Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
47.13 MB
2011-02-16 15:28:19
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
550
5161
Rövid leírás | Teljes leírás (598.13 KB)

Zala 1894 május

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

35. szám. ___tti
Nirgr-Kagizsa, 1894, május 2-án.
XXIII. évíoíyim
•i»rk«itéMf i t ■ * o l » Olloji-\'féle Ilii.
jdj trtimd* I l«p inwU»»i"i4i»tr« tonitkoiiS mintiea kSitMiijr.
Mrauutlaa levelek mk iitntrl ktnk-U1 fepdUtaak »).\'
Ki«lr»tok nem kíldeüuk ri»n.
Efyti mim dra: 10 trajátr.
ZALA
Steééktvttal: I ViMtfeúplM HmM HUf kttjiltrmktüm.
RLÓrtZfTtn AZAZ ím II Imm (I írt - kr) rutm < körmit (• Irt - kr ) KegHém I k«r»M (I Irt H kr..
HlrieiÍMk JittojrMH MiatttatMk,
A Nagy-Kanizsai- és dél-zalai takarékpénztárak, a Bankegyesölet, az Ipar- -és kereslte- »»títMr» io kr
delmi bank, a Nagy-kanizsai segélyegylet-ssovelkezet és a letenyei takarékpénztár, !»„
a nagy-kanizsai malátagyár és serfözöde r. t." kitaláló* kfelüHtp, mintink. timlil * iiitiiMn
■ ! í i . g I \' VMMIkMtt PtorM FBtóp kftltjrt-
Politikai és vegyis tartalmú lap.
Jlegjelenlk NftgyKniiIzftAit liflftiklnl b M mrr: * vasárnap és szerdám.
k«rwnk mU*Mm liltiiilH
Mit áraik az emberi Jogok, (it mu»ídiHr<IMfa)
[ A nagy forrjHlalom gazdaságilag teljesen jeit liAztelkeknek és a. hivatalnokból, an^ \' értéktelen volt. f kül, hogy csak egy félórával dolgozott voina
Kp úgy értéktelenek voltak gazdasági többet, gazdag ur lelt. Vájjon az 0 értlem* A francia forradalom 1789-ben az ember tekintetben Magvarorsziton a munkJs osz- vőll-e ez? f
fogóklt proklamálta. Kimondotta, liogy ar. tftlyra az 1847 8. országgyűlés által hozott\' A RoiWhild-család nagy vagyona onnan ember sarkad születésétől fogva és minden ataplörvények. Nenvotytkofcikez az itfilásszájfmílik, hogy a heasen-kasseli herceg ember a szabadság jótéteményeiben egyen-lama jobbágyokra, kik a robot és dézsma alattvalóit "eladta katonául III tif>ffy ■ öen osztozkodik. ..."-" , eltörlésével ax úrbéri jlldekhez tulajdon angol királynak,-Sok föld bér 10 és bérét-
- ^ jaimrt »< kérdpzte ■• ifjú j \'0B0» nverlül kinam Janit vomnktttUL i j rtBmptffroiff vafftmtt a magyar Okto;
DéleHare atyjától a Bastille bevétele után.] Majdonképehi negyedig rendre, a teljesen urak könnyelműségéből szerezte, mert a „Halljad — feleié az atya —a forradalom!vagyÖiiTáMokra,™kIk o* is űgy tnitrt ákkor.\'gtúfuk és lu-irrgek potom ítrotr engedték át az emberek köati kiilömbséget eltÖili. Halp"/ béresek és zselK^k a_fö|desur kit:a föl«Ljövedelmét csak\'azért, hogy ezen .tshát kitűnni ak8rsz,líoígo*zál. Nincs jöEbéW\'^bol, Tengetik élettlket. összegeket könnyelmű Sódon a turfon.
máz nemesség mint a- műnk*.— -j Jlagyarowág szabad ország, mondja min- vagy az európai fővárosokban elverhessék.
Jogilag tehát á harmadik rend mely akkor\'denki- K hazában a munkás fia hercegprímás p Mosl pedig vegyünk példái egy somogy. már a negyedik rendet, a munkást is ma iis ,ehel Ha ^lakinek erélye van, ha szor megyei béres, vagy egy hódmezővásárhelyi
■iigatmas és f.lőrelátrt~iiytehetségEs. gazdag j zsellér fián, aki ép ólj\'án jogokkal jött a
Esterházy
I irigye ann^k. aki ezen tulajdonokkal föl van I Ez a szegény embernek fia MneveiWik,
___ foglalta szabaddá\'leH7~de Vaijon az,. , ^ „ —_____ ,, . . „ ,„. ,„ ,
fití-é gazdaságilag f [is lehel. Ha nincs tetwtlégp, akkor ne pa-|a világra, mint Wenkheim vagy
. _■ , \' ■ "f^^r a szenöftyzemhér, ab lfiuyfiQIetöíifin;—----
Az előjogokkal ellünl-e egyszersmind a<
—régi kifoaztáeí rendszer-?
A birtokos osztály nem halmozta e fel
azután is ugy mint a régi rendszer alalt a
munkások márkatermékeit ?- —r ^f^yflhirnA^ogy kiesek vagyont szetezni. ria mások- nehéz mookál
Kpúgy foszlögáltá a munia*!, mm* az
eRR^ mwi jóllehet a munkás jogilag mindenféle foglalkozás után nézhetett, de hiányzott neki az, a mi az önálló özemhez okvetel-en szükséges, g, tőke , ••>.„ Hugyiumdenhapi szükségletét 1 irtunk ás
ruházva. Ha némelyek
élvezlek munka nélkül, |
ne keressük hogyan.| ■Itt áll a világon, ember emberek közt egy
ennek az az oka, meg szüleik, vagy ők!oly világban, a melyen munkával kell megkeresnie mindennapi kenyerét. Vannak szilk*
ségletéi és Tia miijdnn cShlátlot ItRpM. ségtetei gyarapodnak. Tudja nagyon j(U( ho-Igyan kell szánlani-vetni Az ország lörvti*
Végeznekés ke vésel szereznek, ennéktiniét az az oka, hogy vagy. m m födőzték fel
munkájuk mezejét, vagy" tudatlanok^ vagy j nyei értelmében szabad ember, de hol kezdje pedig tékozlók. . _.: . _; [meg a munkál, ha egy lalpalattnyi föld sem
Arvagyonkülömbség az«mb«ri lermészel.az övé.2_____
megkoroohestior cgak arr»- volt kényszeriiveJ külümbségdn alapszik, _ » . _I Maró gonyl
a mit mindaddig kűlkényszerböl cselekedem Ismerek károsunkban egy embeHrftfchmmt; A* ilyen «mber szabad ember, meg. Daczára a politikái szabadságnak a hivatalnok egy pár hoki kukorica földel Az országúton csaknem lehet szántani. ujwgfcto Bont is úgy mint a régi r«ndnzer|«imdl magának a vároa közelében, később, I Hogy-tehát valahol a mi szabad emberünk alait eladja elelél az élet szükségleteiért. | mikor a város tiTjBHzkwJett, megvflték löld rmegélhessen, százötven napot kall dolgoznia
A „ZALAH tárcája. a h i p n o .t t
A ,Z A I, A* eredeti t á r <• i j e.
Ilebetellenségnek tarlom, hogy egy anyós a leg munka; de szelíd, uuhdsv--engedelmes inediu ■ { erélyesebb mórion is eltávolítható legyen; az pe mokká lenni az anyósokat: olyan bflvfls erO, — ^^^dijk l}ogyjna([ái6l pltaen|en.p|ái)ei)[elé!wkki)zöirolTao halhalallanságot bizlosíló halalom, mely hávnzzA : egyszerűen olyan" m«)emm>«?á», —ami^ iwia^néiiyéiEtfl üilgtCttyai mindén clképzítlftW _ i halhaiatlan Talár l\'élerünk összes abszurdumai- dicsőségei.
!val győzelmesen konkurálhat. Valld be őszintén, A réthátiak bámuló tiszteletlel tekintetlek (Isend-CsríiJhetyi (Tjfuláról az> tarlót iák a jóbarátfli,! hogy valami bflvőa erőnek vagy birtokosa! VaUdtbelyi (íyulára, erre a mesé»erejü hipnotizőrre, — hogy mesés szerencséjü ember. Már magában az j be, hogy csodás erejű hipnotizőr vagy ! Ha meg-1 akitől ölelések kőzött vált meg anyósa. Kgyszerre is nagy szerencséje volt, hogy véghetetlen ked- j esküszöl so hiszem el, hogy nem ugy hipnotizál-1 nagy emberré, fölkapott emberré lelt. Keresték ves, aranyos teremtési kapott feleség fii, abból a lad étta anyósodat! jfúrsaságál: vitték ölelő karokkal a kompániákba;
gvémántritkaságu fajtából, mély Htm Mitit örökkéI Csendhelyi (iynla vállát vonogatta és csak mo-tUgy hallgatták, mini ha az Ö egyetlen szemöl-tóalettJemkél a férj bugyelárisának rovására ésj solygott csendes ravaszkásan, ami Btnhogyi Kris- idők-mozdulatától fQggött volna a szőnyegen levő képes tgytdül elfogyasztani az uzsona kávéját, (tótban még jobban megerősítette a hitel, hogy polgáriházasság sorsa vagy az európai békét biz-De.ez még-suiitiíii ahhoz az tetOkOzrltaKzáguJ bentte klneaeket érő bipnotiaflr rejtőzik^—akinek Uo4tó hármag-szövetség lenmsradlim JJruderaaf-szerencséliíiz" képest, hogy anyán, ki állandó tar-] bílvös ereje kiterjed az anyéaokra is, a világ leg- tQt ivott vele az egész város. A törvényszéki el-lózkodáara hozzá költözött, pár hónap múlva be: makacsabb médiumaira, akiken a családi szce-lnOk, ha megpillantotta\'az utcán, már m<s8sziröl
szüntette az inváziói s a legbékésebb hangulattal tiuzavonult valahova Erdély bércei közé.
* Ez a szerencse\'olyan egyhangú bámulattal és csodálkozással találkozott a rétháti publikumnál, hogy mindenki csintalan, ravaszkás mosolylyal hívta négyszemközre Csendhelylt; ugyan nc rejtőzködjék a csodaszerével, mondja meg igazán mivel bltvölle el magától anyóiidt, mert «z jíözön léges emberi eszközökkel a tehetetlenségek ~ső-rá at tartozik.
- Elment tőlünk! ölelések közölt, hagyott Itt bennünket I — mondogatta ennek Is, — annak is Csendhelyi lívula és ravaszkásan mosolygott.
—Bánhegyi itrtattt;-att»t már akkor u második anyó* szaggatott,»dühbe fölt.
— IJgyan, kérlek, no mókázz egy, kíméletet érdemlő, anyósviselt emberrel. Már magában ail is
náktól a válóperekig minden, gyakorlatban levő üdvözölte: „Szervusz Gyula pajtás! delejes erő batalma megtörölt eddig. Cirógatta, dédelgette mindenki, hogy megnyer*
És csakhamar bejárta a rétháti társadalom —|jék a -maguk számára csodás hipnotizáló erejét, minden anyósboldogitott rétegét, hogy Csendhelyi A házasemberek, ha- meglátták, rögtön az anytV Gyula mesésszerencséjtl arany-ember; csendes, sukra gondoltak és benne látták az egyetlen szal-békés eltávozást képes sug^erálni az anyósoknak, vatort. A házasulandó fiatalemberek ip irkodtak Ha a »Héthál és Vidéke* azt irta volna félőle, kegyébe jutni, barátságát kiérdemelni: a jövő hogy megtalálta az Inkák kincsét, vagy hogy fel- aggodalmaitól sarkalva. Az ó-l«lamentom szen-tatáltg a.repülőgépet, — nem telte volna\' olyan védői benne látták az ígéret emberét, akt paradt irigyelt emberré," mint. ez a szájról-szájra adott csomot megrontó kigyó lejét össze fogja tárni
kis hirecske.
Micsoda hatalom, minő isteni adotoány: kor mi\'niyntni az anyómkat! Mari föltalálni >egy kurtnánjrozhatu léghajót,
A temérdek bmderozásnak azután az lett a vége, hogy egyszer csak előállóit Bánhegyi Krtoti és kirukkolt a farbával:
Tudod mit kedves Gyula pajtás, eszem az
Jókkl-féle aerodromokkal caatázni a levegő-égbe* ; Istenedet, mi már egy hónap óta léged jobban lőltalálnlpz örök-élet titkát: nagy és szép dolgok; I Qtinapelilnk, mint a római pápát Mosl már itt\' megoldani — az örök béke kérdését; walvatori1 aa Ideje, hogy munkába keztfy
Nagy-Kaiuz»a, szerda
Zala. 35. szám. (2.
1894 májú* hó 2án
vagy gyűjteménynek törvényileg biztosítsa a s az előliünk fokvfl külső okokon kívül megszerzési jogot. L\'gjrane felirat Ioté*kedé»l kér,enoek a mozgalomnak belsfl titkait is ke-
fót&Sgfi* SSpE
uyqk M illtifi iytyo.teraletéo létező nvilváiios » mi társadalmunknak, melynek J;éUMÉglfi<* könyvtárba, ilv\'pnDck nem rétében pedig egyelőre lenül szintén van része azokban a meg a megyei levéltárakba küldendők. * döbbentő jelenségekbe^, melyek a figyelmes
. A bizottiág élénk eszmecsere után a memorau-! szemlélő elé tárulnak, ki beismerni kény* dómot némi változtatással elfogadta 8 elhatározta, teJeg minő* hatalma Van bizonyoa jelsza-
a francia forradalom által proklamált ember- t, az öaszes iuegyei . és városi törvéuyhátósá- " * ~
jogok, ennyi) é nek «z 1847 8-iki ország- gokhoz.
E memorandum nicgszüregetéiére Andráuy Tivadar gróf elnöklete alatt egy művészekből éi történetírókból álló-bizottságot küldtek ki.
Ezútáu egyes vidéki mazenmok és könyvtárak\' aiervezeténck fíirgynlisába bocsátkozott a biiott ság. Á mozgalom már eddig is oly eredmtarf-
Sternlhalnak vagy Vteokheimnek ingyen, hogy az évnek másik felében magáért te-h&sen valamit.
Hát ez mi ? 1 _ Jkir hogy munkUja feleslegéi chrcszi táte a földbirtokos és neki csak aooyif hagy, ^ogy meztelen testit durva vászonnal be-I edhesse és éhen ne haljon. |,
Ennyit érnek tehát gazdasági szempontból
gyűlés alaptörvényei.

Oraz. mnzeam- és könyvtárér-t tekazlet.
uralkodni. Mert a mit az Alföldön jelenleg I folyó vizsgálat felszínre hoz, az már nem 1 tlMorelikus soeialismus többé, hanem egé-jssen más valami, oly dolog, mely ha tovább ; is lappang, régre is imminens veszedelmévé válhatott • volna népüiknek, melyek ok-I vetetlenül ki kell szabadítani a népámilók
Budapesten smt Iió 27-éu tartott értekezleté j ket mutatbat agyam* í«l, bogy egy-egy uiirteum j karmai közül, kik immáron befonták, be* öltött pozitív alakot az a nagyfoatoMágn kulturá-
lis mozgalom, melyet a vidéki mtuettmok és -dtjtoyvlárak alapítása érdekében a punániuli kői«Bvelődéii egyeaület nemrég ipditott. A mo»; galomaak uly.au UúUtó előzményei vannak i az érdeklődés onzágnerte oly állaadó és In^ftjs, bogy a megalakult mtueum- és köuyviárbizoit-aág mflküdésének a legszebb (ikerre van kilátása.
Ai értekezlet látogatottsága is e mellett bizonyít. Az uj varusb»«» társalgó terme egé»zcti meg telt f larmlaluk, lutúzetck kuUidteivcl -Széli Kálmán "nyilültu meg az értekezletet, magitlul mUMek képviselőinek b^aleo-\' tése után áttértek a napirendre, előbb azonban felolvasták fráky Albtu gróf mininter meleg hangit Icrelrt, melyben a bizottsági tagságot elfogadja g támogatásáról biztosítja az őriz. bízott tágul. Herzeviezy Albert államtitkár levélben mentette ki távolmaradását.
Pomolt -iCálfliáftftilteác frfmn»«tja az \'QTüágua bizottság szervezeti subálysatát, mely szerint a bízott*ág " nem alaknl alapszabályokhoz. kötött ♦gyesi) let lé. haaein tílggétlenttl, és raínt\'sl ország kíSíiihífvelőaésí testületeinek megbízóit közege teljesíti kullnrális feladatát. V
A azerveaeti szabályokat r\'ivjd vita ntán cl fogadlak a azok alapján a bizottság kimondta a
megalakulást.______-:—-r—■
Kzatán az elnökség megválasztása következeik Tbaly Kálmán indítványán egyhangúlag és let-kea éljsnaéssel íj téli Kálmánt választották meg re te tó elnöknek. — Társelnökük lettek: And-rftsay Tivadar gróf, Tbaly Kálmáft, Gerlóczy Károly, l\'n\'szky Férencz. Hcibleu Gábor grói, Károlyi István gr. és dr. Kitnez- Adolf. Titkároknak válsaitoltsk ajeg1?- l\'uizsult Kálnitnr tTyff^f Aladár. Kosztenazky Gézái Sándor József, l\'nlszky Károly és ISzmceesányí. Miklós, fau\'án áttértek a miinkaprugramui tárgyalására. Kttialáruztak, bogy feliratot intéznek a lörvéuy-1 Iwaásbtau bogy míndencketttt az iJMag térületén talált régiségek megmentése érdekében első sor- i ban A-Bemzcli mnienmnak, másodsorhan pedig ira illető törvényhatóság területen levő museumuak
és könyvtár rövid idő múlva megnyitandó lesz,] hálózták azt hogy yejtedelmes experimen-
Széll Kálmán örömének ad kifejezést, boy > eszközül haslnálják fel.
vidéken ol? melegen ieitare»ák a mozgalmat\'
s a bizottsAg köszöuetét fejezi kin vidéki kflUl Már most, lu ezek a gonosz jelszavak,
eredmégyes ennyire képesek eszét venni ezernyi ember-
d* inek olt Alföldön, vájjon, mit tett a tár líllifl
! sad«k»m arra nezve,
vajjofl) hoity a né|>t»t jogairól hogy jón-
dőlteknek, hogy a t^Városbs jöttek munkásságukról jelcntáát tenni.
A liíkeiíővJroni miizénmra vooatkozölbg mutatta be ezután Porzsolt Kálmán még 1830, év { . ess >- j , „ » , ben kénltell tervezetéi, valamin fefey Ká-\'|és kötelességeiről felvilágosítsa, TUly Tífililrmsféiir s dr llsrssrUntsft bitoltfágrt érlel«H>w>bb Míogáwwk ro«goywj«í tag üynbji indítvány alt. Ezek tgyGerióc trKí^í Majdnem semntil; hrnm*om»*Ti végére jánink Ny "elnöklete alait kikulilöii alhiznttaágiialr c Biiti;«tfnii>T, njtihh atítotmányo* életünk -
* . ,*!•. , . , ,, ., iwgyedözázadosörömnapjál is megérrük már
Az iskolát Jtön-yvtflíaki\'rt vonatkozólag rorzsoln , ,, , ,, . r\' _ ° ,.____
Kálmán iiidthánvára elhatározta t bizottság, 1 ^ tagadhatatlan, hogy ez öta Bök jő eszme bogy felir a közoktatásagyi korminyloz egxTkerUH felszínre, irieg is valósult, gyökeret 18-*7 ben kiadott rendalstének visszsvonáas ér is vert a nemzei életében l)e nem bírt gyö-dekében, a mílylyel elrendelte, bogy az iskolai keret verni éppen az, melyre legnagyobb
szükgjj lett volna
könyvtárak gyarapítására beszedett beiratási illetékek m^s célokra tórdiltassanak A kö/jfgi küuyvtilrak ügyében folyt ezután ér
s melylyel i társadalom ignzán bebixonyílhatta volna éleire-
dek^«-.vH« mptypn rto .Sitrt a, rtHnkitoWlvalüságtV * komuty munk^irint vala haj-György Aladár. Makralvay tí\'ézs, llérus Mártou.jlamál; értjük az hötvös József ajánlotta Szalay Imre stb. i felnőttek oklalásál népkönyvtárakkal és olva
Végül dr. Kiss Károlynak egy orsz tanszer-! sókörökkel kapcsolatban muzeumra v.M.atkpzó inditványát Szalay tmre! g kjm Ai|iiro|ö,flu köznépünk, n.unká-nun. tanátiiüs,.ea GyiHgy Aladár felszólalása, . .. i .. ,.,
Után a küzokt. Aim^üuulioUttéi^ui bMá-.^Ink liáUamaradoUsá«át wwsmlélve, a intn-roztak. \' ^\' iden téren megakarván indítani a tevékeny-
btéll Kálmán eluök njdeg köszönetet mondott.ségel, liógy a közmüvelt é/ mentül ftlftga-a nagyssámban meRj^lent érdeklődakuek. s satb nívóra emeltessék, s a. köznép is alkotmányos ors\'ágban tudatával legyen
euel az ttlcs véget ért.
Szé|l Kálmán élénk éltetésével
jogainak és kötelességeinek, amazokkal élni j (!HkQ£K pt$if megfelelni tudjon,. az által vélte ezt leginkább clérhelti\',- *4nt e terékeoy* ségre az egész társadalmat scílttta filkra. Sssép volt a leíy, de a gyakorlati kivitel hajföörést sttéhtedelfa lárBadalöm közönyén. Vage roazszul kezdték, a hol ke/^ték. a azért nem mehettek semmire, vagy d^Qknak tehál, hogy erre iuég egyszer visszatérjünk, la közönye buktatta meg az eszmét, a kik
A nápbolöádltók \'
, (=) Lapunk-mult számának vezércikké-bán megemlékezliitiítu nálunk immár etö lépelt miinkábkérdójról aa alföldi toaatigta za+argámk alkahnából, d? lR)Tántsein^érP
jllültv llála B letek tóg inágtialni a nynlv mn.
raa halhat ítlan. Mondbalom nektek, hogy mindjárt az első napokban kimomlháfallnn nagy víla a gyönyörűségem. De mert feleségemért képes leltem volna a poklokon is kereszlülníenni, azt gondoltam magamban, hogy mért ne szenvedjem meg érte magam mellett nz ördögöt, amíg lehet!
Amig lehetett szenvedtem is, banem azután végre ugy éreztem magamat, valahányszor áz ö kedves hangja (ölembe csapódott, mintha a pokol
Cséndlielyi liyiilü rísgffil bánwlt.---
: - MtlMWiá munkábaTTalán <isszaliuZzum"az anyósomat?
— Nem híz az, hanem inkabb_hipnotizáli el valamennyit l\'
— Én ? elhipnalizáljam ?■ Hogyan ?
— Gsak ugy, mint a magadét!
— Hát lí csakugyao azt hlszilekjiogy én ugy hipnotizáltam el anyósomat?
f- Hogyne hinnők! Nem lehet az másképpen.
— Kgyszerflen csalódás részetekről, ha azt hí
ment el. Nem szólt annak aaaki agv aaói seft. teljfe^RB^ H.^g6 \'"T^
Erre azután az egész társaság, mint egy ha-ft\'4\'1 házi orvosunk. I ámulta rajtam a viütozáat talmas örkeszlrpm szólt bele: 1|0«T "" örtént velem. Megva lotlam
— Az lehelellen! neki őszintén a dolgot. Egy kicsit goHdolkotolt
..,.„,\' .. ,,.. . azután térdére csapott, s igy szóll: ön most azonnal
(.sendhalvi í.yula pedig -- mikor látta ezt az M ágyba fog rekÜdní, orvosságot és igen gyöke-
egyértelmű hibetetlenséget - megint csak elkez reí kuri( mMá. Majd kedves nejének meg-
dett ravaszkásan mosolyogni. adom ez útusilást. - Mikor látta, hogy bámulok,
— Nos hát, ha nem hiszitek, elmondom az komoly arccal ismételte rendeletét s tudtomra
egész dolgot!
Halljuk! halljuk! d&rögte az egész pária- lyahban, de hizlosil, h°gy itf lí tarája liB\'irnálni
meat és mindkSzelebb húzódtak ha Igáim á cso-éát , . .
Csendlielyi cigarettát pödört és fágyujlvu, így kezdte a< anyósválás történetét:
- Házasságom után, ugy négv bélre költözött hozzánk anyósom. Mondhatom nektek, hogy minta szerű asszony. Tizenkét kátomislu ptip és hu-azonöt prókátor veszeti el benne, — AÉt hiszen,
adta, hogy bajomat vegyem a lehető legkomo-
Oll hagyott és felkereste nőmet, hogy az utasításokat megadja nekiT\'tléhány pillanat rnulva már mellettem voltak, mindketten. Szegény nőm egészen bulelinlaványult u dologba ugy telebeszélte feJiH nz én doktorkáin. Agyba kelted le-küdnö n, Feleségem ágyam mellé ült és ott nem hagyott volna űz isten viliigáérl sem — Adta be szorgHlmusan az orvosságot, A liánbnn lálihegyen
járt mindenkf. ügy éíeztein, mintlta siralomházban volnék. Mi ménkQt csinál velem cz a dok-jorV — gondoltam maKambaa; de. szóim um [mertem dlene; méri olyan komolyan viselkedett a látogatások alkalmával, hogy végre magam is éreztem: milyen súlyos ós nehéz beteg vagyok.
Körülbelül harmadnapra a siralomházi csend-[ben csak bejön ám lálihegyen az anyósom a feleségem kíséretében és azt mondja, hogy búctumi jött. A városi levegő nagyon roszat tesz neki visszamegy hrdetybe, a negyek közé. ^- Klkép-. zelhetik Örömömet, bOldögságomalT Azaz dehogy lehet azt elképzelni! Hogy csak igen halvány vonásokban megpróbáljam bemutatni, képzeljetek a végitélet napján egy pokolra taszított elkárho-zoltat, aki a-pokol kapui előtt várja már, hogy megnyíljék számára az örök reménytelenség emésztő világa s abban a pillanatban megragadja karját egy angyal és tudtára, adja, hogy csak tévedésből jutott az elkárhozóttak közé; jöjjön vissza; várja öt a megérdemelt mennyeknek országa. Az & pokol tornácából váradanul menltybe vitt lélek érezhet olyasvalamit a megüdvözülésböl, aminőt én éreztem. — Megölelten!), megcsókoltam napainat,, azután visszahanyatlottam a párnák közi; leros-kiultam u boldogság terhe alatt.— Mikor a kocsi elrobogott, egyszerre felugrottam, mint egy őrült fis elkczdtdm járni a legesaeveszetlehb tarantel a-táiii\'tit — Ilyen álliipotl^n talált az orvosom — Ált hillem, hogy kélséglie tog esni állo-
{fagy-Kanizsa, «erd\\
Zala. 36. ssim. (3. lap.)
1894. májas hó í-in
első sorban leitek votoa hívatva élére állani, hogy azt megkedveltessék. Ebben a tekintetben pap és tanilú nwn állott hivatása magaslatán, ép oly kevfesé a tito többi in-telligeábájal Pedig egy kis buzgó akarattal sokat lehetett volna tenni. Égy negyedszázadnál többet malaszlott a társadalom, aa mely idő alatt nemcsak a küzmiveltség terjedése szempontjából tett volna fontos szol- i gá\'atot t nemzetnek, hanem az erkölcs szempontjából .is, mert ha a hosszú téli estében, mikor a mesei munka szünetel, a jó és hasznos olvasmányokat kedvellették meg volna a népkönyvtárak és hlusi olvasókörök révén a néppel, nem venné be azt a maszlagot, mely bűnbe, gonoszságba kergeti s agyát megtaliti állam és társadalom felforgató tanokkal S mivel az idősebbek ilyenek, az ijjjabb nemzedék, ha most tanul is, nem kaphat ösztönt a továbbképzésre.
Politikai jog! Nagyon szép dolog ez. De bál ki -ne ludpá azt, hogyhlzönyos poiiti-kai jogok gyakorlatához, hogy abból az ál-lamra és társadalomra kár ne háromoljék,
---a szellemi és erkölcsi, él ö bizonyos foka
—szükséges Nem hi\'azük hogy ei meglegyen annál a zavargó alföldi munkás osztályait. Meg nem értett és meg nem emész: tett jelszavak, melyeket gonosz agitátorok vetnek közéje, megmérgezik éretlen, együgyű elméjét. El lehet mondani, hogy munkás osztályunk akár az alföldi, akár javarész^ ben a városi is, míveltség tekiníeléBen nagyon hálramaradott. S az elmúlt negyedszázadon keresztül MiLsem tettünk, hogy ebben a tekintetben ez előre vitessék. A __J_munkások mindeneseire megérdemlik, hogy ügyüket humánusan megbírálja az ember, de a kérdést, nemcsak ebből a szempontból, hanem a politikai lenség szempontjából
____ia-JteIL métqeetoL_^A_ ki politikai jogokat
akar gyakorolni, annak ahhoz megértnek is kell lennie; s — ismételjük — a népet oda kell emelni a miveltség ama fokára, elő
könnyű lesz eligazodni a javulásra vezető [segély> iránti teendők ax „Utasítás" 21. H*án
eszközök tekintetében, kik első sorban lesz- W*^*™\' ^^^_
fe b.vaiv, ez * ®
Ijagzlás pedig történi, azt hriff kell hornn, az Iskolaépületek MtMnittarM u „UlMüá^ 1 hogy a ragály pusztltótag ne teijedjen.lovább;||ö. paragrafusa, a kisdedóvók és dajkák fizetésé s minden áron azon kell lenni, hogy kü- rffl a 18. paragrata% a ayárí menedékházak he* ílönben józan magyar népűnk megóvassék •» .Ebő meUéklet- nyajt fehnlágwitást.
a külföldi socialismus révén ide importált | ÜTt^SS^Í
I m iszlag\'ól. . _____ {felvételi napló, a felviteli jegyek, a mulasztási
Bizton hisszük, hogy a kormány meg fogja naplók és az igazolatbnnl elmáradő gyermekek találni az erre szolgáló legjobb eszközöket, havi jegyzékei a nméltőságu közoktatásügyi mi-
. - ■ ■ ■ -\' --------------jnister- ur által elrendelt minták szerint (készletben
a m* kir. egyetemi nyomdában) állitlatnak ki. | Vagy ba a nyomtatványok máshonnan szerez-telnek be, azokkal tökéletesen megegyezőknek kafl lenniők. Egy-egy példány megtekintésül a vámok polgármestereinél és valamennyi IflsapIgabfrOgjU ,é*i április hóban laríottötesen dr. Rttiftía Kál-tatámaió
mán kir. tanfelügyelő bemutatta a vármegye 8— 6! A községi és állami kiadatóvodák a menedék-| éves gyermekeiről begyűjtött kimutatást s ennek házak Felügyelő-bizottságai részére kiadott küjőo alapján ezek felügyeletben lászesüléséről vagrj „Utasítás" a m. kir. tud egyetemi kőnyvnyomdá-; neimeáesülésíröl-izerketetetfmunkálatot, melynek baa kapható.
j kapcsán, az 1891. évi XY. L-cz. 15. és 16. §-aira Jelei) végzés a fennebb érintett ősszé* ráro-Uato~iekíni»H*fr heteijrttífltie a zalaváritiégyei fsoknátéa- kőaaégekaek, nemk ttőnbeu a jirtt (5-[ kisdedvédelem ÍS94! évi tervezetét siolgabiráknák az érdekélteknek haladéktalan ki-
[ ízen ügyben a közigazgatási bizottság a kövei- hirdetés czéljából kiküldetik, kező határozatot hozta: | Az összes érdekelt városok ás községek MM-
[ Kisdedóvodát tflitanak tel, IBefve ha már létező vatnak. hogy eljárások eredményéről május M ikiadedovodáík mellen méf tagalább negyven ál- első leiében jalentésttaet megtegyék; lando felügyelet néftúlTgyermek találtatnék, kik a. Az állandó és nyári menedékházakat vezető [meglevő Űsdedóvodábban el nem helyezhetők — dajkák kiképaéaa Illetve az egyes óvodákban re* íjBdHsdedüvodáO^ Xaia-jdeiendő tanfolyamok Ügyében a tanítók flavwytf-
[Egeraaeg, Hagy-KaniaaB. ATsó-Leadva. Csáktornya nek. nejeinek és JeásyaÍDak figyelembe vételével •Keszthely, Periak, Sümegi Tapolcza. JkftkJo intézkedés történik.
I Állandó gvermekmewlékházát állítanak fel: , _ .
| Csáb-Kendek, Dráva-Vásárhely, Kotor, Légrád,
A Uisdedóváal ügy Zala ▼ánMfyéban. . ^Zala vármegye közigazgatási bizottságának ItfW.
Tolfatiábaa
Semmi okom sincs kétaégaakedai, hogy várme-
1 Miirs\'fíiánj. Süjiür, Tnapaliwil
Ideiglenes tnyári) gyermenedékházat állítanak fel r
I. A lapokai járásban Balaton-FQred, Bada:Igyénk kir. tanfélBgyélőie rfi flaJHid* fáknia csooy-io^j.i^cso, kapóra, *ovagó-&örs, Mo-!kir ^% ne ^ T0|M , luA(Tt
inosfor-Apeti, Taliin-Dörögd. __. .... \' „ „ ,., , , *\'
[ II. A sOmegi járásban : BaZsij Hányj Káptalanié,! iE^ÍSÜodás kalönféle martinumain ; de aligha
Kyirád, Ohií_____ í _______.tévedek, ha azt állítom, hogy a tanOgyi apostol-
III. A szentgróti járásban: Polgárváros,Szent-jkodás martiriumának atfg réaaén eaak imént Gróth, Tűrje, Za5bér. ^ .Tar."", j «n> kereaztfllj Nagy Kanizsán, az állaadó gysr-kwttbriyr jár««n: n>«k menedékhelyek rezetöinek képwüő vta«*.
6Tán ■ • - - ------~............—
Oh, önök, kedves, — állandó gyermekmana-dékhelyek vezetésére képes tett hölgyeim ! otm (adják, bogy *ki t fazUették: meg, mikor olyan nai y
nyos jogokat nyer, ezekkel vissza ne élheS\' Wn ^nehogy nágyöbb baj átármáUék bftflte
Reméljük, hogy az alföldi vizsgálat min lenlióira, kezdeményezésére, kitejedéséreés "
czeijawa nezVe; ügy hogy. ezéK álápjáú
macrf, Keszthely-Fol^rvároa,2>la-Srtntő, Zalavár.
V. A kanizsai járásbanr fedaton-H»gyaród, Galambok, liebe, (íebesziÉdt, Karos, Komárváros, Kia-Komárom, Magyat-Szérdahely, Müra-Kerész-. tnr, Nagy-Réc«e, Sormás, Szem Balázs, Újudvar.
Pőlőake, Szabar, Szent-Péterur; ^--„ . ....___
- m A aala egewaeg. járásban 4 Saepetk, Zala- JíMJ Nem a tar. tanfelBgyelöt, pm a kfe taaá-tjövft, C80*t< hanem a Icitihő tthkH, aki zzahdam, szinte
—VfU. A novai járáaban; Lenti, Nova.------ érthetetlen nagy sserénységgel rejtőzik dr. fía
IX Abú leadvai. járásban; flakia, Gaereneaőea,jzaicaka Kálmán aoáoldalú egyénaégébea Cs«lreg, Dubruuak, Peb^Bímbiuae, Nagy-CaHna. j A kir. tanácsos, a kir. taoMflgydO Bilpl&
MMS^fe .a-w ? i.-iemberlölöh nyngalomnial aaokal a bá.uklo.
X. A letenyet járáaban: Bánok-SzL-tiyőlfy, _ . „ . . ..__:
Beesehely, Egyeduta, l^teoye, Pófat, Tót-Szerd^f™*0\'"\'\'^ ****** gizerekü, de azután aá-hely. ■■ ... ■ -- gis bomlokákos kapott, mikor néba-néha a pat-
XT. A pftpfr* jér*»>"»\' áfa* tVnwhftwi Dnipn- |k*"y*t*\'^M^\'IHThitriTwn?f ellen demonstrál bawm sínecz, Draskovecz, Dráva:Egyház, Mura-Vid, Szent-1 a szakértő zenész
^atSSSSmji.Érf... nsiiii, iki.ni IS ^Íiír^^1^^ nya; Dráva Caány, Mura-Király, Mura-Szerdabely,]» P"5"\' ■ ^í®* prtbatéífa. Zala-üjvár. t | Kert bogy én sem követtem a zeneértő egere-
A községek temdőit a jyermekvédelem, illetve k>1 H paikányokat a nem eredtem fatáanak, -ezen kiadedovodák és menházak felállítása körül . . mj,_
,oni . vif , - .a_1/m.xIuim . az végre is termeszeles dolog. Ko, an a kinlor-
az 1891. évi XV. t.-cz. végrebajlása tárgyában a 7. ^ , . t - \'
polgári községek számáré kiadott miniszter „Uta-10tD kívül semmiféle klasszikus hangszert nem aitáa" tárgyaira. | kezelek atapó«an, — még biaoayoa önző gya-
potom fölött- de ő ahelyett elkezdett rettenetesen bftgnf Mrgdöhhwiian néztem rá — Sietett nyugtatni. — „Hát használt az orvosság kedves anyósának r" kérdezte a nevetéstől fuldokolva.
-orvosság-?3— ,,A ait\' preskril ál-tam.u — „Hát annak is preskribált — „Persze, hogy preskribáliam. Csakhogy tulajdonképen nem neki, hanem önnek." — Azután elmondta, hogy mit rendelt meg számomra a házi népemnél. — És lássátok: a kúrának;\' ez a része "Vitte el az én anyósomat; ez hipnotizálta el csókok, ölelé-gondölínk : mi ynli e* a kora ?
. — Talán nem volt saabad kávét pörkölnie í = szóit BánhrgjL
— Talán nem volt szabad csapkodni az ajtókat? — mondta egy másik szenvedő.
A kompánia többi tagjai feszült kíváncsisággal hallgatott Csendhelyi ravasz\'\'ás mosolylyal ingatta (ejél jobbra balra.
Nos mi hát ? — kérdezték többen.
— Hát barátim, az orvos azt mondta csalá-domnak, hogy én veszedelmes idegbeteg vagyok. Ha azt akarják, hogy meg ne őrüljek, —- legalább egy esztendőn át egyetlen hangot mit ki ne ejt senek a folyton lialoüi csend legyen a házban Anyósom út cs.ik három napig bírta; harmad napon már" b lebetegedett a szó igaz értelmében £s a hallgatói fltl Erdély bércei közé menekült

áraya ____ _____________
Ezen ..lllftsítas" Ö3. oa»aBavz-t«rnaoban foa-1 nyflrflaéggal lállam bőff I.^wnaben neirt__ lalja a tíspővásról szóló 1891. évi XV. Mrvjp^ én vagyok Teulea „ VMwk még elegen ^
14,5-a.banmegvannak határozvalvá°> nem ""P4" f én ^ nöoyM-
a feltételek, melyek mellett kisd.-dóvodákat és me- sé»el hallgattam, hogy háayan vannak még a nedékbázikat felállíthatnak az állam, a községek, j hazában, akik sokkal jobbaa hegedülnek rosszul, a hitfelekezetek, jogi személyek, (egyesületek) és mint én. Hanem, hogy a mi tanfelügyeiőak ma-magán egyének. - zsikalis idegzetének valamennyi húrja szét nem
Kteégii jelleg esetében a szervwkedéi első teen |szaka{tl. u ösz.íntéu bámulom.

