Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlok megtekintéséhez szükséges program és útmutató A DjVu fájlok a PDF-hez hasonlóan többoldalas dokumentumok, előnyük a kisebb helyigény. (Mac verzió innen letölthető)

 
11.22 MB
2010-06-03 11:55:55
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
113
697
Rövid leírás | Teljes leírás (75.91 KB)

Zala 1888 július

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


27. szám.
Nagy-Kanizsa, 1888. julius 1-én.
XV. évfolyam.
H ftx ni iri m m [ii Nii>l1lil|| : WtOri.; «• fHklalj Hlai nriria
Hl I»M«hH « h.—n—lllMtH rwmt-M aiaiH kklnii,
HMéhlvatal: Vinakái-ilasa I.
WrainUtleii lavatA «ask lra«rt kaaak-Ml fopulUlnak «t
IWrtM vImw non kílrttnek.
~m r:iu m 111 ía.Ta
Folltlkal éa vegyM tartalmú fa.»tilap.
A Zalamegyei U^y védegylet, a Nagy-Kanizsai- és Délzalai takarék pénztfirak, BankegyesOlel az Alsó-murakitai lakarC'kpénziáP'ntezvéhytírsnsig és öns, izövelkhivatalos közlönye
Megjelenik Nagy-Kaofzsán ietenklnt egyszer: vasárnap.

ELörantn lu(
tién tm.....I H - kr
nttm......* . m >
HtfíMm .... 1 , » .
HtHillill JidpjMU •WCtarfut
irwW • Gondolja csak, a minap snyósomat felkeresni mentem s egy szásas bankói találtam I*
•Minő szerencse l<
>S nem találtam anyósomraI*
• Ember, ez csakugyan sokf* j
a
Két úr találkozik, s megrázza egymás
kezét.
•Nos hát, te megnősültél, — kérdi sz első, s látom, bogy elégeded vagy. Bizonyosan a nászhozomány is . . . .?
•Nagyszerű* t- -eröíilé a második.
• Ugyan meni, hát mit hozott nőd a házba.*
•Ninci napa.*
a
Anyós (nyöszörögve a fogfájás miatt.) Ah. minő fájdalom, minő fájdalom; a poliol kinjait kell kiállanom!
•Vő: »Már most, drága napam?* a
X. asszony rábeszélte leányát, hogy válópört indítson, s terhelő lanunak az anyós is megidéítelik.
As elnök (a kihallgatást megkezdve:) I Az ön foglalkosása?
X. asszony halározoltan: Anyóst
a 1
•Vöm uram. nem vagyok olyan buta, a minőnek nésnek.*
•Oh nem, az sok volna, kedves snyósom. 7 | il»:
a :
r- Te aaomoru vagy barátom I 4- A temetőből jövök. 4- Talán valami cssládtagol vesitet-tél el ? | :j S j Igen... anyósomat jr Legbensőbb részvéttel vagyok.... * J~ Ah, nem ez siomoril meg engem. A lelkész bétséds rázott meg.
— Ast mondf: Nt sirjtlek, van viszont-látás az égben. .
Egy anyós, ki rosstnl érzi magát, hivatja az orvost. Miután üttrét megtapogat la így
ssól:
orvos.
Mutassa kérem nyelvét! Megtörténik.
Oh a gonosz nyelv j — mondja az i.
A 16 halkkal az orvothoz: •Ez Itgktvéjsbbé sem bizonyítja, bogy beteg.*
a
A bíró elölt r »ön öngyilkosságot akart elkövetni, — mién?
•Anyósom vanl*
•0n fel van mentve.
a
A. IFurcsa pár ám a Macsak'-féle házaspár. A mull nyáron a férfi iárt mély gyászba és az asszony világos ruhában, és ezen a nyáron az asszony van mély gyászban, a férfi pedig sárga szövetű öltönyt hord.*
B. Nagyon természetes: a mull nyáron a nő anyósa hall meg, s ezen a nyáron a férfié.
a
Lizike : »Mamácska, ha egykor férjhez megyek, te napa léssz akkór?*
Mama: Természetesen I
Uzlke (némi gondolkozás után): Tudd mama, akkor inkább nem megyek férjhez.
| I ! I I i II I III wyn
' Irodalom.
— A „tíssdák éa Iparosak hl-telssévstkssete" tagjai számára nsplár fog megjelenni 1889-re, mire nézve a kfc vetkező telhivás bocsáttatott ki: Tisztelt uraim I A * Gazdák és iparoeok általános hitehuövetkezeie* nagyiekintü igazgatósága jóváhagyásából kisdom a jövő 1889-ik évre szóló szövetkezeli nabtárt.j
Mindnyájan, kik a stívelketelnek tagjai vegyünk, szükségéi éretsük egy slkalmas közegnek, mely legnagyobb részt a szövetkezet ügyeit tárgyalva mintegy közelebb hozza telepeinket s tagjainkat egymáshoz, a lehetőleg alkalmat nyújtson mindnyájunknak, ugy a központ, mint as egyes telepek és ügyvivöségek viszonyait részletesen ismerhetni.
Ezen hiányt óbsjtom naptárommal pótolni, 8 hogy a czélnak tényleg megteleljen, következő tartolommal fog birni: msgábsn foglalja a szövetkezet alakulását, történelét, a fióktelepek és ügyvivöségek névsorát s jelen állspotát; a vidéki tisztviselők neveit. S a mennyiben a naptár egyik föciéfya leend, hegy tagjaink kezébe mindennemű szövetkezeit ügyben állandó útbaigazító legyen, u ásítást fog tartalmazni a bizottsági testülelek részén a be nem csé-gezeit és beeségesett telepiek körül kifejtve az elnökök, pénztárnokok, titkárok, jegyzők kezelő és leltigyélö bizottsági testületek hatáskörét, teendőig és egymáshoz való viszo-a fióktelepek és ügyiri-(gyeinek elintézése, az áru-valamint a központtal [örül.
iti tagoknak részletes felmiként j teli összes sző-a részükre biztosított előnyök megszerzése, terményeik elárusitása, jogaik érvényesijése szükségleteik beszerzése körül eljárni]
Tárgyalni fogja továbbá a tagoknak viszonyát a telephez, a telepnek viszonyát a központhoz; az alapszsbályok és keze'ési fásítások főbb pontjainak magyarázatát.
Mindezen szövetkezeti ügyeken kivül szépirodalmi közleményeket, gazdáinknak és iparosainknak haszntís tudnivalókat s ezen kivül mulattató réaztf___
Ezeket előrebocsájtva, a naptár mikénti el terjesztésére térek ál. Miadtnaktlött tájékozást kell nyernem, hány példányban kell a naptárt kiadnom? Felkérem tehát a, fióktelepek ét ügyvivöségek tekintetet bitófa tágait, valamint as ügynök urakat, szíves-k ed jenek s mellékeli előfizetési ivat a naptárt megvenni óhajtókkal aláíratni, avagy hozzávetőleg tudatni velem, hogy a telep vagy Ügyvivőség kebelcben hány példány váJbttik szükségessé? As ekként kitöltött ivat kérem saját költségemen czimemre beküldeni.
A nsplár szeptember hóban fog megjelenni. a mikor is mioden közbenjáró les-lületnek vagy agyénnek az előirányzóit számban megküldöm.
A naptár ára 50 kr.
A megrendelő a naptár árát a kézbesítés alkalmával fizeti le a közbeajáró keséhez.
A fentebb részletezett tartalomnál fogva azt hiszem, minden tagnak elenged-heilenül szükséges a naptár beszerzése, a mennyiben bármely szövetkezeti ügyben határozóit felvilágosifást nyqjL Felkérem tehát t tiszteli urakat, szíveskedjenek intézetünk közszelleme, s tagjajnk útbaigazít-hatása érdskében a nsplár megjelenését lehetőleg minden tagnak tudomására hosni, hogy mindnyájuknak alkalmuk nyíljék azt besűrezhetni.
A mellékelt kimntaiást regkésőbb julius hó B-éig kérem beküldeni.
. Budapest,' 1888. junius bó 22-én.
Kiváló tisstelettel t
NÉMETH GYÖRGY,
s központi szervezési osztály osztály-vezetője. Budapest, Károly körút 8. szám, II. emelel 56. aj ó.
nyál; utasítást Tőségek összes csarnok felállít! vtló érintkezés A sxövetke világosítást nyujl vetkezeii ügyeik]
Felelőt zztrkesztö: VARGA L A J © M
i
ff-
Vasúti menetrenl
1808. jtiniül l-jétől
Kaiiiu* PMt lBd*[|l 4,Mp. ,5 i vonal in. von. Vitt ) L o. . SO p 1 ó. - •»tm rooa tfl *. 01.
liudKpc niiM Kanizi gariin nm vonal ■I Ki déjnlSn tirk. 1 ó. 19 p. »«S> 10 1.16
Kubaa-btrea j Wjjlí vonat a. 26 p. ■a. von r«SSS> 648
ji**era, vonat Harcí-Kkiiiuw i írk.|tl ó M p. 4.Í 140 / 1
x Hirdetések:
goooooooooooooooo ooocoooooooooo
Legolcsóbb
O I
BÚTOR
bevásárlás!'
Fiálovits Lajosnál N.-Kaoizsm
Dél-zalai takarékpénztár épület az udvarban jobbra.
Eszel ven szerencsém a n. é. közönség b. tudomására hozni, bogy
rahtáram tulhalmozottsága
miau, mindennemű bútorokat,'tetemesen !eszállitott árakon árusítok el. Raktáramon találhatók, cQiripletle ó német alakú (altdeutsch-renaisanoe) ebédlök éa há-lóssobák tölgy va£v) diófából, fényezett bútorok minden alakban, késs sálon garnitúrák, divánrk, ötlomának, kanapék, lükröki képek, függönyök és nádssékek, nagy választékban,
Elfogadok mindennemű asztalos és kárpitos munkák készítését, melyek ízléses és slylsertt kiviteléért kezeskedem. 1 I
Úgyszintén avult bútorokat is átalakítok ugy helyben miet a vidéken. KülőnÓsen felhivom s n. é. közönség b. figyelmét
szd'ba.tSLpétáLzéisoiycxei
Mi 10-t-lö évi tartóssága s szépége állal, elönyösebb ja feetésnél. ís miután több kfllöldlj gyárral direot összeköttet^fepállok, aaon helyzetben vagyok, hogy ilynemű munkákat bámulaioe olcsó árért eMkfthetek, és óvaken ál ssersett lf|pnsztálatnim jíolytán tartósságukén mindenkor kezeskedem. ^ A n. é. közönség szíves pártfogását kérve, maradiam
0 kiiünö tisstelettel
A FIÁLOYKTfi LAJOS
X li -19 i { | kárpitot 4a fttaattt.
OOOOOOOO^OOOOO00000oooooooooo

liriiczilli gyomorcsoppek
MTHTw
r+m*
fin
wMMIrtlM étvipm Mnii, iw Hl itt Wk »»«sayit WkMbi
mm*. bwmarmnm. jnr tán fitfijitiiu *fjn
jHHBNIMMWr
fj «AI*iÍ Ut-■H»t.«l inln U kr. iuMb m-larak M kr.
