Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
16.99 MB
2010-05-26 14:10:22
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
411
1674
Rövid leírás | Teljes leírás (311.58 KB)

Zala 1884 május

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

20. szám,
Nagy-Kanizsa, 1884. május 4-én.
XI. évfolyam.
HUC&KtKSTtofcO ÉS KIADÓHIVATAL : 8*jm-■»<** 4 H.
jlttofea ft UpftMJU»> ráuárevoajilkoaó költwtótty, twvtbhá alöfiwt^wk, Mmó-iMiléwh. kwM jwfc idfc latéMttlók
Un—atatíatt U*»l«k mik ímq*i' ke* Mkköt (nfftdutnak éli
áem köldotnok-.
|í ML AI
POLI TIKAI ÉS VEGYES TARTALMIT HETILAP.
A Zalámegyel Ügy védegylet, a NagyKanIsaal- és Délzslai takarékpénztárak, Bankegy estilet, ar. Alsó-murakörl takarékpénztár réssvén} társsság éa Önsegélyző szövetk. hivatalon közlönye.
M+ vjelenik Naq 0 - Kn niznnn heten/cint egy mer: Vasrirtwp.
KUOtimUl ÁJUI:
K«ím t»r« . 1 . . 6 frt ~ kr Hl évi* ..'..>„,*>• H»tj«Um . . . 1 . 36 ,
lIlnMnók jntM/MM —ittUfotesk.
Amtéfl • mib MvsMlpi klrdMafct nytk KO k/. Ulfkd^M MM I0M mAlf, I Üt, mmUI njlndiu t^óért *j, kr.
NylitUr pitiuór« 10 Ür.
A kerület érdeke.
Minden nap közelebb boa bennü^i-ket ahhoz a pereihez, melyben a polgárok szavazata által el fog dőlni, hogy az országgyűlésen jövőse ki képviselje a nagyksnizsai választókéi ttletet, Inkey László-e, vagy pedig Falk Mim. Közeledünk ehhez a penzhez, melynek ugy a városra, miut a kerületre belátbatlan fontossága van, mely peres a felett fog dönteni egyszersmind, mekkora hslsdás-nak, mekkora felvirágosásnsk nézhet eléje a nagy-kanizsai válssztó-kerület a legközelebbi jövőben.
Szemben áll egymással a két párt, szemben a két jelölt. A határozó ütközetnek még cssk előkészületei folynsk ugysn, de a főfegyverrel, mely — legalább a szabadelvé párt részéről — alkalmaztatni fog, njár előre teljesen tisztában vsgynnk. Ez a fegyver az elv, a mi részünkről az iglzi Hamisítatlan szabadéi vtt-ségelve, melynek sbpján egyedül haladhatott Magyarország egy évtized alatt akkorát, amekkorát hajdan egy évszázad alatt sem tudott haladói; sz az elv, [mélyet tiszta szivből valljmk mindnyájan, kik őszinte barátjai vagyunk a haladásnak, a fejlődésnek a történyes, a lehetséges alapon. Igenis barczolni fognnk azzal az .^elvvel, melynek egyik legbazgóbb, leghivatottabb és legelőkelőbb zászlóvivője épen • nagykanizsai szabadelvű párt jtlöltje, Falk Miksa.
Yárosunknak, kerületünknek néhány nsp múlva szerencséje lesz, e kiváló férfiút személyesen üdvözölhetni; 6 lejön hozzánk, hogy elmondja, prog-rsmmbeszédét, hogy elmondja miként szándékozik ezután injöködui: mindig a haza érdekében, de mostantól, ■ előrelátható megválasztásából fogva, a haza érdeke mellett különösen szem előtt tartva Nagy-Kanizsa városának és kei Ületének érdekét.
Ezt fogja: nekünk elmondani Falk Miksa a a kihez őszinte baritsággal ra~ 'fcaszkodótt a haza bölcse, Deák Ferencz,
annak szavait elhihetjük, még mielőtt bebiaonyitva volnának.
I De sőt be is van már bizonyítva legnagyobb része annak, amit Fáik Miksa áondani fog. Mert az az irány, amelyben ó halad, a, mi irányunk is; mi azért követjük est sz irányt, mert tudjuk, hogy es és csakis ez vezethet bennünket a caélhoz. És melyik becsületes ember előtt lebeg ilyenkor más czél, mint a haza jóléte, a kerület1 virágzása.
Falk Miksa az ő hosszú nyilvános pályáján keresztül kimutatta, melyik az az út, a melyen ó halad; nem is tántorodott le erről az útról egy pillanatig sem. A tehetségnek, as észnek és a tudomány nak fegyverével bőségesen isjáu-dékozta ót meg a természet, a munka és a szorgalom. Hazafias szive pedig árit késztette, hogy tehetségével, eszéveJ, tudományával hazáját szolgálja, ó szol-T gólja is, hosszú, bosszú évek óta, a nélkül, hogy kü stf érdemek, hogy? rang és biu dicsőség után törekedett volns. Mind-/ezért százszorosan kát pótolja ' ót az a büszke öntudat, hogy amiben fáradozott, ott á fáradozás megteremtette a maga gyümölcsét: a munkjp, a buzgóság nem volt eredménytelen. - \
Falk Miksa nevét szeréti és tiszteli a haza, ismeri és nem kevésbbé tiszteli a külföld, ó vezetője,intézője egy nagyhatalomnak, mely Magyarország knltúráját úgyszólván képviseli a küllőid elótt és hogy Falk Miksa ebten a* tekintetben milyen szplgálstokatuett a hazának, azt elképzelni talán lehet, de elósorolá-sára nagyon is gyengék vagyunk.
ÍFalk Miksa kivívta magának a tiszteletet egyaránt fel- és lefelé. Amely kerületnek képviselője volt, az tájó szívvel látja ót a maga köréből bucsúznf, küldöttségeket, bálafeliratokat meneszt hozzá, mert érzi magában a kötelességet, hogy! megköszönje azt a sok jót, melyet ez a férfiú a kerületével tett. És Fslk megígéri nekik, hogy csak a' képviselő távozik el tőlük, de a jő barát megmarad számukra, amig él. így szeretik ót
és igy szeret ó viszont. A nép szeret*- > I tét pedig nehéz kivívni, de szeret a nép. 1 akkor, amidón látja, hogy tesznek érte és valóban előmozdítják érdekét.
És uem csak a nép szereti; szeretik és tisztelik Falk Miksát a felső és legfelsőbb körökben is. Szívesén látott és nagyon gyakran meghívott vendég ó a király tanácstermében, tanácsát, véleményét kikérik a miniszterek, ba fontos ügy áll elótttük.
Ekképen Fslk Miksa nem csak buzgó ember, nemcsak jó hazsfi, de hatalmas ember is. Akinek érdekében ő tesz valsmit, snnsk érdeke; jó kezekben van és biztosan ugy lesz képviselve, hogy ha tagosabban nem is képzelhető. Falk Mtksá kezében megvsnnsk azok sz eszközök, melyeknek sbpján nemcsak ígérhet, de tehet is ugy, ahogy legjobban érdekében van annak, akiért tesz.
Ménnyit fog teuni Falk Miksa ezért a kerületért, hs ó fo^ja azt az ország házábsn kepviselni I És mennyire a város és s kerület érdeke ellen cselekesznek azok, akik ss 6 megválasztását ellenzik.
Mindig büszkeségére less a nagykanizsai választókerületnek, ba Falk Miksát fogja képviselőjének vallani és a magunk részéről való büszkeséghez bozzá fog járulni ^ mások részéről való megbocsátható irigység, hogy ilyen férfiú a mi képviselőnk.
Falk Miksa neve olyan nekünk, mint az a fényes kereszt, mely, a háborúba készülő római császár elótt megjelent sz égen, ézzel a felirattal: „In hoc signo vincesl1 Ezzel a jellel győzni fogsz L*
Lobogtassuk tehát fennen a szabad elvü8ég zászlaját, a Falk Miksa zászla-lajátl Vigyük előre, győzelemre ezt a zászlót! a győzelem az elvé lesz, de'lesz azonfelül a kerületé, a kerület érdekeié. Ésuel a jelszóval győznünk kell; ezzel a jelszóval győzni fogunk.
Éljeu Falk Miksa 1
Az uj ipartörvény és az Iparosok.
M(t van fejezve az ipar-törvényjavaslat képviséöháxi tárgyalása, s elmondhatjuk, hogy agy a törvényjavaslat, amint ai roeg-nlkot tátott, valamint maga a. fölötte folyt' tanácskozás is, teljesen alkalmas aközmrg-elégedé* fölkel|ésére. A tárgyalás bosszú, de j mindvégig tai laltnan volt, s különösen a sxabatmívö pártnak oka van arra elégtétellel visszatekinteni: a vita saellemi tartalmát tuluyoinó részben tagjai szolgáltatták, a Széchenyi miniszter' fényes bizonyítékait adta az iparügyekhen teljes jártasságának \h Államférfiúi képességének*
A törvényjavaslat magn, mint köztudo-miyui dolog, két egymAasal ellenkező irányzat kompromissuma j hogy mily értékkel liif, as csak majd ax idö és tapasztalás mutatja meg» 1)« azt májr most is bizonyltja, hogy az iparosok előnyei, amennyivel azok előmozdítása törvény hozástól kérhető, a magyar képviselőházban teljes méltánylásra találtak. Ami az iparügy előmozdítására te-Jietö volt, aa megtörtént, s ami teendőnek szüksége aztán bebizonyul, az is meg fog történni, 'tekintet nélkül az elméletekre, melyek nem mindig feleltiek meg a« gyakorlati elét szükségeinex. K törvényjavaslat aemmivé ■teazi a lehetőséget, hugy az izgatók tovább is a törvényt vádolhassák az ipar megrontásával, s/(iparosainknak meg kell.gyöxödniök, I hogy halezután is lesznek káros állapotok, azók okait másutt Kell keresniök. Mért az tifyy, hogy semmitéle ipar-törvényhozási jar vitáa magában nem elég iparosainknak teljes támaazt és védelmet nyi\jtani azon nagy általános veraenyben, melynek most kitéve vannak. Az iparosoknak maguknak kell törekedni, „iparkodni", hogy a törvény által I -nyújtott támogatást kitűnő munkával a magtik javársí erősítsék. Mert bármit mondjunk is nz eddig érvénybenj levő korlátlan iparszabadság veszedelmes voltáról, mely sza-| badságot a jelen törvényjavaslat jelentékenyen korlátolja, veszedelmeit pedjg szigorú intézkedéssel megszüuteti, de az nyilvános dolog,- hogy iparosaink hanyatlásának nem minden okát kell külső körülményekben keresni. Iparunkon, amint az most áll. még | mindig a czéh-rendszer nézetei uralkodnak. | Ha látiuk, hogy egy iparos, aki folyton az i üzlet rosszaságáról panaszkodik, készítményét még sem szolgáltatja be a kellő kikö-| UtU időre, ha látjuk, hogy a qualiftkácziót | követelő s azt annak idején megszerzett I iparos igen gyakran fuser munkát csinál, ba
Táxcza.
Asya nélkül.
— As thi 4a. tr*kk«VM. — «
Akármiként van is kiezüstözve^ara-nyozva az a fekete szekér, mégis csak szomorú kinéxése van annak; h&tba mikor még lekopik fóla az ezüst és arany s a kerekek a sok használat után csak amúgy nyöszörögnek, mintha megérdemlett nyugalote után sóhajtoznának ; de sóhajtások, ugy látszik, süket fülekre talál, hiszen az ilyen kopott .ssekér még mindig jo a szegény emberek számára, azok megköszönhetik, ha ilyenen isjrivisaik abba a nagy kertbe, hol a virág tfgtlása is oly szomorú, mint más helyt a hertadás.
Ezén a kopott szekéren fitlék ki^arra az örök csendes helyre annar a két szép ieánjnak ax anyját. Szomorú temetés volt •z nagyon. Hej i Jiiába húzza folytonosan egy harangozd axt a v^n harangot, mégis vaitozik annak a hangja folytonosán, egyszer ftsotuombb, mint máskor; de azért még soha sem caengett-kongott oly keservesen, mint éppen ezen a temetésen.
Legalább annak a két szép árvának réaaUk, mintha a harang minden ütése as 4 sá)vöket éjhé; már hogyne, hisz minél többet ba rangosnak. atMl ktoelebb érnek ■boa a afr|ődArbez, mely örukrt elválantja tik* aaertlte anyjuktól.
A harang eMnnlt: a siráaó elvépepfe mmkáját a pep már nem imád-koattTI kAatseág saétoKlott. as árvákpe-#g #gf«dil mmi^oak, sem is igyekeznek egymá*i vi#«Mr<aieK Indiák, bogy hiába ; Ihmi ■ i^fiftt fbuM** Í viftastaláa wak ÍfW>y*4» a i*jd*ím*t
I Otthon vannak. Oh milyen üres, müyeá keserves otthon ez; hisz a gyermek otthona a szerető anya keble, nem pedig a rideg pégy fal, honnan, áz eltávozott örökre.
Szegény két árva! még bánatra sincs idei ül; a koldus koldulhat, de a szegénynek 'dolgo&ni kell, hogy élhessen. Varroga-tásból remélik megszerezni a mindennapi kenyeret; csak hogy valaki a varrásból megélfjessen, tfem elég a tu, a mit kraj-czárén lehet venni, — Varrógép kell oda, annak beszerzésére pedig egy egész vagyon kell.
A két szegény gyermek arra nem is mert gpndolni, hogy gépet szerezzen be: nem volt mit tenni, Margitnak, az idősebbik testvérnek, meg kellett barátkoznia azzal a keaervas gondolattal, hogy minden reggel, mig annak nővére a kicsiny háztartás kevésnyi fügyét- baját vezeti, 6 elmegy idegen házba, idegenek közé, varröleánynak.
Sok keresés után végre talált helyet. Örültek! is, sirtak fa miatta: jiogyne sírtak volna, hisz már holnap reggel el kell bogy váljanak s aztán egész estig nem is láthatják egyknást: Estenként, midőn ismét együtt volt a két árva testvég kezdetét vette a csirsergés, kikérdeztél egymást mindenről; elpanasaoltak egymásnak mindent; együtt sírtak i rájuk nézve'ax is boldogság volt, hogy együtt sírhattak; nevetni — nem igen volt miért. ,,
Uasacakán mindent megssokunk; a fájdalmat is, az örömet is; nem fáit már oly nagvon a két árvának, ha reggelenként el kellett hagyniok egymást; de a viszontlátás sem okozott oly nagy örömet. &0t bizony nem is oly régen az la megtörtént s azóta még föhbaaör is, hogy Margit szinte sajnálta, hogy oly hamar ért el kii lakásá-hos, mert fiát váWa kellett egy igaz barátjától, ki egy idő öl miopen nap nazitlról és kasáig kiéért; panaszait oly* ráasvétlei
hallgatok meg s bánatteljes életét vigasz- j szavakkal igyekszik enyhiteni,
Kis lakásukba nem bitta be egyszer !
sem : minek zavarná Annát; sőt ez volt j
egyetlen titka nővére elölt, hisz ö nem .
ismeri öt, nem tu^ja hogy milyen igaz ba- i
rát éa még félremagyarázná.

— Édes Margit, mondd csak ki az a fiatal ur, kr ma haza kisért?
Margit elpirul.
-- Tegnap hallottam meg hogy mos- j kanság sohasem jösz egyedül haza. I Margit hallgat.
A — Hiszed-e, hogy igasán szeretlek?
— Én is szeretlek! — zokogja Margit.
— Nem hiszem, mert nincs bizalmad hozzám.
■— De hiszen Béla igaz barátom.
— Hát Bélának hivták. Hol ismerkedtetek meg?
— Valamelyik családnál, hóvá vanth gatni jártam,
— Hej! ha édes anyánk élne — eob^j- • tolta Anna.
—• Akkor ia volna azivem! leleli kihivólag Margit... és hallgatnak mind a ketten.
Kinos csendben múlik el néhány perez, j
— Miért nem találkozol Béláddal itt?
— Megengeded?
— Szeretném megismerni.
És Béla mindennapos veodég lett a háznál.
jf \
. . . És Margitnak, ha anyja élne, I akkor is volna szive; de az ia volna, ki vigyázzon szive dobogására. Mert hiszen a | szerelem nem olyan, miat a fájdalom, vagy | áx öröm; a fájdalmat nem lehet rejtegetni a nincs ia miért, köi\ybe lábad aaemünlí s : ott láthatja mindenki; ha öröm ér, mosolyra 1 oyH ajkúak a nincs okupk (élni, bogy onnan |
észreveheti minden ember; de ha szerelmesek'leszünk, szivünk ver haugoaabban s azt nem hallj^ senki, nem érzi senki, — titokban tarthatjuk és eqy ifjú leánynak van ijp oka erre.
A bevallott sze
elemnél leghívebben az
anya tud őrködni, fapgy azt ne csókkal pecsételjék meg.
--Amit Béla ,hazudott, Margit
őszintén mondta: »Szerellek.«
Anya nélkül volt . . . elcsattant as etsö csók . . . ölelték egymást és... késő már a bánat ... \ V
Béla kezd elmaradozni á háztól; Anna vigasztalja exért ágyban fekvő beteg nővérét.
— Bizonyára nem sokára meg fog lá- . lógatni — s aztán fájdalommal gondolja magában: bizony elfelejtett az már téged, szegény testvérem.
— Hűtlen lett hozzám, nem látom meg többet, — de axért még sxivében mindig reménykedett
A beteg napról-napra rosszabbul lett, hisz nem is csuda olyan szegényes gyógykezelés mellett; Anna ugyan otthon himez-getett, bogy legalább a legszükségesebbet beszerezhesse; de ex biaony nagyon nehezen ment. Most is könyozve jött haxa, mivel nem kapott semmi munkát. Margit szótlanul nyújtott át egy kis csomagot egy levélkével együtt. A csomagban fátyolazövet; a levélben pedig X. ö nagysága, kinek házához régebben varrni járogatott kéri Margitot, hogy miután leányának a napokban lesz meg esküvője Bélával, siessen a menyasszonyi fátyol elkészítésével.
Anna ijedten Hézett beteg nővérére;, tudta, hogy ez a csapás szivét fogja, megölni ; ott leküdt az halálsápadtan; szemel szárasok voltak, — hiszen volt ideje és volt hogy miért sina el könyeit — és eaakkel a száraz szemekkel olyan ftájdalmaaan nézett
látjuk, hogy a magasabb Art igénylő munka nem mindig tanúskodik a késsités nagyobb gondosságáról, ha látjuk, hogy iharosaink arucaikkei némelykor csak drágábbak de u«m ialéaesebbek a gyári munkánál, akkor bizony be kell vallanunk, hogy aa iparost a gyári verteny ellen ily körülmények közt teli énen semmiléle törvény meg nem Védheti, hacsak a tökéletesedést, a törbellen Horgaimat s az isié* nemesítését nem tüsi ki törekvés* legnagyobb faladatának. Amit ax életrevaló ipar érdekében, tehet a törvény, azt megteszi, *n»it megvédhet, sst megvédi, de az bizonyos, hogy csak az életrevaló, jó ipart védelmezheti, a rosxai nem.
A képesítés és kényszer-társulás feletti vitában csak a tapasstsJás fog véglegesen dönteni. Mi ma ^már ajet .túlhaladottnak tartjuk, mert az uj törvény — mint* józanul teheti — a képesítést megköveteli, a tanulás kényszere pedig bekövet keltik minden város .iparosai két harmadának !kívánatára. Mi a tősuly az iparhatóságok gyakorlatibb berendezése s mindenekfelett az iparoktatás javítása iránt hozott számos határozatokra fektetjük, mert csak ezektől várhatjuk ipar-ügyünk előmozdítását
Választási mozgalmak.
Csáktornya, 1884L május hó l-én. (Ereded tudósítás.) A Csáktornyái kerftlet szabadelvű választó polgáréi f. é. aprít hó 23-án Perlakon népes fyülést tartottak s ezen alkalommal egyhangúlag és nagy lelkesedéssel Dr. Hoffmmn Hál budapesti egyetemi tanárt/ jelenleg a fővárosit'VI(.választó választókerület képviselőjét és Esxterhtzy Pál hercxeg jogügyi tanácsosát kiáltották ki jelöltnek.
Dr. Hoflfmann Pál a jelöltséget elfogadta s a kővetkező levelet intézte a szabademi párt egyik elnökéhez, { Priisxatx Alajos urhox.
Igen tisstelt pártelnök url
Folyó hó 24-én kelt hagynecsü értesítésére, miszerint a Csáktornyái választókerület érdemes szabadelvű polgársága előtte való napon képviselőjelöltjéül csekély személyemet kikiáltani kegyeskedett, fogadja szíves köszönetemet, és legyen — kérem — a nagyrabecsült párt előtt tolmácsa ax e t>agy megiisztelésért járó forró hálámnak. Készséggel (élelek meg a kitüntető felhívásnak. elfogadom ezennel a jelöltséget, és jövő hó közepe tá;án tisztelt körükbe jőve, eleget fogok tenni mindazon sigényeknek, a mélyeket a választói bizalom az erre méltatott egyén iránt elvi álláspontja és leendő képviselői magatartása érdemében méltán táplálhat.
Egyúttal kérem, Banetli elnök urnák különös köszönetemet 'átadni, nevezetesen a távirati tudósításért a melyet azonban távollétem miatt csak tegnap este vettem
Fogadja őszinte nagybecsülésem kifé-jezését, maradván igen tisztelt elnök urnák í Budapest, 1884. aprít 28-án stb. alázatos szolgája . Dr. Hofmnnn Pál.
n
A kisdedneveifi egyesületben dolgok.
A kisdednevelő egyesületnek e hó 27-én y tartott közgyűléséről, véleményünk szerint, nem elég, ha száraz tudósítást hozunk; olyan dolgok történtek itt, melyek önkénytelenül kihívják bírálatunkat s ha ez a bírálat nem lesz túlságosan enyhe, arról nem mi tehe-y tünk, hanem azok, akik tapintatlan és iílet-v. len magaviseletükkel odahalnak, hogy a képviselőválasztások miatt — fájdalom — úgyis létező politikai szakadást társadalmi szakadással tetőzzék. Aki a kisdednevelő egyesület mult vasárnapi közgyűlésén előfordult iz-• gatott jeleneteket provokálta, még pedig eléggé vissza nem utasítható támadásai által provokálta, az vajmi rosz szolgálatot tett ezzel a föllépéssel annak az egyesületnek, melyet eddig nem-, rang- és felekezel különb-ség nélkül mindenki támogatott a szeretet nevében.
Tiz év alatt a körülményekhez képest hatalmasan felvirágzott ez ax egyesület. Ma
könyezö testvérére ... a szegény leány 1
orvos után akart szaladni, de testvére g8r- 1
esősen szorita kezeit. . '.• aztán elengedte, j de már akkor nem volt szüksége orvosra.
Anna aztán baza vitte a menyasszonyi fátylat: többet sirt ott, mint beszélt, de f azért e kevés beszédből is megértette Béla v jegyese a szegény Msrgit szomorú történeti; | vigasztalni próbálta, pedig hát neki is sztpk- \ sége lett volna vigasztaló szavakra. J [
Anna távozta titán jfctt nemsokára ! Béla ; jegyese nyájasan fogadta; elketáie I sarrehni ömlengéseit — és 0 türelmesen végig hallgatta; akkor attán 0 is szólott:
— Édes Béla, efy kérésem volná őn^ köz i tudja ss a szegény Margit meghalt j legyen oly jó I vigye est a mmyasazenyi-fátylat a szegény Margit számára sxem-lOélMk
Ott áll, hogy fiókot is, kellelt már nyitnia, van háza, kertje, letssarelése olyan, hogy dissére válik a városnak, üogy es így tör-ténl, hogy est sx eredményt elérték, annak érdemében tsgadhataüanul réssé van ax egyesület minden tagjának. Csak közös buzgósággal, kősó* áldozatokkal érhették el ext ax eredményi ■ a nagy kőxönség hálája mindnyájukat illeti. De valamint a munka nem volt minden oldalról egyenlő, ugy az elis^ mérésből is kell, hogy kiválóbb rész jusson axoknak, akik sx egysxerü pénxáldoxaton kívül szellemi munkájukkal, erőmegfesxitéssel, hévvel és buxgósággal karolták fel ax egyesület felvirágsásának ügyét, < akik befolyásukkal, tekintélyükkel, minden sxellemi és erkölcsi erejükkel odahatottak, hogy a cxél valóban eléressék. Exeknek kettős hálával tartósunk mi és tartósnak ax egylet tagjai és kettős méltánytalanság, kettős hálátlsn-ság, exeket köszönet és elismerés helyett indokolatlan támadással illetni.
Azok kösött, kiket a hála kettős módon illet meg, bizonyára első helyen van az a férfiú, ki az egyesület sorsjegy-vál-lalatánnk vezetéséi magára vállalta s ki ez önkényt vállalt kötelességnek oly lelkiismeretesen oly önzetlen buzgósággal meg is felelt ó belefektette ebbe a vállalatba munkáját, nevének nyomatékát, személyiségének befolyását — mindezért nem várva egyéb jutalmat annál az öntudatnál, hogy a humanitás ügyét egész odaadiásaal szolgálta.
És elismerése, a helyeit ax elismerés helyett, mely ugyancsak megillette volna, mi lett ?
A köxgyüléeon megtámadják olyan módon, olyan hangon, melynek magssan felette áll az ö xzemélye és jelleme. Az elismerésnek ez a neme méltán fájhat ö neki, de viszont méltán szül haragot és megbotránkozást azok körében, kik az igazság és méltányosság alapján allanak.
Mi volt az oka ennek a megtáma d ásnak.
Azt mondják, hogy a támadás egyrészt azért történt, mert a sorsjegy-bizottság túlságosan bőven költött a kezelésre, másrészt ugyknepak a sorsjegy-bizottság igen nagy önkéhynye! járt el, sőt legtöbbször a választmány híre nélkül intézkedett. Tiidtunk-kal lappang ennél az eljárásnál egy harmadik bk is, mely éppenséggel nincs összefüggésben sem a kisdednevelő-egyesülettel, sem ennek sorsjegy-vállálatával, hanem egy régebbi — tisztán társadalmi súrlódáshoz fűződik. Nem akarjuk ('eszegetni ezt az állítólagos okot; ez sem képezhet —. ép ugy nem mint — az előbbiek mentséget a közgyűlésért elkövetett támadásra. Lehet legfeljebb enyhítő körülmény, de mint ilyen — főleg mintán jó adag igazságtalanság is van benne
— sokkal gyéngébb semhogy az eljárást menthetővé tehetné. Mert nem tudták-e azok a támadók meggondolni, hogy a kisdednevelő egyesület közgyűlése nqpi az a hely, ahol másutt előfordult difTerencziákat egyenlítsenek ki ? Nem tudták-e, hogy a humanitásban, a'kisdedek ,szeretetében egyek vagyunk? Nem tudták-e ezt akkor, mikor úgyszólván felekezet szerint csoportosullak egy hallatlan méltányialanság elkövetésére ? És nem volt-e már elég részünk a társadalmi súrlódásokban, hogy ilyennel tyra felidézik azt a kisértő rémet ?
Szivünkből óhajtjuk, hogy ez meg ne történjék. A közgyűlésen történt nem szép dologért a felelősség csak azokat az egyeseket illeti, kik provokálólag viselték mn-gnkat. A rendrentuitást megkapták már ott, nyomban. Legyen ez elég; ha másért nem, az ügy érdekéKip. Ne vigyük a viszályt tovább, ártatlanok szenvednének meg miatta.
De szolgáljon ez az eset tanulságul a jövőre, ne engedjük magunkat a szenvedély által elkapatni; maradjunk mindig a tisztességesség alapján, becsüljük nieg egymásban az embert és ax érdemet. Ha est szem előtt nem tartjuk mindig, akkor . csak magunknak és. ügyünknek ártunk. \
Elmondtuk ezeket — sine ira et studio
- kőtelességérzetfinkből kifolyóiig. Elhallgathattok volna mi is, de nem tettük, valamint nem fogunk hallgatni máskor sem, ha igazságtalanságot látunk, bárki kövessé is el.
i , .
Tollhegygyei.
faWf Viktort - aiit kslljsk - ffimf«/«f fofják MfráiaaUai Kasstkalyas
Eff kmy* agyaais Matma ■áaltlut, fefjr ni fcg amsaL
Is ss a KS,rdti a* t ftksrtssa Aabár iU U Uréfcsa vsa* wfiuii >g* a El anakf |
KtUaksa n i M-mlkU, I Viktor • kipvMfoéfat épéit.
Ostkktf? i katstkal/lak sasi olyaa jáAhar Uikfték, kogy kssyMI dúbUjik vlsssa TaWyt ka 4
kö»al traktálja ükat
* • s
Xsgyksalssás ugylááslk Mt tartják a ebta atuwábbjaaak, ka aa «bM flaAI kéaMA jön l satskiab*.
Ab igái, kogy a fclttafc így wsgvaa, 4t véli Jér * IsgllUUssskb káborgsUa aaokra Stava, kik aaai • a MtlaAs, kaaaa alélvaaai karfvtérl Jársak a' | •aiskáak*.
Aaok, akik aiaéaa áron küM» akarnak )ttaal. J'íjJ»n«k a darab végéa, mUmt a kAaSaség kintagy A faliiaáa Igy még aáfyobb u»a ét a kiborptá* i» alaarad
a
,F«kh kábára" Utft.ki Kaaiuáa. Amoayok karcsa. Hatakaly a kledadierelft-agyaallal, hgyvr agyalOrs a ayalr áa a mipOra lati káa. r
XaaUokára aaoabaa kotanlyabb Jatlagat 'fog oltani a karca. A atlaap, táwgitéba nwnvén X. ui-uoaykos, agy asgy- ktofSrSkS aUHt találoai AL Aé. agyit kaaával farfaija a kovát, a néaikkal U njial hegyét tartja oda a kfl forgó | arakká*.
— Mit caiaál, uaaoayov ? kárdaai ■ajiapaUaaal.
— Hát aW tálja? — 4 koi«iúwat kaaaArtlOa,
— MiUU já aa. aaaaoayoai t
' — Ujak, tudja, a Jftvö bétán nagl^ kuagyüléa laaá a ktadadaavalá agyáattlatbaa.
a
Kaan, a vidám kadélyaaaágaak aaáat. kalyaq nVotitljuiik agy nlvlakbftl fakadd, teaiata boaott Inteni i Ujkiü Kdénak. Hiaaaá avbláwága a kadályanág nyof j^ábaa van, aikiaárt Öt aiiadaalblé. A mi, moKlaketÜMij I kldtR, ktottnaégttnkat ia falbavitatta a náaaa caókjá> | aak malaga, malyat UJkéat Maga kürtit áraaat
Haaott ÍMtanv Jata alvéaa! A homlokodat, k&ritá Ubérkoaaorabaa csak agy altSaA, aaaréoy tavát ka aa, á rnuly Nagykaatsaáa fliédik bakája, da a ni Jolkaaal 1 déalak, a ml báaalataak a ni aaaratatSak aa» kii ' aabb a tuáaokéaá] j (fosott laton!
i »*
0 A Z. Káaláayaak aam tataaaaak a Mtfc'ffy*'' kfdályaak»dáaaL \
Diamari agyan,' kogy igaa, amit mosdok, da ' aam aiarvti, kogy BiiHtáa s KltMit«a knaykókat* áa á ^potgánsaotor ur lakátaak" moslékát SNgtébateay vágrs aaaylrs kasdam ssorstsi a poaváayas baiyvkat. kogy I balé mártom tollam bagyrt.
Rat as stotaá kárSüaásyt - asját állítása ata-rist — asayira diaskvalilkáláask tartja rsám sásva, kogy valóm asdba aa áll, kaaaa a halyatt, bagy álUtá* aomat magtsáfolna. fsssagatl a ^Varga 1 jyoa ur táp* jáaak" ssorkasstAsági viaaonvait.
. . . Hát káram aaápas, n aa a Zalai KAattayJ aak a „•ofdnSgyr?"
j' ' h Í
Újság koilagémaak kéUabaa la vagyok kuta-
lasva a aMgtisstaid kaaoalatári Tahát A asorinta l.upq-tas haaoallt a bibliai Dávidboa
Uryaa tintáit Zalai Koslosy, miért sam mái-tástátott s baaoalatat tovább ssAai? Tatssatt volsa slmoadaai ast ia, hagy as apró Moúf aa U magtámadó aarkastytu Gtiidikél agy kla psrittyaküval agy találta boalokőa. kogy as irtás Uóliátb rAgtta Orfik idóra lemondott ■iadaassail ,aif*Mlf)ía-«k rnsgirá* ! sáról.
a
No da aaárt, tiastalt laptárs ur, aam illik mind* I járt olyas komolysn felfortyanni áa ssidsi sst a bor-( i saastó modort, awlyoa s „Tollbagygyal" Inra van.
Aa Igss, bogf a ml modornak aáaűlsg altér aa AaétAl, ml sam hoztok ts ss ördfigoket a f&tdraéaasai j lesünk ssakirs ss ábrsa. ss álmossá; atf — bs aáha 1 ártstlsssl kadályaskrdftsk is, suít eaak Aa vaas rass I aévsa, — sam foglslkosnak ssért aárharáscslgálással, I hogy ssatáa miséi mályabbaa airglinsyásSkodhaaassk | és ajkuakst tlastalattaljaf áriatkssesba hossnk ualAbb lerántottak talpára!; — lásaa, édas laptárs, - aam taha-tttak röls, uekünk sisos ilyan modornak.
Tstsaik tudni, ds gastibns non ast dispntaadasL LOPULüa
Színészet Nagy-Kanizsán.
Szombaton, apr. 26-án »Boccaccio«-t adták. Est az előadást — sajnálatunkra a rossabbak kősó kell soroznunk. £gyáltatjában ugylátszik, hogyí az operett terén nem sokat tud nyt\jtani a társulat — Afyifa* Ilon asszony nem volt igazi Boccaccio és Kisi Sándor ur még kevésbbé volt igazi Pittro. Még Arndi Emília k. a. Fiamettája is — ámbár tagadhatatlanul ez ért legtöbbet — túlságosan naiv és itt-oft nagyon színtelen volt. A Scalza-Lambertuccio-Lotteringhi trio elég jó kezekben volt A'tinfi, Diitnoli ét Ovtaoyi uraknál; különösen DAinohi alkalmi kupiéi kelteltek zajos tefszést. Véleményünk szerint Ddluoki igen jó színész, csak kifejezéseiben improvizálna kevesebbet és ha már ez a szenvedélye, legalább több Ízléssel csinálná ezeket a rögtönzéseket. Tyúkszem helyett biirpmji*Btm*t mondani, ez olyan víccz, melyet csak suszterinasok és ssakácsnék élvezhetnek. I>e ezeknek , sem tisztul általa as izlés&k. Pedig a színháznak talán ez volna a czélja. Litkénmáycr Holdi és Ssidi kisass-szonyok még csak megállták a rhelyüket, de hatottunk égy Peronellit . , . jobb lett volna nem hallanunk. Nagy kár i< énekeltetni olyannal, aki abszolúte nem ért hozzá. — Közönség nem n*gy tolt ezen as estén.
Vasárnap telt hár nlött A >tór . kerüli stinre. Nem sokkal jobb előadás az előbbinél. A czimsserepet mktp Ént adta, nsgy tataséat keltve csinos ala^ávsl, kevesebbet játékával — mely különben megjárU — ét még kevesebbel énekével. Km ur (Bandi) megint megmutatia, hogyan lehet egy hálás szerepet atmmivé tenni. Ilon k. a. (Jutia) |ól énekeli, de a félig naiv, íélig psjkos parasztieány szerepébe md tnd-
ta magát bilétalálnl. Aradi Rmilís b> i. mindenesétre jobban adta volna est a szerepet legjobbak voltak a mellékalakok : ArM (Miáo). As'^Amí íBrbolysi. Qjpnffyí (Kospál). . Dáiioki Is jó volt az öfeg 3f'grmathy sse-ripébpri. A LUfnmuytr növéreklel megis-méleltetták a S-ik ielvonásbeh tót íándot.
Hétfőn -r- a szinlap szerint — agy •hirnevgs, nag^baflsu, lálvánjfpsssinmtt«-vet adtak D'Ennery és Cormon é t á" t v á«-ja voll/mely dtráb zsúfolásig megtöltötte g nézőteret. Valami nagy medndults^g nem volt ugyan.észrevehető a közönségen, de azért sürfln hangzott a taps s ami a 16 +J-.' meg volt ardemelve. Vslsmsnnyi szereplő kilelt m/gáért s az előadás élég simán és öaszevágósn folyt nftndvégig. A tőbb szerepek Könczöl Xujza, Arány íné. K. Molnár Oizell,a, öomogyiné, Somogyi Dálnoki. Be-rényi, Ferenczi és Kiss kefében voltak; mindnyájan annyit tellek, amennyi tőlük kiteli
Kedden a fanul* czitnü, operaparódiának nevezett, hülyeségét adták. Erről az előadásról, mely különben is Csekély publikum előtt folyt le, igazán nem is érdemes szólni. Ha szólni akarnánk, nagyon kemény találna lenni ssavunk, pedig mi azeretjttk a sifinláraulstot. Csák megütközésünknek akarunk kifejezést adni a lelett, hogy Atndi ftorő színre hozta- ezt a silány férqzmQvet. Kivált iyy szinrehozni, valóságos merénylet volt a közönség jó Ízlése ellehL
Szerdán diadalnapja — jobban mondva diadaiesiéjje — vo|t a színészetnek Nagy-Kanizaán. Ujháti Ede megkezd le vendégjátékát A (öleméit helyárak és a bérletszünet daczára tökéletesen megtelt a nézőtér s a közönség egész odaadással, egész lelkesedéssel hódolt U/hitti ur művészétének? Kiadó tapaaal fogadták, mikor a »f»"fy*fríi héjában* czitnü darabban eUtazdr megjelent az illeni közönség elölt és ez ta lap* (olyton nicg-megujult s a függöny legördülte után pégysser hívták ki a !müvészt.i Nem is adja más a Knabe szerepét ily megkapó közvétlenséggel, ily megható bensőséggel. Nem J volt ember a nézőtéren, aki nem Könnyezett, ,i-mikor a miniszteri öl elutasított vén díjnok l elolvasta a logadott leánya levelét; e/c a hiAf j leien végigfutás az érzelmek egész skáláján / ; valóban utánozhatlan művészettel volt adva. I — A második dsrab ezen as estén • Egyik o'yin nunf n máiik* volt, a két Litzenmaywf • kisasszony játszott benne elég ügyesen, de a közönség türelmetlen volt a harmadikra,;'' az >Ű«zi wtptugir—n, melyben ismét Újházi ur gyönyörködtetett bennünket a nagyházi szerepében. Végtelenül finom, minden részletében kidomborított alakítás ez is, kezdettől végig Az első felvonásbeli zajos tspB C^ ép oly zajosan ismétlődött. — Knncstl Luiza és Somogyi elég jól állták meg helyüket Újházi mellett. V
Csütörtökön Újházi ur rasodik felléptéül *A etifra tiyoawvbdg* került színre. Újházi mint Csorna Bálint megint extszisba hozta a közönséget. Szépen játszott mellette Somogyi, kinek kilünő tulajdonságait szívesen elismérjük, csak azt vettük észra, hogy a Bálnái szerepében többet szavalt mint amennyit beszéli-, fijpom Lujza, ki színién j jó színésznő, túlságosan pilyet-gös Eszter^ t volt; Csiky lelőtt nem ilyen érzelgős, sokkal elszántabb és. határozott nőalak lebeghetett e szerep megírásán^, Arányin^ mint rendeseit, kedves volt és jól játszott Kiu (Tarczali) megint csak- igazoltai róla; eddig mondott véleményünket.
Pénteken a »Rantzaukf került színre. Erről valamint a többiről a jövő számban.
, F-W l-e.
Különfélék.
R
■•— Megyei kéagyAIéa. Zalamegye törvényhatósági bizottsági ez év május 5-én és folytatva tartja rendes közgyűlését, melyen a következő nevezetesebb tárgyak kerülnek elintézésre : Alispáni jélentés a törvényhatóság állapotáról. A megyei három állatorvosi állomás betöltése. — A tavalyi sárszámadások beterjesztése. A közigazgatási bt-sottaághoz az 1816. V]. t.cz. 55-ik §-a alapján helyettes tissti ügyész kirendelése. A m. kin. belügyminisztérium körrendelete, melyljel a megyéknek 1883. évi XV. ttezikkben el-rendelt uj szervezése ^és a megejtett tiszttyi-lások felett elismerését fejezi ki A belügyminisztérium körrendelet^ melylyel fölhívja a törvényhatóságot, hogy a mpgyei nyugdíjintézmény létesítésének kérdését megfontolás tárgyává tegye. A közmunka és közlekedési minisztérium leirata á Bobától Tapolczáig ^ tervesett vasot mentén községi keselés alá adandó megyei kösulak fentartása tárgyában. A földmivelée-, ipar- és kereskedelemügyi minisztériumnak hazai házi iparczikkok beszerezhétését és egyházi ipar muxeum alapjának megvetését czélzó leirata. A bel-Qgyminisztérium leirata, a Balaton tarában elterülő nádasok folytán lejlődö és Qalaton-Füred légkörét megfertőztető poslég megszüntetése tárgyában. A nagyméltóságú belügy miniszteri om a mezőgazdasági teendők határidcijének szabályrendelettel való megállapítására hivjá fel a törvónyhatóaágot. Eszel kapcsolatban a salamegyii gasdaságí egyesöletnek erre vonatkozó véleményes előterjesztése. A belügyminisztérium rendelete a Tándorcugányokra vonatkosólag mali éri október 29-én tartolt közgyűlésben boaott szabályrendelet tárgyában. A megyet pótadó tiviWfcil, kmltiÉBik és balugtátfoak
aulára nézve «a I86S. én XV. t, ea. 10. f-a alakján alkotandó szabályrendelet ter-íetete bemutaltatik. Kaekao kívül több kös-sági éa magánügy.
— *láju«J ké, a azerelmeaek és pbétAk honapja, ffruan gyönyörű, ragyogó vtröHnynyel é» szinte nyárias melegséggel kőa&ntött be. Rét és liget meglehetűeenni zöldült már, ugyasintén a fűzfák ia, miről meghaU) tanúságot tesz a hozzánk érkező temérdek tavasai költemény.
— 1 .apunk zártakor vettük a hírt, bogy Ltn»csnrica Jáno* perlaki jártai megyei utbistoa mult hó|30-án jobb létre szenderült. Béke hamvaira.
— A májukl előlépteléftek alkalmával a városunkban álldmásoró tisztikar tagjai közül a következők léptek elő: A honvédségből: K*l» Antal tart hadapród tart. hadnaggyá; tixombuth Mihály tényl. ál* lományu|hadapród hadnagygyá. A közös hadseregben Fodor és • Ltclair főhadnagyok XI. oszt. századosokká, Fiotch és Wtmgárlmr hadnagyok főhadnagyokká, Zajocsuk és tfria-■iúr hadapródok hadnagyokká.
— A nagjksNiuiil kUdrdne-veltf-rüjraiWftiirk a mult hó 7-én volt éri rendes közgyűlése. Az igazgatóság jelentésének felolvasása izgalmas jelenetre
' adott alkalmat JSzután következett az eddigi tisztikar lemondása s az Újnak megválasztása. Összesen 61 érvényes szavazatot adtak he. Megválasztalak. Elnökül: PIA ál Kerenczué, másod-elnökül: Vidor Samuné, I. alelnökül: Khnu*t Boldizsárné, I(. alelnökül: dr. Sckraytr Lajosné urnök;
1. titkárul: IMtort Lajos, 11. titkárul: sknütif Sándor; pénztárnokul: O^zeuly Antal, orvosul: dr. Üchrtyer Lajos, ügyészül: Qyüvjjfy János, gondnokul: UUmam István urak. Ezeken kívül a Választmányba tiz rendes és három póttag.
— Hangverseny. Z.-Egerszegröl irják lapunknak : Apr. hó 28 és 29-én este érdekes hangversenyt hallottunk a >Zöldfa* vendéglő nagytermében. $tiu«Í Jakab hegedűművész s zongora tanár mutattá be kitűnő hegedű játékát ének kíséret mellett A elás-sikus Imüsorozat, az alig 10—12 éves Stőssel testvérek tenor hangja az Vérzéseket oly melegen tolmácsoló hegedű varázsereje a közönséget a legkellemesebb szórakozásban részesítek ; mely is minduntalan szűnni nem alfaró tapsviharban tört ki.
üTTT
bajban szenvedőknek hálából ssivesen adok díjtalanul közelebbi utasítást.
8k 4—4 II 11 u • H
■afiaaá
Béea, Getreidemarkt 2.
Bécsi szt.-marxi központi f marhavásár.
A Bées-ut Mrxt Martul- és fcaavásár-aéaittr a bécsi ai*rh*vá«arr» érkail árncm--kak bliOBányoi staáását bitet vásári ttgv aSkok áttol mköill, kikuak gyakorlott uükldtaa augbiiáink alóoyéra vilik.
A TtunroB bét fia sisrvsisMrha, kaéáaa ssrtés, ssfitlrtikla Mrka és latat bsrsa ka-rtkt SUÍMTH.
fttaltatokbit olló nálUta>iayok ugy kUesodSk, faogy 8, h'gUiflbb 1 nappal u itleiÖ vásár ftAtt Ida érfcaaianak aaállltáai, •tokéai, ráaárl kftiteápk éa ai SfjaSki dlj s baköldóuak sreditl áhm aaáaiilteuk fel.
A kDldaméayfk a béeil sarka- és kas-vásári péniUrhoi sat.-iarx ba latfaadtk. Eladna! iHetákként a péaatar afvalára siarvas-surháaát i.Vot »ea», s tftbbi vásárt oi|k-kakaél 1,,7,-ot u aUdsai árból.
■Isdsa aéfMiaat a kgimivobb intti-»áWal Wljeiitfluk t axireaaa aaolgiluak bármily fsUlIrfgoaittNsI'
(§éui marha- és hasrisizi piatUr Hii."Harx, Bées.
112 S-S
Gabona árak.
Nagy-Kanizsán május 2-án.
A bét elején az esőzés folytán egy kis áremelkedés mutatkozott, mi azonban jelenlegi szép időjárás következtében ismét elveszett; feladmányok gatyonavevőktöl csak , nagyon gyéren jelennek meg.
Következő árakat jelezhetünk. 19 kilóg, búzáért 9 frt 50 kr. — 77 kilogr. búzáért 9 frt. 20 kr. — 74 kilo rozsért 8 frt 20 kr. rQ kilogr. rozsért 7 frt 80 kr. aprószemü kukoriczáért (cinquantin) 6 frt 40 kr. —-Közönséges kukoriczát 6 frt 10 kr. - Príma árpa kevés létezik. II. o-zt. árpa 7 frt. zab hiányzik, 7 frt.
Szerkesztői üzenetek.
— 4 > Zalai lfttaléajt t aser-keaxldaégénok. Aaon alkalomból, bogy lapunk aUlsó htintának Tollhogygyel ciiraü rovatábaa agy kt-diljraa megjegyzést koczkáxtaUunk t laptársunk kía-dftjiaak niottzoRVtllás|u falhiviton, jónak, látta „Ma-gáaSgjrflBk' cxire alatt a „Zala" nark«nUMgl viaxo* nyait' faaaagsUi a a" két lápnak egyaáahoa valé atftga-UrtáaAt kérdés tárgyává tatai. As alsöt, t L- saját lapnak ügyét ületőlag mondhatom, bogy s „Zalai Közlöny" t. axeAoMtóségénak katároaottaa halytaUm s aá> aota s tárgyban, mart s felelős szerkesztői állással aera tadaáa i—lagyiilatai, bogy a lapba csak agy betö ia kcrtljta olyan, mely nem as én kezemen ment körasztal és így s t laptársunk által kifogásolt éazrové tol is tudtommal, helyoslúsüiamel, sőt sajét isitiativámból látott' aapriláfot Kiadtam est a megjegyzést any-aytval is inkább, mert tudtam, bogy éle nem a ssar-kesitMg, hanem a lapkiadója ellen iráaytl, kinek aljárása iw egyeztethető tasa sem a liirlapirodalom faladatával, som a hírlapírói tisztességgel. Es nem csak a mi léaatBnk volt, hanem másoké ia mindocoké,akik tudomással biraak axrdi a famósu feibiváaról. Arra voaalkoaólag padig, hogy lapunk minő magatartást uándékoaik a Z.K. iriáyában taansitani, aa a válassom, bogy valaaUat a mnltban ném tettük, agy a jövflben aa»)iaí taazink aaok, .aklk a másik lappal ssoaiboa igaasÉgtalaaaégot köretnek al. JDe bizonyos as is, bogy as tmbk lapja, ép agy naiat a mienk, nyilvános hrit£ fesab vas kitéve a mi bennünk mindig megleax aa a bátorság, hogy ölökkel aanmbea is m^mondjnk véle* •éajtakM ba am asákaég van. Önökön áU tehát, hagy as a sélaaiásy aoba aa legyen olyan, mély önökw aésrt labataa. Es as ét válaszom, és eassl a a»pa éa lapom rtatóífij as Sg^rsl befejezettnek jelents* ki varga LAJOS.
a tZala" arorkaHtoje.
Nyílttéri)
Nr. 17011 U szám.
Édes anyám, kJ már éltes aaszooy, ha-aawoaabb ídön kereasiöl eaAsban szen-?e4ett a nélkül, hogy segélyre talált volna 1099 1884. febr. 18-án. Véletleaségböi azonban egy háiisser birtokába jutottam, mely nem csak nekem szerzett gyógyulást, hanem jó anyámat ia gyorsan mejfszabadítoüa a ftáJdaJmaktöL Öasonlö
• rwsááaa IjgtyÉ^Irt iw váBai
Felelős szerkesztő s kiadó; V A B U A I. A J O M. Társazerkeaztö F a r k a a I na r «.
Egy jó házból való 13-16 éves fiu kedvező föltételek mellett azoiinal fölvétetik
Killer Henrik
norinbergi fcs díszműáru üzletében Nn^y-Kanizsán
120 1—3
429 tk. 384
ÁRVERÉSI
HIRDEÍTMÉNY.
Az alsó-lendvai kir. járáfu>iróság mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Kovács György borsfai lakós vógr»hajtatónak Szentgyörgyvölgyi János tormnföldi lakos végrehajtást szenvedő elleni üO frt. tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében az alsó-lendvai kir. járásbíróság területén levő Tormaföld közaég határában fekvő, a tormafóldi 20 sz. tikvben A I I—9sorsz. a. felvett az erdő és legelő illetőséggel együtt 834 frj. becsértékü. — -f 2 sörsz. a (elvett 780 írt. becsértékü, és -f 3 soiisz. a. felvett 12 frt becsértékü, — Szentgyőjrgy völgyi János nevén álló ingatlanokra az árverést 834 frt, - 16 írt. — 780 frt. U és 72 frt-ban ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az
1884 évi m AJ uh bó 16-lk napjéo d © 10 órakor
Tompaföld községben a községi bíró házánál megtartandó nyilvános árvetfésen a meg-
állapított kikiáltás) áron alól is eladatni fognak.
árverezni kívánók tartoznak as ingatlanok bec?áránaklO'|t vagyis 83 frt. éOkrt, — 1 írt 60 krt, — pB frtoL - 7 Irt 90 krt. készpénzben vagy az 1881. IX t. cz. 42 |-ábsn jelzett ^Holyammal azámitott éa u 1881 évi november hó l-én 8888 sz. a. kelt igazságügy ministeri rendelet 8. ft-ában kijelölt óvadékaépes értékpapírban a kiküldött kezéhez lefenni, avagy as 1881. IX t. ez. 170. |-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított ssabálvszerü elismervényt átaaolgáltatnL
Kir. Járásbíróság mint tkvi. hatóság A.-Lendván, 1884. február 18. ' 116 l-l
7186. éri. 18H3~növb. Muj.
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. I
a nagy-kanisaai kir. törvényszék telekkönyvi osztálya részéről közhirré tétetik, hogy Jámbor János végrehajtatnak Nemes Mihálv végrehajtást szenvedő kányavári la- | kós elleni 6 frt 80 kr- tőke, 1877. novemb. 6-tól| járó 6-|, kamatok, U frt 60 kr. per, 7 frt végrehajtás kérelmi, 8 frt lelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási Ügyében a (entnevesett kir. törvényszék területéhez tartozó válriöldi 42. sztkvben I. 43. hrsz. a. (elvett ingatlannak Nemes Mihályt illető erdő és legelő joggal 247 írtra becsült tele része, ugy a várföldi 86. sztjkv-beo I. 1—5 soraz. alatt Nemes Mihály tu-' lajdoaául felvett'1Ö2 Írtra becsült ingatlanok'
1884 ty lll6JttM ^ ,k uaPJilD
d e. 10 órakor
Várföld kjözség házánál Málics János (elp. ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni íognak.
Kikiáltási ár a fennebb kitett ijecsftr!
Árverezni kívánók tartoznak a becsjár 10*|« át készpénzben vagy óvadékkápes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Az árverés teljesítésére a letenryei kir. járásbíróság megkerestetik
Kir. tvszék, mint telekkvi hatóaág.
Nagy-Kanizsán 1884. febr H-án.
vussrrs tamássy
jegyző. 117 I—I. elnök. 28. tkv. 1884.
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.
A nagy-kanizsai kir. tvazék telekkönyvi osztálya részéről közhirré tétetilt, hogy zalamegye összesített árvatára vénebsjta-lónak Scbmál Sándor és neje Csák Eleonóra végrehajtást szenvedő orosztonyi lakosok 186 írt 68 kr. töke s járulékai iránti végrehajtási ügyében az orosztonyi 308 sz. tjkv-ben A -f 6/7(11 hrszám alatt (elvett váltságköteles 109 frtra, Í9s|a 17 hrsz. a. foglalt váltságkoteles 430 frtra, 106 a Í8 hrsz. alatt toglalt váltságköteles 40 frtra, ugyanazon az orosztonyi 628 sz. tjkvben A •+■ 765 hrszám alatt Telvett váltaágköteies 90 írtra becsült egész ingatlanok külön-kölön ÍlíM8-^"évi májns hó 7-ik napján
d. e. ÍO órákor Orosztonyban, a község bíró házánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni íognak, mely alkalommal az árverezni kívánók
tartoznak a fenti becsérak 10 szAaalékAt kéaspénsben vagy óvadékképes papírban a kiküldött keaéhea letenni.
Ab árverést feltltelek a hivatalos órák alatt a naay-kanisaaJ kir,. törvényszék tkvi osztályánál s Orosstony közaég elöljáróságánál megtekinthetők.
A nagy-kaftizaai kir. taaék mint telekkönyvi hatóság 1884. január 12-én. KISS s. k. 117 t-i TAMlSY s. k. jegyző. (p. lu) plnök.

