Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
9.5 MB
2010-05-21 13:55:04
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
215
2115
Rövid leírás | Teljes leírás (250.42 KB)

Zala 1879 június

Zala megyei érdekű közművelődési, társadalmi és gazdászati hetilap


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

KMAMvsta I
fiachel Fülöp fctayvktmktdáa*. UjTáro»|iá* atraa, 6
Etftetiei M| T | . Ifin évre 5 frt Félútra I frt Ntgyed évi* 1 frt
Hjrdttaéaysk: 3 haaáboa ptttaor tfytter 1 kr. WmjM hinlcUirUl B4ir«(4ii 80 kr * Wy Itt*-: Patitaor a II) kr. \\
I. Mám.
M kr.
5 kr
ZA^LA
MEGYEI
KÖZMŰVELŐDÉSI, TÁRSASA
A Zala meg yei-0 axdasági Egyen illet, a n.-hanlxsai tUxtl
29. szám.
ÉRPEKtj.
Start aarlfl irtéa lova H lap atallami vénét Ulafcft kftíleinényalr klldtqdftk
0J vároahai nlota 619. «. Mtn.*«il*klM lavalatr cink lainart knakbftt fogadtatnak «1, leiratok fiaata nsm kiírtainak.
lllrd«t*Mli«l Mv«Mn«k: Rudolf Mnata RiUkput Forancilak ki tár Itt. n — k. V. Holdban r Ilüdaneat JBammtr utcui. — A OpMlIk Rím Stubanbailci ) n. — VVaias Mór B4e« II. Tibor Mim II a». KnWiwitln Mái) i* UmBtUbpaat Király ntcaa ,17, w t. mi. — IIhmmhIi k VogUr IMci I. WallÍMh(MM 10.
LMI fcn GAZD^SZATI HETILAP
ftmegélyzö szövetlcezet és több mán egylet hivatalos közlönye
Nagy-Kanizsa,Szerdán, 1879. junius 4-én.
A takarékosságról.
(Folytatás.)
Ezen czél elérése mellett tapasztalás folytán az iskolai takarékpénztárnak egyéb hasznai is felmutathatok.
Erkölcsileg ugyanis a növendékek ikrjaiknak — a megtakaritási alkalom hiányában - csemege, néha szivar vagy haszontalan, sót olykor veszélyes tárgyra költése, s többnyire pazarlása helyett, \'melyből torkosság, cserélgetés, csábítás, csalás, rendetlenség, betegség, s egyéb rossz eredni, s rá a bíráskodást igénylő sok panasz szokott következni, — ar iskolai takarékpénztár által eszközölt — takarékossággal nemcsak saját vagyouuk megbecsüléséhez, hanem társaik tulajdonjogának is tiszteletben tartásához, az igazság szeretetéhez mértékletesség, rend-, pontosság- és önállósághoz szoknak, sőt munkássági kedvök is fokozódik.
Agyagi tekintetben .-pe^ig már az hogy a gyermekek akár ismeretöket gyarapító, vagy hasznosan mulattató valamely érdekes, de értékesebb, tárgy beszerzésére vagy ártatlan örOmélvezetre vonatkozó igényeiket krjaiknak megtakarítása által saját erejükből kielégíteni bírják, sokkal hasznosabb *é& előnyösebb, mintha pénzöketa wandolettí vagy gyü-jnölcsárusnál helyeznék el, és tán éppen sikkor szflkségbén levő szüléiket kellene, z&klatniok.\'— Valódi áldását azonban csak a jövendő fogja meghozni, amidőn a takarékosság megszokása által mind maguk, mind mások baján segitni képe sok lesznek; — sót a csemege és nyalánkság nélkülözése által lelki erejök edződvén, még az áldozatokkal járó hazafias erények gyakorlására is alkalma-sakká válnak; már pedig csak is ilyenek 8 nem a könnyelmű tékozlók boldogíthatják a hazát.
Mindezen, a fóczéllal egybevetett álaásps eredmények vezérelhették Laurát Belgium genfi egyetemi tanárát, hogy az Angol Penny bankok mintájára l$66-ban először kistrletképen két községi, i a gyorsan bekövetkezett bámu-
VI. évfolyam.
landó eredményre a többi iskolában ii az iskolai takarékpénztárnak életet adott ezek indíthatták Francziaországot is, hogj ezen üdvös intézményt iskoláiba behozta ezen czél és hasznos eredmények ösztö nözzenek minket is, hogy a külföld pél dájára, melyet — culturállainok sorában méltó helyet foglalandók — mát4 eddi gelé is sok igen sokfélében utánoznunk kellett, s kell még sokáig követuünk, — minden természeti gazdasága mellett -fájdalom! >- szegény hazánkban — an nak kis polgárai között ezen áldásos intézményt meghonosítsuk.
Ezen dicső intézménynek körülirt üdvös czélja s erkölcsi és anyagi hasznos eredményeit korántsem légből kaiott eszményképek, hanem »tapasztalás által bebizonyult valóságok ; — ezernyi eze-rekre megy ugyanis a pénzösszegek száma mit a már emiitett ...