dőit az „Utasítás1 9, és kővetkező p§-ai állapítják | meg; a kisdedóvodák és menedékházak feotirtá-sának módját az „Hasítás" 80. § a tárgyalja
Amennyiben a községi pótadó az egyenes állami j adó 20\'/, át meghaladja, a 3% pótadó tóvafiéífae I ellensúlyozták az állandó dajka-h\'ölgyek végeit a közígaigatási bizotUág utján a nmélL bel amike, egyik-máaik érzelmesebb keblű ügymimster és a penzQgymimster urak hoztájá , rulása kérendő. Ha pedig az össze* (elsorolt for- 0 ráaok iigy sem fedeznék még ar jtisdMlovodák és mintha csak az operai intendáns kangpröbáján menedékházak lentartásának kttltségeit,! az állam-1 produkálta volna hangjának terjedelmét és
Ném is tudom magamnak emberfölötti nyugal-I mát egyA>bd megmagyarázni, mint azzal, hogy I a hegedű hangjainak hatását nagy mértékben
nótái, jelölt
elragadó sentimentalizmussal adott elő,
IKM. május hó f-ín.
színezetet. Ext a lendületet, — melyben az éneklőnek a dajkászst iránt lelkesedése és privát érzelmei olyan megkbpó harmóniával ölelkeztek, -—• látszólag oagy meghatottsággal -js, fogadta ugy a kir. tanfelügyelő, valamint a vizsgA\'ó-buollsilg is éa hogy a jelenvolt hölgyek részéről az elma radbstallan k">nyárnak eleje vétessék : nz elnöklö tanfelügyelő rögtőit félbe szakította >A begytetőo zengedező furulyát* vagy a * /öld bokorban csicsergi madárkáit.
Két napig (vagy két esztendeig) tartott a dajka-vizsgálat ; mert hál > nagy művész a zenei már-tirium; minden órfll századokra nyújt.«
És végQl azotán n sok diszharmónia után követke-zett a *jászirek> zenéje, az élet legszebb harmóniája,
— Halálozás. Ftlrst Alajos nagy-kanizsai la kós egy jólelkű ti reg ur, ki évtiiedeken át a (iutmann, kéőbb pediglen a Mas?bansker é* Wjlheim cégnél volt alkalmazásban mnlt pén teker éjjeFTf- üTW -korában elhányt A* elhunyt áfa kereskedésben kitűnő szakember hírében állt.)
— Tanítói közgyűlés A nagy-kanizsai járás tanítói körének elnöke a következő meghívói boeiátotia ki: „A zalamegyei általános tanítótestület nagykanizsai jjrási köre, (. é. májúi 10 én d. e. 9 órakor tartja tavaszi rendes közgyűlését a kövelke/ö tárgysorozattal : I. Mnyíwi József paÜni tag\'ár* ur egy órai taoitiaának meghallgatása. 2. A gyakorlati előadáson lapssz-taltak megutatása, zárt ülésben* 3. Kováts Mik-lós, nagykanizsli Ingtérs ur: „Az anyákhoz, a leánynevl.\'és érdekében" cinui munkájának fe\'-olvasása. 4. Körmendif fíU, langvui tagtárs ur:
mikor a kisdednevelő egyesület válaszmányánakJ„A.mi viszonyaink" citnü munkájának felölva-jeletivoll liGlgVei véleményt mondtak a mrgvizs- aása.X Fotyó ügyek. 6. Eetles-r iftdiiványok
«b .j**-, -HÜESS!2"sása
.fairek\' e vélemény-harmóniája - melynél «fii»telett«f^mforjköri e1nök.
karmesteri pálcát Virtomé kezelte — ellenállhatatlan bűvös haláss I rezgett be n mi lanlelügye-lónk szivébe is és az álélt zenei marlirium leihűjét áttörte jduengeszlelüdés napsugara s beívelte az a béke szivárványával.
E szivárvány színei rezegnek, Ürök emlékül azokon ^ bizonyítványokon miket a képesített dni-kék a zalavúrmegyei első ba havi dajkatanfolyam ról magukkal visznek a szürke élet virágos kert* jeile: az áBandó-gyermekmenedékhelyek napsugaras világába.
1I.R E2.
- Májusi előléptetések. A ECU kir. 4.S-ik gys\'ogszredben .* Kováca Antal ssássdosTfr
Wjgyi, Burián Lijw II. oszt. első Ott&Üvttj ilP^SS^iöMp;
szá(iaduí"á, Zuninert János és Pfendeanck üela I______^„l, lih.i.-í-.l^. "ui
A gvü\'ekezés réggel 8—9 óra közt a p.i ini ven dé\'öben less, liön\'itan a járást kör tagjai testű leííleg" vmnilnalr t paflhri iskola termébe, gyfr lésre. Gyűlés után a vendéglőben társas ebéd lesz, egy-fomtos téri tikkel.
— Dajka-képesítő vizsgálat. A lapunk mttlt számábsu.jelsett dajka-képesítő vizsgáiul április 29 én és 80 án fo\'yt Is a nagykanizsai Kisded-nevelői Egye Illet Nádor >ér Arany János-tt esi ovodáiban. A wzsgá\'aton dr littztictka Kálmán, kir. tanácsos és tanfelügyelő elnökölt a- Vidor Samun/, kisdednevelő-egyesületi elnök vezetése mellett jelen voltak az egyesület választmányi tagjai is. Apiil. 29-én volt a vizsgálat elméleti,
öntödéjéből Sopronban, A két harangot Nagy-Kanizsa város rendelte a városi templom részér* és kedden érkeztek meg. A nagyobbik harsog igen gyönyörű darab, valódi Ünnepi ezemplaris és a gyár, rnrJyMI kikerülj ennek is tekintette I lévén ez sz lOm-ik szám, mi as öntésnél meg Iím örökitte\'ett a következő té\'irás által „As ezredik harang emlékéül". A harsog egyik oldalon a köV\'elkeüő- zsoltár olvasható: > Dicséretet mondok én istenemnek valamig leszek.« (Zsolt. 14"). 2. vers.) — A harang súlya 62i kilo. — A kisebb hsrang, me\'y mintegy iőO kiló, a következő fe iratot tartalmazza: .Zengjen szózatod IQIeimben, mart s te ssavad édss |énekem" (2. lej. 14-ik vers.) A nj harangok vscáflrnp fognak elŐ>zöir megkondulni.
- Kirándulás A légrádisk tömeges kirándulása Ntigy Ktnissárs, mely a folyó hó 1-én először beérkezett barcs kanizsai vegyesvonaital terveztetett a kedvezőtlen időjárás • folytán elmaradt, de a vonatot azért elég s/épsaámban vélték nz utazók idénybe.
— Kanizssi sör. Májút eleeje vörös betűkkel
30-án pedig a gyakorlati része. A jelöl\'ekei a kir. \'antelügyelő vizsgálta a kiváló súlyt íekte tett svrtssgálal gyakorlati récére. A vizsgálat heífm\'e 1\'in % «ir. Janfajüj^előmeghallgatván a jelenvolt vá\'nsstmánynak s a tanfolyamot vezető tanerőknek vé\'eményét, megállapitotia az oaz
— —-—"~JJ 7 VTI \'vozta a reájuk váró fonto* kötelességeket slsl
Hsm "r ^Tt\'"*- , Tiá" \' 4kre kötötte, hogy. hivatásuknak éljenek, ne
Faistl Józaef éa Petrov cs bnéapród tiuihelyet tssek h«dnagyokká lép ellettek tll. A m. királyi honvédség 20-ik gys.ogezredélisn előléptet teltek : ttrtnfeld Gyula (Nagy Kanizsán) főhadnagy századossá, 0 esik Ferenc II. nszt. asázados első osztálya ntázadossft. Fürdős Kálmán főhadnagy századossá,éa Svss\'ící Elemér (Nagy-Knnl/sán) hadnagy fohtidnagygyá. »___\' --"-- - — \' _,.
— Kitérés ll«Mun ) Emil a Welaz test íérek OgynBki cég tagja Nngy-Kanizsftn t hA S-4n a nagykanizsai avsng. templomban át\'érl s zsidó vál ásról az ág. evang. vallásra. A ki\'ért TltérHitnégnlt szintén Am^nevft iryür\'. Kerent-azülftk voltak :-Dr. Szekeres Jó<sel én neje B >da
gerc Fau\'s.
p Május elseje Na Mlődéxben vsn N igy Ka
bv-Kanízsán/A biuáoxél a
gyári ipar munkaaok
fcgész seregét foglalkodatják ma t65r fparválla
/lalaink, de azért májns 1. városunkban igen
Í csendesen folyt le. A Hir-chel Ede és B clirach-Wle, vslamim a Weiaer-léle gyiraklinn a munkaadók beleegye\'é>ével ugyan szünetelt a munka, de munkásaink dicséretére legyen mosdva szabad aágukal nem arra használták lel, hogy munkaadóik ellen tüntessenek, hanem, hogy együtt éressenek pályatársaikkal, kiknek mostohább a helyzetük, mint ss övéké. M\'g csak kö/öi-ta-Ulkát sem adtak cgymáansk s kei szünetelő gyár mókásai, hanem kü ön-külott\' Bfthepfltélt ffnsgx msnkások napját: a Weiser léle gyár munkáiai azéiizorva küőtiböső helyeken, a Hirsehel és Bechrsch-féle gyár emberei kösösen s aánci mu-ktáhílyen, hová küldő laégileg meg jg liivták a s munkaadókat és midőn ezek t zen iiieghiyásbak énged>e nemcsak megjelentek, hanem még is vendégelték ünneplő muhkftsai\'tnl, , igazi öröm aigárzott a munkások a/emeib I A munkásoké szabadon idolt nap helyett a csütörtöki ünnep sápon egá<z es\'ig dolgozni ajánlkoztak, mit azonban a munkaadok nem fogadtak el. As ilyen bánásmód általános gyakoriatbin, sok bajnak és sflrzavifnsk venné elejét és nsgylmn hoaaájtai\'na « munkáskérdéi mego\'dáaálms. .
— Névmsjysrosltás. Ifj- Hlau Knioly nnty ksnl\'ssi lakai kiskorn II t llntfl belllgyininliMicri sagfdélylyel vezetéknevét Hm\'Mramagyar aitotla
csupán tndásnknaki hanem szivök sterstelének egéss erejével, odaadásával. — A jelöltek mind nyájan képesítve lettek állssdó gyermekmene dékhelyek vezetésére és pedig a NAdor utcai óvodát látogatoftsk közöl jdtt általános oeatáljf-zaí\'al: Bánoloy Amália, Dohtoa Vi ma, Farkas Szidónia; ji osztályzattal: Mártinecz Teréz, özv. Hnger Atajoatté, Vörös Ignácné, Sáringer Rózrr tUgügt» osztályzstlsl: özv. Ágoston Jánosné, Turkovics Anna éa Berdó Erzse; — at Arany Jánurntcafovodát látogatottak kSiől jtlu osz táTysaftsT: So>s Teréz,.L^nVei R\'iza ; — jiot\'-^Üyzattal: Fuchs MsriéPálfy Msrf Attdri Msri,-Fettclitehbérger Károlin, Roaenberg Teréz, Rou
lesz megírva Nagy*Kanizsa törtenetében, nem inin\'ba ekkor vér fútyt volna s különben csendes ulcAinklian. lianem niert e/en napon folyt először a Kanimi ászok, márciusi és 8 cent-Ist vén eör az emberek torkán végig. A sör ki ünőnek bizo-nyu t, és a Koróna szálloda éttermében hol a ka nitssi sör e!öe őr stolgálUlolt ki nem íocaV patriotizmusból, banem s jó iristi előszeretetből, vsló4gM ham folyt a kanizsai sörért. A törgyár vörös bellii falragaszok utján tndatts, hogy minden versenyt kiáll^ gyártmánya már kapható és a közönség bizony kapott H rajta, noha a aSr nsm vs\'ami olcsó, de innál jofth. Egyelörs s eörgyárbán csuk bordószám vagy övegskben re-keszizám kapható s sör, de ha a gyár rseisura-liója elkészül kis mértékbsni elslás is létesittetík mindjárt s forrásnál.
Vlzvsvsték Sümsgen. Sümegen s vizveit-ték berendezésére megkezdették t* előmnnkála-tokat. A próbaeaivattyn/áakor a források kitűnő iitt tissta vizei szolgáltaitak igen bőven. A munkálatokat folytonoaan nagy érdeklődő közönség látogatja. A kutat t Rumpel és Niklas-cség készítteti. E cég, legutóbb Brassó Táiwának 4 •O.OÖt*. frt. Linznek pedig 14 millió frt költséagel készi-; | tett vízvezetéket. A fiaméi 180,000° Irtos visve zeték megépítésével s kereskedelmi miniszter ssintén s céget bizts meg. Komárombin most késsittetik a vízvezetéki kétaka\'. Ssékeslshérvár részéri pedig megbízást kaptak tervek készítésére.
dában dr. Bereczkyné a az Arsny-Jánoa-u\'cji ovodáhan Lenkei Málvin óvónők vezotték ; továbbá dr. Schreyer Lijos egyesiile\'i orvos, — a tintelngysHt kérésére 80 órán át élöadáat tar tntt as egéa/aégtanból.\' — A tanfolyamot dr. Ruzsiaka KdhnAtt kir. tanácsos t míelügyslő bezártnak nyilvánítván, lelkes aaavakbtn mondott köszönetet ^ Kisdednerelő-Egyesü I etnek, hngy ovodáit sz ügy érdekében átengedni szíves volt, miM Gyűrt fa Játos, egyesületi ügyész válassob a tan\'o ügyelőnek szivee felkarolásra njánlván sz enyvstt\'iel oyodáinsk ü^yét. — Tanfelügy>lőnk ápri is 30-án délben utszott vissza a/ékhelyére.
— A színészet köráből K tkodezayt ezen mozglkony és & köiőnitg Igényelvél Wédéntöf számoló derék uinigszgatót nem hagyta nyn godni azon tudat, hogy o\'yan opereite prim i-donnája, mi\'yennek 6 egy ilyent képzel nincsen, Mtr valósága tragédlinak vette, hogy láradozásai és áldozatkézsége ducira nem taál a mit keres; ezen eredménytelenség \'tejesen leverte az igazgatót, tle ma már mosolyogni láttuk. Megérkezett Ligeti ilari operette-éne-ketnő, ki kittlnö hírnévnek örvend és igen csinos alak. Va ószinü, hogy szombaton lógja ma gát bemutatni és előzetesen is meg vagyunk győződve, hogy a ltözünaég egyhangú Ítélete igen ksdvező és ezzrt a primadonna válság meg o\'dva less éa Hakolctay tis oporeite primsdon náklé\', Innét vlis^térhct Shak«s|>sre drámáihos
Megjöttek t harangok Nsm Itóm^bftl, liittiüin títolivnltiilViH\' Ktlgyes liiti udvari harang-
Sxinéazet Nagy-K&niuán
— $i\'omíaf oh, éprSh lífRiWT„AéfilerSt" 3 felmidm nptrtit adnlalt. — SzöpifJt Crikif ■gtlf utdn ir/fl Murai Admiy^ttHSjJ/ u*rirfít Koűti Já»$rj.
Fokozódott érdtkISdistel nézett a közömig tzen elöaddt «U.
A /fivtlroiban elért nagy siker, nemkülönben a ráyíj: végre valahára egy ú jdonságot élvezhetni, — nagyszámú közönséget vonzott a ezinkdzha.
A darab mtsijt elég mulatságos ugyan, de a melodikus zene abszolút miértéit mellett egészen háttérbe uorul. Kanti zenéje ezúttal is dallamos, finom, tartózkodik a modern operettben annyira lábra kapott nehézkes hangszereléstől, s dacára, — hogy itt-ott lehetetlen volt a „Suhane"-ra vagy a „Királyfogát\'-ra rá nem gondolnunk, invenhója mégis nagyjában téve eredeti.
A partitúra kiváló részeiaz eitS feltondsbtli\' bujdosó dal, továbbá ugyanezen felvonás fináléját •kepezÖ Pablú, Kőzetta és Rücardo közti terrrtt karika-kitéret melleit, mely zeneszám különös gonddal van megkomponálva. A löfabszur ismétlődi gyönyörű kémgö, a darab vezető motívumát képezi, téiünk, hogy ezt is utoléri a fülbemászó melódiák végzete rövidesen el lesz csépelve. — Feltmlilendf még a második felvonásbeli nagyobb szabású szerelmi kettős, továbbá KukurUlo schteidig belépő indulója. ~ --t—
A szereplőH-et illetőleg KömsynérN igazán érdemlegesen mtlc minden dicsérttel\' elmondtunk h most csak ismétlésekbe bocsátkozhatnánk.Belépő indulóját a közönség zajosan megnjráztattn. Mellette limtia Wrejxw n, HlMeen Solti fttnlin* kelté fel az érdeklődést, s már ma prognevtikH-katjuk i hn htwffiíl gondos és zmknmtőtl kezei
Nagy-Kanizsa, si&Ma.
eeezik kiképzés alá, belőle rövid idő múlva a vi tUk egyik. legkedvesebb mubretlje lm. — Hangja különösen magas regiszterekben bársonyéi ma és erős továbbá tekintetbe véve degazeátt ff Képéiig a köz-vetlenzégn* mAM « ptyiSn Jmetta szerepét játsziI, okmlatolm Útjuk ama rokonzzsneet, mely a közönség körébén • mindinkább foltozódiL Zajong i, kikavdo tömpében diskrét játékával fa\'intim énekével általános tetszést aratóit. —\' l\\iblot: Antal adiL Mvezeíld hallgatták szép baritonjai. Ajánljuk azonban a hanggal rali takarékoskodást merljáraiztább részei uléuz mintha fcmé Vészxleue tirsességébol.
Kivess jf, Knknrilh szerepében mókáival meg a , kőztünk maradjonw kupiéval jóízűen megkacagj tatta a közönséget.__, -
F/Jié r r íí r i es I\'ei l /, mint ■ (hl t± lJul júl adták epizód- szerepeiket.
Ez alkalommal az ensemble is jotít volt, mint a megelőző operett előadásokon. *
\' llmztihi, hofjy a méltán kiérdemelt siker a rep* riee altaljából semfog kimaradni. (h. v. w)
— Vaedrnapi Seslrog énekes bohózata „A z 4b udai kékfestő adatott OtWN
egyszvr a dolovai kosztüm mell .
Zala. 95. szám. (5. lap,) uábobot, de nem
183A május bő 2áo.
leké tetten
W a- *±
— Kedden | A madvr-dee** opeiette közép\' szdmu közönséget voneot( a színházba. A. darabot Mindenki olyannak ismeri, hogy ezzel a legköng nyebben lehet hatást elérni, mert zenéje rendkívül fülbemászó és az egyes szerepek is hálásan vannak megírva, amennyiben mindenkinekjut.egy egy részlet, melyhtel brillírozhat, hacsak némi tehetsége is van az illető szereplőnek. llyeti körülmények közt szin (én alig érthető, mi képek történhetett meg, hogy „ A madarászu ezen előadásáról vajmi kevés jói mondhatunk. Sem akarunk feUégeértéet elkövetni. de ki kell jelentenünk, hogy Solti Paulaiválasztó fejédelemné) dfcárg hinjy igen rvtontzetirte
megjelenés s elég szép hanggal rendelkezik,, az első felvonásban ngg mutatta oé mdgál% mintha azon töprenkednék, mikéften iex jutott ő ■ ezen kimagasló pozilióba és ezen tőprenkedéze elárultaf hogy nem tudja —szerepét Csak a harmadik felvonásban bájos kedvességgel_ énekelt áriájáról békített ki ben nüntei némileg á fejedelemasszony± kit szívesebben | láttunk wdfía listás Milka szerepében. Valószínű, I hogy a pályája kezdetén—álló kisasszony ezen tze
HIRDETÉSEK.
1 leeeee eee aeeec
| Hirdetéaek q tv^nSj M
i Fischel Fülöp ÍÜÍi^T I • - 1 1»3
i NagyKanizsán.
H
.. . . , , , 1 ... r -_ffi*\' 99i¥\\ veppeé nem ért volna et nagyobb Wtm\\~tle WalMb
Albent Ultim neinészánk állal magyar színre ab déMk mli ilit> hogy a Itoúh Milka (Kövessíné)
kalmazva. A zmp szárnyán egybegyűlt kfaűnség ---
jútufnlatolt\'á"VoRSShtan, mely % Ve story rrói\' egyéniségének bélyegét ttűwL láthatóneiseltemagán, Ma némi tactóij&dáidegiHlrodéiml - vennők nyitón, ka eu elmúlt kornak úgynevezett .Jcomornyikjáté* kait1 uj életre ébreszteni óhajtaná, valamely ko~ runkbeli színműíró: rumnban egyezer Mw etJ nézzük a TétMni aerának liberáHt zzx/gáját, ütötnl\\ a szinpetdon okvetetlenkedik, retnéngteUnüt szeretve —r \' nővérét. A szereplők iőziif kiemeljük

