Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
9.56 MB
2011-02-16 14:12:31
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
126
3038
Rövid leírás | Teljes leírás (291.73 KB)

Zala 1889 július

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

27. szám.
:\' NJliiSfflk 1889. jiiL M
|«=mr iu\'ui m m rffl j\' ,IM \' ÍJ .
SzarksntOMg TT • f^F ^ÖT^ ^VT
Battiitaa* é« KMfalnil*-ui«-xtMrkaa M JA W JK
Mb iaUinÁdó a lap ia*lu«mi rtneit vaui- \' I J m I *
foto aiBiUa kuiictuc^T. 1 ! M M Mj ■ ^P \\
Kiadóhivatal: Várad,i«.«tm 8. l^^^J | > M\\U
1 BtrawaUtka tartlek euk innart kaatkUl \' f ^
1 j I íopdtouuk«i f I | i.. r)• I
W K^lUv vij^jTnőmjktttdetnlk, II ^Olltjlkai ÓS
^T-inj-TTT-TIT m TtT~r|I A Nagy.Kani L. ^
_;[ | MegjLi
p a
XVI évfolyam.
Egészségügyi dolgok városunkban.
I
Városunkat a (ermészet u«jyan egfinmtyen fek vénael ajándékozta naeg; levegő, .j.vize kii Unó eg&tz*£gea; mind a mellett ■— tekintettel a Aiiytonojliiié-ppKifdéNrér — forognak leiinj olyati|ihu-jok„ kívánalmak, miknek teJjeHÍlése küzegészségi érdek.
Hogy fokozatosan, a1 könnyebben teljesithetŐkrol térjünk iv heliexebbeii teljesíthetők re: első sorban emliljílk az utczai öntözést.
A mi városunk talaja olyan) ter mé^zettt,] hogy ha kiké nagyobb esőnk) van, akkor ."rengeteg sár képződik kongó téglával ki nem rakott utozáin-kon; ha pedig fjgy két napig száraz, meleg időnk van, olyan hatalmas por képződik, bogy a^erosebb kíjzlekedésii utczákon betartott szájjal és orraft kell \' járni, ha tüdőnket kissé kimélni akarjuk.
Igen természetes tehát, hogy ily körülmények között az erősebbköz lekedésU utczákon csak olykép lehet e bajon segíteni, ha napjába^ kél {per is jól\' megöntöztetjük az utcza talaját vagy kövezetét; mert a por a kövezett utczákban is elég bőven felfödik.
Mit tapasztalunk azonban?
Azt, hogy a vállalkozó a város öntöző lajtjával bejárja az ulczáikat; a nyugvó por-atomokat /ölveri, szetfecs-kendezi a gyalogjárón haiaaók szemébe, orra alá s mire az utcza alvégétől a felvégre ér, az alvégi rész már teljesen száraz.
Ezt hívják nálunk utczaöntözés- |
nek.
De mentsen is meg Isten benníin- | ket kissé erősebb széltől! Akkor majd nem lehetetlen utczáinkon a haladás.
* "\\P *
A második, már igen sokszor hangoztatott, óhaj az utczai gyalogjá-
rók cs csali tása.
Az év nikulai nai bajt» Várj> han már a hetetlenné Csak agy i meleg déli éppen féliti
pegtr^s tártaimvi hetilap.
ii ItakarékJénztáraki 6fj a [ fyinkegrajlet h|\\ atalos kdzlőny nik Nag^-kanjzaán hetenkint egyszer: vas árnap.
n* ntrTff - zzz :\'zz*s Ei/»rimlai ÍBÍK
1Lm ..... y • JJ • ; I H ..■••*> I . t
i U I Uirdttf^ek jHtiaroaaa «*A»jftaiaaZ.
I R xiverM c jjtái SSSfa kiMrfafa* W krTblyírgilíjwí Mai 100 «4if l nl I aaontu) ntade* ntxri rgy l«l kr.

Nyilttér pftltsora 10 kr.t itt—itt—Hl \'"
mi j, , i h!. i I\'! i i iii -H-■ - t
iliiák rt ndezi\'se tntztáiflar- Nj|gyoi^ jól |f|fiiuc vámsi I \'\'
me melegei b Irészd, ajlká-mindig e őterbe lojlj&k e ik egyik másik ulcznjá-só szoroM értelmébeii l\'ürf t a csatoripzá* mizei ája. il. kjei! tenni valame yik ion városunknak ueijji is I ulK\'sáin «l a sétáló ttneg
batiszt zsenkéndőve) onnan is történik M
IHllll zttl-jói iiiá-
lszó-
fog győzóuuii hogy váipsKnkiuik Röbb olyan; utcaija van, ahol a mizerabi ásott, roá-fe-flHésíj nyilt csatornák dűlő iszapláupik flifSze rjiiatt, csal paríümözut^ csos I^alanii.
{niieu h lalás. Lnuun utcza énf^ke
\'satpriiájuabau megáll ést esőviz h hogy ej miatt •ket idézi! mleg n kapitányság, prjrntha a csatornázási mizériákéit az jj <|lc/.ai lakosokai lehetne felelőssé tenni
utján, lcgutóbb a Teleky lakói szólaltak fí»l, liogy
utczai ny megposha
ekiíi-óhaj rész
nem pilla-meg-sze-Lelek-
A hprni;ulik. — egészségi tétből szintén nagy-fontosságu • egy, a közönség igényeinek c>mk ben is megfelelj) sétány alakilás
Sagjyon jól, tudjuk, hogy e megy oltani könnyen^ mint első natra fe)]üniprY mert a helyiség választása, aj legtöbb valószínűsé rint szükségessé -váló ház- és kiigazítás meglehetősen megnel ezitik a dolgonj De azért a kezdő lépjíseket meg lelijélríe tenni most..
Az I mái körül-belül elhatlrozott dolog, liogyj a kórház előtti fflgi vásártér fádittatni fog. Neírj valószinütlen, hogy a itiost még útban levő de a város jelenlegi financziAjis helyzetében ki nem Jsajáiitbató házcsoportok játithatásának lehetőségével ez alkalmas lesz városi sétánynak, tény, hogy á város központjáb(j|z közel esikj van kedvezőilégáragrihi|R, szép szabad jlfekvése.
latosa
unM [(il korházra való i^jintetből Hziik fg«s itu Jolija) h | a sza||adon álló tért pfílsihiliai\' Az már j|q|(fiil^gi nagysá-iUifúi isi (a (Jkialftnieziej még meglevő aránya részéilek^ Jietemejése után) elég eép: Hiftatér volim. KésnUli azután luk-anj-lassali Ijih^tné terje|<z|«|(lui.
Meijt az már mégis j csak nyomo mikor jegy ilyen vá :y-Krtnizwi. egyetlen nétatére íiincn, hova *hetn» menni üdülni, rui aiz alkonyt, hogir vagV a [város fő ut-rójára mehessünk sé-iközbeni mikor leg-\'egő, árnyas sétány fogságra vau kárhoz-
fusagos állapot,
WrjakL iíiiiít N iagU)l4 területü nadközben is el tólluik be kell a szabadb czájánjai gyalbg
táliii, ülnhli, íííjij
élpnydusabb a le hjányaban szjbaí Ijtijiya a közöiwégi
I fejlig a IjlolJon egy kím jóakarattal] egy kifi7 bujs^óság^al|< lehetne segíteni.1
mégj a szabad, hideg l)e ezt az óhajt át
kisa-a tér Mert
máriszn arról, hogy; íanizsai közötti kaná-i
| ^zólhatnAnk füi;dő liiányáiplF! kejl enged min k jöviWjc
I Vj)ltlig|a i
a Nagy- ás Kis
lison épittetnélfi (gy fürJljohely; de-azl inditváínyi zás sladiiimáMió] ki éppen azért :ijem Ifi péti a dnpoaj mert maguk az\' indjtváiiyíjzok beláttak, hogy az a szabadrfündőj lielkriség is könnyen, sőf legtöbj) vLlóizínípég szerint a gŐzfllrdo anyagi sorsába jutott |voffna.
Ily flolgoi jsllrgejni mi sem tartjuk még P- épbeit reajis Szempontok bal -f időszerűnek 1 Ide animí melegebben ajánljiík az illetékes jköjöknek s hato-ságutisnak a fennállói egészségügyi njizériákat és h ányokatj szoros figyé-lembe vételre s a czikkUnkben elmondottakat mégszíylelétjre.
Nagtr-Kanizsa város tanügye az 1888-89. tanévben.
jfgy vAros haladásának tényezői kőzött nem mol.<ő-hei|et foglalnak el a lj{i/.iDúv6lf s^et plömo^liió intézetei — a\'x isKőiák ; h»l A fi-itfji nemzedék tagjai, mindegyik a maga liujlaii|a í»s leiiel.^Ke, szerint megszerezve a ]0vei)(|ő jinlyftjához. sxöksö^es veit
I fs^get,] egyszersmind teltételeit sferzi még \'jiWeh.ijí/ íiolfjogulösának, ., a ti|jeiiyny»i>en ennek le!\'el elei képesitik jMts, l^ogy majdíjn mjnt csftlftdtiig, mint\' pn[gAr, mint haxaÜ öntudatosan töltse he lavaiását s rnegfeleijeit sokféle kötelességeinek. iA gös-és villamos erő korszak A han nem efég már a legegyszerűbb iparosnak seié a (udá« azon hűnimunia, melyiyet előbb p jól neg-ftllia 5ehet; nz egyén inielligenijája hatalmas tenyezö és kellék a lét kimielmeihen1 inaí hspság, s az intelleciualis érfi menl&l naiiypbb mérvhen valő kifefleteki^se most mar ia legrfls<fbl> . iskolának is elodázhatatlan feladata. :S ez a belátás most már olt is kezd liődilani, a hol eddig 20 év előtt még liudni nem akartak; s kézdtkjezt belátni mostj már ott is, a hol a meghőkölt eon" serviltiv hajlam a régi felé vonzott.
Azért tapasztaljuk, hogy \'sjtéles e ha-zálinin a legtöbb várói., drága ki jys gyanánt dédelgeti tanügyét, minden ftronJ nzpn van, hogy ezt mentül magasabb fofra tejleszsze k a lakosság igényeit minden irányban s minél nagyobb mértékben kielégítse.-1 i A tanév befejezése légióljb alkalmat , szolgáltat arra, hogy körliltekinjésl tegyünk, s vizsgáljuk, hogyan álltunk el\' tekintetben az élmult évben, s van e még lialasztha\'at-lan teendő e téren. .
A ki Nagy-Kanizsa város tanügyi évi • ki>ltségvetését figyelemmel vizsgálja, be kell ismernie, hogy. a város dicséretve méltó laiz-g&Iómmal iparkodik e fontos ijgyet fei(esz: tenj; elismerésre méltó módon gondoskodik aírrftl^hogy a legszegényebb sorsú gyermek is réSzésülhessen az oktatás, ak iskolái lié-veies és mtiyeljüdés áldásaiban; alkalmat ad mindegyiknek arra, hogy lenelüTégeit lej-Iesi8ze s esetleg|iemelkedhessél|[ — ha szorgalom és tehetség párosul bennej — abból az* alacsony körből, melyben születelf, vagy legalább is, megszerezve az alápmüyei&ségel, hasznos tagjává lehessen a; tirsadalomnak A pci eb^en, a tekintetben városunk áldozat, készségét gáncsolja, az nem imieri szokat az erőfeszítéseket,\' melyeket a tanügy fejlesz-
TsixczsU Vándorhangok. ;
— A „Zala" erödeti tárcsája. —I
Alig pitymallott, mikor kocáin ültem s: bucsut vettem fájdalmaim, Örömeim la. nyá)á>ól, a zajos várostól.
Olyan csendes volt az a hajnali órákban, mintha a béke, az egyetértés szelleme Ölelte volna áldó szerelemmel. És nem is lehetetlen, hogy a tnr városunkat -nsak éjenként látogatja meg ez a jó szellemi Tudja, hogy nappal ugy is hiába jöne.
Még a korzó is oly csehdes, oly ém-berhangtalaoj! Egyetlen kardzörej nem; hallatszik. Őehp egyetlen bóbitás ksláp, mely alól oapverő szemek deleje sugárzinék.
isten veled, nyugvó városi
Mily jó, ho^y békés, sima I képedet látom a bucso pillanatában. ElfeleAm, hogy sokszor háborogni is szoktál t, elfeledem az iszapos ember- üajázát; a sok nagyralátó, üres hivalkodást; a vakandmunkájé érdek-küzdelmet ét csak békés, szelíd képed emlékét viszem magammal. így! lesz Jmajd jó tanyája képednek az én örök békét szpm-józó lelkemben.
íj f »eled, nyugvó város I J
1 A te zajod, küzdelmeid httlninai te-mellék el as én gyalftletemet. lu •sálion az én lelkemre a boldogító béki, amióta érzem ^magamban a gonaofctokatj leiteket veiérlö istjeni mellemet skivnuiek soha semmi áliaí föl nem verhet^ szenu nyugalmában.
Isten veled 1 Elmegyek] de lelMtijn visz-sza-vissza száll hozzád!
Itt robog kocsim a mi nvooM|Ank elölt.
Csendes ez is nagyon. A gmek nem zakaloloak benne. A laktor, a gepmes\'er, a me\'ronpá, a szedők, mind, Mini alusznak békében ét viaskodnak álmukban a reite-
netes sajlőhiUákkBl, miket az én jó Szalamander jparáflom uszít rájuk.
Netted is egy inteni hozzád, te emberi szellemmel táplálkozó Moloch! Hán lollát ki kelleti már tépnem lélkem s7árnysinak, hogy téged tápláljalak! Tépnem kell most is SMkanatlimul; közeliből, távolból megköveteled táplálékodat js vájjon, íja soká tffy >&rt. nem fog-e majdan szárn|atépett lelkem ossztalahul vergődni, mikoij] a ke nyérgon lok magasabb régiókba erejjzlenék!
Mindeg]| I Én tspláplak e/eijipl | is pa-nasztalanul. ] 1 * , r
Pár píiianat alatt a Déli vasul utasoktól nyüzsgő nálvahá/ánál vagyok.
I tíarangjelzes.
Rohrer bácsi bedugja a szebigivegél/s elkiáltja]: | j I
H »Zákáiiy, Barcs, Pécs* sa Ö( perez apait falár niögólieni van a város. Cgy óra \'múlva Zákányon I szállok, hogy a "Magyar Állam Vasút* ja gol fl\'eg májú vi gyes] vonalára Üljek.
giilmu vonatán. Mágoesfa értek. A kalauz kikiáltóit 10 jperozk !
j Kimúlt jlÖ perez, élmlull 15 percx; a vonat csak neon indultJ Kardos megsokalla a várakozást ; azt hitte, a gépnek van va-lámjI llaja; elöie Iraenl a posta kocsihoz, melyben a vooatvMelö! is szokott lenni.
Hát vonat irézetőj J kai aolygó! képpel itiáll a hegy i 4 »Nos, mikor itnlulunk\'f
Níj
lasztani nak. K német »Bedau azt jele
kem azokat a kocsikat melyeken a »B. D. la a 3 belü valami gonéa utazó szerint annyit tou| e deineii Zusiand<f Toléj nli: l)l3állsszék, Dombovár, inindig ezen a
aux, gépész mo-evét.
i kérdezte Kardos.
m
kiválik van-veséjü hogy :i önképen ákány.« vonalon
Ezek a kocsik ín közieke Inek
K idélyts nyugalmú vonat Áá nagyon Aa utát ne Ialtsa rajta élalét. Legföl bb unalmában hal nxeg vsgy mérgében a gol üti meg.
I. issari megy, én megáll imitt en bak terházi ál. Nagyobb stácziója csald I ülő van Kspofijároft és Dombovárotl. Egri helye csak M, a jjnásikon csak 110 né czfg áll As bUíO iferckes állomásoknál a várako) áás^ilk kÖBüIméoy állal van bff yásolva Azt bbxéltk a gonosz nyejh k, bog] egyszer Ksrdos Kálmán, a barany íőispái ís utazott a »H. D, Z.« rasnt kad^yes nyn
A vonal vezerő vállas) J j- iMitidjáfl, móltósagOM uram, csak jnég| ezt az egy liter bort megisszuk.«
| Ilyen . am kaotáklcal koszorúzza meg ezt a veszélylefen lassúsággal haladó to-nalot la kőtekeqő emberi elmei
Egy más k mennyei jussal [is jA dolog Többett; kJoj mennyország > altá Bzéni Pélerl
megkihkolt- uiss már a kapésolalba hozta, tíiijiénf.j
igaltak Szent Péternek a An, jbebbcsátiaiést kérve, kinyíló ta az ajlól ;| de
mielOÍI egyetlekyét Ifdbocjjajtott volna, iheg kérdezte: s/.önve(|eii é a fplriün vnlami[kU-
amivel ||a mennyországot
f [l gy szóll c
alássan én egyszer Zá-ig nlaxjtflm a »M. A. V.<
Ionos mariiriumót kiérditnelie-i legye {Egyik utas — > Kérem |iány ól Bál,t; iszéh ivegyés vonaton.*
i — fa elélj ma(jtirium!« — jiz^il ISzéni Péter taI béboísátoWa az ilíáiől.
Megőrült ermekj egy másik írennkrke-t renő. mert a Jtéiszéij utizoft a báttappék [íloijnbovárl Malin s nuftjOr rákerült a sor, manriumánakj teljes Hudalábsn erős ijnér-zetjieí jeíenifjl Hogf o| kétaxer ntazott azon De imé; Sieni (\'éter a helyett, pogy megnyitótts Ulnu ejőliei men;iyorizá| aj |{|1i| igj sz/jll [:
akt^lyi
»Edes liajm,\' [azj)n|a vonalon íkjétszér u iínfigji mennyek érszágál
nagy bilond, hogy izik, nem éraemii *jei» bocsátlaU be.«
Hat ha caakugyan menőrtént volna ■ ez a dolog, akkor inftr én is l iába kopogtatnék Szent Péternél. Én is elvesztettem m^nuyországi jussomat.
be engem bőségesen kárpótol as a Iludat, hogy én az utazás kiáiiott 12 órai martiriuma ulán mindig egy kis földi pa-raldicsonba juiotiam. íj %
Most isi
í Itt vagyok egy csendes j kis faluban, szerető szivek, körébén. |
.Uly szent njugalmu e ihely, mintha aiigyalkar cséndes susogásu, jbüvös iinájá-iiil rezegne a lég. Elandaliijk a lelket a fdlemilék éneke, mely éjjel, pappal szakadatlan imaként zeng a magaság Is.ienénéz» AJz\' ingó lombok susogó zenéjte ábrándokba ringatja a lelket. A természet sxent, ünne-p es csendjébén imára kulcsolódik kezem és beszélek az én hatalmas Ulenemtiel, aki csodás világának égbeemelő ihletével annyiszor betölti az éi( lelkemet; jjak inek ihletését érzem lelkem minden gondolatában* szivein minden dobbanásával; aki erŐnL szeretelem, lelkesülésem^- belső világon), megnyilatkozásának egyetlen forimsa.
Mily boldog vágyok e szem nyugalomban! Ha maradt volna szivemben csak egy íjaiányi rejtek, hova tanyát perhetetjt volán íj harag, iu, e nagybékéjüJí áldptl helyen megszenteli, betölti azt is li szerejel. Itt tyúlszereten érexem, hogy éni többé jyUtölm líeín tudok soha, csak az^ratni, szeretni Végtelenül, odaadással; megosztani szivemet még axokkal Is, akik gyűlölnék engem.
Ebben az ihlcléaben t^ilatkosik meg liepném az én Istenem. Ír • ♦
Majdan, ha béke vei, vitelen saereiet-jel megteli snívvtl viaszatének zajon vila- -gndba, le nyQiwgö város, -3 megint menynyivel defüliebbnek látod a béke stfllemé-lek csókjától illetett boalolumat.

; tá* érdakébéa tesz. Meri bizoeyostez, hogy! I egyszerre mindent léte»iieni és megtermuiem ami leijei* s: különösen * tanügy Aw I | kofái kell toindeh elhamarkodott tép^m] Kéiséglelen, Hogy Kanizsá yáW4»»k ~ | okböl — rviüUn^e vm égy rnKgásabb leAnyi I iskolára, akár polgári IcmfiAoln legyen aaL ] akár telsöbb leányískohj, s; meg vagynnk | győződve róla, haUr ennek létesitéfc késik I is, a víjnw nem fog áldözai készségében meg| állapodni, 8 hogy ei intézel létesülni fog Hogy vÁronunk és vidékünk sajátságos vij -•Kenyainál, kereskedelmi-lorgalmftnal, lekvéj ! v sénél fogva szükam voljm egy kereskedelmi I iskolára is. mely később! kéfcigteíenül k^ij I stíllé msgát,\' azt mutálja jixon mozgalom, melyet az itr. hitközség i-ik. szakosztálya iniíiftlf, a mely egy középfkeretkedelmi iskola , felállítását czéloszs. Ás addig meglett lé|»é- I ser felöl elegendő tá|ék\'|xá-Hi nyújt maga az iskolai értesítő; nem leríjuk cxéiaterünek most a keletkezés atadieiaáben a megindított mosgalotn felöl véleményt mondani; a ff j-. leményeket azonban érdjeklrtdestel kísérjük s hiffni akarjuk, hogy az; iskolai szakosztály, | mely ez ügyei kezdemény este ép oly hetá- I tással, mint tapintattal (ogja azt végbe* is f vinni, melynek mi; sem ári hal annyim, mint as ezperimeniálá*.
Ha helybeli janintézeteiiik progrsmm jaín végigtekintünk a tanulok puszta létv száma is tanulságét less ez intézetek hiva \' lottságáml A belső eredményre nézve min- I denki sajAt magának Alkothat képéig az j intézetnek figyelmi és szorgalmi állapotáról. ! Mi itt csak as intézetek látogatottságát vess szűk figyelembe, ügy szilván keretét áíla- | pitva meg a képtjek. A eljifiaiikai adalok j sserínt látogatta: ja kegyesr. tanitórendiek <j ÍŐgymháziumát e tanévben 336 növendék (155 helybeli 180 vidéki);. - a polgári iskolai 143 növendék; a íeljjö leányiskolát és elemi iskolát 1U84 nóvejdék <!»HH leány és 996 fim; aa isi. elemi fitr és leányiskola, valamint as avval egybekapcsolt kereskedelmi iskolát 653 . növendék (367 helybeli és 286 vidéki); ez együtt véve 3115 (moud háromezer egyszáz tizenöt tanuló. Itt nincsenek hosti adva az iparon tanonc/, iskola és kisdedovodák lanulóL) Ez városi tanügyünk képe. Elén növendék sereget a különf$é osztályojkban és tárgyakban együtt véve, a hitoktatókon és szaktanítókon kivül 63 tanár és tanító oktatta.
|s eszel egybeköt (rtepitftje as lK^ti Ma Sttmu, igaaggt
- |Jegyek és HlviUiiesea Magyaráz N/^im\'^d^ia. ÍM értese/és, me i ingvae igazságot Í888 - sir Ki tané
kitt*i/a/ii* || Ztith gnat|n Kdétől. Jele •ázivleiesre méltó ialronz. Jelentén as
SL Tatalom. I*ki
\\t elemi tiniskála i st/letm tanterve, emre méltó, alapo? dolgiwmt, mely énék Biin Samu ígazgMitaak béc ráíflk. -r Itoyégsett biiHU^itg a keres! ában. — J itevOk; l-f Tniueslfiléi. orózal. — Statisatakai lábmaatok jövi tanévre vnnallosó éipesjté*.
kereskedelmi Nkoia totiévnd. H<e|*kes4té lltjaék. •ti — Neo-
IW át tar-nftl.
\'(Slfitére iako-fcrdem-A
n
! — fiisAré eudégsseretd kegi
apján larUMi Te |ikouiái adotjt, mel tin kivül luegiHon i worüilif 11
im, /ir, lUnc:ík Siímlnr, W. ifj> bf&rlho/fa
llaitxevi >/(Íwmj
epviselti. Uirxchri futniWí Mnrk\\i <t ! (hiierkuber M hl, hinnem ii<V ltiih Kiljindn. Sti Sitnu/i (liwoi\'f SmM Vatyii húrt remit* szöjatések sorát I kezdte, ki hasai netl irént tett érdemeit méltatja a töréndnek,- poharát 11gyesrendi ház tag|; I I maga részéről a vei I megköszönve az el | Janky igazgató ésh I ki szeretetre méltó
iTK"! W\'Wi ; i*
1Vim«r, J/íoj7Ví/ i("xiif Twtí/Vw, A
Imieltytly /<//«, orsságy. r/tr, fíufmuinn .Viír
önfélék.
lnksiMiM. A l iclylieli afu*end| lijáz fön és i/MfWJ a l\'é er Pál ) Mim jalk;u málnM fényen ou a jkegyesr. Iihz tág-tik a mejliivditali közül; f^árntjesiér, UtUbrfí Iái-fiöffyny\\ (kluit\\ Fftics La-tyyurjTi/ Aiiios,
. m
.lu/r|, Shnrth JtffiiUs, i) #// (Ixíltt\'hubér IHIkc ■ A/mklI iír. Jmjw, tfHwsIrfíifí Lujos, < K\'h »/jf. TültihiW BiUt, Vaiyti hajót. A lelkű tryn Imre ezrepea ur elés- és oktatáMÜgyünk kegyes taniemelve a kanissaii ke-na. Jtmky KÁroly a lécekre emeli poharát, merést. Simon1 Gtth/r zíönqkre\' emeli poharát, odorával oly 1 megér-
A mint a | közoktatásügyi miniszter mondotta, ö esentúl a tanügy intenziv fejlesztését tekinti feladatának. Ebben a törek; vénben bizonyára laz egész ország jobb elemei lógjak öt a léghaihatósabban támogatni elaö sorban pedig i az 5 legközelebbi közegei,; a tanfelügyelőik és iskolai hstóságok, kik a tantestületek kebelében ápolni és fejleszteni hivatvák azt a swllemét, mely biztos alsp->ját képezi a nevelés- és tanügy felvirágo-sásának, annak inteosiv fejlesztésének, hogy később gyümölcse élvezhetők is legyenek.. A tantestületek, buzgó, egyetértő működése adja meg as iskolának is azt as erkölcsi becsét éá értékét, mely nélkül legbuzgóbb törekvései az egyesekőék, a társadalomi a kiható erővel és eredménynyel nem bírnak. |
Kanizsa városa nagyjában és egészben meglehet elécedve tanügyi lMlapotaival, s hogy éz\' állapotokat még virágzóbbakká tegye, nem kell egyéb mint eddigi áldozat kéasaége s tanügyének további meleg gondozása.
A kiadott értesítőkről lapunk más helyén bővebben szolunk.
Iskolai értesítők.
1. Értesítő, a kegyes tanilórendiek vezetése alatt álló nagy-kanizsai kath. fögym-násiumról, as 1U8B—HÖ tanévben. Közzéteszi
: Janky Kárpiy igazgató. Tartalom j A viril-■ y%k \\mporimtUWimk tŐrrényeiríl, Jlórtlnk »*•! i merM alakjain. Jeles természet rajzi értekezés IWr JAniJ-trtl, melyet a lanulók és a lelnött közönség is élvezettel olvsshat. — 9 A tanári személyzet; s telekezeli és rend-i kivOjlí tantárgyak tanárain kivül 14, ezek kötött két világig — Az osztályonkéiit elő-i adott laoanysg. ípsbeli feludvápyok a négy lelső osztályban. — Adalok a iögymnasium törtfnetéhes. —\' A tanulAk előmenetele^ Statisztikai láblázq^pk. 4 &rte»iié* a jövö| 1880-ttO tanév t legttyífáHárÖj. A fegyelmi és ásorgalni íflíapor iiiiégíiönek mondható.
2. A nagy-kanizsai államilag segélyezett közs. nyilvános polg. fíuíakola tizenbe tedik értesítője. ! Szerkeszt é: Mari/rtihaúsr Jáhot igazgató^ Tartalma Visszapillantás az í$8#-89. lánévre. - Jótékonysági ügy.
í — relsif)bb rendélelek. - A\\intézet tan-szettnek gyaraiMnlása .1 HfjH H9-lien. -Felügyelet és iskilai személyzet, r- A fan-t^stfilet ás mtiki^ésének kimutatása. - De* végsetl tananyag álfekii^iése. — Érdamsoro sat. f- A Ktaftszukai kimutatásban feltűnő, hogy as első ossjáfyban 27 en buktak meg, áránflaíanul sok, mig töhbi csistályban égyülyéve t
% A nagy-kánizsai községi nép* és felső népiskolák mjwendékeinek név- es érdem- ♦[ sorozata as f888|-R!h tanévről közli Sémrik IqnAn ignygakV Tartalotn: Néptanodai hatóság. Felső nép- és elemi népiskolai tantest ület. 4 £roemsorozst — A tanulók jótevői. - A ssllökböt
4. A nagy-ksnisaai isr. nyilvános hat-OMiáJyu áai A«t ás laAtfffikoia, vi
demelt népszerűségnek örvend. Azután újra Varga e/redés ur emelt poharatJ utána pedig Varga Lajos meleg szavakban emlékezett meg a kegyé* tanitórendnek társadalmi szerepléséről, j A társaság a vendégszerető háziga/da HKereleiremélló -modorától felvillanyozva, a késő délutáni órákig kedélyes hangulatban együtt maradi. Fő-gymná/iumunkra né|ve azon óhajt Annál zárjuk be egyszerű ref|rádátikal, hogy: vivát, cres\'cat, Horeatl
— A u«gy-l|aiilsNMl klaoedne-veló egyesület nyára mujatságu e [hó 29. a Polcári Egylet Mertjében erki>lc4ileg és anyagilag igen jói J sikerült. A csekélyre szabott belépti dijak»6l a bevétel írt 21 kr. volt, a kiadja 51 Irt 70 Ur.. úgy hogy a tiszta jöveUelem 173 frt 61 kr., melylyel az egyesület tökéje gyarapcdotl.
I -— Ilymeu. Vaunír Bernát, Leasner Henrik helybeli kerekedő! fia e k II-én vezeti oltárhoz í\\W»öw Cmri/sc kisaaszonyt Párisimn. A fiatal ppr Kanizsán fog lakni.
TajpoleiénJ A; la-i utolsó napján pompás biliegei erdőben, mely jól sikerÜlU Aj lálncz-(en szépen fel yölt di-tenekar pedig lalp! alá fest 40 pár Innczolta, eazthtflyröl, Durögdről, házáról. Tíz íjra felé volt. A kedélyeJ mulat* idő mellett hájnali 3
f Juulálla polczai ifjúság junit juniálisl rendeseit ti a várakozáson felül hely lampionokkal szjlve, a keszthely húzta; az elaö neg voltak vendégek Sümegről és Jáno uagyazerü tűzijáték ság a* legkedvezőbb óráig tartott ^
Jlótékon nemrég meghalt He
végrendeletiieg u t 2000 Irtot, a készt
ali»|»lti\'An«ok. A gh Kflnilv lipesii mflépi-
tész, kit Keszthelybe t ifjúkori emlékek fűztek,
eszthtilyi szegéhyeknek lelyi Felkéli tiyörgy-féle alapnak (isk. Htipetiüum)\' lüfK) frtot hagyományozod.
pArlast kirándulásban, indult Ilmlrtpestml, Készt-lévHzerititl (iyőrfly Kndre tárd líniő iigyiéd veit
- A tiirtii mely mult kedden j helyrOj két egyén, I gyronj Isnár és f.é részt.
4-MÓ|iaká] | A keszthelyi, csóni j u(tr liele, hogy lent ! léviinát kedélyes tá ! meg, Péter Pál nni féle szálloda szép k . s/abásii láaezmiilat az ejjyl. ti^gok csali is. a helyi és vide volt. S a meghivás sen ftigádták, mit toltak be fényesen gou,: (Cseresnyés Htl és csaladja, Somsi l)r ({ManAdy (íusztt
Tafa f\'h Imre fOszol (abin\'i és neje,
(Altiul) kir. jbiró és apátplébános és n/
ö-rgji teíl miilatiág. kázi)4gy|ek, mély csak állásának IW éves juhi-snsIakomAval miiippelto ián, jitn. 211 én, a Varga rtí ha|yi**gél>en nagiobb ágot jreiidc/eti., melyre íjain kivíil a néin tagok iiiti|lligenim mva\'talíts igeii\'ígen sokan aaive-oegjelénésükkel bizonyi-Megjelentek a nulitlsá-ndor <örvénysséki elhök hö|iucx és egyl. álnok
saládja, ■s néje, Htipkm Fhiwiicz UpAdné, apmlrrtl
leje, ir. Dunszt ére, Ijllenwrh Korstler K\'ekné, lleck Viljnosné Hm llantv Károlyné, F mecz Józselné, líábyay Károly né, Verte«sy JvAnwé, Oüa^ jíiiinóné, iss Jánosné, fliily Ja->rné, |ant«ay J indámé, lliiljm Kri-lotehhá: f omésiéli lloika, llerk Ilonka, •seniJiíísereMnyé l Ktella Klemjtntin, Kot dics nő-íjsa Bliivegrfd. Itcásehl lienscii (Ibi, Ki la Mar-Vérteásy ijövére |( Rwmy
| ftr. IJothmerné, nosné, Vlasits Sánd Fögh (Jáhorné, .Snájry Vi^^né, gyesnjé stb. úrnői Kátiaki, Kscskovi^s P«ly Irén, Garger és Itéasi. Oesinák vérek, Tskádi l Irmai Kmeos (íiaf, .git, Saáry Piroska,
Ensike stb. stb. ki^swtzrmyok. As
íaldMait kert •

ker is H\'jironp/.ja.
legimii >bb sej iliki a lyt, |iÍm
) 40 zeofjéM
áMíjhbi (egeiragad I ijyujío U, mely IWkéllipiywbkllj I
(tyit inijnK sem MU r tám-uojra fii/i Sjífi A lámjkok kffzfij bigkéle illőbb, tgvlolylákan el eliáimk 1 még flkjfor i líay -\'1 A mlnd<
Jl
lili mule aágpt nem reméli
Nus 2 úri >bogott !
vona ról og fikké Irizsba agyar h ár .a pe imUanr
irhi pArlsl lilrié
könlíbüilil esU
ibaságí cet A egreml kik "al
w Ittijni (tll^nAsiH melyek az oiWR
kirándul »Ut I vfttták az f|i világvárosba, j i i >eijsgff Metil te még élőbb aíjo íl kél mii nagy m -4 lvoi)í»utli l\'Jijitfjil oz TiiBlnbaí ronik a |«meneMl m«g volt tiltva Által szénjszAmu! I í »|l iviitiloH rkő-írta a 8pt) tagból lal ó ktránjluló j és leikig éljenMle i ré^^iUeUe ,"H"non es a» é|t<|ií4ekbén Ülőre |t h|nt|kj)k Málf fi^cífjkftt,
ÍH
IM»| ittjf! axi A aéjtyei kké) l«»r aroftani
yáKjiWvol lt\\-\\Í jjráli egjrrb Háng] ízébeij - Nikéi nagyi ad)ragi
V vl rost)író ittt) Moe isk. alapitváayánák
MláaJ !S 10 ól
Iák]
ninjlpn
íuf kor kii] idé
vairva á vnijatl meflállását, mint les farljasokl 4- fctazí sanllval j^a l e iinbeti — íjobanjiik, afmubnpl ^jsebu nti iisnőikct majgukktil voijsz(ílvlt bt tej tett ioz, jiojjy jott -}]| llipatAbaln a vén
sztalokl
ptior »
t[ék is kgyúk íra n< jsei. Ái oka l\'o olt jötl
ukács fa
emmtre notjor j
jrei41 elvp-ve!
■■■
írlatllaj; lia alldlniajjzák oly sikerrel, h<||y Mzonjf jiegmamiu a íuiw yar m tótnak haragudni I elHolvöiiiittal, meyi
és ezt b| ét né\\\'|re» l izo-árisf ven lég-jiarámcs-
ek
onyí | Cezaj orszájegylilési kepvnselő ek tlelfyl Ignúez, fj)rbám fíc feiife Tors KliMili érfVis| illési képviselek is, 4 á másj I Molhiár LVntai paráneinéksáta zentkiralyi klbeijt; Ahranil Gm|l. ithi Béja országgyűlési! ké|iviselőkJj indeniljjvonja ktfzel\' egy Oirat késetK az llomásop, a mely! időre az| indóház való-gos vasárrá változott át,i M kilji smtett etleges ismerősödet találni az ittmiek izt és a dii; minoris gentiumnak sak-gyan fel Is tilntek mindjárt, 1 abár em is tönyÜges, de bisoWyftra | óhi Jtott merösükkénv a perronon $étá A még] Pesien Ls hírei kanizsai &k, ki isi jutott nekik nyakra-tője » ozók iahászai ésl éljeneiboL A tárt fjgy harmad iészét a szépnem alkotta edig a szép nem a szó legázórosább értei ihében; Ruganyos léptekkelj jártak lel a Iá Adon^szaik kalrján, nem janiiirira dmlva. áijint hámul tat va és Irigységet e azokban, kik nbrt lehetfbU oljr * íok, ily szép es kedves tánaáéggal
gató Deau-ti-
még
atni á Ivilá\'gj legvjigabb éi Jbgvárá; Városába^ Páfizsbij. De a I jleptőqbet,
bár
kelt-lldo-ttaa-lóbb kik
|on mai adtak nem tóltíjtte ell annyim az haj Párfst láthatni, hisz hoászn az I élet azt megláthatja, ha most aemhátmáft-lor, — [haiíem él fogta w vágy
negláthitni hazánk nagy izámíizöttjéL Jji\' íindnyt jimk sziveben élj és élr i fog örökké, lig a mágyar névnek hangzása lesz -j* i ,2 irígvség és fájdalom IkoByii eaordt ltak l;i szenjviukből, midőn la kiiándulókl tá-1 ózva, felkesjéljenzéssel!kijldt ik mi js az gg haivzoahoz Turinba Ütjyözleti|nke|, ini 1 onmaradottak, kifenek a sors nem eng logy megláthassuk Kosantn liajost! ^ , Canizsárol (Auternuber jávis bira, (>i (ryőrffyl és Simon jtlabor íígVvédők észt a tm in j párisi kirándul álban.
—! Biio«us# luurtr. Kabry I ] eazlhelv) giitiuasiomnak laoáfál, ; a | lend prépostj.i Lsxriiúra sub |»noniak
ezte. A tanáiri pályán 2*4 1 tuzgó tanár jjuniu^ hó eu binuxo rrelkedett héngu I bestédben ns ^init1 is laiiáílhrsajtöl. A bticas bestéd gazolta a biipuzó mnár eltségát és IténzílliségélJ
xlte,
»gy-
ray, i ttek
|ta (ca működő el ettől létWeaen mi-nana k, is.;
Mtdiimáhy
krÁihely
faná baH
yon kiililljAk| sjajóálj|ik Fél i nenienak Intjár, biunjio (evxihe|yrol yali javoxáWilJ
4J/rt*/lil»*. Kdl ii lltéirlkj, he lőnyöslpu ismert (js Alta\'l uij kmlvelt : anár, Hii ék (tsnillányal k |/.é fíalyás lla zongora nifjvésxiiő ik Isrloxotf, léeabe iiietM\'teleigi Koluii umál képeztf al a ziii|torajAlpíian, ijiivil a; ejivédés, létliin jleltitati <| makor migliallf [A ki
II, a rem. ne-
yásitje ei és I így Ul. (j:i)i|<l Htíjflt, kooidj iljíyé ihi IKHI krerelnii iagyal yfinnk Ko ius hó j fn léi boldog liAxaa
nl gy teiiiei i helylj étet hi. léke , yerme lolja.
h/ms elli
IlMíj
ell isi. í pjagM K lainva ra! lujiji Hí vili
b^iignki válaimtiiir iiííjdaUimlel
[obi II jy|*;aiiiéki eiyvet
óflj, at^,JfivBrr!Mi\'ig, in lleiir[i| Mrn\'ak li év lián I lujiiNpr é eléljék ápnak lp> ik Ivfb^ji liívtái. A l|ili oilíjln i
ii d»*lulát iricfl bon lUj/sa, I A bél 1(1 nagyjíz/ii
lUljltl fil I ithikor ;l( ik siylt |iil|ils ál mejefi
• •SÍllft.l
Qépokl Wel bi S9-éu íszlele tuló sí nléset as
Xttnlánepélfr (ajniii|éxftf«jkh«ii i/l juifó miiK(my 1\'álU I ariutok Us finnfpéjv tél kelldMif; melym uság ijlisjlt iiVell. Misn ii án bitit MUőiijktHőá sajá) hn)i légibe i olplrt {pr|)jjjj\'áinmj mjéri il h>ly|
ybeli ené-(ii-aki( ina-lilán sdotl pgina és lenti I\' és ju-l OH. lőr-httll gnak uiira 1 én.
és Ki*-
A |cea<uieiyi
[isk, jun. isteni
&nnet^,| lajelybak legsikémlébtt janiját séor|Mi|ma« és jó magatijmiaiQ
lépesti anulól leány
A kők elemi fin* én
kot Ül
niipiái! irt móló as ősszé* la
egyjlí
onvll la as
10 aü i M
fcsma siból )4l tzöst frital jatalmasiattili; • Saiárió \'K. csurgől piebAaos SÍfiÖ Mfe alapit ranyAliót Nágy F^sst ás Németh Feree^s IV. mát. tanulok nyerlek erénydtjképi^i ift — | es&st fnrintoii az iskolaszék, Kriszt Jefő 1 liiiokmló. Méry J. és Vasvári J. kereskedj j és eéy IsnAgkrbarát. könyv, érem, kép Ii I bimiési minta; adoinftnyából OÜ tanuló julw | maxtijtiit meg. A jutalmakat Dr. Csanáfy j tiaxxtáv iskolaszéki elnök osztotta ki, s ciji-oiis alkalmi bessédben husditolia a tanulp 1 kai im j/i magaviseletre és szorgalomra, a [ tunim lest Öletnek pedig a tanév folyamin kifejtél odaadj nemes buzgalmáért ngy a I magai valamint az állala képvMt iskolaszék I nevében nyiivaoossti kószőnetnt mondott. /í keszthelyi kivA. elemi Au- és leány iskolában, az IhHH - 8íj. mk évlmh 846 flu és lŐOleárjy, iisRsesen 4Öp auuló nyert oktatást, e kőzuí 360 r. k., l(t Rgfist. ev. hitv. és 126 izr >-Kiőmeneiel szerint Í)Ö je\'es, 185 jó, lftl elégséges, 40 elégtelen osztályzatot érdemelt Ili.
— Tiis Kilimánban junius bő 30-án | délelolt 1 tlI jórakor roppant tüz duhöngúit, | inely a község \'/« részét megsemmisiteife.
Az uralkodófl szélvész nagyon megoehez lé hz oltást. £Imő s.egitségül a gelsei önk. ltja* oltók érkeztek! kik halált megvető bátorsággal iparkodtak a Ifaet lokalizálni, jni két órái heves munka t^án sikerült is; jez alkaloi\\iinal rettenthet len bátorságuk és kiváló ügyességük által különösen kiiüntek: Izsó Sándor, Freund Vilmos., Uriinfeld Miosa és HofTer János gelsei tüsolsók. Résitt-vettek még ai oltásban Felső Rajk és Urou-tony községen önk. tűzoltó egyletei.
— Httlleii utf. «fíalog Antal szepk-neki segédtanító neje sxerelmi viszonyt fojy
tátott Berger ezelölt pár hí sek> hogy ott
Károly ijjtenf fiatal emberrel, ppnl \'elhatározták a szerelme-hagyják Balog ura mai s mivel ez ellenezte a szerelmespár együtt távozását, még jól meg is ütlegelték Balogot s ezután kelték útra. Ez ideig sem Balog sem Berger rokonai uem tudják hollétSkpl.
— Merté* vrbánes, mely járványos betegség a papai járásban észleltetett először, a keszthelyi járás több kftzaégénh
is jelentkezett e betegség keszthelyi fős kedéseket a meggállására
- Ag.
helyi ág*ev. Pál napján, mely minden Czuppon Sát tett. Készthel hirdesse az e az urvacsorá
közöll.\'TChb álat
a serlések l|övetkezlében el is |hu!!olt.[;A olga\'oiró megtelte a ioeilö intéz-járgány tovább terjedésének
•v. IstentUzielet. A keskt-fiók hitközség híveinek Pétkr-
|un. 89-én nagy napjuk várit, évben csak egyszer isnléilőmk. dor k. eörsi ág hitv. léi kész en látogatást, hógy híveinek vangeliumot s részeltesse őket jian. Az isieni lizztelet a gakd, I tanint. diszfehnében tartatott meg.
— ÖDgyUkonaAg., Strassberger Vil-\' mos 20 évesíszappanos tanoncz I. hó 1-ről 2-ára átmenői éjjel -a Budapest felől j jövő gyorsvonat jelé vetette magát mely a szerencsétlen ifjút assaemarczangolts. A helysainéo vizsgálatot lejjesilök előtt iszonyatos látvány tárult fel, a lej a nyak ós vállsl a törzstől egészen elválva a vágány egyik, a törzsi a. vftgány másik oldalán feküdt; egyik jálljíej pedig a czipővel együtt a hullától mintegy tizenöt lépésnyire a kél vágány között volt. A szerencséden fiu Strassberger Adóimé helybeli szegény özvegyasszony fia; ezl a lépést végeikéseredésében tette. Mint anyja most panaazdlja, tanoncamestere Kngel Aqolf lelketlenül bánt a fiúval, negyedik éve iéár hogy nála van, de felszabadulását mindig Imi Ingaita, fr mindennemű szolgiménkát végeztetett vele sőt meg is ütlegelte. Csak özvegy anyjk kérő szavára maradt helyén és tűrt szenvedett, a napokban gazdája minden helyes ok nélkül ismét véresre veife, ini as ifjút annyira elkeserítette, hogy ezen végzetes leltre szánta el msgá\'.
- ilrjkutts Sllkia a lársi cslík-loVnyui keripkedő czég kárára junius pó ^B*án éjjel, 1 raktár lellörése mellett iat^e-re>len (ellesek ti db kézi koxar^t, 3 csonijag vágott leber cAnkrolt s 4 kiló sárgaezuktot tolvajoltak el, A nyomozó csendőrök, a \'ler-náva patak árkában a ti db. ké\'iko^anit, s I csomag [i/iikl\'ol, melyed a tettesek hánytak el, mej találták, a tettesek azonban; el-tininek iiltek.]
—i Bolt tor ii) m muraközi községben junius 27-éii nagy tűzvész pusziitolt, mely li/enegy ga/jlAnak lakliázál, ^melléképüÉtét s takarmáiifltésslelél puszii lőtt a el; tlobb házi állat is megégett. A káf löbb mint 100U frt, mi lyből alig volt valami bíztíWjyai Hatatlan Ifiiilég Novak Ka- | ai lakos ezelölt pár béllel, Mt-ziskii esavargötiöt éjjtoli szál-logadta; reggel korán Varáijara , ie, vendégét kis |toru leátkylával Mihalkiz Francsiska a* alkal-
talio pusztai haliez Fran Iftsra bAzá|»> kelleti níéi n
hagyta Iiotl.j_
, mai lelbasználva, a kiskorú leánytól nagyobb értékel képviselő ruhanemtteket kicsalt a odál l| állott. A Csáktornyái csendőrök f. Iió l mi ^lihnlicz Franeziskát rwbi-újváron elí\'i glftk, ekkor azonban a klesall fubaiiemUéljel utór mind eladogatta a fcar-randik ueg!yed\\k kézből kellett a csendőröknek osszesvdníök.
— ni. Komárváros vasúti álknnás mellett van egy }ÓI meglömdti nagy mai msrakUr, jmely Hetlolhsim kanizsai termén ykerezljedó cég tulajdona. A bsjirat-nál volt ngvsn egy tábla, melyen aivaam lakaiéit, Imgy itt a dohányzás tiloa, dt kis a msgftjio t. hó Í4* mép» kigyuiadi Él

