Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
10.11 MB
2010-05-25 11:46:49
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
219
2646
Rövid leírás | Teljes leírás (376.57 KB)

Zala 1881 április

Zala megyei érdekű közművelődési, társadalmi és gazdászati hetilap


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

14. szám.
UadOhivatál: FWm) Fülöp kftoj kf4é««. |U|<rárMKái utoaa. 618,
Nagy-Kanizsa, 1881. szerdán, április 6-án.
VIII. évfolyam.
vkerea-aiáui.
BlöfitetMl fűPtk: évro 5 k Fél 4m 3 it. Negywfvrq 1 tVi, W) kr.
Hirdetmények * 5 kaaéjboa patilaorMyaMr 1 kr. u<j*U«suvi hirtloióiuél 5 |r. 1U-. lyagdi) W kr.

íZM ü V
XMM
SLÖDÉS1. 1 A KALAÜRGVEI GAZD
1
Előfizetési felhívás
Lapunk mai száma ea évuog j\'od* ben aa ellő.
TÍ8Z,tol<Mt( I kérjük] avson t. c ok eltfjzettfmk i hogy if/.t montül o megújítani iziNeakedjeaek.
AzoÚnt pedig, kik bátraiéi vannak, a hál ralékok \'aaivoi bi kórjuk Elöfltc Negyed 6vi FAI évre . I\'géaa évre
A „Zalümcfjyt {\'
Negyed évr< .Kél évre mén évre Teljea -tisztelettel
KIADÓHIVATAL.
MEG Y El ÉRDEKŰ. J \\
ÁRSADALMI ÖSH qAZpÁSZATI H E TI LAP
EGVICSOLBT KS TÖBB MÁS liGYlilíT HIVATALOS KOZLÖNYK.
m
Bzerkeeztfll iroda. flóra alap uellemi ré-wét\' kllotő közlemények küldoudúk Uj viroahia utcaa 618. aa.
IWrmentaijou lovolek e«ak iimorl koxoküCI fogathattuk ol: Kiziratok viasza nem kuldctnok.
Nyllttér: l\'auuora 10 kr.
B6iukat, kikr régével lejár,
1 valló óbb
ban
kői-
éit feltétetek . . J 1 írt. A( . . .] 8 frt. -. .i 6 frt. -Giuiltmt/i Egytt ai ri\'ttére:
! í . 1 frt 2 frt . 4 frt
kr.
i let\'
>oa
l>-

tn-bb
Néplink és á közegészségügy a {vidéken.
l (11. M.) Minden rendeseit 4tíraa-dalomnak egyik legfőbb leltéte e a közegészségügy jé állapota. Ez ered-utényoti a népiek, mint nemzetiéit nek rendea könülmény^k között 1 aló> axaporodáaát, orőabödésél, a nen teliétől, fönftwradMát leginkább blito. •itó foltétól! az ogéaa nemzet i lla> potára lényegei befolytnál van. Nálunk, teb^t, alul még m irányban kazdetlegea viaionyok vannak, i g.y> szólván lélkiianieretbeli, dolog a ;(>*♦ egéazaégügynekl gondoááaa a min Jen
lelteit) OK\'/.küztH k felhaiználáia, ii
ely
a kö*«»géezaég ek in te Kiben népünket a nyugati nem* tok niveaujárn ern Vannak ia a I öaegéaifég ügyet i llo
tőleg kitlnő rendazabályaink i ni kétaég bnne, hogy a hivatott ki) \'.o-gek a k l r n a k mindent megtör ni, mi viaionvaiukat o tekiütetbon ii j bitaa, dói vájjon elegendő-e a kü te gek lelkiilmoreteaiégo,azoknak bu akarata ?| Tehetnek-e o/.ek valai út ott, hol 1 köznép megtörhetlen dolontiáj aj koreait ül jár a logbuzg< akaraton, iba aa Üdvét oxélzó inibz-kcdéaeket lg yanub azemmol nézi, a /.t, a mit jaiára akarnak tenni, c ak ugy tekinti, mintha maga az i)r« ög jönne cziníborájávnl, hogy őd ijeai te* geue?Mi| ér a lolkiiimerotei min* kálkodáa, Iba a nép uem akarja do* látni, hogjl oaak azért történik, li< gy a halál Angyalának dúa aratáiát megeienkitnák, éa Ok aa emberi >b, a tiiíiAbbjélotmód oiiközeit nyújt ák nekik. Mii ér miuduz, ha a vak fa-taliamua ánnyira jnegy a népi hogy mindont bolondunk, fyle»le{ fa nok talál\': u dgéazaóg .érdekében aaentul mjsg van győződve ari hogy ugy la meggyógyul, ha ugy rendelve,!ka pedig u|no«, akkori Bem haaznll neiumit. Valóban min den uicle^en éraö emberbarátnak ol kell azoűiprodni ilyen tudatlan úg tapaiBtalámu, tuert ninea kéuég^li m* ne, hogy iibinden jó intézkedqanek t-vényeaQléa^ kell hugy hajótOr^at az in-vodjen a\\ nép ily vnatag tudatlanw ga mellett, niuly nem képeaanját értlo ót felfogai, áj jobban goudoaaa barit ál. mint önmagát.
A népazáityláláai atatiaatika er id-ménjének k/örnom volta réaiben b ben fekaail. Népünkben többén I nak meg, mint a meunyinek tori lé-•zetoa módion meghalni kellene, m irt népünk ialolenl éa tudátlan, az fu
él,
...