K&ii».uti«xrrkí»Wá* BrM, Kir el; fi «wr*.< álul btwMn Uor'
Kapható minden gyógyszertárban.
o« a* 1 A valódi máriftczcllí gfMsonsöppóket sükat liita isi tják in oránowik. A valódiság >-léttl aiadas a végnek pirw. a fenti védjegy gyei ellátót! bnritf-kla kell gósgyölv Usbm lm a mln-das tvcgkra mellékelt kimál>tl BtiudtÁeon Mf kell jegyescvb lesni hogy u Krasuriarlwa Gi-nk Henrik könyvnyomdájában ujemaMt.
Valódi aisAatglwn kapható: Kam-Kmnuti*, Pragtr Béla gjtfjn. Kadarkút Beek B. gráfj-■nrt Kajmvár, Collser Yincw ás Baböcliay Kilóin gyégym. Marczali, Körős Viktor 0ófjn. Mtrtift, Flelachtr Saau gybgyax. Sagy-Hajow. Kérte L gyégju. Nuraszommt Bála K gyígymt. « 89 80-52
Bnda^t 188 V N • Palásain 1W7.I 'Losdos 187S.I
NagyitHat ok le v I Aranyért'rá. |. ] Dfesoklavál «
i] lá w|
cs éa kir. kis ml Portland
ml,«MiMrf> cement- és
flihiüsi mésstjér
BEOINIHÍBAEÍ
Köt,
ireim
Ti
18-
jánljs s t épi'im 4ptl8ewUr arak. épitkssási vállalatok, fóldlnrtoki'iwk. kteaifi te afjkási •IMjirteAffok, valamint a n. 4. építi kteöstef m flfyslmitw uját gyártaásyn. 1)8 lö—80
gortland • cement és vízhatlan meszét,
aslysk ausdtskor agyralft jó ainöaéglwn aúlítutaak. ^
M^ árjegyzék a aia|)ará>al kívánatra kéasaéggel xaegköldellk
Keojkamét Í87g Ezüst erein * Újvidék I87fi, Arany kmd. Ssagsd 1878. J Érdem-érem. * Trimt 188:'. Arany érem.
HOFHERR és SCHRANZ
Buda pentán, V.. vác/M örut. 76
(as osstr.-auf. allaavsapálya kőxelében)

Ajánlják nagy választékbanraktárakon levl 4, e és 8 Itenll
gAzhozdonyokat
G6Z€«ÉPL6«Ér£ K £T
(rerölécse* nsdmr) te
X, Plm 3 ét 4 Uertfi legjobb
SZABAD- GÖZCSÉPLŐKÉSZLETEKET
■ssb páncsálasegaa dobbal további ssaluaakasalosdkat, tisztitd-ros-tákaf triearékst, kési te
járgány cséplöf/épehet
te s legjobbnak elismert
, FA VORITA - -ARATÓOÉPEKET,
Akanilétépeket, lIolUngMworfli-féle ssézxagytijtdket, ekéket te minden egyéb
guAtmgi gépeket, jutányos árak mallett. HT* Kr/*' órjtfyrík inffifrn h birmnlrt .
Kapható japf-Kaiti*ttfn: 178 7—12 Hanke én Hoffmaiiit uraknál.
5
X X 2
1 I x
X X
X x x
X X X X X
t uám 1888.
Hirdetmény.
A közadók kezeléséről kzóIó 1883. évi 44. t ex. 29. | ínak í. pontja értelmében a hármad osztályú kereset 'adót, továbbá a bányaadót, a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok ég egyletek adqjit illetőleg ii «dAkivelé* alkalmával megállapított adóösszegek mérve ellen benyújtott felebbexéaek elintézésére Zalamegye területére aa 1887—1869. évre alakított felaiólamlási bizottság működését folyó 1888. évi július hó 9-én megkezdendi, Illéseit naponkint délelőtti; 8 órától délután 2 óráig Zala-Egerszegen a zalamegyei gazdasági egyesületnek szivességbSl átendedett uját báza termében nyilvánosan tartani, a fellebbezéseket a tapolczái, nsgy-kanissai, csáktórnyai, sümegi, zala-egerazegi kir. adóhivatali járások sorrendje, szerint tárgyalni s elintézni fogja.
Kelt a zalamegyei egyenes adó ielszólamlási bizottság Zala-Eger-szegen 1888. évi június hó 30-án tsrlott illéséből
Szigethy Antal s. k.
204 1 -i 1 bizottsági ebok.
5
5
X X X X X X X X X X X X X X X
Hely czigaretta papír a legjobb?
IIMISTUa 'UUS MM * IM%N 0«nmi ttM
Ezea minden cágsretlásóni nézve nhgyón fontos kérdés már a kéteégteleimbb módon bebizonyult.
Nem Area rekláa, hanem elsőrendű tudományos személyiségek által össabaaonlitott vegyelmezéeek alapján a tor-galnmban előforduló jobb minőségű cigarettapapírok kAzdtt a
„Les derniéres Cartouches"
BraiaiUla Fréré* páriML
Várit, 65. Boulevtírd Ézelmam, mind jócal könnyebb t legjobb czigareltápapir elismertetelt. Mivel ez már többi kózl Dr. ltíd tanár által a bécsi vegytani egyetemed, Dr. Liebermann tanár a budapesti állami vegykisArítíi állomás fónöke állal megállspitotíf 1887. jul. hóban. Dr. Hoyka Hygienia-tanár által a prágai nem. egyetemen egészségügyi szempontból njabb ósszebaMonliló reggtlmezéti a lehelő legfényesebb eredmény koronázta, a mennyiben a Let dernieret Car-touchet• csigerettat*pir 28—74'll-t könnyebb éa bogy a dohányfüsthöz ^-TT^-al kevesebb idegen alkatrészt tartalmaz, mint a többi vegyelmeaett papír, j — Valódi caak azon papír, melynek eliquefije mellékelt rajzhoz hasonló éa Braunttein Fréref czége! viseli.
A gyér erigorettapapirjainak éaí cziyarettahürelyeineJc nagyban elárasitása végett.
BraunatelÉ Frérea saját czége alatt Bécsben, I. ker. Schottenring 25. as. a. raktárt nyitott, továbbá kapható minden nagyobb ilynemQ czikket áru-45 34—S0 aitó kereskedőknél. !
I Mietk. 1888
Árverési hirdetmény^
A nagy-kanizsai kir. förvéajwék Iritít-kfloyvi osztálya részéről kftzkirré W hogy a Miiéi György végrehajtatónak, nolér József s neje Magyar Joli végrehajtást szenvedő kis kanizsai ískós elleni 100 irt töke, 1884 évi deczember hó 29-től járó §*/« kamatai 19 írt 85 kr. per, 7 frt 98 kr. vág-rehajtás kérelmi 9 Irt 60 kr. jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti régnhsjiáfi ügyében a fent nevezett kir. tőrvéopsék terü'etéhes tartozó nksniisai 4917. sz. tjkv-ben A -f 8127. hm, s. Ptnlér Józsafbá szfil. Magyar Joli lalajdonául bejegyzett .1016 írtra becsfiit ingatlan
1888. éri Jalíu* M 30. napján d. e. 10 órakor
ezen törvényszék telekkönyvi osztályánál Tnboly Viktor íélptréá ügyvéd vagy hefyetv lese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kilelt becsár.
Árverezni kívánók tartóznák a becsár 10% át készpénzben vagy ovadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt hárou egyenlő résziéiben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó I hónap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, — a harmadika! ugyanattól 3 hónap alatt, — mintán egyes ■ részlet után sz árverés napjától számítandó 8*/t kamatokkal együtt az árverési fettételekben meg határozott helyen és módozstok szerint lefizetni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. fazék, mint telekkönyvi hatóságnál l*8á éri áprils bó 8 napján. j i
202 l-l
Gr. HUGONNAY. kirendek kir. tazéki bíró.
fm*m
csak üvegekbon létezik azért
óvatosság a vásárlásnál
EL
a
wm
mert minden más hamisítás és tévutra-vezetés. Valódi minőségben kapható:
kapható Faaaalhofir J. nrosl. j # Rosenfeld Ad. ura&l, j Caáktorsjris kspkstó Strahla toatrénkaéL a Pmlmsyar is Deutacbnál I. I »l ^ nmil,
, Marton Adotí ir. il I Zals-Egenu»gáa kapható Ksistsr S. srsál , Scbwars 4s Tssbar srsknál j , | L Ifgv D. gyójnm sntál . Strem és Klein uraknál | . » luhiamky Ad. árnál
„ Amst Kstkan srsál |
V A vidéken valédi nSaelierllaM «tt kaphata, hol JEaahw^lai'4 f«lrM-»h ISUsUk.
I Ksf7*Ksslsaás
^^^^^^^^ I:
| Kwatlwlrai . Kemataa J., Sckkihr A. ' f
1 Kapoarároa kaph Babeekaj lálaán vHy*. ±
, . CsoUasf Vlsesa srsál * , , flssM bsn srsál.
Nyomatott Fiaohel FtŰOp laptula}doooaoái Magy-KaShwb 1888.
f El í^^^^ííl^BBiiH
Az e18S ^^^ osBtrnk y |
Ajtó-, ablak- és szobatalaj-gyári ,
'j társaság IV. Heumühlgasse Nr. 13, Utt^ott flOIO
DVVB HARKEBT 91. vezetéae alatt lOIIi
ajánlja sag; ArarakiArál késs ^Jlékbél és ablak«kk4l lakatairnsskával egy üti, valamint paka hajópadosal éa tilgyMkél valé amerikai j
4reaai#kee- és psrqnelte paásasls^ask. j
A. gyár úgy aaArfta fnanyvgok nagy raktáránál mint késs áruíoak készleténél fogvs azon helyzetben van, hogy bármily aaOkségletet a legrövidebb idf> alatt kielégíthet. I A gyár azonkívül kapusatokat, kasaAruyák, k6rbasak, iskolák Irodák atb. stb. bereaueséáeit rakládákat minden nsgyságban, s gép által slőáHitandó min- I
dennemB fantuukákat a kívánt rajtok és mintájk alán dvállal. I
Farugony-matrácz-ok ára G Irt. v < ,„ &.t6 I
29. szám.
i.
Nagy-Kanizsa, 1888. julius 15-én.
XV. évfolyam.
f
JXT-JOI—lU-UBC
saarkMitfséft
fctthyáar * sarkáé.
Í Ha taHa«az egyesült Isstvérek boldog egyetértése ének vége s a bulgárok már tulságosn jóllaklak u ruméiisi praedominen-ciával : a hadsereg egyre fokozódó kedvetlenséggel tekinti Mutkurow-ot s praetoriánu-ssit s hadi kormányzat élén s a tanult polgáriak na)>onként keserűbbé váló irigységgel nékik, mini juttatja Slambulow a legzsírosabb hivatalokat a saját földijsinek s a lulsjdonképeni, a dolgozó hivatalnokok számára csak igen sovány s pontatlanul fizeted járandóságai vannak.
Még a legnépszerűbb a fejedelmi mama; az ö népszerűsége is elhalványodik ugyan Isssanként sson mérvben, a mint bőkezűsége apad s a mini kell, hogy észrevegyék, hogy lasran-lssssn arra is gondol, miszerint azon
XSLXCZSL-
A tárcsáról.
