat «é." És % polgirtár* — mint a ■xumitúduk, no xa'-f axtán a f*ma mondj* — c*»kngj*n a fele*éfe mellől né*U, hog; jönnek a sgofták.
A fílénk mfíijei a Teumíly elütt, a Ü*ra a lvbea, • bátor & Tr«xíly után.
A titok oljan, mint at aj bor, melytől min. dif k*U Urt-»i, botT u tv«r«t ébb

Lo<toh«sá*.
Br&AD, mái. 2-áa: 37, 13, 4, 60, 1.
Innsbruck, „ . 82, 79, 37, 58, 46-
B. Pest, . &-én: 3, 3S? ''66, 75, 48.
Litna, p w 36, 72, 13, 69, 36.
Érték és viltéftlyan nájus 8.
5*/* metaliques 57.00; Ó"/« aems. kdloaöa 63 45: 1860 ki álladalmi kóloaoa 106.75: bank-réssv. 761 — ; hiUlintéseti réssvények 135 80 ; Londoit 129.70; magyar földtehermeaiési kötvény 72.— ; temesvári foldtebermentési kot-Tény 69.25 ; soproni fóldtehermentéai kotrény 68 75 ; horTát-stavon föMtehermentési kfltrény —.— ; esüst 112.70 ; os. kir. araay 6.12 ; Napoleond'or 10.37 ; arany jár 70.— \ márka 63.70.
FelelÓs Bierkesztó : Báttrfi
Valumeuuyl beíeg erőt és egészséget nyer gyógyszer és köttaég nél-
(202 29-80) kfil a
Revalesciérc iln Barrj
gyogytápszertől Londonbél.
28 ér óta aemminsmü betrgség ment votl
képes e kHlemcs tgésXHégi tápszernek tUemt-
ÚÚHÍ • Odvöauek bitoojul u feluSttckD^l úgymint
mek*kDÍl oivosság éa kölUcg nélkül minden gyo
, id«f-, mell-, tndő-, máj-, mirigy-, ákbá
i h£i i bj-, gtlmS-, u
lé d
g, gygg, ayi, ísib«legtég, , ir-megnúralis-, fltluibonfi*-, émaly-gH i* baoyás, »Ct terl.eMégfoly*m»rtAb»ii, hárty^lob-, m«lak<5r-, toviuiyodiíii, múx, ktissvény, aApkór e0eo> agyanntsn rt«r««mSkafl eledel SI dajkat«j helyett
Kivonat 80,(XX) biionyítvinyb^I gyógyitisok-ról » melyek minden gyJjryBwr ellen daczoltak, «a«k kört biionyítTinynk Ut. Wnntr Ucártöl, Beoeki, Dr. Ao(elst«ÍD, Ur. Cborelaod, Dr. Caaphdl, Dr. Déde U-oár, Dr. Ure, CaMlettoart grófnő, Brebaa márkiad, íMeaatein bercieg Uannadorf-Poalli mintsterelnSk f* több magaa állxmsxeinélytSl, tetnesre bir»entT« be* küldetnek.
ifí kivonat 80,000 biionyit-VHnyból:
Hét hava most már, mid'o TÍguntUlhxÜaa il-lapotban voltam. Mell- •> idegbajban •teoredtem «gy, hogy n»prál-n*pr» iiem!*tomi»t fogyatkoztam, ennek karetkesieben Unoli»on»t6l hasamoab ideig háborgatva rolUn. Ekkor csodáUtoa Rfv»le«ciér,j-jéV 31 hallottam, *tt ffilhassnálUm ea bisteaithmtom, hogj tápláló é> kellemea Beva1escieie-j> egy havielveseae tttin, tAk^leteaen eg^SKsC-geanek é* rrSsbaitnek ér-»n m«g»mat, orymnnyira, hogy a tol Int a legcsekélyebb reatketej fiélktll bírom vecetni. ln£t-Ut^a értem m«s;iu» N'n *ráitj-l*g igen nlc*ó idetes eledelt, miudun axenTedűnek mittt legjobb asertajin-lani én T Agy ok alúato* nxulgija.
TB^CKNEK GÁBOR,
A m*ga«abb kereBkedeimi-Uniutezet hallgatója Ac igen n#meB de Brnba.it mark iné levele.
NÁ|.olv, 1872. april 17 ÓD.
Uram 1 jUjb«t*gtég kSvetk«st«b«D bet ir ÓU boruuztd •orradiíi ÁlLapólban »oli*m. Nem birtun oUaaai vagy írni; reacketéa fogla el idegeimet ea egén tetrtamet, m** emistté*. Mrtia áima.tluuág ái a mindnuUlani idegi-Átkudá.« ideatora hajtott a pil-lanMra aem volt nyagtom, a mellett a legnagyobb otírrben mélskúrun valék. Sok orrot biut el Telem anelkQl, hogy k9nny*t>bU!éat tsereshettek volna. Tökéletes kéU^gbeeaúiekbeu ax Bn R«valetriére-jét h»"»-náltera a most, mintán három holoj»pig elt-m vele kCnSoetm a j^ Utaonek. A Reraleaciére a legfőbb •!-iamereat er.lemÜ, ege* a -.egemet tökéletesen belyreál-KtotU ■ oly iH»potb» teu. hogy illáaomAt a tárfa-MÍgbma iámét elfogUlb&tom Fogadj . Utatelt nr legforróbb kOM&netem és te!j«« ü«zi«letem eyílvimtáfác DE BHÉHÍM MAKKINB.
75,877. as. KOller Fiúrián, ca k. katonai fel-figyelő Nagyváradun tüdS- éa legcaS-hornt, fejaxédaiéa éemellssomlÉ^ból.
66 71&. De UosUoaia kíauixoay, •aeath«U«n' aeg, álmatlaocág ea ■orvaááaböl.
Táplálóbb Uoin a hutudt, 5O-uéreten megkíméli a gyógytter árát* felnStuknÁl ugy, mini kkUL
PlebaseletteEekbea ' , font 1 Irt. 60 kr., 1 font 2 frt 50 kr.. 2 font 4 frt 50 kr , 5 font 10 frt, 12 font 30 írt., 24 font 36 frt. Ke*»W.c>ére piakoták a>el«n-ezekben 2 frt 50 ea i Ín 50 krral. Revaieaeiére Cfao-colidé táblikban 12 eaé»er< 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr.. poralakban 120 eeeaxere 10 frt — 288-ra 20 frt — 51tí-ra 36 frt. —
Megrendelhető1 Barry dn Barry & Comp
álul, Wien, WalIflschgasM Nr. &,
T^lxniDt minden riroi fró^-fxartÁraibui t* nism«r-karotkedésfliben ; atonkirQI \ bécsi hű mjudva vi-dekrv aiefkaldi potui DUWúi^ rxgj atiavét mallatt.
! N.-Kanittál Pr&gtr Béla, (ezelilt Lovak Ki-
\ l) óáb
rSk Jó
\ y) gygy ,
Pesten T5rSk Jónetnél; Aradon Tonea F. éa Urainál j Debrecienbea HiháloriU Iitvin gyógyszertárábui » kigyóhos; Eszúkeo Dávid
\ Qruia gyóg7»eró«£oél; K*asia Wundraschek Károly gyógjst., M&roaváaárbclytt Fogaraai Dömötörnél: Potaonjban Piaztorí Feltinél éa
, Solti Razoó gjogjn., Siékes-Feh«rrirott Dia-balU Qyörgyaél, Sopron Vogk A. gyógyts., TemesTárolt P»p Jónef váro»i gyogyiMréunél, Újvidék Qrouioger CB. éa Erőst János gyógy-■zeréstDél; Vmrudon dr. Halter A. gyógysz., Veraecnn Fiacher Mórioioál, Zágrábon Irg»l-masok gyógynarUráb>n. Tiai»Ujl«Jt: Koyko Victor gyógynertárábui.
•) K rovat alatt kSalSttirt hUüt—itet a«n
1 TiUal • Sa.rk.

■Él


A szt-lórinczi bérnradalomhoz tartozó ízt -lÓrinCZi nagy vendéglő és a közös fahiti korcsma a kacsotai, szt.-dénesi, mindszenti, monosokori, heljesfai községi és a tarifái pusztai korcsmák 1878-ik évi január hó 1-től 3 egymásután következő évekre bérbe adandók.
A bérleti feltételek Szt.-Lírinczen (pécs-barcsi vasút ( állomása) az aradalmi irodában bármikor megtekinthetők.
(3612-8) Az uradalmi főbérnökség.
Wajdits Jónef kiadó-, l«p- és nyomdatuUjdonos {yoraujtó nyo
ROMERBAD
idas $teiriscke Gastein),
Eröffnung der Saison »m 1. Mai i- 1-,
W
a. d.r 8Odfcil,i., (miltíM tűzne ™n Wien 8'/,. von Tri«al 6 Stnoden)
«.r krifti,, Aa7au>th.n»efi »o» 80-31" B.. Utficbe. Wu~rpo»U»
ron 36.000 Ei..™, b~ood.™ wirkssm bei Gicht, Bh«3matis»n., »•'•
Teoleideo Líhnmuisn, SebwaehasutlaJta. FraneokrankueiMn, M««trna-
tioas-SlOrnnfen. Ttralltt.n Ei.ndat.n, raTuisrbfu Kat.rrl.en, Knoch.n
und Gel.n.kr.okh.U.n ste. Grossos BaHia. elefánt inse.*att.K a.l»
Msra.or-Sip.rat- und Wannenbao.r, couíortable Wohnongen. mzendste
Alp.nl.ndschsft, an.ced<-bi.t., Kbatt.nr.iib. Promensdeo Bal.arzt: H.rr
Ur. H. Majrhofer, Operateor »u Wien (bls Eildí April m Miner
WLnune: Wien IX Bercitrssse 19) Ao.rai.rlic.be Prospecte mit Tarif
ndfr»n™.ll be.ieben dorch di« B.de-Direction Hí
m e r b a d , L'nter«tei#rniiirk (3«J 1—ö;
FönTenTnény
A75.OOO mark nj
német birodalmi
írték.
A nyereményekért
a kormány réswéról
kezeik cd te tik.
Szerencse-jelenté
Felhívás, a hamburgi kormány részéről kezesked-
tetett (352 1.4-6)
nagy pénz-lottoríából
eredi nj-er<-m«ny*kbf»i pé»i(vevé»re, melynél
7 millió 470,000 birod. mark
biztosan nyerendő.
Ezen czéltzerOen itcrrex.lt péns lotteriának. tervizeruleg csak 79,600 sorsjegyre alapitolt nyeremények következők : 1 nyeremény «sheiület 375 000 birnH m«rk. kolfinlej 250,000. 129 000. 80 000 60 000 50,0o0 4.000 36,000 ; 4-s«-r 30 000, es 25 000 4-sifr 20,000 Síl-wor 15,000, 12 000 c» 10,000. 2-'S-,inr 8000, I; 6ooo tü-szor 5000 és 4000. ««-s» 2500, 2400. t-a 2000, 4I'.-Bír>r 1500,1200, > Itoa 1358-szor 500, 300 B 250, 2;'>Ou 1 -sser 201, 150,138,124 '.■ 120, 14839-szcr 94, 67. 55, 50, 40 •■• 20 birod. mark? mely nyeremények néhány hó al.tt 7 osztályban biztoaai ehálluak.
Az eliunyeremén)>maaik>t<ai|ll»| állapíttatván meg él ára
egy egész eredeti Bortjegynek caak 3 frt 40 kr.
.fél , , , 1 . 70 ,
. negyed . . „ — . i*5 .
I ktrmiay réuirol kuetkeaiitatl eretotl ursjMye* (nem tiltott ÍKérvKuyek> i vételiniak ■érssHtisah készpéiibenl vagy pasta-■taliaay itjial ktkalleM »HI«tt általam méz a legtaxlabbi vidékekre is beküldetnek.
Minden megrendeld az ere.leti snrsjegygyel Ppyfltt egy, a korminyeziaimei «114tott jatazóMrvet Isjfyea, a uuxás után pedif hivatalos Dyereménykimuiatást kap. .
A nyeremények kifizetése általam közvetlen és szerény titoktartás mellett intéztetik el.
fjajT* Megrendelések akár postautalvány, akár készpénz búrmentve beküldése, akár pedig ajánlott lerálbeni átszármaztatása mellett cszkozölbetók. Megrendelésekkel « közel álló huzas tekintetéből
f, é. május hó 15-ig
mindenki teljes bizalommal fordulhat
Sámuel Heckscher sen.
MATTON!'8 Königs-Bitterwasser
BITTERWASSER
" Selpurgatíf)
CarronckriftcD and BrocbB
Ejtm. ín*djrUj«: >VIE\. IUÍBKÍMIITUW 5
D
ÖOOOOOOOOOOOOOG
Hirdetmény.
bank- és váltó-üzletéhez Hamburgban.

Balaton-Füreden
(a fürdőhelyen)
a nagy vendéglő szomszédságában levő
Kocsi Horváth-féle nyaralóban njonan bútorozott J
s ágyneművel is ellátott szobák, fózó- és asztali esz
közökkel felszerelt konyhával együtt vafty a nél- (
kai is hosszabb vagy rövidebb idóre előnyös feltételekkel |
bérbe Tehető K. (359 2-3).
Bővebb értesítést ad — levelezés ntján — a tulajdo-inos: Horváth Kálmán királyi törvényszéki biró.: ! IJ a k á 8 a: Veszprém. Kó-utcza, 64. szám; a hely-; s z i n é n pedig Koller Károly Tegyessereskcdó.
oooooooo
A hölgyvilág o
által mint felalmnlbatlanQ bór-atépitöaxer X elisoiertetett a hivatalosan v Q
OOOOOOOOOOO
Ipilepsia
t irtai m* t 1 a
RAYISSAVTEö
^)Off)út«tik l>r. Kil-lisch'specsíalista ál-I Ul Oresdáhan Nen-I stadt (Szássorsság). Uir tsbb, mint ».«H) sikerrel gjotrtuuu.
(222 26-60)
ooooooooooo
xxxxxxxxxxx
. .MszW^ a :j
Ezen vlléahirii szepitószer T plllaaat alatt a Ifjuebb Ifj Q ternéazetesb ifjs arezszint A idéii plő . bort fehéríti, fris I sJti .-■ dnoaiHji, a leg bcha 0 UsaltilvéllélBézI, eliii lit l6íTövidel>t> i^ö alatt ... ISt, olajfoltokat, orrt!>r;i.< eet ■ a bür minden tissti- | | talansifr.it . a rix.port, v lamint mindea kendo.<~nz folSsiege'Sé: tens.
Na|yKaa4zUi ksPb.t/. v
lodi ».u.-iíjben y
Práger ur evógruerti- C
rábaa. f
Vidéki megrendelc-ieket 2 pontosan te:jeiit(3ll 8— W)M
Mrhtran Henrik, C
kBndspest, U-ria Valéria-ntcsa g
ioooooooooc
Értesítés.
Van szerencsém a n. é. közönségnek jelenteni, hogy
ügyvédi irodámat
Nagy-Kan Imán,
Magyar utcza, 2. szám a. a Kaiser féle házban f. é. május 1-én megnyitottam. Mély tisztelettel
Galitzenstein Benő,
köz- és váltó-ügyvéd.
(3G5 1 — 3)
Legnagyobb szédelgést űzik
a nagy közönség hátrányára
mindsaon Oaérek, kik férfi felicrnemfieket «s va-
lioiinh ll miadeiifi-le flrQfryek .l.tt Lúlolcs^ arakoa ki-
niln.k, .KOLliln jó áru )i'-lye;t cs.l->eatú plnevezé.ekk''] felcxic.o
má.ott lurnavehetlrn limlowot .dn.k.
Áz 1. IH-(-8Í rérflfehérnemúek H különlegw. vászonárnk
nak ke-
Becs, I. KSralnerBlraase 17. sz. 1. emelet
meevcb-'Se! Biellő. oly fogásokat a.on e.élra, hogy árui
letet secretKen, elleukesölre arra t6r»knik, bngy a lefrszil^onibb
be.-sUletes.ee fenntartásával . már mennyen vevőket megtartás.
MindéuDemS férfi feberrubát és kiiifuleee. v...nn rsikkeket
■-.akis tartósan állít ki és lelkii.merete.en teljesíti nyert niegO'1*-
■ait pontosan és minden iriuyliau késspvns beküldése vagy után
vét fnell«;t alábbi leejutányo.al>ban szabott állandó árakon. Nsn
teta'.ó áruk nemcsak ktnerthétnek, Banem kívánatra árok is vias-
isnklildetik. Minta é» árjegysékek kixánatra ingyen és bérmeutve.
Férfi ingek, jó .ehirtingbSl (Cbiffon) SÍIBs, ke-
méi.y v.ry í..d«K fodros nieilel 1.60, 1.75. 2, S 60 árral, Ie86no-
m.bb 3 frl. — gssdagon bim'.ett fodros mellel l.W, I 7:>, i. 2.60
kr , Irgfinon alib 3 frt — M, II és késelük 6noa> vá.sonból 3, S 50,
lejt. 4frt. Jófestékacosinanosi perkailbúll.Vl,
2 frt. I g a > i f r a n 0 z C r e t o n b ó 1 2, ! SO, |p(f 3 frt. —
I C s . i Oxfordból 2, 2 50, legrf. 3 (rt. — Ssinas ingek
reindegyikhes két kdlob gallérr.i 50 krral drágábbak.
Vássonigek iiboni sima Txgy fodonnelle! 3, 3.fjO, 4 frt
. rumbnrgi , a 4, 5. (j, 7 ,
Alsó nadrágok jó Rieseiivásior.bű] (pamut) 2, 1.&0 kr.
. , fonál ...ionból (tia>u len) 1 iá, 15D. 1 75 kr
, , rnmbnrgi . , . 1.7i, 2, 2 50,
legfinomabb 3 frt.
Kj.kfrallérok kívánt formákban, dbja 1, 1 25, 1.50 kr.
Kiiallk . . . 1, 1.2.1, |,60 kr
Férfikapc.ik febér vagy csikomtt 6 páronkint 2, 2.60, 3 frt.
. (floreeru)term. V caikosou 6 pár 3JO, 4, 6 frt.
Eflml|i teitrevalo (is<adsá( felszívó) 1, 1.25, l.bO, 2,
S.50, lerf. 3 frt
Patentháló IMtiiTilí dbja 2, 2 50, S, legf 3 AO W
Zsebkendők tia>U vászon fehér 6 db. 2, S 50, 3, 4, b, • frt.
. . , szov. s.in. ..éllel 6 db S, 4,5, 6 6.i kr.
v pamatbattiast . . . 6 . 1, 1.2&, 150 a
H á X i T i s a o a V« 30 rőf dbja 7, 8 9 frt C r e a . v á s. o a '/. S« ríf végje 9, 10, 12, 14 frt 1 r 1 a n d i v á s sj> n 60 róf 20, 22, 24, 27, »1, 36 frt. Rn >b Dl fi rdi on54r6f 86, 23, J0.S4, 3», 4U, 45—lOOfrtig. Damastas'stalteriték 6 ssemélyre 6, 7, 8,10, 12, — 12
ssea 13, 16, 18, 22.26 frt.
Kivé . színesek 6 saem 4 50, 6, 8, 10, IS,
1! nem. 8, 10, IS, 20, 26 fit
. abrossok kendCk nélkU tisau vászon 3 50, 4 5, 6 frt.
. . fél viszon 1.75, 2.25, 2.50, 3 frt.
DamasltOtfllkoaök 12 dbj. «, 7, 8, 10, 1< frl. AgylepadCk varra, nélkül Usata vászon ■/, azéles 6 db. 17,
18, 19, SO frt.
. • • • ■ 1. uéles 6 db. 19,
21, 23, 25 frt.
• . , fél vászoo ';, széles < db. 10,
Kapható továbbá mindenneal bsrehentés t r . d 1
egész végekben, mindennemC C b i Ifon aéUrsaámra is. Közelebb
értesítenek az i-jegy.ékek. (364 1-8)

Testgyakorlás és táneztanitási hirdetmény.
Alóljtfgjstett ÜMteWtel ajánlj* m»gát & DUgyérdemfi k3-i5n»égBek, nere»«te*eo gyarmekek- ■ felnőtteknek a
testgyakorlás és UnczmÜYészetben
való al&poi okutáaira. ,
Uogy mennyire fejl«»ti I erőiiti mindkeuC a teltet, t ntúbbi, oeT«set*M«D a UacsUBitia m«DBjir« »flka«gea kelléke » mfiv«18détnek, ««. alig scOksúgec Ifibbé paláikkal igKZolui ; mi-Tel 14 ír óta reáffl bisuU tancKÍskolim berau isiuorvtj, bogy ál-Ula nyári a tetrt moxriaxiban axos aajitsserQ, k tea teljes köny-nyÜdaég-et, a tar«aaigokban oly élrexetek líoy«»5jéví válik, me-lyaket a tancaolat nem tadó kedretienfll néSka.öim kénytelen. — itidSn ennek clujititáiira alkalmat DyajUni aiindékom, Uscte-lattel megjegy»eai. mUs«ríot a táacxtanitis nálam minden divatban I«T5 bet- íikQlfBlditiaíinimekri kiterjed, melyek alapos módsBerem nyomán könnyen beUnnIhatok. (A lam-tia mar 5 <Wt. kora gyermekekkel kezdődhetik )
A tfnezUnitttt -Mj havonkiut 4 frt.
Efy«»er»m.üd báWr T*» fjk ificai«ui, mi»eriiit fénykúpé • » e 11 e 1 ia foglalkocrin, igen kielt-gitS fényképeket a leg-jiitáAyoubb áron k*acitek.
Midőn magán eteknél fogva a t. ex. azil.űk t a kétnetufi ifjúság liecaei figyelmébe ajánUnám, s bccai-a pártfogúukat kérném, e^yitxeramiud butoaitom, hogy ait kiérdemelni föWrekvé-sem leend.
létezik: a Peiófi utcxibaa lévő Topó lict Jótarf-felo hiiban (Herteleodj Béla iigjvéd ur átelle-oében.) — Taniláai idő: Kisebbek részére ü-tól 7-ig zártkörű. — Felnőttek t vendégek rédxére 8-tól d-ig. — A t. vendégek belépt! dija 20 kr. — Büiratisok: lakatomon, a Petóri-utczábaD lévú Topolícs féle házban reggeli 8—i* óráig, déluláD pedig 1-tói 2 ig sziveseo fogad la m*k. (óGo 1 — 1)
Reiner Éliás,
(6-aradi ufil.) gyakorló táncxmeiiter ó» fényképén.
DREHER ANTAL
kőbányai sörraktárában Nagy-Kanizsán, Kazinczi utcza (ezelőtt Sörház utczaj Unger-féle ház.
Miudennemű sör 25, Tagy 50 literes hordókban és
25, vagy 50 palaczkos ládákban a legjobb minőségben kap
ható. — Helybeli palaczksör megrendelések, házhoz szál
lítva, mindenkor jégbe hütg és különféle minőségben esz
közöltetnek. "^ (346 7-*)
Határozott óvás hamisítás ellen ! 27 éven át kipróbálva !
Dr. POPP J. G.
cs. kir. udvari fogorvos (Bécsbeu, Bognergassc 2.)
Analhcrin-praparalumai.
Üres fogak kitöltésére
Qio'-a haüUyoaabb éa jobb szer, mint dr Ptpp i fi. adv. fopor-<roa úr (BÓcívíroe. Bogner^Miae Nr. 2.1 fotonja, mclret mindenki könnyen éa fájdalom nélkdl b*h«lyctrn-t oiivu fo^atbA, mely astan a fogré*«ekk*l éa foghaa*a.l l«lj«a«n ejyesal, * a fogakat a további elroonlaatól óv.ia a a fájdalmat cnillapitia.
Anatherin-szájviz
ivtfefcbe* I frt 40 kr., a legkitünCbb »er a cmizoa fog faj dal mák
ban, gyaladá*oknái, a foghn* daganatai- éa ••beinél; fololvaaztja
a létété fngk&vel es megakadÁlyoaaa annak uj kép«ődé«ét; as
infá fogakat a fog-hua erídtíae ilul nilirditja; • midőn a fogakat
éa fogbnst mind*n ártaltna* anyagoktAl tnegtintitja., a raájnak k«l-
lemea triaaeftéget kólcaönöi &* már rövid bannálat után eltávolítja
a kellemetlen axagot. (294 I 3—6)
Anatherin-fegpa8ta.
Eien kíasitmény a lehelet frie»e»é(fét éa tiaztaságit fentartja, aaonkivai a fogaknak liófehéraéget kfílcnSnü* jtxok romláaát meg-akadályossa «a a foghnat erŐnbiti. Ara 1 frt 22 kr.
Dr. Popp J. G. növény-fogpora.
A fogakat oly nép** tiastitja, hogy annak naponkénti haa«-nilaU alul nem caak a közSnaége* togkS elUrolitUtik, hanem a fogak moraáncaa ia mindinkább tökéleteíbül. Egy dobos ara 63 kr. o. é.
Popp aromatikus fogpasztája.
Sok Ír ou a legbLxtoaabb ÓTÍuern-k fogfájan ellen ét a legkitüüÜbb ssernek van eliamerve a acájdreg éa A fogak ápolúára é* íeatartáaáxa. Egy darab ára 35 kr.
Figyelmeztetés!
ElSfordaló hamisítások kSretkestében bitor Tspyok a t. ez.
ére< fig7elm«t«Uii, hogj misdes palack ti óvásjegy ki-Tül n«g egy czimmel: (H;(«| ti Anitkerin prapsra-t n m a i) ollii,. Tu, oeJy ejj tisztin átUthabS vaojomiíon as állami sast és a czimet matatja.
Kaphatok: Ka(7-Kaaizsia : Pr.jer Béla fjáiysserész <"-aal, Eo..Db.,r, as Fess.lhorr.r J<S„ef msz.rk.r.skedisskbra. -Papin : Tschap.n J., is B<nsU!!er J.-aél. — Kesithíljen : PÍU.-terer gjéfyiierí... — Zala-Ejer.a.j.n: IsiSi F jjóíf.aerísz. — Kaproncsin : W.rli rjígjs.eri... — Varasdon ': Haltór t;ísy'-— Samef.n : Dom.r Kaj«t. _ S.omb.th.ly.n: Pillich F.rsiics i' Eodolf cjiersser. — UatirSrtfdékí fl..-Q,nríJ5»: Fibic K. C. — V.«prémb«ji t T.i,li. és Tirsa, Qnthard Tiradar is íaioil, »ÍJ Fer.nczi (j.l JJI..,C... _ Saikssíahirriíott : Bra»n J BtossasDn, it Ul.balla JJÓjjsa. — Loras-B.rinjbsn: H.i.l.r tli&»- — Kalonin : Horrith K. aitjntrin. — P.k,„„ : Flórián J. r*i7" •""•a- — Körm.ndan ; Horrith J.Homsear.nd gj6gj*ttrén. — KaposTiroU : Kobn J. ScnrSder és Daris fjdjysa — 8s«fs«á"' : Brahsa, JJOJJS^ — Bonjaidon : Kramolin J. — Bajú. -. «'" cbitscb 8t, Bsraftld Bai, is Boaaak tJOtjaa. — PéosaU : ZsoloaJ W is K., Zách, Kan., Korics, és SipSci fjifj... - Káridoo: £adnba»ssk7 tJÍfTSa. _ Marcaaliban: Kin tjifj"- - ToI°*: * icbtal 8. t7óosz. — Don.fsldiárott: Lukács ITOITSB — Sssat-Orortron : Nothi,. - U.o-L.ndTan : K,u ,,4tTs^ _ Bohon-tson : Simon fjifjnnin nraknál.

NAGY-KANIZ8A, 1877. méjns 13-nn.

381K

Tizenhatodik évfolyam.


EHtntttlár:
1 Alap
* illACX
Eff ttám 10 kr Hlrneteask
6 kaaiboa petitaorbsn
S 7, Báaodaaor 6 a minden
további Borért 5 kr.
HTILTTÉRBEN aoraskini 10 írért lé
tctnak fel.
gineatiri illetik minden
ecjaa birdetíairtkOlOn
30 kr. 6^t.nd5.
kiadóhoi bénaaotrfl
iotésandSk : NAGY-KANIZSA
Bénnentflten Urelak caak ianart asnkatár-aaktól fofadlatiak ai.
ZALAI IOZLOHT
elóbb: .ZAL.A-SO IVt OQTI KÖZLŐN TT.'
N.-K»nl«t»v»i-os helyhatóságának, nemkülönben a .n.-kanliRfll kereskedelmi s Iparbank", a _n.-k»nizs»l takarékpénztár", a „talameeyel általános tanttóteatttef, • „■.-kMizsai kisded-nevelő egyesület", a soproni kereskedelmi s Iparluunara n.-kanizsai kDlválaüitmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hdeukl.it kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalma lap.

Honleányainkhoz!
Nem adózni a kötelességnek, nem munkálkodni a szerénységnek, uem takarékoskodni a szorgalomnak, annyi, mint egy nemzet tönkretételére szándékos kezet nyújtani.
Ily gondolatok hatása alatt, midőn honleányainkhoz, közelebbről városunk ne-meskeblO s fenkölt gondolkozásu hölgyeihez szólunk, az a remény biztat, hogy hitünkben nem csolodunk; hitünk megállja a túz-próbát, amely együtt honleányaink igazi hazaszeretetének túzpróbája is.
Nem áldozatot, de takarékosságot, nem igénjek megszorítását, de egyszerűséget, nem halai I, de életet kérünk ezen sorokban a tudomásunkkal is megindult azon szent törekvésnek, amely a bonleányi sziveket nem izgalomban, de dicső lelkesültségben tartja: hogy a hazai ipar pártolására egy szírrel, lélekkel sorakozzunk; s miuónezt teszszük, álljanak itt azon sorok, melyeket hozzátok intézni bátrak és intézhetni szerencsések i agyunk, amelyeket a .Magyar Hírlap" után figyelembe ajánlani az apáról — szent örökség gyanánt — a fiúra szállott bonszeretet örök kötelessége nemcsak megkövetel, de parancsol.
Honleányaink! Megnehezült az idők járása fölöttünk!
Nehéz időkben pedig mindnyájunknak összetartására, joian gondolkodására és önzetlen hazaszeretetére van szükségünk.
Mindenki a maga módja szerint járuljon a hanyatlásnak indult társadalom támogatásához és újjászervezéséhez.
És e nagy munkában emberi létünk jobb felének, a hölgyvilágnak magasztos osztályrész jutott.
Hölgyeinkhez fordulunk ez alkalommal, fölkérvén őket, hogy lepjenek be a hazaszeretet templomába és pedig nem mulatni, tánczolni és ngy adakozni, hanem áldozni fenkölt szellemmel és honlcányi magasztos érzelemmel; magunkért, szeretteinkért és édes hazánkért.
Pénzt? — Nem ! Munkát ? Azt sem.
Bangót, dicsőséget? — Nem — -- —
Hiúságot! Csak ezt. S az áldozás nem kivan
mis eszközt hozzá: mint önmegtagadást, ezt
■? is csak rövid ideig.
A haza boldogsága, a nemzet jövője ittől függ. Tudjon a magyar csak négy érig önmegtagadó lenni, tndja magát csak négy évig összehúzni, csak négy évig tudjon takarékos lenni, — nem szükségből, hanem hazafiui erényből — és négy ér alatt mint nemzet, mint állam, anyagi betegségéből kigyógyul.
Megtudnák-e ezt tenni hölgyeim ? — Önök szóljanak ! — Az önök rokonszenves, anyai, testvéri hangja adja meg erre először a szent igent, melyet a haza oltára előtt re-begnek el s melynél magasztosabb .igen" szót még nem rebegett el hölgyajak. — Önök mondják ki ezt először s a férfikar nem fog rámondani mást, nem mondhat rá mást, mint: Áment!
Olvassák csak el kérem a következő sorokat:

A statisztikai hivatal kimutatásai szerint csupán szövet- és rövidáru behozatalunk értéke 1870-ben 125,1871-ben 211,1872-ben 214, 1873-ban 208, 1874-ben 210 és az öt év alatt együtt 968 millió forintra rúgott.
Öt év alatt 968 millió forint!*)
Ennyi ment ki Magyarországból szövet- és rövidárura s ez összegnek fele bizonynyal a feleslegnek, a divatnak, a fényűzésnek és nem a szükségletnek áldoztatott.
Hátha ezen czikkekre csak felényit költenénk négy évig, a másik felét pedig amennyire lehetne, a hazai czikkekkel pó-toinők és csak az elkerülhetlenért folyamodnánk a külföldhöz. Nem azért, hogy visz-szautasitsak a külföld iparát, nem azért, hogy daczczal daczot ingereljünk magunk ellen, hanem azért, hogy magunkat összehúzva, bajainkból kivergődjünk.
A külföldi ipar elutasítása a külföld kihívása lenne — anyagi párbajra, — és az ily küzdelemnél sóba nem lehet elúre tudni, hogy melyik fél esik cl; azt pedig nem akarhatjuk, hogy baj bajra halmozódjék, ellenség után ellenség támadjon, hanem hogy szomszédainkkal is jó barátságban maradván, csak ennyit mondjunk nekik:
Szegények vagyunk, tartozásaink,kötelezettségeink vannak, melyeknek, mint becsületes, lovagias nemzethez illik, megakarunk felelni, azoknak pedig csak akként felelhetünk meg, ba kiadásainkat alább szállítják s ha megtagadjuk 'magunktól azt az élvezetet, melyet a külföld jeles gyártmányai, csecsebecséi nyújthatnak. Bocsássatok meg tehát érte, ha egy ideig a magunk daró-czában járunk és azokat a magunk munkásaival fogjuk elkészíteni, a mely nemzet így beszél, az uem gyűlöletnek, hanem közbecsülésnek tárgya leend.
Takarékossági egyleteket alkossatok, magyar hölgyek. Szemeljetek azoknak lobogót és a lobogóra ez legyen irva: Egyszerűséget a hazafiságnak!
Ott vannak nőegyleteitek, ezek mindjárt kitűzhetik a lobogókat. Intézzetek fel-hivást azon kör és vidékhez, mely a nóegy-Ictek jótékonyságát istápolja, bocsássatok ki aláírási íreket, tartsatok nagygyűlést és alakuljon meg a .Takarékossági egylet" mindenfelé. Dolgozzatok ki alapszabályokat, melyeknek a takarékossági egyletetek tagjai alávetik magukat és tagja legyen ez egyletnek miden magyar, a hazafiságra és műveltségre igényt tartó honpolgár !
Tegyétek- ezt meg. nemes honleányok ! A kormány, hacsak támogatásra nem talál a nemzet részérói is, össze fog roskadni a sysiphusi munka alatt. Kormány mehet, kormány jöhet, de ha nemzetében támogató helyett nem fog találni másra,-mint ellenségre, buzdító h°lyett izgatóra, serkentő helyett kétségbeejtóre, elismerő helyett gyanu-sitóra: akkor nekünk el kell pusztulnunk valóban; mert olyan kormány még nem volt,
•) Tsbit cuk Ot BT alatt mtjdacm egy mil
liárd ! If«nt de Bnnaka}6tt« i« ugj menL. csak ael/em-
irnkbaa b«boatuak l&e&ben batodííl, 1866-ban ugjan-
SMji, 18S7-baa lObb mint 13, 1868-ban ksaal 20,
18*9 ban lObk mini 21 m.ll.ú forint árit, 0lU>n7«k-
a» pipere-irakbftn pedif ngyanaaen idő ilalt több,
mint « niUií forint árit. 8 • e r k.

nincs és nem is lesz a világon, mely egy egész ország terhét saját egyéni vállai val birja fenntartani és egy egész ország kötelességét teljes;teni, ha a nemzet egyebet nem tesz, mint tétlenkedik, panaszkodik, követel és a fényűzés igája alatt gondolkodik.
A ti honleányi szivetekben nem ég a pártoskodás is pártgyülölet tüze, szelíd égi láng az, ami a ti szerető telkeitek előtt világit és fényt ád szemeitek kristályának; — legyen tehát ez a láng most az, mely egygyé olvasztja a nemzet akaratát s összeköti a szíreket varázsereje sugárszállal. Inegyetek ti a kezdeményezők, az egyetértés angyalai és egy szebb jövő hirnökei!
.fa a takarékosságot nemcsak a szövet-és rövidárukat illetőleg lehet életbeléptetni, hanem az élet minden ágát illetőleg, melyekből ismét és busásan kikerül a másik 908 millió forint.
Hölgyeink! teltre tehát! Ne karddal,
mint hajdan, hanem önmagatok takarékos
ságával mentsétek meg e hazát. A haza
kér benneteket s volna e magyar hölgy, aki
balsorsában megtudná tagadni hazáját ?
Xagy-Jvanlzsavíros tanácsinak az aecls ügyben javaslattétele,
mely lapunk 3G-ik számálnn jött közlemény
szerintavárosi kusgyülés által elfogadtatott.
■ílyentiaitell közgyűlés!
Nemei ezélok elérésének biztosítása, t. i , hogj Kanizsa városa külcsinosodáaának eme-léce, anyagi helyzetének roiné! jobb karbani helyezése s a tanügy terén tapasztalt hiányok pótláaa végett a tekintetes közgyűlés tudomásával 8 szíves jóváhagyásával 1872. évioktober hó 30-An a bor, sör éa must útin szedendő1 fogyasztási pótadó engedélyezése tárgyában kérvény intézteiéit a tek. megyei közgyűléshez, minek folytán ezeo ügyünk egy esen czélból kirendelt bizottság előtt tárgyalás alákerülvén, Nsgy-Ranizsaváros kérvényében kifejtett in dokok teljes méltánylásával a megye tekintetes közönsége meleg részvéttel terjesztette fel ügyünket a nsgymélt. m. k. belügyministeri umboz.
Ily kedvező körülmények után bizton remélhettük, hogy a nmltsgn m. k. belűgyminis-teriam — a megye közönsége által is felkarolt czál elérése végett kérvényünknek helyt adni fog; azonban csalatkoztunk, mert az akóoként szedetni szándécolt egy forintnyi pótadó oly magasnak találtatott, hogy a kért engedély illetékes helyen megtsgadtatott.
A tekintetes közgyűlés előbbi kérelmétől eltérvén, 1874. évi april 16 án caak 2b'/, nyi fogyasztási pótadó engedélyezése végett a kérvény megujittatott a jelenleg azon örvendetes helyzetben vagyunk, bogy a tek. közgyűlésnek teljes tiszteletünk kifejezése mellett bejelenthetjük, miszerint a fennt jelzett pótadó szedbe-lése » kereskedelmi és pénzügyi minister urak beleegyezésével a nmltgu m. k. belügyministe-riumnak f. évi april hó lén 13605. az. a. kelt magas rendeletével; tehát 3 minister egyhangú intézkedése folytán engedélyelletett.
Ezen figyünk kedvezi eldöntése körül Csengery Antal onzággy. képviselő ur különös érdekeltséget tanúsítván, hathatós támogatási nak s magas befolyásának köszönhető, hogy az accis ügy, mely évek óta függőben maradt, végleg mégis kedvező elintézést nyert
Éten előzmények után bátrak ragyunk a szinte jóváhagyott kezelési szabályok 15. § át érinteni, melyszerint a tek. közgyűlésnek a kezeiéi mikénti megállapodása iránti intézkedés jogköre fenntarUtott.
A kezelésmódja iránt tiszteletteljes javaslatunkat a következőkben terjesztjük elő:

Véleményünk szerint czeunerfi volna ugyan, ha a fogyasztási pótadó házilag kezeltetnék ; — de miután a fogyasztási állami adó magán kezelés alá bocsájtatott és a pótadónak házi- s külön kezeltetése tetemes költségekbe kerülne s az 1871. évi XXIII. t. ez. 110. § sa a községi vagyon bérbeadása csak nyilvános árverés utján eszközölhető, az árverés módozatának s kikiáltási árnak meghatározása iránti intézkedés pedig a tekintetes közgyűlés jogköréhez tartozik,—alázatos javuslatuak oda terjed.'
Méltózlasaék a fogyasztási pótadókese-lést 1877. éri május lá-tól 1878. éri deonm-ber 31-éig terjedő időszakra f. évi májas hó 8-án tartandó nyilvános árverés utján bérbe adni, s az árverés foganatosításával a legközelebbi közgyűlés jóváhagyásinak fenntartása melUtt a városi tanácsot megbízni.
Ezen árverés feltételei a következik volnának:
Vállalkozó tartozik bánatpénz fejében az árverési bizottság kezeibe 600 frtot az árverés befejezése után a biröaneg két havi részletét óvadék fejében a városi pénztárba letenni s a bért havi részletekben előre a városi pénztárba befizetni.
AZ állami fogy. adó gyakorlat szerinti kötelezettsége eddig csak a korcsmárosokat, sörirosokat, ide értve a palaczkok vagy hor-dókbaoi üzletszerű árulást is — magán fogyasztók kivételével terhelte.
Knnélfogra a pótadó ogyaoily késeléseit véljük a szerződési idő, vagyis 1878. év végéig elrendeltetni.
A fogyasztási pótadó jövedelmének hová fordítása iránt alázatos javaslatunk oda terjed :
Az accis engedélyezése iránti kérvény indokolásiban fósuly a tanügy terén pótlandó bíinyok, s ezek körül leginkább a polgári iskolának már annak idejében kilátásba helyezett építtetésére fektettetett. £sen kérvényben kifejtett aggodalmak a legújabb időben beérkezett hiratalos jelentésekben igazolást találnak, mert a polgári iskola jelenleg már oly tömegesen látogatutik, hogy a tanulók jelenlegi létazima is szorosan helyeztetett el, s a jövő tanév tanalóinak elhelyezésében * lehetetlenséggel kell küldenünk. Ily körülmények között tehát két eshetőségnek, t. i: vagy paralell osztályok felállításának, vagy pedig polgári iskola építésének vagyunk kitére.
A paraleil osztályok felállítása nj tanárok alkalmazását, vagyis a tanárok létszámának felemelését vonná maga után, s ezen intézkedés egyrészt a városi pénztár kisdisait szaporítaná, misreszt pedig az államkincstár jelenlegi pénzügyi helyzete mellett is akadályokba ütközhetik, anoil is inkább, mert a polgári iskols tanárai a kormány pénztárából fizettetvén,, aj tanároknak paralell oeztá-lyok felállítása miatti alkalmazása, az illeti saakministeriam előtt nehezen indokolható.
Ennélfogva tehát a tapasztalt baj esmk egy módon és pedig épitkeies által orvosolható, s ezen építés kérdése, mint már mondánk, az accis engedélyezése iránti kérvény szövegében, valsvmint akkor is ssőnjegen volt, midőn a tekintetes közgyűlés tudomásával 40.000 frtnyi kamat nélküli államköloönért folyamodni bátorkodtunk. A megye közönség* esen kölcsön felvételére megadta ugyan tt engedélyt, — de időközben annyira változott az ország pénzügyi helyzete, bogy un köl-esön elnyeréséhez vettelozetea értesüli szerint, a mostani viszonyok között remény egyátali-ban nem lehet
Ai építés kötelessége és terhe ily módon saját villáinkra nehezedvén, a szükség állal kényszerülve, s azért is, mert a helypénzjövedelem többlete is n-ni pótlék leazillitisara, hanem a főtér klinkerezésére forditutni rendeltetett; továbbá, minthogy a polgári iskola építésére elkerülhetetlenül utalva vagyunk, ■ a magas korminy csakis s kérvényi indokok alapján, melyek szerint a polgári iskola építése maris kilátásba helyeztetett, az sceia bebott-

tálát engedélyezte; igy » városi tanács bizton felteheti, miszerint a tekintetei közgyűlés, méltányolván a kifejeiett czélokat, a polgári iskola építését kegyesen elhatárolni, • exen czélra a fogyasztási pótadójövedelmének igénybevételét engedélyezni fogjs.
Mindezeknél fogra tehát tiazteletteljei véleményünk és javaslatunk oda terjed:
Méltóztassék kegyesen elrendelni, hogy a fogyasztási pótadó, f. évi május hó 8-án nyilvános árverés utján, az előbb érintett feltételek alatt 1877. évi május 15-tól 1878. évi deczember 31-éig terjedő időszakra magánvállalkozónak kezelés végett kiadusék, 1878. évi deczember után pedig házilag kezeltették, a az accis jövedelme elsó sorban a polgári iskola építkezési költségeinek tedezésére íelveendű kölcsön törlesztésére, eaen kölcsön végleges lehajlása után pedig más közhasznú czélok, esetleg építkezések költségeinek fedezésére furdit-tassék.
Ha pedig a tekintetes közgyűlés javaslatunkat elfogadni méltóztatik, a polgári iskola építési Ügyét czélszerünek vélnénk a kórházi bizottságra ruházni, melyben miDden BZakérlí* kellúleg képviselve van; mely bizottság oly hatáskörrel volna felruházandó, hogy a terv kidolgozása, költségvetés szerkesztése, a pénz beszerzése s a törlesztés módjára nézve is intézkedhessek, s egyáulában kész munka beadá-Bár» jogoBitva leend.
Végül, luiután Csengery Antal országgyűlési képviselő ur az accis ügy kedvező megoldására kiváló ügybuzgósággal s kitartással fáradozott s ez alkalommal is városunk iránti érdekeltségének fényes jelét adu, kedves kötelességet vél a városi tanács teljesíteni, midőn ezen alkalommal Csengery Antal országgyűlési képviselő ur részére a közgyűlés különös köszönetének kifejezését hozza javaslatba, B annak közlésével a városi tanácsot megbizslni kéri.
A fővárosból.
in. i
A főváros lakóit a ranlt héten nem érdé- \ kelte más, mint török vendégeink. Nem is olvasták végig az állatkerti igazgatóság hirdet-.uényeit, hogy .herczeg Cretvertinsky és* gróf Batthyány Elemér két király tigris'*") a me-nageriába megérkezett; nem keresték, hogy Lucca Paulina asszony, vagy GerBter Ktelka kisasszony ésmenyasszony**)énekel-e: özönlöttek oda, hova a törökök mentek.
Valószínűleg ez a fényes magyar vendégszeretet hire csábítja ide az oláb caaládokat is, kik daczára az áldásos maszka barátságnak, hozzánk szállingóznak.
De, mig oláhaink maguk ajánlják fel ma-
* gnkat vendégeküi és — elég ctodálstos — még I
sem mutatunk az egészhez nagy örömet: azalatt
kenvfB vendégeinket, a töruküket váltig ma- j
rasztjuk és mégis elkészülnek ,uj haza"-jókból
a .régi--be. I
. jZüid falragaszok tudaták pénteken dél
után Igpolgárokkal, hogy az ünnepélyes bucsu
órája Serkeiéit. ,
Kilencz órára — mikorra az indulás ki- , tü«ve volt — már tökéletesen betöltötte a nép- ; ség a Kálvin teret. S belekerült fél óra, mig a J tömérdek fáklya meggyujtva s a menet rendezve volt. A fény, mely a két nemzet barátsá- j gának feljöttél jelentette, áttörve a aötétet, a I fekete zúgó tömeget megvilágította, mely tömeg a török testvéreknek jött bucsut inteni. Ez a rémes eróe fény, ez a lelkesedés megfogja döbbenteni a sötétséghez szokott hidegkeblü északi nép szemeit!
A mintegy másfélezer szövetnek roppant fiistgomolyát a .Hotel Európa* előttmár látni lehetett a magas hástetók felett, mikor még a menet valahol a váczi utón volt. Laasankint a vöröses fény is előtört és az öBscegült néptöroeg között előre vonult az iroposans fáklyás menet a szállodához, élén török-magyar zászlókkal.
Belekerült 6gy negyed óra, mig a felzajlott Jtdvözló örömmoraj lecsendesült annyira, bogy beszélni lehetett.
Gyönyörű piros fehér zöld szint vetett a tűzijáték a szállodára Szüca Gyula beszédekor.
.Vigyétek meg kedves testvérek —monda fi — a Bosporus partjaira a hirl, hogy a Duna és Tis«a vidékén él egy nép, mely veletek érez, mely, ha kell, ott fog küzdeni Törökország mellett!" Százan emelték le ekkor kalapjaikat és felzugott az egész nép: .Ott leszünk!" — — Leirhatlaa magasztos jelenet volt ez.
Lelkesülten hallgatta ezután mindenki a török beszédeket: pedig csak érzeni tudta, nem pedig érteni. Éljenzések szakították meg a szónoklatokat minduntalan, tizép szomazédnőra erre mérges türelmetlenséggel kiáltott fel: , Ha még beleszól valaki, bizony Isten megharagszom !"
A Dusán is fellvillant a tűzijáték. Vakító fény bea égett a túlparton a zöld és vörös nap, később csak a vörös, mely laasankint zölddé
•) A MrdetméaTtti e szavak nsjry betakkri rollsk nyomat.*, „i, , Ubbl apróval.'8 ÍRT távolabbról eu> a aagv belüket teh.utt olvasni. ~
> A. dnoepelt nÜTéunű ItgkOzrlebb Ur-tanoja tiküitjí-t.

változott: átvilágítva a tömegre és * kértíl áthatott szónokra, Khagib beyre, ki besséde végeztével lelkes tűzzel kiáltotta le magyarul: .Éljen a magvar!"
Erre felbarsogotl alul is ai éijensés és tartott folyton: beizéd között, beszéd után.
Csak mikor már a tömérdek fáklya egészen aláégett, vonultak vissz* a törökök és lett vége az ünnepélye* búcsúzainak. Még egyszer felhangzott a szíves .Isten Teletek" és a menet visszafelé indult fustlól és szuroktól egészen fekete rendezői és fáklyavivőivel.
De az ünnepélyes elbucsnzás után sem gondoltak a fáradt vendégek, rendezők és tol mácsok a nyugalomra. Reggelig fennmaradtak: beszélgettek, ezerszer ígérték meg kölcsönösen, hogy irni fognak, török és magyar népdalokra tanitgaták egymást, becses apróságokat cserél tek emlékül. A törökök kaptak a többi közt nemzeti szinü fokost és adtak fezt, csibukot, softa pipát stb.
A magyar nemzet álUlánós örötnriadala fogadu és általános üdvkivánst követeiket. Az egész nemzet iparkodott megköszönni a régi vendégszeretetet, melyet honfitársaink iránt egykor tanúsított Törökország.
Üreg szabsdaágharczoaaink kis csapatja sirva ölelte át üldözött társai egykori egyedüli pártfogóit; s a talmud thóra Unulói közül ketlú
— a törököknek 184'J. után irántunk Unusi
tott jószívűségét s hitsorsoesik iránti türelmét
meleg szavakban "köszönték meg. Melyre az
öreg aeik ünnepélyesen örömét fejezte ki,
.hogy a nemzet kebelében a zsidó a magyarral
együtt érez."*)
Hogy tőrök testvéreink miképen voltak megelégedve fogadutásukkal, mutatják Faryl effeodinek szavai, ki két nappal az elutazás elolt BÜrgünyözótt Konstantinápoly ba engiv délyért, hogy félévig közöttünk maradhasson és nyelvünket megUnulhasaa. Fazyl effendi az utolsó perezben a meghatottságtól fojtott hangon csak ezeket rebegheté: .Magyar testvérek ! Csak egy hibátok volt: hogy annyi ideig el tudtátok velünk felejteni saját basánkat!" Éa valamennyien sírtak mint a gyermekek, mikor a vonat velők elrobogott.
Egy másik azt monda, hogy mindennel betűitek, csak egygyel nem — a magyar vendégszeretettel.
S mig a jó török testvér nem is tudja kifejezői köszönetét a fejedelmi vendégszeretetért, —addig egy-egy üreg szittya attól félve, hogy hátha mégis valami hij* volt a vendég-láUsnak, tőprenkedve sóhajt fel: .Már csak legalább néhányszor lejuthattuk volna őket!'
Nagy-Kanizaának jutott a szerencse, mi
— a fővárost kivéve — egy magyar városnak
sem : hogy őket %gy napig vendégeiül tisztel
hette.
A magyar vendégszeretetet nem felejti el a tűrök, kisérni fo^ja az mindenüvé.
Velenczébe érkezéskor a küldöttség első dolga volt még egy Isten hozzádot inteni: .Testvéreink — lávirták onnan — csak az bánt, hogy távol vagyunk tőletek; a hozzátok való szeretet maradandó, eltörülhetetlen marad sziveinkben. Midőn a kedves, nemes Magyarország határán künytelt szemekkel elváltunk: ott hagytuk sziveinket és szeretetünket. Reméljük, megfogjátok őrizni. Isten Teletek s> viszontlátásra!" — —
Igen ! csak a viszontlátásra: Isten veletek [
A magyar és török nemzet élni fog és nagygyá leszen!
JURATUS.
Egjlctl működés.
Sümegh járás Unitókörónek választmánya a következő .Kérelem éa Meghivás-'ll bocaájtotta ki, alapító és pártoló tagjaihoz:
.Városunkban as alapító és alább jegyzett pártoló tagok támogatása mellett 1872/3. tanévben Sümegh vidéki Unitó egylet alakult, (később járási kör) e testület ssóu nevelés és czélszerü tanítás érdekében működvén, összesen 44 gyűlést tartott, melyekről fölveti jegyzőkönyvek nagyrészt megyei lapunkban, a ,Z. K."-ben közöltettek, eszerint kitűzött feladatának megfelelni törekedett; midőn ezt ily rövid kivonatban közöljük s ez alkalommal a t. alapító és pártoló Ugokat a í. évi május hó 2-án tartandó közgyűlésre meghívjuk, egyszersmind azon bizalomteljea kéréssel jövünk, — miszerint legyenek szívesek, már eddig is tan-ügy barátai, járáskörünknek tovább is Ugjai maradni, — az alábbi rovatba vagy egy évre 1 frtot, vagy tetszés szerint ismét ujabb, bárom évre a 3 frt Ugdijat lefizetni!" (Ez után a gyűlés helye, kezdete, tárgya stb.) — A járáskör alapító Ugjai: t. Cseh László és Eitner Sándor urak, kik alapszabályaink értelmében 25 frtot voluk szívesek letenni.
Pártolók közül akadt ugyan, kinek bejegyzésével nem lehetett szerencsénk ujabban Ulálkozhatni, mindazálul örömmel hozzuk a nyilvánosság elé a megmaradotukat
1876/7 —1878/9. tanévre 3 forintot fizet-tek: t. Dorner Kajetán, Ferber József, Dr. Gyömörey Vincze éa Stamborszky Lászió urak.
•) Snlrjman aeik szarai.

- Kft írre 2 Irtot: t Bogysy AnUl azolga-
biró ur. Egy évre 1 bt*- '■ S""" Kr"lóf'
B.umgartner József, Binder P.ler hpste.n
Vilmos, Fischer Ignácz, K.ufmann Rudolf, Kell
Dávid, Hojzer Imre, Moj.er József, Nemes Wi-
hálv, Pintér István, Poók Alajos, Szmodiss
Károly, Steiner Adolf, Schmidt Ferencz, Takáu
Alajos, Winter Vilmos és Wfirczburger Jakab
"" Fogadják ezen — a nevelés ügyét zzivü-k5n hordozó urak * választmánynak, vaUmint az egéaz járásikör köszönetét, mely különben is becses neveiket jegyzókőny tében örökiti meg I Napjainkban számosan vannak, kik bár nem foglalkoztak neveléssel, mig kevésbé uni-tással, de éhez legtöbbet akarnak érteni, mert hiszen ők is járUk iskolába ! csak szóhalmazzal akarják az ügyet előmozdiUni — pedig a szellemi munka mellett anyagi támogatás is szükséges; miért t. pártoló Ugjainak ujabban történt beiratkozása azon édes érzetet is ébreszti bennünk, miszerint ők átlátva működésünk üdvös voltat, a szellemit anyagival támogatva, velünk együtt vállvetve óhajtanak a nevelés elóbaladisa munkájában segédkezet nyújtania,
— midőn kívánom, hogy hazánk védő Istene
őket sokáig éltesse, egyszersmind azon óhajnak
adok kifejezést, bár — városunk, valamint vi
dékünknek is még :öbb polgára sorakoznék ha
ladási jelszóval czimzett lobogónk alá s minél
számosabb Unügybarátot üdvözölhessen járás-
körünk tagjai sorában!
Sümegh, május hő 7. 1877.
BKUCKER ALAJOS
járáiksri alelnSk.
Pozsony, 1877. május elején.
Nem tudom, szívesen fogadja-e, ha e határszéli városból, a germanizáczió egyik ssa badalmazott kovácsmühelyéból pár igénytelen az otuni vidéket tán nem is érdeklő soraimmal bekopogutok ?
Mi nem félünk hála Istennek itt a háborútól. Békés polgáraink védő karjai elhárítják tőlünk a veszélyt. Aki nem ismeri a pozsonyi törzs (nyárs) polgárokat, annak nincs is fogalma, mily nyugodt, szenvedélytől föl nem kavart vér folydogál azok ereiben.Csakis akkor riadnak föl, ha valaki magyaroeiUni törekszik ükét vagy legalább azt óhajtja kivívni, hogy a magyarok ÍB egyenjogúak lehessenek; oh, akkor fulbuzdul bennök őseik vére, egy sziv-vel, egy kebellel kiálltják: dos giebt's net! *
így volt a múltkor is, mikor Tahir beyt várluk. — Elmentünk a kapitányhoz, fölkértük, engedje meg, hogy a czigányokat is ki-vihessük az állomásra. A városkapitány ur, — hihetőleg komája a temesvárinak — ezt nyájas szavak kíséretében megtilUni kegyeskedett, I mi azonban épen nem akadályozott volna meg I bennünket tervünk végrehajtásában, mert az ; állomáson az állomásfúDük. az ur, ez megen-' gedte, hogy a czigányok az állomáson játszhat-I uk volna, — ha Tahir bey csakugyan megérkezik. Bántuk szerfölött, bogy nem láthattuk meg, mert olyan magyar és török zenét { csaptunk volna, melytől bisonyosan szaggatást kapott volna a kapitány urnák giuziicához ' szokott füle.
i . • • •
I Képzeljék, mily magasan lobog a tna-
. gy&r érzelem Krtxelhuöer atyja fiaiban. Húsvét óta, mint minden évben, a városi atyák kegyessége folytán két hónapig a magyar múzsának muuthatjuk be áldozatunkat a szin-házban. Az idén különösen jó társulatot nyertünk, a fehérvárit, mely jóval fölülmúlja a télen itt működött német színtársulatot, mely-lyel a városi atyák olyannyira nem voltak megelégedve, bogy a német színigazgatóval fólbontották a szerződést. Különösen as opera tűnik ki, kiváltképen pedig azért vívott ki ezzel a magyar tánulat elismerést, mert Don a-d i o Bianka k. a. megnyerte négy vendégjátékra. Donadio Biankáról hiába iparkodnék irni, mert e levél kerete nem volna azt képes magába fogadni. Elég azt megjegyeznem, hogy Patti versenytársa. Részesült i» ovácsiok-ban. Harmadik föllépte alkalmával az .Alva-járó"-ban egy koszorút s 15 nagy csokrot kapott, a negyedik s egyszersmind bucsu föllé pésekor két koszorún kivfil valóságos viríg-esó hullott rá, körülbelül 100 csokor.
De a társaság magában Téve is derék. Jelesebb tagjai, kik közöl többen a nemzeti színháznál is működtek, s kik közöl egy párt Kanizsán is fognak ismerni: Kocsis Irms, Mándok'y, Mándokyné, Fekete, V e z é r y n é-Popovits M., Bérez y, Szí-lágyi művezető.
A németek — majdnem hihetetlen 1 — meg vannak elégedve as operával s aat hiszik uraim, hogy ezen őszintén örülnek? Szó sincs róls. Irigylik. Dúlnak falnak, miért nem bírnak ők is oly operát tarUni, holott Fehérvár csak fele Pozsonynak ? Meg is kötették ez értelemben a szerződést az uj német igazgatóval 3 évre, elvetették a tervet, hogy télen magyar oper* legyen ezentúl a színházban, s mégis rajta vesztettek, mert a három év közöl czak egyben lesz köteles az igazgató nagy ope

rát tártaai. Hozt meg mis; ezak szagai sem élvezhetik két '■•:" operának. Különben ez nem árt neki», mindamellett készebbek ezt megnyugvással elszenvedni, csak valahogyan magyarrá ne váljék a színház, oh, mert nsgy baj lenne!
De talán elég lesz ennyi is, bár még alig kezdtem meg caak a halvány kontura rajzolását, mily részleteket tárhatnék föl, na u árnyékolást is megtehetném !
Bizony nem csoda, ha nem szeretjük e aémet fészket szép vidéke és soknemü élvezet-nyújtása daczár* sem, banem vágyódunk arra a szép Balaton TÍdékre, legalább — gondolatban, s lölkeressük néhány levéllel, — ha a tek. szerkesztő ur arra nem kárhozUtja, hogy e levelek a vesszőkosár fenekén vágyakozza-nak * halhautlaoság után.
BENDEGÚZ.
Csáktornya, 1877. évi május 7-én.*)
Csáktornyán ma örömünnepet ültünk. Örömünk okozói: a keresztül utazó török küldöttség és az ezeket Csáktornyáig kiséró budapesti és nagy-kanizsai vendéglátó bizottság Ugjai voltak. — A ross idő daczára — igazán moudva — kis városunk értelmisége kilelt magáért — 6 án, vasárnap három órakor indult rendben *4fcgy néptömeg a városból az állomáshoz. Elől a tűzoltók, utáook a dalárda, végre az ezret megközelítő sokaság. Csákba mar kijelelték a rendezők, a testületek, a hölgyek és a férfiak helyét, mire a vonat éljenzés, zene és a taraczklövések hangjai között a pályaudvarba robogott. — Konyáry Mihály ur üdvösölte a törököket a csáktornyaiak nevében . — Br. Kaas Ivor és Dr. DeuUch urak álul pedig török nemzet küldöttei beszéltek. — Konyáryné őnagyság* egy gyönyörű ko szorut siott át a következő feliratul: „Vive l*amili«> lurquehongroiaes!" — (Éljen s török-magyar barátság.)
Kis leányok virágcsokrokst szórUk, a férfiak kokárdájukat, a dalárok jelvényeiket adták át, ők viszonzásul névjegyüket. — Da csendítettek másodszor — és következett a bucsuzás ideje. — Megható jelenet volt, amidőn a bizottság és a törökök sírva borultak egymás nyakába és csókolták egymást.
A szegény öreg Sulejman effendi vagy őUzör jött ki sírva; a bizottsági tagok nyskába borult és ugy búcsúzott. — A vonat megindult, a Uraczkok dörögtek, a zene szólt, az éljen hangzott, a zászlók hajlongtak, — a kö-zönség szeme pedig könybe lábadt és szomorúan monda: Isten veletek! — — — így vi-gaszUlt csak bennünket annak tudata, hogy Tendégeiok is vannak, a budapesti és kanizsai vendéglátóbizottság néhány Ugja. — A ko-esik készen állottak, így aztán vendégeink és a hölgyek kocsin, a testületek és a közönség gyalog mentek a városba. Vendégeinket a polgári egylet helyiségeiben fogadu a rendező bizottság. — Pihenés után a várost és a vársl nézték meg. — Hét óra tájban gyülekezni kezdett a város értelmisége és a ,Hattyu"-hoz czimzett vendéglő nagytermében kezdetét vette a bpesti és ksnissai vendéglátóbizottság tiszteletere rendesett estél?. 140 teritéket foglalt el a diazes közönség. — Megindult a toasztok özöne is, még pedig kitűnő eredménynyel. Hatásos felköszöntőt hallottunk: Farkas László, Br. Kaas Ivor, Konyáry Mihály, Ziegler Kálmán, Simon Gábor, Dr. Deutsch sat. uraktól, Kállay Leopold ur török nyelven mondott fel-köszöntőt. Éltették őfelségét a királyt, királynét és gyermekeit, Caáklornyaváros polgárait, Kanizsaváros polgárságát, a tűzoltóságot, a dalegyesületet, a hölgyeket, a törők magyar barátságot sat. — Sürgöny küldetett Práger-hoííba Sulejman effendire czimezve, s ki válaszolt is mindjárt a sürgönyre.
A szüneteket a csáktornyai zeneker töltötte be és a dalárda néhány dalával. — Étkezés után a fiatalság tánezra penderült. A jókedv kora reggelig Urtott. — A budapesti és kanizsai bizottság * 2 órai vonatul ment tova; szép emléket hagyva * csáktoroyai-aknak.
A rendezés körül a főérdem a szép és jóért lelkesülő Zieyler Kálmán uré.
Helyi hírek.
— A kitdednevelő egyesület közgyűlése május 10 én csekély érdekeltség mellett tartatott meg, z tagok elmaradását valószínűleg as esőt idő okozta. Az alapszabályok értelmében kisorsolt 10 választmányi tag helyett újból megválaszuttak: Chinorányi Gézsné, Schreyer Lajosoé, Györffy Jánosné, Mantuano Józsetné, Darás Gusztávné, Berecz Imréné, és Eisinger Henrikné, b«válasstatuk még * választmányba Knáusz Boldizsárné, Berényi Jó-zsefné és Schwarz Adolfné rendes tagok. A jelentés, névsor, leltár s pénztári kimuutás kinyomattatik s minden egyes egyleti tagnak kézbesítve, lesz. Az alapszabályok módosítva a ministeriumhoz lelterjeaztetni rendelteitek.
•) ElCbbi uaaiuUrs késSa itkem.lt Sssia.

