Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
18.58 MB
2010-05-25 13:40:10
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
692
3277
Rövid leírás | Teljes leírás (499.22 KB)

Zala 1881 október

Zala megyei érdekű közművelődési, társadalmi és gazdászati hetilap


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

10. s/ám.
y
Nagy-Kanizsa, 1881. szerdán, oktqber 5-én.
KltddfcintAl: Ftsehel Fttí«p könyvker«s kedés^. tJjváttfihá? utat. 618. máin,
Udfittftfei árak r %6si évre b frt. Fél évre 3 ii Negyedévre I ffi. Bü,kr.
—— " JT tfír<1*tinén.rek 6 hMáboi palitwii,tev«i4f 7 kr. tobbsaüri hu dőlésűéi kr!\' üé-Ijögáij kr.
Vl|U. évfolyam.
ZM%&
k Sí IB I MEGYEI ÉRb.ERÜ. K Özj M 0 V ELŐDÉSI, TÁRSADALMI jüa G A
• A ZAIiilliGYIÍI (JAZ1). liGYIiSÜLIií IÍS TÖBB 1ÍÁS EGYLET
Szerkesztői Iroda. Hóra a lap uéllémi rá-ssét OletŐ kürferaényok küldendők Uj városház utat 619. sz. j Lfi.
Bérmontetlon taraiak esak ismert kezekből fogatainak el: Kéziratok viasza nem küldetnék.
fyllttér í Potitsora 10 k |
*» , ; fí . wtt. • Jf-
Felhívás.;
• . * f i J1
Országos borászati kormány bip-M ur felhívása folytán a helyi pia Mjfö|di fogyasztásra alkalmas céjo-ofge szőlő szálliiliis\'ra vállalkozó .tör uii\'lök névjegyzéke hozzéfbekülden il^íjiK felkéretnek a t. tetfínclőlc, ho gjuennyilíén a szállításra vállalko/ akarnak, neveiket, lakhelyeiket, p t^iljomásukat az egyesületi (titk ho* beküldeni bkí v eszel jenek. //Slamegyeí gazdasági egyeíülpt.
/
Sslgetliy Antal m.k tilaár.
i
Előfizetésre való fölhívás
lll

16
ét küldésiben
IHSI évi SHlik folyamának utolaó negyedére. | f . | i, . ijl.\'\' - 1
Laputik\' évi pályafutásának utolsó negyedének küszöbén ■ liszté-J u.\'tt<*1 felkérjük mindazokat, kiknek dntifetése a ho vécével lejár,: hogy azi menttll előbb méguiitani szipejs-kttljenek, nehogy a lap is l^inakadás történjék, egyszersmind lapunk hogy azt körükben terjeszteni ipar* fépdjanak. grogramtuunjknák mindjén irányban eleget tennfi iparkodunk. Kw érdekű társadalmi} Vezérezikae-lk«-iies egyéb, közleményeken jav ül •nagy gondot fordítunk {arra is, liogy népszerűen irt tudományos, hazánkat ér U\'klú küzletfiények ás tárczaezik-
Felkérjuk pártolóit,
lekkel több mint futó érdeket kpl-ción<//\'/.Uiik lapunknak. A felesi készültségi! Kozáry Józseftől, mjost
közlünk ismét egy fülelte lérdeke* értekéikéit e ezim alatt} Hazánk integritásának ügye a 18. század bau. Kitűnő tragikus színművészünk M o 1 nár Györgytől, kinek „Világtól-Világosig! ezimü emlékiratai ép most jelentek meg\', még egy érdekes íoje-zetet kitelünk mutatványul tárcsánkban; Ugyanesak tarczánkban kezdjük meg szép tollú munkfttátiunk Sza-1 a]y S tudornak eíy igen sikerült beszély! t: „Az asszony, ha ördög." cilnt alatt. E molléit neui feledkezünk meg megyénk (jjagdásztilti érdekeiről sem.
Vidékről legczélszerübb postautalvány nyal előfizetni.
Az előfizetési ár: az oktober—-deozemberi évnegyedre 1 füt 50 kr.
Gazdasagi egyesület tagjainak 1 frt.
A szerkes/iőkég éo kiadóhivatal.
Iparművészeti szakkiállítás.
Vannak olyan szerencsétlen emberek kik közgazdasági tagadhatatlan bajaink alapján nem szűnnek ineg ennek a nemzetnek o1jyan állapotát festeni, hogy — ha ez valóban igaz is volna, el kellene szomorodni minden jóravaló hazafinak a nemzet romlása és sülyedése fölött s valóban ej kellene borulni mély bánattól a ni agyár szívnek, \\ mert ezek a szerencsétlenség jósai folytonos pá*-naszokban törnek ki s végét jósolják a nemzetnek. Feledve vagy nem ismérvé a multat, minden érzék ríél-kül a nemzet életképessége iránt fe-^ kete : szemüvegen látnak inindent, saját elégedetlenségüket reáalkalmaz-
zák az egész nemzetre és vastag krokodil köpő y eket éirva sopánkodnak és sóhajtoznak: igy pusztulunk, így megyünk tönkre, igy kell elvesznünk 1 Pedig, ha ők csak némiképpen ismernék^ a nemzet ezeréves történelmét, Qzea. anpyi fájdalommal és gyúszfizal teljcrf történelmet,, mely a nemzet életképességét annyiszor próbára |tettet..ha tekintetük valamivel messzebbre terjedne csak, mint orruk hegyén tuU ha számba vennék azon nagy vívmányokat, melyeket a nemzet alkotmányos jogainak visszanyerése óta tets s melyek részint kezdeményezésben vannak, felhagynának az éretlenj férfihoz nem illő sopánkodással, mplylyel soha segiteui nem lehetett, qda állnának azok sorába, kik a hazáért nem sopánkodni, hanem tenni isi akarnak valamit és használnának annyit, a mennyit lehet.
Hogy ebben a nemzetben van életrevalóság s hogy nagyon kora és nagyon idétlen fölötte meghúzni a bukás és enyészet halálharangjit, ezt, ha egyéb nem, megmutatta fényeset a-budapesti országos n ő-ipar ki ál lijtás, -mely e helyén már méltatva ,volt, Megmutatja azoq (ldvöa mozgalom, tuely általában a munka mindeii téreo megindult. Alkotmányos jögainak birtokában a hazának inosti már kevésbé sallan-gós frázisokrá vanj szüksége, mintl inkább a zajtalan kiomoly munkára, mely anyagi mgyonjosodlását lesz ké* pes előidézni I s csak legyen meg mindenkiben az a- szükséges ön meg tagadás, a hazafias ésközérzület, mely erre szükséges, részt vehet azon mun kában, mely a hazáit és vele a nem zetet az anyagi virágzás melengető ölébe vezetheti. A halhatatlan emj
ZDASZATl HET LLA P HIVATALOS KÖZLÖNYE.
\\
ékQ Eötvös szerint, legy nép haladá? ának és éietrevaldsigának legbizto-abb jele az elégedetlenség, az neúi írt j és az az egyes ember is, ki elé-letlen, sokkal\' jobban törekszik
Íemes ambitiótól hajtva, az akármily rányu tökéletesedéi felé. De rossz jaz az elégedetlenség, mely az elcsüg-gedésnek .alapja, inert ez megbénítja az akaraterőt és tésgedésbe visz. Azért igen ii helytelenül cselekszik az, ki ez elégedetlenségben mást látva, mint p jobbfelé való törekvést, és ennek [kiveszni sohasem szabad, ezt olyanaak iparkodik feltüntetni, mint az enyészet, a tönkremenés előzményet. t
Mi ellenkezőleg-remél/iflí-e hem-zelnek feüvirágozását, mert a tapasz-, tatások bizonyítják, hogy mindjobban megismerj azou tért, melyen anyagi bajaiból kiszabáaulva a virágzás ösvényére tiérhet. Ezeréves történelme, — ha egyéb nem bizonyítaná, bizonyítja nekem azti hogy reá \'is fog térni, mert az átálakulás nagy munkája minden irányban és minden téren fojy.l |
Alább közölpük azon felhívást, melyet az tOrsmgos magvar ipar-mű\\észeti muzeam", egy a i kőnyom-tatási, könyvdiszltési és könyvkötési termékeket illető szakkiállítás reriV dezése ügyében kiboosájtott. Felhívjuk erre mindazok figyelmét, kik ily tárgyak birtokában vannak; ottj a hol az \'egész neiiizet résztvesz, ott a vele járó előnyök az egész nemzet számára jbiztjisilíTa vannak.
Felhívás!
A mtíipar e&ralésének é> versenyképessége fokozásának egyik legliatliatóabb ténye-söjét képeatk a snkkiáluiátok. Éten, bő |
mm
tapusUiatok által igasolt meggyőződéiben a kasai mfiipar és a kötöneég jptíziésének fojlftsjj\'téaérp bivátoU Országos Afisgíar Ipar-mŰválaeti Mtueum is, a nugyintótó|á^ír-iqa-gyar kir vallás- és kDsokUtásOgy^lliuisxtor ar helybei}liagjrásával, idSnkénillaUfSs ipir-águkijtt vooatláió kiállitásolc -egész sorozatát törvözil meveket jelraben (a köoyt* nyomtatá^ ktlny vdis^ikes \\ ár ikünyvkötés tcrmókoiuok DémjitaUsával \' szándékozik megnyítuL
<, ICzéha o íkiáUitáraak a Kéjétébe e»5 riagyfonlpBaágu iparágaknál, moiydcnek kOa-gazdáfzaij jelontoségo a közmivjpMé* tarja-aéfévol |járliucamosan ndtton jnSj aaoknak baxápkbaji tOrténati kifejl6dJtoé| jblon álla-potáj és jcövctondő mintáit falmotálny
Elilíez képest a kíállitál alkatréneit képozendlk:
I 1. A nyomtatást magel6a(í korbólia magyar nyelven irt ás a legjelentékenyebb basai vooaikotAidr latin ká»-iraujk, valamint egyéb, hasinkban léteafi oly codíszek, molyok kiálltáfak fényénél lés mintaszerű disiiléstlknéll foera figyelmet érdemelnek. Itt fognak yiytjl találni a Corvin-kiiny vt&r m anad ványai, melyekfltj agy a hasai, miiit aUQlmldi könyv-t&rnkból jlehetőleg nagy számmal UmegvUj-tani igyejkesthik, és a melyoké inig a nagy kOxÓnség hazafiúi kegyelettel\' fogj szemlélni, a niiniatur-festászet művelői Is ja kaligra-
filiiúok, kiknek napjainkban jdiixokieveTek,
űlimiok stb, elSálíitása bS foglalíá>zást nyújt, haszonnal tanulmányozhatnak! 1
j 2. A magyaroriajárfi nyom áájssajt fejlő\'désé^ lelltünletö küny v kiállítás, mely t» Magyiror SxAgba(ij(báYdieiy nyelven) n| omatott műve-kot 17ll ig lehetűieg teljesen, aaoo4ol napjainkig ax egyes nyomdáknál jalemaő vagy disxes kíállitáfe által faltdsS t ndékeit logia jUfában foglajni. Régim) id Ula foonáíiá nyomdáink iokintotébeaj ób utándii, liogyi azok nzi általuk feláHitawk pia napjainkig nypmatott, mttnkák kiválóbbjait fdifondea so-roSatbaf állitsák ki, s wjdigij termékeik teljes jegyizékének kinyomfetáiafáljki a kiállítás éraekésségét és tanolságos voltát emeljék.
j 3. A magyaf^ssaigíi könyv-k (I t é s s o t régibb díszes pMÉnyai mellett\' azj ez i(|5 szerint mfikilido balai könyvkötik munkámfk kiállítása; mim aat hiswdk, kii fogja tOntstni, hogy ugy |m{ alakítás ás diisités népedre, inijit a minlta tökélatas-aége éJ az .ejpul^ zölMra tskintatéban a magyajjortsági ipar .kiállja ja I külfölddel a vérselívt és^sskbamar ja nsromdásaat példájára !a magjrarorsaági InegiM^alökst a kQl-iuldi piacitól el fogja vonat.I |
r< >*>>< \'I 11 *■ 1 ■■>:
„Zala" tárczája
Hárttfalombok.
eieri t!ia| m tObbi.
bomt tObo
sLiiÜ • EplVss.

1
. I. I
Hí volt nekem a -szeréléui ^rondolni is alig pjerefn . . . Nap, — mely soba ki: nem alsz Csillag, mint a napkémi; Patak, mely fut, átölelve Parttól s virág-csók, éjteti j Kgása világ, rÓ£*aszinnel, Helynek végét nem árúi el; Tavasa; Jtol a csalogány dal Mint tavaaz so|<a el nem iúű; tjt valt uekem a szerelőm Oottdűlní h alig merem ?! . . .
\' f
Mt sdjátók visssa szívem mennyorwákát - Mikor lelkflóklsteB^moról-sáinre lájt Iák,— At ártatlao^lfnak gyátnánlkönyeivel ! fttókiiott lánykái az éggel saeoébsq 7!
^agy csak agy adjátok, mikor még nem [tudta üogf a* ^essivboa ha kihajt é$ poklk;
8 tnegboosájtom oáki kinaím örömmel, ai a «áp Alom még sgyscer jijjDn el.
HL
Tadtad — blw aat tndood kellatt; Hogy gyönyört! kát asáp szamod, H Mejjemednek magaa szárnya, Vok a mi aslvedra zára. ...
a
Tttdtad — hisz aat tudnod kelleti, Hegy éj^tartöd, liliomkabUd, l\'tffíá karod áa pieai nád. t§H a mi eegem sirÍM aárt.
IV.
Mosolygó víg tekinteted / Ha olykor reám ssegezed,\' Azt hitzein most is szeretsz még $ nemcsak az én szerelmem ég.
De ha bánatos arozámon A lelki kin jelét látod, K
$ még altkor is mosolyg kéned : ^ Azt kell hinnem rég kitépted.\' f Bahou Lóhló.*
mhti . a,
A Budára törekvő színtársulat.
Dtbrtcten, Nyíregyháza, BajaJ Péti, Katta, Nagyvárad, Mithokz, Pottony^ tíalaion-Füred, VptprémhSuQqfy 1858. 1869. 1860. - Molnár Györgytől.
. (Folytatás,) . ; /!
A módos eitljLek és oivák a scinpaddal szemben álló lásmplvényen először járhattuk kedvűk saerlnt való kényelmei és olcaó ülff* helyekre, a kársát egészen tytllös állott • amint aa ide járó népség nenj kellemetlenkedhetett nekik, ugy aa urt osatálylyal som! kellett érintkezniük, a mi Okot a szín-házjárásban még ma is savarja.
Mikor már betelt a közönaég aa Híj társulat válogatott műsorának előadásaival, csak akkor jött Prielle Kornélia áa élőbb liat vendégjátékot adott, melyek mint dúsan jévedeliueatek; akkor egyik kedvenea vígjátéka volt a „Navarrai királyné regéi;" melyet a „Kestytt és legyező" tizimű vígjátékkal legtöbbsaör megwbusk tfíia; a „Navarrai királyné récéi"-nek első hárem lelvonáaa teljésen megbukott; unalmai, Száras beéaél-getásoek oeveeták el, mely,hon semmi élet, tetaurí víg elem nincsim. A akosio tulajdonképpen a harmadik fel rouás tégén kesdó-dik. hol Briello Kornélia osoda-bájos vígjátéki elemével és sajáiságoan kedves mo»o-JyáraJ, est a fokoséaststássel, rsogstsg tapsra
és élénk dortlltségro rsgadta a kösönségot] úgyannyira, hogy a\'fUgg^ny az előadók éJ küzí)n»6g általános nevetése Itözt bocsáttatod lé s a megujuló taps és\' kihívásokra ujn heg újra löíluizatott
A közönség Kornélia egy művészi ne\' vetésére iöl volt villanyozva, álmosságábd I ilölvérve s aaután ment a dolog és a Navai rAf,«1ffiályai4 rogói meg voltak montve, -• vígjáták töUrat Ör teli színházat csinált. I
MAg az" jf|. Londvay pár is sserepe t ekkor Debreozenben és bár nágyon lejátszott izindarabokban léptek föl, de művészi egyé-njségOk uj vbiúeríőt kölcsönzött a mflveknell. Különösön a kis, Londvnyuét (igy nevezték Jl) tanulták ét kotzoruziák roolog jáiékáérlj; % ekkorlíTfík először a Dobreezeni színpadra.
Jellemző eset volt még ez időben a k Rezső(Kudolf\') lőherczeg azdletésének örömé megreudslt díszelőadás; kántor Qyuszi az al -kori híres debreezoni polgármestert (Csorb fölkereste, hogy az Ünnepélyes olŐ^dásra színkör és kapUut külső íeldiszitésére kt : csönözne a város lobogóiból pár százat. {A morósUs polgafmestor, a ki külöuben nagy üachhnszár volt, • olyan é*odálatosau kozdétt okoskodni, hogy kántor Gyuszi egészen l|o-léámult éa alig akarta hiWii, bogy oly ajkról, ily szók jöhessenek: jliát aztán — monjlá zord tekintetű j mély hangon — mire való az ? Krisztus arunk jászolban született, nem kellett liÖAzá igy zászló spiii". Aaután mpg is öaitk kíarítaiu az egésa padlást, és nva-láu érámra kaidé a rengetéff lobogó eropt, lioáy a Nánáij ház kivOl belől nem Is lát-saait ki a tenger sok zászló közöl. Hánsm ketnény nyaké nép volt akkor a dobreezeni, közönség.
Aa ünnepélyes dioshymnust és allefo-riu, me\'y *> élőadás j üveaetéeéül tartatéit, a színkör előtt aa utcáén várta be s a mi; kor ennek v%e volt, tüntetőleg lepte el a néjiőtéri. ~ jr
A dloshymnus tehát as allegóriával Ibi\'-aoa esak a kévéi számú hivatalnokok ejőu folyt le, a ml különösen a rendőr -fóbisi ost bántotta meg leginkább, befy bsb kflkwo*
tett Váradra nsgy hangú jelentést a díszelőadásról. Hozzá még Fehérvári is ugy elhamarkodta fi/ olügyptlenkedie as allegóriát, inog u ftögyalokkal spárgákon az égből leszálló kis [csecsemő j festését, hö^y ez egéssen napstttÜUO barhát, (olyan kelcU herezogfiuos-kát) műtött s a sok vörös gjirögtílz lángjától a vékony Spárga moggyuladván, aa egész angyalsereg: hírtelen szállta bitiére, mielŐttiaja terv sndnt a diesbymnns végső háromszoros intrájlni alatt lassú ereszkedés* sel aa aranyos jröíeumot elérhette volna. Szerencsei hogy aá énfkksr kHünő volt s a Hzinpndí dúkoráozjo is oly fényes esillogásu, hogy;\' a nagyon üt kéleti angyalkák bukdá-osoláaai nem idézUkj elő kellemetlen 1 tatáit, mert mámént jaj lett volna u igazgatónak a roadőrségtől I
Kendkivül nSgy hatással és oáintalau szór adatolt még. ekkor „Samil" látványos dráma, is] melyet Fehérvári disamesterí bra-vourrsfl állított ftJli A köaöos% nagyon ro-konszeutjesett a dráma tárgyával is s a dráma esintén egyike a leghatásosabb látvá^ nyos drtónáknak. \'Pompásan volt kiállitvaj teljesen aörrakt joíinezokkel, diuletekkel, vízesésekkel, osataloépekkel, melyeket mindo^ felvonás végéit mkosülten luoiupsoH, meg-újrázott Is köaöcMff és Feliérvérit ssátsftá-lansaor élőhivta, Millyenkor marokkal saérta asebébŐIla drágá görögtüast, I mintha esak homokpor lett vOlfia, hogy tejjesen lobogva égő fénmengéi\'beu jelenvén meg, általános kivilágítás róolléjt hajlongjon a közönség előtt. •
BebdkivtÜ lérdekes előadás volt aa ör. Udvarhelyi lölléot* is, ki ea id|8 tájt tartotta a nemim! eaiimásbUu 40 éves i színészi mfl-ködésénik arany jubilfumát. |
A beosületi^s jó Udvarhelyi — igy hívták, igyl nevezték el az Öregotj: — mily saén melléknév sjntily jollemaő, pedig nem volt olyan niás UdvsH>elyif a ki goilosz lett volna, hogy Őt nw^kBIÖnbeatsaeék ;| Udvarhelyit azért rí háatAk |^4fWndenáél fónyeseon pwdikájuiamai! mert a ieesülátesség, jóság,
erény nüulaklM volt 1 ilfi)ndb«ni luTbeésOio-tea, ttt|)é és M^yse roll I
„Oroiukouyeke} csáltakus^msimbe, hozzam iátésett soraid kijdvM Bam — nía 1888. íul. 19-érŐl kántsfr Öjj-uazinak a dobreezeni föllépésre való meHiiijtsra —• etek-ujem azon peresekben, midőn téíg alig ocsúd.-tara k| a fatytoio* meglepelMlk — seemé-.lybinötj illető váratlan ImvUsalálletéeek mi-Jui elfogultságomból, Inolybki^ éa igényt t|ém tártottam s reá, iiten I látja lelkamot! .j. . .[nem ssámitottám 1 . J\'lgeuis, éale-nrag)rK Debrecsenbe, íjom nrMiy lakodalma íjiat tpliartani, mint siuvea aeraid emlitik, lisnem édes vonaalomboi, ■slylyetén a kedves Debroezen iránt I mindig viseltettem, melybpu tanulói pályámat aeádettem, mely nevelesem és sziMeaetem IjőtSsője volt, de lemegyek azért, hogy ottan] téliépásara által tissteíeiftinet s hálám némi lelM bizonyít-:WÍa|Stb.
kn. Kérlek, ne tudasd oaen irka fir-kákiti senkinek, mivel gonjdolom, telő Ím hibával i mindennel, elsőmi olvastam mit ir* un, most jövök a próbából és sietek, hogy
£i posaárdl ol ne kéeseti lovollín, Miit ese-énysM ée mily félénk előnanráaat a jgtfor an i|t levél miatt. Ilyen yolT a Mtinjűíloa fis. o«upa fülelem, Orökle troms, nehogiíhtbát Ntsioánon a színpadon 2 a kOtúleeséyteljesitéa lelkiiimerete, a sainpad és ésetcpeiaek rabja I Béla jfutása volt debrecaonj jsbileum*, mt»lv ben | as öreg Kálmánt feltolta avval a Iszivhna szóló gyönyörű aaéjp baesus hangjával, melyet félszázad sainiaksdéoe sam rombolt jói I :
Magas alakja királyi: msgjslenásfl volt, mik cár 8 a hoaaá meuekűlj Béla király előtt elénekelté aa: Eleim o gyász Hazának, sok vitézeket adáuak, még is wvagyok felddve, Szikla mélyue rejtvo , . . Mimotvo;)" I , . magiadéit, elfogódott minién kebel, inijiden szemben köiiy osillogott 4 aa Ő vén saSmé-ben ja legtöbb I Olvaa vol galaabfeW hajával, váneégében is sudi • álakjávai, mint aa oiüst fáayfl hóval bori olt százados ffoyő, j mely nem bajéi beié a ft izázad vÜiarjáíha; I
sun görnyedt be)4 s lotf ktsdsinífkba, mslyskéi a keidé4>eu évp saegány ma. pií Ssinéssetaél áiéfe,
4 Kfyai mogáugyljtŐk kl* Allitáfai f* áluUban olv nyomd 4 * a a 11 érdekess4ge\'k, niejyék a ki4l-l>tá« eo^ioil cwaióítlillmljAk. Így birjuk egy kiváló gyttjlŐ jgérotét, Iiuk.v i<\'gi nagy tuns* töktől Wéruwaó kltay.totwi(iVné iy«»k\'í>5l álló \' ntka gosdo* ávUjimuényél *t fqgjo oiigodui. A ki&ílitfa történeti réfcsóiijok; reudeoó-aéi* l>ieoit*% alakult mely alalirlaköü kivitt Dr. H«Hnj|i Alodér, Osöht«ia| János Dr. Frsknéi Vüiuij*, Dr tUocpidtj* CHiöaii Lajo". M^ia«h IWa. Dr. filszlyf jtérÁly, .Szilágyi S4«ií<»> 4* i<K s)*inuy oK József Urakból 411. A bixottság feiitartja nuigAftjik tfvábbi, kit-I" tanon kültagokkal való kijjgéskilésüt
As ujsbu künyvnyomjauUi s "könyv-k»)}ó-st kiállitái reiulesósóio iítagak aj kiállítok Mint vála sundó buotts%ok támogatását fogjuk kiköi ii i
i A kiflii íja u ^li(osurni|knák Itz Országol MngytM\' Síijífiiiiuuvóazotii Társulat állal átijngodclt tág ót diszofl helyiségeiben jövő » évi jinuár ltú ló-ón a nagy kit-
| í«»u*A4 utiimija megnyit tatui
Ezek MlMi felhívjuk a[hazai k Jzilnsóg ! aziVes Ügyeimét özén (kiáltásra, noly a íiujiizóti .uiult (nagy eiMókoi nclt foln uUtása mW\'ott1 jctantíékony igfakorlati ozélikat is tavi atfem .elült.
| Felkérjijk mindazok közreműködéséi, kik ezen Kiáflitást részvételeit. által gazdagíthatják : ninzeriat a) a h a z a i könyvtarak Ő r o i t|é a a ura g 4 n g y Q j-t ő k o t, liogy !o!) ó évi október ii6 ilúgéig égyelőre az 1711. ciüti bármely nyelven kiad|ott magyarországi m\'omtatvíjiiyok b\'etttrondps jegy-éólíót, valamiig a kiállításra szánt díszkő • tétek év codtftek leírását lipkUldguil szives-
Íidjoifok;
l») a haza nyoiu(íii)Lcát ésM:üuy v-| |> 10 k e t, hivatkozva síz jjzirányban- hoz-zíVjolc • intézett előleges tolliijásra, hogy a ki-. állíttatni |ivj|nt lúuukák azinnát, -a\'ipeunyi-•ben ínég odúig raognóm tor\' Sut volua,! ugyanazon határideig jelentsék bc.
A kiállítandó tárgyak tényleges békül-dén-nok batáridejét a joloni közökkel jutólag" fdgjuk ^ kOsOlpi, valamint idi közben » á ki-villantó résnetesobb folvilág osi iátokkal kosz-sqgesen s*ol( álanduuk.
A kiú lilásra vonatki izó mindronnemü . kjizlésekjbt „ Vizágus MagyW Iparművéüzoti , Muzcufn fitu akiien (nugMiU, műoi írnok)a exiroséHol\'k irítfk ell&tui,
Kelt I udjipuBtou, 1QS1. iszdpt 30
H • Pulttky Rerencz 1 mini t k(iny.vlir*k éa muxeuuiok lonujgot föScIflgyelSjo
• ! ljáth Gyfgyl
wi u (trnág*m IparmÜTéaieU Muicum ideiil. .vczt^fr\'\' .cl félüjyelújo I
\\Dr. Ftjérpatam/ Jbiselól
1 \' Kint • kiálUttai bixotltór jegj\'ióje.
Hazánk integritásának ügye
ivjit m ftltnapólvek tartatlak, a Uo«i u44á[ | IkcjvulkWjjfflD |B4kóeaj ogyik < aem nyugodott, liaueiq mindent elkOretett én- j gjjüléi íziitugrtuztáaiü\'a,- másikai
dekaiuek óllalinai4i4fa, a béke Ite lyreAII -t4«4ra.1\'
Koloeiei bibornokoak najn\'ól-nnpra ke-veiebb befolyAaa lett. A magyarok állni mól-Ián Ul41t lleistor liolvóbo Hérbevillö gróM bifták meg a fí«4aa4ri hadak vraéuylMerel.<j)
K4koezy ujj Ugyok ezen nllí\'uftiiill iógvji óvakodott magát a békepárttal éles ellenlétl; helyaui. bffltár jílV.JLa}Ó8 minisztoij<! Cli tmllard uíataaitotta i« k fejedelmet," liugy úi lelieta^gefichul luitulwibon gyám<> i\'iiivi fogj RájióczyL
i Ugyanazon a napon,, tnelyon .Rákóczpr a íi-jetleluii oskiit letelte, érkexelt meg a hir,l hogy a óimét luuUereg átkelt a Dunán, miért ii Esztoiliázy gróf a conventlól nzoilr] nal yáb\'oráhoK sietett ,
\\ E kOzbeu Jógsef Erdély .luegtartAia végett «lerbevillo tábornokot kUldütto segély41 Kabjytiuuak, ki RákÖózy 24 ezeruyi aeroget Zsibónál mogverte a Rákóczy 6 ozer.vinberi, 24 4gyut és a i\'özászíót elvesztette, moly re ez voltkezdöbotUkkollicva: „Deigráciaolee-tua\' piiqcepa Transylfraniae Franc. Rákóozy dux feder. ung." !
n4gba iniitoíia. Dé csakhamar kfliéikezefl|: mért Treoesénué) (io badait jiloUier keményen/ megi
Mibatát a iMorvttor-nagy baj OMUtnl érte
József őzen olőiiyo daczára som
4
L
a XVIII. udtad folyamában,
jyli s töiékqjc végképi kilixéM
■III
ilsal
lián mikipa kf bus
tetüíotok I
Értekesua.
meiiiiyibod ikawtult
Irtki KOZÁRY JÖZSEF.
|/ ; (Poijtotú.
! , Elmondván a fejedelam az esküt, Tele-■ keéy István luagyar uyoívcu adáJrá az ál-U4^t, mély ut4uoercsényi jróf és Eizterháey 3 ízben, emelték fel székéi éa aipj dob és trombita harsogáaa közt liárouuzap kiáltót-rák: éljenií*)
Az oskit Ünnepélyes peiétele niáu a fe-nedeleai gazdagon megvendégelte a jreudeket. Mialatt itt részint azj éitekeaések, ré-
T) Ofcsy aspUjs. Ln/id LizLk.
még idegen érdokénok békével való oltalini-zásAtól, de a onfede^atuiok az örUküsddiln türvéuy e|Uir\'ését éa második Endre aranybullájának logarnuyosabb vagyis 31-ik pontjának érvényben qtariidását szigorúan követelték, továbbá Rrdsly küliin kormányzását, do ezekbe Józsei kovelei nem voltak képesek beleegyezni a ligjy csak 46 napig tarió fegyveroyugvás jühetétt létre.
E kttzben liákóczyt Marosváiúi helyen, hová 1707. oraúggytllést hirdoteti, fejedelemmé válftíztolták,, de József is nagyobb I jjá ^ntliogy József meghalt, a I hadakat gyűjtött. Bercsényi azt javasolta Rá- ^EleoHorti özvfcgy császárné .erSsit kóczynak, hogy, mititáu a bkc.k -kikQl \'
b4nyav4ro^okai elfoglalván,;Rákó< ly ozok-Mn többé neu) verethetett ny köri atu pénz dijrabokat e ÍFh,o patria, ae libériát w ■! Sflha\' Yjerijflég, nem ivolt; euné . gyaláz* (aaabb ów aterenoaéllenebb követi esményfl, jiioudá maga.! Rákéoay. E reszt lég után Ugyanis többé Inemcsak twemesab haderít nem volt ké|KM öflszéieremteiii, lía tem mind többen\' Hé többeu kétdéaek el i p4rtolni tóié.") -
Józapf efközben ezéljainak alósitását Közeledni érezvén érdekeinek bűv ibb táiuo-mtáaa végejt ja nemzet szabadsága iránt táp-Mit állitóliigbs szándékát üszintéu tánusitaui nkarv4n, a királyi hadak vezéra gót P4IÚ grófra bi^ta, ki Rákóczy] terméez ítét teljor seu ismerte a lép ezért bírta egy k vezéf-ét m<\'gküzéliihet\'ibbnok, mint magát Rákóczy!. {■Először toliátj Kárp(yi gróflal j Itt érint* : késésbe.
Ezen ügj;os tervszertt megk zejitéeuek az lett eredménye, hogy Rákóczy egy levelet is irt később Józsofuek.
Rákóczy e levél iriUa után falánkra indult Ugoeaápa, hol gyUjést hirdt tett a oda erdélyorazági taaáetósait is meghiftá. De itt
azt határozták, hogy a nagyszon Mii békétől eltérni ueiji lehet E gyttlés utá i Rákóczy, Lengyelországba ment, felhatalmjzváu Károlyit a békül alkudozásra.
Pálfi Játaos gróf végre 10 ; ontb\'a (la-tiuul) foglalt bókvajáulat al kinál ta meg ooufederatiót IE pontokat a confec jai el is fogadták ; a békéi Szatmi
—nj, miután a üwojt -kü/.ül so kan laittnii kozuenek, hirdessen ónodra gyfl-lés\', hol os ország fllggetleusége határozottiui moudasaék ki.
Rákóczy követte e tauácsot. s május 31-én 1707-beti ezou gyttlésen Rakovszky álouybért éa Okulicaáuyi Krislóf mint a con-federatio tagjui intéllék a fejedelmet, hogy béküljön ki JóssolTet Hercséuyi és Káról) i emiatt kivont karddal ráj&k rohant a Ra-kovszky rügtuu összerogyott
Lsztei liázy nádor, mihelyt az ónodi gyűlés határozatai tudtára estek, hivatalosan min-\' den ott hozott végzésnek elleuo mondott.
Jóssel még most sem tévesztette el érdekeit szem elől s a magyar nemzet irául tanúsított álluólagua rokonazenvét, mit tuegko-rouázása alkalmával az öreg Sséckeuyi György priiuás a szószékről anuyira magasztalt ü te-Uát érdekeinok oltalmára 170S. febr. 29-én ijozsouyba országgyíliést hirdetett, mint ezt nlz ország miuden megyéjéhez iulézoit levele táuuaitja.9)
Minthogy a magyarországi megyék nagyobb része á conuxleratio fegyveres befo-l);Öl# alatt állou, Esztarbázy jónak látta az ily megy&kliez szóló j *meghivókaL egyenesen a couföderatiö lejéhez, KáRóczylioz küldeni, "Kittek egyúttal levelet is. kt, melyben igen érzékeny -haugou szólt Rákóczykos, kedves Uoacséuek iievoitvéii őt.
I r »
De a n&dnr levele ellénkczí hatáit gya-fkorolt Rákóczyra; tnert az EUzAferbúzy rál •eve gyilületüs volt. n coufederátio élőn, már Ozou körülménynél fogva is, hogy a fejvesz-Mt \'Kádasdy tág urklaimainak nagy rélzél $oprou és Varmegyékben e nádéruak adia Lipót Itii\'úly luuiége! jutalmául.
Heicséiiyjl azl tanácsolta Rákóczynnk, hogy özeuiul a coufbderaiio a Pozsonyba hirdetett gyűlésnek törvényességét, se ismerje el s a meghívókat küldjék vissza. Enuek
ÍOlttóczy ezután _ .
1 Tr4»0(*\'tóajd jFraucziaorsz&gba n sut, Végre Türükorsaigba, hol Rodostóban 1735. ápnl á
Mielőtt Rákóü\'zyiól,\' mint egyik Icgiiszlábh s l«gmagnsabt elbúcsúznánk, nem hagyhatjuk nélkül azon tátonyokat, melyek zetlen, nemes törekvése hajótörést
•) SuUy. Vl.-.\'L\'-lsp. •j Hasak
ératió tag-rban írván ókét anyja e meg\' Lepg^elori cAg uel*o-
meghitt
téneliuliiik alakfától megemlítés i az ő ön-szenvedett Első mindenesetre a frauCiiai udvar
hűtlensége, mely ravaszul, ctak jaira jparkodott Rákóczyt föllu
uját eséU nálni, mi-
helyt .pedig érdekei mentve voli ak, a két* ssinüiég csalfa álarcza ctakbama lehámlott rőla; mert llákóczynak még bet lületes ke-. gy.elMnkenyejret is csak alig volt képos biztosítani.
A második, szintén nem k vésbé fou-tos körülmény a/, hogy a kikne ; hálájára, jiuint uj polgárokéra a haza a R kócsy legjobban széiujthatott volna, a lt» rútabb hálátlansággal viseltettek Rákóaa \'>. tervei s igy a haza alkotmányának inté( ritásji iránt
E vád a riáczokat terheli, kjk \'közöl, jmiutin a törőkölt elfoglalták a teleti birodalmat 4 Réczországnak általuk töftéut folytonos zaklatása következtében ti bb rács költözött hazánkba, hol mindauyis: on vendég* kiseretülog fogadtatok s a királyi kegyelom kitililő Jeleivel elhalmozva, letel ipittotlek.
\' Mar V. Látzlónkuak ki áltsuglevele íreudeli, lliogy Keveuik \'rácz polgárai, kik a törökök előli félelmükben Kövii városukból a\' C4epel szigetre érkeztek, Kis- £eviben lak-hassltuakj a miudazOu kiváfl»&, gal rendcl-kezliesseneki melyeket előbbi akbelyüküu élvestek volf\'j-
De legnagyobb tömogbou
.eleptlltek le Lipót király alatt, kr 1089 ői zéu Szerbiát, nát egés/ a in diadalmas kell levo-
II«>.»Zniái, Rumeliát és Horzogov Ualltáu; hegységekig nfoglaltatv serekei állal, 1 <90. évi ápril 6
! ") Horráth II. VI 531. lap. ") .Stsúdek. II. , IKÖ 5S0 I forradalom.
A debreczeni saisontl „Fenn az eroyő nincs«í k»Hd Szigligeti viájátfekával fejezték be, mely akkoti mindenütt aj legkedveltebb | vígjáték ivolt és Debrecseuleq is sokszor . el<>adatotl| ea időben „Fenn az \'ernyfl" sok Iféuzt hozott a vidéki azinéasetnek is.
A társi/lat egy nyári idény alatt már oly liirre jéa hitelre eiuelkedepi, -hugy os ál-I landó Nziúházakkai biró városok egyremátra, vetekedve -keresnék fül azlujjiguzgaiót, hogy j társulatával várdsukuak ineguyerlék.
Kántor Gyuszi a niagyaro^odáa szám-j pontjából az inkább idegen ajka Pécs vá-L rosoak adta az eleséget, bogy jé társulatá-i.val a német színészetei elfeledtesse.
-Debfeeseubol -liát Pécsre viezelte társu-! latát és útközben Raján tizennégy előadásra | megállott. A liájaíak állig, tudták a kürült--böl elbocsátani iu társulkiot, ugy megszerelték. . • i J Odry Lehel ekkor Jött a színészethez, az általános lelkesedéstől elragadtatva, ellen-állhatlftnul rohant a pályára\' s a társalat ! tagjává főn. Utánua jutfí Bényei is, mindketten telve lelkesedéssel, csupa tűz és Hevei\' buzgalommal.
Mindenki kórusban is tartozott részt fenni még az előadó színészek ha nem volt önálló szerepök — jsgyült fuj tik a kórust a többivel, sőt ha kisebb szerepök volt, átöltöztek -szerepekre * lm ezt elvégezték, ismét olt álítak a karlwu
fi kívül minden bán egy éra volt ki* ssabVa kz éseknégyeaék lannlására, mely ogyszertmind énnekképző, hsngíejlesztŐ iskola is volt, volamiol minden városban az •)sű eSŐaqá»t megelőző estén a város, szin-bás és kaiiaiuák előtt a legszebb kardalokkal tisztelegtek, mely már óz első előadás előtt a társulat ,ír4ot figyelmet keltett a közönségnél.
Így [tettek Péosaa is. (tol aa egész magyar táisae íl.ot a kasainában Veszpon-tosűíi. j
A sfanoéd után a kaszinó alelnöke megakarta vendégelni aa énekeseket, de alig baagsoU s4 as utolsó dal, asokáa szerint g/or aoa stétf oltok 4a a veadéglőbcn gyUJUk
Össze a közös vacsorához, melyet os ignsgaió kdott
Ez azokatlonnl kellemesen lepte inea a közönséget.
•. Ai pécsi kaszinó a bárom bemutató elu-adás után, amit sohasem tett egy sziniársit-latul pisili, élén az elnökkel Mitjlálli (az oij-szág birtija a a felsőhás elnöke) baukctlqt adott a szin társulatnak;, a pompás koszinői termek fényeseu kivilágiiatluk, Ráoz Fábián bandája buzfa a csárdásokat s a tánoztereoi Baranya megye és Pécs válogatott társasé* gával telt meg, kik nyájas leeieszkedéseal vegyüllek a szerény, tartózkodó magaviseleU azinéazliők és színészek közé. Majlátli mint há-zigozdi, ígázj demokraükUs patriárkális niá-gysr vendégszeretettel forgolódott a színészek között, éppen Prielie Kornélia és la Mátrai leányokat kínálgatta\' az asztal körül egy tid ízletes sülttel, mikor V. Kovács Jb* zsefuek eszébe ötlik, bogy van ám még jó pecsenye, s a sok szívesség, kitflntetéeek lattára örömében ében maraaváot jelentős pil-lantásékkal és tilkolőzással magához ifll Majláthbt, hogy nkjerüljön csak barátom idénb is azaal a finom peeaeuyével*. -r nem is gyoniiván, hogy kiosoda ai a házigazda sso-ropét adó kedvee úr, ki eg4ss készséggel szolgált T. Kovácsnak is.
De bezzeg omii^t •\'ínegsugták neki, hogy ez a kaazino elnöke a likes nagy Ipr-fiu iíajláth Györtty, V. Kováffc ugy megijedt ja frateroisálM miatt, hogy mindjártjjól volt lakva és a flnolb pecsenye sem kellett neki.
;A bavi.bérletek a kaszinó nevében: 4s Ugjaj álul^eszközöltettek, -páholy egészítő* Ion nem vóri kapható, Majlilátk maga két pábaqrt tartott 44 jó példát matatva, figye iemmál néste végig as előadásokat, a ájijó . hatással volt a közönségre is, mert mMok is Majlátli aaerínf cselekedvén, mind 4lia\'á* noeabbá lőtt a színházba járás p a tárnOál jó kire —• nevn. Majlátli 4g4ss télre íegy-^Mft« kifisetu mindkét páliolyát s mg S •köszönte- meg, mondván, begy Ő miiil férj is sekkal tartozik a magyar sainésgiineh, mivel t svai előadások nejének megköuyeb-
A r ac-k ctlsnl
f
nul pedig foUzóllÜötta azealorMár^ laluliait. ffileirCsernovies Árzent, az albá nitt ippekijAtriárkát, hogy csakj fonanak G/bvert apőrökök ellen; dia á
Ji* ka ái^fórdulván, Arzeonek Jati i kel-|r íj ki Sgesor lönkréjutott csaádaftí • íiagy-lAlbMjiátj a belső Szerviát, a | & kvábőzj ai^e)y4rt esedesvén.
, Upöi kjegyesen fogadta- őket\' s egy ré-bosotn levélben sokfélé iboMbg tó ki* lágpk\'kal halmozta el őket s a iiagjrar it rovMára Aradon, Szegeden, j\'éoselt, icsoq, SMkee-Pebérvárott és pe ít-End-Budáu,\' jlígorben, Nagy-Válradnn, Eskfer-.ban,\'Győrött, Komáromban atb. leiele tle.
A magvar városokba telepijeink any-
fra-mennyire nígy keservben v ilahárá k Ivódtak a nemzetiestbe, de a falu i levő _!|i uom; s les okból történi, hogyi midőn |.. Rákóozy Ferenci kitűzte a fölkel k ji I, a szerbek vagy ráczok, mindig g u rok ellen völuk; mert uj báz&ji terménytől magúkat teljesen\' fílggisUe|ii>ették magyar péptől egészen elidegenítették.
! (Foijl köv.yj
Helyi is megyei hirek.
— Király 0 frlséfe nevem apjának ifoletéro ma október 4-én déls|Ő}t|9 óra-
k\'ó|| ünnfpá<yee szent (zenés), misé tartatott, moven a polgári és katonai bsiówpk, a faaintésetMC növendékei éa hagyazámu köf-•/jújiség.. vett jrészt
— A M*Kj*k«nlzMl társaskör elnöke álul kiküldött közgyüléi me^ ivót -x a közgyűlés, október 9-én leeád, újra közőli-jii .. A közgyűlésen megbeszélendő fontos tárgy ik kívánatossá teszik, bpgy a társaskör
jai -mentül nagyobb számban jelenjenek g. Meghívás. A nagy-kanizsai tánaskör-ne k t. Ugjait £ é. október Itói9-éa délután 3 órakor a társaskör helyiségében Cartaudő é\\i rendes közgyűlésre tiszteleitel meghívom. X közgyűlés tárgysorozaU: 1. A pénziáti ss ünaaás megvizsgáláaára kiküldött lizottság jelentése. 2. Titkán jelen lés. 3. 6—fafiiliai sr bemuutása az oj helyiségek bérlete tráat 4. Aj jövő évi költségvetés megállapítása. 6. Az Iigazgató-választmány" lemundösa. 10. „Uj ig isgaió-válasstniáuyi( válaaztáao. 7. NeUláoi iu litványok tárgyalása. Figyelmeztetés. Azon t tagok, kik a kitűzött tárgysprozalou ki-t :( esőj önálló indítványt teuui óhlijiaüak, n iveskédjenek ebbeli szándékaikat/JnetnkC-knbea jiuditványuik tartalmát, os Ama meg-bzdéae előtt az elnöknél bejeleAteni Nagyíj anizsán, 1881. szept 2-án. Dr, Loky Kria-t4fs.lt. elnök.
-t gyászhír. Albánicb Káliuánué, ;Ul. itilhol\'er Antónia, a maga és jgyerme-k » nevezetesen Flórián, Kálmán és [EÜa ősiben szomorodott ssivvel jelenti forrón szórttól t férjének, illetve apjuknak Albánijsk H álmán városi alkapitányuak folyó\' évi ok-U ber Ijó Irón éjjeli 11 órakor, életének 34-ik,\' b ildog j házasságának pedig tf-ik évjében t!ü-d ivéss^en \'törtéül elhunytát A boldogult h|Ut temei: folyó október uó 3 án d. u. 4 óijá-k or fognak a helybeli rom. katlu nirkerlbén ö iik uvnaalomra tétetni N.-Kánizsa) lSljl. 4\'i október bó 2-án. A temetés liétfun diil-4 órakor szép részvét mellett ment égbe. As elhunyt ösvegyot és bárom áivát [agyott hátra. Béke poraira 1 I
— A közöktalAaiigyI iáiniszteriain rő évi budgeijében kiváló ügyelem tordit-tott a népiskolák szaporitáaáro és az i^u-g magosabb kiképzésére szolgáló mainté-tek fojlesztéséro. A budget nevezetesen a
ludapesti kir. tudományegyetemre az eddi-;iuél mintegy 60 eser forintul többet irá-iyoz élő, miután az orvosi, voiomint a bol-
ii ii \' • • l téti karaki l^t uj Un«4k ilspHisérti unint az érvoi i kainál a Unárs«g4dei(, ifitő növeédéktít éa gyakornokok as4m4-szaporílájsánu wrAszének mig a k#loai-egyetemnél Ajak détdi kisebb italányojt fmémeíése czplozfatik. j A József möegyeUái kl|lMégveté£jtöbl|lpta jss uj eiőiránysal -ssé-ríni még 20(k) frm mai rag) miután eoén intését jejéujeg áuloljulási stádiumban 4ű* v4d. egyefőnj uslyoba kiadásokat nem igényel. Az- órai. njmtaiijuskola és rajüaiuá-klépző ellenbjn ntíntegv 9000 frt^ri kiadástöbblettel van eloi ránt ózva, mely Aa^ésgMl al miniszteri um enr ujj Unári állut rrómtte-| rjait, O tu&észi Ösaftnd íjakat m^pjiritja; vjéglH egy mpterim likbérére és fe.aoerelí sére 2500 frtot wseliiinál
— A Hivatalé, lapbál. A ra. k^i\'.\' ittsaágügymlnissienum Bajomi István s^egsr szegi ívszékl seifédtelekkönyvveaetőt a íü-ijiegbi járásbirósá^hoz] helysote U. rí? Só-aás Jflüos zálosiirsaw kir. űgyéjpégl irqek pedig az otísuí kir. Iprvénysoekbes íte|^et-\' liitett át I \' ,
- KMel ny ihássliáa Fogad jak őszinte, jszivtól jfrő köszönetemet mind-snon nemes wmbwbaratok, kik a tualí hó 21 én végbemenő jtemáésén elhányt nővérem-
Loek, szivesj réwvétők ée megjelenőtökkel myhileni kiyania|{ a veszteség fölötti fajdal" fáimat! — IMeleg \'kézszoritásssl kiyántom\' tolna mindannyinak köszönetet mondkni, de as nem lován ki«bet& e helyeu rovom le tartatásomat! TissMetttl Dr. Tomcmtnyi.
_ -áMls«gHSM|f kiálliUsMÜ, mfly. ről jövő »z|imuakban Jiővebb értesítést hozunk, a következő rövid tudósítást kezÖÚieif jük : A za&jmertjei gazdasági egyesfl et által rendeseit gyüinu\' mint neküuk írjM ber 2-án ljl órsj bíráló bizotuág J elnök rövid beszfc
iasőlő- éa borkiállítás, ik: MCala-Sgersseg% okió* or uiátzkr Kálmán tar, s aökdálul megnyittalott. As Hde illán Szigeiby Antal tit-I kár a diiaaéttak||aév(brát olvasta folc 1, A gyümölcs-kiállitók kölül: f. EU renfiű disz- i oklevelei uyfcrteldt gajiiasági taníalézej Keazl-hely, Kaiser Jóatel Znla-Egerazeg, Fábiánics Igoácz Mis\'éfa. 1 Másodrendű diszokleyelet nyertek: VUter István plébános Csiba, Tí-borea Mihály \'tatiitó lliliályía. Elsórdudil di-jst ÍD frankot aOegsMib gyilmölcséMl Áfvny istváu, 3 vb 10 lraákos aranyat a BtgsáébV. Mmáért Tilabér Zsttmond ÜámsegJ 3 drb J10 frankosjsrauvjst a 1 restebb körtéért Jjvmla ÜL Msgy-Kaniosk, 1 Idtb efÉÜstVáét írtoá Sáringer &árjily aftpuniló Szeidahaly, lbvabb4 Péntek György méploniió Paosán él Nagy Károly zalaegertsegi lakos, .1 drb. Usdstlo riutost Zal^-Egwszeg váras faiskolája, továbbá Jubáss Istváu Geosofies Fsrtno^ Ké-\' metb Jóssel salkegensMgi lakosok. A nftpu* nitók számára niOnatt qijakat: u. m. 8 db. sz&sifoiíniest o .egesebb községi ia£kdl4ért Sáringer Károljl Szérdahely, A *"áfHi|r dijat 3*ezüst forintot pchmidt József néptnnjtó Béese, nyerték-);[lLjÍA szóiókiállitájbsiá az első dijat két di!b 20 frankos aranjfat ÍDer-
; yarjes Ákos kiliiaáai lakos pogáoyv|kh aső lője nyerte, a isiiodkk dijat 3 drb 10 jfraa-kos aranyat Afjvayj | István oMrsso|i lakos jankai szőlője, a ftámadik dijat lítlrn 10 frankos aranyatj a Kovács c»alád ssölűje Zo-la-isigerszegsn, "ezenietüf dicsérő ok|ev4«t ia kapott Ugyanazt ksputt as oltári áraCalpm és Csáes község eliiijá i ósága. | dik esttat kétloriulosst Valler látván ásásai lakoá Pi* \'rity Lajos, Jafsssa ilstváo, Roeenkranz Jó-Mef,< Kovfes György egerszegi lakolok 4s Kossi János csáUi pkos. ül. As asoalll gytt* niölos kiállításban Si^rclimárus Jáudané, születeti Forintos J|uiia|ia, flüszonyán nytirte aa ilaőreadtt dicsérő pktevéiel. A kiálljtaslógéss nap nyitva veit así igen sokan látogatták, kűlöuüseu földmivéldk. Délben bankattet, sats tánczmulatságot laríottak. E-r.
hiteitek a magyar nyélv tanú Uát Valódi fŐur, akár egy mivolt szabad u ;p fejodeluie.
: A előadások látogatása i ddig Péosen nőni tapasztalt oly arányokat vett hogy szombat és Vasárnapokon a kö nyékoől aze-kereken tódult o\'közöuség a azinházbo alig lehefott a tzinháf előtt i kös\'ekedéi fontortoni.
A jutalomjálékpkrn nőog; let, Cérfiegy-let alakult a a szinéssuők-s: iuós|ok még* ajándékosására pénzt gyüjiögot ok. Az igazgató jutalomjálékára i azücsölo remeken ki-teremtettézott Sobrí ssürt k-sz tettek, a csizmadiák egy bosszú , rud (12 pár) magyar csizmát a népszínmű vekhez és ezt Béldi Pálban kilépfekor. egész czéhbeli küldöttséggel! o közönség lelkesüli ov.ácziói I üzt" adták át 0 ssinpoilou.
A nintársulot ugy ssiup di mtlködéséj npk vas!saorgslm4vall ojól öiisetanult ppnj fos elősaás\'okkal, mint o társs i életbon való szép iuflffáviseletévol Péosen ú nagyon meg? keavekefte magát.
(Folyt. kőv.
Béli ua«y dísze Tag
«gy
Beb nagy disse vagyon a mérj i Nsgyobb (lismwa» S>füzfa-p< i Mojn nnfiden fklubal liEtaad í ~ Iti ólt js osikorg egraek-Régicsá)áak, uilnt a szú-.a g •Béli sok papir,Meolo *ei>s( la 8 ez még hogyjin I de mi km Mig oz\'olos^ papirt gyártják
roil s • s !
es gombának; étáúak\' i
ily osoda; &»ok foga. [frendába\'. j leqem, kárba li it, okoznak,; a sajtosnak l
bosszú karaiul, lanton karmol]
Aat bísstk, hogy Pedig szolgálóként mindenik Bsomanedíalaban is rik4é«ol \'/jórög az agyában sok eaárai Mennyi vadat koiyvafM>a. il Meoisep i*ten minket bogyn t Jaj, haj kiömlsne a «ok avai 8aárau|anék belőle gyógyitb
A ha|j- égre kérünk, hallga e el, te porosul I Ke sak*toid immár Olttakbf • panosoti
iorombol. így daroby gondolat, lagyfülü bögrJl öaaaetörne 11 _ gyártmány, ! 4 ion járvány,! .
[adjuk, hogy fölette nagy a szenvedésed : lapanyelet farag rosdaette késed. I lisony nem bánoók, hogy nótáidat (gyártod,
Iln o békák között ütnéd fel o sátrod. )lt o; nádas között brekegbetnél bátran, lert ott bossád illő s méltó társaság von.
)tlau; legulészhotsz gyékényt, sását, nádat j Cisértsd iriog, kzép öcsém, s elmúlik a lázad, la e jó lanáeéom ián el nem fogadnád. Sgy: másik tanácsom vau kés alatt Jiosséd: íMert ía caikorgáaiól fogad i« fáj; néuidef Menj]él (a -est. ajánlom) a borbélyműhelybe, S vigaszUlásunkra as öröm megesket, | Hogy , fogaddal egy ült kirántják a\' nyelved.
DabroKCti Vtjula,
Az asszony, ha ürdSg.
1 8ZALAY áANDOR-tól.
I. A iáisgsiersf dés.
(Folytatás.)
As. o két kárhozatba sséditő fekete szem most is oly forméu^ ragyog aaegéuy Kedső Sámuel Uramra, mintha b^sséde! - némaságában egyre azt kérdezné: van-e péaa a .nemesi bngyolárisbaa ?
; A szogépy férj megérti azt és liúsan osUggtssU le atsssrslem-ittas fejéi.
I — Mindent megkisérlottem. Hitelűnk teljraen kiapadt Aa idei termésre fiiivett nsjrtösssegtt előleg (elülÜlöU a termésen. Nem kölcfsönöa senki, dsfsanki.
i Ilyen ésnmorii igék esttlettek Sámuel ur ajkain.
teWmli is I Vagy mire valók barátll ? öit elli^lmoswt őket a magyar voadégsnretsÉé* bffl folyólag mindennel! napok saáhi itt ridősnak i és lm önnek némi ss|iiié| kell, vonakodik boasájok fordulmV
j - De édss Adél, jól tudhatja, hogy mily kényes VSfyok bsoslln—>. inkább
éhesem, nélkűlösök (koldus-módon hajlékta-
lanul sinlődöm, mit
ön ma vagy kalnaj sst mondaná: égető szükségem v n pár ezer gits ki, kórlak! \' pzeutet megtísetem
thogy becsületem koos-
kázUtáséval barátjum jéindoloiát kizsákmányoljam. ■■ ■■■■■■^■H ""□— Micsoda b rntéd as ? Sseratnéni tad-minő becsülete pues dolog leolts as, ka X. vagy Y. buraijának s barátom, nekem igen mlá; se* áltklad kifánt\' ner-£s ön a üsataeséges köi-osönt beeaűTetesan i isasafiaetné, miknlyt aayo .gi körülményei engednék. Kos V i ^ . -r\'De bátkaTnem volnék képea adott szavamat beváltani?
| Ugyan b^llgassotf vetni Dt^k. kik OS adott «só saantééget aa oet*bas4g blUrára vissik, miud ionáHiu gondnlkodnas. Ao adott ssónál sohasem oéaijeeités, boát* aa akarat k fölényeső. Sa valmnit megtoaai seáa-dákombon vani de nem leket, nem rajtam múlik. Vagy kérdem: nem adnák-* Önök gazdák, uunden évben bitonytk tőkéjű\' köleaőnt a ujrmleset vagy mondjuk t aa Isten ksneibaT Ha éa bánysnor megtörté nik, Hogy os k lÍRtőbb erő, toiurnoui, Isten vagy bármiaek nevnasttk — oaaá alig fiséi abból visaoa tolalnafyeet Máékor meg üs snecsssa pótolja so •hualasototut Kicsiny-ben ugyanezen viszony áll fönn as smbe reknél sgy más között is. — Kuloáben minek is okoekodjam annyit ? Kem a btioaelhedéel, hanem-a teltet afferotem Holnap nekem ok vedeoUl megiaraatse a pénzt I nogy melyik barátjától, ooi as öo belátására Bisam. j
KedeÖ Bowliel megadással hajtá le (e-jét örvény s#4l4i képzelte maJát, s neje mint retteoetoi aágyal matatottTn- fs4d0le
A nő ráfltagessté sötét tekintetét; gyÜ- im mélységbe. Es akire ások aipéknlsooB-kelé tekintetével koresstüíjérta osontvottgSt ^^oráek pfranosolólsg néftelL ónnak bu — Nekem péna kall, ho a told alól ooattf^kellett a »eonyons4ftóL ]
toli
|As ősai vihar erősen verteiéi ablaka* )|a tábláikat 4s Mti dalia-iviiau be a keményen át, mjntko Kedeö Haajuelnsk UsmteU volna p«-ihoausiávaf ind siót • káAfrstba. — vMék fölé vigguian vikoros éj borait
niylkiin Uu%*m vok $oó p, mVM * tWdttiMés ée kereskedem aaapt hé tl4a * ^h»l l^jjtt*. víaq&alhau járat laa tm*v^öjpA|(t m b*»í^tásáro kitüftött. Za|nmegiyé-Csigó PM tiíiláes, Kő Jáí* ** Tlioíb^R Kudtr MW\'HM,
N-:»ku Nándor gasdafest Kat4fcUM, ZUíg-b möl\'WTwi »m»Ai»i\\ tMki^inyVi, JJor-Látxíó UmU, Bité Damel Kövesd, Ka Vtuoavllér ICfo. ijrrt*gntó ée v Áron aajjjelházi ig»*K»(\\B.Vüied. Dr. vátlt G4aa a minisztemim\\ltali kiküldött lonrm btitos a tanfolyamot megnyitva) wóMí előadátábae ft phillokere MniaiiVi, tovatfcijwlodéiiénok ée asálliltotásáuak ^^őa^pstt. szaporodását stlj. aorolá fel. Je-teh«Morl»eiq külsőleg,! hogy n aaőllő-keletkezne*, liol a lovél s a u kör közepe-felé íoHoza-wsau pmgébb. Utasította |n jolonlovjlkol, l^v * niiuiastiirium áltul kjkdott robde|otek pt^anásáhos szigorúan ragaszkodjanak.
-»- A lapoli értesitésa szerint Trofor/ igo*t valláa ,é» közoktatási Ijuiuisztor lírtu-Jut\'* nopróuij választóival.hogy a soproni váljatok luanqálumát fogadtam]. E szerint\'Zalaegerszegen iij válsaztás fog lenni.
— llarAm 91 lak a »jonnan szervein] ;y je nnpoktfan
ifit zenekai* M uránba íií\'hi\'my héjra a téli sai«oi tankban fogja tOltcni. Dnl
it Uazonban yíro-áza Miskánajc je-
cg oly kítünőon szervezett zenekara v IkJgy io éli A ii megérdemli közönségünk I log-nagyobb uióévU pártolását A zenekar < elő-m\'niMii lii\'ont vadban praejúsek, ■ alig bugyiink viilaml kivAnui valót, [Operák, tÁnoz-. daráink játszásában ritkaj. ikezovág^ játékot tapjuizlatiUtkj a csárdások! ,fls busmagynrok Jdig UKvaiiotak gyönyörűin pörögnek lo Utrizs Mifikji vonójáról, kiben kitűnő, linóra Irtisü .zenészt rÍBin|«rt(liik ínég. Társsiéletllnk téli* élvozolojt tollát nagyban lesz hivatva emelni Darázs Miska zenékjira.
— Kell fi* áldrtu I Kettős paszitát \'tnrtolt Tuboly Viktor barátunk va«árim|) estei ÍVleaégo \'kfeíl liugyormokkul ajándékozta! meg i boldog apát, ki leányait is mind igen aae-il-ii, de kinefe lio. óbaja voll ■ mindig, ibogy fia is k\'gyonl Van most Úeitű. Tarifa I meg rnülőkkel Együtt, >a gondviselés • adjon nekik sok ürüniei.
— Lapunk ez évi 34. számi tel-ji««pn elfogyván felkérjük \'azon t. olvasónkat,[ ki a lapszámokat bo -nbili küiteti, liogy e pzáinot — m»lyet szitfeseh | visszaváltunk — liúzzúiilt kpfdoni szivesk\'nljúk.
■ — Varoinnk imnét népesedik. A •őrezred és a Ikót libuvéidiAszlónlj ujonczn! leltek Uehiva kiképezes végbtt. Ilyenkor mog-lelietf4n érezhető a szállások hiánya ea sllr-geiSniiek mutatkodk a ;laktanya mielőbbi fólépüléso 1 |
— Naüret. Koinor felhős ég, savanya szőlő.- Már a s/Ureü idő sem kedvez mofttauában úgy a gazdáknak, mint ázelőtt Lucskos idő s a\' levegő tele van dipliteritis anyaggal. A nőllbegy\'0eái| hangzik vissza a ■tMretelŐk brümfeli zajáim,\' s a szőlőpáxztor hiába pi óbálgatia pupkájlt. kilőni, -4- nedves k puskapor. Az igaz hogy rettenetes
\' ás szomorú szilről. Az a kevés aj mit a t(Hzda kipróssel, abba sincs igen kőszUnet, bor iiélyoit jóformái) eczet £z a mostani! ősz nagyon is emlékeztet a mulandáságnj, pár napok óta nem\' láttuk a napol, bujkál vaj lahol slIrU ktidpára mii ölti. A tavpidt ás S^zt\'bétraa ki lohetoe lürűlní a kaleudáriaín-bú1, olyan az átmenet a tél és nyár, a n)\\ár
léj: kOzCitt. Mindegy, l elő kell ó^UgoS-muikj Minden metereologisi tudomány, liasz] u anl o/zol szemben, az időjáráson változtatni
s*o jrágyunk képeseid Van taláu oka neki^ ho^y1 olyan mogorva legyén. Talán a {szüret uiáu jobbat mondhatunk róla c csak a
wümat akarta ugy mcgtiáfálni 7 Maid el- i várjuk.
— IItM kirak I»m«fkedé« es ( iályl tartat! a stabad4 vő párt október t án ! •sti 8 órakor, mely alkalommal Jókai ftfór egy zajos tatszéssol kísért szellníuos loasztott mondóit Tisza Kálmán minísztertjliiükro. — A budapesti unitárius anyaegyh||4. kDzság első isteni ti satuiétól (ártotta oktQVer ^t-áa a\' mikor lelkészi beiklatás is vo\'t. A beiktatott-lelkész Derzai Kéroly. Az Ünnepélyen az unitárius plUjiük Fereuoz József |is moudbll remek szónoklalot. -f A hivatalos lap iu-daij\'a, hogy Q Felsége a király a • maga ós Erzsébet király asszony nsvébeu | a magyarországi hiríápirók nyugdíjintézeté jityűra, a f. hó 27-éti rendesett: sziuielőndAa alkaliná-ból 200 fdnyi segélyősszegét eitgellélyezeit magán pénztárából. Hí Királyné ő] Felsége jelenleg QüdOllőn a Vadászat oriimoinok hódol. — Az osztrák-magyar váiliconfereMia szeptember 4-én fogja megkezdeai á lanáés-kozást. —j A budai keierflvizek száma egy a .Petőfi Sándor" nevéro kereaztol( ujonnaa felfedezett keserű viz (orrássál szsporiMoüi — Hiazilífihiin egy í87 éves asszony halt meg. — A világ legöregebb embere llogo-tában, Kozépanierikában ól, ki saját vallomása szotint 180 évpa és még mindig \'uimi, kiiképos, évtizedek óla csuk uidég étkekkel táplálkozik. — A „8zatmára .az| ujságoljn, hogy miakolczon egy német vendéglős 2 ilcae tejért és 3 kifliért &) frtot jkért a királytól. Tamásay\'Lajos, inegCiáfolja aa\', mintlia a népszinháa igazgatójával szorzlídónt kötött volna, lazl moiidju, hogy La népizin* ház szinpadjáji tUbbf nem duhaj kódunk." — Várady Uábolr nom iulazott el a fövároiból, s a mint, a lapok iVjálc, nínci js szándéka ezt teuni. 1 y* -.■
Irodalom.
A> s revst »Utt fSlsmHUU mfifek k»ph»tót «•• mt(-reiidelbH^k Nsgy-Kaaiuia Fi»chel FQlOp kSnjr-ksrakedáuél,
— UJ zenemüvek. Táhorszky és Parseh zeneműkereskedéseben Budapesten moujeleut „A szép asszony kocsisa11 népszínműből. Alföldi hangok. Az apád az anyád csaliagát. (Elmennék éu tehoszálok) Kis kertemben Rózlafa. (Megértierali az a )ány) Zug a szellő.Nem azén jöttem én ide. lluber Sándortél. Ára 80 kr. — 8(ein-noker Károly zeneműkeretkedéiében Uuda-pesteu megjelent s bcküldotott hozzánk „Fi-czi polka" tipegő. Hegyi Aranká úrhölgynek ajánlva. Zongorára szerzé 8ároá Gyula, ára 60 kr. AjábljUk zenekedvelőink ügyeimébe.
— ..Itegéuyvilág". Az ujabb időben keletkezeit kiválóbb szépirodalmi vállalatok közöl kétségkivUl iegnagyobb elismerést érdemel a mull Őszszel megindult „Be-gényvilág", mely ficaéljául a luzai regényirodalom nagyobbazabásu ápoláaát Uiaie kL .A szépirodalom, külöuüsen a regényirodalom, az utolsó években nálunk, egydehány dicsé-reuáő példa kivételével — a szó szoros értelmében parlagon hevert; — annál nagyobb elismeréssel tartozunk oly vállalatnak, mely mondhatni újra tavékenységre serkentette ifjabb és idősebb, jelesebb regényíróinkat. Egy rövidke píllautáa árra, -mjit nyújtott e válla* laijjgá\'r ÍÖnnállása első évében olvasóinak .■r- mWyőz arról, hogy ugy a szerkoaztőaég,
valamint az áldozatkész kiadók elkövettek mindent, hogy o aaeroucsés auBniciuiuok alatt és le^kiválób magyar Íróink támogatása mellett .megiudult vállalatot magas szellemi színvonalra helyezzék. Kezdve koszorús iróukon Jókai^Móron, ki j^lor-l\'éier" czimll rémek regényével vezette be a vállalatot, a régi jó hírnévnek örvendő Szalhtnári Károly „Hon-boldogítók" czimll politika-socaialis regényé* vei, Véka Lajos „Köd előttem, köd inögöt-
,»-\'Jf"r í111 \' n ----i —
. \'Kedeő Sámuel laka jelé állattfeleilti jkú-lódá^nl czammog a UmgqlytUtő sárliad két élemVdett gejjo. Az utánuk fogott narászt-kocsiban jiétj bőrig ásott atyafi mond iondás-nyelren litániát a Gergelyfrele naptár minden aeutjeiről. Mindegyiknekjpörge kalapja|van, m<t|Wí?IC karimáját ez uáal aa eaőlenek biztos lefon á»t engedendő — leliajlmtálk és erl^ert ■ száraökre húzták: vastag s^U^liket füAetőre ,£asitváQwarczukí kivehetetlen, j
- A melyik aj gyep lát\' tartja, az\'szólalt m>g. - I
í Czudar keményen háitratart már a Sárga-Messze van-e még ?
Egy pár kődobásayira. Csak biztassa ^ földi. \' : f
Er az utolsó felszólítás olyan hangnyo-; JMtífcktf lan kimondva, |iogy a siető utasok tyomorgaláaáb^n nagy tökéletességre jutott ítrafr igea könnyen megértette légyen, mi* képea aa ilyen nyomós biztatásnak jói borravaló a farka vége. Jámbor párainak ab-mkelAktg fejében egyet kettőt a hátulsó ré-nflkre teremtett mire az ostornyél ketté tö-n)U, Kedeő Sámuel hajlékja elé érteik.
Al>ban a Világban az ilyen zivatarban aúa6 atyafiakat nem igen látták azivéseu; . aert hál aa agjazerí somogyi ember jaat a keit igj jellemeale: „olyan világ vah bi-■oay uram, liogy már a gjaíya se fotHdi az smberü" Akkor bicony uara lelie-tót tadni, hogy a duhajoaon vsgy zsíros fwíőtenba öíutoött sRibflr gróf-e, parafa^e ? aegy^r amber-a vagy hogy kém.
üe Kedeöek liásában nem kellett tartsa! semmiféle titkon utazónak. A izép Adél t i. nem á^egbarátaágtalanabb (l»»keklit-fotfoben állott a katonai kormány b>j(eg«tt ^rtkival. Azért ha valaki a régi barátság \' \'étáa Kadaö Hamuéi ÍUajlékába (ért, mint , asxkatt; ott semmi kutatásnak, zaklatásit nem\' volt kitéve.
A kocsi aa udvMktaépaa megállott. A* frgiyk utazó leaxátlw * a míáknak ala> •ttsokat adva * lovai lákéati eMyeaál agyenasen a UakatáM, agy a mint bW áaaitaa. Öfhól se tartóztattak *U miUtk már igm 01 tudták, kbgy aa
ilyen bátrán járé izürös atyafi mi járatban szokott lenni.
Az.utas egyenesen azon terembement, a hol Kedeö Sámuel és neje a pénzteremtés nagy föladatán, elmélkedtek.
KedeÓ Sámuel és nejo ijtjdton ugrálnak föl. A jövevény laemeli átázott kalapját és megszólal.
-r Esedezem nagyáigtoknál éjjeli szál-lásért.
Erre a két ijedt bátorságot vesz; a a! jövevénybe*! sietnek.
—: Nézze meg az ember*— azól Adél — alig ismertem meg Ivánt.
— De hát kedves öosé|n, mi a mén-ktlnek ez a bugris ködmön ?[•— kérdi Sámuel ur.
— Bocsássatok meg I — szól a jött— mindenek előtt át kell öltöznöm. Adjatok száraz ruhát I
Mindhárman eltávoztak a teremből.
Iiaeanáljuk fül azt aa időt arra, hogy a jövevénynyél közelebbről megismerkedjünk I
Meva: Madara«sy {fán, távoli rokona Madarassy Adélnak, A aaabadaágharezban igen jelentékeny szerepet játszott, melyért ha megfoghatják, bizoutos hálál vár ré.
Most Világ ós mellől jőlfolytonos buj-doaáaaal. Caélja: kimenekülni. Letiport ha! záján kivtll még egy kedvea kincse vanc, egyetlen két évet lánykája, Ida.
Mig 8 a Csaták zajában járt; Adél gondjaira bizta. Á hareaok fia, mihelyt kezében a szabadsái acaéla ketté Űrt, első gouddatáMal ryjraiakéhaa sietett E* hazája bilincsei mOtt; a milliók vérével gyümölcs-telenül táplált szabadság sirHantján öngyil-kolásra kétaégbeasettan emelU kálját megál-litá aa a gondolái i Lapa vagr<!¥
Ima Aost fOlájdozza életét, mindenét, hogy még .egyszer latljasa gyümölcsét első és korán jnéuaakadt szerelmének.
liogy Madarassy Iván oíjr najpoa bisott Adélban, aa ^yodiU annak utolér-hetlen kéamuialáai képeaaéf^t igazol/a be. Adél oly kitűnő aaaké^ialaai^al és ritka ga-aiaütással folytatta taelaMit a szerélnű kalandok földjén, hogy ásókat émk is lagmig-
tam" otiwü uagy tévudalmi regépyével, Uar-talus latvin „A fé/tudó4ok" ositnll humoros regénvével és Abötivi Ijajoi jAa özvegy te-háukéja* aa. nagjonU albeszéléaévai gazda-gitották aa s(ismsvé«re Qiáitó vállalatot, mely a killfüjdi irodalomból,vet\' művek választásánál is a legjoblijakat ér legtiazteeégaeebbé-kot szemeli ai. A kiadók átdoialial inegszö-i azték a hirnaves (ranozia író. DhudetAllouz „Num*. Boumestaii" ez. I^gnjabb ^egépyét és e mű valaiuiiit Splelhagen „Quiaj^an"-ja, öáU doa ,,Olóiiájn", tírévilhi „Azassaöny kegyelméből" az. műveik méltóan sorakozunk az j ^vfolyam orajeii művei mellé. — A| vállalat olfittUnk fekvő jövő évi programtujábőlmeg-győződi Qak a fe\'öí, liogy a jövő évfolyam lohotSlég változatosabb leaz méj; az M\'nleinél. Koszorús regényíróink Jókai Mór j,Egy JA-leköss a ki nyor\'J cziinll nagyobb társadalmi regény^ a „Itegényvilág" részére, melynek Maiulieljyo hazánk I gyUnjjye: Fiume, Tolnai Lajqa, |e régi elUiusrt tróuk „A nemes vér" czimll jfola* regényével és ilju Ábrányi K. „Egy modern apostol14 czimü\'Jagényéval szintén liekzá log járulni a lap szellemi béosének einelésahdz. Ahonyi Lajos nagyobb szabású művet ir, melybeu egy parasst cwlád történetét fogja leirni három különböző korban. A uagyobb tufi alaő és Önálló végp „ Az ígéret fijjtljé" oaim alatt már ez évfolyamban fog közilltoliji. A női olvaióközönség köré-\' bon iijmert irónő, Fanghué Üyujtó Izabella: „MulUtk árnyai)* cziinll regénye és Degré Alajoijnak egy ujabb regén/o színiéit ez évfolyam program rajába vaunak (Ölvéve. Ha hozzávesszük, hogy ai „Emlékei" állal híressé vált szolloiues c4nvegő, gróf Teleki; Sándor is -fo^ja ez évfolyamot „A selvetn-gyorek" cziiuü\' láraadálmt regényével uíszi-teui ugy reméljük, meggyőztük a L ol-l vnsóközöubéget arról, hogv e vállalat valóban a jónak legjavát nyújtja. — A német füzetM vállalatok túlterjeszkedését illető gyakran felmerült panaszok aokkél aggasztóbbak \' — semmint hogy újra éa újra ne figyelmezi tel nők irodalompártoló közönségünket oly I vállalatra, a mely a pártolást megérdemli é< ■a mely ínég árára néave ii versenyezhet a küllőid ilynemű vállalataival, -r A „Regényl világ" óvunk int 0 frtnyi előfizetési árért 5| számot vagy 26 otives füzetel nyújt és igl a legolcsóbb és legjelesebb szépirodalmi ma] gyar vállalat. (Előfizethetni minden rendeJ könyvkereskedésben, valamint egyeneaou Bél vai testvérek kiadóhivatalában Budapesten
— A „Peatl Hírlap", mint a hoz] zánk beküldött mutatványszámokból és elől fizetési fölhívásból -látjuk, a legüagyobb tor jedelmü és leggazdagabb tartalmú napilapot egyike, amellett, liogy a legolcsóbb is. (Élői fizetési ára\'egész évre 14 Irt, félévre 7 fri negyedévre 1 frt 20 kr.) Megjelenik mind nap egy és háromnegyed iven, vasárnapokoi pedigjikét és fél ivei, számos rovattal é 15—25 részint politikái, részint szépirodalmi szatynkus és ismeretterjesztő tartalmú köi • leiuénVnyol. Közöl miudennap regényt, Ix szólytj két-három lárazát és amellett hetei kiút többször gondos | kivitelű illuitrációka Mellékletül azonkívül zenedarabokat él téi képeket is nyújt olvasóinak. Ily sokoldall és változatos tartalommal egyetlen más f városi napilap sem jelenik incg-. A „Pesti Hírlap" iránya nemteti, független mindi iránvbau. Küzd Magyarország önállásáéj gazdasági függetlenségeért, az igazi liben lizmusért. Vozérczikktíit a legkitűnőbb puj licisiák és parlameulu korifeusok írják: Eö • vös Károly, Uoifmann Pál, Lukác* Uél Pultzky Ferenci, Töfs Kálmán. Számos dc I gozótársa közül legyenek még megemlitfl| llorostyáni Nándor, Erdélyi Uvula,. Győj Vilmos, Hovessi József, Jakab Eiok. Káu P uyi Dániel, Kaktqay tiyula, Kenedy Qéi i, Mikszáth Kálmán, í^ulszky Károly, Baló| Antal, Rudujáussky Gyula, Suua Tami s,
Hssmare AltilaJ Újvári Béla, Vásjadí Anlal sal. A „Pa 11 íllrlapj\'-ré a hó Uujmelr napján Miet álBÜMliii • a kiadóhivatal (Budapest, nádgjr t teza 1.) Iae|kemésra azonnal\' díjtalanul iljl Id mutatvápyizámokal.
Veyyes közlemények.
— fia unaai iMf«A jHá\'rom vándor la-géov\'ment >e pgy község alőljáróságlios útközben és snjáNágoa kérést terjeszt ettek az elé. Vándorlásuk kökben egy szép tajtékai* pát laláltajc a mind a \'három jogot /ormait altunk lulsjjdonához. Énből azármaaó vital-kozásuk közben a végae ia abban egyeztek meg, hogy a legközjilobi helység j eloi|árójá-jánalc doadják az esétet «i ualaegyeanek annak iiéíetébo. Ugy Ü tettek, -j- Az illető elöljáró olőro diovál a k fejét e-klllönöi kérdésen, de azután mégis alfogadtal a bíráskodás szerepéi. „Hová váló vagy \'if kérdé az elsőt. „Ea szegedi gverik vagyok.)1 nEi tt\'i* „Én. erdélyi fin VagUk." te." „Én .miskolczi^* — A- Utó: eszel megállapította az illetőségüket a Ízt jhalározta hogv pipát a rainkolózi kapja.\' j— I nDe miért éppen a miskolczi ?" kérdezts egyszerre a másik kettő. .Mert gyerekeknek és fiuknak nem való doliánysls." j . •
— Egy ifuobinu (jngyilko»$<ítja.Vouony ból irják azcptJ hó íé-áról: A tegnapról mára dülő éjszakán, éjfél előtt I ómkor fegyver durranásra ébnodtolc ajpozsonyi (trazalkovich fór békésen siuntoyado lakói. hang a 6. számú ház felől jött, hol egy rosszul indult liatijl élét fejpzta ne szomorú pályafutását. Az eset • köveikezőjeg történt: Tt^nap este több fiatál amper vjolt összegyűlve a tí-ik sz. házban. Egy szobában Nagy Láazló, gömör-megyei pauyiti illetőségű 8 éves theologus levőket irt, niásikW laktársa Klár Béla, továbbá Keviqky László éa még agy theologus beszélgetőnek. Nagy befejezvén leveleit, a pamlagon vjégir feküdt, astáp két esőre töltött revolverből főba lőtte magát. A lövésre a szállásiadé háziasszony Oláhné és a másik azobábin volt 8 fiatal ,«mber, Nagy lakásába sietattls ott őt megmeredve, halva találták. Es alatt\' megérkezett, a rendőrség is és Plahota rendőr albiitos a hullát át vitette a közkórháziam ihol a halál orvosilag Is konstatáltatok!. A Nagy által hátrahagyott levelek közülj egyik atyjának Nagy József gömörpanyiti! lakosnak, másik az öngyilkoa nővérénfk novéro szól, a harmadikat báljához Klárhoi pzimezte. Éhben rövid bevezetés után elmondjá, hogy [megunta az életet, mely* ben részére nom terem öröm. Becsület nélkül miUem ér az élet, én pedig eljátszottam azt — úgymond —■ azért váJaszTom t a halált. <A negyéuik levél egy nőhöz, 8uly\'ok Mária Olimör-panyiion vjan, czimezve. Ami u öngyilkosság oluzményoit illeti, Nagy. nem Volt éppen rassz tanulói dc nagy könnyelműen élt, s pazar kézdal költött.
. -t Orosi Wrí\'i\'itJi. Egy tekintélyes angol folyóirat az orom börtönökről a következőkép nyilatkozik | „Sz<mom közlemén Vek mindazon reáenotps erőszakosságokról, miket orosz foglyokon \\jég)iez visznek, folvtcjqosan érkeznek hoázánlc. Némely fekintetbeá már enyhítettek lajtuk, de- ujabban az orosz hatóságok] is kény tel Snik nagyobb mérvben folytatni a szibériai jMámUaeléselut a nihilisták üzelmei miattj. Azt nem akarják elismerni hogy hogy a nihilisták leginkább abból keletkeztek, hogy auemfulelősthiratalnokok\'szürnjíu vissza élései kertelték okol a\' kétségbeesésbe; Dé legközelebb, már ogy orosz (Oárí birtokos, Ulmántzkí ié megtokslu visszaéléseket és jelentést tott felőlük, Itöbbek kijött arról, hogy az asszonyok testét izzóvá hevített harapófogóval c«ipkedik, jxty sokakat addig tartanak •ötét börtönökben, fűig bele lialuak míg más
I i 1 f
foglyokat egjéaí csontvi sra éhdíelaik börfö-Bükben, hogj kegyetlenebbül korbácsolják a foglyokat mmt valaha,| s egy kirsialnoanak a legcsekélyebb ok. minő ha arég^|oro«a szokás szerint ato"-nek látjk az\'„önt" -jelég arra, |iógyl2&-ötj ráhosasonja korbáo*aéű, s ezer Ilyen brutálüai. Ilyen Ittlapotflakal nemben mit sem haanálnak ai alkotifáiijjos eszközök; a szabadsajté vaf f parlament. A hiva-
tolaok tökéietasen az tetszik. A saegéay rat
„Isten magasaa van, f»; a már mésai . ozt rélarvároa már dolgoiuak is a Mrtöartad
szer reformján,\' cuki nagyobb réwe meeaze rckvések látóköréből.
A alttiuégyei g let ért
cselekszi: [ami neki
gy Ortizóíszág légiül esik a reformtö-
a^diwápl egye*fl* kilője.
(onyve
a fal/nuqMi Qoidnnii i u/ptttUi fa\'a-Ept-lüj/m IHöfcik évi n*l >(«ra&r M O-ni (őrlett
bnijyli
(foly
ff^iat. i
KI
| 66.34341881.; Farkás Dávid ur elóaidja^ hogy ámbár ó a gazdasági jjgyesülétiiek rég idő-
től fogva tagja; az dob biztosító társa*; toaítási (Isj mérié ket, a melyiket a szerint azjegyesQletii lezett, rciiálkilmazi nőké azon okból \\ gadu. mijithogy ó á .szerződés létrejöl [l megkötAtté: kéri a
ssságot íztnódési l búra figyelmeztetni
képestctil hitáVozté 87124 Szigethy Anti
olsű tiiagyar általá-azoní tÚzkár biz-lés - krldrezménfe jle kötőt(j szerződés tagok javára b|öte-Zala-Égelszi.\'gi Agy-uakodiL iói megUr biztosítási ügyletét előtt már hat ÍS\'vre iprt azégyésQleti «őz-
nyQlést, Ifogy érdéi :nben a biztosító tár-
ilielezetbége teljesité-nltóztuwk; . J
. a felszólamlás íolytáu az ellő magyar állaláiios bizt |-iló táriaiág & felszólalásba!) elűierje a ctett Uáojban meg-
olt. -1881.
titkár feléntése, hogy azon 2 4rb. 20 fHuikos a 4 drb. Í0 frankos aranyat én 2 dacah ezüst egy forintost, melyeket miot a! meghlosalt icántás verseny fel nem használhatott dijait a cipkiálliUu i ckej K*erseaj nap-jlK.ii Árvijy István elnök ur pónttárook ilroak ledudó visspkadás irégett kezére adott, Tijany Lnjj>$ egyoflleti pénztárnok .urnák átszolg i)tatta; |
az átadott p iaznemQek ja pénztárba bentalt4tfak.
83 251 ép 252-|lÖB Szigetliy Aulái titkár jelenti, hogy elnöki intézkedés ffolytáaj a| f. 1881-ik évi májuk 3-iki közgyűlés ^213 sz. alatti végzése folytán a éselédjitajnazáai dlj-jakat ílőritvéuy mellett\' ifliaasy Lajos úrtól átvéróu azt kat és Jpéfig Skubliea Qj\\t!a ui hoz 40 fjlot, Dmarits Ákos úrhoz 24 irtot, (íagáoy!Bertalan\' nrhoz 25 írtpt; üaan Káiman iurhoz 16 frtoti Orosz Pál urhoz|Í8 frtot,] Nagy Káf roly urhOz 21 fjtot, meg1] is Skubiics István urboz Farsang .Altilla roazéri
I bizottabb emberi tudták. A mit itt-ottH I beagettek fe öle, aa ctak .puszta találj ! tás vala.
Madarassy teljésen bízott • Adélban ea utlal egyenes szándéka az, hogy roppi vagyouát egyetlen léáuya számára éppen j általa biatosipia. HegjagyaendÓ, mikép A a-darassy Iván f«j- ésIjószágvesztésre jtdtetc t. 1 —■ Mivel azonban elég okos volt az ité et végrehajtása elöl ellábaliii) annak elsó réi zo L jelképileg haj latolt t végre: melylyol ki I In I törülve az emberiség sorából. Az ítélet o á-I sodik felének végrehajtása érdemében ak rt gátló körülmónyokoo elögörditeui; s est eg o-düi csak Adél uookateitrére utján gonoo ia elérhetőnek.
Mikor Madarassy, az ur éa nő viana-tériek, velük még egy gyöuyörü szóké 2-1-3 évás fiatal leányka éa egy 6—6 évei ftuct ka is fiött a terembe. Madárássy úrias öltöz k-ben volt már.
A leányka Madarassy Ida, a fiuci ka KedeÓ Árpán) anyai részről mindkettő ár ra.
A kis Ida gyermeki ártatlansággal tarolta át édesatyja lábait és mosolygott. 1 la-dáraaay lehajolt boaaá, simogatta árváié ly-folyásu saöke hajznlát j csókolta és suttofott hozzá alig érthetó aaavakat könytolou zo to-géasal, saákBatoüatj, mintlia egy kinos let utolsó tlóhban^ilai Voltok volna, A kis 1. ny csák-Mjézto, nézte éa ajkain uj meg uj i io-aófy vonult el,; éppen ily ártollanaággal lé-aefT -Volna egy hajnöklót is. Aa a fájdal m, mély iíadarawy szivét óriási erével mari on ragadta, nagybn tuivott a gyermeki aziv ,vi-, lágán. Nagy (ájdujmakban osak akkor a-iozik a ryennek, ha könnyeseit sirsi. U ja.
Ma4aras»y fö emelte fejét, KcdoÖfo és nejére nézett nagy fájdalmat tükröző tel in-tettél..^zemeitel vmlamit keresett arcaul on, valami aa övéhez aakonló érzelmet, hogy annál nyugodiabban adhassa késeikbe eg allén gyermskój. j I
Azok minqkwlán kOoyealak. És a k Íny százszorta jobban ijtokarja aaetuberek k ilső világát a mosolynál.
— Tudjátok mi roll nskem Uaái(i?l — szólt Madarassy. — £at a saeutsl
I voutettem. Tjidjátoík jól, hogy mi nekem o gyermek ! ? Őrizzétek meg szarelmem e szent emlékét I M g ő léi, addig fogom érezni, tudni, hogy van szívdui. £ gyermek ártatlan j mosolya kisérni! fpg hontalanságom kinos napjaiban; reményem lesz és! vigasztalásom [ és imát vavázsolaiN átokra nyitó ajkaiinra.
— Mind a Ijájrman zokogtak. Kedeő .szólt legolélib. |
— De mért mennél ra Amerikába? Nem vagyunk e mi itt ? Nem találore édes otthout hajlpkuukban ? Nem 1 E hazában nekem ninés hazám ; mert a mi a kopár aziklát is edos hazává teszi, a szabadság meg van itt gyilkolva. Talán, ha évtizedek múlva vagy talán később a kiontott koufivér megtermi gyümQlciloit, likkor toláa ... ha élek ... % hal éllok, ha vándorbotul is ká-aémben visszajövök. Visszajövök megC»ókoíni p szent fölubt és a csókkai Kilehelni életem Utolsó szlkrojétjl J . De most e földönéből ki vagycÁc térülve az emberek közül, tovább nem élhetek. Kőnyebb volná igaz ÍU osa-tozui a íhemzet nagy, tompa fájdalmában, de — tovó jhózMl keséi d iróniával — aáem-aetek sor>zDnyv*ében aa akasztott forradal* mátok hniin fájdalma nam igen tosz Váltó-aásokat
f- lm hát mi loss roppant birtokodból t kérdé Adéji
[— Kapen ea érdemben óhajtottam veletek végezni. Miikíáu nekem kívüled, édes [Adéloui, luy ikójván: rokonom nincs is: seukiM oly őssjuta bizhlmai nem vethetek. Szólj j fogw-a íQllositéuí kérelmemet i ello-gadoqa folUtáwmet, miked! eléd torjosafsm obaftaoék.Jj
A nq szotltéhen pillanatra pokoli láqg fénylett1; dl a másik pillanatban isijaét .nyugodt és jégliidag tekintetet Öltött
Jrr Jöl fudliatod. édw iVánom, hogy minttig ázivesén tetinn mindent. r-«| és Jjgy fcsa I
-Hl tekt, ValósainWeg ti baadiélak,\' éa n és; jóazágvatésra leUejn ítélraf
ed Akar
á?iiélal irvlk jfiWzJnak Vlarah^ytása elől
idáig lé) Ol
•ikerült meanküJaOm
r ^
[ülnöm i de a másik fa* ksrftihStoai U} mert lur-
| tokomat nem vehetem hátaiun s nom msne* külíiotok vele Ámenkába. orna nésve én ügy • I védemmel jittöuibeu egy iMlJévrtil keltezett j aálogszerzódéit iraitom, melvjnen mindén in-I gatlan vagyouomatnáogba ádojn neked IO.OÜO i forintért 10 évre oly kikötéfaéL hogy Ida Mi-I nyomat fölnőve ed.[ A zálogid/- leteltével az áÜ.O(Hifortnt visszafizetésétől ajzálog-jog meg-azüuik. Ha pedig Sem én, Wta leánvoai éleiben nem leöaénz, is é azennlla birtok ki-nem | Váltatnék: a birtok lleljes lottal rád vagy I kijelölt <örŐkösödrS bháaanM.
Sáólj, édes Adélom, elrogadod-e <ai ? |. Birtokomat agyadé igy meiilhótem meg. C^s-lással léged uem fuguak vádolni, mert aolú I te seia férjed lényeges Háat nem váltotok I a forradalomba^. Dó ha enoak gyanúja támaH -a kormány baa a tanuk aelteiiad fognak aaél-| ni. Aa időt illetőleg kpuuyen ^mutathatjátok, hogy a sasrafldéibau \'kiteli I4& óto ti kezelitek a birtokol, mivel jaa idStór én úgyis mindig távol volton és leáaylám tény kg nálatok vdii.
Adél valóaéfos saiawBuói geuiálitáséal ragadta karjai kusé-Madaíaaáy gyennokétíés könyoaett.és efárustá csóakw és köuyekliel.
11.— Botom egyetlen feladata lesz ekéd-vw.toremtést boliuggá teáijités szikéke idtii, hogy mit teU e.aio^ő liaaééa saegéuy, aa-géiíy aiyia.
Madarassy heaaá léMlt és leeséltalt néhányat köauvelbfi. Korfó jleheHetóVel ása-legúá-é át Adél Iköunyeit hogy mag nem éné: mily jéghidegek azok ás meg nam ret tant tőlük.
| — Most Usdvasmaj sióit Mádarabsy. miudeaek előtt ami iniéiKéfjttnk, högy (miként szerefczem uo aa utlevejet Nálam van-! nak bizonyítványok, régjdbti útlevelek pgy a fO^radalouiban jelésett fiátál tudóitól, \'valami Dr. üaesairlól A Jsajmély loirás tol-ieesa azonoi, esaktíogy az oldal-szakáit, nagy hajat és sasőovsjpt aisélf. Erre sáave min-dönt megszereztem í teliát n|m vojná egyéb káira mint ullevaiet váltam íuneríMba. Ctak, bo^y a küllinfilej ^émttojék, kiballgaÜ^ok kikerülése oaéttbél volna, ka
pH saaresétetnétok. Ti magtokájilak, « éa nasL i (Folyt, íor.j