10666 ss. tk. 888.
ÁRVERÉSI HtRDI^MÍlNY.
Unger Adolf nagy-kanizsai lakós végrehajtatónak Visnyei János gyékényes! lakos végrehajtást szenvedett lakós elleni vég-reh^jtáai ügyében a kérelem következtében a végrehajtási árverés 887 frt 0B kr. tőkekövetelés és ennek t£8| évi oktober hó 1-sö napjától járó 6{ kamatai, II frt öö kr, perbeli, 12 frt 8o kr. végrehajtási már meg állapított, valamint jelenlegi 12 frt 65 kr. és a még (elmerülendő költségeknek kielégítése végett as 1881. IXt.cz. 144 ft-a alapján és a 146 §-a értelmében a kapoa-vári kir. tvszék területén lév/ő, gyékényes község határában fekvő, a felső gyékényest: 807 ss. tjkvben vécrehajtást szenvedő nevén foglalt A •+■ 2479 hraz. a. szőlőbirtokra 885 írtban erennel megállapított kikiáltási árban elrendeltetik.
Az árverés megtartására batáridőül
1884 évi janluft hó 23-lk napjának déleltittl 10 órája
gyékényes község házához tűzetik ki.
Árverezni szándékozók tsrtosnak as ingatlan becsárának lOf-át vagyis 88 }írt 20 krt készpénzben, vagy as 1881. IX. t. cz. 42 §-ában jelzett árfolyammal számitott és as 1881. évi november hó l<én8383. az. a. kelt m1. kir. igazságügyminiazt(rí rendelet 8 ft-ibán kijelölt óvadékképes értékpapírban | a Kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. I IX t. cz. 170. §-a értelmében a bánat* | pénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről | kiállított szabályszerű elismervényt átszolgál ta!ni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, és pedig az alsót az árverés napjától számítandó egy héftap, alatt, a másodikat ugyanazon naptól számítandó két hónap alatt, a harmadikat ugyánason naptól számítandó nöjjy hónap alatt minden egyea vételári részlet után az árverés napjától £á-mitandó 6"L-os kamatokkal effYÜtt az 1881 évi deczember 6-án 8ftlt6|J. M. sz. a kelt rendeletben előirt módon a csurgói kir. adóhivatalnál mint bírói letéti pénztárnál lefizetni.
Az ezen árverési hirdetmény kibocsátásával egyidejűleg megállapított árverési főtételek a hivatalos órák alatt ezen kir. tszék* nél valamint a csurgói lir. járásbíróság, mint tkkvi hatóságnál Gyékényes kösség elöljáróságnál tekinthetők meg.
Kelt Kaposvárott, 1883 évi dec. bó 16. nspján a kaposvári kirí tssék tkkvi osstálya kiadta a csurgói kir. járásbíróság mint tkvi hatóság. CSÉPAN
kir. alj. bíró.
Tőkék biztos elhelyezésére mint első rangú befektetési papirt ajánljuk
a Magyar Jelzálog-Hitelbank _
5VOS ZÁLOGLEVELEIT
V Részvénytőke: . . . ' J' L | .-O, o. é. 20,000,000 frt. aranyban.
Befizetés : . . . . . . . . • o. é. 10,800000 frt. aranyban.
. Jelzálogilag biztosított ingatlanok értéke: . j . o. é. 46,880,000 frt.
Forgaloniban ieró záloglevelek: ... . . o. á. 17,100,000 frt.
A Magyar Jelzálog-Hitelbank, mely az 1869. évbeu alapíttatott, az alapszabályszerüleg engedélyesett jetzálog-kölcsöDök alapján bemutatóra hkóI6 zálogleveleket bocsát ki.
A 'kibocsátott záloglevelek összesége t záloglevelek biztosításáról szóló 1876: XXXVI. törrénjczikk értelmében alakított biztosító alap 20 szoroeát túl nem hsladhatja.
Az ezúttal kibocsátott záloglevelek osztrák értékű papirforintra ssólanak, évente (7t*ot kamatoznák és a kibocsátástól számitott 40 év alatt, tervszerű sorsolás utján teljes névértékben beváltatnak. A záloglevelek 100 fiit, 500 frt, 1000 frt és 5000 frtról szóló czimletekben vaunak kiállítva. A Magyar Jeltóloiültelbank zálogleveleinek biztosítékául szolgálnak: (alapszabályok 108. §-á).
1. Az összes jelzálogod melyek a magyar jelzálog hitelbank részére iiyilránkönyrileg le vannak kötve;
2. A társalat részvénytőkéje; 8. A tartslék alap ;
4. A társulat Összes jelzálogos adósái által alkotott egyetemleges biztosító alap. Ezenkívül az 1870. évi XXXVI. tönrényczikk értelmében a záloglevelek külön biztositékát képezik: s) A részvénytőkéből a záloglevél-kölcsön üzlet jsvára elkülönített és külön kezelt biztosító alap. (Jelenleg 1,000,000 frt. b) As összes lekötött jelzálogokra, melyeknek alapján záloglevelek bocsáttattak ki,, a zálogleréllulajdonosok-nak nyllvánkffnyvlle* feljegyzett elaőbbaégl Joga. A magyar Jelzálog-Hitelbank záloglevelei aze részben kibocsájtott magy. kir. miniszteri rende-i letek alapján az Összes magyar kir. állami hatóságoknál óvadékul, további a cs> kir. közöe hadfigy, — valamint a magy. kir. honvédelmi minisztérium körrendeletei értelmében házassági óvadékul elfogadtatnak/ a azokra az Osztrák-Magyar bank feszes bankintézetei kölcsönt nyújtanak. £ záloglevelek tehát nyilvános vagy hatósági felügyelet alatt álló intézetek, egyházi és világi alapítványok tökéinek, továbbá letétek és árvapéuzek gyümölcsöző befektetésére különösen ajánlhatók.
k
E záloglevelek* mindennapi hlvatmlo§ árfolyam izerint jelenleg 98 frí 76 hr.l futatok és dlfmenleten kaphatok.
A kereskedelmi és iparbanknál
Kagj-HaBluáiii &8 t-a }
TTurtrrnrr
UltEHER ANTAL
Mit
PALACZK SEREK
valódiságuk és hamísitlanfáguk jótállása mellett
Dietrichós Oottschli
Budipmten,
UK EH EK 1 serfözdejóben KŐBÁNYÁN
rendelhetők meg.
Megrendeléseknél mindenkor a legjobb minőségű reservált kiviteli ser jő ess-kősléshe. Bővebb árjegysékek bárhova ingyen és bérmentve küldUiik.
imétilodókat véttlbMöt méritn a UkttŐ Uanagyobb' tlőnyökbtn ót juldnyoM árakban résuiitilnk.
Ka alkaloméul bitrak vagyaak egynttsl megemlíteni, miszerint mi távelabbt helyekre ttitiat magbiaáinkaüj a aidös a kllii«aés.v koma időig ru aa ntoo, vagy aaua Ml bű, ka a aor, raktárra vétetik a eaak taaaaakiat ánuittatlk al, kiviaatra mi
külóniegen nerekkei
aMlgitkataak, ■•ij»k«t ktlOaboa csak taagertull kaldentayoksél. kol s saütilis síp J-4 bit vess ifisyba, kssssáloak.
Mi sasa kaitalsgss asrskst, melyek srissbb fSastSk, da kAlOateea tartslomdassigsk folyttá Mayegassa nagyobb kiltsigst okosnak, paJscskoskást eaak 1 '(, krajosirrsl aaámitásk drágibban; tartósságuk ia tisstsságukirt filéfi jétéllÁtl cdlah*. Magától értatAdlk, ksgy ssas ktl&skfsa ssrsk s legforróbb Idflesakhaa asai, nem csak aam Ittasnak ssvsroaak, hanem srsdeti tiaatssigakat ia aaaatakal ftliv elmoltárai ia megtartják. 70 7—-10
'Harkányi
[gyógyfürdő
Harkányi ^yógyfi'irdő.
Magyaromág Baranytfániiegjében.
FUrdtíidény Május l-ittl szeptember 30-ig.
Harkányi1 gyógyfürdő
Esen 60* B. Uwnéssetea meleg árt éti kénforrás nemoaak pi orsság első gyógyintézeteihez tsriozik, hanem a külföld hason gyógyintézeteit mindenben fe-iülmuQa. Vegyalkalrésseit illetőleg Dr, Tkon Károly vegytanár állal leljaiilstt elemzés sserint kénes bévvis, moly iblaríyt, büsenyt,*és mindeddig ismeretién ssénéleg kéneggőst tartalmas,
Kitűnő gyógyítási hatással bir ctútof, kSitvény, 'gtrvéiy, idilli bőtkítíltgtkri, 'aranyér, nóbántnűnakra, fognmtdix hiányok, tchtinkt daganatok és higanyos gyógy-sserek által okoiott mérg*téttkrtf továbbá slityién áltafcm ntírigy-daganolokra, nt-két haliái, idillt mmbajok ét ivaruorvi bántalmak tlUn,
A fürdőigaagatóaág aok évi tapaaxtalat papján kijelentheti, hogy esen oao-dsasfrü gyógyforrásnál eserek és eserek a legniakaosahb és legnehexétib. betegségekben is egésxnégüket és épségüket viaixánytHék, a miért IIs a legnagyobb el* ismerés érdemli IS lürdő s msgs nemében égyédűli, minden más aggr belföldi, akár külföldi hason gyógyforrást gyógyhaiág tekintetében felülmúl; a mit különben sx évről-évre azsporodó vendégek Máma ii bftonyit.
Ax utazásra ajánlható: Hudapest*|>éési vasul vagy Déli vasul Budapest Kanixsa-Barcai vonala, állomás !*éetr alföldi 'vasút Esxékeo át Villányii Mohács-pécsi vasút, allomá.1: Villany,
Posta* és távirda-állomáa. Bővebb tudósítást i legnagyobb kéaxstygél Dr. HKIXEB JÓZSEF (ürdőorvoa nyújt,
Harkány, 1884. 102 —12
tarkányi
gyógyfürdő
TirrmrmTnr
xxxxxxxxxxx!
A fürdö-igazgatóság.
:)K)ooocK>ooocK>oooaooooaooo(
I
rendes i J
Harkányi ,1 jgyógyfürdő J
;*xxxxxxxxxxxxxxxxx)ooocxxxxxxx;
CsáPz. és kir. osztrák-magyar 'szabad.
Ruganyos fa-mátráczok
6 frt.


6 frt.
Mint iodrony mairáczok én nzaítnaznáJioit
helyeltenitene 39 6—12.
tiszta, tartós és oJcsd, különösen alkalma^ intézetek és kórházak számára Főraktár: Bécs I. Mmimiliinstrasie 1. szám.
XXXXXÍXXJOOOKXXXXXXXXXX!

stragon-mustár
patent osomagnlá^han.
Schjnidt Viktor és fiai
i
j: bé(¥l kfllónlt'gocfiég
béllöldi márka '4 !la 'U üragekl»MU *caimm«l ktt v^djagygyel kapható uiind«*u boltban ftlessr éa delieatesse kereskedésiéin.
261—2!—28
jX
m
•ro'ti I
imA
S_—J

ÁLDÁSI IGNÁCZ
utódja
BUNZL LUJZA
Nagy Kanizsán, főtér, Knoriter st&lloda Jmellett
ajánlja budapesti is bécbi Itgdiuuebh ét legszolidabb Icéssitményü nagy válassiékn bátor árait és kárpitos műveit.-Telje$ mennyassMonyi berendezéseket, éttermek és^káfó ssobák teljes felszerelését a legdivatosabb an és lejutinyosabb árak mellett elvállalja. w 41.11-12
5PPPPPppppppppf**
»oe^oaoooooCJOOC
KltQnlelveí
Linzben IBecibenlSteiervoroib. Leltaierilzen

Elismert jóságú, tüsbistos
Kaucsuk-háztető
t&blapapirosunkat,
valamink az t^j táblapspirtetök mázoláxára és régiek kijavitásshos szükséges. BC* Kauauk-Utófénymázunkat fekete ét piros színül, olcsó, de sMbott
1 árakon szállítjuk. Teljél tetélcéeiéneket
jótállás mellett eszközlünk. clsn!getel6lesBc*cliakrc, melyekkel áz alapzat fedetik be a talajvíz {elszivárgásának megakadályozására, különösen felhiviuk a (iveimet -Leírásokkal, mintáikat és költségvetésekkel szívesen szolgálunk. )f PosiiniiH/.ky t'tt StrelllK
Béos I. Maximilíanutrasat 13. Berlin. Köln. Kopenhágs.
ltfl-4^13
1000 forint
jizoii hölgynek, ki ,v
Sieplü-Bal/^amom
használata után bárminemű tstplőf, mdj-Joliul, ragvál, vagy bármely az srczbflrt , elrntító azinesetet felkutathat.
Egy tégely ára 2 frt 10| krajczár.
i,EPI LATOI RE''
hz nrczban, kAzrnf ki ron Btb slkalmntlan helyen levő x/őrzet kiirtására ki hogy ggok toka wbhf ne nőjenek újra, máig osak egy jámbór óhaj volt; Oiert nem volt szer, mely énnek megfelelt volna „Frtyméti" kelt tehát szerem snnyiipJ ís inkább, minthogy a sikerért feljeg jótállást Vállalok, hogy nemcsak a xzőrgetet irtja ki teljesen, moMui tnmdsn ihimlivétf it mtggátol, és nem sikerülés éaetében kötelesem msgam az egész Ősz-
szeget visszaadni. Égy kis üveg ára & frt, egy nagyé 10 frt
Örroíi ?arla hoinor,
„Brasilin" Hájfestőszer
Mh á Ia naluute »bértg ét érctmenUt, minden tetsző szín tbnuiban festő, nőkétől kezdve feketéig valódi és tartósan. A. „Brasilin"-nal festett haj a természetes színűtől j semmiképen shm különbözik.
i tgy noffv Uvtomk 3 frt — fyélküU dét vUmvét mt'UU. ' (
ftscher Róbert, BV.!u!r«ntiÍMM n
29 B—12
PALYAZAT.
A nagy-kanizsai ált. betegsegélyző és temetkezési egyletnél f. é. jnnini hó 1-én egy egyleti szolgai állomás, melylyel 100 forintnyi évi fizetés jár — betöltendő —' pályásfóti kérvények f. é. május hó 16 éig tg alulirt elnökségnél benyújtandók.
Nagy-Kaoigsán, 1884. april 20 án.
I 99 2-t _____ ^
Löwingá' Ignácz
egyl. elnök.
ÍOOOOOOOÍ
IGOőOt ' >wv
«««JgXXX
xxxxxx>o<xxxxxxxxxxxxxxxxxxxa
Kitűnő mijiőségü Á
Uj zongorák, Buchts(Bösendmfer tatjilvffiys) ct. kir. udvari szállitó és Schreiber gongot agyárából kaphatók M A ÓY KANIZSÁN Boaonberg Ádámnál, (Tóth Lajos ügyvéd ur házában.) Ugyanott egy átjátszott, régi, de nagyon jó zongora, (gyermekeknek tanulásra nagyon tlkalsaa)
OO írtért kapható. 101 2-2.
xxxxxxxx xx)ocx xxxxx* xx*xxxxx