!) Ab e rovathat kijzlíittokirt aan válfal ma-iild«égot a aaark.
Vasúti menetreni
1899. junius l-jétől I -■\'■■)..... ■ 1 ■> i , |
„ , „ , \'gyora vonat aagjr. vonatja*. voii.imnr. vonat
| raggal d. J eiti l,ost lnü j G A. 04 p. 7 A. 80 pl ó. lt ó. tf.
i\'mm. Irmiai azem. vonat j V. VJ | gjroni v. | Hudapiit Ka« raggal I déllio j eita aata . nizaa | fcrk. >♦■ 26 p. | 1 o- 59 p. 104.0.11 V>
i\'iiaiít, vonat az. vonat gy. ti Kuni/in- r«gg«| | dóiba eat« 1 i
1 T 1"dj6 hm* ^\'p- 11
I \' gy ura vonat azain.\' vonat az,| vl i \'\' \' l\'raaarhnl Ka. \'ft||,, i j U • 11
1 > 14 p. 1 » 15 p. Ili 4f í *
N1*""- T00llt\' "O v«n\' n. ír] lam r0M,
Kaáau HécabJi raggal raggal d. tti aitA
Ind | 4, 55 p 15 6 10 p. l.Ífl tt 4. 14 p. „. , vonativogy. v<jn. n, Ui mmj~,
Iléra-KaniaM raggal raggal délba M„
Krk | óraHp. » 4. 09 p. I ftj t0 JJ |g p.
I J » L u «aam. vonatI f®*
Kaniaa , délUj
lDdj M 28 p. |_ a plj_
~ . " ~~«aem. vouatj te. y.
Uarca- Uuiuaj: (lé||)e
"HU ó. 40 p.| 1IM j !
■-ytt= jfc-\'p."-\'-ssr— —.III = — lik *rfaoe^i
Felelős szerkesztő: I VARGA LAJOS
| Zajk község b&záoál Tuboly Vii(or felperesi i ügyvéd vagy helyettese közbejöttével meg-1 tartandó.nlyilvános árverésen eladat ni fog.
iKikifilíási ár a fennebb kitel! becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár li)°;0fát készpénzben vagy óvadék képes. papírban a kiküldött kezéhez lelenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsüt. az árve-I rés jogerőre emelkedésétől számilandó 1 hónap alall — a másodikat ugyanattól 2 | hónán alalt[ —- a harmadikul ugyanattól 3 i hónap alatti — minden egyes részlel után j az órveré* napjától számilandó 6% kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Ezen hirdetmény kibocsátásával egyidejűleg megállapított árverési leltételek a hivatalos orák alatt a leienyei -ikkví osztályánál s Xajk község elöljáróságánál meg-jiekínlhelÖKj
Kelt Leien yén, a kir. jbíróság mint jlkvi hatójságnál 1889. évi \'m\'áju^ hó 1. lapján.
FIL1P1CS
If! \'
. i ^ iwhg égett. JA raktár közvetlen közel levő lábonálló nagy tábla gabona, csak [volt mjegmeijiheiő, jWy a fin-skemlövel tob fatakemfczett tonúárak a lü* kii iw néhány őlnytt heten)eben leka<z| A terjuesi I veszélye deini ■ laiA. nép ] majdnem vijgzei*s*é váll a végnek ; ibevü ateghiZoiijára, kit a nép inger) gében a tíU »e dolini akart; Á* halaira | emberi \'csakis as elöljáróság és csenni igyor* és erelyes közlielé|>ésének koszol I megmentik Ülései.
LopAtok.íl\'ouKÍk János komáromi kknlortanilji kárára ffto\' litér Mik sonkái, bort a 2 ken] ■ j lolvajoliak el. A káros gyanúja a s/,«ilji tájinu levő partos A {ina cselédiertnyi\'á < kit a csendőrök kérdőre vonván, bevaüh . -m* I hogy n pinozét, honnan a lopás lőrtén hagyta nyílta, mivel a ilenke Péter ex regnyei lakossal vadházasságban elő , m ^ } l Borsoa Rozit 2 Irtot igprt neki, s bog; \' lopást Henkje l\'étcr kővelle el. ki a^on ^ han mindent tagad. %A t-s^ndőrök Hoi , " Annát letaijioziaiiák, ki kísérel közbei szeretője. Kulik József h.-komáromi la háza élőit (evő knllia öngyilkossági, sz dékkal helej ugrotta csendőrök a ásin ( Ictarlázlaiofl Henke Pétert a vödörbe! ült v-e ulánna ereszlelték a kútba s mim
I komolyabb baj nélkül kiszabadították/
— A kik Jói Induiik Jiltidk ■ Kosztig Jo/sef és fia helybeli ruhakere\'ske . | - czég kél segédje Klein Zsigmond éa Sfer berg Ignác* juniua hő 2JI én a pákai b csnra uiazván, ón sátrat ütőitek s az i adásra szánt és ponyvába csoinagolr.ruh nemüeken Oly mélyen elaludtak, hogy i álaltok levb mhanemüekbffl minle^y 20
IH Irt enekü íjadrágol és dolmányt ismérelle lenesek eítéUajolt^k.
Julsovccz Pál rétháti lakos m. • június 2tí mi megtartott muraszerdahely vá sáron eladta tinaját 27*-írtért; ezutáu azon ban oly nagy áldoinAl ivolr,. hogy hazf menni nemi tudóit s leiekddt a korcsma is-. tágjában hol másnap raggel arra ébredt hogy megmkradl 24—25 frt pénzétől meg fosztották, jliyaiiuja a vele együtt mulaloll Simonics Margaréta zátzádliegyi rosszhírű nore esetlJez a/onban ingadja a teljességei s megiuótozla\'áHa séin \\ezeletl eredményre.
píe icaíiggedjelek.
Sok ember azért pusztul el, mert elcsügged, ha szomorú és szerencséilén Helyzetbe! jut s csendesen átengedi magát sorsának. K/. a kétségbeesés sehol sem nyíl-1 vánul oly lissián, mint krónikus és makacs-bajiam sxenvedő betegeknél.. Sok .súlyos baj (is gyiifrelein elkerüllelnék, és sok drága elet megmenietnék, ha ezek a betegek megemberelnéd magukat s addig kutatnak, míg megtalálnál az igazi utat, az igazi sz?rl, hogy! meggyógyuljanak.
iái alábbi leírás világosan mulatja, 1 - . menpyire jehetségéa a megmenlés, gyakran I még az ulélsó pfuanaiban is.
i Alólirott két évvel ezelőit gyíjmorVes? és njájbsjnan szenvedtem s kétszer éven-kint j nagy jíájdaimakkai ágyban fekvő beteg ! (< vő/iám. Ax orvos, aki gyógykezelt, nem I J tuduff magán segíteni s kijelentette, hogy ; •kövém« van.
• Nyomorúságos idő; köszöntött be rám í ekkor; nem tudtam mihez fogúi, mindenféle segítséget kerestem, de hasztalan inig j. nem végre újságban vesebajok gyógyításáról olvasiam i észrevettem, hogy ugyauarról a I • betegségről ván szó, mini a melyben én I (nenvedlem. Mint\' valamely kétségbeesett nyullam Warner Safe Cureja e ckidáfalos I orvosszer jután s ugy el.ból valamiül Ú\'ar- I ner Safe 1\'ills-jélnH egyenként négy palacz-kot elhasználván teljesen meggyóé) uliam s j most isméit régi jó egészségemnek örvendek, j I Ajánlom ezl a gyógyszert ^ Ieghaiáro-^ zoliabban minden beteg embernek.
/Vr/.vc/\' JfilHM, VnniléglöS. |
Peheri, Sclilan n ellett. Ilschőrszágban. 11 V4iy üveg ára 2 irt. jKaphajó az ismertebb gyógyszerláraltban. Főraktár: Szál- || valor gyógyszertár, Pozsony \' 417 j
rr IMüititkutfk. kuj egjén. ji kt tígy egy»z(jrii esztiiz ájial Ú\'4 évig tarló lükelseg és íiiízíígásiul gyégyiiíJlplt meg, 11 kész annak leírását uémei ím elveti minden 11 megicre>óopk ingyen Aikühkni. p/jm j Ni-cholson-1. II. Itten, LX KuHnyusup 4.
RtllL- , j f I
jjHHfiL
^HB&v zi
Wiom hiíinok-I. hó !3()fán
_ porig égftt :A raktár közvetlen közelében wvö lábonálhí nagy tábla gabona, csak ffgy Volt megineijihetö, hoiy a fin-skeiidövel lilly-
(ettskemfezelt koijiaárnk a Jüz kilzi||á-;!\'«!» néhány őlnytt heVenyébén leka^/ili vk. |A ! terincsi veszélyezUtni • látó • nép jdt inajdnem vwzetfsíé válj a czí\'gnek ; L nevii tttegbisolliára, kii .a nép higeríillké gében a tftxhe dolini [tkart; M halálra j ijedt emberi \'csakis az fldljániság és csentjőrlég gyom és erelyes közlfelépésének kösztfubfli megmének Üleset.
IjopáMok. il\'ousik János komáromi kanlortuniljj kárára f. ;f)0: liter xaik sonkái, bort a 2 kejiyqrél ■ ; lolVajoltak el. A káros gyanúja a Rgiflgmi-: tánau levő uarlos A ima csclédleán\\?4 eafll kit a csendőrök kérdőre vonván, bevnUlojl t, w | hogy a pimfzer, honnan a lopás löriéut ö ^ hagyta nyitja, mivel a Itenke l\'étar eszlé-regnyei lakossal vadházasságban elő nétijj i Borsoa (tozjt 2 Irtot ígéri neki, s hogy \' lopási Benioe Péter IftWelle el, ki a^onbaii ban mindent tagad. "A t-sfndőrök Morsoí Annát letaijioztatiák, ki kíséret közben i szerelője. Kulik, József h.-komáromi Inkor háza - illőit jevő kulha öngyilkossági, szán dékkal bele; ugrotta csendőrök a szintéi leiartáztaiofl Henke Pétert a vödörbe\' ültet• ve ulánna eresztették a kútba s mindmj komolyabb baj nélkül kiszabadították/
- A kik Jói Ilidunk aludni, ! (.tisztig Jözáef és fia helybeli ruhakere\'skedő cjiég kél segédje Klein Zsigmond éa SteriH berg Ignác^ junius hó 29 én, a pákai búcsúra utazván, ón sátrat ütöttek s az eladásra szánt és ponyvába csomagolt . ruha-nemüeken ily mélyen elaludtak, hogy az| nIáitok levő mhanemüekbffl mintegy 200 Irt értekü nadrágot és dolmányt ismeretlen! tettesek eítélvajoltsk.
L Jitlsovccz Pál rétháti lakos a 11
junius 20 áli mégtartott muraszerdahely vá-11 sáron eladik tinaját 27^írtért; ezutáu azon- l| ban <oly nagy áidomAt ivott,, hogy haza j| menni nem] tudott s leiekÜdt a korcsma is- | tágjában hol másna|> raggel arra ébredt, I hogy megmaradt 24—25 frt pénzétől meg j fosztották, jtiyauuja a vele együtt mulaloll i| Simonics Margaréta zátzádliegyi rosszhírű |] nőre esettj ez a-tonbamtagadja a letlességeM
Mijei óda azeft kasapáljuuk? mit
dig azl, jmely
gyomorMegM í ellen bizonyára ./\'r. 7tp
j Meibalssama; \'Prágában rég |méVt már mindenkitől k
régén már mini jó ismerét ii
\'ragner XI. gy<wysaertárst la miíil a legjobbnak isme: áv őtq az egész birodalomba probáliuk becstíljtetik Kaphat
minden gyngy tzerlárban
Irodalom.
A p4ualigjr ■alnloater I. | junius I én 3|ít sz. a. kelt határozatává »r sxerkiptgiése mellett Hi|( í ./Vázirayi Uhnulítfó" czii
kével a 196IJ09 Irt Rt krí tévő agai, a a IriljiJH krt tjivb loketarlafek alapji tteaen tehm 5,0$f,#2 frt\' 24 | krral -8J534,0ti| t^i H\'.t kr. v#ziiiség álltán. Uazta
vágyona li4.13,40o Sr 2
ndes kőzry|)léa hflílározi lábftl a akjtoti a
»•!»,.m frt 80 krt lefő tartaléka maiad. K |ag;
kéleaa IdŐveieU\'sek on\' állliKH s az
I.endvay Sán«j (testen mejele i sorsolást és oly lapoj, ami ma ^WftW/i
|ténzügyi szak közlönyt, s m i „KiiKérltlrmitMl é* poímMi
............ az őssaes pénzügyi tjs
viselők íigyeli nóbe ajáulolta. A hívatküíz
lapot, ntel yrf nyára legillei ! nyilatkoznak, í juk mimhizok inkkal s ló\'ef
zetési ára egi sz Avpf 2 fr\' Mulat ván ya/á dnhivalul Hm
a |)éitkügyi (jíjlgokban bi kesebh helyről ily elismerő a magunk részéről is ajá figyelőébe, a kik értékpa s.orsji gyek kel bírnak. Kliil félékre I
igaxgatoságj javaslatai alapján elb^jULrogza a kl\'ugyftléj\'H, Ijpgy a rész ÍRlra l«BZálalván, amnl ki f jt krbnl ienmari d{$ 9.1 tártalék tökélj á\'lakiti Egy fJiil,! hogy a feniiek szer
lészájlitoit (yenként
régi részvény
1(|) íriró Szók öcnájtájsa tállal 2 millió zek szerint j a lársáság ,000,000 IríJ nyereményis frt 25 krí, | kétes kötele fj9«.395j frt 20 kr. ftssz per. tökével rendel kézi I Hozzávéve ja díj és kájflar
mull
000,000 1,433,4(X)
!: 26 krból latározta-JÍKj, írtra ,000 d\\
Svény Ái-ífnelletik, y lökében U38.400
rénytők mullntot Í4(M) I illái el nl ötlű tőke i ujj réi l\'riri l( ireszvi
ések
taezkaí nemrég UUmeMn m*$n$$tt+M-totlák. Ara M kr., I frt és 1 W 40 lu.) fogpaJtáját (85 kr. és t frt 22 kr-,)L nftvéa* logporii (B3 kir.) és végre odvas fogak kitölnljére fogiömőjét {) frt). OtcaakPtfpp-féle késziimények logadáadók él, mert • eterekf erősen utánozzák és hamisítják. — K szerek kaphatók N.-Kanizaán: Belus L, Prágerj H. gyógyszerészeknél éa ftosenfeld á[M Som mér J., Marton és Huber, Bachracb Ji. II. kereskedőknél. 274
Nyilttér*)
nlalékában
seii 3,^2,705 Irt , mely a\'ékul
s megiuótozla\'áHa sein \\ezeleti eredményre.
Ípe caAggedJelek.
mber azért pusztul el, mert el-i szomorú és szerencséilén Hely-csendesen átengedi magát sorsának. Kz a kéjségbeesés sehol sem nyilvánul oly lísstán, mint krónikus és makacs-bajbiíu sxenvedő betegeknél.. Sok .súlyos baj ds gyiifrelein elkerüllelnék, és sok drága efet megmenfetnék, ha ezek a betegek megemberelnéd magukat s addig kutatnak, míg megtélálnác az igazi ulat, az igazi sz^rl, hogy meggyógyuljanak.
Az alábbi leírás világosan mulatja, . mennyire jehetségéa a megmenlés, gyakran még az ulélsó pfuanaiban is.
i Alólirott két évvel ezelőtt gyíjmorVesé 1 és májbsjnan szenvedtem s kétszer éven- j kint j nagy [fájdalmakkal ágyban fekvő beteg ! voltam. AÍt orvos, aki gyógykezelt, nem I tudaff magán segíteni s kijelentette,- bo\'gy ; •köviem« van.
\' Nyomorúságos idő; köszönlött be rám í ekkor; nem tudtam mihez fogúi, minden- ; féle segítségei kerestem, de hasztalan inig !. nem végre ujságbun vesebajok gyógyüásáról olvastam i észrevei lem, hogy ugyauarról a betegségről ván szó, miul a melyben én I jfzenvedlem. Mint\' valamely kétségbeesett | nyullam Warner Safe íaireja e tisodájalos | orvosszer jután s ugy eJ ből valaminj Warner Safe Pills-jéből egyenként négy palacz- I
nokat j bérmentve küld a\'k apesteu; Andráasy Ul 84
— Ket^iHeMhb bAfe«etek a <lti|iesii kir. ti írvényszék levéltárából. H/.| keszli Ffosut/my Géza, Imdnpesiij kir. jfl| bir>». K caim alall megjelenő rafia at elsfl leío kővetkező nagyéjdekü himesetet foglijl magában: Erjiv (íyörgí meggyiikoltjilása 1 I augusztus ll kn. Tarjaima: í, A l|ünlény.|-f-j II. A gyanú. í— 111. Az elsői nyom. —j A vizsgálat. 4- V. A Ivádlottat: íj. Korcz sziki László. 4- VI. A vádlojlakj 2. RÁllal I Ignác/. — Vjl. Az ellenlélek. 4- Vlllf Az 1 nj\'abb fordulat. — |K. A vegíáigyalásj --
X; Az iiéJetj Ex összeállilásban megtalálja I bitó, az ügyvéd, a rendőr s a lársadalp I minden müveit tagja azon anyagól, mely m | tapasztalattal értelmesebbé vágy óvatosabl leszi; egy vjis sgálóbiró önérzetes törekv^sp megtorlás ezé ja felé, — a bünösöic küzdelUe az őket érllie ö erki) csi és anyagi rossz; a büntetés elkei ülésére!— és ax emberek mini birák állal, |t megbanlolt jogrend helyréi Ili-lása érdekében felismert igazság; az Ítélet! A kiváló szíkférliu [óllal szerkesztett vá la-lat lámogaiáiát kérve, megjegyezzük, hicy ezúttal csupin az, első kötetre fogadunk lel megrendeléaelíei, mely egy leljes egészet f|)g képezni, és melyneU előfizetési ára 1 jrlnl van megszabka. Ilolti ára magasabb leeiid. A megrendeléseket legczélszerúbbposlaula vft-nyon beküldéni. —[Kívánatra utánvéllejl |is szállijiuk a legkésőbb julius folyamán n jelenő műveli bár az u ián vél lel való kmdlés a megrendelffre nézve a postai dijak mialt költségesebb tjszlelelpéldá Hudapesien, teletlel Lam
(íyüjlőknek ti példány után egy oynyalj szolgál a kindóhivalt 1889. junius 24-én. Kiváló, [isz-iel H.f cpodiuner F. és Fiai) császári és irályi (udvari könyvkereskéficjse
Budapesten,^nHi»&iawl...» Qi
Andíáásyj-ul 21. szám alalf.
mszéggel, Icimulalott
1,915,193 jrfl76 krijöí«ze.4e^ teháklB,247,989 Irt 21 Ifrl, a társaság | lel, esj joggal számit-llalja magát ismét a monarchia legnagyobb alapú blziositó tárfüjsflgai jkőzé. Igaz ugyan, jlogy a társaságnak\' erodejileg 4 ul|lió arany frtnyi részvénytőkéje jvplij «le tekintve, hogy a Phönix-résijvények; megszerzése\'i\'ila ItiOOOOO Irt állandóan el volt vonva a táriaság saját üzíétélöl a vagyáni állapot az eredetinél nem kedvezőtlenebb llejeleniénte az igazgatóság azt is, hogy az ul részvények elhe-
Iyezése franezia lŐkepénzeseK budapesti lökető i czégpk állal 11.150,DüO irt erejéig élévé biztosíttatott. Az| uj (részvényekre alap-szabályszerűi előjog a; regi! részvényeseket illeti, az esetre, ha e£ előjog teljesen igény-Le nem vélefnek, az aj részvények átvételét garaniirozza jlegalább .400p jlbót egy franezia nagy részvényesekből álló kpnsomum es körül bel. 7500 drbotjegy budapesti előkelő ézégekből álló csoporti, melynek latjai: HrÜll Henrik és [isi, Őeulsch lg. és fia, Fischl testvérek, Herzog M L. és társa, Kohner Adolf fiai, Lederer leit vérek. Müller Vilmos, Strasser és jKönig, SválJ. Károly), tornyai Scho8sberger Henrik slb.,Jugyhogy l.liitMXM) frt elhelyezéjse minden körülmények közöli biztosi!va ynn.
Á gyrriuckrk ueveleae. Kgy nemrég megjelent {egészségügyi mpnka arra ligyelmezieiilaz orvosokai, hogy miudazon családoknál, a hol liejáratosak, szigorúan ügyeljenek a gyermekeknél arra, hogy áltól\' k kortői kezdve, a mikor úgynevezett tej-jogaikat elvészitik, elismert minőpégfi száj-konzerváló szerekkel\' rendszeresen tiszto-gussák szájukat és fogailjat.i Az említett mfi ugyanis stalistikailag I b.ebizclnyitja, hogy a száj-, Ifog- lés az emélzld szervek bajai (eglübljnyire oly egyénednél fordulnak elő, kiknél a száj és fogak konzerválasát gyermekkorukban elhanyagolták. E mü ludos [írója1 mindenkinek legmelegebben ajánlja dr. ropp.J. G.j udvari fogorvos készítményeit és pedig Analherín szájyizét (mélynek pa-
Varfklaokla aakwaraa R#14a. Maa var hrraaa kin llttatamtiea daa HUtfaa, voá éaa Maa kanfea *ill nui) dia c4araig« VarftUaeknag littt aotert au Tag«J. Rekta ráta gafkrbta Maida krtaaalt aaforl aoMuaiaa varlAacbt luilil und ktatartaHt «a»g Aacka vnu gaak bnllbraaalirkar Farba. --- Varftiackta Sctda (iiiis leicjht apeckig wird aad brickt) braaat laagaaa tort. BuaaaUirh glimmaa dia .Srhaaafádaa" araitar (woim mhr mit Karbatuff araehwart) uad Idatartlaart aina duakalbraaaa Aache, dia aiok in Oaganaals aar acbtaa Saida níclit krauaelt, aoadera kríiiíiwt, Zar drttekt maii dia Aaeba dar acbtaa Saida. aa aarataabt lia dia aar rrrfálarhlaa nicht. Daa Saideufiibrik Oapot von Ü. Ileaneberz (K. n. K. Ho|tief.)j Zürloh, varmadét gara Mutilor von aaiaaai acbtaa Haidaaatof fon aa Jedanaaaa und tiaiari aiaaalaa Robaa aad gaaaa ntüeka porto- aad lollfrai ia\'a Haaat
T| Aa a ravatbaa k(iil«ittak4rt aaaa vállal magára feialrfaégat a aaark.
Vasuti menetreni
1899. junius l-jétől
- "Í........■■■■■« I ■>
„ , „ , \'grora vonat »ag». »»nai |ax. voil. «\'»H-BftW,„„| | raggal d. ü.
,n ■ 0 A. 04 p. 7 ó. 80 p l ói ji
tenr. fonal
aata lt «f N.
•»«in »"M»i aaam. vonat v. v.i | gjrora v. Hudapiat Ka* raggal délba j aatál j, aata . nlua fcrk. ♦ ó. 26_p. j 1 o- 59 p. jlO ó. 0.12 a. p.
nxem. vonat az. vnnat gy: *. Kaniaáa- : r,K<A| j délbe aati 1 i garlinjr Ind; & „. |g p. | d. 45.p. II. 1$
\' gy ura vonat azam.\'vonat az,| vl\' " Ka......i i iIaS.. .... i
6 ó. 64 p, 1 ó. 15 p. <11 A:
DácR-KMnizai
N aaam. vonati vagy. von. az.írj axtm. V0M, HácabJi raggal raggal d. ai MtA I ! 6 Jí ? 60 M ?• . .a4|; II 4. 54 p. aaain, vonati vagy. von. aa . jjöii mBl|VonA|
Hitre* Ind
•sam. vonat
«> , • aum. vonati
Uarca-Kauizaaj;
Í ó. 40 p.|
Felelős szerkesztő: V A B O A L A J O H
Közgazdaság.
— A Tla^yar-f\'rniírziH Mzto-nüó rfHzréu) íjtdraiiaAg junius oO-tüi Iliiió István elnökiélej alall larioii ülésélien örvendeles I jdomvul! szolgáit, hogy utí iyaz-gatóságnak sikerüli | a társaság jiéíjflügyi rekonslruke* iója. Az erre czélzó első ílppés az volt, hogy az gaigalöság a szállitnany biziosilási kia\'zkáznlokal az eiiékszálliltaá-uyi bizíosilámk kivételével veszteség néliul a Düsseldorfi szállítmány bízlosiló lársnla ra ruházta ál. Az osztrák iliönix-részveiivezet a tranco onisz banknak eladta s a kezelési
Hirdetések:
költségeket
leszftllHotla. KVáltal a tárj
kot elhasiiiálván leljeseu meggyónj uliam s fi helyzetije jultjll, hogy koeikázaiol
most isméi régi jó egészségemnek íirveridek.
Ajánlom ezl a gyógyszert f leglia(4n>-zoflábban minden beteg embernek]
1\'trMck JÚllHS, VH.\'jlléglős. I fehér/, Sclilan nelleti flsehíírszágban. iiveg ára 2 Irt. jKapliaió az ismertebb gyógyszertárakban. Főraktár: S/al- I valor gyógyszertár, Pozsonyi \' 417
4,0\' — ffAlefrJftJHtJi. (|y ejfjén. j ki eyy egyszerii es;ki\'Z ál\'al Í\\\\ \'évig tnrió süketség és ffilziigáslid gyigyillnlult meg, kész annak hírfaAI nemei melteli mifulen I megkeresnek ingyen átküldeni, p/jm! Ni-(jlíoLfoiJ\' I. II. Itti-s, LX. KotinyuMb l
nősége semmi részben sem; kedveiöile mini báni ely más a monari\'hiábnn mú társaságé. Ajz igazgal/ság imélv mege déssel konsfJiiáljaJ hogy az üzlei lerj ifiében a fölinerüll aggályok és rosszaki hireszteléselj daczára semmi nevezefwi Csökkenés be nem álll. Kz pWönhelO dsö sorban a társaság párttllnn buzgalmul ü nőkéi és kéliviseijí nek, kiírnék az ímzItu lóvág tel/es íelij-miwei lejeki k\'í lováliijá biztosilolt.kjizönaégnek, u oly Hízva á .i\'iság feíjmpi.adáfábaii, váflailjin hüsf^el
Áj el-ytő-
12H7 ik J889. ápril 30 f
Ai-veré^i hirdetmény.
A lelenyei kir. Íárksbíróság tlkvi oszlá lya részéről közhirré lélejik, hogy r ucbsz Júlia Ivégrehajtalpnak Horváth Ferencz és neje végrehajtást sxenveoö zajki lakosok ellen (10 m lőke 1K7$. I éji szeptember lO-löl 1877. évi jülius l-ig járó 30° „ ,1877. julius l-lől 1878J szeplembbr 10-íg jjfö 0% kamatai 12 írt 50 kr. vorábhí árverési kérelmi 5 frf ISO. kr eddigi j frt 20 kr. jelenlegi s még felmerülendő kijllaégek irájtfli végrehajtási Ügyében a feni nevezeti kir. jbiróság lerüleíébez lariozó zjij)ji 4j szjjpben A I rvnth Feifeneztié szül. donéul felívelt :I41 írtra ítélést I mu íí\'szioii vevő
,1—3 soraz. a. Ilt Törölj Jtiliiiiina iuftt beoKult ingntlannk fi
| Zajk község bázánál Tuboly Viktor felperesi i ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó, nyilvános árverésen eladatni fog.
IKikiáltási ár a fennebb kitel! becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár lt)°/0[ál készpénzben vagy óvadék képes papírban a kiküldött kezéhez lelenni.
Vevő köteles a vételárt hArom egyenlő réjszlelbejn, még pedig: az elsŰt. az árve-I rés jogerőre emelkedésétől számilandó 1 hónap alall a másodikat ugyanattól 2 | hónai) alalt[ —- a harmadikat ugyanattól 51 i hónap alatti — minden egyes részlel után j az árveróH napjától számilandó 6% kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen éa módozatok szennt lefizetni,
Kzenj hirdetmény kibocsátásával egyidejűleg megállapított árverési fellételek a hivatalos orák alall a lelenyei -ikkví osztályánál s itfijk község elöljáróságánál meg* lekinlhelöci
larlolfa leni vele üzleti ims/ekiilleiése i. t^isnság jelenlegi vagyoni all|i||(fla a kőv ke/fi: Szeii\'jien a I milliói Irt) részvény
Minden
Kóyfth Isi Van köllségére és veszélyére
: I .:. I !• I
issr évi Juliué 10 2Nk ntij|)|áii (I. e. 10 órakor
Kelt | Letetiyón, a jlkvi hatójaágnál 1889. lapján.
422 I - 1
kir. évi
j bíróság mint mftjua hó 1.
FjíLIMCS kir. járásbiró.
B A Y E R A.
a*ky ^llk\'tsereg\'léte
9r- J .11
ielletti téren.
4, ü én H érakor.
ikórljuíz |(i
VAüHéán fin elei
ISaJjM úlkaliijáyal bemjil ittatiM Anjjttíjdti kísass\'/cjny által a 4 afrikai orot lián i lomiíWn.
Híljínt: 1. ^ il lr 11. kir 20 Ir.
Gyermekek és kannák a felét fizetik.
T i* i4i
üli
WWmPfffi IfPfilSPISfPifffW hfVF
t&tjf • , 1 j ■ ■ . \'á \' I L T f
Tartalékos ti&zti vizsgára előkészítő tánfolyaiji. (»| Ii IhhhmbBHHHHHij
Reserve officiers PJ-Ufung. I I I \' Gj<r> a lilik ítfilttt ijMrtjil j M lij|lta«wj tíla \' I
A i.^j. w n in L- t \'ti I lé I J,„ B Ai i«»faft4aaflk, M «f*tM(lv«k • fM^ft fctyf* *J IkjliNaaAre ét lin\'ft tfifSlM H
nmllgu o& kif. Hadügyminisztériumnak és a m kif. Hoinédelmi Minisilerikimesl ■ *«w fMaitáaara ét »>é jmdmét «i6a|g*é*« • IrgHá • iéfciaiiW«\'»kfc •<* » mát la mké*** Imm I
fi06«)|8MX as. alatt kell magas engedélyétel a szegedi kJconal előkészítő lakoUmbil ■ JjJT l I [I ~ íj íl & í
y tartalékos Usttl vizsgára e|őkéf»zitő tanfolyamokat tarttík fe|; részt yeliiinek eftr ■ f GjlétbaiZfyani UT. KUb A-tOI.
tanfolyamokon azon ursk. kik mir szolgáltak mint egyéves flakéntekek. de tiaáti vizsgát rtd ■ fcMU ....uiMa*[ • kL.-wu. ««s whüm • H
tettek, vagy viasza leptek, vagy meghukték; a tényleg szolgáló egyéves önkénlesek; vagv * I\' l|UMa«i ■»«•*» u^k. *io»<rgMri, átváiftíMr. mmx/ivm. ■
j; Waíl* ^ímms tfiraiaf I íSiíffl^^ s fiít^a I
sagre Képesítő világát leteszik utOlagpsan. vagy kik csuj szólalni lógnak, de előmeéi- ■ so kr, Ülsmezg thUk\'«aflff bárkinek bsttktatés véjstt .rondotkazéar* álltuk. 1
telük bizlosUása végeit a katonái szaktárgyakból előképzettséget akarnak szrresni, hogy i ■ .✓fTT\'v Awal-HsJwt*»»fc »iknawaa «é«ctf. «.i| dtak.i u I
büntetési 2-lk éVtől megszabaduljanak. 1 ■ iív^ \'A II-lIII*1^" " >. aoia-féu *i«IUl- ■
-ak^ ?b,b old.lú fÍlMólitá.snak enged,e, as elősdandó tinanyaiot saktJnáfk fc|JU. ■ /T^^^^^JZtítt^ I
mQkodé»ével {Isszegyüjlőilem ; a kéziratok magyar és tiémfel nve ven vannak Szerkessjvi ■ (-^■nü^]tárból. FBAOMEB B Prága iélflli " aaafc, »■•«>•\' I
és úgy összeállitvs. bogy s/ok használata melleit minden művelt fiatal ember tőkéiéi* H l Bj jaFrr iuIm mm «f wJ ••>•»■ *-«• •ÍJ\'ay u,u\'
aan elkészülhet a tartalékos tiszti .vizsgára, ha mégfoly keveset tud la nénuttll; ■ ^f1 y Dr. ho«a éietuissamaívalédisn kspb»túc««k a késziia
, ^ továbbá njy rövid kivonsiban van (isaze állitva az egész űjnaiiyagj hogy 3 hónap alatt I Xgsb^y i 3E"1 IK -A- Q" I^T E IE2 IB.
bárki is betanulhatja, anélkül, liogy napi loglalkox^sábán lenaladást szejaviWne. fcjlen ■ í főraktárában, gyógyszertár 4 aatttet Prágában 20Z LII ■
kivonatos kéziratoklióf tehát mindenki oda haza Unulhad, annétkUI, hogy előadásokat ■ ■ BUDapebteii tm* József ur o-w^\'-H\'. ■«•■•» m. BdűsI Emil ur .u. I
U,|».-n . .. . | T I I J H *l (>0K}«itr1*rml«n « Váh lUi trfMi.
«oiieoe nattgatnia. w l ■ As •astrák-nyiaé m>»hl> »lp«lf ■■gyokk u^rríárákmm %mm r>fclá» ■
I » Njgia ha lesznek olyanok, kik a jegyzetekböl nem lennének képespk tiikéletes<jn ■ \' w einkuli—í^kép | ;tzv i* I
elkészülni, azon urak szamára hétig Urtó tanfolyamokat nyitok; igy batosiihaf dk ■ og,»iH.u \'
raMunk.,.linbbLJ.yj [ I Mág4í ^^ f^iLkenőcS« i
, HmM rövid kivoralo. ] kéiirali |^y.e>.k v.nnak fi, HjJ «ímjr,i iikn.k ilii- I ■ - íaSL HTtS I
osen érettaegi bizonyítván)uk de az egyéves önkéntességre képesítő vizsgára eloké- ■ "\'f«k*mínjf«twmi •miriki.r. livudtiMkii.!, |.<k..iv»nái, h..n.m»)>k- I
..ülni akarnak. e«k .«o«l.... h<.n„,pal 4 vi,.«« e(o.£ b.jöníS .« inB, áhM ■ % I
megbáiározandó időben, hogy eljíikészültsógiiket kiegészithe ■Sem. | Ili •k4*wlit; • »li«>l Ui4í K\'UJ<J,» H.uUlki\'lik, Hl ■ Üü^hmiiiTIr^iid. 1.1. átall f*j<M ni wrlkbl M I
Mindkét rendbeli kéziiatot csak azon urak kaJhatják ilieg, kik lanintézeleijihe ■ ^i^^pj^tá Í6 és 3S krsjezáres szslssczékbeiL 30
rendesen beirstkoznsk és kellő garantiát nyújtanak, how a kéziratokat használat vágy ■ ^^ ± ... Mbtáa»ptAfti «iikiáiXiá<ikea«t |.i »k»i..r huu.^, ^imí.u ■
leírás végett másoknak át nem engedik. ■ üvasi f?\'*1** I
A vizsga Jó eredményeért kezességet váJaJok. ■ ^BKBHHy áMtaáuo o»ri, A r. k.k un n\'.«.®ri>r., ■
ilővebb (elvilágositás levél által esetleg személyesed szerelhető irodámban Szrtef ■ M ^ZKiit^^s\'i\'^^T
ii- .... h í« 1 l lí 1 J \' T ■ HAZA.ASI #AU^Aeale|l,cLi<i..ejullaLblas«mUleiipfubBlél ál H
uen, Honvédtér Ur. (islambos ház I. em. | ■ ^r \' H isfbi»mwbb«mii rii»m«rt •• i,4i.^h»iiás;W,ooiii«rm « m wm I
•Siegedeii, 1889. mlrciius hó 14, I 1 \' \'I ,I-"MI ^ «Hj" ttr" 1 fei- I
Somogyi Vilmos . ■■■■■■nHBKBEts^c
362\'8—10 j -1 I\' Ii Ifi iimalA. I \') }■ l/l- (11— ■ ! ■ - —
JSíkískSBl Ik ,LLLrH i Kőflaohi fehér-mész s
V4(UW. K"lulinnlh»l«ll«ii rtri^yhlimr, Ik . f fc§I | gí « í I H ^™ ^ ™\' ^ V A
.tilTZt^jí\'^Üi, Tk ^ jU^lWlilfil I V t JrlMéKO Jhtőfégben. ö
k m .UmknoWet, tnluirna k ■ ^ J J i - | = ? 3 « 7 a „ t J I M < 1 1 " /I
««« 5 Szállítás Pöntos, yaggonokban a lO.QOO kilogramm H
I Z7"it»iiivfrr«. wkviunilM. a ay o* ^ -"IjS -i\'tí I M 1 7 00 ff \' O " IJ
F^Safel ► Ei ÍfiMl!t1l?|Hil 8 franko pályaudvar Kanizsa írt. o. ért. K
« armnjfrrr« lUnUtiiuk awtfibra. — k ^ ?4 15 ^SS oC • fi 55 j 11Z *[V F [ TT \' I Q
I Kcy uvrarnr ara kaaiaalati itt- | f gj 1 i S . ~ rü,s-g-g fi «J II \' JJ . , ,J . . I , JL . i ; | t II
■ aitlMfti ^jitt4okrn ktiua pa- L *q g EP j||^ g^ fiö g.| Q Megrei|(lelések egyenesen inUéztietni keretnek í Q
I arás, Kánh | ■ Jbd |1 o\'L\'sI\'I 6 H.?,-""3! fi i I, a. , a . . \' , L • S \'
ÍMir\' ►ao!lÜsMPít\'íhiú ? 3íg kJ—10 ! Kalkwerke IW Koflach (Steiermarki) fi
Kapható minden gyógyszertárban. P|f|í|l91MJí;! S■ I I j J■[ I A
ífc}ÍIIIíPF|JM KWa«WWWXXXKWX«K>W«WWK«WWKXKX)íWKK
ávatnek piroi, a fenti #Dn«l elUtoU borilókba | w 3 P „fS c S 3a 5 B5- é í
\' Mfgflnffyfilva lennie éa a »7o.1m ürtfbet Mtllékak > U M li .,5 ? c,iiJ
kaauálatl BUiltá»on may kelt Jrsyeive Jennt, bogjr L Ss\'*\' <9lS\'?8\'S 9«b 0 J« I «L al J .
AjMCnmilarbw öuiaklltorik kúnjvnyomdíJáSM njr^ ^ 11 g e g 9 «, I 9|a|(JAr lláziaMZOHJTok
V*lódt BliBiWgbM kspkitó SagyKamziAn, ► A m f*"f|t| L\' 2 5.11 11 I figyelmélie ajánljuk HHHHHHHHBHBQfl
Pragtr BAla gjógjas. Kidarht Berk B. 0Ó0- ► ^ <f ®.J Ja4-f if?61lf ffl • II
wri •JTaowrrfr. Colts.r Vi.m é. B«bo«k»y k : L- J|3-f||||g ff JE I .Magyar HaíUSSZOllV^ -S
Fi.i.chT ryófyn A\'^y-^. , ► :(§ > iJjJ*sf I J,imü háztttilási gazdasági és Szépirodalmi : fiífe,1^ P\'^ÍÜ117, tóiu1^ ji SuriH. rrórru. Muraszombat Bolci B. gjógja, , ! ----L I 1 1 ! 7 r ftzgy; din oki. iraayéraa Diuoklarét.
^ _88-02 280 lüjo heiflapol r^L .....
rr-- ~\' ~ U__—J_jLL képpH difii mellék lettel ■ Hg m mA sf .Li
^^^íOGeoGo^^^^woomjH L8XLRxm ^ fj C5li ¥
Édes zöld takarmányt télen Jj nakí«é" U
g\' ^ e«k « Warih ». /. ^ S ír. \' ( é,r« l frt W kr., N^\'p.^
A ynlrl tyl IciirillflllV-ni\'Ps/^^SBS^Bfeí" f( holott a divatmelléUldt vagy a bekölhető viszhsiiMméa-&ár
£rUJU tdNdllIldli^rpi^gJ^^ggz W regény msga is megéí ennyit. BECCSINBAN.
X (Btnnl szahatlttloin) X j Ktadóhitxilal: Budápkst, Kdr\\ly kötul 8. Kitpnh md* h raktár. ft
a. ^i,, ^JTKTW\'W" ^\'A^BflH í C _iip jJ.fi l.L1 I Bo^aptsteo T l, RÉlf-ralparl 8. siáie
A I t«b«r ™ ^BH^K^B 8 J THE GRESHAM ■J1*^ » 1 \'pítki b éplU«Ntir arai épilkastel
X Efy^dtlt prém, o«l/««lk#rt mindig biitoéilj* ^^^ ^ 3K L|LuiLltá.láiLiiáJ iLitiiiiliaii ftálli\'a\'ek. fcldt.frt«ko<pk, kAuéfi éa agykáti •IAI-
W Ecyedatl prés mely Uh.tA* tml • boglyát fa i ffl tSlClittlif..í. • J4ró4á^- ^"T1! * * ^ kfttT*»
§ ^Bég]ris6|MB, mint kírck alakban alkalnaini. ÉljÉ ^HH^H^H \' Q jk«sa^tol líéklB^^n^ I. laám, »^ M T T ágjiífcíbf «|)át g/irtmig/J
A A kerek alak kiwbiti a kftlftlÉlatct éa as ittál La ^^ ■hZ^^WlHW A lliisrarorssáct flékl Uudai^at, ijarenn JW-tér | Pfí r t 1 fi nAmCOmPni
W gyobbitia a kihuzsátirt. jJgSMy^ W i éífTSn, a táMWkásábsa. * l l U H d \' C B űl B H Z
W 1 emeltyüpár 2000 mázsa zöld Ukarmányt Iw itánMéivJgjrnssiaw. sajuaoAMikh^mühnt J . \'L
J pes sajtolni, de kisebb mennyiségeket J^HP fj nfefe^ JI/9fl^ qS VlZnatlan ttitSZet
fi . A leÉÉbö hí lefijobt) népi nlaieiníí pr& tíiíltl 8 fSLfc^vLEf ^
W Valamennyi koxtátarloxó vaa alkatrész én 1 emoltyiliárral BéeabM 100 (rí o. é. W ! utúo • íaaiilMMi dta j i
O Mayfart fit, éi láraa, Béén II, TaborktraÉie 70. w :•••••(•!•• ftf^.iM.^- it^irjegyiékiasgysráiatkl.
\' fi 1 Frankfurt a M m. ét lMhi N. Ufc 6-1$ ]X f^ff rSlffT ft"4 6^71,161- ^^rakWggel-egktttdelik.
A _ i A\\ trirkiL\' nvu/tnüak b« atlalálak mi II Kécakamét i Ojvidék | 8a«pd 11 Trlaaat I
VooooooooDD(^)oooooGO()oo()ood(xxKy i íJSt^iJtlISEJ?? \'>
: . __ I • I\'___I nyújtott ajánlatok flMttifka frz 1661,767 IJD)\'— | Eaa^l érf Araay érem, Maméreat^raayérem.\'l
1 j ! —|-|™* trtékra magjr. — Tairvai atejk éa kaiailaa köiatet\'bi fal- i 1
rilá|QaJUboft as oastrift nukyar biroaalom minden na*
A legtöbb czigaretta papfr. I^fafc: |
^tn Miiiff f I j , , ■ L!, J
mr/rnmimuifir 2fem fi re a rekláaii hanem a tudomány legelőki ill >bb ■ • . ■ J .
J -Wk aaanélyiséfei áltál bebizonyult lény, hogy a
^aJt^ »Les derniéres Cartouches" kxxxxxxxxxkxxxxxxxkxxxxxxkxixkxxk I
OraawtotH Frér«« gjirábél {Pdrit, 05. bon- ■ f II > • 1 # 1 11 i / X
&aima1u>) oUglcÖHhyt66 ál Üqkitünftb, || ANlmPtmPnV t
" W&^^lPfeBB A kereskedelemben előiUnlé különféle jobb czigaretta >ipi- B -H" v VA 1111 tlCUII^Il J • g
igiMyg 5 k rkirs TtirLíi ,Kr"ier *
lanóra budaLli állami vegytani állomáa (őtiUce, K »«gy •«w»i«ti®|i. JtekcM tíaődtómegéhez Nrkkó,,\' a csődlel tárban 1 — 18 *a M];.; M^HVJyfojabb idő ben Pr*So$ica lygienia-tanjk állal a prágai nlm. 20— 63 tételszámok alatt összeirt és |264|írt 61 krra becsült árult, bolti )#
fUr^MH //Íj egyetemen és mindezen iizehsaoalit^ ttgytlmni$ekmindi dkor B íelnzerelések, bluorok ágynemUk, bordók és egyebekből álló itigiiaágt>k C
AhM^ÍLT11 ?Sm£lÍ!S!l aST1 ^^ c,r S álul,im f < 116 10 »»M*« ^ ^ «« örnlt#r Kremsier ü
IlkiilWmr^i^WfTy reiiapapiroaa a lekflnoiiiaUb és legiobt f| m.:i i lí i ■ ,<v i űl • . , i . j * . , , . ,
UKMI^Kffl papirJmelynek etiquetlje mellékelt r.jz- || (Telelj m»proni utc»ii) a legtöbbet igéróktiek kteap^iEf.m^ m
rlV^lK l ">z bii0fltó * ÜraututAnFréru cié&\\ viseli. Ezen cté\\ ttzi || téa mellett el fognak kilátni.
pilűBÖBHBVJBgarettapapirjánél minden csomag annyi lapot tartalmi i a B A lel tár nálam betekinthető és ai elárverezendő ingóságok kns- M
M Sliquetjjéo fsljégvekvs van. B betijntU)m mellett bákmikor megfekiiitlielók. H í
r V^BRiBSI llrauuntcin FrArre B Naj/y Kan ím bú^ 1889. évi juniun hó 3" na/yda
Li( V^BIHKNt.czéK alatti IMcásaj/. kar] BAoUmrring 25. st. a. rsktárt tsr- fi nr pnfhorhilH Sflfflll S
í K&UHBA czigareUspapU és UfiMttsh&Telyei alámsiiására * ür. KOIMCmiO Mmu IC
fJLV^lK^^^^Ma?0 — 26 H 1 1 1 (Igyvéd, mint tőmeggondnok.
^ _______XXXXXXXXXXXXXIXXXXXXXXXXXXXXXtXXX
k«U|a nLfciai falai l«|»talijd«Low|ü M^ifL^a im
i||| ; !;,,,„ Ul l j\'j ,1 ___
Tartalékos tibti vizsgára előkészítő tanfolyam Reserve officiers Priifung.
* mpm*
Jíntn ímw
ii^litMára la •ímf t f«;ár la
élétbalzsam Dr. R O S A-tól
;Kun iflaikfcluaL k/tefjj)^ é atá»Mti O\'jjtí\'ú^lW * I\'mm^i.hIiUh vas Mastt«« a
i k úlöatinf0 Ímt0<l«ii hMmm l»jl>k, kftmufftort, éttágffuBy, »<íimii ítlWil^ii*, iirlltiii*, amnyara* l»ajpk »Ú»,(«I>. rlfce laiJaMB kalkal^ajíák t»Í«^yiil, l<y krtli4|MláM| kG»»4|»l<l«« mm MrlWtaMM tgj
Ukfa—y»ji, iiiBfbíihat.i kLmth^ fn a j|ra éf9T nagy Uvt||gsl 1 frt, kis ttvefgtl 50 kr. Eltamarö Iratok txrel bárklotk bstsUolés végstt rsndtlkaziirs álltuk.
N. ÁJiml tU\'>ilNU>"k rlk..ul.aa f.K>H»" • al tmj»i*>
/yb 1 AlUfam as nulill uU*ilá* «<j«( ím biMüatt JpT. SOflA\'féle éliwal-
/\\ ^Jg lia^B" ii7íii<ln| fltrg«caléja kék liiiml*ati ia»wiM\'\'lva, in*^n«k ). -mi .i4«ia<.
i.,Dr7lOSA élstbslsssma a ,.f#ktts sas er* ostmzstt gyégfSMr-
I "^jn^^jiarbol. FBAOSEB B Prága 105 111 " ."I" raah, a..|)i> „„cu. I Áfi loytlUn ttWaaliai". »irl»a (alai* | «•>>»; «» n). n « ll tjtjt$y U<l.ai
M Dr. BOSA élettaliiama valódim kapbató caak » keaiito
Xfitb^K FKAQETE© B.
I W4)«r.v f6r»ktárában, gyógyszertár A „íflkcto aifliez"Prágában aOA- HI «8| BUDAPESTEN Török József bt |jii|jwfr»«ial, KJiáíj ut\' i. ik. ai. Baűal Emil ur
"l f)új(}aitr1anl>an » \\ a[< /I a.\', t« n ».
As iaalrák\'wapa| aanairtta nitmtcn Barokk tya^wjfrlárékan ián rafctá*
UgyaiMtlI kaplialJ
igazgató.
KWKKKXKKKKXKHKKXKK WWXKKKKKK KXXK
i Kőflaohi fehér-mész |
w i fÜNmert j^li\'xx^^ii mintW^hen.
^ Sz^IliUis puiitös|? yaggonokban (íi 10.Q00 kilogramm 2 A íranko púlyáudvar Kanizsa DG írt. o. ért. X
Y f U f i J | [ TT U
fi \' Megreitdelesek egyenesen inlpct^tni kéretnek tj
S UtLo ! j Kalkwerke. inj Köflach (Steiermark ) XHaXHHHWXXWWXXW* X«XXXXXXXXXX)ÍXXX
Hlagyar liáziaaazonyek figyelmébe ajánljuk |
f „Magyar Háziasszonyw
dzimü! házlarlási gazdasági és ézépirodalmi hetilapot
k^pea <11 vur. melléklettől
külön regénymellt\'kleJtel.
Felöleli az asszonyokiés leányok hivatásának egész körét, és amellett] muialtat és szőralfdzlat. | 420 1-2
ára 11 évre I frt 50 kr.,
holott a divatmelJéklet vagy a bekölhető i regény maga j ii megér jennyit.
Kiddóhimtal: Budapest, fárály kőt ut
Jlodapaat 1886.1 (H -ratiakáB 1887. ILoídon 1878. Kagyj iliaz oki. | { Aranyérem Djwoklovél.
c^őoocioc^oeeeeeoocxxx^^ocaootxxx; Édes zöld takarmányt télen
esak aj Mayfarth Ph. és társa-/éle
(Bliint szahadaloni)
használata ~r
EfyeAait prés foírtoioa éa ÖnmükoJó nya-HÉk \\ I
máxiai, lohat \'^^HBhPwI^I :
Egj«4ail préa mely a alkart mindi* biztoéitja -
EfyeAait préu oj-ty lahatfteé tmi a boglyát ágy | K
néjyaaogl\'tü, mint karok alakban alkalnaani. |M| ^^H^^H^^^H M f
A kerak alak kiaablli a kllftlllatet éa as által ^a ^^ H^BtilHIB \'
gyobliitja a klkuzsáláat. A^B^^wIlBr \'
1 emeltyüpár 2000 mázsa zöld takarmányt ké- H^^^^hLaJ^^j \\ pes sajtolni, de kisebb mennyiségeket Is. \\
Á leicsi |s legjobb szerkezein fwS prés tózjll. i
Valamennyi kossátartosé vaa alkatrész éra 1 aaollyüéárral fiécakoa 100 frt o. é. V
Unj fart Fii. éti tárna, Béén ll| Taboritratuie 76J { Frankfurt a M m. is lietlin N. [ 405 6-1(3
mjúnljk a t. építéss éa épiUlaaatar uralj, épllkatéai válla\'a\'nk, fulilbjrtokoapki kAaaégl éa egyházi otíit-járMágap, valamint a n. é. éjilld klaMaég becaaa 1 flgytlaébo aaját gyártaáaya
fiortland-cement qs vízhatlan meszét
aalfak mimtaakor agyaatd Jé ataMtgbos atá> Ii latnak. 841
Mt* Árjegyzék a magyarázat kl-% ánal rn készséggel megk<kl«leUk.
Kásakaaát! (JjvMék \\ 8a«|ad | Trtml^ |l87tí. | 1876. I 1878. I 1882. U Esönt úrnm. Arány érőm F.rdaaérBB.|áraay érán. i
étell>Uto<*ltő-táranMAu l.oimIoiit»iaaa AuNstrlul ttólti Béca OjaaltsilraaM I. aaám, a tar-
aaaág aJjátJ liáaában.j tfagyarorssáft tléki liinlHimat, Fjaronoa JAzaaf-tér
: 6. éa |6. a*4m a láraaaág kaját háaábaa. A láraaaág vigyona 1888. un ua30?áa,Mk 108,846128*47 tvl bévébtl blatoaUáaok a MamalWl [ 1888. Jnafna óO-áa . . . . . frk lt^ldl,\'98;73 KiHa^ltVk Jblatoailáai ia jármUki ; nzflhUkléask éa viaaaav laáflúk atb. i utáa • tpiwaág fanaálHas éta I [ (1848.) . . . . .] . .: frk 5J0.1,168,040 -ijaglitóbbi tizünkét bóhajji QaJaU
üld alatt I táruaégsáj j . . frk 60,1/71,10^— frtéklg nyújtattak bc a|lal4tok h>l | által a táraslat Ikssálliaaj óta benyújtóit ajánlatok toséroko frk 1661,167 69\'I\'— IfUkfa niogy. — Tarvaiatok éa laindui kéaalebbl fol-rtlágoalláaoft as oastrák magyar birodalom mlndon na* jobb városiban as Bg mik urak és a nugjar és osztrák Uókok által adaiaak
387 8—6
Heai firea rekUmj hanem a tudomány legelőknK bb személyiségei áltál bebizonyult lény, hogy a
\\ „Les derniéres Cartouches"
JJcjzigareirapapir ouauiati rrérss uárákéL (Blris, OL L ou-mUsard Ezelmani,) a Isgkönnyebb és ugkitünShb, i A kereskedelemben előforduló különféle Jobb czigaretta >ápi-■ rok előkelő ludóaok által összehasonlító vegyelmezések sí kfatt Sietlek, ügy Dr. Ml a bécsi vegytani egyetem tanáraiyr, Jlicbennatin tanár a bndaneili állani vegytani állomás (őiilke, n ttjabb időben prl Soyka lygienia-tanár állal a prágai nem.
Í\' \'egyetemed és mindezen ŐsazehaaoDlité leijytlnirzéxekmindi íjkor azon eredményt a illák, hogy á Bruuntisin Fi irts czég alga-retiapapirioaa a lekfioomattb ^ legjobb.
Valódi csak azon papirj melynek etiquetlje mellékelt ríjz-boz hasonló és BrauhsUmFtirss czéget viseli. Ezen c;é \\ esi garetlapapirjánál minden csomag anpyi lapot larlalo^ i. a jmennyi sz aliquet jén feijégVepve vjtnJ
I ii i Aii4f
J Uraimat cl ii Frérea
raadf alatt] Bkét*J /. kérj BMimriif 25, st. a, raktári lar-
I czifdretfapatirjai és aU|árel(a|bftvalyeÍ elárusítáaára
KXXXaXXXXXKXXXXXXXKXXXXXXKKIXKXXK
| Árvérési hiMetmény. *
V . Alóliíott ezennBÍ közliirré teí\'/etn, hogy vb. Kremsier Dávid 3
M nagy-kanizaai. lakos [HŐdtömegéliez [tartózó, a csődlel tárban 1 — 18 és g
B 20—63 téfielkzimok alatt összeirt és {2641 frt 61 krra becsillt áruk, bolti S
K felszerelése*, bútorok jtgynemllk, bordók és egyebekből álló itigdságt>k C
S általam f. éj. |uliu» Il6 ÍO napján d. e. 10 órakor Kremsier 8
M Dáfid l lakmnUTéleav soproni utosajl a legtöbbet ígérőknek kéespénzfiae m
B téa mellett! el fognak adatni, K
B A |e|tár nálanl betekinthető nzj elárverezendő ingóságok ktvs- M
0 beit jöttöm mé)lett bálmikor megtekititbe(ők. K
K iVaLJpAahíssríIL 1889. évi jufiius hó 8" napján 8
1 | Dr. Rothschild Samu S
w 11 j Hffy^éd, mint lömeggoiwlnok. Ö
**MM*MXUU*U**t*UUMUMM*HM**M*U*HHH
lajrtaliid«aomU Nagy^K^aieáa. i m.
2ö. szám.
N
agy-
3ft, 1H9. juljhls 14-éb
XVI. évfolyam,
izr
BtirkmlOMK _ Batthyány• te Kiafclndv-ateaaaarkta
, ; "I V\'l
Wt íalaaaadu a lap buUuijii ntan vaaat-koaa uíudaa koakuoaav. 1
Kiadóhivatal: V4roahM-<«a» I.
BAraiaatallaa terelek caak iaa«t iaaakböl logadlalaak al
Ktatratnk viaata aaia kfililatijek _XXX_TFT miig
=4i
Po
■ÍM

