Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
13.51 MB
2010-05-25 15:53:27
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
210
3085
Rövid leírás | Teljes leírás (404.71 KB)

Zala 1883 december

Zala megyei és helyi érdekű politikai, közgazdasági és vegyes tartalmú lap


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

9$. wAm.

Nagy\'Kafiizaa 1883, vasárnap, december
X: évfolyam
ragtfatu ti iudóbva m hMw 4
* tefiMÍkMMf*MÉW V«MUM»
kfekwls»iM* ilMtoHiifc. Ma*-leeMw* Wilrt a*. id* IiHwW
MmartaMw Imi* mk faw«rt M* HkMi ín^mi> «L
IMnkl vtaM na* kaléamtk.
• flMf
POLITIKA! ÉS VECtYESj TARTALMÚ HETILAP.
A Nncy-Knnimmi vároni mu»bndelv« kör, eíZalamafyfei Ufy védegylet, n £ngy-!UnÍMiii h Délálni takarék pénatárek, Bankegyeetllet A* Korekkcdelmi bank hiveialoe nöelOnye
m/iftuném iui
n.....lát

...

|lnUlfc»k )a>yWI mímlNMmk
irwftal • UnMka UriMnl «nk 10 kr. WjMéttae MII 10o mM« I Irt, mmM Mame mtén fcf
MyiftUr petttaern 10 kr.
Mrojeiehik Nagy-K\'inl*$<in hetenki^t egy*%w : Vasdnjap,
99
SLÖFIZITÉSI FELHÍVÁS
a
^jZá J^rn HL J&mi
XI. ÉVFOLYAMÁRA
Lapunk ujőnől keidve laoálláeáaak Il ik évfolyamába lép. 0umagjMmn nem nagy, e*y birtep, kálAoAann pedig vidéki kflzlöny élrtélxMt\'óly anny Idd ez, melyre nagyobb Jőwbéau lapok Is némi bötakeaéggel luilitak hivat-kötni,mert e kAifllmény kéteégkívtl megdfliith«tleo ártól amlgáKat a lap életre-vnlóaíga m*HeJf. Bitón) ttja n azt, bngy ennyi érek aoráo, változó vlazooynk éa •ok\'BM wée nukjjfóWlUtWk kA/epette la aailárdan megállta helyét. Melyei aiá-inéra • iátae<l/lmi rend iatbA lete kijelftlt a melynek liö bnzgafommal IeeudÓ| be-Ülésére igéieieieilleg vállalkozott.
, 8 ha caak Íelö\'elíwen, általáooeeágban viiagáljak (a • hírlapirodalom létokait, be futó píllaeiáat v**t0nk ii paak a malira, kényitefA logicai mjtgyaráitalul áll eléek eaea Igeiaág, b<*y a mily mértékben ergiteil" faaumeudáaáoéu a LAtánaég a aajtM, ép oly mértékben, aAt bizoajára lintvánjoziittan tcljeaitett a aajto ■ kfafittftég éidektau vuzonlazolgálatakat, ugy, hogy elfogulatlan, igazeágon bíjrálat után mindönki eliemerai kénynam01, hogy a kAzAnaég méltányló párt-feg aláea e eajló vei etem ben : eaak a i érdemek jotalraaaéae.
Az eaeríéle életviizonyok egy máét áiAleló érdekkapoaolata, • mttveltaég fokozatna feylédéae mellett «g}eoeaen utalva vaa a aijtór*, nélküle ei eem lehel fa • viattmyok • körülmények arány ligoa axáinbevétele mailéit egy farmén áll ex u uruágne vidéki kulapokra, cak • méretek kütftnbfeék A nagy
dakébea a igényei h ex ké peat aO k 0 d n rik a helyi életjmiaden, foataiiéggal
bii
£teu aaempontok a vaaérelTak után indultunk mi h inflkAdéaflnk foljamán. k i egéeait t a még a 11 a politikai tevékenylégnek la ■ helyi klrllaéayak haa atkalmaaatt m é rté k beai I oly ta Iá a á vai. irányiak a politikai elveink iem^rrteeek ai olvaaó kOiAaeég elótt Muat agy éve ^Nty agyaaesee alkalommal a baljen politikai program mkén l k i-nylifáaltoltiii, hagy a kOijagi alap i a kormányon |avó %r-• aágaiaaabalalvl párt bivaiorgangma vagyink Kc Irány a eaqek elvei képnták politikai hitlnk alaptételeit. — inlnCaok a |eliu* bea iaa, mely aaan elvek fávébeai bdveiéiétél la barnánkat megválni kéaatttnt.
napi la-
egy • ár-
el ki
a t á i, • •
1 ébr át. aa
A pulilikai helyiét iánk npjtve iea iaugyaiiea. MegengedjAk éa tadjuk* bog) a viléaWliiika irén]tataiban a néeifly elágaaáaaíbaH tárténtak et idé éta flgyeUmre ■ méltó váltosáaok, ámd« bármily* a|éMumenék volaának la inal, Magyarotitég éa a monarchia érdekeit oly mélyíti, 4 kngy abbAI iáját állami élatOnkben fel-forgaté !i irányváltoitaté booyodalLk keletkezetlek volna, - nem érintatlék, i ha leltéoedestek ft Barépa iétlmtiiáa imitt amott a fekete pontok, laok ii|y( a miat kéleikestak, utólag iaéjje)Monak, mert ai Amsna cabinetek éiiiote béke vágya iám engedé, hogy \'aank akkprira aébeeaanek, a mily aagyaágban aaokat a i0 tét peMimiamua hal|adaatieja látiM képieli 8x6val, ha megiaotdnlt U itt ott a iwllő4 liárnya, vibarré nem nóbetitl i boaiánk a liiioayok állta uariat tn aem oapkodhat, meit arwigank a a auaaraliia veaé*féiAaimk bölea ménékleta máfi tartiiai álttfuk.Jél átgondolt álllmi éréekeialt elétéibe Wyexéae oly béatyifalat képesnek, melyrél a eieliiávény méregfoga, mint ai fegatáa vakm/rd fegyveN da rabokrá nizédva ball viiau. >
Kormányunk tehát a lefoln évben ia njegodtaa folytathatta mékédéiét aa állami vlatnnyok mindeimldalo raakayim i eonaolidáléM körttl; i ha a kormányul némely ágában merflltak la fel expkatlan, uvaró lacideuaek, eark győri éa tapló taton eliatécéee eiak annak igasoluáraatolgál^|iagy a kormány faladatai magaalatáa ál l a t e.ttei bjen a namaat jó} Ielfogott i higgad taa mérlegel térdekai vitérlfk.
Nem lehat D\'hát ok, mely miatt lapnok iránya i politikai alva váiUaáit aumvrdjen, lét a helyzet éa az oaeméuyek egyaonmm arra hivnik fel bnioftnket, hogy a megkezdett irányban ée alapon folylamek mflkftdéeűoket.
A változái mely lapunk jflvé életében beállaad, pnaztán kOlaéiégra vonatkozik, t. I ezentúl heteaként egyaiar él iáját k 11 d i inakban fog megjelenni, minek legfébb Indoka át, hogy ágy vidéki lapnak, mely egynttal politikai j\'lleggal ii bir, nem leint i: t álja él móéjábán lem élt tilnyomélag politikával fogltlkoml, a ha még-I ia tenné, olybá tlnntlk fal, mint agy gyenge falakkal biré épület, melyre ha éri áll tatét raknának, a i aránytalan ialy alatt ö a % i c r o a k a d n a. — A megyei érdaki, vagyia vidéki politikai lapnak, — mint Ilyennek — feladata eiak ai le-bet, hogy a polltlkal moagalmak falytoaoi tajláiá ben i at egy bét platt Ijt nagy maiaátá torlódott eeeméayek t A m k e I a g éjb a n mlétagy nyaj|vé pótlekát iiolgáltaiiea, e a felmerfllá aiámttltt váltó-taink kAiűl a legjelentékenyebbeket kiemelve, a p o
/
i „ZALA" líriújk
A humor és Ágazatai.
irta : fovfe VtUT Ipa Uameh vaadéglmMom ?
HAigyeim\' üraiw\'
MheOmgy nem te elat alkalommal lehel aimeai ilm My megtwiteéö aaép aaáme iieBgeihitg ettMl aaevtay nliiemm lojteaHai. hevaaeMeeaMt eaalie anamk laeatenMlm. tmgy a layéliebti koaiOamtaami ta|>almmim ki if-fi I TMttlgeiftk éa lagteraaíamaÉ aei-Ttm M^mMMn A mennyire (Alem telt, •gyeáamam a e eetima ifMnUoit bbaUaa kai lilvdemilni. Hogy enganyibaa mUMH ea, emH a ItreUÍáalayit magmute^tk A máéit te lawm pgyeMkal nár perese Uhtrva, ánaieft ertehaatema Maféoaéáf«m tárgyára. \\J
iilaitlaai aram Oatkaek e *h a-mert la inai ágeaaielt* iMI kaaAeokhna ai\'amibi A ttryv eHeaaéeyem * «eernat aMg Iráefca*, mart oly liiielamái< «all, amiyek aáttü aatlli amA awkméái m a Mliaft magaaekeéát gyakran aa agám emberi oleamény \' na aiimiino kAvatí
WefT ttefynÉtnaaa UheM kmmaavi
p mmm makim í ^mftaa, hagv m í a
lutme) Hűt _ _
aftrt enehae mm M|ki érté-eealááflmk régmégít kata^a ma aaar laemerá mm
kttkm, htmam raM Ml «a
• rnmmtm
nrnaynanvn: «A< éieterA nem njbben van a na vta, hanem abban a mi ttlu * No de eaereaceéve n humor- vagy tta é^en ea ia j egyik jeieeaéga, — Aeinig tekjatetékea í« I tultena minden léteaAa; mart egy idea ö a kr>Hennitelf «0t iKeaeft mieiAU megkereaa-i u-lték volna. Mar MoméMftT UÍáljuk, I hogy Aadromarhe •ptíláin kAay, nagaéaé éa I moüoiyg.* £ <íaalieiíiíui émlemnyilvánwliui I paélg ai igaa banmr egyik legmtfUoenhb meg-i jeieoéee. Ila atánaexáeél knlaírik agyanoaak I nem vélik hálráayéfa, aaart apja a minden í emberin diaénlnmaándrt mély Wki ltjáalom. | mely a írngtoammeJ en«nálve hoeta létre í aa arAletyon «rjál a hámori.
Htaeetáreévnl anm vafl anégyant, mart aa »a eemieem* a így ne naodaliek. lm mngti méadnaou hallaainlia, mert mol iarni lof^ak aa A gyenmád le - aéeenenai ea éta, gaav r* aaiyva — ■Mtapr Ndm zőieg aHUt/Vhek nx emberuag nejueeétéia ér-laklliaa
A hámor nővért veeelkmkHeg tudva leve áoloL hegy aa a XfL latnÉali ar-vomadaroa agy ctoMétfil aaéwmeíh Itaae-rint ngyaala aa emberi tart 4 kommáttl> mér bél ál, a mébói aanttn a aégy aáml« kntot igyeknmná klmagjmtnnl tnamatyéff Mnei jntott a lagnlam a awefnf tamt a vniekma In^eaA^; mert n mhaA bkmim iá-nyae^e a IMD Heli at a vár, oly elaltat katlan keftfft* a aneMeaÉ mvékeaifiépMÉ e
at Mwi
I a ^gepijÉI lawé. lm-
layeelt WHtf
bamor Inda mA; | lUr, hagy e enö iy
a Imi, mart haemagyar am-min^lrt |aM> keáevpl
• <flHá Dv ment; mar naiáe mi a hamar Y (Mm lu^aimii^ air e Hantom* á* IniiHiHil, rfe lagttikhaa ama áaftatlat« hanem éMtaeám milgilmiialr rala. Ceaél* ingva ángy nanriMég aaltt Mle* Ily meg-
haiároaáat On&llO véleményem aaarint Amae-állítani. E helyett Hiyen eaabed egy kjvtki hírlapírónk erre vonntkotA asavélt Idérai.
Ur Remányi Ambrne, jegy kIMp-kori hiretvee Inaetk hmnoriéla B íi e-I a i a Perénc/ mOveit elemei ve\' így anél a bomorrAl:
„A mii ét « kfftifJtÍM \'ittiU étiú, Ittam éffíb, min/ tgy trémUn hnj% i» afaMban mm ttformk 9Íddmi4pn: e\'y vlJúmidg, m*ly ktokéii, tltem /a pitjtdti, őntnú ét Í4 i4iwri f-ijia\'nti j Inmtyoi lufUm U kéj f>Uj»ii! « pakmtrtoifpl eaayeádni lya im»l Mi U mtférti érle\'miáéféé ét (en4\'fw kapiodtÍM íéuétm ü éUkofa\'oé km • iM> tt4t Hfjikí* a aMimi klH\'it f4>
hdnték, tHrtUtr twUhh nAwakb, msé bokútkmtLunnk é\'éééé mmlpwi éé ékiééi Uiktí mpré jövígnnk."
Ima a la^anedelmaiibb, bér Uaaé pí-horayáe aneghatarozánn a hamar^É, mHe-bet réaaeiban véve aemmível eam^eoad iAb-bet eom keveenbhet, mini míte htamor eaéei lényegében ^aagábna ioglaL
Végy nem-e ei OrAmAkre keiló nenma Hév vMámétoi na, mely velAnk windanliin a aimmnt lahalrtéi érezteti; miaak einman kedven elAtUtok a w«4ár, amfy Arvaad lla-lének ea aartoekn<Hink a flaaál boMoáaá-gábaa,melf moh6a aniv|a nt AgtáplálAitnr-mmmi
• ih kadelyéiiapetban vagina* együtt képaHfc a legangfolé kaiarialpt la eanl-imái; 8y femMmnthmi alaaa hatalma IMM-ttab a ffilhHÉill g^Má, a ka avamMe-lam Imánké naH Ménk, ettmpink \'a aare-legve aa ámáka vaMk, aaáegy Iy aaahily-aéfakna adja ki ereiét, ertet rní ragyunii
A Immár még a helUbél ki iráfiM jte, mart aaan |g mJel eevelai vaiét, Iriamee-eéfrt. flheámapaare Mmimicp a aeáe atéa kéréantafcAáé gnnmneafc igy leirt *mm oly mély miet e km, ama oiy mlim,
v— mmÍlékm»W9 RiortenWi^g feren Irlkleel laleiéaek fége
egy tempiomejt/i, de épen elég nekem. lAlo-gnaa meg holnap, igen hallgatag emberre íofm bennem találni *
Htlv aneHemanmgrol lenaakodik n bai-hetailen LemtngrAl eaAlé humoron idoma: Len-rtng ntnséa közben elaludt, a vtroa kapni elé érve kooatee éhrenrtfrtí •Ebrnd|ea, Bérem, emberek luké éránk* — *Cnekngynn, vtla-wtolé l.eertwg anameit dAraaAlre — már iá* ; lom na akaart/rfet.*
Ham kavnaebb ranpodár bohéehoátrt írtai ki u említett Rahelaí* Nleméeye a hatamégrál: lAkár háaanodol, nkár nem I — úgymond - m »<í«níélei(épen megbánod.*
A valódi hmrtaie oanpn anmatet lován ni embert tmméeaetrt / é> rom tulajdonok vagyliák iimk tekieM, de na egáMben tAhb gymigmégnt, mini vétket, tAhb lmlga> tégm, mint bánt Ma, tp eeéri nem találja ez em berakat anm aeveteéganeáomk, eam megvrteadAk^ok, hnanm wjoi\'kotlk íelerttk éa igyelwdk a «ütg felett oraflmp értaüe* mart. Irttná rtlenimneiUMH, a «iv áe le|, nz értelrtn ée énalnm, Mt éa tadaa eMea-IMét pináén módon kíegyeaktani
A bomorteie anomovtodík n kétaégba* mattal, de ama Mrja mami fit tártntaá, előre Ittve a latdntom rifnnliímgli Revet aa afoéfAval, de már u aetaáfya n nenpnnyk kedvelj aeely aem látta kremli énérnm. malanplmlleaa hmaor van feláll a aa* fáiban i
•Te meg nrtgáav hand rt mejd kHartim vlrt agT bead, hogy meg raeaé^a e artvam, \'fmp aaeg ArAmébe, bajaim „,..„. •Igv V%td a magyar ember hééáa U A ba»er endNa a Wki /anailg iHmnaél táea \'e a kedélyt et e^m ée kftmmpt Mi beiyanal. Minlieak ír a nareieágm é» lá-aeegaek mevéart rtAedéatt da a trélte éiaa-lát MtHamai (etd ipaiirttf kávamk.
fíy iormáa irta meg Araay Jáeee
\'tátU klréHmimi*.-
mikét hagy vílág egyke
II ilrléiitiaik könnyű át
tek i >léié t ■ y a | tn.
Kárászt mag m jaálaUaJ kell beül. Istinnk, bogy negyei éi heíji étetitek ioránlsem oly muigalmas, élénk, bogy é • ftrüle történlek repród tcáláaa egy, beimként kétezer megjelenő lep számára < -ak résabea la elégnégta anyagot sdhsics. A kiválóbb mozzanatok eddigiem kérőitek kí i jövőben i«m fogják kikerülni figyalfltfkv*, ámtif megyei éa társaeáleti 4 iszonyaink jelen állásában topunknak továbbra ie hetenként k étiseri kiadása fe-I * leges áa sikertelen ■inka tolna, mert a nyilvános közzétételre alkalmas 6s iidemes eeetek rltkánbsk, — minden1 aprólékül, Jelenlék trlea dolognak kiayo-uistása pedig a pletyka-lappá sűlyidés veszélyével" Járna.
Él végül elhatárol & taakban azon cz6 1 Is szelepet játszott, b ogy a 1ap » Ielőfizetési árának 5 trtrassállltásávalazanya-K i lag ogy is a ok fel 61 Igénybe v e 11 k öz Ai aág mI ■ den rétegének egy k ön n yen hozzá férb sté hely I érdekű a e >ire1 lett politikai közlöny, n j a I i s o I g á IJ i ■ k.
A lap kiadási jogácik megssertéee ■ e végett rendszeres kíadó-hlva-teli iroda felállításával prdlg azt akarjak ( Iáiul, bog) a lap kühá megjelenése és széfltftWM is egészben tólQnk függjön, s a szemünk előtt lebegd tjsin áa pontosság tekintetében le a felelelóséget mindenkor elvállalhassuk.
Lapnak hetenként egyszeri megje-\'esése folytán gondoskodhatunk, bogy a negye területén előforduló eseménjekrúl zj ws áe hiteles tudóaiiásokkal szolgál-lussssk olvasó közönségüukuek, a l ren-•lelknaéalakre áJld munka erők ezálszeiü beöntési álul nemcsak I6bb iovauinkat fogjak étdektsekké tehetni, j hanem a Mválébb caégikkel létesitrado összeköt-tatásaink folytán as. irodalom tétén fel> msrülsnáé jelenségek beható [ismertetése is kilátó gondoskodásunk tárgya leend.
á iZalai Uilty1 ez. izakköalüuy megszűnik önoáJló lap lánnl s a .Zslá\'bs
olvad oly módoe, begy a tea ügy részére állandó a terjedelmes, rovatot jnyitunk, ml álta) az, egyetemre ée különösen a megyei \'tanügyi moagal-makra a esem*nyekr|*l« Uló figyelmet farditlistonk, törekedp tollán, bogy a tanügyet, mint kög* áa\' tártüdalmi éle-tüakj ogyik kiválása fontee éa atyve ható ágát kötöttségünkkel is megkedveltessük.
Azoe reményben tebát, bogy biagd törekvéseink a t. közönség rtaárál el-ismeréssel a támogatással fogadtatnak, uj MétwMH oyituuk a követkesé
iram-:
egész évre 6 Irt.
-fél
negy ed „ Főmunkatársak:
1* vf 60 kri I M kc.
Felel uerk. a IűmIö:
Hátit* fi Lijo$, Kutya fa/M.
Hofmmm Mór.
öngyilkosságok
(H. ■.) Kzek most már álliodó rovatát képezik ijnapi sajtónak •• »|ig múlik el egy nap, melyben m újságolvasónak likaim a ntsni volna uiisd i fővárosban, "tjiiud a ,v Idákén tOrtént Öngyilkosságokról olvnasi.
A atatiaüki kimutatja, kogjy et öngyilkosságok ie bbóoyoe törvénynek vannak alávetve; sót évesekok szerint ie ftsssn lehet álliuoi as öu-gtilnoeeági felteket. Voltok le ások miri^en időben. Ai életűnteág, i gyógyíthatatlan betegség, a reiriétiy utoléó szikrájának ki<ilvááa nem egy embert hajtottak már ai öngyilkosság karjaiba, a nrt»n egy ember cae-réítej fel már i reá ié«ve kinoeeá vált álotet vagy áppen el sem »í-viselliorót % megsemmisUláesel. Valláserkölcsi tekintetben aa öugyilk"B-aág nem mesitbetd, i szigorú eilika kárlkoitatja a«t. kí Önmaga emeli k-frit élete ellen, hogy ast megaem-míaitee. I>«- aa emberi gyarlóságot eaámbi kell vonni miit eok máe dolognál, itt ht s ar öngyilkos áldozatot iond» sen a léaavét kiaéri aírjábi.
Ai igen szomorú «lolo., mikor a tártadal-ro viazonjrai oda fejidd-inek, liogv as emlrfrelc mennél ke ve* jeebbfe becsül>k as) életet, mikor jsokkal kevesebb is fitfyénekben is jirko|eei erő, mintsem | bogj^ i sorssal jvild küzdelemben nlégendő kilirtas-sal birnának. Mert söxan infgssokTi
» kéLyoimH\'áloi ájaeálinliU, tel-kor sorsuk k<*rili ogy fordul, bogy dulgfsivk ki-ileoni belevd fiUMkt, illcsUgg^fi^i vagy i»y»kamhri<S« i ük, Smikoc axuláMOgy |«ilyAvil VH-
lik végit ih\'uviídési\'ikwilc. r
Áa flug/Í^koaság t uüj^e\\«>véalié [tá^ntlikő Mgjf%it dit| sonkilym ál-ijinaiBsi l ia mbniiiie »>Hr«lmik vagyunk.
, \'t - De az; atc^laó idtfblit oly inibo-rak«*t tátink OngVilkoeiág illll ki-múlni, kik liosasO iil^n át küiblcsO k\'ilmn ráaMotf1t«*k. 8 eaik a m»\'gtO« tAnt Öngyilkosság tár fel elénk, né*-inblykor t*gy egy élettrog^diá\', in>4y booutjüket gonduikodóbtt \'ejt. A legtöbbnél nz( tapaaltaljnk. bagy vala-mely kénya*«*r nyomává utalt bajtják vág re magukon ps Ongyi|krs«ágot, nem úiiták uiHg aixáletot, imsii i^iyaifi nyomor vitp* őkoi a káta^gb^ié* l«*|* lőjAre, do különféle okok Oeei»füf* géao ke/ükbo kén.ysairité I g)iikos pisztolyt, maguk élőit más utitoom lát vaj mintist, mily a halálba veset.
Esek is Öngyilkoaaágok egy a társarlalnui tentén [rágditó betegségnek | svmptomá\', melókén gondolkodni
Inéra basaonta\'an dolog.
As utolaó időkben különösön bi-vitilnokok körébln történtek öngyll-| koeságok. Nem ritkáit fcasali atireo* typ rövid kis bdcsuiádvil, mnlyet egy papit darabra irnak,. irányosaák fjüknek vagy ssivükuek i gyilkos fegy vert i „Másnak bűnéért koll meg-balnütu", t&int ei legutóbb az ogyik m<*gy^-*n lOrtén}. As ily esőink meg, döbböutők As oly l»uc«u»iavik keveset és sokat mondanak. Koveaét, m<-rt i rövid azank értelmét bisto aan kiokoakbdoi nem igen lehet; sokat, mert sokat lebnt beléjQk teani. Dii legyen «/ bármi képien, bisonyng is, bogy az ily öogyilkoMágok ssa porodUsa iár«*\'Ulo»i kórságra vall. Az i t«ivilisái-sió, m-l y napról napu ! nagyobb tárt foglil el, előbb nem I ismert igényeket lániasst as Al«ir«*. s oly álvf»\'/*t«\'kre csábit, melyiket aserány jOvfli\'lemmel bíró emltnr n-in ^époa m<?gtizetni. A könny i) köl-tekeséji (inert költeni valóban nem I nebás dolog) könnyű adósságcsioálást von (liga után, mely idóeságoknak leflsetéof mág b*asülefesd mailéit is gyikrii nagyon inkái. Olyai na isutáij mint a bóg5rg*t*gi mely mi* ná| inkábU^r l.aa lefejft, lik rgysw\'r m«\'ginjá»U, innál nagyobb lesz, bogy igy l|önto)fi eliemett egynek kettő
•ok lót többnek ie * jólétét ast Igto loféeoslas itsUg. Háay árut-iin embőrnek kilU így már maga ellen felemelni koséi, kl kOoiyilmtt barátjáért jót állott t végre et\'ól c«irbe bigyvi látván BMgát, flsotnl volt ké*yiit*ni i Mtt végig kuni mmn birkán, élete árán vált míg killemitlmt. beíveltéből. Meri igen •okan vannak, kik jóbirátiik lemos* ssivüaágét lilbisviálvi, azután ilág j lalkeUeoiit, bogy i fizetést Ő rájuk j kigy|ák egyediül annak örülve^ bogry | őket kiiiHtleUék a binárból. Nébány áv - lőtt lörtéút ogy magasabb blva> I Iftlnokkil, kit jóbirátlt rontottak l meg) i kinek jósaivüaégeért mig áj«" tévői is kelfou iikolnia,
A lasa erkölcsi ársnt tnnlieft az adfaeágcaináláa mindig virtus volt m\'dig voltaképpen as a kötileiság ! eiset as igssi virtus, mely. as idáe* I ságok Mflsetéiért (Hntönör. Vigy I tudva b»gy nem fis^tliet adósságot nem csinál a nem baasnálja fnl azokat csMjaiul, kik\' t a barátság nevében köinyon rátlbet irra, bngy j érett* jót áll|inak.
^xen erkölosi érzet meggyükén désétól várjuk ■társadalmunk beteg orgauismtiaán«k szllárduláaát s ez ál-I tal as Öngyilkosságok kevesbed** 1 "ét is.\'
Adó után a hadsereg.
I
(T-) As sáó és a nagy hadsereg elleo .levén a legtöbb psnssz, sa sdárét irtuk, és fibb vosásslbsn kifejtettük, bogy sz adó emelése éa szálHtéss i Jo« lei viszonyaink közt nem a kormány y tói, d« nam la s kormányaáatél, luuem s körülmények tói függ, oem s kormány parancsolván s körülményeknek, hanem s körülmények parsncsolosk • kormánynak, midén pedig a hadseregre sás ve ■gyan eseket ragynak\' mondandók, kis* karjuk fejteni, bogy a nagy hadnegik tsrtáu sem sa állomoktól függ, hanem a helyzet adja meg aa államoknak azt a kényszerűségei, bogy mindeo állam oly nagy hadsereget tartson, a mii) eme | cssk képes, ebben levéa sa é hatalma ; él tekintélye.
fti tizedekkel ei elóU a védr»nd« »xer nem levéa ennyire kifojlódve, mrg-eseU, bogy némely kisebb állam, mint a milyen a porosa királyság is vala* többet nyomott a latban mint katonai hatalom, sok nsgyobb államnál, amit megmutatott Sadovánál és isegmatatfttt
• Totói t-jSa éa ö asaga is iria agy helyen :
• F. itépiea víg epos oly kedélyálla|>ot kilo-lyfew, mklün a világ fol|á»áva| a» enma-MaaMBot sMghaaoodva, toraalakok téatéftében akartam kánmtlaet sserasm*
üo nani fogok a humoros költök Jel--oroláaába bocsátkozni, hanem agy rövid «onásaal a hámor házastársát a »eoml-«>iMS*-ot is megemlítve azok aarjedékaii as éiezot iröníá-í ás sstyrát akarnám még fcevámfé ocaatelrjj.
Ha o humor kifejlett határozott ktü, ugy i »esmleo« »okokljilubb de bovéabbé ••nAió nö.
Hevét egy göroi mythok gíai alaktól i ndim élstoiv «h kemllyaaaég kaptiaelqjetAl K o m o iMól vette.
Cséjja ogyaoaa, i mi a btmmré. Valamim i tevedéM as igas útra térti, ügy a
• omkum suM tonképeivri akar Xoo-iiQaéot jpatásnik eszményképére Ügyel-Hiasrtetei; vagyis a bohóság álaroa alatt \' riksaii aa ígai balgákat megtéríteni
Kaak ntái áttérhetünk e jellem«u pár " ■ pataira. Ezek közt aÉsówülOdkeat AdvO . »»lbetjük a a éle zet, mint a melyben a jslsi If.i a lqtM« éa legpaj saahé saódcp atyüvanabmk. Mig a humor a Mfeáaao* gveigék és IsrdmSgskeo komoif slméütedik, addig oa éles minden Müüavo a IspsisiÉiiiosíikriát ellen mekkai a legtávolabbi eaamék lámüaával uditíi a kedélyt. A bölcsészek éjeinek ne-ann aasHsmi taks<aH»i, mely minden dolipjkanmkaaontiaágát tikmaH mfiptUöowhtetéaÜl az éfalsbaisigMiL Hely « hültaliajgsl faliedezásével loglaflMsIk itujdio Ümaik imse lelki a crntfanós ró 4Hg áa Mbogy síimtéteá sosmbimtásle atepaaik Wnjsges któéke, begy |i kimóo-Mt I paat partiig jslsnttfs<|tejea minsw ma hm, mig a tik sgybokapmolt latyv aki pkább inilipii l|sa toC^te Ibéri i isla lssafajl; *As flcS álrafcabs
fNWWPi.. | "
Ily sazmetárMiáet (ínusil K a s 11 e r midOtj Viihagorss tantéte|ének elöadára Kán el nmkta mondani, hogy fa tettedezö örijmé-llten Ntáz Fikíid áldozott az isienekneb éa cKaktmmar niána veti: »jlzért remeg máig is liiadea ökör, mihelyt | egy uj igazságot találnifc kt«
kz álcz -r mondja W eber — éléé kés a] gyermek kezében, ki nevet, ha msgái sérti is meg vele. I* nmzélves eaxkAs a VelaOtlafcnél U, ba eröaafa|> n>int Msbbva-pnk í iránti tíi<ztetefünk j vagy herlialnk iránti szeretetünk. Pedig ifány ember inkább lldossl /el barátját mint élezéf; ogy. hogy Mátrsnj elmondhstjnk minzirhit ki Mraét rej-keni tíjdja, a Ie0tagyobb Aáuralorat lennsítja.
Minden ék* tengelye bizonyos hason-lalososg, mely ÍArÜl az ^negfordnl; minél piélyeoüen fekszik ez annjál sikerültebb iz tlea; trist pl- i kovetkskükbei. A gflffo mtaaáiofc azt állítja ajszerény hfljeséi előtt, mkts^Hnt a^bilosniiiia caak sxol^ája a theoíogiáoak >unBn, »>aio«á a bAista, (le nem tetndk tnoni T/djcn aszályát bord-la-e néki hátul, vagy Tán k világító lámpát viszi etötte?« i
A gyakran emiitett Weber azt is aHÉjs, bogy i|z éiczelfi tehetnég sokkal erOaebb a böknél ntfnt a férfiaknál. Szeretik Ak nem-ésok a kegy se tüf, hanem a begyes mssia Maliié la. Jeles példával is kedveskedik etxe nesve: A« haragra gyúlt téri azzal fWyegmf Imádottját, hogy nythtoosaégra boűa a ide kapott werelrai levelekel. W&e a Um htQsdton l|f <»W: Am rajta, lave-leimben ogy Hoe» aéért plroksem. lagásl-jebb h azok nlm telkmért.
A! asmsttiaéfil kaoOtt ispááatlannl < iLüembbb n bnaesia. U némesak a gyen- i eék oalmnaási, 4e még bedobta kifsjasl | SM% islsz áles mfljÉldfcai baiomáljs
Logyssi asséod erve ie példával wol-gÜSMm : l{gy Irapöáa bölgy fly aaovakkil ItoesMé « ndvartáját: »Ma igen keHsnis> soM, Ds*m !• — \'BorsSmn. áoiaié i lovag áo oanpil
hangszer vagyok, melyetKön igen ügyesen jáiazotil* — Bs pers/e ifagyar tűinek eröl-feleit lukként tűnik, de ilyen i fmnesia •sakm^nyelie\'
A mint a humornak és comicnmnak, ngy az éleznek is vbnnak tatiynhajlásai. bielyekw nézvé, ngyhlsaem. ki lessek maotve i ha péMáka: nem is emNfek-
Rjert még esek annyit jegyezzünk meg miszerint az élez oly Ibszér. mely leghamarabb eltaambeti élvezhetöségét, ba abból tulkokat alkalmazunk.
td ézek mán áttérhetünk az iróniára. . Aa i róni a k/teMséga* értelmében a einfnak guomabb alakja. Más szóval ha 0 (oimkMgnkai élesen kitÜnteljDk látszólag féasükra állunk; ökn nagyítjuk, söt indokol lörekasflsk, előáll a gtty, vagyis iroai a. j As kijárásunkban foglalt malit iát és i kárörun ö? kimenti azon korülomny, hogy i mindig a szép javára működtek,
A snsnl az élez gyorsan idézi elö s j neve\'sépt ngy az irónia ügyesen bánik j sl a eomietts dolgokkil; \'§ mivel mindig ez bgystleaMpt kárhoztatja, Jó hatást is asül. j Lsmi la nmk&désébsn as irónia szelíd I éa JóaJuMlOt de végezheti munkáját éles vágásokkal, kimslstisnül wytvs. Csak ne \\ sblyedjei jeleniéktelen loi\'naságla és kerülje i nundig a káros slkeisi srlilsifii
Hsj már most az irónia gyakorlativá j less ée éargyáá kí^tariténi igrekaxik, akkor i kstekmlai styes; okujtol\' énajtván a hihá- | km tetjMelmMén rnjwíja, a rmaáfokat | lásad^taémá azemléitetí. hogy azokat mag- ; átállássá! A ssiyrs leginkább van hivatva a -j tánmésieto mmdan rmegaÉoek (srdeaégau , fMtemm . a mieri « fmlényegOMlfb alkai- | része ö 11 modem jrafif■rínak\', makbogy j ssjooa s Ispéb eírzlajaro ehetve a tárgyul gOaságotf aaamélyes uHnaAwáés éa esifáe-démo kasssáiis tslisliápt As irónia ás satymheJ
•mkeéewoek n paléisteS ssft t V eíüif i
nam találom élnsm
lAmmptns gwiy-
éleidanalnk bmnorteH
alakjai. Nagyobb számban satyra-költemény (ejtegetése padig kelleténél bossztúibra nyujf tolta volna éhezésemet.
Ily formán kííUzőtt themámét rövided mrgissnartoUo Müe amg a i. h állna—m hdyssaáglt Annyi bizonyos, bogy a eso-pofíosltai legieoa ömzélüsésen m^aagsf^ikj^ s mennyiben ngy az éles, mint s gnny ée ssiyrs. valamint azok fsat emlMett mellek alakjai — a Mrcasana és carricaturs — Is hwnoros jellegekkel bírnak a ser\'. mindegyik a ktíznapiasság, balgaság ée ts-dailamág felelt áll és bármelyik is dicsekedhetik ama szellemi fensöbbségael, msly-nek birtokába as élet bármely füsxegaégén én sanvarnságán hantos kaczaj vagy rétéit monolylyal diadalmáasodbatook.
Megdonlhetlen tény az is, miszerint ngy a humor, mint ennek jelzet! ágazatai kolúmbaág nélkül mindmegannyi jótevő szelleme létünknek, mivelhogy a bennünk rejlő játszi tevékenységgel távol tartanak* minket minden egyoldalúságtól minden podanteria én nehézkesség kísértetétöl.
(íyskran háiibatnnk panaszos bangókat, miszerint a ÍOtevÖ szellemek máwnár ritks vendégak nálunk áa az aiyigá nye-résakodéa utáni kapkodás i hámor légköréi és talaját mindinkább rnsglshtimsü, aá-mérgwi
Van vaism) a dologban, meri i ve-lédi sgtwaiépa humor, at önzetlen soslbe-tM szamlélal csak ott viral, a hol a klp-wdság péiavágy éa kasamlg nrilma hm-deresm vám Ezért •easlier kttzdj ée biava lazsál* mondja Madáek Ramépt, hogy viiismiÉnk még pedig maglQiéis a eatet emklett >réft jé tíkft* - klvattápee ha anadoySpa igyateatek az etaaaségai ba-mor sisö Wtésaléi követni, L I. bogy ápoljnk n# Anismarílak
ftrdlaaál, melj Ütközeteknél, habár több tsabk állam hpéMogei N rént tettek, k»ty a diadalok lom • porosz had r útaa isjlt-tt, ju kétségtelen. IAván l*4«g ezt i wibí ttgyifflrtiok. éi beütvén, bogy | védrendszere állal erőt 1\'iiiiiHM^iaii mily rendkívüli hetal-mm tUttttéf re találtak, oknlutok kellett * példán,. Ip csak mt uéip akarták megérni* bogy aagyeágek és népességűk u»ellett amannál még is gyengébbek le gtaeek, azönképen kellett azerveakeáni n kiek is. Mert hngy egy megyei tauáci meghatározhassa, melyik illem mennyi | hadsereget Urtun} Nagyobb képteleu-A| t hadseregek Végképen! eltörlésénél i, sokkal könnyebben meglehetvén tenni, i itofj hadnreget egyáltalán ue tartsunk ét oe káberoskodjunk, mint meghatározni mz arányt, hogy melyik államnak - mily nagy hadsereget lehessen tartania. Rt éppen annyi enne, mint (ékezni az erét él illasötümá tónní ahatilmat e mely ntáu minden állam törekszik a a airfll tuűliw lukeUetát.\' oem mondatu egyik hí. £e anityi lenne, tttlQI ki-mondám, hogy u államok saját erejükhöz mérten oe merjék védelmezni na gnkat, i ott, a hol 800,000 katonával diadalra jtUánsk, ne merjenek apli kii ni csak négy százat, hanem veraaiék tőnkre magakat. ggy ily katároutot te hit Európa ieqi bozbat, mert bogy megtartsák, nloqi benne lehetőség. Ua pedig azt kimondani uom lehet, akkor at eddigi példák után índnlvs, az államok akarva nem akjarva, de arra tannak kényszeittlve, hogy képeeeégftkhöz mérttpi, minden erejöfcet kifejtsék, Más kolflaben nem foglalhatják el aa európai koaóertbea az ókat megillető he-lyetg I nem eeak hagy hát tét be-szőrit -tatiái, de la otaetuek, eaöveteégeaelnek nerá "kellenek | mart oly szövetséges, »»ely iagy Igényekkel, de kis htdse.eg g«»| áll elő, mely nagy arányokban kirágj« magát védelmcztetni, de 6, most védglméte csak saját Ugye • bajaihoz s r áey)a g caek tils hadsereggel já t elhat*, sokkal roeszabb a semminél. Kan* igen Is, megkívántatik, bogy rgyÉ szövetséget a mánkul ne ier-bért, kenem aránylagos támogatására legyea. fia így aa európai viszonyok ás Itórülmébyek léoytzerttlk az államokat arra, bogy az aránylagos erók kíi^jUlában egyik se maradjoa el a másiktól.
Mondom tehát, bogy az átaláaon lefagyrsrVs^e a réezletat lőfegyverbe-?.és|él sokkal teljeiitbeíöbb óbtjtá*, mert la re»gtöf ttakelik valamikor, (és pedig megtörténik, hogy az eorépai Illat és aemsetaégi viszonyok reade /ntáebhek Iésznek, t a népeknek felaxiare tflrl azon kOzöa akarata, bogy a háborúk szInUmtatk be, a aa ütqek egy turépai itélöaaék által döntessenek el, malyntk magát tIá vetnie minden állam bötilee, egykoron hatalmait fi fog njU-i iúulnl,\' hát aa áluláftoe lefegyveikexés tiett Uvibetatlen vahyni, még a réaale-jji»a: lefagy íérkézét a mondattaknál fogva, imádig leheteti mi mJi ad. Vagy kimon .lasí ea általáiHia békél, vagy egéai éráról biberaskodui, de fél béka, avagy fél arévél való bábenskedáa, I a h e-tellao.
Mi* aaenbaa a fráneziák Vtevabcha" kálarat emlegetnek, mig Oroszai szég a ileiptittt« ura akar lenni, ét. a keleti*! magába akaijt olvamtsai; mig Ola z o (tágban Iriidetita esapoog, mig tao. rsigl^ták, kamtHemsták, latsru^geasek, utvdtlaú felfbrgstáat caéloznak, as est* mdl íreía érését bevárni Ira akarván,
* l6g a bábot«tói nem vagyunk bizton r4 kiMé, eem bofelá. És ad lig s kad tengek apaaié** )á<ebar óhajtás ée *«!§ egyéb
4 l^bet tehát böieselkadai a nagy baáMHipÉ aHen, ámde a nagy beása-
a helyzet tatamii* a bfiyralat pclfg a k*tlimén)e*r alkot|ák, uKát, i a |ftiAÍia^a|«l nrgválieataiám nélkll,
• sfénafc a hadwivga 4 leaaálliiápa, igen w«flnlN»á)mág t^pak élegnegyabb baige* á«a mefal, a érirgéeriétet jb*yt»nataa >«ét támuUiu meg, mi:|( » badte} mtalgs-11 ^feiPP m»V* «l> may a éalegéetiáaek nem u ienaa a
Mt) a Imaá^M M^ánek
rnréfMŰ tTiüvoni\'n\'i vsU Uh áfához Hnzxá járnijÖH, hanem aj, bogy. a kmdátt minden áron kevésbitse. Minbal egy mit-Hónak a megtakvitániiTsl) jobbm meg tehetné a b\'mdalmat ^\'vMelinéinl,- mint egy teljeaen ielazeielt ItadaeregáeU M^rt vagy isüdokolt ama kiadátj melyk ahad-ügyminiaxter a delegáczMU elé tvrje^t, | vagy nem. lia nem indokolt íjakkor a^ dalegáczió igen b arra való, hogy azt megszavazza Mert ha már egk aagy hadsereget asgy áldozatokkal i tartank, mert tartan! kényszerül vo vagyuk, miféle politika lejiae tőlünk, hogy.J azt az egáaz^nagy áldozatot seinmivél tegyük as által, bogy például, elvonjak; a fegy vetektől á gyutacsot ? Mrrt vaunak kö vetehoó^yek, melyeket aj budsercg kz általáaol bsladát igényéi miatt eem néí-kaiözhet, seaeu követelmények epen oly fouto«ak lehetnek, mint a fegy vei ekbez való gyitacaok.
Hogy pedig megbina-e az állam népe azt a kiadást vagv nem? Ismét oly kértéi : hogy vájjon jobban! megbír-ná-e, hogy a határok vMetlenÜl ma-rsdjsnsk ? Ungy mit képet jobÚai elvi -telni, egy dűlő ellenség belátásét e, vagy azt a kiadást, moly az ellenséget a bt téréstől viisn tartja ? Mert csakis kouó közt lehet választani. 8 miután |világ teremtése óla azt Igazold a tapasztalás, bogy nemzeteket az önvédelem mé?i soha, de ellenség már gyakran elpusztított, hát a két rósz kösOl kisebb tosznsk mégis csak azt tezinthetjDk: ba | megvédelmezzük magunkat!
Amint tehát elóbbi caikkamben az adóról írtam, és mint most a hadsereg-| ról irok, nem ait bizonyiüa, bog) sdó ; és hadsereg teszi semmivé aa onzágot, hanem azt: hogy a mely otsaág n>a« gátul a megkívántató adó éa hadsereget megttgadná, aa okvetlen setemivé: lenne. I Azt pedig, hogy mennyi | adót kell 6 I letnánk és mily hadsereget kell taita-\' nunk, nem mi határozhatjua meg, sem | a kormány határozhatja meg, hehem l meglmtározzák az európsl körflliáények. | Adóért és bsdseregért ne » korniánjt I okouuk tebátt hsnem a léteit és bogy i lenni akarnak ez után la. Mert ha lenni | nem akarnánk, elköthetnénk mindent I msgunkra és semmit sem az otsiág jö-I vójére, avagy eak oemtetaégflnkrőli moo&» I junk le, ne bánjuk hogy magyar ók mt i radank a vagy nem : ue bánjak he az ! oiok utalom alá ketülQnk bv mógtaka i rítbátnnk mindjárt száz iblMlot, él- ea 1 eltarthat vagy két évig, mikét\' aztán I as idegen hatalom majd elvenné wlQnk, 1 amit basánk, államink Ijtmuiatkáeáfa feláldozni sajnáltunk. Szóval ez a mi 1 küz\'lrtlmfluk, küzdelem a IdtM, sjakl e küzdelmet megunta, ám semtnj^ita^ ilicg mtgát de a basát megsemmisít-ni ne kiván|a
Ja n o.a. í-nak: M ik i ók árta-
penztarOokúi.: Maveriánoa, ópasséki könyvelőül: Skubílea AftaL e. Iw-járási wtoipabirűd: üöáe, i>M oá -eenédá uoigabirúul: Yérlanti^Béla, ihr-orvosol* Ihr. Hanny Ödön e. h.
KUlönfélék.
1
r
- A heailkelyl éHthmM.\' A Hntvbelöi válemtaM«kra teenoT* kiMölének ezéljáhól iiogyai Malf HsOttMái tag ur által ÖMortivott értekexlet reüttjrtdkdia nov. )9-éa tartatott meg- Ke»iholso* a nagi Veodéglóliea levő club-helyiségen. Julebet a keszthelyi járásban as utalj meglehetős jók, na égyea községeknek a nueknelytöl való távol^ápi sem nagy, a bizottsági tagok még sem Mentek meg nagyobb íMám-aen. c^upf o vévén léasl !az énUÉaa-leten. A kijelölések köveÜmedMp törtintek : aletpánul S v a at i t « R e n ö, föjegyzó-fil: dóson t á s s l é, ajjebvzökül: I. Bptfy Lajok, II. Cankélterl La-r jós, 1X1 Tbajesy Lnj ga lag, tiiotU üéyéasül: V 12 a a a v a a aj 11 a 1 A iHHII
II asavaaata slIwÉhan. Arnmáéki eíöökül: Csetsnák Sándor w esavasattel RóanAeLalb" > aavasatá elleopunf árvaszéki ülnóhAkül. Horváth Bertalan egyimagalag, Th»t»y Trtatyánaaky Ödön SÍI aaava-lat tál, ZarUa Zeigmoad H íjaav. barasa Xaf||moaé 18 alat ateáki föl Braunjtteia Páljl.aaav. Megy lmrelé ssaveaaQot nijertei, árvawéki jegyiftü): Négy t n|oa,raorNu aul Ikr. Máncip Kiv^otv, KMaaHMekal: Bknbllea Zsjigmoaa, elpenatarookai: Horváth Báli nt, iosxámvevöül :Cz•-kelter\'Jóasel, e. k ipÉ||Hlí VérOamarty liidor I tsevmietlil H a y a r (vagy ÉáHot f) 1 ssataeata > aüe-gféaa námvevfill: Ceolwyay
matiieri ur
íj o*J e g y lm n-r ar g e táj oa rrajr Lájot
— Mclnéftsrk frkraaelt ismét ! városunkba Bánlalvy Béla 20 iádból áHó | társulata wromhaÜMlyi mertplé|ttk be- i b\'jexié Ulán — ilecxember Mo ketdi meg itteni müködéi»ét. A hirdetett \'műsorba igen jó darabok vannak (elvéve; köztük több \'j kiváló ojdotuág, mim : Tűri BoraaJ Caeosil házamága, Nézd meg az anyját! —Tekintre köaöaségüuknek a aaméRzettel azemben rendszerint tauiuitani a^okött tartózkodását és tekintve főleg, hogy az AiadMétei kitüaö támdat csak nemrég távozott váraetűtkbél t előre látható, hogy Bánfaivvékoalí nehéz pmnkajuk less. — s csak jö wiiwtsek jó előadások és tartalmas repertoir biijoeilhat-ják fészfikre a sikert — Bgyébkénj üdvözöljük érkezésüket, s a flktal, törekw igazgatót és társulalatát miveten ajánljuk a közönség pártfogásába.
— Báré Rawberg zágrttii kir. blatÁ f. hó 28-ftn Nagy-Kanitsán kiereszt ül utazóban az indóháa vendéglőben ebédelt
A ufkadelvá«kftraek fiatalabb tagjai decwmber J)-tÖl kérdve hetinként egymer a kör helyiségeiben zene- és táncs-estélyt fognak rendesni: Sylvester-tttére pedig torabolyával egybekötött nagyobbaze-j rü vigalom rendezésit tervezik.-
-r Xtgykta folynak az elöké- > : szilietek, egy Zalamegye fialalaága által ! | Nagy-Kaninán tartandó bálra Mint bálijuk, j a vigalom napjául január (4-ike szemel-teteti ki.
— A Ktnlbely vldékéa lakó { vadászai-kedvelök egy vadász-egyesület létesítésén buzgólkodnak, melynek tagjai az i a rop vidéken vadász terület lel bíró (Öldbir- ! tokosok és esetleg más meghivottak len- • nénik.
t — A gelael rablégyilko>aággal vádolt Hertz teld Samu .ét társai előtt a napokban hirdettetett ki a kir. tábla Ítélete, mely sse-rint mint már emütettük, Herczfeid Samura nézve a kir. tötvényazék áltat kiszabot! élet fogytiglani fegybázbüntelét helyben hagyatott, ellenben Kis (iyufra János, Stanna, Cseh István és Bonez János a vád és kö- | vetkezményei terhe alól felmentettek, minek folytán ea utóbbiak nyomban szabad- | lábta helyeztettek.
— Rsg/sy öd*s kir. ügyéss I. hó 10-án a Csáktornyái járasbiróeági börtönük megvizsgálására ment.
; - KaaarflAajJ Oéaa törvéiiyizéíi hirö ée Lupkovios aljegyző, mint vjzagálö i biztosok 3 napot városunkban töltöttek, a,, törvényszék területén előfordult szentpéter- I uri ravargás részteleinek\' megvizsgáláss i czéljáhól.
• —• KivAg4*«6rel levelezőnk irja nov. J7-röl A helybeli ág. hitv. ev. Mié- j kezet halhatatlan emlékű réformátopmik i l.tr. Luther Mártonnak születése négyszmtado* j évfoHulója alkalmával f. hó II-én finné- j pélyet isteni (iszteletat tartott. Az »Eros vár ] a mi fetepünk* czimü ének ekteageárzése 1 utAn Nt. Horváth Sáiraor esperes ur lépett j a szószékre s nagyszabású, emelkedett izei- | lomb beszédben emlékezett meg s komzak-alkotó reformátor érdemeiről. Az isteni tisz-t«let,atán gyűjtés rendeltetett el valamely utólag mtghatárosándó oly alapra, mely e oégyntázados Ünnepély megölésére emlékes- * tessM. A dalárda-egyesület f. hó Ifi-én az ev Wáola helyiségébto alakuló közgyűlését \' tartófífl\'. Aa alapszabályok felolvastmván, I Sz\'oÖftr István tanitó ur (slkérdasle az egybe-gyüV\' tagokat, aláVetik-e magukat azoknak vagy nem? A kedvező rálaaz ntul.a t 1altt#a elnökévé s vehetőjévé egyhangúlag [ Szolár István tagtárs Válantatott meg. Aa í elnök ezután a tagokat lelkes beszénben buzdHottk n kitartásra, a tanórákon való I\' pontok megjelenésére, figyelmezi ette aj dal lélek tviditó és MÚvaemesstö voltára. Bmel- . dét ijuther éme azavafvist zárta he »R| a ! dalért eped. ki delt szeret, annak {ataz I szive|nem lehet • Nagyaágoa Kröb Hal k\'r. > taníelügydö ur a helybeli ág. hite. rr. Ukó- r láaakta »Jóköoy<ek« ezimü vállalatból j— | melyet hírneves íróink alapítottak oly esjU-ból, hogy a poeyvA>jMlakHn arköles-roaiö ; termékeit kiirtok — »6 darabét ktgyetle* I delt Adományozni, tneliyei nálunk az íaktAal J — Ényvlár alapját vetttis meg.
1 FeWüa szerkesztő a kiadó: QVARÜA 1,4 J O a.
Főaamkaiársak: §JtfOtm lAJOt éa IIBWBIM HÓIL I
Mayerböffer Jömat aomogymeggat u4yarhifri lakos végrehajtatónak Pollák VitmoS végre" hsatSstsz^yWő Jfanüi Baranya megyei lakót" eleiá ISDO ftt tőke IBII évi decsem-ber M-ik napiától járó 8% kamatok, M írt per, II Irt ökr. Xjdiilto kérelmi, • W ÖO, kr. jeljenlégt t még felmerülendő uttfé-gek iránti végrehajtási ügyében a iant nevezett kir. törvoék területéhez tartozó , nagykanizsai 797. sz. tjkvben A # I sor 916. hras. alatt felvett ingatlanból a rajta-levő házból Pollák Vilmne tnlaidonát képező 407 írtra beesült haaooMe tlo. évi de-czember hó 21-ik napján délelőtt 10 órakor ezén kir. törvszék tkkvi Csangen utcza Hcocz házbani helyiségében Epexjesy Sán-i dor felp. ü. v. helyettest köabejöttéval mag-j tartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltást ár ; fennebb kitett bectAr.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 1 t0% készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni
Vevő köteles a vételárt három egyenlő j részletben, még pedig az elsőt aa árverési ] jogerőre emelkedésétől számítandó <5 nap alatt, 2. ugyanattól 3 hónap alatt, a 3. | ugyanattól 6 hónap alatt minden egyes részlet után az árverés napjától ssApitandó j 6.% kamatokkal együU az árvárélr faltéin-I lekben meghatározott helyen ét módozatok 1 szerint lefizetni.
a nagy-kanizsai kir. törvszék mint 1 tkkvi hatótág 1883. évi szeptember kö tft. napján. 390 I—I.
Kiss tamasy béla
kir. trvszékí jegyző, kir. trvssáki elnök.
üt*, tkv. Erk. Ifltt. mep. |9
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.
Pimmi a kii UIMitUI
IiHJ***1 t4m kúeaftlt «lr ssgy tuütutk i, ielídu<g, iIiiIIUmm a burat iDh kittit » (;l|jnjl BPlTZWFGBBICfl 1 iMijUl léuött m Siklót nhaiit gyort Is*
Uai mlstt aa0i« Wastlt
0 PITZWEGERICH-CZÜKORKAK J (BonboonO
letoltt Viktcr éa faltéi Beüti Valódi minéségbao estk\' a gyégytárakhaa.
867. 5-II
NyuJIeunk kezet a agerenesének I
500,000 márka
fkíjmatfayt ayajl Mm) mÖ» » IsaÉmai ■>•> Msáltsrwrstés. n.#ty » ■*(•• ksrvÉay ti-tal jú»éli»zj?» Is kiilüitn na.
Kan aj Urr»i*t dan ikkl áJL kag uAunj kteap taíoljsa* statl I aoraoláaUs 50,50
tysrtmsystk okruleo kiaotaoláa alá kall kartWa kaitok Ulalkotik 500,000 frtsjl OajarsaiáBi, rasaJag r«dig:
t njar, 1 m. -300,000)
I njm. a t njar. a, liöjtr. A
1 ajar. s. S sjar. á.
3 njar. a.
4 ajtr. a. m. MXoeaft.OIO ajrar. á. m.
2 aj«T. l tej,
soaooo 100.000, 90,000, 80,000 70.ÜOO1, 60.0001
K njar. i. m. II sjac i as. 106 ajir. L a 253 sjar. a i.
6 ajar. i. m. 116 nyer. á. m. ion nj#r. a. m.
10,000 ö^oo aooo M ttot 100Ö , M0 lát
ont. i aa. aylr. s. aa.
ÍO.OÜO,Om4. tüilaisomif^
10.000 acvaokiat. 200, tlá
unoaiN, n. 17. lo. tt
* aagT Wztálya
kir. trvaaák Hlehhii
Itltákii
gsM afMMlüwt kául aial mUi 4ú0Ü «i ktaamtaan 107.000 m. taaaértlkkas Aa aW-MiUljs flsiemetey N te»K 4 fokwMik S od 60.000, 3-ad 70,000, l ad 80,000, t-H W.noo, S-od 100,000, 7-ad pá* rn0Sf tOOOOO intlti ÖtKMlÖO. Xüjoe # A lyiiwMij hmíaok asanai kiuUlMKa tllitpitUkik M(.
A lágkbteláfcbi stal. m ittam itta! ktato •iMM •ysmetayáeaae n*r laaaisitar IV. cm ia. SMktatlWItk. la kartl: I «c«it fr*4. a»r»t. iracaakOin ».I frfc 80 k»« o. i 1 ff* . . • .. I I „ W P -1
I^Tíd h „■ 1 \'}, - 10 kW.,
Valiia—ji MgMaaa aa *aaaag atUfsa •-rkald^M vagy j=i»UuUlv*ny mailatt uaaatl 4a
• WfMfySkk fonddal «rtZfta6!t»tlk. mlndMlI \'•>\'g>t aa éJIak aaüsarttal állatott aradat! [aera-
• íj»l bfiH tltfllik katábaa
A mmandaléasthaa majfllrlnUtó b(v4tatoa h»« dti attkll nalükaltetaak. niodaa ka k.u nUm pcdU falaiAlitú Mikit klÚttk rtetv^ Siklást a HtaUfoa kvaaai JtfyÁl
VallaWuskwak wledssAsr kagiauUaasa Mk ««as ttlaUjN aiiiawásj Utttl .\'i kr»a at abí HajilsalaiMI knaltéi at,
>. tssjses sttti
Ltt.mmm it.eee aisMaiuk |L
Aiilra lagnftSrdakb álápM tytfrff VA
• l-taal, (mtUikaUiaf nittdanltl Malaaságfü
ajiaUlilw a»—iWkaltf k«rallkmtr i (mtf kmis Imt ia windw wMkitáat aaal-atr« alibi btatailasli tlsÜratl bal-li <bvi baltsaL
Kaulroann A Simon,
laak le válté-üzlet
MtMtWsr <a ahllsa astolastaasl 4tb«MlfS» s|té, fa«Í4| amiatt aa Hlastaiarafagjiksik
Ű. L kStsOnatauket fojwtre ki taaseinl ráataak «4dig taaiasitaH WsalaméH, Ist-kéajik ae a) klmitslásaáh rlmsllsln» -Auhrnkvéstak amatal is e4a kánynlaod aamdaalar pontos Is níUrd »to%iút által Hieitil NWakaHi«Hnk leljta kiépdamélni.