— A „Zala" eredeti tárcsája. —
A közönséges halandónak, ki gondatlanul kél ágyából, mint Venus a tenger hullámaiból, fogalma sincs arról a kinzö gondról, mely s tárczairó lelkét belölti, mikor a kényszerűség parancsoló (örvényének engedelmeskedve, fejében termékeny essme nélkül, mert hiszen a savanyu uborka sai-sonját éljük, neki készül, hogy tárczál Írjon s négy-öt hasábon ál mulaitasss a tisztelt publikumot, mely sz idő slatt, mig egyet megírunk, lísét is elolvss.
A lárczairót- ross/at jót egyaránt éppen az leszi nem közönséges halandóv/i, hogy folyton készen kell állania neki. Sokszor olyan oldalról éri őt az elemi csapás, ahonnan a legkevári»bé várta. De érje Ot bármi, neki irnía kell; ba valami vidám társaságban töltött néhány kellemes órát, akkor örömében, ha pedig a foga vagy a feje fáj, I vagy pedig más a gyarló embert oly köny-nyen megragadó báj bánija, akkor legkeservesebb kínjában! Kényszerűségből, inapi-rftiío nélkül- Soksstir azután a nemes pub-tikom ís össtönszerüleg érzi azt, és s*iKatonsi állomány«-róll a kényszerhelyzet tűrése; Iparnélküli tengődés; a kíván-I dorláaról. Végszó.
Már előbb említettük, hogy a szerző éles megfigyelő tehetséggel bir, melylyel társadalmunk gyengéit elénk tárja, a bármily éles és kíméletlen is legyen kritikája ö mindenütt egyszersmind kimutatjs, mply tényezőkkel lehetne a tényleg léteső bajokon segíteni, mit kell lenni as államnak, a társadalomnak és az egyeseknek, bogy Magyaronság ipara emelkedjék, hogy az a kellő virágzásnak induljon. Reámutat ama tényezőkre, melyek az osztrák ipart versenyképessé tették a német s külföldi iparral; kimutatja hátramaradottságunk okait, azon okokat melyek miatt náluok az ipart, az iparosokst lenézik. Egyszóval Bobnla könyve tanulságos; eszméi legtöbbnyire tapasztaláson alapulnak s egészségesek, a tényezők melyeket ipsrunk felvirágoztatására szükségeseknek tart, helyesek, s a nemzet alkaimasásávsl köny-hslsdás ösvényére
iparral össze nem kötötte: a fényűzés semmiféle nsmét nnn engedheti meg magának. Nálunk as eddig kifejlett fényűzés, mélyet /omlott {társadalmunk irgalmatlanul követel tőlünk, elegendő lenne ssémunkra, ha már tökéletesen kiírtait ipari állam lennénk.
As Ipari állam kad, hogy kereslete érdekében a fényűzést biaonyos fokig elősegítse, hanem csak akkor, ha erre való easkösei is megvannak. Mi azonban es ideig nem sksrtuk a czél elérése szempontjából felhasználni! az eszközöket és igy a szükségképeni következmény ss lesz,- hogy napról nspra szegényedni fogunk.*
Különfélék.
- „Ok bek szép as aratónak!'* mondja egy olasz népdal. Valóban igaz lat A mi népünket!is rendesen bisonyos költői hangulattal ihleti as aratáa. hazatérő aratók ajkain
ból
A mnnká-ábrándos, asép
ha csak akarja, ezek nyan reáléphet az ipari Olvasóinkat bizonyára érdekelni fogja szerző eljárása, azért nem leheljük, hogy az egyik másik fejezetből egy-egy részletet ne idézzünk:
Kiindulva Keleti Károly egy állításából, a ki azt mondja '(Magyarország közg. és müv. állap. 214 L) Még ma a miénk az állam és s hatalom; történelmi |ogosuft-ságnál, szembeli aránynál loava mi vagyunk a nemzet. r-I galmss halász nép egész éjjel saüri a vizet. : hálójával s reggélre alig fog annyit, bogy kedve szerint egyszer is jóllakhatnék véle. Amit fognak ia. csupa apró, macskánsk faló hal. A keszthelyiek már jó formán el is felejtik, milyen a hal ise?
A Nsvás tartott julius 9-ki országos vásár, mint levelezőnk irja, nagyon népes volt, különösen pedig a mnrbs-vá-,' 'sár. Temérdek lábas jószág lelt pisczra | állítva a tán épen ez okozta, hogy nagyon ia nyomott árakon keltek el, a melyeket viaazahajtani nem akartak. — Az aratás ezen a vidéken valnmint a Mura mentén tűrhetően Ütött volna ki, ha a folytooos esőzés középszerűből ís esetleg le oem von. Annál jobb termést ígérnek a kapás növények, főleg a kukoricza, ha továbbra kedvező, derült ideje lesz. Szőlő meglebetőseo mutat, a hol a jég el oem verte.
— Gondatlan apa. T. i. lelső-szemenvei iparos, különben is gyenge testalkatú. 9—10 éves fiacskáját kiküldte lovat legeltetni, mely annyira összegázolta a szegény gyermeket, bogy halva hozták be gondatlan szülőinek, kik ellen a vizsgálat azonnal megindittatott.
— Véletlen
a szép ábrándos garnirozzák azt a
Ezek már nem érik be arató dalokkal, hanem ruslikus pikantéria vastag dózisaival; ezért azután kénytelen volt a rendőrség közbelépni. Nebány ilyen trágár élesekkel nótázó telivér atyafit följegyzett 1 most ellenök vizsgálatot rendelt el. Igép helyesen!
■ — Keszthelyen éa Hévvlaen. daczára a hossasn tartó esős időnek, igen szép számú fütfövepdég időz, kiknek a szá-ms legközelebb nagyobbodni fog, mint s bejelenlésekből Örvendetesen értesülhetni.
Eljegyzések.
visszaesett vaskos ge-dolgozó munkások egyikét bogy éleiéhez alig van gyermek sirafná
s zabari földbirtokos | leányát gyezte Makay Béla kir. minisztérium Jánosné sármelléki
Baán Kálmán Margitot alja-vallás- éa kösokt. m. hivatalnoka. — Bogyay löldblrtokosnö leányát,
Irént eljegyezte Bogyay Emil somogyme-gyei földbirtokok. — Oányikétfalusi Baro-nyi Benedek, leányát Francziskát, Baronyi Ignácz keazthelvi tekintélyes polgár unoká-
ját eljegyezte buziáai ssegedi földbirtokos.
Efoenstfldter Rikárd
- öngyilkossági kísérlet. Bajor
László, helybei már 8—10 év
magyar-utezai korcsmáros óta tart magáoál egy rokonlányt, kinek mveltelési gondját is msgárs vállalta. Maga Jsjor szépen bánt a leánynyal, ki már körülbelül 1)9 éves; de neje folytonosan ül< özte; műiden dolgát kifogá-aolta; lolyton szidta, kórholta. Ez a fiatal lányt annyira elkeserített*, hogy f. hó 7-én az udvarukban levő nvjtott kútba ugrott. A kut szerencsére nem igen mély s benne a víz ia meglehetős sekély lévén, a leány nem tiyrüll el. Az udvari Iskók egyike hs-mar észrevette a dolgot s létrát nyujfoll le s leánynsk. Összecsődültpk s s/omszédok is én hívták ki a szerencsétlen leányi, ki azonban csak sirt, panaszkodnil; de nem akart kijöni. Ezt különben nem lehetett csodálni, mert Bajomé hizlaló szó helyett a vízmerítő ' horoggal — a [létráról, melyen állott — lö* kbdiele a viz (elé. Végre a lány mégis kijött ; de rögtön sebes futásnak eredeti. Csak nagy nehezén tudták elfőni ós visszahozni. Bajor a lányi, ki különben vagyonos szülök gyermeke, haza küldte szüleihez.
4 Holttest a Sala t Isébeu. F. hó 8-án dél ulán a Zalában halászó emberek Sst. Grólon alul a part széli nádasban egy emberi hullát veitek észre. Kibnzsák és a hullában Benkó Vendel saigrót polgárvárosi illetőségű j csavargó páastort ismerték fel. Benkó övekkel ezelőtt egy lopás miatt a sala-egerszegi kir. törvazék fogházába kérfilf, hol hosszabb időig volt. Kikerülve ugy megaxokia a tétlen életet, hogy a munkától és a becaületea kenyérke-reséstől irtóaott: folyton a hegyeken csavargott, zsarolva a népet élelemért, pénzért. Ipmerve Bankónak rakönozátlan, minden roazra hajló terniésseiéi, nem volt senki,ki követelésének ellenállni mart volna, a hatóság is hasztalanul igyekezett őt megfékezni; a legszigorúbb redaaabályok foganat nélkül maraalak. Benkó javíthatatlannak bizonyult. Most végre megss&tyadilotia a halál a la*
Mikor talál-
kos'ágot e veszélyes gohositevötöl. a vízből kivétetett, egy nagy csutora latolt tarisznyájába, telve szép piros bor- zsidó vallásról a r. k
ral. A bulla vagy 5 - 8 nnp óla lehetett a vízben, mert nagyon el fvolt éktelenitve.
— Tolvajlások. A mull héten és a héten több rendbeli vakmerő tolvajlások történtek. Igy jMmr 1 orvsa, jog-
gyakornoknál a tolvaj éjnek ideién behatolt a nyitóit ssobaba a mig G. aludt elvitték péniftt, zsebóráját, ruháit — Ugyaooaak a mull hétan AMIy Antal szolgabírónál vittek el ruhanemáfkst. Moat csütörtökön pedig lyermakrubákat i 'tolvajodéit el T)r. Fülöp Kázmér üsyvéd házából, ügy látásik, kogy a Kislaludy utcsában napi renden
aaereaeaétlenaéf. A csörnyeföldi iskola-építésnél, midőn a tetőt rakták fél, egy renda az olt annyira összezúzta, remény, pedig nő és jfpbb szegénynek haláláL
— Nzép légi tfineasényt volt alkalma szemlélhetni a keszthelyi közönségnek f. hó 9-én d. e. V,12 órakor. Ugyanis a felhővel borított észsknyugati égtájon egymás mellett két felhö-tölcáér keletkezett mely ritka légi tünemény majd egy negyed óráig lógott alá a nagy világűrben a aztán eltűnt. A tünemény bámulói közül nagy háborúi jóaoltak a közel jötöre. Persze a jósok sksdtak igazhivőre is.
— Nenaaell aslnéaset. Sághy Zs. színtársulatára a mult héten Keszthelyen a jobb napok bajnalpirja derengell. Maja minden nap azép számú közöoaég elölt játszottak. Agh Ilona, Kövesiné és Moóri Sándor a közönség kedvenczeivé lőnek »méltán. Agh Ilona jól játszik, Kövesiné mint csalogány csattog s kedvesen játszik, Moóri padig kitűnő komikus. A mult héten Lcndvay-né ssszony, a bpeati nemzeti azinház eiaő-rangu művésznője vendégszerepeli itl 8 estén. Hogy jáléks műélvezetet szerzett, ahhoz kétség nem fér. Egy kis tüntetés és ellentüntetés is élébkitette aztni-évadunkaf. Ugyanis a helyi lap színikritikusa keményen, de igszságosan megrovod egy fiatal színésznőt Sz. J.-t, hogy miért fajjá fel magát erőszakosan elsőrendű szerepekre, mikor azokksl eredménynyel megbirkózni npm tud. A fiafal színésznő tisztelői (persze fiatal urak) a legközelebbi előadáskor a k. a. 7 gyönyörű koazornval és tüntető éljenzéaekkei fogadták, melyek lecsiilapiilta után »abczug kritikus* hangzott fal, a ia-métlödött minden felvonás ulán. Vér azonban nem áztatá a földel, mely immár az ég aürü könyhullalása folytán alig képes kebelére ölelni megtéri magzatát. Egy kis nyílttéri közlemény s aztán béke lön itt a földön. . . .