Alapíttatott 1838 ban.
Berény József Milhofer S.
ékszerész, arany- és cáfistmfltea Nagy-Kanfo&án a városháza átellenében.
Ajánlja:
nagy ékazer> arany-, ezflMnik s női remontoir-órák rák-Urát dús választékban, jutányos árakért.
Mh Régi arany-, estet-, vagy éksser*tárgyak a legmagasabb árakért megvétetnek vagy ujakért kicseréltetnek, ^jfcn
101 1-6
4 Mély tisztalett*!
Berény Jóuéf eseiétt Mllhoíer S.
élnwiéea. arasy- s aa^balvts • K. laalisés s var»ak«i« «tel lenében.
LxpQocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxJIH^jB^
7183. érk. 1883. novb. 2.
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.
A nagy-kanizsai kir. tvssék telekkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Andrasek Hemus végrehajtatónak Kobra látván végrehajtást szenvedő tótszerdahelyi lak ós elleni 60 frt töke 1881. aug. 15-től járó 8} kamatok 17 frt 46 kr. per, 9 frt 20 kr. végrehajtás kérelmi. 8 frt jelenlegi s ielmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. tvsséa terűle-téhez tartozó tótssardahelyi 141 ss. tjkvben L 1—ti sorsz. a. felvett ingatlanokból Kobra Istvánt iBetö tartozékkal 628 írtra becsült X rész (négytized), G. 1. alatt ftsv. Kobra Ifártonné tavára holtigtani lakás és eltartás iránt bekeblesett ssolgalmnog épen tartásával — ugy s becaéhelyi 889 ss. tjkvben f I aontz. alatt felvett ingatlannak Kobra Istvánt illető <ffJ4 írtra becsült tele része a
C. 9. alatti fentihez tartozó hasonló szolgalmi jog épen tartásával ~ még pedig a tóUjferdahalyi ingatlanok 18$4 évi raáJuH hó 28-lk napján
d. e* 10 órakor a tótszerdahelyi község házánál, a becse-helyi ingatlan ugyanaz nap délután 2 órakor Becsehely község házánál Málics János felp. ügyvéd v. helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog. Kikiáltási ár a fennebb kitett becsir. Árverezni kívánók tartoznak a becsár f0|«át készpénzben r. óvadékképes papírban a kiküldött keséhez letenni
As árverés ^ teljesítésére a ietenyei kir. jbiróság megkerestetik. ' j Kir- törvszék mint telekkvi hatóság.
Nagy-Kanizsán 1884. tebr. 8, VLAB8ITS TAMÁSSy
jegyző. III I—1, elnök.
Nyomatott Ftsthel Fülöp laplulajdonoanál Nagy Kanixaán.
21. szám.
Nagy-Kanizsa, 1884. mrtjus 11-én.
SZKM> SZT\>SKtí K8 KIADOM IVA-TAl»: Bajaa-atcaa 4 as.
WMm a tuHsllaad ria^ravaastkaaá kMfeatay. továbbá etöftietéaok, falasé-Unláaok, tórdatoatíi aat fal* lattaaadAk.
BiraeiiteUea levelek cask lamert k»-iákból fofadtaUak al.
KUiatak viwxa mb küldetnek.
_ _ r_t_j____iifirfiini
XI. évfolyam.
POLITIKAI ÉS VEGYES TAR'I'ALMU HETILAP.
A Zala megy cl ügyvédeg) let, a Nsg/Kanisaai- és Délzalai takarékpénztárak* Bankegyesület. az Alsó-mura lóri takarékpénztár i eszvóii) társsság és öniegélysó szövetk. hivatalos köslönye.
Kl/tfMZISlfcHI AllAK
gffc* títú ■ rti étu .
Mao adkm
6ik t •
kr.
Blnbtéaek Jatás/oata asá«UUt«k.
Árvnrími a e«f4t> liívataloa Urdrtm* ny«k Mi kr. W/mMA felül ^ toriig I fttf ttoital iiiíudpn MÓtrt kr.
Nyilttár petitborii 10 kr. I
M^tjelenik Ntigy-Kanitsán heteiuctnt cfjy»xcr: Vasárnap.
Viszály az ellentáborban.
Ha két ellenséges tábor egymással szemben áll, akkor igen természetes, hogy as egyik a mási-nak nem csak külső tényéit, ss általa láthatólag kifejtettek-erity kiséri figyelemmel, hanem szemmel tartja, a mennyire csak lehetséges, á tábor belsó életét, a hangulatot, mely ott uralkodik, a terveket, melyek ott kovácsoltatnak és a hadi cseleket, melyek ott fóvetnek.
Sz a hadi taktika, s afcért a mérsékelt, függetlenségi, conservativ tisztelt ellenpárt nem fogja tólfink rósz néven venni, ba bátrsk vagyunk as 6 belső életéréi Is egyet mást elmondani, nem ugyan korteskedés czéljából, mert arrs, különösen a válssztókerület jelenlegi pártállása mellett, szükségünk nincs, ha nem pnblicistiksi kötelességünknél fogva figyelmeztetni akaijuk a kerület választó polgárati, hogy a képviselőválasztás nem valami éretlen heccz, hanem a legfontosabb és Jegéletbevágóbb politikai jog, hogy sz a harcz, melyet ilyenkor vivunk, nem a személyek, bsnem ss elvek barcza, és hogy szon választó polgár, a ki bármily egyén kedvéért politikai elvéről mond le, az nem érett meg a választási jog gyakorlásra.
Minden választó polgárnak tehát, midén a választó urnához lép, lelkesülnie kell szon politikai elvért, melyet szavazatával\diádalra segít.
Ét ba kérdjük, hogy lehetséges e azon párt, vágy helyesebben conglomerá-czió bármely tagjának ily értelemben választási jogát gyakorolnia, akkor e kérdésre sénki'től sem nyerhetünk igenló választó
Mert t babsrék- és független légi pártból alskult n.-ksnizasi választókerületi csodssznlöttnek nincs és nem is / (ebet elve, mivel az egyik egyenesen kizárja a másikat, nem lehet annak a habarék által fentsrtmi kívánt közjogi alap-
ért lelkeaülnie, a ki a függetleuségi per-sonal-uuiót kívánja, uem akárhat az reak-czionárius lenni, a kl a szabadságért rajong és a ki a korszellemmel haladást, a társadalmi és as állami élet minden terén reformokat tart szükségeseknek, az nem érthet ez alatt oljau intézményeket, melyek rég lezajlott időkre emlékeztetnek benn ünket.
Párt csak oty egyénekből alakulhat, a kiket bizonyos közös eszmék lelkesítenek ; eltérő nézelü egyének egy pártot nem. képezhetnek és ha erővel összekeverik őket egy párttá, ugy ez csak rövid életű keverék less, a mely ilyen is csak addig- marad, míg- a keverés tart, ennek megsjflute után pedig ismét saétmáflik alkotó elemeire. Olajat viz,-zel vegyíteni még sobssem siket ült, és ha ss olaj mechauice viszel összekever-tetik, agy ez a keverék is csak a keverés ideiéig tart, ebnek megszűnte után a kisebb fajsülylyal bíró olaj és víz fölé kerekedlik s abból kiválik.
Nébéz volná ugyan meg határosul, hogy a tisztelt ellenpárt alkotó elemei közöl melyik a viz és melyik az olsj, de, hogy a zsiroi elem van itt is a felszínen, sz bizonyos.
Mert az alkotó elemek Lftlönváláss már is megkezdődött
. Bizony megdöbbentő hir terjedt el ugyanis! a nspokbsu,\bogy a volt függetlenségi párthoz tartozott két fókortes egymással komolyan összeveszett fontos választási kérdések lelett; (hogy a ner-vus rerum vsgy más körülmény volt-e oka a viszálynak, azt nem tudjak) és hogy a kisebb fsjsulyu alkotó elem egy nj korifeusának, a ki mint keverő, különben is már régen hiree, kellett köz* beslépni és nagy erővel keverni, hogy az alkotó elemek egészen szét ne váljanak még moet.
Azt mondják — táláé csak a rosz nyelvek — hogy sz ellenzéki képviselőjelölt annyira beleunt már ezen,- már
többször ismétlődött csetepatékbs, bogy | komolyan gondol a visszalépésre, annál is inkább, minthogy a kortes urak másnak hiányában uagyon la, igénybe veszik sz anysgi eszközöket és eldurrant)ák az egész pusksport, még mielőtt a komoly csata megkezdődnék,
As sem csekély tényező a tisztelt ellenpárt győzelmének aláásásánál, bogy az egyik fóltortes msga is fellép, termé-szetescu más választókerületben, és természetesen egészen más ál Utólagos programmal, mint a milyen mellett itthon korteskedik. {
A politika, ugy okoskodik ez ss örökös köveijelölt ur — csak opportu-nitás szempontjából és saját hasznunkra tekintettel csinálandó mindenki által, ,] már pedig ezen szempontok mellett itthon most csakis habsréki elvtelenségek- | ért, ott pedig, a hol msgs-msgát fel lépteti, csak függetlenségi eltekért lehet küzdeni már csak szórt is, mert ngysn-ott még egy függetlenségi párti jelölt Is | Idp fel, és ez megelőzőleg vele, mint j jogos practeudenseel, megállapodásra nem jutott.
Hit ilyen, tisztelt választó polgárok, ezen uraknak a politikája, ilyenek az ő elveik és ilyen as ó küzdelmük, A kinek mézes az ilyen madzag, az cssk nyúljon otáris, de vigyázzon, bogy rosz-szul ne legyen az émelygős íztől.
Mi szilárdul, komolyan és lelkesülten sorakozunk jelöltünk, hazánk kiválóan nagy és hfi fia, Falk Miksa köré; nyíltan hirdetjük a szabadelvű párt pro-grsmmjár, kívánjuk as állami éa társadalmi élet minden terén a korszerű haladást, le akarjuk rombolni a társadalmi osztályok között még meglevő vá" laszfalakat, azt óhajtják, hogy ne a foglalkozás és a vallás határozzák meg ss egyén becsét, hanem a tisztesség és a becsületesség, kívánjuk, hogy a társadalom békében legyen, mert cssk igv virágoz-hstik az állam és csak a belbéke biz-
tosíthatja az lállara .minden polgárának jólétét, becsületes munkája gyümölcséhek nyugodt élvezetét; előttünk nincs különbség paraszt ós ur között; csak fog-Islkozásunk külöubözó; jogsink egyformák as államban és a társadalomban és csak a nagyobb ész, a magasabb tudomány, a becsületesség és tisztesség emelheti az egyiket a másik fölé* •
Hogy mit akar a nagy-kanizsai választókéi Öleti furcsa keverékfl ellenzék,, azt nem tudjuk és nem tndja Bfepki, talán ők magok sem,; de azt hajlottak, hogy a legközelebbi népgyűlésnek keresztelt etetés-Hatáskor már nem négyes*bsnem hatos fogatokon fognsk az ellenzéki urak megjelenni félrevezetett hiveik között.
8ötétség, réakcjüó, robot, ily alakban kisért a te Szellemed 1
Az egyetlen templomi
T.) »Az ég egy kincset ád minden hazának és n nemzet hűen őrzi birtokát.* Minilen városnak, falunak, hitközségnek van temploma. Némely városnak száz is; némely falunak három, négy. Mert a hivők kik 'istctiükhöz1 ragaszkodtak, nem riadtak vissza az Áldozattól sehol, é» földhöz ragadt szegénységük daczára is emeltek házal az úrnak, hogy abban hitük és va|lásuk oltárát (elállíthassák. £* az ily templom ezreibe került minden falücs^ámis, forintjaiba minden hlvö-nek. Ezer és ezer milliók épjtieltck már bele a templomok ba. Vannnk lettatloinok, melyek több millióba, és vannak mélyek több száz millióba kerültek, azoiifelül hogy minden községnek van temploma. Tehát mikor vallási kegyeletről 'völt: és van szó, a hívek leborulnak isten szent neve előtt és oda teszik filléreiket vallásuknak oltárára: igen, mert a vallásoknak papjaik vannak, kik a híveket ez*n adakozásokra buzdítják; istfn dicsőilésére serkentik, « bizony egyetlen egy hivő sem gondol az ebédre akkor, mikor áldozatát vallása oltárára teszi és isten dicsőilésére meghozza.
Pedig hát isten után a haza! Ez volna a jelszó az igaz hazafiság szótára szerint. Hangoztatják is azt igen sokan. Ve> ik mel-
Táurczsi.
Ave Mária.
(hjron Don .Jaaaa'-jábdl. Aot Maria ! Perese tstnt imának / Art Marin T Perese ifulmuck ! Act Marin ! A jiú t anyának | <Ssw: képe néi U rilnk tükival mennyink? A oe Maria! Hódolunk i bajnok, K t:*nt galamb árnyalta égi etemnek ! Bér főttéit kép ; érettük, még*e' bárány, E'út link üg való népségben állván!
Aoe MariaÁldom a helyet, Jilőt. orttágof, hol sunt értele Olyfid*wt ringatta kcVemti, Jlig ha'k vnráttitpl tiálU a földre te, H'trangttó jtjrt a néma táj fdéti, fi 4 taool város ttowo'f éneke; A rétsde légben fúomom ee lengett, Ö a lomb négie mintegy imában rengett.
ílmngoti tüctök airpeljotoU a fán; — 8sfn**len dal egy nyári éUte — Ke tori tíetxhangok t jó (ovam ctttpdn 8 as te* kar ring, me'y halni j»tt ide ; Feliind oldttem, W^iiwryta^ Oneetl tarpt e jUtf lu^ire'e : Hálán knfyái, wtaéa a 'ttilstf, ki Kgy iü esioet gyáttot kóláinak teli ki!
Oh Hoapemt! a j* beWed árnál V QJb, enyhet adti fámáinak' éketMt 8 arnyai fsámbat s petykre madárnak ; Po'gae bmmilágy ffhkelyére dtíhé, Ceind, Íflt$, Aidát, mik tterfny tanyánkat Hatiárn brsík: mind, nifná iáeíniktk, He résé derét mwaaedt pillantatod; Kitdednté anyja M ktbUt adod |
Ábrányi cmil
Májusi poézis.
— A „Zala" eredeti tárcsája. —
Majdnem ugy vagyok ezzel a czimmel, mint az egyszeri tót szabólegény Volt Prága városával. Hazakerülve ugyanis! vándorlásából, kérdik tőle, megfordult-e Prágában is?
— Hodne, hodne, felel.az atyafi; izs otan dolgoztam két hónapig,' izs megcsaltam egész Praga várost
— Megcsaltad az egész városi ? milyen módon ?
— Megcsaltam, luvi teltem mindenkit Mondtam neki, hívnak engem Anion Posz-pisil, pedig hívnak engem Vencstl Poazpiail.
Ez az adoma talán nem egészen uj, de épen ráillik az én helyzetemre. Jómagam is hasonló büszkeséggel fogom elmondhatni, hógy felültettem egész Knnizsi városát,)sőt a vidékét is, amennyiben ott ia olvassap a »Za|á«-t.
Hogy miképen ültettem fel ? Hát csak olyan ártatlan módon, mint Pószpisii Venczel embertársam: irok poézisröl, napsagácrál, madárdaln'il, pedig oltkünn szakad az eaö, kezd térdig érni a sár, a nagy hideg elöl elbújtak a madarak és a poéziaböl ia eaak. annyi jul, boáy itt, a jól fülött szobában mosolyogva hallgatom, amint egy künn a nagy sárban/ gázoló suszterinas — nem törődve a ros*a idővel — ugyancsak jó kedvvel danolja:
•A kormánypárt bárhogy játszik
Nem válaaztnk meg . . .« s(b.
Pedig ebben ugyancsak nincsen ppézist
Üt hát nrii csináljak ? Benne vagyunk a szerelem^ a madárdal és virágillat hónapjában ; ilyenkor megkívánják aa újságtól., js, hogyha nem csorog ia belőle a poézis, de legalább csepegjen.
legyünk tehát szentimentálisak, mint egy észak-némelországf gouveniante, aki már felül van azon a koronfineiyben megjön it németnek az esze. Pengessük léhát azokat az ismeretes szivhurokat, melyek a költő állítása szerint legharmonikusabban szolnak épen ebben a • gyönyörű szép május hónap «-ban Hacsak tönkre nem teszi a jó szándékot nz a körülmény, hogy a lágy időjárás inegiágilotta azokat a húrokat és fülringató harmónia helyélt olyan hangokat kapunk, mint a milyenekkel a színházunk népszinmüénekese szokta kétségbeejteni a dobhártyánkat.
Különben nem akarom, hogy önök előtt unalmas emberré váljak az időjárás fölött való kesergésem által. Ha nincsen meg valósággal, legalább képzeljük ide azt az ismeretes azúrkék eget, napsugaradtól, madárdalostól satöbbistül és ha nincsen terhökre, jöjjenek velem egy kis májusi sétára, poéziat keresni Kanosán.
Ne lessék azt hinni, bogy ez lalán túlságosan nehéz vállalat; ne gondolják, hogy a mi utezáinkon nem találni egyebet csak port (az igaz hogy ebliől elég van, mikor a nap sül), vagy sarai (ebben sem szenvedünk hiányt, mikor nem sőt - a nap), vagy végtére kortesnölákat daloló meslerínaaokat (ebből van legtöbb, akár jó^kár roa.«z időben).
De van azért más ia Hogy is énekli Boccaccio :
aAz. emberismeret A nyomra rávezet; Humor éa a fantázia Elég mnga.«
Geak ki kell lépnünk akár;vasárnap déltájban, akár más napon ia estefelé, a mi korzónkra, vagy vácziulezánkra, vagy aktr-mikép tetszik elnevezni a főutezai flasztert a városházától a Oengery-utczáig. Olt nz(án i találunk poézisi is annyit, hojy néhánr májushóra elég volna.
A germánok lánglelkü költőjének, Heinének van egy gyönyörű költeménye, nz »énekek éneke.,* [Elmondja jebben, bogy a teremtés nagy munkája mán az úristen mága is kedvet kapott arra, hogy felcsaljon a leéhdö poéták közé. Meg akarta j mntatni a költészet módját és megteremtette az énekek énekét, a Iegfensége*ebb költeményt, a poézis legmagasztosabb össZfoglalatát: a nöl.
Megvan tehát a költészet remeke; itt van örökké a szemünk elölt és már puszta látása meggyújtja bennünk az érzelmek tüzét, dalra fakadunk érte és többé-kevésbbé silány kivonatot készhSnk a teremtő által alkotott énekekek énekéből.
Elő léhát, májusbó, a te megfigyelésre teremtett poétikus sétáiddal I Tegyünk ugy, mint as ókori peripai etikusok éa tanuljunk sétaközben. Ebben az esetben a költészetet akaijuk tanulmányunk tárgyává tenni; stu-dérozzuk az énekek énekének válfajait Legjobb tesz, ha megállunk egy helyen és magunk elölt hagyjuk elvonulni a szép hadat, az egyes költeményeket.
Legelőször három kisebb fajta költői mü halad el előttünk. Kevtsbbé poétikus néven »bakfis*-eknek szokták őket nevezni. Mi most összeállítandó költészet tanunkban a dalocskák köké sorozzuk őket.
Egy impozáns hölgy. Mástél fejjel ma« gasabb az öt kísérő férfiúnál. Szép arczából büszke villámokat lövel a sötét szém; méltóságteljesen halad, mindene nágyazabásu. Ez a höaköltemény.
Ahol egy matróna, kin megmaradt a kisasszony név. Trócbensokban lépked ét összeszorított ajka bús rímet jelent Nem valóságos elégia ?
Két hölgy, egyik sem fiatal már, járásuk lassú, de nyelvük annál gyorsabban jár. Beszélnek mindenről; a szomszédasszony mai ebédjétől kezdve egészen a kapitányáé
Lapunk mai számához féliV melléklet van csatolva.
Ifikkel mikor hessélni kéli, hogyN életünkéi és vérílnkel.I Vannak hamii papok ii álprótéták esrenkéet, kik a nép elébe Állva, ast még a földön elérendő mennyei boldogsággal biztatják, ha a nép lelxmil és okét vAlasitja meg képviaelöknek avagy emeli kormányra'; de mikor a hasa oltára asóba .kerül, mikor arról van szó hogy ast as áldozatot, melyet olyan tennen és olyan nagy hangon emlegettünk, meg is hoszuk, akkor mindjárt megváltozik az álpróíéták ábrázatja, a nem csak hogy ók maguk nem áldosnak, de még a népet is az áldozat ellen lázítják.
£s hová lennél te szegény hesám, ha csak ily papjaid, ha csak ily prófétáid volnának ! Ki emelne neked oltárt és ki emelne as oltár (ölé templomot I Oltárt, melyen hazafiságunknak áldozunk, és templomot melyből a nemzeti lenség hatalma világra szór; templomot, melynek boltivezete alatt hasaszeretetünk imái lesznek öaazegesve! Ki em-\ (ékeznék meg arról, hogy mikor eleget lessünk istenünknek, tegyünk eleget haaánk-naík és nemzeti létünknek is? Ki emlékeznék meg arról, hogy mi^ön a vallásoknak mák* ezernyi-ezer temploma emeli ég felé keresztes vagy csillagos tornyát, hogv mikor a vallási buzgalom milliárdokat áldozott a lélek üdvösségnek, hát hogy a magyar gazának, a magyar alkotmány bibliájának és dogmájának ezer év multával sincs temploma még, s hogy az az egyetlen egy oltár mely előtt as egész nemzet áldoz s melyért az egész nemzet áldozni van hivatva, még nincs \ jelképesve semmivel és sehol! Hogy nincs egy központ, hova hazaszeretetünk sóhajai a monumentált nemzeti bflszkéségünldgondo-latai aZállhstaának. Kinek jutna eszébe, hogy a vallás ezernyi-ezer temploma köst 'jusson már a hazafiság és nemzetiségnek is egyet -len-egy, s hogy a vallás templomaira' Áldozott milliárdok mellett a hazafiság és alkotmányosság templomától se sajnáljunk néhány milliót t Kinek jutna es eszébe, ha csakis -szájhősködő és korteskedő papjaid Volnának : szegény hssám! Kinek jutna eszébe e kegyelet melylyel a haza hu fin tápláló anyja keblére borulva, homlokára tűzi e diademet!
De hát istennek hála, vannak- igaz' hazafiak is még, kik as ezernyi gond és ál- V dozat mellett arról sem leledkeznek meg, { melylyel hazájok méltóságának s alkotmá-nyosságunk szentségének tartoznak. Egy I . monumentális' országház építésére meg lett j szavazva a 10 millió. Egy krajczár esik | ebből egy olyan emberre aki 10 forint és j 10 krajczár, aki száz forint adót fizeti Es hol van az a csodabogara a magyar haza-fiságnak, ki megtagadná e 10 krajczárt ?
Ne goodoljátok, hogy nincs! Ott Ülnek • Ők a nemzet papiai es kortesei között. Ott ülnek ők, kik nemzetüket a hazafiságnak és. alkotmányosságnak emelendő templom kegyeletes áldozatától elriasztani igyekeznek! | Ott ülnek ők,' a farizeusok és irásfudók, sötét tekintetükkel nézvén az anyaföldön i térdelő imádkozókra és azt mondják: inkább i ebédeljétek el ama egy vagy tíz Ictajrzárt, ! inkább, mintsemhogy keresztül menjen a kormány javaslata! Inkább szakadjon le az j ég! Inkább repedjen szé> a világ 1 ' Mért hát ég kehlükben a gyűlölet mindaz iránt amit nem ők tesznek. Gyűlölik talán még a hazát is, még a nemzetet is, még az Istent is, ha a kormány javaslatát pártfogolja, mert hazától, nemzettől és istentől egyaránt követelik hogy csakis az érdeküket pártfogolja, az ö érdekük pedig nem más mint az: hogy ők akarnak kormányon emelkedni. Csakhogy es az érdek egyes emberek érdeke, s inig ezen érdekel a haza érdekével azonosítani nem képesek, ha ellene vannak injnden nemesnek, magasztosnak ás minden jónak: addig haza, nemze' és istentől, támogatást ne várjanak.
Válaiztáel mozgalmak ■> i
Tapoleaán a hó 5-én tarfortla be-ssámolóbessédét 0<jt»cnlehi Arthur hercseg. A beszámoló nagyon liberális hangon vplt tartva és — mint levelezőnk Írja — a közönségre nem voll rósz benyomással.
A vAiiwatAfti ■eigalmsk é* a aempelltlksl vidéki uJsAgok. A vá* lasstási mozgalmak alkalmából dr. Ajkai Károly, asombathelyi kir. Ügyész, mint saj-ióügyi közvádló, a következő levelet intéste a hatáskörébe tartozó, nempolitikai hírlapok szerkesztőségeihez:
Saját tapasztalstom és a hozzám több oldalról érkezett értesítések szerint az-e sajtókerületben megjelenő s politikai lap jogosultságát nélkülöző, úgynevezett társadalmi s vegyes tartalmú hírlapok több ízben közölnek oly csikkeket vagy levelezéseket, melyeknek tartalma az 1848. évi XVIII. t. cz. 80 $-a ellenére politikai tárgyak körül forog a melyekből határozottan kiolvasható, hogy egyeneaen valamely politikai pártnak támogatását czélozzák
Ha valaha, ugy a jelen időszakban, midőn az országgyűlés bezárása küszöbön áll s as uj választások iránti mozgalmak már núyd mindenütt megindultak, felette kényes a I elyzet, mert ezer szem kiséri figyelemmel a társadalmi Ispok eljárását s a pártokra oszolt közönség igen érzékenyen vctöd, ha a sajtótörvény 30. §-n által megkötött hír lapok törvényes hatáskörüket megtorlatlanul lépik át.
Nem akarván megnehezíteni ss amúgy is sok bajjal küzdő ^déki hírlapirodalom lennállását, másrészt az állam közérdekeit pártatlanul képviselő \közvádlónak komoly kötelességétől hajtva, teljes bizalommal hívom fel^ a t szerkesst őségét hogy* lapjának jjpa-galnrlásábnn a törvény állal szabott korláv tok megtartására különös figyelmet fordítani szíveskedjék annáí inkább, mert ellenkező esetre — sajnálattal bár — de kénytelen leszek minden hasonló visszaélés ellen a törvény egész szigora szerint eljárni Szombathely 1884 évi május l-én. i Dr, Ajkat Károly a. k. kir. tgyéss, adat eajtóggyt kósvádló.
Tollhegygyei.
mm
nj kalapjáig elővesznek minden elővehető!; elpanaszolják a mai szolgálók rosszaságát és melegében feltá'alják a legújabb chronique scandalenseh Elbeszélő költemények.
Jön egy hamis menyecske é egy lefátyolozott arczu hölgy. Amaz terjengősen, tüzesen és érzelemmel beszél és jár, emez röviden, szakadozottan cselekszi ugyanezt,többet bizva a sejtelemre, mint a mennyit a tudásnak elárul. A románcz és a ballada.
Egy kisasszony, aki egyedül jár. Ennélfogva szótalan, de annál többet tekint maga köré. A szót átengedi másnak, az övé a tett Drámai költemény a könnyebb fajtából.
fis így jönnek hosszú sorban és bő változatossággal A keleti ghazel, a .fürge madrigal, a hetyke epigramm, a szellemes szonett; as a sovány hölgy, ki két oldalt vezeti az oktatására bízott csemetéket, igazi tanköltemény, — bosszú és meglehetősen unalmas. 4
Összevéve olyan költészeti lajstromot képesnek, melynek érdemes volna Tofdy íSchedel) Fereucaévé fenni, ha nagyon fá-raagfó nem volna as alapos tanulmányozás, te mégis, ők ragyogják be életűnket, ők tetessenek mosolygó napsugarat, ők adnsk •salak illatos viruló májust, még a sord deesemberbe* w. v
Sőt ők csábítanak bennünket gyakran rees tárcsák megírására w
FARKAS IMRE.
Oa rsvisst toajouni a ws premfera asjosrr. — As ember mindig viassstér ss cM ssarelmébes. Ugy vagyok éa s „balpárt"-nul kai.
Hs jól emlékszem, vele nyitottam meg a .Toll-bogygysl" esiklsados4 rovatát; 1116 tokit, kogy időről Időre viaazatérjek alikss ss olaó xte re'in emiatt
Itt megint agy a mst közmondást esitállutok: AIto Liebe rostát ni'ht, régi ssarstet aam rossdáso-dik meg.
Ham ám, mert agyis rossdás. Kivált mikor a mi aaeralSM* bslpártaakról vaa ssó. Konok úgyis csupa ócska vaa a fegyvem. Mind rossdás.
Csskhogy nem s Mikszáth Kálmán r&sasssist rozsdája lepi
a
Kom csods, kogy élst'en, tompa sz s rozadás kopjs a bal párti sássió nyálén. Ponészsa eszmének rossdás kopja. Csak megvan ss 6 ssks gzst.
Még hsasárahstjSk azt a középkori sisakot, meIr-nek rostélyát ^bocsátotta a ménékelt ellenzék, hogy as lássak sresát s msga valódi meztelenségében.
Padig, akármilyen lát, sz s szintén rossdslepte arca, nem ijednénk meg tőle.
Legfeljebb jót asvstaéak rajta.
lmnom valóban megtörtént dolog
Nsm kitalált, a köretkezö:
Egy kis-ksaizssi ember mondta valamelyik bal-párti kortosask, aki épen brnderscbaftot ivott véle:
' — I4tod, tokiatotos pajtás nr, éa addig mindig jobbpárti voltam. De merfl ntóbb nem flssttom ss sdó-mat, kihagytok a rálatsUk lajatromából. A azarazáa-ból kíeseppentem tokái fis megbosznlom magamat, Aaüg azarazati jagsa siaca csak aaértjk bal párti lássak!
• *
Aa ia igaz, hagy ha a —-VMy szara-aati jagak rataa, a .halpárt" mialaaeaaüu gySsaa.
Egy jobbpárti iaasgyarskst ss láttam még.
TalósstsSlsg ssárt awsdják ss allessáki ksrto-sak, kogy a k»*fmr—k miad vsták raasak.
Mist halljak a kaaissai likasók k ifaat vssa a Jöt6 éri onz. kiállitáeaa. gddig a kóretkssó elójegy-aéssk túrtéstok.
Ktmtit Oéaa eiktldi a volt ftggetíeaeégi el rai t. •Ad hac" niscass aaákaégs rsájsk.
Taáe/p YOttor asját kfcsitméayt kajnaspedrót állit kL Ára 000 fartot
Imkrf LássU kiállítja sokat as ensággytltoi hsasóéskst, ariyskst sohsasai fog elmsadasi, még sk-kar apai ha asstísg megrálaastiaát
Dr. Ktk Astol agyaaaaeket a kaásádekst állítja ki, gyarsháaaatüag Wrvp, a lag^ahh (tsfc.) Béé,
ticsto
Ormmhj Oyala kftáüM agy sUtormésse «gy kkaé hapsit már la
Kin Oysrs, a smysritesá|4l agy pár csoalat, mélyet a Falk eUdjérftl magival heasO.
PtféL siskémpstar saját kiealttaiayi saéHgtkal, libériákat, vsaársaihkskót, politikái kssaééskat, sasa-klvftl sok válssatóaak s kIMtotí kápeaysgát fogja ktálUtoaf.
A athbi allsasáki választók aMgak-augakst át-
lltjik ki csodának [• .-T
ja •
A .Zalsi Kőztőinr1* |sgai>ibása aógy haiab •pól flnt Upaskra.
Isk hatosig, sok | mÚIm óe sok «*éa/s Msll*-•lis vsa ehhsa s aógy ha*abhas. 1 A-.njtoit ótéliatol'-baa Mgf érlási hssagaág vaa. HstagsAg, ho'gy s tl»xtl >gyómógri »*14 aspi-rsoatók hérnil lapoaolstvan IsttoK vola* a tZ*W-val. Lapaak MslAi arnkseatájs s nélkül, hogj á.Zal«" srorkrsstéjiinsk ksltaas [Unittá, és h utón 4r*lsuifkst sssrv/ato, Anórssttol fláioaéhstjs, hoiy srrs si ál-loatoara ssaylrs k» llfllátv • vsa, Mist Wi kl ■ m*4jt-has, HOlÓohtn U tuérstavó dslog,jk''ty srrs siéllssrs való asplrásalók asm l| téls lasgstud srsétok. Hs kandidálták rea, *«t vsls neia wiiil a 9'í%la" scsr-ksfitájóvsl tstlók, ,
A murakStl papwkliss.áUit''4agossa Irt bocsa* aatkórl lsftlskrél asóló tas*s, mMss alapot aéikl* \M rigsloia. Tsseók airgn«u«ni: tfarsióil papot aki U)sn vagj Itirinl tsvslst ksp^gtl
A séahsdtUa kl« ária4j*aal| a lap hoailokáro falú ajból Islrakása e«ek ulyeq hsiageég, átint a t'ibbl.
Khhil toseók aiuUn megito'ni, atsaayi ba« lúgéig Ifliet még shh^a a a*gj bsashhaa.
A .rejtett caólr!ái"-uka| réyro egy óriá»I ha-lugfágg I fsisil hs. Vrgyi tuil»uiá«ul, hogy a „Ztls" sasrhasstái L Az III bgy MM lakja al MsbsdslvS kórnak Aki állítja b.toJik.
I P
Alórt si'hadslilsk fagyistr, a isabtdeJrl pdrlhaa tortofuuk óa Itlkaoliiak s stabsdtlilaég tssiosi ért: dsl,'oiank wr|l«lk. aiégklal kltolhrt/kg.
Ha valaha abba s hslyaaths jafaáak, hogy ks> ayér ésl toll httaótt krilsas válssStoaSa!', vagy aa agylke»r vagy a másikat -váfaaztanink, de aohoama mlsdakottót, hs asm férnek 6*as« agymáaaal.
Ha valaha íslklrráat bocsátoaáak ki, melyben ast moádjak, hogy •sgysaltbégéii és. tostvóriségárt hsrczolnnk — pedig hásakéa illithstjnk ^ sst s kihívást som egyedll s Jmóassnűliansk'-kos klldssiak, mert nsm cssk szskks vagyssk rgysalók és asm cssk eaak tostváiaiak.
ásatás, hs asm isasrUk faj valláskálöabsá. ségst, álkor asm is o<farraioá ugysacáak a Skéaaatal-lásaskst, mart asm liswgatják pL s Tóth Hála szia-tánmlstát ,
Eaayit a dolog érdsa4rs voaatkoaólag. a
Eagtm egy posváayokkaa tariáié aaalagisi lény-hsa, szu tis vassprémi csspóiasshoa ksgyaskodik haasa-litonl a Z. I.
Ha éa is saavshba akaraék kapaaskodsi, adat 5 tssai, moadbatsék arra vslsaűt Nes> taasem, smií sst I iazem. hogy sz effajta .táaudás" aam méltó orra, hogy as tmber rédohsssék ellene
Ami pedig ast illeti, hogy osgam Psstsa ,pr»-páráitok," aohát ssgsm ott tQ*dftiitd preparál tok , erre bQszks vagyok és Mjaálkoaáaaal tokiatok ss olyas emberekre, akik balekoatárkodosk valami nMstoraégbs, melyhez saayit értsask, mint a hajdú s harsngőp-táshss.
Igenis újra móndmu, és asm botmi saistíes Ipa-roscsikkra. hsasm a „Zalai Kftsl&ay"-ask mondom, hogy aki asm tnd arabusul, ss as bsssáljas srsh^al
Mert as még asm sjaágirás, hs as ember ir vagy syir alsó csikket, .az ipar mftveíSf-rfil, ir vagy nyir második csikket, .a sssnrsamsrhs tosyésstésról" asn tán aógy hasábos keresztül káromkodik a „Zala" elten — mibes s publikámnsk semmi kfizs sznláa óesssayiijs ss égisz világirodalmat, a bibliát éa -aa egybásstyákat, végül akir*-eibes kinyírja s (óváros* aspilspok három hatra .^jdoaségstt"; sz Ilyen módon ftsazairtós^syirt mixtnm compositamat kiadja botsa-kint kétssor, ast Írja föléje .Zalai Ktelóay" éa azt állítja róla, hagy as (vagyai tartalma kp"
Vegyes tartalmaaak vogyaa tartalma ngyan, da nem lap, esak tolenyamatött papiros.
Erre volna jó égy kis prepariozió, daliáé kollegám !
o
Esak as atolsó szavak, melyet a „Zalai Kis-lőay* cziml njságlsppsl váltunk. Ekkora válassrs sem tartottak méltónak ssó négyhasábos jsjkiá!tását,melybfil a tíibbi között kiri ss is, hogy a „méaasvalláaaah'— aagyoa helyesen — nem mentek neki a lépre.
Mi sem megyünk rá. Lapaak hasábjait asm srrs vslókask tarajak, hogy olvasóiakat s „Z. K."-nyol való pslmaisélésaal oaUwnk.
Kivált aa Qyaa ,eaikk'-ak atáa. miat a milysa aa I logatéhhi szpaktorirst^a vak.
a
írhat, .válieasthst* aaaatal okánait, mi s ma-gaak réssárfil asm áHaak vsktShhé sóba. Kásk kg. hat bánsit. mi asm fogjak tóhhé egy árva megjegy-siare sea sMtotai
LCPCLU8.
Sziaéizst Ntgy-Kuiziia.
Pénteken, e hé 2-án, a »&e«foiwb«-tt adták Újházi Ede harnsaéik fellépteüL Még-valljuk, hogy aggodalommal tekintettünk « előadás elé; nem bizt nnk a azereplők ereiében, természetesen Újházi ur kivételével, kinek kezében a Ftarence szerepe mindenesetre a legjobbajt vbll elhelyeÉre. A többire nézve is örömmel jelentbetjük ki, hogy kellemes csalódártwi résaes&hftnk ; a két Eantsan testvért B^rényi és J^vhmw urak igen tisztességes éa megérdemelt aikerrd ala-kHotlák. Somogyi (George), mint rendesen jól játsaoti; A'/hwró/ Ujza eiéf jó vek a
fioniae szerepében. Mindögsaé nágyMT kielé-gHŐ volt as előadás*
!/ Hsombaton, ismét Uihási Edével, két franezia darab került sgínré; A imáioíá* 1 felv. dramolett és a '9W0iMrí ftUtítf Í (elvonásos vígjáték. A »másölí«rban Új-hásinak olyan Kqabe-íéle szerepe van. Talán lélesleges Jnegjegyeznönkj hogy Újházi művésziesen játszott ék teljes mértékben el-mgadis a közönséget. Igen jól sikerült a má-sodil daraj) Is, róelyben iUjházival Somogyi, (íyöngyl Litzenmayer Holdi és Arányiné o*z-tostak a sikérben. klindig tele nézőtér.