Nb MIM I MMM MtoMMi wiíliM k\'
lll<HÍÍ «Mkí» »M«I UISWAm bt*N m»I»
191 l~fl
MM**.
Hirdetmény
fatjó 4vi ott •-*» N*0>K»*ktém éhoují Dr, BIm Mm ar i— Millu nA#fa}mt* rvtaMl réméit tégrtndtletíkg l»l Mslai UtfoaUjirmlt f*ttkl««tMk lakéi totaéaitft, kik «* fcMaéfrt lertÉeiaé bőgj m ftrtklMfjftM wfc r»*»M*fJ,rM»«) wk»l kiéi-
rtU afcMÉaj, ukmíBl a bsIjbtMf által klAittlait \\»m-
atlMéaj brnamiM Miiül IM4* (HÍ fcktalr M. m^tij m niaJfrart ilk^Érádpál BMél;«n Írá4*w Jilinikiamik. ki»4AM jiéM* Mmé HÉÍaíalba mm tÜelkiüwÉ MaiM > kafyiiéfc • Mail lárlWár-iÜ tafcifU mát * jifmÉt Mütl W <ag aMMaft. HlftWa IMI aav. 16 ék.
Is itr. MíMg Mljértéój*
"^T Rh|V ■>—IMIIMMii i - r, ^^HPRr MM 1 üfrMj^HMiá,
t^^^^B^^fflHp-gJyHlHB^ /.mitufir MMA
P W .(jffiUffJB Kmtdé UnnrA
MtwSBffri nBfí7fl3rafiiVft SS i BMpHSp immk
irjrgyifkvk kii Anntrn Ingyen ém
: HARLANDI
köiőfonál ^ orsóczérna
fW A W,4?
r.| í*uu tiut Mm Jf n««J - fft* Jé «1 bgMCff i Vi ^ ÍJ V érnMMl gV
JÜlaMk kaéflÉJMMli mM*4péti fcapUiI
Owlrák-Ht|;ar«r«iác miMm Mf/ 4» n#y—»i— kirnk»
PSERHOFER .-féle .7.?;rl.4L
V^iitfHA tnfek---Ak >>M miiiMIim iMW M*n mi-
f MlllZlItO IIIHCIOK )M Mf4riMilU. alNl\'iawM ilk MmA Mm mt}>n • IiMmnI maéU WWrt nwMiiMn U mb Um^IMM wn 1 liniliinft mMmIIm iMn in# nr MImMImH ♦lUlMMk.UU, m*t liMiiwt ntMkbMMr
w é hprtrUaU Ml MM UÍJM cMgl\'1"* mfattfiihl |MN U t»M....... II W> I MMM
I frt I kí. MŰI klflfral fet 10 lé, {f tolM* twwM »»« kllí.Uk m«J M«t* IIMk «fcU»4t»! T»tr MHtUatoIám* M*ftMk Mt* )**# «n»ljM IMI M-i^m-
itMki • IfNNMNMrn l*M»jMaUMMMf^u. MtMakfti
MM MMMt 4 M HU m— HMM Mii mMI, ImIM MM1W. A mímUm \\IiiMIhM UMI. Mi mOMn Haltak
Wattaafer ■ VMi MWH. I HM ktaMwl M k MMMal &*tf
iiilitiH )| ti>M■ Onw MkMnliiiMi
TitW |v7 IM Mi «M*««áHB mtfifmté iu>{ I 9mmm% K MMiViteti
«• Mto «0nr mA«1, M^m «W l íMH MK< tMMMM «t SMn UMUM mi. ......... «»•
■ff. Mv M MAánl U*« MftJiM li IwMiM. (•; MMMbt mIMMMH UtoMH liwll lÉMMl Mr
UU ......... II üMá¥iÍii»a»t M M fcT»é« r«B| b*lB«»aAf7<, wM ■
MkMÉf IMMI aiWiM » \' U<( Mhl M«U MMt|pMl| imim »4gM
v Nf MkM w W, WM • i uoMMMti niliíwni MMIM «MT MÉÍIÍMMMÍ f«MK ■*«• «MMM M MW III mU( ifiüMi ! yAlinMMMW M MÜMIM "•4 Ml »«r» •>• M, M>iw iMtiuu. IIHIUMII M»>—Ml. kwy MM MM gáMUnl
\' « "I ISImmI III......... Mi*Mpw.eA«É 1 mmi* mfM l3| M M MN M^
MM M *MMM «l MiMl*i. • MffiaM MŰM I «»M UMM^ÉMMI tt«f4h*Uuu> M Mtém MHM (flljllkkaMI ÜMMMM MMM*k | f\'briw ri\' ratl lüi i lu l> ilttiTuTtilTli
■n* «W ^nifcmü I M > mMmmm«wm> -rí —- - -jTi"TV|[ii- ni fti mlint u. WKMMM MMmmI • MM «MÍfc MM tij|f«IH I ■likiM *!)Mtott4HiM ÜtilB \\l\\ llll\'
"■«»♦«*« MM« • ül i a...... Iifiiiniin tó- Mmb nrilülHM wj íránllu >. U M mm m-
•M - WHM mVj nMlMMt I nu, - MtaM iIhIÖNi MÉH nfeiÉiMg
«M i# MMWpi MM» MmMMI ^ "r .i. ^ ^^, N Wü iní éMMTíi r. K,
, tiÉklMwnl MIWHIÍ wlHMi »)| .
n Mmm MMAH JÜMÉL aéé «MM». MM\' I .
MIM f - inti MIMMAMI N*M* M ! ■ ö^, Wl MMM
■■mail 11 , HS > M M HMM UMMMIU) tMMMMl*! MUly M M. llliiMI ifliP
Úmmém fcUiSííV Mulli, * «hm 10 < Miiéint, • M «*«k W«M n—wMftM •
|M MM MMémmm MjiMMmm k«f mm- MMyMUi MMÉ m«IMM,Iméhm
fcK fliil llll Sfaiíírt mSjm M» ! M IQM «M toMMMb MkaM MmM WmU MÉM MMML hM MW»«*M ÍMiMn l*< iMww ertetMilM-
^nük*. un mMm, II J Hm m^MÜMp* Mmw «, HMy mémi4m«^
_ Mr Éméré* IMmM MáM
fcfÉ., IMI IMMlff 11 | ! \' .
T«IIMMm Ml A« lifl Itiw kwln IM I L.._ . 1 ^ . . ."cftl li\'^ÜLL.
Mt MMMM MM MHM UÉM • «ÉM M MM I _ M*^1S*\'*.\' f\' »
iktllM M u*MfcM M MVHI i iiMlaWM iMif wyi M M
hut MuUl MIÉ I---i—■ -«■- 11 -• M «U , MM iMMK • ■MMMMM MMM MMMM
ttLrSLTS ArS^nTg Jlti iiiitfmjT^SiM C%MM»IMM, k^
MM M MSvAriMta m te i ihliltBil jEÍ"\' **J^0
MMul li. ■Mtiiimii, «MM miMIi >» W«* ■^"..tf\'frMM
Mtoi MM. MSMM. » **M MNM IMM IMM MMI;I i I» MM*
fMIfé Migtllik M»i MjH 1 ........1 _ J _ .
MttlMM üfjwM M «UMI »i JLIMI I \' mántf
Amurilal lfWwvény4c«i^ BC: I Cmikaro^ Híj, ^.^\'JTJX-
mm Im^MMMWmAí IjriMI mmtámm Mm**- | Igy InglH, 1 ^ r
Por lábiuadái ftT.\'^X
^ \' | .,, I • M MáiMl (MMMBIWIMMIIM MfM, MmiMIVI
lnatllMln ..11 ul. Ml Ml mk Mlll i > H»«n. M MM»«Él>M M»IW> ím MWMflIli
Anitnerin uaj-rtr, rjwTquT<M»f*^
Ms Jmmí kcJOl I|<MMIMi. t(W|M11 II\'B 1 ............... 1 1..........-r -
*________pf bmhmmm^:^.
HÜM) iwmcgn, MtnlMM M náaMM n*< Mhli. wMMtM, MNL MÍ* M MHWM
I Mm «M I»hiiiÁ>mM> Ím a WM I M |lf>lillM **M ImiM m WM«m* m>
I - ~ 1 .1 ■ I yéMMMM áh*láÉwM* ilMim IWH M«l0 k»
Wm| t^ÉUauppta, UR5SS Tannoneiíinin \\\\*}kwU*, ÍÜZiZ ! gg^ttft.""*\'1" ^lyi^^ffi.I- - -l-----rí- — ■ I li r I T I niTiT
W^mi lAptHt, st&tsris
Mh*1. 1 *it~-i Ti >Ai»MyM. • UMk HM. WmMmSMI U
pMry-ttltaaro, u^TTT .JrU MIM m MM M
WHff • MM MH M [ l^t MMjjJTll. li H^ M fc#
feWt taMfxsia (prágai caappek , Kfuetamea tkztitó aó, mnSTm«T*!m
•*Á*t —----^ - j. V mmtmMMí 1J>MM , MM MÉMtx «M| »Mm HrMMlllll. I, M
vrvu cMppsaai tmbm ■IMIMIBI »i< MAM MIMIM, OWMMMM
MM «**—. MMM 11 ilw, Mfj l»«fMü Mkf fi^Üt M A* I MM( M I M
ÉhM^ HlllMnl ftMMk klt*«l«fMMftk 9HJ nkknkUi lilMMt, »l|T IMNm |NfM
n «4m4« mommmmiI.
HT I MÉMWIM fMM ttiM I MMM «MM IWÍMI MlkW üMik Mllik Mik Mtou au^ mmmM ^tanLi " — k MMM M «
t
Deróny Józsof Mllhofor S.
éiiwrix, artaj* éi Kft»t«lvaa Va^f*KjMilaaáM9 a virnkixa Aii*t«aéUii ANif t 1
nap *kai«r, araoj-, acQatánil a nöi rainoiitoir órák raktárát
éÚB rálaaatákban, jotánjoa Arakért. Mh Kélnémepvyfth ut4* rUlAi féitUi/UtNé wullrtt (t
Métf M«í*Ui|
BrráMjF Hmt miőa ftlf||iof<*r H.
Ihnirt^ i MM«lt« tl II- It I IniiMa, a ttnéin AMllféUi.
k^oooóooooooocooooooooooooocoooc!
OUTJAHR és MÜIiIjER
mm U BUPAPK8TIM.
feitfapfatl Tr|rnr9 roHl»Ífm«* éa |«»4«iá|l c^f«|*r
i üMtfbkl kOftiliWK, Piii.iUk «*«kM*l ^ á?iH»>á»j\'ak»l nM t
|T»llltt fMM»-•Mf MMImÍMI (WJy^Mé. JMI imMI. AVí fts»ff imm^MI AMféMMM7
HlllMli|nil|il
msMMI ukmétti U*)l m*f 4.
WwVR (• »pikf*f»\'té
OJMti «»«f<i\'j/«i V«*
/WiM^KM^ yMwl.
<Jm iiiii al Ntkn íIIÉMN
Elgyöngültök
IM MMMM «MM. MÉM* IMMMM; Ma MMk
MM« mmMmé. » MHaa ÉH MMf uhé— M jnian MrftMi » vatMád
a auMff ím nim immtMí nm. ím i
Éi M fc«, MMM W MNÉ MM
ffrwwa ir MMkr (Ma
M Iraai la«l ajiaili
féfgpat iTliWÍ íytlkirl viliik é*ilMe|w# téml,
Ih friiHle
Poruin-por
(Mr«i alfAifll^ IMIIM
BfjadAI mk a pirala^ir •IkelwH a amil é* ««lll aM*««4 aaa
IMMMI |^M(*ft|«tMh iHiérdiiéM, \' \'ff I flrftiiaá), • lrh»tHlMtl| (Mfftff I • |f
Mfsé) i.Í lAkaK • nMglnlanaif liléf* kttlaittU* gfé$fm
•• Ul#|/la4Mav mla4*» iMnUhiMMál- A a«i« ét * vmmímí Aliii <1114tani M»flil>»ilÉMk
tli| • M*M*ktM • kkNAftViflMl, KilwtlMl é$ M A)|ali •..•fHwIk^i, (wlii! | láiMllMlll| •H«4aii tka^) ilul ilMko ftrik) |fM áliafWMaaél, fltailai • két* Mkak lA|« naMiAa, M AHal MM vmi nilf ékál m iliinArtln naé rfkji Afalt MérlMiM
I Hil «M*M4I ln«f IgalMM •cimIM Mf »l«# alkklMM MM • fcf Wm* Ahíni>MI«»I§IM
jíllu.ifc,
lg/ éft liMMiálgli «MMlAaatl 1
biUhr. att I-mII
H*k«l» KmI»M frAfM
VmA»I|) t4laAfl tMtfnav A- fkl tf+gJ* Aam, II. Jt«MM Jiiéima II
K M M Ma.
í \'
iMMn MMM#IM Hy kl • kft Már |M<4 ifiét jiM» MM i MM III <M> IIimh
SmmétéMf • MM MUMlMM
\'aiM|*\'M »H||IMM Ml MM9 M ff MiMM MM • ^4«áMM fMM IM IM|MMÍ SlNl.l Mo IMI IM-Mt Mnrt i IMAP MMMH
H I II
Hrai>Mf M ntapa^MiKy KiMHaaU
/i/ Chlna-ezOit- ét Alpaccft-Aruk VK1 Kmi i i. REí\'S. L, OperngiMo 2. J
I A L*gdit«*M« vIMmiIIi t»4 miIöMI, aaiMM IlMlMal, IAm- 4* XI ; aávé\'aAMMMbM •«!». |
I Liififiaa fyirt jitr O0vina<iiiiyinri*ifaia I
I V* \\ Mh ,n M ^""\'vr1 //V ]
M f \\ MM kfJaff/MM kfTM M MTMMW f N ^r raj
GUTJAIIR ós MŰLLER
286 28 - 85 BUDAPESTEM
El K 6 1> ud a pr Ml i Trlcur, roNta lemtx él |«ftiaaágl f*pgyár
» Margit kM köaalábar, sjáuljik Malid «rrkHte«fl éa j»»i\'ott gyártaáayakat Mint: _____mmSBmmgm * \' " fM4
JBP^M*11\' "1 1 I I Mtf fMtíl | nWSSBu M^H MMM KukmJtim montAi
^ t.*\' B 13A \' vfffiJfcár íouajitik,
■MMBBIMMBMBBBBBBBBHH ni»i«ug«a»if ii
v r I,- jt á" "TEra* Ut^l-mm\'-iMk,
VBH| [ i^Hm^ 1L ^ (•Un
xf fcgfi Iflf -^^K^^ra^B^ t I í /DVD Quboua oni<i\'yi4 k*h-
cSRB IBI n^^W^HB Érv [JjgH pffi, Koptattypik.
Datitválnnié y/ri
íijr|;iék«k kjván»lra ingyen él Mneitfe.
Ctiina-ezíist- is Alpacca-áruk
v . BÉCS, L, Operngasse 2.
Lagduaabb válaasték erő aatközfik. mbUIÍ készletek tfcaa- ét kavé-kásalet ekbao atb. Legrégibb gyári jegy Oaxtrák-Migyaroraxágban j \\ Mh " M hutttigfd.
UfM arattak bem N in—in f s
Fártttl gyregva^ek. ■egreigih idegxet titkos ífjuk&ri rétkék átkioaapoa« Igáaók.
^ Dr Wron féle
HARLANDI
kötőfonál ^ orsóczéraa
I f té at Irtára
Általán kedvelt kitBuő mmMftérl kapható
Ottlrák-Hagyararuág luínjden aagy éa seveaelaa k«r*ak»* iéiélia.
*3Ö—6—16
(perui altteyakWI ka*I«to.
Egyedül csak * perwn-por alkalma* a aanaé éa nlli manm- oáa deonemfl gyengeségeinek elhárítására, i »i»y 4 férfiaknál a lvbr(HlM^| (Mrfag a ga tágak) t a nflkaél a RMflahuMái diáro-filátám. Nem kolfobca pólolliallan gyágyaaai at idfgraodatei minden báut almainál, A oadt, 4a a vgastéaek által etöídéaeU ftlei Btiaoadáaak-néi, • ntmHmh a kieaspeagiaek, tafartáaáa éa u éjjeli uiagfimléaek, (mint a tabatattaaaág egyedüli okozója) álul előidézett ftrfiai gyaa gaaégi állapotokuü, valamint a kéa éa lábak idegaa rwaketéaénél, aa által oly taar vaa njujtva, inalj által aa aiaaradkaüaa arad tafttty okvatlea alárliatík
Minden a inni eláaorolt batagaégakaái egyetlen mn •inai oly alkalmsa mint a Dr. Wiaa Peruni-pora, ArtJisilanaágáért jöl állunk.
Bgj adag ára kaaaaálali uUwtáaaal 1 frt 80 kr. 391 1—12
Ba k tár: Hagy Kaaliaa : Prágar B" Vaaártgjalkaág: Gfcafcaar A- oki. gyógy aa. Báffs 11. Iiiay Jiwtomw 14._
Elgyengültek
kik aaLfcal ritkák, aaáaia. (lakat Ilii) atc. Unt-
kiUtoa ■aaraáaak. a IqttjMatt iái ahtt ttrttaak U JttAJtta Mikit gyagyijtataak a rflécMrt Dr. UBir-fta aüracala praapvatottal itta), in I frt 10 kr„ peatia tt kml ttk
| FMárxaarraa Dr. MWar-fak ■ Iraci I a-1 njf ello
Hirdetmény m w
folyó ári act 9fáa Nigy-Kiniaáb tlbsayt Dr. fiiaa Simoa ar íwwiHm n«fáaj»rai rvktw»i ránára ijggreitd^eti^g 1110 Ibriotot kagyowáeyoiott VftA)vataak lakál micduok, kik cs ör^kaégre igányt Uwiiwlii fáénak, k^) aa Ar<kkag}álm faló rokaaaAgi.rkaoaj ukal kíde-rilé «|aAay, takualal a helykatóiig által kiÜlitoU aucáajaági bixo-ayltfáay kaaiaiái »«U«n 1884. ávi ftbtaár t&. aa^aig aa aivHratl aláljáráaá|iál iaa»iljirata vágy iráiWnt jaleatkemmk. jtsfoat-
kaaáaak lek i a tatba a«« vátaiWaak BtiaUn a kabalák a l&oti lárhaUr-iM Jáfciyt* atáa a jfitoaalUk kWU M lag «Má RlliMi 1888. aor. t5 áa.
An úr. hükőméff $iSlJér4$dga
mm i kavaal alaáaa fcMaU-Ü. trfpjw]t ((tjur-fdfftal) aihiy aay ataH
ial 1 Él m kr^ páaMa II fatál Mái. ftitáráfUa kiatÉéM áa feMftár a Ni.*fi»lriy a)á|Laar(«ár l^v* V.lar.lllaiwfr-»•»» aa akaaá aMaa frálfttf ■■» >aáaiu Mtnaái NM-4
Fogfájdálmak SStTTCrS^:
kn*t alár WH« Mat a Um laáa* klraaa tak kmesÚtaral rikiriÜwVH. 1 «aar iliHibilil iiiaigiiil vM|Mm taM aaaal áa agy aa^aéaál aaa neUáitoáft. Vak«\\li femaklaa • éa flár. Jbf h. tí Neleá^Éa lilaaii 4 Taatar w»UáJ,
■ I II
NjaoaaloU Flache} FflkipirfI Nagy-femitaán
PSERHOFER.-féleJÍStf*.-
VártisvfHA laUflMI^ iajil»»n Ubá^aak MH aMfti aa UéUi iwtkl-vmiuuio lUllblOa ^ J uTmi|I hm\\u aM wl«u «üf Maaik Mm-•te, i Ukáaaaaá caaáéa kaláaUt i—aéiaiii W aoa WaaajiMtek tebu. á la^Bakaaaakk
iwhlfciB. aahakkaa aMai apák mm rikartetaatl alkabaaakilaM, aara lakáaaaat mtstaUusor «a a IváHáaMí Ml alatt tüjaa stágyaláal mlakwrtit 1 Mm lá kkámwil fl tt. 1 tokára « ialiatal l frt I kr.aaatta kftUVTl bt 10 krv (1 HkaraaM karaakb aaaa tttáatik Maf. klléik vtáaritot nn aMaattlfaar nwtlttt. MT Samtota ÉlnaM. mtljtk béé kililaáaa áaaak a hláraifcM aulainak a UkailettkU 4a hjpaijrakk liárai|ifckaa iaM.ka»yw*BW kfaüfik MmWL á M ank tfjaaar k&éttttt toll **ifcl, totibk a^aalfa. A niakln Uiilal Iratok láaü. Ma aMÜákait* klalkaV nébáajat.
Waltoate « Vkfca adk IMO m. tl. M*rt kgaflytkk kto&ntattt a te ■ilmH ok1 - - | ■ - a - . üiwéH. Ortkm klkkliiliiiltii
MImm JfuSlSSL^^ato^] ^ « Ittékktotoa.
MhaU la hag/i»ki« Int im Bartum» laawfawt, I j j ■
ktt*a*a Mtttt. toH* "M iraaabk* TiWiimm bt! Ei6r« bn^ln ut, nlwiitol 1
W. m MktrU tHTM UuOjáM la km a. (a UtáJtm wlini I il gHrmtn kwonU Jl^pl Mr
kttik lm g Ilii MuftiUlial; a^ai ! u te k!r«« f»gy bal aiiaif »t, mÜU
....... 4ilaU k « mitmifí A lapraéMk ét-J Ui. Whk Mait hp^1 Kjmmm xtftl ilMt.fcirtw
katvifr kortj ikn^wakaai b la, aJ% fcdai » idkaMqi tnmiia mjiIiwm »o íiíbU Utabiutí-■ttfem Mte riUtta fa aailmi a*ai minit ; I inig i biiI, II i aa i III wmtmmt m 0a ikÉ& IM tth raa y*fr» aa te. ihw c«aAH»toii teltei i Ummtéá. tel mm »}.ri
\'iiOaifl UMmmJ teaMlWfetea H)aa<ia.a^É íj raéljéni 7% UI áai taiiatt anmj-
M tt iiaitt «! kaMaatef. • Mgaaat Mlate I Vr» UaiteMl fijiteUkaa m itete tenk ayéajllkalUa krilll Mfcllnwn mtgtmh* tewJhttt ak ntil itettelaw wterteliteaia*W»te Mattak - Hittak ktettkulll i te a lakttiaiaaaaaak - f —-f - - i i il i i i i l»lkMikat te NKfiacM uteMi a ate inft «teM uh^attt || airtia tette » J»*b«xr5bUn tttelaa te «te ■auliH ktitaa a ttewUiM iliiillll»» kk i tew ipáteMln aoun iMi ■ III . te te ara w-I^Mtt - KWiU mMj iirtiliail 1 nűWl, — JalUkat ■l»rfihte ntik&l - nytirteoaMi
CaMaaar /teM. «U teaMa teiűteri UMj HmiliBil
—--? > ., I 1 Bra, IMI fctnir M T. £
Tateaaraa ar! Ott awraala vtttea. <Ma m , .. ■ /3
te HMttüi litkiai" Jttfattf, aattak aálra aa»- I
áteM teteit- ink raTii Ím ttjfMtt tt |__________V—f.
■Ittaililte W > II II M te tttta* I.n7"ftll # TtekMM alUMv Mi te. Ilii ijl|liÍP
naftl tl AmII Iratet a ara 10 ttk lakéra«a- W taiaiiá, a M ttak tta MOH a—»tojtok a
Col* ate MUteM tehraiML tel m ta> aatttaa ■miiitl, arattak ufantWwi
MteT-kZmImI ZkaTkttte Béí ra- ^ iQtt wtttateatete to*á.»tt teMali luralaik
itettlSlteL v bio MMTMtte kirW« Mte Ut tak»«
^^VMtta, iaav iafaaa. lá tek mkllllifci káw OL UUj iéiiIiIiMiI r*r imér*. Mrak BtUu.
lu^im raaMI | \' \'-l^.. -. . 1
Tilhl In Mt te Ittítk ttttt teteM agy ktt ....... . .
M Mitiu Um. * - , ■ ^ fnHun Mm tealM PMttefw ar: Kn m mim mm
kmtta te^te Mk aa fc .ttrtimil fMl l« aittarigteal krafc
alteV. » MÚttte M vMtkwátV | "^VlVA
faut Itel kttra HM teaÍte fteMt. tt ttted I mm> karaik, a lawiiltikl gj4t)tt*l aiteirtk
SLTtelrZMteai* M.i^JijMttMMk-i Ü,ii.ii ii.te<r
MM te 4*3aaTSi mmi 111 imi i i E***1-. T-tfrvzi. tLP—"
mé kkteMtei MteOM teára m ii rateM- mmAmmU tt ra *«m mjbíI qIuim
,pte 4 káte frmtiT. 70 t Mtea tecteff ttatt Mgteifak TMm khalraral bérak mig It iára
*raü* MUWte Mptei ntgrok, ht kan I ""T tetete
arattra ^tera «J fctote"ttiiaikilik ro^adfi !
ÁDMríltl ItavéfijikeoecH, ^ | C^ukamáj olaj,
aaa tett, kétatttaiaatt M»l»kk «mt mlnrfw ktenrl- ! gfry Ite^tM. I \' •__
SV\'JST^Vk!^*\' | Por lábízzadás ellen. Sp -*v\'
\' | I m M*tei tetekaal teteMatea ragM. *pmunfk
a MtluJ. m. kk. rak tttte i » UiteBt tt tttahMtea Menwk IM kikfanjalM
Anttnenn mj-vn, y^jQ^r^zr. • BgjteUiiimMkr
ra aBraari l^kl kjtliiHaa, Itragral tt tO I —H--:—--ZTZ^Z
trm______i y^ l 6®0^ ^^ pektonűe-jt, ZÍLÍ
Naraa.raannrna ^ \'"f tta, Mktatt, Mkatott. kara, rak. tt tA6te)te ara vatta kvagraiktea !•» IIH H kr a 1 fri W \' glaill Utoik ««m kritek tt iraiÜHMülil m-I---r \'............ 11 M—tek lkitt»raa iltoaan liatea lialO kar.
CfcM toilatíaHxa^n, LftBffiT Tannonchininhiykenöca,HÍÍTÍÍ!
^ ÍSLÍ^^^JÍ^Í^ MkttlükrakM J^te J^J^T
MSSEfflSffVtf «ttl a t^ikkaak ak—ta. 1 teára* ktáMten mq
Ím—_____JM , ,i II... , . ■. . ...- Matera I At
i> • ttauteM teMrt Jaw tette* ka- í ■ ■ ■ ■ ■ . . ... >. . ■ ,
► - — ! UpaM, ÍÜ\'SS\'.ap
Ll7^. , -—■ » » ■..r-1 I .. . tehittjtt, a tttek ttet. 141 tk■kii Wyte U-
Facry-baluam, .Ím > m 2\' ua<rakra tertgykA*, ^4 muim,, Mte. tt
Klet emenaii (prágai cseppek , Ugretemes tioztitó-só, ESÍht.T.lS
aváH -------L \\ ragrrattd niaa, ira aawiii Ma4aMtt akte teataakiil, a. m
«rpi OVWft; nteli wraiMiil «!• Iktlka, ■ttiMa. nMnitm, nraarW*. raaHr um Wte Mttal teákra, %yk«*wiakr- s^ttto a*, db* I taraag 4* I M.
MH" MiaáaaaMBl fraaaski kálte\'fiaiégik »au
nllmlUi ttrtoteak, Ttp tktti yyca*a
■PPP tt attMa raitoálttteil.
MP* k teéttlMtt aaate «tj»n I lórin k-n aléU laiyl crakte attial kaklMéa* atta raki> |mwtt. aagykk ttawfolj atestetal mtlUtt k. -^g | Hl !-!»
AlapUtaloU 1808-hnn _ ?
Beróny József ícÍőU EHUlhofer S. Q
\\ \' ékneré*^ trtnj- é8 eifluimAres V,
1 Stticy-MttiiluAn, a városháza áie\'leuébm. fi
J ájimi O
DAgy ékttM*, arany-, ezttitirok i In&i remontoirórák raktárát V
dűi ráimtékban, jetáo/oe árakért (
Kéinénh mtpf^ttéi *iéa eladd* réulelfiseih mellett ii /
Mály tiasiaJaMaj f >
Berény Jó«rf ntUu Hllhoffr 8, I
ákaaaráaa, araay- a eattttmflrea I
tl 11-ll I Kaaltaáa. a ráraalén álallaaébaa. f
WyYVyyYYY¥YYYYYYYYYVYVVVVY^
97. Mám.
ffagy-Kanizsa 1888. szerdán, decaember 5-én.
X. évfolyam.
•ttkliJOTiitflu g« iut»6giVA-tál. HMNl 4. m
■l*:« i !Aptt«I|MPÍ rtaÉwnaitM
i M*iai feívfcM* •Maaámk. Mm*-Maissá* kmMOM tát (Mctariük.
MÉM! fcfMUIau «L gtatlsliil rMi aa*
ZALA
gLlJtavrin áftár
|Ma tmv « • « • i ki 7 H
Vitvft ..... I , «„
. . i . n.
POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ HETILAP. *
A Nagy-Kanizsai fárad saabadelvti kör, a Zalamegyei ügyvéíj egylet,aMagy-Kanimti-él Délzalai takarék pénztárak], löankegyeaUlet éa Kereakedelmi bank hívjak* köalönye.
girlilliit Ildiin ■talmink
Amritl • m* kl»»ulo» klnWia* aysk *0 Itr. Wlmdljos MW lö« *aAi| I M. aasaM WM MÉM % kr,
Nyllttér pttiftera 10 kr.
Mr ff Jelenik Nagy-K<iníx*<ln Kelenként egyner: Vatámmp.
—MM I M | II I I
Az uj bán.
4 bifKUlix Up vaaárnapi eeáuia a kftvetkflaő királyi káairalokat köeli: fKedves báró Itawberg 1 Miután uob felad4tok, melyek végett Hírfát- éa Batftvuin>raaágokba éa aaeaeo »raa4gokkal 1«H| ik 6vbtM>»gyeaitett roll határőr vidék be királyi oiatoso-muI kiaaveateui, immár töJj<«Mlvék, — nagyér mi n iazieí elnököm előtér* joaniéeére önt eaen megbtoáaától •tneanel (&ln«nl<in éa sok éven át, ugy mint ea alkalommal le lelt kitűnő asolgálatai álul ggarant| érdé* tael elimieráteül énnek eleő uantályu vnekoroaarendemet dijmenleeen ado-■áayoaom."
„Kedv* gróf Kbuen-Héd"rváryl Magyar min\'i%i<,naÍnököni előttrjeaa* tétére önt Hónát* Balavoa-Dalmái oreeágok bánjává • egyaxeretutud ja* eien oreoágnkknl lMl*lk évbea egye-•Itett volt határőrvidék királyi1 bit* tótévá ezennel kioev^xezo.\'1
„Kedvee Bedekovichl Magyar min italért Inököm előtrrjotaifeére önt! a Budapottea eaékelő központi kor-l mány boa tárcán nélküli horvátjaié* von-dalmát minieztemramé eaennel kinevetem, Illetőleg van eddig Is vitelt álláeábea njplag megerősítem."
K királyi kéalratok deo*. 1-ről Gödöllőről kel tea »•• t Xíesa minién tarainök állal vaaaak ellenjegyeave.
A horvát válaág tehát küllő je-loneégeiben Im vea fejeeve* A lemondott, ilielőleg lelépte tat Pajeeeevieb helyébe, aki a zágrábi iul»ó párt magyar - állatuelleaw a uioaai kihá* gátokig a 0Iyad t actiója mellett állátl foglalt, uj béa van kinevetvt • a mafynr köapoatl Vir* mány horvát mi r>it»t«re áltálában újra mnMŐeittettalt, miután előbb
I a magyar kormány tj .horvát nép | feliagatéeára felbaaaaált állami oaf-I mer (tg?*\' megvivctgalván, aat a i törv/wy i ttokét alapján a* kibéki-látre alkalmai módon elintáste. MA^ [ utak aj! horvát ••riiiffjilti öttaebl-váfea van liálra, hogy Horvátoraiág* bae a4 alkotmányot élet ismét régi kar*k vágáeába aökkenjen vitiaai Aaon ellenxéki vállakkal aiam | ben, iijietlyei( a Timkormány álláeát a horvát iigaiátuk ét liltnyodalmak lőlaierlléee alkalmából lt alááinl iparkodnak, elég a fttat taéeaerint köalölt királyi kéairatW taövegére I mutatni annak bltonyilMiárai hogy a hnrvát Ügyek iotététftré egy talpa* I latuyí | tért mn nyert aaon tenden* tia, mely a tulró horvát párt programot ját képeai, t mely maga rá-| taére eyerta a horvát kproiáoypárt egynámely nagy-horvát álmodoaó jái ia. — A válságot átélt teetvéror-taág ma tem nevettelik i Horvátor* taágnaki hanem a lörvéoy**® Horvát-Sala«on-Dalmálorttágok nevén earliW lelik, a-királyi biltoe a magyar mi* nisatarladk előWfsMtttérs |hivatík vissaa i a bán a magyar miaiaatar-nlnök olóleriatfléeére neveatvlik ki a\'a ő t\'llenJegytéeévei. A Imrvát ohaavinltMut tehát kudartfeot »a\'luit, aa egésa válságból csak a ciimerék lavaratéeéaek dn^eŐMége emIákét vi-heti magával, ea pedig ia oeőoeelék ■lics^ség
De ép ugy kudaijoaot vajott, ama rhauviaiamiit i«, meljret egy némely mauyac lap valaujt^tt kenyér keresetévé, A magyar kUmány, mi* dót aa a lkot mány ne rendet Horvát-orsaágban bvlyreállitja, i(igy vonal* ovira tevn lér el a lörváayttfl, mely Horvátanságaak tíagyarorazighot tarte* fiiét, de egy úttal annak autonóm jogait ie bíatoiltja. Tltaa Kálmia tŐrhetUn
erélylyel telte tönkre a törvény keretén túlmenő nagy horvát atplrá-cxiókat, de ép oiir törhétlcm erélylyel órai a horvát jn^oka) bigtositó törvényt it, mert Mftgyarormg léteiének alapját a laéntmitett törvények tiiatelete képeai.
Aa uj bán feladata Ina oly ott* tál j főnökök kel venni magát körül, kiknek kéDettéga, jóakarata i háta* fiaága bixttfiitékpi nyújt arra néave, hogy a horvát köflgaggatáti, Igaa* tágtaolLáltatáii ét tanltgw állapotok befal, melyek a • horvát- nép elége-detlenaégének forrátául aaolgálváa, M lagatáa alkalmat eeakflpeí lettek, megorvoaollaataoak.
A többi aatáo a hodvát htsa* fiak beUtáaától fOgg. Oly bánfuk vea, ki a magyar államkapoaolai föltétlen tiiatelete mellett a horvát jogok föltétlen titíteletét! ia programiául vallja ; a horvát tartomány* gyoléatől fQgg, hogy e Joiok a leg teljeeebb tnegteeieedUst nyerjék a magyar államkapooa érjaMÜeeaégé-aek fbltetalével a léteiő |törvéuyek alapján. A horvátoknak bt kell látni, hogy a magyar qemtet álul nekik |uttat<itt „fehér lap14 politikája nem-aeti lajlődétök minden bíatoaitákát megadta, a ők e oaélra a legtágabb kör A autonómiával birnai, malyet őrit a törvény a a magyar nenael törvénytiixtelete; a be kell látatok, hogy ba *a*n túlmenő aaplráetfókat táplálnának, avval otak m magyát* túlsók állát pont ját erőaltaék a ea egvik tem kadveáae a lörvmyet alapnak, mHynek elhagyása a hatalmi kéidéa (Ölvetéaét Involválná.
\\ körjatyiö lr»k a a Mfjel jögyióacylet elnökségének llgyplmiU foljlivjuk a kőtelkeikre s Tekintettel aton köeflwUnpe.km n ntf//ye területin működő körjtttytö wrah mintegy 80 an nw/yei biwtttáfii mamin lummal Urnák i iyy tekintélyes Hámul értelmitéyük i aaoa tknti fonea, h*ty iky mint a köiifiatfitttöé ataó f4ka /aae-Uanariuini hivatott ét méltó nioffitébl lékeinek a köci\'iátfutási hivatalokra fi-lyátók képét$4g$}« eyyéb f/arantUinak, tőmtlr állátfoghuátuk ét tffOnleU meg AUnpodáiukkat mérvadó befolyátl pyn* kitolhatnak a válaiuhUokra : ennélfogva n tootilet több tar/ja felkérte lapunk uerketittyét, áei,y a jegyéé arak kért hon fii trdayéan valé teoroetkodétük iráni tu érdeklődéit felkeltte, a jegyet rgyetület elnékeégének pedig erre oonut koíó intéikedétéi felhioja, mit il, mint megtiuteló megbuatá*!, etennel Ügeti tetehhm teljeintek
A uerhooMté.
Ai alaó-lendfál járás biiottiánl tagjainak köréból tt ■lábbt kftilemtnt LAxvétélelére kértltlak fal I
A • Zalai Köilöny. IBRS. évi N»v. hO t-dikán mesjtltni 88-ik ttéaUoak agyik napi hirv u alító landvi! iárét ssolpbürM tUte ploltjtktnt Lendvay Mátyta ügyvéd M ! volt járétbirónak Mlépétét i^aifoivin, ttsn , járMnak haawrjában ötmmedödött 18 iga toll tArvéayhntóMfi hitntttéji tagját Hagy ioxttf Jtiecitgi laolgablröaak agyaaaann lap I utján kfttaéteU jalöllségo molloUI nyilatkosaira | indította.
Laadvay Mátyás urnák mint lártsMI-nak felUpéM ellen egyébként — jóllthet aa | a jáMsbtlitk többségit a axolgaHrói állátl \' tt év óta kiíogitfalanul vittlö, Nagy Jóattf, jslMlagl saolcabtrOvaJ sstmban
bármi saflematlanftl ki érintette — elvilag kifogM nem tétathatett; at alkotmányos etet egyik sarkalatol joginak a válanatáa tiabadtágának íolyamakéni — aa 1 etta\\je$lieég — rmignailflval fogadva lattö míg oem ujabban
1 Jlír tírtiíji.
A hit patak metéja.
•Mr, M^I t A HlMI iM, Bis.k
[Oly kidvf* nJt n a patakocska
_iti a tölgy ölében frrüan jfixbok\'ok
ét jagenyeták eanper^at áijoUas. Mindennap iemanieni hoMé M gWayéHtOdmm álkMaaú tiaala vttaban, aMéibaa a balawkik fta-(ák larp üiikikti. balgatva. halgainak aaamias mormogánát 0$ taemMtve a partjain viruló tengernyi, a iegvaliowictabé ixnmom • Mában átsistó vatfokaá. melyek enyeiggve látatanfcttiak aa tind iiatiaai pajxáo hahók -kai, Mategr advealeiti ktldvt áltáluk a tá-voiahb vtooM MMvenéatá Ifihr tnkal be-wtfcak anhew bakját! kla «y oeomáttí fiomk M ntf «okti kutak «a tapa^bak\' Ha lihmnam a mm a tava, tova eeergB habok ftekaoyttlteai napiak mnlamtftaiaB üáeái ibükiál n ketatatiak. Egvik fal m etaét kadvtaca hefj—M iwm é áakáeiMNa* ScMütr e rmecakáte Intőn
■ el • imms Mé* Tsa».
aa Mhi Ma inai m*m t^mt
■ a fkMÉ engynhb iteH, tar maeaaa M (Ékmvadia tgaaim eai t$em. mlg a Igáié mm* \'tHintaiikail—ilMiinniak aÜ mém a| | ang-
at aggá ekfogtK
SMptdflgl M It-Ital
emm mm
JLSaSté*
Z.VZ
Kity ttep ií u lánykát Hniert rgykor, ki mnvltfiinjii\' \'iif^.i\'.i/iii.i. Im^i u\'Ih bab* jabjari\'AU teáiéi litOnyörO le*
ánykevoh — egy svggy eaarotty egyetlen leánya, agy öreg taft égfatteg pnaoaa; Órft-nte. Holté törtei, ha hlbontá gapket, mielőtt a viebe Hneti roina, mint eg} balé t fadék bóftíiér t4t<tsi. mig éjaeiét «/«|neiból at Ifju-■ég (0m 4ggárso(t WaMydédL plexifca la l«|t ba a vfxbe mana alig meriai a babok érlelem 4 Ketdelben etek maga jött mindig, de kiaóbb tgy ifju tankta elkísérni, axép daliák tenaetg llju. ki amJMn »»ig a lányka tMlMt, mindig Mire vjuínU éa oaak ■Mén elvéfie tDrdéaét, jötí ti ismét, hogy haaa kirerie. Haca ? > -r- Aam, oMk a kertertke áiugáig, hol ^zOkMm egymástól vtiní — A k»s leányka eoa idóbea mindig vígabb j lelt t oaéf mamiit II Mgáraott u őröm, a rúnát ajkain az irekAt mosoly tanyáséit, inig kadvea arcaánuD a rajt d-lertlö MftáM ibltt és boldogsál tzexatoroab bajt kúbaágeőlt. Ö ^aaereUt ta |0uf, köilö-ím asiviaek t^jm ertjéből -J í* aa ifin ? — rit\'Oot aseretta éL Ibnd. |eaen homo gok voltak \'\'Manap laljmaagk a kit patak párján. Hsa e lalnyka éafja oly ssi-foni volt gyermeke mköhaéie, nem saptdtt votea még noha, bogy taknya tj» Maval tgr-■okg^an. meri jel tnét, hogy smaanak Mátka mafMraage ttüW Hkana gagaik emg, aaaaerioi lak aaagiay U*ayi knaattaa. — Dg Ck éaMara aanek találkotigk| va^ön kl tar safvétMÉ pargneMbú ? — lúfi boMgftk innak, gian e jeleni, aam áanlnlsg a jMM. — A pmaknmka. bn ü|« laay ■ÉMggy beMtodér jaimaüniigi a babokkal M egy-egy virágot leankaMtaa IMI ae-klb hagy vbíyék el a tajebb, egy ^ar aaá-
f^i vpi» VWH •• mmm^m WM^HPI
ai. légy sánmlb* aten kghi, matyga la-11 nitii i lajgti * nkvatlM ÉÉ| veaggt mla. -
•Mai ö szerét és én en H sMretnm. hát et bftn?« — volt egyetlra válttag. flgaÉlnf, balga gyermek! ö még nem leanarf a ivlli-gM, mak ssive voosalmanak gaggáMl, pedig mily veszélye* veselö aa a emv t !
Egykor a leányka még nem volt egt* sxen féMUMve, at im lépett IbotaáJa. A leányka i edtM nkohait lel ia [kérte keé-vaaét, távoaoák el, mig tel aten aéat Mm\'; de gt nem tágilotl, hanem odaKpett bot-Kéjt és álAMe karcag derekát, inig stgmei külofn\'w fMyben ragyoglak ét valamit 4 leányka (Qleihe augots +• mire ez kitxekitá magát at ölelö karak közöl és jegy bpkor mögé szaladt, — kebié libtgaii es afota hol sápadt, hol pedig vérpiros átint j öitflti -> Han0a reszketett midőn e a zlt v a (t 11 monéa:
Hnga! - az istenre kérieg, mit! ki-váoat iftgl
te az ifjti fÜnié:
•Heerebnat t amfka AfgnkLl I i.. Lágy nőm, ha másként nem, isten efflM. lílBjttmitslk sattelakel bogy tiymá«nak. gdfmmk bennünket < 1
la In térdre borult, mig J lant et* güe kaMMÉürel kipnedt arocAt agflaaan awgkiiilkai \'i balyagtefll,
•Nea Itapol Mé végre Wggye-ketánaoil bangen, a mit ta kívánat le amgiMuaé akgraa vtafltagÉnLi Érre at ir|g tikaiéelt beazelái it aty oly tsip, ety badvm amvaÜan aa» n leányka atak|lMÍtat-
lliÉHa II kafeMéi W-matnanii haft-InagLiak. ti
igiea^aa nem szeretem, tagamét, sMMlmemnisI
«M la
• omk arNNtt
ma, kaMpMO, aamlke a kn lát bagjwaé mely a lémben hnagtaju ét é aam gtfna, ának oly mábernn i végre kűMUbb Mpea bénája I baépga, kaaai Mi ncengtn
lihegve amit el a benne dttbóngö bevaaaaié ktudabaat at erMy ie aterelem köti. He viare a szerelem gyöt ét á kit AUamíle
boaan sirttjt egy Hja leányka _____
•ült erényét. A lombok nomoraan hajolnak la it a babok aokogva tikamlannk tovább egyre azt tutogvt: ninea erény, nlom hűség a világolt.*
Végre a* ifju pár kilépett a bokor mögül. Az llju arosál a diadal plija boritá, mig a lánykát ttégyenének t adata a^ a földre tujlá, árcza Mpadt volt it memn kWrva.
»Kedves nőm f - mondá u ifju mt gábot ölelve a lánykát, kl oda foktaté fe jeetk\'jél kedvtat ktbitrt — m atrj, enyém vagy ét nines hatatom mely beaotekat képes lenne aiviltttttni egymástól*
»0b Hugó, Welé m i|m lányka -amit tettem, azt Itten tohaaetniogja magbö-eaélaai. h anyám — Mytatá keaeit öttte knMva — ha te taéaéd leányod bttnéf ipi küMit Házadból; - de nemét jövá lógod limnf? ... Hőd lestek a világ siött >a — atondá eaéö pMamámal u iQarg.
L te kHelkedel V - Ke Mm nép te-tgtad, leteli n eaaaareliayé hangon.
0 nem. nem küelkedem bemmé, aee* reimadben Bocséts mag. Hks kn nem Mt* lem vokm taavaÉénak aam áldotfam voím W tgiaékll m ligir^gihli Untaemeu gré-ayegaal - vkanaal \'a szegény gyí M Nmét ái M|n My balga a aft! —
:t gyeagai Ml egypár éa m eÉén
vaL Kátyal Üvmí m eiaae gyagatt
2? CT
1 10 veit m Arankánál
te. — A fial
. 1 ki MM ttétatyi ji\\rpl( legutóbb végbement tártai értekezlet lükahnájiól (elmerült comhinátiö alakjában támadt hir gyanánt •aaivárrtt ki amaz egyaránt iiieglej>elést és «ajntlkoxaM kel 10 itydonság, mély szerint az •Iwo-tondvai jártai szolgabírói állás a zalaegerszegi szolgatnróságra is caadidált Zarka Miklün üt axámárn tartatik lert! —* a <oent-rum által I V — az esetre : ha 4 Központbani megválasztatása a többséget nyert Thfujsy Mildóa ar. ellenében kereéztttl! vihető -.nem lenne!
Ki az a centrum -- lavagi\' miféle fogalom I bátorkodom kérdeni, a mikor jly értelemben van róla szó, hogy egy vidéki járásra | járási tisztviselőt reá \'octiroyálni ké-szS^tt; fifry vidéki járásra^ mely járás bir elég Önállósággal és nem szoriilt tntélárn, hogy tisztviselőjét kijelelje; a minthogy jelelt éa cilemeloUöck sajál haláslcörében lett és hivatott fölállításával támisitoítá is ezt!
Catkálységem .és a .járás sértett üuér-zete névében kell, hogy tiltakozzam minden ilyen intaptióoak jegelső nyilvándlása ellen; mert ily irányú kisérlelnek alánét csak is aaon önhitt feltételezés képfezhetj, hogy járásunkat koncául bárkinek odadobni lehet! Alig, lo«z járáounk hivatottjai közölt csak egyetlen, a fi /el nem háborodnak ily eljárási sxándok teleit. És alig Ibg ajz igen tiszteli,\' és érdemes törvényhatósági bizottság nagyszámú tagjai között is akalni Olyan ; ki —* bele képzel ve ..magát hason, helyzetbe — felszólalásomat ne helyeselje! | Mert bár-kit;rejtsen — az u. n >centrum* köpönyege, legyen az tayeaeknek magán nvnigy hatósági Közegeknek hivatalos kóré
a" DMtányossági tekintet tényezőként számba vető, jögoa önérzettel bitiő nafcy közönség körében ilyetén intentioja támogatásra biaopyára .nem lel d 1
Nem óhajtnnék félreértetni, a ezt elkerülendő tartózkodás nélkül kijelenteni sietek;\' miszerint nem a jeleztem óombinaiió alanya, nem az esetleges jelellnek egyénisége, a ki iránt a legőszintébb tíaz\'elett^i viseltetem, a kiről ép iránta viseltető tiszteletem mélységénél és bensőségénél fogva fel sem lehelem, hogy általam nagyrabeo*ttlt személyét ily illetéktelen aclió eszközéül áldozza föl,
Mindhlánom tárgya; hanem a dolognak azon elvi oldala, hogy akadnak olyanok
— akár egyesek akár cliqub legyenek aauk,
— a kik önhittségükben annyira jntnak, hogy megfeledkeznek, miképen képzelt {jog-körftk illetéktelen tnlhaftásával mások vaíódi jogait oly módon sértik, bitorolják; hogyha oz eljárás irányukban nyilvánulna, bizonyára mindenekfelett felháborodnának.
Nem akarok polémiát felidézni: de véghetlen örömömre szolgálna, ha minél
több oldalról, s minél illetékesebb! helyről • ■-■ Uít b
nyerne caáfolatoUe felszólalásra indító értesülésem, ki vagyok a mélyen tiszteli tekintetes szerkesztőségnek
Alsó Lendván 1883 deoz. 1 | alázatos szolgája:
JSOÖ FERENp ügyvéd mini az alsólendwú járás
♦ virilis bizottsági tagja
Budapest nov 30. 1889. \'
n.— A Tietakorniány ctélnl tűzte ki ,k&lta6gweáésUukuek rendes rovatában at cgy^usuly belyreállitá-sát, a e oaéln.ik «\'saköz£t aa adója-vaslatot a hái tárgyalás alá veltt-E javaslat e/.élja az átalánoa jüvetlemi pótadó eredményének liáro® millió" val emelése.
\'! Tehát adóemelés. Bizony nagyon kéli éreznie a kormányunk a rendszabály stOkségét, hogy moet a kő \'Mi országos képviselő választások küszöbén addemelési szándékkal a á magyar k$zvéleméuy elé léphessen, aseiysh i»agwaditáaár» aa elleneik mindig elszokott követni minden hetót, • mely czélra magának a ltor> mány adóemelési szándékának kon-ttatálátábtn igen alkalmat eszközhöz jut;
L\' De hát a kormány értj e rendszabály szükségét, • bízik a magyar kO&véleiuény józanságában hogy a szükséget szintén fölismerve, hatástalanok lesznek aa ellenzék ozélzatos jsjve asék létei,
Aa adóemelést nemoaak költ* ég v * té s Q e k rendes rovata egyensúlyának helyreállitáas, de tóként, ornágoi hiteittuk fentartasa és l biztosi\'ána követeli, J£z utóbbi szem- , pont az, mely aa elsőnek saUkíég-szerűségét a elkerUIlletlenségét két-zelfugható módon illüstriilja. Ha 41* lamunk rendes kiadásait, melyek állatnánk rendes functioinak fentartáai költségei, a magunk, "rejéből birjok fedetni, ha atoktt Jtigget leni tjük a pénipiapaok eaetlegeitól, véletleneitől, e körülmény a nemzet teljes fi-tetéskápeaségének a a kormányzat repdes viszonyainak lest teljes értékű bizonyítványa aa egét világ előtt a a i randetelt viszonyok ismeretének hatása alatt aa államnak hitele bizo nyjosan emelkedni s igj a még kötendő kOloiönOk kamatlába javunkra usokkenni fog. Különösen ssUkséges az a függőben levő romo-oonversio szempont já ból, melynek he végzésitől álijanki terilieinknek nevezetes csök kánéad a országos pénzügyeiuk kon-•ao|troáeaiója függ-
Persze at ellenzék könnyen bt* sxél. A szélsdbalról nem ia s/ólunk, et la jdotltatíkua tltpon álló mtgytr állanjnak egy garaa adót sem szavat tueg azon ürügy alatt, hogy neki az Ausztriával való köaösség megavUn* lelfse iránti követelésében oly nana* gzeája van, mely teljesedésben állami
végzetes találkozás után naponként ösfjzo-jöUek, mig végre az ősz közeledett. Az Dsz ezen előhírnöke a természet nagy ka)álánjak,
A lányka sokszor inti az ifjút hogy igéretét váltsa be, annál ín,inkább móri — éf ezt pirulva vaHá mag peki — úrzé, missarint könnyelműségük nem marad minden körefkezmétty nélkül Az lljumegijede vállcmásra. Belátá hogy szenvedélye jkomóly bajba sodorhatja- — Hogy szerette-é Arankát, tán maga sem tudta, ő legalább azt hitte* azonban u lány vallomása után érsé, hogy nem áserette oly erővel, nüsaerjnt képes volna anyíávsl, a büszke úrnőül s«e-relméért szembe szállani. — Elhatározta a nyottyórnlf estlók közönsége* tszkbzéhéz fordulni, htygy elhagyja s leányt, kif szeren-cséütnné tett és átengedi azt sománpk. — Mindig ritkábban fAtt és ha Aranka ssenart-hlnyásokkal illetfb, mindig talált okot hogy elmaradását igazolja, mig végié egészíti) elmaradt és Arankában a borzastfó sejielem, mely tgy iuö óta keblébe lopódzott meg-teattaiU, belátta, hogy mog van csalfa — Sírva |üldögélt naphosszat a parton jvárva kedveiét; de Mába, hiába, az nem jitti
Egyik napén ismét ott üldögélt ás panaszkodott a tova surranó haboknak, siratva •IvemteU erényét, siralfa a megcsalt édes anyát, átkozva a mégcsalt h Q 1 I e n keffvtatf.
A babok vipsztalták; dt hiábaI
•Mily boldog Vdltam! snftogt oh nagyon ia holdd|[, tudhattam vol na, kt|y at ily nagy hokkigsig nem tarthat f»rf»kké. Mi
ért, márt engedtem szivemnek, mely imel — a hétségbasaés örvényébe sodort. Meg-csaltam anyámat egy iQuért és ime, ez •ifyu megcsalt engem. -Oh a ballépés megbeazufya ■ant.ll\'— — Hogy — hogy intenek a habok, mintha kívánnának : jer, jer le hostnk szegény megcsalatott, — elbukott leáiivkaj, — jtr, mi lemossuk rólad szégyenedéi, mi releilte^ük veled bánatodat öröm b- örökre. -—r- —
•Sem nem megyek hozzátok — mondá a lányka — nekem üreg anyám van Anyám Ij Oh 0 még nem tudja, — nem is sejti Jetfya bukását. Tisztának vél — és —\' és — de — Megfogja tudni, hogy Inkább-hsllgsitsm egy iíju cfáhos szsvslra, mint az öj bölcs (inilására : !• vigyázz magadon és né Kiad erényedet a könyelmö {(jura, kl riliik Jltéks^eiét látjn benned.* Ha meg-/ogjs tudnl! -f Nem, nem ~ nem szabad neki nzl t- inkább meghalok. — Oh végye-ttk Ml 11 jó habok. !«égy átkozott tt, kit szersiieni és ki msgeatltál: élj boldogul tt jó ta)ft, ki tam élnéd r löl leányod szégyenét. Bocsáss meg irgalmas ég f — és egy pillfthkt multa üameaápodtak a habok a boljloglálah lelett.
végzé a kia patnkocska szomorú történeté; iéa ét mély gondolkozásba mé-Ipedve sírtam mindig, tova elgondolva, hogy mily áxotenru kövttkezményekst szül sokszor as Ifjú, m^ggondolallsn szív kónnyil* mQsége.
kitdásaiui óriási mérvű reductlóját erédtnényepnéj Volt alkalmuak már .soaszor inegcéinálni a számtani fel-adváuyt s az eredmány mindig a sz fllsőbali tétel tarthatatlanságának fölismerést) vólt: az egyedül álló Magyaronjaágl költségei messze túlhaladnák az Áutztriáftl közösségben i|W Ma ujjai ország kölUtgeit. De aa egtesttItetpéiiaék, mely velünk ugyanazon közjogi alapon áll, stintén könnyen beszeli mert tőle mint kormány* kfyjes pulijtika párttól a kormányra törekvést roaz néven nem vehetjük, s neki pedig nem kötelessége ason kérdésre felelni, hogy ha aa egyen suly helyéé állítására czéízó adóemelési javaslatot elveti, bol veszi aa\' egyensúly belyjreállitására az ettkö-zökft az nuózű polgárok kimélétével a liitelünk igénybevétele nélkül ?Pedig e kénesre jól megfelelni a közvélemény elölt nagyobb chance Jennea többség megnyerésére, mint az egyszer 0 tagadás k a Tisza kormány képtelenségének ciulegetéee.
A javaslat elfogadásának eredménye rendes löl tségvetésűdk egyensúlyának hely ráállása i ennek alapján lilelank javulása lesz. Ezért azt el kell fogadni; 8 a mód, melyen az adóemelés javaaoltátik, legnagyobb flgyelemme) vasi az ország köagaa-dasáuí helyzetére. Mert ha meggondoljuk hogy á |tehermentes töldbirtoktól követeltetik 810,000 frt ujsbb adó, pogy a nemzet többi öaazeg t adó jára 2 100 000 irt rovetik ki, ez az eddigi t^rbeknek oly oatkály emelé sétől pöii, hogy azt a czél iránti tekintetből csakugyan elviselni lehet, annál Inkább mert az ingailan meg-terb"Uetéte, í valamint a 800- 400 friot julterhelteipse tekintetbe vétetik, és az iitóbpiak nem hogy uj teherrel rovatnának tueg.de még 14\'j, százalhk teherjcflkinyobbitésben is részesülnek, az. ingatlanok terhe pedig levonatik az adóalapból, tehát pót* adót nem fizet, iőt minthogy a földadóból 8 mijllió előzetesen leüttetik. ez a teher ia otak a tehermentes birtokra rovati! kii s a fbld e három mtllitt arányában a községi és törvény hatósági pótlékoktól is {felmentetik. Tehát ie javaslat jelentékenyen arányosítja á teherviselést s könnyeb- < biti az alsój néposatályok terheit is. Ttjbát nemcask a stükségaaerQ-ség de a haijinnáság szempontja ia ajánlja elfogádáaát.
Különfélék.
— A Iflinjfi értrknlft A megyei váláaatáMAk i Qgyeben deczember t-án tartott aTletenyel járos a székhelyen értekezletet Erdélyi Mihály bizottsági Uia elnöklete alatt. A Járásbari kórülbetül 16 bizottsági tag ysn s eabknek csaknem mindegyike, számra áézve SÓ-an,l megjelent. A jelöltekre nézve a Iázol (sági tagok már annyira tiaz-tában voltak, bog] itt se korteskedéa, sS ca-paoitalio nem segilettj azért mindjárt a szavazáshoz fogtak. {A candida.iió eredménye követkea^: alispiÉ, j ft(jsgysó, aljegyzökUl kijelöltettek a jsiemaaek; tiszti ügyéazségre Á r v a y jLiyos Ili Vtrgt Lajos 9 szavazatot njyertek; az árvssaékl elaOkségre Horvátjn Oertalnn 11, Oseasnák Sándor 8, T h a a a y aHatóf 1 aaavaaatot kapott ; ár*ásstki UM&kAkftl Horváth Bsr-talannsk élnökté tteg. nem válanztása eaetén elsó helyre ö, a toroíjbl helyekre pedig kfl-vstkesAk Ths ssiy tHstól, B raunatsln Hál, T r akt y á n a a iTy Ödön, Dr. Zark.a Zalga, nagy Imre (a letenyelekeszerint 0 Ülnököt jelöltek). lEtfyeb kösponti és árvaszéki tisztségekre köelBllék a Jelet^tgiekel, sz újonnan rendaawsaltstt tlssámvtvAi ál-lázra Ft rikt s Kéíenbz nytrt 18,/^tgy .Sándor 2 ! szavasalét. Járási szolgabíró^: Erdély Oyörgy k h-, aesédszolgahiróul: Vtlentikiy nyula 9, Malles Jóssal szintén 0. [szavazaioi ínyért. Orvosul: Dr. Hajós Sándor
A laala ejlifat* járási érttkts-Itt eredményé/ t »Alamegve* czimü lap-tárauuk kötetkezökbbn közli. Kijelöltettek tz tliapáni állásra . pvkstils Btnö agybang. a föjegysöi i álláara :1 Gósonv t«áutó egyh. as 1. áUtnaó állásia: Botfv Lajos egyh. a II. tljegyzbi állásra Onkkeitsr Lajoi efyh. t III. tljegykői .állási* i i(j. Tbasay Ujo*: egyh a Iíméí Ügyáai álláara: Arvay Uűoa egyh., ittÁÉpi aa < böknek ellen kedéfére
pénztárnoki állásra Sknblias Zsigmonrfétfb-alpénztámoki állásra Horváth Bálint égyh lóazámvevói állásra : Czukkajter Jt\'izssOsiyk. alazámvsmi álláara : Nagy Nándor »», Sts-taics Gézi 9, Farkas Ferenrz 18, Hosk>t János 6 skavasattal, (Dorvosi állásra: dr Mangin Károly, árvaszék elnöki állásra Hózaás Ujos 80, Horváth Rertalan 4, Thwsy Kristóf (8 szavazattal. Az ót árvaszéki 01-npki állásra: Thaasy Kristóf egyhangúlag Horváth Bertalan egyb., Nagy Imre 44 szavazattal, Braunatein Pál egyh dr. 2atis Zsigmond 4t szavazattal, Darázs Zsigmond 11 szavazattal; s pótfiloókj állásra kinevez-tstés végett az értekezlet íóispán ur Őméltóságának egyhangúlag lYzztyánszky Ujon( siáníjs, sz árvaszéki pénztárnoki állásra Mayer János egyh, a gyámi I. srámveVót állásra: Caoknyay János egyb. s gyámi II számvevői álláara: Rajky Miklós egyh |u árvaszáki jsgyeO* álláara: Hagy U^ea egyb a szolgabírói állásra: Tbasay Miklós 8K. Zárka Miklós 13 saavaz^tal. a*segédazolga-bírói álláara Tomasich Sándor egyh., a járási orvosi állásra: dr. Háry István egyh. ax állalorvosi állásra: Hrity János S t. Kovác-Józasí 7 szavazattal. A »Zalamsgys« lm-tebbi tudósítása kisgészitéasfll tz igazság érdekében fel kell emliienftaik, hogy az árvaszéki Unókségekre Traztyánaaky Ódén Is nyárt szavasatokat, még pedig Nagy Imre
suen ló-ót, -Zárka Zsigmond ellen nádig 11 » • «.
FflalvauU As dmnlt vasáraap tartott meg Dr. Neomann Ede főrabbi nr előre jelzett felolvasását a Nelyhel* kassmó-ban. A felolvasás tárgya mint már enkHtei-lük : »A jelk-m« volt Nagy kózóasé^, miaé ritkán szokott egyszerre a ka^inóhan összejönni, tAltóHe meg a helyiségét » ktMfinóaen nök voltak nagy számmal, kik fesz01 flgye-le mmol hallgatták s (elolvasó érdekek ls)te-getéseit. ki sympathikus előadásával Meghódította, aj lenvo!t közönséget. A kfizdaati végül lelkesen mégéljenezte a felolvasót.
- A Ifgklsslsbkl nakiiia Rapnch Gyula .Qgyvéd ur olvas ngyaaossk a kaasinóban az >Ügyvédek és orvostknUi*
- A Leteayi éa N -Kanizsa kftet közlekedő postaiárat mi»erahflis vohára a az e táigybsn onnan hangzott panaszokra hivtUk fel a postaigazgatóság ftgyshne. Kanizsa és Ijetenye közt a poslászáWíái egylovas s napjában egykor közlsksdö postt* kocsi áltál eszközöltetik; ez sdja w a sztl-Mtmányokal Kts-Ktnizsán« Sonntsdn, Ri<j gyáczon, Hecsehelyen, az ezen postaállomások kéztssüésl körébe eső helyekre, atl* lal a kölimben Is erőtlen sgyfogat a székhelyre rendes időben soha meg nem értethetik. Helyén van ugyan a takarékosság de csak addig mig a köaOaaég érdekeit nem sérti
■t,
— já aalaaegyel gazdasági etye sülét k/yretketá felhvást intézi s megye* kórjegyzt és néptanító urakhoz\' A Zalamtr gyei gazdasági egyestlet (elhasználni igyekezvén minden alkalmat, mtaseript aa egye* sülét be belépést megkmmyttve,Hitmél mnsw tevékeny eröt megnyerbessss, hagy aaaál üikertsebbsn s tágaab körben mÜkodhMtsa -r lamsrva azon viszony hatályos voity. melyben a kóaaági- és köíjsgyaö" agy néj^-tanitó ursk hivata!oa állásnkban az sgylttlff és naponkintj közvetlen, érintkezésnél fogva mint a nepaek tan teaadél a vetető a közönséghez állanak a nagyméltóságú (óldan-velés . ipar- és kereskedelmi tn kir numai terínm I0366|1HS3 az. alatt kelt mtéamtnyt-veI jóváhagyott JAM—I8HS. as váaaésf vei elíiaiározts, mlwierint as egyvaUstask kósrtmftkedó tágjaiul minden dfywiaié* nélkül tél vétetnek azon köaságl és kőhegy só agy néptanító urak, a kik küwntftödfl tagc»-knl leen«iö felvételükl>en Irántól nyAvtaaló bizalmat látank, ennek erköleat értéket inlsjdonitsusk a as által mÉHsgv aisif kötsleaséget váRtláak magukra, W aa sgyssftlst ügyei Iránt éténkee sídetlöiask ■ hatály körükben eansk ténylst fcgaastet azarezni Igyektantk. A kozremoiztkto tagok mint ilyenek t kiállításokon, vsrsenyekaa a közgyűlésekéit részt vehetnék, felszólalhat* nak, indttvtnyt is tehetnek, de tstvastMat csak as esetben bírnak, ha a rendes tagnak heiratkoanak Krvöl a községi éa kógsgys* urak aaon Wkéréaael értsattetnel, hogy sasn ielhivás tartalmát jegyzői kerttíetükhen iétd néptanító arakkal tudatni, fiktt aa sgysaüistne belépéars buadttani s önmaguk la belépni azlvsaktdjsnsk. A lelsatksaáiask a (Zalamegyei gazdasági agyesglstkas«nzim* sett egyezteti Isvélbtn beküldhetők. A Aüa megyei gaz^aági egyesület Zala-Efsraasasii, IH83, évi aseptemher bó IMn Háráky Kálmán m. k» etnok<
a Balatoabaa egy egésasn hálát MküMték
Vtrga
ia)M i
ssavasatot kapott. Kü-
- llj kai s Balatonon.. A balsjooi haláaaok ass
ismeretlen halat fogvktt. e a lft|dmivelés-, ipar- és kerasksdsismtgyi minisztériumhoz, ahonnan ismerteiéit végett leküldték Roos Mihály urima, a keasthtlyi gazdasági tanintézet egyik derek tanárából
I
mm
a^vetkeafikal A bomaesbe tífi hatokká « túrnák hmmV wigkjtóraxá ta azar«t i ,%é(tia mámorára* — naJaionunkbeu álta-\'án vév» a ratmbbje^tBeattkefyikát képezi, n&kí jövevénynek tekinthető, mely valéan-e*4pg a Dunán é* fté-esau«nán át jutott el miután rokonijai, u (iotamuk a rjggjbb vizekben, kafawMwn pedig a fekete \'kgat n tanyáznak- De az sem lehetetlen, ifiy p e t é í k b e d látottak el hozzánk, iffyék talameh vándormad árn a k n*|ve» tolla tata iuizé tapadva a általa meg-mint eíftkapet b»|T|1l hozattak át Aakra. A imiíaj ül a tt#kbeii ha)á-A előtt ismeretlen, azoXjfozül, kiknek w%»u»attam. csak egyik laiszoU némileg ia-aNVní, r~ lalajdoakepen ana emlékezett, hö(fy ágy év flört a taornaiédos herényi v|Én bozzá hasonló halat fogott. de ,azt uj Umoc talpak gondolván, viesrabocautotta. ÍM részben a« ítjetp balnak igénytelen ki-is megfoghatóvá teán. Exaa) kap-fjijálbftii szí U kikeli emelnem, hogy a kfAíuntbi laza*-sok érdemében ttH katatá-mto ím tudakozódásaim legalább eddigelé negatív eredményre vezettek, a Bakion vup nem látszik számukra kedvező lakta-adnak ée kötegnek Az általam kikérde-t0 haláaaokoak ra*k egyike álhtotta. hogy ana balíaiboJ egy példány hallójába aknm, áramlat már lóanabá ia emlitém, a nálam len hátasa elómntaláaára legott a kei balnak awaaágÉt ismerte e|. A reményt vgyebírái* -még tetoíát5 ntíW Wöklégáa, ax gttnbutaiá* f«>*óben i* folytatom; a tok íaár példányban kiboomtott Inaacs-iradek-MÉ egyike-manna mégí* csak megmerad-■Éámt a ka aaak meguövekedve uj ivadékot ■ii nefc, ezen a Bmgboaosodás már jóval kMyebbetj luganataed. Kételyemet aa tá-tögaij* leginkább, hogy piarcunkra a leg-Sóbb ágyát laaait. kin balacakák ia néha Jjegeaae karúinak, melyek ritkán ülik mag M tö ezentiméternfi nagyságot » ason teáso*, amly aaekal kimeríti, bizonyára a jelzett balak számára ia elég sörAoégpl fair.
as ara*, biraápla* Um-SRMM(; Um gflm*m ramtoabály a»-aál eifiesekaeabl, mert Targeejew n otoUé idfikUa tArtáetektQ lávol állott te eaakkal wi aalyao áwMfOggáAe as\'m btUalá. Eb-bae iftrpal m4g Ív 4a aamírig betóvetka-aatt Mála.
Da aém veh mlkaéáw ,k jó«ágea, mabadelvl* oár kernkáy&aak esMÍi aljádUa arra, be0 a Tnrgaa)aw beyet ajagot laté iamartami legye r- mart! aa idS aMtiat Ornmormégoa kivi! tattá kgy név wm %Íj aipiaait te fé Wrfl mínt m \\ -4 Oro»wr-aaág határain belli; Tmfeajeír nét régi idBk-t5! |ogva Úabamftlétbaa rimaJlt. „Aaoo tény, begy agj Torgen|ew MáUkiratáiba ment áe agy KleiamMial aagy rangra amel-kedbelatt", igy MÓiott Bfra»a Sándor, a bírm mitaaka amigraaa, „elegradfi volt Mik-16» oár agéaa kormáaymaáaak kirhotutá-aira; begy |egy mink Tarkeo}ai| 1824 ben tU6 Sáadorj cár idején kagyvatetett Wa, a bamaa írekben e írjedolemtíl wlidageaíté a nép «i?M.°
Eaán émléd lagbkaaabb tagjait akarjak alvméiakkal mvgiimailelni.
I. Tnrgaajew Állam férfi
w ftámtár, é» |»rliaetiti
— Me<wl Ihlget vidékén topeial-m4 a vagyonbttKHwágaak napi tamlcn levő ■Wiámaááaa miatt aligmuhk el nap bogy UÉimoégais v«gy baláréo lopás <1() nem MWalm. A tol rajoknak m a reodea áljárú bM|ra * mindennek dacaára nme* gondoa-kliva, k9ff, a epgMtyro^ elbelyfit^, rtpÉnmáe állíttatnék M. | megfontolandó dWgot W MiaB kdMft\' ffgyfe1»e fijkntjiik \'
• Urál Ma#rbea>I litiáa élrl rajMa A, »Hngyer Hattbnn*, ert bf^f-pgiüé váiWal magyai msunU urodaitnuok-baa, ai épen moai meg jelent Itteniéi hazánk jétea államléftai eieirainának kflaléaW kezdette meg. ás elafy bdyei itt méltán gróf (MvM^H ieaBágyobb amgyac*
(wjb «f Üfetrajtkt^ Vmtf) tíö Xrpáá Éb történetírónk irta meg. ^ickmi k-M a t%1k aaááid rl»ö i Mliaatiuoak legtevékanjebb lányeaé^e, as Mllo pokMbai Irodetomnak kNr\'*rmékeafebb ápikáia» énaaea 4totofc)iáeankaak legürad-kMbtUaább raaeKgá. a népttutályok Umar áÉtt egyeakMgenak eW.» éa iagayotaaléko-apBb tnétVányoaofa, • magyar nyaka dlplo-aMuu pekará maekmiMfc legburgább wsó-áa aa anyagi lallád* l^baibaMnbb ypi iitüéia telt, Mtg vágyunk réla gyíw \'«Érá, begy aa«a cmno* éa takmaa bláM* >Mi mö (ára W.» kr.) a megérdemlett pár-itMiibaa fog\' réazrmiiiy. A \'llágiarvttrlk-
bh}. ftldiif\'W^pM^Wél\' toftV\'
Mflubb, lagaoSiaabbm érté It köNéétoek ^Mj élfiriíiijk
aftt refjéjSun r^feteieir egeaz. két éham, kiákttáwt kötetben hkaatnák aiöttUak. Cgy-agy kameaykfitéaO kMel ára ket frt 60 kr llnii iniia
ír ik *
irodatmattkaab agyik ér«WU> hiányát p6> tn^á. A legmefegebbea ajáaljuk eaen. Meg ag ^aiáguak ifányaif Ntemaiéti tarló válla-latot mtndáaon t oHaiéinknak, kiír a ktet-kartcaoayl Qnn^tk alkalmából bacáak •ardolá aHMákáaag komolyságra nritein ulvmmánpyal MniMbi akarnak A mü vágy kórral lenbi SlampM KAraly kkályi udvari kdarfkireakrdéi otíáa Puaaoaybaa, vagy bálMy baiai künyuarmkadii uijáa
CliMOX. j £
A feérM TurgM|Mr.
Irta
Ami áll atoa m>«elt oronbkié|, kik aa 1818-11 íkl, elaB KtjwWaa ajlao viaalt badak ida|ábaa éltek, aa ál) aimetdnaági kartánaik legnagyobb réenárél u — fik |ebb jövfit remélni }egeaitáh pelgértámikai, mínt amilyen tényleg WklraJkatett, da ? a rom fordalatbao egémen ártatlanok.
Boama idfitel alfibb, begy aa iróTnr-genjew mfirei tijagat Earépéban iiméréto a ebbé láttak, lévai aaeifitt, begy nyugatén la étak volna valamit a vnemeei üáeaak* rll, aat íré Staia a aagy némát államfárfie: a Taig^f) w bti rnj^tii\'a fl a baoálet baaafiaaaág áa lajaliiáaral" «l- nLe non qee voaa porlet Moneiaur aal environwé daae ee Paye de eoareaira de iwmI et de baate aatlme" »gy írt Humboldt Sáader , 1W6 Uo e eealád agy dak Ugjábo*.
I%y Biata, agy BUmbeldt dio^rata, a átvált világ • aliemeréee aam aiárvadé á vmiadmi eroeBok" uralkodójára néara — 5 mái eltek atán itéb a loyalitáet te aat, amit fi ért aa alat^ ,
,A kii, okoi, brrnOletee, láaUkáló meeakovita*, kírfil Arndl megamllkeaik, te kinek RWaadernagaa ét Wandlungen8 ezi* rafl mOriben a liU baráteég emlék át emelt, euflla agjt Targaaiiw volt., j
Aeéa mjáHágoe írásy melyef- a bfea-eekká rw Xaigeajeir ek legújabbika kdval, a iállii I Mlieiékkal \\oly Oeeae(0ggéabaa áll, melyaeb leaalai agyaa finoman raaaak ealta, de mmdaeon állal ÍWiemnbatfik. ■
Üi a kpveibaafikbon ipmkadei fogunk a laaalabál átvetni áa igy el^gaaedai aaea f iaaaa)akba^, meljeb Tmgeaiin öánftdrjé. Mikié* éa aaak aaoka fe^eára,! lráaca, aaak élete éa taiékaaya\'gék frányáin dMtfi beéalyáaeaj valáaak.
A minit eaáaad vfige élt l Momb vábaa egy namee ember régi ét yagyipbt eeaiádbél, TatW)*w hén Ur kiaeU bértm fia relti Báidbr, Ma#rg*{ te Mikléá. a két 1 iífi.b" fia mivelfidád dtotfi kort Pál oár jdüéfe «k )g||keiéládeáli fiatal
ore rtek taevitméáyai te \' eMmeoetelai nem eeekály ét igea aajátaégaa aebáaeágabbe a ifidlek.
A beat tttbUael* aam eete^ elya lak, begy aaa| epábaál biaánaal |Ljmt-tellek tolna, km fiáik kikébateáre némi Mlyt á Mg, ÍWI a
kiránt mivalfidáe ■tgmtrmbilf veh aaka, gbbeáaaa erem alaitvaMb alétt UkMiUata
ftrititr^juMiÉ ML«l\'
tJW^o^VlItmm bMétaáiipak fia.
A^aatanSie mNmin^^i
•sabaéarQ malkbil lak I^Mlárépa Éii^m atak baullatt miadaa HiÉil a ÉOUdra, 4a iTM^bea ealaaeenyayi, Ném# dMfbaa - Ugíakább Qáuingaaba^ l i|ja\\é fiatal eram alaltvaléá vwnabe^atts.
paráaealetfinak mtf kaliell ^elni, mart annak übJnlrtii ama vjH* ifgtee-, áUáa te cafagvamlitaef járt. I| |T Ii aaak te veit akkar amá » agyalUn tcftlaaw.ada bmitlmmm
m.w+\'wmw
a fiatal aedmeigii a badearegbe m te mándaa mogrfeabb "kikápmlelM laadé aa 1799. Irban aaea rendeletet Uu ki, bagy eeoki eam léphet polgári ée káa igaagatiM hivatalba, aki aam ayart valamely kateaai rangfokozatot.
Idfieb T«rganjaw Ivin or, aki az akkori katonai intfiaménylfil eaira mélyéből idegenkedett, — te akinek agylátauk tnde% máét veh arrél, mimariat a aaolgálat valamely esentpéterréri gárda earedbeó agyér-almi miadan bOn éa lamlottaág readm taa-folyamával, - aaea tieaoayakkal mtmfctw égytfagyouaa állott. Ekkor oly mtkaméay }»« tegiteégére, mely ^ ftaabbi zaabáiy alél kivételt alkotott. Aa akkori kálégykr Bee-toptokia grét, ki kátfibb, 1811 b(a, mint móeakvai kormáayaó aarénai birri jatottf a xárt arra birta, bagy SS .Arebitj (nnkm* — levéltári apród — álláat raadeaereeiteoa te pádig tnea keUöt Saentpétervánk tiaot Moeakrárn te eaekat Uletfilag kivételt engedjen a katonai kfitaleaettaágre nézve.
Kaitfil esen magukban tévő tgáeaoa eaéltalan Jogáes kadét" álláaokbél, melyek n kfiaigaagatéai uolgáiatra voltak eifikáeai tesdfik aa lUUtfi ifjakat, ftaUrtottak Tar-geri*w ar két legidSaebb fiának ▲ ba-ama bél fiatal ambert boltdagtéá valami ódonmaci egyanrabába, magaelevarmiamábba bujtatták — igen eeéÜiáayetM a levéltári eaolgálatra — a két TargaajeaW^adig CollegieöregUtrator", iktató • rangul ) be-oeatetták a birodalmi levéltár IdWbkvai otatályába.
Szerkesztői
azüetek.
T. Debrecaen. Legutóbbretí-be-.eaea etikkje egy korábban éHtesett bason-láigyo kózlemény folytán meHózhejóvé váh. A lapokból értesülni jntitústatottJ bogy n legközelebb végbe menendő megyei! válasz-táaí artnanál egyénileg érdekelvé levén, tevékenyeégem annyira igénybe vip véve, bogy a kóleleaaég-párancaolta levelezéseimet aem végezhetem, miért b n nsdaimea kenite lezajlásáig suves túrelmet bérem. Savból köszöntetem!
A >Vaamegyál Kfialóny* t szerkesztőségének. Caak aaivea soraid folytán lón előttem világos nig Csáktornyán ke^ikezett \'freréliégnnk Időm én-gedtévd felkereslek soraimmal
A »Va s m e gyei L a p o k« t." szerkesztőjénék. Becses lapja-á&r I \'if év óla nem\' (ntot kezemhez, aiért kellett nekünk » megszQnletndnk a cserél, de a viszonosság folytán újból megpfithat-juk. ári. i
A »Vbsxprém« t aaeiiktat-i 1A a é g é n e k. Szintén ezen utat kell M-i hasra* Inom. hogy köazőoetet mondtak inti-vea szolgálatkészségéén, melyre én Üs mindenkor készségemet nyi\'vánitom.
A •Keaalbáily* 1. aterltéaa-(Aaégének. A tegnap küldött láredék-kel azt hitlem, bogy áz ototsó számra még kdtár érkeztem; azonban a vasárnapi ikor-Mdt aaolgálaii időt tekintve, vasárnap esie már n aArgóny aam aegüett volna. !
V;if. Saapetk. Jóllehet a teköl-dőM tárétacaikk kúaMaéi el kell baáynom, de azért igen sziveaen veszem, hal azon vidékről tudósítóul vállalkozni rávaUÉtt és ennek reménye tyáben a lapon elindítottam.
K. J Caákiorkya. A dulgoaktna-gyobb terjedelmű levén, rendkjvQli elfóglalt-eágom mmtt nem lehat eU még ától válnom-Hadd maradjon nyugodtabb percaerare! Sziresiedjék T. F. nrnak átadni OdvölUie^ met éa biztoeatani, hogy mihelyt saját] kiadásomban fog a lap megjelelni, ponlóéan fog aa atéikAidetni.
H>P. TAria. ;Szíves érteaitásei\'] a abba* jelzett jóakaratú támogatását meg-káaaónva, a tndóailóí tiszt elvállalásra kátjAk.
folyam & kötetben 1877—Hl.) •Román Bíb-Üoibefc* (4*|, évfolyam 9 kötetben 1813—17) >Vom Peb aam Meer« (1 évfolyam S kötetben 1881) *Rgáro* (1 évfolyam 4 kötetben 1818-80.) jutányos áron eladó Eaet-lag egyenkint is megtiareibalók. A. könyvek titAnö karban vannak, úgyszólván teljesen qjak éa csinos, erőé, egéazsB vaazoa-kótéa&ek. Különösen családoknak, vagy egyleti oisainó, könyvtáraknak kitűnő aíkaliom volna jutányosán egy nagyobbesert jó könyv-tárboa jutni. Bővebb felvilágosításokéi szolgál:
FISCHEL FjOLOP könyvkereskedő N. Kanütán
HMtPBTÉMEK: »«. tz. tkv. 1881
ÁrvOTési hirdetményi kivonat
Az alsó lendvai Mr. járáabiróaág mint idekkvi hatóság közhiné teszi, hogy Feiske Ignácz végrelajtalonak Pabocaa Sándor végrebaitást szenvedő elleni 190 frt töke követelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében az alsó lendvai kv. járásbíróság Jerületén lévő ^imocaa községben lakvö, a pnmocaai 14. az. tjkvben A L 2—17, 19—21 tor az. a. felvett éa \'|4 részben falperes Pa-kocaa Sándor nevén álfó éa as %áó alapján 818 fiira becsült,- továbbá a pamacaaf Vfi. az. tjkvben A f 1—2 sor az. a felvett éa részben alperes Pabocaa Sándor nevén álló ée az adó alapián 808 frtxa becsült ingatlan részekre, az árverést 818 éa «08 frt-bnn ezennel megállapított, kikiáltási áron elrendelte éa hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1883. évi deczember hó ll-fk napján délet ött 10 órakor Pamocsa községben n községi bíró házánál megtartandó oyüvá-noa árverésen n megállapított kikíélfási áron alul is eladatni fognak.
Árverezni szándékozók tartoznak aa ingatlanok becaárának 10*/V vsgyis 81 frt S0 krt és 80 Irt 80 krt káespénsben, vagy , as mi évi november hó 1-én 8338. sz. a. kelt igazség&gyminiszteri rendelet 8. fi-ában kijelöli óvadékképes értékpapírban a kíkül-1 dött kezéhez letenni, avsgy az 1881. IX t. cz. 107. 4-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt át szolgáltatni.
Kelt Alaó-Lendván, 1883 szeptember bó 24-ik napján.
Az alaó-lendvai kir.. járásbíróság, mínt telekkönyvi batóaág.
NABRACZKY LAJOS 394 l-l. kir. aljbíró.
PaWös szerkaaztö e kiadó UBflA I.AJ9N. Fflemnkalámk: UM 4a
NyUttér.
E rovat alatt köaéflUaAért aem váfial n mark.
Kta|vkeivtMlDi fefm lg«a
4lJ|#PWkil Urnmsimlgta lmS|Ab a Uniti 5 mm eaamA-apeft baaAM aem aMté einbaa Ww « nMTltgél|t|* Iváa 1179-bta
mabad mergásbas gálák,
eaN
V
De vbmág
■■ÉVŰ
Bmüj ü |B _ T_
^flffl
•IT ?
\'rodalmi"lapokból ff mi •Gartriaube. (fi. évfolyam II ke M7- T71 iübérfand n. Ileer« (fH évfl N kőidben 187^*88) 4iNe Hetaat«
3021. az. tkv. 1883.
Árverési hirdetményi kivonat.
As alsó-lendvai kir. jbíróaág, mint ta-lekkteyví batóaág köahirré tatai, hogy Kok-lek Mi férj. .Bakra (íyörgyné végrehajtató-nak Tóth János gyám által képviselt kiskora K okiak 8 éves, mínt néhai Kuklek Gábor örököse végrehajtást szenvedő elleni 100 frt 4a 205 frt töke követelések át járulékai iránti végrehajtási Agyében az alaó-lendvai kir iáráffefciróaág területén lévő ^zeni-Miklós községben fekvő s a kerkaaaentanUóá 6. az. tjkvben A L 1—15, f 1-8 sor ax. a. felvaU és \'J, részben néb. Kuklek Gábor nevén álló és az «dó alapján 1169 frtra becsült ingatlan részre as árvarést 1160 frt* ban ezennel mtgáDipitoti klnáltási áron eban-delte, és bogy a fennebb megjelöli ingatlan az 1881. évi deczember bó l£Mk na^án dél érakor Kerka-Szant-Miklúe községben a községi bíró házánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alul la eladatni fog.
Árverezni szándékozók tartoznak as ingatlan becaárának lOVát vagyis 115 frt 90 krt készpénzben, vagy as 1881. IX l cz. 48. ft-ábu jelsett Árfolyammal számított éa as 1881; évi ■ovambit hó 1-4b 8888. as.a. kelt igasságAgyatiniazten rendeJet 8. f-Abnn kijelölt óvadékképat értékpapírban a kiküldőit kezéhez letenni, avagy az 1881. IX t: cz. 170. |-e értelmében a bánatpénznek a btróeágnál etölegm eBidjeaéairfll kiálli-fott szahályszerü iibamaiAi) látni, i
Kelt Aleé-Laadváa, 1888. bá 23-ík napján.
As alsó-lendvai kir. járá^óótág, mint telekkönyvi hatóság.
| NABRACZKT LAJOS \'8» 1-4. Ur. aQárAAM
3126. aa. Ikv 1888.
Árveróa hirdetményi kivonat,
As abó léndyai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi batóaág ködbírré M, bágy Göncz Ferenc* régrehajtatónak SiariOt H1 i Igi il iéaii wmrn* eAa^ 18 Irt ám U-r&mw jánMkai MaH régrahajiásf Agyé ben az akm íendvaí kir. jArátéiirémg Um tén lévő Gyertyánná köziégében fakvö, i gyertyánoai 81. aa tjkvben A 1 1—4 aor
az. a. ttrett és réakhen altfcras Stor-iös P») aavéa áliő és ax adó dapján 440 vt 50 km beafiit ingatlae césrri ax árve-réM 440 bt 60 krban exetmel megállapítom ttflhN elrendelte.. és Hogy a fenet.b meg-jcMt ísjgathn az 1888 éri deeiemben hó IS-É oamia dél dOH 10 ánbt aa ebó teodvaí ktt/jbir^ág «jk*i hehi«égél»en mégha tsaé* nyilvános ál uiéSee a mrgáttapí-totf tikiáhÉia tsrm \'alul is eladatni tog .
Árverezni szándékozók labornak \\ ingatlan becsárának lör. át vagyis 44 lt\\ OS bt készpénzbea, ragyás 1881;, IX tea. 41. f-ában Jebeit áríolyammai Mámitoit és as 188I. évi november bú J-én $ <33 n- a. kait jpssájtfYBiiawzieri renddel & §-ál>an kijelölt óvadékképes ertékpapirbaii a kiküldet kezéhez Itítnoi, avagy u 1|WI. LX: t ez. 170, f-a érteimében a Wijaliiéawaefc a hstóségnál ekdege* eMfeiéeérd kiáUi-lott aaabelyazorü elismervényt ; át szolgálatai.
\' Kall Álsó-Lendván. 18^3. i^eptember , hó 19-ik nspján.
Az alaé-leodvsi bír, járásbiijftség aúai telekkönyvi hatéig.
NABRACZT LAJOS 3U& t—l. kir. aljárfabiró.
8109. szám 1163.
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
Aluftrolt kiküldött végrehajtó az 1881 évi LX t. es tOS. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, begy a aagy-kaahmu kir. ráabirósag 86h3*Iö8Ü aaámu vagsé* által igei Adolf ham. Singet* éa Auspita, Hjgm. és Ttod. Wsim nagy kaniássi lakó* végro-tugMOOk javára Müller Zsófi nagy-kanizsai lakiM allpe üasaaaea .Ö/»9 fr* 9» kr. Ifiké, oaaak 1*88. év október hó 29. nápjátöl aza mitaadó l| kamatai és addig Pasamén léi Irt 10 kr perköltség követeié* erejéig elrendeli kielégítési végrehajtás alkalmával ki fóilag lefoglalt éa I4?T frtra beesült killGn-léíe «zinQ és nagyobb mennyiségű fariéit gjoles. vászon továbbá festett kendók és egyéb feslett azővetek, rab.mint külónbtélr moUbátorok s egyebekből álló ingufágok nyitva nos árvaréa nijáa eladatnak.
Mely árverésnek a ►TiiSí. az. t»»83. ki-k üklést rendelő végaás folytán a bolyazmen. vafjtt a ptro lakásán tt ennak ottlevfi bottá helységében leendő esxkoxléaére 1883. év deraanher Ihí **ik napjának délután t óráfa batáridóül kHÜxetik ti ahhoz a venni saáadékosek oly megpgyaéMol hivatnak meg. hogj az Minidi isgteágok r*m árvarésen, as l»Ht. IXI. c*. 107. {J-n értelmében a legtöbbet Igérónek hecsárcc alul eladatni Ingnak.
Aa elárverezendő tngóiágok {vételára az 11*81 évi IX t. <•*. lo8. |-ál>an mra-áitapitott ó-lteitlfk Mttiat lesz M^ntaw.
Kelt Nagy-Kaotzaán, <£<1 ovi no*, hó 9a. aapfta
FABlAíí
388 l—1. kir. bírósági végrehajtó.
Wiial iy>s|nái»lr, ■ágé—gitt, | télgMt »i»se* iQukorí vétkek ftfewMt\' ; gáoaT.
Dr Wrwi AMe
Peruin-por
IfMt aattafit j i«4<a
EgytdAl oeak a perninrpor alkalmas a aaaisl és ssBlI sasrvoá m-a Jusson gj^gaitgiimk ifháiliirfia] »i«y I íériakaál a UMeleÜeawég (lérla g a ge aéfak) a a atkáit a aattalaaaÉf sitáv* lüásáia. Nem kálómban páislksttaa gféc/ssar as idefroadsoar minden báatahaaiaál. A nadv ii a vsmtémk által aittdlostt eierStlenedáeek oél, s ttévaattasi a kiemfoagáaak, HktMi é«aa é^ali mafla^ésak, (anata fkilnhaitg spadBli akaaéja) által alMtMi ftrflai gjaa gaaági tBayatatsél, ralamfaat a kéa fts lábak iésgas raa&séfcéoél, jaa Atial ely iasr vai ayaftva, ady által ■ ilmaisilheilaa and wámj akvatlai atérbaik
a Nat aMaarah betegeknél •ím a^r aftalssM sét a D» Pwmia-porm ArtkailaaOgUH jót
ahiaitáanl 1| á»t t^iij iafg Kaabaa : Prág«r B, ; feMbar A oki. gyá(j*a-
yatfaa
N y ujtson k keset a aaereBeoéaok 1
500 000 márka
a«y*tw<ni íjait MM* «MW* I ImÉ tegjr tttUmntmk»á: w«tj • ***** úraiq Itl jtiibffM UAniln fik.
j Kim vj tmiMt #«n ikki 41.\' W"gr Uíéftm at»t!7 umlwfcn 90JUQ symMsyaH tlwil* »u Vciftlui*.
talaftMik 500,000 frlnjrl Wmkf irííf.
1 ajfr. i f »M». •
lm)V
1 BJ^.
S ajk i
3 •m •
4 ij*. i
a inr. i
t art?. 1 má\'
aoaoaa moj«D losjoes
9».ooo
ao.típe gp
60 ÓtiO
aa ajftti». (o.|
56 *ftt. a. hJ 106 =». n tBa.syvr. « JI
9 Mj*r «. n
615 sijm. ». ■
■ioaa »jt«. n
ÜMtoMl njrtr. a a
4a.aoa<U> if .éatajfl aasooMjM^v lm. i
ll.oseisn.-ti. • 7 ¥>.
R0SENFELD ADOLF
fűszer és esemegé kereskedés éhen leg-jutányosabban a MbMmabb minőségben kapható: Ckaéfr, koeshivtiQoii ít littí a\'-uk-Vm>,fé*4\'. mtary?*, imtvmmt CUa, J JbmIm ||aa|| á araajf Jmt, /tm! f4* liM TBrrn Csokoládé,
yí< eéjtí|», érfm ít dara falao, ndjwtyi WHikaroki, lytwsaM aűaai fdUssfejf, sasf»4i rútmpeprikti h tarhonya, a*-ya»Írili«wyw, kmnMiai láz ét aráidia fit*tfritemB«k. Bojt : LifMi, l&a«»jtofí, tfaywti, dbmÁh*, Rowa-Itmr. Eidami Ayas/arf, volédijmuia IfM, Unlak- M Olim
fm Mrtaj, fmpU (rég) héring, Ajwk, I Sar^M (mMi PtOitr) Immts. rák, í\'aa, jHastróiM W6f ioiotb**, Qmár. flW. friak Kruuni saaán. dtkrtcmu ua-Um, I maiémi, MoriadtUc. gtfhnó er.
betbtr datolya, Mmimfé
I miUf i fwpó á^isawáah, alaas aisffai i, lséaaa^iiá ii|>, <M*/mniw [ kr MflaiMs^ kNUf jhaa saa aaai áarfcái, «Ma« Ie4saiiáaét kttSmU Ji wm Mmm 6 rva, ««Wb\' Am#erdami fPámjtd /omélkM^ /ruaena I M-dittr, Ornyuot, Mfiddik, pal\'ini ara-iakm a^snw^, áfafafa,
| áfádra, Mvcot W
i Lcvé^rli megiendelés- k leacrors-
f.ir» a^rt*a4«*«k kétll w,rhaa éűSO al liiwaalam iHas a IwetétUa,
áá ataá MtUliti ÜBiMtaMkJ SÓ0®0 u>. ta» M fókoiódik I od S0.0r4 M 10.000. 4 *4
ao.aoa, » kxsw, a*i umvn. H><
aaaftlaá iUMHA) 3HO.OOO. ttS.000 m»rk. ub.
i »jinmmj lanwl hmí«I Itiithl* ■it*i ntsili mtg.
tá *afkásaWM alaá, u »iUB,- 3iui bi«to ittotl MawiirtsMi mar éa^rsilitr aa
la. mkMlMtá. ia leritt: 1 rité.aoisi.inwUm tlllftiOlr.a. 4.
lífl LT. , • „ - I-. ]„»-., J - i v - ••
IVaUiwaaaji a^bitaa u ^Mitf tlüfti
avkatéte* Wftj j-«Uot>lt»nj Mlrtl aiMUMl ri • < »»ik4iüuii» anBévnU
laagfllUt állam ctiamattl aMauu mdíti aora-j«|j»l |k»ffaa áatCak kaaááaa
a aiyaaialiaakfai M(lifé«b^Uf<l«la Urin^Uk díj n/Hül aMn bu-
aaa ataa H«* a^dl ifikljU r«<lv».
fMattUt « himtili\'i M«aa»i J»|j»»l«t
VJM.tunkn.k wiaifaLur kadowlt . aa» laacaa,\' »aa ojmmmj »ö» tt
|J»k\'«l aa 4m liajantNMijK^ fc *»«<],*■ at,. aiikl %&0,«I04>. IOÓ.U4NI. Ntt.uoo
a«.«e». 40,4)00 »ti> (ixtibüttek ki.
ál tlj a lry(siW4aba aU|«a tal*
latnai. f| ..rUt»..Ui-f ariaimlU khkMaafgvl | l»|»l»iilrkW réaiiékaiiv atnaiíüiaiiaa fc«ntikMr i% k&wti kaua iiuíU .a tuiuiitu aagWiaat ml-| aaél tláhk kiatMlraai altfiivtt kaak-kaak>\'< iatrani.
"l \' kaulmaiiii & Ninion.
baak- éa válté-lzlat Haaikar|baa,
I Wimilat M tladlN IüMmMIiI •llaa.kúlié-
»)f4. «>»au r«aiaóiyak aa iIWi\'ar»)*f)akMt
U. i. kttasOnattakat fajasva ki sasannal iráalttMk fddig taonaitotl biaaloaiért, fal-kérjQk] as uj Laoraaláanáli réasvételro, — niÁrakvéaOak raaatiil is oda iráayalaad BMadaakar poalaa éa aailárd asa^álat által titatakj érdekeltjeink- telje* nagalégedéaéi kiérdemelni. Faotebbiak.
365 1-3
Ebseafeld Adolf Nagy-Kanizsán, (s^t lizttai)
ajánlja legdambbau felszerelt raktárát mindennemű háztartási-, éUznl,
« rőfUláru czlkkékben PWnai-flKflst * «T*rt»ól. és pedig evtoazktaflk, kanalak, me
latnai ezüst tyalarltlJc. ^ukor. éa gyümöMartók, teKsaen barendaztn I evűocr casettek. Paktuuc éa alpaca kanalak, melyek aoha sem sárgainak, tilexák. gvufatariúk. imgól és belföldi kések.
Btpnoe-öntvéiiyek, ÍS
: pseugetyi^k, íróasztali készletek. R/trnom Aolr * ztazó-bfiróndfirfik, kézitáskák, szivar- él pénztárczák, tlsgina XXirnwnueK . (éuképalbomok. vadásztarisznyák, tóltéayiáskák, angol Nyergek. kantárak, vádászszékek.
RálHnonpmAftlr • k4ve" ^kas^- ^rylatö gépek, taikvizgépek, has-DdpOgDeinueit. vágnfépek, bádog lürdO- és Ülökfidak, hOttö párkák. vue.si>brük éa kocaúk, kávépőrzsólő kávédaráló, réunnzüamk, vaaaltVk, vas | tíixóedény eredeti zyárl árjegyzék szerint. VochntnrnL- Wán raktára, ágyak és aodroavmadracaok, gyaraekágyak, v T4"11roosfiúasztalok, ruhafogawk, kerti padok, kálybaaUaazAk, la-és sxénkoaandc, 4legáaa fQtőgarniturak, mindennemű asztali- áa függőlámpák a legegyszerűbb (élétől a legelegánsabb féléig g)árl árun, kérti lámpák, kooüámpaluéa píriámpák. Ppl»-\\\'VArAk éa Trésari birea gyárából Lefsucheux és Lan-
rep.- >ercii caater frtiól tít> írtig. Flóbert szoba puskák, revorverek éa
mindenféle tültéayek :., \' .
TűL\'WVlr ^ aranykeretben, loikiiwuiaikák, varráaaxtalkák, elagáns pipere lUjKlUK bútorok, függünyrámák, arczképkerdA.
/ Nátísizékek, támla-, gyermek- és zoagorasxékak, szőnyegek igen olesón,
Parczelláa. a wi*^ gyárnak raktára, ^ávé, tbea , ebédlő- 4a aosdó-[ ^ készletek igen nagy válaaxtékbea. Veadéftlfkaek IgMierfc
é8 ole«ó edények.
VÍflinlilrtt TiTégtartók, korsók, gyónóles- éa süteményállványok, aerkéai
JlOjUIUkS |e(ek ^ sokféle elegáns szoba-disxUOUirgyak.
TYuLmt kfiaxArth ax első .honi- és eseh gyátakbél, nagy választékban bor-,
tíz-, sar- és likőrkészletek. pílxU. valódi seiiqeczi, tajték éa borostyánkőneniüek, pozsonyi és lőrék rfFají) pipaszáfak:
TnkvánvnL* D>n választékban mindcooamü uri-. női és gyermek lábbe-1 UpoUJ UK, |jek hartnya. keaztyü, nyakkendő, gmoaii eáőkőpaayegak,
[ Kármentők M5ama.«fhen). légvánkoaok. Tllltu7Arol- PrÍó*\'ú ango1 ^ traoc®11- kézi sza^ipanok. logpásaták, baj-, nidtóZ^. rth pjha ^ tietek, f«ö. legújabb űri és nói ékszerek, elegáns legyezők.
r,nwU<7JitÍ PTilfWnl- m : irok4r- /rrA«6\' lltoTÖ\' bér*"T hladőltt, UaKUa^ZttU (ZIKKCK, kenénkéa lőkefe, vakaró, ssarvaabőr, (koeis-
I tratitávhoz) sngnl nyergek, kantárak, izzasztók, bevedezek, erdélyi, magyar
és angol lópaknSczok. lovagló- és kocaizó-ostorok. kender- és gbmmicsővek
gabna- 4a gyapjazsákok, ponyvák. -
Gyerniekjatókszerek TCXk.^ mitldi,•
Varrógépek: Amerikai, Singer, Wheler s Wilsohn.
Kéráesaayl ajándékok nagy vála>zlékbau lewzAll-(«att árok Mellett. 886 2—*
OOOOOOOOOCH
Hirdetmény
189 S—l
fol)d évi oct 9-éo Nagy*Káoináa elbnayt Dr. Blaa Simon ar ísm^teilen szegéBTaona rokonai részére végiendeletlleg 1960 forintot hagytam »wott. Főlhivntnak irkát mindszók, kik rz OrŐkitégre igényt taittLtal vélnek, H»«gy as őrőklisgióhoz vslé iokunsiigi,vi«zon,vuk»t kiderítő bkakánv.t vnlaaiiat a b lybatáság által kiá\'litett s>rgéa)ségi bizo-nyitván) la mutatása mellett 1884. éti február 25. napjáig sz alulírott elöljáróságnál személy tora vágy iráabaaa jeleotkaazraak. kéhóbbi jelent-kezédrk tekintetbe nem vétethetnek oiatán a hagyaték a Háti aárbatár-idu itfnhta atáa á jogosultak között föl fog eaatatni. k-kat laaán 1888. nov. 25 én.
Át ixr hitkőuéo elöljárósága
oooooocoocoooooooocoooooooooooo
a legjobb
i1>
•%v|arka-pap;>0