HlHrityÉHEK
{ iflzdltó égvlet ulujií(ó Ugja leCi^ azjíala-j ptiú tagugi diszoktyrelet argkQldefréqJ | m Wyesüiet irttárában megőriztetni határozatott. |||
ü7/dmj-1881.
j A i &la-Kgnfrjwgi öiiléu\\ Les tűz j \':jí!(| e$M az itíSflk érben Zala-JSgerj í "kzMen|feldezftOKoltóézcr kiáj itásr iai jegj bekötött (^szagos tűzoltók Mágyüj é^j Jiöjtk\'gei fedezékére anyagi iegéwzésl kérvfn.J
határ a gazdásági egyesület i| ttz| mié egyletet mint közhasznú intézményt tehebége szerint anyagi segélyzéaspr íg pártolni! hajlandó, 1- minthogy azonban! \' különösen a folyó évben rendezett Ikiátf liíások jáltal külőapen, is igen igfnybé jrett jelenlegi pénztári viszonyai mellelit puszta punepélyesspgekro mit sem idbrft lii |j— •tudomásul vétetett/
98I8W-I88Í
| .{ 0 szagos borászati kormáuy biztos I l jl2p<l\'p8l. szára alatt a helyi és! külföldi fogyasztásra alkalmas szóllö skállip í jtákt vállalkozó szóllútermelók névjegy-píe beterjesztésére bírja fel az egyé- I i kü etet j
j az egyesület .közlönyében a tlerme- \\ lótbez \'felhívás intézendő s a netán jé- > , leltkezfik bejelen tefldók.
.99)304326—1681
Országos magyar gazdasági egjesülpt ! |1437|181; sz. alatti, — nmgo fö niivfc-let, ipar- és kereskedelmi kir. mniszt*- | niim 22^73 szám alatti értesítései boly i az országos m. gazdasági egyesület 1881. évi október hó Íj, 2., 3., napján Bu dspestcu Báró Kjemóny Gábor fóldmive- j Ifisi miniszter ui ó nagyméltósága vád-hökségje alatt fGyümölcs éá*kouyhakerté- ! szeli kiállítást rendez, — továbbá az országos gazdasági egyesület értesítése, bfagy a kiáHitás í. é. -október bt 15-, j 1J6-, 17-ik napjaira elbaiaszta totti
Jelen viégzéjmek a .Zala" k"&zlöéy-ben él az Értesítőben közzé tételével a jközöuléggel tudattatik.
(íjolyt köv).\'
A Nagy-Kafaiatfu egy fyelog tartalék ezem részér^ építendő laktanya, építési terv és rész etes költségvetésének elkészítésére pdlÉzat iiyittatfk.
FefljéretoekJ iáért, azon szakértő vállalkozók, kik a. bizottságilag megálla-pitott él felsőbb hatóságilag jóváhagyott, N\'agy-Kajiijzsán aj városi levéltárban betekinthető építési I megállapodás (Bán programra) értelmében 1—100 mérték szeriül jelképtendőfés részletei költségvetéssel ellátandó, plJ építési Uf* elkészítésére, ujejy fejsW batósámf az épi-tésnék alapjául elfő fad tátik, vállalkoznak, hogy ez iránti nyila kozatukat ezen pályázat keltépi száoiuudó 15 nap alatt.*a munka djjj és a t tv elkészülte határ-iii\'j\'inek kitílutetés< vei az lloíirt liira^ tálhoz béadtii sz re ikcdjenek,
Nan-Kani vdn, október 4-én 1881. | i polgármester.
Felelős szerkesztő: HOFFMANN M Ó B
XXXKXXXXIXKXXXXK
Uj hordógyár.
| Kitüntetve az eW éremmel Inegen, ngyaxiutén a Síéoaéoyvidékfc (Hég-(rád) gaxdaaági egyeaUlet f. é. juuiju 4Í ik-(gaxdaaági kiáiltliauu. j
A mélyen tisztelt gazdák, molnárok gépészek becses figyelmébe. ,
Minden TimllitiUon ae \\«U6 irdeviértmmA kifBnlefoe. 0C ETÜst éren Parin 1878. Ada uiájuu 1-én „18S1. aranyérem. Zala Egerizejj májúi 2-úu 1881. IíNű díj.
KÍ-HANlZSáN.
Álijiii-ottaki taatelettal értentjk a ú. lé. k«zön8é/35i, hugy a lifilybdli píaetou fa auü BsUlitmáoylkliaktáiáaak és aaóttivajsl átteldoetyen
llj)ijdóíryárt sn
állitottak, melyticil miadw nakbf tágé mw? káiatokat a fogplsébbaii eiakötöltetuek. i W Talja* tinti^loUel f JlioCSKL éi WiOXNR
Lungen-
. uud . j 872 4-12
Magenleiden
Vul mrm—faü ladtioi, h fj U^imnUq |j*i
GEPlSZlJAti
miixiea tltkbu tuUni,
j kapudvari (lükázletcuibeii boMiu-uicaa 7. u. a. .J
I » i<(iaU«]roMbb áiak bmU«U • Ugjoüb ahnj»%é>t faU: I k«tMM((«l IwpluUuk.
A mig fjryrcsil u ftiuka (yirtoU wljkk 1 M niyol ci tjjtb kQKüldi Juuyiiüvjfluuu}!!)*! t vamamj IkiÁlIJ* M adilin náirflat u arak i» (eíoinetcn |olwé tjLwk i, jkűllüldöu kjiviolukiMl, t igj WÁua ríiníujUjn, kn
hazai gyártmányúm
ftintyrtif tinlett pmlAk, nwloán»k él |ifém| ftllaU fijjra-leitin fuj; uiéllallnbii.
j StáwM U<>m ffr»uJilét*rt minit: I i.
kiváló IfeatelcOel I »
l»6pfl3Ü3; Krauu lAaaef fia,
inirgyir HcraaiMb. 1 ArjrrjieLfk kiv*n»ti» bíituMtnj k01|rti>t*
I / ttlzouylalok. \' T. Krausx Jósavl fla urnák Mlrouli. a gróf lluiiymly f(mn jir aufi m
msliiu r\'finn Öntői immMi lurnuatoit. m b<|i<{ Iwram lutri JmjiiwUi UMo brincuk MmMmi ewrWl-lek » twuá cMtólt vitsfci i>«— >, >»— <jiok«tilelUljil \' mtdUk amjUmm, baKy • it<muuil helyek j »n U^JfeM tyat, • wijak uiiHUtnoiUll, %ogj Ijrfb. it c«bt kft hantra h—ilmuk, *4g I—i «MaMHil ml-Ukjft* inhii ktUaft jy.tíiiuti) * IttiU m»lon|U»u •k*tki|ől üifliriilliiat to lajjobiMii ajáubuij *áiv«« aüwlMNfp-nek lutoB. II\'
j Kelt SílHlmn. IMI. jwias KHii
\' Ha ambIMJ
unuúni IÍmN ; T. Kraoaa Jóaief fla ornafc Btaéoaaábaij.
. adf^xa (adagiak U«4godJ|J, mkitriui | rcmlcli iUK»iumluk n ú»s klMi tű luAuisc^k 1
nei íufra, g<l<i umtumnk a4adn M; iriuju Ull|f^M4i ; ÜnMljjiMlttá) ■i«iUk"*M>nk MML|
KoU Sii-\'Miif!oiií»*i., 1MV kMk ll-HJ i iUBleUtlcl |
A ttt«anrtMÍ aőflöimtloa Mnpiv«M«
Wüllifr i k.
t. Kratta* Józaof fla urakk Ma^roculbaá. ;Vu mrwrtii űnwk «mb4«I wJummi m»-
lAáM l«U UjoUiUlian\'t UhUdttH njlui, mUicriollií ÚÖi VMtiróit .ict^.i.mk Kljrj ■!mmiéfcrt MtMiJilléki \' Kliflöíg) wtmftujuk kiinii Uiákáfab >■ i m^iió, Jii|ul»» »ÜI xkkvr, la uújail aibMn «B M v|-d\'.. MvjAkWftl mltMU *mteu«k, d« it jjulnrfk. (J Wt njjidia ttlüig laant kAWMI MallÉégrt \'ft-ilifcmk
AMB wiiáiliai, hogy jiréém tgiu íJktAto-Mi IM4Í I«mm i\'«i«ibi, **j)i>k
j K«K Migjr^uft, löw. dwiiimbcr If T!«tel»lUl
bnm a i a j
^ |_ \' I*wil» jua^iairtf éi Mriu
Aibiwl wkUwt l>lun||jftti I
Mi ftttterkerMkfdö Nag| KUBIMIUI. tfürra L Tini j g4>il*ke«»k«l| Z.-%«MS»g, faak VM»d» I
1 Ik .v! -M. wxfl lantsai f T TT \'\'
■Éh \' gépA-és ro8jM|leiire/; gprá
A M a r g i t - hí d k i) z e 1 é b e n, kétaij Trlcuröket változó asltával (konkoly Váianté) 6 különféle nagyságban. Trlenr hengereket malmok számira. Koptatókat. NxelelÓ roMlákat.
Mslták,at éa ro«tAkat csépifigépek azámára. 839 25-*
geheilu
Ah iltn k k. UoliMcnuilea ll«m Jo CouimUI»iu-1UUI, IIMÍIMT dM |ul krdium mk d«r KruM, lüiler
) uuw Uaff, kiini|I •ne a V wdMMt* oh«r (Ma,
XXXXXKKXIXXXXXXX
und •üiiatar Kibriksot )dei J.oh. 1 oJtekor >Uiau-uactM, íl.m\'iciuraüi dar ineluleu l\'ü stcu Kurujiaa, in WJtrü, Ifabru: OntbCubol, llraunvn wm 1, LVmjrtoir und ír niriM-Nicdvrlsga. Uniben, li kuueMlreaM. Kr.«.
HotTubea Mala-xtruct-ücsu 4teilab.er.

ueichneL

IM* *n4eb, evliten. acblaimUMudtu linM-lUliiMibuiM nud iu blaaeu .rihu Mbuuatara* i IlUilnisj d<« hn j bt Jiis Faiirilwi feli
Juimm llofackaa t|\'lró; oliue te^im. •len J«huB,ÍI«i|i íVllL
lek\' fitt m aiucm lürrktbaraii 1Ií|WÜIé ; jmlo >(k-ícmiiii|\'j. iiu^ UairudL wurdu au oQ urMuh «iaa> lawtirf nnMnUi, k»UF*-atm«« IM nuu iHgttgnN kbintfyimaíj wy\'Ho bwwa aöd mm • hü artnrlil<a«i Bit. áutuetnueiída Hwinnim uud, i buia^irunj; rsubtvi mk aíia llcduuug *ui üviuüuuk, ni ich uwluu /uUacfatj itt Ibttiii UutTjcuu MnUcXir.ici Mkn la n||w Ta-| mi aé%lajaicb •HwbOalia Hwirflufc. Amim Outt v«H, 4uki\' iciilnttr IbiUu uiilóo Uliaímiu||. aiila Uniti ■■NMilnnji von w Fbucbeu M»lintiaei4lBaMdk«iuJ Uwr. t Kifő Mab-C\'buouladc mid ál Heúicl juinbon-[ Mft. Illír Maw áMfebarar
I •ellávr, LajidKbafta-üiraitMn is ^•tl-iM|•tD«
p«r ktinii rva Oaaemark 1i«m d«m ^abrikaotoii jilenu Jufiin Hojl duxcli aaiueu Xajmaiituu <uu| theiteu, ktau •< duu Werih ul ic»j msU txlr.-.olei Mfef kowaswliaga. „ion aaat. ■ * i«oMa »>■ könis Hüm tiiLiniungi „mit ffiaii lie Melíwirkung dtá HaSTaoMa ad<-txtraciaa M av M awtaaai Mitai dtrn aMtaaa Hatnea rakruaiaana-\' ! f - uaifr á a. witji utcai «tra*M«t. Ilítupdritui; A.*tfMM t\'cii«ikal«r Jé-\' iOL IftfriK). llnouix .) A., Sfrtm: W a.ii»íj; hthiítiy: Wlaach íaraéaa; fc^f^a wl t<ajpcii)( Aiitnl; awi Itahr o. kt| pa||irif **a.- Kuijí ttutü itugeí A)K>th«kca.
tijoaaiolV FuűIIeí «tt% Upuitajddaoioái, Nagy-K«0ittáx^lltíi
pOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>CN
i Mössmer József |
> rumborgi Tászon raktára meuyasszoDf boz.ft Q BUDAPESTIEN, G<
kjoronaberozegr* (arí) atoza 12. azám a zsibárus-utoza sarkán V\\
ajánlja gazdagon fölszerelt raktárát a legjobb\' fajla rumbt^rgi, irUmdi, kqlimitíit/
I kri\'Htt jonal éa Uptdo-tátaiaiUól; aiitalikésiUtekbó/1—24 ttemélvre, rigynemüikMl,*\' J
; efintaly jf/utrd-, dimant-^ gradl- < t k-lvéabronohból, tőrilikötők, angol éa fran- 1 1
, rvia l-iltisii, valamiül axiiéua éa irlandi vditoH-tfbkwdükbőí - antaU ét d\\/gierü6k-t , \\
fiméll(ikarok)tiinorpi\'qui- it tlinei ntkabárhtUkoól, flanell-, i^ntltnoll\', \' iC
eé\'jfan, angol tktrlitvj éa ozfordbóL Magv raktár kéar búi- éa férjii\'yekból, /
n<ufrdgQk~. eoruttik-, altd-ttoknyák\', Urpédiií-, várnák-, haritnydk éa knpctákbólf y
biuuetti váaaon- éa lafiití titokból, be\'ttek-, cttpkékf kíttfők- és galUrokbiü, vala- A
mint (el/ti gyrmekföltetriUiekbú\'. , X
Hairarhaal lyártáai törülköaOk éa aMtalaeaiüek. X
Kihá7a-iitaii ltá*7lnt/tk mindta. ^/8Aíbtt,n f wbb" e«ktaötalnek V l\\lll(U<ISIIa3l KüSalOlOll) Ag 4rak R íegolcsóbbaik ralamonnyi umert nL U
iárd esésekéi kOadll, a bol jé és nsitéa váaaon adatik. O
ArJefjaékek kívánatra mackuld alnak a vidéki | mégrendeléank utánrét y
maliiéit a kgjxMlosabban teljeaittetnak. | $76 8—3 Q
I í s\' Í Ü^l "í | 3 f < II y s ---LL-g:
j Z _
-1- 1 I , f 00 —
i k SÍJI- r§\\ o í
II Iffi \\síí\' S
9 ca Ili lm/ . £ ■
|03 ^ I h87 B
1 «
r . I I _[ 5
-JP \' — V,"j HOiÍV -yT ■■ xTf
f"\'-r-"-^tj....... ■ "í. I 1 •• 1 \'rlv1* im \'[■-<■\'
jámmmmmm^ feüÉíáí m fe
é ^P-füS IHi -P ^
1 g|!|4I i l ^ 1
lo^ fijM ?i|\'J |
lá T3 3*5 i glwfl II3
í Imw u - <
i) ml&m Hj i^f
Í\\ ES flSJII lijf ^dl
iiMíi IP
islmWi vwnúimm -is
I ! ii íis
t sQlet fiken ftgybeu e tekintetek uiéllft t gvelemjbn vételével reá kedveséiben:Iu | tároznt fogj mért is ez iránt nfiltánH I intézkodMtet tétetni kéf:
Rschel Fülön előterjesztése t Jele f végzéi kiadásával ,Árvay Invá 1 Qgyvc 1 zel\'ő elnöki jur a jeliefóség széi int hiiii - deu irányban kielcgilő intózked Ssek ujoft f tételére, avagy azoT \'fám jova íjat léte \' lére megblzttík,
r í " \' -
t 94J245-18RÍ.
"jknczl Henrik czég Bécs »en (III 1 bintere Zollamsstrasse 18 nr.) a gépki áljilás; sziunelyén tőle megvett tézi csép íógép 1051 frt áráról további értésitéi 1 nélkdl egy! egyszerű aiáirátbau jegyzéke* küldvén. |
ÁrvaV István ügyvezető elnök \\it-i nak kiadátlk oly. megbízássa, bogv t iiietiuyibeii a gép ára netái kifizetvi nem volna; kielégítésére> a szQl séges ösz szeget1 a.pénztárból ntalványosu.
j 0ő|247|269—1881.
£Ibó mag)ar általáuos bi; iosiló társaság a f j 1881-ik évi májns 5 iki közgyűlés 12|194 szám alatti vé{ zése értelmében a közte és a Xalbmeg; ei gazda* sági egyeaQlet között a tömeg js biztositások esetére nyújtandó dij I !enged(^rk iránt a társaság megbízótíjá iai kötött az egyesület kiküldött megbizi Ujai által I uláirt szeezódés egyik eredeti példányát * eredeti forma szeiQ aláirásbal megkűd-vén, Ügyvezető elnök nr \'béjeí 911Ü, bogy .t szerződés létrejötte a „Zal t" lapban, ez aa ,ÉrU\'«itő*-bcu ezen,ki vfll külön értési.tók jatjan 2üül) példán bin \'szét-küldvn kötszé tétetett, mindeu egyesületi, inegybi bizottsági tagnak, ,11 indeo községnek, közjegyzóségnek, sz< lgttbirói s Jeljrészi hivatáluak megküldet tt,
*. helyeslőleg tudomásul vé< etett; — a izerzftdés \'eredetben megőrzés \\ égett egye* .sületi pénztárnok urnák átadj tnit másolatban használatba ?z irattár >au megtar-tatni, batároztatott.
06^04—1881.
Zalaegerszegi önkény es tűzoltó egylet; a gazdasági egyesület f. 1881-ik évi május 4-ki közgyűlése !j223 szám alatt! (Végzése folytán, mely tzerinjt t. i, 50 fiji alapitó tőkével az jegyesűlet a
f : mm • : • spwfir ■ * f
96 frtot az utóbbi 1^0 fitot 10\' ki klo^yenliitotiii kér. i
Artay István efnök ur ezzel kap csolatbau eladja, hogf k közgyűlési vég zéaekkel! ni>rt felbalalmazása aj gépki állítás köits^ví fedtzésére 600! frtot j a gépek beváiiárlására 1500 forintot 1 pénztárból utalvány ojtott rendezd bizoti >iáit pénzkezelője Mafter Ako- nif kézért kiszolgáltatott, ki ísje/ről számadását í( napokban nuk,i átküidötte, rw^k teliii megvizsgálása; s amennyiben Brogle éi Müller ngy Kicbolsiin W. Fülöp ezé] gektól vett gépek ára ki nem fizettetett, enbek kiegyenlítése ■ ezek iráác a köz gyűlési határozat szűbégeltetik.
Atfay István Így vezető elnök űri) Brogle Müller, ugy Nicbolson Í\\V. Fü löp számlái B -jelen végzés kiádixáva) felbéretik s megbiutUk, bogy! .Alayej Ákos ur ájtal kozéie adott számadásból szerezzen magának tudomást, hotjy a liöf vetélt gépárak időközben nem elégítettek e ki, s a mennyiben a követelik csakugyan fednállana, a kielégítésre sjcükségeá ösázeget a pénztárból ntalványo^za. ,
Mayer Ákos ur számadásai mgef vi^gáláfával Szily (Dezső, Nagy Károlyi Kőnigmayer János {urak inegbizatnak s erral a végzés megküldésével értesiti tetnek.*
Ü3| 288- IMI.
Fisehel Fülöp ur a „Zala, czimü lap kiadója Írásbeli I előterjesztésében eloldja, hogf midőn a „Zala" ez. lapot a gazd. ígyesületj közlönyéül 150 frt. évi di-ért szerződésileg felajánlá, azon remény-ián volt, hogy miután a lap előfizetési irát az egyesületi tagok részérc 4 fo-iutra leszállította, ja lap előfizetői lszá-oa az egyesületi tagok részvételével üza- j lorodni fog, — ez azoubáu nem kötelezett be, — el lenbe u a gazdasági egVe-j ttleti kiadmányok { a gyakoribb rendes s rendkívüli közgyűlések terjedelmes. ?gyzőkönyvei, —- az egyesületa és kor-lányi közlemények s hirdetmények közzé-\' Etelével s külön „Ért esi tó*-ben kiadásá-ai az egyesület élénk mozgalmas tevékenyege folytán annyira s reményén felül ilszapórodtak, hogy az egyesületi köz-1 smények kiadását uiár eddig is kárával j 5 csak az egyesület Iránti tiszteletből 5 szerződési kötelezettsége folyítán telje-itbette azon reményben, hogy\'az egyet I
1 darab 20 frankos ariuyft Mtttetú » dljjaxottakaak Audás végett! iIífSfRött, á melyekről a postai feladási vevéuyei ket boimjtiitja azon pótlássali hogy Skub-ilU Ziigtnond ur a mephlifet nem . fogadhatván a )ioná utilvsányozott, de át ! n«>m vett össaac 1.1. 54 fii 0. é. eínöfíi intézkedés folytan Saily D^xm ui hoz küldetett kiosztás Illetőleg 4\'ádis vegett;
f tudomásul vétetvén, a bemutatott postai feladó vevépyek Thás^ |Lajos pénztárnok untak npgőrzés az összegek elszá tuoiása végett |eredetben] átadandók, pénztárnok ur utasittatváü, hogy a pós-i tai utalványok! jan foglalt Összegekről ki-|| állatott léritvéi yt titk^fi»S5rfvisszaadván^; a kiosztás vójjkc kiliüldöttj \'Összegekről beérkezendő njugták \'s illetplog a meg-j, bigottak jeiouU sei, jélen vwzés és pős-J t«i. vevények jamógatá*ával[ azon öszej / geket fpzahálysjjferüen azámflla be.
te v,- \'^jö-íesi. j
Skuhlits |yuk ur jeléutése, -hogy I V Piutér Jóké f Sármelléki májof gazda ré-1 szén; átadás végett hozzá küldött\' 40 frtot ugyan annak a f< e.; június 16-án Trsztyánszky ILajos egyesületi tag ur ItozzájárulasávaV át szolgáltatta
a jelentés jáz átszolgáitatás igazo- 1 jásátil pénztárnak urnák UQgŐrzés végett átadandó. j | |
,9wí86—1881. J jj
Nagy Károly un a jolen jegyzőkönyv ,
88. száma aíatj tárgyalt 25(1 1881 számú ( .jelentés szerint átadás végett hozzá kül-
- Üött 21 frt. csélédjütalom isszegről Tóth1 {
iFerencz 15 f«róí-Boncz Jáuos 6 írtról ^
^Willő nyugtáját teküldvén.l r
I Pénztárnok urnák a számadások mel- n
lett? megőrzés végett átadandó. p
III 239—1881. j / •
h1 j . I 1 i S!
Umrath és társa, Bubnáu Prága é
\'jáíellett egy ^jizmértékét díjmentesen j<
küldvén, v j j n
köszönettel fogadtatod. t(
Ti
92|24p és 2591200^344. . Bj
Brogle ^s Müller gép és rosta le- fí / mez-gyárosok Biudapesten, 1—• ugy Ni-\' U cholson W. Fülöp gazdsáági gépgyár- 6 nok BudapeslenT a gépkiállításon tóink éi aett gépek árát és pedig az előbbi czég si
■j, .1 , - ; -
41. s/.ain.
Nagy-Kanizsa, 11881. szerdán, oktober 12-én.
Ki*16Mv»tHl; Fisokéi IttÚöp könyv keres Újvárosház ulcaa. 613 saárn.
■tótsoMai árak: Egfa évre 6 frt. Fél >rre 3 ÍV| Negyedévre l frt. 60 kr.
EirietméDyob:; 5 liajiáboa potitoor egyezer ; 7 kr. többesOri binletésuél 6 kr. Bé* lytgdij 30 kr.
WJmM
■\\"r JÜH-!_J : i 11
MEGYEI ÉRDEKŰ.
VIII. éylolyain.
MEGYEI ÉRDEKŰ. KÖZMÖ V ElJÖDÉál, TÁRSASA LM I ffl« G A ZALAMiiGYKI GAZI). ICGYIÍSÜLKT fíS TÖBB MÁS EGYL
Szerkesztői iroda- Hóra a Ián szellemi ré-■ét ilietú közloméáyek kqld&diPc U) fároéház utcza dlB. sz.
Bérnivutotieni iov<ir«ik t;kk inam lteaekbÖI \' fogádutöík él i | Kijáratok tuiu 0«m küljjeiqek.
Hyilttér: PeUfora 1(1 kj
AZDÁ.3ZAT1 HETILAP KT IIÍVATAIOS KÖZLÖNYE.
A zala egerszegi gyümölcs-szölö- és borkiállítás.
Lapunk mult száihában rövid| értesítést hov-tunlf o kiállítás lefolyásáról. Mput azon jkelle-
lues helysetheo vagyunk!, Jjog* a kiállítás lefolyásáról fölvett hlvatuos fégy&ökönyvet kiölhetjük, mely lifl llcóbófc uyujtia a! valóban aikerlllt kiálliUUnák » moly álkor becsületére Válik a megyei gazd. egyesület durúk iutézőíjiok, kik mindené elkövetnek, hpgy a gazdáskatnak megyénkre nézve killunösen tdutósfogalt „mentül u^letebb körökben virágzásra juttassák.
,1 ; Jegyzőkönyv. \' Fel ni ele ft póa- Egerteegén a Zalámvgyii gaz-ilmiijt eijytilllet 188i-ik (vi ottlóbér 24-3-án reiulettW gyiirtytífet, $sÓlö $ 6or; ugy nötjhnim-léit él trUr«telé»Í etzItfÁ t gipkiállaut le-i folyásáról.
1881-ikj évi oktober íió 2áil délelőtti $ óraikor a berendezett kiállítás •s?iuhé)yén az .Arany íbárájiy® vendégló nagytermébe? a kö^pojiti rendező bizottság tagjai: Árvay István elnök, I Szily Dezső,; Isoó Alajos, Tjieodorovits Károly arak, ugy a bíráló bizottság tágjai: Háczky Kálmán elnök, Svastits Benó, N.( és főtiszt. Modrovits Gergely ja pá t, Sziilacsy Farkas, Molnár Elek, Derva-Hts Ákos,; Sövegjártó Lajos, Szekeres József, Bccker AntalJ Dr. Grész János fút. Sztraka Gábor, Csertáil Károly, L\'scitun László uraki Szigetin Antal egyesületi jegyző megflolcuvén, —|ineg-?ál lapít tátott, hogy a í biráló bizottságok m\'-gy szakosztályban ui m. a gyütnfelcsre, fcólócej borra, gépekije a tagok tetszés Szerinti választása szerint megalakulván, a bírálat a gyümölcsre és szólőre a kiállttá^ ünnepélyes megnyitása elótl meg-ejtessék, euiick eredménye s a dijak odaítélése a megnyitáskor kihirdettesaélr," a borokra és gépekre pedig a bírálat dél-■tán teljesittet véli ,a dijak kibiijdetése holnap teljesít tessék1.
Ennek folytán a biráló bizottságok Bznliosztályqnkiíit következőleg alakultak roeg, iti. ra.j:
Gyümölcsre: a biráló bizottság által a közreműködésre felkért Vil-lásy Pál ur a keszthelyi m. kir. gazdasági tanintézet r. ny. tanára,, kije fel-
kérést szíves volt elfogadni, Théodorovits Károly, Szekeres József, Könjgraayer János arak ;
• Szőlőre: Svastits Bino, Beckor Antal, Koller István s a blrá atpani részvételre felkért Giár Endre, Kmiser József urak; j;
Borra: Háczky Kálmán, Dr. Grész János, Isoó Alajos, Tklitöér Kálmán, Moluár Elek urak ;
Gépekre: Árvay István, Dérvari ts Ákos, Szily Dezső, Beick ir Antal, Isoó Alajos urak. »
Az ekkép megalakult biráló szakosztályoknak a kiállított tárgyik összeírása u. m. :
1-ső szám alatt a gyüinöl siOké,
2-lk szám alatt a szólolié
3-ik szám alatt, a boroké,
4-ik szára alatt a gépeké rendelkezés alá bocsáttatván, a kiálliiot: tárgyak beható részletes vizsgálat s b rálát alá vétetvén, ennek eredménye
a gyümölcsre 6. sz.\' a;
a szőlőre 6. sz. a. me
Itetik.
Ennek megtörténtével a neudezó és biráló bizottság egy küldöttsége kíséretében Méltóságos Glavina. Lajos ur Za-lamegye főispáuja a kiállitái színhelyén megjelenvén, ennek ugy a nagyszámmal megjelent közönségnek jelenlélfWii Háczky Kálmán ur, mint a biráló bizottság elnöke a kiállítást a közönséghez intézett beszéddel, melyben a gazduági \'egyesületnek á kiállítás rendezéséllen kitűzött czélját, a kÖzőnBég javára irányult száu-dokát, a kiállítás tárgyait képező ter-mesztmények nemesítésére s c mezei iparágak emelésére ható törekvéseit ecseteié ünnepélyesen a Közönség nágy tetszésnyilvánításai köz«t megnyitqtinak jelentette kí és a közqnség szemlélő élvezetére és tanulmányozására bo\'csAjtotta.
Az elnöki megnyitó beszed után a gyümölcs és szőlő" bíráló bizottságok bírálatai eredménye s ennek Imegfelelőleg a dijak odaítélésé kihirdettetett, mely a következő:
I. Gyümölcsre.;
| Annak megemlítésével, jhóty a keszthelyi m. kir. gazdasági tanintézet kerté-
szete részérjSl kijelentetett, hogy!a menj nyiben ( Uiájlitmánya pénzbeli díjazási i méltónak találtatnék, ja pénzbeli dijt afö intézet nyilvános helyzeténél lógva nem fogadhatja; — (hó rendű dicsétjő oklevéllel kit (Ihletésre j érdemesnek tahi talált s e disioMevéllel fcitünteuclni hi tároetatoltl általában siép} jeles, neme dús ffyfmőlcs kiállításáért:
Keszthelyi magyar királyi gfledasáti tanintézel,
Kaisér József ur Zala-EgerszegeK Fabiaplits Ignácz ur Misefán, . Nmftu gróf Festetits tí^Örgy ur ól-Ián urodalma. «; < •
Másodrendű dicséri olaÜéttel ki-tünMtetni Ihalárostalolt:
Főt. |f\\rállner István ur csácsi plí-bános.
Főt. Tiborcz Mihály ur, sümeg-n t-hályfai plébános.
A pénzbeli dijak a következők p Ítélteitek odai
Első rándü díj 2 darab 20 frank is arany az általában legszebb gyümölcs 1 í-állításáért íÁrvay István urnák Zali-Egerszegen
első réndü díj három drb 10 frai-kos arany\' a legszebb alma csoporti rt Thalabér Zsigmond urnák Sárszegen,
első rendű díj három drb 10 frai-kos arany a legszebb körte csoporU rt Janda Károly uroak Nagy-Kanizsán,
másodijendü díj egy-egy drb ezt st kétforintos páringer Károly néptanító t r-uak MagyarjSzerdahelyen, Péntek Győr ;y néptanító urnalc Pacsán, Nagy Kán ly
(szíjgyártó) Zala-Ege rnaagcu,
másodrendű díj egy-egy drb ezlst egy forintos Zala • fígprsz\'eg mezóvát os községi faiskolájának, Juhász Istvánét r-nak Zala-Egerszegen, X^meth Józsefi r-nak Zala-Égerszögen, Gécsovits Fereicz urnák Zala-Egerezegen.
; II. Fa tény észtésért. Egy jutalom 3 darab ezüst két o-rintos Sáringer Károly néptanító urnik Magyar-Szer dabelyen,
egy jataloiű 3 db. ezüst egy forintos Schmidt József néptanító urnák Nagy Bécsén.
III. \'Szőlőért! . Első reidfll\'dij két 4b 20 frankéi arany Berta riujAikos. urnák Kílimánbaji, pogányjeári! izólojéből 25 fekete és fehér bor — ugy [77 csemege faj példánynyal kiállított szőlőjéért, a kiállított faj^k nagy száma, főleg azoknak jeles minősége ós fejlettségére is tekintettel,
másodrendű díj három drb lO fith-kos arany jArvay István urnák Zal/i-egerszegi Jánka hegyi szőlőjéből borfaj-szőlő 33, csömege-szőló 74, melyek közül chaselOseok 11; muskotályek 24, — ölz-szeöén .107 fáj példány nyal kiállított szőlőjéért,
három harmadrendű dij egy-egy dn-rall-JO frankos arany: Kovács csaliád zala-pgerszegi BÓlőjéből, a szőlőtelepet alakító s a s^ólőmiveló kezelést Vezető Theddorovits Károly tar a család szőleje\' intézője által kiállított borfaj szólóért ; — tekintve a kiállított példányoknak jelességét, .különösen pedig a belyi viszonyokuak megfelelő fajok minőségét érdemesnek ítéli > bizottság, hogy a kiállító Kpvács család étsó rendű dicsérő ok le v él lei Jíitü n tettessék,
egy harmadrendű díj szinte 1 drb 10 fraukos arany Nmgu gróf Fesztettts György ur ollári uradalmának,
\' egy harmadrendű dij szinte 1 drb 10 fraukos arany Osács község elöljáróságának, - " .
Négy dij szorgalmai tanúsító termelők szú mára egy-egy ezüst kél fúrintoS: Zalavári Apátság csácsi szólejéb&l kiállított szőlőért, — Pirity Lajos nruak Zala-Bgerazogon, r— BóMnkrana Jóaaot uroak Zala Egerszegen, -j— Kósi János földmives polgárnak Csúcsban,
hasonncitil dij egy-egy tlftó egyforintos : — Juhász István úrnak Zala-Eger--szegeu, — Kovács György urnák Zala-Egerszegen.
A borbiijdló bizottság bírálata 7. sz. alatt 8 a jgépbiráló bizottságé 8. sz. alább csatoltatik, a melyeknek eredménye és a dijak odáitélése a következő : j IV. Borra. J t Elsőrendű dij: 2 darab 20 frankosarany.— pervaricsÁkos urbak Kili-
■áabao Pogányvári 1879-íik fivi termé| Rizling boráért, | j 11 :1 , t
ehól rtndM dij 2 M. frankos ; arany: Arlrsy latrán urnák Zala-Egrr- > szpgí jánka hegyi 1879 ik jévi termés. Mórtól boráért,\'
mimdrendt dij. egy \\drií. ÍO frankos arpnf iiingu Gf Fesnet|cs Gy örgy | ur Oltán uróialmj botkezcló [vtnczellérje i rflszére, H e^yufkál az pmlakmuk a láálljtptt 18G8-ik jhri és |lt4jáka jeles bérokért L rendik dicsérő j oklevél,
másodrendű j dij egy dn. 10 fran-ksi afany\\ jf(orc|iináros ÍTea. János or-njik {luszonyai |I879-ik|én Borgnodi borién, s ^eg|yszch|mind illájában jelet kjáUifótt boráiértijL reutjü ucséró ok-;
levél, I továbbá
Klosofszky Sfiártoa u balt Zala-Egt r-.
1 stegeu zalaegerszegi 187Hik|évi termés Oportó boráén III rendű uiejéró oklevél, Nagy Kánrtr .urnik | (szíjgyártó) Zala egerszegen 11872., lB7i., 1879-ik \'éti teirmés ,iBatpk" btltó 3 az az lfiárom darab ezüfet egy forintos és II. rendű, dicsérő oklevél.
Böröftdy Gyérgy Alibááfaí lakásnak pb79lik évi OrdDK-Henyei fehér boráért llasomóul 2 drb. ezüst egy forintos és réndű dicsérő pklevéüj Lovas Pál i -szentjgijóihi lakosnak ésáfordi I8p2-ili! évi wttM fehér bonért | hasonlóul 3 drab ezüst egy frtosr « II. rend A diaérő okWél!
p*ássár, Mihály Sz|peíki lakosnak i864|, 1872., 1879 é|i termés Zala-^stvándi vegyes fbhér bdfáójt két darab zQstl egy fnrinfM.
Föu j Fatér Mihály Szent\'Btfkálli lebápos urnák ^zrut-iíljkáili 1880 ik yi termés fehér t^yes pifiéri 1, rendű icséro oklevél. \'
[Koller ilstván urnák jAlsó-Ilijkon Pogányvári 1879-fik évi Ijtenaés Bíziiug Ipráirt II. rendű dicsérő olilevél.
ÍFót. Zalavári tMuipak 1879., 18811. évi termés Csádi jegyi Búlíng jboíáért IL rendű dicséra oklevél. [fT. Szőlő mi veiési Jésj sz ü rete-iési eszközökért gépekért. jKlauz Márton gépéi -uraak Zala-
f
éltítf*\' tárczája.
1
Életepizód.
KoroiiiBölét; lepellel elfúdé
Kg"ni\' a sors vibarhányt éjjele, j
DŰhöngre asória létliajóm fölé
Vijlamait ónnak szilaj köze :
El Kiszakítván a gyönge ktiíélt,
Sajkám a vad hullámmal tánezra kélt.
KÖrOakdrUl ^veny a a szikla bt; Ádáz karokkal olt vígyorg, iiléu Rideg Iralál. fokozva már a kint, Mit aa anyénet töw jszúr belém. Átko« dtlbéUSl a in.jinnv • föld ropog. Nincs már reméoy, a hab temetni fog,
J^zajlik életem de. nytiflialkn, Akár csak niklák kOctlfaló patak, ieltü/ hogy éltető nedUjb van, 01. tAn a pari kOrfll fő aem íakad. .S.Héfi e gond a maró kínokra ként.\' K*Ué répejttt szivet • zavaij\' aa éi>a.t.
Í*lomnak u. rémn talán e\' kíb Iont, már Alom; 4* nem volt piádig az. (jwndet sephirrel fajkám frigyre lép . . OÍ» ez bosott MÍTemre ai UvaeaL KikíH aajkáio a bjridogaag Ólén. <Jtt Elvirái a sok tsivéraemény.
Lontd elég virága keblemnek; LrgMebb te lém, mely Üjir bimbókra baji Akár un\' zord eaapáaok érjenek, Knépheteptnfll viiálaa t4 rijt, Ki kedvee etűd ártatlan éaéttéí Jeten omSkoddal nékem Meoteléd.
K. J.
Az asszony, ha ördög.
8ZALA7 8AND0R-tól.
! L A iále|izers|láéa (Folytatá».) \' |
— Hu eaak oz a baj 4 izólt mosolyodva Adél — akkor már ugy Képzeld édéi Ivánom, mintha Amerika felé okúnak óznál.
— Na, na? — kétkedett Kedeő — ccalc ne olyan elbiaakodottan. ÍAzjútlevél-vállát | ez idő szerint a leggyauUeabb tény -owfty,l. • «
4 — Elli mit tud Oo\'V I 4- vjágolt közbe Adél. — Holnapra a kocaiinakj reudeletet kelj adni,, hogy a batárt ti«ztogaaaa ki; a vái)oaba mégy a kerületi biztdtért.
—De az -Ib lenért ? I — aaoltak egyszerre Keno0 és\' Madaraasy ijedt kéapeL
I — Bah, bah, hah 1 — kadzagdit Adél — ti lu^letkttek. As útlevél boanap kezemben le«S. Milyenek vagytok ti, a csaták oroizlá-oyáil Kard, csata, harezmezo ... aa a ti-eleik ... Mi n6k egy kulcsosai birodalmakat hóditimk igen sokszór , J.
j Jól van, édes Adélom, mindent rád bízok. A mi a birtok • átadást illeti, Ugy éjiéin Borkövy Elek, holnap ice jüvond, s mindent megejthetünk.
— Ka tehát most menj&nU vaoeorá\'ni -r- szólt Adél. — Iu bátorságban vagy édes lváuom. ]
Mindnyájan eliodultak. A két kis gyermek szénén tisszéiogózva haladt i utánuk Ke-de0, Maaarass^ ée Adol.
Egyik pillanatban, mikdr Kedefi és Ma* darassyjkissé elObbre mentek [Adélnál, vá-laífii idégboraongató kísérteti blfojtótt. ka-czaj járta be a termet; mintiia a pokolból jUU volna.
Madaraasy rögWu bátra fordult. Adel k^nyezett,
A kOny pedig jobban #ltakaiiaaa em-bér b4ie6 világát minden mosolynál.
IL A virga*etéli
Ne teseék megijedni I neia fogom siria-ikbői Wkölteni aMkat a jótavjaló, beosüle-
tes vargákat, kik oda lent nem is álmodnak arról, líogy -az 6 tekintélyes czéliűk most már a többivel egy fitt az igazak álmát aluszan.
Hejlr pedig, ha a mi Isteuben boljlo-gult házi csizmadiánk, az öreg János bicsi visszajülietné a másvilágból ús látná, blgy az annak ideién egymásra bUszke szemmel néző czébek Iwy födél alatt dicsérik ad Istent : hejh do peleiuarkolua abbr a két c- ik-lás bajusz cfjoráSCnp\'sztán kimennydürüj né, hogy : „b <j tn;l i k a v i í uram!\'
! Iiadd! nyugodjanak 1 Jo^azoknak, li >gy át nem látáak1 ide mihozzánk. Tudja Is en, nem fordnlbinkk-e meg ázegényök sírj tikban l?
Az a varga jezéh, a mit én a fal dés koporsójából ki akarok emelni, minden ej éb-bef inkább; foglalkozott, mint szurkos fonállal.
ValósainHleg volt idiSj jzép Magra "országban, mikér ti\' a kolbkülok józai^í lett! emberek lován, aa azóta rajtuk száradt ;öx-mondást a vargák viselték. így törlémie olt, hogy egy tvójlárstilat ezégválasztásánál.i a 6 czébükel érte a megtiszteltetés.
Ez a oz|h állott, kBlfmböző állapo líeli-, intelligens smberekb<3l, volt abban pap, i gy-véd foldbirtók\'os, nótárius, doetor, meg > jó\' Isten tudja: jjiiíéle állású jember I Hogy y-laki fülvét»—ék, nem \'kellett hozzá sem Jyj-loma, sem, prdtectio. A kOltfufélo qualiti d|i-ókból csal| annyit kivántak inog, liogy igf* ! másután 17 bUUkomot kiUresiteen, aa c wi. mény tokintOlbe nem vétetvén.
Adm{nú[ratjó tekintetében éppen ugy : volt atyamestere, lajtójpálíó —, ösiétebivi —| és egy 6b meí tejre, mint a közönséges czé-beknek.
Osszejö|otelÜKed fblváitva majd e{ yik, majd másjUc tagnál tartották.
A hijvaUloi: megsaótiiás ée tisztelőt tdás a kendeaée vblt.
Az |og|iM tag érdbmeinek nagysága aa elkövdtett bancafatsá^ minőségét él fllg-gö(t, {
Állítólag aenébnekesmmi politikai < sélja nein volL
Madarassy Iván m^érkexése utáni napon a yarga-cztiiÉek Seszejbvetele volt (Ke* deü Sámuelnél N^akodoth\'
Talán feltinéa k^plvasónak, hogy Ke-deőné férjének ily közönséges mulatságbani részvétek me-joikgedto ? De erre nézve kettős magyarázat van. Az egyik már aa előbbi fejezőiben krvilágwtt Adel C nagy ságinak pénz-spícululiojábúl jla második magyarázat már af Ő titkos terváibea rejlik.
Olyan támságbau, hol akkor olbusul-lában a-vúiyU jurák szine java részt veU, pénz is torom, Szép, is terem. Annyi bizonyos, hogy Adpl az ily összejöveteleknek nem volt éppenséggel ellensége.
Aa akkorra tervezett üseaeiövetelre egyenkint érkeztek.a czéh tagjai. Ilyenkor miuden feizességet mellőztek. A házi urnák kötelessége volt e osélra külön termet berendezni, hova azután egyedül a ctéh tagjai és vendégei moieUekL nők részéről a bemenet tilos vala. Ss bizony elég okosan.
Már délelőtt ll óra tájban mindnyájan együtt voltak. £ alkalomra Kedeő kastélya legnagyobb termét rendeztette be, illetőleg Qresitette ki A j szoba öasaas bútorzatát egy hosszú-hosszú aiiztal,mellette padok képették. Ezebkivfll mindenik sarokban egy-egy boros hordó éite siralombási óráit
A mellék szobában gyékények é| sajtárába készített Inas víz járták aa ooa deportált patieusekot.
> A bosszú asztalt fölterítették a szolgák és jó hosszú, álvoriuounal Otscereaett introi-tttssal mégkeadŐdött a csupa pecsenyéből álló magyaros ebéd.
Aa asataUSn ült Kedeő Hamuéi úr, mint j a ezéhnek érdesasa atyaaMatera. Minden érdé imeegyébként íVási képességében gyökeredzett. Ugy taoadták [liogy sem magának, sem mázol inak aem Ártó ivásban megősaBlt tísntes {8 és igen jámbor léi}. Bőnek jobb oldalán Olt Marton Qisfiár, a Maradaesy-ftie uradalmak bóaoi\'UHÍ direotora; igazi beoaflle* l^seégM Mgifrsó area, mogorva képpel maga a tisgteáteioh Jólág é* »í»lid»ég; lúrmvee ivó).a legutoltó bohá^bartól teljesen ...«j • 0 iU m össseluvó Mester.
% ,\' JlflíM: *\'. i

kedeii Samuallöl bahjl Éatal ur Olt izomén sötét saeeajQyagot jHsat ás eaui4n két t/ldalról volt esekély siaklda. Különben kUisijjéro és magaviseletéreji násve sok de nntiáról taaoskodstt. Eabázatjában nem ma gyári; nem is teljeeea, nénwt.\' llaoem asért u éjdemes czéh tagjai binonjr nem v<ianu kedHseen tekintgettek rá. ■ I
J Mi is jutott \'ennek a jbolóud KedeŐuek Wle, l»ogy ilyes embert akar a nyakakra hozni. Nem ide rálő ember ei; tuég a ktr Inájcj so mutat jóL Ofyao ón^ir baetabaoár brúwa volt- Pe<g meg ejjjáir nem is vei-lak nebbassárok. aj / »
jAanyi bizoaycw, h%{ «S öreg Martaa *|, a boacram direoterJlMléigy sel fairt ki-íjjui ami az ^ablakos . Akárki az
fteiáiyila, de ea nem lolwt beosOlétas já-itblíj.
Mikor síi ebé<! véget irb aa atyaaaa (tor íflnuepéiyesen megkénmfD aa érdemes öleket,
tTehát bevenik jienitek «sen ér jdembs atyafit nemes czéhüinldw r j — ífMi » lieve -jl Utdáa booomm Wiroélor.
[ — „Iknczsly, fiatal Iomnt4 — MWt jaz atyamester,
I A kendek ft»szeuéztdk. Ilyen aevats*-baai liallottak. Henuan a j pokolból kevere-jdetl ide?
llgy teesák érteni, jbogj- a beválasa tant ó tagnak ,ntrré! mind eddig titokban tart tta aa atyamester, .iáig a beválasztás\' nem ^vet^ézetí.
— aSeavam«ak I * p tütgé a benő* mester. •[!•,
A titkos saaraaai #egíöriéui. Tagok trsissterTsl SfvOU tiMKetiea veitek. Az lka) tag tiz seával véleytafaU be. Az atya-«a saavbzoit, egj| pedi^ „u«ufl-uie|. ss egy az önig Martok Mess veta ■ I Kzatáa következeit ja jelvételi próbái { Volt e esélra I? egywá»fr dakbaté bádof-, kufjá. A bevilamtottnak ky^áwtán ki k«-let íöritente,; e s| mi többu |j Itgkísebblől a legiagyobbié Igen ternséfaeSK hogy e pró-ba tttáa a kgerteebb tesMatálu embernek
Apátfeiban kiét garatu ixAópréaért t<j-f klitvt úgy íj r«üdsior helyességét a ci»M-utrfl bereiideióal, a kAnnyh keselbetécí, valamint ix any igók jó minőségét éa tist-U kidolgozását J— ugy u cjgósanok ügyes csinos kivitelét L rendű dicsérd oklevél.
tloldfingcr János urnák Zahi-Eguj-szegen egy garatu Biólőpröbórt II. reudjü dicsérő oklevél.
Sanloa -Sándor urnák jZala-Kgeruf-gcn fauólóroétáért II. rcnflü dicsérő ok-Iqvél.
Líaigl János urnák Z^a-Egeraxegén vttríis bor késxitéshox szüljséges kádért II. rondü dicséré oklevél.
VI.
Ngs. Korchmáros Nep. Jánosi 6 i^Qletett Foriuijos Ludovicá úrhölgy Hu-Bxfmjáo „elöő magyar gyümölcsszáritó gjjáMból Huszonyáu" kiállított igen jeles ázárjtott gyümölcs készítményéért a\' tel-jel bíráló bizottság által első: rendű dl-cscrp oklevélre érdemésnek találtatván, egy hangulag odaitéltetett.
A szőiómi.velési és szffretelósi c«-kflő h gépkiállításra beküldött tárgyik bírálatára alakult bizottság 18 szám ala ti és a borblráló szakbizottság 7. sz. alatt beadott határ^zaU a közönség jelenlétlé-, bdn oktober hó 2 án déli u2 óra utána kiállítás szinhélyén kihirdettetvén, az oda itélt a 9. szám .alá mellékelt jegyzékben fogjált pénzbeli\' dijjak a jt len volt jotil-mazottaknak átszolgáltattals amennyiben jelén nem voltak a d íjak. kiszolgálására, illetőleg különösén a nép köréből díjazottaknak, nyilvánosan, s némi ünnepélyességgel átadására a } idékbeli szolgabíró Urak felkérése iránti szükséges él-járás megtételére egyesületi titkár uu-sít tat ott, 8 a kiállítás a a biráló bizottság elnöke Háczky Kármáp ur által be-fejezettnek nyilvánittafottl a közöuség azon Zala Egenzegen már 1881-ik evij oktober 2-án szokásos mód* szerint jki-j hirdetett értesítéssel hogy a kiállított szóló, gyümölcs s a bírálatból megmaradt bor délutáni 8 ónkor nyilvános árverés :utján eladatni fontak; mely tárgyak a kitQzö^Wbap mégtartott árverésen a 10. sz. alá ésatolt jegyzőkönyv szerűit eladatván, befolyt 162 frt 56. |kr. a mélyből a kikiálitónak fizetett 1* litdíj kiadása után maradt 61 irt 56 kr. mm-nek a pénztárba kiszolgáltatására titkár utasíttatott. % - I
>j A. gép biráló szakbizottság 8. azáin alatti bírálata alapján, az I. rendű [dicsérő oklevéllel kitüntetett Klauz Marion Zala-Ápáthi gépész .által kiállított két garatn szőlősajtó a 11. sz. alá zárt jegyzőkönyv szerint 250\\ Irt az az kétszáz ötven frt\'b.é. az egyesület fplyó %lKtfl-ik évi szepteWber-íyiki közgyűlése 82,339. sz. hozott* tenésével adott megbízás folytán a rendelő vizottság álul az egyesiét részérej uiegvéteuvén, annak ára 260wt, azaz kójazázötven! forint o. é. a f. ÍM^vi május 1- 8-án rendezett gépkiállításon peszerzettJ az! átvételre vállalkozók hiányában fennma-
radt a f. évi oktober 2-án nyilvános árverésen 414 fit Í8 krclii eladott gépek árából ai 1 frt kikiá tó jdij levonása után maradt 418 frt 13 krból elnöki utalványra ki is fizettetek .
Ezek Így történtéről jelen jegyzőkönyv ÍÖlvóte.ctt, bitelöslttelelt és aláíratott. \' í j Közli:
Kalgethy Antal pgvcsllleti titkár.
Egy kis figyelmeztetés *)
Minden vallásnakugy mint minden nemzetnek megvannak, a maga ezen tjei, a maga vértanai, kik bizonyos nemzetiségi vagy vallási eaznio fejlesztése vagyl védelmezése kOrfll ■serestek maguknak lialíiMallan érdemet az általuk átélt ób az utókod olStl. .
Ez úttal nemzoti Jazőntünk éa nouizoti vértanúinkról akarunk megemlékezni csupán!
Egvotlen nemzeti] Ünnepünk vau, aug. 20-án: Hx.-István királynak neve-napja I
Hála a nemzoti J kegyeletnek, o nap. széles o házában iniiideatVtt fénycsőn Ünnepeltetik mjjg, nem csuk a fővárosban, hol ezen. napon rendesen -az ország hcrc/.og-pri-mása tartja az ogyházf ünnopé\'yt, niolyen az ország legnagyobb mélkÓMgai jeleu vannak, —r melyre| az ország inaién- frányából kéjvonatokon tódul a Vidtt^alcosiága a nagy nomzeti-üünepély szintté]vére j 9— az egyházi ünnepélyességek mellett ünnepi kUutüs-ben üli meg e napot a nemzet zOme mindenütt, —í megünnepli az osztrák főváros: iBéóa, hol |o napon ogyjegy jelosobbjó a ma-
Íivárl klérusnak tart az Juralkodóuáz riieg-liváaa folytán magyar og yháai-beszéd o ti \' j I \' - •
Ei még is, itt benti az orazágban van egy városi — oaodálatoakKpen — mely uoui j veszen tudomást e nemzeii Ünnepélyről; — és ez a város épon N.-Kanizsa!
Az 1848;iAedik évi Qnvédelmi harcinak félistenei, az Aradon! elvérzett tizenhárom nemzeti-vértanú halálának évfordulati uapját: okt. G át szintén jmegünnepli a nem-zeU kegyelet miuden-magyar\' városban egy-ogy gyász-mise állal; — oaak egy városa van e hazának, hol úgy a papiág, mint a polgárság kebléből kihaltnak látszik a haza nagy nai emiékének tartozó érzete, és a kihalt ke-gyeletérzel élő, nagy emléke gy^nául ismét N^Kaniz* városára akadtunk I
Csodálatos I
Pedig N.-Kanizsán ugyanazon Ferencz-rendi szerzetuck tagjá vezetik a plébáuia ügyeit, mely szerzetnek budapesti rendtagjai a legviharosabb események időszakában elvérzett Battyányi gróf hulláját az egész rend legnagyobb veszél/eztetése mellett saját templomában jtemette el éa ott őrizte a békésebb áramlat beküvetkeztéig, midőn -onnét a nemzeti-kegyelet kikövetelte j
Vagy csak pillanatnyi .föltűnést keltő
oacinónyokuól tud. o város lakossága inuló
dicsvágyának lenni rabja, hogy török azof-tákut éa üumei utasokat fogaujpn tüutetőleg éa a feledés homályában hagy elveszni mindent, a | miért hírlapi dioaériádákra nem azá-mithat
Nfeml Azt nem akarjuk hinni még som, és szivcs&n riogatjuk magnókat azon reményen, hogy a mulasztások pótlásául aI jövő-bén hazafias kötelességének is épen oly szívesen inog fog felelni a lakosság, inogja papság, miként teszik azt .az ország töUui városai I ! \' .
i rai (sin
• KlJenklezÖ eietpon azt kellem hont mind aa, amit a város polg cnUMiák színezete alatt, tesznek, lódi l azallsag álul áthatott érzet tátva teszik, hanem ésupáupíllana i, nési-j tágy és tícatán hiúságból kint; miigárAl beszéltetheaaeuek I
\') A jogos ísljaidsluatk annál inkább ktjtslss-s^gGnkuolc tartottuk helyt adni, mert aUoUn«njos térsidaloaak egjik tr6s|.Unjet8js »« élénk és éide-ksltségst a njilvátaos élét mlndsn moxsanatara ki-tsrjsiitft köiérUIrt. ■ Sisrk.
ia le kellett dőlnie lábáról, ha csak a var-ga-czéh titkát npm ismerte:
Ez alkalommal is elShozalták a llupá-| kat. A különös képű embernek rejtett guny-mosoív- vonal el ajkai. könli és sorba ürí-tette ki . a kupákat. Az arm rétidéit azilgák már háta mögött állottak, liOgy a mikor az utolsó kupáoál végig terUjneí megkapják és annak rendje és módja szerint elszállítsák a mellékterembe, a hol ia mint tudva) van «■— leterített gyékények vártik a kupák országából deportált igazhivőket.
Mikor- azj uj tag a tizenegyedik Kupái —mely a legrövidlátóbb szemnek ,ia bevált becsületes czinkotai itezénakj kiüritoUe) nyugodtan ült le á légközeíebuf székié.
Ám érdemes czéh tagjai nézték aaemra, [fdjre. Ez az jamber vagy | maga az ördög vagy hogy czipborál veloj
A Mmoram director ezt eejiket se gondolta, hanem mikor az uj tpg leült, ölmiud-járt felugrott j
— „Halnák kendtek Ja céhbéiil férfi-képében vénasszony lappang; <a czéh titka el van árttlva.f\'
Aztán Wégíg jártatá\' sas tekinietát aj nemes éompamáii. Valamennyinek árezá nyugodt rharodt. I
Miből állott hát az á titok? Két lat iábla-olajbóli — T. i. mindegyik (aéhbali) as ösaaejöimtft előtt e [receptet liaaználU; a csak ia így jutott nekik az
• gyönyörüiég, hogy e ^tülésükön jmegje-leno vendégedet földig ittalák, ha még oly hírneves ivóit Ilettek Tégybn is. ,
Beneaay dootor a legnagyobb próbát állotta ki, tehát ismerni«r keilstt a j titkot. Igaz, hogy ddotor. Azok az átkozott, dooto-rok minden ilyen különöé históriát tudnak. Azok persze tudják, hogy u olaj a bevett bor felamaén terül el a apjáltal lehetetlenné teszi, hogy annak gőze aj lót olkábitU*
Hanem az érdeme* tagpk megütközése igen kellemes mtfglepetésjiql miilt el,
Aa aj teg a. i. levetjo azemüvpgét -é* P\'ífaazakálát. A tagok jiagy raogjwpeléaél\' ugráltak fid; Madaraasy állóit elöuüka oaéh-Mk aaiaUu érdemaa tagja.
Egyik-másikuak bizony a bőre is eszébe jutott Veszedelmes dolog az ilyen in ef-fjgie felakasztott forradalmárral komázt^ Eejé.ui látszik a legjámborabb ember ^s.
Hanem azért f mindnyájan odasiettek Üdvözölni a derék hazafit, a hazátlan bujdosót.
Az öreg Marion bácsi röstelkedett legjobban.
— „Még is csak furcsa egy világot ér- * t«m öregségemre. Utoljára ínég magamra som ismerek. Hoj ez a sok spfou, ez a sok né I..." Itt azután a kupájába markolt az öreg: ugy haragudta ki magát
,Alig végozte Márton bácsi szavait; az ajtó íelayilt: a a karjUeti főnök lépett be.
Az éraemea kendek, egrikének másikának kesdett víadketni a nyaka éa fttlo töve.\'
„Miní ösaznjövetelt vagy ia inkább complottot tartanak önök e helyen kérdé azigoru arozezal a ^németnek degradálódott exmagyar.
Aa öreg bonojnm direktor\' senkire aém gondolt| mint aa 8 |uráaágjára, Madaraaayra. Ennek nem volt annyi ideje, hógy a kerületi ÍSnök belépéae jelőtt szakálát és szemüvegét, melyek (nljéson ismeretlenné tették, föl tehette volna. És éppen aa ajtó közelében állott
1 (Folyt, táv.) •
Az én kii tanítványom.
Jöjj onk idei jöjj oaak mellém Aranyos kis janítványom, És figyelj rám; de jól figyelj 1 Mert a löozkét magyarázom.
De a mit itt magvaráaok, Azt megmondom jó előre, Hogy a papának nem azabad Kukkot ae azÓlni felőle.
Nos hát, boa hát hol ia kttdjük f Mit tudsz már éa mjt neoL mond oaak? Todod-e márj hogy szeretni Miként kall a kia lányokaak?
Utasítás a névmagyarosításhoz.
l.j Az anyáköóyvi kivonatról A magyarositáslloz kivétel ué klll anya köni\'tilkivónat (keresztlevél. azüUléai bizo nyitváiMlcjváutatik. — Ha «gy a[ bak több gyermeke Ugyanazon anyakönyvbe van be-vezdtvel akkor nem ezllkaéges mit loti gyér-
i, hanem ugyneve-
hiiuíUnk, a ha-a vá> illal Imj-ayi fóltü-így idío-
nniun.
melmolá külön auyakönyvi kivon; egy ■ Ív«q együtt mindnyájáról az zett|ésaládi értesítő is elegeudó. 2. A bélyegekről. — A bély
minden! nagykorú személy, valaui ut osalád
után i lia azonban nagykorú csali van] fai* után\'külön kell 50- krt
>g 50 kr.
d tag
fizetni. A többen g i»» de lizoieudö:
törvjélijj értőimében egy kérvény is folyamodhatnak, sőt egész közi a bélyeg minden nagykora "után KüMi anyakönyvi kivonatokra i wg külön 18 jcros magyar bélyeg teendő.
3 A fblyampaváuy keliékeiiffl. — A folmnédváiiyt igen rövidre lehot f galmazni, annnl is inkább, mivel benne nem szdkségea olősorojlui a\' uévmagyarositáa okai. Azonban a kjóryótiybol nem azabad kifeleju ni, az alá írás éq lakáson kivül a foglalkoz st is ki toiini iiiSznb. kir. éa rendezett tan iciu váro-
sokban a tanácshoz, kis éa nagy ben! njl járási szolgabíróhoz kell boatiui a folyamodványt, melyben hatóság felkélendő, hogy a kórvé lólag terjesazo iöl, a szolgabíró és jánfájtn. kir. beitlgyminiazteiium ki az \'|gy szerkesztett s aláirt íoly személyesen adja át az illeti I .miiidjájt olt kihallgatását l^éri, os vidju és ii^oggvórtitja az ilyen el
községek-intézni és illető ^íyt párto-lispán ut-ioz Az a .luodványt" I atóságnál, ik megrö-áráat
4. Az illetőségről -és honossá jról. Ille-
éven át indig szü-
tőséggel mindenki [ott bir, hol ki lakik é> adót lizotett. Kiskorúak leik lakóhelyén bírnak illetóségge
Oly külföldi a ki üt éven U az orl szádban bár különböző helyeken akik adótfizetett, a valamely választat) ué jegyzékbe ; be \' vau jegyezve, magyar hon] olgári jog gal hü*.
5. Aa eljárásról. Kiskorúak é i árváknál, fordul; elő oael, hogy az apa kis .oru gyermekének megengedi a névmagya ositást, de önmaga uem változtatja meg uev it Kiskorú árvák sziqtén megmagyarositliatji k no vükét, melyhez az anya mint természetes jyáui vagy a törvéuyoa gyám beleegyezése kívántjuk, lU is legozélazerübb, ha a gyám íolyaiutítlik éa jiedig az illetékes árvaazékhoz jélyegtelen kérvényen a önnek engedelmét ki Itéri, melynek megnyerése után lehet caak aunak osa-
tolása mullutt a nérmagyacositüat túruhuoáiii.
j 6 A] névről. — A, név szí hadon vá laszthutó, azonban kívánatos, I ogy a hév tapíutatoa.éa helyes választáaáuál türtényei, valamiül szerénység, e íztolika\'atb. szóin elótt tartalmiak, Íogajálímtésabb ebben a azukférliak nézetét kikérni.
7. A végzésről. — A m. miaiszterínm a névmagyarositási hivatalos budape/i kúzíijnyboii
•ő éh
uB kbf
külön pedig az iljetékes hatóság it is értefiú, a hatóság pedig á" folyamodói; nxLI"": nek visszaoaatolála mellett —-I. üpeati közlöny ép oly bizonyító mint\'bármely hivataloaan kiáUiti
ir belügy • engedélyi a hirdeti\' ki,
na|lékláim> i .hivatalos erővel. bir. tt pkmány.
— Ámdé -adsza csak.\'kése ube Kis kezedet, -adsza szépen. Nehogy még ulóbb olszalalj Valamikén inuen tőlem.
Így |a t .most már folytatl
,\'iVliít áem tudaz még azoi otni ?
Pedig inig ezt jól uem tu< < Kezemhői nem eresztlok
A nagy-kanizsai névmagya* rosltó társaság
alapszabályainak tervezete *)
A tánmaác ezime\': BNagj-kaoiasai név mag) aroliitó társaság1^ azlklíelye: N.-Knni-I zsa, fla4qar; az ídogen hangzásit fi*aládne-veknek iiemzetiségi szempontból való tpmoj ges luagyarosiíaaát aagyeaserte elfimoadaani, erre uSSve társadalmi mozgalmat indítani; ezt Utápélni, az eszmél a vidéken ia tárau latok Alakítása mollolt terjeszteni éá agreaé kel is lUjveik magyarosítása ügyében zWi toni. Muödése köréből/teljeaou kizár u tár\' saaág m jidou pénakozeléat,
A | j társaság tagja .leltet minden iágy| kora feddhetlen alSéletÜ /honpolgár. Azj ij laj-gojuit, légalábH egy társasági tag ajánli társi a végroljajtó liizottaág veszi fel. — "Mepsaij nilt a társasá| tagja líiiiui, ki önként I iléoi kit a végrohajló bizottság kizár vagy a k| eUtalálomtt. |
Az uj tag felvételét megtagadó vngj vajakit á| láraugból j kizáró végrehaji 6 bi zojtsági hatjiroiat a\\ közgyűléshez lillebj-bttzhető.j \' j\' ? i i 8; §.
A társulati tagok jogai:
l)jAjL.?mditványozás s a cselek azenveao vllaaztási Valamint a szavaza a közgyűlésen a ha megválaaztatnak zottaágokba^. is.
Mioden uáraulati tagunk köteles* ge i |áf-ulal tséljáta gyűlési határozatok .és alaü-szabálvok. érteleiében haiqliui köteleaJéggol szolgáiul, j— AávHgi kötelezettséggel a ug-ság uinca összekötve. \\
\\t- 8
A társaság kjpzegci: az elnök, éonak I helyettese, az alelnök, a jegyül,. a végrahajm I bizotuág, a működő bizottságok éa a köz-gyűlés. |T (• : [
Ak elnök, esetleg az alelnök hataskörie kiterjed a ciélt tekintve miudami, mi a végrehajtó bizottságnak vagy kÖKvülésnek kitartva oiucs; efndköl a végrpájté bizottságban és :a közgytÜMon.
A jegyző ajb Írásbeli teendőket tjégzi s az irattárt Őrziy.ő éa as elnöklő hite|esiük a; végrehajtó bmottaágjegyzőkönyveit, a kot gyűlést| pedig innak i ulgja.
í 1 \\\\í
A végfehájli\' bjlotuág hatáskörében ál:
1Í n közgyűlés határozatainak fvégrjo-
hajtásaV >
2j) a családneveik magyarosítása akja-dklyattaji elhárítása iránt aa ország latéin-gni>\' konnúiivn éa törvényhosásánál a azűk-«égö» lépéseit el mwtenoi;
3) húupok, felolvasások éa összékötjo-
téaoik utján aa essmát terjeszteni.
4) *a névmagyaroaitáai oljárástji közvét-lénül éagy hírlapok és nyomtatványnlt niján aj kökönaéget kitanítani, törácodvéu égk\'azers-ínlud árra is, hogy* az uj név a magyar nyal v SMUMŰríőnak megtololien;
ij 5) a viszonyokhoz képest minden tor-vjényeágedte módot a tömeges névmagyarosítás (érdekében megragaani s renutfenbf (Ózva kihasználni; s «zeu rendszerbeli
recjdolni;
\' 7) valamenny »ének éa
6) biaónyoe k írre, teatflle^e vagy aaz-meérvényeaitéaéro iityödŐ bizottságokat ki-
*i á aivmaf/snalUs Unuissk SMlfáUtot rillőnk uunj. \'Ím as alsiwsakalv UrnvUt k « alt* ni>Kf»rusiu»rjl sióló stsSiUft kliAljik, honrk#ila* ánalMk slkalsu UgJM vsis msfisaMrlMaiJ á vöjjfpliijtu bisattsSf bfsbsslabfc foejn scjasUvall as IwmiatlsfTtfM. snIj asisfak»&Ub«iMfilkát-vsa á Uhiilaiijt a ka^slss Ifjri itiéH vssmL
b zottaágánák, köigyillé-íját Ogy jennél megállapitni, v%ra 8) egyes uovmagyarositiaí ügyekben is a faiaknak minden aagedelinet megadni, mi módjában áil.
M§.
A közgvillés hatásköre:
1) A végrehalló] bizottéág által mimen évben, működése minién ágáról éa eredményéről teendő réaslptet jelentést tárgyalni a a fölött határozni;
2) a társulati]! colnak minél szélesebb kőiben való érvényesítése érdekében a tég-a rohfijtó bizottságnak utasítást adni a azlidi! vonatkoaó inditvámrokat, még ha cfall a.| közgyülénn tétették InL itárgyalni ^
. 3) aa alapszabályokat esetleg módom tani. és változtatni |
\' I) elnököt, ajplaéköt, jegyzőt éa a rég behajtó bizottság tagjait, kiknek száma ti zenketiőb^u állapitlaiík meg, érenkini meg-vája&ztanii (j t
lm
| Az é\'aök akadályozlulása eaetéheij az alélnök .képviseli a társaságot, a végroljajiő büotiságbu harmad magával, $ kaggmíétvii ódig az Összes taJjik aaámáoak %-évpl jnár éfréiiyeaen baiármL mindig egyaierO^dStftbb-. sjlgal a ij hívja öjjsztiia közgyűlést és la vég; re[ía;tó ibmottaágoti aniazt áveokint, ázt ha-v(|ukiati|\'galábTj wyMsor.
RonflkivUli kpzgyűlést a végrchajuj bi zottság határozatájja Vagy 5 társulati |\'ag ke relméro ak elnök I nap alatt kihirdetni Ur-tokik, saját belátMáija pedig a végfeltíjló bmottaágot bármikor Őaazehívhatja. , 1 10 ».
A ineghivások !a> helybeli lapddiau adatnak ki, a kSKyiléare szóló tárgvaoro-zattal legalább 8 lappal, a végrehajtó)biiwtt-•ági ülésre legaláW) érával az 0l4 meg-Itartása előtt; — lia á közgyűlésen aj tajgok hatáiozásfa olegenpő-iazámbau netq j^leétck meg, 8 uappal kéiőbbre a megirt módún j hirdetendő innak megtartása, mely a imjg jiem tartott kozgyüléa járgjyaira — tagjai azáinára váló tekintet nélkül 4- határoz V mire k tagok az ujiahb magl|váában figyelmeito{«uillök.
A jvégrehajlD bizottság teljes jUéében üléfeinekj idejét e|éaj|évre ia megáUantkjttja, mely esetben küluh meghiváa osak a rttod-Ikivüli űléaekhez lüldiégei.
Ji4 §.
Megszűnik aJ láraaaág, ha osak 15 {agja marad vj^y tagja wámának \'/4 réaze a közgyűlésen! a feloszMt jelhatározza, a Wi kir. kormány pedig fcjfüggeaztheli, sőt iaaábélyoa vizsgálati után be [ isi szüntetheti a ^áfáúág működését, hajkittalftt czé jáiól eltér a ha a iáját tagjai vagy ka állam vagyonát vpszé-Ivezteti. . I
ÍM-
A |feloazláara vagy as álapu^bA\'yok módositájsára vonatkozó ha\'áreaatl fogaliato-sitás előtt a m. kir.j belűgymmiaáshuinlioz follerjesztendők. | . j-
A balaton filredi szeretet* házról, fv
Fcákérgtvéu\': a [íkövotkez^ felhiváa kfa-léaéff, ezt annál aagjlobb készséggel ts^asaflk, mert ,egr izbeu Mtólumk már a bníatén-fti-redi szoretotház áldiaos működésérőj. Osatlai közünk j kőszegi [ laptársunk kérohnéhéz, é Qetáni adómányopla balaton^füredi aaretet ház7 részére ellogadaaik mi ia.
atlskouun
■aláitaa, bkutönfíúisdi .IsMilsiyr ]
Gyakran inccoyitották mar Kőszeg rá-
iijuk.