á na k
Köeeesyt (címszerep)íe Solti Paulát (ltozsi)
fejedetmassioHynyá avanzslrozoU volna, mely szerep j jobban ülik Kövessunéhez\\ mint Milka szerepe, MUkának kedvességében több Mai óságul. ksrepünÍA mint a mennyit Kövessyné már teljesen ki/ejtett kedrestiégébentaláltunk. A címszerepet AntaTadta kellő iigyekezettel ée énekével ír teljesen ff^MUíttnki
volt tt y Terisr^Édela \'^e
baronesse». kiről-bár egy kertit fnrrsdnj/nanyzrir,! azt mondhabtók, hogy az aperette eloadiookmk ált tálában egyik oszlopa % a i° n g i ^ testőrtiszt sze*
M é
a 0 f
tan
... -11 i * m <_■ t .. i 1\' tt t—i z ít 99t} rnréfren tf/Za/ánoa aratóit nép
hktm^ör mtftflM h élénk taps állni A ll^JézVsIdrvár i mint cizsgálo^prafazorok m-Wip^ rp*od szerepeikben yfr meg- mulMljkjLMüüLtu. lehangolt közön-
Mtdk heifmket, --___________ " .U^Kit^ mbtétg H " f
JJ i t j.~ő * , A Üoloetü Nábob Ij*Anyar~ < sor»t húrú ezerepében. -r-d<
/lerezeg Ferencnek az ujabb .szinmüirodatomban /vltünést keltett darabja került színre, még pédig oly előadásban, amelyről mujdjárt bteeeetö-mraink- tj ban dicsérettel Óhajtunk megemlékezni, meg lévén gytMlee,\'Jtógy riitékí uínpodon egéesben jobb elŐ* \' luléeml nem matatta!ott he, Hertftifhek ez a rend-1 kívül hatázúi darabja. Könyves a Tartan fihad , Hüyyot oly alakításául adttt, hogy mólján MHZheiják I eddig látott legjobb szereplésének. AJ közönéig több j i:hm üdLa ifhtmewiének hangos: kifejezlMt, is nem 1] vélünk tulzaeba esnif ha K öny ve-sn e k, komoly ( és czeltudtstos továbbképzése esetére* legelőkelőbb. erŐk köii valé emelkedését prognoetikáljnk. az est egy másik fénypontja II ah ne l Aranka tolt, alfi |
Csütörtök Az örmény. Péntek Az Kmbfr TrageSiájtt. Szombat A (\'ziterás másodszor. ___ Vaeárnap A Frimwtonnet másodszor
iílODALOAl
I.upuuk #yyiilélnni liMirlfíctl ■
hmm iráf^rw*^ g^E
|[\'sak jgen tehetiépf uiufawöképen1 t w/y 1 iiéwyy^^ciléoéKtfM megT^ncklhetŐk:
\'Kffám i a áMíuéu íwttt 1 \'
- A Jfruéir; tfilf" iM^ihlnf ^r -y—\'it^i Tfippi nüvi II liftfái, ■ Uflllott, hogy BÉUnlT plrlllAAIÍ *• lertmyUn aéllQI 411, ||»aéa sftgy hUn/t pótló vilUltl. A vilá|ira4ftlonotk lf«i $uk, ktrllo UraéW, Kft/tlk«| 1 AiytTMl ol v.i<ó MsAnski Uüd wfa»tta> liB«rk*diiftl«tt
hUiZÚPszájodoi nejét a\'zzal a btinal iátsztaj, lllütfr tr minden mosdulőföh élüinlik.
taint íluftntl Vii\'wifá*if; tv színen JjühüUo. uhu IdliluÜ alakitásáh
8zo ti ns zky Olimpia (Vilma) distinguált játékáéul érdemelte ki azt az elisnierést, amely csak ^
"fokozódott oly jf^eteklm, amelyekbenerfo drámai taApta. j.b.ik ■«!
natjM ídézett flji jfclMiijJuŰLtL veteti htafmá- ji n^kf ötthm4 liaailijill H llif H^iím liapléB
ban vaU rsalal kotás, a Meri in (hejérváry) által Y OyaU, kiuk urii é|é«a kody^iéri kiUvft AirdiláMl atinl
tett leleplezések momentuma, az elemi erővel dnló\\ ^ ^ ~ f \'Hi^b bl«iMiUk arrj
» r LUm Aii in \\ - ti i 1 ^ t kof/ (JutTvé igen ItnrH , a ivOacf kAaé. Ax «1m
ezerelem kitörésének pillanata - mindezekmwk,\\my^J!nhfy „*bny DVir| .0ft 2ir U
m érvénj/eeültek iszol in íZky magas értelmiségit\'-«.] K*6nyn«k uiva^ib mttii Éni«kinjAi«*i,
játéka által. K* ha eyy megjegyzésünk lehetne eíis E*|éay Saalaa aladif p^rdtnil, — idtaií tttbb,
mérésünk mellett, vagy ennek daczára, ugg csak az f1*\'1, ■4rí «J la Itér, aitly i do-
eCna ^ « Mim JLtt t^iiQS^KSffLftR
taglalnia, meri helyenként — és n terméeeetesen ajaa|t* n«m $rH alégfé m iga tatai ni — A R««éay Saabaaak darab éz a hatás rovására megy — nem érthető •löuflak f«m, aiiataal ilsadlk fnitia Ibian éi flaamrllai tisztán a kiejtése. I kölioméiiyét aiati\'Ja ba, aiif V^jaoylo Iván a laf
Szila**!/ n ak huszárszázadosa ol
afaiitái tolf, hogy oroszlánrészt kell szamára ve telnünk az tst elkeréből
sikerüli
W
klváWbb horvát poéta „A Salréa\' oalmU aavallifival vaa képvlialva, liaa Cj9jjr9;Qiéférü ailailaauknak, kik a 1 .Um, I ftÜVol ••mialUaíviaiaáavokaak kadvatOl
A Ri|iijr Saaloa
•inflaatéaa bármikor ajtktatikfto, mari aa iddig atilflaat — ■ fuwuk folytoa kaphatók. - A áirék villalat Mtétkaftl
rMekintveiHzilassy alakjától, melyet Uem egy | mogérd^mM, hogy fvOa/dru kiállitiiu flittii m adai mí\\$i
latyaaiU
huszárszázados megirigyelhetne tőle — (a hölgyekfMv ott lanrcotk, annál la Inkább, mari iiIa agy
éleménye szerint) - játéka jól felfogott, könnyed W T* AJtiadóblvauI
\' \'\' \' J J | paatai VII!, lépialak&i-ate 1 80. aa) aiivaaaa kaid bárkává
atatvásvaaiaokat éa bllváat ol várhat) 4, kagy a ki próbára
memenye terméezethü tolt
éle tény i is mint hadapród igen "jelesen ma tatta be azt a genrel, amelyet személyesíteni hivatva colt Hilltzky Maróth berezeg kadetör-mester szerepébea, é* tudott jó hatást kelleni ele ven ée természetéi Játákával,
Még csak Fehétpdryt (Merlín) és Itászy nét említjük, kik színién dicséretesen működtek bősre, mig Endrei < J/óránt) ee alkalommal nem roll IdelegtlŐ. Igaz, hogy pandufkoiitttiiye Is vlssen telető hálást kelleti, míamlnl 41/jfenridta dölgábah nőm/fen snassnak bizonyult Meentlrmay ttadtitiuja, no de ez a kellékes dolga, ti ti reten látnók még
boxatja, barátjává aatgdJlk,
VtltlAl •\'.erk«a*i0: IIr, L 0 K Ifi i: n I I. UptuUldoiioa la bladA i * MM II K I. r tiL 0 I
I BBES^b * valodi an9o1
Imiiateíi
THIERRY A. tfiamm
t\'fí^h PREGRADÁban LlLmíSxil "wfkitt a MkteML .
trHflrÖárM a niaU- 4a ttáöba^, miml»» WÜi* N 1 \'ABÜ5Sí^VM ** tatai fcilwtéft éa f»4>ii>rl W ft^lidsr Mr. flinf W<
lA ír Ipl síkiani imtlM ipvMM^ * I t vArl hünjfiooa. QmI ftkkor »»Ué m Inai
JlK^l^r ^ atUtiu • IWUÍ.UII, itt miadffH a««f pfj tlUnt kupakkal (Ka|ra«h vaa _ Jfi^j —a»|fkn—ttéjtm „Thlyrry 4á«tf nélTMwtlfft aa 6rű|TilkM mi Q ■ gj| nifniafeU" bi\'iftnyowVA. < Im H>
. . ___ , , .. ám Inm mt vertm czimk«. rtUm W
* W •a»». »OÍj»W- dig mlnuncruüaU i. Htóllékdv*
ffiagA^ mmrnmmv 1 mm
rninl ittfeon UUMlá. Van «IW»T«
3zFL kupalíjaimmftl Iaaarva MM
Síltt 2^ír.-xTÜÍI!1 ként V*nnak k^litva, h»rowllv4oyoi is
ÍL iílt utánzatok H UMt, káiot UUt* a
•"•f- d^Iyi Sl ihf H aMar —
lüwonWknl UrtalfMuiak. Mhulen ilyngnQ b^jMapn ^e hf tl
BUUhíiüio|II m tttyiuói t m^yife hmpjpüt rtT**^
sen, niforuln IMftwnil. liRsílnton • UáBi\'vAoyak j^jli ö> •nwHrti m. A mijii kormány VZi. B. 5 n. í km\' vy^gti ■nk\'rtOl klsabyRVinjr alapján IáiwIn un, b«gjr MMÍfl»<»yi3i
*MUKÍMmB tiltott my m tgáan>gr» kAftté hat—a «»yf> aan. -
-taiffifiaai tTIjL hglxiJL Imi liiliti>iia>iliiTT í"Mk>ir in7<a rondelfeí kdiT*8««ol bottám : Thlarrj A< frtfrUáku, klto-Baa«rbrann nollott inUzni ÍMttrii-li|]w«ití| k>nw)> mtiHtoaUn bénaoatvo kaidra ll ki* vagjr a dupUo*«f m 4 to-ana, aa m wgy aa dopfaoi^ tr» ll tawau aa fttfér. hn niábi Vág) livroMforraiábo béilnontvo: Tt kit\' vagy a 4wpUatog ára 4 korona, kia vacy ti duplaQvtf IS korosa. ImniMM -ctak a yam óiAicfra bfkOldáM, tut utáarétolki ap»MM>k»tn^
füMil áiilf||é|yiiirtntr^*tti>^ WBffS i^aar-krua aotiott.
-S^Srf A fklédt ufol
É hatása éa ereje.
■■ ■\', A* Magol miiliiniri. »wly » ládába •riáatRyaftl kanaáM aaaa » m yoda fkafiojaait M
-mrmmr^^^^^^^
féllau-b«ti 1«Up*a wilMitri hotáüm llHllM\' MT*
■áa kltönöon allaaiart némayaial ImííIiIiI MfiÉk. Ai inni widikwSti baasiUlHM)
A jmmnokágyMitf mollb«Jánál. t<jgyilil<wi, nllkiil«y>é4| nai( OrbAncf tsil Antal Ift*), miintanno«a a#r«Üa*k. Uk fHT *«t .rb-k (trnyadMi.\' towH UWk, WímtaHtm ill«i
RUa*. ftarao>. la-, n^áa- •• iuMm «kok olloa. Hawilkeia iIm ldof»a Nwak. «• a>i Int-. fa»uJka , kapai*, Háláak* él fn-kak ottavaUtaiár^ Nindonaaai* itiganit, llMhw> p^otvor, al|á> k<p*áé<B. «M rakbatogoag «Uoa 1 awilla. ktriBÁMpt, kaim 4é IWMarnAM takok gyitgyHáoára MtMawaaMt édém. aakifc. fc-no4t iMtiaaaik. aoTtaakaO liwai fakvo* álul iM Ai
nv«kd«fanai. vérturlu4áa. foliafaa éa a Uf ákákait (MMlié klwMM •Ilon. atb. rtk.
4a aagal aaa4akaaftaa aia4i H|Hk, itaál UttalU katáiákaa.
lyan ajanlatot* oaaai «fTt4ll AI1A nUalf éaall attrkll
oUadéo mlMiil MpaiMwt Urlaati—t-~~
Két dokotaal kavMtbb ntm kaMaÜKt\'t ■attaHii fchiNlM u AttfOf tlfi tfO! IwkOMaaa vtoy ptdif ntlnvalollol mAMMíB. I lí|slly rtoaofoláa,
ttalUloloWI aa b4rnumtM.mtfkakUtval a karatéi
laJUWr.
yap*" Siámoa blxonyHvéayok méillléiri állnak "fljyillMil^talláailt katialalaa kamlaitványvk a^véNliil£ t karom ulforMt trm Amlal, hagy J>áa<»a tapalyta 1 biii véá*
^Ij a* rtágittk Hfwrri A Ormyti grféifaailAiat ••fraiákta ba(tagotrt 10U Uaai é aMa (fimwk w httaaaloll «(átttáab* ngytaolyta r\'djofygyol aiiat Ht T.tbató WR kateemogalr* Ion ni
át tgyodah *• valMl aagal twwiakaaatolia ka«Ml4t áa aUaait a <rad|MVt0r*aay ifa#M •tiforaaa IMAatota«k» agyoaagy a kaait •Uványal itmaioUruaiM. # •• » \' k
Igyaálll klavatlaa Weaaaraiai tarréa
^MERHY A. Őrangyal gyógyszertára
Igytdalrfftrtkkár Salaynl ai Mrayált rawéri W
TÖ^ÖIC JÓSZS7-nál
Bala|M«t, Etráty attaa 11 aaAaa Oly bátorai, Imi »akiái atata, taatak a wMttoétltti kNuÜMtl, ..TIMavrf Aiatf Imntl gyigyaaaailriUaa" fiagiaBKel Robiit ktHarkiaab itvlliir taiaiaiwi
k* Atttirit Maattfritagl «a4jagy lattan mám* 4%aa.
meemmmÉmmeeemiemmmmMi
\'t I \'>1
Nagy-Ka nií»»; srenla.
Zala 35. nAm. KiTlpT"
mi (öájua hó fLin.
f~7*-r ELSŐ NAGY-KANIZSAI
\' GÉP- és K&IÁN(tYáR,lVAS és ÉRCZÓNTÖDE
Nagy-Kanizsán.
Tirei«J«üel ér£e»lljök a nagyérdemű köEörwéfet, imgy h « I j b « a. a CWagcrj-mraAkaa újonnan
épüfl (árjának tetemét mcgfceadtak. — Bátorkodunk alább felsorolt gyártmányainkat, melyeknek táskásért) áa pon
toa kiviteléről a teljes jdtáHást eMjaljuk, a t. c kötöntáf becses fittyeimébe ajánlani
Korntríl tltthil jStfiptk, j TüpnMtmiiti UutUk. DmrtíU, ewewtií,
OX$matf$nj/»k, prduiii éa ip»r*illalalokk<*», j t Vt*tariá»)*lr, Stn-ti* h rtfittt
thiMUyiit ée tttúntík. \' VMlJmÍAfdj, ~~~ . - •—--—--- ÜMr KHu\'wi*m*t
da li jjii i__i . , % . UnlimtfrmuNuk éa mmmmuh, , „ \' ,, . , ,
.Wi/<J H tilrdti brtndtthti* • V-~ J (HbnMtrf**, > áeWaet
Af*náii hhtiUk, ! rWprtpfraá k«>í áa jírgíriy!\'*jt4»rs, ».;:.,.:\' ■ f. //iwyyaá M >1......... tataiul BlláM
KSmtiiftifk, . JtrfáDfak, 0 HM* |m4u\'|I át •*•
A\'itlXmJul iTrantiru-iúIn, j 8nhHfal—f*" «í|toa* arwtf^pá (*•(• hetek
Oithudmok a légpibb MerktnriKs, j ajakk ee*rtáaál*k
Mindén « szakmába vágó> bármely jivitáaok iá a legrOaidcbh Ulfl alatt a Ugjwfánynanhb nrn a ; elkéafittetDek,
--------.\',\';• • ; ;™ " ~ ........ ...........—\' i V41Ó ÜtátftlÜilL,
Hirscla.el Ede és So.cja.ra.cla..
Grand Hotel National Bécsben.
Tátantnaav. IWfi Mhwm ígywtttt aagy hánt (rtttuti, hol wm * kiw»t<*l«»-. ♦*»
—* afligiltfrt nem tafaniaííkae£mi ~-am."5St*"T"fort»im fclfofé, — l\'ünlök, tátiráa éa Ul»
ttrtdikodéanál kálOn egytméf. 0» parte lontea Irt laogaea ■oátrttea. rr Harhammer A Mayer P M.
lfta|tlé .....— —^zj-s-;—■ . ----ntMTTwtá
Kell Alajos fele
Padlózat-fénymáz
toztM.ansruf-.—________:_, ■
legkitűnőbb.Mtitnli-utr pn*" r^M náarfn. I mtfp fghusk iia f fmiaí Ja ktaimU . _______I lót pulactk ára S9 lmk*ér. ■ ._
Viaszk-kenöcs —I— Arany-fénymáz
T\'qjöbb h~ Jvfmfftiii hmtuió 1111 b-1 Upbrtitik M. tmujMiwa. — JbU ■J.y jprl!<> 1 kücsfy ika hu ii- |_jgapB .im J11 ketijtár.___
Üli4iak*f k • p k « I ái 1
Fesselhofer Józsefnél Nagy:Kanizsán.
elsóT^np mtnttségben."
fKLTTHIA ZSIR HAJPOR
» Hr néplMaér* éa ImlMttn, MT lf|ri«ktMM ftUáxéki, Ml tm láriil|« ktjfw, *3pg ,\' - -\' , ■- • — Ukár, féwla la nrga. ~ ,
; rj \'-ir —T"* " Hr FöB " X - " **--\'- "■\' Ilulu —
325 \' Ellaaa*r« levelek k(Waikei6 ureöktöl:
WaHer lutlte. ea klr. aé*. n\'i\'ilml lka. Beeth l«l» ca. kir. ailv. opera É»itn»l utca lifcllgír taH»<a. ca kir. ojwra Ixki—I Btca M • n llt* ! ráírna; Ilka, wiaéwat a m. kir. aü maktxaál Wtrtia.
TaflWS Rmt lPn *•»•«». »ia*«* a Bipaiaunül Béraben.
Iill55i? UmHVmBU V»» Orek Iné ca. kir. aét. apA iarft. lialit,
y \' ~~_*** \' f* **■•«
_ iiuii-r ±. UtánrátUl ragT " öaai*f kákftldéte aiáa Mldetik. —
o4* Kapható a lfgtibk lllalurN, |jig}mier keres-
kedvben én gyógyagertárjian.
HjB^jHk ^HMj
SÍ I jl. logfu.ja\'bto t!
I -férfimk rétIéTf,
i kik ifjúkort UM (IthfMiiéi ww li-M raapoato «l ioljUa tlimtitt, van
■ fftnfiil HrU iiSktn, M^/offóén iimim. I aak 11 Mttrak aaQrar btritkloaku áa
1 PraMciMroagban Mttb. gfágikáartlák (a U Mttün koniotkolf t inkmnéiélt a a lagbit I (OMbb bilin. Himam proimncok, a kn-V uödctajriliitiuiaok atrai érdek eálkfel . ajtn jlk nMk haasfálaUi.
■ Ittééké 10 hr. báftf mifUUm Mm Ur-
■ memln küld • ftUmUii ál mmkarw*.
k Dt Altmann Károly
§ BÉCS VII—I, MoriakUftntrnmt H). m 78 -26
avtmw Hifu w Iiev tppwnwBinwmy oBP\'JWPJ UB T«M«aMMMMM
MyomatoU Fiacbel Fülöp laplulajdbnoauál Magy-Kaniuán, 1894.
96. szArn.
XucvJíanizsa. 1&94. május(J-An.
XX11L évfolyam.
SuTk«ntÍaé(: rt iun ousp-nukis.
rar iititMdi .« iíp «>«n«Bi rtHjíí
TWitkotó mindee ktalraiijr.
MrswtoUM UnUk catk linrt kmk-> bft) foftdtktakk «1.
ttainUok nb kltdela»k vímu. Egtftt szám ára: 10 krajair.
Zr AwJp
Politikai ös Veiryes tartatom lai>.
Kla4ékl»»UI: luttkU-iftl* Pitohtl tUtf
Rf/HWtÉm- itw ."7"
Kfi\'t im II k**M (6 frt - kr.) rtUft* • k*rwM (i in — ír,) Jí*|r»déft* t Imu (l irt M kr )
Hirdatiaik JatíujMin maituiuh -Xylkttér H<llM» 1* tar.
A N:i<v-KanizMii- és déi-zalai i.->l;arékpénzii\\r«k, u Itankegyesülei, ;Vz Ipar- ás kéreske-deltm liank. >• Nagy-knnizsi" -^élyegylKl-szüvelke/.et és n leien vei takarékpénztár,
a ..nagy-kanizsai malaiagyár ás serfózóde r. t." hivntnlos k*MSm/*. KiUui4*.k, vataüni » MitoMn
.Vrglelenik .Nn^v-lí Hiii«*ttii ItHenkint -k f I * * i» r : —k ~ -Tasárnap és szwrdim.
viMitkMtk FIkM Pite kWjW\' karaik /ilttólw UituMkk
Thesria ét praxis
jrelikus tervezgetés*^ inegöllnpiiások, bár-| mennyire \' is támaszkodjanak gyakorlat} (=) Ezt\' a két idegen nyelvű szót talán tapasztalatokra, mindig állajíyűosságokbnn jobbítn megértik igy. uumlia azt mondanám : jjnozogliaInak,, á valami levegői te» függő, elmélet és gyakorlat. Nem is olyan felel-\' \'ideális, czélt I8«h«lpek magok • lé. Mikor meles. kedélyborzongaló szavak ezek. mintiQzuláfl ezeké\' a gótijlus megbeszélés ínlvlán azok, melyeitől az az ismerete* losonczijiélh\'jöll megáJla.pod$snkal gyakorlatilag ér-kocsis annyira ijedezett, mikor véletlenülp\'ényésileiíi akarják. .itt ott olyan akadályok, latimil hallott beszélni, ezektől ugyanis: un-uilbotiu k s merülnek is leíT melyeket portio, liditátio, exeéulio A theom ésfrpak pegy neliezFrí leli I leküzdeni l/gkö-p.n,\\u kevésbbé\' véízedélftiesek; csakhogy felébb foglalkoztak,\' a középkereskedelmi fura viszony van közöl ük. Sok dolog a] iskolák inntprvéveU Megállapították a Inn-theoriában nagy.oii wép.\'s mikor a praxis.- jlárgyakat, az öszlálfok számút,, jiz egyes ban megakarják va\'risitani, nagyon Cfúnya. | tantárgyainak * terjeijk\'lmél, egymásba való S bizony sok dolgot, a mi elméletileg egész UiszoTiyfti, az idegcrftnyelvek tanítását stb. logikai pontossággal kifejihelő, a gyakorlati Kétségtelen, liogy a munkálatotok paeda-életben megvalóiilam egyáltalában nem jgogiai belátásra vall, 8 ha középkereskedelmi lehet, fi ha meg is valósítják, nem ügyül [iskoláinK ennek alapjárt-boldogulhatnak, h be, a m nt azt képzelték volna. Igy ésilrj szép nagy anyagot feldolgoz!iaiják anélkül, meg azután, hogy theorla es pm.vs sokszor!hogy az iljüsag jtlentekenfefí rfit ne ler-homlolw>gy< ne t ellentmondanakegymá>nak heltei-ék, akkor igen érdemes munkál fog-á mi még természetszerűleg onnan kövekinak végezni. OeaZt-hisszük, -hogy-a-4ó— kezik, liogy elméletileg megállapítani nagyon I terhelés már tényleg, most is megvan s simán lehet valami de míkoi\' a gyak rlatijazon szerény nézetüaküekadunk k^|||zést. "ktvitelröl\'^vaTr szö; "fkfr^Tinotatkoznalí ifz pőgy oz u^ reVidf^rfiSTépTérd ft a ^Wer" akadályok s jennek sokszor onnan i?, helé< nem fog megszűnni, s felületességre ahonnan azokat legkevé;bbé várta vo\'na az j"fog vezetni. Mvrf ré^PdoTög az s á Tan-emlier. De sehol annyi bajt nem okoz a ügyben is áll; a ki sokat markot, keveset keltőnek ellentéte, mint a tanügyi téren, szoril. I); különösen meggyül a baja a
E«.sajátságos: daczáró annak, hogy a tan "ügyi tfftpnát tegtdbtwízör U gyakorlati ta pa^raKriiiiwSirimap^ ii meg\' állapított* ideálré czél igen ritkán érHetö et,
.gyengébb szellemi tehetségű fiúknak, (mint, n»0Hi- »-már a küzégtimdabaít). Ilngy a jrt tehelségd, élénk szellemű íanuló meg-biikozík az anyaggaP s kélíö szorgalfüfi\'
s az ilyen theariákba nagy évedéaek cjúfz- kilfjtóao melleit IngyMi^a nebézségekel, a/t
nak be, S ez nagyin Ténné^etes i?. Tftéa-
ethí8Zí^ttk7Tte a növendékek nem nagyobb
| része ilyéh; s azt líiszszük^ neiír a ki i ^le-1-ket -kelléne tekintetbe venni, hanem azt a középszert) szellemi tehetséget, mely legnagyobb részének sajátj i, A követelmények 11úlesigázása okvetetlenül mindig a feíül*-riüsségm vezett nemcsak errn, Imimm n ! t\'iutáPgyak között fontosság iekiuietébeu. ku-| lönbséí nem levén, minden tanár a magáéi pátija á lífTofi t><*Bbbnak, SMbttíéjá pedig prw vezeti öt (habár n tantervek eléírják \'ez anyag lerjedelm-\'t) hogy sajál tantárgyától menlfll többel és alajgosan végezhessen, Kz a linterhelés, mely-* leaJszereü, terfiáé- -i szetes,. ugrás és erűszak nélküli szellemi J fejlődésnek igen nagy kárára var) De\'még más veszedelem is rejlik abban. Ali anyag Ibősége, nagy, terjedelme még azokban az |osztályokban i> verbaliamuaray magolásra vezet, a hol ennek előfordulnia nem \'tatínifix^
Egészen helyes dolognak tartjuk, hogy az ; irodalmi oktatásra kellő gond éá llgyeleiivTész i fotdilva; de kérdés, vajion nem lesz-e ez [a szaktárgyak rovására, a melyek sxak- . jfölvdúban mégie rjek eleői^ndűeki tii-zen v (ölötle kívánatos, hogy a leemkF lereelH!**if (lőnek általános műveltségé Is tegyen, hogy jártassággal biijon a hazai irodalomban és történelemben, de a középkereskedelmi iskola heti óráinak száma oly nagy, hogy aynkhől nz álliiJájioa imb!£iU£ég hzempont- i jából szílkségEépen (elveit tárgyakból néhány jírát- meg lehetett volna Jakanlum. Szak-„ üMilJutaJí a szaktárgyak leiosztása lekinte-vsnnalr kitogáwir * gys-
A „ZALA" tárcája.
— -— Mullg|o|t. —
— A ,/. A I, A" « r « il o M I á r r i j i —
irla : fitttj/ KdlukÍH.
(GarqoH lakás. Jobljfelül iri-unttal, r üttij másoló imta, egy sk\'iliili/a gyula, riiyytrtya luríman fűig leéyetl gyertyu, női fhtykipfk, a falóit törüli tükör, régi kf,pe\\ M asztalon sztíuórea papírok, leniek, könyvek, egy csibuk, házisapka, ke/e kulcsok- slb. A többi bútorzat: ui\'Íróasztal.
dozxa fel olyan könnyen a MzabvdHugal, lnátxi így az é\'iiitíer mégis estik ur! - Hej Lm, Liri\' hentes szép leánya : IJzi I liogy te engem nem ór) el léi meg! [Az Íróasztaliig* uuflP- ktz &*.**»» fényképei j houzasau. uhi i Ijetate mi. mindig , nagy idealista voltam! Szerelmi dalaim nem hatottak meg ! Az a kárpitos eíszOdílotte a kárpit
egy btröud, szekrény. Bal fel/ll ablak, ellitte szék, s hálni eltakart alkoceu. liejárás\'középen. A függöny felmentekor a niu fölét.)
Dt.RhSdH Y 4LPHÉI) diurnista: tjiepila midiiig, hosszú szalonkahál, iörös nytkkendU, fehér mellény, mayas gallér. Marktrotttt örr rilkidóliSke haj, kis bajusz.) kieülbestél. — Holló! Éti nem látok, vagyilem lakom itt ? (ICopng.) Kérem itt lakik De
Igareon jilql! — f)e hol a gyulám ? KmlókezeinJ ma egy hete vettem egy\' skatulyával! (Ttqwt/a táeik ue inmztalou.) Aha! — Nem, ez a snviksz. —. Alin infgvügy 1 — (Kinyitja a <jyu!atkaiulijt\\l,\\ kerteljél btnnt.1 Nwf"^ ebben egy OittVlka ml^Ke-res tovább az inatalnn.) Hát ez mi ? Igaz, a sil-Fon kulcsa! Aha, megvan! Diadal! — [Dörzsöli a
gyutát a skatulyához, mely nehezen meggyúl Tel mintáival a lejedet! I\'edig háromemeletes hazadvagy az tflolsó római! Na. ég már! Ktőbb meg- l ói telt volna nrr* is L 8 milyensonkákat árul \'ajta nagyIgyújtom o világol, aztán (Ocatomn a gyertyáhozIaz apja! — Szeretném leharapni a fejemet! — " mdmm \'megy) 0 világot! (Körülnéz.) Csakugyaa itthon A fejemet? — Avval még csak jól sem laknám, vagyok! (Leteszi kopott, szürke cilinderét, /elteszi [ olynii, mint a belétől megfosztott lök! HsjJLjzi. o házi wpkdt.[ Mégis eaak jő éí l gáT^őh étet\' l-izí, lökkel Ötölt ftltál, mikor rám nem hallgat-Az cmlier-ur! lelteszi :a házi sapkát, szájába aj tál! He elvettelek volna, azóta már miniszter le-a csibukot, (Szájába Imi.) és nenf cserél a — jhelnék\' Milyen törvényjavaslatokkal alltam volna
Zódt-vijágot élQnk!
hány, akkor \'Öm csibukkal dűl le az ember a pamlagra s fütyörészve ábrándozik ! (Le/ekszik <i commodera, mely kicsi s azért előbb egy székel tol tléje.) Igy, ni! Az ember ur I (Fütyörész, Kis szü
■aSmT/ttoa-vijagot élünk: A zóna röpít bennünket a világ egyik tájáról a másikra! De síi) zóna lodrász is van már, — neta mmilitr* a zóna-pOrfc&lMi BrainrljSzí hiszem a közóhaj-
net után.J ICe!temjjtlgD.jtt-Jt gargon élet! Ariiii-1 nak megfel\'elő ékes nyilvánítását látják Önök utón
nyilatkozatomban, bogv hozzuk be a zóna-hátss-ságot! Eláll! Halljuk! Éljen! Éééééljén! Keked len.) íme, ezt vitte volna keresztül Derenghy Al-
lier sziirnyen egyedül van I (Tavább NUyőrész, kis szünet után, miután a szekrény tetejen egy /ét szivart megpillantott.) Hohó I (Felugrik.) ííyero csak renghy ur? (Kis szünet után.) A hallgatólagos to lélbethnradt londrea, szükségem van rád! (Ajtréd! Haj, de a sors és a nyomorult kérpitoi teleíetet béle^gyezéanek viszem, tehát csakugyan!tzimrt a ezájába ceezi. a gyertyához megy s óra-1márként határociak! — [Más fénykéjiel cm kr« én lakom iuf — De ti az ál.kozotl kulcs fel ■\'/»*,»« meggyújtja, közben beszél) El ne aludj, tajMw.) Ilon! Oh Ilon! (Wmi.) lliihiiiilon! Te rol-mondja u tzolgáláiölI Aha , f No most l Mez* szolgáiéiig, mert tál nem éleszthetlek y~(hmét le tál szivem ésuéáka,\'gondolatim Csimborassiiója! -álljunk ónak, cz jó Idea/ lláosavárottl a aaeb-j /ékítik, egy pilrstor fsippant a ,uigarbói, ketérsl | (lh Doni Pedig éli megosztottam volna vel«l a kendőmet. (A kulce megfordul u ziirlmn, ajtó ítélkert/elt a Iüstöt.) Mégis csak jó ea a Karbon isiexény«é(el I [Kljegytétt káHgái mn rW, «/nuM:> nyikorgón, — ll\'lé/iie.) - Na ! Itthon vagyok1 élei I A» mnbar ur! I\'edig ha -akarnám, most Jeles Jroii oántamió - Kövér tkw jegyűnek — Tessék! A kulcsnak a nyaka letörüli I (Tapoga már volna feleségem, meg három emele <s hátam liitdapttt. — Majsa I Oh Majta\' Sohse tud (km lidtlk, tljul ai Iránssltime,) Kellemellen ea a a soroksári ulctlian. Dt hát aa ember nem ál- hol lekitlk M<jsa Oh, hogy meg kelleti ludmtn.
Nsgr-K»rna*, YMfrnap.
tak.mí uffi pt Hp J"
míjtrrhóflán
korlati kivitel haniHi\' míg fogju millalnv létháfpábu sülyedt kőzfflivclódési cgyeatfrt végre Ebbe JCtpuszfábai mnar sem is kiállunk többé, mennyiben jnVíllíalÖ még a inegállapi olt. a megalakulás stádiumába "jusson; dt bút régi i Önök wá fordulunk, lelke» magyar közönség, Nagy-terv; ^Mr csák trtUány áttHlanos megtigye- Wog az,1 hogy Nagy Kamz-mn iisajlti lül>iúUlá:iiii Kirínunk h«iaias\'polgársága, adják n ftgyfata zésre kiv.ínlunk Szorítkozni, melyek la\'án!remfesenmra jók, htig}\'éppe.t az-néti?Etöojck.-amít fcIkSk. cgfez -érijét,- sziaék -íuhmJcií dobbanását i: kásflhh némi figyelem ht»n Ingnak i^o^siilni, \'a kúrvylemeiiy, n inWnii-t-• nevében a sajtó »flrg»>. I-egy mi a* ige Pestié ar önök kézében !
Gut Ding will Waile habén! — ji) ondja a Ai a bizonytw •/"»-/ rendszer megtestesü- 1 ___:_T
nőinél közmondás. sv a jónak az a sorsa, jfese ez, mely minket, a saj\'o szerény. munkásait BLigyei közgyűlés
hogy a jobb mindig klssOfitja. Iéppenséggel nem boszánl, inert hisz,mi .ehhez aj
[város mostani \'konaánvzati szelleméből folyólagl fclavármegfe lörványbaifeági bizottsága iáé-
: ;. £ :--3 . C : hozzászól hmk; íWuií anüal ehgnmontnbhan-I^S1
A-rrr . . ::-»-. — . —=—• i. , .. , 4 ;., . , , - —eluostBIeaiaffSISlSy naiwu biaodsaci tagok jaienle-
tepferi klfyó. - j halhat azokra, kik a vén* haladasa mereteinek, |eken- ,.<n irtotta meg : melyben rXfr
iríinvztiiuul az üjtves sail» oralimmipk iránti ro- iste»től Keszthelyig termett h. é vasm létesiié
kon- vagv ellenszenvet íctii örömest fogadják el.l;sere jnegiüaitlandő vármegyei hozzájárulás- elölt
TÉs ezeknek"\'\'Mii \'tekíiitítbeif igaauk vatt, mert*^1!\'\'.^.a a vasat érdekeltségnek kép
, Nyugodt lelkiisineietlel Írjuk tzikkelyünk líoiu ■ tokira e.. címet,. mert meg vagyunk gyözödv<v hftgy neminil sem lúktznnk vele akkur, mikurakü*- t mivetódési egyesületről akarunk\' szólani ..
Annak\'frjlegeiéH:t, hdgy a. Juiltur-egyesfilelj\'enul>2"*»
végre ú ^^.jtó-organui-nrenirii létét HÉMÍÍ!*S K"ncr t*°.dor Jí°8F »
tasulvoiiali liosazái felme
iiiikirmiik t.igj-iiusik ügy r!l ilÁ erdekekség haoajarufeának natuiyiaé-
megalakítása oinn kénIfe, n^ nemzői azett1*31Mu^^nm^Umi^^. megveszt* tej pOJotog ^awa be . ug,am»ye« baléit ho-^Wl^táiÉa^m&^dí^oliÉl-^eti. »eíheW,en ^vélemény .nevében teszi. Es ha így .Wmi ;u Ahé-L.
ienu búdi:iiíaiiak, megerösűdísének uiufegyéngeli — iniinár meghaladott álláspontnak tartjuk.
Lendvátöl Hegedéig terreutt II é.
teszi, akkor*-inegina^yarázliatatlaii ■ az a inajesz- jvasuL\' •» bol Jsoú Ferenc2 a lemlvai ögy-
—SHP — ™—WWIWBWiH - -I ,...■■ _ ~.—r;—% , . . . /ii, I véd- s ki*- tag luvaloit lel a pMandO akioányvit-Aki kölőnöíen városunknak g^rafial l€kve8ét! malária*, auuvrl éffea-o tettre szúSUil :imk \' ,
at kclwetbOl (oíyő hatását isiiiu i," annak mik- féníez5k ■fog1^alt » " .—• • ^ ■ ; ] ttaerjfeateien a vasuíl br olUagaak vílemún^e \' ségtelen határozottabton kflnoj.aloznunk, bogy mi\' Meit lUmeijfik ^ ^ akár a valódi akár taen tetnt k« T»wt Ugymr-ktvBI TTtT^tfiBHgt
...y --1—:—-.j-,?. v..—■— —• la wwtH emberi lalentout rs morálig satnvoiial IveMiht tig tervezett n, é;-vhsntnnk eivbeft rato
Ut a nem^l. ^uuz hOdí^ Jtöríénendft h^*-
ituniijüiini Viliirnrntifii Irinyi. ^ ^ a, Tr3*r«TTi^ ^TJwMr
ojátem- helyzeténkei tamdalm vhbJ-;8^^"" f.t bn. lagura íilM vasul ken-
nyainkal méllánrölja. "az tisztában vío azzal, v,ta*ám,k ,deal,s n,a«asal enn,Ut • de mikor szanak, kollségveiésének pótlólagos bejelentésével bogy ilt a. nemzeti szellem lejleszlésc, megszilir "^ .\'•flosn.l.llven -zent ílgy m^valósflá-ánil megbizalolt.
dttésa ériekébeneiaé sorban társadalmi ,Uo\' vjdjk a
Sj^ llli4n Í3TJ \'Temi TSIénv ladala^m^Bfttlja meg a p.wiv atralnagyon tojlva leröla-
raie* utján lehet hatni. ^ .. - . r ! koasága letteutiirtásának.butoaiiáaa szaapooijából
— tiyOiiyOrü, lólemelő nmnka rar iBeieklmet&en j r \'-"~~. -tMéttessék leffrai a magas kormányhoz, bogy ba-
a mi magyar társadalmunkrá, mely lelke minden Mivel itzoiAtin italunk\'az i (Ide megokolás egy-! zánk ezen vidékén munka, jó közlekedés és ezek. gondolatául.* szive minijén dobbanásával a ma- |á&§n nem tartozik a rilka dolgok közé, mi küveikézményekép szellemi baladaaára anyagi vi-try egység, gondol,laba akarJa adn, ü.u U-iyt^Mek u,.^ tttH^H v^n,
jífvőre munkálú erejét. jl\'ogv nálunk attól a fceztol; melybe a közmilvelő- ^, |^KÍ(| klr|>.T^e mely Tapolczáról
jÁmde | társadaínm a maga iráiiyiálansagában.-dtü rgve.-ud n;iyi; iplfieini. egynijtlan M vár—,n,|ni,|, ■ Kináiku^iía li ji nkjuiitlIÉB^. Ili\'tiill
■halunk semmil, de semmil. Es mert ez ellen a mi! léssel ellogadialnti _ \' . r* ~ \'\'
blrlaptrA haiaskorunKDen nincs aEsöidte semmi féle lölebbezés. kénylt-kmek vagyunk ilt szomorú
bogy úgy\' mondjuk : ziláltságában nem képes olyan munka\' kifrjieni, mely eredményeiben erö- j tdjésebh\' lendületet adhatna > nemzeti kuúuránk-1
nak. — A társadalmat minden magasztosabb gyanánt cltogadni. ______
munkára irányozni, butdilaní, lelkesitenj kéli a Ez azonban "még nítn zárja ki, bogy a dolgot Í3m8rillés magával ragadó lelkesedésével A ia- n k»xö7fsr^j a neniésiMi^
morülökuek pedig veaár kell\', aki odaadásának,-lelkesedésének hevével az egy -es/.ine mellé sora-) lerjeszszük-
kSzörség I oruitut elé ne
Krosctz Gyu\'a ntl i[ii\'i|innirdHfnljniimli iini melyben Zala-Egerszegen harmadik gyógyszertár felállillia\'ásara éngedeiyl kér a szavazás eredtnó-uve nian az eredmény volt, hogy 57 éti mellett*, és Jf eu ellene szavaztak, léhát a közgyűlés et-
—KlélerjesztetaU i«aon folyamodók foi vamod ványai, kik Keszthelyre egy második gyógyszertár-nak felállítását kérelmeztek, erre a közgyűlés azon
kozokat ébren tartm, tettre, mmikárn serkentse.; önök tudjak Icpjobíun kedves olvasóiuk, Iwgy a halároza:ot liozta, Iwgy eösxór az anyagi viszo-Ó"e miért mondjuk ml ezt el ejra ismételten s hivatott tényezőkkel szeinbeu elvégeztük munkán- nyok Keszltelyen nem hogy javullak volua, de a talán már negyedszer vagy ötödször-,is. mikor km lelkünk egész ,Tiviink i^w |c|fce phyUfntmi ifaájiliitai loMaii mázabolUk. má»-:
kozmivetoaea^pye»ület m^teremlésének tirye- dési egyesület aaiuuk is megalakittassék « « ma- .^ertár félirrilasii "qircluro titikirgiclcniict MOH Utirt éppen,olyan hivaiotlak, mint mt, hallgatnak.\'gyár nemzeti géniusz szolgálatába álljon. — Azt datott ki.
a sírok metységea tuűlgalástval ?l ia án^k tudják Uflnhl.ii^ j-^jy t^tir^i* ^-á-l n| | - - .■•.■■___——^__—
Hisz mi tttár a rendelkezésünkre álló i»ren hangzott abban a iimxiábatt, wetvnek kittét
tnegletlíTok mindent, hogy y . megalakulás iban ken át csak sivárságát látjuk, maiinyál nem, solia. j
H I E E K.
bői fékszik KkkMim-Uajsa! Micsoda UfcHt,— mar t. i. nem Ma.
ombóeokat|látok ebben semi kü^üsetl Mért ue .mádl^^^
^eíilbs név: Kövér Non I bén, görög J^t^Sl JflKft Z,\' Az\'embernek még ebéd után is megjön az él- magamévá teszem az Ízlésedet, mit főzöl, inen-L 17 A nagy-«animl Kisdednevejö eryesület vágya, ha halija: Kövér Ilon ! S egy nyoinoi\'Ult uépianitóhoz! Eh nem" vollam neki elég csinos L En! Hahaha ! (A lükör elé Ali.15izépi gyerek vagy Alfréd í Büszke vagyok rád! Húililani fogsz! Ne Böjt uJáu jön nálam a
■ŰÜŰUMÉ
Szegény
agamévá teszem az ízlésedet, unt tűzöl, ineg- v „ 7 —1 "T" .
eszem! íFM^ja ujját, mii a w/rurn./ mtgfy, évl r""l« k\'.z»yiilés«t lb94. 6vt msjua bó
teU ) Ttófékl Elégeti a szivarom! - Mégis kellő-1lji *f,\'fxomb"t détu,4n 8. f1"^!1 "
me en ez a gargon élet! Megnősülsz Alfrédkám!IW\'"1"1 n«or-utcz.i .jjáthel)u««él>ca.l,r*y.
Klj! {Mtgvtrtgtti értét) Ilon megyellek! I.W^ipnni ftlajjal \' i Levtkt Mt wuqfít agilalwt i:
oliknmn. | Szegény kis | Hát ez mi-? Egy felbontatlan levél ? (A a
suro/at: a) E\'nöki jelentéi a el^\'jl ivrő,. b) A
Metancholiíi
farsang! Fánkot fogunkig.0\'"\' ^DUf\' J\'1" .u - . ÍIA-.. ttkt tít wwm agilalwt) ln4rí é.n, ./ámviugálo bi
illan levél? (A rntrlviI-ic) A jö tén kaliségvettomg. i),. édes kis Ibolykám! - A gyomorgörcs l*w torija, mH\'y már oliy Valo,j) Sekeaszól!\'*"^"*^\' § ^ ?>rrend TíiTC"
ig sirodat. Szerelted a gyomrodat, szeret-^helybelt4ff3Wffe pííj Es ezt üdflnué, ri^bl raiBf,
Ku, uiilit én ! Ebbéh basonlilollunk evv i ÍLd*a» ugatoUtdjyal /tlionljn * tilimaa.) TiszIpJj ;\'el>gf
:<ird\'éptl ttu. — bogárán ásta meg ted jobbau.
.. . üutatantt Vi Hiyrtlul Pl»-_
Tial Ferei czaé, I>r. Kotbscbid Samuné, Schmiát
-ftásitoa leginkábbI Gsakliugy l« llHr Bélii szefi-lPweilüHif l\'f ! tíuiija maga? We járjon uláaam,, „ . . , -„ .. . . . ,
védsz, mig én ., Ma még egy lel virsliire setalmert nekem van már vőlegényem: Nyári ké \'"5J?. ! \' y"I jutott! Oh - a sors keserfl! — (J/át fényképei reu\' ményséprö! — Szelid Ettdoxia ! Ub, te szelid l»rutfk"\' ,10 \'*l««tu.ánj. tag fé
fel, arra kiderül.) legújabb hódításom! Eudoxia! bigyó! Kit egy suviukos -arc uieglágyübat! Ne!\'1" \'**-.\'\'. " l ní Milyen excentrikus náv? Epen ezt az "-vntri- pbbfil, iie tfthfwt\' im« e volt "\' cgyedtttí q j"\' ^ JntilomJÉttt M< g\'ie«(íődo«k aztnláranla-ci\'ást imádom beone.\' Á sarga dinnyét paprikával | kit szerettein! De innsl mar hallani sem alftirok tunknM a jatalomjntékok, Az első term&zetetfn eszi, a sértéskarajt lurós csiwzávalf Milyen iz-jróla! Egy kéményseprő! Ah! — S ha térdein;®1 \'.lletji k> b*1" "é» miat Kim* Abart lésMa egy bele — sohse pol — kávéval kináll Qfig
Nem a kávé, mert ublíii öttk _____— IH ...^BBBBB^ ________ . , ,,, , , . .
\' feS. Tianem őT S a kávé melle sós jweeel ndoiui/^i ^ m HM* »é»r> Nem Atírttt,\'\'\'^ . »« alkalmát,- hogy tömeges
csiwzávalí Milyen iz•, ro:a : r.gy semenyseprO ! Ah ! —. s ha térdein "ml ,"e». •• nem mai mtai nocnstf n. neri feledem ez Unnepna- j lélnftm csinziii magam elölt, akkor sem boosáta- a \'ír-aság kiiünfl komikusa és oailopös tagja. [.L Milyen édes volt!|nék meg neki! - Mégis u\'jk szép az a garijon Knvessy oly »ok élvezetben,rés<es\'téméraaain-*ak kél darab, luktot ílel! Az ember ur! — (llrftlé indul m nlcomi\' ItialA\'o *tA kfliönséget.hogy e| hiionyir*»ai«a?att
Olr lé ángyatT Kévé uián a pattt^loll ku -fezt meg nem hoi:sájh:iloil neki soha !\' kormánál vullolluin meg neki szerelmemét! Ob, fW\'kival eszi n sár»n diuyéi! lio^y nézelt, m >jd elolradfani, \'mar a inwmyiré emutok olvadni ke|>esek! Kilen, i dus Kudojíia f\'•— {
4.1 llikürbr ,ur:.\\ K- f> Imád engeui! r/a én m in
■ - * - - ■ - - fi-
(<■1 twvrHRt,\\
\'(■djj, mepjt-lcnéi állal kifejezze elismerését & >érsutat
i zen kimagsaló lajíjit iránt, A já\'alowjiték ktd I?t» lesz. Sitire kerül a mftr évek óla nVm lídoti Hugylmiáskt életkép Ultra "Ttuák, mely Köt ■>« nek égvlk, legkiválóíiM sKr«|>»( M-lyben bő lere van
ii íivészi grmnulCIsriieaüti\'li\'ttai.
Nagy-Kinizsa, vasárnap.
Zala. 36. szám. (8. lap.)
1894. müjuB hó 6-án.
— Gyilkos azégyenérzetból. Orontoóyi leve íeaAnk uja: Dominó Anna oroaitouyi bajadun, kgiséffink egyik Ugciinoiabb leányzója, huza-mosb idő óta tiltott viasonyi folytatóit Kihwli
József oro»4opii^i»l«áriígénynyíl, melyről aj sorából a miii .ni.pin kilépet.* jftgy KenMn.j A\'tjftl s/ül. Pressburger, flírachler Ilona s^Öíejáit
KlüliHIliidéi megnyilatknsáaát látom, k ii utAbl.ipót J., nlnódombortií flirtchler Miksa Hiracbler ; liif »/. i\'li bilinél tártabbnak tartva, ai ebből Henrik t* Ödön fivérei, Teréz fér]. I.őke, Ktfioa j-fo4yó- wmwqentiát reátn nézve áklép v élem >Hérj Imitt; Mari férj. Fóliák nővérei, alsódombo-vonandónak. hogy a Zalai Kilzj/fny nuaka\'áraai ru> Italán ílemin szül. Kőnigsbérger, őzV, Hmchler
ntttók — daczára m kewáaasatonyok ntttogt itiíftt.- mijm Tíör
RuestAiHirl.
eatnak - mit sem tudtak. A leány, bibár ínyá 1 _ „ó m4JulbM) Ntgy Jíinitián ma a«om-nak w érezte mart, ugyi ialubeliak, mint »t(klei balon dé|nt4n tgDlil köl|>.n perceken át havazotl. •! «,röfn t,.\'kol,t a ugyamvvirn, hogy A szén április után Üven iráiusl nem vártánk.
ugyanny
a legutolsó pillanatig senki sem sejté a méri szomorú va\'dsógot. E hó 2 án reggel Itomina Annának egy kin fii születelt s a szegény letnyLÍre1,en okl)ó1 101 üifltt ki hogy sifilet és a falubeliek menve1 ésétől r aaí Oriíai szégyentől meneküljön, aaon aelegibenJ199 írl- Aí buloniiva tolt. aká magaatot apja trágya doábjábs elásta. Páróra j\\ — Nyár a Balatonon. Abaíatoni mollán napfényre kerülvén adolog — a szeren
szép április után ilyen irájaat nem vártánk
Tűz. tíaktmak kfywégben e bó 3-án iamc-E égett egy uupple-delű lakóház. Kár a hivatalos bécslés szerint
gőzhajói
iréízvéljy.lársaság menelrxndjé iiiéjas l-től a Déli
csétlen leányi csak erőnek erejével Tehetett vissza Vasút vonalaihoz való csatlakozásul a kővetkező:
" aion-Fured ea viaaza
Freund, flirat-hler Emma szfll KaiHt, Honig Jozefa .szül. Schlsiinger, Pollák Paulina szol. Srhleanger, I Schlesinger Szidónia szül. Kőnigaberger, Srbleainger Szidónia szül. Pollik sógornői. Lőkfi Hamu, I Poll&k Miksa mérnők. Honig D.ivid, Srhlesinger Izidor, Srbleainger Benő sógorai,
I * Világhírű külőnlegettág Paprika 4larek< vita Steged.
Szinászst Ná|y«XáoluÍB
\\Tonai indái
Lsziói vásárról I bndapésli kelleti pályaudvarról 0 óra 4 perckor, -ii doh áa szégyenérzet miatti mely házét; budapeai jUü -mairól 1 óra fi\' perckor, kani/tai érte — majdnem megó\'te a azerehcséjlén leányi.1 déli vasutró1 ö óra 47 perckor. Érkezik Siófokra Haláaz körjegyző a netán bekövetkezhető kaiasz-\' 7 óra 46 pejrckftr, .10 óra 46 perckor délelőtt, trófától tartva — községi eskütekket őrizteti »1 Gőzhajó indul Siótokról 11 ura 10 perckor, ár
\' iezik BaVt on-Füredre 12 óta 10 perekor, (csat ilt« I lakoz&sá van ugy a budapesti, valamint a kani-vona\'Ut). .öiiaton Fti\'edről a lájó Itidol\'dé"
apa eatve érkezeti meg a tzenüász
boldogtaja.nl, —Weissr-féie gyár győzelme Ai
gazdasági kiállitá* •M\'J ^f ekeaebb r^zét a ^ ^ ,Siéíok«>érfc*.ikdélótá*4 árakor
vonat indul Siófokról Brdapas. déli és kekti pezte; és ebből a nagy-kan,zsa, Hmr-We gyár ■ . . ^„„„..t, Á ifcl
Mdjiis V-rfa VArodi Anhri ,Haftitlu rtmf 4 felromlm drámája került ainn. A darák ttok kütf a nagyobb moagátú darabok köf/ toríorik, Htrlytk\'Htk ntfidi ttinyadi btrtft a kisebb tzabáti vidéki miifiadoh élért kalitbál natfrocöfían meg-ilélhi nem is lehel. Rnkodetn megleli ugyan műiden betűi n<ff « dekoraeio, valamint « technikai le-> oszlás lekiiM^ytt dtoiiban még tem érhetett \\el ISbbet, mint aok ott hogy a injl klatttiknt nyHreretét, HréU UMt lendMetél, magittahh stár-nyaláeát legalább ranarta/aaw/ éhexni leheteti; a ■Irimai hatás ttetnkan > imb megráré efyjéiW
névezésQ törető géj4vs\', mülynek előnyét i kiváltható kapacanklyok képezik, a (szdskiia\'iu s.ég körében nagy leltQnésI keltet\' és a legelső diiat os arany ainokierelet ítélje oda neki a jnri, mit rsgiaztrálunk, meri ebben egy nagy konitsai gyár láaye* győzelmét Jáijuk ama >ofc külföldi gyár feléit, melyek legyőzhetetlennek hitték ■agakat Perfecta diadtlánsk nyomban iömegea megrendelés volt az eredménye igen elkelő és nagy aradalask rátáéról.
— A mama megengedte s táncot A nagy-
, ■■■■■■fiira Hvlfíí drámai inttnlioiáHak legkimagaslóbb
es\'n, keleli.pályaudvar 8 óra 40 perckor Mte., p^án, mikor Hamabo ettneUt (Kakodeay) Nagy Kanuaa lelé^SiófokróljndnMálujan 6 óraj^rf, kStbtn i,inboctinat kelyett megátkozta a
ífi I jjH |É | H| jj.....ÉH I " gyilkot Anloniol iStolinitky) — tem énényettí-
hetett olyan mértékben, ahogy mát körülmények
;52 perckor, érkezik Nigy-Kania«ára 8 öm 44 ! perckor eate. — Bog ár KéffilŐp-Bsdsc oay é» vissta. Indul v.nal Budspiatről keleti p.ilyaud j varitól reggel 6 órá 40 b -lekor, déli pá\'ysddfar-ból 7 óra b perckor, érkezik Boglárra délelölt 111 óra 46 perckor, Nagy Kaniaaáról indái ase-: inéiyvunat delelün 10 óiakur, érkesüt Boglárra .pálaJőtt 11 óra 53 perckor. gő<haj<\'ii csatlakozás. | Boglárról indái déli 12 óra 15 perckor, érketik
tanlisai tllsottö-egypnttfet oentőszalassa isvnra 12 Ara 80 perckor Itév-Fütóprv, 1 óra 10 part adott estélyen-bemutatóit előképnak l\'ker Ödön Budacwnyba; vonat indul Boglár déli va«ut 11 HaytéjUn-által fcéssilatt íéóyköpi reprudiicliójri óra 53 perekor; 11 óra 4ti perckor délelőtt és iránt a közönség kötéb n mindinkább nagyobb I dé alán H óra fii perckor, érkezik kuniz-mi déli
érdeklődés mutstkotik; a megrendelések a nem* ewküzép^ de igen kedvét) kép iránt sürün ér-"kéznek a vidékről is Ukerbes, ki most e/.en kép nagy aiakbani szine/ctt reproduotr«pir (Ngoaik. Ezie) fcapcanatoaan megemliijúk, kegy, öher legközelebb a vároahoz a c:ábaa levő Széaá\'i* féle müieraet ii >aját vezetése alá veszi és a bazár épületbeai fényirdáját telefonnál fogja uj műtermével naszekötni.
^ -\' i mtwktutr TftfffftfTt Lapunk\'megeJM: számában megeal\'tsttúk, miképen Snivpellék meg Raa elaő n\'^ykanhtaí gép és kacángyár (Hincbal áa Becbracb/1 munkásai május elsejéi, ft Utánit a\'ia sigíIwéhm■ wsí mondattak köszö- f nttsf annkudóikDik a« engedélyezett ki1»h1| tágért, továbbá az Itusspéyeu naló részvéiérti
— ÁPVlZ. A Mayeronzági gyakori esőzések io\'ytán a Mara vize ruhamaaun árad és ctOtör tőkön dáte\'őit eikasyta medrét. Murakerwluritál a vssntj tő tét egy áteieszáttéJ b\'&ato\'t a községbe éa ennek egy aagy részét elönlé. A község elöl-, járósága távirati jSlentésére a nagykanizsai íő-öolgabíróság rSgfön intézkedett, hogy a csendőr aég egy etxkiH* megj\'l njen a vészazinhelyén
vaaut délután I óra 89 perckor, budapesti dél vasat délután 4 órs 31 perc, este 4 óra 12 perc, budapesti keleti pályaudvarból 8 óra 40 perc ette. ööibljó-CMllakozát; indul Bog árról dél nián 4 órs 15\'perckor, Hév Fö ópről délután 4 óra 50 perckor, érkeiik Badacsonyba n óra 40 pere. Iiidul Badsoaoiiyliól dá\'alöll 7 Ara éi délután 2 Ara 15 perckor, érkezik Kév-FUISpre 8 óra 15 perckor, 10 órá 45 perc délelőtt, Boglárra délelőtt ti /rni46 perc, 11 óra perc és <Ü1>
n»n H ÁT*. l/{ pfpkrtr..
— Gyászhír. Megdöbbenéssel éa igaz részvéttel vettok a gyászhírt, hogy StegS (íyuláné szül. Hirschler Fánny e hó ő-én délben elhunyt A lelki tulajdonokban oly gazdag urno, kii a Kérető hitvesen és egyetlen náo kjvltl kiterjedt tekintélyes rokonság gyászol, szombatul! défolŐU
fivére Hirarhler Udön él dr. tSzabó Zsigmond \'kíséretében műtét eszközlése végett Budapestre utazott f i^ját azonban nem érhette el, inert Székesfehérvár közelében hirtelen beállt s kstasz Irófa és Szegöné mégremtilt kiserői ksijai közt néhány perc alatt kilehelte áldott jó lelkét Az elhunyt már évek hosszú torán át nőibajban szenvedett, melynek gyógyítására minden évben i
kötött elmaradhalallannl érvényesülnie kellelt volna. Egyébként at tlfítiddtban wugvoll a keüS ütttémng, kerekdedeéy ée gördülékenység. A eimttertpben KUnyves sok (Igyekezettel s itt-ott elég kéével is /átszólt, de vnéma ttereplét nagy aerep fonni\' mányt ét minden itében tudatos játékot igényU mozzanatai közben szinté elmosódott kezében a költi mii véét alakja, kit imádattal, n reodálul áhítatával környezett az egész Vatikán A drámai In-törét pillanataiban is tokai veuilelt különben elég diszkrét alakítása azokkal a szokatlan uemtUdbk rángátokkal, amikkel tzemjálékát kitérte. Sio-limtky Olimpia (AnUmio) szép plattlikaí alakitállal mozgott, .arcjátéka egészen tudató* volt ; kár, hogy erlMjnebb deklamaciihoz kimé gyenge orgánumává! jálé\\át a halál magatabb uintomdáva nem emelhéle. Hahnel Artnka i Stella) nagyon nép Madonna volt, ki telfeien beleélve magát nehét szerepébe, sok\'hévvel játszott i ezzel meglehetősen pitulla alakításának plautikai hiányait, mik kwhtíhtit a véátfi dlAaait máz zanatu küílienmutatkoztakeiStebben. — Lástyné (Margherita) különfeeu arcjátékával és szépen mo-dulálá organumdeai hatolta mea at értekenyebb tzivekel Á közöntég szép érdeklSdéit thulalifí a tűltfít szépségekben gazdag dráma iránt t n szerep ■ IBket — kildnöten a második felvonás után — tübb-
"A ,J,,,.| »* .
__jít hu t .jf/ \' tmtmetuttg ngKotetevo íiiiléi eUadátra kerül, mit annál\' inkább ii óhajtunk, inert a vidéki tzinétieé vajmi tilkéus nyújt olyan műélvezetei, mini Bakodeay társnlita ezen előadásával nyújtott. (—y.)
Csütörtöki d&adápól referensünk a kezükkel számol be:
kövej-
s be y/e ről személyes meggyőződést s/erezvén i hosszabb időt töltött női fBrdőhetyekéa és a leg-sugának ksiadek\'aianul megtette a s>ttk»ég*a-tekintélyesebb szakoryoMk tanáctai szerint gyógy-
iaap%
Igen tisztelt szerkesztő ur! itt küldöm az „Örmény" izini_ bírálatait; lel-
óviatéakedéaeket. Tő\'\'é<ek ét átereszek té\'e-iiétoIkezeltetett. Még csak néhány hét előtt tért vissza;
által a víz csütörtökön délben apadni ke/de" mi által sikerM nagyobb veszedelemnek vessi, A Hi»5rg a^bli.y wcaibsn ci Mktaőlbető a kSz\'ekedes
: Taufer tanár budapesti sanaloriumából,
áradt ét még msgasaii \'fönőköri. Ez idő szerint
jtte11 oszlofii , Z. K.u nézetéi, ét ioy nem léim ét, f | hogy miért ne reprodukáljam az o re/erádáját, mi-" oly eletekben a melyekben vitzont a „2. ff," o il reprodukálj* mérni
d«t. Pénteken a víz isméibttflgaéga lolylán ném vehetett tevékeny re"\' i L\'Jom íéz\'ef\'J\' aLl^iomolom hoau Lm láttam fok.it ft el. ainl cill-fi"">dttlniuiik filulébeii. de ezt mindig ébei fiX » 7
.a _ __L.J..A látmmol IrísáHtt rW allrillAm Billán liniíiilAsan mn«. h\' ^ \' J\' *
hol
fej» helet löllőtt és most is oda kéazQlt operalióra,; • flf f„ wJgg m lailii ön nulTSt atonlitn iiicgclüzült a hirtsisn hilál. far. \'
zőbb, de az esőzés gyorsan » gváltóstatbatja a
a vízállás ismét kedve-! lemmel kisérte ét sikálom adtán hathatósan moz-1 i ditolla elő ennek ügyeit. Az >Izr, Nőegylet* vá-
Ctü Hrlők in ette nagyon csekély ttúmu kt-
kedvezőbb helyzete\', Murakerrazlur határában laaztmánya egyik legőnzétlönebb tagját veszíti n\\zönüg elolt TörSt Tivadar/iák ,,At örmény cimü több szlz hold kuVorico f\'íltf is áll ví< almt • elliunylbsn. ki a Hzegényeknek csendet munkál-. néjitzinmüre kirük színre, A mini eimlbűl kitfl-
— Jégető. Souogymegye több rá-aéa volt a Molyi Rétes jégaaő (iséíg, hogv ea lénytkt.,, „fljö( T|lamjal Hu«ó Ds ét
kári okozoU voln^. C-sk M>nzaíM mszllki iirokoniá| nftvéb<r) rijdalocntell izirvti jsltnti Ji^ _
^yTT.\'\'0* ffiS \' * légjobh hílvgj, édes anya, meny, leatvér éa sógornő Aegjbbb alakja e darabmtk a ki nti mondja, km a terményekben ^fsntékfny kárt lett; M llyuiáné «E WrieAfr/FTinynak folyó bó|üo valakinek Stamomj^ratt Mr M, hál in mm
A „Zalái Közlöny" munkaUm Ku j ft-én élele 42>ik ét boldog házassá|i 25-ik évé-
~|#A ben történi gyászos elhunytál. A drága halott
kodátu, igaz jcHevője volt. — A gyászoló család i szik, uamotnjvári örmény polgérlánainkknl kővetkező gyászjelentést adta ki: Stefi (jyuln tel meg hemiHnk\'el, nevezetesen at örmény étzjMtt, •Z összes alulirt stójéist mutatja be egy sörény drámai nelekméay j kapetén, A Bolond htókbeli Áfynnietén Vértén n
Aaial ar a kővttttsA sorok fslráttlél kéri*:
Ztla) K/kíOnf 17-ikl tzáaában fgy kőtleményea\' holl léiéinél folyó hó 7-én délután fi órakor a jelent meg, mely a rá következő april 21 íki [helybeli ur lemetőlien hHyeilntnek örök nyugi aaámben dtaavoáHaUHl j amlhogy • deiavaáláa állMAlagea indoka • S\'Miáiytf sitlfttss pethor
löínPii, NagyKanitsa, 18M májút hó fi-án. Akláa ét béke hainvalrá I I Isdltdfia ráaavát kórollk I ösv. I
(léién <Hörkirr<kedti ha disznó kell, itt lógóra (rne pedig díttnóbemkedá) ha pedig tynt vagy lén Ml, Ul vnn a ftj&é&i tt Mua. Sulneey Juii\'t igen jól sttmfiyitilHfflb a derék irmánál, hilüni eenepe vall Kíretéyntk iá\'iaw JMrá altat Htt-Mérk uatée* Kioernyné Smrtáim
f*)4, át pád lg abban a aM«ály*ilüdileaitusr llúa nnyuMia, Allöitontliöttil /«lán |irrra}t/áéi jeleskedni Smhá Irma ku »
Nagy-Kanizsa, vgtrnip.
szintén iont kedves toll. — A többiek közül mry említendő LAszynf. IJelém/i, Kőnym és Endrei.
(,Z. A\'..)
rhftTir trayédlá ja*
Zála. 36. atiin7,(4. lapt -Közgazdaság.
Vetések állása.
sümoy -A napokban, nálunk mcggredl a várva
mely nagyszerű kon «ir( » négy napig csekély kivétéllel mindig
»ltk fWT hrtlf uíxrrAr
gazdag fenséges költemény* ___ _____
cipelő éz Iragikahfelfotjás tekintetében nemcsak « esett- Minden ve\'és igen aép.A gyümölcsfák telve maguar, de az egész világ-irodalomnak egyik Itg■ \\ vsnn^á^gekkal. Igen jó gyümölcstermésre szá-kitdlóbb alkotása, mindenha a remekmű igaz ro LHHWnSk.\'
ráum M reánk. M ö*k emieri küztiétl Idtjofi rM)L{onya A mull heti jó ssö után iamét magunk eloll oly képekbenjm^tmtm. tünkéit ■ ■ ^ ^ eHÖ, kapliink. Erre már szflk-mntegy typitsban tüntetik ftt^gymasuianinuttttp i „^„j, npm voft> mert
a földel annyira átaztatta,-
A befejezzt! t$,emtto uttnazangyatn^ szone(elrtí kell. Te\'éseink, ugv az ősziek, mint a di0ségel zengenek at etzme, ero- és íómrgnak tó ,avas)ziak igen 8/.épek: a kaszálók s legelók füve 1 " Ss, jellem hogy .azemMtom*S^M
l&U. május hö fi án
in hivatva íeüiutalril u ntr ÍTU ünnep alkalmával. A* iltUHZtrncxiók ii igfu sikerültet. A aiStík ■ áltaUbea a U(J> küaüaaif tjáalhatjuk eléggé * tflWátot. S*y
fíitet ira 25.kr, 10 flut eififlaatíiCira » írt (0 kr Aa t|Hi mű fiO füMtn ru termve. Hcgrendelheló a kiadó Ath.nienm-sát é» " \' ••
JFele.lőa uerkeasfő: Dr. téHE EMIL Laptulajdonos és kiadó:
flICHKl F C L ér.
NYILTTÉR*)
HP iiiijiiit iiiiiiniiiiii ii imiíii <1 fi | mifiii» tó étet táti jelöli ki réuére. Keré* ugyan, de elég, Lucifernek, hogy at emberi megrontsa tJ h csúf
a repce silánv. A kukorica vetése folyamatban : i van s eddig be is végződött volna, ha az utóbbi .„ - ... - j- ,, ... -. ... . , ,,rsőséa iiljál nem állja. A krumpli most kezd al ty* mm *» r \'fWahr kiket ni, a kertekben mraipea bokrosodik, i
\\t* MpvüelSl <u örök férfiúi h M \'«-jAszölök örvendetesen gyarapodnak, a második Imdonsdgokmk leien HMmm k,üz, az ejnbe kapiil^ban mo8t kcxdetlak bele; a permetezés Is
í&J^tSiJ megindul, tiyfimülcsfáink. tu.gy.rtto.
fttaUba Köritt CHSttket WK Aj éi házit « kárttevö eadall alkot, hogy a rintett paradicsomot riúzaeariútolja. Majd megbánj* az ember tettét éi küidelmetnek bérét óhajtja tudni, én látni nemének jőrendni*t. Lmiifti -WMgéhiidtutja t<eie jöeSjét ée hiUm álom bem éti játja magit Mim Kgyplombm mint PlutraH, Icényurí hatalmáéul éí e Korlátlan hatalomtól megundorodik; ■ érzi Miltiadeeben, a nagy hlht éz magáeal etmbeu a hálátlan, ingatag 15 megei. Majd mini Setgloltír jeltsik ttuy ?tddm, a
.megityi vargát} M a!ma <g ,z|!rB kivételével mind elvirágzott*1 boa piáig liumt|jau4ra a hernyóknak e» az igen sok cserebogár-11 ; r>—.-;—
! nÚMMwlm/io » - --—AT !í M MM nimlm>
akkor js nagy gyumötei {T_\' * ^__
Bf«M trljrm minMmU rularMsI (raiiitogy 4S0 kUtabiij fajbaoj m£t«ruként 86 UMt i fit 68 krig — vilaaiat frktta, ftkér • —ja— nlvmrinUk 45 krfAT fi M 65 teríjg nAIIH — afan. kocikia, ctikoK, ririfoa, damawolt mlntWglaa (mintegy 240 féle dítpaaílh) — 1000 kSltabM aílo éa ár-ar^albaa) aiéJlit |»ataMr- to Táaw*Uw Baaaa Cl* íCB\' kir. tilygfi \'lailitl\') jjjygj^yj^i UrllkMa MlaUk (NMa/ordalAral kaldMs.k. — Sríjctm claaatt levelikre IS km* éa téríleiSJapokr*
termésflnk lesz, A gazdasági illatok jókarban __
vanaak. A napszám lelég drága, ugyan, de Műké j______
ben a munkaerőnek nétn vagyunk.
. Zala i íóganfa: A közel bal hétig tartott száraz i \' E 1 8 ő időjárásban nagyon elmaradt a növényzet, de a napokban hullott jó esőre ugy a gabona, mini a takafmány szépen letQdfllOk. Az >ső különösen enr^eivjQQgó- és
i.\'< hnl^aal uaII a laoalAkra rAlolm írnlnmint ■ ■ ll-----
é
magyar
fM erkilcttilm Udmábau. A pogány Un batússal voll j lagslőkra, rétekre, valamint a-l
rt a kereszt korzzaka táUja fel, de a vakbuz -I sárgulni kezdő gábonanemüekre fs- (P. N, gótág lulreapongáeailói megundorodik Ádám ét I megy toeább-totább, De csalódás ctalődázt követ. A f»iiii>wls| i\'« áHjirsfrfi líf einferi nem boldogitáedra ét az emberi eme betöltésire iz a legszebb eszmékkel kapetolalbtm jár a for: adatom rértzomja. Lon donha t&ii hueztfer /Idthnof, ott Megmutatja neki korunk rideg tzirlelentégél a falanszter jelenetben a jöei kor emberének számozott géprézztzé stVi/e-íiézél,\' Jt u mts eszmék kivesztél. A végtelen Híven sem ledál az ember semmit / mikor pedig Ádám a
jéggé vált földön meglátja at állattá stUyedt esz — -a kirAly étetrajaa^Want ■ kimál, elborzad éz kéttégb* esse meg iíkar-fo-az *m- Jieslí dr. Konának talmi; fl|iim
III flIÉt\' " ■■*fV ű&ííMi lüülMai, "áaod\'k: mMtAtoa; A g^^P
rr„, . . \' j ,t ét ,. , i Maatutao arcmuptraJ SMUaU Wat Ara S0 kr. (Ot
ntem- mmt, ae ■Hozza tep fim, let Atomot mint mxfn. Lao, r.n.e. Jéiwf, Konautb lajoa, Jókai Mór,\'__
szelleme, mint Őrangyala kisérte mindvégig és tud Kolos alMaatiaa 1 forint). A Wr4Jy Uatrajsit taaistéa ajAal-lára adja, hogy az emberiség nem fog tele ki-1 olntórfk ltyalatti. Hegríídelhutö rgyenosen a aur-Y. Adám "érdre borul Isten előtt, ki vissza \'kW aalaA. (Btdapaat, A»diAa.y.ai 86.) — A sajtó
1 alatt latS t raí]a« nlejin aagjalaaó karaaitlk fUat Koaatik
(.•ltunk e rmalábai laMcrteleH aafl Vrli. Iiipnitii klailóJAnAI: fUeliel Fitlo|» kttiifikrrr«k(ilMbru megrendelhetők:
•Iterjedt oj tíHi\' gáláéira füiel Vaaiary
togodfa öt és e szikkal bontója nehéz s\'járo L^oa apoUwdíit kiWL .KMj ! h bizea .bittál\' . dcsügged/\\ _ " _
■ ^maJmmI \'/Álrtuetls tietitot «i hit v
nM«wv y^fiinir mvnyHymi iw u rrvr r ■
yu zlöadázt zsúfolt Ad* nézte végig és lelkeseiirt hallgatta éz sitiit tapsokkal jutalmazta az eltadákat.
bizomáaji témAixL
Budapest, V, Kárpát-utca 9.
A gfaiijnnyiria küzeledlérel, a t. ca.
gyapjutermelők és gyapjukereskedők
, ilgjataét kBaaaakat rv óta haailló él kltlaA UrafeMk | A VUI06
j Mfc* g-yapjnmosódánkra
irányitjok ; aa idén la alaál tőorgesebb gyapjn-kfildaidétiyak beküldését kérve.
Sxólgálalahk igénybevételit aíiál la iakikk ajaalkatjak; ■art a la(njabb randaxarü géptk \' "]"• 11 \'1 Imii jApbarandaxaattnk tatlaa áulakltá\'a te tOMiataaittea at UI ippaa moit K«r5ai | ™J"i» Hk«M>éMé|Ílklt SLfJ ■érrk»a mmttr tftk; te UtiaAawk allnmrt aoaáaaik te oastAijraaiink áltat pwt- ta hritkb érték—Uén npnik ktaalia.
Slaarlió wrUá(odtaaaal te pMfMUÉaál kirlaatre kteaaéggat awlgáliak.
Aa öaaaaa kkldaaiayaket 1 égünkhói late;m vároal pálya ad rarboa kérjük eianatatal.
As l(U|at4*á|.
Vároai irodáakk.n ■•ugabatttr OynU arail (iMi.áay . ni ca 1.) Mrlli(«aiiiaak miatta aaimaa nynjtatnak —(Uláunyomás mm dijaatatfk)
Nafjiar ««•» éa ■aa4ailIAs\'-bóll Benedek Etek nagy aaaavátlalatAbból, iaagjelait a 6-ik flaat. Naa oaod«, ka a aaaklapok, aaraaetaan a taattgji te paedagógli lapok la oaatatlaa eliiairiaail ayllatkonak Bandik e nagy *) Aa a rovalkáa kfiaTSttekirt nen oensati ■tráril, ily a aiflft nép eredeti rtesekttlttoát lflMÉSSl
Bakoitaw—ml- Lntifti . -K+wf \'Yi z ésint Juttm és Szotiuszky—01 in1 pia mint Eza usmél^etitfi. Rakodcay az\'•.isi tagadás utmMyezillljél laláli jetlemzitetségyel ábrázolta K ált y te z éftzltm felfogással adta Ádámot.\' 8zlíi n sz kf Olimpiiínak Eváju finom izlétrt tanulmányra ét lehehégrr rallá nlukitát roll. A díszletek meaftlM tollak éta kisebb szere/iekvivői íz tehetségükhöz képest buzgalommal iparkodtak az Szzojálékol emelni. Nem fejezhetjük be sorainkat a nélkül, hogy elittneriiünkel ki ne fejezzük az I igazgatóság iráni, mely magyar remekmüvek előadásával fi szolgálatot tesz a nemzeti milteládésnek és az ifjuság szellemi fejlődésére és Ízlésének ne mesitézére jótékony hatással ran. {Ic.) duambmlan\' A czilerit operette ismételtetett
rilW magira Ma -1 IS
HIRDETESEK:
középszému közönség előtt.
M 0 a tj v i
Vazárnap: A primadonna, másodszor. [Li gzti Mari ujonnnii szerződőt! tag első fellépleül).
Hétfőn: Otthon először.
Kedden ; Köretig Albert julalomjálékánl: Ntern Itták.
Szerdán ; (lasdtiy szegények előtzör.
Csütörtökön tlasparon [Operettéi.
hntzken: Lemond ás.
Msombalon Teljes kiállítással először V. llsnrijL i/juváf/iit (Hhakszpeare népszínmű)
Magyar, német, frunczia ésangol
képekkel ékített Munkák.
tó-, adzél- • réznyoaalú
disamövek.
* B«iy«r,_
nímikxm éa angol
1 ramtklrék ma vet • i .
j lfjni|ti iratot, i^tlimt
minden kar i| aaa *-iiamara
minden nyelven, a legdúsabb választékban
V111 i t a4, tikotsi is nktatéii köny vak mimltin nyalvsn i "N»piw naptárait,
aloaaaaokek,
ssebkönyvelt.
Az írniloloui bármely ív\'iálían a bármely nyelvin mer-jefe\'itt kííiiilt f* kliü\'tli\'ii kiinyVnititnk Ingitútiabbnn tolózáréit Kilitúmt,
Alóli rt könyvkeroskodóa bármely szerzi Altul írott, blrbol megjeleni éa hirdetett könyveknek loggyoraabb és árfbtümiiliis nélküli in*gixer*Méról jjontloaCotlik
Aa irodalmi termékeket illaUHac a logaztvewbb kéw-aéggel nyuJtaUk lolvuágoaiua
|kT.APrrTATQTT 1860. ÉVWBKt-
FISCHEL FÜLÖP
KÖNYVKERESKEDÉSE, KÖNYVKIADÓ-■ETATALA, PAPIK- ftS IAÓBZEAAAKTÁBA
NAGY-KANIZSÁN
At Oaarea inxialnm termékei * konyvkerwkedte rmk-tárában megtnkiittée végett készen állasak. • kívánatra, gondosabb inegrlzagühktka vtoott Ipenagyobb kteieéggal Ütilijolnfilpnilnil helybe mind vldókre
VWIkrtt >rk«rO iiiMtff&lli5VmUÓ aAeaeéggel éa győri aMágttsl l*t)«ettt*tnek
Irodalmi UiMsylk és )aMláiak tiigyán Malftttalaak iu 1 kleyyktrtekéáé* áltál.
11/ 1 ■ 1
IWaiáel kW kh/vek,
atU
(Mdabroeaok, u 1 iiajeek. ÍM ás é«s«aaMk
Inm (jUiwip küjflÉ
egyaíerüen te l*gék» •ebben kfltve • taf\'gae iU^Usb tUtaWItl
Sleta-kéay«ek * ra|iek nőt munkákhoz
liakáoa-ktajTik
Blófizetée elfogaáteük: minden baá- és UUSMI folyó-lrektolc,
■api 1 divatlapéira. * axállttáa misé helyben, mind vtdékta a- leggyor-wbbe* eexkOaéltátik
A „2 A L A" pelttlhat ksttU» ataáohtvusla
TCjgy Kanr/ss, fasyaap.
Zala. 36 (5. lap.)
1894. május hó fcán.
| ELSŐ NAGY-KANIZSAI
! GÉP- és KAZÁNGYÁR, VAS és ÉRCZÖNTÖDE
Nagy-Kanizsán.
__ . Its/lrIHIri érU-mijük-a nagyénlemu közölíSSpt; hogy h « I j S e a, aCnemgrrj-ulraákmm újonnan épült gép^tmak özemét megkezd ük — Uálorkodunk alább felsorolt gyártmányainkat, melyeknek szakszerű és poa lós kiviteliről a teljes jótállási elvállaljuk, t l s köctaséf bccses figyelmébe ajánlani:
Korticrü tlohil gőigfyek, (ikutőigoatfol;, p>/d<«»ai éa ipsrTéMV^|"k|n-al
StriíS Hlüritt\' utmiuhtl, Atytrtrttí LtsiAUL. ffl&HHlegitfik,*
KüiKiniictk (1Vísn««tia-id*),. Gfckaiánoka. legtöbb azgrijgtíben
TáftatisriM WtiiUk
l UtHtlátn/oir,
FaáhiAuil) Malotobtremktfetk H mnUmiimt,
(\'őtnffiltflptk ........
Cnipliftytí keui é» járgáa) bájttal*, Járgányok, J ^ ,
S/at tdal i azoit ,THrn\' tarnd féptk (leg-■j<liti atérkezstty). — \\
ftaértt, MtrtMw,
AMI Itfrj^Knl, LMufik, JmMmtúk*
Httfmk 4S Bmrmák, idMtit ailaéts HM* iué*it|l és Ma
kktk
_____Miadun.L\' szakmába vlaó. lórmvly jaáiúsok is a-k-urftvi<lebh ulö alatt i atinvosahh áron
iílkfezittetnűlr. ~
V-aw AiC < \\i
Ki» > l-fr—t ifiteltttel
SÉirsoii.el Ede *m 35sLG.ELX3ic!h..
4 üueahuakü k
■k
rjyengütt férfierőnél kiváló tao\'gálabit lesz n <*■ kir. stiibarfalninzolt ..gnlrait iMam-litinttk ■ flnh .mürri orvosok\' ál ♦el-egés* E\'trépátww - melegen ■ láatva.
Volta tanár módszere. Leiráa_boriték utat\' 10 kr. tevéi[e*y beVíil? dé«e efletn Ka|Jiató Augeufelri J «Uk-Irotechnilu- r* ej ki\', azab. tula,don"sánii
n ii fi vh, l, ■
M»hnlrr»lt»«i»t »« m Tr
2 arany 13 iZBtl
t«H- M
tUíiy
Kwizda-féle |-
Korneuburgi marha-táppor.
_fmk. aaarraa»ar>« <» }iSi> üfaéra-
\' fatw, — gj dofectidlK kr
4S é* 4l* • lfttibb i»iil!«íian liuuiUlku, étvágyhl" aayaát. raiat twésztéjnél. nlwUt teheneknél a tej —JaWfetts i > IcjcKkcpené; Wtwása tztÜÍMf. 11
Ttmik a I3n-ntfchi védjegyes úkjlCJ«Í ■ » UtnAt Mn»4
tU Iliié) &JU.I Kiriut. IflfK\'.r-1 |i márhi-!
Pl letét:
Ivófa ífwa Jutj
tmtrik c, éf Ur. és nimxti kir. udvari Mü Üld kfSM n*fj-vxrnáiútntn /
Kornelhurjbaa IHe> ■ lllíll.
Valódi ai*M(-t»» PKT* tárakkaa i< dfogúUinil ktfUé
Világ-hirA
„Les Derniéres Cartouches és Lohengrin^i
-fflw aál > wltapaplr—
Brannstein fréres gyárából. PirinhM
66 Boolevard twlisias 66 A Brannstein freres «ég r^is Ctessiconrtban és 0 > franc*laoras*flj*n IMolj saiatjfajirgyárának készítményét hozu forgalomba.
Ezei aagaM a leíijattffttn * totittstt líjejjtöiitofel t Mar taMaik MntMt]
A siti vkaynelr 5 >(inrtiaktáit ritrMl*«árs •«*•• öititTlUír Misin
: Bécsben, L Schottenringr 26. m. a.
As illalosk a d«ratérts OartwuhM" Uk pajilrbíd M.U íüídt ftawais unvt nlM frauaia utwtiUn^ mfljru-l w*4m yapJzUtk a ..artmaiuia Trtnf ai-gti «M
mimftii airlik tril M6I It cre»lte4<*be«, tmUmotí mhtthn magg. kir. :—r^—............ \' tsi«d»lwa kaptiaték ———
d«liáa|\'
3qGunkel TivatLr
Fereiicz-József esászár-fttrdő Töffieí
Slijcrortzag
Déli riaalálloiiú Tiiffer mezőváros, nappali éa éjjeli gyorarocatok. Mvieg <k«4Sk Celsias; a római idfik óta ismeretes Ufllel csaz, kO*iTéayl aü bsjofc, ael»é< |dBléj «tb. gjágji-tására A üirncTfs. iiidej, bstím^J Wmoi tlrÍMi réttérs kúíöti Mtdi tpiitpieit. Lzééa tiééá, árnvókos psik, villsiuos filágitás . Jitálfoe árak, teljés ellátáa is, május béban I - 3 Irt aa^oakéat és szeaaéiyettkéirt szobival együtt.
riiéServss: whfa psrlathel ér. Illllar I.
\'r +>/+r/ + \'t \'/* W\'í* \'a+1
^ -k Kehtcr-iéte IWCf má
Horgony-Paia-Eipeller
alnetciés alatt ipái JsV hitncvnét úi iát
Ezen f^jdalomtsillaiiitó hrdőaaMn Takmennri köszvény, cni ni tapagatáiku naaraSS esyé-ackaafc ez ÖW legyen aj.in!ó!ag ndrkrietbe hoiva. Ezen tinttiira nür25éyóta, amt legnegbUaHU bizszer áhaUaflsan keanh éa autttfit mit b-•áMi tifaláiaa oea wnL -
CHfc&r in. anytáit 40 ir, J® kr. tap 1120 kr. vagyontalanaknak ■ lehetővé tasa, ezen kitűnő háziszénfek beszerzísét Benaáilta atkat-■érat a „HofBoar* védjegyre Spetendí, nehogv utánzatot adjanak, mert aok iwb Hora ellátott Svagab valódiak Ba a valódi Pim-. helTbes o«m rolni kapható, akkor tnM-jan\'k a gyártók győcyiseriánihoi-: Bichíer Igyógyazertíra^az atsny oroszlánhoz" Jak phaa Török Józaaf gTügjruzerésxhíi Bodapeatn.
Siketség
miiirtrn haltául haj töleg makacs és efarult nyorssti &s
•tartósan g .y i g y i t t i i-n j k a szabadalmazott .,Slaltá«l-gytkj kezelő készfilék" állal. Nagy S.ker és a legmagasabb elismerés tudományos köiökben.
A találmilnyl mindenki saját bajának megfeleltMeg msga a\'kalmsz* hatja- — Képviselőm:
^_- _ burmeistií;r
imnjns h6 II. és as nArany Haarsa*1
^minden hallási bajban szenvedővel délelőlt 9 -1 Ariig : őréig ifíguencsen értekezik.
Stcirtbrürk M; tv. w. 52. Spmmtvsm tt
üzállodában és délután 3—6
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Zala 36. sráni."7K"lSpO
1831 májul hó 6 án
Kérjen csak „ZACHEKLINT

