Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
9.58 MB
2010-05-26 15:28:59
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
148
1496
Rövid leírás | Teljes leírás (308.75 KB)

Zala 1885 május

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

18. sz&m.
Nagy-Kanit8a, 1885. május 34n.
XII. évfolyam.
5 I
MMtaai wmám kM
áa»
S Uf .MIM PhtBM
V ÍIHWÍM bt«Uk cmk
í, ti W-
KtlirtM
ZALA
POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A ZalaaK*jei ügj védegylet, a Na** Kanizsai- ét Délalti takarékpénztárak, Baakegjeallet, a Abó-marakftzi takarékpénztár réméin tárasig éi Aa segéli tó aaövetk kivataioe közlönye.
Mryjeienik Nagu-KnniMM'in heirtiMnt egy*x#r: VosArnap.
ILA* iiirtn Jjuut
ffl ém aspséivr*
I M - fcr l . * .
MMÉI • IkhNMlM
(|«k W ár. VHjM<Da MM KIH wáic « ti hhM éUb swMrt 1 fcr
tjfttttf pifim 19 Ir.
Kiállításiak és a háború
n.— Akánuot boruljon a politikát láthatár Anglia ■ Oroszország felől, aa nem zavarja meg ama aaép napok verőfényes voltát, melyek Ma gyaroraaágra beköaa(|uieaek a b a 4 a-patti "raaágaa kiállítás megnyitásával. Magyarorsaág most Uunepli meg kötgaedasájri ujjáatt-letéséuek ünnepét, népe elégtétellel fogja szemlélhetni, hogy aa általa bo autt nagy áldozatok nem tűntek el nyomtalanul, hanem gyümtflcsötŐ fej; lAdéanek terem tették meg áldáao* ta-lujái, a külföld pedig meg fog gyŐ-aodni arról, hogy a magyar nép nemcsak a történeti jog alapján ur a négy folyó éa három hegy nratagaban, ha-i.em oniturája • anyagi é* »seilemi tan>4bb<*ége alapján mint at európai műveltség őre t» usrje»atő|e expanxiv erüvtl én hiv*un«ml ia btr.
Büszkén tekinthetőnk pár nap alatt magu^iló kiáilitátnnkra a nem féltjük annak sikerét egy rsetleges külügyi bonyodalomtél nem. Ma még különben nem i« tűnt el minden remény e válság l»éké»» megoldása iránt. Gládttonenak a nagy készillődéti köl caönt indokoló beszéde, m ly bol végre i nagy birodalom sorsát nehéz időben kormán)tó álamférfi emélyo erél}e, a méltósága stól, nem tárja ki a diplomáciai megegyezés lehetőségét. ha caak Oroatorsaág nem akarja mitíden áron a háborúi. Utóbbi ewetben persze e beszéd is owk saporitta stámára aa ürügyeket, mert benn* fltriepélve* egye**<g ignoráláséval a elég érthetően at angol India elfoglalására irányuló végygval vádoltunk Azonban e be noédból w kitűnik hogy az összeütközés közvetlen oka aránylag annyira jelentéktelen t szük körre »foruló. hogy abból magából nem szükségképen kell háborúnak támadni Oro zországnak caak Komaroff támad ánát k ellne desa ▼onálni, h a határsvabályotái kérdése
aztán könnyen megoldható lenne Femte föltéve mindig azt aa esetet, hogy Oroszország szintén n*m kívánja a háborút
Majd megtudjuk rövid AH alatt, addig in kétségei sem aaenved. hogy a köaépeurópai sjm leges 1 úttal mak evén i befolyásukat kötbe fogták vetni a há ború veszélyének mellőzésén*. mert at bizonyos, hogy a háb >ru Anglia és Oroaaotaág kötött nehezen lesa lokalizálható Afghaniatán határaira s Kelet Áwia téréi re Mert aa európai viszonyokból ép**n nincsen eltüntetve min den ellentét «idyan mértékben, s a vén földrész békéje és biat4M*áffa épen dne« ugy. oly erőben rm-gwzilárditva, h »gf a két nagy birodalom óriási tusája nemcsak az erkölcsi fölényért, de a világuralom kézzelfogható hasznaiért a fennálló viszonyok megrendülése nél kfll megtörténhetnék.
Azonban az osalrák magyar német békeMaövcirtég nekünk elég bittositékot n\ njt arra, hogy békénk fón marad s másrés c a két nagyhatalom estetleg kitörő hálwruja sehol és »emmi érde künket sein f'igja vednélyeztetni -"őt már mortt i*' érezhet ük némi réstben egy esetleg kitörő ang<>l orosz kondi k unnak hasznát épen aaon bajra nézve, mely közgazdaságunkat már érethető leg sújtani k esd te : a gabn •iváls.ojnV melynek leküzdésére még eddig est-köz fbl talál haló nem volt, egy csapás-sal meg fogja szüntetni az orosz kikö tők körülzárása s ezzel az tarost t»i bonakí vitel forrásainak egy c*ap;w«*al vs...