LEHOUBLONf
rVanaaia g) irtMéaj. jMfik
1 iaiiataapi|ii m\\ il>a iaiia ka aéaáM lap LE BOCZLOZ W-hayil SMb katOi ia alaáaa kar taa áa alöi ltfW«4 »«Hrp»l ka aliirijwű ym itatva. M 7—B
▲ kit jslslau
• Bodspast Tekintetes arf Kőklbelül ett hónapja, hogy megkezdtem a Brandt-féle tvájrzi lapdacsok használatár, azon Mt-beni hogy végre laltaláHam az engemet gyütró asékrekedéssá arcannmát. E hitemet a legfényesebb eredmény igazolta Is, mert azok használata egészségemet teljesen helyreállította Nem mellőxhetém, t-ogy önnek} a axe-réért legmélyebb bálámat Ü ne fqezxtm Tiaxlelője: PoOari J. nyugalmazott boa véd ezredes, Nemzeti száPoda. (Braab Richárd gyógy merész urnák Zürkbban. Svájcz)«
A Biandt R - ftle svájexi lahdamol ir.ivél a vért tisziitják, a legtöbb krőnikmi betsgsagbaa. legjobb stkemá haMnálbatóli K mindnyájak gátol aagiialiiwOH azen illetőleg axtkséaas arra ügyaiaiak, kagy kan nálatáraa valódi labdacsokat immiit mag. Minden dobos cximlapján kall hogy Öranrit Richárd (Ovaiákáaa a « «rá}oo! taMr tármi vArás Biaaébaa aiagflegyop.
Kgy dnboa ára s gyögysx rfárakUa 7« ktajeaár.
9&«&ql
mfrtfpt
döczember 9-éiL rrx.\'H ..F f
X. évfolyam.
km^k*** ü panéuívT
tteé-
\' uiiSiiíwé ite «||| »m ItoMMte Inilá mk M k^
wSm AtehÉtek *
Ilti
-aArnmni ajui p
Xftlm
POUITIKAi ÉS V6GYES*TARTALMU HETILAP.
. i H * te - t , • r
BMMfc* Jte^MM Mteiw^t— k MriUte Uiéa*
Kamsasi Htúj mlthiM Ük. %
M takmftptojtak. Bafikefyklilat.k K«raki
Amréal • Mutete HH «j«k MteHkM^teMHtei T Irt, waaiai iUi «í»t , fa
•Euniasai kftikhiy®
Nyitttár pdltei W kV.
M\'4J*imUt\'TfaQv-Knni**fn kMenkint éQyHtrj Tárirnnp.
Magyarortzéf klztktatáal állapota.
•K 186101 isatjl toktat.
a L|í b p 1 I
(H. K.) Tudvalevő dolog. kogy Magycmraoég kte»kutáal|fi wiui#-lem évenkiot léaslotes kimutatást uujneal h oreoággyflk elé aa or-eváf kasoktetásOgyi állapotáréi, a moly kinnftetee un- i^yaafijm»ti k-bnn trHor|aonk*dik aa i\'gyoloBi ok* (Kéltél keadve ogéoa a gyermekkor tokig, felkarolva mimám káénotet, meg neon fekdkoure un •mberbmrásiés kftausQVelédáei intésetekről seas. E»on jelentésekben meglehetős hlképkte-lálja aa olvueé kösoktaiáaögyi álla-po tarskoak a teeankuaoolU** ^aft olób-bíékkel, konatotálbatju, vájjon mely téren éa Bonuviru bsJudiwek, és aü n teendőnk még esen n téren.
A ni|i«iffi*k ama legújabb jelentését arán dákunk röviden ismertetni * n ktu ok tatáéi budget tárgyalása alkalmáéul még vitass térttnk raé.
▲ népoktutáei állapotot illető-Ing némi katalán Upnsstelbuld. -»• á mi aa iskolák ut illeti. es»kssán>n s lefolyt évben 7WÍ gyarapodott, ömarson v«lt köuel W000 jakol* (tö.Wá) Hetybnn taitMriyfvaiy tfkk iskolát 10618 kftsaáf, más saamanéd kas aágbos oestlakosvu, iikoUataMt 1101, laakdtolee"il a»bol som Járatta Iskolába 251 kteság. bolyl iekoUvul blré puesto áa puautui telepítvén y találtatott 708.
Aa Iskolák jellegre négvn igrj oaaleUok meg i
állami 148; köoaégi ML (*!*» kausti 18683, magáni.koi* I6á. A Mokeoeti iskolák aaáasa a múlt évi-bon képest 8t-vel apadt, l^giObb spsporoáást mutatnak n kössági (§• ktölák VI; an államiak 4&-«l, a ®<H«s váltásuké INt eusporodtuk,* beit* HUv. iskolák aaánsa 9á-ol apad*. A náptskolai íotéaetek kani 15793 volt népéekok; 14 inted népiskola, 116 polgári laknln. ▲ polgári iskolák asáma 16 nl ama porodul* ( a 6*Ué népiskoláké 4-el fogyott, A polgári takolák kkt 14 Ülifaf,\' %öaa*gi, • kaik 1 f kaik, 1 ág. b, 9 ■k k, II tegáaiskila.
A ml aa Iskolák látogatottságát illeti Ilii ben 1111,616 volt n tan fcetslaask anáaaa, lNt-hmttlMat A aaaperodás Ubát 86,71 l.Ckkbony 4 tenkfManek nnm miaáegyikw jírt íakolába, # niteytaf iekoMkn^áráá teátes nsAkkamt így a táakosrtesnir kMI im-ben I ttfjti Járt ilko-lába, miwinn oner tenk&teUs Mafll fH«i IMl-bnn Iteykg járt léU-14b* tJM.irr, vágyta teinísn nner tMkynlte kanál 781.1 £gfcat»n aa iakmlibn Jávák naáaú 4ltIA7-tel|^ Tsyséstt.
At>W, n mit a Jfthatáe as nséléf nittelánrál mond, nstv
bogy nápoktntásunk enan ÉMlálm-isiiss áns még nMbtiiiy ss> bWftkknl küi A kiai ii| rtslnn* rátleneáge In kOnatyn méf aűsaHg nntynbb, mintsem bogy etfaa n Wtm •rvnMttaa élliyotokal Inbotee eoft-
lnü<Mk as UkolakerttWk » ililánü, a gyomokat uám vlkn •ysinnlt héHamiéall é mk Wllli nitejnk áriniané, ia§p m n%|te
nyelvi fiasonyok örv^adotte bab-diai asntalpak m^yw ssyaay^vrs Toaotkoodiag. gSA}l S tni4tl
w*m+* éiiuimtfckÉémnái fim, i Ifisy nákr tea A MMiták anámk n toiMyt bon ! AcS-val Mliik
Vil i) W mntÚTi teWt*\', w w: oitóra istou átlag |0-t40 tenulá fta iQf+zffl Ismétlő. ifctaráiUl birt Ü6Í7, M>sn birt Kftp. Rendes isnléö vmh I9«4t, *«gáduni\\ó ^64 A Uoitók kflat rótt 20107 ffíjflu én tllf ttd. - iskoui te^p^fikv ^ nttó vesetett Hánt ibaist WO iskolában tanítottak.
Igoo érénkes\'s iteWM foo-tartási jUlltsékninA krasntatlgn A 167iInépUkoia íontirláaa tttKM\'; frtbo korOl; ogy naiiUávsl «6bb, mint nn «1M év boa a nájésm l na i in l i<5 v al 10 b b náina 1869 bon.
A jelentéé anertni a Uni»6kép-aán in anápM balod. A taoiidképea-dék asanae toároa 71 toU. 64 férfi én 17 oóképetdn. Eank kM« álinasi >3; róm. latb. Sf; gtrftg kntb. 4, görög kelali i helvét 4, ágosL 10. mánes kf» 1, oiagio^ellogQ i £ann képe* dák ben tanár áe tonitó mük&-
dött Jnaniin 940: — A norondéfcek a tárna volt 3388 még pedig IMt férfi, 1015 ieáov. A; Unhóképesdék nyelvi oisennys*. tllnUlog ktaárálig magyar tonnyelvn vélt iá, nesn aa gysí tsnoyelvtl H.
h mertet ve vasnnk a jelentéaben aa ipoti anakiskolák is ás padig n b u d n >p o s t i kaaéfipnitnnodn, melynek éojtflélsil Coéytenoa ftggn-loQniol kísérte Inpnnlt ie, s a 10 év óte %kg]ttld taaáo! gépéinéti ipftyla-koiátv mely mir eddigié t0€ tijnt bsaaéiott ki n«fÍyÍp^ri.p»lAégg|>,
KowtkodalsM iskols iBHS. volt tft vnnk kttst feku. A\'annalék enW 3448 tolt, Stt-fet t«bb mint an 4őnd ávbnteiüs laknlák 117^98 frtbfc kerültek.
A kiadoiévék onátes Ull-U-boít Itt vélt, etekben teasoosn tt ok iiadod résnaMft novéUtote\' A n k 1 nl l {i i <5 k
•aáaas 411 volt, M kipemlatt. 189 sasi kápnaitett An imájátIk fenur-tiaa IMjm fote-kttMt, a
A ipv<J ssámban a kfeép éa kiad óMnláardl fogjak l^áálfttnni no séltisfcál A puasU saáasok ia oís-g* winineik am oddiginbbno is. Inssd bklndéa, mnty kilMan n ing-biatooobb ál, tagadbatetlna.
VáaMry Arain íuAr a m$h-
VimMff |raé tenár Mm eria* talMá n auídfrdl ás fálfUktl Jaksntáaé-iM kavmknsőkáp ayiUtloaii, a i p ilin 4e FssU* sfjik nasrkamttő-jénakt islwsiliit enakaa msnÉránt
,Vtlábas rkkteni teijasaa ártkalsá lat, bogy 8k 8amnel Baker és van sn nngnl és kentiasatalli ajnjtó nagy ráas • unkái Hieki M>a Mserágs felett aratott gj énaltf iík d^^ágy fentanságot
kinn kán " ayakUt tsxt A snaőiáliaaa vatt sevteomí
liUftáKI iiroí állria. lok^ftl Irátel rémwtokte .nam ksasétUhaW Aj« MIM Steo aaarnpot MM asnlyte ; a ÉlM n toafta*M**ttl|Mr\'fbMt;
mmé W
itá iwúimitmMM^
kép i|«S A W^ikCs
Uu som tel ééi msbdi, n miot n Hatkám s»7teeooek aovnmter Miki ^saámétea *nlye*s kagjegyei, mart eam ra JBorete*- éteiádbél, I ésaxeullggésbau i jnkkoi, i j tallu rikas dbrrnlalssnkfcniy melyekM ás oiaákb pssláéy^ mekwdaMi a mobdi msgjele-aáaátél aivilalkirslkfcioknak tsitu
A nsp Énm. kai fai nyngiton, a liiMsgsk nam baiteSak la s föláre, nssn kivit ss AteácbHat aam jsieai inog, ép aly kevéssé bever Meccs ás iiLáins ro-moktea, s mná axt a mokamoéáo tbeo-legátek Jésaüák M^]
A soáam jé, assbdi minásoaaetre valamivel knmolyabbaak veonáléaanoai-lagáiná), kik iddkáiAnként P^rtelábsn fal saoktak lépni, altof Őket vágy soron bon kosták vagy börtönbe vetik, bogy ott s kisyilstkoaktáseól alpálka^jaoék. y
Mint mU eailHáÉ, megeogMeitf bogy Snénnra nézve faataaaággnl birl sál te-vább megyek, aam tartom kitárva agy Obirluinből jövö\' ín^Mldöa^ 11 léhetósé-géc,jkn Coeltlogep órasgy idejében nem kapja mag a svlkságsi ssgédeaspatokai, da ngy parnsra aam angadbetam meg, bogy a derék mákéi képes Imm aa an-gotokaak Bgyptomban komoly nebésaége ket aljakba gOrditosi, fel^ve, bogy sz angolok edd\'g kflveteU Álrsiidlxabálja policibynkkal filkagpnak éa a]\'lau, j\'y reate4* alva aaarint járnak iái.
„Mr. Gladstona Kgyptom kiöntését czéásó terve agy adorémsysr bacguetijéii mondott spaadjékfen igen toépea teng lik, de nemieténet lgeo ron niolgálatot tess, bn komolyan logtalkosik esen tart iaegv*lóaitátával. Igu hogy gabb Isti tolaa nem is fogsi egén kslandns vál Isklkn; áa pivnl ■ ag^pR, a.Jyaadyf, elkérették na állni, kigy sgjr kcálságos katalam Dgynibe nnaiknatakJ anélkül, hogy előlege-na a dokgkimsnáslátérte* tán magfoet^ták voks; énnáftttra most még ártalmaisabl vélss a sssgény taba-tatfan kbadivéá invsrákan rnsgitn bagyni, NyMvénmlé ás IMgtt-laá, bogy n Kakái fellépése esnpán as ArákMbire fólyUtása, ál bogy ka as Ml* a baa siAléáá áfriknkik,, minaúak vagy ua dásiak ÉaasBWtna gyávaságát tekintetbe vasai, agy nem kkfÉrsIsm ikkn, bogy agynákány nngnl oaM aa álpMtát, b»-vetnek minden fr^ationae mellett li tönkre Ubeti
Láttak, asint gyáaétt Oraasorvág Könép-Ánstáteii. a M agy efedastlál 100 tatár intett mag; ás nn áawfiél raoéei-kká Joka Ball bisonyára még jobban rááannatt na öysn faladatokra.
5 Aai kérdik önök, kegy áam fog-e a sssltás diplomatlaJ tárgyslátakbs be* kátkosnl n Mnbáivnk és bogy nem kell-e gflkla aam vsraaágk, malyadaa angol kMníyás Kgyptombaá sseövedelt t Ami s mkaáik kárdégt, iüafi: Ab-
ifl a mTTangtl^MIág
Mr!^ esetben kételkedem abbgti. \'bpgy a tértik kstoágság kierisj ^Vnj^njí, vsjúryfe£g a sekorif étég ©rom \'bar egy ilkláaos fölkelés elnyomására, mely ama mélyen gyűlölt j,«ffiodik* és srpasákf elleni át ayulka, kik miat újítók és refarmaiorok már régen nálkák minden igsakivö sso> i mébna. Láthatják tohát^. .hpgy Abdul-Samid szultán naasoak bogy oem.sxJK vetkeibetik a Msbétial, hanem még kö-. teleasége is, l&az elsó sorba lépni aaok kőiéit, kik szt lefogják gjikni,hs ugjsu győzelmes pályája bosizars Uiálsa synini, amit ás nagygo falóssia|tbmk UrUtk* Ami as ilpróf^u pntíCi gyéiedal-mátr iilati; igen sajpilsiramÁltó ben van a sajté egy rásaa, ha njj Tkai á . dolgot, bogy a Mahdi állat vetetett psö-oaalák siemélras bátorsága és fteiítis-moss győzte lé s fficte pisa kicsiny seregét. Azt hiszem, bogy a v.eresőget első torban Jtünuükoi néházségek és fókép vizbiány okozták ; aztán pedig több, mint bitooyos, bogy áralás játszott közbe. A legtöbb valéeún&aég uertót Hieks pasát ia saját katonái hagyták a kritikai pillanatban cserben, és nincs bebisonyitva, bogy ston\' áárda, mely a bátor vezér nemes életénsk véget vetett, nem oly fegyver, melyet iáját katonai hsjitottak ellene.
Végzetealé vált azon körOlmény, bogy as angol él európai tisztek, kik sz egyptoasi sereget kisérték, tnlságos sok bizalauU helyeitek alárendeltjeik hőségébe. A világra egy mohamedánns sem fog vissanrlaáai aa áraik aktusától, melyet haiáloe ellensége: ns európai sllan korethet al- Ilyes cselekedetét még vallása la saantaaiti: kies s korán est ntogdjs: I „Hitetleneknek nincsen jogok a te bú-ségnébns."
Biztoa, bogy a mobamedaonsok tu-loani ing iák s Msbái gyénalsaéaak Jalaa-tdaégát örvendeni\' fognak rajta, — de és som onthatom azoknak s véleményét, kik szt kápaelik, hogy s sndáni vereség okokat fog. szolgáltatni a mokamedáu világban, dk még n mobaoMUnismas nagy tömotébeo sem ló tátik btiUazivs. A* legoadtélyebb érzékük ninca a táplál imnt, mert. ellenkező esetben n mi I európai befolytatok faladata a mabaas-| dánná AaaU fölött még sokkal insább meg vnka tehazitve, mint a bogy ed-I dig vnü
d n
gAkélcs arra, bagp nllllkoija Künái, aarinl.MgJa, sMkéte aUÍnttn a ion IVagy-BrittMa Hberaki poHtlkmit, kik elég eeaélytaieaftl aigyóíbf afkavé pévé jbMak aeki, mint n^k | ss nm-«ak AM pantf . n\' aanl&n balysntát «aMnaa«han ss áipróéétával; Ugy lát, kik msgfclsjttestufc orréi, kegyi sat arab ^rbpsgssls sobnsem Met nHf;« losn-tantkoápolyf naltiöok itMÚÉ! JaMn-lagamodMuí sekertf k MakksiA mdaUtul viaakateak KaufrfcflMpaft Wkt> án ka IB nsnb kááük torsra 8ndáaban to vlbbra ii éagályteo (aas, ksfsrraásiam mim «s arák IMgaui ktmft. ua
Az 8(jyletekröl. Tanitóegylet. Jegyzöagyiat.
bámadslmank algy lépésekkel ba Iná knrnnl nggonlkité^ teaméi aalésn-lása M. . fluodotkotkban én 4iga«tan-latbonr ugyanazon elveket árszabályokat köretjjült már b majdnem valamaan) iap. Azt, aki olyant: mer lenni, smH sonU enm teát, vagy.mai^ akt sat n«m Masni* I smálrSBMndetet tso\' rnndmadni aavg j kélpagia, miai.nm vítrn távajjieku I egyént k komoly fctk gyanánt ^vad*, I yiévelygó\', bóbmiui" k*A«. intedé saavakkul lllUtíky»a világán aam . kétel-tedvé< nsen kiiejeskak yicoauiuteáo. •sks un ilyen agak íM teye spao -abban nytívinnl leginkább, ■k&tj lánmktmá aankaaokat,. melyek koportó-MélKéut tárjak la a késéavágte bél-I kétnapi likakat, saaiiapt arejttkhel fel-l lérnt tndták. idCáaiadaln|nnk uffn un-] kásának kstsims ngtán aa^iru aagram-I makk* már is aa egyéni Jelemet, begy as egyénünk nincs ia, batwm ónk I as lamasisk snn akarnia, agyanként
aam k akeraak aammi íjat eem eréiy e-aat Ukistjtk, bagy t pl által jalhai-eáak irvéejn? mi falai meg legjobbat heijaateakaek ? haaem azt, bogy ah teaaaak miaokf mit telnek Ima* má-tok ? igy aatán n •átokba való étkal-isiikodáabaa egyéataégtak n^ltin egdaaae eivéez, tékát caak tömegem Indánk valamit tenni, mint egybísonyoi mérvbn e társadalom jogára helyaakad re, eaak témafaaaa, tfjtu merjék rá leméaytakat bálna tim—imi, mégii kább eeak tgyktt martak Mm télül ni-rtnk mellett bátran atkra la aaállaai, eaaa agjaaml oknál fogra, hogy Így mindenki u ftmzatre véli a feldóeéget bá-
nthatni, enaak a mlködioe aedig aini agy a ti—daloai jngára hnlyeakedsi, ea H megillető méltán/UtUl atok le-
ktlinbéni egyletek, kelet-
lelki-
Innen vea a támlátok éa liléik
Olraara a ,Zals rátát, iu>aaaaaav?el látom, bagy a se* lemegy el eéptaalték feMúgit ea egyleti élei tylaaeliáinak mtkaégét, egyletfik-be voanlra, már kntnlmaaM WyUtják lét/eeUrtáai ktaéalmtaknt éa ktllalwa élettanié aaakéanak tartam aat, bagy e „Zalát*-t válaaatn birataloa kéalteyftij-II, a atgj klelaiiggil la irtaikaniaki teáik aa által magakti
te, mondom, ki Magam a koi-aktalialgy ■agaaatoa csilját éa aek Bttmark tnea aertntlm begy „Poreaaorsaág ea la-kelemeatarikkel verte meg francaik ormágot*, ingyen örülök a saiamegytj-néptoaiték emea életreveid moagal
Nyomben felötlik aaaabaa aléltam, kegy midéa már a társadalom majd mlaéen ktléakiaé aaatályal Uy egyle lekbe faaelva feljutják reaéaaarm kfts deimiket, etek a ísluai jegy tök nem fejtenek kl e tekintetben aemmi eaeruiát tem. KgjltUik agy te vaaaak, éa eaak-ben a rtanllUaeég ia kéaAay miau aa egyleti élei ágyánálváa teljaaan tiayiik, peng; padig ka vee támdalmi oaatán, mely aa egyleli életre alélva vaa, agy biaonyára egy alae a, mini a körjegysdi kar. —
▲ klaanlái addig aat tartatta, begy „akit aa Maaek megvertek, aép-Uniténak teremtettek,- éa e kőrjegy-aék tanát még eaayival la roeasabbntk tartam aaakénél, mari e ktaméadáe még aat aeai moedjt rólttk, a mi mér e kéatndelben rémrétet, ukái jt vitáin nlé bajlaadóaéget jelent, padig bisoay Beadom, g körjegyték torst még a nép Uftltákéaál la nléban eaomornbb. Ennek néhaié be ea te, bagy még élem nlé agy lelni aam taéaak tltkiuai; as a magyal Jegy téagy let ttaot még mindeddig e keadet aaklmlgiin tal, 14 i a jegyaéaég ellátásán ma már taéaméay, mtvehaig klváatetik éa e mai bar jegy-aéja Maeayaaea e tadomány, minimig mtaraanlla la éli, alaca bál ok falté-telaaalak, begy be aa lálaák eaak is e rtrágfeé agylel iNglt, arra meg még eaak gonéofenak aam MM, bagy eaak aa voteáaak erre leginkább alélna ttokét lakéi aam leket kirimiak máiban, miat abbea, begy k jegyzék taayin elveagak Umalaa iilgalkkal foglalva, hogy még agyletftkkel feglalkaanl aam Igea éraek rá. A taaüék álééaa ankkal btttoasbb éa aeebad idejlk la tokkal több levée, eaaa leeieaeeiaabt kédd-taényaÜ fegn eitán a egyen tea agyfeteiakkek le ankkel len mftkAdbafaak. Megy len egy Iában a lepek
legnagyobb eaftkaégil. lépyeaek W átért 1 vaiamenayion IgymnreteUel 1 jegysé 1 egyletbe éa tegyék aat erémé, virágai \' \' mart he megnk aemgglUaeá magak, ■át mig agy tem IfL Hatályon* mftkodai pedig má^ép fpai lehet, miat) omk egyletben. í^y^
Ét éa tagadé* ast ffe, b^ rolae kadet
Maii, Cdgá | Hah, Donmr |fi|ittii<, Daeam Aaan, Dor-
Tetto
Tévédéi I .
m mám! - J,f
Keedetoekéatige toka tiam, bem
t|7 X.. »,u j|.
ia kittem, hagy e fegyaéegylet ■ipifllideW I eéal erede^ejt íelma-utai ia kégea leás. Bé.ha ne téveéak, agy ganéalem, bagy legtlbb eredményt n kgt jegy aék éa e kirUpiredalom taréi irbataéaak [el. ▲ űrlapok tájékexutják e nagy IlkinlgH, enak eainá^ák ciaa-bea t köavéleméayt Miat már a^Pedti Hírlap\' ésa lapok kaiikjala ia feiboa-tam egy txbaa, a jegyniagylei le lagad-jea el nlamaly megyei Uyet khatalm kötieaygi e e katléeyék abban vééal-mnaaék Írlak tlkel Igae ngyaa bagy a köeeégJ kMényt n kisagyaik kéml tokát Járadék, de mit kaaaaái an abbea nlé mMééalak, a ka méaaam oivaam a adat migak a jagyaék. Igy alyaa lap, eMlyel a aagy ktaftaaég la elne, tokkal jobb orgaaamai béaeeyalot. A kellé eredmény Igy aakkal jobban be-követkrtbetík.
VÖRÖSMARTY IZIDOR.
Különfélék.
— A aifj-kaalmal iparos acgldek l •betagmaUyaö egylete* javán tartolt 1 tafinböl jövedelme n kftnMli Beléptí ie- ij gyakbm 101 bt, WniliillMp N 6 bt 1 kr. < HubatSr otSm bevimi 7 ÉH V kr, öaneaeo t| 114 irt Bl kr. Kiad át 61 üt «t kr. T«ta jövedalam M frt 66 kr.
ödöt GMái CTfcjeX l«dy Jlnomi, Dr. nainmMpi, Gedeymtafiné, Gallik Ifeh. Jfaggfárolyot. May Üeoml
HUiplyné, _
lováét OaMaá Kkat J6- T] amfei (Ssaitfta), Dma Janka ét Uoaa, í Ifcjjtee BQakeJ Malter Me&fetet, Koker Márkká, Netsnere Béiéné, Rettle Jóxaemé Rei- [ űbohr Ptrtmsat. ftádnay Antalne. Ste- . ka|y Ovtával, SenMh Kktáni, Somogyi tttályai, StamboMy Patüin, Sietett Adoifné, Dr. tnkáoe Jánomé, Tékára Ztd-
mwa®1
\'(Hnti Jóne&K Szalapa 1 St, ImbnmfV tnlyaé Sftmegn 5 K VoBnbofer, EHner Máris. Gyfir 1 frt, Beeeenyer Ernő BbályfS lé fai, Jámbor) Bélán* TWe S fN/\' EHner íJátSef I frt, flfetyéi Károly I frt, Kait Be-ttdai i H %mam Vteoaaa 2 tn. Ktndl Aatabm J frtJ Patriek .liyöcgjqé I fr. Var f m JOamtné L tet te ^Pöpgrácai I ^ levtei Katáim 9f kr.. Molnár iáig V H i! Oa Kovám Jáüwfii 1 64, \'tMMn\' Lmot I frt tűn í0i\\ Midőn a bmáat aéomá-k nettét ailiaaemegia boamk. egy- ,| at agyiét vslautmaiiye köatön^- i
famfeaek erttebb nbyeknmfi nmH aanaam aak, de midőn at ianelatok arjáét kellett volna viamatllkröatetaie, álpetboaSa mett — tpdaáai aattony Hektóid Idá-jáben nem kittak lettedeznl a meüöiietéae miatt liáMs anyát X Ml aaanatk ke töl legjobb ttmnéqresiiőrt talált WeKmathat - Fóldváriné aambnvbnn. aU a mérné-tyár, kedélyes na mhttmrtiiénit mrnden itében jó| n*a - , Demény nr Holtja nagyon agybaágu, erőtlen <ilantát ét aad-jábin it !inkáÜi baaontítQtt tgy »tandij-mtntm bölnéstbet*, mint a fúdag előkelőgyártultjdonoíibox — Hornira Antal míDméé) iptaotékiakap meliikttertpibeo It lUét adta komikaí ktpttégéeel ; Makkéi vájják további eaarepütét - Et naec ad fortit^mnm! A rétilijm siker k^tttégkl-vtt - majdnem kizárólag Bántalvy urai illeti Fábriczius szerepében dorekaann mQ-WJW 7 bef Ittngfa nem nagyon képes aa énaiamk tzerinn modult|iórt-, voltak ka-itromeUtí áktrklt ideaetei; vmuk* » igen jó voéL — Iffttöntil botranyoun eae kéiy tzáaiban. " >T} <T
Irodalom.
kt Staegk, d-t-éa tagfetalt Oéeből; Báni AUjöt titkár.
- tj laktiei 2tla-S«ent-<Jrothoe. -
Mterinetik
as »Anay bárány* leeiéiglat Iroaett látván varit M, ki flaiaMÜÉlfaB a \'•aaiehnyi nnMÉIi* hria, brirlffinkmin kadrtktégaek Biienleti.
gymmekek mirabatátara , Katalin-baJ- tartatván 10 frt tferta jóvedabnat botot t, mely to rnhanemttek vátároltatnak t vattát M-lőnbaég nélkül naniay gjmmekek M fognak karáemnyknr klűwimiil
u mayeaiiáill bja liyaata tán. A helyben aaikale baém« peali királyi törvényimtt — élnek Dr.Lámy. aa lg* !■ Hit kipviaeli Dr. UeU - f hé S. i-ét MQtaitoUaaMg a vigtárgyaláat a aal Iái Ma Lbé
H le kibbdatm, maim Tibeld Vflmoa — mint Mmrié - t évi fenkAa U Baka J ét Kam f. aam a Mmáiilia Mmaaek 9 havi böfitabAaie-téara, tonkkáJMát Itt vén n lopá« kta-tetttért C havi kk Wai, t többi trx tSAoU
beraeneael lka ad áaaak miaörttett bOattgyban. Ma (. bó 6-án Aat órakor at
é havi MrtAara IMfe tn a I knvi vimgálati fog* 1 kágot. Dgy á vádlottak, adat a ktr. teyim | tig aa Mlemt feOebbexték May Károly védő kgyvéd kél a vádlottaknak a ftüab-betét megérkéttéig anbedlábrn való báty* | tátü ; a UHUyi kgyéMg aa aüao Ukakoaik, mára a br tarvényemk m kaláaaaaa, hogy TlknM Vteea klvimlnel vndaanyi vádfelt | imkndlihn belyaahaUI MM%ári etntán % poa teadf
attynlát aü étBaoen anMmeg e
- JMmalmeilMInmaan Pémakto m. hó 80-án a nemzeti tzinház ünnepélyes iefeaetart volt míakelyi. iókaioé Laborfalvi Honá\'ao ént ginét] pehe >Córiottn«-ban TI bnorat vett a ■laptÉel Jókaini atmoay na elaö ntlficők köté Urtozoü ét tok éven ál a nemzeti nnéBntnek büszkesége volt; majdnem émvéllenflll hagyta el gMf^jAt, n kóaBoaág örőmmei ragadta ong aa aikab-nmt, hogy kimntama iránu nlé roboMten-ÖKtaiatm fiakmot tmbbnél atebba^án-, dlbakal kapoU a mftvémaő n tikalommal, mélyek a tzfepedon a Aggöny mögött ki valtak álUtva. Döadát előtt Wbáry Fereocx minktlmi taaáoaói nyn|m et ft ftitigi a király által eé eikalemfcél n mSvéamt terén namtt érdemei nüanerémli adományeaolt araay érdamkanadat a mAvéaaoöaek. Pod-■tnir iki báré a njmmtárinhli igaigtióaágt koaaorn|át, Berotéoyi Béta leikai Idvőtlő kiírtéi maa fttvÉM irCMllag T«rét e mmkat \'lagjaÉmk takai krwnnMál, Adonán Berta pedig Mániái nyu|toUa ÉL aat Hét ön man véna kezdetet at tiöadát, iaeiy alatt iáiytmma ovécam tárgya vok a am réatnö. a mepmból üt gyönyme kemwm boeae|lottak It a enapvlra. mainkat haaée-mt aaMött iaMeemk, tanaialak ét tgymak kUéöOak. ^Tnii—i lÉaanBn ttahben nem ál-
dozhat le ainap,- mint Jökaioé asszonyra - Második ntae t jabSemnnak tzombaton dübaá aa Irók ériíikétiefc által na in itt banketten folyt la Ugy láriik, hogy Jetemé ■mony aaml tááaaaa yátntl ea attal Kél ■igkivlmik. aatant a végből iaté^ek bankia, bogy a néAaii u vagyán bocsát 1
^¥?l7"JUn ■ 1 l "rf
kél zztDÖvárotából, kfiakotezrót kapta a Tálatztmánytól, mátOml Debn-ánhását Jékainé nyitották mag, apd a kél líalykn aak szép emlft köti t iaa a téleo, nem tékán engadai fog t tze-retettel irt mégMváaak 1 ott b,iu it .Co-~ eL
Ttnlapilil anpifkr A megva köigjllleak batánapjatf, at "ujabb a Hátink aromán kfaglmftve a bdntke-adkbn köáőmk. CMniett e timfcftó kéf gyilaeiecaeadber 17-ttaapján Ak^-1W-. flteaéi , Hena-, Koamnmt , Moua Hyttra-,
■amekni lázadó kgye rémuK bedha kaadft mn n saigai- -
— 83K
értéi kaa7«vPtárld!űlm JT Sot\'tzáad^ ] beaatá■igMütml Wemlemaoka-|jbflll
\' tiiiM^i V,t fíto T
w 18-ik aamánBoraod- étTattae-
Zemafenmmrékbén í decem-
- A
tmt eifeébek na adfrtaalaiBk felen A kát tel eaavnaaflal ti
mi*.
inft. TBkkaig 71* A
Toraatál-, t>
nawánBonod-
8 á e p a tMMBM ber te-iknamáfa BÜ Mag, Ben-, faiar-, Koiaaa-tKn |ljflaaH|-, Mán mami. Past-PlftHSekr ia Kkfem-, Ttatm ét Unmae-gfékbn; iaeáambm tt-ik nárfán Barnye-de Matte-TI 1 litiiaiMI 1117111 ia< ■ M napián Bfcm-, Cm-, Qyár- éa Tmi 111 gyéoea; Imii I 1 Mik aneiin Haidn-aammm, IMM éiiyimMill|ai
Ao*:,
MaAa aanlaak én ■ailla Mért b kmlNV ee 1 filébe nme Illat e
mrménen I
tmtuit aar- | tSlíumá\'9\'** §*mt*lám mnadá, bajy a«ÉI *impm fHaá. ™ \'sÁy^ ttZ KT W,
—^ | uímJCS;Snúmi
lek kai bekatn j Kapetnna Meinta éa amaaamHmMnnanaVmnBmapaaHpaaymam
matva. hJaTihmkk hmm! \'ky\' t Sr BénlaW Béit mintái taitii mlttrid-
kamaé nrtaammk a^nbt mt^T \\ v | ^ Áiag ^a lérartla ela> ^ii1im
__ I m\'tittt^JttZ
kabl égaak htkbakM, I 14-ai Maefei nagáav aWa^^mm\'^ éjj^^^t® nkmmie^^
e tegyaM pályán lépeu, « meat* Vaiébaa, a kétjagyaék aam laénakT padig a^ll jél fiifegm ertaktkkm 4 nekik M
5em éreak agyat magamkaa n bual klMMe tül iftmlgH, ée na aak aninm, * jagyaik
YHfaé egyletre tjagyaékaek ven
InatlMMlMÉ ^Iliit kl
tlr^
* ^MftlAHiU hoatáák Stámmer Imn BSéketfehéryári kiadónak »Zahme-gyei Naptár ct kiadványa. A tzoroaan vett napitf létaao kivftl, tanaimat, még too; dabni dolgokat, a m. -áliaünos tndniva-lákna* it bövea ismerteti t iaag)áliin levő hatéaágekai éa teettUeteket. Nagy előnye aa nlrsetág. áTa, csak 30 kr.
- KI #a aamokaévaMk ágyaiméba ! A legttebb és legolmóbb karáoeaayi és.újévi ajándék at *01otö zenemüvek* ki-adóhivalaltban Nagyszombatban megjeleni »Szerelmi Dalok* magyar költőkből edmb énekhang- ét jtőngorán bt éa gytytemetiy A -Ssentml Dalok* aaövogt Petőfi, Tompa, Tóik Kálmán t Kntken-ból van véve. At öl ivn terjedő, technikailag a legdiuosobb ki-álliiézu műnek án etek egy frt. Ajánljuk k dal kedvelő közöntig figyomébe a lepkéié-gebben. Kapható Ntgystombaloo 1 minden könyv- m teneml áruinál. >
gfj. MngaV Otu könyvkenska-déaében Bndapert e ntaueb miahát bérta-Tthaa. BN0eiem a magyar ákaUnm leve-leaé 9-ik Ikzete szerkeszti Keerr Alajoa. ,E tözeiben folytatja a tterzö a Kereskedelmi ievebik (mertetéeit, nevezetesen közli a penz-köldés és behajtásra voontkező Mi Mán, a bitatésTékó Igyekben levelekről, atok keüé kettői éa nemeiről, egystertariad kellő írtam nemotak magyar de német- frunezta it angol példákat it kot. Atotáo áttér a leVéJkék (Billetto) ét levelezőlapok itmartetéséie, mind kimnaiiktal Rzámoo példákat it kötői. Ezt ktfretn -értekezik a távjntokrűl, ismerteti a a táviratok kllönböiö nemeit, a táviratok kejÜftotl; közli azon mabályokat. maink á táviratok édnoééére, a távintnk wtövege-zétén vonalkozuak, ét egytttttaiei távirati mfntáknt it kötél. Végre kitétetik: a ^ada-téaekrőlf azok bUöabőaő neméiről, és ielvi-lágoaitátnl a cshládi vittonyokn vanatkoaö hirdetési példákat* Ikok. K Urtahnad fizet án 3e kr. Dgysneten méraMI, ét kfedé-néf migjilial Öoögyvéd kdAttam ettaal félötetekbeo m egy kötat-
- ItUUlltAal Krímiié k Bads dapeaten I88ó-ben tartandó nmágqe IriáHi-tás iidehiim ismigimiil aMAdiMa a mozpüom, a klállftát tikéra éMekében felette fortot, hogy CSleg aa érdekelt kozön-éetekröt (Mi
tég n kiállilái ágyéban történi értaaUn .legyen, E cMftő! n n Méreflk* QW nagy ékirjtllmik
töáége Kielbtásl firtetiu tamjüatt agy kö-Mn amlülpgfil IndUoU MaMm a kP éBkáma ronaUotó minden hívatdfc\'Tbtét-kadfet a UzoHtéjDk möködété, akiliMaya tártadalmi mozgiű—k kötérdeke ftfarbklá tok ttb. i\'iali lawmt kőafllietnek, ngiatfe Mn a4" vidéki ét böU&Ui luatoaabb kiálljtámk le mlltrtáMa uOájaak A » tawinmp Méraékaek diÉhadnke tartozékát, PÜotegy ánéyobb nHuaya nemei bfefeiin, tear lMHn éJöfitetni aam lakat; as vataikr a 6azdatági Mtmókkeh matyMk
Mfe> éjei 10 ká,, bt, wm**rt i fri bO kr Ál éoto«*mk ZjŰmMménOk I IIÉKíéII ffefe pettTfSB rt n e. «. t > -mm*** mm nm Kelmaa n *Ot adaé a
Mmáá Attém Ka-feé tpetti nabkóny^ vén (gyakmia, tmáa, btetkpéroaatv Wcec^ jan aMyiliV a Wayv f lrK áím w i^wíaü má ah flbaü pMagy in 1 tt nÉkOlMea 1 bl Atelökaatte péntek lané évi daca bó lbl>>
Ina n^I----- a
■wav nvfMRH i^pps^^w
mmaimP aftóD
aae a köeyv magaMm fl á