litikai és
xre§r;<re3 |axtalmu |h.et A fiíagy kanizsai- és DélzalLi takarékpénztárak
> Megjelenik Nagfr»Kanita
i in heti inkint egyszer:
és a Qankegyesűl
lap.
t IfiSvatAlos közlönye.
vasárnap.
zs XXX XLX zn zxz BUiFtEKTfrl ÍUK I Ratea étia . * a a • }• á \'fi r
Méfft
iNápaaévff* . .
| UinSatteafc juUayo
jáiívtirttd a agyait MvaUloa I>irdat«atayak iaöj kr, lwly«g«lijnn MII 100 atfig 1 frt, aatatul aiiadaa aaíért agy M kr
WylltUr patltaora 10 kr.
\'.I TTT—TTT
:zxz
Nemzetiség és magyaroso4ás.
Hely lyel közzel nem árt viátza-térni erre a themárn iá. A magyarpao dáa Ugye oly szent Ugye nemzetünknek, a oly hazafias köteleaségo nemcsak a magyar társadalomnak, hanem az egyeseknek ia, hogy az ez iránti huzga lommal abba hagyni, egyenlő volna a nemzet ellen elkövetett lillniiel. Ki tudja, mily idők következhetnek míg reánk, ki tudja, mit. hord méhében az idő számunkra. A gy»r» élptü korban, mint a mmő a miénk is, nem ritkák a meglepetések.
Igaz! a magyarosiidás Ugye jszé-pen halad előre, sok helyeiJ baj nélkül észrevétlenül, s feies kéjség benne, hogy vele együtt mind uakyobb tért. hódit a magyar állameszmé habár éppen bizonyossággal nem állítható, liogy a magyar nyelvvel együtt njiinden eset ben a magyar nemzeti érzület is gyökeret ver. Csak hosszabb idők munkája ez, s nagy figyelmét, tapintatot és körültekintést igényel.
De az is igaz, hogy bármennyit tett már e téren a kormány éa társadalom, még sok a tenni való\', s a tevékenységnek nem szabad Iánk adni, ha azt akarjuk, hogy a netán bekövetkez heto eaemények készületlenül ilé találjanak.
A nemzetiségi agilatorok, lankadatlanul folytatják aknanliunkájukat, nem fáradnak ők ki, a csak az a kö. rülmény veszi elejét a bajnak, bogy a nép józanabb része nem hagyja magát oly könnyen félrevezetni, belátja, hogy Magyarországon oly szabadságot élvez, a minőt másut Kehei nem élvezne* De hogy vannak ez agitatoroknak köVe-tőik, kik azavaikra esküsznek, s kik adott alkalommal, ittint a nemzet ellenségei ülnék fel fejeiket, azt világosan mutatja az a bunpör, mely as országszerte ismert dr. Lukács ellen most
IMIl
kiir.
nézve, mos egyik
végtárgy alá* alá a szathi rvszifk előtti A magvár emb ki érti és jSrzi,! npinő alkot zabtjdság| ajalt él a nemzet m olgára akármily nyelvű és n
zpijiaég(1 legyen; a| ki mindennap í stíl az újságokbólJ mint kebelezi bt oioHZoúija az orosz az idegen iijji nemze tiségéket, a mint szerez érv\' aj néniét kprniáhy a német állam lilének: mondjuk a magyar emb| npve meg foghatatlan az az ellenszj melyei a i romáu atyafiak a mi in\'elv, a magyar nemzet és a un állameszme iránt tanúsítanak, felfogásuk szerint románok volnál hivatva betölteni a legfontosabb h tulokul, nekünk az ő kedvükért ke) megtanulni a román nyelvet,1 mer bizony csak kényszerűségből beszé magyarul, lia ínég oly jól érlik is a u vet. E hisszük a „tínd. Hii]lapM tui tójának,4 melyből az adatot merít liogy Itiüos hatást szült j miikor u| gyaláa második napjáli az egyik t uerinde Elek görög katliolikuH lelt mikor az ejlnök hazuliasj érzületére vatkozva s arra kérve ejt, hogy lojalitáiáiuik jelét a beszé jeri magy a mely nyelvet tökélelei^n birja, aUnaz jobbját, égre emelvén patlietikua fan tis mussal mpndá: „Ezekben a magaátos Loijczeaben anyanyelvemmel akarok élni." Wem kevésbbé kiiiofl hfttáat fjtül-betett, mikor Madaillsz Kon Ián nívre hallgató tanító kissé ittas állnpotban jött tanúval lomást tenni. E perbeli egyáltf Ián ismétlői lik az,a m-t ily nemzetiségi pönök-ből ismerünk. A vádlottak mindiaoly ártatlanok, mint a ma született gyermekek. Dehogy is izgatnak Ők, apok elégedetlenségüknek adnak kifejezést, simák, hogy rabságban kell szenved-niok, s védekeznek azzal, hogy ó osz állásponton vannak, melyén a hazafias ellenzék, mely szintén elégedetlen állapot.r kkal alb, mint a hogy az ii frázisok vissza-visszatérnek.
k-lak l a vi-t|i azép és
Epl azért a nánizeliaég d ékeken, is különöse i (ezek mmtjs feladat jutott a magyar társadalminak Sokféle mói 1 és esiköz kináb k >zíh arra, hogy- a magyar érzel in II és nyeljll társadalom lassaii lassan meg-ktdv dtUe a [Vele élő ve e lakó s a nvilvánns életben vele szil őségképpen érintkező neinzu|isdúákjkel a magyar ál-lameszmét, a magyar nyelvet. Ezáltal legjobban talaját, veszi jtzoi izgatásoknak,! melyekkel egyes boriik In férő elégedetlen [emberek féli Unni vágy iiak s esetleg olcnó inartyromságra altariiak szert tenni. Kövessen is el a magyar társadalom mindem o valóban szép éa nemes pzél éidelkéljeii. —\'min duut a n)i csak teliétMéflébi n áll. Mert liékés nyugalmas időkben nz ily izga tisoknak nincs1 luitákiikJ d< mégis ösz szegyüjtlk a rdbbanó any igof., mely ! id/ ben köny-nyen lobbot\'vetheElés pilsi titó halasát wser\\\'esen éreztelheti, mim érozielte a 48 as évben
Pedig mozgalmas | idí k jöhetnek még, a mely beji a j hazáim c szüksége lész minden fiának lelkesüli szereleiére a melyben a nem^é£ mindé i egyes tag, jának testvéries egynlltmíík klése válik szükségessé, hogy ja kellő ellentállást kp fej illessük. Ez iuő el kész llve találjon bennünket ezredéjv^s ||az/ nk megvédésére*
az fen
Apa« anj *, aj érmek]! BelgrádbiSl távirják a »Pesier C!« nek: Na isiljevics volt miniszleniek és állaiálanársosa ik újra\' van dolga. Tudvalevőleg j Nassiljevj es volt az a hjzalmi férfiú, a kit annak idej ín a regensek V\'aliábn, Natália volt Ikirályné ioz menesztettek, azon czélliól, hogy a vállalkozó szellemes hölgyét rábeszélje arra, hogy elvált férjének lemondása uián ne léfjen mindjáil vlzsza Szerbiába.
Ma ismét hasonló kérdnek merültek ISI, csakhogy most az Ügyek bonyolultabbak. Milán a trónról lemondott férflu, Konstantinápolyból azt sürgeti hogy a regensek a neki adott igérelSk^ií igenis Jválisák he, s
--rH--
Most lép bé a pcflgArmesmr ur. Gyorsan az elnöki székhez siet és leül. Nem mosolyog, a czvikkerjét sem vetflú eló; tehát* semmi érdekesebb, akuitahb aologra nincs kilátás. Ma nem| leszi senki agyonverve a paragrafusokkal, I amit ö a ravikkerjén ál moaolyogva szokott véiezni, isikor már *a liszieli képviselő urak jagyondispiHállák egymást. A Ifyjegyxö ur is olyjan jédes nyugalommal ül le a wtelid képével,] mini hu már a mai ülés jegyzökönyve is Készen volna. Hider jegyző un az okuláréjál törölgeti. Ördöngös oku\'áré az. AztVta lát rajla caak egészen tisztán, mióta Nagy- él Kis-Kanizsa íusionált. |)e niosl mái nern hwz neki azért torülgoii: hátha megint megcswjn az a boszorkányos pápaakent. —S/akonyi a lOka pitány ur, kedélyesen Lostílyot s önérzetesen lorlija ÜiajiiHzfti. Hejxédes szei^éiiöl az ra-gyogki, liogy: >nézzélelu rám;! nuagodt vagyok vijin egy kedvemrj) valumiiliiiziir: a Szilágyi.
I Kz nbkeia régi praksxisom. i - A ku|jankesos urak is öi(|-aH?.ial mailéit és azon l nilájdtaiképeii miért ikonranaesen lie van-liH Itaiaiesos ur ax z, ipari fképvheli; a Pál Sándor tanácsos nij, a kampós holjftVal: a lohlmivéléfli. Alj ván lelőve Ha j« is eltemtéol nem
ftdjáu it néki az 0 fiat, az immár királyivá koronáiolt gyermeket, bogy veié egjiült á (páriái liáll|tásl megtekinthesse. Nafália ellen-jhen egész erejéből tiltakozik e kívánság el-jlen, Sjhaiámzoltan ellenzi, hogy a •gyermeke-király fiz apának szolgáltassék ki s megen" gedjeHsek, hogy veié Párizsba utazzék, s ázt |követélj, híjgy a regensek váltsák be a netli (Natáliáiiak) adott Ígéretüket, melynek értel-|méhen nutjid • később* meg lészeii neki engedve, hogyj néhány hetet szeretett gyeíjmeke Jköxelélien iöithesseu.
£xl a vitás, összekuszált s bonyolult ügyét kell tehát Naásiljevics urnák rendbe hozni, i? még pedig joly módon, hogy se az apa, aa az anya ue kapják a gyermekei, hánem hógy az kizárólag lováhhra is a regensek véd-, szárnya\' alall maradjon. Bemélik!s arra az illelö körök számitanak is. hogy mindkél vitatkozó szülői léi lemond kívánságáról, hia | tudja, liogy! sem egyikéi, sem a másikéi nem | teljesítjk. I
Politikai szemle*) í
Jul. 4f- 0 éig. i .
4 szerb királyit Sándort a zinai kolea-lorbaiil Kraljevo melleit, ahol a szerb királyokat s/okiák fölavaini, jul. Mn délbei) kenték] fúl ünnepélyesen, aminl a Hraii H. nak j%lenlii. A királyt a templom ffittejáratánál a metnopolila fogadta éa vezette helyére. Jobíb leién ült Perziani, Oroszország szerbiai követe, íjaira a regensség és a kormány tagjai. A király a meiropoliia lölszólitásáp hangosan lelte le a fogadalmat, mire a meiropo-lila széni olajjal fölkente. A templomból való kivonulás alkalmával 101 ágyúlövés letle közhírré a király íölavalasát. A kívül álló néptömeg viharos éljenzéssel logadla a királyt. Ez alkalomból a belgrádi kiivetek valamennyien üdvözlő táviratokat küldtek fejedelmeik nevében az ifjú királyhoz. Az első lav irat reggel 71/, órakor érkezett Hen-1 gelmül er osztrák-magyar köveikői ki uralkodón)! barátságos és szerencsekivánó érzel-
meinek adott kileiezésl.
«
A p|pa komolyan készül elhagyni líómátj A titkos konzisztoriumhan a bíbor-nokoknak Lavigeriet ajánlotta ultijául. Az olass kormány kocáit, vasulal, katonakiaé-r^tei rendelkezésére volna hajlandó bocsáj-tani. A pápa szándékáoak inegvalósilása azonban kétséges, mert tudnia leli, hogy
Tárczsi. Isten háta mögött.
— A .Zala" aradat i t irtai ja. — j
. Csodás fekvésű (alti! ez, hol én most tnrtózkodum. A szélrózsa hárméíyík irányá la)l nézze az \'ember, nem létszik bklőle semmi Sem egy kémény, sem egy fa. átég a.lemplron -tornya sem. ij-zt sem igen lehet sejteni: bot van a falu lekvése ?
•Az |egymfls jlö!éemelkedő hegymagnsok egygyé olvadni látszanak, hogy elfödjék n falut a k i.vánesi, | kutaivi! szemek alől. l^leii I Uála mögé biíjl.
Mikor henl \'van ai|euiheréhh\'>n a liegjj katlanban fekvő, Iropikijs Imelegiégfi faluban ném Iái egyebei (csak eget és földeli I . H.i megállok a falú közepei és köriíH l)ézek, miniha rs<k a migyknnizs.fi városház idvarábsn volnékj. Alaliajni: a féld, fötöljéii i az ég. Körülöllern niosóiyjgó sváh inenylees-kék a városházi .szol^iezirvusnk helyejl) Csupán az a itagy kjilllnhség1, hogy ixék ■ég sem s/it),:n zMviMik Hm én n«\'jii vaJyjík vtiroflhá/i nyalka .... remiőr.
j Nini erről ejzemhe jut a ÍÖkapiláiiy ár! Milyen pompAs üilniií helyi volnn ez fí ijekij Goncrsdót se kellene néni német szinláUiij latnak. Iit németül játszanak még a iae« nyecskék is. Ax íölt.ö/ei]Qk is jillau •tiijtllia valami l)él-Némeforazág|>a|i játifzó operUlef ben akarnának lellépiii.
Ejnye heh mulajságos dolog volttal fia aj főkapitány ur egyizfjr íd^jjönne al leme^ baritonjával rendednek. Mennyi ■ daloanői lehelne\' itt szMződtelni a némel múzsa dicsőségére. ^
Van zenekar isi
Oupasxképi ^jiv|b [gyerekekből ||aij szervezve a hatalma* bioda Olyan népin
ditóan tudják lujni a •(íoll erhslte«-l. íogy a> mi jő főkapitányunkat is\'földhöz vájmák tőle a réminiseentiák.
Csodálatos összhangok, bámulatos keveréké epe. Minl^a Tuboly Víiklor ur valame-
lyik szén valná a mélyen én ió hangján, Mik fölveri (11 - külóní Az Miiy lui kürti] a\'éle Ki le aad eílál hangok is Mily nánafc azt barátom ül pajragn ilyen |szé| Nem a hérezre a ködös I hogy: Kn Kani/sa,
l)a é látlintiiám külánhen nyaira Ikn lok vímm/ji
Kol
liAI a lián I Ni I
a város i^i I Akki metil azok
isivhnnapi alkalmi költeményéi sza-Zóldhkeri* piedesiájáről és vaami oníihanalos melódiává), kísérnél az lajgaló barátom, az ö mei ázó
or ez a csodálatos {isszhangkeyarék lemet csendes\' falusi, n/iigalainlió!, s gondolatok kavarognak agyatlan, KiM torényra gondolok., en mulatságos dolog volna ill iU fa-exó bérezek valamelyikére egy ii|wyoji álliiani csinos erkély kel, iza\'uék Kanizsáig és a honii|i í a szépen odáhnllalszanának. I m hatalmas »erkélyt hangoki vol-k! Hogy változnék ál az én $ uyi iH-miig.yar képe egysxinrro Ims)on -Inssáí Ipjríye hogy ill nem ilnhel párizsi j|millalságol roglöuözni marad egyéb hátra, mini foln lok magam I elnézek itiernngö kéj ipel ivóiba f|s magainlaiii dudoráM un, Ti,! \'erdő Imii magas vagy! fii gy -eh moklizn vjigyiJ il liiáhiu vágnám le as erdőt,! lem Injeg ajjj éti váifNujmal. Van rre ár-
I A I egyfltl vai
dtwihh iiBi\'a) is. sátoin Iblkemei. Nagy-Kaiiixsára le lahe|ek és néz
yidsilylénl tiyQzs|(ő várost.
hogy *i«laek yáp N«lván közg r < s ik Igyorasn le m közgyűlések min
érdekesei)! nel érnékesehh in iziaiiulokkn
éniiselő urak m
képzelet i Hxálloli. ykál
ím madárlá
válMás félé ülbs lesz. is lie n torejráho, dig iele vaji lak
gy réye aár
lal
É jen a szóbeliség K jelben gyöziem. ojt vaunak a ; liji)uilnek nyilváui hog ím kiiliníiiiCHosok pk. in nak iszijritva. A Csei elegaiis ez vi likőrjével r
ind J két Qfjy jó kezekbe harálpi itétt? 1 szerezhet nek szereinek so ia semmiféle üiynek. A hallgat Aa aronybplcs ilelél respek-mi egyohkéil a közügyre )log, I dq ma ;nkra nézve
ffUljálj ők s, nézve közönyös t n|Hy 0lfj«Í Az (jlés kez A napireni
aán végig siklanak aj t kei vía*
lelíjt Iveszi.
re !(Bzö|t;|iátkyakon gyor
kedélyes Ijépíi Szigril szemmel olvasaa öss knxül a k{inds(!hálloka uj hordó aört csapoltat
lő urak és a
báesi nár szakértői e a k< |)iiselö urak hogy (rdemes lesz e ni? ;D# int Bemeié-
hez liirnök jó s pihegve nyújt ál neki egy violns/jinpecséles levelét. A ezimiraiban röglön (fölismeri Tuboly Viktor hieroglifáit. Fölszhkilja a olvassa a hozzá intézeti sorokal.
»kedves barátom! Különös dojog ugyan, hogy te, aki országgyűlési képviselő is voltál már hal éven keresztül, mpni váróéi képviselő is vagy; én pedig, aki már anv-nyisxor voltam országgyűlési képviselőjelölt, J nujsl városi képviselő som vagyok: mind a melleit léged szemeltelek ki, mint brüderomat és elvtársainál nrra, hogy mellékeli indiijrányomai a mai illésén a képviselőtestület elé terjeszd* Csak vigyázz, kérlek, ax olvasásnál, bogy az efféclust — melyre hizlon száinilok 4-a lifhSs olvasással vagy rossz banflsulyozái< (\'■ sal el iie rontsd, mag ne semmisítsd. Ká-löuösoij a rímeket omold ki, kéritek, mert tudod, (hogy az én poösisomnak bazisa a rímekben van. Az indítvány fölolvasása elolt okvetlenül jelentsd ki, hogy mindazokat, kik indítványoin ellen lesznek, irgalom nélkül ki fogimi szolgáltatni »Pesti Naplói* elvtársunknak. (iyülés ulán szívesen tál lak eiy kvalerkn gnlambokira. Ha ujsá|| irók la vannak a lőrémben, hívd meg ők él nevem-lieu, Szálay kivételével, akivel légiilóhb Ül vivőit a a • l\'eteii Naplóban* enumirtlt ímemi disdalitm óta sammilé e írói aiyalHágol saju tarlók. Hajla (iéaa pnjtás,
•lla bont uom maradna a eaérhaa. Vlelem osztozol babérban. (Ilel híved: Viktor.* Innuelo vállat Von és feláll. 4 •ti*\'/,leli ház (azaz : pardon !) kép-viselMiüleit 1\'ulady Vik&r bujtom ki-rése lolytán fgy indilváayuyal járjllok a jl. hái, aparom mondani: képviseM leslülei el4.*
4 • Halljuk? halljukí« j j 4 ♦Tudom, hogy a Viltnr megint valaetij pictsi dongó bogárral ^oaioiitja a lOIOflk^t, do hát azért caak ttóvttt*. Hl-
Hornit,« leendő viaazatéré", mely f*r multa u «grh*i én a Mika<lM liicvOléM érdekében okvetlenül irékaégeanek fog\' m\\i • (Alkotni, csakis ti ofass [állam minden len-sőbbségi jogát elismerő egyezmény megkó-léte u*Ah les< leheteégesj
• I *
A montenegroisk Danilo IrfijiörökÓstjok nagykorúvá iiVrféiti nyilvánítása alkhlmából fáklyás yenéi rendelek $ egy sióitok ait ai óhaját lejeik ki, hogy a hérrseg vslóailss ttiag a nagy szerb eaimAai, A hereiig va laaaa isnerslleo. I
Ai urna* kormány Hzeííaszlopnll hadi erőddé akarja áialakitani, ami megint ui i réa lesz az általa már különben ia Ö*sse- I vissis tépett páriisi aier4ő«lé*en. A berlini j aia|ződéa ellenére már megerősítette Hajúmat. Most Szebasatopolt — dsc/ára, hogy N váron közönsége a tenRerénzeti kormrtiiy-ho* InlyalnodolL hogy bégyansék uiag a va Win kereskedelmi kikötőnek, — Minién hadi kikötővé azáitdékozik alakítani. mert a len geréffeti kormány léleménye aierinl a birodalomnak á Fekeietenieren elfoglalt ha* talmi állása megköveteli,: hogy a szebaszto-poli kikőtő Hadi kikötővé alakíttassák át.
ÍlMrafc mailéit Lm lebfl tökéletesein meg-adályoini.
£|y távirali Mesitéf szerint 6Q oiroai asl hajósolt tői i Dunán Szerbiába, Hogy lUazásnsk mél »hh politiksi jelentősége Oj aa kétségtalt n. As ojjos^K^Ok háború a nem volt sm »i oroai (Int llrailábau JVH ei úttal kai Illák, Megjelenésük nsgy Mnént kelleti. I kenls<ösköd\'é*re ait Is I illek, hogy kéjkin adulási lengnek Szerbiába. I jelgrádhól ezzeH H|a^olaliog»ln as a ludó-letá* érkeieiifc\'hogy olt mjtginl egész bmnn-jnrast folytatnak a* orosz loarivlák.
r»ben a illjJkni lieleKségj mfipitf befojyá ja a leli 1 és kedé\'y tméaiet Ml) pompája fi Mgyasurt^ége |/eti ai i laibert Islen osMlálajáríj, j del as prrt Iá Imi I Összerakott erdei kájiol^k, Ima ok egjszitü, de meghatói , céienal vaunak IsserelveJ ájiaioe\'égra ósjiitiiixtk as em|eri.
»eLa-
401, lel-«en azt Irk
A némát csssaár Norvégiában utaiik a onnan Angolorsiágbs megy. Innen ónak au-, gusitus elején tér vissia s Ferenci .lóziél uralkodónkat logsdjs, kiaug. t i én és 13 én látogatja meg őt Berlinben, a 17-éig marsd ott, A oiár sokat emlegetett berlini látogatásé nagyon kérdéses a as e (ölott folyó dipiomstisáláa mutatja, jiogy Oroasorsiág és Németország kőit tesiült a visiony. t
Orményorsiágbsn önaieesküvésl fedditek fűi a tőrök kormány ellen. A porta Knmisni, s volt vafti plkpikól küldői le s
kedélyek lersdapilására.
*
Monarchiánk ellen Olászorazágban nem ssüiinsk meg ugatni, ami — tekintene! arrs, hagy asövetségea hatalomról van mő — nem oevaihető ésiszerü eljárásnak. Nálunk a lég-eikeaervdsttsbb vita alkalmával sem történi meg, hogy Németország ellen oly rendszeres kifakadások Ii allata-tollak volna, mint a mi-\' nők monarchiánk ellen ai olasz parlament-ben napi renden vannak.
a
Pénzügyi kősigazgaláiuiik szervezeté-ben eaikőilendő változtatásokról szóló törvény aug. l-jén lép éleibe, Legközelebb köa-zé fognak tétetni az erre vonal kőző összes végrehajtási rendeletek, valamint a pénz-*1 ügy- igazgatóságok ujiászervesésérs vonatkozó legfelső királyi elhatárolások. Ö4y hírlik, hogy kőrOl\'belOl ötven pénxügy-igazgatósig fog felállitatni a az élükre áliilandé tisztviselőket mind ujonan nevezik ki.
é \'ii
VVekerle pénzQgymiiiszier és Duna-isvsiky osztrák pénzügyminiszter beható tárgyalásokat lolytsttak a szeazadútőrvény módosítása tárgyában; meri úgy az osztrák valamin! a magyar mezőgazdasági éa ipsri érdekek aiempontjából a törvény megváltoztatása /ittkségesnek mutatkozik. Egyik nevezetes pontja a módosításnak az lesz, hogy adómenles sieszt semmiféle czim alall nem less szabad lorgalomba hozni, minthogy e téren a visszaélésekéi a legszigorúbb
l Az oroszok Itígn körül er0dilé««kri akafnak létesiteni Ntttiicsák a várnai erő-tátik mag, hanem 7-j-H kilométer távolság-Ijitn uégy uj erödul ia éviiének a pleskani (lunaburgi, tukumi és mitjaui: vasul vonalok
Íialjail. As éjülést l|tgközel(ibli már meg-szdik. Ai ilyen dolgok nem valami erős jjarfntiál nytytanaz az oroazók Inikéa hjíjla-mail illetőleg.
r
Levél QleichenbergbS). í
\\ I július K\'án.
A aokal ülő eihber leudeaen rohadva-fiV hajlamn a hokéa, nyiiitalmas, csendos, ki nem igen a/ere Ii, ha nyugalmáyil litlia-varjáR a ki orvosa réaxeről ia zokon vpsxi, pá calegorioe reá kiafancaol, hogy pakoljon ősare s menjen ide yagy oda, mert phrbni-giisitá leli bája ktmiiyen oda viheti, nonnnn
Íiasistéfés többé |iitjtjs, s hői — s nteny-yire eddig tudomásunk van — a1 léstre éive gyógy hely el) liem léteznek.
Ait az embert; ki sokat ül, mtnaa-
hol lpli»jtn« Snélyébb áhijtaUaí imádk int. a szabad lehi|észat lempljimilísii liiilti kial érijei ká|ailnálilm; k zijlOiii \'el hemui, hol az ember Imtiohlwi ént Ijl\' óWxHttirtiMáai, moly leal éa ll \'ipzőii hmnállj A mint s mins|( J^a^.fba-ifttoniiiiHl (as érdö I illatos I tenyiesití k>j/ölí szénen I remlozejl uioú haladtuak, jodii tönk\'a papolt\'iihox; as,|oltáifi)ii ^glfít 11
nő Iái
Udj •tiki ká-ene
MIS-
thn • ki-
«leii ont, hi uél sxe* ieg, nem min I ingy ki ki
gyarlyák a egvik isámolymi egk héteg Jil nMt éa umáilktlsoll. Vnit h mégh|iióbb jjliiy, mini «*gy iniádkozó beteg Iuh; Ijilen, lioéy Ikti bnjsi inellell áiíly ÍKgodab»u| bánija ol, hogy oltja kjcSi ||| iltia áhillitrii \'luvi\'j méla ilswidiélHni, la jtljöli oiiloltif kt íjtllje koaerveil. j Keieil (gliloso va larté h| Iimo lein nyimoitj |Me iMtaii loly lat luk iitjiiikat liminiijtiiiikínin vknva iieíti Insti és lelki lmjainak gy(i i >aát lamcretliin volt, i\'^h bii llrpéiüj tm\'iiitetl lépy, 11 mi ajinyij je int axeuyedéai\'kro toromljilI Jény, nrrn nI va, iiouy k|ei\'(|s/|(ét horjlju zugolóilás I II, tOi\'oliJicwMi. Milyen a* az |inze|len 1 iiet, mél; apikor azn merülik, mily
( raak (igy nyllulkozlistík 1 ( iránt kel a/iviliikben, kjket1 uhui iudjtik hová való I101 neinzetiMégü, rsak azt látjuk bízitlmáli rigaiztj leglizlosabb lámaszí.. J i
11,1
é nber, n Ihogy nhjia helyezi 0 laga nyúlt hal leghathatósabb fiaga \'
Utón
varja, nervosuasá Jisitogai|ák, s v máshol talál, mint nurezolkodás elöl iiejllg walahogy sxeréMeljéfl
teszi ai ia, ha s«o^á|át alami papirost, köttyvet a íiová lenni szokta, a
meg is meri az
HióktkJ ha ez teljesen
gaasák meg, kérem: mert ha megtudja, hogy e nem óvastam, latén ocscse lerággyn a két fülemel.«
- >Halljuk I halljuk í<
Hemete olvassa ai indítványt:
BAmiótp itten a lantot uönyttm 8 a finánctól ide etemptin édengelm : Forrongnak aj/t/amfom fontot gondolatok; ftyatuMmmal én nagy fákat mozgatok. Eteknek eleije, tehát: f{#m uhleó (Miként étlapomon a nzdMloU borsó) At, hogy rároeunknak dim Wrlénrit t Legyen egyszer immár megvrókétere. (* iHaUtfáuyptji átért abban össtponlosul —I S ehhez ragaszkodom, még pedig konokul — A monoorajia Írassék meg rersben, Regyogo stihuban, reenqo szép rímekben. És hogy erre nétte garanctiánk tegyen, Ne menjünk költőért át tölgyön, át hegyen, Hanem bizassék meg (maradjunk a steren!) Aki legtöbb rigmust mondott banketteken\'
A l. képviselő teái ülei óriási derült-léggel kiséri sz indítvány felolvasását, csak Hemete msrad komolyan, mint egy angur a iripoaon. Mintha asl gnndolná magában, hogy ha az auguroknak lehetett háromlábú székjük, meg a suszteroknak most is lebei: a háromkerekű kocsi sem absurdum.
Az íodiivány végén hatsimas zsjban tőr ki a derülfié|.
A polgármester ur kezébe vasú ai elnöki csengety öl
Csingilingi, esiogilingi.
King kong, king kong.
Hálám mögött megkondul az estéli barantftzó.
Le\'kein lehull s képzelet karjailiól.
Milyen jó bnUy suvszásra nem került a dolog.
Bizony még megbukott volna as a azép indítvány * i
kiforgatia valójából. Innen az ilyen ejiibo-bknól az a nagyIpku a/.öraku/.ot 1 aág (a, hogy |knlapjuk|ii keresik! híj esetleg az már lejükön van, vagy keíükben tartják.
Habár az ilyon nagyfokú siórakoffolt-|aágoi én beismern hajlimdó nem vagyok, biaznn a nevem -f Sitalainander •— is til-lakoiik ellene, meg ia lm kell vj4)anom, hogy mikor utasijom kell, valaki tengeri betegség léle környékez, \'í, mit likoaukénl cssk akkor birok leküzdanH mikor útban vagyok már. Azt\'mondja az orvos, .liogy. 11
Eiervogitásunk kilojyáan j/J fcp azéti nein s ntaiom éjjel, H ha "n.ár ulainnm kell, igy teaxem meg, [hogy rövidebb atáliókut választok, illetőleg] ha lehel megasakaszlom az utat
Azért éppen bi én kedvemre való ai Kani/ss, Ssoinbathely- tíleichenbergi (illetőleg teldbachi) ut. Mert Kanizsáról hét óra után indub án a mnat, nem kell éjiéi ulán felkelni; 10 órakor pedig már S\'zoniha/helyre ér az ember. Míg axut^ti Szombathelyről ftovábh mehel az éirtljer ii nyugati vasútnak Ifeldbachig menő agáméiy vonalán, mely amonnan délután il óra után indul; adtjig ké-nyelmesen körülnéldiet az ember Szombat \'helyen, ez iparkodó, lejlődö városban, ké- | I nye\'mesen megebédelhei és kipihenheti tag | jail Igy teltem én ia az én János barátom imal; megnéztük a vároal, lelkerestük a I j >Vasvármegye* dérék aierkesilöjét, meg- | \' ebédeltünk a városban és megismerkedve | déhány kedves emberrel, pompáasn eltöl-1 lőttük az időt egé<|z addig, tnig oz omnibua isinél visszaszállitott a vasúira, a hol derült | kedélylyel ültünk lismét a vonatra, mely | bennünket ieldbacbíg aiálliiott.
Esti 8 órakor| már azivtuk a gleiehen-bergi aétányon as íillalos, portslan levegőt zaklatod tüdőnkkel; azután pihenésre teltük le azt u portetemei, melyet a megaiakasz-j toll ul is kiláraazloll*
Kora reggel a madarak csevegése ébresztett lel, mintha I versenyre keltek volna a levegő e pffczi dalnokai, olyan íjataltuiui í koncsertei csaplak,!hogy Őröm volt ntillghlni. Közbe közbe vegyült a kasza pet|gé«e, a jámbor, szorgalmas stájer nép most araija a föld áldását. A madarák csevegése azonban emlékeztetett arra a sajnos körülményre, hogy nálunk szadin a madár fészkei, a hó) és a kik csak akarják, innen azuiáa a hernyók elhalalmaaodáMá és gyümöloaláink meddősége. flizony bizony nem árlana szigorú törvényi hozni a madár fésikek puiUiitói ellen, nsgy kárt tosznek ezek mindenképpen.
111 félen most is, ihinl miádén iidkalommiil magyarokkal lalálkozljalik az I anber; magyar társalgás lépjen nyomon, |hz ember azt hinné, hogy valamely ifijigya* niaodni késdő néiiiei-nuigysr varosban van; kiválóbb nevozeteáébb lühlövei tlegek iuoii )|itn ez Időszerint uiiicaeuek itt; A1gáll lelazeiitelt | pü*>ptik itt I Isi Iji\'Mki dik, tllh fid/1/1 dn is itt tartózkodott, rsgy léeg tartózkodik, de én-m^g nenn hittan 1 ^ magyarokén kivlil sok itt a szorb és h lior-vjáf, s nagy kontingeat képviallnek u ku-liinléle rendű és szerzelÜ papolj, tímárok. A 4\'igyurokpak ez ido azeriut kedvem*/, ele
Íiratli ikiud
||Ük az ligynevezett n St\'luceuriri éjty ti}rjri\\ szárinináau ember jhé
Üli ll
tUt
úti ilyet
bor-
1 a
0/elelib1 hat esztendőre. Ili még é ipen akt hinné az emW, hogy Magyaréra* igoh ram; a piiiczérek keveael beazélnek;németii|, mint akát Kiini/jaAlt, sőt Ji\'uios barátoni Hzépiléa > /iikséKét érezvéu, beijiént a ! (félyhoz. 1 igen kellemesen volt meglepi!ve, \'Iliikor a borhely segéd a )egliazlnb|) iimiih IiiIí dialeijtiisban Üilvözollé- A JSchJiveiz fián nemcsak magyarul neszéinek! in ízleleá magyar ételeket és !jó 11 agyar i Ifit is lehet kapui. Már tudjuk, hogy m pörköl\',\' meg a paprikás csirke, mi liiyáahun és a turóscsiíalra; 11 bort Ízleltük, jő, liszla rezi boH inunk, li«>i Ijicális pAlriotiamuanak ehfget legyünk, jzt aajná juk, hogy wibMiei/j/il vágy h/i/i bort nem kajiluuk; ez szjitáu lel jptle volna az illusiót. s ii\'zl hineUÖk
Ikigy valahol egy kanizsai; Kzöllfihétl iiz lláiuhk. |
Kém igazság az, hogy n vsnd iglö-ijek legjobb czégére maga a vendígtöa, anélkül, hogy kint kellene; az íjjlO elölt nia; ha ügyes ember, ugy| is iit van 1 Uenütl, ez pedig az ö örököseit liatal
rei nem iibl-lyen K a "flK* V « *sak hU(U í esaé ilna, son-
lóg-miu ínnyé*
ti az allja évei i»ak ezie éhet
Molynf nyíló vidám srcsAvjal élő Lizon vendégei elölt, hogy az eiáber Jeküzdlu •jregaégel, mert ö, habár pO évesmk
Íagál. és meg ia exküa/ík ré, egy 35 ital ember (lenyomását leszi. Mivel jihonl jött tíleichenbergbe S nem itt sze áz ö pusgtiilialailun egészségéii ném tudni, hogy az lliéni gyógyforrások mbllell meddig luuia még ilyen fó egésiaégboi. Ha lialostn tudnám, hogy )l|t nn^liatalod intik z ember, magam is bérbe venpék vnla nely peichenhergi vendéglőt.
Czikányokal é«ég nem biilloiiiinki, de iizlaloll a mi véudéglosiMís, hofty iem-jokára lész alkalmunk n cziganyzenéb ni Is
7
li*—Ik +tmim&uh, mttimi
m
Szép ez a fínichenlierg még | mindig, akárhányszor nézi meg az euiber,. mindig lalál valami ujat;la vidéke, a klrándíi\'ó helyei meg éppen nagy élvezetet nyújtanak; a kényelem meg kívánni valót alig hagy. Persze, azok, a kik! itt vendéglőkkel, bér házakkal bírnak, uak a maguk j érdekét mozdítják e!ö, ha nientfki nagyobb előzékenységgel fannak I vendégeik iránlJ a mint ezt meg is teszik, In nélauli hogy azokat kiyselielni akarnák KlIeilkttiÓleg, az árak meglehetősen méisfekelielfj, de mépis ugy. látszik, hogy kél év óla modernebbek, okosabbak lellek, meri mintkja s porliok kiseb bekké leltek volvajde az] is rnsglstjet, hogy az én étvágyam kelt nagyobb, s minek csakis örülhetnék. A ki aaodtoan aif hinné, hogy fit kizárólsg a temosk kóteles élni az ai nagyon tttlstkoaik Bőt m—f
yönyl)rköiln|, tj mii méguyuijvá^sal lásul vettünk.
Most azonban már fog) tán vi iiipirosoni, éa idtím is. Tehát a Via átasrs.
Sáila mani
Franeam orssáftm keraastll fölyfooóf raiáklUn résseanlt. Velanczébe menet Udlj I nébanl vett 0árií egy olasz lapot a VtJe* raAbeji msytsfeaő»Vsoeaia* si napi számát, a mely igen szép rokonszenves hsngon fid-vözli kz olasi loldre Mpő magyarokat. Ha< i hüiíIó szíves msgtmtékezéalien réazesitelt I hénnljnkel s lo\'bbek kázott a fiyonban meg* jeleni (jatK\'zia lap juliua? ikiasáms melyet kiinsfMe ide sárvs megkúldők, ha kívánod Is|nn|6sii lefordítva megeiMitheted. (í$mívnl le akartam fordillaini (ő\' vei® vsgyok egy HsoháUn) meg is Ígérte, de nincs rá időnk. Juhus 7 én reggel ö órára ériünk Hijoabs. A pálya fidv|iniu Unne|>é|yiMsii öltözött fljenzö k/i/öijMrtg s 11 díszbe öltözött városi zsoekar a Mapeifluis aijl togadoti bennünket, pjnájj Iraiiclia ft* magyar fogadó beszédek tartat-lak. Hasonló lelkesüli jelenet folyt le l\'a-risbii I érkezéslinkk|ir, a zenekar felváltva a Miirsoillaiat éa Háfjóa/i indulót játszotta\' a kiszállás és kotfsikni helyezkedéi ideje alatt Olvastátok juáij cdjlig bizonyosan azt m, hogy l\'aria városa 21> ezer francot szavszátt meg a magyarok fotadjatáaának köliségeíre, egyszersmind inegfiiijóll lieunünket a: vérosház lermelbeii adandó nstélyre. Ma ealllílórár4 Munkácsihoz vágyunk eslélyre híva, 11-éa az 0|fera Comij|iis| bun dis«elöadá* lesz,tiszteletű ikre 12-éji (iőíúiáu l\'áría várna kölll-ségén! kirándulás fesz s H*ajn&n halén 91. Clouuba, a hol ugyancsak Pária várna vendégéi leszünk. jTe^nnp; jul. 6-án a magyar csárdánál a kiallijás területén ostí öl órakor gyüleaeztek ösjízs a magyar kirándulók, jja hol fél váltva aj Mnrseillaiat, Rákóczi és Koé-aiith|pndulókai I játszották, ? órákor 1 megjeleni közlünk Ttijrr tábornok, késhbb jött , MnnkMcai. Mimjegyiknek a megjelenésé barsíjgó éljenrtádall kelleü. Szó vijll rójji, hogy a város főpolgármestere is eljön, ne azt már nemi vártuk be,^igy nem ludont, hogy esskugyan*, eljölt e. A magyar csárda köiö irtózatos tolongás uralkodbll koronként lelhsngzokl Iraoczia részről J magnt-Hrok ájenzése, |t mire mi (ermészelesen minjl-I anuy[s7of a frhnéziák éljenzésévél feleli|ltj|t.
síbj stb.
! — Hu 11 fi neuj . Kgy kisi dn ko-\' ráfi tekintve [máris nagy mii vész Jmntánp llc magát köziinaéglinknek t. hó 10-én este f> órakor a (\'ásinó diaztermében. \\ H évjea ré.-Hk/iy A lajoH hegeii tiművéss hang Versenye I volt, I\'ctíakay Vilmos énekes, voltnépszm házi jtag közreműködésével. A hangverseny tulajdonképen 8-ára és 9-ére volt ninletVie, azonban a közöitaég nagyon mostohán b&nt A kié muvéazfjzel;, s épen nem réaseaité őt megérdemlett pártolasbau. Most !is csjik v nagyon kevesen [jelentek meg, akik azonban kellemesen Voltak meglepetve a 8 évjea gyermek hegen ii játéka által, mely nemcsak 1 rendkiviifi teuetáéget, de egyazersmiofi korút meghaladó, magasabb foka képzettséget árqltj el. Mozart A-dnr sonataja egy részének (Álla Turca) előadása pedig valóságos lelkcMNlésre ragadta a halgatókat, As elő-adot.fi darabokat Roaenberg Ádámj zenetanár kiaérte zongorán. Pécskay Vilmos Ut daláU is tetszéssel fogadta a hallvatósáv. . A kik művéazrő\'J ki Hubay tanítványa vi- ,1 lósainiileg még sokat fogunk hallani, ja reméljük, ha pgyaaer kőrútjában Kanizsát, is ntba ejti a közönség mfívészottjhoz illő/ pártfogáaban réssesiti.
j— VfcuAv*. Dr. Itaucb Zsigmojidl kórházi másod orvos esküvője kechnju Vilmos ur kéjlves leányával Adél kiaaip:\' flzonynyal f. |Ih\'| 16-én hétfőn délután!: 6 órakbr fog vtfgfcje menni a li(elyb|eli isik\'- **
elitaj imaliázlj|an. I — KnKAlH.
Prácser Jánt
udó
n a coul-
körjebyző f. 1 KrdöH Kmilia Gyövgy szóul