Vasárnap „OrttágfiyUwt tvUkit* Vs-hot Imre i íélvonásptf vtgjátélba került színre, Üjhátí Ede nr utolsó vendégjátékául. A darabról hosszásabi»an megeduékezni iő-löslepesnek taríjak. Vahot Imrének 14 napi m un tája es, mit ,£grea«y Gábornak az f 840-es^ávek valamelyikében Pozsonyban történt vendégszereplése alkalmából irt, midőn a diéta éppen együtt volt Tárgya egy jk>-zsopyi német burgemek megmagyaroailáss s csafc is mint alkalmi darapot méltányolhatjuk. Ujkiiti ur Burmann nyárspolgárban kílünö alakot mntatott ne, mely a kö-i zönség előtt nem ismeretien ; a »Borsszem Jankót-ban időnként, mint *KrszeHiuber Tóbiás prespnrgei háziúr* elevenül meg. Ujfaiázi ur mellett a tíibbi alak tökéletesen elmosódott, talán- még 7Way, mint uzsorás emélkiedett kellő nivesura. Közönség zsúfolásig. A búcsú Újházitól szfvégyag volt, pompás csokrokat vihetett <haza fr- a feleségének; Azt hiszszük, hogy Újházi ur a nagykanizsai közönséggel teljesen meg volt elégedve rövid itt idősése alátj — de Aradi ur k
Ilélíőn Almási Tihamér ^Milimárír-ja* került szinre fires ház előtt gondos, jobb sorsra érdemen előadásban.! Aradi 'Emília bájos milimárija s a Uizenmsyer nővérek kedves Tini és Finije pompái volt. Arányi, a fővárosi szensálbót burleszk alakot csinált, de hát a hatás megvolt és ez a fő Janó hálás szerepe Kelemen kesében teljesen elesett.
Kedden •Fureta kiiboru« Strausz hírneves operettje került szinrei Első sorban I Liiteiimayrr Szidi kisasasonyt (Artemizia) említhetjük (Öl, ki sokoldalúságát azzal is ' bebizonyította^ hogy »öreg« szerepet is tud bájosan éa Szépen eljátszani. Aradi Emília bagymakereskedöndfe a már megszokott ked-venégü volt. H lmy Eiel szokása ellenére mn valamivel jobb hangulatban volt éa kevesebbet paczczoll; e körülménynek azt hisassfik, Langer nr öfült legjobban. Kápolnai Umberto szerepében otthon érezte magát, talán es volt legjobb alakítása. Anínyi jóízűen ezequáJla Baltazárt. Gyöngyi a aMe)ánie« keringőt csinosan énekelte, meg is újrázták, hanem szerepének prózai részét áem doboriiotta Id kellően; látszik, hogy nem otthona az operett.
Szerdán • Od*He*-t pardon hírneves színmüvét láttuk dicséretreméltó előadásban a főbb szereplők részéről ;jkár, hogy nem mondhatjuk est a segédszereplökről is. JXgy látszik} hogy a segédssereplök nem Uutiák, milyen fontos az összjáték. Ez baj! Ajánljuk ókét a rendező ur figyelmébe. Somogym* (Ódéit*) sz élzűllötl nőt, különösén a 4-ik felvonásban meglehetősfen magyarázta. 8o~ niogyi a féri szerépében rokonszenves alakút mutatott be. Ardnuiné (Berangém) nem mindenütt volt eléggé feözvetMo; a 4-tk felvonás nagy jelenetében azonban a helyzetet átérezte. Littmmny^ Szidike bájos.. Julíetlé volt. Bnényi fPhilippe) UyKnayi (Bechamt'í) K po'uay (Méryan) me^ehetősek voltak. Kkt ur — közmegelégedésre ~ már az élsd lel vonásban végezte be szerepéi
Csütörtök: Hamupipók*. t Régi, német szinmt} 4 felvonásban. Aradi Emiliának a czimszerepben elég sikál ma volt természetadta előnyeit érvényesíteni; a feltűnően csekély számú közönség gyakori tapssal jutalmazta ; Somogyi (Eichenau grót) rokonszenvesen alakitoU. A növeldei lánykák közül a Litzenmayer nővérek (Irmgardj Ida) éa Ará-nyiné (Kunigunda) tűntek ki.
! i (-T-V
Különfélék.
* Bsrsaya Jéul elfagattka A hírhedt betyáHŐoököt, ki Veszprém-. Somogy*- és Zálamegyének egy réaSét jó ideje rettegésben tartotta, végre sikeriUt elfogni. Sokszor járt már annak kire, bogy Savanyu Józsi kézrekerOH, de ez s hir mindig tévesnek bizonynltf mindig kiderült, bogy csizmadiát lógtak, Savanyu pedig folytatta tovább a gyöngy betyáréletet Uoat azonban ugy látszik mégis csak a valódi Savanyu Józsit fogiák el. a csendőröd As elfogott egyén tagadja ngyan, bogy ő a hites, rabló, da vannak sokan, akik ismerik, ráismertek és rá is bizonyítják az azooosságot. — A betyár dfogatásának részleteit következőkép a^ja elő tapolcai tudómtónk: A tapóiczaí csendörök, kik Savanyu Józsit a közelben tudták, nagy erőmegfeszitéasel, nőt nem egyszer életök koczkáztatásával, hson voltak, hogy a betyárt és tártait körülkerítsék éa álsaolgáhsssák az ^a:zságs tolgáüatásns^j Savanyu Jót* asOnban mindig kiaiálatt
tett boltiglani tóöti élelmiét, ruhául é« I 'A hánatpéns át utolsó réuletbe to$
halál ésetére eltemettetik mint klkötraény j beszámíttatni. JJ ^ . . ir rr
biztosítására bekábelezett aaolgalmijog ép- Az árverés megtartására határidőül és T Ál DASI lítNÁf!/i J II
sághan hagyásával adatnak el. I pedig a kottorii 31? sz. tjkvbeni ing|lti\nra 7 jgg» AiJynüx ^^ AVU f
t-eaoe. Kikiáltási ár a* lennebb kitett! , , ^ w .. „ , 7 ff
becwár melyeken alul és as árverésie kilü- I 1884 évi JUltlUR 110 U-llt llflpjfiMlH M MBB tttoHjft iiMftljB *
aött birtokok ellognak adatni. lUInMftl lft Ar/ilit + Kí? ffifl _ vMBhkk^flHKs Yr
S-vaor. Arveresni kivánók tartósnak az » tWieiOM 1U OPíijü T IsE Síi II II M 7 I I II I 7 4 l^^^Wf CL
ingatlanok becsárának 10% vagyis 173 frt 10 ' koUorii, hftzkhoz az alsó-domborui «D |S') 19 " L 11 ÍJ ,j L L J 1 fay, -fii I
krt ésM frt 70 krt. k^zpénzben,vagy óvadék- m M ljkvheni ingttllanra pedjg „gyfln(UOn I iffi [ JH* i I
képea papírban a kiküldött kezéhez letenni. nnp d u ^ ^rAjft Alaó-Domboru község há- 1 T Li^r* ^fifl N««y KanÍ7Mn, fölér, Knortier , f
i-aaer. Vevő kötelw a vételárt bárom uhoz Idtüaetlk és foganatositása végptt an- I f TS^^Tw . ssúlhda msllett I
egyenlő réazletben te pedig: az elsőt az ár- nak ideién egy, bir. végrehajtó kiküldetik., I f ' ! ... f
verte jogerőre emelkedésétől számítandó 1 Al árve^ (eltételek alulirt hivatalnál 1 fljrffiO'n budapesti és bécsi leqdiátesehb és kymlidabli késsítméiiyü i
hónap alatt, a másodikat ugyanazón napló a hivatalos óják alatt, - ugy Kottori és I nat]U tálasstéku balor Amit ét károitos aárslt I
számítandó 2 hónap alatt, a harmadikat Alsó-námhomkftsséir házánál meatekinlhetők 7 V vaia"itl<u. oaur fl/n", , MarPl0S nvrsn , ... f
ugyanazon naptól ssámitandó 3 hónap alatt "T ° %.fffvo f mcnuyasssonyi berendeléseket, éttermek ét hálÓ uobák f
minden egyes vételári részlet után a bír- w*kKg* ™TiiR'onT, i '<(/>•< felszerelésit a lendlvtftokabban és lejutányasabb árak mellett W
tokbalépte napjától számítandó 6§ kamatok- telekkönyvi hatóság 1883. deezeáiber JO^én. J ^ ( Ti 4t. 12- 12 I
kai együtt a csáktornyai m. kir. adó mint ^yeztette: /ALAY SER A IbTVAN • Ti vw^or^vwinr^ vryTryYYYYWinnrvC bírói letéti pénztárnál leftzetni. t kir.'jbiró. , ^
r)OOOOOOOOai2]IEE!!E iOGO€*»OOOOOOOOeO(X^
IMI nini ANTAL— « feísi Harkányi ^si
D A I R p 7 1/ 0 C D C 1/ v v Magyarország öuranyüvürmogyébon. ■ .8
rH L H Ü L l\ w L M L II Q | Fürdőidény Május l-tfil szeptember 30-ig. 8
X Xí Ezen 60* K. természetes meleg Artézi kénforrűs nemcsak az ország első ja,
valódiságuk és hamisitlansiWuk jótállása mellett X X ff>;t'Winlé?f,elh^* ,ftHo*ik' » külUv,d Won *íögyi«tézeieit mindenben le- W
# Ti ^ ii* X Ü 'ü'mu,J'1 "egyalkat részeit illetőleg T/mn fturo^ vegytanár állal teljesített elem^ w
« DietrichéS GrOttSCllll S W xé* ^erint kéues hév viz, mely íblanyt; büzenyt, és mindeddig ismeretlen szénéleg A \
O Jk kéneggőzt tartalmaz, , M
<a Budapesten, W Kitűnő gyógyítási hatással bir wímoi, kliinény, g»néh> idllU börkiuttpkri, Q
5 \| * » , I S m aranyér, in1btbi''ilmnkrrt, fng>mtátihiiinyik) iábiifk, Hafimntok és higany OS gyógy- m
II II R IIR I! A eprrA7r|piíShpn KORÁNYÁN * % "*epek ál,nl okozott mirgőtékre, továbbá toiijkp általán niingy-daganatokra ue- ■ J IIII u II u II A. seriozaejeoen IVV^-D/MN I ^ £ hét hnll,h, unébajök ét Lir^intUnt^ak «//<», • I W ■
rendelhetők meg. ^ JU A ÍÜrdőIgazgatéság sok évi tapasztalat alapján kijelentheti, hogy ezen cso- &
^ Megrendeléseknél mindenkor a legjobb minőségű reservált kiviteli ser jp esz- ^ tf daszerü gyógyforrásnál ezerek és ezerek a legmakacsabb és legnehezebb beteg- A
l közlésbe. Bővebb árjegyzékek bárhova ingyen és bérmentve küldünk. J W «égekl>en is egészségüket te épségüket visszanyerték, a miért i«[ a legnagyobb el- w
^ i u i jjí . -t un, ij i-i ,x i ~ ia -ti » T C; ismerés érdemli E lürdö a maga nemében egyedüli, minden más akár bellfildi, 'SJ
W hmMMut mMmjJMlJ^jplb MnyM* h „ W akir kü|fr,|di ha.on gyögylnrrtil grógylmli, "ekmíeléhen fclfilmvU; a mii kttlün' X
l N J y° ' X 1 ben az évröl-évse szaporodó vendégek számá is bizonyít, i X
ö 4.. ^t X g lt.. A«vn ^ •iéi',,?«ui 8
K mr, nktána vétetik ■ cuk ítmakéat ánuitutík el, kivásatra mi X W Kanizsa-Marcsi vonala, állomás Wci, ailoldi vasút Lszéken át Villányig, mohács W
' < kfilái»lraé>M wrkkel X \V péa'i vaaut' ^fl"*1m<My- 'ff
a kWöiuegeM $et e/taei f. ■, q » Po(lla. j, tavirda-áiiomás. Q
J kSttaM c*k faasriatt ksktoaiaykaa, ki a .aáiiitá. 3M Mi A X Bővebb ludósilást a legnngyobb készséggel Dr. HELLER JÓZSEF rendes A
I J Ml exeo kölöolegca Hefek«t, melyek *rtobb Hizetiik, de kiilöuőson lArUlomdútutágnk1 Q lürdőorVQS nyiljt. ■. Q
\ folylán IcnrrfMee najcyobh költséget okoz'nak, palacrkonként cnk l'|, krajcsámü Hzámitank A W ' ' Harkány, 1884. 102 3—12 wmmmm^mrn W
/ drágább*! ; Urt4«i({ti^Ji tiwteiéfltkért fiiéti jétdUtiil rd'nlra. Magától értetődik, hogy eses V W II I A ii M f* I • , . . L. . . i . W
J kaittslegee earek a liígfőiTé^tk-Héwakbas wtm, stm cnk aem leessek tavaroeak, hasem eredeti Q (n lllirl-uliy I, ' A fjlpflii IflO *f flO f AOO f| HüruAnyi A
< , tlatu^iku k Mvutit IW, MIlTd k Uiu^. TOÍ-10 X M gyógyfürdő " IUI UU'iya^yalUOay. . gyógy lürdö X
p Qxxxoooooocx xxxxxxxxxxx9 i j^x>ooooooooc>o0ooajooooöooeg<»oc5
f ROBEY & COMPf ^ s. J
| Szabadalmazott „Roboy^ gőzgép \
i l u ui ll lIu it -sít i. , -, „ i' «... Főraktár N.-Kíiraén VcÍF2 trstxérekné
0 malmok hajtására a legjobb gép, nem igényel külön alapfalazatot, falazott kéményt, olcsóbb is, felül p <
m >s múlja a ftkvó (stabil)gApet. 46-7—18 2 ' .._
■aooaoaoaotoaoaotototoeoiaceoeofQaoaoaoaoaoaoaoeo | | Knomeue
Ü^SiEEBI^S^Ítf | klazbss | Becsben|Steiervarosb. Leitmeritzen]
1 I Elismert jóságú, tűzbiztos
<; 1 Az első ^pr osztrák I Kaucsuk-háztétő-
| Ll I / J i / I táblapapirosunkat,
I Q llflm 9 hl9 V ■ Q C nOHn7Qt.nl/Qr S valamint az Uj táblapapirtetök mázolására
I QIIU. UUlUlV CO UaUUlul Ufül | te régiek k.]av«.asáhox szükséges,
É I | J J B j Mt* Ksucsak-tetéftsysiázuBkst
t® t r I íekete és piros szinüt, olcsó, de anbott
ar sasáé ■ árskon szállítjuk.
0 | Teljes trláledriéirket
I Ránc IV HeuiyöliUftsse 1$, alaplUa lOH - ■ jótállás mellett eszközlünk,
fi UQvO Maiiért M. igazgatása alatt 101/ ■ elMÍgetel4lemieaelakrc, melyekkel
I -. , . . .... .. . , . , I' | az alapzat fédetik be a talajvíz(elűivár-
■ ablakok (vasalAssal egytttt.) puha hajé- úgymint amerikai cserfa ereazlékes- és parquett-pado- ■ I gásának megakadályozására, különösen
ff \ zatokból álló nagy áru raktárát. > ■ felhivjuk a fivelmet
| A gyár nagy rferaa fftonymr készeié,^úgymint kéaz áruk nagy raktára állal képesítve van még a legnagyobb ezükség- I léwkkd^í^n wSgáíínk.^kökségte*
I letet ia a Iegti5vídébb idö alatt kieléciteni'. Elvállal üzlet^portálék kiállítását, katonai laktanyák, korházak, iskolák, irod&k atbé I POKliauszky és StrelUx I
berendezését úgyszintén, mint bárminemű más, gépekkel előállítható, famunkálatokat, rajz vagy minta aserínt, kivévén lak« I J Bécs t. Maximillanatrasse IS.
üaoba ba törököt 40 6—12 I | Berlin. Koln. Kepeshaga.1
■■■HmB Jj_t6^2—13 §
. s i » | i | r* . ...... / , ; . I v . _v •• • •' t\ ifin
ÁLDÁSI IGNÁCZ \
JESa j!il[fi Kanizáén, f4tér, Knortier
ssálléda mull cl t ajdfi/ja budapesti és bécsi leqdissesehb és legssolidabh na<iy tálasstéku bútor árult fis kárpitos művelt.
Teljes mcnuyasssotiyi beretideséseket, éttermek ét hljes felssrrelését a Irffdivtftohabbnn és lejutúiiyosabb elvállalja,. i
késsitményü
háló ttobák árak mellett 4t. 12-12
ESS Harkányi gyógyfürdői SKJ
grn ■ in Magyarorszilg Bur&nyavúrmi'gyéboD. jt
^ Fürdőidény Május l-iöl szeptember 30-ig. 0
\V Ezen 60* H. természetes meleg járte^i kénforrűs nemcsak az ország első a,
W gyógyintézeteihez tartozik, hanem a kültpld hason gyógyintézeteit mindenben te- W
Q lülmuljn. Vegyalkatrészeit illetőleg Dr. Than Károly vegytanár által teljesített elem-, O
Q zés szerint kéues hévviz, mely íblanyt; büzenyt, és mindeddig ismeretlen szénéleg A
A kéneggőzt tartalmaz, . ". A
A Kitűnő gyógyítási hatással bir enisot, kik/vény, g^rvilü, idilli börkiuttgrkrs, A
m arany ír, riöbiiiit a! inakra, fog. msáii hniny>k, iShiásk, daganatok és higanyos gyógy- m'
a szerek által okozott nirgisiukrsy továbbá totijlép állatán mirigydaganalokray K
a£ bés htillán, itlflk mitbajok ét fvnrtiervi bántn'mnk tlltn, '' ( W
M " A (Ürdöigaxgaióság sok évi tapasztalat alapján kijelentheti, hogy ezen cso- u»
tóf daszerü gyógy forrásnál ezerek és ezerek a legmakacsabb és legnehezebb beteg- 2a
w sógekbeií is egészségüket te ép«égüket visszanyerték, a miért is[ a legiiagyobb el- w
** ismerés érdemli G lürdö a maga neméhen egyedüli, minden más akár bellöldi, J
M akár külfTtldi hnson gyögylorrást gyógyhalás tekintetében felülmúl; a mit külön- ML
'W ben az évröl-évse szaporodó vendégek számá is bizonyít. | | i ' a
V A/ utazásra ajánlható; ftudapest-pécsi vasút vag>' Uéli vasút Hudapest X
w Knnixsa-llarcsí vonala, állomás /Vc*, alföldi vasút Eszéken á:'t, Villányig, Mohács- B
Q péo>i vaaut, állomás : Villany. . J
A Posta- «m távirda-állomás. 'ft
m Hővebb ludósilást a legnngyobb készséggel Dr. HELLER JÓZSEF rendes A
X fürdőorvos nyújt. A
W " • Harkány, 1884. 102 8-12 -------- X
I ÜSS A fürdí-igazgatóság. E± 8
ROBEY & COMP i
budnpvMien, ftlíólui 35<
Kmelö-gép.
Usitválaszté-hsnQsr,
Sttb. nBobey' IskvS-fSif^p.
Klliinlelve
Leitmeritzen]
Linzben
teierváresb.
aett boltiftani lakóa, élelmezés, ruházat te halál testére eltemettetik mint kikötmény butoatláaárm bekábelezett szolgalmijog épségben hagyásával adatnak el.
1-ttoe. Kikiáltási ár a* tennebb kiteli becaár melyeken alul és ax árverési e kitűzött birtokok ellognak adatni.
&-pzor. Árverezni kivánók tartoznak az ingattatok becsárának 10% vagyis 173 frt 10 krt. esté frt70krt kéaxDénzben.vagy óvadék-képes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
i-azer. Vevő kötelea a vételárt három egyenlő részletben te pedig : az elaőt ax árverés jogerőre emelkedését öl számilandó 1 hónap alatt, a másodikat ugyanazón naptól számítandó 2 hónap alatt, a harmadikat ugyaUaaon naptól számítandó 3 hónap alatt minden egyes vételári részlet után a birtokbalépte napjától számítandó 6$ kamatokkal egylit a csáktornyai m. kir. adó mint bírói letéti pénztárnál lefizetni. 't
1884 évi junluR hő U-ik iinp|Aiiak délelőtti 10 órAJk
kottorii község házkhoz az alsó-domborui 685 sz. tjkvbeni ingatlanra pedig ugyanazon nap d. u. 2 órája Alsó-Domboru község házához IdtÜzetik és foganatosítása végplt annak ide)én egy,bir, végrehajtó kiküldetik., Aa árvaraal teltételek alulirt hivatalnál a hivatalos órák alatt, — ugy Kottori te Alsó-Démboru község házánál megtekinthetők.
A csiktprnyaiieir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság 1b83. deczeáil>er 29-én. Egyeztette: ZALAY SÉRA ISTVÁN kir. íjbiró.
Ja Mnnpén. U ulow Nul(Kh« fog beasámittaUti. ií ■■ "" — '
Az árverés megtartására határidőül és pedig a kottorii 32? ss> tjkvbent ingftlnnra
DIIE1IER 1WTAI
PALACZK SEREK
valódiságuk óa hamisitlansúguk jótállása mellett
Dietrichós Gottsckli g^
'Bniapesten,
D HE HE II A. serfőzdejében KŐBÁNYÁN
rendelhetők meg.
Megrendelő seknél mindenkor a legjobb minőségű reservált kiviteli ser jp eszközlésbe. Bővebb árjegyzékek bárhova ingyen és bérmentve küldünk.
Imiltladákat vittlbkhös mérten a lehető l-gnaayobb előnyökben ée jutányos árakban lésteeitBnk.
Es síkidommal bátrak vagyunk egyúttal megemlíteni,' mlraerint mi távolabbi helyekre történt megbízásoknál, a midőn a küldemény Jiohszu. ideig vsa as ntou, vagy asoa, eeetbea, ba a aer, raktárra Tétetik ■ csak laiaankéat ánuittatik el, kiváastra mi
külóniegeM nevekkel •
Badgáikataak, melyeket kU5aj»a cak tengertnli kflldeméayeknél, bol a asállitáa maga hót v»«s igénybe, keesaihiak.
Mi mi kftlösJegei eereket, melyek ntobb (Tiulfik, de kfilüsOatn tartalomdowágnk folytáa léayegwes nagyobb költséget oáoaaak, palit tkonként eaak l'|, krajcsárral raámitank drágábban , tailáflig(ttkji HwUeágukért fiiéti jMIIAit rd'nlra. Magától értetődik, hogy esen knluaiegM eerek a lagforrójtb •idfoaekbaa eem, nem caak nem leesnek aa varosak, hanem eredeti Uestaaágukat éa samatakat félév elwiltávat ia megtudják. 70 8—10
ZZEIIEZIÍEEXXXXXXXXXXX!
Szabadalmazott „Röhej" gőzgép
malmok hajtására a legjobb gép, nem igényel külön alapfalazatot, falazott kéményt, olcsóbb is, felül is múlja a fekvő (stabil)g^pet. 46 — 7—18
ooeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoieceoeotoeoeoeoeoaoeoaoe Az e 1 ső ^^ osztrák
ajtó-, ablak- és padozat-gyár
társaság
Rppo ív HeuiaöliUasHe 13, alapítva |Q|7
UCUO MaAert M. igazgatása alatt 101/
ajánlja kéwm ajtók, ablakok (TonaiaH^al etgyütt) puha hajé- úgymint amerikai cserfa ereszlékes- és parquett-pado-
\ zatokból álló nagy áru raktárát. A gyár nagy pfcaroa faanyag készfele,>gymint kéaz áruk nagy raktára állal képesítve van még a legnagyobb azükség-letet ia a legrövidebb idö alatt kielégítem. Elvállal üzlet i4portálék kiállításai, katonai laktanyák, kijrházak, iskolák, íródik stb( berendezését úgyszintén, mint bárminemű máa, gépekkel elöálliIható, famunkálatokat, rajz vagy minta aserínt, kivévén lak*
üaoba bátorokat 40 6—12
Főraktár K.-Ksii.z én VcifZ to>t\érekné
Elismert jóságú, tűzbiztos
Kaucsuk-háztétö-
táblapapirosunkat,
valamint az uj táblapapirtetök másolására és régiek kijavításához szükséges, IC Kaucsuk-tclófenymazuakat fekete és piros színül, olcsó, de szabott
árakon szállítjuk. Teljes Irt Atrde léirket
jótállás mellett etaközlünk. elulgettlSIfuritlakre, melyekkel az alapzat fedetik be a talajvíz felszivárgásának megakadályozására, különösesi felhivjuk a fiyelmeü Leírásokkal, mintákkal és kökségve-lésekkel szívesen szolgálunk.
PoKUiiDNKkji és Strelita
Bécs I. Maximillanatrasse 13. Berlin, Kóla. Kopenhaga.
116 2—13
' Tókék bittoi ejholypzMro mint elaA rmi»ii licf.-ktoffel papírt pánijuk >X 1 5 —" ——
11 .a MagyarJelzftlog-Hitelbank ! T7"/r>vnnH7/'S DÁT
j! 5VOS ZÁLOGLEVELEIT ÍKOTZO PAL
!! ll^tóka: . . . . T . ' . . ó. é. 20,0001000 frt. ..injbin, J ÍJJ^lGfe -
Befisetéi: / . . . ^ . . . 0. é. 10,800000 frl. ataiijbaii.; • KUUÍipCSl, VIIL 11101-01 18.
JelzálogiUg biztonitott ingatlanok értéké: . . < 0. 6. 46,380,000 frt. I íj<Dlji |u4t<4€l á,.pnűltArát '
Forgalomban lev<5 aáloglevelék: . . . ._. 0. é. 17 500,000 írt. . ^ ^ ^^. _ „ ^ ^
, ■ aiiBUj> -----r- fc gimeipayaJt, unt áa | utt fimépléfMt, Itat-
A flagyar Jelz&log-Hitolblllik, incly; az 1869. óvbon alapíttatott,' az alsMzabályaxirQieg engedélyezett f i/*r« vatófpait, altéit, té v»gy JWJJJJ* MgMr
jeiz&log-kölcsOnök ala^áii bemutatóra nxdld fljoglevclekct bocsát ki. | • • r } n TO?'
/ A kibocsátott záloglevelek öaszcaégo •» záloglevelek biztosításáról uóló 1876 : | XXXVI. tői rinyexikk értei- | WT KüiöntJs figyelmet kér: "Pl
| mében alakított biztosító alap 20 tiproaát tül uéin haladhat ja. jf __ J'
As ezúttal kibocsátott záloglevelek osztrák étlékü papirforhitra a x ó I a n a k, évente ö#/t*ot * ÜiPy OJ^
| ksmatoztiak és a kibocsátástól számított 40 év:alatt, termeit) aőraoláa utján teljem névértékben It váltatnak. j SflE^MJlj^B
| | A zá'oglevelek 100 frt, 600 frt, 1000 fijt1 és 6000 írtról szóló cxiin lótok ben .kannak kiállítva. I l^M^llBSMfilSfe^ A Magyar Jelzálog-Hitelbank /.Aloglevclclnck bl/JONlléknul h/.o Igái itali t (alajterih
sl\ »k 108 fi* ) « I JUlxi'Ajffí■ JxBBfi^B j^r
i j I 1. Ai összes jelzálogok, melyek a magtár jelzálog hitelbank rezére \\\ilv utUiiy vüeg le vájniuk lífttVo; 4
Í4 A társulat összes -jelzálogos adósai által alkntott egyetemleges b:r.tositó nlnp, ! '^BH
Ezenkívül az 1876. évi XXXVI tAivónjczikk élteiméin a záltíglcvc'ek UHn Irztoiitékát kApezij. : } ^SW^J^BI s) A rénzvén)lókéból a rálnglevél-kölcaön flzlet javára elknlónitett és k(Iliin kezelt blz^M atap, (Jelenig 1,000,000 frt. I
b) Az összea lekötött jelzálogokra, melyeknek alapján sálogl- velek bocsáttattak ki, a /AlogleiAliuliijtltiliosok- 9 ^^VHKsfiiliMllflilHHI^^
nak nylIvAnköiíj vIleí follcp'zcU elNoblwéi^ Joru ..... x (Jnrrett B éjt flul Compound
A magyar Jelzalog-IIitelbank záloglevelei az 0 részlten kibocsajtott njftgy. kir. miniszteri rende V • ^ on ^ ^ ^ '
( letek alapján az összes magyar kir.; állami hatóságöKtiál óvadékul, továbbá a ca. kir. közön liadügy, — | egyart^wó^fejtéanél 40°/* tLelfa^t^t^ •j valamint a magy. kir. honvédelmi minisztérium körrendeletei értelmébe
n liazas^agi óvadékul elfogad- 11 karltanak meg, nondyn más géppai ni^Jben. ""I \ tatnak, s azokra az Osztrák-Magyaj' bank összes bankintézetei kölefönt nyújtanak. K záloglevelek tollát I Qarpe|g jg Jja| BXJIb doblárs | nyilvános vagy hatósági felügyelet alatt álló intézetek, egyházi és világi alapítványok tökéinek, továbbá J wzéi ilzatlal éa kémldult reczézett néflymr / letétek és árvapénzek gyümölcsöző befektetésre különösen ajánlhatók. . i baainálbató ac/él-smekkel, a mi
1 E 2 fi fog teretek a mítulvmiapt hlrtitnlon Tirfolynm M.eiftt! jelenleg 9H Irt i k.flBWl[fl munkaképa.séyt.
1 l.. 1 * 11 , jif - 1 .. m, m t ' 1 tartéaa áqot t>azU mcaáplftst/ V7S kr.) (Hintek H dlimt ntenen kaphatok. [ K -^ tókelates tlaititaat bíztok/
1 A kereskedelmi és iparbanknál i
Legújabb liaranKjárg;Aiiyulra
2 ]|'|||rj •Millli/üfíllt ai ösazes perselyek egy slspftotvényan, miáltal* 98 3-3 J ttakratahetetlenek | könnyű járatunk
wmmmmmmmmm
NynJUankkezeta szerencsének I J tu ^B^Hp-^t--^ ' éL* » - J' r M-j^^^é^*'- o X
500.000 sésárkii ,
fiiijntinfnrl ayajt ktdvnA aattbrp a haatbnrg> K O ~ ■ ^^fH&Sfff 'tifa* Xj Kí,* ÍMfiSf .!? ^O OQ B
aafy péalűaarM rálát, maly » nu<M kamaty »\ w P [1 I /. - , r ■ ......Sv^ ' . 5 M 'S
uijó.éha.^é.bulv.itTa^/ I A N § ■ ^^Í'
Dyereroenyaek ..krJt^T ^ ^ ^ ^^^^^^^^^^^^^^^ ^ X
állandó kiállítás és kísérleti telepekkel összekötött J
GAZDASÁGI G ÉPCSARNOKA l
Bud«pe»tf várai kórul 49-lk asáos utalt. S
Ajánlja: f . I ■
'éU$i>. miliőn fit ét eüfliil kívánatra a Oápai aam afy cyárU'.l valók, da aa (avart ftaataa jd |yárakUI vá-J^
Dl kiirlkfijtduM btrmdutt ia, továblid >-*r- lamtvak, ujcjr. bof.v ott aiintltfn jó Kyáraak apacaialJUaa ■azlaJbatil Min. iw-
tltlti', héti ci'plig'prit, •*« ltU it inif ' plk áaaaabaaoaliUV kbi'lsUk ki tál ilUpitutik tm-fr. da miatb^y a gaadikW
« fi rif*riianii kuk»r,c^ wrwll rt viiaonvai éa iféajal külömbuceok, nz)- aa wUaf meg hb fclr» p|«k vimw
miad«Bfála k^obb ia laf«j»bl> ftUmút'iii vétetnék Aa kiráaathi a péna ia viaacaaüatik. líépek kiarHoln ia adatanM C
igyálUláa almion a 9.1 »J»»á}koi mii.éfa Arak a Ugjatánjoubbak. réMletSaetiask ia aifagadtatnak, aatyak nagyobb ^
Oa^agakaél éa kallA biatnaiték mellett 11 ávrv toijnlkataek. . Jg
fm.ari Itrdlii 00 frt»>u 0C Aljegyaék tagyaa éa bénuontve küldetik. ^
Itat ia alíbgad éa lnkatflId TttálUláa mellett ^ ' |7[, i j ^ , T| / í
XXXXXXXXXXXXXXtXXXXXKXXXXXKXKXXXXXXXXX
mumHiminiiiiiiiiiiiiiHi OOOOOOOOOOOOOOC OCOOOOOOOOOOOOOOQ n i,85?_ ' \ O
0 lss3 Árlejtési hirdetmény. g
O Zala-Egerszeg város tanácsa állal kAabirré téletikl hogy a Zala-Egerszeg O
O városi és járási kórház épitése, mely a nngymélttSságn magy. kir. lielDgyminiazte- Q Q rium által 1883. év Juliin hó St-én kelt Vt/V számú jrendeletével a föépQlet Q Q 20,509 frt CM kr., a melléképület 2618 frt 2? kr. feszéggel engedélyeztetett, Zala Q X Egersxeg városháza tanácstermében folyó 1884 évi májút h>i 27-én rtypli lOt-ra R jr kor iráabell ajánlatok ellogadáaával párosuló nyilvános t:«b-H dr'ijlé* fog tartat- zT U ni; melyre a vállalkozni szándékozók azzal hivatnak meg, hogy az árlejiésheni v O részivevés e<eiém, mngnkat a fent kitett ősszeg fig-jávnl nnint oánaipéuzzel ellás- Q Q lás, mely vál^tlkoz&s esetében lt>| bizlosilékra lesz kiegéfnilemtö. Q
Q Irásbjsli ajAnlalok a fennebb kitett nnj) reggeli 10 órájáig fogadtatnak el ; Q
Q ezekben az aiánlattevó neve, lakása s polgári állása pontosan kfieendtf, Int6bl>á Q
a számokkal éa szóval kiirandó száztól elengedés, melyért ezen munkálatoknl i-lvál-
3 lalni szándéko/ik ; világosan kifejezendő végre, hogy ajánlkozó a munkálatokat és
U feltételek tartalmát ismeri és elfogadja. — /• UtUii njatiUtnkhnt, m/Vi .00 km w
O bilipőgil rUátnndOk a ptiüuUui vtszrg !0\-ka kérrpón twlgy rllog Jhntö állani j>«- Q
Q pirokb m etaf$!andá. Q
Q A f«'9<tt>ek, ntüutrtlvó.yt'k it ftHéiAk a városkát lanáctltimében a no- Q
X kott kipalalot órákban minátnnap meg'rktnike'ők.
Ő Kelt ^ala-Egerssegen, 1884. Május bó 3-án. Q
O A Váróul Untáén. Q
00000000000000090000000000000000
Fülöp UptulajdoDOfnál Nagy Kanizsán.
kjMaliláit 11* Tókék biztos elhelycs^óro mint elaA raugtt liof<kt«fósl papírt ^játiljuk
a Magyar Jelzálog-Hitelbank j ' ' j[' • | „ - P
5%-OS ZÁLOQLEVELEIT
*mm9*mmmmm+m%émmmm
lláménylóko: / • • • • ;. Befizetés: '. • ' . [ , •,. j, Jelzálogila^ biztonitott ingatlanok ét téka: Forgalomban lcvt5 xáloglevel^k : . .
ft, é. 20,000 000 fit. aian)ban,
0. 6. 10,8001000 fit. atníi)ban.
0t 6. 46,880,bOO frt.
0. é. 17 &o0j000 frt.
engedélyezett XXXVI. tfiirinyczikk értol-
A Mag) ar Jelzálog-Hitelbank, mély i az 1869. évben alapi itatott,' az alabtabályaxtrQleg jelzálog kölcsönök alapján- bemutatórR h/.ÓIö zálogleveleket bocsát ki.
A kibocsátott záloglevelek ösazesége i tálóglevulek biztosításáról szóló 1876 mében alakított biztosító a|sp 20 szproadt tül uétn haladhatja,
As ezúttal kibocsátott záloglevelek oastrák értékű paplrforhitraj axólaDnk, évente 60/«~ot kamatoznak és a kibocsátástól számított 40 év alalt, tervszerII sorsolás utján teljes névértékben lí .váltatnak.
A záloglevelek 100 frt, 500 frt, 1000 fit1 éa 5000 frtról szóló e./.iuilotokben vmiimk kiállítva. '
A Magyar Jelzálog-Hitelbank zálog^cvolelnek blziONllékául H/olgnltiitlv: («!» »«/,jtluilyok 108 §•)
1. Az összes jelzálogok, molyejc a mag}arj julzálog hitelbank rékzétu nyilv utülityvilcg le vaamtk kfttw;
2. A tár-u'at rész véti) t ók éjo;
S. A tartalékalap;
4 A társulat összes -jelzálogos adósai által alkotott egyetemleges Irztositö alap, !
KseiikivQl az 1876. évi XXXVI tAivónjczikk .élteimében a zál<>gleve'ek kflíón Irztosilékát kApexi^ : s) A réazvén)tókéból a rálngh vél-kölcsön flxlet javáraéikftlónitett és kQlön kezelt biz«o ii6 aiap, (Juleiü**g 1,000,000 frt. b) Az összes lekötött jelzálogokra, melyeknek alapján zálogl -vttlvk bocsáttattak ki, a /.álogletélluhijtloiiosok-nak iiyllvánkönyvllee: feljegyzett el^íbbnégl Jogit
A magyar Jelzálog-IIitelbamk záloglevelei ajze részlten kibocsátott nihgy. kir. miniszteri rendeletek alapján az összes magyar kir.; állami hatóságoknál óvadékul, továbbá a cs. kir. közön Hadügy, — valamint a magy. kir. honvédelmi minisztérium körrendeletei értelmében házassági óviadékul elfogadtatnak, 8 azokra az Osztrák-Magyar bank összes bankintézetei kölcsönt nyújtanak. K záloglevelek tollát nyilvános vagy hatósági felügyelet jalatt álló intézetek, egyházi és világi alapítványok tökéinek, továbbá letétek és árvapénzek gyümölcsöző befektetésére különösen ajánlhatók. .
E zálogterelek a mlHdvuHapt hitalaton ar folyam nertut jelenleg UH frt | 75 kr.) futatek (>n dtjmrufenen kaphatók. : f ' I
A kereskedelmi és iparbanknál i
n'am-Unni'/aéii.i
mmm jl
98 s-s
Kfl^gi Ciptr't ttyW > iy(yrta aiypi^c*Miamii 1 a-w^ri jtgyiri wqytri Q^r> aii^u > 1
KOTZÓ PÁL
G^PÉIMÍSBgAK
Budapest, VIII., Üllői-ot 18.
ajéoljá gazdasági gépraktárát
ái-,. aiéa- és asa'aafBiétl I aaaal éa
glnaaigseyart, jarst és | cstt 1
•/érva vütífl/rpall, üélt, 1 té vagy aaystsvfl |áraiay
atb. atb, | , etépKN, rsstálf, t&
MT ICül^n4>« figyelmet kér:
Clarrett R éji flal Compound gózmozgonyait'a és fekrfl gözg^peira, melyek egyaalé erfiklfe[téanál 40°/; tOzeíóanyaoot ta-
kari^aak meg aiindan más géppel szeábsn.
Garrett H én llnl asnb dobjára, acsél alutlal és kéjoldult reczézett négyszer baainálbató ac/él-sinckkel, a mi könnyfl járást. tartóaaágot
nagy munkaképetségirt, t'S2ta kícsépléit/1 és tflkeletes tl8?tltiut blsto»it. 1
Legújabb liurnii^Jíir^Aii^ulra
az Oastea perselyek egy slapöotvényan, miáltal ttakretehetetlenek | könnyű járatuak
Nyujtsunk kezet a szerencsének !
500,000 111 ur Iá a
íiNjaraMifaTt ayajk kadvaaA M^tWn a taabargi aagy peaklaoraa raláa. maly a ntagaa karaáay al tat jóváhagy'?* ia biityaitva »»n.
Ka*a aj Urvaáat at^ny* ablwn <11. lmgf nábány kniiau lafolyaaa al-tt 7 aora<il«»baii 50.50U aytrsmayasit ok»H|«i ll*vr»<'ln« aU UH krrBluia kSatSk UUIkMil) 500 000 frtijyi fliijarfiu^ny réaxltg |-«dlg:
1 nyár. á. n. t ayar. á. tu. I iijar.' a iu. 1 itjar.-á. ni., 1 njar. á. mi t nyer. á, in. 3 njrar. a. m, .4 nyer. á. a. a nyer. á. m. 9 ayar. á. m. 1 ayar. á. mi.
300,0(10 200,OyO I0S.00II; 90,000 80,000 70,000
eoooo
50.00(1
40.000 80.000 Ifi,000
I 86 nyér. .á. |ti. 68 ny«r. n. ni. 106 nyer. a. n. 2&3 nyer. á 111, 6 nyer, a. iu •16 ayar. á. in. 1036 nyer. a. in. SO tRU ay«r. a. m.
|tl,O00 5.0110 3000 2000 160» 1000 seo ia
ö«as. 19J483 nyeranányai egyenkint, 200, 160. 134, 100, 94, 67, 40,-10 m.
Raaa nyi-reménrek kátBl alal anr^mn 4000 at kleoreolaera 167.000 m. Saaaárták ben.
Aa fiai anUlya fftnyeremlny 60.000 m. I"i áa fokozódik l oá 60.001), 3-ad 70.000, 4-aá 180,000, 6-6d 90.000, S-od 100.000, 7«ed prd'Z •aallag 500,000 aiwc. 300.000, 200.000 mark. atb
A nyaraiiiéiiv buxaaok aaariat bliiUlmu állapittatik meg.
A kgkái«Ukbi alél, aa állam álUt bi*tn-attnU ayeramáajlinaaa mar étvatailitr lf. éa It. aaikftióltatlk, éa kerQI: 1 egéaa ered. aurai, ára eaak 6111 v. 8 frt 60 kr. 0. 4.
J f« • a m » .. F1 h U W ..
l"agjad ,, „ „ '11, 90 kr. „
Vatainénnyi wegbtsáa aa Kaatag el^tgea aaklldáaa ugy poatautslvany mellett azonnal H 1 l^nagyob6 gonddal «axk5z<etik, mindenkil magul ai állam eaimarávat ellátott eredeti aora-jigyat kaprán Illünk katébaa.
A megrendaUaekhes magklvántatábiraUloa tarvetaUk díj nálklll maHákaitolaak, minden hu-aaa atu pedig falaiólitaá nélKBl küldjük rówtre-váiakaak a kiraUJoi baaaai jegysákat.
Kiráaatra a birataloa tenexatet «t'<ra el-kfltdjak bárnitntTO magtaki&táe vágett áe kéaxek-aek nyitatkoxank nauitetaséa eieWben a aoraja-gtakel aa öaaxag tiaeaaáiaiáae mellett haxáa előtt tluxarennl.
A nyeremények kifixetfra ponloaan a terv aaarial tflrWaik, éllaaal Jótálián mellett
Vállalatunknak mindenkor kedfeaétt** ne rencae, aok mum tekintélyei nyaremény kdx&tt-gynkran aa elaö íftoyerémánynek aivandréa ax.-■iat táo.oao mtiooo so.eoe, 40,0490 atb tixettettek ki,
Aa ily a legaxilárdnbb alapon nyngró v«|. Utatnal. vlőraUtbatálag mindeiifltt biatbaaagpl legélénkebb réaa«ételre námitbatrán kéretik már a láaali kaiáa miatt ia minden megbíxáiit aaal* st^l >lél»t» klareilvaAi atnliroU bank-kaaboa Intéani.
Kaulmann & Simon(
baak éa vállá Izlet Htmkargkan, Ö- L köszönetünket fejjezzük ki ezennel aa irántunk addig tannsitott bizalomért, fel-kéljük hogy a hivatalos tervezet megtekin-tlae által meggyOaAdni méltóztassék a nsgyszerfi liyareinény^kilátáaokról. melye-kát e kísorsolások nynjtanak. M 3—*.