|ftfeedair boc keayv éafel km
mm;t a—m *am tm mmmu*- im*iUtma»k
Mk wU ami AaaaAkkaaAaaeá, mmy a 1 H M^áashsi íii—í^^v m agtanLXu A farét tAasdéa uMmi | Ml ü\'li a nM wwyil gárda twj-
SvaoAthmpI i ÍEnyai
ImÜmM sd hogy mm llllMjjmHMl. MSÍ tgr gnátrséáse* a Iwlrta a lap
agottaai spe- MfcM a világ la MrtUg hllgydall kt-
tad IAUl H- marit aék.* \'
ELJTtataJéSI Í >i> AtMi-á tfcl ,
M hírlett, begy a Mbeva •• nmm kMM -aa Mk M
^^Cbaa Matti aftutÉirtai lat toki lágy afiliM apAáek*
aal madltaiOi vateudk M , l^alnailmi syWa wiah fa i aUjtilii
Fii ég da dolog, majd ae M,,
ée i|l iiaw» tijr ........niiMg ad I ^ M ^fcfc MmI Pflg: Hrfikki
I
lliii|Hfr MAeaa ki- H ismerettaa ve*, a
• Intol aratom éa ea- áAi, laalpek 1 mmihg anéa a M* le-
_ A aémal és tertzák-ma- hom, tikala AHf&l W 2 - • gyta iOedéwM^Mg «U A Jsgám kadtaek^ Vagy Jffft
hangra* tráayoaaa kitoftoaét mX» pasa I "J*** l llll J i y ag
ürességét aam Ki egyaaaráaa kmake )el- | JJJ. * MeiaelBe «
Mert a MAhdt MMmia •I bír éa u töfotok-
hatléom iimUptn KflaiailiaAI pedig a ,
wdMt verés éa kapoaolatbea Al aa angol | •aHMtak lArta eaAg faj* k i *<mAsá v ai IgylpMMbaa, máj n-- fk
réfi »k-
aeaagttk kivoaintval IgylptaMlisa, máj M- j méay Hm, mUla a AaMtakb tMgMMr Htoéay aMi éHaáaa tartallnmmja a \\ Uhk—kaliékaa Mr bal Hratahalktl ta
üSt iSr!2i2T kízr kívrt
Oap foaeisr ___
tordolslxH «a csak íegutóbb, aadúo a toakMu j kiAHn Ná a mag.MMIt faljuk fcimeaalft
kfta fcedvatöbk Mné muM M éa I kiriiln trteAa migMi. Da a *«n kár
Kuaetaenaáprtyhál is J*ij*\'«. Mrr a ^ ttll t K^^ iíwbra Tbmaa|ab
( MényakM aaai kaU tatakfo. km- u^ TT \' (
(rt iarvrak. aéMAa aaokaak A bwv | Tf7 T TT? TI
Mdka rŰSkaa an laaa a«a aradmA- W»a aa UapaaakiJ U Mlkaa»iykAabaa
apa, a májíi unoitek Ify acUa lapap Aak: klaalakk lépira étt lálla $oliykow
frééü (a kMikki OW^ffat éa áliaaMa-
gHf i;
A kárálta aM a mjg a kéimk hir- 1 fa M iAuiii Hijaanal énikabak, fei Wai-tar éiéakaa banékrtn Járt aáAaU; kaA-aa« fkai^Ara, Wi|a aépéalaán Jött; U mind alA todU adat Aa maffartxnl wmjiia Ma jöu, togy valódi fkAl ujjaival cMUOftaUa bonlli ttaayt Vacsora aiáa háló aaobéinkba voaai-
nlék Sir Watter-rtí atfyokk tálát tehetői a környéken ...
Aiaika atnpk akartam indulni, da a kgaaaretetwnéltóbb módon tartottak viaeaa ée Mégegy éjetkellett Abbotafortbaa
ladaaéai vkaáHArt* Atykmt* ^ ahHlk4<^ éa tAUi maa aaegta réaga
nap aéAU. A krtirt A*tékek piaeaáa > raa^M itaiegJAvel drteüelt ar álio\'t t^f
tagna éiéakaa amáodM eaOArd írkayxa! | Mk altAaye egy gyen etaaáa eyeiaait ie-
í aaartrtd M: aa PiMrakat Seertrt kmeau
ArraitoaAee klt&-.M. aav. fO.
amér. Utelréesvéay 81971 tm-
a 88140 1881-
éf\'M megy. ertayfér. wto^ H.IO
Af as megy. araayjár. IIMI^ tlf.ii
Afts , papírár. 8Ui 8601
aaMr. megy. Alameaaal 8IÍÜ 808JÍ
nagy. leaaám. kaak 87 — 88.-
111- 114-
tMM am Hagjak IMl- 110.16
ab Ma eaaay Ul m
■agnlaaa tm Mi áJi
vHA Laadeara IXLM I80.il
, fárisea AUO ál 80
•araasa nio 8i.il
CláEXOKi
k Urm TarfMjtv
gÉM • áe Mkvai UtéNyi faddei lr Hp^ rtaavaelék - titk áilgaiill agylkt flUMaa(ea Wlgrt eaft| %pa dMeart Shá l^Maaku Legyea *t m^gyaai |toi*aaak*a ,ánkn ki
flli kAadhftkW letti a Ml tMg^ai W%rt ha.y«« éMaé. Maiam getf mrnii iamdM da Maéa kmm» Memped^km Wlgel Mait -„Maatkva hgMkttaM aegikaa *tá UftlV^M^ aaaépatk k aklaM Ae a|M vaatag MÉti a%amek « taa^, mmika m épttei még a iMAr m
lám Adaa 4Uk kteAu eab a k« / gy< IM AMMMaatalgk^É^ eaHmOmi k^Aagek, mmk, tMéga
páik Al eaUtai a I iTíeT^TéX
w , HUTiffn
m.jf
e>» m^p || al gk- kfta n InaÜ
•éa a pmgán Aa k».»a»itll ivai kvAképi afaéiet tri- I mmdaa égaala aykva AIM lamél, L flik-tkMÉ éltgiÉ « agyAA Am aafeí Ivéada MpAa atáa kaeéi itfgA rt •pédMa (ea IV 0 ailn Ü* ■■■Ü>al liam*j Hy+m tA
liirt laUkmk. Legyea üt m^f|ee^ eg^ék% mafcaak |HA lfWhha \'» ^at k%y t * ma^eeá ,Aa«M« Ma* ha- HiéeÉa mné> btÉrtyimai t^MU gAi kéadUlánaaé lam a kél taigMéwi, | fcgWtl lia targea)eir jdaáfclefci, ajji
kedvet kapeti HaiiMimi ekmAapak likak hmtakdadn, Aa akkar 1? Avaa íAn, tmiai
H
Bucsuxáanál aemetatnmlHrtan kAeakata mag iklnaaléenmet M art moadá. miszerint a> Arveaaeateté At leginkább, hogy egyeae-eea koaaá jöttem minden ajánlat, minden köabejárka aélkiLc ...
filte utolaö éveiben Turgenjew Sándor tieÉrdle§oaan tadomlnyw dotfoaatnkkal log-UlAÍoekodoU
MntakvAkaa ék — hol a hatvanadik ével, még nem egéaaen\' betöltve 184ó. de-ea^Pker kavthaa huayt et. Nemea élete /Éfllri pereséig kkliöldöe askmOaetéabeo lé^A "Avérével, Miklörtuű, a leggyöngébb testvén éa baráti vieeoaybaa állott
MW* (Folytatása következik,
mfi
ralalOe eeertaertö a UaéA: f A K U A I. 4 J O H PAmaakatámk: >ángW UdMéa
történelem
UB9ETÉAKK
Ilf7. aa. tkr. 1883.
Árverési, hirdetményi kivonat
As alsA-leodvel kir. iárlabiröag, mint telekkönyvi hatöeág közhírré teszi, hogy Simonka János ée tárni végrehaytaMkaak Simonka Orue Aa térni ml t Simomka Fe-reocz örököeei végrehajtási szenvedő elleni Aftl trt AO kr töke követelés éa iárolékai iránti végrehaltáai Ügyében az aled-leadvm kir. láráatoAaAg tarftietdn iáiA Hoeertiiafn kftaaégAlnn lekvö, a hoaunfalnf 86. az. tjkt-ben I 1—11. 18 Aa t 1-6 aor az. a leivott M néhai Simonka Fereacs nevén kUö As as adó alapján 2*18 írtra baeaAlf ingatlanra as árvevart fltO írtban esennel meg-Attepitott kikiáltási áron elrendelte éa hogy a taaaehb momrtflH ingatlan - az lŐ88.éri dacamah. hó ll-ik napján délelőtti 10 Arakor az alaó-ieodvai kir. jNréaág tjkvi helyiségé-ben BBegtartaadó nyilvános árvaréeea a meg-AJiapiioU kilrtáháaí áron alal ia eladatni fog.
Arvrr—i wéndAkorók tartónak aa lagatlaa !0*„-ái vagyis tA 1 írt
késspénzbep, vagy aa IMI. LX. L ea. dl l-áhaa jelzett árfolyammal számított de aa 1881. Art november hó 1-éa 3338. az. a. kelt igazaAgfigyiáíniszteri rendelet 8. f-ábta .kijelöU óvadékképes értékpapírban a Jrfkttlf dött kezéhez letenni, avagy aa 1881. IX t. ol tW. §hi rtmkaltmi a bánatpénznek a biróeágnál aMagm rtheiyeaéeévúi kiállított mahAlyámrA Éhmanényt átssolgát-
Kak AJeó-Leadván, 1883. szeptember hó Mk ifiajjján.
As alsó landvai kir.járksbirósAg, mini telekkönyvi hatóság.
NABRÁCZKT LAJOS 808 l—1. kir. a(|árAafairé.
mm Váiééi iü
ORVOSI MALA8A-6ECT
kir. boAArtáál áttomAa ngyalemaéeei szerint
klálm« Jé, rmléél mmlmgm,
■iaá kitűnő ertaiU ■■ métlatadett beu-vak, láái^L gimmakak atb, számára, a és 0miuigjamnág etuo fái £ madeti pabrikok-kagagyteii vdártgr alalt a
VWADOR 8PAHT0C _l Béca 888 1-4 HambÉg
ír L60 m ír 1.80 eredeti árak molett ! Továbbá 18*4*1 Malagapakdda IJOdi CagBd *7Um> paiacskk 2 50 ée kijmmti kilAnfi Agak Höbrnsky Adolf m ÜMmkafanhadésébmi Zala IgmetegMi
flUelai m gfsss kaaam a eriaémaaa tag;* W emvs ■ armr**>ea>aa ■wsji" eptweigwve IfaMsyklt IdaaKt
SPIIZWEGERICttíZUKURKAK (Bonbon* )
Valé dl
aaafc a g)égglAstkkta.
mai-it
KAMUIUL I
nmiagi m értdktlMde Kada Aaéal ia járta, Madapartl kaai-ia | vaim^aért heti Jatanéta.)
- aai. 8a
ia e mai lk aáHAM Adé motattos-ak aÉUrtol asoa MmBkkialmik, máf a 4«aM> lafciyt bét AisA aamaftaa osak-btéüott. -A jpAeW tAaadéa tartémm |
SÖSHSSP3J
«te* W. Ok* hártmt, begy a kában rimamu in<g dá Ctom ttsfct dkilMg l Mag, mtá ts agfsi miÉrtIN vatsiidk W la agMatták begy Fraacziaomái azt á-ioma4at áe I MmTíii Ajni aa ttybet ama ladtnk szmmmt m a pAtkdtAaedA a moat ! eisett ok<É mtm giiigulp mémm ki-hősön aéaA ambta a Itadaai aratom Aa étiek kAdaftésAmé a aéeaet éa aMtiák-ma- ; lyár imlÉHttMot peüg az annál iakibk, . ■ivei a aanáaal mmaények álifám a knapa likajaten küefúeét Rkfes pasa kramAgét aam egyssarfteo toeaHs jal-Maek laUML mert a HAbdt ha^ávata i vafláai hákan jálMAvai kir Ae as sagalak-nak mint awiaÉiMmA mnlirtiéis áttam- I mtaak íékébiayap Ml megöaMM az angol , katalom pimUpjli. KflaiailaaAI pedig a etdgM vmáa m kapoeoUtbaa Al az aagai humI kivaaáeáaal IgylpMMhaa, awlv pl- ! rÜMéay saJaééa Atéakaa fadbAnataja á | nyvgrti tAsadéket Oly Mtamav volt a most ! emklrtt kát maaaaaM hatása, hagy mrg a Odk Mm eiálaMi madméaya aam kákán letátlaárt éa aaak Ujatftih, midőn a toakMá I Agytat helvlH hteeá mmüak M éa I KoaitaatiaápoiybAf la JrtiBirtiék, hogy a J saaiaaf meméoyakat ama kaU lahAgae w-toaakggal\' tárgyakéi, mintán aaakank á ma- | ka malis v ilágban aam lese azon eredménye, a melytől tartottak Igy aztán tagnap előtt ggraa szilárddá vált aa iránysei As ml- , vei diánk ladttésl váaáriéer* motatkozott b^faaadAsdg is, sa ArtolvmaalíflMAmdMk ant< , ayta hogy mdg a lagtilkk éaalrtt reakezió j AggaAra ia aaaaaem agy iArainak, anM I i oap előtt A Iirtyt ét tékák pMesáa | nmm Aléakaa amlkodott artiArd irányzat j
J A kmtoeshb gaprtak ArvahnaAM kltfi-rtk as alaati tabláaatbAl:
J — kekábk «e JL^HrtMm érV I f igéiéi a MagMg^Malpa! ^
Kasa itial aratsti — As lyea van { akkar mát ttényamé ilkliig , - a bet i j kAaalahtttyei martat liemáa Craaaaáa wfi>
Iák, kegy ea abl raaga táranaág lanmftea as aiaalétihai lliaaéliiik, aa aliatAélilil latakai v» Ae a vrtak taaeaaytl gáfáe úm mhet « eiég éa Aiviág kltgyiiall k|* markaék.* . ^ ...J- \\ t
A két TWgeaitmrt Aa Bbáewtt Uv«v«,
j aa ertaa inldimü - an tNfk bnmti-lat valtMl veb Itgy t>fAHArt Mláak1 | k^sistsdfs agAmea Mttaim és eaniitoAalaa I vaát, a» Mféaái énhetf ieieg: rágl akirs j lekM aaáeeUak, amlfik \\úi tlrtgi slfctah I ép rt; kmaiiaa vaK mkat keagmaa 8M«. | kaj,»aa»ah l mu nky ae Ae a Iy If, télián verttAa ANf^l * - , jy, A Jagám ludáiak" Vagy jlffCl I egaédek* ialéaMéaye aeaa áírti fm aeáá ,aa ; 1811. ée marartti 18 éa\' flsmmt alf^v ! asMArtAkna,\' agy amad Wigrt mér laaa-\' láéaett káayeékea e tevább mial Madaaea ! | mtvadtam a íevéíUr brtyirt^ikM. & tabké ! klealalaak rtiAvaaeM eaér mMd, eaak Areg | \' lilllal MrM mdg Hál vakmi régi tk-I máe; Mait, aalAAa a AaMkbb tágnjae 1 1 lUahamktdiáAtt Mr kan MialMmétli 4s fcitAtláaiél ekadeaá ka^gea igy klAHi,I& ! | megbali, Sánder leMaairl4 — Hk sseadasal" | j kidlMti reá a aig lmAU fsaijmi Kamaaslyy t hmartit vmeAa magéra. De a veM kir | I Igte tab, a Kaaml an l»náaM TWgaajam \' | aagy alfilaaigit láma, aaely egAmea Mia . f lalea ea Uspeaekij j— Mákeeegykáabea tp-| dalt: kaetlebb lépve ett IáUa Stliykev | gvéáM (a kééfbbi tiberiagyet éa Alté aam-1 s aéas elaAkélk Aa taki más magas re*B tt-I I vtelaakrt, akik ea áj ^Hámmti vtltik | | I élalaadik. A hédaléh klaipilh ea Aa|t l rea^M Malagiiaal éaieilrtl ar állft máj t aek AltAaye egy gyese ataaáe ayamak b-mmleié ái; ae fMgarahtw Bssrgij karaiig \' I van, ki a PtaWv paleiáhte kahlviAiarti haieirtrééa hivéa hsam Meeekváka^.. Uv eéfMk tern eall tAkkA brty* és ea srté I pilieMéa, melyei ae aleaéet ftaiaa, aan* ) gy«tAu árvái, kegy a ángy ajdimág mér I kArtaáemAma jatett. <— Mem tadam wk I ir)am ie art, mM akkar ilrtéal; artAdajd I láftbb, mekidikk Hrt éraail maga hdj máadea kebel eaakadakkeB khmemt Héagmlj miadea saam barAmégaetkkaa HadMlcL J OyAmáah ayaaa|aem lélmaH agéaa Masekvá-bea» éa aaegéa igpailm egy saanátf re em-I lékaama, aki ea ellfart advert \'gyAmt vMá, I \' laatpea tábtraekaé, aaely aaatasyilg dil
0 káaaaaágbaa kereskedA asje rak, M aagyet
1 msulin ^ Magival kArktáti, lehit aa ta eaak kiaaégkéi gylsask.*
Mig lenn asér aMggyitWtLáaTMlTlSX be a haataa malhéa áiasabaa -amias^l UvUtArbaa ktéetU %k mmát b >kÍM
I ^^^ viv tt*
Baeée háttal ftl halála Máa 4
.iMlir »akm.k», a aaékénm mMsa ki
eylbta enrttM mdl - m eimAay md|f
lia |mH|m kikkl Hamun pégaáak jl
M^a JmAdü ) — \'aa nt a sMdia, a k|i
. HA o pMgMl Al Ü if.gg .1 I mtl^Ém
I- mmáat ágaíAa aykva áUeit Iámét, iWL
k ám mdl taátaa llpM atáa ka«áa atppal. A
H asaátt n„n,rt ilmmél agyaiba aA
^ em4éá% mrtfMá )M I fMéliha Al aéf
k MAAeÉa mrtM hsArtyimM
r, tsglalaiaaaég Targta)ew Séa#hreaÉa, tMM
|. kedvet kegett MrtéMéam ekMAapei éa haMk
d I hmtakdadn, Aa akkar Aem i^a, amim
h OAMagAka áaMtt Ae a« Mi Avaa Al eagy a ■argslamm^ tartaté HrUnaNai ái |egi £
It TatgeaH M maMayM kérfbe
lyagj # ba^ye^^rtlhy aalA-k Mktt hmánhlLta a ti.i.n^MédZ!
k haaam aa Mhaa ÉmápArt*a Ufrtt k II < i ^ Ih ia i^AIAA héséM Areá
ikmAayei, mAvak gya|aaméayéa.
^■íí atiatukA f lin ■tíH ti
* t
ettl adott ki a miamiiavMi ilglmiH H- í artiaég bét kátat e .Smartaa Bamtae ma-amaaaM* atfedUl As IMákaa a enaaal I halála aüa Urm Avval agy vaatag pAt- | k Matat I
Tmgeaim aaaakáí Almi tan aaak bea> Atminjmea I fceaaeraaágbaa aa ÉiAlialigii M italén dk hmm, éa aa A Altat taami atapekaa Api rtMh tavább alédai.
BArmBi nagyék lagyeaak ta m iaáav-baa TaiaaJm fláaám érdamrt, még aam aask^ak aAaslakelá rtppmrt aépsaavaségát mslybea aam aaak mfít bsasaaiaá^ £ aL aámrt,^ frtaama és aagrt kerMrmkaál la
laaa ||ria aage jiiiMíaigl aAtmaad-hatni apahhalii beMlyáet, aeaaas, rvalébaa aaabarbaráti Mkaletéket éa atta aaabséel vnatgksa rsftatt, Melyei aaint a vaMM Aa kAetalaléiigyi alaimlalem ftUvaiaiaaka fej tag IÚ4 t lárea Ipga. A-aaigárf éa, valiAail aaakaáaág elet ksiaaasa Ofámaiaaégkaa
Ivánanea Xá&x\') ŰaJvcdo her«zeg I W keaa,* fóuaácaadóía lTelt, mWa aa i dtóhái I. SAaMAaár gMlalilil kadole- : lápfe aMaA évattM vmMé^ a kúaokuiáa At \' SEK fipL ATpbdbaMAlik\' Sándar cszáiT más alra verni) M "mUr 1421-beo Oalycaia. Tnrgwvttí, Kanies, Labrtn M a ttttml aMkidmvt kívataiaokokal eúaosditoi-ták i as 188Mb dtetmaberi (ÖUceíéa ateg^ jlmnllm ée MBdöa csér tróara lépte atta még rosszabbra fordultak a dolgok áa kar miaes évig tartott miadea saeBeati fajlödMj míndet eesméafi mlaiítast elíojjlas
Oly kofmánysat alatt, mély előtt még a Sándor ecárfHe jámbor mahadalvtaM, éá I Ijedelem valóban loyalia barátai kaAUaaU veeaUyaatetAkaak tűnlek fel, TurgariMM anáméra aem maradt lér a hassaos möliöj dáma Kllttlrt moat tehát Aa ott MytM|* arehirátti liigllieit as orosz tBrtlailim érdakébda. legokosabb M legjobb volt, d mit tnbetett{ mert Miklós csAr aa sutokra ta zsarnokok eaee miatskApe szemeiben Turf genjew kétaimmin kompromittálva táat fel uössör zzabadelvQ tevékenysége miatt, mej lyet aa oktatásügyi minisztériumban (ejteti kt, másod Ízben pedig asért mert nyíltan 4 titok aéftát maradt öeeasköttetéabea Ivárival Miklóssal - Üt ok M bizonyíték nélj-kül mint ap 1825-iki deczemberi forradalom AÜAlagM rAsaasát Ja eoatasaaeiam" halálfa Hékaók, M ki ez • tétai végraha)(ksa elOt kártóldre menekült.
Mi az orom katároa ioaoa aem is bír* jak aaapk hdym meaitéíhalMlt mfly naa* rémség as voM aaianon időben ; — htag Miklós czár eteaaéiyes sértésnek takinlé mM- asl ta, ka egy iliraamkart hniadalmM aaym ejtették ki jaleoiétábea; a legaa* ngyobb kegyrttaaalggsl Mdöaé aaoa ki Dókét. kik msaakált féneákhtz iparkodtak kftl-földre, de sadg aaokkal ia kagytttaaAI bánt el - kik Maikat Szibériába n ssáaaást-ttaém kiéért ék.
í A jelenlegi oroez czár, mint tréaárö* ML atfjin, .legmagasabb" rmmalliAt ée ha ragját voats magára, mMOa tizenkét év mSva 1837-beo aa 182«-Urf eütéHek aortái . éSkMsAt merte peoditeoi A jelenlegi esAr II*Sándor agy Hklóera következett, mint : Ljgnde^egy^Al atáa; de a MMjtoAM
Sándor caAr ■ kkkaFartie Mikióa sáAa halad Mmleg. Ivánovica Sándor mart jfiÜfimak éaisiha; 1888-baa. tehát s czár valmdAsa alté évében kÜHIdze meot azoa ayüan vaMtt ■ ulllkil, hagv menekült Ivérévii taláflmnék, As anki vagyoni saepamalatl maradványsit átadja. Fogcrt-korgatra hÜ ást Miiáúe Asár, da /ftnto jmt oly aépelmrV vát, bogy a csár fofebm* látta belé aem kötni, haaam csendben engedni na atasáat MMáa fivérével AnfoioraaáMiatt talAlkoeott áa aaaak anyagi figyüt rendeziJ nagyobb Mrt lett a esAnMBlMa és késöbtí .Skötországbsr bd flr Wdter Seott a IM iró vendége vak.
KaealMlnrtlMlI 1812-ben Upeeébsnl aas^ataM inaAMban l kAvétkanA aAaalala^ knt Mn||É: fcmajMitszérhtwoonyoka^ sagamsaa Iáin, déMMa I érakor értemj Maeaé-bdr - gytaa^édva IIIMaAi, MhMaagy M^tagi.sitkMi. | 1 lilll At cámmáaá dMaÜeti tennen MmabMm, egy rtmdaaaráti hajporozott mniglM talAitam —j kl e^sm mMs asabu vasmett SrWMtar magán knMaat|Abea tagadon M rövid ba-veaatö szavak atáa flMhárt, kegy vendége legyei. Ipga Mmlnna akartam etassm^i aitam a m«hr tn M magsiépedoi szstl. hogy a kaiaa ftaflaval magtammb tíMtiam, MMAa eangkkajiéna taAnya Upnn ka mm jainatétsalf jbegy saár tálalva van.
BtaMkl MtabeabM éra tan M MMpi táaá aa ebAdMAe, matyboa vatama tta saa-maly vak, egyta A MrsakRM tagiMmbb
Hirdetmény
MM\'i \' \' * a "V f. I
folyó\' évi oet 8-éti Ntgy-Ktniuán elftianyt Dr. Bltu Simon ir uroerrtlft aaegéa} tarva ikonéi réeaére Végrendeleti kg 1MO forintot fcegyomáaynaku F6lkiveta*fc tehát \'mindt^ok, JMi-.fi Atfkpégte igáljt h»rtb»t»f vébwk, hagy at ^örökkagyóhni való lokonaag^vitreny^ikAt kide-rüá okmány, valamint a betjbetóaág által kiállitaip ategébye&i biao-nyitván) béarattUaa mellett 1884. évi /ehiuár 26. tkjáig aa" aloliiott elétjáróiágaál nenfclyeem fagy iriibau jelen tkeareaak. kMbbi jrleti t ketétek tekintetbe sem vétethetnek mintán a bag.it ték a fönti tárbaíár-idó lefolyli itáa a jogaavtuk kgeött 01 fog oasUtnl.
N.Kantaaáa 1888. n&i. 16 la. +
Auimr. kdékóMség Mijdrémifo.
oooooooooo
Ohma-eiRst- és Alpaow-ér*
Lagftutátih HkMk évé Éttafltfikf barnai kdaAat». «aj"áa tf«Hi» alaaldaában *tb. \' >e J
\' LetflfinVfytVl^ify 0#á64k4la|i*aroeaáá||lkent . V\' \'T 1in Ux ^ - *<vt - -.ycj
YHv lüA\'^baMm k«jHb veaMmmm t ka* -
Karácsonyi s újévi ajándékul •ím) nilhofer Ad«n
ékezeréu, arany- a eiOtfmüvea
Nagy-Kan lr*án ffíut 801 a váronhai áteUeaébcn Arany ggrniinnktt 15 frttól, 80. 80, 40 frt, 100 forintig.
Arany függőket 2, 3, 4 egé« 90 Cm latig.
Arany medalliokat 8,10,15. 10
egées 60 fitig.
Arany kerenteket 1.50 kn6!;fl 8, 4. 6, 10 írtig.
Ar&ay gyűrűket 16 CrtUl egéu 160 früg,
Aiuy óraláJicw)liftt 16 Wttgj
egéu náa frt lg.
Kgyattal jméalie duaan tahim tk aiaay- e eiüja-ékmrraktárát a \'aaküa wakmába vago tárgyakat a pedig JakeUJ a kék lománcanmtt eaOat prmtmáá*\' ■ karkötőket, arany karkötőiket, graaat a korall tárgyakat, ea8at Afalam-aokat. anny inagombokat, tórákká kanalakat, eröwce teket grandotokat a aokMIe «a» ealatia arany tárgyakat. 8H4,8~J
Migrtadiláttá noatnena pcmtantánvéij amtteu eaxkóaöliatnek. f
Karácsonyi éa njévi ajándékok.
SCHERZ LUJZA FIA
RafyHamlnaau
Mindmnnmfl valódi rim^i\' varrógépek igyadüb főraktára
Wkeeler ée Wilno . L 16. írttól felfalé Legújabb 8inger . . . 40. a • i ■eve . . , J . U M. • « Ugyartatéo Anker éa Cyllader eanflgink Vak laaa (Vandl) érák 16. Írttól Wlelé Gtebötyft tafi órák 8y4,6 8 a • Bakvaiai aeöat un uaktak II • • i arany • , * 40 • • ! • a hálgy a W • a 1 Arany éi dMarámás tükrök 1 a • » a oiajaatnnyo-
m matu képek 8 a •
4 Maditékek W »
Sealme fa (aaaékek 1—• Antal iüggö lampak é trttöl MMt
■leémie tárnak M la*, éa I (Hm Ml iiiiliüii«<» lallaté 887 t—* la kiphalék
GUTJAHR ós MOIOaBR
88181-* BUDAPESTEK.
Elaö budapaall TrlíirVfélliUan éa gaadaiágl gfpcjAr
iijigyaélek kháaatra lagyea éa
OilalMrMl aÍlt#«tmtáa
IKeller lAÁty&s g
Iiff*Kaalli4a.
T*k -BlkisTta ia tuti* «ak %—lnaa IIn ^^Vkk MM^BM Mtbat. - m *T# int-wa i r * ^ _
-jMMHMKr* ........... i —ae<t VH
■TV"1 ájaaim a* ek \'4. köaöoiécaek \'
Hm CKÍpósz flzletét, A
Sg «««fl>k(aailaéaBaeail nrl néf ^^ * *yfr»ekf*1pök a lrKnJ»bb ^ ■^■ dlYat áierlat tfllfóldi bóiflibó. itg)
egyéik kHmékbót a lekatá le«JmU^ HÉÉ ^ mymmbb úrért téeait. -
I KllQaúeea a jankna tfvvlméhe a vixbatlan
>lt\' * fummi tálppal.\' L >n^HB
»»<> Jtaai rmaar ■mawwema uipékkél »-MW * Jjtit,h*é*m, m+rnrnlmd*, Ummti Wka. " ^
t\\ BmW J iemru titk^.cmrU 10 ét% %arp4eadb« , ^■fe
|m| , A a a. kdaAoaea Ikilftni^l kad •
. tegmé||r«bt) - r ^^
^jUt. ttaeMaMI
^■h^:.,; Kailer Mátyás,
. ,888 8-4 eaipéÉL
■MiMpIl kepaMUa, ejáatUI aaaM n ikmita él leettaH gyártaJuayakat mim t
VymtkM FIhIhI FtttopaálHaty-
- « — z - *á muBu; . a^ , iLalUfci
.JWWBBWBWá I y iMüeiat ^tafo^^ia
T^strag on-mu stár —
II ^ ........... ■ \' A kgjobb éaXa^Wbh\'bapttr
ri Sctan4«TOí«ráaUi ;
^nri\'ür. galamt^vei ftipitr
i&PrK\'^ , L\'r-. ao latv-
■la_Lat&j._te_i_^
NyuJ t»«ak közeit werefloaéaek I
&00000 márka
fkjMMá»t npd kvévmi iwtkm » baalf# anaiUama, Mtf a lapám taljMMn O mmHn w.
Rwh h) tar»»M?t tfftáy* »Mea éM. fcj^B\' ■ékátykAMf MMyme ai»M 7 aoraaiáa»«a 18^48 -
atveaá^WmUNn limMaa «u un n«talai«. t
imak nua«it aNJaamayl namNMBi Hmtig ieélg:
1 ím. t W. MM M áyar. á te^QO -»{ t ayté á m SOMfO jft« mfm. L aa. MÍ| \' t á m. IM iüs t,,a. aooö . t sjat >. B| HQOO, ttl.ayv. 4 a mi 1 »jat. i ■ HM l ip. a.;\'m" tflOt M t aja 1 HM 111 opr. a , KM a 8 aja» i, m, eoneo! MM ajN. a. m. 180 4 njar. á. IfljeypQW ijw. » oL lii I apr i. m. Mim Itta ijmatayai I apr i a löeQSMaHai. ««, iw, t«, . I ajaa 4 • uaaatm. a« e7. a» * .
tMa vptmlaWt llagt ktat Mt» t*0 • •i tlamUMj tir.eOQ a imámim
\' ál MU>;i <a»aniMh# eoooo m.\' toM éa IláailáH a«d eBM ftai ggk 4-ad • j
aom,A-a* av, m muo*. re aa*m MU*S m, awOÜGL IMM Já »tk,
I amMt ku#t ■will UiiwmM alUiMlaia »«f f rí.
1 IgttmMkkT m ium riai Wrt» atMl üjiiiMti>kaaÉi aa éaavaaalMv tfe
4a ta. eaMeitWU. lett; I l|4- mtá. *\'*nwk€p- «.| (rt 50 k» a. 4
i• . . . l. nii, \'
iMfv«4 ^ « > i - le ka*
Vaka«aha)i magMaii m ■»%■>
m4M4ém iafj |Mta«M«M7 kitttaU waaü M j • l^agyekk «aátil arnkMUáiMá, vialmki ^
aa áU**i cúMrtfil akakatt «n4# aaia* itf* bfna láttak Mw
á mmrméHm&— MakiaáBaatibtmiMm Uciaattii én átitat ■ailttaHataat. «íat« ka* am »t*fl H\'l fcba\'Mkia nflVfil tlUjtk nhatn-fttatwk a Navtatw bswti jagyetkel
VaJUUiMlMt alakal* kadiatttt a ma raama, mt mü Ukíatfjaa keon
Uakiaai m Hat eajwliiaii aanaáré* »••» ttMtt, fé^aa. taaea ««,»«#, «•,•#• ack amtiH t
M || • MfHÍ>a«e>kk tluw a|«g«* aál* Utaiad. almUtkatetaf »udMtu lililiainfil
>i|«Utitt atwiHilia MAMiUiatrwi kéglikauM « wdi kaaka aitm u aMta M|kimi ad* aaei al4hk hAaiatltaál itattak kai-
kaakaa «!*•■ k.
kaulmauu A Nioion,
kaaá éa vaita^ilet HemÉarabaa,
WtímUi áa ilrfm *Mmm«I aH«»|*t»k "jak, »«a»m nm ataym aa .
U. i. klteaetf>kat %ma ki —in a ti tráataak eddig taeatilatt bÍMietnérV fal-kérjek aa aj kiaoraoliaoih r4m?4w — OMrekvéaaak teental it ada iráayalaad miadtakar aeatea éa tailári malgál^t ákal tiaatalt étdaaaltiaÉak Itljea amMMtéétél bilid !■ tini t ftaekitk.
865 8—f
99. 8Z&HL
Nagy-
Kanizsa 1883 szerdán deczember 12-én.
X. évfolyam.
i»wftÉhi mtneritm-
TAt lián <w i tt, 1
■ttlm * kpéri ^mtmmmm Mll I J, torfMátfttMttnk. Máf tmmUm* tolniat M* <«Um«K*
Ikittfla Wwtek e*k Imb* fi W-■ÉM mk <á.
gldiil > ttti mm
t ZpLA!
POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ HETILAPw
I ••^■■rV [\'
Mfújticnik N<igu-K<tni%**n heUnkint egy*z*r: Va$<\\rtwp.
ELöPCtETÉSJ ilAIi r
Efte t-m .1 kt - kr F« fm.....í , \'W,
■Mrttnk jrttaj—i ■Éailtafk
ÁnwW ■ «gj-il> Untaim klilikta ijil SO kr. Ulyfplijoü Mtl 100 I H aanl taísin ataM \'„ kr
Nyilttér potHiora Már.
1 1 .......... 11 1 ■■■■
De ezek a viadalok ia sokat I veaai tettek már a régi birokbői. A megyég yflléa megbálósipkáso<lott,mert megkopaatodott; a kopeaasélgnak pedig, minthogy aa aa öregaégget jár, rendei tulajdona A komolyság. Egéat uiáakAp tolt hajdan, mikor a énegyei rend»vr még férfi korát Al- I te-, nőikor a tüzvér\'J nemeaaégj ni- 1 tsikaaaó amellett válntntotte meg aa á tisztjeit-, ■ hogy aa ellenpárt ,it kárpótolja legyen: bét ura meg rárakta a jövő tisztújításig valót a fokos másik régével amúgy mágyitt-roeao. — Hanem bit inoet il, mire meg\'viribilieedik aa em-b»T, Akkora bizony elmegy a gute-tuia aa ilyen eitfeebb táplálékoktól.
Soha ennyi mosolygó ercsu, kedves urat nem lebe* látni, mint Igy a választás e»Őtt. Olyan nyájasak éa leerestkédők, bogy at ember •tinta ateretné dket átért e txivea jóindulatért rendre csókolni. La réglön estébe nem jutaa e muiandóaág öaetes következményeivel. Majd el* sulik a tisztújítás a bezzeg megfizet telik ekkor a ategéey emberrel duplán »*at a kia magukra erőseakoll ay ájeaaágot 1
Hanem bAt e tisztújítás ugy sno-kott menni mindig a be tán nem ugy megy, mint kellene, annak n*m aa emberek, kenem e reed et oka.
Mi ia oaak voltaképen et e mi megyei reodaeerQekt Se Ivalamí olyan egymAahoi nem ilifl álmuk-bői ösatrk a vart habart kotyvklék, e melynek ae iae, ae atage a a melyet at AUamkormAeytel gyömre etek alig, alig bogy megtud eméttionL Félig entoeomikue, félig f&ggő kor-mánytetu. Vae főispánja,: Ml e kormány nevet ki a ven tiaftá kara, melyei e nép vAlegtt. Épen minibe et alföldi csikós fejére cailSnderka-lapot teanéek. Van tanácsa, melynek felét as adó képesíti, felét pedig a nép vAlemt|a { de ennék a tanAetaak, valamint e tiisUiar legnagyobb rétnáeek ii ne ndó imOgyelő A mindenhatója.
fis a reedaaer \'nj réginek tnló* aAgot paródiája eenk,te e kormánynak, be egyébben nem ia, I abbán miadeaeeetre belyeeeletak kell etán. dókát, bogy eet n jiaródiAt Ivégkép meg eknrje eammiaiteai Aa pedig nem etek azért, bogy en e rendanet tart-hatatlan, hanem mert nagy jnértékben káros ia, ugy teafára aj kOaOe-aégr& miét n közmorálra \' nme ia.
Enee rendiser mellett n megyét, valamint n járásúkat! ia, etnkpébány nagyobb Lefolyású család kormányosra folyton f igy a tlastejltások sem egyebek, miot nme oanlád^k ver-kongéaei n hagemnniÉfrgt, a tök bt el* meneek, miit pnsale etakMkeek, acéljaikra való ÍDlbaeaaáláaáral.
Hogy meééyW oénitólág kel
aa e köaigaagaiAara, • mennyire alá áaaa e kötmorált T már maga a rendster el léggé illusztrálja — Mert atlól n bivauinoktói, n ki megvá-leeatAeAt eneek, vagy amteank a eanlAdeek köaeöebofc, bogyen vAr-hatnánk aetgort eljárást ama eaalád tagjaival s«e»bea? Pedig ne Ilyen eaaládot nagyaaAmq tngok kípviae-ISk n magyAbiil
A nagy-kanizsai értekezlet és t váró ti tzabaleKMIkBr.
A negy-keeitaal járáa e pegyei válaamAeok tgyAben nwli vnaArnap tartotté mag értekeeletét, melynek a Uaeti Bgyéaei kijelölésre vuriatkosó
aállepodáaa megyerátelAul n ttn-
ilvftkOr elnOke éa még néhány ieg|Annk irányomban r?)követett oly el)Aréaáfel kell megismertetnem Za-Iamogye mélyen tiaatelt biíottaági tagjait, mely ellen kell, bogy n jobb éreétleli íelbáborodjaiiak.
Mint a lapokból értesülni mél-téatetUk, e eagy-keol*ei vArnniaee-bndelrgkOr ugy n vAlaeitAanH, mint n járási oonwentiAn leendő IfimOr állásfoglalás aaéljAbAi külön érteken-letart taiioU As e megyei tissti tffyéaai álléara engem egybeaguleg kijeleli.
jcorfltbelol egv hete történt, bogy biteeyet oaelfvöfények bafo-lyáse elatt előbb egy beeattletbeli kArdéat vetettek isi, melyben mintán tetjeaett Igaaollem magamat s igy ea eton Megeláteiok nem sikerült, jneg-nlkeváenlJAe igyekeetnk viattalépésre birni, amit eeoebee beeaOlettel el nem fegedbetván, kftvetkeeettegy oly meneti vre, mely bei hasonlót nem aralnt bataak fel a válafStások la#platko-aabb maaterfogAaei nem.
VeaAmep éAlelAn A órára volt kiiQeve -n jAriásí érteketlet f ent meg-alMleg fél l-ker n etebedelvVkör sleoke pArtértekeeletet inHett, melyre A Ingok kellően nem la volUktteg* blvn, ée melyre n legmegblUnbbek pveenerAlte vvllnk a n miben még bonaAvsgvIt, bogy aa alispAe épen ea IdŐbée lét eaplg llt tahácikotott Ae ártnketleUe aa volt elóterjaaa-leedd, begy en Aa jelöltségenaat .ma-gnaebb etentpótból* fel kell Aldotni • .Kealian vAres érdekeiből\' a jelölt-tégel Arteynnk felAjénlanl.
Bn ellen Umésaeteeee felláaadt A isékltámerel, felaeólálAaok történtek, bel aa Aaa ét i«iv remekelt, e e tbemnnbéurditAáát, eilrAnyombin el-kttteUlinAndAkoU elJAráa í vnlánAtoe-•AgAt pleutibiliséé tették. Mveikeeett e aeeveeAá. - ▲ nagy többség felállt mellettem j en aMnit et Aéeélyeete; ■UUodaeor is asavaatátott; bneoalónn történi, itmét kAnelíógbntő folt, kegy n nagy-kanliaai ennbedelvfikör ingjei nem akarják elkövetni e gye-lásnloí; ekkor történtek esetén Ut-koe IoiAmC le tekintetek, minek kft-vntkaaménye Ide, bogy A harmad anort ennvaaáeeAl megídiAk e kelA-lee döftet, kitteedtieéet kegy eten többségnek e klwbbaég magái nlA-vélni tnrtonflt ; \'\' •.
Ülvnatálok ét itAlJeiek!
An», begy mik eeak en «Arde-kekM, dtmáre a oQrgeééeekeek, nem jaendntták twe^t <éft mik ia InUtoA-eek f kk* ke naeggyőtnek engemet eifH, begy forognak fen, végy le-beteek n jövőbe* e vAreet érdeklő ely kArdéeek, melyek etnk Arvnyék pmmmielévnl vnldnkkeldk meg, én eeni leMem vetna Aealbb permeke e városnak, mint ekik etafinél bee-geeiatai At
mé4té» kegy AlUefoglalAeek mer eélmnÉBlAaAenl Isanéiyeeve nn mg ye-•eft | Aande isásn a taÉi aknénnki, Üfy en tnek iffgfi mnftf álul ilt-km ekek kppaegnenk. tfeMMftf\'a
Ily kérdért még esek (blálpitani ia; meri Kfniaaánnk törvén} ea ée mél-tányos érdek-kérdései | kíjrülhoteek esek aeőeregre, melyeket mindenkor késtaéggel saokott felkarolni n megyei űrijény lintóságnak mély belA-lAte; bn pedig caakugjan oly igények vitetnének velneubor a tör vény-batőaég loinme elé, melyek teljesítését csak a práteclió eetkösmbeti, nem teaeem, nem tehetem fel n törvény-hatóság egyeteméről, bpgyl nem Int-kíísmttrete, hanem befolyások állni engedeé pagát wtaérnltetoii De ekkor h mUontibiUen n íeltenréti begy a vélelmeaet proteciio oly uefelyáaoa éa mérvedé legyen, ■itteriál nnntk Inlbn vetésével blalot siketeket várhatni, mikor n légi név és dicsőség mellett éaIjókor atertett poii tió dactára a megválaeatetást ia esnkná ellenem nlknlmubtt Ily eatkötöe tiljAn vélik kit ibeiődek tí
AtutAn t járási conferaijtiAk eredményéből egyáltaljibau jnem lOot ki, minibe na sdlenjnlöltetik alattomos cselíogéaek bot kellett |eolea lolya-modnin; hagyták volnn t»*liAt meg a nemes vtjrtenyl,mely tiitlewéges emberek köm fenállhat, s mely ellen éo A válsfttáii élőkéntQltlen moagelmai kőit e megrovandó fcormafogéaok egyetlen eefkötéttem báateAliemfel.
De nem folytatom tovább, csak eet jelentem ki, begy ily el|áráa diaára ia oda Állok at nrnAbot 3 mert be már nl vblnn is yégetve, bogy mindennek e| kell eeetni, nyugpdt n lel* kiismeretém, hogy a 1 mik anintén megakartak rabulni, megtmered e be-tattletem) j L ^ >
YABlÖál LA/0&
h tisztújítás.;
BeköeaöntéU a tujrtujitás, sokaknak « e rég várt reménye éa legelébb ugyeeennyleák a félelme, ftrdekesaé vájlak a Mrmtgfék n snokntlan élénkség Alul, ett n fárasató ngyhanguaAgot (oTváilotta bennük. Bt aa éléátnégl oübtxa nnt, hogy at eretág fi gyeimé nem Pesten
rtenloeui most Oesee, bennm peeentrn-íaálddlk n vármegy^kbé- éa e vármegye eet n figyelmei meg it érdemű. Ae a lombé tett mely bet 1 éven knrwtül elig nd frnhiml élet- | jeli nsgiiál; Íme egytter eeek el- | keed monognt e fejétől a talpáig t n köeönádg termétneieterQleg kí-vAncd rá, bogy mi megy régbe qb-ben n megmerdull b i r trA m i erdőben 1
Mit érdekel mont msakm a kok-hinkbiní háború? Mit bánjuk rai, be n mennyei tiiroáaioth ftldi Ué-nnaábél ki ís oneppeati lük ég fiái a fnbér alUlmetonsAg, (kUepknk Igy nevtták a balált) vagy ttedlt n francaié rmnnkttenr Tégy mit tovédnak mi etaal, ha a nemieeslvd Mádki pég egy lüeka pasát kémiából b ftt láttttr emberével ja (mennyei fnmMrlt
Eeek a bAbnruk tjioel enkknl bén*ki riaask CU^gytÉtva Inn lrde keneég kőay vében, anekeAl e teee-vndélye* bnvaaokaAl, seelyekrt a toltak la toU pártok vivnsjk Mknk a megye met^Uf e nDftd |nae(nlek
•mJw^l V^ímtim SE\' Jí
Innen ven, bogy míg egyet canládnk ügyei elinlétleteek loron-kivQl ía; eddig a közönség többi réméé ad aote hevernek évről évre a bogy több példát ne mond)ak, volt rá aeet, hogy ae illető örökhagyó hagyatékát nem a gyermeke, .hanem csak unokája örökölhette. s,£*iá vée-körében. . ^
És mennyi rengeteg esetet és okol tudnAnk még folhosai aa el lén a rendster ellen. De aaokat föatartjuk akkorra, midőn majd időtaerUb-bek 1 estnek mint most. Bár ne kellene sokáig várnunk 1
RÉDEY ISTVÁN.
Budapest, decz. 9, I88S.
o.— Hogjtn fogtdják t horvátok sz ej bánt, et most a legérdekesebb kérdés Magjarertxágbsa. Persze etek t nagy kéaénség azon része előtt, mely nem kkéri tstkiéallan figyelemmel s tspi esméayrk fetésnit i s horvátországi pártok orgsnnmsi véleményayilváellá sánafí beilámiáfáJ: aki eteket taegfigjelt, tr niár tivrtéban vsn afelől, bogy t fo-gsdtatAs minőségét sson korlátok szabják kl, bora a horvátokat tgylalól nagy-ratéró terreikofk imlálttégAról, rnátfe-léi e magyar kormány törhetlen törvéoy-Umtelslérél t a térvények mtgUrtáss iránti erélyérdl való meggyótödésftok nttljs. A kötvéletnőny tapssztslja, begy nem olyan bét jé kötéjük, milyent itga-túíusk rérmei biztalAiti reméUettek vele, bogy teami tiucs a fftggetlea nagy Hor-vátország falállítása iránt mesterségesen fölkeltett sspirácaok teljesedéséből; de trrói Í« niegg) ózódött t czimerfeliratok kérd étének magyar országgyQléaí negol-dá-1, t királyi biztos kiküldése s tt tl-kotaíáerot Állapotok iménti riststálllUas lolytAn, hogy a magyar kömény amint teljes erélylyel védi t Magyar- t Hor vAlortaág közti/ törvényes viszony fen tartáaát, ép ngy elmegy a horvátok jego teli kévetelétti taljstkésában sz tagtdé keeyaég régié haláráig* Bt ésrevételak oredtnénye emk t horvát közvélemény kijózanodást lehet, a e k Óz félémén yt most ismét teljes uralmi alá vtbsti s kiegyssás alapján álló aemsetl párt, mely röl mOüt mind legközelebbi ictiójától CzáfolbtUtnnl meg Ibgjnk tudni, hogy emktgytn a kiegyezési állapotnak őszinte és igazi hirtt?
Hitünk as bggy t horvát telték ezután b folytatják Izgatásaikat t a msgytr-borvát kspesolst tlálráta iránti Uktkvéieftet; ée bogy aa. Izgatás eike rére nésre atgyeo termékellen né tették fc. talajt Horvátortzégktn t legutóbbi tttméaytk s a horvátok tapantalálat, s bogy ennél fegvt sz eredméayeerfg kilátásán] kezdi meg Kkuen Hééerváry bán a kormányzatát. Osztályfőnöki! megvá laaztéaában ssabsá keze ven, a azon teljes hatalmi kéméi fogva, mely Horvát-ofixág nAea kéri antoiimláji melleit a báni karaOtyj Majiaet t horvát bel-ügyekben, oly jetá, ig«aágamé t e kel >rt aaislés ezéljteak megMelévé leheli HervÉlarmág \'klNágiigsUaél tirvénykr-lését ét kAaoktatáaigyét, amilyen eddig nem vek, a amilyen edáfg le lahitiít volna éntndatambh t aráiysa kormáni-saá alatt tnm ügy stgmal|Mh kl-mnméléaávai, máTroket DeriéimaiAg Ml a k tgytnéi éW jAvééelme 4l\\-hea Mamiiéit.
Remáljfik, hogy u aj bán az or- I uág figyei intézésének megjavítására iráayalé frrakiáomboa t ammií párt tevékeay lámagstáoál fogja maga mellett találni; mert amint n pártnak aki-egyooée teljes megtartáaa -a valóeitáss j kéoétí programmját, aa aj bán ia raia mint mandátum adója a korona ét ma-gjar kormány ia nana programm magra lóoitáaát lista ki aéhű. A. bán hatba téaan támogatni fogja as eraaág eoraál töbheégáaói fogra kenni közt tárté nem-zeti párt Ukekvéeeít Horvátország Jogainak amg valóéi láss éa érdekei eiómea diéta iránt a ba a aemsoti pártnak a I kiegyezési térvény izorot megtartáaa Iránti pragrammja őszinte, akkor e mű-kádáa sikerét nem fogja lycskigtatal a magyar állami a horvát tartományi knr-mánytat közti konfliktusnak mág eaot-lege aem. A kiegyenW térvény aztgornao megsssbja a kempaUmeliÉk kórét, a közös flg üknek isleréieárt as agám eaoat latváa koronája terflletén a kzpkaak ! végrehajtáséért — ba átviU hatáskörnél fogra • tartományi kormány bajija 1 ta végre Horvátországban azokat»— ft- j taláe a magyar kormány • ennek fetelóe sági tor ama a kéoia (tniággjQlé*, a horvát belügyek intézésééit felold* a bán a | eaaek ee Igyekboa falolóatégl fóruma! á bortát orizággjOléa. Ha a horvát arai kodé páit komolytii veaal a kiegyezés , megtartáaa iránti programm ját, akkor a kiegyezés a kowpeUmcziák kérdését ezi* | gar|g kzabllyeeráa — mág áieyóki aem tárnádba* as taeltktaéaek ve Ildiimé j lek, g Herrálortság baUlmaaaa ii san Ifitál aem hábótgalva ápolhatja éidekdt, melyeknek a toliók i Izgatók ellen tanú itaadó irgoru riély. mely i békét viezo-Nyok megszilárdítását izolgálandjs, caak • alapjait fogja tuporitani.
A megyei tisztújítás küszöbén.
Ürimol éa aláírási tekintve sokan lehelnek egyelőre azon hiiben, bogy ellenzéki pártharamt nkarok ián küzdeni pobnkni el-lloíaltimmtl. vagy én a nagykanizsai városi szabadelvű I tónál szemben Kurántaam! C baeam lapok |hanál>jáin én csakiji neui-rnba mlltmbte éa fóiag társadalmi asem-pontból irhatok, a míg agyiéasról a* loyalís arzeüneiról ismert taerkoaslőtől megkbvete-bn, bogy egy ftyen ozlkknek lapjában ^ kivált akkor mMőti /alamegyt fntelijens kö- | tánséga aa idö szerint csakis asen tgyetlcn | I+Uuhm bolyi lappal rméták mik — j helyet | I eddig miirásarol aam is vfodkáíoá I magamnak bármely Iránybnni mopágande, v»;mlormáUó irami olyan jogokat, melyek e kip oreaágo* prlítikai á)Hepeoi)ával
-» még távuNI is iltaakasnik
ta canpáá n »Hanoiba! ad portás t-m amlékarnotó gyomaégga,) közeledő megyei éli alános muegalmek wuUo^áaalba\' -f tehát ntm ia zajába — kiváltók jegy kél óaemle hangol adni; — habár ddn megbemák k gyöaöévs értél, bogy mcnenknek éa Mónii mu romimpalt mizériái a még ayuaao-mlmlk egykadvfiaége, lebei mondani; nyal-aa|vl tartózkodása, félénksége mattéit pnat* lábon kiálló lennék Is!
Klee sorban tehál arról van cank a I sió, hogy itt van már n választás!
Hogy In vaa aáár decsln I7*ik nenja A megyéi bWiaaoki prwtaczJelm mt<o- I aak bárom Jtóeegében (•ZakJ Közlöny. i •*ala« •Zalamegye*) írtak már igr» másl anrOl g \'árnyról. de 1 áimwyit MM vök k I rotteatheiolltti barotiiainti báiamóggri ók; ] liitunyat ás; bogy atindent-öl írtak, caak ar> j rol aam á mi a dolog v a lód i lény aga I ártom a megváloaiitudó m tisztikar személyes tulajdonainak mérlegéénél! De parsáéi .ma a ihén át olyan .Nehánstd virág- ff\'fnrt tattoiiál éniklK*, melyhez mMnábéaaai bmeáayoÉd annyit tenne, maat a Mgyei atyeAsém tágtiaig ét boamaáa darázsftaz-kelnek iaHnakjalval ssembeo ktieoni magát ni ósaaommotanfohatáanak I
bk uooban mbt a nmnyei vnlédl ani%-ecmiimt rn ieg»mit névetajé áa égykor
olyan >6 Érnlail boopolglraak, n ki- a jó közigazgatásnak megyénkbeni állandó meg-bonqBtánU igazan szivén ko^js. Az asem bér, a b az admfciiaatratiót a politikával öaazéza varja, nagy ^ISbára vaa a nagykftön-sig Számos otdakrA igénybe ven érdféwm, a aem em példa tan már arca, begy efcy racsai alkalmaseU portási eljárás folytán a pmgánft magpajbgal isenvadtek csorbát, a aaw iíöéte, angmélyet tofbnártga éa va-gyool iurtmnága esett Uteatul, valamin! hogyj áldozatává IdM már nkárbány megye^ járáa van várai, át község nem egy olyan tislftsaifl télasag eljárásának, kinek sá|él pártja caák azon MíogáebOl adta a kormány-botol kértbe, mert jó és hQ politikai egyé-níség," basznavebetó kortes individuum volt anonía partok,\' da a klWjgaxgstáa kerekeinek hdyös nienl iialliftn annyit aem érteit, mint a kmia a harangöntéshez!
JA magya slflbgee négy éttekexlete tehát iúolálpi akarta a választás értekeit as ormoa pobHoa fenekeitől és már e lapokban Y bampulyózla ezen Qdvős eszmét azok érdemet szerkesztője, — annál inkább szo-MÍM M lapasartalnuhk,>ogy ^ > nagykanizsai várnai szabaddvft kflr* — a feu-
gye ihtelligeocziája ált I iniűált éa végleg dafrijiélt megállapodási saját körében leljaeen imralmlta.
iBlztm loiiáéból tudjuk ugyanis, da a réhakmány évi ielentésébül m olvasható, hogy ama Ur kiiétólag saját politikai elvée a megyei jéa várnai Agyekbaa éa a választásoknál, s igy a közigazgatásbau is érvényre lollaim ktfrátya
Ezen moréas aakkhuzáshox, nincs am-vntn ;| onqok aa idé éa hBrthnényefc leitet-a melynek saját tarlbatat-i m elébb utóbb aj— maiim, a mi a megyei választási illeti, vagy laeml keheit volna fÉngaáei n zala-egorájegi nagy értekezlel decisiójái, vagy bn már olt | eÖogadták azt a jelcjnvolt nagy-kanizsai wjabaűelvükőri vezérféilak: agy ez znl illbnn rllenkezőleg Intézkedni jogukban nem állott
De Mtekmtyej n megejtett és eznián megejiiidB járási oonletentiáklói - melyek, még kulőnaen sem tekinthetők «fáií aceompli-nnk* [— mert az Zala-Kgerazegen még a választás élőest ^jén is a mint est már tapea^talá^ból todgnk — változási saeaved-bet; — mondom, atokn.l eltekintve: leltét-lenül bízunk n megye nagy kóoteaéaa állal válnazlói toggal Wrabáaoü bizottsági tagok negyréesénoe páratlan ét érett megfootolámal kővelindő eljárásében, ét aem kétkedánk ason. hogy nem pollÜkní lactorokat üzemeltek ki a Ifeatíálásokra, baaem alkalmas éaiéi kőzi gszgalási tlsstvise-Idkejtl [
De NI marii mégia most mér az a má-«k kertüa! is bogy tehát milyen lagran ta-la»*mM|*li aa a párton kivob alkaums és Jó liaztvaaéé? Felelet:
l-őr. Lagyen béesttletea J-nr fagyén I tigge t le n. B-or Legjen képset (, qualifi-e á 11 pnber. E három lulaidoonal bátran laám^Mhmael a tiastvítalt^alfiUre. Míg eaeo tálamoonk nélkül erőteljes éa a megye bájdanf díéső napjaim emlékeztető tekintélyes ihUllálBk bolyait Mkfleg vézna, nyomorog alélok fognak a Deákok, Oáayi , 1 Jaaló,\' flertelendyak, Tuboly László, Vargha Uazló isik aaálediaM ülni — mintegy aaty-rá|a gyanábt tol .éji homályben mát mindig káam láibbstatótl régi dicsőségnek!
Fél tébát ( tettekre a választás előtt t Hég jran^idö a megye süyartásntk in-dell ba|o>ál rév partra amahn! Még semmi ahma nlreáztve f Caak érdekeltség kell bogy legyen [a szánandó lethargia bélvett. la egyerérféa nártotitodás belyeti
wotflosoll megyei ém Rlkoimányunk-aai még menievó iesakarait nei
íoasianynít
atéttépaí ettgadaiak hideg kőeőoy ée tgy-haávtaM. A aaabad vHaizUsl jognak gynkoriála még mindig oly eJbolmányoe élei-ár a aM* imiüiá, malym egaaz korőm-malaámlg í ápolnánk a l«
Nagy-Kanttsán. A bazáfi tismelelére (áklyásmenelet rendeztek, psányioak Ifájt, hogy a fiatalság táriátélne myfdifieálvá vok ax^ojia aem 9é poliükai panmÉal llellette tmgábea, bogy tzétfogja azt sorai a szellem fegyverével. A Ckkíyás-meaet almi a régi vkmabáz erkélye MőU Csányi Lfyo arezképe körüle szavak égiek gAfAgtüzlM ragyogva;
.Ugjen mindenki hfi éa baaafi,-
Jfinék e kél szó Ugény éa atyafi
E pillanat óta nem volt többé Zakme-gye láraasfjteiében olun cnamno, vagy társaskör, vagy egylet, a hol bármely poHHksi hitvallást kuvető ember kőzött kőlönbséget tenni mbülinek easébe jutott volna.
TUBOLY VIKTOR 1r »egy« biaollsági tag.
Kévetkeztf terek közlésére kérettünk fel:
A >Zala* cxiroü lap ez évi 97. számában Iaoó Ferencz nrtóí agy közlemény jeleni meg. mely Zarka Miklós anmk *a kflg-pont« által (szplgateró képen) as abó-lendvai járásra szándékolt oktroyálásával toglalkosik.
A közlő ur Itjbatilíd*^ bírna a jogo-sultság látszaiával akkor, ba aa Igy valóban ügy állana, a mínt as! 0 bizonyosan téves értesítés folytán előadja, km de határozottén áfitthatom, hogy nem agy ál
Zarka Mikíóf urnák agyaaía van a járásban nem megvetendő párt a, mely öl aa alaó-kndrai jácái szolgabírói állására kgalöte, a a miatt vele érintkezésbe lépett, de attól azt a válást ayeré, bogy a zals-égerszegi jelöltségeirogadta al, a igya nmg-tisztelő lelhivásnsk eleget nem tehet.
TBhénl-a n kflspentbnn ugyan annak alsó Leadván leendő ItlépéelÉee iránt valami, nem todota, de bír történt, határozottan álht balom, bogy a kezdeményezés nem n központban, hanem magában a járásban van.
Nézetem aserinl tehát bn n köaponr bén, mely hogy lééegik, tagadni nem lehet, a hogy léteame kell. mindazoknak, kik f. évi október ?9-én a Conlerentián jelen voltak, tudnia kell, történt valami a mondott irányhun, aát egyáltalán nem lehet jogosulatlan beavatkozásiak lehinteni, nem caak a már fentebb elé adott indokból, hanem azért sem, níert törvény és cyakoriat szerint n választásokat nem a járást, hanem n megye lörvéUThalúaégj bizottság tagjmnak flwzemége aanőzH. a között pedig a ■központ* Ii boo foglaltatik-
A Leadva 1883 deoemnbor S.
HAJÓS MIHÁLY, megyei bizottsági tag.
A nagy-kanizsai járás érte kszlete.
A mepéi tbnviselni kijelölések tárgyában f. hd9-éaNagy-Kanizsána váraaház tanácstermében 60 Mzottsági tag rémvétele mellett a Utgjeoy Sándor e^fiklme melleit megtartott járási értekezlet- n a következő kijelölések tirténtek.
A l is dán, fóljegyaó éssljegy-aókil a jeleapegiek — egy hon-
|iUl i . . -Timii jMHÉt Vsrgs Lajos <7.
Árvaj Láíéa VI amvaaattaL
VW^nttMirCaakelier József
•IVhangMlag. :
AkzámVerőOl;iNagy Sándor 60„
VÖrőttnariy Izidor 1. Farkai Fe-
1. Humor C sznvuzaitaL
j MfÉHMMcfcai: Skub\'íiee Zsigmond á. k Abénilárnokui: Horvát Bálinte h
lógva polgárt köteleaaégal H-M lalisaelew. nadóe be bár daráiiílstikbe ayalva it ~ nyilt afamkkal beasélab firok, megyém vitáik érdekeit éHnióaaaa ügyben, •Min kaM - Om balyeo ktáhnanl lakte nmdk niMlr hagy miiyen iioubmt éomai-aékAe am.aÉIMgHMh egyknr az[egém oemág elIM wéligw aj-
kaiba UMtalf
HM n mi mi ma
—---üsr
*arta»^uűasjejsMfrei i
a Zsb-ljMHfNi mgy éelnbomaineá mily emial limnáli III.
hogy a fetiti tleetflÉglghSif? • Iléa áélíIMogj* válasataaL
mm>k^ésgwagB\'3SmS
Dé a azeotdym lulajdoook mérlegeié .
aének az Ugyeq ímtzabb eorolaHnma, bogy | ne párlémbeM heretoBnk, — hanem
táeatsjiaéló! a saé aooroa értelmébenI j
8 |gy autan mánó magawioe lénye lenne !
az falamtgye UanMtégínak. atiiBn a vá- f
laaztási ornánal áUnt pártálte, s pá-l-. j
■BB W. o héaés éa mm | IHngjnlbi! «mennyiral köny aa fly baiafiai me-gym iái biliét, »y köaie aelm molloR a lár-L eadalmt agieiértés MI
Vféi m midőn Zalamegva fiatalsága na i4mipiintKmaUs maa- I Ifi pnÜHkní páytazakaáktt — ép j agy ainf Mtai a nagy kínfAaJ Városi ata- ji •J —lahsai . ifvMa a megye
KM pórt almi akkor a po- m lanMMb «émn lg|m> inf tarnak Hit A torait [ét iMMljmágiiiiik Pártmttlfié •atyaltágaak* áMilUii MMg I ül I HM...... tlagóÉTaóg
Ffiorvoonl. br. M a a g I u /Károly a k. Ar-vasaéki otímblteret Horváth Bertalan W,1!Ca é azln álTSüdor 1 aaavaaalot nyert.
Árvaszéki Ma»flk0l; Braunatein Hálj Maiv bmre, Tbassy Krictóí éa 2álrka Zaigmood egyhaog. Darása Zatgmond 64, Traztyánizky Ödön 10, szavalattal.
t. ezáaivevőM: Cioknyai János D. Ha jky HUAa a h.
PénztáiWral; Ma yer Jánoa , míjplni IIIIÍII i >
Árvaszéki jegyzSU: Nágf Lajoe a k. A járásokra \'
AhpBMM Mlm:é«Mrf! S v4atíts KároIy, segéd szolgahíróul Mejrkly Aatal, jár. orvosai. Ter-
baddvtMBr4 tárán M l
maraiv.
anateat^ Manf e h.
TVp ikrni férdté m: sao^aUréal: Untnt-mAtfléaay O^M M, Ovórlly Bo^Étz féi amlpabíróil: Ktváea k. Bet zedícs
Ede
a b. Jár. a. b.
té-Háry
la mm a bnNa üi inlininf Igy-mar Caányi Láatió a a^ry hasai éa vórttmó
1 a \'megyei ion-
I Ml
Thessy \'maeiee istv á a.
1W \'redii.i jiiéúm sjdgabíróo) ZirkiMkbtf, W a g y Jóe<ef t amve-zeMol; mm mámkkáé Bertalao Pál a h. Jfr\'wvd: Király
fi esel ih (fé dil ■■ t aaalpbhéal: QAáa áHHblrit Térioaay Mh,
Jár. orv Dlr Haaay Odéa a b.
an—pki^éeé s sanlgabÉriW- 8 oá a Poofráea, a aaolpblr. Fttzik Gyula, jár. orv. Or. Fischtr a h.
Pmmdjitétéi; saolpakérónl: Gaál MOdéa e k. a Kzojttbíróal; Ritos Márton 19, Oa ea a ná k Ödön I azkvazattal, jár orv. Sipo e a. b
N—mijárdJm: aaolpbirónl. Bótks Ferencz, j. orv. Farkas e. k
fceliayti j\'É\'delea : trolgthirónl: Erdélyi Györnr e. h., s. nolgabir. Valentint fi, Málica H szavazattal, J, orv. Dr. Bajáé a. h.
Mki lérdelsa: molfabíróal : Ko-ny áry Mihály, a. tanlpliír Kostyák, y orr Dr. B ö b m. e. h.
Qáétersyai j\'éréeles: Vmnéaie^
B ölca, dr. Kraa^veez e. h.
K ölön félék.
- Walanaagya filoféaJáóAI. Za-lamtgye törvényhatósági bumliaágá f. évi oktobor hó 29 én 15311,139. u. alatt kelt határozatával az IB70. IVÍL t ez. 06. fa érteimében foganatoritaigló általános limt-
ujitás határnapjául f. évi d czamber hó;Í7-ét tűzvén kí a pialbél az említett aapoa a a
süktégherVépest a következő napokon Sn-la-Egerzsegeo <L e. lü órakor megnyitandó rendkívüli törvénybatóaági bizottsági közgyűlés fog tartatni, melynek tárgyait ke-pezendik : l^\'Az igazoló válaastmánynek az ISfié évre igaaolt bizottsági tagok névjeey-aakének végkiagéstiláséról szóló itlanlám. a ennek folytán a lórvénybatóaági bizottság uiból való megalakulása, i) A tüégyei tisztviselők megválasztása. 1) Az 1878. Tl t. ez. 4. fa érteimében s közigazgatási bi-zottskgból az év végével kilépő á tag helyett ; valaútinl betegség folytán megüresedett egy tagsági helyre, uj tagok választása-
4) Az 1874. évi XXX1IL t. cz. 11 éa 90 fai alapián alakitolt megyei központi "Ni-teszt mány megbízat ám idejének letelte foly-
tán az uj központi választmány megalaki lása. fi) Az állandó választmány megala-kitása az l«84—1686. évi idö tartamra
6) Az 1870. XLIL u ez. 22 Illetőleg 8*. és 44. {fai értelmében a megyei igazoló Választmánynak 1884. évre a a birálé választmánynak az 1884—1-86. évi ídétar tamra való megakkitása. Vegre lekintvr. bogy a Iont kzittafltt kózgyfiléaao a lörvéoy-hnlóeág egyetemét már az 1881 évre iga-znit törvényhatósági bizottsági tagok lógják képviselni a a (örvény rtndelilébez képest a hallgatóság számára eftMönÜen hely Isaz kgeWve, e végből felkételnek u illető bizottsági tag urak, bogy névré szóló bptzo-lásf jegyeiket a közgyűlés\' megelőzőig a megyei számvevői hivatalnál átvenni áai* veskedjenek. Kelt Zala-Bgeraaegén 1888 é«i deczember hó fés. Glariná L^jea s< k, főispán.
— gagy»gialnn várna képviselő fetffilefe deczember bö 18-án d. ii 3 érakor a városház nagyieraaíben közgyűlést tart mélynek tárgyrbruzáta következő I. Az t>IM. évi vároM köllségvetée n pénz-•gyi bizottság javaaialával. 9. A v. iskolaszék dötex}f«xtéae a kalh. hitoktatók java-dabnavásának tmaléat iránti kérelme tárgyában t ni aa érdelében bonon tanácsa javaslat 8. Gndha Ferencz m-kzanzsai bUa kérvénye a l&gymnásiami alapra lelt 100 frlos alapét ványa utáni kamat ftaoléa elengedése érdemében. 4. A várnai magán földbirtokokon gyáknriandé vadászati jog I óért történt kibérlése.
> I f. ké Mi Hechnha József lér-OAbvámfiék a »Koione* teálodo nagytermében megtart el l koazortiaikWa a várakozáson felOl sikerüli. A kíilnö tincs-müvén as M)nség érdemel állal amgvyert méltó pértlöjksál na alkalommal eléggé be-maiaMa Külénöseeo megemlítésre méltó az eiaö ét máaodík (ranozía négrea, melyeinem kevesebb miot V pár láncaolt.
— Vmnm János polgárt lakolni igaagaty nr ft bó ll-án a kanizsai karaakadtlmi ifcek önképző egylelében a »Galvanlimut Anomónyai* nttmO Wolvssást tárt. Kezdete Ml 7 ötékor. Vendégek szívesen láttatnék. Béwtl jegyek Marton AdoV nrnól a IMflmáébi\'kaiiUiáá.
Ilia ráÉfmaáalisn Koprsjtrfcza ól Ludbreg köeflll IMjeilfl póstat mull esombnton ^jel ismetaüe^ lettesek megtámadiék. A pomaáomét aí^yil-koltatoil a ázuián a pomakee4t ftAhowlo-md kirabolván, át értéhez saákmánynyal tovább timk. A
-áras eiöüári-aága AmnelroMe a magttosoá áhel klaftaió mélMantm a megyei tkttajHm MMltÉ akik léhát szálkmt kénw ehateeh, M*á#Mek a

