Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
10.73 MB
2010-05-25 11:55:44
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
212
2763
Rövid leírás | Teljes leírás (361.53 KB)

Zala 1881 július

Zala megyei érdekű közművelődési, társadalmi és gazdászati hetilap


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

H7. H/ám.
Nagy-Kanizsa, 1881. szerdán, julius 6-án.
■MHVMl fWtIM Fülöp Mark"** béén. UJtiraMi Dm 111 mám.
KJ6Sa»t*«l árak: éftm 6 frt. Fél ém I fri MftwUyy* I írl, bt) kr.
RlHilaéiftk! ft hasábos petilsor egysoef
. ,7 k» inéfcmBit Urduiméi 6 kr B4-ijf^Jij 10 kr.
ZALA
VIII. fvfolyam
v
MEGYEI ÉRDEKŰ.
KöZM-y \'VIELÖDÉSI. IÁ HSAD\'A LM I rtH GIazdászati HETI LA P / Á ZALA1IE6YIÜÍ GAZDJÍGiYÍSOÍÍJ! I!S TÖBB MÁS EGYLET HIVATALOS KOZLÖNE
bgm tatnak el: Kkinltk vi« i* m
Myiltíér
Sserkeeztöl Iroda Hm alap Mll«n ré-■MíMkli kllWík U)
TimUl BlM 613, ÉL
Hérmentetíen Isvei. k esak ismert kezekbíl
P»tÜMn 10 kr.
ISSI. r
A Zal«M<f|ei ti«»liMágl Egyeafllrfc folyó 1681. érijuüot lu) i l*ép d< u. 3 órakor Zala-Eger-tzegefi fskj&t háza termében rendkívüli
közgyűlést
tart, melynek tárgyát az 1880 (tik susrptoiflber G ikí közgyűlés 39 167 ozániu végzésével elrendelj 8 a folt.) évben Zala-Egerszegen megtartandó gyümölcs, bzőIö, bor, úgy szö-lémivehsi s borászati eszközök ée j jj\'pek kiállítása iránti intézkedések képezik.
Az egyesület tisztelt tagjai minél nagyobb számban megjelenni köretnek.
\' íj Z>Egerazeg, 1881. juniiiN 10.|
Arrmjr fyivÁn in. k. ■oSWotS elsők.
; A t olvasóközönséghez.
.Tulíus i-étől uj eloffeetóst nyitottunk lapunkra :
/Mint eddig, lapunk \'ezentúl is kiváló tekintettel lesz megyénk gazdasági viszonyaira mint a megyei gazdaság! egyesület közlönye; de W mellett a társadalmi kérdéseket :is lelkiismeretes higgadtsággal és népszerűeti fogjuk fejtegetni vezércikkeinkben! A tárczára, a menynyire az < a vidéken lebetséger, tovább is . kellő gondot fordítunk, h a nóvollákon, itt-ott költeménye-ken ki tűi, a jövő félévijén több ki-
tűnően irt ismertető csikket, népszerű tudományos érdek0 értekezéseket, s egyéb általános közleményeket fogunk hozni.
Ajánljuk tehát továbbra Is lapunkat a t. olvasóink figyelmébe, s kérjük, hogy a közművelődés terjesztésére tett íáradozásainkat a maguk részéről in lehetőleg gyámolítani szíveskedjenek.
A izrrkrutónvg.
A lap előfizetési ára marad a régi:
a julius — szeptemberi negyedre . .1 frl 50 kr,
a julius -r deczemlteri
félévre.....13 forint,
egész évre . . . 5 forint
A „Zalamegyei Gazd. Egyesület tagjainak a
julius — szeptemberi negyedévre . . . I. 1 forint . julius — deczemberí félévre . . . . . Sjfopnt, egész évre ... . I. 4 forint.
A kiadóhivatal
A nökérdéshez.
(A mamák fig j o I m 4 be.)
A [nőkérdés a társadalmi kérdéa inU?gr4l<5 alkatrészét1 képezi, de az utóbbival összehasonlítva még azon előnyben is van, hógy lafiankéut megoldhatóbb itádíuinba lép. As ujabb időben jutottak végre oda| hogy ezt a izét ,oőeroancipatio" egé-ízen elejtik éa helyébe a nő „izcrzé-
| képességét* imik, A niilj kevéa é | hol feselhetjük a régi ,oőemai patk* | conacquentiáit, annyira kell batáro-sottao kardoskodnunk a n<5 ken képessége melleit illetőleg^ aton U adut mellett, hogy a nőt koro&etkj peaaé tegyük. Előrebocsátjuk, .hotfy elég komolyságot tételezünk fel la női nemről, miszerint társadali lntlyzelét másként fogja fel, mint férfiakét. A nemeknek nincsen egyenjogúsága, mert a család featartáaa azon társadalmi renden alapeSK, melyet polgárisodásunk teremtett|A hűség ée erkölcs őnfentartáai OsztÖ-•ntfk a nőnél. Nagy szenvedén: megengedheti a nőnek, hogy leaöntael a korlátokat s oly szentedéi yndk tüze jellemeket inkább tisztítani fog J a salaktél megszabadítani, miül azokat a sárba vonni. De egyes cdetekljől nem lehet elvonni szabályokat. Csak ha a\'női világ méltó módon font fel a szab...