Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
3.97 MB
2006-08-28 11:48:21
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
610
6581
Rövid leírás | Teljes leírás (625.43 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1876. november 088-096.szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

SA0Y.KANIZ8A, 1876. Lember

88-lKazáiin.1 Eléltsi I eieu w>
i lil SVT"
nirettasat
6 hasáhns petitK.
lo'ál.bi sorért 6 ki
irimsint 10 krtt-t •*>
:etncz M
inc-jliri illeték minden ■ye. hirdetésért kfil 3IJ kr. fizetendő

ZALAI IOZLOIY
előbb: ,Z AL A-BOMOOTI KÖZLÖNY.'

■SS
1 A lap izellezsi r«az*t í
I ilnnft rtzliio.env.il a J
BnrkeazOMt, Taka- I
rékpénztári épület föld-
sziut. — anyagi részét
illrtö kozlcméojek pr-
<li( a kiadóhoz Ité"
-.„„„. „inn,4i:
Wlantoskái.
Hérmeatetlea levelek nsak ismert nunkatár-■sktol fogadUtnak el
Káairatok vissza aeas kSldatnek.

N.-KanK«avárt8 helyhatótágának nemkOlönben a „n.-kanizsai kareskadeini s iaartank". a ,n.--kani2«ai takarékpénztár- a .zalamegyei általánas tanitétettBtrt', .„-.-kanizsai ki*dednevelá egyesület-, a .soproni kereskedelmi s iparkamaran-kanizsai kfllválasztmánya" s tíbb megyei és várisi egyesfflet Hivatalt* értesttije.
Metenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.

Felhivás előfizetésre!
A
„ZAhkl K
mint eddig, ngy ezentúl is hetenkint kétszer jelenik meg; az előfizetések mielőbbi szíves beküldését kérjük, hogy a lap pontos szétküldésében hián.}- ne merüljön föl.
Előfizetési ár: Negyedévre október — deczember 2 frt.
Kiadó-hivatal.
(Wajdits József könyvkereskedésében.)
Halottak napján.
Halottak napja! — Fájó emlékek, ke
serű kónyek ünnepe Halottak éjele !
Némacsendü őszi éj. Hallgatag, néma, mint az örökre elköltözőitek siri álma.
Oh! ki ne ismerné e kegyeletes ünne
pet, c szórnom napot, a midőn a földi szen-
Tedúk szentségként megőrzött emlékeikkel
látogatnak el az elhunytak csendes birodal
mába, hol a siron tol élő tisztelet, bála és
szerelem felkoszoruzott sirok mellett lobogó
gyertyácskák kísérteties fényében átszelle
mülve érintkeznek a tulvilági lelkekkel
Oh, jertekjertek ki a temetőbe! Hall-jitok, mily busán zugnak a templom harangjai? . . . Temetőbe hiv a hang, asziv-nek felujuló fájó érzelme, kedveseink feled-hetlen emléke, a haldokló természet, az elsimult hullongó falevélke, mely nyughelyét keres a föld ölén, hogy ott ismét uj életre ébredjen, mintegy jelezni akarva, hogy az ember sorsa sem más, mint a földre jntva, a siron át ébredni egy uj életre, a tulvilági életre..

Örök nyugalom, tulvilági élet eszméje! Mily bűvös, mily magasztos a ti hatalmatok! Titeket bírva gazdag, végtelen, örökkétartó az élet, nélkületek, kietlen, sivár, rövid, nagyon rövid a földi-lét. Oh! mert igen hamar és visszatartóztathatlanol meghozza az idő, minden teremtményre a halál a hervadás óráját, hamar megfehérednek képzelmünk párnyainak tarka pillangós tollai. — Egyenkint kísérjük el a könyázott földbe kedveseinket: a szeretett anyát, ki keblének puszta vánkosain melengetett bennünket, a jó apát, az ifjú leánykát, kit oly kimondhatatlanul szerettünk, a barátokat, kikkel oly szívesen megosztottuk az élet örömeit s velük együtt eltemetjak álmainkat, reményeiket, ifjúságunkat és ha üt a halál órája, mintegy száraz, lombjától megfosztott fa szállnnk mi is a sirba.
És mégis ti, kik előtt az egyéni-lét szűk határa, összeolvad az örökkévalóság végtelenségével, kik fényben, gazdagságban aszva aranyaitokkal az életet is megvásárolhatni remélitek, azt hiszitek, hogy örökké fogtok élni, hogy soha sem kell meghalni!?
De várjatok csak, még eljö az idő, midőn a halál visszatetsző érzete a ti sziveteket is megvérezi, majd midőn az élet tavaszán az enyészet karjaiba látjátok hullani azt, ki életében oly kedves volt előttetek és csak akkor tudjátok meg igazán, mily kérlelhetlen a végzet, mily kegyetlen a sors! Igen kegyetlen, mert nagyon sokszor épen akkor kívánja meg áldozatát, midőn legbol-dogabbak vagyunk. Oh, pedig mily iszonyú ilyenkor a halál! Meghalni, örökre megválni az élettől akkor, midőn csalódásokkal van tele a sziv, ha gyötrő keserv nehezedik a kínlódó kebelre, édes boldogság. Á sors

JUd&zései közepett nem ijesztő rém; de jótevő angyal a halál, mely békítő jobbját nyújtja, hogy a sirok hazáján át az örök nyugalom hónába kalauzolja a kiszenvedett lelket; de meghalni akkor, midőn boldogok vagyunk, szeretni és meghalni az borzasztó!
Igen borzasztó! De mondjátok meg, hogy az borzasztóbb-e, ha a természet kö-nyőrületlenül dobja oda legremekebb teremtményét az enyészet rágódó férgeinek, vagy a ti hiúságotok, mely drágaságai, fénynyel veszi körül halottaitokat, hogy még a siron tul is zavarjátok az egyenlőséget ! ? Pedig de hasztalan fáradoztok ti hiába, ti gvgös emberek ! Hasztalan emeltek ragyogó, magasranyuló emlékeket, mely homályt vet az egyszerű, dísztelen fejfára Hasztalan ! . . .
A fényárban úszó, virágboritott aranyos emlék ép oly kevéssé védi meg lakóit a férgek pusztító fogaitól, mint azok az ösz-szeomlott észre, nem vett halmocskák, melyek a szenvedés embereit takarják.
Vagy talán azt hiszitek, hogy annak nem fáj a szive, hogy az neu gyászol, ki e nagy napon csak egy szál gyertyácskát tudott tűzni kedvese sírjára, azt gondoljátok, hogy azok nem valódi kőnyek, melyeket az egyszerű fakeresztre hullatunk, hogy az nem igazi fájdalom, mely a temető egyik félreeső zugában, idórongált, porladozó fejfánál zokog didergő árva, bánatos özvegy, vagy az inség és bn más és más alakjaiban ? . . .
Oh, menjetek, menjetek ti két-
színűek, hisz gyötrelem fátni azokat a kierőszakolt könyeket, úgyis csak a kíváncsiság, a hiúság csábított ma nap is benneteket e szent helyre, hol kegyelet nélkül tapostok a porladozók hamvai fölött, mosolygó arcz-

czal, gondtalanul kóvályogtok fel s alá, za
varva mások buzgó imáit. Oh, pedig, ha
csak egy kissé magatokba akaróitok szil-
lani; de hamar eszetekbe jnthatna, hogy
sokan, nagyon sokan, kik tavai ép oly vidá
man nevetgéltek itt, mint ti, most már ott
porladoznak a sir fenekén a setét jövő éjé
ben Távozzatok! Hagyjatok egye
dül bennünket kedves halottainkkal, bána
tainkkal, ne zavarjátok a fájdalmat, hisz a
fájdalom könyei gyakran boldogabbá teszik
a kebelt, mint az édes mosoly, mert meg-
enyhitik a szívre nehezülő tekert s oty jól
esik a kebelnek, ha egyszer kiöntneti keser
vét ! Engedjétek, hogy ma kisírhassuk .ma
gunkat, hisz c napon nem ítél meg senki
konyánkért; mert ma halottak napja van!
Halottak napja, midőn felkelnek a szellemek setét sirbörtöneikből, hogy az éj ködében egyesülhessenek, ismét itt hagyott öveikkel a temetőben.
Oh 1 mennyi magasztos eszme, menynyi teljesületlen vágy, mily Eok édes szerelem, mennyi boldog emlék van e csendes helyen a föld alá temetve, mily sok keserű kőnyet csalnak a szembe e néma hantok és mégis a boldogság bizonyos nemét érzi a lélek, ha átlépjük a néma birodalom küszöbéi, melyen belől oly szépen elfér egymás mellett a szegénység s djisgazdagság, bűn és erény, góg és alázatosság, hála s a rut hálátlanság, az ifjú, kit talán szerető karok közül szakított ki a halál s az öreg, ki sokat élt, hogy sokat szenvedjen, hol minden sirkő egy-egy szenvedésnek tanujaként int felénk, minden kereszt csak e két szót suttogja hozzánk: .Mementomori!" Homályos érzelmek töltik be a romlatlan keblet, le-csendesül a háborgó lélek, a földi hrnságTÁRCZA
Halottak napján.
A mit én irigylek.
Zíld virágos völgyek illatul illenők, Hol ]at«n-adta nap fOIzeng bfivös ének ►/"miieknek ajkán :
Nem irigylem sorait, nem irigylem a dalt. Ott vlvezem gyakran a ■Kérelmei hajnalt, B-el ábrándozván!
He irigylem azt a rendit5 bánatot,
Melynek annyi kii ajk szentegyhazat rakott:
Dalbil, szenvedéssel! . .
van itt virág, ffi, fa . . . mégis masni vágynak ;
Ki tudja szent titkát ai epedo vágynak !
Mit követ sziv ért el ? I . .
Mi is lehet búja, fiié szenvedése 1 . . Ki tuilja, mit beszél aaivflkoek Térése ? ■ ■ . Valgjek eltitkolják! -C*ak a csorgS patak tova rontó habja, "ubadba kijutván, balkan kiloeaogja: - ■ Párjnkat si'ratj ikl . .
Vs-gy ba temetőben andalogva járok,
Hol koszorút visznek, s virágot a lányok
*-■ -"toiaornsagot !
Manók i> virágok I — szépek, bánatosak,
R pnlia kezeikből kapnak a halottak:
Neíelejts-virigot!
"1? jí-1 eiik nekem, jél eaik elnéznem, H°gy a bánat nemcsak u én osztályrészem,
HelTbea oly ré, fürdők! . .
"•irigylem tílOk, bőgj szemük oedveien
8 kényeik eaUlognak a virig-kelyhekcu,
"int a drága Rongyok !

És ba vénet látok, — ti.Melet ai Ssznek! —
Azok is virággal, koszorúval jönnek,
A kegyelet konyével!
Nem irigylem tolok: koszorút, virágot,
Csak aztai egy kfinyet, melyből n«-
m Q k ázott, Mely rokon az éggel!
Hegyek én is sokszor a bús temetőbe, I Már mindenik fejfa szivem ismerőse, S mintha csak rám várván: Felettük a rypms lágyan nsszezSrron, A sxomorii fűzfák bótiognak erósru, A szellSnek szárnyán!
CdvoxletOl én is mindnyáját k n s z n n t ii m,
Nyugodjatok békén számos iimerősum.
Mélyen a föld ölének ! . ..
És aztán siédelgek, mig sírodnál állok,
Hol szent álmaidról suttognak virágok,
8 illattal igéznek !
Egy rózsa van rajta, -« IÍ bb a mindcnségnél,
Mintha te kedvelem! e rózsa bun élnél,
Tele ékességgel I
Bimbó bimbóval fog testvérileg kezet.
Kfjik esókolodzik, másik pedig nevet.
Sok meg alig fér el !
Fejénél borostyán félékenyen kiiszva, Csupa cp.de.b51 kérészijét behúzza Aare z51d karának . . . ■int gyöngéd költésiét aetheri almival, Szivén helyet adtam szomorú ágival, A bns cypruifának!
Az egész világot ide varázsolom,
Egész világomat rejti e kis halom
Mélye éjjelének ! .
A mit én i r i g y 11-k, a mi agyam' liántja:
Virágos siroduak ürflk némasága; —
Én meg mégis élek!!
BARKADY ISTVÁN.

Az árva.
Vesthoir E. útin: Babos Szidóniától.
(Folytatia.)
I „Él te hivatotlD&k éned magad, Genj*
, védSjeként (ellepni ?• — kérd* hidegen.
.Igen !■ — feleié Melánia határozottan,
— .és ha nálad nem vihetek ki semmit, akkor
lemegyek sógoromhoz éa elbenélem neki, mily
kegyetlenség és hidegséggel halmozod el nővé
rének gyermekét. Hisz te szemben vele angyal
akarez lenni, mint azt irányiban! édes enyelgé-
aeidból kivettem.*
„Nésd caak, nézd. Gyermek igazan őrült vagy! különben nép tehetséged van a drámai •terepre;" — monda Vanda, — „fellépesed mulattat s mint alárendelt fogok veled beszélni! Nos, mit kivanai neki ?"
.Elóatfir is egy kényelmes, fűthető szobát az enyémhez köiel" — kiáltott Melánia páran-csolólag.
■ Ügy* agy ! a néma lélek elpanaazkodott neked?"
,Ne sértsd Geoiát,' — kialtá Melánia és setét pir borította el arczát, — „A sokkal nemesebb \ Magam győződtem *aog roa este erről, mily alárendelt ellátásban részesül."
,No, ne izgasd fel magad hasztalanul ;* — gonyolódék Vanda, — „én jói intézkedtem. Genovefa szegény s később maginak kell kenyerét keresni, örökké itt csak nem lehet — s akkor sok nélkülözésnek len kitéve; mielőbb megszokja a későbbi életet, annil jobb rei nézve.
— Különben most az egyszer teljesítem akara
todat, habár feliepésedhez semmi jogod sem
volt; GreoialekSltSzkSdhetik, mint óhajtottad!'
Rövid ideig ngy utazott, mintha Melánia

nővéréhez repülni és karjait nyaka törül ionni szerette volna; de a felemelt karok lehanyat lottak. .Köszönöm Vanda!" — monda röviden'; sarkon fordalt s gyorsan elhagyi > zzobát.
Lassan felemelkedett Vanda. Gorrdolattel ■ jesen lépegetett idestova; ekkor eloretoll a zárt ajtaján s mormoga: — „Ilyen zavarok ismétlődése roszra fordulhat; nekem meg kell hajolnom. Gondolod, vádolni fogsz engem ? Genii-hozi barátsága épen injenzra Tan.
Melánia egészes boldognak érezte magát, mióta óhajtása teljesedésbe ment, habar az ok és mód, melylyel azt Vanda teljeeilé, mélyen sértette. Sokszor és sokat időzött Geniánál s mindketten több órát bizalmasan csevegtek át. Melánia majd itt, majd amott volt; mindec.sarkot öeszehányt — vetett, mig végre fáiig fekve — picai piros ajkai közt szivarral — nyugalmat talált a kis kereveten.
,Oh Genia" — kiáltott egy nap kedvencz helyéről, — „hogyan lehetséges az, hogy neked olj finom kezecskéid vannak éa mégis tMtiiaxyát kötsz. A maitkor egy elkezdett német harisnyát láttam, habár te el is rejtetted; ott feküdt a terítő alatt.*
.Az csak esetleg tévedett oda* — nevetett Genia — »én nem Bzégyenlem miatta magamat *
„Emlékezel még arra, a mit Freihagen ur mondott a női harisnyákról, midőn előssör itt volt?* — térdé Melánia halkan s a futó pir mélyebbre festé a rózsaszínű, arezokat.
Genia intett csak és gondolkodva nézett az ablakon át a hóval borított távolságba; mig végre hamisan mosolygott
.Hol a farkast emlegetik, ott terem ;és*a most jön Freihagen ur szányon !*

elveszti csábító erejét, fény, gazdagság hír név s minden mnltndó földi nyomoraság iránti előszeretet háttérbe szorul, lelkünk érzi fenségességét,halhatatlanságát,eszünkbe jnt, hogy majd eljó az az idó is, midőn majd minket is ide temetnek, hol már ezerén, százezerén hamvadtak el, oda elköltözött kedveseink mellé, kiknek ünnepét oly szomorúan, oly könyes szemekkel üljük e napon, melyen a fájdalom s kegyelet nemcsak a sirok felett gyojt ezer és ezer lángot, hanem a szivekben is és habár a kebel melege nem képes is virágokat fakasztani » porladozók hamvai felett; de talán azok ott tul a siron megérzik szivünk melegét, talán jól esik nekik a részvét, a hálakönye, mely szemeinkben ragyog?
És nem is a temető kísérteties néma-
8ága, nem a szellemektől való félelem az,
mi e szórnom ünnepen ugy meghatja a szi
vet — hanem saját sorsunk érzete. — Ti,
kik egész éven át — nem gondolva az élet-
czéljaival — szerencsében hivalkodva az
ábrándok pnha karjai között kéjelegtek, ti
szívtelenek, kiket embertárstitok szerencsét
lensége meg nem hat, kik érezni nem tud
tok, gondolkodni nem akartok, kik éneteken
kivfll mást nem ismertek, jertek .... jer-
tek ki ez estén a temetőbe s ha ott sem
lágyai meg szivetek, akkor tudni fogjuk,
hogy már nem vagytok emberek !
Mnlt emlékei, kedves képek tűnnek fel lelkem előtt, hogy ott tévelygek a gyászolókkal a kivilágított sirbalmok között. Az ábrándok néma világán keresztül repül képzetem, mely megeleveníti a multat s feltámasztja kedves halottamat! (is, míg igy lelkem a közeimait országában bolyong, szemem égető kőnyekkel telik mep;, oh, mert az én szivemben is van a fájdalomnak egy oltára, melyen a forrón szeretett apa drága képe áll. Nekem is van egy feledhetlen halottam, kit oly vérző szívvel gyászolok, habár még azt is megtagadta tőlem a sors, hogy e szent napon kisírhassam magamat fejfájánál!
ÁUtatok-e már szülőitek sírjánál? Ismeritek-e azt az érzelmet, azt az égető kint, mely betölti a keblet, midőn azoknak sirja felett könyezüuk, kiktől életünket nyertük ?
De hát miért is könyezzük őket!? Hisz ők már sokkal boldogabbak, mint mi vagyunk! Ott pihennek az igazi boldogság beesőjében: a sírban, hol megnyugszik a szív

fárasztó ntja otán, hol a remény nem zavarja a néma csendet s az emlékek nem ke-seritik álmainkat.
Mennyivel boldogabbak vagytok ti por-ladoző szívok ! Beátok nézve mait, jelen és jövő egybeolvadt, az ábránd csalfa képével nem kecsegtet, a vahf ridegsége nem borzaszt benneteket!
lJoluogok! mert tul vagytok e küzdel
mes életen, hol alig jntott osztályrészül
egyéb az emberiségnek, mint örökös harcz
ban élni a vagygyal; de soha nem győzni,
édes reményeket melengetni a szívben, me
lyek később átkai lesznek a kebelnek, csa
lódni és megcsalatni azoktól, kiket szivünk
egész melegével szerettünk, elfogyni a hit
ben, vigasztalásban, napokon át sírni, hogy
megkönnyüljön a sziv, mint e3Ő után a ne
héz felhő
De minek is említem mindezt! ? Legszentebb a fájdalom az ő ünnepélyes néma-ságában! Hallgatok, hisz én is a fájós .emlékezet világát égetem' sajgó keblemben! JKNVAY GÉZA.
Zalamegye
törvényhatósági bizottságának jolyó 1876.
évi november hó 6-án tartandó rendes köz-
gyüiésében Jelveendö tárgyak sorozata:
Alispáni évnegyedes jelenlés a törvényhatóság állapotáról.
Nagyméllóságu magyar királyi vallás és közoktatási ministirium rendelete, melylyel néhai Lesnyák alsó vidoveczi volt romai kalholi-kus tanító özvegyének született Lisziák Rozáliának nyugdíj kirendelésére irányzott folyamodványát első fokban leendő1 szabályszerű el -intézés végett beküldi.
Nagy méltóságú niagy. királyi vulíis én közoktatási minisleriuin rendelete néhai Kuthy Antal volt szentbékállai romai katholikus tanító özvegyénsk nyugdíjaztatása tárgyában.
Nagy méltóságú magyar királyi vállán és közoktatási ministerium rendelete Msrfy József jakabfai romai katholikus tanítónak nyugdíjaztatása végett benyújtott folyamodványa tárgyiban.
A nagymóltosagu közmunka és közlekedési magyar királyi ministerium leirata, a Keszthely — Bak — Regedéi útvonalra vonatkozólag.
Nagyméltóeágu magy. kir. belügyniinis-terium rendelete, melylyel Pintér Lajos, Schwei-ger Dávid es Szabó Ferencz keszthelyi lakósoknak Gaál Miklós tiszteletbeli szolgabiró elleni panasza tárgyában folyó évi augustus 7 én 144. szám alatt hozott közgyűlési határozat feloldásival a megye közönségét az 1876. VII ik t. ez. 3. §a Utal előirt eljárásra utasítja.

Nagymóltó«águ ni'agy. kir. bolügyminia-teriilir. leirata, a l.>»tóbtV aflótfitetfik névj.-gy zekének megállapítana s a választott bizottsági tagok sorában nótán üresedésbe jött tapsáéi helyeknek választás utjáni betöltése tárgyiban.
Nagyméltósagu m. kir. vallás és közoktatási ministerium rendelete, melylyel Fanzseko-viea Márton stridói n(5ptanitón«k akkora folytán beállott munknkíptaliBieége tekintetéből nyugdíjaztatást kéri folyamodványát szabályszerű elintézéí végett leküldi.
A nagyméltfoágtt töldmivelés, ipar és kereskedelemügyi magy. kir. ministeriumnak folyó évi I!l!l7(i. szám alatt kelt leirata a folyó évi augustus bő 7 én fr .folytatva tartott bizottsági közgyűlésből a hordók hitelesítési tárgyiban intézett felterjesztésre.
A közmunka és közlokedési magas ministerium leirata, melyben a boldogfai uj községi úthoz szükséges területek kisajátításához az engedélyt megadja.
Magas magyar fcirilyi belügyministeri leirat, mely mellett * npgyei beteg ápolási alapról készített 1874. éa 1875. évi számadásokat azzal küldötte vissza, hogy hozzá csak számadási kivonatok terjesztendík fel.
A közegészségi köröknek alakítása, a községi és körorvosok fizetésének megállapítása és szülésznői tartás tekintetéből a községek csu-! portositiaa szempontjából javaslat adás végett folyó évi angustus 7-én s folytatva tartott bizottsági közgyűlés 6512/166. jk. 6524/165. jk. szám alatt kelt végzésével kirendelt küldöttség jelentését bemutatja.
A nagyméltósigo msgy. kir. belügymi-nisteríum leirata, mely mellett a magán orvoslás díjazása tárgyiban alkotott szabály tervezetet véleményezés végett megküldi.
A megyei épületek mikénti hasznosítása tárgyiban vélemény adás védett kirendelt küldöttség jelentése.
Nagy József zala-ngentzegi szolgabiró urnák jelentése, melvbun a zala-egerszcgi járást ariny talán nagy terjedelménél és a rendszeres hivatalos ügykezelést nehezítő viszonyainál fogva két kühin járásra osztani s annak megtörténtéig a szolgübiróítági hivatal személyzetét az ügyvitel érdekében egy írnokkal szapo. rittatni kéri.
Küldöttuégi jelentés a vernsee izsakóczi muraszabilyozisi müvek átvétele tárgyiban teljesített eljárásról s azok fentartása, ugy a folytatólagos Bzabilyozis iránt teendő intézkedésekről.
Seolgabirói jelentések a községjegyzői nyugdij alapot kezelő választmány tagjául választandó 3 községi jegyző kijelölése tárgyában járásonként eszközölt választások eredményéről.
Prctsiiifizky Pál megyei főmérnök urnák. AUó-Vidovecz községnek a drávai védmunki-latokhoz közmunka átengedését kérő folyamodványára véleményes jelentése.
Goricsán, Driskovecz, Szent-Mária, Alsó-Vidovecz, Alsó-Domboru és kottori községek folyamodványa, melyben a letenyei murai hid-

tói Goricsáni határig terjedöleg a Mura folyó állal előidézett purtrongáláfiok megvizsgálására e:-y küldöttséVet kér kirendnltetni.
A monostor-apáti enit' megvizs^AiiÍHÁni folyó évi auguatus 7-éo s folytalva tarlóit bi zotlaági közgyűlés T)>i22/160 jk. siám alatt kelt végzésével kirendelt küldöttnél jelnntését ai összes iratokkal bemutatja.
A nagy-kanizaai királyi törvÉny*zék el-nökénnk átirata, mely m<'lle»t Kftsrtbclyvárns közönségének az ottani királyi járásbíróság te lekkönyvi osztálya számára nzükeégea helyisé, gekro vonatkozólag kiállított kötelező nyilatko-zatit törvényhatósági jóváhagy ás végett átküldi
JankovÍRS, Józsrf h. szolgabiró ur jelen, tése, mely mellett a t>zoboticzai képviselő teslü létnek a Azoboticzai és benkoveczi borméréai jo. gok szabad kéiböl történt bérbeadására vnnit-koz<i határozatát, törvényhatósági jiiváhsgyás végett bemutatia.
Krób Pál tanfelügyelő ur átirata, mely. ben a hodosányi 692. számit telekjegvzőkönyv bnn 331/4, 33^1 és 748/ü. hr. további a 233. sz. tjkben 22. hr. számok alatt felvett iogatla noknak az ottani állami népiskola, illetőleg t magy. kir. illám javára tulajdon joggal Isendó ilkeblezéséhez törvényhatósági jóvihagyást kér
Pretsinszky Pil megyei főmérnök urBel-latincz k&zségben levő úgynevezett (Cwrnecz hid megépítése tárgyiban tartott hozzájárulási tárgyalásról felvett jegyzőkönyvet az összes irtokkal együtt bemutatja.
Felső-Szemenye községtől a letenyei határig, a Mura folyó part szaggatásai ilul eló idézett puaztitisok meggatlisa tekintetéből szükséges óvintézkedések javaslatba hoza'ala végeit folyó évi augustus 7-én s folytatva tartott bizottsági közgyűlés 5795/162. jk.«zim alatt kelt végzéíóvol kirendelt küldöttség jelenteié.
Mihálovics István pákái lakos és érdek tirsainan felfolyamodványa, melyben a pák«i községi iskola építési költségeinek pótadó kivetés utjáni fedezése tárgyában hozóit sérelmes községi határozatot megsemmisittetni kérik.
Vrjtntsitö Károly szolgubiró ur jelentése, melylyel beterjeszti Nedolirz, Pretetinecz, Strá-hohinecz és Novoazoló községek elöljárói és képviselőivel a közös temető megnagyobbitása és az aboz megkívántaid költségek fedezése tárgyiban felvett jegyzőkönyvet törvényhatósági jóváhagyás végett.
Szigethy Lajos szolgabiró ur jelentése, mblylyel szentpéterfóld község által a községi legeltetés tárgyiban hozott szabályrendeletet törvényhatósági jóváhagyás végett beterjeszti.
A folyó évi augustus 7-iki közgyűlés 6020/151. jk. számú végzésével kirendeli küldöttség jelentése, a gárdinoveczi községi erdfl megvizsgálása s zár alá vétele tárgyában teljesített eljárásról.
Koroncz Márton és Pánger János zalakop pinyi lakósok folyamodványa, melybea özv. Komiromi Ádimné zalakoppányi lakósnő malminál levő malomgit és víz meder álul oko-Setét Ung borított* Melánia kedve* arait. Sietve ugrott fel ét setét fürjeit szedé rendbe.
Fél órával később > két fiatal lány meleg prémekbe burkolódsott; Melánia goodoekodott Geoiaról.— A kicai szinyban itellenban ült velük Fülöp, míg Freihagen ur a gyeplót igazgatta.
Sétautaiist akartak tenni u erdőben.
Vanda a réutvevéat megköszönte. Neki számadásokat kell rendbe hozni. így csak afia-tnl világ utazott egyedül.
.Mily gyönyörű itt minden 1" — kiáltott nia —• .milj elragadóan néznek ki a fik! Fraihagen urr igazin pompia gondolat volt ön-lil, nekünk ma az erdőt megmutatni I"
.Kedvei rokon, ugy latszik, kegyed nem osztja Melánia elragadtatását 1 Egy no nm jőe ajkaira — mindig oly egyhangú kegyed ?"
— kérdé Fülöp • türelmetlenül mérlegeié Gé
nit alakját.
„fin gondolkozom • * téli természetnek báaaalom és tisztelem nagrsserfi szépségét; de u élénk kifejezés meg vas Ulem tagadva.1
.Ki (serény, az hallgatag* — feleié Qenia nyugodtan.
,Ki nem akar, az soha sem len szerény"
— monda Fülöp felindulva.
Qenia rövid nempUlantiaig arcsába nézett, de nem (eleit semmit. Melánia, kit Fülöp ■Mgjegyiései ■értettek, csaknem izgatottan fe-leié:
.Geaia pompásan tudja eltakarni ballga-tagsigat, mert a mnzaával foglalkoaik és e ked-venoask jó társalgást nyújtanak neki.*
.De ő soha sem ereszkedik le, szép műveiből egyetmist megmutatni nekünk; egyszerűen ait mondja; nekem nincs birtokomban az ékeassólis' — és mindent megtart maginak.11
— monda Fülöp keserűséggel él gyorsan hoszi
tévé: .Én szeretaém ama varasskulcaot ismerni,
mely ezen elzárt menyonzagot felnyitni fogja."
Elirnlólag — mély láng boriti Qenia kedves arcait j különös kifejezéssel nyugodott Fttltp tzame rajta; gyorsan arcaara vonta fi-tjr.hU.

Nyilsebességgel repült a aziny a havon. A bátor, erős lovak hamar észrevették, hogy idegen kéz kormányozza őket; egész rohamban vágtattak.
Freihagcn ur többet nézett hátra Melánia világos, ragyogó szemeibe, mintsem az útra ügyelhetett volna s igy nem történhetett máskép, minthogy egy gyors mozdulatot elhibázván, a !ovi k az ut melletti árokba iramodtak éa a szany felfordalt. Fülöp gyorsan emelkedett fel s komoly pillantásai Geniát keresték. O már felkelt s egy fához támaszkodva állt halvány an, de egészen sértetlenül.
.Nem érés fájdalmat?" — kérdé Fülöp aggódva.
.Nem," feleié Genia kedves mosolylyal, — „a puha hóba estem s a nedves lábakat leszámítva, az egéss eset szót sem érdemel."
Alig mondta ki e szavakat — Fülöp erős karjai által érezé magit átkarolva, ki öt fel-emelé éa a helyreállított szinyba vivé, figyelmesen takarván ne a finom libákat meleg gya-pott takarókkal.
.Most azonban megengeded Freihagen, hogy a hölgyeket haza vigyem; az utak előtted ismeretlenek ■ ma ugy is különösen szeretsz hit-ratekintgetni; hasonló eset ismétlését szerotnétu elhárítani.*
Melániát nem volt azükaég kérdezni, ha megsértette e magit Kzttat csengésű nevetésével tudati, hogy az előfordult eset csak fokozta jókedvét. Nevetve állt a mély hóban; kényei, mezen lépegetett körül a díszes csípőkben; lerázta a fehér pelyheket kalapja a bajiról és a szeretetre méltó arezocska gyermekies tiasta örömtől ragyogott.
Fülöp vezette a gyeplőket sa kis társasig a legelragadóbb hangulatban ért ismét haza.
.Oh, Freihagen ur," — kiáltott Melánia a meleg kandalló mellett ülve, — .tudja azt, hogy én erősen vádolom önt, ön szándékosan akart* ugy, hogy minket feldönteön ! Bizonyo-aan ast akarta litoi, hogyan viseljük magunkat e aajitaitaigos helyzetben. Hit csináltak volna a német nők, ha ők is, mint mi, a hóba estek volna?!"

.Valószínűleg ók is felkeltek volna, mint kegyetek" — monda Fülöp.
Melánia daczOB arezot vágott s Freihagen felé fordulva kérdé:
.Nemde, a német linyka csendesen lerázta volna magiról a havat éa nem nevetett volna oly kiillhatatlanul, mint én ?■
.Ha a német lánykának oly szeretetreméltó természete lett volna, mint kegyednek nagyságos kisasszony, az épen oly szivviditólag nevetett volna" — feleié Freihagen s Melánia kicsi kezét hévvel eraelé ajkaihoz. — .Én pedig ezerszer kössöoetet.mondok ama drága mosolyért, mely engem kimondhatatlan aggodalomtól mentett meg; mindjárt tudtam, hogy ügyetlenségem semmi rósz következést nem vont maga után."
Fölöp Melánia széke elé lépett s magit mé lyen meghajtotta; furkészóleg nézett mosolygó szemeibe s rebegve szólt:
.Szép kis barátnőm, ugy-e bavallja, hogy kegyednek ez a német medve tetszik ?"
Melánia kezét szemeire tévé, hogy zavarát palástolhassa s épen oly lázasan feleié :
.Én amaz ismeretes mesére gondolok, hol a medve egy kirily linyt vett el, ki férjét szivéből szerette; csúnya bőrét puha kezeivel simogatta, végre aztán kitűnt, hogy álruha volt, mit a csodalatra méltó szép király fiuceak azért öltött magira, hogy • király kisasszony szerelmét megnyerhesse."
.Talán el is határozná magit az a német medve a szép király kisasszonyt nőül venni, ha szivart nem asina" — feleié Fülöp mosolyogva.
Melánia felugrott és gyorsan mint egy zerge hagyta el a szobit.
Fülöp mosolyogva nézett utKna s Freiba
gen orra tekintett, ki egy kissé türelmetlenül
szemléltéé jelenetet; Vandával élénk eszmo- I
cserében volt s igy nem tivosbatott. I
Ezen szánkázást követé tok más, mig ' csak a jég és hó tartott; a kis társaság mindig { rendezett mulatságot; hol a jég sima tükrén korcsolyáztak, hol pedig szinkáztak és a hosz- ' szu estéken Melánia zongoráit vagy kártyázott I Freihagen úrral vagy egyéb játékot üsött; Ge I

nia olvasott; Fülöp atyjihoz ment, hova csakhamar követé Vanda is, szeretetre méltóan gon ■ doskodva férjéről és élénk társalgása által óhajtotta Fülöpöt oldala mellé bilincselni.
Végre a hosszú és kemény tél után eljött az áldott tavaBZ. A pompás agg tölgyfák uj mezbe öltöztek; a fú kizöldült; a kis patak, — mely s^ázfélekep folyá körül a parkot, — ismét csergedezni kezdett soiy gyorsan hömpöly-geté a habokat, mintha az elmulasztottat akarná helyrepótolni. A meleg napsugarak jótékonyan hatottak a bimbókra s néhány tintái lepke már is nlhagyta az atyai hazat, hogy szerencséjüket tehessék a virágoknál.
l,Folytatása kfiv.'l
Egy rokonom hoz.
(Kin tpmetÚAc utúu )
Kupy.f már mtivodbítl tompa bD« tengje A lialolt-liNMIiKIiak, * n hulló rfigtiknek ?
Fájdalmaid nSlét, táxas éjszakáin
Még virrASxt láng-szeme as emlékezetnek ? —
£s a véged átkntdil dnlt, facsart kebeJl Újra, njra habxik kintfl, gjr5trelcmmi-l ? !
Tadoil-c feledni ? feledni moxolrát,
Helv iiznK-fiiende fénnyel itfenti si^i> arc-K.-tt,
Meg némi kínjai tévelygő súhaját. Hely meg>zente«iti árutlnn rég-)iarrr.Át .
Ab ! elitfí Grflmtíd claS boldog Álma
Szpgínj- !—egy fob)tflxN7.a] milypn mrASxe sz.'ílla!-
Ki fog most, mint repkény • kcbledkes wnmliii 't Ungy atslelje a lift atyjii szivet ?! ...
Vagy tán még énceu ott remegni kis kcz>'t 1 Körötted aserelnat mint langiö <g-ovet
AJkidon még alol«S caékja ú ott ég?II
- FO.iereJ lehellet! — édes kinol emlék I ...
Majd ha szép reményid tÁvozé xngyxU Hited ar.íWé'tnekét mAgívxl rsgadrs.
Már az 5 r il 1 e t forgó tilz-karikíji
Pattogó sziktAit szórja bús agyadra . . .
Oh '. menj a kia sirhoz > lelked megnyugtatja K í i z r ít a ii k ott gyibilo megaseatelt hamatjt.
GUOTH Ol'OLA-

wtt Urok megvizsgálása végett, egy küldr.tt- .
^kirendelését kérik. I
C.rísT. János negyei fflorvon ur jelentés* mely moll'tt a megyei bizottsági kntgyjjléa utalása !«ly tán, bemutatja»megyei állatorvosokra níív. nly ■■setékben irányadó dijj szabályzat tpritzítcl, midiin liivatallx'il teljesitendA' eljárá-suk«n tn!,maKAii felek állni igénybe vétetnek.
Kováte JAniis szolgabiró iir j«l«ntcV>c mrl-1,1! l.mulatia. Knmárváros község .-loljirósá-;«nak «*"" folyamodványát, melybon l'ájur liynr^y ház.-inak a község Fzámára f>zándr>ki>lt „,,.;.. isiirlásit kimond;, községi képvis,;!,-, l..sltt-|,.li l.n'árnünthoT törvínybalósagi jóváhagyást kór
Alsó Lendva mezőváros képvisel.', tt;stü-Iff1t"n«-U kérvénye. — az aWi-lendvai mértek-hileVit'i hivatal átvetnie érdemében.
Romlóssy Furoncz nagy-kanizsai mérték hitel^sitő tiszt jelentése, egy meghatározott iroda átalánynak és a hivatalnál alkalmazott szolga ruházatának terméttzetbeni megadása tárgyában.
Báró Wesselényiné született Mikó gróf né kősz5oi' levele a hozzá édes atyja Mikó Imre elhunyta alkalmiból a mi'gye közönsége által totézHt réBztyétiratérl.
Pest Pilis Solt törvényesen egyesült megyék kiizönsége a személy és vagyonbiztonság érdekében belügyminister ur ő nagyméltóságá-büi intézett feliratát tudomás és pártolás végett leküldi.
A megyei focsendbiztos ur jelentése, mely mellett a megyei foglársag részére készített szolgálati ulasitáat elfogadás végett bemutatja.
Helyi hírek.
- Xélmi Mihály J.Endre barátunknak
,Világtör téneti Korút" czimű munká
jából <-> példányt megtaláltunk, akik bírni óhajt
juk,példányonként 1 írtjával szi-rkeázlós'^uuk-
nél jótékony czélra kaphatók.
— Következő sorok kiizlésére kérottünk
lel: íl"l íi kőzájtatoss-is B ittteni tisztelet házai
— ii 'i'mpi"in:>l; — iránti f-ititíkí'lttir-g nyilván
láthat Iliitekben mutatkozik, onnét * hitólot
r'iiít^xú^íii-i'se.f fi^é-tzen ki m;in aludt a biztun
lehet a benső vallásosaágra következtetni. Ezt
i n.-knnimai kath. hívó közönségről is teljes
• igazival plmerjük mondani. Ugyan is az itt'-ni plébánia t^mploru a f'őroéhóságu herczeg Baltlivioy családban csak névleges patronust bírván, napi szükségleteit ügyedül itfak a hívek buz^'i'i .adományából képes lödüzni s IIH t'íli-mesb javítási, vngy b'-lcsinnsitást kuli eszközölni, aonyivii] inkább azok áldozatkészségét kénytelen ifrónybe venni. — Így múlt tavaszon a már pusztulásnak indult torony tetőzetének mulnszt-hatlan jitvitása ét> újbóli bádogozása, hegy le-hetóvi: tetessék, csak is a plébániabeli hívek, ani'm-.'s város, egyes intézetek, egyletek, síit aémely nemes szivü izraeliták szeretetadómá-tijinnk köszönhető, kik rang, osztály ét nem kilönbaég nélkül örömmel tették le áldoiat filléreiket helybeli íárdafőnök s helyett, plébános ur keiéibe. Ki azonban ax Isten hazának djszét Kéretvén, figyelmét a templom belsejének csinosítására forditá s nem lévén a zárdának e czélrtL külön alapja; ismét a kegyes jótevók és hírek vallásos buzgalmához fordult s jó szándékát, rövid tél év lefolyta alatt azon örvende le siker koronázta, hogy a templom 4 mellék uhára jelenleg m&r az ide belépő ájtaloskodók Mjy lelki örömére teljes díszben és Isten hátához illő fényben tündöklik, a ffl és még 4 mellék oltár díszítése jobb időkre maradván. * — Hálái elismeréssel és mély köszönettel kell itt felemlítenünk : hogy ez oltárok díszítéséhez főt. Kovács Zsigmond pécsi püspök ur ő nméltósága 100 frtul; — a pécsi főt. káptalan 50 írtul, — Imid. ™|. gróf Zichy Károly SOtrttal; — Özv. gTof Batthyány Lajoso/i, születelt Zichy Antónia 10 írttal; — végre magokat megnevezni nem akaró pécsi testvérek 30 frttal járultak.
— Kz alkalommal ki kell emelnünk az oltárok
di*ziti>ae és festésével megbízott Hoppul Lajos
<n* pécsi aranyozót, ki szakavatott miivv által
vaiamiut részünkről teljes megelégedést: ugy
«ok részéről, kik művét megtekintek, méltó
elismerést éa dicséretet vívott ki magának, kit
il azért e téren mindenkinek merünk ajánlani.
Végre még csak non óhajunkat fejezzük ki:
hogy a mily gyorsan és dicséretes buzgalom
mal halad városunk az utczák csinosításában
ét szaporodik évről, éyre szebbnél szebb lakó
nazakkal, vajha ugyanazon arányban csinosod
Hátiak Isten tiszteletére emelt háiai is. Nem ha
bozunk nyíltan kimondani azon meggyőződé-
aönk-t. hogy e magasztos szerpp nagy részben.
úrhölgyeinknek vau iiíut«rlva, kik
közül némelyek már is — ámbár névtelenül —
tetemesb áldozatot tettek le az Ur oltáraira. —
Szabadjon is reménylenünk, hogy a kikatIsten
*°k ezcreknél boldogabb sorsba .helyezett; —
k>k<tt az egyház ős régi zsoloumáiban ájtatos
«>nimnl méltán megtisztel; — kik, mint család
•nyák és honleányok a mostaninál vallásosb
ifjú nemzedék nevelésére hivatvsk: axok a nő
nem hitbuzgalmát oly szépen jellemző s tolmá
csoló szent ügyet — értjük az Isten oltárainak
aazitcsét — a már mutatkozó jó példát kö
vetve, vallásos keblük egén hevével felkaro-
landják sa ker. szeretet találékonyságánál lógva

fellel' ndik a szent ezé! elérésére sron módokat és cozknzfikí-t, melynk által Isten dicosi'-ére aranynál, ezüstnél, drága gyöngyökuél b< csesh s a legszilárilabli éreméi maradandóbb emléknt emeihe1n*-l< sziriinkbon. H. . - . szt. miklósi és liraói káplán.
— / j senemü. Tábore'ky t* Parach
urak nemzeti zenemű keritfkedéfléluMi luegypli'nt
.üolrsész-csardás" eredeti magyar Zongorára
™ lián Pál. Ára 60 kr
— A magyar k»r»na oiTiA^inak hi-ly-
nértára szerkesztetik »j!0rs2»íos m. kir. »ta
lislikai hivatal feliigyl^ti; nlatt.Ax iijazaágügy ca tiirvr-ni Icr-zés, a pénzüjjj-i étíhonvéííclmi igaz-gíitáj}, az fr^yháKÍ liatósngok területi beosztása, a községi kikerakités, valamint it poi:l:ti. távir-dai és vasúti állomások tekintetében 1*73 óta létaitett számos változás, de különösen az l*7fi-ik évi XXXIII. trvezik áltál elrendelt »immár életeibe lépett uj politikai beosztás folytán égető szükséggé vált a köztevékenység minden ágaiban és a magántevékenységnek is számos ágá ban egy olyan helységnévtárnak birtoka, mely különben alkatában és anyagában az 1873-ban a m. kir. sUtistíkai hivatal felfilórködése alatt megjelent e nemű munkához alkalmazva az említett számos s jelentékeny változások számba vételével a jelednek hű képét nyújtsa. Ezen indokok nyomán a m. kir. belügyminiszter ur és a m. kir. földmivelés-,ipar-és kereskedelemügyi miniszter ur ő nagyméltóságaik egyetértő intézkedése által mr-gbizatást nyert alulírott a magyar kir. statiatikai hivatal felügyelete alatt 8 ezen hivatal több tisztviselőjének közreműködése mellett egyt a jelzett követelményeknek megfelelő helynévtár szerkesztésére. A mü tartalma fennebbiekben körvonalozva van; mind-amrllrt^tuzeteaebb ismertetésére annak jelezhető, hogy tartalmazói fofrja betűrendben a magyar korona országaiban létező összes községeket, pusztákat, telepekut és majorokat és pedig a községeknél kimutatásával a megyének, járásnak , törvényszéknek, járásbíróságnak, pén7.ügyigazgató8ágnak, adóhivatalnak, postahivatalnak, egyház- cs hadkingéczitési kerületnek, melyhez tartozik, a huzzá tartozó puszták nak, n'--vesFtesíibb banya ^a^y :partcl'*pi:kniik és gyógyfürdőknek, a lakosság anyanyelvének, valamint létszámának felekezetek szerint, a házak számának, a területnek kat. holdakban, megjelölésével a vasúti g$zbajózási és távirdai állomásoknak ; pusztáknál és telepeknél megne vczésével a községnek, megyének, járásnak és postahivatalnak, melyhez tartoznak. Minthogy azonban ezen az országos statistikai hivatal ezége alatt megjelenő muíka állami segélyben nem részesül, s annak szerkesztési, de különösen nyomtatási költségei igen tetemesek, annak léteeülése raindazáltal feltételeztetik a részvét tői és pártfogástól, melyet találand. Emiitett költségek fedezése ugyanis az alább kitett megrendelési ár mellett legaládb 2800-3000 példánynak biztosított elkelését feltételezi. Ennélfogva felkérem mindazon állami, hatósági és községi hivatalokat ét községeket, azon testületeket, társulatokat, egyleteket és magánosokat, részvényes- és egyéb vállalatokat, melyek ügykezelésükben egy ilyen segéd-könyv szükségét érzik, hogy annak létrejöttét támogatásukkal elősegíteni szíveskedjenek. A.munka megreodelési ára 6 forint. Megjelenésének határideje jövő év april hava. Megrendelések, a megrendelő aláírása mellett, elfogadtatnak f. év végéig, a mikor, ha elegendő számmal történtek a megrendelések, a munka sajtó alá kerül és az előfizetési pénzek beküldésére a megrendelők fel fognak kéretni. A munka terjedelme mintegy 00 sürün nyomott nagy nyolezadrétu ív lesz. 1IJ00 hasábbal. Bolti ára 7 frt. 50kr. Budapest, 1876. uctober 10 én. Ksllerfiy Mihály, m. kir. miniszteri titkár.
— Megjelent; Levéls«erinti oktatás a
nemei nyelv öntanulására írja és kiadja Roder
Adolf i'i. és 23-ik füzet. Az egész mü 6 frt o.
é. Megrendelhető minden hazai könyvárusnál,
vagy a ttzcrzőnél Szombathelyen. K díszesen ki
állított folyó.rat az eléggé ismert Toussaint-
Languscheidt lannródszert vett.; alapul és a né
met nyelv alapos megtanulását a legrövidebb
idő alatt biztosítja.
— BekSUdetelt. A soproni szabadkőmi-
ves páholy, netaláni tévedések elhárítása végett,
tudatja a n. é. közönséggel, hogy minden a pá
holyt illető közlemény Thiering Károly tanár-
hos (Sopronban, sst.-György itfcza az.) Hité-
•endó.
— Rövid, hirek. Baraoyamegye alis
pánjának tia hajótörést szenvedve. Java szige
tére menekült. — A magyar püspöki kiír ujab
ban 00 ezer forintot ajánlott fel tanulmányi
czélokra Trefort ministernek. — Titiisben a
törik consult s nejét meggyilkolták. — Spanyol
országban köztársasági nagy összeesküvést fe
deztek fel. — Prokesch-Osten báró meghalt. —
A császárfurdö egyik bérlője eltűnt. — A lóki-
vitelt a kormány betiltá. — Győrött egymást
érik a bukások. — A kassai plébános asztalfi-
ókjában 30 ezer forintot találtak. — Az egéss
földtekén átlag hetenkint 4,320000 levelet szál
lítanak. — Nagy Szobenben magyar olvasókör
alakul. -

Páplmeletek.
F.cy nőkérdé férjéftl „Édes fiam! ha rsy j» Térj *-Í. [ateunek ■ loirn*inesi-bl> teramtmsnyr', mi akknr így jil nS?- ..A. irgritVaU smmlmtaye Istennek!" f«Wé a féri
A lüMii knxt az n E>*Krl«>«ág i« m*fr r.tn Pa-Ukövi Cynro'ala? hÁr^ihan, hogy mind<-ilkinek vlleitt-niotitl. lin JK-MÁMI ilyetén mi^iinii diciérik : Gvurpva-laü i-icAt rM.tk d<*rt<k eer ember! lie nem ai, -- fa-Mi ra'ünlrlrdMi.
Ax mí-ir pláne bi-lni'«'e-> OyurKyal.il* hAcsiaiik,
Y«ey «!»••" nini íróknak, vajr; domhnak «lljík.
bát niry ki f-»sr raitnk. hnicj nlexa ni«ki, n»Ky ki'<«Iáh
i mánál K mry máaxik, meit — Bíy mond - - így
óial fj I
Vncnor-i atáti pi^dif; az ejry-fnes |uill<>ju naabá-b«n i*. ce>-ik kcM-bfn viU^ot tartrn, a gsáaik k«t b,<n levt" l.nltjtl el<~re kitapOÜMtja: hová it'p -, mert ~ nfrr mond - faj a tjokasaase. Nappal nem fáj >'kiI!
GrnntTaUg biea! dolmánya ott loff* rában, kol a niraliraat tartják; a bová tehát nem eaak* i(a«, d« erSi, okaü ru t7akTac*kán ben£sni. R» auan Urtinatewn a paliakaiváson kapjak O/nr-gyaiat; bient, ast a fránya m.efj«tyséat teazi, hogy a IJ»»r. fájl ka pedig kijtrat taUlkomak vele, axt mondja: dolnányomat néstem meg, nem pcaé-axea «?!
Levil ezim cnrioanm Mill Nagy Tiac-tölítely Méltoiataaon. Ptn.atelendl f5 Lelkéa., Öi-p3r»s Urhoi Nagy FStiantelettel Tapolcsán.
Kgy igen magas ranga ur a Bach-konix^kban
kürnut toven, — mindenfelé bemutattak neki a M-
Cjei liaztviseloket, kik küilStt tjbbu Jakakfiraak
hivUk. '
^"^ eiTTike megyefőuok Tolt, a a nagy nr nem tudván jo magyarnl, nKazetéri^steUe a Jakabfy í* megyefónuk nevot, nct TOlven, hnej Jakahfy jeleati A hiratalt.
Kgy DIÁM helyen aztán iamet egy Jakabfyt mn-Uttak bo neki, x ki igen fisul és még mak dijnok volt. _ — Ah ! ao jnng. nnd arhon pin Jakxhfy! — jegyié meg c.todálkozra » magas ranírn látogat<*>.
_Eíj firet.'« .l<.lK.-ihtui könnyelmű má.ik azi-né<»nn mír k<-t nyáron át Inkott egy rArnserdei nya-raiúhait a ntllcül. hopy hzáliáahért fitetcít volna.
A máaodik ér végin megasóliti » házbinó-koané. hogy el. ngedi neki a két évet, csak kukázzék ki házából
— Mit r én moat kikottiizzem, mikor már ba-
ráuim i.merik jól azállásomat? Ez nekem végrom
láson! rolna Inkáhb beleegyezem, hocy »me1j<> fiil
a lakbért.
— Kgy iiaeynéiie liiztatá kin tinukaőciiesét,
li'»py naptemonlekor menjen aladni, miként azt a
kis rzirkeklSl latja. Igm, — monda a kia lin — dr
a <virkűkkel a tynkok ia elmennek aludni \
K&zgazdászat
Sáskairtáa nj neme. Ornazoraxágnan a aáKkák irtását x krtretkexn m^don is »azk»zlik: Két lAviaborona éa háinm két méter hos»n. éa ■/, méter átmérőjű hengert Ssazeállitván, ezeket ksrbe hnzat-jik a aáakáktul ellepett íoldon. A boronák a koron kivQt, a hengerek belfil vannak elhelyezve. Egy-azerre 20-30 méter áünérSjd kort fognak fel. A aaa-kák megijeaztve az eazkos zaja által, a kor köz. pontja feli rohannak, hol a mindig beljebb hatoló hengerek álul agyonsazatoak.
Szerkesztői Ozenet.
2187. Gy. .Csáktornyán* szép költeményed mielőbb jo.
1168. Ö. H. Oy 4 levelet átkttld8ttem. Meg. kaptad 7
21G9. E. P. K. AK érdekes közleményeket megkaptam, igán köszönöm!
2170. J. Győr. A beszélyt tettük. Magánle
velet írunk.
2171. Ss. SOmegh. Jövőre is kérjük szíves n-
gyelmét.
2172. P. F. Monor. KOszonjak, kosoljlik !
2173. W. F. Helyben, Csekély módosításai
Vasúti menetrend.
Érvényes máfus 15-től 1H76. i A bnda-pesti idátmntató óra szerint, inául Kanimxatröi
Vonat hova :
azám Dra Perc. ldö
205 K»iík, Mohira,Dombovár a Kiuméb» 4 48 reggel
215 . , . ,2 30 délnt
212 Bnda-Pestre 4 58 reggel
202 26 délnt.
204 . 11 30 estve
USBénba (Ssnsabatbely, Bfez-Ujhely felé)5 8 reggel
901 . 11 48 estve
315 Sopronyba 3 38 délnt.
903 Triesztbe és Pragerhofon keresztül
OraVz és Bécsbe 4 50 reggel
201 Triesztbe éa Prágerhoion kérésztől
Órám éa Bécsbe I 47 délnt
Brknik Kaalnsrs hőmnél:
116 Esa«k, Mohács, Dombóvár a Fiaméból 1 41 délnt
SOS , , , . 11 11 eatve
309 Buda-PestrSI 4 20 reggel
901 25 délnt.
211 9 44 eatve
314BénbSI(Szombath. f>écs-Ujhdy)frlSI 10 27 estve
302 , , . .46 reggel
SIS Ropronybol ....... II 53 délei.
114 Bécsből Qrácz, Marbnng, Pragerhof
felöl 4 12 teggel.
20! Trieszt- és Bérsbó! Harburg, Pragsr-
hof felül I 21 délut.
204 Trieszt- és YUlachbói Prágerbof felől 11 — est«r
Mattaxgba nwtlakssae ruiaeh is Fraaeeattatbe.
. r . , Fianeesfeatbnl.

Érték és v.iltéfolyam október 30.
Ó'U meíaliques ül'. 75, á'/s usms.,kölo>5u 66.75: 1860-ki álladalrni k.ilcafii. 104.75; bank
. 82S — ; hir»linM>eti res«v-*By«ik 149.30; 123.10: mugyar földtdhermentaai köt Tény 75.— ; te-nnavárí földtehormeatési kötvény 73.60 ; nrdólyi faldtehonnentéai kötvény 73.50; horvát sluvon fiildtiiherinentaai kötvény 85.— ; esflst 104 85 : fs kir. arany á 85— i Napoleond'or 9.85—.
felelős szerlcpsztó : BiiorH Lajos.
— HekfddHeit. Érdekes a lapunk mai számában előforduló 8z*rencse-jelen-tén időnbb Hekscher Sámueltől Hamburgban. Ezen ház pontosan és titoktató kifizetése által az itt és a környéken nyert összegeknek oly jó hírnévre tett szert, hogy mindenkit figyelmeztetünk e helyen mai hirdetésére.
Valamennyi beteg erőt és egészséget nyer gyógyszer és kSIteég nélkül a
Revalesciére (In Barry
gyógytápszartől ümdMból.
28 év óta semminemű beteffnfff tan volt
/képes e kelletne* egészségi tápszernek tOent-
állni a Qdvltanek bizonyul az f.lnoUekna ú
gyermekeknél orvosáig: és költség náUrtU mor-, ideg-, mell-, tudS-, máj-, mirigy-, yfe, Ulegsési-, faolyag- és véaobaj-, gümS-, asskdr-, nehéz lélegzés., köhögés-, emészth.tlenség-, dngnláa, hzame-nés-, álmatlanság-, gyengeség-, aranyér-, vizi-betegseg-, lázszédfilés-, vér-megezornlás-, folzsibongáa-, émelygés és hányás, sőt terhesség folyamatábau, hirtyalob-, múlakdr-, aováayodáa, csua. klissvsnyf sápkér ellen, •gyssintin csecaemSknél eledelül dajkatej helyett előnyt érdemel.
Kivonat 80,000 bizonyitványbol gyógyításokról, a melyek minden {gyógyszer ellen dacsoltak, ezek kftzt bizonyitránrok !>r. Wnrzer tanártol, Beneki, Dr. Angolstein, Dr. Chorrlatid, Dr. Campbell, Dr. J>éde tanúr, Dr. UM, Castlirstnirt grófnő, Bretian márkiné, ISKOnstfiit hnrrzeg Mcnnndorf-Poatli mínisterelnOk és több magas áUamszem«!ytol, tetszésre bérmeatv* be-küldetnek.
RflTidroout kivon.t 80,000 bisonyit-ványból:
Hét hava most már, midSn vigaaztalhaaaa állapotban voltam. Mell- és idegbajban szenvedtem ngy, hogy napról-napra szemlátomást fogyatkoztam, aanek következtében tanulásomtól husamosb ideig háborgatva voltam. Ekkor csodálatoa Bevaleaeiér*-j»rol hallottam, azt folhaaználtam éa biztosíthatom, hogy tápláló éa kellemes Revales<-iére-ja egy havi élvezése után, rnkéleteaen egészaégeanek és erőabUltnek ér-sem magamat, ugyannyira, hogy a tollat a legcsekélyebb reazketés nélkOl bírom vezetni. Indíttatva érzem magam ezen aránylag igen oleeo izletts eledelt, minden szenvedőnek mint legjobb szert ajánlani és vagyok alázatos szolgája.
TESCHMEK OÍB0E,
a magasabb kereskedelmi-tanintézet hallgatója. Az igen nemes de Bréhan markiiié levele.
Nápoly, 1872. aprU 17-én.
Draml Májbetegség kSr«ke«tében hét ér óu borzasztó aorvadási állapotban voltam. Nem bírtam olvasni vagy írni; reszketés fogta el idegeimet és egész testemet, roaz emésztés, tartós álmatlanság és a mifldttntslsni idegrázkódáa idestova hajtott s pillanatra sem volt nyugtom, a mellett a legnagyobb mérvben mélakóros valék. Sok orvos bánt el velem anélkül, hogy konaysbbulést aseresbettek volna. T»-kéleMs kétségbeesésekbea az 5a Bevsleleiére-jét haw-nálum a most, mintán három holnapig éltem vele koszUnCm a jó Istennek. A Ravalesciére a legfőbb elismerést érdemli, egészségemet tökéletesen helyreállította s oly állapotba tett, hogy állásomat a társaságban ismét elfoglalhatom. Fogadj-* tisstelt ar legforróbb köszönetem és Mije. tiszteletem nyilvánitását. -DE BEfiHÁM MABKINÉ.
75,877. sz. KOller Flórián, a. k katonai fel-ugyelS Nagyváradon tSdS- és légcso-hnrut, fejszédalés és mellszomlásból.
65,715. De Montlonis kisasszony, eméaztketlen-ség, álmatlanság és sorvadásból
Táplálóbb levin a hunál, 5O-««rsssn mtg-kimíli a jyimnsr arái, felnittiknil ugy, nvni gytrmduinél.
Pléhszelenczékben '/, font 1 frt. 60 kr., 1 font ít frt SO kr., 2 font 4 frt 50 kr., 5 font 10 frt., 12 font 20 irt. 24 (ont 36 írt. Sevalesoiére pbkoták ssesea-ezekben 2 frt 50 és 4 írt 50 krral. Kevalesciére Cho-roladé táblákban 12 csészére 1 frt 50 kr., M-re 2 trt 50 kr, 48-ra 4 frt 50 kr., poralakban 120 csészére 10 £rt — 288-ra 20 frt — 576-ra 36 frt. —
Megreodelhető Barry du Barry & Comp
álul, Wien, WailfischgasM Nr. &,
Valamint minden város gyógyszertáraiban és fttsser-kereskedéseiben ; azonkival a béesi báz minden vidékre megküldi postai utalvány vagy utánvét mellett.
If.-Kmiudn Práger Béla, (taUtt Lövik Ki-
roly) gyógyiertáráhoK; Peston Török Jdaeinél; Aradon Tonas F. és társánál; Debreczenben MiháloviU István gyógyszertárában a kígyóhoz; Eszéken Dávid Gyula gyógyajerésmél; Kassán Wondnachek Karoly gyógyss., Marosvásárhelytt Fogsmri Dömötörnél; Pozsonyban PJMtori Felixnél és Solti Rezső gyógysi., Székes-Fehérvárott Die-balla Györgynél, Sopron Voga A. gyógyss.; Temesváron Pap József városi gyógyszerésznél, Újvidék GrossiagerC B. és Ernst János gyógyszerésznél ; Varasdon dr. Haltef A. gyógysz., \ Verzocsen Fischer Móricznál, Zágráboa Irgalmasok gyógyszertárában. Tisza-Újlak: Koyko Vietor gyógystwrtáribaa.
*) E rovat alatt kozlotlért felel8aséget neiv
Tállal a rUerk.WajdiU Joaef kúdó-, Up- ét nyoadataUjdonof gjoraugtó nyoaiu,
Bátorkodnak a L ez.
háziasszonyokat
wry Din takaritmíojra figyelmeztetni, mely «bb<l áll. higy > kávé raMdi I" (I|'k»'» vegyítésével kenitlesaek >:««<•! 2 í-lflnj. jár. nW-p pndie: 1 « ízlést neraMÍtoni lehet és 2. a jutányos bevasárl.-s lényeer* u-kftritraányt bon magával. K rz/1-IH'.I kérjük hamisítatlan
LatzfcoyitsA.
Budapest, váczi-utcza 18 az. .Nemzeti szálloda' épületében
ajánlja Iljonan nyitott
urí divat- ét níi pipere áruk raktárát
teiujabb divata
egy kísérletet tenni. I Mintán ml aranyozott | papírban
folt ftige-
kávénk
minden
egyes csomagjának tartalmáért « valódiságát illetőleg, 100 frt-t a Tjot állnak, tahtt lajstromozott védjegyünkről kfl-löoösen tndomást venni kérünk.
1 Győzi s Fia.
kir. gazd- gyárosok Béesben. Egyedüli raktár Nagy-Kaoissán :
Stren és Klein uraknál.
(179 10—•)
nói és férfi nyakkendők, fehér és szines ingek, gallér éi kézelők, zsebkendők és rászoo lábravalók, bír- át posztó
keztytlk,
gyapjú alsó ingek és nadrágok,
ttrn, nSi és gyermekh«ri«nyák, kimúlik, nyaksbavlok, színházi fejfcendffk él ktpicbonok, illatsr.e-rek, szappan, fésűk stb. ngyszinte atindennetoff rövidárukban leltünS
olcsó árak mellett. Vidéki megrendelések legnagyobb szorgalommal, ponto-san eszközöltetnek.
(210 2-6)
1113. szám. 1S76.
Árverési hirdetmény.
A veszprémi puspokségi javak gondnoksága részére! a nagymélto. ságn vallás ét közoktatási minislerinmnak 24319|1876. számú magas rm deleU folytán ezennel közhírre létetik, hogy folyó 1876. éri novembei hó 13-án és következő napjaiban a püspökség kovrikezü bérlemény! tárgyai fognak 1877. évi január hó 1-tol fogva egymásután következő báron évre sárt ajánlatul egybekapcsolt nyilvános árverés utján bérbe adatai:
I. 1876. évi november hó 13-án reggeli 10 órától kezdve :
a) a Veszprém városi takarékpénztár mellett levő u. u. Kelemen
féle ház as italmérésí joghoz kiadott részeken kívül. Bánatpénz 100 frt
b) a veszprémi puspokségi fonduson levő országos vásári belyp.'iiz
asadési jog. Bánatpénz 1O0 frt.
e) a Veszprém városi piaczon levő felsS és alnó mészárazéki épü letett és a „Bubin- völgyi vágóhíd. Bánatpénz 100 frt.
d) as 5ei-i k&zségbeli bormérési jog, mészámök és egy telek fald
BánstpAo. 160 frt.
e) ss osi-i kozségbeli ser- és pálinks mérési jog, uradalmi ház,
bolt, fel telek fold, két hold rétes fél hold káposztás kert Bánatpénz 100 fn.
f) as Sai-i határbeli n. n. „Fehér'-féle malom, lakbáz. két bold
tavaszi fold, két hold ré> és l'l, hold házi kert. Bánatpénz 250 frt.
II.
■. 1876. évi november hó 14 in reggeli 10 órától kezdve: ^ a) a bajmáskéri kozségbeli bor, ser ét pálinka mérési jog, mé-saárssek és uradalmi épület. Bánatpénz 100 frt.
b) az ajka-rendek kozségbeli korcsma, italmérési jog, mészárszék és » hold isánuSfold. Bánatpénz 100 frt.
e) a német-bányai korcsma, italmérési jog, 12 hold azántofölt] és 6 darab marha legeltetéti iog. Bánatpénz 100 frt.
d) a cbab-bányai kozségbeli korcsma italmérési jog lohold szán
toraiddal. Bánatpénz 100 frt.
e) a farkaa-gyepüi kozségbeli koreamaház, italmérési jog, 15 hold
szántóföld és 5 darab marhalegeltetés. Bánatpénz 150 frt.
HL 1876. évi november hó ló-én reggeli 10 órától kezdve:
ai a ráróslEd kozségbeli detzksmetszó malom. Iskbáz és kert. Bánatpénz S0 frt
b) a ki»16d kozségbeli n. n. .Kerkspoly- bás a hozzá tartozó
kerti belsőségééi Bánatpénz 20 frt.
c) a kislód határbeli Tashámori litztobIS kétkerekű maion a hozzá
tartozó fnndnssal. Bánatpénz 150 frt.
d) a BorssSresok batárbrli mintegy IC* hold szántóföld, 37 bold
rét, az o. n. eárerdei uradalmi legelS. Bánatpénz 300 frt. .
e) a BorssSresok kozségbeli nradalmi korcsmabáz, mészárszék,
bor, ser és pálinka mérési jog. Bánatpénz 100 frt.
IV. 1876. évi november hó 15-in reggeli 10 órától kezdve:
a) a tagyoni határbeli mintegy 68 hold szántóföld és 2-2 hold le
gelő. Bánatpénz 100 frt.
b) a kovágó-orsi határbeli 7 hold szántóföld és 16 hold erd6, il
letőleg erdei legelt. Bánatpénz 20 frt.
e) a reodesi határbeli miutegj 6 hold szántóföld éa 4 bold erdő, illetőleg erdei legeli. Bánatpénz 16 frt.
d) a Sflmeg vároai rÁgi cissttsrtói lakház minden tartozékával és
S drb. Barbárai legelővel. Bánatpénz 100 frt
e) a ayirád kossétbeli őrlő aulom és lakkal tartozékaival együtt.
Bánatpén. 50 frt.
V. 1876. évi november hó 17-en reggeli 10 órakor kezdve:
a) a Tapoleza városi vizfoi négy kerekü malom, az ahoz tartozó
lek és 2 bold tavaszi földdel együtt. Bánatpénz 600 ín
b) a Tapoleaa határbeli felső halosi kétkerekű malom az thoz
tartozó épületek és 3 hold tavaszi földdel együtt. Bánatpénz ISO frt.
e) a Tapolcxs határbeli alsó batoei kétkerekű malom, lakbás, ia-táUo, rétbirtok és 2 hold tavaszi fold. Bánatpénz 160 frt.
d) as AUÓ-Páhok kossegbeli vendégfogadó, mészárszék, bor, ser és páüaka mérési jog a a keszthelyi rélbirtok Sasi legeltetése,. Végfll sa Bfjamaseai határbeK BBecsabs csárda, as ahos tartoső épületek, bor, ser és pálinka mérési joggal egy itt. Báaatpénz 160 frt.
árverezni óhajtok as egyes árverések megkezdése előtt a fentebb emiitett bánatpénzeket készpénzben letenni tartoznak.
Zárt aiáalatok 1876. évi november hó 13 én déli 12 óráig kellőleg lepeeasjtetre s as illető báaatpéDsekkel ellátrs, Vessprésben, a püspökség kospontl irouájábaa as axadalmi pésatiniál nyújtandók be.
A sárt sjánlatokban foglalt igérvéay határozott összegben szám
mal ás betűvel teendő ki mások ajánlatára való hivatkozás nélkül. A
sárt ajánlatokban világosan kiteeudó, hogy a vállalkozó a részletes fel
téteteket errasta s réasárol ásóknak Binden pontját kstelesoleg elfogadja.
A kitlsott idoo tul beérkeseodS ntóajánlslok nem fogadutnak el. A rész
letes feltételek Vasasrésabea, a pOspokiág kosponti irodájában megte.
■' - Kik. (ÍJ2 1—í)
Kelt Vessprémbeu, 187«. évi október hó M-án.
A vetzpréil piapÜMégi

Állatorvosi vélemény
a Beszédes Gyula-féle kehporra nézve.
Alólirntl, mint oklt-velcs állulorvoti a t. Kuazédf* Gyula g^ogjízTéiz ur által feltalált <;« kraziu-tt knlipor alkalmHi»»át tiibb «rcn át figreleniini-1 kinímii « "Ky » m.'j;li-D<l »iki-r után BzakAVt^i vólemónyoin ; niifztrrint e7«n kp.hpnr lovaknál levfl tü d Ci b a j n k n á I mint kelipor, inájt iniudKufélu KfLci illatoknál a hizckonjBÁgot ig<*n ("li'inozditjx, inivol étvágyazerzVI élekpor, járványos vcrtAlyo^nál tnint óvszer használható, puffadásoknál, külikánál mint szél-csillapító kitünó szolgálatot tesz s ennélfogva mint jt gazdaközönségnek, mind pedigcollega társaimnak azon gyógyszer használatát állataiknál a fennt clűsorolt bajokban, miután én már többször alkalmaztam és a használat után tapasztaltam a sikeres gyógyítást, ennélfogva mindenkinek tiszta lelkiismerettől ajánlom.
Kelt Duna Vecaén, 1876. jun. 24 én. Mizseri László,
ok!, állatorvos.
Ezen hathatós kehpor valódi minőségben egyedül kapható 80 krjával csomagonként: Beszédes Gyula gyógyszerésznél Dnna-Vecsén (Pestmcgyej Thallmayer B. és Társa araknál Budapesten, Dieballs György gyógyszerész urnái Sz.-Fehérvárott, Eosnyay Mátyás gyógysz. urnái Arad, WajditsJ. antálN.-Kanizsán.
Kapható továbbá alnlirou gyógytárában :
HamnHilpfl fogpnr — kellemes azagu, fogkövek lerakó
dáaát megakadályozó — s a foginak eróaitését elóidézó hatásánál fogva — kitüno. Egy nagy doboz ŐO kr.
MoBdúviE, arci- PH téxkfaöcH — sceplfi, májfolt s máa borkütegek ellen igen szép eredményeket mutatott fel. — Külön-külön drbja 60 kr.
Fngy-syapot ináz — minden háznál elkerülhetetlenfii szükséges, — fagyai, égések, valamint a> oly kellemetlen láb- éa hónalj iiwdáa ellen — páratlan hatáau, gyorsan s gyökereaen gyógyító. Egy üveg 60 kr.
flftlgy* rila-pur. Kellemes rózaa illatú, árUlmaÜHn szépitú szerek vegyüiéke. Egy nagy doboz 50 kr.
Házi tapam — kelevények s elmérgedt sebeket gyorsan gyógyítja. Egy drb. 30 kr.
Étek-por — mellégés — étvágytalanság, nebéz emésztés
ellen igen ajánlható. Egy doboz 50 kr. (178 5-*)
D.-Vecaeii a .Megváltóhoz" czimiett gyógy tárban.
Beszédes Gyula, gyógyszerész.
oo
TÓTH SÁNDOR
EAKTÁK
asztalos és
kárpitos
bátorokban,
hajtott, nád- és
szalma-
RAKTÁR
ruganyos á gy aljak,
matráczok, tükrök és
függöny-
saját készitményű
bútorgyári raktár
SZOMBATHELYRŐL
(21 17_»)
NAGYKANIZSÁN
székekben, vasut-uteza, a városházban, tartókban.

ajánljuk atéliidénrrea kOvotkoiö csélszard is j6 ^^rgyrta. 5 frt 5Q kmyi bámulat. ^.6 árírt,
1 CSÍDO* petroleam-lámpa bixtosttó 6 T*lódi karlibadi porcxellio al«<5
6 britunik etüit thea kanál 1 é
ezukorazelencxe óplelö sár-
ral.
1 tbe»-kéj«let, a melyen 2 perez maivá a legjobb theit kéatiteni l«bet.
di karltbad. porcsellán thea
1 britt&nia exakor- fO([6.
kann*. i 1 csél*serfl thea-azflrS.
6 Talódi karlibadi porcz«ILin th«a 2 pompás, hronz figurákkal kiczif-
éw | rásott ffjertjatartó.
indra itt felj«gyiett ált&láoos sc£p é* cxá]ac«rfl i«ük«í|flett4tr-
5 frt 50 kr. as ára és kapható ms njonan mi ~
Blau és Kann-nál, [1M 8_10j
Wien, Stadt, Babenbergerstrasse Nro. 1. Wien.
CHsH|Slil bura Szétküldés késspénzért, v. utáovét mellett eazkosolteKk
poooooooooooooooooooc
Kitűnő hatással bír
mint báli sszer gyomorltajok, elrontott (yomor i
r Dr. FERINI
ELET-ELIXIRJE.
Egy nagy üveg ára 80 kr , kicsinnek 42 kr.
Egyedül meguoreihetf FRANZ Y.-nél Holonbkanban <
(Ceefaorsságban.) \
Ugyanott a rövid idó aJattoly nagyhírűvé lett kösz- (
vény-axen, (mely idUlt köuvéoy ellen ia haaznál) á {
1 frt tO-fcrért szinten kapható. (
l>mélf ladók kereatrtark. (123 20—*)
>OOOOOOOOOOQO(

oooooooooooooooooooooo Sehwarz Ignácz
kereskedése a városhúz átellenében,
uján Íja » t. i*z. k íizíin wijjnek ujnnrin bur^ndezt'tt HHüVszerU
férfi- és gyermeköltöny- ugy kalapraktárát, esem yők,
szücsáruk, fehémeniűek, gallérok i\s különféle nyakdiszek
válogatott íninóségben és igen jutányos áron kaphatók. Nagy-Kanizsa, lS76.évi aug. havában. (174 9_iO)
ooooo
OOOOOOOOOOOOOOOOOG
Főnyeremény
S75,O00 mark uj
német birodalmi
érték.
A njereményeitért a kormásj rést^ kezeikedtelik.
Szerencse-j elén té
FeJhivit, a hamburgi kwmány réuéril kezeskad-
tetett (2ii 2-6)
nagy pénz-lotteriából
rr«dö nj rr?ményekbeni résitvevésrr, melynél
7 millió 420,000 birod. mark
biztosan nyerendő.
Ezen czélizeruen szervezett péns- lotteriának, tcrvuerQleg csak 79,000 sorsjeiyre alapított nveremönyok következek: 1 nvt-remény •shetöleg 375 000 birod mark, knlonleg 250.000, 125 000, 80,000.60.0(0, 50,0t0, 4«,000, 36,000 ; 4-szer 30,000, és 25.000. 4-uer 20,000. 2(»or 15,000. 12.000 és 10,000, 2U-szor 6000, 66-azor 4000 és 3000. 206-tior 2500, 2400 éi 2000, 41.',-«5r 1500, 1200, és UM 1356-szorSOO. 300 és 250, 24863-szor 2H, 150, 138, 124 éa 120, 14839-szer 94, 67, 55, 50, 40 és 20 birod. mark, mely nyeremények néhány hó alatt 1 osztályban MztMU elrállnak.
Az eUó oyereményhosáa katiaáfllaf állapíttatván meg és ára
egy egéaz eredeti sorsjegynek caak 3 frt 40 kr.
. fél , . . 1 . 70 ,
. negyed . . „ - . 85 ,
a karsaáay résieríl kaznkedtétett «re«leU wra|siysk (nem tiltott
ígérvények) a vételáruk Mraratssn, kéizpeaikeal vag; aMta-
■talYtsy attáal beklldéx Kellett általam még a Kftávtlabti >l-
iékakn U bekaldetnek.
Minden megrendelő az eredeti sorsjegygyei együtt egy, s kormánjezimmel ellátott játazotervet ilfyia, * busás Dtán pedig hivatalos nyerenéoykimalatást kap.
A nyerenények kifizetne iltalaa kizvetlen és szerény titoktartás mellett intéztetik el.
IV Megrendelések akár postautalvány, akár készpénz bérmentve beküldése, akár pedig ajánlott levélbeni átszármaztatása mellett eszközölbetók. Meerendelésekkel a közel álló húzás tekintetéből
f. é. november 15-ig
mindenki teljes bizalommal fordulhat
Sámuel Heckscher sen.
bank- és váltö-üiletéhez Hamburgban.

SA8Y-KAHIZ8A,

november 5-é«.

TlxenftMik évfolyam.


eieu érre . . 8 trt UI ina. . . . ♦ .
■agyM *»*• J i *r» •*•»» «> *r.
WrMéHl
I huáboa patitsorbaa
1t Báaodasor 6 • miadea
torábbi eorért 6 kr.
SYILTTÉBBUK aaronkiilt 10 krért t*.
mit Í.L
Eincatári illeték műiden hirdetiaárt kUB. 10 kr. fisetando.
1 A lap isellesai részét ' I Uleco Msisaiéavet • szerkesatfaoz, Takarékpénztári épület fald-. arilt, — anyagi részit illeti közlemények pe-dig • kiadóhoz bér-
SAGYKANIZHA
Wlasstosfcix
BérmentetJn terelek
' csak ismeri mnnkatár-
aaktol íogaducoik e|
Kaairatok nasaa aeaa Mldabuk.
i
ZALAI KÖZLŐIT
i KOZLON"
N-Kaniztaváru helyhatétáoinaJt. .n-kanizsai kMdMlMvelé egyesül
Hetenkini
elóbb: ZALA-SOMOO
a „a.-kaiiizsai karstkadetmi t iparban*-, a ,n.--lauizsai takarékpénztár- a .zalaaMgyai ártalMi* tanitótestliet', keretkadelmi s iparkamara n -kanosai kfflvalasztmáirya- s tlbb mgysi és várttl agyesfflat Uvataies értesitije.
kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.

Felhívás előfizetésre!
A '■
„Ikhkl I§2L§NYM
mint eddig, ugy ezentúl is hetenkint kétszer jeleni)' meg; az előfizetések mielőbbi szíves beküldését kérjük, hogy a lap pontos szétküldésében hiány ne merüljön föl.
Klófizetési ár:
Két hóra november —deczember 1 frt 40 kr. Negyedévre nov.—jan. 1877. 2 , — ,
Kiadóhivatal.
(Wajdits József könyvkereskedésében.)
A közigazgatási bizottság szervezete a megyékben. *)
A közigazgatási bizottxág kétféle tagokból alakul: 1) Kormányhivatalnok és törvényhatósági tisztviselőkből,kik megyénk-Dél következők ; a főispán, alispán, főjegyző, tiszti ügyész, árvaszék elnöke, főorvos, kir. adófelflgyelő, állam mérnök, tanfelügyelő, kir. ügyész, a posta és távirdai kerület igazgatója és illetőleg a két utolsónak az illető szakminiszter által kirendelendő helyettese. i) A törvényhatósági közgyűlés által, saját kebeléből, titkos szavazat utján, két évre vilasztandó tiz tagból.
Ezen választott tagoknak fele minden év végével kilép, de az ily módon kilépett tag újra megválasztható; ha pedig valamelyikük megszűnik a törvényhatósági bizott-
') Ugy vélekedünk, hogj a kosonlégnek uol-
(álltot teizünk, lia e koxleménynyel lapnak huáh-
jail bővítjük, — B teatatük már Aton oknál fogra ia,
mivel mioden egyeanek érdekében feklaik a koxigaz-
GWáit rendacerrol tudomáawl birni. 8terk.

Ság tagja lenni, meghal, vagy leköszön, helyébe a közgyűlés által más választatik.
Az ekként megalakult bizottság elnöke a főispán, akadályoztatása esetében pedig az alispán, jegyzője, a törvényhatóság főjegyzője.
A bizottságnak hivatalnok és tisztviselő tagjai szakukhoz tartozó ügyekben, mint előadók működnek; a törvényhatósági ügyek előadója rendszerint az alispán.
A bizottság ülései nyilvánosak. Rendes ülést minden hó második hétfőjén tart; rendkívüli ülést a főispán, illetőleg az alispán hivhat egybe. Ugyanezek sürgős esetekben saját felelősségükre, a legközelebbi üléshezi jelentéstétel kötelezettsége mellett, intézkednek.
Határozatok az ülésekben jelenlevők általános többségével hozatnak, de nem szavazhat oly tag, ki az ügyben bármiként ér dekelt; az államkincstárt érdeklő határozatok érvényéhez az adófelügyelö, vagy helyettesének jelenléte kívántatik.
A főispán s a közigazgatlsi ágak illető képviselői a bizottság határozatait fe-lebbezhetik s felebbezésüket azonnal bejelentvén, az 24 óra alatt az illető miniszterhez felterjesztendő.
A bizottság határozatainak a törvényhatóság területén levő összes, akár a közigazgatásnál alkalmazptt állami, akár hatósági és községi közegek engedelmeskedni tartoznak.
Hatásköre kiterjed: közigazgatási, fegyelmi és felebbezési ügyekre.
A közigazgatás körében, a törvényhatóság területén, intézkedik annak összhang-zatos eszközlésére és hogy közegei egybe-

"vigólag teljesített teendőikben egymást támogassák.
Ellenben a törvényhatósági vagyon kezelésére befolyást nem gyakorol.
Beosztja azon közigazgatási teendőket, melyek teljesítéséhez több közigazgatási ág közegeinek közreműködése szükséges; a közigazgatási ágak főnökeinek, a netán felmerült nehézségek, akadályok és összeütközé-sekróli jelentéseit elfogadja és vagy elintézi, vagy a mennyiben a tárgy hatáskörét meghaladja, az illető ministerhez felterjeszti; intézkedik a saját körében felmerült, vagy törvényhatósági határozatok, vagy kormányrendeletek folytán szükséges teendők végrehajtása iránt. Különösen adóügyekben, a közadók kezeléséről szóló törvény értelmében eljár a bizottság az egyenes adók kivetése, beszedése, kezelése és behajtása körül; továbbá a közvetett adók behajtása körül.
A közmunkára vonatkozó intézkedéseknek, a közmunkáról való törvény értel-mébeni végrehajtását s a törvényhatóság kezelése alá helyezett utak és hidak építése és jókarban tartását eszközli.
. A vasúti, posta- és távirdai ügyekben felmerült hibák és akadályok elhárításáról intézkedik és az ezen közigazgatási közegek eilen való panaszokban, a mennyiben közigazgatási utón elintézhetek, első fokulag határoz.
Iskola-ügyekre vonatkozólag felügyel, hogy az iskolákban csak engedélyezett könyvek használtassanak, a tanköteles gyermekek iskolába járjanak, a tanitők fizetése rendesen kiszolgáltassák, az iskola-épületek jókarban legyenek és a ministernek e tárgyakra vonatkozó rendeletei végrehajtassanak.

A vizszabályozás, védmfivek és gátakra nézve fennálló törvények végrehajtására és az építészeti közegekre felügyel.
A védtörvény értelmébeni nősfllési kérvények tárgyában, a hadsereg és hon-védségbőli elbocsátás és szabadságolás kérdésében elsöfokulag intézkedik.
A börtönök állapotára felügyel.
Törvénykezési tekintetben szükségesnek mutatkozó intézkedések megtétele végett, jogában áll az igazságügyi ministerhez felterjesztést tenni.
Az árva- és egészségügyekbeni teendőit ezen törvények határozzák meg.
Azonkívül eljár a közigazgatási bizottság fegyelmi ügyekben, részint mint első fokú, részint mint felebbviteli hatóság a törvény szabályai és korlátai között.
Bizonyos ügyekben rendes felebbviteli hatóság.
Az államkormánynyal és a törvényhatósággal a bizottság közvetlenül érintkezik. A törvényhatóságnak közgyűlés alkalmával a szükséges fölvilágositást megadni tartozik.
A törvényhatósági közgyűlés álul választott tagok, ha a megbízatást elfogadták, kötelesek teendőikben eljárni; az elmaradás mentségéül csakis betegség, valamely fontos családi esemény, nem halasztható köz, vagy magánügybeni távollét fogadtatik el, mi fölött a bizottság rendes ülésben határoz. Az elmaradás mindannyiszor átörvényhatósági közgyűlésnek bejelentendő; ki egy fél éven át mindig igazolatlanul elmaradt, elveszti tagságát és a legközelebbi választásnál újra nem választható.
A bizottság ugy frissittetik fel minden évben, hogy a választott tiz tagnak lele, azTÁRCZA
A hűtelen.
Ákáai alatt bC.öa árnyék, Stfike leány öl terében ; „Élek, halok," _ s«ámlálg«tj«, Éa *K élet marad épen.
„Keblem aoba ki nem ég tín. Bar pokol-t&K lobog benne, Mit a megcaalt Átka hagyott ; — Iatanem, oaak megrepedne !■
VerSftnyel lombok kOzott Tengelicaék fntyoréesnek; Aranyos ég, ragyogó táj, MudenKt oly eialid képek
„Gyáazének a madár dala, Sotet nekem mar a lény U ; Én miattam halt meg asegény . . . Mért adt reám a Dap mégia ? !"
Röpke atello stall feléje Megcaokolni piroa ajkát, Ugy borong búi sóhajával A tematS halmain át
,Lean alulaik mélyen, mélyan, Oh I én mégú otM latom . . . Éjjel, nappal árnya kiaér ; Lalkam remeg, nagyon fáaom.1- —
Könnyeiben oly laép, - - biai S Volt a falu legiaebb lánya ; Nyílt kebelén kuaált ÍOrtOk; Nea tekint mott aenki raja.
„Mérgea a lég, hol én vagyok, Lángoló tor minden ingár. — — Élek, balok ; élek, halok : Édea halál nánj meg immár!"