— Yéáaéi
<m k\'rsáfraHik, ázon m BÉÉ Márton \' fMP^piM 4 aaéf jljyi
t olvastatott. Kocsi csapás Mferíni ■ uaJÍWH*
- ffUhMto Kapoch ügyvéd ür feaúai étoire^a Ax ggyvedrkrül fo •oaokról oagv közrmséget vonzott a aa-mdo helypgg^A; Witf&ÉP\'ftJVlt\'?-Uai foly 10$$
fit, mely öt végül lelkem thegéljqnezlc. I

JA — PArlabAI iiják nekünk decsember 4*iki kelettel: liftrázb Miaka ; 14 Ügyi álló jeles magyar zenekara kiváló «;1ís%-tprésben részesül. A nagy Opera-szinhás lÉwlfiíogaluiíabb Útijaira e» derék társulat tfn nmtSMie. v4 WN japuár 20-an vészik kezdetüket. Ex alkalomra az opera-pAnház igazgatósága eatssen aj olUiay<ik«< készíttetett az egész bánd* márnára, milyen még cttgámrbenaának sohasem volt, mint írják « levélben »ősmagyar jellegűek, var feli arany p**z<>manlokkul a Iccfi-
aomabh prémü mentékéi éa kucf másat kapnak. Mipden egyes lelléplükérl 2WHI frankot (kelnek, Míg a nagy operai bálok .kezdetüket veszik. vutókén imiwk iatog*-gpst, így decsember To-én navrehan egy nagy tanczvigalomhÜn működnek. hová UÖ* frank fizetésért hivattak we^, innét Nizzáim
mennek egy jA W^k jele
somnak m<wrett« irányurnan, muKmmő játékukkal, fcsötid o^gavisöietííkkel érdemel* «ek ki éa alrendén i« von, igy szereznek Menüié*H\' á\' magtar névtoék c* \' élismeréKt a maayar zenei\\ek, mind két esetben hi ueuuá. Aafr J* Agds/ vítágua, J)<ui/a jeles hegedűiének és jól tervezeti jut zenekarának tagadhatatlanul nagy erdeiae van. — \' -
----A témm«hi kir. jaraabkóaegtaa
Proszt János pápai jhirú*ági joggyakornok aljegyzővé néVezletett ki. Nemes (iyula aü-megh> jbjjrósági dijuek #üdig. a zaJa-cgw:-Msgf jtnafrágMte írookki Jéptéqelatt *
"^""^prtalifíili ■ ^whnlw 4$<éis országú pétvásár tartán
ZalB-Kgrrastg H vaifkA ságlfiat * tflbb tagja Zala-£ger*zegen . az * * Araoy-Rárány * -boa ctimseit szálloda nagytermében f; I*d3. évi d»zö\'»«ber hé 31-én zártkörű lánozeHólyt rendez. Belépti dij Kzemélyenkint I Irt kezdete esti 8 órakor.
Ptrlakrsl iriák: F. hó 7-én a reg 4 geli órákban a periaki révéaa Kecskés Má-; tyáa részakarat u fenyegetödzéa alkalma víri bizonyos Pontoná* István pponovni lakód, I \'csövű revorverrel bal karján méglőtte, a szerencsétlen orvosilag apolteiUr, -— a tettes pedig protekció alalt áll, mit a tmáftmek figyelmébe ajánlanak.
— laksiM wa»Aar ofwaágoaan ismert jfctes\'Taágyar táneztanító a majt napokban ölte mag táneztanitó*kbdásárí&k k\\-■ HXfiz&dotü jubileumát Hódmezö-Víiförb^yeu.
ipi-bOkr.
Borarak. Keszthel d é k é a as idei (ebér bor 7 Irt 7 írt Tatall lahér fi frt 60 - ö Irt bt) kr. 0 lekét 12—10 ik
\' — S ojn I y ó n ar idei fehér 7 - x fii. tatáíi fehér 11—K> Irt, régibb 26-35 frf.
— ScproobAa idei fehér 7—8 frt ©fi kr. TgraH fehér 9-41 frf 50 kr. tavali vilröR ifi—,17 frt, ó fehér 14 -,IH írt., ó törte frt ** Yá^oIcaavldékén idei fehér "InM lr> >aváü fehér M0-12 frt. 6 fehér IA— 26 let
Színészet.
I r 0 di I o .fc^.jj.
At Iwlilil rmi »U(l ktalMtak h»p4<^ m«|r*n>
KmímAM te CaUUf«;i4 V
— Aa oleao senetMllvek kfat«3<> ián Nagy-Saombatban megjeleaFAz i-ll áisai >sJei$M di<Ul« qlmmel. ma Vágvblgyi Béla. Ara iffl
—• RAaaasAlgjá és tnrsa tfwtjJh-kereskedésében \'Virágvölgyi *mWk« iwn alall Nagy Zoltántól, továbbá az iljAg számára II dnráh, Kirokner Ktdklfil 4 kjéé uerzatt zenemüvek jelenték meg Artik éfbbé^ KHlr, ^I6l>hf| i irt 20 kr.
„Oailák MaUuia caim al|it 1 elelraveló praktikus vállálátot jndit \\ a 1 ildmlvfeléfii Erdekeink* azerkeszi«e, j egy (íj mezőgazdasági betibipgt. advlÁ/zi ; 1884, január i-vel, mely u m^gaze^áfig > üMsses lorgalmáaak, szolgálatába á)l A- ■ « gazdát mint Üzlelembert kitárna tajmz- j Mini, Ai\'aaMi érdeMia
termelni c/JUuKiuk elárusitásábnn. weg | pedig gazdasági sijttkségleleiims; ledeztíre i tnegínditandó bevásárlásaiban iáim>gat.iwftiz \' áltál, hogy ífti legnagyobb kdrüítekiálést nyájra a i^eaOaazdasági iítlpiU\'l kap(jua-\' tos vagy akzal oksxefÖggh tiimdi.\'íi iráiMan\') és vonatkozásokban. A „(Snzdákj Knlat^sA»-nak programmja, melyet a yá.llajidol mfiln*/ ditd szaklap szerkesztősége linuánk lsr>e-küJ»lutt, élénk tanúságot tesz arpl, hogV a . ptakis A aá/.dj\\iiBk mijil DglnjJpm
iiernek helyzete, valamint a mé^lgaransági |
I Üzlet élénkítésére alkalmas inóttyk tekiilte-láben a sxerkesjslftk teljHMn gyakorlati irányt tüalek Irt mok elé, hogy a ijap ■ a termelés énlezWiiek pzcmpó\'nl jából és annak képviseletiben hasznosani^og kö»re-i müki^dhelni midőn tóbbek közöli arra j tó- :* I rabank, hagy. s gazds uftzjeti aMllaniét ffej-I jaszsze, öt m üzleti vifágbsa ififülfaUatbvé.
Jlíétoxottá^olHoh(M»á_ és igy J^á^í lágy* ( ama gyal,oH4^.,1fl^liflit^/íT, W\'ifHI\'lNfHfaaiy-| partA ^fielybon bstalinas v«r«euytársaink | ni V arfr^af glf dák Is haladnak A <t indák Kslauza\'* s mezlrgnzdasagi lermflésjövalel-j mesöbbá i» miaui, jgl«L ertvka^itéaero
irányuló trtirkvé*!\' is éhmkiii nlhogatiii akarja a e részi ama helyes méggyflcöaés* búi indul ki, hogy a termelés éa nz árra Molyással levő müezaki ipari lavékenvég teréil szaks\'dailan lanesolaUmn egyiiást\' kővető találmányuk és javitAsok megismerasé-ben. elsajátításában iii a viűotiya&ak megtelek) újítások, hasznukra való fortná sában az előremenetelnek és főként a ler-senv képeaegnek egyik laghaüiaiaalt tényezője rejlik s ex alapon lelstava as hogvfaz elöretőrekvést, javítást aemaaitéal ás tősle-sédést a mezőgazdasági leemelés körében tarjeaasze. A «Gazdák Kalauza» a gá^dAiak mint fogyasztónak tájékoztatásáiu is ken czálazerü irányt illetőleg - tevékatámégl ki\'n-t tog felölelni, éa e oii a legnagyébb f<iÉel-ioat érdemli; a mezíhmzdaságij lorgiaom kösvditéaével maga is foglalkuzm 4cÍVá| s s kereslet és kínálat N/olgálatának szcÁteli rovataiban nemcsak a kínálni fblvfrmos |yil-vántartását, hanem a keresletnek! a kinllat-hoz.való hoxxávpteiéséf illetőleg[előkétuté-j»ét is bevonni akarja. Mi azt hiiUüb, kogy a „dazdák Kalaoaa* mindenekfftjöíi gyAor-lati hassoosságát akkór, bá oiaflára Vftlialt feladatkörét híven betölti, meztMasdasáauuk érdekélten igen sikfrataa érfraptffchfH s Jélhivjuk az érdeklödfilt Ügyeiméi e Mitek a i. hó \'<J0-én magjelenő mulatváiiyszátlára, melyet » aierkaaztöaég (iJudajiísi, tlll. Íluoyady-Wrza 3-t) ! kívánatra bárfiiiek készséggel aieglüld. .! ; \' J w . |
iziaápaamk nafroíi páb**zk .sisak a-kfianaaég réasé<ől sajnosMn tapasztalt kfi-ü xflay • pár((^fts hiány niatt !;ejőadá-sök rendeeaa gyéren Ugatott\' bájt előli lolynek s- minden esetre - igen szomorúan earaeierizáJja köaAnségdak iahMl azon kö-römény, hogy szívesebben látogatja .a sűrűen tartatni szokott naggon* hvmadfangu rtreiwbereket« m-g Rcopcertek«t", mini a zimbáiakl IHeöig a tanalat épen -aem olyan gyenge s lanézm valé, milyennek né- • mely Ragyáét hfj^telin A bozgalmat s kerekdéd, őáaaevágó eMIBásélial as Irigység eem vitathatja ak töíaí. Vjú»nak haaána-veteia tagjai, miat eerfli fTttri ítorcaáV ve
aÉTBkpi aMÉsan 1a frt^y«*ödb«lünk
mikor BanfalTv, Hantslrvné. Hótav. Andrási éa TiUmé teilesao M4i«ma>|ataaaaak A ftaiiM taÁiO igaajtaié eemmi iárad-léfpf m Uáontot nem kimáü, hoty a Wfiaaépl |óhl> iMhikira banpu^a. iftüso-rabt a lafi^sbb a tafjobh darabokat veszi Iái* a «ak atntf irtbb ^ |taao>. kőtüi fó émtemötai ie»raMWf«i a lakötalaMi sika-rtt neki a kéiBÜkfiii, na|yhárü iMfadbmb véaaA U. ÜsiMK bárom aali vendépapeep-■fi m&femi, eki e iábekhoB cr&ntett vattai a lagaakaaetib naary tactelkvi jtr-li;aaajn iflayla darabotéi Is Utál*
C&AiftHOJK.
A három TurgenjewJ
Irts: Hokseb Sledoe f. . \' \'féépJtmtíT\'ííU;vi /\'. t-
•i fuAi
dőali mákra köz-
fSffSm^ufrnS i
^tmtíkim PNMÍQÍWlMm r^ÉNhue MÜíémtÉ ttftkmH, CM I aUeM
is>iv)afc a
II. TargMjmr HlklAa as . 1 «i4-lkl amAaMttvAII.
Majdojömr^ijil fivérével iiutiujgeo-bet noliz pánt uytík kfisőtl első aorbap e •Kaw#alis valé magát aiiut akkor a pénalgyl és ga/dasági Makmikai pavaai^k^ km h as leendett )ftvő jniafl|lÉiaaak [Jciini uláii
L j.:
. £ melléit azon czált we y a mégicsak 17 évas tanuló előtt lesegélt, a. íagmágksb vojlcaMly Me arosf Aezei atf l^tapban lŐtAaleU, UnkulÜk a tzeméivrabpig fl^eili-etafrasehatt) megszünl^e, mél| fctés-mén^rbeo mtl 0, és 1>em m léikül, hazája jK^tikei flrsadalmi. gazJ
dáaaeii aOlyedtsigéeik kutíoriísál. | (Wiiafen, Taiyi^)fir^ttik)^s
U1M> lUAIUjliL iiuitiiéüi
alewwit Wasl]
^MH HlSS
ISI atoll I Uíataü mipda ino szabad
ÉouoOj
r^n\\,mttitm P
pUsal MVMkgbo/. f
taiaaiiivttr^M* ahai, |AfV|
. r«ti
ül \'íÍI i-t^Mti á
elit kfldgi IpM raa jmkllyabr^. J.
áltaUjtelt. J \' I
twwau|a# Mikléa uRvan a^r skkpr nagy kélelylyel visalk^lett a Nattott flle j aralom és aunak\'tarthmN ifáut, oa ö miat j oiwffi, németek éa trpnvfíAkka) szemlén IMktrilagaskh^ bíA| luürtulai éa télgtf Is | ntpelWnebb volti aaou viszonyokgal wfttrt-i sn - és így be kelmt vallania. missena< \' u jnaa^UL k^igj^úfi^tu^: nagv dőnvei | viainik|- jp \'jiogf a kii Unó aiitiooii mtlf*/.ftr álil alAlr b\'píiílétt |iit^iosayök bi|zu# 1 ixwIviuMü valáoek á|
»C«skluimar Idiamerlem* igf irt Tűr- j getüew -évvel későbbi mUzeriot Wast-pjaulat helysete a iegtürbetetlaoabi voll éa. hogy a lakóknak tefyasep Igaauk volt, lik oiazagnk közvetlen annoxíoját inkább sae^ rtiék volna, mint annak jelen kisknszásál\' éAisaftlását egv látszólagos foggéllen, frnní cAa Országtól . Különvált állam síi ne AlatK Mindazónálla) tagadhftailah, mistwtat % fdkiiaaia 1iővigasgatá<> \'ellörülto. a régimouKt\' réosn« vinmaeléHok agy eKénrhAfaa sopl éf/szamoa igah hasznos intézménynél n<j| /0l< be Kn Hegen voltam! es orsakgbei|» líltrtSnsjtMirwtem snrtalr latöWai e gea-\'leUcaaás és érsaJemte nézve -- j és asért liszteltein éu is azon lérflnl, akit mi idahy\'-töjfíft1 nagyra becsültok, Simeon mimaatart . . Blső sorban igaz Wektphalia lakói ason törékíjdiek ez .idegeit aralomtól menekülni « .
A sgellemdns és éles látással áldott Datál o?OBZ szünldeit ép oly] liaasaoMin hapc* atlia tőij mini égyéleml setneMerétt/xwhe-Utazta h|ametország, llelvella. ^s yatfya-, Mazág nggyréaséi, iniiidenüil uyili sfcpntne^ éléuk (elfogással. •
M Azon kívánság, a nagy hadvezért, — éa ifójijok im-tf iiijj»y állauilcrliul i- In ihat ni, aki «( akkori EitrŐpét i\\Üi(ómiti\\Í A Un I MAs orosz egyetemi hallgatót MOS, szap-ifflbber havában Krfurtba vitte, hol, a JUirc** ! jnNlelmi kimgressus tartmoK; ott a rsá-Aairi gárda egy hadnagya mondá azon | Időkké nereteles szavükal; ..!l ifr a fpi\'nn n»i . .. " a württemliergi kiralyijak. (TArgan|aw naplójában e/eket mondja: .(akkor Napoleon uagytAga iwvaaalm beuyo-m«-i le^t reám mint Sándor czárJnfcrniri-fáx.t. Ugy érzíun. mintlia é<les hadim, ural kpd.\'ja személyében alsesonyitatnéa le. Nem .fftlt szükséges tudni az enn\'tpai labiuetek-i bra.akköron mi (önéin . b»sz uiv szemévd világosan lebete Iái ni. ki roll a kMlÖKÖzül Erfurtban Kurőpában az ur.T
Turgenjew IH4»9 ben l\'Sri-bán volt és pit g nagf wotartmlt , éa| « hatalma
tpHip^ntjm rauk M^jt mielőtt a 1 tndá« vá BTáttil vezéreltellaIt fiatal ember lourné^-jét Buiópáu ál liovégezhetlo volnij,} túrjába |; )d|zérettéiélt vinua szón ésáméwreK áltair melyek az lBl\'2-jki háború kitörését mag- I előzték: de ez által nem veti,hpf«au időpg . iamut Nemet boából, meri azon uiadaímas | badnureg kiséietébeu, rmely a Jfraocziák | ujau balolt Nametbonb), már l&Jíl. január 1 jpvában tért viMza mitr a kQIQnmiuiszte- i iiuui hivatalnoka.
|Q Az.ekkor még aaak éses fiatal ] ,ranlier a németbon) viszonyok és bfállapotok j alnpos ismerété, sokoldelu uye viudntnáuya i Ms alepoa képaettfátfe állal oly aalyira kir, 1 \'ílÜnUíle tragái, hogy igen (qÍiíűk állást biz- I viak reá Mint tauaoaos osztatott |lw azon , Oizollbágba mely a fraacziák vliszavonulisa 1 ^Átán a fejedelmeden uémet larlwnányokat. Xíezelte. Ezen közigazgatási collaglum óléu I jllott Stein, t\'oroszonuág Krissu, Eirbhom [ lOtkos] tanácsosok, Ausztria Spi^tt bdveri j inanáciKM által volt képyfselvé. | !ö KH iW ■ részletes ós hpatizu fqjezct e | jfi „La HutHsie erles Russes" czimfl könyv- J jAen Gj.nagy, német áHunifói fi Sieiijpuk van ! j|xei|l^lvor, óa, tijög élle ulolid évéiben tVj 02 , iWves agg Örült azon éhilékczelnek, tnety i^jzer^ntt rK ougy lérfUiéletf^rfUglan tartái iQpnn Irányában jó Véleményét éh biirátj- I| .^.ágát.\'
Ía "kárem éten át >tWgen)é^\' Coflégfcn-j :Áa.f0í0t0r" folytonosan Stein oidm mulloú auirg4t ,,agyüu tellek az nM ^réikfurtból |fXhaÍlíon-b*i és tovalm i?ájizsl»á, együit mü-.^ ködtek azon a szövetségesek sok] oldalra p^fzét\'ágázó^rdekeit össziian^oztatni, lankádat-rlantu acem elölt tartva a YÖetéH, a kotsíkaí Qmpératór elmozdítását.*1 1
4IM00 1 Öl6-ban \'I\'iirgeujfcyy iMim\'.\'lhoni !flAldalaaa\' befejezve lett, Stein nagyon reá yteazéliA ,h°ny íS\'énielhonbHU manutióti; l^íokwfioi: bántam meg, hogy a dipk>medait#Vé^ Jenységeí a k\'Özigazgaíásival cseréltem fel, Stein búcsúszavait„Hesies avez vous y yerez 01 [lux, cpie dáns votre számba nem vei lem", Igy öreg áJlamférftu még ^47-beu j^egjelont íöqj\'vébép. l f Aaoa válság, mely 18(ti-. - 21-ig I Hán-isAor eaár uvalkodáea eiatt Umsaorazágben OUbtt be é« mely végra aa littU. deczem-pjéri kaiquü telkeidben jött kitMare, oly LÍAokssor éa behatóan lati1 leírva, miszerint, féjyestegtt jtt azzal loglaletoikodni. Aaoq iP<aseméaya1f igen élénk íaHisá leláljak As c, idteatt HaoKNian aioes russisehén ppqabrtsfai\' ^zúoü aitben, mely 18<4-lien \'rtjs^i kis-\' iban jétoet mag.
aMlyakat .4M váraáa* 17-ég Vanóbae mondott a lengyel tartományi tendál fjfü-lése otsgQyilásáaál. Vonalkonásol sz uj sl^ kotmányra aiÁrt mondá megnyít/i beszédé ben s .íVouí tiaavaa. <jfler( la ipovgu da mnulre* á Aa pnlrie-oe <pía Je\'fiftv |»g"nf ponr alla daquis lodgtemps el oa ippa\'alla olttiendra, loraipte leaéMmeiifs d\'une oaavi^ sitssi ha|iorinate auront aUaiqte davaUip-pemeat nécesaeira."
A czár az oroszoknak lu világosan . i|éré, hogy ha annyira fejlődtek fényező elemeik, oly alkotmányban részesülenanek mint l^engyelorazág — az tehát világos lel-buzdítás voll sz alkotmányosság ozéljai lalé törni.
Nem volt tehát magától érthető, hogy es orosz társadalom müveit elemei jogoiult reménynyel leiének él — miszerint az aa-locratia — ahaolusftkus kormányzat vég-napjai nem tokára be fognak kCvatkazal?
Kőnek folytán i^ég az addig Ily török-véaek előli elzárt körőklieit is aasményibb irány fejlődött. »6l az |«d(lig . wak élvéi és mulatságot hajhászó iljubb gárdaliszlek b komoly lantdmányokra vetették magukat.
i, (Kolytatáttu köyotktízí^) .
Felttlőa aaarfcaastö s ktadó^ • X A II iá A I. A J Ol.
Főmunkatársak: UATCWm ÜUM és MOfflftAMl MÓA.
Nyílt tér.
V Ifyllalhazat :
A lapokban már többaaör jnegjekttt. éü hiváiúlos feladások tárgyévá is lett alap* tlfán álllfánoV mvgexálolása végett, szükségesnek tarlóm ez uion la kijoluntem, Hogy éá a Itelus öroköKök, tulajdonát képaiö fyáfyléraal nem bérlójti, hanem a családnak, dletfllfeg a~ kisl6nnk gondnokának\' a gyógy tár jövedelmei kezelő megbisottia vagfok. Nsgi-Kanizfán, 1K83. daca. H. ;
1401 , 1 pAhnrk kalmáit.
MIRDinrfiNKII:
|i«ia« •• gy«n hslá*a 1 e«att é* ayte7»»jaask nferSsyMI kéiiBIl
mludsalH as|jrs k»-
klsseysll HpillUfKWlrL
i genységei 8|
r. noilft,. V0US jf%atrié\'\' szí utAodoát aa
P P1TZW KGEKICHCZU K ORKAK A v (llonjbonN,)
glksMI Ytktír M Valtat B IMAA, isK«ét|i« •AyáAáatlái ti Iwratk atlaa
\'Ion/ Vaiérfr\'* \'íl
mieöségbao osak a g) égy tárakban, y 1."!\'. 858. 4
ROSENFELD AIIOLff
linzer és wemege kereskedésében teg jutányosabban a legfinomabb minőségben kapható: CkaUr, tibéo, koctka^lpU it lün alak lm, kélté: /ViietrM, wrnwiia, Cwa, Alukka gyöngy Ji arany Java, frank péi Uti Mordéi VUrM Ookolfáé ffUeé r*0s, ót fa ét dara kása, ndttijpi iaia^aram\', Ugfaamabö nittai UÍhlatlaji
ittaedi tCMMtpnvríka h. (arhgnya, tlh gol thtjuméityéé, htngi 1 makni UtÁ.jit aimdca filttcrmmUt}:. 8tm l Liftéi, Qoigontoln, SO achino, mttta-Umr, Kidmi Rogntfort, talédi fi atfatia Jmpmrla). Jlulak: arottkn, Atigolua, UMN M Mim. gfingybM JtoU) kéftg, Ágh Sardiifa [ttalűdi P«l\\itr) lazact, Mái lun.Jtittlrdng bt)dog áowibmi. Comr. íluii mtttl\'Maual $ia\'
lona, \'Uaháéti, Alörtadellc. gyNléAe SxbtdjifUg^ < bttbn dftljlm m4go .étSl5t papi*liéjruiuduln, ólait tHogj&rd, \'ólon gtníntyt, Gőneti ü\'/rmtesiatéa-hor gtrilmbhé, HUnét Jiuoni^Crtttn étu kőim, Hyétt íUnbtoiihrk) kulönötfji ttom fáea éi rvw, wUdi AmftrOfami \' WhMté f+itálkBttík, fHétria p+tft> Kredartr, ÜhtfUPl, Heidiik, pallmiJtíra datmi magyar pfitgo, Hórdeaux, MaJAfi
iffldttrú, Spuri A/sseol í-uncl JLevélbell aaefrenéelA^k feggjars labban mkÖ7őltatimk. 885 3-*
Száner Ibii wtMia^rtllalati
1 SZÍKES-FOBflVilOTT. 3
A legjobb és legolcsóbb na^Uu
Zaltinefje kMnsége ptáDán
A f AOO^-l
ZalftBefvei R&ptar
n&kőérre.
IpBH^P a»M íw poátfa lMH kr.

Karácsonyi és ojévi ajándékok. j
SCHERZ LUJZA FIAI
HH7*Ku1M. Mindennemű valódi amerikai varrógépek 1 egyedüli .fóraktára:
Wheeler éa Wilson . . 16. írttól felfelé Legújabb Singer . . . 46. • • Howe ; , , . . 50. !» a I
Úgyszintén Anker és Cylinder varrógépek.
Fali inga (Pendl) órák 16. frítól (elfelé Gömbölyű fali órák 8,4,6 8 :. » Schwaizi ezüst uri zsebórák 12 • • j V arany » « 40 • * » » hölgy « H2 • » Arany és diófarámás tükrök 2 j» » j » * olajízinnyo-
matn képek 8 !» »
Nádszékek 4 ÍM >•
Szalma és festékek 1,4- »\'. Asztal és (Oggö lámpák 4 írttól felfelé
llndtttn tárgyak M lr. 4t 1 frtw heti rémltflietéi Mellett
887 8—* la kaphatok
k legjobb
^varka^pa pfyJ
LE HOUBLQN
Frsuosis g) Ari mányi 1 IJtámaáanktal Iratlk.
I uhuiiipiftr caak >Uw valódi ka mlídea kp LE BOUBLOV ba-lyagatt Bitgin MktasiidNktf ton as alant litható vMjegygyol ta aUtrtaaal vau •Hátra. • 6—tt
JJjgrurr
v,a*ipiáikm, nau
EXk)oooo(»ooe(>ecftr»eooaoooeooo(%
IFied.ler G-yula,
fényképészeti műterme NAGY-KANIZSA
VároiháfUtrin 6. a zárni.
Fényképeket minden alakra ég nagyiágra, (a/m. látogató-Jegy-,; Csblbe-, llakart-, Boudoir-, negyrdrátfl-, élctaagytégn,) brillant, fenteit, jelmez, tisztán, elegánsan készíttetnek el, felvehetők minden időben, bármely órában etxkőzőlbetók. ^ 862. 6 8.
[»oeo<*»>Oí»o<»aeooooeöeoeoooo(
kxjoöoooooo;
Rosenfeld Adolf Nagy-Kanizsán, (j$t házábai)
ajánlja legdnsabban felszerelt raktárát mindennemű háxtartáxl-, dlaaiDfl,
éa rövidáru czlkkekbtn niÍYiftí^Tfíof • leghíresebb gyárból, éi pedig eröesxközök, kanalak, gyer-vumaitaUöt/ tvatartók, cankor- és tyümölcstartók, teljesen berendezett evfisser caaettek. Pakfong és alpeca kanalak, melyek soha sem sárgulnak, , tálciák, gyufatartók, aagol és belföldi kések.
TtómoA-AntvítavAlr u- el<*An" gyertyatartók, tíntatartók, szivar-X>rUDl»-üülVÜDjeil, ftiívfeoyok, levélnyomozók, hamntartók, asztali
cseogetytkk, íróasztali késhetek. PAraomflalr • ntazó-böröndörök, késlléskák, szivar- és pénztárczák, elegáns Durnemuü*. • fényképalbumok, vadásztarisznyák, tőllénytáskák, angol nyergek. kantárak, radászsaékek. i
TUrinimavYiflaV • kávé" 64 tbe*fölfik\' fegylaló gépek, szikviagépek, hus-üauOgDemueM . vágógépek, bádog l&rdö- és Dlókadek, höttő saitárkák, ▼izeaóbrók ée koraók, káVépöraölö kávédaráló, rézmotsarak, vasalók, vas főzőedény eredeti gyári árjegyzék szerint. V.okni/vmt ÍTári raktára, ágyak és sodronvmadraezok, gyermekágyak, V ■bUUiOTUJl mosdóaszlalok, rnhafogasok, kerti pedok, kálvbeedenzók, la-és szénkosarak, elegáns f&fögarnilurák, mindennemű asztali- és függőlámpák a legegyszerűbb félétől a legelegánsabb féléig gjM árOD, kerti lámpák, kocsilámpák ás rirtanpák. üWfrtrxravalr Lfttfchi Krfot éa Trésért híres gyárából, Lefancheux és Lan-reg^Vüreiá ^^ J5 frUÓ| w pj0j)Crt K0ba ruaj[ájt) revorverek ée
mindenféle töltények. HftelrvAlr ía" aranykeretben, toiletlasztalkák, rsrróesztslkák, elegáns pipere ÍUKTOK bátorok, fllggőnyrámák, araképkeretek.
Nádszékek, gyermek- és sottoraseékek, szőnyegek igen olcsón,
Porczelláa, B gyérnek raktára, kávé, tbes, ebédlő- és mosdó-
~ készletek igen nagy választékban. Vendéglőknek Igen ertf* és olcsó edények.
VoinliL-a virágtartók, korsók, győmács- és süteményállványok, serkész jnjyuuia Jelek ^ Mkföle ei^M noba-diszilőtArgyak. fV__ köszörült az első .boni- és cseh gyárakbői, nagy rálaaztékban bort, UYGg, tíz-, sar- és hkőrkészkKek.
Pi-xi- valóiái ickeacii, tajték és börojriyánkőnémfiek, pozsonyi és törők
pipaazárak. | . T
Tnnánvot nagy vátasztékbaa mindennemű uri-, női- és gyfermek lábbe-IVpttllJl/K., xiek, harisnya, kesatyfl, nyakkendő, gummi csőköpeny egek,
sármentők (Gamaschen), légvánkosok. tllntWisilr •r*deli M8ol éé ívaacma, kézi szappanok, fogpaszták, bejt. mauseren ^ fogkefék, fésű, legújabb uri és női ékszerek, elegáns legyezők.
ttftWÍAflZftti ptíVVpV : {rré^ hérány bimlőtö,
uazuaszau CZUíKeK, kertésakés, K»kefe, vakaró, szarvasbőr, (koest-
tisitifiskoi) angol nyergek, kantárak,izsasalók, hevederek, erdélyi, magyar
és angol lópakrócaok, lovaló- és koetfaö-ostorok, kendek- és gnmmicsővek
gatem- ás gyspjuartkok, ponyvák.
Gyermekjatókazerek rC*^*0 Varrógépé: Amerikai, Singer, Wheler 8 WilBohn.
RaráeMayl mjáaélékmk nagy rálatatékhaa lea«áll. fe J leit árak Mellett. 886 5-"
mOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOttOOOOOÓ
X A legalkalmasabb karácsonyi és uj éri ajándék |]|
egy Jól kivitelű fénykép
melynek elkészítésére a a. é. közönségnek magamat ezennel tlaxte-leltel ajánlom,
Minden modorben a legfinomabb kivitelű fényképeket nembalöebeo a qnarel featméayfleket úgyszintén.
élet nagysága arczkápeket
olajban mlTétalleg kldelgegra aaállluk.
Hogy minden e téren felmerülhető igényeknek megfelelhettek má-termemet különösen a vie ée olajfeetméayek előállításának megftelőleg rendeztem be oly annyira hogy a héteni munkáim a Idváreel ebbeli legjobb nevű Intézeteivel kk kiállják a vertesyt. %m Borult láéhea la alégilkerlllehkgyéraek fel-vételek la eaxk»sSIU>tmek.^B| Hogy eeetleget rendelések még kellő Időben elkéesfllheoenek kérem azokat lehető rövid idő alatt feladni. I Ntgy-Kanlzaán a .Délaalal Ukarékpénstár\' Baaárjában
D/ary Jóimef
402 1-* p - leata éa Hayk4p4m.
SingcrptraBFe 15
asa»
•g*t4.
PSERHOFER .-féle
Virflavflté lahrfflrank fM,Jtt W*®" iaMacaak ma akUt « lUW saaat tat-voniealliu laDUabSUa je*. aNf<*jwlli, «i*al caakagyaa alig Uw.il katag. Mf, mal;»*n a laMacaak taodú kaUakat »»«mamaa ba aaa UaoayilaUak vataa A tagsákacaakb taatakkas, stalyakbas nladra agyét rnr aikartalaiitl alkalsMiktott, aam kUacaak atasrtaksaaaa aa a lafrtfiá»kb iát akti taljaa rjófyülwt wdaiéayaatsk 1 duboi 16 WMacacaal 81 lr. 1 MMa a takarni 1 írt 6 kr, paatáa klMva l írt 10 kr. (1 Uk»rc«nél karaaabb san ktliatik aaét) Haf-ktUtk atáaféUl *■ gj fMkaatalraar m»lUtt faaaifcka lávái értasatt, m«l;«k Mi bálát c»a-éaaak a kktaaaokárt sial/akaak a UfttltaWabb áa lafaal/aaabb balandfakbaa agiaMftk katyraiUl-táaat ktaatalk. A II eaak agjaaar kMratat tett valtk, torabb ajáslja. á aa\' "
ktatl, 14a malltkali* kttllnk néh.ny.t
Ml ■kUaa U
l rítok
WiManfcf u TMa bmB. II
Nvtivásm Ha.taaf i»l a
tl.
T»fcl IHH wrl IMI éta hmIm «ur<M U»-Itlnwkw la bMjnkwM bw; erreeeUsaa* b — d. mimdm mAII. Ujam mimi pmíUí véli,
hofj lét MUnl Utm b |im>w, (a
Iiiwg I *>■ bSteHeUbaei; Ulou U. • mOnI/m mtk a kfMUhabk k.
baijrayj tkal nytltwa U k, ■% Urtum «
•akt liyaAhibk klwlinait a» fis wteni gtifj utnéri. örtkrt t-ll\'Lf i\'itiWi
taÜi) g (BUWrtokta.
ID, k
bSU
pcSkdU áM, «k i HmaritU laUMMi tiMÉkHw Mya
Mká»»a< tabut tejmmm Ign m ön, mknem millitm baliaa " "" " " .—Ijr«k m ta»—i«nék ai kata«ak«t, a mini w>»ia i srlayiikatlaa k^|»iil, ubOa— wifaiitn Mattal. — Minek kfirUkwUbw 4n * tabktai«a«nwb | vitiinlRd ItUaeMj t mia t^j-íl) trUU Sl<ajaa»it«t MgMi Uka • lÜBiirlifi it ilnnlftlf kl-kkak — Kiriló lüély Űnt«lctl«l
Cafafar Jéam.
Ttkbteti- r* "tj------\'\' voltam, *H»lltn as
ta vMkrtkó kMafftaa jntUtul, malytk aáka l Iákat miretlok! — fertk Ha aMuvadtcm fajfijka K wUbtlkbaa, 1*7 UritaAm aa ta kUlnl kktaaaikH I ke^etatt nékem 10 Matat, a w> 10 drb ltM»«eo-pm-éj t.lje* llbimiaw talmDHtott, bogjr aa Ta-k ■ aaauati kérak itiéf «*>-
nkka, imt aaém. tk
_ Fér im/irt*.
R>yako, Ilit aovtmbac>tt Ttaka«ka art ka IIM-tt tatll taafo agy bk Itt Tákéléa Ma Mpm tata* a Mkn «k valtam, jtaiaatiiik-k Ikiajliik.blpalNlg.
TakiotMaa nrl Un taMjtta art, n\' iitiai ra Itaaktlaa nlanaajl taaarid J/iími\' bk
aa ta blraa fagy bal aaaaitval; mIv< taa ubb Wfllt /afj 11 j h/gynm mm IvakMMjl ncrotvauU jpítmm aaar frtaü katáfafeaak, Nbatáfoataia magamat aa ki H kbtaataltat latyaaikl. Ik*t «mb apró goíjtfbfcob aagk/lval latgtMtr wiQmi Hf Ma ka tartan mmj-arw bitri almamat Cgyáltalibaa mm raatakta Ctnwk barallaai, ■tanlal rQi kijwn mtq taH taaaatlat tta taljaa lakllta—at ai^iilit, a ta aaaa ktaaiankat ta-marfiaau kMbao a ltgbuglbtaa dMk ta «Saa akaa rgjUtaktaa aamki iBinilif, ta la aaw aa. ralaiat, — Jltakat aéaaltkéa aitkt)ii<lrtiiii>| até lluj(ja bocaijtad MAI* tlartaUtt.!
Bim, ími fabniAr tű f. t
Caanajf, ItU. arfjoa 1Y, TakkMaa art MUbogjr as ta ,?ktfartW-ynaUI* <al««lg—aib, a kJ taak Ma lük «MMttaitaa a aaastaa mwilia, tMmtaak tfaaaallÉkaa lliasLtaaip aj l/Jnl arót la taUMat kii, aia baaohM kiligtlgik-ban mmmAlk kislaka ata I \'
km

| íawlka, Uiaatha ÍJaaaMfckaJ taftak HM napi g/M-ntaaL áaaat II Irt Ilik kbaa ti tfrroaf kfiattk t fa» (ItanK Stabil W«ka aag taaicaadia vtastt, ta tal laka. tajMi aairtl aapta atdyoabb Mt. Mtaaak i« attika muta olraatam aa ta iniktaktaaal —ftafittaa. alatta aaakat ataakta takta. 10 tata Maaa taraira laak
Uttf anktllklri blraa
BMta. rt)ataa L Milrta ilasfalt Pwrbofar arl Ba k talua salak kk as ta .tlilkaSI alkkkal* alaalgtta blaata jkk, ktata* Idillim U kgaiüjtU bitiaka ka
atitab*
IbMk is Hk
fluak aaaaiaatfk iitrasaai, naasosa lat! tkstaliaall, bngj-allsaiiII, gyiawgtiianla k naw gluwlS aíikkall taaskaolkUl »ll 1111 sagtalNk. Ta^jra bkakaaal kirak aig II
ptutat asa astaasgata ssat aaa ksaiiit, a lai ki \\\\ A alb tkkklakÉI. nkkUaá
Owtaíalek
tkaakttal
Km* w tUnig.
Amerikai köBzvétiy-ktmöcJ*, g"
mm ksO, kksigtslssai Istfakk aaa
ta aakasaa W, sitaaia.s UtgarW.taJ taa-mtaHi, g&rct, Maga logAjk, fcjajis.lőtenkgatia atk aü alku I kt K kr.
Anatlhjrin nxáj-viz,
aaa tl\'aoHft kgjabk rsgtsatartirasr, llragaaslk 10
Szem eaaencda, SSESttliSt
ikra tat m kr k I M 80.\'
Caukara^j-olaj, ,;T.5fi3JCT.
agy taag Ikt_• T •
Por iábizz&dás ellett, gr
t aa inaltál kaktkasl ksWsastlss aaaftt, taaaM^a a llktakl. is ktalaatksi asrarl «aa bibkiajalta Kgy tabca Isa 60 ta
Georgé Plate pektorale-ja^
11*. Uktak, rakaltalg, bana, aak- ta IÍM1 lil, | glaiHiiliaiit dka fsgktk k \'V Ti j 1 \'1 aa-gilasrask iksliaias atka 11 1 Itataa ka 19 kr.
Chinai toiletteszappan,
EArtis tata. Itiaa\'iki atta a kir bkasai akaa taa Iga tanaaa sasgat lart aag. Igaa aaUágtaitk bt aata aaátai. ap kaiak 10 kr
Fiakerspor» jj
I tataa M krajeair
Tannoncltmin Itajkaufioa, Ei iiJÍ
atk k Wkaaak ital aikn ngl M ..............
\' kgjobtaak ......... larfat —~
t et
Fagy-balmm. KSTtSTtra:
aarra, alsiaamat ftgjH* Mk ástak Kk ai. aa irtáafc 0 ki •
felet eaaanczia (prágai cseppek , svéd caopjwk) 23SS*aflZLi 75
i ígj ttagCM 10 kr
Egyetemes tapasz, Sít SÍJE!
bilulagab. a ittak atal. Ukaataakta MnÖTkT kaá. makacs ■Mgjtakaafc, hUk aaha ta
aasB. aagknad tap* ktaaataf la la-aBra jlSlLavak Bd*A m ta
Mlaákasaral fraaöú Illón! la «Wa i axkta&ltataik.
Egyetemes ^ztitó-aóa Bgr^utS
aag} taklatakbaa ka itataa I. tafy ttaiaaa ffaaaaa
IC A aaétiMák pMta miau I Itala* tik tik, saffakk tiaasgtal at— rftal asatlaU la. *
Nyomtatott Fmobel FttiöpoélNafy
106. szám.
Nagy-Kanizsa 1888. vasárnap deczembef 16-án.
X, évfolyam.
JtZgHIKSZTÓSKG ÉS KIADÓHIVATAL Bajxa-utcsa 4. tt.
Miii— a lajMMOavi rfeséraraaatkosú kifawaj. tatákká rUtaaUmk. fatas6-Umláaok hú ti**nk ajit.lde laléamáfk.
TMnUtt«B huhk csak Umart ka* aákbül fogadtatnak cl.
UiinM vi
i nem ktldatark
„Mayyaror zág közoktatási állapota.
az 18812
18823 tanévben. 11.
lH. M ) II» mér t •g.olbatlaii a haitidét ar aleóbb iskoláztatásnál, még kétségtelenebb aa a felső éi köz^pokt*téinél, mely utóbbinak küe lönösen a legutóbb aa ne t ionált középiskolai törvény által a további haladáera megadatott a biztos alap. !)«• eddig ia igen eok történt már a
közép\'auodai\' ok a neai vagyunk ■ gé"\'/,iien\' igazat panaaraikkal 1(1
lc< atáa javítása körül, hajlandók ásóknak adai, kik folytonos tik be a levegőt,\' mely panaszodnak a legritkább ••setekhen van meg a kellő alapjuk.
Átalakulások nem történnek mától holnapra, a h i IféUégtelen áz, hogy kii/éptüMiulánk Appnn jelenleg* .m«gy aa átalakuláson keresztül, a mim boc-y kétségtelen is, akkor nem lehet tagadni, hogy e téren ia iparkodott a komány mentül julik viay.ony.iknt teremteni, Nem a kö-/ép tanodák gyarapodásáról van itt szó, a jelentés link szaporodásául nem is tesz említést, iianrni •okáhh ttok belső fejlesztéséről s o t-k intőiben a legköz\'l^bbi évakben bitón vára í«»g adatokat hoy.ni a jelentés.
Térj 11 nk át iiiiimi a középtano-dák állapotának főbb adataira.
Sztiuok a múltévben 1-el apadt, i turdai unit. ginin. polgári iako-iává alakult. ö>s**sn 178 középiskola van, Jellegre nézve 144 gynin. irányú; 27 reál irányú és 7 p\'áj-gimitáziális iránya.
Jellem szeriiit van 2p állami, 18 községi |6 királyi (katli.) 45
1 HU* tárczája.
Fiúmétól - Triesztig.
Irta
(Utijegyzeteiinböl.) VIRÁUHKUYI JÓZSEF.
ÉALA
POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
KLÓmfTáai ilil:
Kgéaa *m . • Ót — kr.
föánr.....1 . ao .
Hafjradérra ... I , 28 ,
HirdeUaak Jatáajoaaa astaríttalaak
Ámriai a azyib htraUloa ktrdateé ayak ló kr. UIyí*dlJoB Mii 10U ntfj IH, aaaatat aüadaa ásóért kr.
Mjrttttér patitaori 10 kr.