— Korcsmai klráakeJáa. Tompa József, a helybeli • Arany Szarvas* Bsálló tulajdonosának kocsisa f. hó 9-én ittu állapotban betért a Kollay-.'óle korosmába c ott nyitott késsel járt szobáról ssobára, hogy ö megöl valakit. A korcsmárosnak ükeritk őt as ivóaaobákból valahogy eltávolítani; de. mégie csak visszatért.4 Ott iddogált aa egyik ssobábsn 6 mészáros legény is. Eseknek szóit később a korcsmáros nqje, hogy vegyék el Tompától a kési; hátha valakibe kárt talál tenni részeg állapotában. A mészáros legények rögtön fölugrállak, neki mentek a kocsisnak; kését elvették, a azután összevissza verve úgy dobták ki az utosára vesetö lépcsős ajtón, hogy 8 oldalbordáin eltört. Tompát a kórházban ápolják, hol orvosi véleméoy szerint legalább I hónapot kell töltenie 5 ha pedig mellhártya-gyulaoáa is föl tnlál lépni, úgy éleiébe is kerülhet a dolog. A mészároslegények átadattak as illatékes hatóságnak.
r- Háaaaaág. Jahn Józaef, a keszthelyi m. kir. gazd. tanintézet* volt tanársegéde jelenleg a bpesii vegykbérleti állomásnál műszaki vagyéss, oltárhoz vezette Kohn Jóssel kessthelyi kereskedő leányát Zsenit. A menysssaony az esküvő, előtt a hitre tért ár, a ke-resstségben Sarolta naVet nyerte.
— Lálaaeréaa Aslet. I(jsbb
Cse-
mits Mároly óramüvész, létaiérésá Űaleist a látaserésseti javllómü-Oalata a főtéren, a Wag-Ajánljak kOatÜieétOnk
eskel kapcsolatban helyt rendesett be; ner féle házban van* figyelmébe.
— ftaeatgréUn as ollani ónk. lüs oltóegylet javára a hó 16-én lánczcssl agy* bekötött lekovoraetty les*.
— Hyasaa. Wsrly Krnö perlaki m. kir. poslaaseslsr eljegyezte ösv. Sípos Ká* rolyné Ved vas leányai Emiliát Petinktől.
évenként 1 frt beiraláai és 60 írt tsndyst ügyében e lent nevetett kir. trtrvazék terű- ~ ir*á» k rmktdr -M
fizet. A tandíj két egyenlő részletben fize- oroSztosyi 383. tkben A -f ^ ]
tendö u. m. a felvétel napjln és február 1 »°r»z. alall Sstrkjs Térés tulajdonául be- ! BSaSDCSlBB ! I KlllOll-filM 0* Bál
bó 1-én. jegy*®" váltaág kötetes $88 frfra becsült és j *7t é „^'J, *tk«M
A lanárok a középiskola oktstási ide- +,2 öor ugyanannak tulajdonául bejegyzett vállalatok, földbirtokom*, ktaaági >fWW>f>flí Vl>f VVVf W V VVVWW V
WXX^XXXXXl)íWIXXXWXXKK«K«KXW«:
Táron ligeti
Testegyencsitő gyógyintézet Budapesten,
(ezelőtt Dr. Fiicbhof.féle vizgyógyintézet) Hermina ut 1526.
Intézel link a (Ovároa egyik legmagasabb, kiesebb éa legagéauéfeatbb helyén fekumfM. ugyanazon területen, melyet eddig a Dr. F180HH0F-féle vórodigeti riztyógyinthtt foglalt el. — A 440.0 Q toéter-syi aár&a beláailott telkén épült Cottage- épület 80 tiaato, ecéawégei. külön b»járatú újonnan átalakított asobát foglal magában, — Caainóval zárt éa lütbotö foljoaéaal tekepályával, Ingasokkal atb. tob -IsT A féváreaaal való össaeköttetést lóvoaalak éa táraankocatk kOavetlUk. tl
As latésetlákbea felvett belezek minden beteg testalkaté-: IT""- . v-^ - ..^ aak éa bajának megfelelően külttn előállított készülék aegé-* ^ lyéval readasetiat műtét nélkél gyógyíttatnak. — Kittt-
nü éa eddig el nem ért sikerrel kezeljük kfllGnüaen a követ-
I. As ÖMZea bármely alapon fejlödött (e-űsoa. köményen RE ínffBo/illK - Ít »Tl aüu&koroe) liül< t«)ull«daMok»t. - II. Caoattdééae-HBf * lijlMBg IBmvj.. . j 1 AaJ flraaaaakat éa eaaknek valamint aa Isttletmu*
éí^ ^jk- f j / C Is'áaekaak atéba|alt, n. m. (sangort iaülatmaravrégeket
B^á^T^^mBMi korlátolt mosoáhalóaégot végtagröéldülé» ket, elgürbttléaeketr
a,b> A *rle Nzaietetl éa knv«lkeaméai)ea rl KÖrbttléMekel u, m.: a gerinctoaalo|)okaak oldal- mell éa kétfelé irányult elgarkAléaelt. angolkóroe vagy csigolyaaaávaa alapoa kelstkesatt púpokat, Ijakaaellekel. gnrkeafakal. donga* Ind ló- éa aaroklákat, donza-zaeaoa térdet.
IV. GyermiekbadéBt éa kAvatknményeit. — V. Znaadáaokat, eaaat éa IcOMVéuyt. ,
Xéazülékvink a plaaxtikal níllv^znt legmagasabb fiikáu állván, megvalóailják a modern taat' egyei éaset legmerészebb kövele'méayeit, mlaélfoitva uilnden betegnek kivétel nélkül a ftlun
Járást éa as eaéaasézea fektina Intézetünk tiaata levegójélien való asakad uioagást* a elaá aorbaa a műtét (operáczió/ teljes ■elliséaét lehetővé teaaik. As eddigi kidegvis gyógy-kezelés fölytattatik.
Mely czigaretta papír a legjobb?
Ezen minden czigerettásóra nézve nagyon fontos kérdés már a kétségtelenebb módon bebizonyít.
Metm Aree reklána, hanem elsőrendű tudományos személyisegek állal összehasonlított vegyelmezéaek alapján a lor-gslombsn előforduló jobb minőségé ciigareitap#pirok kfisött a
„Les derniéres Cartoucties"
Braanatela Fréres gyáréból. Pórit, 65. BoulecorH Exelmant, mind jóval ItinnyM t legjobb czigarettapapir elismertetett. Ifivel ez már többi közt Dr. Ml isnár állal a bécsi vegytani egyetemen, Dr. ÍAebermann tanár a badapesli állami vegykisérlelí állomás főnöke állal megállapított 1887. jul. hóban. Dr. Hogka Hygíenia-tanár által a prágai ném. egyetemén egéazségfigyi szempontból njabb összehasonlító vtgydmezkt a jehefő legfényesebb eredmény koronázta, a mennyiben a JLeé dermeret Car* toueket" czigarettapapir 28—74%*el könnyebb és bogy a do-bányf&stbdz 20-77%-al kevetebb idegen alkaüiéazt tartalmaz, mint a többi vegyelmezetl papír — Valódi csak azon papír, melynek efiqueltje mellékeit rajzhoz hasonló és Braututein Fréret czéget viseli. .
A gyár ezigarettápapirjainak és ezigaretíahtitelyeinek nagyban elárnaiiása végett.
Braimstcin Fréres saját czége alalt Béetben, l ker. Sehotíenring 25, tz. a. raktárt nyitott, továbbít kapható minden nagyobb ilynemű czikket ára-45 35—50 aitó kereskedőknél. */
IHü^riteli-bAz
TICHO BERNÁT,
Brlinn, Krautmarkt 18 saját házában, utánvétellel küldetik:
iMtPSUia ntw Man
Nyári-Kamgarn.
Maraikk agy tojj« íkitivmjn BMakatÓ MO métor aaélea 1 a__
Gyapju-loden
dnpplaioélea. agy teljéi aói-rnhárf mindea ssiatiaa. 10 mídar IL 4.
Q^rapj-a-beig'e
dupplaaaélee, a legtartöaabb egy : teljes rabára ; 10 ajétor 1 e.ao
JndrP'o'ule
Félgyapju dapplaaaikt, agy tob jas rabára.! 10 aétaT 1 á..
Irancala gyayJaaUaai miadaa aiata sainben caikas éa koeakás, a Ufajabb dapplaaséiea 10 a£ar fl. Sje.
Fekete terno
Ssáas gyártjnány flnpplaasélea, egy toyes kakára iü méter fl; 4.50
Tíz méter
Termo velődre dnpplastélas, tfaata gya^a minden; divatsalnben "TáÍT.
Tiz méter kucxkiu
Ruhaszövet
' etm. asálaé. legsjal^b Deaxúu i II. ÍM
Gyapju-rips
miadaa; aaiabaa, (Oetk laéles 10 métor 1 a.90
Háromszoros
legjobb minőség 6 >. cmt széles 10 métor fl. ÍM
Jaquard szövet
9U ctm. azélaa legajabb daaaiaa 10 méter fl. 3.90
francia voal
10 méter egy caiaos aétaraka ■oahato. U.S.—
Cosmanosi cretton
tO méter mosható egy teljes ra hára. i. 2^0.
ÜSTői in.g'ek
erős vászonból csipkével 6 darab II. 3J».
Egy rég, II A I 1 Vi H Z O H % fi. 4.50. •A tíf fl. 5.60.
Egy Vég ICing-szővés
/i aséles M) rőf te'jva jobb mint vásson 11. a.—
Kgy vég
CHIFFON
30' rőt flaom fl. 3.90 legjobb i aóft-r II. ÍM.
KAXAVáNZ 1 vég HO rif inolyaasiaá fl. 4JMI i , 80 , vörua . 11. SJO
Uarn-kanaváu 1 vég uörőf ibolyaaalaá éa piros 11.8
Egy vég
Őxfoid
iható legjobb minőség 10 rőf teljes fl. 4M.
Angol-Oxford
a legftjánlhatbbb 1 vég M röf ífl. 6.50
Egy rips-g&nűt&xi
2 ágy ée 1 aastolteatö aalyaaa-rojlozatial. fl. j4.3S
Egy
Jute-garnittira
ágy éa I asztalterítő /ojttal fl. SJIO
Jutl Függőny
török miata egy télies függöny, fi. 2.80.
Mm Meg
10— ÍS méternyi maradékokba* fl. á.80.
Igy nyári fetaiSá-kewáé koma fl, 1.50
Xjópoteócz
100 etm. Ikmmb 130]cta. aséfa Igei jó alaő^g fl. 1.50.
ÜBMNGEK
saját gyártmány, febéir é« I. iaja jl. l.«to. IL hju fl. i
Jlöi ingek j
bifonból és ráaaoaból jfnmibnl I drb. fl. S4*
FoBZtó-Mvitell-gyéxLxa3ctár.
Brtui nsiMret
maradék itt Ilí m,l kasssa egy teljes ftrflijltónyrie II. 8.7S.