lod

Ifisrt a mi tudomáovunku A {szerelem az alapja, Sjegy lépést aem tehet. 0( ább Ki ezt jól meg nem tanul a.
Nom ám I — no hát vigy as ido: Először is nézz szouiemoe Aztán azoritsd a kezemet £pprázom kia\' kezeidbe.
Ugy agy, bátran, ne félj bemmit, Miijjd a vége jobban is n egy. -H Ah, de né süsd le oly hi mar Nevető két hamis nemed
£1 lom szabad ám pirnln No aranyom, no oaak bá Emeld föl kis fejeoskédpt Egj)\'0il0S01, katonásan.
Ugy szép a kii lány, ha bátor, Próbálgald osak szép kifyikéa ; Igen aokszor, minél löb| izör,\' Majd boljijösz kioainyénk n.
Bele liizbny, bolejöaz ml d, Nem is kérdés, oly világ >s J Mart hisz ez a te kia fo id Olyan okoa, tudomáuyoa —
No lám I azt már mattan Utad. Most meg egy máa köt ütközik; Fond Képen a nyakam löré Apró iellér kia közeid,
Így ni. — Moat ölelj mi aadhoa,
5\'<Wd ajkamra pioal aiki d, ia aha tája ádj egy csöki I, Dt ÍŰsöMt, oaaltaoóaat. •
Pl flTHl» Ív
— .Ah, hiai te már oat mind tádodi? !• Ejnyo már ki hitte voluaj . Hogy aa én kif tanítványom Eít.a\'szöruyü nagy tudományú Ilyen ,hamar magianulja 1...
\\ j , llfvdtj.
•i t ! í\'vU {•\' 1. .1 » j
A Budára törekvfi színtársulat.
in, Baja,./Vca KÁun,
Natnpdrad, iditkekf, fbttony, Balaton-Fiirtd, Vetepvém, \'Ss«áií 1868. 1859. Í86á.
Molnár Györgytől, ^Folytatás.)
j A minden azerépszakmát betöltő oliőbb reiidQek ,malleá erői kórus ii volt, fcjupa fiatwság i a fdrfl karban a tiflnbat Unr gyárat, Különösen a! huszár öltönyökben nun-aanÜtt bámulaira éa kitörő tapaokra ragadta a kqztínsógűt. \\
\' TöbbuyiroJilyan aaál fiuk vdltakj va-laraénnyioii, mini Ojdry. ki már aa elaSbé* napákban uagyfezoropnok ia megtudott lelélni; Bélái Pálban as Öreg szolgáf, Báiikbáiban Tiborozot közínegológodésro játszotta, a délutáni órákban folytonosan a luúpkdois tanul! próbált Kántor Gyuszival. Odry háiu\'űn élénk felfogással birij és fölötte gyorsán haladt I A amntársulát annyira kieleitaáe a kör.önségot, íiógy vendégokot nom ip kiránt. Lászlót még ii meghívta kántor Ojyttsiji, ki ea év bon biiotuzott jel a színpad tél, még igen koron éa a íingyobli vidéki várpsoUat la be-iárta. jtíegijwl^ hogy ő is Beantpéwi aonára jut, ki omlékeaS tehetségét olveazikve, ] még spuj tudott a faiapédiól megválni, mig végre acJjmii talnteüenié válván, baesa éa minden nélkül hirtelen letűnt a magyar aunpádról, matynak tán I voH a lagnagyobb Wc«|sége.
[ Lásaló valóságos magyal nyelvű wm volt éf mélyre haté kedéllyel\' btrt as I vig-jáléki aaerepei egyMMramind jellea ilkoUaok m toljak, 4 agyéat ő ii kljön-kt lön iroaá sokkal tudta mofebonUtiil; ÍÖkol a^ll.
a Szelbfurdi, Feoaigi, a Ház bocsüietébru -aa ő visszalépés^ jiíán sohasem jtámmh Ibi oly mlrémi alkétáaáian mint az övé volt; w-Elot saíafalai-t ja inában urőbáltak uááaina. Esztor is Dávidban még Feleki Ma#lite«la meg leginkább hireilaháau kárpitoi bgvtiy^t. A azé oaak ugy jjoljrt ajkán éa nyelvén, jvaléÖi franézíi csevegő; volt, a tiasoaiák is irygyelt4k a magyar színpadtól.
Kár, nagvikár volt, hogy mée teljoa crojébeh és vriMr Kedélyének agáaa alrtoká-ban lépett nypiopbal
A fényes pécsi saison László ^adéÉ játékaival MfejeaÖdvén, a társulat jegy kd«f4a ajkú városba no^nt bóditaai, a wagyv neat-aatiséget terjaat^ú 185V. hnirétiá* mtó- Kutsán kaarfé meg mt hétre terjedő *a«onj4u Kasaára osak i^ájron át wahilatt a magyar aalnéant, de a rövid oyklus alatt ia e^yváM ütött a pémot dwaáseat aslvásaalla, « kifvoifcűaő télen még a némátoknak ia a}«Mb magyar sainéaaéMt kiváa\'ák a a^ év mui^a ogy változott a vilaony, hugy a nHantok ura* tok a nyári idényre, a magyar aatnésaat pedig télre Ifft.
Péehy gr^fHorváth báró, tteeliaeolty László a magyar színészet e híres rijgi ha4 rátja lé icdkesdtlTankré^ja, Illés aa éráa, baigcékodtak a kassai magyar sziuügy uj* bél vafó fölvirágeatatáiéra I
A kaaaaiiiséoháa kicsiny vélt, h m ogértyiik, — m inkább aanak n^rezh<aŐ ot sÉtinháznak I— mindennap tultöiuiltt volt, a közelség a ftilíodt ieragőbea klnlÓdottiiá aainéanék pwlig á ronda öltöaőkbcái a patn* nyok liársaságihin készültek ol5, hogy raja-aelygá.;deras éréaceai lépjenek a timadtán lélegaő köaDoajg. elé,
mvat;|u||oá4Í^ politikai tűatatáa szalma lángja éa a Ml tjaíétaoult támlái válögalitt másóra, kwakM jellmhUaí -r mind agyáA Véve valóságot MMnénnyé tatlék a magyar Mnáaask előadásit.
Mondhatni,: szenvedélvlyé tőn sziuliázha járni, habár nini egyszer is nem egy ájultat vittek\'ki flőaláfe alatt a aéoŐfénjőT
Aa akktfr imég nagyobb aaánu kasfai aóstokrácaia aák a magyar wattény aláa
MNpi polgárai jófétejöinyiik 4*1 ijfluiftj i^flA^ áldoáat készségűket, y*wrta*en|e«r ~bi«<Hi yult, hégy vértsünk pol-^raíuiMttfa in»é*mé»iyekre ImLíleu is kébe wmymygtl adatattak.
K«ea téúvukrr tátuasikodva booiátom kt mlrn felhívást polgártáitaímbea. Kflrra a taiat«n-fti^i>HaeretMliáa* javára qM\'iüiué r»i<kélv ^doBíAúvt ia nyújtani.
fogy oly «y intését javára kirak ada-kv\\iást, m«lya«k u anyátlan, knátian permeknek áMja, apja Uttni^ és wekből derék, hMfeftiv«Mtó wnberoket^növoluí A baiaton-foredi BSaoroMházu-bkl (me-. |y*t a ijck rég boldogulj Molnár lAUdár j ÍSTO-betit alapított) Ivlvéi^inek o\'r UjljdHüIl vagyontalan, »Öyagilag és erkiflcíil.\'fc | clh»-Hu gvorotekea, kik vagy árvákj vagy •autóiktól kollő értelmi ós! orkolcai nevelést nem nyerhetnek ös olyanok, kik azp*kölosi< rvuulásnak ki vanuak téve. Az intéwtben tekert uöveudékok küteleiek aa iulMetben a |6 életévük betöltőéig maradni, mg er-kv\'tai ^ értelmi képzettségüknél jflW J®1" I IctaUk Ünnállóságáuál fogva maíj jer üéty. nélkül\' ax életbe lépíhotuek, íEztou intéseiben nevelt éa eddig kilépett qürradékejt koxUl & tanító, 4 vinozetlér, 2 katéna, 3 iparos segéd, 15 inat, 1 ím ok, 1 )teri»ked5 inat, 5 Uyiiló-növendék, 7 viuczelléíjfcas, 4 bányamunkáé sat.
í li&f összehasonlítjuk a kilépeti növendékek mostani helyzetét az in léiéinél lépé; KUkkori állapotukkal, — niegnyugyá&al te-kiutlibUn az intézet 9 évi áldásos mjücüilóiQ állal eléri eredményre. Lpgyou itt I néhány ^élda felsorolva.
1) Azouiiöveudék, ki moatVwkprém-bén lakatos segéd, mindéül iskoláztatási nélkül páutor gyermek volt,
2) Azon növendék ki, moat Si\'ajczban egy óragv árban dolgozik, | romlottsága miatt vétetett fel ax intézetben. I
3) Azon növendék ,ki moat Ca I . . n. ok levőiét tanító, mint igen vásott I nu jütt ax intéseibe. jí f \' ír1\' J-» f •
A balalon-fürali „Szcretház". ja; iuté-zutből kilépett uövoudékekről azok 1 {lépése uját) is gondoskodik: őket ügyelt muimel lasóri in tolytonoaan \' levelezésben í I) mindenik kclr; ez lévén az erkölcai ka] oeunak ■egyik haialinaa feültulója; az eddigi tapasz -| talat azt! bizonyítja, liógy- a kilépeti növendékek az intézet iránt, kollff vonat loaitnal é« g) oruieki szeretettel viseltetnek, j
íme rövid vázlat a bnlatouí\'üréi i „Sze-retetház*. áldáaoa működésérdi, ki ni ég bővebben kivánja az intézet „ófteéitőjji ta (egy I 100 oldalra terjedő könyvecske) az\'\' iutezet-tol ingyen kaphatja beküldveJ •
.Egész bizalommal fordulok tel át pol-| gái-tár»auukox, azon bizton remény b< n hogy: ezúttal jw\'m lógják áldozat kéW-j ;llket a iwiliiís czéiu\'iuluset tök^júueKjuyaru pitására megvonni.
A ilegeaekúlyebb adományok ia betuhe-tok az <i czélre hatósági eugedéljrlye felálli\' tolt ngyU^tűper<i^lybeu mely váromiikbau kö röztefni tog.
VL(azeg, 1B81. azept. 6-án. 1 Czeks
ÓSttff;
Hazánkf integritásának ügye
a XVjlf. | ndsád folyamában!
>cy«N i iftrOk\'.k pVéfkipi kifutó\'^ ijlAn miképi knnuij.be i íüpvs\')ltiiti»k VljMia u hnjuunu^höz ax CHnkMitoii 4* UMMak t *
j^x t n k e|z ó é. i
Irtá j líOZÁ\'ÍÍY JÓZSEF.
| ■\' (k\'iljtatiu.)
- Fokozódott a két iiépfaj kö^tf az idegenkedés az altal ia, hogy Lipót aj iuag)-ajr uemset terhére ropjpaut sok kiváltsággal haj-
1 1
el a ráesokat, kiket maga iránt U Mart koteU^ni, h<tgy a inagyarakat általuk efleu«ulyo»hassa él saját liazájfikban a ssol\' m tneghunvásskottás larére \'mrjltMSSa Mi-\' a^n karhatalommal kelleti az id^t behajteni. •j béeai udvar e osélra is rántkatonaa^oí veaénvlett a magyarok nyakára.
Kákóosv iparkodott Ugyan e népet meg-áytrni, mit 1708. asékei?hadi táborából irt Ibvele ia taiiusiL £ l(>|éíbeu többi közt aá mondja: „Tudván asül hogy *ion, minden* kor (egyverhes atokogi ráca namset isorszá* áunk nem kevéa bajait és \'veáiélyait éreste, áaért, hogy 6 is országunk végi di^iSsógéboti «• szabaaságában] réskeaUlheMion, akartuk ezen loyolUnkkol tudtára adui] hogy minden dó, nap és halogatás nélkül fjogjon fegyvert ts kötelezze ibagát édsa bazánk szolgálalánt, nit lta olkövet, megigirjtlk igaz magyarságunkra, btigy tiurol-tiura. maradókról-innra-lékra oly szabadiágbaá leaznak. hogy aolioi, lentinek aemmi c(dót nem aduak ;,mindazou icx városok, melyakimoat iiaaánk szabadágáért fegyvert fognak, valamint más hajdú iráro«ok, oly szabadságbau fognak élni és legyedül csak fegyverükkel lógják hazájukat szolgálni; ellenben pedig, lm édes hazánk Is egyaseramind saját szabadságuk: mellett is fül nem ülnek, aöt tán ellenünk fegyvert fognak, ugy, amiht mar ia némely Váradra gyűlt ráoxok olkosdotiék, inimleu könyörjl-loteaség nélkül öletjük, vágatjuk, sót még eyeiinekoii is kardra Hányatjuk és; Isten boldogi t váu fegyvereinket egészen kigyökerek-zük a magyar. Iiazábé|l.u
Rákóczy e; felhívásának és-jíeiiyegouér aének tioiucsak nem volt aikero, hanem minthogy a b^cai érdek ügy kívánta, e katona-nak .született, azzá növekedett s minden tíiÜ-voltségetj nélkülöző erőteljes szerb, nép rémi-tSeu fanatizálva mogindittaíott Lipót által a kuruezok legyőzéisénok örve |latt j a magyar k.ÖZBégok Kiirtáaára. ;
JellemzCk a ráqzok működésére vonat* kozólag Uuyn tábornok szavai, ki értesülveu az általuk Pécsött elkövetett .borzasztó öl-dökléaről, fölkiáltott, hogy iélssáxadoa kalo-ná^kodása\'közben aokut t/ipaaztalt, de ha-aonló iatentelouaégoket aohá.;
A veazp\'rémiokríil pedig Euterházy Antal gróf, akkor\'mi^g eaáakári ezrejlea bzt irá: „A ráczok kegyetlenkedését uem léuet elazenvedni, aok lelkeknek i eloveneu való megaütéaét láttuk, hojgy somi most ez törléu-jék rajtunk, készebbek vagjrunk egy lápig elveszni."
Ugyanekkor iija Lipót császár történet irójii hogy 170S-ik évi azept. elején a csongrádi csatában á kuruezok jellpu- oly elkeseredéssel vívtak,\'hogy azok közül senkinek sem kegyelmeztek * hogy a ráczok a németekért életükül\' lés vagyouu|<at áldozni Készeknek -nyilaikozták ; továbbá, hogy •A ko-gyelemért, esdeklfi kuruezokat még a német katonák karjai jközt is legyilkolták.
Uogy másfelé ja, ahol csak megíóraul-tnk a ráczok, miiidenült haaonló módon garázdálkodtak, tauusilija a czeglédi városi levéltár égyik okmánya, mely szerint a czeglédi tanács a budai ápáezáknak, tuiat i\'úld^s uruknak fejedelámaaazouyAtÓl reliixatiót leért, •Azon okok közt, malyekkel kérelmét tá no-guljáyi a következő is előfordul: ,.Tum voro miaeralnli fllo et niúiquam aatia deplorajudo anno tfiii 1709) 3. pentecostalium í et aliis .yicibua\'a ratziania Ülni in persynis pjusquain ÍÜj Him in bonis aoj plenpdia iuternis et ex-teruis judicabilu ruinalio cjomonter consido-rata,a» etc.
~ Ilyen s ezekhez hasonló okok rántották ki Rákóczy kézéből a végdiadali, hiába küldötte Ráday Pál követét ia Boíjderbe 17U9. Itt is csak szíves előzékenységei igéitek az erdélyi bujdosók számára, | vissaaemlékeave,
\'*) 0j ni\'igjar Mnieum. 1960.11, 489. (.
ment hűsölni birtokaira. Az iparosi- oszlály, a mesteremberek, legényeikkel liptitöznapó Kon ia bit szórongajuk a axük kaijxatOn, már I 7 órakur munka szünetet tarioltakL hatalmáa tertV^sreikael tapsoljanak! őt áünle«-s«nek a históriai drámák alatt I j V
• A rőyid aaÍNqu, a Bécstől Kubáig --Peatről meg inngy járazekeréken tfetl foppa it Útiköltséget é« u nagy személyzet gázsiját a azinház kicsinységei, miatt uem hozunlla lie, de á liitöl .éa a köuzeretet oly nagy volt, hogy minden .kellemetlenség nélkül Ucilehetétt, <aozdulni a léiken városból, melyiiqk közíra-w£ge a másik\' «\\*re nmét visazaváriai\' a szín* Gársulatot. *CVakbogy kántor (i/tmi elve láz volt, hogy solla egy] városba seiu inent vísaza lánuluUval, valuinint ázemélyzelét I aeqi igjan VáitozUita; ez tettá társulatát\' netDcsak ér-dekessé,\' hanem, előadásait ia oly vunsóvájéa ów/.evágóvá, mintlu csak valami áliauidó sziiiliájt olőaildáaai Iwtöíi volna, ennek lusta aága nélküli
Kain is (ehetett míáskéut, meri társulata i.agy Mtemi^lyzeitt Uévlán, előadásai színjén i>agy,*kiadáesaJ jártak, mélyeket egr második fcljwiroal nem lehetett koczkára toujii, melyről titdhaté, hogy az újdonság ingerének lohtíuasa Jolyiáó ren4«aen rosszul skokott jkifltnü — kántor Öyoezi, (ániolétának fokozódó kirí nefat — díesőséoet óhajtott saiei ezní, liogy thiélpontiáu Budán, minél jóagyobb mmbuijsal )<-pjen fül al&bb utóbb, amit inkább elarheUBtt, Hm itkr roppant áldozatokkal is — as mástói\' távoleső mindíg más-más nagpbb i tárosokba Vezette társulatát.
M^ideu Budáért történt, boansp második íöly#í|lyáÁyát már válaaara is méltatták s ntai nafaiték ki, dam nevezték képtelenséggel liaiároa vakmerő goudolatáakj irntf Budáfimagyar alőadáaokat akjar larljaiii.
J&éi vénye a!6l axaal térlak | kí, l<og^r ^nda, mint német ajkú vám, a német aai-áéaaetnek .van fauutaitva, aaon értrelését; pa-wg, Ikogy a budai magyar lakosok magyar aaútmévéaaaii igényeinek lekintatbe vétaíáért ia encedélyasaaőak álutaaólag magyar aiíini-•téattsoéuM, avval verték viwxa, hogy arra •éa** ott vau a ntmit*1 aaiubái a budai
magyarok számára. Ám azért káutor Gyuazi mindeu tavaszra és őszre megújított^ kérvényéi, mely Pröltmaiit, apeptí rendőrfőnököt, tnár idegessé tette.
| w Kassáról ÍNagr-Váradra ment a társu-lá\'j- melynél jobb [nyári állomás nemi volt az egéaz országban\',\'A^áiwiM. uj volt Váradon. a az azelőtt [Való Övinél nagyobb, BXdrvezettebb, jUssz^anttltaub. W
I A sziukörön ia tübbrendbph javitáa eszközöltetett ; a jcsunyá i deickafal eleje, mely diszielenül tekintett\' a fóalCzni felé, csinos erkély és izlésea hOm|okzajttal |őii díszítve, a ssiunad és öltözőhelyek bélelőztettek és igy szebo díszletekkel lohetelt elő állani | á nézőiéren valamint á saiápad portáléiáu is sxemre teUxős díszítések alkalmaztattak s az ülések szintén kényelmesebbé átváltoaitattak.
£aek mind nagy költségekkel jártak, de a sainészethez szükségeitetőTilluzíot és igy ax előadások érdekét uevélléki Kern kellene ezt a mai szinésxetnek som swm elől téveszteni, sőt épé(i a jolenkorbeli színészetuek jiem, midőn aal látful^hpgy még a vásári bódés komédia i^wxonjbs csiuual, bizönyoa Ízléssel Állit ja\' ki a maga jdoígáil és aaiupa-dát, tribUnjét,v nézőhelyé^H ogéjiz bódéját. A ktoöuség ma* már a\'vasé ti köslekedíp segélyével sokat lát, ízlése a nagyobb városok szinéaaetének megismerése folytán emelkedettebb, igénya nagyobb; hisz látjuk, hogy a caeléduég is mennyivel I tetsaatősebben 01* töaködik m piperém föl magát J csak színpad, aa ízlés éa mivelődés, háladás terjeazáője maradjon bátrvnaradjon liáuytveleU pongyolában ? Ez nem lehat és ez egyik oka a vándor sxiuésaet nyomorúságának. Nem a drága, a kÖltséfS~Úállilást ériem j én it, hanem ipvax-láu aTtisstaiégol, a körülményekhez mért egysaei^ tisztességes kiállítást a kis .nínjpá* dóknak\' ia, mely többnyire a nézőlíellyel együtt bélről Bkétra aa<anétben, foszlányoa rongyokban áll a kötöuaig előtt, hogy irtó-*aik belé .mepsi, namhofnl oda klváukotiuák. A nagyváradi aainkörueÜ kiosinositása után a földiitt áslnpadra szénen jastett állandó aaiufalak \'ér rendes nagy kortinák áltitaitak, • helyárak saiulén följebb emeltellak, da a
„hogy mivel ők is a változások alkalmával aoksaor liasznál vatták as erdélyi rendekn^ij, aaért magúit w salijasan kívánnak kedui a buj[liUkna|.,(l*);
Jóssef cláisaár HU.jáprilU 17. 83 évii kocában hiijilő \'betegségbe esvén, utolsó óra-ján, hihető ejj; ja lelkiiim^ret áHal öaatönQá-tetve, megllagyta mínjsztoretuek, hogy Rákóczy kivájulgait tM|aaitvén, a tféke ar.ék szerint köttewk meg. ,4j) Azonban halála után, a bécéii minisztereknek a magyart k iránti azokáaos pöflaszkedéae aok kai u raM nirozöttabbaiu |foga|maztá \'a békepontoki t,\' liogyamn azokkal egy Rákóczy megelégedi »• tett\'volna. I
Józaet airbaa/álláaa után Károly, mi it császár VlL, mint magyar király pedig 11. egvetlen férfi ivadéka volt a Habsburg fe e-delml háxnalj. Ez, megértvén testvére ha á-lát, Spanypjartzágbpl, hol a frauezia Fühp\' ellen ugysinu valami nagy szerenosével lu r* czolt. ősei j birtokának átvételére 1712. elej m Bécsbe érgeaett a márefl. 30-án a szathm rí béke nontjail mogorősitetle.14)
III. Károly országlata alatt nevoze es lett ax 17 M sxentemberben kezdődött i a heves valláu viták miatt,; melyek jóforn án ez évben mindén más ügy tárgyalását háti áltatták, lTljU luuiur közepéig tartott orszi g-g^nlés, molywi 130 törv. czikk alkoliati t(i K Ulrvé^nydzlkkek láital a nemzőt ujolag I iá-tositlatolt, .Uogy eaentul saját törvényei ■ te* rínt fog kortnányoátatui. Rákóczy ollonb m, s mindazok,! kik á szalhmári békét ol riim fogadták, aj bnza elleiiaégeinek uyilvánill at-ták. De legnevozetjoaebb a 8>ik t/cz.„ mily az állandó katona^áglit megalapitván, alim-védelmi rondsaor törtouótébeu egy uj kon cakót alkotott Szeged, Szatlnnár-Neméti éa Dübrocíen szabad [kii-, városokká tételtik; a jeztuiláknak az OrazággyUléson szavazat jog engedtetett;!a kegi)\'o«rend ax ifjué&g tan tá-sárti aa orsaágbaTtörvényeseu . pevétoiott\'*) Károly 1716 Velenczével véd- éadicz-azöyetaég^t kötvén, e miatt a törökökkel iá* borúba bonyolódott. E háborúnak részh tőivel, minthogy végeredménye nagyon is k tűzött czéluiikra voáatkozik, - kénytelenek vagyunk kissé azéleaubben foglalkozni,
Aa 1716-ki prazággyÜ|és nera loloc kőzett mejg Szörény vármegyéről, moly, nint alaktalan vidék cijak az iqőukinti hadpara ics-nokok intézkedését követte a névazerinl: a ég a temesvári basaság területéhez tartozol!
As 1715-ki 92. t. czikkbon a király igéri, hogy Pozsega, Verficzo, Szőrém, Vi Ikó, Csongrád, Csanád, Arad, BékéS-r Zaránd, To-routál és Szörény vármegyék as anyaora (ág-hoa fognak visszakapcsőliatni. .
Ax utóbbi két vármegyének emlitéat följogosít bennUnkot ama kövotkoztetésro, I ogy a touioavári jmaaj ez évben már csak ír,on időpontig beszélhétott tartományáról, a
eredt a fisz a i) jáazoklu caqporioault
IHP^HHP^HPHHHHPPHB ióffi
dig azt! megvédnlj tudta. Más oldalról ison-... |||l.
ipon >éke
bi(n feltűnő, hogy az orasággyUlŐa Toro és Szöiléúy! megyn vísszakapcsolásái oly időben követoite, midőn a kárjoviczi még épség|iéu volt.
A tOrök nagyvezér, hogy Veleuc*< szövetsége miatt Karolyou bosxut álljon, 1J (termire alatt öntő
VAfadOt szándékozott megazálUui, do ő niegétikozók, niár Jenő berezeg a vár táborzéiu azután! a tőrök sereget egy el< ütközetben* megverte.. A azeroncsér gyvős olem
ania utáu ükre 165
gyümölcaeiis nagy foutoaságu volt." U( aeregelt a liős /lemenvár alá vezette, m az annak védelmére érkezett hadat ia ti lette a uypiuós várat é vele a báuságo évi török \\juralom alél inegazabaditotta.
Temesvár visszafoglalása korszák\' kotó eseméuy tŐrténelmjiukbeu s a mi
!*) Tndománirtár. 1841. ének. IX 117.
]4) Sáslaj t Magr. tört eipl V- 3\'Ji I \') Hatank. 11. ISöO,
\'•) Horváth M. >11 j
H ifarválk L —
t al-ezen
közönség jaxon számár^, kik állandóbb látogatói < voltak az előadásoknak, az olőbl i ára
kon bérlek adatott, mélyre a jobb he az egéaz ídúnyre elkapkodták.
A társulat a Váradiak előtt is lelt jo hirnevéuik ép ugy, miut előbbi a kettős igazgatás alatt, töiuegeseu látó az előadáaokat j Salmil, Feuu ux orpy Váradon is több leli hátai o«inált Ős
il
tul tortént, Wtfi befejező jeleneleit képezte ezen diesősfeged (ladmfiveleMek mely Ha* gyaroratág íoldfct a török, do még nem\'a német j^rom alól ia fölaubadildttaJ •)
Jenő bernag terve vp|L hogy még I746*ik évi en (Panoaova, Uj ÍPaJánka. és ha lehat, prsoVa il vissáafoglaltalss^.\' Midőn az udvaq hadi taááoaot november közepén azpn hirjrel örvendesjtették, hogy Morty Faoesotlát elfoglalta, |Bffi| sürgette [Ül Palánka lés Orsóvá bevétejét, éa azt ia, boÉy a Tiaxálél Oraeválg u eáésa ország az e\'ljraséglől még. ytisziittassék. T
Ok tóber havában Temen vár elfoglalása /utáo Karáiifebeséu Bressey őrködött a vártban, MeliAdiáu csak Meuburg I hadnagy iái-,loil 40 lovnakl |U kétszáz kajiuval, kik ma :gukat körülárkoijiák és ualiszkdokkal aáu-^ezokat er5aitelték. Orsovát^ égy mértfmd* "nyira a tatár káti láborxolt1—Íl5—eijer-\'•dj i emberrel kTemeavár elestptől még dkt mit sem tüdőit-mert lut a szándékát nl\'tl-Vánitbtta, hogy Meiiádiát 1tata|mába\' ejti] és Karáusebes uá megy. Erről iésőbb azután ejball gatott. Pliiljíppi ezredoa pfir hétfll utóbb Uehádiáuak rongált állapota (uiatt állomását innét Tpregovára ás Bluszkára tétté vissza. S
Míg ezek az Aldunáijál törtéiitek, I ax alátt a tatárjik imnlogy" 25 ozoron betömtek Uesztercze fblftlj Erdélybe e nulva, rabolva Italadtak Sm mos-Uivárig. De Károlyi utájiuk\' yjíékén gyűjtött nemességgel > Azonban e jközboti az ÖMze-nagy-bányai és felső bányái nép a megeredt áaőtől elásott tatárokat ogy szd* roa völgyben megtámadván, (tuegvorle; sok kereaxtéuy sabot megszabadított a mintegy 9 ezer lovaö nyert zsákmiányjií tőlük. Kk Ipolyinak nemsokidőmuivá megérkezett hada Mármarosból >M kiszorította Bkot szerencsésen. |
Etie ^dnatkozik Karolyi Sándor liadi olőlerjesztóaéiifl 1717. melyben axt mondja: l„die quartai \'btjjui (septembils) az midőn az pogányság két vágás köxőtt löu vo!nsr az havasok kilzt marsában Ueméuyen meg-ütteletl a noha kétszer ia reperáltatoti, végre csak tűzésen lógatván pgészen couful-dáíütott a egy hegy oldalán a meredekség miatt meg nepí állhatván, omlott jiovastul, rabostulegékzeáiprédástól a völgybe, ugy, hogy a két vágás IközOII8—0 ezer ló ugy összesző* rtilt a fegyjretoLek között, hogy egy almát aem vothettok, volna közbe. Karácsony ax rabokat hátralujglfráa a tömérdek nyert lónál és zsákmánynál, maga a hajdúval utánuk ment egész a moldvai határig és ölte, vágta őkek, a tmjg győzte." ••)
E közben Hercynek föladatává tétetett a JouŐ beréxeg félő térj. Orfovára vonatkozó réézéttélt kívitole, Í|ől{nzönbuu Hercy váratlanul j nagyobb ellen láljásra találj
A töj\'ölflUÍc a város elílt várták :Mer-cyt, ki, habár viaazanyomta Őkét. áiégis tOraova inegtáiUadáaát, főletj nagyobb áigyuk \'nélkül, roiiuHijül nehéznek\' w az esetleg elfoglalható] varát ia kétes iMsűnek ta álla j nijart a többi császári állomások lói távol le* ▼éa, megaegitéw lohetetlewMk Utazott. iOíél-l szebbnek liirtotía tehát, Íhog-yr Hshádíára hátrál ván,;. axt | védelmi állapotba\', helvexze.
Merty ileex. 4. érl/ézott\' Mehádiára, hol axon meggyőződésre jutott, hogy! jobb lesz ilohádiát! megtartani, mint Orsovft be venui; mprt miig a király Belgrád ostromával foglalkozik, megtörténhetik, hogy ja törökök iWgoaag jöhetnek mindont üss teper zselve. .] u
Még ea év végén bement Stéinvijle tá bornok a| krajovai bánságba s aunak birto kát 1317 apín havában ügyekexett ia bjxl toaiiani. 11 j (Folyt köv.)
\'*) QeamFrigjes. A udréíiji bsassf tőrtéasti I 131 k I V | \' \' * ■
M) liMaflűk. 1867. I. 63 k
ielyl és megy
(TáraaaltéH i agyjkanizsai társaskör ex Ifátyét októberhé 9-én! (a I |n a órakor a UMaakör i fia a jelentést helyeslő
iii rendes kfla* -téfta meg délij-lejyiségében. M| I itjomástil vették
|alénvoltak a a ] közgyü étj tárgysorozata
fotáikyaltatott, a kör lisx aaltmánya leköszönt, s a ottaég a aaavazatoik öasxes míi.lUagválaaztatu|k: Eluö|tijek: Dr. Laky C r la t o f; — alelnöknek f e re n o xitikkároak oa; — Ügyésznek; Le p köuy vtárnoknsk : Dr. I lóm — nénztárnoknak í o s t -r- Ilájinagyjlak i B -- Yálaaaf mányi tagof: ( rinpa, <Hausi\'ejir Jíi Zsijgmond, Gulyás Káj-oly, Lovak Ed bojler jjóaioUOutli — íJjr.fS d h r a y er La j ge r Lipót
— ¥■!■ Bwi\'Maii uj vála«/tás less.EMes0iés4il iÖ\'hjor ití Perajriea lé| löllnek, aUsgköxejébb m rauúu besj^dét elmondani geQ kit fognak féllépteta lökj arrófFsddig tkdomáat
János igazgatása alatti ■•» társulat Qiütte fel tanyáját
hirek.
vkétőMge^és vá* nkvazatazeSő ui-eléséra vísszjiví)-ijek:Dr. Laky pr Horváth JVaraa ftja*
tbkita Kájn-Erdőay Lk-aabás Bé (a, ojmsaicli L|8-| Wacbtel nő, Vágaiari ! ifj. Fessflf.\' |ii n H a n t ijfc t E b a n a p« a*
és Bakiáa szerint Bakaán fel képvúelő jer I Baksára pfog- I Hogy Ejferase-mérvadó pár- L nincs.
raak. Masey j
budapesti idaí-városunkban is ! ina i(hétf(Hi) tart jaj* első oljia láaát a Koronában, A dal társulat három [n - éa bárom férfi tagból áll Á női Hágok : M aeyné Kún Fáni, Porlaky Izabella,] Váradyj ] lariaka. A férfi tagok: Mozey, komikus i a j^lemalalntó; I 8züca Lajos, népáiinmGéoal es es Fehér lg- \' nácz karmester. At ígazatA előadásait a n^i közönség figyelmébe is sápija, annyival ia inkább, aűvei repertoirja H mint mondja — azihházszerüleg al nem a jnára.et erkfileifonté • xlngerájok \'miutánára van (BÜeéllitva, amely körülménynek tufajdouitlaitp, hogy .Budapesten a Komlókért helyUégpeti a legdit>ti«guál-tabb családok látogatták (UőUdámtt. Ajánljuk a közönségnek tigyelmébt. J
— A xnla-egerazt\'gl kiállítási rendező bizottság — iija Viláaai Páll keszthelyi gaadatti tanátl kz ottani lapbanj — oktobér hó euő napjau] ülést tartott, oa alkalommal Svaaula Benf alispún ur ejlŐadá, hogy unután a megyéboa moat egy nagy : országul; énül KMsatnelyfpl \'kezdve vaame-gye iránVánau, a megyei LatlSrág peflig el \\van határozva, Uogy eaOá jomágot két ol-dala gyQmUlcefákkal Oltét^ék be, n alta*j fendő fapok megiál. izlásátf és réabpn ja oae-, iiioték szolgáltniisát illsnkg is, kikéri aa /egylet támogatását; aa inditvány fa jelenlevők részéről éléák Ielké«l0sael fogadtatott éa mimíen kiiolllető táin^ktáa egyiiangulak megigéi^tett At eddigi jkaaerü Upasxta<ások> árán oknlt\' idősebbek ré|téről- történt ugyau fígyelmástetés aaon akadályok éa nehésséj
Sokra, melyekkal ezen vállalat népünk tiij atlajnaága és iíJdolentiája részéről találkoaik, de aaék ell p n ében egy réaa t bi>-vatkdaás ll|rtént|^orvátorsaág példájára, |io 1 ajnjép acmmival sem nUveliébba m lénkén éji, még is IStros.smayer léraek oriélyés föllép éae éis a haltójságoknak kö*-: vetJieaetea támo£ttása folytán mos t már \'ott állf jiogy oziroke\'t : veaa be aa ajraaáflukak mellé ülte tje tt gy Qm ölcafájk tormcíaéb ó l . és kéxzelf<í[ghn tö íjikerét |ilve-ái Unkádat I sin o.rlli\'yénokj;j máf-részt pedigl k ijelloti te tettj bogjr mi n daa 011 tt ö za égaík, melyltk határán az or|azági\\t|koroazjtüIvánul, hatóságilag lógnak fala-
yeket
legfo* ivben altAk stb.-
Jliglí*
szín* arra, niáté-\'jülá* női
geliuuk agy iniul \'Pécsről vOrös Vi 11 inyit, most diószegi bákatúrl küldött föl káutor fai\' czjil\'riíu faragott és kipingált lioi-dí sFenn az ernyőf írójának külön; houorá ására;
. Amint a válogatott műsor és uj müvek iáfVoitak játszva, tekintet uélkű hogy a saisou eleje volt. — á jutalo kok sorban kiadatták; . hetenként két lomjftiékj^Saerdaí I napon aa első rouc 1 tagok, a jpriiiiaidonuák\'és a jelesebb f rti tagok, kik magoktól is vonzottak, kap ák ki juialojujál^kaiÜat; á jobb \'reudeseu |ivodol-peaőljb womuati napokon a kisebb rendű Ugold; igy m in d le uk i u e k jó Juli lomjá* téka volt,; i \'
Amint wek lefolytak, egykéi u^npve* xatt kassaadarab Jdatotl elő, aaulán i nbin-xeti édnhás tagjai jöttek sorban vendé Hátéki oxykliu után, ; mely legkevesebb hát e öadás-ból állott, a mit rendesen tuiudig meg kellett pótolai, Jrf kdroimnégy olyan | előadái tarta toitf íuelyét\' íjikább csak a galléria köaöu-aége látogatót1, a vendégjátékokra k váuoai publikum előloelőnb osztályának podi| egy pihenőnek sOolgáll. Különben i den vendéguek oly reklámot oaapoti Gyuszi, hogy ugyszólva kiinnradlintli a téli ház; mitldegpriknéL Nem. volt es déglak inövéatotók hírét, nejét aérti lárijia, habem olyan tiaateségea rekláu nem csupán a magától ia érdJaklődő 1 ségj miveltebb oazkályáuak figyolmét löm de a közönség minden rétegében noseá tette a kivineeiaácot a mindé iki ér deUÍődáeeél aiotdtU e vendégjá ékokra A beosztás is biaopyoi rendsaerrel történ , soha* aem jött egyiáásukáu két olyan vend g, kik agv műfajt látszottak, banán váltisUtva még pedig a(ai \'baoaatásaal.
Egy vendég sem medt el utoaaoruk éá értékea ajándékok nélkül, {melyikre jkülönf liözŐ lelftea Ifilgyek éa férfiak fliár az elei yendógjuték lilán gyűjteni lkodénak. >
Kert igy minden venaég teli eíjszénnya és dicsőséggel ia távozott, kx igaxgatonak iá kilizotte j magát s bár merrp járt a társulat legsziveasbbon káutor Gy ujaihoz jöitek-veir dégjátéknkraj
Euroesv Gábor volt á saieőn ^lső veit-dége. Egrossy több év ótá nem lépett lul Váradoijj az lálrdeklődéa tehát annál n^yobb tolt, a Arámii akkor nagyon azerettó,* váj-radi közOnaég ia. l)e önnek az is volt egyik okozójaJ hogy aa akkori aaiuéazet nem luj-pyagolia el a drámai előadásokat, pedig a mostani lopertitte-féle daraÜokata n^met énekes pQstók) Iraucxia énekes vigjálékpk, néjj-azinmőmk belyeltesitették,\' ámde ezeket nem bngediók a dráma föléfaé kerekediii miut jmófli, mikor még a tősgyökeres mVgyar vl-noaokban ia aa oporettukni van a f&ajály felt-itetvo, lmlott helyes boosztfiaaal ugy ajdrámii * műfaj, luijit iitz operette hallás ueUiosák hogy meguoia férhet egymás mellett,de akoraaá-vával «ve, jobban ia kifimtüé magái. | E jt\'oaay Qábor az etuigráctiőról I
uaplój elemei
mini-min-káutor lu volt veu* üres mely közön-teltotto általá-
miatt akkor a kölönség libtítáiiial slőtt liépaxerütlen \'volt, da mflvéai
i tével a lért oiég aa elemeket is í boyonzoii ; előadás üra, mely alatt nem egy hafg\'saá i sutlotfv i ajkj\'Ol-lijkra) l)bgj| Hesak. aat a K tahial 11apIóUuoin irta vőhia\'l \'Ea! volt kifogás ellenni de nem lett m vakgyűlő|ködéá ié a akik egyik j peresben aat Lhogottailák, másik liin niár tapsoltak neki.
Nagy VUateaaég volt a mágykr művésMire imindeit nap, ikelyei hazájától i á vol, töllötl as auiigráoaióbau, da la köaöm ig nem a mfivjUselért járvátr a áziqháaba, 1 nem a pdlipai tüntetésekért, afaiő aorban eat kejeslo és zokon vetté Egraaaytpl, hoáy «x on^uráoxiohól kiválva liaaa jflMa eat n£s emborfjával j keményen áreatetta is de reeeyvsl széniben as ő ntűvéssateért elto a* pult niudtm fullánkos uyelv, mindeu fog f 1 var éli ; ea volt aa 9 legaaebb bakén, % nagyot b diadala I
Uogy a$éji nem áa^rt kerülhette ki aja itt-qtt folsáólaMgyöíigéduuen ssemrekányáw)-katJ melyekkel I naplójájrtiillették, oaaan volt meijt a\' neotaU mindjr aat várta, iiMV aa emigtftoió ieaSbb utóin visszajön | agy fel* aiEabnd{tó isgiéval a külftnlsen es iddbeu» nu-korf as olasaojmági liunárat a mipdimki ia li aucsia-olasz fpgyverol«m \'Í»elmeért|iiaádka* • aotk aa onliált sereg I mindeu osam elreaiá-tesire ujongottj bár a onmaei fiai ia áuosetri-kök soraiban ^iraetlekM — és bistosra veláe miudenki bogy őszre rabép le Isin verve Auíutria s Ms^yarorssftg iölszábauul. A ki ekkor egy \\rUÍprankáriU|Dsak álmodott volna tsJaxt mint vMami oaoéa állatot\' kitömve invltogatták volna. Tekéi Egresit la inkább ottlsserették ijolna (ágii a magyar lagtéoál Mjemigráosióöan, mint a színpadon de áaért mikor ott álkttt a világot jelentő djaaakákon, tn« a kársául PortAré Janó* fele lagkamé-byabb nyaka opponáló onamadiák ia ugy elvoltak ragadtatva, hogy magfaledktptek obaaa kábor^rol, atagnUniértlJ Mapoleoóaoi is, akjt pedig akáar isteni tettek I
j Kgresayt|L múzsák fcragiák a lampadva, nem yoft h^j|ÍMÍoaó> vud4r*sál, de tgéa k<l-áő {alakjának minden ^Igja, ize a legremekebb aranypaaégbam állou, ámít as ihietbtt müvésa töl|életas swljfra; kt<my, de töjutir alak, báhnaly oldalról > rwol tekintse, a Ing aaabb haiiMMkuB alanétot mutatta.
ÍUudvaVaa Örjé,] uői aaéjwaég volt, esasy kis jutoeefvéJ ée a plaáatikue a)á-k teljes dLsbangmsával — fóífiüi saép* isáé, leje pedig a aaé szóiba értelmében eaa-saA, valódi »mee éelróinai, miuáta oaak a knpitelium oézlopai löáél aaállt volna | le Ivajatate^rik Caeaarpiaianáljáiél ajaainnadrá. ÜJ ugy saélvH: 1^et|wiáis8Ínéaa-volt s Aki mivéeaata volt a vakjni ] népművészei, tnoly a fegtökéletesébb mőtffisjft egyémségg* óui«l-kellett, aa Vúi ő napliális s báca mtvéssi fCTéaáség erő ^ éles Hifáeaéae fdlytán míu-di( oft volt 1 gressy aaemétys ia és eat aem na n VetkOabi te le, da dőadácánák aaépaé* fal, mivéai kidml*ri|áaával eubladtatyji f báltérbe ta lta soorMi saaméltiaágéC aa* 1 egyérneégáf J ^Folyk kOt.j
Q fii I ki\'HliiitDU dt 4UŐ irdent^remnt
S tí II__ Ada májúi 1-éo 14&1. aranyaran,
X /W&7 yMegl {«tiE|«rtaf májuk Sfán 1881. Első éj
2 WSl^Ml Brogle J. és MQller
8 __ ,7 gép- él rosüt-íemez gján
O AM^/gitl hid |iÖ|«lébÍn, Mit
O Trlenröket vAlteaé ksltáial (kénkoly vAtyizió) 6 tflfcfaféie usgy^gbau
0 Trlenr hengereket iMlmoldasámára.
Q Koptatékat, I I \' ,
m Hzeh\'lfl rNUktl,
a MflIAkat ée roNlákht csjplőgéjjek súrnáráj j j 839 26 \'
oooooooooooooooooooooooooooooo
XXXXXXXXXXíOOCOOOOOOOCbOOOOC
Mossmer József
XttWKXXXIXXXXXK*
Jt.-KANiZSÁN. I
j - , T • l • ! • 1 í
Aluli, ot lak tisztelettel érteti lik 11 n. llozöusfígot, hogy s helybeli piaczon (a va-1 ati szállítmányok raktárának és a 1jhivatal í lleleufcbeu
Hofrdógyárt im|*>
állították, melyben minden szakba vifcómim-tálalókat a legolcsóbban eszkösoltejnek. j Telje. ti»zielettcl j! VOGEL és WAtilBE
| ipmieilt.
J»s JL k. B«Cmmm llm Masa BA kt I \'KUIWM iUik. MM 4M foU»m>
aíl H ijfM, RHMf WNT\'Ofto,
£ r!f ü 11 d e r
lioJ F.lfifcsnJ Jak floOVÍxe Wl»Ii
Irarta* Uóai«;«innt-«ler jpififlíu ftnM K*í ílYUo, r»bnk Or^Mtk M—iiilii 111 t C«mJ |u< P»bnkJ-Nie<]edit£e ; (Intan, BIMMIIMI V
Hoff íchfs Malit*iracl-6eHMidbelttb.tr,
XXXXXXKXIXXKXX**
pKXCjlQtOIOlOIOlCi DICJlOIOíC^Q^ 5IC
uri liNi ém r*WtkM*«
rv\'ii MM Ml-
Werth mim Hali Uirslss
lu.li- Mfittinoi;. jm FrsMSO dic Htlhnrtnag ín. üsTnam Hu-t.itr.ciss M sür mi eslrirss
j latar 9 & ilriiU iikbt. urnáért. ÜMMÉMlrp*! ! 1U(«MM PiimÍIiIII Jé-uét.f -Eftnmp ■. jnsáfástiv A.. F.
MölUr; hmtkfty: |fliH| VsrsMk; A Mf) Ijaj pctif Aat»l; IV\'nn ; jtítjbr ,íi UU Werw*e : IsMy, H«cbs*ftf«r Á|i><tlt«ki>a fritials liidaf^M, TiMIstgasss M*?.
UiM Útit ni ti IlUUU fák lön-m *» * »H# M r aaibAl k«r*<ksaék, bog; a nsit \'már énk éta hangoztatok, t.. i. •ff Máé modorba o á 1 k a I
masetl kénysser uéikQi nem f fl u u k bo Hot u 1 ni a téren* — Knnekas MáifAkinahi valeannt aa indítvány kiviteJA \' valóban aér Mfjr iilejo vpii. A ga^da «*(i fáradlmtlau etnlka, Áiraj li
w már érek óla tobbaaüi • lapokbua i« ii uéiftH a gjOn^Mftk HletéaAaftk uQkaigae >ég<ifli a e réaauea wkai iu«k i« t#U mér 4» !>• bia íríim, aek M doltot ném iekot ktnywtr nélkül karaaalttl viuiií, Erna a do \' lagm viaewiétflnk.
— Ab autrik-augyar kaak H|t bú«i fiékintéseta f. 6. aáept. íó 80-án lefttaffobb vállóillouiáii)-! mulatott ki az Om.\'M tnayar bknkiiilézetok kikOtt t. (. két milUé 171000 faltot.
— Aa artuAfN u8j|Wkíálliiáat oki.
sáriák be ^anepéljeaeo. l)«luiáu 4 óra
után gy Qltok deeée\'a biaotiaá^i tagúk, bárom uegjred ölkor mrgérkesett Keiueojr b. mi-, niaater a üt érikor robogott be aa udvari hintó, melyből Coburg Lujza lieiezégnő fékeié ruhába, íekioto kalappá^ férje m Hac|i báróaé kiiéretébén szállott ki. Kemény mi->)Í8zior óa Ziohy gr. &ll%l rOfeidén Udrjizüllct-«éu, á lloi\'ozngi már felment ajkOtüneág ri> liaroH\' él j»nzé«o Közt a kin terembe, l]o) lioaz-azu a«atal állott, küld jpósztóval hcvoiiva, kü-tépéii työoyOrü tirágo«okoital. A liizottaág , tagjai körülülték: az naztalt, kOaepén a ber-Tjfczcguü, jobbia ttllo 2icby gróf, balra Zírzon-.píiríkii. Ziohy JbuS gróf utóit liouáabb be-igédet mondott, melyben koiuiatália a kiál-} litÁH fépye* úkerét A kiállijánli |U0 ^aer ember néste meg, ■ a jövedelem (Meghaladja a 9000 frtoL Ezután bálát mondoltaa Uralkodó pjárnak|\' Coburg heresegnőnék, n kormánynak, a; napi sajtónak, mely Iaz ügyet oly éjünk ügyeiméin I méltatta, a jury lakjainak, á végrebajió éa a vidéki bUottMgolfioak. E liároiniBoroa éljénuel ÍQgadott | beazfid ulán Jágóaiféterli nioudoU beasédM, mino a her-1 cz«gn6 a kövotkezS\' asavakkai <ária be a ki - [ álliiáat: jKa«l ai oly asépen ajkerUlt oraiá-1 goa uüiparkiállildat bofojczottnolt nyilvánítom j h kivánomt hogy annak aikol-e állandó és|
_.____. hogy
luarudmidó legyo\'p. Éljen a Imzji." A közön-•ég lelkes éljéotéabe tört ki,, aj Kálásdy nő-vírö^^^j^^öttyöíu[I c»okrot. nyújtott át a hercz\'HgiiŐnek,;ki {<írj>;vei\'ÍHiuételt éljenzé-aek kftzt távozott. ,A távozás után Zicliy Je-Dftt réazcaitotlo qvátiólmn a küzóii.ióg.
— (VAaár). Ó«zi váeáruhít, mely máskor legjobbau sikerüli, a többiek ayomáb%
I lépett. Nem is lehet aa máskép. Az uftjárád egy héuap óta, néhány derültebb nMot ki-/ véve rósz, folytonos eső áztatja földjeinket, mely azőlöinkct ia megrodgáltai a a azüretro befolyással volt, Ebez járóinak a roiz Uz-fetviaaouyok, m\'elyck nem igen ome^Ht a véielaedveL
— Aa országos {jümölesklál* lltáara már nagybau érkozuex u kUldemé-
" nyok. Minthogy a detaillirozótt .jelentések . csak most érkeznék meg, a rendezi) bizottság azon tapasztalatra jutotl, Jbogy a tulaj-donképoiii bejeiéntések felalmulják a leg-messzemenőbb várakozást is. —I Eleinte 801)0, majd 10,000, most már 12,(100 táuyér.gyü-inOlcéiŐI lohol szó. E kiáUiláa oty nagy ter-jedtílmUvá vilik, a milyen íuóg sohásem volt hazáukban. Alapos as aggodalom, hogy a rodoQte termei elégtelenek leasnek, a igy könnyen megéghetik, hogy a kiálliiék aránylagos rodükoziót leesnek kényteleuek külde muuyftikben eltűrni, mert a redoute egy rémének kibérlése már neiii roinólhelő, A. ki-Élljlók légungyobb része azon éhajái fuje/é ki, hogy a kiállitott gyümólc«fa)iák újból megbatározlaMauak, mert igen sokan — jelző táblák el vesztése folytán — gyQmölcaoik egy részét neiu ismerik. E bajon aegitre lesz, meri jeles pomologasaink közül igen sokan jelennek jneg,, a ezekből egy megbaiárosó bitottaág ialakittatik. E bizottságba már Maiv túából is ajánlkozoit egy taoár s az erdélyi gazdatiági egyesület Verrs Fereneset már \' eiqre is megLixia e feladattal.
\' —A polgári tirvéiykesésl rendtartás uiódosttásáról szóló 1881. LIX. t. cz. 109. § a íelliatnhnazist adott az ignaság-ügy-és a vallás és közoktaiásligyi ininiszic-rekuek, hogy a kath. lőpapok hagyatéki Ü-gyébeu n jaVadaluii tórasvagyén elkü önitéee a javadflmi ériékeknek as elhunyt főpap hagyatékából áa örökösök és uetaláni magán-rhitelezők igényeit megelőzőleg leendő kiegé-asitáae, ugy az elhalálozáskor folyamaiban le-| v6 ér jövedelmének felosztása tárgyában követendő közigazgatási eljárást, aj fennáló tőrvé-hyek és as e tárgyra vonatkozó asabályren-deletek alapján a törvénylmsá* további intés-kedéseig rendeleti utón szabályozhassák. E fontos szabályrendelet elkészitteivén, folyó évi októBerhó- első felében szaklanácskozinány tárgyává\'tértik, mely Kovád* Kálmán igaa-aágminiazterí \'tanácsos elnöklelje alatt fog iu*gT tarlátni. A ssaktanáeskozmány ragjaiul a kii . legISbb ítélőszék részéről: J.-.mniczky Lipót, kir. legfőbb ítélőszéki bíró; a vallás éa köz-oktsUéai miiiisztorium réazárül; Boticz Ferenoa kúsalapitváBjfi Ugy igazgató; a kir. pvusügy-miniszieriam részéről Tonháki Gyula kincstári ügyésa éa as iga^aágügyminissierium részéről as elnökön kívül még.Beretelly Jenő mi0Materi tanácsos éa Wlaasios Gyula kir. alOgyéas, uiiot jegyző hivatlak meg.
— A vidéken l«IAIIIUa4é köz-. raktárak ügyében a iővirQai közraktárak
kmsláaét is átvett magy. leszámitüló bank ne vében szétl Kálmán a földmiveléai miuiaateri Ufübos ké«*véayt nyújtott be4 mely saerint a bank eUA aeníaa Mameben asándókóznék a k\'izrHktárakat létesíteni. A bank kíméli, hogy a köaraktáfi vállalat rendszeres kiUrjaastáaát tfiale ki eaélnl, s aa ország forgalmának gyu-pwntjaio ceélízerfloek látja a termelésélwr-galom Érdekében a közraktárakat létesíteni, berendezni és Üzembe hozni. A bank bead rá* ayáhaa még azt is mondja, hogy a közraktárakkal ■aseallggl közgazdasági és hítel-mUaeÉayeki (bizományi éa elölegeaéai üslet)
I Is létesileaí Is a levárfsi közraktárakkal kap osolalW hozná mert azáltal a forgalom kOsnon tiltásának minden bMránra nélkül mosoilja elő aa iféan orsaág termelési ée kerwkedelsai écdeksít, sőt a ftvárosban ízesítendő forgalmi kötpout némára mefmeresní azon tápossAor dákai, melyek a (Bváros fowalmának feless (éM tarn|észet\'« és egéaseígee irányban biz toaítsák. Ezen fontos Jeladojt megvalósliám ás gyakorlati megoldásának jczéluavételévél a bank lígyt\'ime iiíiiidenékelőU Finiuem irányai mint azon épületek sarkkövére, melyet meg alkotni .és. kiépíteni és ezzel az ország kereskedelmi, forgalmi ée moaőgaadaaági érdekeinek szolgálatot tenni melegen érzett törekvése. A bank hivatalosan bejelenti aa iránti kásásé gól, hogy a menny íbon a minisztérium Fia meban közraktárnk felállítását venné czélha énnek keresztül vitőiére bnjlandó és a minisa terium (elhívására ooncrét Javaslatait előtör terjeszteni köteleséének tartandja.
- Állatni kérMkedelml akadémia Fiaméban. Folyó; hó 8-án nyilt meg a m. k. vallás- és közoktatás; Ugy minisztérium által Fiaméban fvlállili>it állami kereskedelmi akadémia első osstályh. E-jfelsőbb tanintézet három osztályból fog\'Jálhtiu: u második oás tálv jOvőie, a Jiftrinádik HM\'K á következő évboo log megnyittatni. Tánpyplve az olass, melven luvüL miut ajkOtolweti tárgy, tanít-1 tattik még amémet, mágyar és frauezia nyelv. A többi lanlárgyak wonfOok aa e nembeli jelesebb intézétokéivol[ .Felvétetnek as első osstályba (a hó végoigjjf mindazok, kik valamely középikola;{gyipiásium vagy reáliskolai négy ifllCbízUilJál kellő sikerrel vé-
űzték, vagy a kik a polgári iskola uyolcza-lik osztályábél* kielégítő eredménnyel knrül-lek ki. Ecenkiyflt folféletuek még azok is, lük korák 13. „évét betöltvén, a felvételi \'vizsgálatot kiáUóllák. E vizsgálat szól az anyanyelvre, a némot nyelvre, ssámlanra, földrajz- és történelemre. — Ez intézet látoga-togatása nagy előnyére válik mindasoa ifja-inkuak, kik s nagy tengeri kereskedel--mm*l, egy tengdri kikötő közlekedési vissouyaival közelebbről megiamerkedui óhajtanának. Ea.n kívül, tekintetbe véve azon körülményt, hogy magyar iljaink as iéegen nyelveket ritka könnyűséggel Sajátítják el, még azért is ajánlaudólennea magyar kereskedő ifjúságnak ez lutézetet lálogatm, mert abban a világ minden kikfijőibea hassuálatos olass nyelvet sstnlén magukévá tehetuék.
— naxyar Irodalomtörténeti klnea. Aa eddig ösmerl magyar irodalomtörténeti régiségek kozt, |rja a „Beteg", a .jegrégibb és legbeosesobb irótt emlék az, melybet néhány nappal eselőu Moző-Vári levélarában Kiss Hmm ottani város biré tednaelt fol — As eredeti okirat 1066 ból való, magyar, nyelven van snrkesstve. Tartalma: kimute-tás azon évi- munkáosi szőllóhegy terméséről. Aláírva Ambrtu deák. Az okirat pár szó kivételével ogésaen olvn-ilialú. Nagysága egy diósgyőri papír alakú uegyedről iviap, Az érdokes és tö(téuelembu> áraink ügy eimére méltó okiratot ■ feltaláló tudományos értéke I sités szempontjából á m. tudományos akade- j
miálioa szándékozik fnlkülijeni.
— HaJéUAgos eaaláa. E.y brüuiii kereskedő boltiába uiiuap egy szolga kiaéro lében elegánsul öliüsött s ulőkolő magatartású ur lépett be. A gazdag iddgen, kinek jobb keze fel\'Volt Kötve, .természetein vásárolni akar s a kereskedj) készséggel rakja elébo legszebb Amit\'A beési dialeotussal beszélő uri egyéiHiuindont megnéz s végre különféle tárgyakat választ ki,\' melyek értéke 200 íVlcii rugóit. A jlulboldog kereskedő becsomagolja a tárgyaltai, az idegen pedig, zsebébe nyul pénztárcájáért, hogy a számlát azonnal kifizesse. A rtáreza azonban nincs vele. — „Az ördögMis, kiáltja hirtelen, tár czámat otthon bag/lam. János asonnal szaladj hasa s a feleségemtől kérd el a pénzt. Uram, legyen szives darab papirost és irónt adni, hogy ísleségemnek pár sort írhassak." j
A kereskedő a legnagyobb készséggel nyuji ja a kért írósseroket, de as idegeuuek igeu ne* hesére esik az irás, mert [jobb kese fáj s föl van kötve. „Nem, nem megy ..ssól végre... nem volna ön olyan jó uram s helyettem megírná a levelet? — A kereskedő tiszteletteljesen vessi közébe az irónt s a további parancsra vár. — Egész Röviden, csak pár szót írjon: ,Légy« Oly jó a 0 sorok átadójával küldj 2W lonülot Károly." „Különös véletlenség, jejjyeztd meg a kereskedő, az éu uevem is Kártly." — Keudkivüt örülök ne . ki." felelte az idegén, miközbeu a szolga ke aébe vette a levélkét s gyorsan eltávozott. A vevő és a keroslmdő várakoztak....elmulik negyedóra, de a Jauos csak nem jön. Az idegen többszőr kinéz s midőn íjiár télóra mull el igy, igen nyugtalankodni kezdett.— „Csak nem szökött meg a\'szolgám a pénz zel ?rf —- De uramf...ma minden Jebetsegos, mert vissza kéllett már jönnie. 3 midőn még egy negyed mull el, a .nyugtalankodó idegen ezt kiáltotta: „Kénytelen vagyok haza menni, hogy megtudjam mi történt ott. A tárgyakai egyelőre legye számomra félre, holnap reggel eljövök, megfizetem s elvitelem." Alidon esto a kereskedő Ijazamunt, elbeszéli a feleségének, hogy egy bécsivel kötött üzlűUat csinos Ussseget nyár. —i „De kmondd csak kedves férjem ■— í vág kösbe a aŐ »•— mhfá kellett ma a 200 fji ?" „Mekem?" — „Hiés ez osak a te írásod l" A kereskedő majd hányat vágta magát aa ijedelemtől; as ide-geo megosalta. Természetesen,
- As nj lOO-forlntoe bankjegyek kiadását as osztrák-magyar bank lóiauadM tegnapi Ülésében f. é. október 31-én hajá-roata megkezdeni as össm baok-iatésetekaél. Egyidejűleg a folknács mégállapiiolta uzuu javaslatokat, melyek a ^szabadalmazott Mátrák nemzeti bank" OMgjatyaéeével jelkn-leg torgalouban Uvő l00,-lórimos osziíák értékil bankj)\'«|gyeíc bevonása batáridsjéhek kitűzése Iránt aa osstrAk és magyar kor-niánvok elé jssssik torjosztendők. — TUbb folyó ügylet aUnt4sése után és] loiinthofflr a bécsi katpoatí éllampénténiik á leiül bé-
baakle-zeptem^er Irt, u]iJ)b
°9J * F* darab |ly ikf:
lysnatt ás játírt nj 10 forint^ |gyek bei/áltáka iránt folyó évi 90 áig eíjgedfily esett határidő le jdyfls fMatkt a főtanácsnak, 1 reli határidőig össseasa 894,7521 bankljtgy fogádtalolt el áz ősin* bankion^ | a«tok által M|es névértékben.
H- Kétld lilrek. Hpnny ilország\'és PorMj^alIm királyai a haláron l ilálkozták, és a reggeli elköliéae ulán Cacfci :sbe alfa tak. | r llíaaeia spanyol tarlón byban as idén fé nífgy árvizek voltakküi >1 200 gazdasági tojajdanM van a Hz állal olzárva. — A syAicz| tMtoaáaygyfllést ben kesstettik. 4- A kalliolikus alapok és alapit ránvok kezelésének ellenőrzésére 6 felségé iltaí kiküldött 15-öti biio\'tságnak albizoitiá a okfoWr 8-án ölést tartott, Harsaid L I ibornokir-seknqk lakásán; kívüle a bizoju ig uödai: Ipolyi Arnold püspök; b.\' Ilái hidy Hála, Jrilőásky Táfé, Uudnyánazky ! 1 erencz lés Hcliaófler Antal Az ad var d« sembertien Bécsben telepedik m*g s a télen ott markd. A trónörökös i a neje két Uupi Heránpo, ijziáuj pedig Uiramarébe megy. 1 királyné 4 fariangol ruszint Űécsben réssiu Ündapss-tan fogja lőlténi, s mArczius eleji n két jió-íjanrn irlsodpa megy rókavadá« alokra. — pélii^igyaror4zágbau uollandokat óáudékbz-ilak tiegtelepitennt — Margilay )ezsőnea: A „jó Isten" :czimü életképe, mel et a népszínházban ltgelő«zör játszottak a minap teljesen njogbukott. — Félegyliái in egy iel-dühöaOdöii bika a piaeztémi föbl okot fiijlü-köt s megtaposott A bikái megfő! esni akáró Barthá Bálin tol a bika ssarvaírs véve többször a levegőbe emelte s aztán a I ildön mag-taposta, esak nagy neliesen leheli tt őt megszabadítani. Bariba, kinek álkap záját a Ibi-ka teljeseu ösazeroncsolla, súlyoi beteg. — A székely kivándorlásnak Magva brszág felé valé irányítása érdekében a be ügyminíaz-ler intézkedést telt, mely azerint a Magyarországba utazó *sékely munka ken sók a vasalón as árlessálitás kedvezménye ben réoe-sülnek. A magyar és as oaztrák kormány binthogy Olaszorsságból, mely ne n csatlakozott a phyllojreraegyasaéghez, a sőllő rovar behurezolásáuak veszélye fen vege, a azőlló nek behozatalát eltiltotta. — Lisz Fercuoz ez évi októbter 21-én üli meg 7üik « ölelés nap-játrO.
■— Aa ,Oraaág-Világ" k §pes lapból megjelent a 11 füzeL Tartalma ig in élénk és változatos. Az „Ország-Viláf" Melyet Wil-ckens F. C. és tía ad ki Budapei len minden |ónapban kétszer jelenik meg. Egy füzet [ára 40 kr. Ajánljuk a műve l k Izöuség becses pártfog áaába.
— BlAflaetésI felhív* s A Magyar Kereskedők Lapj iés a Magyar P é u a Ü g y cznuü kert ikedelmi és közgazdasági lapokra. A nevezi t lapok ez időszárint a hazai közgazdásági, j énz és ipari ügyi jhiriapirodalmat majduoui ki árólsg kép-jviselÜt, ás ugy szakszerűségük, 1 lint folyton érdekes tartalmuknál fogva mel lu ajánlha-
tók a hazai baukok, takarékpém tárak, ipar vállalatok, gazdák, üslütemlwrel ós olvasó egyletek támogatására. A „Mag, ar Pénz-Ugy" ozélja lőbb gazdasági 1 s pénzügyi kérdésükről beható értesítést ny 1 jtani, szak-ismofetet lerojssleui és szakhav igó tanácsosai is szolgálni. — Előfisetési u a , az A s i tő> iii -Ütt égész
talános rio rsolási Ert gynu - iiiclléklettci eg;
k Lapja\' 1 k érdekeit
évre! 6 Irt félévre 8 frL
A „Magyar Kuresked kiválóan a Kereskedő ifjH képviseli ós az üzleti élet és a 1 ereskedővi| lág minden fonlosb mozzauatár I nyújt olvadnak világos és érdekes kép t a gyakorlati szükségnek nagy szolgálatoi lelt allandó „llolyczkózlő -Rovatával" mely a| legtávolabbi elemek közi is kél yelmM közvetítőt képes. — Elzhsetési át a egész évre 3 Irt iélévro 1 Irt 50.kr. - A „Magyar Pé n s ü"-gyel és az Általános Sorsolás j Értesítővel együtt: félévró 4 Irt. negyedévre 2 frt. — Mutat m uy példányokat megkeresésre díjmentesen ktld a kiadó-bivatal (BndapMt, váczi-atcza 1).)
— A Uaadaaági mér nők, i*z év oktéber elsejétől kezdve a „ál úszaki\' heti-lap"-pal, mely beleolvadt} egyéiülve, as eddiginél tetemesen nagyobb alak tan ós -torié delemben jelenik meg. Czélja 1 mezőgazdasági és mássaki ismeretük lei je ztése, különös j tekintettel hazai visonyainl ra ás a gya-korluti igéőyekre. Most megjels it első Máma a legelső magyar gnzdauak; Korizmics Lásslónaa kitünóen talált arcsk ípét, élet- és jollémrajsát közli a láp élén á ily élet és jelléiurajsot a „Gazdasági MéaiOk" ezután minden hónapban fog közölni, legalább egyet a mezőgazdasági és műszaki udomrfiy és gyakorlat jelesebb művulői sori ból. A lap e számának gasdag tartalmából I iomeljük Rö-vetkozőket: Visi törvényeink, ludai István-tói. — Az építészeti ismeretük 11 ipazorüsiiéso. — AJ) szerkezetű emelőosiga 1 körával). — Visi Ügyek. —« KöSlekMdés. — Mezőgazdaság. — Borászat. —- íipit\',» ipa . • lpaikí-álmások. r- Vállalatok. (Bptik aési árlejtó-Mk ás azok- erodmékye.) — J \'ályázatok ás .Molgálali ajánlatok. — Óabon Üzlet Buda-pesteu és a külföldön, j— Időji a. — Vis állás. — A „Gazdásági; Mérnóa1 megjelenik minden héten, nagy nagy odrét alakban egy egész másfél ívnyi taitalommi I; szerkeszti ás kiadja Gondu Béla műogyut mi m. lauár. Munkatáráai sorában ! a mesl gazdasági és műszaki tndomáoy és] gyakori it annyi jele sével tttlülkúzuuk, hogy már ez magahan J véve is keltő biztosilékot nyu 1 ara nézve, hogy e „Gazdasági Mérnök*]-képes leend megfelalui anuak a féjadatnald, melyre irá ny\'anál lógva hivatva van. —OSlőtiaetáM ara az oktéber 1-én kozdődŐ hatodik évlolyamra s Egész évre 8 frt, félétre 4 öj, \'negyedévre l Irt. A* alőfisatés aj LOasdajági áleruök-kikdóllivataUba (Budapest, üUpi ui 4 (k u Íj déuaőL " *
Felelés szerkesztő: lloffajnnn Mér.
IAIsm ii«u: íurrLsSsrss »nlSi>tii,i>S» Sfdat iáid jidt* Aaisaf méi srft fmm
| lAulif iMaáedMk4sMssii|M M«MH)|«Ma>; ksns Aimá «tMs Máa wi aMa ■É\'ssasiSyaw KíU SSMM«S«MMSiBasaf and atesa|««sg táato air.*l)c■ Hi>ltuu>.j *uf élei aa^sktoh^stss BSyaéi as ilM U«e«MH> HilwsinM aalus. la Mn T»-m iMh sM wá»>íMi [i nwsNsag. Ns|aa tMsvsr MftS ipk mm lbii«u SMúnc Lil imiiUSss SMé ssa IwsidMM; ms m nUhi UwUiid bicr, s Kilo IhhO 1 Mii aad 10 BsSSal Ibéi haaS lUr Matt daükiwír
foefker, LiwImM*-la ÜShdMllS.
Se. Majestat
Foflfajdalmak
kuai áu taMaéttá tkim taéssa kl»saa« 10i1 kftsaaálauiral ikdrithaldá. K mi siskihHs\'-{••Mfsfst TfUgilrre Batt sssrt te esslaMal ssa asnfistál VsMl kis Ivsftkbsa A ás M lr> Kap-áaSd MM4«aMa mhvars * Taubér waksaL láts-Eisrs(«sr HsüMsá (VT. A L arsSsai.
-TI, 4-.J0
NjtobaIoU FtAokel Fülöp UpttlájdoDoiiál, Nagy-KAiiiaén IMI.
ii 1 • - i j
HIRDETÉSEK:
1 -I j I I I \'I . 1 I •>\' R f . i
f | \' ! j
P 4=1:111 fi
« u t "5 2 00 1- ♦ • R • « ^ f. f t
lifilli n
Lm h\'H* I sr
V * . fi . 9
® ] ijöígí^ íM\' ^ÍSjl^ala! ŰJ tl^M-ai 1 ÍJ2^íí5
1 m liSlMi
M ^M 2 t Í« C
s Jk ssiSiá? : isBis lm
42. szám.
Nagy-Kanizsa, 1881. szerdán, oktober 19-én.
W!
VIII.! évfolyam.
©adóhivatal: Fischal Fojop kOny.vkeres
kadéae. Újvárosház elaasu 511 Mám.
KlOflaetéel Arikt Egésa ém 6 frt. Fél évre 6 fa. HegyíUvre I frt. 60 kr.
HINetoiények ft hasábos petítaoi* egyszer 7 kr. tllbbeattri hirdetésnél fr kr. Bé-Iyegdij 30 kr.
ZALIA
MEGVEI ERDEKÖ.
KÖZMŰ V ELÖDÉjSI, TÁRS^Í)A LMI fis|
A ZALAMKGYEI GAZI). KGYKSOlJlCT ÉS TÖBB MÁS E
^A köznép érdekében.
NrKanüia, oki havában.
Jiem sokára végét ér a szüret, s a fplmivelő emberre nézve a fáradságos nyári munka után bekövetkeznek a nyugalom napjai. Akad \'*méjj ugyan egy kis piunka künn a ház körüjl is, talán még a szántóföldön ;Íb, de már több \'több időre beszorul a hajlékba.\' Az évenkint visszatérő \'bosszú Őszi. és téli esték ez időben mindig éltnél kedéare késztetnek a fölött, hogy mit kellene éa lehetne a köznép érdekében tenni, liogy az vidékünkön megyénkben is, a téli napokon, melyek-
ben a mezei ra
Unka szünetel, s a
Iiobbzú téli estékun,\'\' gyümölcBözőleg tilítcnó az időt ? Hogy az estéket legkellemesebb olvasással tölteni; i hogy jő falusiak a ráférne a komor téli napokban a szellemekkel való foglalkozás, az tagadh&tjlap. Jobb és nemesebb ylvasroányrólkellene gon-doskodni, mint &i minőt {földraivelő" népünknek nyújt i a kalendárium, m»\'g az pár rablóhiatoria, a miit az őszi váaar alkalmával nékány krajezáréit a ponyváról vásárol. Tagadhatatlan, hogy vannak málr ,olyan helységek, melyekben néhány értelmesebb gondolkozású íöldímvoló ember már bii* érzékkel a haazijoe éa mulattató nemesebb olvasmány iránt, s hol az egy szérű földmijres; csa\'láÜ körében ia nemes idő töltésben muiik a komor téli est, mikor minden ember szeret visszavonulni csöndes, hajlék-jábit. tío bizony ily dolgok igen lassan mennek még akkor ia, ha egyáltalán mennek, s ha miéden hozzá való tényező otj van helfcén. Ámde többnyire ez Hiányzik kok helyen majdjjení minden üti, számításba sem
„Zala" tárczája.
véve a közönyt, a csekély belátást, mely némely helyen magának a köznépnek résziéről kemény {próbára teszi a buzgó tényezők önzetlen, a n^p értelmi fokának emelését ozélzó törekvését. Mert ninos analógia nélkül mái osztályokban és rétegekben sem az, hogy inig e köznép l>o nem látja, mig meg nem győződik az érette tett fáradozások üdvösségéről, mig őt kellően elinem készítik, fel nem világosítják erről, nem Ifreu hiszi el, s csak fontol kod va, gyanakodva fogadja. 8 azért nem is lehet csudál-ui, hogy igen gyakran lelohad az ily Ügyet szojlgáló tbnyes&őkneic lelkesül tiége, mert sok kitartás, igen Bok béketűrés kell ^hhoz, hogy egy tygyet szolgáljunk, mikor n jutalom igen gyakran a legrútabb háladat-lanság. De «z ninos másképpen. Töretlen utat járhatóvá tenni, különösen a szellemiek terén, lábhoz. nagy önmegtagadás kell. i2zzél pedig nem mindenki bjírj. A mi tehát az úgynevezett népkönyvtárakat illeti, nem áltatjuk magunkat vérmes reményekkel ; az eszme jdzámtalanszoc volt már megbeszélvé, megvitatva! volt már érdekében, fragjy szo,*lelkesült phrásis, — de fájda!lom| ugy látszik meg van bennünk j az a dicsérendő tulajdon, hogy \' valamely felvetett eszmét lelkesedéssel karolunk fel; — de el nem csüggedő^ vissza nem rettenő kitartással Annak létrehozásán, kivitelén fáradozni, azt már ke-vésbbé tudjuk. Számtalan dolog azért marad félbe nálunk. Bizonyos újítások, uj intézkedések létesítése a kivitelben vas következetességet ki-ván, különben előre Sehet jósolni eredménytelenségét. Pejlig a mi azt j uz úgynevezett községi könyvtárt
illeti igen kevés fáradtsággal lehet őket létesíteni ott, hol az eg szerű iöldmlvesek között csak néháily ol vásni tudójember is van. Fölöltefkevés anyagi áldozatba kerülne eg könyvtári mely részint mulatt erkölcinemjeiitő, részint az eg
földmites Jaját foglalkozása ói mun-kásaága körébe eső olvasmánj ókból állana. De ezeknek olvasására őt vezetni kell, i mert nem mindig frti, ha olvasni képes is. Ámde, ha hlkész és tanító nem kezdeményezik ízt, ha ők ezt netA tartják hivatásuk! ak, ki kezdeményezze? ki buzdítsa éi ösztönözze a népet arra, hogy i téli napok egy-egy pár óráját, mikor egyebekkel nincs elfoglalva éi folyton az utialom epeszti, haszios és kellemes dologgal töltse ? Do i likép-puü akarjuk elérni, hogy az erkölcsi bűnök és fogyatkozások kévés-bedjének ? A korcsmározasok, az |éj-jeli verekedések megszokott dolgok,
melyek feltűnést sem keltene! mert a köznép mindig a ko
Szeriemtől iroda. Here a! lap szellemi ré-1 "szét illető közlemények! kuldendfik üj 1 városházjntcza BlJf eai HáJmentetlA laijelek esik ismert kaaekbfil fogadtatnák e|t Késiratok kiissza ném Küldetnek.
•? »7lltW: Psutsora 10 kr.
GAZDASZATI HETULAP SYLET HIVATALOS KOZLÜNVK.
kis iló és szerű
már, Csmát
tartja ós lékinti a legjobb unaloműzőnek ; a fiatal legénység pedig, mely mióta kikerült az iskilából, azt a kis olvasást is elfelejtet e, úgy cselekszik, j mint a hogyan az jregek teszik,; igy lehetnek nálunk genrá-tiók, melyek az elemi ismere ok küszöbére vezetve voltak már, de a megtanultákat gyakorolni allalmuk nem .lévén, elfelejtettek miu lent, s csak ismét oly tudatlanok, mint apáik.
Ismétlem, nom volna ol) nehéz e bajon segíteni, ha komolyai [ akarnának azok, kik erre bivatvl k.
Igaz, hogy anyagi viszonyok mellett biztatóbb volna a cilátás, de a nép erkölcsi életét, bármily cbo-kély mértékben rosszabb viisonyok
Hársfal oiubok. • v.
Adál egykor kékeílfi virágot JSefelejiauek neveaéd magad, Adtam neked saiwirágot érte A mely szivem ío\'déböl szakadt.
Mint a kék ég nyílott nefelejtaed,
Mint a hajnal nyílt a s^\'v virág,
De a lányka szép arcza halvány leli,
Fagy. ölté a boldog sziv-világ..
• e
i .
Nyílik most is kéketifi virágod Helyre barinát-ktinyem gyöugyözöit, De a szivem elhervadt atáuaa, Elhervadt a bánatok kfefitt.
IV.
Mem szeretsz; és mégis ölelésed, Mily gyöngéd volt, hogy találkozánk; Hogy ajkaínboa ért szamócaa ajkad Istenese I mily érttet szállá ránk, 8 Íio0 óláhrándoituiik amaz álmon, Mely aa élet hajnalán virult, H mint említési e\'afi édas asókod, Arczod, mily ked»e»-forrón kigyúlt VI,..
VIÍ;
Aa almáit ídfikre, Viasza-vissza nézek, Ott (eh leik remekben A BHftAft szív s lélek.
A létek aa enyém, Nekem szívem nincsen; De talAa Igy jobb is, Nem vagyok bitiaesae.
Aa ptm a Aaé, kit szerettem Mieesan eaki lelke, Csak Marat be\'yaitoni.
Én fáradt lelkemben Gyászolom a multat; 0 meg szerelmében, A kéjben mágfhllad.
VIII.
— Csókodért mit akkejr adtál, Mikor szebb voltál a napnál; Mosolyáért két szpmeduek, Mik azt mondák, hogy szeretnek S azért,, hogy karod hajtása,\' Arezod szUinhOa simulása Kebled, — e szivem zsámolya Engem mind ugy kOrfllfolya. — Ne Ítélj el kedves lányka, Hisa szivem már rég megbánta I
Babon Lát elő,
Az asszony, ha ördög szalay 3Andor-tói.
DL A vnrgn-exéh.
(Folytáiás.)
Márton báosi msgas, széles vállá, izmos ember volt és sxflaség esetében két ember kényelmesen háta imOgé rejlSzkOdhetstt. LáUa, hogv Madarnssj elhalaváuyulva kapta el fejét a fBnOk fel6l. Már azt nem enged-jieti — gondolta aa lirpg, 4í hogy as 6 áldott jé urának aat a gyOnJrBrtt ^zép és okos fejét levágják vagy hogy valami oaudar módón oléktelenitsék. Ha aiár ugy fordiil a dolog, hát inkább az 6 aj akát ékesítsék aszal a goromba néinql nyaltravjaléyal.
Oda furakodott dgéolen a fónük elejbe, ott mseálleu kífessitetrmellel, és 8 fejelt annak szigora kérdésére; haeem még haragjából is kivaketé veit, hpgy semmi atyafiságot ae tart a ffinOk Úrral.
„Mi aényOigOtn wólt áresés (taugou — aa érdemes varga-^eáh tagjai ragyuak. Mindönki megfér kBaMtOnk, béksaelSuáldás a jelszavunk és egyetlen) czélunk, hogy Igy nnk. Szereijdk ni aat la, a kira miodanli Wfll0-lettel, ntálatlal gondolj osak iaal Mrjea- — Tasaék veltfnk tartaalr
mellett is emelni, nem kárba ment fáradozás^ A tétlenség, ae ebből kifolyó korielykedéi és ennek következményei a véres-verekedések 6s egvéb ocsmány bűdök ej követbe a népkönyviári intézmények helyes ,és czelszerü behozatala állal kevesbed-nének s orz lassankint az anyagi jóléti terén u rendezettebb1 viszonyok lehetőségét is előmozdítaná. Csak hogy az,-a baj, hogy sok helyen sőt mindenütt; a hol ez iuté^kedés utat nem törhe{:magának, éppen azok veszik csekélybe a népkönyvtárak felállításának \'fontossági, kiknek ezt nagyon jól\' kéllei^e ismerniük, mert folyto: nosan a né^\'kCrében élnek és md-zognak. Miután ezek annak üdvös hatását e} sem képzelhetik, és sokkal kényelmesebbek;, mintsem hogy egy kis Ura^tságotj szentelnének a dolognak egyáltalán nem. hiszik, hogy a népkönyvtárak által valami eiedménJt lehetne elérni. Persze eaek nem ismerik azoíi jótékony befolyilst, melyéket ezek a külföldön, azon államokban, a hol már rógjibU idő óta fennállanak, a népi erkölcsi, izei lemi éi anyagi életére gyakorolnak — a magyar földmiveiŐ népnek togyálta-Ián az a nagy bjaja — hogy nem igen törődik vele jvalalti (hanem ha a választások alkalmával) 4 miután maga nem sokat ért hoz^á, hogy nliképpen javíthatna bármiképpen sorsán, kmrán pedig ritkán okul, nem ia igen Hagyja el azokat a irosz szokásokat, melyeknek valóságos rabja, s|me|lyek jellemének ártalmas és karós kinövéseit képezik. Mi, íjájdalom, ha valamit létesítünk, mindjárt nyomban eredméuyt is várunk, s a hol ezt azonbal nem {áljuk, a fáradozást; is haszontalant ak tartjuk. ; A nép
Erre aztán mindnyáiau kOrül ették a Méltóságos föuük urai, s külüuüseu Kedefia legnagyobb eICzékonységgol bán \' ele. Eb-ben a nagy baráti fogadtatá»ban\' nom is soodolta át Márton bácsi utolsó szavait Jobb is. Szegény/Drog böro bánta vc Ina meg..
Leültették a ÍBnOkOt és olőlio; ták azt a kitünÖ harminczuegyedikil, a mely a holtat is feltámasatotta volna, da mogford tva igen sok eleven emberbél osiniált félholti L
Márton báosi oda mormogta a foga kiír Költ szomszédjához, hogy „tua még a disznó is bundát vesz magárai": — Hogy mit\' értett ea alatt, az aa fi gondja.
Kedefi Sámuel a legeisC helyi b, magától jobbra Ültette a főnüijjtit és ben utta neki sorban az érdemes kendőket. A\' Budknek siüriiyen tetsaeti ea a békés com mnia és még jobban, a harmincsaegyediki. \'Csakhamar magoldódbU az fi rétieiioles izllgatáa-hoz szokott nyolvecskéje j majd igyikkel, majd másikkal beaaélgetolt. Feitfíu neki a fiatal orvos is, dr. Beueeay. £zze hosszasabban bessálgetett.
Msdarassy fBeoeaar) annyin befurakodott a ftnOk lelkébe, Uogy az i lár miu-dent kása volt tolna megtenni.
•4 „Hát mondja esak dootor ur, hol fog On működést kezdenll Hát —« ih j-1 lehet ám — eh — tudja, ;hál — ab — nu\\jd egy kii —jali — pártolássá! — el ,u
— „Nagyon inkűlelea .Mélfói Igod, — felelt Madarassy, — KesUftoél min len ésblre roppant befolyással van, ha valami habalmas ember pártolta; de én Aimerikába >hallanék menni Aztj hiszem : ott Jsokkal U gnlíb tér fog nyílni ipnkOdéiomi\'o.4
„Ah kát - eb — Ameriká ia ?• Ea astán már aaegat Utbtt a főnöknek már jó* formán; fisai ködben álló fejéhe..
„Igen Méltóságos uram, A barlkábé. Kleiein locsáljául tUzloml ki, hogy azon fit-tekét fogom katalai, raelyök a eéegeeéii eaetaltbea á logbialo«»bbf gyégysaoi uk J do k tudomány mfg Azokat nem ismeii. iujfílvek bakája | kfllllnjllsou Amerika. Oda i larfcodoiu tehát, iiogy] nuvárlatökat téra, aa i redménw-nyel ids táfjsk vissza.*
i\'" ^ ..... *1 1 1 -■ *
A föuük ur gy szép fiatal leány pár , év, olütt [véletlen mérgeaés következtében halt mog. Pompás bb tervet nem mondhatott: .volua Majlarassy. Kzzcl tökéletesen megnyerte a IfonUküi. Úgyannyira, hogy meg kellett ígérnie, mis eriut há Amerikából visa-szatérend, jazon vi rosban telepszik meg, a hol fi vá\'gy oaotloj oaaládja fog tiutózkodni.
Madarassy e it legnagyobb emrenoséjé-nek vallon^
„Iláj — eh — kedves barátom van-e útlevele 4- eh ?" — [
„Ezután sa indákostam as\' érdemben mégkérni | Méltóságodat".
„Na I igen, im eh — majd jól tan —t eh -4 hál liolnap mindjárt — ah —,
fejküldüm; a n^iniastentfinhoz — áh — jréud-bejn vannák - el —■ biaotjyiivéfyai keivas biírátom ?
Madarassy tlgye nyerte volh a Ifinök briráljának szóllitoltaJ Ezt sbükiv^l nem tette volna meg, osak a kit igen! megsaareiett ée meggyfiaMésa széliül; a Torfadalomban részt ndm vett
\' Madarassy alfivátte buonyirrányait és\' ttötóletiéljesen álhyujlá a fönfikijak.
n(gmi hát -- eb — toc ugyan ez nem takoanéz — eh - ftanam kedves hatiátom-liiik megteszem - - ah.* -4
A flnOk a >iSohyilvám!okat jóuak találta és apebre te te. j
pM«|d hárokn nap múlva —■ éh — viUzajüu {inegerfintve; — <Jh —■] akkor ki fogomjütiböii - Ujp kUidoui.\'j
hx aztán a I kegyelmek koJyolmo volt mfkor egy akkor Aifierikába uUevelat kérő
Icönyvtárakilál az eredmény nem ötlik azonnal szembe, Be biztos éa li-matadhátlan ott, la nál ez czélszefden alkalmazásba vététiki s nem tudjuk felső\' sorban miért éiuemesebb va a-init tenni, na a nép jólétének emeléséről van szó, Az erkölcsi vagy La anyagi haszonértj?
De hiszen ki tagadná hogy] a [kettő BzerveB egy oefűggésben áll egy- I mással. Bizonyos azjWyánis hogta népkönyvtárak berendezése, azoknak a hivatott tényezők által való okos és czélsiertt felhasználása az erkölcsi haszon melllett közvetve í az anyagi haszonnál ia jári ds valamint agy jó dolog a másikat niaga után vonja, talán most mikor annyi- idő Ótá szólunk | mir azl ipárágok\' megho* nositásáifóiJ ideje tolna vidékünkön, megyénkbén is körülnézni, mely iparágak víjlulnak meghonasithatók él ÍÖlmivelÍ5 népUnu a téli időszak nyugalmát pem tehetué-e érdekessé kel-lemeisé, hasznossá 6b gyQmöícsözóvé valamely könnya a férfi és nő osa-Iád tágak által jk\'önnyen megtanulható és|űzhető jiázj iparág által ? Sok haaznoB erő megy veskendőbe hanem azt hiszszükj itt ii ember hi» ányzik ti ki eré|yliel és buzgósággal, nem lankadó kitártánál kezde. mőnyezze a dolgot IEz persze térv-szerű mjunkáiságbt igényel mely hosszabb iilöt vesz igénybe. 8 ennek meg kellene indulnia | az jogéif soron, i Az első az volna, hogy a megy viszonyait ismerő {férfiak megállapítanák tuson háziipáfágakat, jneljfek könnyű szerrel gyorsan és ilövitl. munkával Volnának jmeghonokithjatók az ipáffág mindig az illető! vidék Igáayet szerint.!
Eit legjobban azon egyei vidé-
egyéanek; meg se ájhivalalban Msdarassy
kellett aSamélyjsaau jalenni
Mmsfi OrOmmel, a Isgaláaa ! tokabban jmegkfisi Aom a méllóságos or, nms-f ik Ifagyét i
As érdaM, ijeodek a Ifiaük arral egiratomban asüi itjak, Akkor már aat aej iifita^ boáv nsgyfronliyöloa céeje [vagy liogy ^nlgy^nkpencz alol a ? Olyan jbuzgp uö-j
difiid larágadt o,
kágyl 8é|fsn a m igy ár ssáMsádl1\' -j áilaH
alvttval a Irkadé keo(Wkke|J
ha teljes éleléban a leglelkesebb hazafi volt volna. |
Utoljára esak I annyit tudott -jnoejkai, hogy Bszabad — snjbaA — wabid4. Éjikor azután fit éjjeli nynealmara csálliiiottákl
Uiánná a kennek [is szétoszlattak. Máskor reggelig Szokott tartani a dáridó. Hadd alngy^lt a német -t gondolták magukban. Azért mentek s^t\'
Márton bácsi meg nem álhktta, szomszédjának odaiao mondja; „ugy-e moi tam, hogy bundát yftss\' magára ?]
. Kadefi Sámuel és Madarassy vigad siettek Adélhoz.
„Ugyan kérlek Ad el - dsfilt Madarassy^ — hogyan tlilésnalsst, hogy a (önök éppef a ti koosilouon jöu iavesIgálaiT Ki juleuthoite fiil nakilérdémee ozéhttnket 7"
. j—! „Ah ti férfink - feleit AdU — olyan fureaák vagyjtók,! ti a karóéban oroszlánok vagytok, életetek a osatá, a kard. Mi uAk egy kulcslyukbn át gyakran egésa birodalmakat hódiiühk I Hát íiem bírtátok kitalálni, hogy a Uladd csak ág)Mül én la* holtéin
] aTe toltál? P rj Szólt Kelafi ée Ma daraisy egyszerre. I
„Igen! igen I Romélent nem fogtok érte megölni |V Ügy saánnto^tam: ha éa a ifin fi-kőt ntiiiL véndégei Ibivtim m«f(, s ugy jiérek i énedre pártfogást] akkor a te kiléted! gyanúi psinMii tlnuálj fel. Azért goudoltam: fo jelentem a varga-wíóhel, mini engedély nélküli ÖuáejUvettft. Ha kijóa, f ott Jsnwl kilogáíol.ui valái nejű talál s igy a oifehnek és a tagoklak senjmi bántódása nem (lehat Mig máíré^aifil Ivánnak alkalmi lesz saa-mémsssa éjintkasmlV fit Ogyének a aártlű-rás-kajbáasat látasMa nélkOl is megdyerni.. No és ugy-je igy látt iféssan?"
„Na asaa«iv]fci benned egyInag\' dip-a Tomett el!« Jssólt Kedefi.
lomzta
Mái- járosui kor Berkóty Elek
iB
ikarták miudllármi n, mi* Igrvédet jebnleUlki I Adél jfcévdfiUk uInU a Ikáakri, bogy
ken éld Intelligens elemek teltetnék, kik a nép köst élve, ismerik jól en» ■#k viszonyait, * vidék sBUsségle-Isit sdt magáu&k a népnek hajlamait Ének pedig a leikésiek,"tanítóik, ura dalmi tisztek éa mások is, kiknek e tekintetben mérvadó vjéloniónyo igen jó ssolgálslokat tehetne akkor, mi-ktr valamely iparág meghufnositá-sára na eldkéntttletek ijiegtétetnének. | Fen tar íjniv, magunknak, hogy ez irányán viló gondolatainkat adandó alkalomul eoncrétebb alakban ter-
jeiimfik olvasóink elé ; addig Itérjlfk a megye egyes vidéke
is fel-n lakó
elvbarátainkat, kik mégvannak gy<$-mTdve artóJ-, hogy lehetne ,e tekintetben valamit tenni, hojgy velUnk ez iránti gondolataikat közöljek. .
Közérdekűek.
A iffrvéHy kezéül* wfliielrtíl szóló törvényjavaslat, mely ara.\' k. igasságUgyminísztérium osztályaiban azövegoztetett s melyet a kormány még ez év folyamán szándékozik a törvényhozás elé terjeszteni, eredeti szövegében következőleg hangzik. Törvényjavas ata törvénykezési szdn-idffrtfl. 1. §, A törvénykezési jlgyek-j bou a bírói hatóság] gyakorlására] lervezett [kit. bíróságoknál événtaj ilius hó lp-i c napjától augusztus hó) Lrik napjáig szünidő tartandói a mhly szünidő azonban a már megmosott bitjói határozaióknak kiadására és fogsoatositására Áé&va befolyással níuos. 2. §. A törvénykezési szünidő alatt esak a következő és Hzokkal kapcsolaton Ügyekben tartható tárgyalás\' és hozható bírói ha-tárjocat: 1. az 1877. [évi XXII. t. ez ez. 11- k £-ának .6 , 6. éj 8-dik pontjaibanj méghatárofrtt ügyek; 2. a/. 1881. évi L1X. t. ez.:13-ikj§-ának 2-ik pontjában az í), g), h)J i), k) éa ii) alatt maghatározott ügyek; 3. a zárlati és biztositasi ügyéin; 4. a vásár-biróságij ügyek , 5. a váltó- és keresk. ügyek; 6. a caódQgVek; 7. a választási jogosultságra tiéave felmerült ügyek ésj végre 8. a bűnügyek, valamint u büntetési végrehajtására jvonpttkozó ügyek, Az, ezen (Ínyekben ihoiíott bírói határozatoké ujak kiadására és fogánatositápárai splkséges inté/Xedések a azQni lő alatt is megteendők. 3. §. A \'2-diJ § ban meghatározott tt\'gyeknejk elintézhesse coljából I köteles mindegyik királyi jai át bíróságnál egy bírói tag a tor* véuykezésS szünidő alatt is megszakítás nélkül működni j aj királyi tör* Wwy azé kéknél. továbbá a más jdfolcn, valamint a legtöbb biirói hatóságot gyakorló !bi*óságoknál pedig a szlln-
i ■ -í2 jáő tartaméi a Í^WW díÉkilaudók A segéd és kezenTszpinélyzot á szükségnek megfelelő számban alkalma\' zandó. I. §. A. tAvvéay késési szünidő alatt működd l)irak I és bírósági hi vataluokok, as annak megfelelő sza badságidőben a szünidő eltelte után részesülnek. 5. é. A jelen törvény intézkedése által az 1869. évi IV. t. t. oz. 18-ík §-a hatályát veszti és végrehajtásával az igasíágügyminis-te.r bizatik \'meg.
A kttzoktatáftl miniszter a kép-nselőhiz mulli ülésén újra bemutatta aj gymnásialis és reáliskolai közök tafásrdlszólp törvényjavaslatot. Mint értesülünk, az uj javaslat tar* talmazZa mindazon módosítások legnagyobb réstét, iuelyeket a képviselőház közoktatási Iwwtytflága a legutóbb flőterjeszujtl ja vas Taton telt b a minister elfogáaott. Kivételt képeznek n tanárképzésről és képesítésről szóló fejezet,ele, \'melyekre vonatkozó megállapodásait a közoktatási bizottságnak a miniszter nem fogadta: cl.
A Fiúméban felállítandó áruminta (*arnok ügyében a .Kon" arról ért^slll, hógyf a fiumei ipar- <*s kereskedelmi kamara a miniszternek hozzája intézett [kérdésére kedvező választ adott. Ennekfolytán Burgsta-ler Henrik ur elkészité részletes munkálatát a térvbnu levő árucsarnok felállításáról s unt gróf Szapáry fiu-J mei kormányzónak átadta a\'miniaz-í tóriumhoz való felterjesztés végeit/ A kereskedelmi testületek mind ez ideig még nem karolták fel aZ eszmét kellő oiélylyél. (Csak olykor-oly-, kor merül fel egy-e£y panaszos hang amiatt, hogy Fitiméíbőr az elszállítás aránylag kedvezőtlenebb viszonyok közt történ k mint Triesztből; Így nevezetesen nemrég a ,P. Ll."-| ban, hogy az ,AprSa" czége alatt a kormány által is segélyezett Seben-ker-féle spediteur-ház még m.indig a triesztiek malmára! hajtja a vizet. Alapos-e a pauaás vagy sem, hogy az Adria felemelte; a hajózási dijtój"
71
nont; morognak, pedig ha akarnak Hténn|, aljkor ne as\'ldőt elaludniok.
Hazánk integrijtásána
I J O XVm. i:diam folymdb
tfk k MrtMl TÍflUjii kiiUW« Dláii miké ... ^ . u||mL|
t-alaiuire szabad
< Ugye