A templomból jSnnck épen; Ákáax alatt tépett remény-, Siotlannl mind elkerült. Nem csada, biix őrült gxegény.
HAJOATÓ SÁNDOR.
Az árva.
VestholT E. után: Babos Szidóniától. (Folytatta.)
Vasda terekenyebb volt, mÍDt valaha; ai volt-eoka, bog? férjének megmutatni akará, mennyire áldoua fel magát Fülöp érdekének ; vagy Fülöpöt akará eronakolni, hogy őt túu-telje. Sokator távol volt kastélyától ; kicsi fogatán faluról falon ment s mindenkor maga ve-seté a gjeplót; Baámitott, parancsokat otstoga-tott s minden mulaastást arigoruan büntetett. Ai öreg, kipróbált ispánt, ki aa öreg grófnak hu embere volt s játékán keresztül láthatott volna, elbocaátá; fiatalabb, jobb erókre volt ssükeége. As öreg ember nyugalomba tétetett; a mind est ügyesen palástolta el, hogy férje meg ne tudja.
Fülöp Márnára mindig volt Vandának egy egy varáss moaoiya s barátságos tekintete. Fülöpnek is feltunt, mintha mosolya csábítóbb, tekintete lángolóbb volna, mint as atyja nejé hes iliett; és hova-tovább, Vanda setétssem-ciillagsi melegebb sugarakat töveitek, annál hidegebben husta magát vitán Fülöp, de soha sem tavessté saem elól ason tiszteletet, melylyel irányában tartomott Keveset gondolt a gasda-ságra; agyú jö kesékben gondola asokat, mert Vandát tudománynyal gasdag s tevékeny aas-asonynak bitté, ki örömmel nyngtatá szemeit fá.-adosáaa gyümöfasén és látta, bogy minden

rendén van, így mit sem törődött aszal, bármi történik is kívüle.
Fülöp nagy sólákat tett as erdSben, mezőkön és rendesen Freihagen kíséretében, ki már rég mindennapi vendég lett Baranovban. A. két benső jó barát együtt lovagolt és vadá-stott. Ha Fülöp válni akart, elkiséréFraihagen a parkon keresstul kastélyába. Minél közelebb voltak, snnál inkább gyorsitá lépteit, ugy, hogy Fülöpnek sokszor fáradságába került öt követni. Szemeit nyugtalanul hordósa körül mindaddig, mig nem egy világos, könnyű ruhás alakot nem vett énre a bokrok közt; akkor aztán szemei ragyogtak, magas alakja még magasabbra emelkedett és sietett elérni a csillagot, mely már a távolból számára ragyogott. Fülöp épen oly örömmel követé a ragyogó sugarakat, anélkül, hogy utánna gondolt volna, minó érdeknek hódoltak érzeményei.
Egy gyönyörű napon, midőn már minden fa és bokor virágzott és oly finom illat árasztá el a léget, hogy as ember tuivilági paradicsomban képzelte magát — ült Fülöp egy gyönyörű zöld lugasban és olvasott. Minden siri csendben volt körüle, csak s fulemile hallata lágy, panaszos dalát; a könyv lassan térdeire esett; boldog gondolatok foglal koztaták elméjét; lázas mosoly világositá meg A komoly vonásokat. Egyszerre összoráskódott: erős pir ömlött el ar csán, meglepetve nézett fel; egy csepp virágeso hallott rá; a zöld levelek olboritik arczát; kicsi kéz félrehúzta az ágakat s Melánia bájos arcsa mosolygott rá a sötét bokorból. Lángoló kifejezés ült Fülöp szemeiben s barátságosan helyet készített.
.Jöjjön ide Melánia! Köszönetet kell mondanom kegyednek, hogy illatos üdvözleté-

vel a valóra ébresztett, mert nekem nagyon balga álmaim voltak."
Melánia sietett a lúgosba; minden tétovázás nélkül ült le a padra Fülöp melléésmonda:
„Kérem, nem mondaná el álmait?'
„Uh, dehogy nem bájos kis baritnem!* — feleié Fülöp mosolyogva — .de azután kegyed is fog beszélni azon képrGl, melyet gondolataiban jövójéról rajzol. Én boldogságról álmodtam s oly reményeknek adtam helyt szivemben, melyek semmire sincsenek irányozva."
Komolyan és meglepetve nézett rá Melánia; azután felállott, kezeit vállára tévé s lázasan kezdé:
„És ez Genia V
„Elóbb kegyed mondja el álmait Melánia, azt a költóies mesét a király fiu és a szép herezegnőról, azután én is megfelelek kérdésének" — monda Fülöp elérsékenyülve.
Melánia felhevült Könnyek csillogtak ■töméiben. FülSp meglepetve nézte a szokatlan változást; lassan előre hajolt, bngy a könyek-kel telt szemekbe nézhessen és kezeit megragadva monda:
.Komolyan; megsértettem kegyedet Me-lánis ?"
De ó zavartan ugrott fel; kiszabaditá kar iáit és könyeit többé vissza nem tarthatva, sietve szaladt messze-messze. Csekély távolságban I magas, setét alak zárU el útját. Megijedve tekintett fel: Freihagen állt elitté, kinek mély halványság boritá arczát.
„Melánia kiaasszony konyakban?" — monda keserűen, — .pedig épen most latiam oly boldogan! De nokem nincs jogom ezeo kö-nyek után kérdezősködni, nekem, ki idegen vagyok mindnyájuk előtt.'

év végével kilép. Az elsí év végén a küé-pés felett sorshúzás határoz, azontnl kilépnek mindig azok, kik az el ózó évben ben-maradtak, az ily kilépett njra választható. Ha valaki időközben megszűnik a tór-vényhatósági bizottság tagja lenni: annak egyúttal közigazgatási bizottsági tagsága is megszűnik.
Az európai hatalmak hadereje.
Oroszország szárazföldi hadereje ha-dilibon kerekszámban 1.410,000 főre emelhető, melyből 900,000 ember a rendes hadseregre, a tóbbi a milicziára és al irreguláris csapatokra esik. Ebből gyalogság körülbelül 1.200,000, lovasság a doni kozákokkal együtt 80—90 eier, > a tüzérségre, mely 2200 agyúval rendelkelik és a műszaki csapatokra együtt valami 80—100 Mer ember eshetik. A hajóhad a lég pontosabb hiteles adatok szerint, melyeket ép jwn most veszünk it a .Standard"-bői, 17 páuctélos hajót B tizenegy monitort szimit 174 agyúval, s 90,000 tonna tartalommal.
Németország száraifoldi hadserege hadilábon 1.700,000 főre rug, melyből gyalogság 947,000, lovasság 110,000, tüzérség é» mü-
együtt
rülbelül 2000 ágyúval. A hajóhad jelentéktelen : 5 pánczélos hajó, 3 monitor, 10 corvette s 18 ágyunanád alig 70—100 ágyával, s csekély tonna-tartalommal.
Anglia rendes szárazföldi hadereje a keletindiai csapatokkal együtt 200,000 főre megy, a millczia és onkénytesség e számot majdnem 400,000 re emeli, melyből alig 15— 20,000 lovasság, » 25 -30 ezernél nem több a tüzérség, 5—600 ágyúval. De hajóhada egy -maga felülmúlja Európa összes hajóhadait. Ali 54 első rendű pánnzélos hajóból s 307 pánczél-talan gőzösből s 55 vitorlái hajóból, együttvéve több mint 800,000 tonna tartalomal; 3500 ágyúval s 60,000 tengerész katonával. (NB. ezek még 1873-iki adatok a azóta jelentékeny a szaporodás.)
Francziaország 1.475,000 fónyi rendes haderót s majdnem ugyanannyi (1 millió 200,000) honvédet (territoriális hadsereg*) számit Csak a rendes haderót tekintve, ebből •gy millió a gyalogság, 150,000 lovasáig, ugyanannyi a tüzérség és a müszabl'csapat; a többi Algírra érik. Hajóhada 26 pánczélos s 78 pánczéltalan gózős ezer ágyúval s 28,000 ten gerészszel, 250,000 tonna tartalommal.
Olaszország 800,000 embert számit hadseregében; ebből 500,000 gyalogos, 30,000 lovas, 55,000 tüzér és műszaki, a többi a ka rabélyosokra és a militiára esik. Hajóhada 21 pásczélos s 35 közönséges gőzösből áll 5.r>0 ágyúval, jelentékeny tonna tartalommal és
. 17,000 tengerészeiéi.
'■ Törökország 400,000 fónyi rendes
erót állíthat ki, ha minden segédeszközét fel használja, védszervezetét gyorsítva 200,000 ni zámot vezethet hadba, körülbelül 500 ágyúval, 30—40 ezer lovassággal Hajóhada 19 pánczélos hajót számit és 84 fahajót 500 ágyúval, 22,000 tengerészszel.
Honarhiánk végre 800,000 rendes

katonát, 400.000 honvedet számit, miből a gyalogságra körülbelül 900,000 esik, s a többi lovasság és tüzér- c műszaki csapatok közt körülbelül két egyenlő részben oszlik meg. Ágyúink számai jelenleg 1456. Hajóhadunk áll 11 pánezélos s 25 közönséges hajóból '.14 ezer tonna tartalommal s 200 ágyúval.
Az itt elősorolt hét nagy hatalom tehát rendes hadseregének összes hadi létszámával 5.600,000 főnyi szárazföldi haderőt képvisel; s bir összesen 776 hadi hajót 6074 ágyúval. Ha az összes szárazföldi és tengeri haderőnek 10%-ját harczképtelennek számítjuk s az ezután felmaradandó 5.040,000-nyi szárazföldi, 700 bajóból, 5468 ágyúból álló tengeri haderő egy harmadrészét territoriális, illetőleg kikötő szolgálatra levonjuk: valósággal harciba vihető haderőként felmarad 3.360,000 fónyi szárazföldi sereg; 470 hadihajó 3650 ágyúval.
Egy háború monarchiánk és Oroszország között, ami részünkön a fenntebbi levonásokkal de a magyar honvédség (200,000) beslámitá aával 600,000 embert, 17 hadihajót 120 ágyúval találna a harcztéren, melyhez Törökország -rejét, szintén a fenti levonásokkal, 240,000 szárazföldi katonasággal és 60, összesen 300 ágyús hadihajóval hozzáadva, a két állam hadereje 840,000 emberből s 77 hadihajón 420 ágyúból állana. Ha Angliát is a szövetséghez számitanók, ez még 120,000 embert, 248 hajót 2100 ágyúval állítana ki s igy 960,0011 ffire, 325 bajóra (2520 ágyúval) emelné a azövetsé ges haderót. Ezzel szemben állna 540,000 emberrel, 24 hajóval s ezeken 100 ágyúval Oroszország, mely a szárazföldi haderőt a 00,000 nyi Bzerbbel, ugyanannyi oláhval, 25,000 montene-gróival s 5O,(XK3 göröggel a legjobb esetben sxm növelhetné 735,UOO-nél többre.
Vegyük végre a legvégső esetet, azt t- i. hogy Németország is Oroszországgal indul s ennek 735,000 emberéhez hozzácsatolja a maga haderejét, mely a levonandók levonása után 780,000 embert, 24 hajót (60 ágyúval) tenne : a két szövetséges haderő 1.515,000 emberből, 48 hajóból (160 ágyúval) állana; mely Olaszország idecsatlakozáaának nem képzelt esetében még 360,000 emberrel, 34 340 ágyús hajóval, összesen 1.875,000 emberre s 82 (500 ágyús) iajórs. szaporadhatnék. De ez esetben Fran cziaország viszont az angol*osztrák-magyar-tö-rök haderőt szaporítaná fel a maga 840.000 emberével, (10 bajójával 8 ezeken levő 600 ágyujával (ennyi maradna a mindenütt alkalmazott levonások után) összesen 1.800,000 emberre, s 385 hajóra, 3120 hajó-ágy uval.
Tehát: egy millió nyolezszázezeren, 358 háromezer százhúsz ágyús tengeri hajóval lennénk: egy millió nyolezszázhetvenötezer ember 82, ötszáz Agyúi hajó ellenében.
Ennyien verekszünk, ha mind együtt leszünk.
Jegyzék
azon bünjKrekröl, melyek a zala-egerssegi kir. törvényszéknek 1SJG. évi nmtem1>cr havi ni/ilránni ülésein elOadntnak «. i».
November 3-á n :
10ÍI2/B. 876. Sz. 1. Varga Pál és. Varga József súlyos testisértéttsel vádlottak elleni ügyben végtárgyalás.
1194/B. 876 L. t. Tápi István tolvajlás

megkísérlésével vádlott elleni ügyben végtár-gyulán.
1209/B. 876. Sz. 1. Horváth Mihály hadkötelezettség megszegésével vádlott elleni ügyben végtárgyaláa.
November 4-ó n :
1583/B. 876. Sz. 1. GKri József és társai csalással illetve sbbani bünrészességgel vádlottak elleni ügyben ujabbi vegtárgyalás. November 10-é n :
1118/B. 876. Sz. 1.-Györe Ferenes súlyos testisértéssel vádlott elleni ügyben végtárgyalás.
1189/B. 876. Sz. 1. Varga Kristián au-lyes testisértéssel vádlott elleni ügyben végtárgyalás.
1210/B. 876. Sz. I. Molnár István hadkfi
telezettség megszegésével .Vádlott elleni ügyben
végtárgyalás. '
1360/B. 876. Sz. 1. Tóth József és Németh János hamis okiratkészites, illetőleg ab-bani bünrészeséggel vádlottak elleni ügyben kir. táblai Ítélethirdetés.
November 17-é n:
1105/B. 876. Sz. 1. Kaiser János és tár-sai súlyos testisértéssel vádlottak elleni ügyben végtárgyalás.
1265/B. 876. L. t. Dezső Kálmán sikk asz-tással vádlott elleni ügyben folytatólagos vég-tárgyalás.
1391/B. 876. Sz. 1. Tornyos Gergely fa-tolvajlással vádlott elleni ügyben kir. táblai ítélethirdetés.
November 24 én:
1306/B. 876. Sz. 1. Kovács Ferenci és neje Olop Trézsi és Leitner János hamis okirat készités s annak felhasználása miatt vádlottak elleni ügyben végtárgyalás.
Helyi hírek
— Vallót Imre nagyérdemű veterán
írónk múlt kedden városunkban időzött, szán
dékozván Petőfiről felolvasást tartani, azonban
alkalmas helyiség hiányában el kellett halasz-
tania e nagyérdekü felolvasást, míg a város
háza díszterme elkészül, melyet a minden ne
mes eszméért lelkesedő polgármester ur készség
gel felajánlott. Jövő számunkban jelezzük a
napot, melyen a felolvasás a fógymn. zenekar
szíves közreműködése mellett megtartatni fog.
Tagadhatatlan, hogy Vahot Imrének a magyar
nemiét előtt irodalmunk terén oly érdemei van
nak, melyet kicsinyíteni akarni honfi bün. An
nál kedvesebb a hálaérzet nyilvánulása, mely a
veterán bajnokot a szeplőtelen érzelmüek szivők
melegével kisérik s nemes törekvésételósegitve,
méltányolják. Nagy Petőfink legilletékesb is
mertetője ó, legyen üdvöz körünkben!
— Tagadlutilatliil üdvös eredménye
van a járásonkint elrendelt bábaoktatásnak,
eddig a megye köztiszteletü főorvosa doktor
Grész János ur által százon felül lettek megvizs
gálva s bábássati oklevéllel ellátva, pedig még
Zala-Egerszegen és Letcnyéo nem volt meg a
főorvosi vizsgálat; sajnos, hogy a sümeghi és
baksai szolgabirói járásokban egyetlen egy je
lentkezés sem történt.
— Táncxiskola-inegiiyiUis. Schön
berger D. Budapestről ide érkezvén, táncz'sko-
láját november hó 1-én az izraelita iskolában
megnyitotta; nevezett tánezmester 1874-ik év-
beni ittléte alkalmával oda törekedett, hogy

magának jó hírnevet Méressen ; eszerint reméljük, hogy jelenlegi működésekor sikeres tani-táaa által a mindkét nembeli ifjúságot kielégi, teni s eszel eddigi hírnevét városukban ismét csak fokosai fogja.
— Hatottak estije, a kegyelet e szép
ünnepének igen kedvezett az időjárás; hullám-
sott a naptömeg föl és alá a so& helyütt pazsr-
fenynyel világított s felkoezoruzotl sirhalmok
között. Dicsérettel említjük fel a rendőrség fi.
gyeimét, hogy a koldusok táborát betiltotta.
— A postahivatal, hír szerint, a jövő
évben a takarékpénztár földsainti helyiségeibe
tetetik át. A .Zalai Közlöny* szerkesztősééi
irodájától kezdve a Weias féle hasig teTjedo
irodák- és boltokba, összesen 10 helyiségbe
Igen helyes intézkedés, mert igy inkább a rí-
ros közepére lesz áthelyezve.
— Kovács Gábor ujolag szervezte ze
netársulatát, most már az Isten tudja: hányad-
szór. Óhajtandó, hogy végre valahára állandó
lenne; az a folytonos zűrzavar mind a társulat
osasműködésének egyöntetűségét, jóhirneíét
mind a közönség bizalmát csökkenti.
— Magyar színtársulat érkezett váró-
sunkba, mint az alább közölt jelentés tanúsítja.
Sajnosán esik tapasztalnunk, hogy ily „ép
számú szinpártiiló közönség számára, minő a
kanizsai, kis terembe kellé szorulnia hova
120—150-nél több néaő el nem férhet, azonban
óhajtjuk, hogy a jó hirnek örvendő színtársulat
meleg pártolásban részesüljön. A felhívás igy
hangzik: Színi jelentés. Tisztelettel értesítjük
a n. é. közönséget, hogy jól szervezett dráma-,
vígjáték- és népszínmű társulatunkkal, as őszi
ivad egy részét e nemes város kebelében szán-
dékozunk tölteni s hogy előadásaink sorozatát
vasárnap, f. hó 5 én fogjuk megkezdeni. Elő
adásainkat a Csengeri utczában levő .Komlód
hoz ezimzett vendéglő helyiségében tartandjuk;
hol is a bejárás a közönség kényelmének szem
elöl tartása tekintetéből nem az utczai, hanem
az udvari ajtón lesz. Társulatunk a vidéki szi
nészet elsőrendű erőiből van szervezve, müso-
rozatunk a modern szinmüirodalom legjobb da
rabjaiból van összeállítva s igy reméljük, hogy
N.-Kanizsa város n. é. közönsége, mely a sxep
és nemesért mindig lelkesült: a mi ügyünktol
sem vonandja meg nagyrabecsült pártolását.
Színre kerülnek: „Angelo Padua narnoka'
dráma. .Háromszéki leányok* népsz. „Tiszte-
letes ur keservei' vigj. .Kintornás csalid'
népsz. .Kornélia* színmű. .A toloncz" népn.
,IX ik parancsolat* vigj. ,Uj peleskeiek*
népsz. .Doctor Faust házisapkája- bohózat.
.Betyár kendője" nepsz. .Fokról fokra- élet
kép. .Kipacsos Pista dolmánya* népsz. ,Uu
zás a fold körül 80 nap alatt* látványos bohó
zat A társulat személyzete: Férfiak : Balassi
Károly (igazgató) hős szerelmes és népszínmű
énekes. Berzsenyi Károly (rendező) kedélyes
apa és pedáns komikus. Szombathy Vilmos Ko
mikus, bonvivant, szeles. Sárdi Károly drámai
apa éa jellem. Csobánczy Péter II-oa szerelmes.
Kórősy Márton (titkár) szeles, komikus. Becsey
József Il-od apa. Lukácsy Aladár segéd szerel
mes. Csabai Kálmán paraszt komikus és segéd
szinész. Czifrai Gyula segéd színész. Homoky
János segéd színész. Nők : Dalmayné Júlia (igaz
gatónő) hősnő és társalgási anya. Kőrösiné Ber
ta fiatal hősnő és drámai szende. Kétszery Ilka
koloratur s népszínmű énekesnő. Horváth Erxii
anya és társalgási. Konrádt Mariette siende.Melánia öaszeszedé magát s félénken, aka dozva monda:
„Nem értem önt Freihagen ur . . ."
.Eddig azon balga hitben éltem, hogy boldogságomat itt találom fel; kegyed volt ama csillag, Melánia, ki szivemnek felragyogott, de látom, hogy bolond voltam!" —monda Freihagen lassan.
Melánia a halvány, zavart arczra nézett. Pillanatig némán tekintett reá, végre vonásai derültebbek lettek ; végig aimitá kuszáit fürt-jeit; aa utolsó könycseppeket is letörlé selyem pilláiról és a lugoB felé mutatva, monda mosolyogva :
.Menjen Fülöphöz Freihagen nr és kérjen tőle nevemben bocsánatot.*
Kecsesen meghajtván magát, sietve távozott el oldala mellől.
Freihagen pillanatig megütközve állt helyén. Fülöp elárulta volna ót ? Fülöp, ki már rég kitalálta Melániáhoó szerelmét?... nem, nem ; az lehetetlen, hogy Fülöp barátja bizalmával viaszaélt volna és mégis, amit látott, nem volt elég? Mindenek fölött elég. — Hiaz látta, hogy kéz-kézben pihent a Fülöp oly mélyen hajolt le hossá, miszerint nem tudhatta, nem-e érintette ajkait? Azután Melánia könyek közt I távozott? 1 És aztán. — Melánia különös ma- | ga viselete, mosolygó szavai ? — Még kétkedett; boldog kétely támadt fel benne: — hátha csalódott, — zavart gondolatok foglalkoztatták la IU szivét. .Először is magamnak kell nyugodtnak lennem* — monnogá fogai közt s elhagyá a parkot. Nemsokára lova patkójának csengését lehetett hsihuii, amint az országúton tova száguldott.
Vanda, a hideg, szívtelen Vanda, ki fogadást tett, hogy ai aranyon kivül mást soha

sem fog szeretni, felfedezé, hogy szivében van más szerelemnek is helye ....
Fülöp méltóságos hidegsége, kiben minden kedveskedése daczára sem tudott rokonszenvet ébreszteni, — Fülöp jéghidegsége mély szerelmet ébresztett eritka gondolkozásu nőben, ki sokszor mindenről megtelejtkezni látszott; de Fülöp annál tartózkodóbb lett. Végre még arra is rá adta magát, hogy megleste, midón egyedül volt Melániával; végig hallgatta beszédüket; minden tekintetet és szót mérlegelt. De még nem látott olyasmit, mi benne féltékenységet kelthetett; Fülöp még az övé lehet; lelke minden gondolata azon egy eszmével foglalkozott, hogy Fülöpöt megnyerhesse. Órákig ült mély gondolatokba merülve; édes képeket rajzolt magának a jövőről, míg üterei lázasan vertek, szemei lánggal égték s szive hallhatólag dobogott, akkor félénk pillantásokat vetett férjére, ki szemben ült vele, kit most végtelenül gyűlölt, ki álmodott boldogságának útjában állt; ilyenkor lovára ült s sebes vágUtásban iramodon erdőn bokron keresztül, míg a szokott parancsok osztogatása más foglalkozást nyújtott lelkének; sokszor egészen későn ért hasa fáradtan él kimerülve.
A park egyik félreeső helyén nagy tó volt, mely körül a gyönyörű hársfák setét lombkoronájukkal a sima viz ezüst tükrére reszkető árnyékot vetettek; e helyes, — hol mindea oly egyszerű s néma csendben uralkodott, hol csalt néha mutatta magát egy eltévedt utas, — időzött Genia őrömmel: itt zavartalanul csünghetett kedves álmain, hol csak egyedül Melánia tudta ót feltalálni. Épen ma is itt volt Genia; ez volt as egyedüli hely, hol maga lehetett; hol a múlt varázsképeiben ragyogott fel emlékében, és a hol minden roazat elfeledett, mit rokonitól

naponta érezni kellett- A bácsi jó volt, de gyenge
arra, hogy őt mindentől megvédje. Fülöp
e névre lázasabban vert szive: oh, ő mindig oly közömbös, sokszor szigorú, és ha arra gondolt, hogy mily élénken mulatott Melániával, mily érdekkel emelélovára,akkor egész testében megrendült ; sz édes ajkak keserűen vonaglottak s a kicsi keheket dobogó szivére szoritá, mintha mindent vissza akarna nyomni, mi oly nagy benyomást tett reá. — Vandától gyulöltetett, ast mélyen érzé, és bizonyosan tudta, hogy Vanda örömmel üdvözölné azon pillanatot, melyben Genia a házat elhagyandja. De hát miért ne hagyhatná el Genia est a házat? Miért nem önkényt ? Hisz oly sok hasznos tudomány -nyal bir; miért ne érvényesíthetné azokat; miért naponta a keserű kegyelem kenyeret enni, midón maga erejére támaszkodva, oly állást foglalhatna el a nagy világban, hol nem éreztetnék vele azt, hogy kegyelemből él ?
Természetesen, sok nélkülözés és küzdesnek nézett ott is eléje, de jobb, ezerszer jobb lealacsonyítva, de szabadon élni, mintsem tovább is a nem örömest nyuitott alamizsnát elfogadni 1 Uj gondolat rohanta meg és minél inkább meggyökerezett benne az akarat innét távozni, anaál inkább bántotta a kivitel. Hisz ó még oly fiatal volt, oly tapasztalatlan; — volna-e neki ereje és bátoráig* as ismeretlen veszélyekkel megküzdeni?
A félénkség és aggálytól erősen dobogott Genia keble, de as erős akarat uralkodott mindenen. — Mindenesetre kísérletet akart tenni. Miért nem foglalhatna ó el nevelőnői állást? öenia gondolkodott; munkáját ölében tartá s csak a ftálakat gombolyitá gépiesen ujjaira. Egyszerre Melánia rohant be. A rósusainü szalagok, melyek öltözetéről csüngtek alá, mint a

szárnyak lebegtek ide- s tova 8 a sötét fúrtok rendetlenül hullottak bájos arczára.
.Genia, drága Genis,* — kiáltott, a meg rettent lányka előtt letérdelve, kinek sötét pír ömlött végig arczán, — .akarsz az én tanító nőm lenni ?"
.Mire tudná a szegény Genia tanítani a szép Melániát?* — kérdé Genia lázasan mosolyogva s Melániának, mintegy a jövőben hang*ó szavai által felindulva. Épen most gondolt jövőjére s ilyen képet rajzolt magának; sajátsa gos, hogy épen most kívánja őt Melánia tanítónőnek.
„Ah, Genia, még gúnyolódni akarsz fe lettem," — monda Melánia félig mosolyogva, félig boezusan, — .én soha sem tanultam sokat; nevelőimet csaknem kétségbe döntöttem, soha egy tűt sem akartam kezembe venni, & most — most kötni szeretnék tanulni."
„Köt3Í?Ésez igaa Melaoi*? te kötni akarsz tanulni?* — kiáltott Genia örvendve, — „mit mondana Vanda, ha téged harisriy kötéssel toglalkozvii találna, és hogyan bocsi tana meg nekem, nekem, ki téged ily nem Hl* munkára tanítottalak? Menj Melánia, hiszen I" nem vagy német.*
.Csitt!* — monda Melánia felhevülve és kicsi kezét Genia eper ajkaira nyoma, — „csitt! német lányka soha sem lehetek, de utánozni mégis szeretném őket, mert nekem nagyon fáj őket mindig és mindig dicsérni hallani ■ érezni, mily-mélyen állok alattuk a tudomásban!*
.Melánia, Melánia, minő rettenetes isme
ret ez?" — monda Genia mosolyogva, — ."
miért épen est a munkát, mely előtted, mm'
tudom, igen gyűlölt ?■ .
Melánia felugrott és Genia háta mS?

né Mari komika. Füzesi Adél segéd i. torrijj Jo«fa n-od énekesnő. Eg.rs.egi Irén segéd színésznő. Ceté Lajos sueó Fátőrekvésünk oda irányul, hogy a n. é kö .(.„.égnek élvezetes estéket szerezzünk pontos £, kerekded előadásaink által; ennek kegyes ,ÍKonzísául tisztelettel felkérjük a bérlet szivei pártolására. Körszék 10 előadásra: 7 frt Földszinti: 4 frt. 50 kr. Azon édes reményben hogy buzgó igyekíezetünk és ernyedetlen szór-' galmunk a n. é. közönség hazafias mfipártolá-siral fog találkozni, maradunk Nagy Kanizsa, IÍ76. november 3-án. mély tisztelettel Balassa Károly éa öiv. Dalmay Arthurné, azinigazgató-társak és színtársulatuk.
— A axent-Láazl6-4>gyM*i sorsjáték
érdemében jelezhetjük, hogy a m. kir. pénzügy-
miDiiterium lottojövedéki oeitályában történik
, húzás hivatalosan és pedig f. évi decz. 30-án.
E nenicsczélu Borsjáték pártolására ujolag fel-
biviuk a t. közönség figyelmét. Sorsjegyek kap
hatók Szent-László-Egyházán a zárdafőnök ur-
nál, Nagy-Kanizsán e lap szerkesztőségi irodá
jában, darabja 50 kr.
— Megjeleni müvek: Vass Jenü állal
Berettyó Újfaluban megindított „Falusi könyv
tár' el»5 füzete megjelent érdekes és változatos
unalommal, ára egy évre csak 1 frt 20 kr.
_ Abati Lajos jeles füzete a „Figyeli" novem
bern-. melynek minél nagyobb pártfogoltatását
óhajtjuk. Klúfitetési ára főzetenként 80 kr. —
.Magyar kiizlekcdéaugy" VVührl Jakétól sznr-
kesztve, ára egyes füzetnek oO kr.
— Zalamegyében K.-Eörsön Neumark
Múr és Szentpéteruron Müller Józnef, nemkü
lönben Ventiben (»gy béres leánya orülési ro
hamba estek, a két első a budai országos té-
bolydába Bzállittatik, mig az utóbbinak felgyó
gyulása valószínű.
— Ás .Apolio' czimü zenemufolyóirat
ötödik kötete legújabban megjelent novemberi
fütvtének tartalma: 1) Andalgó, Fátyol modo-
rábau Mosooyi Mihály tói. 2. Egyveleg „A de
nevér" czimfi oporetteból, Hölzl Lírincztöl. 3)
Krd ., urdu BÜrü erdő árnyában, népdalátirat
^ipos Antaltól. 4) A múzsához, polkamazurka
Pejakuvits Lázártól. A borítékon: Wagneriana
Ambrus A.-lól. Vegyes stb. Az előfizetési ár
egész érre 6 frt, félévre 3 frt. A jelen szám 1
Írtért külön is m< gszerezhető. Az előfietés vi
déken legczélszerüebben a postahivataloknál
posta utalványozás utján eszközölhető. Buda
pesten az „Apolló" kiadóhivatalában vár, or-
szighii-uUiza !I4. szám alatt. Minden eddig
megjelent szám és kötet ugyanott leszállított
áron kapható.
— Rövid hirek. Dr. Vutkovics Sándor
a ,1'űsunyridéki Lapok" szerkesztésétől visz-
■zalépett. — A nemzeti azinház bérháza 630,000
forintba került. — Liptay Pál Amerikából
híz. érkezett. — Kőszegen nagy posztógyár
építtetik. — Pólában leleplezték Miksa császár
szobrát. — Kózsaági Antal „Kassán* lapot in-
djt meg. — A törökök Alexináczot, Deligrádot
« Kruseváczot elfoglalták. — A honvédtisztek
bátrahagyott családjainak ellátása végett egy let
alakult. — Olga görög királyné Trieszten át
haza utazott. — Sági Balogh Jancsi czigány-
mag) ar szótárt s czigány nyelvtant irt. — A
■Divat Netelejts" megszűnt. — Az egyetemi
magyar ifjúság Abdul-Kerimnek diszkardot
küld. — A .Szegedi Lapok' megszűntek. —
Villányon torokgyik dühöng.— Izzó meteorkö■
vet láttak a fővárosban. —

nagy-kanizsai takarékpénztár résívénytareasag
1876. évi október havi forgalma.
BEVÉTELEK. 1 o a
1 : i :
4 | h 1 ft. ikr
1
Pénztár maradvány T876. sept "/,„
SO-in . . . ... .11 316 1800
,1a |i [ 26,488 95
Pénztár szán


17 Hitelezőnek. 43,105^7 47,6831— 308321—
Betét számlának Váltó Költsön

Előlcgezési . 3725-
BélyegillntSk . 7|3!i
Kötvény éa váltó kamat sz. 9,980 68
Beiratáai dij ítS 10
Késedelmi kamat 2zo'29
Ksltaég 24 73
Százalék i &o 76
Házjovedelem ! 189184
Kintlevő kamat 832 58
Ilázbér hitraJék
Betét kamat 3°/„ ill. ék 42 96
Arany és franc _ |
Krank betét 60
Krtékpapir
Betét arany , 18 —
Arany költsön 30 -
Kraitk kolcaon
101,948 71
KIADÁSOK: i Ili Adós Pénztár számi. (

Botit „za« nla
VAltí 51.G2H 78
Költsön " 11,:J7<> —
Betót kamat " 1)07 (i^
Kültaég KStvény éa vállo kamat í 877,Oh ti25 35
Adományozási 1 —
HizjiiTe.lolen, ,«,„ ala . 145:20
Tiazti fiietía 365,-
Szitaiék [ i 4,6111
! 13 13
Betit kamat 3"| Jllt-ték 31 11
Bólyeg illrtík 22 50
Buu.r 8 r,o
Arany betét 1 _| —
Óvadék
Arany betil kamat 1 — H 23
Betét frank -■ -
6szt5ndij L=i _ _ —
i i - 121.7G7 95
Pénzkészlet 1876 okt 31-én 362 1930 4»,18O 73
Öaszes forgalom. | .26 38«l) 329,897 42
Utalók névgora
Nagy-.
'-Kanizsán, 1876. október 26-t6l— október 31-ig.
— ,AranTKoronáhot" ezimsettizállodába:
Szilberknal N. Kaproncza. Barcza V. Budapeit. Jeax-
caaraiki N. Várasd. JekeUaloiy N. Bndaput. Bogdán
N. Caáktornya. Berndorfer T. Péca. Molrnír K. Csik-
tornya. J. A. tjjlaky Pérj. Km A. Létrád. Efinbold
A. Parii Hajdy J. Bndapett. Jelinek N. Béra Br.
Riffel Belema. Dervarits N. Kiliman. (ioulieb K. Bécs.
WeisB J. Visvár Ehrenfeld J. Bndapent. Danneuerg
K. GySr. Aogani P. Lagenu. Ileld G. Bécn.
— n8aarva«hot* ctimíett náilodába:
Kerker M Bndapeat Lacha F. Leipzig. Boaenberg J.
Z -Egnrateg. Kohn U. KörmenH. Blum J Bet-scholy.
LSwy J. Béca. Loderer S. Béca. Hcrbat H. Qrái Hor-
vAtb J. Z.-KgpraKr-g Detitacb J. Sisa^k Kirschuer F.
Prág. Kranz A. Bécs. Hinchler A. Dombom. Schmidt
I[. N.-Sxombat. Batu H. Béca. Hartmann H. Pécs.
Niesner A. Beca- niraebter H. Dombom. Kraulor M.
Bécs. Bamberger J. Béca. Wolf g. Béca. Masclmer
N. Bécs. Kováts K. Dombovir. Orünwald S. Béca.

Pnteani N. Keszthely. Orf. Bolaa Kea.th.ly. 8eh<ü-bof A. Barca. Svaatica J. Somogy. Zakil Gyula Le ténye. Boieázweíg 8. Béca. Berkotits J. Béca. Hart-mritti A. Browu Kohn H. Hainz. Adler D. Komarom. Waiaa F. Sopron. Horoita 8. Berlin. Bemstcöo A. Leipaii.
— ,0 rotilinbst' caiiDzett aúllodába:
Thavor F. Becs. Lengyel J. Marczali. Singer L. Béca.
Lengyel K. Marczali Hertman K. Szigetrar. Mattel
U. Őriz. Bsekerea J. Szombathely. Varíoyi M. Ka
posvár. Waltoaka F. Iiasica. Siatlosi Oy. Letenye.
Ozvald N. Kaposvár.
Papirszelet
— V-ik Kamly, ki tudvalevőleg több cordpai
nyeWen beazélt, kovetkeadeg njüatkozott a nyetvek-
r51 : „Spanyolul caak aa éggel ; — olaaaol a kedvea-
ael ; — francsiáitl baritainkkal; — Bémetfll a kmto-
oákkal; — angolol a likakkal: — magyarul a lovak
kal ; éa csenni caak aa Ördöggel kellene beszélni."
Placzl árak.
Hivatalosan jegyzett piacziárak Nagy-Kanizssváros piaczbiztosi könyvéből: 1876. évi október hó 31-in.
Bnaa legjobb mly 40, '„ bekuliterkiot, 100 kilogramm azerint: 11 frt 50 kr, kOzépaaerfl anly 38, 10 frt 60 kr. — Kétszeres legjobb .oly —, — frt — kr. közepesért súly —, — frt — kr. Soaz legjobb súly 86,8 frt GO kr, kSzipwerO anly 35, J frt 50 kr. —Árpa legjobb suly 32, f frt — kr, középszert súly 30, 6 frt 50 kr — Zab legjobb «nly 20, 1 frt, 30 kr küzépszeril auiy 18, 1 frt 15 kr. — Kukoricza (tengeri) nj 7 frt 20 kr. — Burgonya 2 frt — kr. — Sziu-lizjt 24 írt — kr., zsemlyeliazt 22 frt — kr., kenyér-liait fehér 18 frt _ kr, fekete lti frt - kr. — ttizs 24 frt - kr. — Bn.a-dara 28 frt - Árpa-kasa 36 frt — kr. — Borsé 30 írt — kr. — Lencse 30 frt
— kr. — Bab 11 frt — kr. — Kalea-kása 12 frt. —
Savanyú-káposzta 12 frt — kr. — Kavanyu-répa 10
írt _ kr. Széna kötött legjobb — írt - kr., kftzép-
ss.'ril — írt — kr. -, széna kötetlen legjobb 2 frt 40
kr., küzépazeru 2 frt 20 kr. — Kötött- vagy ágy-
Bzalma legjobb 3 frt — kr., — középszerű — frt — kr
azalma takarmánynak való legjnbb 2 frt 50 kr.
középazert — frt — kr.. szalma alomnak valA leg
jobb 2 frt — kr., középszert! 1 frt 60 kr. — Uj-
bor hectoliterküit 8 frt 60 kr Ó-bor 12 frt — kr. —
1 liter pálinka 40 kr. — 1 liter eczet 8 kr. —
Bükkfa, egy kobméterkint, egy méter boaazn haaa-
bokban, keiesztnkáazal— frt — kr, keresztrakáa
nélkül 3 frt 60 kr. — Cserfa kereaitrakasaal — frt
— kr., keresztrakáa nélkül 3 frt 20 kr. — Tölgyfa
kereaztrakázsal — frt — kr., kereaztrakia nélkül 2 frt
70 kr. — Kóazéu a bányából 100 kilogrammkint
70 kr. — Lámpaolaj, repcsébol, egy kilogrammkint
56 kr. — Árpadara — frt — kr. Fagyagyertya
Ontott 70 kr., mártott 68 kr. — Szappan 40 kr. —
Nyers fagygju 35 kr. — Lámpa-bél, egy méter, 8
kr. — Marhahús egy kilogramm azerint 48—50 kr. —
Boijuhus 60 kr. Sertéshús 56 kr. — Szalonna 80
kr.— Disznózsír 86 kr. — Marhaztir — frt 80 kr. —
Köménymag 64 kr. - VOrOahagyma 14 kr, — Fog
hagyma 28 kr. — Főtt aó 15 kr., k6-sé 13 kr. —
Bors 1 frt — kr. - Paprika 72 kr. — Cinkor 52 kr
Kiadta :
(P. h.) M a n i n g e r,
v. aljegyző.
Vasúti menetrend.
Érvényes május 15-től 1876.
A bnda-pesti időtmutató óra szerint,
indul KanUnárél
Vonat hova:
szám Ora Perc. ldS
306 Eszék, Moháea,DomboTár a Finméba 4 48 reggel
215 . . , , 2 30 délnt.
212 Buda-Pestre 4 58 reggel
202 , 2 6 délnt.
204 , 11 30 estre
313Bécsbe (Szombathely, Bécs-Ujhely fclé)5 8 reggel
301 . 11 48 estre
315 Sopronyba 3 38 délül.
ÍU3 Triesztbe és Pragerbofon korcsaiul
Qrácz és Bécsbe 4 50 reggel
201 Trieaatbe és Prágerhofon keresatül
OráeaésBéesbe « 47 délül.

Érkezik Kauinára
216 Eszék, Moháea. Dombóvár s Fhtmékol 1 41 délut
806 , . . 11 11 eatve
203 Rnda-PestrSl 4 20 reggel
201 , SS délut.
SÍI , 9 44 eitve
314BéVsbSl(Szombath. Béca-Ujhely)fel5110 17 eatve
802 „ „ , . 4 5 reggel
316 Ropronybol 11 58 delel.
114 Bécsből Oráca, Marburg, Pragsrhof
felit 4 12 reggel.
201 Trieszt- és Becsből Marburg, Prag«r-
bof fsiSl 1 21 délut.
204 Trieszt-és VUlaehbol Prágerhof felSl 11 - •■«•
alarborgba esaUlkozás yillaeh és Franeeslestbe . . Fiaueeafeaibol;
Lotiohuás.
Brunn, oct. 31-én: 61, 63, 24, 77, 59.
Érték M viltiMyaa novmber 3.
57, metaüqaes 62.70; 5*/. nemz. kSlesou 66.90; 1860-ki álladalmi kölcsön 109.25, bank-részv. 835.— ; hitelintézeti részvények 148.60 ; London 123.36; magyar foldtehermenlési kötvény 75.— ; temesvári foldtshermaatéai kötvény 75.— ; erdélyi földtehennentési kötvény 73.60; horvát-slavon foldtehermnntéai kötvény 74.— ; ezfiat 103.75; oa. kir. arany 5.90— ; Napoleond'or 9.86—.
Heti n
NsvsaibtT 5-tH Mveater II % 1876.

1M- éa b.ti- Katb. és prot. G 0 r e g 9
\_ na,, naptár naptár
| 45 Adjátok s császárnak, mi St illeti. Háté XXII.
6 Vtszraas A. 22. Imre 24 U. 22. Are. «|
Gr HétfS Lénárd 2í sCarcz.
7 Kedd Engelbert 26 Demeter *l
81 Szerda Oottfried S7 Neator
9 CsQtOrtök Tivadar 2» Terent.
10 Péntek András 29 Anaataa. ! sfcí
'1 Szombat Márton 30 Zenob. | át
Felelős azerkesztó : Báttrfl Uj*S.
Gazdászatunk javítása tekintetéből becsB-letbeli kötelességemnek tartom a tisztelt földbirtokos nraknsk tudomásukra hozni, hogy a tavaszszal tekintetes Königmayer János úrtól Meszelejen vásárolt lóhermagvam, melyet 2 tábla bnza és 1 tábla árpa közé vetettem, vidékünkben nőiesével oly feltűnést okozott, hogy magasságára nézve az árpával is vetélkedet. — Midőn tehát tekintetes Königmayer János urnák a nékem adott kitűnő jó magért őszinte hálámat nyilvánítom, bátor vagyok ezen lóherma-got és annak kutforrásál a tisztelt földbirtokos urak figyelmébe ajánlani.
SCHVARCZENBEEG DÁVID, rádiházi birtokos.
— BeküldeteU. Érdekes a lapunk mai számában előforduló szerencse-jelen-tés idősbb Hekscher Sámueltől Hamburgban. Ezen ház pontosan és titokutó kifizutése állal az itt és a környéken nyert óaszegeknnk oly jó hírnévre tett szert, hogy mindenkit figyelmeztetünk e helyen mai hirdetésére.
•) E rovat alatt Halottért felelősséget naic
vállal a tzerk.lépve, gyorsan elboritá kezeivel utóbbinak szemeit éa fülébe súgta:
„Ugy, te rósz, most hallgass meg figyelemmel : én akarok és kell kötni tanulnom, ha mindjárt ujjaimat eltöröm is mellette ; mert/ — mert egy bizonyos valaki . . ." és elakadt.
.Ah, vagy ugy!" — nevetett Genia hamisan, —. „egy bizonyos valaki igen komoly arczczal oda nyilatkozott a maitkor, hogy soha ' se veuoe el oly nőt, ki előtt a kötés ismeretlen."
.Igaz!" — vágott közbe Melánia és meg-caókolá, — .ugy van, azért akarok tanulni. Gyorsan, gyorsan!"
Mindkét lányka közelebb húzódott. Genia a pamutazálakat Melánia ujjai körül foná s jobbjába a tűket alkalmazta.
.Hald Melánia!* — kezdé lázasan elpirulva és akadozva, — „nem gondoltál még arra, hogy Fülöpnek fájni fog, ha oly érdxkkel utánozod a német nőket ?"
Meglepetve nézett fel Melánia.
.Nem Oenia," — monda ő határozottan és vidáman, — .azt bizonyosan tudom, hogy Fülöp a legcsekélyebb fájdalmat sem fogja
érezni, ha én mást szeretek. Genia, te
oly komoly lettél. Mond, haragszol rám, hogy
én oly boldogan beszélek arról, ami szivemet
ellöki: az én szerelmemről? Ah !■ — kiáltott
ujongva, — .azért mégin elmondom, hogy én
ót nagyon szeretem, szivemből, mint még sóba
senkit sem szerettem és még arról is megfelejt
keztem, hogy ő német, oh, rettenetes
kötni is tanulok."
.De Melánia,* — szólt közbe Genia mo solyogva, — .elmennél vele még Németországba is, elhagynád azokat, kik téged szentnek, mindent itlhagyni, mi előtted drága: hazádat, szép

honi nyelvedet, a lengyelkét, mit te oly szenvedélyesen táocsolsz. Mindent, mindent az ő kedveért ; ideges orazágban élni, idegen bánásmódban részesülni, az ő oldala mellett maradni, ki
maga ts
.Igen, én erre képes vagyok és akarom is. Habár ily áldozatra nincs is szükség, mert az ő birtoka Lengyelországban van és a mi viszonyaink tetszenek neki," — feleié Melánia élénken, — „oh, mily igán szeretnék áldozatot hozni érte, hogy megtudhatná, mily igen, igen szeretem St!"
„Oh, Genia!" — kiáltott boldogan, s a nemes barátnő nyaka korai foná karjait, — .oly édes szeretni j figyelj csak ide, mily lázasan ver szivem I Néha ugy tudnék sírni, pedig fájdalmat sem ének, akkor ismét szeretnék ujoBgni, majd végre megreped szivem a fájdalomtól! Erről még ninos fogalmad Genia; szived még egészen nyugodt; — de nem, hisz borzasztó gyorsan ver, s mily halvány lettél! Mi bajod f Beteg vagy, nagyon beteg Genia 1 Jfijj, engedd meg, hogy szobádig kisérjelek!
„Nem, köszönöm;" — monda Genia erélylyel, — .nem vagyok beteg, csak nagyon kimerültnek érzem magamat; egy kis nyugalom teljesen a régi állapotba helyez."
.Jó, hát maradj itt;" — feleié Melánia s gyengéden megcsókolta, — .én majd csendes, elhagyatott helyet keresek a kertben s gyakorlatot leszek a munkámon."
Azzal magához vette Genia kötíkosárká-ját, s elhagyta a helyet.
Geniz maga maradt.
(Folytatása köv.)

Szikrak.
Midőn az Istenség az emberrel jót akar tenni, hű barát képében jelenik meg.
Minden igazságban megvan amaz örök erő, miszerint bár sírt, hat, indít, működik.
Mintegy viszhang a sziv, azon hangon felel, melyen azólitutik.
A legnagyobb ember az, a ki a jót nagyobb hévvel óhajtja és munkálja s mégis mindenkoron szerényebb azoknál, a kik a jót sem nem akarják, sem véghez vinni nem képezek.
Inkább fogom választani a szabadságot veszélylyel, mint a kényelmet szolgasággal.
Kegyelem a ajándék nyomort nem irt ki. Leköt, slacsonyit s sikere elmúlik, mint rövid esőnek. Hasonlít egyszeri fűtéshez, kemény tél hosszában ; utána még dermesztőbb a fagy.
Ok nélkül menni, oktalan menés.
Három dolog elégséges a boldogságra: nyugodtság, foglalkozás és megelégedés.
Nincs könnyebb, mint az igazságot védeni, nincs nehezebb, mint az igazságot megvédeni, legnehezebb pedig az igazság diadalát biztosítani, gyümölcsét állandóvá tenni.
A béke a földmivest a sziklák közt is jól táplálja, a háború pedig a rónán is roszul.

A becsületes szegénykedés jobb a hütle-nfll gazdagodásnál.
Abban mindenek közt legszerencsésebb a szegény ember, hogy a roszabbra változó helyzettől nem remeg.
A nagy tömeg megvetésével daczolni ritka erény; de még ritkább az, ha az ember elég erős, hogy szt ki nem mutatja.
A fecsegőnek emlékező tehetsége az 6 legveszedelmesebb ellensége.
Az igazi szerénység olyan, mint a sürü
lombos fa, mely levelei alatt rejti el a termő
gyümölcsöket. '/...^
Üres lelkek a társaságban körülbelül oly lármát csapnak, mint sz üres kocsik, a melyek az utón gyorsan elrobognak.
Az emberek ítéleteikkel ugy vannak,
mint óráikkal; *gyik sem egyez meg a másé
val, mégia minden ember főként a magáéra
bizza magát.
Az élet rövid örömökre nézve, de hósszu az erényre nézve.
Ha az élet küzdés, nehéi elviselni, ha az élet boldogság, nehéz elveszteni. Mindkettő egyre megy ki.
Az ember soha sem oly szerencsés, vagy
szerencsétlen, mint gondolja- Sz. v.-ne.


Hirdetmény.
A lOmegi Dr«d»J»mko»Ur Um6 M.-Apiti erdShan le»6 390 aiil fntaiÍK telgjfa, mely 304 kmeter hwiu.éW 212 arköbmé-ter kevert tütifára van beciütve, mégij 82 darab kén ktttenbö^S dijmenaÍT éa faouiu tolgyfaröek árverés utján november hó 16 án M.-Apátiban eladataak, a venoi Biándékoiók a becaérték 20*/, letétele u árveréa Mit, as árverés befejestekor pedig ai egéss árát lefisetoi tartozóak, nevewtt fákat a helybeli erdéuáltsj meg-mutatandó, bármikor nng is te. kiütheti.
Kelt Sttmeghen, 1876. évi
november lén. (215 1 — 1)
Veszprémi püspökség
erdő-hivatala.
Alsérvben szenvedők
A elégedi rtw. , küUitáaon érdeméremmel kitüntetve!
Értesítés.
bátorságot veszek magamnak a t. ez. közön-
LatztovitsA.
Budapest, vieri-ntezá 18 sz.
.Kemutissálloda* épületében ajánlja bjonas Dvított
uriSvat- és D« pipa áruk raktárát
lemjsbb di.ato
nfii és férfi nyakkendík, t8. hér és esines ingek, gallér é, kézelők, xaebkendok éa vasion lábravalók, bor- és DOMIO
kestvak,
gyapjn alsó ingek ésnadri-(2103-6) got,
féri, »íl és trjennek-barinTik kamáslik, ojaklbanlok, atutáii f.jkeadSk is kapiebmok, Ulslsse. fek, axappan, fésűk gtb. opjsaiate mindennemfi rővidarakban feltflas
olcsó árai mellett. Vidéki megrendelések legnagyobb ssorgalommal, pooio aan easkozöltetnek.
a telHl* jó ■ á r t s I m a 11 a n h.táso 8lM m«p)|r SattM Hcrlt
éU kó hál áll lS Airt tl
(Helveetia) íéU aérv-kw»ócs használata által megiepS gyógyírt találnak, , ugyszinfe alsérv- ■ nemi bántaliuakban ssenvedók is. Bizonyítvány■ s bi- ' l&irAt i használati utasitislioi van mellékelte. Megre ki.,! 3 frt 20 krrért o. é akár egyenesen Stnrzenegger G-tSl, agy követ
F, #8*t ■ Mária" gyógy**..
«,eif«»- séget és tisztelt vevőimet figyelmeztetni, hogy saját felügye-
gjr ko»«-1 i^ slatt legnj^obb gonddal készített és a budapesti ke-
^li édjl llttt
g^ g V^lreskedelmikaiarától 100,875. számú .édjegygyel ellátott
— hatóságilag engedélyezett
8Ó8BO
RSZESZ
egyedül kapható: N.-Kanizsán: Fesselhofer József, Keszthelyen : WQnseh Ferencz, Z.-Kgerszegen: Horváth M. Sfl-
meghen: Dorner Ksjetán nrak kereskedésökben. (195 5-6) Tisztelettel Bárvárt KárSly, Budapesten.
Árverési hirdetmény.
PURITAS
Haj-iQitó-tej.
A „ParttU" nem hajfestek, hanem tsjnemfi folyadék mely najd> n*n azon csodálatos hatásul bír, hogy 8*a lujsJut megifjit, axa* lasaan-kint még pedig l«fkés«bb tlzeMéfy BM alatt «u ssiút víasaudjaa, elylyel eredetileg hirt!
A „Parttal" nem Urtalmax festékanyagot. A haj tetsmes szerint íuel mosaihatik. lehet fehérrel átvont vaskoson aludni ea goafttrdíket ální, a festéknek nyoma sem vehet*? 6*ve, mert a
>m fest, haaem iíjitja és pedig a legbossaabb és legdaaabb aSi bajsa-ot é. a féri bajái é. saakálUt
Egj ln> J>»rHai' án 2 frt. (postai s<etkBtd«SD<l 20 farai Uibb
késspemael r.gj utánvéttel kuph.tó : Frmai Ott* éa taraáa* M«. Ba-
rlakMIanlnaw 38. <üa>. Nagj-taniuin valódi DioSségbeD Prtay kék
ói araál. - (136 18—U)
A hamisítástól óvatik!
Üres fogak kitöltésére
uíoc. hatályosabb íi jobb .ser, mml dr PafH 1 í- »dv. fojor-ros úr (Bicsváros, Bopiergasse Nr. 2.) f o r < n j «, melvet mindenki könny.n és fájdalom nélkül bebelveahet odvan fogaiba, m.ljr astán a fogrénekkel és foghntsal teljesen egveslll, > a fogakat a további elromlástól óvja . a fájdalmat csillapítja.
Anatherin-szájviz
Dr. POPP J. G. cs. kir. ndv. fogorvostól Bécsben, Stadt Bognergasse, Nr. 2.
IvSfekttM I frt 40 kr., a legkitűnőbb szer ■ coútos logfájda.Enak-
bau, gyuladáooknil, a fognns daganatai- és sebeinél; fölolvasztja
a létező fogkövet és megakadályozza annak nj képződését; as
ingó fogakat a foghos erősítése által szilárdítja; * niidoo a fogakat
és foghntt minden ártalmas anyagoktól megtisztítja, a szájnak kel
lemes frinsetéget kölcsönöz és már rövid használat utia eltávolítja
a kellemetlen szagot. (15 30- *)
Anatherin fogpasta 11.122 kr.
Dr. POPP J. G. ca. k. adv. fogorvostól Bécsben.
Ezen készítmény * lehelet frisseségét és tisztaságát fen tartja, aiookivül a fogaknak hÓfehérséget kölcsönöz azok romlását megakadályozza és foghnst erÓHbiti.
Pepp illatos fogpasztája.
Évek óta elismert, miot legbiztosabb óvstfr fogfájás ellen és mint legkitűnőbb Bzer aszijüreg és a fogak ápolására fentartásirz.
Ara egy darabnak 35 kr.
Dr. Fopp J. G. növény-fogpora.
A fogakat oly sxépeK tisztítja, liogy *nnak naponkénti hasznalata által nemcsak a közönséges togkS el tivoli ttatík, hanem a fogak totninni és finomsága ÍR mindinkább tökéletesből.
Kaphatok: Nagy-Kanizsán : Prager Béla gyógyszerész nrnil Kosecberg, és Fesselhoffor Józaef füszerkereskedésökben. — Pápán Tschepen J., Keszthelyen : Pfisxierer gyógyszerész, Singer M. Wei«' Zala-Egersaegen: Isóó FI, gyógyszerész. Kapronczin : Werli gyógy' Kérész. Varsádon : Haltér gyógyszerész. Sümegen ; Dorner Kajet. Szóm lathelyen: Pillicb Fereucz és Rudolf gyógyszer. HatárCrvidéki S«.-GyiJr 6n: Fibic E. C. Veszprémben : Meyr Taszkan, ugy Qntiiard Tívada' es fiainál. — Székesfehérvárott ; Legmann A, Braun J. gyógysz. Lovas* Serényben; Heialer gyógyM. Kalocsán : Horváth K. gyógyszeres*. Kecskeméten : Hilhofer és Machleid gyógy**. Pakson: Flórián J. gyÓgyes Körmenden: Horváth J. Somzenrend gyógysz. Kaposvárott: Kohn J Bogi, Being 6B Schro'der gyógysxi Ssegszárd: Brahsay gyógyss. — Bonyhádon: Kramolin J. Szigeivirott:Barwartli, Salamon gyógyss. — Baján : Micbitsch St. és Herzfeld fiai, agy Herzog fgnáczuál. — Pécsett: tUolnsy W. és E. Zách, Sipocz gyógysz. Kárádon: Zadnbánszky gyógysz, Marcaalibao: Kiss gyógysz. -- Tolnában : Graff gyÓgysx. — Duna föld 'ázott Lakács gyógysz. — Szent-QynrgyGu : Nttthig.
iraktiál.
Kiw
- — R<>honc»o
O V A S.
i hogy az általai. 26 év
kést Í tett én
Ait tapasztaltá koxkedTeltségü
Anatherin Hxájvii
hason oév alatt hamisitUttik és előadatik.
A t. köíöDsóg ám:.tására ax ezen hamisítsa kcsxitűi ugyanazon felsierelcst kuzoálják, mint miaűkköl én a N^ját gyártmányaimat ellátom.
Ennélfogva mindenkit figyelmeztetem, liogy az általam készített Anatherin Bxájrix mindeiikor lelje* csépemmel, J, 6. Popn,
u klr idvarl f«f«rv«a. Bécs, Bogierniiu 2, a v*. kir osxtrák
udvari cBtmerrel (.kélfojü sas griffektől tartva) és a törvényesen letett ovjegygye) lux ellátva, és mindaxoa kúaxitméuyek, melyek ugyan hasonló, de nem épen az itt leírt felszereles«el leszuek ellátva, hamiiitannak tekintendők, egyidejűleg axt in megjegyzem, hogy a hamisított Anaiherin skájviz, mely gyakran kártékony ha-táan, olcsóbban adiUik el. Azért ia, hogy egy részt valódi Anatherin asájvizem jó uiniave a hamisított által csorbulást ne szenved-jon, másréaxt meg, hogy a hamisítók ellen fiílléphesaok : tinxteli-t-tel felkérem a t. «-r. kötöoaéget, hogy a hamiaituttiiak mecrMmert Anathvrin sxájvizet az utad" neve mtjguevexése inellott uálain valódi «tlen perelje ki.
J. G. Popp,
ciiit kir. udvari fogorvos
Béo*, B«ffMrgaue 2.
Miután JI ro9£ Qxlet-mecPt végett
ch^na-ezastáru-gyáninkat
teljeicn beszüntetjük, \kényazeritve vagyunk pomgiás i-bina tztlst-gyártaiáiiyaiuk tömérdek készletét a leggyorsabban az előállítási áron tokkal alább elámtitsni. Kísérletül szolgáljon kövétke*5 kivonat a najry árjegyzékből, mely utóbbi kiváuatra bérmentesen
megküldetik.
(213 1—6) Mérsékelt ára :
„előtt
m0>} cmipim
1 db. czukoitartó
zárral . . 1 p. gyertyatartó 6 d. kés-nyngtató 6 „ a 6 „ c!
frt 14— S.— 8. - 3.— f>.— 2.70
6 2.50
6 — 2.5U t,
6 db. kávéskanál frt 3 60 1.50 6 „ evőkanál . „ 7 60 2.ÖO 6 „ autaJi kés „ 7.50 2.80 6 ,, asztali villa ,, 7.ÍÍU 2.80 1 „ leves ssedó „ í>- - 2-30 1 >, tej-ned8 „ 3.50 1-fiO 1 ,, vaj.szeteBCM „ 6.— t.— Legújabb kézelBgom b-g arnitars^gépezettel á 1 f
Parafa-dugók illat fejekkel á 40 kr.
További pompás fiodssák, kivé- és tbea ibrikek, tojiskész-letek, fogpisskiló-tartók, eczet- és olaj-késsletek éa mis egyéb aiánog csikkek, atb. atb. sziotoly meglepd olcsó árakon. (^ Különösen figyelemre méltó: ^HB 6 db. evSkanü, 6 db. TÜla ) mind a 24 drb. együttvéve elegáns 6 „ kivéskana], 6 „ kes ) tokban 24 frt helyett csak 10 frt
Ugyanaz brítennia-ezültb ól, mind a 24 darab elegáns tokban csak 7 frt.
■ Vidéki megrendelések atanvét mellett pontosan és lel
kiismereteién etskosoUetnek. Cztm:
.Bécs, Bothenthnrmstrasse 16.

A veszprémi püspükaégi javak gondooksifra r^azérSl a u&fryméltó-
■ien vallás é» kSzokutáai ..ministeriumnaJt 24^49|l876. tzima magán ren-
delete folytán ezennel közhírré téUslik, hogy folyó 1876. évi november |
hó lS-án és kÖvetkezS napjaiban a püspökség kuveUető bérieményi
tárgyai fognak 1B77. évi janttár bó 1-tSl fogva egymisatin kÖvetkexí
három évre zárt ajánlattal egybekapcsolt nyilvános árverés utján bérbe
adatni: ;
L I
Pályázat.
1876. évi november bó 13-in reggeli 10 órától kesdve:
Szoboticzán — Zalamegye — a r. k&th. elemi iskolá
nál 300 írttal, két szoba, konyha és kamrából álló lakással
ellátott segédtanítói állomásra pályázat hirdettetik. Kik a
350 frt- / " , , u. !horvat nyelven kivűl magyarul is tudnak, elÖDjmyel bírnak
i közaégbeli ser- és pálinka mériai íog, uradalmi b*z. i Ari i, , , i- ..... , _,, ,-, >, -""•*.
, két hold rét é» féi hold káposzta, kert Báanipéni iw> fn. i A folyamodások alulírotthoz küldendők Szoboticzára,
(216 1—1)
Molnár István,
esperes-plébános.
a) % Veszprém városi takarékpénztár mellett tevő n. n. Kelemen-
féle ház az it&lmérési joghoz kiadott részeken kivOl. Bánatpénz 100 frt.
b) a veszprémi ptlspokségi funduaon levfi országos vásári helypénz-
azedési jog. Bánatpénz 10U frt.
) a Veszprém városi pUcioo levS felsű és alsó mésziraséki épü
letek és a „Bnhin" völgyi vágóhíd. Hinatpénz 100 frt. „,, .. ,,, -. .. ,.. , ,. , ... „
«x M-i községbeu bomérésí jog, mé»zárs.ék é« eg, telek föld. ellátott segédtanítói állomásra pályázat hirdettetik. Kik a
Bánatpénz 150 frt.
«0
bolt, félt* ,-.
f; ax í-si-i hu tárbeli u. n. .Fehér"-féle malom, lakliiz. két hold ' u. n Csáktornya Uvaszi feld, két bold rét ía ]'], hold házi kert. Bánatpénz 250 frt.
II. 1876. évi november hó 14 én reggeli 10 órától kexdve:

ajánljuk a téli ..Uk.ig-Urgj.kat g
dinire a kSvetkezS czélszerú és j6
bámQlatos olcsó árért, úgymint:
a) a hajmáskéri kozségbeli bor, ser és pálinka mérési jog, mé-
siArW-k én nradalmi épület, BáDitjit-ns 1<H3 frt.
b) AI ajka-rrndek knzni'gbeli korrttma, it&lmérési jog, mészárszék
és 6 hold srántúföia. Bánatpénx IÜÜ frt.
c) a nómel-bányai knresma, iUlméré&i jog, 12 hold siántofííld és
ti darab marha legelteU'-sí \og. BÁtmtpéur. 1OU frt.
d) & cheh-bányai küis.'gbfli körcím* italniíré»i jog 1'). hűld nzán
tófűiddel. Ran&tpénc 100 frt.
e) a farkas-gyepüi kSzségbeli korcmnaliAz, itaJméréai jug, 15 liold
szántóföld és f> darab marhalf^ltett's. BAu.itpénz l.V» frt.
1 csinos petróleum-lámpa biztosító
1 thea<készlet, a melyen 2 perez múlva a legjobb tbeit kéasiteni
lehet. 1 valódi karlsbadi porczellán tbes,
kannn. 6 valódi karlsbadi porczellán thea
csésze.
6 valódi karlabadi port.x«IUn alsó csésze.
6 brittan! z esOst tbea kauiL
1 nép cxskorszeleocse églelfi zárral.
1 bríttanía cxukor-fogó.
1 czétsserQ thea-szQro.
2 pompás, bronz 6gurákkal kierif-
rázott gyertyatartó.
KI. 187C. évi november bó ló-én reggeli 10 órától kexdve:
JO a varóslSd kOzségbeli deszkámetsió malom, lakház éa kert. Bánatpénz 50 frt.
b) a kislŐd kozségbeli o. n. „Keikapoly" biz a hozzá tartozó
kerti belsőséggel Bánatpénz 20 frt.
c) a kislőd hatirbeli vashámori lUztÖblS kétkerekű malom a hozxi
tartozó fnndussa). Bánatpénz 150 frt.
rét, bor,
Uindfn in feljegytett általános a.ép éa cselesért! isakséglettir-gyaknak 5 frt 50 kr. as ára él kapbato as njoiuui meznyilott Qrué-
Etakiltnarntkn
d> a Borszorcsflk határbeli mintegy 106 hold szántóföld, 37 hold u n. n. sirerdei uradsjmi legelő. Bánatpénz 300 frt
e) a BorszorcsQk közaégbeli uradalmi korcsmahát, mésxárszélt, ser és pil'cka merési jog. Bánatpénz 100 frt.
Blau és Kann-nál, [m 9_m
Wien, Stadt, Babenbergentnuse Nro. 1. Wien.
ül iltyai SlétkSldés kénpénién, ». utánvét melleK
IV. 1876- évi november bó 16-án reggeli 10 órától kezdve:
gelo.
a) a tagyoni ha tárbeli mintegy GH hold szántóföld {■* 22 hold le- |
Bánatpénz 100 frt.
Szerencse-jelentés.
A nyereményekért
a kormány résziről
kezeskedtetik.
Fünycremcnv
S7S,0«0 mark uj
német birodalmi
érték.
b) a kővigc^irsi határbeli 7 hold szántóföld és 16 bold erdS, il- 1
letoleg erdei legelő. Bánatpénz 20 frt.
c) a rendesi hat árbeli mintegy 6 hold szántóföld és 4 hold erdő,
itletSleg erdei legelS. Bánatpénz 15 frt.
d) a Sümeg városi régi tiszttartói lakhás minden tartozékával és
S drb. marhirai legeli"vei. Bánatpénz 100 frt.
e) n nyirád kozségbeli Srlő malom és lakbáx tartozékaival együtt.
Bánatpénz 50 frt.
V. Ib76. évi november bó 17 eo reggeli 10 órakor kesdve:
Felhívás, a hamburgi kormány részérti kezesktd-
tetett (2ii 3-6)
nagy pénz-lotteriából
eredő nvereményekbeni rcratvpvénrr, melynél
7 millió 420,000 birod. mark
biztosan nyerendő.
Eien czéllscrüen uervetett péns- lotteriának, tervazerOleg
csak 79,UOO lonjeirvTe alapított nyeremények következek : 1 nye
remény ub.tSIeg 375000 birod mark.kdlönleg 2SD.0M, 125.000.
80,000.60.0*0, 50,0o0, 4a,000, 36,0001 4-s.er 30.000, ét 25 000
4-azer 20,000, 2e-n9r IS.OOt. 12,000 és 10,000. 26-sior 6000,
W-»»nr 4000 <■• 3000. 2Ofi-izor 2500, 2400, M 2000. 415-sio>
1500, 1200, és low 1356-ssor 500, 300 és 250, 24863-uor 2u, 150,
138, 124 >■• 120, 14839-ucr 94, 67. 55, 50, 40 és 20 birod. mark,
mely nyeremények néhány bó alatt 7 osztályban MztalaB elvállnak.
Az eliS nyereménybniái kttétá|Ha| állapitutván meg és ára
egy egé» eredeti aorajegynek caak 3 frt 40 kr.
.tói , . , 1 . 70 .
. Degyed , . „ - , 85 ,
i ktmáiy ráttiril kej»»k««er»rl «rodeti Hrt|«tyek (sem tiltott Ígérvények) • viteiámk Mrawattats, kiizpeaikni vagy auta-Mfa tlál bkIMi dtott áll é lfatkkll l
a) a Tapolcza városi vizfŐi négy kerekŰ malom, az niot tartozó
épQletek és 2 hold Uvaszi földdel együtt. Bánatpénz 500 itt.
b) a Tapolcza határbeli fel&jj hatoii kétkerekű, malom az aooz
tartozó épületek ét 3 hold tavaszi földdel együtt. Bánatpénz 150 frt
a Tapolcxa hatirbeli alsó hatosi kétkerekű malom, Ukhis, istálló, rétbirtok és 2 hold tavaszi föld. Bánatpénz 154) frt.
d) as Alsó-Pihok kozségbeli vendégfogadó, meaiarizék, bor, ier pálinka mórési jog s a keszthelyi rétbirtok 5szi legeltetése. Végül az ugyanezen hatirbeli „Becsali" caárda, az ahoz tartusó épflletek, bor.ter ét pilinka mérési joggal együtt. Bánatpénz 160 frt.
Árverezni óhajtók az egyes árverések megkezdése előtt a fentebb említett bánatpénzeket készpénzben letenni tartósnak.
Zirt ajánlatok 187(i. évi november hó 13-én déli 12 Óráig kellS-leg lepecsételve s az jlleto bánatpénKekkel ellátva, Vessprémbea, a ptu-pukség központi irodájában az irodalmi pénztárnál oynjUndók be.
A zárt ajanlatokban foglalt ígérvény határozott o«szegb«n isim*
éa betűvel teendő ki mások ajanlatára való hivatkozás nélkQL A
zárt ajiulatokban viligosiu. kiteendő, hogy a vállalkozó a részletes fel
tételeket olvasu a részéről ásóknak minden pontját kStelesSleg elfogadja
A kitűzött idŰb tul beérkezendő utóajinlatok nes fopadUtoak el. A réts-
letai feltételek Vea«prémb«n, a püspökség központi irodájában merte.
:-L-tfk. (212 2—2)
Kelt Veazprémbeu, 1876. évi október hó 26-án.
A veszprémi püspökség! javak Qondnsksága.
) , pn gy
fay atláil bfkIMiM adtott általam még a lagfatvakkll vl-tékakn is bekaldetnek.
Minden megrendelA az eredeti sarajegygye] együtt egy, a kormánycximmel ellátott játszotervet hs|yM, a hutás nt&n pedig hivatalos nyereméDykimutttást kap.
A nyeremények Utzetese általam közvetlen és szerény titoktartás mellett mtéztetik el-
Megrendelések akir postaotalTán;, akár készpénz bérmentve beküldése, akár pedig ajánlott levélbeni átszármaztatása mellett eszközölhetek. Meerendeléaekkel a k8a»l álló búzái tekintetébe
f. é. november 15-ig
mindenki teljes Oltalommal fordulhat
Sámuel Hecskscher sen.
bank- és váltó-üzletéhez Hamburgban.

WajdiU Jóoef kiadó-, Lap- ói nyoiadatalajdcmoi morsaajtó nyomása, Nagj-Kanixaán.

tett. noTember M,.

Tizenötödik évfolyam.


A lap tseilezti restét í illető lasleméaTX « > zserkesztohoz, Táks- I rékpénztári épület (old-szint. — anyagi részit illető közlemények pedig a kiadóhoz bér-meucve tnteaaetfoc: SABT-KANIZHA
WlassIcsWu.
Bermentotlen levelek
| esak ismert mnnkatar-
saktol fogadtatnak el.
Í Késiratok vissza nem küldettek.
( 1*1
„vifcU ■»!••• • k»
JYILTT4KKIOS
aratta M kMn v*.
CMMári UlaUk •
„ Mrdetáeén MMej 10 ke IséteadS.
ZALAI KÖZLŐIT
elfibb: .ZALA-BOMOQYI JKL O 55 L O 3NT "ST.'
Vj . - »MMU8-b«i a „a.-kanizsai kareskettelai t bjarfcank". a .".--kanizsai takarékpénztár* a .zalamgyai általánw tanttétestfflef, a
.n-UMzsai Mrteftieveli egyesület', a .sopreni kereskedelmi s iparkamarán-kanizsai kuMlasztmánya* s ttbb Megyei és váresi egyesület Mwtatos érte«té)e.
Bcienklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.

A magyar Ifjúsághoz.
Testvérek!
A Balkán félsziget szürke szikláit pirosra festé a hősök vére,
Élet-balál harezot viv ott két nemzet.
Az egyik, melynek hazát adtunk, midin üldöztetett, megvédtük, midón megtá-madtatott s mely ezért, midőn baráti jobbot nvujtottnnk neki, gyilkokkal válaszolt.
A másik, melylyel a félreértés következtében századokon át harczolánk, felismerte bennünk a testvér nemzetet, barát-jaiul fogadta hőseinket akkor, midőn mindenki elhagyta, mindenki megtagadta a magyart
Es azon nemzet, mely irántunk eléggé hálás sem lehet, megtámadta azt, mely minket védelmezett.
Hónapok óta dul a véres harcz s a háború borzalmai napról napra rémesebb alakban jelennek meg.
A sebesültek jajkiáltásai áthallatszanak a szőke Dunán s a földön, mely Árpád ivadékainak lakhelye, nem hallják azt.
Az egyik fél, mely visszantasitá barátságinkat, pártfogását kérte szabadság-harezunk elnyomóinak s nem talált süket fülekre, mert a Fehér tenger partjairól ki-mondhatlan menyiségben hordják még a meg nem engedett segélyt a Timok völ-
De a derék török nép elhagyatva is vitézül küzd a veszélyes áramlat ellen. A háború viszontagságai által kimerítve alig birja még betegeit is ápolni. A művelt Európában nincs egyetlen nemzet, mely iparkodnék a szenvedők fájdalmait enyhíteni.
Lehetünk-e mi hálátlanok ? megfeled-

kezhetfink-e azokról, kik szivükre ölelték hazátlannl bujdosó apáinkat?
Nem, a magyar ifjúság ily nyomorult nem volt 8 nem is lesz soha! Nem engedi meg azt, hogy az utókor megvesse a lova-vagias magyar nemzetet! Mi összerakjuk filléreinket, mig fillérekből ezrek lesznek B elküldjük oda, hol segélyért kiált a szenvedő.
A zászló, melyet a magyar ifjúság vesz kezébe, nem bukhatik el s mi megmutatják törők testvéríenknek, hogy e kalmár időben is tud a magyar áldozni, ha magasztos eszméről van szó.
És a magyar ifjúság nem engedheti meg, hogy valaki által mellóztessék, a magyar ifjúság féltékeny e dicsőségre.
Testvérek!
Szervezkedjetek! Alakuljatok bizottságokká s aztán indítsátok meg a gyűjtéseket a t ő r ö k sebesttl-tek részére; keressétek fel a koldusok kunyhóját, a gazdagok palotáit; ne legyen fala, puszta, ne legyen viskó, hol gynjtő ivekkel meg nem jelentek/rendezzetek tánczvigalmakat, hangversenyeket, sorsjátékokat, a mint viszonyaitok engedik.
8 hogy az ősszeg impozáns legyen, küldjétek hozzánk (Gyűjtő-bizottsági iroda, Zöldfa-ulcza 30-ik szám) s mi azt birlapi-lag nyugtázva, eljuttatjuk rendeltetése helyére.
Testvérek!
Nem biztatunk, nem lelkesítünk benneteket, hisz eléggé lelkesít szándékunk tisztasága.
Tegyetek meg mindent a mit lehet, egy pillanatra se téveszszétek szem elől, hogy ti magyar ifjak vagytok.

A. budapesti két egyetem ifjnságának nevében :
Szűcs Gyula, elnök. Soós Jenő, alelnök, Lakács Gyula, pénztámok. Bánó Imre, Barabás Béla, Bársony István, Békcfi Géza, Bényey Zsigmond, Bezerédy Iván, Bodnár Sándor, Bogya Kálmán, Badinszky Ernő, Dnsocky Károly, Gróf Festetich Andor, Gróf Festetich Benno, Fischbein Károly, Galgóczy Elemér, Gebhard Bódog, Ghy-czey Lajos, Jankovits Endre, Jozipovich Géza, Ivánka István, Kajdy József, Kállay Leopold, Kellner Miksa, Kölgyesy Kálmán, Kramoliny Gyózó, Krasznay Ferencz, La-tinovics Pál, Lázár József, Lettel Gyula, Lieszkovszky József, Madarász Elemér, Markovics Lajos, Markos József, Milasse-vics Sándor, Milagsin Károly, Mikó Árpád, Nagy Kálmán, Nagy Péter, Németh Imre, Njeviczkey Antal, Orbók Mór, Orosz Antal, Osztrovszky József, Papp Elemér. Pász-télyi Jenó, Pollik Ernő, Fóliák Sándor, Ragályi Lajos, Scheffer László, Scosa Zoltán, Soós János, Spnller Gyula, Szarka Mihály, Szarka Tivadar, Széchy Károly, Székely György, Szemere Miklós, Szakács József, Tóth Béla, Udvary Ferencz, Wirtl József. Apáthy Gynla, Sir József jegyzők.
Halottak napja SOmeghen 1876.
Mellőzvén a hosszabb elmefuttatást halottak napjáról; vessünk fátyolt keblünkben élő, de e napon élénkebben előttünk álló bús emlékre, mit elhunytaink bennünk ébresztenek, — ne komoritson a halódó természet s mégis; nézzünk körűi a sírkertben ! Hová bennünket a köteles, vagy ön-kénytes tisztelet vezet oda, ha többször nem — egy napon az évben bizonynyal iparko-

dunk a kegyelet adóját leróni, buzgó ima mellett hódolunk a külsőnek is, megkoszorúzzuk a fejfát, mintegy megnyugvást szerezve e kis alakzat által benső bánatunkat.
Zúg a harang, hirdeti az otthon maradottaknak: ma halottak napja van. Jer, nézd e regényes fekvésű nyugalom helyet, azt hinnéd Nekropoliszban jársz; (halottak városa) fény, sötétség öleli körül a sírokat. Ott fénylenek a betűk: -,Legyen áldott emléke', másutt: , Béke hamvaikra'stb. Mécs pislog emitt, körül térdelve a sirhalom, zokogó özvegy, kesergő árvákkal. — Virág-8 koszom mindenütt, a kertnek fennmaradt diszét itt látod; igy van jól, legyen tietek az ősz utolsó ékessége.
Honfi vagy ? oh jer, nézd meg sírkertünk legdicsőbb oszlopát, nézd meg Kisfaludy Sándor szobrát! De mit látok ? bár ne hívtalak volna e helyre! sötétség itt, hol fényt vártunk. Himfy dicső költője, Zalamegye kiváló szülöttje, a sttmeghi kassinó alapító tagja nyugszik e szobor alatt, — az elhunyttal hnnyt el ugy látszik (Sümeghen) az 1866-ik év deczember 2-ika is, mely napon a sümegbi kassinó oly fényes Ünnepet ült, midőn e szobor emeltetés eszméje született. Tiz év — tehát tizévoly hosszú idő, hogy eltelte után a kegyelet emléke is homályba vész? Nem, nem, egészen itt sem halt ki emléked kedves halott, ha egyebek, ha Sümeghen élő rokonid < elfelejtettek is; megkoszorúzott egy titkos kéz, koszorút tett a szoborra egy — műveidből tisztelőd. A hold szelíd fénynyel vesz körül, hálás a természet, hálásabb az embereknél!
Jer, jő barát, boruljunk le e helyen, rebegjűnk hő imát, mondjuk el — Sttme-ghen, deczember 16. 1820. Kisfaludy Sán-TÁRCZA
Vigasztalásul.
■ Etelkának, Arad, 187d. jul. 6. — Vigssstslnálak, — ni bánna? Barátnőd kebledtol tépve ; Mint Stsi szil • fa levelét. Lelépte a sora szeszélye . . .
Piljájm, mely oly szép • boldogító, Eltsólitá korádból, .1, 8 mig ót bC fírj öleli át, Téged a lájdalom síel.
Látom nemed csillagpárját KBnyirban ulsoi, édesem, — Szemednek kdny, szivemnek t8r, Mely átayilalja mérgesen.
Barátnődért ceillámla föl a kouy, — Tiszta lelked igy véres, igy; 8 mindent látnom kell énnekem - -Ob leánykám, ne igy, Be igy! —
Az élet — jol tudod magad — Mint magaa égen a tejút, Kterfele ágaxik el,
' S nem tudhatjuk: ki merre j»t» . . ■ Egyik aürét Utake versi ■ a leb Ili melyre rág a ssiv erén, — A masikat vétke Udi — Boldog, kit föltárt as erény...
A> állócsillag U futja Pályáját éssreretUnU ; S e nap, mely áll, ivet képes _ <5 aem etolfál kivételül . ..
S embernek, kit lom osnenosott, Egy peres alatt elválni kell, S a ion, es a kaján asellem, Nem érsi, ka aajg a kebel.
Nem bánja, ha kQnysáporod Öntsivedet. nyeli ii el, Él nem, na a aietknllt multat Mind a sírig airatni kell . ..

Ő, mint aik pusztán a boatalt vihar, Elrúg foltartbatatlannl, 8 mint vibar, a merert kalászt, Ssitssór oiszebozhatluil.
De lelkinkben (I egy tzótat. Amely erSt nyújt minekünk ; A Bsegnyngvái szent isdsata : Sorsnak ellen nem tebetank I
Oh, jó szózat, oh, mi boldogító, — Nyugtassa es meg lelkedet, S bidd el, a moll szép emieke Nem Ulti búval lelkedet.
Barátnődet a hit fénye, E vessta-láng kitérte el. Hogy boldog lesz nem tokára, Milyent csak óhajt a kebel. . .
S e boldogság, ha szép mnltat pólol, 8 mPffdiesSíti as erény, Letörli halló konyádét, 8 beváltva less minden remény.
S ob, neked sírnod nioet okod, Ki oly forrón szeretteiéi, Kivel a mait oroméit Feledtetheti egy kebel . . .
As édef mnlt minden ssent emléke Egy konycseppben Ukrét leli, Ob, de végtelen szerelmem Hég sít ii elfeledtet! I
PA8ZTOE FERENCZ.
Az árva. Vestkoff E. után: Babos Szidóniától.
(Folytatás.)
Lassan nemeire tévé keteit; a finom ajjsk közt asámtftlmn köoycsepp hullt aji, s keble a lásss sokogistúl emelkedett} fáradtan ürta magát, mint egy gyermek ; fejét a vén hársfa de-rekihos Umassti ■ gondolatteljeseD néste a tó sima tükrét

E pereiben léptek hangzottak; elitté is merfisek lehettek,.mert észreTehetőleg öaszerec-sent, arezssine megviltoxott Gyonan torié le a könyeket a voDássi elutaBÍtö jelleget öltöttekma-gukra.
Csendes léptei voltak ezek egy eríns, elszánt embernek, ki közeledett.
Fülöp állt elótte.
wTehát ide vonul vissza a büszke rokon, ha társasagunk terhére válik !?■ — kiáltott gúnyosan a keresztbefont karokkal támaszkodott egy vén, odvas fa tSvéhez.
.Senkinek sem hiányzóm," — feleié Ge-nia nyugodtan.
.Talán* — -rágott közbe hanyagon, .talán mégis csalódik. Vanda volna as egyedüli, ki kegyedet azért nélkttISzi, hogy gyötörhesse?'
„Kislelkfiségre mulat e házban helyzetem fölött gunyolodnii' — feleié Oenia felemelkedve.
„Miért oly türelmes kegyed; miért visel e! mindent hallgatag s megadólag: miért nem kell ki csak egyszerű?' — kérdé Fülöp felhevült hangon.
.Mert kötelességem hallgatni, s hálatlan-siggal viszonoznám atyja kegyét, ha imádott nejét megsérteném.'
Fülöp most melléje állt; egyenesen « erí-aen nézett szeme közé; ritka gyengeséggel nyu-goazta rajta tekintetét, s mintha elnyomni akarná a hasonló érzést — durván felkiáltott:
,De ha as az imádott n6 gyűlöli, sértegeti és bántalmazza kegyedet, — nem óhajtja, hogy egykor t is ily bánásmódban részesüljön ?"
Meglepetve a durva kifakadás miatt, Qe-

nia pillanatig halgatagon ée megijdve nézett rá, azután monda erélyesen:
.Nem, soha! Én nem óhajtom, hogy Vanda élete ily keserű változást szenvedjen, s ha segélyemre volnaszuksége, ugy későn, korán dolgoznék érte!'
.Ah, kegyed azok közé tartozik, kik megcsókolják a vesszőt, mely ókét vérit" — nevetett Fülöp.
„ÉD Vandát nem azeretem; de boldogalt anyám egyetlen fivére iránti előzékenységből örömest hoznék érte minden áldozatot," — monda Qenia lázasan ■ hangja reszketett.
Fülöp erősen keresztbefont karjai szétváltak, kitárta, mintha Oeníát akarná szivére vonni, de a mily nagy volt felhevülése es embernek, épen oly erős volt akarata; elérzéke-syulését legyőzvén, karjai lehanyatlottak s csak finom ajkai mormogták csodálatos gyenge hangon: .Szegény gyermek."
Qenia hallotta a hangot, megértette a szavakat, de egy vonása sem árulta el, mily nagyon ver szive; büszkén fl egyenesen haladt el mellette.
Lángolístenvedélylyélkiséré Fülöp tekintete az elsiető alakot, mig csak ruhájának egy szegélyét láthatta; akkor az elhagyott ülhelyre veté magát, s a sötét szegfűt, — mely valószi-nüleg Genia ruhájáról hullt le — félve és forró ajkaihoz szoríts.
Melánia a kőlcsSnkért kötésnemfivel egy rejtett helyen, egészen visszavonulva, zavartalanul folytatá munkáját Arczai türelmetlenség és érdektől lángollak, de még mindig nem jol csinálta a csodálatos szemeket
Végre hangos kaozajban tört ki.
A legnehezebb mintát bevégezte.

dor irata, Kazinczy Ferencz tiszteletéből) „A magyarok Istene adjon neked oly hossza életet' helyett: örök nyugodalma t — „a milyen halhatatlan és örök marad érdemed és emléked mindaddig, mig csak egy magyar él és beszél a földön!' BÁNFI.
Jegyzőkönyv,
jelvétetett a sümeghi tanítói járáíkörnek
i évi október hóban tartott választmányi
üléséről.
Jelen voltak : Könnye József elnök, Bruc-ker Alajos alelnök, Skvarenina József, Harsá-nyi Ferencz, Varga Jó»ef, Berkovits Elok é« alulirt jegyző v. tagok.
1. Klnük ai ülést megnyitja, mely után felolvastalik a mnlt ülés jegyzökönyve • hite-
*" 2 Elnök jelenti: Bellaágh Aladár és Vé-szy József uraknak körünkbóli távoiáaát, a kör mély sajnálatát fejeívén ki Bellaagh Aladár reál tanár nr felett, ki egyletünknek ogyik munkás tagja volt; továbbá örvend: Harsányt Ferenci reál Unár és BerkoviU Elek segéd ta-nitó arak egyletünk kebelébe érkeztén; kiket a v. ellenzéssel fogadott.
3. Jelenti elnök, szaklapj.ink rendeüen
megjelenését, azért újból megbozattatnak:
.Népnevelők Lapja;" .Tanügyi Füzelek;*
.Népiskola;* „Arad Vidéki Közlöny;* .Zalai
Közlöny* és .Adatok Zalamegye Történeté
hez* czimü munkának II. rém. Eseknek elő
fizetésével, valamint keseléaével Varga József
péoztárnok ur megbiiatik.
4. Jtegkerestetik a reál tanári kar, hogy
hozatott lapjait olvasás végett a kör, vagy tag
jainak átadni szíveskedjék.
5. Berkovits Elek tagtárs .Vasmegyei
Figyelőjét* a választmány tagjainak olvasás
végett felajánlja. Köszönettel fogadtatik.
G. Ai 6szi, vagyis november hóban tartatni szokott közgyűlést a választmány ai idén megtartani nem (óhajtja, tekintve, hogy már Sümeghen ez évben egy közgyűlés úgyis tsx-tatott és az általános aalamegyei tanilótestület-nek Zala-Egerszegen volt közgyűlésen többen részt vettek.
7. A jöv6 választmányi ülés november hóra tűzetett ki, mely alkalommal Harsányi Ferenci reál tanár ur al aldunai tartományok ismertetéséről fogja dolgozatát felolvasni, tudomásul vétetett.
Több tárgy nem lévén, elnök az üléít be-zára. K. m. f.
KÖNNYE JÓZSEF,
a kör elnöke.
KAROLYI JÁJNOS,
a kör jegyije.
Helyi hírek.
— Zalameffye bitottmányi közgyűlése l'rmCDyi Józéef főiapán ur í méltósága elnöklete alatt^W. G-án kezdetét vette. Az elsi napi

gyűlés tüieles leírását lapunk jövi száma hosza, most csak azt jegyetlük meg, hogy határozatba ment, misserint a gyűlések ezentúl évenkint kétszer tartatnak meg, május és szeptember havában. Főispán nr i mga a megye részére Mária Terézia királynő arczképét adományozta.
— ,A Társat-kör* első theeestéiyét
nov. 11-én tartja saját helyiségében, aa estély
tánctvigalommal vaa összekötve.
— Uj naptárak. Wajdits József képes
magyar naptárai változsiis és élénk tartalom
mal megjelentek; ára a nagy képes naptárnak
40 kr. a Kisebbnek 25 kr. Ajánljuk a t közöu-
ség figyelmébe.
— Tahot Imréntik Petőfiről siiló fel
olvasása november 19-én Vörösmarty halálozá
sának évfordulati napján tartatik meg a város
háza nagytermében; előre is felhívjuk mind
azon lelkes honleányok s honfiak figyelmét,
kiket a magyar irodalom érdekel, a saives párt
fogásra. Riika jelenet es s örvendjünk, midin
még az éli iró szavait hallhatjuk nemzetiségünk
s irodalmunk büszkesége : Petőfi Sándorról be
szélni.
— A nagy-kanizsai kath. figymna-
sium segélyegylete october 31 én tartá meg ea
évi alakuló gyűlését főt. Farkas László igazgató
ur elnöklete alatl. Elnökké Hertelendy Endre,
titkárrá Vialendvay Imre, pénztárnokká Pék
János VIII. oszt. tanulók választattak meg.
Választmányi,tagok VIII. ositályból: Vojoita
Imre, Göncz Árpád, Vntskits Gyula, Csempe™
Kálmán és Kiss János. VII. osztályból: Klóin
Ferenci, Simodics Győzi, Saigethy Aladár,
Ssmu István és Stoeker Antal. VI. osztályból:
Boanyák Zoltán, Laky Árpád és Feilittach Ka
mill. V. osztályból: Bosnyák Géza és Nagy
Dezsó. Kelt Nagy-Kanizsán, november 3-án
1876. Viilendvay Imre segélyegyleti titkár.
— .Adatok Zalamegye tíhrténeU-
hex' czimü havi folyóirat októberi füzete nyom
dai túlterheltség miatt megkésvén ezivw elné
zést kérünk. Kárpótolásul az októberi füzettől
kezdve egészen uj betűkkel less asedve.
— Magyar tminéau*. A Nagy Kani
zsán Csengery-utcsai .Komló* hoz esünsett
vendéglő termében működi alintársulat ma,
csütörtökön nov. 9 én keadi meg előadását, és
pedig a nagy emlékű Tóth Ede .Kintornás csa
ládja* czimü hatásos uj darabjával. Szombaton
.Kilenczedik parscsolat* társalgási vígjáték,
vasárnap, november 12-én srinte Tóth Ede
.Falu roazsis* czimü darabja kerül sünre. Fel-
hivjuk a magyar szinügyet pártoló közönség
szíves figyelmét.
— B. Inkey Sándor ur A excellentiá-
ja Raszinyáról egéss családjával Budapestre
költözik a lipótnlcsai Semsey-féle házba. Leg-
idősb leánya a bájos Nsndine baronesse először
fog a nagyvilágban nyilvánosan fellépni. Ör
vendünk, hogy fiiuraink ai ily családi ünnepé
lyességeket édes hasánk fővárosában tartják.
— Uj könyvek. Illyés Bálint sajtó alá
adu a Franklin-Társulatnál .Költemé
nyeit," előfizetési ára 1 irt. 50 kr. mely öes-
szegwerzőhez Kis-Ujszállására küldendő. Prém
János költeményei pwlig Tettey Nándor és tár
sánál jelennek meg. Ára 1 frt- 50 kr.