— Zalamegyéntk egyik kiiüoO szülöttjével isméi keveaebbaséiúk száma. A bazai sxóllészet éa borászat fáradhatlan bajaoka, koszorús inS, nagyérdemű ha-zánküa Dr. Kata FereDcs niacs többé, as elméleti s gyakorlati szakismeret élű bib-liotbekája meguünt létesni. Az általuDk kuzeiébb ismert oemea férfiú családi gyászjelentése így szól: Kotz Ferenczné saját es 6a Dr. J£atz Géza, neje azül. Seivert Josefa, gyermekeik : Margit, Jolán, Géza és Béla: leánya Entz Emma, férje Tóth László, gyermekeik : Béla, Iréo és Mária nevében szomorodott szivvel jelenti a ro kunok é« ismerősöknek, szeretett s feled-betetleD férje, illetőleg atyjok, ipjok, nagy-atyjoknak Dr. Entz Ferencz urnák, a m. t. akadomia levelező, az orss. magyar gazd. egyesület rendes tagjának, az oraz- vin-ciellér képezde nyűg. igazgatójának és több tudományos társulat tagjának, 1. május hó 9-én, élele 72-ik, boldog házasságuk 29-ik érében, Promouloron, szélbü dés következtében túrtént gyástoa elhunytát. A megboldogult hull tetemei folyó május hó 11-én, déluláui 3 órakor télettek rom. kath. BZertartás szerint asollobeli lakásáról a promonlori sírkertbe örók nyugalomra ; az eugeszleló szent-mise áldozat pedig Budapesten a belvárosi sseot-Ferenczrenduek egyházában, f. május hó 14-éu délelőtt lOórakorfog bemutatutoi. Fromontor, 1877. május9-én. Nyugodjék békével! Fogadja a mélyen megszomoro-dott család őszinte részvétüuket. A bol-dogult életrajzát .Adatok Zalamegye Törtenetéhez" czimü kiadvány JV-dik kötetének 1 BÖ füzete hozza.
— JfaUUeús. Mikosyck János, máskép
Hrusác*y családot illető nemes levele, melyet
II. Kudolf Magyarország királyától 1583. ét-
b-n nyert, nemkülönben annak utódja szin
tén Hrusóczy, máskép Mikosych kereszt. Já
nos mint perlaki lakosnak a Zala Kgerszegen
1792. febr. 18 án tartott megyei gyűlés alkal
mával lett nemesi kihirdetéséről szóló eredeti
bizonyítványai kezemnél vannak; ezeket —
tovább őrizni nem akarván — a netán még
életben liv," rokonai biztosítására mgos Zichy
nep. János gróf urnák somogymegyei vrász-
lói uradalmában Iev5 nemzetaégi levéltárába
teszem be, — miről az illeti családi tagokat
ezennel értesíteni kívánom. Nagy-Kanizsa, má
jus l)-áu 1877. Tárnok Alajos urad. igaz
gató.
— Hagy KanUmváros képviselíles-
tületének május 11 ki rendkívüli közgyűlésé
ben a) a városi fogyasztási pótadó (accis) Neo
mann Ferdinánd szombathelyi lakosnak adatott
kil'!.UIiOftértlS73. év végéig. ILrschel Kde ur
íolíZólalására a szereidé* megkötés előtt a jog
ügyi bizottságnak adatván ki, Eperjeasy Sán
dor ur indítványára e nagyhorderejű ügy buz
galma* keresztülviteléért Belus József polgár-
mester urnák élénk éljenzés közt köszönet sza-
váltatott, b) a kisdedneveifi egyesület uj óvoda
helyiségétől fizetendő városi pótlék megteritte
lik. c) a .Társas Kör'nek a .Török küldött
ség' fogadására tett kiadáaa utalványoitatik s
polgármester ur indítványára köszönet szavaz
tatott, d) Kis-Kanizaa város képviselőtestületé
nek a kiegyez** ügyben tett átirata felolvastat.
ván, Eperjeasy Sándor ur felszólalása s érvelése
folytán a kiegyezés félbeazakadt. e) Nagy- és
Kis-Kaoizsa városok földadó éa erre esedékes
községi pótlék viszonya ügyében a tanács jelen
tése elfogadtatott.
— Lapunk előbbi számában hozott
Zalamegye közgyűléséről szóló közlemény vé
cén az erdőügy felemlitésénél „ Eazlerházy "
helyett .Batthyány" névcsere történt. E fon
tos ügyben jövő Hámunk bővebb köíleménjt
hoz.
— Helyreigaxitá*. Donáth Lajos kir.
távtrdaí gondnok ur aláírásával lapunk előbbi
■zámában .Közönség köréből* ez. rovat alatt
hozott közleményben tévesen volt megemlítve
Hirschl Eduárd ur neve, ki megyei s városi
képviselő s köztudomásúlag a városi javaknak
Dem bérlője, kitől e névcseréért bocsá
natot kérünk, mire nézve következő sorokat
kaptunk: Tekintetes szerkesztő ur! Becses lapja
mai 37. számának, , A közönség köréből"
rovat alatt közölt esemény leiráaában annyiban
tévedés merülvén fel, hogy azon egyéniség,
melyre alapos panaszom nehezül, nem H i r-
üchel Ede, hanem Hirschel \rmin
(Hermán n) n-kanizsai lakói — mészáros éa
piaczi helypénzbérlő lévén, kérem szépen e sajná
latos tévedést becses lapjának legközelebbi ki
adásában heiyreigazittatni. N.-Kanizaa, 1877.
május 10-én. Kiváló tisztelettel Donáth Lajoa.
— (lf) Hogyan lehet megítélni a cse
lédet, ha mint házitolvaj matatja be magát?
X. aasxonyság vendégekre számítván, észre-
vévé, hogy két evőkanállal kevesebbje van.
Nyomban elklildé cselédét nőmhez, hogy neki
két leveakanalat kölcsönözne két sápra. A leány

odajfl és kijelenti úrnője kivánatát. Nőm kin
seggel teljesité kivánatát és megkfildé a kivárt
két kanalat. A cseléd távozott. Két nap múlva
átnyújtja a cseléd a kanalakat — nőm távol
létében. Nőm hazaérkeztekor meglepve látja,
hogy ezek nem az ő kanalai, összegörbedt, re
pedezett vékony pléhkanalak voltak. Köm fel
pattant éa rögtön elment X- aaszonysághoz,
hogy ez eseményt neki elbeszélje. X. asszonyság
lángra kapott s előhivatá a cselédet, kioek je
lenlétében ládájának minden egyes darabját
kiszedni rendelé s kitűnt, bogy egyéb egyet-
máaai között nemcsak a két keresett kanál,
hanem X. asszonyságnak több rendű evő esz
közei is találtattak, mire a cseléd megfenyités
végett letartóztatott. ■
— Zala Egeraxegen a megyei gyű
lés alkalmával a tűzoltó-egylet javára hang
verseny rendestetvén, jól sikertiltsége mellett
az egyesületi pénztárnak közel 300 frtot jö
védelmezett.
— A talamegyei gazd. egyesület há
rom rendbeli évi ösztöndijt alapit, azon népta
nítók rétaére, kik a községi faiskolák kezelésé
ben s ezzel összekapcsolva a tanuló ifjúságnak
e téreni oktatásában magukat kitüntetik. Az
elsőrendű ösztöndíj 6 darab arany; a másod
rendű 3 darab arany ; a harmadrendű 3 darab
ezüst 2 forintos. Az ösztöndíjra pályázhat zala
megyebeli miaden tanitó, ki a tanítanál s e
mellett a községi faiskola kezelésével foglalko
zik. A versenyzés ideje évenkint szeptember
hónap, melynek lf>-ik napjáig a versenyezni
óhajtók ebbéli szándékukat a Gazd. Egyesület
elnökének Z--Egerszi-gen írásban bejelenteni
tartoznak.

— B. FUreilról Írják: Füreden lázas
tevékenységgel dolgoznak, hogy a saison meg
nyílásánál minden készen legyen. Az idő, habár
rakonczátlan s a rózsaerdőt gátolja ffjiúdésében
még e meleg völgyben is, azért az alsó part már
oly szépen néz ki s a gyepssőnyegek oly gaz
dagok, hogy ritka tavaszban láttuk ilyeneknek.
A hideg fürdőket, a nagy hidat megroogálták
az erós szelek, hullámok, tehát sok tatarozásnak
van helye. A .Kisfaludy" gőzös már közleke
dik Füred és Siófok közt. A szobor leleplezése
l'ünkösd ünnepén lesz, nagy ünnepélyességgel,
mely alkalomra kiesskozliafáradhautlan igaz
gató, hogy a vasutak leszállított áron szállítják
a vendegeket.
— HÍ&M8SÍ Gyula színtársulata Zala-
Egprazegról Keszthelyre költözködik s május
19 én megkezdi előadásait.
— Rövid hirek. Albrecht fhg. Eszé
ken ebédre hivta Stroszmayer püspököt. —
Balasaa Utván jobban van. — Antalfi Károly
orssgy. képv. meghalt. —- Veszprémmegye
Pestmegye ismeretes feliratát tudomásul vette.

— A bpesti állatkertben az oroszlánok elhul
lottak. — A királyné Bécsben lovardát épít
tet — Somoakeőit a lyoni törvényszék 15 hó
napra ítélte. —• A hamis 10 foriatosok ismer
tetője: Serié 8,693.87.) szám. — A czár jun.
közepén Emabe, júliusban Gaateinba utazik.
— Donadio Biaoca Bpesten a nemzeti színház
ban vendégszerepel.
— HáborúsMrek(Xij. 10.) Ruscsuk-
ban még a nők is revolverrel járnak. — &. aah
Persia belsejébe visszavonta seregét a határról.
— A lengyel legio 40.000 emberből álland, a
magyar legio szervezésének élen Végh Lajos
áll. — Csernajeff könyezve kért bocsánatot a
czártól, kaukázusi hadsereg parancsnokává ne
vezte ki. — Kalsfát bombázlatván, az oláhok
viszonozták. — Karst az oroszok bekerítették
szláv forrás szerint. — (Máj. 11.) Az oroszok
Matsinnál kezdtek átmenni a Dunán. — Egy
orosz hadosztályt Van mellett a törökök bekerí
tettek. — A meghódítandó tartományokra az
orosz előre kinsvezi a hivatalnokokat. — Gbia-
letnél a Dunán átkelt kozákok a bazibozukok-
kal összeütköztek. — A zullán Sumlába megy.
— A franczia kormány hajóhadát gyorsan
fölszerelteié. — 80 ezernyi ujabb török had jó
a Dana felé. — Napóleon Lajos az orosz had
seregbe kívánja felvétetni magát. — Románia
távirdai főigazgatója egy orosz töizstiszt, mily
hitelesek lehetnek táviratai?! — (Máj. 12.) A
csecsenczek Kaukázusban fellázadtak, esek
megkezdésével egész Kaukázus nemsokára láng
ban lesz'. — Szerbia megszállását közelebb vár
hatjuk a mi résEünkrői. —
Utazok névsora
Sagy-Kanitíán, 1877. májiií 3-tól—1877. május 10-ig.
— ,<rm; Koron áh os'ciimieUasáliodába:
Linbrann Károly Triesst. Kraass L. Prága Scbwara
U. Trieart. Fiacher E. Bice. Fsrkaa J. Eesék. Jan-
kovita N. Létra*. Gress N. Zala-Kcerssee. Manueim
N. Kantbeír Scb.liil.ler I. Kapron. WrÍM I. Cmrgo.
8ch*rei«ar 1. Ihiros-Bírfnj. Kiai 1. Badapeet. Hol
lós? 1. Dudspeat. Kraliscliek J. Grál. LOwj 1. Buda
pest. Rorritaky 1. Bndapest. liafqmuer 1*. Csurgó.
Sebőn J. B.-rlin Beek I KeMthelr. Kranaa Za Prága.
Krein ti. Trencsen. Baaiager O. Trieszt. Baumgart-
ser J. Becs Br. Inka; E. Kosseg Koboa N Kapoa.
var. KoUHi Gr. Becs. Miller B. Becs. St.ro M
Arad. Goldiehmidt K. Berlin. Denlaeh Za Prága.
Dávid 1 Ksafcadka. Badogoa 1. D -Földvár. BUaeb
Ov. Biss«k. Heiatz A. Bodapett. Sdmeider F Berlin.
Bapp 1 Bees. Botairj J. Badapest. Aig Zs. Mja-
kolci Znreioa E. aliskclo. Oblat N Barcs. B.U.r
K. Kiui SeLialdt J. Etaek. Sch.arti J. Eazek.
I Maekt F. Prága. Ba« Zs. Órás. Porltssr H. Őriz.

Qltaiea Za. Ssefed. Waiaa H bálna. Btblauan A. Kger. Haoaer F-. B-Caaba Patssaer H. 8aeg«ti. Gjíily S. Dsbreraeo. Kcbinri E. Badapaat. Faker U. Bndapeit. Heinrícfa F. Prága. Rfind] A. Budapest. Bacbrach J. B«ca. 8iaaak 1. Badap«*t. Spitaer J. Bo-dapa*t. Proia^ J. B«ca Kcrtisa J. budap««t Schwarts I. Baroa. ScbücliMr i. Bica. Gtntiil F. Budapnt. Demeter A. Peca. Nag; K. Badapaat. Sehlaaiagar A. Baombatbely. Ltptokr L Budapest Leotantaal £. Budap«et Uobagu F. Harbarg. Beek N. Cessthalv. Takáee Qj. Bndapaat. Sebwarta Za. Prága. B«anu K. Brnna. aUrál; L. Kamtkalj. Hediaek H. Biea. Hartmas H. Zágráb.
— .8aarvaáboa" eatasett ssállodába :
Sxij L Nacrrárad. Goldacbmied L Pápa. Bogerreidar
1. Barei. Ráttkj N Kii-Uárton. Botmex N. Harbnrg.
Barna N Zágráb. Kollár J. Paeaa. Habart Zs. Crargó.
Koibuber G. Wolhberg. L»derer 8. Koitajnicu.
Bxi]y L. Hágóra Por 6. Kaposvár. Goldner 1. Zala-
Egeraieg. gcholo. U Bécs. Deutseb U. Becsajbalj.
Brenner Z*. Beca. Braoeaiea K- Caáktonya. Baakierre
1 Tríeaat. Bolea 1. Csáktornya Kankovica 1. Getye.
Wieder V. Biea SÍITOBT L. B. Ederiom. Filipaeaiee
K. Letétije. Novak I. StL-Martoa. Sbaínar 8. Ssobb.
A torok ktldoKaég KonsUati nápoljbol. llenn C.
Béca. Emaan P. 8opron. Sturm N. Zala-Eeeraseg.
Uieoateia C. Stombatitlj. Perner I. Béea. Udrard;
D. Nagj-Bsjoin. Bolvasaakr N'. Bodapeat. Fant A.
SsigetTár. Ebrenreicb I. A. Lendta. Bodo N. Atád.
DSmOtOrfr N. Zágráb. Poser I. Bica. Anteria N.
ZákáDj. Klein N. Wti. 8>idonia P. SUsek. Siro.j
L. Csáktornya. Scbwars 8. Beca. NeomaD I. Saom-
batbil;. Liadt U. Siombalbtly. Biader U. Bics.
Koroirier A. Kámáahása. 8|iiUer N. Varaad. Sigmood
A. Werbuveta. Lutz A. B. 8«t.-Gjörgy. Ertl F. Kirch-
b.ch fncli. N. Baboeaa. Leuk O. l.endra. Caab t.
Keastarlr. TizBatbj N. Letenje. Belovárí F. Kotturi.
l>oni-aerícs 1. Doabom. Kraehoweca E. Z.-EgeTaseg.
Kokrafeind N. Doabora. Strarbia F. Dombom. Kál-
lay R. Kottorí. Liaiiik F. l'eilak. Lebraer I. Bí-ci.
Goldatain 1. Bcca.
— .0 roiiliiiit' csinseU saállodába :
Spaork M. Légrád Koortrr U Caáktoraja. Watten-
dorfer A. Ltoca. Lanaen L. Légrán. SeawarK H.
BerasteÍB. Taasch M. Badapeat. Jankovica M. B«ca.
Uwj J. Brrkoveci. Maár K. Sialók Vadán J Pápa.
Vogd 8. Bécs. Ki-hír H. 7.-Kgcrneg. Rchaopert A.
Atuttgan. Neuberg J. Linca. Pecaely L. B -Hidveg.
Haccotu P. Roma.. Fejotti L. OraoTa. Koaazza C.
BukareaL Koan L Bsdapeat. Leitnn P. Qráa Wirt-
her K. Arad. Konyáry L. Draakoveca. Kagy E. An-
dráabida. Farkas F. Acdráahida. Balazaovics J. Ba-
bócaa. Baqsa 8. Csnrgd. Pollák A. Gráa. Kosa J.
Becs. Spiegel A. Harcaali Tbiete E Bica. HaUener
H. Budape-t. N>y A. Bsdapest. Hihálv E. Pinkafő.
Kaiur H. Budapest Loilaer H. Prága. Slok.j K
Kaxék. Schmied Gj. Sopron. AUsrl A. Grá«. Grabar
L. Bica. Straasmann Budapest Berger L Grata. Lobi
1. A L.ndra Elu-enfreusd E. Vnko'ár. IlOtter E.
Sopron. Krana* H. Harculi. Krahl K. B-Aláás.
Ritarl A. Kona. Kan J. Zágráb. Koan I. B.-Lak.
Láng U F-I..HÍ.I Vofvl J. F -Leadva. Treitenyak
M Varaad-Toplici Goldacbtnied U. Liiráu. MKh>l
J. Bica.
Vasúti menetrend.
Érvényes május 15-tól 1876. A bnda-pesti idjtmuutó óra szerint,
indái Kaoiuárúl
Vonat hova:
aaám Ura Perc. Id5
205 Esaík, Hoha>a,Doa>bors> a Fl«a»eba 4 48 rejjel
215 .. , . 3 30 áelat.
212 RndaPestV* 4 58 reggel
20i , 2 6 dílut.
204 . 11 30 es»e
813Becabe(Saombatbel7, Becs Ujhelj rrle;5 8 reggel
»nl . 11 48 eatve
S15 Sopronfba S 38 detnt.
103 Triesatbe éa Praferbofoo kereaUSI
Qrárs ia Hecsbe 4 Ml re«el
201 Tneettbe ee Prágerbofon kereastQI
Oráca is Becsbe > 47 delot.
Brfcrmik Kanizsára
216 Eazék, Hobáea, Dombóvár a linmibol 1 41 dilnt.
itW . , . 11 11 eatve
203 B.id. Peatríl 4 20 raggel
201 , 2 S délnt.
911 „ 9 44 estre
314Btcaboll8aoabata. B*ea-Djs«lj)fel8l 10 27 estve
302 „ „ . .46 'éggel
316 Bopronyból 11 SS délei.
111 Bicaből Orács, Harbgrg, Pragarkof
feltl 4 12 teggel.
201 Trient- ii Bicabol Haiburg, Prager-
bof felCI 1 21 dilat.
204 Trient- is Villaebbol Prágerbof falSl 11 — <s»e.
Uarbnrgba oaatlakoaás Tillach ie Franceateatbe . . . r-.aacoafeatb«l.
Piaeri árak.
Hivatalosan jegys«tt pUcsiárak Nagy-Kauissaváros piaczbiatosi kdnyvéből: 1877. évi május hó 9-én.
Busa. legjobb aaly 39, '/, baktoliterkint, 10U kilogramm sserint: IS frt 2b aj, kosipnerll anly 88, 14 frt — kr. — Kitasaraa legjobb anly —, — frt — kr. koaipssern snly —, — frt — kr. Boaa legjobb snly •6,11 frt 15 kr., kosipssortl saly M, 10 frt 80 kr.— Árpa ietjobb ml, 32, 8 frt - kr, ktaipanrl reJy W, 7 frt — kr. — Zab legjobb aily aO, 8 frt, —, kr kos«fMa«ra aaly 18, 7 frt 50 kr. — Kakoriesa (.tengeri) 8 frt — kr. — Burgonya 3 frt — kr. — Ssia-Uaat 30 frt — kr, zsemlyéi int 38 frt — kr., kenyir-lUsl fobir 22 frt — kr., fekete 10 frt — kr. — Kisa 32 frt — kr. — Bana-dara ao frt —. Arpa-káaa 40 f,t — kr. — Borsi 32 frt — kr. — Lenese 84 frt
— kr. — Bab 14 frt — kr. — Kslaa-kása 15 írt. —
Bavanyn-kápoaata 18 frt — kr. — Savanya-répa 12
frt — kr. Saina kotott legjobb 4 frt — kr., koaép-
sserfi 3 frt 40 kr.; aaina köUtlsn legjobb 3 frt 60
kr., koaépaaerfl — frt — kr. — KStott- vagy ágy-
saalma legjobb 1 frt 20 kr., — kSsipnwI — frt — kr
szalma takarmánynak Vali la(jobb 2 frt — kr.
KoaépKerfl — fit — kr., saalma alomnak Vali leg
jobb — frt — kr., koaipaaaril 1 frt 40 kr. — Uj-
bor beetoliterkist T frt — kr. ó-bor 10 frt — kr. —
1 liter pálinka 50 kr. — 1 liter »eae< 8 kr. —
Bükkfa, egy ksbaiUrkint, egy aeter hősem baaá-
bokbaa, keieaatrakáaaal — frt — kr, kerasatrakáa
nélkül 3 frt 40 kr. — Cserfa korentrakáaeal — frt
— kr., keraestrakás nilksl a frt 20 kr. — TSlgyía
kerentrakáaaal — frt — kr., keraastrakáa n«lkal 2 frt
80 kr. - Coazéa a bányából 100 küograaakiat

70 ke — I4mpa»>«J. r«p<«iie, «gy iilograannkiat 60 kr. — Stearingyertya t frt — kr. Fagyngyertya ontott 68 kx„ aártou Ti kr. — Szappan U kr. — Nyers fagygyn 3S kr. — Láapa-bil, egy nelar, 8 kr. — aUrbaaaa egy kilograaai asviat 50 kr. — Borjnboa 56 kr. Sertésbni 56 kr. — Ssalonas 80 kr.— DisEnoisir 9i kr. — Harbaaair 1 frt 20 kr. — Köménymag 66 kr. — V3roahagy»a 80 kr, — Fog-kagyma 40 kr. — FStt sí 1« kr., kS-ao 14 kr. — Bora 1 frt 40 kr. - Paprika 1 frt. — Cmkor 6Sar KiadU:
(P. h.) M a n i n g e r,
v. aíjsfral.
Érték é* viltéfolyu május II.
57, raetaliqaea 58.0& ; o"/. nemz. kfilosSa 64.—; 1860-kiálladalmikoloson 106.80; bank-reazr. 767— ; kitaüatesMti rassvények 136aO( London 129.20; magyar földtehermerj lesi k«-vény 72.— | temesvári fdldtehermentési k*t-vény 69.75 ; soproni föidtehermentési kölvéa/ 68.60; horvát-slavon fiildtehermentasi kötTamv —.—; eaOat 113.10 ; OS. kir. arany 6.11; Napoleosul'sr 10.33; arany jár. 70.40; márka 63 tó.

■ájsa 13 tél BMjss 19 kj 1877.
lló- es beti- Katb. óa pr 6 I i I | «
aap [ naptár __ í naptár
! 19. Ha maj'd eljorend a rigi KUI6. .lán.XV.ÍsXTl.
VasArsa* (i. 6. Exaadi 1 B. 5. U majT
14 Hitre BonitAes. t Atbsn *U
IS Kedd Bona Timota. «|
16 Saerda Nep. Ján. 1 Pelagia t£
17 CsQtSrtOk Ubald 5 Áld. csilt. S,
18 Fentek FelU H. 6 Flórián m
19 Saombat Ivo p. 7 t feltalál m
U]««
Pelelós uerkesztó :
Tekintetet szerkesztő ur!
kÖrébSl* rovaU «l*tt megjolaDt kattleméoyér« vonat-komólMf raa SKerenciéra i k&vetke.o íttitTételeimet (enoi:
Daoíth hmje*, XárlrdA-ig*mt*t&m& gondook •»jit áHitáM n«rínt ,i beljrbeli pixceon BtokáMM-rfil«( fel- e le játrria-, — kgy hinem, onalomlxil ■ tfjéb, etuk elfiUe tudr% leró okokból gosdiiokoUa alá feUe & taUjdoaképen nem is l«te&5 .Titntiedók* — hiT*tA*Mt>rü éljiriaát B olj oíemóny piaoi biróí eid&Dtátwbe bocsájtkosott, ineljr felett cukis a TÍTOIÍ hatáttif, de a íenntérint«u gondnok ar ítéletre jo-gotitTa QtDcsen.
Szeráor véleményem •lerint a piacion izoká*-Merüleg fel- ■ alá jáxkáló táTirdai gondnok tem piaci-bixtoa, iem rocdórb*jdo, sem bírái •temóiy, sem beljrptinivuedői ellBnör, hanem ejjiierü tárirdat fAtiaxt, kt is, eltekintve emberbariU hajlamai tói, első sorban hivatva vas sajit hatáskürébeo rooxogniT
Hogy a mellett kstelenégéré .tétetnék a> ia, m,,iema a pUcson fel- i t\lá jírkáJ)*. i oU bírái-kodjék, arról au-cutn tndomitom.
MegMifedem, bogr bárkinek h^ogiban áll a netán tapaszt*!: viaszaéléaeket figyelemmel kísérni s a. iUetéte* batÓBágaak feljelentem, heljeaen tette Tolna ezért ezen gondnok, ha állítólagos xsaroláaai-m*t a ks.pitájivtáf tudomására hoit» voüia, de nem merem elhinni tut, hogy távolról is jogában áíl a többiaor érintett piscsi áJlgománok urnák angem mfi-kodésem kösbeo addig is rendre utasítani, — mig arra nézve Kagy-Ksaizsa Táros helyhatósága résaé-rűl fal nem hatalmaz utott, esetleg hjtjdiu rnMnl eüátra nincsen.
És, bogy .» piacion txokásnxerfleg M- • alá járkáló" gondnok nemcsak as eljárást, s4t kifejezéseit is telje&ea elhibázu s agy Uuxik, nem régen járkál még a piacion fel ét alá, ax abból is kitűnik, mert allitja, hog? .Timsxedók* létesnek, mert azt mondja, hogy a tanácsnál véleüeuégból * kapit&nv orral találkoiott s Bevemett kaplticj nr enyém rendre nem ataiitott Tolna ?
A reedreatasitisra nem adum alkalmat. Nagy-Kanizsán nem Támsiedok, hanem piaai helypéni bér-Ifik Ütemek, — a németiéiért potnfa>ofc nr «ra a U-nács elütt, hanem a kapitányi hivatalban emelt pt-nasxt s tévetMD n«m Hirschl' Ármin, kanem Hinioiü Ede ellen, — s goadnok azon Bioriiy ■ gyengéd követeléssel állt e!6, hogy a kapitáűj engem a bűnre tétessen. — C»-yhiai«ni a kosöoség engem jobban b-mer, mistt Donáthot, jól Udja, uiuerint éu egy 4v il.u tan nagyobb összeggel járni ok a kosterlttkhv, mint a mennyit Donáth éri flseté* fejében ilrw, gondoíhatu Donáth, hogy a bíróság ufgáa netaláni fee-cstUetsértési keresetét érvényesíti.eü, s mindetek ellenére MJaalattal enUith«tem, hogy egj- képMU ember neheateiését fejezi ki a kapüáayeág oly km-tárosata ellen, — mely egyenesen * fennálló ' törré-njekhes mérve volt, t. i. aaórt, mert panassával a helybeli kir. jblrosághoi atasittatotL
KSszonooi. hogy Donáti a paztasttt f*lv«te|t«, köiiönöm aat is, hogj nyilráno»an feUsólalt, de mifa a biró*ágí cMlektaésr kifogja derrteai aaon kölíl-•aénvt u, misseríot a tObbssdr édatett foüdsWk uját nivelteégárül s.eg«oységí bUonyttfi-tjt ülílttt ki akkor, aaiJ5n a piacaoa 20 tana jelenlétiben m-gem .Jordán badOs ttidónak" nevesett, Biixc asetesen as illő felelettel nem maradhattam a
Es a tínyáJladék saját valódUágábao. UgemDek tartotUm ftlsxólsJni asért, hopy s tiszait kösOnség tájéko«á*t BTerbeisen a piacaon tel-a alá járkáló Donáth magán passiói iránt, • bogy tév*fr-a ne fMttM MOB kO«onséf«t, merj elfitt becse* Me-mély« eddig még — sajnosán — ismeretlen.
8záadékem volt neveaett goodaok nr sttellemi arcsképet a kQsonseg elé fOLggeasteni, s midoo exen ios alak «Jbírálását kérea, Wátor vagyok tekin-uek elóUrjessteni abbeli kérelmemet: mtí- •*«■ Tálaasomat beeae* bpjiuk hasáb* jaiba felveuii.
Maradváa a tekintetes averketctS wrnak
Nagy-Kasissia, 1877. éri .ij«s
li I
HIBSCHEL N.-KasúsM viroe b«J->esubérl5je.
•) £ rovat alatt koalottért felclo~W*t
TÜU1 a "DREHER ANTAL
kőbányai sörraktárában Nagy-Kanizsán, Kazinczi utcza(8zelittS8rház-utcza)Unger féle ház.
Mindennemű sör 25, v»gy 50 literes hordókban és!
25, vagy 50 palaczkos ládákban a legjobb minőségben kap
ható. — Helybeli palaczksör megrendelések, házhoz szál
lítva, mindenkor jégbe hűtve és különféle minőségben esz
közöltetnek. (346 8 -*)
Üzletnyitás.
l
Van szerencsém ezennel a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy a fő-téren leró Babochay-féle házban lolyó évi májas hó 3-án
czipész-üzletemet
megnyitottam. (362 2-3)
Ajánlom magamat minden e szakba Tagú munkák elkészítésére, mind urak, mind n ó k, mind pedig gyermekek szamára; továbbá elvállalok mindennemű javításokat és kívánatra a vidékről beküldött mintaczipók szerint is dolgozok.

Mindenkor rajta leszek, hogy nagyon ! tisztelt vevőimet készséges szolgálat, valamint kitűnő, izlésteljcs és mérsékelt áru munka ilUl kielégíthessem, a miért is kegyes látogatásért csedezem.
Bátorkodom ajánlásomra még 'megjegyezni azt, miszerint Keller Ignácz ur czipész-Ozletében 4 éren át mint szabász működtem, tehát a helybeli szükségletekkel teljesen megvagyok ismerkedve. Nagy-Kanizsa, 1877. április havában.
Kiváló tisztelettel
Miltenbergcr Sándor.
Határtalan csodálkozás,
ni-lta O r 1 i c"< Kndolf, * mtimjtaigUn U-nir» Berlinben SW., (Wi.helaistn.ne 127) hi-rei ni&aitiiai iltal
másodkor egy Temet
nyertem. — NyÜviiioii k»i«fiD«tím indomisrx
jottaiaa tnindt-D «0kiégben iévükvok n e- vm-
benégej törekvésért, a kik *i iSt*\. ep ogy,
mint én, axon helyiéibe fog-nak jutni, hogy mi-
noa U£bél íl\6 fixlidjokM nen r o • s én
h Í b o r n * idSbcn ilM«n éa btcifliete-
• «» hnnUfthatjAlc. (307 VII. I —1)
Oríi. Jch. Paliéit
(Aláírni jf^xCit«s vxn hiteletitve.)
Balaton-Füreden
(a fürdőhelyen)
a nagy vendéglő szomszédságában levő
Kocsi Horváth-féle nyaralóban njonan bútorozott
B ágyneművel is ellátott szobák, fözo- és asztali esz
közökkel felszerelt konyhával együtt vagy a nél
kül is, hosszabb vagy rövidebb idóre előnyös feltételekkel
bérbevehetór. (3593 — 3)
Bővebb értesítést ad — levelezés utján — a tulajdonos: Horváth Kálmán királyi törvényszéki birő. Lakása: Veszprém, Fő-utcza, C4. szám; a helyszínén pedig Koller Károly vegyeskereskedő .
Mössmer József
rumburgi vászon-raktára
a ,M6nya*8zonyhoz Budapesten, Koronaherczeg
Uri) utcza 10. sz.. Zsibárus-utcza sarkán,
•Íinlj« d.ni Mí«erelt r»kUril, u. m : mindrDnemS mairaj
Irlart. M*HI. Cr«t, ttaal-yaanat, n.mkai<snl.<a 7 ™™
.'. "Un atr««e4i váuaait: aaitalataíck. 6. IS, 18 ti 24 n.'.
°«lj", i|y>ta*ek. Hrülkízék. kivtakeaDM. 6radl len níjmini
anp>l t. f,.„<.,i, „rtkeirfck fi^Saydk. aszt.l- é. Myt«rttak.
,^lf V T"c° llkirik <»«>■. angol Shirtlag. Oxfwil, uhm
<«VHr tt legújabb frurctia PerkiH rahákr*, uri ■adráfl-azlvttak
,. Plf« Mlléajtk.
oi felszerel pspk • kt" *w"»"|ek. ■*' <• ** «»•
1T V I. ««*«f»k. o»«.H«k. alaé
uakajrak. l^«Mk, gáraak. karliayik. ftlulí koteayek. v,l,«,»t him,«t -Í..CO é. oattl.it ealkak, betétek cslpkik maik é. jal-
trokat, n.roknlijBb.n pgé.m Mner«léi)>k EJrrmikek .lámára, a
legolodbb negnabott Érakon _ Ttfja ■eira..na7l ktulatak.
Vidiki megreodeléa«k azonnal pontoaan, utánvét mellett
teljeailtetoek. (360 2 — 3)
Hirdetmény.
I»án-Egerszegen, Vasmegyében, hol 4 orsiágos visár Urtítik a hol a ^yór, Kis-Czel, Szombathely, illetőleg soproni orszignt itvonml, az italmérési jog, épület és sxántó-ftld szabad kézből eladandó.
Veszprém, 1877. minaios 7. (312 10 — 12)
Mustos János.


Fíny«r"a»éxry
175,000 aut Oj
Démet birodalmi
érték.
a kortainy reaxérol kezeakedtetlk.
Szerencse-jelentés.
FalMvás, a hamburgi kormány rétzérói kezesked-
tetett # (3521.5-6) nagy pénz-lotteriából
rrrdö nyrrrménrrkbrni rénitvevésrf, mrlvnél
7 millió 470,000 birod. mark
biztosan nyerendő.
Ezen cxéUsertlen azervezell pénz loturiának, terrazerBle-g ceak 79 MH) sorsjegyre alapított nyeremények kOTetkr-z.ik ■ 1 nye-reméíy ezbetöleg 375 000 i™! m'.rk.kalötileg 250 000 129 000. 80 000 60 OtO. 50,0«0. 4.000 36.000 , 4-ír.er 30 000, e> 25 000, l«>r 20,000 28-i.or 15.000. 12 000 ?• 10,000, -'3-itor 8000, és 6— W'ISDI 5000 éi 4000 ^w szór 2500, 2400. é. 2000, 415-szlir 1500, 1200, . h»t 1338...OT 500. 300 ■ 150, 25íl61-.zer 2H, ISO, 138.124 é> 120, HSS9-H.T 94. 67 55. 50. 40 é« 20 bírod, nvk, mely nyeremények néhiny hó aUtt 7 osztályban blzUaaa eliállnak
Ax ellő nyereménvbiizás hatéaáglian állapíttatván meg éa ára
egj egésx eredeti sorsjegvnek csak 3 írt 40 kr.
.fél „ / . 1 . 70 .
. Degysd , r „ — . 85 ,
t keraiay réuMl kezeskedtetett «r«deti aeTt/eiyefc (nra tiltott ígérvények) a vétetáraak Berneataaea. keizpéaibMl vagy paata-■tífviiy at|a>l kranidéae -ellett által.™ meg a lejtav.ukfc vidékekre ii bekSldetnek.
Minden megrendeld az cru.ieii »orajepygyel együtt egy, a korminyczimtnel eliátrut jitsz"lervet legyei. * hnzás után pedig hivatalos nyeremciiykimiiiatázt kap.
A nyeremények kifizetése általam közvetlen és szerény titoktartás mellett intéztetik el.
Megrendelések akár postautalvány, akár készpénz bérmentve beküldése, akár pedig ajánlott lcrélbcni átszármaztatása mellett eszközölhetek. Mnfrsndeléeekkel a közel álló huiaa tekintctétól
f, é. május hó 15-ig
mindenki teljea bizalommal fordulhat
Sámuel Heckschcr sen.
bank- és váltó-üzletéhez Hamburgban.
Legnagyobb szédelgést űzik
a nagy közönség hátrányára
inii>dar.oii tUÍri-k, kik fírfi f ib J r mm I ikit í" » i-■ zonárnkut miniíenf.:l« tlríigfek xlxtt túlolca<S árakon kínálnak, azoubsn jó irn )i.-ly«tt csalogató elnevfz^flokk.)] rdcxicso mázolt haMzuavcbe'.ltrn limlomnt Hilnak.
Az 1. K-csl férfi fehérneműéit és különleges Tászonánik
Bécs, I. KrirotaergtraMo 17. as. 1. eraeiat
mcllűz oly fogásokat azon eaélra, kofry áruinak ke
letet uerezzen. ellenkezőleg arra törekszik, bogy a legszigorúbb
LcrniUeteaség fenntartásával a már megnyert vevőket megtartsa.
MinueaDemG férfi fehérrnhát és kGl'jutege. váason ezikkeket
esakis tartósan állít ki és lelkiiiimeretesen teljniti nyert megbizá.
sait poLtoaan és minden iráuyban ké*a»éna beküldése vagy atán-
vét melleit alábbi legjutányosabbao szabott állandó árakon. Nem
tetazö ámk nemcsak kinertltetnek, hanem kiváoatra árnk is viaz-
taAtlldrtik. Hinta ég árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve.
Férfiingekké ichirtii |b<l (Cbiffon) «im., ke
mény vagy gazdsg f..droE mellel 1.60. 1.T5. 2, S 60 krral, legíno-
mnbb 3 frt. — gazdagon bimtett fodros mellel 1.50, 1.7.r>, 2, ^.&0
kr., legfinomabb 3 frt. — Mell és kézelők finom vászonbál 3. 3 bü,
legf. 4 frt. JófestékQcosmanosi perkailbóIlSO,
SfrLIgazifranoz. CrltisUI 2, « Ml, lf gf 8 frt. —
IgaziOzfordból2, 2.50, legf. 3 frt— Színes ingek
mindegyikhez két külön gallérral 50 krral drágábbak.
Vászon igék trboci sima ragy fodomellel 3, 3.5U, 4 frt
rombnrgi . . , 4, 5. B, 7 ,
Alsó nadrágok jó Riesenváazotiból (pamnt) 1, l.M) kr.
, fonál váiaonból (ti.au len) 1 26,150.1 75 kr
. . rnmbnrgi . , w 1.7^ J> -J r^
legfinomabb 3 frt.
KyakgalUrok kivánt formákban dbja 1, 1 25, I.5O kr.
Ké.elök . ■ . .1, ,.2.",, ,.60 kr.
Kérfikapeaák fehér vagy eaikozott 6 páronkint 2, 2.50, 3 frt.
. (floreern)tem. v. caikeaott 6 pár 3_ri0,4, 6 frt.
Kgésa.éfi teftrevaló (iziadaág felaxivó) 1, 1 25 1 60 *>
Í.50, legf. 3 frt.
PatentháU le.tr.Taló dbja 2, 2.50, J, legf 3 50 kr
Z.ebkendSk Uarta viaaon fehér 6 db S, ! 50, 3, 4, 5, • frt.
. . , s.ov szin. széllel 6 ab », 4,í,fiaokr.
a pamal battint . , . 6_ 1,125 150
Bili víno.'/.SOrK dbja 7, 8, » frt. '
C r e a 1 v ász o n "„ 3« ,5f végje », 10, 12, 14 frt I r I a n d i v á a a o n 60 ríf 20, 2i, 24 27 31 36 frt R. mbnrgi v á • z o n 54 rofíí, 28, JO, M^ 3, 4Oi 45-100 trUg. Dam.stas.t.Meritek 6 némelyre 6, 7, 8,10,18, - 13
mn IS, 15, 18, 2», 86 frt.
KáTé . nineaekSnem. 4.60, í, 8, 10, IS,
1> izem 8, 10, 16, 20, 26 frt.
. abrwzok kendek nélkül tizita vámon 3 50, 4. 5, 6 frt.
_ • • • .fél viszon 1.75, Í.26, 2.50, 3 frt.
Di.iillltlItliSk 12 dbja 6, 7, 8, 10, 1. frt. AgylepedSk varrás nélkOl tisata, vázzon •/ aiéle. 6 db. 17
18. 19, 20 frt.
• • • ■ , 1 aaele. 8 db. 1»,
21, 21, 25 frt.
• • , fél ráaaoa 1, rzele. 8 db. 10,
-i_ Síi" '0Tíb" »ind«"»4 barebenV'éi'í'íadl
arta.TOf.kben m,.denn.»(i c b 1 I f o n metenUmr. ia. Koaelebk
•rterttenek az árjegyzékek. (364 2_8)

Hirdetmény.
A szt.-lórinczi béruradalomhoz tartozó tzt -lÓrinCZi
nagy vendégli és a kdzüs falusi koresna a kacsotai, szt.-dénesi, mindszenti, monosokori, belyesfai községi és a tar-csti puszUi korcsmák 1878-ik évi január hó 1-től 3 egymásután következő évekre bérbe adandók.
A bérleti feltételek Szt.-Lórinczen (pécs-barcsi vasat állomása) az uradalmi irodában bármikor megtekinthetők.
(3613-8) Az uradalmi főbérnökség.
Testgyakorlás és táncz tanítási hirdetmény.
Alóljegviett tisztelettel ajánlja magát a nagyérdemfi kii-XODSégnek, nevezetesen gyermekek- s feloGttekoek a
testgyakorlás és tfcnczmüvészetben
való alapos oktatására.
Hogy mennyire fejleszti I eri.iti.^JindkettO a testet, t ntóbbi, nevezetesen a tineatanitáa mennyire eauksegee kelléke a mfivelRdéanek. aat alig s.uksége. többé példákkal igazolni ; mivel 14 év óta reám bizott tánczi.kolám bevan ismerve, hogv ál-tala nyeri a test mozgásaiban azon sajátazeríl, kicteljes kőny. nyfidséget, a társaságokban oly élvezetek tényezőjévé válik, melyeket a tÁnczolni nem tndó kedvetlenni néikaiozni kénytelen. — Midőn ennek elsajátitálára alkalmnl nynjtani nrándekom, tiazte-lettel megjegyzem, miszerint a táncztaiiitá. nálam minden divat-ban levő bel- é. külföldi táneznemekre kiterjed, melyek alapos módszerem nyomán könnyen betannlhatók. (A tanítás már 5 érea kora gyermekekkel kezdődhetik )
A táncztanltáol dij haroBklnt 4 frt.
EgvaxergTBÍud bátor ragvok itleutftni. nnneriut f í o v k é-peiteútl ii foglalkosván, igen ki elégi LŐ fényképekéi a leg-jiitáajOMbb ároo kéaxitek
Midőn magam ezuknit fagva a t. cs. azfllűk g a kítDerafi iljuság borséi figyelmébe ajaoUnánt, ■ becMi part fogatokat kér-D*5m, tgynrrawxiud bíatositom, hogj axt kiérdem. Ini fCtör*kvétem le«arl.
TáDfzlskolám UtfZÜí.: a Fű Htciában lévfc Kiaa Jó-tsef-féle hasban (»■ .ÁTADJ Korona' Mállód* átelíeuéwn.) — Tanítási ídó: Kisebbek részére 6-tól 7 ig zártkörű. ~ Felnőttek s vendégek réesöre 8-tól 9 igs9 tői 10 ig. - A L vendégek belépt, dija 20 kr. — Bei ralisok : lakájomon, a Petöfi-qiceaban lévöTopolícs féieháiban reggeH8 — il óráig, délután pedig 1-tŰl 2 ig szívesen fogadtatnak. (3G62-2)
Beiner Éliás,
OLL SEIDLITZ-POUA.
(Í^-JHWI. ixQl.) gyakotltl tánctrno»ler é« fínykípi1!*.
índen doboz e
■) es ax éa soknorontott cs^gi lenyomva.

biroaLgi Ítéletek ismételten eon.tatáltak caégem é. véd- . jegyem meghamiBittatátát; azért óva intem a közönséget az ilyeu haoii-| sitváayok váaárlásA ellen, minthogy azok caak imiti.ra vannak aaá-
"Egy lepecsételt eredeti doboz ára I frt. o. é.
Valódi fDinö«>fgb«o ai x-isel jelölt esegeknél.
CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL. ~Wl
■ A lefcmi.gbizliatóbb Broegelrző szere a szenvedő emberiségnek
I minden belső és kOliü gvaladámál, a legtGbb betegség ellen, rom-denaemC seealvark, fej-, fal- éa fogfájás, rági séVrek és nvilt set-k, -ákf.kélyek, Qtsök, sseaigrnladás, mindeonemfi béoaláa és sérülés stb.
■tb elle:
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o é.
Valódi roin!s«gb.r, a f-tei jelSh ezégoknál.
ORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ. .
Krehn M. és társától Bérkénben (Norvégiában.)
Kun balmáj-aairolaj vmlamciuryl, a kereakadel.Bben elűfor-daió Taj kSzOtt az egyedüli, mely orvoai aaálokra hasziiájhato.
Arai üvegnek tatználati utawtástal együtt I frt •. é.
Valódi miDőségben a *-gal jelölt elegeknél.

Raktárak: íl. - K a n i z a a (x) Frágrr BéU gyógy Izfl Koeeoberg Jóu. (z) FesaelhofarJóaa. (a) Boaenfeld. Bárt. (x) Dorner 8. Csák-tor n y a (i, OSac. U. v. gyógy. K a r á d Bernaüky A. gyógy. K a p o •• vár(z+») Kohn J. (z) Sckrllder Sándor gyógy. Kaproneza (xf) Werli H. gyógy. K 5 a i a g (x«) Csaesinoriea lat. gyógy. (x«) Kíttal Itt-gjógy. Kes.tbely (x) 8d>leifer A. (x) WOnaci t. Ilrnol («+) BáU Jin. 8, oaibatb.lv (x) PUlkh Fwenca gyógy. 8titlll>) Mezfy »nd. gyógy, (x) Molnár L. gyógy. V . r 6 e z. (x«) Beea J. " gyógy. Bánok-8a.-GyOrgy(x) Pibie gyógy. Zágráb (xMitlbsfh 8_ gjófj (X) Irgalmaaboz gyógy. ,x) BagcdS. Oj. gyógj. (i) Perklet Jáa. gyógj. Szalonak (x) Sejiwars Qnaatáv grógyezertárában.

C
IQAD DÍPI Iliin '&*—•• Florencaból hoza-

mm általában iamert, 1 üveg 1 frt. - 1 Udáaka 12 Svefrel 10 w frtaak poiUotalványnyal való beküldés* mellett, bern.ei.tve klildeuk saet.

(261 20-52)
A. ÖS- k. ndrari szillitó, Bécs, TncliUubeu 9.

NA6T-KAMZ8A, 1877. májas 17-én.

3911E azá>m.

Tizenhatodik évfolyam.T
OKatMl Ét: f
Egy **ám JO kr
Hlrflfltésefc
6 baaaboa petítaorban
7, Dáaodaxor 6 • minden
tovább, aorirt & kr.
NYILTTÉRBEN ■oronkÍDt 1U kré.rt Tr
Utaflk fel.
Kinoatiri illetik minden kirdetéaflrt külön

ZALAI KÖZLŐIT
előbb .ZALA-SOMOöYI ÍC O Z L O 1XT "ST.'

A Up tulleBi riMit illet! kíil«m«njek •
««T»C" riesü illatí kisdihos bénueln
NAGYKANIZSA
WllHinMz. KérmeoteUen leveleit i'Hxk ismert maakAt4r-*»kl<íl fogidutnak •!.
Késiratok Yilsu a*B küldetnek.

nemkülönben . ,n.-k.»l».. ker^kedel-l .
, » ^tata- Uk.rekpenrUr-, . ^l.-eCTel 4IUUM. U^lUtMtUrt-.
v*roS. egyenú.et h.v.Ulo* ért^t.je.
Hetenkint kétszer^ vasárnap- g_csjtOrtflkOB_ megjelenő vegyes tartalmú lap.

Kigfaludj Kindor uj szobra.
— H»Uton-Far>*d, 1H7ÍÍ mij 13.
Mait pénteken, vagyisf.hú 11-én 8'/, órakor tették föl talapzatára az uj Kisfaludy Sándor szobrot. Mind a szobor, mind az egészed nj kékes-szürkemathanseni (F.Ausztria) márványból készült talapzat kifogástalan és szép. Ez már igazán diszérc van Fürednek. A talapzat és szobor közti arány tökéletes. A talapzat magassága 3 met. 4 decim; a test magassága 2 met. és 44 centiméter; a mell átmérője 80 cent., a régi szobor '! méter s 90 centm. magas volt, talapzala pedig 4 met. és 20 centm.
Hogy röviden, minden srószaporitás nélkül mondjam ki ítéletemet, csak azt mondom, hogy: a szem szívesen pihcn>e diszes szobron. A szobrot báró Vay Miklós ur mintázta s Röhlich és Pünninger arak öntötték Bécsben. A kőfaragó neveStrnchnach, lakik Bécsben.
A szobor jobbjában ujjai közt irónt, baljában egy hajlékony tábláju, félig nyitott könyvet tart. A talapzat derekán, mely egy kőből van — 60 mázsa • ezen fölirat olvasható:
Kisfaludy Sándornak Zalamegye közönsége 1876.
Az uj szobor ugyanazon helyen áll, melyen a régi állott; — arczczal Badacson felé" néz.
A kútalapzat fölött a szobor talpa alatti üregbe egy négyszegletes bádog szelencze helyeztetett el. A szelencze tartalma egy ivnyi terjedelmű iraton kivül arczképek, névjegyek, a fürcdi fürdő-épületeket ábrázoló fényképek, nagys. Dr. Orzovenszkytől megjelent .B.Füred és gyógyhatása* czimű könyv, az 1876-diki vendégek névsora és a

.Zalai Közlöny' ez évi máj. Miki számából áll.
Az egy ivre terjedő irat az 1S48. és 1859-diki évekre vetett rövid pillantás után áttér a jelen szobort létrehozó Zalamegye jeles férfiaira, hangsnl^ozra különösen tek. Harcza Sándor urat, kireafürdóintézRtniás tekintetben hs emlékszik. Megcmlittetnek a megye fötisztviselói, főispán ur ő méltóságától lefelé.
O felsége a király és királynéról van kegyeletcs megemlékezés Megemlittetnek az összes magyar kir. ministerek, — a római pipa, a pannonhalmi főapát, a tihanyi ap.1t, a fürdóintézet igazgatója, vila-tulajdonosok, a tihanyi convent tagjai, a b.-füredi szere-tethazés vezénylő személyzete,végre a veszprémi elárvult egyházmegye jelenlegi káptalani helyettese mólt. Pribék István püspök ur.
A hazánkat közelebbről érdeklő körülmények közöl megemlékezik az irat az orosz-török háborúra, a bank- és vámügy, végre a hazakerült corvinákról.
Ezután következnek az irat hitelességéül az aláírások : fccsy I>ászló stb. nevei.
Ezekből áll a bádogszelencze tartalma. Végül nem hagyhatom megemlítés nélkül Zimmerl Mátyást, bécsi kőfaragó pallért, kinek ügyes intézkedései folytán mind a ve-szélylyel járó lebontás, mind az uj fölállítása minden legkisebb baj nélkül történt meg.
JAL8OVICS ALAPÁR. Megyét közgyűlés.
Zalamcgye törvényhatósági bizottságának f. évi május 7-én és folytatva tartott — rendkívülien látogatott — közgyűlésén

nagyon érdekes és élénk tárgyalások folytak, különösen két tárgy iránt, melyeknek egyike Pest-, Pilis-, Sóit-, Kis-Kunmegyének az Ausztriával kötendő vámszövetség és a bankagy tárgyában megküldött felirata; a másik pedig a lendva-nemphti erdei zárlati kérdés. — Az 1-sö helyen nevezett ügynek tárgyalása igénybe vette csaknem a közgyűlés egész napját s több érdekes beszéd után azzal végződött, hogy a megyei közönség szavazattöbbséggel az említett feliratnak az országgyűlésnél leendő pártolását elhatározta, a közgyűlésnek 2-dik napját pedig egészen elfoglalta a mondott erdő-zárlati kérdésnek, csaknem izgatottságig terjedő érdekeltséggel lefolyt tárgyalása, mely azzal végződött, hogy a hatvanas években fennállott, de 1868-ban beszüntetett zár 114 szavazattal 1*0 szavazat ellenében ismét megujittatott
Olvasóink kétségtelenül ismerik már az országnak minden megyéjét bejárta pestmegyei leliratot s ennélfogva ennek ismertetését itt mellőzendőnek véljük, — a lendva-nemphti erdei zárlati kérdés azonban oly roppant port vert fel az egész megyében s oly elkeseredett harezot idézett elő a megye közgyűlésén, hogy ezen tárgy s az e feletti tárgyalások mibenlétének megismertetését t. olvasóinktól meg nem vonhatjuk.
186(>-ban történt, hogy » lendva-nemphti uradalombeli erdők egy szerződés folytán, melyszerint a mintegy 40000 cat. holdra menő erdőségekben található összes tölgyek eladattak a — megye részéről zár alá vetettek. — Zártartóul Zsibrik Bálint ur kincveztetvén, ez szakértőket alkalma -zott egy erdögondnoksági tervnek (turnusnak) kidolgozására, a megye pedig ezen terv

ilipjia íárpontokat szerkesztett, melysze rin t az erdők a zár tartama alatt gazdálandúk.
A megye által alkalmazott zár folytán a fenntcmlitett faeladási szerződés hatályon kivül jutván, az erdók tulajdonosa folyamodott, hogy a zár feloldássá k, mely kérelemnek hely adatván, a megye 186S ban a zárt feloldotta ugyan, feloldó végzésében azonban kikötötte, hogy az erdők a zárnak feloldása ntán is azon erdőgazdasági terv szerint gazdálandók, a mely a nevezett zártartó által alkalmazott szakértők által zár esetére kidolgoztatván, megyeileg is helybenhagyatott.
Most, illetőleg 1876. év végén her-czeg Eszterházy Miklós, mint ezen erdők tulajdonosa, helyesebben hitbizományosa, a megyéhez azon panaszszal járult, bogy a lendva-nempbti nradalom fóbériöje az emiitett erdőgazdászati tervet be nem tartva, ezáltal pusztítást követett el, mely panaszlevél folytán a megyei közigazgatási bizottság vizsgálatot rendelvén, ennek szakértők közbejöttével! eszközlésére Thassy Miklós urat küldötte ki, ez pedig a megejtett vizsgálat után a megyei közgyűlésének további intézkedéséig az öszszes lendva- nemphti ura-dalombf li erdőket ideiglenes zár alá helyezte.
Ez röviii tényvázlata a kérdéses ügynek s a megyei közgyűlés most a felett volt határozandó, váljon Thassy Miklós urnák emiitett intézkedése fenntartandó-, vagy feloldandó-e ?
Hogy olvasóink magukat ezen kérdés iránt teljesen tájékozhassák, nagyon szeret tűk volna ugyan, bog)' ha a két pártra szakadt megyei közgyűlésnek mindegyik pártja részéről, a tartott beszédek közül legalább egy-egy beszédet közölhettünk volna ; mint-TÁRCZA
V Issza jöhet...
Viasza jÖbct, ami elmnit. Vitnm jflbet mind még ; Hin a UTUI ii vimitat.'r -Féajnyal, dallal mindig.
Ki gondolái bosszú télben Hólep«lben rejtve: Hapr fojtfriik Tirig, bírni),1., 8*nkitfíl nem iftjtTe.
Hogy takarja kín rairába Mindül a iok sxépat, A termettet mini! kíaGbb Elfaiotí a rétit.
Éa a bora, ■ nagy WM Aiért »»n Un £p«n : Hogj f«J1Sdj«k fény énebbre Kir *« igen.
Éa ímemüukben uÉrt * kfiny, kbai] a biD*t:
mosol; »iÍv»TTfíoykéi)t timad ! MAJTHKNYI
Emlékezzünk Petőfire!
atotta: Hasink Mentje, axabadug k5]t£j«, Sötét tjb«n Knyca niilugunk, Oh Petófi. kioek nag,v nevére Lángolónk i* airva fakadoak! Volt egy ídőuakunk a köcelmuItbaD, m«|y megnereste nekünk Európa minden Io-▼agiaa nemretóoek illaodó rokonsienvét, 48 — 9. ér dicatoége ét gjáasáral érdemeltük ki.
Szabadságunk dalnoka a< azt megelö»í ivekben k^rdeste a magyartól: .Mikor ébrfdii

uoérzetreV" s ali^ mondbati, el, búgj : .büszke vagyok re*tok!" a harciulúk gomuljra a a lü-porfiut elfódték aiemeiok elúl.
Azt bittük, hogy a dícsAtég glóriája égig emelte s ott maradt a onnan lekint te árva nem-setére.
Mikor a .febéregyházi mezőn* végsőt dürdUltek ac ágyuk, nem egyedül a csata el-veazt&ét, de as ú halálát is jelenték a magyarnak.
A költői lélek próféciái voltak ezek : „S teatemen át futó paripák Száguldjanak, rohanjanak A kivívott diadalra, S ott hagyjanak engem összetiporva." S ha volt ídeje a lángléleknek bucsut Tenni a vonaglö tetttűi, vájjon végigszaladt e emiékén ?
„Ajkamat egy csók zárja be, A te csókod dicső, szent szabadság, Égi lények legdicsóbbike." Vájjon a haldoklás kínját megéde&ítette e az estme neki?
„S mikor ünnepélyes lassú gyáaz zenével, Fátyolos záizlók kíséretével* a hősöket egy kösös sírnak adták át. axt hittük, hogy a legszabadabb lélek porsátora ÍU lelt nyugtot
Vérxí szívvel kellett megnyugodniuk: „oh, balra biienynyal a dalnok!* Széttört a lant örökre, Mely zenge büvos- bájoson, A menydbrgésnek ágyuja Elsseoderült e haagoson. .Barangolt, súgott ai isii ssél Csorogtak a fák uárax lombjai, Mint rabkecüok ÖD a megrásott bilincs."