Semmi riem
bizonrithntju
jobban elét-— hellen erejét —és jóságat, — " mist órJA«l -ellerjeilé* séttefe «íkwt mely szerint nem létezik egy második szer, mily-
agk lorgil-_
mát, a
imm
legalább né-hlnytiMaat: - aznr frlfll nem mulftá..
Kérjen a on-. Jmi nHadm-iw UftctMtU ütegtt >>scs i* i< „ZacherHn"
lléVVlil Hl iái (M-
int mert wia-d»o mén «fi«!c felen Ftamisit-J
mért ez n Ir^ejornblMUt 6* It\'gM\'losibhnii inükOtlü fzer ralmlenncniQ férgek kipnszlIlíHiri.
Nmgy KaaliMa.
Kii" eiliitéaa li\'imt.....
\' í>,\\ Sirém éa Klein Wnaaeh fti
\'j\'>)J. ^.^ aTaub^ f **
Anniik Naibáa ZÍ
itjJEÜachíc Eezaaca. M>rtoo ét Heber . Pre»\'»aj*r Drateek ifj. lto«e«iberf Mílsa llüítaftW A f. TTa
üti imr.r
-Kiiuin Hnn ]. S. >A1< lurnj dtt
. ssaaS TiÍTtiTtr:
Griiúer Testvérek lleintích M>kw ü/v. (Jiiaei L,
Ke«itkel)*a ,»kay KrriS Wawtk Ferenc*
< igaoad U«aái Pál SflilnfT^r A —
4x ilv^ek úrn: 15 ki*., Sftfcr.. S«kr. T
Ctarjta Frteif"A lett
Kretster Oé/a-
Scbwara Re\'a.
9 Irt; a Zafhérlln-poTszöró készülék damhj
x n <■<•««•
{tudni* lai-itiv,
Perlakea l íkMteriM
;Jír*Mrk* Jöi tef." l
jala ügtramaa p \' KidW Mnkn— |t— iii.<i L. ItiMa-aáv Ad l^v. dr p|pr\'— tíyurmiT-V Wvsm Jónás u:óil»
éé H »<*■!>« w II---
i r i l i é I.\'
XdOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOCOCiDOOCODnOOOOüOOOnaoOOOO
§ Világi czikk. —Minden orszítgban fényesen flK*ghonositv&
X^^M^^^lt&\'fO1 Elismert nélkülözhetlen ^ jj
1 mm R!
X X
ogéazaigxíy1 b.»tósijr által meg-trizsgráava.)
Igen praktikus utasások alkalmával. — Aromatikusaa üdítő. — Mi&dtnflU kapható.
Hogy egé*»2g0fitre és jólétünkre nézve a legfontosabb tényező a jé emésztés, *«t mindenki tudja, de -még teve*«?n veszik tekintetbe, hogy ehhez az eliraradhatlan élöfel\'éiei jó lognk birtoka. A réji német közmondás: ,Gut Qekaui út kaik rerWnM* több»zör jató.
\' t M. Tkoma* ténsi udiaii-fimurvus fc ca. taaáiam. Ili. Katii tímár éa egyetf >i ft
Miller a berlini egyélem fogászali \'gyógyintézetének tanára: „Die Mikrnurganisinen der Mnadbóhle* ez. Uipzíg 1892 munkájában, meggyőzően bebizonyították, iiogy a nedves meleg szájfiiegben folyton éa hihetetlen mériékbni tnéreg-anyagok képződnek, ás hogy az eieéből származó betegségeknek csakis a szíj szabályos é* lelkiismeretes tisztántartása vehe\'i elejét. A benső összefüggés ,,elroaiotl azáj" éa „elrontott gyomor" kőit csakis eaen uj, beható vbsgálat által lön megállapít\'a.
A vi< egyedül azonban nem távolítja el ezen merec-aayagpkat. Teljesen eléretik egy antispektikua íródon Kató. po*do»an elkésfüett ás jónak elismert logfi-ztiiópzernek — reggel és e«ia — husiBálala által, * mint a Msrg léi* Kal»<loai t\\ r«n kés it»t, melynek értéket, a naponként növekedő ke\'enrtósége tőbb milKó toeyasa\'ása fényesen iiizoayitja.
Romesa azt amadá : „Egy aa»/ony szép fo«akk*l suhaseai rsufty •. De nea caapáa a aaépaéi á< a aiotohgu ajk báia éretik el a fogak gondos ápolása által, hanea az állaadó egé-z<eg és ló\'ét a trgkékóbb korig iász biztoaitva.
Az itt elmondottak igatoláaa a legmagasabb körükből érkező elia-nerő éü megrendelő levetek aiadrn daraLRoa van csatolva.
MK^ Óvakodjunk j csomagolásoknál hasonló csalásokra számító, értéktelen utánzatoktól! "Bt
X )K X
X *
X X
x~
X
1 X
X
X u
X X X X
OOOOOCOOOpOOOOOOOOOOOOQiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOXXXXXXXXO
Nyoinntott Fi*e)iel Fülöpi lapiulajdonosuál Nngy-Kaniasán, 1894,
37. szitu.
Xajry-Kanizsu.
niajua
KVén.
XX1U. évfolyam.
lHfkmiM| i. 9 Cut I « » » Üilaífcfib kte.
smA
BMWwM
m*h«M t top wtai .Mn
nWM ■!»<■ UcMaj HnwMlalmU «nk fanutt tm*
BLéraara* mm
U« It Mw tá M
UH ápllilnk 4.
Politikai óa vegyes tartalmú lap.
A Nw-Kumai- és <fel-salsi lnUr*kptnii|rak. a llsnkagysséfel. a* Ipar- és lafwA* — Mim M, * Nagy-kanizsai *«gei?«iflet^wlveikwet ás a fetmfw iskarekiiiiisttr, a .nagy-kamz»ai malátagyár és á»ef5iöde r. V\'.kmhft— W«Mf •
HMiw t hMW ItpiMm I tMM
(I Í4t
il M »k»4
"*» f tnpér, Xefflolcalk
N«X)i.Ha>lnáii ketsnaklat kélaaeri <rmm* i n aj.1 ém caútftrtdlito
KMMtak MMM mémtntmm
VyttMáe jussain It ha.
mmrnmm. utiMiM • MrtMatr* WSWltSlI itala \'""t . , HM hmmÍ
oromtsfen éfettWet íkr i^Mok a feányokoak megallhatna ikzooyaa fcéttyefeijíbw, « N zömétől. .vM\'ii a nagy JömefrtH, mely Ma-\'ma >» bő«**hez <fea aaokaa,
ir^ny MVJpsWwu illtetve, mégi« mag- kénytefea ttáikoaai hméi, hofyfet aat a (") Se tárjon e cimböt valami különös"! | ucenn (nagának a kűWp éí b*M mivtHaé- azflkséfsst is oly kradslntsk ara« káaytaiM T \' nyája* olvasó,-* Nem gyöngyliasmetbsjggfr g m-dutg ugy a hogy ar cápádban eh met«erea»n • mely fendafenskat midig nem mártom fótiamat, s távot van tűtBa, h"gy .lafllbáról goftdoakodiflk, de kik azután, taraert, a • melyeket • gondot afittfik tóit. abban, a mit tlmondandó vagyok, a teghariak valamely, tizeraacdai véletlen követ . tévőt tartam iparkodtak M-rt addig csak kevé-bbé ia aaépiisek Sokat gondolkoztammég iddnek lityié tőkfltő a» nem afv a hogy, az ttet «aép »W|tát mm*re fn «i\'*r é dolog Irlfl1, s ama meggyOzA- jmnak. a családi kőteffk kamnkénti ebza meg-imaale a kttSo désra juloflam. hogy aaocialu kérüáa leg tkitéeéval oíh probfemé eidtt t»iMják uwgü- «n«étwn Wktwn a tavaaaazal. csak enytt |£mtffltffiFff,*-**a V* **fjhtti ha meg- thai. mety flM a l«yAfnra*H»Mk|> teremiaz íietíet, m»rt m nem m tépett nMg oliiatik egészen és teljesfen a leinynaveMeIivekké teui a méghrűmtetaiebb étatnek sumolvan rtfje Dmhishw edwifwl • »i-kérrténe, mely korantwm betrjezett ren^^náz^p,, mijila^ j inéffX «tótatlon«,\'<ttra títtwtar. a tk« W
aaeren épött fel add\'g. • mely még mindig! ^üTt kae\'ves sora a? m\'kor valaki a jM>b . éwnrMfeHII eltttnte« aa it]ti«éf )ét««i »«y«t az experimeotáliők aládiumáiiaii van Ta-lhoz vaaazukra. egtaatarn- gyámul h támasz eKQflt a tavas* lóra, ($■
gadhalailan, bogy a leányheveié* kérdésé-; nétkfll taiitlj i magi\'. Étaaxttva a rideg vdág virulnak sa arca ájlé rácséi, a akmek most nek ^y lényeget rfesze meg van oldva aUontafteleniégéhe. Hy kéfdén a/, wy.\' votna iegjwgyobb igéfyfe arra hnfy tano-[Jggg[Wga^ lK i<aaMtBytalU^ ai tf, dej m(ig a nu s»|ála>foa vi.x>inyainknár gal<í gondoftodiN vegye íftiniyi) llf,11 ea még 6lk u alapja, Mert a leányok , fogva, meifek oly irréémtilli\'iMxii, Itpgy legtőbb^lr otf\'d |éa| tárgya, • «iy faladat hrtaafeg feuáUO a btzuii) os kfnyérkeregeir^1., líptgyotíti ménéllaÉi kttiivjstt a birtlatar. ilim-tyMfr magtf, hótr fe+a/mtmtjt quatifikaló szakiskolák oly kevés számúak,! mert alapját képezik annak a *ok rtaládi aégbccave alá haltalak, mert magébao, hO(T ugy aadlván nem iá azámitbainak » bajnak és sz^rfneaétleB^gnek, \'mely tárva- hogy m rfet követelése aulfda. nehéz, hogy » gazdasági étet növekedő bajaiv«l szemben i dálmnftkat mai napiéi annytta jedemti neki megfelelni nma >or twtai S n»i «* oka csak csekély pe<centje a ^rdölö leányok- j Középosztályunk leányi semply nevet^abea, ennek? A helytelen aMvaasüdt navaléssa nak éri el azt a ozélt, hógy mindén es^ts^voly >ariiíá-iwn ni|n r*«e»ul(iek, meiyjkiyfll a helyleleti oktalá* — jprreeebbma töségw elkfegtülve. azflkség cselén At"n»g"1 [jflrmiOT éltthiTalári^^ mőgíttfclnc \\ kiV \'gntla.if ér^T" hélff»W Üépí^B Wttnfl kéreshelik meg kenyerökel Nem azétunk sokkal magasabb igénynyel neveti mO ton vaki fejlesotéas meifetl; a< ••aményt
azokröi a szerencsés helyzetben léíökföl, aifeány-gyermekeíl, ttiiiil a mely vágyom a^taaáfuwk ellésUüZléí® nélkt1 • gyakAfktfikif gazdagoktól, akiknek minden körülmények,pofának megfelelne, g.e* által kétségtelenül hasznos iránti énék feflaaaiéae, aa aa, a ni -. kflzfltt nyitva ált ■ l^irtthég l\'"gy leányai: awfenwtfilenaitgének Blápiát, >-nva^k oataléiiébett aatatátétony egyea-
kat férjhez adbaiják, nem szólunk ez alka- ímelyet feliartózlam miaem képes a mely a -u\'yt lógja helvreallHlaai. m«ty éjyüiTÖei" lommkl szókról sem. a kik igen v>-rény tor- i-gkrgye TeneDBtlt\' tmmalia meg -magát, a >a»ol áll a naiv üraaaéfétfll, a P\'P«f» éa ben StOMVa éa felnőve, beletörődni** A *«xegény teremtiaen. á kt a köw- ncoma iránit egyoMala eM««eeelattflt, mint
leitérlabazutgaaag tietn igen kellemes helyiéig éMiri taigija ma^a.awlujn. ife nam aawi naamtikaa hajlfoklél. ftyaá ii áka rnlébe, » SSpjk jól roszsz H löbb«iyire jiatáija meg azl a Mij/d aM^wTTlWyefl fer la fí\'llogásaban nydvtnu nak, a \'frsrtsl
A „ZALA" tárcája.
Inaffi házasságba ~ — i m* (Miit) t * fi a í - » .
, Tekintetemtől meterietie a neoi« kentat Ha évi távtáM után éppen akkor taJálkostam _ tu<fem, hijgy nem értoa MaftMnk ma-Muadi barátomoial, mikor karán meByaszonja«gyatól(,j ml{Hfont ,tájj ,-sak velem, Wniljvak el val kifordult a saenltarencrendi barátok cinloriu-j jr,Khtmb3. hn«T meg a feteáégrhk * babnr-wábdl. í pwon benoQak*!\'
Majd hanrau estem a bamukitól - J.> hogy Kll(t)n lnf0)t M rixwtm ^^ me|r„ nemktott meg s .gy nem vette észre meglepe-í^- ^fjá^tf MmTnIi béren-
lifesve, oly bök-s lerfohoi illően, aki respektálja a
Gyökeret vertek kbaim. ugy n&etetn utánuk.
|iffiéii MI ÍIIIIÍM ........... k.grj ^.T^
MeaitUn* »w»i egesaea Váratlan volt • kíirülbe- i mesterein akn^ieUken eafe ImIsbnii iömní*iií«i» Itt nlyan nu!glifjt»r mint fy -ukiií nih^r iftrSfceny jMapi tpi\'jil rnm<<«m>yiWr, JRr*»l**
mefháaiwmlik. _ teneadt, sirafnwaan kfyvsrveu tsmsitwwk, akft
ynndt fraruiii kai iáiba sári » wife^ si~^fe"^-\'"artt» íást fAsfeiavaf »if tóawywsat fen-IfstRit kifanntakróttink, némán n«xtöi$ goínfallsf é» eleven lantotMmkUá W
\' wnrSrn et^ tartorr Irtssiiissiék nsak lisdrtsii. Nos kát tálán (ItíHKlÉillWfl mm hsa. hogy ssskask s rendkívül gyönge varaknak <mi wtlá> nmm-Timntiam mindenOtt ksM ét alkalmas HfeatfkaR-Haasa sstusa vfeps ulattosiaa scrfH* a ki i^tumtfgil semmi h^kaifeságm ■saa>s<t a .Mariafi Véwss> wsesfirs; •» bsfaasksfeaott nyakig niíei eg| ütóíiB\'t lédös ás asasűMastlsH aa (mirommat olyan IMsf-nyaaztansM, míot a lecelnántahb jaaiesar. Vatesgo* sskkparfli kas4-
valaki Schoppeohanertöl tanulja ismerni a nöi eré-1 Aa .rwlat irtri kllluinja kis milliHI ............... jilwáhi Sül; TWImP"\'"\'! \'
nyakat és megbáiiisodjáb?! -n ■ jkol egy Schoflwihauert tagadon emberf.ek *i»- ju|i ; nm én, haasm « let» a támaiíTJ iá-
Taláa sokáig eltöprenglem volna a do!góiyialP«n reP« vesekleni egy embcföltői aa etktJ- im^to meg hatalmas egytsieégSvfl Mw^asi-a háaaeaágm magam is aiok közé « prohlémák P^*11 háaasfeagert. \' haiter dmHetének várál <s nekem ksOeH Iafe>
kiizé nem soroztam volna, amiknek megokksálT Hundi barátom lentt-rett a pamlagra, azután dank\'épen a vádö szwepére vállalkoznom,. Talán legokosabb dolog másokre biznr. Arra azonban í bezárta az ajtói, maga is mellém all és így kezdte uniainálak a harc máiéin nek sfesendáséia^ — rendkivül kíváncsi voltig bogy hogyan mozog magyarázati! " legyen elég annyi, bngy a Mkkparnhan az én ki
s házaséletnek ugy nevezett rózsaláhcai között | — Tudhatod, hogy már tiaUlkorenkban imfcl-\' rMfnim eseU el, éo pedig, iwyy legalább neroifeg az, ki mindig azt vallotta, hogy a házasélet Ián tam Scboppeohaoen cs az atauM^dbieá nem egyensulyozaim a ve«le#éget, sfeet sm a jyf"n esi azért vannak csak rózsákból lözre, — hogy hittem. kirtifuM,
mentő könnyebben szétszakíthassák az amsmryt* ? í í -p^^. atért bimollak most 8u»dl barttom egy piAsaalra .sfeaiigafaMt ss
Bevártam népei azt a két hetet, — mely idö / . ,_.. , . . , kémWte arcomon a tatást. Mincfen esetre aa feli
alatt aa egyb^eHek rendesen kiteszik m egész " U* |obb"_f<«g "SÍLÍ. "\'TS^™1 • diszkrtt djáraahakowiiyaa bólmtgastam szent frig? idejére szóló boldogot, qendd ésT^®®?^^® • pböípenhauer W „ „„, s2ól(am ,o|M ^pi Eogsss aso^ békét Kél hét nmlva azután riogattam Hundi «odilhelellen b.temvrtt bele a házasságba. ^ hMontota mimienre ;„kább han«oi
barátomat, hogy szemtől szembe áttjak a hiieha-1 — Pgya", ne bestét ~ —tik csak komolyságra ness. Eftssiliem hahrtttmi
gyottal. aki megdagad a Scboppeal^rtiert, az agg-\' — Ahány leánynyal vagy" gútmyjnyal csak; — Mondhatom pompás kozák vagy a aakka-
=K=
legények szentkönyvét.
dolgom volt, egytó)-«gyig megeríütett^ az
éi\'zásban\' Királynőt /optt, kff leijttm matté Uff,

Zala fii i/in fíL top.\'
V\'
IW4
1:

alkalmatlanná lesznek i boldogulás 4a boif-jtózést nyert amennyiben hatirozttfott, bogy ■] Hotr. • váráé Jtoyéai «a tánieV áfutf a4»t dogitiwa. ____jvasúton hozott epiikaatu anyagok után fizetett|Véhsnínyben tqglali indokok alapján a ■rasaera
Nemes ef ysMrüsáre. a fölösleges élvezet.!WMÍeU rtm ! *** MMsaatft iamamik s ama*,,
figy távoltartásával a a léhetö takarékos-^ h Józsejné kegplijii tárgyiban nyíb« enne* kadrart trtámémjt m* leaae
eággal, kell leányainknak neveltetni. » ebbeli kérvény «■ a péasifyt- • rendelet étinek •rr*»yulji»iiaji iránt « ren-
aeothetikai érzék hdyes irányban való lq- bizottság err* tonatkonója vattai*. mé, a kérvényt ^^ráaág ***"* lesztésé. magatartásban, viaeielben "erkölcs B"B PW^. mmthogv w «s*agy *» W iwj " * "" "" ben ás ttiáa Igásban egyaránt, ez kedvrseb n» iHiiirarTE«Síyl»» »«aHa w*ta-
bekké fogja Okét tenni s később boldo

MMo
és KM bárfai aaersá
11 A bejelentett ház; jdéacfc jóvékagyltaki—^T • . ■ , n, tettel • Mk iökipiiány ti e\\— szolgálati idejére W Toffi randWi iiYgatláfr vátals lárgysláaáre ém állami nyugdíjat 110 írttal kugeasiteiie közgyűlési Határnapul junfcaa 114* iáae«e<i ki
S..ósv t«emr< Káanlyae í\'egydíj iraAii karra Ift Mini pdttnrgy a villáma* világíts* kerüli ■ja, tekintettel a volt » tájait m| sftba, Minthogy a sssraflAm Sft, pontja értelmé
Mqin, * p*eaa§y» b««4<«ae imuImi tagadta el ben egy cllenflrtohízoiuág küMeiulö Jy. Ustáiua-aa á kárváayt (Jutásitól a. ; latolt, hngy aa ellenőrző buot aag tiktMáae előtt,
7. Hív. HUw-er t.aborrie állalkerelmezetttiwje aa ugyan-uMi |baa említeti saakAtyraaMat i.iiinirihrr, w —, ,...inT halálosa* negyed a penzágyi bizottság áa i kwíWfi egy Usou.ag vabuzUndÓ, - tuelyfeek
tekintetben. Ita egy pűr szegény laniea JavaahU szenat MyósHiarik. tagjai latiak 11MI Karenez. tfkanapanti UpM,
a. Htr. Pflanecr ttákoroe nyagdíj irérö ker*e-1 *•« Jnoct. Hirscbet&teí ityárfy iánoa Mtaa nya. A pánzSgyl Waotlaág ia«aaoli>. hufy a 17 ** * ketflrtg rHaerM évi «0>g<tM totyté»m6 frt évi áyugdjj á» iyar- ** HH\'kwv^fiH (vetlek f^lvHtr A )«ai i mn rtHFt inényétt völl, mart WR6Mk| • rra nem k"ta-\'
leülietö. A köígyöléa a pénzügyi bizottnág javai-• Hol itl, kai wll ragad ki H?-HJ k!U«4 aa laW fcjgadtB aj kwly aaariaf rs erre Mű irtot aiatkU « aafearakbaa araták^att fcalat IUsm. ulaUanim. út a nyugdíj mapdaaéeri minden\' pkak a téyiMilaaaé»adáara j tinaadjak a* agyUa évben ujbot kelj fc»tT*wtni - \'k8MO*« alkaayi aakMat)il klMfaallt. AtHaUV
V. A oMrykaauNi eV. rat. nriwíú ágyka* Ur- • Mit aa* lati ? mi mladeot lakamt volna T ta a arak vénye ielkeaitak t» imalielj\'i»égi|l aaulfatt eplllat spr^ MeaiénytlbOl a»4lrak»W rat k*aa«lat«sa tM>u.-j*ruU» líaol [tárttá moaaikot acftiyjak. kop lafyaliin arag
gabbafcká. __:--
Nagyon bálra vafyunk mi még abban ai takfntetbeo, hogy sz-gényebbsorsu leányaink-nak kiképzéaök által bizlo»jövöl wre/.r.unk Támadalmunk, s ebben nflegyleteink kime \' nUctnek tartják tevékenységüket abban
^ttf H* péf tl
jÉ idején nehátty (orinUai aegjtenek. !xS|gQ néhány azeg^ny cniádot fyánolitanak Ahhoz\' nii\'csen sem érzik aem fogékonyság Ju>gy «« . jrén y eszközökkel birö technikai vagy cseléd-képző ukolátai imiáanak, a hol a szegényebb sorsú leány megtanulhasson snbni, varrni, fodrászatot, ditatmunkát, főzéál sü-tttf. tmsáfitstk efféléket, melyek iflvemlö-jét btzlo»»tan»fc A )t«ékonyság e neme nem nevel koldusokat, de emberiltg nemes cselekedet messze kiható erkölcsjaviló czéljai-
rwWrffikapttaaT. ~ Tslf«ll*ba>a
nál és nemes hatásánál lógva Ex Qr«ne
meg sok szegény családot a végroinláslól.:**1*1*" kiníöSiéliel IwíhTö
A városházából
Megszavaztatott .ÍOÖ Irt (eg^fyOwug; a Utnaca cailéktlél fmr-CgyH KJjlipSkk It IMtU)*. aií| -asooban korütour öhífjtötra <raoek lovalordiláaai Hl Wt uapfg kawátSak a kalaBrél aamáaarakama otykép, hogy -esakí* lémpMh eptiaara lenni* lor- ]***■ lésaaaa fáltakow napi mdayit «ete at«. Nagy-Kanizsa város képviselőtestülete a liö « an dilbaM. A kózgrulen i oninre iiiiihImi iwfiaialiaa Ttraft f|»i irtai poruemtkM mór)t asM dálutáQ kőtgyOiéat tartott, melyen rendkívül toaioa naUlU ,utui.i meg aa trM • —-■ ^a «»ft..k éa knatayak filékét nyiritl ügyek is nyerlek dwtéséat. A közgyűlés ieMya- it) a kamat pe<ts«%yf« kn>HMg jiraxlau az: K* *«¥ «e« *«ta» ka}, fia aa smkarak kaaia aarul adiuk a kővatkasO tudiMláal etredevaa kiállilán S«3r«ii karüle*^ bizotiaágnak : a kalálbaa, maljr al% SakratUt strail
1.\' Otraatatotl Jóutl lőhareag leirata julxleiiina »>*aa«l»*áWiH, A i«n*<» a biifbai)! mecketdi iáit az áia* atfj aránylalaaakfai»ai
alkalmából tArtéai üdvűsiésre. A leirat lelken el ipanMtk »egtl)ete>ere a rnilleniumi kiállítás alkat sz\'mbea kwfyeoliú, eUiaiii*, m*gaya|i.lA araa-jenzéanel iogadtalotl. m <ból M) —Ml Irt eti negHyAmzeget txaoll javas-. k*jii
2 OTvaalalotl Jókai Mör válaua díszpolgárrá (tka. A k«agtaW artmban !«• > H» frtol a iapt- t «ak mr. akik itt ■aiaiiask taTthk y„wV.lvt-tOrtéwt váisaztasá tárzT«t^p A mfltt\'T1 t"tl meá ezen célra. , t — Ainj..iiti m .1 >.s akalaáak *ty-*tr
a közgyOléa oazlatlaa tetszéssel tudomásul vette. II tadi ianoá kérvényé sKirály-ntesta Xnnyt kekantoli •irfimi\' (*aak mi ligattak tiwáaánk
3. A város* péazSgyi bizattsag jelentéae aiapyko utcával O^tzek lö Mkaiornak hiwznaiaiaul leando\'*ef > lnUliol —• éla,\' . a küiji/iUi a HtritlMmul a kuliront jiytrSrt atengedene me/ada>a iráni erdemlagaa inteakade* Pa atij||) a ki||i| ■■«»)■ L>
laptNO áapnáara kmk/ wnp^im alon v<lataTaae<, e» iwMgit\'jrt TtPtl aieMlá Ulaua miaM^ato m a ■laéaaskaf SKpMtS *U
szeli btzottngoak adatik ki. - \'."""r ■ ~ j reléire,\' neoi emel M a guadolatok, az eazmák
malaiagyar áa tsflazi.dn-lat. ttiv. Mű^uulaúier imms nrugilij wgye-a—kb. iwzlaliaSS iB|Bi, trvywU
liogy a gyar ben liaiároztaUiti. A ininmzter. mind Ili-ad (Oku B<Z S»irsa4»i a béka »*laaa<jávai
a hatáság illát megáltaisloll nyugdíj láoy-ad kili- ° Kem kOlMOnösen hoiilogitö Mkáa étíetnek áa-
krnjtátrnl ItssMÍilttíla *■ nag|.k«nuw
részvénytársaság abbeli kérvénye, építési anyagai utan a köveset vám elengedteantk r . pénzágyi-biaatWág javaslata szerint kedvező elio
zrtielik, egyúttal a/Miben .elrendelii a kuzgyote*, i g#»t(jik
\'Mundt bar*lomnak nent igen tetszett ez a pm fin mtjjttfti* s mintha nem is hallotta rntna, igy folytatta szavait :
— St-hoppenbauan oem hagyhattam Icgyüem-.i Hogy lehat ezt a kiismer In lelten mi jéhmet mipden ízében megismerhesaem. a lenlorgutt kő-riitményc.v. között nem mutalkosotr más lehelfi ség, miút hogy aHU hUttt enrarai. Két bet óla fürkészem, próbálom kikutatni feleségemet, — két bet óta kijsérelgetem egyéniségére húzni bölcs de nem lehet. Ez az
►Ingedetmeskedem t>t*t«zem\' i ;i réjiíly tdlMI töprengve etalu-zom. Csak déllien élirédex fiit, -mire te!óllAzA<n, az asztal megterítve, IHeaegam az ebedh,ben varakczik rám s mikor kissé atom zas képpel betépek, elém »Tet olyan arvcsl, melynek derfijébőz képest Nizza verőfénye loii doni szürkeség Megölel, megixiiot. A . kád vetlenaégaek, a szemrehányaaoak egyetlen árny-lebbeiiesc sem mntalkozik ezen a szép asszonyi ártom melynek gjöngéd vonásai aluli S\'lagaté
áts én ftüfat* egy rettenetes rejtély. Majd mind-jftrt még fogom neked mulatni folytatott tanul-\' mánytunról a napló jegyzetek a le szintén arra a maggyozódásre jutsz, — hogy aa sí twtimy egy megtejiheietien titok
íróasztala liúkjabul elővette naplójai éa átadta nekem. Olt voltak szorgalmasan löljegyezve az esküvő uláni napok tapasztalatai, egy kis lélek tan tu tuuoHjfök MiS tildféntk Múlhatatlan Kgészén belemerültem olvasásába.
E 1 s 0 nap. Hábcyiiatlan ejsiaka utáa üde, ragyogó képpel ébred. Mosolyogva közeled hozzám és meg-r»ókoT. Arc«n egyelteu vonása aioui a.liiialmaK binságnak vagy a szemrehányásnak, amérl én az egész éjszakái íróasztalom mellett, irodámban töltöttem Figyelmeztet, hogy talán jól volna kissé pihennem; mert idegeim megsínlik k virrasztást. Cgkflgjem le; ő majd addig

Még a harmadik áa negyedik napról szóld jegyzeteket riuivaetew Maian Iwlfcsaboa Iőr-dallam :
— Te MwnI<. astsn igy iMtut eaek a oapU-jegyzetek a többi la napról w, egész ragig1
igy barátom vejiiöl vígig\' — isrtít Minrtt ismjá iappil - ntrajd el csak mii irtain ote zftradékul a két beii mézellen lélektani Ur uímánjr végére!
. Uda foHrtaliam áa ulvaatasa.- ,
Második nap Tanslság.
Az ej-zakát nem lötUMlem oltiioH, Kimentem | Szereucséllen gondolái az bármelyik lácáaMl, — barátaim körébe s ott vidáman mulatfam, mintha hogy mielőtt megnóaSl a atttf tarnilmilnfom, — *
csak azért, bogy legyen mivel t <kargalai as agglegényt kilátásnk sivár ^aibenájáL A férfiak legnagyobb része kivételekből akar szabályt alkotni a nőkre. Azok a nők, akik s férfiak lanutrnány-targjrál kéonik. mind kivetalák, akik cask eeO-
__. ..__.____ .. sebben lidomboh|ják a szabályi, bogy a nőket
vözlése szokta űdvőzölnr sz "éjszakát álaőzaőlő anyvtlokU vartzsol^a a mantan a bázaséletfeen korhelyeket. Mire hazaértem.\' (éhségem már a -> böaökke a vágyskr és indulatok lekSsdeaeben, kertben sétátgafotl és a mint megpillantott, tátott — Madonnákká a hűségben áa ragaszkodásban, elém. mint a legbékésebb őzike, megtalált párjá- Bn is sokáig azt hittem, - hogy a nőt csupán hoz Megölelt, megcsókolj estan bevezetett az jMtrSffm, materialis .áadekdi mtotják abboi slkovenbü, hol agyam készen alton Arra kért/ a férfiuiioz, ki veiétlenál a sxereleinUn elirwnt az hogy csaft oytuoduin sokáig alugyim, újra oilang , s bogy miielyt érdékei a jjrj agjamsá megcsókolt és k^nenl a kerbe setalm. Qll S ho^-gében iOdőgelá nem találnák, megszállja a ptl-\' penhauer,^ az ártatlan feszonyka- aehaaiuaok ] langq természet, inehr jem a virágot hanem ésak "lóg nagy ^lájilntaiaiilix\'—- ----rmFzSTvifcgBija. Cmtidlm Bűnbánattal hajtok
moat is csak legenyembér volnék — Azok ki* gyanakvókig nézlek ram. el is sultoglák a ttoká so* iMtyjryt/ittfkri egymásnak, de ez engem oem zökkentett\' ki a kerékvágásból végigmulat tan velők az éjszakái a esak reggel mentem haza, - -mikor már a rővid-almn pilypalallyok gányoaOd-
Fesselhofer Józsefnél\' Nagy-Kanizsán
Nagy-Karmzsa, csütörtök.
Zala. 37. szám. (6. lap.)
1894. május hó 10-én.
Magyar, német. franczia ésangol képekkel ékített
MunltAls.
IH-, terM- rrtznyomatú
diszmovek • %fyar. ■ é <**. tfanczia éa »n?oi ilklltt ■*Tt>
Ifjisíf\' tfiut. UpUiutt
■Un kor m ua inam. minden nyelven, a legdúsabb választékban.
are tarák- ~
IsUotaj H oktatási könyvel minden nyelven Népies naptirak, almanaokok,
zsebkönyvek.
Az irodalom bármely ácában s bármély nyelv** mec-jeleni kötött és kfitell™ knnvveknek lédúsabban fro-cerrtl raktárát.
Aldtirl kpn^vkereskcUte Bármely. ncrxA Utal. írott, bárliol megelent H hirdateU könyveknek lemonabk é»_krtbte«e)é« nélküli megszerzésé rót fondoskodik
Az irodalmi lennekekei illetőiét a legszívesebb kés* léggel nyujlattk íoiviláfoatáz
ALAPÍTTATOTT 1850 EVB1N.
FISCHEL FÜLÖP
KÖNYVKEftgSKgPgSC, KONYVKtADO HIVATALA. PAPIÉ- EZ IZÓSZSUAZTIZS
NAGY-KAN1ZSAN
hirdetések:
rsapnali; M0.00Q Birka
iisriaw* hirdetmény.
A qMÍiy«M •a iUaa ktáMkadlk
Meg h. ivás!
Utazási kézi kla/vak,
au,
földabroazok, tervrajzok, tU éa iRiaHk {
Iii- h ljUUsaár Úpl |
egyizerüen *i tayélw- .M ftifam által garantirosoU hamburgi nagy péns-•ebben kMv* » lenaa- ! gorsjaték nyeremény-kilátásain való részvételre, a dajrabb vaJuztéHan t melyen 10 millió 462,425 márkát okvetlen
—\' nyereni ketL
atata-Mejysk • raJzH j J&jea előnyös pénasongátáknak. mely rendsze-• női munkákhoz. rint csak 10000)1 sorsjegyet tartalmai, nyereményt a kővetkezők i
Aj imáét irodalom lermskw 5 könyvit ereik adéi rak\' tarában menr.kintne vésett keezeír iltanak > kívánatra, iroodonhtimef nm-athátaz \\ eyett rijpi »)fynhhji Hl a^gll küldetnek mind helybe minit vidékre
i llé^llA kéöéíé^jfft^ ét jjyüf" ~ M—ggií leljezi\'.ietnek ——
lri<a!ai kiilii|ik ei jeleitiiek ii|yn tialfallataak kl "iyvk*r«*kMl»i altat.

lukáMktayvik fiKfaete* eltogaSuuk
minden bei- és küJfóMI.
íolyó-iratoJc,
— upt % éí»atlapakra. — i nálH** mind helyben, mind vidékre a légsyor-
-■ gjjSan\'-eszKowUcúIu— . .....
A -2 A LA" politikát hetilap .^adóhivatala
A legnagyobb nyeremény esetleg 500tQ0Q mka.
Iiilalom 300,OCü márka. 1 nyer.»á 200,000 m.
M ay. á 106 ny. á gö3 ny. á tkny, á láö ny A 1Í37 ny. a 81 nfr. á
fiűUO in. 3000 m. •a M» in. 1500 m. JOOO m. 600 aa, 300 m
1 ao iy. á Í0U. Ifio ŰJ.
MBBO-ay. a U8-W. 7ÖS2 ny.á t*f, M0, H. 10H48 ny. a 67,40, 20. egészben 66,400 ayer.
részben WzVwaa
Kell Alajos féle
Padlózat-fénymáz
(aLAStJS)
53-8—
legkitűnőbb mázaí6-xtY puha padló ezáuiáru. I uagy palaczk ára : 1 ftirint .lfi krajczir ——--" I k\'m palarií <i< a (>-s krajczár.
Arany-fénymáz
képkeretek tik. bearamjöz&ára. — Egg kit \' pgluctk ára ~2t>\' Krajcár.
halé; . \' \'
Viaszk-kenöcs
legjobb k legegyetertíUt beeruztH-tw ke ming padtifzámára, 1 köaigüm kr.
1 nyer. á 100,000 m.
2 ayer. á 75,00(1 m. 1 nyer, á <11,000 m 1 nyer. á MmOOO m. 1 nyer á 60300 m.
; 1 nyer. á ő&^ŰOti m -| .11 nyer. a - -60;00ö m. pt nyer. á 40,000 m. 5 nyer. á 20,\' 00 m.
3 nyer. á lf>,Q0Q m.. \' 96 nyer. -á -WJjOOO m.
a melyek néhány hónap alatt [ eldöntetnek.\'
! Az 1 főnyeremény kiteaz 50000 márkát a t. | osztályban KOOO m. emelkedik, a H-iUtén EÖJBÖD lm., a 4-dikben 65,000 m, az 6-ikben 70,t»)0 m,, ! a 6 ikban 75?XS5 m , » V-tkbeu WJ.UUU iftártári éa * 3ÖÖ,Ö0Ö máriás juialommar c\'selleg b OfKO márkára.
Az első nyereménybuzáara hív. megállapított ára az egész eredeti sorsjegynek csakm._ 3 lrt 70 kr. jafél » " • . \' ". l\'lrt ftSkr. a negyed > » . —tirtWkker
beleértve a német birudalmt bélyeget.
Minden résztvevőnek a húzás után lelszőUláB nélkül azonnal megkiiMöm a hív sorsol Jegyzéket.
Az állam czimercve! ellátott sorsolást tervel, a melyből a 7 osztály nyereményeinek betete és el-oszlása Játhaló, előre ingyen szétkűldőm.
A mjertmfngpfmek kifizeti* h uétkúhUir taz érdekeltek részére pontosan -és szigorú elhsll-
•itawki
KLYfHIA ZSIR HAJPOR
-----■ - ---^r"---1— ----\'f^ifára.
legelőkelőbb ttlIAiékl. bal »*r.ml»* taJfWi — fehér, \' réaaixia. és ttrya -r---—-. —
5 HEGKSCHER JÓZSEF
=—iifMIlH Iin)]il" \' -j1-\'" Pt P»M 1 J rz kii Untr Bécab«a —_
Kllameré levelek következő úrnőktől; Hitler lertlU, «*. kir. «dv. taiaéiaaő Bécs. Ze«4k Lela < «. kir. i«l». opaa >a»k—ft Htm ■ _ Sckláccr ADtoDlu, ci. kir. opera ünekennö Bíci. Pálaa^ Ilkm, isiaéaué a ca kir. nab. wiakáaatt BjScslwn. Oailéa Heléna, súniaznll a német népszintiianál Béealies. van D/ek Krpő ca. kir. ndv. opera énekel Sédben, líb.
Rgg doboz ára 1 fii 20 kr^ •sapMa él illatszer- — Utánvéttel vagy aa öiezeg előleges beküldéae után küldetik. —
Kapható a legtöbb lllatmer-, gyágyuer keres.
kedéiben éa gyégygiertárkau. --
BÉCS, I.. Wollzeile S.
I gálás melleit Közvetlenül áltálán tonenik.
IC* fcpaériárttf yriaUhln ngt ItéT iljli IM.
JE végből a megbízásokkal, a bu\'ás közelsége miatt t lehetőleg azonnal, de legkésőbb folyő évi május 23i9 iorduljgn bárki btzalommaL _
fiánk* ós vá:ii-iroili|ihos HAM Bt Hu
ALAPÍTTATOTT
1841 ÉVBEN
Siketség
minden lialláni ba]. _íöLeg makacs és elavult esetek gyorsan ős tarlósa ti\' g y ó g y i t t a t-_ nak a szabadalmazó li ; „Hullául-
g K)ÓKj kezelíí kénzdlók14 állal. Nagy S ker és a legmagasabb elismerés tudományos körökben.
A találmányt mindenki sajál bájának opegrelelöleg maga a\'kalmaz-| halja. — Képviselőm:
burmeisth;r ur,
máj US lió II. és IS*én «/. ,Araity Nznrtas Jtx^llodábau y mln\'lcn hallási hajban szenvedővel déle!flllvfi 1 óráig és ^éjűliín 3—6 éráig inyyeilt\'HCH órlékezjk. V\'"
Pesti Magyar Eereskedslmi M
vtt- váltó-üzlete
Budapest, V., Dorottya-utcza i. szám -saját háza\' li a -u
ílifizuwté IOíW/iöI) frt. - TarlMp írt
[ Vaz rs elad mindennemű értékpapírt a hirutalot
■ t<)a-dei árfolyamok alapján; , i tSzadei míceleteket a leiíjuiányósabtiaii <T<k"*5l; i páiixllgyi n>ftv«la<ckre nézve sziveseb szol"á1«aá» í uerü íeleilágosilással; igirríilyeht iüTridéii húzásra bocsájt ki; Jad&ltifet .nyújt ert v pjpírok ra ; |difme>itt$en megvizsgálja a- sorsjegyekaek éa sor-
so\'andó éné>eknek hutásait; \'kíanrsolái. ábat érhető aitoty nftea>tiaég sUfa biztosit, wir-jeeyekft és s imliuidá éctikeket.
í
Nagy-Kanizsa, c-üíörlök.-
Zalá. 37. szám. lap.)-
1814 méjuaJió 10 én.
ELSŐ NAGY-KANIZSAI GÉP- és KAZÁltfGYáR, VAS és ÉRCZÓNTÖDE
Nagy-Kanizsán.
Tisztelettel értesítjük a nagyérdemű közönséget, hogy helyben, a Cseugéry-iitczábiBI újon (ián épült gépgyárdnk üzemét megkezdiiik — Bátorkodunk aláhh felsorol! gyártmányaink*!, melyeknek szakszerű és pon loá kiviteléről a teljes jótállást elvállaljak, a t. c. ktkönség becses fi yejmébe ajánlani
Kurutri stabil gísgfptk, I Tipciitisstiti UuM/k, j DanUék, morzsolik,
(.\'fcmwyaay*, *a i|rtff*IUI»li>khiii, i Vistartingok,---»--—_—, Safika- U ripmiji féfuk,-■—-
* t~k~M. v I ; űa. fcW —
| .Nufiíí ÍB $Htttö~ iVi\'HHHímIL
ii^anf m iwtafar" &limelefilSkl
Közlőmücek (Tnniunia-iók), .Gőzkazánok a legjobb szerkezeiben.
a\'imlplnytyk,
l/Mapiik llílllltmtik
-p C*éplőg4ptk ké/i és járgánybájtAsra,
dárgáíu/aL,
| .Szal>adal. hzoü .Tálra\' sorcel8-g(ptk (eg-tijabl) szerkezet D), . »
Hengerek es Boronák, valamint Mlndm féle |i«la)t|l (^pek 4* rm a - klslk.
Mirnhtn j* srakmáha vnflí, liárntúly foAwLsok-is-ar^e^vttjebh: idő; alatt n Inai U ** w*osa I* h a r o n
♦Ikpszittetnnk
1C1 váló tisztel ettel
EEirscliel Ede *m B3.cJa.x3.cia..
Grand Hotel National Bécsben.
■Táborstrasae. Itági hírneves egyeitItti nagy béesi\' szálloda, hol sem a kiszor^slin-, sem * víligitásért nem számíttatik semmi. - 200 szoba 1 forinttól felteié. — Kurdflk, távírda HJffr. In. Pályaudvarok és haj" kikiitő Állomások közrelleti közelben. Jutáuyu* árak. Iliitanwsa\'ili t rtözkodaanál k Iliim egyeiség. Os parte tomes les langnen modemes. , " _\' "\' ■
Harhammer A

Mayer F M.
SmleiWttlS.
HirdiWikgSng
Fischel Fülöp Nagy-Kanizsán.
Kérjen ^sak „ZACHERLINT

IKIsupiia/tó:
I
mert ez a leggyorsnhhan é<« Icghklosiibhníi mftklidtí ezer itilndciiniMnH férgek kipusztítására. Semmi nem
hiKOiiyitiiu t)ft__—
jobban e(ér-JtclleELereiM es jóságát, mict óriási eltcrjerté-séHekatker* mely szeriitT nem létezik egy második szer, melynek forgat-mát, a
ZA0HERL1M
legajabb né hany tuczat-szor TeTÖl nem molná Kérjen S\'Ou-b\'ja ti\'inden* kr lepecsételt ANyiféseanki* „ZaoherllnH návvsl ellátottat mert minden más áfák -teleti hamisítvány 11
KaatuAa : Deatacb ás EhrenWd Femelboter Józaet fenéin és Klein Sch\\v >rcz és Tauber Arinutli Nálhnn ifj. Fischer Ferenci M-rtoo és Huber ifj. (toseiiberg Miksa Fleischhatker. József Rocenfelil A. éa Fia
--B«aa»man
Kaaitt ahaJ. S--
€>álilera)áa S itbia Tes1 vérek
(iraner Te«tvárek_•
lleinrich Miksa 6»t. tírtncj L.
C\'sargéaa : Kried Albert Kreisler (Já»a Schwsrs Béla.
He«<th(l)eM : Laakay Krnö Wnnach Ferenci MlRÖB Hor 1 Agoitoti Zsigmond Oh* min Pál ■Scbieiffer A.
Naqdrassi tíautáv.
Per laka* z So-Hterida Pál, KraaiHes Viktor.-
lala-Egsrategea t Raszter Sándor Rosenthal L. Ilnbiasakf Adjll Sav. dr. Unger ttfinatlf Vii\'moa Weiss Jóaáa utáda éa Hechaitzar 11 a r s k ■ á i
üvegek árn: 15 kr., 30 kr., 50 kr., 1 és S frt; aZscherlin-porezóró-készülék darabja 30kr.
Nyomatott Kisoltel FülUp laptulajdonoáiiál Nagy-Kaniván, 1«94.
38. szítra.
lutklMMMf I 71-iiki OKop-ftla Ma.
Ma ia«*iaa<l • lap «-<linai Niilri HWlleaé nindtn Ha\'eroiu/
|44 május 13-án.
SSm
lanM eaSk iaaairt kazak-Ml fcpátatuk »1. _
Malia«a> ara klliletntk wiu Jjwtt wéai áfa: 10 larujtfr.