ÜJó alkalom vételreŰ
Hffliu NszUnri^t
Maradék agy toljea férá-Qlt&ayre 8.10 a. fl. 4 JO.
trfiii éa(Al
maradék 3.10 L.___
agy teljes férfi öltönyre fl. 3.30
FilStonSni
legtaaaaMb miaéaéf i teljes hl* térs- fl. a.-
Hlhtálr éa áljegysákek ingván éa bérmentve. Mag nem fblalö árak miadaa nekésaég nélkül bérmentve vlassaTétatnak.
oooooooooooooooooooooooooooooc
0 12828 ii. 18881. ], Zalavármeyye alispánjától
8 I ! Hirdetmény, o
k vízjogi törvény (1885. évi XX111. f.-cs. 191. ^a értelmében felbivam a megye területén létező azon visimüvek éa vizhaaználati goaitványok ttuajdonoaait, kik a jogosítványukra vonatkozó engedélyt, a illetvej a 20 étfi báborithallan gyakorlat igazolását as 1886. évi lÍ430jni. az. a. libooaátottl hirdetmény folytán 1887. évi január b6 1 éigj nálam be nem jelenteik, hogy 6 hónop alatt vagyis l&SD. év február (uezárólag) a vízjogi tOrvény 161 és a vízjogi lörvény v^égrehnj tára lágyában kiadott 45689|85. az. rendelet 8~5 értelmében as engedelyért ioljp(modjanak, különben jogosítványuk ^enyészetnek te* kiittetiltf, a vizm(|veík felett a balóság intézkedik |
tfegjegye^tetik, hogy az engedély elnyerése ozéljából benyújtandó beadvááyok éa ekyéb iratok a visjogi törvény 191. §-ának máaodik ae értélihében bélyeg- éa illetékmentesek. V iolyam^dáai kötelezettség minden hatósági engedélyre aaoruló vizi miinkálat (ulajdonoaárs kiterjed, tehát öntözési, Ibosapoláai, ármen-ipari vállálatokra, továbbá nyilvánoa éa magán vízvezetékekre éa révekre, nyilvánoa éa magán oaatornákrat védgátakra és zai-egyaránt. íérvényes.
(elé Zdá-^gsrszégeo, 1888. juliua 7-én.
Csertán Károly sk.
208 l-l 8 alispán
íOOOOOOOC^OOOOOOOOOOlOOOWXKJOa
teaitós)
kompot
lipekre
ftfT Bővebb felvilágosítást ngy as egyébb asattal fel nem sorolt betegségek gyógyítását — mint hási asobályaatnakat illetőleg,' könyvecskékbe liizott értositfliak synjtoask, aelyekkel kívánatra bér? mentve asivaiea szolgálunk,
Ezen, ktttkssiaa Intéaményünkre kérjük a I. köaöaség pártfogását. 200 JI-6
Igasgatók:
ér. Verbélyl László dr. Rélh Adoll Flaeher Clydatf
ieletfts főorvos, egyetemi a. tanár testegytnasitő ok, k. udv. szállító orvos-, seb,- mii
a 8íefánla-gyermek kórház sebésze, aa intését! betegek rendeljí orvosa, éa testegyea. aagélyaávak gyároaa.
mmmmmmmmmmmmmmmm^tmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm aHHBP^aiHmmM
éiaked|iak a kanlaltáaoktél.
!! Figyelmeztetés!!
todcimáutara inteti, bogy 40 év óta kéealtett kipróbált éa aa tóin envÜiidU vilégban kedvelt fog. U mljkongrrrM itertimrt nagy kelet dteéglk alatt hnwwtják Illetőleg aás.j 0akraa ártalmas saareket Is hasonló elnevezései éa kBlső kiállítással kosnak forgsloaba, annálfogva mindenkit a kővetkezőkre figyelmeztetek:
á ki száját alaposan konsa válnl, fogait a fogkőtől í aegsubaditanl, foghuaát falfrlsiletil, kl Mfj kallematlan szagát és a fogfájást eltávolítani akarja, alt kárjea:
Dr. Fopp-fále Anatherln-száJvizet ára: nagy Qveg 1 frt 40., kisebb 1 frt éa kloal 50 kr.
á kl Vagyagó fehéraégü, tiszta fogakat éa kellemes tiszta szájízt akar as kérjent
Dr. Popp-féle Anatherin fogpasztát Ára 1 írt 22 kii.
áU a kalWeaaa babzó ée a fogakat kitűnően tiszti iá fogssappaanak barátja, as kérjen:
ZDr. !Fopp-féle axoraatikraa foerpaisztá.t
ára: 35 kr. ■ Aki a legjobb tbgioraak barátai aa kérjen: Dr. íPqpp-JVla foff/torl, ára SS kr. Aki odvas fogait Anaaga akaija kliKisdednevelő Egye sölel< válaszlmányának hstáro/aiábdl a nádor-utczai központi •Kiadedovoda* Id-ik évi zárünnepélye 1988. évi juliua hő t^án, ' szombaton délután 4 órakor tartalik meg az egyesület nádor utczai saját helyiségében, sz ! Arany János-utczai kisdedovods 8-ik évi zárünnepétye 1888. évi joáus kó 29 én, vasárnap délután 4 órakor saját Arany Jano* helyiségében, melyre a szülőket s érdekelt j nevelésügy-barátokat tisztelettel meghívja az elnökség. A kisdedovodák megnyitása fSHrt. évi szeptember 1 én lesz - Augnsdus hónapban egyesületi szünidő van; mindamellett a nádor utczai óvodában elnökségi ea-gedélyiyef a kísdedoevelők részéről privát I ovodsi órák tartatnak. - Jövő M80 ben a zárünnepély június végén lesz s jnfins hóban szünet, az uj évfolyam eszerint a jövő esztendőben nem szeptember, hsoem augnsztus I 1-én veszi kezdetét. ,
— Nalaéaxct. Sághy Zsigmond színtársulatánál Keszthelyen Erdélyi Marietta
! vendégszerepel. A társulat e hóban majd | mindig lelt báz előtt játszik. 18-án Hévízen j volt elősdás, hol közkívánatra >Czigánybáró< I adatott elő.
— Balaton íBrdftf kö/gj Aléa. ' A keszthelyi •balalonfürdői részvénytársaság i folyó hó 29-én közgyűlést tart, melynek tárgyát képezik: 1. Dr. Lipp Vilmos elhalálozása folytán egy felügyelő bizottsági tag megválasztása. 2, Hencz Antal fürdöbérlő-nek a fürdő átvételekor átadóit kés/pénz és ingóságok ügyében intézkedés. Netáni indítványok.
— Elcsípett tolvaj. Lapunk mult számában emlékeztünk meg a Kiafaludy-uiczában történt loivajlásnkról s egyúttal fölhívtok rendőrségünk figyelmét, hogy a mellék-utozákban sohasem látható rendőr-post. Fölszóllalásnnk megletiettiaiását s e hstásnak meg lett az a kedvező eredjné-nye. hogy a Kisfaludy-utezsi tolvajt sikerült elcsípni) A nagyreményű lolvaj-növendéket Schwandtner Károlynak hívják, ő lopózotl be egy alkalommal a helybeli d»hány-tőzs-. débe is s elvitt onnsn 31 irtot. Ezért 2 havi fogházra volt ítélve. Mikor büntetését kiállói ia, városunkból ellofonrolták. De a jó madár vissza-visszatért és fofytaila mesterségéi. Legutóbb szonbsn a rendőri poszt észrevetle, bogy s Kisfaludy-uiczában őgyeleg, elfogta és bekísérte Kihallgailatván, a lopásokat heiemerte a azt vallotta, hogy Horváth József nevü horvái*a/entmikIósi szokta vól» czimborája. Mindkelten le van* nas tartóztatva s az elveszett tárgyak nyo-' moztatnak. Már néhányat meg is talállak.
— Kösöuségiiuk Igyelaébe. A helybeli városi kórháznak indvalevöleg csinos kápolnája is van, hogy a kórház betegei egyszersmind a szükséges' lelki épülésben ís részesüljenek. E kápolnának azonban, mint bennünket illetékes he yről értesítenek, vsn egy lényeges hiánya s ss ez, hogy benne hsrmoninm a szükséges templomi énekek kísérete czéljából nincsen. Ugy I hiszszük, hogy ennek szükségét közönségünk elutt különösen fejtegetni felesleges s meg vsgyunk győzővé róla, hogy gazdag és szegény iparkodni fog filléreivel hozsájá-rulni, hogy a különben sem drága hangszer mely állal az isteni tisztelet csak annál magasztossbb és épületesebb mentül barna rabb beszereztethessék. ^Adományokat le cx*lra szívesen elfogadunk mi is és lapunkban nyugtázzuk.
- Jótékony adományok. A. balatonfüredi tűrdőintéseti szegények kórházára, mint beonünkel értesítenek sdakoz-tak: Rónay Jáczint vál. püspök v. b t. tanácsos 100 frt* Budnyánssky Ferencz 10 frt; Patrnbany Tinka urnö ö irtot.
— Egykásmegyel ktr. Knazt Jenő leaencaetomaji segéd-lelkész hasonló minőségben Keszthelyre helyeztetett ál
— A a állnasvlaagik letétele. A hivatalos lap julius IS-iki száma köali a vallás- és közoktatásügyi miniszter körrendeletét, melyben a jog és állsmindomáayi államvizsgák letételére vonatkozólag intéz* kedik. A rendeletet a miniszter a>on eset alkalmából boesátotta ki, hogy egyik hasai lanintéset végzett joghsllgntója mindkát ál4-isim vizsgát ugyanazon napon kívánta leienni. Erre vonatkozólag a vallás* és köaokta* tásügyi miniszter kijelenti, hegy a két államvizsga letétele közölt legalább is bárom havi időköznek kell lenni, mely azonban kivéieles esetekben a tanári kar áM leszállít haló, de hat hétnél nem rövidebb időre.
, — Talált hatla. Sármelléken as urodslftá cselédek f. bó !)«án a község kB-selében levő repczeföldön egy teljesen feloszlásnak indult női hullát találtak, A megejtett orvos-rendőri vizsgálat aserínt a holla 40—tó éves koldusnő lehetett, mit nibá-zata és a nála talált vászootarissnya ia igazolni látszott.
- Daráé talvajláa. F. hó 18 ás 19-íke köali éjjelen aa egyik rendőri őrjárat óazrevstfc, hogy a Cssngery-ntcaai Beitel-heiuftéle'ház előtt kocsi áll a arra valamH fel akarnak teanl Az őrjárat gyorsított lé-
aHot a ház falé, a láttak, kegy egy
nagyobb bordőt akarnak ott kocsira helyes-«í. 4 kovd6«MlAk ia észrevették ax őrj&-taloi a • bordót áteresztették, aiután sebes vágtatva elhajtották aa üres kocsival. A föutatai őrjáratnak feltűnt • sebes hajtás s twveimmel kísérts, merre halad. Igy ezuUu alkarült ia aat elnyomozni egésx Csertő-hegyig, hol a kocsit és lovakat elrejtve megtaláltak (iábor (Pricsics) Fe-rtnca nagy kanizsai löldmives aaölöbirtokán. A gyanú tehát ői terheli. Valószínűleg as 0 atján töiít el s HeUelheim-téle ház udvarából már két hordó s A szándékozott ez úttal is birtok-viszonyba lépni a kapu elölt hagyott hordóval. Egyébként nem érijük, hogy miképen lehel éjielre ugy hagyni a -kapui, hogy' azon egész nagy hordót kényel-^rapaen ki Tehessen hengeríteni Azt nem lehel várai a rendőrségtől, hogy minden kapuba egy-egy őrt állítson.
