Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
9.8 MB
2010-05-25 11:39:46
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
175
2539
Rövid leírás | Teljes leírás (372.4 KB)

Zala 1881 január

Zala megyei érdekű közművelődési, társadalmi és gazdászati hetilap


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

I. sxáut* ■
Kiadóhivatal KncM Kalap ki tyv keres Iliim. ip^aMl •*«*> 61 ), mám
Előfizetési Arik; Ifcfaa évre & ftw & írt. Negyedévre I Irt
Hirdetmények: b bMÍbfl» pétit* t kri tí>bb*s(|ri hirdetésnél fi iy*gd»j W kr.
Nagy-Kanizsa, 1881. szerdán, január 5-én.
■ ■ \'1 " \' .
frt r«l 50 kr.
ragyaser kr. Béi

rr
k Qz m Cj i&ló u^Ést ff Á
ZALAílliGyiíI GAZÍ. B • ----
MEGYEI ÉRDKkCj. RSADAI.MI itjm GjAiZDÁSZATl HETILAP ÉS TÖBB MÁS KGYI>:iÜIIVÁÍALOS KÖZLÖNYE.
Vili. évfolyam.
Szorköaztői iroda. Hm a lap szellemi rí-illető közlemények kDldendSk üj vírtuJjáz ltot fii8. sz.
Bfnmáetlcn lordok mk ismeri kezekbfil fogadtatnak el: Kéziratok riütt mm küldetnek
líyüttér: Petitsora 10 kr.

Előfizetési felhívás
\' „ZALA\'1
eiiafl
megyei ótdckQ, társadalmi, ismerek ter jesztó ét gazdasági hetilap; a Zalluuc-gyei Gazdásági Egyesület hivatalos ffiz* ■ lönyc
||S81-dik évi 8*dlk évi lolyamkrn
Lapunk a jelen számmal a ni\'ol-czádik évfolyamba lép. Tekintve mat, liogy o szerény kózlüuy, nieW a rendelkezésére illó mközökkel cJilg-típdfflen törekszik az eléje kitűzött uzél felé, a Jojísaityarúbb anyligi körülmények között kezdétto meg pályafutását, és terhes viszonyok kö-| 7ÖU képes volt magát fentarUlni, azon biztos reményünknek adhatunk iiuuiár a betöltött hetedik év végé-j vrl kifejezést, hogy ez továbbra! isi lázi vesen látott vendége lesz aaon családoknak, hová eddig bejutóit,! s i hogy művelt közönségünk ezután beni vonandja meg anyagi támoJa-jtását tőleí
Tűrtadalmi, közművelődési, azdp-[irodáiiái közleményeink és híreink |mellett nem fogunk megfeledkezni a i megyénket és városainkat anny közel érdeklő gazd&szati viszony ról sem.
A fZalaiuegyei 0a7.das.vi Egyesület* t. tagjai lapunk utján lesülnek a gazdasági egyesület kw-gyűlési {határozatairól, miután e jegyzőkönyveket időközön kiút egész ti j\'eddmUkben közöljük, és e tekin tttii lnpunk tartalmát még bővíteni \'{is fogjuk, birván e tekintetben ni;-!hápr mmikatársnnk szive* Ígérete
1 írt.
FírM rfrt>
lazou i t.
Lapunk többi tarlalmát isi minél érdekesebbé iparkodunk tenni, s így bizvást Ígérhetjük t. olvasóközönségünknek. hogy lapunkat minél inkább kor színvonalára emelni folytonosan buzgólkodunk,a mi t. munka táraink buzgalma mellett, kik a lap kiállítására \'önzotlenUli hozzuk csatlakoztak, Isten segítségével sikerülni is fog. •
£IŐflse(ésl feltételek . Negyed évre ... 1 Irt 60<kr. Fél évra . . . . 8 frt. — Egész évre . . . 5 Irt.—j> A ,ZalamegyeGaalatági ÍAjiicsukt• tagjai rhiérc: Negyed évre . Fél évre .... Kgész évre ....
\'Tisztelettel felkérjük _____H
olvasóinkat, kik lapdijai kkll hátralékban vannak, hogy mielőfajb bekul deni szíveskedjenek, nehogjy A lap \' szétküldésében fennakadás ibgyen.
Sicrkcutóség ét kiadóhivatal,
Társadalmunk felvirágozta-\' tásának ölo betűje.
(I í. M.) Lapunk ez óvj ebő azú-mában igen alkalmasnak j tartjuk, hogy társadalmi állapotainkra futó pillantást vessünk s a jük\'endúre nézve némi consoquentíákat vonjunk; az önmegismerés tudvalevőleg az első lépés a javulás felé, 1 ha ez egy meg van téve, a többi bizonyára könnyebb. Az emberi tapasztalás igen szomorú állítást tesz bizonyossá, ez pe-dig az, „hogy az emberek csak azért látszanak ezistálni, hogy égy mást kínozzák ér luegsenímisitsék. kezdettel fogva igy c«elekodtok és Így fqg
nak tenni, míg a világegyetembea valamely szerencsés katasztrófa é földgömb boldogtalan existenriájának majd yéget nem vet Az emberiség nem képes elviselni az észt, békét, szabadságot és szereocsét, nines e/re teremtve." így irja...