lyiben lett
teleket, azt netn
telén, \'hogy az efralo panasz magá-
ban véve mjitsem mondja Burgsta vél ben, out^t 4z Ügyében hagyj Imd irt, hogytenrovárc spediteuröknek ö és egy „expeditio niök. Ezzel sokkul hetne érni azt a
futatjuk, de kétség-
1 asznál. Helyesen le)* egy magán le-árumintacsarnok anoati kereskedőnek kereskedőknek és o kellene állaöiok factorit" létesite-könnyebben ellé-ctélt, hogy a ma-
gyar s illetőleg fiumei kereskedelmi érdekek a kellő ápolásban részééit-tesenek. mintha esak egyes kereskedő elszigetelten lép I lel panaszokkal vagy óhajokkal.1 Ai magyar kereskedőknek már rég gondoBhodnia kellett volna arról, hogy lfiutnébae érdekeik képviseletére telepet állítsanak, de
vaftii h ISfAMw Tígkípi UtUMt oliü mm is mnuiyil ■ u|wsgtisiuk VImü sc bssauxtol
Érts klsa és.
Irts: KOZÁBjY JÓZSE1
(fsljtitsi.) .
Jetid [horczQG: mi jut 21 én Fs altira megérkezvén, Nagy-DMskerok tarméljsny siksá-aán UtOtt itáljort s Merevt egy lleltintélyns íliadloLt óléjTo\' állította, jnslynok fljladala volt a türokdt Órsováról oluziit; mintnogy á város birtoka a torvozotllholgrádi ojtfoin siks-rére fölette fontosnak nmflrtototti
A tOrOkOk észre bitók, lióhy Imi volt llercjr ssándska: Orssvával, Debrádiól\' ax élelmezés ésjhadi segély lohelóséfét jslváani. Iparkodtak is Moicyt bckoriloiii, pe jfz vn pzavoaiult. J
Az l]717-ki hadit rat legfénypselih részlete volt nolgrád clw jlalása Jeiő horézeg által.i A várlaug. 18 ái egyezségre már megadta bagói s aug. 22- ín már\'tObpi Nándor fehéri\'áruaii nom lótez< tt egy tűrik Lem. A tudósításban,I mit Jenó hereiog aag. 25 én a ciászárlipz! kbldOti, az (gósz somgliolo vitézségét maglpKtíjlván, kdllnOsan Páll Jftiios tá-noruag)\'o|; Sándor, wtl -leuibergi [iGipc^ot a veterán altábornagyot L ulóhh mfcg nagyobb-hirre jutott KhevenhtUler ezredeit ajánlá a császár tigyelmébe. K Inorvneiés (Uljüzel kO-\' velkeamé^e IqU^Jíokj a tOrOkqk Szerbiában Sabác,\' Szoi\'idrS; Kámn, Krothka és Qa-lamboa váraikat elhagyni kényajlert llek. f— Kdöket uiind, valaminő az olhiigMuti Orsovát\' Is a császáriak azonnal iiiegszáílélUk.\' ) •
Minél fényesebb vala a íjám lorlehér-vári gy(i/.olom, a dicsn vezért aaná I jobban boszaniottá az, hogy Uorvátorszácbán a császári fegyverek némi bsorbát szeuvédtek. — Potras Mikin tábornok s brodi pArancsnok a nstáborlwl némi segélyt nyervén, I Zvoriiik ostromát kisérlette meg, mi azóisbsn nem si-korüli; sujert a derék [tábornok measebMlllt. Még izerenciétlenebb volt Draskpvins János éa KOuigsegg Novi mellett. EcoM, a hulyoll, hogy a várat megvettpk volna, Jlóla vis«za-nyomattak s hazatértükben még egyszer inng-vorolvéti, jiiujdiiiMu egnsz dandárakat elvesztették s Draskovic* is ciak nagu bjkjjal vonhatta meg magát Kosatajnicza ijila] mOgütt.
Szoiénésésobb* volt az Aldnnánál Ess-terliázy József; és Sjnényi táboijnok j amaz Üj-Palán^ot védte iiif\'g a tórOkOU ellen, ouiez hasonló gyOtelmet, ví\\joU ki fólotluk, mialatt Sj)lényi jöÜO fóuyi daudárávall Ursovát is mogszáljouaj As pruúg, mely a I mjilt évben o|y erélyesen állott efleu Mercyiek, most, a belgrádi vereség benyomása alatj alig pillan-tótta lusgj a magyar hadat, aaoijnai hajókra rakódott \'$ a várat ellenállás uélktll engedte
át Spléó) inók.**)
Keléten a dolgolc nem állottajc ily |ó); lúiniho^yj a szoudrői vezér Orsodáual \'3.0 ezer törököt a Dunán áujcállitván, bdkkál Me-hiuliát, melyet ez ideiben Uetlejrajl Crnsgy védelmssétt, körülvétette s 3-szoros ro-roham után, mely ép|)«m 8 ezer vitézéhe ke-rlllt, bevitte. A törökök acsásikrij hadórség TdO emberét az embsri rokonszfcnv jelei kO-zött elkísérték Temesrárra. llasbulókép tör-
»\') á Siőr. B. Tört. I. 13*; I\'ojti Frígen
••> üortith II. V«. 76. I.
.tdU L laráassissi! liadGrsWel is, kwy 4 Hpátécnkll .ésáttTtsbsdi nredekhSI á|ldtfc«f)
Á belgrádi eapitalatjo kÖtetkJzjébetj, djnt iuémelyek llHuák, Mejiádiá isétW* táji a #0kük. A nagy vteér dzonüafa, ki mjittagz [80 essf emberrel Nináha vjsJzavd* nnh, mégis egy Imdi csaaatot jOrsova fett kflldöttj hogy e várost megUiUa, Merey azorj-ban e jssapatot Isiétegrasatotia if a iTalárt a vaskapuig az o lenségtÓI megtisstitoujai*4) |
LáWán1 aj törökök, áogy jügyoÍK roaz AhrdulaÖt vettek, hajlandók ifinek Ek is k blks megkötésé védett Passarovícba kpveti-k|t k Qldsni.
Aíbéksslknt itt Károly tészéM Vif-mont gij táboracsrssgy, Talímanp és Fjeise^-niann intézték,] mint hadi tanáéiomi Mi-graronnág rwiral Sándór íjáípáj báré, uorvátbrszágból t Aiitolics jJánoé adattak ja bwtosok mellé [segédükül: da özeknek filíg vélt y«lnmi bplblyásuk. Vjolnnejéi, mint császár BZÜvouégosét, Itiiziiii iyarhj kébvl» sdltö. A török Uhrahim szilílmdárt, Maliouiad ensnditJa tüzérségi felügyelőjét és Msuroeor-dáto eláli vajdát khldé odá bízujsokiill Jelen váltak még Anglia és Holland, mint jkihsboé-ji ró hatalmak részéről, sir Hóbort Suíton és Cplistns Jakab.
Az ols6 találkozás \'aíhiztojok közt ja-ns 5-fln meni végbe Pássárovie ésÍKosté-ia kO^Ott, moly legységak ns ijlktidok híL soknajt táboriholMttl, szolgáltak
A; ciásj^ri] biztosok mindjárt ijz olló lálkozásnál sjst követelték, hdgy Hákócz^ a veljo lerój biídosói társai: Borisénji,-»rgác* 8imooL Pjáky, Vay aip. kjsUassá-ik, mire a tpröljök aat .válaszolták, í hogy követéért tudtul adják elébb áralldotfójuk-uak j a [zulián! azonban sokkal beesal^aseOli vélt, mint a kaján német c?ak gondmailis liatorkojlott volna. Kijelenté |azonnalJ liogy imkánb elveri ti fővárosát, imint ftbm aj vendégszereteti meg ■ értése által magát ekkép meggyé]
láz za. j • n lltl
Jeni herezegj számítóbb ler én, merlil litetta Virmontot, [hogy tartó tkod jék blyíéle Mtvetolésektó^ megyek a békét ihátrááafná^ s Igy térténhetett,! hogy a békeslku íjjri. ■pe táján minden nagyobb nekézség nélÜol liefejeztStett, s o. mellett még egy kUttin ke-iiskede)mi szorzódéi is köttetett) a felék alattvalóinak auyagi javára. Jul. 21. pMÍgik> II liára Veleuctével is megtörtéit az MyezsK a\'mindkét szorzód vény még ugyanazon na ura üonepélyésen j aláíratott és kicserél teteti. | bókwkiná^mwMetesabb pontjai a ÍUO-v()tkozók|Voltak:r| í -.,
J[ AL két jbiroUaíom Vhntárait sz j Olt, á Duus," a Timék, á DrioL a Siáva és Unha álvamokVkéJpssék, midéi fogva Olikonnjr 4 kerülete, worb-j éa BoinyáJiqrszá^ I észslii nszefvel a otászáj\' birtokához kap^óllatnaU. A határsaé|el4 bájtoraága, a kéreaztény va|-|m szabadgyakori|il» az ozmáji biradalonj-ban, a foglyok \'^tülciönöu kiadja, íljablian Is biztosíttattak oly módon, initcép avj in&r k |árp;viczi békepóktokban is, mW vóít hul/T rozva. A magyar bujdosókra Ja költetett la, liogy ij határazéldktol távolabb\' belléttbezüaá. üonsk. A bélte 2a évig tartsou. A UeresM-delmi iwenóqés szerint a két léi alattvalónak kOlosöntfee n pzabad kOzlekodé* siztossl-tátott, mi végre aj sserzódó tolok egymásijak jConsuUágoki lés Ügynökségek íeláilijáiátj kikötötték mindazon helyeken,| hol akokdtja kOtls^edés előnyei szük«égelték. [ ! •
£ békskOtéá után a csjossbb és vlk-
ertrfínéjjysjben azUniág I
kosé essBjáaysk «Mmfl___
mesl Urtaroányoltban keresték, Jni saau másfelé lerislt á nemáetnak urdkodónsk is fcyafcne
. vobat •
a. le-* íjéra egér meg u
ftlOit egészen uj kor-a múltban kjiveset la-Lson ngy uakta, hogy a, Mercy tábornok le-rtományrs a léke min.
A tomesi szak keadSdOtt, betolt volna talá éppen egy vitás gyen SZ. ki e níL den áldásai szóm
Merjjy KolU aj selyem-te|iyá|ntés elí-monditássl véget! epbr-fákat ültetett * oly nagy buzgáloniujál viselte a íákl gondját, hc^y s fiatal csaijetak szándékos megsértő-jét még lialálos Mntkéesel sem kőtelkeden fenyegetni.*5) Kajákyfll moesárdkal Száriiott ki, utakaj csináltatott; a nép^t jbhh sxáu-tásra, gytimölcstonyéjztés és smfqmiveléifá
szoktatta; gyára éréfkeit ijlö\'inózd a váronoU építés vánalmái j szeri nt als.it a éultaráii vi<|ék
íjtaí (illiwtt, a kereskedelem
a, számos ééQlétét emelt, isles és Msuiofika ki-Mvozta s Igy rOvid idfí a| Ividám képét mutatta e
Kámly 17Í$-bsu, jmidón .a ltortk liá-boi# inán a kttsMböt áloU, hsdil segélysOl s éápa által is éngelélyWtt tizedek tízále Wyet «nr átlagé Oiszoget kívánj a papiág-ftL I7i9jki oktdí«i-p-é\'n kait levele szerint ufyan c tárgybto értekezletre líivta Össze a , papságot, hokv velük égyiuUiji a várak, fökjartáfára fordítMosó évi segéfr í dsetéséról ís tanáeakoszékjO a jelen alkálo nmal a se gélyt á l atárszé iívö-ak jé karMn tartására állandósítani akkja. UgyánosajcJ ejyQlésen akarta Csáky lilre . ;róf kaloesaj biboruok érsek eíaökloto atttt a papság végrendeletére vonatkozó timrányt is jmogáljapitani. D« la\' főpapságnak sjunnfi kedve sem volt s rég vánk föntartásárá tó vént adót jijég z^razui Még a pipához Is faliratot meiieaztették, ki aztán as év decJJ 2-jáa azt iratw az eszter- 1 gorjii érnkliez, hdgyj a király, ha laikiisme-retát terhelni nem akaija, a papsag tizedébűi j ilyféle állandó aiét bem kívánlak. De folya-modhaüid a szent azékhez, mikor segély re j van szttUsége s kz, jniként ódák, ngy ezen tul sem jogja tőié aat megtagadni, hagy a I tizedek tizedét btzoijyos idfire ksnestára számára szudhosse. í : 1 \'
As alatt, Pozsonyiján, rd önmagáról sem 19. a raltadti OrOkOsOdasi rpni ki nejuiMtísége nek fiági kihall elébb salát aaut atyja i Lipót szülöttségi
Jíg la bizdttniájjyok részint [intPesten inűkiWtok, Károly iledkesett meg. 1718. april | ipa Iraegkotésa slétt ogi uj | nk phánjaziált éa hiroetatt iniárá, msly SMrint, ha en-L az örökösödést a mii ágeu Sátyja 1. Jéuel. s végre! Inypi i azok niaradékai el»ö osztatlanul Twíesaék

ez talán megint olyau kéaoi vendég, ki nap^ pal nem jáijhát ?
„Nem jAdcl, —f szólt Iván 4- ez az én tlgyvédém és baijátoin^
BorkOvy néháiiy pillának múlva belé-■\' jrátt. Igen ciünoa üatal emberj; ai4sa szép, de fagyot, áiiut a jégre nwloett virág; termete kompit; idomzata tüljei, de nem tul-ságoMU y tartásán tuVÍgláuizljc, hogy sokat forgolódott nagyúri körökben. Modorában ennek dacsára van bizonyoa jóizfl eredetiség, snit nem volt képes kiölni a jwlouak étvágyj rontó levegéjs.
KedeAné, a mint a ügyvédet meglátta, lángo\'é pir borító el[■ arczái, sacinei még kárhozatba ragadóbba^Killátiiloltak.
A férfiak közül ezt ,|úredO| a fiatal ügyvéd vette észre, éa dmábültl tSlo;. átjárta minden idegét a lakijnietet- éazbuiitó varáaaa.-
\' As est tflbbi részéi la biiiokátkdáa réasietaivel töltötték. As Ak két lény virsas-tolta át: as Ügyvéd és ajUg Adel.
XII. A paksi isi A fenti események otáa oZnap mulrel. Ka alatt nagy x áltosá-ok fíMtam Ke daOák kastélyában. A fényuUa már sagyban (aent { a Madara^y féle, urodalmali a uőnek szenvedett mulasaásait gozjlflgou kárpótolták. Teljman nagyúri udvart tariptt. Libériás Ibggéaok, sseintalenOl gógöa koniornák íjaeztegeUék el a hi* régi iaagya* barátait, vendégeik
■ Az urnp időjét többnyire utajtással tOl-töita. Férjérak azonban okvótloiiül otthon kellett maradnia, nehogy a jgaadadaatek valami visszaélést kOvaaaeusk el; merj ,hát hiába Marton Oáspér, a bonorum dírootor, már drsgasake ember, annak igen kOnáysn aaits-kérget hualutnaa 1 sasáért.
Kedeó aram igen okosnak J ébernek találta kedves Adélját; tökéletes igaza van. Hanem sgéazen egyedül, mindén férd kíséret sállal még seai meheiettJ as é kedves Adélja},\' aagkért* lt*i Barkfvy Elek ügyvéd, urat t kísérné wjét Psrsna, hogy erre n
gondolatra is kedvei élete párja vezette Ke-deó uramat.
BorkOvy Eleid t. i. Madaráasy Ivánnak jogi képviselője és megbiaott)a volt; helyenebbcn iiiom is [neki, hanem kiskora leá-nyáuakl Idának.*
Adel elhitette as 8 kedves férjével, hogy ezzel as emberrel igen szépen kell bán-niok, kolöntéle kedrezéaekben részesíteni és a mikor és [a "toeddig esak lehet távoltartani\' s birtoktól. Msdsrsaaynsk bensO barátja étiuln-den csekélységet is tudomására juttatna Ez pedig igen gy$r» éa iájuk nézve nagy vesztes-■éggel járó fordulatot adhatna a dolognak.
Kedeé megértpite nejét és majdnem a bőréből bujt ki Oramében, mikor Borkövy kesét adta,1 hogy őj nagyságával utazand s minden tekintetben i igyekesuí fog egy gondos éa udváriaa férj helyéi pótolni.
Jjfey töltötték a legtöbb idÓt együtt Adél éa s fiatal üéyvéd.
Ez, ulUil aa UrnO visszaérkotott külföldi utjábóljühogy a tfVaazi hónapok slstt s la< luxi lovegót élvasvé. valami kellemes nyári íürdöhoIyrCl gondolkozsék.
Épen ssobájépsn jár fel a slá; kikitekint ss ablakon. Koromsötét éj fekszik k tájon.
A gonoszság jé« azerelem nappallá váj-tostatja as mszaKál.
A kastély néne Kedefi uramtól keadfis a legutolsó léggóiig csendesen piuen. Mit törődnek azok a nyugodt alvók. tunal, hogy kinek lelkén foksaik álombotUó gond, álmst-lan szerelonj ? — vagy kifwt ébren az álomdzó kedv, vagy as álmát\' O\'é vágy ?
Kedoőnó keble fesaQl, hullámzik az ég5 vágytól. A jiányag pongyola csak annriia rejti el a kéjre toémótt gyönyörű idomokali, a hogy gyenge fátyol a szobrot Gazdag fekete másain szeraímnaen simul s hérauér, gOmbdlyfi vailakrai Szorao lángot lOvsl, ajljs lángért jopou.
A Isk felé olendos Ogatésben lovag ko-aelag. As oMágutbnjbalad, de a hol nagy park keedMik, olt ejliag)ja éa ást és a osá-vaigó sétányon s au háta mO|d kertll; Ke-deéns ablaldábos kölsl leszáll lováról, olt
b, tsrfc l.
|\') Psstj Frigy. A ts »\') Dóbiii á jseoieal btaséf Wrl. I í Jl. |SISM \'I 1PI\' ■! I 1
I50J
4
JI roui igénybs.í
1715-ben, uahár még eddig házassága meddó vjolt is. aj mSgyar nemzet kívánságát nem vonakodotj nwgerősileui [as I7l2\'ben alkotott ItOrvésyj, bfgy ss ur álkodóhfz ti-ágáuak kihaltárki a királyválasztás joga á nemzetre vi»saeé\'k. j
nifl. május íö-án leányi Mária Te-rézia sziletvén, jjtniud halálig I legszilárdabb I törekvése lén ast s| OrOkílaOiéai rendszert | minden egyes prsaága- és táriományábas, ugy a ÍMtlIháta\'mtikJ által is sttbgadtstai, illetőleg turvénynMé einelní. ilw. s s következő években CweLjés egyéb frOkOs tartományai lian á rendszert elfogadták, de Magyaromágon az (tay koosikareks egy kis zökkenflro- találj, -r
CFAyt. kö\'v).
VI Ilorrátu RJ 149 1. Vssl 6. Török JSm» sinL bori. a Isa. Mniag ssuaáas áv.f. ISIS.
hagyja éji az urnö ablakja alájáll Néhányolyan fonná hangot Iád, mint naikor a gerle párját siratja.
A koyotkezó pillauatban rnfr leért a kölélhágbsó.
A lovag macskkkOnnyüsóigerfulétt l\'öl, s a nyílott ablaknál!eltűnt. |
kf\'ílcőuó raár illolS karokkal várta. .80ká késtél édes Elekem !"| Ezt volt a kéjértI remegő ajkak Bzemreljányáaa. Aa éji lovag Borkövy Elek jvolt. 4r „uégÓta vál tál ráiuj. édbs Adélom - „Eégóta. líbl késtél nhnvi ideig/" •+•] nAz apátságnál, a hol a birtokra szóló sálogUgyet intéztem el."]
•—I „Noaj tehát íjinei semmijfetínakadáiV —j „hemini. Aj zálogügy lejolentési késedelmét ((gyesen sikerült ignsoltjoiii, Mólt már nem. tog háborgatni seuki
,—iwI{át Madarsesy vagy dunik lánya?" W ^Azoknak a szersodfli értelmében osak 15|évi utáiílehót k birtokát átvenniOk."
\'7-j\'„Hit gondolsz Elek, azoll aa emigránsok asánnilhatoak-e-valaha súlmeiitésre?\'1 —j „Ali igen I EdA még jddlg a történelem más nemzeteknél .is igamtyiP
„De túd(JÜ\'-ft:hogy lehet oiotlog azok kOzOU egyl s kit a lejedelem tegye fölment éa né által ksll elvesznie.a
Bérknvy Adélra nézett als liideg férji idegein btoraobgás futott végig,ímintha kígyó tekerőzáék; asive kóré.
(Folytatás kOv.
uii
ntár-
A Budára törekvő áifat
Dtbrttitn, Syirtgpkáta, Bajai Pta, Kn$h, jViimdred, miikokt, Pouény, fla/atoa ftrsd, Vttiprém, Stigfa 1868, ím. 1860. Molnár Oyörgytpl. [ \' (Folytatás.)
cLit ss élsaaa figyeld láttál éa érséls minden szkrepéün Egrseayl ilpkalönöeen a Usgédiái saer^pekbeu. Azzal f msga magát
1
megtsgadó álakilói erével nem
blrí
mély
jKomáromi Hamunak oly nsndjkival: kdomá-inykj volt a jenniazettél, hogy .színpadi alko-Ireit Ikpnnyaré tette.
kgressl\'uok mindent maga érméből s végtelbn szolgalommal, íámdkatlan gyakpr-lattal kelle maga-magában tkifojlsesteni, Slég jhjiiigorganuraát is, mely nein tolt nagy jtlsr-Ijedelnia. E roppant gond ps kitartó min-káxsá^gal olzkösölt fejlesztési procijisusjal, tanubhány (s búvárkodásod, nagy eszwel h legtókéletcmbbm i n t a mfijrésaséenel-
Bcedetj, igazi jaebb mozzai vagy [külső ectelakre. » kára volt m< kessák, meg
móáoja, — klalssikusndl
mttterré, kinek jmindeij leMki
illata, lett légyen |as bá^ b^iső kifejMés, s remsk * tollra és mély
vésőkre és lélek JfiMká-Itó, hogy példa gyanánt kflrát
; Irökittosbék.
|Aző mfivéssete izr8l*isra szén — Is
mert modorss volt k nevezhető i| Római 1
adó volt, m igyar Roseius — igáé eá I negjeleuései a hősökben J -
vo l s [<kj#»n iljásu elő-
As 0 giku* saereá1 ssh voltak______
qsgy tnérté|tb*opj tartott, habéi a lajkastjkra ftraiztók is
elókésailettt oslékn, a
lokuén, mindig olyan Unnapwys-pasam, inslyeket gyajirai|[ és
voltak, de minde|kör joíoutí|iek, sokat mondók valának, melyykkel piaiagy
z<5 \'lak-
ás
de
M,
a kOaOsségat s követki figyelmet kívánó belyasi mitfdjg s legremekebb lolkiállápotbej nétskkal, melyeknek aa areaén v«t\' tolését, művészi rajzolását ■■ azllkségss volt » közönségnek látni legnstgYobls mQŰvet is nyújtotta alkotván meg és msgysrásvjm as előadott IjoMetl I
1 ; {Egroay nagy es*iliéuyi|ő voltJ mindent ssebbsn adott ss életnél ásj mégis mihdig igulvpltlj
j Érzékeny, sokat bántotlt, méln énélmO
vén, — mind sacf kéméibe ltoméi magyaráabkté csak meg, hogv m ssiki|á mfirénwjébe as assujény sMnlkaeyédésnsk realizmusát &1 beosl köi\'j vében is kiflid aján^a
Ae. s abból
iif| ésjkla-nettéit ss esássásflv I 0 tslé-
I í íJ
r-\'jtllr -m
ban nH a szinssson, szorapeibon köayek psrsgtnk le árosán I és Szerdahelyi Kálmán is gyskrsn emfketts, hogy Lear királyban a bolondot jáutryái vele, a (bolond msgörfl-lök" MkiáltásMlj mikor Lear a bolond karjaibl dől, tártról könyeeeppeket érsett Iá i Igu-a hállani.
láj ssinpaeqn kiegérsékltsU emberek fá|-l dalm^mak kitOraMpbeu tombolta ki s ma-j gáét jaj melyeijet jtagy saiyéban sltsmsten I fUántolta m étéltás báatkatta ia, kegy nagy művészettt nem méltán) olták abban s mértokben, amiut magÜMtts Vulna, sem a kfitikaJ hanem] a\' közönlpg réssáréi, mely! angyizabásu ahntisait nem sietett tömégej wbuAi látogatni] mig mások r— a sok Sij OMuml, a aib-ááb ephemsr darabokkal éj játékkal teli Itásaaat eiináítak.
Hpp aiért hsldoguw éesate magát, ha a vidékre kkáMHva telj báaak elélt |átwj hatott.j
Nem volt b {az ugyeevssstt elsmontáj ris őrével bírói á-wikua mdvées, mely hstalj mas [mint ss (tkásí, me^r intudout elsodor: ivégre psgs isi Mévs^a, de rámnkán ssép öt osupa beaaóeág, OMtpa mélység, mely aa eaa> méuy tsárnyam magasra emelkedik.
j As 9 Conplánjá s legszebb góg volt é s répái patrktneságbél, wakhogy egészén s Kriastás utáni] áimmabbi műveltebb eiviliaál] tabb rttmai idflm patrman életbél a nem s 470.1 évi Krínidi [elótUbŐI, mikor a már d.utj-váblj, j ssboláU^uább aseovedálysk fáktáM nebljűj tűrtek Mr|máars. 0 Coríolanban t# jét él Mgig a MUNatt Qousttl volt, nem ss s dupfa harcsás, Ikit Msnenise épp mentef
§et k nép előtt, mondván : „no tskintsAsa unja [vád ksááit, msly katonás, de nés-sétek harcai éénNt, eebeit, melyek oly* nok; testén, m|sá prok s ssent temetés I
I flajd Conii ius ia saaal hívja a nép nlf, hogy: leír, jer, d inra rjdtál egy kissé, durvd,\' -Tíjsr visjzáj a néphes ée bánd meg b|
I 0 nem Ml ss indnlaiok vsdságávsl a nénje, nem rsato tatta si magát s aseoví-dályj fiullámsiioi] mindig a hidegen megvetp
lll
9_

HMk"| Wm
Teendőink gyUmölct termeié-síink emelése éntokében •)
K magyar gaadák tátaasköre fttemrégi-ben MlérteV\'m A * i Pál kewtholyi gkada-•Agi lapintiaeti tauArt, oreaáfoeaa ismert? veterán pomolognauukat, liQgy az- országos gytkoöleekiáiliiáe alkalmából tartson a gazdakörben egy előadást a gyümölcétermelAs köréből. Vili Aa i kAsosAggbl válalkozoit a
S<gtisatelő MUivásuak eleget tenni s ma , « tárlattá meg uagyArdekü folólvtafiiát, mölyuek tárgyául a gy Ümöloét»ruielé*ünk ome-iósAt caélaó teendőflejtegeti<sAt vátaa/.tá. Ha &»se«haaeulitjuk — ugyntóüU — a külföldön WjrjBvU g\\ üutOlosöl a nálunk termpU lugya-uaaou l\'áju gyümölcscsel, lehotetlep (azt a atfggy&s&aéal nem merítenünk, lijogy Ma-gyarazágon nemcsak nagyon azép, ne egyúttal igen !jó gyümölcs .torom; —1 ajniipöí az kivetkezik, liogy gyUmUleaterm&attnkjaek a külföld piaczain .kedvező jövől jósplb\'alunk. Ua pedig a hazánk különböző vidékéin Ültetett gyümülcifák mennyiségét ée jévedel-motSSégét kutatjuk, azt ié- kénytelorlek lenünk megengedni, liogy gyümUfeafljink meu-r nyúége nem éppen jelentéktelen, do azok jöVedolmezöaégo — egyei esetekét kivéve •>- korántsem áll arányban a fák mennyi-igével,!.— á miuok iok mindenféle oka .tan ugyan. d l a legfőbb éa lagléuyoúesphb luindouőaetro fi tenyésztett fajok bölytolen, tuegválaaztá\'ábau re|l\\k. . J\'
A igyümölösterraólAa cineléséáoki |s iö-,v otlel tnofcő v 6 tétel ónok Irghlső föltétmét;jleglé-nyegosebb kellékét a fajoknak a tmaj- ée égaljlioz mértilbelyea megválasztása xépézi, e czélból azUuségea rolnii vidékenkéb kiaér-leti telepeket alkotni a ezek léteeitéeét nyil-\\ vános ijílézotőinlc kertészetének megfelelő átalakításával megkezdeni. Ilyen jasérleli ezé-lókra pedig legczélizerUbb volna a törpe alanyra ojtott amafák alkalmazása, mivel ezek egyrészt már a! liarmaiWfwmyedik évben terfmnekü másrészt tni/íel ezeklEl ugyan-\' akkora terülefien (legalább m 2\'5-ajir auuyit helyezhetünk Jel,\' mint a ^ad alanJfra ojtott magaé törwü\' fákból /\'V \'
Kivánatoi-:.volna továbbá, Jlogy min-di«n gvUmüleakiállitáh aflcalmávaí az összes kiállítók gyümölcseiből fe colltícftiv csoport válogatta tuék össze, I .bogy i Ugy abban a beküldött fajok Iközülf minuéL.\'figyelemreméltóbb bel) et io|lAÍjón a minden faj mellé alkalmazandó táblácskán annak neosak heíjfea uevo,\' hanem Mérési \'ideje és leglényegesebb tulajdonai is űiljégy^zteasenek a vtígbŐI, bogy e csoport segedelmével mindazok, akik a gytímölca ismerete tekintetében felvilágosítást, okulást Jceipnek, m^találbaasák. Mely t elv.biztosítása szempontjából khjánaloi, sőt azükeége* leujie> minden li$zai gyUinülcskiál-- Iiíásra közkölseg^n) rpy ázbu vidpkkeüsuie-rőa,\' alkalmas szakmitít küldeni, kiuek küle-•lesaégévé tútétnék az azon vidékén legtermé kenyebbuek llizonynlt tajok, az joltani termés ,menuyii»eg&nok £s minőségéüek alapos kipuhatolása.
Nagy aUadályi^ képezik gyUmülcstermelésünk terjedésének * jziültetott IgyBinölcafa oeemeték é* azok termése biztonságának hiánya,\'a miu a rendőr törvények I szigorú al-| kalmazása által lehetne éa kelleae s«*gitenL Az.ttütkuak\'gyümölcsfákkal való ^zegélyezéso a gyUmOlestcrmeléit nagy mértekben volna hivatva emelni s o tekintetben einllLéati érdeméi Zitlnmcjgyő Ödvöe kezdeményezése.
. *l Kedves dulgot "viill(\\nk ctoloketlní, mikor yil\'íani Paleak, a isíiztlifíjyí fasd. Intésed kttönft ,iasár«nak a maiéi (jniifi\\k kóriben a mas pilótában urtbtt si érdekes fsloivM\'tat aa r etán kftzftl-\' jtk. Az altada4\'e Igán diaiéi Ríttam voit jolcu • Ott voltak: Karelyí öaédur. áppanji Almrt, 0técu»njl Várj peMftwfy Aurél" ictóf.ik; Korjimicil L«»tló. Mik-16.* fiyuta, Szllíkri VUgil, Albtlny Mi beró. Hton* kírtti sttaios szkktoddi é< tsrmslt* Sserk.

GyUmölosiáibk l-*mékehységének nagy akadályát képeai aaon helyté|ei(e|{áráa,melf szerint a fiaUl esemeUjkét a legtöbb esetben mélyebben Ültetik, mint a hpgy azok a faiskolában állottaik, továbbá i[ qseinjeték számára a talajt nem «egend|3 inijedelniulráii porluuiyitják fel, a termő aiuyaLUal koro-rooáit nem ntkijják, mvgcserepeeedott kérgeit nem ápolják kollitleg s uem védik eléggé a nyulak stb, ejlen. \' 1; f
E bajok orvoslása eséljítbóU.mulhatat-nul azükséges volna vándor-fnuitókat a köz-\' sági nagyobb Ültetvények éJ áz országutakat azegélyezö gyümölcsfák kellá; gondozására szakszerüleg képekelt igyQinölcsfa gou-dozókat alkalmazni, míg n hernyók gyökeres pusztítása czéijából eiongodhetetlen a rendőrt törvények syigoruUb kezelése és a községi elöljáróknak o tekintetben ia felelőssé tétele.
Miudeznknek résiint élétbelépteté.so, részint előkészítése és előmozdítása caéljából pedig legszükségesebb jvolna .az országos gaz-daaági egyesület kebelében legy gyümölosé-azeii szakosztály olyatén szervezése, liogy abban a gyümölcstermelés iránt érdeklődő a\' az egyesület kebelébe \'belépni óhajtó minden ember megtalálja a maga hatáskörét. Erre nézve legjobbnak éa legezéljaerübbnek, mert leggyorsabban iczélravezetőtiek rpttatkozott" azon szervezet, molyet 20 évvel ezelőtt W i 1* d e r tábornagy az éazak-aiuerikái gyttmftl-eiéazeti egyesületnok adott a amely abból áll, liogy ezen egyesület összes tagjai 3 külön alosztályra oszlanak, melynek elseje kizárólag a fajok Itdyea) neveinek megállapításával) a nagyban tenyésztésije érdouies fajok megválasztásával és a tenyésztésre noip érdemes fajok kiküázöböléaével, valauiint az ország ösezes faiskolái névjegyzékeinek ellenőrzésével foglalkozik, teliát csupán szak-férfiakból áll; a második alosztály a gyümöles értékesítésének különféle módozatait leije-tzti, eladáti piaezokról gondoskodik, a vidékek gyümölosmennyiségérŐladatokat gyűjtés ezekL segedelmével a vevő és elanó közti úriutke-zóst megkönnyíti, neta\'án olőfordtíló közlekedési akadályokat elháritaui! iparkodik, — kövutkoaőleg oly férfiakból áll, kik e tekiu-telbeu éreznek magukban képeOégét; a harmadik aloaztály az országi különböző vidékein lakó legiekintélyosobb és legbefolyásosabb ügybarátékból állván,) eaék a tőlük kitelhető mindeui módon igyezezuek propagandát csinálni a gyümölcitermelés ügyének, .Mindezen alosztályokat egy közöá - elnök*és időről^őre összehívott küagyülés Itartja szervés kapcsolatban. Ezen intézményi fennállása •óU Esiak-Amerikábun a gyümölcstermelés oly mérveket ] öltött, hogy a be|fogyasztás megtiaszereződáse mellett Ajmetrika már csaknem egéiz Európát elárasitjal a^zalt-\'gyUmöl-őseivel.
Az érdekes felolvasást a leien voltak nagy figyelemmel és érdekIpdésxel Iliallgalták, végül éléuken.megéljeheztek.! Ezután telszó-lalt K o\'r i z m i o s László, utalván azon körülményre, hogy az előadó. által javasolt gyümölctészeü szakosztálynak \'aa országos gazdabági egyesületben már meg van vetve az abipja s az éppen ma megnyiU orsaágos gyümöloskiállitás, melyen több termelő jeleut meg, van hivatva arra, hpgy e szakosztály mielőbb meg is alakuljon, ~ mely a magyarországi gyümölcstermelés emelésére kétségtelenül igen jótékony hatást tog gyako .tolni. \'I »
Helyi és megyei hírek.
-r A „Yerea-Kereazt" segélyző nőegylet helybeli fiókjai qlct. 23rfn lógják megtartani együttes közgyűlésüket, melyben az átalakulás á „Magyar Országos Veres-Kereszt Egylet" módosított alapszabályai értelmében log megtörténni^ Ez alkalommal a
3 fiók egy nagy egyesületté foi alakúin bele fogukk váíaaatatui az álalikulás folytán szükaégeeeé Vált férfitagok L a. t. .
— A sslsaiefyel általános\' tai tói testüket nagy-kanosai járási köre noven ber 10 én tartja ínég {rendes ő<zi közgf ülésá .
4 Alakuló kéwűlését fi ki legközolebb tartani a névinagyaíroaiió tá 1at is. A szervező bizqilxág előmunkálata annyira lialadt már eddig, bogy a köz( lés -egybebivásánák misem állja útját. A o eg-hívók legközelebb fognak kiboesállniní, E helyen is jfelbivjuk a ( névmagyarosítás barátait, hogy annak idején az álakuló [ yü lésre méulül nugyobb: azámbaá megje) szivqskedjtmok, liogy áz ogyl^tj mentül gyobb sikerrel kuzdbeáse inog jnflködéié *
- Kltttiiteféa. W e isi J o o 1 laegersaegi köaai i«k. igjízgnió tanító. éyí ,buzgÓ InOködeséíiék pliriinerojinUl az ari érdemkereszttel tünle(.thlett ki. jOszíniéu luláluuk a mogérdemldll kitüiib-téshez.
— E hó X.Vén veielte oliá

zilíából, X^itartiOeorj vész köiremÓkflése
;es párisi zongor^mG-íupllfltt baogversenyt
rendez, ineSj\'re Iá naprérdjmiU köabosék. fi gyelme annál ia inkt bb ílllíjvajiki io£l
fiatal ltegedümfl(vásii rómaiban rejneli Játé Belépti dij | jl-sp sor 5-lk> sor í rt 80 kr. flL Karzatjegy I fit Jegyek előre valflialó szertárában 1 Kezdete
rilág legtiagyobu vá-ávulT ieltlluékt kdltetti kordék 2 frl.J 1,1,4/, 0-dik sortól kedve 1 20 kf. Ueinenet 60 kr. t Práger üéla :ur gjógy 8 órekor.
•hoz
Pándy Károly Temesváron alkalmazott p Szügyi tisztviselő városunk oeyik kedves. zel-lemdus hölgyét LSzálinay Irén kiaaaszinyt, Szalmay Antal JlionvéÁszázados ur leál yát, A náaaáonepélyjou Jgen válqgatott vén lég* koizoru! Voltí jelen. Erdekeinek! tartjuk he-lyeu köiÖInij az egyik: vendék j állal eíi ion-dott humoros pohárköszöntés. iye|y k vetkező vojt; Amint Isi óh bef(*jMte a terc nlés uagy; munkáját leült ax Öjympua nftigas ctuqsárw ÓS\'pnbét szemlét lártott végzett •fiiunk^Jij iölptU !l)e innét a fülilgömbnekLak felét játtá a | hogy fáradtan neFlegyen Mény-telejí a ibldgömb másik felére fáradnia] tói-emelkedett a fellegek köté és ott lepil megparancsolta ,a földnek, hegy ford meg előjte, bogy az ecé«z foljilt tartli szemlét. A iöld\'elkezdett (orégui, az Isten pedig lélkönyükre dűlve!pézte a felületétII Amint a paradicsom, fordult» elé: egyizerre üsi^eránczolla
mert na Eufrátoi partján racgpil--------
Ádámot] ki a dus páziiton heverve vc ato a legyeket |ábaizárán.I Egyszerre felugr ur és elkiáltja magát„ThUh! Ennek maunal| párját kell hogy teremtsek, k|ilön-ben unalmában mind agyonveri a terc inlet-* tem legyeket !u Ki ugy lőu t leereszl hr. ur a fellegek közül a Tőidre, hol líoverésapit I E közben elfeledte a
Weisz iSaoíuj ur, a su nevét .Vidor-ra Ingja i liogy ez a pjildja iiiá okát is buzdítson lek vezetéueváik int {változtatására
—. t\'in ancsi elírta tigrét illetőleg senblüh .Lajos polg. legutóbbi gjüléséu, I megkezdett] n^viuagyarosilási azon helyee iiiditvái yt tette.

— Bfét naagj írssllás. A midi ér-loijtjlünk váróstjuk ej yik tekintélyes p\'igára át és gyermekei v<ky|ték lagyarofliUpi. Kivonjuk éme-
óbbal 15—16 írtért • a ét 28f
k a aéraiagiare* jeleutlieijak, hogy Uo-isk. Un. a lantXsiület iiudulva a városunkban iuozgalbmiól,
lOgy a [járási
mve, iljon uon öreg föld )mei
azemOldpkét, tolta rtt
Ir az \\ ka-

edett i .dám dnek indta
puraucsQlui, hogy „állj 1" És ps az isle iöld az pta is égy re fprog vénsége dn szára if|u-erővel i Mikor aztán iu alvó Ádá n oldalbordájából elS lett állítva az uj lénj, úgy megtetszett neki a safát remekműve, hogy összeütve i bokáját egyet rikkánlöU, a stép menyeefbn látjára mobdván: „EiliaJ" Erro föl,ébi\'odi lÁdám mély álmából, kitÓrUlgétto a szémelt, I KÖrUllpcihlettj do már akkor i sak a fris raenyecskejvolt küzelében, kit midői meg-pilhuitolLjban^psan kérdé maga magától nVájjon ád-ojnokeuii csókot ez a menyecske ? Mire megszólalt emek mondván: „Ád-ám I" íj y történt) a keroszlelés és lakodalom egyi serre l Evvel ugyan | nem azt akartam ino idani, mintha (uekünk is már ez uttál meg I elletni üluüuk a koressteléat, hanem ■ arra al artam utálni, hogy al házasságot maga az öi ig yr laldn „gründolla" és hogy_j(s-szUleiu tel az ur máglyáitokujl téromtetlé, do meg i rra ii reá akartain jmulutui, hogy kell ciuek a férfiúnak bogy legyen mellette valak i, aki vezosse az életben és legyen kivel zuil tülöd-Üio különben maga az ur Isten som len no v<|lc megelégedve I 11a már ennyire i íjutot lak, bogy egymAil az életben vozolge .hetik, hát ugy Imlacyatiak, hogy a nemzőt műkö-désük állal szuporodjék, az önök örö ie" pe dig gyarapodjék, az Isten, pedig jó 1 edvvel tekint ion roájok mindenkoron 1 Eijen
— llnngrerfrny oktober hé 2G-án az „Arany Szarvai" diiztermében. 1 engro-mout Maurice világhírű hegedüművéts Ura-
körök a taiUtók néli et neveinek inegnjágya ro«itását illftőlég lé >jenek érinikeséifyt. Ax inditvátiy el is! togai Utott, a maga az; indítványt tovő ibemlenu te, jiogy nevét KÍtdaira fogja változUtni; úg inakkor Bíba Cérnélía kkastzony js kifty Ivánitotta, hogy nevét Erdősíre lógja\'változtatni s e sorok írója Is, kinevénok meginagy yrositását legközelebb for ganalba is ^east..
, — Dk Kora er FI6rla jelen régé-aieünk, iniúU olvasói ik régebben közölt híreinkből ttáljáéi >njegyénkb ii tartózkodott Itoaszahb idbigj hogy a megye monográfiájának megij-ásártt adatokat gyüjlsön.j Mint ertesülünk jekjs \'tüdősünk legközelebb utasott vissza Budapeatre.\'
— lllbalgatlIAi Lapunk mait-zárnának vezérczikkél e, néhány lényegtelenebb sajtóhiba csuijtott, melyeket ezennel Ikijavi-tunk. A lap[máspdil columnáján a VI. pont 2. bokezdémre ésu« k e hibák, hol. is „tjízköő" Ji\'clyett ,e s i luöjz"; „október 4,0.1c tó bei h ó 3-Ín,fl| lyett „kikiáltó i ft ku olvasandó.
— F lijllo\\era /oiuborbtaii. A hivatalos ja p piai zárna közli : Zonlbor az. kir. vá\'os latárába a a phyllosera rovar fÖl-
yói \'|ior bectoliUr
Ur Irlf/^re as Jlapet. SzepMülttgk\'e köi lak a minisuerdiiukhöz íj i köcjbistoiMág t\'Zijn megy ív IfBŐ félében1 egyetlent neg|láborilva. h)slu uioi \' íif|I)lont megyei, hol áiyánaaon i| ijft i I betöréssel párosait Mlkesaág, koMág, 1 eulbpiölés, 2|£Uos testi
1 verekedés, 11 k](efiBeuillnatáe, . s/akkal párosalt rablás, IJŰtörés, 2 tolvuláa, S kamra. bntöráiJ 1 magiárbUö\'éii,
2 éjijizértolvujláfj 5 rulwiémk tolvajjá »• f Iá lopU 2 teliéulonás, 8 í\'tljlpfp, 1 aertfslopáa és 12 máf egyél tolvajléa meUaleít
11 — Vrtartr. A iöld reekádeletaügyi r m, kir. 37,346- sz. ^ |M renli \'íóg^ Zalarupgyű területül
lépéae minlegV 1 5( konslatáltatjváp, a f kedelcmüg)ji in. k. az. rendeletpvel j a azes szőllőkjet zár a kijelölt vpazes te levágatása, gumós dése, a a talajnak gatása lovábhil in
Ugy a kijelöli vésioi lerüleíről, min zal egybefüggő üiuzes azŐlőterüMi-ől
ibér hó 2-áull]holyett Nkikí&litónaku he-