— Ttta. Tapolczáról irják nekünk; A mult zzombaton Díszeiben isméi egyszer lüz volt, mely 3 házat a mellék épületekkel együtt elpusrtiiott. Két házban a tüz a szobákba is beégeti, ugy hogy igen nagy kár esett;az egyik háznál pedig a padláson éppen ízáritani való fehérnemű volt s nagyon természete**, ezt sem lehetett megmenteni.
— Tapotcsán is lüz keletkezett e hó 16-án délelőtt, szonbsn gyors segély jővén ossk egy házat «puaziiiolt el a romboló elem.
— Fürd6vendégek. A balatonfüredi fürdővendégek száma a kiadott 6.
' számú névsorozat szerint julius -7-ig 703 volt.
— A termés Megyénkben. Zalaegerszegről értesítenek i^n átísg termés 120 négsxögöles holdanként Í5M8 kereszt 21 kévével számítva keresztjét. A buza-ssalma eléggé nagy s a szem is jó és igy átlag közép! érmést eredményezett. A rozs ritka, átlag 1200 négyszög öles holdanként 8—10 kereszt termeit, 21 kévével számítva keresztjét; s/emre szép általában azonban gyenge középszerű a termés. Az árpa arar lása is kezdetét veiie, kétazerü éretÜ és ritka ; középén alult hozam. A zab az esőzések kő vet kertében javult ugyan, de igen keveset; kösépen aluli termés. Ssrju a réteken jól nö. Kapásnövények jól lejtődnek. A szóló helyenkint kielégítő, általában azonlrtin csak kis termést ígér.
— Kény tjegysék. Stein János kolozsvári m. kir. egyetemi könyváim an liquar raktárának i). 4. jegyzéke jelent meg. Az előbbi Biblioibeka iheologika, a másik fiiblioiheka jurídika czimmel. Ajánljuk olvasóink figyelmébe.
T a n 4 g y.
Értesítés 'a benlaká&sal összekötött kolozsvári kereske-dftihi akadémiáról.
1.fCzélja az intézetnek.Tudományos és szakszerű kiképzése azon Újaknak, kik a kereskedés, lorgaiom, közgazdaság vagy iparvállalatok terén, valamint az állami hivatalok azoo ágainál óhajtanak alkalmazást nyerni, melyre ezen intézetei végzett ifiakat az 1883. évi, a tiszt viselők minősítéséről szóló I. I. ■ ez. illetékeseknek ayilvánitjs.
2. Az intézet szervezete. E kereskedelmi akadémia áll 3 éves tanfolyamból, melynek bevégzéae után az iljak érettségi vizsgáiétól tesznek. Ax érettségi vizsgálatot lelett ifjak katonai kötelezettségük kitöltésénél az egy évi önkéntességre vannak jogosítva.
3. B e n I a k á s. A kolozsvári kereskedelmi akadémia saját díszes új palotájában fan elhelyezve és ötven tanuló benla-kására van berendezve. A benlakás a magasabb igényekei is kielégítő berendezésű. A benlskó ifjak 300 frt díjért teljes ellátási kapnak, s betegség esetén sz intézet orvosa állal gyógykezelőinek. A lakólermek kényelmesen vannak berendezve, ssellősök világosak, giőz- és vízvezetékkel vannak ellátva. A benlakók meghatározott időkben valamely ideyen élőnyelven társalognak, szó- | rskozásukrs pedig az ifjúsági könyvtáron és olvasótermen kivül rendelkezésük alatt állansk a torna- és játszótermek. A felügyeletet az igazgató, egy r. tanár és 3 tanárjelölt teljesítik, kik mindnyájan az intézetben latnak.
Azoo szülök, kik fiaikat a benlakásba felvétetni akarják, folyamodásukat legkésőbb aagasztus líl-ig as sksdémia igssgatóságá-hoz küldjék be.
4. r e l v é l e I .és be i r a t ás. A kereskedelmi akadémiába oly növendékek vételnek lel, k k a a gymn., reál-, vagy polgári iskola négy alsó osztályát végezték. 190% laréri betraiások szeptember 1—5-ig I ssskósottetsek.
6. T a n d i i egy évre K «=ötven frt, melynek fele szeptemberben, fele februárban Isetsodő; továbbá 2 frt ifjúsági könyvtáréi). As á| [tanulók 6 Iri beirstási dijt ís Izeinek.
6 Az 1887. XXII. I. cs. 4, és 6. M. értelmében mindazon isnnlők, kik életük It- évéig nem oltattak be újra. véglegesen Mindaddig sem vehetők föl. míg az idézett törvénv követelményének elegei nem teltek.
Bprjíbb értesítést nyújtó évi értesítővel készséggel aselgái a aiülők megkeresésére ez Ipsgaiéeag.
Kotosvá/eU, 1999. julius hó.
KISS SÁNDOR,
IfaagalHaaér.
Sport.
A bécsi lövészegylet msgysr nyelvű felhívást bocsáiotl ki a magyar lövészekhez, melyet a következőben közlünk. Magyar lövészek l-
A bécsi lövéasegylet f. é. szeptember i ától 10-éig megünnepeli Ö Felsége I. Fe-rencz József 40. éves uralkodási jubileumát egy örömév és Országos lövész ünnspély-lyel, melyen lövéssek Ausztria minden vidékéből fognak megjelenni é" tanúskodni ason erős kapocsról, mely Ausztria lövészei sziveit övezi, de egyszersmind részt is fognak venni a lovagias viadalban, melyben a győzőket diszjuialmak kecsegtetik.
Ezen ünnepély, melyen gyülekezni lógnak lövészek Tyrol sziklás béreseiről, meg a Duna virágzó partjairól, Slyria zöld-taka-I róiról és a birodalom északi termékeny országaiból, melyea bátran éa férfiasan (egy-vert fognak emelni, amint ezt gyakran tették midőn folyt a hősök vére, ezen Ünnepély nem volna tökeleles, ha ti mkgyar lövészek azon nem vennétek részt. ]
Magyaroki Ezer éves történelem kői bennünket össze veletek, számtalán csalá-| ban harczoltak magyarok és osztrákok * együttesen a fejedelmek és a hasáért, as európai kultura és a szabadságért száz meg száz csatában folyt a ti vérelek épeu agy mint a miénk, és sziveink száditalanssor megerősítették az ö* szövetséget, melyei már őseink teremtettek! Ausztria jaivára, Magyarország áldására. Ati királyink a mi császárunk!
Magyar lövészek! Kajla! Jöjjetek egy ünnepélyre, melyen Ausztria fegyvert fogható polgárai mérkőzni fognak, hol á császár és király tiszteletére férfiú férfiú mellet sort log állani! Egy ünnepélyen, hol pnindazok össze fognak gyűlni, sik vitéz rfzivei dó-bognak a közös hazáért, fegyverhaialma dicsőségéért és Ausztria és Magyarország férfias összetartásáért, olt magyar) lövészek nem hiányozhattok'
Azért magyar lövészek, legyen a ti fegyverlek akár a czéllövészeli vagy vadászpuska, akár akartok mint hires pisztolylövők uj babért aratni, vonuljatok! be ven d ég szerető városunkba, hol lárt karral lesztek fogadva, versenyezzetek velünk a gyönyörű dijakért és vigyétek haza némcsak a győzelem díját, mely a legjobb lövészre kacsingat, hanem azon üniudaiouis, hogy a régi testvéri szövetség az auazlriai lövészekkel meglett újítva és hogy néhány di--4sö napot barátok és testvérek körében töltöttetek.
Számítunk reátok magyar lövéssek, mert soh' sem hívtunk benneteket hiába! Jöjjetek számosan ünnepélyünkre és kiáltsatok fel velünk
Éljen a birodalom első lövésze!
Éljen Ausztria császárja!
Éljen Magyarország apostoli királya!
A császári örömév és V-ik országos lövészünnepély központi bizottmánya megbízásában :
XJhl Ede lolyármestrr, mint protektor. I Herezeg TrauUmannstlorJf Károly diszelnök. Dr. Waniczek llans elnök, Lovagldt. Hon-stetter jegyző.
Irodalom.
— Jóknl legifjabb regényének „A lélekidoniJlr*M)8k Révai testvérek kiadásában megjelenő füzeteiből most kaptuk a 3. éa 4 iket. A mit már az.j első két fűzet megjelenésénél is Örömmel említenünk, azl mosi még szívesebben erősítjük meg, hogy a koszorús iró rendkívül termékeny és mindig jót leremlö tollából a »Lélekitio-már«-hoz hasonló régény csak akkor került ki, midőn még K/krpátby' Zoltán és az Egy magyar nábob remek szépségeibea gyönyörködlünk. Páratlanul érdekes mese, mely | egészében, mint a szövés részeiben egyaránt nagyszabású, érdekfeszítő; regényhősök, kiket magunk elölt látunk és kiknek működését bámulattal kísérjük;, ragyogó nyelvezet, mely szivünket ragadja meg, keblünket dagssztja, lelkesít,, lehangol a szerint s nint a szerző élénkebb, vagy koma-rabb helyzeteket lesl; bonyodalom, mely ss epizódok tömkelege dsezárs sseryfs összefüggésben áll a tőcselekfrénynyelj szép, érdekes, vonzó mint ss előbbi: mind oly tulsjdonok, melyek Jókai minden regényében megvannak ugyan, de az Elmaradhatatlan siker elérés ét sehol sem biztosítva oly mérvben, mint az a mostani regényben történik. Ismételve figyelmeztetjük olvssóin-kst, hogy ez a regény ép ügy, mint Jóksi legújabb regényei kivétel nélkül Hévsi testvérek kiadásában füzelekben jelenik meg, a mi álla) lehetővé tétetik, hogy 80 krjával s legszegényebb ember is megvehesse a msgysr regény-irodalom gyöngyeit. — Előfizetés iránt legjobb égyenesen Révai testvérekhez fordulni, (tiudapAl, IV,| Váczi-ut-cza II. s'ám.) de kshhstór s füzetek min den hazai könyvkereskedésben.
Szerkesztői üzenetek.
Tj *
Vidéki Isvslsaéiakst f*ifcérjafc hKivilel képességért*, Uj iparág meghonosításáért Uj találmányért*, »Fontos javításért* stb. A A kiállítóit tárgyak készítésénél közreműködők csak oklevéllel tűntétietoel^ ki. A jury szakérlök, kiállítók és logyasztók köréből alakitlalik, a szakegyletek kiküldötteinek belevonásával. A jury működéáének meg- • kezdése elölt á kiállítók a jury tiszteletére
i bankettet rendeznek. A kiállítás augusztus hó U-én d. e. 10 órakor Kárdos Kálmán főispán diszelnök által fog megnyittatni ez alkalommal tiazteletj meghívók fognak küldetni a polilikai, gazdasági, közéleli stb. kitűnőségeknek az orazág központjában, a 3 megye celebritásának, hatóságok fejeinek. Jelen lesznek a megnyitáson la kiállítók, továbbá akik 1 frtos belépti-jegy gyei lépnek be. A megnyitás napján, délben nagy bankett rendeztetik, melyre az. aláírás ivek legközelebb bocsáttatnak ki. A főispán a titkár eme jelenlése után azon reménynek adott kifejezést, hogy a nagy bizottság megelége-1 déssel és köszönettel veszi tuidomásul a végrehajló bizottság eddigi fáradozásait s föl- • kéri a nevezett bizottságot, hogy a jövőre nézve ugyanazon Önfeláldozássá! lolytassa működései. A nagy bízottaágnak ezután csak egy gyűlése lesz és pedig már a kiállítás után, ahol a végrehajtó-bizottság végleg beszámoL A nagy bizottságnak föladata most már, hogy a kiállítás látogatására buzdítson mindenkit, kivel csak érintkezik, etlől lüggvén a kiállítás sorsa. Erre kéri ismételten a nagy bizottságot, s a hírlapirodalmat. Esek u'án a főispán a gyűlés! feloszlatta.
