Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
25.03 MB
2010-05-21 13:49:08
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
463
2738
Rövid leírás | Teljes leírás (301.48 KB)

Zala 1879 március

Zala megyei érdekű közművelődési, társadalmi és gazdászati hetilap


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

KlatféMutil
11 <*M rilap ktayvtensMéss. (QvirMkáa Utca 111. hím UéfUstssJ Irik; MIM Félém 8 frt N*p«4 ém 1 frl AO kr Mlrtoteéapk: I S/»Mf ) kr. toinflrt HlritléawU • k>
Béljegdij 10 kr. NyHttér. P*IU sor* 10 kr
ZABA
Bori s U|> mllseii rétté t
Oj woibf r Pornón tollán iBveleJf m»1c
K#sÍr»tolr vhiut n«m
M£GYE
KÖZMŰ VELŐDÉSI, TÁRSADÉ
A Zalatnegyei- Gazdasági Egyesiklet, a n.-kaniz$ai tiszti
10. szám.
Nagy-KaiiIzHa, m&rczlus 2.
A jótékonyság kiváló tényei, a felebaráti szeretet érzelmének nemes, őnzet-Ico nyilatkozásai mindig megérdemlik, hogy első helyen méltassanak. Még akkor is, |hogyha c testület, mely zászlajára egyedül csak a jótékonyságot tűzte, egy felekezet kebelében él, s a jótékony** ág gyakorlása a felekezetbéliek nyomorának enyhítését czélozza. Az ilyen testületek • minden felekezetben szükségesek és álláspontjuk daczára minden emberbarát figyelmét megérdemlik. Tény az, hogy minden felekezetnek erkölcsi kötelessége saját szegényeiről gondoskodni, s a felekezet kebelében Istennek tetsző módon gyakorolni a jótékonyságot azokon, kik a segélyre szorultak. Kzen kétségbe nem vonható tény feljogosít arrai hogy első helyen szóljak oly egyesületről, mely a nagy-kanizsai izr. | hitközség kebelében fennáll, fe zajtalan, de áldásdiis működésévél megbecsülhetetlen tevékenységet fejtett ki és fejt ki a jótékonyság gyakorlása körül. \'Kzaz izr. betegsegélyző és temetkezési egylet. Azon körülmény, hogy az egyesület e hó \'2-án díszebédet rendezett tagjai számara, éppen ez * ^alkalommal ujabb módot nyújtván nekik emberbaráti érzelmeiknek kiváló módon való kitüntetésére, ösztönöz arra, hogy tollat ragadva említést tegyek az egyesületről, mely az éíjztiietet tekintve, amely minden egyes tagját áthatja, valóban szentnek nevezhető. Az ünnepély felekezete jellegli volt, ami azonban ki nem zárla nemzeti jellegét Az ünnepély kezdete előtt isteni tisztelet volt az imaházban. ötl óra után gyülekeztek az egyesületi tagok a díszlakoma helyére, az izr. iskola nagy termébe. Itt csakhamar pezsgő élet uralkodott s a rendező bizottság tagpainák, kik a mellükön viselt fehér selyem szalagról voltak megismerhetők, ugyancsak meggyült a bajuk a rend íVnntart^sáJal, miután három egymásba nyíló teremben volt felterítve. A máso-
ÉRDEKŰ.
,úi 11. m-A V. Ooldbtrf
ttpjmllk Bfas ÜtobrabMUi I
SurissrtA Mi
UWftft kbúméuyk kflídttiidó*. it«i 618. n Umsrt kntkMI fof^Ukak «l. küldőinek.
UlrdctfJüket f«|ymoek: Ki dolf Mnm Budaptil Kerencxitk b*
r BtuUpMt Semnidr ulcwü.
MHMt i Wtki
w. — WMm Mór Bit§ II. Ildnnu
WftíUUchftMM 10
A
Tábor\'
•trMN II n. UnhiiMlciii Jikib ci linnBudapwt Klrüjritru 17 I. ..... • - IIuMiatiüi h Vdgler lléc* \' " | \'
XMI jta GAZDÁSZATI HETILAP
önsegélyző szövetkezet és több más egylet hivatalos k<h\\ön\\h
Nagy-Kanizsa, Szerd in, 1879. márczius 5-én.
VI. évfolyam.
dik étel után az ^egyesület közszeretett ben részesülő elnöke Ötern J. ur, ki ritka buzgalommal, önfeláldo;ó Ügyszeretettel áll az egyesület élé 1, szellemes szavakban mondott felköszönt it király ő felségére ésfels. családjára. Leik >-sült visszhangra találtak a szónojk szava i, melyeket a jelenvoltak állva hallgatta k végig. — A második felköszön test Pres • burger dr. ur mondotta, az egyesüld elnökére Stern J. M. úrra. Beszédje t elmés ötletekkel fűszerezvén ,1 kivál i szónoki tehetségét ez alkalommal j 3 a legszebb világításba helyezé. — A hivatalos felköszöntők sorában Stolczcr Gusztáv uré volt a harmadik, a ki l közönségnek tiszteletre és szeretetre raélt) elnökét Gelsei Gutmann Henrik ura: élteté. Stolczer Gusztáv úrtól, ki a magy...