— A murak6rt tanitoogylet ktagyBlé-
sét f. évi november hó 23 án délelőtt 10 ón
kor a csáktornyai közi. ejemi néptanoda helyi
ségében fogja megtartani^ melyre a t tagok és
• tanügy barátai tisstelettftljaaen meghirataak.
Kelt Csáktornyán, november hó 6 án 1876.
Jeney Gusztáv egyl. elnök.
— Hymen. üdvardy István gazdatiszt
folyó hó G án vezette oltárhoz aébai Weichin-
ger AnUl volt uradalmi fltkertési bájos és szel-
lemdus leányát, Dórát. Áldási és fellegtelen
boldogságot kívánunk e kedves frigyre.
— Balcsay Sándor keszthelyi csend-
biitos az aliapáni hivaul álul Zsla-Egensegre
helyeztetett át.
— Szívtelen anya. Keszthelyen folyó
hó 5-én reggel a .Szent Mihály* nevű temető
ben egy kis gyermek hulláját találták meg,
mely a szívtelen anya által a folyó hó 4. és 5.
közti hideg éjjel tétetett oda ki. Rendőrségünk
erélyesen nyomozta ezen vadállatnál is rossabb
anya kilétét.
— Kéménygyuladatbói Keszthelyen
s múlt vasárnap, majdnem iszonyú szerencsét
lenség támadt. Lázár L. Lipót háza kéménye
ugyania a nevezett napon reggeli 8—9 óra közt
kigyulván, a benne támadt tus csakhamar el-
fojtatotL 11—12 óra közt azonban a padlás
sselelo ablakain újból kezdett a füst kiozonleni.
Csak a gyors segélynek tulajdonítható, hogy a
fal közt már egészen tűzben levi gerendáról
— mely a kéménynyel érintkeséeben lévén,
ettől gyulhatott meg — a tűs tovább nem ha
rapódzott. Felhívjuk a tek. Tarost tanács figyel
mét, miszerint kéményseprőinket a kémények
tisztántartására asigonun ntasitaa.
— A „Vasárnapi Ujtáf november
5-ki száma következő tartalommal jelent meg:
A Deák-síremlék tervezetei (két képpel). —
.Zúgó vésznek* ... Költemény Illyés Bálinttól.
— Az amerikai vadásztársaság (képpel> May na
Reid után Vajda Jánostól. — Képek Dalmá-
cziából (képpel). — Egy diplomata utazása
keleten háromszáz év előtt. — .St'rogoff Mihály
utazása Moszkvától Irkunkig.* Verne legújabb
regénye (képekkel.) — .A temetőben.' Fő
városi tárcsa Borostyáni NándortóL — A
gazdálkodás Komániában. Krajovai levél Fe-
riztil. — Kristálykeresők. — Egy kis vasúti
statisztika Sámi Lajostól. — Változások as ál-
latoknáL — Irodalom és mavészet stb. rendes
rovatok.
— KörlevU. Folyó november hó 28-ia
a pozsonyi csáaz. és kir. katonai ügyeliségnél
(Intendáns) as 1877. ér folyamában a pozsonyi,
komáromi, nagy-kanizsai, soproni és győri ka
tonai raktárakban összegyűli ágybéli és zsák-
rongy oknak árverés utjáni eladása fog eszkö
zöltetni. Erről a vállalkozni kívánók azon hoz
záadással érteaittetnek, hogy as illeti árverési
feltételek as alulirt kereskedelmi és iparkamara
irodájában a szokott hivatalos órák alatt bete
kinthetik. Sopron, 1876. november 2-án. A ke
reskedelmi és iparkamara.
— Rövid, hirek. A várnai német oon-
sul sok pénzzel megszökött. — Gul-Baba sírja
megkoszorúztatok. — A kassai lípormalom
légbe repült. — Antonelli bibornok meghalt. —

T«rok ttaleUs késsfslt Koastaatináoolybaa a magyarok mellett, fákly áasenét akarván Klapka tábornoknak adni, de a reodórség betiltá. — Márkus István a csatatérről hazatért. — A pa-
dabiczi astrati ndáazat elmaradt AiAbdol
Kerimnek adanéé disskard 17 ezer frt. értékű, B. Baldáoai ajándéka, e diszksrd Abdi budai utolsó kormányzó basáé volt.— Oct. 20. óta 114 falu s 4 város tétetett semmivé Szerbiában s 180 ezer lélek lett földönfutóvá. — Magyarországon átlag 40eser törvénytelen gyermek hal el évenként— Antonelli bibornok 1806-ban asule-tett^tyja pásztor volt. — Trefort miaisíer Sopronban időzött. — Az árviz sújtott helyeken hi-degUs flUttt ki— A két hónapos fegyverszanet Herczogovina s Bosniárais kiterjedt. — Uzmaa basa Zajicsárban, Abdul Kerim Alexináoshaa telel. —
Eszmék a gpeetlcus világból.
Austría Magyarország és Nésaetorstár magosatoeott testvérként tekiatsadők.
E két állam — a történet, a geogrsphiai helyset, alkotmányos intézvények, a nemzet-gazdászati, — ipar s kereskedelmi téren a leg. sűrűbb érintkezés, rokonság sat folytán s le... természetesebb szövetségeseknek tűnnek fel.
Mig egyetértenek, urai a helyzetnek.
Austria-Magyarországnak biztonsága Né-metonzágtól feltételeztetik, viszont Anstriának bukása - a német állam fölényére, sőt egyse-gére nézve is végzetsaerü esemény lenne. — Nincs oly osztalék, mely Németoraaárnak Aus-triát pótolná.
£ kél állam kösötti szövetség sajlalas csendes - misrt a mély TÍS, létét dobszoval nem hirdeti, de annak idejében a benne rejlő legszilárdabb éles erőt, tények fogják igazolni.
Jobb, ha ellenségeink ez iránt illúzióban élnek.
A keleti vihar kitörését megkelletts német egységnek előznie — igy lett a benünket fenyegető veszélynek éle ellompitva.
FeltartostatUa dühvei rohanja meg már a maszka a törököt. Nem tudjuk, mi van a sora könyvében írva, csak as as egy bizonyos, hogy ha mindgyárt Törökország préda lenne is, as oroszlánrészt nem a muazka fogja tsebjébe dugni.
Olasz, németegység mind jó, de a munka vezényelt — passlavismus, a megtestesült ököl-jog — a szabadságnak gyilkosa.
Yegyes hírek.
— A magyar tumut roionszsasí nyilai-
kosaim nagy hatást gyakorollak a szultánra és
a török kormányra. Midhat pasa azon Tan,
hogy a magyarok rokonszenve vissoaostassék.
Azt tervelik, hogy mindazon tárgyak, melye
ket s törökök Magyarországon elfoglaltak, u.
m. ss összes Corvinák, fegyverek, műkincsek,
stb. a magyar nemzetnek ajándékoztassanak.
Ez érdekes hirt a .Kelet Népe* közli, sterínte
biztos forrásból.
— At egyetssu ifjmdg hatvanas bizott
sága szombaton este ismét gyűlést tartott, ame-A sajátságos hurkok s lyukak különös alakokban arabeszkekké változtak s a munkát csodálatos módon ékesítették.
Erre kezeit megfogva érezte, melyet egy lázasan vonagló egyén ajkaihoz szorított.
.Melániám, Melániám!' — kiáltott Frei-hagen csaknem reszketve a boldogságtól s lelki kéjtőlj — .tehát mégÍB az enyém vagy, egyetlen édes Melániám ?*
Sötét pir ömlött el Múlania arcián ; felugrott, kiazabaditá keséit, s mintegy félénk zerge iramodott tova.
Pillanatig kéaett Freihagen; könnyű mosoly lobbent el ajkairól, sarkon fordult s vad futásnak eredt Melánia a tán.
.Melánia, édes Melánia!' kiáltott utána, — .várj, várj egy kicsit, szűntesd meg e sajátságos vadászatot!*
De ó nem hallotta, mig végre egészen kimerülve egy gesztenyefa alatt csaknem össze roskadt; ai üldöző karjai feltartóztatták.
.Most nem bocsátalak el kedves gyermek, most erősen foglak tartani, hordozni és ívni mindentől kedves gyengéd világom !■ aattogá Freihagen lázasan s szivéhez szoritá a finom alakot. .Most tudom, hogy szeretsz, mert a gyűlölt munkát elsajátítottad kedvemért! Engedd meg, hogy e bársony, puha kis kezeket megcsókolhassam, melyek az erős akarata és legszebb fürta daczos fejecskének engedelmeskedtek !•
Melánia elfordult; habár arcza lángolt, mégis ott ült ajkán a daczos kifejezés.
„Melánia,* — kerdé Freihagen lázasan és gyengéden, — .nincs szavad számomra, oh, mond, szeretsz e, ha igazán az enyém akarat-e lenni most és örökre?*
Melánia latsán felemelé szemeit > ajka korul hamis mosoly játszadozott.
.Freihagen ur," — keidé tetoválva, már ekkor meglehetős német nyelven, miután a megszólításokat nagy ssorgalommal sajátította el Gteniától, — „Freihagen ur, én szeretem önf

.Ugy, honomnak még e barbár kifajezé-sét is megtanultad, értem egyetlen édes kedvesem !" — kiáltott Freihagen szenvedélyes meglepetéssel és as arát Karjai közé zárva, csókokkal bontotta ajkát, nemeit s homlokát.
Nagyszerű elSkészfiletek tétettek.
A nagy teremben égett a koronás csillár; megsaámlálhatlan sok gyertyától ragyogott as elfogadó terem.
Melánia eljegyzése ünnepélyesen tartatott meg. A kecses alakú hölgyek suhogo nssályos selyem ruhákban, Taráss tekintetekkel, milyenek csak a lengyel nik sajátsága, kíváncsian várakoztak a gyönyörű fiatal menyasszony megjelenésére, ki még mindig szobájában időzött
Vanda elragadó szép volt.
Odsadó szeretetreméltósággal mulattatá a hölgyeket, fogadá az urakat s folyton alkalmat keresett, hogy Fülöp oldala mellé közeled-hessen, ki épen most érkezett s Lukanin her-czeggelegy ablak fülkében társalgóit szemlét tartván a jövő menő fiatalabb nemzedék fölött. A herczeg ma van először Bzranovban, habár már rég óhajtotta látogatását tenni, de egy véletlen utazás ismét hátrálutá. Gróf Valinski igazi lengyel vendégsseretettal, Vanda pedig el ragadó kecsesül fogadta At
Meglepetve tekintett a herezeg a királyi szépségű nóre, ki as öreg, meghajlott alakú agg férj oldalánál ugy állt, mint karó mellett a virágzó rózsa.
Udvariasan emelé sjkához kezeit s világos imádás égett sötét ragyogó szemeiben.
.Az ördögbe Fülöp!* — monda a herczeg, midin az ablakfűikében egyedül képzelte magát — .önnek vakító szerencséje van, az első rangú szépséget vallhatni mostoha anyjának! Nem szerelmes Sn oruléeig?*
Fülöp csak vállait vonogatá.
.Ah !• — nevetett a herczeg — ,ön komolyan veszi a dolgot és már féltékeny ?•

.Vanda atyámnak neje* — feleié Fülöp szaggatott hangon.
,No, no; azt csak nem akarja elhitetni velem, hogy mind ezen rokoni SsszekSttetéaek daczára is halálosan szerelmes ne lehessen mamájába? Csak nem élt hiába Parisban.
Arany orrcsiptetAjét hanyagul veté sse-meire s figyelemmel kiséré Vanda lépteit, ki mindig és miniig jobban köselgett azon hely felé, hol Fülöp állt.
.Hallja FTUSp, ha Sn oly féltékeny, mint Otbello, még sasa tartoztathatna viasza es isteni no udvarlásátólI Igazán nem!* — és ttjj.i korul csavará fekete szakálla végeit. — .Különben minden ártatlansága daczára á nagyon bírhatja Sn a gyönyörű ni kezét, mert egy pillanatra, sem téveszti szem elől 1 Vallja meg drága barátom, hogy már is létezik önöK között szelíd viszony ?"
.Herczeg!« — kiáltott Fülöp haraggal — .nekem nem szabad feMnem, hogy Sn vendég atyám hasiban!'
Essél elfordult és a körben álló fiatal emberek bei közeledett,
.Kiállhatatlan szoszaporitó, várj!- — nevetett a herczeg hangosan és kezeit Fülöp vállára téve szólt:
.Csak nem fogunk a ezíp asszony miatt megharagudni ? Oh, ez a tréfa arra nem érdemes!*
Most Freihagen karján veséié be Melániát, ki gyönyörű, fülig kinyílt rossabimbobos hasonlított s üdvösség és boldogságnii ragyogott.
A jegyeseket korul fogták; mindenki sietett kifejezni szerencsekivioatát
Genia félénken t észrevétlenül Jött be; élénken üdvözölte a társaságban azon kéréseket, kiket ismert Ma eliazor tévé le a sötét gyászra hát; Melánia kedveért egyszerű fehérbe öltözött, csak gyönyörű aranysárga hajában ragyogott egy szép kék szalag. Melánia csaknem erórel {éjére akarta nyomni a Tiragkoszorut;

végre mégis a karáesonyesti szalagot rendesé el hajába.
.Genia, te elragadó szép vagy 1* — kiáltott fel Melánia njongva's megállván elitté, irigy szemmel bámulá. — .Mit fog mondani Fülöp?*
.Csitt!* — monda Genia elpirulva; — „Tudod, hogy Fülöp csak azért ismer, hogy ross kedvét gyakorolja rajtam; mi égésien kö-zSmbösek vagyunk egymás elitt; Melániám, te voltál as egyedüli lény, kit sorsom érdekelt és ha egyszer ezt a házat elhagyod, akkor lessek még csak igazán, igazán egyedül s mindenkitol elfelejtve !•
.Nem Genia, soha I Te sem fogas itt maradni t én sem megyek messze; elkísérsz engem uj otthonomba és minden nap eljöhetsz ide is, ha épen vágyat érzess Konstantint Ütni."
.Oh, én legszegényebb I lehetnék e vala-miben szolgalatjára ?• — monda Genia lázasan; — .örömmel itt maradnék, de félek, hegy elitté is ugy feledékenységbe merülök, mint s többiek előtt.*
„Ugye, el van határolva Genia,* kérdé Melánia, — .hogy velem joss?*
„Igen, megyek* - feleié Genia anélkül, hogy feltekintett, vagy as odanynjtott kezet elfogadta volna; — .de nem Teled; nem tndnék oly tétlenül és haszontalanul élni; én messze-messze fogok magamnak nevelinői állást ate-i!«
Hegijedve bámulta Melánia s könyek to-• lultak a szép szemekbe.
; .Genia, es nem lehet komoly elhatározá-
sod !" kiáltott fel szenvedélyesen; _ .te bor-sasstó iilékot űzess velem; nem, nem, est nem
i; Mad, hogy es lehetetlen, az nem igaz 1* .Msfefc igaz-Melánia téged nagyon szeretlek; sok syomomzág s nagy gyász fogja meglepni szivemet, ha téged el kellesd hagynom; de természetem nem engedi, hogy annyi jóságot és kegyet fogadjak el tőletek anélkül, hogy azt nektek visszatéríthessem. Azért nem lessünk idegenek egymáshoz; — kérfleg toldá még

IJÍD kimondotta, hogy ezután hetenkint caak & ülést tart > * dolgok további vezetését (. tfrók sebesültek javára való gyűjtést) egy 9 „go végrehajtó bizottságra bizza. E gyűlésen jelent meg a keciketnéti jogakadémia küldötte ^iros Kálmán, ki lelkes éljenzéssel fogadtatott. Több üdvözlő távirat olvastatott fcl. A bizott-,ig elhatározta, hogy Abdul Kerím fővezérnek tf disikardot fog küldeni. A segélygyujto al-búotttig már meglette elóintézkedéeeit ■ pár „p alatt megteszi fölhívásait és kibocsátja a evüjt5-iv«ket.
— Megyei hivatalin lap. Sopron megye
közigazgatási bizottsága azept. 27-én kelthatá-
fOKHivíl a „Sopron" czimü hetilapot 300 frt.
„i tistteleldijbau részesíti s azt a községi előlji-
rót figyelmébe ajinlá, mint a megye hivatalos
köxlöD vét, mely e sserint a megye minden intéz
kedéseit s meghivatáaait kSiölni fogja. — Bölcs
intézkedés, mert hivataloa lapunk helyesen e
.jelra amúgy sem használható, minthogy a
temérdek törvénykezőéi hirdetményekkel túl-
jiönölve van ugy, hogy minden egyel uámban
1 keresetnek feltalálására egy külön tauulmá-
ujozái szükséges.
Papirsieletek.
— ÉTI finjlnkt.iemtíiírll a
pilisi művészkörökben kovetkezS legenda kering:
.Midőn a mindenható létrehosá a világot s benne
Ádámot, nem találta czélszerflnek, bogy Ssapánk agg-
legény maradjon. Kezébe adntt egy unalmai regényt,
melynek olvasása kSaben Ádám oly melyen aludt,
tip-Iitíc kitehette ejyik oldalbordáját, melyből
Ixil Mzndékozott létrehozni, alig asonban a min-
dtDhltó a fölött gondolkozott.bogyau bom legtokélete-
icbben Utre a* elsS asszonyt: a paradicsom macskája
pdi fompolygott & rSre tett oldalbordához, fölkapta
ét elirsmlodott v«le. Ámde a mindonség ura villám*
portan utána, kapott a ragadósé állatnak, méf p«-
iq oly erSvel, hogy kitépte a faliak macskásak
firkát. De as oldalborda mégis oda veizett. Aszal
ÍOTZ futott a gas állat. A mindenaég ,ora kiasé ba-
boiott. hogy megfosztva látta magát Ádám oldalbor
dáitól. DB aztán mosolyogva lehelt rá a maeska-
arkra, melyből a mindenható ereje Évát teremte. Ex
1 legenda nem áll ugyan egészen ossshangaásbaa a
ilectirisaak a teremtést tárgyaló könyvével, de l»g-
ilibb megfejti ast, ssiért tad oly sok asssony szakaaz-
:olttu ngr hizelegnl ravaazkodni é« kannolni miat
1 macska.
(Eredeti magyarsága egy Bécsből érkezett le-rílnek.)
Jó napot! Ma ment egy ladika, a kibe as a aegigért Sí. Mariakila, meg mnk ábroie Kack mago-kit megakaruak ladokatni, bele vannak zagva az Uduok alot ranket kereszt pingalva, ódon vos srof el búit 1 kit elSbb ki gel veni, mert maazgiben aa ■it. Mária nem tnd gi ngral sokat jí kíván Móni J.
Egy étterembea egy vidéki ifjs viislája egy-nerre euk mereven „állalú" kezd, (Un valamely aVcakávt) nézve farkasszemet, melyet senki sem vett éiire.)
— Ugyan mit állhat most e« a vizsla 1 —
kttdik aa sKtali veasMgek.
Gazdija ai aaatal alá tekint, a látja, hogy ott err eüap fekszik.
— Bizonyosan fogoly, vagy nyúl van az étla-
P°B, — monda komoly képpel, miatha maga is elhinné.
— Gratulálok 5csém, hogy kineveztek csend-
bhtoiuk 1
— Ugyan hagyja el bátyám ! Higyje meg, bogy

évenkiat legalább «0 irtot kell ráfizeta:m a maga-znébói
— Hát akkor bolond vagy, ha hivatalt vállalsz.
— Furcsái Élni esak kell valamiből
Feltalálta magát Egy helybeli fényes fodrása terembe bemefcy egy elegáns nr, hogy areaát beret-viltassa, rissporral behintesse, baját kenéssé, pírkol-tesie, bajnatát kipodSrtesse s. V t. ezen mltét után nsgylelkQen bdenynl erszényébe és a fodriaatanonez-nak 1 njkrajezárt ad, ki aaoaaal ezen szavakkal adá vissza: ..koazoaom, de nem birom felváltani 1" — Megtöiteut.
— Eiy ifja taentett volna megkérni egy leányt nöttl; de nem volt elég bátorsága kívánságát kinyilvánítani és panaszkodott e feUSl apjának, „ostoba, — moadá aa apa — bit mit tettem éo, mikor BUgnSsaltem"! — „Szjab k«nayl volt apámnak; mert édes anyámat kérte meg; de éa egy egeszén idegen nSnek kérjem meg kezét!*'
— U) szótár. Disznó: Hurka-honi eárben-«er. Kutya : Farkcsóvási togvigyoronea. Béka : Tari állampolgári kurntyka. Bolha: Ctipike barna szö-k5ncz. Szarvas: DoflSlményes berki futár. Légy : Nyári virsli bojoncz. Háború : Pofolményi jogtanoda. Vendéglő: C'OmSrléazoti kotyvalda. Kantor: Istenes rikkancs. Tánci: Láb-rángrászt kór. Nap : Bnbaszá-riti prazselke. Torony: KGuégi hegyencz. Talyigas: Kortyoli gorhencz. Irányzó: Czim csere ibitka. Csizmadia : Gyalogaaervi lóbonaabí. Részeg : Nyak. béli bngdánca. Saivar: Blzkesernyés kin-szuszasanes. Elödi: Pólya korty sazglár. Magyar minister: kétoldalú pislancs. Borbély : SlSr-hókér. Tyak : Knkoriku lipphencz. Vonás (,) p. TOHÍS (j) PUzka, aiuikapisaka. Kétpont (:) poot (.) Szuszurka és szurka. Sxopoafiu-gyermek: Csibukláisati keadoocz. Buraót: Prfissze-neti szippancs. XeknSs béka: Onlakhordászati mássnok.
— Garrik bires angol színésztől kérdé egykor •gy h61gy! Iáiért ábrázolják a szerelmet mindig gyer-mek^lakjiban ?" Garrik feleié : Es azért van, mert a szerelem soha nem éri el a bolcseség és tapasztalatok korát l"
Érték és váltéfHyu. november 7.
5'/, metaliques 63.20; 5*/, nems. kölo>5a 67.80; 1860-kiálladalmik«loaSn 111.75; bank-résav. 864.-;lútelintéaetiréaavenyek 148.20; London 122.95; magyar földtebermentési kSt-vény 75.— ; temesvári földtehermentéai kötvény 75.— ; erdélyi földtehermentési kötvény 74.75; horvát-alavon földtehermentéai kötvény 84.—; ezüst 10560; oa. kir. arany 5 88— ; Napoleond'or 9.83—.
Vasúti menetrend.
Érvényei májas 15-tól 1876. A bada-pesti időtmatató óra szerint,
inaiul Kauiuaról
Vonat hova:
szám Ora Pere. ldS
206 Eszék, Hohs«s,Do>l>ovár» Fiaméba * 48 reggel
315 . . . , 2 30 délut.
319 Buda-Pestre 4 68 reggel
203 , 3 6 délat.
304 11 30 e.tT.
ÍUBécsbe (Szombathely, Bécs Ujbely felé)5 8 regg.l
SOI . U 48 eatre
815 8opronyba 3 38 délat.
303 Triesztbe és Pragerhofon keresstfli
Qrács és Becsbe 4 50 reggel
201 Triesztbe és Prágwhofon keresetül
Oráez éa Bécsbe t VI délut.

itrkeiik Kanlisára
hotuiH:
216 Eszék, lloháes, Dombóvár sFiuméWI 1 41 délit
108 . . . • 11 11 értve
203 Buda-Pestrll 4 20 reggel
SOI . 3 5 délat.
311 " 9 44 estre
SUBéobSl (Szombati. Bécs-Ujhely)fel81 10 37 estve
302 „ „ . .45 raggal
316 Eopronybol 11 53 délei.
114 Bécsből Grátz, Harburg, Pragerhof
felSl 4 12 reggel.
901 Trieszt- él Bécsből Karburg, Pragar-
bof felől- 1 21 délut.
204 Trieszt és VUlachbél Frágerhof felSl 11 — estve
Marburgba csatlakozás Villaeh és í'rancasleetbe.
. . , . Fianceafestbol.
Felelós szerkeszti : Bitorf Ujat.
Oazdáazatunk javítása tekintetéből becstt-letbeli köteleaségemnek tartom a ti-atelt földbirtokos uraknak tudomásukra hozni, hogy a tavaazszal tekintetes Königmayer Jánoe úrtól Heazelejen* vásárolt lóhermagvam, melyet 2 ^bla búza és 1 tábla árpa közé vetettem, vidékünkben nőiesével oly feltűnést okozott, hogy magasságára nézve az árpával is vetélkedett. — Midón tehát tekintetes Königmayer János úrtól a nékem adott kitűnő jó magért őszinte hálámat nyilvánítom, bátor vagyok ezen lóherma-got és annak kntforráaát a tisztelt földbirtokos urak figyelmébe ajánlani.
SCHVARCZENBEEG DÁVID, rádiháaj birtokos.
Valamennyi beteg erőt ée egészséget nyer gyógyszer és költség nélkül a
Revalesciére du Barry
gyégytipszerttl Unkából.
28 év óta Mmwtiuemü btttftg tem twN ktpa e ktltemes cgtméfi Mpmentek eUaU-áUnl s UvSsaek bUonyol aa felnőtteknél úgymint gyermekeknél orvosság és költség nélkül minden gyomor-, ideg-, mell-, Mii; máj-, mirigy-, nyákhártya-, léUgzési-, holTag- és veaebaj-, gllmo-, aazkdr-, nehéz lélegzés., köhögés-, em&satbeUesjiíég-, dugulás-, hasmenés-, álmatlanság-, gyengeség-, aranyér-, vizi-betegség-, lázszédulái-, vér-megszornlás-, fllzaiboiigás-, émelygés és hányás, sít terhesség folyamatában, hártyalob-, mélakér-, aoványodás, csdz, kSszvény, sápk&r ellen, ogyszintén eseesemSknél eledelül dajkatej helyett elSnyt érdemel.
Kivonat 80,000 bizonyítványból gyógyításokról, a melyek minden Igyogyszer ellen dacsoltak, ezek közt bizonyítványok I)r. Wurzer tanártél, Baneki, Dr. Angelstein, Dr. Choreland, Dr. Campbell, Dr. Déde U-nár, Dr. Ure, Casüestoart grófnő, Brehan márkiné, Iwenstein herezeg ifeonsdorf.Ponlli miaisterelnok és több zoagaa államtaemélytol, tetssésre bérmentve be-küldetnek.
•) E rovat alatt koalottért felelSsségat

Rovldrevout kivonni 80,000 biioaytt-vényből:
Hét hava most már, midSa vigaaatsjhauan ál-. lasothan voKam. Mell- és Idegbajban szan-redtem «gy, hogy napról-napra szemlátomást fogyatkoztam, ennek következtében tanulásomtól hozamosb ideig háborgatva voltam. Ekkor csodálatos Kevaleseiére-jérol hallottam, azt fölhasználtam és biztosíthatom, hogy tápláló és kellemes Revalesciére-ja egy havi étveaáse alán, USkfl«te»eo egészségesnek és erSsbültaek ér-■em magamat, ugyaanyira, hogy a tollat a legcsekélyebb reszketés nélkül birom vezetni. Indíttatva énem magam oson aránylag igen olcsó ízletes eledelt, minden szenvedőnek mint legjobb szert ajánlani és vagyok alázatos szolgája.
TESCHKEK OABOB,
a magasabb kereskedelmi-tanintézet hallgatója. Aa igen nemes de Bréhaa markiné levele.
Nápoly, 1873. april 17-én.
Uram! Májbatagség következtében hét év óta borzasztó sorvadási állapotban voltam. Nem bírtam olvasni vagy írni; reszketés fogta el Idegeimet és egész testemet, ronz emésztés, tartós álmatlanság és a minduntalani idegrátkódás idestova hajtott s pillanatra sem volt nyugtont, a mellett a legnagyobb mérvben mélakóros valék. 8ok orvos bánt el velem anélksl, bogy konnyebbfllést szerezhettek volna. Tokélet*, kétségbeesésekben az On Eevalesciére-jét használtam s most, mintán három holnapig éltem vela kCaeonSm a jó Istennek- A Revalesciére a legfSbb elismerést érdemli, egészségemet tökéletesen helyreállította s oly állapotba tett, hogy állásomat a társaságban ismét elfoglalhatom. Fogadj., tisztelt ur legforróbb köszönetem és teljes tisztetetem nyilvánítását. DE BBÉHAH MABKINÉ.
76,877. az. Kollár Flórián, es. k. katoaai felügyel! Nagyváradon tado- és légcsS-hurut, fejesédulés és melUsorulásból.
66,716. De stontlonls kisasszony, eméssthetlen-ség, «-.«...<., éa sorvadáabóL
TáfláUbi Inén a iuWi, 5r>tasrss*n mtg-ItiwUli a gyigyatr árát, fthttttélmtl ugj, mini gytnuktlaM.
Plíhszelcnczékben ■/, font 1 frt. 60 kr., 1 font 3 frt 60 kr., 3 fost 4 frt 50 kr., 6 font 10 frt., 13 font 30 frt, 34 font 36 frt Bevaleseiére piskóták szelén-ezekben 8 frt 60 és 4 (ct 60 krral Revsleaoiére Cho-colaaé táblákban 12 csészére 1 frt 50 kr., 34-re 2 frt 50 kr., «*-ra 4 frt 60 kr., poralakkan 120 oaéazén 10 frt — 388-ra 30 frt - 6I6-ra S« frt —
Megrendelheti Barry du Barry & Comp
által, Wien, WevUftechgasté Nr. 8.,
Yalamiat minden város gyógyszertáraiban és faszer- .. kereskedéseiben; azonkívül a bécsi ház minden vidékre megküldi postai utslváay vagy utánvét mellett.
tf.-Koniz.dn Prigr Bila, (eulSlí Lovak Károly) gyógy ttn-táriSban; Pesten TSrfik Jóssernél; Aradon Tones F. és társánál; Debreczenben Hihálovits István gyógyszertárában a kígyóhoz; Eszéken Dávid Gyula gyógyszerésznél; Kassán 'VVondraschek Károly gyógyaz., Harosvásárhelytt Fogaraai Dömötörnél; Pozsonyban Piastori Felixnél és Sölts Reno-gyogyas., Ssékes-Fehérvárott Die-ballá Györgynél, Sopron Voga A. gyógy az.; Temesvárott Pap József városi gyógyszerésznél, Újvidék GrossingerC.B. és Ernst János gyógyszerésznél; Varsádon dr. Hal tar A. gyógysz., Verseczen Fischer Móriéinál, Zágrábon Irgalmasok gyógyszertárában. Tiaza-Ujlak: Boyko Victor gyógyszertárában.bottá: — ,ai én leveleim elfogják mondani, "'ly gyakran gondolok reád — a hogy szivem birtokodban van."
Melánia összefont karokkal daccosan nézte Oeniát.
.Oh, te büszke vagy, nagyon bUazke. Le-'látva érzed magad tőlem valamit elfogadni; Mem, ki gondolám, hogy nAVérem vagy. Oly nehezedre eanék" — kiáltott a felindult lányka — .nálam maradni, barátnőm a nfivérem he-■Jét tölteni be í» Ob, Qena, hiaa te vagy, ki reám jótékonyan hatsz; gondolod, bogy tudnálak nélkülözni?"
.Ne haragudj kedves drága Melániám;'
lére Genia rebego saelidaéggel s ezemeiben ko
pekkel ; — .láad, már a gondolat is mily ne-
°ez nekem, hogy tÁled A kell válnom; igen,
ictn fáj ez álul fájdalmadat t«teanem| de egy
Witojt nélkulozhetaz, habár e pillanatban no
a". jó szived nem akarm eliMnerni, Férjed
f°BÍ» jBvoben helyemet betSlfoai, acobben, ti
^bben, mint én; ki téged bistoaan fog vezotni
'■ élet utjain a kiben oaain'e, rendületlen bizal
madat kell helyezned; engem pedig kedvesem
ugedj távozni tőletek; ennek meg kell lenni."
~ Ez utolaó szavakat lázasan, de erőien és biz
kiasn ejté ki; megcsokolá gyengéden Melániát
1 Igyehneitette, bogy lent a teremben'mily
"'Otll áják L
, gy
antil várják a menyasszonyL Nem sokán visszatért Melánia regi jó-'•dve, midin Freihagen karján a Ureaaágba T««t«tek; hisz fiatal kon egyedüli boldogsi Sitértl
rteel. T
.Kecses alak a fiatal menyasszony !* — 'Ottogá Lukanin FtllSp fülébe, kit karon ra-Cxlva Betiltatott a teremben; — mégis caak' «« érzet lehejt ily szép teremtés elao szerelméül megajándékozUtni; de FreihsgeB U.végnél-k<>l boldognak nex iai ki." . '
.Meg van as oka, hogy teljea szivéből b>ldog:MeláWWcaaka.e>,de jo, nemet
■ tó ia," , i ;: . • v
Lukanin vállait waogatta, aawneivel pe-

dig Vandát kereste, ki a körben álló fiatal emberekkel csevegett; hódolatukat méltósággal fogadta s oly szellemi táraalgáat foly tatott,mely-ben nem egy irigyelte as öreg gróf szép, szel-lemdns nejét.
Egyszerre meglepetve állt meg Lukanin. ..Igazán, e társaság a legtöbb fokig érdo-kea! Ki hitte volna, hogy a vidéken a legszebb, legbájosabb hölgyekbúi egy egész rózaafftzért lehessen találni I" — kiáltott fal. — .Mondja caak gyorsan, leghallgatagabb, legszárazabb valamennyi Ciceronok között, ki az a kedves angyalarczu teremtés azzal a ritka aranyásóké hajjal amott a aarkon ?*
Fülöp a megjelölt helyre tekintett s felis-meré Qeniát; pillanatra árűlóan saSkött minden vér arczába, de caakhamar nyugodtan s közömbösen feleié:
.Rokonom, ki egy idő óta nálunk tartót' kodik.-
.Ugyugy,' — nevetett a herczeg hanyagai. — .No, az ilyen gyonyírü rokonokat örömmel fogad el az ember; nemde Fülöp, önnek aincs semmi kifogáaa ellene ?*
Anélkül, hogy feleletre várt volna: magával hnrctolá FttlöpSt egészen Geniáig.
.Minő rokonságban áll tanel a kis angyal?* kérdé a herczeg jól játstott zavarral s óralán-caával bíbelődve.
.Unokatestvérem,"— feleié Ftl5p; kinek nem tetszett a herczeg hangja: komor is mély nincs fiit hemlokin.
,Oh, oly közeli rokon I kérem, matasson be engem a kicsikénél ?"
.Miért herczeg?0 — kérdé Fülöp lásaa gunysyal, — .én nem hnnem, hogy. náladatos Ingyen érte 1"
Lukanin vizsgáló tekintetet vetett Fa-löpre, kinek gyanakodó lénye iges mulattati a monda köaryelintem:
■^TeUrzCT sfcazik, nagyon bflaakes visz-szantaaitrJ a kis űnent; oh, épen es tetszik nekem ; talán sikerttlend jo véleményét irányom-

ban felkölteni. Kedves Fülöp, ugy látásik, Sn nem ment minden balitélettöl!"
Mielótl Fülöp válaszolhatott volna, a her-ezrg égészen Qenia közelében állt.
„Kedves nagysád," — sz^litáLukanin udvariasan, — .nnokabátyja less oly szíves engem kegyeddel megismertetni."
Genia elpirulva emelkedett fel; szemeit kérdóleg fnggwzuS Fülöpre.
„Kedves rokon,* — monda finoepélyesen,
— .Lukanin herczeg óhajt kegyednél bemu-
tattatni! Teleska Oenovefa kisasszony . ." —
egéazité ki kézmozdulatul.
Megijedve rezzent flaaze Genia; egész testében reszkedett; mély halványság boritá a kedves, kevéssel ezelótt rózsaszinii arezoki t; rettenetesen nézett a herczegre. .Lukanin" — aut> tógák a halvány ajkak. Fülöp látta ijedősét, aggodalmát; látta, mint küzdött magával,bogy egyenesen állítasson. Szemei a hérczeget keres, ték. Lukanin ia zavarba jött. „Hm, hm." — mormogá s boazosan buaogatá tnVálla végeit.
Fülöp vonásai feltttní halványak voltak. Erősen megragadt a herczeg karát
.Honnét ismeri a fiatal hölgyet heroseg?"
— kérdé lassan összeszedve msgát.
„Hm, hm* — mormogá még mindig a bercseg. — ,Noi érzékenység. De Fülöp, meg-irtlt ön ? Hisz ösasemonsolja karomat 1-
.Feleljem hercseg!" — iaméUé Fülöp lángoló ssamokkeL — Feleljen, honnét ismeri a fiatal hölgyet?'
.Ifinek e ugy érdeklődés a történethez ? £n nem ismerem a fiatal hölgyet, eaak atyjával volt egy szerencsétlen öaMetttkazésom." — KösSnbösen megfordult, szemüvegét szemére tévé s lassan lépdelt át Vandához, ki a ritks esetet éles pillantásaival kiaéré.
(Folytatása kSv.)

CMlédás.
Csikorg a hó, saru csillag Ragyog fenn aa égen, A bakter a tjaenkeugt . Elkiáltá régen.
Hűiden alszik a faluban.
Nesztelen a tája, Ébren caak egy, — ki lehet r — oly
Cifra a járásai
Andor bátya kullog baia
Kerüli az álom, Most jou, — az az ugy dobták ki
A korcsma szobából.
Szűk az utesa, nagyokat lép
ElSre, majd hátra, Hej, ha tndná, hogy aa anyjuk
Seprű nyélre várja 1
Hasa érve, a setétben
Amint kerosgéle, Tele töltött jriutee tlveg,
Akad a kesébe.
Aador bátya az üveget
Nyomban hogy meglelte, Lásas hévvel asomjnaosó
Ajkáaos emelte.
8 nagyot iszik hah 1 de mi as
Mi oly nagyot zorrent t — Földhöz vágta az Ovaget
Petroleam volt beatl —
POZSOOAB GYULA-
Szlkrak.
ÁM erénynek természotes helye a ssabad-ság meUett van, de oly kevéssé illik a féktelenéig mellé, mint a rabság mellé.
A ki sokat babrál aprólékos dolgokkkaí, JzrsJm.tl.n Jtss a — nagyokra.
Amiroasat teszonk, aa soha sem von
maga után annyi oldöaést és gyűlöletet, mint <
előnyeink. "" :


LatztOYítsA.
Budapest, vaczi-utcza 18 sz. .Nemzeti szálloda- épületében
ajánlja ajonaa nyitott
uri divat- és n6i pipere áruk raktárát
letnjabb diiatu
ndi és fér6 nyakkendők, fehér és szines ingek, gallér éa kézolAk, zsebkendők és vászon libravalók, Mr- és posztó
keztyQk,
gyapjn alsó ingek és nadrá-(2104-6) gok,
férfi, női éa gyennek-luriiiriyik, kanáalik, oyakihawlok, ■ciaházi fej kendők éa kapiehonok, illaUt*-rek, «»ppan, fértk stb. ugyi«int« mindenntmfi rOvidámkbu KdtBoS
olcsó árak mellett. Vidéki megrendelések legnagyobb seorgalommal, pontosan eukOzöltetnek.
oooooooooooooooooooooo Schwarz Ignácz
kereskedése a városház átellenében,
■janija a t. ra. közönségnek njonan berendezett nagyszerű
férfi- és gyermeköltöny- ugy kalapraktáfát, esernyők,
szucsáruk, fehéroeinűek, gallérok és k&lönféle nyakdiszek
Szerencse-jelentés.
A nyereményekért
a kormány részéről
kezeskedtetik.
Főnyeremény
375.000 mark »j
német birodalmi
értéi.
Felhívás, a hamburgi kormány részéről kezesked-
tetett (211 4-6)
nagy pénz-lotteriából
redő nyereményekbeni réazlvevésre, melynél
420,000 birod. mark
7 millió
biztosan nyerendő.
válogatott minőségben és igen jutányos áron kaphatók. Nagy-Kanizsa, 1876. évi aug. havában. (174 10—10)
Ezen czéUsernen szervezett péna-lotteriáiiak, termeraleg csak 79 uOO tonjeityre alapított nyeremények következek : 1 nyeremény etbotőleit 375 000 bírod mark, kulonlej 250.000, 125.000. 80,000.60.0*0. 50,0o0. 4s,000,36,000 ; l-i.w 30,000,'-' 25.000, «-szer 20,000, ÍS-Ror 15,000, 12.000 e. 10,000, 2«-izor 8000, M-ttor 4000 éa 3000. 2U6izi>r 2500, 2«00, és 2000, 41S-«8r 1500, 1200, és less 13.W-.zor 500. 300 ét 250. 24SS3-«»or 2oo, 150, 138, 124 és 120, 14839-izer 94, 67, 55, 50, 40 ét 20 birod. mark, mely nyeremények néhány bó alatt 7 osztályban blztssaa elfállnak.
Ai olló nyereménvhuiái hatísáallas, állapitutr&n meg és ára
egy egész eredeti sorsjegynek csak 3 frt 40 kr.
, fél „ , , 1 , 70 .
. negyed , , „ — , 85 „
a ksmásy rnzirot kezeike«t«tett eredeti sorjjegyek (nem tiltott
ígérvények) a vetetArzak bsrasatsses, kéizaéizbeal vagy atsta-
•urriay tt)4al kaMllléM acUttt általam még a lefUvittMi »l-
Mzskre U bekuldetnek.
Minden megrendelő az eredeti sonjegrgyel egvBtt egy, a kormánygziinmel ellátott játazotervet Izfyer, a huzal ntán bedig aivstslos^yereménvkimutataBt kap.
A nyeremények kifizetése általam közvetlen és szerény titoktartás mellett intéztetik el.
HP* Megrendelések akár postautalvány, akár készpénz bérmentve beküldése, akár pedig ajánlott levélbeni átszármaztatása mellett eszközölhetek. Hegrendelésekkel a közel álló hozás tekintetéből
f. é. november 15-ig
mindenki teljes bizalommal fordulhat
Sámuel Heckscher sen.
bank- és váltó-üzletéhez Hamburgban.
Kőszén-eladás Pécsett.
Az általánosan elismert kitflnó pécsi kőszenet következő
árak mellett ajánljak :
Bánya-állomáson, mobics-peesi vaspályán kocsira rakva:
darab-szén 28 Vr. ) .
kovács-szén 26 , ) ou
fútó-szén 22 , ) •al°gramm-Nagvobbszerü vételeknek egyesség szerint árleszállítás engedtetik.
A pécsi kőszén-eladás tfOgynSksége: Hermáim és Piernikorrski,
BgynSki-, bizományi-, gabna- ét borkiviteli Qzletnk,
ugyssintén gazdasági-, boraasati- és malom-gépek-
(219 1—3] éa eaakJzOk raktárak Pécsett.
mntnnnt
Zeneművek
4 darabtól keidve egéas 200 darabot senétók; kifejezéssel, aand-
•savai, dobbal, barangokkal, késcaengetyllkkel, égi kangokkal,
bárfasenerel aat. Tagy pedig azok nélkfil.
(1181-3) Zeneszelenczék
2 darabtól kesdve 16 darabot aenélSaig ; to.ábbi aztkaaghttarlok, taivarállványok, nájczi hsrtriks., fényképalbumok, irteaskoadk, keatyOasekrények, lerélnebeaitSk, virág-diatedények, aiívartartók, dobánysaeleneaek, dolgozd atstalokt palaeakok, ternvegek, tár-eaák, azikak stb. mindegyik .enév«L Mindenkor a legnjabbat a^nlja
Heller J. H. Bernben.
zUpesarjegyatkekkel bérmentvo taolgálok. Csak a ki komtlei hómat, kap B e 1 1 e r-féle mlveket.


Bitorkodonk mt.cs.
háziasszonyokat
egy nagy takaritm^nTTa figyel-meatetni, mely abbAl áll, bogy a kárí ralödi jé fllgekáré vegyOlésérel kéaiittessék. E«sel S elSoy jár, még pedig: 1 as illést nemetiteni lenét is 2. a jutányos beTásárlra lényeget ta-karitmányt hot magárai. E cU\-bél kérjok hamiaitatlan
Temesváry Manó
a*t7<"i i*»»t legolcitibb (191 11—20)
czipőgyára
BudapestM, Király-uteza I. sz. ajánlja
Nőknek:

Kén;«letn-cup6k finora ererlutiiif vau bSrbGl . . , . 1 irt — kr. Kénye! on-exipSk elofauu fat^ouutl. nifu Btirokkml, n*gj
rojtokkal lM60„
Kerti-«*ip5k méiga totétte!, fínymixai begn7«> <• rojtokkml 4 „ 10 , Ef arlaatín; bn«<i-top4nok, 6 bflreiyk magBuágii aubiiaal,
tinjmi.**u b«r7rjel. ■*epe«ett UlppaJ, finom kiálti-
3 . 10 „ Chapais-bSr-hntÓ-topánok « bQretjk nagmuáfii aubiujU,
negetott kettáa t&lpptl, sr&s. jó monka .... 3 a 20 .
Uraknak:
Kéajvlen-csipSk bfirbSl vafy asOvetbSl
Kén;elemcaip S gj • .
egyea eiomagjának Urtalmáért a ralidiaágát UletSIeg, 100 frt-taljitállnnk, tékát laj-ttromoaott TédjagyOnkrSl k«-lOoOson ndomáat Taani kérnok.
ScImlHt Gyozo s %
ca. kir. gasd.gyárotokEUesbaii. E(yedlUi raktár Nagy-Xaniasás
Strstn és Klein araknál.
(179 11-*J
Topánok, ehagrín bflrbSl, almán vagy fénjaáaae h«gjf7«l
jo, azép mnnka. 3aS0„
Topánok bvrjn-, vagy bafaria-bo>b51, ssegezre éa csaTarral
ellátott kettős talppal, gjakori hasmálatra ....«„—„ Páriái noblea fél-topánok mézra betéttel, a borital aimán,
vágj féajmáaooaa kOUnféleképu a l«(*le(áaaabb
Cagoanal ~ 4U — M
él még tok 1000 pár küllnfélo fonna is dint taeriat «ri-, nti-, laány-, fin- és grermek^sipSárakMl
L«Téll»li m*gr«adel«Mk mérték, vagy BiaU-caipS nlin biatoeitia alatt ntánvéUel easkOafiltetnAk, — hatanavehatlenek aaoaaal kieteréltetoak.
North British and Mercantile Ifizkár-biztositó-részvénytársasig
(220 1-3)
Alapittatott 1809-ik évben. BiztMitéki alap •. é. 41 otiUü fsriat ezfisthaa.
A társaság biztosit a legelőnyösebb feltételek mellett
tűzkárok ellen
lak- és gazdasági épületeket, mindennemű gyárakat és gépeket, áru-raktárakat, bútorokat, felső- és fehérruhanemüeket, földművelési- és gazdasági eszközöket, barmokat, termény- és takarmánykészleteket stb. stb.
KÜLÖN MEGJEGYZÉSBE :
A társaság 1809 ben alapitutott ét így a legrégibb társasagok közé tartozik.
Alapittatiaa oU * vezénylet aukadatlanol Európa legtekintélyesebb bank- és kereskedelmi hazainak kezében raa. A tarvaaág biztosit tűzkárok ellaa minden mód szerint, a túlnan nyomtatott iltalánoa. biztonUai feltételek mellett as sem a dijak olcsóságában, sem a aynjtott feltételek azabad-elvttségében nem áll más szilárd társasagok mögött.
Felvilágosításokat ad és biztositisi ajánlatokat elfogad •
a főügynökség Nagy-Kanizsán
Goldstein Testvérek.
A társasig a badapoati kereskedelmi Urrénjuíkati bsjegí" zett okmányok értelmében minden tekintetben aláveti ma-tgit a mag7>r tfirvényeknek es binJságokoak. A tarsaaág mindenkor azon czálra. ^t5rekamik, hogy óvtUt OzletTezetea es karfelTeteli esetekben loyalis magatartása által a kosdnseg beottlewit «• bizalmit kiérdemelje és diw>-kedheük, hofrj aat addig mindenütt M martékben elrese

Wtjdit* Jteef kiadd-, lap- «■ nraadatslajdoiioi tTomajtó nytMOM,

SAÖY-KANIZ8A, 1876. november 12-én.

Tlzen0t5dik évfolyam.

¥**>r::
üfintist tr
rre * fr;
A iap neliBSu ré«*t
rékpéuittiri épület föld-síint. — anyagi réasét I illptS költemények pe-diK a kisdoboz Wr-
ri*j>*hi)i t>eiitfti-rf>Jin
WlMfJtSfcir
BermvatatleB levelek c«*k iimart monkatár-
.írnek ff, Kiur*tiri ilUték minden | lrt-Tfi hirdetésért kfllfii '
Kiiiratok viUM
ZALAI IOZLOIT
s_ . ^. elóbb: .ZALA-aOMOQYIKÖZLÖNY.' £_,_ ^,
A-Kanizsaváros helyhatóságának, nemkülönben a „n.-kaniztai kereskedelmi s marhánk', a .n.--kaniisai takarékpénztár- a .zalamegyei általán** tanttétestBef, a .n.-kanizsai kisdedneveló egyesület-, a ,soproni kereskedelmi s iparkamaran-kanizsai kOlválasztmánya' s több megyei és várssi egyesület hivatalos értesitije.
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.

Zala-Eserszeg, nov. 6. 1876.
Megyénk évnegyedes gyűlése, mint ez idú szerint az utolsó, Ürményi József főispán ur ü méltósága elnöklete alatt noveni-ber i> án megtartatott, midőn főispán ur a mi'sye bizottságát rövid, de meleg szavakban üdvözölte és a gyűlést megnyitottnak tijck-ntette. ekkor Csutor Imre alispán ur felkeli és főispán ur ó méltóságának egy mapisztos és nemes tettére hivta fel a bi-zottsáj; figyelmét, melyszerint tadatja, hogy ünichósága a fóispáni terem maradandó di-siíbe az örőkemlékezetü Mária Therézia királynő ó felsége életníigyságu arczkópéta mesvónek ajándékozta, mely tett nemes in-dulibiiTt a megye köszönetnyilvánítását tolmátsolta, mi is a szűnni nem akaró élje-ockre adott alkalmat. — ezt követöleg szokás szerint a nagy gond és a legrészletesebb alak és pontossággal szerkesztett alispáni év-negvedes jelentés olvastatott fel; igazán el-miiiidliatjuk, liogy ezen jelentés egyikaleg-ritkábliak közé sorozható, mert igazán hű tükrét adta a megyei állapotoknak, különösen liiven rajzolta az általános nyomort, mely a fulyii éti kedvezőtlen terméshiány miatt miml a föld, ép ugy a rétek, valamint szinte » sziillök azok birtokosait sújtja. Ne tagad-)iik. hngy a nyomor nagy, hogy az általános, hiszen mi termelók vagyank, nekünk juliétünk a földhöz van kötve és ép mivel ezen általános nyomort elötükrözö jelentés csak leveróleg hatott a megye különböző vidékeiből összejött bizottsági tagokra, annál megdöbbentőbb volt a jelentés azon része, nely a megingatott közbiztonság, ezzel .1 személy és vagyonbátorság tárgyában a le-olyt évnegyed eseményeit ecsetelte. A többi

közül csak e két esetet emiitjük, a pólai rablási szándokból elkövetett gyilkossági esetet, Csányi Mária sírjának kiraboltatisát és mivel e szomorú eset annál feltűnőbb, mert az első esetben egy községi hivatalos személyiség is van érintve, mig a másiknál ezelőtt 32 évvel az elhunyttal eltemetett kincsek raboltattak cl, az aggodalmat csak fokozta, mert mig ott egy, a közbiztoiság őréül hivatott személy van vádolva, emitt azonban egy 32 éves esemény szentségtele-nitése vitetett végbe, nem csuda tehát, hogy i a bizottság minden egyes tagját a legnagyobb j borzadás lepte cl. mely aggodalomnak leg-i első Novak Ferencz ur ó msga szokott és I mélyen átérzett beszédben adott kifejezést, kinek hatásos beszédje és az alispáni jelentést különösen a sjpemély és vagyonbiztonság érdekében tett visszatükrözésével csak fokozatosbbá és átérzettebbé tette; ezt követte Glavina Lajos bizottsági tag ur felszólalása, ki szinte csak a közbiztonság érdekében érvelt leginkább, ki egyúttal azon indítványt is tette, hogy ha csak a megye termében beszéljük meg a sajnos körülményeket, kint azonban mitseui, vagy csak valamit teszünk, ugy mitsem érünk el, indit-ványozla a megye ide vonatkozó szabályrendeleteinek ez évnegyedes jelentéshez leendő csatnltatAsávaJ ez ügyet a közigazgatási bizottsághoz áttenni, addig is, mig az saját körében a végrehajtás alapját képe zeudó rendőr eljárást megalkotja és életbe lépteti; az éjjeli őrök szigorú felállítása, azok éber ellenörködése rögtón községenként fo-ganatosittassék, még e tárgyban az ügyhöz hozzászóltak Nagy István, Svastics Benő, iSkublics László, végre főispán ur az ügyet Glavina bizottsági tag ur indítványa foly-

tán a közigazgatási bizottsághoz áttétetni végzéeileg kimondotta.
Ezt kővetőleg, ismét Novak Ferencz bizottsági tag ur szólalt fel és felszólalása folytán igen találó hasonlatossággal élt,midőn azt mondotta, hogy igen sokan vannak, kik azon véleménynek adnak kifejezést, hogy a régi megye ravatalon van s annak a közigazgatási bizottságok felállításával csak gyászos temetése következik, ezen hasonlatosságból kiindulva, szónok a közigazgatási bizottságok felállításában a megye jobbléte érdekében csak egy aj életet és annak felfrissítését látja, azért a ravatalon levő haladás zászlaját a zsenge kom bizottság fölé helyezve, ezen bizottság működésére és sikeres haladásira Isten áldását kérve, a megye bizottságának osztatlan támogatásáról és bizalmáról biztosította, ez ügyben még Csutor alispán s Svastics Bénó főjegyző szóltak, végre főispán nr kimagasló szellemben a közigazgatási bizottság tárgyában a kellő és tapintatos felvilágosítást megadta, ekkor Glavina Lajos bizottsági tag nr felszólalt i;s indítványozta, hogy az eddig szokásos 4 megyei rendes bizottsági gyűlések helyett <sak kettő tartassák, még pedig az év május első hétfőjén és september hó utolsó hétfőjén, mely indítvány természetes, hogy több szónokot hozott a küzdtérre ; Glavina Lajos után első volt Skublics László bizottsági tag, ki kegyelettel emlékezvén meg a múltról, nem lehet, bog}- a 4 gyűlésből csak kettő tartassék meg, hanem legalább is három g\ ülés legyen, hisz e gyűléseken a megye minden részéből jött bizottsági tagok mint testvérek ölelkeztek, most. ha csak két gyűlés lesz, lehetetlen a találkozás, ó részéről nem egyezhet bele a két gyűlés tartá-

sába, ekkor Bessenyey György bizottsági tag nr szólalt fel a két gyűlés eltörlése mellett, indokolván, hogy a megyegyülés nagyobb mennyiségű teendőinek elintézése a közigazgatási bizottság kezébe tétetvén le, mely bizottság félévenként tartozik működéséről a megye közgyűlésnek számolni, így ezen két gyűlés megtartása elégséges arra, hogy vele a kivánt.czél elérettessék és mivel ószszel a költségtervek, tavaszszal a számadások megvizsgálása mulhatlan szükséges, ennélfogva Glavina Lajos ur indítványához hozzá járni s annak elfogadását részéről is ajánlja; ily értelemben szólt Ujlaky József bizottsági tag ur is, - Séllyey László bizottsági tag ur a leszálhtas ellen szólt, érvül azt hozván fel, miután a közigazgatási bizottság még az egyetlen alakulásán kivül, létezésének más jelét nem is adta, igy annak mimódoni működése felől a megye bizottsága tudomással sem bír, egyelőre korainak, vagyis idő előttinek tartja a két gyűlés eltörlését, sőt aggodalmát fejezi afelett, hogy a megye közgyűlése csak kétszer értesülhet a bizottság működéséről ; ezt követte főispán nr felvilágosító azon nyilatkozata, hogy a közigazgatási bizottsági törvény szerint a bizottság csak félévenként köteles működéséről számolni — hozzászóltak még Novak Ferencz — Skublics Tiászló — Csutor alispán — Svastics Benő főjegyző és Bessenyey György urak, mely felszólalások után, mivel több szónok feljegyezve nem volt, főispán nr a felszólalások összegezése után végzésileg kimondotta, hogy a megye bizottsági közgyűlések jövőre májns hó 1-ső hétfőjén és september hó utolsó hete hétfőjén, ha azonban ezen napok ünnep-TÁRCZA
Csáktornyái].
Volüun fokán *z <">" Tárnak.
H»l Zrínyi zengte hí* dalát; Szemembe kKiiy.-k tódtiliinak.
Hisx itt A vándor witxn lát. Az £>BÍ fénynek gjrér sugara Vagy moat csupán liűn Zrínyi virít.
Vig élet njlott einrknr itt-n.
Öröm daltól hangzott a vár ; Daljií &ak kUxdtek meg).itten
Dijírt, mi * nyertedre vár. Óriim moioly a lányka amin. lift kedveit gyÖxt-Mi.'k látván
Itt küzdőit, foíyt Ír ifjúsága.
Dalhan fo|ryaiiJ!tT» V-lPtít ; V.gy volt ciupán Bsiváiick vágya
Kubadiiftk ütni nemsetét. Kxer halalt kardjával oaxtvan, NevétSl is félt mii a* Oxioán.
Nappal kezében villog kardja,
Az éj csendén toll n hft>ö§ lant :
A bÜBtke bércest vész takarja, Vará«J ének, dal SXÜÍ alant.
Kenő nuSd dictéri bátyjAt,
Kibex hanonlót ezred év lát.
Hanyizor vetett elé.l tűrt, armany, Irigy szemekkel nézve rád ...
A KinleJé- meíében járván.
Lelked gyakran ptazkolt* vád.
A rád dobott k£ néked emlék,
Mivel a jóit hajdan követek.
Nagy voltál élve, etmiilánnd . . . Rejtély, sörü hrmÁlyban áll ;


'kod h. KrenCT. pyilko . •) i 'ott.
nemzet átka SIÁIL
nem Ariim r iL-kod
nífunk vralr koil
GYÍ ROM ANTAL
Az árva.
VpstliofT E. után: Babos Szidóniától.
(Folytatás/i
Fülöp Géni a elé lépett: a kemény kifejezés eltűnt vonásairól; lázattan ragadá meg karát B magához busta; mélyen lehajolt, hogy sötét ssemei ac övébe világítsanak B raoadá gyengéden :
.Kegyed szenved öenia?"
A tiesta, ártatlan ssemcsillagok aicplötle-niil néztek rá éa fájdalmasan érintett hanggal feleié: .
„(j volt az, ki atyámat meggyilkolá. Sok-Bsor láttam arctképét, siegéoy anyám megmutatta B o kép szivembe vésődött."
„Szegéoy gyermek!" — monda Fülöp halkan erősen szorítván karát magához.
.Akar öü velem lengyeikéi tánc tolni Fülöp V* — csengett egészen közelükben Vanda hangja. Ijedve nézett fel Genia. Vanda szemei szón vedelje* lánggal égtek Fülöp vonásain; lágy karját Fülöpére teve é* esábusan csöngő hangon monda:
„Fülöp, tánczoljon velem lí-ngyelkéL"
Gonia kiakarta szabadítani karát, de Fülöp nyugodtan huta vissza s hideg udvariassággal felé:
*) Több törtéiién állitá&a «ifrint vadditzná Tadáazat alkalntilval eiett «1 Zrínyi, ismeretlen tettes gotyAja által.

' „Sajnálom asszonyom, de épen most ké
, rém fel unokandvéremet, hogy ajándékozzon ' meg e lengyelkével."
! ,E«en kötelességétfii feloldom unt;- —
; feleié Vanda gyorsan — „Genoveta óhajával | jön üeszeütki>zésbe, mert ö még soha sem tán-
cxolt és hiszem most sem akarja magát nevet-1 ségessé tenni."
j .Bocsásson Fülöp!" — suttogá Qenia —
' „bitoDjára roezul fognék táncxolni."
, Vanda Fülöphöz hajolt s oly közel volt
hozzá, hogy hajával arczát érinté.
! .Fülöp, ne hagyja magát könyőrületből
elragadtatni; már úgyis túlságos a figyelem,
melyben őt részesiti.u
„Nem sértené kegyedet, ha valaki az
arak közül felkérné a lengyel kére és azután { mással táticzolná azt ?" — kérdé Fülöp mostoha i anyját
„Oh, az bizonyára utálatoa voloa, de mire
való e kérdés?"
! nMár pedig G«noveía ép olyan nA, mint
kegyed assxonyom és én kötelességemet telje-■ siteni fogom." , „ Vanda arcaa lángolt; vadul villögtatáue-
meit i az erősen egyraáshos szorított fehér fogak
közt aziszegé:
.Fülöp, ne tegye magit nevetségessé; én
Genovefát nem mutatom be a társaságnak ; cso-! dálkocnának as emberek, hogy a fiatal gróf | Vaiinski a háznak legcsekélyebb személyét
vezeti a lengyelkébe*."
j .Asszonyom, miután kegyed elmalasstá
I Genovefát bemutatni, megfogja engedni, hogy ' most kegyedet helyettesítsen]. Talán azt ia feledé, hogy Teleska kiaans&my a Vaiinski has-1 hoz nagyon közel áll ?*

„Fülöp, én tudom, hogy nem a lányka miatt teszi mindest, hanem, hogy engem lealáa-son; talán valahol ÖDtudatlanul sértem meg Önt ? Mondja gyorsan, hogy ismét kiengesztelhessem. Istenemre, Bemmi sem áll előttem magasabban, mint az Ön tisztelete!"
„Asszonyom, gyanitása hamis! én nem t emlékszem, hogy kegyed megsértett volna, te-hát a kiengesztelés köztünk fölösleges. Hallja a lenét? kezdődik a táncz."
.Rokonom, a kexét, ha szabad kérnem?"
Haboiva » félénken követé Genia.
.Oh, miért tette ezt Fülöp?" — auttogá aggódva — .ön nagyon megsérté Vandát; én félek. Neki igaza van. Nem i* lett vcloastabad elhagyni szobámat; a társaságot könnyen nélkülözöm, hisz ók mind idegenek előttem."
„Tehát nem akarja óhajtásomat teljesi-leni? Oly igen szeretnék kegyeddé! ta&ezolai Genia; megteszi kedvemért?"
„Igen* — suttogá Genia szerényen.
Fülöp hálásan voná ajkaihoz a kicsi kezet, mely as övébe nyugodott
Vanda még mindig előbbi helyén állva, ut hitte, hogy álmodik. Fülöp megsérté Öt e csekély teremtés miatt, kinek észrevétlenül a mindenek fölött ason kellent örvendeni, hogy megengedik neki szerepelhetni. Ssereti 0t? . . nem, az lehetetlen; még soha se vette énre. Vanda tovább gondolkozott. . . Fülöp lenézte Öt; vagy csak fegyverül használta ellenében Geniát, hogy megmutassa, mily mélyen megveti? . . . Oh, es gyalázatl
Vadul kaczagott s keseivei végig limitá egó homlokát.
pBouu, százszor bounl" — mortnogá — voh, ezt tnég vÍMsafixeteni neki!"

napra esték, a következő napon tartatnak meg, ezzel ezen vita befejeztetett.
Következett fontosságánál fogra a zalaegerszegi járás szolgabirájácak azon jelentése, mely az egerszegi járás ketté osztását tárgyazta, melyre az állaadó választmány javaslata szerint ez ügyben teendő1 előterjesztés egy küldöttségre bízatván, a javasolt bizottsági tagok névszerint megje-lelvék a községek meghallgatásával ja< asla-tuk beadására ntasitvák, e tárgyban Gla-vina Lajos bizottsági tag ur által tett indítvány szinte elfogadtatván, a küldöttségnek kiadatott, éhez szóltok Skublics László, még pedig a küldöttség azonnali ősszeülésc, valamint Horváth Mór is az érdekelt községi lakosság meghallgatása tárgyában, végre is az ügy a kflldöttségi jelentés bevárásáig függőben hagyatott.
Ekkor a bak-regedei úthálózatnak az állami utak sortba leendő felvétele tárgyában tett megyei feliratra adott ministeri válasz olvastatott fel, mely leirat szerint a megye e jogos és méltánjos kérésétől eluta-sittatott, e tárgyban is felszólaltak Szigethy Antal és Svastics Bénó urak, végre ez ügyben az országgyűlés feliratilag megkeresen-dónek határoztatott, mely felirat szerint hangsnlyozandó lesz, hogy a magas kormány ily országos ügyet, mely a kereskedelem egyik legfőbb lendületére közvetlen ható intézkedés, anélkül, hogy a kormány ezt megvizsgálta volna, egyszerűen elutasította felemütésével ínnak, hogy még a Bakkorszak alatt az akkori kormány ezen ntnak az állami utak sorába történt felvételét szükségesnek beismerte, mert a hállózatba felvette, ekkor már az idő túlhaladott lévén, a gyűlés berekesztése előtt még a póttárgysorozat felvétetett és az ülés szétoszlott.
Halottak nyolezadjin.
Kiegészítésül a .Ealottnk napján' megjelent elmélkedéshez.
Jól nett az embernek olvasni balotuk napján e becsae lapok homlokzatára tűzött el mélkedést, melyből a lélek halhatatlanságának <5» testünk feltámadásának vigasztaló hite, — mit karunkban oly sokan tagadnak, — kisugárzik. Engedje meg t. elmélkedő ur, hogy a halottak fölötti elmélkednének végpontjában elejtett fonalat felvéve, fájdalomtól elfojtott gon -dolatait fovább fűztem és a netán aggódásba •jteíjt olvasó megnyugtatására az elmélkedést kiegészítsem, mert hitetlen korunkban nem-caak időszerű, hanem nagyon is szükséges do lógnak tartom ai eféle eszméket provincziális lapok hasábjain is néha-néha szellőztetni.
.Boldogok! — ti halottak — felkiált t. 1 elmélkedő or, — mert tul vagytok e küzdelmes életen, hol alig jutott osztályrészül egyéb az emberiségnek, mint örökös harezban élni a vágygya]; de soha sem győzni, édes reménye-

ket melengetni a szívben, melyek később átkai lesznek a kebelnek, csalódni és megcaalatni azoktól, kiket szivünk egész melegével szeret-tünk, elfogyni a hitben, vígasztalaiban, napokon át sirai, hogy mogkonyüljün a aziv, mint esi után a nebéz felhő ... De minek is említem mindezt 1 ? legszentebb a fájdalom az o üone-pélyes némaságában I Hallgatok.*
Én pedig ezen visssiftjtott gondolatokra igy válaszplok: Ez azon iszonyú helyzet, melybe mai nap főkép a materialismaa bálvinyosói részint könyelmünégök, részint gyávaságok által engedik magukat sodortatni; ez azon kétségbeeséssel határos borzasztó helyzet, mely a holtak csendes sirhalmánál sem képes a fájdalom miatt sajgó emberi síivet megnyugtatni. Lássuk, mi okozza e kétségbeejtő állapotot? s van-e mód és eszköz attól szabadulhatni?
Hogy „e küzdelmes életben alig jutott osztályrészül egyéb az emberiségnek, mint örökös harezbao élni avágygyal," ezt tagadni nem lehet, ez egyenes czélja és rendeltetése is e földön az embernek ; de ha nem cadgged a harezban s gyáván meg nem szökik a küzdtérről, győzelemre is számithat Emberi vélemények után indulni s iszonyú nagyot botlani, emberekben bízni s bennök rn'ul megcsalatkozni, — a sziv vágyait mindenben Kielégíteni s mégis elégedetlennek lenni s magát boldognak nem érezni, ez ai életben mindennapi s tapasztalás által igazolt tünemény. Csakhogy a művelt és józanabb világ fensőbb szempontból nézi és vizagálja az emberi életet, mintsem a földön mászó féreg szokta vizsgálni. A keressténység — a civilisa tiónak ezen fő factora — e földi életben is biztosit az ember számára boldogságot S ha vannak is N. Sándorok, kik a fél világot bírják s mégis boldogtalanoknak érzik magukat és sírásra fakadnak csak azért, mert az egész világ urai nem lehetnek ; de vannak ám Socratesek és Miltiadesek is, kik ártatlanságuk érzete rael lett a börtönben a számkivetésben is boldogok. T. i. a sziklaszilárd hit, erfls remény s forró szeretet valóban boldogítja is az embert, ki a hitet nem ábrándnak, vagy papi koholmánynak, a reményt nem puszta aranyhegynek, vagy hiu szappanbuboréknak s a szeretetet nem kéjelgö testvériségnek kereszteli és tartja, hanem e hármas erényt az égből származtatja s általa oda jutni törekedik is. így értelmezi és fogja fel ezt a művelt, józanabb világ.
Mi hasznosabb e földön az emberiségre a társadalomnál ? mely nélkül vad állattá kellene fajulnia. Pedig már Cicero kimondotta: .Rontsátok meg a vallást és megromlott a köztársaság. Váljon ha az Istenben való religió lerontatik, nem dűl-e veszélybe vele együtt a hit, az emberi társulat és a legmagasztosabb erény — az igazság. — Vegyétek el az emberektől a büntetó és jutalmazó Istenben való hitet és Sulla s Marius polgártársai vérében fog fürödni." — G ö t h e pedig igy nyilatkozik: .Mindon korszak, melyben hit uralg, fényen, szivemeló és gyümölcsöző a jelen- éa utó világra nézve. Minden korszak ellenben, melyben a hi-tetleuség szomorú győzelmet fitogtak, ha pillanatra némi fénynyel dicsekszik is, elenyészik az utókor előtt* — Vaschington hatá* rozottan kimondja: .Vallás és erkölcs elenged-hetleu támaszai a nyilvános jóllétnek. Nem honfi az, ki az emberi buldogság ezen oszlopait aláássa.' — Hazánk történelme is igazolja, hogy nemzetünk szt. István, szt László, Nagy La-

ios, Korvin Mátyá., I-aí Lajos, Maxis Theresia, , Isi Ferenc* ap. királyfiak alatt mind anyagi, mind szellemi tekintetben fejlődött, művelődött, boldog állapotnak örvendett, midón nem csak ap. királyai s fejedelmei, hanem polgárai u vallásosak voltak. — Mi szentebb az emberi társaságban a házasság isteni iatesményénel • egy ker. bölcs teljes igazsággal felöle ugy nyilatkozik, .hogy csak a vallás gyöngye, csak a religió zománcza és a törheUen hűség ékesíti azt, csak az isteni hit, remény és szeretet paiaaa unja fenn szilárdan.' S adjak hozzá: a fájdalmat u, melylyel haloltainknak áldozunk, csak a hit szenteli meg s enyhíti sziveinkben.
Háta remény soha sem boldogitanTaz embert földi életében? éltünk nem leghívebb gyámolója-e a remény ? Hisz mi emberek a reményben és remény által élűnk, a jövőben bízunk, mindig jobb és jobb napokat várunk, szóval a remény által boldogulni óhajtunk. — Igaz, hogy ezerén, meg ezerén csalódtak már földi reményeikben és jutottak Belizár sorsára, kit a dicsősség felemelt, de aá irigység megvakitott, de a jövendő boldogabb élet reményét a halálnak sincs hatalmában tőlünk elrabolni és e remény e küzdelmes életben minket nem boldo". gitana ? Elhiszem, hogy kik csak a mammon gyenge alapjaira fektetik reményeiket, homokra építenek s boldogságuknak képzelt vára, mint akártyaház, legcsekélyebb fuvalatra összeomlik.
A világ fiai is eleget küldenek, örökös harciban élnek a vágygyal, deminő vigygysl? .együnk, igyunk, hisz maholnap úgyis meghalunk, — menjünk, éljünk a jelen dolgokkal, töltözzünk drága borral és kenetekkel s az élet virágát el ne hagyjuk múlni tőlünk. Koszoruz-zuk meg magunkat rózsákkal, mielőtt elhervadjanak, egy mező se legyen, melyet be ne járjon bujaságunk ; hagyjuk jeleit mindenfelé vigsá-gunknak, mert ez a mi részünk és sorsunk.* — É» az eredmény ? megmondja a bölcs: .ezeket gondolták, de eltévelyektek, mert megvakítatta őket gonoszságok." Midőn napjainkban a ker. hit és erkölcseinek rovására a vigalmak, esté-lyek, mulatságok és kényelmek érdekében any-nyi történik, midőn a világ uton-utfélen kínálkozik örömei s gyönyöreivel . . . honnét van mégis annyi nyomor, elégedetlenség, — honnét annyi as időnek előtte megvénhedt arcz és kiégett vulkánhoz hasonló sziv ? honnan a családi élet bomladozáss, a házasságok gyérűlése, a ko-runkbeli fajnak (különösen a magyar fajnak) elsatnyulása, az öngyilkosságok rémületes elszaporodása? Ugy Utazik, a világ vigalmai s gyönyöreivel a maga híveit elkábitani és bo-londitani igen, de boldogítani nem bírja; — de a ker. hitélet és azitretet ünnepélyei a eatélyei alkalmasint felérnek a világ minden örömeivel, Kérdezzünk meg egy nolasnói szt. Pétert, mit érezhetett, midón a rabságba burczolt keresztények megváltására oly örömmel vállalkozott ? vagy egy paulai szt Vinczét, ki szivének szent szerelmével a szegények, árvák, betegek és bűnösök vigasztalajára szentelte föl életét s őrangyala lett a szenvedő emberiségnek? boldogságukat felcserélnék-e a világ hatalmasainak fényével és dicsőségével ? kérd eszük meg az ír-galmas nénét, ki az élet kényelmeiről lemondva, oda áll a beteg ágya mellé, hogy éjjel-nappal őrangyalkint virraszszon fölötte, — kérdezzük meg, ha valljon hó tiszta fátyolát oda adja-e a világ piaczára nagy góggel kijáró venus selyem uszálya s pávatollsiért ?

Vannak bizonynyal a életben is as emberszámára biztosítva szivboldogitó pillanatok, csakhogy azek nem a durva materialismus és önző egoismus, hanem a ker. szeretet kifolyásai 4s gyümölcsei. A titokban gyakorlott jó tet tek, melyekről a világ soha nem hallott, — a jó lólekismeretnek, becsületességnek, önzetlen barátságnak, őszinteségnek, erényességnek tiszta öntudata hány ezer embert boldogított már s bolbogit ma is s viszontagságteljes életben s juttatja eszünkbe a római pogány költőnek e elas-sicus szavait: .Jastum et tenacem propositi virnm ... Si fractos illabatar orbis, impavidum ferieat ruinae. — Az igaz és szilárd jellem! férfin, ömöljék bár e nagy mindenség fejére, rettegés nélkül fogja nézni temeUetesét Ez az oka, hogy a világ ma is nem csak a harezmezo-kön, hanem s zárdák csendes falai közt ugy, mint a paszták magányában, a szegény viskókban agy, mint fényes palotákban fel tud mutatni hősöket, kik önmagákat — mi legnehs zebb — legyőzik a hervadhatlsn babérokat aratnak.
Világ fia! adjatok csak hitelt az őrök igazságoknak s nem fogtok eltévelyedni, hitben és vigasztalásban elfogyni. — Ne bízzatok egye dül emberekben s az élet múlandó hitványsá-gaiban, hanem abban, ki meg nem csalhat s reményeitek nem lesznek később átkai a kebel nek. — Karoljátok fel szivetek egész melegével a vallást, az erényt, a becsületességet, nem fogtok oly gyakran csalódni s sorsotokat' átkozni. Szóval: a hit, remény és szeretet boldogító elveit érvényesítsétek Isten és emberek irányában, akkor a halál emléke is nem borzasztó, hanem boldogító less előttetek s előidézendi a feliratot, melyet egy valaki találóan az élet sir-jára tűzött:
Naacendo morimur, vita est oc currere morti,
Si beás forte copis vivere, disce
móri.
azaz: Halni, születve megyünk megy elébe halálnak az élet.
Élni ha jól kivansz, halni előre tanulj.
H
Jegyzéke
azon bünpereknek, melyek a n.-kanizsai
kir. törvényszék bün/enyitö osztálya előtt
a j. évi november hóban tárgyaltaim
fognak :
November 16 á n : Koronczi János és társai elleni bírói zártöréssel elkövetett sikkasztás iránti bünperben végtárgyalás. (Eli adó: Gulyás J. k. t biró.)
Embreus Mihály és társa elleni hamis okmánykészítés iránti bűnügyben végtárgyalaí. (Előadó: Dr. Horváth F. k. t. biró.)
November 17 én: Szabó József és társai elleni bírói zártöréssel párosultsikkau tás iránti bünperben folyt, végtargyaláa. (Előadó: Gózony F. k. t biró.)
Wolf József elleni csaláfheni bünré-zes-ség iránti bűnügyben. (Előadó: ugyanaz.)
Ősz Gábor és Unger Ádám elleni csalá* iránti bünperben II od bírósági ítélet kihirdetése. (Előadó ugyanaz.)
Marton József elleni emberölési bünperbrn.Méltóságos grófnő oly ideges. Akarja velem tánczolni a lengjelkét 1" — hangzott kissé gúnyosan a herczeg hangja és a feleletet be sem Tárván, kezét megragadva vezeté a tán-ezolók sorába.
»Ismerje el szép grófnő, hogy csak sodromból akart kihozni, midőn első felkérésemet vistzautasitá s Fülöp csak űrügy volt! — sut-togá Vanda fülébe s kezét szenvedélyesen emelé ajkaihoz.
Vanda megvetőleg forditá hátra fejét; szemai a méreg és gyűlölettől vad tűzben égtek • hallgatott.
A herczeg szenvedélyes pillantásokkal bámulá. Nem is sejté, minő érzelmektol lihegett Vanda keble. Félte magyarázta mozdulatait. Ifi okozhatta volna a szép fiatal asszony telhevülését, ha nem a szerelem ? Szerelem ő irányában, a hercseg, a siép férfiú, a csinos ember iránti Igen sok lesújtó szenvedély volt az, mely nemeiben csillogott • ót annvira vouaa.
A kecses s szenvedélyes táncz megkezdődött. Mist egy madár, boldogságtól ragyogva, röpködött Genia Fülöp karján s minden szem figyelemmel kiaéré a ritka amép párt.
Ha a táncz különféle fordulata Melániát es Qeniát öaszevezeté, barátságosan érintek egymás keiét • meghitten mosolyogtak egymásra.
A zajos lengyelke bevégsódött Fülöp helyén vezete Geniát, s erős késszo-ritás mellett mondott köszönetet. Geni» nem ■áradt egyedül. Melánia repült hozzá s utána rgen sereg fiatal ember, kik alig tudták be-Tárai, hogy a szép lánykánál hódoletukat te-hessek és nemsokára Genia központja lett a Tig, ftsúte csevegés, «s tréfának.