XXKKXXXXXXXXXXXKXXXXXXIXXXXXXXXXXXXKXXXKXXKKKKXKX
ÍS3 ao
SS

ruii
ZAIAIklUá

me

A
M

gyárakból
TJtJ^lTOOZX G-TTSZT-Ü/V
állandó kiállítás és kísérleti telepekkel öszzekötött
EZÖ GAZDASÁGI GÉPCSARNOK
Budapest, várai kérat 49-lk ssá« alatt. Ajánlja:
Oápai aam agy gyárból Valók, de aa iaaart ftaataa jó
Jr a tagkitáaftbb ffarm'-y 4 5t«i féU $ltm»uionfmil ét ctfpliil klriaatrt a
K Iryuj.ihb hál fúlu axabadnloni aaariat kiUilhnjiá*iu Útrtndtwt ia, torábbá fún/0' ffhrő ét unlufiut ci plikhárlri', kitt ciflif'paf, nelcló éi dn»$ untait, \ritutjiii, velőgrptil, nrctfiii it rtf«rd§ül kukuric^t »ihh j»oM rt darál* féftt!, malmukat yuth■tj,dirii,j miadeafóte íeRjobb áa latajabb foldmirt'hi titkotril. kandid it uraló grptil, agyáltalán mimlon a guidnidjhoi »tdk,i§n tllkttékfl.
TT Ai jtvitott kia iriit em Mi len.tri dardlii 00 fn*1Kr K BC t'gyaxinte bármiféle javításokat ia elfbgad áa laketft iá klállitáe mellett olcsón akánit fal. "Sfl
______;_________ui
laaatvák, ugy. bogy ott laiadaa jó gyárnak apacaialitáaa meglalbatA. Min<^ gdk daaaabaaoalitá kiaárlMak által állapitutik nwjr. da miatkogj a gaadak g vieaonyai áa igáayai kulómUaeok, ugy aa e»>Üag Meg aen felrn gf|iak viaasá V vátoUek áa kiráaalhi a páas ia viaacaadatik. (lépek kiarHotre ia adatnak. S Arak a lagjntányoaabbak. ráaaletáaetáa^ ia elfogadtatnak, matyak nagyobb g Da^egekaél áa kallft biatnailék aellett 1 > ávra terjrdkataek. _ _ .
BE* Aijegyaák iagyaa áa bénuontve küldetik.
rosti. Óhirti Kéneafürdő Távírda.
Varasd-Teplitz
(Hfrvktsraái). A déli útpálya raákiornyal áll«MáMátél 9*1, órnl láToJ-ná|gra. 3áagáiiyo8 és közös bérkocsik a vaspályától. A 45° R. mrlcp;. s^gll férráaoknak ^s a kénes iMznpimk foliilmiilliallvtii Iiii-lása vhb cmú/., kHaivény, iy.il-lel-bnjok9iál *tb. Ivó-kúra mellbetegek izámára. A gyógyintézet a legnagyobb kényelemmel rendelkezik. Orvosi lelvílágositáaaal szolgál dr, QFódor A. Tárást kltánalra ingyen kOld 87 3-8
n fflrdö lgazKJiltMif.
■■■aiifiunaanMnuiiisiinmuBM
OOOOOOOOOOOOOOC OCOOOOOOOOOOOOOOQ
Árlejtési liii^detmény.
853 18Í3.
Zala-Egerszeg város tanácsa állal kAabirré téletikl hogy a Zala-Egerszeg városi és járási kórház épitése, mely a nngymélttSságn magy. kir. belügyminisztérium által 1883. év Juliut hó 2t-én keli Vu V számú jrendeletével a főépület 20,599 frt GM kr., a melléképület 26 <8 frt 27 kr. összeggel engedélyeztetett, Zala Egerszeg városháza tanácstermében folyó 1884 é*i május, foi 27-én \*gg*}i 10 ára kor iráabell ajánlatok ellogadáaával párosuló nyilvános ü»b-li árhjlct fog tartatni; melyre aj vállalkozni szándékozók azzal lúvalnnk meg, hocy az átlejiésheni részt vevés eswéro, mngnkat a fent kitett östoieg fig-jával (mini bánni pénzzel ellás-láa, mely vállalkozás esetében 10| bizlositékrá lesz kiégni tömlő.
IrAsbbli ajAnlalok a fennebb kitelt nnft reggcU 10 órájáig fogadtatnak cl; estekben az aíánlatlevó neve, lakána s polgári állása pontosan kitcendő, tovAÍibá számokkal éa szóval kiirandó száztól elengedés, melyért exen munkálatoknl elvállalni szándéko/ik ; világosan kifejezendő végre, hogy ajánlkozó a munkálatukat éa feltételek tartalmát ismeri és elfogass. — /<átUli njánlntnkhm, melyek (A) krot bélyggcl tÜáltvuiuk a miUnlaii öttzrg IO\-kn késtpéuz vágy tUog-táhntá állani jxi-
pjniO'it ctnlt'andá,
A 11értetitek) mütterelvci>y(k it fe.lt$tvltk a várothat tanáettn mében a tto-btt hivatnlot órákban minátnnap meg'ekinihe'Ök.
Kelt IjSala-Egersaegen, 1884. Május hó 3-án.
ih i-t
A Városi Unárs.
>0000000000000090000000000000001
Nyomatott Fiicbel Fülöp Uptulajdonosnál Nagy Kaniuán.

kómáé köeftlt sokator bítanyosra fogták, bogy megkapják • mikor odaértek a kitütött belyr* á betyárnak mk bQli helyét találták, mert ha áaki jó kémeik voltak, még jobbak voltak a Savanyuéi. Végre e bó 5-én délben sikerük, öt elfogatok. A csendörök Haláj> mellett egy erdöoakébe, as ugyneve-aett véndeki cserbe tértek be s >u akadtak rá a rablóra* Savanyu Jósai épen megebédeli három caimborájával együtt, a — miután a borból jócakán bevettek, — kiasé mámoros állapotban leült egy fa mellé,' BMlybes támasakodva almosán maga elé bá-* mult. A csendőrük közül kettő ebben a pillanatban hátulról reá vetette magát, mire a másik kettő a többi betyár ellen fordult, kik azouban jónak látták, hamarjában megugrani. A csendőrük nem ia igen üldözték őket, annyira megörültek ennek az egy fogásnak, a Savanyu Józai elfogásának. A rablótól mindenekelőtt elazedték gyönyörű hosz-azúcaövea puskáját éa tizlövéaea revolverét, azután megkötözték <öt és magukkal akarták vinni. Savanyu azonban vonakodott, csak egy mozdulatot ia tenni.. •Inkább üssenek agyon,* monda, »de én egy tapodtat aém megyek innét« A c^ ndörök tehát kénytelenek voltak belüldeui Halápra két kocáiért, melylyel azután ott az eltogatáa helyszínén vártak esti tl j óráig. Ekkor bekísérték a rablót Tapolcaira. Tapolczán már délután elterjedt az elfogyás híre és qpázakra menő néptömeg várta a csendőröket, kik kílencz órakor hozták a nevezetes fogást. A betyár főnököt éjszakára — persze szúrós felügyelet alatt — a csendőrlaktanyában helyezték el. Tudósítónk itt megnézte a rablót éa azt írja ennek külsejéről: Valóságos rablófiziog-nomiája van ennek a hosszú, fekete hajú, vörös arczu embernek. Polgári öltözet volt rajta, a nyakán pedig szines selyemkendö. Beléptemkor udvariasan köazönt és mentegette magát, hogy — nincsen köpöládája, ennélfogva a pad[!ót kénytelen bepiszkítani. A sok űri látogató mind szivarral kínálta meg s a rabló ugyancsak füstölt ott a csendörtanyán. — Mikor a holmiját meg-motozták, a táskájábanszáznyolczvan tölt-/ I vényt találtak. E töltvériyek egészen hason-^ lók azokhoz, melyeket annak idejében Akaiiban talállak. Zsebében pedig valami szerződés forma irást találtak, melylyel a rablók arra kötelezték magukat, hogy a hét végével Réfülöp felé Somogyba mennek egy ottani uraságot kirabolni Hogy 'ezt ja tervet végre ia hajtották volna, ez annál ivalószi-( nübb, miután a rablónál egy aranyoa kívül semmi pénzt nem találtak. Másnap átkísérték Zalaegerszegre, a törvényszék börtönébe, Tapolczán tagadta hogy Ö Savanyu Józai; azt mondta, hogy Török Vendelnek hívják, mindazonáltal tejesen bizonyos, hogy 0 a rettegett rablóvezér ; sokan ráismertek. Igen érdekes a következő — állítólag hiteles — Verziót .mely Svavanyu Józsi elfogatásának előzményeiről kering . A rablófönök hosszabb idővel ezelőtt agyonlőtt egy sümegvidéki parasztembert. 4 meggyilkoltnak testvéröcs-ese erre elment a vármegyéhez a ott bejelentette, hogy Ö beáll v Savanyu Józai bandájába abból a eiélból, hogy a betyárfónö-köt alkalom adtán kiazolgáltassa a törvénynek. Meg is cselekedte est. befogadják a zsiványok közé s ö volt az, ki a zsandárokat oda hiyta a Haláp melletti erdőcskébe. íme tehát nem csak Korzikában ismerik a vérboasut !
~ Ab arai. válasslékat éease-N kllditisigek tagjait a iövő 1885-ik esztendőre megválasztották a Zalaegerszegen e hó 6-én tartott megyei gyüiéaen. A n a g y-kanizsai választókerületre a következöjnra-kat választották meg: I. Nagy-Kanizsa rendezett tanácsú városra nézve: Elnök: Herteleody Béla. Tag : Ebenapanger Lipót és / Simon Gábor. Póttag: Faits Lajos és Hirabd tide Nagy Kanizsa. 2. Szent-fialáza, Gelse és Langviz körjegyzőségekre nézve: El-4 Bök: Inkey László Nagv-Récse. Tag: Gla-vtna Kátaly, Gelse. Dervarics Imre, Kilimin. Póttag: Föl. Nagy Béla Homok-Komárom. Htíngly Károly Gelse. 3. Pacsa, Szent Péterur, Zala-Apáti és Bncsu-Szeut-Lássló körjegyzőségekre nézve: Elnök: Fői. Ujlaky József Pacta Tag: Pálfíy Elek, Pölöakefő. Varga Lajos ügyvéd, Nagy-Kanizaa. Póttag: . Fdt Illés István Z.-Sat.-Mihály. Biedlmayer Károly $stPétarnr. 4. Bakónak, Sárang, Oióakál éa Oroastony körjegyző* égek re nézve: Elnök Dr. Beaczík Ferenci Nagy-Ka-aiasa. Tag: Dr. Taboly Gyula Garay Benő Nagy-Kaajasa. Póttag: Tafabér Kálmán Sár-aaeg Szoári Kálmán ÍMóakál
— ipHIM JárS kIMeslU tár •apáf* Kát Waony nemcsak vélünk »termé-ssetet* sssmélytkkai járatják mg as áprí-'llst, gátat megesik as ilyen dolog a »jogi«
saemélyen is. Hnlátaégoa példával ssolgál e tekintetben as l?sb magyar ájllalános biztosító társaság, mely a minap biztost küldölt Bakánakr«, tűzkárt talvsnni ; (daczára annak, hoav Bakó^akon, bála istennek, jé idije nem volt tüá másutt, cnak a gazdasszonyok ke-menczá|jéb»n,ennélfogva tehát uéhány kozmás levesen is megégett malaczpacaenyén kiviül nagyobb »tűzkár« nem eaett. A biatoisíló társaság alarmiroxása pedig, mint Bakónakról értesülünk, következőkép történt: Valami Nagy József nevü odavaló árvának néhány héttel ezelőtt a szél elhordta a pajtiját. A községi elöljáróság ennélfogva felírt a megyei tekintette frvaazékhez, bogy, pajta nem lévén, méltóztassék a tűzkárV elleni biztosítást as I-aö magyar általános biztosító társulatnál megsaüntethl As árvaaséknél alighanem kissé felületesen olvasták el. est a beadványt, vagy pedig es volt valahogyan koo-fúauaan szerkesztve, elég az hoasá, hogy az árvaazéknél csak azt értették belőle, hogy pajta volt — nincs, tűzkár, blztoaitó társaság. Az árvaazék tehát azt irta a társaságnak, hogy Bakónákon a Nagy Józaet pajtája odaégett, lessék kifizetni a kárt Erre a biztosító társaság Sopronból becslöbistost küldött Bakónakra. Ólt tudtára adták, bogy hiába fáradt, mert a; pajta elpusztult ugyan, de olyan elemi csapás által, mely ellen nem fogadnak el biztosítást. Különben ép állapotában sem ért az egész pajta annyit, ameny-nyibe a tekintetes urnák az utja került — Most már csak az a kérdés, ki togja eataa útiköltséget kifizetni ? Véleményünk szerint a társulat aligha vnn áz efféle ápriliakodások ellen biztosítva. | .
— Megcsípett betörő Andri János kis-kanízsai napszámost régóta ismeri a rendőrség mint olyan embert, akinek nagyon zavaros fogalmai Vannak az enyém-éa tied-röi ,s aki ennélfogva gyakran téveszti össze ezt a kettőt Hogy nagyon bele ne melegedjék ebbe a fogalomzavarba, már sokszor tették öt a hűvösre,!mely neki a legállandóbb lakhelyévé lett. CSak nemrég eresztették ki onnét, s a jó Anari sietett felhasználni szabadságát. E hó 7-fc este liz órakor egy kis
'i kiindulást tett 4 néhány kerítésen keresztül—a Vlaasics-féle ház melléképületének te-tiejere, egyenesen á Grünhut-téle magtár fe-I lé. Hogy ott mit akart tenni, az nem bizonyos, de könnyen t kitalálható. Szándékának végrehajtásában azonban meggátolta a Fs-• itfho/tr úr háziszdlgája, aki véletlenül észre-vélte a nem ió helyen járó jómadarat. Közeledett a tolvajhoz, aki öl mindjárt megtámadta. De a szolga sem olyan legény, aki megijed a saját árnyékától; a nála levő furkósbottal egy párt ráhúzott az éjjeli vándor koponyájára ugy, hogy Andri ur j jónak találta ordítva elmenekülni. Ez sikerült is neki, a szolga meg sem ismerte, dé a rendőrség mégis kinyomozta és már ihásnap este le is tartóztatta a veszélyes bemről, kinek kinyomozásál lényegesen elősegítette a koponya bezúzott volta. ~ Andri tehát ismét I hűsöl; most előreláthatólag hosszabb időre.
— Frlelle Kornéllá — Nagy Kantsaán Nagy hálával tartozik a nagykanizsai közönség Andi Gerő színigazgatónak. Alighogy eltávozott városunkból Újházi Ede, Aradi lehívta körünkbe PrkUé Kornéliát, a nemzeti színház éa egy állatjában a magyar szinészeHegelső művésznőjét Közönségünk bizonyára méltatni fogja Aradi ur áldozatkészségét és mindenesetig ép oly rokonszenvvel fogadandja Prielle Kornéliát, mint a milyennel Újházit fogadta. A nagy művésznő, hallomásunk szerint a következő darabokban fog Nagykanizsán fellépni: A 47. czikk, A női harcz, A bolt szív s talán még egy estén.
— Gyafs-drásia Zsidai Anna, hajadon cseléd, 80 éves szivében lobogó lánggal kigyúlt a szerelem egy nálánál alighanem fiatalabb legény iránt, aki csapodár módon megcsalta a szerelmes lányzót Ennek^szive sokkal szelídebb, nemhogy vitriolhoz nyúlt volna, melylyel a legényt örökre elcsúfítaná. Inkább magát végezte ki. Gyufaoldatot ivott vagy két héttel ezelőtt. A kórházba vitték, hol állapota oly roszra fordult, hogy most minden perczbén várják halálát
- UJ aisgysr-hervál hetilap lalaaegyébea. Csáktornyán e bó 18-án jelenik meg első saáma egy magyar és horvát nyelven szerkesztendő vegyes tartalmú hetilapnak, Az nj lap ezime »MurakOs* (Med jimurje)« lesz, szerkesztik: dr. Lásár Gyula (a magyar részt) és Hargitai József (a horvát részi). Mint a czim is múlana, az tg láp a muraközi horvátság érdekeit fogia szolgálni, még pedig tisztán hazafias szellemmel éa hazafias czálból A lap kiállítását a kiadó könyvnyomdatulajdonos, FisM Fülöp, ki e czélból Csáktornyán fióknyomdát rendezett be, a tőle megszokott csínnal fogia eazkó aölai Aa aj lap előfizetési áfa egész évre. 4 forint, félévre 2 Irt negyedévre I frt
- Aradi <4«ré ssintársulata mint halljuk — e hó H'4-éíg marad N agy-Kani-asán. lfc-én less az utolsó előadás; másnap elmegy $ társulat Kapóst árra, hol már e hó 24-én megkezdi előadásait*
. — Megblvé A zalamegyei ált. ta-nitólastület nagy-kanizsai járásköre i. évi m^jus hó lb-én reggeli í órakor, a kis-ka niasaí iakolahelyiségben tartandja rendes tavaszi közgyűlését, melyfia l.tagok éa tan* ügy barátok tisztelettel meghivatnak. Kelt Nagy-Kanizsán, május 2 án 1884. Hajgató Sándor járásköri elnök, j _
— •FaaUII világ.« Es a ezime egy csinos kiálliláau kötetne^ mely Pécsett látott nemrég napvilágot A kötet sseraöje < Arányi Dezső, Aradi színtársulatának tehetséges tagja, ki a nagykéniásai közönségnek mint színész már tavalyiról méltán kedvencze. Nagy örömünkre uolgál kijelenthetnünk, hogy Arányi ur nemcsak a színpadon tud tetszést kelleni, hanem mint iró is, már ez első zsengéjével, néhány élvezetes órában réaseaitelt bennünket A könyv tárgya kizárólag a azinéázéletből van meritve,a »festett világiéból, melyben a szerző már hoassu idő óta mozog, mely neki otthona a melyet ennélfogva legjobban ismer, annak minden nagyobb éa apróbb víszoofát kitanulta, érde-kea mozzanatait megflgypte. A kötetben első helyen áll éa. nagyobb Helyet foglal el az egész magyar-azinésseti történelél főbb vonásokban felölelő kultúrtörténeti vázlat, melyben az ismert dolgokon {kívül Sok érdekes eredeti adatot találunk j j az egész könnyfl, folyékony stilusban várj megírva, nem valami akadémiai disszertácziö, hanem élvesetes és érdekes olvasmány mindenkire nézte, ki a magyar színészetnek, ez bly gyorsan emberré lett gyermeknek, története iránt érdeklődik Ezen az essay-n kívül purom elbeszélés van a színészeiéiből, hol töpb-kevesebb humorral, hol ismét egyszerű*éhükben is megható részletekkél, nagyobb irói routine nélkül ugyan, de elég jó! megírva, u|gV hogy nem fogja senkisem kárbaveszettnek tekinteni azt az
Lidöt, melyet az Arányi Könyvének elolvasására fordít. A munka |ra 1 forint, kapható minden könyvkereskedésben.
- A >!tlur akttal tsalléklr< ez évi tavaazi közgyűlését f- hd 2!)-én rtg-g«'i 9 őrikor as a'tó dondxnui sUmi népiskola hslyiségébsii fogja megtartani. A gyűlés főbb tárgyai: 1. ÉvTjelentés. 2. Az' ,Eötvös-alsp" gytytöbizottságnsk jelentése. 3. Pénztár állapota. 4. Tisztújítás. 5 Fegyelem tartás a népiskolában. Előadó: Grézló János gyakorló isk. tan. 7. A népiskola és közegészségügy : Előadó': Oreskovics János polg. isk. tan. 8. Á felnőttek óktatása a magyar beszéd elsajátiiása érdekében. Előadó Valló Vilmoa polg. isk. igazgató. 9. Az ismétlő oktatás. Előadó: Tóth Kájmán, hodosáni állami isk. tanító. 10. Netáni indítványok.
- A Baesa Hseal-Lásslé és vidéke önk. tűzoltó-egylet által felsőbb engedéllyel kibocsátott sorsjegyek kihúzását a m. kii. pénzügyminisztérium f. é. april 17-én 23181) sz. magaa engedélyével 1885 évi janüár 6 án Nagy-Kanizsán tartják meg.
— Nikotin síérgeiés. Az erős dohányzással való vissizaélés Broklyn ban (Egy-All.) Godfrey személyében nem régiben megkövet e' le áldozatát G. 47 éves volt, midőn az üzletétől visszavonulj mindazon eszköszöknek s módtjknak tulajdonában, melylyel életét kellemessé " tehette. Godfrey igen erős szivarokat szokott azivni, és activ vérmérsékelle — ugy érezte azt —a dohány narkotikus hálását kövételte. Annyit szivarozott. hogy egészen elgyengült; orvosa gyakran figyelmeztette, hogy hagyjon fel a do-uányzással, mert az szervezetét tönkre fogja tenni Meg is kisérlettej szenvedélyét mérsékelni, de az még nagyobb let{, mint azelőtt ; idegrendszerének megtámadása álmatlanságot okozott, s több álmatlan éjszaka után erősebb narkotikus szerek vételéhez folyamodott De nemsokára émelygés, gyengeség és heves hányás vett eröt rajta, melyet a halál követett. Est orvosa előre megjövendölte : halálát életerejének nikotin méreggel való elpusztítása | okozta. így olvassuk egy amerikai újságban.
— Felhívjuk a t. olvasók és különösen vidékünk gazdaközönségét | tullapon lévő Tarnóczy Gusztáv gazdasági gépcsarnoka Budapesten, váczi kőrút 49. sz. czég hirdetésére, mely czég valódi önzetlenséged képviseli a gazdaközönsjég érdekeit Legolcsóbb árakon igyekszik a világ leghirneve-aebb gyárainak legkitűnőbb gyártmányait megszerezni és ezeket a gazdaközönség közt terjeszteni, hogy megmentve legyenek azon azámtslsn selejtes géptől, mely vásárunkat ellepi; és hogv ezen. kitűnő gépek beszerzését fauné) inkább lehetővé tegye, oly ked-i vező fizetési feltételeket fogad el, hogy még a legkisebb gazdánsk is alkalma nyUhat legjobb gépeket beazeraahetni. Dicséretre méltó elvének tűzvén ki i a czég mindenkinek osak oly gépet szállilam, mely viszonyainak legjobban megfelel, összehasonlító kmérlstis is enged át gépeket melyeket ha a várt esélnak nem felelnek meg, visaza-vsani kása. 1 : i
r», BmíMBIS éa ll«SB ktfsbargl kssk- vsLléSilst tttla|4«»aoWkaslr, laiáiák msl •MaitiM fogfkis IrfrösiMn kHWm MUrjok ot-fMelák flg/fft»éi, illaásiolist, kik fflciá kísértettel mH aysfsaUayrs ábsjlas|i tiarft tenat sjáatjak st • afiévtésUs jftwtt peozsorsjawoi, )
Törvényszéki csarnok.
~ A verekedés vége Mikor Tulok István uram a mult eaztandöbett oktober I 20-án bement, szomját csillapítandó, egy vagy több csepp italra, a szabari korcsmába, bizony nem gomíoltáy hogy en|ek az ártatlan mulatságnax emberhalál less a vége. Azt pedig még kevéabbé gondolta Volna, hogy ez a korcsmázás az ö éleiéből néhány esztendőt a börtönnek fog juttatni, meg hogy vele együtt és miatta még vagy tíz ember kerül a börtönbe. Pedig ugy lett A korcsmában Tulok István valahogy Össseazólalkozoú Ilsr-cug Bélával, ki a vita hevétől elragaotatva, felindulásában arczul ütötte Tulokét Ez bo-szut kívánt; Tulok István elrohant, hogy segilökel hozzon a megtorlás munkájára; ezalatt Hsrcssg Béla is szervezte a védő 1 csapatokat és a szabari korcsmában nemsokára olyan rangos verekedés tásnadt mely beillett volna skár egy kis csatának is. Sűrűn hullottak a fejsze- és dorongcsapások, csahamar voltak súlyosan és könnyen mégsebesültek és lett — fájdalom — egy halott ia. Dómján Istvánnak él"s fejszével ugy találták széthasítani ia koponyáját, hogy a szerencsétlen ember a szenvedeti seb következtében néhány nap múlva kimúlt az elök sorából. — Az ügynek természetesen a törvényszék előtt lett vége. A mult héten tárgyalták a helybeli kir. törvényszék előtt A biróság (elnök. Tőtlősy, bírák Erdödy és Makay, jegyző: Szabó Elek, ügyész dr. Saas Elemer) Tulok Istvánt halált okozó súlyos testisértésben bűnösnek találta és báróm és fél évi börtönre, kílencz vádlotláraát pedig t évi,— 9 havi börtönre Ítélte el. Ugy a vádlottak (védők : Tóth Lqjos, Farnek, Trippa-mer) valamint az ügyész fellebbezlek az ítélet ellen.
— A kottorll poatarabláa ügyében Lovák Ede vizsgálóbíró a vizsgálatot teljesen befejezte és az iratokat iqditványtélel végeit legközelebb át fogja tenni a kir. ügyéazséghez.
CSARNOK
SzinmUviszetOnk hanyatlása.
Irta ARANYI DEZSŐ*)
Anyagilag szép hsladást telt a színészet az utolsó 26 év alatt, tjO—12 elsőrangú és nagyazámu azintársulat bir rendea téli állor mással, ugyanannyi jut a kisebb szinházakr ; ra, az ország többi városait a vándorszínészet látogatván meg; a színészek, egyvkét társulat kivételével, mindenütt biztos fizetésre (fizum) vannak szerződtetve s fizetési minimum az, mi e század elején a maximum volt, tehát 80 év alatt a fizetés megkétszereződött A nyugdíj-alap is évről-évrf szaporodik — s mégis ki kell mondani, hogy a színészet, mint miwéstct, a nemzeti színház kivételével, nagyot hanyatlott
A színészet szellemi hanyatlásának kétségkívül föoka az operette, de nagyban ré-szese a kor ízlése is. AS az operette, mely selejtes szöveggel, vakmerő frivolitáasal színpadainkra tolakodik, bírja a. kor tetazését, és megtelitette a színészetet nagyon is he'e-rogén elemekkel, kiknél a tehetség, műveltség, a művészet iránti ihlettség szóba sem )ön, csak az, hogy tud-e énekelni, vagy buk-lanczet vetni.
Különben helyén volná tálán, hogy itt egyet-máal elmondtunk áz operettere vonat-1 kozólag. Mondjuk ki, hogy a színészet szellemi hanyatlása általában, a kisebb társulatok anyagi bukása, a drámai és valódi művészet sülyedése vidéken, egyedül az operette kárhozatos befolyáaának köszönhető.
A negyvenes,ötvenes ós hatvanas években, ha különben qúalífibálallan egyén engedett öeztöuének és színpadra lépett, két utat talált maga elölt: vagy szorgalmaaan, ernyedetlenül tanult, hogy a drámai művészet körében helyet foglalhasson, vagy kénytelen volt viaazalépni. Tértiumnon daturl
Volt arra elég eseti sőt a fenn elsorolt névsorban nem egyet találunk, ki nagyon is ellentétes pályáról jött a színészethez, de olyan körben mozgotf, olyan színészek között, olyan előadásokat látott, hogy különben tehetséges lévéa, szorgalom és tanulással helyrehozhatta azt, mit műveltségének fejlesztésére eddig elmulasztott.
Az ilyen tehetségeket — pedig sok volt abban az időben —j az idősebb színészek tanácsosai, tanítással segítették. Mindenki juttatott a kezdőnek valamit uját tehetsége és tapasztalataiból, hogy idővel pótolhassa a beállandó hézagokat a igy tör-' tént, hogy a ki még ma a rőföt vagy ollót forgatta, pár évi ernyedetlen azorgalom után, helyet és nevet vívott ki magának a sztné-
•) Matatráay s sariMfask „Festett vüág* esimtt káayvábBl, welyröí k jél«> ssáaikss atis kelvsa te Hilőwlil
Mm wámtinlfhoz a ^Magyar Sálon4 képe* kijómi hirdetése vau mellékelve.
, [AMOHM^ril
Mindazok, kik Mdofult én lalejt- ^^ FORRÁS
hat len édes atyám Loncsartcs János periaki ^t* 1 ^^^+ járáai megyei uibutoinak f. hó 2-án d. e. hMéftk 10 órakor a boldogult lelki Odráért be- BATA * ~ / * z ®
1 ... , kitfltyS arolcálatot tana ffilu aa imMil zavaroknál
mutatóit azentmiae áldoutnál, ugy a te- „ TdegrJUr báatalmáie alap* c
meléanél résztvevén, jeleulétükkel a bá- bajaiban Allatában a m miad ason kévokaál kiváló italtól mélyen mijtott culádunk egye. tag- ^ffi wi^t^
íi.lrn Borral^zttálva terjedt kédveltségnek 6rv«id.
gyászba borult család réizérflt legmélyebb ,."... J : . ,
hálám éa rokouazenvea tiszteletem k(je- 1883. éllX11 É11Í0 [MClI MtilitfrtOtt 61
leniénél. Küssönet a derék »ttnk. tűzoltó Frls töltésben — 1
huj társaknak.. éa az .egyesült ipart áreu- nindmkor U ^
lat • nagy azámmal megjelent tagjainak, ------íT^ "
kik tömejjea megjelenésükkel a lemeléai Jpj © S
gyászünnepély fénydi nagyban emelvén, Jr^ ^^^-^^áwbnli-aiáméail laéaaaataa. az elhúnyi éa annak gyáazoló caaládja UgjrisiBtáB mindsn gydgjsMrtárbaa, f5sssrka»snksdén-
Iránti rokjmasenvük éa bánatban részt- _baa ás wadáglSkhsa.
vételüket j ismétellen Is beigazolják — ^BHHflHIHNHHBflHHHflHi Végül, kóuönet azoknak, kik akár szóval
akár irásfian becses rászvétnyilatkoza- Felelős szerkesztő s kiadó:
taikkal a 1 család fájdalmát a veszteség n K (U I. A J O H.
miatt en^jiileai törekedtek. Táraazerkeaztö
Periákon, 1884 évi májns hó 3-An. | Farka* Imre. A gyászoló caalád nevében'
I 128 l-l liSsmsrlM Llpét Ü F^Mfe ^^jPBB
■•• I: Hirdetések
■ III UuIUOCIVb
I J Bécsi szt.-marxi központi | ^BSElm^BBmUamI 1 I marhavásár. t Egy jó házból való 18-16
*T"" I f A Báss-sst. marzl marha- él beavásár I á \ i » mi. L , ,
r----------, -------,---■)■ . j—p— L----I ■•vhaváanna árkrd* amcsik- V éV6S ÜU KCClVeZŐ Kitételek
marad s mi volt, a mülaj, melyet kultivál, 1*9**1 !h--t---í ' Vf^'í1 biuf STSSÍ I
nem nyújt - de nem is követel tőle ' [ • j ladjlj ' 2 ™ I mellett aZOMial fölvétetik
qiuűifiicátiót, sőt látván azt hogy anyagilag I I ' I I i á vám Mtfla smvasasrka kséásn | "WW mvuum íi/ivcwju*
mily mostohán fizetik a dráma művelőit, még ^'"'/ Li „ , , L—..________________i J aartéa, sOtcrilkla Mrka és tatai bsrsa la- f
P^SLaJWiVÍ Killer Henrik
Az ilyennek nfcyan ne adjon tanítást I ti I kmiaudák, bogy í. lffiá«ib i uim\ íz P —,VUf"i
. vagy tanácsot a drámai szinéss! I káajig) || f Moll vasát stltt ida érkrtr»n*k azalllUfi. I nnt-inharei As illRzmOAni iívleléUn
Az ilyenek teremtették meg a Szinéazet Jiin, M7.J,U,d 2 eML;.Jri köttök é. a. üpa.hi dij . ( ; normberg. díszműáru üzletében
kasztrendszerét! Es természetes: előbb jön a f ^r- W1 . ' \ 2 ^TiM^j?! MaSk. li ha. B NagJ-KanlERáll
czéhmester, sztán a mester, azután a legé- «db*»f H " W^! ÍV" •'l JSí. SS S2 2 váaárl aéotárlwi as«.-Marz ba \ni*máhk. Z 120 2-3
gén vek! Director, színész, kórista! ' "'L *t ^ I " B^JiSékkért a fétSu siarvas- | , f
^ ezek az egyének már-már annyira I S ^ ^ ^ ' ** ^ f , H,M ................
eláraszták a színészetét, hogy a komolyabb I I I ™ **** "^'á*4» laaM- P
rész megdöbbenve sokaságnkon, kénytelen M 1., . ■ . „ 1. ___i aéfsai uijaaltauk a mit«wb Moi^unk bar- | _: •■ I. • . » 1 i
volt qüalificationália törvényt alkotni I - ; ^^ tj. wVmVio d 2 í- I t™***f . g
As operetie annyira piegrontotta a kftaftn- I a.1 i i. la i .a ÍJ wi J {^cst muhi-U uunun paaii w .
ség müizléaét, hogy a komoly dráma cssk j 1 fl Mit.-Ian,Bécs. i ^Htk*
esemény gyanánt jegyezi fel a telt házat, m Pmarbof-.! | | t 118 8 3 ———■ ®
s eaak a házasaágtörési (ranczia dráma hoz UiíSötí SiSES?íSS ••••••• I^L
néha (élházat! j MiiiujntUNJ id hTSs '
Ha pedig az okot keressük? A cen- | I «1 11 • }) A* • fo,uHaUvt mb vállal aucira
tralixSczio! A bndapaáti népszínház! Ott az ' —^ _^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
*m — 0rvo"b "nyUtok — . 11 o I | |v Graff Ádám jlk
f. I„ASargit-u § ||iAJ^if
■ f t i n ^ z 'S . c « jfSzéchenyi-tér a n.-kanizsai takarékpénztár épületben
I GYOGYFORRASROL. g
HAaj6a lalajdonaáia valaavaayi nlkiltfH Tiwk kSaSII, — rrgrl alkatrénataak aaaraseaéc twiUUk | O M « " m 0 TqQV>uIlOT ' 68 16Q6S KqVvV
Bl kavéa ssabad aaéaaav. da pidaa, f«li® kölott aaénaav larulaa. ^ Q £ £ § Q «f v * v
SS np líniMIIlvi IVI»V«*K 'Weten,í tori* kir. tabácaoa.JóltatiauBak tal<aa a lípitak éa jyoMornyilk- g }f ► X acnnkivOl'
®3 IlülttUJl r I lg J vn bMtyáiaak barntoa báotalmainiL A Saltarai-, Radeini-, Yichy- atb. vizektől | U « d ü ^ , , T, L »
M kaiösbfisőbb caeltélvabb asabadnéiuBT tartalmánál fogva. • azért vtaések lebetfiaégénéi; vagy a hol a vérkeringési 3 Q m QKÜIiinréle tindm süteményekéi, CzUHOrzaSSt,
ffln aaarvtk iagatiaától kril tartani, a azéiuavany daaabb vizek fölött elfinynyal bir. __ra kel, bfíött'gyümölcsöt, marmeládokat slb.
B np CAkharilt I «i lat •CT'teaű taaár, Kdkaa-kdrUs igazgatója. Kivátdan jé katáaáaak bizonyait a légzö-. S O to m^c"* X 1 Vl9 1 -—3 \
n irrja UCUIIIIlUi ÍD1^uv éa Tiulfewrvtk kanitoa bikataJulaál ol^ aanyirv kogy jaltalag rokon O P S t -.. -------T"!---
H alkata máa áavinyri< kórházunkban alig rendeltetik, — 'csekély szabad aséaaav tartalmánál fogva, oly eaetekben in S E «j S "g ft -J Ö3Í)7 tk. 83.
H *fttmw tlkal»ax»ak. a melyekben a Selteni-, Qiaaakabll-, 6leichenbergi»v>aeknek baaználata határozottan károa volna Sjj w ^ JJ l "niTT^TitSOT TTlDTMNTlíTÍ'W
£3 . VmIMiia <gy«t tanár Torok*, gága-, légcső- éa Mrbategaégüa igta jó. kiváló batáat padig akkor I O B « J- O AKVvMlBjbl lilKDbl MJcijN 1.
H 111 lIHiP gyakorolt, ka aa emliteU azervek bántalmával rokbn tarméazetfi gyomorbáj voltjelen. ■ Q B ajSV- Ö
H np Pn/ir Illll* A eO"t*mi tanár. Gége-, tüdfik-, gyomor, vi&kólyag idSlt )uLatját~aaintagy oazlatja. mint a. 1 I £ E 1 f% Közhírré tétetik, hogy 8 n.-ka^izsai
m ur. rwwi IIIIIC Mltni Olalekeaboigi, OtesahüHIL Előnye, hogy a ütegek élvezettel iazazák, a hogy !|vft» S^^o X kir. tazék, és OáktOHIVSi kir.' járásbíróság
^ B w bevéva, a— baléiegatva. a fejten vagy tSdflbaaa.m okoa aemml vértoriódáat j ^ Q 2 /gg O terűidén lévő koUorii 627 azljkvbcm A -f-
1 piaiy Károly| g| i|!l O ; "fe^
8 Pro Barbis Józsefk^binUlmrínilI I 0 | i^l 8 \
m \\r iUmh^rgPr Hpnríl ^ Lég^, eméazt^rrek IdSlt karajainál B 0 g || * § 0 h^ háromjataM
Sg wr. namoergcr lienriK UpMtUn cr^n;Dy bizonyig hogj gyógyhatáabaa faljam azonoa a » Q B « « Q ! mölom, SS ahhoz lartOSÓ Mlom foggal és
, HM Saltarai-, GieaabSbli- éa Yichy-Tizakkel._ • __Sg ia ^a.B o, X összes malomfdsserelvéowkkek mégis SZ
B 1W AaaaakÁV Anaiiuac «Ky«temi Unár, adrari taaácana. öaazatétala éa kallemea iaénél fogta ajánlható. KB a ^ oJ^* A udvaron léVö pajta, disznL-ólt és jlyakhás
gj irr. UMCIlcI ABUrai wéüttoirrdj kériBmiri|rfl / Bffi U U islálóval Hit frt. becsértékbentotábbáaz
BT la M« sortat Mfa itfoW éa tegtáte- ^L^r'hAra^ „■arattMonij gyónhatli^ I u c te- Q alsó-domlorai 55ö sz. tjkvben A 4- 1963
Ed gatotubb tgtfiketsgsk Mhaattkae lyagytatézst ^vi WüiöUüii róL - Sok oldalt legkedvezőbb H A n brsz. a. ugyanannak tulajdonául íelvétl szán-
B r**^ fr«kat éa gyógyintézetemben. »a .■Mf-férrás fjógyvia- aftaltiáaa által a léwtsk M\ ■ Y S tölöld Í41 trt. becsértékben kérelmézo öav.
m bsrstas kástahaalsá upaartaltam. hivatva énem magamat azaa betegeim által kadvaaan fogyaaztott éi jól tfirt Hg □ If u v_t f<..x_ a chm ,ri.J l .
EB lyógyriaat a tafairféaaMM ajánlani. / " RXl Sfn Vegscheider C.yorgynJ M frt lökd, km e-
H OórTaradarf, 187S. mámiaa lS-áa./ Dr. Mahler Téáar. M J# S'^i w telésének a ettől 1878 évi január hu 1-so
| MTBM»lbMaUv.»l.mé.»é(...bbé.l.gk.a.>M.bblUl.-«| II § Uti 9 | tSKSS'J^Í M . » ^.-.J B X O ' leheti bírd dij nélkül It fh 43 kr. és a
m Kif.áróUfo« l?r\ir,Ql/rTTT1 V T w.ÖT. Unrl íztlliti- Q g I^ISta wmertaendököltségé
•fftriktár DLfDOlVU I 1 Lis lUBtfMta. m O gett a kért végrehsjtási árveits eliinöell^
N . . .. ., . - t_. . í m . . ., • ... ra O O tik, és'ennek'feltételei a következőkben ál-
H Kiph&tó aso&javfil minden gyógyszertárban, fllsier-keresksdésben, siállo- g X Si Z-G íapinatnak meg. IS diban és v«ndéelíben. H O I s*«o 1 J& ^ H ln«t,-
uauou vwmgwwu. U V I^g^X lanok külön íjkonyvi |ó«zág lietenkebl.mé«-
B ■■■ aaia_—■!■■■■! ■!■! ■!■■■■__| |_______Lii■ i a |,,,M|1 8 JSS-SC jj ia a ktjttorü (38 sz. tjkvUtoi -+■ I04U hrsz.'
^'flNBK^rHHiM^ ^yX^j^^^y^fc^VtÉ^^Xi^^^ríifíIrr^Bo . Q a ingaUan. az b?41jl8 aa. végzéssel Berta
M OOOOOOOO ' Máns és Adolf kiskornak javára békebele
\ i , \ I i;] | .[. . . . : ■ ■ 1 I j " " ' j "! ' ' ^ ' ■
/ ' í ; . f ; j!; í j ./'T.;- • I -J -fi '»•! _ , • • ' I _I
h) Pracerbnf.
OliaahahlL Előnye, hogy
ssetaél, egy némelyik nemcsak vidéken, de a fővárosban ia
Abban as időben, melyet emiitünk, nem vtlt kasztrendszer a sziuészetnél!
A szerény kezdő, a tehetséges haladó, egyforma rangban voU as első, a sséftplö-Vei, a as énekes darabokban egyformán .ftyta a hhornst* elsőrendű és valamennyi ttndü, es pedig azért történt, mert valameny-nylt egy czél vezette: a színészet emelése.
As operette behozatala és tulteijedése óta es máskép van.
Az operettek mind •— 3—4 kivételével — olyanok, bogy tejesen nélkülöznek minden szellemet A legválogatottabb ósz-ficzamok, a legbánálisabb ostobaságok, egy halom trivolitás — itt-ott trivialitás —j- öss-szekeverve, telczíczomázva egy-két caiklan-dóe polka- vagy keHngődallammal és kész az operettell 1 •
Igen természetes, hogy nem kell az ilyen fajta művészethez ész, vagy pláne nemes hivatás! Quod erat demonalrandum.
Egy jámbor suszter- vagy asztaloslegény —■ távol legyen tőlem, hpgy itt e nemes iparágok bármelyikét, sérteni akarnám nyugodtan ül műhelyében ás dolgozgatás közben énekel. Arra megy egy »ainházi ügynök, meghallja. „Hisz ennek az ember nex pompás hangja van !* Elmondja neki, bogy eaak tanuljon be 4—5 parthiet, kap urí ruhát, sétálhat, mulathat, a mestertől többet nem kell tartani, nagyobb ur Iqsz mint az: sőt még a mester fog neki tapsolni, végrehajtja vele ezt a melamorphoaiat, nyakába köti N, igazgatónak, ki épen meg van ssorulva tenorista vagy baritonista dolgában és kész — a művész.
Ha ez az ember egy kevés természetes hallásaal bir, aéhány hónap alatt készen van a carriéie; de nagyon természetes következés az, hogy ss igazgató kapott ngyan énekesit 9 mpst már kielégítheti a kutya falvi kö^önaég, müigényeit (inert már itt is operettet lúvánnakj hanem a színészet kapott qgy üresfejű, léha semmittevőt, egygyel többet, ki a dráma megérdemelt kenyerét pnszlitjs érdemtelenül, mert az ilyen egyén marad a mi volt, a mfllaj, melyet kultivál, nem nynjt — de nem is kövelel töle quolifiicátiöt, sőt látván azt hogy anyagilag mily mostohán fizetik a dráma művelőit, még telettök állónak is tekinti magát.
Az ilyennek ugyan ne adjon tanítást vagy tanácsot a drámai szinéss I
Az ilyenek teremtették meg a Színészet kasztrendszerét! Ez természetes: előbb jön a czéhmester, sztán a mester, azután a legé-gények! Director, színész, kórista!
Es ezek az egyének már-már annyira eláraszták a színészetet, hogy a komolyabb rész megdöbbenve sokaságnkon, kénytelen volt qüalificaüonálís törvényt alkotni I — Az operette annyira jnegrontotta a közönség miiizlését, hogy a komoly dráma cssk esemény gyanánt jegyezi fel a lelt házat, s osak a házasságtörési (ranczia dráma hoz néha félházat I
Ha pedig az okot keressük ? A cen-tralisáczió! A budapesti népszínház 1 Ott az
operette as nr I fi a /vidék követeli I ha nem láthatja eredetiben, követeli a surrogátu* mot I Hasztalan szólal lel egy-egy hang or-ssággyülés éa törvényhozásban — a métely megeröaödöit, s csak rohaáios túltengés után fog —t egyszerre - - kimúlni I Harléquin meg fog halni, a bohócs ruha el fog szakadni, rongyolódni, a újra diadalmaskodik a oothur-nus! így kall lennie I
Nem ssabad ugyan egészen a színészetet felelőssé tenni ; nagyrés/,ben a kö4önség égy része as oka, mert tetszésével sanctio-nálja as operettet s midőn a könynyebb sene kedvelését adja tetazéae okául, ennek kedvéért elfogadja a már netovábbig vitt operette ssövegeknek a nvralitás ellen inté zejtmerényleteit.
Pedig mégik csak a dránta az sz alsp, melynek tealén áz operette rágódik, mert lm megtekintjük egy nagy társulat budgeljét, caalhatlanul és biztosan meg fogunk győződni, hogy a dráma keresi ki 'mindig a drága éa költségéé operette deficitjét.
Vajha mielőbb bekövetkeznék azon idő, melyben a színészet visszatérhetne egészen valódi hivatása, a drámai műfajok műveléséhez I mert bizony a mostani körülmények közt, ha sehol, de az operette előadásokra nagyon elférne egy kiacenzúra En hiszem, hogy nemsokára eljön az az idő I a felületesség, a léha tartalom nem soká lartlmtjn magát a színpadon, azon helyen, melynek egyedüli feladata hü tükröt mulaini az életről éa nemeaitöleg hatni, erkölcs és nyelvre egyarflnt. Hiszem, hogy a nemzet jobb része, mihamarább kiüzendi színpadairól a philis-teusokat, a hiszem, hogy a mftvészot tiszta lángja, nemsokára uj és olthatluu, megtör-betlen. fénynyel világitandja be a magyar Thalia csarnokát, tiszteletel éa becsűlést szerezve itt éa — mindenütt!
A vasúti menetrend.
Nyilttér*);
K JWzö ti rí uy 11 féli lláü.
Mindazok, kik boldogult éa felejt-] betlen édes atyám Loncsarfcs János perlaki járási megyei uibisloinak f. hó 2-án d. e. 10 órakor a boldogult lelki Üdvéért bemutatott ssentmise áldoutnál, ugy a temetésnél résatvevén, jelenlétükkel a bánattól mélyen sújtott családunk egyes tagjait is vigasztalni igyekefltek, fogadják a gyászba borult család résséröt legmélyebb hálám és rokoussenves tiszteletem kijelentését. Kössönet a derék *önk. tűzoltó bajtársaknak.* és az .egyesült ipsrtárau-lat* nagy azámmal megjeleni tagjainak, kik tDmegea megjeleaéaükkel a lemeléai gyászünnepély fényét nagyban emelvén, az elhúnyi éa annak gyászoló családja iránti rokonszenvük és bánatban résst-vételüket | ismételten Is beigszoliák. —• Végül, kóMÖnet azoknak, kik akár szóval akár íráson becses részvétnyilalkoza-taikkal a | család fájdalmát a veszteség miatt envuiteái törekedtek.
Periákon, 1884 évi májns hó 3 án
A gyászoló caalád pevében' 128 l-l ! Ijeaeaarlea Llpét Hzt.-márial kórjogyzd.
MOHAI
n«a*ak aqyik taflazéns»>dua«bb
sava^tttvizs
kttOnff szolgálatot taas ffilu as améaaOsi mtarekaáí s a ayofpp/nlk az - Idsgmdszw bdatabaáta sjswtó bajaiban. Allatában a w miad saoo kóroknál ktválé figyelmet kdamel, mslyskbw a ssarvi élet láaotatáaa As as idagroaéssar mmadéaéaak Wlíokozása kívánaloa
Borfal használva kiterjedt kédvelttégnek örvend.
1883. évbfB 1 milliopaiacxt uillltUtott eL
Frls töltésben
mludenkor kapkald
Ed
e
,m. ur. adv. ÍNlafitf*»illlUiil Kadayaataa. Ugjasiatda aündaa gydgysMrtárbaa, fBaaarkSTaakadda-bon ás vendégifik ben.
Felelős szerkesztő s kiadó: V A II dd A l.4| O H. Táraazerkeaztö Farkaa I ma
* Bécsi szt.-marxi központi
hqilsl iriij
».a
JLS
kezik
.) SÍM«\)h.lj
r(So
rmk.; i SO p- II
b) H«rca -fU«*
II Artls.
kinyból.)