[FIIIS |lI I^j? Jl^p^iq
ooyt Bi jioín-íjával vaUik.
kösbislOliaági
sehjilköHégbenj k f.évi
ipar-
tartozó
fal yó évi
el.
»9g-
) Q ölnyi szőlőterületen Idmivelés-, ipar-, keres-miniszter, folyó évi 37,302 áros haiátában lévő ösz-.Iá h\'olyofté, mely szeri ut Illetőn szőllőtők kijtialása, agy gyöknövénye!: kisze áfinilv módon va ó boly^ ézkedésig lilo
nvábbá az az-gyöke-
ros vagy gy(|kérte en azőlővesiaő, v|tgy nö-
\\
állalábáp a szőlőid bármi >vábbá bármilyen aa vagy] my, hasznait duézek és bárminő
igedte, Toroi-
■■■ tl4o
meg nem iartl«^lt ora^étí% vásár.\'\'Ilelvell, oktober lió 20-áá pótváár! jartas^k.
KalatüieaMlMlksa casinó-egylet alakult; ijbint a hhmtklos lapbin ol vássuk caiinij| igylet- AUMzabálfai a be-mutatái|záradéUkal látlUb
Fclhtváa Ma^aiirszég gjiarmat-áru kereskedőihez. K a ij t[ U\' s ak !
Az első érjekezleldnk blkalmáv pendített eszmo, hogy az prizág gyaijinaláru Ítflrtjikeílői közMt, közös judekeiK sikejessébb érvényesítése récéit, egf állandó luLesolat léteaitossék, — íme a ipégvalósuláibez kö«" zeleg.
| A főváros1 éa vidük kereskedői | egyértelműig sorakoznak ez|Mrinl körül, egya-^s ránt át lévén kitvs a s^iidbii f«llép4 «^ak-ségéről, nimán j azámosj |aa egész aukmát Pitbklő jkérdéél létezik] Iwyek iráíiyábáu pzöjt eljárás áz Ikségesili^jmutalkozdttJ.. K .1 Állami háitartásudlAtjn az ^yeninlyt fielyreállitandó, a kormány uj éa aj lérHeket Uyorn vállaiukre, melyek[|eryes osztáí y ük lételét alapján támadják UJjT
| Ilyen tehehiok isnlcUjak az utóbl élellie lépett cziikor-, kávé- va ftnogyaizlái adót.
irilÉÉÉfaá!^ Méééi ■
giíigös Coriolájti voli, a fejklulnií patrícius, I az * nagy róin|ii, ki korát s/^/a(sokkal előzte meg s a kiből a Caeairok faja! származik.
• Ha Shakspere Julim Caesart irta volua meg ol^nagy uabásu arányokban mintCo-\'rioiánt, az lett volna \'a valódi, alvilági a szóló Uaesár Egreaay alkotásában I
IP az osztályt gyülyly\' Coíio\'ttnt emelte ..ki alkbtá-ábSu éle«en, az embeifit kilutgyva, melj- Coriolanból minden aaáuiítáa, minden iüggadfaág Délküj, ogé*z szenVedéljrlyel és oly hirtelen, oly közvetlenséggel tör ki a legelső szóra, a legkisebb- érintéwre, bogy áz ily vérmérsékletű indalatos, meggondolatlanul\' heveskedő és örökké \'mindenre Iviharos tengerként hullámzóan osapkodó iember sorsa £ tragikus részvétet ébreszti föl, aztán fn^ wdel|«ifaéget sorsa iránt, majd a féioliáet, ateiylyol: lépten nyomon kisérj lik a lejtőn, flwly oiottflnk végig fut, miuden pillanaibair rem^gv^i érette I á lutaatróláé^t, mely végre ebj fii a*pp aaárt Coríolánf «bibáj és. büue miatt mi eaeret jdk s azt f áéptjt. uAgvetjük, igazságát nem tartják /olyan igaaságuak, bogy ennek mf^tániadMá^t Có«o»áuiól lel-ka«iUbMŐl •Uordaljuak.t Coriotán fiaibajtott sflKnvedélyea iodmaiossáin álelső eorbaa a néppel ssemben, mely 6 adjátAs emberi ■4 egyAoi bfbájtt gyüiigl»é|e; .díaodik sorban aa a méltó gi álöl.\'t\\BÉj*fJy népnek, mint az a ^ívél n«bon áll s \'a uiely tömeg á I tarost éren verekedői n^mloaakssák-mányolpi tud, mely vezérét egyedül magára Ugy ja a voistkdk városában, jiOgyeaek kapat járnak ti y óméban a ka kardjával ki nem kfiadöde volna magái, ott veeavala CornflíUan, iu\'»g á felséges rómái nép uák-máöynyal marakodva visszafut Kómába, — ily MpNek Coriolan nem tartja érdetnosnek jegekai Ae élőnyöket adni, nem tartja igaz-aAcoénak aem, hAgy míg n jobbak baratol* ftaa áe niegvAdik as álkiíiot, a nép a foro* *Mfi »tf||iArenv« ikgj\'e éa pueatiUa aa állam ráktán^ melyekei nem ok tömtek meg. -De aom vaasti aa eaaAhr sem, hanem a vak indáim, a miért sajnáljak, (oem eaá-belawt Ariik) Stj éa mikor a AAnot folláaedt étbébea Métveri a tonuwn, lelküük elra-
gad tatásával tapsolunk neki és tragikus gyöngeségének, hibáinak iszolgáltatjuk ki az | igázságot,- nem pedig a népnek.
N>íak ezután és igyj harmadsorban álí j ée él Coriolánban a gőg, a melyet különben eaak vad indulatoaaágának Iefegyvórezéaére, megszégyeuitAaére emleget anyja, mint \'a nem szép erkölcsök éa erények rut kinövé-I sót, valamint ép igyj a nép As tríbuuok is ; Cofiolán hefekotitésére a jhibáiiiak, büueiuek I iiagyitáaár^basziiálják ÍÖI, mikor ezsel is ! szájask ódnak reá.
I Hazaárulásáért meg kell lakolnia és katasztrófát is végtelen uemes bizalmával, hiesé-| kenpságáfel, a voleakok által nagygyá tett \'\'ItMi keblravk büszke öntudatát megsérti) löb jajdulásával,^ féktelenül kitörő indulatainak oly ÖnkivttÜUs, oly aaéditd vadságával idézi föl, hogy karajáról ia inegleledkezve mint-egy szégyennek tartja akoz nyúlni, hogy aa löt ^gy e r meknek" ázitkozó Áruló Aufi-dius keblébe döfje, elégnek tartván arra hi-vatkoaái, bogy miként a aaa a galambokat ;Ugy verte azokat, kik 81 most gyermeknek nevezik, Corio<ibán egy maga, mialatt aatán orozva legyilkolják
De hát a vad indulatoktól, a féktelen saenVedélytől, a zord harcaoi-vonásaitól ment ;é< uiegiisstito\'t, higgadt éa inkább gőggel ruházott Coiiolán, oár így tragikus rAszvAtre inom oly méltó éa a Shakespere Oorielánjá-nál bűnösebb ia, -4 Egipesy alkotásában olt exép, oly fejedelnji, oly tieeterileg remek volt, liogy kritikai As közönséget egyaránt rabbá tett
Totbné Hrutmi és TáVduínok trsgédiá-. íjában la Ily remekléesel adtpí UrutueC Egy jelenete a város falán, akikor a IWqa\'nOk* uak beszél, a Rómái lioétrumra volt volna való a Cioerftk As Caüli(iákhoz méltóan.
Ily* nagy volt Lear királynaa is s Uliól fizikai As azelleineeejével nem llírta a liatafmae király atamentáríi kitöréáeiU a ki« jfelA ömlő Ae vAgtahniégjbe audoló indulatok jirjainak hullámzását, oit/tT ezeket befelé Ibiditotta As igr is megíááó, beuső prooessost idézett elő. T
vény, azőlőíeyél nemű alkalréne, I cierienemÜ ultotvi szőlőkarók, szőlői ívéibe\' ctomago tárgyak kivitele 1 Itatik.
— IdéjárJ a. Egy derült éal esőtleo nap után atomba ott reggel iámét megeredi as eső és szakadt i aakadt szüntelenül, miutlia olyan igen igen n így aiükeégünk vphia reá Gyeugébb iaegzoi ü embereket ez aj hat hét óta folytonosait t rtó eső nérvosusiá tehet No de a szombati e«ő úgyszólván oly molri volt és o\'y jp kot vvel hullott a\'á a koméi égről, hogy talán obből remélhetjük a két ■égbeejtő id\'ljáfás megváliAzását.
— Balnto ímellékérdl írják, bog] a korán* beállott rothadás miatt a szüretté várni nem lehetet, s így a must minőségé uem felermeg a várakozásnak. A meuuyj ség tűrhető, [de a minőség Imiatt aksját 4 io riutért sem akarják venni, iniuek folytán borll/.lotbeu telju* < tseud aralkodik. Hadaejon vidékén azonbáu jobb a termés a ott a közönséges bojr be noUtorjét 12—13 írtért,
i
L^ar királya ii! nyugodtabb, mi riékel-tobb, eiöndeaebb vo\'t, nem jOlt a ibarba az orkán hátán, a villám axáriiyain, < e nem is perdült Jbo, mint Roai piruetakl el; — laésau, fájdalomtól vorten, < kifáradt, roskadozó lábakkal, inkább meditálva áz < leinek-kel, mint ezek ellen, ii törvp. Az Ő íaündea Learje ám azért nem vált iiiiut á Romé slafrokos, papucsos, módéra, ro«zket{ nagy papává, | megvolt benne ai ,izről-izre i irály," a tébolyodott — és bem á fu*c«a-fé-lén bolondozó Learll N«m is ihösött át szürke liábitunba a Vihar előtt miu ,R»ssi, \'/áz oiő éa aárnak inenvén elébe, liog jr m^g esak az eier tt y ő híá|uy ao11 aa Őr: jöugő éa, magát féktelen makactiti ugat a szörnyÜ viharba dobó véu király ! özéből, ki Shakspere szerint a zápor és vél áinuak óda tartja, Uiteui a födotfau vén leji t s hinji lé Ili, nem sajnAlja ;\'Roasi padig félti As sajnálja a ruhát, az öltönyt s] mint váll mi bűvész a viharban és mezőföluektm bzg \'ez magának egy aár és esőhöa inkább va ó omj rapét, \'móri neki ea több, mint a vá király ősz fejül Miért nem még bgy széle vörös eaernyCt és kalues sarut js a izegi ny vén király fe és láb védnüj? *
Égijessy Hamletje^ izjntén retno t alkotás volt, bár fejedelmi éa eleien meiiző ar-cza nein [állott eléggé jól és nein légott sápadt lélek tragediAjAltoz, a téllenkt lő, örö-jfUggil\' íjj Éém| királyfi
it filo-eoiételt •y "így JH maiidt az ^jlioalálybau, pedig Ilamlet Shaks leieuek talán togjioubaebbea érthotŐ könyve, melyet ugy megmagyarázni j mint Egi^esi r, csak az i 8 mkgas értelmével, mély bunjárkodá-sádal átkerülhet, be esAk a többi tuh
kfisen vízbe luldokló lelkülotU Dán bánatos alakjához, de liAt ez a Ham aofus umozottságában: As betett\' let leikében >is nyitott.któv voltl Egri megyiiágttetta, hogy egv rouái sem
jdouak-
kaí Uj djejyekkel Egrwaj bjrt, megfranuak.
klíjöiiös mflvAaai jralfoláaai vol Poplavofljt Rabban, melyet. ugyaz#i egy mtt|| tartott ni aj jálAkrenden,
kandidátus a legjobb áa egyenes ínyekben m \'
Párisi\'sacgAnyek ben Plautrosa stb. OrlItjlK Petarbámt Öhakspere
-táslioz flint-ikedo t, bár ebben Kbmároitf Samu élesebb, mitssőbb — huiosaabb, v!j resebb völu - \'\'
Ármány és aznrcdembeu Waltpr, elnp eaekély szerepébe I kimagasló alakot torén teti^ a töbÖi aze -eplőkuek a jeles! uifivéi
társainak uágy tiuukát a gondot adott, Jiogf meflette hálásabb nagyobb saerepeikbon \'
málybiin ne[ mar djanakt A tragédiákat ne a kedvelő nemzeti nínházi páholy ko|tí)u*ég az
6 Walter elinökél s aa ehhez haaonió társa-gásf szerepeket tuegnéale tőle és diosérte ii egyik mágiái kiitikus iizt mondta Egresijt frakkos azorepniia, hogy azokban| műváii, per«ze dirajAa d< log volt akkor is^ esak a a héeai burg saijiéueil,bámulni —< OMOtlál ii a tragédiákBan. :*ak ozukről lottélj fJIJtojy nagy tragilmjktikj nagy művéiaek l| Juben fáktól bem íMtlái meg áz erdőt, |*dig. ejy e«oportban kpjia és Európa egy tároiában sem Volt anayi jnűvéwz ós muvA^iuő eg, szerre mint a magyarok nemzeti sziubáz bau. F«re«a| világ, ajnémzet nagytragikn a frakkos Marepekben volt volua tmivAss
Sxánaiemra málló.náveiséges kritikái
lak még ilván 8 aatáo a iában, a Ab. !
alko-
igeit, Kgresjt j {nbveante e Is jelei, volt a fra kos darabol ián i«, de af tragédiákjban viló fitymáló ért*!*
m érezte, lietu látta.
|| Mlteub előaoroll .éa még tÖ] 1 litett nagyszerű alkotásokon I gy Braukovtosot teremtette vol a a mag|)iar saiuped .ékességére^ ea szerep is e|c gondéi liory a magyarok delmi sainéfi a méltó szobrot kapjon.
toa elősaerAlettel) saeotodélyly
uagvságát diák a vakság, a meUensAg tjtui
Ha a meg sem oá vül e«ák meg
CkodAl
fe
o<Uggött Ikiokovies sxerepen, tád aaért bogy w mfl rá«a közben meghalt ró harit jáuak tragá lúyát 8 foleete be, vagy siijteleiá vea >^e, blfitottá e drámában/! litüttiaj tragi kús v%aetA*é lön nfki is f
WÉ k»v.)
A szövetkezet else ftiladitta lesz
a tpár létező (b jrozbtt állást fi}« válibi szabad
teliát,
:yasztá« aaó eíleuébei hatá-lalni, ÍJ kereskedel >m ra-lOZgárt ujzlosiUni, Vl I amint iel«da|áLképez||udi, tuUmik művelj lési ás egyéb közöl éWekeinlle ápoláai^ is, hogy az a kor szdkluüluii llilaéhnasón.
Lagyüuk tehát, ntjijjiaber hó ö. i i. ü án a fővárosban <j|yllit éa attipitauk xm »g lor-máizerüleg a magyar gyanaatára-kereikodők* orazágoi szövetkezetét] I
Az utazás sokra mezre áldozatta tinik iel ugyan, de ez.áldozal ply nagy nfijn le-liet, hogy a feanlorgó ndpkek azt iúl na aujyzónák, de nem oly uarv már azéijl] miután a msgyaij királyi] állámvaiutak,! k oii kir. szab. déli^aspályal tárjuiaí, aa alípld-fi-umei vasút, a jca. kir. akao. kaasa-odmbergi va«ut, az első j erdélyi j vMpálya. a jtajjvar \' uyagoti vasul,la magyar\'{északkelete vasút és a ei. kir. szab. duhafgpzhajój&d iáraulat a nnvel kezet ftUkuló így ülését látogalA tagtársakat, o hó 29 tői »fő hó 10-ig érvényei 33\'|j d"-os QwnetdijkMjraunényben rtszeei-tették.
Ezen kedireaménv igéhybevételélmkmeg* kivánt igazoláki-jegyek n iió 29 ig J jvégro-hajtó blzottsác elnükaéfli (által Szék nfehér-várról, * napon tul a llAvaroaj ,Gi-a id Hotel UungáriN*1 i as&IIodibpl I fognak a jelentkezőknek bértneutaeen peküldeini.
KerUreak I Memjplinia cíelekvéi i vágy-hanem anyagi érdekeiek liniélei nélk ll meg, támadAaa szülte uövsli|e*(Qiiket.
Szövetkezünk Itdkájl\' éji serq eljüjik mindannyian á fŐvárokba, é.s gyŐaaü t tileg az illetékes körökéi, ás n (általános ps nsopk Ai sopánkodá^ok, iiaétin gyakorlati eleiből vont példák éjlial arról, liogy | eadtélj jöie-delem árán, egy rddil V.ifág/i ketesHedeliní Aeztály ingatutik meg léijbeij almák.
Ha \'miti(|eg}\'iküuk elíwánt ko4ioly«ág<al Igyünket szellemileg M\'téttel, tauAeaá As befolyása által wmogntaiNja, cesk ugy ki»ér ■ heti siker léplAinkat, I I
Kelt SsAea Felilivárott, 1881. Akt 15-
a magyar! gyarjmaltáíu karjiako-I dók v égjro ha jíljíi i)izö t tsálga. ! A pesii polgári leányt kikftldAaAlM: Bráxav Kálmán, Haloijuir Nándor, HÁbenay Józset Keretinger laijváu, MéezárOs Mikié*, íehmiedl Sáedor, Siefetí Jósae^ (ienrik, Piakju VllmM|titkár,8tiviaer Uílbért titkár, C«anak dóiwei Dietegen Imrei Kari Jlósaef, Kováéi Káróll\'j KáUu Jóa*et, rLa*«k jfeiíiil, Millw\'j K., Plíjgrlta Gyula, fttWr Gyula, Matiiner AdblfNÍiök, iíeil JAp \'\'j*!-
élnok, l\'iek H-urik, lVijait Anlal, ReThard Mór, i&lrétn, Vilmos, Mfttctnávv Károly kai Hugó, btajevics pántjai .Tauber Alajee, UHmana Isidoii Üngar Z»iitmond. — Felhlvrta -a Avbeh bon-
védtársakhozj A honrádáeahAz oda juitH^ bogy saját entijéből lenn nem állhat, — Jke-rt\'niii no*t már axij liejty miké|K>n jutott\' je\'eulflgi tebeleilen, tjg^e|Agyotr alUpotábáf a le^köKélojjn-J^folytj }[k|to\'Ki>ól ialbetl dolgok Után kotovfl ^Ja^Íté|rLa|ett láradsAg volna ;• de kenM4fi As Miksmah| aa a«at Ai módot, liögy bmnAllásAi em j liádnak gyámolrautaH jsgykórí défUt oájnoit|r4«iuk jarára\' biste*
Mtani lohwM«öji» as vAl| AiAbbi években tö-jrekváse a baiúpesti jiOnwd tfyhitaek és be csttletbeli kötelos4égérA* válif ma már minden 1848H dik é\'ekisK boavAdnek. A tisa-jtélettel atakrett egjMtj njjugodt Itiílattjjr.ki-jálihatna most fel: Maáte lem kötelességemet, a\' aíkerteleasÁg féJolőlimg azokat terlieli, kik jtörekvAaemet megldJiiot ák : a ámult már-jeaiuf kóbaa. megtartóé jeodkivati orsságoe Ihoavédgytiéa Ugjai JbiMíiyára igaaolai f« Iják e eeavakbak idMÍAiiAkAt, meri má már jlátniok kell, Rogy teéeij e törekvése miatt tartatott tájról a budáboái bonvAdacvUt as jemlitatttanáo^koaáeoii falé réuvAteMtMewl-IhatnA a btálabeati bebMgylet, hág): vaflu aa I útját követte tojuar • többi támgylet
r i ^ íri ■
kevés, jnerl Bioglárfalva seuator ű mind pes Joh e ottow, minden jó faadaesz NyajtBünk j kezét t iierenciéuek !
simisták voltok és he ők rémiadták tele- szony tőit kedves a macska, éa mintái én
mire a;kedveeő ihletet, ebben i önkinek Min azűleitŐ liiíbe kértem, Sttdér Lacii teljiaité dQQ QQQ tHai»ltfl
lőhetett kélolkeduie. kétalmt nei, e mennyiben a llkete paoéká-j W \'w w ~" l
De ez eleiben még e com; steus tcjilület val méi ajá adékozoít," nólt neje Kerekes La- ujujt! k»d»«é «stUa » l»flsjabé| U|y
oljoelédott,. mert Kereke. Lacii nem volt ezk tele*]. meggyőzé nejének ez! őamnte J^J*}1 jjj* > ímai*1
ia\'loldóg,miként azt egéaz Bogár alva •ejtette, nyilaik aalk éa bocsánatot esdekelt kőícj —| J , t|rtLt fa- %fcjwn jj JL
De ugyan mi zavarhalta i leg e családi A né i edgodett a daczból éa kibékülvtj U-;hio>p JEj^íOTeaKftee M^ mMmÍ
életiat. bisz rég szerették <rymáitl Ili voltak s plébánostól. | "kft-tkn kUomiu .jü ksll ksrtlak tö«ükrtalíik<-iik
másJ mint aa, mely gyökereitől tel forgatja a 11 iza| értek éa legoigyekb báiujilatijkre UIMHM írteji fi«|er»oáoj. résiisf ped| :T
családi életet.!— mi más, mint az. melyet ebédre riaaujött -4 a fekete macika. 7— I 7 _ omAJwwI-. 11 J I Jjrr*
személyesítve látunk Schakosptare Óljieilo- T e Ve I ny«, á m. 230,000 nyer. á a. &000
lábai:- a féltékenység. Azon indulat jmely II J _ . 1 * . J I I J ID\' gfcgg\' í f fe?
a sterepcíéllon szerecsent elrag idta, sLállto L_L Af f(f ^^tom a legjobJ egvet-: nyer1, á m. IOO,0OQ 4 nyer. á «f, $000
uieiHaz! én Laai< barátomat is | értésben élj nejév/rt és a fekete macska mSnd |l nyeri á m. 80,000 52 hycr. á >a. 6000
4 Féltékeny lett nejére és kitől féltette? kéf $ T**61 • legnagyobb Uszteletben l nyon á m. 50,000 68 nyer. á f •ÖöOÖ
— a fekete macskától j tartatok rekált Ziigmonti. * nyeri á m. 40,UOQjM4 nyar. ti 12000
0 K t olvasó nevelni fog az én Lacii j ~HH I | f ! [ W } m\' S\'KÍ Sí í T í "*!! barátomnak ostobaságán, ki oly balga [Volt, I NuilffAr \'í \' f ,7íö £2 njr0r\' í fl J 500 hogy nejét ogy fekete macik tói féllolte; I "J"™ ) JW á f 300 -le ha pontoian megvizigáln í a bélvzet \\^öláL 4 «W,»,l60n;ar4 á k 188 sigiiatutáját, azt látná, | hogy az én Laczi ba- Á4ám aene-lekelája MII „6. U. rátom yállja még lem oly egéss on alaptalan, j ! • , . L^A "í"\'"*\' ^T T^" mert jól tudta, hogy a» 5 feles ge aztavir- L .. Y\' ".rre"c\'í"* » H A .U. sí slUm siti WxWi„.,
jg4|ek.te macakát a szomj éduram fiá- fct&\'tt^ ^^
tél, W "ép szálas legénytől l apta. - Hisz Mo.Uail í.bl külföldön kQlr.a6.en <<U^wt»a (Skó- JC4" fred\'^ V "f * »• "" f írt|» k
ha létt volna is valami a doh gbpn, annyi csiabsa) déri siksnin axon reinéihujel íiistatiMk. J\'J " H \'! , " " lahi\' *"?^
igaaJ hogy a macska egyáltalá ián nem va- ^^éi nűfássst IsdtslT kft^énsk U "wVsísmsa!Lvi aiéUití. ai fiuiél
lam? kedvos szerelmi zálog. -1 lég az Irntzá, bi"hn4t Aí WoU ^"HmppoB^t^"^
|l0d Ú 4«> Laczi barátom feiciége annyira A Jetenikssé nSrsndéksk mscviisfdUu.sk ^lu^íKÍflK^^
belSaefetett a fekete tdacskába Orőkké akt sl»h.lsí-.nkl,o«.M^t ni•• owtsíjokU .
üleltk minden kedves étellel tínláltn; ez ót J^-p ck^-H u>«n (^„jj
iniucfoufltt követte éa valóságos i djutansa lott. \'A t4,ltoU nAr,udék.k htUaklfJ Urc-I^Tit*?\'1 ^"íWakaek a íi-ttUrhv
— . ! stor kan iák »gj-c|jr ójrni oktatást. [| \' »«[ J -
Az én Laczi barátom növakedö boszu- U ad* eg/l a..ren.lúknek kikrpex^o ngt!,,
•ággal szemléié nejének o sze,feletti izoro 4,<fM,J,blrf0,,dü,Mf t^^iríiík^ítií" ^
te tét a fekete macskához és a féltékenység, « A 10 bf bil al|> mtlMk ±éa , «s.«tótt,fek riui
In" iiteineLeideisclmfl. ..tk^«««
Díe tmtEilar sucht,wasLei enschaíft,"| «tuUrotttel. 1 atft.OOO HOOO* nooes .seasn
— ut sugallta néki, hogy o sz irolom, moly- , á ®k irésséré, kiknek méf lonforájsk ilaes.P*\'*??,,?®1 uSfiuíLti Í™«-vUíiui,»m , Íveli, fekete macska iráít vi, Itetik/ tuíZ-l {^j;Mva Um o Iránt. b^J JjjJJJ\'tóíSkb donkép azt a szállás legényt il ati. - Ex idő I k ^ mMen Pf.M u^i^ fektet * W8 Uu" óta egéaz lénye megváltozott iz óo Laczi! forint. «UU otegMaM rniaál
barátomnak, búskomor felhő *unult át ar-j Nku^nlm, IMI. okUbsr b.ttíbsn. k,,T,üvtl
ozáij,|ijiindea lőttében hanjag ott. j | j Ttljn tiiiuuttsl* .. . ! i - a*J
A szomizédok ószrovovíéu molanoholiá- I \' I ROSENBERG ÁDÁM KaUIIMIltl ÖC Nl 111011.
ját,\' többizör kérdezték tőle .kát : , Az a ilUiokUtás\'- .<>ag,nb.n és é^ktoá Irsnkéat hl_k ál w4Hfc .,|at Mimhuríh.B
macska, az az átkozott fekete macska" —11 i forlaTl II baak-éa viltí Oilat Himburétaa,
visioáiá ő — Elhatárolta ho -v véset vet TT- bsvíiárlm és «ls4As nbdsnDanB «IUmk«iviiajsk. va-
I Xffití, L.lfil«f7. 1 7 ^ li \'ÍmV rovat Hstt kliMttskért lisai valtai uli réin.apk é k6tesaasor.jsfjsk|i*.
e kínos állapotnak, mert ha m * nem >«ké- ^ mo; : ÍMrk. at kto«Mtlakat *iuf kl sssaa.l ItteteTk Ui* u-
telkedott ne|o erénvében, azai tacska látása I ■ • J.msltott bizalomért,[ Ukirjls as vj kU»r» l««nt|l r-.
egészen kihozta sodrából. • I I ír ui r Íli4rfkvé«as •»»ntui ii oda irárt|t|l*a4. aln
Egy napon ép egyUU Utak, midőn ,J < rcieioi azeraetzio: I«te.k«.r mi«m ás *4itá»dÍN«ic»tec áltil «.»ftt WtWu
■egész erély lycl kozdé az én Liezi barátom: OOFFMANN M O B ^ iU^T ! K,m,#kWk
„Ezt többé nem ttlrOm, nem szeuve- «MMsLsJaaaaBalMia*HaHBMaBNHajBa^« _f || j; \' f- . | j J .; ,
dem, ugy éljak, mint elkergeti m a házból." •
Kit vagy mit korgetsz e kérdé| ^^^HHHHBHmHHH^L hmmmmmmmm
kiyánoéian neje, kj semmit sec sejtett ^JHHaHIHÍIHHBHHlHBk
bolsö felindulásából. H ■ (tftJS^^BbíS^
„Kit ? — azt a macskát, ast az Atko-j I nnnon i H * •jji-\'i-a iwi ú, j
kosoúI fekete macskát" szólt l ühOsenaférj.i | LUIIUglr \\ Zk tl^ llla is! f
íjMit?-raz;énmacskám4,azén drága 1 \'í\\ • 1 0 ■ "5 g"S|ClÍ3 iJü S S\' {
cziczáíáat y - rivalgott a nő. % jlj ^ «« 6-12 | fj gifiLSfJ f í | |
\'Az én Laczi barátom I Osdött magá- MaCeilIeiden ■ ^S^ILt k\'li S í
val, annyira megmditá ot nejt nok siránkozó ^ ^ ^ £ 31« -S * «
bánata, de végre akarata kivi elére még na- 1 \' geheilt. | iA "O f Jlá Ig-i § B
gjobb ouorgifval dörgött i " An 44 k. k. Boawr«^ iumMm**nU. | ■ giSiS\'ij Jut i
jNotn fogom házamban.D egt Uf11l.atOn*i Coalohioal ltaÜi, HteU«r dm geldanaa IVerJÜMt- \\ 7 1 ^ -r - £ « .tll M« Q In
nnl elkergetem." \' •! t.«i.,rfffi S^IÉSíI lllf !f 8 S i
Ha1, valaha, mostiláUiatta az in Laczi Grfl u tl e r I S-Mr;!\' |ÍÍÍ Áffi
barátom a hők pessouiista természetet. und !a|l«lalr«r Kabrikaal Jdaa j Joli. IíoITjcIiJo XlrtUex- (JA Se J-^B-^ f:í ^(i H
„BiiV «lketg»led!y - O^gij Sitt^SritSS.! I |}]l » >
dat megemésztik az egerek, muuk bélen jön nnd >kbríl|»-l»al*riaf«: uraiMo. Brtaaasteuw ar. a ^ ± =.-_» t £ F1 1 5 J o /
a végrehajtó és mindeuedet d<bra verik" — t^lL J^ -----\' " J ^ "S^íSHI.* llí IM\'J H
rivalgott fel \'á jövG velztesség 51 iuj|ottmat- m^tmt-lssaMteltal»r. . | " hfíjfj j| i
rónai , 87-^sl |»sa aHarklpaatsa Seilsa saa|f«*lcaast. ! ^ jf i^HlIf-^ EJ2 5 Sí iái
E siralmas niacsfcadicsóit is kürt bejött ni, LJ .cua, Á <U UH á » " H
az űlso csalául OssaeUtközéa c(rpus Uolictija,. uraaulUiibaaboa* siiid in bu\'uon i\'«iiire j -Jliuenjjii»t- I nj «• as,3LrS i*"« Tffl\'9 fr
— a fdceto macka.| . | \'P 2 *S sí Ífl|(
g(3zi, pzi, ezi, ezt . ... jir az dletubo, ■ 1_1_ i ! | H ~ •o j-gll^ S
szólt vidámabb hangulatban tfánska. Hor<ohs|Mali.Chooolad» and Brust-Mfboaboas fj ^ °íl£Jfi ,l«l frl 6 A
Az én Laozi barátom f< emelkedett és ■ j , • i . . aá plSíI C|ij w11 n Wí
kergetni kezdé: nejo édes caábi gátlással hivta tekJuu aa «i»«m íteci^araa MmmÍMm; j«u Hl t/rx . t ^ ^^ ^^
magához; a macika iajd a .éuyiora erő- ssísssssíb
szaknak, majd a vonaó oláuiak engedve, ktioa imM <roUu kaireu wi imIm mit tcWkikbw
ide-oda ugrált éa üuradoió áll tpolátl liangjá- • BmkrtAm* tnd .A.bMgs^tjsbsa
L 2i . i . íai.ji a j .11 i J.lL Iv. J \' iiilr Ui It Isuffaaag »iií] ÜauctujiK, «lí tcliuiatne Zafloehl ÍJ. I f \' 3
nak tamert aMratetreméltósági val adta tud- „um ».n miM»u«ct aakau u *udc«>> Ta- [
tára aa érte kOzdó feleknek. - A harci a m^ák ^u ito^tew ..................asasasasssas
legizgalmasabb, a leghevo^bb lett.] f ; ; ZS^J^tZZn MICKICKIWICIKItlCMiaW
„Es mégis olkergetouiav - dörgőt a fén.i u«r.T iulo iuii-Choeoua« o^i lo n«Bt« Maijboo- i
mégis itt márad" - erösM a nö.! f* ^^ II t J • 11! LAl^|Aftaiiibs
A tu^yomó erőszaknak inge Ive, llzc.ka .Jfr^M* Ul nOrŰOQydr.
végre kiszaladt, — a nő rohanó léÉtekkel, ■ L J I
utána; de bauontelanl a mtcakaidtOnt..»; I Cjp \' l|]|j||oéSf N KANIZSÁN,
moiő rengetegén, futáaa közlen olyMor-oly- Lvr* IVIIIII Allll
koí- lÁtazott ínég fokeie szine, de végre egó ^ I 17 L Alnh-ottak ttazteloitel érteaihk a n. é.
rfr rl fÉllL • tnhh 1 vili tiVH.Ws.t- íaít • közöuiéget, fiÜy k h^ybeb ptecé,. (a va-
A nő lo vol iujtva, mi több ntg volt ty,L L, or d.» Wsrlh silU lalJ-Eztraétas |u(i (lAi|iliniILk raktárának éa\'a eóhivatal
seminisitvo, éa mikénté költi Etolká nrja ietir ioohiwichlage. „lob hate »»l»ut«t<j dit- kiuug "uw w—unmmmjv* immumm >MM
íélBtlI \' llcHí|ErklÍtrung, „silt Frsadea Ute HlIlWtrksafl|stoe áttélenébeu
... J ,].. HorUsi Mali-Cztraotes bel.artr mi ■sbrirta
-Alit a sírhalom mollett Mfitglldarn aielnsa Haasas waHiiiÉwii" HOMAíTVilrtf a« 1 •
Keretibe jont kezekkel I M üntsr 2 ll.jjrlrd ajcbti verseuSt iiu^uu^yiuii ín «-
Mozdulatlan ooborkÓht Ilj.Unf epol: K->i^«a Fa.»altol.r JJ- Alították, mfíyboá mind«i szakba vágó mun
ÜLJ A meiőfo. iat|gaött síbmmel. | ^ÍX^J.. hatokat a köbben ^kOiöltetn^.
ah -\'•liij- - —-i sdrr Ujursif AátaU áWaks«.\' B«fbr U Li- ] t
Ali a hajós a parton! hJJ*. " ka.r, Hocküug^ ú^tMm Teljéi tmtelettel
S a tengerre [tekint azét, .KI üts Budapsst, TiMlilgsiss No. 7. | Wamajra , «a aajKKai
Mely kóidjuasfc tevé, feely | | I i • _ I_]_I »
1 Elvette m|nd|n kmci-t." ^■MHHHHjKJHIF ütiuut|üümumf|rthMt Ily aentímantális állapotlian aihüá a nB \' nnwWHH
kedves fekete maoskaját, de éa érzelgős ke- #JAmnAAAAAfl»AAAAAAAAftn/VVVVWVV\'
délyhangulatot nakhamar a lioszu |aolét in- . 0OOOOOOOOOOOOOOOOÜÜUÜUÜÜOÜÜÜUÜ I
dulata váltotta tel. . V
\'„Est megbőszülöm, inecbo»zulora vé- \' I Mmdta ki<illíÚ0ON at tUé Mi*<<t»tm\'
rosen," — szóit magéba a ni éa eááel viai- | ^Bj^L LuimWii \'
nament a szobába. J- Egéaz! nap ^ótlanul | "T^JeJHB tilii trtm fart- (CTl. "M I .
•|t ^helyan.-kAd én Lacii barátomusk l|i rn^B^^^ I Ada májua l-éh 1S61. amoyéram. I
minden cngeazuléai kisérjeic hasstelm voft. I I ll|J j In. JJ i I ZaliEiartXK tuáius S-án 1981. Klsődij. I
Mariska sértett teéltóságábai vasátnap el* 1 f y«L/T/NLl
ment a plebánoshói és .Irvi rivi uanoss- — DsaAnL I Af% aiaha* I
jidit, -W f ej durva érj tói H akar | /TOa^^HMV 010016 Ja tJb ITIUIIUr
válni mert elvitte tőle drága kinoaék — fe I . ^^J^^^^T^UJI ! i L I
ketc macskáját. A plébános >da hivatta La- 7MÍCI gép* és n»Hl*-lclUe£ g) ára I
c|i barátomat, ki u.egész t nyállást fiséin- | I idfijmm** iftlidkpoHtou. • i
téti bISadtel — A plébános i lig tud a a 10- , u J l-ii1,..iíi1.4, kL.it
vetélt elfojtani í I A Ma tjgit-hid közelébe a, i ®fam* r \'I
I .Tólid liiral ostobaság volt a Lacikát 1 , TH«mr*k«t váltezó eálUnl (konkoly válaw íh 6] kulönfélo nagyiágban. |
elkergetni, M, I pflig leái yom ipég na- Q *f,,®wr bwgwfkal malmok számára,
gyobh oatobiuág volt annyir i fájlalni- igy I \' Kiptltékat, .
hangiott a pap itélqte. — J lond meg -moit ,1 Meelelt NiUkit, I I ! I
•H fakadt ki írra at én Lai ii barátom Ide- I SálUkat niHln cajéplógépek aámára. ; 839 t?-\'
öooooooooooooooooooooooooooooooc
Fiaohei FdlOp lap tulaj dontjanál, ^ftg;*a«iflááB| 1881,
h u • N JjJ -jjLJilj .: jL :. ! J . » .
m 111 B : i 1 I B ■ - * \'\' .......
minden
— Gutáim* eaeéd. Uukaroitben B. or egy l\'ranciia szabó Öalotl helyiiégénok dele részét V. franozia dlvatáruinonek adta ki bérbe. B. élet vidor fiatal ember, inig V. asz-aeony igen osíbo szeretetreméltó Ösvegy, Igen terméazotea, hogy a szabó szemet vetett az Oavegyro, a a szerelem rövid idő alatt nemcsak aaivét tölté el, hanem eazét ia elvette, elleubon aa özvegy kiváló hidegaéggel fogadta a szerelmes szabó epokqdéseiL Egy azép reggelen *a aaabó szorólmi ajánlatot tett az özvegynek. V. asszony igen kemény, bllszk^ tekintettel mérte végig a tolakodó azerelmeat a megtiltotta neki azt, hogy még valamikor haiouló közlekedést engedjen meg migának. Azonban ez nem ijeeztotte vissza B. urat, i tovább ia udvarolt aa özvegynek, a ki a ház hátsó részében lakott Egy este B. ur inasához vette az özvegy ajtajáuak kulcsát oly iiándékbol, hogy ennél éjjeli látogatáit fog tenni, do az asszonir sejtette szándokát éi éj jelre benögoito ajtaját. A \' szabót roppant dühbe hozta a dolog éi lakójának a házból való kitételét kérelmezte, azonban ezzel el-utasittatott. A lUzoii szerető és kegyetlen Brn-nahild közötti viszody ogyre kiálhatatlanabbá váll, de a frauezia föltol lo magában, hogy elhódítja a inunyocskéi, a ha egy franczia valamit töltesz magában, azt végre ia akaija haj-taui. Végre az aaaaony iöljolenté gyötrelmeit « reudőraégnél mely azlán az ifzvegy mellé erényőr gyanánt egyt mai kos csendőrt rendeli, ki aztán egész | éjjel a szép asizony ablaka alatt létálgatotL do V. asszony még igy iem éreite magát biztoiiiágban és revolvert szerzett magának. Pár nap előtt, mikor a franczia be akart törni hozzá revolveréből reá Jött. A franczia összeesett, de szerencsére c«ak az ijedségtől melyet a~|0véa okozott. Ciakhamar néptömeg futott Öwze a ház előtt. Rendér
t\'elönt meg elfogták az Özvegyet. .Miután azou-izu balesetét köiUluiéuyeseti előadta, szabadon booditották se történetnek nemsokára | utójátéka leaz a törvényszék előtt. \\
— Egy intimnni mngyar gróf ekln/f. Veudt Emil cheiánitzi (Özáluorsaág) /endég-lós 1870 ben A.uioijkábau ^KiiíViű,\'liazafolé hajón mogiimeikedetiiilgy ausztráliai telepit-vényeitel, ki vol szorosabb barátiágot is kötött. Ai illető elbéizéjte neki élettörténetét. Neve: gróf Soiuorjányi Ljtjos, Magyarországon, üeveimogyébén scUletett a 184^-ban a magyar hadseregbon harczolt s mint ilyen-1 nek az önvédelmi harci leverotéie után menekülnie kellett. Sikerült il neki ai országot álruhában elhagyni a egy hajón Amerikába menekUlpi. Itt jó darabig mint aranymosó tongelte életét, majd jobban menvén aora, megháaaaodott a átvitoriáaott Auiztriáliábi, hol a maga kezére kezdett aranyat moini. Ily módon moglehotői vagyonra tett szart ■ boldogan, élt kii tplepitvényén oaaládja körében ; do emellett nem ioledkezett meg hazájáról lem i mini művelt, a tudományokban ii jártai ember, izorgalmaian gyűjtögette az ottani fauna állat-,; növény- és ásványvi lágának nevczetciaéget, hogy majd Mokat a nemzeti inuzeumnák ajándékozza. Epén e végből utazott í879-ben Európába, magával hozván értékei gyűjtoinónyét és mintegy 1500 lVtnyi értéktl aranyport szintén a nemzeti rouzeum részéri. A gré|\' ós- a vendéglői Romában váltak el egiyihá\'bhM, a vendéglős, hogy haza Cbeqtnitzbe ás a gr^f, hogy Budapestre utazzék. Azóta aa emigráns grőlról nem hallottak Miamit s nejo sem kapott tőle levelet. Az eset tddpmásámi. jutott Vendt vendéglősnek is, — s minthogy Somortányi a hajón azt ii említette előtte, liogy báró Edelsheiui,-Uytilay országos tehadparancsnok neki gyer mokkori barátja volt, levelet intézett Edels-,hóimhoz, hogy talán az eltűntnek vagy ro kontónak nyomára tudna vezetni a igy ő, minthogy legközelebb ismét Amermába száu-dék\'ozik Utazni és Ausztráliát is.utba fogja ejteni — hírt vihetne a grói nejének. 0 különben valókzinünek hiszi, hogy a grófot a nála levő luucs 4iett meggyilkolták. Edels* heim-Qyulay mái! nem emlékezett vissza a uévre, de uem tagadja, hogy gyermokkOrá-ban nete\' iimerhltte aa illetőt A levelet a tehadpirancuiiok a napokban átküldötte a IŐkapitánysághoi,l hol az eltüut.gróf, iiletvo rokonainak kinyomozáiát orélyoion megin-ditolták.
Harcz
a fekete macskáért.
(Hiimorisztikus raji.)
valaki a „pour la damo" jelnavu regényes lovag korban egy nőnek azontelé egész életét, hogy e nő által kitűzött feladatokat — legyenek azok bárminő ikaiaudosuk
— véghezvinni élete legteontobb czéljának tekinté I — hogy valaki még a mai roalis, éa idaalis eszmékért nom igen lelkeeülS kórunkban egy nőért harazol, küzd, ezen ved, fáradozik; — hogy valaki egy dioaő nagy eazinéért barczol az akadályok ellen, — mindenre elmondhatjuk Ben Altiba jellemző azavát: „Mindez már régi dolog."
De hogy valaki egy fekete macakáért,
— o virgonca ravasz állatért — haroaolt volna a legkitortóbb, a leghevesebb, a leg izg\'almaiabb k0i4elembon, ettél valóban ínég Ben Ákibának Imintjeut már rég moglevS-nek bérmáló jelazava som vonliaija meg valamint egéoen Uj, —j de nintagy comicus jellegét.
e ! e it
Az éu Koijukes Laczi barátom végre elérte oly rég óhjajloti caélját, hogy a bájos Borda Mariskát I oltárhoa vezethette.
Örök ügyre léptek, a pap gyeogéd Ömlengésekben oocjsátá áldását aa ifjú párra, mely a legboldogabb) érzelemmel éa örömsugárzó arczczar távozott az oltártól.
Beokisom kételkedett aa uj háaatpár tártéi boldogságában, — különösen ha tekintetbe votsiUk, hojgy Bogárfalra oompe-teqs véloményü lenatüia, — a vén oasio-nyok, kik aa i^jr epöchilia aaonényaknél el n«m mulasztották becses nyilatkozatukat köué tenni — oiakjs a legboldogabb házas | életet jósolták |m ifja párnak. Es nam Volt
kovjés, inert Bpglárfalva lonator ii miad pei limílták voltak ét ha ők rám< adták jvala mire a Jkedvedé itdletet;, abban i mkinek som lehatett kételkednie-
Dje ez eiotbon még e oomf stens teiilUlet olycaalódottp mert Karekes Lac i. nem volt ia\' boldog,miként azt egéaz Bogár alva lejtette. Do ugyan mi zavarhatta i leg e céaládi
egymást I Mi felforgatja a nlolyót
életiat\' 4- hiiz rég szdrették inAdJ- mint az, mely gyökereitől családi életet,:— mi Inas, min ■zemélyoiitve látunk oohakeipt tre Olho |ában: — a ftltékunyaég. Azon indulat,jmely a szcrepcíétlon izérocibnt elrag idta,- afs&llta meg azj én Laczi\' barátomat it.
j Féltékeny lett nőjére éi kjitől féltjrtte?
— a fekete macakától
A t. olváaó nevelni fog aa én Laczi barmomnak oitobaiágáb, ki oly balga volt, hogy nejét ogy fekete macik tói ftllette:
— de ha pontoian mogvizsgálu t a\' bélvzet signaturáját, azt látná, i hogy ai éoLacaiba rátóm Vádja még lem oly egén en alaptalan mertj jól tudta, hogy ni \\ (elei ge azt a vir gonoz fekete macakát a szoms éduram fiá tói,!ogy szép szálais legénytől kapta. —Hisz ha lett [volna is valami a doh guau, annyi igaáJ hogy a macika egyáltalá ián nem va lamil kedves izerelmi zálog. — I lég az hozzá, liogjy aa én Laczi barátom fele lége anuyira bolóaZorelott a fekete niacikábi örökké akt ölelte, minden kedves étellel ti s miiiuouilU követte és valóságos i ajutania lott.
Az én Laczi barátom növ skedő boszn ságijai szemléié nejének o. izei feletti izere tótét a| fekete macakához éa a féltékenység,
— itaelyet Schopenhaner igen népen jelle q)oi\' o szavakbau :
„Die Eifenuoht iit eine Leide itchaA. Díe mitEiler sucht,wasLei enaohafft"
— azt sugallta néki, hogy e az irolom, mely-Ível ia {fekete macaka iránt vi» Itetik, tulaj-donkép azt a azállu legényt il ati. — Ez iaő óta {egéaz lénye megváltozott iz óo Laczi baratoihnak, buikomor folhő % ouult át ozátj, minden tettében hanjag ott
A izomizédok észrevovén molanoholiá-ját, többször kérdozték tőle >kát: „Az a maoaka, az az t átkozott fekete maoaka" — viazoOzá ő. — Elhatározta, hoj y végét vet kiuoi állapotúak, mert ha mir nem is kételkedett naje erényébeu, az a fiacska látása ■mH
Ilitek, ji)időn ezi barátom: nom steuvo m a básból." ? - kérdé •ejtett férje
egészen kihozta ao arából
\'Egy napon ép együtt \'Ogósz orélylyol kezdé az én Li
jEzt többé nem tűröm dem, ugy éljak, mint elkergeti Kit vagy mit korgetsz e kíváncsian neje, kj semmit seu belsői fjelindulMábólv
„Kit? — azt a macskát, kozott j fekete macskát" szólt i
- í Jlit ? -— azjén macskámat, az én drága cziczáióat y — rivalgott a nő.
azt az átko-Uliöaeu a férji
val,
Az én Laczi barátom jidnyira meginditá\'Őt nejt
I üzdött magánok siránkozó
bánata, de végre akarata kivi elére még nagyobb energiával dörgött1 i
JNom fogom házinnbaii.i^egt Urni,azon* nal elkergetem
Ha\'■valaha, most I iátliat\'a barátjotn a hők pessouiista lerí Mit ? elkergeted? —
az én Laozi léazetfiL i gész jószágodat megemésztik az egerek, m isik bélen jön ora viorik" —
végrehajtó éa mindenedet d>
jövő voiztesség öl lujtott mat
rivalgott fel rónai í
E líraimat mact|iiadicsőit it közt bejött az olso crnládl öuieUtközéi ct — a fekete macika. | !
„Czi, CZÍ, ezi, ezt . s . ]< izélt vidámabb hangulatban
Az én Laczi barátom f4\' kergetni kezdé; nejo édes csábi\' magához j a macika majd a I bzaknak, majd a vonzó c&b uak engeave, ido-oda ugrált éa ingadozó áll ipotát hangjá nak iámért neratetreiáéltósági val adta tudtára az érte küzdő feleknek legiigahnaiabb, a leghevesebb
rpui delictiji
az < ölembe, Mariska emelkedett és gattással lűvla éuyiaorü erő-
— A harcz a lott.!
mégit olkergotouiM * - dördOt a fén
ly" "»WB\'
még;
iris Itt marad"
irgo erősité
A | túlnyomó erőszaknak inge Ive, a macska véiro kiszaladt, — a nŐ roh anó léptekkel utána, de baaaontalao I a micska eltUut a mező rengetegén, futáaa közien oUMor-oly-kor látszott még fekeje színe, de végre egó-•len eltűnt izemoibSl.
A nő lo volt rajtva, mi tobb még volt ■émm^sitvo, és miként a költi Etolka űrje felatt \\
.Állt a sírhalom mollatt j ÍCoroHzbo font kezekkel Mozdulatlan szoborként t j . A mozőroiazllgzött azpmmel,
I Ali a hajós a parton! \' 6 a tengeiro [tekint azét,
Mely koldjuatk tevé, -moly ) í Elvette mindén kincsül.11 1 ly aentiménfálU állapotlian tiraiá a nő kedvés fekete maoskaját, de és érzelgős ke-d^lyliaugulatot twajiliiiiuar a Hosiu iiötét Iti-dulite váltotta tol j.
„Ezt tnegboszuloiu,\' mwboaziilpm véresen," — szólt uiagiilm a ni és ozaol vím-síjament a szobábil. Egésu nap sjiótlan^l ttjt egy helyen. — Aa én Laczi minden ongenteléjn kisérjotc Mariska sértett j méltpaágábai liioub a plebánOMioi és slrvi kodqtf, — hogy o ej durva vllnl, mert elvétté tele drági koto macskáját. A plébános czi! Inráiomat, ki az egész t törj Mőjultál — A plébános i vejéit elfojtani. | I „Tőlad B4m ostobaság
bari tómnak íiasztklln volt vásárnap rive panasz-\'éijtől (il akár kiuűiét — fo-»da hiyutta La-nyállásj. őszin-iig tudja a m-
volt a macskát
olljüfgotiii, tőlad, í pwlig leái yom még na ^fjonb oaúibasáig volt annyir i fájla ul" igj lajnizott a pap itéwé. — J fond mog imdit - fakadt ki 3rro M én Laqti barátom tie-
jéhcja — nem azért aaeroltei marii a Hadár Ltjozllól kapu d azj ?
Nyomfttótt FiioM Fütóp Up tulajdon< anái, (N^gy
Joh
izdny cjőtt iküleitŐ; \'
ottow,
kedvos a maoaka, hikba kértem, Sudárj
miután én
NyojtMiik kezet a Bzereneséiiek! |
márka
7aim*íajá|ödékozotte szólt neje Kerekes La-\' fÍDjerei^énit MtlMadlssé sasttea a lepajahb |M|y A*íi Iái (uoli iHMvrltiii iwíAnnit nz r.iranlí. P*" ^MfO\'ái. níelj á Imajaa koratay alul jbvibagrt.
Laczi yjfitédMWt | kérelmtinai a mennyiben a lökete maeiká-i i\' r
|i meggyőzé mc™ rr—lia WztMT tuM
■ft \'oeaánatot ebeke t JtCfoJ ^ ^ m kbUo ^ ^ u
eíjgodotta daczból éa klbéRttlvé te- ai.tj í aorsotiban 46,640 allfrja^J.
ttvhéwmlk
ézijt tel cteeli meggyőzé nejéét* ozl Bamnta jíiyllatlti zatp éa bocsánatot ealekelt (tőlej —
A jnő jl\'
voltak a jjlébánostóC j I I |ökvftiöqj klsMsolis álá MII karé lak kastik -talmik,
lliza,1 értek éa legnagyobb báiu|latukra «0tM)00 írteji í5oj|s|«mjÍnjf részleg psd|: ebédre risazajötl -fji fekete macikji.
r nyer, á m. 250,000
1 nyeri á
értéebei kél fél tartatik
Aa én Laczi barátom a legjobb egyet-:! nyeri á m én éli nejévpl éa a Cakete maoaka mind |l nyer, á m.
részéről a
ti
holjben,
cziaban) bofj ata klérdaml kitstk» á
elShalail. te.ayy-. dékbll á A
ttar kai
g»l asik A
vendóksl kai ugj K
bétkéza aluUroftjUi A
Eondoiktjd ássák
tiszteletben 1 nyerj á m. \'ekéit Ztiyjnojia. 2 nyer, á m.
Nyilttér.*)
unclikélája.
1 nyer. á m. 84 nyer. á á.\' 4 nyer. á m. 53 nyer. á di 68 nyer. á m, 40,000 914 nyar. á- á. 3^,000 531 nyer. á á; 2?,000 673 nyer. á 5. 2},Ö0d! 950 nyer. á rji.
150,000 lOÓ^OQ 160,000 50,000!
15.000 25, löünyen á |d. itb. itb.
i>,oo« 10,000 |000 pooo
f-d(HJ0 2000 •1000 I 500 i 300 i 188
A njntmioj Uzáwk ternisrlat biri^ltMMt allz-piltattst mrf
h, i á., A. legkCitleülá »M. sí sllasa élül bizbssiiott " \'"\'Jjnjereraéii/lnuáí a férsttssl é«a/«fbs leríl:
2 nyeri á m. 5 nyeri á m. ,2 nyer, á.m.
WPl-JIPIBPi-T^r-. -.. Ildnyeit á m. Rn^aberg Idám fceaedil
T. it: .
sssrsaesém a I. érdekélt ! tUttelettbijssea tudatni, liogy f. évi ok tél
ksljbsa, stÉórárNoabaa zeiieiakii\'ét uHfottam L.-.J .u 1.1. < _ -
MnsUsit iábs 1 külföldön különösen ftai^L (Skó- ^"H\'"1^ fl "fi \\ *■ T\'Wfírt » b láíp slksrtlin azonjreinéfeslI fbMml. j^: \'\'■ j j ? ±\\\\ ffi^^
Vjslsmsanji Miybiaés at tatáf sléMaS bakiidé I VSff poStaetalvaajrfifliett aaouual és a hni(||oM fiai
p <TA|«HA«o„e^.ntt.ffj,ö^ Ukd atófcrjk^
Wbska.toU aöreudókek bstsaklM íiárom- [^J^\'XjJf\'11 «HM*«*lnfceafc a MSltó.^ ak HJ-H1 oktaUat. J j . - \' | lic„fll0^ || „„„^UrLt,...,
"■\'f HUH tClll«UfUJ«l ■UNWM. 1 _Mr|l
&v«fosoél inDréssst kedveli kléM^énsk is _H_t| JlU^L. „ . ... .
indoin Mijei bizalmát As (akoli be».é««é^___Jltí\'"\',!!\'!"??^ " ^
léal jegkzásft ad«ta"afjrás tfvsadskatk biképakéN »«,\'.,
h.. ml.V.. É.kk^ . _______jét-Ila^ nwlfstt tdrfeulk a akar. kfrfréaen
azongsfi ban uilut s» enekben aIsfatf/ubtrfonduiMf ""v, ^ • l V*T \' len
„d Mtkátii&lk. T) {llIdéaa Tajrj kiraa^tra ^réskslt}riakask Ajutjm an
- den askysbb piaciiio fran^ltó ftmiMtrlItoial
taaav 10 hónapból áll, meljnsk vétéa a » jnjjtvMOs .viza(at«ton
a ssogor^jatétbaa, mint az éneklőn. ittvMdéklk vaa/iriiiipiikiat délctitt! 11
1S-W
|K)k uiás Uklutétyes nyeremény
ksdfsaéte a atsnam.
kfottt mánu u »!ií
|f>BjsfMaéaytkask •|arvaadrrá as. mint jt&O OOO »• OOO 4 ÍBO.OOO
poniő- 6 lg jelaattstbstesk fslfétst T<fett!stá\'o«0 Ufl OOO
tok\' réssért, kiknek méf tonforájak nlncj40\'®®0. ,,lb Hffl!£
len u iránt bsr7 maeukat Wakorol- .. . 4» » ajlf»f valUlata.i4
|«H a> iraui, owgj uafaui íjaaoroi .lérelathmMUf aHÉkaltt bistsasáml a[ feféléakabb
Uodij minden egjes taaatéért kavoakiat J^ítutl^^ J2L 5 Kfe\'! l,u"1
1 alatt is minden mégbiaárt ntinel elébb, dejn aiiaisshi
S1,gjJ{anii.a, IMI. okUbsr havöbtn. [• *T 15*M,4tt kö"\'U"lfll ^tl ka.k-
r T • , ... .... .. J bazboc lutéinu
Tsljts ;tiiztelntt«|\' . Ij L A, J
rosenberu áijám | Kaulmaivn & Simon,
fiijoktatás^zdoforaban és éaekbsj éránként bank. é| váltö Bzllt Hamburgban,
tievaiárlsss és aladms mmdehiieinO allamkölr^ajak, va*-kliUttskért nem vallall ati réstvéam éa k6lcsRiiaor«j«|fj8khBk.
] Sssrk. |U. i. klaéaitiakst léjsmkt sssaasl litataiik eddig U-■ , h.mltasi bizalomért. ÚkirjtS as nj jdwm|<aaá|l tte-
H7 , í 1 |»éwlr»,— flUirakvémas Mtatel ia uda iramqlaad, mik
I , relelöl azerkeiztú: , ld„k„r ,)0Dtoa k ^MMfUt áiUi tüifeit éHrk-it-
qoffmann m ó b. ^érdemeiaL | KimtabUak
I foriát
M Atjs rovat alatt maf ara 1 fsle|fisségst a
Lungen-
und\' 872 6—12
IYIagenleiden
geheilt.
Iloniefemntcii Ibrra Jotnnn tUT, küotgl, Italb, Btétw déa goUanaa JVaHiaMI-mit d«r Kroua. Rlttar liolier\'Ordvn, i.
E r fi ntl«r
]{dea | Joli. IfoCaSMNT. MSaaJ inelatbu fOrtica Marnjwi, in IMlMntMI 1. CnoWoir UnbM, ttr^aneratraaM ar. 8.
Au dai k. k. Coabhlvtty-li jmtuLs
1
und jajlelniber Fabriksat |i tractcl lliiileferant "der Dl W\'ieöjKaWlk: Unhttbof. unJ IjArilja-MlléaHsii: O
HofTfachea Msliextrso(-8eiundhelt»ti rr.
57-ránl jvon allerhŐobaten Ssitsa ausgéivicbirt.
llj« éfliii trhUn, KbUiml0iSqd«a. Jowmi tturackra llnutlUkljlxinltoot dud In blMM Hauér* | ikaS lltS\' rirta MbanaMrka (Btidalas d« Crtadan Jlhsaa BaC bt iu Phbrtkat |«ftl»cht.
HsVi obi Mali>Cbooolade aad Bmsi-Mah
teb juu aa aiuaai ínrctiiUfMi iumwih ; j«u uaqjadaa llotrluik wuriíe asfort iaObataJt einar VlücheiiJen, katba-artigan Babauaa mugniroríen; Ariijol wolila bslfeu und mdiu mit «lii»ckljeli«r ■ wlMnli BoUirtAaaf und Aliinagainng raubta inlr !* le Ibilíiiuiiji »uí Üouc«u|ig, *l« leli utatjie Zalaebl aa ujüaa |loir«iien ÍUIiextrict nalim. Ia WiW Ta-|.L tich erhabticba umctuug. KUbá tí«tt v.r-iluikJ ichluur Ilinau lucine ILitiaainltasd WUS um üutfuUűutf von S8 flaaeben Mainiliaal ll*aondÍ«lu liiar|T,KÍ|o Mata-C\'boeotada unJ 10 Beale NaliboB. bont- |ibr ftaSs \'daakblm
Veellter, Lsndackafli-Dinjktor in Ntjü-Ingelmv.
Se. Majestlt
(jönlg von OKaaaark lisss dem vLirik^iUu rji Jonan Haff dlirck setasn AdlulaéM Milt-tbtilfn, aasa or dss Wsrlh aelhea MiliCztraitM sabr aaohíuncblage. „lob hala.- ta Isutstd d» kDáig lich«] Erklfirung, ,.s»lt Freadea die HaflWfriuwg tfee Hoirkoheti Mali-Cztraotn bel. sör aad Mbrtrta KtlNItra tMlaas Haasas waérflMÉmNa.^ Bfatsr S fl \'wirt aloél* vwateási • ilámbíupoi: ft\'K«Mb<«jPsssslholar Jé> etfjrfcaraaay: Habiaas\'zv A., P.
MtlaríjMMsdtelf: ff liuscli K♦rencjif ánf«i-dr-\'f|,»I (n-iig Által; H«hr U Li-
áüilWnirfi\'n •• Ktúr, lloűliílitffer jitpötbskfii. Filiats Uiidajiest, TrédMgasai Na 7.
XXXXXXXXIXXXXXXX
Uj hordógyái*.
K.ÉANIZSÁM. Aluliiolíak üsztoloitol értesijik a a. é. közöuiéget, nUy k helybeli Ipiaeaoa (a va-inti laállitmááyokj raktáráaak éa a aéhivatal áttélenébeu j L-
Hordóffyilrt i-*
\'állították, m^ybel mindtái nakba vágó man tfálalokat a fogol^ióbban waköiöltetnek.
Teljosj tmiehKtel VOtiKL és H átiRKR
HMHX*H*KIM*K**M*
g
Nmaia kniKmUfniu tUt fféttonm kuínl*fv4. ■C i \'tet ér^a Part* «7t "W Ada májul jl-éh 1881. amoyérem.
Zala Egemen május 8-án 1981. EUödij.
Brogle J. és Műller
gép* és rotfa-leueg gyára
filiditpeattni ».
A MaiVití>hidköaelébedJkéaait TrlMréktt válteaő Báltáfal (konkoly válaaaló) S kulönfélo nagyiágban
Tjplonr hengereltei malmok számára. Ve pia tékát, «
Naelelé ratilllÉé,
MlUkit fa rétiket ofplőgépok saámára.
830 V
)OOOOOOOOOO0OOCX)QOOOOOOOOOOOOOOO
1881.
laár a muli tevaaaeal. bumnyára nem vátó volná a hunvádaév oly késorű mafhureaolá-aok tárgyáétól Keaa ag}M azouban a boo-védmonhááUörténetébőt éa joleu állapotából aaoa moggjrőaődéat látja íjioriihetni, hegy aa eme háa fenntartásáén — különböző uéze-tak izerint — különböző utakon viVoll küzdelem immár véget ért; a különblözfl néxe.-,tek képvisdlői a végső poátuál találkoztak éa itt be kell látniok, he^y innen aj oaéit Utáni ki a uj küzdelmet mdiiaui meg, semmi körülmény által riposeu Indokolva. Belátta ■a már a fővárosban élő minden 184810-dik évekbeli honvéd, hogy a honvédmenháa aa addig követett módon tenn nem álltat a nincsen más hátra, mint annak fenntartásához a mélyed tisztelt országgyűlésitek f. évi april bávában e tárgyban hozott kuiározatát igénybe veuui éa bijNnyára magukévá fogiák tenni ezen meggyőződéit ma már a vidéken $15 honvédtáraak is. Félre jeliét bajtársak a caélra ne juj vezető további személyes harha-eaall Félre minden a honvédmenház Ina houvédnóy lliiztololboutartdsa iránti törekvél\' ■el öaaze nem férS mellékaa érdekkel ? : A \' h most november elsejére öiszuhivott országos hoirvédgyülpa hivatva van űdvős és tisztességes fordtjlatot adni a htonvédügynek. Követetik aa élénk táruló utai ogrmáiiráiiti fér-fiaa aaorétattél a a kipróbált katonához illő jóindulattal. Legyen ezen | gyülézűuk előln-s l nepe ama tnágaaztoa napnak, molyou kezébe [ majd a nemiét a hon véd menházat, a -azkal \\\\ öregjeink éa tehetetlen táieaiuknak condoaá-• laát, iaten éa ember előtt büszkén vallhatjuk, \' (hogy honvedek 1 valánk. Hozzon o czélra a bajtársi bizodalom minél többünket öaaze.— Kelt a budapesti hbuvédogylol válásztmái ya —úgyis mint az egylet teljhatalmú végrei hajtó biaottaágnak 1881-ilc évi október [hó 1 l-óu tartott üléséből. Mik^rZsigmond 1848,9-diki honv. alazázadoi mint egylélti íojegyjző. Feleki Miklós 1848,9. houvédazázados mint ) egyleti elnök.
— I\'J zcuemiivek. Táboriaky és Parich zeuemükeraskodégében Budapesten \' megjeleni „Zerigő bokor" 1. Sólymos Pauua. 2. Szerotuii (Már az aztán valaki,) 3. Oyáaz-ba borult. 4. Hét utcza van a falunklten. fi. A birórab. 6. A róiiánakl töviie vau. t : Énekhangra soagotakitérittel (fagy zoujgo-rára külön) izerzé Szentiimay Elemér. Ara 1 forint
j — Bévld hírek. A közoktatásügyi minisztériumban egy tecjbuoiogiei muzeum feláliitáaé tárgyában tanácskozátok folynak. i — A fioiuei kikötő kibőviiétről a közlekedési minisztérium törvényjavaslatot kéazit — Ai országos gyümölcséizeti kiállilás bizottsága tekintettol a kiálliláa ,rövid tartamára, elhatározta, hogjí a kiállítás a vigadó öuzet | termeinok légizpszszol leendő világítása mellett esti kilenoz óráig naponta nyjtva marad; . — Friduiann Mór, budapesti főkántor az Országos Veres Kereazt égyletnek 100 oaztr. ért irtot adott át mint azon zenoazerzeiuéuy-nek tiizta jövedelmét, melyei Rudolf tróu-örökös aaküvője alkalmabúi kiadott — A i legfőbb ítélőszék legutóbb tartott üléaben egy. előfordult éaetben kiroouaoUa, hogy az Ügyvéd nem kötelei vallomást tenni aajá.t fele bünügyébon; a ba tett, ennek hittel való ineg-■erősitéaéfe nem kötelezhető. — Báró Edels-beim Gyulái, országos. ftü ad parancsnok ag-gaaztóau beteg; aa orvosok kevés reménynyel vanuak feigyégyulááa iránt — A mi-niazterélnökuek az orazágházban a felirati vita alkalmából tett nyilatkozata azérint Leu\'dl kapitány azért bocsáttatik el Csak novomber I én a hadserég kötelékéből, márt október 29-ig\' be ven csukva. — Temejtvá-rótt a napokban aociádiata falragasaokati ragasztottak fol minden utcza »zögloteu, s\'eleinte azt hitték, hogy azok anliaeinlta telhivá-sokat hirdolitok. A rendőrség egész h|lom ilyen felragaszt foglalt le. A vmsgálatpt a budapesti központi rendőraég vazetie,
Vegyes közlemények.
.■—I Uuá yewny, Webb és Jennings i oktober 2-án verieuyeztek egy mással ogy 200 font aterlingnyi matchbeii. A föltétel következőleg hangzott. „Uiudénikünknek Ot Óráig . kell a vízben maradnia s győztes aa, a ki ez idő alatt nagyobb távolságot úszik. A ki öt óra leforgása előtt a vizet oda hagyja, veszt, -bármily távot uasott ia meg.K Aj viz nagyon ta hideg volt, a igy az ussókrajttem ia kia faladat várt A vezetést Webb vette át aaép melltempóval; 50 méternyire aztán hatalmaz oldaltempovái folytalá. Air. Jeupioga meglehetős lassú éa nam iten aaép oldaliéin-4 poval kezdé mindjárt az első (tourbau yjardl) 31 máaodperczczel maradt I bátra ,a ehőlfogva a verseny veaziteni kezdett érdekeaaégéből.
■ Webb fbiváltva mell ói- oiialtempóval Unott i mindig nagyobb távkőz [támadt közte éa eileufole közt Jennings később nagvon azép mell-tempoval úszott s olykor hátán ta; azonban gyorsaságra nézve me»aze Webbmiögótt Alt, Időnkint a versenyzők tápszerrel itf éltek. \'Webb forró kávét, béljéütjölt tojással, Jeti-niga padig vizet ivott brahdy-vel. Webb öt éra méltán 5 nértföldet a 830 yardot (uizoU meg; Jenniogi csupán 3jmértföldot a 770 yardot Webb tehát másfél ménfőiddel; győ-
■ zőtt. Kevéssel aa öt óra eltelte\' elölt meglátszott Webben, hogy a víz hidegségfo nagyon öiegvisélte. Vége: felé már nagyon hálán uaaott a eaeknem eazmétlenUI, gppíleg mŐködött tovább. Mikor aa Ot óra elmultát ie|ezték, már csuk alig tudta tejét a viz fölött tartam a oaak a legnagyobb arőféaaitéi mellett uaaott a aakély via felé, aléltan dőlvo a Calépeaőaataek. Aa öltözöszobába oaáknem
í czapelnt keltett őt, Hasa perozig aggodalmat keltett állapota. Mom tudott boazéTlii a a hl-ds| annyira rázta, hogy szánandó vált rá-oésui. Melegvízzel öntözték a oz aegiteti rajta, noha körülbelül egy óra (tolt bele, ajk ki-áatdta elmúlt Jennioga oly erőben aaáTltkt a vizvől mint a hogy Iwejnont a nem látezott njUf bogy a hiuog a legkevésbé is peávi-seíte volna.
43. szám.
KttttablrtUl: ÍHsebal Fülöp köjmjkoK* Mftts, Ujvároaháa utúza. 51Í. liáin.
Wöfcisléat .árak: fcgéaz évre 6 frl. Fél •rm 3 tVt "Negyedévre I frl, 61) kr.
Hlrtatménysk 6 hasábot petiteor^gyieei t kr. tübbazöri- hirdetésnél 0 kr. Ré ly«fdij 30 kr.
Nagy-Kanizsa, 1881. szerdán, október 26-án.
Z MÁ
MEGYEI ÉRDEKŰ. KÖZ M ü V ELÖDÉSI, TÁRSADALMI IÍH G*
A ZALAMIiGYld GAZI). litíYliSÜLKT KS TÖBB MÁS KGYlJí HIVATALOS KÖZLÖNYE

III. cvfoi)
»m.
Szérfeazlöi Iroda. Hova a lap wiellemi ré-! I liléit küzlénények Ijljldbndok Uj\' Ivárolház utcza 513. az. I
11 Bérumutotjen levelek eaak iíiije| t j kezekből fogadtatnak fii t ; Kéziratok viuza nem \'k(Metkek»
Nfp-ilttér s Petitaora 1U kr.
\\ZDÁSZ ATI HETILAP
Könyv könyvolvasás, magyar könyv-vállalatok, kis-könyv-tárak.
nM«Qk«j|c tiui «(y állandó oagi HüiODiégr* lliojjy bccfllettet liüj»*k«n iMfillhMMnk u \\ ienRiiNÚ • nQvctl MmMtak •nrAlMaJ inert minapiig mlg Irodalmunk v4gkt|i »4« »«n 1 fi^r Bihagy köiünttggvl, • ttunk j kiírói ja mAji, Jó, Igu, irantl érr.ék hd •»<•-| Imid kl: nem wólliMimk Dcmmbs órtu-. Winlnili viill iiuMtuloinrul."
Endrédv Bnndor.
j A könyvek hajdanában npiji va-lún.fk oly nagy mérvben* élterjédve, mint azt az ujabb kor találmánya, a könyvnyomtatás után tapasztal-juk, sőt hajdan olyánnvira ritkák valának,\' liogy égyusoketfkik könyvtárral bírtak, a főpapokon, Bzei[zelo-keti kivül, mint Kálmán királyunkat „kíiny voá*-n(»k nevezték , Mátyás királyt pedig, aki 30 ezer db. aranyat költött dv«-nkint könyvtára-, 8 könyveinek h kéziratainak száma jöp-cze-rot tett kl, a legtudíntíányosabb király nevében méltán állott: pzent látván alatt azonban még nagy fényűzési czikknek mutatkozott a Icüiiyv, •meírt <3 maga drága áron látá el az o^ybátakat bibliával, s nom . volt ritkaság^ hogy egy«egy könyv Uemá-aoláaa 20—25.évet vett igény bei vagy egy-egy; falut is kostáit, hiszen tudjuk, hogy a 18-dik században] Gut-keleti "Vid, jiaz,ő nemzetségének pat-nsoatusa alá tartozott, sZent Adorján apátságának példányáért, — melyei olvaaáa végett kikölcsönözött^ lés azt 70 arnny" márkban .Farkas\' inevü, (bizonyosan magyarosította) vaavári /zsidónál elzálogosított, kinél (aztán szerencsésen el is veszett -I- 1)263 ban l\'/9 faluval kártálanitá az apáitságot.
Azóta azonban, hogy Gilnse-iloiscli János aSorgenloeh lovágesa-lidból, vulgo: Gubtenberg (zsrn gti-ten fierge) Jánosnak nevezve a Könyvnyomtatást .felfedezte, a a „rsalta-ríum" és a Hess András által nyomtatott „Budai Krónika" a sajjtó alul kikerültek^ ez a hetedik világhatalommá küzdötte föl magát, és a „Ma-
gyjwr hírmondó* valamint ai Gllro-j niéon budeuseóta a könyvek milliói,! és áz újságok ezrei állanak jnem a királyok, de a közönség rendelkezésére.
A kor szelleme: a tudomány általánosítása, vele a könyvelő tetjesz télé. A* könyv hasonló atávirdáhoi, amelyikei a legjobb ismerőseinkkel, és barátainkkal társaloghatunk ; liar ■onló tanárainkhoz és szúlpinkhez^ intíly bennünket arra tahit, amit az élekben tudni kell. A könyv liéymér rojta állapotainknak, s lázon ocula, míjlyen át egyeseknek lelkébe és lelki műveltségébe láthatunk ;jés bh ajszép asszonyt udvarlóiról, aZ embert sty • lusáról vagy bárátjairql, aj leányt anyjáról, ugy bizonyárá mindenkit InégismerbetUnk könyveiről. — Fontos dolog azért a köny vek I megválasztása, valamint fontos dolog a a színházak látogntáaa. Tükör .a jó könyv, jobban a jó regény, amely-bMKsaját magunkat, szém\'iől-szoinbe fltthatjtik, 8 a, mi rajiunk rosszul áll, megigazíthatjuk. Az életet is Ifonyvhöz szokták hasonlítani, vagy inkább regényhez, bizonyára azért, mert ma nap már sokual kevésbbé, van tele az élet; regénytiBBÓggolj mint a regények élettel. Azon könyvek, melyek névtelen : szerztjftől erednek, ritkán kötik le ugy figyelmünket, mint azok, a melyek, jó ismerőseink-tol vagy ismert Íróktól származnak. Komoly irányú regények és kttny • vek az angoloktól*, a némotektul*, vígak a fráncziáktól, mélabúsak a magyaroktól izármaznak leginkább. Ma azonban léhet mondani, legnagyobb elterjedettségnel a franczia könyvek, sajnos ezek között számos aljas és sikamlós természetű regények örvendenek. Nem mindenkor vagyunk oly hangulatban, hogy a könyveket méltányolhassuk, a még* lett férfi is más olvasmányt keres, a szerelmes lyráoál; f a tudós ritkábban áldoz a mutatásra szánt, köuyvéknek, a igazi\' nem mindegy
honnét nézzUk a nap (ellötiét. A böl-j osészeti s egyéb szakinÜvok alapos készül tségetj más könyvek élvezho-j tése, (lorUlt^edélytfjó szi v o t, b emberiség a maga sz t osa b b as zjméké\'j[t égő lel k e t k i v áj ti. |
£n, a. könyjv megilélésénél min dig számba\' veszem a porzót, a nyel vet, a szerkezetjot, s a mii irányát Fontos az, jhogy miért Írja Valaki müvét, mert ozél nélkül a ki ir, csal látszik mondani valamit, amit kü lönben nem mondana.
A múzsák azonban daczára könyvek oly nagy terjedtiségénék, nem mindei|kiijek egyformán ked vesek,
.Am Bitien
Der Muion
Vbogiitl uian dio Wolu" 11 í \' i N b nem is Ijehet I csudálni, liogy van
nak. a kik még a szakmájukba vág
müveket sem cuvatsák, bőt a hirli
pokat is csak átböngészik ; — mii
sok akiket szobatudósoknak könyv
molyoknak, is ineveznek — az ú
ságnál ujaág fa lónak, meg minden do
gukról megfeledkeznek, hogy ezen
mániájukat] kielégíthessék, ez biz
nyára olyan aznkijál, mint a nag
ivó, a nagy falónál n sok; látunk
gyakran olyanokat is, akiknek olv
aás közben a Hzája jár, s mégis
vasnak, lejgtöbb olvasó azonban
könyveket Csak unaloműzőnek, sz
rakoztatónák, mások időtöltésm
szokásnak, a legnagyobb rész ped
időveszteségnek és taltató"-nak tart
sőt azok is, akik valamely más szei a
pontból pl. divatból, vagy Behíck
bői könyiveket, újságokat, divatl
pokat taétauak, csak fitogtatás
gett teszik ; BŐt ismerek bö|gye)c
akik a kplcHÖüyvtilrakból bordatu
könyveket, éi szobalányaik olvassd
Szegény magyar irodalom 1
A könyveknél ás azok olvaéá-
sánál legyen \'irányelvünk: a tuto
mányost, a mulattatóval; a hazafialst
az erkölcsi sziép és jóval, a lélek
Jüto* t^rczéj^e
Lyral levél
íljn Ktiata\'U|M bártlomusk, nűi«t64e 6*|ij»n,
llnaaze a Kárpátok Áuide u baijétf\'ág Erdőit bérczeiú A legazebb ca|l>ag.
.Szárnyalnak nekemiriuÜflv- Ifüzütt azemléíi \' (iondolataim. Azt ifjú éa agg.
Neui a yadregénytp Féoye éppen akkor Fenyvea\'tfk hona, Legaaebben ragyog : Engem delejként utár Midőn tombolnak a Má* ia vonz oda. < Szilaj viharok.
Ritka csillag ragyog Midőn égünkét a _ Ott, az éeaakon ; Sora vak éjjele Kitka, mert nekem caak Villámoktól rongyolt Egy a ciillttgoiu. Leple xárja le.
Máa az égen kerea Km fel eaillagot; Hzmnm hiáöa Fáradnának ott
ateg. ba lelnék is Hidag augarás (Jaak kévoélkSli léoy Üsüramkadnék rám
8 ba aa 6|*«É efltét L«ple •étecakad Aa eiaő aapetigár Hüpri aaokaL ^ <
8 ka alvonu)t a véaz. Akkor tzendé fény Moaolyg e cajllagból Biztatón feléik.
: Ub mi\' boldog vagyok Hogy ily c^llfgo.t Beoned Istini éppen Énnekem adétt.
iúg^ogj tovélibra is Hintvén IKgiro\'d; Éltem ily aiaár közt Tündérkert darád. KotdrylJ.\'íxi\'f
A2 asszony, ha ördög.
8ZALA7 öANDOR-tól, III. A pokal u I J á n. (Folytatáa.) J
A gyönyörű axép Kedeéné I már övé magréoagitették azok a lángéló ajkak { aa«k m örOk diaiéra termett barvoayaima\' karok áUoaatal vitték ét ia a Éjóoyflffk
poklába. Aláinorában »omm|re aem gondolt| , mindent elfeledett, euélie mii jutott, ííogy ea a viizony liova1 vexetliet r I Moat dübbout viuza eloazür a liőt&l, mikor az tirdügi igéket | hallotta. . j
„Mire goudolaz Adui, kérlek az (a-J
n Semmire másra, mint hogv a Mada ranay uradalmak éa -te az enyimék lesztek."\' ff£u a tied vagyok, ue n..J" „Ugyan kérlek angyalom, ne iwhezeu értesz meg. ma? A M*dnri*«y uradalmukéi enyémek leizuek; ez annyit tesa, hogy Ua d\'arawyuak éa leányának vessen ifik kell. Te aa enrém laazesz; oz annyit jolpnl, hogy i vén Kodoőuck kell voazni. Remélem:\' meg értettél."
„Do aa Istenért 11 l..ju „Ke szólj, ne izólj 1 Bomm|iom gyülü-leloiebb olőttom, mint a ntegreujont fér ti. Nf félj, uem fogok tőrt adni kitted öe, nem fogom mondani: „nézd ennek bojttéstéá át juthatsz, o*ak Adélhoz I Se félj, nom mqndom I Mit követő hetnék gyáva férűlől ugyohet, mint hogy h&llgaaion ? I Igen, iáiutáuTfélig-meddig beavattalak ütkomba és (erveidbe, egyedül hallgatási küvetelek tőled, \' Éa ba ezt meg-akarnád tűrni, jüason eazedbe gvávaaágod I" .Adél 1 caak igy ne bewéll veloia I Ez a hideg haug retteneleaebb, jdegtépőbb a gyilkoiság gondblátánál, Ha lángokra \'keltetted e azivol, nei Üld mag utouó szikráig, a mi emberi van l>eane 1*
„Mii, hát a ia aziveuben Elek, miadan eaak emberi ? I ifsa iszen ti férfiak mind ágy vagytok aservazva. Azért mikor a pokol támud olonotok; vagy rabeaolgáivá lesztek Miétloaül, vagy egy bitvény gályával menekültök előle. i.. Lenne a ti ativelekben is c«ak valami pokoli, játeabatqétok aa Ör-dőfg*l- hálod mi nők legiübb oiothen még aa OrdOgüt is kijátaaaauk.
Azután izénvedélyeinn kafolta át Bor« kövyt, maga mellé Ülteié Ja naiíilngra; \'keblére vonta annak izzó fejét é« Mtlogott noki űiáhos aaavakat, a miktftlj aa öfdOgOk í# üd-rOaÜltek volna; BorkOvyi mpg kárbozatba I
ir tr<»
én
/ragadták. ()lt az urnő < parndimomot keblén a pokolig. réi»>giodelt.
„Ugl-o Klek megtoateei mindent iji_
kedvemértLátód le vagy iidvüsségom, i iiu denem I Nélküled esak hetOltotUu álom kem aa élet. L»gy enyém és én lábaid li teszem ezt aa élblet, mslynek te vagy ««yo düli álma éa te leaaeaz megralóiult üd lége I" I
— LMiudeiit,, mindent megteazek (»ak légy euyéiii lu — nyü^^Borküry éa ugy ott, raintj eisehagyott
líodeÜné ajkain ideg borzongató ino voflull ell ügyei nyervti volt ;;||orkOvy U Ölelésre (ertnett karjaiban » pók\'d utján\' i
Röfid órái tOltdttluk cgyilit a azoro aek, bálran, zayai talanu).\' Szogénv Orcg deő álmában vidóiaihilleg liatál azépnej kedveakédett valamivel.\'Hogyau álmodl atta volna még: ml [történik olt a harmadik > negyedik szobáliau ?! jlobb is volt *zo| Öregnek ast nom látnik; Jolili volt neiu uia, hogy tűiként dolgotik aa ürdög? ként ragadja uioiiiiyorázAgi ké| kOzfltt • gény halandót |i pokojl fouukpi|y? .\' I;
\\ ét át
W ény tud-mi* ne-
„■■„.■„.■^■■K.L.. JJ I
mesltőtí, az ilmorettéijeaztovol, ösane-kötiji. (
Gondolkod unk könyveink meg-v^llsztása fiilöt, s ne vjossUk magunkat oaupán álra amit j a cisinók, klílileönkönyyiHrak nyujtáoak, mért afon .contoriuB eljárás, ami ezeknél divatozik, ha régig nézzük könyv-jégyzákeiketi - f uem ment ám meg
haszontalan köny-
legkevésbé ecjn, votó olVMásatU.
{Nálunk! !Yágy-Kanizsán \' poljat o.lyjisnak, tkli ,|í igenis aokat pl-vasnak a magjyar nyelv rovására],
l)e ki scá I veszt azánlon a kpl-cfeönköuyvtáralktól, táraidé - köröktjől, egyletektől, gvmnaiiuinoktól, polgári iskoláktól, muiemü könyvekkel táplálják olvasóidat?\'
Kiveszi\' például rpssz névbo, hogy ifmagyárirodlalom oly sztígéuy, hofo egy 6-H8000J kötetes kasifio, mind csupa rhagyar munkával npm leljiétik meg? — meg a nagy Közönség is job >an szereti a német dre-detit, mint i fordított ImagyArtJ — meg kinek ií vanlköZe ahhozj hogy a Ikülföldi egények és bcazélyek jobbak mint a magyarok, s a ikö-zöoség csak ízt kjuresi ? I Azután az pljan „Kiifi liUdy! társaság", j,,Tor-m^BWttudom inyi j társaság11, pipté-noliiji títreií) V\', jAkadémia könyvkiadó vállali tf, „Magyar nemzet csa-Iáéi) klinyv ára",! Magyar rfgftny-\'éslrnok", Szépirodalmi könjH\'tar0, LÓlomi köMvtárl, „Mfgyar köny-ivekliáz", 4 Pftőli társaság kiadvinj\'ai8 „Neihzetí könyvtár", s Isten tudja iniféle könyv Hír mit foglalja a helyet nplczaiiikoh — úgyse olvassa aénki? I negény magyar Srodalom ! | \'\'Ir ljlógi dicsőségünk, hol kéLo az éjti homályban ? Hol vannak nemzeti művelődésünk alapfeltételei ? Tanár, em|>ér, auya! mire tanítjátok gyermekeinket?!
Iv/.\'-k titán sénkise is veszi rósz néveu,S)iogy caaiho tagok nem tud-jé|k ki (izra Magyar Liviásí vagy
-f ■ "\' II \',. \'it
nlg«a ia kérem ábsan r „lléí iio mondja, hogy valakitrláwlt aa éjjel I tótiH
HwYklh\'j- fgy lényei esllst lorultwl dobolt azNlragjelé a elhajtolt. Ai üreg felvet-t<|. inegosóválbi a f»jét,
„l)iy,oii; fUiosaj dolgok tdrtéanek, uiióti •áegéuy jó u aiii kiváudorolt De ueai t\'iyujjr, sióm addig, nig emíek a sok ürdG^ muty j kkuak uyom ira noiu jOrülűr
\' 1 11 \'
agyar Horácl vágy mi kz i\'i lud táriaaáj etc.
JPe ki is vcané, íja júéj llip ijodalom se? £n ? nem!
Kia-a Ilii*-
V *! ■ Iflj
.ii alsóbb osztály aj pony^áirij-dalmin a-^&vép Muj^ejlqna" Tiknler ltoni% „Tatár Péterlíjífökuityliójif4 or\'i nátus Imre hislór áfán rágódik, rról nem tenettink ; j Inalunk níucs l ki a népéletet paj&t jmagalól éa sa-it magáért lejlésszqézl művelje, sem állilüatok, sem intézetlek a nép műveidéi, és felnőttek oktatásáról, máautl juinU a templomban (i\'tí kem mindig I Bzenr.) ésabörtönben,pém^ondolkod-íjakjjle a taqiUk aem hatnák oda, (talán lem is hathattak ?).ho|fly| a népben az Ivaaási ösztön fejlőd élj, (amit váj" nszKásuk alkllmával talmsztalhatniJ L" jinujti ugy |jobb jkktf vivmáuya
e A eazi
Mertlmég jönni IMI; Mertj jOani iog
JDe hogd a felsallli rétegek is, ársiságok, iMUllétekí ta, a kapósabb i fr volabb, j a Ikönnyepb, a nemzetet! jnebb uthn halaidnak
jye váll
pók iroc
_|ha/aL
a hazki irodaicjm á hazatloi tlalok kíiker illéséi vei —ezt a<hii\' lapi rodalomnak s a jttelybeli birla tak ia tujioinástil Inll venni él lalmt rojvatokbanl nemcsak a Büloud Isték" legknkélebbi szárnál puszta I kbziéMm azoritknziiij; \' a beküldött ajltjijjék féle i»fi-t liivata josan síjli igvakrao m"-:i ia ajánlani, tlq ji(z untalán di-
nak vag vek leL
cséiot tollátO luémefi\'kpr aj fekeia? tint iba is beleütni, bi pedig, a ma-gaai >bb bjrálatsMmpontjábőlJs e»rt örölimel üdvöllöin a „Zalai Köt-ílönt 82. a H„&Iác-jmjk. pedig utóBbi számiu, a mjolrek közül az elstl szives rali, egy [vezérc*ikkl>»*u tigjjolm^re néljtatni] u „könyrolva-< láajr, és kUli\'müseu f\'ji regényolva-nási, unúlyiM unamjp uaak az étlap o Utuás j crtei|ejlettelj l| {; de épen iz«r miUel ijlv tjlgk /eHiUtvt ki-heit ve
mogoli\' as ürog magábau bonorum, diroctor vohl bogyseietazett as ogésa tto magébaii, nógy ő
így iui fjit (iáipár, ; Neki a m\'atiOiFolt tart Jitrtí\'dsiilil. mert noiu jót főzhettek
Mi
utrt.Jitrna riulV, Azé
észra. Ott a knéiuték UMlatUik; Jánoa erdőd is köztük jvolL __ j Az erdóáife k kiliirnabaiij sülüu, l-iKHi. BónfOvy lováoU leszáQ|\'at|, rgymte-Dn oda maal a ott aagv titkoiiui tokáig b**c«lge«"< aa ardősuéveri ajzalén | fjsraau elhajuu>tt. Mintha mindupialnn valaki a béta mOgOit klájloxott volna! iftj latolt.
Kem értáttt\' meg á Mkiiaaervt szavát: menéwHll a |iáÉsessl| ssemétől. A pokol útjau volt méri
"Ir 1 ír íl i " ~
! | Másnap llléieőué (l| Uin\'aáir
_ jl\'i Ijbrolt a kai
Jé ide Ka vo
fii
]á|eiikiiit eseiéduck Olliiav é, ly ItOrjll.
g nem ,v«itt éasre-femmit. t az «lwfí. iogáM. *
goékk látta
K l.
i. Árpád éi
kOvy áj kütéllilÉgeión olhagvtá a lak lovára piitiuuvív, (aaiúj lépleléabeii halad a parkon.
Mintegy htltz lépésnyír* haladlm mikór a bokrok liOzIll neszt íjallolt (iyor-j aan revolverét j rámolta elő \'d a nosz ffelé fordult.
„Ki »z?a
A fák küztd ürég oselédlole lépet „DicaérteJsök n Jézus, KHaatus. Uáyan kérem aláaatoiau mennyire jálhat ni idő?* . BorkOvy gyorian viisznlélio royolforéi óráját Ivette élő, Aé üreg caéjéd előko vate lÜxkOvétj és erősén aiikiéztalyá küaeledéu a lovag fe|é, hogv láaaáj hány éra?
BorkOvy wéiát uésie, Ől | pedig as preg eaeléd néile még [ólja kova-rilázánól-1 „Élfélutái jkét ftra* — izélt Horl^Óvy ttAkaor ijtttin iánan-oonan etetés Na hát ItflsaOnüm alázatosan nagyságol tjrain, Isteonek lijánhjm H
„Megálljob o*»k I lu eaojgál magi?
KedeŐ{ (ji\'dői-htk ál véiV igbu li uoliaiit az JiéleiUlt éi
Ik kastélyául miniagy ÍélÖriinyiiti| lőtt roppant rotigoiegtyea. Fel ilől, mellette drőa béinai i\'olj latla lokvő völgybe; hel klwé i foljáia toiendeaébbé lőu.) |M
Lapunk mai számához vau mellékelve a Fraoklío
Itt lal olt már. évtisodj ÓUi Jánoi ordij [rodvoa élei i párjával. TObb évi.-háaaiaágt itán ajánd< koatá mag aa. VídMié azéreli [érjél egy | yünyOrüí szőkéi leái^kávij^ 11 ogiáguk utőnontjáf érte él. wn esárélta oliia még a királylyal aao. /
\'Magányukat egyedül-ia gyprsaa üujlőtjő kíi leányká, IksaikS éd^iibllo^nogi lücgp. nok nem tjélŐdlek éd^, U ni erősek elkarüluÉtl ás erdőalaljot. Ai|. a *bir, bégy ott uajipal |i járnak kiiulélbk, .csak hogy czifra aaírbeá^ meg tiaanUaiéaál taiyábanjAa ilyen kMr jóték elől ázjájt még fiz okos emberiikitti.
° Bbrkpvr I aáosban s miért, uiit rt W V igyas.egyejlöl fej psrékán outi íráii^ tu M-l fiffil, Ől nam félj, inért olőaiiir próuii t rulf ;|
prókátomkj jé*dig mindig aiirány |»aii vannak : (násodaaor Mádaraiay fwaaa|i ánoa ordíj M^dbi\'tfilea jé] urának ja| be ia. Azért
Ida fizáiuárn f^yfkia li \'aéti |A dajka JqadnstAbs^i] kiküklie «íket a kő ■ * aelj lecdőbe. Afnajkánal satgoiuau a Mkért kŐ(Utto, hogy jtl vijraáuMl a gyrrm-k^kr* ; mol l ha valáini bajok Ipa, aaem» i.<> mjjünl
A dnjkaj kireiettci (mel, atamtnel ki-■érté ártatlan | á ékukalJ Kgywer u.-^kU.i mMttomjah é«! Uetéri m eNőslakba, liuky intnl,kéljen. Mikor axtéjij )egy- helyen lellt, roppantul uélMMtek Uaúpillái. Mind- n eratt inogfoizijoUe, hWv isi ue aludjék, de hauulan* Ifaljttív pillánál inulva mölv áloaiba mwjljt,
gywiisiKék igéildtalánul (át»na>l u
Egysssr e«tk >aa Urdű nagy tneave oiámttOg>
és erőign} éh ei^^n fü\'ott az kiába piltilgetú
Aliid vette éyrfc dőbbra eik^tJed loWipBÉ
feléi Gal azonban
redj tiil. 8aeg|é|>yj liu! akit fllltében Joli máat ti-irni," lodaj MUnt as aiv mellé és remivé hasódait oieg. Mikor oti ^ussfléksa kis Idára
A kü
Jíjli

