Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
7.73 MB
2010-05-26 15:33:45
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
153
1441
Rövid leírás | Teljes leírás (237.85 KB)

Zala 1885 szeptember

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

36. szám.
Nafly-Kftni'gaft, 1885. aeeptember 6-án.
XII. évfolyam
wft«É aiaiü fchOmter. ■ mifcli—1| léiáfcii ii t
Slm laliltes bvdafc «ak M lw> hM al
ZALA
POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A ZaUmegyei ftgyvftdegylei, a Nagj Raniz»ai- és DéixtUi takarékpénztárak, BaakefyesAlrt. as A Isá-muraközi takarékpénztár r ess véay társaság és önsegély ió azAvetk. hívstaloi közlönye.
Megjelenik Nngy-Knnits<* n heten kint egy*zer : Vasrirnnp.
■LÖrtBTiN ÁtAK:
Ifin tvra-Vtt éna mu«étiw
6 frt - k*
Arraréu • agy«b kir«UÍM Mri<il Vtk M ki Uij^á^w kW 101 «Hg I frt. mnfrl bIiíh «élrt 1, kr
Nyitttér Htitwra tO kr.
Színház.
A legkflaqlefcbi nponéjn Manl-ják ■Hiihássá a Starta»-vendéglő nagytermét; Miklésey lámilsU már a hé 12-fn megkeadi benne előadásait.
Még filihlayitor magyar min társulat jött városunkba, sohasem mabuvtottnk el, aat ssivönk melegé-bői ftdvöeölní a a kAsönségnek kivá léan jéakaré figyelmébe ajánlani. Nemesek figyelmébe. hanem lelkes pártfogésába. Igen nehéa sora Tan a vidék) sainigeagaténak; ha kis társulaté van, nem pártolják, mert »nem felel mef as igényeknek*, - ha pe dig nagy a társnlata. akkor meg a kötöttség pártoláea aebogjr sem (elei meg a direktor igenjeinek Mert negyven-ötven embert fiaetni — éa n&e-ikat igen tisslességessn fiaetni — nem valami csekély dolog ma, midőn va UmtrevsIA vidéki primadonna 120—150 Irt havi gásaire tart igényt
A tetnháalátogatásBftl meg ugy van a publikum, hogy ennek köluége a feleslege* kiadások kösé saámitfdván, mindenki szerei i emlegetni a sefik időket, melyek nem engedik, bogy erre is telték
Ea aa okoskodás pedig nem csak a kétes remények kai ér k eső múzsa dissbisr ssompontjábdl nem állhat meg. r.pen aaen a ponton sarkallik a hely* telensége, hogy a ssinháslátogatáa költsége feleslege* kiadás volna. Nem •**• "bad annak tekinteni. A műveltségi igények épen olyan setlkségesaé tanaik a sainbáa látogatását, mint akár pl. a birlapdvasáat, 0«akhogy mig ea utóbbinak kAltaégét agy seeretik és stok-ták elkerülni, hegy olvasnak de nem járatnak újságot, — a sainbáaat c*ak ugy kliet élveim, csak ury lehet belőle míveiődiii és tanulni, ha odajár as embsr.
A legutébb nálonk volt nhnir salainak, Sághy Z«igm>nd asintársu
Imának, nem voltak itt rose nspjai. Pedig ss a társulat a vidékiek köat sem ekőrangu a ámbár nem mond beié épen rosanak. de tag)ai kOafll egy sem emelkedett feltil a legango rubb köaépsserüségen. Hogy mégis jó dolga volt a társulatnak, annak két okát mernénk adni Elfaör, hngy Sághy eltalálta aa alkalmas időt as idejövetelre éa másodssor, hogy a uub bkomnak ssmhásbajárö kedve is loko aódott utábbi időben
Miklóssy jelenlegi ssintársulatát nem ismevjflk, nem járt még nálunk. De Miklóssy a renommirt ssinigssgs-tók kösé tartosik és ahol volt, ott el iemerŐleg nyílatkoatak róla és sxiné saeirő), kik köeött a vidéki Thalia egy-egy valóban jelesebb pap/át éa papnőjét találjuk Bepertoire-ja is jó, — e tekintetben tebát nincsen semmi, ami a köeönaéget a társulat pártolásától vissaa tart hatná — Aa időpont, melyben láiklóasyék játasanak, stin tén a lehető legalkalmasabb MegsaQnt már a nyár melege, hasatértek a för dőaők éa nyaralók s még nem kesdŐ-dött meg a tél sord időjárása, mely sokssor kellemetlenné fcessi a ssinhás bemenetelt És ami a másik körülményt, a asinháalátogatán kedvet, illeti : erre nésve aemmi okunk föltenni, bogy oaökkent volna, sőt —» a haladás törvénye sserint — ennek is meg kellett nagyobbodnia
Miklóasyék kilátásai e sserint nem kedveaŐtlenek * mi ugy aa ő érdekűkben, mint városi köiönségttnk jó hirneve érdekében tisata asivből kívánjuk, bogy a jó kilátáeok a legjobb mértékben megvalósuljanak.
Nem mulass!hatjuk el asonb...