Különfélék.
— I F.IJegj séa. Örömmel regiatr SdbrórAy LnjimnHk, tOrvényaiékifnk
ejca birajának, lltyeilü* Margit kiaaam ony ival, néhai lla/njils József egykori itteni hírneves nritdalmi ügyvéd a foeszu iilCSssa (011 át közéletünk egyik res Iráiiyával legközelebb
vezerfértia töjtént cl angnstusban fog
Ujuk gyík
kedí
W:
yégbe

mm
dMtiiti

unk
(Ii mkből, kiráud
ését Ajs esküvő menni.
l*Arlnl l«iél. OytrÁJilnos |»ará lári/si kirándulás éliimuytőiről izivps olt lieiJnitnkellaf alábbi sorsival érlenleui:
PáM 1HMI). jjttliuJ 9.
Keiftes VimítoiílÁ on)0*an ertesüliá már a< haVai la-hogy a HRO misgyari Ttirin Páriái , alasási ideje alall eiées Uhé< As
Ilidéi
ó S-an esküdött örökj hüséjet kísaszzonynak. néhai Kruna grotí szolgabíró keuvea lea-| iiyáiijrtk; az euké/ési azerlartást Pály Jáifbs \' kis-görböí eapeijes plébános végeate, kii a jegyesekhez hnngulnilelies szavakat intéive őket i vallásosságra, jó \'egyelértésre és leöl-I csönös szeretetre buzdilá. Szartarifts végeztével a mMiyasazony lakásán fényés s minden izében sié|ien sikerüli mulajaág volt, melyen a rokonságon kivül, a Helybeli s vidui intelligenjezia számos lagia (vett részi, Náasnsgyok voltak; Kezaőfíy (iyörgy jószAg-kormányzó s Siatió Károly urod.j kasznir. Kellegtelen boldogságol kiváuuna az u) párnak
- Ajánlat m királyaik. Ö Kjei-aégej a mull éVÍ gödöllői vadászatok allkl-)inával gynkrán találkozott a hivatalára felölte sokat larló fóthi póslás Keresztesi bácaiijnl, ki egy lovas kocsiján naponként párszor megteszi az utal Kótli és Hákospaloha k<Wt. Egy | Ízben szemben találkozott alkirályjral az országúton a nem tért ki s minőn e miatt kérdőre voaalolt, as öreg asl Islaite.\' »Npm léiek ki még a királynak aam, hiszen ö Felsége Indja a törvényi, hogV aekem jjia som van ehhei* 0 Felsége egy iiben me|ia ssóliioiik ei eredeti öreg emberi a tréfágm megkérdezte tőle, »ném adná el neki a Hni||ra lovat* s az öreg akkor nemmel Mell. gyol fordult azonban azóta a világ
■bi
J
í 11 : 11 ■himm
Keresztes bátyánk fiát besorozták lalouának • mos) ni öreg irt egy alázatna tnslnnéiai \' Mécsbe, hogy tno*t oda «ujá Ö I Mgének a Szikrát, hí) eprébe fiái bakii ereszti a ka loaasáilAÍ.
4- Itrwéiijlrljfa ll]if, t\'lumholl Lajos nelyheli njtpizámos, mint i\\\\ In elöld) a uomjiiiál voll alkalmazva, hwina i azonban rósz viselne miatt kilelték a szűr ML A vasaló ismeretségéi arra lifté) trolin lel,
a Imi magát ludván usZuiI Á /.ala csak
I ellávolilnni sikeriillj ki nem elmerüli és a \' Za!ál)a| luladt. luii.dfii e*ztendftbeiÍr inlegkó-vetéli ii maga áldozatait
— X) Ari ni ul ni uhu. A xala szenl gróti iiiik, tűzoltó egylet stiptl pénztára ja-, vára i« »Zrínyi« vendéglőben lj l|ó p-étt lánczczil egybekötöd Irke-icrsenyi rendeken. K| lévén Széni t íróion ax efc»ó nyári mulaisljg, niig\\<>n természetes, hogy\' uzon nem cink Szent-tírül lakossága rang s vallás különbség nélkül, de a videlf inleiligeii í\'inája w részi veti. A különben isi Iküzked-kéliségá »Ximyi• vendéglő a znulnjásig lelve volt vendégekkel, ugy aunyira, hiigy örüli ■ajt emíir, ha székhez, asztalhoz jéthaioll. Kz síkidommal ismét szép lanujpIBl adta Szl. (írninak minden s/éllfírt s üdvödért lel léseiini tudó polgársága, hogy a | iQzolló egyleten nem tartja moslolia gyepieknek. A íiol képlett zenekar kivilágos kivfrn Itig húzta a szabiméi szebb talp alá valót.I Horváth ^őzsei i nagy bajuszu kis vendég rádiók jó konyháról gondoskodott.KelQ\'lizetle i• Kozáry. Aurél (jZalabár) 4 írt liO kr. Kperj ün Klára | jrfrl.Hj) kr. Holkii Ferencz főszolgabíró 1 lipj 80 ir. Kilhureozky Márton, Beígér fíéza lÜfJÍIy Felerné, uzv. Berger Jánosni , Vágner (Jvyula. iVágner Já\'no.s Hü—80 kr. llá\'Zár István réns 60 kr. Morgenstern IgnL 5(1 kr. Krenn I(adó 40. kr. Tomozi Andrási tanár, Malies Józnál segédlelkész. Pik János tanár fliOsonezy Árpád, Sziies Imre lanilá, iLoson-<Ízy Arnádifé, Prauger (íyörgy, Naiyj Józsel, Vutai Ijénes, Fütíp Zsigmond, Kójí ferencz 30—IlO kr. Kis József, Viasz Józséf,. Solcz Karoly, Kluger Sámuel, Kaizer Karolj, Sel-lér Károly,(ial József, llíobrovics tgnl Kre-hűs (iyörgy 20-i-ii) kr. Antal Jó/M Ko-váes Zsig. Prangef fíyörgyné, Horuvka Ker. Küblin Ernői Kralouyi István, Neunan Mor, Vellner Mór dO—10 kr. Slezinger N. 5 kr. .Alangliár L 5 kr.is Szabó Istvánná 16 kr.; melyért hálás köszönetet mond i az Snk. nVzobó egylet.
— A goiulstlsaaiig álduMla. Már emliietiQk, hogy Zala Csány kézségben hörghurui uralg. A hatóság állal alrendéit óvó intézkedések közé tartózik a déslilált darboUavval való (ertötlenités is mii a gazdák a körjegyzőtől! visznek; egy fehér rongydarabot belémártanak a a szoba- padlására akasztják Ifftj honnan csQpenkfnt lefolyva, a ssoha levegőjét fertőilemli. Kis Lásílfr csá-nyi lakos is vift ilyen ferfőllénjtö szeri haza, hói a suhint ra lelte, maga pedig munkája mán látoll. I\'inlér József birénak ö éves kis leányé átment Kis Ifápzlóhoz ennek 3 éves István nevfl fiát, ki tzinién höighurutban szenveded, megláliigilni, a kis leány rábeszélésére, a fiu ivoltí a csr-bblból, minek lob el kertében rövid idomulva nagy kinok közi meg halt.
— A*}oh avvmla a fftlilj Varga Artinl osányi lákóá 18 éves kimászl bojtár 2 társával f. hó 4 éti földet kapáltak egy pariból js a partot Annyira nláás\'ák, hogy lelső részé rájuk* ►zakadt s mindhánmuknl maga alá (emellé; kellőjüknek nagy nehezen mások segítségével sikerült kúrába-dúlni, : Varga Aulait azouban a leomló föld agyonnyomta.
\' — IJoiiiinz lrfl». Czemáiil Márfon szlgróli |>éres kél lársávaJ I. hó 7 én este Kertész llozi s Knber Anna szolgálóknak j
korislmg
Urxstuek tölt (Ugé óra mul> kaplak, venni. A lettesek hisszük.
pályán
liogy II hó tl-én t\'eirakiivies Fereéiiz vasuli i munkái, 10 én pfdig Hizsán Auit| váltóőr lubbotyát léiiyes nappal ^mindkét
lUbtiMi yt We ^z Jakab helylieli zMilMriixusk •dia e. Klumpol) meg több nagyobb \'lopás miali gyanít alatt áll, miért is aj rendtir-1 üég szép reményekét IHz hoxzá.
Véren n Arc tini Im»««U | SAitnpck Teréz bajosai;,lakik lopás iniáll 31/ bora elítéli nö biin let éne kitoitiise alán el hó lOéii este bkórt Ktn-sis Ken\'ne* kis kanujsiti kon\'s májáli, hol kiiföub gavallérok liknyában két droliMi0U.il mulatótH Későig ja ki^\'s-máha ! veiödiitj Plamler (IverpóeHi 1 Józsel ki> kaat/sai aap«ián.os, iiudoii 8zi»opek Te-• Teréz,í a dróiostótokai h}lll(Uii|l elhagyva t\'iándifrhez s«eg«N|ritl; megitidváh esi Plan-der sxirt>iu|e Kováid Szalai Kóbltis Virza, a szeitlemhMiás ij^aes luriáilól; ttjimz\'éi ve, ■sít konjsmába rohanl s Sznopek Turézt minden elözeies szóváltás nélkül előbb sodrólá viil ajtyba>löbe verte, aztán Íbil«kájával kérésziül szúrta jobb kezét s artxáti is ióbb •^nirási ojtt\'l l; Sznopi k Tercsi aj\'korházban á|adjál|. Kovács Szabii Koldus Yarza lekle-leu szerelme lehűtéséről |)«dig I a birósng Ing goodoHkiMÜii.
4 VI*Im\'IhIimII. SzilágyiI János IH eves háiyki legenv juiiiiM \'iHán jkorán reggel kilovagolt apjának vak lován a |iatár-beli hármas majoadiöz uszialai^ A lovon bemenl a Zalába s hasztafan kérlelték a jelen vjnünk. a bivai behaiiotta a malom , alá, ill aj fiu vflamikép. leMull a lóról, de sikt|rü|i a ló sörényét megragadnja, nehéz | lévén a lónak a llursörenyéitél h|gva \'czi-F l>eln*, illabukoll, mire a fiu elmerüli, mosl isméi knerenesere megkaphatta a m tarkái, a ló n* ónban addig eviezkett idejóda.míg
Krigy hotrányo kergéiig a miért l\'rijiyes lalau elj
^ral mlitnll bort adlak iiii I l.ajer jiodiulugyancsak lnriahogár-al IÖI ndial énni, miliői ézé| iéhálVy olyl iszonyu gyomor ésfi I (rágást |tg| orvosi segtfyí kellctj itényhe leáutok veszélyesen beli | ek; a lleij lU\'gindiitaiott a vix^lal, s ijigy\' ijléltit hüiil(||ásükel elny Jogrrlui aa ^pai kefekóit résüeg
állapi
gSgdmtt ud ijpiiji rum "genyitiltakoiott ás elleu s a lel vialeljit\'éie. »Kn kele innom ki Ijl, mi ri ez mo iszik ax há/sfirlöf, a büuleleu^k ugyntl, de .
Í-ji ich\'ái árt tjleti zyer|uek. nem voll egy uzbÜniHiéfl hgyes esU| •onli
kivélelév a uianzú a zona Ital 20 in pt
lellieu I1 meg, m ezelőtt 2 Pápán o sártoskoi
szágos l> Sándor c jan tarló loiiiosald hogy az rendelke; liigónak; kezd ab i-sikszenl Zsigmom
VI ha évvé
4ii\'i>i ili, (1)
.......ih
Ipán etjal
tvá«kai |gt|uy a mii bán honi* árián u ifi firjaVg Isler sxeriuie i (Oveikeaökje ilő vágyói van irVn házsártos < iHalus a Ijk jila.n" viigyi A rei.dörsefe íljtiiiónyoii iiszlalla, n ik azért ij} kihligáserl Itm frlljtl hiitilolirjl ii lehel rikzogeMkcdni nl tludapeslfn llljiiokok gy iiléwc. / jliok hegei y egvesiilel* Aftfi lilök Ide aiati ífjlyp hó 7f i huvi választiitsuyi üléséin argy elintéziHm\'ijj elhalár iiltiblu %J liónapmtij belőlyn mi auipra adoiaáijyozotl I ugy sziuléu a bHfratkozoii ijiiokilak, u. ni. Sándor lvi|já;m kir. iöijysz; biró, katMii piispok, llárő f Ion roly veskpréira püspök uniknak: lakarekpeiiziárnak,- i\'igy. a székesfe káptalanijaik hjilás kiisztVnotj hirlaiajl
i* nyilvá
vántarlái
megálhi|i
ügy heti
halálozf^
elkerülhi1
U727 Iri
végéig
ívitlajisék. Az eddig szegéi gyes alapilók |bs pártolok s/áma az ban köal/ili névjegyzékek és az cgya í IkiiiiyvtiK szerint! 1277. T Hatott, liógy ö év ialall rei frkegMYekre, munkaképtelen esetek jutaléka tejében lén Uti/igazgalási költségek sti kr kiadás mán e I. év |iuniu> ö2U4 Irt ín kr. vagyonnal | irmlol-kexlk. Mdy lászegböl 4:>00 Irl vail; tf „kamattal alitkáréapeuziáriiau leiiniarlfuial elhelyezve f»0ll Irt kai kölesfiiiké,> Ingok koj\',1 kiqszlva: 20-1 Irt 97 kr|| pedig
•rendik
Melle bélen dikéssel ^dekel, xlalla. axNág-hozta tehát A ki iberek
Uk:
, mini mind-vele s ly iié-igodoll pesten lehal 4 ház
Or* zsanyi nap-, lobi. latolt, Iti\'l Irl párt-kov\'et-álmán bibics
( Ká-hajai Iférvári ulján t ke-rszág-nyil-vábbá kívüli fgi és egyéb zimén
darab |)0 frankos roa besaélykéljs, ne follehl 2 nyojbalotl egy dárab 20 franti vék .jeligés levélke zel s a papirosnak loHf). évi aiigissilui szerkefztőségepe kii mindkel pályázatná a; jutalmazott pály dicsérlek is a Mftg njegielenni. A Magj
aranyi
41
llj Kisebb hnmo
ÍMetleg l| leg ilhet Jutalmai A pályamű n idegen kéz* k oldalán frva J1-íg aj Magyar Sxemle Ideádók) bei A jutalmat
I pavetletiiíl kiadják éá
tAuő pepiről! jJlrirl is igeij melegi ii ijf mélie. Kendk vfiil beesiis: tartalmú^ I küelj íjs élveötój i tókoa jfás játjéKrih\'r banjötlo (IgVeíj kiiZünsi\'get: s a t 3 ~l) I ecses jutalmit
müvekivi kivtil
rair Hz
i miében
á j Hzr hjUjilápi liljilk] o ffáwlng,
xlémei ynjtaiiaft, ta. ia h aláity wliifpsz!
SOl^SI
i^lét^ ezt a ki másklilönkn viiHójuk Ügyel változatos és yei nagyénle-a mit még
tok k«at. A Magy; djiai\'e Kiterjed |S pb
irodalmi olvasmányai
élelnü is liíi;Képet, Mágyair Szende el lítj negyedévre I I a ífli&fti\' Szem lók (Ipudajícst, V|. ki>r
a meg. fognak
leltári in jóságból áll.
Wi az ujko mányán jok gyójyíl ánánál ményekk
fényeseb
Ta
ért fonh tállá, hc naijiau t használji igen leli
többé (11 ágyban teljesen e ize volt,, hajiamon rást és \'
rner1.Safe (\'iirejét i méltán legituilosabb hygK\'eniéuia k. inert a vese, máj éa hó a legnagyszcriÓ
I dicsekedhetik, njinire né? aju szóló liizoiiyilek a köv aly nyáron Karlsbndbai^ Ham egy orvoshoz, a ki
enekorhan valflimint mltidaga zen\\4dek, azt rnudelte tehwtl hogy m itt a kúrát Ezt azoubáp nem tpttí rajtam vcgrejlmjtanij lallehet
tartják Italul-Jsgba-ul ered-leg-ákezo: tknáca-msta-
állnpotoit. igni aggasztó volt. Nem zjultam
i s igyötrclem vólt ha |mel az fekrultem. Étvágyamat jnnidnem vesztettem, az ételnek nálám [olyan mint a földnek. Ezen kivjifl nagy volt a szédülésre, ájuláaraJ szu-tájdailn.at is éreztem jobli ] olda-
tomban, fnelyl ha feküdtem, még rosq^nbbra vált. Ige;
gyér volt a yizválasztás E HRomoiu állapotban ügyeim Warner
lettek
$áfe ICnfájárala hozzá mélaékelt hrosUr csak Imeeerősitett elhatározásomban. hogkr azt basználjkm, hogy passza-kapjam égészáégemet
Ul.lvl U1..I.1.,
ehát, m ba-taná-I szert t csak
Leg [óbb lélekkel tudathatom hogy háti MennekI megszabadulta jómtól s minden szenvedőnek azt a esőt aillií tomj hogy azt a csutlatev> bizalommal használja, nertj egyedü ez a, szer menteti meg családomnak
lirandl Fúni divatári 4nő. Kőnigsbei g az Eger mellott.
Kgy Üveg ára 2 frt Kapható ajz is-máriébb f yógjJszeriárakban. Főraktár: Szal-vator gyó tyszarlár, Pozsony.] 417
<10. U Niihelrláiick. Egy oly igyén. ki egy cJyKzelü eszköz áliaj 2:1 évi ( tarló sOkeleég és IRllfiigáslól gyógyitalon meg, kész annlk le rásál német nyejVen 11 nden »riek,| ingyen álkűldeni. (Min: Ni-S
megkeres cholson J
II. Itécs, IX. Kolmgasse
• m
Irodalom.
- Aovi^k JllliAly .Zalavá az IH48-4 ). ivi szahadsághnrczbani munkája •zérzőnél Andráshida ni. p Kgerszeg) még miiidig kapható I frt) dése u\'án fainueidve küldi azt a tiifoj delöknek. Siterző leginkább a zalantéi
pártolásár t MUkmilöli, midőn láradság 4< ségei nem lékiatve munkáiái létesít^ Is lelhivjtik me|gyénk értelmiségét, hny rendelését veskediék
Kudnvám kesztéséhr
fél aky ¥
l|ilajdoiin(mii lap leguji det, és m lehet dal, tanköltem
el a miinka íróját lámogaln i
Magyar Niraile lr««l I A Mag}\'ar Szem lej Gyüla jeles költőnk Kaczvinszky liajóff legjblenő Szhiirodalmi ismét két [pályázatki I j Mredel i kiiftyményik elégia, bíjlláda, ron agy szAtira. jJutAInia
rn legye zimü <ala-|>|;k ultién-eiek költi niérl meg-sai-
bliau
!|| óda,
minden szám-izóifaktrzlátja a íség heteiikiiit lu a megfej\' r Szem e ügyelnie minin pás Ut rta|iuának szép melli tt a társadalmi smIlenes rajzot ád. A Ií^Ickí ára félévre* íi rt.ilj0 kr., mely összeg auó|iivi)ltair(ha küldendő aj lutcai If) A kiadó-hivatal\' mutatványizáapokai bárkinek ingyen es bérmentve! kii Ul
nrl 4 nyllr. A magyar közönség nem csak nyáron, de lélan is ritkán olva«, még riikábiíau vásárol- v»rac« könyvéket. I)e meg a legpvözaihh halnijdói |ís n oghédifja a kői-léHzetntik az i|lei Nyár.1 T. i. itudnyánszky (iyula ujabb (lSH(l-j-IMrtjl) kplieményei jelenlek meg épen most •Nyar«|czim alait egy igen dipzes, finom lialíijámv nagy kötetben. Kt a könyv valóban rendkívül becses gyűjtemény\' s megjelenése haiározotjan irodalmi eseménynek mqndhátó. A pompás kötet melyj-iiuk ára 2 frt Rudnyánszkyíjtiyula kőhésxe-I lének legszebb,! teljesen kifőrrolt, éreti gyü-I mölcseil <tartalmazza a mi (lém tudjuk elég lorróu íjáulan\'i magszeitzését Kgy müveit esalad I asztalán se volna {szabad a. kiiünö I poéta e nngypccsii muukajnnitk hiányozn. I Megrendelhető a Magyar Hzeinle szerkesz-tömegében |{iiihtpes|iMi vagy akármely könyv-kereskedésben.
Közgazdaság.
A rátán óm ^nbiinárnlí. Az ország nagy részélien és kiltönöf sen azon vidékeken, a melyeket a termés megítélésénél mérv adóknak szoktak tekiu| lem, az aratás.\' fölvamatbaii vau. Sok hej lyütt pröbaesépleíi\'ket is eszközöltek már éa a mennyi bob e próbákból következtetést; lehet vonni, bízvást áílitlintni, hogy idei tijrmésnuk sérti ijienpViségre, sem mino-j ségre nem leszi kmlégird.! | yyengc közép I terméslaz, nf mire) Magyaijirszág ez idén I azitmittiat. Es a mi (jnnéK értékét még csökkenteni alkalmas, ez az, hogy a mi | hőségben is \'1 ina nsett. tjíáry átlagban az| tdpi biiza köüjopes min|>ségiT "is alig lesz,! azok al nehéz\' fajta aczetqa búzák, a me-1 lyeket a külföld minden válmsorompók da i ezára mindig szivesen pipáról,leziden csak igen kis mennyiségben fognak rendelkezésre állani. Ezek az in^piiíjssiók nyerhetők | azokból az adátoknól,. n melyeket az ara-tás éddíg szolgáltátott és nem valószínű, hogy az aratás befejéztéjg erészben mó-dosulás álljon be.\'
Az árak alarailásaj az utóbbi hetekben arra vall, hogy a kereskedelem sem i ringatja magát op timisfctílMs várakozások-bah. E hó folyamim a íiMaáralc a huda-pekti plaezon ,6.90-7Í10 fftról 8.10—8.30 frtig emelkedjek (s ez időközben IiekpVet-kezett visszahatás daeisára ma még magasabban állanak, m int jtávalt bármikor. A rendkiviili onemel fedés jelentősége főleg akkor lép élőtérbe ha iiaszéha^onlitjujc a jelenlegi árakat a tavalyiákkal. Az aratás első napjaiban jeg;feztetett Budapesten : \' \' 1888J 1889. frt frt
Ildin (ti.HMTidékI) ML80—J.Í5 klO-KJX) rom . . | . ;.2»--5.8.>i : «25 Ö.-lfi *»h 1.05-5.40 6.S5—6.25
jjiingori . v i ,\' i .20—6.20 I # 4.KŰ-4.85 Az áríik ezei egybtólitása vissza tükröziJegyszersmi id a gámjnaniaez helyzetét. ijavalv egy ségre egyaránt koc
I van ugyan a maataai iratotaakaibaa, é$ a ki orvdeaiMel kitéri a hfimtepluA, elfogja tamemi, bogy az ái<iMMÉM«fc \\belső éa, tegyük hozzá, jogoaelt íadola ii vayi.
Magyarorsaág kifejlett éa rüágra szóló ma(omi|tara miatt maga is nagy mennyiségű finom minŐaégii bnzát fogyaast
___ .Ll. \' I I.AMA » Md 11 ím I itü ■ ^mÍM xíanlf.
éa ez okUd a hazai malomipar ezen acük-seglnte a belföldi gabnapiaezon as árala-kulás egyik igen nyomós tényezője szokott lenni. Eziilén a finomabb faitiju butából kevesebb termett, de a kUlfold Kereslete ia csekélyei^ lesz. Mindazonáltal a\' baaai malmok biztos vásárlói lesznek a finom bnzának ás tényleg a legutóbbi napokban félreiamerhetian volt a nagy malomtelepek azon törekvése, hogy jelentékeny vásárlásokat eszközöljenek ó búzában, pedig mondják, hogy a malmok még b|ji%es készletekkel rendelkeznek, A jobb miiiöftégü bnzának magasabb ára tehát aj hazai szükségletben is egyik támaszát találja és ez a körülmény később, ha csakugyan ki fog I tűnni a termés i fogyatékos válta, általában i emelni fogja a (búzaárakat.
Ez idén inkább miat valaha, függetlenül\'alaknl hat a magyar gabona ármoz-I galma a külföldtől és még ba ezportra igen kis mértékben lesz ía kilátásunk, nem | lehetetlen, sőt mondhatni valószínű, bogy | a mostan! magasabb búzaárak az aratáa : után isarvényben fognak maradni.
A gazdaközí\'mség fájlalni fogja ugyán,| I hogy Isten áldásából esuttal nem jutott oly bőven, mint tavaly és Jjjet éj előtt, de azt hiizsztik, vigaszt és némi karpótlást fog találni a remélhetőleg jobb árakban. Aibudapentl éKékttaídélcról
\' a „l\'ónzflgjff Utnmtató" joftmtwo.
Nyár derekán vagyunk és a nagy meleg végre a tőzsdén is érvényesiti meg-\' szokott jogait. A nagy pénzintézetek vezetői távol vannak, s igy m«g ha a felmerülő pénzügyi vagy politifiai mozzada-tok impulsust szolgáltatnának is az üzleti tevékenységre, az irányadó Siemek hiánya o tevékenységet legkisebb mMékre szál litja fel.
Ekként a tőzsdeüzlet Slekély árhullámzás mellett esendesen l\'oly le. Ajuliusi szelvénylieváltás, melynek felwabadult millióitól oly sokat vártak, eddigelé csakis a szorosan vett tőkebefektetési ipaairok körében éreztette hatását, az általános forgalomra azonban nem hatolt élénkitőleg mert a múlt napok politikai Izgalmai után a speculatio még mindig tartózkodó. A német fél hivatalos sajtóról |áz orosz értékpapírok ellen folytatott mmadásai fokozták a tartózkodó magatanUást másrészt a kedvezőtlen átatási jelentések első sorban járadékainkra gyakoroltak kedvezőtlen-befolyást, . \' t * H
Nemsokára már a meleg eombinátiók 1 kerülnek napirendre éa a minyilien ezek kedvezőék lesznek, előreláthatólag a tőzsdeüzlet menete i^j javulni fog. A részlétekre térve megemlítjük) hogy állampapírok gyen> gén tartott árfolyamok mellett^ kerítitek torga lomba.1 Bank részvén vek rpszbeh gyengültek. Vasúti íjés\'zvényeÉ a kiviteli kilátások csökkenése miatt ólcs()||iiódtak. Iparvállalatok alig kerültek forgáilomba. Sorsjegyek részbén olcsóbbodtál. A valuta szilárdult
A fontosabb papirok heti árváltozása kitűnik a közetkező üsszeá\'llitteból: V
jlllilÍHj )
4%. aranyjáradék 100. SÓ ö J0 papirjáradék 95. |)
magy. hitein. 313.40
osztr. hitels. ^0Í.-]J-
leszájm. bank r ÍO^i)
alföldi vasút 203. |
kaasa-odérbergi vasút 167,4í magy. franczia biztosit. ;30;-| Basilika sorsjegy 8.2o
körm. arany &.fift
Váltó Londonra 118.SD
jiilhm \'9 100.-^ 96.15 314 75 301.70 10S75.I 201 50 165.— 30.— 7.90 6.65 119,60
Nyilttér*)
klml
ijz a izer-kiiadó beli
liir ifiely ucz,
°gy
mennyísíjgru és mino-vező termés a legutóbbi 26 esztendőnek csaknenj minimjimára szo ritotta le a gabonaárakat (aj tengerit kivéve, melyberj az ismereti* tebgériLrtig" okozott ro|ipani áremelkedést); ezijlen pedig az a tudat, hogy az aratás eredménye messze mögötte marad a közvetlenül megelőzött éviik átlagávalp hirtelen felszöktette az árakat ala, a hol másfél jiékr óta nem ál lotlak.
Tavalyi lj| termésünk kel a kii Ibiid réskóről élénk Meréilet állott [szemben, mert a nyugati államok I udvalovőllpg jelentékeny búzaimportra Mornltak: ezidén kevés éa roNszahb minőségű bugát adhatunk el a külföldnek, egyúttal pejdíg Franezianraai^ ban éti Á na I iá ban í :e<l vozők a tcrmési kilátások. S ily vtasonyoli JítíkÖtjt mit látunk? Aztl hogy míg iavaly arajLáakor az árak alig cmijlkedl.e|{J aildig (Zíjléi] rohamos ár emélkotlés következett Iwi l Nincs-e ebben ellehtmondás -4- kéj-de/JicIné valaki — és nen) tjsZjtán a spee
Mumrir N«M«aal»fle vu M kr. blN (I. 11.6A p. Motor glntt ttlül\' jjwinitótort (cá. ISO vtíréuli (Inal.)
Welmie itoMeuan vet 10 kr. M« 11. 11.45 p. Hot — glíilt ind gtfmliftturt. (cinn 150 verKoh. QuhI.) vcrwBilet röty| utal atflek-wolfio |iorto- und zolffroí ihui Fabrik-Depot d. Ilraneberff (K. n, K. Iloíiefwranl,) Zarleh. Miutur nnigahflnil. Ilriofo kocUz 10 fr. Porto.
& Becses lapjának mult s*á«ában •öngyilkosság* czimü közleményéljen larialma-zoll személyem ellen való sérlést vissaauia-sitom, miután rágalom és hazugságnak tekintem.
430 IM A i:ngcl 4«l«|r.
árevielkndés t
! Nem mernénk igennej elölni., Á l
kiilÉitj
lat jó Ififl v 9 o a jelenlegi
Kgy középiskolai tanárságra kepeiui*( j egyén előnyös fellélelek nrelfétl rsoiíóul ajánlkozik oly gyermekek va«yjják mellé, kik a fiUáiiit smert" WWidebi gyakorliti tilon alaposiui elsajátilanf óhajtják.
Ugyanaz tsnitöul, előkészítőül ajánl" közit oly gyermekek mellét kik a gymna-ziumha, vagy egyáltalán valami magasabb inléseihA lelvéieiín óhajlalnak.
| Úgyszintén eanr/<etitorai flWgébb Ift-liulók mellé. ffl 1 • 10
AWő/i kÖHf*km9MétA*n.

határozott
pccufa.tiórak nagyrésze
*l Ai • rovatbii Zára IVIüJrtsiittt
kailiUtekért mm vük) m-
vuuti menetreni
1889. junm t-jétől. i
I II r—T H !■! II mi 11-- 1*-<
Kmntrn BakJ***\' ••"ÜIMÍF. •Mi"-mm TÜTfl i Ö- . j*Pr
Ma A. 04 p1. I 4. 30 pPt é. üt;«Míö.
> /v»>tM ■!««. vi\'iiatj ff, v.
••«uU|«at t»i raggel MW I ;
> uUs* &kjÍ4 * M |» | I o 60 |>. |IQ il. 40Í 11 j\'.Jtt ||j \' » i \' .1 ffoiikli w. v«M»t iy- ff. !;
S*?" M N«»l .1 délbe ••<• i a*K Ujj ü. 44 ^ It.asl .1
- * u t*Mart f ! MÍ* [
■J

la M |> \\ a i\'» p. || ♦
l|««j». »••«•!, »*«y v«tt. n UtotH. v«A* Kani^«»-ltéciti. taggal i<ntk\'»\'l I d, u. »«to i íU a 14 I* i fi: A 10 |i S.I& IS ,\', 34
Imí. yoiiiit v«Ky>
■ii. |ra. vmi lélbo
Ué» • Ka^dikali rp^ifrl i k\'kk"\' délli K[k] 4 Ait ittp « ». w |>; I 41
M»« » .-.I
w .i I <,«*»•* vtiiml
K^HjjU J < .
"Pi Mi *K ,
n _ „ .1 ,4ism. vimul
ll)rc«.KiO)ixU>
\' *N I í 40 I
u. von •lélha tik
I I
;jrar liáaiaMtoiiynl jftg|éhnéhe ajiwiljjik
g£ „Magyar Háziasszony"
caimtt |iAzliujlftxj gazdaságii él axépiraiftilini hetilapot
illvut iiielMkleltül fftijfiMt regtnymrll tikiéi lel
Palöleli iu aH</Miy«»k és leányok hivat isit nak egija* k , éa amellett inulullijl a lúrákoziat. 420 .4Pia \'Líftrlo I frt 50 kr..
holott ii diviuujnllőjtfel vagy a hokjöllloUi\' regénv uiaga ia me|njr ennyit.| I
Kiu\'tlólnm lm: llndaj^t, Károly aűin/ •!.
Felelős sxerkeaatö: % 4 K U 4 I. 4 J 4> H
Hirdetések:
Máriaczelli gyomorcsopptk.
KitUnB kátáiu am •
! VMjntr
a 4A j K -. Hi WA
Eujval
.illilifiillllttlnttliiu
kjnaf\'flo n>m iiiním kw
ia. IrtlnIbihi\'iRxift, MÉ H>I"t1Tl"rr*» JQfOffrtigia. n i|ii|)Íui>|M<4fi>Hl tabága* i-\'I>í.m|i-{, •jiu^MAit, umlur N r..lkj4« (naki by ttMnvtiSI «rw|),
n»i>«, M<l(<<fitrt||fc«( a Kyn*
ni+HMMlE<4 ilnliikknl MÉ
•nuii
t^MMak. lé|»-t mA)- te \'Miilitluuk rürtMUntn.
Krr l v\'Kt*4- kri luuáliü
------i: 1 -4ylitl llíl kr., koltSa M
«Hr.| [
|»|({|I fíMlíftlilóH Bfádj Kiről} ii-ríjM kllil kiMlIrtii (Mur-
Kajihnté minden yyé{jyM»rtárb>a
PSPB
(vmímk ijllirtj k«ll
|.n|I uiAiLf X\'lll j|) AiUir.K.iumi.|cní tokai I \\ viOMIIIMK >|/||
_i a i^mi »
|A*|n|A|rii Iriiil* M ki»iiknAiikll uiHNlln-íoii uiiU M KreuiHltrlieu Uu)t>k llm
■alatt.
Immniw plliliitl boftlcklt*
ÉwlWN lilVí-jdn\'* ibrIUkta
ÍalíVli iní«rt»f»Rl»«n, «r ;luin nyógyos. . \'iA\'«|Mi<riír; Col
■"II i]t\'ay«/ve Unni, botor ik UíiyvtbuMktabM nyű*
I \'ff \'
ka\\i}uil«\'> AWA\'ohíiinIh IlU^k U, fjigy
Kúliliíih ciiVp* Mnwit
Kiirí R t|. (jrAgJNa. Mur*
•khd
II «r Viiiiy.U
Ralmctiftv
lir Rlr&alVikiiir iíívik.vkv.
Mtrhtqé, |Kluiw\'lior Hú mi KyMjtn. Xiiytj-Hojaut
:<rtnlJit i|tilcH It. Kyúkyn
m 2Ü -fi\'2
fltlljliíw
f m lilPiiiiJ?"
II-" Spm®.li.-i
£ r
N ©
► fc r m
► M
w ►

la^iiiiiifi^ íiUw y i i M 5 i i«.51«I f 11
5 11.3 V £ \' 5 £ >
ia«

"I ■
I

fí ű
Naatld krrMetü AiluaU lukakmliM ogytaekel karMttak* kik k«jUa«t&k k4pYÍMliMk>gUak«l «l vállal Mi éa a Wrvi\'ky 4Haa ••|4*t*tj«ai>tt aonjvfjekel rexklutH-«vlé« tm»ll(«U ftUniailuni. Magas jalal4k bixtositva. Ajittlktok iaWwmlAk 419 I
Haj, kiipp én Idtrr, kaak< éa vA!U ftaiH, Ba4a|kaka,
Sor- ss sirliáz a Jarsír-b
Kadapesteii "ÍM Mrdöútexa h Entéhd-lér tarkán.
gir|iplvkllt giű«iikav«l
AnaUllt Kulikkal UkMBlll fóielékkrl ■ , l«r|«vaaéa fiaalékkrl Harkaialyka kirgaajktal
NarUakaraj fűMlékkel RarkMlll féselékkel HalMjaaaataa 425 1-3
«0 kr. aa kr. aa kr. aa kr. ia kr. SS kr. 29 kr. ao kr.
fo<U|iaat 1886.1 IN PaU\'aki^ IMT. [Laadoa 1878\' Nagy diaa okp.] | | Arabjiren I Dlwoklavlí.
p Cii
I I ^Ai íí
anb. elei esti A iMá NBMÉt
ea k kir. kla, réaat r«rt
éa itaikallai aa*u-fjAr Központi iroda é$ raktár
11 Rnöoíf-rakpart 8. im
aj&olja a L lj>iMra[Aa IpitAataalar arak, 4pilkaa4n válla\'a\'nk, fbljlhirttpoaok, kAaaéfi 4a ogyhásl alal-járéaágok, valbminl a n. 4. Ipilö kötOnaóg becaéa ligvolDiülja aajit gyártmányú
fiortland-cement és vizhatlan meszét
■elyak ■iaüwkor afjaalA jó aiÍBÖa4gb«a ixf-lliutaak. 841
ArJasjaék a aiagyarAiat klf lanalrakfíixiéggel nargkiildrllh
I Krr»k«má».| lljffiilék I IST\'i 1871. | Kaoit éraa.\'Araay 4r*ai
Stagad 1878. Érdaaiémi
Trlatst 1882. Aranyáron.Aa állalnnnaaa .ismert,I jó liiruúviiek lírvauctA r! tüúi oldala. \'Ing kilüntatitt xúkiioi\'h/.ohk krátitmúnyem — Makd<iaég4a4l fogva — aoa iiláii\'/.úHiiak lévéa az utólilii iiliitaia kitiva, HlkalároRlaoil, lingy nznkoii cziiiijégyoíuint iuúitoKÍíHm a arra k4k nyomátliaii raját házam kUlnii alakját vraxem föl, tieja gyn/.liil ví\'ii axt pgyaaaramiBd víiljogykímt a budnbunti tpar-kauariaál. 285
SOSBORSZESZ
gvora nnyliiUst eaxkraUit: eauzoa NMggatáa, fagyát, fog- éa f«|<jrá|4alnak, awaig/faKearg, béiiintasok aMugorok álk. ellen t di- kiilünijwm a kHlrulléa-kvaá-iyunHoáiyuiádaál (nuwaage) igaa jii hatá-Miiaak liixoavntl. Foxltaatltö aaerttl is igefa ajáathaló, a niunayiltaa a fogak fékjét slósagili. h fogkwil erős-.bt4l, ót a hza) ttaatM, iáa|lalaa tal aym a szesz el* párolgitHa itt un, yamiiiint ojkatatoa o Hzar fejniOHAara ia a htajidegek nrö*it«vére, a ife|korpi»képiöUéa aaeg-akailályoiáiára éa aaaak Bnegaattnleléttére.
Ara fgj iiiiffj Ím l írt, rgj kW lífgpl 50 kr,
Brázay Kálmán
Bndttptataá, IV. ktrtfíet Muxanm körút 23 ss. Kaplialó Nagy-Htuiizaftn x Hoxourold A., Hckwant éa Tan-Imr. Htrém éTRUIn, Kraaelhofar Józanf, Boltns Jóaitaf, Prezt mayar «* DanWli, mgar B., MarUm és llubaí, Marton Adélt; Áruiutli Nntbáu.