do)(, nom állkéuk asgi j kogv arra na néz ■t MM
fütt
ióntj oda olvan bátran. A Ük égyiki feíébúu a jól abláaBé (lát [poharasó alakoké
a hol Idijtjlágyta. Akkor • aat|
a aze&éút jiu, Wmu a «ive sukadl*; : a sálánál kél hMi évval fialaUbb Idát két liJifs futf}(rjlte, az a i-oiuyn
fon megiiedti hogf i inéit, na az aesau il olviizi Idátl kirojüg öTSVjuja>«aa>
Tarsula( I esxalliloü köü) \\irjcgyfcókc.
m\'1
ma l-Vit;
| jvio
»k fjg\' Ő
j_L
kizá
IL
\'•MV»ikkt>*»> v otvatóö iutAia • mint egy a l\'í|v0ti jöligo íihwhh ütutl — fút ta|>aMtallságától, ne-
mes va^T ártatlan M Izületétől fel-tételöavén j a rfgenv (butjoii féle lenne it aa) uj»y itintvttetik i\\Vl, mint nem oly kfttiyv, mely akár n í uilon orköl-caöt tttukre tenne, akár a*. egyedüli
hpKnoN, és éivov^toa «»l vnniuáiiy lon-ne* tehát ugy tüntetik fel, mint a saentiiás szavai monujii k: ,.uióg a mely gonosz is \'használ nékünk sok réeaben,* az aa báruiily regény olvasása helyes, ha jó ae:okbe kerül,
amoii észrevételem van. na elad és S-lk tétel he a 2 dik ; mert amen\'nj természetünkben feküdjt miuden iránt a mi jó);j~ kell itélni.mindent ,au:
csak, hogy yeé, de nem ire erkölcsi k a hajlnm, épp ugy cl-i orkOl-
csi aülyedést, a legkiállSbb aziuok-kel festi, a mely * az irkölcaiiégct lábbal tiporja, a m€|y kegytárgyává tesz tyiipdon nemeselib érzelmet, K.nitely éldtt. eemmi solu szent" stb. EacU éaarevételem pedig onnét is\' <leri vélnafó, mert én a regényben, jj bizonyos cxélt keresek, igy feltéto-| jlezem Vennp, hogy az emberi éritől-; [csökét festve, egy felül a lélftk nemes v\'o n á s a i t ; I m á s f e 1 ü 1 pedig az emberiléyedéae-ket é b b iin ö k e t fe á t v e — ki-mju t a a b a, és i g y a la t a szeretett emezt pédijgagyülö-let tárgyává to£ye; én a regényt KjÜeaetirk?Wti,vétkező szavaival vagyak báior moávilágositani, luirál legközelebb. || ; (Vége köv,)
Az osztrák-magyar bank
1880. évi száz forintos bankjegyének lelrána.
Az osztrák-magyar bank 1880. május | 1-ről keltesett 100 forintos bankjegyéi 153 milliméter raéloMégfl éa 107 milliméter ma-gaaaágu rétformával bírnak éa a viajel nélkül egységes anyagból kéasjllt papíron ket-i tél nyomtatást mutatnak, egyik oldalon német. a másik oldalon rnagytar banjijogy-Bzö-
Ta*H, i •
• Egészbén tekintve a száz forintos bankjegy német éa magyar oldalas két tökéletesen egyforma képet mutatnak, melyek csupán a aaöveg nyelvi különbségében térnek el égy-j . máitól.
A tulsjddnképeni I4u milliméter azé-laaaégU éa 94 milliméter magasaágu baukjegy-kép közepén egy tojáadau 70 milliméter ftzéléSségü\' éa 53 milliméter jmagaaaágu iráa-mezői mutat világosbarna alappal, körtlkéve egy kék azinbea nyomatott,[tojásdad 12 milliméternyi szélességű keret által, melyet egy ugyanazon azinben nyomatott, a bank jegy-kep teljéi többi réa*ét kitöltő, derékszögű keret bekerít.
A tojásdad keret külal valamint belaŐ határolása két milliméter széltjsségü, egymáaba fonódó szalagok által képeztetik, melyek egész hosszúságukban a szalngiizélekKol párhuzamosan haladó két kéttűs vmalon, belől, szabályos — csak agró függőleges keresztecske által megszakított-^ aorrend W.\' n n „ t0tíM számot sokszorosan viKolik., ,A. szalagok egymásba fonédáaa által tizeniUgy kia négyoldalú mező
bau viiágoiusM\' TcQvj tagoláaűnpeiy möztt másÍM^onorlositottl
dozémój\'i hí bankjogyjr asét Hasai, , iui^p öioxő foujt oldalréazéí A bal
I kfetttt Useúkii kia köialaku érwnkép kelet-keeik, melybél a womléíőrij tiaonicöt azoiioi gyermnkteljarcskép tekint, mig as [előbb om-htsii tizennégy moao tia mezejéből világos saámjegyeklx\'n aötét karikán sík ékítmény i | motívumok által köiűlvéve, a ,100" ssám kitűnik. Eaeu kia safmmesőből négy éa pedig a tojásdad keret falsé éa alap közepéit keiltl-koUty az épen jelzett helyeken alkalmazott zárpaizank állal majdnem teljesen fo duztutik. ugy, hogy ezen mezők osak egyes \'résfcpi láthatók. A folaö paizs tojásdad alakban ia német aaövee-oldalou a német bankeség „U U B" kezdőbetűit, la magyar oldalou a magyar nyolvtl czég „0 M B" kezdőbetűit foglalja magában. Az j alsó paiza világon (világosbarna) alapon a aötélnyomafu .100" azám)Pgyét) tartalmazza. A liláiod^k fej-éremképnél, az iráamesS tojásdad besző-, gélvozéaéniek toJati és alsó urpaiaaától jobbra m l)alra,..égy-egy, mjs- és színben a bank-jegykép klék derékasugű keretével ijsszliangsé kii szöglet, látható, mely npgy azűglot egy ac iráamozff éa ennek lojáadap koretjs által fedett derékszögű közepmező szögleteinek "kép-selendék.
A kék derékszögű karét, mply a fent leirt köáépképetkönűlzárju, bgysflgos rajtádét nk\'olcz mpz0.ro való bői\' fiároui-harom egy-Jáiezs v6b/,aranyos rsn-iíp jobb- és baloldalt ré-többi (két ineaő aziyái-és aliítt[loltor(ll és a keret két egy derékazöggjó összeköti. Iwjegjkéb két háromtagú, egy-maiboa haaonlé olUalréazének mindegyike, felső derékszögű rticzojébon a B|00u ssámot arabs számokkal \'taj-talfcaiza világos azinben finom ékitmén/amt ajanon, melyet iámét derékszögű alakbaíij eg^ világosaUi a n100" számot mikroskopiaus kis azán|jegyekben ismételten tartalmasé ékítmény körültog.
A két oldalr^az kbiép*ő derékaaOgű mezeiben 60 milliniéter magasságú aláKok vannak alkalmazvaj éa pedig az jráainezOiőI balra egy gyeinekalak a földmiveléa és bányászat jelvényeivel az irásmezötől jobbra egy másika tudomány éa művészet jelvényeivel. Ezen alakok vonalas la&ttorö igen keakepy derékazögű sötétkék keretek által van körülvéve, melyekből apró lilágoa an-tiqua-bötükkel a bankjegy német fzövcgolda-Ián .Hnndert «iuldeu- éa a magjaij szöveg oldalán .Száz forint" jelzés iiinéielteé azembe tűnik, fizeu keretei a beunfogtajt\'iautiqua-iráaaal együtt üombau réazint az falcok és jelvényeik rajza, részint az iráaiuezi1 tojásdad kerete\'áJtal több hilveu elfedelnek.j A bank jegykép miudkét pfdalréazének ataó mezei, melyeken a gyermékalakok aarkallanak, aö-tétkék, ékitméuyes keretben .miliroskopikus iráaban a banjegyolc hauiiaitásának megbüntetéséről szóló törvényes, hatarosiuáuyt tartalmazzák. Ezen blutető határoziiány szövege a német oldalon következőképén hangzik:
„£ie $ct|dljdjung OJla^madjun^ oberfeb\' an^enmg) brr volt ber óftcrrci$)dj>unflű« rifdjen Sümil. duéaefertigten fotelt tuivb in beiben SEijdlcnsbci 9trid)eé al« iícrbrct^en ber Éerjal{d)itttg pfféntlidjcr ttrcoitópapirrt nadj ben iucftinijimiigcn bér ^trafgefcfte | kftraft\'\' a magyar oldalon pedig : :.
aAz OBZtrák-mngyiir bunk állal kiboeaá-totj jegyeknek luűniaitáaa (utánzása vagy inogmásitáaa) a ; monároliia mindkét ró- j szében mint nyilvános hitelpapírok liami- J sitásánalr bűnténye a biintciú törvény . hátározmányul azerint bűntoitotik.u A bankjegykép kiét oldalréaze felül éa alul derékazögű hoaszukás mezők által öaazeköt-vék, melyek, az iiráamező tojáfdad kerete által réazbon fedeztetnek éa\'középükén ozeu tojásdad keret olőbbemlitett két zurpaizaának nyugvó poutjául azolgálnak. Ezen mezők voj
i HaloskáUsUl^ nUlyből a .100* MánAsayiatb-(JumM keifei zátpaizsaitél balra és, obbia af-spnslksdiki ugyanoly sötétkék k\'íretek l&« világoaabu ékitméayek zárják\'kört I, m|nt]a minők az loldalréazek két alakmes lit vt»»k
köVÜl\' i , | [ .
A bankjegynek kék akinbea k dolgjozoit mképe mék égy finom csipkeazerü ékttmény álul bekeHUotfk.
A bankjejgjr világosbarna azin íel nyojnr látott alánja, .a! mint az logiukább i köjténaő jráamozőni; a -bankjegy szólén és t két zár-pa\'tóson Ion láthatóvá, sokszorosiat ismutludő kapoéolatofe uyolcz t szögekből I épéatetlk, jneljékboa a [„100" szám . miki)skobikus azámiegyokben folytonoéan iamétltl lik. \\ I
|A bankjegy saflvego, melyet a Aéraet ps magyar oldalon,a bankjegy ktzépmezpjo k bank eiégjoiyzéaável | együtt U laliqszf a német ssurjagoan követkttőleg luu gzik\'t I
fllleneitfjif^-ungűrif^e 8anl ; fofort auf lüfrlongín bein lU\'berbr nger gej gca bitit Íttitoíifung bétibrtn §at jtanftal* | telt in uid unb ciiMprft v^unü :rfléiilj [ ben őftert IBábrung in gefefatiáe: Éföbel i Süieit, 1. JUíai lHtíO. I Oos teifreiohisohjyngarii iLe Ilnük
j A. Djíoser , >•■ f, ||\'| flouVcr noiir. . J W o diánejr ; L.o o rtli a
Otomljuh. (|eu riliekrcli
a magyar;\' szövegben : j „Az osátrák-msgyar bank ^s litalv^n átvétele mellett bécsi és budápi sti fŐir
téáeteiaól fizet lógott kívánatra: mutatéiiak osztrák értékű Száz törvéuyca éiczpénzbon Bécs 1880. má í üjjz\'t r á k-Magyar Bi M.oaar A.
I i| ] \' konnujai.
Wod iau or I Le lásatssja
A bankjegy néniét dtfveg \'iráanezőbea a sorozat; megtalölés >f W magyar szövege fblött Oiasot ló helyéS"a baukjogt száma vörös színijén Kiható. Bép, 1881. október-\'Í)-án.
Hazánk integritásának ügye
dt
az elt forintot
US 1-él
nk. I
nhardt
\' lUrtitkAii"
fölött az a bank-
( |é. I Izttje (bonJaz orsdágg|r||Íéset ez tatot, bél ttm o)ípgadá»t aaaal iaáo íoll iű to Ok járma alól aok költség] él éJ lérr még sabaditoU örökös] fejedalsn Üf 4 poi kap aolt leszek kel a keresztény név [dikadl ellei ségának Mgiukább kitéve s .ját Jréjébő ülim igát megoltalmazni épen ne p kmk
Hogy Magyaiszagon eleiutai nem vár Uk valami tál karokkal az OríkOfMéa «1 fogi dáaáiá czéízó opeTatiókat, ti iuaitj>| Salai lm faraacz, Rákóczy egykori [bivmek és íjélfi nádbrnak azóvá|áaa.««)
Végre\'azonban Magyaróra mef érett az eazme, bél annyi jj érle gettf az Ügyet, mint a liiir goíl i atfjénzágoa bizottsághoz var amíi nua
íp
ív ölem hlanaj-tt ud-
tatrije^oa jjgyebek közt jtim 4. kdttj/evelp
a. XVIII. nátad fotyamdj
WPf • \'♦rűkük »*zUpi kHMM niu 10U Ipa m»ni(,,Un ttam u uifM^uibvi * .UiduiJÍDit. tsnlMakr
Értekezés. 1 I Irta: KOZÁJtV JÓZÜKF.
§• f (t\'uí/uiai.)
Jpfe^ítwi
| Hpgy Horválorfzáguak t igyon Lzája izére vijit e.klat a llécai ifouy itui kisluive, meglátazoU rajta az 1712-kt mi rc/.ius íavá-l^au tartott Urtumau^ illésén, hi I IC^teifliázy linre gróf zágrábi püspök. Sndit ányára ínég a (uak sejtett a csuk a köveik nó 17lB dik évben alkotott béosi családi ha ározut jkiná-
láaát i« megelőzve, tönaaántukl
>ól végzéssé
mondták ki, hogy országuk biri okát lumdeü-kor az örökölje, ki ogyszersmi id Aujztriú-uak, üliriáuttk ós Kanuthiának is fxjodolmé leondi \'
l|o az 1712-iki, IV. L ez kk inasának Horvátországnak iá, mint illg; aroi>zák provinciájának hozzájáriiláaáral i Ikotfaiott, oá tehát a horvátok kegyes éliaji t már puma* gáoan véve is mogselnmisiUiite volna, í mert oz határozattau kimondá, hogy Magyarországon és hozzá tarlósé reazeilje t a karok éa i reádek királyválasztást éa koro jázáai előjoga\' régi aZokáa aaerint cáorbitallao it fönnmarad.
Az udvar hő kiváuaágám k valóaítáaára Erdélyben aem sok, moudliatu semtui akadály sem forgott tüuu, luidót 1720. szept.
kivel fog együtt ebédelni, kinek mondja majd hogy : „tia Jdácsta! 9"
Ezt elgondolta magában a kia Árpád éa egyazerre olyan bátor lett, miyt a nagy bácsik j felugrott és futót a medve után, hogy fiaszá kéri tőle a kia Idáeakát
Hanem az acaunva csnmázlábu medre /Idáeakát a folyóba dobálta, aztán rá ae nézett Árpádra; ipkább fgtott t&lej nagyon-nagyon. A aebea folyó elvitte Idácsaát. Árpád svt, sirt keservesen; bement nagy airtában az erdőalakba. Az erdőané igén azépen beazélt vele, vigáaatalta: a dajkát is. fölköllötte. De mikoz a dajka nagy nehezén fölébredt, akkor is essk úgy, liógy aa | erdőané valamit ax orra alá tartott: az isjnagy kerervesen i ürt és azt mondta, hogy * kis Árpád csak menjen haza, 3 clbujdgy ja nagy világba, . nem mer a\' nagyaágosaiMzopy elejbe menni.
Az erdőané ott hagyta a airánkozó dajkát s a kis, Árpádot bekisérte a kastély-. ba;;éa elmondta a szerenoiétlen eaetet Az arnő sok, tok aranynyal megajándékozta, taiért ^a kis Árpádra vigj|áaott Lelkére kö-UH is azt ia, hegy keresseelő Idát a akkor ígsa-ígen meg fogja jutalmazni. Azon kívül cselédeket küldött keresésire s maga is el-jnent; A kia Idát nem találták sehol.
Kedsőné gyászba öltözött gyáskt parancsok a tiszteltre és cselédekre is. I
Következő éjen/ azutjin sokkal ilángo-lóbbsu JuroÜa magához Borkövyt Elhal-mosta raékkal, széditétts Öleléssel, édes aaó •el, csábos bíftatásssl, bogy mentül jobban eegrémgflljOe, bogy mentül bátrabban menjen as Ő karjain a p e k o | u t j á a.
Azok kezől, a kiknák vsaeniök kelleti, sgy már áldozat Ifin.
If. Aaserfkábaa.
A femi események atáa öt év mult el.
Ka idő alatt mindéijekbelt teljhatalmú •aibsrBorkővj Élek lett. Ssscény ör*g KedeA éa f bonoriim díréctor pedig lőnek ötödik kerekek.
Márton Gáspárnak sehógy sem tt sasit . u |dolgok xn j már ré|sa beadia volna le-^neaaását, lisnai olyani kedvss volt neki aa • Madarasa/ urodalon, .begy könnyebb vall
a lelkének, ha benne járhatott. Ismerőae volt ott minden bokori minden rög. Aztán liát á .gazdaságban mégis osak respektálták ja res-pektus a jővüdelem beosztásánál, s befekto lésnél már megszűnt, ült a azép asszony, és a fiatal ügyvéd uralkodása kezdődött. .
Kerervesen nézte azután az öreg, liégy miképea megy asélnek I anynyi verejték,, fáradozás g) üui.ölclio. 0 bem azólbatott mért legfólebb azt mondták] volna rá, hogy maradjon a kaptafája mellett. \'
A vén bolond KedeŐ meg nem votje észre szerelmes szemeivel, hogy miképen megy a gazdálkodás az uj béli ás felé. De ha éizro vette volna ia, niinaon [csak a régi kerékvágásban maradt vblua. A birtok íijom ii az B, hanem Madaraas^ Adél zálogjogárai volt terhel ve. [
Az öreg directort izomoru mollőzteljij aében az a remépy. ia pröaeu táplálta, hogjj ez igy nem tart örökké. Aa a 15 év mi^il Csak elmúlik, aatán megint viaazajő az o kedves gazdája, iMadataaay Iváo. Olyan ro« azive \'cank nincs a csuZáriiak,; hogy veazní hagyjon idegen IfbldBti annyi neuioa keblbll anynyi hobtalani bajuokot. Sokszor el-elgou,-dofkozott, hogy icsak u tudná merre jár, hm vanaa Ő jó ura?-ha máskép nem, még gyalogszerrel is utána ménue, elmondani nekij, hogy bizony idehaza pusziul, vesz minden j; a földek ulnóvanyoduak, a márltaállomántr szioe java eldöglik élelem hiányában ; a gya-nyörü gazdasági épüleitek puaatulnak, omlanak ; ma Itolnao a viharok kerosuek benne tanyát.
Hanem Jladarssy lváa hollétét nagy titokban tartotta Kod eőnél mert altéi tartott, hogy valaki tudósítani fogja, s akkor miet otíy bossalé féasteu jön kasa, i neki vsaa-nS kell.
Kgy alkakbmmal ásómban mikor Már-^to.n Gáspár valami gazdasági Ügyben óhajtóit volna azét Váltani Kedeőnévoi, a váró-terem és aa elfogadó-leiem közötti ajló küszöbje előtt egy leveleit\' talált. Fölvwte a lovolet és a czimiraton azojnnal Madaraasy irásáia iadiert. Kötayitoiu; a [lévél Kedsőuéhca inléivo Így LaogsoU j L .
ítjt, ijjelVet a német caucéll rakl írt, taj-
Mii Íj
íJsazélgettűnk, j úgymond p. 8 indorral azo i úíikról éa megyéről, kik. Iá qŐ nröko-söd is táíjgyában hatlandók megfelelm ő. felség) várakozásának. Beszélgetésünk ered-inéi iye jime a követkézo: A nádor Wzíonjr föii pánj jó. azándéka is ismereMfj mgyand^ áll reiámegyéről, annak tzinléaj a aájldr lé Véi fŐkpánjaJ valamint Győrről! is, hál a ff i»p .ui méltóságot aj száaz cirdinál! bírj t. Ky tramégyeiŐispánjja Erdödy (Ádám PQi-uöl elfő renqben fogja az Ugjet vézptni. A báni ICispán Erdődy Oyörgy, tamará élnok erö ion támogatandja pűipök tsstvuél Qr-dőty Gábor püspök ,» hevesi Kapán, ten< Vénével hivea közre, fog műi bdni; Ürdődy SáAdorj Vaamegye lpikpánjáró szinten fia* loliBt. tenni, fajogy rokouait köv stendiJ Veat-pNmnea nincsen főispánja. Sopropuan tír-aődy\' Glrörgyi a főispán Qelyeltes. íHontban KcBtáry |főispánról nem lőhet kétség. Mosony bae Zicliy Karoly megnyeriiető a bador ki B.j Sándor állal. Csáky cardinÜ nU kétf-nea látszik, | mielőtt az orizág klvaualidai telieBÍUatiiék.1\' ,
\' \'Egy mánk levélben\' Managptia jiju. lU\'én.iuár azt í« írhattá: aP|y jói megyai ügy, hogy alnádor s cardinál lés nyijral pfls pök ín£ látják ií ük légét a küjön királyi kéziratnak a pz kivált Károlyi ittfive.
I Kjdődy László gróf püsiök halá. Frautsohn berezegnek, Ingy telkodík az i|rökOiödéa önkénvtes •áról. Dic"\'ré Károlyit e miatt éa aa Uresadésbéu levő országos páré lamelyiaére.r) ^
Károljr 1722. jul. 8. szeLélyUm mljg-jelent rozonybao az orazággvllésnl melyet forma azerint megnyitván, a zaráljil elöaüá-adkba |a\')áulptta a rendeknea, liöay aaér keazazek töltényekbe a női OrökBéUé^ Ua gyis af pragmatica aanctio élfogadasát, mit ők meg ia cselekedtek a igy jaz aljebtott t«|r-vény jf, pondjában foglalt holyetji mely szerint valamint Magyarország a a* íipzzáknp-cjiolt tjészek országai és tartományai! egyr lástéli.\'elváisazhatlanok és bkMZ^Üai£k, iSgy aj többi örököa tartománrokkau is ehá-láMthátlanul és\'\'föloszthatlaaul egrűlt jtia jdjauák s ^Magyarországunk éa s hozzá-apciélt részeknek is mindig az legyen ki-MyaJki a. megállapított Oökösöqéaj ij\'jnd
riul a örökös tartományok idelrae.
£ kapcsolatban tehát
személy eaa égének ugyanaz >nságní-n, mint rövidaég okáért Hitejezn szokták raonal unióra skoril tatnitt azé som volt, mit később II.JéiaeMy buzgalommal czélba véd,-lio^v liarán-bele olvaazaza a Lajtán Ull apré-tartományokba. iDe az 1687 ki 2. és £ Ukf iufodkkj jnelylazerint a rendek a női ági örvkösudéat s a tejedelem személyének ugyanazonUga
azt|r-nem Hé-ffilaját|á-ánljapt \'k f
•ág
| mellett íia jirök | •tölték, ák
lánybea tartatni kikö
rszágll fi vényea lltggplleirtégére 1 j külön ilodiru ajk Hmáuyoa RormánjMtárá "v irrádelvfnj hogy a irónörOkBa á
aB\' Hit \'müím
Jelem
W pe ról izill^j jcut: i esopri
gydtlűl
lémen Te-a a«e>
*\') Bud*p«tM 8<«ntls -Vf\\ n) Horvátb M. VII. i. II
„Édes Adélomj! kedvei - soraidat megkaptam. . | 1
Igen örülök, hogy kis loát jrkáut jó egész* aégben vau éi már á tanuláibi a ii azép haladéit tott. Tégy meg érte édi aem mindent I A sirig hálái leazek. — tíajná om hogy oly kevésszer válthatunk levelet de az áp dolgaim jmiuden idomot elfoglalj! t. Hála aa égnek fitraü^záaomat eddig eike koronázza. A Oapajoz folyó melletti telepei et egyj menekült jó barátom éa jcoinpáuiat im vezetésére bitva, ott hagytam: a moat a Xingu folyón teh leugetegbe hatoltam. Sz írencsém bogy aa itteui beuazülöttek nyelvé már jol megtanultam. Bánásmódommal an lyira mbgny ertem őket, hogy ou|bereim fii tétlen uruknak iameruok | valóságojj kii kirí lyaágom van," „Mint vagytok\' édes liaz mbau f vérzik
skivom, hf rátok gondólok. 1
qgykbr szobb napoki Hát 11 öreg Marton
bfecsl megvan-e egéjiziégbou. íjiost ia nagyban a gazdasággi fultéUenüi bízzatok, gazdaik seibu nyugodjatok bele ; uith boosuletesaég példáuykúpe. jó öreg mailettem; vjűóságoa j<
tán virsduak
jHanlim aligha bimaitt uiegsi okni ez ember-attogatlai|. rengsteebeu, Imi a lene vadak kai ugyjazólyán egy fwiél nlaU I tkunk. \'Betteiie-ha dolgaim igy eshelikj — mini lazámbju" »
les hely pz a Braallía I De, folynak liunno, még — úgy gazdag nábob térek kedves
{ nHa írsz levelet Mao la *embe czimazd j u Mik legközelebb uj telep ímhez.
(Folyt köv.
A Budára tBrekvjf színtársulat
fa, Péai, Kmin. 1869. 11860, |
voaződlk ugye ? Csak. libitno dási intéskedé-ő a hűség éa Bár itt\' tvolua a bb kézobi leune.
szorép és Egressy a Sliak |meH| emelte ezt is; Mily na
kSL )l;s. |ap.
It i«H
vopátkoMikJ
rendeket ajkirálvi Hitlevél kiadása és a kt rálvl eakü letélaís Mlál a koronáztat^ al kaiméval mindenk)r biztoaiUa az iránt, hogy az ország jogait éi szabadságait fentartaodja s aa oraááot „nem akarja mái m£ don igapcatji t és kormányozni, mint asMadigalkotott a ez iitab örszáfgayülésileg alkptadd^ iáját ttrvpnyotijk aegtartásátalp Alkirály e tprvényczikketazentéiúvék Lozzá mégi egysbcádu kapcsoltattak, Dwyea-"ben a Hiráy az orjáág jogait éa azabadaá-gait, klyállságait éa Uirvénysit nemceak átk-láuosaágbau, liaasta némely főbbeket még egyeukint ts lidi eóólycson megerősitette I s megtarlani ígérte kötelezvén sgyazarsmild utódaitíj ia llanwornágoak törvényesén megkorouásaudó királyait azokuak sérteüéa msgtaittkaiva.
IJ789L iul. ff. Managettil udvari tadá-ciói Sinsolioorf állani caoeeliárnak aa írta, bogy a magyaitíc; a felállítandó belytaitó tanácsét JSegium! Halalinakt r«ooontsosati|ls Conailmnif-nak akaiják nevseni, azt ji ki-váujákj| liogy aljba az egéiz királyi. tákla mlvéteiÉéa; est. feéig nem Jebet megeogedai, mert módlelett omelné a nádori tekintélyt Különben Kieszkjf grófesáasári biztos a nádort, a zágrábi [mbmököt, Károlyi grófot, én pedig Csáky cawiijált s a nemesség kfaűl a hutáiosabb tankat, különösen Hagy í«r- • váut, [mIIiM, Vrileszkyt, Jesseoakot srra ígyekázünki rábírni, eszközölnék ki, bogy valamint aa örököípdéa ügyébea, agy ébbep ii ő fólsége akarata teljesedjék.
Károlyi oki II. 1722. elhatározta as alkotott ^zabályziatjszefipt azt, begy a hely-tartó tanács fblállittasaék. As adé lelüntet-beu pédíg oly vágyéit mondott ki, bogy a királyi botosok llgyekezzeoek rábirni árén deket| hogy 85 uer portiét vagy pénzül 2 millió j40|ezor fijtot ajánljanak meg, mit a császár Mész elfögadni, föltéve bogy as ország a\' katonáknak kenyeret és a lovasoknak fzáliást ad.
17s3-bau, jmiUtán\' a 128. t. cz, a király által ekeátsaittetettj jun. 19. aa oraaággjrttléB a dicaitariumok, vagyis ak úgynevezett kerületi iömréoyaékelt meg nem mr—éijjral, mi miatt még Fiáid Miklós nádornak is ssemi rebányáit kellett batkai a királytél, |aét-oszlott, I ,
Xevetetes lett még as 1731. mjkczj 21i lekaldfittj királyi elhatárosáa. mely a valláa viszályok msgattinletését ezélozváo, msgujit-tátott jLupót királynak 1691. ápril 13kelt au(a rpunolote, inejyben az lo68*ki 25. éa 25-ik ja (az 1681-14 21-ik t cz. akként ma-gy aráz latnak, bogk az ágoatai éa heívétliit-vahasaaknak sz\'wgéss országban engedett szabad vallás gyakorlat alatt oaak a magán g)-akartátok énaeáők; a nyilvános yalláe-gy akorlat pedig oeak azon helyeken asabed, melyek az i6tsl-ka ik t csikkben név-aseriat plazámlaltslnák. „Ez után mindsa !a reuüélbu ellen vétliéso akar kath. akár nem nem kajth. legtMi, a királyi Ügy igazgató által tartandó kveesi következtében maikat-lauul lakolni mg.f
Kemesak a két protestáns vallásfelekezet, de i még aíkalh. aem volt msgelégedks e ronduleitel, i|Őt Altban Frigyes laborunk a . váczi püspök 3,731. május 3. óvást tett, BMg-ujitva míudazén állenmoodásókat, melyelet a vallás Ügyében a katholikaaok lliOö. íptá lettek, aőt a | pápálioa ia fóllebbeadttt mjint a vallnki Ugy ^tüeii egyetlen illo\'tékesbiióJwx.
I|e c merész lépése miatt a biboraok Bécsbe idéztetett,] s miuthogy ott OMgélMuű ueiu aaart, egyhtói javai sárlat alá vetették\' a csukj egy ev jnulva, nsgy kOeyörtéeek
)ere-» jalkotások {yszerti aseréppé,
J^íörecíin, Nyiregyhdíti, Bt Nnuyvátud, MitkoCit, /jomoiii Vusprcm, titeye^ Időül
Molnár GyörgJrtOL (FolyUtás.)\'
: A szerep egy-két jelei is talaíai aag/obb isabáiu,
ést kiuéVb, nem aélteseeb méretű
alskká lön Egreiay kezébe n Bankovibs ?! Akik azetBt ő tőle nem láttra játakták, mim káptűr Otuszi ii, mikor yéradoa előadta, ugy \'megijedt a rendkívül magyázerfi klkp-tástóL hogy azóta soha nem vette kezébe és osakj emléke tábláján hódolj Braokpvios meg terpmtőjépek I
Brankovics alkotásában a ciuoapeul • két punák viiuatérte vakon I
Ajlegnehezebb iragikai litOadió,)limit caákj költő kigondolhat, ki vált a] vaöénuát kqgyellen sceoirosással, kt rta 93«lcoz jálatt egymásután hozván be ak ávilMaipmnrer* mélij\'él: Óriási föladat as > fölött] lelttiálla-pot fokozatát kiemelni, —• kiemblni ogymáa-utái, rövid pillanatok alá I, kiomelni j ugy, hogy as első lalálkosái ia mégrepdijio le* gien, do a második fokot tosan Imég pog-nizqbbl 1
i Nagy mester kell heuá éa mtigM ér-tolniü, finom érzékű beoizjáa, mnjt e«aí egy hajszál határolja a tragikumot a komikumtól I 1 Egreaay ntealere vojlj önnekJ — allégni al y etí.b és legmapaiabb orte-llam ben"! Itt aem koesltMtattalő a pkikai ék\' neUemi erőnek olyatén fokézatát, i hegy lettje mély világából töt felé és kifelé tört volna, hanem aa ellő mlálkowuál [teljes cwJvol a végtelenségbe kilűtotta (ti szörnyQ iájdaímát] a másodiknál mdig, mint a [kinek mái- síig maradt szivéből valainij taaák a keiésnek a maradványával jelezío tták éa egy iizonyu, elfojtott laiSü aikMal ejupáp kiíjsholte a végsfi fájdalmát a aztán ftje — mintha oaak hirtelen W mmlére eaett I utánna i villámtól lesújtott tölgy sa#tt . I
Ezt látni kellett, leirpi I Váradén nagy ti fül, as masgátó goadosl psapa asaepaa legyenek iujate adntt tijzteleiáre líkomák\'4. plánú-i pagyj tekintéJytjn állon
rája Lippert Mihály keu te meg dek adásának sorét ée apáa ki
s
k vblua, "előbb egées alak mint mz aélkül | Öaaze-
nem képei hivea ^táleud foglak kö-I ogy I napjai aléa vele-AYárad-váeos bi a aiinsbé-
kétpUy.
taUák másókü a aöaönség minden oawjyá\' bél, kélönöaee a módosabb kereskedők és iparotok közül. 1
Kraul, a] fényben uazó táros ház asgy-steril bankeltet míott Egreuy tisatetstére távok fekvő fczfllőjmwn! Ott volt N.\'Vámdér-telmiífgo, ciwa férfiak, többnyire volt honvédek! A zené ii szólt a a fényben uaaótsl jei lüd sugáíjoltáibo a kesasü aaetaMa Ülő Egressy magáé hUlokát A fölkössöptéaek egymást érté|i miud Egreasyre ümltltt, ki liallgaUg tarméisetével egyaasrttsu esak atsg-köjnöate, de pobárkössöutŐt nem minidéit vianai
A asiuésaek sajátságos tartéskodées a po.lÜu\'Köszöuiw mondásában onnan msgys-rázháté meg, uogy a szinpadoe miudw bi-sotiyoit fbrtaeaágek és a kohők késs fíoialo gusaml Mlvéju a kOaéaaég elé, hevsuyésaat médpji és pepgyo-áu, asinpad nélkül tiem tudiM, 4* iram Ú assrstask a kúaOoaSg elé lépni,] aatán Orsik is, hegy a köaOaság a v|| poliapaaáaok jköA is tebbst kiváa, Tlőbbet vár sí aaiuéas potiárkflaaöoiéjétA s bbt\'láaát itt iciu aési él ugy, mint a kOeöeeágbélitfl, -4 áaért reaAaeeb nem aseret éa nem led s aainééz nobáritöttöntőt moedaai.
[Saivini fia például, Béesbea aá [ehua egy lei által tuasíletére readsaeu baaksttsa esak jasBal a fölféiailel ígérte msg léialvs vUl ha ottiéta ialatt egy toaaat nőié [uio\'u-dátaki a miut rnegia igéi\'tek ueki ék pieg ii tariMták.
I De a )sU|m váredi \'fiuk aebógj^lm akarták Egrésaynek s pohárköszöntőn elsa-|gédoj, - „hujfák Egrewvi, halljuk Wljuk" kiáltbtták hézzá as aastal oúadsp oldklánil, végri Mállott %resey s uláuua aajwéas vepd|égsereg, amtha oaak fejedelem aelt vokiá löl izékéről, kit Ülve seekUsm tárteNa inQnpk hallgatni I
! E^asiy kérül tekintett a a vsndágss-Mgep végigjfiámtva nemét, még a |oMau-\'.-Mns CesrjrinKa volt honvédkapitápynál b i amgyjÖMki kimagasodott j eag^ szfl-estet tartott, aa s azünetet itt k mmtjá asia psiláo sokát ltfejető areajálákkal (OitOUs > bs| [ott Viüámlott sssmébeu, stt eikáSBtt
Pptil !ff v " ff
: ^lÁi * pipái kösben járás mellet/ juthatott ai»ét toiti bírtuk áb«L
> Károly * Bikfjrtr alkotmányos jogokat é* tHf*4^elwl a praguiati«e saitotio meg-afckfriiM^MH n|ra iMsloaíKitto ugyan • % nem-psitot, kWU soemódéi es\'nut mind uwga ntrgtartaoi mind pedig mások által megtarthat fogtt&la ; ntegis mindig több rés üttetett * nemzeti\' kurtnéuy forma függetlenségén. G «»k4» a b4e*i udvarnál tokkal mélyebb ^okeret vert már, bogy .sem onnan egy k-.<oayeo, kohói törvényekkel kiirtható lett soln* R|lAnb4) ie aaerenoeétlen jellemvonása i*H«etilnk"«k, hogy minden időben (\'ágyon k>>uu\\*u, ugy most is akadtak olyan emberek, kik a nemaeti Ügyek igaagatáaáuak v£cu iltva, ónhaaaoulosésuöl még legyesgették a bé«%t uuvar magyar alkotmány elleues id-keuúóit
At udvaronczok között találjuk u eléggé bem gáncsolható Pálfi Miklós nádort és királyi uelyi ártót, Kobáry István oi^zágbirót, rálfi János horvát bánt, Caáky Zsigmond tárnok mesteri, tíattbyány Lajos eanoollárt, Essterhásy Imre prímást, C»áky Itnre kalocsai éneket, s mindazon .több egyházi, és világi urakat, kik akkor a nemzet ügyeit intézték*
(Folyt köj).\'
Helyi és megyei hírek.
. — Vörös-Heresit egylet közgyűlése. A infat már lapunk mull számában is jeleztük, n] nagy-kanizsai Veres-Kéro*sl-egy-let, fiókjai fe lió 23-án délután 3 ótokor tartották meg együttes közgyűlésüket a városház nagytermébeu. — Kevéssel három óra után a megjelent hölgy és férfitagok szám-, szerint 66 an a terembe gyűltek*; ée elnök Plibál Fereuczué úrhölgy melegen Mvözöl-véu a nagyazámban mugjolojít tagokat, a közgyűlést megnyitottnak nyilváukjá, (a je-leütés felolvasására Plihál\' Ferentn/ urat, a jegyzőkönyv fölvételére HofFinantíj Mórt kér-vén fel. Plihál Ferénes ur olvadván a le\'e-l s6n dzerkesntet jelentést, li(í képétVázolja az egyesület oddigi tevékenységének számokkal bizonyitvánj milyyfiagy eNklekszik az egyesült akaratban as tevékenységben. Kiömöli, hogy ujabbau isi szép szárau tagok gyűjtet\' lek, iiogy ,az egyesület Plihál Ferencs és Dr. Tomosáuyi lufté urak által képviselve volt az Orsz, sogólyző nőegylet; budapesti közgyűlésén is, melyben az orsz-\' vpros-ke-reszt ogylottel való egyesülés kimoudatott, a melyre nézve itt is határostatni fog. — A közgyűlés Plihál! Ferenc* ur jeléulését .örvendetes és. helyeslő tudomásul veszi, Er*j dősy Bibas Eugtuiáuak is jegyzőkönyvi köf szünetet szavaz, mint kiuek jótékouyczélu föilépéso utáu a Veres-kereszt egyesületnek is jutott egy kis .összeg. Plihál Ferencs ur olvassa továbbá grót Károlyi Gyulának ár iratát aa uj alakulás illetőleg! egyesülés . iránt Az egyosülést a módosított uj alap-1 szabályok ssoriut. a közgyűlés kimondja, és ezek értelmében elhatározza, hdgy as ujvá-laastmányt 18 {srti éa |B nütaggal megalkotja. — Az előbbi leírás kapcsában Pltbál Fereucz ur melegen indokolt azon javaslatot teszi, bogy- a nagy-kanizsai egyesület és alapitaóu egy ágyat a budapesti kütp. kórház számára. Ugjr vélekedik, hogy az egyesület megerőltetés nélkül lefizetheti az ösz-szeget 4 rátában. Ez indítvány is elfogadtá-tott Somssicli Lőriucz ucnak azon módosításával, .hogy az összeg 8 év alati fizettessék le. \'Elfogadtatván az egyesülésre czélzó indítvány elntyknö a szavazó bizottság tagjául Somssicli Lőrincz, Ebénspangcr Lipót,- és
Üenrikné, iMtjdorné, érné, Ro-türsohuer isnerllon-
társulat ak néhány tamáráa éa
rtesülésilnk ígérni, hogy t elfogadja.
liunsk esen
Plibál Fereua arakat küldvén ki L ftsavo* tás öt órakor kesdeiét vette,] nibly |7 órakor bef^jestetvéo a következő oredmébyt szol-gállatta. Megválaaatattak t hölgy tagok: Plihál Ferenoané, Somssioh Lérinczrié, \'(Eben-snanger Linómé, Erdőd v LajosiSs, \'Laky Kristófné, \\\\ feisz Samuné, Hpffmanii Mérné, id. Feaselhoffer Jéssefné, Eisinrer Qelsei Ouitmann Vilmosné, ÍBIau Sommer Sándorné, Knauss Hol senberg lzraelné, Weiu HoniHkjié, Ignáczué, Zadubánazky LajosnAy" rikné. Férűtagok: Plihál Fernkicz, Hhrvátb Lő-riucs,iHofimann Mór,KbenspangerLM),Knauas Boldizsár, Dr. Laky Krtstpf,; Epenspanger Lipói, Outmann Lázár, Menés Antiil, Pataky Andor, Blau Lajos, Valbaob Mór, Dr. Tom-csányi Imre, Fiaehel Pál, Hirtéhl EdR, Wol-heim Ernő, Ollop Imre, Dr Weisz Zsigmond. A legtöbb szavaaatot nyertek hjösül mint esetleg behívandó póttagok följegyeztettek, a hölgyök közül: Fndeeski őrnagyaié]Weiler Mónié, Rosetifold Adnlfné, a férfi ÚgQk közül: Wé-ber Károly, Dr.Tuboly üvuja, Hsuser János. A választás eredméuyo kihirdéttot|rén a közgyűlés véget ért. Két hét ájulva ks elnökök megválasztása eséljából e válajutipány ülést fog tartant
— A nérasiyaréslté ideiglenes végrehajtó bizottságéi tagja Í|i. Ltk7 KrisjólT királyi Űgyéss urnái mogjelem, 1 ilkérvén őt arra, hogy az alakitándój név oagyaroiitó társulat elnökségét fogadnál el £ szerint ő méltósága szíves volt meg | az álakitandÓ társulat elnökségi Midőn a köztiszteletben álló fér elhatározását örömmel közöijttk, nyűuknek adunk kifejezést] hbgy| a jóiránj\'u egyesület mely legközelebb fogjsj megtartani közgyűlését ő méltóságának tapintatos eluök-lete alatt ssép sikerrel fog működni.
— Dengrosmont VIőr heg^u in£. vész és Leitert Oyörg)* songonymflvéazpek jiangversenye, moly folyó évi oktojtaifiió 2ö-án az qarany ázarvaa" szálloda disstérnléban far-tátik meg. Műsorozat: I. 1) Chopin. Andante a Polonaise zongorára Leilert OyöVffySjLe-onárd Variatioua sur une Gavotto de Corelli hegedűre, Degremont. 3) a) Hatf; Hoinanee b) Liszt, Tarantella de brnvöura zongorára Leitert Qy. II. 4) Wieniawaki^ Po\'onaise brillanté D-dur hegedűre DougrOiuont n) a) Bittér, Les Courriení b) Liszt, Hbapsoeie bong-roise zongorára Leitert Oy. 6) aj Chopin, | Noqturue (Sarasaié) b) Leopárd, Souvenir de llaydu hegedűre Dongroinont. Hely áruk 1-ső sor 2 frt 2., 3., 4., és 3-ik sor 1 frt\'RO kr. 6-ik és további sorok 1 frt karzati ülőhely 1 frt 20 kr. Belépti dij 60 kr. Jef^ek előre válthatók jjírapr 15éla ur gyógyszértúrábau. Kezdete 8 \'órakkor.
-- Ügyvédi knmsrs. A soproni ügyvédi kamara részéről ozenjuel közliirré tétetik, hogy Petrik Uyula Ig\'yvéd Sopronbol Alsó-Lendvára, a salamegyei ügyvédi, kamara területére költözvén, a soproni j\' ügyvédi kamara lajstromából kitörültetett.
I — (Zafsmegye siélöUrfekossI* hoz.) Kedves muukutársunk és barátuuk (jzigáuy Károly url Kővtaó-Eörsről e czim alatt küldött hozzánk egy meleg hangon irt czikket, melyet landuk jövő számának élén fogunk közleni, pert sajnálatunkra e számra későn érkezett^ Szőlőbirtokosainkat előre is figyelmeztetjük á megyei érdekű, fontos közleményre.
— A aalo-egeraáegl es baksai kerületben október ,9-éu, (más birok szerint no-, vem ber 10-én, mely utóljblt esak fenn tar-láasal közöljük) tartandórkövetyálasztásokról ellenkező híreket olvadunk. Laptársunk a „Keszthely" szerint ZaUfEgeiksogea A füg-
getlenségi p4rt Hjáqs k y Kálmán tokost] lépteti fel, Ilinek megválassUUa bizt s. Más oldaliul kst liajlottuk, bogy a szabi d-elvű pártnak isJess jelöltje 8 k í b I i es 1,\'s t-v á n ur snimilyében. A baksm kerületi in
ajka körül a /tnom • mosolybau, .i-hogy, hát a szíves • házigazda vig vendégei a ssilajon megeresztett osapongó kedvben,1 anfré nélkül Váló, jelenelet kívánnak tőle, miután as egész estvén láthatták már, hogy a gyöugéd és meleg köszönéseken kívül o uem mond pohárköszöntőt 1 Elszavalta ugy, elszavalta nekik, Vörösmarty Vén coigáiiytt-át^ hogy mindenki könyezett.belé éa a szivekbe a hazafi mély bánat szállt J Volt éljen, kézazo-- litás, csókolózás és teljes kijózanodás 1 Kg-reesy szavalata egyszerre kijózanította a má-nionja tejeket és ós itozések fogyasztásában jókora, tel vonási szünet állott be, melyet Eg-reesy hirtelen arra bassnált föl, bog}* egy nagy tábla kender közzé bajt el, ott törülgetvén éa rejtegetvén könyeit, melyeket a .Vén csigány* költeményének elazavolása az , e szemébe ia {oordnláaig sajtolt, egyszersmind kiakarván kerülni az ujabb koezintásokat Másnap pibenő volt, harmadnapon jutalom játékául nranköviosot adta másodszor a rövid\' vendégjáték! czyklus alatt Újra zsutoit Iws nézte és UpselU ramek Braa--kovsgs-át; esűst bilikom és koazoruk záporánál tűiiteue ki a váradi közönség á vendég jtttaimsaoUot, ki később ugyan e végzetes azorepben találta halálát a nemzeti színpadon. Iw6> julius 30-iks v^setes volt a magyar ssinpalldra is, a magyar sziuésset töftéoetének sötét gyéeslapja esi Nem volt s^f aa élet rozoga tölgye, nem volt még a nagy kessésaak tálért kalásza s ha a nem-zeti színházaik akkor is oly finom értékkel, gyöngéd figyelemmel biró és magasabb in* teotíéiu ig«sgoióséga lett volna, mint a Pri-elle Kurnélis i/iövétznte és neméivé iránt Viselutő mai igazgatás, (vajh tovább 4s másolt íráot is ilyen Jeso e 7) talán nem is dőlt votn* oly hírtelen 4e váratlanul a borzasztó Isalálba. De Egres^nak nem volt méltó fi-Mtése a nemzeti sánbáaban, kin egy idő-Iné egy évre. snóió hitvány 300 feitot cá-asiÉmiűés követelésért elboesétották inkAb s egy évnél tovább barangolt a vidékén j k nswnsii sa^abéa gy*n|Mggal tölt saeflente aat mond ta, bogy nujd pótolja • q Egressyt M4oaival! MagbokoU aaasil is, ndat ItésőM sok »4s Hyeo fedés, orakan kisérloteivsl, Meiyeá a ssmmIí ssmUsnak Irodalmi 4s sslrésaott MblHá bátráliatták, soksser
m
megzavarták s monopolizálták I A ki tudja, hogy mit tesz az a magyar vidéki színpadokon a tragédiákkal váudorb\'oton barau golui még egy Egressynék isi csak as képes érezui és megérteni, hogy mit tűri, mit ■seuvedhetett a nemzet usgv tragikusa o vándor élet alatt I tízorotö, gondos családfő >^lilf, gyermekeiért élt-halt, inagaB nevelte-lésben réasesitette őket, a vidékről nem győzte és visszament és megadta migát sorsának. jEbből is meunyi fájdalom, méltó báütádás, fágódllátott nemes szivén! f I logy családját illően feularthassa, a forró ny kri időszakban, a rövid asiuidő alatt kis városok fülledt tér-meibe is kényszerült elmeuiii veudégjáté-kokrs, iáikor kéuyelemue, mhenuie kellett volna, hogy minél több érőt -Szerezve és-nein pocsékolón, ragyogó műyésieiével annál tovább -világítsa be a nemzeti Bzinlláz azinpn-dát Alig fejezte be Nyiregjyiázáu, lágerben vendégjatékait a juliusi forró napok alatt, már sietett Szigetvárra, a Ennyiek kis helységébe, hol aoiutéu negyet jáiaaott; Braíiaol viqsot, mely rendesén ez ő lelkét is egészeu megrázta, mindenütt előadta, jelsem is hagy-batta, mert kivárnák tple. Ki sem pihúui bet ve a láraaztó vendénátéiaot, Pesteu ju» nius ÜO-ára kitűzték a fpjérw Braukoviosot! Ilyen nagy és tragédiát a kivolt eredeti müvet, nem ia volt volna subád egy Egressy-vel a bolt idény napjaiban] elöadatui, kit Brankoviosban a asinhius idény teljében kellett vóo\' csak tol léptetni; ji« már kelleti lépnie, teruié4set«M, hogy o Brankoviosbau sze< retett leginkább töllépnija ískünidő utáu, de Egressyt áudáuvéve csak az őszi idénytől kezdve kellét volna iniiulig] {fölléptetni. Borzasztó űreo-kongó\' ház vjolt, a zárUzékeii él földszinten itt-ott Ült, állott néhány nésŐ, a nagy hős4g miatt ea is, szétszórva egymástol l Mily érsés kinoshalta aa öntudates bűvéot, bogy legnagyobb aikotása iránt Hy csekély érleitlődési ily lesojtó bideg kűsöay mutat-keaikl Es mű* kérlelMUeo fátum, bogy akkor talé(ja a halál, mikor djoső koreai he-Iréről a ssinpadról essjk a rideg. jtöSönyt lltlistja és dAga szemének utolsó piUantása, tekintete a borzasztó ürest® táttáigó p^hoj-lyok sötét lynkain és os s|kagyo^t aáiinék aorekon nyngkat al, sáradiMe örökre!
<réift\'k«?!t4V i,
Thassy linris aalalövői föídbirtokosn van legtöbb kiállítása a megválasztás^ -.A szüret eredményét illetőleg Egerszegni, hogy mennyiségre nézve kétszer—négys er sunyi] mint ;t tváí: tehát ld)—300 százai k-kal tfbb j —i minőségre nézvo Os 1880-ik l ri-nél jobb, as fOTO-ik évinél válámivel ro iz-szabb: — al érák 4—10 frt per heciolij ir;
— de! kereslet semmi, — kinalat nagy.\' .A rotliadis aszerint-, a mint a szőlőtelep álo-uiánya felién vsgy fekete 20-410£-re leb tő; A rot hadásnak határozottan ellentállott az Oporto. Burgundi, fekete rak. jvillányi, e ^i, budai kadarka; feliér szőlő fajok közül eg fődül Rizling és Tót szőlő. Határozottan e lehet fogadni; bogy e vidéken |0portó, I ur-gundi,; Kadarka, Bisling, Tót aafilőfajokat Lelt\' szaporítani. jKilUtiő a fehér rátok, keres ;tes rátok is, de es, ugy a oseko a rothadás lakj alávetve vaji. • |
— Vérfkgysufé roblógyllkoa-oágrál órtesiiik lapunkat\' Várpaloti ról, Szombaton éstb 8 és 9 óra közt, két, » dig ismsratlen émhér befeketített arezcszl tört be Öold GersSon várpalotai lakós háziba: Bezárják aa ajtókat és irtóztató vérfü-dőt idéztek elő.|A gazdának 90 éves atyjft, a gnsdáit, nejét és bárom gyermekét, kik kőéül a logkidobb csak liat hónapos cseciamé
— gyilkoltak meg. és egy ufcselédett új súlyosan megsebesítettek. Az jegyik 12 lányka has*talsn könyörgött, ihogy legalább a oiecseiuőt ne bántsák, a gyilkosok bem hallgattak ^4. As asszony még él, de [eszmélet nélkül van, és hihetőleg sebeiben már oddigi meghált A gyilkosok minden érttkas tárgyat magukkal vivén el távozlak. A [esőléd vallomásban csak annyit |udott mondani, hogy) az egyik nagy, a másik kisebb enber volt A gyánu már több egyén folé fotduit és a |rendőrség nyomozza a lolleseket! Iiogy bosszú, vagy csak rablás volí-e e véresí telt indoka, asl eddig még uem kudui, de-kniiit hírlik, az lizletj főkönyvből á tettesek I néhány lapot kiszakítottak, mi|iől: azt lellotne gondolni, liogy adósok követték el a vterfi-gyasztó tettet — E gyilkosságot ill(4őldg még a következő résslotekről tudósítják lápunkat : Szombat este 8 órakor az Uzlk még nyitva volt, és mig^its ogyik tettén azon jött lw. rögtön.-\'bezárván maga utJfo az ajtót, addig a másik az udvaron kcrdsztjll a,konyhába mént,jós ssintéujbezárta azajtdtv Ekkor pisztolyt szegézve a háti■ gazdára, min-denkit halállal fenyegettek, 4 tó egy lilnglt mart kiejteni, és felszólították n\'gazdát Ihogy adja -elő pénzét és péuzértéloét. Mig ez még-töijtéut, a (cselédeket is a szpbába hivti k m a mint a pénz; a kezükben volt — elke idtlk a mészé^lwt Előbb egy 9U éves Öreg eu bejt, házigaztk apját, azután a gazdát, uejit, 19 éves 12 evps leányát, és sz Íj évos csee empt As éjp\'ilq cneléauek előbb csuk a nyelvé vágták\' ki, dal sttól félvén talánírni tud, iztjis megölték. Á másik cseléd is súlyosan n egse-besülve lerogyott, de es nem [halt meg, I auem csak elájult Reggel, midőn (ipaértek a \'ovpk iszonyú látvány tárult szemeik elé: 84 dozat feküdt v4r|óosában, az aaszoqk- még élt i i rögtön a kórházba szálitiatott Bs a kis g) eruie-kok fölött prző gondviselés mputetto veli a egy kis fiu élekét A 12 éves leány karja közt ioktldt a vérben, de élt. Nagyobbik te tvero megakarta menteni, de magajszenv.edte érte a halál. Mindezen részleteket az életben tiaradt cseléd valla, hozzátévén, hogy az egyi i szakállas, bajuszos nagyember, a uiásik tiiébb volt. A házban lakó péknek két fiát, mlyos gyanú terlio alatt már elfogták. ]
— Agyonnyomott gyermi ik.j E napokban!Kesztliolyen, az ittátlomásoó huszárezred egyik ssámvivő őrmesterén*k neje 2 \'hónapos kis (csecsemőjét éjjelre a cseh 1 gon dozásáia \'hizta. A goudolallau cseléd moly álomba merült s a uielletlo fekvő kis ssease* mőt agyduuyömta.
— Tapolczáu Itédl József áHámi útmester egysserü telelőül talált melj főleg utmérések ésjieiöléseknél igen jó szol(álálot toaz. As egésS készülék két bédog ci öböl s az ezek hártyájára feszített Neuder f( ualból áll |s a kangot pompásau vezeti Feltoló ló lieui kér reá privilégiumot s azt mondja, i z vitte őt égyedul e találmányra, muri azeles időben az iiti munkálatoknál emberei szavat ijeju értliette. I
i — Veszprémben az előkelő is legbefolyásosabb körökben mozgalom indult meg hogy a megye hivatalos köslöin óurtk a \'\' "\' Imre
aVésspréma>nek szerkésstjoére Léva. ura|, a „Veszprémiünk évekig voltén emjlás szeikesstejét, s megyei közéletnek egj ik jeg-buzgóbb L hivatott munkását kérjék fel es nyeíjék piegj újra.
-4 JPIanse". Azokat kik i fJ év augusztus 14 én megjoleut „Fijime" xslmű emléklap it megkaptak de mindeddig tráí be není küU téltJ ezenuel tisztelettel iol« tólilojm snnkk pi stafprdultávali beküldésére, hogy a „Miria árválfázzal1 szemblti Mválslt köijojo zotuégeuinok mielőbb eleset Iqhetsek, Tiazio-lottel Kánlyi Qörgy kiadój Budspust, Dcfret tya\'utea 10. sz.
UJ jaenonsflvek. Róziavi Igv és társa net izéli seneinOkereskedésébea BuBk-posion negjelent: jAz ujslih msgyi r spjie gyöngyei u Legkedveltebb csárdások váláas téka. Né{ y kézre zongorára alkaluiszsi Dopb ler Káróy. |f- ^Edeimann! Polka " !^inpp nirt 1 űr í ianofortö F. Most. imj kr. zenékedvelS ek figyelmébe.
[ — A ntAUkm- bankháznak mai -B | e • i kl Ő z s d e" pzlmü hírt stéM-e kiváló fi ;ye met kérünk. ;
} (T iocLj üsér kodéls éa sor UglT* t ti I a A1 n 4 s o k a a k.) JMU vala ti aéiii-jegy-, el iely|féa|- vagy otyérkedéei \\ ipi^jit
vjant ssareü s játéktúrvalJ
lásatést,
kocákásatot, as üi irkedési a vsj és
módosati kai «tb. ismerni
lapaaUd a 4s ssakava to tt t méeaol n j srnj. -