M\'vjfleniJc Nngu»Knni*$*\\n hetenkint egy*zer : Va8\'irn*ip.
róni. kalit. 2j örmény kath., 3 görög káth., 3 görjlg kel, tUnán. 1 görög kel. aa-fb. 29 he v. reform. 29 ágost btv, eu \\ egyoa, profy 2 unit., 1 tiióz. v, 3 magán vállalati, öaizeren! 130 fe|4kezeti. !
A fokozatot illetőleg volt: teljéé 8 nsai. giuiuasium 82, reáliskola 20, négy osztályú 43 volt] A középiskolák közül 116 állati a közökt. miniszter felügyelete alatt ; egyház f-lek, Auionom fefllgy. ala tartozó tit 62 Átlag 77 127 lakvara jut egy közép-iakola. H1524 re egy gymnasium, 490 022-ro egy n nliskolif
A tanulók száma a középiskolák lián Összeaen 40 711 volt, gymus-sinini tanuló 35242, reáliskolai 5469, — Figyelemreméltó az, hogy a gyninasiumi tanulók i<zájm& sa elmúl* évhez képest 1190 ael fogyott, amit örvendetes jelenségnek veszünk arra né/.ve, hogy a szülők már gyakorlati pályára is kezdik küldeni gyermekeiket, a reáliskolai tanulók száma 112-vel emelkedett.
Mellőzzük a vizsgálatot tett tanulók atatistikáját, valamint feleke zeti éa riMiuzeliaégi viszonyait, habár aa utóbbi, atatiiijkai adatai ijfcen érdekesek és határozatlan örvendetes j-lo/is-got tüntetio k fel. Csak iwi den emlitj\'tk, hogy a közép iskolai tanárok azáuia a 178 köyé(ji*kolábno az 117} nsz\'ály veaetéaére 2511 tanár és tanitó volt glkalmaava. Ezek közt volt temlea tanár 15^7, helyett-tea 313, szaktanár [241, kisegítő 119, hitoktató 261. Igen számosan vannak még meg a n m oklevelesek, mi a következő kimutatásból lüiifk ki A rendva taiiájrok kiízött oki. 1096 n. oki 451 á helyettesek közt oklev. 152, n, oklv. 161, a szaktanárok közt okl-v, 120. tf. oklev.
121., ar kisegítők köat oklev. 77 n. oltjev. 42; öaszen van 1164 oklv. 867 nem. okleveles.
Az alábbi táblázatos kimutatás a közép iskolák bevételi fórrá-aait éa kiadásait tünteti fel
. A miniszteríumh jz érkezeti bevallások szerint a* ;7t( középiskolára IHH\'i 3-ban-költóttek minHent összevetve B millió 4»n.9;i7\\lórintoL A lorrásokát a kővetkező táblázat {nitilaljn :
l. nlapllvánvokból . 4tl9.«9 frt I l\'8l |
2 az ajUsmpénztárból —1»39,-774 „ ^7 18 „ 3. s valiksalapitványból — 9M$i ,y - t»\'H5 „. <1, a tiiiuilniAnvi alapból 416.86Vr„ 1202 „
.1. a ijólgári kózaégektöl 284,933 „ tí-22 „ j 0. egjtth- "hitt. hozzájáru-
láaból 228.9H5 , G 60 „
7. egyh. szerzetesreadi
slspokból v 405,012 „ 11-68 „ i tan- és beiratási dijakból 513,549 1481 „ \'
9. vegyes lorrtsokból 25\'.,IÖ9 „ V24 ,, •
10. öaztöndij i\'/imen
.\'ütío tanuló rérzere 1 :t»,?t>H M 5 OS „
11. segélyezésre 7fti)ö tanuló agáméra ~ 164,010 w 4 7t ^
S.iör.M /rt
A kiadásokról a kővetkező óazeállitás ád Idvilagoaiiási:
a renden tanárok javadalmául 928,400 frt ,a belv. tanárok javadalmául í 13.421 „, a hzastanarnk javailalmánl 85,641 a kifégitö tanárok javadalmául ?8.ltfl -a hitdktatök javadalmául i9.7n7 „
mtésA, szolgáknak-- 162,786 „
taneajdiöxókre és könyvtárakra )0-<,296 „ Irodaiak, vegyesekre — = — 306/22 1 .,,
nj épitkezéa, áialakiiás--82,363
bázbérm — _ _ — — r— 34,883 „
házbéregyenérték>e----125, 7t,„
a £560 tanuló ősztőndija - — 175,230 „
a 7596 tsnuló segélye--- 170,740 M
346Ö.W7 ii?t
Minden egyeit közép iakolai tanuló oktatása kerüU a közök, mi-niszier fel Unj elete slstt áUó ,116 középiskolák un allng 987 frtbs, a felek, e/yli. aut. felügyelete alatt állót ban oiak 76 3 Inba.
Tanár képrő intézet a« egész írsaághan kettő volt: Budapesten és •Jtolossvárott. Aa oli6baa 39, ar utóbbiban 34 volt a jelölt. A buda-ponti inté/et fen tartása 17959, a kolozsvári 12820 írtba került.
C«ak futólag érintvén á\'felaőbb tanintézetek közül az 55 bittjpi intézetet, melyekben 307 tanár oktatott 2089 iheologiai hallgatót a a 18 jogakadómiát, melyekben 184(185) tanár 798 (765) hallgatót okutótt, hátra vsa, hogy egyetemeinkről éa emberbartarili intézeteinkről tegyek röviden nmlitéat.
< .Treforí miniszternek nem legkisebb éfdome, hogy legfelsőbb oktatásunk fejloaztéaét kiválóbb gon^oa-kodáaa tárgyává tette.. S ba végig tekintünk caak azokon, miket az egyetemi ok tatás fejlesztése körül aa utolsó nélfáoy évben léteeitett, ugy a aaük-aégei épületek ekneléae, azoknak eaélsaerübb a a tudomány aaia vonalának megfelelő berendeaéee által, nem vonakodhatunk eliamerést szavazói a fáradhatlanul tevékeny miniszternek. Egyetemünk tudományos színvonala aa utolső években nagyban emelkedett, gyűjteményei, eszközei aaaporodtak, a haladéinak • az európai aainvonalra emelkedésének feltételei adva vannak. A budapeati kir. (adomán yegyetemen működöt\' 160 tanár. A hallgatók azáma aa 1-aő félévben 3272, a 2-ban 8028 volt Á-kia,dáaok 520, 808 frt 89 krra rúgtak.
A kolozsvári egy étemen 60 tan-aaék állott fenn, a hallgatók a zárna 458 illetőleg411 volt A költaégak 189,275 frt 65 krra rúgtak.
— No még w*el az egy pohárral — m«Ji Imrotom a Iliiméi tengerparton levő egyik anrheiban. megmarkolva agy telt só-rus pobarái. miközben én rúlemelkedtem a aaekrol tavozáai szándékom munifesiácziójául. Haiátum letette a poharat, miután t. i. annak tartalmát kiQriiette. •
Az európai békére nézve ezen oly Ion* toa momentum után nemsokára a mokm voltuhk. hol a kis *Yole« gőzhajót a mak-raneaoakodO hullának ide oda himbálták, körülvéve több kereskedő hajóval. Barátom régóta fiumei lakos lévén, fi ment elöl, én utána. Barátom egy nagy, barom árboczo* i hajúra v.««lett, honnét azonban azou meg-jegyáiK-iel atantoUak l«nniak v issza, miszerint e haji nem hicj isebb inegy, mint Bra-/ibatm. mi pedig caak Triesztig szándékoz-ttmk^hajdsni. A • Vole« gőzhajóra utasítottak bentt$inket. ta«H ez indul royáksea Triesztbe, éipsn i«Me volt boraut veaniink a sörház-lói él snaak tneleg sörétől,; mert alig hogy a hajóra értünk, a békáillbéndal félre tolták. s a hsj»\'» géj»je el kezdett zakatolni Kí« pniu gőzhajónk nehezen indult meg,, akar oáak nálunk valami jótékonyáéin mozgalom Hagyna orrán lankadatlan tarkáit a nap rerófányétól ezeHele •atapoapaban ragyogó lenger tajtékos hullámai közi mig vépv nwnaMkább fj Amdsteiskedatt aaoknn, • df szaporán, Msákéo mfikódótt kir akiiéi, annlka nakéi feladatának tudatával bérna.
A nap pazaral hintene szerteszét aranyos sugarait, baraiotoma níjban állapodtunk még, , hogy a fedélzeten maradunk, jiogy a természet elragadó fenaégét élvezhessük, és emellett még azon élvezet is jutptt osztály-réazánkQI, hogy Isztriába .törekvő inegéle inedett némberek virúgkoszoruiába jutottunk, s gyönyörködliettQnk azoknak az olasz éi liorvátnyelv keverékéhói származott beszédjükben, amit talán csak göcsei honfitársaink • kellemes csengésű dialektusa mul felül szépségben
E hajó orránál foglaltunk helyet, onnét gyönvórködt&nk azon* báhájo* panorámában, mit Fiumének mindinkább ehnoiódó körvonalai, a mögötte sötéten ágaskodó kopár sziklahegyek tártak szemeink eiéJ
Végre Fiume körvonalai annyira elmo-: aódtak, hogy agy tftnt lel as jegész, mint j egy leendő festmény halvány, [szakgatoit r vázlata.
Minél beljebb hatoltunk a hánykolódó tengeren, annál inkább elnémuló, a lárma, I zsivaj, mit a vén aaazonyok okoztak, annál •nélább lett a csönd, mert mindénki közelebb érezte magát Iatenhaz Mindenkin erőt j vett az a (élelemmel párosult, nyomasztó, J titok teljes érzés, mi a lélek minden gohdor | latát leköti a tengeren, mikor fölöttünk\' a j kék égbolt mosolyg, alattunk pedig a tenget I tomboló hullámai mutogatnak fodtos ujjaik^ , kai az égre. mely oly távol, és Sitt mégis I közel van hozzánk ..
Nem hallani immár a lugóa egyebet, mint á kapitány szigora parancsait, i gép foty-! ionos egyhadjn zakatoUuét, mire a haió orránál tnegtöro hullámok kötekeds moraja I ad szüntdenül választ, metsző szellőt csap-I kodya bámész arcunkba.
A kormányosnak is \'jól meg ízell lógni a kormánykereket, nehogy a dagáilnzó, mo-| rá|tÓ hullámok s lm jót kitérítsék i íjából.
Itt-ott hajónk a part felé közeledik, elénk jón egy-e«ry merész halász tánezoló csónakjával, átveszi a póatát, visszanéz ha-jónk után. bsljóslatuan megrázza v-n fejét; \' amodább egy-egy. terhével fölrakódott asz-sznny száll ki hajónkból a hozzánk evezett tátongó bárkába. Egész családja Ingadia örömmel, csókkal: alig felcseperedett fiuk is logodzanak a csónakba, kiknek kora gyer-mekiégökben meg kell szokni a tengert, vihart. A part hosszában a legfónségesebb húzódik el. mit s legnagyobb mester, a természet keze lestett, alkotott As olajfaerdök sűrűjéből egy-egy lebérre meszelt házikó nevetgél felénk szívélyesen. Amodább a római időkből f-nmaradt, évszázadok viharát kiállt omladékok nyújtanak egymásnak szomorúan kezet, mint akik egymásra vannak utalva a sok viszontagságban, mert most már nem értik őket. Elhagyta őket mindenki, a patkós fink eldbbálják köveit; előbb lázas élet tombolt bennök, most csak a szél látogat el bozzájok,. besüvöltve idomtalan, nagy ab-lakili.
Apró bárkák evezgetnek felénk, küzdve a hullámokkal. Ugy meg vannak rakva Iá val, bordóval, bogy a viz majd beléjük lo-lyik s az ingó árboezokon egy egy halász űz életével koczkajátékoi. Kendők lobogta-tatásával integetnek fefénk; tiszielelünkre még a dadát is elő veszik a halászok] miknek andalító hangjai nem annyira szivünkön, mim inkább liátgerínczünkön lutnak végig. Aaonbao hajónk ezen üdvözletekre nem válaszolónk tőrtat egyforma zakatolással előre, miatha azt a helyet akarná elérni, hol a tenger az ég nyakába bánd, da bármenyire aéet ia, ez a pont mindig egyenlő távolban fehérük tőlünk. Lehetőleg íparkodoak a kis Ingók Fiume felé, mert már reggel korán oda kell érkesniök, hogy a megrakodott fát, fügét, zöldséget gazdájuk elániaithassa, a vissza is atetntök kell, nngr ntthon hagyott
családjuk megszabadulhasson az aggasztó kínos bizonytalanságtól.
As alkony lassanként kezdi leereszteni homályos fátyolát A nap sugarai egy ideig még ott rezegnek a begyek csucssin, mígnem az alkouy oda is kitűzi diadalmas zászlóját. A hegymélyedésekben sűrű köd terjeszkedik, szét. lassankint eltakarva szürke leplével elölünk á partokat, honnét egy-egy gyertya halvány fénye lobbanik tel. Az égbolton ia egymásután elődugják kíváncsian fejüket a a csillagok, s hajónk két oldalán felhúzzák a lámpákat a hajósok As útitársak legtöbbjét az álom lágy hintája ragadta magával, miről sokan azzal adnak bizonyságot, bogy a zakatoló gép kerekével versenyt horkolnak. &n és barátom még mindig a hajó orránál üldögéltünk csöndesen, a zsémbelő hullámok csacsogásának hallgatásába merülve. Merengésünkből egy erős szélroham ébrentett fel, mely durva kesével belemarkolt kalapunkba, s ledobta a tengerbe, bol agymás mellett vidáman táncsoltak s habok tetején, örvendezve a visszanyert szabadságnak. — Hajónk akkorát lökődött, hogy a ÍÖdélzeten mindenfelé beverő utasok rémülve ébredtek fel. Mintán erre a tenger tele van kiemelkedő sziklákkal, a további utazás nagy ve-nélytyel járt volna, azért hajónk kikötött s legközelebbi megálló helynél. \'
Leakartam menni a szobába, a vacsorát éüBltandö, a épen amint a levezető lép • esősedé léptem, .egy fatal ember jött onnét fal, bonalapiló Alfád [apánk ékes nyelvén faiesvén ki háláját azqk iránt, akik a hajót löltaláíták, mert a tengeri betegség tüneteit vette magán észre
Egyik hajós, éízmvevén, hogy a szél elkapta iqemröl a kalapot, előzékenyen m* kinán agy tatjedelmas silappal, amit,, nohs több foltozni vsié volt rajta, mint állatni ftnáneciánkne. készséggel eltngndtam.
Nagy hang, Mi eredmény.
(T.) Nagyon ugratnák hinni, de még Inkább azeretnOk Ütni, bogy ai ax agranui politika a mértékeit elienwk vesét féiflai réaaérAV nem puuáa koilei fugái ana nézvt, bogy quasi, ni int aa agnriu* kérdés aemtói, a gaxda né-aöaaéget magukbox áaettioiiék: hantim komoly baxaflul ollialároaáa, moly nőin* í\'.auk arra aaoritkoaik, hogy ite oiixág-hátban ApponUral áa Sonmionoaal a kor mám t támaálaaan, áa a gssJekArben a gylléaekea a vesérexerepet vigye, hanoin tettek bau fs. Ámde Hiijmw, tpdlg nem tapaattaltunk egyebet. miut i eaángtik elhamarkodott beUlepItéaét, áradó Itt la, a helyett, bog) muAkát axeroztek és adtak rolua nekik ax oraaág ggoij vidékeié, bol asQkében ran a munkái kda, a kmj-mány nyakába aóMák. És vájjon kiknek használtak e betelepitéaael ? Aa»u vá • lalkozéknak, kik most a osángpkst fele bérért dolgoztatják. liánom ax alfAldöll a munkáé kéxben cuk olyan hiány rali miut volt, a a balyett bogy miéi tenné-nek, bát bogy iom véti csináljanak, folytonosan a kivándorlást emlegetik. Na mar pedig ha valami, hát vi a iogiípj* gyobb izegényaégl blwoyjtváay egy ma* gyar jgrarius körre nézve. Ignolg, egy magyar agrarius körre nézve iltbor, ini kor a* oruAg legtermóbb vidékei Qéptelenek éa* murikáakéx biány áb ui axen* vednak. Hanem Igen ia, peua*xkodni tudj nak a t. urak a kivándorlásról, pArti lapjaikban alig vau csikk, loelyben a kii vándorlást na emlegetnék, de hogy tion szQnteasék ? Még raak a kll ujjokat aem mozdítják meg. Mily egw*r6 mAdjn lenne pedig a kivándoilA^ uiegarűoteté-l aének. Semmi egyebet nem kellene cel-| nálni, mint a népessége áltsl jtnl tele uirdernek kifelé indulA folyását befelé Irányornl oda, shol tokkal több még az örea hely, miut a mennyit a kivándorolni akarók serege betölteni képe* lenne.
Igta egján, hogy a tulnéoMtééMfk » •agyar alföldre é« a Hánátba veié Ilye-tén \\ex«téka a puaxta asébél uhu telik kl; hogy, a gasiUköi pu«gla gvAlékaafcel (politikai liáuybiin) ex Apim»a/í és Som síel támadásig parlamentben, éa a la-pok tuix véd esinAlot tgyekftöatáudéks a aejtdbau, u-m elggaégeiek a kivAndor-lás nto siQutetéséu\'j éa hogy agy liler caolckedoi lAbiM érno mint.a»áa hektoliter hotaéd; de hát épfam, ast a* eg) Utoii cs^lekedoM livin látjuk. Unióit ax ogétkhex I out kodein* egyéb, lálut t«|u-pok felállít éta, a hol s munkálok mt|u-kaadnkra, e/ok pedig Munkásokra Jolhet-nénrk. ,
Noiu ritkái* látni uaifAldAn, inup kát kareao fnlfÖldl osapstoíkt, kik majd-tiont éhen vetőitek sl a legnagyobb utun-kahiány kön |>eit, ,moft hát nem tudják, hogy hol Ah kiuek van aiAkaégo munkáskézre. Vsu pedig esesniegexii ganU, aki njfugfidná éket sxiveaau, d« egüknek meg nincs ludnmá\'uk srrAI,\' hogy ások 4 munkát* karosé csapatok hol járnak. Hát uti)en inl\'y najjy mogerrtlieiéiébe kjariilna annak a béhossédll gaxdaköruak, iaoi)l>an alföldi nagthiitokiM l»vnne)ég, lla nly munkáslelopvket állltanána\'i lol, hitvn; b;ston fordulliiitna ii|líi\'iüu munkád, tyltHi pedig a munka sdft. lgsx ugyan, Inigy: as ss lnté/k"dév tUedréisáie litauá. kvagy egéisen U heixttuloiné á klvándoilám ás (Abbé imm lebotuo halnia pillllká! tékái c»luálul, hsuein aa iü hogy tAbbit segítene a gsxlfsági vlsio* njobéii oxfir űrüi) tsuácakoxánál, pids* inonijj tftkexiénál é» a lapok jajgatásá* nál, a |i vándor Iái félni t. Ya még csak vi\'nmi nohéx dolog ss ienue, Hatom oíjytin ii8gvhirioko« mínl Apiionyi gt\'Af, ha megkeidülté, két liAhnn ér mu\'vi uiár gynkerot vei ii»i iulndeufe)á, m ha tilui cssléduuk,, ar. *> féle leLI, j még po llttkui |iMte»iogásnsi< in tflhttlt ^rtio, mint si fltes hesséd.
I. Kuropa aiírMfOldl él, iengnréwetl hatalma
Hadi budiét és Európa államadóssága.
Ar. .Armee und Marine Z- itung\' a lövelker", nemrég Iifiiéonlnn meg\' jel\'-nt, érdeken közleetényt lio/za, Kurópa badpgyl é« finane/iáiii helygltérél a kn vetkező czimmel: military and finluciál ieondilíoi) of Kiiropp, Heju^ a Htale-ment of the uumeiical Stiengtb ofthe Armieej and Navhn wíih ihelr annusl evei j together with tbo interest and túnonut of tb\'* pátion^1 d^bt of eaoli Kuropean Ma» tion Compiled by Lewin AppleUiu ete i- • A/, irtí rett magának ano)l fárndaA-got, as egyea európai államok »gárazfftldl ét teigerétseti - haderejét é« annak évKköluégait - egyssersmind as állomsdódtágái minden agym oraxágnsk, agy •zintén sz snnsk fixstendé évi kámstokat ÖMxilállitaui. Mi et által egy nagyo t te nulságoa képet nyeittnk Egrépa jelen brlyzetérél, badögyi és fináHciálii viszonyai\' nak megiimeréxénél fogra. - Mi itt enk a izárpz ezámokst akarjuk iimert^tni.
A Rzoháhan mindenfele beverlek as otaaok é« nyögtek, ftufk négyen ttitttnk u •••/tálnál flarálom, én, egy rovtjeid okuu, m egy aesonysAg, kl a v&mira ahuU lobh gondot lardhoft niaeskájárs, mini bm-rára, mit ólálien Uirtva féltékenyrn örtíHI. At átiap nem volt vakuni váfcnrzJéiuai. meri lmfjebn«on la rixaen kivái máw nem *oM ka^haiO, Eliben ia aagyitú öreggel keüeu a bnsi ftdkanmii. Volt azniáe kaeeliabértiAi káraüt bordóban tartott vftffo bef, mé aaonban nem mernék jtíékéktl oenkinek **m ajánlani, mert nagy márrhen naiköUncle lamdason tahSaMul, metyeé >aekaágaai k «boa, hogy valami jónak Uvyen miaÁaUi As amüteti aanoajtéf. nehogy kedtm macskáiénak ba|a történjek, agyit ágy-faól éőrtlit m vánkom. arra fektette uw»-kéfOL Üt iwtíy nagy vok reggal faanmiala, mikor a* ágy hatreálaiáért aténesáreplnst kéne. Etúa argamammaokkal att m u aaaamj, bogy 6 enafc a vÉnkoot tette igénybe, -de as mü sem haaraAk. meri be aa «ff»z agyat igányte vette iw, akkor is «aak amiyü Aaetrli voksa. M|pi az egy vánkos haamálsláiif. br nam luaebA vah a pin-eanír bemnlsls ia, attkor látta, bogy a ván-\' kamm a ma aáánalr ott atvaae kHiiglilinftl i aiiaiaáiió volL Korea raggal a |naralr ra mel hovAoaott ami márig drága vett. Még nem vAágawiett, layónk áaérli áakatt-lufanyái. a wytattttk uranM. ami ruMt M baaétdlM, Ugyanié á m&i Aante* haimawei nagy mannyMg! fcéa amggyid-inét, na* ba iéaithee Amt» eem vnwk al ena» attwmA, kánayan S vetne, hogy vahneety áriéná OÉ9m gyomrának >ába ácsán Mnaá. taaéf kiaé0 paáaiawal emáatfe aaftvn, nam m-imn ma^aiÉrt i m
Az |a nagysáé témát a fféüinlian MÜ-•én. mmá m kmmHom a kaiifcaarta. begy én ts MMApk naan prrtáiaiaittm énm han, nmH agy Inerfcedá lapi iiftcitnNAi ÉP Mini H ateát; ...... á sts Ag»«A
> voltak elfoglalva, hanem a pamlag, aákek I és wxial á* okknpaitaiiak Iw/rkolo eiiiaraak ! áJigj, m lagktrve«ahh /avari nem okoxotl I ürzon Agyelem. mii egyik miiáfti a másik I iráni lapMiiaK. Kgyiknék a mástt-
nak orraliegyát ktwJirtto*, «gyik lein Uhú-dót^mbiai, hogy (kényalaHNen kinyújtott lába a ntáMknak áléifn aerc«ell |<ihrno helyet. Kgyijk-nnMk Málomhen lerogla exjoeiójét, a e|ak egy hatk oyóaxorgA* aruila ei, bogy a t\'iipA valakinek lejével >rft gyöngéd ériai-I kexáehe As aaxtnJ léfve r<4i noi kalitokkal, i lolójiAktét, a a ki a ftejó orttiu* kiiínbakw tíuéiVA Mebradva nyngbelyét kÉMé k«r/tóny • oek laláha, lelkapell ax eexlair\'/l egy darab I "lioeyt, atni épen keaaAgyába omti, a tye i alá fette vánkos befyH?.
Kngem áa elnyomót/ es álom. 4e aaédom mrtmáí agy aepttdarahbeJ a ,torna-nttás k^vetettaéefmnaB nem éytm nmglalaló BJóriw k/mntnia ldtt*tmaait, s lets torokkal áinhek fttemba; e Ötóbwé* a^6 par-eaaiAen azt táttaét, hogiykajénk (alán a vtz alá »xándék/«flt^ twfftiw/ Míré Mkettem, bogfj a Mukitt xáán láaaak, mm*/&hiu mér éitaá mtífAam, MtHve Wngmttaai, és mataipmhan nlákinek ex ajtó ék kiteT-ywám lábara hágtam, nm ax MaM> láb letydonaau wlmaaan déraiómM, aatt azon ItéralbaaMeánm w*t*i \\á bogy a Mug nlnei egéaaan Miyers-
iA uéh tok mwákoti ké e tornáméi esne loonétm, xaag attoa\'jaiane-tát léstali faasAk verakniéaaaí, ttéktít a ane rmtani anmávai akénékkamk Mos ágyáw •tton gnsno mpmw* #tMW pvttm MpKm* - h é e g t u 11 náailaaMétt e ; e MMan ns elardr aárHyes fcOaaáeiáai a áhnainfan láal\'W^aÉi a karlákhoa éa ax áHMiAoi. NmMna mi^áianat hegy es ! ifi efta halva manm t/MStít é. Uémtftyft | ■ág iuMt atm baantt M a Inma eénáníi-bna, |MMfr I anp kákatténaá Annasélyaa panMntt SBMEateaaxa.
o r a a á s Náoaeaég (iálMsaám) Aiiéeéó] h a dairfi 1661 i Hadaareg ! éa tartalak t l e 9 é f Te w* 2Sr aa t ta«4«v«m
"TMTB5T 46,1711\' r •mr
Dánia 9090,400 64thM 40,16(1 9 14 1,966
Némei liiHMlftliHU 46,104,171 44U,9A7I 1,766,104 II 69 18,099
Krunoa(aor»4ág Hg.UnA.7Hii 49A,66M 9,498,164 6(1 964 49,761
9.067,110 l\'Í.HOl i / 68,076 9 II 661
Nuiiv llrlti inui \' 8AJ46,AiU 618,969 76 960 7U.IAU
Nlmelidlold lli|llamlia 4,0U0,AH0 68,11II lift,111 19 64 8.614
(Naaxoe>aa) 786,601 1716,169 16 49 16,06a
l.uaenhiir|t H0U.II70 699
Monioueiro 986,000
Norvég* oraaál 1,H06,UU0 97,141,464 |M,lKM) 40,700 1 \' 81 6,100
OMirnk MnuMirnrm 967,6141 é|l 066,U8:i 14 89 6,111
l\'orlogál 4.145.1VA 99,664 I 16,790 1 98 9,KM
ltománla 6,116,000 IN,69* 1 161,000
Uroatotaxél HA,(MA,U4A 674,771; 9,4j^,66S ío 194 80,114
Hxorlila ! 1.7(10,111 60/ 0(1 VrtA.Otki
Mpanyiilnraxoit 161)95,660 IU0,0(10 4(t0 \'MNt 10 166 91,407
Heliwld <iraxá| 4.A76.90I 41,960 909.7H6 14 111 An.ooo
Hvsjoaií 91846,16*1 111,600 910,4UA aat-.
TArAkorexái 91,600,000 | 160,4111 610,900 9 89
Kalet ruhielia 617,818 wm
IhilgámTaartg i 1.998,701 j 1(1,AHO HjjiflHír 1 60,000 iMÍli&ft
1 (Uaxeaen rTKr* " I .\'HUtí IR.U4
0 r » a a g
Tléíjflunt
UnnoraxáK Námalnfaaá|| hiroaxofaxáK [InJorrmnáK *HaAaaontang Wilrtemiiarg Klánná l^ilhátiugilf ftadan Hamhurf ||«aa/aii llrema
M« i k lenhnrs AnhaKi , HrMuaehwHiK
Oldenburs HxáoxVV eimar l.lllifk
fMiwsrvhirg Hnnd.
fkthnarslHirg Mudolaladi
Hxáax Knhurg (iotha
IUum a I.
HfU«» J le
Hchauhurg l.i|\'i»v
Kranrxia oraxá|>
finrAg • „
Nagy III illanni é« Irtum
Nén^iitKolil (llollandia<
OlHX/or«xág
I.Mienborg
Mrmlaoesro
Norvégurexág
Oa/iraLMagynrítra/lg
i\'ortbgalia
liotnáu<inwSs
Oroaairaxái Haertda MpaeyoMiixáf Mdi^ádofatEái » HráfTs \'
Tór\'áoftxág
Oaaxeaen
\'KlatláM.b % kai j M>f»g la kall- , (Ml|*f iMlw i (1*1) j
■ i.Mii;.íir
101, non MIülO.öSlo
yininolillH átliklfllée
ftvi állami f gilóaaá|ok PNlllttll
mTOTW
. Vtl.047, vtf? éA.HM^Ié lliMT^V s.im.uiii v.noi.iíi Mtft.MA 1 .HHDJlé 1.001,000 HA7.IV4 nn^öé (100,(100 441), ÍHU) IgtlUHft RHI.IVN 9|áMvf 90 187,IJM Ki7/>II7 HH.tiia
állam\' á d é • á g _ (IMI)
rasran un
4l *III<mm4XMX| klMUI titni.)
IMI.IHII
Í7,17»,
10(1 HJU.7U4 4,404,\' 111 HMáll.474 | M.37Í.Í44 7,VUn f fi 10,024 f ih.imi ;
njwijHi,
109^14 A1 é !
\\fi9\\m | 2Hlflö»<4l9 4,640,494 , l^iH.Vyj ! Il/\'U4,IÖ4
Klllftiw
»I,2;II,I4M V.7fl7(M7v
|(i.4JM,N4« 11,700
411/llé W/mm i 1 WII.4W
I
lléö0J^4 049,014
uuttm I
immr
ftlO.HIH ö!lh,Ö1ft hlHil.MOft
9.991 Jé 1 I ,A09,dllil 9Ö7,H90 Ö1A03 M4.9HU
aift.vio
41,949
mm 100,000 VH.U07 mfiu ua.Hfri ln,H<i.i 19 o.oio r.7űo tim fi,000 fl,V79 INI 49,41M*I M7Ö.7M tHMlAN
94/JQO
411,léé riwirm ltWI S*) 9.I94JÖ1 77.AIM/0 / 07,441 UJM^Tl Mái.vaa
I7JWA99 W mm
0 699,VM iltfifcOM uH.iftOhiu tU)Jft| iíj 99479,ITI )7H96,tM)
l\'Wi I l6.7AI.lftV 6ÍH|,ulft
imwi éjDWI.Mtí 9 611,170 607,999 4|07J««
1 H40,fM 896 119
1,190,948 160,916 IÖ4/1P0 ft60414 100497 61470 MI4MI I 997,816,960 17^14,110 7na 704,eu v 79M6/yM mMHf&l M6HU0
bmnv
98 186,999 94 <999^9 4t#/)(|ll96 4000(000 6#0,l4i,7l4 II,79v/oi7 i >44^01 t4A,7004o»i
üirmiTi
Ujat — eien inatrMt\'r éasseáJlittAiok, melyek altérfi tgyeémily nAtá bekövetkezett erkély vélin/A*oktél —• öeeiabaaenlltAaba veet viagonyáit á legg\' jabb állapotoknak ia mrgfalel nem mosdanék, eaak ama légi tant liméiljk, begy a káWirakoi sok igee sok péns keü. Megjagytéare méltó, hogy g fent kimgtáleti 19 állam közt belá nam szAmitve A »émH hirodáiom aiAraiségi államit, Hol gárorsiAgot és Kalet Kornéliát — vagy 7*éi, melyek kést Norvég és HvédersiAg U, - miot fennt — Aaállé Államokéi vétetnek ~ g badaerag, i hadiiengeréwai költaégsi (slllmnlják az AliantsdésAg kamatait A nagy haialmak kAgal mh Orest axég képea ezew r««6gg/éiiét f«lrxeielni( miadae más államnál á kadibelgettal as államadósság kamatait fedezni nem lehetne, £\'d#ke« végre eroe észrevétel, kogr Ukígtettal ai Ásatna állam kisééára minden nagyhalaié* kézi, kivéve ei ide ge* számított német birodalmat - Oreacoraxág relatív a iageagyebk bad\'belgettif htr, mintáé ez az é*-zsa államkládAo4flak karsssdrásiit képexi
Kz elán körükesik Aagolerssá mm ÜJaes ás ^Nilrák téigyaranég, aaely eneélfagra e legaléeyisébb éliéat fegíeijá él mielAe ennek hédlbedgeUja enk keréfft baladja meg as Aas^kiadAeA W át Kgy aiámbtli peegantnel rteaeeyt a reléd! badihedget ^c államadéiáég kést ezee adalék alepjáe asereceí nagyee nábét iehetee, klllnbee eem ja moelhatnl máai, mint i mit wá* egrm tndnek, g. ^ hegy e hadarrrg ftneierlása agmbHAne émiegeket kiván, metyneat ha máskép eem — gja bh hitel feJvétefév*! kell eléffremfenl, g mi miedenetrtre erieiAg raietiv gg Aliemi áémig éa e kiéibnéget Utí.
TUMKtl MIHÁLY
KII la fél ék.
— flgUlU M nagy kaniami kk amgyaax legeim regpf imneAmi mi|Antt. | Menémhai^ haiáia ÜUÉfeaaa lá^áat-ama halért tag fcrfMtf.
— A kiimiÜk gyégyaaatier Magt Kealaata a fHmea leve fikenavmapr\'éii

U»4k/A i

14a* "eütan
kéabee e hmee HmHaa hrrmami eüe mifummtm. M aem WvéM Ia
fit, vett
— Berdmilnl veam Mm, lUaMaArol »ala|ami Isti tnataéeK ^
smttneegm edin a^tomekAa Vem kmmég kfeglilna lese Arim* maim adifc inmmet--Ina egyének kNmiAig MééAtt rtaié - mnrá#)lmi« AahaÉ mhevmei, andr-m* amphndá4f«iAM emdm e rnantf bao4ketaaaápaeaA átnaewmf As Art e
m OéOtm* aátt a*»«aAaiw imm » amHmM mi**
kwy a Itsllgaliyflhr. «A mkalmaA g*j»lnk*l<iank N^lhtlrtj mái- IwoiihiV»[I ttTvéfC íré-
Ufff*fy«M>i ama 9 oraáte
m i «»;?L
oeamevék meggTdkoiaauJ teayeestték, te i mm te a nwaiaaz m«galia»ra >elt, A vasúti ör | • klaslksn bve tessihelyaeeolgyArgyf áte-mtetw as esairól régión ieieataei leit. Mirv aaooban M«r<;»atü*úi a lAvrraHlHg kért csend-vtcvtk megértetlek a gasembwrek kereket otáottak.
— Tanfolyam a loeumobfl éa i?aép-bigep keeelók számára A löWmivalés,\' ipar-ee kamteöatenlari n. kir. ttuai*lM>fiuqí állal a budaj>?*ii ainaani kftaéptpavténnáábnn a Iticomobil ér kezelők számára rendezett harmadik tanfolyam a jAvA IHH4 eví január hó 14-ik napján log megnyittatni es april hó vegéig táii. K tanfolyamon a gAamoadooy ílocomobtl) és a kÜlónbnaA i*»ép-iug#jH\'k szerkezete éa keaeléae fog taníttat ni-Tanotokul leivélet nek a *7*lk életévüket l»e> idtoit önálló lakaio»ok, kovácsok a a éülón-hóeA gépgyárak lAbb munkásai; továbbá géplulajdonosok. okleveles gatdék valamint oly gajtd&k in, a kik a terméezetlaui ludo-leányokból ennyi tMnereilel birnak. kpiUMi (antoiyauiot kellő sikerrel IA)d birtokosoknál aa uradalmakban | /ott azon kovAt\'xok n gepJaaaineos, >an»iaj i an a^ok, - a kik mar loeoniobjl esVsáp logep teoiWtt foglalkoztak — elóoybeo ré-
tibtek. A belépóktól kivantatik erkölcsi boatyitvány, éa itt. hogy trni o olvasni tudjanak- A beírások aa intései helyiségében < VIII bodzafa-uteaa \'JH. n.) f, évi deeneutb. 1*6 isik napján ketdóduek > jAvA évi |an ho 14-ik napjáig a kotnapokon eete I éra-túl 8-ig, vasár* éa Ünneimapokon padig dal-előtt ti órától 13-ig tkrtanak Vidékink a tanfolyam megkezdesenek napjáig Iteiraias végeit levélben i* )elentkezhéinek. At állami kóiépipertanotla igatgetóséga.
■.apunkban említett tapttlcaai ly lap eaakugyan megindul. liees. ÍIMU» lóit ik mag a mutatványszám, mini j iai HA-megh, Tapolcta a* Balaton-Fütwl érdeken képvíseló helyi lap lesz. f./lme; * Balaton * «iérfce*afi s kiadja Hzdkeiy Emil. Va|b ki A és merre vaa hazája 1*
— A eaAklarajol áUami lenitó-képeidének neeexeiet vendége van. Uónczy Pál A mélioaaga uereixtelietle latogeiáaa-val, ki a képesde éptikezesenek Ügyében f. hó i8-án a délutáni vonallal érk*t«u mag. A péJya advaraal a képezdei igazgató élén a tanári kar lugadia A méltóságé1 fenn a képesde betyiaégeben a növendék-iiéa képesetl aorfklat ■ a kepaadci senekar QdvóKolle a »Hákó«-si indulóival A nuigaa vendég néhány napig Ht idósni. mely alkalommal nj képeidül helyisén l«lé|iiié«^i fogiák véglegesen elhaiéMani
— B«oo«-Mal. Léaalé ón vidéke ónk. ttfcolió egylet szerelvényeire lóriéul ast-vaa adományokról, As országos kftsp takarékpénztár birt A zala-m. T Honvéd-egylat 60 frt szatmári lakarékpenziar > Irt Ft. Ssekér Faknnd 10 Irt. Pécsi pűspok ur A nmltaága S frt l»r. Kemény N- 1» kr. (írói K. Hederváry 4 Irt 7á kr. lányai .le nos 76 kr. Egn érnek nr ó nmlttega 6 frt Kóríej^yaA Trennaén 2 frt Veszprémi ptepók ur 0 ntéitsága 6 frt. Ur. Krosaa Kriaostmn a mltaága o frt. Kaiser A\'rxset ur 2 frt. Aleé FgMr-m. főispánja 76 kr.
Hlvatalss vséáuatak. A vadéiteti tórvény alapján hivataliról tartott vadáisnlokoal, a péntOgyi kiégek rónáéról való ellanOnái ryakoriá*ának melló-aése iránti a j*éfix6gyniinistter a kóveikesó rendeletei boosatotta ki m ósete> pénaOgy-igatgatóeéaokhos. kósigatgalásé bitóitsáfos-kot, addíWOgyeiAkhiMi ée ad/4iivalnk>kiiot ftTndooMb éa miheatanás vétet l kdeién telik, hogy a vadasamról asájó HR« évi XX. t ot, IS g-a almiján, hivatalhói mac-tartatm wokott vnmmtainknal elófórilulo vásitaéléaah meigaiollwa, valamin! az allén-Anma gyakortasa, aa iiláaatt lórvény V4-ik Jf áhól kifolyólag, napilinlflnlisa os íantt.évi XXXVII. I. a. telámsmánysl alapián. <vya-dttJ a k óz iga igajÉsi fiairaáiaik tetáakóréhet lartu/rán. nooak. niiánzngyi kteegek rásaé\' léi tArteoendA eneoörzéae, vájjon a wótem levó endasnatnknte a vadáaaok vadáacati jsgyekkal ef vaooslk-e látva, lekintetial az tana. XJil. i ca 7, g-áben Msft kedvez-asteyra, nem mnkaSprlietlk éa esen aUao s*s ysserten atelAaenitó. Hodepmé. |g. Nedoramty a,
— éeirllkssséf, fjaaktoroyte a Mattfa vendéglő egyik teóbigabim agy nrma-saa onAsknéMt AatalaaaUr msveg éiiai vo-tott végatt élatének Vahmaékg otote fa* oéá né, aeve t allaee fcAráMiyea^Ue Msa fáa»a A bofiái Iftr Knmma jkm orvos teteaote lat.
— Meé#arotogtal teMitrk Lagaoffolé Mgny«0ás 7914 mm. SSNn
smo t «*ater t nptsis ■izáá tép^omás |
mm,? mgui 7 imkor Xteép Mnafomá* iáié aam.7 igsmtmmlítj Mm*-aádss IW Clésis I éfnter.\' I^g-aánaasOTete hAsaOnéidsi — 41* d I aagpd 7 Mán. Vméf hflrwánrtkte 4 f.C XAaép ystoanfasnée H mm. Xteép ateam afg steanialmlteo Xtesp IMUoer f t tw* agnrá P á S\'te^l\'é ^f*"
saoga WAO nim, t\\ueaen éaa|eltetétHI alél ée 16 aséleeeod.
— Balssilsh l^aesan ttorvátb Jó-sseltek hasat agy okór a uarvávil telte-•itoUn Mtite*ar U)sa snlai igsrsisgt l| éves hajadun vilrtollal atérgsiits wsg maggt. — rirenea Adam HAjiAróá hirtelen meghall
— Alaé tiemtvái* a ktr járáabi róagg énttletáhen deeaembar 8*áa tető lUt tttAtt ki, elóMtór kéménvt^znek vélték- a csakhamar elnyomtak. asonban a bór-tAnAr ism^ tUset észlelt, sajielme oeiu usali mert a padiá* lutgyréani már litiáian volt. Sikerüli iámét a rolnoAld etetanw gátot vetni, fia a tűzoltóság * igvolléte (iliaj tttti-dóIML
Színészet.
rjtttórtAkón dees. 19-án Uky Kugania k l újonnan saersAdAtj tag alsó falléiptsQl a •top esiko« kerüli sstnre. A kiaaíaat»ny línpike sverepeben iglM Ügyea kezdőnek bitón}\'ult a báltér e tágjaién sae-reieireméliA tetv szeret* M1 helyét nem érvén yMiiei la is kellóleg, el kai ismer nttok, bo«y jaisk dolgában egy elóatór tel-lépótAl lóbbef nem kívánhatni. Ibiitgiti M* nok Üde, kttlónóaen a kóté|> h||g-<kl»an haáinalhaió Andrlsi (Ijioií) »<é|> érnöaMir, gondosan látsaoti és éuek|il. Ilsk^j Andris sterepéi Itajdu ur igyaknseital Ugyán, de minden népws samat nélkül láleiotts és megjelsnése sem gyakorolta s |ómó4u kos-iisateletü gasda natásái. A iterdás gazda lóríllmetszett, jóizü alakját Hotay ur idéstelen banda-banda earrieehtrává lórfúletté. Nem akarjuk kutatni, hogy M-hol agm, mino kóxonség elótt jálasoil Hótéy ur, dé btzto sithaijnk. bogy a müérió ballgatMág ideges boasankodamal fogad minden olyan tóre-véat, mely a népite*gei í a haláéi rakat-bangó láraiázásban s esetlen improvieetiók-bnn akarja megtalálni Annyival inkább visazaletszó ez, mwt kétségtelen, hogy Hó-lay nr a vastagabb commHunre képességgel bir s fel kelíisnntink. bogy ainbilinsuaahh estkózókkel is kéjié« volnn elérni a kivim luitási. TAItlié-kevéslié ügyelteti mondhatjuk Mamény u* r«»i. a ki a |»u*«tahiró sserejiéi egéstiien>véve Jó feltoga*l»te adts ugyan, de néha oly színfalhasogató haojrot hasanáll, a mit a jó itléasel sehogy a|m Mrunk meg-egyetletai. As Aostea slskok kAxQI kja^el keilett ftaakál nr Caorlia Mártonja; maszkban éa játékban egyaránt Imvégagll alakítás, A naárdabeli boly ár-jelenet roppant sokai veaztetl hatásából as által, hogy Béabilvy-nak Bogár Imre sssrapében Ígért megislenéae nem tutijuk mi okból elmaradj Igan aikarttlt mellékalak volt Hosszú ur Hótos lezigje-
hA/Jal/Jl
Közgazdasági levél.
Budapest, 1D8S. <m*. 19.
OrAmmel /agadom meg es albalmntj Imgy id/iijkérM 11. btpjar kimgaadaségt. vl«soj oyainkkal loglalkoaó ctikkemmal Mkiffésemj Hog fcorülmény» ineljrekei i>{ nem akaroU Maróiul,\' jáicték ósaae, hogy a vidék) la pok a naptrendnn levő kótgazdsaági kérde sekkel íiirto foglalkoznak vagv sunr» Vajmi neves figyelmei fordítanék. Eo t^liai ralin lessek smenny|rv lótsm kiNik a bajon te gttsnt és b eiigvleiinével id/Mikén\' vgy-egy kis kotgmdsaagi (-tikkal lógom b \'íipjfit megkeresni. « ,
Ka mo*t • dologra k Az IHH5-íki évjion rendszendA kl^Ri* láat egy kis veagély (snyegrUA a minlp - • Arról vok ogyanls szó, bogy a kíAÍIlá»J lH8ö-ra lógják eiodézní. fte tel most tiiár lul vegyünk s veeneéetmeo, meri liai Bu-daoe*t varos MjHtséga megtvlta az enga délyi arra nézvé, bogy • marit* kiálttás Is a lobbi kMibiás Iwatiu b^glaihffasrm ^elyei A kiállHM jiémtek ketoiétet a magyar or-stáfos teok lógja átvenni, mást n mdly te tázet erre nézve m legjmányosnbb ajánlatot mis. A bank az dadmi jegyek áakatidagu-aok után & számiéiul, a nme teteiyd te a>*gbAt csak l Mffsaléáof kap jwvt4itei A bonktel eU»eketend/> jétmá knmalwvia-ttea léi siétslakkal n# iélgáéoi tenmfláb akti lórtteék
A kiétittéd etAteaentefffckei óamatag-nfshan eao a t é ssveslar kólO-te kan-iwéeyeae*! < ssassréss az agéu Irezág tmum tperoaaamk At uradminy permn még nemi imnsrsiait, snteéanosetre aton anééáos sdeilaJ W jémJfji aaoa kérdés amgotdim-tea, ínyoo az Iztei éte ameftadóten «an-
kiuyüjtá, ennek kelyhéból egy hangson telét H bukotf agy másik, fnte ! nyalt, MHangsoii .Mérget lAveles !l<fe alár ; nialyikhas akan huata nyulai, mindig Mája hangsoM >VtaAze\'i itt vágynak most a ! ióa*des»etekkel ia Meuki sem nW jmiáéiuk | njfulni mm mindig hnliáni vél. egy vtssga\' J ritezié steMMiV Kilóit Is a budijteli lotete ■ nem éltig ójí(í)!í> nagyban lügg an a bteti es jiariaí if^adukio) aa a« olyan hleioalyaha melyet ut«iié/ kibetttsnt- ó melittírts nem Itffllani atHiuijit tmhii ntaskáloulteu et^g kad vtwótlpit liiiek erkeaitak nudánlsit, hansin ti khúuiiak loletbak »4ere|>etket Hol alitudo-tásokrn vttuniko|t> larirautkat kú <1 )tul iieg kaloiistl tuulogal|a a láibatáron. Aa euiber- * nak a sültau hllmnta leiviaisaok juiinik <surl*,\' ból mindig ugyanasoti ateitMiák |a-I rüluak i«lo a kulfassas mugul Ilyen koríkl\' iMonyek kósott lótsde egyebet uaat teltet, *minmógy ssuneiet
Ke v/\'í kenudét utelleii a ut a | y I y [ re n-t ok sjuliirdultak niuti at atV*antslea
I tlfngtuüwuiak kall lulNjtltmiüiiiunki luii ákal ug)itiJs Mtixonyiiva lón, bojfy bakánk kejKtate|ti meg yuiulig n^ut^Jtuatiritvé nt aibteineiea uiegstavatásával etssiirulnitfiy iiUonyárn nem kU »?(ii\'eiutl jlistoli ws ttn itek keli liilHjibniiinniiukJ bngy at vllsseiitetf rtSíKiU\'Ol oly tmkan msrnnlak al a saarazA*\' tol. ami a lobb napig \'stló vita utan lttee< 1 leltóiió <tok»g voit
KONT HÁNOOH
Hi4g|iastl értékllsaile (Kotii\'t A\\»fnl es lírait budipesii baaktas vgllo-ütlei heii jeleuteée j
nov. gtt
A IommIs Uaáat a tault lutistkluui ál* , találón Mitard irinttaiia) folyt ie. á k|l-pollllkalian at egyettan nagynnb jeb«iiA*égu niottanafoi a lemet irttiiórokiM romai ni* tAsanak birs ké|tetia, a taaly miül könnyén értlieióa lotadék altat kedvetóao logadtatolt \' A pénapuu\'t viavonyai íd tnagiiyugialok • igy epen nam lorgoll tsnn ok a ae^vetiug ségre Miiidatonaltal a Inegeben jaiak|\'s|ti-rokban nem voti u reiHlssnal nagyobb ler-jedelii<(l, mert a a|teeul|iió vallatsotásailign meg n Kittig nagyon lartéskndo Antul or-veiideieseliii ke|tel ntfujloll iámat a lm-ti i»tai 4 At ailoamaitasi Itirsk slotirte botiak vaauii értékeket as elsó erdélyi, Kassa orday-t\'Oigi, éatakkéleli éa nagy-galieia) vasutak re./venyet elénk Uslel largyat kajmálék Sa liláiéban magnsuhb arakon kellak- Kami ki vttl jd kereslet muiaik<Motl koauti vgswi is neicteikóti vaggou koiosónzó iarsul|i i"* vényei unni Mind a két irtekjiaitir igan 9* gfelemre inélio areuielést mulat at sióin intliitv. fcejteai A helyi bankok várhat" os^. lalékuil is surublteu kevdtk enilageint Így u ieltalog Imeitteitkusl, mely a ludtsknolng aebveto\'len vlstimyok dacziárs is eg|ffn iá káldi küudja ier|esztoni üalatikómt. l«Hnlal4i ím olyan osztalékra stámiianak, miiit vo)t a lavalyja ieszamttolá bank jóvöllglMin-tóeega\' seni in aradi a tavalyt mógott. Tte kuitve. bogy a kffl liank réasvényeiuak ár-folyama jaietileg alaosony, a balyl MMiailáik) ketd irántuk erdeklddni. mert a iietslnatasfn jó eliatu\'eokai liiszaaak ftrnilani, Minsin llt(0k még\' l\'ogy lilampaolrog s kftldaftsea •áradékok tlrtósán kadvafiak voltak 4 b* l f A i*
adattal jtf jénkd azon képééi amgsldáaá]
^ wíí— -,
I • IkMnnssnÉgnsH
Ntefti n asak tet lagtenmsné Mtel agyi isaiáujSiffl, «a adftsffteéiti tnnány assmwavsésétál fngtainniáffk. kamff ka-vsaké alralmni inöyeéf, n lámátoSl, akarnak agyai máéf émméuá
Igy fsaáffg ssoter mtéhia sgykor hnte^m hogt (ép^e Is terljslan a Isgaiate j etoOg**|# Wtow h ke^ái as sM et^ig km
A hmtosabb paptrok árvattosáaa klt4-
atk as alanti tahiaiaiból
4esa. 1< áaei 14
miit\' biteiiáesvéey 999 f 999-
s Hl-, ta|, -
4|ias ni igy • araaylár 91 hb 91.9b
Q|tos wagy- |iaay)ári 19919 j 90-99
lt~aS | Mpi\'iár- IhIO 96JI
esatr, magMfCtavatat 9l|>*s
wagy. laatéiu baak 91,76 BI n
• á|)asrs)sg)sk 11471 Uf-
úteai seralsgyak 11919 Hl-
s« kir, statt) V i.ii
aenewea 4 ir Aa 9,69
vlté lentdears 19091 Itt,—
, Pét l»t a 4/ W) 419(1
a Berbere bVIé h9l<>
1.........
releiAs ssirkesstó t> kiadó % A St «4 A 1. A J O 0
Kómaukaiánakl . nátonit uéoa as MOWMMM Mén,
á I M I I ——dteaa—teíam
Nyílt tér
ISA oaAaaa te kiffaványstg knlogosi léieiett ktaériai g budipisií IIA ka s-
„Ropumtoi^-41
Í kik kott|l w javnii Iga iihisin felgyiv | gyűli Vidtak etek kótod már otysnok ts, i kik megelitióleg a kurodábsn már minden { más gyógysterrel eredményislenjll kiteltaliik A Neparolnv kspliató gy&g)fssar-tárakban, kis Őveg 60 kr nagy hvag i frt Msgyirorssigi lAraktar, /tm\'»i/»»«\'#M HAk>(** | r^t e tfl/to /fon mm- gyógyssertárhaA
N -Ksnitsán kapluttó Itélui J Arákóaei \' gyógyasariáraliaR üOé I I
I_. A .\'»•
IIIHIIKTiWISIá
Fogfájdulmak
ktiiaiiitS teaóniló ksgr kft I fag«k elér iys
stftf t..|n.i>(i»» s lln* ImSh* klfOMO\' •ali k*a| tUMtal •ll.íOlií^l t g
l««Hgttal fiiágkioa tett Ht\'i »* fg| MsléSsal <ata letltlméé. Váltéi tu Svvgsklas Sfc e l« n k*i« aegv ZtMtUa Istesri 4 Tite Msftatl
Wü \'? -II
I
flftgyHaf >M)i MMlfSlt s\'f ÜHif ksteSMt J tsklg\'i sIsttUtoMt* s* kantt tüas
IjMist M liHai t g^#»M«jS tf IfgWriifcMCfl Mgr>»í«jfi4l M<íHlÍ ítf#J*9ls! §f0ft ás-Uh atlsll s4gjos te*Sll
1TZ W K(j Kftf CIJ nzu K ORK A K
(II o ii l»o 14*,)
isssan yifciít h isiiéi ississ Valédi MofiAaégltea esek a gyégylárakbae.
SST é»H
$
Wcíscr J. C. vaskoroakodö
Claylen él Iknttléwartk exéfl üwtíaaáfli gépgyáfánAk
lékriktárg NAGYKANIZSÁN-AjAnljá t tí a, kiS/Mmmk
__\\it0k dosmt frlwirnH lá^nkláiál4 _
rtiítuJitfiöftmö gaxdgaáglgiépektMfl nrríMl gfártár MiallnUte ^nélg
fygojabb »wkn*Ul 8 soros náákgt, kéri járgány ás gásesápiá-gápakat, tenkolyrálasaiákat (Tráteraá)Jrlá éa daráié mai makit, daráié áa ssorzsológépekef, sm é« sé^rfiretágéprktri, répsés ataraásvágékst, mii-denféle szeleié ás nettályeaá tosiáksl, vaaleoMeákal, l\'/asek tM* srankát, klválaasié gépi kel, kottás gygrii va^tegarekei, lékermag vai^ullgákat,
kákarweg\'kepiébí síéosg) If-tMH, kgajsbb ceffl káé knk*ke/# saálUtka0 ils stekráéy feic*k*a4ék*< béraajtékat, l/ágy«> 4i mt*4*»(Mg kaualvatiynkná va amint lagáiválékb mlaéságé gág alijt én gépasi^aket,
te.
« §
1 1 I
K »
AZÜJ GYÓGYSZERTÁR; MEGNYITÁSA
NAGY-KA N ÍZSÁN,
Bátorkodom a n, é. közönség szivén tudomására hozni, tiii-seerint a „Megváltóhoz" ctímziitf tfyógywriánuiiat — azi.fi be n s-p a n g e r-fAle bárban, fótér IC ik á*áo» al«tl( — megnyitottam,, illetve a közforgalomnak átadtam^ melynek — mmtlpg — bmwa pártfogását kérem,
teljes tisstelsttel
KlttiLY FEKEMCZ
406 1- 3 g y é g y i a e f é m a N a g y - K m n ia V A ii1
i
i
Karácsonyi éa újévi ajándékok.
SCHERZ LUJZA FIA
Hs|y»Kssim, Mindennemű valódi amerikai varrógépek egyedöli főraktára:
Wbeeler éa Wilson . . 16. frttól felfelé Legújabb Singer . . 45. « •\'» i Hőire ......60. » «.\'
Úgyszintén Anker és Cylinder varrógépek.
Pali inga (Pendl) órák 16. frttól felleié UömbAlyü lali órák 3.4.6 8 > • • Schwaizi ezüst urí zsebórák IS » » | • arany » • 40 « « » > höigv • » » j Arany és diólarámés tükrök 2 » »\' » » olajsz in nyo-
main képek " 3 » t
Nádszékek 2.A0 »\' I
Szalma és faszékek 1.— » Asztal és lümö lámpák 4 frttól felfelé
llaieraMárgysk 00 kr éa I fttaa ketl réaaletfiaetéa mellett 387 4—• la kaphaték
Irtai gyamgeeégok, lagramgáll Idegaet titkos iyukori\' vétkék is kiesspoo-
itwV
Dr. Wrun féle

(perui nöíéiijekbí-l fesstlvta]
Egeredül oaak a peruin-por alkalmas a nemaö ás saBlö szervek uia laaaemt gyeagaságaiaak elhárítására, ».i»/ s férfiaknál a takelotloaeég (férfiú g e ge aégak) s a nőknél a ■aagtalaaaág eltávo-táaára. Nem kOlömban péiolbatlan gyógysaer aa idsgraadssar miadan bántalmaiaál. A nedvj Is a vesztések által alSidéaett eler6tleaedé»tk-n$l, s nevezetesen a kiesapongások, öufertéaés ás aa éjjeli magömlések, (mint a tehetetlenség egjedflli okozója) által eldidéaett férfiúi gyen geségi állapotoknál, valamint a kés és lábak idagee ramkstlsénál, aa által oly sear van ayajtva, mely által aa ehaaradbatiaa ered mány okvetlen elérhetik
Miadan a fent alisereit betegségeknél agyetlea sasr sinae oly alkalmsa mint a Dr Wrun Peruin-pors. Artbailauságáért jói; állunk.
Egy adag ára basanálati atssitáasai Íj frt 80 kr. 3W 3-11
Raktár: Nagy Kaalna : Piiger B. Veaérflgyaöluég: fteekaer A. oki. gyégysa Béos, II. Kaisar Josefstraue 14.
Karácson}! s újévi ajándékul
a ) á n
Odttn
Millióiéi
ékszerész, arany- s ezQstmöves.
Nigy-Kanlr.itán. föut 808 «/-
a városház átellenében Arany parnitnrakat 15 frttól, 20. 30, 40 frt, 200 forintig.
Arany fDggéket 2, 3, 4 egész 50 forintig.
Arany meúalliókat 5,10,15, 20
egís* 80 fitig.
Arany kereszteket 1.50 ktiói, 2, 3, 4. 5, 20 frtig.
\' Arany gyűrűket 15 frttól egész 15ü ftrig, Arany óralánczokat 16 írttóö
égést száz fnig.
Egyúttal ajánlja dúsan (elszerelt arány- s ezüsl-ékszerraktflrát \' sokfélé szakmába végó tárgyakat s pedig: fekete s lék zemánciozoti ezöst garnitúrákat a kaik ötöket, arany karkötőket granat e korall tárgyakat, ezöst óralánczokat, arany {ujjgombokat, Ipvábbá kanalakat, evfaszereket girandolokat s sokféle más ezüst és arany tárgyakai. 334 3—*
Megrendelések pontosan pcwtautánvet mellet! eszközöltetnék.
HARLA.NDI
kötöfonál ^ orsóczérna
A b écsi éa pári*i kiállítás álksl niával a Isguagyob^ érmekkel kitüntatfs
kKr/sstJ. it*hm<«*
seie-iessirs snéeterser
Aiuiáu kedvalt kitiltiö ntiuótégiért ksplisléj
Oiitrák«Hagyaroniiág
minden nagy és neveaetee kereeke* désébea.
GUTJAHR és MÜLLER
•,v\'-*|i ÍJ 4 V t\' J j \' • I
286 25—26 BUDAPESTEN. ,,
Elad bndapeati Trleur, roHlaleme* éa gazdasági, gépgyár
• Hargitáid közelében, ajánlják szolid nérkeseia. 4* javított gyáttiuáiiyukat miat:
Trteurék gaada-
aég msámárm: Jútgtíuff- Cséplőgépek. Sulelő rosták, Knkoi íciű moi tto\'iík. Htuüknprigüt,
lUtrmfUik
HAilttl«>K<Wgrk
malmok számira. íJuplimamok. Untom 11 i*urh*uQtrtk. Gabona osthVytó-hengerek. KofUaiityfOfk. Uainttilttn\'ó gritek. Tanítok, blocLtrii. Halom aikalrf-
(aaek: Tranmisriök.
ütijksnftek.
Koefaleaseaek : Csép\'ffiprMiák. , Luilflengtr síiták. Koptató- fm-tek.
^íS^aSp^MS^P • 11 I ifiia^i^if-\'^-^T--— • Itonpoly-lmetth »tb. Árjrjcyxékek kívánatra Ingyen éa béraaentve^
ICeller luCá-tyá-s
J ■ \' alpkk
Nagy-Kaolzaán.
PMrr, MutfiUHTBEM n KLEIN uralt fikamktrmkeJht BMlktt, - noft SS orod. épflletbss WKISEB J. C.\'nr vaakcreM.eiléHo mellett.
Ajánlja a n. é. közönségnek
cipész-flletét,
s tui\'Ulien ■alutleiiuemO urí-, nffl ■\'s {(.yerimekcslpők a legújabb divat axeriiit t>ölf(il<l{ Mtökbói voev •\'gt\'-bb Lc.\'niékból a It\'lictó legjulá-
nyesabb árért kéazit. KQlönöflen ajánlom figyelmébe a vízhatlan csizmákkal gummi talppal. Kész raktár mindennemű ozipókböl. Il4li, lakodalmi-, ta\'umint miú, hasonló rilka-Inmra szükséges cxipok 10 óra UJorgtisn alatt készíttetnek
A n é. közönség szívós pártfogasát kéri logmólyobb
tlastatettel
Kell
er
__388 8-4 czipész.
(űookxxxx> xxxxxxxx)o:xxxxxx>xxxxxy
:ixxxxxxxxxxxxxxx A legalkalmasabb karácsonyi és uj évi ajándék
. ^ >t Alapittalott |838rbon j__
Beróny József eteiéu Milhofer S.
ékneréez, arany- jós ezÜBtmflves
Nacyr-Kanlaaán, s városháza átellenében. Ajáuljsl:
nagy ékaser-, arany-, ezüstáruk fii n5i remontoir-órák raktárát
választékban, jntányoé árakért M^r Ktíctémöé megegyesét után tlndát\' réuldfaetk mellett it
Mély tiszteletei
Béréiig Jéuef ezelőtt Milhofer S,
, Beréoy Jéuef eselétt Milhofer 8, i jj
ékszerész, arány- « sakstmBves | i
X tl l*r-I| E Kaabaáa, a vámháaa átellenében. |M
egy jól kivitelű fónyhép
melyiek «\'Ilrt\',szité én- a »«. 6. ffzönségnék msgsinat ezennel tiszte let ifi fljánloij),
Mindén modnrbsti a legfinomabb kivitelű fényké|w-ke-. nemkfllönben aqúardl: f(«tméiiyQ<>ket ugi szintén.
élet nagyságú arezhépeket
olajban afivésiileg kidolgeiva Kiállítok.
Hogy ii\'iadcn e »picii ftlmeifilbitó Igénttknek megfrleltewek n»á-termeméi különösen a tíz és olsjfestményrk elóállitásánsk megfeieWileg rendeztem be oly aontirs, hogy e térrai munkáim a iővána ebbeli legjobb acvO Intézeteivel is kiállják a verunyt. •ar Borult Időben la alegalkerBUebbgjepaaek felvételek la eaaktatltetaek.-S*
fíi^y e*ei)ege« rendeléaek még sz ánBrprk elfiit eikétzklbemenek, kérem azokat lehető rövid Idő alatt feladut.
Nag)-Kanizsán a .ttélralal takarékpénztár\' BarArJában
Drc$py Ede
402 !-• Mg éa léayképéea.
Nyomatott Flackel Fölöpbél Nagy-KanÍBBáa
101. szám.
Nagy-Kanizsa 1883, szerdán deczember 19-én.
X. évfolyam.
3UU > SSTÓKÉjo Ss KIADÓHIVATAL B^w i>m 4. w.
MlwtóaU hfwilliil rtra*r*Y<»aikoaó láttam« továMé mAmMml M«*ó Ualáak. hinJétówk a«.Mt hilsesJök.
PV-itr\'-\'t— tevééit áeek Imit b-nkHl fogiiélabttk el.
S.4»l»tok víísw ttuá kftldetaek:
■ ■ IpA
POLITIKAI ÉS j VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Megjelenik Nagú-Ktniit*<m heicakint egynxer: Vasárnap.
KLAravrtol A BAK :
||ÍN ttn • Kél *m .
I fin - k t.
» . w;, i , » .
UínUUwk játitiyoáin ttá»ltUtak
imHd • UraUtea hintetett
jjyek Ml kr Miy«K«lijon felül 1U» I ín. aantel Mindet aeMrt kr.
IQlttér petiisora 10 kr.
A polgári házasság.
(Két közlemény.) I
Megtörtént. Elvettetett a polgárt háaaeaágról enóló törvényjavas-U(, Nem a kalitul ol vennünk ssidó leányi ée n?lu szábad boasámenngnk ssidó legényhez ; igy akarják att a méltsás urak,,
Pompás. jux volt eg { Fölmenni Peelre, learatazni Tiszát, n minden-ható mtuUntort, a képviselőháznak pitiig fülébe kiáltani a hagyományúé vetőt: igeaán p<uupáe jux, a meg ia járta volna a jokey-klubban.
Idáig ef táág nom volna semmi baj aem, le^föfebb ia caak a kApvt-nelőház bei senkidnek egy Vicáit megsértett iuMtósiya£« t; de a dolognak van konmlynbb oldala ia, a mely fölött nem caak Tlisa Kálmáu és a képviselőhát gotidolkodhútik el, ha-uniti as egéas oreiág is.
£s a jux ugyanis imátíŐd hetik etulán ia pedig nem ily, a mai viasonyok folytan külSnöeeu gyakorlatilag csekély it»nl»iM|{u dologban, hanem ai \'alkotmány sarkalatosabb pontjait Müiö Ügyekben is.
Volt ugyan eeot rá 48 előliig\'\'" aokaaor, hogv aa al*óháx által elfogadott javaslatot a fórén <1 i ii áa öts/ör hatasor ia viáasakQldto egymásután, de 48 óta ei a második nsot és rájia kell lenni, liogy ea többé un iámét lődheaaék-.
.KereetUll Ml vinni a főrend i-húsnak - sokat emIngetett reformját mielőbb. Elodáshatlanul követeli ar.i neműnek a Jcorasellt\'m, hanom a jelen eeet ia.^A kik. a két kamarai rendeaownk nem barátai, jobb aaa* retnák, ha a főrendibáa, a képviselő testület eme vétója. teljesen mégsem-
misíttetnék, mart a két kamarai rend- i aaer, akárniikép Icgyett la reformálva I a lőrendiháx, eltekintve a rendeset-bői eredő ürököe hssuaágtől, aa ál-jamkormánjrsatban rövidebb, vagy i hoaesnbb ideig tnrtó, a jelenlegibe* j hasonló bessóUásokat mindig okosba*. Éa mert h főiendihái a kOavá* í leményt soha egy porokig aem képviselte, a szokáson ki vÜli sem iái törvényes alapja pintig a léteiét Csak I* : a véletlennek kö«zönlieli, a mennyi- ;| ben, ha em Iák éretem nem csal, «\'gyik jj poHonyí brsaággytllésen á ieiepu ki- | csisége tuial* a gyfllös fele átköltö- j xölt a sanmaséd terembe,! minek kö- I yctkeatélien as egyikben olfogauutt javaelgtot át kellett kQldeoi. ól foga- j dáa végeti a tQ&bikhá ; mért csak igy, • aa «»riHfciii.\'};.VÜlAsiM»k egy [cjjénsstjl ké- i peső mindenik fele áí\'wlj^ elfogadott j javaslatai lehetett\' aaente^itén végett j a király elé terj"ggten>. Iiry k«iletke- j nett rr. a mai főrendiliáal
De ha megmaradt ia! a Lét kamarai rend-aer, a iilieuduiás reform- ! ját k\'T-sktül kell vinni mielőbb ea pe lig lehetőlfg tm»badeKfl alapokon, Aa<m kell lepni, hogy a főrendiház, mely h Itüzvéleményl akármin^ reform ellen Mtim képviaelliéti toijesen arÍHtokratikus jellngénél fogva, leg alább réeabeit |cApvÍBell«eas>\'. A asd-te téli arisr.to|crac«ia mellé bo kell vinni ,ugy a aaellemi mint a vagyont art4stokracr.iwt egy-egyhsrmadrésaben. As ilyen elemekből alkolótt főrendi-iiáxat, mely k nemzet ben, áa nem annak kivttle, api fölötte allonak képteli magát, 4- a uAp is «jgfa\'A .máéként fogja j tok in teni K^taégM^i, hogy as a tői!ványja vaalat iámét vÍ9k-axakordl a főjrondibáz aasMilára, mert annak a kép^iaUŐtrelüietnok a tnel*\' töeága, ív tuqly a nnmvet aka-j rátát a igy a jtDavéleményt tolmA
caoljá, kell bogy tnegvédoeeék, aőt tObbet mondok! kell hogy egy olyan intéam^ny Által," a melyben mim a kellő komolyság, snm a magyar ásol-leiu, som a tOcvAnyea alap, aem ac életrevalöaág, aem pedig a kö* vélemény öea&pontoeuláaa ninoá mag — ree pek tál lamé k |
Aat* nam atabad tilrni, hogy a junker-esollpm a/.» ország rová*á*a caak egy peresig is bafolyélt nyer-hessen,
HÉDKY ISTVÁN., \' ii
A zalamegyei tisztújítás, j
Megyénkben mull hétfőn, dec*. 17-én j velle kekdetát s lisztujilíls, A ked.exötlen | idö (loi\'Kára a bizottsági tagok oly nagy ] axámhan jelentek meg, milyenre a xala eger- | axegiek\'alig emlekexnek ; -Iü7 bizoitsági lag velle ál ignxoli\'i jegyét.
A kóxgyUléxt megelőző enie a megye- ] h&i nagyiprinrhen Tolnay Károly elnöklete | alett ertekeilet lartatott. melyen a kyelölé- 1 aekre vonatkozó iárási oonlerentiák eredtnél nyei terje«ztettek elö. Az értekezlet oly né-(tea volt, hogy a feyUléalerom és mellékhelyiségei nem vpltak képesek befogadni a bi-soihNügi tagokai, a tágas előcsarnok söt m- g a lépcsők is lelve valánnk választókkal. A vendéglök és tnagánlakásoknyujtotla szállások mind igénybe voltak vove, de még ez sem leli volna elég, ha legtöbb eml»er át nem virrasztotta volna az éjét, ezen uiolsó alkalmat igyekezvén felhasználni a sok oan-didatuft, atyafi, koma As jő barát hogy a választókat minden áron capacitálják énper-suadeáljak.
Deczember 17-én reggel már 9 óra ; tájlnn megélénkölt a megyeház gyttléstenffe, i ott sürgőt)-lorgolt a gyűlések minden meg-I szokott, ismerős alakja, é*sok száz ismeretlen. | kiket r«ak ritkán lehet Iglni, a bizottsági tagtik nagyszáma, kikel a:vagyon és biza-i lom megjelenni jogtaitott. A vagyon és hi-zalom: a közügyeiben való illetékes réast-J vehetésnek e két törvényes jogcsime; az ] egyik, a mely nem csal soha, a másik, a i mely megcsalstik — soksáor.
Az élénk sürgésrlorgás, s zürsavaroa, zajongás, mely a termeket betölté, a szokatlanság izgalma* s azon hitet kelletta, hogy érdakes gyűlés következik, mert\' a megyei élet legfontosabb tárgya: a restauqiiio van napirenden.
Pont, 1Ü érakor jelent meg Glavlna Lajos főispán s a liszt tyi fú közgyűlést uiegnyi -tolta. — Mindenekelőtt a kŰel&lö jttlaszt-máoy nlakittatott meg akép, hogy •{ fdiawán részéről kinevezteitek: Nóvák Ferencz, Inxey Láaajö és Eperjesy Sándor, a közgybléá rér széröl pedig megválasztanak sbba Skublics Uyhla, Tolnay Károly és Nagy Károly, kik a <öispán elnöklete alatt külún terembé^ vonulván; megállapiiotiák a kijelölést, ez alatt pedig a bizottsági tagok résséröl beadattak a szavazatok a közigazgatási bizottságba választandó öt tagra, az állandó ésköxponti választmányra.
Kz után a közgyüléa it választáshoz fogott és mint egyedüli jelölteket, közfelkiáltással meg választolta; alispánul Svastita Benőt. főjegyzőül (íozon Ihásztól, 1, aljegyzőül: ltoily l. ij«wi, 11. aljegyzőül Czukdter U-jost, (11. aHegyzőül T^assy Ijjost, föraám-vevőül Czumtaíter Józsefet, föpénztarnokul Skublics Zsigmondot, alpénztárnokul Horváth Hálintot, főorvosul l»r Mangio Károlyt, árvaszéki I. számvevőül Csoknyay Jánost, II. számvevőül Ityky Miklóst, jténz-iárnokul Mayer Jánosi, könyvelőül Hkublies Antalt, nrvasséki jegyzőül Nsgy UjoM. — A többi közitoDli liaziviselöi állásokra nézve több jelöli levén fo sxavazás kéretvén, három szavasalszedö küldöttség válaa|tatott és az árvaszéki elnökségre történt az e!sömér-i kőzes: melynek eredménye I3B szavazattal Csesznék Sándor Csáktornyái ügyvédnek jut-laita a diadalt. A másik két jelölt közül Horváth Bertalan 108 és Rés a ás L\'ijos t Ii szavazatot nyert.— A tiszti ügyészségre Arvay L^jos választatott meg. Hendki-vül erős küzdelem volt as öt árvaszéki ül- V nők megválasztásénál: a 7. jelöli közöl J Thassy Kristóf, Horváth Bertalan, üraunstein/ Pál, TersztyánszkyÖdön és Zarka Zsigmond választattak meg, Nagy Imre éa Darázs Zsigmond ki*el>t*éghen maradtak. Tiszteletbeli tiszti ügyészül Nsgy-Ksnizsárs a főispán Dr. Tuiiólv Gyulát neve/le ki.
tk a)ssámvevöül~Homor János választatott meg. ^ A járásokban: Tapoleaai jé-\' r á s b a <i szolgabirótil: Szentmiklösy Gyula,
1 M tárcsája.
Fiúmétól - Triesztig
(Utijegyzeteimhői.)
Irta: VlHAtiHEGn\'Jt^ZSICK. t Folytatás.)
A pirkadó hmnal \'eMeritette keleten I biboraaönyegék minek pac* visszfényből még a tengernek ia jutv ul>.. i^nmnként iNMoegőngyőTgeite sztnét vei., ett szőnyegéi, a a nap derüli moaolylyal végig nézet( n lerséndesült lenger sima tükrén, bearanyozva ragyogó aagaráival a barázdát, mii hajónk mériíőldekre terjédö bosszus^gben kigyódsö aanla^iént hagyott maipi utátoj Hegyes szár nyu, fehér haiásamadarák sivitva, lombán röpködve vetmH kőről hajónkat, mohén lelecsapva a vizbe a zsákmányért mii azuta-aok ledobtak. A ikvol szürke kődéin magas « árbocaok, vitoriáM bomályoe kőrvooalai bontakoztak ki, mik a táv^aág fbgvtával mindinkább határoaoit alakot őHőttek. Kis csónakok siklottak el mellfttüuk jobbra balra, bálókkal megrakva. Majd egy-egy göshajé 4. surrant el mellettlnk, dagadoaó hullámokat emelve köröskörül, mlg végre; a már távolról megpillantott három .árbocsoa héjö ért közelünkbe, méitViágtetjesen, kiméit \'assu-aáainl haladva el.. A lel vont áászlóval fogott vem baráti kezet hajónk, s kívánlak egy-máénak nemNvés utat.
A partokai sün köd leple boritptta, eaak Üt-oit esiüámkát awg egy templom ke* raaatye s a gép zakatolása köaé méla ha-rnagíaá vegyik, minek rmgö kongMét az öiyhe aeAö bnaaink haÉtoyai e partokról Apró laaalányokra aaakadnaett szél a köd
hoswa lályola, mia lermcsyeti iáj elnigad szépségérői elhiuOtloil,
ieltüntelve annak
mta uM
nodás nagysserüségét.
Kgyfelöl azl oíajlaerdökkel jborilutl len- I gerpart. a termeszei bűbájos azépségeinék ! festői lán<|zolnléval. .másik felöl a müike láthatárral ólelkebö végleien tenier, miben a nap tündöklő, csillogó sqgarai pajzánul jenye- j legve fürdenek
Amerre hajónk megy, előttünk batal- ! mas ssiklslömbőg magawnnnk la a tenger- | bél. mik a kormányosnak nobés műnkül || adnak.
Hanem mégis vannak a fójlélzeten, ki- 1 ket a természetnek e tündért álomhoz hasonló szépségéi érzékellenül hagytak. fCgyik ntas az árhoczhoz támaszkődig, a másik egy székbe fogódzik. a harmadik a karfába kapaszkodik, s végeznek a hajó folraonoe himbálása kövrikfstébenolyen\'furcsa müvetetet, mit nem az aestheiikában itanilnnak; a igy nem lehel őket azzal vádolni, hogy \'ti természet szépségei iránt nem iGnnétíéa lo-gékpny keblüek. Egyik eszeveezkten maiad Ide-oda, nem találja helyét azon kelwpes állapothen, minek tengeri betegség a neve, a ma>ik jajgatással igyekezik csillapiian| kin ját, a harmadik pedig aszal akana\'l wiil ? mát enyhíteni, hogy gi^rdülékenyjolass nyelven koeaoruba fonja as ég minden Ingőját-Minden émberhsráti s*rretet daczára ia Kénytelenek vagyunk Mtanakozáfuuknak lenetö-leg eltitkolt nevelésben adni kifejezést, ttszre se vesszük, hogy ez alatt bnjót^l már a pó-lai keskeny kikötőben basitja a haboksk. A part\' menleben ho«su sora nywik el az óriási fréguioknak. Közelünklieu egy kis gó-Kőa igyekszik előre prQsakölve, áikga után búzva három nagy hajót. Alig léé eelükL de ne«ti. akarja magát tnegaség^ enitenl a tmtfn-télyea fregattok kicsinylő" tekintete qlfltt, nehezére esik bár n munka, nyöasö zihálva aivonaau^a maga után a lerbéti
MRIí rbétj A
parton megrakott zsákokat h6z fel ,az emelő daru, s alig Kani máai, fehér nadrágu tem | gerészeknél, kik mint megelevenüll szobrok | jönnek-mennek a partpn.
A város körül mindenfelé czitadellák , bámulnak a tengerre. Innét is ki lehet venni a falakon járkáló katonái.
Hajónkra <aqua frepca • kia hálással néhány megélemedett talián botorkál tel, meggörnyedt vállain egy-egy terjedelmes \'kannát czipeive, kik az utasok szomját csekély pénzért eloltják. Zsehjük telv» vanczlt-rommal, s ha kifejeazük szomjunk csillapi-tása iránti szándékunkat, elővesz zsebjéböl egy czitromot, a annak levél szemünk előtt helenyomkodja a (tohárha. A másik torka szakadtából kiabál, igy akartán a mindenkinek kináll sárga polentánajc kelendőséget aaerezni.
Miuiáp hajónk caak rövid időre kötött ki, nem )áthetiunk Pólából egyebet, mint a romjaiban is impozáns arénái, néhány ázsiai piazkosaágu utczái, s ezekben több szama-tat, miknek Rátára kétfelől nagy köteg tü-j sifa volt rakva, s gazdájuk rgy gíVirsös bot \' lal folyton serkentelte a gyors hsladásra őket. lift a szamarak nem ordítoztak, akkor ! megtették ezt helyű ük a gazdák, igy adván i értésére a venni mivánőknak jelenlétöket.
Bétérlünk qpy •neteríáha* is. hogy el-I lassúk magunkat aörrel.\' Furcsa korrsmahé-! lyiaégek ezek KoOybe, |»incze, vendégszoba I mind együtt éa egyben van. A helyiség leg-| gagyolib réazél a tűzhely, foglalja el, mely | főlntt egy macska cserépa\'.akja ékeskedik. S 1 . miután a bort is itt tartják, az oiv meleg, j bogy aki nem szokott hozzá, nem bírja meginni. A tűzhely semmivel sem levén elvár IMiVá a helyiség többi részétől, n szakára-| művészet titkaiba háfki ia kénye-kedve aa* [ ijm helepülanihai, ahol oly rejtett titkoknak { is ayomára jöhet, á» i egyáltalto nem áikalll i mas arra. bogy étvágyunkat fokoaaa
Annyi időnk nem maradt, hogy a világhírű hajógyári most megtekinthettük volna, kénytelenek voltunk azt máskorra halasztani, a\'feliparkodtunk a hajóra.
Polatól |Öbh óra járásnyira ia a legkisebb szárazföld is erőddé van átalakítva, még oly kis terület is, ahol csak S<-4 ágyú fér el tizekuek lényes csövei tátogatnak ba-rátságosan" ránk mindenfelől. Noha, annyit értek a hadászati tudományhoz, mint a hajdú a harangöntmbes, mégis azt hiséem, bogy ha az olasz szeretné magának mtgszorezui a mi tenger|iartunkai, bajos lenne n diótki-kopozni a héjjából.
Lelkiismeretes gondossággal nagy ke-| rülőkkel ia utjábn ejtett haitink minden meg-: álló helyet, néhol egy levelezőlapot amiből ; az egész nósta állott, néhol pedig fff égy utast véve lel. Ily kisebb megálló hlyeinél izmos i kozü legényektől hajtöti csóoak úszott elénk, s ahol\'eseileg sem utas sem a póeta számára nem volt "küldemény, magaara emelt zászló lobogtatásával jelezték e körülményt a kikötőben, pchQgy hajunk hiába vesztegesse az jidöt, a az ily haasontalanul félig megtelt ut mia ti bajónk haragosan kavarta öaavvbnsa kerekével á vizet sistergő) habzó tajtékot túrva abban.
Egymásután kötőit ki bajónk a regé: byee tengerparti városok kikötőjében, minoe-nüthnagy néptömeg tolongott bámészkodva hajónkon, mintha est meg soha **m látták voínn A partra kidobott hajókötél egy peresre azéuörte az \'kiváncatak ácsorgó tömegei, de aztán buaei őeszetömőrűhec. Hajónkat csakhamar ellepték a kólák »di peeoe, pane e di vino« — kiabálással a tolták őr-rupk alá as obgban sült; apró halakat Mindenik kofa után egy-egy gyerkőcsa harezolt eg^ nagy koraót, miben a savanyu ialriai bor vAröeáöit Suba sem láttam áa eiámei-fásnak oly knjátságos nasbái, mint itt Ha valaki bort akari inni, áa illető koái elvett