Fülöp nem közeledett többé ez estélyen Geoiához; minden figyelmét Vandára forditá. Különös érzés ébredt fel benne.
Vanda élénken mulatott Lukaninnal, csak néha-néha lopva pillantott át Fülöpre, s midón látná, hogy mily sötét kifejezést öltöttek vonásai, és szemei komolyan rá nyilaltak, akkor egy-egy diadalmas mosoly vonult el ajakán, szemei még jobban ragyogtak, mosolya csábítóbb és mélyebb érdekkel látszott függni a herczeg társalgásán.
Igen, ő diadalmaskodott! Büszke és boldog volt játéka eredményére.
Fülöp kézzelfoghatólag mutatá, hogy féltékeny.
Nem ült most közelében, mint egy kisértet, és szemei nem égtek emésztő tűzben. Mi volt neki a herczeg ? Suttogó szavainak felét sem értette. Csak játékszer volt ő kezeiben ; ha eléri czélját, eldobja magától, mint egy kellet, len gépet
Esze-ágában sem volt férje; egy tekintettel sem keresé fel az aggastyánt, ki oda át a kártyaasztalnál elnökölt és néha büszke pillantásokat levélt a királynői alakra, ki neki neje volt s ki a lábaihoz rakott hódolatokat oly méltóságteljesen fogadu.
A sene elnémult; a kocáik már reg a ifi-kapu előtt állottak, türelmetlenül kapálták patkóikkal a földet a lovak, a még türelmetlenebbül pattogtattak ostoraikkal a kocsisok, mintegy jelezni akarván, hogy már későre jár az idő a helyén volna a csapongó jó kedvnek véget vetni, mely a terem tárt ajtain keresztül hangos kaczajban hallatszott hozzájuk.
Vanda vendégeitol búcsúzott
Lukanin nem távozott oldala melói, és amimt búcsúzni kezdett, agy Utazott, mintha

n»m is tudná elbocsátani a finom kezeket; újra és újra ajkaihoz emelé, melyben Vanda által legkevésbbé sem Utazott gátaltatni. Végre 6 is távozott A hitbeliek U elváltak. Vanda felhevültén sietett szobájába. Genia .jó éjt" kívánását csak az öreg gróf viszonozta. Fülöp mély gondolatokba merülve látszott lenni; ó is sietett szobájába s másnap reggel, midőn a nap már magasan sütött, szolgája által ágyában felöltözve találtatott Genia szemeire nem jött álom ; a legtisztább boldogság kedves érzetének adta át magát; szabadna az ó szivének remélni? ezerszer kérdésé magától, ha nem őrült-e meg; könyekkel telt szemeiben mégis felcaillámlott a remény. Melánia boldogan aludta át az éjt; kedves álmok vették körül s varazsképek tűntek fel lelki szemei előtt
A legközelebbi napon, ebéd alkalmával Fülöp hiányzott
Azt mondák, vadászatra ment
Vanda mosolygott e hírre s amint délután a kávét az erkélyre hozták és Fülöp még mindig hiányzott, ragyogtak csak igazán Vanda démoni vonásai.
Nemsokára hallatszott a lópatkó dobo-gáaa. A nemes állat egy csinos lovagnak engedelmeskedett, ki hanyagol dobi oda a kantárt az elősietí szolgának s repült a lépcsőkön fel az erkélyre, értékes virágcaoknot tartván kezeben.
.Isten hosta hercseg!« — kiáltott eléje sietve az öreg gróf.
.A tegnapi ünnepély szép úrnője és királynéjának" — monda udvariasan a oda nyujtá a csokrot Vandának.
Vanda elfogadta s hódolatát kecses mosoly lyal viszonozta.
.Oh, herczeg, ön igazi lovagja a nőknek,

ki nem tekinti a telepoharakat; ez kétszeresen örvendetes jelenség a mai időben, midőn a fiatalság időnek előtte akar vén lenni* — monda as öreg gróf barátságosan a éraésteljesen szorítván meg kezét.
A herczeg hanyagul veté msgát egy székre.
.Ön talán csak szivaroz?* — kérdé sz öreg gróf illatos havannát nyújtván feléje.
„Nők jelenlétében lehetetlen gróf" — f» leié Lukanin, kecses kézmozdulattal mutatván Vandára.
.Az nem zavar engem hercseg;* — fe* leié mosolyogva — .magam is elszívok néha egy-egy szivart; különben ia itt ssabsdba vs gyünk !• — s szeretetreméltólsg msga nyújtott neki tűset.
.Fülöp gróf talán az egész napot átalun-sza?* kérdé Lukanio, bodor füstöt eregetve szájából.
.Mit gondol hercseg I" - monda szórog gróf — Fülöp mindig friss; már kora reggel óta vadréczékre vadász. Ön nem szokott vs-dászni?"
.Oh, igen szenvedélylyel, de mindig osk társaságban; egyedül vadászni igen unalmai, de épen itt jön a gyakorlott vadász."
.Isten hozta Fülöp gróf? Volt-e szerencséje a vadászaton ?• — kiáltott a hercseg Fa löpelé, ki vsdásstarissnyávsl oldalán lassaa lépdelt a parkon keresztül ss erkély fsl*.
.Réczéket ms nem találtam s igy cssk cséllövézzetet tartottam* - teleié Fülöp üdvo-zSlve a társaságot és fegyverét átadván s szolgának, a herczeg mellett helyet foglalt
Gyorsan álfutá tekintetével a kis társa-aágot


(P. h.)
jU.,a biróUgi itélot kihirdetése. (Előad*: Gu-Kii J. k. t. bíró.)
■ November 24-én: Horváth I.t-
(, társai elleni emberölési bttnperben tl-od
jj^^gi Ítélet kihirdetése. (Előadó: Gizony F. 1.1. biró.)
Közli: ZALAY LAJOS.
Helyi hírek.
_ Meghívás a 27 évvel ezelőtt az érdé ,; hadjáratban hősi halállal elentt Petőfi Sin-jnraak «i « egyik legjobb barátja egyik leg-tW pártfogója, Vabol Imre álul Nagy Kaui-„in a városház nagy termében a fogymnasiumi itaekár közreműködésével vasárnap, november [íéa. estve 7 órakor megtartandó (elolvaaáai, .uv»!»ti éa zenéezeti emlékünnepe pártolására. Alóli'' engedve a több oldalról tett nyilvános „Ibii-inuknak, legnépiesebb, legmagyarosabb, legeredetibb B épen azért legnépuerübb lantos iiillúnk, Pftűfi Sándor, a világuabsdság dal-2okic»k remek mílvei, viszontagságos élete és rejtélyes halál* nagyobb réstint eddig még is-oerellen, uj adatok nyomán egy kerekded egész-,:é iiísieállitott hfi jellemrajzát, saját tapaszta-iissim, mélyebb tanulmányaim, vele történt tiemélyea érintkezéseim, szorosabb irodalmi vi-iionyaink folytán, szabatosan s a hozzá illő leg-mbxlsbb szellemben dolgoztam ki — ■ nem atí tanulságos, de kedélyes modora miatt művelteid hölgyeinket is érdekelni fogja ai. Or-júgEzerte folytatandó felolvasásaim tiacta jövedelmét nemcsak a Petőfi, hanem majd minden élesebb, érdemesebb magyar h: zafi és honleány r.,tid élet- e jellemrajzát magában foglaló s ki-.úDÚbb magyarországi törvényhozóink által sir elílegesen is szép részvéttel {elkarolt, tór-:eaeti becsü emlékirataim önálló kisdhatására .úoáékozrán fordítani, hazafiui bizalommal és úutelettel hivom fel nagy költünk minden rendű és osztályú lelkes barátait és barátnőit az iltalam velők egjUtt megtartandó emlékünnep mvea pártfogására. Helyárak : Elsőrendű szá-moiutt «zék 1 frt. — Másodrendű ülőhely: 70 kr. - Állóhely: 50 kr. — Kársat: 30 kr. — Tanuló ifjúság számára földszinti állóhely 20 kr. Belépti jegyek elóre válthatók: Wajdits Jó-uef könyv- és mfi áros urnái. Vahot Imre.
— Emiitettük, hogy a jeles zongoráké
■zitA s hangoló Vogrincsics János ur városunk-
bu lelepedett le, jelenteti általunk, hogy la
kása Eotvös-tér, 18. it. házban van.
— Az elxö hó nov. 9 én virradóra fehé
rítette be métáinkat, de csakhamar elolvadt.
Kov. 10-ére viradóra azonban erfls havasás tör
lőit, mely alkalmasint hosszabb ideig fentartja
ma^át.
— VrményiJóxsef főispán ur 8 mél
tósága a nagykanizsai polgári iskola rajzterme
námára igen szép franczia .tanulmányképet"
tjúdékozott.
— Meteorológiai észleletek a nagy
kunjai fogymoasiumnál 1876. évi október hó
aipban. Közép légnyomás: 748-37 milliméter;
jngugyobb légnyomáa: 755-3 mm. 3-án röggel
■ órakor; legkisebb légnyomáa: 741K) rom.
1-sn raegel 7 órakor. — Közép hőmérséklet:
U-5:«:; legmagasabb hőmérséklet: 24-0*C
13. é> 14-én délután 2 órakor; legalacsonyabb
kímérséklet: 1-2»C 30 án reggel 7 órakor. -
Kütéji páranyomás: 9 03" mm. — A levegő kö-
•Genia hiányzott; 6 a herczeg megjelenése ■>ta teljesen visszavonult.
.Igazán Fülöp, ön nagy különcz! kinek jutna eszébe az értékes reggelt magányosan, a legunalmasabb módon tölteni el, mikor naponta " legnemesebb teremtményeknél teheti hódola-iát!- _ kiáltott Lukanin.
.Én gyűlölöm a szolgaiaaságot* — feleié Pllöp nyugodtan.
Melánia mosolyogvs szórt egy marok ró-aalevelet arczára.
.Fogadja ezt udvariatlan megjegyzéseért" 7- bókolt Vanda kezében a gyönyörű csokorral játszva, majd igazított rajta valamit, majd is-°>ét ajkaival érinté.
.Freihsgen, bámulja csak a szép csokrot, ■nely Vandánál van; amint tudom, ön szereti a 'nigokat.'
Fülöp, Melánia ezen szavai után ránézett •mi csokorra, melyet Vanda mosolyogva tartott •léje.
.Ezek a kis virágok a mi üvegházunk-Ul _■
„Nem, Lukanin herczeg hozta nőmnek* - szskitá félbe az Sreg gróf hiselegve. (Folytatása kSv.)
Siiktik-
A nyomornak látása sok emberre a Medina főnek hatásával van; ssivöket kővé vál-toztstjs.
Hallgatás a legbiztossbb ut arra nézve, • ki nem meri Önmagára hagyni önmagát.
Hogy kívánod, hogy más titkodat elhall Sassá, midin te magad sem tudod elhallgatni

zép nedvessége százalékokban: 881*/.; legese
kélyebb nedvesség: 4ö'/s2án délután 2 óra
kor. - Közép {elhint (0 tói 10-ig számitra):
4'7. Egészen derült ég észleltetett 31-wr, tel
jesen borult 30-ssor. — Közép szélerosség (0-
tól lOiguámitva): 1-8. - 93 észlelet közül
jegyeztetett fissxesen 81 szél és pedig: északi 9,
északkeleti 7, keleti 25, délkeleti 12, déli 24,
délnyugati 3, nyugati 0, északnyugati 1; szél
csend pedig 12-azer: _ A légköri csapadék
(eső, köd) havi összege : 38 6 mm. — Esoeselt
8 napon, köd volt 7 napon, dér volt 2 napon.
— E hó első felében szép, meleg időjárás volt;
20-ikától kezdve anraban esis és hűvös. 11. és
12-ike közötti éjjel 12 órakor gyönge földren
gés észleltetett, mely 12 én reggel 8 óra 46
pereskor és 13-án déli 12 óra 37 pereskor is
métlődött. F.
— A jeléten szerkesztett .Komárom'-
bsn olvassuk : Felolvasások. Vahot Imre, ve
terán irónk igen üdvös ötletre jött, felolvasáso
kat tart Petőfiről a vidéken. - Múlt héten Ssé
kesf.-hérváron, most meg Nsgy Kanizsán szán
dékozik tartani felolvasást — As eszme igen
helyes, mert a vidék távol lévén as irodalmi
munkásság központjától, habár szívesen is ál
doz az irodalomra, annak kincseit, jelentőségét
mégis annyira magáévá tenni nem képes, mint
óhajtandó volna s es irányban ez efféle felolva
sások nagy horderővel bírnak. — Csak ne le
gyen ez azután olyas Majláth-féle humbug, noha
jelen esetben Vahot Imre'tekintélyes irodalmi,
múltja ez ellenében bizlueitékot nyújt.
— A fögymnasium előtti térnek sza
bályos feldíszítésén a városi főkertész már dol
gozik, örvendünk es intézkedésen; mig ellen
ben felhívjuk as illető katonai t. parancsnoksá
got, hogy a fógymn. iskolák abl-kai alatt ka
tonai gyakorlatokat ne engedjen tartatni, mert
az ifjúság figyelmét az előadásoktól elvonja.
— YamUi szerencsétlenség. Nov. 9 én
Bogláron két tehervonat összeütközött, egy con-
ducteur karja összezuzatott Ugyanaz nap egy
vasúti munkásnak negyedfél éves gyermeke ösz-
sseégett.
— Légradon nov. 4 én reggel fél négy
órakor tüz támadt, két ház lett a lángok mar
talékává.
— A keatthelyi m. kir. gazdasági tan-
intései .dalegylete" ismét megalakult. As el
nökséget tek. Hanny Béla tanár ur vette át.
Alelnökké: Eperjessy Sándor, pénztárnokká.
Schmidt Lajos, jegyzővé:Simon Róbertsbízott-
mányi tagokká: Szabó Vilmos, Fekete, Szigli-
gety, Lepény, Spotovssky, Hattos, Eogelbrecht,
Vértesy és Szike urak választattak meg. —
A segélyegylet is uj életre ébredt. F. hó 9-én
ejtettek meg a választások következő ered
ménnyel. Elnökké: Schmidt Lajos egyhangú
lag, alelnökké: Keller Lajos, péoztárnokká:
Kapácsy Jenő, jegyzővé: Spotkovssky Guas
táv, hixottmányi tagokká : Plesski, Puly, Fe
kete, Eperjessy, Hencs Sándor, Mihálitz, Grá
fiai János, Dávid Pál, Gálba és Hattoa Béla
urak választattak meg.
— Magyarország mezőgazdáinak
sok és kiváló mező- és erdőgazdasági, gyümöl-
csésseti, kertészeti, szőllőszeti stb. szaklap áll
rendelkezésére. Ha ma figyelmüket németnyel
vű szaklapra hívjuk fei, annyiban hiszünk
azoknak szolgálni, mennyiben érdekökben fek
szik arról tudomást szerezni, mit cselekszenek
Nem nsgy szerencsétlenség háládatlan emberrel jót tenni, de elviselhetetlen dolog a roaz ember irányában lekötelezve lenni.
A fösvény csak halálával tesz jót.
A szerencse olyan, mint az üveg, mely ha ragyog, eltörik.
Az Ítélet mondásban bfin az elhirtelen-kedés.
A méltatlanságoknak orvossága a feledés.
Természetét tagadja meg az istentelen, mi-dón jót cselekszik.
Miért nem hallunk igazat? Mert nem mondunk.
A hálátlanságot követni többnyire szemle lenség.
A henyeség olyan, mint a rozsda, mely a legragyogóbb érdeket is megfogja.
A vetélkedéstől jól megkülönbözteti az irigységet, as egyik dicsőségre, a másik gya-lásatra vesét, as egyik a lángéasnek tépláléks, a másik a szívnek mérge.
A köny az ember száméban valódi ajáa dék, a könyek a vétek és elhagyottság után gyakran felköltik megtörött erőnket
Ugy igyekezzél élni, mintha sok és ke vés ideig szándékoznál élni egyszersmind.
Sa. v.-né.

lajtántuli Bxomszédjsink és hogyan itélmek viszonyainkról. Alt hiasssukf annyival inkább sjánlhstjuk az illető gasdaságiatsklapot: „Wiener Landwirthsehsftliche Zeitung", mennyiben ezen lap, melynek kiadója Hirschmann H Hugi s mely a nevezett kiadó, valamint földiák, Dr. Ekksrt József, a debracseni m. kir. gasdasági tanintézet volt tanára és Lili Adolf szerkesztése alatt áll, a magyar viszonyokról kiváló rokon-ivvaF és réssrehsjlstlanaággal ír, a mihez — sajnos — külföldi lapnál nem vsgynnk mindig szokva. Nevezett szaklap, mely gazdag tartalmánál, számos sikerült illustratiójánál és igán csinos kiállításánál fogva kitűnő lapnak nevezhető, melyre Bécsben a kiadóhivatalnál (L., Dominikánerbaatei 5) negyedévesként 2 forinttal előfizethetni, oly olcsó, hogy sst minden gasda könnyen tarthatja. Mindenki a ki e lapot olvuaa^bból sok hasznos ismeretet meríthet
— Rövid hírek. A svéd női négyes Er
délyben működik. — Gorcaakoff lemondása
alaptalan. — Fellegi Viktor az .Apolló" nagy
érdemű szerkesztője nov. 11-én tartá esküvőjét
Selmecsen a bájos Divsldllonakisasszonynyal.
— CserosjefIBpesten keresztül utazik öroszor
szagba. — Kettős tyúktojást küldöttek Losoncz-
rol-a musoumba. — A török sebesültek részére
Kaposvárott műkedvelő társulat működik és Ka
nizsán ? — Tótmegy érnél két tehervonat összeüt
között.— Ihnatko György .Czigány nyelvtan*-
ra nyit előfizetést— A .Zenészeti Lapok" újból
megindulnak Ságh József szerkesztésében. -
Toldy Ferencz síremlékére 1022 frt gyűlt be. —
Deák Ferencs szobrára as eastergomi káptalan
40Ofrtot adott. — 6 felsége magánvagyonára
nézve lemondott az adómentesség kiváltságá
ról. — A philadelphiai kiállítás nov. 10 én zá
ratott be. — A moszkvai esküdtszék Strousber-
get vétkesnek nyilvánitá. — V. Murád jobban
van. — A dióssnsi várhegy aljában 3 ölnyi
mélységben.két eser éves búzát találtak. —
Szász TyuÜ> községben 130 ház égett el. —
Párisbsn másfél ezer ember él halotti kossoruk
készítéséből. — Török-Kanizsán „Tiszavidéki
Lap* indul meg. — Antonelli minden vagyo
nát a vaükanra hagyta. —
Utalók névsora
Nagy-Kanizsán, 1876. november 2-t6l — november 8-ig.
— .Arany Koron áb ot" csimsettasáUodába:
BikAdi Jóiaef Koloavar. Almás; A. Somot/. Király
L. Kossthelj. Urbáo K. OGdOUö. Foratu N. Pica.
Katasjr U. Badspast. 88Tojjirtó N. KOrmend. Svss-
tit>E. Z-EjTrtíeg. Borjm-H Bécs Sebing-r E. Brss-
s*l Weiss E. Klagenfurt. Toapel F. P*ra. Bethbem
8. Sopron Píeifer J. Ktlrmend. Tskies B. Bndap<»t.
iTinOTits N. Pécs BOrcer J. Bfcs. Molnár E. Csák
tornya Kohn E. Oors. Reinbrscbt J. Sopron. Ken-
(jen; st. Tapolcu. Wolkiti H. B«e>.
— .Szarvasból' esinzeU szállodába:
Kardos Károly Atád. 8piu« M. Zákány. Bittó M-
Sái PnsiU. Fisoh.r J. K5..eK. MDIIei>A. Or«s. Ste-
mar Zs. Troppaa. FQrst S. Budaptat Schloner S.
Becs. Haaa Q. Bftca. Baleb N. Bíe. Ilisesr V. Siom-
batbely. Zabo K. Maros. Waratwrg N. Budapest. Vre-
esiea J. B«lstincs. Kaine T. Gras Bichtor F. Dresda.
Sohr H. Kapoivir. Kendi K. Z.-Egersieg. Sia|»l-
wein B. Bécs. Roaenthal N Z -Egersieg. Mibalorita
A. Z-Egeraseg. Rtnnn N. Z-Egsrszeg. Bonigsbsrg
J. Kio. B.nter J. Bica. Scbinidt J. Püla. Biscbita
1. Lípaínj. StoiniU S. Essek. Besscnysy E. Ugrád.
Qr ffinptseb M. Oraa. Boor O. Ltgrad. Ungar J.
K"sssf. B«rg«r S. Braan. Varga N. Pics. DeoUch
st. Bécs. Simon Oy. Kaposrár. Sárosy L. Caáktor-
nya. Basa D. Bica.
— .Oiosslánboa" eaimaott Rállodába :
Hantser L. Szigetvár. Zichaer A. Bíea. Pt-iíer F.
Sopron. Bohm K. S»t Laailó. Eiger J. Kapoavár.
Qrflnbnt A. Kaposvár. LöblM. Ciehotote. Ebenapan
gar SL Parlak. Banadict E. Csakloroya. alany N.
Uras. Weias S. Zágráb. Botks J. Kettornyalak BOky
L. Zalaber. Bladiacbuit J «écs Ooaitonyi E. Lanti.
Albert st. Páka Polcaar J. Caokoly. Simon J. Bánok
aa.-Oyorgy. Esicb J. Riifok. Hartonfalvsy E. Kspoa-
Tár Berssenyi K. Z.-Egersseg. Prokie al. Knpinovo.
Sehpanger P. Marcali. Babebafar N. C.aoad. Baicb
A. GySr. Baaman h. Karbtirg. Dentaeb U. Di.kavir.
Sebilinski J. Kesstbajy. Seicb 8. Sikloa. Pelamsn J
Stram Weisa S. Visvár. Molnár J. Marcsali.
Üzleti szemle
Kait Kagy-üanissán, 1876. nor 8. d n. 3 érakor.
ldSjáráa; bonu, fagyos. — Aa ofsaigotak maglebetts jók.
Üslati forgalom. A mDltbatakbea uralkodott árviszonyok a bekfttetkasett kalati fegyver-aafioat kovatkastaban easkbamar lanybaságnak aa-gadtek balyet oly átértekben, bogy piaciunk telje-kadTtsIenait ssteat matatja. — As árcsökkenés fal-tartisbatlaa, fokozódva a nagyobb marra UniUt áltaL
A saai bativásár űénken látogatott Tolt. — Basa a moltbeti árhoz képest 30—40 kr rozs 10—30 (s kmsoriczs, sielyW!! csak nj fajok kertlask al-adásra — szinte 10—20 krral olcsóbban adatott al.
A kalfUd — alkalaMsüit sz árak normaBa tajlostseig — a TÍlaltol egy.üra Urtiskodó.
Mai jacTsisaink piarzi uanee iseriat:
Bnsa ssiaSsegalias kapást 8 60-10.50 mater m.
Eozs .
»rpa Zab
Kskoriesa Fsbst bab
7J)0- 826 560- 131 6.S0- 1- j 6.80— 610 , 4&0- 4.80 4Jf>- 4.40 350- .-
a.. ■ 8 XO
100 Kgja
12. lieO
Keaideraag
Hajdina
Bapcze téli
•vári sárga „ bs
10. .-
7.70- 8— 1460—1560 1160—IS.— 10J0-18.-
g „ „ „ r
A borsslat — daasára a zsiaóségUag — Búst padig legiaaabb sssssylsegUsf stegbinsall sa«-

rst iránti r.mínyekoak — forgslmilag inkább cssa-derttt, ssintsssi UéBkssfbea nyert volna. — As árak a szint bafajeat* öts aaaamirele Tallózásnak nem 15-nak sUretia Ó fajok 5 Irtlól - 7 50 krig, njak padig 3.50—4 frtig k.l.ndEk. - 8silvalicas tt atysk pálinka fajok uljaaín slhanyagoltak ssiodan kfcds-aosksdés blásyában
81NOER SAMu.
Lottabaáik
Brünn, nov. 4-én: 50, 10, 5, 79, 13.
Li»cs, . „ 49, 70, 28, 10, 45.
Innsbruck. . 25, 48, 22, 17, 72.
Plaezt.rak.
Hivatalosan jegyzett piacsiárak Nagy-Kauizssváros piaczbiztosi könyvéből: IP.76 évi november hó 31-én.
Bnaa legjobb anly 40, '/, bektoliterkint, 100 kilognnam szerint: II frt — kr, koaépaieru aoly 3», 10 frt 50 kr. - Katawras legjobb snly —, — frt — kr. kBsepaserfl nuly —, — frt — kr. Eoaa legjobb auly 36,8 frt 30 ki, koaapssara aoly 35,1 frt 50 kr. — Árpa legjobb asly SS, 7 frt — kr, kosepeserfl snly 30, 6 frt 50 kr. — Zab lagjobb snly 20, 1 frt, 30 kr kosapaaerO snly 18, 1 frt 15 kr. — Knkorieaa (lengén) aj 7 frt — kr. — Burgonya 2 frt — kr. — 8*in-liast 24 frt — kr, zsemlyéim! 22 frt — kr, kenyer-liazt fabar 18 frt — kr., fekete 16 fi* — kr. — Kiss 24 fn - kr. — Bnaa-dara 28 frt -. Arpa-kása 32 frt — kr. — Borsi 30 frt — kr. — Lencse 28 frt
— kr. — Bab II frt _ kr. — KOlea-kása 12 frt —
Savanya-kapoasta IS frt — ki. — Ravanyn-répa 10
frt — kr. Sséna kötött legjobb — írt - kr., kriiép-
sseril — frt — kr.; ssaaa kötetlen legjobb 2 frt 40
kr, kStipaserU 2 frt 20 kr. — KOtott- vagy ágy-
ssalma lagjobb 3 frt— kr, — kSsapsserO — frt — kr
Bsalma takarmánynak ralo legjobb 2 frt 50 kr.
kosapasarO — fit — kr.. szalma alomnak ralo leg
jobb 2 frt — kr, kosépaseril 1 fit 60 kr. — lij-
b<.r hactoliterkint 9 írt — kr Ó-bor 12 frt — kr. —
1 liter pálinka 40 kr. - - 1 liter acaet 8 kr. —
BBkkfa, egy kobmetarktnt, agy miter hosssu bsaá-
bokban, kaiaaatrakaaaal — frt — kr, kareaatrakáa
nélkül 3 frt 50 kr. — Caerfa keraaauakáaaal — frt
— kr, kereasttakáa nélkül 3 frt 20 kr. — Tölgyfa
kereastrakáasal — frt — kr, keteastrakás nélkül 2 frt
70 kr. — Kóasin a bányából 100 kilogrammkint
70 kr. — Lámpaolaj, repeséból, agy kilogrammkint
60 kr. — Árpadara — frt — kr. Fagyngyertya
őntstt 68 kr, álártott 79 kr. -- Szappan 44 kr. —
Nyer. fagyija S5 kr. — Lámpa-bal, agy miter, 8
kr. — Marbakns agy kilogramm sserint 48—50 kr. —
Borjnbna 60 kr. Sartesbiis 60 kr. — Saslonna 80
kr.— Disznózsír 96 kr. — Msrbazsir 1 frt — kr. —
Köménymag 64 kr. - Vöröshagyma 14 kr, — Fog-
hagyma 28 kr — Fitt so 15 kr, k5-so 13 kr. —
Bora 1 frt — kr. - Papai ka 72 kr. — Cukor 52 kr
H i D i D g e r,
Érték ét váltéfWyaa november 10.
5'/, metaliqaes 62.50; 5*/, nems. kAlesou 67.20; 1860-kiálUdalmikolosoa 111.-; bank-réssv. 831.— ; hitelintézeti részvények 146 40; London 123.40; magyar földtanéi-mentési kötvény 75.50 ; temesvári toldtehermentési kötvény 75.26 ; erdélyi fdldtehermentéai kötvény 74.75; horvát-slavon fóldtehermenténi kötvény 84.— j esflst 107 10; cs. kir. arany 5 90— ; Napolnond'or 9.86—.
Vasúti men e-t rend.
Érvényes május 15-tol 1876. A budi-pesti idótmutató óra szerint, inaql Kauiaxiiról *
Vonat hova :
ssam Ora Perc. 1J5
305 Essék, Moblca,UomboTár a Fiaméba 4 48 reggel
215 ., , , 2 30 aélut
212 Buda-Pestre 4 68 reggul
202 2 6 dilnt.
304 . 11 30 •«'"
SISBeeaba (Saombsthaly, BecsUjbely felí)6 8 raggal
SOI 11 48 asKe
315 Sopronybs S 38 delut
903 Tríaastba éa Pragarbofon kerasatfil
Oráts <s Hacsba 4 50 reggel
201 Tnaaatba áa Prágerbofon keressttl
Qrics áa Baeabe > 47 dilnt.
■rknik Kaulzsára
■216 Eszek, Moháes, Dombóvár sFinmeból 1 41 dilnt
•506 . . 11 11 eatva
203 Bnda-Pastrdl 4 20 raggal
301 „ 2 5 dilut.
211 lf 9 44 astva
314Bieabgi(Saombatb. Bícs Ujbely)fel5l 10 27 esne
SW „ „ . . « 5 "ggel
316 Sopronyból 11 59 dílel.
114 BiesbSl Orácn, Marbnrg, Pragarbof
felül 4 IS laggal.
301 Triászt- U Bsesból Marbnrg.Pragar-
bof felül "... 1 21 dalnt.
SOtTrlesst-aaVUUebbilPiágarboffalSI 11 — estre
atarbargba esatlakosás Villaeb it Franeeslestbe. . . Fisaassfastból.
IS-kj 167*.

Hí- is b.ti- Katk. is proL 0 » r 5 g 1 *
aap | naptár 1 aap tar latj
44. A rínak leánykájáról. Matt li.
Vassrsaa A. 28. EaúY .11 C. XS Bta. n
13 Httfí^ Ssaniaaló ! 1 Ó NOY.
14 K«id Sarapion 1 Aciaí. •*!'
15 8a*rda Upit SAeesf..
IS Csfltartsk Edmnad 4 Ján. ap.
17 Paatsk Öargaly QaDns Jjk'
18 Szombat E«,en La. Pál
Telelői sterkesttA : Bitért Lafat.


Kőszén-eladás Pécsett.
Az általánosan elismert kitűnő pécsi kőszenet következő
árak mellett ajánljuk ;
Binya-állomáMn, mohács-pécsi vaspályán kocsira rakva: darab-szén 28 kr. ) kovács-szén 26 , ) futó-szén 22 , ) Nagyobbszerti vételeknek egyesség szerint árleszállítás engedtetik.
A pécsi készén-eladás fUgynöksége: Hermann és Piernikorrski,
flgynOki., bizományi-, pabna- éa borkiviteli Ozletűk,
ugraainlén gasdaaigi-, boranati- ^s maloni-gé|)ck.
(21» 2—3] éa eazk^zük raktáruk Pécsett.
WajditB Jónef kiadó-, lap-és nyomd»tnlajdono« gyorasajtó nyomtvu. Nagy-Kanizsin.
A aaegedi ura., kiíllitiaon érdem éremmel kiiüotiuvu.
Temesváry Manó
Értesítés.
(191 12-20)1
Ezennel bátorságot veszek magamnak a t. ez. közönséget és tisztelt vevőimet figyelmeztetni, hogy saját felügyeletem alatt, legnagyobb gonddal készített és a budapesti kereskedelmi kamarától 100,875. száron védjegygyei ellátott hatóságilag engedélyezett
Budapesten, Király utcza I. sz. ajánlja
SÓSBORSZESZ
K ó k » e k:
.•vcrlnBtiny \ .i-y U."rb."l .... ins fagoniiAl, mm:** **rokkíü, nagy
I frt — kr. 1 „ W» -,
Kénv.-1«
Kí-nvelem CKipH)
rnjtnttkal
KL*rti-r»i|M"k CTMfr» lit'H'-ttel. fóiiymnt.is lieeyisyel éBrojtokksl 4 K\ ei-Uslu.u hu«<Ul»pán»k, 6 hüvelyk nUL'W-''."' sXAbáMnI,
ft't)yinásss lie|^j'pvel, »i!i*(fi»)!i'ft Inlppsl, fitiom kiÁIH-
egyedül kapható: N.-Kanizsán: Fesselhofer József, Keszthelyen: Wiinseh Ferencz. Z.-Egerszegen: Honáth M.Sü-
10 , 20 ,
:t ,
:al>ásaal.
munka
A hamisítástól óvatik!
üres fogak kitöltésére
niWa hatályosabb é« jobb szer, mint dr Papp J G. ndv. fug„r-v„.~iír (Bícsvár,,., B..energa«e Kr. •-».) f •■ g ■• " j ». "'-'í'1' ">'»" denki kKnnje.. is fájdalom nílkül b.-l..-lyrzhel odv.i. f..caiba mrly aztán a fogrész.kkel ti fc.gbn.sal loljea.n egyeaul. « a focak.il a tovább, elromlástól óvi. s a fájdalmat railla|iit<a
Anatheriii-szájviz
Ur. POPP J- 6- cs. kir. udv. fogorvostól Bécsben, Stadt Bognergasse, Nr. 2.
Rveflekbea I frt 40 kr., a legkitűnőbb sz«'r a csúsíos logfájdalmak-
Í"'tc'z'o°1fodgk'«v°ri-''n"-B«k.-..lily<.zza annak oj képződését; »«
inén fos-akat a fogbui erűaiu'av .ilt.il szilárdítja; s tn.doii a fogakat
és foghust minden ártalmas anyagoktól megtisztilja, a szájnak kel
lemes frisseaégel ki.lrsiinöz és már rOvld l,a»zi.«lal után 'Itivnlilia
a kell.-n.,.|len szagot. (I> -il *)
Anatherin-fogpasta fl.l.22kr.
Dr. POPP J. G. cs. k. udv. fogorvostól Bécsben.
Ezen készítmény a Irl.rlrt frissesedét é^ tisr.t.isáir.ít fenlartJA, azonkívül « fogaknak boMiéraíuet kT.losOiu.n azok ro.„lÁ..-il megakadályozza és foBliU.Ht er.j-l.ili.
Popp ill tos fogpasztája.
Évek óta *lisimTt, mint legbizüisabb óvszi'r fogfájás <-ll,-n és mint legkitűnőbb sier a szája rtt és .1 fogak ái.olia.-ir.i és fenUrtiaára. ,
Arn <"i»y darabnak io kr.
Dr. l'<ipi> .1. (1- iiövény-foiípora.
A fogakat i.ly m.'-pf* tisztilja, l.ogy annak naponkénti hasz nálata álul nemcsak a krtzonsvcos t<.gkő eltávolitutik, ham-m a fogak zománcza i» fnomsiga is miudlnkább MSkéintuabUl.
i iaiji|iiií- erűn.
Iraknak:
HKiiveilx".
án v;ipy fénymitai hegj-gyi-l
-/
Kvnyelem-rxipok bűrb>-I Topánnk. rhugrin bRrbnl,
Topánok burjti-. vacy imjr-iriíi-bCrbííI, szecexre é« rsavarral elletett kf-ur.»'talp]>ai. (jjJtkori luUtr-náUtra ....
Pirist Dfiblen fíl-tnpám.k int'xca In-tiil.-I. .T bnritis siioán, vágj- fóiiymáiiDtUn küli.iir.lfki-peti a legelegánsabb fel
„ „ |
i-, leány-, |
" nlan I.i/.lnaitai. al kicaeréltetnek.
,
) pár küliinfúlw fonna is «.ivi\t axerint
cxiix'Urukbnl .
nicgri-ndoltr-ek iiurt'-k, vagy minta-. KÍ »/.kr.r.öl[i-tm'k, - ba.Hxi..ivc-b«tletifk axo
é* méz *ok HX
fiu- «« tvei-im-
I.e.trll.o'i
alatt ut»nvvttp)
11.5.15
darab
meghen: Dorner K.ijetán urak kereskedésőkben. (195 6-6) Tisztelettel Barvárt Károly, Hudapcsten.
minden korú fiu és leányoknak való legújabb játékarukat
1 szt'ppn foir.ltf.T.r.lt b.iba, mint városi hnlgy
1 liáttöltu pisxtnly rsaltiin.'. hátaival.
1 rsalop.-iny tarka ti.llaKaítal, amely a ^Kubábait idt*»tovjt rőpköp.
1 cxred tőrük katona l.aborai fal-
I'rag
liíla gyógyszerész nn.il zerkereskedi^.ikben. — Pápán: « ógyszerész, Sineer M. Weiai úsi. Kaproncaán: Werli gyógj- Sümegen : Dorner Ka.iel. K
Kaphatok: KagJ-Ka Kosanberg, e» F«ssellioíf.ir József íü Tschepen J., Keszthelyen: Pfiszteter A. Zala-Eger«aegtMi: iaúi! K:. gyógysae reaz. Varasdon : llalter gyógysüer^s é Kdlf
Iá darab |>i>mj.;i.H karár.mmyfa-flÉ- I '_>'» darab UrkasJtiiii. eycrlyA.sk.-i a
I teljes potcr.oll.-in tcriti-k T> nxe- ■
mélyünk. 1 jnulonidijjal koronázott nM'l-ir-
ygy g
bltbelyen: Pilliob Feret,.-, é> Kudolf gyócy«ier. HalirSrvidéki ds.-U
gyön: Fibic E. C. Veaíprímben : Meyr Ti'.r.kau, ugv Onthard Tivadai
6a fijtioál. — Saekeifehervárott ; Legmann A. tíraan J. gyógyas. Lovu
Burenyben: Heialar gjigs't. Kalooan : norvitb K. gyógyíierina. Kecs
:eméten: Milhofer (• Machleid gydgy... Pak.on : Flórián J. gyógy..
EormeDden: Horvith J.Somz.enrend gyógyne Kaposvárott: Kohn J
BOgl, Belna *• Schröder gyógyn. Saeg^iird: Brah>ay gyógyai. —
BODyhádoc : K^molin J. 6KÍgelvárott:Barwartti, Salamon gyógyai. —
Baján : Micbitach'St. és Hentfeld 6ai, ugy Herzog Ignái-iuil. — Pécaett
Zl W í 5 ó Ká
1 liaiijímiíatfr vgi lian^ukk.tl 1 ükatalya, mc-ly egí-sx, Hécs városát Urtalmar.K*. 1 naey duminójiték. 1 uioiian telfedésett nevetőki'-9«íilék 1 világ-panoráma tarkan7,injáu'kknl 1 skatulya, mely ax og.'-»z itlalor-
kalílka, egy lcrmr.«x«<tilis)r .'.."kli.
ú* mtzei'íkoíiy colibrim.i<.á.rral. l larkí. li-pke mint veb.cipudista,
mely folyton.)!.*., irtirrtov* ríip I Ukams. fiikároll k^vvmsli.m
. aki '
féle bohózatukat ad elü.
A fentemii tett 53 darab legújabb játékáruk
Zsolna? W. és**. Zácb, Sipő«-z gyógysz. Kárniion: Zaiinbánszky gj-ógysz,
Marczalibau: Kiss gyógysz. - Tolnában : Oraff gy'óirysz. — Dunafi'.ld-
várott Lakács gyógysz. — Szent-Györgyön : Notbig. — Also-I.enrtván:
* Ó V Á S.
ttaltam, tiogy *.% álUl a TI 26 év nti
1(217 l-(i) .► -i rr
(iaezeseii caak fi. "-'•A*-' krba jőnek. Czita :
Wiener Weihímclits-Bazar
Wien, I. Burgring Nr 3
Vidéki megrendelések utaovét mellett pontosan teljesittetnek.
Anatherin wzájvii
aittalik és ilőaddiik.
itnitiUrírft AZ csen ii&miniLHn kúitzitő
naljak, mint minőkkel én a ^aját
E
híaon név oüatt liuu
A t. köiiínaég AÍOH felszerelést liaa nyaimat ellitom.
Ennélfogva mimlenkit ticyntirn'Etctem, hogy &r. Ált-tlam ként i lett Anatherin nzájviz niiuileiikor lr\jun rtépeimnél, J. G. Popp,
ei kfr idvarl ftgorvos Bécs, Bofliergassc 2, » .s kir o.s/tr.-ik
Qdvari csimerTtil ^kúttVjfi na* griffektiíl tartva) ía a törvúiiyeatjn letett fajegyfrye] letic ellátva, c* roiudxzun kósKÍtméuyok, melyek agyán buonló, de nem úpen A% itt leírt rdsterelén-eí leiinek el-Utva, bsinisítiUnak ttkiutftid'"k, egyidejillt>g axt i< raetyegyF-t-m, hogy a hantisitott Aniulieris RKÁJVÍK. mitly gyakran kártc'knnr Im-tája, olc*(Sbban adatik el. Azért it, h»(ry *zy résit valódi Auxtlio-rin txájvixem jó hírneve a hamiaitott áltx! csorbulj^ ne sxonvédjen, miiréítt mpg, hogy a hamisítók ell«n fnlléphflsn<>k : tiw.totct-tel felkérem a t. ex kr.tíinKt'^et, hogy a baminituttuak n.e^<i>mi.Tt Anatberin «»iJTÍtet as eladú neve mögnevezéie mellett nálam valódi ellen cserélje ki.
J. G. Popp.
cftáfli kir. ndvari fog.. rvo« Bén, Bepcrgisse 2.
Ipilepsia
iyavaiyat(ir«'-»iri*ilap eyón-vituiik L»r. Kil-l,s,-l, .,...r«ÍatÍí.ta ni
Már több. mint t sikerrel gy-nyitta
Gőzmalom-eladás.
Kapronczán, a város mellett leró Kaproncza folyónál, ,közel a páljaudvarhuz. cgj- három kerekü vizi, és egyszersmind gőzmalom, folyó hó 20-áu reggeli 9 órakor árverés | utján az ottani kir. járásbíróságnál eladatik. ! Hitelesen becsült ára fisoO forint, házzal, pajtával, szinnel, konyha- és gyümölcsös kerttel és 6 bőid földdel együtt.
Az árverési feltételek az ottani bíróságnál megte
kinthetők. (221 1 - 3)
50 kilogramm.
Wajdits József
könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán
(183 5—*) kaphatók:
Látogató-jegyek
angol, franczia, bristol, színes és gyászkeretü 100 példány
díszes tokban 1 írttól kezdve 2 írtig.
Továbbá ajánlja
dúsan berendezett könyvnyomdáját
mindennemű nyomtatványok elkészítésére.

UintAn * roa» Orl«t mcr.et végett
ch na ezüstáru gyárunkat
tolic^rti lipxsih.r.-tilik, ikénysiterítire Tafryuiik pomj»á^ t-Luia nűmu (rrirtn.jinyi.iiik töii.úuli-k képletét & l*-cj;y"rsaKi'.-u siv. olúálhtúi áron (okk.nl alál.b eláru-itniii K-m'-rleiül sxnl^ílJMii kfiv1tkc7.il kí-vonnt u iirnify áriPiíVRi-kin"!, it.cly iitúl>l>t kivAnatr.t hrniiinu-ífii
Méreckcit
(213 2-G}
■nOBt
tulőit
G -lh
frl 3 .-..) I r.»
rárral . fn 14.
1 ji. jíy.-ilvn!,i.t/. , M.
6 ... k.-a-i.yi.Kt.-.tó „ f...
6 ,. csiíuiepc-vílU ,, f», 2.50
G „ rsemftp'-k.'-S .. fi— 2.&Ü
ti .. ©vül.nii:it . ., 7 W 2rt<)
C ,. LLH/III, !,,'.,. ,. "iJm a.Htí
3.—
fi ,. an/l>li vilin ., 7.5u -_'.M1
1 „ Icv-n tucod!. .. f>. ■- 2.34t
1 „ lei-»edő ., 3f>0 lf>0
l-6Ci,jshí» k (• % o 1 Z z o m l-e a r n i t ii r a, g é p e K e 11 .■ | A 1 {rt P*raf.i-dagdk á 11 J» t fejekkul á 40 kr. Toválrbá pompAsfiiidxiiák, kávt;- én tli^a ibrikt-k, tujAjikwi-letfk. fopp.íxkalti-tartók, vcz«t- (•* olaj-kéfly.Iotek és mÁ« rgjób .SIÍJIIOK f-KJkkek, «tb- stb. seintoly tnegltip." nlcxó ámkmi.
■9" Kűlüuöaeu figyelemre méltó: *^(
fi db. evükitnál. 6 db. vilia ) mind a 24 drb- együttvéve i-l^jum ü ., kiívt-skaiiá., G ,, kés ) t-jkb:ir 2-1 frt helyettesek 10 írt
Upysuaz hritiinnia-eiöstböi, mind a 24 dar*b eUgan* tokbaü cnak 7 frt
Vidéki nlt.pr-ude.wM>k iil.-ínvút mcllntt piiiitoun £ s lel-
kiiimori'l.'ien pür.ki'V'Uutnek. Cim :

Szerencse j elén t v s.
ES., Bécs, Kothcnthurmstrasso 16.
Felhívás, a hamburgi kormány részéről kezeskett-
tetett pii 5-5i
nagy péii/-lott«vríából
i-redö p)•'rtinéHyi'LIx'iii ré»il\i'vé»rc. nirlynrl
7 millió 420,000 bírod, mark
biztosan nyerendő.
r«ak 7U.>.|M> ..orsji-eyr^ ul:i|)itntt uji'ri-mi'-iiyk knvetki-z-ik : 1 nyp-
r-iiiény «-sl.-ir,l<i; 375M0l>i>nilnvirk. kuliiuli':: 250 000. 125 000.
80,000. 60 OoO 50.OoO, 41.OO0 36,000 ; 1-s/ir 30 000. >s 25 000
■I sí™ 20.00D 21 -Tir 15.000, 12 000 -• 10,000, 2-7„r 6000
6li-s»<.r 4000 í-» 3000. 2iiB->»or 2500, 2400. i» 2000, 4l:,-s*iir
1500. 1200. óslno I»:i(i-szor500. 300 i-» 250. 24S6:!-.zor 2oc 150,
138, 124,, 120, llra« 94, 67. 55, 50, 40 és20 hirml. m:irk,
mrl) nji-i'-mviiji-k ii*-ii;'uij li« alatt 7 usziáljl-aii btztaaaa elváltnak.
Az elsü uyert-ménj Ituzás batÓBagilai :illai>iüatvúa meg és ára
ugy egész eredeti sorajegynek csak 3 frt 40 kr.
.tó' r . , 1 , 70 ,
nfvd Hő
i konúty részáril kezeskedtetett eredeti sorsjegyek (mm liltntt iKérv.-n)vk> a vetelanak bér.«M.tesa., készpéizbeai r*z\ posti-■Ulváity itiimJ bekildése ■ellett Általam u^g a legtivetabbi vidékekre is beküldetiick.
ko hivalal
Minden tneftrendflA az ero-k'U sorajegygyi'l epytitt egy, a irminyczimmel ellátott játttziítervi't llfyeil, * hiutás után [-fiiig vaialo.H iiy^rr-niőuykinjutatAst kap.
A nyeremények kifizetése általam közvetlen és szerény titoktartás mellett intéztetik el.
Megrendelések akár postautalvány, akár készpénz búrmentve beküldése, akár pedig ajánlott levúlbeni átszármaztatása mellett eszközölhetett, dőlésekkel a kötél álló huzái tekintetéből
f. c. november 15-ig
inÍDdcoki teljes bizalommal fordulhat
Sanmel Heekscher sen.
bank- és váltó-üzletéhez Hamburgban.
PURITAS
Haj-iQitó-tej.
A , Paritás' n«m h»jff»t«k, lisinein tej nem fi fotyadák mely titaj-t-m-m .nxon cíioiInUtos hati-nal liir, hogy ánr. liaiakxt meEÍfjit, nzAi 1-■»-«'*»"-kint m.'c periig lefkésAb tiZMTléjy Ul llttt Ám* xxinl visiixn^i '■
A „Parit**" n«n> UrtjdmxE fenUkanyxeot A haj teuxís «-rillt VÍKKAI moix(h*tik, lehet feliérrel xtroul vánkonou aludui é* gűifiln-úkrt hjutznúlu^; a fcit-'-kn^k nyoma aom TrtheU*. únrt\ mert a
WB- „Piultaa" ~9l
nem fest, hajlflm ifjitja éa pedi[. a Ugbosasabb éa legdoaabb uSi hajia-tot is a. férű baját is szakáiiát
Egy üveg „Pirltma' ira 2 frt. (postai szótknltlíanil 20 krral tíbb
a készpénzzel vacy ntánviltd kapható : FrUI Otte ía tánálái B«C», «•
rlaMManlruM 38 SZaJI Nagy-Kaniz-án ralid, minöaei-ben Priffr B«ia
(ryAgyasoréaz urnái. (135 18 —-^j

NA6Y.KA1TIZBA, 18*. B0Temberl6.au.

TiienBüJdik évfolyam.Bstitttslar: í ,gdsi évre. . 8 frt. fii énre . . 4 . „egyed évre . 2 „
Egy szám 10 kr.
Hirdetitek
6 *ni"jiboi petitaorban
7, niíaodflzor 6 a minden
iu*ibl>i torért 5 kr.
NYILTTÉRBEN |
toronkiot 10 krért vé- |
tétnek fel. ,j
Kinr-atAri illeték minden i|
30 kr. SiettnaS.

ZALAI KÖZLŐIT
elóbb: .ZALA-BOMOOTI KÖZLÖNY,'

A lap aullsstf restit ületí HMolnA a ■i.rkiastHa, Taka-ékiMiiyatraid
erint,"^*- Bájfegi reasit illeti koalcmtnrek padi, a MadAsoa bér-mentre Jatexeado'k: NAGÜKANIZSA
WtaHluMz. Binnealetlen levelek eiak iauert maskatár-aakt41 fogadtatask el.
| Etnratok Tiuu nem küldetnek.

„vKanbsavaros helyiutóságiiuk, nemkülönben . „n-kantaad kereskedelmi s lparbank', a „n.-kaabsal ttAwékpéMtír", « „nUmegyei általános teattAtesttlef, > „n-taataü kteáed-nevelo egyesület", a soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanixsal UUválaiotiiianya'' s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
HetenkiDt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalma lap.

Szélcsend alatt.
Hogy túlfeszültség atáa lankaiig szokott bekövetkezni, az az emberi organis-masnalt és az organicus nemzetgazdaságnak Yozös tüneménye.
Hogy az üzérkedés lázalecsilapuljon, a piroxismnsig kell elóbb fokozódnia,; az órjön-gó hagymáz válsága után bizonyára eszére tér aspecnlatio.
Az 1873 — 4-ki közgazdasági válságot, mint az üzleti kríziseket rendesen aran-jnezi napok előzték meg; a tőkék kezdettek szaporodni; a hirtelen gazdagodás vágya, nem érvén be a tökéknek rendes körülmények közt is magánkban rejlő, növekvő erejével, mesterkélt módon is igyekezett a tőkét elhelyezni; Bzédelgó és szédítő alapítók idétlen vállalatokhoz csábították a könnyen-tnvóket; merész börzeüzérkedés fogott helyet és egyetlen egy koczkavetéstól függött, váljon beteljesedik-e Hidas meséje, hogy mindaz, a mihez nynlnak, aranynyá válik; vagy pedig beszakad-e az ábrándok mennyboltozata és romjai alá temeti a féktelen pénz-hajhászoktt!
Az utóbbi eset állott be. A kalandos vállalatok, melyeknek sokat igérő prospecta-sában mar benn rejlett a krízis magva, egyre-másra buktak ; a szédelgők álarcza lebukott; a balga könnyenhivők pedig drágán megfizették a gyönyörűséget, hogy az üzleti iujtóvadászatban resztvettek.
A túlságos actio mélyre menő reactiót mit Mig 1870—1872-ben csak ngy tódultak volna az aláírók, ha részvénytársalat akart volna keletkezni az atlanti tenger áthidalására, — vagy, miként az 1825-diki °*gy angol krízist megelőzőleg, a Columbia partjain való gyöngyhalászatra, vagy a bue-

nos-ayresi tyúkok szaporításán; — ma már ellenkezőleg: akármily reálisnak ígérkezik a vállalat, visszatertózkodás — és bizalmatlansággal találkozik.
És ez jól van így. Miként a viharnak meg van a maga czélja a természetben, ugy szükséges, hogy az üzleti válság panique-ja útin szélcsend következzék. E szélcsend alatt pedig nekünk, akik távolabb állunk a pénz-piaez hullámzásaitól, időnk és alkalmunk marad elmélkednünk afelett: mit tegyünk és mitől óvakodjunk, hogy inegmenekedjünlt a hajótörés elől, ha az üzérkedés vihara megint háborgásra bírná a tengert
Dolgozzunk! A társadalom mindenkinek kijelöli a szerepet, melylyel az anyagi szükségek ellen elegendő óvszert találhat. Földmivelés, ipar, kereskedés, a szellemi foglalkozás száz meg száz faja, mindmegannyi panacéák, melyekkel a nyomor vagy nélkülözés megtámadásával daczolha-tnnk. Ke legyenek utópikus óhajtásaink és munkába vessük reményünk horgonyát, tudva, hogy .munka a tőke csirája.'
Takarékoskodjunk! Nem abban rejlik az ember létezésének czélja, hogy termelésének gyümölcsét rögtön fel-emészsze. Tartalék-alapot kell szereznie oly időkre, mikor a productióban emez vagy amaz okból akadályozva van. De azonkívül az ember léte nem zárkózik saját testi létezésének korlitai közé; az ember propagativ erejénél fogva, más, hozzá hasonló lényeknek vauk nemzőjévé, a kik szintén szükségletekkel bírván, fedezettel is kell birniok. A takarékoskodásnak ujabb oka ez; itt már a takarékosság kizárólagos gazdasági jellegét levetve, az erkölcsiség ruháját ölti magára. A takarékosság mellett nincs szükség

mesterséges és furfangos utakra, hogy eredményt mutathassunk fel; mert a munka nemcsak csirája * tokélek, hanem érlel* és növesztő napvilága is.
Művelődjünk! habár arany-halmokat halmozott is öasze a munka és takarékosság : az emberek feladata, hogy külső, gazdasági javak szerzésén kívül, lelki javakat is gyűjtsön. Ma nem álló tőke többé a műveltség, hanem forgó tőke, mely kilép a forgalomba, befektettetik az emberiségbe és ennek, oisoris kamatával együtt, közös tőkéjévé lesz, mely éltet, melegít, nemesit mindenütt
E háromban: munkában, takarékosságban éi művelődésben leljük mi fel társadalmi bajaink orvosságát; mert viszont a bajaink forrásai: a tétlenség, a túlságos fényűzés és a művelődéstől való idegenkedés.
Ne felülről várjuk a mannát, hanem önmagunkban keresve bajaink diagnózisát, javítsunk magunkon és igy társadalmunkon.
A politika minden fajának többé- kevésbé csökkent már a hitele; eddig az emberiségre nézve legüdvösbnek ajánlkozott a k u 1-turpolitika.
Ennek kövessük tanácsait és bízvást bizhatunk, hogyha követjük, rendithetlenül állunk majd a válság viharában és nyugodt öntudattal a szélcsend alatt I
A törökök és menekülteink.
(Felolvasás az th6k és művészek társasága'-nak nov. 6-iki estéiyén.)
Aldotn a bölcs végzetet, mely sngem évek előtt a UMk földre rátett ■ esel alkalmat adott egy rítkm derék, nemesen érzó, nagylelkű népet megismerhetni, egy népet, melyről nyuga-

ton a tudatlanság, vagy rosaakarat a balvéle-mények ét előítéletei rágalmak légióit szereti hirsnUlaá, Ki a-tats* népet az t kJtaao jellemében akarj* megismerni, annak nem turista módjára kell ót fetclacwaa felkeresni; hanem otthon vendégeasreto hajlékában kall bekopog-tatai*, hol jelleme as s zzaretetreméltéaigabsn nyilatkozik. A török ia olyan, mint testvére a magyar: a« idegen iránt elaS találkozáskor tar-toskedo, mart van rá oka; de ha egyszer megutalták szivéhez a kakaót, akkor nemességbea párjai hetedhét országon asm találjuk. Egy atambuli kSnnundáa aat tartja: a ki egyanr a Taxin visébil Ivott, aa nem könnyen vilik meg Satambullol. A ki agyaaer a torokvendégszere-teWt élvezte, annak emlékéből ait toha aemmi ki nem irtja. Eit * vendégszeretetet élveitek menekültjeink u a gyászos évek borongoa napjaiban • midőn ennek emieke felnjol a magyar nép lelkében, lehetetlen, hogy bilaérzetébea a legnagyobb rokonaaenwel ne viseltessék e derék testvér nép iránt. Ennek lerovására legalkalmasabb a jelen pillanat, midin aa igazáig-talannl amklatott nemes népnek a rokonazenv-nek nyilváaalásával vigaaátalást és enybOlstet adhatnak.
Hsaink gyássos emlékű évinek katasztrófája vége felé kSseledett, a magyar hadsereg mar reményét veaatette, midőn Besid pasa oagy-veaér, Abdvl Hedsid snltán parancsára, assul-Unnak mmiaater-tanaesot hiv oave berikláai palotájiba, hol kosos lelkesedéssel egy tervben állapodtak msg a magyarok agyéra Tenatkeao-lsg: Kgy gyors fntar asonnal ntra kerekedik a határoB taborosó Omor pasához, hogy megvigye neki a dirin hatarosatát, mely aserint seregével asonaal a magyarok aegitaégére kell vala mennie. Lord Bedclif, ki a díván batáro-■atárol as orosa követ utján értesalt, éjnek ido-jéa siet Kmárjamba Beáid pasa palotájába s St agyából felkeltvén, mindeare kéri, hogy a dirin határomtát Be engedje érvényesülni, ktt-loaben egy általira európai oonflagratiot juttatna kitörésre. A »agyvesér, ki a dirin háti-roaatanak maga volt mditviayoioja, engedve aa angol nagykövet aggodalmának, bar kénytelenül, rSgtBn sajit felelősségén egy mis fa-TÁRCZA.
Egy hölgynek.
Stólj csak, mit álmodal «de> nip
A mi .jj-anlítUnk ntoltó ijjrléa T
U>d én til ilmodán, bog? én «w holtan
EfJ cacr ii» tenger kike« gjODpoivel
Hoiolyt vetett felia.
Él leültem a part reméoJiGld foríre, 8 édet boldogtagom Tirafio járt lelkea, S amint ifj mareocts*11 sa *n boldo(aagom Piroi riua kipbra, edea aairmairal Ott termett mellettem.
KaUpomboi tfisteo, de io tailréas támadt, A melj luoiorta kalapom a habba; Od« venett idea drifa batdufaágoOi Klnjelte a tenger TÍgUlen kulláma, A izéUeiK haragja.
S «rre felébredik, de im kSnjben naiott
Binktoi uemeira' mindakét pillája.
Mondd cak édea jó.om, álmom mit jelentbet ?-
Remde art jelenti, bogjr mi eUiakadunk
Őrükre — íokíra. .
EDFFT PÁL.
Az&rra.
Testhoff E. útin: Babos Szidóniától. (Folytatás.)
Siomoru pillantást vetett Fttlop atyja te-
"•Wlon alakiara s árali villámokat IBveltVan-
díra. '
.Én enk a meaei, erdei és egyscerB kerU "rigókat kedvelem; as idegen nSvényekhes °<na semmi érdekem' — feleié röviden.
Vanda usemei ténylettek.
A aerexeg látta és mosolygott

Melánia találóan hallgatott.
Egy kínos pere* Ült be.
Vanda ftlkelt és séUt inditvanyoaott a parkon keresstul.
Lukanin rSgtBn oldala mellett termett. Vanda bocsánatot kért; eJSbb férjét saobijáha kellett vezetni, aa elkényeztetett beteget, ki csak tőle fogadott el segélyt; mosolyogva tévé e megjegyzést s igére, hogy utannak megy.
Melánia, a sflru erdő árnyában vighangu-lattal folytatta bestédét a herczeggel. Ffllop lassan kdveté okét; egyszerre valami estébe jutott ; megállt, megfordult s épen olyan lassan riatnfelé irinyozi lépteit.
Csakhamar finom birsonyruha tuhogai hallatazott
Vanda állt előtte.
Kiakarta kerülni, hogy észre ne vegye.
„Nem ugy Fiilop* — mondi Vanda gyengéden, „rég óta óhajtottam volna Snnel találkozni ; folyton kerestem az alkalmat, de 6n mindig kikerülte. Végre a sors öetzeTexetett önnel; most meg kell engem hallgatnia."
Fülöp kSnyedén meghajolt.
,Parancsára állok* — monda hidegen.
„Nem ezen a hangon, nem Fülöp. — Legyen végre őszinte és igaz. — Bar lenne végre körtünk egyetértés ; én ezt a helyzetet tovibb ki nem bírom* — suttogtak a rángatodtó forró ajkak.
„Asszonyom, nem értem kegyedet*
Fülöp elhalrinjodott és állasa észreveheti türelmetlenséget árait eL
„Ön nem akar érteni. Szándékosan mutat irányomban hidegséget, mely szivemet fiaj. dalommal tölti el* — kezeit osszetéve kére: — „Kiért ez? Mondja FoWp, miértf

„Kegyelmei anyám* — monda Fülöp nehéz lélegzettel; ez volt as első eset, hogy igy hivta. — „Igen sajnálom, hegy megsértettem kegyedet, habar akaratom ellenére tortént; mindenkor vigyáztam, hogy aa íHemazabilyait meg ne sértsem, de ha mégis megtörtént, bo. caiaatot kérek érte.*
„Istenem I" — kiáltott Vanda magán ki-vUl — „ez bánt; ez az alakúig ez s közömbösség leend halilom. Engedje mar egyszer a szivét korolSvedzo pánezélt széthullni; tudom, esak as én szamomra van benne hidegség és latigor; — mások irányiban tud on znvélyas lenni — mások irányiban Tan mindig egy-egy barátságos mosolya, egy édes szava; miért nem számomra ú? Mit tettem Sa ellen, hogy any-ayiragyulolFalop?*
Ffilfp mellén keresztbefont karokkal basakén ejutasitéaa ifit; setét kifejezért szemei még komorsbb jelleget öltöttek ét mégsem-misitoleg lövette tekintetét Vandára, ki meghajolva, csaknem oazeroskadva állt előtte és kimondhatatlan aggodalommal nézett Fülöpre.
„Szereti kegyed atyámat gré&é?*— kérdé Fülöp gúnyosan.
Vanda mélyen sóhajtva boriti mind kát kezét árosára, de osak egy pillanatra; azután magasra felemelkedett; szemei oaUlogtak a erős elhatározással feleié:
„Nemi Ez óra minden hazugságot, minden tettetett félre tesz; szivem hangján akarok aaé-hai; hallatni akarom, mit szivem naponta és órán kint sugall; tudatni gyötrelmeimet, melyektől toha menekülni nem tudok; álmatlan éjszakaimat, Mzsa almaimat; minden, minden ez órában legyen világot előtted Fttóp, kit szentek, imidoki — Nem, én atyádat sohasem aw-

rettem. Én a fiatal, virágzó teremtés szerelmet érettem volna aa öreg aggastyánhoz?!* — röviden és vadul kaezagottfel; — micsoda természetellenes lenne az; nem, én nem szerettem senkit; nem ismertem a szívnek e pokoli gyötrelmet; minden érzékenyzégét kinevettem. — Én szegény voltam s csak az arany értékét ismertem. Mindenkit irigyeltem, ki gazdagabb volt nilsmnál. Gazdaggá lenni volt egyedüli vagyam a földön. Csoda-e hát, hogy kezemet nvnjtim a gazdzg gráf Vaünakinak, ki minden óhajomat teljesitheté a ki elég szabadsagot adott, hogy "**g»—»' boldognak erezhessem)? Éi én — én boldognak képzelem magamat; én balga, ki még sajit szivemet sem ismertem. — Jöveteleddel vége volt nyugalmamnak; busskeségem megtört méltöságos megjelenésed elíttl Fülöp, FöJöpt" — kiáltott, mint egy orult s átkarolta térdeit azokkal a csodálatra méltó szép karokkal — légy konyörSletes irányomban, a szerencsétlen irányában; lásd, én nem élhetek nélküled I"
„Szedje 5ssze magit Vanda!* — monda FüBp fettéiegzve és megszabadítván magit a rángatodzo karoktol, melyek még mindig átkarolva tárták, fSiemelé a megtört alakot — „Kegyed félrebeszél, kegyed beteg I Talia őrültség voh atyámtól, hogy kegyedet oldala mellé lanosoU? Keserű tévedése egyeHrege-dettférfiaoak,ki a fiatalságot ét szépséget imádja; ki egy szerelmi álmot óhajtott átélni; ki tiaz-tán ragyogó azsnlméVel tartja magánál ? Vanda, nem látja kegyed a megtart alakét, a beesett arezokat?NemsokidokeUsasangf«rfiaorokre bezárja szemeit Nem akar irányában koayOra-letes tenni és utolsó óráit megédezitani, a fáradt szemeket bezárni? Akarja, hogy utolaoaiQsolya,

tar ilUl visBtftveWija « eWblri hattot s Omcr pasának csupán a szoros figyelő magatartásra ád utasítást. Másnap a valide szultán Abdul Medsid anyja, a nagyvezértől magától értesülvén a történetekről, magihoz hivatta fiit á 1i4* rémbe. _
Ünnepi ruhába Öltözve fogadta B komolyan, majdnem parancsoló tekintetet vetve a belépőre, a Koránnak egyik nyitott lapjára ott* ta-tva, így szólt: .Allahnek, a hatalmasnak Á" bosszúállónak e Mohamednek, as ő prófétájának nevére, kinek áldott legyen emléke, esküdjél meg fiam, hogy szentköoy-vünk e parancsolatát, mint igaz mohamedán, hivm megtartod; a magyarokat, kik üldözlik elül tűrök földön keresnek menekülést, semmi* féle fenyegetésre, vagy Ígéretre ki nem adod, haoera őket, mint hazánk vendégeit, oltalmadba . fogadod é* m*-ffvódelmezed.* A lelke* nő gát, kí a azent könyvre raegesküdoit, homlokán csókolta s a valide szultána csókja lett a magyar meneküHi-k ítuhadaig^ltvöléBok lfgt-rő-aebb pecsétje, A vaj ide fsllépést <r*yt és lel-kesülé&t öntött nemcsak a ssultánba, ki külöa-beD is barátja volt a magyaroknak, banem K«-»id pasa nagyvezérbe is, ki menekültjeink Ügyének legbusgóhb védője volt.
A határszélen Octerovánálsraás pontokon táborozó török sereg megkönnyítette szabadság harciunk hőseinek menekülését, kik mihelyt török földre léptek, a legbőkezűbb vendégszeretettel találkoztak. A lelkesülés a magyarok iráot egész Törökországban kimondhatlan nagy volt Habár órákon át olvasnám is azok neveit, kik e czélrs adakoztak, még sem volnék képes soraikat kimeríteni. Hogy némi fogalmat adjak a begyült összegről, csak egy pár adakozónak említésére szorítkozom.
Az állampénztárból folyóvá telt összegeken kirül az adoko ók torát Abdul M ed síd tzul-tán 10 ezer darab arasynyal (120 ezer forinttal) nyitotta meg; ót körette veje,Mecbtmmed Ali szeraasker, 1000 drb aranynyal (12 ezer forinttal.) A minisztereken és hivatalnokokon kívül in agán-emberek is jelentékenyen adakoztak. Qalmundsi Szalik EÜfendi törők nagykereskedő, hónapokon át a szükséges lisztet adta rendelkezésre és kocsijaival szállíttatta honőain-kat. Hsdsi Bekir, a legelső konstantinápolyi török ezukrász, hogy a keserű napokat némileg megédesitae, bi) nagy dobot török édességet küldött a menekültek táborába. A török nők versenyezni igyekeztek a férfiakkal a kegyelet éa emberi kötelesség gyakorlásában. A valide szultán és a török nők fehérnemuekkel és vászon-kötelékkel látták el mének ül tjeinkét. Aa a csendes, békés és lomha természetű türük kivtiikő-zölinek látszott jellegéből, midtm sajos tfijHe-téssel vonult végig Sstambal utoaáin. Akkor a nngwok iránti lelkesulésaek adott kifejezett. A török" katonák menekültjeinkkel, mintegy régi ismerősük kel karonfogva járlak éa közösen rendeztek Uuitotéaeket
Bruck osztrák követ a tőrök lelkesüld* éa tüntetés napjaiban a szófiáktól vató félelmében nem mert kimenni lakásáról.
A világosi gyásznap után Paakievica diadalmas büszkeséggel adta tudtára urának a magyarok Jsveretétét; «i orosz hadsereg lépa< raocsnoka kihívó módoa köretelte a török kor-mánytól a magyar menekültek kiadását. Félelem szállta meg a Viddratan táborozókat, mert az orosz háborúval fenyegette a portát, ha kí-

vin8igának eleget nem tesz. Kem Ittdtik; ltogy a Korán oltalmába vette*kere«et híveit. .Hadd jöjjön a vész birodalmamra, hadd halljanak alattvalóim éterenként: da védelmet keresd ven-dégeimaek hajasptíát se felégesse vesz", volt * ttulláa válasza s éjszak szőroye megél ágié as áldozatot
A kiadatás helyett megérkezett a pénz-küldemény, melynek kötelesével és szétosztása vaj a porta Kossuth Lajoat oizta meg, ki egy ideig as einigratióra való felügyeletet is vezette, míg később Perczelre bitatott. A török kormány minden menekültnek katonai rangot s ahos mért díjazást adott, Kossuth owtálv-tá-borsoki ra»*o* s 60 éberre jiró átalányt kapót I. A kík áttértek az iszlámra és a török had-»*rtg>6 léptek, a magyar hadseregben viselt rangjukat, Büt még annál többet is kaptak. A kik ezt nem tették, azok más Hton nyertek alkalmazást. A viddini, majd sumlai magyarok csoportja ís egymásután szétoszlott, egy rést Kjutahiába. belebbestetelt, más részokszóiment különböző* irányokban, keresve és tsJálva maguknak as idegén földön -míUtÖdáaikörtós-élat-módot. Kgy nagy rész a török fővárosban telepedett le. Farában a tüzérlakt&nya mőgöttgyő-nyörü halom terűi el, melyről a Bossporosra, Márványtengerre, Sztambulra a szemben fekvő ázsiai partra, a legszebb kilátás nyílik, miért ia e helyet az ott lakó európaiak ma sétahelynek tartják és Beíltvistának nevezték el. Akkor még ott volt a magyar sirtelep, lombos sugár cypriuok árnyában. Emigránsaink felkeresték e szomorú helyet, a halotlak országát A jeltelen BÍrhantokoa adtak egymásnak találkozót, ott lehetett őket naphosszant találni, mintha rájuk már nem is várna orvendetesebb jövendő. A bujdosók felkeresték régen elhaJt honfi társaikat, hogy b haza Bzomoru sorsát poraiknak elpanaszulják. A kíváncsiak tömegesen mentek ki a városból, hogy a „hazátlan ma gy a-r o k a t" láthassák. Eljöttek hozzájuk a tóró-kök in; kegyelet adományával lelörüllék kö nyeiket, a rész rét szara vaj bebizonyították nekik, hogy £k num hazátlan magyarok, hanem a testvememzet vendégei. Magukévá tették ügyöket, állásba, foglalkozásba segítették őket s habár a menekültek legnagyobb részn második hazájának földjében alaszna Örök álmát, d« évekkel ezelőtt százával találtam olyanokat, kik fényes rangot, méltóságot kitűnő áUáat köszönhetőek a törökök vendégszeretetének.
A török hadseregben nem egy hőse van szabadsághareznnknak s a m,)8t folyó habomban nem egy hasáokfia véreik a vitéz török hadsereg toraiban. A részvét adományaival, melylyel a török iránti hálaórzetunknek akarunk kifejezést adni, talán meglehet épen sza-badBágharczuuk egyik sebesült bajnokának kötözzük be vérző sebeit s nyújtunk várva-várt Begélyt és enyhüietet annak a bajnoknak, ki, saját élete koczkáztatásáTal védta menekültjeinket.
Menekültjeink nem voltak hálátlanok jól-tet-4ík iránt. Bütekéa mbodhatjak é« jól esik ezt a törököktől is hallanunk, hogy a mngrar renegátok legvitézebb katonái voltak a török hadserftgoek. Sajátságos és jellemző a magyar rokonszenv tekintetében, hogy a tőrük vitéz ka tonáit, ha más nemzetbeliek, magyarnak szereti tartani.
Nem tehetem, hogy a magyar névre di csiWget hozott egy ket hazánkfiának emlékét

'párzííban fel no frissítsem. AH .baji, kmek magyar nevét nem »ikerll!t megtudnom, mint a mesék hősét emlegetik. Ksndkivül kedvelt és népszuru egyén volt. ü maga egy huszár ezre-d«t szervezett a törököknek s katonáit, kik ót rajongással szerették, rendkívüli vitel tettekre yezotte. Ezredének zenekarival betanittatta a Bákóczy-indulot s gyönyírB»ég volt a magyar embernek látni, mily büszke önérzettel vonult Tágig Sztambul ntezáin esrede a KAkóczy in-dnló lelkesíti hangjai mellett, melyet a törfik és szerecsen zenészek olyan leiekkel és eloate-retettel játszottak, mintha csak magyar vér keringett volna ereikben.
A szultán annyira acerette ej vitéz katonát, hogy imámjának leányát adta neki nCül s gazdagon megajáadékozla. Ali bej azeal háiálu meg a Bzultán kegyét, hogy Karitzaál az oro-aioknak hat ágyu-telepé/íoglalta el ezredével.
Lotódy hazánkfia Ibrahim bej név alatt hasonló hírnevet szerzett magának különösön a> arabok ellen íoly tatott háborúban. Az Kuph rát folyí egyik fontol pontjának védelmében caspatával-xilyan vitézül harczult, hogy bár a rendkívüli túlnyomó számú ellenség háromszor kivert* állásiból, a negyedik támadásnál diadalra veiette csapatát a maga U ott esett el a harczléren. Sirját a nép, mint valamely azentét tiszteli s bucaujáró helynek .tarja.
Kimerithetlen torrás illana elóttem, ha emigránsainknak a magyar jő hírnevet megűrzó tetteire akarnék példákat felhozni. Az ötvenes évektől kezdve folytatott törbk háborúkban borostyánt fűztek neveikre 8 a török htlio, mely nem fukarkodik 8Z érdem elismerésében, Paa-theonjába irta a magyar katonák vitézi tetteit.
A magyar név olyan jó csengésű lett a törökök füleiben, hogy minden jóra, szépre rendesen a' magyar jelzőt használjak. Magyar mesteremberekkel dolgoztatnak legszívesebben, magyar emberekkel veszi körül magát a fóur, magyar lovakon pompázik a tehetős és ba a Korán tilalma daczára a gerezd leányának — a hogy a török a bort nevezi — barátságát meg nem veti, magyar bornak adja az elsőséget. Abdul Hedsidnek főorvosa, kertésze, kocsisa magyar volt. Ez utóbbi egy erdélyi származása Kis László oetü *gy4n olyao grata personája volt a szultánnak, hogy cuk Tele szeretett ko-csizni. Midhát pasának, a mostani leghatalmasabb kormányiérfíunak magyar érzelmei általa' nosun ismeretesek. így érzett Húszéin Avni pasa hsdügymiBtster és Rtsid pasa külügymi-uister, kik a rlaszai golyójának estek áldozatául. Kasic pasa üuazurgalmabíl a magyar nyelvet is meglehetősen megtanulta.
így érez Ilajdár Effendi, a volt bécsi követ, kinél magyar ember sem tud magyarabban érerni, talán mert magyar nó alkotja családja boldogságát. így érez — de minek folytassam egyes példák felsorolását, midóo azt kell mondanom: velüok érés, velünk rokonszenvez az egész török nemzet.
A török Hardasnak, testvérnek nevezi a magyart, mikor a többi keresztény népre csak legcsekélyebb becsü diszitS jebot sem talál. A magyarral szemben háttérbe szorul a vallási fanatizmus, miinek bizonyaágául felhozhatom azt a fontos érvet, hogy a múlt századokban élt történetírók munkáiból átoknak nj kiadása alkalmával mindenütt gondosan kihagyták a bitetlen, kiafir, vagy kaffur elnevezéseket. Mi a türelem és rokonszenv nyilvánításában jóval

hátrább állónk ; a pogány török, • fcketleo p*. gány elnevezések még ma is szépen csengő ki-fejeséseink közé tartoznak. A mohamedások magok között az ismeretesszelam alejkum(örök üdv legyen veled) Üdvözlettel köszöntik egy. mist Est az Üdvözletet nem igazhÍTŐvel szem. ben sohasem ejti ki a török s ha ezzel fogadják azt sohasem viszonozza. A magyarral szemben itt ts kivételt találunk. Az ő szalem alejkum üdvözletére készséggel mondja a török: ivealej-kum szeUm íés veled is legyen az örök üdv.)
Az oraf-altaji közös törzsből BzármaztQok a tőrökkel, egy világrészben, bgy közös hazában ringatták a mi és az ó őseiknek bölcsejét A közös eredetre mutatnak közös erényeink éa hibáink; köxüsjó tulajdonaink és gyengéink-közös vonások jellemzik nyelvünket, A végzet is közös sorsot mért e két testvérnépre, a távol hazából két külön utón hozta ki e testvéreket egymás mellé telepítette, az egymást fel nem ismerőket századbkon át egymás ellen harezot bonyolította. A két testvér a századokon ál foly. tatolt drámában egymás ell(« kftsdött B c&ak annak végű felé rezzent fel és szörny ül ködiiu el a testvérgyilkoBaág tragédiájától. A sorsokét a vész idejép egymásra Utalta, megismerték egymást s most kötelességük egymást gyámuli-tsnt, ha nem akarják, hogy mindketten elie neikn^k essenek áldozatai. A közös eredetnek, a testvéri vér lüktetésének kell tulajdonítanunk azt az érzést, melylyel a két testvér-nép egymás sorsát, egymás baját igyekszik felkarolni.
Ha menekültjeink átadva magukat szórnom emlékeiknek, honvágyuknak dalban ad tak kifejezést, a figyelő törökök agy megértették dalainkat s ugy elán dalod lak búsaiagyar nótáinkon, hegy szemük is könybelábadt bele; török dalok viszont minket magyarokat hangoltak DÚS komorságra. Van valami közös j«|. lege a török és magyar dalnak, mely egyaránt szivéhez szél mind a két népnek, fcínnek lehet tulajdonítani, hogy a törökök rendkívül előszeretettel tanulták meg dalainkat B török Bzöveg-ge! ma is nem egy magyar dallamol lehet hallani a török nép száján, melyet az emigránsainktól tanuh el; Emigránsaink viszont török dallamokra magyar szöveget alkalmazva, zenget tét el érzéseiket így vigadtak, így szomorkod-tak közösen éa szavak nélkül is megértették egymást. Sirva vígad a magyar, sírva vigad a török Ís.
Gyakran volt alkalmam előkelő törököktől hallani róluftk nyilatkozatokat ■ in indán v-nyían annak a sajnálkozásnak adtak kifejezést, hogy mért nem tartottunk Ö**ze századok elüti; s mindnyájan abban a remény beu éltek, hogy létre jön még egyszer egy erős török-magyar szövetség s akkor mutatják meg a világnak, hogy mire képes a kicBznyléssel emlegetett ét lenézett testvemén.
Hallottam a köznépet is buezéloi hazáok* ról és bámulnom kellett azt a tájékozottságul és okos gondolkozás módot, mely nem egy po litikuaunkat volna képes megnBé«"2niteni. Lel kesütre szólottak a kjutánijai nagy magyarrül s a két testvér-nép nép reményű jövendőjével kecsegtették magukat S e jó embereknek aligha nem volt igazak. Eszembe jutott, hogy egy ha ránk fiának ügyessége segítette Mohám m ed szultánt Konatantinápolyt birtokába keríteni.
Orbán, a magyar ágyuöntő, a történelem tanúsága azerént olyan rengeteg ágyút űntött Mohamednek, hogy 50 pár ökör alig vult kébucaute kinti te helyett átka kisérje kegyedet ? Átok, mely fulyton követné kegyedet, Barkáihoz tapadna, mindenütt füleibe csengne, nyugodt perczeit rabolná el s legédesebb érzéseit keserítené meg. — Aztán Vanda, kegyed szabad lesz és gazdag !"
,És, ha én megtennem ?"— kiáltolt Vanda lélegzet nélkül, — .és. ha éo híven ápolnám B el nem hagynám, utolsó órájában megáldana: mi lenne akkor Filjöp? mi ienne akkor?'
,Akkoe legforróbb szerencaekiviaatom kiaérné Vanda; életem miaden óráját kegyednek köBzöaném; neme* szive boldogságas nyugalmáért imádkoznék, ki híven teljeailó kötelességét s lemondott az álmodott boldogságról; — mert Vanda, kegyed szereimé nem egyéb egy felzaklatottBZÍV rögeszméjénél B ha nyugodtabb leend, elfogja ismerni téygáéseit I"
Vacda halálsápadt lett; sötét kifejezésü arc iára Bzegezte tekintetét, mintha SZAVAÍ! nem értené; ekkor szivére axoritá mindkét kezét B haugOBan sóhaj iá:
„Te megretaz engem, el taszítasz magadtól; tehát csak játék volt, mit velem űztél és én boldogtalan, hittem órzeményeidben."
„Vand4, gondolja meg magát!* — kiáltott Fülöp el halványodva, — .esküszöm, hogy soha másként nem gondoltam kegyedre, mint egy testvér; a b* Baeg nem vet: atyámnak árulnám el! Legyen etestül is jó őrangyala atyámnak; én est a házat elhagyom és Vanda... szeretnék kegyedhezmiattestvéreinhez szólni," — foly tata ííiíöp mélyen feliúdulTa, — »nem akarnék magam menni; Geniát szeretném meg- J nyerni.*
..Még est ie, még ect íil* —kiáltott Vanda s vad kaczajbau tört ki, — „tehát a J koldnsnő, kit figyelembe sem vessek, kit ko-

nvöriiletbtil fogadtam házamba, 0 áll utamban? Oh, átok ez órára, átok, ezerszer átok ! . . .■
„Megálljt — kiáltott Fülöp sörösen rázá meg karjait; — „egy szót sem többet őrült asz-szooy!"
„Hah 1" — sziszegd Vanda s mi tégy vad állaté villogtak szemei;— .mentsd meg magadat, mentsd meg! Éa lealáslam előtted magamat, mint soha egy nÓ sem; porba borultam előtted, térdeidet karoltam át, te azonban el taszítottál, kinevettél, kiguayoltálés megvetettél. Ea ia htdeg s kegyetlen akarok lenni. Szivemet kitépted, a vérző megsebzett szivet; többé kö-nyörtiletci nttm tehettek; haljon meg a szerel . mes, véo bolond; kigunyolom. Csak egy érzés van még számomra ■ ez: a boezn. Mentsd meg magadat 1«
Eisel megfordult és elsietett
Remegő lábakkal, megtört szívvel haladott fül a lépcsőn szobájába.; vad gondolatok czikázták át agyát; üterei sebesen vertek ; feje lázban égett. „Genia, Genia!" — mormogáual-vány ajkai közt mély, kiengesztelhetleu gyűlölettel. Lassan veté magát egy székre; égő homlokát a hideg ablaktáblán njugoaztá- Midőn csaknem magán kívül ott ülne, a parkban köny-syü világos ruhás alakot látott; — ez nem Géni a. volt? — de igen, Genia volt, a gvtilölt Genia, l>o ki volt a máaik alak ? Vanda szemei a sölét bokrokra voltak, irányozva, hogy raeg-tudbaftsa, ki u a másik alak. Most feliuoeré. Freihagen ur volt Jói látta, mily «rdakkel beszélt Freibagen Geniával; mennyire fel volt indalva.•Geaia; hogyan nyújtotta aeki ki»ke-aát, melyet A vyilvén megragadott és ajkához emelt
.Hah, a kígyó, az átazent minden férfiszivet elcsábít, még őt is, Melánia jegyesét; ki

gondolta volna a kis, csendes teremtésről ! Oh, bowu a hamis angyelarczra, boszu reá, boszu Fülöpre! Hahaha!"
Vadul kaczagott fel; mindkét kezével na-ját kezdé tépni; kezeit ismét szemeire tévé, mig nem forró, kínzó köayek szivárogtak azon át. Kzután nyugodtabb lett; as utolsó könycseppet ts letörié arcsáról s midőn ismét lefelé lépdelt, gyönyörű vonásai jéghideg, köoyorüJetlen jelleget öltöttek.
Lent a teremben &enki sem volt.
Vanda csengetett * egy szolga jeJoot meg.
„Tlivja hozzám Teleska kisasszony ti" — paTancaolá,
Néhány perei múlva megjelent a kü4z5-bün Genia.
.Kegyed hivatott ?« — kérdé ő.
»Igent én hivatUlak, hogy neked meg mondjam, miszerint ezen házat el kell hagynod! A szórnom hírek után, melyeket í elől ed hallottunk, nem lehetséges továbbra is nálunk maradnod; keresB más otthont és ez könnyű leend csábító megjelenésednek.*
Genia halványan állt előtte. Egy Bzőtsem
birt szólni. »
„Miért árult el a bácsi?" —kérdé elhatározással uralkodván hangján.
.Mit, te még kérdezni mered ? Nem mondja meg lelkiismereted? Kern égeti srezodat a szégyen pír; hát már annyira elvetemült lelked ?" — kiáltott Vanda kitörő hevességgel. (Folytatása k5v.)
Luther H&rtvii elmés mondatul.
A németek hasoutók a bátor és erős lehoz, a melyen nincsen jó lovagló.

A világ olyan, mint a részeg paraszt, ha egyfelől nyeregbe emeljük, máafelúl ismét lebukik.
A kí mást kerget, az U elfárad.
Valamint Bem akadályoztathatjuk megr hogy madarak fejünk felett ne repüljenek, ü> meg hogy tejünkön fészket ne rakjanak: ugy nem távostáthatjuk el, hogy rósz gondolatok bennünk ne támadjanak, de el, hogy meg HŐ gyökerezzenek B rósz cselekedeteket ne szüljenek.
A ki nem akar háládatlaoságot tapasi talni, jótéteményét nem akarja koczkára teBOJ, vagy haszon nélkül gyakorolni, az meghal, n»* nekelőtte valami jót tenne.
Változtatni és javítani égtávolságra j&"; iák egymástól. Változtatni könnyű, Javítani bajos dolog.
A lovak, bár erősebbek, kell, hogy a k°-4Ísnak engedelmeskedjenek cs ha e« tör téri*, a kocái jól halad. Több függ a kocsistul, l>*r gyengébb, minta lovaktól; mert Ő az okos ő tudja az utat. De hol a lovak nem látva, a halva tüskés bokron keresztül szaladunk, nia' gokat összetörik, kocsit kocsistól ösazeioi"^ Szint^y a világban helyesen mennek a áol-gok, ha az ifjaság-a vénekre' hallgat; mert" ifjóság ha fúkeanem tarUtik, minden ereje »* czára is könnyen megjárja és mindent roffibs
dönt
Sz. T.-né.