Nem élt már a költő, ki felesketett arra: #A magyarok istenére
esküszünk, Hogy mi többé soha rabok
nem leuüak."
Ha meglett volna még az 6 félisteni hangja, mely végig dördüljön Erdély bércMÍlŐl Hunnia délibábos rónájáig s mondta volna: „Fel, ba istened van,
Fel magyar nép éa e Gazokat legottan Fojtsuk az ártatlan Áldozat vérébe!'
Tán egy vég*ű halál küzdelmes erófeaii-tésével széttörtük volna a bilincset keséinken. De kialudt a meteor s nem világította meg rabságunk börtönénél sötét éj Kakáját.
Elhullott a költővel a nemzet színe, virága s lett a hon sokáig virágatlan tavasz.
Olyan időket értünk, hogy .minek a kard? törjed ketté! minek a lant? vágd a tóidhoz!" mert még sirní sem volt szabad, hej, pedig lett volna miért.
Eltemettünk egy dic*5 hadsereget, mely hitregei csodákat mi veit, elvitte a hír szárnya hét ország határáig, hogy él a magyar, harezol és gyóz. Ujonczokból állt, de as első csata hűssé tette valamennyit.
Eltemettük Petőfit, kit bámult éa irigyelt minden nemset tőlünk, ki ásóval és tettel, karddal és tollal egyaránt a szabadság ihlett bajnoka volt
Hogy a veactéa fájdalma némileg csilU-pult, asóta mindig ugy áll lelkünk elAU, mioft egy apotheosis. A költő dicsősége augárkerté-ben áll a honfi, kinél a hooaserelem imádattá magasult

.Szentegyház keblein belseje, Oltára képed,
Te állj s ha kell, e templomot Ledöntőm érted !u
O ledöntötte s a romok öaasetazták az ottirt, kialudt rajta az ildozattuz. melynél ma gasstosabb emberi kebelben nem égett még soha „Moat gomblyukamban a virág, S ha ajra zöldül a vílaVg, Talán sírom halmán fakad.* Eljött a tavasz, — de nem zengett a Unt, hogy isteneknek teljék benne kedve.
A két haza gyásza e szóban öszpontosult: „Oh, halva bizonnyal a dalnok!"
Van az orosznak egy kitűnő iskolája, hová tűrni, feledni, megtörni és meghalni küldi asokat, kik elég szerencsétlenek a minden oroszok czárjának medve karmai közé kerülni. Gondoskodott az orosz emberszeretet arról, hogy legyen hely, hol a hazafi lelkesedése, szabadságvágya kihűljön és kihal ion.
Est a fehér poklot jlombányáival: Ssibe riának hívják.
Ide hurczolták 49 ben százanként a magyar hadi foglyokat; most került onnét hasa egy szerencsétlen hazánkfia, ki mint valót állítja, hogy Petőfi él, rab s az ólombányákban dolgozik.
Szegény Petőfi! Ha ez igaz, akkor ,Orosz s kancsuka parancsol neki. Oh, minden égnek minden istenségt! -Ityen mélyen hajolt magas feje, S ilyen gyalázatot kell most eltűrnie!'
S ha nemzetünk büszkesége él, es té"boly i tó Öröm — de tébolyitó fájdalom is.
Tudni azt, bogy szinte három évtizeden


* bérM k8«5tt fennforgó magánügynek tartUM . melynek bírái mi nem lehetünk.
De ha mindjárt ezen kérdés a megye
. kérdése. hátr«n.r.Jáa p««i.g « líb8-_n^
időkre vezetendő via..a, már pedig a sokszor
említett tervben, valamint aa erre vo.atkoK
megyei végzésben meg van ugyan mondva,
hogy 1801-töl 1868-ig terjedő hátralék a fobér-
nűkiég által behozandó és póüando, hogy azon
ban az l*68-b.n 1861-től lWJ8-ig •«»«»
mitott erdó - bolds.im mennyi idu alatt, i..
1« pedig, hogy bizonyo. záró. batáridő alatt
le-arolandó és újra befásitandó, az sem a mon
dott tervben, sem az erre vonatkozó megyei
végzésben, sem pedig a* abbau hivatkozott
szerződésben elő nem íratott; éhez képest pe
dig a»t hiszem, bogy mi.tan a fóbérnökség e
tekintetben, záros határidő kitűzése álul szabá
lyozva nem volt; — a megye azt, hogy a kér
déses 1Ö84 bold erdó, mely 1868 előtti .hátra
lékoknak behozaUlár. két év ÓU áll vágáa
alatt, mindeddig be nem erdíaittetett, néietem
szerint nem is difficultálhatja s nem követel
heti, hogy valami, a mire néive záros halár
idót ki nem tűzött, már « teljesítve legyen;
— sót ellenkezőleg, miután a megye l8Cs-ki
végzésében az 1861-tól 1*08 ig terjedő hátra
lékoknak feldolgozására záros hataridót ki nem
tűzött, kétségtelen, hogy a főbérnökség ezt
szerződésének tartamáig bármikor i» meg
teheli. anélkül, hogy ezáltal a megyének 18b8-
ki határ,.zau ellen vétene, a anélkül, h..j>y
abból, miszerint a kérdései erdőterület mind
eddig b.! nem fásitutott, az I868-ki megyei
hatiroz.tnak be nem tartása következtethetnék.
Egyébiránt nemcsak a megyének 1H6*-
ki végzésében nincsen meghatározva, hogy a
befásitáa mennyi idő alatt eszközlendő, — a
letarolt erdőterületeknek befásitását a törvény
aem köti bizonyos határidőhöz. Az ausztriai
erdészeti törvény rendeli ugyan, h'-gy a leta
rolt erdő 5 é v alatt újra beliaiundó, a magyar
törvény azonban caak a puaztitást tiltja, de aa
uj bofáaitáat bizonyoa határidőhöz nem köti.
H b lt hol erre törvény van a b«-
.azp Z^JMfcl. UIIVU I v^ ■ ■ — IHI P«»«WM— -- '-—
,i, azonban olt, hol erre törvény van, a b«-
fáaitásra Ó év van engedve, akkor hazánkban, a hol törvény még uincsen, az annyira szigorú ausztriai törvényhozásnál Bzigc.rubbak nem lehetünk, 8 nem követelhetjük törvény szerint sem, bogy egy erdő, mely 2 év óta áll vágás alatt, most már beerdősilve is legyen.
Ezekből kitűnik, hogy azon körülmény, melyszerint 1G00 bold erdőterület még eddig be nem erdősittetelt, zár alkalmazására indokul nem szolgálhat, nem pedig annyival ia ke vésbé, mivel ezen 1600 hold nem is egy coni plexust képez, hanem mintegy 40 ezer ca.ua-tralis holdra menő erdőségekre és circa 16 fj mérlföldnyi vidékre kisebb nagyobb részletekben eloszolván, átlag számítással egy egy (J mér.földre alig néhány Q ölnyi téraég esik, már pedig, - h» a dolog ily álláaában zárt rendelnénk, akkor Zalamegyében, sót Ulan az egész országban nincsen erdő, mely zár alá veendő neo rolna s a zárt kikerülhetné.
A szakértők egyébiránt nem csak azt dif fikultálták, hogj- 1600 hold még nincsen be-erdósitve, de részben diffikultálUk a már megtörtént beerdösitési műveleteket is, miután azonban uj erdőt egyszerre elóvarázsolui nem lehet, hanem ennek hosszabb idő kell, s miután azon nebezinényezések, a melyek a szakértők által e tekintetben tétettek ; nézetem szerint mind olyan természetűek, a melyek vagy részben elemi okoknak tulajdoniUndók, idővel pedig helyrehozhatók ét javitáa , pótlás utján kiigazíthatók, én a zárlat alkalmazásának szükségességét a difficultált cul-urák minő ségénél fogvh nem látom be, hanem azt hiszem, hogy árra nézve, miszerint az ilyen hiányok pótoltassanak, és a még he nem erdósitett te rületek mielőbb beerdősittessenek, abban, bogy a megye l«6íi-ban ezen erdők ügyelésére ellenőrt állított fel, továbbá abban, hogy azon felül megyei erdőfeiügyelők is alkalmazvák, leginkább azonban abban, hogy legközelebb királyi erdófelügyelők is kirendeltein! fognak, teljesen elegendő garantiát látok.
Kz conaequentiája és postulatuma a me-gje 1»68 ki intézkedésének, mert ha a megye 1868 ban kimondotta, hogy akkori intézkedéseivel a puaztitá*nak még csak jövőbeni le hetősége i« kízáratott s ha ezen meggyőződé Kének s ebből folyó intézkedésének biztosítására egy felügyelőnek alkalmazását elégségesnek találU, akkor ebből — nehogy a megye most öunöntnagát dea*una[ja — nem az következik, hogy sár alkalroaztassék, ha mindjárt a leUrolt erdőrészek cultivatiója és befásitása körül némi hiányok észlelteitek is, hanem kö vetkezik belőle, bogy tehát a kirendelt felügyel.' tisztének figyelmesebb és szorgalmasabb teljesítésére utasiltaasék, avagy, hogy helyette mán felügyelő kirendeltetaék.
Végre szükségesnek látom még a zárpnn-tokra is refi"ktálni, ezekre nézve azonban azel-mondot<ak atán' elogendőaek \élem kieoielai,
hoe? azonban nem vagyunk azon helyzetben, bogy a zár fennUrUsa mellett Urtott tsbb tárgyilagos beszéddel szolgálhatnánk, - csak «7.on szónokok beszédjei közül kö-riluPtünk egyet, akik a zir alkalmazása ellen szóluk, ezek közül pedig leginkább közlendőnek véljük Veszter Imre megyei bizottsági tag ur beszédjét, mivel valameny-" nyi besj.éd közül ez volt a legkimeritóbb és .' kétségtelenül a legtirgyilagasabb is s mivel az eien beszédben foglalt érvekből az ellcn-■ zék álláspontja is kellőleg felismerhető.
Ezen beszéd, mely — sajnálva kell
' megjegyeznünk - (* >»r mellett levő párt
. álul) a megye termébe nem illő frenetikus
zajjal több ízben félbeszakitutott, követke
zőleg hangzik:
Tekintetes megyei közgyűlés!
A midőn a jelen tárgyhoz hoizáazólani óhajtok, mindennek előtte arra akarom a teltea " közgyűlés nagybecsü figyelmét irányozni, hogy itta közigazgatási bizottságnak egy intézko dése fekszik előttünk, én azonban abban, bogy a megyei kozig. bizottság egy erdei felügyeleti, . illetve zárlati kérdésbe boc«álkozott és abban intézkedett, még pedig iutézkedett oly kérvény-alapján, mely nem í» hozzá, hanem a megye bizottságához intéztelett, a megyei közgyűlés különben is már annyin, megnyirbált jogának egy csorbítását látom, mert az erdei felügyelet és erdei zárlati kérdések a törvényben világosan, határozottan és kizárólag a megyei közönség, tehát a megyei bizottsághoz ulaaitvák s én .arra, hogy a közig, bizottság ilyen kérdeaekbe ia belebocJátkozhassék, az 187ü. VI. tcsikkében egyetlen egy betűnyi alapot sem lalálok.
Azonban, habár általában és rendszerint , az erdei felügyeleti s illetve zárlati kérdésekben kizárólag a megye közgyűlése illetékes is: a jelen esetben ugy lálom, a megye Bem boesát-kosbatik a kérdéses dolog érdemének elbírálásába nemcsak mivel itt hitbizományi javakról van szó, a hitbizomÁnyi javak a törvény álul speciális Ugybiróságok oltalma alá helyezvék, de azért sem, mert a megye a mikor 1868-ban a Zsibrák féle zárt feloldotU, feloldó végzésében szt mondU ki, hogy az erdópuazti-tásnakjövendőbeni lehetősége is ki van zárva egrrészt azáltal, hogy a Uutlmann-Frőhlich-féle szerződés megízüntet-tetett. másrészt pedig azálu). hogy ó herczeg-sége éé a fóbérnökség köziitl 18ti7 ben egy pót-•zerződ'i-i létesült, melyslerint a jövendőbeli erdővágás az erdők területe, a fák neme ia kr.ra által igényelt területre szoritutott.
Ezek szerint a megye említett végzésének saját szavai szerint a pusztítás lehetősége megszűnt, ha a főbérnökség a zárt feloldó megyei végzésben hivatkozott Bzerződést, illetve pót-szerződést betartotta a az 1868. óta követelt er dőgazdászat az 1868 diki megyei álláspontból caak azon esetben volna nehezményezhető, ha a főbérnökség a zárt feloldó megyei végzésben hivatkozott pótazerződésl be nem tartotta volna ; a megye tehát, hogy a jelen ügy érdemét elbírálhassa, kénytelen volna a szerződés be-, vagy be nem tartáaának kérdésével, illetve annak elbírálásával foglalkozni, ez azonban egyedül a biróság dolga j ennélfogva a megye által el nem bírálható. *«
Ezeknél regva s mivel a megye 1868-diki határozatai nem deaavualhatja, — miudenek előtt indítványozom : mondja ki a tettes rae gyei közgyűlés, hogy a megye a bérbeadó é
keresEtül nimitotU a kin-nyujtoiu pereinket • hát akkor ii iáját bekövetkoxo sorsát PD ■ kelte-e V
„Te érted harciul ék szabadság S láocsra fűzve lábam és karon, Világosság, téged tzomjuxálak, S mint rakopd, föld alatt lakúm. É» tejét már régen a szegény rab Bilincsével törte volna szét; De egyetlen társa a reménység Megragadta íöleméit kesét, A* a remény, hogy még 6 ssabad les.*, Teljen itt bár éltének fele; Mert másik felét majdan as ÉdttAubadeágb-n tölti le.' S ba tudta azt ax orosz, hogy mily sxa badaágworeto láogtelket tartott eltemetve • pem tudott egyetlenegyszer egy emberrel szembún kegyelmet érrtteini, hooába viitszabocsá-taoi — embertelen eljárásáért még igen aselid a költő: „Megvetésem e* utálatomnak hitvány tárgya:
Musska a neved* szavai.
Ha él: a szabadság istene, bocsa viasszá, bogy foglalja ei trónját ax irodalomban és aze-retfi, érte fájó, epedA sziveinkben. Hogy láthat-pók feltámadáaát örömkÖnylla axemeiokkel a ö ia látná újra ébredésünket s UpaatUlná olthat-Uo Méretétünket iránta 1
NEMERE.

gánjogi viszonyok elbírálásába, léteaült szerződés és a megyei
IvtfkMh.rá^^ŰriUk-íS eljáA'ko^g. bizottaág intézkedésit magáévá nem tea.. » a kozirt«át*ai bizottság kiküldöttsége álul al kalmazott ideiglenes zárt helyben nem hagyja Egyébiránt eltekintve az illetőségi kér déatől . a. abból folyó nebézaégektől én a roe gyei bizottság állandó válaaatmanyán.k azon véleményét, hogy zár alkalmaztaasek, még er-lemkg.. tekintetben sem helyeselhetem, mert a megye a törvény világos szavai szerint csak erTfpu.ztitá. e«té. rendelhetne zárt, pusztitá. azonban az én megí;y,-,z..de»em .« rint csak ott forog fennt, a hol valamely erdő tekintet nélkül annak terjedelmére ésfameuy nyiségére oly mérvben kiaknázunk bogy eb-Ml^ész vidékre nézve f.hiány keletkezeik , a hol a. erdóvagások álul még a talajtól .. annak erdei jellege és hiv.táaa elvon.Uk -Azonban ezen eseteknek egyike setn torogieiini, h.Uroltatolt ugyan mintegy 0000 hold erdő, azonban eltekintve attól, hogy ennek legna->obb része már újból befásitutott. «tl hiszem Ly ott a hol mintegy 40000 cat. holdra menő erdőségek búi 6000 hold vonatott t u r n u s s z e r u vágás alá, ott pusztitást consiatilni nem le heTne, még ha a. uj beerdősilé. egészen elmu-lasztatott volna is, mert GOOÜ h.,ldn»k 40 ezer boldból történt letárolásából az illető vidékre faszükséglet nem nehezedhetik, kivált ott, a hol - mint jelen eaelben - az erdészet a többi gazdászati ágakhoz képest még mindig talnyomó.
De nem lehet állitani azt sem hogy jelen esetben a levágott erdőterület ul.játol .nnak erdészeti czélja és jellege elvonaUitt rolna, mert a letarolt erdőterületnek legna ryobb része már újból befásítutott, s hogy még eddig be nem fásitott kisebb rész belá-ittatni nem fog. ennek veszedelmét én ,bol sem látom, s ez iránt még csak gyanuok »m forog fennt, sőt ellenkezőleg abban, hogy a megye 1868-ban a lendva-nemphti erdők figyeléaére ellenőrt kirendelt, valamint abban, hogy jelenleg megyei erdófelűgyelók alk.lmaz-vák, — még inkább abban, bogy az országgyűlés aaztalán fekvő magyar erdéazeti törvényjavaslat szerint kir. erdófelügyelők is al kalmazUtni lógnak, teljesen elegendő garan-tiát Iátok arra nézve, hogy az eddig be notn fásilott erdókerületek kellő időben beerdősit-teasenek, csak a felügyelók teljesítsék köteles ségüket, ha — mitől egyébiránt aa eddigi be-fásitások figyelembe vételével nem Unhatni — a bérlő e tárgybeli külelesaégeil nem tel-jeeitené.
E czélnak elérésé™ tehát zárlat alkalmazására nincsen szükség, — de a zárlat törvény szerint netn íoghatna helyet azért sem, mivel a szakértők a pusztitást nem consta-t á 1 t á k B egy szóval sem mondották, hogy itt pusztítás forog fennt.
A szakértők difficultálUk ugyan különböző culluralis momentumokat, s cunsUtálták, hogy a beerdősités és uUnjavitás körül kisebb-nagyobb hiányokat upasztaluk, hogy azonban a jelen esetben pusztiláa forogna fennt, a szakértők egy betűvel Bem állították; ezt kimondta a közig, bizottaág küldöttsége, ez azonban nem szakértő ■ ennek egjéni nézete álul a lettes megyei közönség nem szabályozUthatik, ezen egjéni nézetet irányadóul be nem veheti; nem pedig annyival is kevésbé, mivel a közigazgatási bizottság az én véleményem Bzeriut egy átaljában nem járt el azon nzigoru tárgyilagos Sággal, a mely minden kétoldalú dolognak ai«
Saií*?*' * mely TOlMUfru H^ÍSAÍ,««»I »» ^^...^ —--
pos és helyes megvizsgálásánál mulhaUtlan és mellőzhetetlen.
Áttérve már most a szakértők leletére eunek tulajdonképi lacitját abban látom, — hogy a szakértők összeaen megbírálva UIGa holdat, abból teljesen beírdositett karban 2OII1 holdat, beerdőaitelt, de még utánjavitandó k»r ban 1414 holdat, befánitás alatt álló k.rbm H33 holdat és levágatlan állapotban 42 holdat mindezek ellenében pedig 1684 holdat be nem erdösitett karban találtak.
Minthogy a már teljesen beerdősitelt, továbbá a beerdősitett, de még utánjuvitható, valamint a befásitás alatt álló terület difficul-tatio tárgyává legalább a megye részéről semmi esetben sem tehető; nézetem szerint c»skí» az eddig be nem fáailott 1C.M4 hold bír némi je-lentőaéggel, s valóban az égési kérdés súlya csakis ezen be nem erdösitett terület körül to-rog s ugy sziilván abban n.lmioál az egéa«
»gy-
Igaz ugyan, hogy első hallásra mintegy meglepi az embert, hogj- 1C*W hold erdő leU rolutván, most beerdösitetlenül hever, haazou-ban 6gyeíembe vétetik, hogy nm be nem er-dőaitett terület még csak két év óta áll vágás alatt s igy még eddig he sem erdősittet-hetett, okkor az emiitett körülménynek éle egészen elenyészik, — akkor legfeljebb az volna kérdezhető, váljon joggal, azaz szerződéses ala-po> tírtént-e, hogy a kérdésen 1600 hold még csak két év óta áll vágás alatt V ezen kérdés azouban ismét olyun, m»ly egyedül a bérbeitdó

hocv > «árpo«tok fíaolya nem » eultarális m..-' mentuinokon f.kezik - mert hiamen ezekne* I részletei a közigazgatási hatóság álul elő w irh.tók - hanem azon fekszik, hogy t o b b f. amáskol »e vágassék, minta hol sameny-nyi a zirpoítokban engedélyeztetett, azonban .szakértők nem upsszUlták és nem találták, hogy a aárpontok e tekintetben be nem UrUt tak volna a mihelyt i >' Wi • Mrpontfk e. te-kintetben beUrUttak, a culuvalio pedig a kirendelt felügyelet alkalmatáaával biztositatott, a közérdek teljesen kielégitettnek tekintendő.
Tettes megyei közönség! A megye csak pu«ztitá» esetén rendelhet. Tén zárt — a (árnak elrendelése azonos volna annak enunciatiójával, hogy 1868 óta pusztítat követtetett el, 1868 óta azonban csupán caak a bérlő gazdálkodott a kérdéses erdőkben, a zárnak kimondásával tehát kimondatnék, hogy a bérlő pusztított. — Azonban eltekinlve attól, hogy egy bérlő, a ki szerződése értelmében gazdálkodik, pusztító sohasem lehet • hogy ha valamely bérlő pusztít, de szerződése szerint működik, nem a bérlő, hanem a bérbeadó tekintendő pusztítónak; szerény véleményem szerint igen nagy igazságtalanságot is követnénk el, ha bérlót elitéinők, mielőtt meghallgattuk s előttünk védkelhetett volna, de ezen télül a következetlenség hibájába is beleesnénk, ha a zárnak elrendelése által kimondanók, hogy azon erdők, melyekre nézve 1868-ban kimondatott, hogy pusziitásnak jövendőben! lebetőeége sem forog fennt — most mégis elpusztitUltak.
Ennélfogva azon esetre, hogy a tetten
megyei közönség illetőségi szempontokból telt
első indítványomat el nem fogadná, azt indit
ványozom: **%as.
Mondja ki a megyei közgyűlés: Miután a megejtett vizsgálat nem eredményezett oly tüneteket, a melyek szükségessé tennék, hogy az 1S68 ki intézkedések tói eltérő intézkedések tétessenek, nevezetesen pedig, hogy zár alkal-maztaaték a miután az, hogy több fa és máshol vágatott vnlna, mint a hol és amennyi az érdé szeti tervben engedélyeztetett — nem igaz.ilu-
szeu lervoeu cDgcucijs*n>«» ;,
tott; — más részről pedig az uj beerdő«ité» fel ügyelő kirendelése álul biztosíttatott, amelyei közgyűlés a közig, bizottság küldöttaége álul alkalmazott ideiglenes tárt ezennel feloldja.
Tisztelt biztosító feleinkhez!
Budapest, aprilin hó 1877. A jégidény közeledtével emlékébe hozzuk tiazlelt feleinknek azon körlevelet, melyet múlt év april havában vull szerencsénk önökhöz intézni. Közös érdekünkben felhívtuk akkor a biztosító közönséget arra, hogy termésének biz-toaitáaát május hó elején, legkésőbben május hó UMig vallja be. Kifejtettük akkor, bogy azon előny, mely ezen intézkedésünkből ered, nagyobb részben jutna ki a biztositii fél, mini a bistosiió-lársaság részére-
Ugyanis, nem említve azt, hogy a várható termés biztosításának dija, tekintet nélkül a biztosítás tartamánakkezdulére., mindig egyenlő, a biztosító fél semmit sem koczkáztat aí által, hogy a vetéí elóhaladotlabb állapota előtt biz tositutj várható termését; mert h« a kalászos vetés, mely alatt a repeze nem értheti, május 25 ike elótt mostoha időjárás, például fagy, aszály vagy más csapás folyUn vagy végkép kiveszett, vagy annyira megromlott, hogy ez utóbbi esetben oly termés, mely után fizettetett a díj, már nem várható, a biitoeitó társasai a dijat a Biokasos illetmény nélkül vagy egészen, vagy azon arányban visszatéríti, a mely arány ban kevesbedett meg, a biztosító fél meghatározás* szerint, az eredetileg bevallott termés, így, midőn a kedvező viszonyok folytán a bevallottnál nagyobb termés várható, a fél utao biztosítás utján, mint az eddig is szokásban volt, szintúii szabály ózhatja eredeti bevallását. Emiitett körlevelünkben kifejtettük még azt is, h.gy mind a mellett, hogy a fél készpénzzel fizetett, vagy váltóval fedezett diját vagy tel-j.isen, vagy részben visszakaphatja, vaeyu * májua hó 25-ikéig vetésében előállbató vállo-zások szerint biztosítását szabályozhatja, még azon előnyben is részesül, hogy «z eddig szo ' káaos biztosítási idő elült megeshető jégkár ese téré is biztositva van és kártérítésben részesülbet Ezen intélkedésünknek a biztosító kö«ön. aéj;re való n»gy előnye már tavaly bebizonyult, mert a május 21 iki és 23 iki fagy, nagy es érexhető károkat okozott országszerte s az ad dig kötött számos biztosítások n»gy részénél tényleg igénybe véletett a biztositáai összeg le szállltáaa vagy teljes törlesztése és mi sok ezrekre menő dijat térítettünk is viasza t. fék inkuek.
Ezen intézkedésünket a jelen évre is egész terjedelmében fentartjuk, h«zzá tevén, bogy ily díj visszatéri lesben csak azon feleinket részes'1" hetjuk, kik e végett iráobelileg és pedig l«g később május hó 2ó iki ponlabélyeggel ellátott levelek által jelentkeznek az illető főűgynök Bégeknél. Tisztelettel felkérjük tehát a t. "»«" tositó kozttnséget, hogy a jégkár elleni bizto^ aitás iránti bevalláaait illető ügynökségeinknél a fnlyó évben » minél előbb, de lehetőleg m»ju« hó 10-éig adja át, nehogy ha, az eddigi szokás ezerint, a fel a biztiwitást addig halasz-

Uaá, mig a várható termái iráat magát jobban tájékozhatja, annak tegye ki magit, hogy a biztosítás kezdete elótt bekövetkezhető jrgkár .K-iében kártérítést oem nyer, mig e mellett, ha termését az elsü jégverés utáD biztositá csak, a már biztuaitutt termésben szenvedett kárnál a bitloeiutlan állapotban ért jégkár mennyisége le fogna uiroittatni.
Áttérünk azoa másik intézke<'é*UDkre, minélfogva a jégüzletbol eredményest tisfta liasziiank egy bilid részét azon t. feleluk közt .mztjuk ki dijtisetmenyünk arányában, kik a rákövetkező évben biztosításaikkal ismét tárázásiunkat köresik tel.
K kedvezményben annak éUtbelépte-tése, u. m.: 1807. óta több ízben részesültek t. feleink. Azonban az 1*71. 1872. és I«7:">-ik ivekben mutatkozott jelentékeny veszteségek i-gy id6Ve lehetetlenné tették ezen haszonrt-sze-sitést; de miután az 1873. 1874. és 1H76 ik években a fentérintett veszteségek legnagyobb része egyensúlyozva lett, a tolyó év eredményé túl fug függni, bogy az 1877-ik évre képesek : leszünk-e ismét haszonrészben részesíteni U feleinket.
Legutóbb 1S7"). év april jO án volt szerencsénk kimutatni a jég-üzlet eredményét. Kimutattuk akkor, hogy az elSzo évek üaletered-
ménva 114,457 frt 3á krra
nienó és a későbbi évek i;yerem£nyei által fede z^ndü veszteség volt.
Éhez hozzáadván az
1S75 ik évi veszteséget . 239,710 irt 12 kr. 354,lt)7 frt 47 kr. a rbböl levonva az 187ü-ik
évi nyereséget . . . . 344.641 frt 3Ü kr.
marad még fedezendő . i),52li frl II kr.
veszteség.
A folyó évi jégüllet eredményéről l. fe-Ifink is tudumást fognak nyerni a jövő évi zárszámlából.
Ha ez eredmény oly kedvező lesz, hogy a l-uti VÖ2IÍ frt 11 kr. kiegyenlítése után még nyereség is fog fennmaradni, az Vb-öd résznek frlusztisi módjáról szokott módon lógjuk t. feleinket értesíteni.
Azon reménynyel zárjuk be tebát e soro kat, hogy a t. biztosító közönség, melynak társaságunk iránti bizodalma egyik fötényezóje az *leú magyar általános biztositó-tirsa»»g működése nagy eredményének, ezentúl ia bizodal mával fogja támogatni az alolirt társaságnak a biztosító felek érdekét is szem elütt tartó tö-rek vé>ét.
Tisztelettel
Első Magyar Általános Biztosító-Társasig. Helyi hírek.
— Pelhirá*. Felhívom azon urakat, kik a törökküldóttaég Nagy Kanizsán való fogadtatása alkalmával a rendező bizottság megbízásából teljesített valamely szolgálatért vi-■zonkovetelésre jogot formálhatnak, szivesked jenek ezen követeléseiket f. hó 20 ig Botbó Imre elnök urnái bejelenteni, mivel ezután a rendező bizottság feloszolván, igényeik érvé-uyesitése csak nehézségeket támasztana, ifj. Benézik Fen-ncz, titkár.


— GyátxJUr. Borom Ferenci bakónak,
plébános hoswas szenvedés után meghalt, te
metése május 15 én délelőtt nagy részvéttel
történt. A boldogult 35 évig volt bakónak, hí
veinek lelkipásztora ■ mindenki által tUttelIn
tett ée bectól teteit.
— Májit* 15-én 2200 szabadságolt ál
lományú kö«öt hadseregbeli egyén hivatott be
tavtvisí négy hetet gyakorlatra Kanizsára.
— Meteorológiai éuleletek a nagy
kanizsai túgymuasiuninál 1877. évi april havá
ban. Közép légnyomás: 741 31 milliméter; leg
nagyobb légnyomás: 74M-7 mm. ló-én este 9
órakor: legki««l»b légnyomán; 7321 mm. 18-án
regg«l 7 i'.raknr. — Kösép hőmérséklet: y 66*C;
legmagasabb hűménéklet: 22'4°C 5-én délután
2 órakor; legalacsonyabb húmérséklel: O-0*C
Iti. és 17 én rt*pge. 7 órakor. —• Közép pára
nyomás: li M mm. — A lein-gű közép nedves
sége százalékokban: 73 4%; legcsekélyebb
Dedv«aa«ig : '■&LJ*/9 16 án délután 2 órakor. —
Közép felhőzet (p-tól 10 ig számitva): 62;
egészen derült ég (0 val jelült) ésx.eltetett 7-
szer, teljesen borult (10-iel jelölt) 30 azor. —
Közép szélerósség (O-tól 10-ig számítva): 2-9.
-—90 észlelet közül jegyeztetett összesen 85
szél; és pedig; északi 21. északkeleti 4, keleti
17, délkeleti 13, déli 19, délnyugoti 4, nyugoti
2, északnyugati, 5; szélcsend pedig 5-ször; 5-
nél erdsebb sxél észleltetett 6 napon. — A lég
köri csapadék (eső", hó) havi össsege: 107-75
mm. Esö esett 12 napon, havazott 1 napon, jég
esett 1 napon, köd volt 1 napon; égi háború
volt 1 napon; legtöbb eső (27-2 mm.) esett 7 én. ■
K hónap első fele kellemes tavaszias volt egyen- I
litói légáramlattal: második fele pedig nagy rész
ben zord, hideg oapokkkal telt el, erűs északi
szeiekkel s gyakori esővel. 14 én délután 51/*
órakor sebet eső jött délnyugatról kevés jéggel
s erős villámlás- és dörgéssel, mely tél óráig tartott; a villám több is ben le is ütött a vidéken; 5 órakor a ssél hirtelen északról fordult, mit tartós esÓvel gyors hú mérséklet-csök kenés követett, lóról 16 ra forduló éjjel 8 s kovetkesfl reggftl havazott. 20. és 21-éa viharos zord na pokvuluk; 22 éo reggelre síelés idő mellett erős fagy állott be: a visek fölüKitén jégkéreg képsűdütt, de a növényzetben nam igen esett i kár. A hónap második felében uralkodó idújá ráa általában hátrányos volt a növényfejlódésre.
F.
— jffymou. Lapunkban már jelzett el
jegyzést esküvő követte, Ujváry Irma kisasx-
srouyt Tubuly Jenő tegnap, május 10 án vezette
oltárhoz. Kisérje boldogság frigy őket!
— A polgárixkolai tanulók május
19-én délután a „Sánc*" kertben tavaiéi mu
latságot tartanak.
— A magyar dijkó'lcsön sorsjáték máj.
lő ki húzásában következő sorosatok nvertek:
324. G26. 1375. 1ÍUH. 211*. 2.84. 3013. 3499.
3578. 3603. 3*06. 4712 4999. 5218. 5417 és
5H72.
— A „Vasárnapi Ujaág" 1*77. má
jus 13-ki siáma következő tartalommal jelent
meg: Emléklap a Corvin kódexekről (képpel)
Rómer Flórislól. — Török vendégeink (a török
küldöttség 15 tagjának csoportos arczképével)
KrŐdy Bélától. — Török vendégeink Gül-Baba
sirkápolnájáoál (képpel) Eródy Bélától. - Fák-

I jáamenet a tórök küldöttség tiszteletire a láncz-hidtéren (képpel)- Eródy BéU (aromképpel) aat.
— A „Kisfaluiig" gozSa — a balaton
füredi fürdő megnyílta előtti naptol, azaz május
ly-étől kezdve aaponta kétszer fog közlekedni,
n. m. reggel 9 és délután 3 órakor indul B.-
Furádról ét érkezik Siófokra délelőtt 10, d. u.
4 órakor — Siófokról pedig indul d. e. 11-kor,
d. n. 5 órakor és érkezik B.-Furedre déli 12
órakor és esti 6 órakor.
— Hálámat Tudvalevőleg a balatoni
s az ezzel kapcsolatban levő folyók és patakok
ban a halászati szabályzat egyik pontja april
bó 1 tői május bó 31-ig a halászatot szigorú
büntetés terhe alatt tiltjasennek felügyeletével
a ssolgabiróaigokat és a nagy közönséget meg
bízza. Nem tudjuk, van-e a keszthelyi já-
ris tek. szolgabirósagának arról tudomása,
bogy a keszthelyi haji ászok éjjelenkint 12
óra tájt a Balaton taván halászni szoktak. Fel
kérjük tehát az érintett szolgabiróság becses
figyelmét arra, miszerint esen kihágást szokott
tapintatos eljárásával meggátolni ne terheltea-
sék. Allitásuok valódiaágát bebizonyítja az úgy
nevezett .hajós ut"-nál kiterített nedves bálok
szári tgatása.
— Kádat Rudolf k..-. tanácaoa gyJr-
tankerületi főigazgató nr f. évi u-ajus hó 10 én
érkezett ft. Szailer A. Keszthely gymnasiumi
igazgató kíséretében Sümegbre. Ó nagysága
11-én meggyőződést szerzett helybeli reálta
noda osztályaiban történt előmenetelről, mind
a rendes, valamint a rendkívüli tantárgyakat
ismerd avatottssággal kérdezve, 12-én meghall
gatván a tanulóság énekét, e napon gyűlést tar
tott a tanári karral, értekezett az iskola bizott
sággal, — miután az észleltek fölött nagybecsü
elégedettségének adott kifejezést, a buzgó pae-
dagog tőlünk 13-án ft. Ádám Iván reáligazgató
kíséretében Uevecserbe, s onnét Veszprémbe
távozott
— Weber Károly pécsi kir. törvény
széki aljegyzőt a nagy kanizsai kir. törvény
székhez jegyzővé nevezte ki az igazságügyi
minitterium.
— BeküldeteU szerkeaztőaégünkhez:
BA hiaasságtörés drámái." (Irta Mon-
tépin X., francziából fordította Mártonffy Fri.
gyes.) E legújabb érdekfesiitő társadalmi re
gény 25, hetenkénti füzetekben jelenik meg, 32
párisi eredeti képpel. Egy füzet ára 25 kr. A»
el'<6zetők azon kedvezményben részesülnek,
hogy két arany keretű diszes olajnyomatu képet,
melynek mindegyikének bolti ára 10 frt., ösz-
szesen b frt u'ácnzetésse] megkaphatnak. —
Idáig 3 füzet jelent meg; a mü és képek meg
rendelhetők Mehner Vilmos kiadótulajdonosnál
Budspeaten, IV. kalap-utcza 4.
— JUrid hirek. Francziaországban a
phylloxera terjed. — A kalocsai csillagda a jövő
évben épül fel. - A czar alkotmányt ígér adni
Oroszországnak. — Rónay Dezső Kis-Zombor-
ban amerikai párbaj áldozata lett. — Kotbschild
bankárnak Bécsben 150,000 frt napi jövedelme
van. (Ebből csak megéli) — Nsgy Jakab tilin-
kómüvész Pápán hangversenyezett. — Az
, Esztergom" szerkrtztésétOmpolyitól KényiKe-
Mő vette át. — Hg. Kazterházy Miklós 1000
frtot adott Deák Ferenci szobrára. — Teherán
ban pestis düböng. — Utóbbi 70 év alatt I 1

miliő ember gyilkoltatott meg háborúban t el-költetett 169 miliard frank. — .Népzzmva' czimfl sociál-demokratikos lap indult nM|. — Doczy Lajos édes anyja meghajt. — Ó-Bulin egy korcsmiros kutyahust mért. — Prágában munkások uvargása volt.
— Háborús hírek. (Háj. 1S.1 A tflrö-kök a torpedókat búvárok által szedetik ki a Danából. — Németország ideges gyorsasággal szervezi távirdáját. — Epirus és Theasália fegyverkezik. — Az orosz táborokban nagy az élelmi hiány, ezért rabolnak. — Francziaor-szag 209 milió franc hadi kölcsönt vett fel. — Az oroszokat Kannál erősen megverték.— Ni-kicsa fejedelem mesebesült. — Izmai! pasa 40 ezer kurddal tőr orosz birtokra. — Matsia nál és Brailanál egy-egy török hajó légbe repült orosz lövés folytán. — A zultán a bolgár felkelőknek megkegyelmezett. — Komániában számos török és lengyel fogatott el s Sí boriiba szállíttatlak. — Milán fejedelem Szent-Péter várra utazik. — (Május 14.) (ihika hg. oroszéi-lenesen nyilatkozott. — Á czar meghagyta, hogy a császári ház minden herezogo a táborba menjen. — Batumnál 4000 oroaz eleaett. — Számos román katonát lőnek főbe az oroszok, mert nem akarnak elől menni. — A románok közt térkép oaztatik ki ,Uj Dáczia- néven s benne van Erdély és Dél Magyarország, tavai a szerbek is igy okoskodtak. — (Május 15.) A lengyel légió zászlóját a pápa szentéli fel. — Károly fejedelem >ö ezer rominnál tor török területre.— Szerbia belépését várják az akcióba.
Érték at valtofflyan május 15.
b'l, metaliques 58 10; :>';, o»ma kolesoa 64.20: 1860 ki álladalmi koloson 106.— ; bank-réazv.660 — ; hitelintézeti részvények 134.60; Londou 128.85; magyar földtebermentési kötvény 7125; temesvári fold teher mentési kötvény 69.25 ; soproni földtehermentési kötvény 68.— ; horvát slavon földtehermeutési kötvény —.—; ezüst 113.30 ; cs. kir. arany (i.18 ; Napolíwid'or 10.32 ; araay jár. 70.30; márka 63,30.
1-toUohvaáa.
Bécs, május 12 én: 87, 66, 8, 23, 88.
Urácz, „ . 86, 15, 2Í, 4á, 53.
Temesvár,, . 84, 66, 6, 39, 51.
Szerkesztői üzenet
Í33S. B HOmajl, Ijul.g mef'rtifm.
L'1'16 Q,. az élű Ssrhaj Jó
2337. H. y Síonibmi.lj N.m tnl • uorkeaz toaéf BÍKO MSh.
2336. .Hány Irtuk* már megjelent.
2339. A Ta^ulai ukartkpénstár évi ■ bari ktoiQUtáaait veuük, igen mép : d« »játsÁ;oaDak tn-Dik fel, hory a fimetéiei hirdeunények .Petti Napló-■ .Biidapeiti-KSsldDT--lie kaldeUtek ■ ekkor i,o„-rálUvank, baoern emeit emeljük a* iDtéxctet,. érdekeit mosdjunk e.M! Haaznot a ftvároai lapok tegTfk laebbe, mi vidéki lapek iljDuk a letegSbül.
•£W> L. ,k modern nereto bibü 111 • Klnl-nettel vettük. MielSbb koxöljilk.
Ü341. T. .Papirazeleteibol* uebáaj ji
2.(42 J. Bpett. A lapot TaUba küldjük
FelelAs uerkesztó : Bátfrfl Ujls

r>


A szt.-lörinczi böraradalomhoz tartozó SZt -IŐTÍRC2Í
nagy vendéglő és a közös falust korcsma a Ucsotai. szt.-
dfinesi, mindszenti, monosokori, heljesfai községi és a t»r-csai pusztai korcsmák 1878-ik évi január hú 1 tűi 3 egy-
j másutin kővetkező évekre bérbe adandók.
i A bírleti feltételek Szt. líórinczen (pécs-barcsi vasút állomása) az uradalmi irodában bármikor megtekinthetők.
,.},;i 4-8) Az uradalmi főbérnükség.
m«««««oron»| Hirdetmény.
Hirdetmény.
b metfimgyi* ful^-LÁn •■zennel mcgtniiiilMik a jó
Vl-ik iii.tüy. kir. áll.uiisorsj.ílék,
n>-k I«7fí. *ri majiiM liil lW-áti ki-lt IrginlüőlVb olli*iir»»»« íoly-úu » (■yi'-j{yit.n«t)»ü. de kn*v estu-lye* f-la ebet egek »i*niára fcl-ÁtUtandi'. Ápold* javir* U>g fordiitatni. K aurBJátík Í>M%VB, 3J;i4-£vrl mfgállac:l>>tt iiyereaiif.ij-ci »i alábtj ItuY-tkexŐ jitíktcrv
nierínt aUO.'Mni fonutrs rugi»«k és pedig : »r I fínjeretoény IUU.UÜU írttal o. é. a II. füuy<*r*iiiény AHMHI
frltal o. (-.
2 njerenitia)- fMXlO írttal 10 000 frtb.n ... é
Hl „ llKIO „ 10.O00 „ „ „
W ., ÍJÜO ,, lctUlfU ., „ „ .
100 „ HW ,. IO0UO „ „ M
'JiH) „ M ,. HMHI0
A húzás vitoZRvonliHtlanul 1*77. évi juo. hó 4-én turtói.ik. _
A sorsjegy ára 2 frltal n. é. vau megálUpitvn. ^
!H
[f5v.Íii,éi>ü,«iÍ ; vaJamrnitri lotlü-, k.U é« »iihi«*Uluil ; » Itg-tnbb |>w*tai,t.at«lBál ; is minilfn ráronlim é» '""wM"'!'1- hely ^v-lx-n fe.ilI.UiU aonjeKyáruló kr.^frrkn^l.
M. kir. loltoigMCgatüsAg.
(314 5—6) Motusz Alajos,
(l'tÁunyomáa uem dijaaUlik.)

ROMERBAD
(das steirisce Gasteim.
ErötTnang der Naiaon ani 1. Mai d. 1.,
tn der Sadbalui, (miitel^t Ki!,ne *on Wi«n ö1/,. ?OD Trieat 6 S(und«t>)
«phr kriftiee Akratuthermen TOH 80—31° R., taflicbt>a WawerpuQtuin
v«m ati.(KH) Kimeru, baaondera wirkMm bei (iiebl, Rfat-nmztianus; Ner-
Teuletden, IJlliniuaKen, 8chwXrtieiuitjiadeu. Franenkrukbetten, Meantraa-
tioiia-Btnrtinpeii, veralteten Ksaudatco, ebronisraen KaUrrbeu. KiioehMi-
nad (ietenakraaklieilefi ftr. tírosaea Bajain. eWgant. anayeBUU«-w neae
Marmor-.Srperat- uud Wannenb&der. ronfurUble WotinnuKeii. reiaeudale
AipenUtidactn/t, au»gedfbote, araattenreirlie PromenadeD Badearzt: Herr
| l)r. H. alayrhufer, Opeiateur aus Wi»-n (bia Knd-> April ín leinir
jWohnung: Wien, IX. Benratraaae 1» ) Anafülirlirhe Proapecte ait Tarif
I gratia und franro »u betiehen darcb die Bade-Direction Ro-
| •> e r b a d . UuKraieiermark |3<3 2—3)czipész-ttzletében 4 éren át mint az»báai mákMtem, te a helybeli szükségletekkel teljéién megrigyok isoMwtfd
Nagy-Kanizsa, 1877. április hátában.
Kiváló tisztelettel
Miltenberger Sándor.
Üzletnyitás.
Van szerencsém ezennel a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy a fi-téren levó Babochay- féle házban lolyó évi május hó 3-án
czipész-üzletemet
megnyitottam. (362 3—3)
Ajánlom magamat minden e szakba vágó munkák el- I készítésére, mind urak, mind n 6 k, mind pedig gyér- I

l
OOOOOOOOOO
A hölgyvilág o
Állal mint feliilmolhxtlan
. bCr-asépítúszer
V elit mertetett » liiv*t»lofiati Q megv>ugátt irtai ma ti a n,
l RA\ÍSSÁ\TE
r Ezea vilaghirü szppitöazer T ) plllaaal alatt a legszebb, le] Q J tsraéazeteab ifja arczaziat A T iúVii il," a bárt lekeriti, fria ¥ 0 aitl .■■« fl«o.lt|a, a le( béka 0
Staaaltél v é d e I ■ e z I. eltívo ~ lit le^ruTidebb idő alatt nvjt iűt, mijfoltokat, orrvr.r.lsié A get ■ a bőr minden ti»>ti-V talaaügait ■ a riuport, va-
SNagy-Rajbaii kapbat.: va
lódi n.in5.r8l..n : V
0 Práger ur Ey6gj»MrU. Q
őa rib«n
0W Vidíki mI(rr, pontosan taijeaiK^ll 10—1U
0 Nrbwart Henrik.
- "Ills ■ :1 -s
E
jav»ljat<?rp.iri»iLj: fyóryituük Dr. Kil lisch aptrzialiaui il-tal DmdÁhan Nm-•udt ( Mar tebb, mtat UOOI

«*• l|l«
Értesítés, i 7^
Van szerencsém a n. é. közönségnek jelenteni, hogy
ügyvédi irodámat
Nagy-Kanizsán, Magyar-utcza, 2. szám a. aKaiser-féle házban f. é. május 1-én megnyitottam.
Méíy tisztelettel
6aliUenstein Benő,
k6z- és _váltó-ügyvéd. (3ti5 2-3)
Umrath és társa
■útba*,!, (ényára Prátjábaa.
»,iMk0l5ul«,.«.*£.tl— 6 lóercjO kia. éa )aitáiijk«itl*srt TaJo
Szagctépligépeket
■aaalt. Áli«(7a«kek ibrikkal in
ria.-«Ud4k kena-(M9 1-8)
m e k e k számára; továbbá elvállalok mindennemi javításokat és kívánatra a vidékről beküldött mintaczipík raennt is dolgozok.
Mindenkor rajta lessek, hogy nagyon tisztelt vevőimet készséges szolgálat, valamint kitünó, izlésteljes és mérsékelt áru munka álul kielégíthessem, a miért is kegyes látogatásért esedezem.
— 3 — -- — ." — íO >, o -i M B * T; ■« M>«t •
o-«-2 = -5 = 2~' *-'* s s-~ s ?B ~
<HHír- a:-< < Sí < •< < Z -

Bátorkodom ajánlásomra még' 'megjegyezni azt, miszerint Keller Ignácz ur I

Wajiits Jónef kiadó-, lap- ét 8jo«dat«l«i<lo»ot rjomajtó >;««aáa<a,

IUGY-KAKD58A, 1877. május 20-ín.

4O1K

Tizenhatodik évfolyam.BHatMir: egész érre . . 8 frt. l KI évre . . 4 . negyed «Tre . 'X .
/í»¥ mim JO *r
Hlrttte»et
fi hasiból pelitsorbaii
7, tnáaödaxor 6 . minién
tvváblü norArt *i kr
NY1LTTÉRBEN ' •oronkinl 10 krírt lí
uuiek í«l. '
KioratÁri illetek minden \ egyel kirdeliiirt knlSn 30 kr. SMtcndS.

ZALAI IOZLOIY
elóbb: ,Z AL A-8OMOGYI RÖZLON Y„*

A lap sselleini rJ*s&
illeti kOzlemén/vk a
anjigi rin«t illvtS közlemények pedig a ki&dóhoi bérmoetve
NA GY- KANIZSA
B4nD«0ietlen l*rel«k csiak iaaert maiikalál'-■iktól fogadtatnak *L
K&úratok vissaa DIO

N.-Kanizfwvkros helyhatóságának, nemkülönben a .n.-kanizftai kereskedelmi s iparhanlí-. a -n.-Unly.sai takarékpénztár", a ^zaiamegyei általános Unitótestület*, a „n.-kanlzs*J kisded-nevelö egyesület", a „soproni kereskedelmi s iparkamara u.-kani/sai kOlTálasxtmányaa s lőbb megyei es Tárosi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.


Zitamegye lélekemclü ünnepet ül.
Hazánk koszorús költője, e megye szülöttje : Kisfaludy Sátornak aj szobrot emel.
Légy üdvöz e szép megye szépérzelmű értelmisége!
Keleten a fekete tengnr partjain böm-bűlú ágyutüz közt gyilkol, rabol a vaddá 1 aljasiton istenképe: az ember; nálunk, a magyar tenger partján a szelíd műveltség magasztos tényt gyakorol ; amott jajreszéklö családok átokban fuldokolnak, itt a nemes érzés édes kőnyt rezget a szemekben; amott pusztulás, rom jelezi százezrek irtóztató nyomait, itt élet, jövü, remény hint virágokat utunkba, midón a dalnok iránt hódo-latunk, tiszteletüuk és kegyeletünk szent adóját róhatják le.
A boszuló nemezis lángpallosát oly ré mesén villogtatja amott, a béke olajigát tartja itt nemtó angyalunk, vajha ez győzné le amazt s ne kellene az emberiségnek pirulnia, ne fedné szégyen a természet szent törvényét lttipró bíboros nagyokat, kik oly kicsinyítve törpitik magukat
Hazánt nemes leányai és fiai, vegyétek fi szemeiteket keletről s tekintsetek most^a Ualaton felé, hol szebb, kiesb, ragjogobt^ minden, a Balaton tündöklő hullámai felett

diadalt ül koszorús Kisfaludynk nagy szelleme, örvend, hogy örülünk, hálás csőkot int felénk a kegyelctes emlékért, oh. mert habár szive a sümeghi temetőben porla-do7isnak indult is, az abban élt neracs érzeteket égi eredetiségében nekünk hagyta, meg-meg újul az. midőn ihletett ajka, varázs tolla magasztos műveit olvassa a magyar nő, a magyar férfi. Ott cg szemünkbén a szüzi szerelem tiszta gyöngye, mely az ó szemében égett; lázas kéj mennyei érzetében dobog szivünk a szcllemhagyomany olvasásakor, mint az ö szive dobogott annak Írásakor. Lelkesedünk e kies megye szép múltjának fenségesen alakított regéiben, mint lelkesedett az ö teremtő lelke azoknak felidézésében.
Az epedő és boldog szerelem e fenkölt troubidourja.évtizedeken át ragyogógyémánt betűket alkot sziveinkben, a szív érzelem világában, melyhez nem hasonlítható a világ minden virága sem, mert hervatag, övé hervadhatatlan, a nemzedék uj ereiben újra kihajt újra virul, újra éreznek a nagy költő dalaiban miliők ; és viszont mi. hideg erezet, bideg márványt áldozunk emlékének . . .
Igen, mert ó a szeretet istenének éltető melegével gyújtott, érlelt s gyújt, érlel; mi emberek vagyunk, mi csak a rideg föld szilárdabb anyagaival tüntethetjük ki hálás érzelmüuket, a nagy. a nemes, az égi iránt!
S mégis leirhatlan lelkesítő örömmel teszszük ezt, a nagy szellem is gyengéd örömmel veszi, mert tudjuk, hogy e hideg szobort áldó mr-legéve! öleli át a nap milíárd sugara, andalítva mereng rajt a halavány hold s koszoruzni fogják a csillagok csendes éjen, mikor a körülötte élő virágok kéjesil-latjokkal lehelnek életet a néma szoborba...

Szerencsés Balaton-Füred! megaján
dékozott a természet ura üdítő gyógyerövel,
kies tájjal; Zalamegye közönsége, értelmi
sége pedig reád bízta nagy fiának tiszteletére
emelt szobrot. Ürir.d híven ! Koszornzza bol
dogság virányidat, mert te hazánk gyöngye,
éke vagy ! BÁTOliFI.
Jegyzőkönyv,
■mclij JdvétetM a kanizmi járás szolgaM-
rújiínak J6'J!)/K<7. nzávm rendelete kuvet-
keztf'hen egyhelUvutt jegyziá értekeiieth'il
1877. évi ayriíii lu> 'JS-án.
Jeleovoltak: Kovács János járási scolgabirú, Kogyák István szbirósági végrehajtó, Ferenczi János kis-komáromi. — Körmendv Sándor galambok i, — Fülöp Mór sárssegi, — Hutlir Ferencz kis-kanizsai, — Sverc&ics Do-meukos eszleregnyei, — Talabér Gyula lang-vizi kerületi jegyiók, — Talabér Kálmán lang-vizi, Grünfeld Sándor gelsei, — KolUv László hahóti, — Vehofsits Aladár BZt. báláiéi aegéd-jegysók ; Unger Alajos szolgabirói-segéd. Pótlólag megjelent Gazsj János bakóoaki, — és Dénes Ferencz szepelncki körjegyzők.
A kir. adóMügyeloség 2712. szám alatt april bó 4-én kibocsátott és folyó évi márcz. 3-án 1793. szám alatt kelt rendeletére történt hi-v&tkozáseal kibocsátott leirat felolrastatváu, erre nézve a következő bemondás történt: kis-komáromi jegyző jelenti, hogy a kérdéses munkálatokat, nevezetesen négy községéről az udó-fóköDy veket 1875. évről, az adóbátraléki kimutatásokat, a behajthatlan adókimutatásokat, halotti és községi bizonyítványokkal felseerel-IBQ márcz. 3-án 1793. szám alatt kelt körren-d*-lft értelmében, azon hó 20-dika elótt, a keszthelyi adóhivatalnak bemutatta.
Szt.-baláí«i jegyzőség részéről bemonda-tik : hogy Mura Szerdahwiy, Berzencse és Pti-tóskető községek adófókünyveí, a kanizsai adó hivatal álul bekiváDtattak, azok be is adattak; a többiek be nem kéretvén, azokkal misem tétetett.