rrM.rhoí
vagf. vomI v«gy. vonat
vagy vonal
1 ó. 59 p. 14. 45 pJ 4. a. Mi 4. IS p. 10 ó. 64 p. Mi ijon tom i 4. la p. (A U p. ngg*>
I 4 61 p. as Ivagy. rom
L
marhavásár
A Béoa-til marzl marha é« kssvásár-pfaitar a wní amrhavé»*rra érkrdS arnéslk-kak Miaaáeyes alaéáaat biias vatéri agvsók&k alUt éaktkll, kiknek gyakorlott míkadw megbizéiak] alűuj4r. válik.
A vd.aron hétfőn szirrvsimarhs. ktéisn sertés, esMtrlikla Mrks és tatai Saram karai alalaaraL
Blallatolböt allé izillítminjok ugj kfliflvitdAk, bogy g, lfglé.«>b 1 nuppal az illet* vsaáfr a'Att ida érmffnak aaallitáai, staUai, vasári kftltaágak da aa figiaAki dij a Lakttldőnsk írsésti áraa auniitUtik fal. .
A kttfdwnénjek a becsi marim- éa kas vásári péiujtárhoz ai«.-Marx ba intézandAk. Blad.ai iilrákkAat a pénztár agyvllr* siarvas-markaaal 1„ 1,-ot » ÜNi vásári Ollk-kSkael 1„Vl-ot as elidáai árból.
niadea aáflMiást » lagaagvobb issM-Sággal taljaajttak -a asivawa aaoígsluak kar-nuj falvila^iittml- -
<§éai muhi - ái burásért piatUr P Hit-Marx, Bécs.
13 3 -3 I
Hirdetések.
Egy jó házból való 18-16 év(?s flu kedvező föltételek mellett azonnal fölvétetik
Killer Henrik
norinbergi és díszműáru üzletében
N&gy-Kauliftán
I2Q 2-3
.♦) As a rovatban foglaltakért folalfiaaégat a Bésrk
vállal magára
II
Orvosi bizonylatok ^Ml
Margit
GYÓGYFORRÁSRÓL.
ElőnySa lalajdonaága valamennyi azikálrgáa vizek között, — .vrgyl alkatrásaalaak asarasesás kávés ssabad azáaaav. da gnzdag, fiiig kutött aaánaav tartalma.
IIh ITni*u iiVI tVliivam ^Sy**111* tanár áa kir. taiácaoa. Jó'hatáannak találtam a Ugstak éa gyomornyálk-Vr. nui auj I r l l0t CT kártyáinak hnrntoa báotalmaináL A Saltarai-, Radeini-, Yichy- atb. vizektől kaiBnbfizöbb caakélyabb asabadnénasv tartalmánál fogva, a azért vtrsáaak Iebetfiaégénéi', vagy a kol a vérkeringési Kertek izgatásától 'kell tartani, a azénasvany daaabb vizák fllAU előnynyel bir.
füp Cakhar«li í fllac agyataaű taaár, Eékaa-kdrbác Igasgatfja. Kiválása jé hatásénak bizonyait a légzA-, I/ra UCUIIUI Ul litlJU.l „utatf. ^ rizeióazerv«k kanitoa bántaJaaiaál oly annyin, bogy jelenleg rokon-alkata máa áaványvic kórházunkban alig nradeltetik, — csekély szabad asásaav tartalmánál fogva, oly ooatakbaa i« likeraaen klkalmaiiak. a melyekben a daltorai-. Qieaahfibli-, 6Íaickaaborgi-viaakaak kaaisálats Istározottsa káros volna
np \Tavi*lltll í mTP Torok*, gágo-, légcaá ás börbetegxégban igen jó, kividé batáat padig akk
1/Se ilallUlll II III t gyakorolt, ka as emiitett szarvak bántalmával n>kba természetű rvomorbaj volt jele
OOOOOOOO
tSdAk-, gyomor, vizbólyag idült
"S»M lg*B j
rokba Urtt barátját-a Htegek
gyomorbaj volt jelen, asiatagy oazlatja, adat s élvezettel iazszák, a kogy
Dp Pnór Inirp uoár. oág» líra rour Iliire Saltarai. Olalekeabor
aam bovéva, ama balélegazva, a fejben vagy tfidftban nam okos aemmi vértoriódáat
jr^IétiyTIrsly __
Ap Rapkác lÁvuuf Eókns-kórbázi fóorvoa. UgcaS, amáaztS- 4a vizeld-aservek hnrntoa bántslmsinál bátran lfra paruoa «IU/^CI Tmiajn t ksiaidl azlkélegei áaváayvisokkaL
r cg^at taaár. Légzö, emMZtó-aservek ksratos bántalmainál jé eredménnyel alkalmaztam 8oHarsif01aiebanbargi,Giaaakabli vizek fSlBtt kisebb aséaaav tartalmánál fogva előnnyel bir
Dr. Bsmberger Henrik
SalUrti-, Giessbfibli- k Ticby-vixakkel.
ad vari tanácsos. LágaS-, eméaztA-azarvek idfilt kamtjainál bizonyíts, hogy gyógykatáabaa teljaaan azonoa a
A. Hnaliol Aaisla»^G tanár, advsri (anácaoa öamtátala és kallemea iaénél fogva ajánlkatá
■W* IrUUlCIk ÜUUrtl> légső ás emésztő-szarvak kóráUapotatnál. '
WJ* Es W6 szerint Európa legelső éa tegláto- J tmy-yA a „Marglt'-forrás gyógybstáaá>
gatotubb tféébetafSk kllmstlkss gyögytstézst w^WX UOlOUWIi. réL - Sok oldala legkedvezőbb eredmények alapján, matyaket áa gyógyintézetemben, .a .Mljrflt<>-forrás gyógyvis" alkalmazása által a légutak Idült bsrstas hástaiaiatBá! tapasztaltam, hivatva érzem magamat azaa betegeim által kadvaaan fogyaaztott és jól tart
jgrógyrisat a SsoKrgSHMwa ajánlani.
OArbaradarf, 1879. máreziaa lS-án. I I Dr. Römplar Tédor.
ÜT Borral baisnálva a lofogéssségesebb ét iifktlloaotobb ital
KiiáróUfo. t^nPQl^ÍTTY T ■D.Br.ímiiilOH-•flriktár CiLfEiOIVU I I Li. Hl BUiialei.
Kapható axonkivül minim gyógyszertárban, füsxer-kereskedósbon, siállo-
iiban és vcndéglStaL

H 54-10
kim
l|il
(3 5P fi <u -C Jd «
>> OJ
» c

Aaazetétalc
JB M
> vll S * ° M
M
lem'* a <0 5 C a
W2 e

+ JB
T C
B-S

M

Grafí
Ádám
ezukrász
Széchenyi-tér a n.-kanizsai takarékpénztár épületben ajánl nsponkint
fagylaltot és jeges kávét
azonkívül:
különféle finom süteményeket, ezukorkákat, ke't, bfíött 'gyüm6lcs6l, marmeládokat slb. i 119 1—3
lik6rd-stb.
5357 tk. 83.
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.
Közhírré tétetik, hogy a n.-kanizsai kir. tssék, és CWtktornysi kir.' járásbíróság területén lévő kottorii 627 sztjlfvben A lu49 brsz. a Beszinger Mária előbb Berta lg-nácz özvegye jelenleg lérjPaiki Antalné tulajdonául felvett 92? az ház,udvarSér kert ugyanazon ingatlanod levő bárom kerektb pataki malom, az ahhoz tartozó malom ^jpggal és összes nmUmifelszertilvényekkel, mégis az udvaron lévő pajta, drézML-tf* és Ityukház istálOval frt. becsértékbení totábbáaz al.só-doinborai 5D6 sz. tjkvben A 4-hrsz. a. ugyanannak tulajdonául felvett szántóföld 24? Irt. becsértékben kérelmézfi özv. Vegscheider üydrgyné 9t)6 frt töke, Kne-* lelésének a éttől 1878 évi január ló 1-sö napjától járé kamatoknak II frt 90 kr. végrehajtási már megállapított, valamint j^ lenlegi kurd dij nélkül IS frt 43 kj\ és a még telmeráléndö költségek kielégítése vé^ gett a kért végrehajtási árverés elrendeltetik, és ennek* feltételei a következükben állapíttatnak meg.
Ifször. A Yégrt'bsjtás alá vont Ingatlanok külön tjkSnyvi jószág hetenkeiii. mégis a kottorii K8 ss. tjkvbcsii -+- 1049 hrsz.' a ingatlan, az )747|18 aa. végzéssel Berta Mária és Adolf kiskornak javára békebele
22. szám.
Nagy-Kanizsa, 1884. május 18-án.
XI. évfolyam.
sck1k* sktfafe) ü kudósivá-talt b^m-uleh 4. m
I IkpmU^ni rMinNlkNé klriwilit. HvAmA tdáw^émk, f»Usú áiráaléMfc 8»t.W» liUeeedAS.
S4r**«u*U*e WvaUk caak ímmtI ke-k*kt»>l fogid tatnak #1.
Ktalratok viaaM VUhíeinek.
SJI^A.
POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A Zalamegyei ügyvédegylet, i Nsgy-Ksnizasi- és Délzalai takarékpénztárak, Bankegyesület, sz Alsó-muraközi tskárékpénztár reszvénjtáitaság és önsegélyző szövetk. hivatalos közlönye,
kuöriutbhi AKAXi
Kfta ém. fM ávis , UeqsUrn
6 frt - kr
ü L 10 , I , H .
HlnUttwk Jatáayaaaa Mdüaltiatasfc ArwrM ■ M/éb liivatalon klrdrtmi-
■/•k no kr. Wlj*fdlJ«a MSI 10" Mlg I frt, aaoatal mlwlftn MÓéft J|, kr
Nyllttér petitsera 10 kr.
Megjelenik Nag y-KanUwt n hete isk int egytxer: Yfiidrwip.
A szabadelvű párt jelöltjei.
Zalamegye orsziggj ülései v^lssztó-kerületeiben a szabadelvű pártnak ez idő szerint négy helyen tan jelöltje. Nagy-Kanizsán Falk Mikss, Letenyén A p á t h y István, Csáktmnyán H of f-mann Pál és Szí. Gtóthou Visi Imre. Tekintve, hogy a megyének kileacz választókerülete vsn, az a négy jelöltség mennyiségileg bem éprn öiiasi eredmény, de erkölcsileg ' olyan, hogy a me gye bQsake lehet reá és még büszkébb .leeud akkor, ba ez a négy férfin cssk-ugyan mint zalamegyei képviselő fog helyet foglalni as országgyfliéseu.
Felette szerencsései! választotta meg jelöltjét mind a négy kei öleiben a szabadelvű párt. Mind a négy fétfiu messze felülemelkedik a középszerűség színvonalán. Ok nem tsrtoznak ama I I képviselőjelöltek torába, kiket jelöl tsé-gökben nevükön, vagyonúkon, személyes összeköttetéseiken kivür egyéb uem támogat. A szabadelvű pártnak négy je-löftje, kipróbált és kétségbévouhatlan jó hazsfiságuk mellett a politikai és társs- | dklmi műveltség, a képzettség tekintetében oly msgas fokon állanak, hogy ne-XÖk az országban legjobb hat gzásuak közé tsrtosik, hogy cl vökkel együtt a né*-a legbiztosabb garancziát nyújtja arra nézve, bogy az a kerület, melyet ók képviselni fognak, nyagodtau tfeheti le kezökbe a képviselői mondátumot
Magiról az elvről, mely e négy férfiú politikáját megszabja, talán felesleges újra hosszabban szólnánk. Ok a szabadelvű zászlónak derék, kitftnó bar-czosai, táboruk érdemével pedig immár eléggé tisstábsn lehetünk, magasztos és hszafiss as ss eszme, melyért velük együtt mi is lelkesülünk: magasztos és haisafiss ú á czél, mely után köléaőnős támogatás slspján velők együtt Atörek-
szünk. Subadelvü jóxsn, törvényes baladás utján mrgsSilárditani, felvirágoztat ni a haza jólétét, es as 6 eszméjük, ez as ó czéljuk. És lebeghotfe valaha e'őttünk/ más csél, más oesmf, mint az, hogy békében és nyugalomban, közöl eiómegfe-szitéa, közös törekvés által hatalomban, gazdagságban, jólétbeu megeiŐsödjAa az a bori melyért mér ontottunk vélt eleget, melyért szívesen kiontjuk vérünket ezentúl is ha kell, de mindádidg békét, nyu-galmat és boldogságot kívánunk itthon és mindenfelé.
Ez a mi elvünk, ez a mi czélunlr, ez hatja át azokat s féifiskst, kik a azabadelvüpárt jelöltjei. Az elv mellett nem hagyják figyelmen kitti) aa eszmének gyakorlatban megvalósitbatását. Komolyaáguk, képzettaégök éa hazafiságuk kizárja azt, hogy Ók tejjésülbetlen ábrándok, politikai (jhimaerák után induljanak. A szabadelvüség eszméje nem engedi meg tiektk, hogy oly törekvésekét támogsssanak, mélyek ellentétben vannak a kor szellemével, ellentétben szókkal a vívmányokkal, melyeket temérdek vér, temérdek munka és (Idozat árán szereztünk. Ez s párt, ezelea féifiak»nem induluak hátra, iipert elvök nem a r e a k c z i ó, a szabadelvűig nem állapodik meg egy helyen, mert nem konzervatív, nem erőszakoskodik, mert nem f o r r a d a lm i, jelszava mindig és mindenütt ez: közös erőtől dnzzadó vitorlákkal, a béke sima tengerén előre!
Aki ezt akarja, velünk van, aki nem akarás, (mert vsn ám olysn is, aki nem akarjs) as nem jót aksr.
Elvünk leghivatottabb zászlóvivői közé tartozik sz a négy férfiú, kinek nevét fent említettük. Kepzcjtségökkel, tehetségökkél, munkájukkal eddig is szol '•gáliák a bszát ugy,. hogy, ncvök mindenütt tiszteletben részesült De s munka nem merítette még ki érőjüket; ez az
erő ép és hogy ezután is áldásossn, I bölcsen működjék, ezt elősegíteni mi vsg|vnk hivatottak,
-Falk Miksáiiól, mint aki legközvetlenebbül érdekel berniünket, már bőven megemlékeztünk e lapok bssábjsiu. Ez .alkalommal nem is skarjuk ujra-méltatni as ó éidemeit, melyek anélkül is ismeretesek és méltánylásban részegülnek az egész hszábsn, sót bátrán mond-' baljuk, as rgész művelt világban. Csak még egy megjegyzést akarunk tohni arra a uevezetes koslicsióra vonatkozólag, melyre e fétfiu ellen a függetlenségi páit és ss ugy nevezett mérsékelt ellenzék lépett. Ez a kétszeresen habart fűzi ói melybe itt oly indokotallsnnl és meg-fontols Ultiul belementek, nsgy megdöbbenést, ijedelmet és harsgot kellett ss országos függethnségl pártban. Épen a ksnizssi fúzió következtében sdta ki a függetlenségi párt szt a manifesztumot, in el j bén híveit óvjs és figyelmezteti, nehogy effájts koaiiezióba belemenjenek. Mei t jól érzi a függetlenségi párt, hogy a mérsékelt ellenzék csskis az ö rová sára lerjeszkedbetik, i hogy a függetlenségi pái tot a le. nag) obb veszély épen a mérsékelt ellenzék oldsláról fenyegeti.
Ilyen ellebféHel1 áll szemben sFalk pártja. Ilyen elvek képviselőjével szemben skaijuk mi megválssztanl Falkot, a szsbadelvüség, a haladáa buzgó szószólóját, az eredmény dús szorgalommal munkálkodó hazafit.
A letenyei kerületben A p á t h y István ellenjelölt nélkül áll. Már e körülmény maga mutatja mennyire rsgssz-kpdik ez a kerület eddigi képviselőjéhez. Ha yslski a ragaszkodást, aCezeretetet megéi deinli, A p á t h y István bizonyárs az. Nsgy tudomány, széleskörű műveltség, őszinte hazsfiasság, ö tökös, komoly munka jellemzik e férfiút, ki nem cssk tudóssiiik és politikusaink között foglal
el kiváló helfet, hanem mint ember is a legrokonszenveiebbek közé tartozik.
Gsáktornyán a polgárság szsbádel-v0 része U o f f m a n n Pál egyetemi tanárt léptette fel jelöltjeül. Hoffaann jelenleg a főváros VII. kerületét képviseli s a képviselőház legtiszteltebb, legjobb nevű tagjai közé tartozik; tudománya messze a haza- határain ml el van ismerve, politikája a mi politikánk s hogy e politikát védélmezui tudja, szt Hoffmann Pál elégszer bebizonyította. Tanítványai rajonganak érte, barátai szeretik, ellenifelei tisztelik, annak a kerületnek- pedig, mely szerencsés jesz, ót képviselőjévé megnyerhetni, Szilünkből 'gratulálunk.
A szentgróthi választókerület képviselőjelöltje V i s \ Imre, a e m z e t" szerkesztője. Visi Imre i'iját erejével, saját szorgalmávsl törekedett Hel trra sz állásra, melyet most elfoglal s melyét oly hivatottén betölt. A szabadelvű párt-I uak egyikj erős, fiatal támasza, s hatodik nagyhatalom egyik képviselője*, ki mindennek dserára megőrizte szerénységét, mely a férfiúnak cssk-dinére válik. Visít szeretik, kedvelik mindenütt, ahol csak ismerik. Nevét ismeri ss ország, tehetségeit méltányolják miuden-felé és a ízt.-grótbi választókéi ület szabadelvű pártja magamsgát tisztelte meg szzal, hogy a jelöltséget Visi Imrének felajánlotta, kleg vagyunk győződve, bogy "Visi a képviselőházban is teljep mértékben meg fogja valósitsni szokat a reményeket, melyeket hozzá fűznek, s melyeket más téren oly szépen teljesített.
Ez se a négy férfiú, kit megyénkben ai szabsdelvü párt képviselőknek kijelölt Ismételjük, szerentsés választás, becsületünkre válik. Legyüuk teljes erőnkből szon, hogy elvünkkel együtt jelöltje-hogy iuk győzzenek,hogy zslamegyoi képvi
Tátrczeu
Váltó s.
•( í ^"YÍ
Kiforgattál a valómból,
Vegfeleiiitl megváltottam...
Amüíta megláttalak, Nem rogyok u aki voltam.
Világ lát ni, járni kélni, Hint semmit más*, ugy étereitem, Moet csak téged vágytak nésni, % Néxi,i hésesun (V feledt én t
tivornya volt világom, Emberek kdst' vígan voltam ; Most eéak veted vágynám é*ni A világtól elvonultan.
Ssilnj voltam, vásofl is tán, Z' Vakme^é volt wmáen tettem — A. mióta meg'ÁHalak, Be nagyon megtselidűltem ! \
K$ny§ry6 ssát, rimánkodást, Nem kallatt még tVem senkii — Hernád aM is inéfek mér: Megia+ulíam kőnyérr^ni.
SsemtU etembe as igássá, (Mm vdgttm mindenkinek: ÉS nőkéit még ekleotdig, ÁH ti1, mméimm, hogy nevetlek f
KjfiftiM « nmlÁtbél, Véft&nti megváltottam, —• Amiét* mtftwM, * Nem ragyok as a ki vaitam f
CB 4e LAMAHTINF.
A Szabadhegyről.
— A ,Z»W fndetl tíáré*AJa. —
IfOTTO: nNem mint t^veexia faótskart tetői Nem nyálnak oly jnafam béresaid...'1
Nem ám; nem is akfir mérkőzni a Monté Rózával ez a mi jámbor Szabadhegyünk, mely ta'án csak onnén nverte a nevét, hogy —ha ugy tetszik — e:ab ni hegyin-k is elnevezni Telegél nem lepi örökös bó, de az alpesek vadregény ősségéért szívesen kár-pótpitatjuk magunkat a barátságos hajlékok állal, melyek a Szabadhegyet olyan moeoly-gólag kinálkozóvá teszik és a vastag jéglür-tök helyett mi szerény kanizsaiak beérjük a Bacchus apánk nedűjével telt fürtökkel, melyek közölt hiába kereanéd ugyan azt- a nemes edeiweiszi, de azért találsz olt másfajta flórét, ha gyakran kijársz. Mennyi viruló rözsát fakaaztott ez a Szabadb**gy — különféle orrokon, melyek az uj és- óbor szaglá sára talán külön be vannak rendezve!
No de nem megyek tovább ehbeu áz irányban, nehogy a gyengébbek azzal Ia1ál~ janak gyanúsítani, hogy már ni öreg Szabadhegy sem. biztos az én gúnyolódásommal szemben. Es azután szívesen beismerem azt is, hogy nagyon sok kanizaai vörös orr nem a szabadhegyen született vörössé. I)e hál — édes i lenem — valahogyan caak meg kell kezdeni, hé az ember lokális' Iái* czát. ir éa azt még a legkanizsaibh kanizsai sem akarja állítani■$ Szábadhegyröl, bogy épen olyan régényes,, mint akár a Chimbo-raaao Vígjr a PopokalepeU. (Ezeket sohasem láttam, hihetőleg neÉ is fogom lálni soha, tehát bátran reájuk foghatom, hogy regényesek)
Ámbátor a mai kqr táljö aa - némelyek szerint pláne spekulatív -4 aséllemsr laaaacakáu kezd leniondani a regényesség
i i»L
kereséséről; a gyerekre is jól vigyáznak, hogy előbb alaposan tisztában legyen az egy-szeregygyel és csak azután néznek arra, hogy hozzákonyiison a Horácz ódáihoz I
Tulajdonkép ezekből az ódákból kellett volna kiválasz'anom e. fölé az árlatlan csevegés fölé Na mottót. A klasszfczitásom is sokkal szebb világilásban tünf volna fel, ba azon kezdem, hogy bealus. ille, qui pre-cul negoliis stb.
Szó ami szó: ha a párisi büszke az ő boulognei erdöeskéjére, a bécsi azt mondja, bogy az Ö práteménél szebb és kedélyesebb hely nincsen a [világon, a pesli embert pedig megüli a guta, ha nyáron nem mehet ki a város vsgy a zugligetbe, miért ne büszkélkedjünk mi kanizsaiak a Szabad hegygyei?
Talán a bagóin iuk fognak ez ellen rek-álni az Ö »hegy*-üknek adván elsőséget. Ha est teszik, a magam részéről legfeljebb azt mondom, hogy minden czigány a inaga lovát dicséri. Reám épenséggel nem illik ez a mondás, inert nejein — fájdalom — sem a Szabad- sem a bagoiai hegyen nincsen egy csipetnyi proemnegotiisi-pm sem. Hallottam ugyan hírét valami Gáspárbegynek ia» de miután Joda még nem akadt, aki meghlu volna, azzal boszuloih meg magamat, hogy ez alkalommal be sem asámiiom a kanizaai azőllő-hegyláncz közé. Bagolán voltam már. a borát a múltkor meg is dicsértem mikor akadt aki gyalázta., de eszel eleget féltem a kötelességemnek, és moet zengem dicsőségét a Szabadhegynek.
Nem is mondtam ai imént olyan túlságosan nagyot, mikor a bois de Boulőgne-nyal, a práterrel. város- és sugligeltel égy (üst alatt említet lem * Szabadbegyei, Tessék ugy yasárnáp délután oda kirándulni, ha van olt táaaanlumod, avagy van, aki meghiv, éa
nagyrészt igazolva lesz állit ásom. Láthatunk Ott szép fqgatokat, még olyant is, mely épenséggel nem vallana szégyent a francain, osztrák vagy magyar fövárosbeli elegáns >járó szerelmény«-ek közölt sem.
És milyen kedélyes jó délutánokat lehet tölteni'olt künn a Szabadhegyen! Amíg égetően lesi^í a nap, addig bevoniul az ember a hajlék hüves árnyékába (vannak olyan pillanatok, mikor az ember szívesen kerül hűvösre); az asztal nincsen ugyan abrou-szál teriive, de minek is oda ttriték,. ahol osalároznak. Az üteg felvonult szép.— hosszú sorban olt ragyognak előtted a nehezebb és könnyebb kaliberű töltéssel ellátott palacz-kok, melyek ha le is terítenek, biztos a te föltámadásód — főfájás és kataenjammer nélkül. ; ' '
És milyen pompás borok, vannak ezen a Szabadhegyen, ha az ember — kivisz magával T Tarthat tíörgy Aladárlrótárs^nk felolvasást a kvaterkázásnak nemzeti ártalmas voltáról,— mi inkább j Vörösmartival tartunk, aki azt mondta, Hogy egy ^ polyur bor a hazáért meg nem art. Ha már ezt az egyet még egy pánal megtoldjuk — hát tisztán hazafiságból történik az is — .— -- mindent a hazaéri! 1
Most jigaxán a szó szoros értelmében a hazáért é» a hazának iszik az ember, a Szabad hegyen épen ugy mint' másutt A pohárba iqltésnél fejtegetj a háziúr a politikai hitvallását, a koozint ásnál felsorolja azt a hasznot, vagy kárt, tnelyel a kormány a hazára hotolt és az ivásnál ha nem Kosauih Lajost, hál bizonyosan Falk Mikaát vsgy Inkey Lásklót élteti — a hazáért és a hazánaki
Eközben már • haladó szikerén sebesen lebocsatkozík a nap* — a haza éltelése kőiben nagyon hamar mukk az idö — az
Lapunk mai sz&mához fóliv mellőklot van csatolva.
legyenek Falk Miksa, A páti. v In-▼án, HofTman PAl éa Vlil Iin)
Visszahatás a mérsékelt ellenzék eNen.
Mint a lapok olvasói mér bizonynynl értesültek, megtörtén! ax érdekes esemény: a főváros egyik kerületében, a Jóasef-városban, melynek jelenleg Szilágyi Dezső, a mérsékelt ellenzék második vezére, a kéviaelö-je, megalakult sz »antiszemita* pari. Csatár Zsiga ur, ki a jeles »Függetlenség* caimü lapot kaucaio-zavarából kisegítő, hitta óasxe a józaelvároai aotíaemiták értekezletét, mely egy százas bizottságot alapitott, a képviselőjelöltnek azonnal ki is kiáltotta — Verhovay Gyulát a csángópénzeknek nagylelkű nyolczpercaentes kamatoztatóját.
Hogy épen a fővárosban az országos intellígenczia s felvilágoaultság e központjában történhetett meg a famózus eset, hogy annak egyik választó kerületének akár csak egy parányi töredéke is Verhovay nevét kor-teszászlóra kiírni nem átallja, az b zony elég szomorú dolog, s élesen megvilágítja á uiai napoknak nagy eszpiezavarát s közviszonya inknak egyik másik gyönge oldalát Hogy a Józsefvárosban antisemiia párt üti fel a fejét, az magában véve még nem oly általános érvényű je'enség, hisz mindenféle bogara van az ur istennek a a Józsefváros kis iparos népe is tud egyet mást azon nyomásról, melyet a zsidó éklme* vállalkozás s közvetítő ke eskedés konkurrencziája gyakorol megélhetésének a boldogulásának esélyeire, s e körülményt az,aniisemila dühöncsök izgatása iil-ott eredményesen fordíthat ia a maga politikai czéljainak javára. £ párttöredék felbukkanását nem kell tuloznnnk valami fontos jelenségnek, legfölebb egy má sik jelenség ellensúlyozásának, vagy mondjuk reactiójának, tarthatjuk, mely ugyancsak a főváros másik kerületében mutatkozott, hogy a választók lúIn$omó zsidó része elveten-dönek tartja az eddigi képviselő Busbach uj jelöléaet, csupán mert antisemiia érzelmek hírében áll, bololt egy ténye sincs* mely e hírt igazolná, s holott e bír ellen maga egy félreért hetién nyilatkozattal a leghatározottabban tiltakozott is. Itt is, otl is túlságos érzékenység, a. bornírtságnak fokozott mértéke : les extrémes se louchent. Ennek tehát nagy fouloaságot nem tulajdonítunk.
De már azt szégyennek tartjuk a -felvilágosult tóvárosran nézve, hogy annak egyik karületéb n, ha csak a polgárság kis töredéke előtt is, Verhovay Gyula, ki közpénzeknek lapja körül történt elsikkasztása miatt ma vád alatt áll, s e vád alóli szárazon menekvésnek nagyon kevés ésély^vél sem rendelkezik, ünnepelletés tárgya lehet. A Józsefváros óriás többségének a dolga lesz, bogy a hírhedt antisemiia jelöli eklatáns megbuktatásával a főváros szégyenéi enyhítse és feledtesse.
Hanem hát van ebben a dologban nem csekély mérvű büntetés és hatalmas mementó az egyesült ellenzékre is. Hogy épen ajc ö vezérén, Szilágyin, esett meg egy antiaemita s hozzá Verhovay ellenje ültetésének nem épen hízelgő esete, az inéliő megtorlás a sorstól a pártnak azon kétszínűi magatar-táaaért, melyet közgazdasági kérdésekben, a szabadság és emberiség kérdéséiben sezek kel kapcsola'osan a zsidókérdésben tanúsított, a mementó aira nézvé, hogy.e magatartásának folytatása csak szaporítani fogja az erkölcsi el vadulás!, eszmezavart felekezeti türelmetlenséget, s ezek alapjén működése csak az anarchia útjait egyengeti, mely. eszméivel ugyan ma csak a zsidó yagyonra tör, de mely réazlégea siker esetén további terveivel is bamar elöállani
Választási mozgalmak.
Fa|k Jllkaa, prsz. képviselő ur,mint a leghitelesebb forrásból értesülünk, pünkösd vasárnapján, jun. l-jén, érkezik Kanizsára, progra mm beszédét megtartandó. Pünkösd
asztalokat hozzávalóitól kirakják a tornáeaba, vagy az árnyékos gyepre és a mi benn' szépen megindult az künn, ép oly azépen folytatódik.
Ilyenkor élvezed legjobban a Szabadhegy áldását. Nem száll fel hozzád Kanizsa városának híres porá t torkod nincsen folytonosan köhögésre ingerelve; a levegő sokkal enyhébb, sokkal tíaüább, .mint benn a vá-rosban a társaság is lerázott miaden gondol, a dühös jobb- és balpártiak is iheg-gondoltak a dolgot és szép békében megtérnek egymással; öjgyj bogy a múltkor már komolyan gondolkoztam azon, nem volna-e eaélazerü a Szabadhegyet ujrakeresztelni Konkordia-hegygyé. j
De mert as anahaptixmús nem larto-sik a bevett vallásfelekezetek közé, ne ellenkezzünk a hagyományos szokással — hagyjuk meg a Szabad hegyei Szabadhegyiek ás legyen nekem is nemsokára ismét saaílkd, ezen a hegyéé élvezni avendégaxe-teíö gazda sxiveaaégét, *
Éjen a Szabadbegy! Vívat, ereacal, lesvai' . •
FARKASUKUL
hétfőén Pik»<íh fogja a képvíaető uralmon dani prográminlteasédét. A axabadalvü vá-lawtópolgárok kik Falk Miksát felléptették. bizonyára a kerületbe* éa je|öltjéhex méltó fogidtaláaban fogják résxeslteni a képviselő urat
tfeáktarnj-Aii — mini értesülünk -igen jó áll a HofTmann fáj ügye. A szabadelvű érzelmű polgárság nagy erélylyet törekszik arra, hogy a jeles tudós megválasztását n qistositaa.
A MsC-grOthl válasatókerület aza-Jádelvü párti képvíaelölelölije, Viu Imre, mint lapunknak iiják junlus hó 'Mm, pün-kjöad hétfőjén, mondja el programinbeaz édét a| kerülőt székhelyén, Zala-Sxt.-Orólhon.
Kőtárát irják lapunknak : dr. B>r» g*r Ignácx ellenzéki képviselőjelölt e hó 11-én tartotta itt programmbeaxédét, nagy sxám-mai megjelent hallgatók . előtt, A kerületben ugylátazik az értelmiség mellette vau
Nagy-Kanizsa sétaterei.
Ez alkalommal olyanról irunk, ami nincs iéa azért irunk róla, hogy legyen. Nem elöazör emelünk szól ebben a dologban, hihetőleg nem is ulóljára történik. Az eszme, mely jelen czikkünknek alapjául sxolgáj eléggé megérett már; a szükséglettel, azt bisx-szük, tisztában van mindenki; annál megfog-hatatlanabb tehát, hogy a kivitelnek még gondolata ia, illetékes körökben ugylálszik Jolyan méiyeu szunnyad, hogy egy kis felrá-zás nagyon is helyén van.
A minap egy kitűnő művész időzött néhány napig városunkban. Először volt ili Kanizsán s maga mondá, hogy a táros szépsége, élénksége és értelmessége szerfelett meglepte öt. Az alföldi városokhoz — helyesebben mondva — nagy falukhoz, jarlotla ed-d^g hasonlónak, és örvendetes meglepetésben részesüli, mikor a nsgy falu helyett va* lóságos Várost látott maga elölt. Egy hiány azonban rögtön szemébe ötlött. Sétára indult, mire egészségi szempontból mindenkire szüksége' van, és naponkint meg is tehette ezt a Sétát az árnyéktalan, szoros főút-, czán, vagy akármelyik másik utczán, de mindig porban, sárbaq és mindig csak az utczán. • Mert sétatere olyan, aminő másutt sok-Kai kisebb és jeleutéktelenebb városoknak van, Nagy-Kanizsának nincs. Ez feltűnik az idegennek is, ki csak néhány napol tölt ilt; ámbár ez megvigasztalódbalik rajta, mert tudja, hogy másutt nemsokára megleli azt, amit itt nélkülözni volt kénytelen. A város szépségéből is igen sokat levon a nyilvános Ültei vények, sétaterek hiánya, de mindez még nem a fö elv,.1 mely fölötte kívánatossá teszi, hogy vég- 1 re nekünk is legyen egy nyilvános kertünk, olyan üdülési helyünk, mely hozzáférhető le- | gyen mindenki számára.
Est főleg és első. sorban közegéazségi állapotaink teszik elsőrendű szükségletté. A j szabad levegőn való tartózkodásra, szábad levegőn való járkálá ra minden embernek azükaége van, aki egészségéi fenlartani és ápolni] kívánja/ A gazdag ember is rá van j erre szorulva, de még sokkal inkább a szegény. A kézművesre, a munkásra nézvé. Ú fárasztó, izzasztó dologban lölli nappalát, valóságos életszükséglet, hogy munkája után künn a szabad ég alatt, fertőzetlen levegőben töltsön egy-két órát. Azután a gyermekek, a szegény gyermekek ! Iskolarendszerünk elég soká tartja őket benn a tanteremben,; a leczketai.uiásaal ia jókora időt kell otthon tölteniük, azután mehetnek játszani a poros és gyskran Egészségtelen levegőjű udvarra, a poros és fertőzött levegőjű ul-czára.
t A gyermekek halandósága keéd nálunk megdöbbentő mérveket ölteni A kanyaró, a skarlát, a difteriiisz elragad övéinek karjaiból sok ártatlan kisdedei, aki megélhetett és majdan hasznos lagja lehetett volna a társadalomnak, ha gyenge szervezetét legalább jó levegővel táplálhatta volna. De ha nincs neki a szobán lés az iskolán kívül ax udvarnál éa ntczj^nál egyéb helyei
$s fmi hogyan teszünk eleget ennek pz egészségi szükségletnek ?
A leggyakoribb >*étá« a vssuli állomás felkeresésé Poros ulon, most nyáron még este iá nagy hőségben, kibaklatnak félórányira épen arra, amerre legpagyobb a kocsiíórgalöm; a sebeseit hajló járómövek örökösen pohellegbe takarják ás üdülőt, aki nagy kinaal kiér aa állomáshoz, ott meg-omonnál, azután hssaislé újra réasesAl as
előbbi • élvezel • Inti Ss á mi pronienádunk. ! Ha kooain megy ki az ember, akkor a eséll sem éri el. I, I. nem Járkál éa a por még nagyobb. És Igy vagyunk minden sétáukkrf.
Avagy a lassttiki, sáncai, slb. kíráij-dúlások nem ugyan ebbe a kategóriába laf-toxnak-e, csakhogy még azsal a különbaégget, hogy jóval távolabb^esvén, ax .üdülési41 séta még jobban mégvíael bennünket. És akit odamenet vagy há'^jöVet hirtelen nyári xápor-eső ér utol,ax után az bőrig áxbalig — menedékhelye nincs. 8ok nátha és sok komolyabb baj vette eredetét as tlyen üdülési sétával
Ssóval minél inkább jövünk bele a nyárim, annál égetőbben érexsük szükségét a város nagyságáhox és Iskesaágáhox méltó sétányoknsk. A xöldfa- éa sörház-kert ebben a tekintetben semmi kárpótlást nem nyújtanak. ElöaSör aokkal kisebb helyiségek, semhogy as Igényeknek megtudnának felelni; másrészt exek nem la sétányok, hanem kerti vendéglők, ahova ax ember nem mehet anélkül, hogy pénzre ne kölleye, n mi ismét nem egyezik meg mindenkinek a viszonyaival.
Égető szükségünk van egyelőre legalább egy nagyobb szabású nyilvános sétatérre, nem valahol messze a városon kivül, hanem benn a városban, alkalmas helyen és cxél-szerüen berendezve.
E szükséglel fedezése nem is járna túlságos áldozatokkal, sem nem telálkoznék el-gördilhetien akadályokkal As erre megkívántató pénz nem lenné tönkre a várost és alkalmas teret ia nagyon hamar lehetne találni. Hogy mást ne említsünk, III van pl miudjárt a mqst épülő-új kórház előtt levő lér. Egy-két ház kisaáiilásávalhogy meglehetne ezt a teret nagyobbítani, befásiiani, szóval olyau nyilvános parkká álteremteni, mely nemcsak díszére válnék a városnak, hanem üdülésére a lakosságnak, gyógyulás sára sok betegnek !
Fontolják meg ezl az ügyel érdeme szerint azok, akipel illet. Ne mulaszszák és ne halaszszák el az alkalmai, ne szükkeh-lüsködjenek, midőn ül nagy szolgálatot lehetnek a közjónak. Es maguknak is emelnek a város kebelében emléket, mely csakugyan ércznél tartósabb.
Tollbeyygyel.
Éljük, jobban mondva, izzadjuk világunkat ebben a májusi kánikulában.
Egy nagyon derék embertől egy nagyon rósz vicczet hallottam erre a nagy melegségre:
— Nagyon fiatal még a lavaaz, azért olyan ttttu. (Fogjatok meg engem, mert elröpülök! mondaná rá B. W. M.)