XXIil. évfolyam,
KlaJéht vaSat: VáraaHa lEgüá . Fi—td MUf lltntaraMat.
AH
jg|es tartalmú lap.
felárak, n Rankegyesület, az Ipar- és kereske-ftéHzffveikezet és a Telényei takarékpénztár, t- sérfőződe r. I." Aimfa/gj Itáliánft,
inán hrleibhii kétaaer:
EtólftZBTÉSI ÍE4C i t tfM trn 11 karaaa (ÍM — kr)
riUrn 1 kam* (I bt —ár.)
Stcpatm > karoaa "(1 írt M ir.) Halniuk jstiajMu otoétMaaá.
■yUftér fattátara M kr.
■Wsartaalr. «*Mat \' roaatkesék flnki\' (alt* kkp-katiiMMIa UtinaqSfc.
Oláh hazafiak
Kolozsvárott eaküdtszéki lárgy oláh Memorandum ügyében. ] körülményék közölt ez a tárgyé napot venne igénybe, s a világ -gwpplMWh- jupft áOláGZHa— adják ilyen olcsón, nektk mind te\'és kell hozzá, s ezért már ha készülék rá, a a legképzelhetej gásokkal, melyekkel védők éj ptfyaránt élnek, rükadálvoz^Jt-iai— láa i endes menetét, föllármázta auv<rU világol, Bakarestben c j torlixar gyűlést tartott. A vidéki; . az oláhokát, ugy annyiw; hogj hemzseg tőlük, ezek pedig Űj
ktsé-tk a vádlottakat, kik izgul t^rt^nak hozzájuk Hogy e tflni lyekben a magyarság iránti gyí szemtelenebb módon nyilváno\', teszik a kolozsvári magyarság nagyon természetes, s csak á lüfcjdonithalój hegy eddig -«Jaa történi daczára az oláhok rfc történő provocáliónak. S a lárf elnöknek is egész hideg, vérére a vádlottak és védők képtelet üzemben, melyek mind arra cx a pör. vezetését lehetetlenné ItgfMbtr f§ föly lófl mej azután ök lelelá\'mázhassák *» nij,.ti a mivalt ulágot, bar Valóban \'az* eszeveszettségnek ságnak nagy foka kell ahhoz
és
I ■■ /■ ■ ^ ■■ . \' 1 ■ 1
Úrik mindenáron már- eszközévé teszi annak az izgatásnak, mély Lkát oda állítani Európa; folytonos elégedetlenségben tartja a népet, tt elnyomnak, kiknek i elvonja szükséges munkájától is s a magyar bak, kiket a magyarok állameszme ellenségévé teszi, nak, a kik nem az\' Az »E—s« kolozsvári tudósítója azokról frtfcortnányozlaüMk. |a nyomtatványokról tata említést, melyei rfjít cymsmul nyilat-. lelketlen izgatók az oláh parasztok kOrébw ask és beszélnek, s a|terjés2tenék. Az egyik lázító nyomtatvány az az agttálio, a mit ezeket tartalmazza: nyei, a magyar állam- ] ,Ha m08t neffl fogják »z oláhokat meg
, !,?°r!"!Í"?" pÖf hallgatni, ir fgtor oláh omzel ÜJion kérogn
ieg fogják I.yunr m mÍB<Jeft y4r09bin é< rainden fáfaWn!
sztánnem láttak ebben .... . ,__. , _ ,_ . _. ._,.
_ • * - urt h Adott talre minden város- és minden fáltt*
N iTÜlVünk 0a lázafal vára, a szabadság
" és az igámig nevében
[mentálisan fogták fel. ,ruló lulzókkal, de al . .,/
tájtr agitátorok nrfWtö- Addig is-mindwi oláh vésw jéf szivébe rapódzik, s amazok,!*3 ***** N ökkél atyái és testvérei
-riadnak vissza, nem észére, hogy: .Inkább a csatában megfognak megállani uljuk- Wunk dicsöséfflel, semhogy lovábbra is | etfs gátat nem fognak 2bszöfBá:k raar4(,junk ezen a földön U (irtsd fcj» ... Magyarországon)
Ez már csakugyan túlmegy- a megenge-
iság különösen nem lod
Folytonos agiláttónak aoda, ha a józanabbak tántorodnak, ha folyton
délt határon, a nem csoda, ha ilyen lázi-fáslól a józanabbak is megtántorodnak, a az együgyű falusi nép .t)han az ö bclondí-jgy a magyar állam el-1 Wi illán.
aán bánik velfflt, meg[ Általában példátlan az a terrorizmust-^ nemzetiségüket síE] mit vádlottak és védők kifqtenek, a helyett ak nagy befolyása vanjltogy helyt állanának azokért az otromba-
melyen felülemelkedni I hordottak, a melyért példás bnntelést érde. ogulttá leszi, a
A „ZALA** tá
oyga Téywt.
— A ,7, A t A«.t r a é « i( t
Egyik tJfdldl városban, szerény zett anyagi viszonyok közöli élt valaltook családjával együtt. A izli érzetével csQnglek két gyermekül azokért lértek és nélkQlOztek. -dott az élvezetek, szórakozások rfll s bo dognak csak a családi k géb — Qftdi fia jó magaviselete ségével kellemes perceket szerzet
,\'i . Un » a sáii ^L ii
Marim pedig awlvewégéiie: tös érát alkotett számukra.
ATu a gimnáziumot otthon él egyetemre ment, hogy, mint jogé folytassa. — A hivatalnoki eseké nem jutott neki, mert a családin Ve Oyulát ez legkevesbbé sem ag ktilőzést megtanulta ö már klcslí Az elsfl szigorlatit szép siker nagy reméoyoyel Icezdls a máso Barátai közül többen voltak n életet, kUlöriöwn az ételben, li Régét Illetőleg, — nagyon afép fllOUe. — Mért ne próbálná me elegst éhezett, szenvedett. — I vidéket, embereket imerbet, M lakanibai ily loodotatokksl foflatkozTi
Icsészet-ballgató azon eló< Ml, melyek mellett vidékre
Biintegt felbáloritva, elha-i a nevelői állásra ajánl-Kirgalans fiu tanárai előtt Jatt, s Így kérelmét teljési*
egy borús esős dílutánján . pusztára, a nemességére úz. Érkezésekor a légszi-. talált, — A nagysága ki-•zzá, bemutatta gyermekeit, r iinalo-iermei tekintettek
oltsk kényeztetve s dacárt, lálkozlak a belBkkel, ttokkal fel nem kötöttek. Gyula ki-a napról napra I ej tesztelte « — Az ételek lelől táplált |y a helyzet elég kelleities-őbször beszélni Margitról, Iád leinytagjtit képezték t Itak, de e nevek kiváncsísá-fel. — A karácsonyi Qtrae-érkeztek Ok Is, t a család stet estéjét, helyet engedve Is.
ivében volt.
temai, szabályod arcvonásai, m benyomást gyakorolták, tekintett | kék szemekbe a Éxa, malytkaek trtlóauláaá-
rtf álmodozott. E pillanattól a Lugosy családhoa való ragaatkodása mind eróaebbé WUt, a fiukra kélaterta gondol fordított, sőt a gazdasági teen-dök körül is készséggel segitkezett. — ötömmel vette tudomásul, bogy a szünidő elérkeztével a gráci zárdából hazatérő leányoknak is baaai történelmet és irodalmat tanítania kell.
Ast sejtette L .... né is, hogy Uráéban a magyar lörténeitMt valami alapoaaa nem tanítják a a basa iránti szeretetet aligha csepegtetitek a fogékony lelkekbe. — (iyuia e dolgot örOmmel vállalta magára, hiazeo bő alkalmat nyújt annak kőtelebbi tanulcaányotátára, ki nyugalmát már is (elzavartt. r!—
A nyári tzflnet alatta történelmi úrák teljesen eltöltötték telkét, lángoló szerelemmel. - logi és bölcsészeti könyvek tanulmányozását, regények, költemények olvaaáaa váltotta fel. — Sőt -nM óráiban verteket irt, melyek érzelem világát megkapó színekkel ecsetelék.\'
Erzésteljes költeményei a fővárosi lapoknál is elfogadtatásra találtak, mely kSrOlmény szintén
hozzájárult, reményeinek erősitéséhöz. _
I A Lugoev családnál eltöltött napok képezték életéoek legboldogabb saákát.
Teljesen meghódította, lebilincselte lelkét Margit, a mint egy földi angyal állt naponként előtte. — Sierelemittaa Wke csak akkor komorult ti, ha a vidék gentry tagjai látogatóba jöttek. Ilyenkor a Magány nevelő báltérbe asonlt a legfelefcfe u italai sarkán jolott bely Hámára.__
A társalgásba ritkán vegyOlt bek, Ilt, ttmtm, hallgatagon ftgyelit •» srröaat taasmonaa ta-
í
Nagy-Kafliíssa-, csütörtök
Zala. 37. szám. í«. lap.)
4834 május hó lu ét*.
ELSŐ NAGY-KANIZSAI GÉP- és KAZAMGTAB, VAS és ÉRCZÚMÓDE
w. Nagy-Kanizsán.
. Tisztelettel értesítjük a nagyérdemű közönséget, hogy helyben, a C<tengerj\'*uteaábjiu újonnan épOlt gépgyáriak ütemét megkezd\'ök — Bátorkodunk alább fefeorolt gyártmányainkat, melyeknek sgaksaerü éa pow— (0.-3 kiviteléről a teljes jótállást elvállaljak, i I, t közönség becses fi velniébe ajánlani:
Korszerű—nlil yőefépik,-----
Szicalti/uk és fecskendők. _____. >
Siritő ps siritő berendezés^\', Aspiratiá készülék.
ElöineleyitSk, -— _— KSzlőmieek (Tronsniis-iók), Gőzkazánok a legjobb ss»rkeae»ben.
Tipsisfistiilé UstUfk, —
Vitt*rtdni/ok,
Vaskémények,
ÍLUómbéremitzémk es uatsmréizsk, OttttéiUféftk,
Cséplőgépek ké/i 4* Járgány haj ta*rs, Járgányok,
Szabadat. hzoII .Tátra\' torieiő-gépek (eg-.ujrtlili szerkeze) ii)
DnrMik,—mtrtsMétf-:--
Szecika- is répaeigó-gépek, Kkék_Krfir^átorokí Ijíkapttk, kaÍMOZiAt
Hengerek es Boronák, iiUnnt ailaáta féto (ssássift (épek »m k黫k. ••
Mindén e szakmába vaifó, bármcljr javítások is a hiíröviit»<l>h itlB afatr a I »< a i u t á n y o s a h h áron
elk ész jé telnek.
Kiváló tÍNZtu f »• 11»I
IXirscla.el Ede éa rB3.cjnxs.cla..
Grand Hotel National Bécsben.
Táboratrasse. Rági hírneveit egyedim nagy bécsi s/iH-jda, hol sem a kiszolgálás-, sem » ythtgHsscrt new számiwstit semmi. - 200 szoba I foriuMf felfelé. — F&rdflk, távírda f>i. PAlyauiNarok és hfy> kiktitfi állomásnkkítzretlmi közelHen iután/jW Arik. Ilmaniosahit trtóikodáanál kHiön egyezség. On parle toiilea les langnes modernes.
Harhammer A. __ Mayer F M
--- - ; , ------ .-- -..... \' nilovtulA
••••• IS* •*••! Q
Sirdetéid3££
i O tetnek
| fischelFülöpig
Nagy Kanizsán.
Kérjen ^sak ^ZACHERLINT"
« leggyorsabban é* It\'ghl/.losiiblinii íjiííkfitlfi cxer iiiIiulcninMnü férgek kipus/.tltjára.
Ituerf ez
SeintnKuap- ■ aff^^T"
Ai
ZáCgúpJPteutó:
Jlagji KamlMitit: Deijtseh As EbrenHd Fe«selboler Jótael Sfrém éa Kitin Sehw írcz éa Taub»r Anmith Náthán ifj. Fiacher Ferenca H\'rton és Hulier ifi. Roseiiberg Mitsa Fteiscbhscker Jússet Rosenfelil A. és Fia
BeitNKK . -Kauin síid I. 3,
t\'«áklsra}áa S rabia Tes vérek (irauer Testvérek lleinrich Miksa ózv. (Sftocz L.
(\'aar|én Fried A bert K re isler Ué^a Schwart Béla.
Kr«> I helj m : I.ankay Krnö Wunscb Ferenc* Marton Mér Ágoston Z-igmond Oomáa Fát ü Hcbleiffer A.
* Héra* Nandrasat ({asztáv.
Perlakou {
Sosteries Pál.__
Kramariea Viltor.
Sala-K|e>aie|tn : Kastter Sándor Koseoihal L. Ihibiaaskr Adstt Sav. dr. tlnger (lyarmatf Vilmoa Weias Jónás utóda éa Reehaitser M □ rakni L "
Hvegek árn: 15 kr., SOkr., 50 kr., I és 9 frt; a Zscherlin-porszóró-készülék darabja 30 kr.
Nyomatott Fiacliel Fllop laplülajdonoenál Nagy-Kaniuán, 1,894.
39. szám.
Xain-Kanizsa. 1804. május 13-án.
XXIII. óvíolvam.
Wirhmlil|: f <mn oaaiai* Hi.
Us \'wiéueM 4 ISj aMUpí rlMirt •••MAnaé mindsn JtSe\'emioy. -
WninHiln lamkk wl iaatri ttufc M ftpdlalaak «1.
ZALA
Pbljtikai és vegyes tartalmú lap.
Ualntek kildetn.k #11
JSfyit uám.jSra: JM krtjédr.
A Nats-KuizMi- és dél-zalai takarékpénztárak, a Bankegyesület, az Ipar- éa kereskedelmi baak, a Nagy-kanizsai s^élyegyletaővetkezet éa a letenyei takarékpénztár, a ..nagy-kanizML malátagyár ea w^ifféi r. I.-, Wi=sfcifos Malflay.
—wnwiiMi
TtmHa-áfáiH \'{JXttM A«Hb "* HijiUatitÉii
KuiramM iui
Ua én* ttMa (• IN — b ) rüérn e*koros* IS irt — kr.) 9«o*Mm a koroa* (I Irt 10 kr }
IWiUMI liifci)—n maniiSM*
lyUMér fHÜMtt M kr.
3(eKÍ«lenlk .faK),-KaNÍzsáu lirienklnl kélaier: .. rrsMCmfip éÉ carCltArteiKasr
IHIISIIII, i\'ir\'m • UMrtéato* T0««tk«ók hW ftlH Uayt-tim>iJa*i niésMMk
OUk hazafiak
Kolozztár^U esküdtszék! tárgyalás van az oláh M^öofániíum ügyében. Közönséges körSmfiryeF között ez a tárgyalás néhány napot venne igénybe, s a világ napirendre térne flttotte Ámde az oláh hazafiak nem adják üyen olcsón,: nekik mindenáron liin te\'és kell hozzá, s ezért már hetekkel előbb készít tek rá, s a legképzelhetetlenebb kifogásokkal, melyekkel védők és vádlottak egyaránt élnek, akadályozzák meg a tárgyalás lendea menetét. Fellármázták az egész ffltvtlt világot. Bukarestben a román kul-larlixa gyűlést lartori. A vidékről beciiál\'ák az olahozat, agy annyira, hogy Kolozsvár hemzseg tőlük, ezek pedig IflntetC zajjal
B
kísérik a Tádlottakal, kir ggaró beszédeket tartanuk hozzájuk. Hogye tflutetések, melyekben a magyarság iránti gyűlölet a leg-Ezemlelenebb módon nyilvána\', nagy próbára teszik a kolozsvári magyarság türelmét1 az nagyon természetes,^ s csak a türelemnek lulajdOBtlhalói hagy kddig fiaoaetéaéa «em történt danára » oláhok részéről folyton történő provocátiónak. S a tárgyalást vezető elnöknek is egész hidegvérére van szüksége, a váilloüak és védők képtelen kifogásaival szemben, melyek mind arra czéloznak, hogy a pör vaaulénét lehetetlenné tegyék, vagy legalább is folyton megakaszszák, hogy ozulán ők teleláimázhassák »sajtó irodájuk* uij n a miveli világot, hamis hireikkeL -Valóban az eszeyeszetlgégnck ős gonosz-Ságnak hagy foka kell ahhoz, a mit neki
az emberek tesznek. k« mindenáron mártírokként akarják magukat oda állítani Kurópa színe elé mint kiket elnyomnak, kiknek szabadságot nem adnak, kiket a magyarok mindentől megfosztana^ a kik nem az állam tőrvényei sze< int kormányoztatnak.
Megvetésre méltó őrí,it cynismos nyilai-: kőzik abban, a inü"irn: k és beszélnek, a a hazaárulással határos az az agitátio, a mit a magyar állam törvényei, á magyar állameszme ellen kifejtenek. £ Memorandum pör jelenségei sokaknak meg fogják nyitni bc I mét, kik eddig még tisztin nem látlak ebben ja dologban, s talán a magyarországi oláhok ; ügyét egy kissé fogták fel
Kétségtelen, hngy van a románságban j józan etem is. melvnám «gy jgyfflBinypn t árai ezekkel a hazaáruló túlzókkal, de a j félrevezetők, á nagyszájú agitátorok mükö-Idése mind tovább ha rapódzik, s amazok, jkik semmitől sem riadnak vissza, nem | állanak meg s nem fognak megállani útjukban, hogy komolyan etfs gátat nem foguak j natni aetok.- ^ÉÜBÉMÉfe
Az az erdélyi oláhság különösen nem tud nyugalomra jönni. Folytonos agiláliőnak van kitéve, s nem csoda, ha a józanabbak közül is sokan megtántorodnak, ha folyton | a ítllökbe fújják, hogy a magyar állam el-nyomja őker, mostohán bánik vetők, meg akarja semmisíteni nemzetiségőket slb. i Popának és tanítónak nagy belolyása van otl, s annál nagyobb, mentül butább.
A szttk látőkőr melyen felülfemeUtedm: nem bír, teljesen elfogulttá teszi, s hatalmas
j eszközévé tani annak \'ka izgatásuk. oHy folytonos elégedetlenségben tartja a népet, elvonja szükséges munkájától is s a magyar állameszme ellenségévé tesai.
Az »E—1« kolozsvári tudósítója azokról iá nyomtatványokról tan amlitést, melyet lelketlen izgatók az oláh parasztok körében ■ terjesztenek. Az egyik tferilő lifoaiálfiái ezeket tartalmazza:
•Ha most nem fogják az oláhokat meg hallgatni, az egén oláh nemzet álljon kéazen minden városban é* minden faluban!
Adott jelre minden város- és minden falu-[bői gyfiljflnk Balázsiakéra, a szabadság mezejére, hol Isten és az igaaaág nevében : fogunk határozni a lelett, hogy mit kgyílok ^felszabadulásunk érdekében i—ArWig ts mlfitfen oHh vésae jáT szivébe és eszébe arany be ükkel atyái és testvérei részére, hogy: (Inkább a csatában maghalunk dicsőséggel, semhogy továbbra is | rabszolgák maradjunk ezen a földön! • jártad Magyarországon,}
Ez már csakugyan tó\'megy a megengedett haláron, s nem csoda, ha ilyen lázit láslól a józanabbak is megtántorodnak, * az együgyü falusi nép :ohan az ő bckradi-4ói után.\' ■ .\' ;
• \' i ■ \' i i \' i \' » * J "
Általában példátlan az a terrorizmos, a mit vádlottak éav védők kifejtenek, a helyett hogy helyt állanának azokért az otromba-Ságokért, melyeket a Memorandumban össze: hordottak, s melyért példás büntetet Me. meliiek.
A „ZALA" tárcája.
gyla ylgntr. ~
- A .Z A t> A* • r • i • 11 t á r\'e i j a. -
Egyik alföldi városban, szerényen s így rende zett anyagi viszonyok között élt egy kisebb hivatalnok családjával együU. A szülői szeretet mély érzetével csOngtek két gyermekük jövőjén, — á azokért tűrtek és nélkülöztek. — Atyjuk lemon dott az élvezetek, szórakozások többféle neméről 8 bo dognak csak a családi körben érezte magát — GfUfo fia jó magaviaeleie es azi
Mariska pedig kedvességénéi fogvt sok boldog órát alkotett számukra.
A fiu a gimnáziumot otthon elvégezve, a pesti egyetemre ment, hogy, mint jogász, tanulmányait folytassa. — A hivatalnoki csekély fizetésből sok nem jutott neki, mert a családnak is élni kellett, tle Gyulát ez iegkevesbbé sem aggasztotta; a nélkülözést megtanulta ő már kicsiny korában.
Az első szigorlatot szép sikerrel tette le s így
terembe, hol agy bőIcséötet-haUgató azon előnyös\'félrerélékHil bmélt; mélyek mellett vidékre nevelők keresletnek.
E beszélgetés állal miniagy felbátorítva, elhatározását tett követte s a nevetői állásra ajánl-kozoU. — A szolid, szorgalmas fia tanárai előtt is jó hírnévnek örvendett, a így kérelmét teljesítették.
November bavának egy bonts esős délutánján érkezett Gyula, M . . . pusztára, a nemességére büszke l.ugosy családhoz, érkezésekor a legszívélyesebb fogadtatásra talált. — A nagysága kiválóan nyájas volt hozzá, bemutatta gyermekeit, " lakosztályt s a tanuló-termet tekiutetiék meg.
A fiuk nagyon el voltak kényeztetve a dacán, hogy négy év óta foglalkoztak a betekkel, azokkal vajami nagy ismeretséget nem kötöttek. Gyula kiváló szorgalma azonban napról-oapra fejlesztette a gyermekek értelmét. — As ételek felől táplált óhajok valósultak a így a helyzet elég kellemesnek tetszett. Hallott töbször beszélni Margitról, Katinkáról, kik a család laáoytagjait képezték a
___álgrácrssfdában tanultak, de e nevek ktváBCsia*-
nagy reménynyel kezdfe a másodévi munkát. jgát sem ébraaztetlék fel. — A karácsonyi ünne-Barálai közül többen voltak nevelők, — kik ez\' pdró azonban haza érkeztek ők is, s a család életet, kaiönőseo az ételben, italban való bő-1 együtt töltötte a szerelet estéjéi, helyet engedve
•egei illetőleg, — nagyon asép szí íj ben festették előtte. — Miért ne próbálná meg- 6 is, — tusén eleget éhezett, szenvedett. — Emellett tanulhat,
a szegény nevelőnek is, Margit már 16-ik érében volt. A kifejezés teljes szemei, szabályos arcvonásai,
vidéket, .embereket ismerhet, sőt még pénzt irjüénk, modora kellemes benyomást gyakoroltak.
kintett^ kék izemekbe a
lakariihat.
Jly gondolatokkal foglalkozva lépeti az olvasó
Gyulá kissé erősen lakiniett I vágyak ébredtek lelkábea, melyeknek Ualósuláaá-
Iről álmodozott E pillaitaltói a l.ugosy családhoz való ragaszkodása mind erősebbé Sált, a Inkta j kétszeres gondol fordított, sőt a gaz&Uági teot* Idők körül is készséggel segitkézett. — őrömmel vette tudomásul, hogy a szünidő elérkeztével a I grácí zárdából hazatérő leányoknak is haaaí történelmet és irodalmat tanítania kell.
Azt sejtette L . ,.. né ia, hogy tirácben a magyar történelmet valami alaposai nem tanítják s a haza iránti szeret etet aligha csepegtetnek a fogékony lelkekbe, — líyula e dolgot ötömmel vállalta magára, biasen bő alkahnat nyújt anoak közelebbi tanulmányozására, ki nyugalmát már ia felzavarta. ,
| A nyári izünel alatt a történelmi órák teljesen eltöltötték lelkét, lángoló szerelemmel. - Jogi éa bőieaésseti könyvek tanaiményőaáaát, regények, költemények olaaaáaa váltotta fel. — Sőt szabad óráiban verseket irt, melyek érzelem világát magkapó színekkel ecseíelék.
Érzésteljes költeményei a fővárosi lápoknál ia elfogadtatásra találtak, me|y körülmény szintén hozzájárult reményeinek erggféséfcőz.
A Lúgosv családnál eltŐltöU napok képezték életének lagboldacabb szákát.
Teljesen megbóditotta, lebilincselte lelkét Margit, a mint egy fölifi angyal állt naponként előtte. — Szerelemittas lelke csak akkor komorult el, ha a vidék gentry tagjai látogatóba jöttek. Una-kor a szegény nevelő báltérbe szorult s lagfaiabb as asatal sarkán jntott hely számára.
A társalgásba ritkáé vegyült bele, Nt, némán, hallgatagon figyelte as- arcokat a szomorúan la-
<L
U\\t. Í8 scám. (2 lap.\'
Mfy-Knnutaa, vasárnap*
Valóban kivá-csmk vagyunk e pftr kim-\' niilu pánhuattságokat. batr aéptjiláaaáH w netefcrr, » egyáltalán arra. hogy mlkor\'véJlk,\'tM•,M,k•• • kiráfyí »"< <■»
a vádtotlik éa védőik legalább " ^ \' ^
Politikai
1 ,li jákjb
H^BBi ^^gpr^sum^ ------ — •«••» el«alW
WtBzeW, w . hi^ly Áa I fcfs^ laitlUÍ\'t iruk *M
semmi hajlandóságot sem matatlak t maguk pkat, hogy as álkotaaajt íéfaggeesaaák. részéről «m hogy a*t lehetővé tefféiu- • r • •
_____ V -J A i"ul (.\'orr jelaati. A pipa éa Frarraiaoraug
_JkMtti aa atfkhi MÜ«a némi eíkMaeklée áaéel-
j MfQ és caaek oka,, hogy ifampolla bíbornak állam ;iiik|r hrrmmi aetoéaiapökaek éobb adta tad Mqgliiiial i«fc>t I flaaaiikii dksfi *"f*lre|k>ra. « lagkiaéihbl kMazértaramhaa o»«g-a magyar nemzet kft i vetemény ének. lesurazia ajkapja a siboraaal kalapot, aííal\' art a Traaeia kéuaaagi (araalaM, a megbaktatta «J tl saáeyí j kamiayeyat latfaua." K*aek k*rctkcstibn a Mbhaiggil PoBdkáj tanaiak basábjaia etcr és fraatu kormány indlare éti a sasalaaikaak, aaer köaiWBáaíó werfllt tel ia marti lat mtaden- j bogy aeai fcgja ^ kiaemést todoaUaal raaat,
n, lio/Y tuti szembea mit fog marmoit tenni • illetni óbsjijs, bugjf 7k, • ami i mculsc M « páa . mmjoy BS5Í I feaiblaittok ■■!>■ ■lail nflti illiia\'inl i anrim ki a kánai bibornokij a taragihn tágnak. i.nony&aaat teakiaam mond karába. A ralikát ia a fraaéa kormány látgya-j ■ minden kombi-, láaokba bottálkwlak, begy aa aflaatiiaket kiegye*
1894 aéiPU M
építkezési áa kMaámMai ráaaélaa larnoéalet áa aiaakaiatokat tatamim mulaáéák ki aa ééekétaig mily mérvben Imái hoaaája-
Cm rónait oeálag egfba&gttíág éfngadtatoU Pap Sándor ur atön tftdirranra umitea alegkeaalthbi mijei ki t»*n tartando magfé közgyűlésre — •atyMt aB| választ el benaOMé S-l aap reaa lataa, ponto ia miadaa laáialxkaa kifagáKalaa kMtaágteMa ia ipüiai terveket agy tn Wt*t-(jatnánk énnel fogva tageai\'awttk tSat mm f veket m in mtj/m hé nMg eíkésiít-letixt a aaekkat együtt aa egyet érdekeitek alfa! törtéét tSrwréövenyek jegytóét ágy áaa-aaaénvaade ramttiriW megyef kfttgyttlttm dote-mentsliter- minden kátaágti ktaiiO mádon feimu. tatai, laduvaayaata továbbá, kon Vártaaay Xav. Far enjatfmeaw a Wauttlg által kannak M, hogg. Wémm erve mnatkoaá terveket a kai é ternatív tervre vooctkoaá rflén ■■wkátatnkkat
Ut Ari béaatik aMabaa. bap mvmm-.vM*;■""""■"r\'.T\'^.T aaTáll, mém hú w*m* 4 buatMg nMékáae
-^■■FHBÉMM^é^kitWB-káA^aL^jLJaladagjlÉaik.a aé baaik. aaak aláa a anlatkaaalak ^ íu7yT ., * \'*■ -----88
kemáayua tavi férfiak estélyiben ia sritvábaa, atáa, a melyeket HampulU bibaraok állasiiitHrtw* \' ^
melynek szála, a éMi a r*fi>m|avasl<li>k<l\' a fraacia mialotartM előtt tea, n bele ing -ialliütákv aaayi jeti* adtak, mag >ng)ák találati agyasé ikks, kogjr ferrud tilaga4li**u a k^ut
. tegy asak I aouaági gyűte által maatMnUkaták lagyaaaá
VáMaoay Vmme* eagodmiMt «r tudási, bogy aa aaaa voant s»eeifce*ai
aatsa.éat. malyaa a _ b»«ségi.Jaraaistrt 4i aafci k^ff, sjosgtartk.aaa f» aala.i páyftki Mh^^nTi^asalaka. aa,ivt ouj.h
■ mkki ii>iiai|«iiÉiiiikii ii ia n ilanÉ ra»g [aiBwi É \'l tíBHii li TirrfltTfinf Itit ^"""t-ZZ\' aasraa falipUt Oraadikü dlsoaigt iacára g|ö- folt elkidegMs UgMlbauűaa, I jiápa >«a a asiamre fpgjAk segitenL • tagaija, kagy aokoa vrasi athkal at iatéakadáaa-
A snbaaeivBság bariljsinak semmi okok *ln-\' kat, awlyeket a fraacia karaáay legalább aa agy-
eaaa a unggeuesia rv isssw|it> —--
Wakeria miaisslarsMk Alrk aam eribctú saá 4o» arilaikuioii a Wraodikiibsa, éa addtgalé a| JégfXÓkdnjr
|á kiisapiig a btaoiiaag MaMbéilN fcnmma j KtaAk jahmli, bajy addig löntrierveaysk | k«-íiéksal iasaagákkan jagyaaéüak. éa poiíg-f itfrtl feaMéek fasoda o aagyo^"Haaydaa
IQtaXl irt, A kftnigak nwM etkétaai tiiaist rá>
katmiavelaOk aiadig aMgmataits bocr iu<k » —w-- • saáröl jegyczleteti Zala Siítn.itóaaig kiaspana
iák Ail Kfü lebet ubilkérélkedni a reform ba-f Kdvetftét a knébéy sümegi b e. vasul lée- ben «0Ö hu raWte.tMékaw 40tti Irt Hm kOs-Sffi aTegjaa aMaisriariaat a1i>ékl <éam tl 111> . liljíí Wjiiai\'lélpik I i sdg
té tsemben agysaaea u sJaaoe all, ut jtx >1 ka ia auliééailXaatmrtyentartott Qiteéböl\'írt. Váttoa 100 Itt. Ah* /aad Wjtt, relaű Ztíd lau akkor wíkei a reformjavsslatot beterwai- Jetim voltak, lataet Sándor elnök, Pap Sás- 4U0Ht, Kasatké* polganéma <00 frt.,I
\' Herteiendv József alénökáá, HaHér Antal,!team 800 Irt, Vinioniy*lak X Irt.
lette, ia seouai áitábae afm volna oly Mi
bog?
dor.
_____J 300 Irt _
örilü, mUmT mílvtyei a káianteiICairki Iván. Itoiay £ál, Hewz Antal, l>ánání|6000 frl, V.-Fok 800 fri, Kpagy lOggW."SOtaág -^ (^/Vjmá Waey István, flpselil Venezel. Takila lmra.jvároa iráéwlártw lOjOtk\' frt - Halaloa •«» -g^V<yi áiu. (zavaiáaiiól VMta bsöoi macát ris>zialai Ktlner Xsigi»obd, ir. Székelv Alkart. KnsSrta in, Heneleady BbmHIHH^sWi-
mgSW napok wTfra ...................... lljílé"|i láhé liláiW^I\' gH ■!■■!—I "omr Pál W«
fenak hozni a doloaba. | A mull ölés ématAnvve léolvaaUlvao, aazal IH. Veatprémi ptMtoig WMtar«lrtbea S50ÍXI Irt.
__e___________í ITi ■!! »l^,iaii i■ MVVI it, ■ * 71.41 SI
tnáoaá
hitelesiteiett, i imm pótlólag oéf bals reendö.jKMatUidy varon vagy*
miszerint llsrténJy Jnam! niMlwnyolakt Wldkie-! fartőt.
:tolHH araszai a ieílé^llct járut Öt aoar foriotlBlJ A buouaág ozaa jaicntaat órvaadatn ezen vasút épiléséhezllia a .resi cserben\' meg-jHil veszi
{állóhelyé kap T 1. Kínák jaieoü hagy Kenlkéyné Üt nyomjé
Elnök indítványa cgthanguleg élogadliloll, Imgy trány vaa. melyéi kózal as egyik alumtív
a politi-Ifakáck Imre tűazolgaSln ernak ezen raant é^-^arv asanat a vaaot Kaaatkéytfl Weéi niagati sava iMtbetén érdekében kilrjiett buagó áa taradhaUl-: maybaa kanyarodva a lalaó utas jSam ki az tan irakfldássárl jegjzfikűnpilcg kándné azavaz
Az- a kis lofroagó swrtris inak nn; Ind nya gzioaira tárai. Azoknak a boldog szerbeknek eaak agyan nian aés dolank, anatbage iolylaaaaaa a .esáaiár saakalla\' feleü czlvakoájanak. A kormány intézkedései nemEögy luziitanak
kai helyzetei, baneoi inkább mindjobban __
reaaá teszik Hogy a csnlnaa eitávoltteu radtká |hn mflködteért rgff**\'T\'"*I azavaz joniágntra agy kitomflttímyi tíJvMatö étal a mé
Ha párt semmivé maeaw magaügadva, aa aagyaa leseik, «k (eredeti) terv nertnt pedig n Poigárraroa H
lanaiazetea, l hogy a királyuk i a kormánynak i Klnök jelenti bogy a magyn vaaaibaoltaag t • tAsártén enniesevé az «ra«bia lemet* merteti glaaiil lübb kélsmaHniégel iparkadik narezni, j t. Mpril hó S&áft f rtall gyűlésén aaan laevhea IJöona b a szülök ia vadaskert iOsöU- — as néni kevéakbé. Nagy elégedetlenséget szült ka - j levő vasat irdekéieege alté a magyn hozsájáni j Hancz Antal bizolisági tag ur egy lik tarral Raöaea a legstóbbi királyi akis, mely Milánt jo-|lás tárgyában beadott kérvényre vonatkozólag a|u közöl, mely szerint n vasút vonal a tAivm*
it ristkia alaguioti haladna. T sasnale aaaa be nseléa egy kihmieteirel iSiidebb lenne aa aMk biefcnéL aien S\'uiuiuy ierméte éilfv^gn inegállspodás nem történt; —
ír raiikálit párt bizottsága ílegkjizelebb tartando\'magyei lúrvénylnurmgt köz —" jy * linókban nianifestiáelö aUkjáhan Hlli Igyllléstfek nron véleményes jolenlési ián. wÉai vkőzik is a király! hnsvéii skán sin, i ikfcn nTliiat adja be aav a kcszthcly láiaaai. mint palota lorrsdaloai előjeleit tátja. F«1 ia kiria aipolcza-kaaztbéyi lerresatl vasal erdekélaige a
pasziaha ki elöayl, otéylyel a születés egyesckal. vaiódt vonzalinál is suged a felsőbb hatalmak ] (Jotffoaotl Liven. kitartóan, Irt tárcákat, versé-(énhái — Sstól rémként nyomult néha ábrán-\'Sliajának / . ... ~ melyikárzéemdualelkének/aly ka kialamnlai
én lékére asrá gnmVásl, hogy rjfemányd sáli sasinak á jaadééná ]^"g-"-- sairánek , mtjnytlálltétlsá^
üia nem tognsk-\'——^---: J iitsdf, rfe as ili lémé ssqyÉaaindnlair^é THrtW j laliaat. T mínf á ttne Magjai méMt éárzOaa yU
Ismerve l.ugoayoé nsQrirlg|iisl. liftsikiiaá \' fiM\'ffjrrr n\'irrit it frrr \'iifj\'ii féiíjsi\' -t—^-> ja egy maaogramowlekér aaibbssi|vé lartílgsits
gél, hallva Katinka érdiét guuyra szavait. — \'iyéának egy aapoa-tudtul adtak, hogy a fiuklkönyező aaaaaeii. — Sokat é lehnét *ée ki* gyakran a keserűség érzete hatolta st egéaz »«- lejtódeaere a városi ukola alőoyőaebb mint a lstn*, csak aé nem hogy rsalólM log. — £ tttgy-Jóját. — De Margit moaolya, kézszorítása, kete !házi nevelés:.— lábát a napokban már é te rál, ha eMtle triteaan beszélgettünk, oly pttaatá-beít eloszlatták s ktaynyea hivő lelke toráéi ] hagyják a saftlii házal. | sokat reléi reánk, mely*k a beszéd Wyteiisát
fkráadoaott. -1 - "■■. — • I B kijeienlfere szó nesa jött a szegény nevelő nem jararotuk
Ideális nézetévé art gondolta, bogy mind igaz, 8Jkaí®! ^^ "nerően tekintett Margit i ^gy alkalommal rtdiki laphoz kerestek ner-
■iad való, mit Margit csinos ajkii rebegáek; s ""T* »• <fa e hirtéen haiáro- kmtö, Ctyiú* vállatkozoll rea. éhagyoti kia
art a kölcsönös "érzelmet, méylyé egymás iránt *áanak, ezárt^ajó szívvé i*yan, de agy szebb oBnkeL ~ Mielőtt áRiéti eltOghlta votea l.ugo viseltetnek.\' földi h téom megvállozutni ^jjőrt rtinényében kezde(t n csomagéáéML syákboz utazott Margit átkai még okkor iá m» [m ■ ■ . ■ j Behány nap mnlta gertn imistl. de\'iogi In bflaan; 111 ggcIn^Wtögúk.de-tng otBÜÜI lélT
\'lUUlrnanymVtovább Him lolylataito, szerkesztősé-1 „ akadályul iá, méyé egybekéásftk éi a felsőbb gekné keresett alkalmasáé A maaíet ávi neveiö-1hatémak gördítenek. - Inkábba Mraroabaa ma-
Erzémn- Iradjon, ét szerezzen jő\' állási, ekkor tan meg-Jő taaácaok I nflnnek as akadályok. Gyulának azavé bo bé
Remény és -kétely kőzött tétek (iyola napjai,
léeréle az utről, melyen émdél.
káaatL-ajrálá* órája, y Lngosyné tátva, bogyi^í nam hin a szülei
Margit vonzatommal viseltetik Gyula iránt, társa \' Pá™*"0*1 nem mrl. a szülei
örS bókjait is gnnynyal fogadja, i EMaét ab^a. ^ yeMft
"oé is élénken szemem elölt r.n .lakja, a I
^Ü^L .^ ? m mií.t egy este a azerkesrtŐngben ^negjelen*. ;Neve,
filfEk^0^ ?a"Úak,\' UéletSiyé, kisebb taicáirtl már Wes volt nemlinaesos idegen fiaté embert tartani; mert \'
j^í , . , De nem sokA maradt vidéken, csakhamar riaaaa-zemem előtt van alakja, a tóft , íöv4rogba , ^ n^Upnál kapott nép
á nemes l.ugosy család annyira nem feledkezhe-
ls főszerkesztő nagyon nyájasan fogadta a a hir-
=___. j..._. . jr . Irovatnál azonnal ékémazást nyert. Ideabaabb
? 081 ^ 8KnMerra embert, rajongóbb aterémest. mini ö voil, soha 4
keveredje* (nem képzeltem: Ulkregtazhevével, azirekristály
Óédőkül fugva. mindig nemes származású főid-\'tiszta érzetével »»""»Macitól, «lv bóldogsn flt ká^rs étkezve -senki nem fogadta, .biytokosoknak nyújtották kezóké sLqgosy cséádlá tudatban,bogy csalódat nem fog M . . . az i vidám társaság kösepét Utálta Margitot, jobb és. leány tatjai s igy Margit önérzete is psjd fefeb-j ő neje leend. ^ reminy éteaztftle szorgalmát, bal oldalán gavallér, még pedig a gentry ^arábót. red, elfeledi » szegény nevelői, megtagadja szive kéiawarte munkaerejét^ / ■ ^ \'■\'■ -■■ - j -líagosyné hidegen mutatott sz asztatnál egy
fizetéssé >|kalmazásl - Ezután sietett a pusztára azon dhatárosfcml, bpcy Margit kasét szüleitől is megkért. Ragyogó anxa\', dobogó szívvel indult útnak a még a ,,kosár" felőli tréa » bántotta.
Öröme azonban esőkkent, midőn Lagoeyák la-
A
Nagy-Ktnina, vasárnap.
Zala. 38. saim. (1 lap.)
Elnök jelenti, hogy a Cstb-Rendek .község és érdekeltsége Cstb-Rendektől Sümegig építendő vasátvonal költségeihez 80,000 frttal kész járulni. A ^ nagy bizottság ezen, eszmét örömmel fogadja és " sziveién támogatja.
—Tikéehlmre lőaaolgabiróar indítványozza, hogy a legközelebbi bizottsági gyűlésre az érdekelt községek jegyzői és bírái is meghivassanak. Elnök tudatja, hqgy ez je\'enlegi gyűlésre is megtörtént.
Elhatároztatott, kogy a jelen mgybizottsúgi gyü-lét jegyzökönyve a ,Ketzlktly" czimm hírlapban jelenjék hm«*), i a mai gyűlés eredménye <u érdekelt községek elöljáróival ezen hírlap megküldése állal közölt tuék. s
Egyéb tárgya ezen Ülésnek nein lévén, az elnök megköszönve a jelenlevők -szíves megjelenését, az ülést bezárja azzal a határozattal, hogy a legközelebbi gyűlés ^.-Szántén fog megttirtalni. Kmf.— Eitntr Sándor t. k, Dr. Ltíékonieh (iáborz-kr
i. b; ttaSk.
r. k jrjj:ti.
IMIK.
— A főrendek szavazata Hogy a főrendiház a piigári házasságra vonatkozó javaalatot leszavazni fog já, aat városunk közönsége majdnem bizonyosra vette, négia nagy levertséget okozott a tényleg Bégtönépi leszavazás Itire és még ma i* mindenki eaak erről és ennek lövetkezményei ről beszé\'. Mintegy B0 távirat érkeutt városunk-hl, mely a Isszavaiás Jiirét hozta, ,,
- Knautz Boldizsár temetéte A körttttelef, melynek a korán elhunyt férfiú örvendett,\'élénken nvi\'vktiult u f. Iiö 10-én- délután végbement leaetéeen. A városi hatóság, a pénzintézetek ilntyittlfli, adumw sgylat válaattaánya, a községi iskolák növendékei teljen számban adták meg u utolsó tiszteletei azon lérlfunak, ki oly sokat lá-rado/ntt a közjóért. A számos notabilitáa közt olt volt Cserián Károly zalautegyéi aliapán is. — A dmt* nvataIral[iH(t>rutbélyrttSr.\' Steretett férjelek — gyászoló özvegye. Édis apSnknsk — Mkigii éa Kánly. PeUjdi«teiiru spánknak — Katinka ás Károly. Forrón saemeil nagybá-tyánknak~- Kninu Lflazló é* neje. Drága jó nagybátyának — Z«enÍ, Üarii-s*. Szerete-t nagy bátyának — Viola Kálmán és Fdinovíci Ferenc né. Szereteti nagybátyának — Tini éa Kálmán. Isten veled, viaaoatlátáaig — Keresi fiad Pisla Szeretett sógornak — K ára. Szereted Bddi bá-e-imk — Kii öp Kázmér éa családja. A jó barátnak — Bthochay éa családja. A jó sanmasédnak Vencsel culád. Em\'ékül — LM. A népiakolsl lanifs\'ü\'et — tisite\'ete jeléül. Familie Waehamaan. Kartársi tiszteiét ból — a nagykanizsai bank egye aűlet tisztikara. Rube sanfi — llans n. Leopol-dine Peraihoner. A délzalai lakárskpén/tár r. t. — Knausz Boldizsárnak, elaö tiaztviselőjének. —
—frOssW wttlk át • , , v , \' ■-
helyre, melyet Gynla szomorúan foglalt el, némán
Szeretél jeléit! ~ A délulti lakarékpéfizlár tisztikara. (jyásaa jeléül — A kisdednevelő egyesülel és még több fe\'irat nélküli koszorú. A le-nető ben Knortzér György a dé\'zalaí lakarékpénatá-rosan e\'hunytaab batáija a következő búcsúbeszédet tartotta : Mélyen tisztelt gyászb*5 13-zónség ! Megtört szívvel és lélekkel kísértük e gyászos helyre kedves halottunk hamvait. Nagy keservünkben mélyen Magunkba szálvi áljuk körül a sötét airt, melyben a gyengédén szerelő férj) a gondos családapa és jó barát fogja aludni örök álmát. Páratlan jó lelke a menybe s<ál; emléke köztünk marad. Ki volt 0 ? Erre mindnyájan egyforma alakban tudnánk megadni f választ, — mert hisz ki lehetett volna aás, mipt m mnnlra Hu»l»tin»lr élt és Sza-
bad idejéUa közügynek szánta. £ien jó tulajdonait lo\'zormták ritka jelleme, — becsületessége éa önzetlensége.- Kaak látták ítatélea körben ismertté, szeretetté s juttatták neki a közbecsülést és liszte\'ési. Meghalt elköltözött egy jobb haáába, kovt aa élet vihara és raja nem hat nak el. Most pedig kedvea halott hozzád fordulok. Inkább firni tudnék de szólnom kell; mert tisittársaid nevében kell tőled bac«ut vennem örökre. Tegye könnyűvé, hamvaid fölött a hantot az a tudat, hogy emléked keblünkbe véstük, s az azokban é\'ni fog mindaddig, mig a sors a te mos\'ani utad kapuit nekünk is meg nem nyi\'ja. Te pedig jó lééi menj lel az öiökkévá\'óság fényes hajlékaiba s onnan a magasból tekints le gyászba onrult íiyéld éa bar.\\ttldll. K«rd az emberek sorsát intéző hata\'mas Isteni, hogy árassza reánk a békS/éi szerelet áldásait. Ameo.
— Tanítói közgyűlés. A zalamegyei általános tanítótestület nagykanizsai járási kör, Palimban tartotta tavain rendes kö\'gyQlésé1, máj. 10-én. A gyüléat, — melyen a járási körnek körű be--lül hatvan tagja veti részt. — Szalag Sándor f.-köri elnök vezetie.— Magasi Jizttl rendé* lag eőadáai lartott-a földrajabrtl. A 111-ik naztály^ be i növendékekkel a szülőföldet i«mertettc meg, alV. eesiály\'beltekkel pedig a Nagy-alföldet. A zári lésbe megbeszélt tanítási általánosabb vonásokban a gyűlés dicséretre méitáoak találta s értá alő-dónak a birá\'ó-bizoilság véleménye alspján jegyzőkönyvi köszönetet szavazott. — Koráit Mik Iái rendes lag, »Az anyákhoz a leánynevelés érdekében* eimen terjedelmes éa igen sikerült lelolvaaáit tartott Körmemly fíil, rendes tag, „A mi viszonyaink" cimen irl egy szellemes elmeluttalást a tanítók moslani helyzetéről s i tanügyi á\'lapotok mizériáiról A gyűlés mindkét fel-olvaaát nagy tetszéaiel fogadta és a szerzőiek köszönetet mondott.\' Az indítványok során a többek kö/öft ltajgaló Sinddr tag is tfrjeszieir élő egy indítványt, azt, bogy a megyei általános ts-ni tó testület központi választmánya kerestessék meg a végeti, hogy a Csáktornyán tsr\'andó megyei kö< g y ü lésre warasdi taniiótoatületet hirja meg vendégül. A közgyűlés ezt egyhangú lelkeiedtisél magáévá tette. A déli 12 órakor végzödfttt ülés
__ Ji94. május hó 15-4&
általános lelkesedéssel dr. Rumtlctkg Kálmán kár. tanácsosi éa tanfelügyelőt a kisdedóvás tarén kifejlett tevékenysége és a* sgywQlat irtat isin denkor tanúsított pártfogó jóakaratáért lisitaltt-he|i tagjául válaaa^oita. A közgyűlés egyéb ráta letefre még vissiáterünfT""
— A kaazthatyl csónakázó egylet — írja tudósítónk — a csónakázás szezonját f hó 5 én nyitotta mg ünnepélyesen. Az Qaaepély prograaa-jában ieizett diszcsónakázáa a keévsaMlM Idő-miattelmarídl, de annál jobban aikerílllsk a program m többi pontjai: a bankéit ás ttnc»ala<-ság, mely a ,,Hullám" szálloda termeiben readea-tetett. A banketten ISO tagból álló diaats társa ság volt jelea, me y Sirausa uállodáa konyháját ét pjneié|(t á legnagyobb eHsamvifien réetenlé, fogylak a pecsenyék, hilán\'é, aütaiaéayek és egyéb harapni és iaaivaiók, oly ayllatkoatt mellett, hogy azok a legkényesebb gyomrokat ia ki elégítenék volna. A poharak csengése közben leiállt dr: Vtanédg Gusztáv a it&nákáaé egjrlet nagyérdemű elnöke és örömtől sugári ó arozczal kijelenté, bogy a csóaakáaó egflet walkatemmal 15 éves jubileummal és egy szebb éra jövőjét ünnepli. Örömmel konstatálja, hogy aa égylel niu-lóságain mindenkor saép társaság gyűlt egybe, a mi fényesen bizonyltja- aa egylet Iránt való érdeklődést; poharát emeli a azép iáran*ágra és aa egylet iránti érdeklődéare. A azép tfeziot követté a poharak ctengéte, me\'y Biti zenéje medeii éjféjutánjg is lolyiatást avart volaa, ha a tánca kedvelő ijjnvág nem emm_ fel tiltakozó uatAI," Volt is snkbomlás és csakhamar a tánca vslts kezdetéi, mely alkalommal tudóailónk a kBvetke-zök iktatta naplójába: Takács Imréné, Dansal Mariska, Tantna«y Sándorué, Oitay üuidóné, (Stt.-Györgyvár), Bálás Arpádná Marnkn leányával (M -Óvár) Cnesznák Klementia. Cxtoády I*mm távné Elaa leányával éa neve\'ónfljávtl, Nagl .16-zsefné; (iötz Fsrsteiné, Holfmaan Somáaé Jolán leányával, Bmdczkí Eó ta, Forsier El ura* Hohc-reiter Jolán, Er-lődy Lajotné, Sarol\'a, Irma éa Margit leányaival, Förster Klvjr.i, Kiai J<Vssef é, Schlesinger Sándorné, dr. Livamy Sindorná, Hen-dekovita Platánéj Fraate L*nárdné, [,endVay Jó* rsetné, Z-igmond Agos\'onoé, Buebherger Katinka, ö/v. Vargáné Siroíta leásyival, öiv. Novikné Erzsike nnokájáva1, Surjánuky Imréné fSoaer), ttrohmann Károlyeé Terka leányával, Part Já nosné (Z.-Egeraseg), öav. Miktlovteené.
-r Zilivármegye gazdasági ágyesűlets faflar-pazlést intézett a löldaivsléaügyi minlsslerium-boz, kérve, tiögy Zálaáegyét a különleges iniés-kedéat igénylő vármegyék közül, aelyeknek területén esik s\'állitási igaaolváaynyal lehet psö-lövéesaöt szttliianl, iTo\'ják ki, aível ezen mr* -szoritái köreiks\'iéheh a szőlösiiveléa terén nagy visszaesés- mutatkozik. A rendelet értelmében ugyania eaak a/on községekbe szabad idegeohjn ve> szökel bevinni, me\'yekben eő/öleg azőtödivs Ié« nem volt, vagy a melyekben a llllozara ja lenléte hivatalosan megállapinatvftn, azok tár alá
vétettek. Az ult\'tbbi években aleukao a peiuinr-pora éa gyökérp*aész számos olyan lö/ség a.ft-fö)t tartotta ki, melyeknél a kivétele* ese^k egyike sem forog lönn, hova tebát csakis kQiön miniszteri engedélylypl tehftne idejfan IvnBt bírtniltr hazai czőlölajoknak té\'émea költséggel va|ó ŰHe-táaét pedig a gazdák a várható II lo**rupusziitáa miatt nem atrik megkiaértani, mert csaknem biztosra vehető, hogy pénrüket kidobják. A kérvényt a mini-zterium a megyéhez kOdte le véleményezés végett. A megye törvényhatósági ki-zollsúga most, május havi kö/gyü é»in fogtiilko-zolt ezzel a kérdéssel a mivel már 1801-ben bo-7ott határoza\'ábaii is a melleit foglalt álltai, líogy a aző\'őveszs/őt az egész megye lerfl elén asabadou lehessen asáJilani, éppen a fen\'i okok iáit, eniiellogv.i a gazdasági egyesület kárvé-nyét lámoctlit; mivel a ti lozerapusztilás aár kösvet énül laoysget a igy annál ksvétbbt fogja a megye gazdaközön-ége éretni t ostpáal, minél inkább^lőkétzül arra az által, hogy idejében lé-léáit amerikai szőlőtelepekét a megismerkedik annak oksterü kezelésével. Esetleges ujabb at-varok elkerülése végeit oly éritlal rendelet kiadását javasolja a közgyűlés, mely aiariat t bevitel csakis oly kózségekbe legyen korlátéivá, a melyek az ellen mágiák tiltakoznak, nehogy iámét a* egész megye éresse egy esetleg korlátoaó rendeletnek káros köveikesaényeii
Értesítés. A nagy-kanizsai fiukéatattűzoltó itaiület parancsnok-ága t adtára adja a nagyérdemű ktWOniégnak, hogy saját zenekata a tégy ktninai dalárdával agyeléabta L kó IS-át 41,
hallgatva a további társalgást
A délul&n hozod néhány pillanatot, melyben Margittal négyszemközt beszélhetett.
Szülei; rokonai, már évekkel előbb oda ígérték az épen jelenlevő egyik földbirtokosnak és & a napokban szintén beleegyezését adta. nyulát e szavak teljesen lenjjtolták; Margit szemeiben .is csillogott egy köny, de ezt mintha izégyenlené, hamar letörölte s vigan tovább mulatóit.
liynla, szivében megsebezve, a csalódás iszonyú érzelével távozott onnan, hol a legnagyobb bol dogságot vélte feltalá\'ni. Visszatért a (óvárosba, és dolgozott, ily módon követve szórakozást üdülést. Kerülte a társaságot, hideg, kimért volt az emberekkel1 szemben.
Ulti betegségéhez csakhamar tanti is Járult, lázak gyötörték s a toll is kiesett kezéből. Melegebb éghajlat alá sieted, fogy enyhülést találjon, dt ott sem volt gyógyszer azámára. A nemes ér zésfl, ideélii nézetű ilju meghall... A kettős be tegség gyorsan megölte
A kerepeli temetőben emlékoszlop jelzi a sírhalmot, mely alatt pihen. Nem régen e szomoru helyre kellett nekem is mennem, nlrhalmán egy lékele ruhában öltözött nőt látlam térdepelni, — Nem iktrttm szemeimnek hinni, közelebb mentem. \'Margit volt és keservesen könyezélt.
Szegény Gyula! nem vagy mtr boldogtalan, elha gyűlölt, hiszen vtn egy nő, ki slrhiírnodrn kö nyekel hallét. -4
uitn Woll Ktroiy ptliim vendéglősnél igen kedév lyes és minden tekintben sikerűit lármás ebéd volt,
— Birtokvé teL Dattsch S. in fia Lajos nagy-einkaló kereskedőcég llrflkkron megvette.
s pjlini uradalomhoz tartozó 1800 liod kiterjtf déaü Iforskai birtokol.
— Színészet Kakodczay iiintáranlita még csak egy hé\'ig marad Nagy-Kanizsán és italán elmegy O-Budára nyári állomására. Nem akarunk e úttal már búcsúztatót mondani, hisz erre még ráérünk, de elismerésünket nyilvánítjuk az igaz gatónak, hogy derék társulata által eddig nyújtott é vesettt tetézni akaija aaza>, hogy megnyerte A\'. Hegyezi Marit á nemzeti színház elsőrangú igszán bájos míivéunőjét é vendégelöadáara, melyek kedden veszik ketdetöketr-A vészní felléptével a kővetkező darabok adtlbtk ,,A kaailiái hölgy", „Lt.wodi árva" „Fedora" ei „Rifael". Nem kételkedünk, bogy az előadások mindegyike zsuloll ház előtt fog meglarüinl, méltón a vradégmüvétznőhöz és méltón városunk intól ligent iájához.
— Ovódal közgyűlés A nagykanizsai „Kisded nevelő egyesület" e hó l?-én délután Vidor Sa-inttné elnök elnökiéi* alatt tirtotia évi renees küsgyülését. Az elnöki évi jelentést Hálorfi Lajos tllkár távollétében liMiifm Lajos m. titkár ol vasta tél éa ezzül kapcioltiban aa egyesület nevében msligin emlékeseit meg Kndusz Ho dinár az rgyisülit ib. tagja és gondnoka elhunytáról éi érdeméről nulyik jegyrdknnyhe Iglnl,minik. Viilor Htmuné elnök Imlilványára a közfyUléi
ffajffi-Káwtefr; vasárnap. ~ \' * ...p,^ Zih 38 atám. fá. tap.)
Hr 11 inkor* Sínt Fer»ti<«raadiak piaMoia\' tana P 7*77 iyea uktrill Wníul/ö röft <te JS] templomában — f.\'lió 14-én d- r. 9 ónkor pedig Inhiy, Pinsá ti látta tolna - boc.tij I
• vSraai templomban mé* miséi rendet. Kell í tolta tolna mag trífotjdt . . . N Kaaisaáa LHM május 1-énjL psraarasokaáa P i n Lekt m fUidyink mdUu adatott \\
— Kinevezés Az igazságügyiminíszler hl- | Hartsog filmi eredeti ttiamiee: a „Lmendát ■ I nárd Kral jmtketfi ügyvédet ugyanő\'tani kir. j ztufelt.káz eiSU, Át előadás határozottan jtiéón í tŐrjegyzŐTé aevesta n jfifiT*>/f üőrliUktmy imtetépé ée yymrt aw»W|
- A nagykanizsai kőzépkeraakedelml iskola « smvpa* m/au I«nHm. /V Aa fe\'ső omtalyeeb* 10-én pénteken fftawi\' VH»oa,iannyira «« juttatott értínyrt a „Lmemdát\', Afeij| aa Araiamé tanára re«eié*e alan meglátogatta a tasjtfhi őuinlin itmerjük eé. kan basaali H nagykanizsai malátagyár éa ierí(s6áé>, hol ia etUdúti alig remélhetni eidákea, 4 arat hallgathat Ehrtich etefM re/elete melleit aa ifjak ugy a jak <"\' « r?f áamr a atíaaribaá gy r berendelését, mint a malit* é» sörgyártást Itghalátoiabb pámete, a mikor gróf lékat-alaposan megtekintették, a a sár kitűnő miőnaégről, | tereimmel kittéit atyja falat nyéket ki
jmmt a fóka nem tejleli érteim thitdMriiJá. ttemkeu ifim a minden hetétei ledöntő Antalmati tzenteSélyben megnyilatkozó férjifal megfeledkezik szenl kötelmeiről ée karjaira omlik - eimotddmll. Eanétfagea at, aki mm Imerle mér a /éarnbté, j
•f fytsi vaáiéa azlvwéya folytán, beható meg ItfCtWéaf nemtrk rsiatwi. , ^
— Polgári-Egylet tápunk egyik előbbi azá mában volt alkalmunk reá utalni azokra a czél saerD ás a kAiőaaágssk til\'mi ayári szóra I kmáars tág tért ajitó ajita>>okra, melyeket a| „Polgári Egylet* tógaaa\'owtolt, H ma máz Ja
lamhaijük Mgy jtiikild eatdriuipjda megnyit lelik aiwrtr ralassist a .ksukuábákbóí* alakítón kávéház, melyben káaitő italukról, fagylaltból aa\'. goadoajrodra vás. Aa egyleti tagok a számukralen\'artoti kertrészben valamint kávéházban előre á\'b ifolaga legfe>ztejenebbBI éa kedélye aen fogjak magttka* éra/ni, mit várai a korfi\'mény fa garantál,. hogy biraltság van alakú óbia, amely acy Béirn ttnnlt\'H EüTnái tekepátaa le\'allnáan fáradozik. Mag vagyunk gyOzfldre, kegy városunk •ars aayaálli gondozott nyári helyisége s leg-rástrta flmnanetinak fog őrvaswni, ér kOiőu-aégflak hálával fog adv/st a „Pbfgkri egy étnek" arert a buzgalo nért, melylyel póiolui iparkodik ■at a kíéayt, mely a\'ég érzékenyen re\'l telelhető üagy Kialiaa vfiréaábaa
— MafáBt áa esiieiegnyaí lintéuttstüiolló. agya>tl«t folyó érj május 14 én aa raaterafayri klzaáki erdőben aa egylet javára asjai >onekara mellett n>ajálb>t rendez. Be\'ápil-dij; aiemé yrs-
sa v, ■ ■*\'« ■» i
■ara r ohiim tcicmn kd-
s*5n»tti\'l totad a oak. Jó étatek éa ital»kiót, ugy liizlersígeM ciigányiaaérői go«de>kodra lesz.
mm értette, ét Weklmtllog nm laUthalla igntdl nak Étartlaa grif ttötw/ü /etinduliMl, amely öl |
rsatam a lyirmf^ffiltmMfta ntti h nn ma j fira Köreim fri/rm tlp reftetmé ni//. At at égig nynU, mindért emeeetS láng, amely kél oly jelleamn puttlil, mini Oéta ét Irén, martaié.4tá lém n\' áuhak apji iránti, — s kii teenek férje ieáni tápéit! tIMW A\'Si* | j
nw/itáa i aiAiaiá jMagfaHmt^inmm tnHtt HT *" liadtot, ametf kirtetom metm at aetkert ét lété ed egy piltaartra Antrtja a aMf éjt. A knhai-niti ptát/il étért mentedéiy ily eHUamtri kaiámí makmlé maunaatikan pedig tehetetlen eéakartéhk\' között máradni imiipnuUviHt maendlak íertmuty Olimpia (Irén) ét KBngtet tOém grif.)
De etilt ellekintte, a legnagyeU Winir/nit aái •sai Stólinezky iMamyia platalikai, értééül
jaa. mm^ma mtauialamsama mmmsai^ ní mm & m- m-i*
n, finiiT atvvniivMS| rpnnp w W W w W W
wáfjr Haaadathágra emtti W /akaMT-j/áifit&t amfémi jüékinak
Ko rála n gráfot Uakodetay ttemé-lyitiltUe némi tmytfriággal kár. de tatai a
■^imaífuj^t jl .1 — - j — — —, — . j ■ ■ . . ■
^ai^mmjwr^ nl
■apai Metmítéyt thrnimt jtOtmti. & > a b i f r* s IheUája a Ughmkk réti-)
^r-A balatontavi gőiba óiáai réasi é*ytárM<á| gandamn bdeéaatrtl ét igen tok ttheltéggel
éi léapmifdt tzerep rarf."
Ii e l é nni {Mrtaa tUkár.)\'Hieaaéjti-\' ráné) ée Hahnel Aranka legieljetU dieté-retre méUia jáltaM tamptiit t.
~ (*• i\' tf i Stemkatm: IY. Htunk Ufóiig* Srhahi peare ilrimija etil a rntmran.
M ii s 6 r:
a pDnkőcdi ünnepeken a Balatonon kúiőo hajó-járatokat létráit, Almádi, Bala\'oafSrrd, Siófok *a vissza, továbbá B"gür, KéviMŐp, Badaeaoay, Kés<tlie!y és viasaa — • iende« bajáiáratok ke-isrtáaaval. Esrn járatokon klvQi a gőzhajó május 16-és reegat KsaaibetyrOi Badacsonyb* megy.
— Czlgarettapaplr. A leeiobb minőségS eredeti Irancia „Carlaaha-Ezgaitilm\' Mgaretta hüvely kapható Fi sebei í&ióp könyv- áa pspir-kereak(dáaében Na,y Kaniwán. | Vasárnap; , Hitamig milriééi." Bakodttay
ftal írt flaáraó életkép rwfntfl eltmti —
HTtfőT: ji „diétát" aptreitt imaMtrtik.
rBSSSSFLn mm,, „a ^f^rf^M £Lr1****
ezeaénaek\' adatait Ifanaáaa üretldz dStL Zl\'^.A rlógtiálHéf timn. zm bfconyoi trtinfriftwi W/fyrr toH. A Kereplők éa a kenés néző kitilt a Ukknekl ropportja fejlődött ki, mely umpirttél nempir-\' hat, ajkról ajkra látszott vinni azt « kérdétt:! »kk íi sss unjihk ezt régit/nézni f ^Jf Mr-j meeneét találjátok etl ét ne*in k eémgjátuani fI Kő, dt régre ii eljött a tii óra, is a közönség <u-|
....... Ifi aiBpflWM Hl]
haaa, hagy Jókai phimmtnálit — regényíró.
A ettrepllk közül Kieatiy ISnHeij- — aMsétl Szikit Makár, ét Bitényin Kapar Adám tte-iraéken Tarajlái Spirídiont aránytalanul jobban lehetett rolna játumni, mini azt Endrei tette.
C * It törtökön: Miliektr operettej\\ „Gatparone" került színre igen ji előadásban, ami első tarban annak tímiaheto, hogy Cartatta ét Szara tftrepeü Ligeti ár Klrettyné adták. A leg.[ löki rídéki színpadon tutajdanképeni primadonna I agy awxa ; ritkaemt,hoaw ifr tan ; nekünk kettői jutott, még pedig a jaiilit. A közönség keret*
Szerdtn: :,Lotcodi área.~ CHIirtik: MUra* " Péntek: „Rafael" , Szambal. .;A kis alamuszi," (Vj aperHte) i«Zj*k li i ilwl Uyaa ia Hagnatlkalt
NTÍÍiTÍT^R *)■
: & (c». klí: adrui oilUU) aal/an SfSaa llrliklia, prlaaiMaai iWillkuk HmUnll ■illtt: faSata. ItHr 4a aalaaa ■lyiMilnUkil aHaakW SS kiUI II fri SS krll putabér la riaaalaa, abaa. edkaa, kacaká-Mtt M aiatixattakat, teasaalM ilh. (atalao StO kSIlaWal mlaWf ta KOS IISiMil uio ainyalat-kaa.) Hintik flalaMaMiaUgíl laik a Illata ma atn Imiik* 10 kiaa • bnkaHayakra & km büjrcg niaialiall (1)
team párattansággal Halogatta énekesnőnek ét zajosan kitelelte
w tapeais a kél zajosan kövelelíe egy-egy énekrétt ismétlését Ligetitől is meg Kötessynétől is. — Za jonghy, at ő igen kellemes; | tzép tenorjdeal, — ralamint élénk játékóeal méltán sorakozott a kél primmadaaáhot. ét rémi tolt abban a nm kitin-tégm tűmben a melyet . fíaeparane" ez alkalom ami elért Kitetty mint podmzta kitűnő alak taU. Enekétet Antal ii « kitontég eéitmtréaért ttit tttri — de csupán éntkéeat; baritonja „Er ■ iste" terepében jéttU érrluyertUl. otonban jálékrü Antalnál tzn tem lehel. Személet, stá-jáeal, egétt léayéeel a karmeeter dirigáli páltáján erttng ét azt a beayomáit hiti, mintha mit tm törődte a közönléggel, partitúrájából próbát tor
Ep most jelefil meg f
éa igen előuyfla feltéteiek melleit kapható
Flarhrl S\'AISp könytkeretkedM** — HéfrKmmúmám —
Dárday Sáaddr
Közigazgatási törvénytár.!
Hal nagy 8-rétü kötetben, ára 10 forint £ aaaka uljwa allklUakaml tant a „Tlrvtayak m|
Raadelatek-Tára" .......I II, aaijrMk bolti kr> . 200 fa
Hátat, wai haladja fa aaaak 4tdba aaokadc kaaaail»u a I aiagfaWí aágMkHajuk ígiajrtmHata nllkkl alig lokdlrttf*. >
•) A» . nTUhaa knlótuktn mb
fkilai m»Rir« U • aark.
n
IM4 wájatt ké I) ás f t jl. íagvOabb II.
férfiak részére,
kik i^\'aáli Wafitt (fcif»a»S<li<a át
< japonaó rlersa^d folytan eh matert, m gpengill férfi aráftaa, magfolyásban s*tnvéí nek ss u*<tn>k magyar kirí áalnahas áa Frasesianr-eaekss as«l> g)éfi teaallék (a ttebben hamtamaéá) iaAawiiiá/jfta a legbit-taeat b kaüMs. Hírneve* | rsfaanank, a ka-aiOMtayil.á lUaok M« ériek nétkSI ajánjík ennek kwwtfotá\'.
Fitrtektl W ír. léfaeg mewUUéae elten kár mentre Uéd a fetímláéi át mabarrat
Dr. Aitmann Károly BÉCS 17/-/. MarM^Hantmtm 70 78 ~M........
i
i *
-4
141. -, « EgyadUl valM tagol
Em miiMim
InnFÍ thieutímjms
WV^ PREORADÁ-baa I VHR *tMMHBBBH Wf^tS py.\'"" ^M Jjjjg*
leffegj ttneüti IwpaAA^ \'átefitsé* eM^^MMVB^*-
w^jsSSs
a IwnhiaHih IMMI "T" w ......© <atm M
m *lv>iMHaw>\'amkk> —- mér aam «MlMr •> "»"»
QjIR9"2 i*. »-■ aatm nm min
{ssstbe «a •tmmit aam • — Sa ^ l«í «MMa Uni haMava * \' \'m awia *■!■>• )M ui> » éar~ —mm* mm Jtír m 4a* >iimim.i M*Ma amm »im»«aaawaMtaa * ■ iil-IMWIIIHI ♦» ------ IWIIIII ll|>l laiiMli
aamaTnai m,|Híil aa • , w Ma»mi aakMk HsaitMar dtaw tpana ma, Mf> lm t«aii>i aaaam asa «ag7 m mmmm* lam mm ...m m mail I eir M.W omnírntál mMm ImM mm
nmnm mmmi mm . wamr a. mmmm. ü-
WMWaataaaa >mmi imm lm ím n » | tm) fadmmmmátmm mbmw um ia Mi mm * m i
apatSMMf#efWM-M M ....... M, eav
<ah amMMk laaalii IS b w a I «i ■>■ m S Imb. aab tm * li,in a á Nnpa MM
mI «ipm« ssmm mimai nm aimahm. mát r- • ||
imiwta^afwiaiM.iaM r»Tai■■>«■< siam a»«M
Bsawag • k viiMi u|ti
^mtófiiics
^BR kstáM és araje.
^^ti^lí á •■l ■ ^ a*aaseil tam % nm
^hmf —>■ mm«mí ■ lmim<k m mn
fca.iim* iaM ■mam amMaSm MRtt Mai? áto a aZUtm ^MJaHMk t-
" MMS • MTM NM _>«f> NM
•Sí- iii mm Hl laifia ntanKTgat
^ rsríaeas&r^"®*-
S fmanmá aalaad. mgaimlaa maméaéa aS. mm ml-ZaM iMaÉMaM i» im i nk im «m
a MIMI aMk. ■■■fSiia i TYiV i -air nm- m» ». >(ft*immama» ISmmMm* w m Ma* riMi. a. m. aMt-. Maafe». i Jm • iaMI M«i.iaMn saim ■> <mA Im. iém, # UaHa m IéIiImM rnm -. aak* mmmm. aa
aaMaiM MSAaM smmmI mm 4iak i.i.Mt mmm Ma tha au uM* au mMmm. miiima, a>»« a a MMaaiakaIMrfa UMMiM aT*
Aa aaa*s otmmk mSmSt rtatmt, maat M«a»aaa MliUu
ifm •»■ *■»!■ ma mim mm «liia|laas mfm mmém MM MMMS ** tmmoet li mll m m|att • iaia» immm m
<M| MalM «o M«a M>MU I llSllínA •
im—ipia. asmwft n^mmaailmlmm t M »n i ■ ■■ •nm M)iM. lap MalMa iM* réa-
»tr t* tmm* JMII a IMÍM iiémmh NMMiiaa Mtan M Mai m mm míií i <■ \' i limiii HliMi ll ai"i\'*|a« \'Wll I ml «tmm m nmh|aia IaM
a> «a]i mi m nM n 11 >a .i» tn ii i na m mm a iM)ulfctM) Mmm mm iIHi» l» > mm • M mimjm mMMmmí
IsraUa Umlln Ii.....IS H»re4a
TIIIERHY A. óraegyai íjig] irtára
a PraraSitaa, ttohlataaartrMa mrutn. * IpMaa mmm smam * a*aem m*a
TŐEÖZ: JÓSZEr-nel
SilniH. SMr ataa IS aaáaa
01, M^a. M MM> M*. MM ■ MMM IfeMMI
,W«r> aMf fciHfil ||l||»«lti»«r . uw. IMI. 1»— IIiíw M< i iiMaai.
ii mm, spifimi mm mm
Tssáruap. — 1 "4
Zala. -38, Mám. lap**
MR -áífns M 13-án.
ELSŐ NAGY-KANIZSAI 6ÉP- és KAZÁNGYÁR, VAS és ÉRCZdNTdDE
Nagy-Kanizsán.
Tiszteieltel értesítjük a nagyérdemű közönséget, hogy helyben, a €«eag«ry*nteiákali újonnan épült Képicyárunk ü|Eeo>ét megkezd ük — Bátorkodunk alább felsorolt gyártmányainkat, melyeknek szakszerű és poo-toj kiviteléről a teljes jótállási elvállaljuk, a I. c. közönség becses figyelmébe ajánlani:___
Ktrueri Htbil qfoghxi.------ --------*—1 TApeutiutiti készülék,-
Gőzmozgonyok, gardaaáiri éa iparvállalnlnklinz, | VizlarlAnyok,
Színünk éa faktndSic. I Vo&méHgek - \'
... . . ... ,___, , . Malomberendezések- ésínalom fészek,
SirttS és nuritS berendezések. | OUzoéfligépek; \' <
A^ratió títzuUk. \\ CséplSgtpek kézi éa járgányhajtáara,
Elümelegitők, ----------—-; .\'_ - .— Járfbifok, —•\'-•—----*—• \' ••„.\'\': \'"
KözlSműcek (TratwniiaMÓl), S/.aliadal naaoH .Tilra\' sorrető-gépek (leg-
\'Oözkazávok a legjubb szerkezetben } ujabb azérkézetü),
Minden c szakmába vágó, bármely javítások is a legrövidebb ido alatt" a 1 e g j u t á n y os ab b áron
elkészíttetnek,
K i v 44© t-i« z t-e+e-l t e I
"" \' " \' -fftw-r" • ■ \' m^
HCirsc2a.el Ede éa Z3sLCJa.ra.cib..
Darálók, morzsolok, Szecska- és répatágó-géptk, EUk, ExtirpHorok,
Lókapúk. halmozok, \' yj
Hengerek éa Boronák, valamint nlaéai fél* |aiáaii|l i\'pfk Aa na-kMk.
összes gazdasági gépek
elsőrangú minőségben.
sa.j4t iiaasaA gryáxtraáLiiy j
V in
^ . aíK* .JT tlt
£
-P
t
Első magyar
MÉ raíFé^íffliai
Uférltírp t- Hatná ||«MÍ t
Eisele József
BÉZ-, ÉBCZMŰ- ÉS OŐj§ZAZÁNOYÁB \'rt, BUDAPEST, V, Külsöváczkít 138.
B. \'I ■■■ —\'B
AJAalJa aiaátra éa a aul klTtfchaéayekMk BcgfiaMé nimáaak, kéaaáUkak. nliaM
hydranlikuN NtéfCfielé (épekkel
kllflaven berendezett gyárát, bánaely szerkezetű éa nn aágá ril-kaiAaak aaáffitáaára, ulatagy ataéM ■áaaaaá kaiáakarin-Mtták, ■lat tartályok, vasszerkezetek, kéaéayak art. készHéaétv.
Különlegességek i
StelnmBMer fél* szab. alzosliea giiksiiaik 20 léflkSri Hatználati feaznyemáaig.
IK RXIi KÍE Iá
iliiii<aiili|iik |í,il 18a fi i In mi ifki > miauim yialaaaa k(mlHia«i> i azvkWt ngy lallll lar-I «iiitk.Trtj«h. siro-. rzukar-éarearéaietlzxárkareaáaéack eltiUláltatnak a legfiaktzezftkbea kéwfttetáefc
Első
*
I ni Un liiim |i— HM
BRŰCK
magyar
[Főtér.l
gyipjunoió- ég biiomáayi itavtárs.
Budapest, V., Kárpát-utca 9. { Ajánlja a közelgő «vA-á Z/apJaaytria HaaMtínl, a L ca. juil litkÖKSlkÖllétíI
Márkus s* t*»?I
sáullitó c:ég GY-KANIZSÁN. flWr.]
i.mtli
gyapjumosódinkra
W«yltJ?k; az Idén ií minél tSorgtaalib (yapja-kaidenáayak bakftdaiit kérra
SaoIríUlaiak igiuytwvétalit annál ii inkább ajánltaljak; awt a Untabb randaxarü gépak faUDitiaa U öaaxaa Eapberaaaézéatink taljaa álalakltá*a ta UkUalaaiitaa ■■a»a»é»t«ai|Hakat aanr mérrban aaaal tflk; éa kltlatmk altaaart aoúaaak éa oaatftlyozáaank állal rjora- éa laa^obb érMkaaltéara va(yaak képmltva - lw<fli< Mwlágnatiámal éa profraauMÜ klrt&tn kétúi^i íjoljiljnk.
áa üiaaéi UMa«éay»k«l ué(«akUa Uailupcal-Llpót-T*»*»r pátyaodvarkaa kérjlk ciaaalatal. r<* \'
A a IgHialéaág. VéraaT írodéakbaa Veaaabaaar Oynla urnát CI/pl Anv-■<«a I.) fal>IM|oatiáaak mlaUa lalnMa ayajlilaak (titéalyoaáé um dtjiafittk
bu torkocsijait,
vidékre való áUröltö/ködé-sekel pedig szab. zári butorszállitó kocsikkal vállal el
Lajtásrói-lakásra való I átköltözködéseket
Jalányná árak
melléit.\'
J MINDENNEMŰ ^ IBBHIF T«her- és uyorsiruk Hk felvétele és azok pontos ^^^H A kieszközlése biztosíttatik. IMfij
M^jffm w i ^ wffl imt pW^^^^t^iuijTrSTO^afcaW^
■inwHHHHHMi
Nagy-Kanizsa, .yaBárnap,
&tls. 81 Mám. (6. lap.)
1894 m«jís hó 113 Ai>
*844 rM.Uk. 1804.
Fflrdőidény-megnyitás ff—Árverési - hirdfttmőny.
A nt«y-kani<eai kir. liirvétryszék ikvi ow réatáröl közhírré\' tétetik, hogy Óter Anna
pxljilKÖed.ea*yJ*ja-folyó évi mé.Ju» 1x6 13-4xi.
- Lapfűrdök ~ aczélforrások
. r
A Daxy-banizrai kir. ifirvényszék ikti onxfálya j
,„ " ..V
I Ko«ic< öyiinrné pólré\'ei ■«■"■ végrehajtatAnMk j
férj.
—19 ép Aw* Wij. SxSes—Hibáimé M*gr<>fi"jl\'ftw* | laaenvedö pfttréiei IitTúi elleni 24 trt teke, énnek M 1893 nuxtt\'tus 19ifll járó A >táulik kamatai,! 7 frt 80 kr. vénrelnjtás kérelmi, 6 Irt 35 kr.) Ijelenlegi 8 a mé* (elmerülendő- költségek iránti | végrehajtási ügyében a feni nsvéüt királyit t3rvénjw«ék területéhez tnrtotfi a szeni-balAzsi ]
hot II yber 4- 1W2. bis/. akit lej irtj
haionló a Spaa, Pyrmoat Schiralbach éa Pyra-artki aeaál-íngnllsnnak StBct Sfitmlyné srű>. Siep Anni forrásokkal tlbé Min éa hideg lamfzttfanlmrrl, moor, végrehajt Aal szenvedőt il\'eHi és 133 \'HtS t>S-A ihritiij/j\'nriiSIfkd^^ hlkír/yrclöeel it^aoMnl. JlMy- cgfiltr -felei^régze; tov&bbá. a ■ 37&j
I^TÖ-KÚ B & , 8»fle< Mihalyné s<0\'. St>p Anna rfiajiást ezen
_■ _. „ , ______^ ,„ .\'védőt jj|»tő s filff írtra toaMMak rfcai^— tsJ-
ElftKW atonben aa far. Us» Hngőné mU. 3
fe\\iitlUndjtMU magtalanig, idigbiltgtrg, lmjakor, ctit . Sp&tnann Anna- jtVéri bekebelezett 8« vegyi
kSar/ng a />jrjásnkmii ab. . | haszonéiveteti szolgalmi jog énntejlenöl hagyft-1
Fürdőidény; llajM-Október. — laatée pHlfáléá, tárai - . . j. , ■
vaaati álieats Teaest if, vagy Ll|ll — |f|»| f-ft —1|-- gg é. f.
„BUZIAS
g^ógy-fCLrdó
A JB»dkter-Me TW. Cb/mm mmp.
Horgony-Piii-Eipeller
elneveies alatt igen jé hírnévnek hiaaé."
Esea fiydaloínesillapitó ti IfitsaHia valan köszvény, iw te tagsiamiéstaa aaeaveSS a*yi-niáink ii utón legyen ajiniilag laikáiaitba kaais Eaea tinkfen aaár 39 é* éti, aiat iesmefbbfealáte hiiisier ItlaHaiaaa kedveli is saaeMugia már to-Tábbi úáaUaie nem aaanL
OeeMy ára., ti«psKsl 40 kr., 70 kr. ap 1 t. 20 kr. ragy.wubwUat a lakaMii Had, eaaa kitűnő Uáitiaii keaaersáaét Beváaáitta alkalmival c „Horgonyt >i4W* épalaaél. nehogy "^tBI\'f\' adjanak, etil csak a vörös Horaoaja; ellátott üregek tattéak. Ha a ntut helvben nem volna kafkaáá, akkor iaaM jnni a gjirtSk gyogyaurtarihos Skbter (TéCfeaertán arany neaaMakee" Pti-puan í\'agj Ibit Kaiat gfégjaaei<|ili»r
Bedafaataa.
Tánaakecik aa álleaáaeál. MMrtatáaai Jinaatra BgyeE Fárillgaiptéaái Bllláaa*
■ • érafcar
2mI • gr la. 1 tt éi
az. állam állal garantirozott hamburgi nagy pénz-
sorsjáték nfireáínf*k)UttáMvk ral6 rázyétefre, .* i melyen 10 millió 452,425 márkát okvetlen [ . nyereni kell. Ezer, elünyős pénzsorsjátéknak. * mely réndsZe-•rinl csak {00000 sorsjegyei tartalmaz,\' nyere-\' ményi a következük : A legnagyobb nyeremény esetleg 500,000 mka.
[Sxl.\'-fialáxs k&tség bálánál dr. Sekmrét Adol/ i felperesi Qgy véd vagy helyéttere kftzbeiöttével | megtariattdó nyilvános árverésen eladatni fog. Kikíaliási ár • leaqebb kilelt brcsAr. Art*e*xw Jiivánftk. tartoznak a bacsár > készpénzben vagy ovadékképea papírban á ki-
Iká\'dőtt keiébez-letenm. ---- ■
Keh N.>Kani.aán. 3 kir. tvaiék mint telek-f könyvi bat&ágnál 1894. évi március bó 6 ik \' napján. , :
__MIK08,
. HM.
rn .m m m m-m^m. - mm 1 Spiték és T4U«U«cék 1
Hazánkban a -legtégibb ás laajnbb Aw-
tKruek örvendfí — „OtS Sümegi Mh»- h Ttglagydr" — ajánlja .l-f kiiOnObb minftségii wirdás W-és pormentes Itgklaáéaabb
fehér, darabos musét
bánerly mennyiségben : tátiéi vnenli koosi-rakomáiiyokbsn vagy bárhová ia l—ge-lyMr s/4?lilv*.
I 1 I
1H. f- U
Btívebb felviléuoaitftustl éa árjegytékkel 82 kéczaéggel nolgál
Első Sümegi Mész- éa Tégla-Gyár ----------— H Cj K^U K
Jutalom íJOOjOCG márka. 1 tryéf.áaOfJflOÖTn. 1 nyer. á 100,000 m.
66 nf. á IW ny. á 253 ny. á A ny, á 766 ny á 1237 ny. á 31 ny. a 120 ny. á 300. 34900 ny, A -
5000 m. dOÖOm. 2000 m. 1500 m.f 1000 m.l 500 m.r 300 m. 160 m. 148 m,
MMIIIIIIIIIMIfiH
S Fontos ==s=J
2 nyer. á 75,-000 m 1 nyer. a 7<>tOOO m.
1 nyer. á 66000 m. . 1 .nyer. á 60,000 m. ~I nyer. a 5óiP00 m.
2 nrer. á őt),0L0 m. 1 nyer, á 40,000\' m. 6 nyer, á . 20. 00 m.
3 nyer. á 15.000 m. 26 nyer. a 10,000 in.
a melyek néhány bónap alatt__
eldöntetnek. v„ .
Az I főnyeremény kilesz 50.000 márkát a 2. osztályban otrOM) m emelkedik,» 3-ikban 60.000 a 4-dikh«n 66,0T0 m., az 5.jkben iQ.K^l m
:
7992 ny á 12f, 100. 94. 10848 ny. á 67.40. 2Q. egészben 56,400 ny».
részben biztosait