Galambok kösseg réaséro] hemoudatik, hogy tőle is csak Karai kötség adófókönyre kéretvén be, más községekkel ez érdemben semmit nem tett.
Hahót község résséről bemondatik, begy as adóhátralékok és adófőkönyvek apríhs elsején lettek a n. kanizsai kir. adóhivatalból belerjesztve. — Bemondatik Kis Kanizsa — Nagy Kanizsával egyfitt, a kir. adóhivatalnál egy fő-könyvelés alatt áll ; ami a hátralékot illeti, a> a kanizsai riroü adóhivatalnál mutattatott be, igy ai együtt teljesíti a kellő intézkedést.
Lungvii részéről bemondatik, miután a hivatkozott körrendelet alapján kimautaadó adóhátralék csak Homok-Komárom és Palim községeknél létezett, igy ewk főkönyve az adóhátralékkal egyetemben, még márcz. 22 én a kanizsai adóhivatalnál átadattak.Németh-Szent-Miklósnál is van ugyan régibb hátralék; miután az mint bevehetetlen tnnik fel, a mennyire az illetők tartózkodása kipuhatolható volt, illetékes hatóságok megkerestetvén, onnét azonban válasz nem érkesett, igy ezen ügy függőben van.
Sormási jegyzőség részéről bemond&tik, hogy 187C. év végéig as adóhátralékok •nagykanizsai kir. adóhivatalhoi beterjesztettek minden község részéről 2—2 példányban, amint azonban azok visszaküldettek, igy azon hiszem-ben, hogy a rendeletnek eleget tett, ujabb intés-kedést nem tett; miután azonban a hiányos eljárást tapasztalta, a hiányokat pótolni íogja.
Sárszeg restéről bemondatik, miután as adóhivatal Ciapi község részéről, 1872-1875. év végéig, a kanizsai adóhivatalhoz beküldötte, több intézkedés nem tétetett.
Bakónak részéről bemondatik, miután a községi főkönyvek a legnagyobb zavarban voltak, alapos kimutatást ez ideig nem -készíthetett, azonban most rendbebozattak s május 1-én be-terjeastendi.
A jelenvolt jegyző urak egyetemlegesen bemondják, hogy a mennyire meg a kívánt hát-ralékkimutatással hátralékban vannak, azokat május 10 éig beterjesztendik.
Az 1610. szám alatt kibocsátott adófelügyelői körrendelet, mely a közvetlen jogi ille tékek lenzethetésére, a kölcsönnek mimódoniTÁHCZA -
A Monterey boszorkány.
(Uliezny Gy. utiii.)
Kedves olvasó! 1866-ban távirdaigazgatú vultftm Alexicó és Guanaxuatóban. Minthogy u. spanrol oyeUtit tükéletesca bírtam, s állomá-M.mmal meproltam elégedve, a legelsí politikai >-^yeDÍK(*gekkel nemcsak ismeretség, de benit/i Ii»r4ts»gban is állum. A kormány és Kobbli-t i'.lerlovag háza mindenkor nyitva állt elííttem »> lm egy este kimaradtam, másnap már oeheztelt •^liuzzogott. Én azonban ritkán maradtam el, ni';rt nála minden este níli és befolyásos egyé-nekbül álló társaság volt összegyűlve. Ef utóbbiak küzül Roggó Gyula akkori quanaxuatúi rendorigazgató vonta msgára ügyelmemet.Ezen "gyén jó hetvenes lehetett s állásán 40 év óta szolgáit. Neki minden változó kormányforma »l»n sikerült állomását megtartani. Il'jrbide (■•ászár agyonlövetése után néhány évre neveztetett ki rendorigazgatóvá, exen állását Santa Anna, Guerero és Bustamente, valamint azon idí alatt is megtartá. midin az Unió hadserege Seots tábornok alalt 1847-ben Jlexk-óba benyomult. Mirámon és Marques alatt mégmaradt rendtrigaigalónak. A köztársaság megbukot-, mi feltOztttk a cászári zászlót romjaira — s Ki.ggó Gyula lovag cs. rendörigazgató lett.
Mily érdekes kalandokat s borzasztó pil-Iklalokat élhst át egy 40 évig szolgálatban levú rendorigazgató Európában? HátmégMexióban s ily viszonyok kost!
Koggó Gyula magas, kisszott »lak volt. Kis szürke szemei ábrándozva csillogtak »iür-

kéa szempillái alól. Szépen görbült orr, magas-ivezetü mélyen barázdolt homlok s raiütegy vádra Alid ajk képezte fűvonását szellcmdus arexának. A finom fehér nyakkötű, a Cdinosnn redózott ingfodor, a csipkekézelők, a ezük s oldal vast egy sor arany gombbal diazitcti fekete nüdrág csinos látszatot kölcsönzött neki. Hoggő Gyula mindennapos vendég volt a kormányzónál. Igen nehéz volt őt beszédre birni, csak néha, leginkább egy pohár puoch nál, miután ecy Bzívarkára rágyújtott, hátra simitá haját, kőhicselve ide * oda tol-iga iá székét, csak ekkor lepett meg bennünket eme közönséges felkiáltással: „Caballeros!" M st jutott éppen eszembe egy történet mindennapi tapnszt4 1 ásómból, lesznek-e szívesek végig hallgatni? Hogyoe. Hisz az öreg ar elős/Ür oly stépen regélt, másodszor minden szava igazság volt, mert többször hol egyik, hol másik ur ily szavakkal szakitá félbe: Oh,ezeo jelenetre még emlékszem, vagy én is ott voltam :
Néhány elbeszélést, mit Roggó Gy. scá-jából hallottam, igyekszem a t. olvasó k'Aón-ségnek ismét elmondani s megkezdem a Hon-terey boscorkáoynyal.
I. Fejw-t.
A szép Montcrey völgyben, hol a hason nevű városka közelében a SüJaj Rio Negró Aqnavivába szakad, emelkedik egy kis hegy-láoczolat, mely sziklafalaival a völgyet a zíva tsr ellen védi. Ezen hegység déli lejtőjén egy kis erdőszélen állt még 30 ével ezelőtt egy ház, mely a vidéken s magában a közel fekvó Mon terey városban „boszorkányház* alatt volt ismerete*.
Annyi mindenesetre igaz, hogy e hás tu-fojdoDo*u«tja, a vén Panna, külsejében mindaz

egyesítve volt, hogy mintapéldányul szolgálhasson egy oly festőnek, ki Macbeti boszorkányait akarta volna fettteni : magas, Bovány, utá latos, ven, el őre baj lőtt hegyes ajak, fogatlan száj, ráncwis pofa, kicsin beesett, de azért vil-lu^ó szemek. Intésére, ha megjelennénk, egy stubában találnók magunkat, melynek, fala és padlása a füsttől egészen megfeketült. Az ablakuk papírral vanouk beragaaztt-a, felül rá lepedővel beaggatva, hogy a szobába semmi világosság, semmi tiszta lég ne hathasson be.A szoba közepén állt egy tűzhely, melyen a tűz sohasem aludt ki. A földön idestova mindenféle növény-nedvekkel telt gdrebek s üvegedények álltak és heverlek. Egy magas állványon mindenféle kitó mott madarak s .égszetzbe t«tt bogarak álltak. Egy kis aaetalon egy koponya feküdt, mellette két piszkos gyertyatartó félig leégett viaaigyer-tyával. Egyik szegletben feketére mázolt asztal állt, rajta több játék kártya hevert; egy rongyos bőrrel behúzott kar,s egy virágos szövelü, a vendégeknek szánt kis szék képezte az egé&z bútorzatot
Panna atflz ellőtt állt, egy görebet tartva kezében, melynek tartalmát figyelmesen vizsgál gatta. Ezen, a kemencsetüztől megvilágított, a túlságos ki csapon gások, a gonoszáig minden nemeitől összeránezosodott elhomályosuló éktelen arezon legkisebb nyoma se volt látható a nőiességnek. Ö e nő mégis 30 év előtt első s legünncpeltebb szépség volt Gnsdalaxarában. Szive azonban akkor már megvolt mérgezve azon irtóztató szenvedélyektől, melyek testet és lelket egyszerre megölnek. Ez időtájban élt Guadalaxarában egy fiatal Moró Károly nevű Ügyvéd. Egy bálon ismerkedett meg vele s azon pillanattól fogva minden törekvése és gondolata

oda volt irányozva, hogy Moró Károlyt férjül bírhassa. Csel és biselgés á.tal sikerült a fiatal embert rövid időre lebilincselni, azonban mindjárt felismerte Ő a kigyót s ott hagyta. Rövid időre rá egybekelt egy szegény ugyan, de igen szeretetre méltó leánykával s letelepült Monte-reybe.
Panna közei volt axőrüléshezs mindet) vonakodás nélkül oda nyujtá kezét efry férfiúnak, ki hónapok ÓU hitegette őt. Mintha csak egymás szamára lettek volna teremtve: mindketten szívtelenek, élvvadászók, minden rósz és bűnre képesek voltak. A következmény megmutatta. A vagyon látszólag apadt s egy nap Panna férje s gyermekével Jóskával, as atcsán lelte magát pénz, lakás, s élelem nélkül.
Néhány év múlva ismét összeszedték m agukat, kártyabsrlaűgot nyitottakba pénz csak ugy Özönlött hoztájuk- Tolvajok és ssebmetssÖk ütöttek fel náluk tanyájukat, egyszer a játékbarlangban egy igen gazdag angol tűnt öl. Bírói vizsgálat folytán a játékbarlang megszűnt, Panna férjét bezárták s as még a vizsgálat alatt meghalt. Panna ismét az utczáa találta magát fiával. Városról-városra, faluról-falura vándoroltak — s végre Monterey be jöttek. Itt találta fel Panna Moró Károlyt, hajdani kedvesét, ki nejével iegy kedves gyermekkel ssereocsésen s elégedetten éldegélt.
Egy megvetett nő minden szenvedélyei fel
támadtak benne s azonnal eihatároiá életét arra
szentelni, hogy Moró Károlyon boszut álljon s
meggazdagodjék. Tovább koldulhatott, 2 év
múlva azonban visszatért péntzel s megvette a
feanemlitett házat. -
Mindenekelőtt a köznép könnyenbirosé-gét zsákmányolt* ki. Egy év után, már ha a


hekiek harsány és szűnni nem akaró lelkes .Éljen,! Éljenek . törökök ! Éljen Törökország!'
^t.v..., . p-v — ••»". berobo-gtft, töröktestvéreink kiszálltak, . őket a kol-esöní. szívélyes üdvözlet után Szép Lá~lo „ad"mi pénztárnok ur, volt 48-49-tk. hon "ed diszmagysrruhába öltözködve franciául körülbelül következő szsvíkkal üdvözle : „Barátaink, kedves Testvéreink! Bármit mondjanak a felvilágosodotUk, volt»k s mais vannak ember feletti események. Mikép lehetne másként megmagyarázni .szemeink elótt feltáruló megható jelenetet és látványokat, melyekben századokon át harca ban állott két testvér nemzet fiai most egymást keresik s fellelik, asért, hogy ölelkezzenek.
Emberi mfi-e ez, vsgy s természet-é i Egyik sem! V.gy ulán a közös veszély érzete hoz s fü. minket össze ? Az sem ! hisz ti már sserettetek s sokszor f.lksrollatok minket, mi előtt veszélybe jutottatok. Most tohát s m. kötelességünk titeket, óhajtva várt s hón szeretett kedves testvéreink, üdvösölni, ünnepelni.
A mi kötelességünk nektek megk.. szűnni jóságtokat, öleléseiteket s aaokst szivünk legmélyebb redóibő! viszonozni.
Ti pedig kedves testvéreink, ajándékozzatok meg bennünket továbbra is szivei tekkel; de nem, tartaátok meg azt, hisz sse-gény hazátoknak is szüksége vsn reá! csak zárjátok bele, mint drága szekrénybe mindazt, mit nektek legbecsesbet nyújthatunk: barátságunkat és legjobb kiváns-tunkatati és szép hazátok boldogságára.
Isten veletek! méltó és nemes fiaié gy vitéz nemzetnekilsten veletek barátok! latenvelelek kedves testvérek!!!
Éljen Törökország"! A török testvérek közöl Hasssn effend dardanellai nemes szintén francsiiul válaszolván, meleg szavakban fejezte ki saját és társai nevében a magyaroknak irintuki rokonszenvét. Beszédét .Éljenek a magyarok ! Éljen Magyarország!" szavakkal végzé.
Mindkét szónok beszédét hosszas éljen zés, csök jassa, Vive la Turquio! felkiáltások követték.
Ezekután zenészeink s .Rákóczy" indulói játszván, török testvéreink ajkölcsönös ölel-kezések és kézszoritások után tőlünk bucsut véve, zajos éljeasések közt távozUk el.
Kisérje szerencse és áldás nemcssk s
körünkben volt küldöttséget,de szegész törók-
nemzelet is; s sdjs az ég, hogy a eselszövóár-
mány felett fényesen győzedelmeskedhessek
Törökország! .
TIHAMÉR.
Helyi hírek.
— Ma, május 20 in, Pünkösd elsó ün
nepén van koszorús költőnk, Kisfaludy Sándor
uj s tökéletes szobrának leleplezési ünnepélye
Balaton-Füreden; aszobor leírásit lapunk előbbi
száma kedves munkatársunk, fótisstelendó Jal-
sovics Aladár plébános-helyettes ur tollából már
hozU; Zalamegye ezen kegyelete* ünnepélyére
e lap szerkesztője is Balaton-Füredre utazván,
lehető tüzetes leírást közöl.
— A polgári egylet, nagy Síécbenyink
nemes törekvése- s honfiúi lángszellemének e
magasztos emléke ujulásnak néz elé, a mennyi
ben a rozzant épület helyett uj, díszes s a kor
igényeinek megfelelő hiz építtetik. Utóbbi
ülésben bizotuig küldetett ki a terv és költség-
vetés elkészítésére.
— A nagykanUtai kir. törvényszék —
mint a „Magyar Jogasz'-ban olvassuk —aleg
kétségbeejtőbb helyzetbe jutott. As a nélkül ú
csekélynek mutatkozott jegyzői karnnk be kel
lett rukkolni s most jegyző nélkül áll. Ezek s a
perlárnokság teendőit egy szál joggyakornok
végzi. A kiadó-hivatal létsaims egy írnok és
egy dijnokból áll. Num lehet tehát megütközni
azon, hogy a bírák a legnagyobb erómegfeszitéa
dacaira sem képesek megfelelni a rendkívül
sok munkának. As igazságügyminisster már
azámulanszor fölkéretett, hogy sdjon két bírót,
mert máskép, a 30.000 számú ügyforgalma
tekintve, lehetetlen a peres közönség igényei
nek megfelelni. A járásbíróságnál szinten rop
pant resuncziák vannak, a munkaerő biánya
(miatt. Ebhez járult meg az is.hogy a munkaképes, szorgalmas ernyedetlen buzgalmu járásbiró: ki elódjétól tömérdek hátralékokat örökölt, a legutóbbi időkben súlyos beteggé lett. Meg van akadva tehát Nagy-Kanizsán az igazságszolgál tatás szekere sgyig. A nép zúgolódik. Az ügyvédek boszankodnak. A bírák izzadnak, min den Utasat nélkül, mert hiányzik as erő, a munka megtestesitésere. Váljon akad-e honatya, ki ilyenek miatt a minisztert felelősségre vonva,
az ország megviselt igazságügye iránt kellő ér deklődési volns képes tanusiuni ?
— A nagykaniiaai kir. postahivat* május 20 in a ukarékpénztár földszinti hely ségében megnyittatott, hová eddigi királj-a
(elvételét tirgyasza, bemond»tik : miután a köz-aégek, mint eak. kerületek ily kölcsön felvételére utalva nincsenek, mert erre szükségük sincs, igy » körrendelet tudomásul vétetett.
Olvaautik a 2746. námi körrendelet, melyre ax értekeilet kijelenti, miután kölcsönt egy község Km vett fel, igy az értk. testületnek as illám iránti kötelezettsége az eddigi alapon leat pótlaadó, mivégből a létező hátraléknak folyó évi június hó végéigleendí behajtását megajánlják.
Olvastttik az adófelügyelSaég 2866. saá-mu körrendelete, melyszeriot as adó'igy keze-lés menetéről h.vonkiut készítendő .dókimuta-tások mikénti szerkesztése tétetik, — miután ép eiei forgalmi kimutatások nem ritkán a jegy-zóségek egymástól eltéróleg szerkesztettek és kelló' időben be sem is adatuk, hogy e téren is a törvényes kívánalomnak elégség tétessék, a forgalmi kimutatás kiállítására nézve hstározs-tilag kimondatik, hogy as adó dézsmaváltság, illeleki tartozások, minden hóra, esedékességük: után, 11 előző hóról hátralékban maradt ösz-szeggel együtt, minden adónemnél külön elkü lönitetten, EKD kitétellel a hó esedékesség, volt tartozás elóiratik, melyből a fokozatos végrehajtás folytán bevett össteg levonásával bevett hátralék, a hó utolsó napján okvetetlen kuün-tetendő léezen, a kimutatás észrevétel rovatába, ha esetlegesen a község pénztárába, államot ér dekló pén« volna, bejegyzendő; hogy pedig a kimuutások a kelló idfiben illetékes helyre fel-terjeszthetők legyenek, azok minden hó elején a szolgabirói hivatalba küldendők lesznek.
A kimuutások jegyzóaégenkint egy ivén muUtUtnak ki, ugy azonban, hogy ezen kimutatásban nemcsak a kerülethez Urtoió adósok adója külön, de a más szomszédos község, hatóság megkeresésével áttett hitrilékkimuUtá-sok bevett adó is a megkeresi község nevealalt külön elszámolandó, mivégból aion kiizseg, mely a hátralékkimuUta* a szomszédos községnek behajti* végett megküldötte az álul a készítendő hátralékkimuUtások észrevételi rovatiba megjegyzi, hogy melyik községhez mennyi hátralékot tett it behajtás végett.
ÜlvssUtott Zalamegye közigazgatási bizottsága 1877. april 9-én 254/kib. 877. <ísf"]y tatva tartott havi rendes ülésének részes kiirá-sa. A felolvasott bizottsági végzés kötelességsze ■ rüieg tudomásul vétetik s mindenegyes jegyző, a fennti pontban körülirUkhoz ragaszkodva, a fennti rendeletnek eleget tenni köielességuknek ismerendik.
OlvasUlott Zalamegye közigazgatási bizottsága 1877. év april S-en 256/kib. számú és tolyUtva Urtott havi rendes ülésének részen ki-iiáaa: — noha bár ezen végsrs szerint a közig, bizottsága törvényből folyó felelőssegénél fogva, tekintettel az állampénztár érdekére, engedékenyebb nem is lehet, miután azonban a kanizsai járásba osztott községek egytől egy ig mind fölvenni tUlók, az állam irinti tartozásuk leró vására a ftdtermésre uututván, miuUn azonban azon szántóföld és rét, mely lételük biztosi tására műveletük alatt áll, a lakosság számarányához képest oly csekély, hogy annak termése csak az évi nélkülözhetlen megélést fedezi és mivel ezen községek adótartozásuk leróhitisa szóllí utáni jövedelemre utalvák, miből folyó-lag csupa lehetetlen, hogy e tisztán termelésre utalt lakosságra a hivatkozott közig. b. végzése kapcsolatosan az 1876. XV. t. ez. betű szerinti értelme szerint végrehajtható legyen; — mert a földművelő lakosság, ha a törvény érteimé-
szomszéd tehene megbetegedett, Panna boszorkányt hivták. Ha a tehén meggyógyult, Panna ajándékot kapott. Ha egy gyermek megbetegedett, Pannához fordulUk Unácsért, ha meggyógyult, nem volt hossza, vége a dicséretnek, ba meghalt, vállvonitva att monda :|orvos szereivel nem élt*£ utasítása szerint. Szóval a boazor-kány híre megvolt alapítva. Máskép is betelt óhaja.Moró Károly vállalatokba kezdett bocsátkozni az ezüstbioyik tulajdonosaival s igen nagy öezveget koczkázUtott s fájdalom, majdnem mindenét elvesztette. Ezen csapás ágyba szegezte,azonban semmi orvosi tudomány se volt képes életét tovább húzni pár hónapnál. Mindig gyengébb lett, as alattomos láz egészen fele-méasté életerejét s legszebb éveiben halt el. A szerencsétlen özvegy menyasszonyi 8 férje minden egyéb ajándékaitól azon nyilatkozat közt vált meg: .férjem ne nyugodjék adóságterbelten a földben." Aaonban itt is csalódott. Horó annyi adósságot hagyott hátra, hogy alig elég a haz-bérfizetésre, az adósságot nem is említve. A sors csapásaitól sújtott nő nemsokára követte férjét; s 15 éves 6a Károly Unács és segítség nélkül az utczin Ulálu magát. Egy kereskedő magához vette futkirozó inasnak; azonban néhány hónap múlva kénytelen volt a házat elhagyni, minthogy a rábízott munka teljesítésére képtelen volt. Néhány pesos sal asebjében kóborgott utczáról-utczára, helyet keresvén, míg as utolsó rsál is elfogyott — ekkor— ekkor u éheaség vett erőt rajta.
Ezen kitérés után térjünk viaasa elbeszélésünk elejére.
(Folyutáaa k8v.)

ben esedékes vált adóhátralékának az uU>*S végrehajtás alkalmazásai is lerováairakény-szeritve les*, azon szomorú helybe.tetésbe fog lenni, hogy földjét megmunkálni, és annak termését e««l értékesíteni képe.' »•" '"': mert eddig U nem as adófi»les alóli kibúvás, vagy annak lerovása iránti hallgatás volt oka a hátraléknak, hanem igen az elözó évek sa-nvaru termése, a kereskedelem pangása s kapcsolatosan »z óriási pénzzavarok fokozatosan idézték elí azon nyomort, hogy a mely csekély termés értékesíthető lett volna is, esen okoknál fogva értékesíteni nem lehetett.
Mindezen elsorolt nehézségiket a jegyzi „égek nem saját könnyebbségük elóidésesere, bsnem igen az adófizetési képesség megmentésére figyelem tárgyául hozza fel. és azon ke-rést terjeszti elő, hogy a kincstári tartozások biztosítására lefoglalandó tárgyak csak a legvégső szükségben irvereztessenek el; mert eddig azon sajnos meggyőződést "P»"t»lu> hogy az adó és járulékai fedezésére lefoglalt tárgyak 'L rész értékben felül nem érték e-sitnetok; — ha tehát a hivatkozott törvényes bizottsági végzés értelmében a végrehajtás egész éven át négyszer ismétlődni fog, végr-U a nép teljes kimerültségénél fogva v«Eyi nát műveletlen otthagyni lesz kénytelen.
Fülöp Mór sárszegi j'-gyző azon előterjesztést teazi, miután a szomszédos községekben lakó, de az ó kerületében is birtokkal biró egyének adója átvétele végett, az érdekelt község birájs, a szomszédos községbe átmenni felhivatik különösen Csapi községnél, melynek hegy birtokosai 11 községben elszórva vannak, h» szomszédos községbe, sdóátvételért átmennie kell, ugy az örökös utalásra leszuul-va; kéri, bogy ezen anomália megszüntetésére intézkedés történjék.
Miután ezen kétely eloszthatisara mar létezik egy miniszteri rendelet, mely világosan és határozottan megmondja, hogy az adót beszedő község tartozik az adót bevett összeget a beszedési nsplóval egyetemben sz illetékes község birájáhos itszolgiltaini akár p >sui utón, skár külön küldónez alkalmazásával, és mivel ezen körirat a jegyzöségekkel annak idején köröztetett, igy annak c«ak végrehajtása váratik el;— miután azonban a postai szabályrendelet, ezutoji adóezállitás tárgyában illetékmentességet nem ád, itt a jegyzői testület azon véleménynek ad kifejezést, hogy a tettes közigazgatási bizottság szíveskedjék kieszközölni, hogy adótárgyában teljesített küldemények a posUi bivaulok illetékmentesen, vsgy intézkedjék, hogy minő alapon fedeztessék az innét eredő kiadás.
Körroendy Sándor körjegyző tekintettel egy részt, az 1876. évi XV. t. ez. ugy a megyei adófelügyelóség, nemkülönben a megyei bizottság által kibocsátott, s az adóvégrehaj ■ tíera vonatkozó rendeleteire, s tekintve ast, miképa jegyzők az adókivetés évnegyedenkinti hitralékkimuUtása és más hátralékos teendők teljesítése miatt, annyira túlterhelve vannak, hogy a végrehajtás II- és IH-ad fokú eljárását csak hiányosan foganatosíthatják; indítványozza, hogy a miniBteri meghatározott dijjárandóság mellett a szolgabírósági végrehajtást igénybe vehessék.
A tett indítvány egyhangúlag elfogad-tátik, és a szolgabiróság megkéretik, mikép a jegyzőségek megkereséséhez képest, a birósági végrehajtás rendelkezésükre bocsátlassék.
Ezekután a jegyzőkönyv felolvastatolt és aláíratott, kmf.
Kovács János szbiró. Rogyák István kerületi végrehajtó. Unger Alajos szgabirósegéd. Orünfeld Sándor segédjegyzó. Hofer Ferencz jegyző. Fülöp Mór jegyző. Sverttits Domonkos" kjegyző. Déues Ferencz jegyzi. Gazai Ja-nos körjegyző. Stingly Károly, Wehofsits Aladár segédjegyző. Tslabér Kálmán segédjegyzó. Körmendy Sándor körjegyző. Koluy László segédjegyzó. Ferenczy János jegyző, Tslabér Gyula körjegyző1.
Török vendégeink Keszthelyen. *)
Folyó hó 5-én déluUn '/tl órakor Keszthely viros lakói egy igen fényes s emlékükben tán őrökre fennmaradó ünnepélyes jelenetnek volUk tanúi.
A török küldötteket fogadó fővárosi bizottság folyó hó 4 én délután táviratilag értesítette a keszthelyieket, miszerint a török küldöttség szombaton a déli vonattal a keszthelyi állomáshoz érkesend.
A távirat híre villámként futotta be as egész várost s még az nap estefelé megtétettek a kellő intézkedések a török küldöttség kelló fogadUtásara.
Szombaton, május hó 5-én délelőtti 10 órakor 60-nál több kocsi állt együtt a város-hás és gazdasági Unintézet előtti téren s fél 11 órakor a menet megindult több nemzeti a egy torökzászlóval, molyen a félhold és csillsg slatt ezen, ezüst betűkkel, irt felirat vala olvasható : .Éljen Törökország!"
A vonat megérkezésekor jól szervezett s 12 tagból álló zenetársulatunk a törökindulót játssá; a zene kellemes és szívviditó hang-
") Sajnáljuk, hngr mejkesett. Szerk.

cza, helyiségéből költözködött Az nj helyisé izlésteljesen és kényelmesen rendezetett be mire nézve cssk grstulálni tudunk a Uk.rék pénztár válasatminyánsk áldozatkészsége- és
iBtézkedéseert. .
— Megjelent szerkesztői irodánkban
Dr. Ivinfy A. ur, ki különféle üdült bajok..
OOgyit, kijelentvén áltslunk, hogy f. évi má-
juahó végen Kanizsára, jí s a. .Oroszlán" ven
déglóben fog tartózkodni, hol feltalálható lesz.
Szegényeket ingyen gyógyít. Bővebben hirdetni
fogja ittlétét.
— A pünkösdi ksnízsai orssigos vasár
igen gyenge volt, eladó ötször anoyi volt, mint
vevő. A assrvasmarhának ára jelentékenyen
emelkedett.
— .Pűflfcösvi-vasárnapján reggel 9 óra
kor a főgymn. ifjúság zenekara kbzremSkö-
désével a felső templomban zenés nagymise
tarlati k.
— Absug a német sörnek. A nagy.
kanizsai sorházban jelenleg oly sör gyártsuk,
mely nemcsak a becsi és grácii sörökkel ki-
álljs a versenyt, hanem jobb is. És ba már
egyszer sört iszik valaki, igyék hazait. Ez ál
tal ezer, és ezer fainl marad köztünk, s nem
vándorol a telhetetlen' külföld feneketlen zse
bébe, mert bizony-bizony ott állunk mi masyi.-
rok, hogy Bécset é» (iráczot bátran külföldnek
tekinthetjük.
— Majthényi Flóra, a szépérzelmú
s hölgyeink legkedvesebb dalnoka ujabb í ■■
teményeit aajtó ali rendez*, melynek tiszia
jövedelmét halhatatlan Madichunk, az ,Em
ber tragódiája* költőjének emelendő szobor
javára ajánjá fel. A költőnő e nemes jellem
vonása mellett irodalmi munkásságának ismert
kedves gyümölcsei, főleg az igénytelen .Zalai
Közlöny-ben megjelentek után, bizalommal
fordulhatunk — t. olvasóinkhoz, a kiadvány
szíves pártolására felhiva. A mö ára 1 frt s
mivel lapunk a gyűjtéssel megbízva van, nyil
vános számadás mellett készséggel elfogadjuk
az előfizetéseket.
— Ki*-Komáromban egy ember
ismeretlen okból a napokban magát felakasz
totta. Bécsé körül pedig szinte egy kis-koms-
romi ember libit törte, amint négy kocsi ver
senyfutásban az egyik feldalt.
— Ax Apolló nenemüfolyóirat
legújabb sz«ma következő UrUlommal jelent
meg: 1) Ginyo nóU, irta Feigler Géza. 2)
Martba, kettóadal Flotow dalművéből zongo
rára itiru Hölzl Lőrincz. 3) Szeretem ót, polks
mszurka Mosolyi Józseftói. A zongorázik és
énekesek számára igen ajánlható folyóirat elő-
isetési ára egész évre 6 frt, félévre 3 frt, nely a kisdóhivaUlhoi (Budapest, var ország-láz uicza 94. sz. a.) küldendő be. Kívánatra > ap uUnvétellel ia küldeük. Még folyton elJ-fizethetni as egész évfolysmra. A szerkesztő értesítése szerint köselebb igen érdekes eredeti török népdslok is fognak s lspban megjelenni.
— Uj könyvek- A Franklin Társulat
Budapesten ismét néhány, kiadásában ujabban
megjelent s igen cinoean kiállított könyvet
küldött be szerkesztésünknek, még pedig: Köz
hasznú családi kön y v tir-19 ik füzete.
Ára 40 kr. Tartalma: Tanácsok a gyerme
kek természeUzerfi testi nevelésére. Iru dr.
Steiner János. Fordította K.-Benitzky Irma.
Falusi könyvtár 23 ik füzete. Ára 50 kr.
Tartalma; A gyümölcsfa tenyésztés cserép
és faedényekben és as igy s a szabadföldben
nevelt törpefák oksserü, vagyis növényélettani
alapokon nyugvó metszése. Az sngol, Iranczia
és német kertészeti irodalomban ez irányban
megjelent azakmunkák felhasználása mellett
iru Kodolányi AnUl. 27 fametszvénynyel. J e-
les írók iskolai tára. Il-ik füzete. Az
oraz. kóaéptanodai tanáregylet megbisasából
szerkeszti dr. Kármán Mór. Ara 60 kr. Tar
talma: Coriol.nus. IrU William Shakespeare
Ford. Petőfi Sándor. Bevezetéssel és magyará
zatokkal ellátta Névy László tr. Ifjúsági
iratok tir a Il-ik füzete. Az orsz. középu-
nodai taniregylet megbízásiból szerkeszti dr.
Kármán Mór. Ára 60 kr. Tartalma: Görög
regék. Col György után az eredeti angol má
sodik kiadás szerint magyarra fordította s be
vezetéssel oJlátta Komiromy Lajos tr Igaz
ságügyi rendeletek tára 1876. evlu-
lyam. Ára 50 kr. Kis nemzeti múzeum
38-ik füsete. Ára 50 kr. Tartalma: Hires
utazok éa hires utasások törtenete. A legrégibb
kortól kezdve. Irta Werne Gyula. Ford. Ver
tesai Arnold. Találmányok könyve 11,
12, 13, 14. füzete. Ara egy egy füzetnek 40 kr.
Tartalmuk: A nyersanyagok vegyi feldol
gozása. — Vegytani alapfogalmak. — A koho-
mives. — A vasipar; — az aciél, lichátius
acsél, Bessemer aczéL. A msi vasipsr. — Zmk
kobald, Wismuth és társai, az uj ezüst. — A
vörösréz. Harang, ágyú szobor és sárgaréz.
Talmi arany.
- A keszthelyi m. k. gazdasági unin tezet hallgatósága által, felerészben .Deákkönyvtár" felerészben .Petófi szobor" javár. 1877. évi június 9 én .Hévviien" zártkörű u vasai mulatság rendeztetik, melyre csira aett nraságodat ós b. családját tisztelettel meg-hívja a rendezőség. Személyjegy 1 frt Csalid-jegy 2 frt. — Jeg/ek előre válthatok a< intézeti

olvuó teremben napookiot délelőtti 11 —12ór» kötött. Kezdete délután 5 órakor. Bms idő ete-téo ugyan e hó 16 in fog megtartatni. Kéretnek a t. hölgyek a jótékonyétól tekintetéből * lehető ' legegyszerűbben megjelenni Felülfiietéaek ko itzönettel fogadta toak és hirUpiiag oyugtáí-ütln»k.
— Hövid hirek. A „Maros' rohamosan árad. — Rrinay István tartja Bécsben sst. litván napján M egyházi b*ssédet. — A török küldöttség Brindisiből „Lloyd" hajón uerea-csésen háta uUtoti. — A bpesii állatkert óriás kígyója ellopatott. — Alföldön a jégeső nagy károkat tett. — Konstantinápolybán ismét 1200 ház égett le. — Ó-Budán 80 ölnyi begy-»nilás volt, két »xól5 eltűnt. — Jeddóbao politechnikumot álüunak. — Romiak y Gusrtáv lipetti ügyvéd hirtelen meghalt. — () felsége Kúroer Flórist nagyváradi kanonokká nevezte ki. — Kgy mekkki maboroedán túpap gróf An dráseynak ajándékba két fiatal párduczot hoz. — Király ö felsége a bpesti árvaháznak 1000 irtot adott. — Bpesti török komuilá Sermed effendí helyett Falcon effendi nevemtetetl kj.— A budai huuvédeiníek máj. 2l-én lepleitelik le.
— Háború* hirek. (Máj. iti.) Potb«-
chinál és Bertámnál a törökök győztek. — A
román kamra 10 milliót szavazott meg a i< reg
élelmezésére. — Az orosz kaukázusi hvdsereg
bata megett lázadás tört ki. — A miriditák egy
etféttz török hadsereget felkooczohak. — (Máj.
IT.iAczárkél ujabb hadtestet alakíttat. —
liatumnál ujabban 9 ezer orosz esett el. — Mit-
had Pariiban kijelenté, hogy Oroszoraságia
nagy nehézségek várnak i nagy meglepetésben
fug részesülni. — Tureokait a románok ütegei
felgyújtották — KaJafat a Vidin közt 110 ro
mán etK-U el. — Angliában nagy örömmel ve-
>zik a torok gyóielmeket. — Az orosz hadse
regből számosan szöknek át a törökökbe! Ázsiá
ban. — (Máj. 18.) Sucham Kaié erÓdűt a Lörö-
kok elfugldlalták, az oroszok szétverettek, a
cserkeszek n*gy tömegben csatlakozó ak a
'örökökhez, leirbatlan öröm uralg a kancaiika
alul felszabaduló kaukázusi népek között. —
Boszniában a törökök én keresztények kost
egy irtai óriási a nyomor. — Berlinből Buka
restbe 4U.0P0 puska küldetett
Vegyes hírek
— A budapesti polgárok áltat reudezett
di«zUkuraáu Tóth Kálmán török vendégeink
liszteletére következő költeményét oivjutia ícl:
Mi van itten? magyar kalpag, török f»-z... No most itten egyszeriben csata lesz; Soká így volt... de már megjött az eszünk, Többé ilyen bolondságot nem teszünk, iJítony isten nem teszünk !
Furatán ment a dolog soká minalunk : Ifa t-gymásoál viziteket csináltunk,
Hátrahagyott látogató kártyánkra Lángba égő falvuk voltak piogálva, Csupa vérrel piogálva.
De hál' isten vége lett e dolognak,
Mont már lángban csak 87Ív«ink lobognak,
És araikor találkozunk valah(£,
Vér helyett a ezt-retetnek könyje foly,
Édes, meleg kuoyje foly.
Már esulán mi Örökké Így teszünk j
Krr? szívvel s férfikézzel esküszünk,
Ugy áldjon meg — ki eskünket meghailá — j
A magyarok istene, meg az Allah,
A turbáooe nagy Allah !
— Abdul Hamid izultán felvette ,» hit
védője" czimét. A mt-kkai és mediniai zarán
dokok közt egy arab török nyelvű kiáltvány
terjesztetik, mely a többi közt ezeket mondja:
„Sándor, az oroszok czárja Összeesküdött, bogy
az izlamot kiűzi Európából, s ismét a keresztet |
t űzi fel a Sophiam ecsetre. Azért a hivek a kü- \
pzübün álló szent háborúban Abdul Hamid *
t-zuitánt' a ki ,Nasr ed-Din" (a hií védője), és
„Saif ed Din' (a hit kardja) és .Kmir-el Mum-
mimnah" (a hivek fejedelme) egész erejükkel
'-» mindfo eszközzel támogassák, hogy diadal*
inaskodjek ellenségein s a próféta <aoát győ
zelemre segítse."

Utasok névsora
Hagy-Kanizsán, 1877, május 10-töl-1877. május 16 ig.
— .Arany Korooábo s'cximveU nállo4ába:
Horrith 1. BndapeM. ScbwarU I. BndapoaL Kofaa
I Budapest Keicbwfeld N. Béca. Kotiu 1 I'OMOSV.
Bf-reta. J Orbáu. Kófic* J. Béca. Aaumi H Práa;*.
Körmttay I. Ar«tl. Wirih J. Bodapeat. K.ofan T B«ca.
, WHII A. Fixm* 8ehwar(« Z» Bwlin Lipu.y A. B-C«...a. Groaa M. P*cx. Btrchard C. Paeaa LCwj 8. Budapest. Bnb«rt J. Sopron Olbofin Gy. Ufói*, lforvala M. Soproo. Sefaifler A. Trita*. Uuffmm 8.
I C-.iluon.ja. Ki* L Cwrgó. Scüweiuer N. Ibároa. Scb.ru J Prága. Mea>«r J. Badapeat H«k N. Ke«t-htly. Ungmx D. Qjikéaje*. Mascbauxker Z«. Buda-[.«»;. Weiai W Budapeat. Hufftuau K. Landva UaJ-ler M. Bndapf.rt. B*ck K. H.rc*a.!i. Kisvhat M 6»u ged. öcsüfcr A. Bies. Weis* S.' Zágriib. Bauvr A. rrápi Skublics N. Sat Uiliüj. Woluor J. Triest. Sxilvi* [. Arad. CMbi N 8<>jUr. Koller N lUjk-buvi-gjirtú N. Ssoubafbely. Bacbracl N. Béo. Schweitier N. Bt-rxencx*. Kiuka ^. Sxigttt. Weis* M Atád. KiM 1. 8>«ged. K<»en*tutk A UJvi. Ttth i. Kudapcst.
— „SiirTiiLoi* c»im»«tt szállodába ;
CiertáD L Apáti. Taonik L. »%c%B%írd. Hir.ct.mwi
8. Kipúivár. Gei»i»^er E. Béc*. Lupp«j»l*eck I. Cwík-
iornj* KbertL P. HAci. Bt«ins Z*. Libeaau. Fisch«r
N l'éc*. Soli«re> H hoglkr. Boroviez N Prág*. WeÍH
N Roboi.cs. Pcc-aomik l. CUktor&TB. Metxker K.
Sionbatbdjr. Slem I. Bécs. B^tesúr A- Bica Sit-
zer 8 Zágráb Spitier \. Vw.id. afoluár N. Cták-
tornya. K->hn 8 MarrtaJi. HeimUr N Siomhatiielj'.
Uonath N. Z. Kgtrue*; Scbfltm N. B«cs. CaeMOák
0 P.'Ha^jAr6d- béren I. Sxombathdr. Babica. 8.
Caáktoroju. Tóth P. Dióakál. Lnkofn>k I. Ciáktor-
Dja. Steincr H. Perlak. Koiljil K. Caiktomy*. Hit-
lenzwc-ig I. Órás. Steril I. BxlUvár. Kropf Gy. Bal-
Uvir. Scbwajts. S Kapoavár. Scll,-y A. Diátkál.
lUUovica P. Üst-Antal. WaxcbiU M. Varaad. Sí-
non L. Keszthely. Waidateioer A. Bptat. Sohár J.
Tiaaioa. Wura I Álba. Jüunrr I. B*k Hark«TÍcs
T fipwt íxaú L Bp«aL Klorin 1 Eam4k. GUB-
B«I J. H*it«r. 6tr»chi* K. Caiktoruy*. Zivgler K
Caáktornya. 8árdy J. Caiktorova. Caabv L. SOjtor.
Ratter J Jabinf. KennuD N. Béta. K«minr A.
Kmpn-vír H.rhlt-r A Bndapoit. Wlari N. Kaproncxa.
H*u.u«r I Ut*oa. K ,r,i"» K. Utvög Suta 8. 8i*oie-
Bje. H«irs\ Ú. SKombat]i«>l>. Zakál N. Lel- nje. He**
C. BÓC4. S'jitzer N. VATÍMA. Habaj N. Z.-Kgt-razcg.
Balogb J Szabadka.
— „Oroailánbo*- o»im*ett nillujába :
Spuruk M Lúgrád L'lr^ich U. Künog Lúwj J
Légrád. Uufuau K. Und.p. «t Pollik. M Kapoarár.
Csatvxka A- brflun. H»ffuer A. Mütnthai. Trattnsr
J. 8Kék«afrté>vir Bitnon D. Arad. Hunig J Zag-
rát.. Uubrin E. Pír... Grabcr \. Budxpent. Bííhm D.
Hml*p^H Morgenaurn L Kaporrá/. Wolí H. Ormt».
Hcrxel J. L^Kr.d. Huatl N. Keltiein. KolUricb L.
A. ](.a»rsft. Uoluir V. U.-Kerraxtur. Apoactolovira
1 Brthia. Bab*t J. Ob«rtt«ÍM-. ScbiudUr H. Sopron.
LMmprecbt h. SxU-Ulgta Schöufrld J Cturgó. S>a-
gir U \U:e: Czakelter H. Z-Rgenttrg Lö»j H.
H.'it Haaser A Prág*. Kt*mbrrger P. Vurud 8«o-
llgmsnn A. Cirktx. Uuatjuitter H. Csurgó. Bftrtba
S Suithmir TrrpUu K. Sit.-Gufbárd Horváth R.
KapotvÁr. Roth S. Gyúr. Obrenlrcund M. Gráu.
Pulay Ss. C»iktornya. Hatter E. Pinkafő. Weller-
Bikn E. Beat. Hajmást? L. Z.-Eger>»<-g. Kurx M
Koprou. Lewj J. Kapronos*. (Jrbáu K. Péca. aUjer
A. Lias. Grabner J. CsnrgÓ Bfibm J. Kapoarir.
Waldaer Cl. Kapoarái. Qi*a E. KÍieglach. ScbluiD-
fer E. Veszprém Weiaa S. Bodmpeat. Grflunvald 3.
Siüfok. Ljlaky I. A.-Domború. tí-ngy\ 1. A l>om-
boru Scbwarz 6. D«vecser. Z*kái H. Ciiktornya.
Stfller C Sopron. Kotbaaavr A. Prága. SpiUer II.
liíc Vagner B Brünn. Walfiogvr A. Kircbf«ld.
Prfj Qy Z. Lgers* g. Merscb A. Pt*ca. Mantbnor
N. KSrm«Dd. Radidt Gj. BudapoaL RoaoviU J. WK-
rád Tabelj J SOjtor.
Lottoh«;iM.
Brünn, máiut 16-án: i>, 78, 12, 35, 5.
Placzi árak.
jegjtett piaczür&k N&gj-KaiiizsaTÁroi piaczbistuti könyréból: 1877. ávi májtu hu lü-án.
Bili legjobb »nlj 39, ';, bektoliterkiot, 10Ü kilo^nmn ssarint: |5 frt 75 kr., koxépaKtrfi tul; 38, 14 frt 80 kr. — Eitnrna lagjobb i.ilj —, -- frt — kr. kGcé|fttera inly —, — frt — kr. Bou legjobb Mily 3(5. 11 frt 40 kr., kdipwrt inlj 34,10 frt 75 kr.— Arpn leirjobb íoly 3'J, 7 frt 60 kr., ktUpncrll mlr 5U, 7 frt — kr. — Sab legjobb nly LJ0, 8 frt, 70 kr kt>s4p*MrS asly 18, 8 frt — kr. — Kukorícu ura-ceri) 8 frt 30 kr. — Burgonya 3 írt 10 kr. — 8»in-liszl 30 frt - kr., lacwlyeliMt 28 frt — kr., kenyér-lint frbér 22 frt — kr., fefctU 18 frt — kr. — Bi» 30 frt — kr. — B«u-4»r« 80 frt —. Árpa-kan S4 frt — kr. — Borai 30 frt — kr. — Lmot 32 frt — kr. — Bab 12 bt - kr. — Külei-kíaa 1! írt. 50 Savanyú kápoaat* IG frt — k.. - Savanya-répa 12 frt — kr. S««oa kOtótt legjobb 4 frt — kr., knaíp-txrrfi 3 frt 40 kr.; acina kutetl«a legjobb 3 frt 50 kr., koalpaMrl —frt — kr. — Ketott- Tagy ágy-■ulmi legjobb t frt 2" kr„ — k6aépax«rtl — frt — kr sxalma ukarmányaak való legjobb 3 frt — kr. koaepaaerO — frt — kr.. Málna alomnak való legjobb — frt — kr., koiepaa«HI 1 frt 40 kr. — Uj-bor beetoliterkint T frt 20 kr. Ó-bor 10 frt — kr. —

1 Irtar pihata 50 kr. — I liter eeaet 8 kr. — Bflklrfa, egy VSbroeterttiot, egy Dieter hoano ha«á-bokbaa, ketaaatrakáaaftl — frt — kr, kereaatrakáa oelkol S frt 40 kr — Caerfa karea>trakiaaal — fn — kr., keretatrakás oélkfll 3 frt 20 kr. — Tölgyfa keraaatrakiaml — frt — kr . kenatrakii o.lknl 2 frt 80 kr. - Eírain a biayibd! 100 kilograaaikint 70 kr. — Látapaolaj, repesebol, egy kilograjnakiiit 60 kr. — Suariagrenym t frt — kr. Fagragyertya ooUtt 68 kr., nartau 72 kr. ~ Bxappan 44 kr. — Nyeri fagygyn :<4 kr. — Láana-bél, egy méter, 8 kr. — Marhahtu egy kilograiU) aaerint 50 kr. — B.irjoka. 56 kr Sertiebu 56 b. — gaalonna 80 kr.— Du.uo.ur 9i kr. — Harluuair 1 frt 20 kr — Xoxéaymag So kr. — VörMLagyma Vl kr, — Fog-bagyBa 4U kr. ~ FStt ao « kr., kS-eo 14 kr. — Bon 1 frt 4(1 kr. - Paprika 90 kr. — Caakor 6í kr
Kiadta:
(F. h.) Hinii|<r,
V. a^jegyeS.
8serk észtől Brenet.
S&4S. V. VA BSnevelea iránya baainkbaa.' K5-I isuoettel vettük. Igaaa van. SQtgóa kaaleménjekkel 1 voltunk ■ vagyunk elfoglalva. Slivoe Qdvbelet!
2344. Z. Z Helyben. Kélön értetett, különben mi ii náatol hallottuk, bugy tavaaai ÜDnepely ron-duatetau.
S34S. L. A IV dikel ia koaseaettel rettlk.
2346. M. Bpeit Teljee keaaaégge)
2347. P. Veged. Axonnal elklldottlk a hiasy-
KOtUt
2348 T B. Bpeit. Ősaürte kSasSoet a bnei
• miíkért.
2349 Neoaaidlar J. tiutelt •jnnkatarmnknak
ai Etzterbaay-erdS-figyben irt eukertői kGalemenyit,
mint aa Qgy magán Jellegére vonatkotut Dem kOaöl-
betjfik, ngy aa ez érdemben tnáeok által irt a boa-
tank UkűldOU ciikkeket ia Hlretettak.
Érték M váltéf-Jyaa. Május 18.
5'/. ra«Ulique* b8.— ; 57« oem». kölcuöa 63.90: I86Ü ki illadilmi kolcMön 107.— ; b»nk-résiv. 768 — ; hiu>Hnt«Wi rnircnjrak 134.70 ; London 129.— ; mKgjar földtehermetiloBi köt-vonj 72.75, temeivlri főldtehormoot^i köt-T«UJ 70.— ; soproni földlehermeotáai kötTéoy 68 50, borvát-ilavon foldtehermnDtéai kötvény —.— ; Mttit 113.40 ; ca. kir. ar.ov 6.13; Napolaoad'or 10.34 j vu; jár. 69.76 ; márka 63.45.
V a s a t 1 menetrend.
Érvénye, májú. 15-tól 1876.
A buda-pesti idótmautó óra szerint,
iuelal Kauiiaaról
Vonat ■ iá
Kova:
Ora Pere. ldS
*>5 Kaaek, MoMn.DoBeorár a Fiúséba 4 48 ref gel
!:•'>.. . . S 90 delnt.
2|« BadaPeatr 4 58 r.,s.l
202 9 6 delat.
*» . 11 80 earre
31SB4eabe(8.oabalaelr,B*ea.Ujb«l7{ele)5 8 re«.l
301 . 11 48 eatre
819 Soproayba 3 S8 delnt.
S03 Trieeetbe ea Praierbofos kereeattl
Grári ea Becabe 4 50 r.jfel
*ll Tneaatbe ea Prágerbofon kereeattl
Oráca ee Beeibe J 47 dilnt
árknik Kanliaara
216 Easék, Koháca, Dombóvár ■ Finnéből 1 41 leint.
206 , , . 11 11 ee»e
203 Buda-PeetrSI 4 20 reggel
201 „ 2 5 delnt.
211 9 44 eatve
314 B*cabSI (Sao.bata. B4oe-Ujhely>fcl5l 10 27 eatve
302 „ „ . ,46 reggel
316 Ropronybal 11 M delel
114 BeeebSI Oráca, Marbnrg, Pragarhaf
felil 4 12 reggel.
Tríeaat- i% Beeaból Uarborg, Prager-
bof fald 1 21 délnt
JI4 THaeat- ia Villaelibol Prágerhof felll 11 — ••'"
Uarborgba eutlakoaáa Villarb ée Franceueatbr .
. , . Fiaaeeafertbol.
Heti napULr.
UJn 2» t.1 májaa 2«4l 1877
Ho- .. km
Katii, éa prot. (i Q r 0 |
naptár { naptár
-M Vaiaraar G Piik. >u
120. A ki eafeai aaeret, megtartja b«eaédem«t. J. XIV. 8 B. 6. Ján h. jt>
21 Hetiű
Keód
Piakttd Min
Júlia -v. 1 Kántor
9 liaiai 10 t-.mun t 11 Mocina
[!4 Ceatortök ; Jobanoa 1*5 j Péntek J O,bán 26 ; fta^mttat KU:ÖO N.
IS Epipbaa t , U Oliew t 14 Jiidor
Felelős sxerkeuti : Bátarl Lajaa.

Valamennyi beteg erőt és egészséget nyer eyósysier és kSlteég nél-
(202 29-30) kfll a
Revalesciére dn Barry
gyógytápszertől Londonból.
2S ér óta semminemű hetegatg aem vott képes e keUemm egészségi Utpnernek ellent-
áUní t üdvöm ok bitó nyúl u ffiiinUekiiél úgymint (j-Brai«kekní. orroaság ia köluéj nélkül mtuden gyomor-, id«f-, mell-, tüdő-, míj-, mirigy-, nyikhirty*-, !4JefsÍ*i., hólj-HJ- éa vesebaj-, fHm5, iáikor-, oebéa laleg^ia-, köh&,•*-. «oi«nth.Ü«oaig., doyflláa-, kacine-o&a-, Üma,U«.nai^-, gy«iif e*ég-, aranyér-, rixi-betvgBtif-, ikiatMűttia-, vtír-megasonüáa-, falsatbona>«-, éraujj* géz i* hinyia, »5t tsrheaaif foly»m»t4b»u, hirty*lr.b-, nuSlaiór-, toriayoAi*, c*ú«, k6a»Técy, íipkór ellan, ogystiatÍD caeuseműknél éledd öl dajk»tej helyett oíínyt érd*ma..
ff.i imf 80.Ü0Ü bí*o*jitTÍajbál fyógyitáaok-ról,» mely«k mUK^o gyógjntx «U«& 4ax*olt*k, «a«k kflrt bi.ODjitráorok Ur. Wnrwf Unirtál, B«n«ki, Or. AjjgulaiaiB, Dr. C2ior«l*Jid, Dr. C*mpb«Wi, Pr. Déde u-Dtír, Dr. Ur«, Ctctlesturt grófní, Breb&n aáikioé, lajieiurttMo b«acMg M«Dnadorf-PoiilU m inittsrelnök ia tübb tt*C«a ilUnia»eoiólyi51, utasiar* faérmeotva ba-k (tldpti.uk.
Röridrevont kívoant 80,000 biioaytt-vánfból:
Hét h»T» moat máj, nidSn »if»a«Ujh»ÜaJ) ál-Upotb»n ToItitB. Moll-és idegba.jb»o at«o?edt«m ugj, hogy oaprót-nnpra. aíernlitorná«t fofy»tko*t*m, cnoek kBvetkaxlíben t»noli*ointil hutAmuab ideig hábor-ga,trs, TolUm. Ekkor c»odiUloi BevaJe*cier«-jér5l b*llottn», >ut fSlh*ainill*m ia bittoeithatoai, bojy Uiplálö éa kell«DBM KevaJeaciéie-ja *gj ba.»i élvt>*é— után, tökiloUwo •^■uégMnek és <-röabOIU.«k ér-■•m mftgaiDAt, ogyftDDyir». hogy a tolltvt • legc*e-kiljabb rankfJtét ntíktl birora ve««tni. Iadit-t*t»» énem magam ec»n aránylag igen oicaó itJetea eledelt, miodea aceovedöoek mint legjobb asert ajáü-Ituii e* vafjok *ii*ato« uolgija.
TE8CHNEB GÁBOR,
* magaubb kereakedelmi-tuiiatéget hallgatója As íren avaoea de Bréhao markioó lercle.
NÁpolj, 1872. &PrÜ 17-aa.
Uram! HíjbaCcgnég kdretkeBtebeo bet ev 6U borsaaxtó aorrsdáai állapotban Toluvm. Nem bÍrtam oKuoi F*gy írni; reazketéa fetfta «1 idegeimet é* eg«am tea temet, rom emesxtéa, tartó* ilniaümnaAg ea A mmdantalani idegriikódá* ideatork bajtott ■ pillanatra aen vott uyagtom, a mellett a legnagyobb nirvben uélakóroa valék. Sok orroa bitit el Telem anelkOl, hogy kőnuysbbttléat Kereiaettek Tolna. T5-keleUa kéuegbeeséaekbea *» ön Reraletciére-jr-t hwi-náluip a moKt, miután bárom holnapig eltem Tel* kCexAsom » jó Istennek. A Keraletciére a legfSbb el-íamereAt érdemli, egea-iégenet tökéleteaen heljreál-litotla a oly állapotba tett, hogy illáaomat a tárma-■ágban iámét elfoglalhatom. Fogadj > tiastelt or leg-forTÓbb kOaiöaeMm éa teljoa Üazteletem n/ilráoitatát. DE BfiLEHAU iÚttKINÉL
75,877. ». Köller Flórián, c«. k. katonai fal-flgyeiS Nagyriradon tOdS- éa tegcaS-borat, fejssédUle* é> mslUsoniláabÓl
65,715. De Montlnoi* kiaaMsonj, eméutbetlea-még, ajmaüanaág ét aorraááabűl.
Táplálóbb lenén a húsnál, 50-$»erum msg-kirtUU a gyógyt**r árát, felnőtteknél ugy, mint kk4L
Plehaseleu«sékbeo '/, font 1 tru 60 kr., 1 font 2 frt 50 kr., 2 font 4 frt 50 kr., 5 font 10 frt., 12 foat 30 frt., 34 foot 36 frt. ReraJeaciére pUkoták atelett-csékben 2 frt 50 éa 4 írt 50 krrai. BevalMciére Cho-colade táblákban 12 cséaaéra 1 frt 50 kr., 24-r« 2 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., poralakban 120 caáaxér* 10 frt — 288-ra 20 frt - 576-ra 36 írt. —
Megrendelheti Barrj da Barry &. Comp
álul, Wien, WaJIfltcbflaw Kr. 8.,
Valamint minden rároa f^ógTtMcrtáraibaa éa fQaser-kereakédeseiben j axoDkiTÜl a bécsi háa mioden vidékre megküldi postai nUÍTaoy »agy utánvét mellett. N.-KcnUsMán Frdpr Béla, (etelÜtt Lovak Károly) gyógy $M9rtár db an;
Pesten Törők Józsefnél; Aradon Tooei F. é* Orminál; Debrecxenbőn HUiilorita István gjógysaertárábaji a kigyóhos ; £székeo Dávid QjuU gyógyueréautó.; K**aán Wündra*cikak Károly gjógy**-* M«ro8váftárholyU Fogaraw Dömötornől; Pcsaonyban Piastorí Felixnéi és SAlts HassA gyígys*., Siéke*-Fehórvarutl. Dio-b&lla Györgynél, Sopron Vog» A. gyógjWL, Temeavároft Pap Jóreef váro*i gyógyuaréMiiéi, Újvidék Groeaioger CB. ée ErnstJánoe gyógy-aserówcnól; V»ra*don dr. Halter A. gyógysi., VerBecxen Fiacher ilóricinál, Zágráboa Irgal-ma*ok gyógyuertárábftn. Ti*u-Ujlak: Koyko Victor gyógyMertárábtui.
•) E roTal alatt kSalntért fetol!»iís« aeo>Nyereményt hulrah, nyeremény !
Orlicé Rsdcilf, a mflDDjiséo;taB unára (Berlin. Wilhelm-
BtrHH^f 127.) játékutaaitáeai szerint mára második huzÁubao
egy Ternot!
nyertem, hurrah, nyertem !
txiTt rsfkf'-Ir k51Ué;-teritf>t én 10 *záxaiékn}> illetéket fia<>U»al,
ftt Pölten . Theuari Ferenc *.
i.3U; TIII. l—l) aEaból.gínr
Caak bíxalommai koll Orlicé Rudolf, a mena)-iaéf-
tao Unára el uiiiho, Berl'nbe (WilhelnuraaM 137.) fordulni.
aki bftvehb iiUBitáBt inftjen ad. Fenntebbi
(ajairia jetyaülec Tan kitaleattre.)

Értesítés.
Van szerencsém a a. é. kö-izönségnek jelenteni, hogy
ügyvédi irodámat
Nagj-Kaulisán, Magjar ateza, 2. szám a. a Kaiser féle házbsn f. é. najns 1-én megnyitottam.
Mély tisztelettel
Gaiitzenstein Benő, k6i- és Tálté-flgyréd. (365 3-3)

(373 1—3)
i A szofta-küldöttség
fo(adUtáaa alkalmiból klllonoien ki-■Kitett nyakkendők legfinomabb taO-Tetbol, torok jelTen;ekkei,leffinomabb kéainanka, torok barátaink iránti rokonaeenTűsk kife)«seaeal oevleg
szofta-nyakkendő
frt 50 kr. 2. ■
í fn, 3.
darabonként
; BLU« B.-a«. Biaaamt, ct7«rll,VJd<ajaaiom 'í»««f '•«- '■
táramat H.6 e> női fehérnemSkbea, rakaaaaeMaa.Tiaaaak, aaataH at á|r-
nemAek, kahaB^ák: itb. a leíoleaóbb
árakon. BLUM B. ric.i.ntt.a. j

Hirdetmény.
Van szerencsém a n. é. közönségnek jelenteni, hogy az .Arany Koronához" czimzett szállodát f. é. május hó 1-én átvettem.
Az üzlet vezetése a megújítás ideje alatt nincsen fél-beszakasztva, sót inkább a t. vendégeknek mindenkor rendelkezésére áll dns választéka friss, izlésteljes ételekből, valamint kitűnő és finom italokból is.
Az egész üzlet megnyitását annak tökéletes megújításai után fogom annak idejében a n. é. közönség becses tudomására hozni. — Magy-Kanizsa, 1877. május hó 18-án.
Teljes tisztelettel 1*©nJt JÉLTLOS,
(374 1 — 1) vendéglői.
/


vas-korláttal ét teljes sulyokkal ellátva.
Fa-korláttal lö'/.-kal. korlát nélkül pedig 257,-kal olcsóbb. Kzen mérlegek tübb kiállításnál kitüntetvék. Az (312 11 — 12)' utöbbi bécsi világkiállításnál szakférfiak álul minden tekin-
Hirdetmény.
A srt.-lörincii béruradalomhoz tartozó tzt.-MrinCZi nagy vendéo.16 és a küzös falusi korcsma a kacsotai, szt.-dénesi, mindszenti, monosokori, helyesfai községi és a t»r-1 cs»i pusitai korcsmák 1878-ik éri jannár hó 1-től 3 egy másután következő évekre bérbe adandók.
A bérleti feltételek Szt.-Lórinczen (pécs-barcsi vasút állomása) az uradalmi irodában bármikor megtekinthetők. ]
,36i 5_8) Az uradalmi főbérnökség.
Mössmer József
rumburgi vászon-raktára .Menyasszony'hoz Budapesten, Koronanerczeg-iUri-: utcza 10. sz., Zsibárusutcza sarkán.
rmk«rfi.
" "
inden
ajánlja dúsan felSEerell raktárát
7, , í
Irlaitt. Muall. Crw>. foiil vaS2»ti ,
"/, i.élei ifytanedő vitzult : »'tlla»»«k. G. 12, 18 í< 24 8s«-milyre, ttyttmuí. ttrilkölík. kiveskMMk. Sraü, len. mymi.it uiol (E francxia zsebkendők fSNo>ylk, autal- rí igyterltik. P.cjni. éi Trico Ukirik. CWIToa, sneol Sölrtlij, Oxford izim ZepMr ii leg-njsbb friuoii Perfcált rohikra, uri Ullrif-szövetek. PISJM »ellen-rt
L kíu *ur»Hsiek, ■* " "rl '■■
,.k „dr.jok. oortemk, n«o
szikayák. lenxlik, niraék, harisnyák fésüli kSpeajrek. vsL.niiit bimutt vasion éi Dtttlizi cukik betétek, csipkék, kezdik ■■> gai-lerokat, nemkülönben egáix felKtTeléii-k gyermek.* aiimxra. a legolcsóbb megsxabotl irakon -- Ttlj«« ■MyastZHyl készletek.
Vidéki megrendeléfek acooDa) pontosan, utánvét mellett
teljsahtetnek. (360 3-3)
Hirdetmény.
y
Iván-Egerszegen, Vasmegyébeh, hol 4 országos vásár Urtatik i hol a Győr, Kis-Czel, Szombathely, illetőleg soproni országút átvonni, az italmérési jog, épület és szántóföld szabad kézbűi eladandó.
Mustos János.
Veszprém, 1877. márczios 7.
IHirdetés!
A nemaetkozi irstárlat &*lcsben felo»*lás Tégett * kivetkező árn-f-siegrlcet bocsát írV a mesés oleidn.
cs&k 5 Trt, <3S Icrért o. nö. nfryn..nt:
ósen jól j&rú idvpou-űrát, araoyoxott Lánca-'-xal, a joljirasert kexesaeg vil-
I 1 leneliiDgitert, melyen
! bárki in a legsxebb darabo-
' kat képes játa*ani.
p
ítéket 6 tzemélyre, kiTákkepenajáodékoak igen alkalmai. 2j ellemfejet, egr etrésxcii
DJ reoJkÍTUl erPdetí tréfa. 1 duee* V i e t o r i &-■ é t i n v-koiárkát, dimiínexrtü ábié
1 teljen kif p o r c t « I á
legfioomabb fetrtéaael, bar mely
terem dÍBxit£s«fll axolgálhit, 1 pompái fényképalbumot,
ar»nynyal gaadagon digtitvc. 1 pár diaiét keleti konít-
c > i p ó t, elnyfih eteti en talpbőr-
r«1, nSk él arak taamára.
6 kitönó C«ÍBI kir.
kanalat. 6 kitnu5 csásx. kir
ab. evő-
a legjobb nj aranyból
ét, ki nt-lélc eg
6 japán CICI
minóségüt. 6 darab dr. Dap seri scappaDt
Ös«te*«D 38 drb. c*ak
áló
1 teljéi japáai dohányzó
k í i x 1 e t e t, mely mindent Ur-
Utmax. a mire csak egy do
hányzónak síüknége Tan.
2 ki* olijfcitminyt, liir-
aevtit mettetek mfirein«k má
solata, diasei keretekben.
Mind IK itt felsorolt 38 tárgy a legjobb kivi tel bei
■^ 5 írt 65 kr. 'M
Czim: Nermetközi árutaríat,
Bécsben, Bur&ring 3. (368 1- 10)
Vidéki megrendelések utánvét ír el Ifit pontosan eaxkftzOltptnek.
* Mintán a tárlat rövid idBn foloiílik, a xidíki megrettde-
léiek bekaitWíiít nirél hamarabb kérjük.
DREHER ANTAL
kőbányai sörraktárában Nagy-Kanizsán, Kazioczi utcza (ezelőtt Sörbáz-utcza) Unfer -féle ház.
Mind«memú sör 25, vagy 50 literes hordókban és
25, vagy 50 palaczkos ládákban a legjobb mioiségben kap
ható. — Helybeli palaczksőr megrendelések, házhoz szál
lítva, mindenkor jégbe hűtve és különféle minőségben esz
közöltetnek. (346 10—*)
31 G. A. W.Maver fehérmell-syrupja. \
Dijaztaiott Párishan 1867. évben,
KitOnő Kyógy- ős rnybitö sier, remlkivaii kedvoi" stkerr <4K*1 '20 év óta anagM hegyben ÉK a a. é. kth8at*4g«é). Minden rangú és mindeo raív«]upgfoko maga* ás ,iir«dO kllán
karUtvkbain ftlkalmftMBk. *lím«-t mittt bnto* cfó^ynar k«my-
* ' reked U#íOél, torokbaj oknál, tv torokdió es a RŐ^ip gyuladisá-^ nál, *• harataaa ; — ebtmwt torábbi anitit tegitK- ét oeyfaitfí-•ter a mell- é* .<MekaS-at«rTek \ia\r bajainál, aaskómái, kfilo-nöten köhharutoá!. minden gyerm»>kb.»t.>fr;ivéKfkD»M, melyek to-•^ MUebbal rnmak asmkOtTe,' »«rk*p*in«l é« meUaoraláanál. BUk&'fcifbra k»pható egjedül : Prígcr Béla
»»♦

ooooooooooooopoooopo
Megbízható, képesseggel biro
egV éneket (utazókat vajy helybelieket)
kikljelen ídÓMakban oly n«gv é« fWtéWea mérvl.eo elterjedt bane-tt.érk«lé.i vállalatok reedelgeiei ellen, a magút é. a nagy köiörnég érdekében köiremükMni ki »innak, — hajlandók vagyunk megbimi már 30 évnél tovább fennálló sjóhltelo' vállalatunk értékpapírjainak eláru.itiíával. Feltételeink igen kfdreiík é« a minden elSnynvel ellátott értékpapiro* elaruaitiaa a cxégünk iránti nagy biialomnil fogva, hihetetlenül konnju módon történhetik. — Z4rt ajánlatok elfogadtatnak vagy airmélyea megkereaéiek telethetnek a
Pesti bank- és váltó-intézetnel,
w Budait, JÓ„»fl,T 6 .. (371 1-3
ooooooooooooooooooooo
Megvizsgált és megjobbitott
barommérlegek
kilogramm-felosztással baromvásárok, baromkereskedők,
gazdák, cznkor- és szeszgyárak, sörházak, községek, házaló

Hordereje 750,1000.1250,1500, 2000,2500,3000 klgr. ára 170. 200,~ 230^260. 300, 350, 425 frt.
intézetek és baromtenyésztök számára.
tetben kitűnőknek ismertettek el. Ausztria-Magyarország-, Orosz-, Olasz-, Oláh-, Törökországban s Egyiptomban rész-rehajlatlan elismerés és fokonídó kelendőségre találnak. Ily clérhetlen jó minőségű mérlegeket ajánl
Burányi Frigyes és társa,
gy
a nagy közönség hátrányára
Illírek, kik "férfi fehírn lalttil *• i i-ni.lKtit mindenfíl. 0rag7rk aJan Inlolcsó arakon kínálnak, axubbln jó ám hel^oct esJÜ»«;atú plneTezA«ekk«] íelcxieao máxott banKnavehcüt-n limiemot adnak.
Áz 1. hrcsl férfi fehérneműét és különleges Tászoniruk
Legnagyobb szédelgést űzik
köé hátáá
nindason
(262III. 10—15)Suát Riemergasse 11. sz. a. Bécsben.
gj Bécs, I. KírDtnerslruae 17. u. 1. smelet
mf^vetrugc] mellőx oly f-igáaokat taon cséLra. bogy áruinak ke-
lett-t aserrzsen, elleukerni-g arra törükwik, hogy a l«(raxi|Torobb
t>ecnül«t«M4fr fenntartásával a már oificiiyart vevőket megtartsa.
Hiiiuennemri férfi feiiénabát éa knl&nlegea váasun csikkeket
rsaki* tartósan áilit ki es Idkiiameretesen teljesíti nyert meifbira.
saít potitosan éa minden irunybaii kébspénx bekfildése vapj ntán-
v«t mul!e:t alábbi It-Ejntányusatiban szabott állatido árakon. Nem
tafaizo árnk nemcsak kicseréltetnek. bam?m kívánatra irnk ia viK-
u»kald<-tik. Uinta es árjes^sékek ki>ánatra ingjén és bérmentve.
Férfiingek. jo*ehirti«gbol(C>iiffon) liaa, ke
mény vágj gasdag fodros mellel 1.60. 1.75. 2. t 60 krral, l.gíoo■
mabb 3 frt — gasdagon himiett fodros mellel 1 50, 1.75. 2, 2.60
kr , legfinomabb 3 frt — Mell •< késelök fiaom viasonbil 3. 3.ÖU,
legf. 4 trt. Jú featékü coaman^si perkailból 150,
!U liiilfltsil. Crrl.übd 2, l», |«gf. 3 frt. —
Igaai Oxfordból ->, -J.5O. Ugf. 3 frt.— Scinen ingflk
mindegyikbex két kulon gallérral 50 krral drágábbak
Vánioaigek irboni sima Tag; folomellel 3. 3.50. 4 frt
rnmbnrgi , . 4, 6, 6, 7 ,
Alsónadrágok jó Rietenváanotból (pamnt) 1, 1.60 kr.
. . fonál vaaaonból (tiaau lan) 1 26,160.1 75 kr
, , rnmbnrgi . , . 1.76, 2. 2 50,
legfinomabb 3 frt
NvakgalUrok kiránt tormákban dbja 1, 1 25. 1.60 kr. ;
Itullk . . .1, 1.26. I.6U kr.
Férfikapesák febér vagr esikoxott 6 pároakintS, 2^0,8 frt. (Horeernlterm. v csikosou 6 pár 3.5(1. i, 6 frt. Kgéstaégi testreraló <issadaág felarivó) 1, 1.2J, l.aŰ,2,
2 60. legf. 3 M
Patentbáló testre való dbja 3. 2.50, », legf 3 60 kr
Zsebkendők tia>ta vásaun febér 6 db. t, 3.50, H, 4, ö, t frt.
, . . ssov síin. ssallaUdb 1, 4,6.6 6«kr.
. pamnibatüsst „ . . 6 , 1,1.26,150 ,
H á i i T 1 a > o n V. 3« rW dbja 7, g, 9 frt. Ctiiiitaii '/, 38 r3f .pgje 9, 10, 12, U frt 1 r 1 a n d i T á a s o n »O róf 20, 22, 1*. 27, SÍ, 36 frt. Knrcbnrgi V á s a ., n ,M r5fi6. 2», 30, 34 38. 40. 45-IO0lrtig. DiaiiliiHilletités 6 ssemélvre 6, 7, 8, 10,12, ~ 12
saem J3, 16. 18. 2!.2< frt.
Kivi . sxinr.ek 6 siem. 4.50. 6, 8. 10, 13.
IS wm 8, 10, 16. 20, 26 frt. . abronok kendők nílkol tinta TisKro 3.50, 4. 5, 6 frt.
. fél víuon 1.75, 2 25. 2.50, 3 frt. DamaattKralkfisSk 12 dbja 6, 7, 8, 10, 1» frt. »|;l»pidJk varsa, adui tiaxU visxon '/ stélrs 6 db. 17,
lt, 19. » frt.
, x •••>•• 6 dh- "■
21, 21, 25 írt. fél vá—on ■!, nilet « db. 10,
11. 11 frt
KapUtó torftbá mindennemű barchent és gradl 'gial végekben, mindennemű C I. i t f u n méter.sámra is Konlebb értesiteiwk aa irjegyaikek.