A Hohínczoneroai császársága alatt! né-vény 74 2'> ; erdélyi foldtehermentéei kötvény met "%?**?■ tekintetéből snnak idejében oppor- | 74 50; horvát-slavon foldtehermentéai kötvény
pes helyébíl Kimozdítani s 12 mázsás ki 'olyok-kal tümték be rettenetes torkát. E golyókból egy Pir eléS Tolt ■>"■*. hogy Byzancz falait ha-lomba döntse, hzt forgatva elmémben, sít kérdenem, vájjon az a nép, melynek egyik fia By-tucz elfoglalását elősegítette, nincs-e arra hi-v.tva, hogy egykor ugy saját, aijnt egész Európa érdekében a barbarismBSnak romboló csordáit testvérével együtt Sztambul falai alól visz-fisverje V Az tdö majd megadja kérdésemre a 1,1,■lelet.
Dr. ERÖDI BÉLA.
Helyi hlrck.
— Fnlu>t Imrének Petőfiről szóló fel
olvasása, felséges királynénk Erzsébet neve-
nupján nov. H) én, vasárnap tartatik meg a vá-
rcüháza n»gy termében ; jegyek elóre válthatók
W.jJits JiSzsef ur könyvkereskedésében.
— HeáU^ünnepély. A nagy-kanizsai
IM- és alsó közös népiskolai tanuló ifjúság
múlt hó 17-éröl bizonyos akadályok folytán el
maradt Ueák-ünnepélyét folyö november 14 én
tartotta meg- — Szent mise ■ hallgatás ólán
mindkét nembeli tanulóság a városi iskola épü
let termeibe vonóit, bol az illett tanító urak
boldogult honatyánk élet és jellemrajzát részle
tesen előadván, kioMtattak a nagy számban
megrendelt „Deák emlék"-ek, melyekből 100
példány az iskolaszék hazafias szívességéből
szegényebb sorsú gyermekeknek sjándékozts-
tott. — így rótta le népiskolánk ez idejülsg
basánk nagy nemtője iránti kegyeletadóját}
emlékét pedig az utónemzedék századokon át
űrökké szivében fogja hordani.
— Magyar srlnésxet. A „Komló" ven-
déglí helyiségében eddig 3 előadás tartatott s
mind háromszor Tóth Kdének darabjai kerül
tek srinre. Tekintve a színpad szlik voltát, az
előadásokat kritizálni nem lehet, mert caak sa-
jil szégyenünket tüotetjük elő, hogy Thalia
papjainak alkalmasabb termet nem adhatunk.
Ép ezért kettős kötelesség a társulatot pártolni.
— Iparos üyy. Az alakulásban levő
n.-kanizsai ipartáraulat vasárnap, f. hó 19 én
délután 2 órakor a városháj nagy termében '
rendkívüli közgyűlést fo» tartani,melyre a tár-
■olat minden tagját tisztelettől meghívja az
elnökség. Üsen közgyűlés fő tárgyát képezi az
alapszabályok elintézése; mire nézte czélsseru
len s tényállást szelesebb körben ismerteim,
nehogy a társulatra nézve kedvezőtlen hirek
jöjjenek forgalomba. Tény, hogy ax ipartársu
lat által nagy fáradsággal kidolgozott és f. évi
június ll-éo közgyülésileg letárgyalt alapsza
bályokat a magas minisztérium nem hagyta
júvá: de lávolyrol sem szabad feltenni, hogy
ezen kellemetlenséget netalán a társulat tör
vényellenes iránya, vagy a magas kormánynak
az ily társulatok iránti ellenszenve idézte volna
elo : mert egyszerű oka csupán azon jó-szándék,
hogy az alapszabályok minél tökélyetesebbekké
itteuenek. Kiviláglik ez a miniszteri leirat
több pontjából: például midőn alapszabályaink
azon pontja, mely szerint nem iparosok is le
helnének a társulat tiszteletbeli tagjai, kifogá-
tolutik, mivel as ipartörvény érteimében tagnk
csak önálló iparosok lehetnek; itt részünkről
» v.ilt a vélemény, hogy ha a nem iparost
mint liazteloiDcli tagot tekintjük, arról eléggé
kimondjuk, hogy nem rendes tagjft a társulat
nak: a magas ministerim ellenben ugy értel
mezi a törvényt, hogy nem iparos semmi azin
alatt nem vonható bele a táranlatba: mi azt
hittük, hogy igen előnyös lesz tsrsnlatunkrn,
bs. tiszteletbeli tagokul nyugalomba lépott ipa
rotokat, tanárokat, művészeket és ipart pártoló
kiváló hazánkfiait megnyerhetjük: de hát erról
le kell mondanunk, mert tiltja az ipartörvény.
— Hasonlókép módosítást szenved alapszabá
lyaink azon pontja, melyben a taoonczok fel
szabadítása ntáo járó dij van megemlítve, mert
az ipjrtörvény szerint a felszabadítást a tanító
mester egyszerűen igazságos bizonyítvány ki
adása által dij nélkül tartozik végezni; csupán
csak ha jónak látja, akkor Teszi igénybe az
ipartáraulat közbenjárását, és csak ezen közben
járásért kell fizetni, nem pedig magáért a fel-
usbaditásért. Ilyen apró hibák vannak ac ál
talunk szerkesztett alapszabályokban, azért is
a magaB miniszterim kegyeskedett egy minta
alapszabályt küldeni, hogy a szerint javítsuk a
kifogásolt pontokat. Az ipariársulat ellen tehát
nincs egyéb vád, minthogy számos ujabb tör
vényeink beható tanulmányozása nélkül ké
szítette szabályait; a minta alapszabály szerint
történő kiigazítást tehát a magas minisztérium
bizonyosan jóvá fogja hagyni és igy a társulat
megalakulását misem gátolja többé. Csak egyre
bátorkodunk figyelmeztetni a társulatba eddig
beirt tagokat, nehogy azon ürügy aialt misze
rint az alapszabályok módosítása ellen ugy sem
lebet kifogást tenni, az unalmas közgyűlésből
elmaradni jónak lássák: mert ha kevesen je
lennek meg a gyűlés határozatképtelen lesz és
"» által nemcsak a sürgés ügy elintézése szen
vedne káros halasztást, hanem a társulat erköl
csi ereje és tekintélye is tetemesen megcaorbi-
Istnék. Egyszersmind hirttl adjak, hogy a tár-
•ólat helyisége BUn Pál ur Ma>fea, miután
vinás körülmények miatt, melyeknek azonban
nem a társulat volt okozója, hosszabb ideig

zárra volt, <0o»t már isméi rendbe vsn hwva és igen kivánalos, hogy m társulati tagok oda még a közgyűlés előtt az alapszabályok megvitatása végett szimofau ellátogassanak. H. —
— Sopronban múlt vasárnap tartatott
meg a városi plébános instsllatiója; megdöb
benve kellé hallanunk a diszebéden Dr. Hérits
János magyar királyi torvényszéki elnök
ur pohárköszöntését — német nyelven az
„Undankbarkeif-ról. Egy magyar állami főbb
tisztviselőnek igy megfeledkezni állasáról s
Magyarországon, magyar városban, magyar pol
gároknak német beszédet tartani, valóban
el kell szomorodnunk s nem tudjuk, mit gondol
junk ! A derék polgárság a német beszédet za
josan megéljenesta — magyarul. Zalamegye
szülöttje, a tisztelt elnök ur jól választotta thn-
máját, midőn as »Undankbarkeit"-ról bestéié
vala, mert hazája, kormánya s családja iránt a
legnagyobb „Uodankbarkeit "bs esett.
— Gyásxhir. A gróf Andrási caládot
súlyos csapás érte. Özvegy gróf Andrásy Ká-
rolyné született Czápáry Etelka grófnő külügy-,
miniszterünk édes anyja, ki a regi magyar a-'
nyák egyik kitűnő példánya volt, november
10 én 77 éves korában meghalt. A boldogult
már bosassbb idő óla betegeskedett s állapota
már aggasztó jelleget öltött a hó elején Zem-
plénmegyóben Szóllóskéren hunyt el, nyáron
sokat tartózkodott letenyei jószágán, nem rég a
nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület alapitó
tagjainak, 100 forint lefizetéssel, sorába lépott.
Áldás emlékezetén!
— A „Jogász naptár," e kitűnően
szerkesztett évkönyv oly erüs kelendőségnek
örvendett, hogy a szerkesztőkiadó Szántó Jó
zsef köz és váltóügyvéd urnák második ki
adást kellé rendeznie, örvendünk a szorgalom-,
figyelem s áldozatkészség ily méltó pártolásán.
Ügyvédek, bírák stb, kik még meg nem vették,
ajánljuk figyelmökbe, kapható szerzőnél Bu-
papest, szervitatér 1. sz. s minden hazai könyv
kereskedőnél, Nagy-Kanizsán Wajdila József
könyvkereskedésében.
— A xalamegyei 1848/9-ki honvéd
bajíáraakatf. é. november 19-én délelőtt 10óra
kor Nagy- Kanizsán a városház termében tar
tandó rendkívüli közgyűlésre tisztelettel mug-
bivom s minél számosabban leendő megjelené
süket kérem. Tárgy: 1) a f. é. november 26.
Pesten tartandó országos honvéd gyűlésre egy
letünk részéről küldöttek választása, I)anmgu
belügyministeriumnak a visszaküldött alapsza
bályok iránti észrevételei feletti határozat Keszt
helyen, 1876. nov. 11. Kerkápoly Mór, elnök.
— A .magyar könyvesház" 31 — 35
számai következő érdekes müvekkel jelent meg:
„Euib" Király-idyll Tennisontól, angolból
Csukássy József. „A kél Kisfaludy" irta
Szana Tamás. „Az dra*, egy aggastyán elbe
szélése Turgeojevtől, fordította Csukássy Jó-
zsefné. ,A sziv örrényjei* két költői beszély
irta Várady Antal. Szerkeszti és kiadja e felette
jutányos vállalatot Aigner Lajos. Ara egy-egy
főzetnek 20 kr.
— Uj Zenemüveik. Táborazky és
Parach nemzeti zenemfikisretkedésében Buda
pesten megjelent. Erkel Gyula. Soldosné ked
velt dalai. Hat eredeti és székely népdal,
melyeket Soldosné assz. a „Leány kérőben" és
más népszínművekben s népszínházban leg
gyakrabban szokott énekelni. 1. Körül van Szst-
már kerítve. 2. Kerek az én kalapom. 3. Vörös
bort ittam az este. RÍ gyogó csillagom galam
bom. Csiosáéknál ég a világ. 4. Szeretlek an
gyalom. 5. Székely nóta Fiadfalvi halas tóba.
6. Azért jó a disznótor. Énekhangra zongora
kiséreítel,(vagy zongorára külön.) Ara 80 kr.
— Havid hirek. Német-Ladon a plé
bánost kirabolták. — A tiszti árvák javára
rendesett sorsjáték 3000 frtoa főnyereménye a
187 sorozat 61 számára esett — Egy sympho-
niára 15000 franc jutalmat tűzött kJ Paris vá
rosa. — Amades volt spanyol király neje meg
halt. — Győrött sjogakademia 100 éves jubi-
laeumot tartott. — Gr. Széchenyi Ödönt tűzol
tóság szervezésére Japánba hi vták. — Vesz
prémben Hollóéi ügyvéd 18 éves fia agyonlőtte
magát. — Bpesten az utozai koldulás beszun-
tettetett. — Zágrábban „Zrínyi Miklós* eziroü
dalművet adnak elő. — Girókuti a köztelken
nagy burgonya kiállítást rendezett. — Asboth
Lajosné meghalt.—B. Wenkheim Béla vadászat
alkalmával megsérült. — Gr. Zichy Nep. Já
nos homeopátiát tanuló ifjak azámára 6 saáz-
szái forintos alapitványt tett. — Csehi község
tuskárosnlijainak ő felsége 400 frtot küldött. —
A budai királymsjmot lebontották.—Bulyovsz-
kyné igen beteg. —
Eszmék a seepticns világból.
Vannak, kik Ausztria-Magyar- és Németország közötti szövetségre vonatkozó állításunkat tévesnek mondják.
Meglehet. — .Nem először tapasztaltuk, hogy a logicát sokszar fcijátna aa élet.
Ha állitásunktéves, akkor áll az ellenkező, Bismsrk s a Muszka között benső ssfivet-aég létezik.
De mikor s mi okhól keletkezhetett ez? A születési nspot meg nem tudjuk mondani, de 1866. évben már a világon kellett neki lenni.

tunitási okoknál fogva — a Muazkánsk keleten atsbad gazdálkodás ígérte thetett
De s mit s diplomstia szorultságában ígér — valljon meg kell e azt tartani ? — Egy bűnnel több; vagy kevesebb, a diplomaták lelkiismerete úgyis a legnagyobb ló erejű gép e világon.
S mivel Ausztriát semmi koncs nem pótolhatná Németországnak, ergo, h* mersMuss-ka, felcsücsfil.
Papirszeletek.
(N.) Uiiaoili neki. A rétekao *t eg? távtti malom feli utált egj kis tanúiig, nlí.rioQ. lég- ott a !.yári melea^iecbea a bfia patak folyatna mellett i$ a terepeidet fák árnyában alattojet elTosendd, mídSo «li«íben rgy ore| aaidÓTal talilkoaiiiak, ki kesibttQ nsbáfiy pir eaibét eaipelt. A tanuuáz egjik nStagja kirancaian kúrdeaé :
— Hogj rolt párja cairkéinsk, Joachim T
— Kacaik, nem róluk drágák, oloson rett«m,
feleli laracl utódja és odább ügetett.
— Egr IQn a6 áaitoiott .férje jelenlétiben
„Unod ma(ad koromben k.dToi.n ?" kérdi a férj rOh
nem I De moet te Ét 6a e(Tek vágjak • midSo egye-
dtü vagyok, gyakran unataosom 1"
— k nlres angol bnmoriaata ; Steme flgy nyi
laikétól! efy tánasafban, aogy minden iro, ki
kelírtela-.SJet fejeli ki magái, mrgerdeali, bogy tajit-
báaa ajtaja elStt pelengérre áUittaaaek. A nagy aainiaz:
Qarrík aaonnal kerde iSle: Nemde ede< Sternóm, le
birbeo lakóid-
Közgazdászat.
A gombák.
Minthogy uen nSvények igen jo iiS it Uven tápláló eledelt nolgilutoak a mondbatnl mindenből teremnek, hegven, völgyön, erdtm, mexSn a kertekbea egyaránt, asert gyakorta baasnálutnak eledelQl asimLaJaJi fajai, dacaara annak, bogy kostndomás B*»-rínt igen aok mergea faja van, melyokkel azok, a kik fel nem ismerik, elég gyakran megmérgezik magákat. KozSnsegeaea a következő jelek ntán gondolják a klUSnbeigM feltalálni a merre, ét nem mérgea gomba k&sött.
ElSaaOr a saagáröl. A mérges gomba aaaga kellemetlen a bántd, ellenben a jó gombának vagy semmi txaga cinét, vagy eeak kellemea, néha log-bagjmáboz hatonló. Esea aaabálrnak ellenére ason-ban a mérgea Blég7 016 galoeaánaak-* acinte nincsen augs.
Hatodik aaabálysak tartjak, bogy mindaaon gomoák, melyek nyerten megrágva keaerflek, vagy roas isuek, mind mérgeaek. Ezen szabályt atiatia megaasadtolja az imént emlifeett galAeaa, mely, mis; fiatal, ideset itO, Uvábbá a megehetS „tSviaaly ga-locaa a egyéb nam mérgetek, melyeknek ezinten eai-p5l és égető ixDk van.
3-tzor a mérget gombák kivflirol is feltOnS aziaaek, feketék, vagy kéketek, ztldsk, tarkák, r6ro-•ek, vagy aalvárvány tainQek ; de belli is suta tzi-nét váltoetatja, mihelyt a levegA éri, vagy Ottseoyo-matik. Azonban a legjobb 1*0. ét ártalmatlan gombák kBat it vannak tarkák, azinesek, sőt olyanok ia, melyek ketté terve beltí tiinOktt láitoatatják, ml-belyt a levegS éri.
4-tzer miedason gombák gyaansak, BMlyek nedves, árnyékos helyen teremnek, aaonbaa todjak, bogy a „vérei galóeea" ét a ^zornSreHSk" leginaább árnyékban teremnek, pedig nem mérgesek : ellenbes a Iég813 galóca* sstlloi belyst ta«reL
6-«zor mérges gombáknak magas a saárnk: továbbá gyorsan nSnrk t hamar ebodhadnak, a mely tnlajdonok )o gombákkal la kí.Ot.
6-szor ha aa ember a gombára adt hint, a meg-ehetök megfeketednek, a mérgesek satfsárgeiaak. Éten próba azonban caak némelyeknél MBOBTBI be, a legtobbiné! nsm UpssztalbaM. Végre aat it ajánlják probiul, hogy az ember pórhagymát, vagy tiszta ezűtt kanalat a gombival egy&tt forró viabe dobjon, faa mérges gomba van bennt, akkor mindkettS meg-feketedik. Ezen próba msl, némely igea mérgei gombával sem. As irUlmfttlan gotsnákát biztosan ctopán rendtzeree megismerés által tehet az ártalma-taktól megklüsnboztetai, azért a nevezetesebbeket egyenként jó megitmerni.
A megehetS gombák kSzfll a használtabbak a
ksvetkeaók. Verse gajóeza. Der g«mriar Champigaon.
9. Tavisaly galócát, Kritker 3. a diófa tinója, sárga
tinóra, hnsot tinóra, tflnkOt tinóra, saarvaa tiaóra.
4. Kucama tzomSrcsSg. Speise marchal 5. Szarvas
gomba TrOfiM. '
A gombákról átalábaa már megjegruztnk. bogy eldvigy^aatból tanácsos minden nem egészen biaton iamert gombát meleg sót vízben fél óráig iamételve (aj aót vizben) áztatni a sántán kétsiteni, c sót meleg víz elveszi mérget tajátaágát ha netalán volt, a a goeaba izének a«m art.
Jó hizlaló takarmány sertéseknek. Fiatal ter-téeeket gyoraan növeszti és bizlalni következő takar-aváiiy ajánlható: Vétetik egy maroknyi kováta és es felolvatztatik elég vízben, és kozsé tétetik néhány maroknyi fekete lísst, jól Stawkevsrtetik egy éjjel erjedésben hagystik. KSvetkesS nap ezen kováazos takarmányból néhány marokkal a kozooeéges takarmány kQaé kevertetik. Ha esen takarmány a sertéseknek 'I, étig, vagy '1, érig adatik, a sértitek nagyon kevés takarmány felhasználása mellett nagyon keverek lesznek.
Dohos zabot Ismét jóvá tenni
lehet, ha as ember a zab kosi porrá tart tzenet kever, ét pedig 24 mitoltOs egy siirdt, astán száras helyen felhinyvs egy hétig állni hagyja : ea idS alatt rendesen elveszti dohoatágát, ellenkező esetben még egyszer kellene ngysnaimyt szénport hozzá keverni. A szénport attán azeliós rostával ki Uhet b*-161« hajtani, azonban benne U maradhat, mert a lovak azért a zabot megeszik, aSt mtotáa a sséa víztisztító, azért még hannos is.
Sz. V. ni.
t-rtélc é« wátWWywi WWÉW 14.
5*/, metaliques 61.45; 5*/. nemz. iöjofia 66.75; 1860-ki álladalmi koloeön 109.25; bank-réssv. 832.- ; hitelintézeti réesvésiyek 141.40; London 124.80; magysr főldtesermeatesi kötvény 74.75; temesvári fSldteheratentési ktt-

84.—j ezüst 109.15; os. kir. arany Ö01.— ;
Mapoleond'or 100.1— ' .-. .- -.
Feleik sierkesitó : Bátirt Ujtt.
Legújabb ipa'rloTagiság. Kérid idő óta szaporodnak azon esetek, hogy ismeretlen minden üzleti hirnevességet nélkülöző személyek régibb és világhiril üzletek ezég-aláirásainak tulajdonitása által a közönséget ámítani kísértik.
Ezen csaláson alapuló kezelésnek szomorú következményeit s résztvevők gyakran csak havak vagy évek után veszik észre, mint a Rothachild és társa féle ámitótársulatnál, a kik a Roüuchild-féle világüzletet parodiázták. A „Hercur" kiadóhivatalának nagyon ismert vál-léuzietének Bécsben egy hasonló eset okot ad egy óvásra, s melyet különösen sírásóink figyelmébe ajánljak.
Valamennyi beteg erőt és egészséget nyer gyógyszer és költség nélkül a
Revaleseiére du Barry
gyógytápszertfil Londonból.
SS év Ha semminemű Mtt^tég tem volt kfpet t kelUma tgésMtígi tápaemeh eUmt-
áUni t üdvösnek bizonyai az felnőtteknél úgymint gyermekeknél orvosság ét kolteég nelkol minden gyomor-, Ideg-, mei!-, tttd6-, máj-, mtrigr-, nyakháttya-, lilegzesi-, bólyag- és vesebaj-, gamö-, aazkőr-, nehéz lilegait-, kobOgéa-, emétzth«tlentég-, dogalát-, oaame-aás-, álsutlanság-, gyengeség-, aranyér-, visi-betagseg-, Uztzédalés-, vér-megaeoraUs-, Wasihangás-, émelygés é* hányás, t5t terhesség folyamatában, hártyalob-, mélakor-, aováayodát, caúa, koazrény, tápkor ellen, Bgyeziatia cteesemSknél eledelQl dajkatej ber/eu elSny> érdemel.
Kivonat SOfiOO bizonyitvaayból gyógyilások-ról, s melyek minden Igyógysaer ellen daezoltak, ezek közt bizonyítványok Dr. Worzer Unártól, Benéki, Dr. Angelsteln, Dr. Chorelud, Dr. Campbell, Dr. Déde U-aar, Dr. Ure, Cattlestcart grófnő, Brehan márkiné, Isaenttein b«re«eg Hennsdorf-Ponlli minitterelnok és tsbb magas álIamszemilytSl, tetszésre bérmentre be-knldetaek.
B«vidrevonl kivonat 80,000 bizonyítványból :
Hit hava most már, mid&n vigaaztalhatlaa állapotban voltam, atell-és idegbajban azenredtem ngy, Bogy napról-napra szemlátomást fogyatkoctam, esnek következtében tannlásomtol htuaaosb ideig háborgatva voltam. Ekkor eaodálMoe Eevaleaciire-jéröl hallottam, azt fölhasználtam és biztosíthatom, hogy tápláló és kellemea Beralesciére-ja egy havi élvezése atán, tökéletesen egészségesnek és erSsbnltaek érzem magamat, ngyannyira, hogy a tollat a legcsekélyebb reszkette nélkül bírom vezetni. Indíttatva érzem magam ezen aránylag igen olcsó ízletes eledelt, minden tsenredSnek mint legjobb ssert ajánlani it ragyok aláaatot szolgája.
TESCHNEH GÁBOR,
a magasabb kereskedelmi-tanintézet hallgatója. Aa igen nemee de Brehan marklné levele.
Nápoly, 1873. april 17-én.
Oraml atájbetegtég kSvetkeztiben bit év óu boraasató sorvadisi állapotban róttam. Nem biitam olvasni vagy irai; resaketis fogta sl idegeimet és sgiss testemet, roaz emésztés, tartós álmatlanság és a minduntalan! idegráskódás idestova hajtott s pillanatra sem volt avajgtom, a BMllatt a Ugoagjobb saárvbea atilakóros ralik. Sok orma bánt al velem anUkal, togy ksnnyebbalist zserezhettek volna. T9-kéletes kétségbeesésekben az Sn Bevaleseiére-jét hto-náltam a most, mintán három holnapig éltem vele kCsaSnom a jó Istennek. A Beraletciére a legfSbb el-ismeréat érdemli, egészségemet tökéletesen helyreállította t oly állapotba tett, hogy állatomat a társáságban iámét elfoglalhatom. Fogadj.* tisztelt nr legforróbb koez6Bttem ét te^et-tijsteletem nyilvánítását. DE BKÉHAH MAKK1NÉ.
75,837. az. KSUer Flórian, es. k. katonai fel-flgyelS Nagrraradon Md5- és légetj hurut, fejisédmie is meOBanraUeból.
66,715. De Montlooia kiaaaszony, emészthetlen-tég, álmatlanság it torvadázból.
TápláUbi Imin a húsnál, BO-utrum mtg-kimili <z gjópatr árát, ftlnőttttníl agy, mint nuktlaUL
Plihszeiesezikb«a V, font 1 írt. 60 kr., 1 font Sírt 60 kr., 3 font i frt 50 kr., 5 font 10 frt., 12 font 30 frt., 24 font 36 írt. Bevalstciire piskóták taelen-ezékb.n 3 fit 50 ia 4 frt 50 krraL Beraleamire Cho-eoladé Ublákban 12 eaéasére 1 frt 50 kr., 2t-re 2 frt 50 kr., tS-ra 1 frt 50 kr^foralakban 120 caétzére 10 frl — 288-ra 90 bt — 6'6-ra 36 frt. —
Uegrendelhető Barry da Barry & Comp
álul, Wien, WaMscligasM Kr. a,
Yalamint minden ráros gTÓgyaaertáraiban ia fnsaer-kereskedésetben ; asonkirQl a bieai ház minden ri-dékre megküldi poatai otalrány vagy ntánvét mellett.
If.-Kanatán Prigtr Blla, (aoiöu Lovak Ki- • *) ttáí
*) synrt; Pesten Torok Józsefnél; Aradon Tones F, és társánál; Debreczenben MiháloviU István gyógyszertárában a kígyóhoz \ Eszéken Dávid Gyula gyógyszerésznél; Kassán Wondraschek Károly gyógysz., Hsrosvásárhely tt Fogarasi Dömitőraél; Pozsonyban Pissrtori Felixnél és 8S1U Rezső gyógysz., Székes-Fehérvárott Die-bsilst Györgynél, Sopron Voga A. gyógyss.; Temesvárott Pap Józsefvárosi gyógyszerésznél, Újvidék GrossingerC.B. és Ernst János gyógy-azerésznél; Varaidon dr. Hslter A. gyógysz., Verseczen Fischer Móricznál, Zágrábon Irgal-masok gyógyszertárában. Tiaza-Ujlsk: Boyko Vwtor gyógyasertárában.
•) E rovat alatt kozlotjirt feleltssiget ssn
vállal a Bssrs.


Óvás.
Néhány nap óta Bndapesten egy bizonyos Politzer Zsigmond-féle nr njonan megnyitott üzletének akkéat csinál hírnevet, hogy ó a: „Mercur" kitdóhívataíának bank- és váltóüzlete ezégérel él. Hirnoveskedései untatják, hogy 6 főképen a részletlerelek és ígérvények eladására akarja magát adni és éhez vevők kellenek. — Ezen ezég alatt .■
'Wechslergescháft der Administration des „Mercur*'
15 év óta Bécsben fennálló vállalatunk szintúgy Ausztria-Magyarországon, valamint k fl 1 f S I-d 6 n is nagy előfizetési és vevői kört biztosított és szigora-szilárd kezelés által pedig becsületes állást vivott ki magának. Ha most ugyani:on üzletei: fizésére, a melyekkel m i szilárd módon ezen ezég alatt:
Wechslergeschaft der Administration des „Mercur*
foglalkodtnnk, egy csak tegnap, vagy ma óta fennálló vállalat a .Mercur' kiadóhivatalának bank- és váltó-üzleteaimű ezéget kezelte ki magának, agy ez nyilvánosan üzleti hírnevünknek eltántoritásra ezélzott il-loyalis felhasználása.
A concarrentiának ezen a megengedettnek határain messze túlmenő kihágást mint ilyent bélyegezve, figyelmeztetnünk kell, hogy nekünk Bndapesten egyátalában fiókunk nincsen, hogy mi
ezen kérdéses üzlettel semmiféle összeköttetésben sem állunk, hogy vállalatunk lakhelye mint előbb, most is egyedül Bécsben, "Wollzeile 13. szám alatt van és kinyilatkoztatjuk, hogy részletleveleinket, ígérvényeinket, sat., a melyeknek még különösen C h. C o h n aláírásával kell ellátva lenniük, soha utazó ügynökök által el nem adatjuk.
A-„Jfctcir? ktailótóvatalának váltófizlete.
Bécs, Wollzeile 13.
(223 1—2)
Wajdits Jóxael kiadó-, Uf- é» lyoadatolajdoMs (yonaajtó ayomáaa,
Temesváry Manó
nagyon itaurt legolcsóbb (líl 13—
czipőgyára
Budapesten, KiráJy-otcza I. «z. ajánlja
Nőknek:
Kénvelem-eaipSk finom everlssting vagy borbSl . . . . 1 frt — kr. Kenvt!em-«srp8k eleganl fasornál, magas sarokkal, nsgy
Kerfi-eSp""»íet^b«tó«eJ,fénymáaalhe1rfgy.lé.rojtokkaÍ 4 " 10 , Evetlaitiag hmi-topánok, 6 hüvelyk Bagaisago ^j™"'
. Caagrain-bír-bmo-tepánok « btvcljlk aip-áf eiabáttal,
siegeiett kettís talppal, eroe, jé nuaka . . . . 4 . A) ,
Uraknak:
Kénjelem-oúpSk bSrbSl Tajy stóvetből . . . . ■• • » . — * Topauk, dagrta btrMl, itaáa vagy tiay»áaa. kegyfy.l
i6 ott mnnka. S.80„
Topánok'borjn-, vagy bagaria-bSrbSI, ssegejve ée caav.rrsj
ellátott kettSe tsippal, gyakori haauiálatra . . . * „ — ., Párisi nabbs HMopánok milga betétül, a boritás Bilis,
él mégn?ok"lOOO pár knisnféle forma él divat nerint nri-, n!i-, leány-,
Bátorkodónk a t «.
háziasszonyokat
egr na(7 takaritmrar™ ip7«l-nnntetiii, mely abból áll, hogy a ki«< ralodi jo fagokáré ngyDliainl kéreitteaiík. Eiial 1 olSnr jár, még pedig: 1 as isléet oeaiaiKem lehpt él 2. a intányoi beTásirlra láayeirej ta< karítnányt bos magánL £ eael-bol kerjllk bamiaitatlan
6°' **lÍ,eík."ul.egre^eié^k merték, vagy miota-c.ipS ntán bi.toiitá. alatt utánvéttel etiUallUataak, — haaaaaveaetinak aionnal kieieriltetnek.
LatztOTitsA.
Badapest,Táezi-nteza 18 sz.
„Nemnti nilloda- épOleUben ajínlja uioDao nyitott
uri divat- ét női pipere áruk raktárát
legnjabb dirata
egy ki.ír-letet lenni. Hintán mi I araoyo>ott| papírban becsomagolt fOge- I kávénk minden
egyes csomagjának tartalmáért a valódiságát illetőleg, 100 frt-tal jotálltiak, takát Uj-stromozou védjegyankrSl kfl-Ifiaösen tudomást venni kerBnk.
Scliö! Gyözo s Fit
ce. kir. gasd. gyárosok Becsben. Egyedüli raktár Nagr-Kaaiasán:
Strem és Klein uraknál.
(179 12—•)
nSi é, férfi ojakkendSk, fe-Mr it uinu ingek, gmlWr *• ké»16k, taebkíndSk ét ránon lábraralók, b«r- éa poutó
keiiyuk,
gyapjn alsó ingek ésnadrá-(210 6-6)gok,
férfi, női ÍM jjerm«kliari»iiTák, kasáilik, ,s;aklb««ílok, nialláai fejkeqdSk ét kapichoaok, iliatase-rek, toppan fértk ptb. <i(T>ai>u miodeiiDomS rűTidárnkbaa leitfloS
olcsó árak mellett. Vidéki megreodeléaek legnagyobb uorgtlommal, pooto-
Bécs, 1876. november hó 12-én.
m oatkdlöltetiiek.

Kőszén-eladás Pécsett
Az általánosan elismert kitűnő pécsi kőszenet következő
árak mellett ajánljuk .-Binya-áii«iiiái^MUet>pécs.wvályán ktcslra rakva
darab-szén 28 kr. ) 60
Nagyobbszerfi vételeknek egyesség szerint árleszállitás engedtetik.
A pécsi kÍMén-etadát! fSOgynakséa: Hermann és Piernikarski,
HKynSki-,
bltomioji-, (abna- éí'borkmtelí Oilatr, n rasdasigi-, boráamatl- é* maloml-(épek *■ enkísak raktára Pitim
(219 3—»]
Állatorvosi vélemény
a Beszédes Gyula-féle kehporra nézve
AMlirott, mint oklevelén illatorvaj a t Beaiédes Gyula gjógjnaéa nr álul (altalajt <• ktjuitett kebpor alkalmasálát több éna At figyelőmmel kísérem • igy a maglepj tikár utiu atftkertfii Télvménjein ; minerint esen kebpor IovmkAil Itvó t &• dobajoknál mint kehpor, mit mindenféle háxi illatoknál a biiékonyiagot igen elímoxditja, mivel étvágyaieiro étekpor, járvinyoi vértilyognil mint óvner haiinálbalo, puffadiioknil, kilikinil mint »«él-c a i 1 I a p i t ó kitttnő nolgilatot teu • ennélfogva mint s gacdaköxöoaégnek, mind pedig collég* tanaimnak exen gyogvaier hannilatit illataiknál s fennt elősorolt bajokban, miután éa mir többnör eJk*lmasUm él a haunilat útin tapauUltam a aikerea gyógy itist, ennélfogva mindenkinek tiastalelkíitmerettal ajialom.
Kelt Don* Veráén, 1876. jon. 24 én. Miaieri Láasló,
oki. aUatOPVoa.
Ezen hathatós kehpor valódi minőségben egyedül kapható 80 krjával csomagonként: Beszédes Gyula gyógyszerésznél Dnna-Vecsén (Pestmegye) Thallmayer B. és Társa uraknál Bndapesten, Dieballa György gyógyszerész urnái Sz.-Fehér várott, Bosnyay Mátyás gyógysz. nrnál Arad, WajditsJ. urnái N.-K a ni isin
KaphabS továbbá alulírott gyógytárában :
llumaailafl fogpor — kellemet K*ga, fogkSvek lerakó diait megaksdilyosó — t * foginak eroutesét tloidésS hatiainál fogva — kitiUí. Egy nagy dobói 50 kr.
Moadóvlt, arca- éa fcéllteaéct — neplS, májfolt t mit birkategek ellen igen nép eredményeket matatott fsL — Külön külön drbja 60 kr.
Fagy-gyapot mái — minden barna! olkerölheteűenül uflktéget, — fagyit, égetek, valamint ai oly kellemetlen láb- ét hónily iasadia ellen — piratlan hatita, gyortan t gydkereten gyógyító. Egy üveg 60 kr.
HStgy riin-por. Keltemet rórsa illatú, irUlautlan uépiló tierek vegyflléke. Egy nagy dobot 50 kr.
lláii tapau — kelevények t elmérgedt sebeiét gyonan gyógyítja. Egy drb. 30 kr.
Étek-psr — mellégés — étvágytalanság, «eh*> eméottet
ellen igen ajánlható. Egy dobot 50 kr. (178 6—*)
D.Veoén a .MegviluShoi- oimtett gyógyUrbu.
Beszédes Gyula, gyógyszerész.

Nem rég időben elhalálozott
Balásovits János szabómester
után Bátramaradott
könyvbeli követelések
nekünk alulírottaknak, mint nevezett bátrabagyónalc hi.
telezőinek biróilag átcidáltattak. Ennélfogva bátorkodunk
az illető Balásovits János könyvében előforduló t. a
tartozó feleket tisztelettel felszólítani, miszerint tartozá
saikat nálunk f. évi deczember hó végéig bizonynyal ki
egyenlíteni. (226 1—3)
Teljes tisztelettel
Stern és Pollák.
?4ftttMttttMttttf^^
ITÁLIA BAZÁR
kecfteneH-ateia «. n a.
Első és egyetlen Magyarországban. Különlegességek:
H i p o 1 y b 0 1: VeiOT-borok, ftsterek bM(rekoelc koríl-
MI is lávából; macaroul és sok mái Ijei olcsi teiiUnenek déli
jromlSlcsSk. '
FlorenctbSl: Hesaik-Mnkik, nobrok h ábrak.pek al«b«rtrombUl, Pijli.no siörp, earrarai (ebír nárvánv ipitesekbei ea m&Teaaelfcei, rnbakalmek nflknek, ]nerai fiaom faolaj
RcSmábíl: Ol.jftnraerrrck is sient tépek, siém erek-ljrifc isolvaaik; bor Lanriaa Crieti, mosaik.
T • r 1 n b 0 1: Ormos borok, Astip«i«g5. pipák, neink
II i 1 a n 0 b i 1: geljreni-siovet rahákra. képek, hasi £YÍEÍ-síitek, kenlSt! siorek, pármasan sajt, ríukása.
Vilticiiktl: Kristály munkák, tokrSk, motaik ífc. aserek, t<mM tnfkosarak él ninnMk.
gioiliábol: Borok ia asaah (ySailotk.
Olasa értékpapírok éa péuek betiluto.k és elacataak,
mindennomfi mogrsndelések Olasxorstáfba elToKadtatnak, ati ka.
laasok is minoeonemn munkák nependeltotnek, kSnyvek és hír
lapok vegtaereatetaek. (SS5 i
Nagyobb megrendeléseknél 5% árleengedés.
Ca. k. szab, déli vasúttársaság.
Több, a vasúton talált tárgyak, melyeknek tulajdonosai nem jelentkeztek és fel nem találtathattak, e hó 25-én délelőtti 10 órakor elárvereztet-nek.
i-s) A vezérigazgatóság.
munmntmirntnntnn
Gőzmalom-eladás,
Kaproiczán, t táros mellett levő Ksproncza folyónál, kSzel a pályaudvarhoz, egy három kereka vizi, és egyszer-smind gőzmalom, folyó hó 20-án reggeli 9 órakor árverés utján u ottani kir. járásbíróságnál eladatik.
Hitelesen becsalt ára 6800 forint, házzal, pajtával, annnel, konyha- és gyümölcsös kerttel és 6 hold földdel egyfitt.
Az árverési feltételek az ottani bíróságnál megte
kinthetők. (221 2-3)
3O0O0OOOOOO0OOOOO0O0OCX

Van szerencsém tisztelettel jelenteni, hogy Blau Fái nr házában lévő kávéházi-helyiségeimet
szerdán, november hé 15-én
nyitottam meg.
; Nem kíméltem költséget a helyisegek lehető elegáns berendezésére; rajta leszek, hogy a t. ez. közönséget minden tekintetben kielégítsem és kegyes látogatásért —iezem.
Kiváló tisztelettel
227 '-1 > HEIN MIHÁLY.
300000000000000000000QC

un. november 19-én.

9311C

Thenftt&Uk évfolyam.a ElHwtssIsr:
3 tfia évre. . 8 fn.
! Hl évre . . 4 .
oc£,ed ívre . 2 .
Egf aám 10 kr.
Hlraitstek
6 huíbos pttltsorbaii
7, oilBodezor 6 s zainétas
további eorért 5 kr.
NVILTTÉRBEN
KTonkint 10 krért <é- i
ütnek fel. .
Einfsbtrí illetek minden |] hirdetésért kfllün f kr. BzetendS. f.

ZALAI KÖZLÖNY
előbb: .ZALA-BOMOOYI KÖZLÖNT."

l|

I A lap neuemi re I ületS közlemények e.
rékpénztári ípülel fold-■ünt, — sayftgi részét íHetfi közlemények pe-dif a kiadéhoz béri mentre iucézenduk: NAQY-EAKIZ3A
Wlasslsskiz.
Bermentetlen levelek cezk ismert munkAtár-eaktél fossdtatnak el.
Kéziratok viwzz nem küldetnek.

y-Kantaavaro. helyhatoságáiiak, Bemkfllöi,lHm a ^-kaalzMl kereakedelai ■ Irarbuk", a ^-budisai takarékpémxtár-, a ^ala»egyei általáMi tanítótestület'', a „..-kaiűzsal kisded nevel* egyesílet", a ^oproal kereokedelaii s Iparkamara n.kanlnai kHralantnsánya" g több nwgyei és várotd egyesijét UvatalM értedttje.
Hetenklpt kétszer, vasáreap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmi lap.

Petőfihez.
Jötél, — tuuél, — nem tudja senki se' Honnan ? — Hová ? — Léted egész mese. Egy-egy szikra lantod minden dala, Melj- lángot éleszt, fényt áraszt vala. S midőn lelked földünkről tivozék, Disiét veszítve, elborult az ég.
Mondd: mi valál ? — Tündöklő meteor ? Mely útjában szikrát szikrára szór ? Mely pályáját végig nem futhatá 9 kihamvadott csillagként hnllt alá; Koromsötét űrt hagyva hátra ott, Hol csak imént tüzfénye ragyogott ?
Nem, nem valál csak paszta tünemény, Mulékony meteor hazánk egén! Te nap valál, a mely sugarait A végtelenbe szórva melegít; illő csillag, mely bár kialva rég, Szemünkben most is tüadérfénynyel ég!
S neved e fénye soh' sem veszhet el; Mert mig e földön lesz érző kebel, Míg lesz oly szív, mely lángolón szeret Szibadságot, hazát és nemzetet; Hely szépért és nagyért hevülni tud, Lesz, — ki sírodra tűzzön koszorút!

Vahot Imre
ÜUl
Nagy-Kamuin, a városháza ditztermébeu
1876. évi aovrmber M l»-éa mint nyelvünk, nemzetiségünk, irodalmunk, különösen P e t ó fi Sándor művei iránt
oly hó részvéttel viseltető Felséges Királynénk dicső n«vmapjin
sMgtartSBdó
programmja:
.Szózat.' (Vörösmarty Mihály
halálozásának évfordnlati napja alkalmából.)
Előadja Berecz Imre vezérlete mellett«
n. -kanizsai fógymnasinmi ifjúság zenakart.
II.
.Honídil.' Petófitól. Zenéjét szerzé Nagy József. Előadja a főgyma. ifjúság zenekara.
ni.
Petőfi életének főbb mozzanatai s rejtélyes halála. Felolvassa Vahot Imre.
IV.
Petőfi legszebb népdalai, különböző zeneszerzőktől. Előadja a főgymn. ifjúság zenekara.
V.
Petőfi müveinek rendkívüli hatása a hazában s az egész világon. Felolvassa Vahot Imre.
VI.
Bákóczy induló, előadja a főgymn. if-jaság zenekara.
Helyárak: első két sorban számozott ülőhely 1 fit, a többi sorban 60 kr. Földszinti álló jegy 40 kr. A tanuló ifjúság számán földszinti bemenet 20 kr. Karzat 20 kr. Kezdete 5 órakor.

A terem fűtve s kivilágítva lesz. A t közönség kéretik, hogy St őrrelitt megjelenni szíveskedjék-, mert felolvasás alatt » terem ajtaja bezáratik.
Petőfi arczképét ez alkalomra a teremben a .nagy-kanizsai kisdedneveié egyesület' női választmánya kouorozza meg.
Jegyek előre válthatók Wajdits József nr könyvkereskedésében. Délután 4 órától kezdve a pénztárnál.
Tapasztalatok a hazl nevelésről,
ajánlva az atyák és anyák figyelmébe.
Midőn régóta táplált kedvet'eszmém valósításához fogok, sem vélek kedvetlen dolgot cselekedni, ha e becses lapok tiutelt olvasói kedvéért, s t szerkesztőség engedőimével a házi nevelésről hasznos tudnivalókat elmondani magamnak alkalmat Teszek.
A házi nevelésnél a szülőknek ismerni kell mindazon forrást — melyből a gyermekeknek erkSlcsi romlása eredhet.
Tudom, hogy a világtól kellene a gyermeket kivezetni, ha minden veszélytől megakarnánk órai, tudom, hogy felül haladja minden emberi erőnket mindazt megakadályozni, a mi veszélyes az ártatlanságra; de teszünk e legalább annyit, a mennyi lehetséges? Nem vagyunk-e nagy részben magánk okai, hogy a gyermekek veszélynek tétetnek ki és esnek áldozatai 1! Igen, még mai nap is sok szfilő csak bestéi a nevelésről, de nem tesz agy, mint beszél, mások ismét jól kezdik, de nem bírnak kitartással, nincs még bennök elég erély, majom-módra hizelegnek, kedveznek gyermeküknek.— A gyermekekre egy ed Bl következetesség állal lehet tartósan hatni. Lárma és perelés nem czél-szerü nevelési rendszer. Csak folytonos és lankadatlan kitartás álul lehet cselt érni. SokszOlő semmit, vagy igen keveset figyel gyermekeire, azoknak hajlamaira.
A hasi foglalkozásnál, hogy minden a maga rendjén menjen, a helyett, hogy gyermekeikkel a szfilők tabbszSr foglalkoznának —

cselédeik felügyeletére bízzák, vagy mi legrosszabb, a cselédek szobáiban engedik aludni. Az ilyen vigyázatlan szülők nem gondolnak arra, hogy a mostani romlott cselédség mily erkölostelen tetteket — nemtelen durva ■zókiejtéeeket kivetnek el — midőn magukra hagyatva vannak, hogy ők a gyermekeket egész élőtökre ■zereaosétlenné tehetik, az bizonyos; mart voltak és vannak eretek, hogy aí erkölcs-telen roaz dajkák a gyermeket hordozás közben vagy a fttrösztét és tnztogstas.után elaltassák, a sírást elesititsák, kegyetlen szeretettől vagy épen, mi szintén nem hallatlan, saját értékűségüktől indíttatva — pajkossággal érintik, u-pintgatják, csiklandozzák s bennök gyakran oly érzeteket ideinek elő, melyek kéeóbbagyer-meket romlottá és egészen képtelenné teszik a tanulásra.
Továbbá megzavarják még a gyermekeknek elméit a cselédek együgyfl beszédei, czél-talan és dőre tetteik, melyeket a rájuk bizott gyermekek előtt elkSvetnek. Nagyon veszélyes H ártatlanságra az is, ha a gyermekek a szülők hálószobáiból — vagy pedig 4—5 éves fi- s leány gyermekek egy ágyból nincsenek elkülönítve.
Errenézve sokan azt mondják: hisz a kis gyermekeknek még nincs estók.nem is figyelnek az együgyn tettekre, az erkölcstelen veszélyes izgatásokra, igen, de mégis meg van a szem s a lélek, melybe mindaz, a mit látnak, hallanak s éreznek, mint a lágy viaszba benyomódik.
A roszaság gyakran megelőzi a kort, az értelmet; van reá példa, hogy a zsenge korúak •a már romlottak. Csak nem kell a gyermekeknek hinni, ők gyakran kíváncsiak és sokstor lopva leskelődnek, midőn azt hisszttk, hogy alszanak, vagy figyelmük másutt jár.
A nevelést még némelyek nagyon köny-nyünek tartják, melyet mindenki ért, azonban az nem ugy van és a művészetet, tudományt tanulni kell. A szülőknek gyermekük minden jó tulajdonát tanulmányozniok s szem előtt kell tartaniok, hogy a gyermekek ne csak a tudományokban mflveltessenek, hanem ártatlanságokra is kell figyelniők — mert a gyermekek ártatlansága a mai korban veszélyes szirtekTÁRCZA.
Vahot Imréhez.*)
Síép szellemed re*- ismerik.
Hőst gzinrSl ssinre tisztelünk ;
Isten hozott, oromben ég
Látúodon ma nyílt szívunk.
Az Gstokos, kit úgy imád
E neinMt ■ fél viUg eaadil, Fdlkel diaSen ilulzd,
8 DTinbam gyál m sírhomálr.
B.ritjz Toltál I atrja mint
Sok iljn toll reményinek ; Buzild el ót, mi jól nik,
Bar könnyeink Homleaek.
Lelkűnkbe dalt tugsUaak át
A D6T5. lant írulmei, 8 konyánk efy bymniu gyOngye leik,
Hely asgy nevet mífimtíK.
Beixélj csak, oh 1 mit; róla szállt,
Bzbérod í* szebben virnl; Mii »fbe fel, hozzá emelsz. Jobbnak tiid nlT-zálogal
Fotadd, derek bajaok, kiben
Sok dó. emlékre iimerOak; Uten bozott e he. távosál.
Veled lessttok e te I«z7 «M*k ' • • •
HAJQATÓ 8ÁBDOR.
Az árra.
. TesthoffE. után: Babos 8xldónUtől.
(FolyUtás.) Qenia erőt vett magán ; homlokához ka-
j. •) K^Kaaiiaán, 187t. évi nov. l»-*», P«t5í ***■ i> '-■I,U,M tartott falolvasáas aUaUaára.

pott. Nem foghatta fel, mit jelentsen mindez ; nem értett egyebet, csak az egyetlen szót: .Menj I* Nem tudta, mit vétett
,Te még az árutlant akarod játszani ? Ne merészeld ! tettetéseden keresztül látunk ; le vagy álcaázva. Tetted gyalázatosabb az örökség orsóénál. A legközönségesebb módon akartad kizsákmányolni az öreg gróf jóssivüségét, hogy egykor e házban úrnőt játszhass, hol kő-nyörületbő! nyertél kenyeret. Gondolod, az 5r»g gróf oly menyet óhajt, ki még a testén lévő ruhát sem vallhatja magáénak, ki csaknem az utczai sárból emeltetett fel ?* Vanda gunyo< san nevetett — .Takarodjál ki e házból, melyet háladatoaaág helyett bemocakoltál!" .
Qenia még most sem értett semmit. Ártatlansága érzetében egyenesen tartá magát Habár a kedves arezok halotthalványak voltak a ajkai a fájdalomtól vonaglottak, mégis határozottan feleié:
.Hegyek. Eaen jelenet nélkül is elmentem volna. Bégen és szilárdan elhatároztam távozásomat. Sajnálat nélkül hagyom el e házat; a jótétemények, melyekben itt réazeaittettem, soha sem tudták folmelegiteni szivemet, mindegyik egy-egy sértés volt reám nézve; elfogadtass bácsimért, kit szeretek, s ki most sem taszítana el, ha kegyed bamiaaj nem vádol. Az áxulkodásra, mely nem volt egyéb hazugságnál, nincsen szavam."
Genia megfordult s elakart menni.
Melánia, ki véletlen megjelenésével még hallá az utolsó szavakat, vadkifejezéssel rohant koaéjok.
.Vanda, Vanda, mit cainálaz ? Megőrültél ?" — kiáltott haraggal erőzen toppantva a kicsike lábakkal. — .Öeaiát én oltalmazom, és

senkinek sem áll jogában őt megsérteni, még neked sem !■
Qenia derekát gyengéden átkarolta a szere-tetreméltólsg simogatá haját
.No, csak tartsd meg magadnak a szőke trd5g5t a kígyót, ki oly édesen tad mosolyogni, ki minden férfit elcsábít!* — szisxegé Vanda vad gyűlölettel— .Csak vidd magaddal az ártatlan vadgalambot, legalább férjed szivét is tévútra vezeti!— ó azt gondolja, hogy nem láttam, amint jegyesedet is meghódítani akarta. Épen most jSn tőle a találkáról; édes szavai még bizonyára füleibe csengnek. Csak vidd, csak vidd!«
Fájdalmas kiáltás hallatszott Genia ajkáról.
.Ne hidd Melániái oh Istenem I ó hazudik; én ártatlan vagyok!" — kiáltott aggódva,
- Mit sem tudok a vádakról, melyekkel ei-
halmoz; oh ez gyötrelem I*
.Csitt Genia!• — kiejtett Melánia; — .egy szót se emelj védelmedre. Épen most beszéltem Egonnal; mindent tudok! Ne lépd át többé szobádat; megosztom veled az enyémet Holnap egy felvilágosítással fogok szolgálni Konstantinnak s elégtételt sserzendek ezen gyalázatos magaviseletért! — Szegény kedves Genia,'
— folytatá vigasztalóleg, — „te régóta tudod,
hogy szivemben s ***nf—>■*- mindenkor ottho
nodat lelheted !■
Gyengéden vezette ki Geniáts halvány arczáróí letorlé a könyökét
.Oh, szint gyűlölöm Vandát 1" _ kiál-toft szeavedélyeasn — .és Konstantin is már oly nyomorait gyengélkedő, hoey mindenre kész, mit Vanda^ütarl'
.Kis aiktókigyó," - seiniegé Vanda, ha-

ragos tekintetet vetve s távozó Melánia ntán. — .Konstantinnak soha sem szabad megtudni a felvilágosítást; elvesznék, ha tettem értésére esnék! Ugy kell intéznem a dolgot, hogy néhány napig kénytelen legyen az ágyát őrizni, mely idő alatt senkivel sem leaz szabad beszélnie. Fülöp az imádásig szereti atyját; engem nem árul el,mert ez álul az öreg halálát idézné elő. — És most ... egy mosolygó, elfogulatlan kifejezést, hogy Lukanid hercegtől elbucsuz- -
Félórával később már a teremben ült s a herczeggel élénk, ssellemduseszmecserét folytatott.
Fülöp ingadozó, nehéz léptekkel kereste fel a legközelebbi csendes helyet s mind két kezével eltakará a halvány arezot. Sokáig ült gondolatokba merülve, mig végre felemelkedett a magas, baszké alak; a setét, komoly szem-csillagok ismét ragyogtak, csak a széles homlok beszélt erős elhatárolásról. Megszokott,csen-des, egyforma léptekkel ment atyjához; az ajtót gondosan bezárU s az egész estét nála töltötte. Másnap kora reggel felnyergelteté nemes arabménjét s as országúton átlovagolt Ivano-vicsra és miután Melánia fontos szó — és levél-beli küldeményeit átadta, dél ielé a legjobb kedélyhangalatban búcsúzott el Freihagen úrtól.
Vanda kényeztető dédelgessél adu tudtán mindenkinek, hogy férje fájdalmas köss-vénybaja hevesebb lett, agy, hogy az üreg gróf heJybemhagyóUgeagedolrneskedett kbdves Vandájának s as ágyban maradt Előre látó okos neje nagymennyiségű theát itatott meg vele. Mnlánia hiába kért beboeaáttatást Vanda eléggé gondoskodott ss ajsdiat szorgosan zárva tar-

közt forog, * mint a gyermekek éréinek száma növekszik, azonnal szabadságra s különféle sze-szélyes élvezetekre hajlamot éreznek s alkalmat keresnek azoknak kielégítésére.
A gyermek — hogy nagy koriban szenvedélyeinek rabszolgája ne legyen, már ká koriban, midőn a gyermekeknek sávé s tettei mindenre hajlaodúk — őriznünk kell mindea bűnre vetető veszélyes okoktól, eltávolításunk olyan élveket, melyek gyanúsak, az erkölcs-telén könyveket, képeket, sxin-darabokat, a nagyon tápláló eledeleket és hevíti italokat, a tétlenséget, az ágybani á 1 o m-talan hentergést, a bálosáeo-k R t is, egy szóval Ariznunk kell mindazoktól, a mi a képzelő tehetséget ocsmány képekkel tölti el s a testet puhává teszi.
Nagyon rósz, ha a gyermekek magukra hagyatva vannak kerti lugasokban, farakhe-lyek, ÍBtálók, padlás, vagy csűrökben; mert ezek is veszélyes barlangjai az ártatlanságnak.
Korán kell a Bzulíknek ügy?l|Y,)hogy4BÍ| csinálnak a gyermekek bizonyos helyen. _— a^_ hol alkalmak van míoden szemérmet félretenni s megtörténhetik, midőn néhányan vsának
együtt, ártatlanságukat félreteazik; azért
meg kell akadályozni, hogy a nagyobbak kisebbekkel — gyanúsak ártatlanokkal — fiuk leányokkal, s6t hogy soha többen egy bizonyos helyre — ne meDJenek; mert itt van legjobb alkalmuk pajzánkodni. Ha ily körülmények költ a szülők n»m elég óvatosak, oda van a gyermeki ártatlanság; miért is nagy figyelemmel kell kisérni minden léptüket és tetteiket.
A fiatal nemzedék nevelésénél a gyermeket ne csak arra tanítsuk, mi a jó, hanem ki-csioy korában vezessük a jóra, saoktaasuk rá korán as engedelmességre s oltsuk beléjöka jót
— a szttlok és emberek iránti tiszteletet, misze
rint nagy korukban durvák s háledatlanokks.
ne váljanak.
Ha a gyermek játszani kéredzik, felelősségre kell mindig venni, sót jó ókét jálBzásuk közben meglepni.
Miután az atyák és anyák első gondnokok és őrzőjük a gyermekeknek, el ne felejtkezzenek a> ártatlanság előtt olyanról beszélni, vagy tréfálódzani, a mi az ártatlanságot sérti; anyák gyakran megfeledkeznek a tiszteletről
— melylyel többi gyermekeik ártatlanságuk
nak tartoznak, midőn as egyik iránt anyai kö
telességeiket végzik. Atyák gyermekeik jelen
létében gyakran nem tudják szavaikat és tet
teiket mérsékelni, vagy nem tudnak a szülők
maguk között a főbb dolgokban egyetértést,
össznangzást létrehozni. Hol a nézetben eltér-
'n*fc, azt négy szem között és soha a gyermekek
előtt ne egyenlítsék ki. Vitás dolgokban az
okosabb enged, ha azt az egész koczkiztatása
nélkül teheti; mert mindig az egészet és a vég-
czélt kell szem előtt tartani. A czél elérésénél
szem előtt kell még tartani a nyugodt maga
tartást és higgadtságot; nem szabad elveszteni
t. gyermek bizalmát, ba a gyermek kérdez,
ügyesen mindenre felelni kell neki, ha kér, BZÍ-
vesen adni kell, egyedül szeretettel lehet jól
nevelni; de azért uem szabad megengedni, hogy
a mint ő nekik tetszik, kényökkedvők szeriot
tehessenek — vagy különféle zugokba bújva
játszanak; mert az ily játszadozásoknál gyak
ran különféle kézmozdulatok is előfordulhatnak
a fogás, tartás, kötődés közben. Ha csak egy
nagyobb van több gyermek között, ki pajzán-

kodni akar, legjobb alkalma van. reá-sronmind arra, hogy másokat elcsábítson.
Gyakran a legszebb remények pillanat alatt hiúsulnak meg oly házaknál, hol • gyermekek, mihelyt szemeiket megnyitják — nem látnak egyebet, mint tisztátalan' képeket, aetn hallanak mást, mitttilletlen szavakat — vagy lefekvés előtt olyasmit látnak és hallanak, a mi álmukban tisztátalan képeketidézend elő; — az ilyen gyermekeknél aztán nem osoda, ha korábban megromlanak, mintsem azt hinnők. Óvni kell tehát a tisztátalan benyomásoktól és korán kell az ifjú kedélybe bevésni a > Hiedelmet, udvariasságot, szerény-légei, rendszer e.t.«tet, engedelmességet, becsületérzést, az £ > >i 11 et «; e>t és egymás írást numligs mindenütt — ha egyedül vannak is — bizonyos tiszteletet mutassanak. — Ily házi nevelés után Tehet a magyar nemzet híres — és erős.
Keszthelyen, 1S7U. november havában.
ÚJLAKI MÁTYÁS. ... íi ■ ii' 'i i .--8-Mt; i- <■ ■■'■'>
Helyi Irtrek.
— Ö Felség* Hajós Jóssef alsóleadvai és
Kocieth Mátyás Csáktornyái kir.jbirósági albi-
ráknák hivatalból leendő kölcsönös áthelyezését
legkcgyelmesebbcn megengedni méltóitatott.
— Rendelet. Könnyes megtörténhető
szerencsétlenség elhárítása következtéből min
den háztulajdonoj, vagy ennek helyettese ezen
nel felazólittatik, miszerint a ház előtti járdát,
vagy a hol ez nincsen, a ház hosszában három
lábnyi szélességű térséget a hótól, jégtől s sár
tól mindjárt a reggeli'órákban megtísxtíttassa,
ónos vagy fagyos idő beálltával pedig hamuval,
fürészpor- vacy homokkal annyival inkább hin-
tesse be, minthogy mulasztás esetében az illető
1 írttól 10 frtig terjedő pénzbirsággal fog meg-
fenyittetni. N.-Kanizsán, 1876. november 15 én.
A városkapitányságtól.
— Kádas BudotJ kir. tanácsos és
győrtankerületi főigazgató ur ő nagysága hiva
talos körutat tevén, a hét elején Nagy Kanizsán
volt B a főgymnasiumi ifjúság rendszeres taní
tása fölött legnagyobb megelégedésének adott
kifejezést.
— Félreértések elkerülése végett kije
lentjük, hogy lapunk egyik számában foglalt
felolvasási közlemény hibás volt. A felolvasás
ugyanis, minta kibocsátott felhíváson van,
délután 5 órakor veszi kezdetét s nem 7 órakor.
— Csernajeff Kanizsán keresztül a na
pokban Bécsbe utazott. Rósz jel!
— SzititármiZatunk a hely szűke s a
közönség részvétlensége folytán a héten Mar-
czaliba távozik. Óhajtjuk, hogy a lelkes mar-
czaliak e jobb sorsra érdemes társulatot meleg
pártolásban részesítsék.
— ValiOt Imre felolvasifa lapunk hom
lokán olvasható programm szerint történvén
előre is elismerésünknek adunk (szinte kifeje
zést a főgymnasiumi igazgatóság s az ifjúság
hazafias figyelme- és készségeért, hogy nagyér
demű veterán írónk irányában ily rokonszenv
vel viseltetnek. Vahot Imre körünkből Készt-
helyfe távozik s ott nemcsak Petőfiről, de a
keszthelyi georgieon halhatatlan emlékű alapi
tója gr. Festetics Györgyről is tart felolvasást.
Megvagyunk győződve, hogy Keszthelyváros
minden nemesért buzgó közönsége szívélyes
figyelemmel fogadja.
— A'évváUoxtatás. £rtl József xalavári

lakót vezetéknevének „Bányai'-ra kért átvül, toztatása belügyministeri rendelettel megengedtetett.
— Bttrldhirek. Fővárosi férfi dalegylet
atakultBpeíten. — Ahires Mosi Erláogsr ban
kárház megbukott. — A történelmi társulatdécz.
7-in tartja elnök választó kósgy ülését. —Deák
Fereacz szobrára a hgprimás 1400 hot adott.
— Antouelli vagyona 80—lOOmilióra megy. —
Haynald érsek egy katonai iskolára 40 eser ft
alapítványt tett. — Pápai államtitkár Simeoni
biborsok lett. — Jókait a .Figaro" magyar Du-
masnak nevezi. — Nyerges-ujfaJuban 6 lábú
malaesst mutogatnak. (E malac* nem hírlapi
kacsa?) — / 4.
Eszmék a seeptikua világból.
A hármas szövetség=kártyavár.
Perfid csak a muszka. Neki eredetileg legkisebb gondja volt a béke. Azt hitte, hogy a hármas lepel a ragadozó körmöket jobban eltakarja, — hitte, hogyha .aöv«ség xoasfk kit fao, toránál' elámitásávaf a keleti "kérdés terén' most hatalmas előhaladást tehet^ sót a csomónak részére kedvező megoldását biztosithatja.
Látjuk,'hogy "a németnek tett egykori szolgálatokért — viszontszolgálatra számított és pedig olyanokra, melyek nagyon is az eleven be vágnak, azonban a német i» ismeri áss a sánta ördögöt! (den hinkenden Teufel.)
Hisszük, kogy a szabadság és jog geniusa az emberiség felett őrködik. — ÁtaJánoe lesi a lelkesedés a hatalmaakodó ellen. ' '
A miseit Európába* minden - anya. — Grachus nővé változik át, ast mosdván — aséit szültem fiamat, hogy legyen, ki az ököl jog képviselőjével megküzdeni s ha kell,' meghalni tudjon.
Vegyes hírek.
— Áz autony. 'Nagyváradról egy ottani
lakosnak hatvanöt éves felesége megszökött egy
28 éves fiatal emberrel. A .fiatal szerelmesek"
Aradra menekültek a zsarnok férj elől, — ter
mészetesen a lángoló ssivü hölgy, mint.korának
előrelátásához illik, nem feledkezett meg arról
sem, hogy pusztán szerelemből élni nem lehet,
összepakolt a férj vagyonából, a mennyit hamar
jában lehetett.
— Nagyon Unj volt már s nem kellelt
senkinek a hetvenkét éves motyogó francsia
nyelvmester szegény Rotsi, ki egykor Gorové-
nak, Thaisz főkapitánynak, s igen sok, most
magas állást elfoglaló nagy urnák volt a francija
mestere. Vénségére egyedül állott a világon,
külvárosi hónapos szobácskában lakott, s nem
volt senkije, a ki öreg napjaiban gondját vi
selte, s kenyeret adhatott volna reszkető kesébe.
Kiment tehát a zugligetbe s egy fára fölakasz
totta magát
— Hamis végrendelet. Gróf Almássy Al
bert ezelőtt 14 évvel Mihályi Nándor csendbiz-
tee segélyével Almássy Gedeon végrendeletét
meghamisította, magát tevén abban as elhunyt
nak brökösévé Almássy Edmund helyett. A
bűntárs később megbánts tettét s feljelenté az
esetet, mire Almássy Albert, hogy kivágja ma
gát, hamis tanukat keresett, 10—10 eser irtot
ígérvén annak, a ki azt vallja Mihályira, hogy
ezt megvesztegette Edmund gróf, azért kereste
gyanúba Albert grófot. Akadtak is hamis tanuk,
egyik azonbaa feljelesté a vesztegetést, s Air

snássy Albert még .nagyobb bajba keveredett. ! A végtárgyalás most e napokban ment végbe; a gróf tekintettel arra, bogy már 11 éve áU per alatt, három havi börtönre ítéltetett
— A hatatzlc-i kiiaazitdtok immár
msgtörtéwtefc aiország községeinek legnagyobb
részében, s a községek 88% ban a helyszioi
megvizsgálás is végbe ment. A földadónak az
uj alspon raM kinyomoziBa a községek 33
százalékánál történt meg, és e kinyomozás sze
rint összesen mintegy két és fél millióra tehető
as évi bevételi többlet, mely a kataszteri ki-
igazitasok folytán a földadóból befolyni fog
as állam kincstárba.
— ÁM.tmM hadtrö. Egy németországi
katonatiszt tüzetes czikkben ismerteti Oroszor
szág haderejét az augsburgi „Alig. Ztg.'-bsn
melyből átvesszük a következő* adatokat Az
orpaahaderó a) Európában: 41 gyalog hadosz
tály, 6 lövészdandár, 18 lövészosztály, összesen
544.000 gyalogossal, 78,200 lovassal, »32
ágyúval éa 328 golyószóróval. Az összes had-
«zó a tájberi tüzérség éa technikai csapatuk
nélkül 622.200 ember,' ezekkel együtt pedig
680.000 ember, b) a Kaukázusban : 92.U00
gyalogos, 11.000 harcsás lovas, 352 ágyú és
56 golyószóró, illetőleg hegyi ágyú. Tábori
tüzérséggel és technikai csapatokkal együtt
115.000 ember, e) Európában és a Kaukázusban
tehát rendelkezik Oroszország 639.000 íónvi
gyslogság, 89,200 főnyi lovasság, 2383 ágyú
és 384 mitraillenee, illetőleg hegyi ágyú, vagyis
725.200 ember felett Ide számítva a tüzérségi
és technikai csapatok legénységét, a< összes hsr-
ezosok száma less 795,O0O-et. Harcion és nem
harcsost össsevéve egy millió ember. A lovak
száma 215.000.
— Európa uj térkápt. A múltévben em
lítve volt, hogy „Cartedel'Empire Slave" czhn
alatt 1873 ban egy térkép készíttetett. E tér
kép tavaly került nyilvánosságra, addig igen
kevesen tudtak róla. A szláv császárság e tér
képe magában foglalja nemcsak Orosz- s Len
gyelországot, de Cseh-, Magyar- s Horvátor
szágot, Szerbiát s Mentenegrót E terv kivitele
azonban legyőzhetetlen nehézségekbe ütközik.
Most pedig, mintás as orosz politikai hóditási
vágyáról sem tud lemondani, egy uj tervet ké
szítettek, hogy a többi hatalmakat kedvezmé
nyek által megnyerjék. K térképet a londoni
Daily Telegraph" párisi tudósítója ismerteti. £
szerint Ausztria területe semleges magatar
tásáért hálából meghagyatnék, ngy, a mint van.
Görögország a.asomazédos tartományok terüle
tével nagyobbittatnék sa német császárság ural
ma alá jönne olyforma viszonynyal, mint a mi-
lyeo Bajorországé Németországhoz. Ezzel a né
met csánárország a földközi tengeren befolyást
nyerne, Törökországnak jelenlegi európai tarto
mányaiból csak Kumélia és Albánia maradni
meg. Boszniát és Herczegovmát Nikita fejede
lem kapná. Bulgária egy része Szerbiához ess*
toltatnék s ez ország trónjára orosz herczeg fog
na ülni, ki már ki is van szemelve. Bulgária
egy része Várna nélkül Romániához csatol üt
nék, így aztán az orosz hatalom a fekete ten
gertől as Adriáig nyúlna. Törökország szuve-
rainje Európa lenne a ügye vezetése egy vegyes
bizottság kezébe adatnék. A Dardanellák és
Boszporus nyitva lenne minden európai ilUm
hajói előtt. Gallipollis, Káli Sultioe s Kor Ka-
kek semleges Tarosok lennének.tani s különösen a nagyságo. kisasszonyt be nem ereszteni a beteghez, mert a fiatal hölgy élénk csevegésével felizgatta volna az öreg grófot B neki ezáltal forró lázt idézhetett volna elő.
„Még egyetlen testvérem szivét is eltántorította tőlem" — mermogá Vanda elnyomó haraggal.
Másnap a reggei nél Freihagen ismét pontosan megjelent; Melánia sem biinyzett esnem sokára Fülöp ismegjelentutazóruhában; anők-től elbúcsúzott; Melánia könnyes szemekkel nyujtá neki kezét; azután átment atyjához, tőle is bucsut vett.
Amint a ház ajtaján kiakart menni, Ge-nia lépett eléje, ki reggeli sétájából visszatérve, vadrózsákból kötött csokrot tartott kezében. Fülöpragyogó tekintettel nézte. Aggodra akarta őt kikerülni.
„Nincs egy bacsuszava sem hozzám?" — Kérdé Fülöp melegen.
A bájos, rózsaszínű arezok elhalványultak ; a finom ajkak remegtek 8 mégis oly szilárdan s közönbösen monda:
„Isten önnel Fülöp gróf!" — s anélkül, hogy reá nézett volna, el akart menni mellette.
„Genia!' — kiáltott Fülöp elhalványulva s kimondhatatlan érzéssel tévé hozzá: — „szegény gyermek, elfelejtem, hogy vizsgaszemek alatt áll!"
Genia egész büszkesége fellázadt. Fülöp tudná, miért árulta be Vanda és hogy oly rósz bánásmódban részesül ? Nem, 6 nem akart semmit megtudni tőle. Érezte, tudta, hogy csak őt, egyedül őt fogja örökre szeretni'
Fülöp jobbját nyújtotta elejei
.Itten veleQeniaaviszontlátásig!* — sut-togi Fülöp érzéssel.

Genia nem akar'a látni, a neki nyújtott kezet; anélkül, hogy összerezzent volna, büszkén monda:
.Kérem Fülöp gróf, bocsásson szabadon."
Lassan lehűlt a (elemeit kar; sötét szemeiben vad szenvedély honolt, mégis leküzdve szenvedélyét, ltssu hongon monda : .
.Genia, ajándékozza e rózsákat nekem."
Genia erősebben kulcsolá ujjait a csokor körül, ugy, hogy a tövisek mélyen fisom kezecskéibe nyomultak B vér szivárgott azokból, de ó nem érezte. A tövisek, melyeket szivében hordozott, oh, azok sokkal égetőbbek voltak s még Bem látta senki, mennyit szenvedett
„Egy nyomorult virágcsokor a szegény árva kezéből sem bírhat érdekkel Fülöp gróf előtt* — feleié keserűen.
A legmélyebb rokonszenvvel nyogaastá rajta szemeit a komoly férfiú; lassan lépett a másik oldatra s elmenni engedé maga mellett Geniát és amint kíséri tekintete el61 az arany íróké haj utolsó csilláma is eltűnt, megfordult s atyjához ment . . .
Fél órával később kocsiban ült; tekintete élénkén vizsgálta az ablak sorokat; as egyik megzörrent s Melánia fekete fürtös fejecskéjét láttatá.
„Fogadja ismételt, szíves Istenhotzádomat Fülöp bátya, nekem miig meg kell gyónnom, hogy a titokbantartat ritka erény a , jegyesek közt I Fogadjanak el engem harmadiknak a szövetségbén. És titoktartásom zálogául fogadja ezen rózsát" — és mosolyogva dobott neki egy Bzép, illatos, yiráígot , . . , . ;;
'Fülöp felemeli? és mosolyogva szorítván ajkaihoz kiáltá:

„Határtalanul bízom kegyedben Melánia; a rózsát elfogadom!"
Meghajolva üdvözölte t a csinos fogat eltűnt szemeik elől.
Amint Melánia megfordult, Genia halványan és remegve dűlt az asztalhoz.
„Genia, mi bajod?" kiáltott fel mélyen megijedve. — .Fülöphöz intézett búcsúszavaimat hallottad t az által fájdalmat okoztam neked? Te beteg vagy!"
.Nem, ne aggódjál; a hossza séta minden erőmet kimerité; nemsokára ismét erőmhöi jövök."
.Lásd Genia, neked tudnod kell, hogy hármunknak, Egén Fülöpnek és nekem egy ártatlan titkunk van, csaknem leoyomjs szivemet, hogy neked nem ssabad megmondanom, de nemsokára mindent megfogsz tudni és akkor te is boldog leendssz, boldog, mist én I" Melánia csintalan gyermekként énekelve tán-czolta körűi a szobát, míg nem elfáradva egy székre veté magát.
Genia fájdalmas nosolylyal kiséré Melánia kitörő boldogságát, ki örömében nem ügyelt reá.
.Egekl" — sóhajtá gyorsan ssemrehá-nyólag, — ,éo tiszteletreméltó házinő leszek; — az Isten bocsássa meg — Egonnak sók gondja les* velem; — de szép mégis" — u Jon ■ gott ismét vígan. — .hogy kedves hasinkban maradónk. Qsak nem kétségbeejt, ha arra a feszes Németországra gondolok, hogy ott kell élnem és azokkal a nőkkel, kik versenyt kávéznak, kellene — jaj — éljen a szép Lengyelország! Oh, föüJJa,. maradi inkább nálunk, ne menj el?"
.Kern Melánia, te tudod magad is, hogy ez nem lehet. Freihsgen ur megígérte, hogy

nemsokára egy állást szerzend Bzámomrs, mi neki Németorazágbani székes ismeretségénél fogva könnyű lesz; akkor megyek; minél elibb, annál jobb I Csak az fáj, hogy a bácsinál néni igazolhatom magamat és hogy oly cBunya színben állok előtte- — mindkét.ketével elfödé ar czát
„Genia Ígérem, hogy bucsut vehetsz tőle mielőtt távoznál; Vandát kijátszom; kell és találkozik alkalom, hogy hozzá juthassunk." * , •
„Méltóságoa grófnő, Lukssin herczeg a teremben van."
Vanda összerezzent; pillanatra elutasító tekintetet vetett rá; vad fájdalom czikázta át vonásait; erővel gyozé le szenvedélyes szive küzdelmét, barátságosan mosolygott és feleié:
.Nagyon kellőmet reám nézve; azonnal jövök."
A szolga' alig zárta be maga után az ajtót, midőn Vanda határozottan megállt; nehéz küzdelemben látszott lenni; folyton tétovázott, végre a gonosz mosoly, melyet eddig az aggodalom nyomott el, ismét megjelent 8 a fekete w*' mek daemoni fényben ragyogtak; erős lep* tekkel köseledett a kerti terem felé, hol Luks-nin várakozott
„S*ép asszony !" — tuttogi a herczeg la-sasán, - ne haragudjék, hogy oly gyakran alkalmatlankodom. Ugy vagyok, mint a szegény mol,' mély as esti gyertya lánggal elpertnefi szárnyait ét még sem hagyhatja el ezt, folyton ko-JtofUiLLsn** láng egé^eíbony. és elvesz. Én tem élhetek világom nélkül-' MyUtá Vanda kezét ajkaihos emílvén - ,*' is iníáb meghUók, mint világomat, tündöklő napomat, istenségemet elbocsáisam 1"


Páplmeletek.
(N.) H.p p •> .mit Taillkodki«ak»s-
k!t , szivarra^ Jtantobajtó fiatal uracs eR. ",,
ari,,»berr«l, k.p.pijibol. melyre épe. rágyújtott
Ulalmaizu füstölt és megszólítja: K"J"",
_ Nem lenne ITO t Uraaágod nekem _ k!,iB tllzet adn.. bogy rágyujthaasak ?
_ So Tárjon, feleli >m 5,,. „ J- Sebéből elóvőu egy gyf7l"
_ So jn, feleli >m 5,,. „ J- k.kíli. ]illé .Sebéből elóvőu egy gy.f».7el.»«",, „ti.* TtfrÉn odatartva élezésen monda :
-Ur.moczém, tudja meg Oo, kogT „„v ^
„ívaroini, vagy dohányozni asokott, k.lL hogy
,!jeune! bírjon. "
S ezzel szelenczíjét i,mít hátsó k«bát«sebébe -iazaurtyesTe. anélkül, kojj az ar«, ki>ánzá«ának dtgrt teli volna, megfordult «■ tora ballagott
Az uracs tehát szivarával hoppon maradt.
_ A n»Toj»i hortaegsénbw, egy áb.B „_
„miütált vitt víghoz u ellenség * katonaság eora-bsn. Vígr. egy katona bátorságot Tett magának és „jjsiiliti a berekét mondván : jeniig I 5a birodalmiban ellenkezője történik annak, » mi Jerossá-|,mbcn tártért" ITogjao ? kérdé a herczeg „Mert a Beváltó valamenyi Ónkért lutlt meg : mi valameuyien lf;i,l hzlunk meg."
_ Hány ölem »«n f kérdi • Uniti tsnitvá-jrtitíl ,.Öt" feleié egyik Unom. Hogyan lenn, ot?» iii, tüz, f«ld, levegí és pálinka." „Hegy kogj í- „No mf« t% apám ha páliokát itsik, mindig azt mondja : ,, u én elemem. Mir pedig amit az apám mond, mik ig»znak kell lennie."
— Két ariember utazott vasnton és zmalmnkban
aerizólal az egyik : „ismeri 110 gerillái borbélyt ?"
*iem én magam szoktam borotválkozni,** feleié a
liroett.
— No már most minden eljjbnjik majd a fold
t,ni — monda örvendő hálálkodásssl a mezei gazda
i jó őizi eső után, mely nagy szárazságra következett.
_- Isten mentsen attól! — kiálts, fol egv Kom* »i£djl — barom feleségem ran a fold alatt.
Az egyszeri cziginy egészen meg lelt volna ilífedve a világ folyásával, csak azt faerette volna i(e. ha három „czió" ISrültetnék ki a szótárból, t. i : por„ezió", ekzeku,,czió" ez ]ie.itá,ezió", — a poliiikai világban is feltaláltak már kit „Cziót", es i béz.esk,,czió", medit*,,czió", banem a harmadik ,.nióu ennél is aligha liczitáesió nem lesz ; esak már xil tudnánk, hogy milyen, hatalomnak a hátán ütik ia a „harmadikat."
Egy híres államférfi egyszer egv nagy disz-tbíd alkalmával Stael és Eacamier asszonyok közt foglalt hcljeL
— Mily boldog vagyok, — mondi, — élez és bij k5it ülsk !
8 a nélkül — jegyzé meg Stael asszony — hogv egyikből ia ragadt volna ttore valami.
KOzgazdászat
— Vízmentes más fikra. Hogy a fát
rámentené tenni és a rotnadástól megóvni lehesMn,
arra s következő más ajánltatik. Vétessék: 50 r*«z
íjsau, 4" rész finomra tort kréta, 500 réss finom
f*á és élei homok, 4 rész lenolaj, 1 rész természe-
'M Túrüa oxyd és 1 rels kenaav. Legelébb a gyanta,
iréu, homok él olaj vaakazinban hevittetnek ; az-
SUB íiozzáidatik az oxyd ét óvatosan a kénsav. Mindez
tiorralmasan megkevertetik, és az így nyert tomeg--
«', a mendig ez még forró (erős ecset segítségével),
z fa bekenetik. Ha a keverék nem eléggé big, még
kevls lenolaj öntetik hozzá. Esen máa, megtzáradas
?tin kökeménységnvé váttoiik, i* eddigi tapasztala
it szerint 5 év lefolyása alatt aiit sem vsasteU mi-
»»iíséból.
— Vizátbatlan f «1 6 11» n y 0 k. Mintín
t ksnuuk köpenyek eaak kocsin vagy lóháton teu-
«»k jó szolgálatot, mert hosszabb járáj-kelés melleit tb»0 megizzad az ember, ide iktatjuk I'ayennek Izon receptjét, melyet mefkéasitve, magnók is vizát-

natlaniii tebe«ok feloltüiiyeinket. Fenni keJl pedig: 1 kilo tfansó fel lesz olvasztva 30 ÚR vissu, — egy Bár edényben pedig 1'/, kilo olomeczet felol-jaszlatik szintén ngyaj>aiu>>i vízben, erre mi»d a két folyadékot össze kell önteni, a mi által egy nledéket nverank, a mi nem etjíb, mint kéuavai olomél.g. A viatzamaradt folyadékot, melyben sok ecsetsavas "jrag van, ■ porról le kell önteni és ebbe Uatnek bel. saartva aa oltSnydarabok, a melyeket rizafliat-lanna akarunk tenni. As így vízhatlanná tett Sltony-oarabok a levegőt átbocaátják it semmi változást sem matatnak.
— A sódar füstölésénél ajánljnk, bogy aa jó puha maradjon és ne vegye magába a kellemetlen füstizt: azt aaon melegen 32 résa konj-basó és 1 rész salétromból álLS keverékkel bedor-golns ekkor korpib. m^bsngerg«ni, hogy jó sok ragadjon reá, mire az nyomtató papirosba, óeska nj-aágba^lesz takarva, egyrét csnpán, is igy lesa a flUlre
, , — Pinom kocsikengea: 60 kr.-íra faolaj, 10-16 kr.-ara W'a«a.rblei vagy Ksiablei név Alatt minden Ajfceres boltban kapható szerrel összekeverve. E, télre való. Nyáron pedig fele faolaj ÍJ. fele fag,y»ból álló keverék a legjobb, némi k«vé. Wasserbleit adva boszá. Ebből oyiroo sokat nem szabad hozzáadni, mivel akkor bamar izárad. 60 7-al "it .'" ' °"""" *** ■*>*— »»a Msz keoScs-uel M a legfinomabb neafikaLSs 'T TalmstlIrt
Utalók névsor*
Nagy-Kanizsán, 1876. novemher 8-«M— november 15ig.
— .Arany Koron ib os" czimzettszállodába:
Derkan Gyola Harasros-gziget. Drescb A. Szigetvár.
Szilvasy N. Sopron. Hoffor K. Béca Fsldviry J Oo-
d5l!ö. Hadai J. Bobonye Berkey A. Zombor. Lever
E. Bées. Lord. atartiDo Paris. Vnrnyik K Somogy.
Oswald E. Bndapeat. Bérlik E. TrieB. Bajgirey N.
Budapest Ujváry £. 2-ígersieg. JeUnek N. Béoa.
Kolozsváry E. Bndapest. Landos N. Bécs. Farkas H.
Bécs. Grober II. Béea. Vésey S. Viae. Kralnpper F.
Bécs. Moczonyi E. Budapest. Burgonya N. Síékesfe-
hérvár. 8tein £ Kaposvár. Gr. Belatesbarg Stuttgart,
slapotsfy N. Kaposvár. Geor. Linbrnn Triest. Sár-
ktjzl A. Kaposvár. Hollin E. Székesfehérvár. Bigó
B. Somogy. Láaár H. Keastaerv. Borgrr H. Ssegzárd.
Haatosy K. Pécs. Kirner F. Budapest. Zombor A.
Budapest. Kar»y B. eUavk Szálai K. BndapeM. Bi
be] H. Becs. Peesomik K.. Csáktorya. Ueiter F.
Becs. Kreund E. Triest. Beys V. Bntipest.
— „8zarvashoz- ezimzHt szállodába:
Saks s. Mannheia. 8inger J. Béc«. Eaadm B.
Oratz. Pl.th. D. Becs. Leiter 1. Temtsvár., Uofman
E. Bécs. Kollár N. Pacsa. Fosztner K. Paeaa, Kar-
litzky J. Pécs. Sitxer J, Zágráb. Bobitaek 8. Bécs.
Hiraebler P. Verocse. Kobn J. Budapest Bloiiweias
J. Bclovár. Bascb G. Bndapest. Karay J. Pécs. Qor-
gof«cky Körmend. Rceboitzer Szombatbely. Kotres
M. Kermend. Gr. Csáky K. Pécs. Fúeker J. Pécs.
Schwarz I. Bées. Branner 8. Graz. Scblesinger I.
Budapest Weissenbnrger I. Mannheim. Bohm a. Bécs.
Hirtb iR. Pozsony. Scbmidt J Pola.,Fiseker M. Bécs.
Besseoye; Gy. Z.-lgerszeg. Weiss M. Bées. Klerch*
H. Kronenberg. Gri>* J. Budapest. 8zalacsy F. Veote.
Stern M. Ballarár. Inkey N. Kuzinya. Braner F.
Budapest. Kohn A. Keszthsly. Priedricb K. Brön».
Roth A. Bécs. Wetel U. Veszprém Uedl U. Várasd
Méhes G. Tnrbék. Wukelic L. Graz. Weiss A. Kech-
nitz. Krauss J. Béea.
— ,0 rossl ánhoz* eaimxett szállodába:
Kobár J. Jassenovae. Czoktnies A. KoUorL Migele
A. Bécs. Geller Oy. N -Déd. Polisk A. Graz. Gormann
B. Troppan Leita A. Bécs Winjgl I. Gyór. Mandler
L. Khrspar. Ueulaeh S. Szt-Tmaaás. Schmeider J.
rlidas. Tarao J. Hidas. Qimgl J. .{iádasd. Gebhard
A. Nádud. Tiscbler J. Varaid A beje. K. Verbovecz.
Hanholerdi Gy. Kottori. bohm K. 8sl.-Lasaló. Seiforl
J. Pápa. Keiter £. Kaposvár. Holteubiller J. Bnda
pest, Mautner L. Szigetvár. Vadam K. Beesehely.
Lazarovicb G. Alexandria Nagy Károly. Budapest,
Scbibler J. Szombathely. Fink J. Grata. Seidel P.
Almái. Ueutirh A. SzI.-LSrincz. Seidel M Almás.
Tólb K. Síombaihíly. SoUeifer J. Almás. Toist F.
Kecskéinél. Kanilx A. M. Budapest Náday F. Letenye.

,.,. FlaczIárak. ■ ,■«-• *«-■•-■ -•
hivatalosan jegyzett piacaiárak Nagy-Kauizsavároa piaexbiztosi könyvéból: 1876. évi november hó ló-én.
Baaa latjobb mjy 40, '/, hektoKurkint, 100 kilogramm saariat: II írt — kt, koaepsiera súly 88, 10 fit 50 kr. —Kétszeres legjobb soly—, — írt — kr. középszert anly —, — fit — kr. Bnzs legjobb snly 36, 8 frt 30 kr^ koaépsaare súly 35, 7 írt 50 kr. — Árpa legjobb snlj 32, í frt— kr, koaépszeifl soly »0, 6 frt 80 kr. — Zab legjobb snly 20, 1 frt, »0 kr középszert snly 18, 1 frt 15 kr. — Kukorieza (tengeri) uj 7 frt — kr. — Burgonya 2 frt — kr. — Bain-lisxt U frt — kr., ssemlyelisztai frt — kr., keayér-liist fehér 18 frt —kr., (ekete 16 frt — kr. — Kiss S4 frt - fa. — Baaa-4ara 28 frt -. Árpa-kása 33 frt — kr"— Borsó M Bt — kr. — Lencse 98 frt
— ki. _ Bak 11 frt — kr. — KSlea-káía li frt —
SzvanTu-kaBO.au H frt — kr. — Savanyn-répa 10
frt — kr. Saisat kotott lagjobb — trt - kr., kozép-
>zera — frt — kr.; sséaa kSteUsn Ugjobb 2 frt 50
kr^ középszerű 2 frt 90 kr. — KStGtt- vagy ágy-
szalma legjobb 3 frt— kr., — koxépsaerO — frt — kr
szalma takarmánynak mali lsgjnbb 2 frt 60 kr.
lőzénazera — frt — kr.. szalma alomnak való leg
jobb 2 trt — kr., középszert 1 trt 60 kr. — Uj-
bor heetoliterkiut 9 frt — kr. Ó-bor 12 irt — kr. —
1 liter pálinka 40 kr. — 1 liter eeáet 8 kr. —
Bükkfa, egy kobmiterkint, egy méter hosszú hasá
bokban, keieaatrakásaal— Jtt — kr, keresztrakás
nélkll 3 frt 50 kr. — Csatja keresztrakassa] — frt
— kr., kereastrakás nilkíl S Ikt 80 kr. — Tölgyfa
kenmtrakásael. frt —"kx, keresatrakás nélkU S frt
70 fa. - Utamá a báayloól 100 kUogrammkinl 70 kr. — Lámpaotaa, npcaAól, egy kilograniakiat 60 kr. — Arpadaim — frt — kr. Fagvngyertya (SntMt 68 kr., startatt Tt kr. — Szappan 44 kr. — Nyen fagygvti 32 kr. — Lámpa-tél, egy méter, 8 kr. — Marhahas egy kilogramm szerint 48—59 kr. — Bárjain. 60 kr. Sertéshús 60 kr. — Szalonna 80 kr.— Disznózsír 96 kr. — Maraazsir 1 frt — kr. — Kömfaymag #4 kr. — Vöröshagyma 14 kr, — Fog-h.s7«a 28 kr. — na só ISÍTDT., k5-só 13 kr. — Bor. 1 frt —*r. - Paprika 79 kr. — Cukor 52 kr
Kiadta:
(P. >•) U a n i n g e r,
Szerkesztői Saenet
SITI .OkaMdas.** Anrát a ser rákerül, közöljük. 2173. Sz. Böngészel, népdalok kertjét**. Ko-szoajtk.
2176. V. Tudósításait szívesen von.Sk.
2177. TS. násuak. X.m ktadlbetok.
2178. .Nekallgaasrá-neni, d« „Bir aoh. ne..."
j6nl fog.
2179. „Foaáu a 8. begjeken" nem lehet ki.
adni.
Értik ú viltéMy.*i Mvaartwr 17.
3*/. metaüqaes 60.60; 5*/. aems. kolcsSn 65.— ; 1860-ki álladalrm köloeSn 108.-; baak-réesv. 822.- ; hitelintézeti res.vények 139 40; London 125.80; magyar <9ld«ehermentési kötvény 73.— ; temesvári foldtehermentési kót-vény 73.— ; erdélyi foldtehermentési kötvény 72.50; horvát-slavoa földtebermentéei kötvény 84.— ; ezüst 109.Tö ; os. kir. arany 6.02. — ; Napoleond'or 10.051/,.
I5-kj 1876.
MsvsBker !$■«« as

Hó- ás heti- Katb. é. prot I G ö r ö g |9
nap naptár 1 naptár | ntj
47. A mustármagról. Máté XIIL
19 Vasarams A. 24. Krssébet 1 C. 24. 33.v.! asat!
W>
n Hétre
Kedd Bódog B. Auz. a. 8 HIMá*
9 Onisin
ti Sunta Oaetlsa 10 Erajtas
23 Csütörtök Kelemen 11 Minaa 2
■24 Pintek Flóra 12 János P.
25 Szombat Katalin 13 Ar. Ján.