I t
a 6 tkban\'775,000 m, a 7-ikben 200,000 márkára és a 300,000 márkás jutalommal esetleg & 0,000 márkára.
Az első nyeraménybazAsra blv. megállapított árit az egész eredeti sorsjegynek csak . 3 Irt 70 kr. a Fél > , > > . 1 Irt 86 kr.
a negyed » » . » . . — frt 95 kr. beleértve a német birodalmi bélyeget.
Minden rSölvevffinnc a *&uzás után lelszölitás nélkül azonnal megküldöm a hiv. sorsol, jegyzékei.
Az állam czimerével ellátojt sorsolári tervet,
oszlása látható, előre ingyen széikűldőm.
- A mjeremlngpinztk kifizetése éz szétküldése
az érdekellek részére pontosan és szigorú elhallgatás mellett közvetlenül általam történik.
B^* UtgRdÉKbt ptutihü; ri£ letíl uijii M.
E végből a megbízásokkal, a hu»áa közelsége miatt — lehetőleg itzonnal, de l«gkéaóbb folyó étH má^ua gaig forduljon bárki^ bizalommal.
heckschhr József
keak- áa válM-lnéájááM atast lti
^ * ■ l>ATÍrelnW ^i..Mi,-,ik My"i vagy-e*tlérdaé|tr»
\' magokban- levő Imtarosotian viaacauiaai\'andó
m «
i
w i i
■j Csak az eredeti, feliér csomagok kérendők, melyeken
KATREINERI IfHMffflIH—• «MM#
\'Gunkel Tivadar
Fereiicz-József császár-íürdő Tüffer
Alaó Stájerország
Déli füat-ánomia: TDffsr mezőváros, nappali és éjjali gjoravasatok. lM«g (Irdők 38\' Celstaa; a rónsi idők ála isawrslcé italét oraa, kflaavéaj, aői ha^ok, sebt* Idsléa stb. gyógyítására. A hirnevra, hideg, baiásM, kuaok tlrdők rétsére k«Hs IMe épittelítl. fcrdös vidék, árnyékos pttk, vitlábos világítás.\' Jáfáayos árak, UŰjsa ellátás is, aaájaa kóbaa 1—8 trt naponként ét ttaaálytnkásl ttobávsl együtt.
_-» rifálerrstt ptMs peHnkia ér. MMer ■ — .izzissgtu* mtétMUérn. —
Nyomatott Fissbtl FilOp laphüs^Muosuál N»gy.(KwiÍMán, 1804,