Bm • «
Bérleti hirdetésj. x
Veazprémmegyében Pápától 1 !j;4 ed, a rnezpliikji ynauli állbmáatól M
I, r vináritól 3 4 ed a Kia-Caaltől óra távoleső Nigy Alásony éa M
Salamon községek határában létező egy tagbaij lOjOO [] elével 916 Q
holdnyi éa pedig 636 hold azátitó, 230 hold legétö és 50 hold rétből 3£
álló földbirtok majorral 3 holdnyi gyümölcskert el éa urilakkal egyUtt Q
minden órán bérbe adatik. w
Vállalkozni kivénóknak közelebbi értesítést! nyújt Q
a I 1 i *-•.{ r r I ! ] \' 1 Q
Károlyi Antal ?
iick ^é^óqoeeooc aacxxBOcoot^ecx;
{ Édes zöld takarmányt télen
w | caak a filayfartb Í7t. h tárra /éle.
j zöld takarnjány-pijés
la (llliiul áxj»bailalo«)
,W j liaaxnáiatn Ligtnajt
\\w Kgyedttlt préa fohtonoa .\'-a önmíikudö ny*
M násMl, tehát I
W Kg^edillt préa mily a Kikprt éiin^ig liizloaitja
W l^öedüli préa nrly lehettíri telni á lmglyát úgy
A BégyaBóglnlQ, mint] kerok aluliaa alkalmazni.
x A ksrak alak kieebilfl a kBlt&ítlletKt éa as iltal na
W gyolilii|iA a kibaaznkliHi
w 1 emeltyüpár 200 mázsa zöld takarmányt ké-
Q pes sajtolni, de kisebb mennyiségeket is.
$ A Ip ii 1 leibi szeitoeli tüIiM prés között.
W Valanifnhyi kmitart^ró vu slkatn\'sz ára 1 awItyüpirranBécaban 100 frt e. é.
fi Mttyfarl Pl. én társa, Kéca [ll. Tnbor«ilrakM« 70.
A ■ Frankfurt a M. m M Berlin N. 405 7f 10
A^^BHH I ffj
ls/^^^ ■ I Hi ■ a
428 Ü\'i 8
NágyjAláaony i\'
(posta |állomáa.)
;xxxxxxxxxx XXaXXXXX kxxxxxxxxx:
/OCX XX)OOOOCXXXXXX!XXXXXXXXXXXXXXX^ ö
fl Ml Miva.liil.H Mtuntal Át*>tStl "jl
5nly\'ni
An&therin ISá)vlS6
■ Himaa többé fogfkjáaü Köndyen vérző be tag éa ayaladt foghaat gyógyít aréfit a fegk»v«t tlUvoU^Ja és képsédéflét maggátjoljá; a as^bttst aion •al MagsstlaUti napontaJ kssssálat < csáaz. ég kir. udvari fogorvos éa udvari szállító, Valódi
DR. POPP
világhírű
*9>
kétszer oly nagy palaczkokban mint edt1
____Ezzel egyidejűleg alkalmazandó
Dr. POPP fogpasztája mely a fogakat folyton egéaaaégea 4a szép állapotban tartja,
Dr. POPP Anatherln fogpasztája^\' ^ Dr. POPP fogpora 1
Dr. POPP növinyszappana Dr. POPP
i Eagflnoniatiti szer a f- gak éa a fogblia megaríMÍlóaére. nólkfll, hogy mint más fog-
a legjotib gyógy-piper*-**kppaa, miadaanemft tiórkiitó-aek ellen és klliiafiaen fttrdt>kkftz,
__/azapt-ytnem glicerin) A legnjatlb la a legflnomabh divat-
VEVCI \\ paaa/ pipere szappanok. A b&ilt mrannylnoniniá taaaik. Arak: Anatherln-axkjvii fö kr., 1 frt h 1 .frt 40 kr., Anstkarin fogpaszta t»>ly-ben t frt kr. Aroaistlkaa fagpassta kr, Fogpor dolaizbaá ea kr.. Vovémjtsappaa :.o kr , Vaprafargé-ssappaa 40 kr, Venna szappan 6o kr. K iqerek kaphatók Nagy-Kanizsán.\' Belua L, Prágor B gyógyszeréstekaél 4a Roaenfeíld A., Sommer I.« Marton jé* Huber, Bachrach L. H. karaakedOkaél.
mm
KliMmeréiM\'k
Dr. Pepp /. IJ. udvari Cagorroa árnak. natliorin-xzájvizfjn&k kaazailáta által ««fg;4i4élaai aauttk ki linó helAaárót » fogakra én a féglUanaéaa kiirill-atéajr arra indít, hogy a katámei én k»lli)in.« szart niinjloiikinvk a IfgaMgeba a ajánljam.
Fiirsleubery Gryróf, /nraasrfyí tábornok.
lir. I\'opp J. Ú, ndvari fogurvia tiraak, Hziveaea kiayilatk»zlatóm, | bogy M|ansaa |avllell fegpaulá|tt én ■iiéeyfoapevtt s léimé kaaealé aiáff| axerek kftat ii leceféaaoegeaekk.
lieriin. ! Dr. I hfífller Jánon,
agéazUglgyi lanácsoa. |
Prafaiaar .ftekatlalrr, a ropp*f4le Atsalkerla^iaajaluel la aaáj, ayak 4a tarok batagaégaiaél, mint szinte a fögbnkbetkga geinél aatadeskor a tekaégyekk ■lkon
V re! alkaüaaoala.
B b
xxxxxxxxxxxxxxxxxí
n

CU- V
I 0 ifi
Tartalékos tiszti vizsgára elökészÉ tanfolyam. Reserve Officiers Prjüfung.
A niallgft es. kir. HndUgydinisxleriumnak éa a m. kirj Honvédelmi Minisztériumnak 60660/8H2 *xy alait kel magaa engedélyével .a szegedi katonai előkészítő Iskolámban tartalékos tiszti vizsgára előkészítő tanfolyamokat tartok fen; részt vehet (ifik exeu tanfolyamokon azon urfck, kik már! szolgáltak mint ágyéves Onluéniesek, de tiszti viziuát nem tettek, vagy vissxa lépték, vagy megbuktak; a tényleg azolgátó egyéves önkénteseké vagy a kik 3; évre voltak besorozva, ha van éretrégi bizonyítványuk, vagy aa egyéves önkéntességre képesítő vizsgát leteszik utólagosan, vágyj kik csak sLolgálni lógnak, de éifynene-telük I bistositAsa végett a katonai |szaktárgyakból előképzettséget akarnak szeresniJ hogy n bUntótéai 2-jk évtől megszabadu^anak.
Több oldalú felszólitásnak engedve, az elöauandO tananyagot szaktanárok ; közre mOkötléaével {isszegylijlhtlem; a kéziratuk magyar éa német nyelven vannak azeékenatve éa úgv naa/eálliiva, hogy azok; liaa^nálaia mellett minden mfivplt fiatal ember tökéletesen elkészülhet a tartalékos tlézti vizsgára, Ha még oly keveset itad la népétül; lovébaá oly rövid kivonatban tvan össze altitva az egész tanauvag, hogy 3 hónap alatt bárki is betanulhatja, anélkM, liogy napi foglalkozásában letiakadást szenvedne] Ezen kivnnains kéziratokbólTeliái mindenki oda haza tánulhat, annélkUl, hogy előadásokat kellerje hallgatnia.
MégisI ha lesznek olyanok, kik a jegyzetekből nem lentiének képesek tökéletesen elkészülni, azon urak st.amnralö hétig tartó Unfojly&mokat nyitok; igy biatoajihatjuk magut kal n 25 § bftjjiiiési 2-ig jévélöl;
I Tniiiiitézeiein níivendékei eddig n legjobb silérrel 1 (kitkék jle a vizsgál.
lliiHniiló rövid laivoualoK kézirati jegyietek vunnnk) oly Üjak számaira, kiknek nin csen érettségi nizonyttvflnyuk d|o az egyéves önkéntességre szülni akarnák, ezek ázonbait égy hAnappál a vizsga elölt heji mégbiiláriizniiiló időben, hogy alökészöltaég&ket kiejléazitbéssein.
| Mindkbi rendbeli kéziraiot uaak azon urak kalpbnlják! meg, kik taniniéielambe rendeaéti beiratkoznak és keljlöl garanliál nyújlanák, hogy a kéziratokai használat vagy leirés végeit másoknak Ut néni engedik.
A vizsga jó eradményeiért kezességet válalok.
I tíövebk lelvilágUiláa lével állal esetleg személyesen szereshelö Irodámban Saago-den, Hnnvéiltéf Dr. (ialamlioa liák I. em. \'
tyépesltö vizsgára elóké-nnek at intézetbe, általam
Ssegediani 1.8S0, márcziiMi hó 14.
862 »410
Somogyi Vilmos
tgatgalö.
_
Nyomatott Ksckel íjtiOp í,- ÍÉ ._L
L]y-Kaniz8ajl88l julius |1|.| ; XVI, évfolyam
11 B-MMtifciit\'l . i üikll^S \' ijLiLI - m m \'1 "ia: ra iffl
* tr T müfiiiriB Ami
r # A ■ I Jm l ...... •fity
/ I\\ ! I A I :!::•«
; Jr <1 JKHH 1 ■ \' A fi HbÉ|H I híiMM jaUajraaaa ■úwSutiak. U
Mmm^M i LmJ^ff m f áramai • u»»uu MintiyÉ R
- ^^ ^^^^^^^ ^^ \' U 10 ^ MaJ 100 »*f 1tv U -
H uoűUI aiatlaa aaéarl iQf M kt I L
Politikai és vetyeb tartalmú ixetllap.
11 V ÍT1 I I ! II U Hyttllér petlUorn IS kr.
Nagy Kaniisai- és Délzalai t^iikkpénzturak és a Bankegiesület hivatalos közlönye. Qf xxl_ m iff n^Tn i|gj
Megjelenik Nagy-Kapzsin hetenklnt egyiwt *M*rnap.__
a m4\\é.a iely^iitheiiij)6-tenyéiziés, Vn- I Mik: a| zirzoii-kaplár kezelését nljg engedje el a kormány; ka rosszul kel lamiiKk, lUiUr tnWéae érti egy-kettő. Egyik másik folállitdtt H gabona, csináljon jobb irt a kormány.
Minden \'elfogulatlanul goidolkozó ugyan méheséi*! prdbáikl néhány zjr- Ha méhteny észtént kell meghonosítani éa itdfő egyén fogja látni, liogy e j Wkaptárt;| de ezzel kiután mindek jöjjöi, A kormány Ha eelyemtenyén-
jövedfelmj/ágál terjesztése ét a nép el végezett nek gjondölt í Jlt van a drá^a vagy háziipar behozataláról van
által leendő mtígkeiVyjílteléaü (áljából a annyira ajánlott zirzou kaptár; mu* jöjjön a kormány.
í,Hraára krT HTOF* tíiWui, , A Akik igy gondolkomak, elfeledik,
SH#ftíl U ^Íl1^ vMTtlí Wn TJ b°ffy mindéi azután sok, tengernyi datlanul \\lMÁéx egU jidélj.k eme jem nélküli kipjárktjzkléa mellett kz £ t )koz okozhat as államat W0f !^Órn A ,T, tol ? tirCTMI *}, TxÍT «*4\'ek minden becsülete, hazafi arra alkalmas vidékeken selyemút jrnyó- ik, akkor, a^t hirdetfc főnek Jánafc, po|gára N j™ „enl kötelessége annak
leny^tőtelc^ket jiUnaii ^ lyem- Wgyj iWégm^aAk légibbet ér a régi ^rdekoít I bárme, kiná|koió térQll
í ^ffiTC Wra ^M8yé"ck ffi •• ** PM* W- , éa alkalommal - tehetségéhez mért
mmdenkor a legegészségesebb jetéket így nagyin természetes, . , ^ V|||ódi önietlen^ge, eKmoi.
! kapják. A házitpar terjesztése éi ver- hogy a népben sem hajlam, «em kedv j;Lnj
j aenylépeiiaé tálele pélljábM a tanió | nem keletkezik! a miülitenyéasiéare. ami \' I képző intéietek mellett a legtüb ) he pedip| n«mi«t{g|adáiaau aiemponlbAl
lyen |há»ipari tanmíilietyeket tar fenn, belátliaUtlaii aaLzoniiall járna hazánkra békfi b&rátlí* hogy as otuiatt kikeitllo a a né} ktlsé I nézve) a nipjóMtuelf Uiztoa alapokra !
jutó patai wiíiitó már as takoláhat meg- ; való íektetéae által.!-]; r j Mig az európai népek s fegyverea béke
I tani uja a níjpet: mikéit, mi álla nyit-1 Ahogy a Uliéasittel vagyuuk, 8U,5|M a,al1 ny^} 9 a P0,aikii
hat magánap exiatenüát bistoaiW jőve- hasoijló állapotok é^slel wtfík a selyem \' élményekét figyelemmel kísérik, úgyjuölván
delml forrást? , | teny^stéa terén U ^trimivel aem mn íé,elero * WBlénY köl,iu ««l4lw »
Tehát & kormány áldozatM^^6 Ultkólik kedv«öbb eridmíny a házi | ,énöke,« "fJ^ u,óbb M
és a litép jólétén catliigő jóakaUu tü- i iparnak a vidék] igényli és astlkaégle- I állsmok irtó^stoa mérköaéaére fognak veietoi:
rekv^H) iránt nem forog teimjMétaég leihes mért nLeLhoiioaitáaa tárgyában 1 addig vannak még mindig emberek, kik a*en-
Ea jnétis mit tapasztalunk^ aem. 1 T i |T| \' 101 Yannik «Yölödvt\' ho«y a bá"
Ast, hogy a kormány lcUeme Megyénk^ oU vannak a göcaeji 1 hortira, mely as^iesernyt emberéletet ktrto
aebb ! inientiója, a kiép boldf| [itáaát községek, meg fámos [más vidékbeli | áldoMtul, ijiely s.»k csáUdnak teaii tönkre
ciéli6 jóakarata itt k ott is hau tttrézt oly község, mélyeknek népe, lakói boldogságát^ a mely következményeiben vajmi
szenved I fttldhfr Upadt ategények, nem birnák a,dáswl )4r, aiQkség nincsen a kik Megyénkben ia nem egy helyen úgy wAlván njitidennapi kenyeret aem í remélnek éa biaznek az örök békében a úgy valóságom Kanahanja v..|na réakint a teremteni magliknak. képesek a j okoakodnskj bogy as államuk egymtí közölt méh, réasin|t á aelyeL-tenyéaaMLiMk ; I nép vezetésére fiivatottlj egyének est | vaU>jviifts Igyei, mélyeknek eldttniéaét há-de nincs akii mfíveíjei nincs aki L nép összetett, későkkel nézni a helyett, hogy j ború eaetében s kardra bissik, békés úton,
pel ihegkedveltcíase A nép kttimt élő jó péildávlil jAriláiUk M* buzdítanák, válástólt b|rOság Altalia el lehet dönteni,
a anaak joM) lőtt;o jvtlatáa^n p izgól- 1 lélkeatteiiéK és oktatnák,; vezetnék, irá- |Peraxe, azok, kik bármi óiéiból a há-
| kodul liívaKiitti egyének még Uaguk nyoKuják a szegéhy |0m| agában teh\'e- borulj azttksájemek tartják, a alt histik,
i aem ^éas^iek ajinyi idÓt, nem aBsiitul- tetlen népet. | í hogy a népek még nem értek meg az örülfc
I nek a liia at anyagi haiaznuk emeléaére 1|j nálunk szinte divalóssá vált béke eaxmé)ére, különösen most sem, mikor
| aem! annyi fáradaágot, hogy például már mindpnt| ^almiijideiii; a kormául- a nemaetiségi kQxdelinek oly nagy hujjámo*
I a korszert! mélileuyéiztéa legaslllaége tói várni. Ha nincai munka, adjon a kai vernek,[s béke barátait jámbor\\bolon-
I aebblelméleti éal gyakorlati tudnivalóit kormány; ha nincs keíyér, adjon a dóknak tar\'j&k, a úgy okoskodnak, hogy ai
I elsajÁtitmák. Hogy egyebet ne emlit- | kormány; ha tlitseté adóravaló pénz. örök liéke eszméje aaon axép eszmék kőié
-i [:,„ i" i ,| 1| I 1,1 Ili ,| , , , .„, „.,,.,.. I JniL,.!! \' :
lt orrukat avval sz egénfaégronlft ponij, ine- liogy a hölgyvilág eraaen van képjri* i a miedenle|öl kioálkoté pompáa kilátást,
II tyei in i|zor|almaaan kell locaolgilnf ax aelve e gyégyhelyeil ia, azt |a *Z»la« olvaaOi vagy pedig a mindenütt leMaiálhatö padok I •Kaimat vagy •Connisniiii* lorráa viiével. uagyoa leraétunteilneki tnulák találni, há* egyikére UNe, áhilaltsl hallgatjuk a raada-
Üete^ ugyan elég 4an ill, de Imi a nyoxnék nélküle a lArdöétei szebb résis. rak\'danáját abban a kimondhatatlan néma
i kú\'nátl, a féláuyokon raak azokaLi lehet l)e tlixány •+-, latén iKKvIaaii liUnömai — a caendben, melyet csak az erdőben találhatni,
\' Umi, kik még mnetogni tudnak. Hápiflt azi- 1 aaépiem sorsiban igen sokat látni, a kik nem vagy pedig irisaxahuzOdva axnháofcba írjak
nttk Azt láts/ik ugyan mulatni, hog] a lOdö igen telelnek meg au 6ket wért mégia meg- a Ittrdfli levelekel, a örülünk as olvaaó-
vagy mell meg van támadva, de lel inielQk tlteio névnejk Mert egy régi l.ttlntéas m0"\' kftxönaéggel íegyQit hogyha véltére jutottunk,
azi is elárp>ia, hogy hixnak, remétmédnek dottn már, | hogy win vnlaiii a legrútahb mert i|y tokú meleg melleit sz ilyen tár*
I lelgyá^yalakúkban,! vagy legalább l\'iyege- ! nőben ja, almii vi^oi,,a a uu ax illwiöi ar- c4acxikknek I írása sen lehel k\'aebh gyö-
I sen kminyébbQlve lógnaki liaxa menni. Kzek dekeasé, kw|vessé le-««i. ugy hogy társasá- nyiirüség, mint annak elolvasása,
a kiiel abc ember ulon uifélen Ui még galian tlteldti nziemhe^ liftgy nem a««) . L . ... . , , L..
mindig al egészlégeaek közé lkil ixnak. I S «/. mindliieéaire víkimz ja rút nőknek. 4. tT°ru f? V , U , Jt \'
Vannak liil lázaiban olyanok ia, a k ket ax \'KIliimben Ímé I \'sodk l« itt naiiyulb 1TW\' w \'El \'
1 eir.bet n\'em IáU etek u va óm belekak, Mert axámhap Iáiul Oka . llsJik Idalröl jöíinik vendég|,árraí ismerkedtem meg. aramer
Hukai] MxSay iilyai állagban jöáiii idn, J*e h taA aiikákUl a tiegáég ia roá ;KrS.ner Vidl urnőanoak ne,e.
a mii remeríyteíennek s qkás nevel i. Aa ho ó ha AssJl SmTa axépaégl | Sxewpeikei.l melyekben a badapeal. kir.
uintM.J .lÉiU itt ma\'vpi Afeink tliliriftHn il f . á .1 operAbin aaéplsmber hönap|áhan fel toguak
Sif M I /SfrftH T I1 írért íflNen<f Ri,> tanulják magyar nyelves. A nö
1 TÍZ JIXJ ÍIm J1L ffll ZrS Hendes renniOky s\'/ili eltiltok, ide u\'aJo .KideliL-bal, \' A bolygó Hollandi, bae éa
ht\'JLT.i i lllXt m W4, énekeJT a mő t St .Adial^n. llg vendégtere,ielni, * 4\'e-
i e-Ttefött « KWm t,álU is Hbszori leilép}: HU.Shár Ine. énekeJ msayarul lógja
SÍ Wza í«nHelt J^^ aTu ^ iajaert hiri,e|ei reiálatlr S rakoaéh, ii énekel, i. Alkalmam volt ax iged keíves
\'l tán it llmW®^^^ Aazoá ? h0 n1" Hr1 H4írír n, ntir hallaniamény.
\\ T>J!1 Ü íllwJliLk U.IZ\' J vr ^r.ban.1 Al da aÍoía|, mekekei el .idolt „y|re i|mer )] „.nullam sárgállnál, ellé||teig
"^Vi™ (E J í .vtaí jl^fik (Kanlfai^jWyet liivJve, melyet úsy bizonyára iLektül togja "magyarul .adni
í ffiTJlK R l. íii lír hiszem Kanizsán méU nem aiiil elf»,SchiiWr „erepeli. üJglehel, hogy vebdégslerepléa*
1 \\itá^^ 3 Mjatfl, Obe, éa ul 1 „.erxSdietéarTfng \'vezet?.!, fél i» vaLt-
irTUv halAlt Jelek 1 k<^Mi íTf f\'^ \' H 1 kft^"T I dinié i szerxAdietés Céljából latja
! t l TtJ Li li , !l ^riáai lelkeatdésrej t íjtavihatlra ragadta. PÍ- roIgJ, néháiJy szerepében a búdapkali kö
trÍiMkf S^llÍ^Ja tor dl« k WH6 hknk4 Xnutni. d axo ban 4b ideig
«t 1 Ki TtalS lítnknTUl alak ftU ^ Wft t8 kjatos ^aé} i«rióxkQdváoI már Magyarohzágon, érti •
iJ^M ^nl t fttóí órai hosztai i|ráihap reUoit i^gha^alul , énekléi natyobl. nehézséget nem oáox
KTTLB! 3rö Ji U J A kftat)«Wg azflnbki mégMin Ettrelmatletih Kívülük még »»sy aeref óiiak.nüréMiW vaa
tkuS^ímebil Jked.il, >1 még Wát.bj ijij h dlakila volná hl Hácabdt.\' Mnilan.Íb.>Í éa máshonnan fe
EXTffl ffiffi1tfflLBw:: J *< % K\'W mm még eKy ,„ piáltuk ki mind annyian srbnyal bo-
"" tíln X^uirtíffl elfladást part eMn uf *0«rril. • -fl aó drága lorkuk.i.
•.VTlÜI O* ifft Cl Í1 bs llamlat is M vín véfé. - A -\'i"bai !
velQk UWialMMtSl. AJmsgfar M fha, pedig valésAgos gőiturdö Voll; áiixzadliinki l»« most már Ideje lesz, bog* bezár-
i • ,T "/ ftI Ú TJ hogy csilt «surg!»ií Uluak » verejték, « jam a heti levelemet. . Ifttgy valáni kelts-
| rai,"Tftj I\'PBlÍ uTr* ii Avigyek grandé ibitétttobenl a férlak többJ meaael végexlem, megsúgom az ftlvasúnak,
a "Vn lílj^ r\'KL^J Tf!\' ftfirs fekstében; valóWn [bán r c$Mpat, melJ hogy gyftlnek az égen a fellegek, a aa «t
t/rr il C ^t^T^ oíl^Lnf^íl \'!•■ loríéaágbat Aémi kfl léskei kedve szakára várjuk a* mflt, melyei mindnyájan
! mán) fa idejár Melni. PWpftkök, la ooo- £ m hX ^ \'1 T | Bnnylrt fthajmnk.
I kok éf mtttreaiü papok ta elOeasn1 eltel r j I I J ! ^rsfsmsnrfrr
kereslte fél s «|p, ma|assi tekvö he ec«- Az ilymi gflzmrdflkéit a után kárpótol I
sát s iWepeunskl sz árn^si fák k^zAtt állő k kellemi aéia, a fenyiésel; illatát szivtf i \' r
\' asztalokhoz. I | j II | bebarangoljuk s gyknUrtl ví léket, élvéxvs I
í^lMUi 1 lilJMl^IflM lLL Ji^^m^m
XVI. éviolyant
agy-Kanizsa, l88l julius 2 Vén
r BlöriXKTfeai ÁRAI l Kgesi ími. . • . . ifit - le-I filém . ...... s.áü9
P NagTeéávn I • tl 9
| HliMstk Jutásjresza szjwtll«taet
I lrverial s egjréb klvaUles M^aáayel U lt) kr kél]tflgát>a Mai I0Ö «z4g I ti, B aseetaí minése ssééii ssy fél kt
yolltikai és vegyes tartalmú b.©tllap.
i I . Ill I \' 1.1 ^H^BBS NagyjKahiisav és Délzalai tfdcwkpénztarak fis a Bankegyesület hivatalos közlunye.
Megjelenik Nagy-Kaniisán hetenklnt egyiLtrt nLárnap.
MyUttér pslttsera is kr.
jtiink: a ainon-kaptáij kezelését nl g érti WUettjö.\'j Egyik hlásik fblállitdU itgynbi méhenébje próbául néhány xlr* *<in-kaptárt; del ezzel azután mindent ^IflUmttnek gondolt R itt van a drága a aniiyira ajánlott zirztju kaptÁr; muf 1 tassa meg: mítltud?
{Mikor asatkn a minden Szakértp-lem nélküli MptÁr ktjzklés mellett ka igért j és várt ereainjé|iivu el nem érhnj tik, nkjkor aat hirdetw Kinek, fámtik, bogy! mégia cjailk legtöbbet ér a régi módi. a régi plrasst kas.
így azután uagy|m természetén, hogy a népben aem bajiam, sem kedv nem keletkezik a míhtenyésziéare, ami pedipj nemteftgasdáioau ztempoutbAl belátliaiatlau Bwisouiial járna hazánkra nézve a népjóMtuelf biztos alapokra való fektetése | által. 11
Ahlogy a; méliészéttel vagyunk, \' hasoiil^ állapotok é*]emetŐk a Helyem I tenyésatés terén ia. ^eintnivel aem mu 1 tatkotik kedvwbb eredmény a házi l iparnak a vidék igényéi és asükaégle-leihea mért njieghoiioaitáaa tárgyában sem.
Megyénkben ottvainuak a göcaeji kötségek, meg námos [más vidékbeli oly község, | melyeknek népe, lakói földhös tapadt! augények, nem bírnak úgy esAlván njiildéunanij kenyeret aem teremteni inagtuknak. B^ képesek a nép vezetéaérej liivatottij egyének ezt öaaaetett későkkel nézni m helyett, hogy i jó péjldával |jflri|ániJk w buzditanák, I lelkesíteiiéK ja oktat}iákL vezetnék, irá-: nyoRuják a Hiegéhy Onu ligában lehetetlen néppL | ) Dj nálunk szinte | divatossá vált
1 már i|iindpnt| dnlmiudei^ a kormánytól várni. Ha nincs munka, tuljou a t kormány; ha nincs kehyér, adjon a .- I kormány; ha nincs adóravaló pénz.
a mAléa zelyeniheriiQ ó-tenyéilzi és, va< lamiittm lmzuuar mQvulése
Mude|\\ elfogulatlanul gOt dolkox< és itáiő ^jén b^ fogja látni! I ogy < jövedelmi ágak terjesziéae éf a tlé] által leendő megkell véltei éae (iiljáb^
orrukat avval sz egésfi4gr«uil6 ponil, melyet lili< szorcslmasan kell locsolgilnf az • Emma^ vagy •Consisntin* lorráa viiével.
Heieg ugysni elég esn ill, de lini a kú\'nátl, a féláuyokon raak azokaLi lehet Umi, kik még mnctogui tudnak. Sápttft szi- I nük azt láts/ik ugyan mulatni, hog] a (QdO \' vagy mell meg van lámadva, de lel intelQk azi is eláruljai hogy hixnak, reménvl édnek telgywyslápukbanj vagy legalább ll lyege* sen klninyébbQlve lognaki liaxa menni. Kz«k a kilel abc ember ulon uifélen lt i még í mindig al egéHxUgeseli kAzé laii ixnak, Vannak inI axOoban olyanM is, s k h nt ax 1 eir.be| nem Iftii eznk u vslódi belégek, Mert I sokan Iszony Uyan állapotban jőniie k ide, i\'j a mii reménytelennek siokás ne ve Jr i. Az í utolsi\'J stáiU\'i e/., melyet élet Ok Unt irtása || kedveert InVxn^k, isoksxor elkésve j Wuiekf ide, már nem ileginhet rajiak tlleicl < nberg\\ I baSastmos illnln levegftje IsSiti, s lien ritka | esel, nogy jbélivégOk oly fordulatot vesz, I hogy liaza Isemj lehet sxállitani. Akgii azu ;l ián ill lémwlk jel ijjelii (Isémlbeii. Itijászos I meneti aé. mixliálarioxáikl némán sin sze* I mekkel kOVefck\'az idegen!(j\'ilpn etbuiytat, | a a iiii utáiMt Siegmarsd, ■ a hossaá szenvedésnek gyákans, Iftjő emlekje. így .tk melle I el ill kgy Halni nd a férjéti A halál Ii seiek | laxonban mraái a NikasagOH knzé lari izitnk |iu, dspársi annak| b«my MmI vendén lor-dal ill inegj s nyártmn; e4 sokas mnnak
| n kikl piHxián: OdO\'éN, ilynínlftn oxé jáből I lőlienok iU íjénány beíel; « ezek l5zAU 1 nem MVés! S jnsgynr, dmy liogy m ndrn íj 1 veodéiiOlmsi tMllkozhaini {veink és sl ms-i I f|ar MAm Kiliár^lsg aUabaa mégi i aa i ] ugynnyeZeiB Heliweisereim lalálkot latní i velük Ubéd ialkalmával. Ajemiytr kqi yha, \'• ss magvai\' sMmkls* (a idmrtpzér (lila sboa KsnixMto is vnljj a ZAldlápsai tde n nxsa f j s msgvsr mlenMentiának > tiagyobb n sxét. K, | A. »P*tii H rl\'aní Bfjminm i MikszájH Kál-\\ kán) fti ÜM ebédelni. Pwpnkftk, És i oao* ik | kok él míwreoíü papok Ua slfleasn1 etlel »• keresik) fel a Mu, magasa i tekvö tje ecs-I, kát a íMepeansHl as árnyai ták k^zAtt álló
Hogy a hölgyvilág erősen van képVi* aelve e gyékybélyen ia, azt ja »//ila« olvnsői nagyon lenaésxntesnsk i Ingják lalálni, hlá-nyoxnék nélklae a liírdőél^t szebb résxs. he llixóny \'-U, Jisien Ikk«<Issí liUnömm — n saépi em sokaiban igen aokat látni, a kik nem igen telelnek meg slx őkei sséri mégis meg illelO névnek Mert egy régi t.ülcséss mon dolía már. hogy wiu VNlapi a legrútahb nőben ia, almii vi^nz, ,s a uu az illetőt érdekesség kedvessé le««i, ugy hogy lár^afli* Igában elfelali ax ember, hSuy nem snéjp S es minileneSeire vigász la rúi nőknek. \'Kálönbeu twm 14 csjidk, l|a ill nagyoib i axámhan Iáiul oke. sok Ildidről jönnek öaszs s| talmi ajakaknál ji bilegaég is rom buló haíássajt v|n s azépségN.
Saérakbzáá Iván Iti izért kelegendő. Hnjndes rendiAku szili el^sdibok^ ide uiaxő \' lársulalák |ielléi|tt(l, énekesei, s mo«t i t |íaiiiőzkodik a nálsna ín lAttbssori fellépé mm\'őI ismerj hirneves reeiiaitfr S rakosch, Ii e hő 13 áu iarintia joliiő ^|e|ő]idaUt a s/.iil-háxban. A diirniozal, inejyekei előiidojl | Ismerik rKanirfcínJegyet kivdve, melyet úsy ji hiszem Kuuíiisáu ínég neiji ásott elft, Schiller iSluárt Muritijnllól az lírx4bat és Mirui | kőzöl Ii nagy jeieiipel, inel y a kAxtVnaégéi őrifiai lejlkenedésrel tispevihanra figadla. Pedig nemi gyerek tát ek (dáluián 6 árakoi keJ-dOijőtt kz et0.i|tal) ijywi irtózatos hOHéu mellell xsulnlásig teli |iaabánl lőajdiiein két óra hosekal (jrámar reciinlor: ineghnttgMinl A Ifőztynség azcjnbkn mégnsin IQrelmeilenl leden, aÍH még mJaI ő; is b dlgatfa volnsl JBx aa oks, hogy boli i«p shéilfle) meg egy \' elAndSnl {tart egészén ujj pth rrnl. a raely be Jlamlm ia W vsJ véifé. - A ninhli pedig valéságos gőiturdö ; voll; áüzaadinnkl nogy c«sk ekurautl Irálusk i verejték, s Mügysk grandé imlétiLbetk a férftak tAbbH nyíre fekStébenM vatóuiin bán r rinpat, melyj ilyea lor^aágbat i fbent ké lésMi kedven krt is bem állvl\'
As lly^n gdzflirdőkéit a utáln kárpálni a kellemes séta, a lényül; illatát szívd pebarsngoijuk a gy^nyŐrO vlléket, étvsxta
9. szám.
Bjiáiemmmlsa tonUk mk t«tidUUtoZ a
XB
Szerkmueeg BttlUyisv\' k risáiiái Uss
Ul irtmelii a outmi
kezű sútulea ksKMsáav^
KUdókWzUl TánakáeniLa i
Kéziratok vmu Ím
VT\' \'ITT TT-lm.
Aratás után.
Lapunk f. é. 26-ik aikmáitak ve- . aércizikkjében kimondottuk, htígy Ua-gyaroraaágon nem siábad, 4 u kii- I UinbOxo oldalról jelentkező és. J kifejlődött versenynyel sieml^eu immár n#m r is lehet tisztán a töldm\'ilvelé* áfláspont-iára helyezkedni Halárpzotltan liangoa-tattuk ama czikkUnkbén, I^QgV a ma • gyar földművelő gazdáknak kell űzni oly toglalkotást, melylyel at elemi I csapások folytán beálló kárókat vagy a termés mennyiségi és tnínoségi viszonyok utján bekövetkezett gabona-versenyből eredő árcsökkenést vagy a veszteséggel járó ársOlyedékt legalább némileg elleusulyozni legyenek képesek
Ama czikk végén Ígéretet lettünk, hogy erről alkalmilag bővebbenI fogunk szólni. Erre pedig legalkalmasabb időnek tartjuk az aratáa végeztét.
Földmivelő gazdáink most már kt$ru\\*belUl tisztában lehetnek az ara-
tás eredményével; tisztában lehetnek a piaczi viszonyokkal is, mik bőségesen argumentálnak a mi állitásunk mellett. Mert ily körlmtnyek között, mii kor a bánáti búzának metermázaája 5 ! ( írton kél, — elvitathatatlan tényt ként kell állnia minden komoly * gondolkozású a a későbbi nemzedék jövő jéu őszinte lélekkel csüngő egyéjn előtti hogy kizárólag a gabonatermelésre ba l zirozhunk most már nem lehet.
Belátta ezt már a magas kormány ia és telt intézkedésekét arra j nézve, hogy töldmivelŐ népünk kezébe oly \\ iövödelmi forrást adjon az egyds vidékek égalji és tulsji viszonyaihoz képest, mivel a nagy gabonaveréefiy következtében beállott jövödelmi.h áuyt pótolni képes legyen. Ilyen jövödelmi források
Táicza.
dolkozó
lf>gy « j
a nép I itljából
a kormány ez ideig ii$ nagy t|s: is egeket I áldozjitt és áldoz még mindig, szakadatlanul Mlhíutt egyps vidékek *e ipé hészeti ^iiiuomuitóltttt állito|t föl az arra alkalmas vidékeken selyeUh írnyó-tenywztő telepeket, ali0unaii áUlyem-tenyésztést fölkarolni akaró égy ének mindenkpr a legegénségesebb \\ etéket kapju. A {háziipar gerjesztése éi verseny lépessé télele czélljából a tanió képző intézetek mellUtj a legtub lyen hániwvi tsnmŰliellyeket tar hogy az outian kikeitllŐ s a nn jutó fiatal tanitó márl az iskolábái tauitka a njpet: mikl\'ní, mi álla hat magának exislentiát biztosi! loimUk1? . \'
1 l\\shát & kormány áldozstllékzsége nép jólétén csüngő jóakavalu iö- | m iránt nem forog leim kétség Ks mégis mit tapnastnlunM\'il Azt, hogy a kormány lew ieme aebb I inientiója, a nép boldof ;itását I czélzó jóakarata itt iil ott is k*M törést | szenved
Megyénkben ia nem egy helyen I valóságos Kanahanja volna részint a \' méh, részint á selyean-teiiyésaláaiiek ;
de nincs akt tiiüvelje[ nincs aki a nép-i pel megkedveltesse A nép köiött élő a anaak jolib létre juttatáson buzgói-| kodul lliivaUitti egyének még Maguk | sem nrész^iek annyi időt, nem azknitdl-i nek a saját anyagi laiszutik emeaésére j | sem\' ptnnyi láradságo^, hogy neídául
a korszerű méhtenyésztés legszi
aebb elméleti és gyakorlati tudnivalóit elsajátitináki! Hogy egyebet ne emlit-
J Levél QUichenbergbfil.
V, I — A .ZaU" eredeti Urnája. — "I
julius IMn.
(i4 /Amitoif. — 26* inx/r</. j— yU rghzdqnek a kikel ItUuHk. n 1 htfeyek, a kikel nm látunk — Kjjrli Umelh Hol mn n nnujijar telep ? — Unt h *zfp tölgyek. — »SImkotch (íleichenheiybeH. — (JRz/üiilíi a tzinhiizban. — ltytj iijazi sjdoMM)
Benne \'vagyunk az úgyneve/ett fő- 1 évadban. A ki msgyaráaaiái akarja j ennek }. a saját-ftgoM fogalomnak, mely iMihon is j mást jeleni, ill is mást jeleni, taléhelyen I is márt és varosban is mást Jelent, az a || nyúgyhelyekre né/ve legyezze meg magának, hogy a tőévadhan a legkevesebb üres lakás •van lürdOhe\'.yéken, s ti mi van azt la drá- | gabban kell megfizetni, s hogy a vendéglői | szolgálat it nehézkezeldt egy kissé! mert I lobb a vendég mindenüii, a pincxérsk száma pedig nem gyarapodott. Ilyenkor azuián | s borravalónik ia meg ven a maga iniiios* sága és jélenifisége, sokan pedig éppen csnk 1 most tudják meg, hogy vpliaképeit mire valő \' as a botra vn ő. A kinek netalán szandéka | volna idejönni, vagy akár bármily IDrdfe- { hegyre, •« izdja meg, bogy mindenkit liárom piaczér sxolgal ki, s mindbáromnaU kell I juúalm ax etelbordőnsk, az italt baaAoak I és a ftzeiA innoaérnok, I. i nem snáak a \\ pisczérnek % ki Hxei, meri az ivó víz eem olyan Víz\', a éiely ísxlk, hanem sniák • I piacsérnek,fs kinek Itelnek. — Ilimen tat s k|s kbmtvatái szivésen tizei né ss ember, essklplysn rettenetes meleg na volna, a minő iU ezen a gyönyörű kis! föld-zugban, majdnem egy hét óla járja. &H* CetaiuB aa árnyékben, ez mégsem bolondság, hanem síért mégis kódnysbbso elbírható, mert por, s ea aa ilyen gyégyhslynek valődi tfdáea, mert többnyire as oly bele-pk Unfaiiik, a kiket ouboa a por zaklat, a a kiilele skivjAk mellfiket, tüdejüket,
engedje el a kormány; ha r<»aszul kel a gabona, csináljon jobb árt a kormány. Ha méh tenyésztést kell meghoiioeitaui jöjjün a kormány Ha selyemtenyén-tés vagy háziipar behozataláról van szó, Jöjjön a kormány.
Akik igy gondolkoznak, elfeledik,\' hogy mindet azután sok, tengernyi költséget okoz vagy okozhat aa államnak, melynek minden becsületes hazafi polgára s igy szent kötelessége annak érdekeit -f- bármely kínálkozó téren és alkalommal — tehetségéhez mért erővel és valódi öuzetlenaéggel előmozdítani.
A béke barátai.
Mig az európai népek a fegyveres béke súlyos nyomáaa alatt nyögnek, s a politikai eseményeket figyelemmel kísérik, úgyszólván félelem és remény között szemlélve a történőket, melyek előhb utóbb az ellenséges államok irtózatos mérkőzésére fognak vezetői: addig vannak még mindig emberek, kik szentül meg vannak róla győződve, hogy a háborúra, mely százezernyi emberélelet kiváa áldozatul, mely sok családnak teszi, tönkre boldogságát e mely következményeiben vajmi kevés áldással jár, szükség nincsen; a kik remélnek és biaznek az örök békében s úg| okoskodnak hogy az államuk egymád között való vMás Igyei, mélyekoek eldöntését háború esetében a kardra bízzák, békés utón, választolt bjtrőság általis el lehel dönteni.
Persze, azok, kik bármi ezélból a háborút szükségeinek tartják, s azt hiszik, hogy i a népik még nem értek meg az örülfc béke eszméiére, különösen most aem, mikor a nemzetiségi küzdelmek oly nagy hullámokat vernekJ a béke barátait jámbor \\botoo-doknsk tartják, s úgy okoskodnak, hogy az örök béke eszméje azon szép eszmék köxé
a mindenleöl kínálkozó pompás kiláláet, vagy pedig a mindenütt (eltalálható padok egyikére ülve, áhítattal hallgatjuk a mada-rak\'danájár abban a kimondhatatlan séma csendben, mlelyet csak sz erdőben [találtjaim, vagy pedig visszahúzódva szobánkba írjak a lürdöi leveleket, a őrülünk ak olvaső-köxönséggel együtt hogyha végére jutottunk, meri i|y lok i meleg mellell sz ilyen tár-c4aczikknek! iráss sem lehel kisebb gyö* nyörümp, mini annak elolvasása
Azok KÖ/.UI, kik üdü\'é* vegeit jöttek ide (ilelcheiibergbe, egy Igerí érdekes vendégpárrafl ismerkedtem meg. Krámer ope-raénekes és Krttmer Védi urnő, annak aeje. Sxerepeiket, melyekben a budapesti kir. operában szépiember hőnapjáhan fel lógnak lépni, Itt untul jak magyar nvslves. A nö »KidelíA«-baa, »A bolygó Hollandi« bsé és tAdiában* fog vendégaxere|ielnÍ, s/Jere* p-it, habár német énekesnő magyarul lógja énekelni. Alkalmam volt ax igeií kedves énekési ő mngysr kiejtését hallani; a a menynyire ismerni lanullam Sitorgalinái, lellénteig bizonyára eprreklUt lógja magyarul ladni s/erepeli. Meglehet, bogy vendégszereplése s/.érződielésre fog vezetni, férje is valőszi-nüleg sximén szerződtetés Mliából fogja magái néhány szerepében a bSoapSsii kft-zönségiiek bemutatni, Ó azonban lőbb ideig larlóxkodváo már Magyarországon, érti s n.yslveL s igy sxerepeinek e nyelven valő ének lém nagyobb neliés*égei nem okox. KivQltíki mégl »»sy sereg ónekmőréssao ran in UéoebÓI. MniíamlbtVi éa \'máshonnan ia. Ili níheSteiiM ki mind annyian erSnyat kóló drága lorlukai.
He most már ideje leás, bort bezár-jam s háti levelemet, s hHgy vSlmn) kellemessel végexsem, megsngom sz jliivsaóosk, hogy gyttlnek aa égen a fellegek, s az Éjszakára várjuk at esőt, melyei mindnyájan annyira áhajHiak.
■Stdeawndrr.
npp
■riy áteai: a
melyeket aohesem !•!»•» megváló mert elleoe mi»I M emberi termfaaet. •a hmbémíg fejlődése. mefjr nagy fivBft nyotat qmk oiff háborúk ártó lét esitheied, s as é (te következmény, mély a hálorq vai jár eHeuuljpxtaiik axön sok jó illa!, j mely azt kövein) is szokta. Ili-zen az «»reg Moll ke ájporosz-f ran c*iá háború, illán mon)> mfttí egy úben, hogy a {iáijoru a\'éri ik szükséges, mert oly jwép és magasztos préoyek jutnak napfényre é*jtyrvénye«fiflnex e bábom alkalmával es mán ia, -mélyek \' különben szunnyadtak.
Kétségtelenül igazi hogy az emberiséi fejlődésének történetéből sok érvet mlie] felhozni a hábora molett. A világiőrtenelmi ; folyamat alatt ieiajfött xyilko* táboruk nyoj mán, az emberiségnek mindig elegendő) al- ! kai ma volt oly etények | gyakorlására, melyekre béke idején olj mérvben *z0ftség j .nincsen, habár a számioítAnuNij könyőrulét g gyakorlására a mai beteges kor és tápa- | \\ dalom béke idején ia elég alkalmat szol- j gáltat, a jaj volna, ha e sxámajrfíámisi kő- . ny őrület csak romd irftig is sxíjriefelne. A \'közgazdasági banyai lát. t muökhs éa ■unkaadó kuzötti; mindennap feszültebbé \\js"»ló viszony, a szegénység jelhatalmasodása! a társadalom jobb karban jés helyjzetbea lévő részét, folyton ébren tartja a jótékony cselekedetekre, a mint azt folyton tapasztaljuk a tapasztalni alkalmunk van. Azt hiszszük tehát, hogy az ilyj érén vek teljes kitérésétől béke idejétí sem kell tartani, s a háború aem éppén szükséges arra, hogy azok folyton ébren tarjaasanakl A vitézi erények gyakoriásántumAf1 kevesebb alkálira lenne, a kardforgatást kepselibeii: tanulnák, nem is volna srükjsége ra annyi | embernék, illetőleg az mriberek\' millióinak mint mopt, a mikor minden ént esi ü ember polgári foglalkozása melléiI katonának is neveltetik; . a nagy műveltség j s a jiépek íiadi lábon való állása iízonyj nehezen összeegyeztet-bető ellentétek, mí különben nézetünk szerint a nemzetiségi érzék erőn kifejlődésének köszönhető.
véarnéa * P í§! líjsiranto
I n\\
itrabiziú tfi Ausztria
»ái4í>
Omsznrij ággal >ifjl íújlfzilib\'i fttypiT
" 11 Mejí
krayuitk napi; idöii aaMMb^B gfttf
MA P
pl I
aiig I rt után [M>~án indi királyt if
áui^töze* i I oinouyap terve;
a liOreeion
lkok vez<\'il
m
nnrj megk b<jn kijelenti, htzaég üzi nye sieriii kiJőnene eW vájjon Kitin njdjjm o t Vji\'en.rziáh spantynl kor állal\'lakolt rftilijás jog
llómáből siánjlckftt nem | az össl jégyiékben. ■ Itíszoff e jea hogy ez eihátározá&l nézve boázd isiink.
iNém (\'jjíl|iklel||n, mi nagy-hali) mily \'összege) seregek nniészt löl. 135 millió, Orosiországti
A béke létiutí 77tl ezer em ezer, Némenm Magyarországi
Azoknak a férfiaknak tehát, kik bélié coograssusra gyűlnek égylle s egyelőre liá-bár akademicé megbeszélik azokat a módá zaiokai, melyek mérint aa örftk béke Jlórának fallételeit I lehetne megtalálni mégnem oly bolondok, mint őket sokan tíirlják. A vágy és az akarat meg van a népekben |a béke. a tartás békéi iránt, | hogy ennek áldásos müveit ápolják éa !\'e|lesz*zék, mert\' boldogulásra végre ia csalt ezek ve/elnet. A nemzetiségi ellentételei az állomok áldatlan politikája, s naháay őnzfl nagyra-törő azellem, vagy a hnioriai fejlemények rossz éa hamis felfogása tette o\\j élesekké
A béke cbngressus, mely e hnnap elei j jén rtrizsbánj gyüléaez^ltj tőbb reSolniiél fogadoll el, melyekkel az államok mindenesetre megbarátkozhatnak. Ilyen az a rosoí lufié, mely ssarínt, mintiiogy a kürmányok oda törekednek^ hogy a plotgárok tsazeségé által táplált eszmék éa óhajok kifejezői lej gyenek, a választók belátásuk a/.eitol orszáj guk politikáját az igazság, a jog éa a né-j pek téstvérísul^ének érteiijiében vezeaaékí Hát ezt meg in lehet tenni, de ugy hiss/ülj a keleti kérdés megoldása nélkül mai nap még álmodni sem lehet as őrök békéj 1 röl, a arról, liogy az áHkn\'ok választott ; bíróságnak veaaék alá vitá^ ügyeiket. Kz n kérdés újjy lálsjtik máskép jmint bálmruval^ nem lesz BHtgnldható. S Knrépa tanús bén kéje valóban azt követelné,jhogy ej kérdési végre megoldásáéit. OH a keleten oly érde-kek ütköznek fawze, ttiejyeltél a tufláv éal | germán elem veres öanzemérkózésö j nélkül megoldhatónak nenki aem tart. Kz. öasze*! f mérkőzés egyszéfsmiád a naugaii citriliaátio fölött is dönteni log.
Politikai szemle.
tJulj 0 töl tlj*Íf\')
Pofilikai lőrökben biJfo* értasOléare va14 faivatkozéKsal emlegetik, hogy hz nr-aaággyüiéai Oeti áiegnyitásakor töfib méraé* kelt-ellenzéki kénvMtf lm fog lépni a szabadelvű pártba. jToldien pedik párton kivttli álláspontot fngnik elfoglalni;} mihelyt azonban az állami jadmitjiaziráCKió |iehoiaUla nyíltan prodamáltalni fog, fehtartáa tlélkül
belépnek a szabadelv ii |>énbs.