— Lapunk kiadóialajdooo^a, Fisehel Fülöp ur könyvkereskedést nyit Kaposvárott, s azt már be is rendeste. Jó sikert kívánunk a vállalkozó könyvkereskedőnek.
— UJ káiwaa. Horfálh-Sri.-Miklós somogymegyei községben e bó 25-én Dr. Mayer Ferencz urat választották meg egyhangúlag körorvosnak.
— A Mura folyását Alsó- ás Felsőszemenvétől egy qj metszett meder által legközelebb már elterelik, mintán erős sodra Also-Ssemenyét nem addig feljes elpusztítással fenyegette. Hullámai már a belső telkeket moasák s pedig oly rohamosan, hogy a tavaszig okvetlen bekövetkeznék a legvégső kataszirófa. Méiió elismeréssel adózunk azért az Illető minisztériumnak, hogy kéae- ' delem nélkül elreodelie a ssükséges munkálatot, mely jőxö hóban meg is kesde^k nem kis öröme és megnyugtatásra a fenyegetett lakóknak. a
— Fürdőkből. Upikből írják Oe-kűnk: Kies gyógyfürdőnkben a fürdői ssison elérte legmagasabb fokát. A lakások telvék a számosan vannak távolabb vidékről is, kik egészségűk visszanyerése érdekében itt időznek A (Ürdöigazgatóság ez idén is sokat tett a fürdőző közönség kényelmének emelésére. Különösen kiemefsndönek tartjuk ea alkalommal ia Dr. Unhtim LipM sanatariumát, melynek mindea helyisége el van foglalva s hol a vendégek kitűnő ellátásban s gyógykezelésben részesülnek. A, betegápolói Üsstet két vörMtersaat egy* leli betegápolónö végezi. Mondhatjuk, bogy hovatovább minden igénynek ineglelelö leea ezen gyógylürdö, s méltán versenyezhet a hasonnem ü küllöldi lürdökkei k Jód viza általában páratlannak no elismerve- Aa
idén Jftbb gyermek is kereste már fel, mert tudvalevőleg görvélyea bántalmaknál párat-Ím • víznek gyógyhatása. G remekek pedig u említett Sanstoriumban kiváló gondozás -bt® ée ellátásban részesülnek aránylag jutányos áron.
— fr ftrrfeiátogauttság A daru-vári fürdőben sz utolsó kimutatás ssarini 813 vendég tartózkodik. Városunkból Dr. Mfy Kámér idős ott nejével.
— Halálozás. Horschetzky Róbert 11 éra* korában maghalt. Békt hamvaira.
— Kia-Kaulzaán iíj. Kelelz Fe-
ium vagy realískoia négy alsó osztályából jó ( osztályzata' bizonyitványt nyertek, e) ipa- j ros segédek és mindazok, kis ss t) vagy b) j poetbea kívánt készültségüket felvételi vize- I gáiaí alján bizonyítják. Alfajéban megki- j vántsiík, bogy t belépni kívánó növendék tz általa választott szakcsoportbefi iparág-ban gBár előre gynerlatot szerzett s lega- | MM is ttot kél havi nyárt szünidő sitit
amely után a kőzéttlpariskolába akar lépni a gyakorlatban foglalkozott legyen. A belépni kivánó tsnulók megyei, városi «tgy körorvos hivatalos bizonyfiványnyal lartosnak igazolni, hogy ép és egészséges ttptalkatá-suak. Bővebb felvilágosítással késtaegesen szolgál az igszgatóság (Vlíí. Sándortér 4. szám.)
— Lapunk mai számához ilfjj Cse-miis Károly látszerész és óramüvéítz körlevele van mellékelve, melyre felhívjuk l. olvasóink figyelmét.
Irodalom.
— Asttassea aieaiadólörvésyek ; ezime alalt jeleni meg: az 1888. XX. I. es. | Az ideiglenes vámdijpótlékról. 1888. XXIV. t.-c. A szeszadóról és sajtolt élesztő megadóztatásáról. 1888. XXV. t.-c. A kisebbik adótétel mellett termelhető alkohol mennyi-j ségnek felossiásáról. Jegyzetek és magyará-'zatokkal. — Jelenlegi aseszadó rendszerünk I nemcsak pénzügyi, hanem nemzetgaidáazati tekintetből is telette hiányos, s mindkét tekintetből nagy mérvben igényelte a korszerű reformot. — A szeszadó sokkal csekélyebb volt. mini a mennyit az álllam jogosult lehetett követelni, megfelelöleg a he-1 lyes pénzügyi politika elveinek; njig másrészt a szeszipar kifejlődésének nenj előmozdítására, hanem hátrányára szolgál?. Azért a jelen törvény, mely mindkettőre nézve gyökeres reformokat létesít, teljesén indokoltnak tekinthető. Sőt nagyon Jis ideje volt már, hogy törvényhozásunk h intézkedjék a szeszadó felemeléséről, mi különben fontos közerkölcsiségí s közegészségi tekintetből is helyoselbetö. — Eddigi rendszerünk irányelvéül szolgált; a termény mennyisége a 75 fokkal meghatározott átlagos fokiartaima alapján való megadózlalá*. s a beczelrésésre szánt Űrméret termőképesség? szerinti átalányozás. Ezen adóztatási mód hátrányokkal járván,, a jelen iiszta fogyasztási adó hozalik be éá pedig mind azon szeszlöződúkre, melyek eddig a most eltörölt adóztatási módnak voliak alávetve, valamint azon szeszfözüdékre nézve is, melyek borhulladékok, törköly, síb. feldolgozásával, szeszes folyadékokon kivül borsavas sókat is termeltek s melyek a termény mennyisége s teljes foktartalma alapján adóztak. Es ezen fogyasztási adó abban áll hogv a szeszlözdék által előállított és belföldi fogyasztásra szánt dzesz a teljes meny-nyisége és tényleges foktartalma alapján fog adóztatás alá vételei. — A kisebb szeszfőzdékre nézve azonban, melyek közönségesen üstfözdének neveztetnek, kivétel állapit latolt lel s ezekre nézve a fözö {készülék termelő képessége szerinti átalányqzás, s a szeszfőzővel kötendő szabad egyezkedés, megváltás utján a várható slkoholmeonyM aég alspjáni úgynevezett termelési; adóztatás fog feniartatni. S ezen kisebb szeszfőzdékhez soroltainak azon szeszfőzdéje is, melyek gyümölcsöt, törkölyt, bort borseprőt, mustot, mézes vizet és sörlőzési hulladékokat szoktak feldolgozni. — Általános ismeriöül ennyit írhatunk a jelen könyvről s hisszük, hogy ajánlatunk majdnem felesleges, mert ezen már augusztus 1-én életbe lépő törvényt egyetlen gazdász nem nélkülözheti ép ugy mint minden egyes szeszfőzde tulajdonosa sem. Megjeleni és ksp haló Lámpel Róbert (Wodianer F. és Fiai) cs. és kir. udvari gönyvkereskedésében. Budspest, Andrássy-ut 21, ára 50 kr.
— UJ könyvek. A Franklin-Társu-lat kiadásában Budapesten, ujabban megjelenlek: Olcsó könyvtár. Szerkeszti Gyulai Pál. 286. sz. Chateaubriand F. A vértanuk. Franczia eiedetiből fordította Dr. Rsda István. 1 frt 20 kr. — 237. sz. Ouida. Égy orgonáig- Elbeszélés. Angolból fordította Haraszti Gyula. 30 kr. — 238. sz. Simái Kristot. Igazházi, egy kegyes jó atya. Mulatságos játék öt felvonásban. Második kiadás. Bevezetéssel Erdélyi Károlytól. 80 kr. — 239. ss Heyse Pál. Két rab. Beszély, németből fordította R M. 30 kr. — 240. ss. Púljy Albert. A báróné levelei. Bessély. 30 kr - 941. ss. fizoárrfá. Költői elbeszélés Abúl Kássim Msnszúr Firdúszi >Sá'i-Námé< csímü mövéből.. Perzsából fordította Fiók Károly. 30 kr. — 242. sz. Gríllparter Ferenci Medea. Szomorújáték öl felvonásban Németből tor-difofta/'Hegedüs István. 30 kr. — p243. ss. Erdélyi János. Aestbeliksi előtanulmányok 20 kr. — 244. ss. Taine Hippolit] Ad. A görög művészet bölcsélele. (Nyilvános elő-seások a -»L'école des Beauxajjls«-ban.) Francziából iorditolis Dr Ferencsi Zoltán. I 30 kr. — 246. sz. a németalföldi művészet bölcselete. Francziából lorditolia Dr, 8zántó Kálmán. 30 kr. - 246. niEliot György. Bede Adám. Regény, angolból fordította Salamon Ferencs Tl. kisdás. 1 írt 00 kr. — 247. sz. Bayte Bemérd. Az esernyő. Vígjáték egy felvonásban. Angolból fordította Csiky Gergely. 2(1 kr. -v 248. ss. Ballayi Aladár. 1. Frigjrs Vilmos porosa kifjály. 30 kr. — 249. sz. BJőmstjeme Bgörson. Leonsrda. Színmű négy felvonásban! Fordi-lottd Káiffy Titusz. 30 kr.
Kuguduág.
HtRDETÉftEK
„Aalea4a" osztrák-franczia élet- és járadék-bistosilé társaság, ö Kegyelmessége, Czartoryski Coostatalin heroseg elnöklett alalt mull hó 18-án [tartáloU meg a társulat V-ik pendes közgyűlései |)r. Klang J. igazgató által beterjeszt ele számadó jelentés eonstaláljs, bogy az üzlet fejlődése az 1887-ik évben Örvendetes lendületet vett. Uj kötvények 5,100.808 frtny lőUéről állíttatlak ki, és az Összes' biztosítási állotriány, az év végén 36 628,579 frt^a rúgott fel. Az uj biztosítá-»k között csoport és elleobiztositások egyáltalában nem fordulnak elő, hanem kizárólag haláleseti és élejtéseti biztosításokból állanak. A díjbevétel Í&7.551 frt 69 krt tett ki, tehát 48.560 frt 17 ikrral többet mial tavaly. Az összbevétel 5,h I J !:::..'. «I|- * Jj v • |. •: |! * ! [! J k ; 2 . : #
E BT JBHBRXJlAaJÍ kétttythb * legjobb czigorettapapir eliainerfeteK. Mivel 5 ..... ÍM lll • 1 J • í M I- 4 ' ' g
. R) ^^^T^SjUÍU ez már többi köat Dr. lUi tanár állal a bécsi vegytáui egye- Í ■ ff j íj 1 | | • 9 3 I 1* • á I ffc • J • • *
K j^gr jmmJjjTl temen, ZV. l.ieUrminu lanár a budapesti állami vegykisérleti j lil"5 í 5| f 1 • 1 J llífí- '
ff imJímm Ul állomás tönöke által megállapitott 1887. jul. hóban. jjj*. Hoyht J J| 4 I J - 8 I :J f
ki Hyg»enia-Unár által a prágai néni. egyetemfn egészségügyi T ; •]! jffíjj ]|J| |11B .s 2 11 « | ti jj.