Fontos Elismert
k minden Háziasszony jájm&m^ \' •«i • k ^
é. M&jj^ VEGYITEK
anja rószéfe ! ^MP* RABKÁVÉHOZ I
. -. i.-í—-. —\' •• \'. \' \'• . _ - ty i
KATI IREINEK Kneipp-maUtakávéja I
májátal bir. Ez uióbbiho< kezdetben egy hara-ad k\'éaGbb n frlé két erendö.
V A TWR Pf Vl->"l/ Ka<>\'l>l> auláta-káréja h*ean«laU>s« s legolcsóbb 1 ^^ 1 ril\\GltNL.lv• ve*.yB"ei a babkátáboz, mellnek at egéssnégre károsan | ba ó alkatrészeit egysaer-nisd elenyéatti,
KÁTHRRTNjF.R KsiHpp-tjlAla-fcAaSI* jele.ileg oly kitfinfitn káralt- I ss.*koitsKdoo elkéstitbrtfi. •"IT « bsbaivévsr s*ya .erre nrOHwrt óa misém
Kathreiner K**ipp maUta ki«ija crvi»i kronötóask ál\'al nyoma\'éknsitn »jAhltaí|k soka el nem érhetitek." **** bir,melyeket az eidiyzU hazzHilt ptokizék
KATHREINER Knipp-fMaUzéía tisatáu élteire, kBlSiaaen níkné», gtermekrknél
véraKegényekaél, gyomor- é< idegbeteKekuél bir kitikoö batassal.
KATHREINÉR Kneipp-maláta-kávéja
. laindesBn k-pbatá - kSó M kr. ,4dl ^ ~ -,J> |
kATHRFINPR atsl«la-k«véja köake<lvelt*é«s mis" nnkasnroaaa 1
" ! UnOHHl AitnnntUiik "y\'"^ -vagy s ■H,i<i\'t|tre txámif»tt -cso^-■ --j
magokban- levő lintárototian ritataaisaifandó
Csak az eredeti, feliér csomagok kérendők, melyeken világosan kivebetö
^enév: KATREINERI
39. szám.
tsz.
Nagy-Kanizsa, 1894. május 17-én.
XXIII. évfolyam. «
IxarkMitíMg ; ft\'iltM Ollop-f<U.ht»r—
Ida intézendő » Inp nőtlent rémire roniíkozó minden- kQzleménj.
ZALA
tUrnaatetlea lenlak eaak úunart kaink bői fogadatnak a).
Uairatak Ha klMataak riataa.
Egyt* aám tra: lbkrajair.
Politikai tis vegyes tartalmú lap.
IMMIiatal:
TlwiMl IpStM PUrM fimr Haj r>ir»a>i<Éai
ütúrasran ittas
>lkílTi> II liliflt Itl K)" mm S korosa (3 hr» — kr.) l«Wtm S,kanna (ltrtSSkr.t
Hlrdeiíaak jiltajwu MAanHalaaÉ
X Nagf-Kafflwar- es dél-zalai taJcarSEpenztarak. fl Haiiagyerilká, az Ipar- és kereske- _ [M|\' —
delmi bank. a Nagy-kanizsai segélyegylet-szíJvetkezet es a letenyei takarékpénztár. ■IH**S Wp1*
a „nagy-kanizsai malátagyár és sMázőtle r. t" hicdlalm íözlüny^ ml,ÍM t L , j,-f
\' «aalk«*k ^wfcal f»l4B kSajTT"
t.iWki latH-i.fk
Megjelenik SagyKanlzsáu brtenkinl kétsse r: lap m caMtö^tölcön.
Xilítiiok.
Május 15 én.
tisztább, iggfflMgftgsBS ggfifci-Eem képesekéi. Ezek nem szeretik az oty* intézkedé-kapacitálni. jl \'seket, melyek a magyar állameszmét erO-
Herl ki állhat elleot Szilágyi megdönt- jpilpni hivalvák: ezek ellene vannak a kor-Lapunk előbbi számában egy.rö- hetetlen érveinek, melyekben mély tudás many minden olyan ténykedésnek, mely . vid közleményben emlékeztünk meg a há-\'és alaposság oly csodás harmóniában .ol-\'a magyar nemzet belső megszilárdulását
zasssági javaslatnak a főrendiházban tör- vadnak fissze, s. ki látná he, Wekerie[«melni- hivatva,rvan.---Azért «|y nagy- at
tént leszavazásáról, s egyszersmind azon felszólalásainak megragadó igazságát,, mely-öröm közöttük ti miatt, hogy a főrendiház reményünknek adtunk kifejezést, hogy a e:ől csak az zárkózhatok el, kinek s nem- visszavetette, a házassági javaslat"! Pedig kőrfllméíy egy cseppet sem fog változtatni zet érdekeivel szemben speciális érdekei ugy hiszszük, hogy et az öröm, korai volt, a kormány intenlióin, hogy ajházasságt ja- vannak ; ki nem tud as általános szükség- mert a főrendiház nem az utolsó szót mon-vaslat másodízben is vissza fog kerülni a glet magaslatára emelkedni, ■ s rémképeket\' dot\'a ebben a dologban, főrendekhez. Tényleg ugy is lesz. fal olt, n hol isoj? 6|>prr »nngjt -■ - kormányelnök bécsi atja ^ti*ztáJ>ta a
Wekerle kormányelDőlc, a ki nemcsak lében eltűnnének, mert megszüntetnék azo- helyzetit, s nem minden jelentőség nélkül páratlan etélylyel, hanem kellő tapintattal kat az állapotokat, melyeknek demoraliztlój levőnek tarjuk, hogy a kormány elvi állás-Ts végzi nehéz hivatását, nem riaszlathatja hatása — amúgy is rontja a nemzet lel-!pontja mellett másodszor is a képviselőház
vissza magát azzal s 21 szótöbbségtől, — knietét.—E------ -^ -■ elé viszi az ügyet, mely másodszor ts, —>
melylyel a főrendek a házassági javaslatot Többszőr adtunk kifejezést annak, hogy , remélhetőleg még nagyobb szótöbbséggel visszavetették.; nem adhatja lel a kiizdel-.e/1 az egyir\'gés hazassagjogot meg keUeMar— togja visszaküldeni a javaslatot a lő-rael7meíyef a liberaltzmusTiak a szővelke- teremteni, ha még nem volna, jarancsohV rendiházhoz. Ez pedig remélhetőleg nem zelt ultramonizraussal és aemzetiségekkel- szűkség most már; nem pusztán a litye a-, fog másodszor isteniéibe helyezkedni a megkell vívnia, nem hagyhatja ott a libe- temus követelménye, hanem r nemzer^ly képviselőház — mint a nemzet igazi kép-rális zászlót, melyet méltóbb kezek nem szükségletének megfelelj!) intézmény, me- j viseletének — többségével, s a nemzet hordhatnának, — mint ő azokkal a kivágó Ivet a közvélemény kjftetel. nagy többségének akaratával, — hanem e
férfiakkal, kikkel" jelenleg a kormányt 8Í-\' Ezén pedig hem Vfflbztat a főrendek javaslat diadalmasan-fog "kikerülni onnan kotja. — Csak t\\ kell olvasni figyelmesen szavazata, kilt ..g<iaimjnHtái olyanokat is j.is, ég törvénynyé fog Táht? azokat a beszédeket, melyeket * a főrendi-LmegfelemlileUek és visszariasztottak- kiket Szivén bordó honfiú; belátja, hogy azot-házi Urcyaláa alkalmával pro és contrala nemzet a szabadelvűek táborában sze-szág nem bizhalja ügyeinek elöntését olyan tartoltak, hogy megítélhessük mily csodás jret látni, s kik tényleg ide is tárloznak. elemekre is, kiket e hazához semmi érdek erő van az elvbfl liberalizmusban, mely; Szereljük hinni, hogy a. főrendiház egy sem köt. kik ehaza dolgaival soha semmit (tífnghstatian étvelF alaposságában- és gaz- remétfroTfl rmfejflíE tárgyalás aifc?im*pai:<nun tfiertHnai^ a sem—talélbsluk—
dagságában, s mily sovány az a sophistikus nefh fogja ellentétbe helyezni az ország kőz- mikor a nemzet anyagi és szellemi, morá-okoskodás, melyet a főrendek a házasságrvélenieiiyevel s a haza érdekét a speciális j lis és culturális érdekeinek előmozdításáról javaslat ellen leihoztak.—Valóban ebből is étünk fölé fogta hejVeznl, s különösen nem | van szó. -
lehetett látni, hogy nem ely, harcol elv el-jtog alkalmat szolgáltatni a nemzetisének,! IIogyalíTérezhetnének ezek a hazáért ugy, len, hanem az elfogultság; melyet a leg- kik nem Is titkolják, högf a haza eltensé-!a mint érez az. kinek minden gondolata,
A „ZALA" tárcája.
A Balaton áldoraSaT"
— ■A ,Z A L A* a f a d a t I t 4 r e i j a. —
Az emberi természet ugy van alkotva, hogy szereti a változatosságot. Egy szép vidék szemlélése. hegyek, völgyek, vizek látása, eddig nem ismert egyénekkel való érintkezés, kellemes szórakozást szokott nyújtani. Különösen az űniiep-na-pok azok, a melyeken elhagyható a rendes munka kOr s Odülést találhatunk oly kórben a hova a
---rokonszenv zotetetei kapcsolnak.
Pünkösd első napján városunkból Tagányi Barna honvédszázados és Volák tfyula honvéd önkéntes is Keszthelyre utaztak. — E város a természettől pazarul meg van áldva, is valóban sir a lélek, mikor látja, hogy e dicső adomány kellőleg kultiválva nincs. Az utóbbi idő sok tekintetben mutat haladást, az emberek nemesebb öntudatra ébrednek, az épi észét, mQvészetiránti érzék is erösödikí de ez még csak keidet, minden téren temérdek a végezni való. -<
Keszthelyen közvetlenül a Balaton partján húszezer forint költséggel, a modern kor igényeinek megfelelő vendéglő épült, melyet „Hullám" névvel ruháztak fel.
A termek elé^ tágasak, a terrasz azonban kissé szűk, de efrúl\'ol? gyönyörű kilátás nytlik a hjal-lánm> Balatonra, hogyieVsokat kárpólól Vllnkflsd
első napján táncmulatság is volt a ,,Hullám"-ban, gazdászok, kik ezelőtt tíz évvel hagyták el az intézetet-; e helyen találkoz\'ak.
Szólt fi zene, csengtek a poharak, csevegtek az ajkak szerelemről, boldogságról, a vidámság zaja, mely közé az északi síéi sQyöltése s a hullámok locscsanása is vegyüft, messzire elhallatszott.
A nap már eltfint a láthatárról, jz égen fekete lethók úszkáltak, melyek a hold s a csillagok fé-
nym gyengítették. Az crn nyoleáf mautott, mikor Tagányi Barda h\'onvédszázados, Hegel Viktor keszthelyi adótiszt és Volák (iy\'ula önkéntes csónakra szálltak. — Egy szolga látván a nagy hullámzást figyelmeztette a veszélyre, de katona nem szokott megijedni, visszariadni.
Elindult tehát o.csónak a végzetes útra, haladt Szl.-Mílmly-liégy tyiá, ■ rfncott a gzélvészszel, hul-lámmal. A hegy aljától vissaa felé indultak s hogy I az evezég könnyebb legyen, Hégel- éa Volák helyet akartak cseréim. Fe\'állt mindkettő s e pillanatban iszonyú hullám vágódott a csónakhoz és lelborí-totta. Egyszerre mindhárman\' a hullámok között voltak, Volák lélekjelenlétét nem veszítette el, sikerttlt a csónak szálét me|kapuid a ahhoz gör-1
I esősen ragaszkodott, hogy életét megmentse. — [ HzllotU társai segé-\'y kiáltását, de önmagát kellett •iweiitenie, azok megazabadintsnra nem i* fiWVH-hatott.
Tagányi és Hégel t léje főlőtt Oaszecsapott a hullám, Volák pedig minden pillanatban szemközt a halállal vívtajiz irtózatos harcot. Felkapasakodeát a csónak tetejére, feje lelett a magas ég, lábai alatt a reitenetés mélység, mely elnyeléssel fenyegeti. Látta a vendégtSbőT kilövellő világosságot, néha emberi hangok la .elhatottak füléibe-, de az ál sötétségében istenen kivül más segítőt hiába várt. Kétségbeesve Ott a csónak tetején, a .vihar, a Ind-Iáin háromszor sodorta le róla, s mindannyiszor megújult az irtózatos küzdelem, hogy a csónakot ismét megfoghassa.
Isten ugy akarta, sikerűit neki. Alig kezdett kissé lélekzeni, jött ujabb hullám, ez azonban oly erős volt; hogy a csónakot Is visszafordította. — Volák ereje megfeszítésével a vízzel telt csónakba is bejutott. De ekkor már nagyon ki< Volt meríti ve, idegei megdermedlek egész valója reszketni kezdett; a csónak közepébe ült s két kezével oldalait erősen megmarkolta. Zsibbadást érzett minden tagjában s e rettenetes helyzetben a bágyadtság álmot varázsolt szemeire. Mikor magához; tárt. már világosodni kezdett s Fenék őrházon tul a nád kőzőt
irverési hirdetmény
11 Fürdőidény megnyitás f I
r
• Íy4t4k rUlillMék 1
• Igytla^ §
J Rutilkii • lagtégtkk éi hrj- bk kw. L
[ > JHIbf\' Mám- é TljlypÁ" f
■ éiáalta l-ski\'éo<bb awflaáfft NrMi U M ét prmulu l«*t> la4*«akfc
• fékéi*) darabos aniét P
II blrmriy Baaay >s#|k a . ul«aa ruatl >■—i _
rtkomíiijökhjb »«»t tarhs>*» t» ji»t»- V
y , \'t** *-4 Üuiyi^l^:^
f MnM Mni*iwtfc*«l «p aqjffcyaékléi ■ hit lé-enw* •tqifil
ji Eled Sümegi Mm éa Tégla Gyái 1 .....m Üt WUm% lUfc-ar-T
2a!a. agám. íf, l»gí.. T 8*1. »a. ik. I«M.
1834 májtta hő 113 át..
A »fwmé»ffétmk kifréém é uükUdim
as érdekeltek részére pontosan és szigorú elhallgatás mellett közvetlenül általam lönénik.
fefNÉlMK pUlUllU\' ilg Ifirf IUI Lfffi.
É régből a megbízásokkal, a bu>ás közelségé miatt — lehetőlegiaonnal, de (kflkáköbt) totyó évi május Bt lg forduljon bárki bizalommal
HECKSCtfER JÓZSEF
M- is »<m inéi^kw aiastsa
Caak az eredeti, faltér csomagok kérendflk, melyeken világosan kivebaUJ
, ené»: KATREINERI
^ Fereiicz-József császár-íurdő Mer ^
Tivadar
H|)iiimá|
Déli vasat-állomás: TBNar mezőváros, nappali éa éjjeli gfamwrt. Mefe« fBrdfik 31\' CaWaa; a rámái idők éta ismeretes istkt csat, Usavéaj, aíi kajak, atlté/ NkMe dk gjrágjyi-táaára. A hírneves, kkáag, halálba, bonok fürdik rétiére kttöa ftrdö tpitutru. ü46t vidék, árnyékol park, ▼illcmoa vttágfcáa.\' Játáayoa árak, tágaa allátáa is, május kékaa I—I Irt aapoakéat éa eiaméljaakáat mohával egytn.
ráfélervMi ié«a|iHiikil ér. BMénr * — .Waywwé méUUdim. —
Nyomatott Fiaebal FlkJp lapu
iilajdariiiiiíi/l
Halj-KaaMsá^JIM.
yttnlromd ntapjáxl foiyó évi május Hó 13-dun.
A aaaV traat—i kir. nli téajaaák ikvi •wátya I rétiéről kfiihíJTé Utatik, bogy Anna férj", 1 -iw-ji\'i. ,_ns___i..l \'Kováét ti/öi-gyné poirf\'ei t«k«* végtetiaftatAimk!
— LapTuruOK — aczeiíorrasoK —■|a ép ferj; Mikaira* »ézr»h»jiá»\'
hneovedő pttnNi látó* elleni 24 trt töke, eaaak 11893 xujtu-tus 19 lói jérö 6 xáuléá kamatai, |7 trt 80 kr té«reh<jfáí kérelmi, Ö írt 36 kr. ijeiraléfie a mén MaarOad i tuWNgafc iránti | régT»hs|tá« Ögyeben a lant na*ea*t királyt | törvény«ék letWeMM* taiiiuA a ueai-áatáast I ;!0i«k tkbea -f 1068 bt«/. alatt W.ttt* I jngulla\'pnak Stflei Hihályné api, AnaaJ murrdőt rm ti- tn» krH «üít Ma résre, továbbá a *<i -ba áW |7i »*, >klen -f 1069. km. a. ialvatt laaailaaaakj 8<le< Mibalyaé a*t>. Sa^p Aaaa vbajláat »«•
t.Utá * M\'í írtra hiartll lala ráw,—* «a| móhbí aawihau as liv. lam itaanaé a<81 — j Spámaan Anna {aéára bekekeléaett ("agyi I haaapeálfiaefi asolgatmi jog ériatatjeall hagya-{| fával \\ .
„BUZIAS"
fyógy fCLrdó
kaik á sm*. tfmmt hk—IkMk >« *jlinilM >1t
kliáwlksl k<rt«í\'*»t»r ír»h«»--i— p*)bi*wi< mm 6 M.t/»r4UM, fttti ffi^liW h ii iitáhtl. HHm rtíffifflMtJlrt él JUwMft.
ir^-^iá
|m„ ■jBigf ii ijiii^imí. w-
hui.ii, UmS, M-A ■»«<«/. «• iBtJfiarai, titiUi i ifl mamim—jf, aéMénuyaii. Isjséir,
Mm*>t k éléiAs »h, Wrtillli) i ll»Ji»-tAi»k«f — ÉMiéir nm>réé nwl tUmtm T i a 1111 r, no L a ■ é a — TlnwkM\'M M UI«aéMél. Iurtiiiiik khéMlia Ia0«a.
ráié«tga<gaiéit( hniiamü
SDO.WO ■árka
A ij aaiylIH m Bfi» " kart i lik
hirdetmény
blTTikSl aa állam által garantirozott hamburgi itggy péna-j
melyen tO millió 402^48fi márkát okveilen | njerenl kell. N
7_ Eiéii előnyős pénMonuélékoak, mely reodaza-lhnl caak íOOÓÖtl aorqegjret lártalmaz, nyer*-\' menyi a kővetkaaAk t A legnagyobb nyeremény aaatlag M0.000 mka.
Júlaiom SOO.QCO márka.
IIM. évi Bsájna ké M-lk aapjáa #. e.
—v- t* iraksr
Sil.-Baláai kőaaég késénél dr. m XdJj félpérau Agt réd - vagy fcelyetiwe ksaboidttaval ■mtanaaéé ayllváeae árverésin ^adatai \'ag. Kikialiáá ár a Iraoabb kitelt W«a>r. Arvaranl kívánók tarteaaak a beeiár I0*t át káwrplnbaa vagy oradékképas papirbaa a ifí»" kü\'dútt kaaékas tabuiéi,
Kell N.-Kaal<aáa. á kir. tvasék awl telekkönyvi -batófájnál IHM. évi máreiaa bá tf ík napiáa.
M 1 K 0 H, tU t-l,-—-■
IIHI
F irfér. S
1 nyer. a
2 ayer. á .1 nyer, á t nyer. á 1 nyer. á
_ M ny. á MXJO m. i
ion,000 re. j 101 kj. á " 3ÖÖÖ m. j 100,000 m SU ay. a S0Ü0 m.1 75,000 m. T A ny. á 1S00 m.1 70,000 m. 756 iry á l(XW m.j liőOOO m. | 1237 ny. á A00 m. 60.000 m. 31 ny. á 300 m.1 .^- ngar, á á&JŰŰŰ-m I nyer. á Ó0,0l0 m.
1 nyer. á éO.OC m. iw uj ■ >■,. ><v, ^ - á ayer. a HP, 00 m. ! lug«g ay. á\'CT, éO, MLjJ $ ayer. a—ISjOOO m. \' igésakaa B6.I00 ayir. 2ó nyar. á 10^>0ü m. j a melyek néhány hóoap alatt 7 r^ssbia Üiliiw eldöntetnek
Az U főnyeremény kitesz 80.000 márt át a t
I HU ajr áiim ■
.13960 ay. á 148 m. 5
f 7*r w>, 9t Im
Fontos minden háziasszony
éa
anya részére!
í 9
L Elismert e
lagjabk
VECYIÍÉK R.ARKÁVfeHQZI ^VCACA^VS/^ KATHREi^Bi Knetpp*maUtaUvú> ^
májával
KATHRElNEk
lá**jf 1 \'»\'■ ládi kateUk ittévil áio* bír. Ka u(4bbiho< kadétban agy karvad ktWibb a frt«r>«i e>fndö
ttnripp au|iU4áW)a hMaaálatkaa a léánleatth vetyfi>ai a babkátélfra, laaljaéá aa igWéyi káraaaa
----, -—-j. —r—---- — ka á alkatrészeit egya<ec-mÍBd aieavéaab.
osztályban 66imi m emelkedik,« 3-ikban 60 0)<0jS ,r * TUDPlVCli __w. . . ...................
».,ar4-dikben 65.DC0 tri, as kikben 70,\'<-0 m.t ■ KA THREINEK ja^rfrf oly kittotwt ké«it-
a 8 tkban >76,000 m, a 7-Jkben 800,000 márkára éa a 900(000 aitrkás jüialöwmal rselleg 5= 0,000 márkára.
Az első nyeraményliuzásra hlv. megállapilott ára az egész eredeti sanj^yaak csak . 8 trt 70 kr. a fél • r • • .1 Irt HT) kr. a aagyad • * • . — trt 96 kr. beleértve a német birodalmi bélyeget.
Minden résztvevőnek a byzáa után felszólítás nélkül azonsai megküldöm a>hlv. somot, jegyzéket.
1 * iUuLMjaMáut nltélnll MfMÜá^ i■ .. . vm^v^Mn^w, ci nnnvi, wtűuiwi ,Cl,cI ■
malyböt a 7 osztály nyércméayaiaak bet éle éa el
•wtkatt tfdoa rlkraaitkrta. Í!ÍÍ5 » s«m««i aKUbaü á.
K.tlKreiner ^"W Mdja <-m»| ki aatlaéaat áhal ovoma\'ékfs-ti
rifta ú m\\l Halli." mámAHma tZdipUás.mtfl aétáéséá
KATHREINER tUitáoél»eire, ktl«a**ea Mkaét. gy.waak>kaét
vér—géayakaét, (yaaaor- és Idégbete«ekit4t Ur klUaé bataaaal
KATHREINÉR Kneipp-maláta-kávéja
mindenüu kopbató — \'/ " * "
KATHREINER
kiló
ár.
wial baiai gyártmány UtluS em-ládi é> némalf i kávéi — waly
■ailgp auláia^áiij* U<k«MW|i «ia« — ataaoauiik Nyitva kí»*n arn vagy onláiJaáara wulfci 1---\'—luiasi\'audó---

II g> A »éaa ük IW. (*fm m^.
■ Horfoay-PaÍ«-£iyalJer
H ilniKíi diái ia—jé ktmmé éwaat !|H U n|HBÍMMakt h^MaMki " ~\'t 11 I tHoiT néz* nrmiiiniM aantt «|
I J^B xt>4 f Hej yM^ witi én ti ti
\' fii i n l\'i f r r TT h r*i -— \' t\' i|Viltili MÉBV dWtMMMa Mnk áe awampa akr 1lékéi mttlttm aaa éMNl
M ChOT? él«. i\'<f«lM « kr » b n : II iLta kJ xa^atakMkHé m laMM mi, ai
{■ IMal bmtfiil immmmm. lninHli ak
■ aéni a Jtmgmf ié»aun tpémm, akk r j aaiuM i||iiil. un «m a rérét |«Mm
!■ ükaMptakkt kinlláhMhpa \'Mki w ikt kiua aia Mk- M n1 jnt 10i<4k 0toiaHaawkkk VI H g^ÉMMka m ttmj wmdttkmP hé 11
■ ak5 •<«? wy^jw ....... H|
Nagy-hanizs*, esti löt lök
1891 május hó 17in.
tniodan értélé ■ haza tuHuit lüldjéből nyer (ápot; kinek szive feldobban, — mikor a haza nagyságról, dicsőségéről van szó, s - ki n*m ijedez rémképekifli, mikor a nem zel kegyeletének ad kifejezést valamely nem zeli ügyben.
Jóságos királyunk, kinek alkotmányod fel-logisábatregT^ttoairmagyai1 ember senr kételkedik, megbizhalik e nemzet loyulis hűségében, annál inkább, — mennél inkább nyilkalozik meg e nemzet Őszinte, magyar érzelme, melynek példás dynasiikus hűsége páratlanul ált a continensen.\' É—Ágért hiszünk, az igazság diadalában,, mely minden ármány és fondorlat danára uM ~ fo]f törni magának, t melyet -ideig óráig vissza lehet tartóztatni, útjában meglehel akasztani, de végre is széltiporja azoM kik kerekeibe kapaszkodnak.
A gyűlés tárgy jorouláoak éfdéinjégés meg- j zetének léleiilése és felrirágoztatáM körűi már bestéiéit előtt olriiáir* került a kerül, elöljáró-I is nem csekély érdemei vannak, legutóbb a zené* aág üléséről fölvett Jegyzőkönyve, melybek a kép- misék behozatalát tílzle ki feladatául a az ő bns-vltelőiég elé terjeszted több javallata a napi rend diló befolyása folytán történt, hogy a Knobioch tárgyalása során élénk lanácikozá* tárgyát ké- J karmester vezetése alatt az általa betanitott tűz-pozte. Az egyeteme* -gyülé* egybelilváaára vo l oltói zenekar tagjaiból ősszeállitott zenészek * aatkozólag a képvköíífsóir tu igáévá telte a kerül.! műkedvelőkből álló épnekk«r pünkösd első napján elnökök gyűlésének azon határozatát, mely szerint i a helybeli Szt. Ferencrendiek templomában első
mind addig, mlg az egyházpolitikai Jyátlatok a
törvényhozás által lenom tárgyaltattak, a congres sus egybe ne bivatiók.
HatározaterÖre emelte továbbá az elöljáróság azon javaslatát, mely izerint a közép é* népiskolák egyöntetű hitoktatás tanterv kidolgozása céljából egy többtagú bizottság kiküldessék. E bi zottaág tagjai Dr. Neumao Ede, dr. Herzog -Manó, dr. Kobn Annin, dr. Veuecináer N. telké azak, Holfmsnn Mér hittauár éa Svsri hamu ügyvéd.
A bitküzaégi hivatalnokok számára léieaitendő országos nyugdíj intézet tárgyában boiazabb és élénk eszmecsere után abban állapodott meg a gyű léi, bogjr egyelőre a hitközségek a lkam slzott-jairói és ezek éri fizetéseiről bitelea statisztikát adatok gyűjtendők, éa ezek alapján ^megkeréstea-■ék ■ kerületi eloőktik gyüléie, hogy oly országos oyugdif-atip létesítése érdekében a kellő intéz kedéseket mielőbb megtegye. Ez alapra gelsei Gntmana Vilmos kerül, elnök m.ir is 600 frtoi adakozott, mi lelke* \' éljenzéssel tudomásul vé
A IX 1 u. köuéfkerftlet köz yyüléae - ..... ■ «"■
AlX. iir. kOaég kárfllei képviselete f évi május bó U éo Kapomrott gyttléteutt, Jeloti voltak gel-.ati.Qatmana Tijmoa kerül, elnök elnöklete alatt: Bakonyi Ferenc, dr. Hertog Manó, Svare Samu, Kuuti Adolf kaposvári; Rapoeb Gyula, Rothichild Samu nagy-kanizsai, Pollák Lázár al.-leudvsi, dr. Boffmann Soma Maadl Pál ketzthalyi, Lőb Ignác, Koha Ignác etabreadekt, Simou Adolf k»-—polcti, dr. Wollak Rez*6 ciáktornyst, Eptteitr j^PÜ^amgi; Bwáia Lipét >aaa*i, Jünker-&, Ksufmauu Samu csurgói, dr. Kohu Ármin, Katner Adolf azigetvári, Dorner Samu, Steril Aduit\' barcsi, Hirscb Adolf, Rotter Dávid, uagyatádi, Weisz S., Braun Ede somogytzilh, dr, Fiicber Gyula, dr. Hofffflm László tapolcai, dr, Mmuer Autal zala» ut-gróti, \'Lamm Miksa ádándi, Münz. Simon, Steiaer Ignác marcali képviselők és Somogyi Henrik kerületi titkár (Távol maradását 6 képviselői igazolta.) :#; l!tia.n
A gyülé* megnyitás* előtt Bakonyi Ferenc mint . u!" x l ■„ ,,, u a
a kapuvári bitfcfeieg elnöke, gyülekezete uevé • , »I«P lite.\'te.ÓDekmódfit jllctöleg elfogad-r - a Sí I Hapoeh Gyula a lm javaslata, mely izennt
alapító-, pártoló és évenként egy forintnyi
pplscfí elnök, miután a kaposvári hitközségnek e ixivetaégeért az egybegyűltek hálás eliiínerését nyilvánította, a gyűlést meguyitváír,
Az ukolai litojrat\'ób utazási általánya réféDéO 2i\'0* frt évi járuléz szavaztatott, meg a gyülé* által.
Knnfi Adolf inditváoyara baftrozatképen ki-mondta a kápyjiglősÁg, hogy a UL kerületben egy kerületi mola alapot létesít a kővetkező reo-delkezéatel. Ugyanis aa alap kamatai és jövedelme fordítandó: ._.
1. A kerület állami é* lelékezeti középiskolákat látogató zaidó tanulók, továbbá
2, a budapesti ziidó leminarlumot végző zalavágy toaogymegyei illetőségű rabbi növendékek ötzlöndijasssár*, végre
" 3. E két megyében segélyre szorult izr. felekezeti iskolák és az arra érdeme* zaidó tauitók I
ben örömének adott" kifejezé«t a fölött, liogy M ^ ■
^alkalma oviit a kerűletbeli z*idó*ág auuyi kiváló «oé .r.» fW.1\' iMfi"^" i^ftjff ^akjlt kebelében Üdvíízöllictüi. Erre getwfWff^^ maua Vilmos kerül
üdvözölte a megjelent képviselőket é* a jegyzőkönyv hitelelitétére Hapoeh jtynla és Hotb*cliild
Somogyi titkár Áttolva*** ezutáu a kerül, ejnök lég jelentétét, anaak u ntolió Ülés óta tolytatuü -■áhiláéaárgl, = mely . többek bOAtáizóláis után
ImJ--- I I. — ,11.------------———-
tttuomasni vetetik.
volt A nagy vihar irfp anrinrts n psrtrtnkcil
tetnek életbe, mely egylét a kerül, elnökség lel Ügyelet* it elleuőrzáio alalt íolyta\'ja mttködéaét.\'
Ez ctzme oly élénk helyesléssel ét leikerpár-toláatal találkozott, hogy az üdvös célra többen öukéct nem lényegtelen ÖMzegeket adakoztak ; éa
Adoli, Bakobyi Ferenc 100-100 frtot, Brano\'E., Hoffmaun Homa, dr. Holftnatiu László, dr. Wották Kez*ii. Jüaker Gusztáv, dr, Fiscber Gyula, Epstein -Vilmos, Rapoch Gyula, Lamm Mikis, Doraar S. él Kuhu Iguac 50^50 trllal járultak aoagylelkü vállalathoz. "
F.rtssllléattnk a/erint q gytlU.t kltvntft diatla.
iabeo működőd kőire Veber vikárius celebráláaa és két Szt. íjgrencrendí szerzetes segédlete mellett tartott ünnepélye* itteni tiszteleten.
A második bemutató pünkösd másodúnnepén a városi templomban d. e. Ú ónkor egy ritka ünnepélyes ceremóniát mise alkalmával tőrtént, melyet tnint celebrans ybelez; mint diaconu* Ernyey, al-diaconuskep Kalcsok és ceremoniariuakép Vitkő főt kegyes r. tanárok végeztek. Egy üdvöa eszme kezdellegetLerőkkeli kiviteléről lévén szó, ezen körülmény, és a cél— az itteni tisztelet emelése kizárja ugyan a szigorú bírálatot ezen első kisérlelek leletlés ezéri csak annyit jegyzünk meg, miszerint elismerés ifletr a kezdeményezőt, mint a közreműködőket is n kezdet nehézségeinél fogva nem várt eredmény felett, mert ugy az ének, mint a zenekar teljes összhanggal s a jelenvolt hallgatóság általános kielégítésére működött s es szolgáljon buzdításul megkezdett művük tovább fejlesztésére a közreműködőknek. Mint haljuk : a zeuekarbul hiányzó s a templomi zeuéhez nélkfi1 lőzhetlen űstdóbok s egyse fuvóbangtzerek be-szerzésére« történt már intézkedés, —— i .
Kzuual meg kell emieieznonk meg pűnttota Ünnepén a városi templomban d. e. 10 órakor tartott ünnepélyes isteni tiszteiéiről is, melyen Habóchay tíyörgy v. polgármesterrel élén a városi hatóság tagjai 1s je envoltak. A Nith Norbert Szt.-Ferenerendi zárdafőnök áltál segédlettel celebráló énekes mise alatt a „Sanctus"-kor szólallak meg először a templom részére ti megrepedtek helyed beszerzett qj harangok, melyek a régieknél nagyobb terjedelműek 8 súlyúak ugyan, azok
kellemes csengését azonban nem pótolják, mi an-__
nak is lehet eredménye, hogyjáratlan kezek Eán-nak velük.
Tollfottában
Nem tudom én azt leírni.: mit éreztem abban a pillanatban, mikor meghallottam, — hogy a fő«" rend>ház megbuktatta a polgári házasságot.
El voltain pedig rá készülve, még is megnémított teljesen egy félórára a leverő hir. — Valami kinos,.fojtogató nyomást éreztem szivemen. Talán a kőnvek rejíéit lorrása feszegette falait! . Nem aa tájt nekem, hogy- a polgári-háatgeág megbukott, (mert nekem és bizonyára tenger sok tetebarálöMnak egészen mindegy — ilyén" vagy amolyan házasság) a polgárt háZásságol sohasem tekintettem célnak, hanem csak eszköznek a magyar államiság konszolidálásához. Es ép az tájt
n"(i)it\'" Miatt al, hngy milr^ii aa Állami-
Minden erűjét összeszedve, kilépeti a csónakból és esti K órától reggeli 4 óráig tartó küzdelem
után száraz löldet érintve lilhiivnl u InlHiim
ttrtól mentve érezte magát. A b^szent-győrgyi vasut-állomátra ment, hol óldalfegyvéréf leoldlák
* rjihába öltöztetve, a gyorvonatlal Készt helyre utazott.
A szülők, barátok, kik az éjjelt aggodalom közt töltötték; örömmel norilotlák keblökre a megmenekült .ifjút. Hégel hozzátartozói pedig remény* telenfil siránkoztak.
A városban gyorsan terjedt el a hir, t az om-berek csoportokban állYjtftéfáólték naflirntnyr/ii Folyó hó 14-én délután Horváth őrnagy és Fleischaker századot ít Keszthelyre érkeztek — Bután tzemléllék a esóuakot, mely litillársuknuk koporsóul szolgált, Kérdően tekinleltek u lliilalon habjaiba, de azok az eltűntekről felvilágusítáit még nem adtak. — Valószínű iieháiiy nap niüTva (eljönnek a Víz színére . , . j t\'.sak hogy nótnán mozdulatlanul.. A megmnekűlt Önkéntest Kout-helyen szülői ápolják. Szalirája lemto a sortnak, ha s hvllámolfból ktisabadultal a nagy Iái dönttná tlrba.
Seregély DeetO,
komáu szintén többen adakoztak a mondott célra ugy bogy összesen mintegy 1S00 forint gyűlt
egybe. ——:- ; . ,,
—Az egyleti ■alsiwzsbál.vzat kidulguzáiára J IllikW Gusztáv Kund Aaolf és Kapoch Gyula képviselőkből álló il tagr bizottság küldetett ki.
Végre több apró Ugy elintézése után elnöklő a kaposvári bitköziégaek, valamint annak elnökének a szíves fogadtatáiért bálái köizönetet mondva gylllést berekesztette,
Hogy a kapoivári hitközség által rendezett fénye* díszlakomán lelke*, tzelleme* fölköszöutök nem hiátiyoztak, ftloilegci klétpclniak.
egység eszméjét diadalra jUtttónf-^^ea- kínálkozott egyetlen eszközül egyetlen módul: akkor a nem-zei millióinak sctpíiii mellék érdektől nem beku
0 0 0
lyásolt közakarata elé oda áll a reakció, — hogy megállapitaa . hazát boldogitó szárnyalásában a nemzet géniuszát.
Atn nyújtott volna valaki u nemzettuilárdi tásra törekvö milliók közakaratának egy más módot, egy más eszközt, amely a magyar állam konszolidációját biztosította volna, amely biztosított vu]i)a bennünket arról, hogy mindazok a bajok, mik eddig kötöttünk az egyenetlenkedéa, a saét-
Ünnepélyes misék.
I\'ünkösd Ünnepei az idén Nagy-Kanizsán u kath. templomokban kUlŐnöi ünnepélyességekkel egybe-1 knpciolvn multak el. Kedve* eialeketetü Groszmanu Ignár kegyes r. tanárnak 18H3, évben történt elhunyta, Ót épen azon neme* busgalmu törekvésé\' | hon szakította meg, niolylyel Nagy Kanizsán évtizedeken kereiztűl ellingyvs volt zenés miséket, nemcsak egyéni tevékenységével, jj hanem saját költségét tjéül kímélő ügyszeretettel meghonosítani nkarla Kihaltával tizen a kath. itteni liuteletek | niagasalnstágánsk emelését érintő kérdés, isméi hntaiii Időre elpiheni f mlgtan Knortior (iyörgy a nagykanlaaal tttiolló-ngylel derék föparanotmÁa Itllink városunk több társadalmi ét jólákmiy inté-
eleuyéttnek; mi bizony szívesen lemondtunk volna n polgári házasságról s épetiséggel nem feküdt volna lelkűnkön a gond, hogy egyik, másik felebarátunk mi módon, — egyházi vagy polgári uton*követi-e el a házasságot? De mivel aa állami [egység megteremtésére, tllamuáguak megsatltr-oitáaára csak ez, egyes-egvedöl csak ea mutat-I kosolt célraveaető e*akőiül, ue csodálkozzék •enkí, ha minden hazája é» nemiete aortán iga* HStívv ortssol tatüngö, aammi luellákárdek által nem belolyátolt és meg nem vo«*lcg«tett hazafi lelke elborult, mikor látta hogy a nemaet aspiráctót-I léi telieeen idegen vagy mereven,, a magyarok ia>
Nagy-Kanizsa, oslllilrlök.
lenéi megtagadó módon elzárkózol! elemek reakciója jut diadalra a nemid k\'^tiknrnlévai szemben. Kz első benyomás oly keserű hatásál azon ban azóta már nagyban emyhttíTre W\'eíerUnok bécsi diadalútja.
A minden lilében Őszintén magyar minisztereinők tiszta bort öntött n ielség poharábiy_ lep-lezedenQl megmutatta a szegény magyar nemzet nek immár csordultig telt poharátjn és azt mondta, hogy: •fölséges urunk, ha lehet, múljék el tőlünk e pohár!«
A király megrendült bizalma tért-e, vissza teljesen vagy Wekerlének ecsetvonásai voltak elég markansak a helyzet föstésénél ? — biztosan nem tudhatni; de tény, hogy « iym»«t nagy-aspinF ciója érdekében érős kézzel reformáló minisztérium helyzete hatalmasan megszilárdult s a reformok hajnalára-verődött fellegek oszladoznak az előtt az ellenállhatatlan vMgmtig előli, melynek Wekerle mindig munkása, erős meslere volt — az egyesülés királyi művészete elölt. Most már visszatérhet belénk is a bizalom, hogy a veszedelmes főreiidjhAiL ii iimnegy játélt nenv —fog ntgyi<ennyolm eredményezni. Bizhatunk, hogy a legközelebbi jövő eseményei Jskeszlk a nutgyar -wemaot kcBóből aai a-esordnlhg telt poharat, ~ melyet végső esetben, sok meddőn maradt békés küzdelem után még is csak ki kellett volna ürítenie._______________
Most már hittel bizunk, hogy ez a keserű po-bár el fog mului tőlünk.
Zala. 89. szám, £8, Igpl
HÍREK.
— Eljártét. míyil»n .Tó»«( imlái—(goaogy-megyei gazdatiszt t. bó 11 én jegyezte el Wéis senböck irma úrhölgyet lapunk kedves éa szellemes munkatársát. — Az eljegyzéshez szívből gratulálunk
— >A Balaton áldozatai.* Ily cimü tárcán k-baa emlékesünk meg — tüzetesebben pünkösd első napján Keszthelyen történt balatoni szeren cséllenségről, melynek két emberélet esett áldó
les adakozások, pána, valamint étel és Ital nemű eket il\'etöleg, bárkitől szívesen fogadtatnak — Az adományok junius hó lö-án délután három óráig a ftoífárrf egyletbe küldendők.
A sörgyár parkja. Mégott van a bejáratnál á táblácska: „idegeneknek liloi a bemmel1\' de azéri a sörgyár parki vendéglője pünkösd vasárnapján mégis már mggsyili a nagyközönségnek. Dacára a vasárnapi kedvezőilen időnek ezeren; meg etzeren sétállak ki a >Örgyári parkba, hogy ott élvezzék a szabad levegőt és a nalalmaigyár iözetét. A sörben sokkal naryobb élvezetet találtak az olt levők, mint az időjárásban, de azért sok emberre egytorma hatással volt mindkettő, amennyiben-nem bírtak basa menni. A látogatottság pünkösd másodnapján még fokozottabb mérvben nyilvingit, A tűzoltó unikír saéreltnz lattá az óriási közönségei, mely ugy találta, bogy a zenekar még soha ply kitűnően nem játszott, mint a sörgyári helyiségben. A zenekar tagjai itt igazán eéműkben voltak. A helyiség még teljesen felszerelve nem lévén, olyan képet mutatóit, mint egy tömeges kirándulás a szabadba. Improvizált -ülőhelyekén és asztalok mellett a köznép az uri néppel egyetemben tüntetett a kanizsai sör melleit, melyből nem kevesebb mint 20 hektoliter logyott el e/.en két nspon a kerti — ImlyíBéghmtr Bély este""vl1 lányos tényben úszott """ Most már bizonyosra vehető, hogy a sörgyári park teljésen lierendesve, kedvese kirándulási he\'ye-Jesz a küzüuségmjk,_4 sör klTttnőVöltá már a vidéken is ismeretes és ennek TtBszSnhelÖ, hogy rendkívüli nagy megrendeléseket kap a gyár. ^
p———A- zalamegyei sgghirööiók iwtflTéiébe ujabban 3 fóiini évi lágsági díjjal a kővetkező páKtpló-lpgok léptek-be: PergírJános, rfj. Fss; selholer József, Sommer József, Rosenieid Adcll. Práger Béla, Bogenriéder József. Weiser József, Grünhui Fülöp és fia, Kripác ignátz, Danaoha Ottó, Neu és K\'ein, Belus Lsjos. Fialovits l.sjflg, Hiatkó János, trniler Józief, Reichenfeíd József, Reirete (í., -Unger UímannE., Bellbeim és Guth, Slrem és Klein, Jandu Károly. Adományozlak a
JWi, május bó 17-40.
kimagasló alakjának nem lesz Nagy Kadlsaáa jolalomjáléka. Köaőnségünk szívesen ragadná meg az alkalmat, hogy Könyveinek kiváló előadásaival nyújtót müélyesetőrt elismerését le-rójja, megadva ai érdemnek \'jutalmát.
— Hymen Rtrger Manó az slsód mbonü Hirsobler eég kotort göstüréssének igazgatója fagyat váltott He/fmemn Zsófia kisssssonynyat Urbovskoa. fíreier lanáa aagykaaisaeJ fiatal bőr-kereskedő, ki több mint 10 éven át aa Ebsnspaagsr fiai czégnél volt alkslmazásbaa, e hó 13-áa jegyet váltott Nmt/el<l Henrik első donborai keresksw és birtokos leányával Ttnka kisaa zonynyal.
— Dr. Blau Simon orvos eddig a délsalai ta karékpénztár épületében birt lakásából a városkáé épület emeletére költözött, ^—-
— Majális Qalaén. A gelsei iskolás gyerme keknek örómnapjnk volt e tré"£«, mHror la tanítóik vezetése alatt zeneizóval kivonullak a.közeli erdőbe, bogy ott élvezzék az arany szabadságot. Mintegy 230en voltak az apró honpolgárok, kiket a nap folyamában meglátogatlak a szülők számos lanügybarát, kik örömüket lelték a gyermek örömében, melyet főleg Selimij/ Imre fő-tanitó akadályokat ne n ismerő fáradhailan tevékenységének köszönhettek. A költségek fedesé séhez jáiu\'tak: li avius Karoly 3 Írttal, \'Sebes-" tyéti József 2 frt, Gél-te községe mint testület 2 frttal, Kngler Sándor l frt 85., Tánrzenberger |Jáno«\' I frt, (Lttermiyimé, Bflrfindl József, _ ■Horváth-János, Simon Jónás, Mestari íisjos, Pirhel Ferenc* 50—60 krajcárról A gyermekek mulaiBá\'ga esti 6 óráig tartott, a felnőtteké t—S órával tovább.
— Czigarettapapir. A Isgjobb minőségű ere-deli francia „Garíouoht\'Ex^iii itis* cigaretta hüvely kapható Fiséhei Fülöp könyv- és papír-kereskedésében Nagy-Kanizsán.
— Turistáknak. Hossánk érkezstt teljesen megbízható értesítések szerint a Kwuda-léle köss-vényfolyadék jelos turisták és sporttértlak által
leiiület alapja javára: Kráiner Gyula 2 frtot és hosszabb ulak elölt és után jó eredménynyel
Fábián Zsigmond 50 krajcárt. A testület szíves használtatik. A Kwisda-féle köszvényfotyadéknak
pártolóinak köszönetet mond ez elnökség. — ezen értesítés szerint — aaon tulajdonsága
— Juniális A náktornyai jól. nőegylet ju- van, bogy as iznokai ellentállóvá és s legna-
nius hó 2-án segélyalapja javára amagy. kir. ál- gyobb fáradalmak mellett is kitartóvá teszi. Mis
... lami lanitóképnö intézel kertihelyiségeihen ta rfozl e szer az elfáauit israokst felfrisatii éa s
aaiul. Tőgdngi-Barna nagykanizsai honvédazáza- j vasai tánczmulalságot rendez. Rendező bizoiiságfársdtság vagy kiaerüléstöl okozott fájdalmai
dos, Hegel Victor keszthelyi adó\'isztafc Volák Bernyák Károlyné, elnök Czvetkovics Antalné, msgszünlall. — Gyalogolók és • pori egyéneknek,
Ditirich Jánosné, Hickl Károlyné, Dr. Krassovecs Hargitai Józselné, Pethő Jenöné, Tóth
Gyula öakéales eaii 8 órakor csónakba ültek és eliadnllak végzetes utjukra, honnét nagy küzde\'-aek űián esak Volák tért é\'ve viasza. A szeren
.hiM báttfln reggel jutott él várnannk^ b* és itt nagy izgatottságot kelleti, mert a szerencsétlenség egyik áldozata Tagányi százados kőuzer^tetnek örvendő tjazt volt, lltgel padig rokphsftghan áll ÖShb nagykanizsai előkelő esn-láddal.
— A nagykanizsai kath. lő^ymnaaium iljusága
Ihflfc éVÍ aljas kA frtt.án «n<wh«lnn lU nlón K
órakor, a főgymnasium nagytermében a műének-, zsns- és saavalatból záróünnepélyt tart, melyre a t. szülőket és tanügy barátait lissléteirct meg hisja aa. igaagiléiág. MíWoroiat. « TatásfHbdr Klöadia a főgymn. énekkar. 2. Mondaee. Wenzel R.-tól. Előaqja a főgymn, zenekar. 8. Szavalat. Előadja Kopáosy Gy. 8. oszt. tannló. 4. Fantaisie Uongroiae. Vlasita Károlynétól. Előadja zongorán Sallér Aladar 3 oszl. tan. 5. Magyar népda\'ok. Előadja a főgymn. énekkar. 6. Concerto. En la ainear. J. o. Anolay-lól. Hegedűn zongora kíné-feltei előadják Kripácz L. 8. és Sallér Aladár 5. nszi. Isnulók. 7. Szavalat. Előadja Steinherger Győző 6. oszt. tsnuló. R- Tirolerlied, vá totsiok-kai. Kamaer G. ifll. Fuvolán zongora kisérettel előadják Major (lynla 8., és Fuohs Károly 6. ösít; laaulék. ü. 1 pályázatok kihirdetése. 10. Wskerlé induló, Balogh K. tói.
~ Oyéazlap. Mini utólag értesülünk Ktiáw Bo\'dizaár elhunyiáról a\'csslád és a már emiilelt testülstekea kivül a kitkanitmi polgári olmikör Is adott ki gyáisjeUntéat.Eseti körnek az elhunyt színién tevékeny tagja tolt.
- A kar. jót. nőegylet kóréból. A ber. jói. nőegylet I. hó líUn tsrioii válasstmányl ülésén •Ihstároste. hogy junius Ifl án s polgári agylet kerti helyiségében tánik\'sl egybskö\'tllt nyári síulalságot rendes. A kertben sátrak álllttaln k
Lajoané
Woílák Kezsőné, Ziegler Kálmáané, Fink Aulai, :£fc Hajói EerenCj Kovács Emil, Mayer József, Mesterics Aladár Mólnál Ferehcz. Xsgy Elemér Neumnnn Salamon, Szilágyi Györíy, Thordai János, Timár Mihály, Vsnc»ÍDÍ József, Vássöny József, Wettendorfer llartalan, Zakál - Vilmos, Vrannics Jenö. — Kezdete d. u. fél\' 6 órakor. Beíépji díj.: személyenként 1 frt. Családjegy 8 ifi. Felüldzeiéaek hflazftnetliel lugniliatiial. A\'
mulatság kedvezőtlen idó esetén is megtartatik. A hölgyek kéretnek lehelő egyazerü ruházatban mag-
a azakférfiak állal lett ezen utauiaiáe igsa jé szolgálatol tehet.
X LélekssssM tss>>«lf Mjt Is s kuiuMti *W
tsáaykikásasilá afylat aj palotaiba* a Mji hó *W upj^-btn. A aárktvd tatlék le mm ípüUltisa, wljal as anrtat a Ttréa-kSratoo, károai alaáit sW koailakaattal aasllalatt. Aa agylat tlaktli állását toktpréUU Ustmm véltét aM^é blionjrltji as.a Urtlaéa/, ko«r as laa^pUp«n » aaékasM-Tároi vaaérftráai: Osrlócijr Zárolj is Mirkss Jéaarf polgár ■aaloNk, a Lipót- ia Inaébat-Tiras onaáMjktéai Upviadü: Vaui Mór ia dr. Moraata^i Károly másMs aái ktUaMnri agya** -főalak■ \'*—l^V"* ~
gok léptek be: Ilarseh Henrik szállodás Perlak, rendasiag fizetett 2 forintot, Kele György kotori jegyző rendes lag; Rabensiein Samu ta karékpénziári igazgaló rendez lag, Kollay Rókus födbirtokos Kotor rendes tag Spiegel József grá molitó tag Kolor (fizetett 1 forintot.^ Pollák lg náoz gyámolító tag Ko\'or, (fizetett 2 frt 50 kr.) Po Iák Lipót gyámolító tag Kotor, fizetett 1 fr>. Pollák Henrik gyámoli\'ó tag Kotor, fizetett 1 lo-rintot. Vlasics Remus gyámolitó lag Kotor fise-r tett 1 forintot. Ehrenvs\'d Béla gyámolító /ag Ko or, iízelett 1 Irtot. B. 0. gyámölitó-tag Kotor fi-zetistt 80 krt. Sáfrán Jáaoe gyámoli\'ó-Ug Kotor (Bzélett 1 irtot:Rózsai Mór gyámo\'ilótag Kolor, Hzeteit I frtot Szalui üéia gyámolitó tág Kotor lisélétl 1 Irtot, Keli István gyámolító tag Kotor tizeiéit 1 forintot, Kotori laksréknénzár Kolor, rendes ing. Engl OdÖn Kolor renuea lag. Domi-nlos Mihály Kolor rendes tag. Pataki V. gyámolító ing (fizeteit 50 krtj
Jutalomjáték. Hahnel Aranka aaintársuls-lunk kö«k dveltségll smudéjének szombaton lea* lulslomjátékn, aslnre kerül .,,Komeo és Ju\'la.,\' Ili nép lelinlségü ksilvtlt stlnésanő a iiinházlá (él, melyben liid*g sültek, lésstsaemllek, Italok I togató kUntlnság keiivenocl klisé larioaik, miről I Iss/aek kaphatók. Hsleptl ülj eaemélyenként í gy Irt Jutáloeiláték. mélyre nlvsaóink silvea llgyal-1 keroaa. — Kgy szelvény V> kr. Kitűnő ételek éa niéi lallilvliik, lilsonyára fényassn log táiiuskodni. ililokrél s nöegy\'et legjal gond\'iSktHhmk. önkén Igau mmláljuk, Imgy A\'/ínymntk a társulat eaen|
nyitott* oiff, kiaak btrasaU aaavai atáa kálé«taé( hasa a terénlbe Mvarta Armla áaflkOt a -it. Wlttmana Mér tartón u agywltlot 11 ávi fol;toa artabUi ■Ikkáéaéell Malta tnlik« baaaéáot ia aih^paratat aaaaa tawlaa a lagartaakb
^■be ujabban a aoveikeafr ta- i^^^S^\'i^^BÍSifflíia^kikLstu vut • nomos ott ssoIgalálábaB\', z-boldogtij lorfsaatteébw filotel
Mf *édl(i pálfáját a |taéa( aaltja kossakaáal (qt aáf szebb jüvflért. áa ünnepi busád aUa btillaaaWttk I Béea Jiasof nabrása áltat kásaitatt ■iráni aárkévH as ifáMka a okkor ilUláaoa U(j árdokMéás kist s aaákas tSrám pol-(ársNStaro (toriAcer Károly kir. laaáoans saolt mii A pol-girmaattr ktiatnatat mondott u agyallataak a ftváiaa soriba osoa kiváló klaktasaa iattsot UtosiláMárt, a asly-aik párját aom Uljllk a kaaálua. A küa—l|álatkaa oltMiMi koamu át takoMala tavákaaysifáaak oalákii kW Mnnt irta mag HJ aulákét, aat t. L, kogy 6 volt, a ki W ávval tstlill, mint Poat várat ktlóaá|áatk ogylk jogytöjo, oa olai btdtpMli loátyklkátttiló ^ylat alayakéljrlarrtatttl folSI-VllláálU U t város kattalUáák jóráktoa vémtl tüttr-[osstolfo ilriliawiil walikislk ttta, mtrl aa ilw ■\'■■"» aua kikelt, as i aatutl etstt aóUa f* attyjyi, a ánantttta jótékony gylniloail teánkra it tetrtkrt. As agylat táját tnjt, táját ■aakártáft állal óvtlzodrflt ivtiatdra aaajakk dktrtktl irt a aa Jót tatk aaiUsak kaattattlai, hogy Mg-•liftdáMtl ttkittktlMk ?<Msa aa wvlit matti t nmtstott pityáYa t atnt nagy kiactadatáfi mU«lilrt,tntly»t uteylM MiUtttt t btUltaal t Jivikts la kivalva na. A polgár-■taltr tsávtl általinoi Ulkostditt klllattsk. kaltk MamT kitsiatlal mondván agy UMtóasy ytlgánattitf trwk aial t ükbl jelen volt tlOksKMyaak a aalvaa tin)iliaitir>. a minden ItklaltUtta slknrtlll saip laMfáty vifM ért, áa tgytikltl, Mily tM vOlt t Higykr kaiáku. wly a IIM-aDtaig alvik attpall, Igia aallárá kalysaiatk irvttdt artMa aa tlaikaigitlgM«aióaia ktiaaaiiii ieiftl nlHéántrt, as tarttkltl t aagv ísatatii l|y«|Mit ta a WfMgyokk aár tiklttn Mi«ieitaiU.
Wiff K—im, vasá.ji a11.
1! Fürdőidény-megnyitás 1!
pünkösd napján, folyó évi caájua u.ó l3-4n.
— Lápfürdök - aczélforrások®
- " w
Zala. 39. szám. (6. lap.) 8k M./1I1. 1894.\' ......... r
\'Árverési hirdetmény.
1894 m/ijus hó 113 áii.

