Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
7.63 MB
2010-05-26 15:30:21
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
179
1609
Rövid leírás | Teljes leírás (244.24 KB)

Zala 1885 június

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

23. szám.
Nagy-Kanizsa; 1885. juniua 7-én,
XII. évfolyan^
léi Imftamál a t«p mékmk rmmn
IMéMvMlli wánakémUim l
Hwiiihím í»*fliak cárit U*ri MkUt fasateiMk M.
Késir»t«k rima Mái HkMtA

POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A íalamegyef ügytédegylet, a Nagy-Kanizsai- h Délzalai takarékpénztárak, Bankegyesület. az ilaó-muraközi takarékpénztár resztéi;társaság és önsegélyző fzövetí. hivatalos közlönye.
Megjelenik Nogy-Knnizs^n hefmkint egynxer; Vammnp.
ELÚrontA ÁRAX
6 M - kr t i W. * . 4
K|ím ém , , , .
rH ér n . . . .. «.
. . ,
Rirdetémk jutiuivosw
Amrl«i • egyéb hinUloa hiriebeé-M) kr. WljtfiQ« felöl 1W mtif « frt, UNtil ■iiéw nőért ' . kr.
flyilttér petitsora 10 kr.
A vidéki sajtó kongresszusa.
— UptArwiaJt Hllili figyriadfea ajiato. —
A többi között egyik ign üdvös é>* • elérhető eredményeit tekintve -nagy fontosságú oldala a Budapesten moat folyó orazágo** kiállít/innak, hogy a legalkalmasabb találkozási helyéül szolgál az ország legkülönbözőbb részeire nézve azoknak, akiket hasonló foglal* koaá*. hivatás, állá* közös czél, vagy köaöa irányu munka közö* érdekekkel bírókká tettek.
A kiállítás folyama miatt a eszel kapcsolat pan, a fővárosban ta< tandó konyrruniHok a legjobb alkalmat raol-gáhatják nemcsak a hasonló nem fi j vagy irányú testületeknek, egyésüle teknek, hanem a m^j. formális testíl letet nem képező, de épen aa érdek-közösség által egymással kapcsolatban levő egyeseknek is arra, hogy közös érdekeiket közösen megbeszélve. szakszerű Munec^rr inditvanyi-k felvetése { s megbeszélése által e közös érdekeken | a viszonyokhoz képest többel-keveseb bet lendítsenek
Ab érdekeltek közül minél többen j vesznek részt, aa ilyen kongreaszuaban, ! annál mélyebbre menő hatást annál 1 nagyabb eredményt várhatnak tőle; -ea a dolog természetéből foly s épen azért kétsaeremsn alkalmas a 'minden-ifié oly nagy vonzerőt gyakoroló kiál liiá* aa ily en kongresszusok létesítésére
Szép számmal is vanuak beje I lentve ezek aa oraoágoa értekezletek; a tudomány, ipar, kereskedelem leg-különfélébb ágainak művelői és kép-viselői találkozni és értekezni fognak kai társaikkal, érdé ktáraaik kai a as ér tekealetekuek mindenesete* meglesznek a maguk h nzno« eredményei
Azonban a megtartana t kongre** aznanak eddig ösaaeállitott lai*tromá ban igen nagy wiftialitiuukra szolgált nem látnunk *gy«t, amely érdekea*? gém és fontosságára nézve egy ke lem*
a legkiválóbbaknak üdvös hatásaira nézve pedig mindenesetre szintén a legelsők között foglalna helyet
A vidéki hülnúnvdnlom komjrasttu-&át értjük az — eddig még, liogy ugv m-iidiuk, hivatalosan nem tervezett de. ha megtartanák, bizonyára mép és örvendetes eredményű értekezhet alatt. Vártuk erre nézve ^ainicaiativát nálunk nál hivaiottabb, előkelőbb helyről, de miután aa eddig meg nem történt, tudva azt, hogy még nincs későn, ez alkalommal éae helyen vagyunk bátrak felemelni szerény Hzavunkat. mely vélemény fink szerint élénk viaazhangra fog találni nemcsak azoknál, akik az ügyben vei (luk együtt közvetlenül érdekelve vannak, hanem méltánylásra • s helyeslésre fog találni az eszme a vidéki közfaistynél is, melyet a vidéki sajtóval benső szellemi kapocs füz össze s mely a vidéki sajtó haladásában, felvirágzásában a saját szellemi életének, kultúrájának, intelligenciájának haladását és felvirágozását kell. hogy lásea.
Ha valamelyik kongresszusnak, ugy ennek volna hálás alapja és tere a működésre
Kulturális intézményeink között aligha van magára hagyaiottabb, aligha van elhanyagoltabb a vidéki sajtónál, de aligha vau olyan, melynek némi kép zöld ágra juttatása a pzellmi közérdek szempontjából kivánatoaabb éa Udvöaebb volna, m...