Bouiaoger éllen a francm állami (őr-vátfszák kát pontba légiója iMtaa a táda-kat t) PoÜtftaliiéayek* melyek
■ ■
t nteréiíyletff vonatkői ffrná kft?|képék e)si|l hboiifnyi(t «1ppit|ák Jinipg.
T rl«Ta NagVari
regit M\'
áü
ralik a Teiápfnék édí| MmS|. hogy sajt e*etgi jvzagnak l|álforuja[ aszttrszág -t^sj ezTflfi egjfúttal íüíiü
i lat az -
Rsp-i ezer; It^raan.
ria. Img, .,— arkazii
ipának Sjjnnyoln; szagba
valenciai éi . A Bonnali^
égH\' cbifit\'rcs Itoiy a sok
F*jr«rtoz jl llftriiahttj 1 visinmt meglógja;
fJsfő a 5Umaabttr|í vtm i 4sálatot Ut lyfim
Ítiltotta. (Mikor énnék íúzjtős letariőzi^a! f>ra I a iMazakkal ktehadikofta ja\' rhgtön kocfiba Úti s fpégebe hajtat^ u|, |
dMeáhl
^lírifp a*
ényes évad BaJliton-jFüreden.
íjjáaMftiláfllnak \' pnifllt iiossá lepi, Iraiy közlemény: kőxzépek>5i auunkl — irja a Wéi\'ér jrókijak, ineiyek ligeti Jartatmaxnak: f
bmujiil i fürdőhely vüiij stlerülle kivá-n iijjderj misan eredő helyet ia a kővetkező részleteket.
ik. A lárgki «firagm<sai , | Snlatol a | iaviratlcin. ántalom és
ki dk Kiin|):
ilriík vái nsből
egy áít
í l ijl, n|pjy|iek eredményétől R i dlJaszKirsfűg vilá igy VMkziudaiwél n Wrijtne tarló mioyt, hoffy az á.l lii/akiia adja mr I. Azli hiaxt\'k,
átina
•Italalon Fiíj*éd| u létazik őrvAndeiee liaiá ptíseblJ leszi A s-/<|j|) ^e m kiizleké lik dl Ii órában megné|*oakti i.lj várják az nj érkép kezazofiláa. natkolfarlm! Kllred mindenkire kelleti
ktirmany m m fogjá ntegtagad
jeleotjk, hogy a iHeincsakj a ísjiaoyi, hatalmakkal i: Aflilólijg Monarcl kre, í válaszába nem tar
klMftli n kéil ala és u<|v ak exte^T I n s|>ai ni a kereln öl pátia elmtu udvarral. |ia-fudatia kp iánk már
akt.: iiio:|tl r ja az egyliájra
vfl flotta dve, hogy m.eg is (
utaknak »
fbl. Slinpei ft {Filfo rdeatliJ nteii íricsl
é vek I Jen
hojfcy
tnlálkjozik a ismerőst Iái ütik ilj.j J liftny jéles mgja a tánaaiiágnak[ vonzói v> i jelenleg:\' i\'ríVjje
iii|ur«« |
íyw i
Mg -
éttdeke*.
jjíkzervi zésénel már
ap|"> mí
napnoi-napra ne bajiV már rendej-Siöiokj fÉ H -lfiiitd kőzt A a Hi|atnn partja^ ket. Van öleikeaés, A jnegif jodott B;f ím jneniömáat gyaí
sok juiiiniizi idi xéret ön megelége-
-i_.tsl. - jj.j , ,|ip| . jn„
láglŐftlojvé i fejlődik j
|ii
az egyes eui 4ak lijidikiHzüleieinek kőlt^ee lesz ki. Csak i Itéjielé siiftmú ismilliárd mármi Ifémeloriuágrit oki r:
visszatérlek. Képviselve vján a társa rétégé] A j lakialonparti eslj uíjstig. Kok kedves nemzeti Hziiiháx né-ribeiyn^f díszét, a [Jképeri Itt nélja. Jászai Mari, Vléváry családjával, fjfaiyi l|)j)lu|(a, Abonyi. Kerükl^n mindig ipezsg a jó kedy A szellemes és foszielen| l|áralilgásl»aii jyujtiinak a sxpllem szikrai s mRgnem|e(nekj] A. fOntoa
.fen ljar|ása
CbbOl
nrapmj a^nuágfá 40Í) mJ\'Olaazi
i|i. Auaztria-Rli gyarornzógra
: 1116 m rszágra: 3 2H m. iiu\\rk
itt legnagyobb Omszországba :
mel nézni a mu ja<az zal gyanús hogy á Hnlgáiif
iér. F\'rancziaor.-izYigban: 4! slagban .\' 492 ezer, Aus/lri; íj; 4(jí ezer, (llasxorazágbait ezer euibér. liáborn esetéii Kuropa t nagy f hatalma mága Mi millió emberi álli talpra; A fokntnll hadi kéazü ódések köve kezlélien 26 miliő katona vonható legyvi t álá aa európai\'f> nagyliaialom által A l^r mes ludi kidts iggel aranyban áll azuiáii ai ftllamok adoasiga i", mely kerek számbtiln ÍCH) n illiárd m rkát |kéíivisel. Kl»l»ui -W mi íliőt al utolsó \' ri évi alatt csinállak.
A franczii képvistjlöházban liőIránVi (jelene ek jálazú Innkjjie.j A Indrányok e)őj|Lli| zői aj boulangi risiálj, kiknek >az a c/éljol l hogy megakadá yozziiik a fanáeskozési. M két képviyeiö k izőlt tetllegnsoégre került dolog,! mi\' aziifi n parliaj követett. Kgyik a ka lommal az ;e Itiök jjtéijvleg^ kénytelen vo az ü\'éSl felfl\'igge ulenti ljiguerre|l|onlaiigeist képviselő ideiglf tieseh kizáratojt.
Koburg lej delinet nem bírjak jó s/ein
be | Iái
illik I ,mj H í1?1
I KO
ortaágos ügreket mke 6 szóló; komoly és! ihIoh ml Vizváry ögyjzerre [.ni, áz őívgtjk mosoly inig végre hangosai ^nyeikei. A kis jlrizyi — ejjyik kii váló zöáaégnek.
Jászay Mari, n nei izei n hőinőjének liangjalian hal juk a m méltóságát c.s mindén sz \'pstyei
(fsak iiiíkj jliklioi ii y -f a •áKjn
tor szn vol jáli kör pa| le
egylet* hang verseny vniin. ki judná leirni a .siigtija, a lélek a il igézet szállta meg a
ét) Sitii fin Mtjafl? lelhad k\'Vkuii
gy drámai jgyar nyelv A ■Hala-Juditot A sylv na; hang ipgel Judit, tilt, a szent jut sújtotta fogadalom kiinti. A erős lelj énnydiirgö
hailgok lilán |i belelj: gyei- miik láj y, édesen eptjilö könyőrcése. Á
yöíjgése valóságos lőre delein AlMtf nieilinyilörköttj s villáink a bilnős s/ép jp.sioi y . i A miátlin a sinai Rcgyiről hnngfott poilian fetrengő bü|bánő assxon fogjidaltua íiikigltii\'inpbait Al n
zka inak A • Novoje Vrefn ja Auaztria-Msgysrors/ágnt áljai kapottig milliói léikül lehe
kölcsönt garanlitföztn, mert •ellen, hogy körsönfj knphatol amerikai uzsorás<\'kló|l Szerbiát bárány (tál annál danin kijelenti, I Halkánf-lélsziget most már Szerbi tal, hogy ha a ti bírta meg meiitp hogyan bjrná az Gsrasdanin persii az oroszbnr/tl\' az OrdszoraxégHi közölt óriási a kW
ukftbb oziroga gy jltulgária ilopja lenni; hali vau. Kijt rvényes Miléti
Konstantint nem sokat gondtll poruson van m -j|i nem ittj hanem é\' geren skállltaníl ■ menne Konatantié nuk többször ajn nlolla belga mintára vas történt meg. MmM eltekint tje tel leseti
I aem ismert megfeledkezik élboíbnditott a mii iem a<|ó lön naég,.
a. 1 polf tiédelméi a jjionlH C.su rősilveh az löl meiwzo a írlrá séregeit
olt gyakori gytilijf részi vei nk zuzttnnriai meg. N^jibirottaáÉ
fegyve reseh gyülm n
lamafioMin axóttíi az adófizetést inéi lén ia mgadják angol éa agy orojii váriák.
Inngeiaták. IJ|aü»bU i ellen alkalmaatatoll A kamarából agg ki. - Kgy iávirnt lenti, hogy
t volna ex a megtér íják. (íaras íregstlint»r a «til) poiii lenti egyel királyt semi
Anaktria Migyarorsxág, Kjoburgot! arnd, hogy i rb nép s Imlgárok
e ez ideig iiáii a Kosz-•roéz fieifig Fekete-ten-^a Szárazon
lápojly jelien, (jíloia tábor a portanaik, hogy róuökat épilsmi, de nem a yáriN, a lielyőiségot nyí iVap*
áll a tMmadoknak
Knitából érit >xö Éviratok jelentik, hogy
izések
VannakJ alamiei
miken a meg A ijfiíil) ezere.h jelenlek kUlrMieil ki, moly pro/>-fa mI\'i krélaiákat, hogy erömal nlkalmazáaa ese* ieg. \\é gkőr •láb It/irom pá^iez >\'oa bajji érkezéséi
A IHinezia n imaéáb m íolylon ttjab). éa ujabb botrányul it ínsc nirozaak a hou-
fi llériaae kápviadö a necrnra én kizárás. azaU katona vezette ittl. II14 íki kalalist) )e-képvi ¥
anv cső szn
snk&ig lógnak mindéin élrz
ül
Jas
is
n y frt nóli
Es
tÖtt
elsz
lém-
volt
nép
ösai
Imii
a iránt, ki áttöwe (iilja ! uienpRszoay
tadiMi Öasverosktid. K/ek a h
nemcsak | ii lámpák áy Mari. | l.eere||/kcjdik liogy ezek lakóit! is adományában!] A
hallga lényein-Óla ; rfsxeltesH iáiig ver
mláiiya láHal nem
piliiAxakÖdoik
hlalihaliák a
ml lón Jáftay? SzijM a cacléoségeti féikt nirallta nekik Simou Ji tét Miinklcsy ecseijé re ! hiélfó a mint al könnyekig inééindtilf
neki, hngy ő és sxép sljavallalot, jában laszegyüj-rlm ülmtve őket dit szojfioru torié lenét írseléd-
a iMivéaziiM ke>ét, rul iáját, ki hol érte
ecsokidia. feltűnt a
K szerény I
mttvéainö ha^Mága, de
iS.
Aj bainveraeny-ijüilekji^nUjlk .Nagy oz illat szíj valta, jngatim. Tapa-gfflít
a sok
mmmm
szeiamind nemjes szive röl szólva meg ke(l Ibolvkaról is. A kia .aaóiial a hanoinig. megneveifétve vihni\' kőxt szállt le a dolx n
Mint e kis vézltjtbóf s játa/ik ujjilnímulloll i társaijéle ii Ule|viji| lais/jmsl Nincn panasz, ku li orvait jttiárj élyexet Kílftdt n Imim sxiubátt yelt\'kcdik n ösá|bar| ég megek\'\'grdesél rónyCNeimhjzi llliogy.jt^y 1. hó 11 én sptinlt ^Hnn egjylikingulail ilii\'imróz|ni
mos zeni Z\'fnfl az/n
gyűl
Vas; 4W\'y Kohiza lő jl páll és lihairai apái\'utaknak küldr kiijiKőneiiijktí! a nagy ál kel hazánk n regjSjuyos eaommjt yarázaé|iaU, il szeiivteiamek. Kedvei
ki
lyek parii va s még
iga^nlöt feléin ileni, [ki in
ségnj azérv kaiő
így i
utón
H.T logal
Kovács !Anel fötMzte ei dfii jurái
k ^rvetHl,in azt. Itenei ek ren
a llirilli-utiézntiiijik alt áaprn tve a gö/niijózás társi limllij t
illád a
akkor íöííid iMII alt )fed, inqlyjii a ikuföl
Levél a szoms
TTkfU/ JSNM^
Szórakozás, plheaia eséfj^hól tam \\4r hétre rénéea tttrtögk átrándultain a hnH^Wkp,
ét nx
yjzaeri1
rmfké
í^mmmmmmmmm
elölt nó- j HaaimyiinHfm, $má kiktoMi m|K reodörbistoi Szokásom! (ttaáa moo^ja még jó-t. ia tMMzélt, ro»a) mmít figyelemmel nwgéémi, ^ff aldühödt néf> aet bmuétái, ée annál tőtibei hallaii.\'^.\' ijéj)viseíöf» ki mm telt aal naépet én jól fcale*J ^ u azerkeaz- rési IftsampMrárrtl, kinek aok ip Jé tói denaágán Ikivül nemes ambitiója, hogy öltve a lalltéaaakkel megaxfiateÉit/ a S között annyira elharapódzón —>i<r| jLJ Már eddig saé|» eredményt ért ef; a saerea* íffétlenek aaázait l*»Worii^ia, kogy alfái élé kéoyaanritette ^ vnd^áuMágáan ölöket a aa által a becstelen aaemelyeket tiecait. letes feleseg^kké, a névtelen, ártatlan az6-lAtfeket térvényen gyermekekké tévé. A minden talllnieiban derék kapuvári h>«aot-galuró neve Oabmeii* Károly. lUr követnék példáját e minta íöbíróaak többi kollegái ia\'
Kószaéltei értesültem ftfcihtil famtí enlőmester haláláról. Személyesen nem i*met lem a megboldogultai, de annál (ohhet hajlottam róla beszélni, bogy ideget/áfára*, fása daczára lést el-lélekkel magyar vok, kitűnő családapa, jó barát és az erdéazet alapos ismerője és mi velője. Temetésén, mety ToponárottJ f. hó I l-én d u. ö óriikor megi végbe, többekkel együtt én is magjelentem-Kaposvárról és a vidékrAl több százra menő, intelligens\' közönMg, még a honvéd éa a ktia^shadseéegheli tisztikar is 2 Ainagygyal 4- éljőttea a öreg végtisaleletére. A temetési szertartást Szentes István Uopováril-Bányai tíálior táskán plébános éS Perlaky Jőzsel tászári káplán vegezte. A.lényes temetést a kaposvári temetkezési egylet rendezte. Nyugodjék békében a derék öreg, ki jól végezte földi pályáját.
A somogyi termésről kevés jot irhatok. A huia, rozs, árpa aratás befejeztetett. Teles telei van a mező szanaszét keresztekkel, több van mint tavai a a gazdák még sem \' örülnek, nem szól az aratók, vjg danája, meri Üres aj kalász, itt ott laláihaló szem; az is apadt.! A kukoricza szép, uiár hely-lyel közel sbiésre, főzésre való csöveket is lehet találnii de ha eső nem lesz, ném (esz uiivel meghiklnlni a sertéseke\'.
fíalmná hohordás, illetőleg tafkarulás már megkezdetett. Ili ugyancsak Ciabsovits K. föbinV erélye folytán uem a lalulia ta-j karúinak, hanem a mezőn , hordják össze a termést s ott ia nyomtatják, gépelik el. A,\' zalaiak is igy tehetnének I .
Mik után maradtam önnek
r öt gye egy
t Vendégek
kávé u plletl meg-ifr^g irak aszta-jlkesd ndo-
jtajtl nevel-
ixva törlik nagy mü-i lürdökö-i
liive
beli
a-é.
Különfélék.
(Jjánnhlr. Alhanieh JózMf hely-Hgvvéfl, közéletünknek egykojjj a mi-
j«l kergetett len, tneg-és szív-pgok meg
i bati élni, i ragyog Kunyhókig í Istentől bny után
khy nap múlva ni Mangoldnáz egyik
fpM . IM
job
•gy-
ea mu-a, | hogy Illet, iial, A fcö-myifolfn i tartott. • hngy ilginond fejezik i, me-loaágoa
rillpotl tiMpat munu ré^ét vi yíwuláM nyújt-y tel ősségünk
irisi köigedvelt-
a mm lágfl is Szivi
lédboL
m^gy«taaU, jljim jul. 1H.
m
(éahagy-a|(iki Ii gyemet, ifclWtjMI
tlőn egeaasége még ezt engedte, tlevékeny ! bajnoka f. hé 18-án 54 éves korában meghalt. A család a következő ^vászjeleotést. ! bocsátotta ki: Osv. Alhanieh Józsetnié,aaiil. 1 l\'rey Lujza ngy a maga, mint áa összes 1 rokonság nevében mély t\'Ajdalommai! tu-(latja iclejt hetetlen Térje Albánon .Ijjksct\' urnák köz- és váltó ügyvéd folyó| 188H. évi július líő 18 án esti 9 órakor.] éiétének 54 ik, boldogi házasságának ^O ík evében szélhűdés következtélien történt! gyászoa ellinuytát A! boblogultnak hÜll tétemei folyó hó UO-án d. u. ö órakor iogfak a róm. kath. hitvallás saertartásai szerint a Teleki ntczai saját házban bouentéltetni és a helybeli i róm. hath. sirkartben levő családi sipboH.bft örök nyugalomra tétetni. Az ongesztelt) szent mise áldozaj folyó hó 22 én tl. e. 10 órakor fog a helybeli azent I Ferenczrendüek plébánia templomában a Mindenhatónak bemutattatni, iuelt Nagy-Kanizsán, 1889. évi jnlina hó Ivnéa^ Áldás és béke hamvaira!
— X) ÍIa!IíosaI Laponkl mull heti \' jblius 14 én mégjelent 28-ikl azámában Gngel Adolf ur egy nyiltléri kiteleméuyt talt pzxé, melyben az elözö számban a Strásaberger Vilmos őngylllioaaágái tárgya/ó Inidóaitásban loglall s aa öl ia érintő vonatkoxást lápunkban | ineglürui njún szokott I angon ulaailja el magától. Mi ^ti emliteii (udósilást a rendőrségtől kaptuk; a hol az öngyilkoaaág elbz- }| ményeül lel hozott okok hivatalos, nyomozás tárgyát képelték, s bár ekképa velünki közlött adalok táeghixhtföságábau bem lehelen kétségeskednünk, mindazonáltal bármely tárgyilagos hefyreigaxitásnak, valamint (mindenkor, ugy ezúttal Is szívesen lengedtünk a volna (ért. Mintán azonlmn Engel Adolfiezen belyreigaxilástj oly azávak ég kilejeaéoek kapcsán arándékoxoli magtenni, melyet lapunkban nem iürünk, kénylelenek voltunk elnlasiiani közzétételt. Hogy azutián Engel Adollnak nyilatkoznia, bár a nyiltléri rovatban, mégis lapunkim került, ex tédtunk éa j beleegyezésünk nélkül, a kiadóhivatal ön-kényszerű eljárása lolytán történt! mely ugy itélí meg a háiyxeiet. hogy a nyiiliéri rovat lelett ö rendelkezik. Kién (elfogás és eljárás, illetőleg a nyílttéri közletntaj berniünket is séríö durvasága ellen a íjjilvánösság utján is tiltakozunk. A lóbbi a siMeazlöség dolga leaa. A etMeeelMy.
— A fUktarayal állagi taaitó képetdébeu e ké 8 is s a köveiiesó aa pókban tartatnak , dr. Raaaiaakaí Kálmáa kir. tanfelttgyalő kr elnöklete alatt a jép-Iskolai Uaitn kéMaitö vtaogálatiik 1 Has-fáfctrm jeleflÜieaeU 111 növendék kMI agy
vtmMpett, a tsóbtlia Ml tantárgyból vwMivetteteÜt egy, bíróm tantárgybólegy tanítójelölt, KépeeittetAt 15 MUt neg Hjg: 1 kitflnő, 7 ielea, 7 jóTltalánoa eredménynytL Esek köziil horvát és vend iskolákra lett képesítve 6 jelölt. {A tanké pesiU liefejetiével elaöklö fiir. tanfelügyelő a növendékekké* emelkedett bantu beaté det intéseit, melyben a leendő tanítókat jövendő hivatáankra fcazditotta a biiott-ságnak pedig odaadó mnkédfeeéift köatö netét nyilvánította.
j- Tflavéaaek. Rákiéi fiyörgy n.-récseí lakos • Mária* hegyen levő présháza I. hó 14-én Ismeretien oklói kigyuladt s fóldigl égett, BittoSiiva nem !volt. t* Osit-rugnyai (iyörgjy; perlaki jómodn gazda pajtája fi hó 7 én kigyuladt a a lüz elham-\'vasziötta » aiomsiédos Horváth Mihály pajtáját a a betakarított gabopnnémpekel, A kár megközelít 2000 Irtot. — Hajóé Mihály alsó léndvai ügyvéd hálánál lüt ülőit ki, mely konyha, istáló és kocsiszín épületeit és mintegy 10 szekér (akarmányleésxületét hamvasztotta el — Deruimorect murakőzi községben nagy lüt posilitott, mely 6 betakarított gabnanemüvel telt gasdaajgi épfl-lelet hamvasziolt: el. A kár 2175] forintra becsületet!. — ftilyó bó 19-én délután 1 órakor Komárváros község nyugati\'részétfen >ürii«ri épült czigány hátak egyike ismeret-len okból kigyulladt ás ex alkalommal 14 lakháx, 3 esür és 8 mellék épület, ugy nem különben nagyobb mennyiségű gabona és széna lett a lángok áldozata, ax épületek köxüi <supán pár ház volt bixlositva, akár körülbelül 15000 frt.
Vlnbe Alltak. Cselea József lég rádi lakos f. hó 13-án H éves kis leányával a drávára ment őrletni; kis laányátj a parton hagyta, megtiltván neki a fürdést, maga j>edig bement a^vizi malomba, a kis leány megszegvén apja tilalmát, fürdés végeit be ment a Urává folyóba s midőn atyja kijött a malomból az ár már elragadta aj gyermeket s megmenteni nem lehelett. -f- Bíró Mihály magyar szerdahelyi községi csordáé I. hó 13-án este a csordát hazahajtva, a malomhoz ment lürdeni, midőn a ma\'om vizét keresztül akarta uaxni, görcsöket kapott s a vixbe fulladt. Hulláját csak másnap sikerült a víz alatt feltalálni.
— Kőesőnél ii) llváiiilás. A ázom balhelyi ipartestület elöljárósága ezennel a nyilvánosság utján is hálás köszönetének ad kflejezésl a »Hévíz Fürdő* igazgatóságának axon emberbaráti nemes elhatározásáért, mellyel egy vagyontalan beteg iparos-tanoncának a iürdő és lakás ingyen használatát • /elajánlani kegyeskedett. A szombathelyi ipariesfü\'et ne,vében Bertalanffy J ó z s e f.
fölüti brallftdó plam reaatao^e. S|pt at éleflmeaoég bolaá
pipere[-ifygyesz nezöbeni i végé kiadott
fUaaerái aa-, györmekjá tárgy ) ereendéaek fii\' tette a [vörol ijeresztet Ennek la profán divi
vetni n| heHi|ymiiiisate f egy mos
mént rajr ogó kel
jéki-boltokra lé ifi folbi,
a fehér tnak akar
rendeletivel, jlmjily a \\Joros nyének | jogtalan haszmájatát kii nyilvánítja 4 miután a laikus aat hiarn, boly na illelro i|tarosok reakedői valami összeköttetésben a vörö| kerrttztj egyesülettel. E a rendelet a vönis kerekít egyesült 00 frt |g temeijhető pmizbiraággfl behajt hátlansag esetén 0 napi háborufll időbenIvedig JKXjj frtig te birsággau vagy 110 naptg terjed he rássa|11 intelendő. A vörös ke alatt engedély !nélkül mulatsága detni ugyanilyen hiiutetéa terhe al A kik Íja vitrön kereszt jelvény hastnáljttk s jjövőre is haatnálni tartoznak ezj rtjlegy hónap alatt kereszt egyeíülH központi válást ^nányá boa fotyjamouhi is a mennyiben ké alatt alj enjredijlyt meg nem ka vörös kifestf Ii aszná lat át abban kc niok. Api egyesületet a hol ügy n i«>Ijogoaifoi taThogy az engedélyeket mér aékelt dijat siethessen
-H liopáwok. Tehet Gyula sz fvasmegi e) illetőségű pék-legény I. Ii két isinireilsn társával vándorúira kik öt a palnni csárdában leilalták boros ál apóiban elaíudt megfoszlolt egy 70-180 frl értékű ruhanemüe bőröndjétől. |— Mátics Balázs cs lakos eladváti loijait, Scbwarz Igná csáni ko Tsinjijábjm nsgyot ivott s átlapol bon elment a korcsmáros Margit nevü [szolgálójával a pajtába hol Horváth Margit a .Mátics zsebéi) 100 frllfil 67 (Hot kilopod. Málic felébredvén azonnal és/re veti e a el beszéli e a korcsmárosnak, ki Lénáj fia és Bergheca Lénárd társaságában Margitot megmoioziák s állításuk szer 12 forintqj talállak nála. A nyomozó
kereszt ielvéj igásnak íizönség éa kej vannak ihagáal javára tjl iyagj el^tlráasalJ jedheto clzá-j neve it ren-tt tilos.
most karják, vöröa
hónapi ják, a hagy-niazter
ha le élne fairddl Siányprték
Scjhweinitver só Szbrénymégy Cure-jénék rend alatt teljesén Ital, .ipen védőnek :ji í
Baross Lítfűé sikerrel használt
Rolter viní* mag osztályánál Bécsben kit jelenti
akik általa fia**
iákat. "
íklóa Kjftlyhegyriil (Krai il; exi ha: Varner Safe III gyógyító ereje pár nap éfitotfl a ezért mindem lélcjgehljen ajánlhatom.
(élpésa .Szegeden nagy \'arner |afe Cure-iét.
á cs. Jfs kir. poata-éad
az orvosság kiiü n
Az elősorol amaz ezrek k|úzi gyógyítóit s a ki hogy azt uiiaden ajánlják.
Egy üvég á\'ri 2 merieljl) gyó|tVazer vator jgyógysiiertár
eifál izenjély^k ilfikjet kóteleaa zonvedő
örök elöli! HOrválh Margit maga ait álitotla, hogy a pénz mit Málics zsebéből kiv II sok[ kai löbb volt 12 frtnáls igy valószín j, hogy a hiány zaj összegei a korcsmáros s társai sikkasztol Iák el. — Kohh Mihály doi lasine-czi szalóls poliját f. hó 14-én iára éretlen tettesek nltfirték- s onnan 80 irt érieku bolti cziklekel tolvnjollak el. — Kii&inmni Miklós fik pzi lakos konyhája ablakán I. hó 16-án ismeret en tettesek bemáazlák s egy elhelyezett 450, Irt késibénxét uxsinann sxerencséjére a llétlesek
jieiefsi 16 án indult, midőn mint-kel telt mveexi gori-résxeg orváth ludni, volt | reggel pást s névii orváih I csak i end- i
Ir
JfrtL árát bet Poisonk\'
ltokat tett
hogy neki.
csak egyesek orvosság me|(-Egüknek tekintik, embertársuknak
képződésnek amaketalf, a mméenitt álta-Iánál jogos\' aaezáosiót keltettek. aoÉél ki inkAtb, mintán naok teljesen ttjaik éa Ma-gykroraaáfhéo ezúttal atewór láthatók.
^ Azon különös jóekaratoi, metyben minilenült a különösen fi magyar sajtó áttai oly gazdag mértékben részeaüíiünk, viNala-tünk szolid volta által jtt Nagy-Kanizaén in kiéróemelni reméljük a ajánljnk magiakat kiváló nagytjabecailíé\'Mel A Uartkopf /fit wnkmm titkát sdya
MAIIer G. Mi kan 4811-1 titkár.
Kapható az isi-Főraktár : S/.al-41 í
dalom.
|IJ könyvek. A Franklin- Tár-sulat kiadásálinu Budapesten ujabban megjelentek: Falusi MNytfifr M—30. füzei. 34 füzet. A gyümölcs Ifrtélrsitue. Gyakorlati ui-múlatás mikéül kell ak érett gyümölcscsel bánni, a gyümölcsöt aszalni, gyümölcsbort csinálni és a gyümölcsöt sokféle módon éri ék esi teái. A legjobb! asataló s több gép rajzával. Irta Myüfky Antal, ára fűzve 5(| kr. — 35.|füxejt. Az előrehaladt horkezelés Ü pincze gazddxsut ismertetése és gyakorlati uimulmás a axüre^elés, mustkezelés, a homoki borok itiké\'Btesijése, [a pincze berendezése^ boráazaii eszközök használata és a pinctéfiteii előforduló minden leendőkre nézve. Bortermelők, borkazelök és pinczemesierek számára Irta tíyurky Anta, ára fűzve 50 kr. — 36. füzet, H szántás Vz vetésről. Irta Héti József. ábrával. Ara fűzve 50 kr.
Gyakornokok szép irásaal, kfk a biz tosfitó pályára azándékoznak lépni, alkalmazást nyernek a Magyar Franezia biz tositó részvény társaságnál Nagy-Kanizsán.
Praktikanten mit schöner Handscbrilt, wel-ehesich dem Assecuranigeacháffe widmen wollen finden Aufnahme bei der Magyar Franczia bijlosiló részvénytársaság Nagy-Kanizsán. 43Ü 1—1
faládában elvitték. I
iH ftngjllltnnnágl kísérlet. Bi-róciy István, a keszthelyi gazdasági tanintézet [hallgatója jnl. 14 én forgópnztoly-lyal mellbe lőtte magát, sebe azonban nem veszélyes Tetténeg oka anyagi zavarokban rejlik. I
—| Illírekre került •rwadánx. Kovács pyörgy erdösfaí lakos *Sáadorhe-aj|i« sailőpásitor orvvadász hírében álló egyén lakását fj hó 12-én a csendörök megmolíjzván, bár fegyverengedélylyel nem bír 2 drb kél- segy drb egycsövű fegyvert, 8 drb nyulfogáara használt tört s 4 drb nfúlbőrt talállak nála. A csendőrök állal kérdőreyonatván bevallotta, hogy a nyulakat április ék május hónapokban tőrrel fogdozla« sőt hogy valószínűvé legye, hogy a nyulakat nem lön^ szokta, megmutatta a gyurgjyánczi erdő és azőlő közli gyepüben felállítva volt lőfjeit. Rendszerint a pásztoremberek; kiknek szo gálalukból folyó kötelességük az orvvadászat meggállása, maguk a legnagyobb orvvadászok, miért is kívánatos, hogy a hurokra kerül\', társai elréllehtő példájául szigorúan bünietlesaék.
— TemplaaarablAn. A - kőszegi I járáshoz tartozó Kelem község Sxl. Vidhez czimzett kápolnáját f. hó 12-én tóborczigá-nfok kirabolták; elvittek minden értjékesit-hető tárgyat Országszerte körózlelnek.
- Qjflknneágl kíuérlti. Szikórjs fíábor mura szerdahelyi lakos, .Muniés Erzsébet oltani hajadonra, mivel ez szerelmét viszonozni nem akarta, fényes nappal lor-gópiaztolflyal kétszer rá lőtt, azonban! nem talált, j Szikorja a tett elkövetése óta elitínt. I ||
— íTllen m térén herennl! Jel-yéwy liansnÉlala. Mióta a gmiH ímeg állapodáa a Immaniamnanak aat a aagy-azerü vívmányát léptette életbe, a mit az egyszerű voroa kereszt jelvény fogta) ma gában, mely jel alatt at emberbaráti Meretet a harciban megsebesültökét ápolja, a csonkákat gyámolítja, aa elesettekét! elte meti és családjaikat segélyeti s| á mely jel megtiltja as ellenséges golvónak a pusztítást a sebesültek kórházai ktjaSU: aiéta nagyon divatossá lett a vörös kereszt használata. Alig vaa ujabban föltalált gyógyszer, tapasz, tyukszemHastram, illat-azer, atappsn, a melynek a külsői borité kán ott aé fityefa^es a mi saááa^lnak
egy papjr^baj gyöngyölt -jl db. 50 írios|hank t
ilyutón elhagytak, mit Ruzsmniin gge) megtalált s! igy kára legalább részben mjfglárült. — Tur/tán Józsefi pór szomlmii eiizilaemher I. hó 16 án Köijjg Alajos hélynelkü i lauitónak 1 szállást adott, ki
l ládá-lopta. Caitpi .1 cxj-gátolt
jegyet a másnap rt
e szivesséiiet Ugy hálálta meg, hogy hun elhellezell 00 frl Készpénzét Káros ieljfjlen)éye folytán Kömg a csárdában.
hol Kozári Pál pörszombü pészszel Éri friot eliniliafoll — ell s áladalolll a biróságnak.
aénlittraicM mint hazaion háaínae^l már sok ezer [esetben bi a legjobb aegiiö szernek hirtelen ro*« meghü éabnl keletkezett bajok, stb. stb megszüntetésébe, ugy hog{ alig van i melynél ni ismernék ezen szer kit gél éa sxüUaégét annak, lipgy mindig belőle a Inxnál. Axonban csakis a liszt a minőségű sósborszef<xnek van várt hatása, miért is figyelmesletjük olvasóinksll hogy utánzatok váaárlásái kodjanak, s mindig Brdzdy Kálmán * sxeszél hawnálják, mely kxámos kilÜi
myult iillét, uyors talád, nőaé-Nyen rjalódi, teg a stiell I óva ésbor ileiés
és tapasztalás szerint a legjobbnak isiierte-\' " f\' :L-ÍJ - - - küllőim ir |i
tett el ugy hazánkban mint a
nn i-
410
Ulk leieknek.
Egy oly t gyén
ki egy egwszerlü eszköt állal 23 évij süketség és lálifigáaiák gyógyiilsloit kész annaH leirásál német nyelven u megkeresőnek Ingyen átküldeni. Czin cholson l. II. Bécs, IX. Kolingasse 4
OrfAal feleláteéget
vállalnak liagnkrá mindazok, a kik roeggyőződéptik I ellenére kikelnek bix: társadalmi, ponlikal, vallásos vagy \' természetű UkldájaoÉ Intézmények ellen sokai is viflszaÉrlnnak attól, hogy )] hasznot hnizanak. Az ilyen emberek nem védhetjük linagjunkut eléggé. A
tensö nyos 4ayéb má-ölük ellen
Ifatyt*
lágoaabban jmuöitkejuk ez az ellenzél; iske-dés a gyógypiiódok és orvosságok dőlj I hanj Sajnos, igein sok ember van olya" u kik kéiségielenüj logjanailos orvosságokat me | győ-zödésük elle|iér| mfllóztik, értékteleof tnek
óvnak\' zék. áonk i ibe-ftaaz Ivöa a
mondanak t nhban, kog
Kiért mindjen II azeávedőnák lanácso
kell, hngy Ai rekiöl és aa nálja amaz voltát ké/sé| a melyek a
.Semmi oly nagy s Curejével a tegségeinél » győződhetik
mis bétegeket is meggát piészségükef vi* szászért
ixkiMjék at ily lelketlen i ái ueg|íyöződq»éí követve, írvMüátokat, amelyeknek I
leim bizonyítékok múlaij gyényal^at lehetővé teszik.
éle azerrel nem értek el kémlel, mint a Varner vrw, tnáj, epe éa gyomot minden beled maga ia ez nrvpjság négyitó9 ara
tartó meg, nden : Ni
Közgazdaság.
A Duiiiigőihajés tArNtft\'Ag váUá^n.
Egy félhivataloa kőnyomatos, Béeslml, valóstiniileg a társaság köréből, a követ kezŐ tudósítást kiizli:
A Onnagőibajőzásitársulat igazg it óságnak azon képviselői, kik megbízattak a magyar és az osztrák kofmáiiynyal való tárgyalások folytatásával, Baross kereskedelmi luiniatternen távirati nton azon kérdést intézték, vayon ma, július 18 áu. foly-tathatják-e ii miniszterrel a félbeszakított\' tárgyaliásokat. Mintán |azonban budapesti megbii^ttjuk által|*közben arr>>l értesültek, liogy további részletes tárgyalások felea-legesek[ minthogy Baroks miniszter feltételeihez yáltoiatlánill ragimakoilik, szerződés aláirására jelig s[m a jközgyiilés, sem az igazgatpsúg által felhatalmazva nincsenek, tegian ujolag táviratilag fordultak a magyar Kereakadelmi miniszterhez, azon kijelentéssel, hogy ezúttal aem jöhetnek Budapestre. Kz /izmiban semmiképpii sem jelenti a tárgyalások \'teljes megszakítását vagy befejezettét, feltéve,! hogy a magyar kormány később hajlandó lest a tárgyalásokat! a Baross miniszter által megjelölt alapon.. ujraj folylati i. Egy uj magyar társaság alapításától való félelem nem gyakorolhat bnlolyfat. a Diinagőalia \' józísi társulat elhalározáaaira, miután privilégiuma ugy aem lenot éa a magyar kormánVnyal tlirtént megállapodások atán is minijén • akadály néjkíil | létrejöbetpek még más magyir tarsnljilokí A Dunagőz hajózási társulat raiörekvése most oda irányul, hogy az osztrák kormánynyal jöhessen teljesen tisztába, hogy esetleg a magyar kormányosai nemben elvállalt köte- i lezetfségének aZ oaztrék kju\'mány ellen-kezéae tövejtkepstelien eléget, tenni utólag J akadályozva líii legyen] Miller elnöknek I lemondásáról azoló hírek alaptalanok.
még iate be iiieg-< röl.
ijyijttér*)
Klrtli^rM JfItnlé*.
Aluliroti mká Kanizsa (város és v zöm égének szivm l e napoknnn ,— j Hart és gőzerővel műfiödi
ság bátorkodik Nagyidéke míg) érdemű kö-udoniásáija adni, hogy kipf W. I — hooczlani éietíhnniksi híres mu-
reuma, mely egy ki*erjléu terjnészeiiani te4 remmel van egjfoeka|inp\'o|]a, nnlybeo megérkezni a az Bölvős jtéren letelepedni. fog.
Fenti csariwk nbl[mi]ifá^ábau a mechanika és képitőiiípvéMKej műremekeinek nagy halmaxáiL bujnext inil reszétien pedig oly készülékek nOlönóaéu dus gyQileményéi nyújtja, melyek ugy a szakemberiM, mint a Isit usru nézve knválój érdekkel íjirnakl
A kísérleti: lennéMzeilani teremben a de!ejea»ég legújabb fi>álmányai lesznek be-mulatva, msly k sémink falóban lüneinény-
<) Aa • ravatWa gin tÉH
öilMUkifl a#i
vállal a i net
Egy középiskolai tanárságra képemlelt egyén slőnyös, fellélelek melleit tanitónl ajánlkozik oly gyermekek vágyj ifjak mellé, kik a „ Német nyelveld rövidebb gyakorlati ulon alaposan eLsajátilafni óhajtják.
\\ ■ Ugyanaz tanítóul, előkészítőül ajánlkozik oly gyermekek mellé, kik a gymna-ziumba, vagy egyáltalán valami magasabb Intézetbe lelvétetni óhajlatnak.
nul Bővebbet
Úgyszintén rorrepefitorul k mellé. I
gyengébb ta-427 2--IO
Fierhel Fülöp í könyvkereskedésében.
H
naBmníBBBBBBanmm
Vasuti menetrend.
7889. junms 1-jétÓl.
_ , „ . iJfTorí vonat imil imm
PMt lnd| < A. 04 p. 7 4 90 p
MM. VijilMl JIM n. voual Hudapast -Kt-i r«ggal délba nirn ferkil ó. M p. 1 ú M p.
KKIIÍZHM itprlinf
hsam. Vonali as. trnnat Pr"! roygaj djőlbo
tn ft o. IS p. 1 ó.| 45 p.
ir \'iXyorB *°aa* er»»«l»»« Ka. jj regRI||
nlva &k 6J. 54 p,
mu. vonal
Kanixa-Hécsbl ragga
Ind; 8 A 1.5 p
•a, [von. mm. vonat\' dJ o. | . Mta ti - IS é. N.
gjon ». •
NO I
I04.40.I* 15 p.
arj !""
•ka I
11 58
Béi-a-Kanlsaa, Krki
r
tn, vonát;
"II*\' 4 Ari tfl p
Kaiihia-liarea\'l Ind 1
lliaam.viMiat raggal 5 A. 28 P
^soai.«oNal Uarca-Kanlsaa <fclba "■•fl I 4 40 p
dilbo I 4. 15 p. "Hl- von,
raMii
5 0 [ÍOjp. vojfjj. von.
rabal 8 ól09 p.
■ #14 |
ltjf 44
■I v. nam. VOM>\' é- «4 Nto
f la5 l| 6,14 p,
m- vonal
n. von délin ÍM.
•a. von üélllo lUj
• í. v.
I\'itiil* 1129
aala
| H p.
Felelős szerkesztő: ^ A Hfl A \\l A J
O II
Hirdetések:
Maalld keresel!!
Állandó Urléskodáaa | atyéaokat karaaSnk\' kik tiajlandók képvisoloségl nket •Iváfelai 4a a lürvvuy által ungadélyenett ponijtgyokát riatlotfl-»ilé.H mellűit olirnaitani. Húgán jato!4k blatoaitya.
Ajánlatok iuténeudOk:] 4gS Z-S
Nay, Kller én Aéler, kaak- én vilié aalel.
ilili a W im
[I éWm
3 hnlmm
z KllPííJÍIli: I Mnulfhj 7 iiitáSiiiiy ^
lúmé *
30. szám.
Na jl-Eanizsa, !1889|. }u\\ks 28-án.
XVI. évfolyam.
Pályaválasztás és iskolai rendszer.
Gondod átülök körébái leggyakrabban hangzik fel a panasz: nem tndjuk\'mire képezzük fiunkat. Az ilyen felkiáltásokat különösen akkor leket hullani, mikor a fiu iskolai pályáját nem azzal a szerencsével! futja meg, melyet a szülők vártak és reméltek,, s mikor tanulói pályája közben jutnak a szülők tévedésük beismerésére. Mikor még Magyarországon az elemi nép-, iskolán kivül csakis latin skola volt, természetes, hogy ezt az iskolát látogatta mindenik, s igy történhetett meg az, hogy tiaztea iparosuk dicsekedhettek avval, bogy 5—6 latin osztályt végezték, soka« pedig egy pár latin iskola bevégzése után az eke szarvához álltak. Éz kétségtelenül elegendő volt előbb; de azóta sok változott Magyarország átalakult politikailag és liémj tekintetben társadalmilag; — kormány és társadalom egyaránt azon vannak, hogy az országot mentül\'■magasabb európai színvonalra emeljék; a politikai átalakulás aztán természet azerUlqg magával hozta az összes viszonyok átalakulását is. biz átu)aknlás részint a tanügyi viszonyok álalakn lását vonta maga után, részint ezek a viszonyok lolyink he a többjeid átalakít lására. Most már nem szükséges, hogy jtkármefy pályára készüljön valaki, liogy a latin iskolában szerezze meg az általános műveltség alapjait. A viszonyok alakulása ilzükségképen arra utalá az intéző , köröket, liogy intézeteket alapítsanak, melyek! min-I (Jenkinek lehetővé teszik, ■ hogy I a te hetségenek és hajlamainak mégfelelő alapműveltséget, az arra legalkalmasabb intézetben szerezze meg á Ajz emberek azonban ragaszkodnak aj régihez, a hagyományhoz p igy az iskola dolgában ia ; innen vjan iiz, liogy azon szülők is, kik; alig remél-
ni ■
elenik N&gy-Ki
miiáa faei
hetik, liojy gyermekek tudós pályára
fog lépni, mekeiket, va későb Mert gymnáziut
elszeretette) ide küldik gyer-aojkszor nagyon is mej ;bán-w tévedést.
bizonyos, Ifogy a mai fő-m, jelenlegi tanrendszerével lényegesein más, mind az előbbi. Oly eszközökkel mai napság a latin pi kólát végig futni nem lehet), s a ki 5—6 osztályt légzett, alig megy töbljé visz-sza az eae mellé, vagy ül a műhelybe, ha még oly csekély tehetségű, e;; okvetlenül proletárrá lesz. Arra m ók a gyakorlati ezélra szolgáló iskolák, Ma már a jól vezetett teljes 6 osztályú elemi iskpla is szép ismeretekkél látja el az egyszerű életviszonyok közt élo nép fiái1 különösen,\' hogyha esek az ismétlőiiskolát is szorgalmasait látogatják. d ki azonban a gyakorlati életben a kar magának pályát sí erezni, annak részéit ott van a polgári iakola, ott vajmi [k a mind nagyobb siájhmal kereskedelmi iskolák [Két-hogy a gymnázium naí nap pszerü vagy gyenge lehet-Um-tanulÓ ösakis mér-
enkint egysz