segédszolgabirókul: Kovács Rezsó, ét Takács Imre, orvosul: Beszedics Ed*. Sümeghi járásbea : szolgabiroul és segédszolgabiróul: a jelenlegiek ; orvosol: . Dr. Lukoniés (íáboij. Keszthelyi» járásban szolgabíró- és segéd j-szolgabiróul a jelenlegiéit; orvosul: Díj. Hanny Ödön. Z a la - e g e r áz e gi járásban szolgabiróul: Thassy Miklós. Pa ej a I j á r a a b a n szolgabiróul a jelenlegi, segéd-szotgabiróul: Csesznék .Ödön. Kanizsai járásbso a jelenlegiek. Letenyei járásban a jelenlegiek Novai jáj rásban a jelenlegiek. Alaó-lepdvai járásbsn a jelenlegiek. Perlaki j á-r á s b a n Konyáry Mihály és Kostyál Fe-rencz. Csáktornyai járásban á jelenlegiek.
K U I rnVé I é k. i
Kftvetkoaf ayllalkaiat kö5 zétételére kéretünk (el: Két napi távollét után tagnap este haza érkezvén, arról ér-. lesültem, hogy távollétem alatt valamely rosz nyelvű, a zavarosban halászni szerető és kúazahírekből nyerészkedni akaró egyéniség azon hírt terjesztette el városunkban lakó ügyfeleim és pmeröseim között, hogy Budapesten kinevezi etést nyervén valamely állásra, legközelebb oda teszem ál lakásomat. Kötelességemnek tartom ezzel szemben igen tisztelt ügyfeleimmel és ismerőseimmel tudatni, hogy ezen hír minden alapot nélkülöz, és nem egyéb légből kapott teadentiosus hazugságnál, és n\\jta lessek az áakálodások ezen ifjabb nemének feltalálóját megtudni éa a tisztelt közönségnek bemutatni. N.-Kanizaán I883l|évi-decz. hó 1B. napján, (íarai Benő ügyvéd.
— Zatnmegjébeu uj postahivatalok fognak megnyittatni: Batyson, Bédipsen, Kis-tíÖrbŐn, Bazsin. Gégánlán, Sormáson, Nemes-Apátiban, Talián-Dörögdön és Gu-torlöldön.
— ZnUmegjc adóhátraléka nov. végén 968*46? frt 60 krt tett, november hó folytán tényleg befizetve lelt $>1,342 frt 79\'« kr Tavai ez időszakban 7,362 frt 43 krajczárral több folyt be. Más adónemben ia nagyobb fizetés történt tavai pl. bélyeg éa ;ogilleték, szőlöváltság, fogyasztási i adó, hadmeniességi díj s egyéb tartozás le-\' jében 6.863 frt krajczárral több mint az idén, mely 312.044 frt ÍJ krt tesz.
— Ycnz prém megy e közigazgatási bízol Mága a nspi renden levő rablások és gyilkoenfcgok ellenében statáriumot kért, egyszersmind Savanyu Józsi fejére 1000 firt díj kitűzését is kérelmezte.
— A Bnlntou-eyylet hangversenyé és táne-zrigaima Bpesten a Vigadóban 1884. január 9-én lesz. Ez alkalommal Jókai is tart félolvasást.
— A plncxefölt öréaek és disznó lopásók minél sűrűbben kezdenek előfordul\'
s háts mögött kullogó ficzkótól a korsót, s mintán s szomjúhozó utas előre lefizette a pénzt, azáját a korsó szálához ragaszthatta, a korsót azonban a kola nem eresztetts. el, bölcs belátásától függvén annak tnegilélése, hogy mikor\' elég.
Elhagytuk Piámét, Piránot, jParenzól, Rovignot, n iknek tájára szeszélyes jókedvé* ben pazar kézzel szórta a természet fenséges hübájait A városok házainak falát a tenger hullámai\' mossák, s minden épületen elviharzott évszázadok ünnepélyes, búskomor csöndje ül. Sok épüiét van erre, mik a clasaicus ókorban valamelyik római palri-czius dnagazdsgságát hirdették. Falai most is épek. csakhogy megbarnultak, itt-ótt moha takarja el agg tagjait a szemek elöl. "Most is laknak bennök, mint abban a régi időben, mit a regék titokteljeB varázsa választ el tőlünk. Sivár, mogorva külsejOk elárulja, hogy megunták éltüket, hogy szeretnének már megszabadulni a daliáaitoök puha unokáitól. kik annyi dicső, ázénti emlék kegyeletét lábbei tiporják, sáfcal/dobálják. De néma panaaznkat nem értlotfhki. íme ott a kikötő pariján ált egy ódon épület Egy némber kitárja a ház egyik ablakát, s hájdanában a bős római katonák fegyvereitől visszhangzó falon végig önti agy sajtárból a konyhában összegyüitótt szemetes vizet, mely nem épen kegyeletes cselekedet gyakoriságét tanúsítja az a hosszú, keskeny barna lök, mi as ablaktól s ház aljáig végig fut
A tenger csöndes volt, a nap égő verőfényében hasonlított egytatálhatlan nagyságú msgnlvadt aranyhoz ; a távol msaase-ségbea pillanatra fti-fólpimlámlolt vakítóan egy hajó s a láthatárt sudár jegenyefákhoz hasonló fácskák szegélyezték, mi nem egyéb, mint megannyi hajóárboca. Noha a legkisebb szellő sem lengedezett, de -aki a kagétány renoméba szedett homlokát figyelemmel kisérte, s skl észrevette, hogy mily aggodal-masaa Imcrtválva irányozza éles tekintetét iftvld időközökben ngyaaagy hányban aa égboltra, aaaak veit oka Myéa kissé fészkelődni
ta ébar ilanna el kisértem a kapitány minden mozdulatát a láttam, bogy ayu-fftrél fcléafc kéasleéfl kii fak-ie rnukjpoo oaakát flii^lpi. mtf oda ma* a *
ni. AUg törték fel Ossaszly Antal ur szak- I györgyvári pinczéjét, máris Tersánezky 4jóf zsel ur azabadbegyi pin\'czéjének ieltörésérti i vesszünk tudomást. Mindkét helyeb ásót, 1 kanát s egyéb a szöllőben. használni szokott apróságokat tol Tájolták \'el. \'Majd a magyar- j utczáhan, rózsa utcaiban hallunk diszaólo-pások felölj sőt itt-ott a sertéstolvájok fegy-"vanel is ellátva vannak. Az efféle lopások j remélhetőleg még sürübbeá lúgnak előtör-dúlni, azért as éjjeli őrök megkétszerezése nem volna czélsaerütlen intézkedés .\' I — -A. gelaei Izraelita zugiskola bezáratását a megyei közigazgatási bizottság | elrendelte.
■ — A hűhóit iskola szégyenteljes állapota országos közbotránynyá növi ki ma- ! gát Erős megtámadást intéaeti ez ügyben a I„Kun-szent-Miklósés Vidéke* cziműuj Isp is. C — A antnnsenjel \'tanszermúzeum mázéra igen szépen, folynak az adakozások, Így ujabban a zágrábi bibornok-éraek 69 Irtot küldött a központi elnökséghez Za-la-Egpszegre.
— Erkftty Adolf jrles gazdászati író Keszthelyen meghalt. Temetese mult szombaton négy részvéttel történt. A boldo- I gult Keszthelyen kívánt meghalni. Vágya teljesült
r- Dr TeraAnrakj Gyula ügyvédi | irodáját Perlakon nyitja meg.
— A Helaner-ftle fiittö kályha mint a himlő terjesztője. Veszprémben az ottani kir. törvényszék épületében "n Meizner-féla fűtési rendszer van alkalmazva, sminek következményé ;nz, hogy az ottani börtönben, őrzött himíöbeteg foglyok álul már részben elhasznált, s a himlő kóranyaga által meg fertőztetett levegő a fűtő csöveken át a törvényszék helyiségeibe hatolt s sz ottjevök egészségét a legkomolyabban veszélyeztette, amennyiben a törvényszéknél alkalmazott segéd- és kezelő személyzetnek 3 tagja is már himlőbe esett. Az igazságügyminiszter
\' ur, mint értesülünk, ennek folytán a veszprémi törvényszék hivatal helyiségeiben á Meiz-ner-féle fűtés beszüntetését elrendelte.
— Kapom árról írják nekünk de**z. j 14-éről, a minap említettem hogy Sipos Vendel
sűm-ghi lakóé, lázadás, bűntettével terhelt vádlott ugy a tanuk hézagos vallomása alap-\' ián, valamint azon körülménynél lógva.
hogy rakoncsátlankodáaái csupán zárt he-| lyiségébe űzte, a vád alól teljesen felmente-1 tett P. hó 10 H. 12 és .18 tárgy altatott a : szigetvári zavargók ügye, melyben 16 vádlott és 34 lanu jelent m< g a bíróság elöt\'. ; A tizenhat vádlott fqe Kálmáncsy Albert . I borbély, ki saját szavaiként »i év óta zsidót ^ nem borotvál,- de nem is borotvál sohs« — mint lázadó 3 évi (egyházra éa 6 évig poti-( tikai jogai megvonására ítéltetett. Liszko-r vary János 2 évi fegyház és 4 évi hivatal-i: vesztésre, továbbá Feher József 9 havi bór-j tónre ítéltetett melybe azonban a két Mvi | vizsgalati fogság beszámiliatik. Busáki, Kom-s janecz és Turbéki lopás vétségeéti 2 havi fogságra iteltetnek, melybe azonban a 9 havi f vizsgálati logság ugyan csak beszámittatik. i A többi 10 sádlott felmentetett. Ugy a kir., j Ügyész mint a védő ügyvéd, az ítéletet feleb-
j nyoahoz, rámutatott a felhőre, mire a fcor-11 hiányos szinte megcsóválta néhányszor fe-| ; (éjét Kicsiny, alig észrevehető ^volt e felhő, íe közeledtével mindinkább széwrült s foly-| ton sötétebb lett, elő tanúságául Jnn»k, hogy I gyakran ia kis dolgok is nagygyá fejlödhet-
• nek. A sötét lelhó eg\'sz nyugatot beborította s most már mindenki rémülettel előre
í láthatta, hogy raosi aligha nam less jaj meg i jaj A kitörendő vihar elöküldte hírnökét, a | süvöltő szelet; mi borzalmasan fütyölve végig toyárgalt a tengeren, felzárva azt c en-
• des mozdulatlanságából s a láthatár egyre i sötétebb fenyegetőbb lett. A szél belekapas-. kodott egyik olasz ntitársunk carbonari kö-: panyébe, ki a hajó karfájára lámaszkoddtt. j s majdnem kihüvelyezte belőle. Oly zürza-
I vart idézett elő a szél váratlan megjelenése, I hogy fejvesztetten kapkodott mindenki felöltőjéhez, mikkel a szél már elakart illanni j Nyomban rá egy velőtrázó dörgés rázkód-tatta meg a leikorbácsolt tengert mit ez ki-j sértetmb morajjal ezerszeressen kiábalt dü-i bflröm vissza,megeredt a szpkadó eaő a az ágoskooó, zajló hullámok ingatag vállaikra kaptáid hajónkat szédítő tánezra kérvs fel I azt Egt perez alatt üres lett a fódéizet, I csajt aí hajószemélyzet maradt ott, nem tőrödre a avén feltolakodott hullámokkal A kabint iszonyatos jajgatások töliöt-[ ték lel, miket a tombol yó szélvész, a kerek ablakokat erősen verdeső eső, a tenger pa-kptí morajá a féktelen dühvel kitárt égiháború még tjémesebbé lett. Mindenki megvolt gytMdVe, bogy ma lesz az ítéletnapja. Sokan kétségbeesett siránkozásnál, némelyek hikilmégas ttrelamaisl\' várták az angyalok Aronibitámaz meghanfcnását
Ezer életveszély közt, a sir szélén lebegve hajónk végre szerencsésen a trieszti kikötfi árbockerdéjéhe ért, s ugyancsak sietett mindenki, bogy lábai minél előbb szá-razföjdett énének Mikor a P«tni léptünk, még Ott k utánunk szaladtak ggy darabig a kicsapkodóí bnllámok s csúfolódva utánunk öhögetták dlhtöl tájtékzó nyelüket, így akartján boatZtakat kitölteni lőlöttünk, amiért ély könnyű maiul megszabadultunk
tőlük. I
bezik. Ezzel ma f. hó decz. 14-én az őszi zavargások ülójatéka is bafejezteieU volnn nálunk. Avinennyire gyönyörkúítiünk u budapesti kis* törnváoysaák minden tekiiUetlien tapintatos és higgadt tárgyalásab in, ép nly megkönnyebűlt szívvel buesuzunk et -tóle azon édes reményben, hogv- ily esetben nem lesz többé Szerencsénk üdvözölhetni.
—H«levetek Kocsis István deká-noveczi lakós>páliakaivás folytán szivazéU hűdéaben hirtelen maghalt — (talamba j .Anna cseléd ugyanottgyufaoldaltalöllé ;ueg magát, -r \'fcgy pérlaki lakós Dintarics István operareczi lakós jobb karját véletlenségtril niaztolylyal átlőtte. — Man-za|il»an Nagy Lídia hajadon egy kútba ölte magát. — Bak-aan egy kocsis szerelmi boszuból életveszélyesen megkéselielctt., — Tapolttán a lávi-rat kih«ird»t hirtelen meghalt. —
€aákt*ra>nl klrek. Margitai -} József énei- és zenetanár a caaktornyai állami tanítóképző intézethez végleges minőségben reudes laiuurá negeztetl ki. Zrínyi Károly népiek, tanilú Csáktornyán az oRani . postsmesler műveltlelkü leánya Bencsák \' Fáni kisawzcnynyal jegyei váltoU. — A oáktornyai jdalárda újból megalakult, vajha 1 ezt mondhatnók a nagy-kanizsaira nékve is ;
- CJ borászati Inp Hitschmann H. Hugó ur a »Wiener. Landwirthsehafliche \' /.eiiung«" és az \'Ofesterreichische Forst Zeitung* ismeretes kiadója, uj évtől kezdve egy uj nagy lapot inait meg>Allgemeíne Wein-Zeitung* czjm glatt^a mely lap minden 1 csőtörtökön\'! fog megjelenni és a melynek programmszerüleg leginkább az lesz a föludats, hogy az pszjrák és magyar boroknak a világ piaczeb a megérdemelt elismerést kinv ia. Az uj lap szerkesztője l)r. Berseh József, hírneves borász. A lapmntatványszáma, melyet a kiadóhivatal Bécaben, I. liominikaner-bastei ixf szám kivánátra mindenkinek ingyen és bérmentve megküld, igazán nagyon gazdag és felette érdekes tartalommal hír. A lap ára I Irt évnegyedenkínt, igazán oh csónak mondható.
HnrImid. En már annyiszor hnl-lém barátaim egyikét Üzleti irdájában Har-laadról beszélni, hogy végre meg neui állhaltam öt kérdeni. ugyan hol fekszik tulajdon-képen sz a •Harland* ? Minden további fel-, világosilás helyett barátom azon ajánlatot teve, menjek vele oda másnsp, ha kedvfzö idő lesz, miután néki otlao éppen dolga volna. A következő rtggeli gyorsvonat másfél óra alatt St. Pollenen ál Sprotzernbe közöli, mely helység egyelőre csak megállási hely, de J jövőbeli Hariandi állomás, innen a Traísen I folyót könnyű hídon átszelve, czelunkai, me-| lyet igazán gyönyörűnek kell neveznem, kévéé perez alatt elértük.
A Harlaadi pamut-fonoda és czérna* gyár sajáiképen főbb telepből áll, melyek a. Troisen folyó iobb partján fekvén, ugy ezen víz mint wM) |ó erejét képviselő gőzgépek által tartatik mozgásban.
Ezen gyár hazánknak valódi ritkasága, mely minden tekintetben, méltó a megtekintésre. (íondold ; magadnak, kedves otvasó, a mint a nyers pamut hatalmas kötegekben a* gyárba hozatik; hogy őnnan a fonás, czérná-zás, fehérítés vágy festés, fényesités ás mol-ringnkbani rendezés számtalan proczedurája után, csévéken jvagy gombolyagokban, szükség szerint kalályákha vagy csomagokba beosztva, jegyekkél ellátva, mint kész kötő Vagy horgoló gyapot kártya-czéraa és gép-I czérna stb. stb. s gyárat elhagyja, hogy végre hölgyeink kezeibe kerüljön. A gyár terjedelmes működéséről csekély logalmat adandó, I\' megjegyzem, miként a szükséges nyomdai kellékek, kaluly^k éscsévék is ugyanott készülnek
A gyári munkások s azoknak hozzátartozói egy eset lelket számláló telepet képeznek, kiknek jtesti és lelki szükségleteiről az intézet lehetőleg gondoskodik, ami ah hói is fényesén kitűnik, hogy . a gyár birtokosai számokra égy nagyszerűen berendezett népiskolát épiletfck, mely nemrég adatolt át rendeltetésének.
Az idei tavaszon a gyár meghívás folytán készítményeit a N 0- Gewerbeverein-ben állította ki, blol azok a vizsgáló szakértők s ismerők részéről a legnagyobb elismerésben részesültek. Midőn végűi még kiemelem, hogy a gyét kiállításaival Bécsben; Párizsban, Sidneybén, Melbourneban és Triesztben
r» íi t tí
a legelső, kitüntetést nyerte, azon óhajomna^ adok kifemést, vajha mások is, mint én azon szerencsében részesülhetnének, Harland csodái! szemléthetni. 407 I,-1.
Sz ncszBt.
Ooíhan C. H. kéznélküli hegedű-művész első fellépte szépszámú közönséget vonzott a színházba. A hitek, melyek ezen „művész" szereplését megelőzték, csakugyan nem túlzottak, mert valóban bámulnia keH az embernek a végtelen ügyességen, mely-lyel Untban ur a hegedűt kezeli a piszton billentyűit mozgatja Neki ép oly szolgálatot tesznek lábai, mint más embernek s kese. Azokkal, hegedűl-- kártyáz, haját felborzolja, étkezik stb A hegedüjálékba keveredett ugyan néhány tökéletlen hang, de ennek daczára és á kezek hiányának tekintetbe vételével igazán művésznek kell öt tartanunk.
Ez este \'színészeink is < ugyancsak kitettek magukért. Szigethy József >Becsületszó* cc. kis vígjátéka volt műsoron s az eleven, leleményes apróság kitűnő előadása mindvégig derült hangulatban tartotta a jó részi j inleligéns közönséget; Bánfaivyné, .Földváriné ■ Demény és főleg Bánfalvy (Bérczy Ákos) I a legjobban működlek, — Az ez alkalom-miPjéten volt műértő közönség igazat fog j adni azon korábbi állításunknak, hogf a buzgó társulat tömegesebb pártfogási érde-| mél, mini a minőben eddig részesüli.
Felelős szerkesztő > kiadó: V A K tí I l. A J 4| n. • ■ Főmunkatársak: MTOnn LAJOt és HOFFMAIM KOft.
Nyiltter
1.000,000 doboanAI tftbb fogy asz lat ^ el évenkint a Brandt H. gyógy-sZetész svájezi labdacsaiból, s azt mindenki beláthatja különös\'bizonyítás nélkül is, hogy ennyi csakugyan nem fogyna el, ha lényleg nem .tenné azt a szolgálatot a szenvedő emberíséanek, a mire ajánltatuak, i. i. biztos és kellemes gyógyszerül a gyomor-, bél*, máj, és epehajokharT. Egy doboz svájezi labdacsot 70 kron lehet venni a gyógyszer tárakban.
HIBPKTÉkElá : B8 Valódi
ORVOSI MALAGA-SECT
A klosterneuburgi csász. kir. borkirésleti állomás regyelemzései szerint
kltOiióJÓ, vi\\!6dl Mitlaem, mint kitűnő erösitő-szer orőt\'enedoU beta gak, üdülők, gyermekek stb. szárfikrs, a vorsspRÓnysÖR és gyomorgyonzasón: ollón legkitűnőbb hatású { és ] eredeti palaczkok-ban s törvónyoson bejegyaztt védjegy alatt a VINADOR SPANYOL borkereske<lésének
Bécs 398 2-4 Hamburg fr. 2.pU cs fr. 1.30 eredeti árak mellett Továbbá 1876-díki Malaga palaczkja 1.50 és Cognac 1872-diki palaczkja 2.50 és IJUl kivétel nélkül kitűnő tagok Hübinsky Adolf *nr lüszericereskedésében Zala-Egerszegen.
.4 legjobb
A^arka;papj>0
LE HQUBLONÍ
Fmuesia gjiiiwtuj.
I láiisa>»klut é«nttti
K auvuktpsplr taakWW valódi, lm minden lap LK HOUBLON hé-. IJcgiöt magán honija te min Jen kar laa aa alaat láthatá éa
alálrásaat vaa attitva. SSb S—St
ooooocxx>cx>oooooooooooooc»ooooooo ! Előleges jelentés: 0
SE Falk nagy állatseregleteJO^
e napokban érkezik és 10 példányát a legkülönbözőbb é8 legritkább állatoknak fogja tartalmazni.
Ab All|laer«|li4 • flplaeaea állíttatik dal Minden továbbit később
Falk.
oooooooooooooooooooooooooooooo
Woisor J. C. vaskereskedő
^^ |\'|*(Vt«ii é* Nliulllrworlli p^gi wétí |ud«iigi fényárának HfcjJíl
nQm NAGYKANIZSÁN |!
Ajkai Ja a t. ct. kéiilnaégaék W t| üu^ntt frlaaarelt géprak 1 Arát^HL-\' mindennemű pMöSági gépekben mdetlgyárlár melleit iv# pedt*
l>gnjsbb a\'nkeit-tu 3 aawa ekékéig ké»t jéigáay éi waaéplft gépekat, kna^ahidJaaa»ébat (Tilavak) wlú éa datálA umlmokat 1 dtrálf áa orarxaolégépakai, aar éi ttérvaretégépcket, répáé* »»*<-*kavágt>k*t, miit; át\'Bfále laalaló la aaalályuaé rostákat, vftajnirenákat,\' h *t»ch féla ai ankét királaai\'é gépek el i kattáa |í> üttts vaiheugeivktt, lAhermag vetfltnligálat
jdflS ¥ luheriaag koplalti gépet, tténag)!]*
léket, legújabb csuikás kukmica- flfe
wS darálókay\'f\'iliihalé kin aifkrénj
HRl faakwidíket,Imii-.ajiti kit, tt ágyaié "SyyJjS^C
■111 éi mn&saWf kataiivatt,\\ukit va ^^
v I \\ \\ lamiiit legkiválóbb ailnéaégö
I olajt éa gépuijakal. ^^^^^^^
irjegyi^krk khánalra Ingyen éa bératealve
BERLIN
HOFF JÁNOS ra kir. aialáta-k ánilatla/fk gjáiaia
$2 PETERVAH
í Htttf liaa* laM 1 f mt J.nff* 11* Q
r atalaia*kivauati > akr j r na a .• kttonau u<oiifuukuikák A
# Al iltkttava m*II •• d-i V J >. i.. i»ii.h«i)«í. » |n|>.\'kM tMMtMi Jl
»m«i)»n t«iwMM)M » m alljr >u* »n»a i *m<m<*uh i.»...i.iu v
y*tt t>niil> (Kí-tfUrM mfli(ut<í»»r htíw íp y»K yfltt Mt i*4*»» <* » .,i<A
rwaj*t>l*«t u».*«i i •• »4»i Kitll»»lij r •• • »[• i • ... t.Hk-«kak • mA
yaiMwti.ua t*i»gatf*k utaa At* !•* •»■ jt»Uw íIííh, U-il itaa aai»-4 kék Y
fk*ak<M üti J ( m.«|. kt«» w tt.. ütMfttl fi
fiVVWVVVOWVAVb doooooocoooooú
i IJ^ayajig te i* rgtoMlit »H)»f>ánlikt4ilM«k Wliuiilt *fltatta|lg}i kt«llitta*Mk t-aaáai \'**í M»m aklavala ■■- -AUuíivK ii r»Utf* VattcM Mgvl ktiali*. - Rtrlt)** l kaa*«a M Niabtugt btftaaf, v tijKHtfvi, a ktlIIIMa 4lalk* • Ml gria tíjuiki\', i bMMlata attika *<
Jiágaj Mwk U titkár
KI uz ráé»*t4j(tt komolyan keml n* iticgiHUIJu III 1 Hol mkr armitil M\'iii liNMr.nAH, ott ttát ra vititWU Att-ar.fr kllQit* Iftltíll llolT Jftiioa»J^lr ntalaia>g)Ax) lti|)(ifrrrli ^olt aiAarxnrttéli kiknél rtiar ittlndeu rrm^U) ffladaloM. uIAm ItoKiak h a ^yeinftlÁnak aa ^Ifiri éa rgév^^grl vlnMtadiák\'
A >ifiiiQáe^ ti araay*rea t>ajka* intitiéá, n ilgyitgált, *a ^ytairkajkii iinviél, Mlvftl tnlnilktfiJi, ku mI^h tat*i«b, • lii>fi JlMl-ltto aallli kl*M«i »|l««««|l *mWmi H9 tá< ih|« fHpatrt taUlnab. Mt WmIn Mtttlai U (Wkk»|V i MtfMyi t^ti kait
alialauia! >i wvflaek « llat iwUta\'ilaaiMkal^, a Makaiakh<«ai »«MMi|t on la
k aatlta ay*a|aagt raaknUIM • lt|blll»lUt |tl||tlSMM#k|Mk ktiMauMllk, iMltwtafal
• inniMniruli mI<u ktt««at t4taa«iia>»k Haalt* ataVkl »a*t ta a a«al*>« •■»-k«ia»t« j(j»«|Mtli w*||U>t«|fk W\'l«Ar« a bmII aaHti tMlMklb »ll> nal katlalrH a|»4aib a§ inUatl i«lM«\\ajr\'V-ím.\'ii, »rí, i \', a Nt|M| Máü ilWM)»tki)k |a a miiV0il| litigvk iwnn tiatal í
;]* villái imlila-kl^t>a*i-k<*a|ti»a»)*k Mwak|i • ag}«4|l kMiN||a
HOfF alANOM
ta, kir. aá>n< aaillni wfcaki •• ku taaai ■•*. ^nri^ta tuUia ukicul itjxbliiHl taUIMji I Ulti t»ki*f IInIm, tklaamta*- a. Ujait M)M| Qnlatla. |kiniantiaa>a 9.
AalaMM, iat| mmdImJI tU))<u (Uiitlt mi \' M«(ti bah* le tiaaM IlMak »tv\'H" *att*aie^*á hm MiNtMMNtk\'
I i"»Ui» tívi.iL»it.| \'klktiw * A llig la*M*ta • l#llta tyi*Mtft ali | «V pat |an ttaalta^ni k»aatl*. IMhI *l »• i» pfh^Imíimi OwiIi l*n wj\'j ikWti lant »<!i la (ki gtlitM lyaaak <»*!*>i.i. J»».. In i» íwh ^iHiit^aJUa oiMrklak <áa u* mhi hi>i. wv< aluuM «|i mm jri a« •Ím** ••)< ú tW itat- *|i\'M#ai MVnh •. u «-•••»<«* h a j..»ui»VIw i.*i*i h»m V\'^\'iliiiii WMlal<t M*I|«*n> t "D** •ám>»ta*a*> iml |*lMM4ka»l l«í|iiH)i <m«í" iwt) «»it«».i «uitt aá»ka«)»<4ta alkalnAtal kaiil b*fianÜiiy liufc i.tfcin » kMkaí* »a»i» M\'í»tt«t*r iMfi A lla MtaK I ffU »«t »«•*•>«, |»>«i I IK| Jl
Mt Ilit »tltu l)«|)Ukm . f»»|tf •• Ih (►vhllír w ta»»a»«H •«M*»«M-)i Ul
Í»l»«ll • íli <« IM.U I. • I • tl i>| Hl» * •«. t kl4»»»k •• IM fit) vj, J»t4ií *<>faM<«>. H.»j(«iM
M*b UfjdIUti KlMiUil ar|ka »i»W»i«l»it lNMit«l\'r»
V Wtltphal* irRf, Ifiaf), f« /.Ifi imifel Mylii. „fM«| Vtaa*
B|N «ol^\'(Ji>« Mlf I latatla*!
• ait étaniM laéktNMllí *a jMakkaJkiii Jaa#na4#tn w>»Hitii«, |i*j blaaalai tatll iMgai iHt talkl itr« k mt >«i«ail laaaly ImkiMMH a sk»lHi tau<>k i kt«»llkl ilímnm Mf u ai c.i> Í*)m •fMMl\'ft lAMt |iít*tiiili:Hk $ a»> »k KiHíi i<<- »* ua Uvl .ii».->* uit
ti« *a*a Mftaa Ui»,».,.«. \'.\')•■« <i««n k wu. avM <a,k kt>»». >-u*aa*a
Ík a*km aJal>Üa ta t>«f knn.-i «III I Mi* r f "rr 1 • f itifil *• I »a«\'ka M
la «a«b»abll kkllaal. MafkltlaiaataMi iMUl*lij»l 1 Mlli\' firei|> .
atl alaiilm < a yalllkifalDl»aW» jídiiWaiaai rt-
Ótfáa I ^T1\' Oi»«Mla ».«uu |>a>iiM»)»k»i k ik kaiki. • » bW ktwak
Vna I tirita^a»tkMl kta^ytini^a^fl^N l«H|t»*H Wfjíjtl tal*Mallll »iinkf^vil)
Mla aaa »aiwi p»«aiti wa»»k tMlnaá a ll« B /mwkk tullt* fjtrtMpr*!
II vikMI blaaltlal aai)Ét éa i>it«#i>k i>itaik< aatat alartil Ittilawa batn«ab u laUtaáh - A Oi\'f JUm HU palataltttaMt aiatMxItk kik |«|4ia|lt« «a«aa<f)a ui. iü» lt U» |r t Mm atoll klkl»a*ar4 aaa awbmltaieai, Iái k^l
Kátaklájt fkM*a«laf Jéatil K lKftkktt t i l|abiaa«Vf Adolf
Baataa t F MlUIrr Kf*itl »l|i aifaatéit U löjiifk Aatal
Kalaaaa I Baí.^ II, V\'Miadt Kum, Et*l< !MM gjiáa^ivattáiat\', ftágtábt Éal«»ta*a M)égj|«t>. Ha»ti<ImiUI* J. K Kaibai^i. Hi>Bi.i»»tf; |U»«atd ffai i aaita-i Wai dm Krtaa: Tl« H**ijlk Mm» « i CkaMu*\'* V, «\\Aat»a
ifkl ti ráta llaaikaig Kattkfmt a lt*j»n at*tkH«. Jừ Ya«
^ Kwonfola^Ádolf Tsiigy-Kauv/Mn,injil UilUD g
1 a)áaba tegüuaakbao Namak raktárát mtadeauwuu háatartá»l«, ÜlaOtQ. C
# \' * ée rövidáru Mlkbekbm
x OÍiinai.ottlMl * b^bimabb ayárbí»l, Ú |*d\\g avét*ak»««kk. kanalak, a*vth I \' i
3 ^ ttiliRi\'WMM tYaiartok, oiuaur- a» g|UiMtdt«(a^k, h rruíiestit i 11
V avűiiar caaetiea. I abk>ng éa alpa<a kaaaíak, mal^ txma wut aargulaak, : !
f ii^iák, g<ft)éktarték. aagttl á| Mfoffli ka«rk j
X 1 W.tiiíi\' a-íA- u m elagána gyertvataruvk. tmtalar^k, 1 j
J WHH^HHlUOn^Ok, nivanv^ banmtarttNk, aa«taU l i
J i wugrtyftk. irouulalt kéuleléi | 1
# \' llAntttmAnL* • ,uiaa»V-I«ftr»*mlois»k, kcaitk^kak. "atxar- *« |«eailá^iák. eWgátw , \' .
r dKiriivuiuvik * léafhépalbiMaoa, vidaMtanuuyak, usliitt^iAak. aagtdayw- . 1
I (A kantárak, vailáaaautákek. ■
? T\\A<WuMki>mAi>l • * th*aí*a&k. lagiflalo ge^k. ntkviigajmk. hu* I. i
" ixmu^ttt tttui a . ttite+ptk. tiádbg tárdo> e* uMatUk. hutm ndiárkák. i 11
1 vwemiliink éa korwk. kave^\\raa»d»» U^«Urali>, ranmuaarak, vaaak^k, taa \' >
I ItumtHleay eradrii gyArt árjfvyvék Mermt
1 \\\'uuKnt/\\isKVájti raktára, ágyak éa mklr\\mvttvadra«»ttk. atarmekagyak, !
í \' tt»l>Ull»n«k nuxtdivaaiialuk, ruhiU^vk, krrti kalyltaollma«^. la 1
éi M«nko»arak, ilvgáoi Ibtogamiturák. attttdruttmm aaitall » » úiggolam y i t
8t>ák a ItMagyaierdbb telátbl a UwtegáftHubh K)árl állill. C
kvrti lámiak, aoeai)áat|>ák óh atrlám|vik f ,
Páiiyvvatratk* l*^0\' ** 1\'^ari hirm gyáraM. Utaueht>u\\ 0* l.ai>- f ,
i^amr vh Intól 6(> trt« Floliftii naul* |iu*kak, rftwvaitk f |
i mmdeutale taitényak ;\'
Örp.Hi.-mt. la- *» arnnykaretlian, UiileitaMialkak, vamwintiilkakiahttána\'i^iai^ ?
I Unt UK butorpk; t\\Mwtmyramak, areak«vkt«Mt>k. \\
; 1 XítdHKókük* \'ámla*. gyernmk* éi )tmgtira<^ekok, utmytwk igeit tde*t>it, l J
\' ^ gyárnak raktára, kávt*, ihaa , elaMllti- ta tutmUv ^
I kéuleták tgtm nag| válaMtiákban, ^ iMid^UihlIfk lufll tHU , #
J éa oleaA wléuyeh 0
I MninliL\'ti ^IrágtartAk, koriunk. gvMmiltv a* »i)teméttyálUányt\\k, n^kéu 1 i\'
v flviur ** »höot- éá ewlt gyáraklntl, nagy válauiakhan Itör-, ■,
I vHijj, vi*», »ar ItkttrkáMleiak. I
I PináL\' vahMi at>lmacii, taitak N liOr<Mtyank<v»eintiek, ia»iwmyi ** tftrttk 5 I ipiUbt I^wrtrtk. . I
X TntiAílvnlí vaiautékban mmttennimft uri\', it<»i ** gyrrmak labbe- l i ö liaa, haripaya, keaaiyu, ttyakkeiulft, gtmmu wíik».|in>yagrk r;
aarateitirtk (tiamHM\'heai, legvánkitatik . !
I HlnlMKMratb aradett angol a* Iraneata. ké«l n»a|>|«m>k, lugcaMtak. hah ! ^ iuiit.v#t,it h |Ujm M i^^i^jj i^iu, lágyabb urt r» m tykaiervk, rlegátta 1 < légytaftk J I ,
UnwUuvnti i \'/iLL-.iL- Ut w irt***\' *rvág<V, alhVM, Urany himl«1to, \' [
! UftiaOHSOkU CEUkKöK, kvHéaik^ k^tt(ex vakabb aiarvaiitír^ ikt^i ! , ! Ua«t|tAah<m) itugul nyergek, lamiárak, i»*a»i1nk. Itpvtalrrrk, nrtlelyi, mu^tuv |
; é» attgtil It^akriK\'ittk, Invagita éektH,itin*uiliiitik, ketHlir «•»■ gtmuun\'ativrk i
gabna- é« gfai>)u**ákok, tamvvák. 1,1
j | (lymuekjuUtkN&wk im | |
ö Vnrróg6)>ek: Amerikai! Singor, Wbulor 8 Wil«oln\\. íj,
rf karátauuyl itJúutl^UoU nagy tala»»iékliau li\'aaall* 1 í
l«ll árak aiellatl, S hU é—* ! ■
vwwwvwwv t/vvwvW -
M;,"£Jl PSERHOFER .-féle
VárfiarfitA Ishrlurank \'»Waaaak i>at» aUikt a» aiaw am ni<
voriiaillio IHDuHUSUn a.^. lamllk. mlial <a>ku«).M all« űWatk Utar
aag, m\'jIi* a l*bé*r«ak twlii |-i«it>l *ftr«at»i«**a ba n»ai l>i»« i jlii\'li-k tdaa A laihitb«riR"V kiUlWa, tMljakka* Kaka rajtb aaaf alklftaWalt alkalvaita|«tl Min ItMiaali •»m t»l u«n<i •a a lagrlaMlakb Ml tbll tai>« jnágiataal ar»éialii)ai(ak I 4<.U« 15 i bdartjaanl VI ti« I g áa4*aaal I M & kr. klUta 1 Itt II kt. (I takarraM kataaakb a*mi klléatik MéU Mag1 ata**Ma> »«f» (watsaUl?. i<t m-llrlt ItaiaUlaa U»a\' «rk««»tt, airjiat te ( hal<t n kh-áw*t a laklawtM »a4}akkak a IKfkI\'laMt»Tk r» i«fa«l^vaabb ütaeelgakUa agasiWlk Íii>i|railÍi< kaaat Hw»all. á kt aaak *«a»a< ktelratat t»tt tallk, |MV«bb Kjunljit. A atatul«lai íftv^V- li >kat bkakl, Ma aalllMaa itallal a*k>a;at
W*M«>hi/ aa Tbb* taak MM aaa- II- attil IfgaUtwbk blaataafriaai a* la mku»l IMiaAaM >lt*aa aanlrt Omn blkkatiltnaii
Taktmiaa w* ím -■•» w»a«>lia* araayvf*II* A HMkítlakt^
i»t>ati» la ka^fabaAt^aia arvaMrfmaaai U awtjaiMi.
ét mtmátm Aaf mML r-watA* Hit. tallalalaa v< kMr* baMlllva aal, nini in aa
KJ- «m«7 Ml wMk»M baaaa bantut k taaHia. la laatMUM v«i*nikiinrl fr^aana baa»aM laMaaal bk awemew-aae* ba«»naaa*baii., aaaa<y M M bTraa fan bit aa%«i« al, M) *aüa4Ha I JMUMAf aa, a albatyal ««k a l^wiMlirtt u., Ukbb M*|« fujWnk irmt Haal «»l»u. 4*<«n bar*hj m bwrty a»aaa« a la a% tárnia a |,ftk*Ha«rl «mhm»«m4i Mf«*a«aa mm kaaUMiaMiat wma* «»t^ta. m Mta*Máa miau whmi huarmiaak, 4l»üui«»u«., ««aa«ai »« aa vattMIM "M WW ««ft» aa aa, »«akM« #»|tík)«t«í batlM »4Wa«aMw» fcJraawtei. k-ar »aaa • atÉMki taláaaaat ba*taaaiaW«* M|awata».airf|fk »«• tattatt VH+í\'
mi»*m¥m el kailwalei^t a*|aa^t .takaaw wae Ualakiwwat NayaKaiakab mm laataWw «a«*k t>* ir1 .kaaaHaM. artawrtat 7|é| balww ala» ball bwaaaiat atta
•ww ka«wk«^afcaa laa taktatawa waaab |pli(, mmi.,, , u Utóikat
»éniMii<l MWmmj a aMa «f»lb ««la«a Jtt^raa^t tmtémm kltabaa a lMt<n*a<,<bl«n aiiMaa A« allaa lí^^írí *.Maa* agtattaMbaa a«Mal ifcMUtwa, U aa *.aa >>. NaaM •> lifkW aal>r kwatotil ral«a«, - k|»b»t alaallkla aalbll -
Cmf\' Maaa «M aMd^a baaMtaal Mílv tka>alaa»l
. . ; , ÍU ____. Htaa, IMI l»knU« ti f, g. I
fiUMaÉM V\' tkf aaattaaaM ana «aaa>a aa lt itikiMI Uta»»lbM JtttiaUtl, taaiaab allaai aaa-
lakai aliilM\' « a**k aia •aM**ltMP rXlftjM M l*U. aMaa Ili i
wtlbaiMUa. Í*i*i«(A(/i a* «ai kkkM laMaMaiaM Taklatata* art ati-lkng; M ta ,«lrtUatM>ttttá|* kt«á|*l»« nlkamlA laratat, » II l>V tafota* u>- talnt|Maiiik. a bl l«»b aa MIN fyaM<«bukaa a
Caty HtjM tah«i*iMM k»ifr»*iHi.4i y a* »• himUh M«a««U4t Mwiraah vÍtM»iitik at akrtal.Matia •aala — Btaaaeatw laioalt kaaal itiáf «cr *a> uj IQM aMt la latMHI ball, mU taaaaW tatafMgab-ám* IlMaat taa Maa>wlk| k»i«*a*« m4g k#,t a<la«aM <wM*
haba, tm attti || lant aiagkalllalia bkraai tol Mtiy «»l»»>*lnifl \'
Ám*ét tant*! aallaa. \'
Hajak*, fava aifwwbaa H- \' L ■ ^. .
Tablataiaa a»» A* HN\'lb a*MI ba«l»« k«i . . ^ WMB, HVIW ar
tat tahllta ataa Mftwa Um « *««mm> «4a «-Haia. n.tuH NMtata* at< U* M tajMa mltab ta«aalaMI ta •MaMÍűaa«l aaM<nta U«ra4iai«, Mk aa ta .»aHla»M»a uttatalaaV1 f **M*gak»t kWMIji-
furrtaiia, akaattaa t)m*klbk«i »«ltab íliom tfM )kk, MM ááttaak II kgMlabb MtflikM Aa ta
i«hMi Im M a«t MM mUm at «»«ai kAatttk I taa- |*all! a-k taiagtactaa «m4» «IUa mmmi aMa aata
Immi ktaakll MMua mi uaaoMtaf «a«*l, ta «M kataMH, a mmxiAImM* MW*a«t thitHiHi\'tm
hMatatax, mmI i«|.<« .al^U Uu Mtarwk A ata »^tattaa ta»l li.HaMtaal, kagt-
MN a* MiMW W itt -<»aaia*.,a» m M>«tataMa«aki tabalanaH, elmi\'tli\'kl, ta
aal batailiw. aMftaMiiMH. miuiáti a^lai mimIüU la*aatal, niMttaall TlJ\'.""?
mmnm l b*% MMinat. |0 »ni lataai taataia tatai WfíaUM lajjaa UaMvijwal katak mft* ll]MNmal
tatain ta latbtiw Mimtiii <Ht + Hl " \' L*
aH«t mwH ««*•••« tMlata fl*va««Mt»k \'ngalja AiM»r i
Amtdkai hoaavétiy httnfttW™, Cauknm^j olaj, S^Ölivná
mii baM, baa^ntwat teajabl aaar xtalaa btai*a Bfy l«af I kt.
apa* ta naaim ta, minMmh UtataMta M .
S^J??íff^ wPor lábiuadáa flluti. .„,7 I
•III Mk MNM I (t< yu Ii .... \'V* " T
mm- a aa aalltal k»Mk»»a kwaweUaa waa Mayl
A niiitiiiMii mALmI« bk a»ak taMl a llbbata, ta Irtakaattaa aaaatab aaa Wtlaaajaiil A liai llf rttl aXAj\'klX, IV^J O-MlMattan. takaa lia M b» aaa «laaM*a ln)iU k^tMlaitaaaar, ll*afaaalá II
IV lawaUMMM. • tat |iek tórale ja, XlA^l
otrui t BM\'iit /iá, ^ irtntiitaii aa «Miw«a Ma, klbtaM, wbtatata, Iwat. «,««• la wámiik aam intail taagniiabkta afa t ta ta kr m i ta Kt itaaUmanab aUaa ngkabk la iMkdwwWMi aa-
llkiwtil ika^aMaa ikaaairai Itataa Maik ki
Cliitiai toilotti* ajutppaii, Taiinoiicliiniii Imikaiifiom MrKI ,
Ifkrtta lada HmmMU UUH » w» ta«»«irimáim , , .. . ,, , , í l«ta Mtr-4 t«it laaa Oalg mm ta <± ** -***1
kí ma ttaita l~7, mi \' »*«H*»k I kttlli.il U«y
mtawi at i
k iabdP<nA» laataM aaawt Mm btalata* ba>
riaaerijior, „(jíjiíiek ,lt ^ v\\,r„tMnm». tanaai
1 k»taa M kq^iar eionliat ia|»aax, M .4,1 Mb.lj, aMMaa
Fagy baliaam, t
filét aaa*ticaia ()>rágai caeppek t i K^yaiemea St£^NÍa?aiar
úWul raatuaik I **f*aatait gfvawf , mi awliM MWk aitata* liHiilNta«if a ai | pavti im mTS I aMHta a*In ma •!• fiMfta. aMNIta |imm|«w M-awIita. taaajta i WM kaH aka*. bkkelbtaleBee,ae» l*a|eeaaib» I iratai «tk akaa I mfl kt-Mt^tT Mlaáiaaiaal traawta ta)ta »»gj Mttat«kta| Urtata*t. »a|; kltaaia kt*rm>* ;
* taktaliMtaat
■C * aam tana faata a1|aa I tartata* aMk laiatake aaakM aaaak tatMIaaa atoajaaatta I #Wtaat». lafywkk tanfta ilnillil i 11 || || TM_ »| g^ll | | ;
I