Tarcsai fürdő.
Tárcsa a magyar-osztrák-stájer határ közelében, Vasmegyében fekszik, öt órányi távolságban Szombathely magyar nyugati vasúti állomástól
Vasat Urtalmazó forrásai és fürdője kitűnő hatásúak, különösen a vérszegénységből származó minden betegségek, idegrendszer zavar nőknél és férfiaknál, a légzési es emésztési szervek idült hurutja stb.
A fürdő orvosa: Dr. T h o m a e. Május 21 -tói június 15 ig és augustus 1-tól szeptember 15 ig leszállított árnál.
Az idény megnyílik május 21 én. (357 2—6)
A fürdői felügyelőség.
MATTONP Königs-Bitterwasser
BITTER-WASSER
OFNER
|H »♦■(* ni x«TfriJU*lmiH- Mlllrl (E'-E-B kahitarllr
Uat >ad atllr ttaraai mtaltfri-atiri h r.rtkfcí-itri, oh>r Irtr^nd
Wflrkf Obi* Haefaw.rktm* *«k b''í l»ir«iTM e«bn>eh.
MATTONI & WILLE, k. k S.terr. HoflieferutM
"
Iwiatr dK • TtnísipK Clur
puroatlf)
nJp» Mittsl b«i kuintnoller StakW«rkaÍIBaf msek «kimi-Khin HifPD-. Lrbr- and DumkruiklMiua. '
K»l>er^Nll« ÍB Fluclua k ';< LÍUr.
Ela«HaB>«rltMW (f Elt4?»nt»tri«l« (ttvckaiier HuomtJkCt).
Boquetac ooí bMBriich jfar-u Erfultfi di* Ei«*>naao«rb«di-r fut ur«>ck.iidi Miitől («i
ElHialB«nUkMtr 10 HA4ern und Uauchláfaa.
r 8
CnrrotaekrifUn DH<1 Rrocbfirao (nvti*.
G^u mafttrlift: WIKV. I^iiBÜiuilniK 5 i- TKUUWI 14.
OLL SKIDLITZ-PORA.

M
Csak akkor valódi, L'^iéd»'1,o,:
lenyomra.
Hiiut.tö biróaigi ittlétek isinéte4t«a romtatáliák cségen és jSfgyoiR menh*ml*.Uati*it; aiórt óva intem a kftiouaeget ** ilyen 01 •itványok váaárláaa ell«u, minthogy avok csík ámításra vnunak mit?*.
Egy lepecsételt eredeti doboz kra I frt. o. é.
; x-aiel jelölt
CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL.
r A legme^bsihjitóbh finsetrélyíŐ ixert- x iixvii.tiji'
■ minden bein." én kitin." pyilládénál, a legtöbb beK-g-nig elle d«nn«mfi sebQlétek. fsj-. Hil-'fta fofíÁjÍM, ré«:i lirvtk 4a nyílt "t-t, lk, (Uxók, ■K«m(juUdia, mind«ni.«mi. bénolái «J f«rüii. itt.
ellei
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o ó
* f-tel j«lnit
ORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ.
Krohn K. és társától líergeuben ^Norvégiában.)
Kun baimáj-Miroiaj valamennyi, a kertttkcdelembaa elofor év\6 faj kOaStt as egyedüli, mely orvoai f«ílokm faasauálható.
Ara I Ovetiiwk használati utatítattal egyOtt 1 frt o. é
Valódi minŐiAgben a m-gH jwtolt
Raktárak: IS.- Ktniiii ^x, Pnigi r Béla gyógy (xf) Rut<-n>i«rf:
;s. (,«) F.-sMlhofer JÓtts. (%) Roienfold. Birci (x) Dorner S. Csák
■ n y a (xi OAHCX L. V. gyógy. Kirid Bematzky A. gyógy. Kapó*
vár (xf) Kohn J. (s) BchrCder Sándor gyógy. Kiproocu (xf*)
Werli U gyógy. KSaieg (x*) Cfftennoviet lat. gyógy, (x*) Kflttel Itt
gyögj. Kenthely (x) S<-hleifer A. (x) WDwcb K. Körmend (ti
Ráti Ján Sxumbatliely {%) Pillirb Fercncx gj&gy Sopro a (x
lUcey Aaxt. fjógy. (xk Itolaér L. gyAgT. V.rEc. (>*) »**• J K
fyógy. Bán ok-8r. -(íyörgy (x> Ftbic gyógy, Zágráb {x.MiÜbaca
8 Ky*(iy (*) Irg»loia»ho« gyógy. xx) Hagedüs Q/. gyógy, (x) Petklst
Ján. g7Ógy. Smalonak (xi Schwan Oontár i ' " "
egyenesen FlorencxbSl hoia-t.-tt TÓrtintitó hatása miatt «í 1 frt: — 1 ládácaki 12 flregg«l 10 aló bekflldéae mellett, bei-mentre
IROP PÁGLIANO,
álULÁbaji ismi 1 1 '
álULÁbaji ismeri. 1 frtnalt p küldetik ««.
■OLL A. cs. k. udvari szállító, Bécs,
(26121-52) TuchLulwii 9.

Wajdits Jóxaaf kiadó-, tep- él iroarrUnila jd»nn»

JÍAGY-KANIZ&A, 1877. mftjiu 24-én.

-3JL-XIS.

Tteenh&lodlk évfolyam.


S EUtzsitalár:
J egész érre . . 8 frt. 1
[ fél érre . . 4 .
negyed őrre . 2 .
Kg* aaám 10 kr
HMttéasfc
6 tiaaiboa petiuorban
I 7. m««odsxor S s mioden
további torért 6 kr.
NYILTTÉRBEN íuroukiut 10 krért »é
Ütnek f«l.
K,DP«t*ri illetik minden eg7ea hirdetéaért kBlön
3U kr. fiwted"
A lap nellemi réssét |
illető közlemények a
anyagi réaa«t iUet£ k&zlem>oyek pedig a kiaddboK bérmentTe
NAGY KANIZSA
Bérmentetlen évelek c«ak Umert maokat&r-saktol fogadtatoak el
| Ké«ratok riusa nem
J kflidrtnek.
ZALAI KÖZLÖNY
elúfeb: ,ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY.1
Ss*^^-
N.-kaulw*>irrOH heljfh»tóná«áii»k, n«mkfilönb«ii a „B-IUUIÍIMÜ kereskedelmi s ipariunk", a „n.-kanizsai Ukarékpénitár", a „nlunegyei aitalaaoa tuütőteatUet'', a „n.-kanlsuü kisded-nCTeló egyesület'-, a ^soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai kBlTálasztmánya*- s több megyei ís lárosl egyesület klTaUloa értesítője.
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalma lap.

». modern nevelés hlbal.
III.
Féder ,Az nj Emil" czimű művének VII. fejezetében c szavakat mondja: ,A félelem leghathatósb rugója az emberi sziv-Dek s a hatalmas Isten elútti f|lelem a leg-erüsebb. üh barátim! ne hagyjatok magatokat azon nézettói elcsábítani, hogy ott erkölcs lehet, hol vallás nincs.'
Fédernek művét, mely Konsseau hasonnevű művének ellentéte, mi nagyban tiszteljük ; ha azonban Féder azt véli, hogy az erkölcs csakis a vallassál összeköttetésben lehet, akkor határozottan ellene kell szólnunk.
Igaz, hogy a félelem hathatós rugója az emberi szívnek, nagy befolyást gyakorol tetteinkre; de leghatalmasabb nem. Az ön-fenntartási s a bir-, sőt a dicsvágy is gyakran erösb.
Ha Féder itt a vallási félelmet érti, akkor sokban s nagyban igaza van; de ekkor a vallás tágasb fogalmában az erkölcsöt tiszta, nemes értelmében kizárja; mert a tiszta erkölcsnek alapja soha sem lehet a félelem ; mert ha ez alapja, akkor az erkölcs fudemunismossá fajlik.
A tettnek, az erkölcsös tettnek indoka sohase legyen alapja az Istentőli félelem, hanem az Isten iránti szeretet. Az erkölcsöt nem félelemre, hanem szeretetre kell alapítani; azért a vallásnak alapja is szeretet. Nagyon helyes egy régi bölcsnek válasza azon kérdésre, mi a vallás fúalapja s sark-elve: .Szeresd felebarátodat,mint ten nen magadat.*
Rousseau az emberi boldogságot abban találja, hogy — én, bár nem szép, de valódi s tárgyilagos kifejezést használok, —

állati lényében elégedett legyen. Féder abban véli az emberi boldogságot, hogy öt, mint egy valláshivét reményben s isteni félelemben lissa. £ két nézetet egy jeles német költő, Schiller, .Itesignatiun" czimú költeményében egyesíti, mondva, hogy az, ki hitt s reményit hitében s reményében, az, ki a világ csábító élvek tengeréből merített, ez élvekben találta jutalmát s boldogságát.
Nem tagadhatjuk, hogy a jámbor hivő deúta s az élvek után hajházó materialista egyenlően lehet boldog, ha tettének jóvol-táról meg van győződve; de ne feledjük, hogy boldog lenni ugyan fötörekvésünk, de nem rendelteté&űnk. A fönt idézett jeles írók — szerény nézetünk szerint — a fótd-rekvést s a rendeltetést azonosnak tartják, pedig vajmi nagy különbség van e kettő közt!
Az ember rendeltetését legjobban fe jezte Jézus ki, e szavakban : .Légy tökéletes". Tökéletes pedig csak erkölcsös ember lehet, mert a valódi s tiszta erkölcs azonos a tökéletességgel.
De mi által lehet az ember erkölcsös ?
Semmi más, mint nevelés által!
Hegel pedig a nevelésről azt mondja: ,A paedagogia azon tudomány, mely által az embert erkölcsre tanítjuk, morális emberré képezzük.
Krkölcshez három utón juthatunk !
Vallás, állam s meggyőződés által.
Vallás! magasztos szivet s lelket emelő •izó, jótettekre serkenti a gazdagokat, megelégedést ad a szegénynek, balzsamként csepeg a szétmarczangolt szívre. Oh, boldog, kinek hite, hitében való bizalma van.
Nagyon helyesen mondja Rosenkranz, hogy a vallás kétféle; nép- s egyéni vallás.

Népvallás alatt a tágasb fogalombani vallást értjak, míg az egyéni vallás a tulajdonképem meggyőződés.
A népvallás jótékony hatását senki sem tagadja; tisztelettel hajói előtte minden müveit ember, áldást mond az egyhiira, mert azok számára, kiknek műveltségi fokok az egyéni vallást nem kelthették még, kimondhatatlan jótétemény. Összetartja az emberek közt az erkölcs kötelmét; hit s buzdítás által az embereket erkölcsre tanítja; habár ez nem oly erkölcs, minőnek ennek legtisztább fogalmában lenni kellene.
Az állam !
Ez szintén elvévé tevén magának, hogy az erkölcs kötelmeit összetartandja ; ezt az állami élet kívánja ; mert minden erkölcstelen tett az állam, illetve mis emberek kárára történik, így tehát az iliam az erkölcstelen tetteket tiltja; de mindamellett nem mindig erkölcs is annak hagyása vagy annak nem tevése. Természetes, hogy ez ellen is lehetne érvül felhozni, hogy az állam törvényeinek engedelmeskedni is erkölcs; s erre Sokrates adott legjobb példát, ki, habár jogtalannl, illetőleg igazságtalan ni ítéltetett is el; a szökés alkalmát nem használta fel, hanem a törvények iránti engedelmességet annyira vitte,' hogy a méreg-poharat kiurité.
De lássuk, miként itél z mond Schiller az állami életről'. „Briefe über die astha-tische Grziehnng'-ban így ír:
,Az ember érzéki álmából felébredve, embernek ismeri fel magát — — az államban. A szükség kényszere vetette őt oda, mielőtt azt szabad akaratból választhatta volna, a szükség a természet törvényéhez alkalmaztatta, mielőbb az ész törvényéhez

alkalmaztathatta, volna magát De e helyzet a morális embernek soha sem lehet kielégítő. Nagyon rósz volna, ha kielégíthetné.
Mi emberek szabadakarattal vagyunk teremtve; mi csoda, ha egész lényünk a parancs ellen szegül.
Az egyház-vallás s az állam közt, ebben van a lényeges különbség. A vallás oktat, tanít s meggyőződni törekszik; az állam nem oktat, nem tanít, meggyőződni sem akar, hanem parancsol s követel; ebben találjuk aztán okát annak, miért szoknak a vallásháborúk mindig dühösebbek lenni az á>lamháboruknál.
Tisztább erkölcscsel bir az, ki az egyház oktatási, mint ki az állam parancsai következtében erkölcsös.
A meggyőződés!
A meggyőződés vagy ha más kifejezést akarnánk használni, az egyéni vallás, nem kötteti magát vallási dogmák s ceremóniákhoz, hanem teszi a jót a jóért, felebaráti szeretetből, nem vár tettért jutalmat, tudja, hogy az erkölcs emberi rendeltetése.
Az egyéni vallás, a meggyőződés komoly észlelés, érett megfontolásból fakad s képes szükség esetében az egyház s az állam törvényét mellőzése, sót ellenére cselekedni, ha cselekedetét erkölcsösnek s jónak találja.
Azonban az egyéni vallás csak a népvallás gyümölcse lehet; a népvallás a virágzat az egyéni vallás, a meggyőződés az érett mag. A népvallás ébreszthet csak bennünk lelkesedést, oly lelkesedést, miuő az egyéni valláshoz szükséges.
A mondottakat összefoglalva, mondjuk, bár tudjuk; hogy ellenszólásra akadunk, elvagyunk készülve arra is, hogy némelyekTÁRCZA
A virágcsokor felett.
K —
_ I
Megnézném Á
g g
Ámde mondtad, bony ne néuem. Azt hit W-d, hogy eltemetted E auWftl a reményaégem. Nem. Jól tevéd, gyógj olajként Hatott sebemre e beazéd, Mert valami búgja nekem : „Kin, fia kenyér elébb !■
Kögel mattban nézve lelkem, Klim tűnnek álomképek. S elmerengek bossssn rajtok. Hibt * gyermek, ha felébred. Epy valami feléd vetet, Hej ! de a sort elómbe lép. Utam állja a azt mondja, bugy : „Fia, fia kenyér elébb!*
Én megtartom mindörökre A míg élek drága képed. Lég/ bariméin kedve* lány kA, Bár merre ta visz az élet. Te »agy, ki dalt lebelai belém H mutálm ezeatol is te légy. S bar reményem sárguüti kesd, Mfgsera mondom, hogy var elég. De súg a tort : ,kruyér elébb *
Z3ITVAVÖLGYI PÍL.
A Monterey boszorkány.
(UliMDV Oj. után )
(Folytatás.)
Vöröse* fénytől megvilágítva-állt Panna * tűzhelynél, nézegetvén a göreb tartalmit. .Hogy forr, hogy habzik" vigyorga magában; egy csepp elég egy életet kioltani!

Némi csekély zaj figyelmét a szoba setét zuga felé irány zá. Ott gubbaszkodott egy toraalak u kis ficzkó, fia — József volt. Nagyon gyenge testalkattal bírts ugy látszott,buksi feje más takarót soha nem ismert, mint boglas, kó-ezos vörös haját. Sovány, szegletes arcrao elefántcsont sárga fehéres szin honolt. Vad egysze-ruségü ruhája egy rövid barna gyapjú szovetü kábáiból állt, mit derekán egy bórüv tartott Össze. A lábszárak és lábak meztelenek voltak. Kién utálalóé teremtmény a sarokban kuporogva, figyelmesen nézegette anyját.
.Jóska, neked még ma el kell menni a .Züld Korsó*-hoz est az üvegcsét Canó Mihálynak átadni."
„Most, ily éjjel Canó Mihályhoc? Eredj magad s vidd el *z üveget" monda vigyorogva az érdemes fiu.
.Ugyan édes fiam,énnem mehetek, én vendégeket várok ; eredj kérlek édes fiam" !
.Mit adsz, ha elmeg>ek ?"
A vén asszony elvörösödött haragjában s felkapott egy, az asztalon fekvő vasrudat. „Te haszontalan gaz kópé, ha nem mész, mindjárt agyonütlek. Anyád még az utat is megfizesse V"
Jóska felugrott, egy kenyérszegő kési kapott a kezébe; szemei ugy villogtak,mint egy vadmacskáé. A boszorkány ijedve hátrált vissza.
— .Ne légy oly ostoba ficzkó, adok négy reált, ha elmész."
„Tedd le hit a vasrúdat és a 4 reált az asztalra."
Az Öreg asszony engedelmeskedett, gyermeke pedig eldugta a 4 reált s készült indulni. .Ide vigyázz/ monda Panna, .elmész Caoó Mihályhoz, azt mondod neki, hogy itt ktüdőm

az üvegcsét, az aranyórát láncsoatól 2 ancziiért
eladtam.Azon esetre,ha ai idő rósz találna lenni,
fogjon ott hálásra." ,
Jóska eldugta az üveget s útnak indult. Majdnem koromsetétség volt s iszonyúan dúlt a vihar. Jóska a setét réteu át az erdÓcske mellett sietve tartott a városba vezető uinak. Gyorsan keresztül surrant a majdnem kiholt utczákon. Egyszerre egy alakot lát maga előtt a kövezeten feküdni. Anélkül, hogy megijedne, lehajola hozzá, egy élettelen gyermeket látott, melynek ruházata a legnagyobb nyomorról tanúskodott. Szánakozás nélkül tekintett a boszorkány fia ezen halvány arcz nemes vonásaira, aztán mintha valami eszébe jutna, kikutatta a szegénynek zsebeit B midiin nem talált bennok semmit, e szót mormogta magábac : .koldua ficzkó', azután pedig gondtalanul tovább távozott. Mintegy 5<J lépésnyire egy nyomorult egyemeletes hasat talált, melynek zárt ablaktábláin keresztül semmi világ se hatott ki.
Jóska megkerülte a házat, egy kis keskeny, alacsony ajtóhoz tépett, mely fölött egy koszom függött s egy pléhcsimer ezen szavakkal: a .Zöld Korsóhoz.* fiUétaa ajtóra illesztve, néhány pexczig haligatódzott. A ház belsejéből nagy haagzsíbaj hallatszott. Jóska kopogtatott a* ajtón. Benn azonnal csend lön s egy hang se válaszolt. Most két kimért ütést intéseit az ajtóra s néhány perez múlva hasonló időközben ismét hármat. Most lón még csak néhány nehéz lépés hallható s az ajtó melletti ablak megnyílt, de a tábla zárva maradt ■ a hasadékon át egy baog kérdé;
.Ki az?"
„Jóska, Panna fia.*
.Tiszta a lég'?*

.Égessen* — válaszolt Jóska.
.Jó, ugy hát gyere be" — suttogá a hang.
,As ördögbe!" kialtá a kb Jóska, .ha azt akarjátok, hogy betcenjek, ugy nyissátok fel az ajtót"
.Már nyitom" — monda egy hang.
Csakugyan belülről nehéz vaarndat vettek le az ajtóról, mely <-sörömpölve zuhant le a kövezetre. As ajtó csikorogva fordult meg sarkán. Jóskasietve lépte át a küszöböt, mint olyan, ki tökéletesen át van fázva. Az ajtó utána ismét bezáratott.
Épen ekkor veté fel szemeit as elájult gyermek. Végerőködéasel felemelkedett s azon ház felé tartott, hová Jóskát "belépni látta. A has küszöbén összerogyott, ereje elhagyta ; jóllehet, előbb már iparkodott kis öklével a zárt ajtón kopogtatni, de a gyenge ütés elhangzott, a> erőtlen kés lehanyatlott s ott feküdt eszmélet nélkül a .Zöld Korsóhoz" czimielt vendéglő lépcsőjén.
A szoba, melybe Jóska belépett s mely a hasnak felét elfoglalá, meglehetős nagy, fehérre messelt szoba volt. A falon két, vagy három ▼askapocscsal megerősített deszka volt, melyen olcsó kótálak és tányérak s meglehetős számú boros és pálinkás palacskok álltak. Magas tűzhelyen nagy tűs égett, mit faáru fa, ««ékd*ra-bok s régi hordódongákkal éresstgettek. A ttt* felett egy vasfazék lóggott, melynek tartalma forrásban volt. Mindkét ablak tábla gondosan el volt zárva, nagyobb biztonságul, ké'aégkivül asért, hogy kívülről semmi világ se legyen éss-reTehető, az ablakok még ó szőnyegekkel is be Toltak aggatva, melyek fttggony helyett faolgál-1 tak. A saoba leTegoje dohányfüst és. pálinka-

bigott embernek tartandan&k, kimondjuk, — hogy igaza vao Pedernek, ha ily értelemben gondolja: .hogy az erkölcs lehetetlen valUs nélkül.' Természetes, nem gondoljak, hogy folyton összeköttetésben álljon vele, hanem, hogy alapját képezze.
De hogy jár el a modem nevelés ?
Azon ürügy alatt, hogy az ember rendeltetése erkölcsössé lenni, a vallástanitast tökéletesen mellőzve, csak a morál fogalmait fejtegetik előttük, erre nagyon helyesen mondja Bosenkranz: Emberek, melyeket korán az erkölcs csevegésinek mártottak, sérthetlenek lesznek; mint Achiles. de az emberi erő is megfojtatott bennök. Rosen-kranz koránja alatt bizonyosan azt gondolja, hogy ha az ember még a kellő tudományos képzettséggel nem bir.
De mit mondjunk ahhoz, hogy egy gyermekkel ethikáról szólnak, ez esetben még azt sem várhatjuk, hogy sérthetlen legyen. Sem nép, sem egyéni vallással nem bir, erkölcsös sem lehet, csak az államtörvény parancsoló szavának engedelmeskedik, s mert ezek gyakran egyéni akaratát ellenzik, azon folytonos törekvés gerjed benne; hogy törvényeket kijátszhassa.
Hogy ez igy van, ezt a törvényszékek elótt tárgyalt büntettek bizonyítják.
Ez ismét a modem nevelés dicsó gyümölcse, mely az alliberálismos eredménye, mely ártalmassá s az államra nézve károssá válik.
LÖB IGNÁCZ.
Ifelhhás a t ez. gazdák és iparosokhoz.
Az 1878-dikí párisi világkiállítás ügyó-beni soproni vidéki bizottság f. évi spril hó 17 éo megalakulván, e* a DRgym. m. kir. föld-mivelési,«par- és kereskedelmi ministeríumnak f. évi május 2-án 116/p. B. k. s». a. kelt rendeletével helbenhagyólag tudomásul vétetett.
A bizottság működését azzal véli meg-kezdendŐnek, hogy a területebeli mindaxon gazdákat és iparosok*'., kik mag-jk»t képesek-- nek érzik, ssakukban valami kiválót, példáoy-szerüt és dicséreteset előállítani, vagy ilyet már előállítottak, ezen kiállításra figyelmei* tease és őket ax abbani részvétre felhívja.
.Azonban kellene, hogy ax illetők elhatá-rozásnknl siessenek és a munkát, ha még oem. történt volna, azonnal megkezdjék, mivel a kiállításra szánt tárgyak legfóllebb f. é. június hó 15 igeien vidéki kiállítási bizottságnál bejelentendő1 k.
A kiállítási bizottság a kiállításra jóvÓ tárgyakat megtekinteni és azoknak eiíogadása iránt gondosan és részrehajlatlanul határozni fog.
A kiállításra küldött, valamint az el nem adott és visszaérkező tárgyak minden vámfizetés alul feloldvák. A kormány igyekvő lest

a kiállítási tárgyak szállítása tekintetében a bel- és külföldi vasutaknál díjmérséklést ki-eazközfiloi.
A hazai kiállítók érdekében, a kiállítás időtartamára Parisban különös közegek fognak felállitUtni.
A kiállítás megnyitása 1873- mijus 1-ére van kitűzve. Helypéns a kiállítók által nem fizetendő.
Minthogy a kiálliUsi tárgyak e vidéki kiállítási bizottsághoz küldendők, ez a* elmál-hisást azon tárgyaknál, melyeknél azt a kiállító a továbbküldés alkalmával nem teheti, a legnagyobb figyelemmel eszközölteti és a ki állítási tárgyaknak a központi kiállítási bitolt sághoz való elszáiUtasáról gondoskodni fog.
Ezt elŐrebocsájtva, as atulirt vidéki kiállítási bizottság a teruletebeli gazdákat és ipa-rosokat az ujabban megnyílt versenyben t-r menyeikkel való minél számosabb részvétre felhívja, mí különösen a bortermelők részérúl kívánatos, miután becsület béli kötelességnek tekintendő, hogy ex alkalommal Magyarország foldmivelése és ipara méltón képviseltessék, terményeinek becse a nagy világpiacion általános tudomásra jusson, a hazai termelésnek jó híre a legtávolabb külföldre elterjedjen é» hogy ekként az annyira kívánatra kiviteli kereskedésnek minél tágabb tér szereztessen.
Ezen Cfélnak elérésére a bizottság as egyes csoportosatok szerinti gyűjteményes kiállításokat tartja legalkalmasabb eszközökü), miért U különleg igyekvő leend, ilyes gyűjteményes kiállításokat létre hozói.
A kiállítási bizottság egyáltalán nem ismeri félre az általán felette kedvezőtlen viszonyoknak befolyását, sőt ellenben azokat igen is jól méltányolni tudja, de reményét he lyesi a lakosság hazafiasságába éa áldozatkész-segébe ott, hol arról van szó: hogy az önálló Magyarország feladata, egyrészt becsületbeli kötelességet teljesíteni, másrészt p 8 d*i g létének teljea jogosultságát beigazolni.
Ezen reményben a bizo.tság azon meggyőződést neveli, hogy Magyarország az 1878-diki párisi világkiállításon méltón képviselve Ueod.
Sopron, 1877. május 5 én
A kiállítási vidéki bizottság.
Helyi hírek.
— Koszorús kÖUmik, Kisfaludy Sándor uj szobrának leleplezése B*Uton-Füreden a várt ünnepélyességgel nem történt me», Zalamegye bizottsági gyűlése azt határozta, hogy mivel az első szobor ünnepélyesen lepi ette tett le, de meg a mai nyomasztó viszonyok sem alkalmasak ily Ünnepélyesség rendezésére, már t. i. a törvényhatóság részérő!, megbízta a fürdő-igazgatóságot, hogy a szobor felállítását eszközölje. Megtörtént. A szobor valóban meglepően szép, lélekemelő és büszkeségünk méltó tárgya. A régi szobor s talapzata ott hever még a téren, melyet mielőbb eltakarítanak. A régi szobor össsetüretik s mint nyers anyag eladatni fog. Ext helyesnek tartjuk mi is, ami nem jó, nem helyes és nem tökéletes — pusztuljon. Az új, diszes szobor művészi kivitelű rácsozatul fog körül vétetni, ezt is igen helyeseljük, mert a

gyönyörU talapzat nem fog aa értelem tiányá-ba<i szenvedők által öszzekarexoltatni, lévén számosaknak még népünkben az a ferde vágya, hogy nevének egyes betűit bevésni igyekszik. Igaz, hogy csendes estéken most már nem lehet az slapzat párkányára Ülve gyönyörködni stáj szépségében s az üde levegőt sziva andalogoi a Balaton idylli súgásában a fenntirl ok miatt, rendén van; hisz a virágok illatárjában, midőn a rezgő falevél fürdik, a bokrok árnyában sétálhat az egészséges légáramlatért epedő szivü s leülhet a gond terhe alatt nyögő és elrejtőzhe-tik a magány édes csendjéért aóvárgó; mindenki megtalálja ott helyét, a szivet lelket vidító nyugalmat. Balaton-Füred ftrazelleme, a gondos, fáradhatatlan igazgató Écsy László ur ő nagysága kifogástalan tisztaságot s rendet idézett elő, minőt Európa bármely fürdőjében sem találhatunk. Május 20-án delelőtt a fürdőhely művelt lelkű s nemes szivü lelkésze Jal-sovics Aladár plébános ur ,Veni sanctae" szent misét mondva, a fürdüintétet hivatalos személyzetével s a fürdő biztossal a forráskuthoz menve, szokásosan ittak belőle, azután a fürdő helyisé geket megszemlélve, zeneszó mellett a gyógyintézet megnyitottnak jelentetett ki. Az idén két zene ÍB lesz. Tapasztalta tv án ugyanis, hogy míg a színházban vannak elfoglalva a zenészek, addig a Balaton partján sétálók hiányt szenvednek, íme erről is gondoskodott a figyelmes igazgntó ur.
— A gőzfürdői intézetben létesített
hidegfür dó és uszoda május 26-án, szombaton
megojitttatik. Bővebben a jövő Bxámbao.
— Megtekintettük a veszprémi kiállí
tást pünkösd másnapján s az valóban meglepő
volt mind ízléses berendezés-, mind a kiállított
tárgyak sokasága s mű becsére nézve. A látoga
tók oly tömegesen jelentek meg, hogy a helyi
ségekben a szó szoros értelmében mozdulni alig
lehetett. Különösen feltűnt a balaton füredi
„szeretetház* növendékeinek kiállított szxmoa
tárgya, melyről, valamint az egész kiállításról
Hencz Antal t. munkatársunk szakértői ezikket
ír lapunkban.
— Konstantinápoly, m^jus 13. A
Magyarországon járt török küldöttség tegnap
érkezett meg a Lloydgőzössel. Velők egy ha
jón jöttek az osztrák-magyar nagykövet Zichy
Ferencs gróf és a német nagykövet H«uss her-
czeg. A küldöttséget óriási néptömeg várta;
hajókkal mentek eléjök. Leirhatlan lelkesedés
sel, Ölelés éa könyek közt fogadták. Egetresí-
ketőleg hangzott szakadatlanul a csök jasa
madsarlar és éljen a testvéri szövetség. A ma
gyar kardhozó küldöttség fogadtatásán kívül
a mostanihoz hasonló imposans tüntetést nem
látott Törökország fővárosa. A küldöttség tag
jai jó egészségben érkeztek. Magyarországi
élményeikről elragadtatással beszélnek. A ma
gyarok iránti barátságot ez szenvedélylyé fo
kozza. A küldöttség üdvözletét küldi .vendég
látó" magyar testvéreinek.
— A „KiM/altuly" gőzös Balaton Fü
red és Siófok között, május hó végéig naponta
csak egyszer, délelStt közlekedik ; június 1-től
kezdve azonban naponta kétszer, délelőtt és
délután.
— Dr. Arenstein- Jőxttef Stuppach-
ról, ki már több ízben gondoskodott a sümeghi
reáltanoda könyvtáráról, most ujabban az
akadémia két évi kiadványát volt szíves az

intézetnek megküldeni. E nemes tett önm^ dicsén.
— Követésre méltó. A .Z. K* .-;-
számában közzétett „Egyleti működés* c*imu rövid ismertetés s végül óhaj kifejezésre, vidékünk egyik agybuzgó nevelést pártoló egyénisége t. Besseoyey Ernő mihályfai földbirtokos ur szíves volt Sümeghjáráa tanitóköréot* pártoló tagjai sorába lépni. Midőn három évre 3 frt tagdijt lefizetett, egyszersmind megígért-, h<igy a j. köri könyvtár részére könyveket küi-dend; fogadja érte mély köszönetünket! HaiW nemes gondolkodás több hazafi keblében éb redve tetté less, ugy erő* reményem, hogy vi dékünk néptanítóinak a csekély tagdíj mellett husnos s az önművelődésre sunyira szükséget könyvekkel szolgálhatunk. Járáskürünk működéséről időközönként készséggel fogjuk -.. páitoló ta?jainkatiudósita&Í. ísümegh, májas 20. 1877 Brucker Alajos, a járási kör aleloöze.
— SiXmeghról írják nekünk: Epide-
micus tültű daganat uralkodott már néháor
héltel ezelőtt vidékünkön, mely jónak vélt
hozzánk iá belátogatni, különösen a tanulókat
tiszteli meg, neaT^acéljes, de fájdalom és kel -
1 emetlenséggel egy bekapcso] t duzzadtságáva]
f. hó 15-én több gyermeken észlelhető leven,
Kischer Ignácz járást orvos véleménye után U-
kolaszéki elnök a kezdő fiosztályban az előadás
beszüntette, mely azonban már 19 én ismét
megkezdődhetett. Nem kívánunk bajtseokioek,
de ha már nem kerülhette e! városunkat, szi
vesebben utasítottuk volna azon szuiúk gyer
mekeihez, kik gondos szülői parancs folytán,
elöljárói intés daczára, még mindig iskola he
lyett libákat Őriznek !!!
— 9Csok jasa!1 ,A török küldöttség
magyarországi látogatásának emlékköoy ve.*
Számos képpel díszítve. Irta Erődi Bein, követ
kezű tartalommal fog megjelenni: Bevezetés. I.
A Korvinák: II. Abdul Hamid szultán aján
déka. Tahir bej, a Korvinák át hozó ja. — A
Korvina-kódexek. III. A török küldöttség:
Előkészületek a fogadtatásra. — Vendégeiük
magyar földön. — Megérkezésük és bevonu
lásuk Budapestre. — A küldöttség tagjai: Seikh
Szulejroan Efendi; Hodsa Mehemmed Efendi;
Huszni Bej; Mehemmed Mukhlisz Efendi;
Ahmed Fazil Efendi; Te?fik Efendi az ifjabb
tagok. Török vendegeink Budapesten. Első nap
(vasárnap, april 29 én): Ebéd a Hungáriában.

— As athletáknál az Orczy kertben. — Máso
dik nap (hétfő, april 30-án:) Küldöttségek tisz
telgése. — Az Erzsébettérj kioszkban. — A
Boraos, Doctor és Varságh fényképészetében.
— Az ifjúság diszebédje. — A n^pszinháíban.
Harmadik nap (kedd, május 1-én j: A nemzeti
múzeumban. — Az országházban. — A mű
egyetemen. — A tudomány-egy etemen. — Az
egyetemi könyvtárban. — A vegytani intézet
ben. — A polgári bizottság diszebédje. — A
nemzeti színházban. — Negyedik nap. (szerda.
május 2-án): Különféle látogatások és tisztel
gések. — A hajógyárban. — A Margitszigeten.
— A Császárfürdűben. — A Üül-Baba 8irka
polnájánál. — A nemzeti tornacsarnokban. —
Az írók és művészek társaságában. — Ötödik
nap (csütörtök, május 3 án 0 Látogatások, és
tisztelgések. — Az akadémiában. — A királyi
palotában. A gépgyárban. — A szultán koszo
rúja. — Az állatkertben és a nőképz^-egylet
tavaszt mulatságán. — A nemzeti kaszinóban.gőzzel volt telve. Egy 40 éves egyén ül*, egy DÓ" mellett at iróassul mögött — Caoó Mihály és neje Benita volt, a „Zöld Korsó" vendéglőse és vendéglősnéje. — Az asszonynak életkora talány volt, melyet semmi arczisme tudott köny-nyen meg nem fejthetett volpa. Lehetett 30, de 50 éves is, ragyái arczábó) két vörös gyűrűvel körnvezett ármányos kutató szem világi olt ki; k ül A ben ugy látszott, mindketten igen Ö>z-szeillettek, laindkettőjök ajkán pelyhedezőszakáll volt, régi, kopott csizmát viseltek lábaikon, arezuk a pálinkái vastól duzzadt volt, most is egy üvegből ittak és szivaroztak.
Négy igen gyanús kínézéaü ficzkó egy, az ablak közelében álló négy szögű asztal wc\-lett telt poharakkal űzte az időt; egyik közü-lök vad, szabálytalan arczczal, kit a többiek Vanegának hivUk, épen most eresztette be Jóskát, bizalmatlanul s kíváncsian nézte a gyermeket, nyilván most látta először. A korcsma-ros észrevette a fürkésző tekintetet, vad s hangos nevetésben tört ki.
„Ficzkó! ugy látom, te félsz a kicsinytől, ob, légy nyugodt, 6 jó barátunk, Panna fia egy oly ficzkó, ki, ha 5 évvel idősebb lest, a zöld rokkosoknak meggyül velük a bajok. No hát édea Jóskám, mi hot téged ide ily későn?
„Itt küld anyám egy üvegcsét, azt izeni, hogy »z arany órát lánczczal együtt eladta 2 unciáért, ha van valami uj csikk, csak küldjék boszá, engem pedig, ha ai idő rósz lesz, fogjanak itt hálásra."
„Bravó! — kiáhtá Canó Mihilj, — „ezt már szeretem." Átvette u üveget s érdemes oldalbordája felé fordulva, így szólt gúnyos hangon : .ezen üvegcsét itt teszem a szekrénybe, azonban anyjuk óvakodjál hozaá nyúlni, mart as a liquaur elrontja a fogat."
Benita asszony kunyorítvs igy válaszolt:

.köszönöm a jó tanácsot, ugy látom, üzletünket nagyobb mérvben kezdjük meg." A korcsma-ros pedig a borozók felé fordulva, igy szólt: „Nincs Bemmi holmitok, he? Ez ifjú mamája mindent gyorsan és bitton megvesz, arról jótállók.'
Hirtelen zsebeikbe nyuluk, egyik órát, s másik gyürüt, selyem zsebkendőt, hasonló holmit vett elő. A korcsmámé vizsgálgatta a tárgyakat s igy szólt Vanegához:
„És te semmit — épen semmit se szerestei?*
.Canó após, ily csekélységekkel én többé nem bajmolódom egy bét óta én valami magasabb — nagyobbra gondolok —én nem akarok egy évben 365-ször a rendőrség el ott remegni. jobb egyszer aztán egész életre ellátva lenni.*
C*nó bámulva nézett a beszélőre, a vendéglőssé csudái kot va tette le az ajkához emelt poharat az asztalra. A 3 ficzkó feszült figyelemmel várta Vanega közelebbi felvilágosítását.
„Amint gondolhatjátok" foly tata Vanega, „biz ez egy kissé veszélyes dolog."
„Ugyan hát miben áll?' kérdek mindnyájan.
— .Először is azt kell felemlítenem, hogy a Monterey pénzverde pénztárában egy millió p*sos van letéve e hogy a pénzszekrény egy földszinti szobában van, mellette lakik az igazgató egyetlen szolgával, ki igen veszélyes beteg. Tegyük fel — meghal — egy jó barátunk kapná meg as állást — hej — barátim, mit szóltok ebes V S e jó barát egy este meghívna bennünket vacsorára, mi azonban csak reggel -felé távoznánk el?- Vanega félbeszakító beszédét, látni akarta, miiy benyomást tesz a kezdet hallgatóira. A benyomás kielégítő voit. Benita asszony kíváncsian figyeh meredt szemekkel és tátott ■zajjal. Canó apót öklével az asztalra

ütve, igy kiáltott fel: .ez a legszebb eszme, mit az életben valaha hallottam !a A ficzkók Vanega kezét szorongatták. A menekvésrőt Panna gondoskodnod — a kicsiny meg úgyis biztos. „Oh, én tudok hallgatni !u kiáltá lelkesedve Jóska ,8 ha egy kis pénzt adnátok, én is veletek mennék." „Helyes!* kiáltá Vanega „hisz te született ficzkó vagy." A korcsmám odavitte poharát ■ így szólt: „Ön csakugyan derék ficzkó Vanega" s megtölté az üvegeket. Jóska ez életmódot ugy értette, mint bármely öreg, poharát a házaspáréval összeütve: .az önök egészségére Sennores" s egy hajtással kiürité az üveget. „Most, miután szövetségre léptünk, beszéljük meg a dolgot" kezdé Vanega. „Azt megtehetjük", vjsxonzá a vendéglős, szivarokat osztva szét, Jóska se maradt ki s rágyujuitt a szivarra. A terv a legkisebb részletig meglűn hány rávetve, ezután felállt Vanega, kezet szorított mindannyival s eltávozott Canó tói az ajtóig kisérve. Áronban néhány perezre már visszatértek, egy holtnak tetsző egyént csipelve be. A korcsnaárOBoé elk'áltá magát, a tolvajok fel-ugráltak, csak Jóska maradt ülve s nyugodtan tovább füstölt.
.Mi történt, ki ez az egyén?" hangzott össze-vissza, midőn az első ijedésnek vége volt.
.Tudom éa?' válaszolá a korcsmán*; ,azajtóban feküdt elterül ve.még csak gyermek."
.Mért nem hagytad őt ott te együgyü!" kiáltá u korcsmarosné. ,Mi közünk hozzá ?"
„Nagyon is sok közünk van hozzá; ha a rendór itt lelné, mindjárt kérdezősködnék, azuk ismeretsége után pedig nem vágyom — a ki áll jót arról, nem kém-e ?
.Én/ monda nyugodtan Jóska;,én 3 órával előbb láttam az utczán feküdni, zsebjeit kikutattam s minthogy semmi sem volt nála, ott hagytam a ficzkót feküdni."

Maga Vanega éa Canó is caudálkozva tekintettek ezen oly ifjú ■ már oly szédtelen be szelőre. Ai ájultat aztán feltették az asztalra.
.Arcza egy kéméhei igen tisztes, egy iszákoséhoz pedig nagyon halvány.* jegyzé meg Vanega, kezét a gyermek mellére téré. .Szive még ver, e« jó j«-l," toldá meg. A gyermek egy mozdulatot tőn, végre laasaD felemelte fejét s kissé feloyitá szemeit. Aztán majdnem érthetetlen hangon e megtört szavakat rebegé: .éhezem — meghalok éhen!"
Benila felugrott s egy üveg pálinkát vitt oda. .Adjatok neki inni, mert még itt meghal. Ob, csak hagytátok rolna a ficzkót ott, a hol feküdt.-
Vanega egy kanál italt beöntött a fo^ai között, (Janó pedig ráparaocsoit nejére, hogy »« 6 számára készített kávét hozza oda; ezen r>»» tej és cikória keverék ugy Ízlett a gyermeknek, mintha életeszencziát innék. Szive mindjárt hangosabban vert, tagjai viasza nyerték hajié konyBágukat s gyenge pir futotta el hsWáaj ajkait. Miutáo a .aésse egész tartalmát kütta. figyelmeién maga körül tekintett s nézegette megmentójét. A hála szavai rebegtek ajkain, midőn azonban e ravasz arezokat, különösen Vanega sátáni ábrázatját meglátta, viauafojú keblébe asokat s egyszerűen annyit monda : .kostónöm.*
— Hogy hivnak ? — kerdé Vanega.
— Mord Károlynak, szüleim meghaltak.
— Ugy hát igen szegény vagy ?
— Önök nélkül meghaltam volna én«»-
— Hit? annyira jutottál ?
— Igen; se alkalmasai, se uolgálatban
nem vagyok.
Ezen utolsó sió villanyként baiott Vau' , gára, egy jó darabig beszélgetett Canóval és I nejével. A tóbbi hárum zaiváoy már induló tél-

— Tánczn alatság a Hungáriában. — Hatodik
nap (péntek, május 4 én): A serge utcsai főreái-
anodiban. — A rózsa ntcxai kisdedóvó-képez-deiteD. — A vakok intézetében. — A sugárúti tanitóoő-képezdében. — AI orasággy Ülési képviselők disrebédje. — Ai 1848/y ikfhonvédek.
— A népszínházban. — A fáklyáamenet. —
Bucsulakoma. — Emlékek. — Hetedik nap
(szombat, május 5 én): A bucsu éa elválás. — A
tonik küldótmé^ haza utatása: A küldöttség
országos fogadtatása. — Befejezés. A könyv a
következő kepékkel lesz díszítve: Magyar- és
torükorttág czimere. — AbduUHamid szultán
ed névjegye (thurája.) — Abdul-Kerim diai
kardja B annak átadása a mitgyar ifjak által.
— Tahir b«j. a Korvinák áthozója. — Képek
a Korvinákról. — A Magyarországon járt torok
küldöttség 15 tagjának arczképei, török é« ma*
gyár névaláírásokkal. — Gül-B&ba airkápol-
nája; a török küldöttség imája a sírná), s a le
folyt ünnepélyességekre vonatkozó máa egyéb
képek. Az emlékkönyv -4-rét albam alakbaD a
t'ranklÍD-Társulat nyomdájában nyomatik BÚ>~
rök és magyar színekben a két nemzet jelvé-
uyeit föltüntető díszes borítékkal lesz ellátva;
ii»szesen Ö ivre terjed a még * folyó május hú
folytán meg fog jelenni a ac előfizetőknek bér-
ntt-nti->6D szétküldetik. Egy példány előfizetni
ára 1 írt. diszkóiésben 2 frt. Az előfizetési pén
zek a Franklin-Társulathoz Budapestre í^gye-
tem-uteta 4. sz.) küldendők.
— Zalamegye. Búza és korai rozs ve
tések júk, kéei'i roztt rósz, több heiyutt ki is
szántották; a tavasziak Kelnek. A fagyok és
cjázaki azetek káros hatásúak voluk a veté
sekre, az őszi búzának sását megcsípték, a lu-
czerna első kaszálásának és a korai gyümölcs
nek ártottak. Somogymegy .e A fagy nem tett
kárt; a repeze virágzik; a rozs félig kihányd*
lejét; az időjárás eaús, annyira, hogy a földnek
túlságos nedvessége miatt szántani sem lehet;
répa és tengeri még nincsenek elültetve. Az
Óazi és tavaszi vetések kítünök ; ló béresek és
rétek jók ; a fagy csak a korai sz"»lűfajoknak
ártott.
— Bolháson herczeg Odeschalchi Ar-
* tbur igazi magyar vendégszerető házánál czél-
iuvéazet tartatott május 20-án, számosan vettek cészt, köztük volt genialis költőnk s fárad-hullán történet búvárunk Thaly Kálmán is.
— Jegyzék azon bünperekről, melyek
a zala cserszegi kir. törvényszéknek íolyó má
jus hő 2-ik felében Urtandó nyilvános ülésein
elüadatnak. u. ra: Májas 25-én. 1945/B. 876.
L. t. Nagy Lajos tolvajlás miatt vádlott elleni
üjryben végtárgyalás. 2035/B. 876. Sz. 1. Pers
Pál biróilag lefoglalt tárgyak elsikkasztása miatt
vádUt elleni ügyben végtárgyalás. 64O/B.H77.
Sz. 1. Nyoma Márton, Zsoldos Péter és Horváth
(porzó) István nyilvános erőszakoskodás miatt
vádlottak ellem ügyben végtárgyalás. 853/B.
877. Sz. 1. Pálfi Ferenc* tolvajlás miatt vádlott
elleni ügyben végtárgy aláct. 862/B. H77. Sz. I.
Toili Pálné Ádámovica Katalin súlyos teetisér-
íéi miatt vádlott elleni ügyben végtárgyalás.
978/B. 877. Sz. 1. Srágli János súlyos testisér
tés miatt vádlott elleni ügyben végtárgyalás.
— HÖHd hirek. Mesxlenben Vasme
gyébeii az izraelita imaházat kiraboltak. —
Simor hereeegprimás június I2*én Komába
utazik. — Romes Floris museumőri állásáról
leköszönt. -— Falkon effeudi török consullá
lett kin ev éltetésének birét megczátolták. —

A honvédség törzskari főnökévé Kápolnay István őrnagy neveztetett ki. — Orosházán ma-dártojásnyi jég esett, s nagy kárt tett — A Maros növekedése komoly aggodalmakat síül.
— Tanszer kiállítás van a köttelken. — Mao
Mahon lépését államcsíny oek tekintik. —
Salgó-Tarj annál uj kőssénbáDyira akadtak.
— A szegedi várban számú* régi pénzt talál
tak. — Balogh A. amíntáraulata Trezováczon
tarl magyar előadásokat. — At erdélyi mú
zeum számára megveendő Petóíi szoborra 1300
fri gyűlt be. — LatinoTÍca- Auersperg Eugénia
grófnő meglőtte magát. — Együd l»tván vá
cit ref. lelkész megőrült. — A budai scinkör
megn> ittatott. — Somogym^gye területén 64
orvos van.
- Háborús hirek (Máj. 19.) Hitán
szerb fejedelem Plojestib* megy a ezárt üdvö
zölai. — Belgrádban a badikessüleiek szaka
datlanul folynak s a Drináhos uj csapatok kül
dettek. — Az oroszoknak Ardahán ellen inté
zett támadása a törökök részéről riaazavereteti.
— Június végével Konstantínápolyba jelen
lékeny angol hadtest érkezik. — A pitesti szia
tinai vonatosazeütközétnél 1200 orosz halt és se
besült meg. — Klapka tábornokot a porta
Ázsiába küldötte az qttaűi török hadak in-
(tpiciálására.— Az egyptomi khedive 6000 em
bert küld a portának,mely legközelebb 15,000 re
fog kiegészíttetni. (Máj. 20.) Suchum-Kalenál
máj. 14 én 3 ezer, 15-én 10 ezer benszülött
csatlakozott a győzelmes törökhöz. — Az oro
szok kis-oláhországban határainkan nyomul
nak délfelé, — Orossországban már a 17 éves
fiukat is beborouák.— Odessánál is orosz katona-
vonatok Összeütköztek, számos haláleset tör
tént. — Konstantinápoly erődítésén nagy buz
galommal dolgoznak. — (Máj. 21.) Turnu-Se-
v.-rinbe 4()0 román sebesOltet hoztak. — Tö
rökország 500 miliő arany forintra kölcsönt kö
tött. — Görögország a harczi párt uralma alá
jutott. — Az oroszok Tsuruk-su környékén
számtalan cserkesz falut felgyújtottak s min
den lakost legyilkoltak. — Viddinnél egy orosz
hajót a török ágyuk elsülyeztettek. — (Máj.
22.) Suchum-Kalába 10 eser török 5 üteg és 50
ezer fegyver érkezett 9 hajóval. — Olteniczá-
nál a vasúti hid leszakadván, tíz teherkocsi, as
oroszoké a folyamba esett. — Suchum-Kalénál
egy század kozák ujabban tönkretétetett. —
PJojestinél a czár részére egy villa 20 ezer ru
belért kibéroitetett egy évre. — Seik-ül-IsJam
proclamálta a szent háborút az orosz ellen. —
(Máj. 23.) A romanía képviselőház kimondotta
a függetlenséget. — Bróiynál naponkint több,
mint ezerwaggonBzáilité.dmi asert Romániába.
— Az oroszok Ardahán bevételét jelenük. —
Hazánkban 300.000 közié katona és 40 ezer
honvéd mozgósításra kéaceo áll.
Vegyes htrek
— A mngyr.r kisbirtokosok hitelügyo
megszilárdulást nyer. A Kormány már megadta
válaszát a kis birtok i hi'elszervezet tárgyában
hozzá tett felterjesztésre. A válasz kedvező,
maga a kormány is bel^p az egyesület alapitói
közé 500,000 forintul, megengedé továbbá:
hogy a központi egyeaüiet és a fiók egyletek
közti Bzámlai üzletág jelzálogi biztositéktól
menten gyakorol Üssék ; hogy ai alapító ta
gok a készpénzben be nem fizetett alapítvá
nyi összegek telekkönyvi be táblázásán ál fél-

bélyeg és illetékmentességet élvezzenek ; hogy az egylet minden kiváltságait valamennyi szövetséges vidéki egyletek is magukéinak valihas sák. Most tehát csak a közönség áldosalkéss-tége van még bátra, s ha az erre épített remények hajótörést nem szenvednek, akkor kétségtelen, hogy létre jő ai áldásos intfeméay, melyre hasinknak, hol a kisbirtokos osztály túlnyomó számban van képviselve, rendkívül égető ssüksége van. Es intézmény less csak képes megsafijKetni ama hanyatlást, mely a kisbirtokos osstály jólétét már-már végenyésset örvényébe sodorta. Ha ez létre jő, buknak a nyerészkedő üaelmek. Alaposak tehát a remények, hogy a közönség ép oly helyesen fogja fel a helyzetet, mint a kormány é» segédkezet nyújt a hasznos én szükséges egyesült létrehozásában azoknak, kik a mozgalom élén ál iának. A létesítő bizottság 11 tagja Gr. Fes-tetich Pál elnöklete »iatt már megkesdé elÖ-muDkálatait, kidolgoss* a asükséges program mot, a nary közönségbe* intésendő felhívást, s megszerkeszti a kormány leiratára adandó válásit. Mindetekről podig a f. hó 27-én tartandó ülésen részletes előterjesztést fog tenni.
— Chinai fiytfwor. Márcziua óta borzasztó
éhség uralkodik Chinában, ezren és ezren múl
nak ki éhhalállal. Az emberek a fák leveleivel
és virágaival táplálkoznak, némelyeknek még
ez a táplálékuk sincsen. Ha ruháikat már elad
ták, gyermekeiket viszik vásárra. Annyi a
meztelen ember, mint a raj és földalatti üre
gekben tartózkodnak. És a halálesetek mindin
kább még sűrűbben fordulnak elŐ. A földet is
hó borítja és igy még a föld alól sem szerezhet
nek némi gyökereket, hogy rémi tó éhségüket
csillapíthatnák. És mindezen nyomorral a kor
mány mitsem törődik, engedi elpusztulni. Leg
utóbb egy oly összeget utalranyóztak ai éhezők
nek, hogy egyre-egyre körülbelül báromnegyed
krajezár — a mi pénzünkön — esik naponkint.
— Mennyibe kerül egy katona? Angolor-
Bzág évenkint 2500 frankot fizet katonájának,
Oroszország 1202 trankot, Francziaorszag 1172,
Belgium 1037, Németország 975, Törökország
922, Olaszország 917, Dánia 800, Spanyolor
szág 774 és utoljára Ausztria-Magyarország
729 frankot ád egy-egy katonának. A tengeré
sseü kiadások fedezésére percsenlekben kife
jezve, legtöbbet Oross- (30) és Angolorsság
(33) legkevesebbet pedig Ausztria-Magyaror
szág (19) és Olaszország (16) fordítanak.
— Egy tGrökbaTát lap Bukarestben. Máj.
elseje óta Bukarestben Pontaaia Ghika hg. szer
kesztése alatt egy „Nonvelist* czimü lap jelen
meg, mely határozottan oroszellenes. E lap első
számában igy szól a maszkák ellen: .Nem ért
jük, hogy lehet *gy romániai nem csak a musz-
kának, de egy általában a azlávoknak jó barátja,
— a szlávoknak, kik minden latin törzsnek ha
lálos ellenségei. Nem értjük, hogy lehet Orosz
ország oly szemtelen, hogy valaha is csak tett
valamit érdekünkben. Talán 1857-ben, mikor
megkaDCSukázott bennünket, vagy mikor Be-
szarábiát rabolta el tőlünk ?" — A csikk végin
'ezeket mondja; „Minden körülmények között semlegesnek kell maradnunk; komolyan fel kell sz6litani Oroszországot, hogy hagyja el határainkat, állítsa fel vérpadját másutt, nincs szükségünk oroszokra!" Ily hangon ázol a fone* messég közönye.
— Magyar UctüUi. A török küldöttség
egyik tagja Szegeden 200 frtot tartalmazó tár-

czáját elveszítette. Egy tzegéoy ember találta azt meg, kí nagyon znegemlegethette volna e török testvériséget 200 írtért, hanem azért ozak elballagott a kapitánysághoz és átadta a tárczát mindenestől, hogy kézbesítsék a jogos tulajdonosnak. Szép vonása a magyar becsületnek, mely bizonyára jó hatással lehetett törökjeinkre.
— A Uuri még mindig járja, Vakja örege
apraja, szegésy, gazdag, mindegy az, ha van
pénz, ha nincs ; ha fagy, ha a nap Büt; ha jön
az adóvégrehi jtó, ha nem, — a lutrira kell
tenni, mert hiszen a szerencse az ajtó előtt áll.
Hogy mint ugrik be a szerencse az ablakon,
ime egy számvetés: A lutrinak 90 száma Tan.
A csoportozás (combinálás) tana szerint tud
juk, hogy a 90 számból 90 uniót, 4005 biniot
(ambo,) 117480 ternot lehet csoportosítani. Azt
meg a íottotörvények szerint tudjuk, hogy
nyerő az unióért a betett pénzt 14 szeresen, as
ambőért 4800 szorosan kapja vissza. Aki tehát
minden csoportozatot meg akarna tenni, s pe
dig pl- egy egy írttal, befizetne 121575 frtot;
— és most az a kérdés: mennyit nyer? Ugyan
e combinál ás tana szerint tudjuk, hogy a ki-
has© tt öt szám 5 uniót, 10 ambot, 10 ternot
foglal magában. A nyeremény lenne ŐX14
irt. -+- 10 X 240 frt, X 10 X 4800 frt. összesen
50470 frt A betétei tehát fölözi a nyereményt
71015 írttal. /
Papirszeletek.
— Ha még iokí tast a itáriwág, minden
barun oda leas — monda egy ur jobbágraéjának.
— C*ik nagyságodat tartsa meg as Icten. —
mosd ss.
Egv T4Üteaa«k levágták a fejét. Ax amputáló ntán a fő UrmiazetMflo néhioy pillanatig mozgott.
— Mórt phintixéroz — jegyié meg falaki a kör fllállók kö.fll.
— Hogyan «ab adui jak meg ettSl ax X-tSl
— panaszkodik. K. F-nek — mindennap itt Tan.
— Adj neki néhány forintot kolcioa — fe
lel T.
Egj Mogoritól kérdették, mért Tette el «*a-kicsnüjét. .K*i okból', felele es. .EI6uür nem kell BaakácaoSt tartanom, mátodwor nem kell cse-
lédadót nsstnua *
— Oronorsságban a farkasok piustitanak.
A négylábúik otthona, a kétlábuk pedig Török-
PKiágbaa,
— Melyek tymphtontai a oegyednapos hi-
deglelenek ? — kérdezi i as ortu.tól.
— Ax, hogy minden harmadnap jelen meg —
mond az orroi.
Értéét és viltéftJyui május 22.
:>•/, metaliques 58.35 ; 5*/« nemi. kölcaöo 64.25; 1860-kiálladalmikolcaön 107.75; bank-réssv. 769 — ; hitelintézeti részvények 135.— ; LondoH 128.75; magyar földtehermeniési kötvény 72.50; temesvári fSldtehermentési kőt-' Tény 70.50 ; soproni föld tehermentes: kötvény 69 25 ; horrátslaTon földtehermentesi kötvény* —.—; ezüst 113.—; cs. kir. arany 6.11 ; Napolsoad'or 10.32 V, ; arany jár. 70.40 ; márka 63.30.
Felelőé sxerkeutó : Bátsri UjtS.ben volt, Csalt Jóska állt a korcsmárosné mellen minden szóra figyelve, Kz kenyeret, B Jtot, <-s valami sonka félét tett fel, punchot készített, a korcsmáros pedig nyughelyét készített Jóska r-s Károly számára. Vanega minden áron iparkodott a gyermeket felvidító i a részére hódítani. >> került is nt*kí tökéletesen, hisz a szegénT í,'.1. érmek egyedül s elhagyatva állt Isten szabad f<;e alatt — azok, kik környezték, jól tevői va-lauak.
A szoba egyik zugában szalma lőn lete-ritve_. Károly és Jóska lenyugodtak — ahamar vl is szunnyadtak az elvetemült ártatlanság m-íllett.
Vaaega még egy darabig beszélgetett a korcsmárossal, aztán elment, az alvó Károly rongyait magával vivén.
A nap már jó magasan állott az égboltozaton s pompásan ragyogott, midőn Vanega a l'-'iközelebbi reggelen egy batyuval beállított a r£iild Korsóba." Mindent kirakott, tiszta fehér neműt teritett az asztalra, tij nadrág, mellény. kabát B egy pár csinos czipőt. Ekkor f.l^bresz-t'üte Károlyt, szemei künybe láoadtak, midiiD hal iá, hogy az mind az övé. A korcsmáros is biztatá, hogy majd helyet keres neki • már gondoskodott is róla, hogy esután jó menjen dolga.
Midőn Karoly megmosdott, a tiszta fehérneműt ■ uj ruhát felölte, alig lehetett ráismerni. Tisztes, gyermskies arcza mindenkit azonnal megnyert. V) barátai nem győzték Őt eléggé csudáim", Jóska azonban gúnyosan nevetett. Kies belátásával, mely egy idősebb gazembernek is becsületére vált volna, átlátta ő a helyzetet a azonnal tisztában volt, hogy esen egyének nagylelkűsége és könyörulete valami ön-hassonlesŐ csélra van irányozva. Anélkül, hogy

y köszöntötte volna, Vanega társai lopott tárgyait zsebre dugta s rövidesen bucsut vett a „Zöld Korsó" lakóitól.
II. Fejezet.
Pannának reggeli 6 órakor már vendé gei voltak, kik művészetét igénybe vették. Alig távoztak el, megér kezeit Jóska, meghozván as eladásra szánt lopott tárgyakat. Mig a drágaságokat kirakta, elbescélte Moró Károlylyal való kalandját Vaoegáaak, a pénzhivatalra vonatkozó tervét s végre mily asépen felöltöztet* ték a koldus gyermeket. Panna caak egy nevet hallott az egész történetből — Moró Káról vét. Rögtön igy Bzólt: itt van két reál, szaladj vissza a „Zöld Korsó^-hos, ha a vendéglős még honn van, jöjjön el azonnal, ba Vanega ott van, ő is eljöhet, fáradságát fényesen megj utal másom. Jóska fogta a pénzt s elsietett.
Panna kimerülve hanyatlott vissza székére, szemei azonban ugy égtek, mint egy hyenáé. .Tehát az Ő gyermeke! — kiáltá — azon nő gyermeke, kit nálam többre becsült, ha Moró Károlyt férjü- bírtam volna, most tisztes, tekintélyes nő volnék — szerettem volna őt — s most — most Monterey boszorkány vagyok! Ki képes felfogni egy nő fájd ki mát, ha magát kedvesétől elhagyatva s kigunyolva látja ! Egy értelemre érzek még magamban erőt — ez a boeaü 1 A bossú kötött le engem ide, az adott erőt létem egész nyomora «gyalázatom öntudata elviselésére — boazút akarak állni — ha az apán s anyán nem sikerült, érje bossúm háromszorosan a gyermeket.
Sötét méláxáanak engedte át magát. Ekkor újra vadul felugrott, borsaim as hangon igy kiáltott fel: Igen, bosxút _ bossút akarok állni \ — én Monterey boszorkány lettem — gyermeke legyen tolvaj és gyilkos. — Haj! aaoű

nap, midőn majd őtsTesstő helyre fogják vinni — hisz ő ia Moró Károly, — akkor fog ütni a boazu órája, szemei szikráztak, újra komor mé lázasba merült, melyből ót csak s közelgő férfi léptek zaja ébreszté fel. Jóska lépett be Canó és Vanegátoi kísérve.
A tanácskozás több óráig tartott. Vanega 80 B a vendéglős 20 piaiztert kapott kézazorí-táaaal távoztak el a boszorkánytól. Alig, hogy a nő magára maradt, magához hívta Jóskát s igy szólt hozzá: jól vigyázz arra, amit mondok. En egy idő óta nem vagyok megelégedve veled, ugy bánsz velem, mint szolgáló és nem anyával. Most itt az idő, midőn akarom, hogy parancsaim teljesítve legyenek. Van egy egyén — ■ ez sma Canó Mihály által talált Moró Károly, ezen férget határtalan gyűlölöm. Te fiam vagy, aranyom s gyűlöletem örököse. S megfogva Jóska kezét, oda vezette egy ládához, kihozott egy kis fiókot s azt felnyitotta — tele volt aranyokkal.
Jóska nem győzte eléggé nézni. Hála-kodva nyakába borult ■ megígérte, hogy minden intésére figyelni fog — anya és fia kíbé-k Ültek.
Napközben könyelmfi ki telezők jöttek mentek, kik jó pénzért segítséget és tanácsot kerestek Pannánál. S midőn már az éj setét árnyával a vidéket elfedé, még akkor is egy kocsi robogott (efelé a meredek országúton, mely a boszorkány laktól mintegy 5 perczsyi táróira lehetett. Egy fényes oltóié kü sürun fátyol ózott nő szállt kí a kicsiből s sietve tartott a gyalog-uton Panna háza felé.
Panna a hölgyet a legnagyobb tisztelettel fogadta, noha látszott, hogy régi ismerősök. Mert a hölgy minden teketória nélkül leült a karszékbe; letette kalapját fátyolostól. Magas,

gyönyörű nő volt, alig lehetett több 24 évesnél. Panna leült az asztal mellé s elkezdte a kártyát keverni. — A hölgy emelt — Panna az egyes kártyákat eléje rakta az asztalra.
— Ah, nézze csak Sennóra, Ön számára
egy levél van útban. Egy öreg ur akar ön felé
közelitni, — de nézze caak, ax alsó akadályozza.
— Pick-Azs! ez boszuságot jelent. Caro-
Dame! Késze csak Sennóra! önnek a házban
egy női ellenség** van.
A vén boszorkány újra megkeverte a a kártyát s ugy intézte, hogy a Creutz Bűbe a a Cocur Dame mellé kerüljön. Látja Sennóra, ön mégis egyesül a Cocur Bube-al. Setét pir futa el a hölgy arczát. Egy uncsiá. nyomott a kártyavetőné kezébe, sietett kocsija felé. A gazdag Befugió földbirtokos neje volt. Es azonban már 60 éves volt s oda haza betegen feküdt
— s neje vigaszt a mindenható azt. csarnoka
helyett a csalónő tolvajbarlangjában keresett*
— Hihi! nythogá a boszorkány, én ís vol
tam egykor íly fiatal és szép, mint Sennóra Be
fugió. Könyelműen, nevetve, túlbizakodva ve
tem magamat a bűnök tajtékzo hallámai közé
— most mint Monterey boszorkány ülök a par
ton. Skegény Sennóra! Rajta mindjárt segítene
gyógyitalom pár cseppje — • szeretett férje
megszabadulna minden földi nyomortól, ő még
nincs annyira, azonban megjő az idő, midőn
néhány cseppet drágán fogok neki eladiú — ■
akkor boldog less — csak ez as ostobaság ne
lenne, mit a balgák — lelkiismeretnek neves
nek. Ha caak ugyan volna mégis túlvilág? —
dünnyogé borzadva a boetorkány, s hideg bor>
zadály futott végig rajta s oda sietett a szek
rényhez, előhúzott egy üveget, melyet félig ki
ivott s beledőlt a karszékbe s elaludt.
(Folytatása kör.) GYÚROM ANTAU


W«jdirt Jóawf kiadó-, l»p-1* nromdatiüajdonoí jyora»»itó ayoaáu, Nagy-Kaniisán.
Legújabb orosz-török csatatérképek. Wajdits József
könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán
(233 8-*) kaphatók:
Orosz-török háború térképe Európa és Ázsiában,
pompás színezettel ára 60 kr. postán stétkttldve 65 kr. Ugyanaz fekete színben ára 40 kr, postán szétküldve 45 kr.
Handtke : Generalkarte des schwar-
zen Meeres mit den Karten des Bospo-
rus und der Dardanellenstrasse,
ára 90 kr, postán szétktlldve 95 kr.
General-Übersichts-Karte
des gesammten Eus sisch- türk is then Kriegs-schauplatzesin Európa und Asien, nebst Knmánien, Serbien nnd Montenegró, dann Griechenland nnd den angrenzendcn Gebieten von
Ö s terrei eh -Ungar n, .
finom papíron, pompás színezettel ára 40 kr, postán szétküldve 45 kr.
General-Übersichts-Karte
des gesammten rnssisch-türkiscben Kriegs-
scbanplatzes im Kankasus, finom papíron, pompás színezettel ára 25 kr, postán szétküldve 30 kr.
Továbbá:

mlmtn hazai bSnyvkemknUnlim kaphaU :
I>r. Kriegler Mór. „öimati- vénymintákkal mindkét n«rn-IM-IÍ betegek szamára, ára ÍHJ kr.
l)r Krieglfr'Mór. -Az al,w«tl H«|eris»k vls»Ia»«Hata-véiymintaHsl orvotok és betegek- szamara, in '«i kr
Uraikét foiet ep kötetben di«es küllitásiian 1 frt. Un kr.
SlSféayMI mi futea jó «i»m. .f.««.! gyors es biztos se-gitő minden adás- t-s vcvésnel Ara kwtve c ifcszesen kiállitott zsebkönyvnek 90 kr.
Usaara Is SplfSel dt.txik.r Dlettuf. Magyarorszáe a német k.,lt,éw.-t tiikr. lien. diszes kiállításban fazve 1 frt. KO kr. tleeant, Ijzkotislji-n aranyozva 2 frt. m kr
Waidlti likef .Képei aesaaitara- l*77-ik évre, megjelent 30,000 példányban kútve 5fl. filzve 40, kis kiadás 25 kr.
■V Co»tai rendelések a levél vétele otAn azonnal teljesittetnek.
Mindennemű irodapapir;
1 rizsma finom irodapapir csak . . . . 2 frt 20 kr. 1 „ rovátkos, duplán enyvezett . . . 3 , 10 ,
1 . fél minister 4 » 20 ,
1 , egész minister .... 8—9 , — \ 100 nagy negyedrétü lenboriték egész név és lakhely kinyomásával együtt 1 frt 10 kr. 500 példány 2 frt 50 kr. ezer példány 3 frt 40 kr. Havanna-papiron 1000 példány névnyomással együtt csak 3 frt 50 kr.
Feltűnő olcsóságu
monogramm-levélpapirok
20 levélpapír 20botiték és tokkal 30 kr., szinesmonogrammal csak 50 kr. — 50 levélpapír 50 borítékkal csinos tokban 100 szines monogrammal együtt 1 frt 50 kr. — 25 levélpapír 25 borítékkal gyönyörű arany monogrammal di-szes tokban 1 frt 50 kr.
További ajánlja
dúsan berendezett könyvnyomdáját
ifi!!!* HM tíí
si3i}3,J21í!Mi!

mindennemű nyomtatványok elkészítésére.