Íj fURDP** "emponiból ujabb usszehsHonlitó tYyyr/mr^ a lehető leglénye- J ! fSf§4| |l| s 9> Hím } - |ijl 5.
H eiedmény koronázta, a mennyiben a .Les dtmierts Cbr- g |}| f «-''í't3! 1 S ilz'j}} slCli «|
* ™'ii£Élt , cigarettapapír ^-7^%-al könnyebb és hogy a do-l 4 | |5|| | f|NI? flfl^SS í - " S .If^ll. l£í| ;|JPI
Jj , áffTt. ■ kA-|'tl-,Li!- -' íyi«s46 idegen alkatrészt tartalmas, 1 . fltÍ-1 flis^l^-Hl5" j ; j ^ isiili ^J^J a
HT>W J^te^^aű mint a többi vegyelmex^ti papir - Valódi c«ak azon papír, . = i^Iii [ f|t|-T!-l j f i ? * f rj?rjC síi r. . * |
BW ítHÍ/i3.1 welynek eiiquettje mellékelt rajzhoz haaonló és Braumtein 4 : Jfj"® 1= tir 1|iI I t I * ?í;[|;S I , =1
r TiSrífc i n ^^czéget VÍKeli- 1 i ^pvil I 11 x - = | ff
I Ap^^BÉ^Wa^^ígll A gvár ctigartttapapirjűiHok és cziyarettahtirrlifrinek nagyban J| a -"* * » _ * |ss5_]f_ ^ 2 J* s - «►»;;!!
JMHBK/ elárusi,A,i vége,,«. . , « , Ili ii t 'éWr ^s5'8 1 1s - s ^ s is = i xi?
m^^^^^y llraunntriii Fréren ? S ss »|i H'«| ? I ^ Mi 'Í TSÍÍÍ] I| 2 I 1|
•mumti»>m*uMatt * saját csége alatt Béaéen, I. ker. &7io/teHWwégekel '-
jL^jfc'v"^,—r-QLsnaj korlá'olt mozogkatóaágot végiBgrovidalé#«kel, elgürbftléaekai I u BBLi^lL^^JiiB Kk A vele aaaietett és kavetkeawéayea rl I í
gOrbflléarket a. a.: a gfriarzosaJojiokaak oldal- mell ™
éi kétfelé irányult elgttibaiéaelt, aagolkóroa vagy csigolyanüvas alapon keletkezett púpukatl I tynkinelleket. (Ilrbeajakal, donga- lud lé- éa aaroklábat. donga gaeaoa térdetí l
— IV. G|eraavkkadéat és követkerményeit. — V. ZnzödáKokat. eaaat m küuiéa)..
Kéaafelékelnk a plaaatikai müvéasat legnagaaabb fokáu állván mrgvalóailják a modora teatj egyei eszet legmeié»ztbb kűv'ete'mínyeít, mitél.og^a vladra balrgatk khétel nélkfll a fíl'nn járáMt e. aa egé.zatge» lehtéal Intézetflnk ttsata levegőjében taló azabad mozgAst^ do első aorbaa a luütót loparácaiái tel|ea asallénfaét leketóvé teaaik. Ai eddigi hidegvíz gyógy« kezelés folytattatik.
JH^ Búrebb faivllágoaitáat ogy az egyébb aanttal fal aam aorolt botagaágék gyógyítását — ■lat bázi aaobályaatnakat illetőleg, k&avjrecakékba tüa&.t érteaitöiak aynjUaak, melyekkel kívánatra bér-; mentve aaivaaaa aaolgálnak.
Ezen, keaka.aan Intézményflnkre kérjük a t. k&züaaég pártfogását. 80U 5-6 ,
Igazgatók:
ér. Verbéljl LAaalé dr. Kólh Adoll llacker (iljáaá
lelrlfi* ffturvoa, egyetemi m. laaár teatagy^naaltó ca. k. adv. aaálUtóorvoa-, aab,- ml
a Stetánia-gyermukkórház sebécze. aa intézeti betagek readelő orvoaa. éa taatagyea. aagélymlvek gyánaa.,
oooocxxxxxxxxxxxooaxxxxxxxxxxxx,>
X r^EHIÉE MIKLÓS H
Q am.k. államvasutak gépgyára vezérügynöke és több kiváló gazdasági gépgyár képviselő, e (
jj__Budapest, üllői-ut 25-. Kőztelek.^ ^ ^ ^ y
^ ugyanazon gyáríMn^bzÜtl,' rt
Q lelfilmulhalailan munkaképességű Q
>< 4H", 54" éa SO" ..éle. Q
x vaskeretfl gözcséplögépeket t
V kél szab f> kiváló fontosságú szerk. újítással és pedig: V W a) as uj, maguk közölt négy.zögü lyukai bezáró s rostélyzat alakjában egy- > Q ná»fa illeaziett keményfa rudac-kákból alkotott lörekrosta, mely állal a törekben L
1^0 szói kevesebb szem megy veszendőbe; Q
X b) h meghosMiabitoli rázó-aszlsl, mely a azalmának egy második kirázását ,
V ««xküzl. f mi által a szalma közt V/^sser kevesebb mag msrad vissza, rijinl (az (■ Q eddig ..t-merl legjt^b gőzraéplőgépeknél, mely eredmények a m.-óvári és kassai kisér- ü Q let. állomások által számszerűleg liivatalosan konstatáltsttsk. Azonkívül ajánlom ( Q 3, 2 >, I1, éa 4 léerejtt IseastsbllJslMil ' 1 X ho//á)tik tartozó pánczélszöges c^plőgt^iekkel. valamial mindennemű járgány | y rti|'U>jr*j*ket. Hiiliing-wort-azénsgerebfyéket, Iflkaszálókat, ars'óg^pfket fs min- "
V rien rg^éb'lsgjobbakcsk bizonyul' éi szolid szerkezetű mesögssdasági gépeket || Q l^zall.'oti ársk metteo
j f ^^ irfMStrkr( Lmiuutri ingyen i* Urimntr* ^g „
Qxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx3pcxx9
Nyomatott Fiaobal Fűlőp laptulajdooosnál Nagy-Kanizsán 1888.
Miatáa tudomásomra jatott, hogy 4a év 41a kínáltéit kipróbált éi aa Más raiwliadS riláféi* Mrtll fog- is attŰsmfrrtéli *;rrtmrt nagy kele dóségük miatt hamisitjik illetüleg más, gyakran ártalmai, szereket b hasonló elnevezéssel «a ktlaó kiállitáaaű hoznak forgalomba, ennélfogva mindenkit a következőkre tigyelineslelek:
A ki aaáját alaposa, komte-válni, fogalt a fogkötői megszabadítani, fogházát íelíriiitaal, a száj kellemetlen szagát fa a fogfojáat eltávolítani akarja, az kéljen:'
Dr. Popp-féle Anatherin-aiáJvizet Ára^ nagy üveg 1 frt 40., kisebb 1 frt és kicsi 50 kr.
á ki ragyogó fohérségü, tiaata fogakat fa kai lemet tiszta azájizt akar ai kérjen:
Dr. Popp-féle Anatherin fogpasztát Ara 1 frt 22 kr.
Aki a kellemesen habaó én; a fogakat kitűnően tisztító fogsaappaanak barátja, aa kfajaa:
JDx. Popp-fél© aroznatlkrus fogpasztáit
Ára: SS kr. Aki In legjobb foglárnak barátja, az kérjen:
l)r. ^Popp-féle fogpövi. Ara 03 kr.
iAki odvas fogait önmaga ok a íja kilömui, az kéljen: »
Dr. Pepp-Me foglftaiál (I'looabr.) Ára l frt A kinek jkittínő pipere fa gydcaaappaara oaa szüksége, aa kéljen:
Dr- IPopp-féle növényszappant- Ára ao kr. E avn>k kaphatók .VnCy-A*it.iW» Práger B . Itela. grófrazwtWbaa. l«wtafeU I A.^S'mnuier J. ■> Murton «1 Huber isMétwa.
_Dr POF*P J. C. atimh /fanw.
iTaak a legjobbat aaokUk b.iailaltaal._
Kelt Nagy Kanizsán, a kir. Uzék, mint leiekkönyvi hatóságnál 1888. évi áprilia hó 93. napján.
2(8 l-l Gr. HUGONNAY
kirendelt kir. tszéki bíró.
2bOH tkv. 1888.
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.
A nagy-kanizssi kir.: törvényazék telek vi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Öjv. Peti Nihályné v^grehajtatÓDak Dr. Tu-boly Gyula ügvvéd mint néhai Peti István ismeretlen örökösei ügygondnoka végrehajtást szenvedő n.-kanizsai lakős elleni 255 frt töké, 1883. évi márczius hó 2-tól járó 6« kamatai 18 frt 85 kr. per, 7 Irt 95 kr. végrehaitás kérelmi 9 frt 50 kr, jelenlegi a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fent nevezett kir. törvszék területéhez tartozó a sormási 92 sstjkvben A I. 1—16 18—30 sorsz. a. Peti István tulajdonául teheti ingatlanok a B. 7. alatti perfeljegyzéssel nem erinlett 1657 frt 60 krra becsüli foleré«ze a C. 6. alatt*1 öav. Peti Mihályné szül. Pjerhóbs Ersse javára bekeblesett özvegyi haszonélvezeti valamint a C. 7. alatt Öav. Pe'j Györgyné a/ül. Szekeres Erssébet javára bekeblesett életfogytiglani haazonélvezeii ssolgalmijogok érintetlen hagyása mellett
1888 é?l augubiluii hó 3 napján déielöü 10 ómker
Sormás község házánál Dr. Newidlsr Antal felperesi ügyvéd vsgy helyelisse közbejöttével meglartandó nyilYános(árvelréaen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kilelt becsár
Arveresni kívánok tartoznak a becsár 10e/a ál készpénzben vagy óvadákképes papírban a kikü'dölt keiéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részléiben, még pedig: ás elsőt as árverés jogerőre emelkedésétől ssAauisndó 1 hónap alati, a márodikst uigyanatlól 2 hónap alatt, -)- a harpiadHtat ugyanattól 8 hónap alaíf, >r* miudea fgjyes részlett ulán az árveréá napjától számiiaiidó 0% kamatokkal együtt as árverési teltételekben meg határozóit helyen és módosatok szeriül lefizetni.
Budapesten, V,. Tftozl-kOrat'
(as aaatr.-mag*. allamvaspálya közeiébea)
Ajánlják nagy választékban rak tárakon levő a, a éa a laoeoia
(.OznOZDOKYOKAT fa
«0kiépl6(iépeket
(rarSKeaaa raadaaari Aa I. $ ifi Umji lifujtI*
r
a
m
I
fi n
K . h
. É
ú 4 „
II a *
»s
m '2S
li I fl
ír° ■ a.
a
a
a •
a
a
a