m
kamatoaá it
s réaoreh ijlailén
A tíllÉ íiadóbivatala bsbkbázánaki, Ues SchotleSraig Nr. 15. díjtalanul kiadott s már a 8 ik kiáaást ért röpiratra falaménnyi éeré-
Esi sortoUUi, lenlesetet adatokat soésjMgr-iztositást lelviltoosílíkoksj as elhejnisíU é« üzérkéjléjí nejnek és értekek felől, | tjijak, állásokról «tb, sUmos; napilap által plísme-lőleg mwbeszélvw nyujtis. 4 Nem Uga^bat-jtitó nüsaerint eéen jó MiáéVrŐI ismert csóg a bank-, tössde- és váltóüzfy (erén tűi ások után töreksiik 1 hogy a behozott ujiiások által mán is elvlásbatlán érdemeket ú^rseU magánakj j
m Orozág-Vllág czimü képes |i és ismereiterjeeztő lapnak 1; me-Jnuym Jósséf láérkesst és a Wil-ckeris FJ (s. és jfia .czég ad ki, megjelent as idei barmanik sMma, mint(miodig,ujp\' most igen érdekes tartalommal 4s művészi kivi* telű illufectrácziókkal. A lap harmadrészét azépirodálmi kttsleméoyek I foglalják leli melyek jtösüj elsfl|kelyeiT órdamel említést ifj. Abránpri Kornélnak, a jelet fistal regényíró* nak blvált férj ézimü humorisziikus rogönye; továbbá Kovic^ky Qyülánzk 4sEbeezkyBé-lánakcsinos költeményei; egy igen1 kedves spanyol jtácgvn novella és A báróné jszelleme czimü érdekfeszítő francz\'MÍ regény. Az isme-retteijeMtő részben Nngy Gyula igoii érdekes\' és tanulságos leírását adja RákóczijFijrencz szülőháza kétazjáz év előtti állapotának, Xáa-tus János fomatja a kbinai jövendőmondókról szóló cikkét, !Kemenczky Káluján az ösvilágij emberről értekezik stb. Ugyanebben a ssámosn von közölve ez érdemekben meg-ősőült llorócz jlatvánnak éa Qaymfcrl* kül-ügymimssternek -életrajzai és arczképe is. Végre számos npró rpvat,} u. ra. irodalom, zene, sainház; aépzőím űr észét, dívát, régészet utocások, közlekedési sport, társulatok, Ist^ és rejtvények zárják be s Upot As il-lusztrácziók közül kiemeljük a „fürjek vándorlását" as „első áldozást," a bujei gym-nasium kégélí ja gyönyört! amerikai uti képeket 4s vegre „az iskolából" czimü fény-nyomotu mfitnelléklel, Ajánljuk ezen disxes kiállítású és gudog tartalmú lapot olvasóiuk tigclmébo, mert valópan (megérdemli,; bogy minden saolon asztalin helyet foglaljon. As Ország! Világ ára egW évre 10 frt. télévre 5 frt, Negyedévre 2 frt 50 kr. füzetenként; 40 kr. i Előfizethetni minden kQnykereskedőnél, vagv egyenesen a kiadóhivatalban, Budapest,\' ÍV.Ícdr Ouaherczeg utcza 4. sz.
4- KWŐzetésI lelliIvás gróf Be-leznay j Luiza, 0 világjalan [költőnő „Éji V i-rágok1] cziinű költeinényeiro. „A sorsnók alig van nagyobb psapAsa mint megfosztva leám á szem világtól. Anldo ss örök; sötétségre kárhoztatott egyéneknek is meg van as 5 élet Őiöinök, ingasztslódásuk sz ész és kép* selem világban, As lén ézemevilág4től megfosztott leányom .Luiza is, leginkább!o költészet j nemesebb hoiiábsni találja fel örömét boldogságát, nemossk iimeri, de nagyobb részt kívülről [tudja o magyar költők legtöbb műveil, e csendes éjjelében maga is ,\'eremt azebbaéhlsebp költői virágokat. — Es én, hogy (még nsgyobb lörömet szeressek szép-lelkű jlaányonTnak, ki ortrosi ápolás s gondos báuásinód mellett, meg vjsssa nyerhoti szeme világit elhatározóm -as .0 költeményeit egy bukrétába fűzve kialdm, is ha nom oly tökéletesek azok, mint k vak Bornér és Milton ünnepelt költeméqyéi, éi a magyar olvasó közönség még is sziveseu lógja azokat venni, s már esak irányuknál fogva is méltányo* landjs." Es 4u örömmel s -némi büszke hazafiúi öntudattal mondhatom el, hogy leányon verse bői szépirodalmi lapjaink a -legméJtá* nyosabb dicséretek kíséretében kösöltek mutatványokat, mig idésett; felhívásomat a min-ilen ssép, jó és nemes iránt hevülő magyar oivasp közönség a legnagyobb részvéttel fe* gsdá, s a balsors által oly méltatlanul suj-totí feányomit inkább busditá arro, hogy költőT világnak tülílér koriját később is még szebb és unnesel/b virágokkal gazdagítsa. Miutbogy picjnig leányqmLuzia költeményeit számÓMn keresik,\' fi- i köskiváostra ellia\'tá-. rozám válogatott verseinek egy kötetben lé-endő1 kiadását eszközölni, a a nagyérdemű haznij olvasó I közönséget o műnek meleg hazafiúi, s emberbaiátt részvéttel vsló kellő pártfogására] illetőleg a költeméntekre le-ende előfizetések re felhioi. A köralbeiOl. \'ll ívre terjedő |di»zes mu előfizetési ára rcsak [ frt aranyozott pompás diszköiésben 2 forint. jKi a kjlltönö nagyalakú hű orcsk^él (Barabástól) is kinti óhajtja külön 1 mt>t xsivetkodjék beküldeni. A i. gyűjtőknek miu-den é után egy tisaielet néldáiivuyai wdlgá-luk. As\' aláitási ivfk és ponzek beküldésének határnapjául f. é. jiovember hó 2Wk4l M-vJjiu ki, H f aaokat eg)\'itnesen hoss4m. f-i ÜsáasárOljdq, beküldeni kérem. A már áajló alatt llévő usfl\'t el előjiiietőinék nevei em lékül ja kOnív végén ki fognak nyonistnl A könyr f. é decieiaber hó firkán fog megjelenni., I | Iklptmiy Arptii gróf.
pt Hrntlklvüll árlraaálllláe. Mai oáiojinklios1 mellékeire veszik t olvasóink a Fraollin társulat "által kibooaátott kAi) viogy-■ákoo lessállilott áru könyvekről! melyek kő-röttjlgen Mfnea tunvekjvaunak.!Ajénljukol-vaMim Hgyelmébe.
[ — Rávid hírek. Pozsony megye töbli ItÖzsegpUeu jusrhávéss ütőit "ki. Rmz térims vo|t|Tsm«i mogyében s|sséH e megyém k tör^ényhsu»ági| bizottsága ás enbék folyti lí asttkségelt jetőuiag beszedésére nézve toendl intézkedései csajából, mint az Oris. ért Ha, |i hó 81^én d| e. 10 círakpr ren^-klvűlr közgyűlést Ibg tartauí. —»A Petőfi seo-bor (hejyétojvonat^osólsjg Kaas Ivof k, Ma-tolás Elek és Maltyus Arísstie indiWánji ayajtettok <Í|e a főváros köagyűléaéUa, hogy a snbor, mint al^akaOssabb belyto, a vá-roáiái isrén állilUMssék fe| s ne a görtg lem-pkjm előtt f- Isokollo snaayol j eikMlynét üniispélyosea fogadiák Madridban. N- Abé-osii értsek (lonnlMuer Q4mába ntosuu — EdUisolm fjtyuuyjbáró állapota jifvuW féi-
KÖZ
lÜZDUili.
\\ zalamegyei gazd. egyesület
ÍM ZtU-BgnúéLt JbSl-ilk M öÜoUr 2—3 \'in rfsdsMU i ktöÜlwrá pehOldütí gyt(> múlkik össssfrdsot
1. Sö1mrib|ei| Káwjly Mágyar Szerda-bely.l körte: Diél rajondia, Ferdinánd koro* noörfkös.
2. Keasthnyj m. kir- g«zdosági tanintézet kertészete I Keszthely, kérte ; Domont vajo ics, Hollatjdi vojones, Nyári Kálmán, Hen ion füge, Spnp vajonpssa, • Mária Louisn, Esperoa arak iTönéje, Cjsid joűrke vsjoncz, Maijanna herczbgnő, Vilmos Itörte, ^Charles iBsnper, ssép es jó, korai Ármin, Loveny-sulijizletes, Oregoné Zepliirin, jHeriaad tanár, jBarfne, megvetett, Dirte 1 vád, Mónii Her-ezeá Darondeáu f vajoonza, paássár. körte, szerencsés körtk Szép Jtsisoá, fehér őszi vo-jonot, Claigeaa, Napolrpn ívajoncz, Obflin vajqucfc, IiesportJ Jánoiné, Congreasus jsm-\'léká Bjemet yolnár,\' Homnipont téli \'va* I jonöza, Diel vájoheza, Zjviljíétzer, Brestiháj körtet Arain köméje, Jpdrjwio diadala, \'I Poijeau, Ganrajnont vajoncz^Jlardenpont tzl tescCKIoppél karULCrasssn péinmentje.é^faj. alom : Osuabriick{kí reinefleí Porkor pepmje, jDosontoni pepin, jQberdíbk galambkája\', [angol [eper alma,(arány nyári njnette, monlalo véneit őszi csíkos bordát, Laodsbeigi reóett, TisaafŰredi magopez, Bijrcbárt reoettjé, esi* kos szegletes, Piijs Wraier, !k*cai nyári, j or^ leansi ronott, korai rózsa Otívill, Deák. re-V nettje, Skarlathirbs Agai oltno, Vauder Q«an . renetlje, piros purCalvlii, 84ndor csér, Únki sima, Ripstonl uepiu, (Ssilióg piros repett, Parman alma,r nyári pepin, janyóka, Vervoi bibornok, Jiegvftltó BopébuiI királyi karfa* szárú, Oeoerajpdpm, Ntwyofki reuett, llon-
[byön ízletese, emerikoiIkuruuzáru, SímIsí, török alma Ölzktós téli, HLoíjldui reaett kejy alma, Ckpéli nagy rehett, piros íUári l Api, piros nyáriI reneU, GdUien Noble, jfier-
zevim magoncta,jeiMaurkesenett, téli snny : ■parmen, Alant akna, Rhbde litandi téli, Wolt-nutn renetje, B^dfordséhuojl ta\'ált, Mátyás Magyarország! királya, téliI csikós, Okillag rombour, llosboni asé|i sárga téli Oilvill, Morkoski Mének csigán altna, Korodai re-nett, Kanadai rtjnelt Frotatn arany re^Uje, Cbompogoei íjsoétt, Qrayensteine, gyenge hejo renett Cormeliiok rentttjev Scliwargeébkclr oarrnen, CsikiM Ssagleles,\' lorök BalíntJ édes Hqloart, Bonjie (BoaíiiiJ \'Boftvíp alma,! Csr* pebtin, Montmorenoy rdnetÜj János főliórezig, hój Colvill llmothorncjen, -fehér mol faluig, Deák Muskotály renéti Pióna Gorn«lié Rohan, téli czitroid alma, pirbs téli Colvill, a«m-, nász renett, Őszi sesrUt pirps parmén, jnyári Raban. \'83 fiij.
3. Arvay István iZafc Egerszeg, ja\'ma: Masansski, piros Calvlll, lazégedy neoetie, nagy francziO koruios K»intjiie, Deák-Femnc egyszínű reinette, eper Ólmai Sajátkesil«g tenyésztett gyüiuplcstak termései. Musekt reinette, sngol sriuiy parinaiije, Ananán ni-nette, Török Bálint, Bredaj reinette, i&lalrik alma, Gttiderling, ango| arany magoneA oro«a nfinette, pogácsa almai kerpk édes iahjia, csíkos rózsa alma, Wagoer jóssá anno Hol; landi arany inarvnoí]] London ihijgoiie<, György reinotie, Wdllisi czitrom inimennt névtelen,, őszi bor ahná, sSwol nagv ryioett", arany aserecsen, arany feineün, limeriiM magnifique, nét telén, ijfvtélen, angol korod 4 reinette, traneSio iiemés iroinette, tiíndöMfi reinotie, Hunyitdy otjaakk C«ikos CiavtN, Carinolita reinette, névtelen,\' Csíkos b«r*dur{i auauasz eper sainatlaL névtelen, felér g«-Intnhka, névtelén, sjranlw, níadalmas reinette, névtelen, Brasiliader, uigoí granat reinesm, pévtelou, 50 ia); körte: Vádáss körtel Solis-bur, 722, Simon Boutier, iNapaleou yjonez, Sándor orose áár, Férdináud koronanrOktM, Colmar mama,; Passe Colmar musqu*, tüskés Colmor, la tytnporilie, ooássár körié, fon Majur vajoneso, ssép: es jó Béllé et jBortné, Ami fontos, Usmberti< Hermán körte, C«p>a-umons vojones. Ohanmonlék vadoueil tehér czitrom körte, Nagy iseiabort, Uollsíjdi üéí» gamotte, téli píros lMrgamott(\\ Crasskd Ber-gamotte. Coveron péraüano, Pisstráug körte, Diel vajoncsa, Bretoöueaií vajenea, |Ar*e«i-ton, St Qermaó ,Punkj(nsi fiergomotie 37lsj.
4. Wsllnnr lityin CUes. körte : Sándor csér, Mftdjinm de] VeAh, Diel vij köitss Napóleon, őszi pisztráng, H«gedü« vs| (oiie, Ferdinánd kerona heétüsf^ ismeretied, Nsgy ssoinbati Nr: 12, Zölu téli, körte, isiheietlénl igén jó, őszi Virguteuö, Wjolfe ilu*zr|uj", 13 faj; alma: kösöbségaaseinsée, ismorvH\'en édé-, arany reinettaiMuswt reiiiS|te, kprhkti reinette, arany rarmaie, nagjr angol Jeiáétt\'s Svájci tej olmo,\\RÖld treinétte, njjári óogkesa, nyári beVisű, télNkmisü, entrmn tóuétte. , 13 faj. prf
6. Twxkrovios KátoJy, iKaváet család ssőlője Zola*£geraaeg| alma : Nagy aégol reinette1, Cardinaf reinette, Peák FereOoa, Pozsonyi alma, galamb klms. Morgendun, Sear-\' lat Rsinetté, ongol énW alote, omenkai,\' cél-kos PearmkinJ rókaa (alma, Soarlat lUiustK Uyörgy Roiuétte, sJám Reinettei Handula Reinette, aiituV peanpola,! CardinoirJ Blsnd-heim Beniett Qraveajiheinii, Saeretikk Bors-darfi, Karéoson alma] Fehér pogéodo alma, Vörös pogéeso. 14 fijj.
í (FolyL kév.)
Filelős nwiteiátltr -HOFF M A H N M Ó B
BŰÉ
) HÍR D G T síi B K : f \' \'
*--fi--- Ml . ]•-■ J \' !\' JI—1--- : . ■ 1. r^
rttaMÍhL»mi n. rtni-íjml,pmii[ |l1 FelviláüOSitáSUl I 400,000 már,
Fiókók • I\' 1 . ! \' a \' 3 1 líloysrasaéayt ayajt k« lvas4 aaotbaa • leeeial
R. L_li a1 l—i . n 5 M Hwxárn ftfbb oldálréftíkaialt fekaali p^jklwroüi, n<*j » oagai keraéay aJtal jói
\\ kerület klgto-tór VIt kor. klrály utcn s i, I f J lué*»(7»k »Ws«t l*iif aksrváa, iá*gfofíM«. \'tabbtwitéa vba. |
•4 teartvéijrhwf Ili „issikva twesábsi. i ^ i kp ab Imwfilé Mvat vi*tó csag á)uliai*( i u] UffWJ B,-U.fl tHmn S||, !l0g)
fflHTRinH és C0TTSCHLI6 I < bámulatot keitó, m^ a^IraJÍW:
Ulti III1U11 U W!I A UUUU1Q l| J I 1 L# „„^üiaoBát aaavakkal WststtiJra- tOOOOO IrtayJ ftayarsUeyi rfcilag padg
t ci| kir. éa k mlgyar kir. udvari taa- niku ttera«kedó«Ak Budipei ea 1 I j<ikUk minden »ol|d etégalial ;<*• miauig -------I -
Ajéaijal a téli évadra dwu íatsiarslt mktambél kí»»»U-uűl importált I , * Ltllatt még )sIaetékeoy«a alcaébfcaa nail>t> 1 pysr. á ffl. 250,060 1 Djer. i üt
IT riiin.ii Ta.iI H < r^ ^Í^JS^X t 1ÍÍ 1 W 4 m. 160,000 23 nyer. 4 m.
1-10 K Cllloal Teal -£ l 1 1 nyer. á m. 100% 3 nyer. & m.
r (l*»).bb mitUM tUéj.) I 5 I r ^ Jí 44 la)ar.4«n. «$() 65 nyer. 4*.
Í Különösen: frttfl frtfg Q m60 80112196111 IfuBZOU 1 nyer. á m, 50,000 109 nyer. á in.
,b ■ • • ,|,!lUíj\' j\'I ö~\' II O I. <i frtfáUl jMifitetast • 1 írt Áo kr i 2 nyer. 4 n>. 40,000 912 nyer. 4 n.
f •\'•*•\'* • " iZ . a € , {aiéji Jó ojísrd iagfkrt, mélyek I írt *)u- 3 nyer. 4 m. 30,0(10 533 nyer. 4 m.
Láa\'ies\' i: : I; «.- | * Pf^ «Tf40 lnyer. U 25^01074 nyer. 4 m.
\'^^Z^rrr-A/J-Á fc t- I j mélyen a rendes óralalliak
tOrosi ksnría v <Sf0t Ua........\',.. <>MI 11- X f - I»ir4att»ta«k. kfért Uok, tpmj jó |Éir- ; \'
Udvari tea-vtfjjiák.........; . ■ „ S. .1 J f jjnB-i«^kít. fdnjcieti kiállítva, gA rnl v»«y j 4 ay-rv^oij hs^wi ^rvmnnt kivaUK
Vletorl tsa-wnrjfík ........ J . |. . U [„ 8.- Z J | ^kXl írtivti vssw sb« i»ir»fvU» j* pHUtUí •
Király tta-»égji|«k........... . f- £ 1 1 arvas^féisoaM fft krért] 4 U)fkfa»ie6W Urf »ii alUa Í1UI M
Mouivai teikviffitek . . ...... . 1—3 —- p . H J fl / Kim esénsl cllcaUtbH. imÍ| álsstll We*»Pif» UéU\'vS kmtl
Ctánit Ut-vsfjHlék . . •........ . U * -[ \'f j5 1 W wiroAtíst kér. kéram t v««6i*«t, |l ír. »frt 10
il»ud»rln tSa-vwylUk\' .......... . I„ «d L 1, 1* 1 liiff sfy »»k*ly»áf|»lfy*l^4isk »** a ■<>»• ]\'• « • P - - 1 »•
ügyanestn rajUií^\'mafohbaB kíiatvi chiaal kielie^kbea ii kaplr g |J f dotutjrél; tovMkba si araciikkekrftl raiadif ]\' L J. ÍM R
m w .i pii ^^^m jq iy a iu£j laktart krtak, a ■! ovm egy áll, toirtl ViUimioji acfliaá* »i &a*a*f allUget WHI4k»
•BJimni Ua-KIlm r« 1 Itindeaki amy^b«tik. jr»w ^xuoultuy a«il«tt u■-ou»l •• « UfMtytbl g-h ■
1 |f|ftlrfum»bb f.jok. kttv^UsasI importálva. e> \' E 1 T»Ijm UaslaUttel Ual mktaMtaÉk. ana4«M Mpl n áfu« mimttmi
1 bl aa»yiíveÉ tirua/ \'I, pint)......• j] M . « jrt Wkr. S- Sj J f fl . |> I z O m á II r O * a sfüsil "rfjegyet k^pvaa tAlönk keaálMa.
1. ss. köiépfirreg barna (I u.es.ely) . :. . . J . | . . I g »:£. K « ^ ,61t oljltrik é, M1 \'r l|0Tt-ip»,*- , Sff^W"
1. sx. kis tfsff fsraa fk inesioly) . • . . I. . . . . -j frt 56 kr. g. ÍJ 1 \' iokiuk l,<eUKdij nelkal mtilelíhítiidt. ramden besaa utsn y>4g
1 sx. nafjlftvef barin f(\'|, piatj . . . .1.1.. I frtöO lr. fi, ÜK 2 ______ ly/\'\' \' _ .\'Telsiílitts nélköl iDldjtk ráSsvéttasast a Uvatelw fca-
2. ss. lídzOpj.ívig baras (1 mbssely ... I. |
. . - írt 75 U. r. vi (ÜSAlTl ÖYULA, BEÜB, F <«| j-cjzóket
2 Bt. kis, évsg Wros fi, isssselj) . . . [ . J . 1 , -j Irt 40 lr. S H1 I | jj VII. NsuU^wr 40. «t. I 4 sytfMafcysk kifii<A«»r niiudt««or psetMaa u
3 nafl [sfsg barna ) lntj . ....... I gtJJ kr. « « J \'Jls^sfceiifJrf nwA|isllfc MsgUi i!?Im\'S- meUfl
8. sx. kflsíp llvcg barpa fl ijies^dy) .,...[.... -} frt 00 kr. ft ( II ]MífujJ ,in„4kek klcmólfiiík. ff í,Wfa* \'Wff Sr*kvltJ..Qka.k A.«»n. «,«.
3 sx. kis ftfrsg barna (\'|, meásslyí . . . J . I . .;. . -f frt 30 kr. S jQ | \' ; T iMhi n»«*bb jpiucsainj ímnallS SBttBkMUMsnak alt.1
4. ss. nagy iRwg barna (1 pint) ....... I. .: J ... • 1 frt W lr. f A #WWWWWWW*WWWWWWWB k<ik*lttotM"
6. ss. nagy üveg barna (1 pint) . . , . . ,|...... | IflM lr. I I V VáHaUaakaak piadmkar k«4v«Mtt a tuuucm,
om~ i»r»7.ni«i.K..m -m | Q r I j.. Mj, j í feaiS\'mv.\'rsraiiia
ü bir»iU| a*posait v«djafTgyal. I W xtft.ooo, lio eet. tes eoe HOOOO,
f 1 nagy batel\'a QvegestQI (I, pint) . . , , \'i . . J , . (..... 1 frl.l- kr Q 00,000- 40.000 stb éz-tfetuk ki.
lí \' I kis buulia Ovegwtül (*L p int) . • j|..... t . — írt p3 lr X , Ai ily a lagHilirásM rayse ayagvá va/klataai.
V \\ UindaaBBml kBlfNd lilMk, pesigtk, »b«rry, Iraacsia borok, esokol^dé ang- t«4sütt- • W. :«llr«látbalMa| madfSltt kiiUoMggaJ a l^^lektbb
r I nfaj. miadsn alakn és nagyságú Ua»-«díujek. \'11\' 0 rétir«t»lr« síZaitbatMB ksr.tík aur a kéaeli baua
¥ Á legcsekélyebb próbaaiegrtndeletek Is psstsisa tll)st|(tltask. KsreskS^lMkBM|fellli fn II ; Is aiadím awgUsért tltbb.dsaiiaáfsisMt
y ! * I jíiUn 3 \'\' Jj \' | ■ ^K^TasTfrBl ^é.vvtWatl aluüiett Uak-
X X 1 IMW^ J ^l^12 kul^ ét válté klet Haatarfte,
X ^^R^^^MH^HH^^fe^ry^^^^^BJ^^^BB Á £ |r f 1 n d fl r I isink le^ea ^BgetsfsKrKrá.ttsiaí. T^Wnlsbliia
fk - <1- J X uudjallénigw Kibrilwat }d«i Jok. llajTsclMe IUImju j
W ^BBn\' • *\' ~ -3(0^^ iCífl v iomsh», RuíkfsnM m w4sisii Mtrsésa Kar ai, is i
A - " ■ .„ L . „.. P;.\' ... A WUk rWfarik: QnbMM. Briu»n(raMt S. C&abUir .
W ■rTTTSCAS H éllBlsnopan rsmsfl, Lm VllnM jllrtl ■ J uml\'Kíbriks-NieJsrUn »ir»Un, Hr»8ocr»«r»«* Nt í
^J ^W ^JMML\' í tali\'l SV^O\'^W. » l\'-fliohb rwlmínvnyfl h|sxnálifal<i, Q r r 4 i—~T— r - --T " li í 1 í ;
* ■ jj^HK j H tnftidrn ksUö ragf !»•!•« a Ia4ás, f.J . fal é» H X 1 HeVscbti Mslieilracl 6etuadkeitab rr. »AiliBaB>Wia>Mf
X H \'\'V\'\' ■ ■ H\\ 57e»| vsa sllsrMofestsa Stiisaangs^kteT fl D | w x^TíT
■I F R A N C í I a ■ -bek. r.fcrr"\'" l<«. kaaaUa \' m«bb- ■ J í g FjífVP1PI11 Ti1 ült* fO ■
O ■»fou^nrVt>57m"F7 H .-"cn. f»itt.Hlt««, b»di>r«söl4are n a I ■ A j IHvUnan, aebten, aeh|tiniUasÍMlra. Jfaaa II ÍTKk.a ■ ■
g |IMni ^TfT"H13 ^JS^i^lTH^m^ ínDri PDCIA
Jt ■ inrobb Ifkinlélyej 4llal. ikint Moun éf Jól haló ■ Wl T £ L r.Wkai „uikH j I 1 I K I I . H Y I fl
Q H gpgyMnaiH ■ Ry^KVMer kinrvozlPlik M való<lisé<a kMetkrxIében ■ Q | —-i _t ! l.ll iUUl.Ui .1 ; fi
O ■ í/—-j I | l\'«"aívohb joggal, rjint kikeres ffTOfW - mdf H 5 Hefj\'acbe Mal\'-Cheoalsds uad Brutt-Mal bsatians J U L
X 11 tuDAPESTSfí ■ t* MoMsá óta námtalaa kdsziinfl levéllel ■ ! —_1_I-i | II é^sT R U TI P
X I . ÍK. 11 H b,nink - n»»"l««kinék ajinlható. . H ■ W | J lek liu «j> WaM ruffhdUw. > > á I 1 f ,k ®®,B «>eteg*|eK |
O H tv« (Pö\'írfk. ■ . Gyakran eloí/rü ö ulinzisob kikerfllW rtgett. ■ O |Mr«f> <M j«U* Urirá.k »imiu *.|..rt in Oc^n 3 ■ | iránt iérdekIfidnek és biztos |
X la ^y jM a.:-rr kozon^W.vlwéleleieltűvsgttalagunk !■ g íÜ"KISZÍ ■ JJ^lylkerw^k.bitóin- ■
X . I ^ I és vétljtgrünkre (gyametietjak. ■ j jH- ^X\'\'! ! \'osM.ioíihj. K»ikr«nuu« unj Ai.m«t«fuiii msk- fl msí ifRidsék aeg Dr. Bssi |
w _ H. \\S nlrU1I4 lloltuung auf (I.uc.uiij. al» Ub msb« CaSvkl \' ■ | rrórrs ós ícWiili\' PVÓifVitú aIH* fl
X ^^WIM Env nagy avynrk ára 60 kr. H \'IX jj a« kna. It^Sw-jíhjjp T»- I SSIuJik ftSlIPkapliS I
X Iibi él riadók lílenlékrny kedveiménynek örvendnek, j Q" dánlt^h nr iTm^^w"l"Ii*ar»itttn< nius uai J j ingyen ésfbfatnenire, osaHi
* 11 X I Zaspudaag von SS KU*cb«D ktaímmal^jaéMhaiis. | ■ , j
Q ijCaássiilatl -jjtasitAs mir.dcsi -ö.-o-áe\'iioz Ihq^toxi mellólcoltetilc. I C M«í s Kdu Malí-0«j..Mo uoJ 10 Bcai«l\' laau« J l*4HL4Ca\'Hl umál,
Jc RB I \' | T 1 (X I bMS. Ikr sitt* diuikbaiv [. [ j ■ ^^ __B
W j Bizoaánji ral tárak i(ragedleln«k fs hírlapban kfizüllefnelt ^ [ %oaiker Laad^baítfliimt«r | í ^ L ^ . layentr
IH fp^SÖ1^\' I j WiiS \' ■ .-.-I
Qíoooa^ic^j^coxoooatMjoK «oc*5; stósr«ji ibfe! ^hmmm
. ___\' 4\'jj a" i*• I j I j_______| tbffllw, d*»> w dsa Werlh selsei áali-£atr >etes j ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
selirbsebannchlnge. ..loh habé, \' ■<> Muteto aj* kóoig *
^<XXXXXXXXXXXXXXXXX»OOOOOOOOOOOOv ^^\'^-aí-.rsFogfájdalmak t?;:\':)—,-
b MarokKTcs^ i\'TJvS^\', ^dOT^\'-rr
7 - r # A HUsssáesit*: K-Kmtiu* Fauslbpjar Jé- \'
V\' ja y>| ■ ^Ba^n W »»»í. f t.9„n*f llakinuk; 4. S^t,,. |v leaa^sljiUsffcirté tafc ssart és agy aaMa«l ss*
Q jflj^^^^ I / A m # lal Q, klkllér; arsslMg: Wuascb rsjrBact; ■aHéas«4|. Valáái fiia firagakbas 16 és *J kr. Kap
r ^^^HBk r\\ AA 1/ fis n ! l-«j|»eal|g Asstal; A^ImmI ti II- luU MagyMUHáiSSa &bjr»n 4 Ta«ib«r araiiaai Ilié
x l^Vr . 11X1 V U. ^^^fl \'X! .....kwíTLmkw:
C1 W : \' 7\' ^t Q I ! jflliaU Budafsst, Tródlérgaías No,^. \'1 T ; 8FI—!•
pürkülve éa darajva, 1 kilogramm és 68üf gramm tartalmú badoJ * ^HHHSHBBflBESHB^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ í 1 szelenczékben, \'valamiül kevesebb aj nagyobb mennyiség ben, kl löt\'- * ^BHBBBBBHKBBHHI^ í\'.^íiüí.íIi ÉFBÉ^\'
V raitimja 1 írt 25 kr. kolünoaen ajánl lm tó uri caal&dokn&l a azet W W mélyzot azámám, ugyazintéb iparoaoknak, azámoi caa Iád tagokkal la
11 megáldott polgároknak, vendéglősük jí kávéliáa^alajdonosoknak ! « 1 ^XX)OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC\\ ÍV Megrendeléaeket a mennyiséghez képeat poatán vagy vakpályán W | i ! J I T _• ! |f
8"értókReisman ésMühlberg
| ^ffl ExpZ^riont
Q Tt^bÍL^\' C R )<cgtőkélelcsebb|daiik|é> drlótaalom, mlndci.i.oaiQ ternény aproiáaán, Q
\' S -^S^^B * L| érwl\'r^. 1878 -éo 1 ő ^47rt ^ brióséra a IffjUgjabbsklioz u|y mint aj iegkeméuyrbkakkaz X
1 X r-z A,< rtáíaf ^^ 1 X ^ eriitüktéglcltehagyi mmka^pcu^mgif ^ndo^ melM eyjr- X
8 ÍÍ^^D n I 1 l\' i BAaII I B (Oalariljr Íiratjlk^psr- Vsrré ai kétéitijak.
9 rWB^VHl Krnn fi i AS Ifid fir 9 0 ozenUéntnOUlarinunkaképsLégial. Sléag él tfB|y« valtak, (Való4l aate X 0 ü>vyiü i. cö itifiioi q y hEL.) ■ C
ö Bk^n gép- én rosta-lemez A Ara ö Q m**fik\'LjJ , Sí\'i®^^ -Uárd^u üvegül.) O
A - * , ftP 1 X Trleurök (saaUdalnt. gJ4rtmády) Vltartámpák.\' (Tazmeotee.) O
X 1 r, Py I y isaaaélar éa kuUfU^tartléétk. Reflektorok. (%y tüzeli szer wegu f>
W A Margit-hid köselében, kószit . | Q Bor és BÖrnlvatlyük törés és beaaó \' kaHtáa.) I X
O Trlenriket változó axltával (konkoly vÁlaszlű) 6 külbufólé unguápnaj . , Q ó^forréfi ollen |ó|4114a.) VilOdi aaarlKal vasáruk, 886 1-6 X
O Trleur hengereket raalmol^azfiinfira. ■ I Q I. mlnöí. »llflhŐr flépMljik (aéirizatlan). Méscskl juaal-CZtkksk V
8 Kmukaf. < Q EBI1IUNN é. MŰHLBBMÖ X
* Szilákat ée rostákat cséplőgépeit számira. { Q gépek éa aa&aaakl oatkjiak raktára éa Irodája ■adape^ W. Bogárat, ttH aa. ^
qooooooo(x>oooooqoqooooooooooqooo voooocxxxxXxx)ooocxxxxxxxxxxxxxxx9
" .J \' j \' \' . Nyomatott Piaolel laujjlajdonoiná| Nag)j-K»|izBAD -1881: | í | \' íj, T" Ml I j J
HatsáBi 14 bb eidalrfl Wk*u4t kérán-\'*-\' iMésalaak slagst Inni akarrae i»*gj*gfi*» P*I7 Hl bonÜa átvet visrll cwg áluíiu»t
| bámulatot keltő, mcsé*
!t • ésaiésitaon44 Bsavakkal liijdeteltj 4"-likkalj mipd«n txolid etégalial isbe mis •ég i>ll«tt még jslaalikseyta olcaéUbaa aaattiz-l th»t-ik Igy pl ajaalak tbato, >> és valvái
Ífapis sxs«f(at*t. sgést Bü&aiyökcá. .1\',, mé-r. atelyek »ssa na által BSiat
még sohasem létezett
„■|| frtlárál jalaxtstask k i fri jjftO kr. I jaléai lé o^íerd iafrkrt, Mslytk I frt 8) kr-Isvil mint t-é0
mélyen a rendes árnlaUlak
j kirésttfitaak. aa kiért aduk, ép«y jó .aMr-
I liny-isátket, íéajsask kiállítva, gaH rral vagy
«.i!icH.uJ 1 írtért; vassoo alsó niilragokkt jé - artaa^féssoabél 1h krért.
fl í iKtsa eaíggsl tllentdtben, ataeUI
Ílkbb inegrendtlHt bér, kérem l vef^űpat, M lÍKy egy easkélrséggal gyfii^djék mag a ■«»-fl (jattal)) I; továbbá ei arscukkskrfir miadig
ÍiUfj rakurt tartok, a ml a«m agy áll, Mrél laiaáeaki mvgryés^dkstik.
fl i laljea tlaataUttel
I ffl.biioaAnygss g .i agyaaZIt oastrék: éa aiagyar stové*iparo> a | éekaak. !
fl GBAETZ GYULA, BÉ0B,
fl . ; \' VII. Ntobaafaaas 40. | Héstpsaifltatés vagy uUnVétiiíellijU. M»gVtiii a \' f«lslé aiacckksk kicsarélUtusk.
Lungen-
und 872; i—l
IVIagenleiden
juiiultnnemB llltliwajn.\' b ás Htaaéaaarsjagy ak aat
jptw |ii assaaal itsstaak eddig ■késífls u aj alsstMésaál} r
* gjehellt.
Aq «b k. k.- H»litf«r*>tcn Ham Jotiaaa lidff. k.«%l. üm ■lépaa lUlkj Hssitatr das goMá**1
kráaas mit dar\'Knws. Kitúr kj|w Üim,
KrfiinUr
uud lillénigtr Fsbriluai )éas Jok. UoVsckaa ÉUImx. Iwjtt, IMi« UrNit d«r HMésiaa T urstaa iBMaa, iá Wml rU«ik dnb«ab"i. BfiaaiiHisms t. tpmaéalt und |raWk*.XÍ8dbrlag«j: Urabtn, Brtsáasatassa Xr.a
idenkor uontea és saíMn asAgalat alul lieink tsijés a|sgiKgsá>é4t etéráaBetai 1.860,2-4
Matsblásfi
Hersebes MahexIract-Gesundbeilsb.tK
IMslansn, ocblcii, whleWiassád**. Jlais ll-M" inait Mkülwnboiji nliij la Uasen l\'aujre ; «kM i rírtH ÖckUUinarkt (lllljuiii dc» Krliuiltfs lobpjn \' hl. das Fabrikál gaáhtft.
\'scfcs MaU.ChocajBde und Brsit-MaldiMsaa
I. leli liU an cincin íarrbáaNa MpsUl.: jaát Wpslis .i)ml yadsalQttnkk nurílu »<>r»r^ tsOaul cúmt iaa% nrkarfak kafls*^ft%mi aabssaés. aMnSsasflsw) kriijr akwsé Kuljle Jiflii n uud mcínii inil »ohr«tkJiclier Kii j xaáiluufUilcj Baikranimg íuiiíI Abmagcrupu ivaké* mlriullc Ijnirnuii\'g aaf Usoaaeag. als lob adss Kudnehl aa Ikrein\' HofakM Maluxiraci ualuá. la áSns Ta> raajsskta sicli •bablfcb* llsmmiag llSckst ustt *sr diuas |di nur Ibnéa (m«lno l<aumsikttaac. \'lliils uu" KasLulStls von SS KUsdura Maiiaalpaé llviqudliells. bisiTs Kuo M»i»-(.W Ui« aad Ir llssésf [Balskas Ima. Ikr »itu dukbtfv
VoelUer, Lauddebaftr.lilmUrl
áaC áihli voa Ofiassisrk liaas d<tn galnkantta Ilafrn Johan Hsff dSrcb ssinsu áijolaaM 4il-tiMiileu, dsss nr dsa Wsrtfe selsei Mait-txlr.claé sskr bsehaatehlsis. Jeh ksbs." ••< liatcta kéMg lirl* grkiárung, mit Frsaisa áie HsHarirlísag áss Hsrsebsa MiU-Extrsoles bei mir und ésSrsrss MitflMara pelnéé Hsuies ■«lr|niwu UaUrpí fl. wlrd niebta varasedébl IlUssjpdrpaé : K\'Kmiué Fa»talbp|sr Jé* l -Uftrátf llubinsxly X.. Jm|sm < P. Mbllér; Kmmté/: Wúnscb réjraacsij k«fw-tért l.hj peslg Au tnl; Knfocsn L\' ÜrUlj ii Li-pet|Vknisáiau Kusj, flsekatakar éwlkt«. jfllials podapast, Tródlérgaéaa Nojv.
Míiidén iiil(ü<Ubn at thő érdéi hitVntdfo. BC* tiBat érsa fárta 1878. -Ada ntéjns jUéu lwi. arany Zala-E|arai8| május B-4n 1881.
^^^^MQ gép- és rosta-lemez gr Ara
""••■SB&aaCkÉÉasI^^ Budapasiten. 1
A Margit-kid kazaléiban,] késaitj . TrlearBket változó naftával (konkoly vilaszúj) 6 kdlpaféle nagrséában, Trlealr hengereket riiálmo^ száméra, láaptatékat, U \' j
iNlell roatákat.
Haltákat éa roatákat cséplőgépek számárs.
Nyomatott Kiaohel Fülüj) UbtttlkjdonoanáL NagfXaBiiaán 1881
3271) 1881. sz.
Hirdetmény.
Nagy-Kanizsa • yiroa rendezett tánáeaa részéről ezennel közhír ró tétetik, íicigy a bel«o piacai éa heti marha^áaári bolypéczBzedóai jog f é.\' november hó 15-én d. e. 10 óraikor . Nagy-Kanizsán a városház nagytér- [ mélyen — szó vagy 50 krua bélyeg- j gel ellátott iráaboli zárt ajánlatok elfogadása ugy az ezúttal 12589 ft. 80 krban megállapított évi bér mint kikiáltáaí ár mellett — nyilránoeár-veréa utján a legtöbbet ígérőnek | 1882. jan. 1-ével kezdődő három egymásután következő évre a vároai jkép-viaefőteatület jóváhagyásának fenntartása mellett bérbeidatni fogjj
Az árverés, megkezdése előtt bánatpénzül a kikiáltáaí ár 10%-ka leteendő..
Áij árverés egyéb feltételei a vároai jazápivevői hivatalban megtudhatók^
| N.-Kanízaán,1881. okt. 19.
88t 1—í. A városi lanact.
327011881 sz.
Hirdetmény.
Nagy-Kanisaa vároa rendezett tanáoaa - részéről ezennel köajhirré tétetik, hogy az orazágor marhává-sári nelypénzazedéai jog fölyoj évi november hó 15-én delelőtt 10) óra^ kor ^.-Kanizsán a városház úagy-Mrmében szó vagy 50 kroi bélyeggel ellátott Írásbelii zárt ajánlatok el-1 fogadiáaa ugy az ezúttal 1550 Ectban megállapított évi bér mint kikiáltáaí ár mellett nyilvános áryeréa utján a legtöbbet igéyőnek 1882. január l ével kezdődő \'három egymáaütáni érre — a vároai képviaelő-teatOlet jíjváhíi-gyásának fentavtáaa mellett -j- bérbeadatni fog. i
At árverés megkezdése előtt bá- i natpénzíil a kikiáltáaí ár l(rj,-ka | leteendő.
Az árverés egyéb feltételei a vároai számvevői hivatalban megtudhatók.
jNi-K&nizeán, 1881. (okt. 19. 883 (-3. A rai oii lanact.
Védelem a halál ellen.
Ttitrevhrii, mtfí és iorolfflás, a Ulalka-. •«*sáa«* fésaallitál mindig «u| msfbBlássk k«. vsakéitséayei. Beárea Wllsas tanlimakái* k\'ireft agy fém*»ék»f aUkjsban oly /ráun*/!—. m* ésraaáéaat. ■•I/mI ragmk alaSaailatt asaff ét iiU fjaynilHUai olyantdf, |íogj a sagliSléa í\'jssao icliataüaa. Dgyaaaa lskialéfas*|<f a fgm»lag*bb»n ajapltaíoU aa arak Sa bőigjek >éaura m/nása ayak éa UHaafyaagbaa 2 Atraé-;*«/, agy e«rtrajaban fi frfavsf kaabalá kiiAro t«g as Alulírott fé-bl*éman*wiÍA|. Vldálre késs-pásért vagy slaavétal aiaiuti
JlLíl\'U OMÁBTU ittas, Máibaagsaas 48.
kiUrak airaáaa; l»rti«tb»a állíttatták és a kiMHB/HSi kSSSéSSttttsk,,
Igf |-fe
BÉ4«|.TélNUB.
Btrvaáé a LaMtt ttsaa 77 Lajta* ÜT sna Mi a feled téiaás
ama éaéamaa béSttégskat, malpakal biaaapaa I tinahmsk agy mtaééa taaiyts éa akasal nílköH I pSMasaata) Tiéékltéssééa maatsdal kall, — i a vtsaael m fSilaaáéeal máboáéa nmÍhI i aWigaa — mást satabie a knrmkny és a ttraalai éa saamatak wékkalyéé.\'ba—b aalmtt a]pUctoo forog, aab. léisssb. skul sjtaViInk >s taéskssHééwk lélal Má,kai akta vMavtaaUla ludMUwk Hipsaés nfcik.\' bftl\' |»<Ulikil o»inkljAk a bal a Itgnasvubb I I oanlUpvk; j«l«Mtak mag. a\'M a utgy fiaAsteafi , a ta»Mr»k aa éifiililsl sátai iák, iiitvsl uon vét» [ sokét, bal mfcfal a kiédul, mind a badvaaMaa ém-l . lataéab iSMl idvjében lAulntk, a mkclfttt mélsaatt \' béaékka biaatviniMa, a lagbiaaimaaafift | árlaailéaak időskorán nyerhetők, ami által aaavasva as Árfolyamra befeljréaml labatüak, — a-laétrt röpiratunkban (26 is 4*. lap) kimoril5sn I aiSadtttk — A tfixsdfaiak kbaiObta álló aagy moa-galmak>t véva tabbMatba, a «siab«é* siioculaÜon J ,ta aa im;kt kedvelt társasági fidsUinkou ki»fll t mér aékelt boaak áx tatással való mii* alatnket ajánljuk leginkább, s kfiUnMn a kíttöi dijat (easllsg nyírás ég: egyaránt akár j amalkadnak akár esnsk u árMyamnk) ml mallptt I a dUak {ínég a lagbadvss&Üsnabb Natakbaa aam I isjbalask ttkélséasaa cl. JntaUlii árak a lagokaéb-i kaa. — A >aaérbfiTftkksll kAsalabki Tisionyalnluiál | j bm sgyaass. kSivsIlsn ta gyors éhastléaikbal I asaigáltmtaak (aaabért&aa s k4ltaéf nélkdl. Poa tos I tltf ktartáa molleUl kWite!. BargOayforgalom. I f fcrtcaitS levalsk iagyaa.
aar A j«le«ugi péas^aaaas7«k s a btfoljó | tőkék kSvalkastébaa aaoa bslpaatbsa varnak
■III—\'- — uarrksééal vélalakaél s | t S k * k és értékpapírokra klIaaSaékaél a kamat-Uhai évi 6*,-ra IsasaUátbatuk (4IJmaa t aa) m HT SsWrisraieá a itbt" péMigyi m anmvláti Upból bér«ientv» IV Tartalom-^ das, ntlkiilAih«ü«u sor aj f g j • a ap t * r t (aa * Oaasaa aoiópal jálékUrr«xetek)| slbalyaaéaX S \'\'eaérkrdéai pai> Irus ok et acmakat. . aoeajsgrblatoaltáaobat (flgyalamra méltó ■ . a klisaAbö* álló hasáaokat véva tekintetbe) stb. , taitalmasó röpiratokat, j:jvánál rk lágyan tt bér-; malva kuMjúk még. ÍM JtHl 1—4
At vwai A «é \'"almai) UadóUva-
„Ltitlltl uU.U b >a k bá sa.
OCOOIOCOC<aXXXXXXXXXXXXX)IOCOOOOI()
FéOzlat éa Usponti Iroda: IV. viozl ulozíj „Péklnfl vár0léll8X.u
Piókó k: \' 1 .
IV. kerfilet klgié-tér IVÍ?. kar. király utoza 17. *af
,A tsaaéyéakhszf
a „Moukvs rsrasábsi-
DIBTRICH é» GOTTSCHLIG |
osst. ea, kir. éa k aégyar kir. udvari taa- «■* rssas karaakaááeBk Bsdspesjes Ajánlja a U|i évadra dúian fttaisnlt raktarbbél kimtUuOl iapertált
w4 i-io K Cliioai Teát 5!
(Itgo)tbb IKIJUUrf tá\'iníj.) |.
ÍKUlönösen: I frtfe6> frt>\'g
ib . . .\';]]. . . | :. .(.| \'I, kll6j*.sJ.~: 3 —
ri» i V » • !• « \' H ♦ \' I " « n * i ;. .... •.» ,, a— i--
váa tsa......i . . . I , j „ J}-~ i . «•—
Kékete kar&Váii [arágok taa ....... .1 . I iJí ~
ÍPfcco vlrsgás\'ttt logflnoinabli . . . . J . . , | |4.~ « —
iOtess kararjin vlísgoí tsa....... .1 ■. | • jl bM : 1*.—
Udvari taa-psgy|as.......... .1 . I - jj :,, W-—
Vlctori tea-lregyjiék ••..,.,. J . j. . jl |,. 8,— -r^-
Klrály tea-vegyiMk............• - 6.— ■ --■-
Musxkvai lea-rsgyiUk ............ j ••"3 _
Ciásxér tsa-vagVilék .\' .......... 4.—
Ibndaria téa-vwyiték1 ...... . I íd l/ —
Ugyanessn fajtái^\'magohbaB éa disxas chiaal sxsls^kséklwa is kaplr fi..
Janaal ka-Run
rffldonabb fajok, ktcvátlaajN in|portálva I ax. aagtilved feanu( plnt)^
1. sx. kbsépfavM barna (I mes«ely) . ). I . 1 . | . .
1. a*, kis áéaf barna. Cla ineazelj) . .\' ♦ . • •! ♦\'• • \' ■ 2. az. nagyi üveg barna i(*|, ;plnt| • . . . i . . . • •
2. ss. kftsén.lvsg barna (1 mbsxely . . . . f
2 Bt. kia ávag bsrna l\'|, IMaaalj). . . I, L . I. . í . . 3: ss. oagb \'iveg barna (í, jiint) . . .1 .1 . j. Si ax, kBaép llvcg barpa (f ijiesrnly) - . .1. J
3 sx. kis Dvag barim (\'|, naásaly) -. .1 J . I , . ■ . .
4. ss. nagy Oveg barns (1 |iiut) .... . . |. I. . [ J . . • •
5. sx. aagy üvag barna (1 pint) . . . . • • •
Brasillal-lCun
bir»il*| dapoaáit vsdjsgygysl, . t nagy butal<a Bvegastül (t piat) \'i .. J,. \'....,, I . 1 frt.l- ár
1 1 kla battlia üvagastBI (<L, pint). . . .| . . ,L. . . . . . , — frt U lr
UindaaaaDl iQlfold) likórSk, peaigtk, »li«rry, fraaciia borok. eaokol*de ang- UásüU-néay, miadsn alakn ás nagysága toas-eáénysk.
BCT A legcsekélyebb próbamegrendelesek Is pMtssss teljesíttetnek KsresksMeSksMffsltlI fn tsSfsy.
Rzm állnlánoirsn ramaft. Laa Vilim állaiméi \' talált ív\'.rv\'T. a le*jnbb|ewlm<aynyel háBMálhaté;\' iniadrn kalaá vajry b«l«i ff almáit, faj, fal-foefáján ellen, ••t«»b»«iil •••k vagy ajttift aakak, ánáal «»kek. rikryalalléa, báaaláa HlB-
gyo lndá. ellen, fag^iitiláa, baáBrssSIéwe üti.
Ezen aéa barasabs, faMrésxfigk és Anglis legnagyobb lekinl^lyei állal, mint biztosan éé jól halé . gyógyszer kineveclellc m valódisága kftvetkrxKben II legnagyobb joggai, raint wkeres gyógyszer — mely || (Blatt. 10 ér lefolyása óla számtalan kösimó levéllel bírunk — mindenkinek ajánlható; ■ .I
, Gyakran efcíorül\'i utánzások kÜcerJJlf-se régett. a t>rr. k"7.i.n<g»t, lar.iilag Iwélelezett flvsgsialagunk 11 és vwljegyünkrc (gy<amei|etj(ik. •
RftH nagy Ovrynrk ára 00 kr.
Isaélelsdék |clcnlékpny kedvezménynek örvendnek. JJCskazaálatl -Jtasitáa miziAan *2Lvág|2iax Íziglen mellélceltetUc.
Bizoaáoii ral tárak á(raged(eln«k fs klrlapban kBzBltefaek. | ^
Pietrich és^Gottschlig, 5
I £ I, o&7.tr rsást ésirna^y br Mvgt| ^záliilók O
ÍXXXXX)0<XXX^X^XXXXXXXXX>J<<XXXX> ______.JjuLiS*^
/0<XXXXXX»CXXXXXXXXXOO(X)OCX^^ Marokkói császárságból, Airikábaií, <
pörkölve éa darálva, 1 kilogramm 6t 68.0í gramm tartalmú bádog szelenczékben, jvalamínt kevesebb a nagyobb mennyiségben,jkllog-t rammJa 1 írt 25 kr. különösen ajánlható uri családoknál! a személyzet azámám, ugyazintéh iparosoknak, azAmos caa Iád tagokkal megáldott polgároknak, vendéglősök jí kávébák4ulajdoiiosoknak!
Megrendeléseket a mennyiséghez képeat poatán vagy vaapályán az érték utánvétele mellett eazkö/ö)
868 12—15 Geréb)\' Föl
í fUszerkereskedS Debr
c xxxxx v xxxxxx XXX XJíXX
| Nyojtsunk keret jl Bzerenetéoek !
400,0(10 márka
fáaysraaaéayt ayzjt ks Ivss4. aastbsa * Isesjsbb aagy ohlssretás, m«ly a sjsgaa ksnaáay ájW jósébagyta
bixtoiítra vkn. I
Exeii aj Urvsset sliava abban áll. hogy aékssr hónap Isblyssá alatt 7 Bwdsbaa 46,640 Bysraasáayaak nkrrOae kloosaetáa als kall feartiaia, késtU Utálkozik (00,000 Irtayl fónyírebényj rktlsg padf;
<1 nyer. 4 m. 83 nyer. 4 m. 3 nyer. á m. pS nyár. 4 ui. 109 nyer. á m.
12,000\' lOjOOO 8000 5000 8000 2000 . 1000 600 138
40,000 912 nyer. 4 a. 30,0(10 933 nyer. 4 m. 25,0001074 nyer. 4 m. 20,060 29,116nyar. á m. 15.0p0. •! stb. stb. 4 ay»r»awsiy bsjafoi tsrvsssriat kivslsliais slls pittattak SMC.:
A lapsaalabbi lelii.! ax állam által héstosltatt Rjareményíiat^s a káaCkeaé Isassgba kert); I egan svaá. i\'iisj. ara nak I m. V\'gy I frt M kro. á.b 1 fél „ 1, v [,. | r „ | ,, 7í 4r.a is I negytd,. L „ I „ 3 fél „ — .. ft) kr.s á b
Valauesnyi magbisás ks flsisig aláleges bsHKésv vagy pMtaatalfaay sitai aionual és a légnagyobb gdbd-Ua> «askésMto4lk. miataali saagat aa állam aatsasséval ilellátolt ertdetj Bacsitféaá kaprán tfilünk kssábsa.
\\ A ZMfnsaáttésdWsiasfkisBatBtáblvatalas bm-I (ctafeiij nélkül ■allákséiatatt. minden hesáa etáa paáig , felsaílitas nélbbl JtQldjBk rékvétaasast a Uvatoles kasai! jvgyxékstj \'i
i! 4 Sjsrmaéayak Ufisé|áw mindenkor pastasaa as Jallaa játáliait melletj tartttlk s akár ktaffttaa itrg-itlláfsé vsgy aivaaatrá svAkfltjaíakaak Aautrí* mindén Mgjabb jpiaeaaioj fraáallé éassakMtvtéasiak által UháibsBltistbsUb.
VááaUasakaak piadmkor kaávasett a esaráaeaa, [tok más tekintélyes ayérSfsiay köiött gyakcaa ai »bé |fáaysrtaUeys|esk lijtsdtn as, mint 110,000 mooo 150.000, laa.ooa seaoa, ao.aoo. aa.ooalstb éx?ttetuk ki.
As ily k leguilirdsbo alapoo nyugvó sáfalatBal. aláfalátkelééai mlndesStt biztonsággal a Ity^okebb Irtat ráta irt \'súimitbat^an Uérvtik mar -a kftzeii basaa jsiiatt ia miaAm RMgUsást piáéi eUbb, 4a mindenesetre f. é. aavasksrl 15-ike WáttlklsvatieBti abiüattt baak-litaxliox latésa| 1
Kaufmann & Simon.
bank: éa válté üzlet Hsmburjbaa,
■■■■■■aSBiBBBBSS
Fjffyeíemre mélufl |
Ígöre* és azl vbajban azen* vedflk, kik asaa betegségek iránt árdeal\' dnek és blataa E aegél^t kereanek, bizalom- I mai tpsreizék meg Dr. Hoaa B görcsJés i(hgld|jl gyégyitó ipe cl Allatának fűzeiét; kaóüató j ingyeó és!bérmentve, csakis
V4KUOHV urnái,
■arias. 39. layentr
hogyha a fogak
kna.ú abai baHa^jtsk á birw tsislua klvmsam* (•k bissÉélataval eUagilbaUk. E sasr slatérbbH*-iaaaégévsl vI<sgHrsé teát asart és agy omladaal sa* ueilúxands. Valódi [kis ÉragakbaS tó ta Ju ár. Sap-batá MapyjKaniisán; 8cbé«rt O Taabar arakaaL Jais Egersiegsa Haiark|i W. a I. arakaáC
Ml á—ia
a [bolti áraknak felére.
I. Szépirodalmi ét mulattató müvek.
Ámftrlkai komoriatak. Kh li\'.i. i. J; Lujm-\'d T. 1?.\' \' r,l). Táffiií) áIv\'i l oiv, J, | , - j fri.
líi\'tjf i Í„kiiió t, — MiWií-tni)il kl«é«»l"iiv lift\'. P-ÍTU \' - ltiv«-nn<iniiit ...•.«.> | ji.;\' "
A J»H-tták - l »<•»»• >{wi)i.ri«. lUHr.i I nt.
.\'» (f\'th-,-i ii- • /»■|v, - • ti- K l •• I, ar ^wflH Jim hinw tó*.
li Ijii.f \'.ItufoIU vf.IrgMivil Bia\'fcy-lí;,- kliIjjit;jtr, , {j;f|lii.j. leli tiirü\'m tv \' Siml\'i |,:.ijrcljn knl>innj>4.
Mrtf^i.^ ajhu.\'\'!,\'. — Illáit tr Jiiti \'iri-j»|>éitMk hir*a J Wl,| • K\'l4ll|ÍMÍ"k « Vumlfttl. - Mllwlui li .-jV\'i-.l": \' . l| fc^áiti-kí.ít ffíMílp )$Uu)Ml • i(U\'|ia«i. Juliit*
,l{ - -■\'"\'
Banán 71 Jim>\'■ kaltaméayal viilnjsitiijt |\')ü«í IrAnii-|k\' W í írd,!»•!.. ktmtU tJ-ill i /tiVl/v. I Irt
Baaifcy X.uii. A savialaaak. • ihíiuiV
r>iL.<,«! | " * 11 fn JUtov
; . \'AfWMjft I V ^íl\'Wji\'. - Kt, .m.íjJ4 IStL\'i fciitfs. -
Bnr*fcl)Ryl l.\'iíijji\'l hubIik), \'.vjnt i\'iíl! l.ju<l.iv lílii\'lifl Ji;l<lij K"imIiía-. HHÍí iift, J\'iidf [ 1 írt Vl Kr,
By ([■•lu-:f Leltét Ht/>«, i\'..»->). /}. 1/, \'ty l/ma\'.
Cobb Wil\'i-iii A váron p«n«. AímjriMl riU\'iiy. (urd.
. .f\'jtiw -.*; VT \' r I írt.
#
C«opflr,fl(Viii7/j<.!i:i A k%m< Jivun. Aii|4ill.> <1 lírJit.itu (>itjf\\ i u j i ií/.vít : í1\'ilrtüojir.-
DnliiiitAy i i v ;->•.. Scaralam. Ki>lt>té\'i| (A. Pil/.vu
ag| iBfffMtt^M^; .\'11 trtmkr
Daadat A\'itówj JQftkfa Fromont m idatek Rialar. ; ;it*$ÍM> i pán*) éWtM F»rrű. S»<fir fér. |Fü*\\i ilrlí
OtíMflf J.\'ií ; »t>t irodalmi k«|t«nÍBm ■ KíaÍIíw \'M \'. HAmib Élűit,\' ljii7|.-7frt Miki
Dlokan* IUi\'ito Ptt»J!t«-liAi!, Itatni. -oyii. I(«r\\ Bnjjí; Ot kótífc F«<« •, T 6 frt.
B«késidők! il-.:/-.;;,. J\'-r l T{\'i- K.-rilKór kWM Puít* j l fit Wi kr.
■ Av lí"? \\d> 8 II "Ti ff*L\'S ** ^\'l\'1 ■■
\' Domlíoj • -1 ■•. F<\'ftli I■■<« l\'lT,. Ot k.\'tu.
• Ftjla* I -": -Lf JgV \' 5frL
Cupp*rM«l4 DáVId •miurly** i I(hIhiiiÍ)(ií,
• íttj./ii-zliiliiliii r* UMtifnkH; %t,t itoik^i>
* iif UViufi\'^ tH Aoji-ílf\' >1 Írtíllftitl«
/.>< itij Cumi\'lt. Oik^w jHisc#? \'»/;!.
v jT"i" i jBililjlí\'*\'; •«*•*• - \'•\'• ■ I ■■■ ..-v --D«Hn4t«r ikWM maakál. Hnft/i hU r«ijils?jlí\'k
TOKt V : Ilrt#>br
I../ -I ÍBI»m>«Fi/ - I Irt l" kf. ftniiívm/iX m-\'!iiiifl"»ny, —• Ei!.r*t"i «uy u. M tuftortf,\'\' ííffííw1"\'.\'
A ttrmáMlnm kilmMto. K>\'íÍMfwfnwlt
mlfím «\' fM*-- Mki M ,>MÍm\\**)tUue* Ídójílíój. - tMfkéwiii l\'fw" S/imlj-tr
fwi^M*\'., - ilri.
• % j _ ; \' • ziti
Fr*ik*«kiiní k i-i\\(. >1** Bolond MUka ka-IfdUI ■t*n>/\'ui\'. ri/m. niM.iijUii |Mít\'«)lbiiii. .i U.i. • iw»ff»t»i»» I Pi\'XVf 4 frt-
Fr*jrt*| i3n»z|*r.1$Luaá*r *eSáfó.S<»11 tiuil. ÍínI"-r« C/ÍW.IÍ retfíhynlAiiíórilitvii, Rwkítm.Plin«\'3 111 Mlkr.
Gakorlan Kinti, A muoli pania. hnti-U). i ihi|cz14-tói fiintik\'tla /icm fémilU. Két k"*rt.,F«r« U fit..
;—- ■ •. ,- ••\'--r -j■ -j -i— ■.-fl!r- -I- I».«.fi
Oalsntal A- £. A k*atalaáok.\' <«• mp-k. |>nL KM k-i-t. Fflm I | I | v j I\' i írt 10 kr.
—- _ "" • I I í; j \'(\' II\' •.
Omtldktr Hriívcj. V*cs«Uk. Iti Ji-u.v.j FAívj- Wi kr.
Goatho, Az ifjú Wértkor li««Irv»( I-.üj.lin.itji IUj:a. •hu.f, F»i?.vf I ||j / | , ?. \' . I Irt.
Pyulohui.M...-. N íVBllák o* korrájaok. I iiA< I írt
j Tarliil\'iHi. I\'sinin\'i r, (|.|illil.\'iih — fi*uililnfiii\\k, "villa. - .iwiií.\'/\'iinini\'/SW.K irmjisi — | v v \'
— ItnwM, Jli »rnj. Fiuvr I I J frt.
OytanM Irtvím pál«nt*tt poétát, piaakát. Ai rrwéti kia<iáa»k >lliiiijko/li\' ?>i\'i/i( /jrirm . K«»i k\'iriat. A k-ll. •rrík^ÍM. F\'l/v^ V I fiit kf
HajniitU« A kandalló multait. !<• >7.(1) i-tyfijMuJiiv,Fii/.1 «• il 1 lükf<iar. TnildfiiM. F.iry Iiw4 tortáiul. — A iwiivm^uix r*. Mmi it It\'tfli\'i - lt«*«\'i|\\»f. I IILvil a n|rl>/.1~ K»l) •Mit liiyvck U/l — iA kl M Mmljjit k»r>M. » A lít •uhu-" m \'/rrrttl. - krf r^iluiili*; — A Initfu liij n kluliUii v«n, — \' irat l\'l«U itLkik,
H«K«dUn Lftju* Kmltlid ilr. Arafak. Movoxatitf lniii-•••tok (tj>t|)ii>iii|iiivi\'. Kii kutfi. fú/ír j.fit Tífinlum. A1* ii.\'lii\'L l;iM\'. - A jwino*\'. I-V*#i. ■ JaiUi « llilld llifi!, \'I Al|l\';lrt Mliivit íi UiilillllUiM
J nuri|iil»n6, Ill7ti. — tnn^- i\'m<).
thf^\'nr iiiiK/iiuyH IIIIU. -■t-.\'Á\'" íiil/r/liirViJy, 1Í|J. - |.n •Míjt\'|iii\'»i. (71*4. - A iIiiiiiJ.^m* /«lil\'llkt-4AifJ ládi. -
HwmI }.qj»n. Karukopak, m orutf várómból,
,. VPVrtnuitilMi láMtrc I j. ? í Irt.
WT \'■ 7Wrf/if<iwl Yift i nlr/a, • fhiliitui *réiinij4>>Ut4ik.
-*- Eo iiyuiiitid inul i\'ltuiHi liji;\', - - iV^li gyiiriniiii\'^ — A yi\'n<.rto fo 7i vár ól, • IMI\'Mljí ki\'|»ik. - A kfrély ntf/,!ijii. Huiln íVl/ik, T. fr — F«r»nni\'/ k<[H-k. — Kíjffe n iiií»ll | n-«\'ihAiíli»l.! - AliKrlii-i-\'V KIIUIAIhiii. •y. A joviik In t* - Siij}i\\iiii| vA>")\'it"li. — l\'Viv/irtiij cmliwlúkinik: - A lyirtiintmMmi k>miklitil. -•■ K^y Nw Jlé/jn], — lijty I nio\'li ÍIHÍÍ»l\'\'1!"^ * I1*"" ,H*\' »«ről. — Kla»i im> fül/liin;Wojilip. vjlAji - A jifdc/,. — Oui> ■ kitatatftótL H A »W\'t |iínxinly\', líjry iMd|iH. a iiiclyr. 1\'i\'nkí wtn Jii — llthon jjtiiwi\'i, : (ZiüdfK^tl vi\'r.inll(|iuri\'i|. — A/. M küMiiiflmii, 1 Hi-wyui\'^uMikata lioll tdáiiy. -* Altima kitft. • Kflfl ifam, — Nytl(f\'!| »i!pr. — Aa *Jfiiul*k*/iiMrr>L
Magn Káriily, Brata* í» Laerotla. I\'rnii* tMv»
^ l ŐmIiMi. l\'tjÁVn l.lrt.
Haao Viktor. 1793 vm(t a polcárkákora. Ili\'ü/\'iij. , V«rilit»M«k .1ÍU>r Imi. í- Ú^/t^ tliMr, lUmoi \' kM rí Pttm i fi fit,
Jókat Mór. Ef; Macjrar aAkak. HiyAiiy. Jti«.-liin j/i" lliiroui k\'iiijl fiuv« ű írj. M\'.n A frt l\'i kr
A régi li tAhlaktrák. Ri^ny. INMkiaiU*. IIA-ímiui kdWl föívijJ.) Irt. liMyti ti hl li| kr.
- KárpAtky Z41Ua. ítci(\'\'iu Ho/IiííuI/íh. IImi.hu kAM IiiM\'k 5 fr). kótvn n frt itt kr.
Tv "