HÖMEHBAD
idas steirisene Gasteini.
ErölTnang der Saison im 1. M»l d. i.,
a» d.r Slldbabn, (miltel* EiUng von Wien «'/,. von Triesl « Sttnden)
aehr kríftige ikratotnenoen von 90-31' H., tlglichea Waeserpnntoin
von 36 000 Eimern, bemondói wirksam bei Gitrht. Kheomktisnins, Ner-
venleiden, LIhnmnirer.. 8chw«,-b.>nst«nden. Frsnenkrankbeiten, Menstrna-
tions-StSrnngto, veralteten Ezsndsten. ehronischen KaUrrhen, Knoehert
nnd Ueleaakrankbeiten ete. Őrössel Basiin. eleE»r,t atistestattrt' «>«'
Marn.or-Seperat- nnd Wannenbader. confortable Wobanngen. reiaendsti-
tlp'nlandschafr ansgedehnte srhattenreiehe PromPnaden BaHr-arzt: Herr
|)r. H. Mayrbofer. Operakor an« \li"n Ibin Epd* April in Seinrr
Wohnrmg: Wien, O, Bergstraese 19.) AnsfiU.rlie.he Prospeete mit Tar.f
grali. und fraoco .n besiehoii durch di« Hade-Direetion «<■
m e r b a d , Untersleiermsrk <3<3 3—3)
NI
S£fc
OLL SEIDLITZ-PORA.
*3&i.^
Csak akkor valódi, t^iíí,™
BöatetS bírásáéi ítéletek- ÍHat«telt«a consUtitlták ciegent és r jegjem meghimisittatását, anSrt óv* inteni * kösóiuáfet u iljen ba ittvinyok vAíirlií* ell«n. miothogy ixok csak imitiira vasnak * iTs.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára I frt. o. é.
Valódi minőségben *I i-oiel jel ült crépeknél.
CRANCZIÁ BORSZESZ SÓVAL
I miode
t gvitlxdá^uál, a legtlibb betegiiég éllel
>S lebaléaek, íoj-. íiil- ú iaflijiM. rigi ■írr.k ei nrilt
benaláa «■ iírQl*. atb.
ákfekelrek, Oiiok, u.mcviiladál. 'Uen.
ORSCK-HALMAJ-ZSIROLAJ.
Kh M é ól B
D
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é.
Krehn M. és társától Bergenben
Ezen halmáj.zsirolaj valamennyi, a kereskedelemben elSfor-faj kozott az egyedüli, mely orvosi czélokra ba.ználbató.
Ara I üvegnek használati utasítással együtt I frt o. é-
Valódi mÍDÖaégben a *-gal jelolt elegekbe).
Raktárak: N. - Kuniul (x) Prig.r RéU zyágj (xf) K^üWrg JÓM. (x) FoMrlboferJöia. (x) Roionfeld. Birci (x) Dorner 8. C a i k-ornj* (xl Göncx L. T. (yi«r- K * r á d B*ru*Uky A. gyógj. Kipoi-ár (xf*) Kohn J. (x) Scbrfider Sándor gyógy. Kipranoi (xf*) WVli H. gyigy. Kő neg (x») C«»c«ioovics Itt. CTŐÍJ- t^*.1 Katt«! Ut. _. & Kenthtl; (x) Schleifer A. (x) Wonacb'K. K 0 r n e o d í.x+) Hiu Jáa 8i«mbtth«l; (x) Píllieh Fer*>nu gyógy. Sopron (i) Mese; And gjögT- (z) Molnár L. ejAgy. V « r 8 c ■« (x*) Bécs J. K.
ty. BáLok-8».-ÜjSr(f/ (x) Fibie (ryáüTy. Zágráb i M.Ubiuh I 8 «7áfT (*) Irgal«nii»hoj; fy^R/. ,x) Hegedűs Qy. gyógy, (x) Perkl Jáa, gyógy. 8*t»Jon*k |xl Scliw*rx Out-ztár erózynertÁrÁbai..
ii»aen Florenexből boiA-tott Tértiwtit.'i h»ús* mi&tt I álttüábu) iraert. 1 uc.jf 1 frt." — \ ládánk* 12 Ovagg*! ](J
CIROP PAGLIANO,
frtnak kai delik nít '
MOLL A. cs. k. udvari szállító,
(261 22-52) Tuchlmubeu 9.
DREHEH ANTAL
kőbányai sörraktárában Nafry-Kanizsán, Kazinczi utcza (ezelőtt Sörház utcza)Unger féle ház.
Mindennemű sör 25, vagy 50 literes hordókban és
25, vagy 50 palaczkos ládákban a legjobb minőségben kap
ható. — Helybeli palaczksör megrendelések, házhoz szál
lítva, mindenkor jégbe hűtve és különféle minőségben esz-
közöltetDek. (346 11— *)
Árlejtés, hirdetmény.
t—5
(376 1-2)
mértftld közötti kii-
A tapolcxa-uagy.kanixaai allamút 28
komirom! átkelési nuxakatioo két iterétt ujbol épitéae a nagroiíltoBá'eu k5.mnnka e, koxlekediti miniaterinm foljí íri rnijo. bé 13-ao 4270 "•»■ »*!»• >«od«l«éT.l 48> frt 62 kr omieggel engedélysatetett.
t«eo aUranek helyreallitii bistoaitáaa t«kint«téo51 aUHrt biTatal irodijában folyi 1877. eri junini bó 4-ín reggeli 10 órakor iraabaU a.anlatok elfogadaiá.ai paro.»lt njrilvino. ..ob.li arl.ite. íof UrUtni n.ljr. a vállalkozni •tándékotok a»al íi,..tr,ak m« hop a* árlejl^.-1 b«ni réiatT.ré. wetire mafnkat a fonttit.tt 8tr.er 5'L-T.l roint bán.t- j
!^^"^ "e'y Yá"*"'<"á* "•"b« 10«|. biatoaitákra lm kiégi- I
Am iráabeh ajánlatok 1877. é>i jnnlm bl 4-ío renali 10 6ráir' fogadtatnak .1, eiekbci, a. ajánlattíTÍ öt,. UkÍM ja Volrtri állá*! pontoaa* kiteendö ; továbbá iiámnal ea a«4ral kiirandé uon laázlíli •Ungedéa, melyért eaen munkálatokat elvállalni aaándekosik viléraaan kilejezendo víjre, bo,y a koltoegret.lt é. tervet betekigutte • bo(7 akO-ISnligel felUtelek tartalmat iin.ri, eleket elfogadja.
A» ajanlatokbot a válUIaU !«!.( 10%-j. kétipin.ben, rajy magyar ilUmpapirokban caatolandó.
A larr, koltaéfveté* 4a kolönlegea fellitelek aldlir bivatal irodi-jabaa a aaokou bivataloa órákbao megtekintbetSk.
Zala.Egerszeg«Q, 1877. éri májaa h-i 19-ín.
Zalamegyei magy. kir. építészeti hivatal.

Hirdetmény.
A szt.-lórinczi béruradalomhoz tartozó Ut-iőriflczj
nagy vendéglő és a kBzös falusi korcsma a kacsouí, szt.. dénesi, mindszenti, monosokori, helyesfai községi és a tar-csai pusztai korcsmák 1878-ik évi jannár hó 1-tól 3 egy. másután következő évekre bérbe adandók.
A bérleti feltételek 8zt. Lórinczen (pécs-barcsi vasm állomása) az nradalmi irodában bármikor megtekinthetők.
(3616-8) Az uradalmi főbérnökség.
T. n.. POPP J. G.
cs. k. udvari fogorvos urnák
Bécsben, Sladt, Bof;nrrgai<»e Kr. 2.
Anatherin szájvizét
megvizsgáltam és ajáo'ánra méltíinak találtam.
OppOlzer tanár,
érdem, rector nikgnit, a ca. k. bécái kóroda taoára, (294 II. 3—6) Bsási kir. udvari tao^^.Btb.
Kaphatok: Kagy-Kani«ain : Prager Béla gjógyi*eré*z ur-
nil, Koaeuberg, it VvtmAhofítiT Jit.ncf f!lwerk«r«8kedésökb«n. —
Papin: Ttcfaapen J.. én BrrmOller J-uel. — K«wtbeiy«t. : Pf..r-
Urw íyóiy»«r«««. — Zal* tgen.eg-n ; I.úó K.. gy/.C)«or*M. —
Kapmncsán: Werli gjó%jt*aT6**. — Varaadoo: llalt«r gjógjt*.
— 8üm«t«n: Dorncr Kajel. — 8«ombatbely«n: PilHch Ker*ne« éi
Eodolfg7<Sf7»«er. — Hatir^rvirfíVi St.-Oyftrgy6o; í"»bic K. C. —
Vwprémber • Tu«*k*u é* Tára*, Uatltard Tivadar 6a fiainál, u^y
Fereocxi pytifyneréix. — Sftik«af«bArrirott . Krann J-, Broismans
&M Diebalia fíógjM. — Í.ov«a-BerÍDjrb«D: U«.i»lw gjögjn. —
Kalocsáu : HorT*th K. gyógyweríra. — Pakaoo : PloriÁn J fJ^R}'-
■■erétx. — Kftnneoden: HorTáth J.Sotn*«nr*nd gjágjMnn. -
JtapoiTérott : Kobn J. SchrSdsr és Darás gjAgyn. — Rsegnsárd :
Brabaaj (T)"í?y«»- — Bonyhádon; kramolin J. — Baján: Mi-
chiWch St , Hon féld fiai, í* Hoaxek gyógy«>. - PÍCMU : Z*oiaay
W. £■ £., Zách, Koní, Kovács, é» 8.p5c* gyógya*- — Kái-ádoii:
ZaaobáaMky fjógja*. - Maroalihan: Kiu íj-^v... - Tolna:
Fiebtel 8. gyigyia. - DaDaffildrárott: LuWáca gyágyat. — Seont-
Oyörgyön : Nölhig. — Alaó-I^iriván : Ki«» gyógyii*. Kohon-
Ftun : Simon gyogyaBerúas, uraknál.
E
Umrath és társa
auiaaifi |«>fjriri Prajaeai.
gyg)
líncli sperxialisu ál-UI Dreidáhan Nen-stadt (SKá«Bon<ság). Már több, miruWKX' ikerrel gjógjittatott
mint külonlege»«eget I—G loerejü kiíi- és járgán>-ke£L'lősri' való
Szegcséplógépeket
kéacit. Árje^takek abrakkal in.
gjen. A népin UMiisig elral-
lalutik. Cgye. viii.daaók kerei.
t«taek. ;ÖR9 2-P"
(■■J22 2>> —6
Legnagjobb szédelgést űzik
a nagy közönség hátrányára
mindazon Oaerek, kik férfi febérnemSeket ea rá.
azonárnkat mindeuféle ürügyek alatt túlolcaó árakon ki*
náloak. azonban jó iro helyeit csalogató elnevezésekkel MCZICÍO
máxntt hanxnavehetltn limlomot adnak.
Áz 1. bécsi férfi fehér-nemnek és különleges Tászonárnk
Bécs, I. KárntnerstraMe 17. sz. 1. emelet
megvetéssel mellőz oly fogásokat azon esélra, hogy árainak ke-
lelut szerezzen, ellenkezőleg arra törekszik, hogy a lepszigurebb
becsületesség fenntartásárai a mar megnyert vev'ket rae|;tarL«a.
UiouennemS férfi febérrnbát és kiillinleges vászon czikk«k^t
csakis tartósan állít ki As lelkiismeretcseD teljesiti oyert mecbizá-
sait pontosan és minden iriuyban készpénz bekaldése vagy ntán-
▼ét mellett alábbi legjntányoaabball szabott állandó árakon. Nem
tetsző árnk uemcsak kicseréltetnek, banem kívánatra árak is viaz.
szakOldetik. Minta és árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmeulve.
Férfi ingek, jó ichirtingbol ,Chiffon) simz, ke-
mén; vagy gazdag fodros mellel 1.50. 1.75, 2, S.5O krral, l«fíoo-
mabb 3 frl. — gazdagon himzett fodros mellel 1 50, 1.7fi. 2, 2.50
kr., Ieg6nomabb 3 frt — Mell és kézelők finom vászonból 3. 3.51.1,
legf. 4 frt. Jófestékncosmasozi perkailbóll5O,
2 frt I g a z i f r a n o i. C r e t o r, b ó 1 2, S.50, legf. 3 frt. —
Igazi Oxfor dból 2, 2.50, legf. 3 frt. — Sainesingek
mindegyikhez két ktilSn gallérral 50 krral drágábbak.
Vászon igék irboni sima vagy fodormeilel 3, 3.50, 4 frt
mmbnrgi B B 4, 5, 6, 7 „
Alsónadrágok jó Biesenvászonból (patnnt) 1, 1 .r>0 kr.
. fonál váiaooból (tiísu len) 125,160.1 76 kr
, v rnmbnrgi . , , 1.75, 2, 2 50,
legfinomabb 9 frt.
KyakgalUrok kívánt formákban dbja 1, 1 85, 1 60 kr.
KézelSk . . .1, 1.25, LbO kr.
Férfikapczák fehér vagy csíkozott G páronkint 2, 2.50, 3 frt.
, ^fl.irecrn) terrn. v. csíkozott 6 pár 3.5U, 4, ő frt.
Kgészaéfi tsltrtTiló (izzadaág felszívó) 1, 1 25, 1.60, 2,
2 50, legf. S frt.
P a t e n t h á 1 ó tsatrevaló dbja 2. 2 50, S, legf 3 50 kr
Zsebkendők tilrU vászon fehír 6 db. !, 3.50, 3, 4, 5, 6 frt.
. . , zzov. szin. széllel 6 db. S, 4, 5, 6 Su kr.
. pamutbattiazt . . .6,1, 1.25,1.50 .
H á i ■ T l a z o n V. !» '6f dbja 7, 8, 9 frt. C r e a s v á ss o n *;4 36 r5f végje 9, 10, 12, 14 frt 1 r 1 a ix d i T á s s o n 60 róf 20, 22, 24, 27, 31, 35 frt. Rombnrgi iii.mil rSfzS, 28, 311, S4. 38, 40. 45—100 írtig. Dazsaat aaztalteriték 6 személyre 6, 7, 8,10, 12, - 12
szem 13, 16. 18. 25.26 frt
Káté . azineaek 6 aiem. 4.50, 6, 8, 10. 13.
1! izem. 8, 10, 15, 20,26 fii . abroszok kendCk nélkQl tiszta vászon 3 50, 4 5 6 frt.
. fél viaz.,n 1.75, 2.25, 2.5*1, 3 frt. Damastteralkosök 12 dbja G, 7, 8, 10, M frt. Ágylepedők varrá* nelkul tiazta váason ■/. széles 6 db. 17,
18, 19, SO frt
. .... 1 széle. 6 db. 19,
SÍ, 23, 25 frt.
• . , fel váazon •), szeles 6 db. 10,
11, ÍJ frt.
Kapható továbbá mindennemd barcbant és gradl
eg-éaz végekben, mindennemű C h i I f 0 n méterszamra. is. Közelebb
•rteaitenek aa árjegyzékek. (361 4-3'

SAGY-KAKIB8A, 187?. május 87-én.

TUenh»todik évfolyam.6 haaábot petátaorban 7, náaodxzor f> ■ minden - tovább! torért 5 kr,
SYILTTÉRBEN
■orookint 1U krért »é t«toek fet.
Kíneatari illetek minden
Kir^tí-irtkaiönr 30 kr. fi.etondo. i.

ZALAI KOZLOHY
elóbb: ,Z AL A-SOMOSTI KÖZLÖNY.'


rís«4l Í11MS
p«di( > kisdobos bémeAt««
intesesdSk : NAGY KANIZSA
WtualuUz. BínuucUse l«r»Uk cssk ismert muikAtár-ssktól fogsdutoik •!.
Késirttok Tí*au B«m klldetnek.

N.-Kanlmavkros hel) hatosáéinak. DMnkfilnnbra a „n.-kanlzml kenmkftdelmi » ipai-bank", a „í.-kanlisal takarékpénztár*, a „zalamegjei általános tanítótestület", a „n.-kanizsal kisded-ncTeló et-yesniet", a soproni knwikedelnil a Iparkamara n.-kanizsai kfiliáloztmánja" s több megyei és Tároni egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmi, lap.

Egy kis mlsanthropU.
Volt egy idó, mikor a hazai sajtó nagyon elkezdette kiszorulni pennáját a tár sadaloranak mindenféle betegségein s igyekezett lekorbácsolni azokat, kik e betegségnek okai s gyogyitgatni azokat, kik ez okoknak következményei Toltak. Egy idő óta hallgat róluk s részint a politika, ezeo őrök forrású anyag, részint egyéb bajok és gondok foglalják el.
Igen érdekes vitát olvastnnk nemrég egy ridéki lap hasábjain a rang- és czim-kórság mániája ügyében, melyben egy valaki, egy másik valakivel őseitől rámaradt czim fölött vitatkozott. S az benne a nevezetes, hogy a pro és contra nyilatkozatok és stiklizések annyira mentek már, hogy egész kis irodalmi könyvnek képesek anyagot szolgáltatni.
Erről és ennek következményeiről próbálkozunk meg mi is irni valamit.
Ne mondjuk ki, de nem is mondhatjuk, hogy a czimek s rang utáni törekvés nem volna az emberi műveltségre befolyással. Sót igen; nert ez által az ember az „ónma gávali elégületlenségnek", tehát törekvésnek minél magasabb fokra jutni, minél ki-tünóbb műveltségi fokot elérni a társadadalomban, réti meg alapját, a mi egy régi, jeles Írónak szavai szerint a művelődésnek egyik leghatalmasabb rugója. Azonban most már nálunk sok esetben az érdemek kora lejárt s a magasabb álláspontok elérésére nem annyira az írdemek. nem a kor elérése — senior praecedat -- mint inkább pro-t e c t i ó k által jutánk.
Vannak emberek, kik a becsületesség utján felhatolt polezon csak a/ok maradnak, kik voltak kisebb, de érdemteljes körükben,

szerények, vonzók ; ezek a rangkór.ág jelen stádiumában pöffeszkedő gőggel nem tekintenek le az alattuk áJókra. I)e sajnos, hogy vannak sokan, kik felkapaszkodván az uborkafára, ugy néznek le az alattuk állókra, mint az éretlen és üres buzakalász a lehajló, de tartalmas szárára. Csak az a vigasztaló, hogy az ilyeneknek feje, ép ngy, mint a felmagasió buzakalász,rendesen üres és éretlen szokott lenni. Szivük meg épen nincs.
Nem akarunk újból ostorozásába merülni a kóros tüneménynek, de megkísértjük fejtegetni ezen követésre egyáltalában nem ajánlható helytelen eljárás következményeit.
Az olyas „úrhatnám* féle emberek rendesen olyanok szoktak lenni, kik állásuk büszke öntudatában embertársaiknak fenn éj ázó lenézésére, megvetésére szorítkoznak, nem gondolván meg, hogy eredetre nézve egyek és ugyanazok, hogy ugyanazon egy ős szülőktől származnak.
E megvetés később misanthro-piává fajul.
S e n e c a, a római bölcs megmondá, hogy csak az az előbbrevaló, ki szelleme és tudománya által szerzett magának elsőséget; anyagra nézve egy a pór és a király, szegény és nemes.
Sajnos, hogy a társadalomnak ily kóros kinövése e tant figyelembe nem veszi. Tudja, de nem akarja ismerni és sokszor ok nélkül, egyedül e balga véleménynek engedve, gyűlöli embertársát s nem csoda, hogy ez a hit sokszor meggyözódéses gyökeiét vervén — misanthroppá lesz. A büszkeség e tana eléggé kinn fejezve azon

kékvérüek álul, kik álliták, hogy az .ember csak a bárónál kezdődik", azon alól nincs ember, nincs valaki. Elég példa bizonyítja, bog}' az ily rangkórosság a misanthropiából egyenesen szenvedélylyé fajul s belőle, mint ilyenből sok baj származik, részint önmagára, részint másokra nézve. Testvéries egyesülés mellett, együttes erővel nagyok vihetők ki, a nélkül a legnagyobb dolgok is szétfoszlanak. E misanthropiából fejlődik ki a főbbek és a nép közti discordia s aztán újra tanúi lehetünk egy oly lS32-ki lázadásnak, midőn a nép büszke nrokra foga egész oktalanul a gyászos dögvész borzasztó gyanúját.
S mi ennek oka? Nem más, mint a nagyságuk érzetében egyesekből kifolyó oktalan gyűlölet — misanthropia. De meg sokszor a nevetségig fokozódik a czim és rangkorság s mivel így belemélyedtünk a fejtegetésbe, rántsuk ki magunkat a hínárból pár példa álul. Magunk lehetünk tanúi s bizonnyára voltunk is, hogy azelőtt tán collegánk, utóbb az uborkafára felkapaszkodott .valakik' megvetik úgyszólván azokat, kiknek körében azelőtt élt. Ap-rehendálnak a bizalmas megszólításért, mivel nekik tán egy fokkal nagyobb a czimük. Collégialis szivélyességgel szólítod ót per t e, vagy ö n, vagy maga, per Szabó nr, Nagy ur, rád förmednek, hogy mikép merészelsz velük „igy" beszélni.
Nem vers ez, ...deigaz!
Innét fajainak át aztán a kölcsönös megvetések, a barátság felbomlása, dishar-mónia, a szivek távolodnak s utóbb az egész oktalan gyűlöletté .. misanthro-piává válik.
Különben vigasztalódhatunk abban,

hogy e végzetes kórkinövés nemcsak nálunk van meg, de közös az az egész világgal.Ki-irtása jelen idő szerint absurditás, de óva-kodásul használja fel mindenki saját eszét.
Nagyvárosaink e tüneményén még nem csodálkozom, mert ily helyeken mindenféle elem van egyesülve s a létfönntartás ösztöne indít mindenkit minél magasabb jobblét elérésére, de annál feltűnőbb ez oly helyeken, hol különben a társadalmi élet szükségességénél fogva úgyszólván egygyé kell forrni mindenkinek. Ha ez követtetik, akkor .egyesült erővel' minden kivihető, ha nem . . . akkor bukni kell s törni egyik vagy másiknak.
Az őskori íkőljögs nemesség megszűnt már, de még e korban sem, hol különben a nép és nr valóban éles különbségben álluk, éreztette annyira az nr népével a rangjából kiiolyó hatalmat s nem igényelte magának a czimek hosszú sorát, mint a mai művelt világban.
Ma már a ,t ez. ur' nincs meg, ezt tekintetesnek kell szóliUni, ezt nagyságosnak vagy méltóságosnak stb. Szinte hízik bele még az a falusi ember is, ha Pestre érve .nagyságosnak' ezimzi a pinezír s innen kezdve aspirál.
Szegény! ügy akar tenni, mint az egyszeri atyafi az aranyos kaftánynyal! De csak aztán legyen meg hozzá az arany is.
Különben videant consules . . . .! V. SÁRFFY IGNÁCZ.
A fővárosból.
(A Duna és Gellért. — A Jövároti k'ázon-s(g elégedetlenség'\ — A lapok hirei. — Szinliáz. — Tudományos Jelfedezés.) Ai öreg Duna a sok eaiiéalól unniTÁRCZA
Nem azt mondám ...
Nem a*t mondám mindig neked, GvÖnj'5rü ki* ntsaatS, te, HORT r*tipin t>*j. csap&n kellem Vas'valódra Téfig hintve ?
*>If nép íi vágj. oljaa kedvei, Szünet nélkül né*d«)uek rád; Hámtiljik hab kebelednek Ficam feslő mivbimbóját.
Nyíló bokrod kCrnynete Rej.6 iboly • oefelejtaek, Mindeneket gronyorteti Bájaiddal iféxen mef.
félek,
Stáll ii feléd aonyi lepke, Hogy, bogy' mondjam, már Ha kecseid bimporából Több-keveftbbet nempéaaaúnek . ■
Jobban félek méf esen kfil. fUhogy * vora márt rád merotf. KM f-gj szilaj elem-roham Stép rAxtatS, ha letépne.
^rakodj csak, óvakodj c*»k ; A naiyssámu lepkeaeref Keeteidnek, bájaidnak Tirolról sem Moliie meg - ■ ■
Szavamra ha nem hajolnál, 8 bimbóid mind lehullnának, Vaia lennél as eltárgnlt. Volt Öfl rífk
É. agr lenne : ott álluál HiépjeidtAI megfoaztottaD, Mint elaggott iSriabokor — Ott, egyedOl, elhagyottan.

Ám óvd neg bát bimbóidat,
A»t A dicső virágnemet;
Régtől fogva ét aneyiator
Nem axt mondám mindig neked ?
NOTTER ANTAL
A Monterey boszorkány.
(HlieMij Oj. ntán.J (Folyta ti*.)
KeT<b TárUtra J<kka, ki előbb kiment, ismét TÍMxatért; anyjára egj futó pillán táj t vetpa, igy ntó\t: va vén ismét megbolondult és holt résseg" — a kütta az üveg maradékát, erre szép lassao odacsuszott a péozszekrénjhez s majomüfcTeeaéffge.! feldobta magát egj meg-lehetöa magas ládára s levette ax ott elrejtett kulc*ot, a legnagyobb vigyázatul feloyiiá a péQzwekréoyt, néhány darab aranyat kivett, a szekrényt újra becsukta 8 a kulcsot vÍMsatette előbbi helyére, s még egysser guoyos tekintetet vetett alvó anyjára s aionnal elsietett egy játékbarlangba, hol minden gondolható bün flsetett. Két óra malva riassatért — »oyja még mindig aindt — ő is lefeküdt, azonban álom nem jött ssemeíre. Jóska a lopott pénzt eiját-azotta. Neki ugyan Iateo, ima felől fogalma sem volt — azonban a lelkiismeret! —
Ugyanazon korcsmában fiidögéit Vaoega is, gonddal telt fejét csontos kezére hajtva, setét elemeit a pnnta légbe meresztve s ajkait összeszoritva. Szája csak akkor ejtett ki néhány vad szót, ha holmi mindennapi tárgyak jöttek ■KÓba, annál gyakrabban nyúlt a boros ftveg után. Az egyik szegletben két indián h egedül-getett. Gyannj ficskók agrándoztak aljas nfii ssettélyekkftl. Vanega gondolatai meame, aMoa-terey p«Dtv*rdében tévedeztek.

Végre felkelt s kiment a setét éjbe. A hó-■ég jót tett neki, a sötétség keblével Összhang-sott. Kihatározott szándéka volt a pénzverdét kirabolni s ha a szükség ugy hozná magával, az igazgatót meggyilkolni.
III Fejezet.
A Monterey pénzverde egy igen nagy k<5-épfilet volt, mely előtt két Ó> állt. Afb'ldssiatsn a BÖld redőnyök zárva voltak, ugyszintén a szobák belső ablaktáblái is, amelyben évek óta a ház igazgatója, don Rió Péter lakott Az Öreg nr — egy igen mivelt egyéniség — ma nagyon roaz hangulatban volt, mert hfi szolgája tegnap meghlt, 6 maga négy szobát lakott, azokban felismerhető volt tudományos hivatásának minden nyoma. A falak mellett fel, egész a padlásig a tudomány minden ágát képviselő legújabb monkák álltak e!helyeivé a legszebb rendben; az ablak mélyedések ben s a hol c*ak egy tis hely üresen állt, a legfinomabb, tökélyeU-sebb csám és természettaoi szerek voltak felállítva. Ikm Rió Péter álul lakott négy szoba közül csak kettő érdemli meg figyelmünket. Az alsó az inas- s az utolsó ac alvó és pénztári szoba. Az ablakok kivül erűe vaarácscsal, belül pedig Tassal fedett táblákkal voltak ellátva, melyek éjjel zárva, nappal pedig vastag zöld függöny-■yel voltak befedve. A kandallón nyolez gyertya állt. két négy karú gyertyatartóban, aszóba egyik szegletében mennyezetes ágy állt, mellette éji szekrény, rajta egy kávéskanna, ezu-konzelencze, egy pohár víz, néhány sxirarka s egy revolver hevert. A szoba közepén egy pompás könyvek- és iratokkal rakott íróasztal állt — s mindjárt mellette egy nagy vaniáda, mely erős vaspántokkal volt odaerősítve a padlóhoz.
Az igazgató — ki már jó 60 as lehetett

— a második szobában egy feketére festett asztal mellett, homlokai kezére támasztva, as asztalra irt számadást vizsgátgatta. Csak szivarfüstje mutatta, hogy él. Munkájában egy gyenge kopogtatás zavarta meg.
— Szabad — kiáltá! s Canó Mihály
korcámiro« lépett be az ifjú Moró Károlyijai.
Kiismerhette volna fel Canó Mihályt? A vendég
lős Hacienderóként voít öltözve, sárga bőr nad
rágot viselt, rövid kabátot, Sombrerót durva,
de azért tiszta fehérneműt. Az otromba voná
sokból a legőszintébb barátság tükrözött vissza,
s szelíd mosoly vonult ajkain végig. Moró Ká
roly tisztán, csinosan volt felöltözve, természet
től már szelíd arcza jóravaló kinézésével meg-
nyerőleg tüntette Ót fel.
Az igazgató felállt, futólag végig mérte a vendéglőst s kérdé tőlük: Mit parancsolnak uraim ?
— Uram — kérdé Canó Mihály, ém ál
lásomra fuvaros vagyok, azonban ezek közt is
az utolsó. Honterey és Veracruz közt fuvaroz*
galok, mii hát szállítok ide s oda, családommal
csak megéldegélek abból, mit szerzek, Sobro
Péternek hívnak. Károly fiammal ma átjöttem
Mooterey-ba, a hogy a vendéglőben leszálltunk,
sok mindenfélét beszéltek, a többi közt ast is,
hogy az un szolgája meghalt, és hogy ön oly
derék istenfélő ember. 8 hogy szerencsés lenne
az, ki as ön szolgálatába juthatna. Egyszerű
eszemmel igy okoskodtam : eredj gyarmeked-
del oda, kérd ezen urat, tán meghalhat s fel*
fogadja fiadat?
Az igazgató végig mérte az ifjút, Károly igen megtetszett neki.
— Egy kissé ugyan könnyelaflseg, — vi-
Bzonzá az igazgató, — tán meggondolatlanság is

hullámokat hömpolyget medrében ■ kedvetlen morgással verekedik a gőzhajó kerekekkel; azután elsiet u édes hoc halárain tul a harcoló oéptég köséhuzn- válaszfalat, hol a török karokat lelkesülés dagasztja, míg a másik nép táborába a kancsuka és vutki önt bátorságot. Ezen faj gondol kozáamódjának is táját neve vao, ugy hijjsvk, hogy: „musska logica.*
A Duna hűséges szomszédja, *i agg Gellért pedig söld moha és gyep alá burkolózik, mintha kopassnácát akarná eltakarni, — és büsske megelégedéssel tekint a nyüásgő fő-városra.
Pedig e város lakúi öasseesküdtek, hogy se Öreg Gellértet ssabályosva tündén parkká raráitólják és a citadellát *) leveszik homlokáról. -Aie csólból összeállt társaság való-síinüleg agy okoskodott — és valljuk be: nem alap nélkül, — hogy a mindenségnek az ember gyönyörűségére történt teremtésekor a min-denségbe a Gellért is beleértetett, A büszke ember most megunta a vén Gellért ezredéves komoly arczát: azt akarja, hogy mosolyogjon.
De ha valaki azt hinné, hogy a főváros népe — adóján kivtil, csak a Gellért régi arczát unta meg: az ilyen keserűen csalódnék. Sóba ilyen elégedetlen népet!
Ez eiégedetlen épugy József nádor szobrával, mert oly keveset adva az etiquettere, há-"tat fordít a publikumnak: amilyen elégedetlen a koronázási dombbal; tatán mert ettől nem láthatja egész gyönyörűségében az akadémia előtti deszkáktritest. Aztán haragszik a májusi esős időre, mert akkor vendégei voltak és lefuttatása. Pedig különösen ez utóbbi harag jára mentségül épen semmitsem lehet felhozni. Mert ha a közönségnek méltóztatik kedvét találni a lefuttatásban. mé--t ne volua szabad az időnek is ártatlan passióit űzni?!
De legharagosabb saját fimbwtársaira. Jókayra snaihemíát dörög a .Magyar Állam" és „Reltgió:" „mert nem átalotu kimond-oi, hogy midőn a spanyolok kiűzték az arabukat, velők együtt kiűzték a jólétet, a művelődést, a lelkiszabadságot.* — Az orthodox zsidók megátkozzák saját maradékaikat, ha a fővárosi aj rabbi-«emináriumba lépni is mernek, nem hogy tanulni benne. Pedig gyönyörű épület.
A lapok "pedig csupa rablás, csalás, háború, elemi csapás és dögvéec hírek kel izgatják az amúgy is elégedetlen népet. — Itt egy öreg asszony embert olt, amott egy gyermek gyilkolt; itt elfogtak hat rablót amott tizenegy garázdálkodik ; itt egy öreg siket embert * sétányon gyilkolnak meg, amott egy gyönyörű fiatal delnőt marciangolnak össze; itt csupa 10—12 évesekből álló tolvajbandát foguak el, s amott a testvérek ölik meg egymást; a töttkök egy monitorja légberöpült 200 emberrel^Quitóban az érseket miseborral mérgezték meg; a boliviai püspököt elcsukják, mert saját veretü hamis pénzeit jónak látta péterfillérekkel kicserélni stb. — Ilyenek után könnyebbulten erezi ma^át a lélek, ha egy-egy szelídebb vagy épen semmitmondó hírre akad. Például, hogy: a petróleum ára rohamosan száll, mert a törökök gondoskodása foiytán 4000 oroszszal kevesebb fogyasztja; a azeoiaé-ges atyához a kihalt mic-mac nyelven üdvözlő feliratot intéznek ezer valóságos mic-mac indus által aláírva; létezik magyar lap, mely e
•) Fellegvár.
len fiát felfogadni, miután Sn felől egyebet Bem tudok, mint mit ÓD czélszerünek tartott elmondani. Azonban mégis felfogadom, mert én az egyéneket mind arciuk után Ítélem meg, ön pedig uary látom becsületes, nyiltszivü ember, szóval az lenne önökre nézve a legnagyobb, ha megcsalnának, as ég ezért megbüntetné Önt. En már öreg ember vagyok, édes Som b re, én az öo gyermekét nem fogom szolgának tekinteni. Természete*, valahányszor ön jöo, megfog látogatni, hogy fia magaviseletéről tudomást szerezzen.
Canó Mihály el volt ragadtatva, megcsókolta az igazgató kezét, átölelte fiát, s do bogó szívvel hagyta el a pénzverdét. Az etsú lépés a boraasstó tervhez tökéletesen sikerült.
A ravasz ficzkÓ értésére adta Moró Ká-rolynak, hogy oly urak, mint az igazgató, nem Örömest fogadnak fel árva gyermekeket, mtrt senkisem törődik velük, továbbá egy oly vendéglősnek, mint Ő, sok ellensége akad, azért legjobb volt ót íly módon beszerezni. A szegény fiu megköszönte ezt az áldozatot, ■ exen-tul Sombre Károly lett » neve. Ha néba eszébe jutott, hogy mégis igazságtalanság az igazgató előtt az igacsápot eltitkolni, assaj igyekezett magái megnyugtatni, hogy o neki semmi ross szándéka nincsen, s ha egyszer urának bizal mát megnyerte, majd felfedeii neki az igazságot Még ac nap eljött Vanega, egy bőröndben fehérneműt s ruhát hozott s könnyes szemekkel mondott köszönetet as igazgatónak, hogy t< Btvére gyermekéről ily jói goodoskodott.
Károly néhány nap alatt tökéletesen be voltszolgálatába avatva; nem volt másra gondja, mint az öreg ur ruháit kiporozni, öasseúszto-gatni, reggel a káfé* edényt megmosni, mert Rio Péter ur maga készité reggelijét. Délben

mozgalmas időkben azt hozza hírrovata helyett: .a lefolyt héten semmi megemlítésre méltó nem történt* A „Debreczen" pedig annyira változatossá akarja tenni hírrovatát, miszerint nem elégszik meg az egymásra halmozódott esetné nyék elsorolásával, hanem még borzasztó tudósítást bot egy tengeri kígyóról, mely 101 láb bosszú és 25 láb vastag volt, * e fejedelmi állatot nem uchatiusokkal, hanem égessen kö zonséges puskákkal lódösték agyon.
Zajos jubileum volt a múlt héten a fő városban, t. i. a lefuttatások féUzásados ünnepe: A robogó fogatok, gyönyörű napfény, zubogó eső, ssiadus Öltözetek, napernyő, legyező, esernyő, tarka jokey, erőshangu bérkocsis, csupasz livreés inas, szúró bajaszú huszár, falusi kedélyes Öreg ur, hetyke monoclü dtndy, hideg, de királynői szépség, mosolygó csevegő leányka, termetes matrona kápráztató öaazeeége volt ez.
A nők lágyan suhogó ruháin tévelygett a szem. De míg az egyik ruhának ki volt ugyan vágva felnő része, nddig a másiknak alját — bosszúsága miait — szép tulajdonos Dóje kezében tartotta; s így bajos a szemeknek ide-oda tévelyegni rajta.
Egyik csoport dicséri Batthyány her-czfg és Festetics grófot, kiknek lovai as idén a new-tuarketi gyepen győztek. Más a mont-p.-llieri híres futtatást beszéli, hol két órai verseny volt egy híres gyalogfutó és egy paripa küKütt. A nők fitymálva vizsgálják egymás öltözékeit. Zaj. zsibongás uralkodik mindenütt.
A tüzesvérü paripák felállnak és kirohanva Őrült hajsz mellett törekednek a czélhoz. Együtt !útnak, majd az egyik vitfámként ha-Bit elúre és vezet. Magasra emelkednek a fogadások. Egyik versenynél a vezető mindvégig első marad, másiknál épen a ctél mellett rugtat a szomszéd paripa a vesető mellé s nyakát előre nyújtva, fél fejjel nyer, harmadiknál meg épen az ideiglenes vezelő marad utolsónak.
Az akadály versenynél egyik paripa megsántul s viaszamarad, másik elbukik és lovaglójával versenyt — hentereg.
És hogy a közÖn*lgoa futtatásoknál emlékezetesebb legyen ez a jubileum: futtattak egyetlen paripával is — versenyt. Az állat felágaskodott és darab időig semmiképen sem vult rábírható, hogy ilyen jux verseny hőse legyei. Denique a kék vér nem tagadja meg magát!
A versenyek után jött egymás nyakára: bál, etitély. piknik stb.
A nemzeti színházban egyre tartanak a vendégszereplések. Donadio Bianca énekel most, ki dicsősége delén van, — Gerster Etelka után, ki ragyogó pályája kezdetén áll és Lucca Paulina után, ki pályája fénypontján már túlhaladt. Az intendáns ur tapintatossága gondoskodott arról, hogy az énekesnők különféle fajait bemutathassa a közönségnek. Vájjon magyarázatukkal törtéuoek-e a bemutatások — mint a mena^eria tuUjdonoaoknál — ez iráni meg-oszlúk a vélemények.
Az egész orsság „csök jassa'-jának viaz-hangja gyanánt ott van a nemzeti színházban a „csók", a népszínházban „Csók Julié".
Gerster Etelka kisasszony magyar áriákban búcsúzott el tőlünk. Örülsz e ritka eseménynek Magyarom, mert az idegen művészeken kívül saját hasad tiki is más nyelven ven-
ura s maga számára meghúzta az ebédet a legközelebb) vendéglőből, úgyszintén a vicsorít ia.
j A az*ÜMd idővel maga rendelkezhetett Este Károly térdre esett,.köszönetet mondva Istenének, egyszeretnint imádkozott jótevője ■ barátaiért. — Caoú Mihály és Vanegáért. Ax utóbbi majdnem naponként meglátogatta pártfogoltját s
| mindig hozott magával valamit. Egy het múlva Canó Mihály ís meglátogatta s az igazgatót megtisztelte hét üveg rhummal, mit, míntŐmondá, Vera-Cruze ból hozott, tudván, hogy a nagyságos ur szeret theázni. Ezen csekélységnek végtelen megörült as Öreg ur s mindinkább megszerette Károlyt. Ha valami rendkívüli dolog adta elő magát a házban, Vanega azonnal megjött, segített anélkül, hogy borravalót kívánt volna. Két hónapra, hogy Károly az igazgató szolgálatába lépett, névnapjára urától egy darab aranyat és egy szép posztó kabátot kapott Caoó éti Vanega is megjöttek ajándékaikkal s engedélyt kértek az estét as előszobában tölteni, hogy Károly névnapját egy pohár puoach mellett megünnepelhessék. Rio Péter ur barátságosan mosolygott, örült, hogy nem kérték ki Károlyt, hanem szívesebben itt maradtak, hogy ó egyedül ne legyen.
— Szívesen — monda ő, — maradjatok a meddig tetszik, mivel pedig az őr 10 óra után senkit se be, se ki nem eresst, majd éo as engedélyt megadom; s mindjárt beszólitá az őrp«-rancsnokot. Egy vén azakálos katona volt. „Sennor," monda neki Don Rio Péter, .kérem ezeo két egyént minden fenntartóztatás nélkül engedje as éj bármely órájában távozni." (Folytatása köv.)
GYÚROM ANTAL.

dégszer-pelnek a .nemzeti" szinház desmkáin. Példa reá Hajós Zsigmond, ki magyar létére mindvégig a .gördülékeny olasz nyelven* ene kelte sserepjeit
S míg as egéss világ zajos események wintere, mig Zágráb él Paris dühöng, Roma-■ía é« Szerbia királyságról álmodik, • a bóm-böló ágyuk két világre** földjét áztatják vérrel : azalattt Lojka Hugó assal lepi meg a tudományos világot, hogy 12-féle znzmót talált, melyek eddig • tudomány előtt tökéletes ismeretlenek'
Derék tudósunkat Isten éltesse!
JURATUS.
Helyi hirek.
— Dalárdánk junio* 2-án a polgár-
egyleti kerthely Uégben pártoló tagjai számára
daJestélyi tart.
— A gömfürtUH-ioíétot hideg íürdói
és uszodája as eddigi árak mellett a t. közön
ség használatára a bérlók álul május 26 ától
kezdve uraknak reggeli 5 órától 8-ig és
11-től déli 1 óráig, valamint délután 3 órától
e*te 9 óráig, vasárnapokon pedig reggeli öt
ón»'ól esti 9 óráig szakadatlanul, — nőknek
p-dig reggeli 8 órától déli 11 óráig, vasárnap
kivételével, megnyitutott
— Gyátzhir A sséplelkü Barabás Ida
kisaszony Varasdon volt rokoni látogatásban,
visezajövet Csáktornyára érve, kocsisa egy
boltba ment, azalatt a lovak megijedve vaU
mitől, elragadták a kocsit, a védtelen DŐ leug
rótt s oly aaerenesetlenül, hogy lábát törte s
így vitetett vissza Varasdra, hol amputáltatolt,
de vérvísztée következtében meghalt.
— Majális. A n.-kanizsai polgári is
kola növedékei által t. hó iy-ére tervezett ta
vaszi mulatság as esőzések következtében el-
n ápol tat van, múlt kedden, 22-én nagyszámú
s válogatott közönség részvéte mellett tartatott
meg a sánczi mulató-kertben A hűvös esti
lég azonban csakhamar megbontotta a szebb
nél-szebb virágokból font tánczkossorut, s min
denki igyekesett a barátságosabb házi körben
fűzni tovább a megrövidített élvek fonalát s
álmodni a hosszabbnak remélt boldogság édes
perczeit.
— Uj zenemű. Tábonsky és Parsch
urak nemzeti zenemükereskedésében Budapes
ten megjelent „Softa-induló" a török
ifjak látogatásának emlékére zongorára széné
M. T. Ára 60 kr. Ugyancsak .S o f t a - i n d u 1 ó"
jelent meg zongorára Malvina (a széplelkü köl-
ténii. térjeaett O'Donnel Grófnőtol) ára 50 kr. Postán küidve 55 kr. Kapható Wajdits József könyvkereskedésében.
— StétroöÖatU a Teleki-ulciábao Stern
korcs maros udvarán egy kiüresitett borszeszes
h-irdó s a dugaazolásaal mellette foglalkozott
napszámost lábán s fején annyira megserté,
hogy felgyógyulásához kevés remény van.
— BekitídeteU. Ismerőseim- és azok
kal, a kikkel levéli, vagy egyéb írásbeli érint
kezésbe lépek, továbbá a „Nagy-Kanizsai Da
lárda" t. tagjaival, ahol titkári , az .1. Nagy-
Kanissai keresk- ifjak öoképző köre" t. tagjai
val, ahol elnöki minőséggel van szerencsém
szerepelni, tudatom, hogy a helybeli Singer
Soma rőfös kereskedő véli ezután i felcserélésnek
egy szer-mindenkorra elejét véve, nevemet kü
lönbség kedveért következőleg fogom jegyezni:
magyarul: ifj. Singer Soma, németül: Sam.
Singer junior. Kelt Nagy-Kanizsán, 1877. máj.
1-én. Singer Soma, m. k.
— Piinkfod napján délután 1 órakor
a herczeg Batthyány-féle házban lévő Schwarcz
és Tauber kereskedő ezég petróleum raktárában
ismeretlen okokból egy kiüresitett hordó meg
gyűlt s hogy nagyobb kár nem történt, az rész
ben a helyiségnek légmentes elzárása s a tűz
oltók gyors m-gjeleoésént k kössönhető.

— Tóth Ede korán elhunyt jeles nép
színműírónk össses müveit sajtó alá rendezé
özvegye, ki erre előfizetést nyitott 3 kötetre
4 fitnl, disikritósbee. 6 frt. Az '•lúnzoiéaj pén
zek Aígner Lajos könyvkereskedésébe külden
dők. Melegen ajánljuk a t. közönség párfo
gáaába.
— X>r. Bntm Ferenc* elhalálozásáról
következő sorokat kaptánk, mely minket za
laiakat köselebbről is érdekel, mert a nemes
férfiú Za!am"gye szülöttje. Az a galambŐM, de
eríleljes, egéssftógea, munkás, vidor, piros ar-
ezu, költői érzelmű férfiú alig egy napi gyön-
gélkedés inkább, mint szenvedés után, megszűnt
élni. Május 8-án reggel kezdette magát rossul
érezni, délután orvost hivuk, akivel sokáig
beszélgetett, miután ax orvos megjegyezte, hogy
aki az orvost pipassóval fogadja, as nem nagy
beteg; este lenyugodott s 9 órálöl kérdve már
nem bessélt, mélyen aludt, mintha a léit álla
potban lett volna. 9-én féltizenegy órakor meg
halt Olyan szépen feküdt, tisztes arczávsl,
nyugodt vonásaival, csaknem mosolygó kifeje
zéssel, mintha kedélyes életét örök álmában is
folytatta volna, mint akit földi gondok nem
bántanak. Mintha komoly foglalkeaása után
viaszavarásaolu magát fiatal korának ason m-
kába, midőn k-őltöi lelkülettel lépve a világba,
a mossák oltára hoz is járult virágokkal. Nyu
godt is lehetett, nem terhelte lelkét semmisem.