er: vasárnap.
keletkező ségteleu, nem kqz
iiaiium i elméje ir
ígü gyermeknek való iakola. / ly igényt támaszt a {int:, melynek valóbaii a jobb ItijhetKcgilek bírnak ol) lékben megfelelni, hogy későbl mely siijkpályán szerencséjüket állapit hassák, mert ha jól rossz is végzi azt az iskolát, abból m fjj követkéz k, hogy később helyé állja s boldogságát megállapi hiassa; m>g rövitlebi) tanidőben készül-e va lamely gyakorlati életpályára, nemcsak hasznos tagjává lehet, a társadalomnak hanem saját boldogságát is eszközül heti.
Nagyon érdekükben áll t szülőknek, hogy nagy megfon válás/széjk meg gyermekeik s
vala-meg-tl ef nem meg
az iskolát, nehogy később megbánják azt a lépést, a miről azt hitték Bi"gy gyermek lik érdekében teszik.
1 át a oláasal ;ápnára
•na fantpi lápel jl»4l, julius 18 iki keleltel irjáik a >Péstér{Cinek:
Néhány nab előtt itj azt a hírt ler-jesziellekj liogy PpraioAod bolgár fejedelem mind A két Bulgariá független királyának szándékszik magái proklamáltatni. Ez állítólag tervezett prononciamento napjául sugusz* tus 14-éi mondták. Aj porta, melyen minden merész hírre egy gyönge ijedtség vesz erőt, azonnal bizalmas kérdést intézett a hatalmakhoz, hogy mily állást foglalnának el ily tényekkel szemben. A válasz, mint máskép várni $em lehetett úgy hangzott, hogy a hatalmak mit sem lesznek, a mi Bulgáriát a legtávolabbról is leibátoril hatná e lépésre. A bolgár kormány, a mint e hírről értesült, azt azonnal megczáfollii a leghatározottabban. Tényleg nem is forgott s forog lenn semmi, a mi ezt a merész feltevést igazolná. Hulgaria egészen korrekt magatartást iparkodik tanúsítaniI; iparkodik az elismerést, melylyél legilletékesebb helyről, Ferencz Józsél császár és király ö felsége részéről, adóztak neki, teljés erejéből megérdemelni s igazolni.
1 Kréta szigetén már csak nem akar visszatérni a nyugalom. A keresztény lakosság folytonos agitálása és veszekedése lellz-gulja a mohamedán valtáau lakosokat !és kész a véres verekedések kitörése. (Egy leg-; nap esje Athénből érkezel! sürgöny lény eg a krélai mohamedánok télkelését jelenti. Már a ílorrásraj való tekintethöl is szüksége van e hírnek aj hilellérdemlő megerősítésre. — Á szerk. ir.egjegyzése.) j— Az elégedetlenség tulajdon képem oka a két uralkowó keresztény kolériának a jöyédelmes hiva a-tok é* állások birtokáért való küzdelmében van. Kréta igen kiterjedt önkormányzatnak örvend .fii nem szabad a portál okozni, na ott folyton forrongm* van. Ez a forrongás természetesen már önmagától réges-régen megszűnt vo|iia, ha kitlülrol nem táplál-tatnék.l
A ki a krétaiak- aspirációit csak némileg is ismeri, be kell vallania, hogy a gö\' rögök nagy csalódásban vannak, ha az{ ki-
szik, hogy az egyenes krétaiak talán hozzá juk gravitálnak. De persze megnő az agitátorok taraja, ha látják, hogy minő elnézés gyakoroltatik velük szembei taég a komoly faktor részéről is, minő as angol kormány. Salisbury a krétai állapot megjelölésére valóban más szavakat is laláihatott volna annál, minthogy\' Kréta szigetének Törökországtól való elszakadását egyszerűen közelállónak proklamálta.*
Küzdelem a gyermekért
A modern kortörténelemnek tagadhatatlanul egyik legundoritóbb epizódja az a küzdelem, irja a *Pester C.«, melyet Milán ez király s (öle elválasztott neje vívnak egymással gyermekükért. Először majdnem megfoghatlan bátorságukban megfosztották egymást; vagyonuktól, otthonuktól s boldogságuktól és most meg szomoritják s megkeserítik cselszövő küzdelmeik által életét annak a szegény teremtésnek, kit egyedül s árván hagylak bátra* egy számtalan akna által aláásott trónon.
A mily szomorú önmagában véve, embereket, kik millióké állal irigyelt lét delelőjén álltak, alacsony szenvedélyek porában egymás ellen áskátódni látói, Milán és Natália mégia önkénytelenül kosukba benyomást kellenek; különösen eljárásuk é\'éhken emlékeztet arra a mesebeli házaspárra, melynek valami jóságos lündér három kívánság teljesítését ígérte meg. A vidám hangulatban, melybe a sors e kegye állal jqtojlak, az asszonynak egyszerre ét-1 vágya jesjs s abbeli óhaját fejezi k^ hogy mily jól jalenék neki egy jó vérea hurka. Alig mondta ki. rögtön elélte tenaett a kívánt huTka.A férfi haragra lobbat)va as asszony omobásága miatt, mi által a tttn-déráldásnak egy harmadrésze ily hiában kimerítve lett, kedvetlenül felkiáltott; »bár* csak az orrodon lógna a hurka!* Es abban a pillanatban teljesedett a második kívánság. Ugyan mi lett volna a harmadik, ha nem az, hpgy az asszony ismét megszabaduljon) a rettenetes orrdiaztől.
Milánnak és Natáliának is meg volt a maguk halkivánata s megfosztották egymást tróntól és boldogságtól: váljon nem as less-e harmadik kívánságuk, hogy bárcsak ugy lenne, min ha Bemmi rosszat se kívánlak volna? Ha van szivük gyermekük iránt a
Táirczsi. Politikai „csöndes."
— A „Zala" oreiieti tárczája. — ,
Mióta a magam kény eret eszein, valóságos politikai bujdosás az élelem. Azon vagyok [minden módon, hogy elkerüljem a politikai mozgalmakat, hogy sehol, soha magával ne ragadjon iszapos hulláma. Hallani «e| szerelek leiöle.
És a íaium éppen úgy hozta magával, hogy én nem menekülhetek a politikától. Hiába bujdosom nagy mesiizjségbe S város zajától | principálisunk, a löszerkeaztő úr, irgalmat nem ismerő következetességgel küldi a pólitikaí; lapokat. Ki vagyok nevezve ,j)olitiHai szemlhznfikf
Uten nebt.Sorsát senki sem kerülheti el.
Hogy aztaban egy kissé a száraz politika meguszszéa a kedéiyésség, a humor savában, borsában, szálljunk! a „ronal alá." itt legalább, ámít tréfából írj is az ember, \'rá lehel fogni, hogy komolyan van értve s a gomoly dolgokat is tréfára lehet csavarintani.
Hát iszen a politika úgy sem más, mini a dolgoknak a körülmények, a viszonyok Mfrinii csavarintása. így tanultam ezt \'Szalamonder* barátomtól, aki a Bvtmal fiÜSHfjppen: olyan \\t polilihu, mint a miijen rossz $ Szalamander" vagyok én a „ronaí\\alaU",
Ha iőle kérdeném: hol kezdjem ?\' i-: bizonyosan azt mondaná; >Kezd üleicben* berg politikai fontosságánl«| i)e miután most a sajál lárczaírói gusztusom szeriril ink, kezdem azon a- 850 magyar zárárdokon, síik Kossuth |Lajoshoz mentek leborulni a nemzeli nagy aspirat iok éTHsohra előtt. f|í kezdődik a poljtikaí »csöndes.* Kalapot emelek, mélyen meghajlok e zarándok sereg előtt és irigylem szerencsé-
1 i i ■ ü ii. ! !*" \' jöket, boldogságukat, hpgy láthatták\' i fájdalmas lekesüléstől megdieaőülten .hazánk legragyogóbb történelmi; korszakának halhatatlan alakját, miko^ szólt reszketeg hangon, a hontalanság keserű érzetével Iköny-tői fátyolozott szemekkel.
Milyen lehetett az a jelenet,, mikor a világot megnódilotl szónoki erő teljes fenségében olt állott az agff, a honfiul nagyság mértékében névtelen óriás és körUlra-jozlák\'a mi magyar széfjeink, a honjeányi lelkesedéi mintaképei éa csókolták azt a nagy élőszobtol az őszinte imádat egész rajongásával I
Vnjjnn ezeknek a ilönséges je epeteknek híre Ivagy a j 85 iki j barátságos fogadtatás em eke ado|it-e erösebb impulsnat a Irancziákjiak, liogy a Turinból Pária >a ment 8Í)Ü hazá ikfiátl oly ritk^ szép lelke lepéssel fogadták! I I y
Olt nbbajji a nyüzsáő világvárosban is fényesen püníj, mennyivel szebb a népek, nemzetek|üJelkezéfe, mint mikor agyafúrtan kombinálv emberirtó fegyverek ózön< vél rohannak egymásra, egymás véréi ontják, megitat jálf azzal az áldott békés avy deldet; egymásrajkü\'dík a halál öldöklő anUalAt; a lörléneiuet ieieirják véresebbnél v Íresebb lapokkal ss mindezt elnevezik dicthtynek.
A lestvétíség nagy eszméjénel; meg-nyilatkozása vplí az a, szép öleik esés a francziákjés magyarok közölt. Kél, : iz ibad-ságért rajongó nemzet ölelkezett olt j ro-konlelkiiaeg; leplezetlen őszinteségévei. Ebbe az ölelkezése nem jálazolt be a mi g iaabl> politikai érdek; esi sxüz volt a mif isabb diplomaciiáiól.; Ah, hisz, ha s népe c nemietek rokbiiszejívéfo, egymásiránli sze e előre volna bsurozvs | magasabb diplo aicziai érdek, aka^r nem kellene Európa 6 nagy nemzeténékj évtnkjrtl összesen két éi egyharmad miUiáf|d oiárkát kiizssdni i fegyveres békjére.
í)e hál a magasabb érdekekhöz a népek, nemzetek szivénék semmi köze. aki ilyen tónusból kezdi mansplság a magasabb politika nólá|ál, azt vagy a^ámüxik vagy a bolondok házába zárják.
Mianapság még a magasabb érdekek és a hatalom egy kalap [alall vannak s ez az oka, hogy mplliókj ke lenek ágyukra, puskákra, katonaságra -j- hogy béke legyen ebben a vén Európában, inely — ugy láuzik — nem mond elleni annakj a közmondásnak, Ijogyj a »vénség második gyerekség;<1 Hiszi még a megiíjudotl Fran-Qziaországban ia jtellelt lakadni egy emher-. nek Boulsnger s/« mélyében, aki a valódi népsianadság magaialib Szempontjából teljesen bolond agygval még! sok ezer bolondot csinált, nogy balatonira vergtjdhessék s tönkre legyei a szabad tpneziaország nagy nemzeli |líapíalti|f, boloonkgát, ipvőjét.
I Boulapger ez mő szerínf még mindig haloqi számra akao a vén Európában, ne fraíjczifl nemzet \'csak ^gy. Mi pedig ennek daczára oly gunyoe mósolylyal nézzük a boulangpisták dolgai, mintha nemzeli aspirat iók tekintetében Degalábbj ia egy színvonalon állanánk a diadalmas francziákkal; mintha nem tudnóki hogy a poros/, hadsereg 1871-ben csak III. I Naj}oleont verte meg a magát a tranczia nemzetet a nagy nemzeti aspirácxíók diadalárai segjleiie.
|Nekünk a boíjlnn^eisták törekvésein még [korai dolog gunyoMn mosolyogni.
Ast azonban mosr mlftr kél izben uh szépen Debisony|iloii|ik, fiogyjs frsnczfs nemzeti el nagyon lelkesen tudunk ölelkezni s ha rajtui(kl állana,j-4 fegjAjréijnken sohasem hullana le egyet en bfepp egymás véréből.
I)é! hát — jlsteh tudja: mit főz ki a magasaljb diploitoacJis, mely k nemzetek élcN-erébe ssőtlei tdanll
A LmsmU álLík" a Szláv népek ölit-késési mániája rövid időn, váratlan gyor-
sasággal beállolt fordulattal lángba boríthatja Európát sikkor ki tudja: a most békésen ölelkező karok nem fogják-e- egymás vérét ontani? \' j j | Ll
A >szent alya< Hóinábaa már érzi a háború szelét. Költözni akar az örök-váróéból,] mint az okos gólya, tpikorérzi a közeledd vészt. Spanyolország felé gravitálhatni azt Jelenti, hogy ott legkevésbbiá kell i tartani a háború üsxkeilöl. A szép Valenciát szemelte ki székvárosául s onnan szejttné népeket békítő áldását szétárassjani az emberiség egyetemére. De hát ebbe is beleszól a magasabb diplomácia, meljjndlj bokrosságát eléggé mutatja az, hogy még azt | jó, szeljdképü szent-atyát sem eresztik odajano! nyugalmát föltalálni véli. As élsp tiltakozás fölülik menti; tehát az apostoli király sióit az sjpóstoloH fejedeljni utódjának. J
! Bismamk, ja diplomaták tejenelme,[nyugodtan dörzsöli kezét, mint vilami óriás, ki az cjurópai békél aláaknázó sézslí munkáját egy-fgy kézmozdulattal megáöjmmisillietőnek hiszi] Pénzforrást nyit, péiuqíorrtist zárj mint ki alaposan meg van győződve Montecuco-linak ama nevexetee mondásáról hogy a bábqru viseléséhöz először.is,\' másodszbr is, harmadszor ia pénz kell. 0 jnoet lutiesa a flegmatikus angolokon ia, ahol egyre-srö-sebben nyilvánulnak a parliamenti izgalma* jelenjetek.
Altalábkn iz. egész politikai látóhatár a nagy béke{bÍzi|(H(fiások dacára ia tele vsa a háború páráiáVal s nem tudni: mely <VrS-ban gomólyo^dsk Európa egére séppuaaiitó ember-vihar fellegei ?
Most még S diplomaták politikai dett* játszanak | ez legjobban megfelel a beállott kánikulai melegnek. A nyugati hatalmak a szemes vadász éberség^veTügtelik as éjszaki jaedveóriáa minden mozdutsiát.
Az a mozdulása, melyet felénk leai, megrázza egéss Európa talaját -7,
TH xxr m m in rffl __ 1 _ __m nr-Br m: nt iffi
r tmkeastteée. T VT1^\' i. \' P iiMp| ^! t ; j ; * ! iLörizrrtu ám
\\ fciUliTMf- 4. KiifilmlT.Uimwna. I ,j . M Mr jj.M- II \' \' W | I , flm ; * • • • • • J í U
1 14* jatáMKlú » lop »Aviitiiui rüibui vaut- | J m | I M \' Ikgyiiévrej |\' ««\'••• tj • • 9
^tataw.; -m ■ jujz | jrja;
1 KU4éktvatal: Várodiia^ién 8. F J^^^A m M m 1 lr»«rW a «ty*b l.ir«ul«
I . ^^^ ^^ ^^^m^m , ip fr uivegitijoB fiiét loeartf 1 fa,
j BintjcateÜM teretek csak ianut laíkMl f | | ; I ij , 1 umUI Éindsa nééft fU kr.
L ínp—"J Foiithfcaié* vei:?** taitalx^\'a tétllap. — .
»j jKétMk rima ktUMM. J ! p L ■/"ttér petítoora IS kr.
^1-nn -itt ttt ttt —r^ A Nagy-Kaijiz^i- és Délzalai talcaiécpénztfirak és t Bankegyisülét hivatalos közlönye. TTT m 111 111 \'B
Herlélenüc Nafi-v-Kaniisán hetenklnt erysktrl: vasárnap.
hacsak annyi eaiük maradt is meg, oiinl • mnMí házaspárnak. *úgy békén hagyják • fiatal királyi a iizelmmkkel iá*ol maradnak Belgrádtól. Anélkül üt elég az^moru a°*p* e gyermekkirálynak, ki ma < nem-aettégének egész családiái vét hivató kép. viselni, holott nem egyéni} gyönge galynál; kitéve minden viharnak s a veszélynek, hogy a legelső éjszaki \'vümr megrontja leveleitói • kettétöri. k
: Vasxilievies ur, mini a jPester 0 <nek jeleptik, nem fogadta el a két viszálykodó féí közt a közbenjárói küldetést a igy tisztán az apa és az anya okosságára van nizva, hogy nel zavarják a gyermek boldogságát.
| Risatics ur a vranjai kénlüruőben ápolja lelke porhüvelyét, e mellett nyugodtan húzza regensi jlsetését, a j mit különben a többi, régensek és miniszterek is megtesznek és a kissmetbre bízzák, hogy úgy alakuljanak a dolgok, amint éppen alakulni akarnak.
Szegény Natália! Még stegényebb Milán fi Háromszorosan szegény Sándor!!\'
Politikai szemle.
(Jul. löjlól 22 éig.)
A • Kreu/zeitung* lerjedelmesebbj cik-kel irt a pápának Komából leendő elköltözése tárgyában. Ebben a cziikben erősen j argumentál a mellett, hogy a jpápának há-ború esel én (mert bisz addig szó sem lehet az átköltözésről) csakugyan távoznia kell Rómából, mert ott méltán tarthatna nem <12 olasz etapotoktól, hanem a tvrosek ét republikánusok senditlésétvL Maradása csali az i esetben volna lehetséges, ha Olaszország beleegyeznék,\'hogy a háború tartama Watt 1 a pápát Hóméban állomásozó osztrák tleLdár védelmezze.
a
A franczia kamara és senslus állal I elfogadott ama lörvényjsvaslslot, mely kimondja, hogy senki sem léphet föl egynél | több kerületben képviselőjelöltnek, ázzál tndo-kolják, hogy a democratiának, ha a Saját házában ur akar maradni, kötelessége intézkedéseket tenni, hogy leheletlenné váljék as agy ember nevére rendezhető plébis- I citum. As e tekintetben hézagosnak mutatkozott törvényt lesz czélja pólolni az uj lör-\' j vénynek.
A franczia parlamenti ülésszakot j bezárták. Az elnök záró beszédében hangsúlyozta, hogy a lefolyt törvényhozási időszakban kitűnő (örvények hozatlak s abbeli | reményét fejezte ki, bogy a jövő válamások meg fogják szilárdítani a köztársasagot.
ll Ifayaraiiiiii
•fyüttmükBdéa élö*egné*ére. Minél töl
haderő W( annál lót lali megiSmadtalás esetére a
günkkel hető.
ieridö
öteles ész a
Vogeaekben alkalmi aéniet haderő jlaaz az
együttműködésre álén ied-
íjápa1 AMiiólag a római baoMnál elhelyezed ösasjm pénzéi [ fölvette földre küUié. K nyugialatiiió hirt na| megerAsiii egy oráJri rendeleti mely hagyja, hogy a Három1 tengerészeti paj nokság mindenikénél nagy jktiszénraklá
dezlessék
A kd
be.
rraány
a, hogy kö;
galásunk fojórmjikt Ijtlielöjék gyorsan é les alapon joejn kerésxtülvínni. Az a hogy jövő lenTaz egész országban cSa kormányn ik, ÍHe|öleg az euyes szakm tereknek 1 nkden lelálőa tisztviselői veaési 1 a törvén vhuóaájpk j állal megválasz I aulonom «s 1 teljesen [függetlenül müköt ,1 zotiságok Ú\'.-j közegek szigorú ellenőrzése leli. Ez izönban sokkal szélesebb á I nyugvó tö rvétiyjavaslalot igényel, hogyj I a legköze ebbi év elején megejtendő k igazgatási liizlvisjBiő-í\'álaszfások alall kén sz i lül Volna vihető] ennél fogva a legköze\'c bbi |(öszi> ülésszak kezdetén a kormány fi ! novellajavnalsiot lerjészl a képviselőház I mely az okvetlenül I megejtendő tiszly I választás kihalása iráiií lesz hivatva kedni.
jt
Olaszország! há^Drus készülődése Rómából jött hír!ts megerősíti, melysa Hicci tengernagy parancsot kapóit, heg jközéptengeri] hajórájjaJ Spezziába indt Íj | állítólag nagy hadgyakorlatra. (Jenua k nyékén is erős csapat mozgósítások 161 yi ugyanily czimen. Hir szerint 49 ezer eMer lesz Liguijiában összpoutositva.
A >Kiforrna* czimü olasz lap írja a pápának Rómából tervezed távoz vonatkozólag: >Ha a pápa Rómából 1 nék, ennek csak az volná czélja, hogy ország ellen háborút idézzen elő és, azután dicsőséggel visszatérjen. Csakhoky egy állam sem lesz hajlandó a háboruvizelés feladatát magára vállalni. Ily esetben ez olasz klen us kebelében is szskadás állana be és igen solj olasz katholikus elválaszla iá a vallási á papság kérdésétől. A pápa de< ig megszegné kötelességét, tnelylyel hazáján ik és az istennek tartozik.
11 ÍH
Egy bécst Iái irat a kréiasz\'gelí áll if 0 tokai iiletplegl azt bocsátja világgá, loj;y
járáablrét, Saáry Mp ffjlW1^ ^ I helyről. LatínovU Béla} Pápáról stb. A Vetül figlőat ti jó ée poatoé piszolgálieért, a k<aztfcalji ezigányokaj összevágd én fártdkiUaa játékukért dicsét jret illeti.
# 4 Hírnevesén. A IbLI kir. igazaágf ügymioiaz ar, a periali kfr. járásbiróeágnál üresedésben volt leli kköevvvezelői álláara Llaocsó Gyula nsgy-sza lontai segédielekkűny v vesefőt nevesle ki.j
-4 f!IJeff jrs^s. Strausi Sándor, Fioch Fülöp helybeli kuny vgei&kedő a lapunk kiadója ckktomyai lióküzloiének veiolöjej eljegyezte | fönöke I ki dves léányát Emma kisasszonyt. Fogadják ősiinlj szerencseki vánatunkat.
— flnstelgtfn váultáa. A nagy kai let*, kiküldőitj bizojtsí lő 22-én (izz le Igeit! nirtokoa éa marczall
n köaxöuelii) II iszat >Hadastyán egyj ga folyó. évi. julius Mocsári Svasties Gyula iáráti országos íépJ
viselő urnái Balaton üdertcspijl bogy leró-j hassa hálaad^\'ál azpa| azivességért, misze-l
ríni a nevezeti egylet kegyeakedétt. Midőn 1 befejezte, amegiiáztelt dani szivei volt, liogy elfogadta, pdai fogja gél, hogy ezen egjlei, megeinliíeij nenifasjczél (elelhessenJ A kikjildöl frti/if tanúsított nem<
védnökségét elfogadai bizottság köszönetét batáraaóilan kimoo-miuián e tisztséget irányítani tevékeaysé-az alapszabályokban ánalt mindenben meg-bizotlMg az egylet \'ákeblüsémrt a m/-|
A »Kreuzzeitung« tendeniioius liirl bocsátott világgá arról, bogy Törökország is csatlakozott a hármas szövetséghez. Mindeneseire óhsjlandó dolog volna, Hiogy a porta csatlakozzék; csakhogy ebből az óhajtásból még ez ideig egyálalán semmi sem válótt lénynyé. Annyit azonban j néhány távirat is igazol, hogy a porta a szövetséges halalmsk politikáját oly mértékben adoptálta, hogy Oroszország erőlködései. megijiuBulfaknak tekinthetők.
é ISzerbiában elhatározta a kormány, hogy] a Garssanin állal kötelező tantárgyként behozott németnyelv laniiását beszüntetik s e helyett az orosz nyelvel teázik köteles tantárgygyá. Ugyancsak Szerbiára vonatkozólag egy távirat azt jelenti, hogy hat magasabb rangú orosz liszt érkezeit
Belgrádba »katonai tanulmányokra.* (?)
*
A krétai állapotok egyre roaszabbrs lordulnak Buzunsriában már forradalmi junta alakult, mely egy kiáltványban arra bivta löl a népet, hogy az adófizetést fegyveres erővel is tagadja meg. Salisbury, angol kormányelnök egy a kooservaliv párt véziéríérfiaihoz intézett beszédében szóba hozta Krétát 9 azt hangsúlyozta^ hogy mindegyre erősebbé válik sz óhaj, mely I Krétának Törökországtól való leljes külön j választását sürgeti s igy valószínű, liogy Kréta utoljára is külön válanlatik.
e
Belügyminiszter? államtitkárrá a hjvi tilos lap közlése szerint Tibád Anti), or-iiággyüléai képviselő neveztetett ki.
a
Oroszország kalonsi készülődésére következtetnek abból a ténjybÖl, hogy Biícis ezredjjs, a szentpétervári Iranczia katonai meghatalmazol! a becsületrend tiszti keresztjét kapra, kitüntetésül, éii különben csak tábornokok szoktak kipnii Ugy vélekednek, hogy az illető nagyon fontos szerepel játszik a mérvadó <oroai és frandzia katonai szemé-lyák között folyó tárgysliaokban. - fjei-pádból a hatóságok részéről kérdő lapok küldettek szét az egyes hivatalnokokhoz , az Ő katonai szolgálati viuonyukra vonatkozó adalok kitüntetése és egybegyűjtése rzéljából, különösen pedig a czélbóí, hogy hábóru eaelén minő állásban kívánnak szolgálói ? — Drjnápolyból pedig az a hir érkezik, hdgy ott orosz sgeniek 150 bolgár szökött kálónál toborzottak össze s azokat rendetlen fizetik.
e
Egy yarsói lap a német-olast katonai egyezményről szólva, azt írja. hogy német-franczia háború esetén Olaaaorakág Némel-•raiággal együtt jgf agftkfldaí. Auizina-
Sarlinski pasa] krétai íúkormányzó bal^lipa mindössze néhány megerősített helyre ritkozik, azontúl a| apocpronai nemzeti t \'zoliság uralkodik a maga légy veres bandái-val. Az athéni kérmány árra igyekszk a Ipórtál bírni, Hogy küldjön a szigetre gj>rpg nemzetiségű kormányzói.
Boulsnger és társai jkífakadásokkaíl fiit kiáltványt [bocsáloljak ki, melyben kijelealm jhögy az ellenünk emelt llamjis, — és fegyer jcek lanusldodására ilspitoit vádakra mellpjá jgukon alól nak] lámák a jválasz-adásl.
^"fHHH^^ 1
Különfélék- \'
— Jk bérmálás. Mint értesöllii [Báró flornig Károly megyés püspöH 1 ir ő méltósága Mptepber 4 én azándékéz k körünkbe jönni\', a bérmálás szentségéjni k kiosztása végétt
— Al aépgylet mulaUága l^ea helyen. A kcsztlíelyi jótékony nőegylkt t hó 25 én a Varia -féle kerti belyiségjl jótékonyciélu tánczestéllt rendezett, p lyen a vájros éa vidék legelőkelőbb közöli-sége s a Kesalhel^en idPző fiirdŐvcndégek közül töbl* család Ivett részt, A mulatság melynek pompás lyáSi idő is kedvek ejt, a legszebb anVagi és erzölciiskierrel végződött, melynek elléréseért Stocker Asul né elnökml igén buzgó tevékenységet fi y
Jelepvoljfak: ilaranyai Ödöiiqé,
ki.
tett
Bíró Józsefnél Báró Bötmerné, Bog^i Jánosné, (WrésnyM Sándorné, ErdŐdy joiné, £mécz J\'óz|efné* HoffWann Mléhjé íjaky Kánolyié, |onvéd hnszár ezredéi qé, Nagy latvánnn, ijap Hát dorné, Puly f nosné, Saápy Vinccéné, Htallos Orise, S >m sich LöriarznéL Stocker kntalné, Tait >i y Sánáornf, ^aiW iajolsnd Vérteasy ívé 1 úrnők; Bíijó Ilonnl BogVsy Irén, Cse nyéa Etelka, ék Kózsika, Csesznyák
nőknek hódoló; liszeletii és köszönet nyilván i-| tásái befejekvej d. u. Ű órákor {Keszthelyre, innét Kanizsára érkelejlt, hogy az egylet tanait al ez ötjömMrj mieldbb tudathassa.
— A aala-egerezegi pénziigj-Igaxgalónéguak működési köre kiterjed > Zala vármegye területére. Székhelye: Zala-Egerszeg Személyzet i PénzŰgyigizgató: Gernya László, pénzügyi I tanácsosi czim-|mel és jefeggei felruházott pénzügyi titkár. Pénzügy igazgatói nelyettes; Czibuika Gusztáv pénzügyi titkár. Titkárok: Kovács; Józsei, Halvax Mátyás. Fogalmazók; Szent-győrgyi Dezső, Kociu^a Lajosi Spur Já-I \'nos, Herzeviczy jflmil, Csorna Béla Nyilvántartási biztosok: Travnik Laios és | Kolozsváry Sándor fogalmazók. — Katasz-I teri irattárt kezelő irodatisztek : Nagy Jó-I zsef, Schulek Lajos, Számvizsgáló: Albert I György. Számtisztekj Rnirach János, Paczovszky Ferencz, Simon Ignácz, Ziskó Sándor, Luluzi Károly,j Bertalan Pál, Freu-denberg Ajayér. Iroda vjezet$: Sartorita János. Iroda tisztek: Eszti Gusztáv, Mészáros Jenő. lAllami végrehajtók : Gigler Jenő, Richter tyinéze, Perczel Béla, Pásztor Károlyi
— Hlróczy. kes/lhelyi gazdász, kinek öngyilkossági kisérlétéi mull lapunkban jeleztük, a, gondos ápolás daczára belehall sebébej Temetése jül. 24-én meni végbe nagy pompával. A megboldogult szülei ~ nyilrámegyéi jómodu birtokosok — vigasz-tálhallanok egyetlen fiuk élvesttése miatt, kit a könnyelmű adósság csináíás folytán lélmerült atyai szigora intelem keseríted el annyira, hogy legyvert fogott jmaga ellen, jóllehet nem ugy akarta a| lövést intézni, piófty belehaljon, csak ai öregjére akart ráijeszteni kicsit; sorsa nzonbani balra fordult. Ilashártya gyuladásl kapott, mely sírba dönlé a l!t éves erőiéljm ifjúi. A sírgödör-nél egy lanulólársa táeguato búcsúbeszédei mondoti; végül a zehekar elhúzta nótáját >árvalányhaj a süvekem biokró ája,* mely i a fiu éleiében oly! sok pcniébe került I atyjának. :
— I\'rlngleala. A zala szántói kör-
Dunuzt Em
Girger Eugénia, Hocttreiper Jolán, Ki
kovics Ilon Sofftsicli Zábó k. a. tartott A
íliai és Mariska, Kmecz Gú
a, NI
Iréni Saáry Pírt tfatiikalj Tanioay Marietta\' A unnyigaldm reggel 5 renldégék Sorába láttnk Jj) Károly konvéd linszár I ezredest Pécsi Caer|mnéa Sáneorjtszéki elnököt, Boi {maatJI Somsich jLőrlnea oki Vaigi Lajoi ügyvédet Na] míA FeMncl apátot,
Odötl\'kir. Ii birtókoat h Ksnízsáról,
Sándor jóizágkoimányzé, fltocker\'
jegyző fia Mi!köviél| Lás: ó jűl. 21 én mondta elaö miséjét, mely a|ka ómmal nagy lakomát ültek aj Ünnepel, tiszteletére. Ugy Nlljuk száznál t^bb vendég gyűlt össze, pik másnsp reggelig a legvidámabb hangulatban mulatózlak. Mondanunk sem kelj Fiógy lelköszüiijö volt (fuilnlum salis.
— €iáltdi[uy| várai tűnte* léne. Csáktornya város lakossága szép és tünletéssierü fogadtatásttán részesiié Zala-vármegye tanítóit azon alkalomból, hogy a megyei általános lanifpii testület ez évi hagy gyűlését I. hő -tó.] és : 16-án ott tartotta. Az épüleiekel gazuagdn fáilobogózták 11 vároa egész zásidóleagerüen úszott. Az érkező megyebeli tahitiikra a vasúton a prárós által óda renpell lógatok\' .Várakoztak. Az1 elszállásolás a jegponlosjibban s a gyűlésen részivel! lanijókat teljés mérvben ki-elégítő módon észkosöliálell. A lianilók iránt éráéit szíyeJ vénsa mának és rokonszenvének edolt kijfejnzésll Csázlorhya {város köz-Merelelben ál ó bírája, a tanügy lelkes Mrálja, Prusalz Alajos, aki a bankett ulán ■ lánitókal ^etidéMzerelö hakáhbz meghivá, inely meghivással a lesjülei |tebiiéböl Ifibben éltek.\'-*- A\'város djer^k elöljáróságának. hazsüifs jériejmü | lakosságinak s .az bllaoi isnintézétek ügybjuzgó lestü\'eieinek ez uion fejezzük ki kpszőneiünii és elismeré süngei a szíves fogndlajás és gondps ren nézésért. A lestülel tagjai egy gedyes em-
Skkei gazdagodva hagyjlák el a vendégsze la várost, j
| ll — ralikél. Városunk lakosai kőiül\' a tu^in[párísi kiranduiMsofl részt vett egyének már nagyobbrészt visszaérkeztek 1 elragadtatással besiélnep a j|áfo\'l|, kalloll a It^lf do gokról.
Raláteé ttíreden virágjában ram a saiéon. Számosan vannak aa aristo-kratia köréből ia A léaipiémiiik pernw
mindet vaaááaap kiat vaaaak é* IMwA aa amMáhaaj ée a — boldofságbaa, tMrt hát F|lredMÍ Jó MŰaooját « élvsaWtik
legolcsóbban Otthon van lakának, de FI-repen télnek. A balaton egylet újból nagy mulatságot róndeiétt a fttrdői köaöenégaek Aa Anna bálra ia miatka jobh idők következnének. \'
4- A a érnnágae kledeéaevelénl klálliláe, mélyét a Mária Dorothea fŐ-herezegnő védnöksége alatt áJJd taoitóaők egyesülete rendes, augusztus hó 8-án nyílik még Budapesten a volt kerepén ati Beleznay-kertpen a nemaeti színház mellett A kiállítás a kisdedek összes Qgreit leikarolja s e mellett, hogy lanuságaij maradan dóak legyenejt, kiváló orvosol/1 tan férfiak a irók ebfiadáiokat fognak e tárgyakról tar tani, melyek piijin füzetekben adatnak. A kiállitájB október kösepéig tart s beléptidíj csak SÓ kr. lész.
-4 A doliány kaaama. Mint egy félhivatalos forrás írja, a kormánykörökben erősen bíznak abban, hogy a kincstári I dohányjövedelem tisztára behozza ezidép a költségvetésben előirányzott 2i000,000 frt I tiszta jövedelmet, mert a fogyasstás nagyon iól áll. iMindepnáp kell most a bivata/ra ! kimutatás azerint egy millió ezigaret^ éi j kétmillty szivar, a pipadohány gyártáaát I pedig annyira [kellett fokozni} jogy néhány százzal Bzaporjitották a munkások számat ; három jgyárbah és a munkaidői iss két ójrá-I val kellett meghosszabbítani, pedig már az ünnep- és vasárnapokat is belevonták Er-aekes, hogy al dohánygyártás ugy melles-| leg mennyi más iparagat mozdít eljff. Éven- ; | kint egy millió méter vásznat hasinál fel, >í | melyet Siepességről és Erdélyből szereznek\' be. Közönséges papirt 200,000 frt árát fogyasztanak, I szintén kizárólag magyar papírgyárakbój. Azelőtt a szivarskatulyá-noz — sajnos [— még a fát is kfiiföidjrőí Ausztriából hozatták, most azonban hazai fából készül az egész szükséglet Most már külföldről csald a ezigarettapapiros készül, mélyet, míg a {szerződés tart, Párából szereznek be, de ez is megszűnik, mert a szerződés lejártával a fiumei papírgyárban fogják kéaziteni a j czigarettapapirost isi A czigaretta gyártására nézve igen czélsaeiű reform fog nemsokára életbe lépni : a g^p-í pel való készítés megszűnik, miután! az ily czigaretták roszszul szelelnek. £zeniul kézzel gyártják a ezigarettákat. • — Véletlen emberölés. Balázs Mihály gelsei lakos szintén Mihály nevü 8 j éves fia f. bor 21 én az ottani erdőben j madarászolt; Szalai János gelsei szöíöpász-\' tor, Fricsko János kis récsei lakos barátjával, amint a körülmények mutatják az orvvadászat neuies mesterségét gyakorolták ugyanott s midőn meghallották a bokrok közöli madárfészkek után hujkálé gyermek zörgéséi, Szalai biztatta a nálánálj jobb lövő hírében álló Fricsko pajtását, hogy löjjön a bokorba bizonyosan róka van ott, mire Fricsko a bokorba lőtt s oly qaeren-cséllenül találta a szegény gyéreket, hogy az egész nyulsrét töltés jobboldalába furö- ( idolt s éleiét azonnal leoltotta. t Szájait és Fricskót a csendörök letartóztatták s át .adták a biróoágnak.
— öngylIkoMágl kin érlel éne* relemaléllénbdl* A pallini uradalmi gazdának lialal s (csinoí. neje annyira szivére vei le, hogy férje más nőkkel ledérkjedétt^ miszerint f. hő 23-án öngyilkossági pMÍ dékkal nagymennyiségű gyufaoldalot pvolitl \' A még kellő időben alkalmazott orvosi sej gélynek* sikerülni fog a szerencsétlen asz-siouy éleiét megtnenleni; gdzöaunauiru po-l dig azt hisszükt bogy mefgyöködve nejé hü ragaszkodásáról, jövőre meg fogja ö| becsülni.
— A „7,4-ea asámi. Ha a azentirás lapjait forgatjuk, ssámtalanszor találkozunk a i-es számmal. Mindjárt a teremtés vele kezdődik. Hat napon teremté Isten a meny nyet éa földet, a ?|ken| megnyugovék. 7 évig szolgált Jákob a szép Rákélért! Bilbsl szolgáló-leánya 7 lelket aiült neki. Pha-rao 7 kövér és 7 sovány tehénről. 71 teli a 7 üres kalászról álmodott. Az Úr á vizeket Egyptom földén vérré változta tá a e csapás / napig tartott 7yciapásaal láto-gatá meg Jehova Egyptom népet; kiköltözésük előtt 7 nappal ették Izijáel fiai a kovásztalan kenyeret; Noé 7 pár tiszta állatot s 7 pár madarát -vett be bárkájába. Salamon templomának építése 7 évig [ tartott. 7 unokája vala az istenttjlő Tójbiá|i-nak; Dániel / oroszlán közé \'dobatott; Szt. János jelenéseiben 7 csillagról, 7 pecsétes könyvről, 7 szarvú bájijányrál, 7 szemről, 7 angyalról, 7 trombitáról és 7 fejű állatról tesz említést. A a7*-ea azám még a klaszszikus ó-korban is nagyban szerepelt. Ki ne hallott volna a vitág,7 csodáiról ? A lyrán 7 húr volt; 7 vitéz vivott Thnéba előtt; e városnak 7 kapuja volt, Göröghonnak nedig 7 hölcee. Homer születése helyéről f város vetekedék. A Nilua a tengerbe 7 torkolaton szakadt; 7 halmon emelkedék aa egykori világváros a hatalmas Kóma. As.; égen 7 oaílmgiat tündököl | a szivárványnál: 7 azine vaa, a német caáaaárt ezelőtt 7 választó fajedelem válaaatá; a 7 évea háború saeraett ^ a porosa FriryeiBek nevet Aeekhiiaatól 7 tragédiát bírunk, Sophoklaaldl oaiatéa 7 et A kánok 7 vezér alatt jöagtak ar aaágba, a magyarok szintén 7 alatt 7-ea eaknvének hfiadét Árpádnak, Mély cai
ÍMitfbéfi 7 Tárj látható. Ylt Omlv Pápa néve mindig fennmarad a torteaelemben. A r. k. egyhpbata 7 ofeataég van. Hát annak a 7 vitát svábnak ki na hallotta volna Ihirét,\' kik egy iszonya piazkafával indítottak háborat Légy* pyjü ellen??
4 4 keailhelj I kereikftál Ifjak jttl. 20-án minden tekintetben népen sikerüli tánczomlalságol tartottak TíszT* MyedelmOk [frt, melyei ivirágei dalárdájuk kéljaira fordítanak.
— Aa ugorka lééaj már csak a legendák sorába tartozik. A kánikula daczára eseménydús í napokat élünk] mikor egf művelt ember sem- nélkülözheti a mindennapi m\'ságoM^jst; kivált mikor azt maga tftán küldheti, bármerre utazik, bárhol fürdőzik. LegalkiJlmajsablj e ezélra d »Festf Hírlap rí miint a nelj ma napilapjaink közt kétségtelenül a Jegiíiialmasabb. Annyi ben-ne a tijrcza, kis |pail|k, nagy czikk.j mulattató karczolatok,| csevegések s\'oly gazdag aj \\ törvényszéki és hírrovata, mint egy más 1 laptársáé sem. AzonleJüi minden szenzációsabb eseményről; a legterjedelmesebb sör- J gúny indéftitásoket hozza. Szí persze csak rendkívüli elterjedései folytán teheti. De meg is érdemli a pártosai, mert a melle t, hogy ; a legjobb lap, úgyszólván a| legolcsóbb is,; j egy hóra I frt 20 kr., negyedévre 3 Irt öOj kr. Az előfizetés a »Pesti Hírlap*1 kiadó-< t hivatalába i Budapest, V. Nádorutcza 7. az.) | küldendő. Ugyanennél mutatványszámokat is lehet kérni; egy hétig ingyen & bér-ment ve küldenek mindenkinek.
— A H«rlk«pf féle mechanikai anatómiai muieum, mely azjÜlvösléren van felállítva, igen látogatott, a mi tőként a mérsékelt belépti-dijnak következménye. A mu<eum két részre oszlik, melyből ás aua-tornaiban csakis {felnőtteknek van megengedve a bemenete). A mechanikai osztályban feltűnő a lélegzetei vevő Vénus j és kél nagy képlet; a velenczei farsang, ésiSzent-Pétervár 11. Sándor czár meggyilkoltatása almit. Mind a kél képlét eredeti voltuk miatt feltűnő. Ezen osztályból felemlítendő még aa olasr szabadságjbárczos Garibaldi íönmü-ködő szobra; az erőmüvésznö, a {zenélő szerecsen pár, két éneklő madár a vrágzó rtfcsalán, melyek mindegyike farkát,!csőrét és fejét mozgatja. Még egy mechanikai mes-termii is érdemes a feleműiéire s ez áll egy önműködő páyából, mely fel s alá jár farkát kecsteljesen szétterjeszti. Megható az >oroszlánara< nagy csoport Mai \'(íábriel híres festménye után. — A legújabb látványossága ezen muzenmnak > Vilmos császár a ravatalon* díszegyenruhában és valamennyi érdemrendjeivel. Érdemes a megemlítésre a gorilla, a pillangó és rovergyüj-lemény, mely csakis tengerentúli példányokat tartalmaz és a búvárkészülék. Az anatómiai rész igen tanulságos és tartalmazza a legszebb és legbecsesebb műtárgyakat, egy nagyszerűen szervezett szétszedhető ne ger nőt, meiy tárgyánál fogva a szakemberek figyelmét is felébresztheti. Ezen álak világosan megmagyaráztálik szélszedésekor.
- Niédflgtl Ag)aöl4ök. ; Városunkban a mull héten két ügynök házalt órákkal, részletfizetésre kínálva azokat; ftinek íjnak s kit rá tudlak szedni, Ifink Adolf név alatt nyomtatott nyugtákat álliloljak ki a (elveti összegekről. A honvéd laktanyába is ellátogattak, hol egyik értelmes altisztnek gyanúsnak tűntek fel s feljelentene ükei s már kihallgatásukkor kitűnt,\' hogy |a felvett összegek nyugtázásánál (kinevet j hasz náltak. Átadatlak a bíróságnak.
[frt pénkb Intelé telt Schu idall V
közbe vét 6 il IWebbezé* folytán hars idfokuf
hogy az deíkezés említeti mert a | dézésü n detéseért a
istenbe rg ! Arain has Ipartfürvbnyj 58. g-átm laminl aa ennek
mmm
iMftásá ■ mefl
g által rá izeiésp alól érdek társai
Rsasrkc ütkiizi folytál Ml 5j) mentei iészéről
isg fölül rizifáiat alá vettem, m eredmény iéft az emliletl másodfal jrOzát nlej változtatásával az elsőfol hatóságiié t mull év november b< 4<>ö.la;. s| hoSott határozatát an kább íja ybuphagyom, mert a, S Ármin alul flenlarlnti műhely, meltfiibn
sehb ja\\jit ftaol esjköjjöllelnek, oly ji i iiarjprvéhy 58. § ában fog pyinányaló megsértése né műhely gyárnak nem hirdeti snsjttloit] hasonló mérvű 4* Ahelpnok gyár nevezel ali már egy iziUn büntetve gyár ttíne|ezés használatától el Budamat, i tK89 évi junius M
Baross s.IIk. Budapest főváros közötti génekJ
— »r. | (JrÓNK Nándor orszii kitűnően punért budapesti (károlytjqi orvos, főfárapi bizottsági tag, a tudományos vívmányok alapján /epds termit nyijoliJI melyet| I. olvasóink Be ajánlj
410 - Kii hetek nek. Egy oly egyén, ki egy egyszerű eszköz által évi tartó süketség és fülzúgás ól gyógyitlaiot meg, kész annak leírását nemei nyelven lindenl megkeresd leltj ingyen átküldeni. Czi i: Ni-choison I. H. Bécs, IX. Kolingusse 4
fcsárhok.
A szarelem sötét verem
A m
hires erdői en sétálgnt am. Körülöttem néma
csend bonc varia azt szel szabat az ember melyek itt nésre hivjí eltűnődtem, képe egyg állapotba j
ennek halál iparf I7én ál inf
rabéra ■ff
mérvű lt renj ül ai elő, .j beren tiJlur Kö
Itatott, 21 én