Hj UMHhM IkU I\',1ll0poél Nagy Kenmsán
| I
3 könyv-, ,mű- zenemű kereskedése, papir- és irószeijek raktára, könyvnyomda és könyvkötészete. B
H \' I Nag}\'-Kaniz*án. DH
H \' i •\' I I i " . \'II «Ugy Utálom és mindig ngy találtam, hogy. ajándéknak kVj
í klilünösen ée kíváltképen egy könyv a legalkalmasabb. Gyakran M
H i •\' olvassa a> ember, gyakran tér noná ismét vissa; közeledik IM
5£ \' \'hozza de csak kivit tart gos oillanatukban, nem haaználja mint fiS
I I ejry poharat vagy egy más nasonló tárgyat aa éiet minden kő- fa^Ej
H ! zönyös pillanatában és igy mindig csak egy nemes, élveset per-
Kg } caéoen emlékezik meg a barátról ki axt aöta.* Ifim
K - \\ HUMBOLDT SÁNDOR H
* Ax újkor legnagyobb siellemének fennebb idézett nyilatkoxatáiiúl eröeebb bizonyíték arra, miszerint HE
I JW?" karácsonyi és újévi ajándékok ylÍHfc 1
H beszezésóro alkalmasabb forrás minit a könyvkereskedés nincs.
■J Níiiom pedig azért, mert egy, a szellemet is kielégiti? t&gYból, r»ly választék, ltögy abból bármely kor a legöregebb ugy
U mint a legfiatalabb bármely uerii, no vagy férfi, bármely állá*. a leggazdagabb • pugy mint a legszegényebb és bármely sullemi
K tehetség, a legmagasabb mflveltaégll épugy mint a esak mindennapi képiettaéggel biro részére okvétlen Uilállmtó ingyen valami alkat- aSj
|J| maa, eg) szerűen több nem létesik. j n
II A közelgő Ünnepek alkalmára bátorkodom tehát könyvkereskedőmét a müveit közönség wive* ügyemébe ajánlani. Hl 5* Kitűnően felszerelt raktáromban feltalálhatók első sorban a Itihep legteljesebben képviselve:
§ hazai irodalmunk remekeinek I
N legdíszesebb ép ugy mint jutányosabb ajándék kiadásai. fw
S| Araay, Petőfi, Tirésmnrty, Kisfaludy. Tompa, (»srsj, kiilesej, Bajia, RltvSs, Jókni stb nembQlffn- B
u ben as ifjabb irodslmi nemzedék, összes ttgy mint egyes infiu- minden létező kiadásban diszen-n kötve é* kötetlen. mK
H Az ez idei karácsony alkuiméra megjelent nevezete elib iíjdonság^k közül kiemcleudjflk: - HE
3 Arany Jánon Qmes müveinek végleges teljes kiadásának első ^ V/d/í tere HHm1\'Uj, az utolsó időben fel- fS
D 8 kötete. Hendkivül diszes kötésben. Ara.....| 16 fik. - kr. találj költeményekkel bővített jutányos kiadás. Hemek • ■■
E0U)ö$ József, karthauzija. Hiila fényes kiállítású kötéáben.JArs . . . . . . \' " T * Qi
» Cabinet kiadás lény képekkel gyönyörű] kötésben. Ara . ö Ht» kr. , JÍSL «
rl rltJrtl öo -a/ «,• j/ i « < nn xl » f. i/r u temébveire. fcnekre és önáll» zongorára feldolgozta liar- LM
N . , . I I i^f C ít!íd4ffü 5 írt 4<r talus ístvto. A kepeket rajzolta (iyulai László. §
H krért is ksphatá. Ssintén igen diszes kiálhtásban. (I^y gyönyörtTas idei karácsonyi újdonságok közöl IV
3K Kím József, mese a varró, gépről. Egy 4<> rétü s legelőkelőbb helyet elfoglal", 4* rét alako rendkívül
gsé remek albnm alakú kötet, nálunk \'dm siokstlan lenyü pasar fénnyel kiállított album, fénynynmstokkal és la- O
tg kiállításban Badiu Ottó ssámús rajzaival. Remek kötés- metszetekkel. 0 lelsége Erzsébet királynénak ajánlva. Ara 8 „ - kr. |M
H ben. Ara ...............5 n — kr. | Arany Jánvt. kisebb költeményei. Egy nagy 8* rétö ®
SS -Kötetlen .......... j, L ..... . 3 „ 60 kr. * diss4 kötet Ara..............4 20 kr. yg
Apróbb, rendkívül diszes kiállításuknál nem különben mint tartalmuknál fogva ajándéknak igen alkalmas kötetecskék kö- |fl
H kill csak röviden felemlítjük: Uöczy Lajos, utolsó szerelem, ifj. Ábrányi Kornél, a csalhatatlan, csimtl clossikus értékd uj mövecskéket, CB
Se Hölgyek asámára, Gáspár Imre, Babérok, Költők Lugau. Kalocsa Roza. az Illem ktfnyve, és Anyák könyve ezímü uj kívül ssá-
U mos itt lel nom sorolható más m(Íveket, kitűnő tartalmukon kivfll mindmegannyi remekei a nyomdai éa könyvkötészeti kiállitásiuik. mfl
B Nemkülönben gazdagon vunnak, képviselve CH
n a német irodalom KÍvnló termékei n
5S úgy á remekírók összes mfivei. mint eg)*es kiválóbb termékek a német régibb, ujabb fa legújabb irodalomunk. Úgyszintén képvi- ag
mg selve vannak, hogy minded feltberillbeóS igényűek megfeleljek itz mii|go!, irmioziti é* olasz iroitalom e^yea kiválóbb mH
Pj termékeivel. j i i y|
A I hélgyvllágrél n fennebb említetteken kivfll még tBj
■ remek kiállítású imakönyvek nagy választékával H
ga vásson, bór, bársony, érez, elefánt- és teknősbéka csont kötés éa rendkivQl\'pompás kiállitásbanf van gondoskodva* i nerdB^Í S5
B Ifjúság; atámiárm egy egész ] tömegével a jobbnál jobb tartalmú és KzchWl-ssebb kiállítású mulattatva Oktató, SZÍV- 68 lelek n
H nemegitó művekkel vsgyunk ellátvs, magyar-, német és más nyelveken, fizenkivál pedig föl ifi a bök Mijajsi atlaaok. íitképtk és más J
hasznos és érdekes tajnaserek. melyek mindmegannyi ép oly alkalmss mint maradandó beosfl emléktárgyak. |B
H Á kedves kicsinyek számára pedig egy nagy kalmazu színpompában ragyogó, tanulságos és mulat- II
B tató tartalmú ifjúsági! iratok és meglepő szépségű képes könyvek vannak raktáron, a legkülómbözőbb B
B i i kiállításban es árakban. fl
| «... —a—g—1 i i «—. . .. fj1-"\'
D PapIrkerrNkfdfHemben (ledig találbaUík. Díszes kiállitilai levélpapiru dobozok a logujubb legkOj^imbösóM) nlakok és n
kiállitásokbn, betűvel éé moiingnutimal vagy a nélkUl, díases és egyszeilU névjegy minták. ki|Iümböző elegáns iróasatal (elszerelések W
JH | \'I ! r >, ós .irodai pipo^n csikkek | . ^ PJ
II - Mindezekről árjegyaékelüte) esetlég mutatványokkal megtekintésül míves kívánatra készségesen szolgálva Ugy helyben H
KJ mint vidékre. » 1 í | H
S Midőn tehát eeetlegU sadkaéglet fodetésére készséges szolgálataim szivek minél sQrübb igénybevételét kérném, még as Pm
H ünnepekre, különösen pedig újévre /Ueüeg szükségessé váló munkálatokra. M
l3 kitűnően berendezett könyvnyomdámat ós könyvkötészetemet S
95 is szíves figyelembe ajánlva. K | Kitűnő tiaateiettel maradtam
K Kegi-Ksnlisáa, 18a3l dec^mlier bóban l ! 1 A r _ — ■ aa
I .J. A Hall; FISCHEL FÜLÖP. |
SvvwyvWy i jl n jgi Jj^ 0k Ám M4 r^ J— fi ÁA. JMá Pj^Ui W Xil^
102. szám._Nagy-Kanizsa 1883. vasárnap deczember 23-án. X. évfolyam.
KmrszTtafe} te EUDÓHIYA-TAL: B^M-BICM 4 m.
UtUm s liy■■»■■( tinénvoiuttcwi HbIibIbjf, tarákká ulllinliifc, Mártiitaliwk UrMtak art. iát ísUaaadök-
Bimwtulw Íívaiek cmk inaart k* aafcbN fbpéflask el.
listatok vi
ktldetaek.
ZJ^lyA
POLITIKAI ÉS I VEGYES TARTALMÚ HETILAP. 1 í Ti\' 1 \' •\'\'\'
Mrujhlenik Nagu-Kanitson hetenhint egynzer: Vasrirwip.
ELŐFIZETÉSI áláEt
E|tnl m Fii km . a«fj«dim
6 frt - kr. i . ló. « .
Hirdttiwk jntánj-MM asfaaittatsak
irmkú ■ «g;ib kintaks hirdetni-sjrtk 30 kr. btyegdijoa Mll 100 «6á« 1 frt, tsontnl aiafes MÖéit kr.
Nyilttér patifaora 10 kr.
A polgári házasság.
(Vét közlemény,) p
Ozikkünk első felében a főrendiház, nak a polgári házasságról szóló tőrvény-javsslattal nemben tanotitott eljárását ée ennek okáit elemeztük röviden ; most , pedig térjlak át a javsslaktárgyára. ^
▲ javaslatnak az a loflőbb hibája, hogy a polgári házasságot essk részben tartalmazza, s meunjiben a polgári bá-zsaság nem válik állalábsn kőtelezővé, hanem kötése csak tAretik a a keresztények és zsidók, kfijct megengedtetik. Mint látjuk k\'hát u a jó oldsla is meg van, hogy nem kötelez senkit semmire, ée igy seiu vallást, asm a vallásos érzületét senkinek nem sétti.*
Mindazáltal jobb szeretnénk, ha a javaslatban as általános polgári házasság öleltetnék föl és nem a részleges ; de hát ea is több a semminél a megvagyunk győződve, hogy ez csak futárjsaz általános behozatalánsk. A kormánynak ea aaon Intézkedése, melyet tisztán szabadelvű alapon tett, s íme ebben is lesaavaztatik és pedig, a mi nagyon jel lemtö, nem as öregek, hanem az ifjúság által t
Hogy a klérus a általán a papság ,h,*JR a javaslatnak, azt még eaak tetitfl TneVf* bái t\'VtoaAi fogja föl,
mikor azt állitja, hogy az a vallás ellen Vsa üányozvs. Dehogy van ellene 1 Bét petit léte vsa határozott ártalmára a vallásnak és térti a vallásos érzületet Mért ha jelenleg a zsidó a kereeztény-nyel fleaze akar házasodni, akármily val-lásoeak legyenek is, egyiknek, vagy másiknak okvetlen vallást kell változtatni, "hogy egymáaé lehessenek. — De meg, ha elleae volaa ia, kereaatül kellene vinni minden áron, mert as emberiség jóléte éa boldogsága elébb való, miat a vallás,
a mely sziuténcssk azt vatt hivatva eló- I mozditani.
Az sem áll, hogy a polgári pázas-ság meglazítja a vallási kapcsokat és ezáltal a közerkölcsöket: mert az dkólea-telenaég nem a vallástslanség kifolyása, mivel igy Durviu éa az A Wgykzámu kővetői, nem különben Kant, Spinoza, Fichte, Scheiliug, Hegel és talán Ivala- j mennyi bölcsész, mind erkölcstelen] volns a azó tágabb élteimében, egy svéd \'Krisztina pedig nsgyou erkölcsös I
Mindamellett a klerut csak kötelességét teljesítette; mikor allén* mait a javaslatnak ; <J« mit szóljunk főnraank el- \' járásáról V Miért Vetik ók el ezt a (javaslatot, melyét ugy a korszellem] [mint 1 a szabid lelkiismeret egy iránt követrjl ? Megfoghatatlan I A zsidók káli hassU-got gyskoríslilag ök követik legialább, és 8/.óvitában mégis elvetik |
Megvagvmil; győződve, hogy sokkal kicsinyesebb sz ok, minthogy a pmgári házasság behozatalát meggyőződésükből tartanák károsusk, de ép azért nagyon kár kicainyes szeszélyből s közvélemény hullám ait fölkavarni s" az snlisemittyaus lárvája alatt Isppsngó valiásgyülöletuek éa gonosz őtozéimek tápot nyújtani és ez által megzavarni sok sz>*géay és békés családnak a nyagslmát.
A polg^ibázasaág s iegmagasztonabv intézmények ra»\'»kts a világon, mert elősegitóje, s igen sflkwtui feremtójé 1 legmélyebb vonzslmmi alapuló családi életnek, mely az emberiséget fentartjs. Ez mindent ad és cserébe érte mit sem kér. —• nem erőszakol senkire semmit, de föloldozza a lelket és ajct mpndja neki: menj, kövesd sugallatodat szaba íon, mert csak ogy lehetsz boldog, ha azteléred.
Tépjétek la hát uraim egyszer, már a lelkiismeret szabadságának béklyóit és adjátok vissza neki a szárnyakat, \'hadd szál ihasson szabadoo a merre isteniaége | vezeti, mért elébb vagy utóbb mégis le-i • 1 \'\' " tr,_
rázza magáról bizonyosan, de akkor bo-azut fog állani kínzóin föltartoztathatls-ttoi. Usakhogy aat neai szabad bevárni.
HÉDEY I8TVAN.
Budapest decz, 19, 1883.
a.— Most majd elválik* hogy lehet-e egyáltalán alkotmányosan kormányozni Horvátországot. Alkotmányos bánja már van, aki szivvel lélekkel * kiegyezés alapján áll, s aki minden erélyét éa jó* í akaratát a horvát ügyek rendes kerékvágásba terelésére szánja; de lesz-e;oly többség, mely a horvát tsrtományttj ü-jéstm támogassa őt s háttérbe szorítsa a lehetetieukégre kárhoztassa a felforgató frsotiókat ? ■ * Oly kérdés ea, melyre nem sokára a tartománygyfllét működésében megkapjuk a feleletet I
Az eltó jelek, hanem ia adnak e tekintetben teljen bizonyosságot, de nem is vágják be a valószínűséget a jóra váró reménykedés teljesedésére nézve. Kboen-Héderváry bán programtujs teljesen stna közjogi helyzetben gyökeredzik, melyet Horvátországra nézve a msgysr s horvát, kiegyezés megteremtett Kijelenté hogy méltóságát ó felsége parancsa é a közös magykr kormány bizalma jfolytán foglalt* el, IcijaUafct,. bo^y öt taladaá*
teljesítésre Irányuló törekvéseiben nem csak a király iránti hűség, hanem a Szt. latrán koronája alattPországokból alakult állam megtámadbatlan fen maradi** iránti szeretete is vezeti; működése czél-pontjául a horvát közigazgatás éa igaz-ságszolgáltatás javítását a a horvát anyagi éidekek emelését tünteté föl a kiegyezési törvény alapján, melynek nemetak betűje, hanem szelletne ia irányadója lesz, a teondi ezt áemesak saját intentiója folytán, ha nem a közős msgyar kormány vett utasítása szerint is, a
mm
figyelnezteté a horvát tartomáuygyüléet, hogy működése úkerét annál Űstoasab-ben veszi, mennél inkább kú fog tfinni a horvát tartománygyülés magatartásából sz államhoz való őszinte rsgaazkodás érzülete. \' \' \'
E programmot mi teljesen és tfHat^r-tál nélkül helyesuljük. Igazat adunk a a bánnak bogy Horvátország a neki a kiegyezés által biztosított s lehető legtágabb körű autonómiájábsu minden ga-rancziáját a tehetőségét bírja anyagi és szellémí érdekei istápolaaáúak. — Magyarország nem , kívánja magyarrá tenni a horvátokat i kivánja.hogv Drá-vántuli testvérei boldoguljanak, amint tudnak képességeik szerint s akaratuk komolyságának mértékéhez képest. He: lyeseljűk a közigazgatási s igazságszolgáltatási reform czélul kitűzését, mert itt van a horvátországi bajok forrása, ezek miatt támsdt a népben azon elégedetlenség érzete, melyet izgatásaik sikerasité-séte nézve megrsgadhsttak a politikai felforgatáa vakandok — éa kalandor— politikusai. S igazst adunk a bánnak abban is, bogy a horvát anyagi érdekek teljes m{ltányM*t fognsk találni s/közös ma gyar kormánynál, ha a horvát képviae let a közős államhoz való törhetiea rs-gsszkodás érzületének lesz kifejezője mindenkori magstartásábsn.
Deigy lesz-e? A jelek, mint mond-\' tuk gyanakodást keltők ngysn, de nem zárják ki a jó fordulatot sem. Nem szólunk a falsókról, a Starcaevica párt mind járt az első ülésen a királyi leirat tiaz teletjen fogadásával demonstrált a »ma-gyarJ \'király ellen, a határőrvidéki kép viselők pedig, kik jboat jelentek meg először a horvát klkttmányoe élet arenájá ben, \'mindjárt rlőljáróképen kifejezték szon szándékukat, hogy ék az eddig történtek felett, a nélkülők létrejött kiegyezés felett kritikát gyakorolni akarnak. Hanem szólunk a horvát neaueti
i j 111" tárcsája.
Pin.pi kisasszony.
Annyi furcaa^áf van a világon, hogy elszámlálni épen ne u lehetséges, de ha ugy nagyiéból ö«aahoraanúk azokat egy halomra, nem hiszem, hogy lel férne as három homsu-aaekérre. Mar as is elég fUreaa. mikor az embernek nagyon sok dolga van, meg ha épen aemmi sincs, eaak est mondja: nem tudora mit ceiaáljak. Aztán ha még1 annyi teendtye van, még i»ra est végzi, hanem máéba kap, már aa i* elég furcsa. Ha már ilyen csekély dolgok is elég- tarcsák, mivel lokossam magát ea életet, ami szintén egy hatalma* faroaaág.
Már hogyan lehet egy és ugyanaz w-refcett, kedvaK, utált, megvetett, sanyarú, rózsás, kiaoa. aaomoro aat., e mellett Unalma*. is egyszerre, aa nem csak magát aat a dolgot illetőleg furcsa, de még arra goodeini, vele foglalkozni is az Pedig as élet aaok egyike, mely^, ahány ambar. annyifélék Nálam unalmas. :
Folytoaoa agylormaság. Nappal kinkV-Mom azért, amit mindennapi kenyérnek go~ ayokisk, eate színházba járok ott ia dolgo-aom, akár eaak a favágó : kérgesedik a te-r nyerem a aok tapaoléstU. Vagy veasekedjem a prkaedsmáart ? — az is unalmas, hiszen eaak egy vaa J Mikor mér jöjlaktam aael-lemé lápkUékkal ia, akkor astáa hasa ballagok, ktkea aald Mök irftaaslalomnak, mia-daaek alétt a asiakési paleinlat irma mag (WvegÉMaagkOl eivaHaltasa, mSweaOval: ka-tyaklalanUnaaaé ntlemj a sátán kt easembe, kegy keiaag is laas aí^ Aa al áai haaxá aam saÉaailoaa, as mag épaa asíadig agy-\'
Szóval unalom, egylormaaág az egész életem, latén csudájs, hogy még eddig ftteg nem utáltam.
Ast sz egyet nem lehet iurcsánsk mondanom, bogv ha néha (ugyan néhaj önmagam teszek étiem kereke elé egy köyet, hogy egy kicsit zökkenjen, s aztán mpgint csak ngy haladjon mint elöhb.
Ugy volt az nemrég h A koloratnr-énekeaiiönek jutalomiátéka volt, k én a nagy lelkesülésben, tapsolás 4- a Itíábéíáaban annyira kimerültem, hogy jónak láttam elubb haza sem uteani, mig néhány póhár nala-tonrnellékkivel uj eröt nem ültetek beton, eaak hogy az oíy formán • történt, hogy eiíél elmúlt, mig annak a néhány poharimk aj lenekét megtaláltam.
Kin pedig oly sötét völt hogy egr lépésnyire inaga előtt sem látod azmmljer egy csipetnyit sem, szinte ölelni |ie-hetett volna azt az áihatlan fekkteaégaLjS én ebben a mélységes éjszakában kezdtan hazaleié botorkálni. Szerépcsémre az ut mar nagyon is szokott volt előttem, pem ia kellett tápogatózoom, behuuyt szemmel is mek-. mondhattam volna, hogy iez itt a aülsó árok btdja, ez Ut am« lasor, jmely félj balraItar pl, itt meg kezdődnek a i lépcsők, i melyekan énnékem minden áldott nap négyaser Ötasqr kell felbotorkálnom abba a vén bagoiyiészek-be. melyben lakom.
Hanem as egyszer fennakadt vc együu tájékozási tudományom- Olya akadtam, akt még tapogatva seoi tudl felismerni. ,K Térkapunál. | leheli ém, a elöhb á felvonó hid Volt, most pedig agy talmaa tölténo vezetett al ut fel, tátongó mélységgel, melytől asonbán az ást környező fal óvott volna meg nem csak eb-, gem, henem nálamnál sokkal teheteUeoe|ih állapotban levő* is. Erre a hirtelen akadáijta aztán ettoáltottam magamat, nagyon heljW
nagyon veszedelmes, kiábálni kell hát, ugy lehet czélhoz jutna.
— Ki vagy!
Senki, ember valószínűleg nem, különben szólt volna. De én ezzel nem elégedtem meg. Hirtelen megragadtam ax előttem leVö Sötétséget (valamivel különbözött az éjtá) s még egyszer feleletet követeltem. Erre ás a sötétség mdgmozdult, s ügyesen kisiklott karjaimból. Most már mégis Úsonyos voltartt benne, hogy élőlény-
— Ki vagy!
— Menjen mm, hagyjon itt békén p
Oly csevegő hangok voltak ezek. .oly
baljiVslatulag hangzottak fiilembe^ hogy mindjárt nőt ismertem lel az alakban, még pedig1 anélkül, hogv valóim gyanúsnak tünt vtílna fel előttem, üjbó\', sokkal szelídebben Itér. deztem töle.>
Ki ön, mit keres itt?
— Bogy ki vagyok, azt tneg mondhat lom, hogy imt keresek, ehhoz semmi jkuze| Hevein: Pimpi kiaáasszony.
1 J"Ha nem lett volna, oly nöléi, azonnal elkaczagtam Volna maganíal ily luresn liévjrej de a komor íéj inkább arra biH, bogy m«M ijedjek, nem is a aévtöl, ■ hanem a hangtól, melyen ast nsoodtai Most még kevésbé nyugodtam meg, egy ismeretlen nő, éjlel ntsni egyedül ez elég furcsa, aztán neve mégi furcsább, cxélja meg legfuresább lehet.
— Eltévedi talán, s nem tnd eligazodni e sötétben, V^gy var valakit itt ? j
• 4- Nem, engem várnak.
(Sajátságos, aztán mégis itt áH.)
, -r- El sem tévedtem, mert tudom, hogy hol vsgyok, milyen magasan, s az előttem levő árok elég m$yen van, hogy valaki kiadja leikét mire fenekéie ér.
(Todtam, hogy ifeeélja lesz a legfurcsább,
smi: látói nem leheteti, tapogatnij ilyenkbij annyiia, hogy mé^ nevetni sem lehet nek
Lapunk mai axámAhoz vaíi meliékelfe a „Pmnklití T
aapn ano
3bE5F
— Szerencsétlen, ön ieskar ugrani az árokba ? Agyonzúzza magát rögtön szörnyet hal.
—- Epén ezt akarom Köszönöm uram, bogy felviiágoaitott, úgysem mertem hinni, bogy elég mély lesz.
No az szép, r— gondolám magamban, j —- ugyancsak nagy köszönetre méltót tettem: megmutattam a másvilág ösvényét
\' — Nem kisasszony, önnek nem szabad ezt tennie, én nem eugedem. , - l)e ha keit.
Akkor dém I Mi indítja erre a ször-opd tettre? Szóljon, talán segíthetek, csak előttem le ne ugorjék, mert nincs ám kedvem utána ugrani, nogy meg mentsem.
Az ijimereden mosi valószínűleg felém lordnlt. mert a sötétben egy szeÉpár villogását iáttbm, egy olyan szempárét milyeot még sohasem láttam. Egy piczi kis sarka bujt elő » holdnak s sötét fellegek köxki, bizonyosan ailöl kapta fényét, ugy láttam, mintha a\' szemembe nézett volna, tán onnan akarta kiolvasni, mennyi igaz van szavaimban. \'\' * ■
Lássa - szól aztán ellognhan, -j-, nekem zt tennem kell. Ha haza megyek, apám agyon ver ...] legjobb nékem ott lenn ez árokban . .
De mért, mi baja atyjának ? . . . Tán meglágyiihaijnk kelten . . . Higyfe él, aegyoo érdeklődőm önért, szívesen fölajánlom aagélyiinei ... ön egy szerencsétlen aö (ehet t&l
~ óh igen, 4-. sóhajtott elérsékcmyüí-ve, — igen szerencséden. Apám kapai ember nagyon. Rköldött kökényén ide az erdőbe,* meghagyta, kogy előbb be nemetjeim tenni lábamat háráha. mig\'annyit nem szedtem, nogy azt üz írtért et nem pdhatom. Oh! ö neki negyoe sok pénz kell mindig, S engem küld el, hogy kökénynyel
ünnepi és alkalmi ajándékokat tartalmazd árjegyzéke.
pártról, mely ott á többség; as egy conferentiájao felül vingáiU a báa beazé-dét, i a keljeit, hogy az abbza foglalt programmboz való csatlakozását jelentette volna ki, egy nyilatkozatot |irt alá, melyben ki van ngyan tüntetve a kiegyezéshez vald ragaszkodás, de azon törekvés is, hogy a kiegyezési tArvéayen történt sérelmek akár közigazgatási, sljár törvényhozási uten orvoso itassanak. £ párt lapjai agyan helyesléssel fogadják a bán programját s eonstatálják, hogy as teljesen ngyaoasonos a nemzeti pártéval;
^Jfl est hogy egészen elbigyjük, s pártnak tellett volna kijelenteni, ha már a báa bossédére nyilatkozat adás szükségét érezte.
Meglátjuk nemsokára, hogy miféle macskátárul zsákjában e párt, A régi ha misság, kétssinüeég s cselszAvény kora lé járt ; ss eréljes bán kifogja ismerni a helyzetet mihsmsráüb, s hs a nemzeti pártben nem fog óesinte szövetságest találni, bizonynyal less skarata, tehetsége és tekintélye áj életre bátorítani szop Baochchsl bukott uniópártot, mely Mai gyarországnak hű barátja volt.
Mi Héderváry bán működésétől minden jói varunk: a nemzeti párttól függ, hogy e mákódéi vele ti kerül jön ej vsgy ellenére ?
Emberbaráti intézetek hazánkban/
(8* Bf.) Amint már lapunk *gy?k eMhbi számában emIllettük, aa utolsó ministeri jelentéé egy szakaszt széntől aa emberbaráti és kQamüvelódéei intézeteknek is. j
As elóbbieknok akarunk 07. al-kálómmal néhány sort ss*ntelni.
Igeo nsgyra vngyunk jótékony-czélu vigalmainkkal, egyáltalán jótékonysági érzületünkkel. !)■ szereljük itt is a csillogót, azt a mi pillanatnyi álveretet boa; annak a jótékonyságnak a gyakorlását, mely listásában maradandó, s eredményt nem aionnal, hanem idővel boa, — annak a jótékonytágnak gyakorlását, mely nem a pillanatnyi ayu\'nJ\' eredményei ben kétes enyhítését tűzte ki feladatául, hanem a társadalmi bajol( várható megszüntetését czéloaza, annak a jótékonyságnak gyakorlására nekünk árzékQuk nincsen, s as*rt szégyenletes sson emberbaráti \' intésetek csekély saáms, melyeket a jelentéi leimutat, ée * csekély is inkább a kormánynak ás egyes, ki válóknak köszöni lé\'elát, tjein pedig an nak a társadalomnak, mely még aa igazi jótékonyságnak színvonalára nem bírt emelkedni, — jmely ugiynu a külíbldinék majmoláaában párát tanul áll, de\'épen aat nem utánoz/a, a mit utánoania kellene.
Társadalom, melyben ufalkottix
sem meg aeki. Pedig a kökény szar, . . Ukvia sz Iga .. 1 brr I...
Bizony brrll. . . Ilyet\' nem hallofism még. Igaz. mos! Jó a kökény, már néhányszor-meg is csipte a dér; Ja tíz irtot keresni vele, mikor még ingna skm kell senkinek, már est nem értem/. . .1 Aztán Pimpi kisasszony él is kezdett fesemmsen zokogni, olyan volt. mintik galatabfougása, (éjós, szívhez szóló. Me^mántam Szegény bizonyosan valami gonosz embernek áldozata. Jiz frt ugyan szép pénz, nálam még tized része sincs, de hát nem ér rá ast hóuu|p ?
— Móndja csak Pimpi kisasszony <— eltogac^a-e tőlem a tíz forintot s aztán el n>qgy-e saépen haza apjáhcs? L
— Oh igen .. . Ukrt ki örömmel, Orökre áldani ragom uram! •
— No jól van. de árast nálam nincs, majd botnap jöjjön fel reggel boasám, itt lakom a várkapu alatt jobbra, s: ott megkapja.
— Köeaőoöm. ön nagyon jó, iuram .U de, — reggel nem mehetek, kökényt kell szednem as erdőben. j
— No hál akkor jfgjon eite!. .1. Akkor sem ? Tán csak Jjjjel ér rá ? . «. Nb éa akkor ia otthon vagyok.
Hallgatott, bizonyosan nem tatszett\'1 aeki. Nagy sokkra, ismét* fuldokolva a soj gástól, hallhattam szavát
Ok óa maz ember, áa emft mm am* hetek ftabas W . . m ssótaáoak as smhenk!
& Hát úhx msjd én megyek őahfts U<ja aagr<m >6 mai*
a frá*i« a mely fóHítt uralkodik az élhetetlenség,, nagyra sohasem kép**, A tíégy szeretotháa közül, melyet a miniszteri jnlentás említ, benuQnket legközelebb érdekel al b.\'-fdredi. Ennek költségeire feOOQ frtot veti fel a niiniszler, — mert bit, mint ss indokolás említi^ aá ka közadakozás , megszánt." iNo ea as indokolás mjegyénkre nérto elég szégyenletes-Persze, aa aatieqmita ngitatiók, uie-lyjok eredménye\' békét polgárok hágainak feldüláaa, vagyonáuak el rab -páka, a társadalmi egyetértés ás béke telbóntáSH volt, nem engedik mog, nagy itt nemesobb .dolgokra is kiteljed jen a figyelem, s mai napság nagyobb hirt lehet sserézni aa által ha, a z-idót ütik, vagy ba a népet féfreveaetve biztatják a szabad lo pásra eg rablásra. Igaz is, minek gjoadoekodni a megye árváiról,; mikor nnveléf biányálian ezekből kerülnek ki, a legengedelnieaebb eszközöli- — A b.-füredi Szeretet házban 70. járva nevelteiéit.
1 A négy szeretet báa közül a j>a-lüozit gr. Hadikné alapította és tar-tojtta fenn. A budapestiben 35 elhagyatott gyetmek gondoztatott; a zó-lybmlipcetn „Gizella" ^rvabáziit a pénzügyminisztérium alapította kincstári munkások árvái számára
, De micsoda mindez akkor, mikor mindegyik megyében legalább egy aseretetháara volna*ssükaég. Ez a négy szerctethás osak azt mutatja, hogy menayiro Volni még szükségünk. 160 árvának a nevelése í« valami^ de büszkélkednünk vein nem igen lehet, ha sokkal kisebb országokkal hasonlítjuk össze azt, amit mi .felmutathatunk e téren
Vakok intézete kettő volt, a vá-esi országos, éa a budapesti országos iaraelita. A/nabban 96. emebben 60 növándék neveltetett.
Siketnéma intézet Ss 2 van, egy harmadiknak felállítása Ssegeden szándékolt* tik.
A hülyék tm veidé 4re egy magStk-intéaet vol», mely bon 17 hülye gyermek ápoltatott,
A Iközművelődési intézetekről még később szólunk.
KQIönféték.
j— A llüseöbön levő karácsonyi napok alkalmából t. olvasóinknak ósswie S£Ívból*boJdop ünnepléseket kívánunk Égywlal feihastndljuk at alkalmat annak tudat4»ára, hogy lapunk legköie-hbbi I uj ér( adata — főleg as ünnepek itötbetfése folytán —- jM vasárnap, f hó 30 án (op megjelenni.
Valószínűleg erre is csavarta a fejét -j- Nem . . . itt találkozunk, jitt fogom öat bevjárnt De jól jegyezze meg, itt fogok állani e falon . j. . így ni 4- s j ügyesen felkuérntt az alacsony talra, aztán baljóslatú, fenyegető hangon folytaik 4> s ha nem talál jónni, ha amgcasl, akkor megölöm msgamat,
- \'- igy m ! I -
Qt&nt Egy tompa zuhanás, utána egy jaj — t-s minden csendes lön . J .
Izgatottan sí«ttem hsai Vége vök, nem lenetek öt |aegmenteni| Várnom kellett mianap regntig, hogy jelentést tegyek az esetről — Almaim is oly izgatottak voltak mvpdeó isoerönömét azon a kófisloo láttam | leugrani] i\' • f • l •
Mákakb, mire én kimentem a városból, már hira fniott, hogv fímp{ kisasssooyi s sáaczárokbsn találták^ meg H ühsiaaaira Mindenki sajnálta szegényt én pedig kérde* .tösködvái megtodtam. hogy egy szereocsét-hm lamickiy vott 6 a szomszéd taloból, kit férjé eHUOtt amgéfál. Padig annyira szerelte ! öt Aogy tneg őráh bele, asöU aevaridk^ Pimpi lisamwiynkli As a mániája volt, hogy apja öt mutyi stódtó küldte. Ez pedig 00-nan származott, hbgy épen az erdőben volt filnéN timj H»»,kai3áa egyetlen cse-cs-mö lánykáját vjftte. Néhány kökényt sza-kitott le 4 azt gyermekének adu j A gjattw* délatlmill néhányat eltalált nyel-ni, ipül a gyenge kk csacnamö megfnlsdt Attól fogva itilflate iérie, mig ebből a is tí\'iMm áste
PVtSLMRSL
4 A királyi pár elhagyta főváro- | sunkat, távozásukkor azonba- Budapest sse- | gényetnek 6000 frtot adtak magán pénztárukból ; a gödöllői szegényeknek pedig Süe ! forintot f IP
—| KarArsdayt a keresztény világ e legknltőibb ünnepe közeleg. Nagyok, de fálég a kicsinyek leirbatlan örömmel várják ak est megérkeztét. Készülődnek, sürgés-forgás minden felöl. Kint hidegség uralg, annál u»tíegel»b van a családi tűzhely- kő- i rftIJ A gyengéd szivek szerető hévvd nézik a meglepetés tárgyát, mily örömet idéz az j elö á kicsinyekben, a nagyobbakban. Oh . mert alig van fásult kebel, amely tettre nem | serkenik e szent ünnep közeledtével, hogy valami széppel meg ne lepie szeretettjét. Igen, titokteljes suttogás hallatszik mindazon helyeken, hol hűség és szeretet. lakozik. Ki-válólag a nők azok, kiknek vozalma, figyelme és érzéke e ment ünnep előtti időnek melengető varázs lényt kölcsönöz, a boldog • félj gyengéden mosolyog, sz apró csemeték tapsolnak, ugrándozva és örökös kérdezős- j ködésböl áll most minden figyelmük. Végre • msgjő az esi is, £ gyertyákkal világosított1 Karácson fa láthatóvá válik s szedhetőkké az aranyosCukorkát, diók s egyéb, kinél, j hogy miként telhető sjkndékok sokasága !.. A csendes családi boldogsághoz megelégedést s mindenekben szerencsét, boldog ünneplést kívánunk Ispunk tisztelt közönné- 1 gének!
— Balltva volt. prógrammunkban, hogy a »Zalái Tanügy • lapunkba olvad s meg szűnnék önálló lap lenni. A több oldalról nyilvánult óhajnak engedve, annak \'alapító-szerkesztő s kiadó-tulajdonosa önállólag folytatni fogja, mit oly megjegyzéssel hozunk t. közönségünk tudomására, hogy mind amél-lett lapunk a tanügynek felvirágzásán buzgón fog működni, s mint a k özjólét egyik faktorának méltó elismerésére hatni. A tanító urak részén tett ajánlatunk azért érvényben marad.
*4 A mag) •kaalsaai fögymn. ifjúság segély- és zene-egylete jsvára 1884. I ianuár 2\'i-án Nagy-Kanizsán a ..Szarva*\'4 czirnű vendéglő nagytermében hangrerseny-nyel egybekötött zártkörű tánczvígalmat rendez. Beléptijegyek vélthstók a „Szarvas-vendéglő első emeletén, IK-ik -zám akut január 2i, 22 és ?3-án d. e. 10-12. d. u. 3—6 óráig bezárólag és este k pénztárnál. Személy és Karzatjwy I frt r. Felülfi-ws»émok >r«zönettel •»-
nyugtáztatnak. Kezdete 7 órakor. Müsorozat: I, „Esti íjam" Kreutzer »£ji szállás Granadában; czimü dalművéből. Előadja a fő-gymnasiam dalárda. 2. »Fantasie,« Meyer-beer .Róbert le Djable* czimü dalművéből Összeállilá NichU.\' Hengedün és zongorán eiőadják i Donátb József S. oszt. és Gaal László 7 ] oszt [ tanuló/ 3 »Tréfás népdal egyveleg,,* Előadja a fögymn. dalárda. 4. »TrioJ DonmeAi \\ »L* Elisir d* Amore* czimü dalmű rékől hegedűn-, gordonkán- és zongorán j előecfák: Kohn Samu 8. oszt. Goldman In Lipót x. oszt. és Donáth Lajos \'
7. osztályúi tanálók. 5. »Haldokló mellett« | Tompa Miháiytöl. Szavalja: Schwetger Adolf \'8. oszt. tanulóJ 6 Rapsodie Hongro- ! ise,* Liszttől, zongorán előadja Pete Lajos |
8. oszu tanuló.í ?. »Uli keringő,* Bknfy | Sándortól.] Hangszerelte Venczd Rezső, elő- j adja a fögymn.\' gyermek-hármas (trio) és 1 zenekar. 8. >Nritány,> Sappé „Utazás a föld körüli4 czimü dalművéből. Hangszerelte Venczel Riezsö. Élőadja a fögymn. zenekar. |
9. „Bordái," Verti „Érnani" czimü dalmű-[ véből. Hangszerelte Venczel Rezső. Előadja
a fögymn. idsláréa és zenekar.
— ik keaslhelyl önk. tűzoltó-egylet műszaki ^tisztikara folyó ^vi deczember !
I 31-én az |Amazon• szálloda, nagy termében I sorsiátekkal egylíekötöU zártkörű sylvesteri tanczestélyj rendfcz. A tiszta jövedelem az 1 egylet szerelvényei gyarapítására foHitiatik-PelÜlfizeljMá ók a sorsjátékra azául tárgyak i kiNzouettet, fogadtatnák f» htrlapiiag nyugtáztatnak. A tarnak Stieder Kálmán szívat-tyospsrancwok úrhoz küldendők. Beléptijegy szmáélyenkint 1 írt. Egy sorjegy ára 10 kr. | Kezdete si órakor. Jegyek előre válthatók Scbleifer iáidor egyl. pénztárnok urnái.
— A r.ák(»rs;sl fiatalság 1884. évi január |Z-án n Hatyn Vendéglő termé- i zátkörü táriczvigalníal rendez.
— U)áukir Oyörffy János egykori \' | tapolczajáráin szolgahirés a bíróságok ujabb
szervezésekor tapojrzai járáshiró, 1878 óta nyugalomba vonulva Km\'eskálán élt, ahol e hó elején 6gy éves korában meghalt. Teine- v téae nagy részvétlel történt
s- Felaá gjisla az ottoni szőlőhegyen a konaánybiztos coostatáka a pkyl-losera Mtesékit.
téayambbaél féaysasbb ünnepélyeknek Fái lyás seae, buesubaaqnetts és a városi polgárság által Tisza Lajosnak adandó emlék, ajándék van tervben.
— (isbsss*ársk "■gy-Kani-i vsán métennázsánkinl RozsJ(rt 40-7m\' 80. irpa.Wá—Zab. 6-öíi-gKa-koricza tí írt 60 66. — Budapesten
Busa tiazavidéki 9 frf 76.—10 fa to kr
pestvidéki 9 f.t .65-10 írt tő kr RnJ 7,80—8 frt 10. Árpa 7J6-6U kr ZtL 6 frt 80—7 bt 90. Knkoricza 6 frt 6O 75 rj- Székesfehérvár Buza9fri—9íi 50. Rocs 7—7,frt 40 Árpa ti frt 80-7|h Zab 7 frt lOy-16 kr. Kukoricza^fi tn 10 60 kr.
Irodaion.
*• IwliM msl ska HiMltit tíjSiUh tornám-•UlhM&k IbcUl nUf
KiSsli ét Oaterajte.

Ismét aagy ünnepélyességre készülj Ugyanis január M. közt oszlik fet a ssesMi kir. hiztoioaság. mely oly aéasasrákáNtt üsageden, mint tán aebol fly m mű amm. Kgy egma sara kásaat a
— A Mtaaféasnágigyi Kslaaa. n^yet dr. Lőrinczi belügyminiszteri orvos szerkeszt, legutóbbi száma, a következő érdekes tska jómmal jelent meg: A hazai orvos-, gyógyszerész testülethez — A belügy-miniafler körrendelete a szembeteg katonák-, nak otthon való gyógykezeltetése iránt — A rima-szombati kőzkórház publicatiojs. --A tüdővész kezeléséhez, — Makó városa á 1 7 éven alóli gyefmekek gyógykezeltetése iránt. — A rendezett tanácsú városjk orvosai választása iránti kormányrendelet — A roncsoló toroklob és himlő-járványok elfojtásához.— A -Hungaris kávé«. — Boacz jegyzőkönyv veszett enröl. — Gyógyszertárügy. — Himlőoltásügy — Kórházügy. — Különfélék, Az országos közegészségi tanács \\a (^vizsgálat iránt. — Az orvosok nyugdíjintézete. Becsületszék orvosok, gyógyszéiifcszék részére. Lapszemle. — Gyógyászati vegyesek. — Iro daíont — Balneaoiogia. Dijszási történetek. Ara <-gész évre 6 fii, félévre 2 trt 60 kr. Megrendelhető, a szerkesztőnél Budapesten Lípót-utcza 50 sz.
\'— ÍOOO magyar népdal zongorára slklamazva. A »Magyar Dal-Albuin*, mely a magyar népdalok egyetemes gyűjteménye, 1884-ik januártól kőidre ismét megjelenik havi fűzetekben. Ez lesz az ötödik kötet, mely a 801 -1000 számú daliamoksi tartslmazandja zengorára alkalmazva. Nemzeti dalaink ezen egyedüli népszerüp kiadása a külföldön is sok ezer és ezer éldánybau van elterjedve, hazánkban pedig tnajdnvm minden magyar éntelmfi zenekedvelő"?* nangjegytarswi r»W«»•--* gatását tehát fölöslegesnek tartjuk. Asíf^ évi folyam (vagyis az ötödik kötet) ismét M\', havonkinti tűzetnen jelenik meg, melyek egyenkint 20, tehát összesen 260 magyar népdallamot foglalnak magukban zongorára alkalmazva Előfizetési ára egy évre (tO Ifi-zetre) 90 kr, egyes füzet ára 26 kr. — beleértve a füzetek bérmenles beküldéséi fei Előfizetések legcélszerűbben postautalványon S • Magyar Hal-Album• kiadóhivatalához Győrbe intézendők.
- A Ksih Már által kiadott .Csat ládi könyvtár* ezimü vállalatból ismét lé kötet jelent meg. Az egyik Areny Já-f nos: Buda halála czimü eposzt tartalmazza;
a másik: Goethe Faustját, Dóczy L-ajós fordításában. Mindegyik mü ára 80 kr. A két műnek ajánlását feleslegesnek" tartjuk.
- Dolina) Qyala kipróbált ltja sági lapjkira felhívjuk az érdeklett körök fi-gyeimét. > Hasznos Mullattató«. czimü képes iapia uj évvel 12-ik évfolyamába lép, mely körülmény egymaga a legjobb btsóayitvány a lap jósága, életrevalóság felől, áugjelen díszes kiállításban, kitűnő gazdag tartalommal, számos képpel havnuként kétszer.Arat negyedévre t frt, fél évre 2 frt A »Lányok Lap)a« szintén régi jó laj>, nj evvel 10-ik évfolyamát kezdi. Iyo olvasónöi országúért e kedvelik, mert diszes kiállítása, gazdag tartalmú, számos képpul A kitünö dolgozatok mÉH az ifjú leánykák kedélyvilágához vannak alkalmazva, s ez által válik á csaladok körében nélkülözhetetlenné. Ara: negyedévre 1 frt félévre 2 frt Ifoiinay harmadik becses vállalata a > Magyar királyok éa bfook anuképcsarnoka< mely igazán páratlanul áll- Sorra vette a történrimét, s eUcesdve Attilán, közöl minden kiváló alakot: a királyokat egyiöl-egyig, az erdélyi feMdeime-ket a nádorokat a hösöknt, államférfiakat. A képek szé|> nagy alakúak, mindegyikhez élet- és jellemrajz van inra és padig ügyesen, kedvesen. Idáig |nár 94 töttéaslaa alak jelent meg tS ívnyi lottdjeloniben. És e/t mind 63 kr. ráfizetésest megszerezheti as, ki egyszersmind előfizet\' akár a »Hasznos Mulattatóra, akár a Lányok Lapjára. Külön a képek és eietrtyaok nem kaphatók, csupán valamelyik lappal. A további folytatások aztán ingyen küldetnek azon lappal, a apály re történt az eiőáetéa. Végül ctimlsp éa tartalom jő az raésihea Ifottnay a hárOm vállalatát, melyek mtndegyí bámulatos nkMó, ajánljuk s szülőknek s a tanféráakaak A ndlás és kflaoktstáaí súnistar és amlegen ajánlja a lanhók. iskolák figyelmébe mait hó IMa, pM n s kelt Mailével kiadóhivatal jBudapest Zóidfa-ntcsa 91,
MZGIUMttfi.
A tzarvNimarha tenyésztés érdekében
a megyei kftalgasgatáal bleottság köagaüöttB&gl előadója a kővetkező körlevelet bocsátott ki: Zalame gye közgazdasági előadóiktól
Tekintetes szolgabíró ur!
A nagyméltóságú földmivelés, ipar éa kereskedelemügyi minisztérium 60,594. számú rendelete élteimében, az országos szarvasmarha tenyésztés emelése coljából a jftvó évben is tenyészbika bevásárlásokat, ét azok kedvezményes áron való kiosztását fogja eszközöltetni.
Elaó sorban szükséges tebát bogy eaen magas miutszteri taadelet legtága* sabb kőiben köztudomásra bnzaanék és az illető tenyésztők felbivaaianak, hoVy az eladái-ra szánt tenyészbikák hozzám iegkéeóbb január hó 16 én oly módon jelentessenek be, hogy a t«» uyéazté neve, lakhelye, a bika álloméi helye, vaautl állomás, valamint a teuyéaz ál lat faja éi kora, határuaottan ki tüntetve legyen.
Más részt pedig a vásárolni óba jló községek éa msgátiosok fe Ibi van dók, bogy kérvényeiket jövé évi február hó 25-ig hozzám beterjesiszék, melyekben a tenyészbikák t zárna és faja világosan ki-taendő.
Magán tenyésztők a bika vételárát reiidszeiint as átvételkor.tartoznak lefizetni ; figyelembe vehető körülmények esetén azonban sznu kedvezményekben fog-uak részestUelni, íiogy a vételárt báiom féléves, mindig julins és január 1-én esedékes kamat nélküli részletben törleszthetik.
Azon községek, / melyek a bikák
teljea vételárát lefizetni nóm képesek, a
beciát ból 20%-nsk elcngedéeélieu téaze-
itlnsk a a featmaradó vételéit 3 féléves
***** Ni* fr január eltfiáik kaptat iiéli ti íeszTetbcn Tones/lketig.
Ha azonban a községek hitelt ér-damléleg kimutatják, kugy <*zen kedvezmények mellett sem képesek a szükséges bikát Megvenni, még ezeknél nagyobb kedvezményekben ia részesülhetnek.
Ezek kfapján még arra is felkérem a tekintetes szolgabíró urat, hogy a kérelmező községek, vagy egyének rsgyoni viszonyait kitüntetni szíveskedjék, hogy ea alapon sz illeinknek adandó kedvezmény méi ve irint felterjesztésemet meg-tehessem. \\
A midén tekét a tekintetes szolga biró ar »« részbeni ügy buzgóságát igénybe veszem, engedje remélnem^ hogy ezen közgazdaságunk emelésére szolgáló intéz-krdéaek k*a<ztül vitelét, a legillotékes-sekb kezekbe tettem*
Kelt Döbrétén 1883. dec/. 12-én 8KUBLICS JENÓ
közgazdasági elóadó.
Felelős szerkesztő s kiadó: VARGA I.AION. Főmunkatársak: MTODF1 LAJ03 és HOFFMAM NÓft.
Nyilttér
Nekem mint a budapesti -»Z i ó n egylet orvosának kiterjedt praxisomban bö alkalmam van
Cbaaaa beUgekkil t oglalkozni és meggyőződtem hogy a
Repnrator
agy heveny mint az idült izületi és izom ésnzaál kitűnő hatású gyógyszer, mit ezennel örömmel van szerencsém bizonyítani. Budapest, decz. hó 8-án 1888.
Dr. Horpáeaky. A Isparstar kapható gyógyasar-táialfkaa. káa üveg 50 kr. aagy üveg 1 firt Maiiaiinsiégl főraktár, Dudaputm Kdlvm-fér « ftjfavar tbrtma* gyógy szertárban. Jl.-Kaaiaaáa kapható Bébs J. örökösei 404 l-l
1
tatea éa gjora kaJUaa a st(néaaitt aagjri W-laalll éa «j ógji rajának bUunyiilt Spilavag^rWk niunybéi kánült
OPITZWKGKKK HOZÜK OI^KÁK J (IIoiiImiiin,V
SUintdt Vlkttr éa fialtál B\'oabaij WtbMarrfkfdji\'j, StayálkiMma és hursth a|t«s
Valódi • minfiaágben otak a g) égy tárakban.
1 aw[ l-if\'
Száiier tere naptárkiartó-vállalata
4 SZ£K ES-FEHÍRV A ROTT. I\' \'
A legjobb és legolc^bnáptttJ
Zalamegyo kfaönsége t-üáioaru
I U I | 400 84-1
Ziiliimejrwi iftnpinr
1884-ik szökőévre, i ára 80 hb.
Kereaztkötés alstjt postán küldve 35 lm
ROSENFELD ADOLF
lüeáer ég csemege kereekedéeébpn leg* jutányosabban a legfinomabb minőségben kaphaté: Öukoi, tdvtg, kocikaodgoit ét fitSf
Hfll, kdvr\'. /int hm t , OMMflCUM, C\\d\'<l
il/u/.A\'i fjif íiiifiu 4i ni\'my Jntn, Uránt rtdt káuú Nnqbnriih \'/\'ti réti Ciokoládó. jlbieé rfst, iltjni h daru kánt, hdpoty Si"kAtú(i(. Ie<//iupnml>l) nittai táblaolaj, V<flfdí rújtiiipiivriku ét tarhonya, an |<H riiiiiaéiyvj, ktngtrmalmi littí éi n»iWí« (Üu$rumtíik, Sajt : Liptói Amiutali. Oorgonioln^HtiaenÍHO,, Jtomii-mar. Eidami fírgtwforl, latódi jrunetin Ipi]*ria\'\\ Unlak: oi ottkn, Angohtn, iJitn, W két ma, fji\'ng\'ylill (roll) hériny, Ajok* A" dói a (tuJódi Pillitr) lataet, rdk, pint ráng Iddog dobotlmn, Chviár Hutttmlltk: kottái to»ka.<Ulrtt»ni tta I on n, un látni, klotladtUo. gyümölcs StutáujUgt, bttUr dalaién, malaga tttíő, papii héjnnudula, olatt mogyoró off«a gtttttnyt, Q&ncti ét frnttcila estikor ytfitmöhs, Ltíü ubt Jinom CVtma au . koiktfk, tit pun lotikottihtk% klihnói ji apa tkta tt rum, valódi AmiUidan I H\'iannc/ jétitdl kbtUk, ftauttiq peiigi Ni aleia , ( ó.giiof, Htidtik, paimi uj-a daltui magyar jwttgó, Jlórdtpwt, kéuiig
Uado(rat tptt • i Mutcut hinel. Levélbeli imegrendelt-ai k Irggyni | lábban eszközöltetnek, 885 4-
|degset tTtkoa ifjúkori rétkék áa kíoaapou-•áaok,
Ur /Wmn téle .
ÜOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXMOOOOO
O ; 1 J \' . j
Badapeslre falé ftlatazáa kQgben o a » kj rövid idt)ro N.-Manlzaán m ftpiaeiea ■egteklntheté
(parat HáviayakkU kaaitfta
Egyedül oaak a parola-por alkalmsa a nemed éa azttlfi eterve* n-a daniieniQ gyangeaégainek elbárllásárs, i a férfiaknál a tehetetlenség (iérfiu g a ga légük) a s nfiknél a mngtnlnnaAg alláVe-táaárs. Mara k Ultimbeti pétolbatlsn gyégyaaer aa idagraadasar uindeu bántalmainál. A/nedv, |áa a feaetéaok ál 1^1 aléidéaett alarfitlanadáMk inét, a navas»taa«n a kioaapougáaok, Onfertésáa áa aa éjjnli iiiagémláaak, (mint a teheUtlenaég ogyedUli. okozója) állal aléidéaalt férfiúi gyen |eaégi állapotokuál, valamint a kéa ia lábak idegas reaskaté^uil, as által ply asar van nyújtva, Inely állal a« elmaradbatlau arad mény okvetlen elérhalik ^
Mii,dón a ianl elBeorelt beteckégekaé
Íyullon- »rer ainea oly alkalmas uiint a Dl miii Peruin-pors. Ártliailanaágáért jóf állunk,
Egy sdsg ára baazuálati frt HD kr.
Raktárt Nagy Kaaliaa "VesérOgyuükaég: Glichnsr A.
FALK
nagy állatsereg
Van át nap ileÓM. ái met/tíjfUiísa. Vattái*- és . 4 előadás. Az el tó eh\\ t&z&eí 6rak.,q 2-ik 3 órák., fi
\' a 4 ik 7
- Minden előadás alkalmával hagy mutsltványok sz
utsaitáml
m 4 : Prágar oki. gyógym
Béoa, 11. Kaiaer Juaelalraaaa 14.
lilluttrrrqlel ünnepnapokon r \'^jL^ adás rf. 0 1} tiSFifyi 5 órak, U órakor.
álIataMÜditéeböl és vadálla-
I,
-lírthtV Mii
párduezok, fölibe é? r-llus LönJW , i:kjriui. rl^t v.-* \'itidjatj üifarNén jleg»:H meUvn, óriási keu^uroa. eg) pupu idti£k, imoaa, iais«»ua, pvtyuMgaa, iuaáaS disznók, mosó-medvék, angeitti. hangyászok és ormányos medvék, különböző taju kígyók, eaék közt egy 20 lábnyi béa construktor, afrikai s amerikai struezok, szakályas keselyük, farok, araras. kakaduk, papsgályok, krokodUoa, örvös áN latok, nemkülönben majómház: itt kiamelendök egyhamadrias, kinőtt köpenyes pávián, úgynevezett erdei ember stb. 4- Igen érdekes egy |iárducz- és fárkss-j
csalán az allajaeragletben ellett kólkeívei. Különösen kietnel^udn |sz indiai (elefánt PKPI, uiég eddig olí> nem
j adatoik 1 luutntványaival. HELYARAK: l. hely 40 JbL ll.lht\'y 80 kr\'. — Katonák órmttittiiTl lefelé ét Wiffku u\'a/f gmrmtktk ftUt JUtlik.
Az állatsereglat nVltvn van Reggel 10 órától este 8 óráig. HéUöznnpoknn mntstvámjik ti|r|áti|iik d. u 4 és esti 7 órakor, midőn az állnjtok iiiomitiísa é- et« téa\'* történik.
Tisztelettel alulírott a jt- ez I közönséget különösen figyelmezteti, bogy valamenyi fent elősorolt állat a séraglegnek legszebb példányaiból allanak, mind élők és jól. tisztán lartolf, állapotban átbatók.
St ivei látogat átért rid
«W » ■•!• 1 FALK-
ÍOOOOOOOOOOOOOO0000000000030000

isv
K&rócsonyi 8 újévi ajándékul
ajánl
Ifltiliofei* ftilttii
ékszerész, arany- s ezüstműves.
Nagy-Kaul/sáii föut 808 mx.
a városház átellenében Arniiy gurnilnrakat ifi írttól,80, 80, 40 fit, 200 forintig. Antiiv fjlggóket 2. 8, 4 egén* 50
egesz ÖO hlig.
Arany kereszteket 150 ki tél. 2, 8, 4. 5, 20 fitig.
Atany gyflrflket 15 frttól egésa 150 fiiig,
Arany órnlánczolat 16 fittől egész s/áz frt lg.
I Egyúttal ajánlja dúsan lelszareh arany- s ezüst- ékszeiTsktárát s sok télé szakmába vágó tárgyakat s pedig. fekete s kék zománezozott ezüst garnitúrákat karkötöket, arany karkötőket, granat s korall tárgyakat, ezüst óraláncaokht, arany inggombokat, továbbá kanalakat^ evösze-reket gírandolókat s sokféle más ezüst és arany tárgyakat. 384 4—*
Megrendelések pontosan postautánvét mellett eszközöltetnek.
IV
a
I 403 1-3
v ék ^ÉL
I ifeg.
ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS
EPES CSALADI LAPOK
SZÉPIRuDALMI ISMEREri\'ERJEfizTO Kfcl\'RS HETIUPRA. \' Felelős szerkesztő: Kojuócay- I<ajW
I ííl
Layask -4- tártai köxütt tagaagyebh altaHadéaaak Arraadvs inlmir hatodik évfolyamát tíl- Miután giriaalra miodon-kinek kftldlaik njnUtványwAmot ! ;
a agéaMa táíéluaó alSfintóti fel. .MMat, a lalyakaa aak rttviden anUkaaSsk w i UskadralMg. Kik áhrsadBjlápróL — A „KÉPES CéALADf UAPOK." hírom irajfl tertataeauU Mn May a kfdiaas-aaasabti ktilDUaban, aaép fónyr* bori lakban, itfcdsa nxám áUrail-ráad kiviteli) képvt hot. A ftUp-bas raaask éndatl éa s kfllfáldi
A .K^paa Caatádi Upak* « ItjulctM, ItfitrjtJtl mi«M, lifJültiM mit fur kriitap: UtajtUn mim-Mtlfi
itrn tésénutf f^rna "«jy»•«• I cgtnymeílékltlltl — Katiin (MffiM) „DivniLip* ás külön (tmfgm) k(7ai-
a (3város, vidék a kOJlííld vátagalati. áwioa hirai: n in* dajom éa mffvihmt kürtben MaartlA minden mozuuat. — Mimién aaáaüwa cay Ivnyl KÖlÖn regény melléklet klaivalakbaa. Havoakáal .NóvíIhb" ealail divatlap atéaililaa keppal, uabáara)t aal atk éa .Oáaáúigi éa Hástar-
diutlyv ii ilMrlói\' /»»", — tífymfini )mi»l»mXi ptk *« raudktváli kftalaaiéayak. KaijatM tóeaegye ar bé\'dáiiyftas.
Kéittllt* tlSfi-.tl&k alfaféra ri»uiátm*k.
táai Lap* la iár ingyen matléklat-kép. A boríték laiva a komoly éa tréfás talányok aóadaa Jajával. — A k&aAaatnak iafvaa áií raadal-kaaéaétv .Kétdéaak* éa.PaiaMak1\' Ajánlatok* atk ráaaár* á társai é
Ieraagynbb irdtból fbntitoH rfíridabh nféaysk. atbaaaéléaak, marsok, A taliajfaMI
r^pok) éiaUi^pak. kaaiaraaakok ; *adatl • jmáa kóltiimínynk (diaa. arany kaMtbaal raféayak atk aorohatáak k
oaarsok. A taléajfajtBk kwafttt plijlrt olajnyomatn képak f kvNtlwab regények atk aacahalau ki. A legközelebbi évnegyedben külön regéiij rinellékletkép iáméi kltttnő, cselekvénygazfag, érdekleszitö regényt sdunk. MulatváMjssáiaaot a kisdéklistal klráaatra bárklnrk kAld bémrslír Rlötlacténl Ar^ eg0»z lévi-e 6 írt — félévre 3 fii — negyedévih) 1 frt ISO kr. fffáaif Vilmos laaióhtratala ; Jjudaptst, paptírtlds utat B. is. g Nagy-Kaniaaán éa Csáktornyán kapható: Pixellel Fülöp könyvkereskedésében.

*mmm
mm
m*

Elöllzeléal rellilYMN
a .PESTI NAPLÓ"
1HH*.
85-DIk fiVFOLVIMiHA.
c
411\'

Harminesnégy óv óla sMfcáljukr (ur/Ankat. Holléte kormányt megertunk ■ok viszontagságon keresztül hiteti küzdöttünk a oemáotial. Meggyőződésünket bátran vallottuk; nec vultus instaniis tyrnnhi, nér eivlum lador priiva jubéttlium, mente quatít soüda, 11 1
A közvéleménynek lapja vagyunk ; a Imit a magyal nép műveli osztályai éretnék, annak adunk güejeiéiti llixonylja «tfc a nagy Közönségnek kitartó pártfogása. Ktvszönjiik ^oüsetőinaokk irántunk: tanúsítóit ragaszkodást.
Ui esztendő, t\\j válasaiáapk kőtetkéznék. • Számot vofottünV mull-lal. jövővll: if . l\'J
Eü*n$ék vohunt, il\'tntik wpraéonk!
A jelen koitnábynyal sz*r.tl en oaát »«ljuk bizalmatlanságunknak*. Mert nem szeaiélyea ellerimjnv, i.em éroek véaeii tollúnkul hatttm kötelesség: kitartani a nemzet nemeaibbb javaiéti való luxában,
E kormányn«k múltja dicstelen jóvóje reménytelen. Mit vártunk tőle é» mit IgéH a nem/ötnek 7 A»t pfh luk, kagg a ktmjqyi jml^fho\'ílil* mtQtttí^ik s Mngyarórsság osztatlan arejét a nemiét jogainak bérletién megóvásában érdekeinek megvHó-Hitápftbnn, aa állam w,erméíében sí lekinlAya « befolyása magnót a átpéléaéban érvényesítendő S mit laMsztallutik v Nem hogy mqgyarorsiág jogát kitérje**-telte, de >61 Ausztriával fsteulub Irt M-hI alkup)rá»»al ee\'IMi7-ik\'i -kiegyezént rosszabbra magyarázta a a nemzet jőnifnqelkeittsl jógái kisebbíteni .hagyta ; a bosnyák kétdésben a duali/nuM juegféflé én taáá»la ; }i<>t vatpo/Aggiil. »xt m» ben a végvidék I ekei elejéiénél, ugi>KÍntni a luft éi kérdésien és n hgutchM ravargátok alkata ával ai magyar állam wuVüM tatját j\'s ktwogát ah gyeigln védte, hogy a iliráván tuti rétiek! kapcsolata a* ány&orsrtjjgal voMéjyevtf tik: mindezek következtében a körjogi pértorkoidá* bem hogy p»eg»titil» W/lne. de uj tápot nyert.
ígér1* b péffUgytI rtadrtnék AVai r*» j hanem csinált. rengeteg aj adósságot a réginek hegyibe ésj cjnelte Hurdén évien a direkt és indirekt adókat a végsőig, aa elviaiilnatlenaégig.
Ígéri ráfíthl as dfjesttaa sí k\\ipiunl; jmiéi\'tntégél: a kov igazgat ás zavartan, a közMziomág megingatvá, it társadalom felforgatva, hazánk reputációja meghurczolva, íme az eredmtay ilvan.
He szebb jövő reményéi rWjijn*e egtn kotaányV Mi laea belólDnk. ha soká vezeti j meg aa oriság polii|kijíil.
Anyagi jólétei ketie>üua. a\'r.ém tudja megadni. Nitus semminő k\'-z-ga>da>ági progyan n ja, Hestál an em<« magáiéi a .teendók iránt. A közős vám területtel (eladta aa inaiptjblíkáf, a magas üéilvámnkknl éa fogysazlási adukkal e szabad kcriskedésf. a ketrskedelmj swrródésekkél a mezőgazdaság érdekeit, a midőn egyfelől Irlxleaeané teszi. Iiogy Magyarországba iparos állam váljék, mely a nagy budgeteí elviaeibesse. másrészt agrárius politikát sem akar kőveiai, *"gy a Udd Mrtbkníaii megintt»a
Wf*
éa jővődalmeit szaporítsa.
kladá-
/Venarifr\'aAaJ krfyrthoiui as\\ fogja nkat mett sz inpfoduktiv ÍU4
ü X
*
n x 1 1 8
**X*UX*U*XXX**H*H***XXXX**HHK*HX
8 „UcHftn IlujlH
H „lle gyorsan sialadj a könjves bólbik !M
(mán tudnyiitlik hogy a KIM1IEL FŰLÖPÉÍÍK Jíegy Kanizsán )
ü „Ott le*zum 1 Uaa forliilol! \'
fi V -A kiért megkBpo<l eatél a kalendáriumot1\' *
* „km "Mag/s f*
„MIHASZNA ANDRÁS NAPTÁRA"
■ »Ara egy Igaje jbrint,* \\
>E1 ne mulauf! mér mar: •ftőn d in k m u s z á j 1 ft n Ji y í* VMékre béria«atvc küldve 1 frt ft kr. Csak levelező lap által eszkózleadő azivás reialelésrs is pontosan megküldi
Flaekil Ftliép kéayfkaréakfdéiir 413 M Nagy-Kaoupáe és Csáktornyán.
n 1
x X
a x
X X
S 8
xxxxxxKaxaxxxaxxxaxxMXxxxxxxxx
/pKXXXXX)

A legalkalmasabb karácsonyi és uj évi ajándék egy jól kivitelű fénykép
melynek <*lkéezité»4re a u. 4. kőzőuségaak laagsmát ezennel tiszte lettelajánlom, | IT • JT J 1 * V
Minden modulban a Irafinoiaabb kivitelű fém képeké* nemlBlőiibea aqoarrll festmény flHet ogy tziuléa.
élet nagyságú arczképcífct
alajbn adWMl\'ig kldiigexva siállltak,
Hogy uiiadeii e fAtett felmér öllnlő |l|éoyekáek wrgfelellia>«ek n íi-Urmemei kfllftnfisen a viv és olajfeatméiij\'ck elééllilásáaek megfelelóleg reudeztfm be oly aanyiia, bogy e íéteai munkáim a tdvároa ebbfllleg jobb atVl iNtéaetelvH la klillják k vciatng^ • \\ ■
19 Borult |dék«a la n lagilkaHlltekkgyeraiék frI-vételek la eaiklilllctaek.^é üagy esetleges rendelések még ag ünntpek előtt elkészAlka«Moek, kéme azokat tebetéjrtvid léé alatt feladni,
i .Délyftlal lakarélpéiutAr* Bayirjáhan
Orctry Ede 4m 3—• Mé 4a
sokat, kaionoHAg»i a ugaréval nem isaklt.
Ht*i híhí oi if\'iMtl nin kéyti i
uj hivatalokra\'mlndli felemeli c az adósaágoélhálaa rendezi agy pillantás igazságszolgáltatás
káltó htékoi a Isg-mapnyire alászállni
sunk sanvaru állapotára babisonyilja.
A n*ni«r< ttnVwmi h fiknleti Ütilél ftjltitlmi hóm-i ssomoitihh, hogy a kőzsaallont e kormány nyomása alatt s a ki>írrkoli\'Mik\'rouilunu liotráuyon|u»raabeti lálött nanvllágot,
Miiiiyiirvtti\'ty <ilku4nil»poi likiyldtdga kutUtfiolilMwi f-ijuii ét a kor\' 0"ing "ti Uii a legnagyobb erOÍesxit^wielN A választások a parllapisnl, a pártok a kormánynak szolgálnak esskőzül s nam a nép közakaratának azon hatalmes tényezői, mint a Ifeák-párt idgjél»an voltak.
K komóng ÍO\'ftU uhh»ioi, hftié Knkénytt, soha róla tudni nam lehel, hogy miféle kalandosba viszi a nemzetet, vagy ailly becses jogalt és érdekeit áldoaaa (el: I •
K*ért maradunk ellenzék I
Hogy, mig a sajté szabad, éa ha a sajlóasabadaágol ia elvennék a nemzettől, jninl mikor még nem voll szábád : a Pesti NÍipló a magyar nemzet igaxail, érdekeli és magasztos skellemi sinoaait védja, hirdesse, ftam a magyar rzimerl, sem a namsati lobogói al nem eí(j(0tr senki kedvéért. Kegy verünk a s*ó,; eróak az igasság hatalma. Ha azt valljuk, ssavank viaxbangzik a szivekben Kzérek, riiililók értenek velünk egyél éa még ezen kormány iá meghallja a közvélemény hahgját. A lüggetlen kőivéiaményét, mely nem hizeleg Kőssőnjük a blzalniat a muljban s kérjük a Jővőra. A /Wi \'A\'nphl mégjelsn mjmkfnt kélttor, a lüldnősen ngyalmazlatOnk rtlt h rég \'gitt unj/}/ írm, leljea (apót adván ki. már aati . kiadásunkban nyomatjuk lé n teljes tudósítást kk orsiágayüléá üléseiről és sok egyéb kőslaményl, ifélyal Más lá|iok csak másnsu reggel kőáőlltatiiak. Ez nézve,, a« éHesüléa gyorsaságál illatőlag, tiiof
laputiklmg ibelléklalal csatolunk. Folytonosan kh r*l
inggel rrpdklvüll »zámot adunk kl; valsháaysiőr a Íárgyhaímex megkívánja, Íróktól Munkaiársalnk disias kőra ugyanaz mara<C mint
a l\'aatl Maplo olvsaóira egy egész napi alőavt. biztosit. Hétfőn a íárgyhaímex megkivánii ngt köziünk, a legkitűnőbb eddig volt, politikai verércsikkaink Isguaavobb\' ré>sél azután Is b. Kuut Jwr s ilj. Ábrányi Kornél lógják isni. Hzóval: Mindenben azok maradopk akik voltunk, azt véljük, IH84 re is |ol<b Ígéretet nem lehetünk l ólvasóinknak. Előflzatési árak: (a reggeli éa esti kiadásra, és a jiétlő reggaii. rendkívüli számra) Egész évre 24 frt. félévre \\\'é Irt Evnegvedra ti frt. Egy hónapra 2 frt.
As előfizetési árak magukban foglalják a lap dijtalan kézbesítését a l*»lán, vagy Huda)«sten kétszer házhoz hordva. Ai\'aeli lap |>oslai klilon küldéseéri hávonkint üt1 kr. tlxeiendó. Az előftzetésekat korán kérjük magtételni, hogy az tdévi összetorlódás misli a lap m*gküldéeél»an késedulem na történjék. Az élt li/etéM-k Hiidapexlie s Pesti Napló kiadóhivatalába (Itarálok tere, Athe-naenm-épülei) küldendők. Vidéki megrendelések re a postai utalványokat ajánljuk.
A Fésll Napié airrkeáitéaégé éa kiadóhivatala.


I AZUJ GYÓGYSZERTÁR MEGNYITÁSA
NAGY-KANiZSAN,
> Bátorkodom a n, é, közönsóg ativaa tudomására hozni, aii« HH aseriot a .Mi*gvu|tóhoz" ciimz-ti gyógys«\'r»ár.wiiHt - ai Kbeaa-W ii a o g tvr-féle bá/bao, lőtAr 16 ik a/ám alatt - niegiiyit»ltaiii, ,J\'j i|(4vt* a k<>xfor^ali»iM4k Niailtniu, uo\'lyiM*k — es«*tla| -r 1m\'i«s«,s 7/ pártfogáaát kérem,
M uljaa Uaatelstiel
I ülKil.V fkkkncx
40fl 2 3 KyógyaaeiAaaNagy-KMiiiasén,
i

CKXXXXXXXXXXXXXXXXXX* X
Calolhelyte«|( TálUsUU*
XXXXXXXXXX^J sás R
S KZeller 2v£é*tyé,B
Nyoaaaáott ÍMwl, niOpaél K^y
Nagy-Kani teán.
tuk, sasláll STIXH és ILKia mk áairtsiéitai wUsN. - acat as «ai ipttistbt* intsn / C.ar naksnstisááM —Itrtl
Ajánlja a n. é. kósőaaégaak
czipész flzletét,
a melyben asliidftni^inH vrl-, nÖl ét gyanaekéslpék a legajakk átirat asorlat I fllfőldl bérükből vagy fgyébb ki\'linókból a lebeté Ic^aük-
B/aaabb árért kéatlt. Különösen ajánlom Ügyeimébe a vizhatlgn csizmákkal gumini talppal, iilniíal aJpéttét } lakodalmi; oslammtwUo, hat—lé alkalomra uűkaéftt uifék 10 éra Uforpioa aloét
Umitotmk oL A a. é. kóaőnssf aatvaa pkrttogMái kérf tagasékfabb 1
ttaalsiatáal
Keller Viátyéa,
m 4—4
yoocooüooocK