Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
13.74 MB
2010-05-26 14:47:35
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
400
1434
Rövid leírás | Teljes leírás (245.04 KB)

Zala 1885 február

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

5. szára.
Nagy-Kanizsa, 1885. február 1-én.
XII. évfolyam
SZKSl kgTAgfc) fal KUDÓMIVA TAI. VlwiiánXM les.
Mtaá— • lifMllMi HMÉmtasllnid klriMtoy, ta«tM* »\Um*mk. Mm*-liillwfc. Mribtásifcwú.léi
IkMtMt* l«««Uk «Mk lawrt Imh MkMI NMIUMI «l
(Ml»M flMI M
. ZJÁlL/j/^ .
POLITIKAI |ÍS VKGYKS TARTALMÚ HE'lllLAP.
A S&aUmegyel ftg) v Ad egylet, a Nagy Kanizsai- és Délaslai takarékpénztársk, Baokegjeaftlst. •i Alsó-murskörl Uiiavéli|»énstéf t esz vény lát ssság Aiispgétyzó srŐVelk IiIvhIhíi-b közlönye.
gLÓNZSTftlI Ami
MM itft P évi#
b m ~ te, i , w; i ! tt.
HtfliMut jattoseaa mwH|i<ii>
InarM I m/Mi ktv*uk» kifédatf-sy*k M> kv. VMjfMáQM MII 11" mólt t W, mm(bI bí*4m ssMrt 'I, kr..
Nyllttér petition 10 kr.
31 <1/jelenik N<i{jv-Knni%9nn heten kint egy**er : Vusiirnnp.
Uj párt alakulások
▲ k^pvinMUi most folyó m|t vitái ismft előtérbe hozták a pártvt szonyok táliozásának eshetőségét mely után már valóban ugy kívánkozunk, mind várna időben a taluai ember egy kim jó termékenyítő eaő után Mm igasán, politikai állapotaink sivárságát, g) ümÖ Qsteleiiségét legnagyobbrészt aaou megCMoiitosodoMségnak kell tulaj domtanuuk, melylyel pártjainak régi, ideje múlt, a kora kívánalma1 általiul* szárnyak, »vaa programmjuiik ohablon jaiban megesököny ösödtek h evvel minden saabadabb mozgáat, minden akcaiót megakadályoztak a váltojó idők vél-toaó igényeit úgynevezett változatlan elveik lorouyablakának láttivola sae rint nézték, Ítélték a ez ítéletben kévéé köeeöoet volt
ll<wt végre miiftha újra moaogni kezdene a föld, mintha kifutni fenyegetőznék egyik máaik csökönyös párt lábai alól: etek mozdulásé « észreve-hető mozgalmai legalább arra mutatnak) hogy lehei lenné válásukat meg gátolni akarják
Nem caélunk moat a saélsőbal-ról, melynek elvi álláspontjához még legjobban illik a csökönyös követ ke aateaség, ámbár ennek ia sokat hasa nált már caak a törekvés ia mely a delegáeaiókban való részvétel, tehát a moatani közjogi alapra állás, követ ke zŐleg szigorú törvényesség, a'kotmányoa módok utján vajóaitni meg ', messze menő törekvéseiket. Ha a párt prog-rammját ebee képeat idomúja át, akkor a forradalmi színnek utolsó látsaa tát ia elvetatti a olyan párt magasít tára emelkedik, mely bizalommal nézhet a jövőnek változó a így elvei diadalát ia megboeható obijai elé.
Mo»t e pillanatban legnagyobb figyelmünket az egyesűit ellenzék k**. belében érezhető a látható mozgalmak érdemlik meg. 4 régi észlelés, hogy e
pártban két ellentétes frakceiót vetett Össze a vak véletlen s a Tlaaa meg-buktatására törő vak gyűlölet, uj bi aonyságot nyer a moatani tünemények által. Csakhogy ha még na Őrültség ben is van rendaeer, akk|>r a mérné kelt ellenzék életében feliünő íordula t k attól abban különböznek, hogy a rendszert nélkülözik.
ApponyJ a mérsékelt ellenzék kuuaerretiv aulikyi s ultra mentán árnyalatának vesére, lm ugyjau helyes a tullibnrália lapok utóbbi, elnevezése,, melylyel az egy hátnak hierarchikus szervezetét védő katholikunokat elnevezték S ezen A pponyi volt aa, aki pártját a asélsőbal táboréba ragadta két esetben, melyeknél mindegyikben a szélsőbali fiatal Ugrón Qáb r v» lt a főszereplő. Egyik eset volt a magyar fŐudvarmesteri kérdés, melyben köve telve hogy az országgyűlés törvényeinek alapján követelje a magyar sir. udvartartartáa telálli'ésát j a mérsékelt ellenzék e követeléshez jára t, bár a kormanyjpátról beb zonyi itatott, hogy e követéféa, melyet törvényeink alap-ján tenni nem lehet, csuk a kedves óhsjtás teljesülését elodázni alkalmatos. Másik eset Ugrón határozati javaslata a kaih sutom miá felallitása tár gyában. E határozati javaslat elfoga* dáaa mellett Apponvi fel is szólslt s pártjával együt...