Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
8.2 MB
2010-06-03 13:28:33
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
157
1258
Rövid leírás | Teljes leírás (272.63 KB)

Zala 1889 január

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


szám.
Nagy-Kanizsa, 188r
B» m ~ ZO UL-J8
*HThMltM|| !j * Immt-MM «rku i
I K tMÉanél a ka ualWail Haifa m*t> B aiMaa Uakaáay.
B ElaééklvM*] VlmkAi íMh 1. I
lataUk «ú lurt kwl-I kaaiuink d
án.
XVI évfolyam.
K+*iratok ft
•Ma htlralMl
ttt in " ns
ZALA
M
^olltilcai és vegyes t*rtalm\i h.|tilap.
K Zalamegyei ügyvédegylct a Nagy-Kanizsai- és Délzalai takarék Pénztárak, Bunkegyesület az Alsó-murakőzi| takarékpénztárrészvénytársaság és öns. szöfetk. hivatalos közlönye.
May)elenik Nayy-Kaniiiiii hetenkint egysnr: vasárnap.
873
ja sx _. cd ' un 1 ül
nArtprtM ái4t>
U Rtfca i*r« ..,..» ái - *r. P num ]. '.... .1 N 10 n w^fMiié .... t , »
Binlatfa^k jaiiajrMM aáiattUtaU É |
! 8 -É
ArwW a afjrih Mvataloa UnUlaOajrU
a m kr Uljra^iinn (attl 100 jnM* !• U uatiaf nín>l«n iiMrt iffHtf.
Hyllttér pstttsorz 10 kr. : xrx "i nt rrroma. tn
EliíKtetéal feltolván á
W
ZALA
ii
nimii politikai hetilap | 1889. évi, XVI. évfolyamára. ■»
Lapunk a jelen évvel XVI-ik évfolyamába lépeH. Hódolva a beveti axokásnak ni ia olvaMkösönségünkbŐx fordulunk, lelkiérve tnvájjbi pártfogásai. Midiin art téve, aa el-multj időszakra pillantunk vissza, úgy hi»x-azdkj, hogy nem köpetünk el sxerénytplen-ségei, ha e visszapillantásból merítünk Jogot •kérelmliiiltre, mert lapunk évrfll ívre r»kn«tt bai|al«aimal törekedett arra, liogy a> olvaaéközönaég Igé-ujell mladra lek lutrikén kle légi tie » a vidéki kdztthNéguek oly lapul ajajlita, Mely politikai é» | támadalittl Iránj u köalenaéujel-»rl, érdekei hírrovatával, tárexa-kttaleményelvel mindig irodalmi sain-vonalon állva amazokkal politikai éa íársa-da'mi érdekeit elömozditaa, ezekkel pedig a mulatiaiái iráni táp'ált követelményeinek elégjél legyen.
Rcjel, vidéki én várowl társadalmi mossanaiaiuk egyike aein kerülte ki figyelmttnket, a nem fogja kikerQlni ezen-túl nem, • igy mini eddig, ezután ia — aine ira «' odio — fogják megbe*zéléseink tár-. gyá( képezni, — rneuien minden elfoguliság-léi, inert a lap a köaőnaégé.
A láraadalini buzgó tevékenyégnek, mely Önxetlenül axolgálja a közjót s akár a jótékonyság, akár a közműveltség tarén jót kíván leteaiteni, mi exentúl ia buzgó meleg saéazólói én pártolói lesünk, épugy támogutiii fogjuk aa egyleti életet, a tár-aasélet emeiá-óre éa nemexilé^ere pxélzó törekvéseiben
Politikai elVelnkel é« Irá-nj unkát ismert aa\ ©Ivaaikőzönaég; az oddig követeli elvnek követői leszünk ezután K a nélkül hogy a politikai ellentéteket a társadalomban in érvényesülni heiye-neknek tarianók. Ellenkezőleg. A táraadat-
mi tevékenységben testvériesen egyesülhetnek bármely párt j falai, mart Hl oly oltáron áldozhatnak, mely mindegyike elölt szent — a aa a hnza oltárz.
Ilirrovutniik ezentúl is vállozaloa lesz, megyénk minden vidékéről gyorsan értesítjük olvasóinkai, Iölekintetlel lévén mégis a városunkban lörtéoö mozzanatokra.
Egyéb kttagasdaaágl, neveléml s egyéb tartalmú qiikkeink ezentúl is bőven fogják tájékoztatói olvasóiokai akár a városban éa megyében, akár az orazagban e téren történő moszaoalokról.
Tárczaközleményélnk mindig eredetisk a iparkodunk azokat miaél váltó-zatosabbakká tenni
Egész bizalommal ajánljuk lapunkat az olvasóközönség pártfogásába s kérjük az előfizetések mielőbbi megújítását.
A Nxerkesitőség. A LAP ELŐFIZETÉSI ÁRA:
Egétz évre: . . 5 frt — kr Fél évre: . . 2 „ 50 . Negyed érre: . 1 „ 25 .
Aa előfizetések legkényelmesebben poa laulalványon
Flaekel FAIttp kladéhes Nagy Kanizsára kQldeodŐk
A kindóliivatnl.
~ i— i ■ 11 . i 11 — U mi ■ -t ■■ - a
Való és lituat.
As e...