Szintén e nagy hőségnek köszöni létrejöttét a következő párbeszéd, melyet valahol a portenger közepén (persze Kanizaáu) hallottam j
— Ejnye de kutya meleg van. Nem lehet már kibirni ifibon. El kell menüi valahova fürdőbe.
^~Hát itthon nem üdülhet?
— Tálán este a színházban?
— Dehogy; hát nem yidj*. hogy húsvét óta naponkint nyitva van a gőttordő!!

Melegük van a balpárti kortes uraknak is. Kezdik tapasztalni, hogy mégsem olyan igen nagy az a balpárti lelkesedés, mint a mekkorának eleinte hitték.
Beleizzadnak tehát abba a fáradságos munkába: szítani azt a tüzet amely nincs.
No de sebaj; majd bHH őket a vá-laaztás.
+
Ugyancsak a melegség adóit alkalmat a következő mondásra:
A 47. czikket adták vasárnap a színházban. A színészek arczuknak verejtékével keresték mindennapi kenyerüket és a kö-zönaég arcaának verejtékével élvezte őket.
A harmadik lelvonás végén lelkei az a kövér öreg ur, aki olt lihegett melletlem, éa kigyölt arczczal mondja .
— Isteoileg játszik es a Kornélia. Mosf már vagy bartaincz cvkket leizzadtam ; a hátralevő tizenhetet talán A is meg-. bocsátja, ha elengedem magamnak.
Segítségért nkartam^kiabálm, de áltól féltem* hogy tüzlármáaak veszik
1 , I ■ ff
Hál cspk Hl hagynak hetonünket a azi-nészek még Wen a héten. Nagy kár.
Még na|roh|bJ(át, hogy a azioéasnök is velftk mennek.v J

Legalább egyet -r akkor a (egaphlei hagynák ilt köstüok, hogy a *ljáiásán (ehfí-dámuljunk, a bogy a kórieskeuéstiél egy^b gyönyörűségünk is msradjon. i t
. Különben oaak hadd meéjen el ö {Is, Ugyia nagyon melegünk van a |a itt mar||; még tűzvész lilái kiülof sok 4dvben.
|L(JPULUsj
Színészet Nagy-Kanizsán.
Szombaton, e bó H-én, 'fii. f'rítlU Kornélia aaszony előre hirdetett első vendégjátéka a mfivéssnö gyengélkedése miatt elmaradt. Bzlnrekerült a »47 üxikk« helyeit a »dólcm ktértéit oflltyéiiyi, uiyanolySn Sze- -reposztással, mint egy hónappal azelőtt, esak a beteg Arányi helyett Fölinti stfta a német orvos szerepét, még pedig kieíégifőleg' Közönség feltűnő gyéren.
Vssárnsp annyirá zsúfolt volt a ház, hogy a zenekart áthelyezték a hátulsó karzatra, csakhogy több helyet nyerjenek a közönség számára, Riadó lapé éa éljen fogadta hazánk legelső szinmüvéaznOiét,, Sz. l'ri-rll* Kornélia asszony, mikor á >47 . csikk "Gora szerepében először lépeti a kanizsai kö-' zönség elé. S áz előadás alatt folytonosan meg-megújult (a lelkesedés és tetőpontra hágott a negyedik felvonásban, rttíkor az Őrü-lési jelenetben a. művésznő erejét egész megrázó realizmipzában érvényesítette. Erre a sxinháxi előadásra sokáig fognak emlékexni Kanizsán. Prí4re Kornélia mellett Somogyi (du Hsmel), Gytingyi (Mazillier)*, MMtipiíné . (du Himelné) és Köncibl Luíza érdemelnek említést.
Hétfőn a »Női Imrét* került színre Prielle Kornélia asszonynyal aj grófné szerepében. Mikor a nagy művésznő a másö* dik lelvonáaban kilépett a |zinpadra, per-ezekig tarló tapssal és valóságos virágözön-nel logadta a közönség. As előadás jtsSn simán folyt; Prit' s Kornélia asszony játékáról- talán felesleges mondanunk, hogy felséges volt; unokaliuga is jó, osakhogy egy kissé tulgyermekes, megszeroélyesitöee akadt Aradi Emíliában. Ennyire gyermekes lényről bajosan tudjuk lellogni, hogyan tudott beleszeretni olyan komoly ember mint Fia vigneul. Ez utóbbit 8vmogyi ur alakiioita elég szerencsésén; Grignon szerepe is jó klézben volt Gyöngyinél. Da nnki, mint öreg báró, szintén jól megállta helyét Közönség akkora, mint íu előbbi estén.
Kedden, Prielle asszony harmadjk vendégjátékául. jt.A holt stio—tt, egy régi olasz színmüvet, adták. A milyen gyense a darab, annyira erőa volt /Vi'el's Kornélia, kivált a második felvonás végső jelenetében és az egész harmadik lel vonáson keresztül. A holt szív feltámadásának alakítása valósággal remek volt és a művészet legn aga-sabb színvonalán állott. — A többi szereplök közül elég ha Somogyit és lirréni/i' említjük, kik tzjépen játszottak. Arányinak és OyÖ< -gyinek nem volt olyan szerepök, hogy valamit csinálhattak vplna belőle. Dá noki is ugy ' volt a szerepével, nem tudta bizonyosan! mi-kép bánjék vele. I i
Prielle Kornélia asszony rendégjáiéka eredetileg csak három estére voft tervezve A közönség nsgy érdeklődését méltányolva, A>adijszínigazgató ur kieszközölte, hogy a nagy művésznő még egy estén, Szerdán fellépeti >Bang és Mód«han. A közönség érdeklődését azonban ugylálszik némileg kimerítette az előző három est s igy Prielle asszony bucsuzásakor a nézőiéren sok hely volt Üres. A búcsúzás mindazonáltal igen szívélyes volt Virágcsokrokkal és babérkoszorúnál logadták Prielle Kornélia aaz-szonyt, mikor a színpadra lépett,— legalább hosszú időre utóíjára ragyogtatva művészetét a kanizsai közönaég előtti As előadás jó volt, a többi szereplök, Arányi, Somogyi, Dalnoki, Könctöl Luiza tisztességesen meg-álllák helyöket Prielle asszony mellett. Hozza isten minél előbb ismét körünkbe!
Csütörtökön bA koldtudiáku-ol adták sokkal nagyobb közönség előtt, mint a milyen az elölte való estén volt A >koldusdíák* az eddigi operette előadások között legjobbnak mondható; valamennyi azereplö dere kasan igyekezett magáért kitenni. //«/»$ Etel k. a. gyönyörű Laura volt, énekével is többször kellett zajos tetszést, ami annál á elismerésre méltóbb, bogy a kisasszony (adtunkkal ez estén épen nem volt jól diazpo-nálvs. Aradi Emília k. a, jól adta a falánk kis- leányt; második felvonásbeli duettje Janitzkivel (Aa/*W) igen jól sikérült NyVa* Don k. a. a czimszerepben csinosan énekelt; Gyöngyi pompás Ollendorf volt; Herényi nagyon eredeti Enlerich-cbel lepett meg bennünket (F)

A ssantársulat e héten bevégzi JKani-saán működését; Szerdán vagy Caütörtökün lesz uteiaó előadása, mivel szombaton már Kaposváron kezdi meg előadásait. Ezen néhány előadás, mely még Kanizsán tartalik. a legérdekesebb darabokkal lesz ösazeáftittn, ugyanis ,Fedora* a jelen francáía divatos színmüvek legnevezetesebb újdonsága Szombaton adatik nálunk elöaaör. Vásárnap Ismét egy újdonság «A vén kapeca« Bérezik Árpád legújabb népaxinmüve, mely a nép-
a
I /OOOCXXXXXSOOC!!™!^^ gptooootxjooooooooooöoooóooooooooai
■ 8 diibiibr AIT^ X JfiH Harkányi gyógyfttrdb.
DAI II P 7 II O P ÍJ P 11 X Mi i Matfyarortáág Bara»ya?ármpg)ében. I i,,,
I M lnLny/.K O L ll L K tg | Fürdőidény Május Mtfl szeptember 30-ig. 0
V -j ív X ■ Exen 60é H. természetes meleg ártexi kénforrás nemcsak az ország első K
X xalMsátfuk í* líamisitlauságuk jótállása mellett X t »>«■>•* akfitoM bmmn iT^f^^, íc" X
J # » i t X 4 1 j lülmulju Vegyalkatrészeit illetőleg/M Jhun /uiro/y vegy tanár által teljesíteti elem- 'W
D 1 e t r 1 é h és Gottscllli cr | té* szerint kénes h&vix, mely iblanyt, bttzenyt, és mindeddig ismeretlen szénélég A
w I kéneggőxt tartalmaz, Q
Rudspeslen, i L - Kitűnő gyógyitási hatással bir wtoss, küttvény, gfrvélu, idoli bOrlüaUprkrt^Q
••ff * j m urmiycV, nöbánfaímnkra, fog»mtáti hiányok, febtittk, daganaton és higanyos gyógy- m
II it f II K It [ «prfil!7rlAÍáK;An KORÁNYÁ.N A X Merek okozott mirgetétekr továbbá májlép általán mrigy-daganatokw, ne- I
ív ii r ii rj 11 i. benozaejeoeu ín t /v in * & hllillll) mlt ltanbajok ét wmm ^i&ftí ellen. v
rendelhet dk meg. ^ X A tordöigaxgatéság sok éri. tapasztalat alapján kijelentheti, hogy ezenoso- w
Megrendeléseknél mindenkor a legjobb minőségű teservált kiviteli ser jó esz- 2 I if daszerü gyógyforrásnál ezerek és ezerek n legmskausshb és legnehezebb beteg- A ^
közlésbe Bővebb árjegyzékek bárhova ingyen és bérmentve küldünk. J W Egekben is egeszségüket és épségüket visszanyerték, tt miért is a legnagyobb el- W
.1,; > I.,* ,. _ ismerés érdemli E fürdő u mngn nemeben egyedüli minden más akár belföldi, £J
ar lm*<f dt>bá vvier^oi n^ienu leheld kgnag^hh előuyUm h W X akár külföldi hason gyógyforrást gyógybaiás lékmtotóhon felülmúlj a mit külön- fi
w frumy.* ót akbon ,im**»»k. K K Jt í*n évröl-ÓVre szaporodó vendégek száma is bizonyl. X
I X F*f tt!*ÍTl1 b4,/lk wflítssi. »i«-rist Mi t/tvoiniiiti Myvkra V W Ax utaxásra ajánlható : Hudapest.uéesi vusut vagy Déli vasút lludapest W
f J lortéBt m*gluxasöknal, a inul«m a kuUlt-rotu.v hoswku ideig van m oton, vagy aauu ewillmu, na y C _ . ■ ______,,__. ... * , . ■ . „Ti I fii'
X aar. .-uktLaTtaiik . mk i^aukónt ár^itatíi ai, kiv&uat» mi X 1, Kjnww-Barcai vonala,-állomáa /¥as, u|fi) < i vasút kszAlan át Villányig, Mohács- W .
■ 1/ m * Mm* V w pécsi vaaut, állomás : VHhhw.' 4 ' Q m fi. hulOnleqvn nereKHM Q * t Po^.
és távirda-éllomás. A
; X ^Igaiutaak +\ytk*i: kalúahsa csak taagartaH kfildearfayaksél. hol a aséUitéa aiaja 3-4 kút Q g Bővebb tudósítást a Jegn -gyobli készséggel Dr. HELLEIi JÓZSEF rendes • fi
^m yi vma ifHiylir hwaaálnak. X B (ftrHnnrvn* nv.nl • = < W
l ÍJ Mi r-Krn kalualrz»k ^irk*. »«l}rk •it.M'bb OsHSk, kttloacmaa tartalom) DMaguk VM Q lun" "" . .. t, uoá I O —mmmmm W
r ^C folvt&n lr«»r|(«aui &atycbl> kóliM^et okoanak. (■niaisktinkt'Bt i*ak 1 'L krajcsárral asánitaak r\ | llnrkány, 1884. ,102 4-rI2 aamssmaBHa W
í yi' Jrágábhmi tartóaMgak ói iii«luMÍK«kert /ríifi j)WIWtl rrf'it/m. Ma^ilúl rrt^tiMÜk, kof}'raon V |f I|rtrl Ani»i A i?*«. J it • 11 ± II LÁ < W
[ Q kuUiultK''- »*'t,k a Isgluirwbb idi'auuikbaa wn. unn ruk fa Inmk uvaroMk. hait.m rrmloti fl Q lllin»BH)l A 4>|1mH Aw|f|Q TflQT Cílíl lllirklinyl M
X tiaaiMafukat m usutukat lri«v elaiuitávai U me*t«rtják. ?o U 10 / K gyógyfürdő! * I Ul Ulfiy U ty Q lUÖUy • gyógyfürdő X
■ QXXXXXSOOOCXX Jlif^ 1
I Tlstragon-mustár p^^^ Tjvi,dá <*xx*xíooo(xxxxxxxxx*»
R U pa.a,,t csomagolásban. ; f dl dblJ-1 CpilIZ ^ Csász óh kir uHZlrAk*iQHgyar szabad. 5
I1! SclimidtViktor és fiai 5 n f ' I Q
béc^i Ulöölege^ A déli vaspálya esáktoínyal v HllflS ílVíl^ I— ITI^I 1^0.7flK ö
*■■•lagiobb bsiiüU, márka v,4 \ ^ áll«aaá«ától »|t órai távol- g IIUUUIIIU« IW IIIUII UULUIX &
üfeg«kb«*u csimmel és véd jegy gyei ftigrft. Msgányoa és köiös bérkocsik Ö a CLU- f í i l _ • .1
kapható uiiodfu boltbsii niaarr éa debcataaaa a \aspál>álél. A B. meleg- O 6 fiPl. ■ fP^M^^MBS^ff^ 1 ||
keieakedéabeu. | Bégü forrásoknak éa a kénes X ' X
•2t>l-V3~2C________j iazapnak felUlmulhatlan ka- Q ■ | R
Egy jó házból való 13-16 | J^y-'c.^, kötvény ub. g ^^CTZ^V ' J, 8
^ fiu kedvező föltételek , J * l1" P 6 frt X
vsvo uu a.iuiww xv/ii^wiva. naellbeleirek szAntá'o. A kjokj* X . - _ .. rí - , j . ,, „ a
mellett azonnal fölvétetik : intézet gZobb L^SL K """ M*r9"v íí Ü g
Trilla. TT__ 1_ I reudeltiiik. Ononi lilTÍligU(ás»1 uol K ^WP"* 39 12. U
XVliiCr Xienritt i i.. . .. , J .JV.u, : yt liszln, larlós és olonó, ktilömwen nlkulttms inliielek kórházak tzámkra V
gil dr. JEodor A. Leutal kívánni]a Q . .J , I „r . ... . O
-irorinbírgi t. dfamüáto lijlílébtn | iiidjen kOid 87 4-8 FSwiktárt Béc- I. Maxiiuiliinslriiw 1. síim. X
.Najjí-kaulzsáii ... ■„ . ... jf' . K
'»«-» af0rdöIgaSEgató8ág. 0XXXXXXXXXXXXXX1X*XXXX)KXXXXXXXXX^
l &lia? áVü]\MÜt i! í^^fll|?it ^
| o j ||| |ijg2| |j: ? j
• bd 3. .-ii || %fs® •
# ' ' M ■_*__- ^ I F<5r«klár N.-Ktnií áii WeiíZ tnuércliiiél 84 6 -24
isoa Moeoioaoaoaoioaoao'oaaoaoaoaoaoaoaoaoioaoiMMHHHMHHi
T ROBEY & COMP ll
Q Budapestéit, M 35. ^
| Szabadalmazott „Koboy ' gőzgép I ÜZT
Q ®*)íf ok kajuaára h legjobb gftp, »<cm igénfel küldő a'spfala/atot, falaiott kéményt, tolcaóbli felül Q 119 í 3
% >a rwulja a fekvé (at«b»Mg P* \ #6 8—18 W
ItCKMCHMIMéOM
Harkányi1
gyógyfürdő'
x alwlúsáiíuk vs liaiiiiHÍtlaoHÚguk jótállása mellett
D i e t r i 0 h é s Ot oí t s c h 1 i g nA|
It ii il a p em t e ii,
IIIIIIIIII A'j serfőzdejébén KŐBÁNYÁN
rendelhetők meg.
Megrendeléseknél mindenkor a legjobb minőségű leservált kivileli ser jó eszközlésbe. Bővebb árjegyzékek bárhova ingyen és bérntenlve küldünk.
l*nt*le\ndvknt i-k'iöjt aiÁ'ni ii lehet6 l*gnngydá) alőny>>klhrn jtihinyi)^ rí) nIhrDi i ittftiitínk.
Kr oikitlouima) bátrak varrunk tf^attai megemiitoui, mUa«ríat ni távolabbi falvakra UwUai ■afbiaásákaál, a mi«l<io a kSMcaaéa.v boaiaia ideig vaa aa otos, vagy 11x011 Malbaa. ba a a»r. raktárra ^ él étik a eaak laaaaskÓBl árvaitta tik el, kívánatra mi
külőntegeM nevekkel
az<>lgálk*toak. ráetv«k«t kBlüsIm eaak tasgeilaii küldeményeknél; bol a ssáUltás 'mngn íi~4 kút vasa, igénybe, bapsaálnak. "i '
114 cxj'u kSluilrirt witkiü, melyek ewiw»bb lba**tfik. éa kttlüaúaas UrtaiooMloiiaagnk folytan Ifv.vrgwten nag^tibi kültK^ci okoznak, {islatskonkrnt taak i 'i, krajcsárral asámliiak drágábban . lartóaMgak «-» liniaMgakert léUti jpUill**t ní/tifru. Magától i-rtetiidik, Jingj' ezen kuiűuie^ wivki a lagíüirwbb id'iaaakbaa arai, mm eaak nem lesznek savaraaak. kancsi eredeti tiuiaaáynkat ra sasutukat félév elmultával ia megtartják. 70' U—10
rendes
Fmelő-gép,
LUztválatzté-heager.
ezukrász
IJJXOJJJJJJ
Estragon-mustár
patfliii eaoiúagolásbao.
Sclimidt Viktor és fiai
I béo*i lUöj^lpges^éír legjobb beliüldi márka V,\\ ki'ól öfegekbf'u csimmel és védjegygyei kapható imíb4*u boltban ftleaerés debcatsaae keieakedéabeu.
Egy jó házból való 13-16 éves flu kedvező föltételek mellett azonnal fölvétetik
Killer Henrik
'trorinbergi és dhszmüáin üzletében Nagy-Eaulzsűii
120 3—8
xxxxxxx ,
Pofi* Óhktt Kéneafflrdd Táviida.
Var asd-Teplitz
(llorvAlomaág).
A déli vaspálya esáktorii^ni állomásától órai távol-Nágra. Magányos jta kőzőn bérkocsik a xaspályáiél. A II. meleg-
■égQ forránokaak éa a kénen Ucapuak felfUnulhallaii ba-fása van csúz, ktiftsvény, izfl> let-bnjoknál stb. I v 6 -kúra mellbetegek számá'o. A gyéyy-inléxet a legnagyobb kényelemmel rendelkezik. Onosi fél világosi (ássál szol gál dr. Fodor A. Lcitást kivánatia ing jen küld 87 4-8
a fürdő igazgatóság*
' 4 1 Harkányi
Maityaror^ág Btfrán y a vármegyében.
rHftrkáit)
[gyógyfürdő
17 .
Fürdőidény Május l-ltil szeptember 30-ig.
£zen 50* H. termésseles meleg ártexi kénforrás nemcsak az ország első gyógyintézetéihez tartozik, hanem a külföld hason gyógyintézeteit mindenben telni mulju Végy alkat részeit illetőleg Dr. Thitn Károly vegy tanár által teljesített elen*-w xés szerint kénes ItéVvi/, mely iblanyt, büzenyt, és mindeddig ismeretlen szénélég I kéneggőxt tartalmaz,
! * Kitűnő gyógyitási hatással bir e«ri*>a, kfaniny, gfrvélu, idilli búrkiut*ykréty m ornuyri , nólnínlnlmokra, fug»nitáii hiányok, felnink, aagnnutoH és higanyos gyógf-W szerek állal okozott mérgetéeekre, továbbá mdjlép általán mirigy-daganatoktfo, tie-hh Indiát, idillt ttemltnjok ét ivurtxtrví báflltdmalc ellen. W
A Itlrdőlgazgalóság sok éyi. tapasxtalat alapján kijelenlhetl, hogy ezen cso-if dasxerü gyógy forrásnál ezerek és ezerek a legmslúusahb és legnehezebb beteg-w Bégekben is egészségüket és épségüket visszsnyerték; a miért is a legnagyobb el-ismerés érdemli Ii lürdti u inaKa nemeben egyedüli minden más akár belföldi, ^ akár külföldi hason gyógyforrást gyógybaiás tekintetében felülmúl; a mit külün- Q ben az évről*évre szaporodó vendégek száma is bizonyít. ' X
Az utaxásra sjánlható: lludapest«uiécsi vusut vagy Déli vasút lludapest Kanixsa-tíarcsi vonnia,;állomás l'éci, alföldi vasút Eszéken át Villányig, MOhács-pécsi vasul, állomás : Vlftnny.' ' Pont a- és távirda-éllomás. Bővebb iudósilást a 'Hegni<gyohb készséggel Dr. HELLEH türdőorvos nyújt. ______•_________________
Harkányi
gyógyfürdő
llnrkány, 1884.
102 4-
llurkányi gyógyfürdő
A fürdö-igazgatóság.
;X3eoO(xxx?o(iOooooeo(>oooi___
wy vvvwvw www iifwvww w^i/^y X Csáez ófl kir. oszlrák-magyar szabad.
1 Ruganyos fa-mátráczok 8 6 frt.

Mini nodrony moh nézők én Mzahnaznákok
kelf/ettenlléne 89 7pl2.
X tiszta, tartós és olcsó, különösen alkalmas intézetek és kórházak számára X Főraktár: Béc« I. MsxUuiliaustrasse 1. szánt.
H ' Jj _ .
vyww ww v wwiv % wwwvwwyyyy
xAAA^ A AA A^s AAA^ AlA^ AA^ A AA A A
J £ <i t: Q. * jlfPrfJ
f-^ C mmm ^ Jk S >,3 Q
Savanyu-Kdt
STEFANIA
Triászt 1882
tw arany arain.
iriny
Koronahffczignü
forrás.
Főraktár JN.-Kanis áti Weisz Ualvéreknél 84 6
■•o« MoaoaMoaoaoaoaoaooaaoaoaoaoaoaoaoMtoaotoai
f ROBEY & COMP
5 títtdapmlen, üllőiül 35. j
s i >fc a ' t m ^^
Szabadalmazott „Roboy" gőzgép
íal^ök kajtésára a legjobb gAp, n«m i|(éiiyel koldo a'ap fa lakatot, falazott kéményt, blcsóbli Is, felül g a<ul> $ ftkvé (at-bil)f i #6 8—18
osoeoeceoeoieoeoeoéoeoeoeoi
Széchenyi-tér a n.-kanizsai- takarékp^natAr épQletbei ajánl naponkint
fagyialtot és jeges kávét
aaonkiv ül:
különféle fftnom süteményeket, ezukorkákat, likőrökéi, befőtt gy&mölCeül, marmeládokat sth stb.
119 S-3
| • 1 - -'l I ' ■■ " MII
Ilfflf^iliiS B^Pfö i v es * *íps b ís e
s KlQWi»rPíii írf Wiifi iimfif íifoimií
í ^PiPI#%ÍiPl I tlrrr1! illflf1 iiípftíi" f
l«'íhl aWír.4 r j!t|! rf JiMfi r i*fitirii f | ••
» i , I Ül i' I IPpIP • Wl\ -Mii pltt J[U Ml: L 1 tv
■ ' f I ÍW :!!:í:hi fi I R Ííi4 I f Ül tel 1 - -
~ M I 5 ff £ I __ FÍ6'®' ff S* B'fe* imf-' l'.fr s ^
! ! ; » If V M: | l Mf íílf |í fífc
s jr 1 a " i £ ' ' ' • | fS • & • • B - • • b- a.- • "1 4
r | I .........M.:, 1, .V ; ■ ----1. w: L f. {. . . sr . 8g.. . f* . J I '
F $ ......•. . *.....gf...Su 63 | <3 5 H g 52 ú | §
; ? ? • ......J.... Í !•:!/:•:jl^fj-'l í
á r , r ( . s. v.. ,.,_ '......Jj____to l ' . 3.
I t ifestf liSs e | e i s - - 13 ' ? s x« ' a. m
ijciSSÖ SsáSÍ^SíSS _ 2 gjfc = ffg íf S£~8 &8 I. C/>
§ á § il i tó g i ; oi
r m -- £ 4 os<»e i B a ' : 5?
* s? 5:3 S s^as | $ g _
C, ®2—..............— ' _ ___£__"21
s >sl/ s -—-aggfe > i ^--------- v 3
fi" g f? f^ I í ? £ i>s> gf t 8
® S £ is 2 3S2 A> ffEÍSiB t s ^A
$ i itis «« ; S ■ 6 §® Piff" 'HP ^
s-f J LJii Hr 1 ^nta
S ' . . ff. ofoSSs: S €B. M^fl'K íl A P*
S I alll- * v ti- Iffi ÍS:?-Í« 15 IMI ^B ^ mLm
M'ilí » - l -t -Iti - -h ii-4-1'^ 2
1 1 i ® • • £ • r BCfe K • 8 « •S-S-. B E • 00 O
® a .... ?•?•. ^o. fa 2. es fe g, S&? í íl &
Hj | < o. • | i ______'*, • — . rr Sö <o . . 7? <o Pi B. o». . E
f si ; ' .......• ' -'; Vll Ili' I tíf a II 3- ^ Hl ' • I or
sf Ir ?-------------,_!í_jul I* JII ? I i s5i i H*
2 - » ul- - _J5 g 2 ff ——qp OJ-3—S---—-^ 5: !_!
Ír Isi" 1 ^ * á$ : ' 551 • « 3 S ® s S S E.W Q
ég- Prr a -35Ü i -• ifi i l i - - S
r® .5—-i_r f Ss—_5 ^ i 1 S I s e oq
! ? s-N" i^; _fent .5 » a ?---5--:—r©--1—^— r a-- — •
Tff- • f S ? '. -í. » -S B o 4 & & jr 5> H S" 0>
I ~ i-t"? rr?_f85 <s ® 1 sFMIfflIil;liM?iHif íI M
* IlIiltH-VÍ^Ill'íi- i ■ r '■ (l^ifllltsr•• lJ^if I 72
i fíl-- IbFs'lsfes?. t'fc- 5»íl £ ^
- r ílí- ■ • Isi • i .: ' • sHlfifillfakí g« IlHsFl J S,
ta» ■ • • |l||4 i- h; t * • || |3 ef;5?. flíiErpI SE
fi i h: | rí:«j - ■ Ir-1- • - 5| fe^s * Pl5 60
Í r lí • £—ll-f- í- l.'^/l-* 8 f-'* *r s- liai _
í •-s-t.s r • • • I?.- ív*'*' rf í i -1 s- • 9t s s- - s s a ? plriM « zr
0 • ? S • . . . 2 . T. 2. 4 K O g s s Soo H 4 3 3 JL jsr ■ f
#5 5*. «n*« ......." . t f. < ®i ff g caSSMfAf « S 9 Or. Cficp ji ^^
v 5- —«s ^ •■ll.fi. öS a.ipo . . . . 5-. . — © •«» o^ c ® o o cg. f r» ' 9 ^^
■ Í'.tlí .., 7. f.f.?..1.1 ? | . .5 V tH I I -V 8 j If.ftffi g-F • ^ s' « g S S S 8 I Ipcfcg ■. 5 I -E3
0 s n í $ m o a» ©I»c-jö«oi —aac co m «■■
^ * 2 aadCKícy'üi . o ö « S cdctf ^ o cc en m ^ __
HM ® M—o Öí" ODT~OS O 'i—I—i i - .- 00 3] w oc e a> g«>w , _:_____5_ 2 mM*
J, M 0CQ»0Jl,COi6y _I__I-__I__CO ^^ | —] g %/j
rj-- -f i n I • jm^m
2 h t s SS" : 03H a as a g- m
r i P lilfílilfif S iii^llfilllIliriiipiWIib^' f a
? I . 1 fii? llPill | WipSfcííW^ I ■
III i r I íliífi i l ' ^fiM^ Wplll ^fiiii- li i
í fi 15 |is.ll3. .|. ? |f!pl||firilts al íffilz--r
-3- e JT ,5 p • e- 1. £ í". « • 2 s o aST
"ifi II; • ffr fái - • r ' !dsj- |iaf. 3r-|. gf-<f
2 1 1$ " !>!' Itf■ • I 55®f.-3.'f£. f-ilif '.-ll-ll
sí! S 'S • aS*. 8 . . . a- ■ S. I. I iu . . 8| .2 • 5?
ty f i » ■ • Lj. i 3? s f s . • {• s?
; • 1 : J is B- hH
1 I : \' • i- • ? f :}l !.::«:■:; :s"' 6 JI
I » » * í • f« r r SS'
. ?...I...qd®H t* J Jk. # !•« JI? • .88 H
p I m J qpk ,(r i Ui^ I i | r-t —-r. ■■ wiimi... 1 ÍM .u. „ —,. ,.„ | ÉL
4 tg -MHÜ I d ^Kik - M — -4
r i | s "t i -sl ?
I__S 8íőS _ q_íőslsrösjísj_ _Kg
_M ; -'T"OTP— 18 ttgs>|^&£5Í I rr
t( --II I I M — - • ' " I........
ftjouatott Fiaebei Fülöp Uptulajdoooapá] Nagy Kaoiiaáa.
asmházban ee ét február havában került éterié etőadáar* U Hétfőn lett a ttfhir-dateM „Véres páos* látványos dráma, melynek rakUn^épmt már hátak óla lehet lát* ní> kilttggeoetve. — Kedden vagy Bserdán A*Á*f» ifeseö kedvelt komikus jutalom-maly alkalommal vagy egy köaked-veeaégü operette kdaiik elö, vagy »A berlini kolduadiák* legújabb énekes bohóaat ipoMe) melyet Arányi lorditoit magyarta-Meg vagyunk gyűsftdve arról, líogy köxönsé-gunk. mely á aainltáraulat irányában ennek ittléte alatt oly meleg érdeklődéssel viaelte-tett s különösen i/troayi urat már régóla kedveli, jutalomjátjéka alkalmával ia ki fogja mutatni, hogy mag/tudjuk becsülni a művészetet s hálásak vagyunji ások iránt, akik ''nekünk .élvezetet szerezlek. Utolsó előadásba' a BB*l>o*ikok* Ctliky legifjabb sxíndarabja van kilátásba ve ve.
Kütönfé.éh.
— A ssIdésaurgAssk » llr-vén) axék előtt Zala-Egerssegről a leghitelesebb iQrrásbul arról értesiíenek ben-1 httukfet. hogy a zsidó/avargasok ügyét nem s zala-egérszegi kif. törvényszék előtt, melynek területéhez Söjtör tartozik, hanem SiHf-Kti-un* (ogjulürgyjtlni abpesti delegált bíróság, mely e okéiból a jővő'hét folyamán Zala-Eger»*egről Nogy-Kanixaára érkexis/— A ss<,-/)é/si-a»» zavjargások ügye ez alkalommal még nem kernl végtárgyaláars, miuián a letartóztatottakat — tekintettel eddigi vizsgálati fogságuk hosszú tartamára, egyelőre szabadlábra helyezték. A szabadlábra helyezés indokául szolgált egyébiránt ss is, bogy a helybeli törvényszék túlságosan el van halmozva lünügyekkel, melyek közül sok úgyis csák s törvénykez|M szünidő vége felé kerülhet yégtárgyelájBra. r
: — Kg} kinnalnbAal nlstUillka Színészeink a hét folyamán elhagyjak váró aunkaL Es alkalomból ián nem leifc érdek-leien, ha rövid visszapillantást vetünk mai papig terjedő müködeeükre. Adatolt összesen április 0-átólj május lb-áig 32 estén. 37 színdarab, méá pedig: egészeslét betöltő :, 2H, I és 2 tel vonásos. 9 Ezekből eredeti volt 13, (ordijo.lt 24. Válfaj szerint ope-p&Ue U. népszínműi5, Tragoedia: — Dáma: 2, Szinraü: •?. Vígjáték. 12 Bohózat: 1. vendégszerepen voltak: Prielle Kornélia éa Újházi Ede á budapesti nemzeti színházból, a szabadkai első lambura és ének társulat. Somogyi játszott 2|1, Gyöngyi 30, Arányi Somogyine tt, Aradi Emília, Artnyíne 17, Köncsöl Luízh II, Halmi Etel 7, Nyilas Ilon 5 esten. Újdonság volt itt előszór IU. (eredeti, 4 — torditott 7.) Atalában és örömmel constatálhatjuk, hogy Aradi Gerő igazgató teljesen érvein re juttatta igazgatót tapintatosságát, iparkodott tőle telhetőleg a közönség igényeit kielégíteni s az sikerült ia neki oly métvben, hogy bármilyen más igazgató fölé fdgja várositok közönsége helyezni. A mi pedig az v előadásokat illett, azok sikeréhez kétségtelenül Somogyi ur rendezői talentuma szolgáltálfa az anyagot, s midőn e hét folyamán bncsut veszünk Aradi ur és társulatától, ezt a mielőbbi viszontlátás re-menyében teszszük s szon óhajtással, hogy a társulat mindenütt ily szép eikölcsi hatást vívjon ki mint nálunk.
— Hej léi) en g)llkosság híre járta be e hó i4-én városunkat. A temetőárokban talált vértes ruhákról, elásott holttest ről éa egyéb hajmeresztő dolgokról beszeltek. A rémhírnek a következő dolog szolgált alapjául: A mondott nap reggelén egy Halai ember azt a jelenten lette a rendőrségnél, hogy ö a teu-ei bárokban egy ofomó véres női ruhát, lélczipői, veres kendőt stb. talált s hogy néhány lépésnyire attól a helytől az árok ügy van fellianlolva, mint haólt valami emberi test volna elásva. A rendőrségtől mipdiárt kimentek a helyszínére és meg is találták a női ruhát, mely undort gerjeaztöleg piszkos éa '.ronda volt ugyan, de a vérnyomok esak az első megtaláló fantáziájában létezlek. A leihantolt ároKrészt ia felásták, de ott földnél egyebet non talállak. A ruhában ráismert az egyik rendőr egy nemrég Bécsből idetofonczolt leány ruKájárst. Elmentek tehát a leány anyjának lakására. A leány elismerte, hogy a talált ruha az övé volt, anyja be sem akarta tt fogadni a házába ebben a ruhában; kimentek tehát a temető árokba hol a leány áU&őzköddft, otthagyva rongyéit. Ilyen ártatlan megoldást nyeri a „rérres ügy".
— UJ tsaall memeiremé A es. és kir. azab déli vaspál yaMtrsaság e hó 90-átóf kezdve uj menetrendet léptet életbe. Magát est az uj menetrendet más belypn kő-sAlfik é kelyen eaak olvasóink figyelmét akarjuk reá íeljiivni. %
— T«ks«fk tassedslme. Egy magysrairsaj gazda panaszkodott előltünz egyrészt a 'fárosi oaonááa allén, másrészt a yáros ellen, kogy Csordásnak olyan embert tart. akinek sem vagyona, sem kaecsiója mmm • akit emt^l fogva a mulasztásából rafy haayapmgabof ttaáö károkért nem lá-
bat Nelflaségre vonal. Igy történt a mult héten, hogy a esordái, pl|ÍK János, mig a tehanék melleti kallod volna lennie a la* gelőn, valahol elkalanjlosott, k csorda őri setét bojtárjaim, két gyerraeksubanexra biava, kiknek iámét togklaebn gondok Is nagyobb volt annál, hogy a csordát őrissák. Kaalait két tehén öeasevessen, valóaainüleg valami asiroa füoaomóh, alkásdtek birkózni és a , lehántusa assal végsődön, hogy a magyar-utexai gasda tehenét a másik ugy hason döfte, hogy a ssegényt állatnak mind|árt ki* fordult a bele. A oaoraás áa bojtárjai, mikor nagykéaön észrevettél^ a hajt, a helyett, hogy a tehén megmentésére gondoltak volna, ott hágyták, sőt meg Is itatták, mitől a Ifhén azután ki ia lehelte • páráját. — Bjxony jó volna, ha a város olyan osordást tartana, akit a aaját mulaVztásából eredő ilyen kárért meg lehetne hántatni.
— Nalia élM slee Hmm,— nincs heti váaár lopáa nélkül. A aaerdai hetiváaá-róg Fischer rerencx kirakatából egy kő sót.
. Luaaiig Jósset szabótól pedig egy dolmányt loplak el A rendőrségnek azonban nyomban sikerült megcsípni mindekét tolvajt; a aót valami L*ndi Márton nevü, hahód ille* tőeégü ismert tolvaj, a dolmányt Nngn Gábor helybeli ember, loglajkosáaára nézve szintén tolvaj, csenték el. Ás úgyis uralkodó nagy meleg elől s hűvösre tették ökel.
— faiwpAn. Kttstellfs Tasxiló gróf porrogi erdejéből nagyobb mennyiségű fát lopott el egy jómadár, kit as ideje korán értesített helybeli rendőrség itt Kanissán elfogod s már át is sxolgáltatta as illetékes osurgói asolgabiroságnak.
» ás aj Ipsrilrilay. A ssente-sités végett már fölterjeexlett uj ijiartörvényt, es iparos- out ál yra való kttlöntts te-■ kinteltel, iiő mág^arásatokkal és utbaiaasiló jegyzetekkel látta el Üt^éri Mór. as orszá-j gos iparegyesület titkára ; a mü sajtó alatt van e« a legközelebbi héten, azonnal s törvény szentesítése után megjelenik Különösen fölhívjuk ipartársuliilaink és ipsroaaink figyelmét e magyarázatos kiadásra, mely as ni ipari sservexettel szemben minden iparosra nézve nélkülöshetlen. As országos íparegyesü et I ipartársulati azakoazlálya melegen üdvözölte e mü megjelenését éa olcaóaáginá1 fogva is készséggel aiánlja az öaazea hazai iparosok I figyelmébe Igen bö utaailáaokat és jegyxe-| (eket tartalmaz a mü az ijiartealüleiek ala-kttására, a eegélyi>é"Ztárak éa azövetkeze-i lek létesítésére, a l^kéllelö-bizollságokrs. as iparhaiósági leendőkre és iparhatóaági meg-I bisolink leladaiaira nézve. A mü minél könnyebb hozzáférhetővé télele azempon^já-ból a kiadók tömeges megrendeléaeknél olcsóbb árt asabtak, mivel kivánalos, hogy azt s most fönálló iparlársulatek összes tagjaik ssámára mait rendeljék. Egy példány ára 60 kr ,/10 példány A frt, Vó példány 10 frt, 60 példány 18 frt, 100 példány 82 frt. Ugyan e munka német nyelven iHema-k-r Ödön iparkamarai U,llvivö és orsz. képviselő szerkesztésében is megjelenik s ngyanily feltételek alatt megrendelhető. Megrendelések OnUcri Mór iparegyesűleti titkárhoz intésen-dök, Budapest, pjvilág-Utcxa 14. szám.
—• A •Rsistoii.i;g)isii kirándulási szakosztálya és á »ipöRynr tisztviselők országos egyesülete* s pünkösdi. ünnepek alatt rendezendő balaionmellékl kirámtnla-sának programmja: Inftu'á* 1884. in^jus 31-én ssombaton d. u. 8 órakor a déli vaspálya indóházából (Budán) Megérkezés Siófokra ead 6 órakor, Balaton-Füredre la „Kisfaludy" gőzössel 1,órakor. Ismerkedési estély. Fiia'ó-N'ip: Heggel kirándulás Tihanyba gőzhajón a zárdához, f visahanghoz és a Balaton egyleti „tiarqyu-kunvhóhoz, Visszaérkezés B.-Küredre délben Délután kirándulás a közeli srácsi völgybe éa a Péter-hegyre Este tánczvigAlom B. Füreden, fír'/fi: Déli 12 órakor indulás a „Kisfaludy"gőzössel Hév-Fülöpre Megérkezés 2'/, órakor, 8 órakor a révfülöpi birtokosok által a kirándulók tiszteletére rendezendő ebéd. Ebéd ulán indulás kocáikon a Csobáncai várromokhoz Este visszautazás, a RévlAlöpiő! hajón; Siófoktól vasúton a fővárosba. Megérkezés reggel '/«? órakor. A kik még egy napot Bi-Füreden szándékoznak tnarsdni, jegyeik a kedden délutáni vonathoz is érvényesek. Részvételijegy a Balaton-egylet és Tisztviselők orsságoe egyesülete tatjainak 10 frt, nem tagoknak 12. frt. Ezen összegben az összes ulasáar költségek vasúton, hajötí és kocsin, a révfülöpi ebéd, tánczvigalom. két napi lakás ára és a aene bennefoglaltálik. A kirándulók száma mégha tározva lévén, felkéretnek a' réestvenni kívánók, hojry mielőbb jelentkesni és a jegyeiket legkésőbb május 26-ig átvenni szíveskedjenek, mert a meghatározod szám betfeltével további jelentkezések el nem fo-gadtatnak. Jelentkezésekel elfogad a rende-zőség az irók és műrészek társasága helyiségében (Nemzéti sz/nház bérháza I. em.) naponként d. u. 2-f4-ig éa a tisztviselők országos egyesülete helyiségében (régi pósta-ntesa 6 sz.) naponként délután IV-—7-lf. A kirándulás kedvezőtlen idő esetén is okvetlen megtartaiik. .
— •©• aagyar mépémi mbss* rára slkslmssvsj A • Magyar ual-Album* czitnü egyetemes magyar népdal-gyűjtemény V. kötetéből most jelent megás 6, Tüzet a 880-000 száma következő dallamokkal : |. Haragssfk a gasda. t. Harag* azik a rózsám any\i. S. Haragszom as olyaa
ssórá. 4. Ha valaki vígan él. 5, Három ssintt a nemsed lobogó, a. Hásasodik a lapát 7-Hegyen üiök, bussn nések .8. Hej I j bundám galléra. 9, Hal I esak asl kérem tőled 10. Hej Ina búsulj Barna Bandi. II*. Hej I nekem hál vigasstalást , ,. 12. Haji afterelein, la áikoxotl aierelem 1II). Hervami' aó bokor alall ... f 4. Iflrl nem hallok már felöled. If». Hogy elcsaplak a meaterek 10. Hogyha aserelss, Mivből assresa. fl Hogy mehetnék én lehoaxád . > . 1 ft. Hóka lovam a tilosba', , .10. Husd rá esigáuy, amíg húrod fl nem sáskád. 20. Husd rá nal^Any I tudod le már ... — Ara a már meajelent éa zongorára nlkalmasotl iiaaxe* 900 magyar népdalnak, aaonnsl megküldve, 6 frt Ott kr; á még megjelenendő )t)0 dal postai bérmentea utánkütdésével együtt vagyis 1000 magva*- népdal ára 7 frt 80 kr. A f. évi ötödik évfolyam előfizetési ára bérmentes szétküldéssel: 10 hóra (10 fttsetre, 200 dal-Iámmal): I frt H0 kr; h hóra (a füsetre. IHO dallammal). 90 kr; egy egy lüaet ára (20 dallammal) 2H kr. -•> KÍAflselések postautalványon s (Magyar Dal-Album* kiadó-1 I hlvataláhos Györlie intésendők.
— Fellslvjaalc s i. oNaaók és külö-l nősen vidékünk gsxdaköxönségél a tullapon! lépő Tarnóosy (iussláv saxdasáil gépcsar-noka Buds|>eaien, vánsi körül év. ss. eség hirdetésére, mely saég valódi önzellenséggel képviseli a gasdaköxönség érdekeit. l<egol-' caóbb árakon igyekszik a világ leghimsve-i sehb gyárainak legkitűnőbb gyáttmányait incgsxertfxnl éa ebeket a gnzdakMnsóg kösf lerjeaateni, hogy megmentve legyenek azon
| számtslan aelejies Képtől, mely városunkat i ellepi; éa hogy esen kitűnő géj»ek basser-sését minél inkább lehetővé Ilegye, oly ket); vexö flsetésl feltéielekel logad el, hogy még a legkisebb gazdának is alkalma nyílnál legjobb gé|iokel beszerezhetni. Dicséretre méltA olvének tűzvén ki a exég mindenkinek, eaak oly gépet axállliani, mely visxonyalnak legjobban megfelel, össxehaaonllló Kísérletre Is enged át gé|iekel, melyekel ha |t várt cxél-' nskitem felelnek meg, visssavenni késs.
— T élvanélMk Hsytlaint tdlilv uk
S fn/ntm il Térin hnmkuiy JA iirtO Ijll^UMI,
» tinaibsral |ttersur>|nUkut il'til'tg &«tf bétséf-kivfll . UiSsfi ^vdvkládáséi leli, l.^j fsIkstlMH mlndniklii»k •UnlniMl nju)» uns, koyj rtfkély •d srés s »mfurait aiigk aértss.
— KüNfneem éa NImob hamburgi bulit- fi VSti*a>l#t tulx)<toi-'.tuk(>»l. I*hikIi fetai >i«m*tian fogUlt Mtd*'Mr« kH'.fti-^n fslkltfjslí «l-i«*«.»nfc flxy'ii.'t, MlséstoUt. kik «te<A rMul MHS.» N)sirai'>B;r* i-h<-j'nak mri Uniti. «jsa'Jtth as a lnid< té*tan Jalirtt )«SBi»oraJsUkot.
Gabona árak,
Nagy-Kanissán U84. májas 17-én
19]80 kilóg, busa minőség szerint H.— 9. 30 - rozs minőség szerinl 1. 80 8. 10 — árps hiánysik 8. —j tengeri (cingnantin) 6. 30 — tengeri közönséges 0. jrj- zab 7. -
Plaosl Irak Hudapt'hten.
A lefolyt liefi időjáránn nem lebet panasrunk. Néhol sok volt ugyan as erő és u gazdák arról panaszkodjak, hogy a lések kiásnak, de as ólykor a lelhói közül kibúvó nap inlénzív melege rok kárt hely-reb. xoM. A tengeri vetése most már serényen folyik, holott eddig as eső szolgált akadályul. A vetések állásárólcsaktom min* denlelöl kedvező hírek érkexnelL fvpexe, is igen ssépeii fejlődik.
Hun. Jó minőségű aczélue buza 76 k. 9.16- 9.80, 77 k. 9.86 9.90, 70 k 9.95-10 forint, 79 k.| 1O.O6-10.10 forint 80 kilós 10.16-10.20 forint. — /fos* 8- 8.80 írtjával.
— Arp». Takarmányárpa 7—7JO frton, jobb minőaégü 7.4f—7.60 Irton, malJÉaárpa 7.76
— 8.50 Írjon adatott el. —' Z»b a minőséghez képest 7.t6-7.B0 írtjával. — 7Wit» 10 krájcsárral olcsóbb árakon 6.16—tf.lf forintjával. —' liub. Magvar nagyszemt é-»60 írton, törpe bab 11—Ik60 Irton, tarka bab 0.25- 6.60 Irton éa barna bal ^-Ö.ftO írton adatott el. — lnnylu-iránysaiu éa el voli hanyagolva; kisssemt magyar 9—9.60 írton, nsgyssemü magyal 10-10:80 frton, morvaországi 16—17 frton adatott el. — Mit. Egyes hordócskákban csurgatott áru 22.MJ— 80 frton kell.
Dbiwtgtir e héten át lanyha iránysa lot kövelett és I írttal gyengüli anélkül, hogy a forgalom emelkedett volna. A bét kesdetén hordóstul 68.(0 Irdal fisedeteit; sárul 67.60-68 Irdal U ^mlomin. Vidéki ssslonna változatlan msrsdi és 47|- 46 frttál jegyeztetett; I. min. asztsli szalonns 60 krral gyengült és 47.60-48 frton jegyeztetett ; ftslöll axalenna 6860- 64 írttal! [jegyezteted; juniua—aug. 100 mmássa aas-tali szalonna 48 frton köttetett
8trfét§»it*. As e béli tydet a csekély kereelet miatt vontatott volt és a mult heti árak alig maradhattak érvényben. — Jfr. dtítgérm Magyar szedett 260-800 klgr-47|—90 kr; 180-210 klgr. 10^-114 kr; vén 100 kilón felül 47-48 kr; vidéki sertés könnyű 60J-8IJ kr: nehés 49 kr; t^an silóban szerb isi 60—81| kr; román M—Al| krr nettó kilónkínt. *
*J0fé iMfyar éU. bi»Í0éM4 lárwáa, Lapuuk mai asáaAnsI hirdetései köétHt oV vaahaió aa alaő magyar általános blalqpfió társaság mérlege ás évi sárssámadása. Ax abban foglalt adatokból; kitetsstk, kogv szeii első ranga hasal intésünk olyan aaliárd alapra van lektetve, mint kívüle kevés intá^ Kát S a ml különösen tartalékalapjait, melyeí a hlstoaltásl üslstnél a leglényegeaebliekj Utalt, csaknem egyedül álLa magarnemélj«r>r miután a netalán! (AnSKeaebb kórok büito-j altáaára asolgáló tslrtalékokai aa intéáet £v*l i röí-évre jelentákeuyen emeli, Wuy ssok lel-jas fedesetet nyújtsanak Nem tenét)Ük, bogy ef olkalonlból lekkttattél arra, mlsserinl a | tavaszi Idény, midőn a jágkárbizfoaitáaokat • qsskbsölnl szokás, elérkálátt, mflegen ne' j ajánljuk esen Inléxálaf ssKdskózönség'tnk fl-; gyeimébe. Eltekintve atióli bogy aí társaság : minden tekintetben s légmelegebb pártolást érdemli meg, a gawlakélönség caák a saját t érdekeit mozdítja elő, ha biztosításait nála eaaköall. Aa első magyar általános Mxlosltó társaság f. hó 28-án lartotta fiomasiph Fái ; élnöklele alatt évi randas kÖxgylIéMt. Elnök miután |slenlette, hogy 29 réf^vépyes 889 féasvényutett le, melyék 07 isavaixaioak fe* lelnék meg, a gyűlést jnegnyitotlaU a, jegy-| ^ökányv hileleaitésére Hsabó iMla és Kos-jyán Ferencx tagokat kárte léi Ax Igas-galtiság jeieiitése szorlnt s mult évi. üzlet fredmény nem n^vexhatö kedvezőnek, mert a jégüxlet ez idén is jelentékeny veeatoség-
Í'ief Járt E folyton vonatkozó veszteség «l-snsulytjxáaára megtörténtek a szükséges óv-I Intselek, s remélhető, hojjy jövőre es as ' üxlétág is kedveső eredményt fogj fölmutat-I lii. A társaság külimfélíB táhalékai es évben ii folyioáos éa jelentékeny emelkedést mutálnál! ; ja tűs és szállítmányi díjtartalék 1.780,503 frt 69 krt. less, ax életbiztosítási dijiaHalék 9 274,114 foiykmkülónbdseti ssám-la 1141.781) frt !l krt. A lisztviaekik segély• ás nyugd^slapjaa letolyl év végével 417,428 frt 90 arra, a Lévay>alap6l,9f8 frt iH krru emelkedétl. Aa bvi tiazla ityereméjiy 708,429 frt 21 kr, Jevopva ebből as alapszkbálysserű Járulékokat, marad 467,408 Irt 60 kr. Erre nésve ajánlotta as igazgatóság, hogy 1 ssá* salék köshassnu csélukra forüidasaék, melyből 1878 frt 18 kr. a'Lévay-alsp szaporítására a többi (tedig kaiónfele jótékony egys-sóletek köst osstassék' fel Oaztalákul minden egyea réasvény uláh 182 frt. s iiyöss* aseaen 4C8,000 irt flzeilesaék kl, a lenmaradó 1408 frt. 60 kr. pedig uj ssámlára irat-tasasék elő. A felügyelő s a mathemafikai bisultság jelenléiének előterjesztése ulán a jelentések tudomásul vétettek, sz igazgatóság javaslatai ellogadlaltak, a a Kért felment vény megadatott. A közhasznú czélok-forditandó öaazeg következőleg osztatod fel: a) A gazdasági akadémiákon tanuló 9 öas-töndijas'inövendék mindegyike kapott 400 Irtot, ty as istvánlelki iskolába járó két árva flu mindegylkénokf 8 évi ösztőnd|js 800 irt., <f) as orss. magyar iparkiállkásra meg sxnvázlatod' JtíOO frt, d) u Sz\.<Mván szoborra 200 f>t, e) a vörös-keresxl-egylet es évi segélyllleménye 20. 0 Irt, f) a kereskedelmi müssótárra 200 frt, g) s Magyar tör* ténelmi társulatnak 100 Urt, b) n pesti elsí bölcsödo*egyletnek 100 frt. 1) a magyar gas» dasssonyok országos egy letér.ek ÍKH) frt, jj a keress, akadémiára 2Ö0 írt, k) a koloxs-; vári felsőbb kereskedelmi iskolának IÓ0 frt, 1) as orss. kisdedé vó 'egyesületnek 10 frt., : m) a budapesti ffépnktatási körtek Hl), frt, ni a Miicsovai e>'. ref.'egyházának 100 Irt. | Szóval sz első magyar bialositó lársulal az | idén is valóban lejrdelmi bókesűséget ta-| minit köz- éa jóiékonyczélok iránt. Ezután as igazgat óság tagjaira adattak i>é a ssava-| salok. Egyhangúlag megválasztanak újból: f Fuchs Hudolf, Hajós József, Harkánvi Frt-j gyes és Lévay Henrik. Végül a szelvények ' beváltára r. hó 24-től kezdve elhatároztatván, a közgyűlés véget ért.
Nyilttér.*)
I
^S^MEás
basánk agytk lagaaenaavdunabb
S AVA IT "ST XJ V I 2 E kjltanO ssokálatot tasx főteg u emésktési xavaroknál Já gywnoraak as idafrtadsxar biatalmáte alapúié Paulán Áltálában a víx mind aaoa károknál kiválé fifyalmet érdnnel, melYvkbra a ssam étet támogatása és as idagrai^dsxsr makmtés<<nvk tOrtokosása kivánalos.
Borral használva kiterjedi kedveltségnek örvead.
1888. éfben 1 millió palaczk aillittitott íl.
Prla töltésben
artsáikf kiflié