TOMII
emlőül te hallgatva val-|
Marinak ni a [ki
tapsomat, nvakiáil4 borult s megvallotta bogy A is áseré . Ka döföl fogva a legboldogabb ember én írottam i vilájconJ * nem cseréltem volns akármilyen |h mietogjelj Mo»t mikor csak a gazdaság mialfc le leiteojJtíipglátogatíani Marit, boldogan éli dl njp niiilftt, a jövö reményeit jfiohiogju gáji | fontolgatva, abban édelegve, kéjelegj"*.
M^qyey&ik najpjRig[ közelebb
NyUttir1 Eladás.
olt bálra. Mént Ül
melyen I Marit j ogjé ételemre magaménak mondbajtom, annáj loldogabl nak éreztem magamat. iSdkftdr n agiWjm kosiam I balddg?ft|(jo ulon, s
I II
magam azon a gom nakytp isi
g^adomlbn, [njjjiy, f |o| egynerr|B dimieni. fémult
sak még 4 hét/ jött azon nap
szállva gondol-$ggódta kaptam hogy t>oldogsá-az irigy sors a pokoli sze Ilyenkor azu lim Istenhez, a
leg gi\'aknan háborgó lel-
(szerié jt H.Í lajira
WlH
elánéi
(Stájer történet.) nap a (ileichenberget kől|hyezö|
lt, rsak a madarak énekUte za-iegJ Ily néma csendben, a érmé > templomában áhítat száll i meg ebiéi. I.eüllem a padok eg | ikére, )lt szétszórva az erdőben pihe-k az embert, s elgondolkjdtam, — s lelkem előd a mult á jelen é pl vádolt; lassanként atirn az iloljtam, a melyről azt mi adják
a psycholoj usqk, hogy olyankor semmije sem gondol az smfyer.
erengésben ülve léptek nesx e vert záaomból; feltekintve egi öreg látfsm felém közeledni, ki pgem j slájer I
Ily n fel álmodo sjájer pórt megpillantva illedelmesen köszönt. Aj nép általában i nem igen közlékeny, minden<U1 a pórnéé, de a ki nyeiyji beszélni, u{va| szívesen elbeszélget, kérdeztem értelmesen koztam s
egyelmást Jölejts az örel felélt kérdésemre. Hozzá jfeatla erdei meg-
Így Üti haladtunk tovább az lyed; a fák lombjain csak dtel kerés<tiíl a nap sugsigi.
Igy Ii aladtnnlij egy darabig. Végi
ért
helyhez jobbról a hegy, ór állóit az 9 megilletődi mintha mé Kérdezőski
; ^ — Óagillkanftáic. Horovica Mákos Kati kis kanizsai lakos, ki arról volt!isme-retee hogy bosazn fekete kabátban, kurta-azáru pipából bodor Histöket eregetve szokott utczáinkon végigsétálni, ezelőtti 5 -ti évvel eladta kis kanizsai házát oly i kikö-ténel, hogy magának fentartotta a fioltig-lani lakásjogot, a acerzódéat készítő léladó ezen jogát iráaba nem foglalván, a lelke len vevő legközelebb ki akarta a lakásból a nyomorultat dobatni, mit anynyiri szivére vett, hogy f. hó 20-án reggel felakasztotta magát, a mire észrevették már meghalt
— Aa Idegenek forgalma Bn dapeaten tetemesen fog emelkedni augusztus t*IG) kezdve, midőn a magyar állámva-suiakon a zóna-tarifa életbe léji. Annál ör vendetesebb tehát, bogy a, bogy ugyanakkor nyílik meg az ujonnsn épfijt „Koyjionli tíiUloda" Budapesten, a kerepest ut I és a Holjtenbiller- utcza sarkán, mely már e/él-szerű fekvésénél fogva is nsgyi kényelmére szolgálatid az utazó közönségnek, a itieny-nyiün közvetlenül (a központi pályaudvar át? ellenében épült. A központi azálloda a modern építészet minden előnyeit ÖsszpontosítiS ma gában, ezenfelül a szállodások, Bucher és Höllrigl urak, kik mint vendéglősök a legjobb hírnévvel bírnak, bizio»itékoi képbznek arra, hogy ezen uj szálloda venjllgéi minden tekintetben a legjobban lógnak kiszolgáltatni.
mint i lud !n is igen
egy >dik, ala meg-hogy öli s éhől. n, ez zien vol-l^zdag íny ai nem
űnki hol hz; út lefelé kany liédigj meredek lejtön vez ási haaúdékbt képezve. Itt g H nekem ugy tetszett| tekint alá a meredek lé y wiliaj szálll volna föl kél désemre így fejelt ö: Uni nagyon szoknodu didóg. Kn most 74 döa vagyok, aakor még 20 éves legéti lam, az e(ész környéken irigyelt legény, kin*k bírása utun a kr»rnyék h esnngfek. szomorúi történet az uram, igen szive«en emleke/em arra viasza
Az öneg egészen gnndolaislha líi mélyedve, mintha nem is lettem volnri lette; érthalelleii szavakatmormogoltl ha elakarta vopna láy.ulifani magától j. lak tépő emlékét Véére folocKiidott s m Nem sxivmen I molidoni el uram azt i ténelel, mely eletem legkeserűbb na emlékeztei: | del elmondom uram, szegeiből részvétet lifokj
Azzal Iowibh iml(illunk ö pedig vetkező rö|jd, jde valóban szomorú (0 tel mondá el
433 -ügyi m.
ítélet. Másolat. A kereskedelem-kir. miniszter 28,363. p. a. a frtv, tanácsnak f é. ápnl hó 15-én 112.841. as. a. kell jelentése csatolmányait vjbuszarekeazl-ve értesítem a főváros közönéért, begy a lőf. tanácsnak, mim másodfokú iparhatóságnak f. évi január hó 17-én 41.646, sz. a. másodfokban fioioit azon baisrozaiát,
öiveniiégy eszlendö előtt, uram, éves legén] voltam; már említettem, a kornyék leányai esenglek bírásom én azon hm csjjk egyet szeleltem köz a lega/ebbtl éi s legszegényebbel. Mn apja ssegéiU munkás! napszámos volt. pedig, ki igenli rilkán bsgjhslts el az házacskát, Ifiért) is liáiz volt az, h kunyhó, irigyséjgét és félléksnységét k tel a szétszórt jiiázakliól áUó helység den szép leányának. Mikor az öszéps gondotok unim| sxivem most is megint emlékre, s mini ha lelkemben s tavasa szebb virágai aarjsdoznának, úgy érx a szépségei leírni lehetetlen J karcsú, ny termete voéJ, kak szeiiifll s saőke haja tag fonalokpan romlott Ifehéf vállaira, kor vasáriuij) vanysujiásoe, hímzett p lijába öliöJölf, js témplómbs meni, minden azim utána ijfoett, de én voll legbüszkéhn; mert el] voltam halál hogy Maritj feleiégül yéjizem; kinyi lat k lam slyjádelt, la kí fjersze nagy ör6 adta be!ee^yezt|eél és szerelmei /al|i
(ZOll mel nini mul-n da liír-jaira
kő-éhe*
20 hogy tán; lök; inak Mari apai nem lelte min-ére as leg-Est ánk vas-mi-isz-kor a va, isiméi sm
mennyország^ nbiil i renc.4iipn|egbi Ifof I ián bufgi| iitiftbat ezzel nyuglsilam n kernel. 1
K/ljdiilom|; öUennéjgy év ulán szivem még meni is öLvzé|zor|iir ha reá gondolok, -hogy gomojsz, rjyug alanijő sejtelmeim meg .valósultak a életem bo)<jogsiga tönkre ment.
j^dy napon ismét ipeÉlntogatlam Marii. Ismét | a Hi>mm)i nárala alatt Ült, akkor, lírám] méz íyailrmny^|Vo|t a tájék, az erdő vadabb, n viilúk zordonáhh. a művészet mnst már jppkatj lelt\'- a vidpje szelidíléséhez, de nejnjegyedixl.j sjellmté éay fiatal v|dász isit. mellei le pdskája. Kzt az embert még nem láljaná edüig lidékiinkiin, nem is a mi tiyeivünlöa beszólt, hnneni egészen más lájszőfáM-ial. Mikor Mari engem mint vőlegényét l emniaiptt,Ipzravetténi, hogy gúryos mosoly ronult végig ajakán; nem távozott, iddig :m|tr^dt, Jnj|g| magiam [is el nem men-érezl|en) kebelemben, s Mii ielőször j mentem Szörnqríí lélekkel. Haza akozótl\' a vadász, kinek l haja viaszalaszitó .be-n.
A «zt györgyvári begyén fekirő izőllejéi s fögáó termével, mintegy KM hektoliter ftrw hordó, a szüretelő eszközökkel teJjeseh W-sMretve ötök áHmn eladai óljajija as alal-írpjt tulajdonosojö, kivel a feltételek megbeszélhetek Nagy-Kaniisán.
337 ím AlIxtHirf, Józstjni*
Egy kí\'izépiskolai tanárságra kepesitélt egyén előnyös fellélelek mellett isnilóiit ajánlkozik oly gyermekek vagv ifjak mellé, kik a „Német nuelefia rövidebb gyakorlati ulon áluposajn .e|sajútitani óhajtják.
Ugyanaz tanítóul, elöké^itőül ajánl kojjik oly gyermekek mellé, kik a gymua-ziumba, vagy egyáltalán valami magasabb intézetbe (elvétetni óhajlalnak.
Úgyszintén correpeUtoryl gyengébb la nuljjk mellé. 427 2—10
liötriJtfi Fiwhel Fülöp könyrhereskwUtfbeii
*i Ak o rovAlhsv jcáraj fet«ltÍMÍfBt
köslüttakArt i«n
vállal as-i nerk.

Ilem; sziirÖ\' tdlriktJ jMsrivilli ismerét Isiéin |eS tőié lehangolva, menet hozzám csaj! szúrós szemei és ri nyomási lettok reá
Minden bevezélés Hál öcsém, sokáig | Egyszerre el Bzélgelést, azért 11 semmi köze hozzáj gyok, s Mari pár h A vadász fali semmit, s az út el kiiszöniés nélkül sl
Vasúti menetreni
1889. junius 1-jmÍ
Kaiiiiat •UUdA4
(jrdra «ónnt v«gy. «nn»l
p«N
Imi.
e ó. oí p.
**ft« 7 d. 30 p
nélkül szzal kezdé: szereted már Marit ? karyánj ülni ezt a be-zt lelellem neki, hogy En Mari vőlegénye va-ét múlva feleségem lesz. nczagott, de uem szólt álván, ö balra fordult az erdő sűrűjében eltűnt.
| •mám. vonal siem. vonul llixljipoat-Kii^ raggal j dflba nizjia fcrk. * 6. 26 p. | jó.M p.
!*aam. vounl\' il mwit KkBÍzhh- erujj rigg-| j aélbo «»|l.of ln«V5o. 18 p. 1 ó. 4fl p,
l\'rH|(|>rliT>l K*. iiízHa Ív k
a*, von; aaam. rónát d; n.J aata I ♦.l-íj lt i. 26.
"i T-\' gyora r. jéata aata lQjft.iO^ II jj>. V> p.
i
áate |J 11\'35
t; jtz| erdő Iáinak ágai s hulllak alá alföldre, az uram; ón fekhelye-nem
Ne|n voltam i yáva legény, de a vadász megjelenése í nyugtalanított. Másnap irtózatos vihar dükungóit a vidéken. Forró napol félelmes est és éjszaka követelt. A menny jlörgésél eiierazereaen viaszhangozták a hegyek, a levjjgön; villámok czikáztak keresztiil, pillanatolfra éégvilágOsitva a rémesen sjilél éjiz.iki\' recsegve] törtek sze rémes éjszaka jvol i
men hányk\'olódiani s nlmini nem bírtam, felkelteni s kinézten az; ablakon, a sötét éjszakába. Hajnalban elült a vihar; csendes Voll miniden ismét, |s pompásan keli lel a jiap, heajraiiyozva a Iák harmntcseppekben fürdött lombját. Elmentem Marihoz. Apja az ajtó1 sarkához támaszkodva várt már. Kérdeacmre. hdgy llol Spin Mari, nem felelt semmil, I c>ak észak félé mutatott, hol\' a hegy meredeken haliik ala. Kinos sejtelmek szálltak lel ngyámliaii, inkább repültem miül mentem, tekintse pt meredeken, olt feni láttam Marjl üssz</uz»)it homlokkal, nem mersze |ole a vjjdás^t nagy lö*ehekkel hoi.ilokína
isszejs>,órit|)lia szivemet, emjiii; csak bámultam
gyorafonalasam, vonat, im,
\'aggal | délba í | lg|0 l, . , > 54 p. 1 15 > |li]k\'4i , (j aiam. yóiíat vagy. roo, v. íiem. rooa, Knnii*a-U«icab. raggal ! raggal j d.j u, (lta Imi) • A 6$ p 5 ó ÍÓ p.Jj S.15 12 ^
llói|n-Kruii/.*u Krk
aitni. vonat\'vrgy. von.
reggel 4 ófa I0p niai.iiintt raggal
. axom .vonat .Kaiuaaa dé|b<(
KrMi Ö. 40
Kaiiiiaa-Barea Ind
Itnréi
raggal 8 ú. 00 p,
is t Yon dal bo Zjjft4. l\'az.|voni di ba | . ZI5- 1
884 V.
ajta IS 99
54 P\'
Bzun vnnát
aala 10 i. H p.
Felelés szerkeszlő: f A R €1 A Ii A JO J
H i it I>I:TÍ;hkk
Szol hl keresieK!, 1 Állaniió, l.irtókkíiilásii o^vütickil kjirobtink; kik liajtauilAk kápviirlrift\'gttakfil i>Iv]llaliii «•• t törvi\'-iiy által aagudéjyexclt »»r|ij«\'||y»\'l|i\'l iVM*latfl-lirUuittolt (•Uriuiitjini. N.tg»M Ijnljklélj/ liistoaitva. Ajnnlftfok iulv|soiKÍOk: f 4211" May, KÍ ler és Adl«r, Imink- él vSIIS üslei. Iladapralfi
A fájdulom nem hirf nij\' szólni lé a méljfbé éleieiii Azóta hordom Isién me^k.inyonil galnial ad. \'
lőtf* ejty
i maga eh
Az
tiieiböl| 1
Ko p\'*i|ig ||ii( k felé vevwi lilám >1 a fák lőtt hja illatok < hangjai ||ir»l ék me|( esupa la) ilogság i vo i
hóklousáf a/, éiel
rajtam
ára.
térhet, mig az végré ny ti
Hl
oiV\'V\'l\'P\'f- ejtett sze hamu I. 4
il vbitom tőle lakásom mawaa iHicseregtek,
ilt I s liihfi net ia in
(áyolriM a Mintha
zene tsupa
í)r. Grósz pabjdor
megyoi t. főorvos, orvos, sebésíi tudor éa III ii f 0 fogonos
. fogászati műterme
Ifiithipcsl, Ká/ohikth itt r. ,si. ifl van,
á Ind a legújabb tjudomjényqpi -vivmá-nyok alapján a fog nlombirosása, fogak készitéso essköz^lteti|k.
338 1.-6
| —ii — r. "Jpá^HHBHBBI
A záfaegerl melynek 33 000 Imjj egy vállslkifsónak
szabad vÉlsssiás joE.lt.
ferfJ köll.4 gvetés

éa végzendő bjt Yáuslkozók
árlejtés vqgy esolj
Arlejtési Mrdetési
gi iaklirékpénz\'ár részvény ársajság egy egyemeleles bérházai építteti, íitig lerledő öas<es építési njunkáját, beleértve az anyag beszerzési is tshelí áflejlés utján adja ki, lemart va magának az ajánlatok közötti
M
építési teltételek fólió julius hó 28 ától aUguszlns Ö ig a sál a-egerszegi lakcéék(>én|Eiár r. I. hivatalos heliisé|jében beiekinlkelök,
az ajánlató! 1GP0 írt bánatpénz becsatlitása és axon kijelenién mbíteii, hogy vál-ismenl és elfogadja fal|é é%l augMNalNa he <I-Sw USIIg
lálkozó a feltételek^ fogadiainakj el.
Az építés a^onnáll megkesdendö és még !az éVhen
ödél alá hosvs, jövd jjvi május
fáWtíóihsául kijelenti a tsKsrékpénztár, hogy az építés |ötö évben tovább is folytatvn (Isz m nlegy 20,001) Irinyi kijltség erejéig, mely építés annak idejében
eg ssáhsd alku utján adatik i ki.
AZ ELNÖKSfc

Tartalékos tiszti vizsgára elöklészitö tanfolyam.
ResAi;ve Officiers
Pjrüfung.
41
tfcrft
in HénvédeImi Minísaléi iimnak tonai előkészítő iskoümban Dk fénj; reszt vehetői és ánkén wek, de lisaii vhét|: tilghló egyevcs ónkéuiesek; lytiL vagy sz egyéves ön ésak szolgálni lógnak, de ietLségejtl akarnak szerezni,
A nmltgu es. kir. HadÜgymihiazleriumnak és a f)0G&0;$82 ii. alatt kelt msgap engedélyével a szeged tartalékos tíastl vizsgára előkészítő tanfolyamokat tanfolyamokon azon urak. kik] már szolgáltak mint egyé teltek, vagy viasza leptek, vagy megbuktak: a tényleg s kik 3 évre voltak besorozva, na van éret\'éfi bizoriyitvá ságre képesítő vizsgát leteszik utólagosan, vagy kik tel&k biztosítása- végeit a katonai szaktárgyakból előké| büntetési 2-lk évtől megszabaduljanak.
Több oldalú felszólításnak engedve, az elöadand^ tananyagot szaktanárok működésével Összegyűjtöttem; a kéziratok magyar és »; és úgy\'összeállítva, hogy azok jhaaználala melleit mindé sen elkészülhet a tartalékos tiszti vlisgára, ha m továbbá oly rövid kivonatban van össze állítva az egész bárki is betanulhatja, anélkül, hogy nairi foglalkozá kjvonatós kéziraiókból tehát mindenki oda haza tanul! kellene hallgatnia.
Mégis ha\'lesznek olyanok, kik « jegyzetekből ni elkéazülni, azon urak szamára 6 hétig tarló tanfolyam magunkat a 26 § büntetési 2-ik évétől.
Tanintéselem növendékei eddig a legjobb sikerrel Hasouló rövid kivonatos kézirali jegyzetek vannal csen érettségi bizonyítványuk de az egyéves önkénte szülni akarnak, ezek azonban égy hónappal a vizsga eí[ meghatározandó idftben, hogy elökészültségüket kiegészith Mindkét rendbeli kézirálot csak\' azon urak ka rendesen beiratkoznak és kelld garanliál nyújtanak, he: leirás végeit másoknak át nem \'engedik.
iá vizsga jó eredményért kezességet vál&lok Bővebb fel\\ ilágosilás levél állal esetlég személyesei fjszereahf ló iijodámbun p den, Hoavédlér Dr. Galambos báz I. em.
F
Ctak 0 sápig Ragy*Ki|i|ia«a si RltvH lérea.
ezen [l nem| agy a intés-
MertiljijjL: éof Wjo\'M jjilium lió 27én iete 6 órakor ée a k0f#tkea4 napokban reggel I esti 10 óráig.
Hartköjjf iai athomiai és mechanikai gőzerővel működd nagy
TJSBXJ^A
nnfbrlapcíilva egy kísérleti tfmt ész elírni (eremmel. T^rwlaxHIpii, Á jk|/íllitá*. moly uruk, hölgyek és gyermekek réasérenyitva
vatij wrtálmázan ij im(|r«inek dií* gyfíjl
a kftpy
Szegeden, 1889. márczius hő 14. 362 10-410
émet nyelven vannak szer i| művelt fiatal ember tő! á)gr [oly Keveset tud ls né jtnnanyagj hogy 3 hóna} Un leniikiidást skénvednp átj annélkül. hogy előad
ím lennének képesek tóaí okát nyitok; igy biztofi
lelték le a vizsgál, oly ifjak szántóira, kik ni re képesítő j vizsgára t{ bejönnek az {intéseibe, ji napm.
Iillják inéu, kik taninióH y a kéziratokat használni
cm ogysitjrstniiid njulijn faló, az igen t. Ii tájk^sUti. jáfékwziiil [ff bt) ezor alakkal
A
zóna-tarifa életbeléptetése alkalmából
bátorkodom a íövArostja ránduló vagy átútazu mélyen tisztult iipyfoloini a legjobb ettaköaOkkel fiilNzorelt jóhí nemélyei vezeléNena alalt
fényképészeti műin
nirea Sgydlmébe 6* pártfogásába ajánlani!; Iiitózatem Urniily nlaku í legkisebbig) kifogástalan. elegáns, gyorn és olesó rlkéMiiléíiTH vj MfiinUzetem kűlonlegMwégt-t kéipeaik: közvetlen a terniéazot i képrk es Mzoknek nquarrlI-IVhliiM Bj NStrUltff (angol pnpirj
Minthogy aa utóbbi 1B i-t alatt kéeaiilt liiiylít\'|M-k anya-la|\'j»lj[(M«tricíí) jnugyulibára im\'-g ii vaai\\ak: ataaramlelvMkpt a legrövidebb iflfi alait tclje»ílliel(\'k, Kx alkat jajmal bátorkodom a t». 6. k«*. ■égnek a< kiadáfombaa megjelenő „Magyar niilvésaek" 17,Imii krj jjMjwrtoulajmat, a ..Hiidupf iaábépe.M[ezíma albumot, valamint kilttnéen dolgozó gyursNiijlóHrouyiiytiiiidűniiil hzíiiIími »zi< figyelmébe ijáulani. _.. _JLl_uLJ_^_MlL_L;
Somogyi Vilmo
igazgató.
logy a kijzro-
!sokat I
9lesen ; Í Wwf[tf
latjuk szjeijiiil k\'i-Kiii JI!Belépti t i al p
L r I I ]f \' A i UMI- ■ ! L) A
lalam //tT . L
einhe | J^F j
lozamos
I\'i- JI jÉít:
(erét tiz eddigieket
í .tiiatohiiai
me
ményét, mely a merltanikai valamint lllmulja, ugy azfnléii igen \' l^nuiaá^iB togatókra nézve, a festészeti kivitelijén lelyek mint ha élnének ugy mozognak,
stermövek t«1rlátiai
Fftuiojitikumlól részen ktíllinüoi
felpimtékjiek engéilhető Ictonutnyos tárgygynl a temépíye lleléptidij
\'öMr.
meg a btjmeuöf, tíib)) mittt jelen kor leggazdagabb gyltj* jegyzékkel 20 kr. Uilfiilii^; szétszeilli^lő néger nő, mely egyes test rész l>b darabokra szélszedetik és télóráiiként megt^agyaráztalik. |iJ(ipíikiiiTji)n, felnőtteknek 15 kr. gyermekeknek éa rangnél
killi katonáknak 10 tr. Idaérieti fermészettani teremben az ujab{b találmányok ^ termé szel ani és a magnetismús kísérletek lesznek bebiutatvia. ijgjjetia felemelt iteltézaégerő csodája, egy talány mindeneire nézve!
lebeg a jmessze terjedő ienger telszinjj felelt., a izemlélő elotf, az ugy nevezett:
G A L A T H E A
e átalakulásban.
LIK!
SZÉP
ötfé
. ltely 10 kr. gyermeke* a felét.
■(Ik ■ a nazycnltnitt köx<\'nxégn<
fi ft" álló
téz etemet
ns\'képurkj (a Itfgnaryobb alakit jmlkoaik.
tűi kÓH/.jllt élelnagysYigii tiéa IimhIó iiiiixSzI kldolkoxún
KOZHI AT A F £ lt KIN V /
császári és királyi udvari fényképész és gyorssájtó-fénynyomdn tulajdonos • HIOAPGNTKX, IV. ker., zOIdfa-nlesa I. as. a Nebestjén-tér Hurkiüi. sa|át hAxábin,

:«y)OOOöOO<X«l WWKK *
A Bériéti hirdet Is.
Belép fii (lij sgeinélyenltinli I. hely, 20 kr Mtogfl|fás£rt esetlesnk nz
\' \' \\ IGAZGATÓSÁG. jJJ Édes zöld takarmányt télen
j : csuk n | }ffii//urlh J\'h. t\'p 1thí(i-uh
| /(\')I(1 tiikariiiitíly-jprés
« 1 \' (lUmit Mzabadaloiu) W II! liamxiiútu ii bisloNil.
\'5 Kgicdill |»f«-N MbiN fa oumiiküibi ny..
W r.Rjn\'UiiU íjrps ifiíjlj u si|kt<rt miüilij; bialuM
uj F|(} «-dtill íjri\'H. u.i lV l lüln\'l ívt\' It-s^i a boglyái 11
A\\ ! WkyU.i<^l|-ijiv miolj Kiirt-k iluklum nlknlnnixni.
){( A |«\'i"H»\' »Ií«k kiM\'biiili klilliilülHt-l ée áítal
W | : j Igyobbitja a kjliasziiiili\'i.vt.
W 1 tMfyüpár 200q mázsa zöld takarmányt ké-w pe^ sajtolni, de kisebb mennyiségeket is.
m i llplÉli ís Ifjölil) szeíteiefö rálátom)\' jé fii
W | íalttiiH-jinyi ki.yiátarl iyó \\an alkalrt-NX.ifa,l nmollylipárral Réntlieu IOO frt é.
íj; Hnyl\'ilrl Vh. fi* lAraii, R^cm 11. THbnrMtrHNM<» 70, ft | \\}htnkfitrl a M\\ m, és Hrrliu N. 4()fl 11—10 M
Xk
i
llKT-ji X
mfír ii iffMClMM ^ w
l^fcv riTaHiTiri SSÍMMB M
® anii g
\'^sSm1 i
Huilapeat ISSS, Nagy disz oki.
I |N,-|aláakán Í8Ö7. ILomlon 1878. Aranyéroa I Díszoklevél.
| Csíi ® tt {!
cé. ks kir. kii, j j T^PP rémi l\'ort #
oooocooo
O00000000000000000000
9 tr i * / i
o Hirdetmény
O A közadók kezeléséről szóló 1883 Xll
Q 2. pontja értelmében, a kereseti ndó III. o*zlál)|
0 adót, a nyilvános szémadésra k öleli zelt vállsla
0 illetőleg az adókivetés alkalmával mfgélliipifotta
O benyiíjlott felebbezések elintézéaér e Zalaniegye li>
FIHÍl
W
t. cz. 20. g-ának í|, fi>v/il)bá la bénysh. k ái egy letek adóját tömegek niéive ellen ilet^m 1887.- 1888 i óvi n»fíkö(léséf
ián
azáb. elaó aar-land eemenl
ói Tlsalietlen méaa*gyár
BE OCSINBAN,
KCtfxwli iroda ii \\ raktér ^M
i l Ü Rudolf rakpart 8. szí
ajánlja a! I ípitt-aa éa épitifinmter árak, ápftkoaéei vállaia\'ok, rolill\'irtftkfaok, kosn/gi e^yliáai elAl jári^z0ki valaiiiínl a n. é. i| l(ö kczonwg bccxei 1 (j^yelnlébn (Inját gyartmáayu
Jfortland-cement és vizhajtlari meszét
elyak jnlijüeakor etvonlíí jp | mfiiönégl)on «zn-í | liljntnak, I 341
MT^ jrjegyiélt « magyaráist kl« áaalbkéMiéKgel megkii(delik
írjvbiék 1875.
S\'Ktfgnd 1878.
i l, «q»o. i no;,
ri-in j\'Arany írekj Erdóiji éi«ni.|A rany érem.
Trieizt ISS\'i.
Háriaczelli gyomorcsöppek.
Kiliinö halásu utr a gyomor minden tjélogsígeiben. VmUi-gy. Kdliiliitiilliiilitllaii mtriinjkláiiy,
»0\'oiiiorKyf»ii{íi!Hi% n>in lllníu l«Itfk» rfl^ íii\'l, |uIiuv«hIu. tfiivitiijili fell/tSenéa, k"lik«, ^j>i(i)<irhiirijLjIcyoinoréfféa, ^ hoinolt- ei ilnhiképatlie*, tnliiAgoa I iiviUkak«iixrttl^4, Rdriraiág, undor ée liliiiyiW, fiífi\'OAx (ha a lojémortúl ured), Kyoaioi\'Köri\'fi, *sékiiionilta * gyi>-uionink i\'Nekkrl éa i jilukkul vaiii lullerbelémt, K"i>«mUlc, lép*, m4J- ée anniyerm iiéntalraak léeeteibea.
mwf
WiWílíF.mflSfl
Kcy ilreffpae -éra haépaálaU ata-\' aaaal együtt larak 70 kr,\'
40 ktlj keUfla pa-
_jíöz|i«nt| aaélkSIdé* Srády Kdroty
KyoKyaüréaa Állal Kteniilerben(Mor-
_TNltltaftK).
Kapható minden gyégyszerlátjban.
ö*á»! -A yiljoill niérlat-aelll jnrninorvafljiMeket aokal bainislUAk <w nlAinw/ilk. A vaUMIaác Jeleli mtndea üvsanek piros,?» fenti VóiQtyyuyel ellAéh boriakba kell grtnio\'iílvn IpiiiiIa éa a mliiilöii fivema mellékeU fea«tn*lall atMltánnn in<v kell JiYyesveijlemii, hosy " Kreiimlerlivn Uiinek Henrik kOnyvnyotaéklábu njror ■•ML |
HVelódi miníiKÍ!)?lion kapható; rager Bélji .zyAgywt. Kútniitut Btrg B. ryógy ÜKórl.. rh\'ttitosrtir, Collaer Vincae éié Babőebay Kálmán gyogysi- ilaimti, Körön Yikipr gyógy**-Mnntj/e, Flelirber Hamn gyógyaa. Én^jftinjom. KiiriiH L, zydcyaa. iivrartombat Hölca R. fyógya.
298 aí-ifiv
1889. évi augusztus hó
megkexdendi üléseit naponkint d. c. 8 érától d. |i.||2 (Mg Znlíi-Eger-j szegen a gazdasági egyesületi termében, nyilvánosán furbtnf, a felebbej
fflmegl,- letenyeü
zéaeket a tapolczai,- nsgy-lanizsni,- Csáktornyái zala egerszegi adóhivatali kérljleteklrfl beérkezetjl Dfelelnbezések rendjé szerint, | tárgyalni fogja.
Kélt Zala-Egerazegen, az ad^felszólnmlási bisiptlségi^ak 1889. évi! július Ifó 22-étt tarlóit Ulésébőlt
134 1—ti
btzi
300000000
ooooooo
Antal
tl|ági| «ln(lk.
oooococ
Központi szálloda
Budapesfjeji, Korepesltijt és Bottenblller utcra sarkán (a kózp< pályandvar Aiellenétien.) Heg ii j (táti ai||{likitlii l*én. Vfurntitaffcénk a ■ édyrja lltslell ulatú kbiínFÍ\'g becrea flgyélmélte Ajánlani csen ujijjiimn ípfilt k/alioiInt riífriv Itiludrn tg^ejlj klettglfó rn k(njrliurN atadfra bfrredttaéMel. aaebó val, lllldtfjrl, kll ineii illéglia»>el. MtnjéljfclbnaévaJ (llkfl) tnindött eawletre va* eltátvJí « > Irgmi-r^-u-lrrjiL t>lnliaáni |.k| jiwyyóke miadf.a Mjobábas ki vau lllggeextve, R)Anyi>!« f*kvéaéi#l !«><*» •
KOZrOlVTI NZiLLODA
j« Ifigfilúilíi-bli jkíiijlkíinfil |i|»ijl(iil Vnn, a kiiKUti va«jtálya atgéllrt keJya eJÓtt, két perraaylr* ii
miadrn fréilyHa j||rilij|| olmÓ] jM-nijiVn filbfzíi, ijöntiirfl kilál^K
Itlldpn úifK hin<-ll(u»n liHt ixala jó jüelefeMk
; I .. ... *M« ■ • Mul»
|
U Matofllvá 1
jl lree«l|iUi^|, jnelyhrljlaJat\'itkiitia^
lllcjdilpait jlS^tf. jsl(4 liih ia
Án 1-44 |
f ■„ T 1 ■ 1 lilil 1 Ilin
njiciij van, z i««oil vaabi 6|fii||vn IíoisI barzuiléna: u< ■ tárw; knihi ki.aliknlia Ín!
n ai(lkié|v« it Mi>gérkeat« vi gy nlntaaaavér, a vám* u. Kieaklrll riáltodAvk nwla|wrt lefefé«MéeM»kk
HiaiaH
I a vArnellgatro.
. . vvedtégláekel faliak a t. stasA kijjtaimíg flzy«lte*ka. elflre ixaa életekavk zoadoa klaolgAllaléaérél • (gyek^tal kfaak ^ k lífinnk jfV|íi\'« ta t. veadégvtak afgvtégtdéiie állal fcalwftaai
y.ijv tuaéeleiat Baeker #e llöllrlgt
! a Bérleti hirdetk j
á
Veazptótíomegyében I\'Apától 1\'/, ed, a m kó\'laki vtuuiti állomástJ 1, a viliáritól 3fi ed s Kis-Czelfól \'/f óra táv< leső Nagy Afásony in j Salamon községek határában létező egy tagb.|i 1 d()0 [J\\ ölével 9j( ] holdnyi és pedig 636 liol^l szántó, 230 hold li gelő és 50 hold n\'ibo álló földbirtok majorral $ holdnyi gyflmnlcsfiskerjllel és urilnkkal ep) iit 1 minden órán bérbe adatik. | %
Vállalkozni kívánóknak közelebbi értesiti jt ii)ujt i )
Karolyi Antal ^
428 I- 3 mngy-Alásoiiy I \' í
(p Jl I a áMomjás.) J í