Jókai M. n«pvilu|í- lUbiJtlt^i. i rM Fn/u iffn. \'
\' * MirftffmM
I r « r i K- <U • - ,|lM.imk V fal 1 laf 1 .loOTjai, I- A viUy M> ||j rjr»1, A |III|H rili>U — ki\'tilyvó l\'i ii\'r. K\'lilil i(.\'.inlvií jó iklia fenj • iiif ÍAriiqi -m.\'iitliii, HiÁh flt & hkMin M| idkj V í .(OrjiK Fftn-1 - M i- >.■• i ..«> imI.U. A )i)ii|: JkVó \' I Illek. r«c|Mliiki i. lk.i4,,
\' l* Kakaa [Márton I amaalaatlkaa laralal.j rjlíM
]f frt.
• i ■ . 11 , (Miletaad alatt. Hir/i lii k 11 k»li\'L Fimwi ! frt.
[- Silnmfijvek. Hun* u kui«j|, Fukvi \' I frt. .
. I.MHÍTl. A talg itrárl vartannU,
L\'. Könyv i* Kalmiin. II k»M |l Doaaa 1 Ijrdrt7.| Maallna Stáli tar. \' IJ1. k\'Mi l Da Ima - J A KBráaft kttlff
Joatka .lidtn Oaalai élet llu/-ii>, Ki| kiUftj Lmi
i fa \'f\'kr. i
\' Való kttlttttt. uluk I- M.Ui.ik kWi|i|iu\' ii>«i. lln^-iu k.\'tii, I um | I \'] Hrl. •
Joalka Miklót\'i Via kaa^sk. feltMH. riltw hl.
Maaodtk Rákét ly Fpraaaa. t >^t< iii\'U i [fiuy 4M(«liMi.1Plt«v*. \' I M frt
r*«lltiiill\'l\' v \'ijnbli Ma irtuk, I ijoM Fiu»r ■\'<;i>ki. Imiim* \'
\\ I. k*H<». \'A* lóiii \'ék. —l V< iiiuWi klo rid í.H
I I li Véli* | i>W«M» kwl fli \' II. k\'<u\'i IÍVA || \' OIKM - v XVIU. »<nmI UJ
] -,\'iii» ti\' . - - ív ii" ji\'> li"\'lvi-tt. III. I.- tál An ah). Vjiiiu j IV. kidét: A liiili\'i A i< ■ Kw tj jti !\'•*•
Ragéayatképle •»k.it|rt (injíi|Hk\'t, l«\'it^t *l fv|1 Ikr. ■ A két\'ittoatoha. (\' \'itfiil(unBiiwi.v. K»-t fci\'i.ih »»»•■
i M • ■ . ... Uí Jí h,
(- A Véaráriak. ti^nJ Ü. tl.l. ii liMmr fi\\|éJ Imii kiilAÍiólj llliltifll kii i-l, I lljlVv \' i I fit.
Két éikt. Kai akaté, kilÚirt. Fu««a. | frt.
BpUáldrat. 1\'ipí Mii«J Nfjc Mtil.iriüva \' frl. .
íiififii \'.\'Mi tani Wrrf . C fuik ,T» l|in]ihlati arWfll
Ötbacllrh mih tfrié ilaaami Avu í.liiér- ! 10 •M.iiwi íhiti. J \' i
ftfr KrlmfiiHNlnrn, ,H«\'fi fliilU |\'n I i t \'
3«f»ílwl i ■ j I «fi.
tiif «Haftt In (la i«ia- ]>ui wtaCI .* I-
Adatl fir\'tlititfr tuti tlalij t|l
Kalwaafjy Uxló ] lauélynkj. Kél k»l«t l\'Hié* I fit,
Klafalady Hiiii\'iloi HAtrakaayott mnakAI K wltn T"Uhj frnk.i NVi y k\'Xal I mivi 411 Itt.
A Klafaíady>lári >aa« Avlupjat. «| l»I.V»SÍi Xt
lUliy kiiiiMiiihii. \' , I. kiHi\'l I frl * i kr, ! VIII. kitint i M - kr,\'
\\l • i « ■• « IS. <•[■••
111. • II . - ! « I X. t a 1 ) •
ív. r i i . xi. . it. | • •.
V. li; | . 11-\' 4 XII. :« I • i l l »I
VI. .fi i-i • XIII, . i . in • VII. . i i: , J I . \\IV. i l <1 ; C) i
Koaaara aréflka áwff Antal amlékéaak. I il|M llalléUlMé tmrAta lN>iV>tr%wif ■ 10m 0 kt.
l! . Sj i Pj
Kiuil\\.:!nv;iink .Líti^thití j/L\'^yzi-ki-íiijl ezennel 34\'? niunkáhjíl úlli) k«\'iiy\\s(irt|zrtt(>t iillitunkiiifeHze, niely kíizrrtlel n. |iíi>kuos, tnnltittittji Vs \'utlour\'iivos takiiiun^iiaívtílcliol »t|l> Kzek kíizött oly becses és nélk ili\'»zhitleii inunk/tki tal tlliatdk^mjnt jit\'-lfl ínlc Mommsen Tijv, A rómaiak története Toldy Ferencz, a magyar költészet története 4-j A döiitví nytár 25 folyamjai Ballagi Mór, a magyar nyelv teljes szótára Duneker M. Az ókor tortént ite Hugó Victor 1793 . . Jókai és Jósika regényei Salamon F. j és Szilágyi Sándor történelmi munkái György E., angol államférfiak -7- Mill J. St. A logika rendszere Grróf Széchenyi István munkái Toldy F., A költészet kézikönyve Virág B.l» Kisfaludy Sándor munkái stb. sl;b. j ? uH-lyokmllf i>kujiii1
{utv^\'ti* * 4íiÚuli Ivít^tyLUia^m-lfi|ii; vtnraklmn hiányzani nem kellene. [Kzeii jegp.i-k W«»izén«**ttílé jiltal la t. pK ««»• •ktíznus^uelj albidi^iit
I \' . V^l\'. \' .1 J \' I I \' I I I \' • \' 1 II I . I \' I *
itbrunlv imijtiiui.. ltö|*v e kiU<«ili\'lo becses munkákat\' tetszt se; szerinti valnszt(i»Mil ii|l(|gjijtányoHftbb líiltótelí k.n ellett lite^szjirezhesse^
A fölttltelék kovejklezíil^/J) I \' • . • }:■ -JfJ
;];.: . ff , 17 Tv. \' ]. . . \\ : %?]|Jf y\'lkíltj\' \'
hi h-i«l«M O) fim ütem Hifii moiiM& rehdd bimiohi, nMti jí ]i. dlütyúUiér d rendelőt il/rti > ií; •.II. | |i««i f*.ví//í. frlri iiiHi. .<;ir/ii/vj hi <1 uuijniultll kúriiit\\k iim 20 l\'i\'tol t><, i \' ö. (r4ir fjiff/rJm/<7i««\'Á| fétfikfk hki \\tftL, nyhjihnii- n L JPfféifS f> |ú íf\'vt, Ilii \'14 frtiM tf *sf Irh\'li \\ur SV fflol les:, 15 friol *tb. tmhiik . iissZr (/i\' fíljl/rti(\\s\\\'li 1: alulitt l;i<u <» hiruta lm. IbrJ\'jui\'llli sc ft kidtl\'hk, ;
* J ^j-jXj^ • .•! (issziu/iie i cf/j/ rrszf hu/ h lrlt r/ii/i (jrsi ti, »i miir«/-
Ili ií JiW\'iiihti\'ll hiiijirtk mit 1 J(J fym^^^f\'ff \'Ifi\'itt üti, oíoJt miff] ffteW/íf fU\'/W ^ \' | \' ^ \'
iJHllt bótii i\'min, tfrtW\'M l<rn)iu iiflkffjtiMfttiilimk. Ihi hliof Aihüci j" .7<\'\'VUÍ»/fJff//////|o\'v ni trtrl t/( s,dyi hóna/ i(/ »ll< iffrtfcj
f^H i\'-niircbi tymh l ni<j ltvito:ik a:ú<}tsz IÓ frUiI kin:rlui. I |írw)t, rmiilmira jiiimiiii t i tjtik áKíriiipi/«ii/í(\' /,v Inli il, namfiJ kora- kei\' kniiij-1
l \'r fí, //<}r>iluh o/i/\\* ii\'j//iiihi:nl 111X1/ uikh />(Mniii/t nliiiji, ijnii \'cm i|«»- r*kiu; jrJÁii jumuyo.s riryii Vii/ú itfs: rrzr^rvr hinAlkoi$\\ ipilvtt initíffiíi^fz J. jtohtnkú i\'iwttofitflí . *~:\'jt ;r-\' \' hcilyezo UlhulmMt fematötiklui fi in fnitliiszszi lt,
» ! Franklin-Társulat
magyar | irodalmi intézet I ■ il \' .« . (egmtym-titczfi 4. ssiíiin).
I-.J r. . í I * I \' . .\'I 11L j-irí .■\'• I • I I . i i I II ;
•íc
1\'iH Ml \' jí MI ■ li II r
fdrb{) • A j írt k
Lanka 1 luaiav. Logajakb novallél. Fiinaj í frl.
Llmjral KAIi|áu. DaliMgora. Kiini* -T ifrt
Lltkny Audin. A Porlaky-caÚádl ltvj,\'<-nv. llar m kílu\'l\' I\'iikvo \' :i irt.
— \'Marsit. K«vvuy. Füa.a I frt Tá) kr. j Németi uinkái. Kiadja T<>/«ly fy \'in. Kgr-tvi külvl !
Ity&i TU \' m ir. ii
Bárdon Vltitör. A jó barátakr 4ilwuü I lulv.mts- i
liiiliJ Fimlíkitta Stmhkrlvl lirr, Ponlllot Oi\'litvu. A klaértéa, v.iiimu »Mvouáa- |
Imii. Fauiituttu JMaátfaf W.j Balot iVlolr. A rondaaeroa féHok. V irat A U lai-
V-lii-l.ali/FraliriuiWd It.nuk .1. éa TM) L Beroalk Arp. Ádám éa fcya.j Vi^jiiiiH. I fali. — | Chna»i -orOlaé. Vigjáték I f.-lví.ná-l.iui. Iitik j < /\'Wniviícr él Mnji\'r. Franeilfcttól ToMy /rtrvj*.
Poagréea Binil l>. Uton-ntfélon IUjí<\'k.nllna|i|\'im-•• Q. Kf\'t KOM. T\'ilfAv a Irt. ]
Rá01 MiltiÚv. Bimbók áa oaalá kok. (Vpríjúkti F>u\\.
wkr.j
Rajba l en *. Kóltainánynk Fürt lfrtíOkl.Vá«r.ml« k«Iv:, nranvvág&»al | í \' i Ifi, j
Regék, Jiuvtli,\' |HH)I éj,| FwiliMl* IWiWifty .Vi/nlli/. Kii l,j\'l>\'l l>.uiikr|M» l.inilii-. Ifiu.J-v 4 fii.
UJ ronlé. Ili\'ü.\'iiy h ho^lytij, jfm-kj/í m^ly /.«.< I»7ifti *vfi\'<hniii i J| lii»ei| i (T \' *
Wlljn óvfnjynm iíl (ii/i<i) Ji- .; \\ öfrt.
Ramény. Irodalmi éa mAvMaiil évktfnjrv. I ./ij •\' , nuii\'ti kCippH, I klmymiiiitti |M\'(J>ifii|>|itil. Kriiiíiijy ki>\' • tffl**1 ffiffl . Hfrt.
Bandii m\'jto Conanalo. Ilir.iiii ijiil»l VoiiÜl M PiwhU vT w \' | . Mrt
\' , Bcb*frara Mária. A mottóba loány. I\'llx •r<lr* F»r
• iIIH>a /».,.. (irtd. FHitVf rFl V I frt J
Btlftor Vdall*rl. Knltol variatok l>>fdk* f.«l.i»1 .*í
FMU ■ nrifin 1 u "rti
TJri,il,*t. A |>ii-/l» r.ilu W Ar. i;« nl".\'Y |lriKÍIt«I \' /I li ^bujú. — Kir U\'Myi\'r. 1 K4rA<M»nj\\rj.
Baogll MAi. Kia bajok, au; (addok. !j!<>\'\'i>vf kf|H|k. Kél kultl. Fiutc Íj I .) i Irt
Sirntjobl S .1 . I -/I koitál munkul l»-v-/..Ili-\'/J\'Mj f rr.lK-l. Fll/Vr r I • I. ,. ! I bt
TolUx l-i" Tarka kapok. II .-/kly.k.) A hajaik Jau-Li\'ld! F»i/»« \' "i\' I i Irt.
i 11\\iriál«m. K^v fan.yu kki if -jii\'a. - .Auilt » in\'-k kuviivltifk. - Ái *rt».kw.\'l 4 A (»lolr»n« 4- A kit |L/MfiiMiMk. — A Iu4liifnn •».« »r«iiyliij.—• }*iku> «4uyikiil> <«k a luirtiV-t »[\' l.il"M.-n. -1 K^y |. lU n-i|i»Mi k»f t\'iri<n< t<.
Toiiijia Milrili vonal. IUiÍhii U>l<\'l. Fvj-my Iu*\\í <
■ TI ÍJ\' 1 tqii\'M. \' I
!|..k.- X«-|W-k. - H4-Kl-l BMIaitók. ;
Ragok oa aáprogák. U|il|.ili..U i. i :i tri kr. •. j
TótöÍkj I Tllw A mnák y.\'i-1 -. Ui\\ >r «l>\'|lhi|. \'••-ZOilijji&\'livII a Ui |riill liillikl|illikiti<il. Kl--1 i. FiUvx II I I Irt 01 kV.
Távnál lovolök. Ik-./.lUk. ÍwU< Fíuv.\'
M P\'ij- I j i lu,
— já kopáralék. It>v< iiv| l Frtnyv ü írl,
• ÍMvak világa, k, jj l jfi i. Fili|>.i i In I" ki
- Aa acliat vltáa, llcnón ■ aj| itár|Hi-/liti<* »lijrl^l. |S\\lií* ktii«l. Fli/fr I I < Irt.
üdvardy kiltoHáa*«l,j|fut^l ík k»f • í frl.
Vaokott Síiiiiloriif1. Babéiloaikók baH IMti lllfiv. ili.ll. illiiió Kiili\'ii, ii|,«/ji(\'Jii\'V«\'l.| FlI/.Vi\' ] I Irl
Taida Jmn- Kültawányok. Wih.mIÍI, l>|>r!trU U>úU< jrii\'.«»- 1 ■ I •■\' • (rt 40 lir.
V»rM«kjr í\'.irj\'ini/ klllton\'áayiok ó«4-\'.-"ll" f-tyt \' \\l\\fK-:, huvi\' [! i Irt
virág 1H\' I- k mlnitou mnukál. I\'j\'.il. ..Vi-. t . \' f-,j kuda- Kiadja h hly 1 <rt+ i, llal kötet. Fwtc I irt.
Wokl M>\'Uirv Rogák. MÍ.».»íll. Imiilni kiit\'Ki. K> -| |i*kUI. K. mi. ii* kXtáalnra kt frt l>l*/.kn|éaUii 3 Irt
Yovag \\ Aa alvoMatl okmányok."ániedjaiii\' nkul 1 r-lU-.jlw. F«f4. iMi/>ii i\'rfr.|Fiu»« mi |r.
itl» by .-H} r Aa álam rogéafo. KlWW - IH
II. Népköltését, népmoiiék. adomák.
Adaaaák k ji\'lli\'iii/.iv vi|iIiid->| a forradoloni- áa konvád-élatkll. Fn/j. M)ki
Adomák «in ;..-lji\'in«»iiii"i>). n magfar Mla|u-tl*l*
kél. owivviijU 1r|Ji |.»l>-lkr- M .» ík Lujw.
fiiívi \' ii .1 . . \'a) [kii
• i i i ( , i
\' \' Aitomotar. Maioar ni|>»J\'>|ii»k. k. furr*a |i«t-
N«k intJl\'-mHiyv. FniifJ \'. 4 iüi kV.
A Baok-koraiak adomákkaa. i(fiWi^OjM W H >\'■ >< 1 í !>n\'»\' Piurp | *jh.
r < Baka*bamor w nirun MaMmyál>ali <•» liiili»Kil ím. n*fiuipujlé a M|k«lil U./Jif. Fitíir. t I ,1 frt
Barnátk <iá<|«r adomádj áioaol KimwlA\'Uf hí juptli. W liii|>llu hair«liM}iill \'íA\'i\'if.Vi.\'. H «áaiiiarki mii j»iM|\' .k. KilMn ÍT .} tfrt vkt.
SrAélrl Ján. tüliwuiiti! kaajrar népdalok. kii»» kiiTá*. Fuat« | [T lm.
Oyérty Itán Oarakonéaáo diák, l«k<-lé« admUk -jíiiikii. MUlvk. VolátUlrVMéN vQI»u)«la Vlr«a<ikjt*l- . VmI"» Aa vAlntflIékrii I Vijirtfll/\'kc, al>\'iticii>i<|l.\'ll ,\'4iUi|i«miiiii aKflInniaaikiak •kjrdrrll/\'^ri1 ukil •iiic> i uiíiiVi!. i.\'ifliri»H,V tift1*. Í\'IIbVii I frt b I kr
Hajnik kárul/. VlaaaaomUkoiáaak. J.driM\'lí r« iijuull • iui()ir ^Uwl. KlMvr [ frt.
h«sodtta laiui, kr.\'ili li tráfák, adomák • moh|lák i,
ii v/jeáliyéí«ll»9i, llaripitUk|kla<lA*. filav^ Miki 1
Haaaér-hnmor aa ntraiiB, kn«\'afmélmii é« iiálionlwDi i Ourogyiijté i, Mkluwc lilaxiir. Fuai* 1 frl.
Kétor olrook, alnmtkM lám vmilnlatnk. i ». i, ai aii»
i\'j KM Kclllll őji.vví\'illiójfíir fci|ká|>Mrj»lhU. Fiiria I frt
|
■ i il|i, "ii. I
I Ir I I ■\'•Hl i
MaJUtk JáíiW * Magyi r ragok aanaddn • aé»-moaék. Riadja K\'UfSt fi \'Mk-r Huja l frt "kr,
Mnrliri l.4»/J.., laid- o« itaaoTtUgjrI nápmooék. * Fiuví jT , * - r ÍM.
Dnnamollékl arodotl nopmoáék. Kí-t kjut. | |
fi£»« ;[• | á-kj.
— cindotl népmoaék Kit fe"tf< FatTf iíllrt,
• Stinj \'Kámlv A n^gjr ir aép dalJl éa dallamai. j IIW\'jetfyfclikt\'l. fntrt I frf í«kr. AirtlccitÖl/jul
. I frt kr. ■ I
Vajda Jhii\'t Manrai kora.4 A lrLo«o m/i*íy«r áa , I I idK\'.-ii nfl-fiiiAl. \'ívül isnU\'tt \' ^ííjlpnii\'iiyr, fin, \' ír 1 f i i I I frt ly kr. \\ • I
» \' I * } . | : | ■ f \' | ■
III. Történelem, életi ragok, koréi Jeljemrnjaok.
Aab itk Uj t. Oorga . \' \\ wirnaiiu li. . : S
I r, ri\'di\'f luilii-í/ij ii\' likai t.dualaja Fii/t•> II kr. - (
Bui byán) Lalon Kl il, ue rbt iukw luinJ/Irc ,V I I . u»k áléto oa liMliltt. Mil« l" mif\'H-\'d H l.»t-;\' li mk ftilrkr/íJiP , uw.iréllilvu. (Ííiií-klí-\'i. l u/»« : • j I ftl »i kr.\'ff
Boijiiaa Miliíly. A Ilini\'iúll gréf Saénkonj-I látván I.I dlotrajijn, Frrd\'ill J ínfűk utAn inn».\'. rtUn • lALlra. ilnd S/.\'fli.im Niva Mn-«U|W-\\fl. Vü-ir yi kr.
I J I 4 í \'
Mngyaij krónika, n/«K i« in«kW H«|ii.\'>\'t j\'irlt« ,• j i i l. ii |t4rfvll>l> if \'Uid f.>pn 4 liyiiUl li iilfiijj, iiijiiil. ii ili-vw^fl\'-i li\'irl.\'iiilli n.i/iiv (\'•v-.-.iriiVli 4-l<>ad4|ávul, I I XÁMalik MMfta. TU é- I » jki kr.
^kérrlar Miki >• J *4 magyar ogykáa tlrtéioto. •\' ff\'""" \' ] lift
OoJngorj\' ,\\iil«|. Doá i Foronoa omlékoaoto. I
Cantak KiiIiiimii k|- . u-|m|» rf il\\ Aradi fogaégom aUll Irt odaltol aa ltMH 10 évi aaakod-aágkarra, tnl>4i.ni n »/*Fr lfl> -ai • ü, i» «• . • 1. li iri\'ljai Ur.d. lui i. \' 1 frtni kr.
Doék I átka- Fogti gom tartontta. !>•« M | |> k Fim* ; I ■ \' I \' frijfu kr.
- MVoaaalanjrl A ni i nrr. Caékjr latvénna, j I\'.^l.. minluitl lU\'i álotrnlBn^olavoloaéao.Fiuva I
D«*k-olbnm. (K üÍí ,l..n\\l.i V\'i .ir-k Zu-tív Milnilv-.t.\'.l. Fii >i :!lit. h- L<,u-l»ii , Mrt.. :
Danokor Mi!.-j Aa ikar tartpnoto. \\ ii. ,>n-ir Did iikmlriiii:! umibltái d./il (•\'iil.J\' iM. -luii\' -. SíiiliH, I Ij FíiÁií | , . \' f \' fiai rrt/?rj II -
Oolgor 1\': N. I Ai árpádok kora. K.fi jlNpmi-«r* . (./rlöiii»<íI-,- . IVivt<?tn a* m.i^.iír i.ia III .»*/ <ii.«íiiji. lHi\',k< keiiitey ki.i,.Ihii | lofiU I
Oalaot l\'i ii iii-z Aa angol forradalom tartéaotn. I I. Knr-lh !■.>(,üiii; F.\'rtl; dl. I ■> r.-iiu<
k<\'J»\'i ml(|r.\'l\'jU> /\' I r j, írt," I
Onaamann li llí <■ í l Saéekonfl latvén a ili^in., i I IL • lcl |i|>ilíiii.ih. S>||||< ll>\',\'d (i\'l.llt.\'tlK [/•\', J, l \'ii/vji in 1.1, j|
OyMrgy Kndn . An ;al éllamférlak éa aaonokak a jolonltorkélT cl í.s j. II \'\'Iiirnj^iíjcltiill. "-\'Jtixikliíu I
llli|lniyj|ti>iihki||.\'i: <>iijI«iiii\'Iiv k»»! li-/i>.t||*|lil< rl.ai I i
avn|á*k<ik lílalri yAl V>t KríiiinLliiliíii1"! nintiltMi^ I kai UHaJmax wW i llriuhi. ««»( I/,//Jll i»ó«m I f\'mrrt |\'í(iii(.<i<i\'r, llriiiiimiH lihnwli, II- / <tn*vri, ] Fmtv ■ j ; 1 Irt. II
Hákora-krénlhá H77—i»<kl «h>^-l»r<>k. Sí>ik> ^ji .V>i>rg ;i/i< , • K. .\'kkfl tuldi IfirküHjil\'l. L\'"» lu/a|. I Fliiv^r I ; • f m«iUkl;|| k
Hamarjrld imii»l.]K méroml nniiék, l« ii kl\'ipúi i Íij/idiíjí liuii«\'pt|lAI lininli átall, l-iifvii i I frt. 1
Haaéak. >/|rk,\'-4/|i /\'<»,>{ •!.im.r, h.(k k^|>|M;l rlÚl«*
Kl*.f l4ham. Fiir \' | • i i. Irt 111
i . Ma»alik fidvain I éné,\' " t, Irt.I
111
Egy konvéd koa- Maér aloto IH4H IU.bru \' lf\'ii.|» .•iiH. lk iiü Ku/»> I In mkr 1 j.
Honvédvllng. *»•« l;. -:-*tiU /iiiiHiimjí\'. k..i. I;
Fui*.. . I I <,rtii\'\'
\\Sort»Alli, Hildái. vm;.i \'.iMr Wrfdil.litr t(ii0flrnM • in Mpili^rr ll<b« <f(iititj|. .HiPfi ^iinbr, (V^irt :l jl
^élitl IfiiM 91 brr ijiit tini imn. ffitíiliritéj rattgtf* IN4H IN49. íiii\'.ij. aullifir. I *
Kaaln(>nr I , li roloaéaa \' Botnaonyl Df nlolla| IMIK . |M||. Ilii; »i«r*miiut ily Iriiiu alattl Biépj- [ balom. AdiiUv u iiim;>Hf nt< ll i» inalaUm tuií. iit\'liiiflii r. Kiiillj , />» i....;( U. I\'i|»vii J Irt alki
RorékSyérté ir >4(1 Tla év Ifagyaroraiég log > ajaka llrtén téktt. IjSlII IH(Ü. FlXva 3frl. < »("ilb4 kuH\'r I III í-llkfj
Hniáak év la\' jal. V^UnHiHfl M<
lani Mii/xi i< yi IhW IVimt i íi Irt,
Koaaatk. l.mlM Brlofo aa r.-M -L Ba4. I*W Vara U( J Hl, OaferfW-t I MlkR
Léaér jhiilii iji; Aa aamán araiam térténo<o KummImui, kft k<•(•-(• Piiiw | t fit
I. kidfl;»lom ji< |uart natortéin-tétlili-k* -I l.f>rliu> \' Imli\'p «jlí\'iíl))i |
II MUH l H*i IljiUjlutAli IV1-\' I |<l"likiirk
LaaaVIa J\'\'>/*rf. Vápaaarl ogykéal arokMnlngta. ji\'lniitji //njif fii m. iltftrii n tiiiidl fitavi t frt WT|r |, kl-Irl AK» [)1.4\' *>kK ! ! \'
|* II. ll-l.\'l »* | . !
J Hl. l i,ii i i I nii| hlfrl«l*4k
Magyaé tlrténi Imi omlékokJkia<ll»i«<4*p (Ttnf |lrl|ll<.\'TIíiS IklAi óntlatlrlm IMm Mi»» ;
tifrtklw
|,í IJiéilhiiiidyi H niliir tiuAltliirAaa. tf k"l«t Fh\'ta
L ! * frt aJt» I
Makray MüilAl Raaantk Lajfa UvoUI B«m • U tAkairaagyk< l IKIft dal tiiámhi< ji|)ilwM <• J | Jf Ml il
Marofali fl.nlii l\'r. A magyar tériénat két ll M VpAikik k" iban. l m*. j I Irt fll |«
Mammion Tiva< ir. A Rémalak tlrlénoto. A hnih
llidi 4k«dá(ula Ha iHiUUl f-nl. hj\'lp I ivan Nmnii , I
kolrl, FiUir | th pt
ÍT\' f5
Mii m aiaűlák ^uuM^J k. f<brr«.k. kla$>.r.4,J fi í bxáuil\'ia lOub-ráiUk 41M*- irta ífartM Vikwl
I Ma-akéiMk fnlirtriM J-a^f ruuliir Íáníhfil. ét« . Ji
■ lil-ik"iéi-M" fi írj! ]
Ha 7 P*P»k élotrájaaii ÍVrfli Fíiwir*, In í ,i . í/.rf, JI..J Iptó/Jinv.. A^IrSaiK |
-fiiTr Ij •;.J\'| I rí frt kt Ml
, . v - \'- -jf ■—l-j -j .—"-ríyw L- fapoloon náaaat- élato • U-jl n< !. «-M kn»fi> ■ i Hall Hfroudik IHMa* jFjlKv*\' 1 JM •
Ov oégsykléal aamiklmayv 1866 1M9. Mlf tfdrUé Mkjf IÚtk. |y I l«r> S
Pl » WtwM Okmamytar Magyamraaég függdt> onaógl karcaiiMktarténotékaa. 1848 lJtlP
jl k«.f. tj Fll/»-?,ÖfjH II 1>M Kll/>r JMhw.
i Pélaaky Irtn*;. Béék Taranaa J-H.-mni}/. Fulv
u ■ i ... Tr;
. WfttJúíiiflflii, bU ttígaorífchf, un Mn lii».iw (f ÍM\'.\'. jE^illmU la eauiőligm ^ntfinfii^rliii tlngará unb iumlMufan. wWi C«*ni onk íBUmiií IIM b/tj mifiriklMi jfbrlniwníftiníf I (I & jtr •\' I ,
li kunon hrena:. Aa olaé Zrtayiak. Cjk IuU kiaitíi\'.Jí\'iiKV, Jl raj k.4»» ^ ;, tK
■rrnrn intb flLMIbjrr ciif bum nmtartlaii Htnlutiaa* lr<A]í.|^f»t« j I f | í
,1 iklllor! |\'ri;ri.i». |ii karmlnééévaa bábom téiiu.
aata. Fjf«irt)íll\'"!^ Ü?|mk»»pr-« kiad*.
f-J Pftrw I \'1 jf ■. fr- \' diri
I toramlnl Nima*l|ya|léa^rkaleatoa láraaéai\'mi í| ilal lfllfl ótaMaararoraaágén.]T>r Ifn I
Bailéa\'fií Sálul, A miiyar forradnlam naajai
IBÍSHl\'"* Wl*Jf>t. "arnf.d(k ltm4á« ílTíw
I M|í \\ ! Í J l - !
■ - Bfdélyaraaég VfiiCÍMla. lakiuiKfirl «rv«t.-l\' (-»!• Kérk-iut. rHinlfj p-aVu.U. l\'.uv- I fti J
1 Vértaank > il pal lr\'irtmrmlK<l. Turt^^tl Un t iiwti>|k. Fu.-v.\' | | • % jfrilii* •
Ctiléiiair airffliji I. Cir líUltn tnflr frr muána. rifdj<n Wcuo ifién. ^;\'.\'!\'iiUiiiu| wr -I BaMm iihb Cv írnjfctfni. Stb. \' 4- tr.
Baéílóay I • ir.". nBoam
tk éa a magyar omlgvatla, -j ikv«uratdna.lW^pk i !. •,.. i i... • i in hu-
I ./■ 1 I II I ....... i • • | -
PTuU, j i. A forfudiklMMik Imra • « >>\'
[\'HKTtT ]•""
jTéldy Wáaak., Maokr Baont Braaékat
IV^nisi\' porgijmoni papíron d-j.\'knlfllivi. 1 írt
Téotk litr«j> Ajéémalak tarláa^la. Ik>l > • Utaié-Mik jlyitlti kiad* l u- l- m,. D kr
W\'tWr i.■•.•••■ Iá )világtbrtéá«lj tankönyv •
•-Ótor. 1,1
Rkoépkor ;f I \'litfcik\' |
i Al njkér jtarti a franoalé faaradal nalg
é An alkar tiri |a franoata forrjál míél
kérnnk^. T \'/A* o^éaa :méif vanatkaaé térffpaétato
ZalllaMky üiiiifjv.. ifa«yar ka^yofc. f.fi^ic.
IV, Novolija <« oktatáa, mű,vé wet.
.Boaloaky IriaijjÁ aí»k\' klvatéai. I Ifi íék Bortkéa II J.jtetiml kapaMttk. Xil»,./»t.í! Flr*
Oyérfly hán W ninar nopdal éa dallaid j\'-iau
I
Horaaaaa l-VtiUrí, Attalapoa UfnlMa» *o«noodal novnléalnni Mamarva MM** ir->-«j»-t ■• \'
. I . l \'li, | III
Kökényi Sm»ül OyarmakdéMk. ^^yíjfc^-\'t-1 rrud>/iivl<i.\' II luki II wat Ihfft J
Lnnvamt tyi>-i fi Aa lakolal takarékMMtéi»k-véL Mn-.íilH K okkal .pAI. il Xi. It\'.f • tUln . ,
Llaatilrnin ; k oManynkrél,\' • . .íjsf•
M»ihor.fi>"i. U. ítösr J . r - W u i Okapln, la LJ® t<"H rwi í v •
a , n !, ;........
Otté u\'ta WMté ab oloml tapodákkan
Mf.éi.ia.iHM lf«1íl .ia, AJÍ. é-\'-ía.-i-u. (
iw di hIU. J Maiatik im4m fafí ] í [j . 1 Bokatlor ni ilélkálaok^laa lantovolok kan) ■
aiadára, Kl 1.1 •• •l. l i-\' iv i Viligtitfténalim HttrokaMu I » t VW\' S farmod^troj* tmkarma. T*m*«HV
4 ftoémtaS Nlénot ayolvtaa |oada|ma. W
Wrlénotj F-K p íw»iy liidi l A> <Ma>«k»p-,Waii
•Arilirr íuljií. Bkif l*pd»4 wáiBi^l^i D -nillí (ir IMt|r alar IfJHb*, fim- & v. r ;
[ r Hí ,WáNti|i!iÍiliH\'H a ftl |Ht* ffilfktMhnlg I
■. piHa finhil if.il^f\'fttí i|n> mmrf ^tii. Httlr INmL MtlA niúffi ^ai^ «hT
I ftfcnfe ki tN^r^i^ iM
II Hit JliWmpiMirM i*itj
■ KWnlltl tallér Hpk. : 1 I vmn Ml HmÉfHMa áM.
Tklírtagar |i>i|>4 IlMtaVn )- !,)•.,v-tflki, tor*»*» ! I Mallaa I. . |.l iftteMtténiuk - - •» (
M*M»al«if«i aMii« btn^a|*f«rtnM4. \' gr ; !
kát bwláaFiiVi j
L \'i 1 I
VatJNntl KAild.\'nii A magvat moni Mrt." " I
i haialaraT mrailti| t a r | I
«k»a! I>éntl»k<4»ttiáu I
MM4iiVa«4a VlbáM A\'.kéít novatéo Ivldü I
<fMva *%«">[ m rlH TTliiHifc«*\'.•• Ilii i (H ^ I rnnlhi. .1 r-tt m í.r HM* I ?yi - I I
drbj
ttljkr.
1
\'; i i F í j if1",1"\'
V. IQuhhrí iratok.
CetUa M>4 A tilWrUl aaámUiifttok. l iftimuáj
T M^-Mf" ^T*- j. I *,|u\'4
r E*n l* \' A ^uiular világ, vpy)*- ninláiTi • J"* kt.U 1 » |iii«-l«irtkti>l halni.4 •.áuihra
j--. *: kft* U.t1lvilHi k.«vel F. j frt »l kr
A Kvattklin-Táraulat képea mpseikönyvéi, Szí !\' I •••«( . v U k-íjvc j • 7 (u-
Hfumuiiljpoko Htikf. t; Htlvolyk Mntj-l! Sü kr CxtpUer&í^a fti kr. Juci éa Qráaike SO kij I A boa ataliö Miki. fi AvbrtMbékátáaktalaáajf
1 \' 1 J T . ft
\\NdUflrr 3 Ví Alrinr bi|lori|\'d)r flPiltrr#úUrrU U^-\', \' tli (jani* rrnfnilmiiárT borsul,Kftt nf 3\\urnH íf^ T\' j\'tf 1 ülíii »iíl(ii color.SMllbintflftt (JarUmirt I j jajt;
. Jo.lk* \'•! uii.i Közlések a k Hl foldrol F"lalal «• { £ líra . iujh\' .1 K. k t.V MUinainéin.\'t Vlh«U> \'KélAitw :
-fltf \'1 Ki»tví \' Hl !
f : Lakáé* Sáeat.. Ki* poatáa. A kU i> •
v• |j • i jmf1
\'ti Magyarok története »«y**kl un. 1ufu« > l.r
• Hi.. m
v V ;Óiucl lim.\' ÍW ^djijnbfirflíltUtn •) itPvcn* SJríTli
jtyfl<riilriirl, m v;af íl\'iinbfllfii Jííart) hifiori\'dí\'f ij 1 \\ , *>\'. j C.ikUit Kit i.ftfDl itrtf íf| rri\'frfn Jugfní gflpibnirj." fji ÖWI \' * 0 U\'dmiticu tíkb m Vrinlt-anb :t ft. tk\'fjj
A • Vnnbqtt >\'i.. iW Ifjaaágl iratok n"í-.r.UlU^ltíí \' \\* íjHv hum ta. 1 frt t» ki. *
Vada.iknlaa lak. A. il.l.|.IfJu^jj.,-iiinrtru.::»kéli1
. VI. Tudományos és sialiuiuukák.
L: \'Aíi«,\'lp mlövA Ikürtlttl !•» ln:ii!v.l)lii. >{»(\'•• /•»«,/». állit \'
\' r-T T^á ./•\'• /(I • \' • I I \'r ). [
\' ArKOJI nio^él I Ii-Üt-Í •» I \'I V. lrJ ll,
Bkl(a|l A magyar klr. t*etsr*ág t*rtéeeSi. , , ([* . Jyilfti l. t.\'l tiitHtxílfxlaliki mAufi^^n\' Ma»<-il< ,
\' ^ci^alí- zitJoli oaJá* . T?| -T •
y BcriMtolpi V \\trrmé«a«t ktonfvaj K-i7i-i>i<>ku<.|va -•f f-i iitLs.JÍ H iWH..»r.. lI.«M>|»jáil>.ik Mttóöl. il ÍUil £ ! i it-\'/mn \'"<<ki <*i;i">Mi.iii (li/. v -,\' iu■ t i x
Duxj1. I: Vi*lln(.ns tuilümúny. I \'\'H\'||i.
i Wuíki\'nlvy I" >il Etknograiikta ma Oaiara.í III \' . >i\' i l\'f"\'- J-\'| ^Iswu\'kfT.iijJíu,
Laakaj- ll\'L íj. A JniagTar nfolv. Irodalom M M«*átM ; tnrtcart*. \'I «l^>iik l|ia.l •*. l( iliW I ||t.
ftjoitl I A nómnt Irodalijm kr.lkonf**
0 \\tr-- \'J.I I* Ml v l-".it-U ktailÁ.j K r\\,\\ i Irt ^\'iPt
Toldy ■ A maryar kiíltnatat t«r4»u»>a i/ \\ Jil iffl-l | >t( H\'lr Snn J\'-rií.\'. rr\'mljr|»-.fna4»i. Koj)»>
: T ■ . .i[ .T
A mattfa \'knlt««tat kéaik^iayfra » aii»liiir«i j ti "Tni - Mii-Kük ii*Mi>\'*.|tt l.iJ\'ln> ..tk.lr|.
, í liMiMt ■ n-tn I I y«ln.
jlolíil. jl\\.\' ^JC). fórfÁlduc prt Jiuigoi\'ifd rn
f iirrafu r im SNttclaltrr. ilp Mn Ua^Btii kn V
.
krimim * brr uiiaarifdirti tiaiHin von ka a , ■ . kluH-.. H itíii flittf ftltjunfcfr KiíírfTiM), Sbí m l-M.M! i\'ií, n ubirlfui t>on (^tftou f irtr táti. im .>i|<mpr i« l«-faffrtf \'(^tfcWifi | Sft.fi* fr. I \' . j
/Tnath favji Knrf>*/ntt ú«: Kt^ikllltp >1. :i jiiy.
■ I t« rkrtvl|í. A liia«jiir |r«ilnl>>m lilrtni wte
I I knllMW tannal uol tanlntlóietnk aaámi ra. I l ■ fi//y«l . I | fit n i kr.
| JJufnn l A trbMil kor a<« gyii^yian aJ ip-,] , tnnnliil Yn.-.r ■ ! . • i tn i i Kr
v "^pitiiuiial C víiírí CPlertrol^fié nnsits-lrctrec ita> 1ttfi« n viiiifif\'lliídiiii ifiib lti||)icÍRÍfiij(n tSífi fjts-j^tiLii incinri i ft . *
IJjtnnijM l-iiii. íl. l.-|ifl;U! n p^Mfit.kjh<>.,v4.<«| i*rt-
j l-l • ír J li k>>«
II ti jUi I\'iym tK.I*f íu s.htoI.ii■ indnr. F.lfi-1/ <>«i li JáiuxlM. t\'llrvr - I lrt,< ;■ ^
■ i j 1 V\' »<r*
K\'ivAr» tanir aak4«al korikliJa n látj«ij |M«U \' : .-». irklj ar««y« Üiuvii IWi -71.\' /
• . |t.n»\'ji I Jt K\'i/íiii AMal íjrtit tr. f» /í|V;r|/ Imit i már. . i
;i . j f \' \' l lit ujir. (, , ,
f. Dl* I hlr irtelMho Kllalk .Uj- Ijí- (• •--! I iK|i K
\' j \'\'.<Kova<n :■(! <íh Oxi. uuipir. I\',ijíI>-i><Iliit tu Bm
í I\' jip ÍITVH ÍMr:\'i. l*7t-p llli.l r*rm ■, \\\\j
; • ||Q> ■} i | ,i\'i / .\'.•:<L.(Í«{Í, ijl. Wkr..
T<>»iiKjt>»»ViJ A arakorlati orroatafa Hfiifciivy<r ()<l«l? j
. \\j ^X ■■} : ; oAr iJMIy. vtwv. r . | . I Irt. J
Sláwiáail \' Vényminták. K-» |. A\'LSmizvi-í .
r \\i Ji \' • .i • .p*,
■\' Wklir.lt Öafaatartaa. Óni*; biOÍ>H*>|> ^IjlvJe . - Ml ; \'HrttMikr.
SbülMT J »«\'•\'- Ojmrm akA|IMSt •■rv»n.4*ikl4-.-;
1 k«> h tx .—.\\ wimjin rürtfii.kt\'H\'\'\' /-«;/-./f/.lHiiíi\'a i.
I\' i \'[ | \' \' [Urtl
SéaroSil* r HOwb VAnymlata-tir s magyar | rKAMtlí "-/ I l(ittll.i.kH|<^i.i|.t|«|«ii. |>.||v<! JtiiOfkr.
blMl\'i pwi Aa alkati loakmi|>a,
I i(i;vi|-.; • - :-rt..•tuti\'-»IU-nt\'A. -Jiiii)itt l\'-rfil. Iftirjr*t
; /.-ia, hi/*. ! Tj [J • frt. \'
O^akS h r-l.^- Vaaatklaajátltéal it*alka«f«U Httm
M T^l--, Tf\'J 1 iw.
,-|l II |
MoImIs V«*rlaaal mértani lirgtakau Uf-
: H \'.Jh.tl.-it tr/lrt WttW. í c/it. <ír. .V.,|M« 1. , J.|:. t;iliÍAiul. ilartiiaillk k(a>Uf Vtmr I álii.
V«M>íf*aal rajaaláakaa KaraSral éa vJLoa*-II VI .!( V -iMiy 7 M\'jlllb lil\'iViil í- d|»Kl-ra
1 h|í.| ff .ai)*Hk \'"Kiíjílfti j 4 M kr. |
K.nM.* lat— Taljaa gyakarUtl wámtma. ki-ll\'* fíji>1 fl. yjhtif*\'ik.I|«ir»*>li aMiiiira. tii9mlitU>Sa I /i^/mb (KÍItftrs ikWAIfill ItitjunK-ára lU kn» : *j I k\' í\'iiM i-l -lak l.»-/.nél»u»n | o/r« 11 < frt. I
PL ff ll " \' I I I \'
« ^ft , - - - • I I
\'I • I • i
• i
-f . \' \' "
Karmar Ju. Aa Lrklytaa kiiiküajT* ken-ak. nyú<~ auki. iuaroat>katáiaáni, a ijvakurlAtl élotlwlépfik. <•» k.\'tt\'ikrdi-lnii iattiUk llauiiatáUra alkalmiura. Mac f<i(\\l tli/mlai fMij. HtiiTr -j \' í Irt..
Jtararr* Jok j^jintflí.Zthuír. IJrofttfdber Uattr> rii^l in ífii lűiijiiuHiiiiitifii Sifitnf^oiien útit 6t{oii> btrrt Írrfiilfitfitífluiig bfí 2>ttilbanWlt,\'brt öíiuítbt unb Jvabrilíit. I
I. ttinb. ^rofllfdjíö Wcmrnbud). ^rorile iuf<
lagr. •rkrflrt [ ; J • v fl i. ««nb. «cbi!t>urt) brr CtalifHr. Xuid^rli^n uon itrof víariy|fí»iVanft.3iMi!f fluflagr. \' («rl|f trl U\'. I , ? ...71; |f( i
\\ t>rr pallfommritr 4>ucfchaltrr.Ülrbrlifl Ifi.
i^Haokik JAaftel. \'.Irálytaa. KaIihiiiA Irkinl.Url a mfl- \' ••iO\'\'O1mi. Jd\'r.-liiltliiii« r</tltnnmluí ifjm% unkáéit-li\'Uiiri*. \'... I: . | • J I (HM, Altaiáaoa «a kttlönö* réaa. Mám»Uk \' kia.lil. I\'ti/vil \'SOkf \'i
U. fikiil. Koréakodolml Irály. Ffuvij | frt.
Rétrjr \'Ititla A Dana BaftapoataS: J\'l-nti« im\'if i\\|iilrnniy litnU M Njui llMáuának. Aii^IIhm fiiril.
/f\'iri\'u/iy til ,Vi< I 1(1 kr.
Strackarjaa Fr. A Maáya^német karoakodolmi leveleié-kttl fy. ml \\. ;f.•»•!. «iyülni II,In l unv
, j \' I I frt Mrkr.\' |
Tktrlni«r Anitró. Elaml géptaa, koiIuuxuAUtra. , t»iu> t\'.-ti létit. l, lfii,:v(\' III kr.
Wagaar IíuíIó.1 A tarméaaettaa elvei alkalmaié- I MlÜtiíii a #U\'Já»»ttrii[ l.üli\'in">» li kjuli tu l \'Manjar- I ítiii; KaaU^Jun k i*/"iinura, 1\'üjivu Irt uj kr. I
. -.í.í , ....... P-t- ----- ] _,,, - . 1
— Oaadaaácl máaaaU vtRytan. Kétikétiyr114*Abb gvlaMítti iutéi i\'lvk laiUmoi. j-\'-irdék é. t|>an\'<H>k -ra-mirn Fu*t> s • , I | I frt. I
Aakétk I njti>., A baAVenér n haillmloiuént alap-iHtri lif Iijal.l. ...r| líJljaifilxk l\'">rtéli»téT*l fi-lVllá<o I -itta Két r. -/ FA/vm I 6 ftt l
Aaaaag dor Tuktlk. i éiiH\'iü Tli.\'il. d<« Fel4| «|ir|i>t\' * IIIhIUiiiUI \\ • i 11II t >;.. • Rlla d\'-r Slriltluh" fSi ElnJ«hrle-Fr. U i liae. 7i«jtefl^t I S Ui krj
Kápolnái latvi a. Hai réá-kaalktta/T. .Oktatú-lurrj t7l.| Fttí»\'« . j j • i frt l
Paacréea Kíir< gr. , lafoftan. Ilárlmi kol\'-t J\'ii/.vjt i
.\' i -;:... LU SlHl
Sátrává J/ixm-I Aa < astrák-marjrar birodalomI , bwbuTv^\'HHk ixorvn •i*,í
í I. liutft: Kiu m lmd> :nf lurve , f In.
II. fú/.ot: Hih t«l.<« Flkro .«!» "K , Ili
Ujbeuyi lkln.. k mag mi? kírélyaáckatonai földi Irata. I\'öldi íjn k\' / k>>^t. I fi/.vc I Irt kr.J
Zkoldoa F«-TciiJ.* Tariptaa éa teroprajatan. i\\ kW . im i-/ytii rnj|la|i|wl.ruvv * 4 Irt.
VII. Vallás, h 11 oktatás, baiosésmet.
Baar F\' idüiáti l. Aa ial^roaatyéaaéc tttrtánalaM. A lliirutndik iiémi\'l ! uufiiH uliiu.\' fonlj /(fej KéiiPíjíif | J\'tfr{ I.. Imi/ <1 51W
fioboa Jáin4, Kamii Iák. Ilé/ildi é« iatffijaldi luraljirl1 un m\'/hmíi •i;íi1.|:.j ||,l. ; áfltilnltlj
Dunai i\'jforJ Formai éaatan. Ntilvtiiiírt taüiláa él uáuLtatá* w ü\'iltvf , llrthllkft \'
J II - • i • -. i
Haao Kiítolv-\'A prote»t|in« polemllöi kézikönyve,
1. L-fl á/rtílkl kr., [Il.jk\'ili t hixVo 3 Irt Öl • - -p- - * ..■ • \' I
Laa( Huirik. Koronáty/n doRinatika. (iiiiiili\'lk|»/|i ; ,I;«T> i-UtvőtH1 «/aiintra.\'^ A uiáwallk néuM kiiidiui itléji l|t.lordU"tU KÍmtlurí, háiidpr. Fjytf i fr*.
Makjárl Pai Uji># Bibliai egyeiményei aaéljái, u•.MiiiliratiVjurkfJ\'llfléx\'ri\'í"iniu.\'tnna«tÁoivP/Proi »\'>gúdkiuiyt\'J Fiizw- \' \' 1 fit \'i| kr j
Mill -liiii.- ftjmrt. A dldaotiv éa iadaotlv logjlkik trlid"/\' ri\'. ililil II liirfixiui réa . Irvitlak éa a tutl<|rná-
■ ll\'.". !.-Il.it .f i■,. .I /. >. II. I. I i..r..l"-.l. Sl • f\'l\'ll 7. I.I-
j Iii\'ln- Iit/ui alinuiStar tn*l \' Akudginin fff- \'
r\' dilultii /íVfii. ||iji\'ii|ii )ii>ti"t. FliMv Í ttl; i.
Tkoologial irtokoaoaob. Itlak dr. I um II.. NaJ» \'L Un t. i IJ„ 1\'lliiiaiiil ff.. lUt/.l II. é* \'/.(tWl H. lfO/ro j. i \' i! fit .\'ai kr. j
Warga Jmi. A buleaéíaaottan Urtánaténok alapvonalai, |IÚM.dik jíjvltiiii Uii\'lnx. Fliívil \' I frt kr.\'
ytoiakofor j .tii/.*ff Uiinepl éa alkalmi egybi bá-. A aaédoi, iiji\'lviditil n). /innjA«»ll"«l, * a u<ifflh«lie|yl J arék\'^Wlfi/l"Mt IHÍI\'-II MtUr lii"i/íil"i frtioclfkéta)
\'r ku«r> UtuiláiitU Saff fS*p. .\'.i/»<\'Aldii/ir Kartól* frt.
VIII. Imakttnyvek.
A f-el i\'IIAli\'lbtt kallmUkiu Ininkoii«vi»k. |
, | Albaob sL. J. AhIUt érái. l-^uállliiléaek l-iíii, erénr ü|i>kkétn|4ia fnli.-ltj FontlMdla TiMy I ■►dió. Futta 1 faftfll Itt, jíirirlii1 kétrn iiráiivv/igw.viil i Irt. jj - Fnmrtü w/rl*- liííjvi- ka|«><->fa«l . !| (rii
CUynmaaji kar-lt. Iatoa, alatkaiaL Irlmlm, . llgamfaláaw é* etéélknlévk tel Ml I
kimntt^ipi aiaaidra, llanuaalikj. Sum Kwoljtól \' . áttiéM-tt.\' Htm JáM, Kijtva Ml kr„ liteiw kotr* amatTé-g&MHfll I j •
Caoldor kMrU.u7MÍ«i« iiua|.l éa alkalmi íteádilKek. Tainptótiil éa eiüttdl liwtiililn. XIniHI klnilAa. Foz«c >aikr. VmAi^iIm kiilré I fii IP kr.
Doboa jAriitk. Aa nrl Ima. a krr.-artténaé« iiníca-ald\' aM>uijH.íhliflililil IW\'j\'lk\'jiiyvill ii iiilviilliildi|iriil\'4l/iii«\'ik a/aiiiMia l\'il/tr • I fffl\'ÍÖ kr.
ürr A tyoTmob laaU é* id^í viUia<* érnatrari. l\'nitaa-léna Uknltk éa!a)frm«krk wémifa. K(>ivó | "\'kr.
• I"--w\'\'yjflfe,»\' ^ • T f" !\' P j
Helaaler l"S*> I ilr A ker*»»ty*o .mk.r laka-i \' / kSayvo. V^niotiai blilvii Mraotvénaiaal I m 00 kr
Modcyoa üf- pLtoatéaa otaládak Imakéavve laaa-daiokkalj Fdrrr /frt.
Ift Térbáayl ItélH.Voaéroalllas elayaféaéro. ltrmklravV é\'kniiiiil. nÓilfiu) fiM^/iiiUUra ölj kéiipöli lWirli* lú^tearaojvétra\'-al íl frl«.»fcr.
n Fnmada bfirtirBMiaali\'ité. j tfrt.
I íV \' llX
..\' I ) ; . J I " I I .. .
3 drb,, | |frt;
^ Tárkényi Sé|a. UJ éaaáakort. Im«dj. éa éta kr* könyv katlipUkoi kor astéiy bl*rk Im^ti/iUtAra, UJ-ni /.n ndn|képi<el B< rét. I Tj .
. II ArW kntfi\' nrntivti |AímI> ; \'ijl frt
Fráiírzia Irfirtie kútri uptWMl, ILI 4lti
ít— Nagyböjti kalaaj. Krifziua kiu«ui>ÍedéaétM-a éa ■ \' halauuak jiii\'«tviniii i-i i*t-|aa*titrléa-m a narrhaS \' ajUtui-a»wd iytull S\'éjrt arjUJuii l.JtUi képpel! Ve
liti|«piibii| 1\'niKtú bAm lMri \' j t frt \'
> Kareaatény Öreg k p^ámóla. Kalb,.likli.-.in*d húí-\'ívj ktiuvr. IVy nti iiko])l>iil. í rét. BéjrWkmtaS frt. • Fnutr<la ikírlie kuli a [ • /,f|\' 1/ pl Irt.
\' * - Voaéraasyal a a ennyel korona éíayaré >éro. Kalhulikiik inié\'Uáí « ki)ii) v{ Kéicy kp|ipof. tőrbe ki.hf arai|>vé((ax»al I j II frt
Vöröa EwlJr. Bnagi imák. VáK/jiobái kutva i rairy viftÁMial n f H l wkr.
Zaobokko Henrik A klUt éréi. Khilf^tra , I fur-ilitra .S\'ftilj Kfirflf áltaL IKri ki>t«^|iéii- Véi tugka kótra I - - I\' [ \' " fct.
IX. Jog- és á llamtiidomány, tör-vénykésés, törvénykönyvek, politikai irmtok. h
Beöthy ZJhíiiiIiihI. Iái evangel kémaaégí gyi aj lorvéúyi.\'K L\'Vnki\'rlIti inainnipxnla; A ntblui v im-iuniiy|iéMá|iknl • Ilii ta ]<p.vé \'\' ! j I frt.
BaierédJ I hándw.f Roform-oaamék. Xt énlakö InrlfizjiK\'K a toilli. ahinimnila jlbrkürélipl. I\'^s « 80 kr. •
Blnntackll L K. A politikai párták. í" rditotU, Aa |i*iO/«tekki-l kivrte lítltaii 0. FB|>te I I i SÓ kr.
Boaéky Alajoa Egébéajogtan kéalkBayv i. FSxve
ítiflnkr. 3
BUntetö-tilrvéuyL Önyv, a franoila (Ci do Pé- . aal). A l\'rfii)iild iilóklfj téli rélloMtnkka «vtutt Ú « A liitjtiih* .int n-t \'ift\'M\'i\'ii kuuUn\'k iiv.imán ) > \' l\'inli|«tta XMhI .latot UrytrJ. MKkodil ÍumU*. f \' | Kim*Í . I" flitt
Mami- Taltti* Clre po a koteloeaégokfél. 4«.t«r Jl I I. Flucu I \' M>kr
Citréky r.\\f A. II k magyar kö«Jog flipionaUI. j S/.\' i/j. ny.\'iiiuii I ..|r.fi,p• /..j llnraiaHIL kwdlu. un
J\'L \'j fH l»ki.
Dárdai Hkinlnr dr. tÖ*Jegy4*k kéajtkSain o,\' . km lettel éii o\'méb-t •» iitakl\'rlal iiffotMra. Ir ma ívpél diikknljtlliiltn, Kii k\'dot, Film \'jfe. IV! tt;kr.
|Döatvénytár. A n . kir. Cárja Mtin*t<Wli Mnitfaí I gíiliti ilélöatokj • ^/.l/dyii|iiiU rlfij iejt-iiNii^ a lialém ; /arai IfiKii- : | j [Jí » ^T
I— U, l.dtaiii I Mrietiljétij \' irt — kr
• I . I 1 frt kl kr.
• Iout.likéul % j tlu - kr l«t • ;í I frt Hi kr.
II Irtltain I >.ui.-qkén |, kr.
yiiakai fii yam kiuúu ia nMm-odi-Ui !■>.
, Dönlvéaytár tá gfmataiéja / I l\'i. f/ihamW
IV\'ttilf Irt Ml ti Kot*\' fl l it| i/i kr.
. . j.. — :.„.UJ-. í .4/— .
OySrkr Antal. Oj ikerlati atmat^táa, alkéal k. II eliérnl a aaoléi émmavé Itaég Uen-a^ti íjulénél a f\' i«k,JI\'*I.Í7t.irf inak, liUaiitollbInMéafk iák én kút-•étft-Uiaaruknak rtlite I < Ml kr,
1 IT L i L .
— Aa aj aaalgal Irél klvátal kétdbla vje. Fu/v.
I p í *rt.
Három aemaedi k. ftüMniirt MinWiiímlf. — Rna-antli -jt- IM-Ii 4 lírák éa irány4.>srvr fl) kr.,
1 Hoffmaan Fal. J iirniN^ífealéa mffW rírJ wwti hatli. ogykjka|og alapvonalai. Fiitif li frt <11 kr, >
Jfáaaay )|> Saab.11, váréaok aaaváaatja [* oraiág-gyttlaaokon. I Axvi\' I j r kr
. I I \' f
Keloiuan M 1 Li tia-aémét-amgyartl lallaaétár. AtnéÜ lUllófi .tf.tr. tanai Fn\'ttv\' | . Ali kr.
Koglor J. N. Alla ál.— ttg L In.\' I"lt éllaltan. Forvr : j I Irt kr
Kttleaoy IVmicj OraaéggÉrSléal éa ma [yal boaaé-d*k.. I uAti n I I Mikr.
KöaigiÁ«atáal Iont vfny tár. Ál korín nj é* királyi Curi|H»i Iftvh oaujrinuitaí m a/ab >lmndi\'lrl«\'l| \' S/rif. -/ti Hr. HájiJor. •
• Ól folyam i-ny gy fofytuuIFoiya ; | ilrti,
Kttrtbv Jáitu. ka aaaatHal-aaagyai birodalom ata«atlkájé) ak váaUU. Fú«o p frt H» kr.
LlokoÁ lir. Po giri aaajbadalg éa 4 akovaukay tat. HmUdul niamilttk ,f<W< \'\' éa Fa/ái J.
\' \'. FftMji\' ■ "".•TI I\' ImS\'kr.Jl
Maokaldoy l »r Unand. \'A romai Jog taakéayvo. Font h-f T11 ilaa i>* jirajmrr tlén* 8 »\'nlik kiada*
llérlin kötet. H»vij [ 1 ft Ifi.
Méaiéroakitroh Magyar feldade-ka aa*tor. F»U-
•adii jiHii-t. ri 11 inl\'Ti, inm<*l lila>ii»« vb 1 l>eMléliil^ , fanmk. kfó4<Vi léllátet * mdlUrt\'lkotOl MonáUUl*.
**T- I I ^Hí J < m\'
|Mlt kmaUnSnk a forraSalámaak T /iliw Wkr,
Mobt Itól.. ri. A éllamtadoatáayak méyklapao-diája. F.fdll >iia h r n*»>\' rétre l \'rt
, i Bátk liyön». N I"" l mm\'jéi éa »i«i*M élik mlaaá-f tárk aa aj arvAnyblwAaaak. Kt tiffiy kMéahati
, . . ||. • . . ! ifctaoii. /
ídinirrrr Dal. M\'ommrniii |HM »"«•» lf*rS br|»f)r|V(bi|d). ítiiiúlifliir Utkrrfi |ung ail bm j| .1 Mnksritdlra, ftliHirl jj\'"fl.
OrAf taéokoay 1 latvéal kátrakagy att, maakAJ, I- Iilnara.il t ■ WaUiMI. Hannla. PtHU per éa
aáá ; ik k jwléa. ftaiaagy kéletia11 I fri Fartenkmt • II innia * • H
I\'oifd |nir é« a r I I \'
- II -rlj- l1\' p
(Iréf Saéekoay l -u .1. munkál k..r.; ?rftljkironatiwii, MMuMÜk kitel íh. IImoiii koiet. 1^\'invii j Mit.
Sooaieaay (Ina lév. A "mgyar Ipar arveay éa aa f 1 ipárllalot. Kédk.bivtl l|wnMi>k é ifarhau-ai-\'k
i, MÉmVa. Ffii r« f ; , .
Salemanlea l\'i I, Magyafr fanylté « Irváay
raggalékk »11 /)|ÍHI»|-Ii«/|/ LiUhi «fi Ari étakUu I FCfkvá • . • I \'ji [ t I \'
(rt kf.ldrli
frt kr.
1jrt(krjd
fjusági iratok.^
Ottln jilhiO A aaibáriai afAmtuattóki, Fiaúwiá- I
* v y. Ii f-1. •• i f< * AUdani*. PIIitp O Kikr. ! |
s>\'.\'-Étipy Mi I A madarvilág, m: miiUavn i J "Vt«uJ rtrata ujuk b mailainkról tu(M< 1]..bhi,u». j .\' J Ni«i rjo,il Ifóp * Ií.íivo .1 K iJlrtHikr, I |
A Franklinéi) nnikl k.not m«*n-kft ny vni. 55-!u. íii! ;i>tvf ■ •\' ,«,■?\'
Humnplpoktj kr. I Hüvelyk Mat -I ííllr. CoipUMrriikn mi kr. Jumml éa. (m iiko st) kr.. ! A b®« St) kr. fi. A rörtiabébitn > kin\'leány
• \'. . I. i . mi kr,
>S.»iiflcr ,.V itlrittT bifterifcbr ®ií \'crgatlrrlr .ftiií llitflnjrrti N\'nfirúrtigrr 9or<rlt, ffli bit dugNib. I i?«it Jpttlrt < >ler. ílibilbungrn. fartenn t 2 fl. i
1 Jiuiku kliijj itzléxok a kttlfttídrolj I iiU.Urivwfik v-Ktuiu. K-t !«•:• Mm-\\m ntttírI U<*U• Kít»zin»-1 • :Mt •v.inikj\'if T. Kétrét j | \' . i frt. 1
Lttkjttm -bácsi Kia puatáa. A \'klw i inuviiiflklioj.. 1 f 1> • i,.iii.» i.m.j lyii I \' 1 frt. |
Huuyarók tőiténata vncklvu. Ftlsv* Jukíjluiiri i l frt. 1
CuMíom.- r -í 2a<:i.iNr(jf(fÜfn \'Iliit rrao Jrlfn : «1lbrntf»cr tn pot SklttbriUn, *iíh hftcn\'djfn C-iuttfn J-iti <fl«0t unb 6<: rnfírrn Jug irt\'grwibmrt, I I i Witikdi* ti I|i4nítttu. dtb m Vftntssi s.flflj 6«t fr. I j
Vi«it»utt Síin.) rtjHi IfjuHtu;! Iratok a wríftMA tya>fc? hl f öm \\j Itrtf\'kr.
Vadáaakalka lok. Á. juji.ilili ifjuMitrLv nmni *ika|>-| ,J k>i{«v . V I\' I 1rt kr.
VI. Tudományok é« sxakmunkak.
A»*«p meséi. II- Urfitil«- juainatM. S\'U ■ Ivftw által. hM • , | t - \' . ■!• IJttil \'
Ar«<p mm«l I - \'.■,!.• V •\'••■• . I i: • te kr. ■
Ballafci Aantjarklf.lMtim(UrtM«t«.
k\'IÍj<li\'-> V 1 intrtt*} !\'i-t ilini luMk-wit-j.!- >lH--lik.!
tladát.Pfljttfr á írt. . .
Brraitoiit \\ V trrmeuat kbnyvo. ;ki?\'i<l>\'ku<diaa-j
Inat- l"it -V»ki. t\'*l kbtrtUn l<bitf. I [ H\'frt.1
Du* ) !.,|1 H* illáo és tudomány. !\'i\'fVr • \'•"Ar.í , j
* Hmilhlvir I\' *lt Etkaofnpki* v4»jÚnnarn. Iom i
"b. il- V- >il -nr, .- ii n-ii Itoí. J. II H«li*ipkrr iwbJ •\'• ! t ; j IH V\' kr,
U>k>jr tl\' ki tiv A roaRynr nyolyi Irodalom •• |
\'i / ritávoltsé;: tbrténnf a .Mm-iliK. k.(i.i|>-, I i»zv«r I frt - I
Kllll - I A nimmt irodalom | kMkMfr*. {
Ul-4x:t>-tt f«W»lbtt kU<ln». Menj ilit-H\'krJ
Xlilítj A macyar ktilté*mu t«rt»u*t»- ■
/.Ti ,• £ -h \' \\\\ "»rti.-l->ti , t\'/|inV4p4- Vih^Ih- FiijtÍ
(. •. V-.J-\' J T frtl I
1 Amimf* \'koltrwit kéiikSaj[Vt li |u»léi*IW\'>(i . M » - - Ma»»tík \'U t\'.lfi r".|t I ia<ld> .HlCM
Ví ft\'t. Vit^rtjljoik.»tvr ;],. Itf Iri
I íMbtt, I\' Wrfchirfitr bU uNftarifArn {
VÍitfrA{" 1 |tn fRitldaUrr. fltff tm Un^ar tóira j
, ■ ul.\'riw «t •\'^Rcriv KdUkm&rtirr. flMt 1 ft
\' l jiítidiithii ttt uuflarifAett li htujtfl ne i b\'n . .\'J stift,\'4 ifji brt attf vlioaurrt K t1 aiubti^Án brtjt * ""J-t \'lannatt\'a^ \\ Ibrrírut i<on t*nftau 2tr itader. JH brm
ibnift.fi» Cftfuffrtf. tVJMtn \': ífl: i<> N.
Tootíi l-tv \' Kolté««iittiui. K>\'/ikii|i» itt.l\'ij/V\' Wfki",
/.-rk»vit«- A muícynrlroAnlomtfcrt >niát^ i
UltMirtliipMt női tantkitáju tofi iünAm j
\' I \'Bl\'1*\' " \' í V-J ». t
U •)\'|in. A ubnil kor •• k; «u) tan Ll»p-\'
ion* 1*1. Pii/vf\'- ". \'\' i . ~ \' Slajiijt |
tVro\'mmbdl\' (íötí fflsctrstpfls lóti C^irctr csla
ttifle vet tb»ftl.ilt\'<bfii unb «>bU ntlArn 0 rftdjt^ I
.jasti tbf ; , jn |
\' iKurrajtSk t-l:í • 1 t F>«mnl n-^wíi t V\'-éí-
W*f.l:. .\'t*l i |i«-i-l4i korbSKlxi >.
\'L / f J«A,tQai«r r* dl •r.a tb4 r. Kk»-
, -iT-4 l/t • • \' lik
Kovái\'* \',/ i*f( tanár Mbéail kóifo tája v l><-la|>rMt lj-r.n.i.c-1 i j.já «• m- f,"!-">7t ■■\'•Ti, ff" 1-13*4 lfTít-T<.-|i • Khilik In/4/ iiJut tr. éa I trfry Iné- tanár.
."* \' Dif >;tihi-a rjrooka Klinik <••■\'• / r. f< -M»rJ Jiurpli
Kov«i«-« 4 ■\' > Lí)ii, uniMÍr l\'iii*«!<■ lui /.ii muílit|M(it , I L^\'iLu ,W4 IS72-7:< I *«-.Í JHW|k"J , >
4 *. Ml/U,m: H-rlnk ffA:; n. I.»k«ll.»)ir. .
Rrtn/o A (Vaicorlati «rvo«t»n I :/ih\'ir. jl. Ki4"l-
• ; . . "-././. \\J,U!V. r../>. j; I [tfrt. .
Sluiniiíid fi- y-nrminták, l -r-l ). .f • r \'•M\'1- Hlf*«■ , J f \'
tv i ön/*>ntártá«. Or> ni iniilHiááó :i • ■ -[7 .1 [I frij«i|kr.
Ittlaar i* OyarmakcjrénáaSkt i Un.A. it-lé-\' S*k *» >t tíí»ib »/ ht\'>tn Powlotm .V\'.\'.\'Wi, buk«a :
... 1 P
IwrwslM Mií \'.t VAiymltata-tár n i.inL-lii> \'
• rk.^j Ilu.:.l-Jii>rii/iik«l»/i«inlnj- i> K->t|«jfin»«kr.
Mm| \\ A* alkati ijv tmmhémyrm.
,..r •• -k - /rr.rt-Uíjl.nlI mt-k *K4Hl ir». Plmlv P*tírit { \'
■ ■ ; ;/...,.bum -T * j <
Cm1u» a <"» Va*«tki«a]á<ltáal ié«ik*«yT. b\'<k)tr»
I frt.
HfMm t Vuérfaaal mértani Urgnksak tár-
fv. r iiilt-\'fián Iliért -r. «bf>t |..f.l ii;. ,1.
i • j. h;, „fc.iJ (,4ljU(tál, llnrtnA\'lilt ki*Úfitt. ;
V»i»rhul rs)i«U\'kaa ksnjtfal éa Ton*W-" !\'■ . »at I }il lr \'-< ;iili<ífoj A 7 Irlomli l.l,<i«|«\' a l\'tt lilrmi\'
\' tr.«i llXtinultk I HfnStlkr. |
Karaar L • - T*IJm |f»karktl asámtán. Us» j k-1- -kia 1 tniir-/.\'-k. lp«r\'-~/k «K nnár«, nt{>\'<xilitén r artak.-\'Wi k^xvlA Anf i»iU.ani f»
k- lr io.il-koIai (.♦./n-Ular. I lm " \' f frt. !
/ i \'\'
t \' rí \' j ] I I : | I , frji
Kan»r \' m Ai lralytaa ktilkHan* karrak. 0ir°t aokit i|«ru<K.k..iaiuára, AtoakorUti életbé léjiök é| , k(\'h»kMolmi iAijUa liaantilatára alkalmazra. Mapi \' \'. forjl. Cyiilni llrfn. Fi\'ixtÍi | \' 2tn.
Jtamcr» Osb. Jöoitbflfiiéthule. frotti^r llntfti riÁl in Nn fouíniáiiniidirii Siífr ildjaftni ntit bt(oi| , bcnrliBrrfltlfi^iihuitg bn 3>«ioitt)< ttbtll, brr Orrorrbr uab Aűbrilrn.
l.^anb. ^laflifArt tVrcfcni uct). 3»oHtr *uj-Iflflf, (Jkbfíifi ■\'. -1 fi
6«nDs Urbrbudj bt r íltjl fH(. Xtn:4aHr|iB Don í«of tSat I Sonlrg irt. 3tufiir Sulíotf. . térijei \' i\'.\'.. \' tfl
— »rr o»Uf ommrur Oi d)bd(tr|. Űkbrfm l|l.\'il)flr. i
Macklk awl. IlilfUl >. kiuhuIm l.linl. ii. i a ptü-••f^vt<-nii. kcnrikjili\'ltul • mUtMinllnl IljiixAg\' ittlM-W\'ii\'. . ; •" • !
I. fii/»-t Altalánna »t kftlSáöa réaa. MaxxU
kiatLi.j KUrw \' T\' \'SOkri
II. fflzot. Ko^eáktidnl ni trÁ». Pilrv.- I frt
R»ry fíntla. A Dnna 1 IndapoMsa. JqlratéA ml Atnlrn««r (iv.nlil O ■ Nu pltÓKitpiilnk. Ati|(olliiM fojd. * //un\'u\'cy J. V\'luvr .»J U) p. ^ j
Straokarjan Kr. K- Mac -ar-nfemot karaakad almi U»alr»o-kbayv. M.-ij v. 1->M,T.\'yafaí juhi. Fniw
• I • í I i\' "" ""r \' I
Thtirlnuer Anit|ó. Ele ni aéptan, kw«iait/billiwa. tjef* bnict-néutnyrl. h iw \' i \' á»kr. ,
Wagner lÁ>rl<>. A tan ióaxo.ttiin ejvol alkalinaia- . j -jikl-iiu a k\'u/-l|i\'"iitia, I.IiImihwT t. k J>t*-tt«-1 Ma^ar--Mt|{ puiukíuí ji»/>>nvi ra. Fúrvli- j HrtU\' kr. I
—, Ouduáfl máaaakl ragytap. Kétikónvr fr|i-hWi j tfvJaMtin int\'Tít\' k luu iku i. «i«uták\'é* i|«\'nnok wi-. nAra. Fu/v«- r I I t 4 frt. !
Aabóth í.-nji^. A kaái r«ér é* a ha<hn<loininy alap-éhri ai njakl-a>ri Im4 »r >l->k J >rténpté«rl fplril4ji>^ xitra. K/-t rt->*.|F«uv* j r i -fV^rt. <
Auaauc der Taktlk. i.-l.-t .-ti ai|.Tli<il<i I-VId- ; dk\'iioti < nml Sinrut I Iiliaiw" ■ •<» r MnÉiti>\' far : EinjtthrlB-Fp lwil: l«S. Í.. I ••(!.} I^f) kr.- ^
Kápolnai i«ttai Honi éd-kéil künyv. jOkfulú 6bf» .
Uk.l Ftu*.\' I J ki: fmiL i
Pongrác* Károll, fíiv 9 nrcstan. kulrt-jFiUTv j
Sctrávn JA/.w-f.| Aa. o| ttrák-iikagyar birodalom I Hiul^\'ri\'Ki\'iic\'k -jzírt ez! <*.. .
1. Ili/j-t: ko7.<|« lin<l>áh-^. VtutM 2 frt.
"Ú nurt ; Hou|«l4«J ru/«> I ebi |
UJhc«y I !W4a. A raajjy ir kirájysás katonai ftild-Irata. holílrnjzi kt\'/ll "iivi Fij/vi- I fit dl kr.
Z.aoldo* Fmupij Tar* ilan éa araprajataa. d kö-v ttirtrtptfl r«jslM|>|>al. 1 f|*V« | . I |t Irt.
VIÍ. Vallás, hitoktatás, bölcsészet.
Baar F^iihiuHid. Aa mtkarasxt rénaég tSrténalma. A liiuiuiiijil\' iiftiui i IjjltilttK nlu i foril, Itf-i líét eit éa JrM I,- Fu/vj. ; , KI frt.
\'iiiVIIi i ~ . ji { .! . . iiJatii ■ . - 11\'
Dobó* ilSuirti, Homiliák. Iti-zt »ti é» |n)|iijiilili tljpdbr.: jUtl. Mkwdgiikiadéaí Ffarp \'- á Irt lnkr:i
Diinui I". iíiiiéJ\'.J Formai éaata it; N>il»iiii« t*iii(A* éa luiiil.tiiUiii t\'/vijúliól. Fn/.vn i j | I írt Sl)kt.
Haaa Ivamly. A protaatána po am|ka kéilkOuyva. 1. líutiii i frl |n kr.. II. Uti t U zvn j :i Irt "i kr
Lang Henrik. Kar«(ityén do ;m«tika. liwullilkox/i li< r< .Mw-iu k »/AiiM>s, A iiii\'ii ihIHc iiéiáét knulaa illán llirdlliitta Kefr>:tun SáiHlor, 1 Itzve I i frt.
\' Maklárí Pap í.njirh Bibliai iiyaimányaa aWtáf, \' n .\'"utiUral itfiliii\'k l-.l|i li \'i u. i). iniuO\'am^Jttáni ja/érln Kéilkuiiyv. | u/»\' ( \\ 4 fii HU kr. ,
Miit .Iííiiiin Slukrt. A dnilnotlv éa lndnnttv lágtka ri-ifN/iiv. lliiil a iii*,\'u.|iií n j. * Úrinak éa a llidnniá-lijiK kiitatM* j tii\'ulsftjitimik plliniliiMi. A/. «rqd4l 7. klj ; i aiW iitún ii iji^\'tiir llnl ;,tk«||/\'niiii imjrlil/AíMiAI f.»r- \' ilitiilta Vi<; í/lí\'/il. Iliirulii k> ll I. Fllr.v.f | !(frl,\'
Thaotaclal órtekonáaok. Irtlk <lr, I hm; Jl„ ! a<a ti,! |)r<>\\i.-r 0.. t\'lltnaiiii (.\'.. Il>i/ifl IL Z|tt> I K F«r.v« ,
i ||t Mjkri ji
Waria Jin. A biilaaiaxottae Uitiaalilak alap. vonatai. MÍtx-ilik j|i\\itctt k|nlú^ FilÁtí^^üt Mi kr.
Wainkofar ly»t Ulnnopl ia idkalmt cityk. W. asédoi, ni\'\'h>\'l..i i iiiiyiiiM(ryiril<nt,« a Vr.«irnt>i»th»rlyi »xékp»\'K.ilHUWi tartott nnjit lwai^d«l| IftKK^Iékérri : j koui bocaát-iUa Xam Srp. </|a.« éldoaér. Fftijvu f frt
-••;"*. \' jr,\' I 5
VIII. Imak inyvek.
A t-nl ijllí>i\'i|ljiL kallioll (iii ImaWi^yoki
| Albaok H».ÍJ. Akttat éiái. KluiúlLSd«»<jk l.t.n, i rény é* ompkéval/ mm( Wull Ivirililultn \'l\'Mu IhIh/JÍJ; , Farín I írt ei> kr. íiiirlio k itvn nrrtll} VnijóMitl i írt,, Frniiiv.l/i bfiHip ki\'rt v liiipiu\'» nmiI 1 !l frt,
Olayaauaaa kan>l). lataa, miadanaa, erSwSm^ , insaaxtaláaom, I íii/ííIm&kii i éa almélknléMk mlti\'lí \' kort^zty/iQrlc aváu Ara lla tuaillk, Huh| aAmlytél i élnéu li kuatéa. K f*l t r~„ liftrlw kútra jkmutvá-
\' sással (" | t [ Itrf.
Oaaldar BáHbu. Ml H]oini\'i|>Í alkalmi imáá«áKok. ■ ■ Taiuploml éa nad íiif hmt. lálslra. MinoSflt kladá*. Fflxrc Ml kr, Váaf nbs kotr • tifrt ,lli kr.
i 1;V .\' \'-ír f\'fiil; i\'tf I . ; . , .|K 1 B\'
- Pakaa Jéawa. Aa nsl ima, i k\'TaattrénaéS *uma«hb
SMtii|Kiiitinibél. K/tókmij vifl a inivclleibli pmiaaténaek j ^xáDiára. Fliti -I t fn *l kr.
— A tr*rauk Imi I <•» rU/ ralléaoa trtrUuM. I\'r->t. Una lakolák é* (0\'< riuekak ■ amánt KMra í mi kr.
Halaalar Hrnml, <li. A ka aastyéa ambar tma-kSnyvB. VWonl n köti ** nhiiiytú aáaMl 1 frt Mi kr.
MaAcyaa Ukf.VrotaitAai oaatááak laaakSavva Ima-dalokkal l\'ÖW\' /frt
I t Tárkányt V aéroatl t|aa *4v fl»yaréaéra.
Imakönyv á kátln I. iiímiviI , liintaiiúlftMru. pl ké|i|irl. " BArlx- k\'ntvf prati, iHM fid kr. » Pnmoria bériwit i Makoté* & frt
• • ■■ 1 V;í i\' , . | | .-j [
\'i Tárkányt bála. Ui i áaaiakart. Imája] 11 éniikes könyv kaüjoliku* kW íztényjblvulj ba>mt|at ra. M-neiett daU|i|>«l 8- ét. j!, II értn- kó*vp arsntiá kaaal j •! Sbl .
Frnnr/.ia liőrlic kAtve upoeiual | | 1 frt.
if— Naaybéjtt knlaat Krt»nn> k|iir>niv»lt - u-H ra 1 lialálanuk jni\'gj vwini ii nMf|»imti\'Uaáiv |a hannétf \' Íijtat.i^i\'uíjjiil atirűtl. N\'éay |iozélm«lM«|fl k |»|wlJV«-lííi\'|ie|iiruii[ Franrxia u"rlio kbtvu J . .Qfrt.
,» — Karaaatiay Sraga I ptyimola. Katlmlll tu imád aáfto* könjv. Ekv o.zii iké(Ml. H-rét. bam k itva i Irt l\'ronwiii Jrt\'irlm krttv I I TI |M.
I - Vaaérangyal a m mnyat koroaa alk) aréáira. Katliidikio- iiuátl>é|(4»
koi yv. Xi-Hy kHipfl. lt>rbe kölv* araai\'vá^iumt I | I t frt.
VSrSa Éartlr. Bnagé laUk. Vai/<wln\' k" r» »*anj-rápu^a) j [ ![ ,
Zaohokka (l«nrik, A iut órái- Kiráfaial ra h f«»r-
•litva V:>Lr A°J"-/y által Két k<itrtl«s. Viu >uba i kotvp i • . t I »fri »
\' \'• \' [. • \'
IX. Joc- és á lamtndomány, törvénykezés. tö \'vénykönyvel i,politikái Uratok. \'
Baothy Xtiynioml , La avaagal. béaaai LgSgyt aj |i-i*iii>« k t^aki-rU I miKvarámU. A ijzskaéna ir»* ! mánv|iéUlákaal elli va. ftaVP j :: I frt. ;
Beiarrdj Sándor. Baform»aaamék. Kötánlekd tarlA»|. ik a kalli, «i loonSiia »tl>í kiiréltAI. ] ni» • Ni kr. i
Blontackll I. K A politikai párták F-rf Mta .
éa-jfRVXatckkrl kid rta IMUfi 0. Pllní llrt üOkr. .
Boaoky Alajoa Egy káajogtaa kéatkSs yr*. jFörva i • . _i :t frt «i kr,\'
BSntotS-tttrvénrk mjnr. a frnnciin Gaéá Pé-aal). A U\'itiijiiiili időkig trttl véltomto ikal \'
A - hivatal", -/övi sn-l |ptt kiadá »k ni ••mán (ordította VfiniiiA Antul úyyféd. m4m ia Liadiui Fut rí- | - | 1 Irt.
p Marni. Túlin- Cicono a
kötalaaaégakrf 1. Mk>arul Si.il.it, lA\'tlü áltuL Fú/vp _ | m)kr.
, Oairáky A. M. i . inngyar kbajujj alapvuaalai. Siti/-" nVouiáu ti jinluu Ilarmadlli I ndáa Fuivr
■ l___j^.-... . j.rn...^^
\' Dárdai Sábdor dr..] LSa^agyaék kéaiklfa ij-toj Takw-titt\' I w p\'m*lrt«i atakorlat kfén\\am, Ironwnpél dáltalrllálva.Kp ko\'loi. Füzvt <M«lto.
Döntvénytár. A in kir. fnrlii Minmll<>i ki éi IpwísI-aífdi itélúaipkí o ztál.váiiak rlyi |pUiit< aégó k^tánv zatai (Fuzip* \' L l\' r 1
I—H\'Mvam k tatanként I ift — kr \'A ■ j
! ilhuukr.
8 li. . \' í:k li-tvnként \' •<rtt-7lrr.
fp. • . -TIí. F I :i fn .Vi kr
ll s>. (uharn. k trtrnkém <lh- kr
Mindi ii • i-x|»| am kukiu i« m- a- ut lliMij
Dbntvrnytiir tál nmatatéja\' az I ]• fi. íóíyambi>z Füzvi i fit kr K.\'lvx i j j MiIitr.
Oyltrkj- Aliiul. Cyi korlati atmnUtiáL, mll rat krll •\'liiirill ii jtíolóil isamaváltéAg k<j- Amit í rléoél a M»k {•«bl/lip-o| i.ik. válaMiliill Urú^ukiwl éa ktt-l)>l|nMknnk ii/vo j[ "mi kr
Aa aj aaolgab rét kivinni kéiilt inyvi. Fuzv.
Három namaadé i. SrMu inl Vérai njrty — K>»-sntlira l\'PtAfl, - |)pék h Mnuiv. Flujr f|i kr.
Hofmáaa l\'ál. Ki nWitN^Bnunví r>n(i ro kalli | asykás|ag ali pvnimlal. Fuzv* j I tt A) kr
Jáaiay T Saab, k . vároaolk aaavaaa jogabraaág-• • gySléaabaa. V *vp Mi kr.
KalémenMi\'ii La |a«aéaUt«ma|ya Usitiaaátár. \\ Atuiat«< Ihillugt Mr, lasir. Pft«v» 11 I é>)kr.n> j
Koglar i. N. AlliJ tuM . Iiin-Mi ál amtak l Urvi-
IfttMikr-V
KUlaajiy |Vrt uw )raaággjrS)éat éa I injtyWl baaaé« dalt. FlUtf V J Mlkr.
I. - -nr-- • - ■ - H- • -I •. «j «U< - • • Kaalgiaagatáai i Satvéaytán A k< inany aa királyi Citru du j^lniiti lialár»uUi M ikélyiwd»litp|. htrtki a<ti i»r. / iidav Hándarj ; | j \\ út |ol,tam < k.» « [> luiyaas Fáan 1 t trt.
KSrtkf Járni* i a anaatriai-dtagf u> birodalom atattátikáján >k váilata. bUsva] d(rt<»kr. ,
Liabar, l»r Pol, iri aaabadaág ii Saklrmáay. kai Htalmdon masyarilák SVÍiilji I\'. é*]l"hjdit J. Pftéts; ■ Pl í t I frt <0 kr.
Maokalday Ferd nand. A romai }i a taakSajrva. Punt. I*nr Tél áa éa HWpvr (ké/ai] láátallk Viadá*. IImtoiii k-it.\'i. F uvii (I H tn
MéaaikraaKaroly. Magyar rsldadé>l ataatior. PoU-adé-kala«|prl k nilóli, iim uvvI |>]ko|( áiplk, lidHlíihlit-torf-ik, kézu\'fl HiárAk • fSli\\Ur(o>nj A ItataAlatara. PiÉvs \' jf\'] i I J*, d frt. ■
D . . -i. |.. - ■ T; • .|e l 1 b
Mii IkbaaSnSnk a lai-a^dalomnnh I Knzfa 40 kr,
Mokl llóln-ri Aa áUamiadamánya . »a«>yblopaa-
diája l iirdllii la l/m ÜMi I\'ii .m | I trt.
• ----- —
Bátb (t.vfiriO, »*\'t\'msuy|i f* npfO* •néiiiffl mlaaé-1 " tárra\' aa nj t rv4atyaaaáaaak. i-iíh>4 kt>tAat«ti
\'1U;! I frt 10 tur, ^
2(bnlrrrr 3ul. Sominriiiar-iiim un{ arlfi^rn ^as\' birllfrfrfbu HatorifÜnt Urbé k^útifl sas htm ti|i(liui|qt}i d mifitn t, f m.
OréfjBaéabanyl latváa káWaka yait i mankál, \' ; Mimarédl k» > rataiV.I Hü MIÉI - raatl f*r áa asr. — i ik ki itta. Föxvo agy kólái wn I fn.
RiCTanklnt - III iinla T I \' \'rt
PHi |air é» aá \' t M. .
Ürélilaéobaayl látván inunkét Vu WiTft kivntMlUn Méaodlk kladá l, |lii(niu k»li>t. hír a I frt,\'
Saaataaay Onn tv, A magyar ia rteMay éa ab tparSalat. ■ ézlkiiityv t|«ro*u( ia \'inrMtéaáKoli atáuikra. Fii\'1 •• .. jjfí. »»kr.
Salamon Ica l\'ál Magyar t»silU tarvéay \' rf PZggalékki tt Il5»lrl.\'j9fi In Itt 4 alAlari alakUui,
1 • Páava/ .V-.-1T.: • * í1\' I T\' \' 9 fH V
!\'• lm I ;ITOÍLk
frt kr.
mk:
aJM
• ppfj1 L \'1,-1 " \' *
|l |Á isztriai liltlill iiicH polgári UrrMjklifTr fclvilá-■>*ité jch\'VZL\'U-kkcl S |iz uan üihéiiykiiiiyvri- t.mihI- j , kőző t<irv2nyi\'kkj<I eJ reuduictckk*;! kisérvi- (krv» Dáliáitól. Két kólát l\'ji/.vo ] i frt -Jo kr.
A* uj UnMfik rvmlijii tl ós u ui.,kir. imniMvri mula-letekkid kfarésziMl Ipijteljesb kfnditMiJ Az Igfó (17..
1860.. 187(1,, tSÍI., 1873., 18711. és 1874. fv| tor-, vényük," újjv u fizok] élelbelépfiitísp A yí\'iiTi-lia»16.sic • - birgyálmu kib»c«Au>t( m. kir. miuitztfcri ifcu<U-let*k gyiijtiUmiup." Jljviitulos mlűtok titán ijtali .V:r*friry Ouui4i, nW kir, ynjt^-töhrényiiziki l»ln"«. Nngj S-rét. 1. kolutl ifei—(Ki. Füst* I 3 frt.
D. < IMiK—4jV.| » | i In iHi kr.
ID. • 1M». • « i I írt.
ÍV,\' ■ « 1871.! « Irt kr\'.
i v. 1871. | . I I ü írt il kr.
VI. • 1878. « ^ (rt Üt kr.
• VII. . IN74. [ « J . il írt.
Jflt-n 1.1 v^niV(.".viijii\'i)iúii.v k lubéi hi\' staloi ti? m m hlvstaLi* lton kóri>4t törvAiyvii frli" í nniiVilmu Mr (ilönyiiyul hogy ebU-n mindenki n U nvVii/t\'/.- rUlhr-ity/itiWrrj itiiinödiHii WarrhikiUiii j. wiistkd/A « kíhiilili kú íoii liiininu ri fMelttili ált* kuwi\'trti biilynkiil,) ik}\' n WI,vm(,- lllntók\'éH dijuk, h<-iilkiili>njwii . n bor íh (i>iy\'A»zli\'ifci. műkor-, jíbld-, liiwiuvi\'dt\'b\'iii M>r>, • és Muuiólyi)* tulAk thívyáj an kibucKinitt pfoi/.iiuyij Ón\'mmlkiit íoi«v//r« nr jUt-Ji í/uWwt/.-iiJtl\'I után Jótttl \\ttl,
Mtk LajU. Ktisségi ludasa. VwérMvv mspsri-ihlélyfioü kiiz-íjrí Mr/ik, .dfdjíiffk W j\'. niiliitAru. MáMidlk kintlA*. Ftizvii 1 frt.
- Úrbéri kalatú. Ffuve j .flUrt-Wkr. \'
Tóik I.öritlrz.\' örttkttsttdés »«>t«riiil *ili»Íin>. ji.l-iiári lorvMiykoutv t>/fnnl. Füivr M;» Imii kr.
í - KlméMí i (.\'Vnk\'H\'luli ntmntatú nrbéiri ügyekben. TOro ;] | ■ I Un. 4jj
Vlroiiil, I >r Antuu. d*« Staatsreok ím Kttaig* [\' i raioka Uagarn, viiin Sliindmiiiktv di-r Gc-rliirlilc Iliid dar vinu Ut-tflnii di* lWicnos l»is iniu Jalirt- l*<l* Iwtuiidnidiiii IjtiiiliívcríaiMiil^ dwv« -iilli limi Banda. Gilndft \' • ifi, wkr.ji
A itidok p«fonaátiójM. Ittallitrol (itCfftzvv Wikr.
X. Tttldleiráa, utazások stb.
Fohér I)nili\'.1 OrörinoSyo óa v&rat egyelőmön \' IatrAsa. É(jy l2rki\'|>|»T Krt*te | 1 . \'•lm,
,}u<bt. ftrtrbr rt- rir (\'rnttal *«rp«ihm mii Cm n.iifiiP. ; Crralrin ^jnttiiitír ftit WfHifllmllBff. ÍJ^ft ilnlr «•>;«. i: .
><.] .; _ I___;aii. wd\';
jiuhtíh lutván. Kiráadmláa lataiabalba n/ lHK.\'1-ik kv K|>ril bariban. 16 M^lmxtHZi-ttKl i\'Im* \' koU\'i-lH-n I I\' ."> írt. |
Aralaif k. iVfifíhantbuit) far liagarii. Blii\'^.qjiua.\'
Sytfittjí i , 11 \' g!J) \'
Maok«a*ié I>. \\WutlV. Rn»»t«. U"-/ bifo4a|i>tal iaincrtCMM. Anit<>lbÁl íorliidtu\' Slritlirvlyi
_Két kuuL füzvu ■ j P.-\'Z J. 1 •
Masararoruác kéjMkb*a,huninmortit \'.album. s/m koK/.ii\'t Aj«j;i Jl)klot. IKi niViiiy kMéaben _ « íri,| 1. kötet kiilön iíkvi\', llj í 1 ^ írt.j
, Nendtvlct Kiruly •marikat ataaápa. Ko f»Mnl>; naaúl M kóriijf\'iiji. Két kMM. Ffunt 1 frt 7» kr.
Palagval Itor« ifj. Masjrararaaác tfrtáaiti, fbld-irati ■ |&DMd p«niakk Ulriaa. 4 k^tlM>n.
I. BuiU-Paat aaak alr. TárMffk Islráaa. Km,\' alapfajnSl Bodn-lS-tlrtí. PtaVn J} 8 irt kr)
II. Szabi kir. városok Iélrám. Büiíl rísz: K.Mfrj ((uui. .Wtko.u(ol)ÍT»|íii\'. Szi\'iwfti. N.-\\|Ah»il. wtrb\'rii\'Zijn Hufmilr;-Xéin<\'ti Jr.-IWilyn jW-t nlntrajml. ^\'4\'í\'tj PfWcnuiiirAL Hji/.ii1 i i • i, -< frt ki |
01. Jáafe-Kaa kartUatak á^jKSlaá-kaolaok v»r. mocr* letráan. |K(ít nkiirajnal h J»m-Kii|i kt-rttj iMt h kliUS-HOiIiiul vi\'iriiirMrrii.j FiuU :i írt -Vi krj I \' IV. Baliaa, Caaaád, Cannsrmd HaaUaum lairaaa. (A mlveMt ui«^y|<k liArnni tírkr)»íríi l Fnzva j ; I > I I R fjt V\' krj
Por Antul Halta* földlrata kallaa állaaara. (iaégak. Kiuvi l I I Irt f\'krj
, psts Yiliu >\' Aa ókorbali fSUUrat éa tSrtéaalaa* .•lapraim Wlamtlaj» ma^in\' na«iiiOatt« Néuidbrii
MííimUI badéa. It\'tttTa _»_____l T S- ■ I í»i
, - PttldrSja éa tértilnatta* \'alaprajaa.
ituhnk imuoéra. inauvarra éfuitta nÚiáiiy iM^-k<\'>r»4l tanárjlUnmi r*iz íjib kiH»iMn, fil*írp ;v. lH \'...\' > Roatilfd Dti amlákeiatak Afrikából. K-J -/* OtoHt aépfiol, III liiiiurlaxvéaynyitll, két»r/+lr* Ml-sM\'U ta|ka|i|H,l f* faiualiavénjsvitl. UKiiaitvobl ihl\'.i iIiI\'II" n FÁm i>i frt. K«>lfa I.\'I IrjO
I ! 1 \\ •
íBaábd IiíiíI\'ii/. TarméaaattaalifBlaráli, knloim- W-\' kJiit«\'U<Í a uiaK)ár tiiM\'iakna loriuéazoi <ri»z ■u>airij. , Él*/, kilui i A »a(>vcub« lijuiiiMt aumoVéiaával > b>]> v r\'iin fulilal io«»mI Ftntvr V frj.
A oalllagéaaatl! és UréaéaiStUal\\ fttldrsja rövid ijuikúnyvs. illa/i rAie/J fitoivs IV\'l kn. MiUimIib . v réat. 1\'ljlW j • W 4",i|\' • .
Válla* Antal. UJ kési és iákalai atlaasl\'tsiinltjk stáoiéni. Hatodik |kladé«. (Kilopd •rüiaMtrt/kíp-pel.l FI Zyo • \' I \' 1 Mifr,
— ■ i 1 i— i ! I\'
drb | I |. \' »!\'. [irt
h v l.-f\'J J __!
\'• Vámbéry íit.-juauii. Maiaa Wandaraasaa a ad Erlabataa* in Parafaa. Na-b rlii i:nf(ir; Orw.ual \' Aáa^U. /SlöTfíff »rljfmi/-ij npd z».i rö^riosn HoloHbi)ittoi.táb. I \'• j
Vértasi Ahi ibl jl falkjali aa^ orasága. U^htyni 1. ntaxái JaftniaK Sok i-pi Iniva - frt. |
"1? * I I •
XI. KösoMlektt mnnkok. népies, .»«• ipátok, vegyetek.
Aldor Irora Arai/ktafr s Bty- *<áurna Koaaatk Lajo* ntuválbol |krt|4)i, Fiirvi üi kr. [
Koaaatk La)e< mua A luVvai mj- trzét*- h» Utu-1 I^L Ppc |T ,] t frt
— Koaaatk á» Párcsal. A f.- ii .> l.-» v:» ttirk é>> s ín»- H íTfli n^ ii.* a^i|ilv/t. Jjutv.- . i i t">rj . -j
A basa l}0l<>sa.Xi|ilrkl\'«i<v\'u u,»,••, , ué|\' \'ía-<
pAia FliMv; r ■ ; I Irt ro kr. [
Arany fnrnlvn! Dalok ás albaaaéléaak i; IM1- j IMW-ki .^ZaiiidMiaíiMi\'l |.|rjfb •! «••» ••>J"ijl«* AhhI /.! Kir.\\n j | I • J»kr.\'.
I8iú|\'ÜuBii\'ii ®fltíí)ijini)/ Kr rtüi\' .:í\'.:uup^u .\'aiiíi ftri i\'ntfiMi!. jífíbftt utfb ;ítn IHárttitfrtoS. \' (Sicfiíjjct j • s l\'»fr. i
BoaóUy .l,iii - Koronuda könyr.^iT. J\'-izt. VI kr. \'
, \'Család kUny \'a, l;a<2ti< < i^meri trk <■» wilsttat" \' Ifit-niáuyolT S/i ika>ilék iniium r« Hú^fulu JJmm. Caiuos lé/-1 a izsiui* i azlW<K sl>xé nt > in-ylt uicHki. . \'.j 1\' vénynycl. K t foljain. Fl/^s •; fl frt.
Oküaaai L. \'arka Ja! írnotok aa emberi- álatbál. I\'j olvasok) iivv Kf. Il nsatf izáuiáia f i.,T"ti>(<rk"ilt»-tésétr. Vélő \'atvíi (.ml ti-\\U /".i».H;» ii\' Ftr/vj mi ki. \'
Eadaras A^b ía. fi<\' Faun n Arl» it nml n*ti"U*j/ wrtb- i bubi- liaiisi ulii«tne siif der Wimn \\Vrluu-<|rllout!.
Ufhcftct • I. | >1B. Jökr.
^rbrr\\fiiéntinflfn aué itt ithirrmrlt. Wrftijflcl | i iL 4<i hí j
Erdéljri Ui» •. Nemaiti iparnak, l\'. \'vilít • Jn5»»f
Ukkel kisli <| K.aJub-ö.*.- £•■ r, U kU\'Uv F\'irw .. \' íj/-|m" -i r 1 • t
Farkaa S A Sáfáraado masyar |ssds 1E. t k"-tat. Fiilivi\' I • ,, I frt án kr.
Fekete MikN. Hirsjs magyar alfsidl betyár Rdssa Ski idor ví>i it di>U«i. r^rU fi^ttn*^ «•• ••bt«\'r IriÍM-, Hitr ep ndnlnij ni inai,, Vili*.\' mi k(, í\'-
Fslfsdbada, t unt I^br4«n fniipau a* mii* kntvi/ altal
FSafalatSbrisar Kafaadar rom Jakra 18ft7 100B vttí, *.t wu l SfW-hwd. M l Niiiik lifiim\'i\' >> KiicWiiiíi \'lé filr UllsvUra ii. fi-<"Oinlrii. Kin ij. -illutt frr, !•• i y ilikr. -S|
©arlbalbif >ré bri Mbsttcit •mrrsU ficben, ■ ■ JUntpfr In |t Sbíni fiitr. JJÍit\' bíni \'^ílimíile Öartt jballji\'o. i(u). . Ifift.
H*r«og Öijj\'i Ar átksámltasi tsjbláaatak icf-IwnMiMr é» rési mértét<r*nd*4-|<*k ,j
nálluhb wh tri I kóli- ca Ur-Swrtékrr. loVibMa kalmár- <* i r^s/fitáii tiihokrs Ss<v«. KíAti il.
^rrton (Sbiiii nt>. !&atjffrfliing bré fnetrriSitfirmé. fbltiiuitfl bor SRa ^rttitfafltn brlfrlbni uab. pccu \'-Orrglfidjui |i- mit Wn alicu iSafnflnfirmm, Olcljíflft: V , tn. \'íj
Illés E lvi, II. K. A badai kavvitak.\' blliüii t. ni s Osáasárfiirdö > , f.<\\inir<i ui,, !<->Aijiili.(i áhum>i-lásukbsn. i ilivs \\ I ) • ■ 4" kr
Képen kiáll táai laLak. A rutával iidrk. k k«|-v.<\' IísÍ\'íii az I íli. Wcé kí«í.l|t«-"íi iíUl" Mink kiiiu imi I kMéa^ kit kia jkMUsttc -^^fs-i k<r Ew\'
lolvain Fit !Vr ifit
Második íi lrsm. ij\'fikv.i \' \' >
Macyarlaat (hiiiirtiákik \'mm-dikjk\'u\'l l\'.-sri üi|u
Major luvén ;Araa)|taaáraok*S\'\'Lilék.<U;kak, sl» . \' ,
baliáuyok. raikér^nlik, K*s\'ds**ii,iir>k.é« <vvib u . i létlak .sáuáia, FüiK\'h \' I /0 kiM I J
• -1- ........i \'VgAa -„:,-,■■;•-> jfl
A ragélé István kaosl. M \'.ilstvJ • ktditi csal idkoitvv n ii< |i h/íiiilnui. mssiuio ábrával. i f l kt.
jMándllk A|s Agj^világiUs. iur11\'iiaii.
M/iuidiK li\' Italt (ikdás: FÍIstv I ..- iXI in. ,
Maadlik Mo • Dia (jasbalaaoktaag.o\'m\'-iiifstSli\'\' i dnreusudltj Nacfc ■Isi nwrlii n !it|jiösriú-)i Aufls^\'
(ii\'li. I fV-j Uü kr,
. .l-\'1 ; -H4
I i ■i— • —
kr. drb \' 1 ([ | • irf*!
A m*t«s-aaéHSk « m v-yj- PHa«aoaumstb«>, é L ratsks. adááa o\\<tm i if*/-rállitvs Péastirosa-; - ídadas. Fftvl \' [ l«*kr.
2á&nfjib a bír í? itiv cbrr h* tMÉaíi#f»ram ia iKr i{Mflitif# ■ RuIfnt«®oníÍ8&f, Mr
(Mmí. É| r | Á . •\' i| I fi ■ 1 i *
. Bporapa l\'s! ■( Ebaor fául , Oasáaaági alraoaw ■jraímiodfolr^ti iKaij-iló t/ti. jí-» frai^ák tMMjK-HM • J * IfHOifcr.\' i
Tóvölgyi Tit i- A aaa ^ir Savadalaü karos tar* táamo " IHl\'.i. bylv\\r* l> uáMÍkkal « neiuíek. IKliUjjJ ftjvr . !
i Áttounir koío isJt-föMi i fipvJ> Mrtm VJ.,ÍU*-I,
,!/•>,- jvai a 11 fslat-a ábálytat batdmidsa fatffwc
11.. r. .
Xanttil <«v, LjWttamtr >•</.«.( AtasAsaltélúinyv j niH.t mirttkttra. á re»al.sri\'als|>>aii J
XljL 8>ötáiM. nyelvtanok.
Baílagi M.o A makgyaf ayalv.tal)aa aséúra. < JfiI^.MW"* »*^k*4>WHM|értjlm\'i»«k IIM) irs* I altali Mrktatos prniatár<iiasaiv UTÜT kii|(»i|rt« 1 "{ \' G(rvJl< iii nss {ordítva atilnsk ^rójáráa\' kiUmMaiaa. | íi0.ihuii st • fa.zn»l m mmunt al>sbktsdmmv
n«/W pikftlrtsk^iao- «»fé.lk»>or* 1
Bsii.il\' ti ra « m jh patvar niil.r asésaiM. Két j \' ) lésafiis uift. F>iz\' r I 4 kft [ > \'
FélUr.kóti •Ikn ! j 10 frt I
• /Lw.yÍM^r jwXl.,.. In. li.Oi.if,, \\l;,f 4 mm k uuai Hsfír MIJ.iii i.\'rl I•i\'á\' «iM tf ói Msshas^isi\' i* . a d In Wi \'IÍIaImí* l\'Jiiiiu\'i, érirsdJlW u aiss tn:.* I
^jw.TT]. • n
0 mii kjjsiSMm mm >alfára, Irrjtiri*awv e*
nfilf Mm mrllrtt éi t wI mk*1 * a Hrtilrí WflJr* rrti • .1.
K>V.l (-.</. djliU\'iK... tl >1, 4:1 mi \'rzra táMaiá*<fltl ■ i j fihA r,r,\'Li L É"> 1 OclmM Ir\'cfi <f >•■( I
• M>|i»a>asrs. j1 kid.Ja idaaia m ijiiiaíptiU^i #l*-aasrsrl I
l i i j íxflrfc irp-i tí.:
maskat míiinsí, s jiy amagtis krtWs nis ; M^ddif Irááraksf ^.ij Ir/pwdapfWr
n -t»|.f r» aj Uán tsafniv kw*tt<JiA**.intl I -1
raw \' «»•; »Mia«-.\' |»^4aia»diaf A .kii;*e*d*suUM/ I Ifi I rM\'. J muri* ■ Ja íjiit Imr lrH un r-Wl"" I ÍMI \'rhiui>|r,itt/tiM U áa in .lilkaL mrlpt ar rUtii I .7,1, ^jUakurt^ a l.rd kicMI a ^\'.al^ti
lHsaa^"F~\'(n|r Anjtfl oagjnrrr-t-r MékFuU.
: ] T- -ír.- . -TI
-F-ogarasi J.-:i,.j- Mngtarsnamat i • ssbsi-bactv I aadtár. i.jtiliik j«v< |tt i. umutl VUdu> H- i k->ü(
T fr > t 1
Más Ml I\'j [Fiijri^. falja* fraaasta aa asagyar » I síi tar.ylijwr * | Tht .
N«-n.« -aausdt lak4ii«i iő.\' aaAssétari,iOaii!rf>iiini<>k at Mtí f-Anardj tisddMiostifüt aiSiakfesfllttt
I \'•ánwlj V t^Sftkf "
Raaaboargk EagUak raadiag baak
N | Uknlai >**s»kW ».!
Mr4éwklél||ntro|j I ;f ifritstkT:
_j[L . • f
j XIIL Képek. %
i
Eletnag) *aga tak*l»ta*en találtarniktipak. Kgt j
I VörtisLirty Kikalé. t Arany JáJaa, :t Jéksi f ^ Mér. 4. IsÉiBczy F- UBsáchenyi Istvkajs Jsaiiui L I Miklóa. | BdtovszlryUiaoa.
BataaáyaágiÍTtakal*ta*aa talált, niaiiin araa i i • ■ ij ■ -ii l. Jéatks Üuk t,Bátovaakj Jásssá Luisslt Faránál MécStanrTlatváa, ^i fVoroamartv , j • j Milníly f kaicmji Wraocz,
loaaatll!,. • • Ibéar 0, kfiDabn k»i< J^M i «rí Szrchi*Sl i lat*, f i aáskajai. r»J» ll-4> Nssysdféf.
KVáry 1|A strak*tt. lii« K«*hdi*t H» é
W*frbrsj.jrj látván íj• ík¥|- v : V-4 Arany diaas m<w|i tt. !«*#»■ j »
[Orssaggyitasi omlÁklap. «4a» 4*U:
ki ^iíILmíL^ .....I•■•!i" # • I
kinvtki l i. Obrray Káliéi" ; .[V i\'iuiíki IMk Far«a« i koivoa J&ssafl Msalfv -> Láaslí> Pálí»."«y LásjIó Koroaali-b P*l ,,Tol«|í Láaalétwrf Tisza Kámáa Bartal Övörty kni rássy uyuls fodmaninskv <nsraa k*jo I\' Kajiuciv Oábor. Jósai Mér. LAnvfU Oa«iybvH I UraésflVvransi, Déaarrffjr Frailf. Ryárr Pál 1UV rs*MHSítféUtáos | í é>
A hoBvWÍMbftl. ThMfa í^aíMét tit
j Pütiili rtpnlbi\'iiaia. I«.-;[ \\ I * t jtt
iy F \\l á fffcl.i T\\ 1-lH—r+
2r-[-!- \' Í-T i Ti .\' J ; I - itlli j V Tl J ?
PRANKLIN-TjijBSULAT\'kiadisában migjokmt és iiz Hlojogvv/íU balti ároujfn^pi Iszillih^) kapha
az 1882-ik ébre szóU általánosan kedvelt dús tartalmú
pr JL \'Éf "X" -A. K
U\'Hlmull | -t, \'I ^ -\'\' I T
IBTVA.V DXCB1 NAPTÁHA. XXVJJ-iÜk ív/olyant Wjwklísl. l^OHHUTII-NklTAll. Smkwsii Honfi Tibamar Xlj-iik \\rKn\'VMUÍK! I\'j pu u-t.K»tiifvi. nkjtíflv Xltll. \' H FUsvs í4 kr._.__| T . , ÍV 4^1/sinjK^kU Fttsvs Hl kr. j Tf! ; Jfr KrrkUl liH *»| ki.
P\'^Hí^^ SÍT VKMZmloY Síi NAPfAH. IVIjo, ^i ci«.,,j H^gjj^ijH ^^^^ K
1 -SWkaskUD^ Sándor. nkv.ft«,:kr^; . 4\\ ral. VlkTW.n 1 frt. f
I^Al.DHJ 6AZI)A NAlTÁIiJÍ. XVHI. í»folys«i. Mrorkr*rti - - • - | lí" - \' \' • : i - " "[ \' * |»Mnm i* kvHiíny\' nán.kéíTi frt f» krj
HE. SpöH10 80 pl : r- \' \' , X(ÍK NAl\'TÁjiA. XIV. íw«IU.n. KéH>k\'fL Filar. tfü L íj; L MA0YJÍ NÉPÍijA*T\\HA XmkLt* il, ThtAr A
I IfíÉíiCZlNAlTAÍl XXI. (Wf»fcknit Jiíj*kk«4| tartalumz- . \' J •.ij -\' J. | s • - A Krmkkfa \\\\v||.,tfc.Ka„, u,,,. !h» Vi
j bfln*MUk«-. csodálatos ujaaniinyaii., Ifliulérra^s\'. va- H\'IV.KEt.Y li<JYI l"í|I KITPRH NAPTAll, S*ffliaatt/-MMtl-! T
láüz éa iillkflüiindoknt stb. I\'Utvé 00] T - . • D "A*; - H fW»»r KiiL lknxi<nit>- Áron, I^ák Finkfts ItiNxa I j *itt U vl-1 v K . 4-- »Kkr í
|. .-.4-4 •-■•- ■ ■*. - Ir -4íi—-T---r1-^ Jáká-Biáu Kártdy. álltul BAui.ii, Tim«v -UJt J-4 év- ] H n \' \'"^r j
H-O^VRq.KAmft is^ntlkl kslonsl naptán. aísrWti i f . pi,*^ m \' .[ \' I VPn ii H 11Pl 1H H It K.\\J-»M»h: • . ;
Aldor tors. \\V-dlk éffolyani. PMm kr. h i Tp ^ JT J. 4 "—fr*r----------j -.....I - -j I> > garn ||..t^rbftjl\'ii c-\'u \\V| Paju^i.^uLfW\' »>\'=
N~b "JCPZlSÍíiíí ^A\'raXíiA. Hfsrkesili Aldor Irars XlV-lk \' I sOliAHZATI N.\\I"I Ali. Nyftri J-\'afatmz. |.S ik s.. ÍJ
. íWoWkiii.. Ké|»k^l. FUr,j*o 44) kr.J__k , j j ^folyaiu. Ffliv* »*» »r. ________ ) I tY AM»K Vli NIM U aj, I» wj-n. *» ki i
IIIHíSHIMit kttké.1
J ríí* \\v I-\'. \' fi V\' j i. h I \' ! H \' l\\m |f.,||
N1H 4 ■ f t i! i ■ í \' lm
H i 1 \' i .• ■ . . - h ! i - a - • i <:-M