V a 8 a t i ne se trend.
Érvényes május 15-Ut 1876. A bnda-pesti idítmaUtó óra SKriat,
Indol Kanizsáról
Vetat ««s:
szám OraPerc. ld«
206 EasA,HoUea,Dos>bováraF>iu>eba 4 48 raggal
Í1S ^^ , , , , 3 80 islat.
S13 Bada-Peatra 4 58 reggel
302 3 6 délat.
304 . . 11 80 estvs
81SBécabe(8aombalbely,Béea-Ujhelyfeli)5 8 reggel
SOI . 11 48 ••».
316 Soproayba 8 38 délol.
103 Trieeatbe éa Pragaxaofoo kereaatlU
eráea és 114c.be 4 *0 reggel
401 Trieaatbe «s Prágerbofon keiesatlU
SrácaésBiesba 1 47 délat
irkmik Kamlnára
216 Enék, Mohács, Dombóvár a Finmíból 1 41 lélat
S06 , . , II 11 estve
203 Bnda-PeelrU 4 20 reggel
201 2 5 délnt.
SU1 - 944 esne
31IB<cbSI(8«ombatb. Bec-Djnely)fel51 10 27 estve
302 „ . .46 reggel
316 Sopro.yból . . 11 5S delel.
>14 BéeabSI Qráez, marberg, Pragerbof
felöl 4 12 reggel.
SOI Trieaat- é. BéeekJSl Harburg .Piag.r-
bof faltl * ... 1 21 délnt
30tTtteaa«.<sVulaobMlPrágerbo(fel<l 11 — sa»s.
alarburgba csaüakoaáa Villub ás Franeealeatba Ff^b.1
f elelfe Eterkesztfi : Bátari U]tt.
Zeneművekről.
Lapunk kirdetéai rovatjiban f.Ilalalják tiszteli olvasóink és bájos olvuónSink Ismét, mint minden évben, a világhírt zenemüvek ajánlatait B.llnJ. H. nrtól Bernb.o. Ezen oly általában kedvelt mC-veket ugyaaaz, egyest bámulatgerjeiztö teUességben szállít^, tehát nem birjuk naindenliaek eléggé bea-gón ajánlani, hogy egy Ily senasBurst, a ki a zeniben egy kevés oromét lel, azt beszerezze, a melyrea koselgS karácsonyi idő legszebb alkalmat nyojt; -— egyik tárgj tam pótolhatja — ha még oly becses — egy olyan müvet.
Már mit ajándékozhatna a férj nejének, vőlegény jegyeséaek, barát barátjának szebbet és szive, sebben látottat ? A szenvedőnek, a betegnek legnagyobb és legkellemetesebb szórakozást nyvjt, szerencsésen elélt IdSket jelenvalósit; a magánynak hu társalgója, el6mozditja a hosszú téli estvék kedélyességél a bán korben sat
Még különösen kiakarnók több vendéglő urak dicsérendS Ötleteit emelni, a kik vendégeik mulattatására egy ilyen mSvet beszereztek. — A tett kiadást, a mint több helyekről értesültünk, ezek nem bánták meg; — ebbSl kitűnik caélsaerü hasznuk is a tagadhatatlanságig és minden vendéglői urna k, a ki eddig elmulasztotta, tanácsolnék, hogy egy ilyen zeneművet késsdelem nél£3P beszerezzen.
Megjegyezzük még, bőgj az egyes darabok választéka nagyon finoman ki van gondolva; a legújabb, valamint a legkedveltebb régibb operák, operettek, táaeadarabok is dalok, vidám és komoly modornak legszebb rendben HláUsUisk egyesítve a a.ller-fele müvekben.— Boviden mondva, nem lebet Sszintébb és jóakaratubb kivárutank lapunk kegye, olvasói é. olvaaonSibez, mint az, bogy °g7 ily zenemüvet nemsokára birtokokba juttassanak ; dustartalmn Ulustrált árjegyzékek mindenkinek bérmentve küldetnek. Dir.ot hozatal már aa-nálfogvais aj ánl hat ó, miután sok kelyen ilyen müvek Beller-fél éknek adatnak ki, a melyek pedig nem attól valók.
•) B rovat alatt koslottért Mmisséget neai
vállal a Szök->Hert3eg, Sn egy axijhosl' — monda Vanda nevetve 8 viasxavonla kezeit; — „talán • teremben uralgó tikkwxti hAaég okozta e fe-tete gondolatokat. Menjünk le a kertbe; aiüde wilég jótékonyan fog 5nre hatni."
A hercteg nem mosdalt.
Kétségbeejtfi pillantásokat vetett Vanda arczira.
.Tudja kegyed, hogy hideget óhajtok ?• — keidé el kimondhatatlan atenvedeJflyel. — •.Tudnia kell kegyednek, hogy nélküle nem él-kelek > kegyed friat levegSt ajánl. Nem tadja grtioo, hogy cserkesxeknek áxaiai forrö vére Mj ereimben? Még csak moat ismerem aion *K ki első ízben hozxa mozgiaba azirem mim-itn cwpp vérét a ki nem tud meggyőződni ar-rtl, ho^y szivem képes egy irttlt szenvedélyek hódolni. Vanda, kegyednek meg kell bal-6'tnia nngem, mindent meg kell tudnia!"
,Ön feledi herozeg," — felőle Vanda re-Oe?5 lizas haugon, — „hogy én nem vagyok ■»°«d, hogy másnak neje vagyuk, hogy ne-**■>> nem siabad megbalgatnom ily szavakat, ■elvek reám sérelmesek!"
„Hah! talán csak nem akarja velem el-ti'«tDÍ, hogy férjét szereti, — a büszke rózsa, a "Kgbajolt agg oldalán! Vanda ne csalja meg "■•gát és engemet: szemeiből olvasom ki sren-vedeljM vágyát szabaddá lenni és minden ko-• Wéket széttépni. Vanda, Vanda, én megaka-r»m kegyedet menteni, legyen enyém, a> én mindenem, boldogságom, Odron és etetem!'
Vanda halfcatsgon rejté axeitát mindkét
.Akar az enyém lenni, az éa nom, az én W«kedtesem?'
.Igen is akarok " — kiáltott Vanda ma-

gasra emelkedve,— .végre szabad akarok lenni. Kifáradtam már agg férjem örökös szerelmi nyilatkozatait halgatni. £1, elvágyódom ezen fogságból ; el a nagy világba tölteni fiatal éveimet. Én szerelem és szabadság után vágyódom! Tegyen szabaddá barátom!" — kezeit a her-czeg karjára téve, lángoló tekintettel nézett annak halvány arozára. — „Követni fogom 6ot bárhová. Itt mitaem hagyok hátra; szivem erSsaek és szabadnak érái magát Engedje tudnom, mikor fog ütni szabadi tó órám ?*
Vad azenvedélylyel öleié magához a her-
czeg, órfilt csókokat nyomot Vanda szemei, aj
ka és homlokára.
Kési éjjel lovagolt Lukanin villája felé.
Vanda, felsietelt szobájába; gyorsan bezárta az ajtót s őrültként szaladgált körül.
.Minden hwngság,* —kezdé 6— .egész életem hazugságból áll: hazugság kötött össze, ez szabaditand fel ismét. Tervemmel kész vagyok s kereastiilis fogom vinai. — Ezeróseaa-pás lesz Konstantinra; de minél nehezebben esik az öregnek, annál jobban bozznltam meg Fülöpöt I Éa biven ápoltam *olna,f ha Fülöp nem taszit el magától, ha szeretett és szivébe zárt volna atyja halála után; most lássa következményeit. A faggSny legördült I
Genia is elmegy s messze, Kémetország-ban fog egy polgár családnál gyermekeket nevelni. Fülöp gróf, habár imádásig szerette volna is, ilyen állásból nem fog hozni magának nöt.
Nem akaróm esen kUtzöbot elbsgyni, mint egy koldosno'; de hová is zsaroltam és ' gazdál-kodtam volna. Három évi jövedelem az enyém, enyémek a drága ékszerek, melyeket oly kén-seggel ajándékozott a vén bolond, A nagy világban gazdagra é. függetlenül fogok rfn), -

és a herczeget ? lerázom nyakamról, mi
helyt terhemre lesz ; S azt teszi, mit eo akarok
s ha elhagyom, egyideig tombolni fog dühében,
de végre is megnyugszik sorsában.
Lassan közeledett egy fali szekrényhez; a selyem zsinórról, mely a nyakán függőit, Ieol-dá a kulcsot s erőlködve vett ki egy dobozt, melyet felnyitott és rajongva szemléié aiVanze-halmozott kincset.
.Elmenetelem iránti elhatárolásom, az utolsó lépeshez vezetett, mely gyűlölet és megvetést fog reám hozni; anyám s testvérem átka fog kisérni; de tán még elfogatatom is eszköz-lik — rendőrség utján — fogság és gyalázat. Nem, nem. Konstantin ezt nem fogja tenni, mert o szeret, meg fog bocsátani, hisz fi csupa jóság
és konySrOlet, de Fülöp, Fülöp Kern, Ffl-
löp is halgatni fog, nem szerelemből, de elné
zésből, büszkeségből fog halgatni, a család neve
miati, melyet én is viselek. Ha már sze
relmével fel kell hagynom, annak árán lega
lább vagyont és kényelmet szenek —»«»"■—«■ «
„Hah, minő szemekkel fognak nézni/ — folytstá tovább gondolatait — ,ha megtudják, bogy 60,000 rubel adóssággal vannak terhelve s ha * nemes gróf Konstantin felfedezi, hogy mag* irta tláazokmányts ha eszébeötlik, hogy mrly ravasul nyertem meg aláírását — 6 nem is láthatta gyenge szemeivel, mit irt alá — meghatalmazást — szabadon rendelkezni ,vele, — egy jelzálog — hahahaha! a* értéles papírt kezemben tartam, — fénytée pompátsegitetíek nekem szerezni — és ti -ril|-ff< tffr-^'fjf-"' kodjstok lényetekkel, mig kiszabadultok a fog-
tek diixateai;
ságból. — Nyakam és karjaimat fogom rtie-ni; ajcSor-ragyogjatök, csillogjatok

és világítsatok; akkor legyetek megbámulva és csodáira, én pedig irigyelve.
A doboz fedelét ismét gondosan bezárta és régi helyére tévé.
Tizennégy nap múlt el. Lukanin herozeg csaknem minden nap átjött, hogy tudomást szerezzen magának a beteg gróf Valinski állapotáról, kia részvéttel csüngötUíindenkor Vanda fogadta. Melánia soha sem jött le a kerti pavil-lonba, egy kis lakást rendezett be magának a felső emeleten, hol zavartalanul szórakozott Ge-niával s hol Freibagennak is szabad volt megjelenni, ki minden nap eljött megnézni kecses menyasszonyit Igen sokszor hozott hirt Fülöpről, kivel gyakori levelezésben állt; Melánia különösen örülni látszott e tudósításoknak.
„Már három nsp óta nem volt itt Egon* — panaszkodott egy alkalommal Melánia, — .kezd elhanyagolni engem; legközelebb komoly predikatiót fo?ok neki tartani.*
Genia as ablaknál etetó Melánia papagályát s mosolyogva feleié:
.Szemrehányásodat mindjárt megteheted, lásd itt jönFreihagen ara még pedig mily gyorsan.'
(Folytstásaköv.)
Luther Martos elmés mond-t.i.
A gyermeket ngy kell büntetni, hogy az alma kSzel legyen a vezszihez.
A fiatal tSrvénytudó a legszorosabb igaz-stgot, a fiaUl theologus o legfeddhetlenebb ke-gyestaéget, a fiatal aralkodó • legnagyobb e>-gerielmsiséget kJránja.
8z.T.-sVa,


Óvás.
Néhány nap óta Budapesten egy bizonyos Politeer Zsigmond-féle nr ujonan megnyitott üzletének akként i csinál hírnevet, hogy 6 a: .Mercur'kiadóhivatalának bank-és váltúüzlete czégével él. Hirneveskedései mutatják, ' hogy 6 főképen a részletlcvelek és ígérvények eladására akarja magát adni és éhez vevők kellenek. — Ezen ezég alatt :
Wechslergescháft der Administration des „Mercur"
15 év óta Bécsben fennálló vállalatunk szintúgy Ausztria-Magyarországon, valamint külföldön is nagy előfizetési és vevői kört biztosított és szigorn-sziiárd kezelés által pedig becsületes állást vívott ki magának. Ha most ugyanazon üzletek fizésére, a melyekkel m i szilárd módon a
Wechslergescháftder Administration des „Merem-"
czimú ezég alatt foglalkodtnnk, egy csak tegnap, vagy ma óta fennálló vállalat a .Mercur" kiadóhivatalának bank- és
váltó-üzlete czimü ezéget kereste ki magának, ugy ez nyilvánosan üzleti hírnevünknek eltántoritás-
r a ezélzott illoyalie felhasználása. '
A concurrentiánafc ezen a megengedettnek határain messze túlmenő kihágást mint ilyent bélyegezve, figyelmeztetnénk kell, hogy nekünk Budapesten egyátalában fiókunk nincsen, hogy mi
ezen kérdéses üzlettel semmiféle összeköttetésben sem állunk, hogy vállalatunk lakhelye mint előbb, most is egyedül Bécsben, Wollzeile 13. szám alatt van és kinyilatkoztatjuk, hogy részletleveleinket ígérvényeinket, sat., a melyeknek még különösen Ch. Cohn aláírásával kell ellátva lenniük, soha utazó ügynökök által el nem adatjuk.
A „Mereiir" kiadóhivatalának váJtó&zJeíe.
Bécs, Wollzeile 13.
Bécs, 1876. november hó 12-én. : (223.2-j)
Jóaef kiadó-, Up- ét nyoadatabgdoaot cyormkjtó
ITÁLIA BAZÁR
kecskeméti-atesa 6. ». a.
Első és egyetlen Magyarországban. Különlegességek:
N i p 0 17 b i 1: Veur-borok, iknertk hSlgrekatk koril-l>41 í. lírtbél, maearooi ét aok mis i(« olcaí UaaUaaauk, dili
gyQmSlcsBk.
FlttiBClblI: llouik-nnmkik, uobrek és íbrsMpck slabastromlxSl, PagHano-ssfirp, eirrarai fehér oárrioy épitéseajttx él nfirénetbsx, rnhakelnék aSknek, loecai Snoai faoby.
E 4 m i b í 1! Ol.jfíitmínytk éa arart képek, urat ereklyék cl olvasók ; bor Laerima Criati, moaaik.
TnrinÚl: Crmöl borok, Asti-pesagK, pipik, átessek.
M i 1 a n 6 b 4 1: Selyen-siBvet ruhákra, képek, Mai (j6jy **erel, kendőxo szerek, parmasan sajt, riatkisa.
VilnciibSI: Kristály marták, tskrok, moaaik ék-nxerek, fonott Qvegkosarak él Braakak.
Siciiliábol: Borok éa aszalt gjrflmQlrsek.
Olasz értékpapírok es péoxek berálutnak éa elsdatoak,
núndeooemfi megrendelések Olaszországba elfogadtatnak, ati ka
kasok éi micdoDDftnifi munkák megrendelteinek, könyvek éa hír
lapok megizereztetoek. (225 3—3)
Nagyobb megrendeléseknél 5% árleengedés.
Több, a vasúton talált tárgyak, melyeknek tulajdonosai nem jelentkeztek és fel nem találtathattak, e hó 25-én délelőtti 10 órakor elárvereztet-
Bvlu
Gs. k. szab. déli vasúttársaság.
(224 2-2)
A vezérigazgatóság.
Temesváry Manó
aagjoa iuaert legolcsóbb (191 14-20)
czipőgyára
Budapesten, Klrály-utcza L tz. ajánlja
Nőknek:
Kenyelem-esipoK finom eTerlasting rajy bSrbSl . . . . 1 frt — k Keoyeiem-ezipSk elegáns faconaal, magas sarokkal, nagy
rojtokkal 1 „ 60
Kerti-tzipSk mezga betéttel, fénymáua hesjgyel ea rojtokkal 4 , 10 Ererlsstiog bnso-topánok, 6 hüvelyk Bagálságn szabással,
fányinásss begygrel, asegesett talppal, naom kiáüi-
taíÜik
Chagraiii-bSr-btisó-topinok S hűreijk magaMágn tsabáttal, Megesett kettd» talppal, «rö«, jó maaka ....
Uraknak;
Kényelem-csipSk bRrbSl vigy ttSvetbSl
^opinok, cbagrtn b5rb51, limiu rtgy finymisaa hegygyei
já, wép munka
Topánok burjti-, vagy hagaria-börbJSl, tsegexve és ctararral
elütött k-ttSi talppal, Rjikorí hassnitatra .... Párisi noblet fél-topinok méxga betéttel, a boritáj ■imin,
vagy fénymácoUan kfltöűfélek épen a legelegasiabb
fazonnal
«s még sok 1000 pár kfilSttféle fonna éi divat uerínt nrí-, o8i-t leány fin- éi gyerin«k-cxtp5árakb<&l.
LetélboK megreadelé*«k verték, vagy miota-csipu atin bistositi alatt atánTéttel enk&zCltetoek, — hasmareheUenek aionnal kicseréh«tael
3 . 10
80 r
3
. 2°
200,000 frt főnyeremény!
A legkisebb nyeremíny 190 frt.
1876-d iki deczember 1-én
less x kihnsáaa, as oestrák es. k. kormánytól garantirotott 1864-dikl 120 Bail* 983,000 t. é. hitelsorsiegy k61es0nnek.
A kSleiOn nyereményei költ legnagyobb nyeroméayek:
200,000; 150,000; 50,000; 25,000; 20,000; 16,000; 10,000; 5000; 2000; 1000; 500 frt etb. és a legkisebb 190 frt osstrák értékben minden > ;hnso« sorsjegy után.
Semmi sakM sorsjegy kSlctonnél nincs nagyobb nyeremény lebetoiég; • mindenkinek alkalma nyílik csekély betétettél 2e*,«M frtot nyerni.
Egy sorajegy, serios s nyeremény ssámmal : 2 frt; "3 sorsjegy: 5 frt; 7 sorsjegy la frt; 15 sorsjegy: 2t frt o. é bankjegyben.
Becses megrendeléBek, ai öwelet békáidé** nflUeU gyonan, Ulkirsmeretesen s bérmentesen teljesittetnek; a hivatalos játékterr kosoltetik; minden értesítés kéasaéggel adatik; s a nyeremény-jegyiek ingyen megküldetik; mint ssinte a nyere-méay rOgUn kifisettetík. Tessék tehát a megrendelésekkel nielébb egyenesen alŐUrt kereskedSfaáxhos fordulni.
(228 1—*) J. Breytha in Frankfart a M.
Pestaloni-Strawe Nr. 8.
W(Jf Ihea-rum-klvonal4!
Kit&nó aier • legegyszerdbb és legolcsóbb tkeOéndtétrc.
Háron ngr n*fj aaTéakuib7Ínl e uaUl egjr ker«a önkorral egy caésM forró vixbe téré, 4 legjobb raaoi taeát kapjak, maly mindSaM e miiiMfhea képeit 3, 8, * krba kerti.
'ú. 'I, ei '|, Ütem ttn-flkben aaom, legioosabb él kQI5n5sen finom miiiieibea.
Mal«i •'•» i brjcgTMtt TÍdjegjtjel <■ a feltajitó ,Wo 1 f J.-
alüráiánl Tan aUitn.
(229 1—6) UUaaawktil ÓTakodjii kell.
Első bécsi thea-rum-kivonat-gyár,
Bíesben, JO. kertlet, Bobertguse 2.
aifctár NagyKnlsta: Strén «B Kleta inlnál letérik,
Taiamint » monjir«l»i» lagtdbb magyobb Tannál—.

Alsérvben szenvedők
a felette ji ■ irulo.u.n tátim Stimif ír Battfoh Heriaatu
(Ralnelta) féle iérT-kendes haatnálata által me,|iepS (TOgyirt talilank, Dfjssiote alsérr- f sem] báatalsaakban aaenvedok la. Bisonyiwány- ■ háláira! * hatznilsti auaitáskoi m rolMkalra. M«(reDoelbeto rfierjen-kiat 3 frt 30 krrért o. 6. akár egyoaeMa Starseaefrer G.-t81, ugy kftret-keií raktárakból: Badapestta: Formajyi F. ,8st - Mária" f J
(200 4-í-lí)
TeaaetTázou: Peehtr J. frófytaereitDéf'
Bátorkodunk a t. c«.
háziasszonyokat'
ttj nagy t«karit»*nyra tf7»l-mestetni, mely abMl áll. aofy a káré -valódi J4 fígekivé vefyülésével kéasitlelsék. Ezzel S slSny jár, még pedij: 1 as islést nemesíteni lehet és 2. a jutányos bevásárlás lényeffea ta-karítaUayl nos magira!. K esél-ból kérjük haarisiUtlan

egyea csomagjának tartalmAcrt A valódiságát illetSlee, 100 frt-taljotállnnk, tékát laj-stromoxo't védjepyOnkrol kQ-10n8sen tndomást venni kérftnk.
SCÉÍ győző s Fia,
tB. klr. gind. gyÍTO»ök Bíesben. EfyedSIi rmktiix Nx^-Kjtnntiio:
Strem és Klein uraknál.
(179 IS—•)
Bia (Ulet xtenet Tégett
ch na-eriistáni-gyárunkat
teljesen beszünteti dk, ^kénysxeritT« vagronk pompás cbina esGst-gyártmáoyaink tömérdek késtletét t leggyomabban as elóáltitáxi áron aokkal alább elárusítani. Kísérletül ssoigtljoa kÖretkesS ki-Tonat a-nagy Ar5«gys4kbS1, mely utóbbi kívánatra bérmentesen megkQldetik.
(213 3-6) Héraékelt ára:
frt 14- 8.-
6 db. kávéskanál frt 3 60 1.W |
6 „ erikánál . „ 7 60 2 60
E „ antali ké> „ 7.50 2.80
6 „ asztali Tilla „ 7.50 S.80 i i
1 „ Ima asedo „ 5.- 2Sfl ' J
6 — 2.50
1 „ lei-ued5 „ 3 50 1.60 °
1 „ TajaaelcDcse „ 5.— !.— :
Legujabb kézelogom b-g arnitura,gépezettel á 1 frt,
Parafa-dngok állat fejekkel i. 40 k r.
Továbbá pompás findcsák, kávé- és thea ibrikek, tojánkéiiZ' Ittek, fogpisskálo-tartók, eczet- éa olaj-késsletek is más egvub stámoi csikkek, stb. stb. szintoly meglepő olcsó árakon. ■V ^ülön&aen figTelemre méltó: "VB • db. eTSkanál, 6 db. tilla > mind a 24 drb' agyOttréve elegana 6 „ kávísk.nál, 6 r kés ) tikban 2« frt helyett o»«k 10 frt.
Ugyanaz britannia-esOttbCl, mind a 24 darab elegalw tokban cs»k 7 frt.
Vidéki megrendelések utínrit mellatt pontosan i ■ lel.
kiiimereteiea esskozoltetnek. Cím :
3., Bécs, Rothentharmstrasse 16.

Gőzmalom-eladás,
Kapronczán, a város mellett levő Kaproncu folyónál, közel a pályaudvarhoz, egy három kereka vizi, és egyszersmind gőzmalom, folyó hó 20-án reggeli 9 órakor árverés utján ax ottani kir. járásbíróságnál eladatik.
Hitelesen becsalt ára 6800 forint, házzal, pajtával, színnel, konyha- és gyümölcsös kerttel és 6 hóid földdel együtt.
Az árverési feltételek az ottani bíróságnál megte
kinthetők. (221 3-3)
PURITAS
Haj-ifjito-tej.
A ParÜM' n*a kajlWtAk, tunen tejaamfi foly*d<Jk mely m»jd. nem uoo evodáUtoa hatáaül bir, hagy Sn bajákat mtfifpi, uai lutu-
kint »eg pedif l«fk黫M tlmíiÉiy Mip alatt "■» *»nt »iMt**d,.
mclylyel eredetileg birt 1
A „P»rHa«" Bea. tartalma* fettákanyagot. A baj telítés azeriat YÍIBBI moaathatik, lehet fehérrel átront Tánk«ion alndoí él gó&f haranáini, a festéknek ojoma »«m rehetS eisre, mert K
nem fest, hanem ifjitja éa pedig a legkoessabb éa legduszhb nöi bsizs tot és a férfi baját és asakállit
Eg7 dreg „Paritás ' ára 2 frt. (postsi izétkttlileinél 211 krral több
• késiaérmel TS(C7 ntinvéltel kapható : FraU Otta ét tartáail Bte*. la.
riakUftntruaa 38 Uil Nagy-Kaoisaán valódi misSiigbn Práaar Béla
—' *- •"*•■ (1SS 19-14)
A Christkindl jön!

11-5.15
báamlatói olció árért, a melyért
53 darab
minden korú fiu és leányoknak való legújabb játékainkat
lehet kapni, úgymint :
12 darab pompás karáeionyfa-di- I 1 szépeu felölUSzott baba, mint tí-
..itmlfiw ' roii holgjr.
Aki gyermekeinek nagy oromét szerezni akar, az regye gyorsan mi? a kéazlet tart, legujabb
y
25 darab tarkaasina gyertyácska a karácatjnyia kivilágítására.
1 teljes porcaellan teríték 6 sse-melynek.
1 jntaloadijjal koronátott madárkalitka, egy termescetileg éniklö és mozgékooy colibrimadárraL
1 tarka lepke mint velocipedigta, mely folytonosan idestova röpdö*.
1 takaros, aikárolt kávémalom.
1 egéss fotó vaspályavonat.
1 dúsan felohoaOtt babócs, aki sok-féU boltosatokat ad elS.
gy
1 háttöltB pisstoly csattand hatással.
1 csalogány tarka tollasaiul, amely a ssobábao idestova röpköd.
1 esred török katona bábom, fül-fegyverkezéssel.
1 hangafisser égi hanroVkal.
1 skatolya, mely tgiat. Bécs városát tartalmassá.
1 nagy domínőjéték.
1 njonan telfedesett nevettSkéssUlík.
1 világ-panoráma Urkassiujátékk&l
1 skatulya, mely as égést állator-ssagot tartalmassá.
5.15
(217 2-6)
A feDtemlitett 53 darab legújabb játékáruk
ötttesen csak fl.
krba jÖoek. Cnm:
Wiener WeihnachLs-Bazar
Wien, I. Bnrgring Nr. 3.
Vidéki megrendelések utánvét mellett pontosan teljesittetnek

„ovember 23-fa.

TtsenfttSdlk évfolyam.S 04 Intés] ír
J «fí«i fn«. . Ilit
Hl ívre . . « .
sugyed ívre . 2 . £^y KZ&M JO Jfcr.
rUrntések
fi baaibos petitsorban
' 7 másodszor 6 s minden
tovibbi sorért 5 kr.
NTIt-TTÉRBEN ■oronkint 10 krért Tétetnek fel.
Kincstári illetik minden ei hirdetésért kOi 30 kr. fizetendő.

ZALAI KÖZLŐIT
előbb:
.ZALA-SOMOGYI KÖZLŐN

, eaell.nl rísoet kOzlemeaTSk • ! szerketstShot, Ttka-rik»«astt>i estist foM-szint, — aajafriessát fflSlák
T p dig a kiadóból iér-montre intézendSl: NAGY-KANIZSA
Bermeateassi levsisk essk ismert mukatár-eaktol fogadtataak el.
Kéziratok vissaa asa: kUdemek.
Hetepkint kétszer, vasárnap- s estttörtoköa mefclelenfi vegyes tartalma lap.
H,Kanlz8avárw helyhatógágáiiak, nemkfllömben a ^Itaateal kereskedelmi 8 Beteld egyesülef, a soproni kereskedelmi 8 iparkamara

a ^-kanizsai takarékpénztár', a „zaUmegyel általános tanltétestnlet11, a „n.-kanizssi atoded-n.-kanlxBal UUvslasztmánya'' s több megyei és városi egyeeílrt hivatalos értesítője.Részes kiírás
Zalamegyétiek Zala-Egerszegen t876. no-vemlfr C-á't s folytatva tartott megyei bizottsági közgyűlése jegyzökönyvéből.
8512. B0 jk.
Glavina Lajos bizottsági tag or fel-móllalása folytán az évnegyedenként tartatni szokott rendes közgyűlések számának meg-Tíitoztatisa s illetőleg annak az 1870.4'2-ik törfényezikk 42. § a által elrendelt tavaszi és őszi, vagyis évenkint 2 rendes közgyűlés tartásiban való megállapítása hozatván kérdésbe, határoztatott.
Tekintve, hogy az 1876. Vl-ik tör-Yényczikk életbe lépte folytán a törvényhatóság kebelében alakított közigazgatási bizottság közvetlen hatáskörébe több oly lényeges ügyek és teendők mentek át, melyek az előtt közgyűlési elintézés tárgyát képezték s a melyek tekintetéből az előbbi időben szükségessé vált évnegyedenként közgyűlés tartásának indoka ma már fenn forog; 's másfelől figyelembe véve, hogy a közigazgatási bizottság a törvény rendelete szerint a folyó ügyek elintézése végett ha-vonkint tartván rendes ülésezését és a közigizgatás összes ágainak állapotáról szóló részletes jelentését félévenként terjesztvén a torfényhatóság közgyűlése elé, már ez okból is nélkülözi a czélszerüség alapját az év-oegyedenkénti közgyűlések tartása, mert u által a megapasztott ügykörrel s teendőkkel szemben a törvényhatósági bizottságnak nagyobb részt gazdálkodással foglalkozó tagjai szükségen tnl s igy indokolatlanul vétetnének igénybe s végre tekintve, hogy valamint egy felől a közigazgatási bizottságnak a közigazgatás összes ágaira s

tüzetesen a közigazgatás vezetésére, ngy a pontos foganatosítás ellenőrzésére kiterjedd közvetlen hivatása és a törvényhatóság bizalmának választottjait s a szakközegeket magában foglaló szervezete kellő biztositékát szolgáltatja a felmerülő ügyek s teendők gyora és sikeres elintézésének, ngy másfelől nem kevésbé nynjt biztosítékot az 18 7 0. 42-ik törvezik 42-ik§-ának rendelkezése az iránt is, hogy az ott a költségvetés és számadás tárgyában elrendelt tavaszi és őszi közgyűléseken kivfll a netán felmerülő körülmények által igényelt rendkívüli közgyűlés összehivattassék: mindezeknél fogva a közgyűlés az eddig évnegyedenként tartatni szokott rendes közgyűlések számit az idézett törvény alapján s az ügyrendre nézve alkotott szabály 1-ső pontjának megváltoztatásával ezentúl kettőben, illetőleg a tavaszi és ősii közgyűlésekben olykép állapítja meg, miszerint a tavaszi közgyűlés minden év májns havának — az őszi pedig s e p tem-ber havának 1-ső hétfői napján és ha e napra ünnep esnék, az arra következő keddi napon fog megtartatni.
Miről jelen határozat kellő tndomás végett nyomtatott példányokban a bizottság összes tagjainak, valamint a megyei tisztviselőknek és a közigazgatási bizottságnak is kiadatni rendeltetik. Kmf. Kiadta:
SVA8T1TS BENÓ m. k.,
fSjegjBo.

■Ufateii rendelet as adóbehajtás tárgyiban.
A közadók kezeléséről szóló 1876. évi XV. t. ez. 1L részének az adókivetésről szóló I. fejezete a f. évi 51450. számú rendelet alapján f. évi november hó 1-lép hatályba.
Szükséges tehát, hogy a jövő évi adókivetési munkálatok már az uj törvény rendeletei szerint megindittassanak.
A kir. adófelügyelói intézmény szervezése folytán most már bizton elvárom és várja az adózó közönség is, hogy az adókivetés ezentnl gyorsabban és alaposabban fog teljesittetni, mint ez, ez ideig történt.
Hogy ezen várakozás teljesedésbe menjen, szükséges oly intézkedéseket tenni, melyek az adókivetés gyors és alapos eszközlését biztosítani fogják. Ezen intézkedések közt első helyen áll .az adókivetési munkáknak tervszerű beosztása.*
Hogy ily munkaterv megállapítható legyen, szükséges a határidőket egyszer mindenkorra megjelölni, melyekben az adóköteles jövedelmek és tárgyak évről évre be-vallaudók lesznek.
Ezen határidőket következőlegtftzöm ki:
Bevallandók:
1. november hó 1-20-iki időben a
házbérjövedelmek;
2. decz. hó 1-16-iki időben az 1875.
XXVI. tvezikk által behozott úgynevezett
fényűzési adók alá tartozó tárgyak ;
3. január hó 1-20-iki időben a ke
resetadó III. és IV. osztálya, a tőkekamat
és járadék adó és a bánya adó (a határőr-
vidéki részekben az ezen adókat helyettesítő
jövedelem adó) alá tartozó jövfidelmek, ngy
szintén az általános jövedelmi pótadóról

szóló 1875. XLVn. törv. ezikk. 4. §. b) pontjában említett ezen adónem kivetésénél tekintetbe veendő kamatösszegek;
4. február hó 20 — mártim 15-iki időben anyilvinot számadásra kötelezett vállalatok és egyletek adója alá tartozó jövedelmek.
Az adókivetés eszközlésére nézre egyszer mindenkorra a következő munka-tervet állapítom meg:
1. November havában:
A kir. adófelogyelők e hó első felébea megindítják az adókötelezettek és az adótárgyak összeírását.
A községi közegek teljesítik az adókötelezettek és az adótárgyak (ide értve a házakat is) összeírását, gyűjtik a bázbér jövedelmekre vonatkozó bevallásokat, megkezdik az összeírás befejezte után az I. és II. osztályú keresetadónak kivetésit.
2. Deczember havában:
A kir. adófelügyelők a határorridéki részekben kivetik a házadót.
A községi közegek pedig:
a) folytatják és bevógrik az L él IL
osztályú keresetadónak kivetését;
b) kivetik a fegyveradót, a házbér és
a házosztályadót;
c) gyűjtik a fényűzést adók alt tartozó
tárgyakról szóló vallomásokat és kivetik
ezen vallomások és az összeirási adatok
alapján a fényűzést adókat.
3. Január havában:
A kir. adófelflgyelók:
a) kivetik sommásan a földadót és kiküldik a sommás kivetés eredményét kitüntető kimutatást a hónap 5-éig. minden egyes
b) megvizsgálják és közszemlére kité-TÁRCZA
Oh a remény ■..
Oh a rémes;, e« a remény, Mely naponta játesik Telem: A kétséggel — hogy megretel — Meddig ill még ellentétben ?
LekBadi-« es óriás A masikat — reményemet, Vsgy es Ali diadalát 8 eltemeti kétségemet I ?
Uint tengeren hab hab után, Ugy torlódik e ket kérdés, — 8 lelkem hányk&dik, mint tenger, Ha korbácaolja a saeWess . . .
Tiszta ssiTVet hta sssretai . . . Oü, mi jó e gondolatnál, — Folmelegsadk nála a sziv, Uint IMII nyári napnál.
Tiszta szívvel hfin szeretni : Es aa, a miért mef elek ; 8 hogy a remény lekficdve less. Istenem, csak ettil Klek . . .
Oh, adj erít, adj Tilágot,
Rogy lelkimmel tisstán liasak, —
Vond el tSlem Tsksotttét
E saSrayteljes éjszakának I . . .
— Oh lány, oh lány, saeretss e mé| Heg miniig a régi hírrel t . TUzta lelked sünt vágyával, -Tissta aaiTxl assnlmevel I ...
Mint Hldtsítt foldonfato, Kit tektlki btns kerget: Fotók finoOn rémáreyamtol, Kentkem nrM, lelket.

Oh, adj vi&sza Önmagámnak, Old fel lelkimről a vádat, Mely kinosva átmarezongja — Szivemet meg a nagy bánat.
... Mi ba<zna 7 A sziv- . leieknek SZÍT I lelek keH .. . s ob ez tmti ■ -'Jsak azt várom, hogy a keueg S.,vem, lelkem ketti messeI
TARZTOB FERENCZ
Az árva.
Vesthoff E. atáo: Babos Szidóniától.
(Folytatás.)
Melánia elfeledő a terveiéit predikátiól; hiai itmét itt volt t, kit Méretett, kién egéu élete ■ leikétől caílogölt
Freihzgen Genia fali fordult.
„Kna látontiaom kegyedet illeti Genia I Nahfe nivTd teljosiuSm * feladatot, melyet ke gyed elém tüsStt, de agy látásik, sikerrel old-tam meg alt, mert kegyedhei illfl ajkmlmasást tajálum. Nagynéném, ki már meglehetős éltes, irt nekem a napokban, hogy egy jó cnüádbóí való 6alal lánykát óhaj tana maga mellé, ki vele társaságát megositui, a Upokat felolvasná • minden héten néhány látogatást tehetne a siom-ssédoknál ; egy zadval: ai éltetnó egyedül vas, unalmai neki as élet és háti, hogy egy fiatal üde lélek, kit subád lesi saeretnie, u o életét is kellemessé teendi.'
,Esw koizonet tsndosasaiért,' — feleié Genia elénékenyBlve, — ,nem subád tovább tetoválnom, elfogadom as állast minden körülmények kötött. Ilikor kell elutanom?*
.Minden pillanatban elntashat; Sendovné asszony örömmel fogja kegyejet eltogadni."

Melánia kért, sirt és megcaókolá Oeniát, ugv tetszett, mintha a két lányka elválása örök volna.
Végre mégis csak válni kellett, — egy utolsó Isten hotsád — és a nebéa ataso kocsi megindult, még egy élénk üdvöslet a ssebkea-dövel és mindennek vége volt. — — — —
Vanda pillanatnyi távotását felhassnálU Melániasavig János t,ki most kivételesen aatreg gnSfot saolgslta ■ a mogorva Jótsefet belyette-sité, sikerült egy marok araaynyaJ megnyerni, hogy Geniának el a tatása, előtt fontos kösJes-dok végett bácnjáhos bebocsáttatást esskísol-jon.
Konstantin olósserotetlel fogadu Goniát; legkevesebb haragot sem matatott, de elntasása okát sem kérdaste. Amint uonbaa konyes nemmel keséit megcaókolá, Konstantin mintegy ál-dtlag tévé jobbját aa amnysaoke fejre és halkan monda:
.Öreg bátyád áldása kisérjen ntaidon Genia ; ha Isten is agy "karja, utad a boldogság-bot vesét. Ne felejtsd gyermekem, hogy én mint lányomat szerettelek! Menj Isten nevében...-
VigasstsJódva tároitl Genia. A fájdalmas kSayek megszűntek; nem Oldöste tSbbé rémkép; nem, as áldás megóvja ot mindentől; erre épített ártatlan saive.
Vanda diadalmaskodott.
Genia elment.
Most már elkSvetkesett a bosra ideje, most akarta felbontani a köteleket, mely aa fing gróf oldaláhot lánesolá — minden áron; még a beosolet árán is, hangaott srivében; mit érdekelte ot férje Atka, as anya kfinyei,

testvére tájdalmc; o a jSvoben független iu-badságot akart sseretni.
Néhány nap múlva Genis elutssása atán lássa felhevaltsegben járt kelt a has körül Vanda; as uradalmi tiszteket, kik rendesen eljöttek Vandáhos parancsait venni, röviden ét saórakotottan bocaájtáel magától; még a nagy-| sserufatolvsjlásiesethes sem muUtuttsemmi érdekeltséget; francsiakomorniját, annak nagy csodálkotáaára,külonfélepipere tárgyakkal aján-dékosá meg; csak Konstantin irányában volt hideg, kemény elutasító.
Nem vett magának anny i faradságot, hogy at utolsó pillanatig áldosatkésf szivet mutasson. „Vanda, te egy ido íU boldogtalannak éned magadat?" — kérdéaa öreg gróf, midőn egy idó óta lásas nyugtalanságát, izgatott mosdalatait éssrevevé. Farkéssoleg tekintett ssokatlan tűsben égi arcaára. — „Megbántad, hogy ifjotá goddal megsjándékosál! — Stegény asawny. De nem sokára sasiad lessen; saabad és független ; gondoskodtam rólad; még esen rövid idót csak tárd megadással.
Vanda egy stót sem {eláll; csak vállait vonogatá a elhagyá a ssobát.
Mély sóhajjal tekintett utána as öreg gróf; fájdalmasan mosolygott s ssáras keséibe rejté arctát.
A kövelkesó reggelen erősen megvüsgitá a felkelő nap Vanda oálossobáját
Zavarodva Beste Angéla aa üres érintetlen ágyat, a kiürített nekrényeket Hinaea egyelőre terveset* asekésTe' muutott
A pipeiBsntalon egy leire) feküdt; gyorsan nyalt utána, átolvass a ősimet a asaladt léleknt nelkttl aa 5reg grófnőt.
.Méltóságot »!■ - kiáltott ijedve -

tetik & községi közegek álul készített adó-lajstromokat ;
■ ■ ■ c) a hóközepéigazl876.XV\tvczikk 19. §-ra való tekintettel javaslatot tettnek. az adókivetö bizottságok alakítás* irint a pénzí^yministerhej és megkeresik az alispánokat a bizottsági tagok kinevezése végett;
d) a hatarőrvidéki restekben kivetik a maíomadót, a kereskedelmi, ipar és védelmi adót.
A községi közeget:
a) egyénenkint vetik ki a földadót ja
nuár hó 20-dikig;
b) gyűjtik és a kir. adúfelügyelöhöz
"küldik a bizottsági tárgyalás alá tartozó
adónemekre (a határőrvidéki részekben az
őzen adókat helyettesítő jörcdelcmadőral vo
natkozó bevallásokat;
c) teljesitik a földadónak és a többi a
községi közegek által kirovott adónemeknek
a községi adófökönj vekbe és az adózók köny
vecskéibe bejegyeztetését;
d) gyűjtik az általános jövedelmi pót
adó kivetéséné! tekintetbe veendő kamatok
ról szóló bevallásokat — és
e) teljesitik azon bevallások és a köz
ségi adófókönyvben foglalt adatok alapján
az általános jövedelmi pútadó kivetését.
(Vége kov.)
Szerény véleményem az iskolai takarékpénztárakról.
Mint minden uj eszme, ugy az iskolai takarékpénztárak eszméje is osztozott ama sorsban, hogy az újdonság barátai értéken felül is becsülték, mig az ujjitás ellenei erővel is igye-koztek el eszmét, mint egy idétlen caodaazülöt-tat még a bwi kban elfojtani, szelídebben mondva, a jobb idők eljöttéig aludni bagvni. Hogy lem ex, sem a másik hibába és szélsőségbe ne essünk — vegyünk magánknak egy kis fáradságot exen uj^eszmével kissé bővebben foglalkozni, ennek czélját es hasznát, lélektani hatását és kiviteli módját figyelembe venni.
LásBuk először is czélját és hasznát. Ugy hiszem néptanitótársaimyköz&l ki Bem fog azon véleményen lenni, mintha az iskolai takarékpénztáraknak az volna rendeltetésük, hogy annak segélyével az iskolás gyermekek zsebpénzeikből majd egy-egy jókora tőke nevelkedjen as iskola növendékei Bzámára, vagy hogy ez által meglegyen akadályozva a zsebpénzek hasztalan dolgokra, vagy épen nyalánkságokra leendő pazarlása. Mert hisz van alkalmunk tapasztalni, hogy ez utóbbi esettől nincs mit félteni a tanulókat, vaKmiüt arra sem számíthatunk, hogy az iskolai takarékpénztár utján valami nagy pénztőkénk növekedjen. — Nem oly bőviben van a magyar ember a pénznek, hogy •ok zsebpénzeket adogathasson gyermekeinek. De ait sem kell hosszasan indokolnoc-, hogy as iskolai takarékpénztáraik sokkal magasabb

és mesuetuitóbb ezélja és rendeltetése vau, mint pénztőkét teremteni.
Ha a világban széttekintünk, azt látjuk, hogy mmdazon intézmények és eszmék, melye •ket az idő éa szükséftercmt — többnyin hosz-BZU életűek és állandók, mig azok, melyek csak valamely tudós «gy szuleoiényai, amint születtek, azonnal el is halnak. S hogy az iskolai takarékpénztár eszméje is életre való, noha azt mag most sok helyen elodázni és elejteni szeretnék, azt csak azok nem ismerik el, kik sem látják a mii kor reális irányit • jobb-iétérti küzdelmét, kik tagadjak minden oly intézményektől a korszerűséget, melyek a nemzetet a jólét felé s vagyononágra vezetik.
Nekünk magyaroknak, kik még távol ál-lünk a franczia, angol, vagy a nemet nemzettől a vagyonosság tekintetében, különösen kell törekednünk gazdagságra és jólétre, ha önálló és azabad nemzet akarunk maradni. Hogy gazdagságra és jólétre szert akarunk tenni, két jó tulajdont kell még a többi jótulajdonaink mellé elsajátítanunk, melyek ai igazat kimondva nem erós oldalunk. És e két jó tulajdon a ta ' karékosság és a fáradhatatlan szorgalom.
Különösen a takarékosság ma a jelété hálánkban, még az országházban is. Jókaink a <renia!is iró egyik beszédében monda: ma minden magyar ember irja háza ajtajára e szét: .takarékosság.* Csak hogy ugy vagyunk mi magyarok a takarékossággal, mint némely beteg ember a keserű orvossággal, ki szinte jól tudja, hogy gyógyulása Isten után ogyedül a keserű orvosság bevételétől függ — még is vonakodik annak bevételétől. Ajkunkon hordhatjuk mi is e szót takarékosság, de ez mm tesz még takarékosokká bennünket, hanem meg kell azt gyakorlatilag is tanulnunk. Csak hogy ez nem oly könnyű dolog, mint kimondani. Erre nevelni és szoktatni kelt az embert már gyermekkorától kezdve, régi közmondás tartja a mit az ifjú és gyermek megszokott, attól nem fog távozni még agg korában sem. Tanítsuk éa szoktassuk azért már a gyermeket, miképpcD kell a krajccárokat összerakogatni, hogy a?ok forintokká szaporodjanak. A puszta szókban elmondott oktatás igen ritkán marad állandón! meg * gyermek elméjében, oiég ritkábban vál-lik tulajdonává, ha csak azt valami utón, módon gyakorlatilag is meg nem mutatjuk. És erre igen alkalmas esaköf volna az iskolai takarékpénztár, tehát csak eszköz, czél pedig az, ho{*y az ifjú nemzedéket, a takarékosságra stoktaa-suk, hogy belőlük szorgalmas és takarékot; hunpolgárok váljanak.
De vegyük még figyelembe másodazor a lélektani hatást is, mit az iskolai takarékpénztár életbeléptetése magával hoz. Némi joggal kéidezhetik a nevelésssel foglalkozok, ha a takarékosságot a többi erényük kifejlődésének rovására annyira előtérbe szorítjuk a nevelésnél, nem fog-e az ünhaszonlelés kapzsiság nálunk magyaroknál is lábra kapni ? nem leend c ez által a többi nemes erények a íelebaráti szere- ' tet a közjóérti áldozatkészség elfojtva V A gyermeknek sokszor akad alkalma szegényebb tanulótársán zsebpénzével B^giteni, de ha itt i* a jótéteitől a takarékpénztár által visszatartóz-tattatik; nem fészkel-e meg már n gyermekben a konyorületlenség? Oly kérdésekének, melyek az embert gondolkodóvá teszik, váljon az iskolai takarékpénztárak áldásos hatását elismerje- e

vagy tagadja. Azonban ezen kérdések jeeWeBx- t?k jelentőségüket, ha fontolóra vesssük, hogy a takarékosság még nem zárja ki aszirbűl a nemes érzelmeket, eőt inkább & takarékosságot kedrelÖ ember érne*,el aao»*edvc«7> állapotot, hogy megszorult ember tárain segíthet H a lU>z jóra áldozhat, mig ellenben a pazarló és nya Iánk ember Bokszor maga is máitól vár segítséget. Tapasztalásból tudjuk azt- is, hogy még a fosvónytAl is előbb lehet segedelmet kapni, mint a torkostól, vagy a faUnktól.Do az igazat szólva, nem is ártana, ha a magyar lovaglás természetéből egy kicsit el enged a e és a másnemsetüek irányában követni saokott nemes érzolm&ségé-vol egy kevéssé alább hagyna. Önző német sógoraink ugy is sokszor zsákmányolták ki saját előnyükre a magyar nemesérzelmflaéget.Tehát ne féljünk nagyon attól, ha az ífju nemzedék egy kissé szükmarkuabb leend is.
De lássuk végre az iskolai takarék pénz tár felállításának kiviteli módját is.
Ha már kedvünk volna is az ügyig terhes és eléggé számos teendőinket még jó tneny-nyiséggel szaporítani és csekély fennmaradt időnket még az iskola takarékpénztár kezelésérti fordítani; de ha elébe nézüuk ázna sok kel lűnietlenségelenek és rósz akaratu félreértéseknek, melyeknek sok szűkkeblű és értet len azü-Mk részéről kÜeszüok tétetve, — még is vissza fogunk riadni a sok kellemetlenséggel járó eez-mének életbeléptetésétől Vessünk azért számot szorgalmunk, türelmünk és erélyüukkel, csak is ugy kezdjünk hozzá az iskolai takarékpénztár megalapítása hot. Jobb el Bem kezdeni, mint elkezdeni és abba hagyni. De az idő és a szükség itt is jó tanító mester és megfogjuk találni itt is a czél hoz vezető utats módol. Véleményem szerint minek előtte nyakra főre hozzáfognánk a gyermekek megtakarított krajezárjaik gyűjtéséhez, jobb módú és értelmesebb szülőket kell ezen ügy részére, ennek czél JA és hasznai megbeszélése A ital — megnyerni és csak azután lehet megpendíteni az ügyet az iskola népe között, mert nem jó hatást szülne az a gyerniu kekuél, ha szülőik részéről ez ügyben kicsinyíti roszakaratu nyilatkozatokat éa czélzásoknt a tanító és sz iskola takarékpénztár fülfii hallana. Azért nem is volna tanácsos a gyermekek mind annyiát egyaránt kötelezni erővel is a betételekre, mert ez rósz visszahatást szülne; hanem csak az Önként jelentkezőktől kellene a betételeket elfogadni. Kzeknek pénzeiket pedig pontosan kezelni és kamatoztatni. S igy lassankint terjedne a takarékpénztár ügye mind szélesebb körre és nyrne több tagokat és pártolókat a szülők közül is, végre még a szegényebb sorsú pzüiüknek is kedvök jön a takarékpénztárakhoz s ellátják gyermekeiket némi kin zsebpéozrel. De fű dolog, hogy a számadó könyv pontosan vezeUf>ss**n fe a pénzek oly tisztán kezeltesse nek, hogy Bookínek csak egy krajezárja is el ou vesszen. Jó iskolagundnok a pénz kezelésében segítségére lehetne a tanítónak, ki az iskola ta- knrékpénztár pénzeit együtt kamatoztathatná az iskola máspénzeivel, csakhogy külön számadóé mellett.
Hogy a tanítótól sok időt el ne vegyen at egyes betétek beírása és a pénz begyűjtése; szabályul lebstne hozni, bogy a 10 krajezárná! kuebb betétet nem kellene elfogadni. Had rn-kogatná maga a gyermek Össze fcrajezirjait, mig 10 krra nem szaporodik. Már ez is magá-

gy^ ^g^, gy
mekoknok kell a krajezárokat öuzerakni, sokszor uralkodni kell magán, midőn szeretne kraj-csárjain haszontalan dolgokat, játékokat, vagy iftKi nyflHnrtnwtgokat venni éti még sem vess, enkhogy kntj««ár-jait megtakaríthassa. Es ál-t»l Woulná meg a gyermek korán lemondani némely kívánságairól.
Egy az igazsággal ellenkezni látszó dologra fogunk majd bukkanni az iskolai takarékpénztárak késelésével. Hát azon gyermekeknek; kik szegény sorsú szülőiktől oem kapnak zsebpénzeket, de vég csak Írószerre isaligkap sak, nem lesz e a* majd leverő, midőn látja, hogy tnáaMAifik gyermekei mily szépen r&kn-gatnak a pénztárba, ő nekik pedig a legmfiksé gesebb dolgokra sem kerül. Ennek lélektani rou hatása az leend, hogy az irigység gonosz indulata már korán a gyermeki kebelben fog felébredni. K bajon csak ugy segíthetünk, ha az iskolai órákon kiről mcgWnitjuk őket oly kézi munkákra, melyekkel üres idejökben foglalkozva, egy kis pénzt is szerezhetnének. Ilyen foglalkozás volna nyári időben selyemhernyók etetése, eperfa levél szedése, gyógyfüvek gyűjtése szárítása, gyümölcs és virágmagvak gyűjtése, téli időn szál mák alaphoz való szalagfonása, kosárkötés s több efelék. Leányoknak igen kedves foglalkozás a kötés, varrás, himzéscsíp-kuhorgolás. A tanítónak pedig a gyermekek munkáit pénzzé tenni volna kötelessége. így azután a szegény sorsú szülők gyermekei sem lennének elzárva a takarékpénztári beletektől sokan is tölthetnék abban kedvüket, hogy saját kezök munkája által szerzett krajcEarjaikat Összerakhatják. Csakhogy biz ez sok türelmet igényelne a tanító részéről is, de raegluund ju talmaivíi amaz öntudattal, hogy megtett mindent, a mi ae ifjú nemzedék jövő eterenceéjét élőm ózdi tan dj a.
Elszámiállam szerény véleménycincL az iskolai takarékpénztárról azon reményben, iiugy ez ügynek, ez utón is barátokat, éa pártolókat szfirpzzcfc. unni takartam OB eszmének n<íViéz és árnyoldalait Rum.
PATAKI GÉZA.
Helyi hírek.
— PetÖfl Sándor élete és haláláról,
ugy müveinek hatásáról VB hot Imre által tar
lat olt felolvasás igen szépen sikeralt, a vároe
inteiligentiája jelen volt, sürü tapssá! fogadta a
valóban érdekes felolvasást. Különösen nagy
tetszéssel fogadtatott Vörösmarty halálozásinak
évfordalatí és felséges királynénk nevenapjá
nak megemlítése. A főgymnaBium ifjúság KZÍ-
ves közreműködése általános elismerést aratott
s Bereuz Imre zenetanár ur érdemeit ujabban
gyarapította, A városház nagy termébeu ez al
kalommal tartatott az első esti előadás. Örö
münknek adunk kifejezést, hogy a nagyérdemű
I veterán iró Nagy Kanizsán ily kiváló Bgye ' lemben részesült.
— A kaposvári tűzoltók közül többen
múlt szombaton átjöttek a kanizsai tűzoltók
gyakorlaUinak megszcralélftsérw, hol is a leg-
srivélyesebben fogadUttak, ÍI pályaudvarban
az egyesület tevékeny elnöke Valhach Mór or
üdvozöJte őket. Kste a Szarvas fogadóban bsn-
quette volt.
— J>ivatba jött a bíróságok részéről.oh btenem, én nem tudom, mi történt; nagy szerencsétlenség, igen, különoL szerencsétku -
«ég ne ijedjen meg urain ... talán még
kiderüí "
„Besxóljen, mi történt?' — kiáltott az Örag gróf felkelve.
,Oh, a grófnő . . .«
.Nöm? Mi tőrtónt á grófnővel?- ,
„Ne haragudjék gróf ur; ö nincs többé, hittem, hogy itt hagyott levele mindent meg-m agyarai.
As öreg gróf nehezen tudott magán uralkodni Ei nem várt, nehéz csapás volt reá néz ve. Még nem tudta, mit gondoljon, mitől féljen; .1 mellette levő asgtalhoz támaszkodott oly erúsen, hogy a rajta levő poharak csengtek-
„Adja ide !" — kiáltott hangosan éa hagyjon magamra. A grófnő hirtelen elutazásáról senkinek se szóljon!"—
Angelika meghajtotta magát & távosott a szobából
,^Est~a novellát Melánia kisasaxonynak is tudtára adom."
Konstantin feljajdalva esett viasza székébe ; a papír ropogott remegő ujjai közt; lázas pir borítá a beesett áratokat. Hiába kísérte meg felnyitni a levelet; a hűtlen kesék megtagadták a szolgálatot; végre sikerüJt — Vanda kézírása volt; a határozott vonásokból kitetszett, hogy a kés nem reszkedett, midőn irta.
A gróf olvasni kezdé.
„Qróf ur! Amidőn e sorokat olvasni fogja, nincs többé neje. — Én a köteléket büszkén és szabadon oldáin fol, melyet egykor gyermeki eaztefonségból magam és egy Öreg aggastyán k9at1éf»noztam. — Elég erős voltam széttépni a köteleket; addig csak elviseltem, mig szivem —abad volt, — de uram, finnek egy fia van; — Fütóöt teljes erőmből aserettam ; es volt első

ftserelmem, de Fülöp megvetett és él taszított
magától; én raegesküvéui, hogy megbottulom
magamat s mégis tar'-ám eskümet. — — Lu-
kanin herczeg kísér külföldre; — éo neje leszek
boszuból. Vanda."
Konstantin a levelet végig olvasá. Mintha vérre] borították volna a Betét szemeket könytelten bámulá a szívtelen nő kézírását; nagy csép-pekben hűlt a veríték halvány homlokáról. Még Melánia is igy találta, ki a franczia nfl tudósítása után Konstantinhoz sietett. — Zokogva borult a grófra s mindkét kezével átkarolta nyakát, de erőtlenül hanyatlott vissza as öreg férfiú a mereven szegezte szemeit az iratra.
„Szegény, szegény Konstantin ! Ne lég; oiy rettenetes szúrnom! Én nálad maradok, vigasztalói és ápolni foglak; veled fogoz. imádkozni, sírni ás folyton gondoakodacdok rólad, csak ne légy oly vigaaztalbaUan!"
Lassan támasstá fejét a szék karfájához; térdreborult előtte és iinom ujjai kosé vette a hideg, megdermedt közekét.
„Konstantin, mi bajod ? Te nagyon beteg vagy, nem hallasz engem ? Mondd, legalább ér-teaz-e engem, tudod, hogy én vagyok itt ?tl— kiáltott Melánia aggálylyiil.
Kimondhatatlan fájdalommal, Usaan for-ditá szemeit az öreg gróf Melániára, de nom. szólt; ő magán kívül, volt. Szája Örökre elnémult. Semmi panasz, semmi szemrehányás, semmi keserű szava nem volt ajkának. Ki tudhatá, micsoda átkot gondolt u halvány homlok ?
Mozdulatlanul nyugodtak a sárga kezek; a megmerevedett ujjak a legcsekélyebb mozdulatra sem voltak képesek.
Freihagen e nehéz napok alatt is hiven állt bátor menyasszonya oldkla mellett- Gyorsan elhivatták az orvost, de &z odanj ilátkozott, hogy

nem létezik többé segély,— még egy pár napig tarthat a vigasztalna ti an helycet,— az enyészetnek indult élet nem menthető mo»g. —
Freihagen azonnal irt Fülöpnek a Vanda hátrahagyott leveleit is mellékeié. —
így múlt el néhány nap kínos várakozáB-ban.
FreihHgen és Melánia körül lógták az aggastyánt, Melánia szép *rcza c&akuem fel ismerhet Imi volt a sok köaytől; aggály teljesén hajolt időközönként a beteg fölé ; nehéz lélegzetet Itíie. vagy néhány osepp erősítőt öntött szíjába. Az Öreg férfiú zárt szemekkel feküdt; néha, nülut hdlumeló a nehéz szompillákat és tü-relemetlcn tekintetet vetett az ajtó felé, majd iámét kérdöleg nézett TYeibagtinra.
„0 mogjon, mag köli jönnie; minden perct ben itt lehet" — nyugtatá meg Freihagen, kí | ép oly türelmetlenül nézett ki az ablakon az ' országütra és száraUlU a perczeket.
Mily hamar lezáródhattak volo| örökre a
' fárad? szemek, anélkül, hogy fiát az életben
' még egyszer láthati, Fülöpöt^ ki legdrágább
! volt előtte a földön 6 ki után ugy sóvárgott,
{ hogy csaknem a halál ellen látszott küzdeni.
! Végre gyors léptek hallatszottak, A hal-
: dokió felpillantott; kedves gyermeke hajolt
1 raja : Coendeaen és feltartóztatlanal nagy esep-
| pakbcD huilUk a nehéz kíinyek arczár ól.
i „Szegény atyám,"—auttogá alig hallha-
: tólag.
Magába vonta n jéghideg kezeket s csókjai és könyeivel borítd azokat.
A haldokló fürk&zŐ tekintete kérd öl eg nyugodott rajta. Fülöp elértctüj s monda kese-' rüen:
.Légy nyugodt kedves atyám; épen a határszélen találtam — megboszultalak — Luka-nin heiczeg holott*

A feszes kifejezést ay ugodtság cseréld fel; azután bezáródtak a iáradt szemek — még •■£}• sóhajtás — és életénuk minden gyötrulme inee-Bzünve — minden fájdalom kioltva — a halál uralkodott a halotton. — — — — ~~_
Ganiának ig.'n hodszu utat kellett tenui, mig rendelicteao helyem érkezett, reszketve éa fájdalommal bagyá el ez utolsó vasúti állomást, bol egy barátságos öreg Bsolga várakozott rá ja; kényelmes, sz*íp fogatban holyezkpdék el,melyben még két órai utazást kellett tennie. Aggálya elossLott; ismét uj bátorságot nyert; hiM Freihagen az éltes nőt csupa jóságnak rajioli.
A faluba értek.
Szép sorrendbea álltak a tiszta, csinos ha-eak; magasra nyúlt napraforgó, szegfű, lángnu-nü mák virágzott minden kertben és agyamé kek sokkal barátságosabban, bizalmasabban üdvözölték, mint egyebütt. Itt bizonyosan mi* szellem — a szeretet uralkodik — mert Gem» sokszor Utta, mily félénken fdtottak és buviak el « szegény napszámosok gyermekei, Ba Vanö*
- a félt úrnő — valamelyik faluján átkocsií"!'
— nem törődve azzal, ha a gyámolulan kis tH-
remtéa^k segély nélkül is üiu-k a> nt köze^»
reszelnek kitéve, „Kj, sok gyerrook el»roozd'ij»
* nyomort!"— ?olt szavajárása és a piszk'».
'sovány kicsi alakokat kmem állhatá.
Végre meglátta utazási czéljának hely*1-
Sveiczi modorban épült szép házacstn
volt es azéleafödellen erkélylyel,; az ajtó ei»l
számtalan rózsabokor s a középen levő ugróku
lóvéié a viz kristály tif-zta cseppjeita virágokr*-
Uenia kellemes benyomással s örömm*
szemléié a kies birodalmat; de méüzásá*.'
■csRkhamar felébresztetett, mert a szolga m«r
fordutt és a sötét női alakra mutatva, szólt: ^
„Ottáll már úrnőnk; a kisasszonyt v»rj».
(Folytatása köv.)

.gvM értékpapírokat, melyek különben a koz-forg»l'>m tárgyait képezik, megsemmisítési el jípU alá vonni. Az iljazeágügyminister tehit Ismételve is ngyelmeztati a búú
,ni felelősség? Mert abban volna as a fogni
— tyy csásxarikir UkolaKemt-
Hlyen.ho\jii évi november hó 9 én következő etinui lovél küldetett NaRy.Kanizsáról Készt helyre: „Louise Schercz Gr.-Kanizsa. Löblich« k.'k. Miidchenschule Keszthely." Nem tudjuk honnét indult ki a Nagy-Kanizsán lakéSchercz Lujza tele magyart?!) ezég, hogy i„el<>it a fenti czim alatt küldözgesse, vagy azt hiasi tán, hogy varrógépraktára nagyobb kelendőségnek örvend akkor, ha — saját szégyenére — levélni nfWt nyelven s az érintett ezim alatt kttl-d.ndi. Kiég sajnos, hogy magyar hazánkban ■ok oly egyén táplálkozik, a ki szégyenli tán a világ dí,tt bevallani azt, hogy 8 magyar, vagy h» nem is volna magyarországi születésű, legalább mutassa meg, — ba már itt akarja éltét eltölteni — hogy tud, vagy akar tudni magyarul. Ügyen meggyőződve az illető eaég, hogy a.kMztnelyi iskolák, ugy Keszthely lakói is ma-gy.rok a igy szívesebben fogadták volna az il-Ictök a magyar nyelven irts minden k. k. czim nélküli levelet. A levélboritékszerkesstoségünk-huz üzintén bekdldetett. — — Tihamér.
— A tala-egerstegi ifjúság f. évi no
vember bó 25-cn a .Zöldfa" vendéglő nagy
icrnióbeu az olvasókor könyvtára gyarapítására
táncz.-zal egybokstöti tombolát rendezend. Bo-
lepti dij ÍH) kr. Tombolajegy 20 kr. Kezdete 8
órakor.
— Jubilaeum. — Nsgyságos és fot. Ta-
rinyi Ferencz, veszprémi kanonok ur vasárnap
ünnepié áldozárrá azenteléséuek 50-ik évfordu
lóját a szokásos arasymisével. E nap emlékét
megörökítendő ó nagysága a Domonkos-intézet
nek ezer forintot adományozott. A ritka jó egész-
«cgü jubilánsnak mi tiszta szivbol szerencsét
kiváouDk e szép ünnephez.
— A levelező fctoöiwéfj figyelmeztetik,
hogy jüvo hó 1 tol kezdve a postahivatalok a
szabott föltételeknek meg nem feleli vagy nem
teljesen bérmentesitelt Űrlapokat, körözvénye-
ket, hirdetésekel stb. kereazlazalagu küldemé
nyeket akár belföldi, akár külföldi helyre szól-
j.nak, nem fogják elküldeni, hanem a feladó
nak, a mennyiben az a küldemény czimébol
kiveheti', visszaadni; ha «z nem lehetséges, ily
küldemények a térti levelekkel együtt az illeti
postaigazgatóságokhoz terjesztetnek föl és ha a
föladó azokat a föladásra következő év június
végéig onnét el nem viszi, el fognak árverez
i«tni. Könyvek, hangjegyek, kefelevonati ivek
« több eféle kereszunalagu küldemények, ha
iitsbálysaerü feltételeknek meg nem felelnek
", ezentúl is elfognak küldetni, de a posta dij-
j»l ugy rovatnak meg, mint as elégtelenül bér
nemesi tett levelek.

— .Adatok Zalamegye történeté
hez' czimfi folyóirat Ildik kötetének IV dik
füzete következő érdekes tartalommal jelent
"■eg: Török János. (Életrajz.) — Zalai köve
ik a jelen században. — Zalai főispánok s fii-
»pini hely tarlók a jelen században. — Kisfa
lady Sándor emlékszobrának ünnepélyes lelep-
l"zése Balaton Füreden 1860 június 11-én.
■l-nvay Gézitol. — Mityás királynak küzdete.
^'itóz JioosUil. — Kisfaludy Sándor eirkövére,
Takács Jeoótól. — Történeti emlék zalamegyei
ö »ár. s TédhelyrSl. — Bessenyey László le
vele 1709 bol. Közli Thaly Kálmán. — Zala-
■negyéri'l a Times. — Csabrendeki birtokeladás.
Közli Kováry Béla. - Csiszár Ferencz levele
Uervsrica Kálmánhoz. — Boldoghfai két ok-
t°4oy n 19 és 1725. (Mindkettő Hajgató Sándor
munkatársunk elődéről szól.) — Stridó mező
város «, vidéke, Mígyeresy Gézától. — Zala-
^m^ymegyei népdal a XVlII-ik századból.
Közli Jcnvay Géza. Ára 6 füzetnek 3 frt, 12
füzetnek 6 frt. Szerkeszti s kiadja Bitorfi La-
J**- Minden kötetre díjmentes dizztábla adatik.
— A ,*>pro»'ban olvassuk: Póda
r.odri- városi plébános ur beigUtási ünnepélye
k'kalniával tartott diazebédsa a törvényszéki
«lnök Dr. Hérits János ur c sa k azért mon-
d°lt német fel köszön tót, mert ily
nyelvei, lett f elk ös zön t ve, ó tehát
" illőm szabályainak felelt meg.
— Ki xenemüvek. Táborszky és Psrsch
oemzeti zeoemúkeresksdéaébea megjelent és
^küldetett hozzánk: „A t o 1 o n c a- [Tóth
Ede palyany.-rlea (népszínművének összes ked-
velt dal:ú. Énekhangra zongora kísérettel al-
kaloiHzia Erkel Gyula. Ára 1 frt — Die Ealo.
rdka-Fraa^aiso, tür das Pianoforte componirt
v"n Philipp Fahrbach jun. Preis 50 kr.
— Meghiváí. A .keszthelyi daiegylef
folyó évi november hó 25-én as ,Amszoa11 szál-
'«la nagytermében tánczczal egybekdtStt ren-
»"» dalesiélyt rendez.Belépti dijszemélyenkint
1 "<• - Kezdete 7 és fél órakor,
— Megjelent: ievélszerinti oktatás a né
»»tnye|T ftntznulására. Írja és kiadja Roder
Adolf 24 és 25 ik füzet Az egész mű 6 frt o. é.
"ORreriiiolheto minden hazai könyvárusnál,
T«ü a szentoné! Szombathelyei.. E díszesen

kiállított folyóirat az eléggé ismert Tooreaiot-Ltvngenscheidt tanmodazert vette alapul én a németnyelv alapos megtanulását a legrövidebb idi alatt biztosítja.
- A .Bémrt*--re lakfelügyelové
Udvardy István volt uradalmi pajtabiró ne
veztetett ki. A midőn a keszthelyi uradalom
által tett éten kinevezés felett örömünket fe
jeznénk ki, egyúttal elmulaszthatlan kötelessé-
gfinknek tartjuk a t. közönséggel tudatai azt
is, hogy Udvardy ur magyar ember s igy a
fürdőszobák ügyében hozzá intézendő levelez
— vaiahára — magyarul is irathatnak.
- KOvidhirek. A krakói .Csái* szer
kesztíje meghall. — Bratiano román kormány-
elaök monda: Oroszország nkázok alatt nyög,
Magyarország az alkotmányosság országa. —
A skupstüw decz. 13 in ül ősze. — Salovaci
Teréz ludbregi birtokoanó a zágrábi fogadóban
gázömlés folytán meghalt. — Bulyovazkyné
jobban van. — .Ifjú Magyarország" czimu lap
indul meg újévkor. — Beagália délkeleti ré
szében borzasztó forgóviharban 120 ezer ember
vesztette életét — Ceernajeff Bécsben van. —
A románvasutak 27 ezer orosz önkéntest szál
lítottak Szerbiába. _ Horváth Mihály jeles
történészünk aggasztólag beteg. — Fiúméból
40 ezer frt értékű torpedoszillitminy küldetett
Sebastopolba. — A bosniai menekültek száma
Dalmatiában mindegyre növekszik. — Kákosi
Jenónek nevenapján ezüst billokomot nyújtott
át a népazinház tcemélyzete. — Don Carlos
Bécsben van. — Köztelken e hó 30 án Galgó-
czy K. Török János felett emlekbeszédet tart.
— A londoni rendőrség Vilmos császár élete el
leni összeesküvést fedezett fel. — A fővárosi
Bzeretetház februárban nyílik meg. — A bpssti
egyetemnek 2862 hallgatója van. — B. Simo-
nyi Lajos kilépett a kormánypártból. — Al
oroszok a lengyel hadkötelezetteketéjjel ágyuk
ból szállítják a vasútra. —
Vegyes hírek.
— Al elhunyt S*e. Andráuy gró/nérü,
külügyminiszterünk édesanyjáról a következő
ket jegyzik föl a „Fov. Lapok* : .0 valódi pél
dányasszony volt szív és értelem tekintetében
egyaránt. 0 a halának nevelte fiait, s maga ne
velte, mert korán özvegyen maradt. A szabad
ságharcában legkisebb fiát is, Aladárt, odaadta
katonának; ez Bem tábornok segédtisztje lett;
ugyanakkor Manó gróf föispáni tisztséget viselt;
Gyula gróf pedig honvédezredesi ranggal a tö
rök udvarnál szolgálta ügyünket, hogy mily
sikerrel, megmutatta késobbmenekültjeink tett
veri fogadtatása. A grófnő, már akkor ia koros
hölgy, de egyszersmind példányképe a déli ma
gyar matróoáknak, környezetében buzdított,
adakozott, lelkesített a szabadságügy érdekében.
£ aorok írója emlékezik egy megható jelenetre,
mely akkoriban a sátoraljaújhelyi országúton
történt A gácsorazági határszélén csapatokat
vontak oaaze, hogy ezek s zempléni, beregi és
mármarosi szorosokon törjenek be. Ezek elle
nébe néhány ujonan alakított zászlóaljat küldtek
gyorsan, de elég rósz fegyverekkel. Amint s ke
mény tél elején egy csapat az országúton haladt,
uri hinuSval találkozott. A hintó megállt An-
draaay grófnő száll ki belőle. Nem tartott pa-
thetikus beszédet, hanem annyit moodott csak
könyes szemmel a fialal ujonezoknak: .Fiaim,
-az isten áldja meg fegyvereiteket!" S egypár
rosszal öltözött újoncának pénat adott át, hogy
a városban vegyenek maguknak meleg ruha
darabot a katonaköpeny alá. Aztán hosszasan
nézte az elvonuló csspatot, amely lelkesen él-
jenezle a kitűnő magyar uniót"
— Magyar fiu mint $terb $sabadMághR».
Abdul Kerim török fővezér legutóbbi ebédje al
kalmával az ebed végén elővezettek egy ma
gyar hadifoglyot, kitaszerb seregből fogtak az
október 30-iki csata alkalmával. Lévén a társa
ságban magyar ember, ki a fogolylyal beszélni
tudott, a foglyot kihallgatták. A fiualig20éres,
bajai születésű, s mesterségére nézve szűcs. Ba
rátjainak rábeszélésére Nándorfehérvárra ment,
remélve, hogy munkát fog találni ott De alig
érkezett oda, már az első napon elcsípte egy őr
járat, s kaszárnyába vitte, bol másnap tetótol-tal
pig fölfegyreresteteti, s nolens-volens fólavat-
tataitt sterb szabadságbosnek. Aztán az első
transporttal el ia vitték Deligrádba. A fiu azt
állítja, bogy a aereg főtisztjei mind oroszok, kik
durva modoruk miatt általános gyűlöletnek ör
vendenek. Azon kérdésre, hogy mit csinál a
hadi folcaigbsw, megelégedéssel válaszaU, hogy
mesterségét folytatja, s naponkint 5 piasztert
keres, melyet rendesen kifizetnek. Ezután ége
ssen sárral hozzá tette: .Ha a szerb katonák
tudnák, hogy milyen jól megy a hadi foglyok
dolga, akkor rövid idő alatt az egész szerb had
sereg elfogatná magát'
— Sugédtn egy nőtlen hivatalnok elcaá-
bitotta nős társa életpálját Ez veszekedés he
lystt szedte magát s állomását elhagyva más
hová költözött.
— Sttat Bttuátkratdje 1880 ban az egész
világon éter évet örömünnepet fog tartam. Mond
ják, hogy a magyarországiak ez ünnepély
emeléséhez nevezetes irodalmi müvekkel fog
nak járulni.

Páplraeletek.
— Korlátolt balaloa. Falusi toaplom szásiára ij oltárképet kinitoia a kípiró, ai ispánt, ki né-básrnor eorombiakttdott Tele. ■ • tulajdona miatt ■aiadeakitEl (raloltelett, — a kip aljas látható pokolban Grttfirak ímíé, olv él«tbiY«o, koar gdaoas w-b«r ssoaaal ráuBart. As iapáa tékát pasasára aleat a ldkessksz, de ei i«7 atasitá ot vúasa: „As sa katstasass essk p»riatiriu.k«l szagainkat M, do pokolból a«B I"
— Orvosi lacske. EfT orvostaniU, ki rorom-baiaira sdutt grU&ktos volt, •(7kor um Uriitt iatisé *tji)i taaitványibos : .»el»ik idagnte fozna <* aostátba jOnni, ba SkelUI keméiiveia katba tlaéai ? „aündea ~«tr. jobb karos ideg* — Mali sírtahs a taattvaay — aurt klioajosas rt|tí» po-foa ttsaai a tokúiMea urat, ba ura — hal
A aspokbaa «f]r Jelts, d« kisat aaorakozott Cíajktptw mígjJmt *gj kalottaa básaal, hojj a »«J«n ssomorodott nOUk kivánsá(ára lefinjképmaa a ravatalon holtan fekTS «fvsilan fjaraiekst Nagy mftértalemm.l áUitran (91 ctpü, asarakoaottaafábaa Ifj asoh a halou fölé fbrdalva:
— Baivaakedjek ksrsa afSznn aozdnlallasnl aaradni.
Ha Qallan vajaliová kivatalaa volt, nadsaan •gj incT«d órával olSbb jeUnt a<| a kitfisStt idS-nil. alart — igvBoad — aa idSt, meljben maiira várat aa eiaber, a társasát rsadssen sm kaasaálja, bofj el<kne«k hibáit <s f75»t*it, vagy ilyeneket koholnak reá, • én alt tartom, ezt is jobb elkerülni.
Bizonyos iamerőannknek aa a kutya ssokáta van, hogy midSn panaasliSlag ad slS valáiait, italában a kntyara hivatkozik iljetónkípen: írtam mint, a kutya, fiatam, mist a kntya, iaaadUm, mint a kn-lya, éhntetn, mint a katya, ••omjaitam, mint a km->)a, gyalogoltam, mint a kutya, Írtam, benéltem, dolgontam, iat.t mint a;kntya!
Egyabirint különben is Ul« van kntyaaifgal sa illetS. — Efy mirik ismerSlunk a ixanarral van ily viaaonjban.
— Arovarok aaagl ilálárol. Minden terméaaatDsrit í. (Slag vadas elöB isBeratu — úja a .Tenniiuttnd. KOil." — bogy a augaaabb aaw v«a«U amlSaoknil <a madaraknál a natUa iraek* naajr msrUkben ki van fejlSdva Kavésbé iameretas Ulin, bogy iu> iraek sokasor a rovarakaál is oly augaa tejletlaéiret ír el, mely mag a legfinomabb ssaglára állatok, at 6sak, laarvasok. aatilopok atb. szaglásával U vetekedik. A rovarok saatio-anrva, mint tadjnk, a csápokban vsa elker/etve -, is a mindennapi tapasatalii mutatja, hogy a meij rovarok tápláUkuk baneraeaintl fSlag saagUank segtlyire vannak utalra, mindig bankói vagy temesaa caapok-kai bírnak, mint a naivak a szagos aoyagok mag-«raéa*re nagyobb térimével rendalkaznek. Ilyenek peld a dSgéauk (nacrophorst), melyek már Ubb aaai lépéanyira megéraik valamelj dog jelenlétit a revid idí alatt tomegasen noktak kSrétx gySlekeani. A 6uom naglii legkitűnőbb példáját asaabaa blao-nyára a Konika isigeten tcnyéaaS Pabypoa eorantas buopéliláiiyai taolgiltatjak, a mint aat Bavalisra fran-eaia tn.lói > „Petitéi NonvaUes Kntomologi<|oea'- «a idsi évfolyamában koalL £ caer>b0lyfele bogár síir nyatlan noitényei ngyania állandóan a (old alatt tar Makódnak j a szabadon él6 <a lamraes caapokkal biro aairnyai kimek ennélfogra kinynlenek párjaik rej-tek.it néba maglehetSi mélyaégbeo (SU Ü5 centim.) kifllrkiaani és aaokat DUkavaaai. aliatbogy pedig a helyet, hol valamaly nistény tarloakndik, inni kaliS jel icm irttlja el, aa alkonyaikor azertaropkedó rovarok ftirkéaaéaskbu kiaarolag asagli aaarvllkre van utalva. Ssaglásuk areja éa finoaiaiga valóbaa nHidkivW. Navaiatt tndoa Írja, hogy alig ásott ki egy nőstényt lynkából. a bimek aamaokara saragea-t8l dSlaramtok, folyviat kornJoue (a bele átadtak — oly hévvel, hogy eaaknem nemeit verték ki. Midőn a nSstéayl foltlate, as bi«nnyo« tajfahér folyadékot lovait ki magabál, melyből egy kevéa kabátja ujjara hallott. Kabátja ennek küvetkeatében bírom napig oly vonaeróvel birt, hogy valahinyszor caak a nteaőre m«nt, mindannviaznr a legrQvidenb idő alatt uám-talan h>m rajrott é> tágoU körilloUo. ktig inkább meccySiSdetl aionban a himek axigláaaaak erajaröl, miilSn acy élő nőstényt a saabadba vitt. Caakbaaiar egéaz eaapal bia repült fejé — mind aaoa irányból, mely felé a uél fojt, a hol tehát aa illető aSatanyt megérethették, ügy ily nSttfaynyrl aatán képes volt a bimekat még oly helyaken ia elSvaráasolsi, a hol jelenlétüket nem ia aejtette volna, mint péld. mocsá rokban — éa pedig nemeaak uaplemeaetkor, a midSu rSpk&dni saokuk, hanem teu»«ae uarint a aap Lir-mtly órájában, mag verSfényrs déltájhan i«
Érték M váltéMyasn immtitr 21.
5*/. metaliojuM 60.80; 5*/. srnn. koluaös 66.30; 1860-ki illadslmi kölctón 106.75; bank-részv. 827.— ; hiteüntéseti részvények 138 60; London 126.80; magyar földtehermantasi kötvény 73.- ; temesvári foldtehermeatasi kötvény 7255; erdélyi foUtehermeatési kötvény 72.25; horvát-slavon roldtehermaatési k«tTéay 84.- ; ezüst 112.60; os. kir arany 6.04 — ; Napoleond'or 10.12'/,.
Vasúti menetreuii.
Érvényes május 15-tol 1876.
A budi-pesti idótmutatn ón szerint, itulml
Vonat
asám Ora Pare. ldS
106 Essék, MoktaaJtombovar s Fiaméba 4 18 raggal
ÍJ6 . . . . SSOdéhU.
312 Bnda-Pastra 1H raggal
SOS , S 6 déíac
904 , II 30 értve
llSBietba (Saombathely, BéesUjbaly bUtt . 8 r«ga>l
tol . 1118 astva
816 Sopmayba g S8 sshtl.
103 Triesatba i> Pragarhofon karaaatnl
Oráca sa Béeabe t 50 reggel
801 Tneaatbe éa Prágarkofoa kerasatal
eráea éa Bécaba 1 47 délnL

irkedk K.klnára
SlS Észak, Moháas, Dombóvár a Rnmébil 1 41 salat
SOS . , . 11 11 eatvs
SOS Buda-PeetrSI 4 90 raggal
»1 „ SS délat.
Hl „ S 44 astva
!U sUasMI (■scaatazb. Baoa-UjkstjJfeUi W « astva
U« Sopronybol 11 Bt dtTeL
114 Bseskti Oráca, iiarkarg, Prafsrkof
faltl 11) raggal.
801 Triaaat- áa Ríoabíl afarbarg, Pragat-
bof felöl . 1 íl délnt.
S04Triea<t-ésViuaehbolPrágarhofrall!l 11 — aatva.
Marbugba asaUakoais VUlaek éa Praneaaiaatba
, . . . Fianceefeetbol.
Lottahanáa.
Buda, aor. 18 áa: 54, 12, 24, 39, 35. Unet, . „ 19, 34, 25, 69, 88.
Felelőt uerkesxtó: BátlH UJM.
Valamennyi beteg erőt és egésKé get nyer gyógyszer és költség nélkül a
Revalesciére áo Barry
gyigytipsart«
SS ér*í<z eemminmi fteCeyséty mm volt
kO tti ték ltU
ktgae kt gf p
áttmi a Sávinak biaoaysl aa falnSttaknal ag gyarmekaknal orvoaaágee UUaég séiUl aúxU^y^ mor-, ideg-, mell-, tadS-, máj-, mirigy-, nyákhirtya-, lélagaéri-, holyag- éa vnabaj-, gdmS-, aazkdr-, nabéa l«Jeg.éa., kohogeV-, e<nea.<b.ü«na«g-, dngnlit, haama-Déa-, ilmatlansag-, gyangaaég-, araaysr-, viai-batagaég-, laasaédaléa-, vér-megasomláa-, foUaibongia-, émelygés és hányás, sSt MAesaég folyamatában, hirtyalob-, mílakór-, soványodsa, aaáa, kSaavásy, aápkér ellen, sgyaaintén esacsamSkaal alasaUl dajkatej helyett előnyt érdemel.
KUxmat 80,000 biaoayitvinybol gyógyitáaok-rol, a malyak miadan icydgyassr elles dsnzoltsk, aaak kott bUonyitvanyok br.Wurser tsaárttl, Baaakl, Dr. Aagalstai., Dr. Choralaad, Dr. Campball, Dr. Déda U-nir, Dr. Ura, CssHestnart grofhj, Brehan márkiaé, Iaaanatain kanaag Msanadorf-PoalU miaiatsralaSk éa ttsbb saagaa allamsaemélytol, tataséara bérmantva ba> ksUataak.
ROv-iarevoat kivoaat 80,000 hlaoaylt áMI
Hét hava most mar, midta vigaastalkatlaa állapotban voltam. Mell-éa idegbajban taanvnUemngy, hogy naprdl-oapra asesslitomáat fogystkoatam, oanak kovetkeatében taimláaomtol haaamoab ideig háborgatva voltam. Ekkor eaodálatoa Bavalanciéra-jérSl hallottam, aat folhaasnáltam és bistoritkstttm, bogy tápláló éa keUemea Bavalaaeiaia-js egy ssviálvaaéaa ntáa, tokaletaaas a(ésaaégeanak és eroabaltaak ér-aam magamat, agyannyira, bogy a tollat a lageae-kélyebb raaakatéa oeUtOl birom vasalni. Indll tatva éraam magam aaan aránylag igán oleaé ialetas eledelt, minden saeavadtnsk mint legjobb asert ajánlani éa vagyok aUaatoa aaolgája.
TE8CHNEK GÁBOE,
a magasabb kareakadalmi-Unintasat hallgatója. Aa igen namaa de Bréhan markiaé levde.
Nápoly, 1872. april 17-én-
Draml Májbategaég kovatkeitébes bél év óu bonaaato sorradáii állapotban voltam, Nem birtam olvaani vagy irat; raaakataa fogta el idegeimet és ageat taatamat, roaa emésatéa, tartoa álinstisnaág é* a mindaotalani idagráikodáe ideatovs hajtott a pillanatra sem volt nymgtom, a mellett a legnagyobb mérvben mélakoroa ralik. Sok orvoa bánt al velem anélkül, bogy konnyebboléat szerezhettek volna. Tökéletes kétaégboaaéaokboo aa on Bevalaseiare-jét baaa-náltam a mosc, mintán háruin hulujiuig éltsm vale kuasönom a jó Istennek. A Kevaleaeiére a lagfSbb al-iamnést érjamli, egéaaaég^met tekéletasaa balyrail-UtoUa a oly állapotba tett, bogy állásomat a tarsa-aágban iámét elfoglalhatom Fogadj . tisstalt tu> lag-forróbb köaaonetam Á* teljes tiaateletam nyilvánítását. DE BBÉRAal MAEKINÉ.
1&JZ11. aa. Kollár Flórian, ea. k. katonai fel-agyalS Magyváradoii tadS- éa légoaS hurnt, fajaaédlllaa és meuaaoraUahol.
65,715. De Montloais kiaasasony, amaaathatlas-aég, 'Isiflf-'i és sorvadaaboL
p,3 kimtti a SÜn—r árét, fdntushUl ugy, «iiX
PUnaaalaBeaékbatt '/, font 1 frt. 60 kr^ 1 font ! frt 50 kr., 3 font 4 zrt 60 kr., 5 font 10 frt., Ii font 30 frt., 2< font 36 frt. Bavalesciére piskóták aaelen-eaékbaa 2 frt 60 éa 4 Irt 60 krral. Bavalaadéra Cko-eoladé táblikhan 13 esésaére 1 frt 50 kr, M-ra S frt 50kr„48-„,4frt60 kr., poralakban 120 nsésaara 10 frt — 288-ra S0 frt _ a76-ra 36 írt. —
Megrendelhető Barry da Barry t Comp által, Win, WaMMikJMtW ÜT. a,
Valamiat miadea város gyogyssartirsiban éa faasar-
karaakadéaaiban; aaonkivfll a béesi háa mináes vi
tákra magklldi poaUi stalvány va»y utánvét sullatt.
N.-Kamiud% Prágtr Bíía, (juMtt Lovdk Ki- ,
l) iib '
f) jygy;
gygy ogysz. Ima,
Pesten Török Jöasetnél; Aradon Tones F. és
társánál; Debreczeaben Miháloviu István
gyógyszertárában a kígyóhoz; Eszéken Dávid
GynUgydgyszerésziiél; Kassán Woadrasohek
Károly gyógysz., Marosváaárhelytt Fogarasi
Dömötörnél; Pozsonyban Pisztori Felütnél és
Sfiltz KazsS gyogyaz., Székes-FehérvároU Die-
ballá Györgynél, Sopron Voga A. gyogysz.;
Temesvirstt Pap József városi gyógyszerésznél,
Újvidék Grossinger C. B. ét Ernst János gyógy-
szerésznél; Varasdon dr. Halter A. gy
V Fik i Záb
Fisekajr aao
g aai, Zágráb
mások gyógyszertáriban. Tisza-Újlak: Boyko Vietor gyógyszertárábaa.
•) E roval alatt koslsttért feleloessgat
vállal a 8aa<


Temésváry Manó
tiXKyíin isnwrt lcf[olr.fliíbh
16—20)
czipőgyára
Budapesten, Király-ntcza t. u ajánlja Nőknek:
pikkelyeket nyom núlkül elpoAxtitjm, ngymínd a hossi tartósa valódi
steier havasi iwvény-kenftct
a cs. és kir. magy. kitiroUgoftan engedélyexett elt5 parfan-gyirbdl Béeaben,
HAWRANEK MIHÁLY UTÓDA
fl.ibb VI. ker. Burg«r«pitalga*ie 26 ik «xám,
IV most: I., TeinTaltetnuise 17-ik szám, n. emelet, *Bm
mely mindenkinek 1000 frt ezüalben jótáll,
ba as illet6, a világbirUT^ lett, most ajolag javit«U ■ kétaxeresen erSsbitett
cs. s kir. nagy. kizár. eng. baj- é« szakáll-nimztí Msentía
« a hoz<i tArtonS
folytonot huKnaliaa mellett, x kopxs* helye-•teu hjijat vagy 8xaka.lt kap «s pediff kor-énn«Fni kBIOnbiég nélkül, ügy töke-léten tar létexésiuéi hilh>vi,a cm-pin hajfogyáioknil nyolcé n » pi és pikkelykepxGdeieknel r « n-pin hicomitori hucoalat ntin jotil-Ituk. — E wert, mely már ezreknek a ma-gasb aritttokratiai körCkbBl, ngyminá a tin-
Wajdlü Jóoef kiadó-, lap- as nyondatolajdonot gyomajtí »;oaéw, Ha«y-Kanix»4«.

