Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
11.93 MB
2010-05-21 13:44:45
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
248
2823
Rövid leírás | Teljes leírás (344.56 KB)

Zala 1879 január

Zala megyei érdekű közművelődési, társadalmi és gazdászati hetilap


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

KlnttMviUI;
^ yüir tltu Éii, saé*.
MtateK 4rak, j&J •<•• a M Wlétfs a frl N*fH 4?ra t frt 80 kr t Htréstnényeki
l 1 fcr. Hlrfottonti I la
S.1,.,,1,, 30 fcr *
Mylttt*r: Paitt ior» 10 kt
zXLa
MEGYEI ÉRDEKŰ KÖZMÜV ELÖDÉSI. TARSADA
I Atlamegyei Q<ixd<iH<nji Ky yen illet. a n.-tyutixHtii tiniti ön
M I IÍ1H GAZDA HfíffélyxÖ Hifmlleexet én IM
turt(M»)j|f tripB----
H#vé % lap msHsmí rhtét illet* ttfHtseié«/#»
ÍJ) férestiSs ■(«•* ftw, ti iWmsfiMiw |»v«ltk nuk Ismurl k\'i»kli6l fÁgiuMfttn-tb ét, Kn/,i>llí>\'lí *ÍMI« nfia JiMMH»1
HlriftiMkrt WvMMtk i Rudolf Mi** uu(|»|»U«t r«r»M »l«k b« r II * - a. V. U«l4Wg r HikUmi [KwntiMr oteul. - i l»|t«llk Hfc» Htul/»«liMi«i ím - Wmm kWr Btel II, Tékof i II m lt«ltlii«l*iri J*lub é« teiMlitijUuMl Király u !<•/.* 17.•< — HmmmIsM 4 Vnflw ÜSS (. VnulfUehfMO Jf>, \'
Z ATI H ET IjLA P
b mán fim/let IUiHit(i\\őH Icfizlöuyc
I. szám.
Nagy-Kanizsa, Szerdái
1879. január l-én
VI. évfolyaru
a
Előfizetési felhívás
a
A., L -Al
czimü
^ ei érdekű, közművelődési, társadalmi 6b gftzdászati hetilap
a .Z ilamegyet Qasd&aágl Ei?yenü-t* hlTatalos kftzlttnyének
Í8TO-dik Vl-dik év folyamára.
Lapunk a jelen száminál a hatodik évfolyamba lép. Tekintve azt, liogy e szerény közlöny, mely a rendelkezésire álló eszközökkel £8üg$ edetlen törekszik az eléje kitűzött czél felé , a legsanyaruhb anyai p körülmények között -kezdette miig pályafutását, és terhes vi ok között képes volt. magát rtani, azon bizton reményünk-id hatunk immár a betöltött
sronj fenta nek
.ötödik év végével kifejezést, hogy ez tcvábhra is szívesen látott vendége lesz azon családoknak, hová eddig bejutott, s hogy művelt kö zöns^gfink ezután sem vonandja meg anyagi támogatását töle.
mé tarxadahiiunh javulásától! illetőleg újjászületésétől sokat, várunk, mert a társadalom javulása, újjászületése forrása a közjó emeltednek. Azért ugy mint eddig laputik ezután is gondot fog fordi-tani arra, hogy a különféle társa dalmi kerdések Megbeszélése által &z eszméknek e tekintetben való tisztázására, ezaltal a közjó, emelésére szerény tehetsége szerint befolyjon. A jó, szép és- hasznosnak torát b is személyes érdekek tekintetbe vétele nélkül szószólói, meleg pártolói leszünk ; s az előítéletes szükkeblüségét tovább is ostorozni
fogjuk az illem és a tisztesség ha tárain belül.
kézMüvtlédéMüHk folytonos fejlesztése, az erre*szolgáló esz közök kimutatása s azok mikénti czélszerÜ felhasználása — a hírlapirodalom nagy és tóent feladatai közé tartozik. Ugy mint $ddig közmivetődésünk terén nem kerülte ki figyelmünket egy kiváló mozzanat sem ; ugy ezentúl is legszebb feladataink közé fogjuk sorolni mindannak lelkiismeretes feljegyzését, ami közművelődésünk bármely ágában leendő fejlesztését remélnünk engedi, s lapunk mindig nyitva álland az ily közlőmén Vek nek. Azt is tudjuk, hogy közművelődésünk a sok idegen befolyások daczára csak nemzeti alapon fejlődhetek jogosan. Azért mindig ezt fogjuk hangoztatni, és társadalmunk magyarosodása érdé kében mindent meg fogunk tenni, a mit szerény laputik hasábjain telw? tünk, a mit liazank és nemzetünk iránti hő szeretetünk sugall.
Nem fogunk megfeledkezni a megyénket és városainkat annyira . közel érdeklő ga^dászati viszonyok-I rpl sem, A „Zalamegyei Gazdasági Egyesület t, tagjai lapunk utján értesülnek a gazdasági egyesültet közgyűlési, határozatiról, miután e jegy" ! zőkönyveket időközönként egész ter\' ■ j ed elmükhen közttljük, és e tekintetben lapunk tartalmát még bővíteni is fogjuk, bírván e tekintetbén néhány munkatársunk szíves igéibe tét...