Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
8.23 MB
2011-02-16 14:13:53
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
154
1525
Rövid leírás | Teljes leírás (281.96 KB)

Zala 1889 augusztus

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

31J szám.
IP
Nagy-Kanizsa, 1 189. augusztus
ÍTl. évfolyam
A: állami kosigazgatás.
Lapunk tíiult számának „Politikai szemle* caimtl rovatában említettük, hogy a kormány komolyan foglalkozik a közigazgatás reformtervével; mivel azonban a közigazgatás államosítása szélesebb alapokon nyugvó törvényjavasínt keresztülvitelével járand, ami több időt igényel: egyelőre nó-vellári* javaalat fog az országgyűlés élé terjesztetni a legközelebbi (llésszak-kezdetével. Ez a novellaris javaslat a legközelebbi év elején megtartandó közigazgatási tisztújítás érvényét lesz hivatva szabályozni.
IVhit e szerint az eddigi megyei közigazgatás omlatag épületének teljes lebontása s modernebb intézménynyef való felcserélése csak idő kérdése
Igen ternfétfzetés dolog, hogy mint a világon minden ujjitásnak, lígyj ennek is megvannak a magn ellenségei már csak elvi szempontból, csupán k dolog elméleti Oldalát tekintve is; mert Iiihz a közigazgatás államosításának gyakorlati oldalát illetőleg még senki sem llivatkozhatik positiv tapasztalatokra; erre nézve még eddig csak föltevésekkel állónk szemben.
1 Hogy a régi, a történelmi alapon nyugvó közigazgatáshoz oly\'* szívós a ragaszkodás több oldalról, azt éppen nem csodáljuk; nőt hU tartanák különösnek, a magyar embernek,, a történelmi alapokon nyugfVó intézmények-hoz való szívós ragaszkodásával össze-eiyezhetet lent lek, ha egy oly régi in-taméayjnek, mint a megyei antonom közigazgatás; megszüntetését, reíormá-lasát — bármennyire eljött is már á jutok órája — közönyös egykedvűséggel venné mindenki.
| Annyit. azonban előre is lehet seb jeni, sőt tudni is, hogy nem fog az u]. refoijm valami erősebb izgalmat gfóidéznil Az a néhány, itt-ott jelentkező töredék, mely talán sötétebb
Megjelenik Nagy-Kanizsán hetenkint egysz
szem ti ve korszerű mondj ük reform )
tapasztal államosít a közflgj munkása Uisz
feii; ál nézi és ítéli mtjj sot ino*L már bpf 4h elodázhatatlanná ereazttllvitele érdekébe!
mik
or a megye
lőKiík
visélwiik legnagy«k|hl) részénél a hiva-
tal éJ létkérdés
kezett irozgalinat s a kormául tett léu több yal
álláspont ra helyezkedik, Imi heh
féket és intézkadésekjei Mnllség szerinti egész i
tti le*/., hogy a közig Imii határozottan, javán nek, javukra válót t a nak isi
II eltekintünk!attól í
sen szolgáló ti existemáját [kár bizcjny \'nagyon
ijlojgyim yn közOte I közigazj atNI ItWtyiltélSínkitől ... , csekélk\' dijazáa mellett I hivatali liflaé-p ; gét. tíkhetetleim^geL ijfltail iajI a tla i ina-
it zgaxáa válofcH
den esetr i visszás helyzetjŐI, hó| j igazgatás ink jelenlegi rendszéi több esetben a jkétes értékű, d sebb csal Mi összeköttetésű egyél nyitott tig teret a hivatott, a<j trativ l.el etaég(l|,j de családi fijsj tetőssel nem biró egyénekkel sjWi s igy mindenütt a közigazgatás helyesen feifogojt éa ftiagyarássm érdek szolgálatában állásáról sem Lett s iné/ ez idő szerint sem biztos gai ancziánk ; ismételjük i etíől elteljintve is, — már ir)i diában j az a he!) zet, az a körülmény,1 mely közigazgatáai tisztviselőinkre anyagilag és erkölct ileg egyaránt lidérczii) ómáa-kéut nelnzült éa még mindig nehezül; az a körülmény, hogy sllttiyul,! itt-ott határozottan nyomorultul IRotált
;ási tisztviselőinknek jajiyagi ii egyesek vágy klikkjtH sze-jan függőv él téve s valóban j illemes, Önéijzetes tiszt nek erköl< \'.si függetlensége örökös étkérdésével; illetőleg!
közigazga e.\\ isten ti Aj szélyétől
ban van
get lenség egymással
gotíf llogy iyárjt előmózdi t/isál>a A, - odaadást, imjgas helyezkedést, a érdek dk | önzet len egyetlen! niilána godtakL hizfitiUik
legközelebbi „jtiszi fognaia-e...