60 1° .
Kényelem-eiipSk 6nom everlaating vagy bSrbSI .... Kényelem-csípők eleganl fagonnal, magas sarokkal, nagy
rojtokkal ;
Kertí-ciipSk mi«ga belettel, ténymiúias begyny"1 bt rojtokkal K.erlasting hosó-topánok, 6 hiivelyk magaaságn sxabásial,
fénymás.s hegygyel, .legeseit talppal, finom kialll-
Cbagrain-bSr-buxO-topáno'k 6 hüvelyk magast szabással, ssegesett kettős talppal, erCs, jo monks ....
Uraknak:
Kényelem-c*ip5k borból vagy ssövetből •
80 „
Topánok, ehagria borbBI, simán vagy fénymisas hegygyei
j<>, sxép mnnka ■
Topánok borjn-, vagy bagaris-Wrbü, »srgozve e» csavarral
ellátott ketl6s talppal, gyakori hassnálatra .... Párisi nobles (él-topánok méíga betéttel, a boritá. sini«n
vagy fénymásoltán kfllonféleképen a legelegánsabb
fagonnal
, o5i-, leány-
és még sok 1000 pár különféle forma és divat szeri
fin- és gyermek-esipSárakbol .
li.élbeli megrendelések mérték, vagy minu-caipö után b.sto.itás alatt Minvéttol esakosöltetnek, — hassnavehetlen.k aaonnal kicseréltet oek
A hamisítástól óvatik!
Üres fogak kitöltésére
nioes hatályosabb éi jobb sier, mint dr Ptpp I G. "dv. íogor-vos ár (Bfoniros, Bognergssse Nr. 2.) fogó nj a, melyet mindenki kbnnyen ti fajdalom nélkül bebelyeihct odrns fiaiba, mely astán a fogrészekkel un fogbnusal teljelen egyusül, K a fogakat a további elromlástól oria 8 a fájdalmat csillapítja.
Anatherio-szájviz
Dr. POPP J. G. cs. kir. udv. fogorvostól Bécsben, Stadt Bognergasse, Nr. 2.
Ivlyakkw I frt 44 kr.t * legkitűnőbb sser a csfaoa togfájdalmak-
ban, gyaladásokoál, 4 foghos daganatai- és sebeinél; fololvantja
a létetó fogkovet és megakadályozsa anoak oj képsSdését; ax
ingd fogakat a fogbns erősítése által uilárditja; s midSn a fogakat
és fogbnst minden ártalmas anyagoktól mftgtisstitja, a ssájnak kai-
lemes frisseseiét kölcsönös át már rövid haainálat útin eltávolítja
a kellemetlen ssagot. (16 32-•)
Aoatlierin fogpasta fl 1.22 kr.
Dr. POPP J. G. cs. k. udv. fogorvostól Bécsben.
Elén késsitniéay a lehelet frisseaégét és tissttságát featartja, •aonkirtl a fosoknak hifehérséget kölcsönös ások romlásit sseg-akadályosga. át foghnst erésbiti.
Ptpp illatos fogpasztája.
Évek ót* elismert, mint legbiztosabb óvaur fogfijis ellen *• mint legkitűnőbb uer t tiijDre; éia fogak ápoUsin ha tentutitára.
Ára egy darabnak 35 kr.
Dr. Pőpp J. G. növény-fogpora.
A fogakat oly «íp«« tiastitj*, hogy aonak n*ponkéoti hui-oilaU álul nemcsak * kSsCoaégea íogkS •Itávolitutik, haoem m fogak xorcáDct* és fioomiif* íf mindiűkíbb tökéleteibUl.
Kapbatók : Ma^-Kaniuiti : Prtger Bíl« gjófjneiétt ornál Roitnberg, •&■ Fesselboffer Jiíuef f0flE«rk«reskedé85kbe&. — Pipin: Tcch«pen J., KeutbeJyoo : Pfiaiterer gyópyweréw, Siag«r M. W«ii A. Eala-EgersKegen : Isóó FI, gy<Sgyi»eré«z. Kaproncxia : Werli gj6gj utréii. Varasdoa : Halter gydgytserin. Sümegen : Dorner Kajet. Szón bath«ly«»ii: Piilich Ferenc* Aa Bmiolf gyógjaser. HatirSnridéki 8*.-Oyör {7&K Fibie E. C, Vetiprémben : M«yr Tuiehun, agy Oatbar4 TíT»dmi bt fiainil- — Ssékecfebirrarott; Legnuuio A. Braon J. gjógyif. Lovas Beriejben: Heialer gyágys*. KaJoctút: Horráth K. gjógy*%«rén. Keoa-keniten : Kilhofer ei Uacblsid gyúgysz. Paluoo : Flórián J. gyágj.x, K&naeaden: Horráth J.Somseorend gyógy««. Küposrarott: Kubn J BBgl, Beim ét 8cbr8d«r gjógysn S»eg»sird: Brabssy gr^C7*>-Bonyhádon : Kramolic J. Sxigeivirott:B»rwartb, Salamon gj6gyn. — Baján: Híefaitseb St. ia Hersfeld fiai, ng/ Hersog Ignácsnil. — PéotMt 2«olnav.W. &» K. Zách, 8ip6c« gyÓgycs. Karidon: Kadabánnky gyógysc - U*raalit>aii:KiM fyogysi. — Toln.«ban : Oraff gy6gyai. — Do&afSld-rirott Lukiéi gyógjtt. — SawDt-Ojfti^ftn : NBthig. — AUó-Lendvin fü«a gyÓgysm, — Hohoncioa: Simoo gyógyneréu arakoil;
Aat UpaistaJtam, bogy as itttUftw 2« 4v óu keaxitett is
A na t heti a sújvli
kason D£T alatt hasOsittatik és t.16adatik.
A t ktafiauég imitáaira as eseo hamisitaa késsitSi ofyan-asoD f«lts«ralirt hiwnáljik, onat BÚo£kk«l én a saját gyártai-nyaimat allatom.
En&élfoffra mindenkit figy«lm«tetem, hogj as iltalam k«- Anatberin SSÍJTÍS mi&4«&kor t*lje« cégemmel, J, fi. P«M,
M klr. atfv«rl ftftrvM, BéM, !■>—TJ>HU 2, a CS. kir. owtrik
mdrari eráml (kMfttja sas eriffektdl tartva) és a törvényesen le-**" *TJ««7ey«l '••» «Uitva, ás mindazon késsitmáityek, melyek BCJBS hasonló, de nem épen a* itt leírt felasereleane. lesnek ellátva, hamisításnak tekiniendCk, egvidejUleg aat is inegjecyaaa, hogy a hamisított Anatherio enájvi*, mely gyakran kártékony ha-tisn, olcsóbban adatik el. A»ért is, bogy egy réset valódi Anathe-rin ssajvisem jó hírneve a hamisított Utal csorbulást ne szenvedjen, misrészt meg. hogy a hamisítók ellen fölléphessek ; tisstelet-tel felkérem a t. ex. k&xOnseget, hogy a hmmisitottnak uegO<aert Anatherin siiJTiset ax áladé neve megnevesé-ie mellett nálam valódi elten cierélje ki.
J. Q. Popp,
csisx. kir. advarífojorvo*. 2

WolftheanHB-klvooaía!
ITÁLIA BAZÁR
kecakaniti-ntcKa 6. sa m.
Elsó és egyetlen Migvarorsakgban. Különlegességek:
N á p o 1 y b 6 1: Vesnv.borok, éksaerek hölgyeknek koril-ból «• lávából ; oacaroni ás sok nás igeD oUti lé«t«ne.ek, 4eU oQmolesok.
r'ltrucibih Hosaikmnnkik, ssobrok és áknktoek •labastromtxSI, PajlUno .tórp, eairarai fehér márvány ápttísekbe. é> mSTésutnu, rnhakstoék nSknek, lnccai floom fulaj.
Rimából: Olajfotaenyek is ssMt kípík, M»nt ereklyék és olvasók ; bor I jerima Cristi, moaalk.
T.rinbíl: Ormb korok, Astí-pes*g<>, pipák, nessek.
Milánóból: Serjen.Hívet ruhákra, képek, hasi |yog/-sserek, kendSsS sserek, pármaxan sajt, ríaskáxa-
Vtleictibil: Kriitály munkák, tükrflk, mnsmikik-sserek, fonott fivegkosarak él mnnkik.
Sioiliából: Borok ii asuűt gy<lm61es"k.
Olao drtékpapirok ás péntek beválutnak ás eUdatuk,
Uindennemfi megrendelések Oiassorssáfrbm elfofradutnák, nti ka-
laasok és mindennenfi mnnkák ncgrendeltotnek, könyvek ás bir-
Upok meg«aerestetn«k. (835 S—S)
Nagyobb megrendeléseknél 5% irleengedés.
Kltnnö ner a legegratertM és legolcsóbb theakésxIMsre.
Háron vagy aén kiveskanaljivtTal e szerből egy kevés eziikor-ral <-gy enéaae forró mbe teve, a legjobb rumos tli'i't kapjak, i»|, mindokise e ninoaégliea képest S, S, 4 krba kerül.
'itt 'U é« 'I, lherei Avegekbea 6aosn, legfinoaiabb és kalfioóseo finom mÍDOM(ben-
Uinden üveg a bejegjieu védjegygjel és a feltaláló ,Wolf j •
aláírásával van ellátva.
(229 2-6) Otiniáaoktíl óvakodni kell.
Első bécsi thea-rum-kivonat-gyár,
Bécsben, n. kertlet, Bobertgagse t.
Baktár Nagy-Kanlzsan : gtrém és Klein nraknál létedk,
valamint a monarchia legtöbb nagyobb városiban.
Wajdits József
könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán
(183 7-*) kaphatók:
OOOOOOOOOOOOOOOQQQQOO
mindennemű irodapapir;
1 rizsma finom irodapapir csak . . . . 2 frt 20 kr. 1 „ rovátkos, duplán enyvezett . . . 3.10,
200,000 írt főnyeremény!
' A legkisebb nyeremény 19Ü frt.
1876-d iki deczember 1-én
less a kihazina, a* onitrAk ca. k. kormánytól garantirotott 1864-mi (20 aHllt 983,000 0. é. hiteUorsjegy koluSunek.
A k tt 1 c s 0 n nyoremúuyvi k5tt lugoafr>'obb nyeivtmSnjrek:
200,000; 150,000; ;>0,«»OÍ 25,000; 20,000; 15,000; 10,000; 5000; 2000; 1000; 500 frt rtb. és a legkisebb 190
f't MS7.Lr.tk érttkben minden kiiimott nnríjfigy n'án.
Semmi más sorsjegy kííU-.sr.unél nittca nngyohli nyerő meny lel.etőst';g ; e roindciikinek xlknlma nyílik i-m-ki'lj Letítcllel 2*«1M« frtot nyerni.
Kgy sorfljeffy, series s nyoremóny swimmRl : 2 frt; 3 aora-' jegy : 5 £rt; 7 norejegy Ifl fit; 1T> norsjtKy ; 2» Irt o é Uuk-: jegyben.
Becses megreudelésok, ax Ösaalet beküldés** mellett gyorsan, lelki rameretesen » bérmentoeeu teljesittetnek; a hivatalos játékterv kSsQltetik ; minden értesitéa kéasnéggel adatik; s a nyeremény-jegyzék üigyen megkoldetik ; mint sainte a nyeremény rSgtOn kifizettetik. Tessék tahit a megrendelési>kkel mielébb egyeoeseti alólirt keretkedShiihoz fordnlnt.
(228 2—*) J. Breycha in Frankfart a M.
Fcstaloni-Struie Nr. 8.
1 , fél minister 4 , 20 [
1 , egész minister .... 8—9 „ — * 100 nagy negyedréta lenboriték egész név és lakhely kinyomásával együtt 1 frt 10 kr. 500 példány 2 frt 50 kr. ezer példány 3 frt 40 kr. Havanna-papíron 1000 példány névnj omassal egyQtt csak 3 frt 50 kr.
Feltűnő olcsóságu
monogramm-levélpapirok
20 levélpapír 20botiték és tokkal 30 kr., színes monogram
mal csak 50 kr. — 50 levélpapír 50 borítékkal csinos tok
ban 100 sanes monogrammal egyQtt 1 frt 50- kr. 25
levélpapír 25 borítékkal gyönyörű arany monogrammal díszes tokban 1 frt 50 kr.
Továbbá ajánlja
dúsan berendezett könyvnyomdáját
mindennemfi nyomtatványok elkészítésére.
1000 frt jótállás 1000 frt!!! ezüstben!! !
BAtorkodank a t. cs.
háziasszonyokat
egy nagy takaritm*nvra figyel-mestetni, mely abból áll, hogy a káva valódi jo fUgekávé vegyQlésével keuitteaaák. Essél t elSny jár, még pedig: 1 as ialést nemesíteni lebfet es 2. a jntanyos bevaaárlis lényeges U-karitmállyt hos magával. £ eUl t>6\ kérjak hamisitatlan
Százezer
cs. és
ssep kaját eaen egvctlen is egyedül leteaS, legbistoaabb is legjobb
mely cgyuenmint

telt polgári állásboliaknak gegiteu. javitot tnk s kétsseresen erösbitettfik, igy kétaseres hatásnvá tettük, melyről mindenki legjobban
y KJ
a validisáeit illetSIeg, 1(» frt-talj<tállnnk, tehát laj-stromoKntt vcdjegyQnkrol kű-lönosen tudomást venni keronk.
Győző s Fia,
rs. kir. gaad iryárosok Becsben. Egyedali nktár Nagy-Kanissán :
Strem és Klen nnknál.
(179 1B—*j
11
NinCB vSr5a tt Sas haj tfibbé, exen BIÍB«1PD
eonemrvntia nélkül álló hajiQntó tej tuuut-
niUta neilett A hajak setét featesefaes, as
njon javított kétnerea erejű
hajifjité di« extract-pwnlo
alkalnaaásánál, »gy dió-eitr ac t -olaj vagy ndpom a a e (Cosmetáqne), mely sier, folytonos basanálal
mellett, híieber bajnak a saint viniaadja
Nem léteiik jobb a sukalt- és fejhajak nevesének, termesslese, megtartása s elSmoaditásálios, mint esen tt nyes, majdnem csodálatos 'balásn eredmenynyel koronásott valódi baj- is s s a k ál 11 e r m e s a I 6
ero-nedvek
a ni egyedüli hatású cs. s kir. a. p _> haj- és szakált-nfiveszti szeszflnk
3000 kötetből álló
magyar-német

Csak a valóban jónak kell a dia- JH dalt kikoadenl s csak egy kis p r i h á b a ko rill. Egyenek, melyek 10 káletesen saakáll- £S és f e j b aj a 4 I k 0 I i e k voltak, bibeliL Un rövid id6 al a tt dnsgaldag ssakáll- es ^^ baj birtokába jatottak s még eddig egyet le e g y klUrlel sem maradt eredmény neUnl. Ctl-lldtlsk a beteg h a j gy o k a r e k el rüvid idl molva alaposan neggyófryi^a « folytonos bassailataál a legfceeőbb korig do = g. * ad a g bajaat biatosit. A fejbőrre igen kellemesen aat s a tajrájást elnárit}a-
rigyelaietteUnk, hogy a mi valódi keesrtmenyoik. mU s>MelgI caikkekkti aem eserileadCk fel. kotSnUg biitonsága vágett amink Mádén tígelyen es avageoskáin, aaiat b«igt>tolt vedbálypg, a felMlál* srcskepe van. Megrendelések iatáseadtk :
Hawranek Whály ^ Miéééku Béesben,
rát ajánlja
WajdiLs József
kőny-Tkereskedés* N-Kanizsán Olvasási díj havonként
csak 50 kr.
ea.es.k- mMgj. a, p. ^^b e 1 s 6 parfasa - gyár
előbb: VL ker. B tt r- ^& % e r a p i t a 1 g a a*a e 26. ai. BV most: I.ker. Telmfaltstnkwe ^ 17-ik sx. U. emelet. '■■
Arjegyiék:
slabaatrom üvegben 5 frt, 1 kis
1 Iveg ketsteres erossega av, ----- - - -
haj és usislsoTsistD tliestii
eg 2 frt 60 kr. l alabastrom-tvegtégely valódi stájer havasi növény poaide 2 frt. 1 alaaaa-trom-nveg valódi hajlfjitéeltiaet-posaadeaiW.1 «ve« vsjód! hajifjiti tej, valódi diéolajjal,
eaa ee keflvel egjOU 5 frt. 1 kis «v«g valódi hajifjíto tej S rn 60 kr 1 Ov.g valódi hajifjitó-dió extraet-olaj 1 frt 60 kr. Dide xtrart (Cosmetiqae} rúdpomade 1 frL
Uegrrnieléiek külföldről ktsspéasnurás, a vidékről utánvét mellett leggyorsabban fogaai .
»T CwiMioHiial 80 kral tfthh. *■■] (165 12—15;'

18W. ímeiiiber %*,.

TtoeirflöMlk évfolyam.


illető kail*ait*r.k * ktnc Taka-
jegyed évrt . Sí v
Egy mám M kr
Klrsttetak
( baaáboi petiborban |
7 oáiodjtor 6 s minden '
további varért 5 kr |
NVILTTÉRBEN loroukiDt 10 krért vé-
tétnek f.L ,j
Kiocítirí illeték minden jj ,rrei kirdetéién kOISn f 30 kr. tutradS. k
•aisi, — anj*s> .ínét BltS khllk
r
dig > kisdoaox alantra iat£x«ud5k : NAGY-KANIZSA
B4naentatlai larabk esak iemart mwkatar-•aktil fogadtatnak el.
Usnut Tistaa n«m UUMaek.
ZALAI IOZLOIT
elóbb: .ZALA-BOMOGTI KÖZLÖNY.'
i
K,K»nlz8avan>s helyhatóságának, néjnktilönoen a „n-kanizsal kereskedelmi 6 Iparbank*, a „n.-kanlzsal takarékpénztár'', a „zaUmegyel iltaUnos tanltótestnlef, a „B.-ka«lisal ktoded-aevelo egyesülei?, a soproni kereskedelmi s Iparkamara n.-kaadzsal klírálagxtmáaya<- s több megyei és Tirosl egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkiut kétszer, vasárnap- s csütőrJököD megjelenő vegyes tartalma lap.

Ministerl rendelet aa adóbehajtás tárgyában.
(Folyt, ét vége.)
4. Február havában .-
A kir. adófelfigyelők készítik :
a) a bizottsági tárgyalás alá tartozó
idóoemekre nézve az adókiszámitási javas
latokat magukban foglaló ftdólajstomokat;
b) megvizsgálják az általános jövedelmi
pótadóról a kCzségi közegek által készített
kivetési adólajstrouokat és közszemlére té
tetik ki azokat az egyes községekben ;
c) a határórvidéki részekben kivetik a
jövedelemadót.
A községi közegek:
a) közszemlére teszik ki az adófelügyeló
Utal készített adókiszámitási javaslatokat
kitüntető lajstromokat;
b) közszemlére teszik ki az általános
jövedelmi póudóról szóló a kir. adófelOgyelő
Utal érvényesített adólajttromokat;
c) bejegyzik az általáaos jövedelmi pót
adót a községi adófókönyvbe és az adózók
adókönyvecskéibe;
d) gyűjtik a nyilvános számadásra kö
telezett vállalatok és egyletek adója alá tar
tozó jövedelmekre vonatkozó bevallásokat
és átkOldik azokat a kir. adófelügyelónek.
5. Martina havában:
A kir. adófelügyelők:
a) készítik a 4. pontban d) alatt em
iitett bevallások alapján a társulatok adó-
jirt nézve az adókiszámitási javaslatokat
á közszemlére tétetik ki az illető adólajstro
mokat az egyes községekben.
b) megindítják az adókivető bizottsá
gok működését.
A községi közegek :
a) átadják a kir. adófelügyelónek t

nyilvános számadásra kötelezett Tállalatok adójára vonatkozó bevallásokat, a mennyiben ilyenek még martias havában beérkeznének ;
b) közszemlére teszik ki a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és egyletek adójára vonatkozó adókiszámitási javaslatokról szóló adólajstromokat.
E bóban megkezdik és befejezik működésüket az adókivetó bizottságok, — megengedtetvén, hogy a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és egyletek adójának megállapithatása végett ezen bizottságok április haviban ismét összebivattathassanak.
"6. Április haviban:
A kivető bizottságok tárgyalásainak befejezte után a községi közegek beírják a bizottságilag megállapított adótételeket a községi főkönyvbe s az egyes adózók adókönyvecskéibe. Ez által az adókivetési mi-velet be van fejezve és el lesz érve az, hogy minden egyes adózó összes adótartozását az év negyedik havában teljesen tndni fogja.
Az egyes adónemekben elért kivetési eredményekről szóló összesítéseknek a kir. adóitíügyelók álul a pénzugyministeri adó-és jövedéki számvevőséghez leendó beterjesztésére a következő határidőket tűzöm ki:
1. jannár hó 10 iga földadót illetőleg.
2. jannár hó 30-ig a házadét, az I. és
II. osztályú kereaetadót, továbbá a fegyver
adót és a fényflzési adókat illetőleg;
3. február hó 20 ig az általános jöve
delmi pótadót illetőleg; — végre
4. april hó 15-ig a bizottságilag meg
állapított adónemeket, illetőleg az összesíté
sek a fentemiitett számvevőséghez lesznek
beküldendők.
A kir. adófelflgyelókct felelőssé teszem

arra nézve, hogy ezen beküldési határidőket szorosan megtartsák.
Az eddig gyakorlatban volt, a kivetés egyes mozzanatainak haladását kitüntető kimutatások fölterjesztését — az ügykezelés egyszerűsítése végett — megszüntetem, a kir. adófelügyeló már a törvény erejénél fogva köteles lévén, hogy a kivetési munkálatokat siettesse, az azokat teljesítő közegeket ellenőrizze, esetleg a hanyag tisztviselőket kötelességük teljesítésére szorítsa.
Utasítom a kir. adófelügyelőt, hogy a közigazgatási bizottságnak — annak legközelebbi Ülésében — tüzetes jelentést terjesz-szen elő azon intézkedéseiről, melyeket jelen rendeletem alapján az 1877. évi egyenes adó kivetés megindítása iránt tett.
Jelen rendeletem tartalma szolgáljon a törvényhatósági közigazgatási bizottságoknak zsinórmértékül az adóügyek ellátása körül őket megiOetá felügyeleti jog gyakorlásánál, kötelességül tevén egyszersmind nekik, hogy egyrészt a kir. adófelügyelót és a községi közegeket az egyenes adók kivetése körüli teendőik teljesítésénél ellenőrizzék, másrészt pedig a kir. adófelügyelök indokolt előterjesztéseire az egyenes adók gyors és alapos kivetésének akadályait elhárítani siessenek.
Budapest, 1876. nov. 3-án.
8ZÉLL KÁLMÁN, s. k.
As ussora elfojtásáról.
1851-ik évben egy közgyűlési vita alkalmából röpiratot írtam a követi utasítás védelmére, melyből egy példánynyal, a nagy hirü főpap: Lonovics József érseknek is kedveskedtem. Igen lekötelező modorban köszön-

te meg figyelmemet s a többi közt ezt irta: .Osztozom az utasítások iránti meggyőzőiig indokolt véleményét s csak azt fájlalom, hogya aiit dolgaink állanak, ttriil alkalmazhatók a classicus ama szavai:' optima vi de-bantu r, quorum tempós j a m praeterierat. „Ne. engedje ajó Isten, hogy hazánk valaha ennek kárát vallja.'
A jóslat fájdalom, beteljesedett, mert mióta a törvényhatóságok megszűntek a törvényhozás tényezői lenni: megdöbbenve tapasztaljuk a képviselőház folytonos kísérleteit. Még meg sem szárad sok törvényen a tinta, már is módosításáról kell gondoskodni.
És ez nem is lehet máskép. A hírre vergődött tekintélyek saját elméleteiket rá-tukmálják a többségre és lesz belőle törvény anélkül, hogy a gyakorlati életnek megfelelne.
A parlamenti absolntismos egyik szerencsétlen alkotása az uzsora törvény eltörlése is. Nem állítom, hogy ez előtt is nem divatozott volna az nzsoráskodás: <ie nem volt törvény által szentesítve. A törvény tisztelő, társadalmi repntatiójára sokat tartó ember nem nzsoráskodott. Most a törvény megrontotta az erkölcsöket. Kinevetnék az oly csodabogarat, a ki 6*/o száztólira vesztegetné pénzét
Ily nehéz körülmények közt a gazda, iparos s kereskedő, ha saját pénzzel nem rendelkezik: a tőkepénzesnek dolgozik. A pénztőzsérek a has, a többiek mindnyájan • munkás tagok; csakhogy a has nem élteti,TÁRCZA.
Szellemem
hellea.m - aúnt akie< halain/ »irá(-a
Tl*ot6 nap-eadknal mosoljgr* alliik el — U« emlékeddel derülten tOll «irba.
Buborék, Bolj elbü niTárránj f«..,W.l
Hjkor mini Keretiéi ! — Lelked ábrándjain
Fijö uiTem felelt, mint • noid»i)ifon
''•komajfl ■ b4.-ffii ■ ■ kojy elMedUl.
Nfai mii; hánnt ftakai • •naora áron! ■""pi Icaijait, ... • a snélknUt Imbk
Vihar játékai ....«(• U már aortád, MSI, Imeomlik - - — H«myfl>41 ilrij kil.
Uh.lj .JJ cíkot rá1 — SliTem hun (ni majd. -GUOTff OTULA.
AB árra.
Veathoff E. útin: Babos Szidóniától.
(Folytatás.)
Geuia tekinteti a megjelelt irányt követé; ■P>, ott tilt a k«csn finom nfli alak .etet se ijmbe burkoltan; moat még kendőjével » ■»t«g.tett, u idegennek mintegy bviiiágo* f«g»4Uíá.tj«l«iTe.—
Mily kinoun jutott inmSt énébe a roko-»' ttltnoi tett utasat*.
Itt meleg söv lakott; itt ai ideges, » S«e-*«' tárulkodónö bvttságonn iogmdtatott,-'Snrek tololuk nemeibe.
A kood megtilt.
7i»lgl
Sudorné amoavug » « •jlíb"1 ••"■ dvIHlom kedvei gyermekem!" fhé fcét é
Barátaágoiu. de tiuteletteljeMa njujU
.SiTombíl Ildv
g
BunuU GenUnak nvojtra fehér fcesét él nere-"Wjew homloko. aitiuAL - .Kegyed bi»>

nyara elfáradt a boiasu at alatt; tntgum matatom meg e*obac*kájat ét látni óhajtom, ha tet-aaik-e kegyednek. —
.Ofa méhonmgoi aniony !* — feleié Genia a niegilletodes remagó hangján, — , kegyed meghálálhatlan neretettel éa jöaiggal halmoi el engem, ai íamereüeDt, a táraalkodónoi," — meghajolt ea megcaökoli a no finom keiéit, ki aaeretetteljeaen Slelé keblére, — .kegyed jó éa nemes!"
Kedveaen néaett ki a finom arcs; koriat aem oly Öreg, mint Genia gondolta: acende éa nyijaa Tolt mindeo vonáaa; oly tinta a caillám-ló uQrke laemek tekinteté; ai alig negyven évee nőnek egén maga.tartáaa egyateru, de nemet volt.
Él mily nép volt a nobaeika, melyben Genia fog lakni.
Finom, fehér csipkefüggönyök éketitotték ai ablakot a a vadrspkényen át utat törve bo-caitá be a n«p aranyos sugarait, AI ablakok tárva voltak, lágy, nyári fuvalat lengedesett be nf tok. Ai egyik ablaknál diaiét varróantalka állt; egy Írogatta], kioai pamlag ét a háttérben a hófehér agy — hosnu febér csipke Hg-gSnyakkel beUkarva, képeitek a sióba bútor-tatát
pJó len így kedves gyermekem ?* — kérdésé a háxino.
,Ob, esemer mély konSaet mindesekért I" auttogi Genia; — .semmit tem tettem olyant, mivel e neretet éa jóságot kiérdemeltem; de méltóságot aanony,' — toldá bouá a kéroleg kulcsolá otue kit keaeit, — .kívánjon tőlem bármit, én mindent, de mindent nivesen meg-tenek, hogy megelégedését kiérdemeljem.*
.Latsa, en kegyedet már e neháey peros-

ben megaierettem, nem akarom, bogy idegenek maradjunk;én Omek aénje vagyok; agy tekintsen, mint anyai barátnőjét. — Ai ég megtagadta tőlem gyermeket bírhatni; kegyed gyermekem belyét fogja pótolni. Hoanu évek óta öavegy a gyermektelen vagyok; a uegéay, neveletlen talu gyermekeit vettem magam mellé, kiket kötni, varrni, olvasni éa irai tani-tok. Nyáron kertemben dolgosnak; megmutatom a fiuknak, hogyan neveljék éa nemesítsek a gyümölcsfákat; a lánykákat a veteméayek tormentéé, ét ápolása karol oktatom. A honra téli estéken meleg gyapot harisnyákat kMSk, meleg rókákat varrók, melyek asután karácsony ette a nagy karácson/fa alá helyettataek. Kegyed segilend nekem Genia. Velem fog júnai a faluba, meglátogatandó a nogény, ing betegeket; velem fogimádkoaw ahaldokUk mellett és a uegény árvákat tegjtendi nevelni.*
Genia őrömmel hajlgatá, aaután sskogva borult aa uj védonö karjai kaié.
Uj, aldaiteljet élet ragyogott fel Geniának. A régi,nebés kötelékektől menten, vig és boldog volt; a kosé) múlt mint egy gonon álom tnnt fSl elitté; csak ha Fülöpre gondok: oh, akkor mély, erós fájdalmat éraett; nUláé vi. gasstaM navai csengtek füleiben, ■ a ssivébe tolult vér aggály telje, dobogásbam tort ki. De bitxen felednie kellett.
Melániától gyakran kapott lenlet) to> tudta meg a Baruovbaa tortéatekst; Vanda meggondolatlan orolt átkát, bátyja fájdalmas halálát éa Fülöp bonuját; lile tudta meg, hogy Melánia boldog aswwy lett, bogy Fülöp Bara-aovot elhagyta ét Méaetomágba Uvosott, de Lóvá, ast MetánU maga sem UinoU todni.
így múlt el egy egén év.

Ismét meleg nyár volt
Egyik gyönyörű kellemet ettén Genia georginákat ontSs&tt, midin Sandovné anaony-aág honá lépett ét monda:
.Nemde gyermekem, neheittakre fog esni, ha est mind, mit ápoltunk, óvtunk ét nerettunk, itt kellend hagyni?"
Megijedve néaett fel Genia.
.Istenem I kedvet néni, essk nem akarja mondani, hogy iámét elmegyünk ?*
„Igen gyermekem, ast akarom moadani, mert esen jíasagot eladtam; rövid idd alatt itt len aa nj tulajdonos és nekem ekkor mindet* el kell hagynom. ■
.Ok, mily noteorul* —moadá Genia la. hangolta* és keselebb lípve» védtníjétes, hi-selegre ragadta meg karját, — „ssivem,lelkem nénikem, caakugya* megkell enaekc lenrit Meggondolta, mily nsbeaan fogja aálkOlar.ui / stegény gyenge betegeket; * gyermekek nily hiába foaják kiáltoni nerét; hogy fogmindea, mit feláidosátaal ét nerolettel életre bosott, b-méta semmiségben elenyésani? Nem, nem; kegyed nem lehet önmaga kiatüy kegyetleni'
.Mngtortéatt gyermekem; est aem leket megráltosutsi; hanem egy kérésem Tolaa.be>. iád."
.Kond> hamar, mit tegyek í« - kiáltott Geni> lángoU •roncsai, — .elír. is Ígérem, hegy mindent megteendők, mi kegyednek ftromSt okolhat!"
„Ne oly gyoraan as ígérettel gyermekem 1" — mosolyogva figyelmeateté Sándovaé aiesooy-ság és Genia, acanyhaját hátra timitá, — ,mée; megbánhatod."
N i* — búoayitá Genia.
^ én légen mindenové

hanem, megdarmesiti 6kft- A* uzsora tőrvény eltörlése tette tőnkre az ingatlanok értékét is, mert a korlátlan pénzkereskedés legjotalmazóbb s legkevésbé {fcaszté L fog-lalkozás lévén, a tókepénaitf ooSáék fektetné pénzét fekvő birtokba, midin ízt az ingatlan jövedelmét messze meghaladó kamatra kiadhatja s jelzálogilag is biztosíthatja.
Távol legyen tőlem, hogy a tíkepén-zek ellen akarnék izgatni. A törvényhozás és a kormány hibája, hogy az uzsora, a társadalom ezen rákfenéje kiirtTa nincs.
Ily hosszas előzmény után felmerül már most e kérdés: Miként lehetne a bajon aegiteni? Eszme ébresztésül elmondtam nézeteimet.
Nagy miveltségü államokban, hol a nép régóta szabad, maga libán jár s a társulási szellem ki van fejlődve: elégségesok a permissÍT torvények és a polgárokra lehet bízni, hogy magukon segítsenek. Azonban oly államban, hol a nép zöme nem rég szabadült meg a szolgaság jármától s kelli ki-képeztetéséröl nem volt idő s mód gondoskodni : a törvényhozásnak s kormánynak kötelessége anépet úgyszólván rákényszeríteni, hogy magán segítsen.
Nem tartom elégségesnek a polgárok szabad tetszésére bizni s nyerészkedés tárgyává tenni a hitel és biztosító intézetek megállapítását. Az országot okszerűen kell megyékre, ezeket pedig tekintélyes kerületekre ugy felosztani, hogy minden kerület székhelyén legyen telekbiróság, hiteles biztosító intézet. A helyhatóságok a lakosság adója s eléghető vagyona arányában tartozzanak részvényesei lenni a hitel és biztosító intézeteknek. Ne a nagy osztalék : hanem a lehetőségig olcsó kamat és kis biztosítási díj legyen az intézetek czélja. A nyereséget a községek közszükségletére lehetne fordítani, hogy ekképpen a legnagyobb adózó se érezze magát megterhelve, mivel hogy a községi pótléE&Lviselni ugy is köteles, amennyiben pedig a nyereség a közös szükséget fölözné : osztassák föl aránylagosan.
Ily hitelintézetet létrehozni polgári kötelesség, hogy a gazdászat, ipar és kereskedelem táplálékot nyerjen. Az átalános kötelező biztosítás is szintúgy kötelesség ; mert a társadalomban élő embernek nincs jogában magát az adózásra képtelenné tenni.
A kerületek székhelyén járásbíróságok minden nagyobb nehézség nélkül létrehozhatók.
Az állami pénztári hivatalok föl lévén mentve a végrehajtások s illeték szabisoktól : nagyon ráérnének kellő jutalom mellett a hitel s biztosító intézetek kezelésre s ekként az intézetek aránylag olctj kezelési tisztviselőket nyernének.
Ily országos intézkedések mellett a ki-

nek biztos jelzáloga, vagy személyes.#> lenne.- pár óra alatt minden közbenjárók nélkü olcsó kölcsönt kaphatna és csak a hitelvesztőit egyén,, sMWlfla., uzsorás "kölcsönre; é..polgár«fc* korfáÜBket WaBjtt>-ben Tiselhetnék: a ssibbssztó uzsorítól meg-szabadulnának, szóval a mai kétségbeejtő állapotaik rége szakadna.
BODNÁR ISTVÁN.
Réeies kiírás
Zalamegyén*kZala-EgerKegeti 1976. november 6-án s Jolytatva tartott bizottsági közgyűlése jegyilikanyvtbSi.
258 jk. •
Olvastatott Gréss Jiuuo megyei főorvos ur jelentése,mely mellett a megy. bizottaágiközgyü-lés utasításafqlytán, bemutatja a megyei átlát-orvosokra nézve, oly esetekbén irányadó díjszabályzat tervezetét, midőn hivatalból teljesítendő eljárásukon tul magán felek által igénybe ve tétnek. —
Végzés.
A tervezet némely módosításokkal elfogadtatván, csupán a megyei állatorvosokra nézve — oly esetekben, midin járvány, vagy egyéb azabályszerüleg általuk hivatalból teljesítendő eljárásukon tul magán felek által igénybe vétetnek 1877-ik évi január 1-ttSl kezdve hatály-lyal biró következő díjszabályzat allapitatik meg: u. m.
1. Helyben egy elövezetett (ambuláns)
beteg állat vizsgálati dija tanára, vagy rendel
vénynyel 50 kr.
2. A községben házhoz egyes ée eM ut,
menet látogatásáért (vuit) tanács, vagy rende
léssel 1 frt.
Második és a következő látogatásokért rendeléssel 50 kr.
M fi t é t e 1 e k é r t.
3. Egy darab állaton érnyitási dij, 1-tól
5 drbig 50 kr.
Egy darab állaton ugyanazon gazdánál éruyitáei dij 5 tói 10 drbig 30 kr.
Egy darab állaton ugyanazon gazdánál érnyitási dij 10 darabon felül 20 kr.
4. Egy kelevény nyitási dij 50 kr.
5. Egy elvezete gyökér, vagy bírnék bor
alá alkalmazása (Fontanell) 1—5 drbig 1 irt.
6. Egy genyssalag húzás (Eiterband)
1 frt.
7. Kgy légcső nyitás s légcsó alkalmazás
torokbajoknál 1 frt.
8. Troikár alkalmazása felpuffadásoknál
1 frt.
9. Egy körömbajnáll talp, vagy köröm-
nyitás, vagy fúrás 1 frt.
10. Egy darab 1—2 éves csikó, borjú
vagy kandiámé herélés 2 frt.
3-4 éves állatért 3 frt.
11. Egy 5 évnél idősebb ménló ragy bika
herélés & frt.
12. Nehéz szülési eseteknél segédkezéé,
mntétkexéa 2 frt.
13. Sikeres működés után 4 frt.
Egy allövet adás 30 kr.
Mely határozat kelló siámu példányokban kinyomtatván, miheztartás és az 1870-ik évi XlII-ik tarvénycsikk 6. és 7. —V— •■ értelmében leendó közhírré tétel végett a járási

az»lgabiro araknak s Nagy-KanizsaváMS |Uná-i csanak, a megyei bizottsági tag uraknak pedig tudnmás végett kiadatci rendeltetik. Kmf. Kiadta:
BENÓ iq.ü.,
Min jó tulajdonkép » gőzfürdő?
A gőzfürdőnek igen sok barátja van, de vas ellensége is: barátai közül sokan minden betegség ellen áuláaos gyógynrrnek tartják, mig ellenei azt vetik föl ellene, ho»y ott a* ember meghulési bajokat szerezhet magasak.
Tagadhatlaa, mert számtalan tapasztal ás igazolja, hogy a gőzfürdő használata, fökép némely betegségekben csaknem csudával határos; emberek.kiket előbb mankók segélyével látunk járni kelni, valóságos nyomorékok, gyorsan gyógyulnak meg használata folytán, egyének, kik érek <Sta szenvedtek csuzos, kötzvényesen szaggató fájdalmakban, néhány gőzfürdő hasz-nálaUt utas minden bajtól megszabadultak.
! Miután mi csak is saját tapasztalataink eredménye nyomán szólhatnánk, szabad legyen most általánosságban a gőzfürdőkről való véleményét, hazánk egyik első rangú orvosi tekintélyének Dr. Heinrich budapesti főorvos s Jí-asef fóhercseg ó fönsége családja volt házi orvosának szavait idéznünk.
K&vetkesőleg hangzik ez pedig szóról szóra:
— .Távol legyen tőlem azon állítás kocs-káztatása, hogy a gőzfürdő mindenre jó, de azt biztosan állíthatom, hogy gőzfürdő a legczél-szerübb alakja a fürdőnek egészséges emberekre nézve, és hogy akik azt rendszeresen használják, hetenkint 1—2-szer, sok betegségnek veszik ez által elejét, részint pedig sok kezdődő bajt már csirátokban elfojtanak. Arról azonban egén merészséggel biztosíthatom kegyeinket, hogy mindazon betegségekben, melyek átalán fürdő használatát kívánják, a gőzfürdő már csak azért is leghatékonyabb leend, mivel es mindent egyesit magában, mit ez ideig a tudomány, és müun a fürdők körében hasznosat létesített, ugy mint talán sehol a földön egy fürdő sem.
Sajátlagos jó hatása van ezen gőzfürdőnek a cauzos kőszvényea bántalmak, idült bőrbajok, aranyeres bántalmak, — a végtagok (kezek, lábak) ferdülései és hűdéeei ellen.
Előmozdítja a bfirlehámlást s ezatin a bot megújulást eazkőali, serkanti a bor ntaúködését, az átixzadást, edzi az bgéez bőrfelületet s ruganyossá teszi, mi által a legjótékonyabb befolyással van az arczboV szépségének emelésére; védi a testet a különböző káros, különösen némely járványos befolyások ellen, milyenek — a Cho-lera, Typhus és sok más káros hatányok.
As utóbbi Cholera-járvány alkalmával gőzfürdőmnek e tekintetbenikitttnőhatása a leg-világosabban bebizonyult azáltal, hogy férfi gőzfürdőm összes törsslátogatoi s as egész szolgálati személyzet közül egyetlen egyén sem kapta meg a Cbolarát
Előmozdítja továbbá a gíitürdö a vérkeringést, erősíti as idegrendszert, edsi as égést szerveseiét, lehetlenné tessi a másnemű, meleg fürdők után oly könnyön bekövetkezhető meghűlést ; nyárban is inkább hüt, min: bármely hideg fürdő, melynek használata után a hflség rendesen még kiállhstatlsnabb szokott leirai,mig ellenben gőzfürdő használata után a legégetőbb hűség iránt ép oly közönyös marad a test, mint télben a legcsipóeebb hideg iánt

,.. Bán,a)ato»jóa«tta>T*n.*>rtWWsg4sfBr. dónak némely belssarvek, különösen máj és lép dugulásai s az ezek nyomán gyakran f elfaai szokott vértorlódások, fejfájás éa ssaMtésellea lk ajW|a; a helybeli vérelvoaoUaok n siker nffltül maradnak. A gSrrélyes bánUlmakban is (Scrophu. lose,) ha eléjfkorán és kellő rendszabályok meg. tartása meBsfthasználtatik a gózfürdó,egyiie u e Eiántalmak ellen a gyógyászat terén tswanlő iagsikerebb batanyoknak."
Helyi hírek.
vadérxé*ü anyát kisértek i nagy-kanizsai börtönbe, ki férjét, 4 kis gyer mek atyját megmérgeste ; a hivatalos bonczo-Iáinál kitűnt, hogy arsenikummal történt u erőasskos halál. A szerencsétlent Vanotti Pál-nafc hívták, vasúti munkavállalkozé, derék i szorgalmas egyéa volt, a télre pihenni jött CM-ládja körébe s bizon pihenni ment, a temetőbe. A leikellen nő patkányirtáshoz kérté az arzeni-kttmot egyik itteni gyakorló orvos' vényére i theában adta be boldogtalan férjének.
— NjfifáUkozat. Egy oa. kir. iskola
Keszthelyen, e lapok 94-ki számában czimft
csikkre vonatkozólag, azon megjegyzésem vao,
hogy igaz ugyan, mikép a kérdéses lőréi
Louue Scherz czég irodájából került ki, de ki
kell jelentenem, hogy a czinuetet -tol
— kinél a varrógép megrendelve lón — kap
tam, s igy történt, hogy mit sem gondolvs s
csimaettel küldtem el a varrógépet éj a levelet,
— mely azonban daczára a hibás cziinzésnekj
rendeltetése helyére megérkezett A raiaaonbsn
a honpolgári érzelmeket illeti, ugy hiszem tUi
teli csikkiro ur is bufogja látni, hogy azokat nem
a nyelv azabályozxas legyen meggyőződve, hogy
semmi körülmények között azt, hogy szívben
magyar vagyok,— daczára annak, hogy a nyel
vet tökélyetesen nem birám, — bsvalUni nem
csak hogy nem szégyanlem, de sőt dicsőségnek
tartom. Scherz H. Seben Lujza czégütlet ve
setájé.

— IS lapok egyik számában •mliteltük,
miszerint a keszthelyi .szent Mihály* nevű U-
metóben egy kiscsecsemő uláltatott,a rendőrség
erélyes kutatása után feltalálta a vétkes és szív
telen anyát. Ez egy keszthelyi Bódi nevezetű
takács mesternek 16 éves lánya volt. E sorok
irojaigy hallotta aa esetet: A kis csecsemő »tu
letété alkalmával azonnal a házpadláaára vita
tett s itt egészen magára hagyatván, kileheli
ártatlan lelkét; amidőn már maghalt, as anys,
atyja által hozatott la a padlásról s egy öreg
asszony és as anya vitték ót ki hajnalban a te
metóba, A szívtelen anya elfogatott s jelenleg
a nagy-kaninai kir. törv. bortönében várja
kiérdemlett büntetését
— A xalamegyei ált. tanítótestület
.keszthelyi jköre" tek. Krób Pál urat tanfelü
gyelővé történt kineveatetése alkalmitól tiszte
letbeli tagjául választá s s következő feliratot
tartalmasé veresbama dissalbamiasl tiszteié őt
meg: Kívül: Tekintetes Krób Pál urnák,Zala-
mugye királyi tanfelügyelőjének tisztelete je
léül a zalamegyei általános tanítótestület keszt
helyi járási köre. Belal: Sseretve tisz
telt vezérünk! Midőn öa a legfőbb
tanügyi hatóság bölcsinléskedéeefoiytáttmind-
nyájunk leghőbb óhajának megfelalőleg e m«-
gye tanügyének élére állítatott a igy lelkei
buzgalmával, alapos szakismeretével isnét a
a tanügyé, ismét esen megyéé: fogadja szive-magammal vittelek, ^mindent megmutattam s éurevevéni, hogy mindazt gyorsas felfogtad. Te melegen, érző srivvel és erőé jellemmel bírsz, képes volnál a megkezdett alapon egyedül is tovább működni. Maradj tehát itt az uj tulajdonosnál. Én ismerem őt, kexeekedhetem, hogy ürömmel fogad magához s támogatni fog. Á szegény betegek; » gjámolulan öregek, ír vak igy miUem fognak vetíteni. A fiatal, tettre képes aró köDyiteni fogja a kivitalt. Mindent, mit mi oly könnyen nélkülözhetünk ■ vele a szegénye-ket elégedettekké tehetjük, ezentúl ii honid fogom saállittatni. Te mindent, meg 4 legkisebb terret n közlőd velem; • igy elválva is egyesülnénk."
Genia csendesen hallgat*; régre lassan nmeié f81 a konytelt szemeket.
.Kedve* néném; én Bem is tudom, hogy kánonjain meg azon bizalmat, melyljel meg-tisstel. Mélyen énem, mily nehái ét felelősséggel tarhes leend emu alias, melyet Hámomra kijelölt. Kegyednek őrömmel ás síi vesén segítetten, amint tudtam; neaa is ijednék vissza a kötelmektői, melyeket teljesítenem kellend, de kegyed nem akarhatja komolyan, hogy én elhagyjam. Nem, nem. M«t jstt el as ido, hol reám szüksége vaa iakább, mint valaha; most, nádon elhagyja mindazt,' min ssivs-lelke csüngött. Engedje, hogy kegyeddel távozhassam ■ csevegő* es olvasás kost idézhessük vissza a mait emlékezetét. 8 nincs-e mindesüttssegény ? aiscst mindenütt nélkülözd, kiket az én kedves és jó védőném gazdag síivé befogadni tudna? Nem tudnánk-e a legelnagyatottabb he lysn i* tért tsarasni, m&atiiéMnkaek? Nem, ■esni éa nem maradok itt! nem hagyom el ke-

gyedet; mindenüvé kísérni fogom és különben is* — folytatá tovább — .ha as uj tulajdonost ismeri és tudja — hogy jó; akkor ajánljuk neki védendőinket is s azok gondozását kössük szivére ; ö bizonyosan szívesen fogja folytatni azt, mit mi elkezdettünk !■
„Kedves jé gyermek !• — monda Sán-dorné asszony meglepetve s mosolyogva tévé botsa : „mit gondolsz, ha ez ügyet az nj birtokosnak eióadnók? Meghallgatják véleményét A legközelebbi napokban megérkezik."
Genia még nem gondolt arrs, hogy az uj birtokos öreg e, vagy fiatal ? — hát ha már nős
— vagy itt akar magának családot alapitani;
— és még most sem gondolt semmire; a külö
nb* javaslat alig t&nt föl elitté; csak egy éné*-
tói volt áthatva, amint kéróleg kiáltott:
,Ne hagyjon itt, én nem maradhatok egyedül! Ha kegyed nem akarja, ki követelheti ezt? Nem, én nem maradok itt!"
Gyengéden csókolá meg az éltes nó a felhevült lánykát.
,Nyugtasd meg magadat; egészen szivedet kivetheted."
.Köszönet, ezerszer köszönet" — sutlogi Genia boldogan.
Amint néhány nap múlva Genia egy kosárka frissen szedett málnával az erkélyre lépett, Sándorné asszony egy levél olvasásával volt elfoglalva, melyet gondosan a papírkosárba rejtett
.Jánosi* — monda a kávékésslsttel elő sieti szolgának — „a kék vendégszobát hozassa rendbe; unj birtokos ma este megérkezik."
(Vége köv.)

Közmondások B. F. után.
A Talmud — a héber vallásos irodalom e nagy gyüjteménja — igen gasdag közmondásokban, melyek közül némely igazi lélektani ismeretre mutat. Esek közül akarok bemutatni néhányat.
.Egy dolog faradaággal szeresve jobban esik, mint száz könnyűszerrel." (Nálunk sok tekintetben csak rokon eszmét fejez ki: olcsó, búsnak híg a leve.) A hallgatás szép bölcs emberben, mennyivel inkább a bolondban. (E közmondás gunyja mintegy megfordítva nyilatkozik a mienkben: a bölcs hallgatódé a bolond is.) Ha ast mondják, hogy barátod meghalt, hidd el; hogy valami szerencse érte, esen kételkedjél. A kedveső körülményeket felhasználni nem tudó, vagy nemakaró népre.
.Itt van az asztal, as étel, a kétek, de nincs szánk, hogy együnk." Légy olcos és hallgatag. Nagyon ügyes hasonlat nyilatkozik a következőkben : , A világ olyan, mint a kutkerék a két vödörrel; a melyik teli van, egyre ürttl, a melyik üres, egyre telik* (rokon vele, bár nem egészen azonos: annyit le a kerék, a mennyit ■föl.)
,A pörlekedés olyan, mint a nyilason kí-
flmlo viz; egyre tágul a nyílás, egyre erosobb
lesz t ■VÍZÖKM-,' -
„Hársa* halál van a rágalmazónak nyel vében: megöli azt, a ki rágalmaz, azt, a kit rágalmaz és ast, a ki beveszi a r<iga)matu — igazi mély lélektani iameret-tuúto közmondás.
.Nem lehet megindítani a bolondot: holt ember teste nem érzi a kést.*
„A hol a dal kihalt, asáa ludat adhatsz

egy krajcsárért, a szás váka basát egy jó szóért, még se kéri seaki." Igen ssépen jeliemii, hogy a hol költészet és vidámság nincsen, élet sincsen.
,Vá«d le a fejét, de vigyázz, bogy meg ne öld." (Üsd agyon, de ne nagyon.) Mikor már a bárd éri nyakadat, még akkor is hízz, hogy megtart as Isten. Csak az a asegény, a kisek ; jósán esse nines. Nem j* egyik pofcárbél innod s s másikra kacsintgatnod. A hová az ember szeret menni, oda viszi a láb*.
.As ember as utolsó napon teremtetek : : még a szúnyog is régibb családból való. Egyél 1 gyorsan, igyál gyorsan: es a világ csak egy rS-: vid lakodalom. A bölcs minél vénebb, ásnál okosabb lés*; a bolond, ha megvenBI, csak véa bolond less. As igazságosetat*.- nagyobb halála után, mint életében."
„A közmondások mindig a legkitűnőbb jellemzői az illető nép lelkületének. A követke-
sík szintén olyan, de sokkal szebb igazságot fs-
jes ki: ,Az árdög kisértmindankit,dea h»o;e
ember az 5rd5g9t kisérti." '
.A franciát jelzi as elbisottság, kö.nyel-
müség. Kiálu Srök*é ihajlát 1 soh se balsz msg;
ó is szereti vágni az asszonyokat Sfikst >«rl
és vak feleség boldog egy párt adhat Be oáka
közmondásai.mélyebbenérintikakedélyt" ,A>
anyai szeretet soh se vénül meg." Arasyp11*"
pök, fakereszt, arany kereszt íapüsnök."
J - ■■■.■■ . Ss. v.-né.

„. a tisztelettel alulírottaknak azon önmaguk megtiszteltetésére is szolgáló határozatát, mely
, . g j á u I választottul el. fezen szerény esz- * V»áll egyedüceak_rendelkezésünkre, hogy ön iránti nsszeletOna-rjelt ■ , fo\£tti őszinte or*-„ünknek adjunk kifejezést, miszerint fin to-,sbbra a a mienk s igy gyámolitásra oly Eyak ran sioml. ügyünk jó kezekben vaa s remii jükl maradand még számos évre. Fogadja «ek mellett azon legbensobb óhajunk kifejezeti : tartsa meg az ég 5nt még sokáig egészségben és erőben s engedje, hogy a caaladatya leg főbb ürömé, övéinek boldogsága édeeitse mag jovendí éveit. Itt következnek a járási kör tagjainak aláírásai.
— Magyar színészeink a legszomorubb illípotba estek, nem elég a meg nem érdemelt koiöny, hozzá jiitt nrég a rósz idfljárás és az , kevés lelkesült közönség i, a\y arjnyira el-osrídozolt, hogy több ízben nem lehetett az elfi arííst megtartani; még két előadást szándékoz sak: tartani, bizalommal felhívjak a L közönségei, hogy legalább e két utolsó előadást szives-kedjék pártolni.
— .Menyecskék könyve, sdomák és
apró tőrténetek gyüjtménye*, — e czim alatt
MUünkegy, a Franklin társulat nyomdájából
elegáns kiállításban kikerült 160lapnyi kis kö
tetet A gyojteue.*! a .meeyecskék mulatá-
airs s tisztelőik okulására összeszedte egy Rok
kant huszár", — vagyis a .Nemzeti Hírlap"
köikedveltségü „Viszhang'-jáusk irója. Az
dotlünk fekvő kötet ISbb kis elbeszélést s egy
leree ügyes adomát tartalmaz a nókrill, férjek-
r£l. bátaeságról, gyermekekről stb. a .Rokkant
bunár" iiroert pikáns és kellemes modorában
irrs. A kis kötet ára egy furinl. — Kapható
ninden könyvkereskedésben ; közvetlenül pe
dig megrendelheti a kiadónál, (Lauffer Vilmos
könyvkiadó, Prat, ujvilág-utoza 19. sz.) utánvét
fai:* pedig egy forinlaak postauulványnyal
raló beküldése mellett, mely utóbbi esetben s
könyv postán, bérmentesen küldetik meg a
megrendeltnek.
— Jfótrfci'reireJEc.Kisf&ludy-Pikéty Gusz
tit tábornok meghalt. — A kaposvári műked
velő társaság minden második pénteken tártai
estélyi rendez, belépti díj 10 kr. — Gróf Hi-
kes Károly meghalt. — Horváth Mihály job
ban van. — Töbh Tolt honvédtiszt Konztanti-
iápolyba utazott. — A Idsdednevelok országos
egyletének elnSke Tisza Kilmánné lelt — Pet-
rotsényban egy köezenbánya kigyuladt. — Kó-
suági Antal uj lapja Kassán változatos és gaz
dag tartalommal meqelent. — A lovak kivitele
beiiltatoit — A szerb mioisteriam beadU lemon
dását. - A budai lutrin 5, 10 és 50 számokra
•ÍJ oegyed millió forint fizettetett ki. — Don
Osrlos Órádban van. —
Vegyes hírek-
— A „hatatiriík" ismét fővárosunkon vo-
lilnak keresztül, de srczuk korántsem oly de-
rtlt, mint pár hó etStt volt, mikor lelkesedéstől
<agsdó kebellel .testvéreik;* segítségére siettek.
i lelkesedés oda van, a szép egyenruha ia meg-
labetoMn megkopott. A napokban egy este ismét
66 maszka hazatérőt látott a ,P. K." tudósítója
• vasúti váróteremben. Elindulásuk előtt a
•London' fogadóban vaczorálUk, az asztal kü
rti letelepedve csöndesen viselték magukat, —
•jy csöpp kedvök sem volt mulatni. A levertség
aUdnyáJDkon meglátszott; egyikek elpsna-
ssulta, hogy a szerbekben nagyon csalatkoztak ;
»m hitték, hogy a szerbek annyira gyávák. —
<*Km 15 ezer maszka volt Szerbiábaa, agy
toltak beosztva, hogy a csapatoknak egynegyed
éét a muszkák képezték s midún a csatára
tffült a sor, a szerbek renjoaa. msgfatottsi.
~ e. szerbek nemcsak hogy magukra hagyták
u oroszokat, hanem még az ókét visszatartóz-
Ilni akaró orosz tisztek ellen fordultak. így
»»gyarázható meg, hogy a 15,000 oroszból alig
aiarjdt 5000 életben.
— Egy bitar hátouág képezi most Bécs
"Nwtokratikus köreiben a közbeszéd UrgyáL A
• P. Ll.*-nak Írják onnan, hogy Wrede herczeg
'•^nya ment férjhez — egy irni és olvasni sem
l»dó neveletlen parasztéin bérhez. — A kisaaz-
"ony pedig törvényes gyermeke Wrede her-
°uK>«k, ennek hasában növekedett fel s itt élte
•'pazar fénytólkoTnyezvséletéaekeddig lefolyt
*»«it. A legelíkelabb körű uracsok versenyez
ek kezéért s ó most mindenki bámulatára, egy
Pwasztembert boldogított szivével és kezével.
»>konai és hozzátartozói hiába kisértek meg
l«besiélni tervéről; 30 azer forinton, melyet
"fiától kapott, egy falusi jósaagos vett s itt,
■"int rokonainak irja, egyedBl isnadott férjé-
, - NB polgdmufr. Delláa északameri-••' városból Kammermayer fővárosi póiginnes-w H3 ügyvéd és .Karkslitz Berta k. a. pol-e'rmester- aláírásával levelet kapott, ha val-J»n » n6 polgármester ur nagyanyja, ki egykor B»dapesten lakott, él-e még, vagy meghalt, s ha meglialt; hagyott-e valami Ör*to4ff«, aztaa ho-l?« lehetne azt megszerezni stb... — Ennek
• m»f!yar uósjek »t UrislejP széMÓ felvitte a
dolgál, hogwí «z-ia»ge» vKáW»z1)fn polgárniea-
terr« lett, fe ugy tilszik »gj iis örökség ráférne

- A naftf.. m. U* földmíV, p és kereskedelmi ministeiiuuuak f éri október C án 20348. sz. a. kelt rendelete szerint az alulirt "kamarával ÜZOTOSZ perrenálssrtMlizk a személyes fogságra vonatkozó natározmányai azon mogjeByzes mellett közölteitek, hogy az emiitett perrendtartás oroaz Lengyelországban ia í. é. július 13 án hatályba lep.it. A kérdéses ha-«*«)»»«* következők: 1227. czikk. Oly adósáig, mely 100 rubelen alul van, a személyes fogság alapjául aem szolgálhat. 1234. ozjkk. A fizetni nem tudó adós letartóztatásának időtartama a bíróság által a keresetbe vett még fizetetten Ssszeg mennyiségéhez képest következő aranyban állapitutik meg.:' 100—1000 rubelig terjedó követelésért 6 hó, 1000—10000 rubelig terjedő követelésért 1 ér, 10000—30000 rubelig terjedi köreteiéiért 2 év, 3O0Ü0-60000 rubelig terjedó követelésért 3 év, 60000—100000 rubelig terjedő követeiéiért 4 év, 100000 rubelon felül terjedt követésesért 5 ér. 1237. czikk. Azon hitelezd, ki adósa ellenébea a személyes fogságot alkalmazta, ■ nekj megítélt öaa-szegre vonatkozólag nüa végrehajtási asskoat nem használhat és az adós fogság idejének letelte után adósságától, mely végett szabadságától megiosztatott, ieloldottnak tekintetik. Mi az illeti körtkaek ezennel tudomására hozatik. Sopron, 1876. november 20. A kereskedelmi és iparkamara.
Paplnceletek.
A paraistussoDT miodon dalban «ltatt *gr
ki. bOgríboo l.Txt, a fas jotoll, eiy dtribka hon li
íi i £káiá í
i .
Egy ejt« odaadjx A taraat ■ ó maga aaokiaa azerint dolfa utáa látoa.
A kic.mj elós«i>r i> a aaal kaaalasta ki a bariból i, raodálkoava. audt aiatpui.
— Nyinya, — fta&lalt meg r&grm, — ÍQin ii riD ?
— Van, fiapikám, *an, — faléit azárakocottan
aoyja, ki a tQxaalynl] a ráutitt kaverte — caak
egyéi.
— Nyaaya. — kesdé iámét a kiraidy, — bát
lába ia vaa ?
— Vau, kía életem, vaa, — axált iámét anyja,
ki oda »I ojyall, — caak egyel.
— Njrsnja, — kerát inetJlis Tartatva — bál
£arka ia van ?
— Van, efyttUnem, Tan, — felelt aayja, ki
ast hitte, hogy aia fia valami meaeVc gondol.
— Nyanya, — hát mindene Tan? — kardi
biialmallaakoda, ko..mjíi hangon a kieefey.
Aayja végre fitjelmea lett a> negzeaU, atft kérdn&akodik asjnyit a kis Sreg ■ látu, ásgy a ha«-darabka helyett ageret tart a kanaláka, ««iv saMast a bflgrébe a a leveab« íolt a melyet a k» fiu, aayja biatatáaai dácsára ia, kételkedve néaegetett a nem akart megkeadftSi.
FolyamodeU a felszaporodott aaekely flók-kSaaég a paepokaot, hogy Sk már a&ayiaa vannak, BOZ7 *S7 papot al tódnak tartani, bát adjanak Bakik kálón papot. Jó raufaiyeeg fejíbea •! ia keadKk a paplakot előre epitoni.
— Dgran minek veax&dnsk kettduk biaoayta-
lasra aszal aa épitkeaeaaet, — faddi aa aayakoisig
Islkéiaa a falu MIcBsit. — Hátba a«a> is fog adai
a püapfik kwukaek uj papot a afeg-yenasemre Br«-
aflu marad ax nj bia ?
— Soh'ee féjjea attu a tiaKtele&d' nr, — aa6-
lal fel egy oregalbik, — caak taó lefyea, bát betkát
•leget kapánk.
Caornin atbjetikai dobb alakalt s csskhaauvr gyakorlati próbákat tettek, eldaaQr Caornán a korcsmában egy ügyvéd a egy végrehajtó átvertek egy-miat. •(.«..dnor Párádon kelekkel éa aaékekkel dulakodtak.
Kg; hivatalnoknak aa á artkáaa Tolt, sogj azeretett a azegaay parascttal tréfát Ózni éa ast ne-nMég tárgTává taaai. ügy iibeu asiatia váltif kínálta a falaBi paraastot, hogy QljSn le, foglaljon helyet ; a tasfany ■araast caalí tekiatgel&difc jobbra éa balra !f, nignpm hoasnaao t eiavakra fakad : — De hát mire as ördögre Onék, isxen ugy uii itt ki, mint ax istálémba, a hol sgy sáak ataes Df de anaroa vau elag 1
Kffzgstsdásaat
— A jo borcsin.áláa mas£«rsége Gnyot Gyula szerint CseTettVfnnek filusi kotyot, a népnek fríssitűOl plántálj rserdinuyéket, aaját asztalod asájnára nevelj eaereege dinuyéket, Cantalnpot, Taraattsat stfa.
De na várd, bogy a vegyéatet a te izamodra a kotyot cantalospuá .v«gy : ceerdiBnyévé ia változtassa! és aat sesa » talajtól, vem as egáljától, lem a fekvéstol, sem pedig as év járásától se várd, sét magától a jdaésioai Istent*) •< Bari S saját okosságodra bagyU ajándékai megválasltását, es okoknál fogva a te bl^assajudert Tasg kedvedért Brr,i tor vényein nem váhostaL
Ha tabit )♦ bort álra ara ssBrnl, jo fajú
altoss.
Akkor szedj, saikor már a as815 jól megérett.
A taraaást saeaM be gyorsan, Tlsstán és értei mesén.
A jo fürtöktől különíted el a kSiépsserdeket, f61og a Toassakat.
Ha febér bort osuaálza, ssllrj és sajtolj minél gyoraabban ; asjtód legyen aTors Bkaakánoz alkalsna-sott és tiszta.
A bordók legyenek jol elkészítve, Ussián ki-mosva, essen mellék irt, evMsarot no kösdljeaek. A> arjsoés n r|i nillai ■ lasssnáim leoadlae.lt és mérsékelt légállásu belyváfau folyjoa la, 1-9 két ssálllU'l le a borokat a pincsibe, mely állandóan 10-19 fok aelegsaggal kirjesi. A iaríokat mrnsea nyolciad nap tollSgesd, a borokat tél folytán fajiad le, egyaser vagy kétszer, akár többször ia, lebetolsf aaáras idSben, minél nagyobb hidegben — ás mta-déf eíly legjobb borod leead, a sainSt aaClBd rak' faja, talaja, égalji vijsonya és as évjárás csak nyuitbaL
Ba veroa Sort csúális, szSISdet törd él sasd eseté eaorstsjsló'fávsl; A jot kitisstitotts gondosan megmosott éa iemet megazáraastott kaczikát toltad meg-négy 61 réaa magaaságilag, a susott BiSH feUsiaft egysoteas al ás vahmelf teposfával vagy rapoezká-

vslnrafaad !•> esakkoa^- Ogyelj, hogy a ts, 15 íokon slulas sailljoa. Napjátum UtszarbároaMaor a-ledat a kacsibos tartva, figyelj as erjedésre, és ba a sajoa erjedés eleseiulesalt, as elSre ksasi alják* al-kaiaiasot! eaasw aráasd le a bort, mert erjedése végbe aient, éa a törköly további áatatása kedvezSt-ea barásaal labatoe.
Hogy boraid egyaalSk lagyeaek, a bordókat ae efyeukeat tálad tafa,aaaeai a leerasstatt saiabort •aaad al aarjába adagoakáat a boraókba, ngj Irányoava, bőgj aároat aafyed ráasdkia; tsljetaek mag-
A iSrkUyt sajtaid ki gyorsan, éa a pria alját oaid el a bordókba egjeriíen.
Niaáay aap atmrra learustbetad a luriokat a pincébe
A aoidókat minden nyolezad nap lollogasd g, janaár vagy fabraár aűbaa egyazar fejtsd le, éa SaSlI fajodsiaa, talajodat*, igarjadboi és as évjáráabu képeit aaindig a UbetS lafjobb TOrüs borod leand.
KedveiSUei>éTakbaa,BÍdSaaarasll6-17 foknyi a kevés cxnkrot tartalmas, a caakrosást Gnyot Oynra is ajánlja — a menyiben aa aa arjadást gyorsítja - a bort asessesabbé éa állandóbba teali — de a legbatároaatlaaóaa ültakeaik ason reUevés ellea - saJatka kSsapaserl aaustbol — cwkrosáa segélyééi — kutas bért lékelne eltáuUaai.
— 1 jibit karának megbatáro-sásáról. A bárány mint kéridsS állat as alsó ál-aapcKábaa lev& 8 elsS metasS fogat mafsvsl bossa a virágra. Váltja pedig: A két kosépso fogat 1—1'(, éves korában, as esekbes táasaaskodó másik pás fogat 2-3','t. a barmadik párt S—3'/, aa utolsókat pedig 41/, éves korában. Hat éves kora atáa esea Táltott fogak ogyanaaan aorreBdben ajra Issaaakint ismét kibaUanak.
— Hébek elaltatása ebloroform á 1 ta L A teimssssftnTárok eUtt rég nem tttok, kotr a ehloroform ép ngy bat a rovarok, mint a melagvárfl állatok- és eaek kosi aa oaiber idegeire. Asonban még aasn érdektelen aa a téoylegve tapasztalat, mely Angliában eaereatalatt éa a gyakorlati étet hasasára válbaUk. Angliában agyania a mékekaC e aserral elaltatják, hogy a kSpSboi a misai kisaedheesék, a ro-varkák vénelpuaatitaaa melloséaéval. Aa aljáráa ko-velkeeű : Kotel (! méternyire) a mébkaa álIoaoryétSI agy asstalt belyessak el és erre vastag vaasonlepe-d£t tarítanfc. A lepedő k&sepére egy lspos tányérban ehloroform jen, sodronybálóval beborirta, hogy a até-bek a cblorofonnra ne kálijának bosvotfanal. bloeta mébkaat e tányér fülé boritjnk. Uintegy 20 peres alatt a méiak mély alomba merülnek, és a legutolsóig mind a lepedőre — a kas falai mellé null le. Ekkor a chloreformóa táayért félredobjak, a méset kiasedjtk és a kast ujla a lehullt mébcaoport fülé boritjnk Nemsokára foleasmélnek a méhecskék és sietnek magssokott lakbelyfiket elfoglalni s mnnkéjo-' t fol
Utazók névsora
Nagy-Kanizsán, 1876. november 16-t6l — november 22-ig.
— .Arany Koro 0 áh oa' osimseu ssállodába:
B. Scbv/araanfeld Cilii. Eakay £. Dnus-Foldvár. Stam.
bal N. Budapest. Koaenwasser E. Poawny. Koaser
J. Pápa. Qyomorey S Bécs. Farkas N. Bécs. Qr.
Seirmay A. Bndapeat. Hopp H. Ssigetrár. Takáls N.
Z.-Egerazeg. Hananer J Kaposvár. ErdSdy L. Bu-
dapaat. Bertbold A. Bronn. Maierhoffer N. Bersencse.
VahotL Budapest. Horvátit L. Kecskemét. Qr. Liett-
teneteln Berlin. Elstein F. Laibach. Petrik J. GySr.
Maissner J. Pápa. Malhary E. £aatergom. Beinics H.
Stntgart Dr. Qréa N. Z.-Kgeraseg. Heaeaey A. Tren-
caén. Reis J. Laibaeb. Janiessri H. Kaposvár Papuar
M. Z..Efersaeg. SvaatiU H. Z.-£gersseg. Br. Heybock
llOrsansehlag.
islj. Sulyok at. i H. KapolTár.
— .Btarvaiboa* osimaett eaállodába:
Vajda P. Kaposvár. Pali F. Jákó. Leitner F. Grata.
Laas F. Brflna. Koba L. Prága. Lowy A. Béca. R6o-
ker K. Budapest. Hausnar J. ötves. Scbrreighart N.
Bees Klein H. Grata. Bats E. Bécs. Hofsasn K. Bécs.
DeuUeb M. RzL-Tsmás. Scblesinger H. Prága, gebub
J. Béea. Kluger P. Béaa, Weiss 8. Kaposvár. Weiaa
sL Haabzits. Főig) D. Orata Scbwarea O. Touony.
Jóban t. Béca. Xaiaer Za. Bécs. WUezek N. Várasd.
Sabalhof N. Kaposvár. Janesor:.cs N. Kaposvár Sess-
ler J. Bécs Savaas J. Kaposvár. Kugler N. Csurgó.
Bnuaer A. Qrata. Bobon M. Barlin. Erdélyszky J.
Berzeneaa. Rirscbler M. Dombóvár. Kardoa K. Atád.
Jung G. Brflnn. Nagj J. A.-Lendva. Heonel F. Po-
saoay. ■arteleady 1. Turaaar. Weiss J. Viavár. Kol-
Uy K. rmiiiii Niaaimn 8. Staaibaü,.
r.-sliske. Slebter J Yr.tberg. Weiaa Bick J. Budapeet. KellerJ. Béca.
— .Orosslánbos- osimart ssállosaba:
Wasold J. Steiaacb. B>asi O. Csnton Ceasia. Zakál H.
Caáktornya. Butkovicb N. Várasd. Qrzmbst R. Bai-
getvár. Htranal F. Badkarsburg. Heebt B. Bécs Tótk
F. Budapeat. Heimbal K. SaL-Hartan Grliawald
K. Essék. U. Bosenberg Kottori. Stera J. Budapest.
Altnaler 1. Pakrats. gimoa V. Kaposvár. Kaufer M.
Kaposvár. Jaraach F. Béea. Kohn A. Wugar. Jak J.
Kaprouexa. Wohlhaoaer N. Wien. Hochaingar 8. Dom
bóvár MUlotsek S. CaeboveU. Pulav S. Csebovets.
DantarJr JCsáktonya. Lobi M. CsabaveU. Koara-
berg S. A.,Un4va. Sodiai.(sr «. Veaaprém. Basel
J. Kfirmane. Nagy ). Ssombstbely. (HOckmann V.
Béca. Balos J. Hvrágy. Knemanlc L sir.-Weiskir-
eba..Huerovdi J. Zágráb. Jlger J. Marbarg. Nagy
A. Bndapeat.
LoUabzuia.
N. 8zeben,nov. 22 én: 44, 2, 67, 28, 69. Prága, „ .15, 40, 26, 57, W.
Érté* ta vilttVfWyui noveabar 24.
»•/, netsüquei 61.45; ö'/, ssmi. kölesSa 67.— ; 1860-ki álladalzai kölcsön 169.—; bank-rássv. 837.— ; hiteliüMaetí rsazveaf ak 141 30; Loadou 126.— ; magyar földteheranealesi kötvény 73.— ; temesvári földteheraueauisi kót vény 71^0; erdélyi (Öldteherme»tési kötvény 72.—; horvát-slavon foldtehermaataai kStvéaty 85.— ; ezüst 11240; cs. kir. aranj 5.95. — ; Nspoleoad'or 10.07-.

PUczlárak.
Hivatalosan jegyzett piacziirak Nagy-
« koayrék4l:I«7«:»>».
novsmber hó 22-én.
Hasa legjobb mOj 40, '/, bektoUterkint, 100 kilogramm aaerint: 11 írt — kr., kosépssertl snly 38, 10 írt 50 kr. - KéUaera. legjobb soly—, — frt — kr. kSaépaaarn aoly —, — frt — kr. Kosa legjobb snrj| 58,8 frt30kr^koaénsaerllanly3S, Tfn 50 kr. — Ára* lafjobb raly Jí, 7 frt — kr., kSiépaserll aoly 30, 6 frt 50 kr. — Zab legjobb saly 20, 1 frt, 30 ks kosipasare saly U, 1 frt 15 kr. — Enkoricsa (lenieri) uj T frt — kr. — Burgonya 2 frt 10 kr. — Ssia-lisst 24 írt — kr., zsamlyaliaat 22 írt — kr., kenyér-liszt fehér 18 frt — kr.,fekeu 16 Irt — kr. — Riss M frt — kr. — Basa-dara 28 frt —. irpa-kása 31 frt — kr. — Borsi 30 írt — kr. — Lencse 30 frt
— kr. — Bab 10 frt 50 kr — Köles-kása 11 frt. —
Savanyn-kápossts 12 frt — kr. — Savanya-répa 10
írt — kr. Sséna kBUSU legjobb — frt — kr., kosép-
ssert — frt — kr.; eaáaa kotstlsa Wgjoa* » írt 6H
kr., kosépsseru 2 frt 30 kr. — Kötött- vagy ágy
asalma legjobb 3 frt — fa, — kosenaseril — frt—kx
asalma ukarmáayuak való Isgjonb S frt 50 kr.
kfisépaserfl — frt — kr., atalma alomnak való leg
jobb 2 frt — kr., koaépaserO 1 frt 60 kr. — Uj-
bor bectoliUrkint 9 frt — kr. Ó-bor 12. Irt — kr. —
1 liter pálinka 40 kr. — 1 liter ecset 8 kr. —;
Bükkfa, egy kobméterkint, egy méter bosszú hasa-
bskaan, keieastrakáasal — frt — kr, ke^esstrakás
nélktll 8 frt 70 kr. — Cserfa keresttrakással — frt
— kr, kereestrakás nélkül S frt 30 kr. — Tölgyfa
keroaatrakásaal — frt — kr., kereastrskál nélkül 2 frt
80 kr. - Kóasén a bányából 100 kilogrammkint
70 kr. — Láatpaolaj, repcééből, egy kilogramnkint
60 kr. — 8taariniTertya 1 frt — kr. Fagyagyertya
ontott 68 kr., mártott 72 kr. — Ssappan 44 kr. —
Nyárs fagygyu 82 kr. — Lámpa-bél, egy méter, 8
fa. — Haraabus agy kilogramm seetiet 4*—50 kr. —
Borjobns 60 kr. Sertéshús 60 kr. — Ssalonna 80
fa— Diezuóasir 96 kr. — Marbasair 1 frt 10 kr. —
Köménymag 64 kr. — Vöröshagyma 14 fa, — Fog-,
hagyma 28 kr. — FStt só 15 fa, ko-aó 13 kr. —
Bon 1 frt — kr. - Paprika 72 kr. — Cinkor 74 kr
Kiadta:
(P. h.)
M a n i n g e r, v. sUagyso.
Szerkesztői Dzenet
2180. K. KeazU>ely. Igen sajnáljuk, bogy la
punkból példányokkal a aserkeestoség nem asolgálbat.
2181. .A csclédOgyben mindig csak a tok
paasss* igea gyakorlati csikk, mielSbb kosoljttk.
218^. ^Magyaroraség ssomoru belyseU a ra-dáas élveiét és fegyveradi tekintetében- legkStelebb jü.
2183. 0. H Oy. Nem lebet.
2184. T. Kesstkely A vevényekat megkuldém.
Vasúti menetrend.
Érvényes május 16-W1 1876.
A buda-pesti idötmntato óra szerint,
IBSUI Kanizeáról
Tonat hova í
•sása Ora Pere. Id8
106 Essék, l<oháee,Dombovár a Finméba 4 48 raggal
S16 , . . . S » dalát.
íli Buda-Peatra 4 H reggsT
202 16 délsL
SO4 , 11 80 estve
813B4c.be (Ssombslhely, Bécs Ujbely felé)5 8 regg.l
101 . 11 48 estve
315 Bopronyba 8 88 délut
203 Tríasstbe és Pragarbofon kereastul
Oráos és Bécsbe 4 50 reggel
201 Tneastbe ée Pragerhofon keresstol
Qrács éa Bécabo 2 47 délut
Brkraik Kanliaára ftewnez:
216 Esaék, Mokáos, Dombóvár a Fiuaaébél I 41 délal
S06 , . 11 li eatv.
2U3 Buda-PaatrEI * 20 reg;
S01 ■ 2 b ii' X
íll »44 ■ ■.,
S14 BéoabSl (Ssomkath. Béca lJjhely^lSl 10 11 ..!••
803 „ ,. . . 4 6 r. ,-gJ
316 Sopronyból H 63 déleL
214 BécsbSl Qrácx, Harbnrg, Pragerbof
íelíl 4 IS leggal.
201 Trieast- él Béesból Uarburg, Pragar-
boí felíl 1 21 délut.
304 Trieest- éa Villáéiból Pragerbof fel51 11 — estre.
Harbargna csaüakoaás VUlaob és Fraueaattsrbe
. , , . Fiaseaafaatból
l-kjtUtt.
torna*- SS-tM
Slrl| naptár
. Saab. ás prot 1 naptár j
48. A vége! pusztulás issonyalrol. Háté HIT.
aéTvaaaraes l ATÍS. í°nr. ■n | Uétn - Ákos
28 ! Kedd. ü ' gaerda 30 ! CaStortok
1 Péntek
2 Ssombat
U C. 86. r 10 Gurías
Satnrsln Andi. ap. KBgfas AarvJia
16 Káté
17 Gergely
18 Platou
19 Abeiss
J30 arator
Pdelo. uerkesztö : BitaHI U}«S.
Egj ifea czélsxeri sjltáe
as élelmi csikkek terén is Bécsbea fehalalt a már általánosaD ismert Wolí thea-rem kivonata. (VVolfa Tbe«Bam Extrakt) E kivonattal stiseen ^tyéb eiSkésaaiet oílkiU csupán keres forró visael . leb<*t egy eséssé tbeát rummal késsitoni, mely ■aind- V oaueien koralbels! 2 krajcaárba jSu.
A tbaa fogyasztta ez üjitáa által jeleaíéksnyen v
emeltetik, minthogy e kivonat a tbaái, ea élrssstas '
Italt, mely nálunk eddig caak Inins ciikknak urta- -
tott. egyaaerfiaége éa olcsósága miatt fogyaestsai ..
mind enkinek UbetSvá taaai. »í
Bővebb Ujékozáat aa orvasrf kstoDSSg s mi '
lűrdeté.Unkben talál. ■
*) R rovat alatt kdslottérl felelősséget neic
I vállal a rVaerk.