Elmondhatta volna Sárosy Gyulával, hogy: ,Hiven betőltém e földen embertieztemet !• Május 10-én enyhe tavaszi napon délután 4 órakor koporsója kö«é állottak gyászos Özvegye, fia Gésa Kolosvárról, leánya Emma, Rákosi Tóth Láazlóné ■ gyermekei, illetőleg unokái Dr. Arányi Lajos és a többi rokonok. Az országot ga«dasági egyesület tíastviselóí közül Morócz István titoknok, Giróknü Ferenci a gatd. museum felügyelője, Molnár István a vin-ezellérképezdében utódja s ugyanonnan Angyal Dezső egykori segédje és több tisztviselője, köz-tftk szaktársa Parsagh Gábor, koporsójára m*g ss intézetben levő s volt Unitványai koszorút tettek és ők vitték vállaikon egykori szeretett igazgató tanárukat; igy hely estelett el a pro montorí sírkertben örök nyugalomra. Nyugod jék békével! Mégis érdemli, bogy küzdelmes és munkás elete után csendes álma legyen. — Dr. Entz Ferenc* a tudomány és szakpálya fárad ha Üan, buzgó s a közjónak feláldozó embere, ritka jelletnü. lelkes hasafi s nagy horderejű irodalmi férfiú vol* Mint Köves János leUo-eörsi prépost ur oag^iwvéttel megjegyzé e lap szerkesztője előtt, ki őt közelebbről ismerte, páratUn önfeláldozó jellemmel bírt, képes volt lelke vágyát teljesítendő, jövedelmező orvosi állását Batthyány hercseg uradalmába elhagyni s a hazai szőlészet, borászat kopár terén roü-ködve, nemzetének ajánlani fel erejét, munkásságát s valóban számos szakmunka maradt utána, mely valóságos kincs. Örömmel halljuk, hogy gyászoló ösTegyél, az elhunyt érdemeit elismerőleg a magyar írói segélyegylet pártfogásába veszi. Ige& helyes, ezt az ország köszö nettel fogadja az irdi segélyegylettől, mert e« által legszebb hivatását teljesiti.
— .laltud Könyvtár' második év
folyamának 3. és 4-dik könyve megjelent mely
Dengi János sséptehetségü ifjú költőuk .Mun
kács ostroma' czimu költői elbeszélését hozza;
megyénk nagyBZülÖttje Zrínyi Ilonának gyáss-
esetét tapintatos könnyüdaeggel s népies mo
dorban rajzolja; igen óhajtandó széles körbeni
elterjedése e nemes irányú vállalatnak, szer
keszti s kiadja Vast Jenő Berettyó Újfaluban*
Ara 12 könyvnek csak 1 frt 20 kr. Ennél c*él-
szerübb ajándékot aligha adhatnának a* isko
laszékek a jelesb tanulóknak.
— A baltUon-füredi „szeretetház"
növendékeinek jelenlegi létszáma 60. Nagy
Áron igazgató szakavatott, figyelmes éa ernye-
detlen buzgalma folytán a legszebb rend s tisz
taság uralg, e szegény árva fiuk nevelése ki
tűnő, dolgoznak rendszeresen, így közelebb 2000
darab kefét késsitettek a honvédek restére.
Igeo óhajtandó, hogy egyes tárBulatok, mfiked-
velői jótékony előadásainak jövedelmében mi
nél gyakrabban részesítenék e valóban humá
nus intézetet
— Jelső Órftön a költői lelkű prépost
Köves János ur Ő nagysága uradalmában van
egy ritka példányú juháss, ki feltűnően elüt
társaitól, ó ugyanis faragcaái egyet mást béké
sen legelő uyája mellett. Saját szemeinkkel lát
tunk egy botból faragott lánczot, mely szabá
lyosságánál fogva ritka szorgalmat s bámulatos
ügyességet tanúsít A nemeskeblu tőpap meg
ígérte, hogy legközelebb lefényképezteti s egy
nagyabb szabású tárgy kidolgozásával bizza
meg, mely aztán nyilvános helyre fog küldetni.
Igen helyeseljük ő nagysága e kegyes intézke
dését, mert ezáltal megismerik szélesebb kör
ben s a másoktól jövő méltánylás mindig ne
mes gyümölcsöt terem.
— Zala-Egersxegen, í. évi májas hó,
7-én az itteni torna-tüzoltó-egylet és olvasó kör
javára műkedvelői hangverseny tartatott, me
lyen méltoságos Ürményi József fóispán ur, ugy
megyénk és városunk kitűnőségei is megjelen
tek. A hangversenyben zongorán játszó Anisits
Izabella, Háry Vilma és Erzsiké úrhölgyek.
mind a darabok megváltása, mind annak
correct kéresslülvitelével, kiváló, tehetségeik
— Ügyességük — és gyakorlottságuknak a leg
fényesebb tanujelét adták, melyért a közönség
őket többszörös zajos tapsokkal tisztelte meg;
továbbá Csukkelter Lajos ének, — Horváth
Feri, — kit a hangverseny ügyes rendezéséért
kiváló elismerés illet — és Katona Pál fuvola,
— ugy Pais Géza tilinkó játékaikkal nagyban
emelték a hangverseny sikerét, mely nemcsak
a asép számmal megjelent kösónsegaek nyújtott
«iry élvezetes estét, haneu a nevesett egylet és
kfir javára is tetemes hasznot hozott. Felülfize-
tések is történtek: és pedig Ürményi Józset
főispán ur ú méltósága 2 frt, — Sümeghy Fe
renezné fi nagyaága 4 frt, — Csutor Imre alispán
ur I frt, — Horváth Mór ur 1 frt, — Báró Pu-
teáni Géza ur 1 frt, — Jwkovich József ar 1
frt és Septey Elek ur 1 frt — Hangverseny
után tánc* tartatott, melyben a megjelent vá
rosi és vidéki hölgyek kösöl rósst vettek : Bog
dán Mili, Háezky M. Háry Irma, Hertelendy
Jossa. Kőnigmayer nővérek, Millutinovícs nő
vérek, Ssigethy Gizella, Szmodita Mariska,
Tahy V»ki, Versits Tercsi és Zárka Juliska ur
hölgyek és sok mások, kiknek felsorolása jelen
szerény értesítés sxük keretét tnlbsladná, azon
ban méltán elmondható, hogy a jelenvolt hölgy
világ egy szép kosmoru volt, a legszebb virágok
ból össsállitva. p.
azon Wioperekról, melyek


H - ia beti- Katb. «e prot
aap aap tár [ naptár ntj
» . Kekam adaton atinlep. hatalom. MM XIVU1
Vassvs*s Q. 1. Sz. Hár. IS B. PUnk. .. M
■» H*tn Vilmoa 16 POnk. h. m
28 Ksdd HuimiL 17 Androo. •*
)0 Sserda Ferdinánd 18 Theod. s
31 CsOUrtok Uram* 19 Patrik

1 PeoMk Nikodem. 20 Thall el. i
3 | Stombat Eraaaas *1 8U. III.

karMstraU-aal — frt — kr., keruatr 80 kr. — Ké*U* * bányából 100 kUöfr.»fe>kiiit 70 kr. — aUapaolaj, r. perbál, agy kflofra»wkiot 60 kr. — Sturingrartya l frt — kr. K-^yugyerty* (Jutott 68 kr., mártott 72 kr. — Sxappaa 42 kr. — Nyeri fagy 470 34 kr. — Lámpa-Mi, «gy nitév, 8 kr. — Marhatom «fy kilogramm iMríot 50 kr. — Borjnhui 56 kr 8«rt£aous 5t> kr. — Sc-Jono* 80 kr.— DUzoduir 93 kr. — Haxtuuuir 1 frt 10 kr.— Köménymag 6b kr. — VörAihsfywa 40 kr, — Fo*-baffynii 40 kr. - PStt m6 16 kr., kS-i<5 14 kr. — Bon 1 frt 30 kr. - Paprika 86 kr. — Cinkor 68 kr Kiadta:
(P. h.) Hiningtt,
* 9*í*r**
» tála eger»»egi kir. tarTÓnyweknek folyí mi- talillatolt — A magyar akadémia einfikév** ja* hó 2-ik felében tartandó njiWino* üloaein Lónyay Menyhért, ale.oökkepwDgery Antaj
Üsletl szemle..
Nagy-Kaai-aa, k.%77. máj. 21. d. 0 4 órakor-
1 d 6 j á r 4 ■ : b'onu, húröi.
C . 1 e t i forg-ilon. A- flslet « atobbi id5-bí*o hátrilo nacatanáat kbret. — FSpiacai tudóiiti-sok Ulj»« t«haa;olt«ié«t .elmek éa &*fymérrb*!! huonértelmfi befolyiat gyukorolmJt a helybeoi for-gaJomra ü
A Wtelk»d» lókkal c-nkkent éa a keleadScég caapiű a legmefisoritottabb pUcxi eotunmtiöra Tan korlátottTa.
Bot* 80 krnri, najduem I frtnyi; roxa 50 — 60 kmyi, kakoríesa 20-30, árpa 40 kn>yi Tisnaae. n«t«Jo«k indolt.
A ry«i>-tsmaéoy fl.Iet cseodes, életoélkflK ; a boiB.Iet pang-.
Piacxi j«f7>é««tak 100 kfr. ■seríot :
Boza min5aAgéb«. kApe-t 13 50—15 frtig.
10.S0—11
I.S0— 8.50 krig<. 6 50—8 frBg. ff frt.
>. 9.60 krig.
^ In. 8 50 kr. 5 50-6 frtig. IJÍ'
Kakorieaa B
Árpa „
Zab
Bab, főtér
. tarka ,
Hajdina (pohánka). Lendeknag (bakkony) Lenmag aiindaegAes Kaadermag Köles
ró-50—ii frtig.
5.—5.50 krrg. uj. 8ISGEE SOHA.
Sserkesztől nzenet.
2360. H. Ttrje. Ily oehri kérdél feazegstése fSrároai nagy lapba való.
23öl. P. Bpeat. Ei már helyet, asonnal iatás-kedtnnk
2358. E. L BfKul. A küld<ttek<t igen koaze-nSm DdvOalet!
2363 K. I. B -PsVsd. Uegsrkeiett, fogadd, k»-aaoostsmet!
>3M. A .Kaniasai Dalárdáról' éa a .aalavári tanit^gvalésról" aziló köaleményekot ajövS aaámban.
2S65. ADOaymoa. .A tett" aajDálatankra nem koaSlbstó, de azért e körülmény ne cltiggeaaaae to-Tábbi mnnkáaaágában.
2356. .Egy ssSke bölgr- beaaily. K6.C1-betö.
Érték ét viltifdywB május 25.
b'l. metaiiquea 58.40; ö*/a •••• kölcsön 64.30; 1860 ki álladalmi kölcsön 108.—; bsnk-részr 769 — i bitelintéanti részvények 134.70 ; Londou 128.90; magyar földtehennentési kötvény 73.50; temesvári foldtehermontési kötvény 71.50 ; soproni fbldtebennentéai kötvény 70 30; borvát-slavon fbldtehermentéai kötvény —.—; ezüst 112.90: os. kir. arany 6.12'; Napolnond'or 10.32'/, ; arany jár. 70.40 ; márka 63 35.
A közönség köréből. Tekintetes szerkesztő ar!
Ksnizsán létemkor kívántam, de elmu-lasztotlam tekintetes szerkesztő urnák az ügy szellőztetése végett előadni, hogy a keszthelyi takarékpénztár minő szánalomra méltó kezelést vezet ü évi fennállása után még mai napon i«. ( Hivatalos órákat tart vasárnap délelőtti M órától 12-ig és szerdán délután 2-5 ig s ezen kivül nincs mód bejuthatni, — pedig vasárnap délelőtt a vidéki katholikus ember honn marad mi«én,délután pedig nincs nyitvs — s igy hogyha különösen nyáron egy költséggel a íürdót is akarja használni, mit leginkább délután szoktak, el kell hagyni a misét s kényszerítve van az illető kiveendő kamatjának egy részét a korcsmában délben elkölteni. Szerdán, a midőn a gazda ember hetiváaárra mén be s elvégezvén dolgát — délre haaa nem mehet, — mert a kereskedő urak, kik a hivatalt vezetik, nem érnek reá — és kénysierítve van ai illető délutánig várni s 100 trt. félévi 3 frl. kamatjának legalább felét kocsisával a fogadóban elkölteni, s ha — többnyire népesebb és alkalmasabb hetiváaárkor — jön be, akkor még az emliielt kamat felének íeláldozásávsl sem bír hozzá- j jutni, de télen szerdán délután, hs 5 órakor vé- j gez, haza sem bir távolabbra menni s akkor valóban, ha V. fogadóban meghal még a kamatjára is ráfizet s igy belátja, bogy csekélyebb öszvegét jobb lett volna otthon hevertetni, mint- | ■em fáradozás mellett kamatját czél nélkül el költeni.
Igy jár as intézet lekötelezettje is, ki kis- ' sebb öszvegeknél még 2% bátran számíthat , költségre, ha pontosan be akarja a tartozó kamatokat szolgáltatni.
Egy vidéki, ki váltóra vett fel pénzt és esetleg közbeesett akadály miatt csak vasárnap délbe érkezhetett meg, — az sierdaig folyton várjon? — és szerdán déli l'í órakora* intézet, hogyan ovatolja a váltót, mikor az illető adós felet csak délután bocaájtja be a hivatalba! ez oly intézmény, a miért a keszthelyi takarékpémtárnak jó lélekkel s jogosan ki lehet állítani a szegénységi bizonyítványt, mert alig hiszem, hogy szegény Árva és Ugocsa megyének valamely lugában fennálló takarékpénztár ily szegény módon veseti mások vagyo-
u t 1 menetre
Érvényes május 15-tól 1876. A budi-pesti időtmuuto óra szerint,
iia^al KaniiHÁról ;
Vonat hova :
aaám Ora Perc. H£
105 Eaaik, Hobáca.Dombovár a Fimneba 4 48 regjei
215 , . . . 2 30 délit
2l2 Bnda-Pastrs '. . 4 BI reggel
201 , . . 2 6 délat.
J04 . 11 30 estre
313Bécabe(8aombatbely, Báca-Ujbely fel<>5 8 reggel
SOI . 11 48 eatve
315 goprosyba 3 38 dslnt.
tOS Trieaatbe éa Pragerhofon keresatal
Qráes ia Bieabe 4 50 raggel
301 Tnemtbe éa Pragerhofon kereaata]
Oric. ii Bécabe I 47 délat
Brkftlk Kauiuár*
V a
n d.
316 Issek, Mohic.Do
S06 , ,
203 Buda-Pesb-ol . .
SOI „ . .
211
ik»Tár i
Fiaméból 1 41 dslnt. II 11 eatve ... 4 20 reggel ... 2 5 dilot 9 44 asfre
314 Bicabtl (Bsombatk. Béc-Ujhely)f«15l 10 27 astve
SOS „ „ . .46 reggel
916 Sopronyból 11 &> delel
1U BécabSI Oráca, marborj, Fragsrbof
falSI 4 12 reggel.
■Art Trieeat- él Bécaból marburg, Prajer-
bef félSI . 1 21 délat.
204 Trieaat- éa VUlaohbíl Prágerhof felSl 11 — eatve.
Marborgba eaatlakosás TUlaeh ia Fraaessnatbe .
. . . Fianceaieatból.
Heti J?
Má|M 27m jaalsa f-sj 1877.
íeleiót uerkeutó : BátM. Ujat.
j
elósdstnak a. m : Május 29-én: 806/B 87
Sz. 1. Ángyán Karoly nyilvános eroazakosko
dia miatt vádlott elleni ügyben kir. táblai
Ítélet hirdetés. 813/B 877. Sí. 1. Hoch Ignácz
és Ursai emberüléa miatt vádlottak elleni Ügy
ben kir. táblai ítélethirdetés 890/B 877. Sí. I.
Bokor József és Kit Fái József súlyos lettisér-
!M miatt vádloiuk elleni agyben kir. táblai
Ítélet hirdetés. 704/B 877. Sí. I. Koch Lipót
testi biztonság elleni vétség miatt vádlott elleni
ügyben kir. táblai Ítélet hirdetés. Tekintetes
Bierkesitó ur! Van szerencsém köztudomásra
homi, miszerint június hóra egyetlenegy bűn
pert sem közölhetek, ha csak a vizsgálat alstii
mindössze 15—2U darabra rugó perekből né
hány befejezve nem lesz. Bár csak egyszer már
az emberek mind megjavulván, szétszórnák szi-
vUkból a büofészket, s helyette a szentlélek
malasztjának késtittenének másikat, hogy a
felebaráti tulajdonnak szent, és sérhellensé
gét sremfik elól soha ne téveszthetnék, és »
u.-tiD emberi gyarlóságból megtörtént osszi:-
kuczczanásokat ne rmberöléa, gyilkosság, gyuj
logatás, suUyos testisértés s több afélékkel, —
hanem barátságos utón egyenlíthetnék ki, —
a mi igen könnren meg is történhetik, ha csak
ugjan erős elto'kéllett akarattal késsiltenek «z
említett ma!as«nak helyet. Kérem tehát e be
cses lap lisztéit olvasói közül mindazokat, kik
a községekben a nép élén állanak, törekedje
nek személyesen Ilelki pásztoraikon kívül, a
kik a magúkét, — teljes erejökból úgyis meg
teszik), hogy szerény óhajtásomat siker ko-
■zoruzza, maholnap azon örvendetes fairrel
kedveskedhetek nekik fáradságuk jutalmául,
hogy a lala egerazegi fegyház tetején nem a
büntetés, hanem a béke lobogója diadalmas
kodik. S- S-
— Miklónay Gyula jelesen szervezett
színtársulata csütörtökön érkezett Zala-Eger-
•zesról Keszthelyre s itt előadásait szombaton
k?zdett« meg. Keszthely jelenleg oly szerencsés
lie.yzetben van, hogy kél színtársulat müköiik
benne; az egyik a fenn,érinteti, a másik pedig
B l'olgár Gyula társulata. A nemes verseny e
két társulat tagjai közt e napokban veazi kez-
deiét. L-sz tehát harct és háború, melynek nem
lehet más vége, mint a gyengébb társulat tá-
v„z»sa. Tudlunkkal Miklóssy Tiyuli társulata
érámra keveseob ugyan, de jobb, tehetségesebb
.s szorgalmasabb tagokból van összeállítva
, így a versen) I a másik társulattal kiállhatja.
Az előadásokról legközelebb irni fogunk.
— Csáktornyán folyó bó 22. és 23-án
ünnep volt. - Kedden, (22.)érkezettmegyénk
főispánja méluSságos Ürményi József ur váro
sunkba — A vaspálya állomásnál délben 12
órakor testületek és egyesek fogadták zászlók,
éljenzések és mozsárdurrogások kSzótt a stájer
ból jövő megyénk főtieztviselójét. Vrancsics
Károly szolgabiró ur üd> özölte a kerület nevé
ben {'méltóságát, mire föiBpán ur szép szavak
kal köszönte meg a figyelmet. Siároos kocsin
kísérlek a fogadók í méltóságát a városba, ki
az uradalmi épület grófi siobáibsn nyert vendég-
szerei,', szállást — délután fogadta, a város elöl
járóságát, ai izraelita hitközség küldöllségét, a
k.jzs. tanodák iskolaszékét és tantestületét, a
dalegyesületet, az ügyvédi kart. Érdekeltség
gel tudakozódott az intézetekre'!, egyesületekről
ée magánosok felől. Meglátogatta a városi elöl
járóságot, a szolgabirói hivatalt, a járásbírósá
got, a varat, a pribiszlaveci grófi kastélyt, a
luzoltók helyiségeit és a tiszteletére össiejött
tűzoltókat. — Este ö méltósága ÚBlteletére va
csora rendezteiett az uradalmi tiszttartóságnál.
Ugyanekkor néhány dallal leple meg tSispán
urat a dalárda. — 23-án Csáktornya összeti tan
intézeteiben tett látogatást, a kijdedóvóban,
eíemi. polgári és izr. tanodákban, ü méltósága
osztályról-osztályra járt és mondhatni szakava-
tultsággal kérdezte a növendékeket és nyájasan
beszélgetett velők. Ürömmel hallgatta a horvát
ü.iermekek feleletét, a kik meglepi eredményt
mutattak a magyarnyelvben. O méltósága ki
in nyilvánította tetszését, a tantestület buzgal
ma' és faradságát elismeréssel méltányolta —
különösen azt, hogy oly erővel igyekszik leküz
deni azon nehézségeket, a melyeket a három
nyeivü oktatás gördit elé. — Fóispán ur Csák
tornyáról Perlakra ment, innét Domborura és
• Légrádra.
— Köcíd hírek. Árvízben usiik Arad; elöntötte a Maros. - A bécsi szt. István templom 402 mázsás harangját hallgatásra ítélték, mert meghúzásakor inog a torony.— Szejd Ahmed Harizi a budapesti álllatkertnek ujabban két oroszlánt igén küldeni. — Kalocsán a városi lovas kaszárnya leégett. — Serroed effendi budapesti török főconsul Konstantinápolyba utaiik. — Ungvárott Richter M. városi irnok u»jét cselédje a mezon agyonütötte. — Komába criási számú zarándokok"özönlenek. — A veszprémi munkakiállitás teljesen sikerült. — A budapesti egyetemi hallgatók egyenruha behozatalán fáradoznak. — Az Uchatius-ágyuk beszenleléee múlt vasárnap ment végbe Prágában. — Zubovics Fedor, a hires távlovagló Konsantinápolyba utazott, hova egy lovassá-red vezetésére hivatott meg. — A budapesti állatkert elresiettnek hitt óriási kigyója meg-

ujbó'l megváfasztattak. — Kassai püspökké Dr. Schuster Konstantin kalocsai kanonok nevettetett ki. — A fővárosban 2500 lakás áll üresen. — Gr. Károlyi György koronaőr súlyos beteg. — Chsca quitoi érsek Amerikában liiisézés közben megmérgeztelett. — Rudolf trónörökös kulöo udvsrtartást nyert.
- Háborús hirek. (Máj. 24.) Islács nál a várenMhéii munkálatokkal foglalkozó oroszok jeleDtákeny veszteséggel visssaveret tek. — A románsereg tisztekben nagy hiányt szenved. — A tanrusi félszigeten élő tatárok is lázidásbaii vannak az orossok ellen. — As orosa hajók — egynek kivételével — mind elhagyták Amerikát. — Kars külső sánczai-nál az oroszok vjssiaverettek és ötszáz halottat hagytak hátra. — Az afghanistáni emir fia, Iaskender bey mint önkénytes a torok hadseregbe lépett. — A szultán néhány nap mulva a dunai hadsereghez; fog menni. — Milán a cárnak Plojestiben kinyilatkoitatja, hogy Románia függetlenségének kimondáaa után fog megkezdődni a sierb aktio. — Török hajók Adler erődöt bombázzák. — Abdul Kerim pasa, az erődök csapatain kivttl 60,000 ember felett rendelkeiik, melyek ai oroszokkal a síkon harczolhatnak. — A« orosz hadsereg két hadosztálya megszállni széndékozik as erdélyi Kárpátok szorosait, hogy Ausztriát az eshető-legea interventióban megekadályosza. (Máj. 25.) .Clotild" osilrsk-magyar gósóst a törökök Fíul-folyó torkolatánál elsülyesstették. — As oroszok megkezdették Widdiu bombázását. — Románia tilggetlenaégi nyilatkozatát a hatalmak nem fogják elismerni. — As első oláh kém f. hó 16-án végeztetett ki Barbosiban. — A dunai harcziéren Orosz részről összesen 151* ezer gyalog, U60O lovas és 338 tábori ágyú áll. — Zrl mellett a törökök 51)00 orosi katonát éa H(K) kosákot kaszaboltak le. — (Máj. 26.) A Kaspi tenger melleit általános a lázadás.
_ Ksra Dsghnál az oroszok 500 halotUt
vesztettek ; a sebesültek száma töméntelen. — Kannál szinte nagyszámú munka és egy mu-zka lovassági tábornok vesztette életéi.— Görögország hadüzenete a portának végleg el A ök ii
gg p
van határozva. — A török miniszterek a háború tartama alatt fizetéseiket az államnak ajánlották fel. Belgrádban 30,000 ember öasz-pontosittaiik. — A muszkák a kaukázusi Iá isdás elnyomásábsn iszonyú kegyetlenségeket tesznek. — A törökök Mahmud pasa — volt □agvvexér vád alá helyezését követelik. — Adrahán parancsnoka haditövényssék elé állít tátik. — A czár június 6 án érkezik Plojestiba, a átveszi a hadsereg főparancsnokságát. — Bos-nia kormányzójává Achmed Mashar pasa ne-vrztetett ki.

nan.k kelésé. - . nem is várható, hogy r*v lamely besodort betevő — )0 barátját és tinit ily taklaló intését jótéteményére és vagyonának abbani czélsrerü elhelyezésére biztathassa.
Hs a betevő koionseget továbbra is így zaklatják, akkor még számosb éveken át nem jutnak oly helyzetbe, hogy anynyi pemt kiadhassanak, hogy a forgalmi nyereségből rendes tisztviselőket tarthassanak. Vagy tán a részre nyesek csak diridendával törődnek, de publi-cummal nem?
Kérem tehát a t. .Zalai KSalőny- azerkeu tőségét — legyen ssives est figyelemre mél-tstni, és a közönség érdemében nyilvánossá tenni, s ezáltal a keszthelyi takarékpénztár igazgatóságát, — ha ez ennyi évek folytán még eit belátni képes nem volt — figyelmeztetni, hogy ezen sanyarú s méltatlan rend megváltoztatását és csélsserubb beosztását, betevé kötőn ségnek jogában van követelni.
Tiszteieltel maradtam
Zala-Apátiban, május hó Ift án 1877. MATYASÓVSZKY v'INCZE.
Utasók névsora
Hdgy-Kmiizmin, 1877. május 16-tól- J877-
t május 'J3ig.
— .Arany Koron á h o a'eainiaeu eeállodába: Fiachl L. Trieet Bobni J. Slauna Zwakorits J. Be-lovár. Orias J. Z.-Egerazeg Kohu A Prága. Fiecher J. Hahót Boanyák Z Boflár. Mcihofrr H Alid Lichtnecker N Saabadka. Sehnller A. Bndapeat. HOKIiiittar N. Csurgó DOllsr J. Boriin ZclUr J. Prága. Vitl* I LOTS. 3dk«rts A Buiiapeat. Weilcr J. Priga. Horrálh 0.. Budapest. Mi-oíroi I. Basa-poat. Dsnalh 0. Pápa. Seorsr Z Kaik Plaifn 1. KSrmosd. IUer H Zágráb. Olaoaf I. H. Brood Uanoar 0;. H. M-Váfárbalv. Lipitiiv í. Sopron. Baoer U Bndapeat. Weiaa Zs. Ei«k. Kohó. 1. Bu-dapeat. Hatscb«k J. Baáap^Bt Sobmidt J. Budapest. Kreinlír A. Pária. Gr Prtra M Union Neob.u^r B. íttuttfart. Biró 1. Pil-T.l.k Moller 1. Arad. Ual-ler L. Prága. Spiuer Zt. Budap«at. Kramer N. Sao-g«d. Torok N. N-Kaoizaa. Scbwsnberger J. Berlin. WoiM H Prága. Kojl.r I B*c. SpitiPt J. Kéra. Eigner J. Bodapsst. Appel Zs. Btjdapeat. Atmáiy [. Hlakolca. AoZj^ka E. Bndapsst. Fr,rj« B. Uj-Pest.
— „Ssarrashoa* caimaett laállodába :
Ooldacbnid U Novicrád. AaUrilb J. Zákány BrSll
L Lcndia. Kollaj K Kottorí. Lsnek Ö A-I^ndia
Zcrkwuata N. Essek Wessl Oy Bia. Kollár I.
A.-Kajk. Boár 6 Atád. Kraasa J alarculi. (Jchramek
M Bécs. CarpaUa I Zágráb. Qonda L. Kudapeat.
Honn Sí S.rme. Kebrlich I Budapeat. Gr Tharn
F. Kn.tiflj. 8i.in«r V Bscs. Safaila £ faolti
Gyorok. HiMmiDgaberg H. B»ta Plo»a« al B*c».
Hány N. Pala. Wnkaainovic P. Béca. Waaaermaji U.
Budapeat. Spitur N. Harbnrg. Hinu.r I Öl.6.
Hartmami N Pécs. HirachJ.r H Dombom Rí bet A.
Bécs. Proppmao K. Boca Bora K. Budnpsat. Kria-
b.b.r 1. Beca Frank U. Boflár. Plandiák M Btca.
Oobol A. Béea. Stani M. Bndapcat. Gottbardt A.
l^nkovits. OyaroB) A. Kia-Kosiárom. Haazár X.
Csáktornya. MartincaoTiea K Zágráb. Kiás Gv Tap-
aony. Weill L. Bsca. Scbultbeis E. Zágráb. Abrescb
T Ujbely. Leiuradorfer I Ssegaárd Wasaartrilung
N. Bies. Jaskoriu S. Péca. stargnlit A. Kapairár.
Scbvanenbsrr N. Dombóvár sfiiaky M. Oráta. KSI-
gyeay A. Potosy.
— .Oroaalánhoa' caimasu aaállodába :
Uroaa M. EaposTár. Sacba P. BrOnn Bsrtaolon U.
Esaék. liarkovita £. Lina. Oolbó L Kesalbal/.
Scbmid K. Béca. Hollloder J S.chn.U Blan E.
Zágráb. C.eako.ic J Prága Krama E Kapoarár.
Schwara T. Bndapeat. Laog J. A.-L«ndTa. DÍOIOTÍC
M Brood. Polricaky J. Oráta. Wei.a M. Brood. Kou
banter A. Vesaprém. UnriaaiU P. Rxacbwartb. Ber-
thold J. Oráta. HiracbIJ. A-Leadta. Bnhm I. gUmtg.
Fánk E. Oráb. Takács 1 Arad. Waittinger E. Bia.
Danböck A. Prága, gpitsor A. Ssigctrár. Pajlaacbiaky
H Sárvár. Kiaa S gári.r. Niületb K. Sárvár. 8aa-
deaki J. gaabadka. Oaztarbaber K. Dobrofa. Terpák
Q Ooricica. Schwarz S. Badap«st PUeger J. OráU.
P«g K. N -Bajom- Jooa R. Grata. Pstroca ky L. Béca.
Kried J. Bsca. Adancic J. UlTÍ Ca»sa E. KOrea-
káU. Kobn 8. Zágráb. Wagner A. Bacboita. Koller
sf. B*>cboiu. 8tergár M. Grata. Sáador E. Keaathalv.
Szapolai I. Kaaatbely. Ficoci O Bukkan. Mrcobic A.
Boccari Hor.ith J. Zala-Egerareg Laitaer A. Sat.-
Uottbard. Hiakolcay H. Sasntas. lrinír L. QráU. Báta
1 Badapsat.
Lottoh-sás).
54, 75,
21, 69. 71. 89.
B. Pest, máj. 19-és: 62, 8, Linci . „ 33, 90,
PUeii .rak.
Hivatalosan jegyzett piacsiárak Nagy-Kauízsaváros piacibiltosi könyvéből: 1877.évi május hó 23-án.
Bnaa legjobb anly 39, V, hektoliterkiat, 100 kilogramm aseriot: 15 frt — kr., kaaepaaertt aaly 38, 14 írt — kr. — Keuaerea legjobb aoly —, - frt — kr. I koaépaaertl anly —, — frt — kr. Boaa legjnbh anly 36,11 frt — kr, koaápsaert aaly 34,10 írt — ki.— Ajps legjobb anly 32, 7 fn 40 kr., kíaepeaeril aaly 80, 7 frt — ír. — Zab legjobb saly 10, 8 frt, 70 kr kosspaurl aaly 18, 8 frt 90 kr. — Kskoricss ilea-tsri) 8 frt 50 kr — Bnrgosya 8 frt 10 kr — Bain-liaat ÍO frt - kr., zaemlyelissl 28 frt — kr., ksoyir-liaat fehér 22 frt — kr., fekete 18 frt — ki. — Biaa SS frt — kr. — Bnaa-dara 10 írt — Araa-kása 36 frt _ kr. — Boraó 3í frt — kt. — Lsaeae 3S frt — kr. — Bab 12 frt — kr. — Kolea-kása 11 frt. 50 Bavanya-kápOBBta 16 frt — kr. — 8avanya-répa 12 frt _ kr. SaSna ksUtt legjobb 4 frt — kr, koaáp-aaere S frt 40 kr. ; aains kílWUeo legjobb 3 frt 50 kr, köaépaaMfl _ frt — kr. — Kotott- vagy ágy-aaaina legjobb t frt 20 kx, — ktsepsasrt — frt — kr aaalaia ukarmányiiak való legjobb 1 frt — kr. koaepeastü — frt — kr.. szalma alomnak való legjobb — frt — kr., kSaepaaart. 1 frt 40 kr. — Uj-bor bectollterkint T frt 40 kr. Ó-bor 10 frt 50 kr. -1 liter páliaka 50 kr. — 1 liter ecaet 8 kr. — BOkkfa, egy kokméterkint, sg; aéter bosasa haaá-bokban, keisaatrakással — frt — kr, kereastrakáa DeltU s trt 40 kr. _ Caerfa karentrakáeaal — frt — kr., kereeatrakáa sálknl í frt 20 kr. — Tölgyfa
(S75 í—21
| 339 sí.
Wajdits József
könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán
(233 8 -*) kaphatók:
Orosz-török háború térképe Európa és Ázsiában,
pompás színezettel ára GO kr. postán szétküldve 65 kr. Ugyanaz fekete színben ára 40 kr. postán szétküldve 45 kr.
Handtke: Generalkarte des schwar-
zen Meeres mit den Karten des Bospo-
rus und der Dardanellenstrasse,
ára 90 kr, postán szétküldve H5 kr.
General- Übersichts-Karte
des gesammten Rnssisch-türkischen Kricgs-j schauplatzesin Enropa und Asien, nebst Rnmanien, Serbien nnd Montenegró, dann Griechenland nnd den angrenzendcn Gebieten von
Österreich-Ungarn,
finom papíron, pompás színezettel ára 40 kr, postán szétküldve 45 kr.
General-Übersichts-Karte
des gesammten rnssisch-tflrkischen Kricgs-
schauplatzesimKankaaus,
finom papíron, pompás színezettel ára 25 kr, postán szét-'
küldve 30 kr.
Továbbá:
♦—5
niliftld kSsülti kis-
DdC
As Írásbeli ajanlatok 1S7
jojiu. bs 4-én reggeli 10 óráig
neve, Iskája ea polgári állása
ló áli
hogy a kll-
kifejeaendS végre, hogy a kfiltségvlcit éa tervet betekintette ■ IdolrgBS feltételek tartalmát ismeri, tfztktl elfogadja.
Az. ajánlatokhoz a vállalati Ouzeg IC,„-j« késapénxben. vágj magyar állampapírokban <-satolaodo.
A terv, költségre*-* Í-* különleges fellételek al<>tir hivaul irodájában a szokott hivatalos orákhto megtekinthetők.
Zala-Kei-rsz gen, 1877 éri málll* b,*> lü-nn
Zalamegj'ei magy. kir. ópitészoti hivatal.
!Hirdetés!
A uenufttki.i; irotárlai B^c-bon feioitlii. végett a k8vetk«7.5 áru tömegeket boriit ártT a muri ule-tfin,
c.ak 5 írt 65 -terért; o. ö. ngymict.
1 kdliiriiTttcn jól jár-'> iu>"|>nu I 1 * c* iieh.i n e« * i* r f, melyen
toi <lrát. araoycuott lám* \ bárki is a legnx.-lib darabo-
«-aal. a jOIjsráwrt ke«-wóg viil- ' kat képes jiUaani.
laltatik. 1 telje* kis poi-citli>-
2 valAdi japánt T i r i ; e d é n } I, terítéket 6 személyre,
a lcgl.iiun.ftbb feat«*a«l, bánm-ly j kiv>illké)>eii ajándéknak igen
terem disxitri.«nl ixnig.-Uhat. alkat'!***.
1 pompái rényk/palbninnt, ' 2 j t-ll cmle j" t, rf? <*in'f"*ea
ai-.oyfijrxl gazdagon disxitvr. j uj rtn Ikirftl eredeti tréfa.
1 pár diiies keleti konól- 1 di»«e« V ic t o r ia-« ét iny-
c*i p/l t, elnyfiheUtleo tmlpbSr- I konárkit, dunxiiificttl
r»l, uSk ét nrak saámára. I mAbin.*.WI.
1 nép a«ít)ili csenget y fit, I * kítönd <xásx kír. .aal>. PJÍ-
a Ip^jobi) aj aranyból. \ kanalat.
1 teljea japán i doUujió ' G kítflnC cii*i. kir «»!■. k á-
k *■ 8 * I e I f t, mely miiident t ír- , vóskanalat,
talmaz, a mirf r*ik i-gj do- ! 6 japán c a é m x é t.
2 kis o 1 a j f« * t m < n y t. hír- * 6 darab tlr. Dapontlélr ogísm-
neves me-rtert-k tnfivt'int>k má j Bl-ffi ouippaot
Kolata, disxu keretekben. (>S»«.i>en 38 ilf b.
Mind aa iU fJsorolt .13 úrjry a legjobb kivitelben c«*k
19^ 5 frt Őfi kr *W
Czim : Nemzetközi árutarlat,
Bécsbeu, UurcrinK 3. (36S2- 10)
Vidéki mcgre-udeiének utánvét ircll.-it poatnaxn Uaxk5i6ltétnek.
i«fyzet Mititán a tártat rövid id^n folo*«Jik, a vidéki uegreod*-
ioitk buköldriei mii.-! hatnarslb krfjük.
Hirdetmény.
Iván-Egerszegen. Vasracgyíben. hol 4 országos vásár tartatik s bol a Győr, Kis-Czel,Szombathely, illetőleg soproni országút átvonni, az italmérési jng, épület és szántóföld szabad kézből eladandó.
Veszprém, 1877. márczius 7. (312 12 - 12)
Mustos János.
Megjelent ét mindé* haatrt ktnyvkereíkedíiilieK kapMf:
Egy tirftnya estebatáf. Humomtims eFzmrk ntli-n-k, él-rzek, egyvelege, gjujtuu*-: .\t-wtu Vilnius tutib íilfcdczetlen tudomány profcSBors. Ara iliszi-st-n kötve 1 fii. 4u kr.
Kebelfaeafek. Ijr\i és névnapi köszöntések. Irta: Hoffn>.im: Mór, diszes nynmatii kt'roénykrttéitben ára 1 frt.
Veáe aziveatet azjvedertl Sxerflmi Wflrző köir)-v. •vrrclmfS pirók szamán. Szivély<>sitóL ('suios lioritékba kötve, ánl 1 frt. 2(> kr.
LMtnMli\ A hircs rzi^áovnö igazmondó kányája, 3-2 színe
zett kártyával magyar aláírassál ét &zóvrgjrel, ára Ml' kr. >
AbMtMajrrl nagy legujahl, pgj-ptomi, 200 lapra terjedő. 6(H) képpel, ára 50 kr.
Mindennemű irodapapir;
1 rizsma finom irodapapir csak . . . . 2 frt 20 kr. 1 „ rovátkos, duplán enyvezett . . . 3,10,
1 . fél Ikúüster . ." 4 , 2U ,
1 , egésAninister .... 8 — 9 , — , 100 nagy negyedrétü lenboriték egész név és lakhely kinyomásával együtt 1 frt KJ kr. 500 példány 2 frt 50 kr. aer példány 3 frt 40 kr. Havanna-papíron 1000 példány névnyomással együtt csak 3 frt 50 kr.
Feltűnő olcsóságu
monogramm-levelpapirok
.Megbízható képességgel bíró
gy (utazókat va8y helybelieket.)
kik a jelen időszakban fiy oagy éa vrjrelves mérvben elterjudt bórze-üzérkt-dési vállalatok szédelgései ell«n, a maguk: ée a nagv közönség érdekében közremfikndni ki vitának, — hajlandók vagyunk megUizn! már 30 érnél tovább fennálló 8 jóhitelü vállalatunk érték papírjainak eláruflitásávi*.. Feltételeink igen k-dvezók és a minden elönyny-1 ellátott éruíkpapiroií elárusitáaa a ctégünk » iránti nagy bizalomnál fogva, hihetetlent!] k(>DQ} ü mó- %# doD tÜrtéahetik. — Zárt ajáplaiok elfogadtatnak vágj Q nzemélyea megkereaéank tétethetoek a
Pesti bank- és váltó-intézetnél,
Bud»j.e«t. J^acrftÍT 6 i>. .371 2-3
oocooooooooooobooooooö
20 levélpapír 20botiték és tokkal 30 kr., színes monogrammal csak 50 kr. — 50 levélpapír 50 borítékkal csinos tokban 100 színes monogrammal együtt 1 frt 50 kr. — 25 levélpapír 25 borítékkal gyönyörű arany monogrammal díszes tokban 1 frt 50 kr.
^Bámulatos olcsóságu
levélpapírok és borítékok.
25 franczia levélpapír 25 borítékkal egy csinos tokban fras-
ciia felirattal 30 kr., angol 60 kr., 25 levélpapír és boríték
színes kerettel 60 kr. Gyiszkeretü levélpapír borítékkal
60 kr.
Látogató-jegyek
angol, tfranaia, bristol, színes és gyászkeretfi 100 példány
díszes tokban 1 frttól kezdve 2 írtig.
Továbbá ajánlja
dúsan berendezett könyvnyomdáját
mindennemfl nyomtatványok elkészítésére.
íM iVii?'-%'iiii-
r:= o
Hlrűetmóny
A szt.-lórinczi bérnradalomhoz Urtozú SZt-tÖrinczi
nagy veadégló és a kőzöt falusi kercsnia a kacsoui, szt.-
dénesi, mindszenti, monosokori, hplyesfai községi és a tar-csai pusztai korcsmik 1878-ik éri január hó 1-tól 3 egy-m&sntán következő évekre bérbe adandók.
A bérleti feltételek Szt. Lórinczen (pécs-barcsi vasnt i állomása) az uradalmi irodában bármikor megtekinthetők. I
(3617-8) Az uradalmi főbérnökség.
Wajdits
Jóaef kiadó-, lap- éa nyomdatnlaidonos nynrssait.í
Legii<ig}ol)b szédelgést űzik
a nagy közönség hátrányára
mindason 81erek, kik fírfi fehírnemdeket éi TV
* tapolcaa.nagy-kaniisai államát komáromi átkelési ntaxakasaOB két áteresz njból építése a nftgjasiltóaáge | kozmanka és közlekedési mioisterinis folyó éri május bo IS-án 4270. saámn maga* rendeletével 485 fit 62 kr. ótzaieggel engedélyeztetett
Ezen átereszek helyreállítás biztosítása tekintetéből alolirt hivatal irodájában folyó 1877 «TÍ jnniol l>ó 4-én regéli 10 órakor írásbeli aiánlatok elfogadásával párosult nyilvános s*ol>eli árlejtés fog tartatni melyre a vállalkozói szándékozok azzal hivatnak meg. hogy ax árlejtés- , beni résstvsvés esetére magnkat a fentkitett összeg 5*j„-vel mint bánatpénzzel ellássák, mely vállalkozás e«eté)>en 10°|0 biztosítékra lesi kiegé-
■ sonirnkat míodcnftb ürBpyek alatt télolció árakon ki-
oiloak, aiónban jó áru helyett csalogatú ' V-ro7^*t;kke! felcxícro
másott basiiuvebe:l«n ümln. ' adt.sk.
Ax 1. bécsi férfl fehérneműek és küJöuJeges Tsftszonánik
gyám Bécs, X. Efirntnerstrmsse 17. BS. 1. emelet
fogadtatnak el, ezekben az ajánlattevő neve, i«»u» c« PuiK*.< »..«-- | pontosan kiteendő; továbbá ssámmal és azoval kiiran'ló azon asastóli elengedés, melyért ezen munkálatokat elvállalni szándékozik, világosan
tncgvetéaiel mellPt oly fogásokat 3ion rxélra, hogT áruinak ke
letet sx«retaen, etlenkeiClrg arra törekszik, hopy a icgKti^ornbb
h«c«Ülele*«ég feonUrtáaáTal a már metrnyert T«T«"ket megártja.
MindeDDemC férfi f»bérrabát éa kalöulegM ranon cxikkeket
csakU urtésas állít ki AB lelkűi méretese D teljesíti nyert mugbiiá-
■ait paotosaii éa miedeo irínyban kónpéo* bekOldése »»Í7 után
vét mellett alábbi legjotányosabban szabott állandó árakon. Nem
teUzu áruk uemcaak kicserél tétnek, hanem kivioatra áruk i| ri»-
»aküldftik. Minta és jírjegyaékek kitinatra ingyen ** bírtD»BtTi.
Férfiingek. j<> « r h i r ti n g b 5 ] (Chiffon) sima, ke-
médj ragy g»il>g fodron mellel 1.60. 1.75, 2, ?.6U krral, Isgfioo-
, mabb 3 frt. — gaadagon h.nrxet. TodroK mi-l)el 1 M, 1 7!S. 2, 2.50
kr., legfinomabb 3 frt. — Mell éa kéxelÚk tinóm vừonh6l S. 3.5U,
ieRÍ. 4 trL J Ö festékfi coamanoai perkailbói 1 .rK»,
j frt. ltiii frinoz. Cretonbúl ü, 2.50, le ff. 3 frt. —
IgatiOxfordhúl'2, Ü.öO, le.gf. 3 frt. — Színes i n g P k
mindefcyiklwK k/-t küion gallérral 50 í.rrml drágábbak.
YÍIIOD igr-k irhoDi Bima vagy fudorm«Hel 3, 3.50, 4 frt
mmbnrgi . . <, 5, 6, 7 ,
A.*o nadrágok jó Eiesenváaxuuból (jjatnnt) 1, l.MJ kr.
. , fonál vásxonbó] (tiaatft Jen) 1 *j5,150.1.75 kr
. . mtBbarg. . „ , 1.75, 2, 2 50,
lefrfiooBiabb S frt.
Nyakcallérok kiváni formákban dbja 1, 1 25. 1 50 kr.
KC-it>lúk . . . 1, lJi-i, I.5O kr
K-irfikipctik f.rli;r vagy -nik-ssott r, Pár<mktnt 2, 2.50, 3 frt.
. (fl.irecmj term. * csikusott 6 pár >'t..V(, 4, 5 frt.
Kgőaxiiégiteatrevaló (ikxadaág Maxiv't) 1, 1.25, 1.60, 2,
2.50, legf. 3 frt.
Patent háló testr«való dbja 2, 2..M), 3, legf 3.50 lr.
ZsebkeodSk tiírU váazon foliér G dD^-Jk^őO, 3, 4, 5, 6 frt.
fc HŰT. nia. sxéílfll rUb S, 4, 5, 6.5u kr.
. pamut batti»t . . . 6 w 1, 1.25, 1 50 .
IUII T i * x u n V, :K) rof dbja 7, » 9 frt. C r e a H T is* o n •/* »8 'St »<-gj^ 9, 10, 12, 14 frt Irltncti fanon M> njf -í0, 22, 2*. 27, 31, 35 frt. Komborgi visionM r5f 26,28, 3'1, 34. 38 40. 46—100 írtig. Damaat antiltn t ilék 6 •■emélyre 6, 7, H, 10, 12, - 12
s*«m 13, 16. 18, 22.26 frt.
Kivé . a«ÍD«a«k 6 szem, 4 50, 6, 8, 10, 13,
12 szem. $, 10, 15. 20,26 fa. „ abroszok keadfik nélkül tinta visaon 3 fto, 4 5 6 frt
. . fél via.oo 1.76, 2 25, 2.50, 3 frt.
Dama»tt8r&lkS*'~k Ii dbja ti, 7, 8, 10, U frt. Ágyl«p«dCk varrá*! nélkül tttst* váason */4 széles 6 db. 17,
18, 19, 20 frt.
a » ■ » B *l, Széles 6 db. 19,
21, 2% 25 frt
- . . f-'-l Ti*»oo \ axéle« 6 db. 10.
11, 1* frt.
Kapható továbbá mindeiínunú barcbent és gradl
egéss vénekben, taindennemri Chiffon métt re iámra ix. Kfixclfbb
értesiten-k ax árjeirTírkek f3tí4 5 — fi)
DREHETt ANTAL
| kőbányai sörraktárában Nagy-Kanizsán, Kazinczi utcza (ezelőtt Sörbáz-utcza) Unger féle ház.
Mindennemű sör 25, vagy 50 literes hordókban és
25, vagy 50 palaczkos ladikban a legjobb minőségben kap
ható. — Helybeli palaczksör megrendelések, bázhoz szál
lítva, mindenkor jégbe büt?e és különféle minőségben esz
közöltetnek. (346 12-*)
A nyereményekért
a kcirmány rétiíríl
kcaoskedt^lik.
Kis.', h<iaá<: 13. ts 14 janiul
y
375.1MHÍ mark u oémet birodalm
érték.
Szerencse jelentés.
Felhívás, a hamburgi kormány részéről kezesked-
tetett (352 II. 1-6)
nagy pénz-lotteriából
eredő nvereniényekbeni résitvevéttre, melynél
7 millió 470,000 birod. mark
biztosan nyerendő.
Ezen cxélsserüen síervex.tt péu« iotteriáoak, ter*azerfllef! eaak 79,500 lorsjeeyrv alspitott nyeremények Icóvetkez.'ik r 1 vyf-rrnény ashxüleí 37S 000 l>irort m-.rk, knl.inl.-; 250.000 125 000. SO.000. 60 OoO SO.OtO, 4« 000 36.000 ; l-sr< r 30 000, r> 25 000 4».r 20.000 :«■»« 15.000. 12 000 .-. 10,000. 2:>-«..r 8000, ,-, 6so« M-.íor 5000 é. 4000 ?<-sr..t 2500, 2400 .s 2000. 41 ■ -wi.r 1500,1200, s looo 13AB-<rnr 500. 300 v 250. a5n6i -<r<u- 2o« 150.138, 124 (•■ 120, Hí39-n.-r 94. 67 55. 50. 40 <■• 20 bírod mark. m<-iy nyeremények néhány bn alatt 7 osztályban BiztMM elváltnak.
Ax «ls6 Dyereméaybttxia hfttétifHmf
f. é. június hó 13. és 14-re
illapittatrin meg n ara
egy egésc eredeti sorsjegynek csak 3 frt 40 kr.
, fél „ , . 1 , 70 .
. Depy;d . . „ — . 85 ,
t konsáiy rétzérjl kezetkedtetett eredeti Mrejeiyek (nem tiltott iK.Tif,,T. k> ■ vetetireak tinseateiea, kétzpénzbenl va«y poits ■talraay itjaai bekildéu atellett általam m-e a legttvelebbi vidékekre is i. -ktildeuiek.
Mirid'-n mefrrendrld aa ereii'ti Bnrsji>gypyo.l ejryQtt eey, a kotmányeiimmei eltAtott jit&z^terTet lafyea. a uu«Í9 utÁu yvdig hivatalos Dyeretnéiiykimtitatáar ka[i.
A nyeremények kifizetése általam közvetlen és szerény titoktartás mellett intéztetik el.
§&~ Megrendelések akár postautalvány, akár készpénz bérmentve beküldése, akár pedig ajánlott levélbeni átszármaztatása mellett eszközölhetek.
MeereDdeléiekkc! mindenki teljee bir.alc.mmal fur. dúlhat
Sámuel Heckscher sen.
bank- és Táltó-Ozletéhez Hamburgban.
-tvanusín.

NAGY-KANIZSA, 1877. május 31-én.

43-llC

TizenhatodikgéYfolyaai.


A Uf
.fiat ém. . ■ lrt.
•urteutgaSs,
Km —*~ "> *•■■
rUrlttsssk
6 buáboa petitaorban
7, má.odtior 6 • mindan
további sorért í> kr
NY1LTTÉBBEN
■oronkist lü krert ?í
kiadóból bénneatve
NAOY-XUnZSA
esik ismert ntmkalár-uktál fogadtattak rf.
ZALAI KÖZLŐIT
elóbb : ,Z ALA-BO IVE OGYI KOZLŰN TT.'
hird«li«irt külön 30 kr. InUlU.
] KMratok
i ktUUtask
N.-KaaisUTarM belvhztófiágának. nemkülönben * .n.-kanizsal kereokedelml s Iparbank-, * „B.-kantimJ takarékpénztár", i „zalamegyei általános tanítótestület*1, a „avkailmJ ■eveló egyesület", a ^soproni kereskedelmi 8 Iparkamara n.-kaniuai kthálaaztmánya" a több megyei éa Tárosi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.

K5zgu<tt8Mt és forgalom.
A ,Zala-Som og y i gúzhajú-zisi r. társasig" halottaiból — agy, ahogy — feltámadni, illetőleg átváltozni készül! - Régi adósságaiért egy bécsi felperes most, máj. 22-én a .Balaton" nevű gőzhajóját árvereztetvén, megvette ezt egy uszáH hajúval együtt, bíró: kézbül G Qns-berger L. bogiári birtokos kereskedő, mint legtöbbet igérö U,329 írtért, de azon nyilatkozatot adta Írásba: hogy — miután ó, mint e liquidatiú alatti r. társaság tagja, az összes részvények •/.< részét bírván, — ezen és más érdekeltségén felül e gőzhajónak itt Fülöp és Boglár közti mielőbbi njrai közlc kedését óhajtván — már helyzete által utalva volt árverezni, -- és rajta maradt bár, — de — azért is, hogy többeknek azon gyanúját, mintha e gőzöst kezdete óta saját kézre keríteni czélozta volna: — kész ezt a legközelebb összehívandó közgyűlésen a társaság kebeléből is netán vállalkozó 10 -20 (több vagy kevesb) tagú uj — és akár vele, akár nélküle alakulandó s z ö v e t- >j tezetnek ugyanazon vételárért el és átadni, — mely újra csoportosulandó tagoknak, hogy régi részvényeiknek némi sikerét a jövőben remélhessék — természetesen némi uj forgalmi tökét is kell összetenniök, hogy e hajózást újból kezdhessék — mely siker a kevesebb tagn szövetkezetnél, egyszerűbb és olcsóbb — tán áren-dális kezeléssel történhetvén : biztosb lesz a remény a hajózás jövedelmezőségére — legalább is e gőzhajó-átjárás fenntarthat*-sara, — mi úgyis az eredeti fö füczélja volt a régi tagoknak, — merte gőzös-átjárás itt, a Balaton középpontján nemcsak közgazdászat tekintetében fontos, de ebből e két me-

gye parti birtokosai birtokak és terményeik áremelkedése és kereskedésük tekintetében közvetett — indirekt előnyöket is méltán várhatnak.
Jankovits elnök ur ó msga fel is kéretett már, hogy az e végetti közgyűlést mielőbb ugy hívja össze, hogy a meghívókban a föntiek röviden, t. i. Günsbergernek a fönnirt módoni — hajó cl- és átadási ajánlata kiírva és eddig nem volt részvényesek befolyhatása is érintve legyen.
Miről a t. közönség itt előre is figyelmessé tétetik!
Mellékesen megjegyeztetik még: hogy az uszályhajók — iroda és raktár épület még ezután lesznek clárverelve, tehát ezek árából, ugy a kárperből és az időközi 3 — 4 évi hajózás netáni jövedelem maradványából még — a volt r. társaság tömege némi bevételt remél.
A gőzhajó közlekedése még e nyárra kilátásba helyezhető.
Több részvényes neveben: CZIGÁNY KÁROLY,
Ogjríd.
Jegyzőkönyv! kivonat
A .kanizsai dalárda' II. választmányi
üléséről Unmnger Ignácz ur elnöklete alatt
1H77. május 13-án.
Jelenvoltak : elnök, alelnök, Berecz karmester, titkár, KartschmarofT Led, Rosenberg Ernő, Eckatein Mór éa Szeidl Ágoston urak.
I. Elnök or üdvözölvén a jelenlévőket, az njjan alakult egylet réezérőli egy életjel-adála czéljából megfelelőnek tarlja, hogy kerti dalestély rendeztrssék éa egyúttal hivatkozáa-sal él azenemú vállalatok tavai is több ízben tapasztali fényes síkerére.
Ez indítvány általános helyesléssel elfo-

fs4Uük és aa ssMIy határnapjául £ é. juaiua hó 2-ika— kedvezőtlen idő esetére a rea következő vasárnap, vagy pedig ujboli ily esetre as iamát reá következő aaombat, —helyiségéül a hely bem .Egylet-kert*, — belépti-dijul végre o. é. 40 kr. tűzetik ki.
A rendező bizottaágba: Morgenbesser Já-ooa II od elnök, Sseidi Ágoston pénztáiaok, ifj. Singer Samu titkár, Koseoberg Ernő, Eckstein Hór és a két karmester ur — hivatnak meg; míg az egyleti tagok külön kőrüzvényben ia értesittetnek e határozathozatalról — azon íel-sxóllitáasal,, bogy a kellő készültség elérése szempontjából pontosan és szorgalmasan látó gaasák a gyakorlati órákat.
Nyomtatványokból csak piacátokra, és pedig más alkalomkor ia kitöltet által igénybe-veheti 200 példányra tétetik szer.
A müsorozatba német azovegüekkel vegyülve többnyire magyar darabok veendők be és cxélirányoasagu értékük iránt a mübiráló bi-zottaág jóváhagy áaa várandó be.
11. A pénztár múltkor idő rövidsége miatt függőben maradott kérdése tárgyalás alá körül vén, a lemondott pénttárnok ulasittatik a pénztár az azon hivatallal felruházott Szeidl Ágoston urnák való átadására: a pénztár revidutláaá-val Morgenbeaser János és Hosenberg Ernő urak bízatnak meg.
Kohn Henrik volt karmester urnák honoráriuma fejében még hátralékosán járó 17 tu rínt éa 50 kr.; Brfill Mór egyleti szolgának pedig az általa kérelmeaeti 3 havi, azaz 20 íorint-nyi előleg —■ kifizetésre atalványoctatik.
III. A titkári hivatalba érkezett több rendbeli átirat kötUI felolvasásra kerül:
a) Morgen beaser János, polgáríakolai igaz*
gató nré, melyben a másodelnöki tisztet elfo
gadva — a válaaatás által iránta tanúsított meg
tiszteltetést lelkes szavakkal megköszöni. (A je-
lenvoltak által zajoa-éljenzéasel tudomásul vé
tetik.)
b) Qrebeoz Lajos ur a működő tagok
köré való felvételét kérelmező folyamodványa.
— Folyamodó levélileg felkérendő a képességi
vizsga a legközelebbi gyakorlati óra alkalmá
ból eszközlendo letételére — és felvétele igy az

•sután következő váiaaaUnáayi Ölesig elnapolta tik.
IV. Pártoló tagokul felvétetnek :
1. Knortcser Clyőrgy ur
2. Singer Lipót ,
3. Tasch Simon
V. Május havi rendbistoaokul kineve*-
tetnek:
Szeidl Ágoston és Eckatein Mór urak. Igy a napirend kimerülvén, a gyQláa fel-függeaztetik.
M.-Kanizaa, k. m. f.
Jegyzi: ifj. SDJOER SOMA m. k.
titkár.
Keszthely, május hó1877.
A zalamegyei ált. tanitóteetUlet „Keszthelyi járási-köre" folyó hó 17-én tartá Uvaszi rendéi közgyfiléaét Zalavárott, ai elemi isk. helyiségében, melyen a keszthelyi tantestület W taggal s a vidék 4-el volt képviselve. Részt vett az ülésen (őt Németh Gábor zalavárí plébános nr is mint vendég.
Az ülést Csathó Alajos, a kör elnöke pontban fél 11 órakor a jkör jelenlevő ügybuzgo tagjai üdvözlésével nyitotta meg.
Olvastatott a csáktornyai jkör válaast-mányának a keszthelyi jkör elnökségéhez mult évi november hóban jkönyvi kivonatban küldött 62. azárnu átirata, melyet feiolvaaás után a kör tudomásul vett
Elnök jelenti a körnek, hogy Leránt Sándor az egregyi községi iskola tanítójának még a törvényben megállapított 300 frtra menő fisetaze ainca s tudatja, hogy a nevezett tanito évi fizetése csak 120 frtot tesz összesen. A jkör sajooaao vette tudomásul ez ügyet s a megyei tanfelügy előeég megkeresését határozta el. Ajánljuk a megyei állandó bizottság becses egyetmébe a fentebb ecsetelt s szolgai fizetéanél rtv szabbul dijazott néptanító szomorú helyzetét.
Wiese Károly a földrajzból, Biró József a földgömb ismertetéséről tartottak előadást, mégis Csathó Alajos a holdéa tünemény e i r ő 1 tartott népszerű felolvasástTÁRCZA
A Monterey boszorkány.
(Uliexor Qj. atio ) (Folytatás.)
Ac firparanctnolt ti«telgetl • eltávozott. Cavoó ét V»n«g» örömükben majdnem eirUk, alig, hogy kimentak a hasból, egymás nyakába borultak ■ örökoa baráUágot esküdtök. M»t a r<n Pannáboi siettek s elbeax4.te*k, mily kösel áll térre aikeréhes.
Pannának » kijutott a szerep. Neki kellett kocsi i lovakról gondoskodai, mely egy utexá-b.m mintegy 200 lépésnyire a péniverdétól várkkosék, bogy a kincs a rablókkal együtt a leheti leggyorsabban s határon átssállittassék. ^anna ké»5bb ssándékosott Jóskával utannuk meoDi a Hontereyt örökre elhagyni. Hosssas ta-oskodás alán, melyben minden lehetfeégre ki-t«rjesskedtek, Canó MiháJy és Vasega bucsut vettek as öregtől, bogy as estére készüljenek.
Esti 9 óra volt, midőn Károly as ablaktáblákat gondosan besárta, a függönyöket le-eressté, agy, hogy semmi világosság se látszott ki aa utciára. Rió Péter nr b<5 hállókabátba burkolva, fényesen vlágitott hálóssobájának kandallója előtt ült egy tágas karszékben, tö-rók papucsba bujutott lábaitegy pálcsán nytig-t»t«a. Károly épen most helyeseit egy kávés ibriket, ci a kor tartót, egy üveg rbumot s egy pohár vitet a kerek asstalra,
— Most eredj barátaid hoc s töltsétek vi-gu M estét — monda as igasgtttó.
Károly bemeot ssobájába, hol Canó Mi é Vanaga épfD sütemények rendesése és

punschkéssitésMl foglalkosUk. Egy kis, ed^íg nem bassnált konyhában vidor tüz égett a tüeheljen B a scükséges vis már javában for rótt. Károly, Vanega és Canó elkezdtek ko czingatni, ittak asifja, aháziurés maguk egéss-ségeért. Vanega megtöltött egy tiszta poharat puosch-al; s igy szólt Károlyhoz: Most eredj be uradhoz B kérd, hogy ítélje meg punschuokat.
— De hisz « illetlen, vissonsá a gondta
lan ifjú?
— Sőt inkább figyelemnek fog örülni —
jegyző még Vanega. S mi alatt Károly kissé
gondolkodott, Caoó felhasználta ast a néhány
pereset, mely alatt hátat fordított s hamarjá
ban kivont zsebéből egy üvegecskét, valamit
az igaxgmtónak szánt punsch-bol ivott s a po-
óárba néhány csepp folyadékot töltött a vele
hozott üvegcse tartalmából.
Károly végre felfogta a poharat s bevitte utánuk. „Caballero", roofldá, .bátorkodunk önt egy pohár puosch al megkínálni, tán nem veszi sértésnek, hiszen önt ssiv«*mből szeretem."
Megilletődve fogadá az öreg a poharat s igyssólt: „köszönöm szépen, egéssségedért iszom és bogy még soká együtt maradhassunk."
Örvendezve tért vissss barátaihoz az ifjú. .Édes Károlyom," monda most Vanega, „menj a Plateria térre, ott áll egy kocsi, mert mi később San-Koge-ba utasunk, hoss abból egy üveg bort, az ülés alatt fogod találni. A kocsisnak csak annyit mondj, hogy Károly vagy s mi küldöttünk.
Károly elsietett. Ai éj igen hideg és setét volt. As elkésett járkálok léptei hangossá és Bsárazan hangzottak Monterey járdáján. Károly nagyot léleksett, sí üde lég igen jól hatott rá a szokatlan ital után. A Plateria téren csak-

ugyan egy tökéletesen airtkocaittalált,melybe 4 öazvér volt befogva. As őszvérvezető a bakon fiit, köpenyébe jól beburkolva.
— Miachahó! — kiáltozá Károly, engem
Canó ar küldött ide, hogy a kocsiból vigyek
egy üveg bort.
— Bueno, — válaszolt a kocsia, egy ba
rátja ül benn, lépjen fel ön és vigyen.
Károly felnyitotta a kocsiajtót s a setét-•ég daczára egy férfit látott a kocsiban dini.
— Sennor — engem az 5n barátja, Canó
küldött, hogy vigyek egy üveg bort; a kocái
ládában leaz, as ülés alatt.
— Ugy hát lépj be ét keresd meg, vála
szolt az ittasnak látszó férfiú.
Károly belépett. Ugyanazon pillanatban a kocsi mögül elősurrant egy egyén, Károly után hirtelen beugrottá kocsiba,bezárván maga j után az ajtót. Ezen beburkolt és a kocsiban ülő egyén azonnal rárohantak az ifjúra és száját felpeczkelték. E nem várt támadás álomként tüot fel Károlynak. Azonban minden zavara mellett is egy elhárító mozdulatot tőn. Csakhogy késő volt.
Ez alatt Vannga és Canó éber figyelemmel hallgatództak a hálószoba ajtaja előtt Végre jelentékeny nyuszorgést s segélyhívást hallottak. A két gazember befutott as igazgatóhoz, fájdalomtól összegogyorodva leküdt sz a szőnyeges padlózaton. Rémületében segélyért kiáltott — Canó és Vanega megragadták ■ beledobták ágyába, hol nemsokára irtóztató kiuok közt kiad la lelkét.
— Most vegyik fel a látleletet, — monda
Vanega láziló érzéketlenséggel. A pénztár kul
csát megtalálták az iroasitaJban, — egy pilla
nat alatt nyitva volt a piaztár!