ktr. adv
seab|4i Mimiiéi Ugyssiatda mindao gvég/ssertirbaa, fUstsrksmksdés-és vwdéglSkbsa.
•) As a rmtkaa ftglaltakirt mm vállal a^in la

I Nag) Kain/M fán» lanáraa kftabirré intetik, bog; i
*kfl/nM foKjmMUi pftfidó wtiMiM Jo* !
Dr. JNtftr ClaiiUv Uuár tűi méi tít<M ti|nQ toviiaitfr kAiólotimlp
Egyedüli iingylmii ArunlliW Auutria Mi|jriroritái( éa a üuiiiI fa-
jedilemiégek réttéf*. Afiiát Sulahtr ét AWmií', Béét, WVeiar
fkorgum, 318, Kicsinyben kapható minden rövid áruinál.
Í2íl 1—4
napján fOJÖfuH I) ónkor Nn«) *KimI/,«i váioi tanátitoi mában tartandó uu'i Ah íréiből! ajánlatok utján héroé ffjímái után köfttknó éfüri nyllv(iiii)« árvcráitli bérba fog kiadatni, * " '
Ai árrtráni ftflt#t«l«k * ráro<i lAnicA-toram&en batikintbirtók
Nag) Kmuián, 1884. májúi Sin
NyuJUunk ko/.otu H/iOroaoM^nek! &OO OOO in ilr Iá ti
(ft<7»r#in'n»« njiiji ktdirwA Maiba • haMburgl M|y péaMíereerttái, mely a MAgai ktraéay taJ JifAkagyva él blitualtva
Kun aj larvnat al'aya »bbau áll. b»»ff itáliau; lióiiHit irini)ifn hI4I 7 PiÍMöltWÜ ■" HjiO aysreMtayaia ok?a4laN klnoriM.U« aIa UH Iniiliilo, klitlk UUlfaoiIk 100.000 frtii) 1 f$ ráa«U| |#dlgt
1 nj»r. a mi 800.0üfl| M nj»r » úi H^IUU I nyer. é. u|. JNOM II aj#r. á. ni. 6.IMHI I n;tr. i ni. IÖH.00H MM) n;*r. n.'m HlXHi I »i)w. M. in Q<M)00 Iftl nyor. « m VMHMi I ttjrtr, i ni. #0,000 I) Nj«r h. iii IMX* I lijnr. A. in. 7II,IHH»| lift iijar. A. iii. I00U I nfr. i ni, 00 OlH) IO.UI ujar. «, in. WHI 4 nj«r. 4 ni. 50,000 M UH) ujffr. n. in. 141 I uyar. a. n» hmumUi IMI8 N;aniaáNfak I 0f»r. 4 m. &)0U»«)«ik|M. M IN, 194, 1 «ijtr 4 in. II.UUO'IOII, IA, 17, 40. M M.
Kim Mprouéurfk klilt <14 tarban 4000 •I Mffraalami Iftt.lMi AaaWiUkUn
At ataA omUIiii ÍH«yMfai*nj MJOM) m. Um ér lukoi.iilk I otí 6Ö,W«0, S-ni 70.000. 4 «l bO.OOll, M4 110,1011, tud lOO.iiOO. 7-td padig Mailag 500,(NH) SjiO.OOo. 100,000 mark. llb A itjnwii#nj ImiimbuI •»»rl«l Iií«*InIumn •IU|>ilUUk M(f.
At ftlUin 411*1 klúbaltalt o igj p4tn*or*o> Im IfgiAitlftiiil »ui IiiimIiui k»tttl I egAu «rv* dt-u »o»»jt|» cmK I Ni«rfe, *m |4, frt o. p I trNfl. X'1%1, *r« omí I m v. I li 110 kr.«, é
Felelőn ntrliouiO ■ kiadó; \ A II 44 A l« A J O M. TámsorkeulO Farkai I ■ r f.
A Idgjiilib •mtMN
A laftinMirgl Allirn réaxéröl bfjrtooll^ll o#fv pénxapfl^AUft a bonni khono> láiri Juh) nylriményik atíkiaága áJlal, ralainíot a nywainénfoi kiflxelÁao jránf nyuj-agyobh lilalMill#k kOfilkeilébon a li|na|/0bb k*Mlaéfn*k örvend. K «or«tái4k ii lorriaol balároimAnya axarint fj kálOn kintiwiH iosérí|ak|iióaÉf Áltál vflxollefik h aa ogéaa n rajAlákoi maga ai Állam allanőriL Néhány hónap aiau aa ölaO oflxIAlyiöl a liolmlikí|( !4kO,4MkO Mirajigy köfOl A0.04M Hornjcjjy bixonyoaan ny«-raméfiynyol huiatík ki. Kaok koiöil vaunak 500,000 marka* íönyamnényak ia, neve-latnon podÉk ' L /
I aynramény a M4H».4HM» mérka j 26 nyaraménf » á 10,000már.
1 fi f á 900,000 • mj • a a.ooo »
2 ♦ I 100,000 « | j) HMI • A S.OOO »
I ] | a oo,4)oo » I 2M 9 a 2,000 »
1 > . a no.ooo t i y ü • a 1,500 »
2 » a 70,000' 1 I Ali » A l.OOO »
1 I a 00,000 • i,0B0 » a 500 »' v
2 1 • a 00,000 » léflw » a 145 • ^
I • . a XO.OOO • 16,468 • a I 200,
6 • a 20,000 • 100,114,100,04,17,40,00 Dl.
8 ; ■ a 15.000 •
ü nyéraaiények köxüi aa oImO oaxialybln 4000, Oaakeaen M7,000 márkányi I Oaaaeggtl lOMOliaiik ki. A* otaO uaktály lOnyiroményl AO,Ou0 markai taaiki; emol-I kotlik a maaudm uaaalyban 00,000 márkára, a harmadikUn 70,0(f0 márkára, ano-| gytdikbtn «0to00 markara, ai otCdikban V0,\000 márkára, a hrttMlkhap 100,000% aa a hoiidikban «aéin«g uoo,ouo markára; invutiaaan padig Itokqoö, Í00,000m Aib. márkára. Aa alaO uailAJyboii kiaortvláanál a aongagyak ára;
^g) fgéii lantjeg/é S írt AO kr.
Kuj léi ftarajrg|é 1 írt T5 kr.
t-Hj Hrg^rd — 9# kr.
Af Oaaalgiirk i>ut>kj*y^miu, fwHi.wu i*t>)* yut vagy wénnvaJ6 bak^ídáaaI melleit • boaiánk orklaO tuagrandtiaMikfi pontpaan tabaaii|Ok. Mindcaki aa állami cii-l ntarrtl ellátuit kapja kralba a agyuanmiod nagkama a hiraiaJon já-l
I lakiami, malyba leona logiaiiaiik a lübU u. m. a nyarait tnybaoastaá aonoláai napoki | a a koiiail>u*o uuiaisok Uiain. Miodiu réaatvavO «aonnaJ a buaáa plán megkapja azl állami cami«|iial aiiaiuti hivaiaioa maJ)ban viiágoaan vannak kiírva af
n)«rtmin)Kk aa a ii)rru> torajegjvk Máma. Ain)ai«manyakkittsetaaai tirv asaiintpoo-| . lóban lomunk, álinauj jóimmá mulloii. A hivaialoa leivaatlot kiVAunlra eiöra el-| kültíjük in^em, lovui.Jiii avmkmk iiyilaikoauní ura, bogy a nemtrlasó aorajagyakatj ilüljek lu.A/uuk u.eg niejeten a auiaoiaa elolt viaaaa küldeinek, aitugadjuk áa az azok-1 art küldőit uMae|«i lügion mog eriijtik. Miután a aoiioJáaokra naponkint igán aok meg-l randtiea eiktaik Jiuazaiik, karjtik, bog) n.mdtn oifgrandeiéat pooiuaao tajjaaiiheaaüna,! o/.t'kui Mullimtutmbb, míuUeiiuaoiiu aionban
1504* wájua Hl-lke ftlll klurtlfaAl htulak Jatlatal lalvitla éa Hím kaakiftiltl Uaaikargkaa.
oaeirnii* aa ttUiLmy gyakian nagy Nálunk mindenki abban éa előnyben ré-l
aaerepet jáiluanak aa életbeo áa e ketioi aaeaütl, bogy kúavetleuQl nz ereden aoraje I
mindenki, Ihitel neiklU, aaiveaen bOoái- gyet kapja meg, OgynAk Ío*benjáráaa nai-l
balja Le n.agápuaf ba eai mint a leien I kul, enueliogva mindenki nemcaak a nye-l
eieiben, pzoiiü ea kenjeln.ea(módon lehel rOlájatromot kapja meg, toltim *rlk4l,\
elírni í a bvsáa uian a legrövidebb idO múlva, Ml
í{y}Ujtt»tibkUik viindíy killinUtcn ktil- ezenkívül az ar«r«rt éortjryyét ú, toJfaiéiW
\Ttm ii ri«mii(iii ae b. megrendelőink érdé- uélKkl u nrv mréu w*gáUapdott imml
keit mindig a leglialhulóaablmn kép viseli Ük. I A^íjpja. 12b I* I
luagjtd „ ,, „ l l, — ID' ir.
Vftlaweaaji latgblia* m Ami tg •Mgvi
avkltdéi* »Mgj ^••UuUltmiy in«ll«|| »«u«%»i H • l«gMHgjubb guNdd«l mklft6llallk,"'liHyl«iikl hii|i| ii Illata alimrtiil allatwU irMitrwri* jtgjal ka|»?Aa UlllNk knéliM.
A imtgrttiHUitMHtkhi'i Mtgkiváirt«lüklf«Ulua umiiiík ilij uAUQl m«ilék«ilata»l, míiiiUn Uu« »«• nUb ptdig ftlMóiiiM M#UUI klldjlk r#••!*#• vwlNkavk • kívütiliM baiMl J»gj>flk»i.
Kivmlri a blriUU kriiuiil il;>n «l* klldjlk bétaiiaivi aitgtaiüBiM jrágvta u ini^-Ml BjlUUtflIllk IlimIlUléi HlUlmi | . MHlJt* IflAkfl M iMSAg fÍNUfllltei IlillklllbllMI iHIll
>ua4*m(<
A ayaruaénjak IIIIwUii poutoaiiii i Urv •««rlal törwnik, mIihinI Juiállul umllutt
VilUUlttUkmk ni1nI*n»«k k»ilv«k«U h ut-ívnom, iok( NIAI mhiuW>)»i n;«mnMf ktilik fjikmi •IfH* t6aj«r*iaaNja«k kiiwlila ■!,> iiiiui tia.uev, IIIOVIIU Miaué
«0,0«0, 40,000 Bib litlitllak ki,
At Jljf h legmilanUbb hIii|iuii ajNgvú vul* IuIkIiiuI, |«loi«liitbnlAlHg uinuleiiutl bliúuMggiil l«g*UUk«bb nmltlti Miailbiiiui krrilliiuv 4 LüihIi bkiAi ut mit a H it m«0'm* ll*if bot-tiuik bfklldvul,
káulmano A Simon,
bank- áa váltá-Ailet Nitabaryaia, U. i. könzőnél linket fejezzük ki ezennel aa irántunk eddig tanuntett bizalomén, felkérjük hogy a hivataíoH tervezet megtekintése Által meggyőződni méllóztaaaák u nagyaaerQ nyeremény-kUátáaokról. melye-ket p íjiaoraotáaok nymianak. 96 1—
Híradás
A tekiíjíetes Csáktornyái Uradalom 40 darab szám feletti „Electa Negretti" 3 évés tenyész .kost szándékozik eladni igen jutányos árakon.
A venni kivánók értekezhetnek Csáktornyán
A/, urndiliul tiH/.thfe.
125 1—4 .
Matkovics-féle
hires g^omorlikör.
Fölnimullmtliiii éa kOlAiifél" beteg-aégbeu WUünö hatásúnak e iámért gy ógy ital; dinárt alpeaeken szedeti gyógjfO. vekből kéazité.
XatkofUles G. M Katnbao (D«lmAcala). Knpbató N.-KanífMáii P ágii Béla gyógy Kzercizné^ Pl untéban Jfkel F rencznM.
i Oteg ára 70 kr. C omago>áa
éa etkAUkéi a n\^grendel6 kOtia/«én tjr-Uiuk. 127 1 IS
szaiapklma.
állandó kiálliiáa éa ktaérteii telepekkél öaasekMMt
MEZÖGAZDASÁGIGÉPCSARNOKA
, MiidN|N»«f. vlfftl klret 40-lk aaAaa nlatt.
\ AjénljA: . _.
» lofkitünöWj Uornt'y f Imm j/U flMMif#«yMi t» nifttU kiváa*lr» » QA)wi Ím e*v RjrérWI vmUk. *» — ^mmi Im H*
l«fttfolt >'k// ftte Mkbadtlotn rtW 9 la, továbbá b*r~ ( l^.u-ik, opv, otl JA ffálwk ■piwfalHlM m+MM Miaü+
fMty*. ffM él •ttUffi méfUUfhttii, két f*fléféftil, luitté ét «ulf |lk ammImmIí* kW-kWk álul álkpltwik Mf, Ae e g*»d*k
»iléü, lrúmrjmi, M, imiU éa rMWa^i. laUtrw miMmM ét Jé- | vUioimu lg*AJ«l klIl^kMll. agy u wlln mt$ mté Me& fépArimm
rété fiftil, mahmwkti aítk^jiétrt, aindfifiU k>iO«l»b «a l«gu)tbb fiUmittUtí j tiumli I* Wváaalns a páu k tIiwiiIiUA. OApak IkWW k mllirtl. é—Uii ét *r*li ÍM, agrállaláa aiuilaa « miíiiéIh .mNiím Arak a InHiajfakkil. liialiHailiaifc ia iMafcili 11 mtéjek aa«jw
wOMIit, ........... áa MIÖ UataMk míMI I • árm ta^aákateak.
A Javítóit Ma ériét n Ébli fmjt* 4*rMéi 60 /HaN. WC Aija«jraák topva la bfarfeaatTe ktWatik. -^H
MET UfyaaUla bámlftla javltáaakat la ilfaM áa labatA Jé kiAUMAa laaUaU j
aCSa Má«it ki -üi I i a a-a
18378365
23. szám.
Nagy-Kanizsa, 1884. május 25-én.
XI. évfolyam.
KMClttaS'ftVfcO IH KIADÓBWA-TAL BsjM-MteM 4 M.
MM«Í * lepwUwt rtoaérsToasiksaó iHhrt^, tovább* slftftantAssk, MasA-
taaláwk. klrMátsk ast kit laltawaitAk.
BtnuttUtMá Isvslik oa«k lnawrl k« Mkböl fo|Wltala»k «l
Séalrttok ti
kttldstask.
ZALA!
POLITIKAI ÉS VKGYES TARTALMÚ HETILAP. I
A Zalamogyal Ugj v/'tlpgylot, a Nsgy-Kanixaai* h l)t\imlal takarékpénztárak, DankegyesüUt, ss Alsó-muraUai tatai ék pénxtár iokzvéii)láiaa*ág én önsegélyző azövetk. blvstalóa íjttylőnje.
n/tfnmm ABAK
Sftos 4w fk évn ■ MlsééVM
» frt -fckr I .
I . N.)
Mifélénk j'ttiAuyoiss wáNlttatiak,
Armtoi • •f/tk kiv«t*k» ktN«wi
Üj.k m> kr MtfMéüse MII 100 MÜ« I frt, wwM stisdss sstttf '}, k/
NylIMér pstltjwra 10 kr.
Mryjelenik Ncty(/-Knninéán héUnhint egy**m*: Va*<\iyyip.
Az ellenzék megczifolva.
At országgyűlést b< záró trónbeszéd oly momeuium, mely mindig dicsőséges papját fogja betölteni nemzetünk történelmének. Nemcsak azért, inert jó Iá-lekkel i a fejedelmi szó auctoritásávsl couatatálhatia ni indaion elólialadáfct, melyei hazánk mindaz anyagi mind aszol lemi érdekek teién büszkéu felmutathat, hanem foképen asért, mert a magyar essme abban oly föltétlen elismerést, oly meleg kódolatot nyer, milyaut még alig hallott a. világ uralkodó ajkából. A tróa-beszédben királyunk tanusitjs, hogy a magyar állameszme mint államalkotó, faatartó • a Szent látván koronája birodalmának jövójót biztosító, mint a dy-aaitia/balálmának fonása i a monsr-\ chlá föt) maradásnak erős oszlopa büszkén, megrendít b ellenül érijesiti tnladatát, tanusitja, hogy a magyar óa alkotmány, .mely majdnem ezer évig e hatalmas állameszmének terjeestóje, föntartója volt, agy századokon keresztül ia hivatott nemcsak a magyar nemzet fenállását, dicsőségét, hanem a dynutia éa monarchia hatalmát bixtoeitani minden vitiarokoa ke-reaztüli minden támadáaok leküzdésével. Dicső napja ez történelmünknek i dicső lapja ez egyúttal a jelen Tiszskorirány működésének, melynek jó eredményei e királyi elismeiést, nemzeti önérzetünknek jól eső, büszke reményeinknek a gyökeres meggyőződésünknek megfelelő méltatást előidézik . . .
Ellenzéki pártjainknak lapjai kénytelenek örvendeni a magyar állameartne Iránti hódolat királyi tényének, de annál keservesebben fogadják, a trónbeazéd prsgmifikus bizonyitáaát elért aikereinkkel szemben. — Hiába a tagadás, azt a tények a legékesebb azóláaaal csáfol-ják meg. Midőn megérinti a Horvátországgal fölmerült nehézségeket a kimondja a rfeméuyt, hogy, a törvényea hatalom mérsékelt, de elhatározott használata mel-
lett a drávántull vlwooyok nemsokára megjavulni fogusk, megadja a magyar állam eszmének ami ast nejgilleti, a tanúsítja másfelől, hogy a Szent látván birodalma egyea részelt Őessekötó kapocs nak meglazulni nem issbsd. Midőn továbbá külön békéidéit aieiitel a külügyi politikának, Msgysrorsság befolyásának e politikára nemcsak elvi jogoeulHágát ismeri el, hanoin tanúsítja, hogy Magyar-ország e befolyásoló jogát tényleg gyakorolja la. A trónbesiéduck e vázolt előzményeiből önkényt (oly a következtetés, bogy a magyar állam, melyet nem fenyeget aem külső bonyodalom veesélye, aem belső megrázkódtatás, nyugodtan in-dalhat további feladatának teljesítése elé, melynek itámáta töivéayliozáiáaak eddigi működése széles éa megbízható alapot teremtett
8 evvel után alapoaan meg vannak czáfolva as elleniék összes vádjai, melyekkel kormány a többaég oly pazaral halmoztatott. B tényleges viazonjokkal szemben mily kicsinyeseknek tetszenek ss elsvalt panaszok" Bosznia okkupiciiójái ól s s méltatlan vádak, melyek Magyarország éi deleinek kiszolgáltatását állították. 8 az ellensék további vádjai ? Persze ss snftiisemiixmns piszkos foltot ké-pos uj nspjsink történetében de nagy peifidia azéit a kormányt tenni felelőssé, valamint a keresztény aaidó házasság elvetését a a főrendi házi reformnak el-marsdását iá csak sa opposiczló okozta, mely mindig cssk személyi érdekeket de soha a közügyet szem elótt tartva, feladatát teljesitnl véli, ha sr kormányt s többséget közérdekű működésében megakaszthatja.
A választások reméljük, hogy Igazságos Ítéletet mondansk aron pör ben, melyet épen as opposicsió a Tiszakormány ellen a páriamenti. hatalom elismeréséért megindított . , .'(•
Táurcza^ I
A nagy-kanizsai közkórház
i- A „Bala* srsdsti tárcsája. —
Nagy-Kanizsának régóla van »községi kórháza*, melynek feludata a váróé elaggott szegény polgárainak menhelyet adni és némely betegeket ápolás, gyógyítás czéljából befogadni. M ri
A fokonként feilödö, sürgős viszonyok elvégre szükségessé tették, Hogy az érintett ^községi kórház," közkórházzal cseréltessék ki, tehát épüljön ofy gyógyintézet a megyében. mely rendszeren igazgatással legyen ellátva és akként felszerelve, hogy nemcssk a helyi, hanem a vidéki szükségleteknek ki-j elégi tésén felül még megfelelő sgámu idegen illetőségű beteget is képes legyen befogad-rit, bírjon tehát- „kőzkórház" természettel, bogy minden jelentkező beteget, legyen az helybeli, vagy idegen illetőségű, magyarhoni 'fragy külföldi, személy-különbség nélkül ápolás ás tyógyitás végeit, mig a fekhely nem hiányzik, befogadni köteles legyen.
E kórház tehát nagyban fog különbözni a mostani községi, kórbáz jellegétől, mert midőn gs, t, i. a k^tUrhit. minden jelem keaö beteget elfogadni köteles] akkor a mostani, mint községi kórbáz, csak Olyanokat fogad el, kikre násve berendeztetett; idegen betegek befondáaára, és rögtöni életveszély eeeiei kivételével, nem ssorilfcató.
Aa érintett közkórház á várpsnak délkeleti szárnyán képes disses, 'toronynyal ellátott, emekies épülbiei két meüéképflletiel. Aa ewelstse épület a oapi éa rendes betegei számára leend berendezve, a mellék igal etek egyikében mosnak, bonosolnok, ma iIéIiii iaasask elhelyezve a ragályos he
Választási mozgalmak.
Pitik WiUaW a áagy-kaniseai vk-lasstókerület> szabadelvű párl)ának (ténvisa lojelöltje - mint már lapunk mull számában jelentet luk — juniushó '-én, pünkösd vá-sár napján, érkesik Kugltsára programúiba* ssédét megtartandó. A fogadási ünnepélyek progratnmjánnk megállapítása oáélkhól a axabaijelvüpárt 3tH]haa végreliajlóblÉotlságs csütörtökön, e hó S^-én gyűlést Ignott. Á képviselő dr a délzalai lakarékpánatár épt|-let folyosójának as udvarra tekintő ablakiból lógja elmondani besxédét Ksie nsghf bankett lesz, a Szarvasban. Másnap, pünkösdhétfőn, a képvfkelö ur IWáré aiegy s o<t i« elmoitdjn programnál
A ké|»ls*li«álftaaláel msj. g»l«M Xtrfmj/iMm jelenleg a követfeesb stádiumban van i
Huhai kerülőt. eddigi képviselő CW/n fr'erencs szabadeivűpártl; jelöltek: llerger tanács irtérsékeli ellet.xéki, Sibrik István aaaliacl-elvüpáhi.
V-iikhmi/'i képv. llrváry l.ajos m. ei, jel. HofTmami Fái ssp., Molnár Isiván m. a.
ÁWár/y képv. Fala Miksa ssp., jel. Inger Alajos fji.
Vesztet Imre nt. e.< jel.
Szerződés ftzerinl iy folyó év szeptember havában álveendi a halóaátf; ezzel kez-dftét veendi a berendezkedés és használatba hélyzés. HogyVhelyesen fog bereiidczletnf, ss kétséget nem szenved; ugy van a hire, hogy utczafelé eső kerilése vssrácsozat leend, less még üdilö udvar kertje is — szóval mindene, mire egy köskórhásnak szüksége fan.
idáig lerjed a kórházra vonatkozó részletezésünk, melyei a L oz. közönségnek egyelőre tájékozásul volt ssándékunk megejteni. Következik megjegyzésünk egészségi, építészeti és szépitészeti szempontból, ugy vélekedvén, jobb most tervezni, mint bevégzett mnnka ulán kifogásokat tenni.
A kórházépület elölt van egy fneg-lehelOs nagy tér, melyei vásártérnek neveznek, amennyiben ssiuhájye ez a helefykéni kétszer megtartandó szarvasmarha- és sertés-vásárnak. E térhez éjszak felöl három ulozu, nt vezet a keleti, a nyugoti oldalon és e kettő közt a harmadik. A két szélső a vas uti bemetesésnél egyesül, a jiösépső nagyon rövid lévén az említett kórház elöl ti terhe olvad Ezek közt létezik egy tóka, az ugy-neveseit czieglnicze fóka, és ezek azon tár gysk, mélyre e helyen megjegyzéseket kívánunk tenni amikép követkesik.
A vásártérről .
Komolyán kell megfontolni, hogy t szóba hozoU kórház elöttf tér hossza éveken át a. hetenként kétszer tartandó ssarvas-marha- és wrtésvásárnak a helye, tudni kell továbbá aat< bogy sson vásártéren éven át igen sok állat jelenik meg, reggeltől délig Idős ott szekerestől, gazdáétól. Könnyű esek nyomán feltételesül, bogy e helyen a föld felssine mélyen lehet beivödvá növényi, állati korhadt, fothaut anyagokkal, melytk folytonos elpárolgás! okosnak b küllevegő-nek nagyobb kisebb feHőaletéeéra, megrongálására. Ismervén az ilykáp ferlóateietl la-
I.hiiIvh képv. ugyanaz.
képv
ugyanas.
Nayy'hunit$>t
Apáthy István sxp., jel.
. képv. Unger Alajos fp,
jel. Keik Miksa ssn., Inkey Lássló m. e.
tiwtt-fJriith képv. Beasenyey Krttö m. e., jel. ugyanas, Visi Imre ssp.
Topoltnn képv. Odesohalehy Artúr her-cseg fp.
ZalutEjjét'iitg képv. Farkas jflávid fp , jel. Arvay István up., Skublics Jenő m e., Deák Mihály fp.
A Itépviieltfválaiztásak és a vidéki sajté.
As újságírás kenyerének keserűségét legjobban van alkalmunk megislélnünk most, a képviselöválasstási níozgalmnk idélében. Most i(nik ki leginkább, méNinyiró megy as ember as elvszilárdsággal, aazal aa erkölcsi
bátoi sággel, melynek következtében nemcsak vallja as elvét, de harckol Is mellette.
A sajtóról szólva, es alkalommal természetesen ceak a politikai sajtót énjük; gonek is esak a oldéklféssévsl foglalkozunk, meri magunk is aaok közé tartósunk, kik nem 'csinálnak vitág|örténeltpel*, hanem szerény körben, nem érintve aa ugyuevesett magas politika hullámoaapásallól, itthon ma-gunknak és ssükebb körű elvtársainknak csináljuk ast a politikát, amelyet mindnyálnakra nézve üdvösnek tartuok-
Mi nem esünk egy elbírálás alá a fővárosi napisajtóval, melynek nagyobb ugyan a köre, hatalmasabbak a fegyverei, maly nem egy vidéknek, hanem náegées orsságnak ssol-gál. A sajtó érdemének oroszlánrésze biso-nyárs est a részt Illeti meg, meri a jutalom odaítélésénél — még ha egyébből sem állna es a jutalom aa elismerésnél, —• nem ast kiérdesik hogyan dolgozott, mennyig láradotl, bunijm azt, fáradságának milyen eredményét tudja (elmulatni.
Es vonja meg a Válasstófalal kóstünk és ás orsságos naplköslönyök közölt. As ö munkájuk a dicsőségesebb, es tagadhatatlan.
Dicsőségesebb, de nem nebesdbbl
Mert ami magét a mesterséget illeti, sokkal könóyebh kedvére /lenni a nagy kö-' sönségnek, hol aaintén aserteágasók ugyan a vélemények, de mindig tekintélyes u a csoport, mely egyik vagy máaik állású lap körül képsődik. A saját törssköaönségével ugy van asután sz a nagy lap, mint Plató volt a tanítványaival: jurare in verba magistri. ok — a nagy lapok —• beszelnek, mondanak nagyokat, néhs nagyon is nagyokat, dirigálják a közvéleményt, mely meghintik előttük és kénytelen nekik igasat adni, még akkor is, ha as amit mondanak, nem áll a való igasság álapján. Sokat kipótol náluk a tekintély hatalma
Őket nem befolyásolják személyes érdekek, nlm kell lartaniok annyira a személyes apprehensiőklól; irháinak szabadon arról, la kiről vagy amiről akarnak és hallgathatnak lóit, áltól érdekűknek megfelelőbb a hallgatás.
laj természetét, tudván, {togv ily helyek legkedvezőbbek baktériumok feilesatesére, az orvosi tudomány e'veinél fogVn jogosan mondhatjuk o teret a kórházra nézve egészség-ellenesnek. fia e visaonyreléiségeáiiek tartjuk, hógy azon tér lelssinének sürgős eltávolítását hozzuk javaslatba.
Sió van arról, hogy e tér helásiiva legyen és pedig sétatérnek. Igen, legyen e tér befásitva, díszítsék e helyist növények, de a következő feltételek mellett: Feltéve, hogy a bűztől átivódolt felszín eltakarítva lelt ültettessék he, kora tavaastól késő össig söldelő magsa, terebéUes fákkal, de ae sétatérnek,, mert kórházas jcöxelébqn ilyennek nincs helye, Ily helyen népceoportulás nem történhetik, mert a aene, a saj nem összeegyeztethető a kórházi csenddel. Járványos, ferlőrőí betegekkel telt épület körül sa egészséges embernek nlnoa keresni, társalani valója. Azért azokáa a kórházaknak a községtől távolabb eaő helyen helyet jelelni, hogy minél kevesebben jöhessenek aszal ériniaesés-be. Azért lett a városi kórháznak beszüntetése iránt intéskedés téve, meit mostani helye egészség elleninek InlálletoltJ Atyjsnnk fák, hogy a levegőt javítsák, üdítsék - első sorban a kórházi betegek javára.
E téren a föld különbén is magasabb a házak földsstntjénél, látható ez legkivált as e térén álló köskut körül. Akkor emeltetett kelleténél magasabbra, mikor a vasúti bemetasés késsült; e helyről ssórátott el ott a, föld.
A ki e téren alkony félé, napkeltekor, Seő éa vásár után járkál, érasni fojtja ast a i büzt, mely a földből elpárolog. Bnlékestet es a marha állásokra, a sertés szállásokra, istállókra és meggyőződte! arról, hogy a büs egészség elleni hal lánynak heszámitnafó eleő sorban a kórhásra nésve.
A hám utasáról
Egészségi,építészeti,és ssépitésseli ssem-pontból a nyugQti ulcza nem kiván módosítást, mert rendes; annál nagyobb ja vitást I kiván n másik kettő, mert mindegyike ssn-bályialan, rendetlen és piszkos.
Szükségesnek tartjuk, vonalt húzni a !keleti utcsáhan a sas vendégfogadó éjasak keleti sarkától a nyugoti uteza utolsó hás-I sarkáig, hogy a vonalnak keleti oldalra eső réssé ssabályozlathassék jobbról-balról csatornázás, töltés és belásilás által. így lehet csak útját állni a hasakból kifolyó tiastála-lanság általi utcsai piszoknak, igy válik lehetségessé a czieflenioae tóka oldal árkai inak betöltéee, kiegyenlítése,as utcsánaktetszetős és helyes berendezése.
Ugyan egészséai skempontból elodás-hatlsn intáskedést igényelnek a kórház körüli sertés hialaló állásoknak eltávolítása, be-ssüntetése, mert tény aS, hogy a sertésállások elviselhetlen büst árasztanak el és semmi nem bizonyosabb annál, mert hogy as efféle büst a szél tovább viasl a kórházig. De másrészről aa ottani almok tömérdek rovart, baktériumokat fejlesztenek pgkiváll a forró nyári napokban, midőn azon helyan egybe gyűlni, gyűjteni szokott ürülékek erjedésbe mennek.
A kik ismerik est as utcsát, befogják ismerni ennek rendetlenségét, tisztátalanságát, elmondhatják as utcsa lakói, hogy minő kellemetlenséget, büst kéuyte)eoek"eltür-ni a sertés hishuó aklok miatt s mily temérdek balbával. acyáb rovarukkal kell megküsdeniök ások nuatt.
Midőn Uy hátrányok feltüntetésé vél in-dokoUuk óhajunk méltányosságát, nehezen (ogunk találni érdekelteket, kik velünk vé (eménytilikei ne osstocnának
A harmadik utezs sem maradhat érin-Wien, t i. as, mely a piarista templomtól •int központból as Márett kettő köat egyenesen veaet a kórkáskos egy, a csisglámiae ió-
/
Rxt tehetik flk, aa Arisok,' kik a karmester aaerepét vissik • politikai kunosért- | ben, melybe azután mégis alanyi hamis hány j vegyül, akármilyen |<ip veri i» a taktual a | karnagy, néha padig épen azért mart rOaa- | kor ad|a mag a jeli a beleszólásra.
De utóvégre mégii <mak nép aa 0 | eserepléeök. A mienk a nehezebb ée a hálátlanabb. j i • I j
Vegyük oaak a jelen periódunt, mint legalkalmasabbat arra, hogy állitáaunkat be-bizönyltauk.
Itt vannak a válás* tási mozgalmai. Úgyszólván minden politikai | lapnak megvan a maga hatéroaott pártállása, megvan a maga politikai nésete, melyet [védelmei, melynek iparkodik híveket azereani. K feladatá-nak teljesítésé re a mostani {döszak kétségtelenül a legfontosabb. Minden jóravaló uj' ság iparkodik ia a saját ssetnponljából any-nyit tenni, amennyit tehet. Küad, harcaol a maga elve mellett; oaáfolja I aa ailenkesői, dicsér a hot dioséretre méllól falai és gáncsol ott, ahol a roaaalást megérdemlik.
Első látssatra mindez a lehető legegyszerűbb dolog volna; nem kellene hozzá sem i nagy erő, sem nagy bátorság. Hiszen, ahpl as ember szemtől szemben beszél az ellenfeleivel, ott ia ki meri mondani a véle-i ménvét ma már, mikor nemtokossál és doronggal kapaczitáljuk egymást.
A magánembernek tónál — hacsak egféb viszonyok nem korlátolják véleményének független nyilvánításában — ninosen nehéz dolga ebben a tekintetben.
Mennyivel rosszabbul vágyunk mi t
Mennyi méltánytalan megtámadásnak, mennyi ferde megbirálásnak, rejtett és nyilvános sértésnek van kitéve a vidéki újság és a vidéki ujságiró most, a választási mozgalmak idejében.
Aa ellenkező párton levő előfizető a leggorombáhb megjegyzések kíséretében viszszaküldi a lapot; görbe szemmel néznek reád, ha valahol megjelensz, íahol esetleg a •»másik pártról« is /vannak emberek ; Nem iras olyan szót, olyan belül, melyen kifogásolni valót ne találnának is kivált akkor jaj neked, ha általánosságban beszélvén, rá találtál tapintani valakinek ax elevenjére. A legáltalánosabb czélsást magukra veazik, személye® sértésnek tekintik, haragúsznak reáH,' hogy ki méred mondani az igazságot; kéiségbevonják, gyanúsítják becsületedet, illetnek rágalommal, fenyegetéssel ; a szenvedélytől elvakított ellenfél átlépi á tisztesség határait, ha csak azzal jix, hogy reád fogja, hogy te nem vagy tisztességes.
Ilyen viszonyok kire ne volnának de prináló hatással, ki ne keserednék el, midőn lelkiismeretes, önzetlen elv buzgóság ért örökös támadás, sértés, boszuság és gyűlölet a jutalom ?
Ca nekünk mégis meg kell állanunk a zajló ár közepette, nem szabad kiejtenünk
kába veáető bidon keresztül. Föl kell est tölteni jobbról balról ép ennek kell legsza-batosabbnak, legdíszesebbnek lennie, mert csak is ezt tűrhetni kórházhoz vezető főútnak. Nagy szükség van arra ia, hogy itt a jobb oldalra eső házak kerítése díszesen építtessék fel, és tiitáai kell szorosan, hogy a házakból öntelékek, szeméi, trágyáié, ide ne lereltetheaaenek, ne öntethessenek, és a szemétnek gyülhelye ne legyen, de biztonsági szempontból éjjelt lámpákkal ia el legyen látva a kórházig]
És még helyesebbnek, czélszerübbnek vélem a, köséputcza nyngoti oldalárólaz úgysem költséges lak házakat kisajátítani, lerombolni ia az igy nyert Ibelyet a kórházi térrel egybefoglalni, ily intézkedéssel a megnagyobbodott teret csakugyan be lehetne fá-sitani nemcsak mama terebélyes fákkal, hanem caerjékkei is, es nem egyedül a levegő üditéeére, hanem sétatérnek is, mert megnagyobbitáaával a (érnek, aa üde levegőt élvesni törekvő közönség némely kóros viszonyok köst nem lenije kénytelen egészen megközelíteni a kór hátat, elfoglalhatná s nélkül, bogy egészségét koczkástatná. Ily szervezkedéssel sokkai diakeeebbé, értékesebbé, éa hasznosabbá lehetne tenni a városnak e részét, mint nélküle, sőt a közönség is any-nyibsn lenne nyerteeebb, bogy jól épitett szórakozási, séta helye, tere lenne, minek. úgyis hiányával ven.
A czíegienicze tókáról j • . /
Majdan a város é helyen vettetett tég^ tál, avagy tán uradalmi birtok volt (?.) Nagy árkot begy ott vfaaza a téglagyár, be-szüntetése után; mely azóta olv lokál tor-máJ*és vízzel sselgál sok csélfa. Itt Wröes-iettafc lovak, Mbtiek bt gysaeekek, némelyik bele ia tofladt t miottogy elvesető csatornával nem Wrí benne a vis met-rethedt, szioia zöld hártyás telréleaet <*sioáII ás maigiania klUÜlll Ilii mátokra Belátván a városi haidság e pouaéla egi—épsfl»
a tollat abból a késből, a mely gyakran reasket, hol a méliatlankodáslól, hol a fajdalomtól.
Haó(j Igazat, betörik f^jed Hégl jgas-aág es rejtünk valósul meg s legkeserübbel.
Mi nem vagyunk abban a szerencsés helyaetben, hogy a közönség hajlamaira való tekintet nélkül írhassunk, legalább arra kdiny* saerilfnek bennünket, hogy ne tegyük* Es legyünk bármi igasságosak, nemcsak ellenfeleinkkel, de a magunk párt|ával ssemben Is, ugy kellene tennünk, hogy késünk, tollúnk haboave álljon meg minden szónál és félve kérdezzük meg maguukiól: vajon ezt ái veendi magára, exért ki fog megtámadni, megsérteni bennünket ?
Pedig mi ax összes kösöniég érdekében müködünk. Njom vagyunk sem hivalelos, sem nemhivatalos kortesei egy pártnak sem, ml I ja szabad ssó, — szabad vélemény emberei, | közegei vagyunk s ha valaki meggyds bennünket arról, hogy ax ő elve, as ő nézete tjobb; üdvösebb a miénknél, mi insgha|lunk elölte és elismerjük akkor is as igazságot,.
Jól tudjuk, hogy aki a nyilvánosság terén működik, ax nyilvános kritika alatt áll. "j jfözi a kHtlkát el Is fogadjuk mindenkor szí-i yesen, Ifa olyan, mely jóakaratból indul ki éa igasságon alapszik. He es a kritika — ftijdalom — egyéni' támadás, egyeni sérlés alapján szokott jelenlkesnl.. Ezt is el kell I türnünk, hiszen btnnünket ebben a tekinr telben úgyszólván a' társadalmon kivül állók-1 nak tekintenek. Mindenki jogot formát ina* gának árra, hogy "áz újságol, a vidéki itfsá- j ' gól, és a vidéki njságirót saidja, gyalásxa, ' mert mindenki axt hiszi, hogy as ax újság,
aa as ujságiró épen 0 löle függ. ! i Igy vagyunk mi éa ilyen módon *aegit« I , bennünket a kösönség nehéz munkákban.
Szivünkből óhajtjuk, hogy a választási időszak elmultával lecsillapodjanak a kedé-| lyuk, méltányosabb legyen a túloldalról is | irányunkban a hangulat, de addig is sseret-nénk, ha — nem ellsmerők — de legalább igazságosak lennének irántunk.
Tollhegygyei.
r- |K»U'tiil anlryyfj./ W >l.flH»*. —
Kétségbe vsn esve a mérsékeli ellenzékbe habarodott függetlonségi páit. El van i keseredve, meg van bőszülve.
Legalább erre mulat a legújabb kortes-* nótéys, melyben ez a kedves ellenzék mérges harcxra kel a axabfidelvUpárt jelöltjének | 4 orra ellen. *
Hát hiaxen arról senki sem lehet, ha a .mélyen tisztelt ellenzéknek nem tetaxik a j mi jelöltünk Orra; csak arra vigyázzanak, hogy az ö orruk valahogy túlságosan meg ne nyúljon H a válaiztás után.
a
Valószínűleg azt akarta bizonyilani eszel a nótával az ellenzék, hogy tovább lát a táj it orránál.
De\a furcsa zöngemén y bői határozottan as világlik ki, hogy a „ímlpArt" sok min denbe Üti bele aa orrát, amibe nem kellene.
niességét, egyelőre részben rendezte, csinálta-i toll neki elvesetö csatornái, hogy aissebbre Lszoríthassa víztartalmát.
Mikór már e helyen többé téglát nem : gyártottéit, nem adtak, szokta mondani a tégláa májszler: cziegel nichts — az ax nincs több tégla, innen vette e tó *cziegle-| nieze« nevéf.
Azt minden szakember nagyon jól tudja, bogy álló vizpk körül fejlődik sok I baktérium, amennyiben a/, ilyenben létező I növényi és állati részek erjedésbe, rolhadásha mennek, melyek ha Sári helyekbe busódnak, nagyon is megrongálják aa egészséget. Kórház, sétatér Ily bel jen meg nem állhatván, leltétlenül szükrtge-', hogy e tóka | egészségi szempont hói plykép szervezlesgék, l hogy az oda folyó folyadék folyton elhúzód-| haseék, itt ne napolhasson, mint egészségi I hátrány ne gyösedelmeskedneasék.
A felsoroltakból kitűnik, hogy a kór-hál felépítésével még nincs elég téve, és hogy ezen jólékony intézmény oaéljának mégfelelhessen, szükséges a felsoroltakban is megállapodást keresni. Igy aztán méltán köthetünk reményt ahos, hogy aa Ügynek egészségi, épiiésseti és szépitészeti szempontból kedvező lendület fogadatni.
Nem képzeljük, hogy találkozzék, ki szerény megjegyzésünket kibarátkozni nem tudna és be nem látná axt, hogy mindezek által a város azon része lakóinak, a n kóf házbelieknek egéazsége biztosabban elömbz-dittatik, a városnak azon réssé szépitészeti és épitésibéti siempontból nagy elftoyben' fog réeaesQlni és ha igen, ugy nem mar^d más hálra, mint a megjegyzést, as indiiványl méltányolni. Isméiéivé legyen mondva: »jokb i moet tervezni, mint utóbb kifogásokat tenai*.
ir. TKB8ANCZKY JÓZSEF. '
An egysserl Mngyna lót gvere^el a ka-(eltlsmüHlióI arra taiiiiotia a mesleri,' bogy j is enih* rnek bűsxkanak kell lenais arra, bo|y jlslen őt a aaját képmására lerí intei ta
Aidán kiekasaminálla a Mllsófj Magérleiled a tanítás! V
' ff
■4f Tehát mliji vagy le bOsskeV
A gyerek végig nés magán, kitalálja, mi|e a legkevésbé rongyos, azután hetykén odafelel.
- Vagy un) büsske a ufidpiigunm,
e
Nem új es as adoma, de mini ha direkte a mi ellenxékünlire kéaaltették volna
A mi be Ipariunktól ia ha azt kérdezné valaki, mire bűakke, oatk éat a feleletet kaphatná : |
— liüsskék vsgyunkj ss orrúikra.
Kgyéhliel h|iios mit hüsz^lkájtiiők.
Különben láttam én már igen saép orrot, | akár Olyan szépet ia, mint a Hemete tlésáéi, vagy a 1'uboly- Viktoréi 4* 6-se^de/.
Ailán gondolják tne| ások a laéporru bal hadvezérek, hogy Amin király is rettene-lex hadvezér volt) mégis — u^vAníiL halt bele
j L, MJPUMJH.
■ ■ .1 i ■ j ■■>■ ■ i i ...... ii i ám i..
Színészet Nagy Kanizián.
Ugy a ssiné^ieken, ihinl a köxőnségen meglátáson exen ii héten, hogy amnzoknak kifelé áll a szokerök rúdja, emesl (lédig kl-meriietle a sslnliásbi járáji. A gyér lálogi-toiiság egyik főokául égvéblránt he)!indók vsiyunk i leretnlen uMllpidó röppeni bőségei tekinteni, mely valókágoa maétirium-má lette aa utóbbi na|tok|mn a axinhákba-járási. Állandó sxlohlx, arina ... hol késlek fs éji homály mii th ,11
Szombaton jAWIWi14.jt sdták rettene" lésen üres hás előtt. As ligabnss francaia dráma nem ludoti vijlatni naity hálást kelteni köxönségünknél Pedig ijz éKiadás meglehetős volt, magálól a csimsxereplOl éllek int ve, amely AVif«f/J( Lidza asszonyban bizony ig#n gyönge megsxemélyeiitöre inlali. A 4xjiavó-délyes, tetterős, elssáni, orosz hercsegeö he-lyeft egy ssentimanlálii, siránkozó, folytonosan kétségbeeső Pedorát láttunk, ami [érmé szelesen lényegesen esökkeáletie aa inuxiói. ■ — iSniHif/i/i szépen játszoita Ipanof szerepéi, jó volt Uythigyi ÍM Ai4»y(HÍ igen kedvas apród volt«
Vasárnap Keresik legújabb népssinmfl-vét, a »Vén Kupecx«-et láttuk. Már mini . irii, akik ott voltunk, mert megint oaak egy l negyed részén a nézőtérnek volt publikum.
Aki olt volt, nsgy csalódásban résaesüli. A | darabot olyan silánynak, végtelen hosssunsk és unalmasnak lalálli)k, hogy egyenlően kel-I lett sajnálnunk i ssinéesektt, kik erajökei | erre a darabra paxarollák él a közönségnek j jelenlevő részét, mely bAtáulaloe türelemmel néxle végig ext i kínlódást három és fél órán kórosaiul. A szereplök kóxűl Nfítm Ilon, K. Afa'núi' Gizella, /Way', Amny, ' & Hnöki annyit lellek, ameiinyll te-
hették eaael a furaaa népsxinművel, melyben rettenetes sokat dalolnak ée aemoMaem tesznek. Sd)nálaitm|er|t Kitt ur is jálaaotit, sőt édikelt Is.. !y j '
liéUön n réf6ta; hirdetett * Ww féa/« pximü rémdráma kerall Minre. A darabról írjon olyan embér, alti me^lrtette, én nem tudtam annyira vjnniJ pedig vigyáalem ax előadáara. A „K^l 4rynM valóságos aeksxpiri mű ehhez a .véres péna*-bez aépesl. Játékról nem leheteti is*jó ennél a féreaniűnél, igy háka kritikát ii elégedhetem magamnak n/t btrliniko dttid ók" caíjmü német bohózat, melyet kedden adtak, szinién Igen silány valami. As első bárom képi még csak muíataágoe; lehet, hogy a löhbi sem olyan roas, mint a milyennek láttuk, de a sainé-szek közül egy sem tudti a szerepéi, a ki-j állilás sem volt olyanl hogy segített volna a darab és a szereplők fogyatékain, igy hát megint csak kedvetlenül nézte a csekély aaámu publikum. As egy smím/i ért vila-mit i kivált sajos teUBéat kMlett kupiéival, melyekben elmondta, izáz bszlendö mnlva mi minden less Kanizsán: villanyos világítás, sétatér, uszoda, színház, jó flaszter, adómehleaség, stb. sőt a .3alá"-ról is azt jósolta, hogy világ lap low száz esztendő múlva.
Szerdán Ardtyi Dezső jutalomjátékául Leooqo jónevü opereltie »Kisasszony feleségem* került sziare. KŐzömUg igen csekély volt ezen ia estén, amin annyival is inkább csodálkozunk, mert Arányi ur Kanizsán nagy népszerűségre telt szert és — ami lő — Ő ext a népszerüaéget meg ia érdemli Különben ia érdemes lett volna est es előadást megnézni; a szereplők valamennyien igen szépen játsxoilak irányt ur — az est hőse — Petersop szerepében sokiaor és viharosan megkaczagtatlA a köaönséget, nem kevésbé pompás alak volt Ctyjnyyi(Palaméd); iiWi Emifia igen kedves ée csinos Marjo-lalne volt, sxépen li énekelt, valamint JTdjpofnaí is. Herényi ezen aa estén megint kimutatta sokokUlaeágát.
CsAtÜrtökön buesaelőedás volt Jól látogatott ház előtt a »flaWftoá.-ai, Csiky (lergely legújabb vígjátékát edlák köaepes sikerrel, mi a darab Űriéin axinrehoxatalá-nak tolajdonithaUV Egyedüli alakítás voMu Áránál ki a Cfcapür aaerspét igea MÚU-
| tatóvá tudta tannl* Vigyobb óvárndák&nam voltai tzen as est^n, s buoiu megleneiősen csendes volt.
Különfélék. *,
Jéiief íakereieg ÓFen tige holnap fsiárnap, bó 30 éo, Fiumébe jiiazUban. a déli vonattal Nagy-Kiiilkián varasztfil aliilk. Aa állomé són mint 'rétidnél — bárom neg/ad óráig fog megállapodni a vonat
lal^éallaaMayaMUIvásySk rrmééri lafagiaiáia. Tegnap, e hó 7t■ áa, I a helybeli rendőrség a piacaon 17. darab | zsidóellenes nyomlatványt fogíelt le. A lefoglalt nyomtatvány a ponyvairodalom Ur i mékemek közönséges formájával bir. As egyei példányok két költeményt tartalmasnak ; eximöki »ÍAgujubb eiidd induló é§ as lefiy i»idó főném'*.* A nyolos oldalra terjedő Nmetek Sógnt György Kessthelyi nyom dájából kerültek ki s mint sserső 8§M Jéasef «lran rajtok megnevaave A nyomtál-ványoktu Kucséhtr István zsibárus terjees-tetle. Rendőrségünk a lefoglalásról azonnal táviratilag értesítette a<keasthelyiizolgabiró-Ságot, a lefoglalt példányokat pedig átlátta ax Illetékes szombetbelyi lir. törvényszékhez, mint sajlóbirósághox.
. Inalta M4rU Anna elhúnyt ki-t nlynőért tegnap, pénteken reggel 9 órakór í tartóink ünnepélyes gyásiistenl Usaieleief> I a helybeli plébánia templomban. A len)-plombin megjelenlek a városunkban ml-; kelő óiazes liatóságok tagjai, i honvdd-és kösbs liad^eregheli tisztikar és igen sok I un hölgv. A ssertartást löt. Lellinaer Kálmán helybeli iplébános ur végesie Jitkiln U l'ichlnr szt. reranezrendi átaosárok segéde lelej mellett, '/wno nem volt, de as ifjúsági I éneikír, Hnek éneklanárral .élén, nagyon szé' pen elénekelt ugjy gyönyörű'requiemet. .:! 4 laaoW) u tialAllal aiall kl l Pétilak Péter mlkefai kisbíró felesége e bó I 17-én A sxegéay asszony ugyanis mini | lapunknak Írják — ebédet vilt az erdőre i férjének, ki ott több munkásnál egy nagy tuskót fűrészeli ketié. A azereneeétlen no | is segédkezni eaart, de a félig lefürésael| | tuskó hirtelen rádüli, s öl ugy megütötte, . hogy koponyáját és testét saélzuava, olt I menten azömyet hall.
—* Valami gaaHII nevű né •»/ I »il^oilordiroktor« a napokban itt járt Kani-I saán a »to|aj« minémüségél, illetve ast . i kutatni, alkalmas hely volna-e III arra, h^gy j a némei Thalia sátrát mépitse Nem tud-1 jik, milyen slhaiárosással távozott inuéi aa | érdemes direktor, de annyi bizonvoa hogy í itt Kanizsán némei színháznak helye ninca és senkinek nem is kell. Ha as a 21. tag" | ból álló német operet^tá'saság csakugyan 1 idejönne, mindenesetre csúf Haazkónál égve-bel nem eratna. fittől pedig megkjmélneti Zanetli ur magát éa lársnlaUU. A magyaf szinésxaknek alig tudunk kőxönaéget adni, a németeknek mégaxontelülnemisakarnnk, ' mert nem ssabad.
* —j Appaajl Alberl gráf s»«g-dabállstáss Jdtibeifrtyhól érkezik hirs. I hogy Appoáyl Alberl grófot, a jáaxbérényi mérsékelt ellenxéki képviselőt, tegnapelőtt e hó I9*én, mikor a nemes gróf beesámoló beszédét akarta tartani, a ftiggntleniigi választók egy réaae kőzáporral fogadta, minek követkeatében Apponyi le ia mondott a programmbeezéd megtartásáról. Aa erőszakoskodást természetesen nem Helyeseljük, de aat a megjegyzésünket már még sem haMgothi^uk el, hogy mig Jászberényben I kőzáporral fogadja a függetlenségi párt Ap-ponyit, gddig neküuk k^t hét múlva szerencsénk less a nemes grófhoz, ki az itteni 'ftlggeihntégifk* m •ghiviíadtn ide jön korteskedni a — mérsékelt ellenzék mellett.
i Vlav Ut alánf, szül CsátOrdi Csillagh Mám, viiy Gyula xalaegersaegí j kir. járáebiró neje, tegnap, e bó 28-án dél-I után Zalaegerszegen meghalt. Béke poraim!
- Hasasa Mater kir. töügyCa ' átntailában ma, azombattm, meglátogatta
városunkat. A kir. (öügyéai ur a helybeli kir. ügyésaséget éi a togháskkai tekintette meg i a lálottüi felett teljes megelégedésé nek adott kif^jeftat
— Ir.*é« Laaarllae magyar-Iranona anüapiriiiazta tart ma, 94-án este,
1 előadási a »Szarvas* nagytermében. Az érdekes mutatványoknak mindenesetre pagy közönségük les*.
— Hagy tfta vall moll héttőn délután 3 óra tájban Kényatnír&n. A tűz — amist
I hírlik — pálinkaiösée alkalmával vigyáaat-! lanaágból eredt, a hirtelen annyira elterjedt, hogy mietégy 18 háx esett martalékává. A kár tetemes, mert as épületek nagyobbrészt nem voltak biztosítva
- A nli efereaeal Igyvéil ksaaráMk ISSi évi má|u bó 17-éo megtartóit közgyűlésén a tárgyeorcaathe
ffcNttt Tllmiy- éi tisztikarnak válfaatáaa megüthető aem voh, inért t ká-marának 188 Njjegyttrtt ügyvéd tagja kötői mk ötvenkettő ityüjtott bt ssavaaatlapot • így na 1874* 84. t. es. 23. §-a aasriut — mimén • kuuri tagjainak fele nem utvi-sott — n kamarai elnök vála atáat rendelt 1884. évi juniua hó 80-nak d. a 9 óvójára.
— I|«i B>|7 vsadáge van agy bél óla Kanizsának. A lőtéren ugyanit agy óriáa hölgyet mutogat egy éltlmta,eml>«rtAraunkl tahitim) ntm német, hanem francain. Tia krajcárért bárki megtekintheti a „belle parisiehne'M, ki még otak 18 évea éa már 376 fontnyi aolylyal bir. Ba ^bhent áa arányban halad, vajon milyen 'ess a súlya 50 évet korában r — Különben, akik látták, aai mondják, érdemes megnézni
i — A slrsk rátase. Ex a név illik legjobban Kom Károly né helybeli lakosra, ki omsteraágsserüleg üztt a keth. templom sírjainak a virágoktól való megfoaatáaát. Rendőrségünknek végre sikerült est.as asszonyt tetten érni a letartóztatni. Moat a hűvösön várja méltó büntetését
W-.A KaiaaiMj «iaMs«á|l sgyc-•Alet részéről a Következő értesítést éa felhiváat leasik kössé : Nyugoti fsyu tiszta vérfi tenyészbika csak 200—250—280 forintért lévén kapható, a ki a t. gasdakösőn-aég köréből vagy valamely község vaz egyesület által uyigtandó kedvezményen mellett u m : a szállítási s átadásig az élelmezési s gondozási költségeknek az egyesület által viaeláse, a beszerzési árból szásalék leengedés, a vételárnak előnyös feltételek sse-rint részletekben visszafizetése, ily j tenyészbikát átvállalni kiván, szíveskedjék Írásbeli ajánlatát f. (884 évi májns hó 81-ig hjos-sám Bessenyöbe — u. p. Zala-Ege rszeg — beküldeni. Kelt Bessenyöben l«84-ik évi májns hó &-én. tikubiic* htoán m. k. sála-megyei gazd. egyesület megbízott tagja.
— Ijagatl Isgyaiiarsiág a Da« aa és a Dráva közöli. Ez aczimeegy bennünket közvetlenül és felette érdeklő műszaki és gazdáazati értekezésnek, mely moat jelent meg Bécsben Spielhagen és Schurieh kiadásában. A tanulmány szerzője, Hermák Alajos, nagy gonddal és szorgalommal szerzett adatok alapján, fejtegeti azokat az esz. közöket és módokat, melyekkel a Danántul gazdasági helyzetét lelvirágoztathatónak gondolja. Kölönösen uj köslekedési vonalak létesítését tartja e tekintetben szükségesnek a szakképzett szerző, ki ez értekesés után ítélve nagyon alaposan ismeri nemcsak gazdasági, hánem löldrajzi- és kultur-állapotainkat is. A nagy figyelemre méltó tanácsok kösül melyek a csak 87 bldalra terjedő füzetben foglaltatnak kiemeljük, mint bennünket leg-, közelebbről érdeklöt a következőt: A Balatonnak, mint 16 km. hosszúságú kitűnő vizi útnak a Dunával )való csalorna-összeköttetése, mi a Sió ée á Sárvíz segítségévei elég könnyen volna eszközölhető Továbbá ezzel aa Így létesítendő vizi úttal kapcsolatban vasúti összeköttetést a déli és nyugoti vasat között, Keszthely városától Szent-Gróthnn, Zalabéren, Győrváron keresztül Körmendig. Ez a terv nagy részletességgel van kidől* gozva, a költségvetés is meg van hozzá a a szerző szerint épenséggel nem kerülne nagy áldozatokba annak végrehajtása, sőt a vállalat igen jövedelmező is lenne ?-í Az érdekes füsetet, mely 60 krért minden könyvkereskedésben kaphstó, ajánljak l. olvasóink figyelmébe.
— UJ ifaradtek Rózsavölgyi és társa kiadásában Budapesten megjelentek: Bábelink^ -nóta, Csicsóné galambom, két kedvelt népdal, énekhangra zongorakísérettel ttánfi Sándortól. Ara 60 kr. — Tátrai visszhang, keringő, zongorára szerzé Reinprecht Alajos Ara 1 forint — Hydropathen gyors polka, zongorára, Reinprecht Alajostól Ara 60 kr.
— T. élvssélsk 8*relaét fetbi? a* a fnÜmim ée Tárté hamtnraijó ae»8 eUf htréetee«re, s hamburgi péaxeoreiaUkot iUetfieg u«ir kétedg-
y kivll I» kfieéneg érdekttdéeét kell, bog; felkeltse éa ttindepkiask .lkaimat ajoji ira, bogy c»ekétj |<í-•étaa áréa a mreaceét aegkieériee.
• — Kaafaaaaa ém lisMa hamburgi tfeeai- rs ealiééilet talnjéoaotelaak, txuank aei iMMkíR foglal* hirdetésre kfilönöaeu feltúrjuk ol-reaeisk Sgyetsiét. tfisdsaekst, kik oIcjó kiaeHettel mit ejereíeéajre óhajtask nert tenni, sjsatyak es f bíré#téaU« jalwtt |!é«i»cr» játékét
iÖZUZJUAtí. fialmárak.
Nagy-Kanizsán 1884. május 88-án.
190> kiiog. busa minőség szerint 9. —' 8. SS - 40 rost minőié* szerint 7. TS - 8. 10-80 árpa hiányzik 180-780- kukoneza tM 80 - zab 7.80 7 80 kr.
Osstrák Pklsli Béwbes. Htlm Heifferaoheid Hugó gvól Igaagat dtanáeal elnök elnöklete alatt a ca. kir. asab. Osstrák Főnia biztosító-társaság Bécsben e hó 8-én tartotu rendes köagyüléaél. As egyet blalo-sitáai ágak üzleti eredményéről lnH8*tian, as igesgató tanács által tett jelentés kimutatja, hogy á jéfkárbisonyitás kivételével, minden üsletí ág jelentékeny nyereménynyel sáraiott le. A tüskárbistoaitás díjbevétele 8.840,097 frt 10 krról tf#\804 frt 82 krra emelkedett. Ezen üsletiág öttaes bevétele 4.1134, I I7 Irt 77 krra megy, a kárfizetésekre pedig 1.821,288 frt b kr, továbáá a viszont bisto-sitó dijakra 1.003,188 űrt 47 kr és jutalékért Í02.U8 frt TO kr. tehát összesen Öt)Htl,<MB frt 22 krt adott krt a vlssontbistositók rá-ssének levonása után dij- éa kárisrtaléku! 884,656 frt 78 kr vitetett át as uj saámlára A ssállitási biztosítási ág I.024.870 frt Ukr bevétel és 768,808 (rt 54 kr kiadást tüdtet; fel a jégkárbistositási ág ellenben 8 >4,015 írt 87 kr bevételt és 448,44(1 frt 20 kr kiadást. As életblistositásról szóló jelentésből kiemelendő, hogy as 1888. év végével 7072 kötvény 12.881,877 frt 92 kr biztosított év-' járadékkal volt érvényben. Ex üsleti ág be> vételei a mult évről áthozott összeggel együtt 1.669,866 frt 88 krra rúgnak, a díjtartalék és dijátvitel 2.160,493 Irt 06 kna, a kiadások ellenben 382,496 Irt 76 krra. ellenben dijtortalékkép, tlUátvitel és kártartalékkép 1.806,811 frt 14 kr vitetett át uj számlára. A tartalékalap és a hivatalnokok nyugdijr alapjára meghatárosolt hányadok levonása után a részvényesek köst 600,000 frt ma-
radt fslottttndó, ugy hogy as agy ávl jövedelem a befizetett rési véoy löké 10 ssásslé-kának fala| mag.
Aa állami késép Ipartanéba igasgatóiiága leikéri mindason gyárosokat és eéptulajdionosokst, a kiknek vizsgált kazán fűtőkre, stabil gösgé|>-, s looomobil éscsép-lögépkeselökre vao ssükaégük, hogy ilyenek
nyerhetése végett, kivánaJmtik és ajánlatuk határozóit körülírása mellett ho?zá (Budapest, Viftti kerület, Bodsafa-utoea 28. sz. a.) Múlni sslvaskadjanak.
felelői aserkeastő a kiadó: \ k SS 14 A I. A i • a. TáraaeerkteklA f srksi Inra,
Hirdetések.
AlufliUiUöU IB38bkn.
Berény József ^ Milhofer S. c
éksxet^sz, atsuy h oaflsintflvfa Nngy KiiiiI/.hAii s városkáss átelleaébaa.
Ajánlja ;
nagy ékszer-, arany-, ezüstáruk h női remontoir-órák raktárát dúB választékban^ jutányos árakért.
Mh Régi arany-, ezüst-, vagy lékaser-tárgyak a egmagasabb árakért megvétetnek vagy ulakért kiceeréHatnék. ^g
i1'
i
X 100 2- 6 I Mély tisstelttttl ' I
imi ! ' Borény József ezelétt Mllbofor S.t A
I | I , áksaeMsB. srssy- s eiSel«a»ee
K N KaatlMS » vervakftl* n'UtllehéWn. V
_oocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy
500,000 márka 'JSE
A hanabhrgt állam résséről biztosított nagy pénxsonjáták a benne kisorsolásra jutó nyereményez sokasága által, valamint a nyeremények kiAsetése iránt nyitott lehető legnagyobb blslaalték köyetkeaténen a legnagyobb kedveltségnek örveitd. E sorsjáték a terveset határosmánya azerínt egy külön kinevesett vezérigazgatóság ál-tal^Vezettetik s as egész sorsjátékot maga az állam ellenőrzi. Néhány hónap alatt as első osztálytól a hetedikig 100,008 sorsjegy kösül 00,500 sorsjegy bizonyosan nye-
reménynyel husatik ki. setesen pedig:
Etek között vannak 500,000 márkás főnyeremények ia, neve
1 nyeremény á SOO,000 márka 26 nyeremény á IO.OOO már.
1 ■ • á 900,000 > 56 • á <l,000 »
2 • á 100,000 > 106 • a s.ooo »
1 e á 00,000 • 268 a a 84l#0 a
1 • a &o,ooo a 6 a a IfMO »
2 a á 70,000 r 615 • á I.OOO a
r ' e' á 00,000 » 1,086 a ftoo a
2 t a 50,000 a 28)020 ■ á 145 >
1 a á 80,0048 a 16,468 < a 200,
6 V '» . á 20,000 a 150,184, lOO,84, 07,40. Mm
8 » á Ift.OOO e
i
£ nyeremények kösül ás első osztályban 4000, ösazesen 167,000 márkányi öaazeggel sorsoltatik ki. As első osztály iönyereménye 00,000 márkát less ki; es emelkedik a második osaályban 60,000 márkára, a harmadikban 10,000 márkára, a negyedikben 60,000 márkára, sz ötödikben 00,000 márkára, a hatodikban 700,000 és a hetedikben esetleg 600,000 márkára; nevezetesen pedig 400,000, 200,000 stb. márkára. As első oestálybeli kisorsolásnál a sorsjegyek ára:
£gy egéas aerajegyé S frt 50 kr.
KgJ fél sorajegyé 1 fri T6 kr.
Kgy negyed serajegyé • OO kr.
Ar összegnek butikjcgyekieu, poutuuiaívdnyuyai vsgy utánvétellel való beküldéae mellett a hozzánk érkező megrendeléseket pontosan teljesítjük. Mindenki as állami <si-merrel ellátott «> edeti eoiejeyyet kapja kezébe s egyszersmind megkapja a hivatalos játéktervet, melybe benne loglaltatik á többi u. m. a nyeremény beosztás, sorsolási napok a a különböző osztályok betétei. Minden résstvevő szóinál a húzás után megkapja as állami csimerrel ellátott hivslalos nvtt^;itfion.o/, melyben világosan vannak siirva nyeremények és a nyertes sorsjegyek száma. A nyeremények kifizetése terv sserint pontosan történik, Altosai! Jótállás/ mellett A hivatalos tervesetet kívánatra előre el-küld^jük ingyen, továbbá ké»sehn*a nyilatkozunk arra, bogy a nemtetrző sorsjegyebet, melyek hoasánk még idejében a sorsolás elótt vissza küldetnek, elfogadjuk és as aaok ftft küldölt öeezeget rögtön megtérítjük. Miután a sorsolásokra naponkint igen sok mez rendelés érkezik hozzánk, kérjük, hogy minden megrendelést pontosain teljesít beesünk, ezeket Bslkasaarákki, mindeneseire azonban
188i asájaa Sl-lk« elélt ktiutlcefil ksssáak JuIIhImI Valentin és Társa baakftsid llasmkmrgbaak.
KyuJUiink koieta asorenoaénelt I
506000 márka
flujei ea«fi ayail keévesA aetksa s SttÉtrel stay piislsifaerpál, nisly s aegee ktraáey »t« tat jóváhagy?• 4s Miteeltvs fin,
Knin ej wtrwt atésje skWs éli. Iiogl aékásy kiaeS iefetyésk aletU ifrsetéibea S8J80 ayertaisMMiK skta^kiitreelás alá kell kerálale, ktatSk tslslkoiik S08.000 frttyl fla;srea^s|, riesleg |iadtg 1 1
üiet enett |t viletUnnig gyakran nagy szerepet játsianak aa életben és e kettőt mindenki, kivétel nélkül, szívesen bocsáttatja be magáboz, ha ezt ■— mint a jelen esetben, szolid és kényelmes módon lehet elérni
F6gyüjtieih,kntk mindig kUlinbeen keá-vxftett a ttertneee és b. megrendelőink érdekeit mindig a leghathatóeabban képviseli!
képviselt^
Nálunk mindenki abban as előnyben té-ssesült, hogy közvetlenül az eredeti soraié gyet kapja meg, ügynök kösbenjárása nál kül, ennéllogva mindenki nemetak a nye-rólajstromot kapja meg, felmliUtt vilkU, a |búzás ulán a legrövidebb idő múlva, de esjtnkivül az eteáeti toi-tjrgyet it, t ti/stlft nélkül n hm titrmi megállapított (fran kapja. 128 2*
; [
I a jer. k I sjer. f 1 nyer
1 tjer. f. iu. S ajer. 1 a. B sjer e. n, é sjer. á. m.
1 sjer. t. a.
2 ajer. ii. a. 1 sjer. w.
lUts a
•OOyOOtl SS aja. * a. IS/NIO SOOéte se sjer. i. a. 6000 loo.oöe M sjer. á. a. 1000 •o^OO 868 ajer. á a 2000 80,000 S ajer. 1 a tfiOa tO.WOO 116 ajer. é. a. 1000 eonoo 1080 iíjsr. «. a. MO 10,000 fS.OIO nj»r. á. a. 141 40,000 Ont. 18448 avsreaSsTek 80.800 igfstklet. 880, 188. 184 1 •.000'180, 84, 87, 40, 80 a ek kStSI tlsS serkes 4000
lués ajtreaésvek kStSI el»t lerk Ltkleereétasra 161.000 a. AaiérUkbea 731 Alíileé o*i látja fftnjwaaénj ft0.000 m tees 4» f«áos6dlk I <xí 80,000, 8<sé 70,000, 4 e4 mi.eoo, n-M t<o,eoo, e-ad 100.000, 7-eé ped's Heg ftéo.ooo iseo. 800^)00, SOO^IQO mark. «tb á ] u)« remény kasáeok esertet lil»»Uloe*a snsylUtlu* attgÉHH
áa állam Atka) blalositoSS asgv péaiteree lás lagkéaeleSbl elaé bsaSelioa kerti 1 agiea ere 4«tt eoriMge eaek S asrk, vagy 8'|« (na. 4. I 1 eg4aa eiM> *<rt|. Sreeaek 8 w ». 8 írt DÓ kr. e, 4 1 fii I . h • » h * «. 78 -lsegjed J „ ,, t % ~ 80 kr
VelsaattNjl aMklata ea l>u*ag elAlgei aekftléfce vagj |HwUsat«saj mellett eataael *e e legaagMkb geaddst eaakfteSHallk, aialeokt asgat ss tilsai eahaer4«el etlátett eredeti sere jegjel kstvss tSIBsk keaéhea
A inagrendelésekl|aa inagkiráatelóhlvaUles lertaatkis dl) a4tk8l aelMkettetaali, miuéea ka* sás iiUn UilTa fslasóllbU Nélkül kttldjök léaaite-«6ltktek]s kltsUioa kaasei jagjatkti.
givHitstrs a )itynt«tos tsr.vtssttt tl^rs el-kilóik Mraentae meftekiaia tégelto éa kéaaek-aek Bfilalkoaaak aealalaaéa eaMsta\ a sorait* gvekel asjSeeaeg vl««i..flaet<ee iiidleCtuiusa elolt ÜMMIWS*
A ajerea4nvek klflaaUN jfoutoaaa a terv aaerlal lAnéalk, allnsal Jói itt lés uisltsts.
Vstjslstuiikiisk wiaéeukar kedv sieti» ese-resese, aoit msa tekiulüjee ss»iea4aj kéaStl-gyakran nji eUO léajerelaéasaek 8i«ei>4vés aa,-uilui tltt.ets lettts, satte to.ítoo Itb. Suttetak ki. Aa 11/ a legsaitártlsbb alapon ajagró vsl-lelyssl, alérelstkeléleg wiMéealtt biateaeeggal íMeleskkbb réeavéMie ssaaitbaivsa kértük air e kitol? ksais siikti is ee ér swíjfwi M-íj boa-aaak bekSMeal.
kauimauQ & Nimon,
baak-. és válte-8xlet Hamkarikaa, 13. i. köszönetünket (qjeszük ki ezennel as irántunk eddig lannsitott bizalomért, fél kérjük hpgy a hivslalos terveset megtekintése által meggyösődni méltóztassék nagyszerű nyeremény-kilátásokról, melyeket e kisorsolások nyújtanak. 98 2—*,
2927|t. 884
Hirdetmény.
Msgy-ksnisss város rendezett tanácsa réasér6l közhirié tétetik, hogy az orsságos marbaváaári, agy a belsó piacai és heti msrbsvásári bel)-pénzssedéai jog bárom egymásután következő .évre
' 1884 évi julius hó l-én
regge l 9 érakor Nagy-Ksnissa város tsaácstermében tartaadé szí és írásbeli ajánlatok utján nyilvános árverésen bérbe fog kisdstoi. As árverési feltételek a városi tanács teremben betekluibeték.
Naiy-Kaaissán, 1884 május 8:áu. 111 l-*4
A városi tanács.
(jy Gyapjúi
Dr. ilger fiautáv taaár tarmésietes sslnü teveszőr kötófouals
KgyftlQll naayban árusít Aa Ausztria Uagysrotsság és a duusi fejedelemségek részére. Mm Satímr ét Fiatnál, Béat, Wtrdor* thorgatte, 88.. Kicslayben kapható mtades tövid árasnál.
129 2-4
pooooooooooc
i! PALACZK SEREK

Mimiim*
XXXXXXXXXXXJ
DMSIIEIt 4NTAI

valódiságuk éa hamiaitlaopáguk jótállása mellott
D i e t r i c h és ö o 11 s c h 1 i g^1
Hudiipfitfii,
DKEHEK V sorfőzdojóbén, KŐBÁNYÁN
rendelhetők meg.
Megrendeléseknél mindenkor a legjobb minőségű raaervált kiviteli étr JO eaa« közlésbe, Bővebb árjegyzékek bárhova ingyen éa bérmentve küldünk.
Ismételudókol véltllfHőt mérltn a Uh«tő Irynauyobb Maglikban ét jnlúnyot fh okban »hténuUnk.
B> alkalommal bátrak ri0«k ugyuttal mmüíinI, alsaariat mt távolabbi kalyakra törtéat sagblsásokaál, a toldfia a kaJéaaéay boimsu Idalg van aa flton, vagy aaoa aattbas, t|« a mt, raktárot vétatlk • eaak lasssakéat áraaítUUk «1, Kívánatra lat
különleges terekkel
ssolgálhalnnk, aaljakat kUiUnbaa eaak tenprtult kíWaaa4nyakn4l, kai a aaállltáa ai|i 5-4 kft vaus Igény ba, kassáéinak.
Ml eaanj ktitaiacM aarakat, molyok aréaabb ftsstak, éa ktltateai tartaloaéuaságvik folytáa linyagtaaa nagyobb kéltaigai okoaaak, palaaskoakéat eaak l 'j, krajcárral aaáaltaaík érágábbaa; Urtéaaáguk 4a Uaataságnkéirt (Mhi J4HUU* «i/sJt«. Magitél 4rtatflélk, bogy aasa kélBakgaa aartk a lagíbrrébb idteukbaa aaa, aaa eaak aaa 1 vannak savaraiak, knaaa aradatI Itaitaaégukal 4a aaaatnkai félév alaaltával U Magtartják. 70 10-101'
"""""" XXOOOOOOOO&

Magyer^raartg Bnrpnya vármegyében.
Fürdőidény Május l-t ifi S2«plemb«r 30-iy.
Káén 60' It. terméeaetea meleg ártezi kán/orráa nemosak m ország első
fryógyinléaateihes tartozik, Ipnem a kulf&jd haaon gyógyintézeteit mindenben fe^ ülmuljn Végy alkat részeli lllétőlaa Ui , T/m fokúig vegytariár állal teljeaitelt elem* séa Martot fánea bévvjs, mély IbUtnft, büsenyt, éa mndeddig ismeret len tzánéleg kéneggOat tartalmaz,
KüiaoO gyógyítási tyiágeal bir ctúgot, knméwj, (fmílfi idtíü Mrkluttgtkrt,
doh ép higanyos gyógy* -Hirigtj-dngfntitokr",
aranyér, nöqámn/makra, fog<lmtdti hiányok, ttltütok, daganatok éa higanyos gyógy szerek áltál okosolt mérf^»é^tkr»t továbbá májUy általán

hét halláa, iám tttntbfíjok cf ivnrtttroi bánfiánwk tUttt.
Aj ftfrdólgasgatéság sok évi (a)Hiszialat alapján kijelentheti, hogy ezencao* ilasserü gyógyforrásnál eaarék és eserek a legmakacsabb és legnekesebli betegségükben is egésxségüket és épaégüket visszanyerték, a miért fs a legnagyobb ej* ismerés érdemli K fürdő a maga nemében egyedüli minden más /akár belföldi, akár küllőid! hason gyAgyfovráMi ayógyhatás tékinieiélien felülmúl j a mit külön* lián as é^röMvrt sxaporoda vemíégek száma is bizonyít.
Aa ulasáara ajánllia ó: ffuda|>e*i*<>é0si vasul vagy flétf vssut Budapest Kanizsa-Harcai vonala, állomáa /Ve«, alföldi vasút Ksxéken át Villányig, Mohács* pécsi vasul, állomás ; Vilimig. , ' *
l'nsia-- és távírda áljomás.
Ilővehh ludóaiiáNi a lekn'igyaldi készséggel Dr. HKIXKH JÓZ8EK rendes farddorvoa nyújt. [ ja] „ ; ;;
Harkány, 11*84 .luM ó-i|2

X 1
I
Harkányi gyógyfürdő I
A fürdö-igazgatóság.
l WMOGOt'XX^
Hu rkinyi gyógyfürdő
Matkovici-féte
hires gyomorlikör.
Pőlülmulhatlau és különféle betegségben kitűnő hatásúnak e isméit gyógyital ; dinári alpeeeken szedett gyógy fQ* vekből kéazlté.
Matkovlvlcs G. M kain Int u (Dalmáczis).
Kapható N.-Kaulzaáu P.áger Bé la gyógyaxareeanél, Fiúméban Jekol Ferencinél.
Egy üveg ára 70 kr. Giomagotáa éa elküldés á megrendelő költségén'történik. 127 2 - 12
A js elfljfi ^ osztrák
ajtó-, ablak- és padozat-gyár
társaság
Bécs
1817
V ll^umdlikN^M* iS, alapítva Markert M. igazgatása alatt;
ajánlja kécie njtólc, ablakok (vumuIiWuI ojryíitt) puha hajó* ugvminl amerikai cserín eresztékei- és parqnett-pado-
satokból álló oagy áru raktárát. A gyár nagy nvArnas fii^n ww készlete, úgymint kész áruk nagy raktára állal ké|>esilve van még n legnagyobb szükaég-lelet ia a legrövidebb idö alatt kielégíteni. Elvállal üsloll portálok kiállítását, katonai laktanyák, korházak, iskolák, Irodák slb* berendezését úgyszintén, mint bárminemű más, gépekkel, előállítható, ((tmunkálntókai, ri\j* vagy minta sáerinl, ki v évin li U
ssoba Ibii torok itt . I 40 7-» 1JI
V 2926 ».|t 884. V HífftíáS |
Hirdefmeny. | | a tekmte^ c^rnyai ^^^jj^H^fe
r i Uradalom 40 darab szám fe-
Negy-Kaaim város tanácsa részéréi közhírré tétetik, hogy a községi fogytaxtáal pótadó ssedhetéai Jog
1884. évi junius hó 30-ik
napján reggeli 9 érakor Nsgy-Kanizsa város tanácstermében tartandó 'H
né ée írásbéli ajánlatok utján Bárója egymás atán követkézé éveire i
nyilvánoe árveréeea bérbe fog kiadatai. < *.
i
Ai árverési feltételek a vártái Unáca-teremben betekintbeték.
■ T 1
Ni*) Kuíuíd, 1884. májú S íd.
A városi tasács. ■
lMt-4 » l"
5xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxS
!
A tekintetes cs&ktornyai Uradalom 40 darab szám feletti ,^Eleeta Negretti" 3 éves tenyósz kost szándékozik eladni igen jutftiíyos árakon.
A venni kiv&nók órte-kezhelnek Csáktornyán
Aa uradalmi tlastaég.
125 2—4
Széchenyi-tér a n.-kanissai takavákpámtár épületbei* ájánl uaponkinl
fagylaltot és jeges kávét
azonkívül:
különféle finom süteményeket, csukorkákat, likőröket, befőtt gyümöleeöt, marmeládokat stb. itb.
119 S-3
Nyoma»olt Fiséba! Fülöp laptulajdonosnál Nagy Kanizsán.