T a


\orlti British ami Mercaníiletűzkár-biztositó-részvénYtársaság.
AUpittatott 1809-ik éíben.
Biztositéki alap e. é. 41 millie fsrint ezüstben.
Zeneművek .
aaá*Í*bldibbiüfVLrf»gok.sl, k'í^.ngTlyükk'.l ifi hangokkal, hárfazenével sat. vagy pedig axok nelktU.
(218 2-3. Zeneszelenczék
2 darabtól kezdve 1G óar.bot zenélik* ; továbbá ""^'""JJ^.*' szí v.rallviayok, svájci bá,.cakák, fínvkípalbamok, ■«>•»««*■ k.ztjü.zekrícjek, levélnel.e.itSk, virig-d.szedinjek, az.varlartók, dobiovszelenciék dolgosé asztalok, paUezkok, serüvegek tlr-czak, szikek stb. mindegyik „nív.l. Mindenkor a legújabb,, ajánlja
Heller J. H. Bernben.
Kénes itieeyzekekkel bérmeDlve szolgálok. Csak a ki ki"". . U „ boaat, kap H . 1 1 . r-fíl- mí.ek.t.
Woif tbeamm-kivoData i
KlUtai uer m legegymerübb és legolcsóbb theakénxltésre.
Bir» vagy négj kÁYéakanáiny""! • SMrbSI <KT k"* cinkorral enctisi. forVi viabe tó.*, a legjobb ™mo. thtát kapjak, »»lj miuttúu e miniaeghez képeit ü, 3. 1 krba kerül.
■/£ 'I, éa 'I, !•<««• "'egekben finom, lrgComabb él kOltatMB
"" Minden Qrég > beje»J««t viiljfüJHyel és a feltaláló ,Wolf J*
alairiaáral van elUtva.
(229 3-6)# UtAntiaoktól ó»»k.<idni kell.
Első béesi thea-rum-kivonat-gyár,
Bécsben, n. kertiét, Robertgasse 8. Raktár Nagj-Kantzgan = Strím és Klein uraknál léterik,
valamint a monarchia legtöbb nagyobb Tarosában.
uj szép s ki-tünö jó
Bátorkodunk x t. ct.
háziasszonyokat
tzj nagy takaritiníayra figyelmeztetni, mely abból áll, hogy a kávé valód; jó fügekávé vegyülésével készíttessek. E«zol 1 .tEny jár, még pedig: 1 .« Ízlést nemesíteni lehet és 2. a jntánjos berásárlís lényee" tn-karitmányt hoz magival. E czél-bil kórjak hamisitatla
Egy
PURITAS
zongora
Hofbaner hírneves gyárából való, szabadkézből eladatik, részletfizetés mellett is.
Bővebben értesülhetni néhai Baráth János házában N.Kanizsán. (204 3-*)
Illlllllll
Haj-ifjitó-tej.
A .Parttá*' nem hajfesték, hanem tejnemfi folyadék maly majd. nem azon'csodálatos hatás»»l bir, hogy 5»z hajakat megifjtt, azaz lassan-kint míg pedig Isgkttitt tl2«SSÍ,y a*P ■)«« ama azint viia»a»d)a, molylyei oredatileg bírt!
A .Psrital" nem tartalmat fosUk.inyag.it A haj tcUzés sieriut vizz«l mosaibatik, lehel fehérre! átvunt vánkoson alndm í« gőzfürdőket használni, a festékntk oyoma Horn v.hctű észre, mert A
■V* „Purltaa" "Wi
ata feat, hanem ifjitja éa umlig a l«j.hos>z»bb és legdusabb n8i bajza tot éa s férfi baját ia saakállát
Egy üveg „PsrH*«r ára i frt. (posui szétkQl.lésuél 2« krral Ulbb • kéazpénzael vagy utánréiul kapható : Fraaz Btta és társáaál Bén, ■••
rlaWfsnlraMs 38 »riav Nau-Kanizsíi, valódi mi.SaigbM, Pri|er Bsta
xxxxxxxxxx
gy6gyaaoré.z u.ail. (13* aO-»S)
pilepsia
nyavalyatörés ír áaiUg fíyópyitUtik ür. Kil-íiiieh speoUliütA Alul Dreedibaa Neu-
E
egyes csomagjának tartalmáért a valódiságát illetíleg, 1(10 frt-taljótállunk, tehát lajstromozott védjegyünkről Jtü-lön&sen tndomast venni kérőnk.
Fia.
es. kir. gazd gyárosok Becsben. Egyedüli raktár Kagy-Kxniasán :
Strem ét Klein uraknál.
(179 16—•)
i A Christkindl jön!
, Aki gyermekeinek naer nromet szerelni »kar, az vfgyf gyorsa
j készlet Urt, lepijabb

mig *
11.515 kr.
■ több, mintHUOU :
btunnlatos olc*<S ir*rt, A mely írt
53 darab
sike:
(222 3-60)
minden korufiu és leányoknak Vdió legújabb játékárukat
Temesváry Manó
lehet kapu karáctoQyfft-di-
úgymint:
1 *iópeu falCUAsatt bábs, mint ví-
rosi hölgy.
1 iiitUSltS piötoly etatuuié hjOáuJil. 1 cs&lofrány tarka tollaxAital, unely
* tssobában id-utova röpköd. 1 esred törftk katona bábomi föl-
IS darab pumpíU
Btilméuy. 25 darab tarkajnínű gyertyicska K
kxiicsonyfx kiviligitiaira. I teljes porcielliln teríték 6 sse-
tn ilynek. 1 jutalomdijjal koronázott madár-
kalitka, Bgj tormiatetilsg; éaekló
és morgékoDy coli b rím ad árral. 1 tarka lepke mist velocípedisu,
mely folytonosan idestova röpdüs. 1 takaros, sikirolt kávémalom. 1 opínB fntó vaapálvKTooaL 1 dúsaji folültöiött bubÓct, aki sük-
féle búbóxatokat ad elú.
A íentemJitett 53 darab legújabb jilákáruk
(217 3-6) - -I ÍT
owiesen c«ak fl. ^•J-*-' krba jőnek. C«im :
na^on ismert legolcsóbb (191 16—Ü0)
czipőg;yára
ifi hangokkal. 1 akatnlya, mely epéaí Béc«
tát tártai maua. 1 nayy áominá'}áíik. 1 ujonaofelfedeiettnevebSkéiiülék 1 világ-paooráma tarka ixiajátíkkal 1 skatulya, mely az egész allator-
•*a>ot tártai ma«xa.
^- Budapesten, Király-utcza I. sz. ajánlja
áro-
Nőknek:
KÍDjeíora-ctipok űr.om everlasticjr va^y byrbSl . . . . 1 frt — kr.
rojtokkal ' 1 „ 60 „
K^rti-OEipŰk méipa betéttel. ít-nymázíí begypyel és rojtokkal 4 , 10 a EverltatiDg ható-topánok, 6 hüvelyk Dag&sságn srabia»»l,
fAnymius hepygvt], siegeittt ulppaJ, fioom kiillt-
xiuid 3 „ 10 M
CaUagr&ia-bSr-bocó-topiinuk 6 hflveiyk mapa.*siírn srabisaal,
•segefeit kettős talppal, erős, jó munka .... 3 w 20 a
Wiener Weihnactiís-BazaF
Wien, I. Burgring Nr. 3
Iraknak:
l , — ,
Kéoy«Um-ctipők bórbrií vagy sLövetbül
Topiook, ebagrin bSrböl, aimin TI^T féuymisju hegygyei
jó. Kép mnnka. 3. 80
Topánok burjn-, v-xgy bagaris-bürbül, SÍ emerre ét CMTXITAI
— M I Vidéki megrendelések utiarét meJLstt pontotw tíljeeittelnek
ellátott k«tt6« talppal, gyakori használat™ .... 4 Páriií noblei fél-topáook méiga betéttel, a borítás nimkn,
vagy féoyniispttao kliJöDféleképcn a legelegánsabb
fagonnal 4 ,, —
él mit i0Í 1000 pár külSufélt, forma H divat sterint nri-, n5i-, leán fia- i$ gyetmek-cíipöánikbíll.
(220 2-3)
Lefélbíli megrendelések mértéi, vagy minta-csipfi otán bict«>i alatt utánvéttel eitkőeöltéinek, — hasznavehetlenek asODoal kioierólteto

200,000 frt főnyeremény!
A legkisebb nyeremény 190 frt.
1876-d iki deczember 1-én
kiíi a kihti»áj», a« oiitrik ca k. kormánytól paí*ntiroeott 1864-
étU 120 milíh 983,000 •. é. hiuUoraj«cy kol«a«i>oek.
A kKlciKnn> urernéoyei ko&l legnagyobb nyer rníujtk
200,000; 150,000; 50,000; 20,000; 20,000; 10,000: 10,000 ; 5000; 2000; 1000; 500 frt ntb. és a legkinebb 190
frt oifttrák írt4kben minden kihasott sorajegy alán.
S«mmi mát aortj^py kölcsönné, nincs nagyabb nyeremáoy leketőt«>; s imndenkinek alkalma nyilik csekély bet«tsli«l 2M,M« frtot ayami.
Egy ■ortje^y, aeríM » nyeremény uámmal : 2 frt; 3 sorajegy : 5 üt; 7 sorsjegy It fit; 15 torsjegj : 2t Írt o. í. bip l> jegyben.
Bocsea raegrendelések, as oactet bekflldeaa Mellett gyorsan, Mkirsuereteaeo a berm«at«aen leljeaíltetnck; * hivaUlo* játékU-rv kitöltetik; minden értesítés késuíggel adaük -í x nyeremény-jegyiek ingyen megküldetik ; mint axinU a nyeremény rr.gtOn kifizettetik. Teasék tehát a megrendelésckVel mielébb •gyaseaen aWlirt kemkedoháahoz fordulni.
(228 3—*) J. BreyCha in Frankfurt a M.
Pe»Uloui-8tra«ae Nr. 8.
a korroaar rétréról 13- ét 14. inmk*.
yy 375.000 mark nj Qémet liirodalmi
érték.
Szarencse-jelentés.
Felhívás, a hamburgi kormány részéréi keze*keí-
tetett (211 i_6).
nagy pénz-lotteriából
errdö nyfreményekboni rt'Hiivrvéflre, melynél
7 millió 420,000 birod. mark
biztosan nyerendő.
Exef) cxóltEer&en izcrvp7.dtt pénx lolt^riauak, terrtxerfilM csak 79,i«>0 >or»jeryr» ilapitott oyireméiiyek kovelicziik : 1 ore-rcménY asheCOlcg 375 680 hirocl mark. kalHa)rt 2S0.SD0 IÍ5 000 80,000 60 0.0, .50,0*0, +.,000 36,006 ; 4-kxer 30,000. és 15 OM lu»r 20,008, 2S-SI6r 15,000. 12.000 6, 10,000, »b-uor SOOO' M-sror 4000 íi 3000, 2Ufi-Kor 2500, 2400. él 2000, lli-ttír 1500, I2«W, á Iwt !S56-ttor 500. 300 él 250, SiSSS-^or 2M I5«, 138, 124 é. 120, 1483»-sier 84, 67, 55, M, 40 éi2» birod. úark, mely nyeremények nebiny hé alatt 7 oaatéjjban fektet*:, errilloak'
Ac eísH ayereia«ii
f é d
f, é. deczember 13. és 14-re
állmpittatváa meg él ára
egy egósi ersdeti sorsjegynek csak 3 frt 40 kr.
. {él * . . 1 . 70 ,
. negyed . . „ - . 85 .
i kiratiy rtezMi keiaikodtetett er«i«u Mrajagyik (nem últoii Ígérvények) • vétalirMk bémrateui, kénpeaikaal vagy a*ati •talvúy Bt|ill bBkiMése «ll>tt ílulam míg a iMtiv.Utki >|. diktkra ÍB bukílldcínck.
Uinden mejfrendeló ar ere4e& aonjogygyel egjtiíí egy a korminyezimmel ellátott jttszáurret la&m, a tauaii otáa pedig hivatalos oyerealéDykimu utált kap.
A nyerenények kifizetése áJUiam küvstlen és szerény titoktartás mellett intértetik el.
09" Megrendelések akir postautalvány, akár készpénz bénnentve beküldése, akir pedig ajánlott levélbeni itazármaztatása mellett eszközölhetok. Hegrendeléaekkel raindeaki telj se biulommul fordulhat
Sámuel Heckscher sen.
bank- és váltó-ürletéhei Hamburgban.UiaUn a fotw ftsret-mtmet régett
ch na-ezűstáru-gyárunkat
tel)ssen bMEÜntetjök, (ki- yueriUe vagyunk pompia chioa «tO«t-eyártminyaiak temérdek nóatlettt a leggj-orsaibtn u »l6álUtán áron sokkal alább elároiiLaiii. KísérletOl srolfaljon követkesS ki-Tonat a najy árjegytékbíH, ro«ly ui^bbi kívánatra bérmeatesvn
megküideíik.
(213 4—6) Mérsékelt ára:
6 3h. kirískasil írt 3 50 LW
7 60 2.*)
7.ÜU 8^0 5.- 2.30 3 50 1.50 6.— i—
o m b-g * r n
evőkanál . 6 „ antall kto „ 6 „ aJartalí yüla ,, 1 „ ler?i aeedó „ 1 i, tej-szedS „ 1 ,, vaj.sialencíe „ Legújabb kitel"
1 db. cjnkortartí
•árr»4 . . frt 14.- 8.-1 p. gyertjstartá ,. 8.— S.—
5 A. kéa-nyaputo „ í>.— 2.70
6 „ wofnepe-^.l* „ 6.— 2.50
6 K ceemege-k^ ,, 6.— 2.&0
g g t R r a, g é p e z e 11 e t á 1 frt,
Parafa- d n g 6 k állat fejekke 40 k
á dák á
g j 40 k r.
Továbbá pompás ündEsák, kávé- és thea ibríktk, tojáskésr.-letek, fogpisikaió-lartók, eczet- és olxj-készletek v* más frgyft ssámoa csikkek, stb stb. szlstoly meglep3 olcsó árakon. SBS^* Különöflan figyelemre méltó: *^| 6 db. evikanál, S db. vilit ) mind a 24 drb egjQttvére elggana 6 „ kávéskanál, 6 „ kil ) tokban il frt helyett luk 10 frt.
Ugyanaz britiDDit-eiQttb El, mind a L'4 darab elegani tokban csak 7 frt.
Vidéki megrendelitek alánvét mellott pontosan íilel-
■ liiiitiettica raskossltetoek. Czim :
'El., Bécs, ítothenthurmstrföse 16.

M ■■ ', A társaság biztosit a legelőnyösebb feitéidtk mellett
tűzkárok ellen
lak- és gazdasági épületeket, mindennemű gyárakat és gépeket, áru-raktárakat, bútorokat, felső- és fehérruhaneműeket, földművelési- és gazdasági eszközöket, barmokat, termény- és takarmánykészleteket stb. stb.
KÜLÖN MEGJEGYZÉSEK :
A társaság a budapesti kereskedelmi türvémyttéknéi bojígy-Mtt okmiojak érUimibeB miodeii takiatotben aláveti magát a magyar tBrrénjekiek él bircWágokosk. A táruaág mindenkor SSOB osélra törekuik, hogj óvat« UsletTisetéi és kárfelvételi etMtekbeo lojális magatsrtáu által a kösonség becsűlését és bitalmát kiérdemelje éa dicx kedhetik, hogy eit eddif mmdeaürt M mértékben elvesd
A társasig 1809 ben aUpitUtott ée igr a legrégibb Urtaai-p>í kSríé tartotik.
Alapitutaaa óu a veiújltt aukwUtlual Earttp* legtokin-télveeebb bank éa kecaakeii.slmi háiUDak kawSbell vsa. A tanaiig biitoeit tuskirok ellon minden mód a»rint, a túlnau njMBÍ»tott ütaláüOi biituiitáíi feltétélak. meileU «• un '« á^at oicuiaigíbán, sem a nyújtott loitítejek aubwi-elrüségébea unni áll min siilird társaságok mögött
F«lviligositisokat td és birtositisi ajinUtokat elfogad'
a főügynökség Nagy-Kanizsán
Ooldstein Testvérek.

Wajdits József kiadó-, lap- éa nyoadatniajdano& (yorBtajtó nyoaáw, Nap-Kxoiiain.

november 30-án.

9611E

Tizenötödik érfolyan.


EHfcttgsI ár J egla ívre . . 8 frt. Hl évre . . 4 , otgjüd évre . ü , Egy nxám 1O kr
Kirdstések
1 A l«p •ulUnü rtlsft
J UletS kSiWmeo/.k a
narkentSMi, Táka-
rekpínttiri ípOl«t fald-
nivt, — zavari tinit
111«S kteleafcivok pe-
di( a kUdihoi bér-
nentTe intezeadok :
NAGYKANIZSA
Wlassfessáz. BínneDteutn levelek c*ak iámért mankutar-Bakt6] fogadtatnak el.
Kssiratok Tiana B*n klloMnek.
'lovitil.i
rírt r> kr
NVIr.TTKRHF.N iikint KI krírt >.'•
trMuok fel.
KincslÁri illeték minden
egy<* Mrdetínért kíllön
30 kr. fizetendő.
ZALAI IOZLOIT
elíbb: .ZALA-SOMOOTI KÖZLÖNY/
S,Kaniz8.varo8 helyhatóságinak, nemkülSnhen a „n-kanízsai kereskedelmi 8 ipai-bank", a ,ii.-kanta«l takarékpénrtár", a „nlamegyel általiam UrJtótesttle4sT,n.-kanlMa7ki8dld*
nevelő egyesület", a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsa! kOlválasztmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.

Magyarország szomorú helyzete
a vmlászflvezet és Jajyverad/) tekintetében.
Az élet tarka jeleneteinek sürtt vilto-aitossága folytonos mgékonyságban tartja idegeinket, — ezen oknál nemcsak változási szempontból, — de mégis nagyon jól esnék azoknak is, kik kézi munka, vagy különböző tudomány után keresik napi kenye-röket — olykor olykor a szerszám vagy toll helyett fegyvert is kézbe venni és egy vadásztársaságban kedves időtöltésül néhány órát a szabadban élvezni.
Az igaz, hogy egészséges időtöltés volna a nagy természetben hegyet-völgyet megmászni egy megriadt vad nyomábau ... de mi haszna ?! - a mostani magyar alkotmányos törvényünk tiltja a rendkívüli „fegyveradózás' által, — és ez oknál, csak igen kevesen láthatják hazai Nimródjainkat, kiket most legtöbbször figyelemre méltathatnak megyei panduraink.
Az ország bármely részében fájdalmasan tör ki azon panasz, hogy nemcsak a vadászterületért, — 40—50 frtot, még azon felül a .fegyverengedélyért' is évenkint 12-13 frtot kell áldozni — ha fegyverét használni óhajtja, mely nyomasztó körülmények után legtöbb magyar ember kezéből eltiltva lett a fegyverforgatás, — ezzel kapcsolatban a vadászélvezet is.
A magas kormány midőn a .luxus' adót kimondotta, egyszersmind figyelembe tehette volna, hogy a magyar nép már a bevándorlástól kezdve kedvelte a vadászatot, szerette a fegyverforgatást, — és e fontos ok miatt szükségeltetett volna a mérsékeltebb fegyveradó, mely által egyszersmind eleje vétetett volna a sokféle raga-

dojó — különösen a róka és farkasok szaporodásainak, melyek miatt a téli napokban a faluk s puszták emberei már alig mernek háztelkükön bizton végig menni; nem birjnk megőrizni szárnyas s egyéb állatainkat — nem, a fák ültetvényeit — a szapora nyulaktól: és miért? nincs fegyverünk! a .fegyveradó' által ezer és ezer emberkezéből kivétetett a puska, megszüntetve lón a vadászélvezet.
K tekintetből csakugyan a .régi jó időkben" sokkal különb volt a dolog !
Nem akarok rerlectálni azon jó időkre, mikor még Nimród, Herkules, Orion vadásztak . . . csak azon körülményekre, hogy volt Mag) arországbau jobb kor is, midőn Lefaucheux fegyverünket noha drága pénzen vettük meg — de mégis, ,lnxus* adó nélkül használhattnk ; — és most, alkotmányos törvényünk alatt acivilis „fegyveradó' miatt eladhattuk, — a vadhúst, a vadászatot megkellett magunktól tagadni!
Találkoznak ugyan egyének, kik azon hittel akasztották fegyverüket a szegre, hogy a magas kormány a .civilis fegyveradót' — mely kevés valami az ország jobb-létére — beszünteti ... ez álul a vadászati mulatság nemcsak kizárólagos volna a „tőkepénzes" uri osztálynak, — kik a forma sportot rendezik s élvezik; — hanem kijutna a polgárnépnek is a vad bőségéből élvezni a nagyszámú vaddisznót, szarvast, nyulakat és őzeket ... de különösen országunk erdeit nagyon ellepő ragadozó rókák és farkasok irthatása is.
A mostani körülmények közt tehát nagyon szükséges volna a .fegyveradó* emancipatiója, miután ellenkező esetben be következik, bog}' jaj az utasnak — ha télen

útra kel, mert a ragadozó vadállatoknak min rágódni lesz elég alkalmuk.
A nagy adó mellett tehát ne csak aggodalmakat . . . hanem egy kis kedvezőbb vadászati élvet is nyújtsunk a magyar népnek!
ÚJLAKI MÁTYÁS.
A eHelédflgyben mindig csak a sok panasz <
A caelédtaru; ut mondja: .nincs többé jé cssléd." A cseléd azt mondja: .nincs többé jó boly." — És midún & kett&s panasz okát keressük, megtaláljuk magunkban, mennyiben legtöbb caelcdtarlú uera tanult, nem tud cseléddel bánni; — legtöbb cseléd nem tanult, nem tud szolgalatot tenni. Én ezt tartom azon helyzeUiek, mely kutforrása mind aion sok viszály és panasznak, melyből veszi kifolyását a kölcsönös elegülellenség.
Sok cselédtartótól hallottam azon alapta-lan panaszt, hogy ezen vissály és elégOletlen-ségnek ok* a közigazgatási, rendészeti kivatal-nokok puha tevékenységéből veszi kifolyását a így, ha a hivatalnokok erélyesebbek volnának, bizonyára jobb, kedvezőbb íordtilatot nyerne az ügy. Én ennek ellenében meggyőződést szereztem arról, hogy legtöbb cselédtartó a szigorúságot magától elhárítva a cselédre szereti utalni B némely estiben szembe szülni is képes hatósággal, törvényekkel, midőn az ő tyúkszemére kerül a kés.
Ily viszály közt nem csods, ha cseléd- és caelédtartó közt örökös a viszály.
Van ba}, az igaz és az is igaz, hogy ezen segíteni fcell, segíthetünk pedig elyformán, ha mindkét fél szorosan ragaszkodik a cselédrendtartási törvényhez. Meg van abban írva a cselédtartó és cseléd kölcsönös kötelessége ugy, a hogyan kell, így, a ki azt betanulja, szépen eleget tehet kötelességének.
Hogy tehát a caelédügyben elvégre be-szünjék minden panasz, tanulmányozzuk ac 1876 ik évi XIII. t. czikket,mely a cselédrend

tartásról szol. Megírták ezt az országgyűlésen ai ország nagyjai, szentesítette a király, csak mi ne szaggassuk meg egybeforrasztott láncz gyűrűit, akkor jó lesz minden.
A cselédrendtartás megvan irva minden. cselédkSnyvben, ebből kilehet olvasni a kötelezettségeket gazdának, cselédnek, mégis legjobb azon törvénykönyvet megvenni és kéznél tartam, hogy szükségből bármely órában és esetben átlőhessen azt lapozgatni, ára 30 kr. Mig ily könyvet nem veszünk, tartalmát be nem tanulmányozzuk, addig a panaszokból ki soha nem fogyunk, síi igen Bok esetben mulasztásaink által magunknak kellemetlenséget, kárt is okoshatunk és már csak azért is, mert az ujabb caelédrendsarlás sok esetben "gen is érzékeny pénzbirsággal büntet.
Vajha volnának családképeidét, vagy léteznék tol vény, mely elrendelné, hogy a vasárnapi iskolákban többek közt a törvények is magyaráztatoának. Hazánkban igen nagy hátrány az, hogy a törvényeket csak a végrehajtó hivatalnokok és ügyvédek tanulmányozzák, a közönség mit sem gondol vele, annál kevésbé olvasgatja, tanulmányozza, holott a törvények a nép számára hozatnak. A népek és az állam életrevalóságának legfőbb rugója az, hogy a népek is ismerjék a törvényeket, mert ha ismervén, csak így tanúsíthatnak irántaii uljes tiszteletet. Siralmas állapota vao oly országnak, melyben a törvények nem tisztelteinek.
Hogy mit mond az 1876-ik évi cseléd-rendtartás, elmondom máskor és hogy majd akkor jól megértsük egymást addig is jól lesz előre megvenni azon törvénykönyvet és szorgalmatosán olvasgatni.
így könyitsünk bajainkon, hogy ne le.-gyünk kénytelenek minden kicsiségért hatósághoz folyamodni.
A b.-füredi szeretetház éTfordnlatl ünnepélye
J. é. november hó 2]-fn. Az ünnepély sorrendje. 1) Dal, éneklik a növendékek.TÁRCZA
Családi kép.
Melléd illek, népen Kehledre hajolva, Miot lomb a virághoz. Mely üdvét aiuogja.
Hozzád iimul útin Kedvei picii lányunk, Miot virág a lombhoi. Kit egyQtt megáldunk . . .
— Veszte is már bimb/it, Gyér a csalá-i fája, No, de letekint meg A teremtS raja. —
Egygye l«n iKÍvBok a
Boldog Ölelésbe*,
S ott ragyog a gyemiut
Höaig, közepében.
A világ Kajával Sokat nem tOr&dfiok ; Máaok ügye, dolga Távol «tik totónk.
BeérjCk a magunk Egyszerű sorsával, EK IIO legyen toka Szeretet bijival.
Ki nem fogyhat akkor Ssivünk gazdagnÁga, 8 koszorúba ovilik Örömünk virága.
Itt mosolyog mólt in. Mindig a jó régi, A exiesa í« addig Dorombolgat néki:

Kis lányunk elalizik, Alma viszi égig, S csenden Mohánkon egy Angyal repül vígig .. .
HAJQATÓ SÁNDOR.
A % árva.
Yesthoff E. után: Babos Szidóniától.
(Vége.)
Geoia ijedve nézett fel, egészen elhalványult.
Oly hamar tűntek el az utóbbi szép napok és most válni kellett
Csak most érezte igazán, mily nehezére esik a megkedvelt helytöli távozás, hol szeretet, nyugalom és boldogságot talált; fájdalma utad megítélhette, mily nehezen eshetett ez San-dovné asszonynak is az általa teremtett paradicsomból távozni. Az éltes nő bncsuját fcöoyi-teni volt feladata, átért kellett az áruló könys-ket viuufojtani. De miért is tolultak azok szemeibe — £ elfordult; Sandovné asszony mégis észrevette a tUnódve halkan mosolygott.
v£i mégis különös* — gondola Genia — .hogy & fájdalom sem képes s' vigkedé-lyü nőt kihozni sodrából; oly nyngodt, kedves és barátságos, mint jniadig; igen, ú többet mo solyog, mint valaha.'
„íme gyermekem, sí küidöncz számodra' is hozott levelet."
Oenia felnyitotta.
Melánia küldte.
Megírta, hogy Vanda eddig Parisban tartózkodott, de néhány hét el«U visszatért Kra-kóba s a mélyen sértett anyjánál boosánaitért esedezett; azután pedig az ottani Ursula tardá-ban apaoiának lépett be és remény li, hogy Ge-

nia is elfogja felejteni a roszat, mit valaha ellene elkövetett
Mélyen megrondulve olvaaá Genia a levelet
Amint alkonyodni kezdett, Sandovné asz-szonyság monda lágy hangon :
„Genia, énekelj nekem még egyszer; oly örömmel hallgatom s ki tudja, mikor töltünk miS egy csendes estét együtt. Hagyd csak sz ajtót nyitva; én még itt maradok, itt minden hangot lehel hallani.
pMagában akar maradói" — gondola Ge-nia — sbucsnt akar venni a kerttől, a fáktól, melyeket nevelt; a virágoktól, melyeket ápolt; minden öröm és fájdalomtól.
Csendes, panaszos a lengyeldal; ritka öeszhugiat mindegyike s a fájdalom hangja az, mi egész jellegén átömlik; a lágy hangok idézik-e eló a benyomást, vagy az: elnyomott nemzet tájdalma lett oly mély a legegysserübb dalban, melyek mindegyikből mély bánat tör etó 1
Geoia csodálatra méltó csábos hangon énekelt
Baranovban soha sem énekelt Talán a hosszú unalmas idő követelte a pompás hang csengését? Most soksior és sokat énekelt.
Ssndovné asszonynak finom hallása volt; művészi itélötehetsége elismerte Genia tado-mányák
Már oly sötét kezdett lenni, hogy Geoia
alig látta a zongora billentyűit, mejylyel -éne
két kiséré; még mindig kérte Sandovné asszony:
.Énekelj még valamit Üenia" — és csodálato
san, osengett a lányka Lágy teljes hangja, ki az
erkélyre, hol Sandovné asssoay már rég nem
volt egyedül. •

Egy méltóaágos, komoly férfialak támaszkodott a repkénynyel eltakart párkányra s hal-galta az édes hangokat.
Amint Genia ismét bevégzé; Sandov.ié asszony lépett be hozzá.
„Elég gyermekem; köszönöm és most jó éjt; én szobámba megyek."
„Jó éjt kedves néni!" — suttog* Gsnia, talán utoljára e házban gondola ó — jóllehet * jelentett nj gazda még most sem érkezett m de még minden pillanatban itt lehet.
Genia lassan ment át szobáján*; ai abl kok nyitva voltak, a betoluló pompás lég CSK-lógatta kifelé; gyorsan meleg kendőt vetett v ii -laira és sietett le a kertbe.
Itt egy különce virágra hajolt, melyet sioigalmasan ápolt Fejét egy fa derekához támasztotta, melyaek lombkoronája sokszor megvédte a napsugaraktól.
A háttérbea levS bokorba* vok egy elrejtett pad, hol Genia sokszor üli s viMsagou-dolt mindazokra, kiket szeretett: Melánia és Freihagenra; ilyenkor tarmesze tusán Fülöp alakja is megjelent lelki szemei elitt; eszébe jutott a tancsestély, midőn gondtalan ébredt tel tzive s kimondhatatlan lelki kéjtói rezzent fene, hallván a* édes, mélabos hangokat s érezvén a kél meleg szorítását
Küidnöa, ma e kép nem akart távozni.
Mintha ismét át kellene élnie a szórnom emlékezetet; Fülöp végbucsoja ismét füleibe csengett
Oda ment az egyszerű padhoa és a vén hársfa mellé rejtőzött setét alak erősen küzdött önmagával, hogy az oly keserű fajdalomsiró Genia által észre ae vétessék.
Másnap reggel, amint Genia az erkélyre


2) Megnyitó besséd, Nagy iron
igazgató által.
3) A tintás üveg Petőfitől, sza
valja Rikkert Lipót
valja Rikkert Lipót
4) Csóri eiijái;, dal, éneklik a
növendékek.
5) Feiltloiii élttrajss, fel
olvassa Sséptóth Jáaos ctaládtaaité.

6) A róka és f.rkn, vígjáték
lőadva néhány növendék ÜtaJ.
7) AiJi»«(7<«li«i Tompa-
nl, 8..V.1J. Miklós Gergely családtanitó.
8) H y m n u s a ■ é j h e t, éneklik
ödékk
6) A róka és f.rk
előadva néhány növendék ÜtaJ.
7) AiJi»«(7<«l
tnl, 8..V.1J. Miklós Gergely családtanitó.
) y é j h e t, éneklik
• növendékek.
9) Ai e«gedetle»iégBt min
dig büntetet k8 ve t i, foloJ vssás, Guoth
Károly caeládtaBitótói.
10) M i k e • Lé»»ii<íl, szavalja Horváth
U) Talpra! dal, éneklik a növenk
dékek.
Ba imádkoui nem tudat, menj a tengerre, ott megtsaulss - ha esivedet as élet csalódásai megfagysailák, jöjj a b.-furedi tMretetháiba, némd meg annak növendékeit, kiket u élet — eme szüntelen sajgó tenger vészei édes barnánk különböző vidékén ide-oda szórtak martalékul u elcsenevéssés hideg ölébe, eteket látva, srived felmelegül újra • stemejdben megjelennek at oromköayek, naretni fojod ái életet nira, látva ast, mit képé* Utnhoini as önzetlen hazafiiig e téren ia rövid 6 ér alatt.
Lélekemelő látomány 60 különböző nagy -aigu ét korú spró gyermeket egyott ütni, kiket kérlelhetles «or»uk arra kárhoztatott, hogy ha már születni meréaieltek, hit pusstuljanak i> el mind teatileg, mind atellemileg, vagy pedig ss elkorcsosodás rideg utain tévelyegve, legyenek tfrhére máaoknak. De nem! ík megvannak mentre, táplálva, ruháivá és a kor kívánalmainak megteleló nevelésben részesitve. A föld-, ssőllómuvelés él kertészeten kivul a kémmí ipar egyai ágaiban oktatva éa gyakorolva, édoi haaánk hasznot polgáraivá neveltetnek. Ssebben — áldásosabbra nem kamatozott még tőke soha, mint as, mellyel as adakozás geninaa a b.füredi aseretsthái létrejöttét lehetővé tette. Itt hiába minden leírás, minden ecseteié*, ect látni kelll
Ai intését derék igazgatója megnyitó bestédében elmondta, hogy e hó 21-én múlt 6 éve a létrejött b.-furedi sseretotháinak e g y növendéke volt ■ most van hatvan. As inté-setben 6 év alatt neveltetett assxesen 85 gyermek, 7 a b.-füredi fiókháiban neveltetik s 18 gyermek kiképsettaa távozott as intézetből.
As intéseiben meghonosított késmn ipar egyifc nevesetet ág* a kefekötél s es a tökély oty-fokán űzetik, hogy * termékek mind csínra, mind minőségre nésve vetekednek bármely külföldi ipar hiresstelt termékeivel. A honvédség restére készítendő kefék előállításában egy bisonyos mennyiségig megrendelést kapott is as intését. No lám, a has* árváinak apró kesecs-kéi kétiitik *s eszközt, mellyel a honvéd tisztán tartja fegyverét.
A progrmmm megnevesi a családtanitó urakat ia, kik as igazgatóval együtt mind fiatal erők, aa Isten áldja meg okét ernyedetlen bui-galmokért
As ttnnepélyt a sseretethási igazgató tanács elnökén nsgos Écsy Láttló úron kívül még számos tanügybarát látogatta meg, kik mindnyájan a meglepő siker feletti öröm és megelégedésüknek aduk kifejezést
KEÖD JÓZSEF.

Jegyzék
azon bünperekrlfl, mdytka tála-egér szegi
kir. törvényszék övníetfí osztályának 1876.
évi deciember hóban tartandó nyilvános
ülésein előadóinak u. m.
Deciember 1-én 1876.
1380/B. 876. 8a. 1. Qéri Jótaef (Horváth Setgiet Karoly) aadköteJeeetttég megseegése miatt vádlott elle»i agybea Togtárgyalás.
1393/B. 876. L. t Boseoki Mária s as. I. tártai gyermekgyllkosaág, illetőleg bOnrásne seggel vádlottak eüeni ügybe* végtárgyalás. Decsember 9-én 1876.
1426/B. 876. L. t Kováot Ferenci tolvaj-lás miatt vádlott elleni ügyben végtárgytlás.
1428/B. 876. Ss. 1. Ángyán Károly volt moaotstói segéd lelkest nyilvános arossakosko-dát miatt vádlott elleni ügyben végtárgyalat (előbb már ssóllótolvejlás miatt 80 frtre bfin-tettetett)
1625/B. 876. Ss. 1. Kertéss Pál ét ifj. Nagy József snlyot testiaértét miatt vádlottak ellesi ügyben kir. táblai ítélethirdetés.
Deciember 15-én 1876.
1168/B. 876. Ss. 1. Bazsó György (sümegi lakót sártoréttel vádlott elleni ügyben kir. táblai ítélet hirdeté*.
1652/B. 876. L. t Csátsár Ferenci, Láng János ét Gergál Jánot tolvtjlás miatt vádlottak elleni ügyben végtirgyalás.
1717/B. 876. Sz. 1. Horváth Köti csalással vádlott elleni ügyben királyi táblai ítélethirdetés.
Deczember 22 -én 1876.
1130/B. L. t. Farsang László s sí. I. SK bó Mihály és Király Antal tolvajlás miatt vádlottak elleni ügyben végtárgyalás.
1445/B. 876. Ss. 1. Peresztegi Sándor mér-geséti kísérlet miatt vádlott elleni ügyben kir. táblai ítélethirdetés.
1474/B. 876. Ss. 1. Dávoti Imre és Lenner
Mihály súlyos teatitértét miatt vádlottak elleni
ügyben királyi táblai ítélethirdetés.
I 1488/B. 876. L. t. Nagy István ét Bur
kut Jánot súlyos testisértés miatt vádlottak
1 elleni ügyben végtárgyalás.
I 1540/B. 876. Ss. 1. Kis Joztefné szül. Per
' Julianna s társai könnyű testisertés miatt vád-! lottak elleni agyben kir. táblai ítélet hirdetés.
Decsember 29-én 1876.
1102/B. 876. 8a. I. Olass Jóssef és Luczer Sándor tulyoi testisértét miatt vádlottak elleni ügyben végtárgyalás.
Kiadói kérelem.
Az előfizetés- és hirdetési Összeggel még hátralevők tisztelettel felkéretnek tartozásaik beküldésére, miután a lap érdekében oekttnk is kötelezettségeink Tannak. Tisztelettel
a „Zalai Közlöny" kiüli hivatala.
Helyi hírek.
— Orsgágos vásár. A nagy kanizsai j vásár, mely es évben as utolsó, hétfőn, decsember 4-én tartatik meg. Figyelmeztetjük ss illetőket
| — AUó-Lendváról a következő soro-
kat fettük: Becses lapja a .Zalai Közlöny* « évi 92. számának .Helyi hírek' rovatában, jónak látta valaki a soproni kir. törvényszák elnökét a megye szülöttjét, a soproni plébános installátioja alkalmával állítólag as .Undank-


ugyan németül bestéinek germtniaator képen a Ennyit at igazság ét b
htrkeit'.rdl tartott .nemet' toalstja miatt ne-
lesgare állítani. - Beismerem, hogy ««*B7»
nW átUpotvolBS, ha egy magyar ember s «■
kép állambivatabok egy essmeaek magviU
etáaa végett idegea nyelvhát fcrdulna -, ka et
esttte mindjárt a .héUtltatág' volna ia. Beis
merem, hogyas tat cselek vó valóban vétkesnek
basája, családja tattlofBldj. ellen; de aki egy
oldalú előadása által agy lap saerkesstojit t ol
vasd közönségét téveszteni, ts állam egyik mun
kát főbb hiv.talaokát, a hasa egyik jó polgárát
compremitálni akarja: nem kevésbé köret el
bont át pedig ugy as egyéni szabadság, a tár
sadalom, mint a jól felfogott hasafiiag ellesi. —
Hem ssándékosom ama .hireotke" osáfolatába
bocsátkozni, de midőn örömmel észlelem, hogy
a .Zalai Közlöny" ,e megye szülötteinek tetteit
még a távolban U fgyelemmel kiséri s étért an
nak csak gratulálni tudok, épen eme nemes
aatmeláaenlatnál fogva kötelességemnek tar
tom, a tények egyaaertt előadása által, as érem
másik oldalit megmutatva, azt valódi értékére
lestállitani. — A soproni plébános instáUatiója
alkalmával mintegy 150 meghívott vendég volt
jelen, kiknek mintegy fala épen nem, egy ne
gyede kevéssé s csak egy negyede értette a
magyar nyelvet Midőn a diplomaticut magyar
toastiok véget értek, megeredt a felkossontések
sora vegyesen magyar és német nyelven. A
vendégek közül agy Dr. Hérics Jánost kottön-
tútte fel német nyelven, mire a felkössöntött
németül válassolt, ast mondván, hogy
hálatUnságot követne el, ha ai Stet-ért megtisz
teltetést s törvénynek bírói korára s azok kö
tött Vilecs bíróra stb. vissza nem vinné.— Esa
tény s hogy et így tortént, a jelen volt miategy
150 vendég kösül 149-el bebizonyítani tudom.
Hogy étért megérdemli a valaki ama satyricus
megrovást, ítélje el a közönség, különben a ki
ismeri Dr. Hérics lángold hazaszeretetét a tudja,
hogy Muraközben léte alkalmávHl egy fiatal
tisztviselőt, ki szilaj jó kedvében bar minden
utógondolattól menten egy „szerb nótát" resz-
kirozott meg, másnap sd audiandum verbum-
maga elé idézett s becsuleteteu megdorgált, as
feUle tel nem teheti, hogy Sopronban, hol
ugyan németül bestéinek, ds magyarul érésnek,
i ké akarna szerepelni. —
y ben. —
méltányosság érdeké
H
. évi nov. 19-éo Sümegben a .Polgári önképsó-kör'-ben Tafferaar Béla r. tanár felolvasást tartott: a 79-ki földrengés által eltemetett Herculanum és Pompái városokról.
— DotonytermeUHmek emléktm-tetéHU. A jövó évre nésve a saját használatra való dohány-termelésnek bejelentése az 1868. évi XIV. t. cs. 10. § sa sserint a termelési év január hava 15-ig, a .kivitelre való* dohánytermelések bejelentése pedig a pénzügyi szabályok 11. füzetében foglalt 62. §. szerint a termelési év január hsva végéig, a községi elöljáróságnál eszkötlsndók. Figyelmeztetjük egyszersmind a termelőket, hogy ebbéli szándékukat a hivatott törvény azakaatainek világos rendelete értelmében — de saját érdekükben is — a község elöljáróságánál, a sáros határidő alatt mnlhatlenu) jelentsek be, továbbá, hogy s kir. pénsfigyministarium folyó évi márcsiut hó 17 én 99b7. szám alatt kibocsátott körrendelete 124. §-nsk 1 sí pontja értelmében caak a belsőséghez tartozó háti karlekben szabad saját használatra dohányt ültetni, ennélfogva a helyiségeken kívül fekvő hátak p. o. gazdasági épületek, tanyák, korcsmák vagy kéjlakok stb. kertjeiben, ily termelés mag nem engedtetik. A községi elöljárókat pedig figyelmeztetjük arra, hogy a saját aasmálatra való dohányter-

ntWatrát, figyeksamd . fentebb bívatolt 9987. asámu körrendelet tilal-mára, a ssokásos nyomtatványon kiállítva es általak ai 1876. évi IV. t cs. meghatárosatt keUékeknaéan kiegéssitett kérvényekkel . beszedeti és as stVsetl t. ct. 3. §ában miadan □ öl utáa Begy ven krajcsárbui meghatározott Mgyssstáfi és egy forint felügyeleti illeték is as 1877. évi január hó végéig a kir. pénsugyigaz gatosághoa elodáahatlanul terjesrtesték be. A kivitelrei termelók bejelentései pedig az 1868 évi XIV. t os. 65. §. értelmében, at atokbat foglalt adatokra vonatkozó észrevételeik mel lett külön jegyzék kíséretében, as illetékes pénzügyi bisottsághoz, haladék nélkül átázol-gáltatandők.
— Letenye, 1876. november 24 én
Gyakran némely intézkedésektől a legkisebb
sikert romoljak s többnyire sióknak mellőzé-
tét sOrgolik leginkább ások, kik utóbb, habar
küzdelemmel is a legkedvezőbb eredményt tün
letík fel. Ily intéskedés volt a megye minden
községében létesítendő bábák ngya is, mibSI
némelyek nagyon kérés, vagy semmi eredménrl
sem vártak. — Égessen más fordulatot vesz
azonban e vélemény, t midőn ast látjuk, hogy
a esel el van érre, mint est a napokban Léte-
nyén is tapasztaltuk. — Ugyanit: Dr. Gréa
János megyei főorvos ur a letenyei járás közsé-
geiből megjelent a e csélra oktatott asszonyuk
fölött a napokban bábáttati vizsgálatot tartváa
— a legkedvezőbb sikert tanúsították t néhá
nyan közölök kitanőeknek nyilváníttattak —
A vizsga ekkénti sikere, ssorgalmáról ismert
Smard Rubin járási orvos urnák kötsSahető, s
ki semmi tirádáimat nem kiméivé, a legerélye-
sebbea iparkodott ez érdemben kijelölt köteles
ségének megfelelni. — o. —
— Kádas Rudolf, kir. tanácsos és fő
igazgató f. évi nov. 23-án érkezeti Sünjpghre,
a helybeli reál tanodában minden egyes tatutó
előmeneteléről tudomást szerezvén; megvizs
gálta a tanszertirakat, hol mindent tisztás a
legnagyobb rendben talált — miért az iskula
bizottság tagjaival tartott rövid értekezésen is
megelégedésének adott kifejezést; tőlünk 25-én
Veasprémbe távozott. Tarlós egészséget a buzgó
tanférfi unak!
— Rövid Mrek. Fraucescoai kegyel
met kapott, halálbflntMése 20 évi fogságra vil
tostattatott. — Pintér hadnagy, ki a váczi ut-
csában orozva megKvetett, felgyógyult — A
.Petófi-Táraulat* megalakult — Sopronbsa
Frankenburg Adolf .Irodalmi s művészeti kört*
létesít Helyes! — Sserbiában 40 ezer nyomo
rék kosköltségen tartatik. - A távirdánál a
Wjegjogye1 használata megstOaik. — Koa-
stantinánolyban nagy tüz volt, gr. Stécb««;i
Ödönnek sikerült a Sanlejmaa mecsetét meg-
mentenL— Londonban egy atabónakegy millió
forintnál több hagyatéka volt— Boanat püspök
ezer forintot adott a honvédtisztek árvái szá
mára. — Térey Igna.cz bp««r ügyvéd syom-
talanul eltűnt — As ezüst árkeletpótlék deci.
hóra 8*/r — A Balaton .földadó' alá vétetett.
— Domatnia mellett a vasutvállalkosók Wer-
theim pénztárát feltörtek s belőle 25 éter fo
rintot raboltak el. —
Irodalom.
— Megjelent B beküldeteti honink:
.A gyomorbetegek étrendje"
Dr. Reich Pál stuttgarti orvos után, dr. Lariu-
cti Ferencz gytkorló orvostól. Ara 30 kr.
- Uj könyvek. A Franklin-Tánml»t
Budapesten ismét néhány, kiadásában ujabban
megjelent s igen csinosan kiállított könyvet kül
dött be szerkesztőségünknek, még padig: Olcsóment, Stndovné atasony már ott volt s mosolyogva fogadta.
„Mily halvány éc kimerültnek Uttsol kedve* gyermekem!' — kiáltá aggálylyal az öreg ni — „menj le a kerróe,"* reggeli üde levegő ismét fölfriatitendi trcsodat; s kávéval még egy Móráig várok reád.*
Tftnodve aésett utána Sandovné asssony a vidor mosoly vonult át nemes vonásain.
Oeaia flsaknem akaratlanul mest a bokor-hos, hol a megelosó estét töltötte; félre voná a •ara ágakat s egy alakot vett énre. Jól inaert két nyalt as övé után; ugyanazon hang, mely as este emlékesetében csengett; — kiáltáttelid hangén:
„Gaaia!"
Mintegy lelincsolva állt meg ö, de csak pillanatra; asután s kijárat felé fordult
Még egyszer rebbent el asre ajkáról s mintegy varisshangra ismét megállt
.Oenia, egyster nagyot Tetettem kegyed ellen. Atyám öreg és gyönge volt; Vaada go-aoss, kegyetlen, t én, habar láttam, mit szenvedett, meg sess segitettea. Akar-e nidajájunk-stk megbocsátsai?*
.Én nehestelét nélkül hagytam el atyja hátát; Vandát nem tértettem meg soha; bácsitol elbuosmttam - « megáldott -áldás.követett es idegen országba — hol egy ka anyai tövet találtam: otthont is mnnkakört; s most
a ének hiányt* .Amint kegyedtol elbnotostam, megtagadta

tolem as utolsó istenhoszádot, könyörögtem a rostáért s kegyed büszkén ment el meUettem — gondolám, Vanda volt as, ki válatsfalat épített közénk; — reméltem, hogy ai idó fal fogja építeni a hidat, melyen áthatolva, iámét kegyed keséért könyöröghetem — s most képemet ki-i törOlve látom emlékezetéből! Oh, én balga, hogy is bírtam kegyed megayerbetétére gondolni!'
Oenia hallgatott.
„És es a keudo, mely meg ma is mset a tegnap esti konyaktól, csodálatos bisonyitvá-nyakegyed boldogságának !■ - foljtstá tovább kssertton öeaia nadves kendőjét vonván ki ssab-jébol; — .Genia, kit illettek ások a ttanni nem akaró könyek ?*
Genia Stazsretsent; — tehát már tegnap itt volt; lépteit követte — ö halgatodsott. Sólet pir boritá a halvány arcsokat s baszkén emelé fejét magasan.
^Óég gróf ur! konyáimról nem fogok Önnek számot adni — elég a kulöoös mulattig -Istea imnel.'
.Genovefs!' — csengett meg egyszer a nemes ajkakról — még egyszer uralkodott a varáss: Oania állva maradt.
.Gesúa, te tudod, hogy •■éretlek; asoaas tétól tadhatad, melyen stivestet elántlán !• — kiáltott Fülöp aseavedélylyel; — .öeeia, akarat as enyém lenni, ss és aom örökre?'
Oh, es igea tok volt agyanrre; rataketo keseivei sziveiéi kapott; a talaj keringett lábai

alatt, de Fülöp karjai átölelve tartották; gyengéden és bensóleg tette vállára a szép, szike lányka fejét, s lecsókolá a suttogó szavakat édes ajkairól.
„Most ne érintsék lábaid a földet; karjaimon viszlek a hasba !•
.Nem, nem !" — gátolá Oenia elpirulva — .inkább megyek veled.*
.No akkor támasskodjál erősen karomra, mely mindenkor védőd, oltalmazod és ápolod less."
Bog? ra&ogfek * komoly férfin setét uemei a ktmondhatlaa boldogságtól, amint Oenia karcsú, remegő alakját átkarolta.
.Most valdd msg, kiért folytak tagnap konyáid' — kiáltott újra *Wvév« a kendőt; — .Misdenak előtt meg kell mondanom, hogy csakaem megörültem a féllá*.e»ységtól, amint tsivssaggató sírásodat hallottam-«
.Végső, vigstrtsJkiUaelhagyalotlaágom — mi tegnap oly borsadálykyal tottött ti — idéateeU kotyeitaat; ■ind-akitól elfeledvegon-dolám magamat*
.Tőlem itGeaia?" kérdé Fülöp ffirké tsóleg.
.TMed isi* - (eleié Oenia, sötét kék ssomeit odaadó gyeagédtéggel függesatvén a komoly «irfiii alakjára, ki oly csábosán tudott mosolyogni.
,De gyermekek, ti nem U akartak ma reggeÍHHŰ?' - kiáltott kedves hangjával Su-

dovné asszony — .egy órát már hossátoldtsm, de most már igasáa türelmetlen vagyok.*
Oenia elébe repült s as öreg néni vállaira hajtá lángoló arczát
Oh, bocsánat! — De én oly boldog lettem,
oly kimondhatatlan boldog — kegyed nem is
tudja még *
.Talán mégis tudok valamit;" - mosolygott Sandovné asssony — .bálijuk már most elhatározásodat: maradss-e, vagy nem; mert gróf Valinaki as uj birtokosa Valdsteisnak ?'
.Kegyed tud róla, kegyed ismeri?* -monda Oenia á legnagyobb meglepetéssel -.a ó vette meg snép birtokát ?'
.Valdstein aa enyém volt, mielőtt te idejöttél. Sandovné asssony csak az anya helyét pótolá, Freibagen tudta jól s elfogulatlanul hozott ide s fiatal neje, Melánia bebisonyilá, hogr tud hallgatni. — Mi itt maradunk; itt leand uj otthonunk; Saadovaé asssony is velünk marad, mint már aa előbb megigérte!" — tévé hoiss Fülöp a kéróleg fogta meg at öregnó kesét.
.OhFUdp! atyád áldássaa, mi rajunk nyugszik" — suttogá Oania boldog kőayek kost mezolyogva.
.Igen, atyám ismerte irántadi tserelsw-met és megáldott bennünket- - falaié Fülöp bensőleg s lactokolámenyassspnyassőkaselyem ssempilmiról a könyet.

.üajvtir 25-27. ffizetei.25. füzet. Goethe.Ip. higeniaTaurisban. Dráma 5 felvonásban. Ford. Ki» Jino«. Ara ftitve 30 ki. 26. füzet. Bau-nu-chais. Figaró házassága vagy Egy napi bolondság- Vigjáték 5 felvonásban. Fordil. Paulai Kde. Először »dott Pari.Ua 1784-ben april27. Ári fűzve 50 kr. 27. tűnt. Gyulai Pál. A Tea „jnész. Benély. Ara fűzve 20 kr. A találmányok könyve, ismeretek a kézműipar ét mSi-par meséjéről. 5—8. tüzet. Egy-egy tüzet ára 10 kr. Tartalmuk: Az esztergálás éz a játékszer-gyártás. As eazterga éa részei. A« esstergsaczé. lok és egyéb szerszámok. A szános euterga. A játékszergyártáa. Gomb és legyezogyártás. Ko csigyártás és kádárság. Történeti rész. A korba készíti. A kerékgyártó. A kerék abronaaolása. A rugók. A bőrboritás. A kádár mesterség. A fa- é> ssalmafonái, A kosárfonás. A szerszámok n at eljáráa. A szalmafonás. Ai olau anlmafo-au- A panamakalapok. A roatanyagok feldolgo-tiaa: A ionig. Történeti rész. A nyersanyagok: gyapjú, gyapot, len éa kender. A velők követett eljárás. A aelyem. Termelése él a vele valóeljá-iái. A nyersanyag meghamisitáia. Ennek fölismerése. A fonáa, at oraó, guiaal, rokka. Ai erő-művi fonáa. Tőrtéaete.Hargreavesés Arkwright. A fonás f'ömiveleteiésazennél haamáltgépek. A nigyolo gépek. Gy arató. Nyújtó atb. A fonáat oagyológép, nuomfonázu gép. Mule Jenny. A motolálá*,1 fajtázás és csomagolás. Eromüvi gyspju éa lenfonás. Kótélverés éa gyártás. A kötél anyaga éa belső sajálaágai. A fonókerék. A fonás, kifarkalis, kátrányozás, A kötélveréa ígvetetó körűi. A gépi kötelmi vesség. Huddert szabadalmazott alatteága. A saövés. Mi a szövedék '< Történeti rész. A szövőszék és alkatrészei: • tejfa a feszítővel, a szerszám a lábittókkal. A syliitok. A bordahéj fogain]. A »etéllo.*A ha-■allo. A szövéshez való előkészületek. A kén éa gépi caéveléa. A fonálvetés. A mejek fölkötéae, bordábsszedése, irezéae. A szövés. Az alapkel-aiék : tsfuU, fonalgó atlasz- A Jacquard-gép és berendezése. A műszövés. A shalszüvés. KettöV kelmék éa hiuBzövés. Pique, gazé, bársony, szö üveg, B gobelinek, szalagok. Az erőmüvi szövö-szék. A kikészítés: a ványolás, porzsülés, bolyhi-Ua, nyirás, haboeitás és fodritás. A caipkeipar. A varrógép. Történeti rész. Willian Howe. A gép javítói. Berendezése. Az egy- ét kétnálu gép. A Crover Baker gép a könStüvel. A him-togép. A papírgyártás. A papír ielent&sége. A régiek papírja. Gyapolpapir, lenpapir. Rongyok. A papapir gyártáas. A szalma- éa fapapiroa. Nemezeit papír. A fületek számos ábrákkal és képekkel vannak illuntrálva.
— Uj zenemű, A .berlini Allgemeioe Deutecbe Musik-Zeituog* 1876. 43-ik azáma Listt Ferencitől Táborazky éa Parsch pesti mü-árusok kiadásában megjelent hat zenemű felett, melyek czimei a következők: 1) „Paolos azent Ferencxhez.* Ima férfikarra, magánrészssel 1 frt 20 kr. 2) ,A lelkesedés dala- férfikar. 70 kr. 3) .Az ébredő gyermek dicséneke" női kar. 3 frt. 4) Öt magyar népdal átirat zongorára 1 frt. ói „Epitalam" zongorára 1 frt. 6) „Gyáazhan-gok Mosonyi Mihály halálára* zongorára 1 frt 20 kr, következő ismerteiéit hoz: „Díszesaoro-sata a válogatott zenemuveknek s annál díszesebb, mennél inkább kiviláglik belőlük, hogy azok minden sora értékesebb, mint sok más szerzőnek egész vaskos kötete. Valamint nagy terjedelmű éa jelentőségű műveiben Liszt mindig' a legvalodibb teremtő mflvésa színvonalára emelkedik: ilyennek mutatja ö magát kieebb keretű műveiben is, hol a legcsekélyebb részletekig megy gondozáaa, nehogy csak egy is méltatlannak tűnjék fel as 6 nevét viselni. Ná-lánál senki sem rendelkezik nagyobb mérvben azzal a hatalommal, melylyel alegigéuytelenebb költeményt is zenészeti magaslatra képes emelni a valamely szöveg, vagy költeményhez csak hotzá kell nyúlnia a szive büvoa húrjai azonnal megrendülnek. — Tagy a zongora és zenekar nagy mesterének ne állanának rendelkezésére á lélek húrjai is? —Valóban 6 rá elmondható, hogy ,a ki nem tud erezni, az nem is képes fit megérteni s nem képes vele örülni, lelkesedni, imádkomi és gyászolni.11 De a ki képes erre, az játsza és énekelje az fi műveit; az mélyedjen bele u 4 múzsájának csodálatos szépségeibe s ama ragyogó fényű ftirdogságot lehelló a keserű bánatot kifejező harmóniákba, melyek mint az északi fény sugarai önmagukból lővelnek kis melyeknél nem tudjuk, hol kezdődnek s hol végsődnek. Többet éa behatóbbat írjunk még e mfivek felöl ? Vájjon egy tizedes — vagy épen egy közember — bírhat e elég merészséggel egy Moltke hadterveit ujjai hegyével keresztül-kasnl keresztezni?! Ugyancsak Táborazky és Parsch urak nemzeti zenemű kereskedésében megjelent .Szabad ég alatt* rezgő-polka ifjabb Fahrbach Fulfiptol. Ára 50 kr.
Vegyes hirek.
—■ Egy tolvaj torta. — Londonban, a Drury Lane színházban nagy szerencsétlenség tortént közelebb. Egy Cobb Villiam nevű gépész egy darab phoezfort, meJy a beagáliai taz kézsi-téséhez kellett volna, eldugott és mellénye alá rejté el. Az előadás végén egyszerre borzasztó fájdalmat érzett, mert a phoszfor a dörzsölés álul meggyuladt. Egy perez alatt hamuvá lett

Cobb egész öltözete. Jajgatására összefutottak társai, köpönyeget, szőnyegeket s mái eféléket Tetettek reá, de a lángokat lehetetlen volt elfojtani. A szerencsétlen ember teste, mint valami gyertya kezdett égni s kékes fénye kétségbeejtA világot vetett megrémült társai arczára is. A gftz oly fojtó volt, hogy mentőinek is csak arra kel lett gondolniok, hogy menekülhessenek. A szerenosétlen génész mindaddig égett, mig egéstea élnem égett.
— As anyai szeretet még akkor sem ta
gadhatja mag magát, ha méltó oka volna rá.
Francsesconinak, a bécsi levélhordó gyilko
sának is olyan anja van, ki a sorstól jobb fiat
érdemelt Tolna. Ea a ni közelebb aajátkezAleg
irt levélben kérte az olasz királyt, hogy járjon
közbe fiának érdekében a ugyanakkor a becsi
olasz követhez is intézett levelet, melyben ki
nyilatkoztatta, hogyafiaáltal meggyilkolt postás
özvegyének fölajánlja összes összegyűjtött va
gyonát (15000 lírát), ha ezzel elérheti azt, hogy
fiit halálra nem ítélik.
— <á de&rsczent kollégium tanárai megtil
tották a tanulóknak, hogy a torok sebesültek
javára gyűjtsenek.
— A budai ksurUvimtk nj tényei jövőt
biztosit azon körülmény, hogy az ossiekötó va
sút közelében levő öt forrást a Mattoni Henrik
világhírű ezég vette birtokába. Mattoni a kaxls
badi világszerte elterjedt vizek szétkuldési jo
gának 20 éven át bérlője volt, azonfeiu) a Giea
hűbl, Puchsteini és bécsi ásványvizttzletnek s
számos fióküzletnek tulajdonosa. Mattoni volt
egyúttal, ki az ásványvizek kicainybeni szál
lítását iparággá emelte, melyek virágzása as ő
végtelen összeköttetései mellett ezentúl még in
kább van biztosítva. Megjegyzendő, hogy őt
már Eötvös biztatta, hogy tevékenységét terjess-
sze ki a budai ásványvizekre.

— A rtiblógyilkot Francetconit Béesben
skaszUSfira Ítélték, azon fölül pedig családja évi
100 frtot köteles a meggyilkolt Goga özvegyé
nek fizetni. Mint a .Grenzbote" irja, a gyilkos
számára Carignan herczegnő ia kegyelmet kért
ő fölségénél, minthogy testvére ai 5 szolgála
tában van, sot maga Viktor Emanuel király is
irt volna uralkodónkhoz.
— A rmdStégnoi Biaetú nagyon tok a
iája. — Ezt mondta a bécsi rendőrség főnöke,
Marx^ipvag a ráehsrath bnddget- bizottsága
előtt,*bvá felvilágosító adatok kBzlése végett
hívták meg s hol védelmezte a rendőrséget a
sok vádak ellen, melyekkel minden oldalról el
halmozzák. A rendőr ffinök adatai szerint Bécs
lakossága felettébb igéoybe veszi a rendőrség
tevékenységét a a kőzbittouság közegeit mindig
foglalkoztatja. — Az utolsó bárom évben 12
rtblógyilkoaaág fordult elő. — A lakosság ko-
zül (Bécs lakéit jó bőségesen 1.040,000 főre azá-
mitja e rendőri statisztiks) állandóan százezer a
befogotuk és zárva levők száma. A hol pedig
ennyi van bezárva (minden tizedik), ott képzel
hető, hogy mennyi van még szabadon. Akad az
tán mindig 1200 olyan gyanús személyiség, ki
ket folytonosan figyelemmel kell kisérni. Ezek
oly nagy mértékben igénybe veszik a rendőr
séget, hogy nem csoda, ba Bécs számos gonosz
cselekedeténél nincs rendőr, vagy későn
érkezik.
— A namteti múzeum ismét egy ereklyé
hez jutott. Kiss Ernő 1848—49-iki honvéd
tábornok arany óráját fogják közelebb megsze
rezni a régiségtár számára. Az óra tokja arany
burok, mely kidomborított alakokkal és áttört
diszitménnyel ékeskedik. A mű a legfinomabb
nivelirozás közé tartozik. Belső tokja szintén
áttört mfiíft diszitménnyel van ellátva és egész
fölszfne a legfinomabb módon eszközölt éa vé
sett alakokat éa diazitményeket tüntet tel. Az
óra Londonban, Brier nél készült és körülbelül
a XVIII ik század elejéről származik.Kias tábor
noknak et óra egész életén át legbubb kisé-
rője vnlt.
Paplnizeletek.
Uj varrógép-dal.
A k. k VmrripSp Lui.í Att moa4ís, hogj hereiig aa, A magyar srelv«t nen tudja, Mert u.ag«t ,olt i dajkája.
Oh I k. k. Varrifip Lnita, Haaád asagrar. aesa eiopf-diioa, Mte* ssép 8U a BeiDrict Kipfelasosar, tiiltíl lajpig.
Oh! k. k. -V'.n-ógíp fkiarida, Kuiaaán ssSIetUl torlik, Bisoar aaftKreoeAre válik. Hogy oémst vagy, él es illik r 11
Haiiok e|Tik »lók«lö meg;éjébe törtért es a dolog, talán m£g most ia aokan enlékeaoek reá. A fs-nyitíl tftrvénynekai elnokOl a atUoi slíapia mef aaa jelrahftv<D, aaikét a legidisb, «CT mindig kiránt ba-jnmt viaelű táblabiro foglalta el, ki ta u itiltt k&vst-kestebm egy Satal kunolt vala mint elnök meg dorgálandó. N*ki kOkígte t«bát magit a negeaj Sref e. dortálátát laaifj k«a4e »og: „Akár hogyan osaasi kCral magamat, mágia u >ag7, lemiaire való, kSaMak a legiuttjolib gaaesaber! ,Caak egyes aiimba tsaaék asolkai" — Jazrai meg roktSn agr caiatalaa sskUs. — As 6iac u ftet tibbí aoha sem elaokott.

Á ferri kas. A •stsszadia aaestsr inasát ss asztalnál .Stan miért asm fajod meg haat, meglied asegégeti s szádat I" „Jaj majastnss I — falai Sast — meg fájnám ín, da attil felek, bogy eltalálom Arjai a tányérról I"
(Eredeti meghívó táaeeestályre.) Táaea Estél. Maira meg-arvja a Seasogi Zeas tarvtate tssatelt a»-aoaeagM K4re ss ss Eat-attn Vaaámapjára a taae a nagy VendiglS tersaeáben 40 Xr a belipU díj Kee-det ■/, » inkor — Soaaeg "|„ 876.
— (Leveleim euriosam.) T. ca. Takáts Josef-nénak tosaeik oavegrinek Saalamegyibaa a. p. 8«-megra haness Dobroneara költ kieaállittani. TiaaUletUl
— Sej aiaak aak gylrt vnlt njjeio. Egy bod-
air — kádár — meatar látva azt, ksvstksasl ma»-
jagyaiat telte: sal aúsdiggySiga narkautaoek tart-
jok UOE bordót, melyre sok abroncsot koll teaatak I
— Helyes esiissaes. „Uram t kiiká kit var-
aenygff arsea egyike, &• hordja 0B oly magassá or
rát, mert in atir rég as vagyok, a mi Sa. A násik
dObSaen viazonii. Ha aat biasi, hogy öa aa, a mi éa
vagyok, agy 8B
Miirt szBs s komiromi eans. KSstadomása, hogy a komaromi vár agjik bástyafokáaak falába agj kS-aaobor van állítva, mely egy kota'imt tartó asüset ibriaoL - Nebiny évvel eselStt agy «ri e(<iji kia leányával a vir alatt sélálvia, a várat értelme;- be-t*iit koaStt mutatja a aatlaet ábriaoló kSazobrot is : ^Litod, ott a komiromi aslls 1" A kia leiay egiaa sr-UUaunl kírdi: „D. bit idea papa miirt aalla sa?* e kérdésre sa art ember aavarba jou, de gyorasn e auvakksl vágta ki msgit: sHit idea leányom bic aa csak sairt aaOa, mert kSbSl van farafva!-
— Borgonya-tenyesstis. EgyBagyoa
flryeuaaa bargonyatenyésato aaOB Upaaatalstái közli,
misaertDt korai burgonys (krompli) ha virágoaui kead,
ea al elfajaáa jeW Aairt s virigaíut mialóbb el kell
Uvoliuni. A korai és legjobb fajták koaonségeeea
nem aaoktak vírágaani; de ba a viráeaia némelyik
nél elojr,a, ngy aadk aokkal kiaSbb eredn«k ia el-
vesxtik idővei korai nsveaatQkeL Hogy a virágnak a
burgonya épen tartására mi befolyáaa aines, ast ogyia
mioden figyelmesebb tlt»tö tndja.
— A. tengeri baaája. Eddig asoo vi-
lemiay nralkodott. bogy a tengeri hasija eredetileg
Amerika volna, a eaak ennek felfedeaiae után terjedt
volna el a világ lobbi riaaaibea. ujabban aaoaban
bebiaoaynlt, bogy sokkal eMbb Amerika felfeaesiee
elStt már Chinibaa tecseasUtatt, bovi aa onnan
Djugatra fakvó ortaigokbol koaatoB be
Lsltsbaxáa.
Orátz, nov. 2&-én: 32, 66, 55, 54, 48.
Haenet.
2186. F. Alexandria. Mind bárom levelire efy-
sserre felaltunk. Saives advotlet I
2186 S Bpéat. * eaerefuzeteket megkSJdBHlk.
2187. B. Bécs. Megkaptok
1188. Br. Snmegh. Nincs.
2189. L.-lé Sseged. Oyengid Igyolmét nem
irdemelte meg. Saives fldvöalet s csalid minden tsg-
jinakl
2190. E. B -FOred. Magánlevelet írónk
Érték és vütéfWyu MVMber 28-
&•/, metajiquea 61.25; 5*/, nems. koloaSa 66.60; 1860-ki álladalmi köloaoo 108.75; bank részv. 825.— ; hitelintézeti részvények 140 —; London 126.80; magyar földtehermeailou kötvény 73.75 ; temesvári ioldtehermentési kot vény 71.50; erdélyi foldtenenneatési kötvény 73.S5; horvát slsvon fiUdtehermentési kotvéay 85.— , ezOst 113 10; os. kir. arany 660. — ; Napoleond'or 10.11 >/,.
V null menetrend.
Érvényes május 15-től 1876. A bnd»-pesti idótmntató óra szériát,
(■dal Kamiiaisrol
Vonat AeMW..
ssiaa Ura Pere. Id6
Mi faa^4,M»aAea^>oa»b«várarnamlta * 48 recf*l
ii6 . . . a se .itat.
Zlz BndaPestre (H refgsJ
2üi , S 6 delet.
204 11 30 eatve
813Bicabe(8sombathely, Bics-Ujbsly feli)S 8 reg(el
301 . II 48 estre
815 Soproayba a 88 dilnt.
JO3 Trieeatbe ia Pragerkofoa keresetni
Oráes ia Bieabe 4 50 reggel
SOI Trieaatbe ie Prágerbofoa kerasatll
Órán ie Bicébe t 47 dilat
ÉrkoJk Kamluára
S16 Sasit, Móka**,Dombóvári Fiaméból 1 41 lilát.
SO* . , . . 11 11 aetve
Mi BasU-PestrJl 4 SO reggel
Wl „ S 5 dilut.
111 „ S 44 estté
>14Bieeb51(Saombal*. Biee-Ujhely/eül 10 OT eatve
X» . „ . .45 reggel
Slt Bopronybol 11 51 dilel.
114 Bieakol Gráe», liarbnrg, Prsgarbof
félti 4 12 reggel.
SOS Trieszt- és Becsbal marturg, Prager-
buf faltl 1 SÍ dilut.
■MTriaast-isViDacknolPrágerbofCsltl 11 — estre
atarbargba csatlakozás Víllaeh ia Fraaaeeiestbe
. . , . Fianoeefeetbol
T*M. uertanta : Bátort L»|M.

A Ötdövétn gyógyítható!!!
Özv. Haver Jánosnó asszony oly bAts gyót7-aer birtnkibaa van, melylyel már számos gyówhhatlannak nyilváoitott tfedőTte-be. Ézeavedókst a halál karcból kiragadott; miért » esen csalhatatlannak bizonyított házi szerét a szenvedi emberiségnek felajánlja.
Lakása: Fest, Ltptft-utcza, 21. az. I-so emelet.
Igen tisztelt asszonyság'
Fsfaa)a nyilváties kSssBnetemet, bőgj bosa-essa betafiaigem, SfymiBt erSa kohogiaeaa, virbi-ayia, aeaés lélegset a mindennapi láaam bisi gyigy-aaeránek hsssaálsta áttsl tokáastssn nuajsaftst.
SaOI.tcH gróf WBATI6ZLA0 ANNA, Bi«.
Mélyen tisztelt asszonyság !
Fogadja bilis komriSnelamet >ssi (ry4gyaa«r*-irt, melynek hasanilau irtai a tfldSvéaabSl Hkile-teaea kigyogrnltam.
Pest, 1874. január 12.
OBHDLINOEB ABTHUE.
Valamennyi beteg erőt és egészséget nyer gyógyszer és költség nélkül a
Revalescfére da Barry
gTÓgytápszartill Londonból.
2S tntta tmaKbMwtA betegttg tan volt ktpet e kellemes egémégt tápternet ettemt-<aUsU s Idvosnek biaonyal as felBSUeaaél úgymint gysrmekekati orvosság és koltaig nincU minden gyomor-, ideg-, mell-, tSdS-, máj-, mirigy-, nyákhártya-, lélegaési-, bilysg- is vesebaj-, gümC-, aazkdr-, nebia lilegaés-, kobogés-, eméasthatlenség-, dugulás-, hasme-aia-, ilmatlaaaig-, gyengeség-, aranyér-, visi-betegsig-, lássaédUlés-, vér-uegsaorulás-, fuliaibóugáa-, émely-gis is biiiyás, fut terhesség folyamaitbau, hártyalob-, mélakor-, so-sinyodás, csúa, kfiaavéulL sápkor ellen, •gntistési aseeaemökistt •MslOl aVjkatxj helyeU elSnyt érdemel.
Kivonat 80,000 bisonyitváuybdl gyógyitisok-rúl. a melyek minden Igydgysser ellen dacaoltak, eaek kost biaoBvüvinyok br. Wnraer tanártol, Beneki, Dv. Angelatein, Dr. Choreland, Dr. Campbell, Dr. Déde tanár, Dr. Ure, Caatleetuart gribE, Brehau markini, lasenstein heroseg alennsdorf-PouIli ministersuitlk ia tgbb nugss illamasemilytSl, tetssisre birmentve be-kaldeuek.
a»vlslrevas>. kivaaat 8U,0U0 Maoavtt-váByhol:
Hit hava most már, midin vigaaatalballan állapotban volUm. Hall- is idegbajban saeavedua) Ugy, aogy napról-napra ssemlátomiat fogyatkoataa, ennek következtében tanulásomtol btrsamoab ideig.háborgatva voltam. Ekksr caodálatM Bevalesciiré-jirSl Ballottam. aat fölhasználtam ia biatosithatoai, hogy tápláló és kellemes Eevalesciéie-ja egy havi ilveaése után, tökéletesen egéaaségesnek és erűsbaltaek ér-aam magamat, ngyaonyira, hogy a tollat a legcsekélyebb ressketés nélkttl birom veaetni. Indíttatva irsem magam eaen arioylag igen olcsó ialetes eledelt, mindea asenvedonek mint legjobb ssert ajánlani és vagyok alázatos ssolgája.
TESCHNE8 OÍ.B0R,
a magaaabb kenskedelmi-taniatésíat hallgatója. Aa igen nemes de Brinan markiai levele.
Nápoly, 1872. april 17 in. Uram I aiájbetegaég kovetkeatibeu bit áv ou borsaastd aorvadasi áttapotban voKam. Nem birtara olvasni vagy imi; resaketés fogta el idegeimet is egéss testemet, ross emésztés, taitos AlmMllansá^ é< a mindnntalani idegraikódás ideatovs hajtott . s pillanatra aem volt nyugtom, a mellett á legnagyobb mérvben mélakóros valék. Sok orvos báut el velem anélkül, bogy konnyebboléat szerezhettek volna. Tökéletes kétségbeesésekben az Sn Bevaleseiére-jét használtam s most, mintán három holnapig éltom vele kCeaSnom a jó Istennek. A Bevalesetére a legfőbb elismerést ér.lemli, egésaáégemet tttkéleteeen helyreállította a oly állapotba teU, hogy alláaomat a táras-eigbas iámét elfoglalhatom Fogadj. tisztelt ur legforróbb koaaonctem ia teljes tiszteletem nyilvanitáaát.
DE BBÉHAU MABKINE. 75,877. n. K-ller Flórián, cs k. iatonai fel-IgyelS Nagyváradon UdS- éa légcsS hurut, fejszidOlts és mellszoruláaból.
65,715. De liontlouis kiaaassony, emisathetlen-aég, álmatlanság it sorvadásból.
Táplálóbb Imin a hutnál, 50-szeresan mtg-kimíti a gyinmr árát, fdndtflmdl uty) mint gyermekt/aUL
Plshsulsliesekbea </, font 1 f". 60 kr., 1 font i frt 50 kr., S font 4 frt 50 kr., 5 font 10 frt., 12 font 2Ű Irt, 24 font 36 írt. Bevaleeaiert fUfcoMk aaelen-ezékben S bt 50 ia 4 frt 5U krral. Bévaiaaciire Cho-eeiladi táblákbaa 12 csisaire 1 frt 50 kr., 24-re írrl 50kr., 4»-ra4frt50 kr, poralakkaa 120 esesse™ lO.trt — 288-ra » frt - 5T6-ra 36 (rt. —
Megrendelhető Barry da Barry 4 Comp
álul, Wien, WattttckguM Kr. 8.,
VtJaaint Biadeo vároa cyóijwsmttírmibta i» fO»t«-kwfctÜMibtto ; aUsOatÚTti •• hiaü há» mtoáeB ▼>-dttn m«ffcflldi pOtUi nUlrioj' »*(rj utánvét mellett.
dékre mg po y gy
if.-aTaaizsa. Prágtt BUa, (ssetttt
raly) gyógytitrtirdbun; Pesten Törők Józsefnél; Áradna Toaeaj F. és társánál; Debreazeaben Mihálovits István gyógyszertárábajiBkigyóhoz; Esaéken Dávid Gyula gyógyszerésznél; Kaazán Woadraachek Károly gyógysz., Marosvásárhelytt Fogs- i DomötirDél; Pozsonyban PiszMri Felixnéi is Solt* Kezsí gyógysz., Székea-Fehérvárott 1 > ballá Györgynél, Sopron Voga A. gyógy-^.; Temesváron Pap József városi gyógyszerészből, Újvidék Grossinger C. B. és Emst János ^tg_ -zzerészael; Varasdon dr. Halter A. gyugysz., Verseczon Fiaofaer HorioznaL Zigráhoo. iftp mátok, gyógystartárábsn. Tísís-Ujlat: Bby ko Viítor gyrSgysswrtarában.
•) E rovat vállal s
mXtít kö-Jítíírt MMmtft

D fi!


Temesváry Manó
D«ej»» "mórt legélesebb l1*1 17~SO)
A Christkindl jön!
FOnyercmíny
375,000 mark nj
német hirodalmi
írlík.
Aki |y*rn*ke>nek nsgy OrSsset assresni akar, at vegye gyorsan, ágig kasai* tart, '-
!! Clristtiiil-luínit at !!|c z i p ő g y ár a
hogy »jó hírnek örvendő boldogult
Balássovits János
férfi öltöny készítő üzlethelyiségét átvettem és .
alatt tovább folytatom, ajánlom mígamat minden = M»u.,----——
vágó munkák a magyar és külföldi divatlapok szerinti, to-! kodótt, én amegüatal-
vábbá papi és katonai, valamint szolgák (liweriák) egyen-1 mazáat novemb. 24-én

a ci»k
bámalatol oleao írért, » melyért
53 darab
minden korú flu ét leányoknak való legújabb játékainkat
Uh«t kapói, agymint:
12 darab pompái kmrieaoD;fa-di* | 1 aiApeu felölt9*6tt baba, mint *á-
1 l
36 darab tarkasried gyutyáaka a
karácsonyra ki.ilagitasára. 1 teljea poreaellan teríték 6 asa-
míljoek. 1 jntalomdijjal koronázott Badar-
kalitka, egy terméasetileg éneklő
éa mozgékoBy eolibrimadirral. 1 tarka lepke mint reloeipedisu,
naly folytonosan idestova rSpdoa. 1 takaroa, aikarolt kismalom. 1 egéaa foto vaspalyaTonst 1 dúasn felöK3*ÖU babdea, aki sok-
«!• honosatokat ad «I5
rosi hölgy. 1 háttOltS pisstoly csattanó bataasal 1 csalogány tarka tollasaital, amely
a ■•obikan ideatora ropkod. ! esred torok katona biboroi fül-
Bécs *Aro-
fegyverkezésael. 1 bangmftaser égi h»n|[okk»l, 1 akatnlya, mely egí" "*—
sit tartalmszaa. 1 »agy dominíjiték.
1 njonan felfedésen t
1 vilié panoráma tsrkaa«lnj*tékk»l 1 skatalya, mely ai egóax allator-
saiget
A feotemlitett 53 darab legújabb j&tékáruk
(217 4-6) fiT | ~
Cxim:
ÖBneun csak II. tJ»-LtS Urba J6nek.
Wiener Weihnachts-Bazar
Wien, I Burgring Nr 3
Vidéki megrendelések, utánvét mellett pootoBan teljeai.tétnek.
Üzlet átvétel.
(238 1 -*)
rabijok elkészítésére.
Van szerencsém ezennel a n. é. közönséget értesíteni,
Rajta leszek, hogy a bennem helyezett bizalomnak tökéletesen megfelelhessek.
Kelt N.-Kanizsan, 1876. évi novemb. 30-án.
Schillinger Károly,
férfi öltöny készítő
1 Nagy-Kanizsán.
Wajdits József
könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán
(Í83 8-*) kaphatók:
mindennemű irodapapir;
1 rizsma finom'irodapapir csak . . . . 2 frt 20 kr. 1 „ rovátkos, duplán enyvezett . . . 3 , 10 ,
1 , fél minister 4 , 20 ,
1 , egész minister .... 8—9 , — , 100 nagy negyedrétü lenboriték egész név és lakhely kinyomásával együtt 1 frt 10 kr. 500 példány 2 frt 50 kr. ezer példány 3 frt 40 kr. Havanna-papíron 1000 példány névnyomással együtt csak 3 frt 50 kr.
Feltűnő olcsóságu
monogramm-levélpapirok

Budapesten, Király utcza I. sz. ajánlja
| Nőknek:
1 fit —
' Kínyelein-rxipSk finom everliutiiir; vagy búrbÜl ....
1 „ 60
4 , 10
Kioyelem>extp2k elegxni fa^onnat, maa^J n*rokk.il, ongy
rojtokksl
Kerti-cxipSk méxga bstéttol, rénymAxas begyeyel^rojtokkal
KTeiÍMtiog hotó-topinok, 6 harelyk n>agas«Íga uabámsal,
fínymiKas h«gyjyel, tsepcgett talppAl, Unom kiállí
tanál 3 . 10 „
ChagriiQ.b2r-hami-topii.ok 6 hüvelyk maganifru «Rbiual,
•t*pe«ett kettői UlppM, erC*, jo munka .... 3 . 20 „
l'rakuak:
KiSnyoUm-caipSk bfirbSl vagy aaüvelbSI 1 „ — B
TopAnik, ehügrto bSrbSI, aimAn vagy féaymixft* hogygyaL
j^, szop munka. 3 „ 8*i M
Topánok burju-, ?agj bagaria -bőr hfil, «Keg«»ve és csavarral
ellátott kfttSi talppal, gyatori baisnilatr* . . . . * „ — „ Páriái noblea fél-tnpnnok m&tga bfllttWi, a boritú »Íioin,
vafry fÓDymiiotlan különfélőképen a logategánaabb
figonriAi 4 „ — „
> *> még iok 1000 pir
: 6o- it jyírmek-ríipSíraliMl
Lerélbeli megrond«lé>ek tnért«k, k361ttk h
fonna is íivat sserínt nri-, női-, leány-
nlic bi«to»it&a
Lerélbeli megrond«lé>ek tnért«k, vtfy miDUrupS nli t Dt&nvéttel eszk3z61tetnek, - hjuujJtveh«tlfinek ftxonnnl kic
Bátorkudunk a t «.
h áziasszony okát
egy nagy lakarilm^nyra figyelmeztetni, moly abbál ált, hogy a kivi vaJádi jó fügekivó vegyQléiével k^xiUeaaék. E«x<il S előny jár, még pedig: 1 »* illést nemeaitent lehet és 2. a jutányos bevi*arlr» lényeges t*-karitmányt hoz magAval. E ct&l-hál kúrjak haminiUtlan
itmmmm
Értesítés.
Kohn üjámuel
y ,
alulírottnál a letenyei mezővárosban riókbolti
letenyei lakos, nálam, li
egyes csomagjának tartalmáért a validiaágát ilIetSleg, 100 frt-
t 1 I j ót állunk, t«hát laj-atromoxott TéájegyünkrSl kü-lOS tndomáit venni kérünk.
s Fia.
n kir. gazd. gyárosok Bécsben. Egyedüli raktár Nagy-Kaniuán :
Stren M Klein nraknal.
(179 16—•)
visszavontam és nevezett ezég jogáról lemondtam, melyet ezennel köztudomásúi adok. Kelt Letenyén, novemb. hó 27. 187*5.
Schleiffer Izsák,
pacsai lakos.
(236 l-l)
Wolf tlieű rum-kivonaü!
Kltanő sier a legegyszerűbb és legoksóbb théakésdtésre.
Három rag? né^r kávéskamUnyiral e szerbül pgy kevés cxukor. ral egy csésze fonó vixbe téve, a legjobb rnmoi tbcút kzpjuk. mely mindfiuu e MinS^gbCx kepeit 2, 3, 4 krb> kerSI.
'/.. 'i, M 1, literei Uvegekbeo ínon, Iegínom»bb él kaloaoieu finom minőségben.
Minden OTM > bíjefvíMt védjegyei *• • Muliló ,Woll J •
i)áiri«ával vu ellitTB.
(Ü29 4—6) Utiazisaktól óvlkodni kell.
Első bécsi thea-rum-kivonat-gyár,
Bécsben, II. kerület, Bobertgaase ~ Raktár Nagy-Kanizsán : Strém és tOela iraknal létedk,
valamint a monarchia legtöbb nagyobb városában.

A nyereménTekúrt
akonoiny részére]
jelentés.
kezesknltetlk.
Elaü hosáa-
13. él 14. Meamhv.
FelMvás, a hamburgi kormány részéről kezesked-
tetett (2u 2-6)
nagy pénz-lotteriából
rredö n; errniénypkbeni ré»ilvpvé»rr, inrlyiirl
7 millió 420,000 birod. mark
biztosan nyerendő.
Ezen czélsarrflpn szerTelett péUK-lotUri&nak, tcrTtzoraii>g csak 79,uOO sortjeiryre alapított nyeremények következők: 1 nyeremény esbstüleg 375.000 birod mark, kalonleg 250.000, 125 060 80,000, 60.0*0, 50,0sO. +S.000,36,800 : 4-sxcr 30.000, éa 25.000 4-uer 20,000, 2S-»or 15,000, 12.000 éa 10,000, 2V-s«,r SOOo' K-szor 4000 és 3000, 20S-szor 2500, 2400, és 2000, ila-ur.', 1500, 1200, éil»M 1356-szor 500. 300 és 250, 24863-aK.r 2«. 150, 138, 124 ca 120, 14»39-szer 94, 67, 55, 50, 40 és 20 biroil. mark' mely nyeremények néhány bó alatt 7 osztályban Blztesaa flvÁilnalc!
yy tf
f, é. deczember 13. és 14-re
Az első nyereményliozis batssstilaf.
db 13
meg éi ara
sllapittatvá egy
gásE eredeti sorajegyuek csak 3 frt 40 kr.
.lói , . ■ 1 , 70 .
. negjed , . „ — , Sá .
a kamáay rtsiMl kezeskedtetett eredeti sorsjegyek ii.rin uitott igérvényr-k) a vételámk bérsaeHtesea, készpéi2benl vacy pesta* stalviíj otjanl beküldése melleit általam m.'K a leftsvolabM vt-Mkekre is bekaidetnek.
Minden meKroadeló az ere<lcti sorsjugygyel együtt egy, a knrmaji}czimme! eüútott játszútfrveL Ingyen, .i uuús utáu frhg htvataluit nycrcméiiykimiitaUst k.t|i.
A nyeremények kifizetése általam közvetlen és szerény titoktartás mellett intéztetik el.
f/f Megrendelések akár postautalvány, akár készpénz liéi mentse beküldése, akár pedig ajánlott levélbcni átszármaztatása mellett eszküzölhetük. Meeruudelésckkul ruiuduuki teljes bizalommal fordulhat
Sámuel Heckscher sen.
bank- és VÁ\U\-üzletéhez Hamburgban.

Mtafelrntis minden hazai kötiyrkrreaketléaben kapható: a szép azét! Maítj-ar fflkőazűutü (toaszt) kfmyv SZIT-li'njdits Józsr-f is Bátoríi Lajos. Második javított és tt-temcsen uövitptt kiad. A díszes kcmtayküfa'im kun>-mc-k ara 1 frtSo kr.
Rajta lak »kjaojaakl KüzkodvesiuL'gil dalkiinvv, iltüdik bűvi-tett kiatláií. 1 ín. 81) kr., iliszküti'-slffn 2 frt. fi» kr.
Rajta Dak vigadjuk! «araar ilalkönyv olcsó kiadása, Mtvr 96 kr.
Rajta leásyek malUssask I Mulattató ki'zikónyv. mapsr hAl-g^'ok számára, irylútüttc Wajdits Joz^cf. Ara az fMJU lapra tcrjudií szinnyoniatn borítúkkal ellátott könjvuck 1 in. tjo kr. Arauymtí-sxésö' diszkiadásnak 2 frt. 00 kr.
Rajta sarok tánoioljsak! Lakatos Nándor tiuczkúiiyvc Jisu-s r^imboríti'.kka]. Kenn'nykőtésQ inti ára 1 frt. AO kr.
Ulfara la Spiegel dBatsOhw Dlchtsog .Magyarország a n i* m c t költésért t ú k r i; b e n, díszes kiállitaábaii túzri.' 1 Irt. 80 kr.f elegáns rtiszkotésben aranyozva 2 frt. Ho kr.
WaWItS lélMf „Képes Mpatptári" 1877-ik írn\ megjrU'nl 3u,uüo példányban, kótve úo, fOjtTe Mi, kis kiadás 25 kr.
g*^ Postai rendelések a levél vétele után azonnal tejjesittetuek
(231 i —•) Wajdits József,
kr,cyvktai1'>

Wajdits Jóaeí kiadó-, lap- é* ttyaadttnlajdano* gjof»»it6 nyom***.
20 levélpapír 20botitók és tokkal 30 kr., színes monogrammal csak 50 kr. — 50 levélpapír 50 borítékkal csinos tokban 100 színes monogrammal együtt 1 frt 50 kr. — 25 levélpapír 25 borítékkal gyönyörű arany monogrammal di-azee tokban 1 frt 50 kr.
Bámulatos olcsóságu
levélpapírok és borítékok.
25 franczia levélpapír 25 borítékkal egy csinos tokban franca* felirattal 30 kr., angol 60 kr., 26 levélpapír és boríték színes kerettel 60 kr. Gryaszkeretfi levélpapír borítékkal 60 kr.
Látogató-jegyek
angol, franeria, bristol, színes és gyaszkeretü 100 példány diazes tokban 1 fittől kezdve 2 frtig.
Továbbá ajánlja
dúsan berendezett könyvnyomdáját
mindenaemfi nyomtatványok elkészítésére.

200,000 frt főnyeremény!
A legkisebb nyeremény 190 frt.
1876-d iki deczember 1-én
le«z « kihnKisi, aa oastrák cl. k. kormánvtAl garantúoKOtt 1864-tkl BO Billis 983,000 t. S. bitoUonjegr koleaonnek.
A kalctBo n)ereméDjei k&tí legnagyobb.njrenm«nfek: 200,000; 150,000; 50,000; 25,000; 20,000; 15,000; 10,000; 6000; 2000; 1000; 500 frt rtb. é> a legkisebb 190
frt owtrik értóklicn minden kinnsott lorajegy ntáa.
Semmi mái aorljegf kölcsönnel ninca nftiombb nyeremény lebetSlét; • mindenkinek alkalma nyílik caekély betétettél 2M,M« frtot nyerni.
Egy aorajegv. aeriea a nyeremény námnal : t frt; 3 sorsjegy : 5 frt; 7 sorsjegy lo fit; 15 sorajegy : 2a írt o. i bank. jegyben.
Beesea megrendelések, as Sasaiét beanldésa mellett gyoraan, lelkirsmereteaen a bérmentesen teQsaittetnek; a birataloa játékterv kasolutik ; mindre értesítés készséggel adatik; s a nyeremény-jegyaék ingyen megkQldütik ; mint asinte a nyeremény roglon kin*zettetik. Teaaék tebit a megrondeléackkel mielébb egyenesen sldltrt kereskedSbasbvH fordalni.
(228 A-*) J. Breycba in Frankfart a M
Peataloiii-Strme Nr. 8.

DieWeltinWaflfen.J
Die Welt in Waffen. >
Die Welt in Waffen. ■[
Die Welt in Wattén. 5
Die Welt in Waffen.
Die Welt in Waffen. Zeitgeschichtlicher Román von Arthur StOTCh,
erseheijit soeben io 16 bis 94 'JJustrirtan Lieremngon.i 26 kr
9. W. (mit KhSnen, gaaehinaekTollen Pramion), von dAan be-
reits swei vortíegen.
Priaameratlonen verdén in jeder Bnehhandlnng j
(207 2—2) angenommen.
Vorr»thig bei Jogeph Wajdiís in Gros*-K«ai»»>-
A. Hartleben't Veríag in Wien.