A gyilkosok eleinte égessen elsséditve álltak a kincs előtt — aranyok — mind aranyok voltak. Örömük később egy nemében as őrültségnek tőrt ki, ördóngösökként ugráltak a xnammon körül, mig végre eszméletük visszatért. Az arsoyat gyorsan s zajtalanul beöntöt-ték a magukkal hozott zsákokba, melyeket bevarrtak. A világot o! fújták, a pénzes sacskót köpenyük alá rejtve, elhagyák a pénzverdét. Minthogy az arany igen nehéz volt, minden etéjüket igénybe kellett venniök, hogy as őr előtt elhaladván, gyanút ne ébresszenek.
— Ki az ? — kiáltá as őr.
— Mehet — válaszolá a parancsnok.
Lihegve s izzadtán értek a kocsihoz. A
benoülő csimborák kiugraitak, Caaó és Vanega pedig beült,
— A határszélre, vágtatáat, minden nyer
ve van!
A kocsis belevágott as öszvérekbe, sebesen tova hajtatott. A kocsiból leugrott két go-noftztévő, több utczán áthaladt, mig végre egy kis korcsma előtt megállt. Itt volt Jóska, kantárssárnál fogvs két lovat tartván. A két fioskó nyeregbe dobta magát
— Mond meg anyádnak, bogy minden
sikerült! Károly, Vanega és Canó kocsin, mí
pedig lóháton sietünk a határszélre, ő már tudja,
hol találkozunk, eiremegearkanytyusták lovai
kat s a kapun kirohantak.
IV. Fejeset.
A tenger setét hallámai közé Kálit oda a nap, biborfényérel megvilágítva a támpicoi kí-kötőt A város harangjai Unnepiesen bangsottak a tftkröső tenger föl ti léte fölött, a mexioói örökké kék ég mint valwni kristály íveset nyugodott

Klug Jóssef indítványára Németh 04bor salavári plébános ur, — kinek erayedetlea ugybtizgúaigs íoiytán Zalavár ily, mondhatni járatlanul berendezett s izlesieljeseu épített iskolsháshoi és tágas tantermekhez jutott a jkör — tinteUtbeli tagjául vá- lasstatott
Elósoroltatván ngos Modrovícs Gergely •pát urnák a tanügy terén tett áldozatkészsége, közfelkiáltás és éljeDtés költ választatott meg ■ keitthelji jkür tiszteletbeli tagjává.
A volt tisztviaelőség leköszönvén.elnökké: Wiei« Károly, alelnökké: Németh Károly zalavári, jegyzővé : L i n 11 r Ne-p emuit, pénstárnokká: Klug J ó i B e f, kóny v tárnokká :MagyarJózse f sz.-györgy-vári, választmányi tagokká: Bíró József, Csathü Alajos, SseiU Károly és Poltz Tál választattak.
Az ülés végül elismerését fejezi ki a zalavári iskola rendes és ciéluzerü berendezése és felszerélése felett, délután 5 órakor véget ért. — — — O.
Helyi hírek.
— felolvasás. Az ipartársulat s ipar
kedvelőknek ma, május 3l-én a városháza
G agy termében nyilvános felolvasás tartatik.
Felolvasás tárgya: as ipar fejlődése az 6 kortól
a jelenkorig rövid vázlatban és az iparos Unon-
exok mikénti iskolástatása. Felolvassa: Juhász
Péter községi néptanító. Kezdete délután pont
2 órakor, vége pont 3/t3 órakor. Felhívjuk a t.
közönséget a mioél tóintgesb megjelenésre.
— Kelé Antaltól megjelent a bekülde
tett hozzánk: .Kritikai munkálatok" a
GabeUberger-Markovita ésaStolcze Fenyveasy
magyar gyorsirási rendszerek telelt. Az igyekvő
HZerxŰDttk e téren való aikeres fellépésén örven
dünk S a szakmunkát ajánljuk az illetők ügyel
nie- és párlio^ásába. Ara 1 frt. Kapható AignT
Lajosnál Budapesten s minden hazai köny ke
reskedésben.
— GyáMuhir. Ilofftnann Mór irótársun-
kat sulyiM csapás érte, május 27-én temették
el kis fiit, ki az uralgó járvány áldozat* lett
— Mint halljuk, a sörkertben múlt
vasárnap egy tartalékos katona és egy polgári
egyén közt hevesebb szóváltás közt véres ered
ményit összekoczczanái tortént, mely azzal vég
ződött, hogy a polgári egyén a tartalékost fejére
mért késazurá&sal jelentékenyen megsérté. X
tettes elfogatott, a sebesült pedig kórházba wál-
litUtott.
— Hymen Ssalay Lajos Nagy-Kanizsa
város főjegyzője miju* 2H-án vezette oltárhoz
Laky Josefa kisasszonyt. Fellegtelen boldogság
kísérje frigyüket!
-in kanizsai törvényszéknél június hóban tárgyalandó bűnügyek jegyzéke. Június hó 1-én özvegy Lakatos Jinosné bírói zártörés alul alköreteti sikkasztás bűntettével terhelt ellen vógtárgyalás. Előadó Dr. Horváth. Lekazi Jáoos szabari lakos ellen, gyilkosság) kísérlet miatt végtárgyalás. Előadó Dr. Horváth. Luksa András és társai kottorii lakósok ellen közcsend-háboritis miatt Ill-ad birdBági ítélethirdetés. Előadó Dr. Horváth. JUDÍUS hó 7-éu Biliege János éa társai elleh betöréses tolvajlás miatt végtárgyalás. Előadó Gulyás. Zadravecz Elek

Csáktornyái lakos ellen ujoncsssokés miatt »sg tárgyalás. Előadó Dr. Horváth. Halica Vioeta csáktorny*i lakos ellen ujoocsasökés miatt vég. tárgyalás. Előadó Gósony. Juniui hó 8 án Gysrgyák Andor becsehalri Ukös eüasj njono-ssoké* niatt végtárgyaías. Előadó CMaony. Vuruaics György ivánovecsi lakos ellen ujoncz-ssökéa miatt vegtárgyalá*. Előadó Qósony. Juniu« 14-én Herki Juli és társai n.-kanissai lakósok ellen lopás miatt végtárgyalás. Előadó Gósony. Köves Ferenci csáayi lakó* ellen tolvajlás miatt végtárgyalás. Előadó Gósony. Június hó lóénKator Antal gyenes-diási lakos ellen súlyos testwértés miatt végtárgyalás. Előadó Gózony. Június 21-én Ventics István, kilimáni lakos ellen ujonczsz<>kés miatt végtár-gyalás. Előadó Gulyás. Horváth, vagy Palkodi György éíetbistonaág elleni vétsége ügyében II od bírósági ítélethirdetés. Előadó Gulyái. Csmerlecs György és társai bűnügyében hozott Ill-ad bírósági Ítélethirdetés. Franki Dávid és társa, noszlopi lakósok ellen bírói zártörés miatt végtárgyalás. Június 22-én Csordás József, vi-dornyalaki lakos ellen emberölés miatt végtárgyalás. Előadó Gówny. Felső Antal és társa bűnügyében hozott II od bírósági ítélethirdetés. Élőadó Dr. Horváth. Június 28-án Adorján József és társa, karosi lakos ellen csalás miatt végtárgyalás. Klóadó Gósojy. Kosa Ferenci, merenyei lakó* ellen tolvajlás miatt vég-Lárgyalás. Elúadó Gótony. Hohl Jóssef, füzvöl-gyi lakos ellen vétség miatt véptárgyalás.Osaby János ellen sikkasztás miatt Ill-ad bíróság Ítélethirdetés.
— Uj könyvek és zenemüvnk kapha
tók: NaKy-Kanis*án,Wajdits József könyvke
reskedésében. Darmay V. Ujabb költeményük
2 frt. Führer J. Magyarok története 30 kr.
Muuritz Rezső. A természettan elemei 40 kr.
SeaUfield K. Egy tulvilági adósság 20 kr. Ca-
ballero. Elbeszélések 20 kr. Tótb K. Irka Fir
kák, diszkötés 2 frt. 50 kr. Illyés Dezső. A puf
fancs, eredeti bohózat 25 kr l>r. Ma isii* M.
polgári perrendtartási rupetitoríum 1 ft. Kápolty
K. A kezdet titkai 50 kr. Dr. Wekerle L. Az
éssjog vezérelvei. 1 frL Chernél K. Kőszeg ss.
kir. város jelene és múltja I frt. 20 kr Ihnátko
Gy. Czigány nyelvtan. 1 frt. 20 kr. Freedley
E. T. AE üzletember kézikönyve. 3 frt. Horváth
M. Magyarország történelme első füzet 1 frt.
Kazner-Novák S. as egyszerű és kettős könyv
vitel 1 tr;. 60. Jablonszky J. Az Osztrák-Ma
gyar Monarchia leírása 1 frt. 20 kr. Shakes
peare W. Corioianus forditotta Petőfi Sándor
00 kr. Jövendőnk a vám és bank szervezése
szerint 70 kr. Lukas J. A hatodik nagyhatalom
vagy a modern aajto 1 frt. Zollner-Talaber.
Szertartási beszédek 1. évf. I. köt. 3 füzet 1 frt.
— Po8tarablá8.MAj\uhó 24 éra vira-
dólag t bogiári vasutí állomásról a vonat meg
érkezése után, a küldeményekkel megterhelt
Boglárra menő postát kirabolták. A postás fu
tás állal megmenekülvén, a bírónál azennal
jelentést tett s hű személy leírását adta a két
rablónak, kik két pandúr által azonnal űzőbe
is vétettek. A rablóknak sikerült a Szántód és
Tihany közt közlekedő réven a Balaton innenső
partjára jönni; de a pandúrok sem voltak res
tek s egy molnár hajún, — hogy a kompra vá
rakozni ne kelljen — átkeltek a Balatonon.
Midőn a pandúrok a tihanyi partra értek, embe-
reiuk akkorra már tul voltak Ti hányon, de nem

a falun kcrt*stul, hanem a tó partján meife. Egész Asaófőig nyomukban voltak a pandúrok az elszórt levelek és levélsaákok után, de Asaó-fön tul nyomukat vesztették. A pandúrok már Tibsayban azt a tanácsot ojer lék, hogy Sava-nyuviare menjenek, mert a két rabló egy pohár aav»nyuvi**rtvaio**inaleg betér a furdóin-tésetbe. A pandúrok, miután füredi társaikat értesítették a dologról, csakugyan a fürdőbe mentek, hol már akkor a t&rdő minden lakója értesülvu vult a dologról s kíváncsian várták a megnyugtató látványt. A rablók, miután Füreden rostélyossal és borral jól ellátták magukat, nem is sokáig rarattak magokra, hanem semmit sem sejtve diadalmasan vonultak b« a fürdőbe, egyenesen a savanyuvia kútnak tartva, hol, miután a kellemes vízzel — állításuk s*e-rint Pápáról jött — fáradt testüket t«:lüdítették, a .ferüg'-be helyezett hátul tol tó előtt szép csendesen megadták magukat ajómadarak, hogy utolsó legyen as élveset, melyet a savanyuvis okovott. 4'MM néhány asázfrt találtatott náluk.
— Kővetkező sorok köslésére kérettünk
lel: A .Zala" 21. scáma hírek rovatában a
midőn egy „Pro n . . .' a Keszthely járási ta-
nitói körnek f hó 17-én Zalavárott tartott gyű
lését közli, el panaszolja (V) a többi kost ait is,
hogy a közgyűlés Szeita ur (//!) ama indítvá
nyát, melyszerint a keszthelyi elemi tanítók fö
lött, kik a gyűlésen meg nem jelentek, jegyző
könyvileg roasalás fejeztessék ki — helyeslés
sel (?!) elfogadta. Alulírottak, tekintettel egy,
a közgyűlésnek múlt évben hozott és jegyző
könyvben foglalt határosatára, nemkülönben
szetn előtt tartva csakugyan e kör választmá
nyának a zalavári gyűlést megelőző napon tar
tott ülése alkalmával hotott ujabb határozatát,
kötve histsxük fönnti indítvány helyeslését, de
még kevésbé annak elfogadását és ha végre a
kor és annak minden egyes tagjától több ítélő
tehetséget és Upintatos eljárást fultételeznünk
kell, semhogy ily indítvány elfogadására indít
tatva éresbette volna magát, Pro n . . . ur tu
dósítását mint rágalmat és éretlen csevegést
visszautasítjuk; fenntartván azonban bővebb
nyilatkozatunkat akkorra, a miaun emiitett gy ü-
lésról szóló jegyzőkönyvet egész terjedelmében
ismerni fngjuk. Keszthely, 1877. májas 23-án.
Több a keszthelyi járási tanítói körnek Zala-
várott tartott gyűlésén meg nem jelent tanítók.
— (higyitkoHHÚg. Bizonyos Kálócsy
nevezetű földmives a múlt hét folytán a Készt
tif!y mellett fekvő hegységben saját lakánál
felakasztotta magát.
— Hétrvixen gróf Fesstetics Tassilú ur
ő nagyméltósága bőkezűsége folytán egy ká
polna építtetik, mely, mint e sorok írója hal-
lotta, juníus hó első napjaiban fog ünnepélye
sen beszenteltetni.
— A Hév&tx fürdő e napokban megnyit-
tatván, axen egyének részére, kik e gyógyfür
dőt hasznáini óhajtják, tájékocásul ismételve
tudatjuk, hogy a fürdő felügyelőjévé Udvardy
István ur neveztetett ki. Állandó vendég még
csak néhány van.
— Röt'Ul hirek. Gr. Zichy Jenő a ma
gyár műemlékek ideiglenes bizottságának el
nökévé neveztetett ki. — Indiából a mohame
dánok 20 mázsa aranyat küldtek Konstantiná
polyba. — Budapesten egy 15 éves tanoncz
meggátolt szerelme bánatában felakasztotta ma
gát — A magyar korona vasládája, melyben

egykor óristotett, jalrtleg a kö«p,^imbiT»U
nál ssentartóul ssolgál. - Nagy-Enyedeo bor sasstó felhőszakadás volt • nagy károkat oko-Eott. — A konsuntinápolyiak most Corvin Mátyás két fiatal ssvjadékával akarnak bennünket meglepw. — Gr. Pejácwvicb Lásaló titkos taaá-caosi méltóságot nyert — A Konstantinápolyijai vsJópostaosssekÖttetes Várnán át megssa-kittatván, Trivtten ái kösvetitteük. — A világ legnagyobblapjaaiangol .Times," papíranyaga miaőségének leszállításával 110,000 forintot takarít meg évenkint. — A berlini „Berohna" galambposU egylet május &-án galaabposta-versesyt rend esett. — Loatig Henriket, a du* gasdag milliomost közelebb a ssabadkőmivesek rítusa szerint temették el Bécsben. — Egy fran csia vegyész asárasfóldi torpedódat tatált fel. — Somogyinegyében uj rablób^-.* jarasdál-kodik. — A softák Budapesten csim alatt egy uj énekes bohózatot adnak a budai krisztinavárosi ssinkörben.
- Háborús hirek. (Mái. 27.) Milán a csárhos intéseit sgj leveiéb** kijelenti, hogy fegyvert ragad a porta ellen. — Milán n«m meri elhagyni Belgrádot; attól tart, hogy többé visssa nem térbet. — Több arass esred megta gadta as engedelmességet s Orossorsság belsejébe internaltattsk. — 5latinánál 60 ezer emberből álló oross sereg táboros. — As orossok torpedóval a legnagyobb törők monitort légbe röpítették. — As oroszok Kars külerödeit bom-bázsák, melyre a törökök élénk tüzeléssel válaszolnak. — Konstantinápolyban kihirdette tett az ostrom állapot — Csutak Őrnagynak megengedte a szultán, hogy e^y magyar légiót alakithasson. — (Máj. 28.) A musskák a vű rostoronyi szoros kőseiében erődítési munkákat végesnek. — Konstantinápolyban kiLÖrt a lázadás. — A szofták Mithad basa visssahivatá sát követelték a kamarától. — Ardahán eletét Damat és Kadif megvesztegetésének talaj donitják. — Török ágy unassádok aHirsovánát felállított orosz ütegeket elnémították. — (Máj. 2lM Az orosz hadseregben messze Hágasú összeesküvésnek jöttek nyomára. — A cserkeszek szintén összeesküdtek, s fJt^nyiben esek kiszedték töltényeikből a golyókat. — As abc-hások leverését megkísértett musskák véres fejjel vissza verettek. — Mint ballatssik, Francsi*' ország ostromállapotba fog helyestetni as uj válasstások alkalmából. — Orsovába 123«serb önkénytes hozatott s további rendeletig letar túsUtták őket.
Színészet.
Kefulhely, május hő 1877.
Városunkban e napokban igen érdekes versenyre volt kilátás.
Mint e becses lap múlt ssámában is közölve volt, Kesxthely városa es jvadban oly szerencsés helyseibe jutott, hogy két seintirsu-lat egymással versenyezve akarta bemutatni Thalia oltáránál — városunk szerény bár, de áldoxatkén és mO pár toló közönségének — tehetségét
A két társulat kost szombaton, folyó hó 26-án vette kezdetét a verseny, a midőn t. í. Miklósy Gyula társulata az igazgató által tete mes költséggel csupán es idényre épített ssinkörben Kosén Gyula ,Oh!esek aTérfiak" csimú vígjátékkal ketdé meg előadásai sorozatát, ad-ezen, a természet túl min de a adománycyal ra«g-áldott földrész fölött.
Egy finoman öltözött fiatal ember — ki azuoban ugy látszott, egyike volt aion jelenségeknek, kik arra scületvék — hogy az élet setét árnyazatát feltüntessék — sietve haladt a part hosszában egg nagy ház felé, melynek homloktatán egy táblai függött ezen spanyol felírással: „játékház." A hát kétemeletes volt, izles-teljes pazar fény nyel építve, több előszobán keresztül lehetett csak a terembe jutni, mit egy több karú, számtalan gyertyával égő csillár világított meg. Több, mint száz egyén, jobbára urak, ssivarkáikat szíva, kisebb nagyobb csoportokban tódultak a játékasztal felé. Az ifjú áthatolt az előszobákon s némi fáradság után sikerült végre neki az asztal végén egy kis helyet elfoglalói. Merev tekintete üldözte a vég-setes elefántcsont golyót, melynek dörömbölő zaja különös hangon szólt.
~ Double zero — hangzott a bankár tiitta hangja szokott egy formaságával.
— Cuatrocienios pesos! — (400 pesos)
kiájtá a fiatal ember, oda vetvén as összeget a
játssó asztalra. A bankár felpillantott — s ezen arcz ? Ezen egyén, elegáns fekete frakkban V fehér nyakkötővel? Nem volt más, mint Canó Mihály és Vanefa! A szolgálattevő bivatalno kok mind régi ismerősek, fekete finom ruhába öltözködve,
A fiatal ember vetített, újra 100 pesos t tett, a bankár pokoli pillantást vetett feléje s a golyót futni engedé. Caoó Mihály némán s hi-deges viselte magát, mintegy végzetté vált égjen, a nézik kíváncsiságtól égtek ; a fiatal nmber, bár látszólag nyugodt volt, mégis a kü wlgő pereitől remegett. A golyó pördült
— Perdido! — (veMtett) monda Canó
Mihály s Vanega beseperte a pénzt.

Ekkor a ■serencsetlen játékos újra zsebé ba nyúlt, egy tekercs aranyat — óráját — eyürüjét — rátette a vörösre.
Vanega megszámlálta a pénzt, megbecsülte ai órát és gyürüt s hidegen így szólt; .ezer pesos — a vörösre, A golyó pördült.
— Negro ganado! — (fekete nyert) ki ál ti a bankár.
A fiatal ember dűhvel rohant kifelé, a tengernek tartva. Tampicó tornyairól hosszan, tompán hangzott az éji tizenkét óra. Az ifjú rohant a part felé — egy ugrás — ■ hullámcsm-páa — s a habok nyugodtan hömpólyögtek tovább. Egy emberélet veszve volt, — Canó Mihály azonban kétezer pesost nyert.
A játékbarlang második emeletén, egy setét szobában, mely csak a szükséges bútorokkal volt ellátra, feküdt lázálomban Moró Károly. Két hónap folyt le a Monterey pénzverdében elkövetett rablógyilkosság óta. Canó Mihály, neje, Vaaega reg elvetették álarczukat • a ssegény ifjúnak mindent tudtára adtak. Mindenkép igyeztek neki bebizonyítani, hogy számára csak egy mód van: hallgatni és velük tar tani. Tudtára adták, hogy ellenkező esetben a bíróság őt, mint bűnrészest fogja tekinteni, bizonyítékul kezébe adták ax újságot. 0 a következőt olvasta: Városunk egy alig 15 éves ticikó által elkövetett borsaastó gyilkosság miatt iszonyú lázadásban van. A mindenkitől tisztelt s nagyrabecaült pénzverdéi ígaigató Rió Péter ur két hónap előtt egy fiatal embert fogadott tel szolgául. Novb. 5 én ai igazgató megroérgex-tetett; asztalán egy pohár punaoh maradék u láltatott, mely mireayt tártaim ásott. A feltört pénxtárból mintegy nágyaaázeser pesos hiányaik. A szolga elillant A rendőri nyomozásból a következő eredmény derültki. A ficzkót Moró Károlynak hívják, a meghalt Moró ügyvéd fia ;

6 egy kereskedőnél volt, ki azonban elbocsátá ; egyszer azonban a Monterey pénzverdébe látta bemenni. KérdesősködÖtt utána s as őr aoayit mondat, hogy az igazgatónál van szolgálatban. A kereskedő iúbbé nem gondolt vele. Most azonban kitűnt, hogy Moró Károly Sorobre név alatt jelenté magát s ugyan e név alatt volt az igazgatóságnál feljegyezve. A tény csupán annyi: Moró Károly cximborákkal állt összeköttetésben s a bűntény raár szolgálatba léptekor el volt határozva, mert különben néni jelentke zett volna álnév alatt Minden kutatás eddig eredménynélküli. Közhírré tetetik, hogy a fiatal gonosstevő fejére 4000 pesos van kitűzve. Menso Aleadl.
Monterey, novb. 5 én.
Villámként hatott e bír a ssegény Károlyra. Atyja becsületes neve meggyalázva,*aját fejére bírság tűzve, ő maga rablók s gyilkosok között. Sovány aroát elrejté ágyvánkosa küsé, imádkozott, airt, dühöngött. Benita Canó ágyánál ült, as ajtó gondosan be volt zárva. Egyik nap oda jött Vanega is ágyához s ördögi nyugodtsággal így szólt hossá: — Mi szerencsések vAgyunk s gazdagok, számodra is fényes jövőt akarunk alkotni. Ha azonban te őrültségben tovább is megmaradás, minket átkusol, vagy me-nckvési kísérletet téss, akkor meg kell halnod! Saját biztonságunk kívánja eztl
Ezentúl Károly mindig remegett, valahány uor ételt hoztak scámára, sehogy meg-mérgezzék.
Mily különös váltosás, élnte, helyzete s jövőjében ! A jó barátságos öreg urat mindig mhga elölt látta, a mint as kedvesen, nyájasan elvette keséből a punschos poharat — se. Isten — as ital mérget tártaim ásott Izzadtán henter gett a szerencsétien betegágyában, egy gondo Ut gyötörte szüntelen — a menekvést K gon-

dolat egész valójában uralgott. Ej és nappal e felől gondolkodott, e gondolat adott neki erőt s látszólagos nyugalmat.
Látszólag minden tervbe beleegyezett, néhány nap múlva rá tinóm fekete ruhába öltözve, aranyóra s gyémánt gyürü, néhány asáz uncia aranya) al zsebében jelent meg a jitstó teremben s vezette a Btámadást.
A sserencsétlenségbizalmatlaaná, ravan-ssá s cselasövóvé tess. Károly jól tudta, hogy árgus ütemekkel őriztetik, soha sem mit ssáit-dékábúl el nem árult így ismét elmúlt két hét, most már a házat is elhagyhatta Korákig el ma radhatott Esen időt arra használta, hogy a ki kötőnél egy matros vendéglőben ku találod ott, s alkuba bocsátkozott egy öreg hajóssal, hogy őt Vera Crus ba szállítsa. Pénze volt Károly nak s as ej már ki volt tűzve a menekvésre. Sikerűit izgatottságát elrejteni a a ravass gonoszságot tökéletesen megcsalni.
A végxetteijes este elköselgett, asoaban irtóztató véss dühöngött éjszaknyugat felől, Ká roly mégis a meghatárosott idCre ott volt a kikötőnél, bár átfázva s isgatoUaág a (élelemtől remegve. A véss dühéből egy kissé engedett, as utazás mégis igen koczkáztatott volt. Kárólv a hajósnak megfisette as ígért díj t, éspedig egy nehés, durva köpenyt adott rá. Jobb és ssuk ségesebb ajándékot nem is adhatott TOIBS Ká roiynak. Bebarkolódsott s belépett a caÓDokba, mely rögtön elindult s az eve-sók segélyével hamar kijutott a nyílt tengerre. Egy órai menés utáa ngj kis maxic* kereskedő hajóra akadtak, a hajó* oda ki ál ti s Károly átlépett a hajóba. As öreg hajós áldás-kivánatok mellett VÓD tüle bucsut.
A szélvess megssüat s ude azél váltotta fel. A part mindinkább távolodott, végreatam-picoi világító torony is eltűnt rezgő világával a

dig B. Polgár GjaU társulata ÜUl e otpr* boldogalt Tóth Ede .Toloncs' aimfi énekes nép-M.omtWe Tolt előadásra kihirdetve.
H» egy fiatal ember, v*gy bárki má* is, Uritjá»»l, avagy ismeröseVe. találkozott, me-lj-ík sunházba mégy 'i kérdés feltevésével vál-uk el egy máitól.
Elérkesett esti 8 óra, tehát tton időpont, mellben a* előadásoknak mindkét aainhásban meg kellett keadOdnt.
Kíváncsi volt mindenki, vájjon a kösüaaég melyik, társulatot fogja ma látogatásával sie-reacaéltetni.
A kösoaaeg legnagyobb réssé Mikióty színkörébe sietett. Idejöttek a darab megkezdése utáo mindjárt a másik tsínhás tagjai is, kik közönség hiányában előadást nem tarthattak. Vasárnap újra megkisérté ugyan B. Polgár Gyula ax előadást, kibordatván t. i. a stinlapo-kat, de előadás ekkor sem tartatott, mig Mík-lósy ssinkörében Tóth Ede .Toioncs'-át asép uámu kötónség hallgatta, meiy közÖDBég kött ott láttuk a másik sxintánulat valamennyi tagját.
Miklósy Gyula e két előadásával nemcsak a tti* próbát állta ki, de a köaönaéget is egészen megóveré a maga és társulata részére, s így Polgár Gyula ia társulatának oem jutott osztályrészül más, mint a Keszthelyről leendő elköltözködés.De hia*t ez nem ÍBlehetettmásként, mert, hogy is tételezheti fel egy rendes színigazgató egy jó és rendes társulathoz szokott kö-föottegról azt, hogy a színházban — tisztelet a kivételeknek — előadás alkalmával nénit mo-kugiwkat hallgasson.
Miklósy társulata által adott s fentebb érintett két előadásból volt alkalmunk a társulattal megismerkedhetni s fazintén elmondhat* juk róla, hogy ily rendesen, ügyesen és tapin-tatosan szervezett társulat, — melyért az elismerés s derék, fárad hat Un és áldozatkész igazgatót illeti — a vidékben kevés van.
De lássuok egy-két tagot is a táttulatból: Csatámé kellemes éneke, kedves modora s ügyes és megnyerd előadása által Kőmivesnével együtt csakhamar kedvencéévé vált közöbségünkuek. Hutaokaíoé, Lipcsei oé, és Glezer Hermin köztetszést nyertek. A férfikarból pedig: Ferenczy, Csatár, Tóth és Szentesy jeles és tapintatos előadásaikról volt alkalmunk e két előadás alkalmává meggyőződhetni.
Á színkör, mely eddig födetlen B így nagyon bűvös és egy kissé Betétes is volt, e napokban kerül tető alá B igy a színkör teljesen ntr-g fog felelni frladatáoak.
Ajánljuk e társulatot közönségünk méltó figyelme és pártfogásába.
BAKA.
Vegyes hírek.
— Dobrudzia. így nevezik Törökország stcn részét, hol a táviratok szerint legelőször a mustaoi háború alatt az első ágyú elsül. Dobrudzsa, hajdan Scythia minor, most köznyelven tatárok országa, Iegészakkeletibb réssé Törökországnak. Oláboraságtól és Bessarábiától a Duna válaszja el, keleten a Feketetengerrel határos. Alsó része magas sik, felső része I mocsáros 1 apály. Ez utóbbi részen a nyári forróság nem csak láaakat okoz, banem millió mérges szúnyogokat is hoz elő, melyek iszonyúan kínozzák a tengerpart lakosait s B a folyamhajók embereit. A lakosok száma 10

e*er, kik résnut bolgár törökök ^részint (iurko-minők), tatárok, osmánok, görögök, örmények és zsidók. Legnevezetesebb helyei északok Babatag és délen Basardsik erős vára. Egy angol levelező igy ir e vidékről: ,A meddig szemünk ellát, nem látunk egyebet tengernél vagy véghetetlen pussUságnál; nincs itt ház, füst, marhacsorda vagy mt» valami élő pont. Kösel a ▼áros szomszédságában látunk néhány darab földet bevetve. Télen oly hófuvatagok vannak itt, melyek a nyájakat pásztoraikkal elsöprik a pusztaságon."
— 15,000 üdvHtlö távirat. Török vendégeink Budapesten idAsése alkalmával Törökország minden részéből özönlöttek a rokonszenves nyilatkozatokból )álló táviratok Seik-Szu-l«jnaaubüi intézve. E táviratoknak azonban csak egy része jutott el Seik Sulejmaahos, a többit Ali-Suavi a konstantinápolyi akadémia igazgatója viaasa tartotta, de csaJt azért, hogy annál nagyobb meglepetésben részesítsen minket. E táviratokat ugyanis, melyeken 15,000 nél több aláírás foglaltatik, díszes albumba kötve nemzeti muzeumunk számára küldi meg. Az album külső táblájára e felirat van nyomva: „Megpecsételése a barátságnak, és testvériségnek, mely as 141)2. (hadsra) év rabi ni evvel havában Hagy sr- és Törökország közt köttetett.' — A lapok által gr. Andrátsynak uánt párduc sok hosszas viszontagság után megérkeztek fővárosunkba. Tulajdonosuk Seik-Ahmed Hariri efiendi érkezett meg velők, ó maga a ,Pannoniá"-ba ssállt, az állatokat pedig a Bzázháznál helyezte el. A mint a seik ÉrŐdi tanárnak beszélte, neki eszeágában sem volt a párduczokat Andrássynak ajándékozni, hanem ajéndékoua azokat a magyar nemzetnek, viszonozni és megköszÖDDÍ óhajtván as Abdul Ke-rimnek küldött disekardot. Ahmed Hariri arab seik, a mekkai mecsetnek őie s G00 alsóbb-mdu pap és egyház szolga van alája rendelve. Már négy hónappal ezelőtt hagyta el Mekkát s azóta mindig útban volt. Konstantinápolyból Várna és Kuacsukba utazott, honnan hajón jött Widdioig.Itt átmeot Kalafatbas unnan szárazon és kocsin jött Magyarországba, Oláhorsxágb'an megtudták atolahuk, hogy ajándékot visz a magyar nemzetnek,kirabolták s kevésbe múlt,hogy meg nem ölték. Hú embere, ki vele van, mentette meg az oláhok kezeiből. A vasúton nem akarták őt átállítani vadállatai miatt s igy kel* lett Aradig két kocsin utaznia. A tőrök küldöttséggel együtt akart Budapestre érkezni, de a mondott ok miatt késett ennyi ideig. Aradon aztán megengedték neki, hogy a vasúton szállíthassa tovább állatait B igy érkezett meg ilyen rövid idő alatt. ,Mi mohamedánok olyan nép vagyunk, monda, mely nem hagyja a jó tettet ▼iaaonzatlanul." Példát hozok föl erre. — Ha te nekem egy szí varpapirost adsz, én, ha tehetem, százszorosán víssonzom azt; ba tőlem telnék, a világot adnám nektek cserébe azért a kardért, melyet ti Abdul Kerimnek vittetek. A mohamedán nép annyira megszerette a magyarokat, hngy, legyetek meggyőződve, Konstantinápolyi is oda adnók nektek, ha kérnétek tőlünk. Szép szóval sokat lehet tőlünk kapni, de erőszakra üléssel felelünk. A mohamedán egy emberként fog fegyvert ragadni a török birodalom megtámadó! ellen s a muszka nagyon m**g bánja, hogy hóditáai kedve kerekedett Én a magyar nemzetet annyira megszerettem, mikor az újságokból nemes barátságukról értesültem, hogy e szeretetemnek és barátságomnak ki feje

■ést is akartán adjü. Gondolkoztam agy ideig, mivel háláljam meg e szeretetet magam részéről ■ azonnal elhatároztam. Van nekem igy gon-dolkostam, két párducakölyköm, szelíd, jó állatok, magam neveltem, magam etettem mindennap. Esek voltak legkedvesebb társaim, eseket ▼ivem el a magyar nemzetnek s útnak eredtem. Mekkától indultam el felkeresni a jó magyar népet De hogy juthatok el legközelebb hossájuk, es volt a nehéz kérdés. Eh, elmegyek a padiaah székvárosába, Stam búiba, ott majd útba igazítanak. És csakugyan, ott minden iránt beoktattak s igy jöttem el ti hosaátok. A párducsok itt vannak, csináljatok vele, ámít akartok. A. seik maga-magáró] beszelt sok érdeke set. Mutatta családfáját, mely három ölnél hosszabb papirgöngyre van írva s egéss Ábrahámig megy risaza. 738 és fél török lírát adott a török kincstárnak hadi ctélokra s ő maga késs hatszáz katonát állítani síkra. A párducsok átadása iránt kelőbb fog as iitétkedéa megtörténni. Pár napig itt szándékozik maradni, GíÜ-Baba sirját meg fogja látogatni, kipiheni magát a hosszú ut fáradalmai után s akkor visnatér hasájába. A hadai arab nemsetségü, törökül nem tisitán, de elég jól beszél. Arab ruhát, kopott kattant visel, fején nagy fehér turbánt hord. Vele van egy kalauson kivül, ki szintén csak törökül tud, még két embere, kik as állatok körül vannak elfoglalva.
P&pirozeletek.
— EdM apim meghitModom — Bood a fin
apjának — M4g pedig kattöt veavek •! cgjBierr*:
Ztouit, n«K Kamit
— E)«K lesx efj ia, faDT*f*ti apja
A fia mefhiiftBodott, • pár bóoap múlva igy •xóll atyjákox :
— ti— apám !
— ISo»?
— Etóff len im Zsniri kettSttkaek ú.
Két öazvirhajcsár együtt nsnt, •ISttfik tt>nér-d«k namir
— Volt id&, óikor NánánpftttrSnbeD minden
■xaroarat fr>laktszb>ttak — n<M aa egvik.
— Ho pftjuU, akkor nekünk nem lett volna
Unicaoi ott lenni — mond táhajtva a másik.
X kiMMBonj dicMksdék, bogr ac ntoiio bálban mily iokat tínciolt .Mikor máatal nem tín-eioítam — ngraond — akkor bátjia viU el tásnba." — ,fl aokat táDcsoltál bátraddal ?" — kardi Vilma. „KiTiligoa kirirradtig- — f.lel kévrel.
— Hióu aa a kalap f«jadb«n rolt,
ntl vakarod ol. Igwi alapoi jyaaa el beaz-em. Kií volt ama kalap? — kerdexi a tanár a »ála •oprő diákoL
- Tanár ur kalapja volt. Boeaáaat( n«n
akarUn nj kalapomat kitMUi as ««£a«k — aioad
a diák.
Egj roppaat dum«ga«dag orvos ralaaol est Doodá :
— tú 1 frtot kirak a m*ggj6fjTXlt pattén
■eiaitŰt, a m«cboluk után pedig 10 frtot kérek.
-- Kcserínt nem caada, bogy orros ur meg-gaxdagodott — j*g7** o^g X.
X. relormátua faluban ** a ssokáa uralkodik, hogy a fala népei kivétel nélktl .testvér' nek hívják egymáat. TOrteut, hogy a iala lefna|,vobb gazemberét a biró M^eofábot kOtoatette, • a Bok nép kött így iióli bocsa -
— Nessétek est a gasembert, est ai ökröL
— Mondjátok meg biró .ustvéremnsk*, bogy
ezt még megt>áuja! — rebfgte a aségjeDfáaOK kö-
toxölt, mellette való pajtásainak.

- 80 írtlrt.
— 4« »okr
(7 ri ir*ui|: kiráaoalt ■ rfj
— Ab ! BÍD8 pompia e Ttdik, nilj
— kiillott M tf, arS.
— J»l • lidík agfaz Ma^vo
birll ~ felelt flrrc afj nelleindsi Q5.
ftuák kOTetoek.
— Vem IMS «S lokAi; kj}v«t — moad X.
T-nak.
— Én «a 0ll«nk«5t hiisflm.
Ho(7ho ? Hiaa X. aohA Ha urt
f^uésen.
— Épen licrt, mart ha caak egjBSer is tar-tso>, — röktGn hau kQldeoik.
— Uiri Tettftd Bt( mst * .fnkkert?' HíaMa
lratt, bőgj KftfjritiuiA, a Urfjakal a assaaAl
bb mutatja — rivall (ériért a aS.
— Lefalibb nikor relé rid neMk, J6 —
■ Ml latlak — mond örreodosre a Mrj.
— I. Sseroimíani asllt tU
— Y. Nagyon iMruicaeaes.
— X. Soa
— Y. B.lehaJL
Aciból lett költi valaki ; no de »e baj, nőst i farag, miat fangott aulStt.
Eg/ jó barát meghitt* jóbuátjit lakodalomra* S örömtől reMkatö kesére! ilyen levelet irt neki ; .Jöjj BI lakodalmamra, mert as egyik vőlegesy '-"félj helyett) nerep rád TÍr«koxik.■
Érték s* viltiWyui nájus 29.
b'l tJ 5885
y ájus 29. '
b'l. motaJiquea 58.85; 5*/, oemf. kölwío 64.30; 1860-ki illadalmi kóloaín 108.25; bank-réaiv. 769.—; bitelintiaeti rittricyek 135.50; LoDion 128.— ; magyar tóldtehsrmcnLéai k« riaj 73.— ; tamMTiri fóldtehormonuSei kSt-rtay 73.— ; soprooi földtefaerment^ai íötvimj 70.50; horvit-alavOD faldtehermeateai kötvoaj —.— ; eafUt 112.20 ; oa. kir. araay 6.08; Napolwnd'or 10.2Ü— ; araay jár. 70.70; márka 62.95.
uerkesztó : BáttrI Lajtl.
„Arany Korona" szálloda
megnyitása.
Alulírott értesíteni a nagyérdemű közönséget, hogy az általam átvett s az eddig is közkedvességben részesült
„Arany Koronához" czimzett
szállodát ma, május hó 31-én megnyitom.
Ajánlva magamat a nagyérdemű közÖDSég
becses pártfogasába. Jó ételek- és italok-, Tálamat poji tos szolgálatról gondoskodni fó tözekvésetn lesz.
Tcnk János,
*) E rotál alatt ksalottert felolSaaéget oaa>
S.ark.1 át k (írről. A tengeri ut Tampicotól Vera Grúzig igeo rövid é» érdektelen volt. Károly megfizette belvét s így Banki sem törődött a halvány szo-nuTU ifjúval. Végre a hajó elért Vera-Crui ba.
Vera-Cruz (valódi kereszt) teljes joggal megfelel nevének. Szomorú ötazelődözött házai, magas járdával, a benne uralgó sárgaláztóli örökön félelem miatt Vera Cruz egyike az ország legszomorubb városainak.
A fotéron, kikötőben, a főutczikon még csak megjárja, hanem a meliékutczákban ! A házak magasak, azonban a szenny, romok, dü-ledezŐ balkánok, a farácacsal ellátott ablakok miatt azok inkább fogházak, mint palotákhoz hasonlítanak. As ntcsák szflkek, szegletesek, meredekek, szeméi, sár, döglött állatokkal tel-vék. Iszonyú rovarrajok emelkednek fel dongva ezen rakásokról, látásuk s szaguk lásitó. Ezd-reakint látható a fekete karoaly, mely ami csókánknál valamivel kisebb, a házak lapos fedelein vagy a dügükön ülve — minthogy többnyire azzal táplálkoznak. Ezen állatoknak Vera Cruzban különös nevük van: „Utcsai rendőrség," őket pusztítani igen tilos.
Károly tehát ezen városban látta magát barát, és ismerősök nélkül, azonban volt mintegy 400 uncaiája, egy arany órája lánczczal. Hétért egy mellékutczába, hol egy piszkos ttmpa ha Irány világa kétes fényt vetett egy korcsmái ivószobába. Egy vastag, a sok italtól felpuffadt vendéglős szundikált egy karos székben a kemencze mögött Néhány rongyos alak egy darab gyertya mellett pisakos kártyával játszott, bágyadt, álmos szemeket vetettek Károlyra. Károly mellett tik elhaladva, egy második, kisebb, érdemesebb vendégek számára itint wobába ment be. Több lándzsái altiszt ült ott

bomsgatva. As idegen jötte ugy Utazott, feltűnt nekik.
— Sennores ! — meuté magát Karoly, —
bocsánat, hogy önöket háborgatom, azonban az
első szoba oly barátságtalan, azért bátorkodtam
ide betolakodni.
— Sennór! — válaszolt egy vén őrmes
ter, kire nézve ugy látszott, igen hízelgő volt,
hogy a jobb társaságba soroztatik, — csak lép
jen be s ha tetszik, foglaljon asztalunknál he
lyet. — Károly megköszönte s elfoglalta aoeki
szánt helyet
— Honnét jön Sennór? — kérdé ax őr
mester.
— Támpicóból — monda Károly elpirul
T*j — egy nagybátyám van itt, azt akarom fel
keresni.
— Ah! Támpicóból! Hogy néz ki? Szép
kikötő város lehet az, sokat hallottam felőle,
beszéljen csak valamit.
Károly meglehetős érdekesen beszélt Tam-picó szépségeiről, az őrmester pedig elmondta kalandjait; a többi altisztek is belevegyültek a társalgásba s alig mait el egy óra, Károly s altisztek összebarátkoztak.
Károly nem volt többé járati, n ifjú, nirg fontolta, amit mondott mert & utolsó öt holnap alatt meglehetős emberismeretre tett azért. Ez okbót saját költségére több üveg bort hozatott s nem is csalódott, mert ezáltal a katonák ssivéi megnyerte. „Seonóres!" monda Ő .nincs saebb, a katonaéletnél, Istenemre! ba esredükbe be-léphe'oék, szemcsét ember volnék s 40 üveg bort fizetnék."
— Áll! — Kiáltá azösmes altisztség egy-
hangnlag, — még ma mint katona laktanyánk-

ban alugyék. A kapitánoak különbeo is wük-sége van egy legényre, ki imi tud.
— Olvasni, irni, számolni, s egy kissé
rajzolni is tudok, — monda Károly.
— Hurráb! Elfogadjuk ! Bort ide! Paj
tás Isten éltessen; hogy hívnak?
Erre Károly rég el volt készülve, s minthogy Mexicóban az okmányokkal nem igen tőrödnek, elég volt as egyszerű válasz: nevem Sierró Ferdinánd.
A poharak csengtek. Sierró Ferdinánd éljen ! Don Ferdinánd éljen!
A költséget Ferdinánd kifizette, s karonfogva hagyta el uj barátaival a vendéglőt.
As altisztek beváltak szavukat. Másnap a k api tannak, azután az ezredesnek lön bemutatva, s este a Vera-Cruz ban állomásozó lándzsa ezrednek közvitése lön.
Az ezredes Don Prenettó Jásos jólelkfl éltes ur volt; szerette állását, s különösen rangját; Özvegységben élt, csak egyetlen lánya volt, ki jelenleg egy nagy n énjén él volt Pueb-lában látogatáson. Másnap magához bivatta Károlyt, s meghagyta, hogy néhány számadást nézzen át, több parancsokat írjon le, s hasonló irodai dolgokat végeasen el. Károly mindest a legnagyobb ügyességét gyorsasággal elvégezte. Az ezredes igen meg volt lepetve, s a legközelebbi napon as exr^dparaocs a következő újságot hozta : ,Sierró Ferdinánd kösvités káplárrá neveztetik, s Don ProoetUS János ezredparancsnok irodájába tatetetik át." Pajtásai szerencsét kívántak Károlyoak, 6 as első kimenetelt arra használta, hogy magának külön egyenruhát e«» ál látott.
Nemsokára as egées ezred tudta, hogy a halvány képű s ábrándos tekintetű fiatal

egjén ae exredea keg^encte ; oébáay h^tre i» már őrmeaterré tett.
ICgjik nap aa eiredea meghivta autali hos, s alkalommal atyai r«%zvéttel tudakoldi-■ott caaladi visioojai iriot. Ekkor Károly kifjlé kex^ból a kanalat, arcta elhaiaviayalt, • k6nybe lábadtak asemei. K naptÁl fogvi a* esredea kegyelte auvében Bobaaem érintó több^ a» érs^keny huat. As agg barexot tiaxteJettel volt máaok titka iránt. Tárol attól, hogy Károly felől valami roasat gondoljon, won Btiláfd meggyosódésbeB volt, bogy ax biiooyoaan vm-lamely elitéit láiaogdnak t fia, kik etrenkemt lAoek kivégetve Mexicóban.
Károly mindjárt af earedbe történt tj|-lépéae után egy irományt küldött a mexidti r«ndórigaAgatócágboa, melyben a Mootarlir péntverdében elkövetett gyilkoaságot, éa lajlt élettörténetét elb«aiéltí. E»élyea>égbol aroay ban tartózkodaai helyét elhallgatta, ■ caafc annyit adott tudtul, bogy basáját ez iazooyt esemény miatt elhagyta. Végül kérte a hati-sagot, hogy nyilvános közhirrététel álul ál-litaa viasca jó hírnevét
Károly k6velke»okép okoakodolt: - a rendoraég azonnal elfogja Tampikóbaa CanA éa Vanegát, a gyilkueok vallomásából ártatlanságom kiderül, akkor elfogom moodaafi élettörténetemet az ezredesnek, s mint becsli' letes egyén tovább folytatom katonai pályámat. E számítás azonban hamia volt. Midfln a gg|-loaztevok Károlyt Tampioóban nem találták, azonnal mindenfnlé kutatták. 4 óra mnlva mir todUk. hogy egy feketén öltözött fiatal rgy<Ntt láttak a KikMteaa, ki k4a»bb mmgt* ■iaablH egy nagyobb hajohos vitette.
^Folyutáaa köv.) OYUKOM ANTAL
Tarcsai fürdő.
Taroa a magyar-osztrik-stájer hatir kftzelében, Vasmegyében fekszik, öt órányi távolságban Szombathely magyar nyugati vasnti állomástól.
Vait tartalmazó forrásai és fürdője kitttnó hatásuk, különösen a Térszegénységból származó minden betegségek, idegrendszer zavar nőknél és férfiaknál, a légzési és emésztési szervek idült hurutja stb.
A fürdó orvosa: D r. T h o m a f. Május 21-tol lius 15 ig és augustus 1-tól szeptember 15 ig leszállított
■'1.
Az idény megnyílik május 21 én. (357 3—6)
A fürdői felügyelőség.
június árnál.
oooooooooooooooooooo
MtTTONr Konigs-Bitterwasser
K.turllches
BITTÉR-WASSER
OFNER
-t ■■•! -M l
ett-far Ublr Xarh
I } MATTONI & WILL£' ..«s.urr. H.«ef«-„te.
' - ^asr ler B Ttr»itlft« Oftsr •*"—*- "--"—
BodjtpeMt. t'on.tt
QUELLSALZ
iinoll^r &t--t**>rhnlt»»< o»---« ehiooi- lkt
»,U_o9.1»*nJ'»» Kit
Corrorwhrift-n ud rt™rhflf».o «T«ti».
tfete NÍ»dfcTl»,j«: WIFN. fiiÍBilntitnir ú i TiclibiWi 11.
i l[Jk ^ 1 AiJ*
«5oooooooooooooooooooot
M
OLL SE1DLITZ-PORA
pilepsia
byavalyaUirrairásilag «))Uk Ur. Kil | lix-k speraialista ál l Diesdában Neo | itadt (SsávsorSKág). Már lobb, aúnt HOUU sikerrel gvogriUaton.
(222 29-60)
VniAflí *** minden doboz rximlapjáa « iu
lenyomva.
Rflntető bírAnAjti ilvlptck Í»miU«lt«n coattaUllik cit'geoi é> véd jepyem tB^haa.titt&tisit; axért úv* intem A köxtinsófet x* ilyen h»mi-■iuinyolt vátÁrUa* ellen, mintbegj átok o»k imititra Y*nn»k »«i-
Egy lepecsételt eredeti detH>z kra I frt e é.
Valódi miuÖBt'|'be& xx %-ttvi jolr>U cxégcknúl.
| minden beU" é* kflUü ffyiilada«n41, a le|[tAhb b(,t*fr»íg ellen, min-dennene •ebülétík, fej-, fili ét foffijit, réfi ierrek 4* nyílt lel-k, rákft-kél7ek, ü-xök. ...mtjuU.li.. míndenuemfi b«nslú is BerOlé* atb.
o. é.
üvegekben használati utasítással együtt 80 kr.
Vatádi minSaéfb»t< a + tel jelölt
ORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ.
D
Krohn M. é» társától Bergenhen iNorvégiában.)
Eien hslmaj..sirui»j valamennyi, a kereskedelemben előforduló faj kö.ött a, rgyedllli, imiy orvon, i-.ílokra hasxnilhato
Ara I üvegnek használati utagitáftal együtt I frt e. é
Valódi minőségben a *-gal jelölt cségeknél.
Raktárak: N. - K a n i a a a (i) Prigrr Bíla gyígy (xf) Kosrnn.rg J6as. (a) Fesnelhofer Jóu (i| Hoseufeld. Barcs (x) Donor 8 Csáktornya (xl OOOCJ 1^ v. g,6gy. K a r á d BcrnaUky A. gyogy. it , p „ .. .ár(xf) Kok. J (x) Schrtdsr Sándor gyigy. K ap , , „ e. . ,,f) Worü K. gyógj. kim, (x«; Ciacnnov.es Ist- gyilgj. (x*l Kattel Ul. gyógy Kes.thely (x) 8<=hleife, A (x) WOnachK. Ksrmend (xfl |Káta Ján. Sso.bath.l, (») Pi|üch Kerenca gyógy 8 o p r o a (x) | M.M, ».d gyógy. (,, Molnár h. gyógy. V.r 5 ess (»•) Béca J. V Igyói, Bánok-S...ü,„rg, (x) Kibic gyógy. Zá»ráb (X MiUbacJ, «■ gyógy (X) lrgalmashox gyógy. ,«) HegrdOs O,. gyóp. (x) P.rkl.t |Ján. gyógy. Saalonak (,) Schwara OnnU. gyógyszertárában.
CIROP PÁGLIANO,
egyenesen r'lorenesből hota-tott, Tírtisatitó hálása miau eg 1 frtr - 1 ltdácsks 12 Öreggel 10
aj álulában i.ni.n, 1
frtnak pusunul Idstik iiét
vnyal Taló beksldése mellett, bérmenHe
■OLL A. cs. k. ndvari szállító, Bécs,
Tuchlauben 9.
(261 23-52)
Wajdits .Tó«f kiadó-, lap- «, nyoMatnlajdono, (tyormjt.-, »To.faa, Kap-Kaninia.
Legnagyobb szédelgést Qzik
a nagy közönség hátrányára
mindason 0>érek, kik "f í r fi Itblriimllkll *• V á-noilntil mindan/ele árterek alatt túloleso arakon kínainak, acoBban ji ám helyett csalogató elneTesésekkei felcaíeao másolt baatnavenetltn linlemot adnak.
Az I. béeal fért rekérnemúek és különleges taszonarnk
8T
Bécs, I. Kkrutneratraase 17. >i. 1. emelet
megretessel mellől oly focisokat awjn csélra, hogy áruinak ke-
Istel siereiaen, r.llenkes<~U-«; arra lurekssik, hogy a legszirorabb
becsflleteiiieg fenntsrtáiáral a roir megnyert Teriiket m«pt«rt*a.
atindeoneinG ferB feherrokit é» >ü|-,nlf f.l Tisson nikkrkrt
csakis tartósan allit ki As lelküsmweti-seD teljesíti nyárt megbixá-
tait pontosan es minden iréuyban keispéns beküldése Tajry ntán
Tét mellett alábbi legjtltÁnyosabbaii szabott állandó árakon. Nem
ietssí; áruk uemcaak kicseréltetnek, kanem kívánatra arak il TÍSX-
ssaküldetik. HinU is árjegy«íkek kiránstra ingyen esbénnonrre.
Férfiingek, jo.chirtin|böl(Chiffon) sima, ke
mény »agy gasdag fodros mellel 1.60, 1.75. 2. 9.50 krral, legfino
mabb 3 Irt. — güdacoB biraiott fodros mellel 1 50, 1.75, 2. Í.S0
kr, legunoabb 3 írt — Mell es késelSk finom rássonbol 3. 1«,
l.|i 4frt.Jöfsatekücoslnaiiosi perkailbdl ISO,
Hnliiillriiii CitinUI 2, I M>, legf. 3 frt. —
lgaai Oxfordból 2, 2.50, legí. 3 frt. — HIÍBM ingek
mindegyikbe! ket klllon gallérral 50 krral drágábbak
Vissonigek irhosi sima Tag; rodortnellel 3, 3.50, 4 frt
romburgi . „ . 4, !>. ti, 7 .
Alio nadrágok jó Kielenvásionbil (pamut) 1, IMI kr.
fonál Tissonbol (tiasta len) 1 25,150.1 76 kr
■ . mmburgi . ■ » 1.7&, 2, 2 50,
legfinomabb 3 frt.
KyakgalUrok kiránt formákban dbja 1, 1 'A 1 50 kr.
Klullk . , .1, 1.2',. l..'X) kr
Férfikaprsak fehér Tagy esikoxott 6 páronkint 2. 'J..r>0. 3 frt.
s (floreeru) tarm. T. caikosott fi pár 3..r>0, 4, 6 frt.
KgeassigitellreTsIo (iasadaag feUaTo) 1. 12.'.. I.HI. 2.
S50, legí. 3 frt
FIIMIUIIIHIIIKIS dbja 2. 2.50, S, leirf 3 M U
ZlibktslCk tiarta Tasson ítliér ti db. 2, 3.50, 3, 4, \ 6 írt.
. . . SIÓT. szio. aaéllol fi db 3, 4,!".. 6.5O kr.
pamut battisst . . b, 1,125,150.
H á s i » i ■ a o n •/, 30 r5í dbja i, S, 9 frt. CiiiiiiiiDi ',, 3* '"< Téne 9, 10, 12, 14 frt I r 1 a n d i T á s « o o SO ríí 20, 22, 24, 27, 31, SS frt Hamburgi il.ioiU rüfSÍ, 28, SO, 34, 38, 40. 45—100 frlif. baaaalasstalteriték 6 asemélyre 6, 7, H, 10, 12, — 12
asem 13, lo, lti. 2!.2t frt.
!l'f . stinesek 6 >sem. 4 50, 6, 8, 10. 1.1,
12 ssen. 8, 10, 15, 20,26 fit „ abrooaok kesdSk nélkül tissU Tisxon .1 50, 4. 5, G frt.
. . fíl Tassán 1.75, 2.25, 2.50, 3 frt.
D a m a s t t s r 0 1 k o . C k 12 dbja C, 7, 8, 10, 1« frt. ÁgylspedCk Mrraa nélkül tiatta váason ",, asúles 6 db. 17.
18. 19. 20 frt.
. . ... 1, Isíles 6 db. 19,
21, 2:i, 25 frt.
. .fél Táaioa ";, sséles 6 db. 10,
11, IS frt.
,
gradl
motcr.iioirs i>. Kosclebb (364 fi—*)
Kapható továbbá mindennemű barcbent és •gsal Tegekben, mindenaemli C li i ( f o inesüenek as árjegjsékek.
Umrath és társa
•UI.Mll tewara Prifaba.
stint kulonlegaaaégat 1 — 6 jotrrjn kasi- és jirgásTkeselásrf Taló
Szegctéplogépeket
kasait. Árjegjsekek ábriakal ic
gjen A eepirt felelonég rlnU
laltaük. Ogjaa naszádok krraa-
taowk. (M9 3—8)
A nyereményekért
a kormány réwírol
kraesknltitik.
Klsó busás:
13. él 14 juku-
FónAmnénT
S75,üÓ9 mark uj
nemet birodalmi
ertík.
Szerencse-jelentés.
FetMvit, a hamburgi kormány részéről kezesked-
tetett (352 11.2-6)
nagy pénz-lotteriából
trtii nvrrrményrkbFni rrsilvrvéarr, mrljnrl
7 millió 470,000 birod. mark
biztosan nyerendő.
£s«n csébuerQen ast-rvesett péns lottfriánmk, tervtxerulrg csal 79,500 sorsjetyrí alapitmt nr.Tnm...) .-k kiivítkcink : 1 nri--rmés; •shetüln 375 000 l.Lmd m'»rV. killmilrg 250 000. 125 000. M,0M, IS.SoO. SO.OeO 4t.OOO 36.000 ; 4-s..r 30 000. ■- 25 000 <-«er 20,000 iti i.„r 15.000. 12 000 <-• 10,000. ^^l-iti.r 8000. is 6*M 66sior 5000 és 4000 _t«sinr 2500, 2400. is 2000, 416-síbr 1500,1200. > !••• l> •« -IOI 500. 300 s 250, ■^■•"'■' "?r 2H 150,138, 124 és 120, MU9urr 94. 67 55, 50. 40 ét 20 birod mark. ■aesy njeretnenyek nénánr bu alatt 7 osztálrtoui blzt.M. clvállnak' Ai elsc nymményhnsás k>lt.á|IHa|
t f, é. június hó 13. és 14-re
UUpiltatrán me% és ara
agy ágén orodoli sorsjegynok csak 3 frt 40 kr.
- . ÍAI , . . 1 , 70 .
. .egyed . . „ - . 85 .
■ karaáay róuoril kajesirttateti •pMatl sarsiny* (m-m nli.nt
igérréDyek) . VÉtaiÉr.ak ■érrjMttUfl. kelzpe.Ibenl vagy »MU-
■Ulraiy .t|úl Nklldáu Btllett álialam m<-n a leftioUkki >l-éakatra n nekaldetnrk.
Minden megrendelő ax eredeti sorsjefrygyel Pfryfltt r-gr, a korasányesimmel ellátott játszótervet tasjyo.. a nusás után pedig hÍTatalos nyerem«nykimuta.Ust kap.
A nyeremények kifizetése általam közvetlen és szerény tltiktartái mellett intéztetik el.
fjy* Megrendelések akár postautalvány, akár készpénz bérmentve beküldése, akár pedig ajánlott levélbeni átszármaztatása mellett eszközölhetók. líftereadoléoekkel miadenki teljes bizalommal fur.
dulh»t
Sámuel Heckscher sen.
bank- és Tiltó-üzletéhez Hamburgban.

HirÉietanény-
A sxt.-lörinczi bérurtdalomhoz tartozó $zt-téri»*zi vMáMi és a kfeés f«W krctM a kaesotai, szt.-déBesMníndszeuti, monosokori, hd**. *<>*** * • ««" csai pisztai korcsmák 1878-ik évi január hó 1-tól 3 egymásután kővetkező évekre bérbe .dandok.
A bérleti feltételek Srt. Lórinczen (pécs-barcsi varat állomása) az uríd.lmi irodában bármikor megtekinthet**.
, 8_8) Az uradalmi főbérnökség.
DREHER ANTAL
kőbányai sőrraktárában Nagy-Kanizsán, Kazinczi utezaíMeíőttSiirház-irtcza) ünger fele tez.
Mindennemű sör 25, vagy 50 literes hordókban és
25 vagy 50 palankos ládákban a legjobb minőségben kap
ható. — Helybeli palaraksör megrendelések, házhoz szál
lítva, mindenkor jégbe hűtve és különféle minőségben esz
közöltetnek. (346 13 - >
muu>.i>
Hirdetmény.
■•f>«4itt«Uk a jó-
Lf.gf.U5bb niegkagyfa folyta- *lk ií
Vl-ik magy. kir. államsorsjáték,
y
h
y y
t
■ cWnek tis.u. jr...drlm. 3 csia.ári e. apostoli kirilyi kl^Ki-n.k 1S76 ívi aiájo. Uo 18-án kelt legfelsSbb elüataro^a foly-Un a jTOIjilhatlan, d. kó.Tes.ílyc. Hmel.eleg«k a.án.ár» hl-Ímta»a7 ápold, ja.ár. (og f.rdituui. E „.rsjálík ■-. SM-.l merill.p-tott nyereményei as alább küT.lkesü játíkt.rr
sserint 2(10,000 forintra rugnak és pedig : I BoToremeny IMIOOO írttal o. é. a 11. fünyeremeny 2U.000
frttal o. é.
•> nyeremény MOH (rtul 10.0O0 frtban'o. é.
10 ,, HiOO „ 10.000 „ „ „
3) „ 500 „ 10.000 „ „ „
1(X) „ 100' „ 10(100 „ „ „
a«i , »o ,. lo.ooo „ „ „
30110 stir.-nyerein. 10 „ S0 00O „ „ „ A huiií vi»»avonhaüanul 1877. évi jun. hó 4-éo történik.
A sorsjegy ara 2 frttal o. é. Tan megállapítva.
Sorsjegyek kaphatok: a lottoieaxgatóságnál Budapesten (íű>ámépnlet) ; Talamennyi lottó-, aö- is adóhivatalnál ; a leg-Kbb postahiiatalnál; es minden Tarosban és neTeaeUsebh haly-ségbm lelállitott sorsjegrámlá kOiegeknél.
M. kir. lottoigaigaKkig. Kudepesten, WH. évi mircaius 31.én.
(314 6- 6) Motutz Alajn,
m. kir. osztálytanácsos és lottoigaagato. (Utánnyomás nem dijasutik.)
FERENCZ JÓZSEF
KESERÜVIZ-FORRÁS:
fŐTÍro#i verrész éa Bernáth J. U&árok v egy elem tcaei e© •redéDyei ■mriot v&UmeDnyi bnd*i, valamint bel- ■ külföldi sek kAintt a legtöbb Kilird alkatrészt tartalaasza é» pedig a tAa elérésére nétve eddig
léielnemért leuyiséiliEü s OITkeörező összetételiarányliaa,
hogy Cl okbiSl enytie 'te mi»tt i« mint legkfllemeaebb £*
leghatásosabb LpHerüviz
ajánlú eitimereare talált. Korriji-njointatváiiyokkai a orvoai bisonyitTa-
njokkal ingyen asol(ilDnk. — Kxen TÍZ kapaatú mindeo gyógy tarban él
n.»erkeresked£ab<<n aRoaenberg Jinoi fi Weliicb Jítiíí
fttn«rkM«t»kedéi&kbea Nag7-Kanizsán ■ (378 A. 1-5)
a forrásigazgatóságnál Budapesten.
Hirdetmény.
A nagy-Uaoizaai takarékpéattár réavéaj láraaaag igaigatósága, a társaság alapszabályai 1<) § »a alapján, a mai napon tartott ülásuben T)fí8. »?áni alatt hutoit határozatával az igaiga-táaa alá rendet takarékpenztárbao elheljesett és elhelyezendő pésiheteStek után folyó 1877. évi július hó 1-tól kezdve a kamatlábat 7*/0 ró! 6*/( ra leazálliUni elrendelte; tnirSl a nafj--ka-oissai takarékpénztár t. ez. betevői aual értesittetnek, bőgj a megjelelt naptól kezdve ugy a korábbi, valamint ujabbi betétek után 6*/, kamat fog a takarékpénztár által fizettetni.
Nagy-Kanizsán, 1877. május hó 24 én.
As igazgatóság meghagy ásából:
Darás Zsigmond,
(379 1—3) jogtanácsos és titkár.
Árverési hirdetmény.
A nagy-bukoveczi uradalom Jjégrádoál, Horvátországban barom évre haszonbérbe adja bérházait, Tendégfofca<iói! és regália jogit 1878. jannir 1-tól kezdve 1880. deciember végéig.
Az árverés a nagy-bukoveczi uradalom irodájában 1877. évi június hó 28-án fog megtartatni.
Levélbeli ajánlatok f.é. június hó 24 ig fogadtatnak el.
Az arrerési feltételek az alulirt uradalom irodájábtn
mindenkor megtekinthetők. (376 1 —3)
Nagy-Bnkovecz, (u. p. Mali-Bukovecz) 18~77. máj. 19-Intézkedó hivatal.