„BUZIAS
g^óg^r-fHlxdő
A nagy-kani/ani klr. törvényszék ikvi osztálya1 fésjíéröl krtzblrró tétetik, hogy C«er Annii (érj. Kovftcn Gyftrgyné poiré\'ei Inkoa végYehajtatónak Sáp Anna férj. S/Ucs Mihály nő véurehajtáat 1 Hxenvedő pfttré ei latos elírni 24 irt töke, rmiok I 1893 nogu-Uis l!l tol jftró 0 >íAw»lék kamatui, 17 trt 80 kr. véureh íjtás kérelmi, 6 frt 36 kr. jelrnlegis a méx felmerülendő köluégek iránti végrehajtsál Ügyében a leni nevezett királyi törvényszék területéhez tartoaó a szent -balázsi 104. sz. tlben -f 1662. hrsy. alatt (elvet* hawaii a Pyrawartbí acsiljmgtfrtwnralr-3ztic+- -Mihályuá aJLSxép Anna
forrásokkal kiUill mtlé* (a Mh ~MMÍwTifWriWrrf. muri végttAajlMk szenvedőt il>iri és 13 ! írtra be-1 h immyfiiHlökítt, tíkSrfSniirti aHmMÉtrWdrr Ugglt tele réa/e, lovihliá a irt -bft\'ázai 373, J tonlahMtHli mm*. tkl.en 4- 1663. hm. n. felvett in«atlanntk
------ ,S/flc« Mibalyné s*Ü\'. Szép Anna vhajiiit rzen
, • j- . , ..„„ . u védőt illető s 526 (rlrn becsüli fele réeae, ezi
55?. »ionban aaő.v. bimm Hugóné i,UI. ^
muiriUnsnjrhiél. mutalmmhi, iiirykttgsfy, híjuhr, r,ih j Spamann Anna javára bekebelezett özvegyi kBtnhy « fejéjilmMi »iii. , haszonélvezeti szolgalmi jog érintetlenül hagyá-
Ffirdaidiny; 5fá)ng—Október, r- Baslá* fjéfjftríó Sával v»«oii tiltat* T • m a ■ v á r, vtgy L a | o >\'. — Tirtttkoedk u UImImíI. Itttrttttaik k\'líiőitH lljjn
K Rlolitor-filo Ti*á. Upma <v»
Horyony-PiiB\'Eipeüer
tln«TMút spt igun 14 kirnéVaek örvend, ■ Ezen f^jdiíloniwllfapltó MurttAtc* nlimmari Ustvény, esés et tagHxngKRlAtibiui uht«M fj*-imknek m utón lugyín ^jámAlug cinlí\'kMflllie kom.
Eíwuüiilture miíi-M tvóU, mint legwjWihkWbk hiiitier iltaUnottn kedvűit «t tmwffQfrs mit t&r tíbbi uialáara nem úoniL
Cíekoly in, üregenként 40 kr., 70 kr. *tfj l f. 20 kr. vagyontalanoknak in lohetovó lom), M« kitiné hiziszernek betaanmtt. Ikivúsilrjii alktl mini a •„Horgony11 védjegyre ügjelendS, nehogy utiniatot adjanak, mert oatk a vörös Horeonynj ellátott üvegek valódiak. Ut t valódi Paía-T htlvbea nem T«Ua kapható, akkor fordal-jttnk á gyártók gyógyBieitárthoi: Kehter yógyaiBtttra 41 arany orostlinhoi" Pri-ibtn vagy Tfirfik Jómf gyégjmrieilM Budapeetea.
FAr«|ál(a*galétAi| finiliuv;
IH9I évi mAJiii« hé 80-lk napján <1. f. 10 árakar
1 Sfitak ón TilUUaeók ®
pl
Í9
Szl,-Balázs ktízaég házánál dr. Sthirarcz .{dőlj lelpereni ügyvéd v.iKy helyettwe k^zhe;6tté*«l megtariaiiuó nyilvAnuí irverézen eladatni \'ogil
Hazánkban a iegiégibb és lejfjbbb hir-——-——névnek. ttrvendfl — „KltS Sümegi M4*t- ét Téglagyit" — I ajánlia 1\'ikiiQn\'ibb wintvénii >«irdi\'u kii- p| él jwrNtnifir tegk lidátabb
luE e gr li i v á, 3 !
az állam áTTul gamntimzott immbur^i n»«y póuz-sorsjáttk nyeremény-kilátihain való részvételre, a melyen 10 millió 452,425 márkát okvetlen nyereni kell. Ezen előnyös pénzsorsjátéknak, mely rendszerint csak 100000 sorsjegyet tartalmaz, nyereményt a következők: A legnagyobb nyeremény esetleg 500,000 mka.
Kikiáltási ár a Irnoehb kitelt becitr. Árverezni kivánAk tartoznak a beosár 10%-át készpénzben vagy ava^íkképes papírban a ki* kü\'dótt kezéhez letenni.
Kelt N.-Kaní>sin. a kir. tvszék mint Ulek-J il könyvi hatóságnál 1894. évi március hó 6 ik napián. ■
ii l K 0 8, {(■
—flt-h^lt^--—-js!ad&
U . r _------7»--------
ffr-feh^ d a r a b o s m e s z é t ■
J bármely metinyiaégbrn : teljes vasúti kocsi- U I rakományokhsa vagy bárhova is tengt- ■
lyen s/4 Itlvii.
Bővebb feWtlá««MtáM4 tt árjegyzékkel ■ ké-aaá«uiei szoljkl
EI16 Sümegi Mész-éa Tégla-Gyár V - h tlKUKHI,- y
jl IIii i m: J
V
iutalom JOO.OCO márka. 1 nyer. á 800,000 m.
1 nyer. á\' 100,000 m.
2 nyer. á 75,000 m.
56 ny. á 5000 tu. | 1Ó1 ny. 3 áOÓO m.! j 253 ny. á 2000 m.l 6 ny. á 1500 m.l 1 nyer. á 7",000 m. | 756 ny A HKX) in. l nyer. á 65000 m. | 1237 ny. á 500 ir.! 1 nyer. á 60,000 m. 181 ny. « .VKhm-.jA--i nyer. á i&^au-LÍ20 jix, á 200. 150 uu 1 nyer. á 50,010 m. 3.1950 ny. á Hff rn. 1 nyer. á 40,000 m. j 799? riy á I2í. 100,91 5 nyer. á 20, 00 m. i 1ÍÍ848 ny. á 67,40, 20. 3 nyer á 15.000 ni. egészben 55,400 nyer. 26 nyer, i 10,000 m. j
w :

Fontos minden háziasszony
ésj
anya részére J_
nmnnaaii
Elismert t • f j • b k
VEGYITÉK
.BABKÁVÉHOZ!
i i
a melyek néhány hónap alatt " részoen biitftian eldöntetnek.
Ai 1 föriyeremúny. kilesz 50.000 márUt a 2. riiUiljbaii Bffiii m em\'lkrriik, n 3 iklmn 60.000 »., a 4-dikberi to.mu iff\' gz 5-ikben 70,\' <.0 in,, a 6ikbap 75,000 m, a 7-ikben 200,000márkára éa a 300,000 márkás jutalommal esetleg 5 0,000 márkára.
Az első nyereményltuiásra hiv. megállapított ára az egéá» eredeti sorsjegynek csak . 3 frt 70 kr. a fél fí1\' » » . . t Irt85 kr. i ne#ed > » » . — frt 95 kr. beleértve a német birodalmi bélyeget.
Minden résztvevőnek a húzás után lelszólitás nélkül azonnal megkQldöm a hiv. sorsol, jegyzéket.
\' A\'z álláB ClIlUWBTtl ellátutt suiseláii tervet, a
¥ a
KATHREINEU Kneipp-malátakftvéja ^fTSb wSi\'
májával hir. Ez uióbbiho* ku/detben egy barmad késObb a Ma keverendő
ftt o-
melybölltt 7 osztály nyéreményeinek betéte éeel oszlasa litbató, előre ingfen szétkaldőm.
A nytrtmtnypémek Idfuetéte is uitküldéu
az érdekellek részére pontosan.és szigorú elhallgatás melleit közvetlenül általam történik.
Wtf KpMet faUiUlfíit i^ ícvíl Iljíi kérek
B végből a megbizásokkul, a bu>ás közelsége miátt — lehetőleg azonnal, de iMkáaflbb folyó évi májua 23 lg forduljon bárki bizalommal.
HECKSCHER JÓZSEF
btak\' a rtlU IrttUJikw HAMai\'aU
~1\' AT1-1U In\'fMI \'rr t""»*lyl»in a legolcaóbb
l nl\\r,llMlK ve*yü.et a l«abká«áhoa, méhnek aa egészére «roe*n " ha ó alkatrészeit eiya/er\'miod elenyéazti.
1<ATHRF1NFRV K»Hp|» Malá<a-káT«la jelei\'leg oly kitönően készit-
„ f .. ^i^ hogy a babaávévaf e*ys\'< rre flrftllietí á« minden
szokott m\'don elkészithrtfi: 97 J
Klthrpiner Ktápp maláta kávéja or»iNÍ bi\'üiiösének ál\'al Dyoma\'ékmsn sjánltaiib i^aií jfeJUlwJL\'1 ,jmH 0,y9" ü^milyáú az tddigtli faunáit pitkáM
KATHRHNFR K««ipp >*olátakdoéia tisifán éheoe, kttlttahsen nőkné1, gyrrn»krknél iiiiuiiitn vtttzegényekoél, gyomor- ét idegbetegekiiél bir litünö Ikittaul.
KATHREINER Kneipp-maláta-kávéja ff^aSUÍ^
mindenQti kiiphittó -\'/, kiló 90 kr.. a a >
9 KÁTHRPINPR Ka«lpp naalála-kávéj* kó*kedveltbe mia<t snkiaotoatn j anlílnLllltn ütanoataiik. Nyl\'ta tiniért hmszkmitutt cao-magokban levő Imtíirozottan viiszauiasiiandó.
Csak qk eredeti, fehér csomagok kérendűk, melyeken világosan kivehelQ
J enév: KATREINERf
♦jGunkcl Tivadar
Ferencz-József császár-fürdő Tüffer
Alsó Stájeronxá
Déli vasulállomás: Tüffer mtlóvéroa, nappali éa éjjeli gyorsvoostok Mclsg flráők 11* Celaiai; a rónai idők óta ipneratrs izlltt eeuz, köszvéay, aői bajuk, aehét tdtléa »tb. gyégj tiaára A blroeru, bldif, baliaua. homok lUrdők rezére kdlUn (Urdő építtetett. Krdoa »id< árhyékua puk, vlllamoi vlláfltái. Jutányos árak, teljei ellátás ia, májai hóban 9-1 trt aapoakf éi izeaélyeukéot izobáral agyfitl.
-r rirélenm hUi parlaakaft ér. Miller M Muimalull Fixilfl IFftlOp laptulajdonoanál NtiKY-Kaniaaáii, 1894.
.linfayriMi tlMkHéh*.
P. Jhgyltan. NkftrtOk . \' j,[^\'ümK 3Í . ..
~7T ó 1 O lírtP...... \\m* oMaiMf iMm rtfiE » (Mi*. bogy\' mgy»t."ty*r ír tanwpM MPMVPt*.
V O a « n V » InjödÜUira u aUkna a«Ma MMwaal mrpélfm » M páiyaM W •*»<* »
Miért M lltt— Mlltw M MwtiM. - A pnwHkMHM éa MntoaMa gaM Mimi Mm ha l» Mm M»i W»i ■"TflWbi ITi/ug TIBMHÍwII. fiflgr —ékliafim áiara/agym mari imiakm m» «mm ma
. ítal4ÉW. .____,, na, , -jlufi laka M baMhk - A m*-.mm. mm mm, n mM*jn mAmMmM
"——".■mmma. a p; mt|1rwMt> itoff _ h,Wr Iti nitwai kér,ragyák «míM uai jMmUtM. • m mm* f*1 lWb»*«u»«n «»»««««» affMMH—> a angólyuktai Utakra mw, aafcm ugyan, * na m torial MMm.
\' f* M» » ......... »*«*<*" - a - M i aMyMI - mim* mm* - s***mdm
<MrMMrw*MU MM W ayustbMMt fi,f>, „ muh, MUMurt ha— Mar Ma MMI4 U» é Maaksi »%a«tai>M
tar " "IJlt^.íl^J^^ljMaaMhaimmmu mimIMhu .......—<*4a salMI, a MtalaiigaMiiMa n»iMiá>»M
ZTi*!? .T.!*T r" *™ tiMMi mmAtí kátéttM, melynek ■ aa aai aa mlalial il r«a.mk«» mm iMImm m «m*mjm mmpm\\ mmm ^mm thai imm Mibmbaa, k«eld*Mles*, PMr in M m*m»m •» mm
ffiffi.W ^yltwk. mini MMM m éaekea maIM.w m M fcn Wrta MMrtk. ha aaa
** TV0" 7 , ,>~*m 4rnm» mmmm rijéunffl a MM «aaatfyar<M. Mm rriakl. a U ana KM Kopti agarai
p* ralletla M( CMM kmtwxUUtal <h a aa- & MMaaMM karMa •
"jZÍr\'ZL ^M^ökÉM rMrJ aZV [ mtlairtt1 a»--
lIjJtT^J l^niafMol épriaai * M Mk «Mkf „ ----------■
.arftorfmjl^*^ «ITmMmi ii mé MtM Ifyaiw ilitmiéi** I W».r.* ifj9,ift L \' Zitartiinii w»lfÉr ti •—*—ri "ir ut ......Km niiHmTr m 1 "Ttftirrr.
ffi ^^ IrtM. léipéilMaárMMkal. loiOat, ééimMtMl,...... tla « HMM i/M
22r rH -"**r* T *IkMrákat. arratalálaL *ih. »tli ] fí finf. líil imimii mm
mw, hm b^bww ww ii immmi i (m^hém \'íppoíf n kfm krvi |m mtmü * aul f é ljjjv "art
-• »J\' Lj,in . mJb| tM*Men# fUrppi t#aa aMjatiMt imaat. m *tfi*Utl * •«
JliíiSRKaSSiíiaS M M «• W «J|» pMÜl^ if/ii ZmfHr * iJkH |
■ MlilaMiilllt ri\'urtli kírtlMbw Wp^atómskj JM*11. ipaplfc l^fM*.; — •kftmmétH liaTii i ii
Sllia. - KMM I—k ........ WWKÉl —M Mt M alW.M-
\' ELT*. L Tgy\'.rTr.."? ra—k Mr»p«Mi «• MMlw, mí«»*n » tkM- áMÉX, a wfakW M * tíkrtrbti/mrk
^------PM^^SSj yj* ^^pTT^^iiili Ml I ÜUI^\' W"^"" í,UU«Ca wtMid .MwTMUÍ WfcTSa
■ • •- ^ iaM - Mm Mm - «lf Mafi aMilKiit{mm, Ik muhail UuMm M MM
■ ., ÍI1SI1 MaVi,■ ■ "-^Uia \'ttMn famkMfil MM ala - Aa ipMlt Mbw iiiniiaiwi «m >l»ifc«|niii MM ami ^rrS - líS^hnfctaSaM M ^ariMia ahénna, taMm ada; tap ftMjM^ M ar Hm iiiiilitm, ana MM. aMT
IrTU^r^T!M>M a MaM—« m - ttv % M 8tk*u*t mié lial ii M* Ai
iigI>■ I.H».a«.«k valakit fiétamM a M« ImaáX ZJTM, MWÉ fM ISTViM Ma I^nwíi "í t^M*? Haaam MaM - aa Mié IS* Mari WatSm Mr., A tM. m
mTwwu7ww kem*^ . -!ífT^ T" ^ éüMi irt........... mm ml
SJu^a ® ÜT yTZ^^Wi- Jllüll llada^. A^^ Nrm ....................J
Z7 . Li, M„, TTr.i i, TtIj,, .,.. wh ««r* íawwta, aN«ralM inalni MI WiM Ma iMwl IMhmM, I (, M,
SLiMirMMlMMT r*!** Hnr M«M -M am^ MM
ma* vdlöiömóm aM a HottM MmUm a ** ^Nj Mm a MénaMta • M jtosf^í k «» M éf«m«, M «mw *A»
M ■Ml|*al, %|M iMÍ Iá Mik. nttfd imí- griÉa ImMWI lá#^Mk a aaaal olihacrMt I 4 Mi i.,É«tt M*|M JhwMW b kattraaoM ^fMu. a mMMmM i\' * ** mé*or MmMM
UMWUMMa után n/akamba rdlrmifí » M^áMMOIIj^MM a lA ftiftfém/fémH,
aa MMcaUt é« moduliam «SlM * " ^ «« ^
M.-T. - . ,T. . . .. V wUj- páMároa kaaárta a naM IMm MM A Ma m#M m Ma
W ayaatToartTld Mjoiyá.aUa X. rámha A kM^aát aa ^M^Mi ^ íálioiiaiM k^ijj, Mm UhmM kém .
SSSaEfj^Saf^ tlSiTtüJt ^ tanWt ^fl/lMi frMMM* ir Hmtt tt. artt a möhűa oíítóam iSWBI- trigrcllem a bo£« Mnfit!^ ák(la»Vi ............. mm m
fap m, aa utaptojaylMyl tórtik. ^kraj--^ m,m»TiM« ftm ligll ■■MMlaptl^lii il jbü
------tt y, a**?," ^khamar mqrfátamt, mld«fl | MnttM IHKTÍIÖ jí atty i.ill ■
r VtrMWj Wa#w, a béaSMáf laalli a nArMfiMH 1* j
l^T\'í . ^.\'.y\'r IftnMafl letmíkni « Mhtaf lojtót pUm mum! fiijriiii IMm MM* m
XJSTíu^Tt^T^l UtTT? ** A« MMIAIA MIM Matadfál • Ma-fMi n»im*f* a , IIMmM ataMMf\' M MfiaMin.mrM, imr-raaiM-.MMai, >tr- ftl,k köJiSU ( a UakarvaMM táM^ÍAMa AMM MT MM tM. Nm Mm MMi awMi, rtévaf aa «|M orMfoi i a ápy;Wnii m m M MHqHa rf magárai a mwjié MfM.\'a» flm |j|ha" ti i I i -MtetkMM^ra^ .....lywjyyafcrffi^g^^ Mr
MjtátMaglMk, királft HMM rtaftOll). mm! M rntrnm l*M M^M.aa
i MaSk a AMrtor. aMgiáiTa rajtam lakM kaMoial. yjtoUjm ypék hrlp i iMi M Ufm M»
M^m. \' káron fog a MM, kogr jaMaam ti a a 4, kA- i ítrnmmd — mm $ smmm* mm m mm M
Oa M téglánk aa HMüyifc M-A MMp\'nnpui. mtmmim a MftáMM MÉOja I |ÉM, *m • UMNm[ * MM M• ákpoa ártaaaMáayoaM M a MatMkoa M1 Ml taanö MftU aa «u«áM*«g awM MA- MMM MMrM MU a IhM M M mely a magaa odrar MaapM rakaMdla I M - Hőre ^jietiem, hogy mm tan Mt mMi m »aMM< latigll, álltén «n rt» - de oew IfakaMMa j fartőéi. — A HaMri MMméI. a rilápí Ja- Hm minik* M MM aMfMf áMAr w MféM baoMalaaoM áTáM. Iliik, W w Máákra Wpé. A Mgő rém fa; Ar m iiMMMrtéaÜM.
■IIM jm " PMM - • Nántaél M.mMha mMm alarrt: (.»íes«lj kai aéttMn. MM.ii.IMif aanaM, m. m\'wm «n mmmnb kért • Wakmean Xh a* magyar ha iud« \'\' EttMi mMimi tMMhaé * mm I.XMiidi.
7 MMer. tetlrén y c»«á nVM MWMrrMr a Maw>)iW» iMiMlM ta < mfMWt, Um ftitfw JMM AWlkr i»
■m rty MMffi y — borolTáll aitrt egyé- i domáíir* hoaai a a é. kAtAMgnek, kap ÍM i>aaaM rnjtémimímm nailM MM MégW. - KBailiMan, aaoM Kai nyitót ; ekkor MfpíBaMMi a\'wagő átkotóltol ngyargél^g npmm létt Ktktéiwfmah, m a M* •* M» > MAfia rt»W Waönlés atáa tárcrtaat ki |tbráaaui. rtrM«em hídegrértöiei a mm Irtok Mm ii Mm m M «í Mto, Imbm MMa. m Igazgató ár - mert 6 roll - M- torábk mm. ».m Mtart, é M u w/mM, Üm mm mmd-
aánM hangon iMoawa adá, hogy meg csak „a mctzú - a Marafi - aa jgaigaté"\' jmi M ... x
•gy. igen pompás My kapható - De mindjárt a dim-tor Immteii a faggdnft, a kózfcKégegy- H i I /1 * fMdfértMml mmt Aérmaé * átcjapott Mi tunpjrmbe, M5a táraMabái M-|iéae iMaeg, alNUfjntja a díraeiort, másik Me.aear Ji rtmrár Hmm jUnéfM Rmié M aaayitráayauMl kiríra bévaluttám, hoay oemímegrohanja ■ kaMt a ptttHt. a AtrarforjM MM raMeil tptntttfr rlrla Hit kát ftkarok «""> >m« stínéá* óhajtok lenni .-engem a >frrtaMiii. ott kta elkezdik döngetni m ét mM|MM jáM MM,m«AW •ffiah! barátom, ax ugraa nehéz dolog. - a bezárt caaaeajM, bent engemet. — Adlraetor M alkmlmimtl ftafll é \'fr\'-t\'f Iff iiij Tanulté stilisztikát, rethorikát, poézbl, aeslhé-ja feghazéal e> tajifitM aaMa,li<iilnai< Hiliy\'nW—iwNt q$nht. turném? h twmt Mr Mm. likát) Tad-e deekmálw, augtii, színpadot építeni*?: iiga talián futkos éa tarkopcnjáján krzét régiig-! lith&tay iyM aM arra WnA M rntmlám (tb. stb\' jhuzTB ordítja: ,Sirralnéas a hajimai kilrpoi\'- mmMt m lím/wá mnrt hmm ,jt Maér.
E záporként hnlié kérdésekre káióoltfcképes A mit mindenki eihm neki — Végre f*lhuui>a MftUt imÉM .&IIJT M>i, nt a aaM WágCMIata, szaralUtott, énekeltetelt éa oma [a függönyt éa kijelenti, bogy a darabol nen t hmAk MIm MbrM, aMy rtfcr kiéim tátott az egybebiTott tagok előtt. — A jury filhjirta, hanem u a színese sült bele a tajeMérbe. jákítmmti M M* Mm.
az éoek«K^-. Mart , bMonista-, szerelmes a kit ö a közönség iránti iekintéibül elcsap -I ff r ii i. ■ m j#ilf Mterzafrv aaamrt aM-Méaz-. kaqiikua- éa a beat Mek — akarom Nekem is wgmoadia. hogy en. igf kaad6anunáríM\', Ar a MkiMftfrarrAfa artt Mt arta ■mém a tagiból. A szerelmes sünén, öe-J fagyok, a ki M Maaor Mabk, sem a*Mt oy MmUiA amrt aM A
Nagy-Kanizsa, esötőrtofc
Jfari siti ttntUgmtqé dorábani Báré
hU
jelezte a ninlap „F*-: taffkálim nimmürt-tea. Hm akarunk hmMitti iáim, Ultahm at mondanák. koaf toka méh Pedorál nem tdtfunk, él Hayymi mari wWwajpfcúifr yagtBan kfMet heti meg, hogy mm figyelmetzzenltljBuklelte «&-! tiyéatk it, mely l/iím érStd magára! ragad é el sín a|i« at <ii elé fii, melyé a kéltő wuftemi, | ét olakjaital benépezit. Ez egyszer Se4 Nhrréi AH Pirim magái kértében ay tünk bdeiintifi, mindé ] „ÍM ott látta a fiatégm öntudattal kért ttomotof i Ftdorát, amint mindent, , mindent, itt a UíIm| otiadiakákk IrmkéMm, iitefttep dalé mmhailí ül tUrmééi aam >» SgnfUi eSjéaak, a áatnrsaá A /áftíalnm gyütrő Telki kínjait a bmzui/fralá éz\\\\
mút mm J(i(# síi Hmm Man ritka, k *k \' " * ^
tuokbm
JfiSL 3i. sxAm. <5. lap.)
HIRDETÉSEK.
XtXXXXXXXXXXXXXXXtX
* Eladó zongora, s
Alkoltüiködéa miali ««) Igen •Ic«4b eladó!. Bővebbet 8aaatfyór|y«arr«ts<a uáam kStkaa. (A könórká«
rongora l| VU.k 8
kedély mélyéig halé yiautjkámi témám Ukété/i kulmmiU ptotiél
iiiT
wH tkiémtrtt-imrmmrttU alak kajlékanynigol (

1804.
Árverési hirdetmény.
kif, i8i\'ltjtaéh ikilatstáljs illírré tétetik, bugy Uá*pár lalváa ta
nyer tudomást ét a métiiM átég rmL muliléMl ntt
léi ma^démk mám daliáján jéttzik eéglg A,„ |efrflJj tekó, ,é,rtfc«)Utóaak!
üari a.l AáJtx A jatatt&a. Fvmct vágraliaftiat WfciAáij
Hatig améfd mi ff máit, minden borja at »~ ■ . •J -
lemnek amelyei rntyrerntf* máihtéinik ujaék tanúbizonyságát adja.
i Iftlaafr fiÉMí fmtBil
I a a*amft ■
MMMa* \' j !>■*■!
rrná
III
I [Pl ifi 55 ■
!|* takiU
I ■*• U) *i • 1
f TWI l\'liri — §
Mtmt^yam* ***
[ II <éM*M !; laüNMttM
r aMHÉnBrl •MMMMMM
19M mÁjua tel VUa ____I *»*tm
Hmiarerac ina WLj. ——np
Kwizda-féle **m«s»
ESTITUTtONSTLüSr
W-kJ_
% filaim M M«
81 évét* ah. Mi
M a jjg|
C !
IMMM
Sm> iiMamái } i
i____ ■HlliMlil «MII
tv mm eiapNMvt wvtiat smsmsr* a wt. ftaéutaaS. at MMk miamim •II "f ilVs\'itrljtU,"ft** .» \' I j
fcí -T- ---- _ I.]
J \' BapMaaa aj r^ ***** 1--------impMT
MnktM l
éa
TV^pMMH
kar
r......... IttfiaOtt | * \'rimii)»W
^Üjqi ^ * ^^ l Mha
ajuoea Miii ihlrdatmtoyJ
| Itkét tllaal tégréhájléw Igyébaa a hal aaünl ÜK Biiéijmél terflUiéher larlótó a MgrÜi
__. 2330 u tkvbta + 4lb hrst. t. felvett ét »-vi;____• gjtxl7í«t
^AAmaay itmm imami IWlaiH"iéraTlT7^tI«i. á maftttata-} „ ^ 4h.___,__, , - „,« _
hitréa, él a mérémni mkmarm mrmapé éé m \' \' » {» *HW» W»W|\'
oUtá éUHá jéeé ttani alt « mrtmWéfi ttt\\pm ... j »BH>|<i iitn aaéa> NéKaaa rtéa rtwrÉWra. A
adományt améatyé a -belépő mBréunSnei M»! IIN. ívl \'jaalMa AA l« ik aapJAa 4. a. aMiyw 10 aéBké 462,496 mérkM tétiám kodét A támdat tanai UtMI hyété torba* btttí |0 Arahar I ayanal tat
f « a • • • a t itfyrPi* hméoéok, ki ha- \'Z77L1 J >H(> rf0®^ |»tawar«aia*—> f$tj W
aa/ Uriui ipa jeletM alakította; dttéjm d/oí-jUíWd klali MlMí ir. TVfpüafÉr JBwÖfj oőí mit lODtfkl toratgyat tuitkmm, ftfüt-réé érdemeltük: Haknii a r a a * «>!pt«<ii flgiyíd va«y Mrattaaa köabejőWéftl| Méari a Mulkit*
Önkortf gri/nn} A H r t * a y i W< Bkhnr) MRtamwM Ayüviaaa árvtréttn alaéuai ), klk tzinlén jehdtim MPUHII JHMWi. | Htjálifa ér * Ifuabb kitelt beeaár.
Arvaratat kíváaök tartótnak a bee<ar 10* (-4t| kéatpéniban vagy ota4ékképe* papidban a ki« kSIdött italkai letenni, f k#t< s.-Kmmraáa. a kir tvmfc ralot talaí -, köarví baUtágnil I8M. éri márciut hó 20-ik
mik 0 8, Ü4. t-t. aWaió.
==ÁJmmimm
lalakm fffflfflWMrta
MaHaaaartwél;
»r L 4 H K KM Laptula)dono« éa kiadA
VIIC
i r. f. A)
I &
HIL r t I. « p.
NY1LTTÉR*)
Sürgöny.
alaptttatott
é
1841 ÉVBEN
I nyír; I nyer. t nyer. I afaa. I ayar. - -X apa. I nyer. 1 nyec. I nyer. 6 nyer. I nyer. Mm*.
200,000 m. 100,000 m. 7fi,00tl m TnifiBém ftö.000 at
ííMüU0L_ loao
IW Wu IW« ttMar c KM m.
M ny ó HW ay. a W ny. • • ay a ífié ny i ftfl ny a H oy.
m ay á 900. ICO m S4MO ay a léM at 7HR oy.a ttr, 100, N,
tnm «,4o, m ^68,100 mm
^ SICHTES-féla
w»» mii *tl«
Mlíinu Kirttkiátlai w: ^
Bl márkái
^■óriási
amerkai lovardája
Budapest,
váltó-üzlete
-|tmr
"RHen való AlulaztáHan^
B^ab4I-Rutiapeair<> tároáunkban
elösiciáLS\'
jpéntOgyi mfireleiekre néc\'ve a< ívesen uol^al mak-| mtré feírUágotitáuai, fog (ártani, iifitiényé* minden kaaswa boetájt ki;
Caupáa slaórssga kQiSnleget mavéateírk T»mu• ,/1,Ít értékpapírokra :
tai&ta, valamint a legjobb Idomított lovak aló- díjmentesen megvizsgálja a sorsjegyeknek és asr-
vexeiése. | aolandó ériékeknek butátait; \'
—-----~ • i kisorsolit Sltst érheiő arloif mvetthséf aOsa
<) Á> • nralkaa k6»16tt«Mrt mm rtlltl a^ért ftl»-
ltaí>lt_ 4 „j biztosit wr-ittytktt S« s-irsolanaó értékeket.
56,000 aa 60.000 ni. 40,000 20/00 m. IbjOOO m, I ■ lO^OO m. 1 lawdyek üéfaany hóótp aistt f eldöntetnek
"Az J Oajstaarfaf kitett 6Ö.OOO niártál s t. [ssstályksa 66,000 m. emelkedik, a l-éktt «U»| 4-dikben 69,000 m. ta »4kksa 70,<M SL, tkkaa 75,\'JOO m, a 7 tibaa W14JUUmárkám
iiHWS mtrtto lm............ I—Mai *o.nOD
markán.
i Az első nyereroénybuutira Mv. sispiapwaM tra
I I ai waw —émI aawlUfMl w^ 1 I in Ttiiai
Dofottya-utcza 1, atAmjaM • • • »to*6fcr.
a negyed » • » . — ti ft kr » » J á t aásabsa beleértve s német birodalmi btffég*
UnArbb 10.000,060 üt - Tvtéiát ÍMMi K Jtafte"
- . - 1 fiákéi hoha[ megkÜlikUn a luv. aaraat jag;aS>St
L As-étow emsével eüáloíi aoraslfcs A
matrbót a 7 osstalv jayémnénymaek fcsüü <s jfc oétláaa láfkaló. tlóvs ingyen aa«MMa
JL HMBAMIAMII é^flMlÉi Ét MMÉMÉV aa érdskaM ráaérs psataMM és aaipra sMmA> gálát melleit kéretlenül általam llrláaik
Ipirtttim |«tMűMr t^J M rifÉ kü
£ vegbót a mtgbtzaaokkal, a buuU MaaMp miatt — lehetőleg azonnal, de Isgkósdbb taépé óvt má^ys 83 lg fordutjon bárki íiisltaiaial
HECKSCHER JÓZSEF
— - (mk-«» hím i»iéta>M stsai aa
Vmi éa Had mindénnémH értékpapírt a SÍ
néhány ™ ^ . .___
[rtrafa mhéehbé a laqatáayaaabisa MŰMÉN;
IAM r A
Ca. éa kir. udvari aaállitók. 11?
Sarg-M
Willy-. asztal-, teoplóm-Mindenüti kapbaiA/
FIA éa TASSA. B» * HwiU Mítnt-pffl\'t-rí/ Alapíttatott Ad de Illlj által IS37.
Bevezetése ■ Feltalálása■■ Feilalábsa^K Harminc* Iroda BÉCS.
első érem! (éa; oklevél 1894-ic.
a Glycenn-gyártmány-1 nak
wlÉbflcir * -
ffnuto.
■I 1
a giycenn ssappan nak
u
MM
í88?-bn.
barack-, renaissanre-. conus- és ürgyertyák, miDy éijeli gyertyák és viasz karácsOByi-|yeft} ÉCakák mh Határozottan sabg-téle tnilly-gyertya kérendő! tBB Mmósaáu k»pk«tó!
Nagy-Kanizsa, csütörtök.
Zala. 39. szára. (6. láp.)
1894. május hó Í7-én.
í
IpT: ELSŐ NAGY-KANIZSAI
GÉP- és lAZÁHraiáR, VAS és ÉRCZÖNTdDE
Nagy-Kanizsán. v
Tisztelettel értesítjük a nagyérdemű közönséget, bogy helybe tt, a ttragrry^HIrtákau újonnan épült gépgyAraak Özemét megkezdtük. — Bátorkodunk alább felsorolt gyártmányainkat, melyeknek szakszerű és pontos kiviteléről a teljes jótállást elvállaljuk, t t c közönség becses figyelmébe ajánlani :. Korszerű ^stabil gisfépek, fLfrma«faa(iatLMfi,TTiai 5 iparvállalatokhoz. Szitutlyuk és ftetkmdSk. Sáriit és tiriSI Mmuíszisek, ■ Atpirwtii készülék..
ElSmetegitUk,
KösUmink (Transmissiók), Gőzkazánok s legjobb szerkezetben,
-p Táprizlhzlitó készülék, | 3 fizMiéngok, ~7
■ raaWspHjMj-^
j Va/ftaám imiuiHÁ is wnfnaii rfeyaá^_
Gözcséplőyépek, \'
Cséplőgépek kézi é* járgánybajtásra,
* * 1 \' 1 . \'\' "
Sia hadat mázott , Tátra\' somtő-gépek (legújabb szerkezetű),
Darálók. hmcmW, Sztestoa- 83 fepanljp} fftfRk\\ Ekék füctirpdlorvi,
hUupiii. hnlmMuJh-—-----
Hengerek ea Boramíkt valamint mindet! —dús (asáasigl g<psk ie^sss-kéaék.
Minden e szakmába vágó, bármely javítások ia a legrövidebb idő alatt a legju lányosabb áron?
elkészíttetne k.
Kiváló tisztel i\'ttul
££irsclxel Ede ©s r5a.cin.ra.clb..
i\'Ö^^EA Grand Hotel National Bécsben.
rtyengült fárflerőnál kiváló szolgálatot \'-"tesz a es. kir. saabadalwazott ,.gahan-tiUam-ketttUék" ónhsazaálatra orvotok SI tat egés< Európában melegen ajánlva.
Volta tanár módszere. Leirts boríték alatt 10 kr^tevétteyy bek ül-dé«e ellen. Kaphatá: Augenfeld Jé slek-trotecbnikus és cs kir. szab. tulajdonosánál
BfiCI, l„ -—-H
^ *ebalentrane 18 aa a V
j_\'I óbontrmo« tíc^i birocfm oyycöttli pu^v bci\'m fl^itiilod^i, bői rűüh a kmolyMo t
a világításért nem számíttatik semmi — 200 szoba 1 forinttól felleié. — Fürdők, távírda áa telefon. Pályaudvarok és bajo kikotfi állomáa<ik közvetlen közelben. Jutányos ársk Hazamoeabb tartózkodásnál kBIOn egyesaég. (»n parte tontes les langnes modernes.
Harhammer A Mayer P M
Kérjen csak ..ZACHERLINT"
mert tz HjeKKjorsalibitiié" legbl/.losnblmn inftkfitlft mliitlcitiieiiill férgek iiipusr.lltá>áriu_
Semmi nem bizonyíthatja jobban elér-hetlen erejét • és jóságát, mint nriá»l i\'lterjwlfr-"
séliek-sifcere—
mely szerint nem létezik egy második szer, melynek forgalmát, a
mm
ie^labbOé-1 hány tuczal Szór felül nem múlná Kérjen a»ot> ban mindenkor lepecsételi •tayrfésesakis „ZacKerlin" névvel ellátottat mert minden aáser éktelen hamisit-váoy I f
üLaupIh.a/tó
St|y liaalnáa : ; Dentacb és Ehrenfeld* V Feaaélboler Jóxael
JL, /)J3 Strém éa Klein,________
Scbwarez éa Tauber Arrautb Náthán ifj. Fischer Fereacs Marton ás Huber if|. Rosenberg Miksa Fleiscbhai-ker József Bonenfeld A. áa Fia.
—BiisvnK\' Kaulnann I. S.
4\'táklarayáa Sirabia Testvérek (•raoer Testvérek Ueinrich Miksa óav. (ionci L.
ftargén : Kriei Albert Kreialer Gésa Sebwars Béla.
Mssilhelyea Laskay Krrní Wanacb Ferenci Márton ,M0r _ _ Ágoston Zsigmond Oirmán Pál Seblei(Ter A.
l-ládt Nsndraaai (ínsztáv.
Perlakou: Sosterícs Pál, Kramaríes Viktor.
Sala-Egsraaeiea < Kaszter Sándor Rosaolbal L.\' <-llnbiaaaky Adott özv, dr.-Unger Gyarmat y Vü«oa_ Weisa Jónás utóda ■és Reobnitser M □ rakná
HveK\'k Ara: 15 kr., HO kr., SO kr., 1 és 2 frl; a Zacherlin-porazóró-kéazülék darabja 30kr. n /s
Nyomatott Fiscbel PUlOp lnptulajdonosuál Nagj •Konizsán, 1894.
/
40. szám.
Nagykanizsa, 1894. május 20-án.
XXIII. évfolyam.
htrkiaMMf s*. f i. a 1. 4 a • OiI\'op-fél« kit *
M* lnéuaM t Up Mttlínií rteéra vautitari aladn ktalnUaj
Mwnit««kwlik bawt ka*. MI fotsáUiMk <L
ZALA
-— Politikai és vüíjyw tartalmú lap.
Ei»á*kl»»tt.l! HinHi tjUm fUnM ttUp
H»f»> mMha \' 1 f \'"" " —... 1 \'" \'
kló martai iui E«ia trn It bim (í M — kr.) rétem * >■»■■< ja írt — jkrj XttpHm a km (I m 10 kr f
UrltlM |MM)Mt ■AWNUHk.
IMntek —m HMmik ví«i
VftlINr iiMüira M kr.
A Nazy-Kanu-ai- és dél-zalai t.-tkarékpéfixlárak, a Itank egyesület, at Ipar- éa kereskedelmi Inak, a Nagykanizsa- -^élyegyial-szővetkezet és a letenyei takarékpénztár, mmmm a „oagy-kamzaai malátagyár éa serfösőde r. (." hitaüd/Hf kitlif. KHfitHnk. , t inm>ii
" 1 ii ■!»■!> WwWI M
%M Uám ér*: l* krmjeár. Jfegjélfeítik RagyKaaliaáB hrteaklat kétaaer: ■ 1 .......
-----------^j^^Ey-^cgaioitofcflp
A lijtó morálja.
I .lehet á j soha sem képetek diskreditálni, legalább a
kózazcUemre. mikorezttévotra vezetni iffefc-Ijöaau felfogású hH1If>OfTtaO «W t nem, aa-
(—) A politikai és Uradalmi élet isza-tszik. s bizonyos dolgok (endentiosus kiszí-" nál károsabb visszahatással van • köaőn-pos habjai némelykor furcsa virágokat bor-1 nézésévé! oly dolgokat hitel el, melyek ké- ságre és közvéleményre, de kQlöoóeen a kö-danak magokkal. Mert igen gyakran meg-lsöbb nem igazaknak bizonyainak. Az suc- zőnségnek azon részére, melynek saját ité-tOrténfk, hogy »z elvek harcsa átcsap a éze-ítorilós teljes lerombolására nincs biztosabb. fele oine% s a dolgok megítélésében egye-mélyes harcz leiére, s elveszti maga alól i ut, mini ez; nem értjük az aac\'oritás tisz-! neaen az újságjára bízza magát; már aa ait a bfattóa alapot, a melyen értéke van, j telete eKKt-V személyek veken h&vetéeét, liléiét megtévesztésében meg van a <teffl« a melyencérdékés követni, s a melyen jojáe a hol minden auctoritás megszűnik, ott; rahzáló hatás, melyet igen bajos ejieos®-gOsoKsággat bír fel ezerszer mondották} megszűnik maga-«/-5üáhftdSág ia y \' Ijnato -frTtlTtiih krllrnr a-magyar sajtó* már meg, hogy a személyes harcznak nem! A ujló M ^ meg legínbAbb a sza-1 Mk Mh* Wérni u harrterévfll, bogy semmi értelme éa baszna niactep, ha4 gg^- bármennyire is hiwtkoaxék te as-. ", u « ellentáborban kmtmm
nem egyénéén demoralizáló hatása van kadöaék a ho, a pirtwnvedétytöl mert az ellenkezfl nem válik dl-
arra a közTéleményre, ana a közszellemre ^va|jjtva a stftmán tftéOTti I csalat-1 C8érfitóre • hírlapirodalomnak, mely
melyet fejlesztem és nemesíteni hivatva van {iáthemával sujl minden! ** h*«T°mánTC* ******
k sajtónak igen szép a feladata. oly szép e„envé!emén , « nem a „óságnak te j
te magasztos, hogy vele te mellette ke- L közínor41n,k a. szolgálata, hanem éppen ,Ha • 1sa|ló lörekfteesbea te ytenydvánoeUBiezfl vetekedhéük befolyás L,,^^ mert mínden tu!zás ^ „ „ célzataiban imnwiHa, mert harsannak
1 erteak « ebö pillanatban uapOflálhat,
bői > feladatából is világosan kilúoik, bogy ! „n(4n ^^ ! gyűlölet mely IransatíkH nem ttmer a célja
csak oly eszközökkel szabadna élnie,ame-! ♦ * „ . " \'nem az, hogy aa igazságról meggyOaeaM
Ivekre a tisztesség legszigorúbb mértékét! A PAr<*rdek sem lehel Menr-1 magát, hanem inkább az a törekvése, hogy lehet alkalmazni. Mert a sajtó uralkodó ha-1 hogy azt a közérdek fölé lehetne helyezni, j nl elhoraSlyositsa, s így a Wnényes állatalom. ennek mindegyik közege a közönség 8 mCTl szolg^^ teáz az a aésnek. a k* | pótokkal vak) kibékülést általában lehetet-széles rétegeiben elterjedve, a mily nemes J Pártérdekből bárminő eszközökkel gálát jenné tegye. De a nemzeti lapok között m bwalást te§esiffieJr hogy ha feladata^-M^totó. tevéoyeaflléaének vannak józanabbak, melyek elég belálasaal
latán állvs, megtudta őrizni objektivitását! Tapasztaljuk azt a \'külföldön, tapasztal-1 bimak arra, hogy elismerjék * jelenlegi töf-— még a párt felfogáson belül ts — való- juk részben hazánkban isi A sajtónak, eb-! vényes rend jogosultaágát Hogy nem bir-b»n te mindig az tgazságnsk hódol s nemiben az esetben az ellenzékét ériem, meg ják megakadályozni a tobeók lerrorizrausát, iparkodik azon hogy a közönség navy ré-lyan a halalma hozzá, de tovább megyek,\' arról nem tehetnek. De ez a terrorizmus tegéinefc lelkflMm megniórgezge Mert. » ■« hé "\'^\'y kormánynak kellemetlen \'mindig jogosulatlan, bár b követi el, s an-mily kétségen kivöl álló hasznos szolgála-1 ségeket okozni, de ezeknek a felszóllalások- nál jogosüttfUMbh, metmél nagyobtr, n*rr* titkai tehet tf igazságos sajtó, ha a k«zér-1 nak keli; hogy valami alapja legyen, mert nél egyetértfibb erűre vau éppen jelenleg. j^^^^^^éitp" -«*nnt\'esa»ey-|a« nUpnéimti gjaiimuai* még-sgi ia-feM-szülo^gfe a kormánynak^ hogy ertlylyel te követeli s távol áíl az alacsony érdekhaj- [téve. hogy azok jóhiszeműek, a kDrmtint]sHterrel vmgaatasHhaaaa azt a csapást, mis.
A „ZALA" tárcája.
A alvói malom
— a .ZALA* *r*d«ti tiratjs. —
I csapkod is a rubát a palakon keresztbe fekteteti (deszkán, ftuliát feliéi italt ■ — I Nehs-netn megtHetl efv pHanslrs: sötétan ár-I oiál! íetfeifj fizemeirel ábrándosán nézett az erdő s&rfljébe. Miniha TSgvú sóhaj y szálR TOllU fflt I kebléből. Azután megint csak tovább pacakoHa a 11\'abfíTllBár. i iiUaisI nsia laaaaHllíMcá áilatlss. j ságival ráotva magasabbra felkötött ruháját, mikor az erősebb mozgás közben vélellendl az a vízszint érte.
Egy jámbor foldmíves haladt arra és megállt bámulni engem, hogy mit tudok nézni olyan oda veszett Szemekkel ? Mikor észrevettem, odamentem hozzá és meg-
__kérdeztem, hog£ ki «« a szép teremtés?
Mikor a kikelet teljesen lombofeta \'olt.oZiWH az * |....... h tmiskávnn "^fietgH 8 szemérehn*-
Ha valaki nekem beszélte volna el a~siv6i ma lom történetét, ut mondtam volna, hogy az egész egy kiszakított lap a betyár-romantikából, aminek megaranyozott meséit szegény kóborló poeta-lelkek álmodták szertelen fantáziáva\'. De mivel magam is végig éltem, végignéztem, kénytelen vagyok azt mondani, hogy sokszor egeszen alaptalanul csóváljuk lejünket a .legképtelenebb mesére is. Ut sivói malom ott dlIotTa wvői erdöszéthen. I
érdől, nem is igen lehetett meglátni, csak Sejteni lehetett már távolból az erdei visszhangtól erőben tízszeresen nőtt kelepelésről, hogy ott a lombok sűrűjében a sivói malom zúgja egyhangú nótáját, mint egy világtól elvonult remete mmdeonapi zsolozsmáját.
El eljártam oda csendes alkonyattal hallgatni a malom zúgását és átadni lelkemet a csendes merengésnek.
Meg azután (most már mért ne valljam meg?) a merengésen kivOl egyéb is vonzott engem a malom tájára.
M\' futó
után élőbb leemelte a válláról a kaszál, meglő rülgelte sima, fényes pengéjét bő iagujjával, e közben mélyen a szemem kőzi nézett.
— Talán tetszik ii urnák ez a fehérnép ?\'
Tetszik, \'persze hogy tetszik. Nagyon formás
teremtés.
— No hát ha tetszik, akkor én azt mondom az urnák, felejtse el, hogy látta; aztán kert je el ennek a malomnak a táját jó messzire.
Kérdő szemeket vetettem a \'parasztra; az pedig vállára tette a kaszáját és csendes köszöntéssel indult, bogy ott hagyjon. De engem nem hagyott pihenni a kíváncsiság.
Egy szép leány, akiről azt mondják, bogy leg-
Egyik sétám alkalmával a simán futó patak vizébeo gyönyört lányteremtést pillantottam meg. IVV Felkötött ruhával állott a vízben, róuás térdei I jobb elfeledni s aztán még a közelségét is kerOlni: kört! CltniáláAUl játszott, gyöngyöket vetett a patak olyan érdekes tárgy, ami fölizgatja e leglomhább viza Gömbölyű áttetsző karjaival teljes erővel fantáziát is. f\\
Odá
és megállítottam
— Kié ee a lány?
— A molnáré.
—» AtNáe mé* kdt eat my afcarttsül_
— Nagyon szeretné tudni az ar? Szeretném. _ ■j. ^
— Na fiáf akkor* mefdWSMÖSi, kogf a* agy retleoetee boszorkány. Mióta ide jöttek határunkba, hat uj «ír dómborul a sivói lemetöbei, akad a legszebb, a leggyönyörűbb sivói legények nyu-gosznak azokban.
— Megölte őket ?
— Meg bizony uram. sortan mind a hajót. Mikor az abö elpusztult, a második azt hitte,
| hogy ő. szerencsésebb less, ellátogatni! a lányhoa; tde csákkuar az eáso ntan pawttrft «a t* - -tgy járt mtnd a kát (gytk aa okult a taMi sorsán. Hanem most már — hál* Isten! — a falu legénysége messze elkerüli a malomnak még tájékát is. Meg is szűnt a pusztulás.
— Es ez a láoy annyi gyilkosság után még is | szabados jár ? Nem lépett közbe a törvény ?
— Hát iszea, kérem alázatosan, mb a saját kezével Ölte ám meg szegényeket ez a boszorkány.
— Kiével hát?
— Éppen azt nem tpdja senki. Mi csak azt tudjuk, hogy amint egyik-egyik jáito kezdett a
j lány után, alig beszáll vele egyszer, kétszer: ! egyiket a mezőn, másikat a réten, hanaaittkat a szőlőhegyen, a negyediket sz útszélen találták meg vérében, holtan, agyonlőve. V — la nem tudták meg: ki volt a tettes?
# 1
N«jIT-Kuh»b. vasárnap
.rr
m
Zala. 4Ű. szám. (2. lap.)
1894. május hó iu-áa
ivet fundálások éa nemzetiségek a magyarf A- rendszert így folytaim tovább nea» lehel, [fónt nőért bántottad meg \'r\' Mert igenis állameszme ellen intéznek7 J Angliában a a^y-ügy a kteaegak éa .li^^a boí^Us ^D «10 goodoakoéáa, katefcé-
A magtár sajtó *» könnyen sz«*mé.;0«i Wf
magái II olyan túlkapásoktól, melvekkd * I - ^ * ?^.w6,efly erkölcsi tartozás terhehje Öveivel szemben, - éa
legnagyobb csapást saját repoláüófri jelfen Olyanok, kit testben Menően megysnoaJt torréJha minden WMtl köUHUM wui ána mliai my-mérí, s nem keli irigyelnie azoknak a né ! De ha ezrek*!} kidobunk minden változatosság ugy számontartottja az áilamoak, melynek mta-met (külföldi) lapocskáknak a dicsfléget,\'nélkül, aszd a szegeny^et caak neveÜBk. Wen syttmdte aorsa drága é» oemzetgazdáasau-
•alfek luela elvlaknségben. -éa aenaaltóhaj,] «a» akanuk agy vunainyia «m lattmi*
básza\'ban tengetik napjaikat s közönség ízlését és erkölcseit
rontják a ben Idust. A betegek rés munkaképtelenek «* ;e tiaata lárgyihgeaaa* áevényartll, éa aaért d«
A jótékonyság ügy rendelése.
imára menházat KeH szervazm. Azokat pedig merjbk, hogy a kóaöaaég agy réaainak tdégenké-
kik munkabírók, de szírémsélleli kürölmenyekkö- d«e a btittOMiaa dől, ba nem ia okadatotaat , 4a
retkedében pillanatnyi avarban vannak, nara!"**® waráaatot laM abban ahetsegtaia*#
IVjorinUa., hanem halhat ^lylyel az eta«* S
. JLat mtnden váraiban, a szegények nálank ia (nyedéatómeg kell menteni. Ha azonban a *f- uunioknak &\'d*i«hu,.t váHak. Hogy eurt aM
fdúiütiek tanyájukat. gélyre mellaiailanoknak bizonyulnának, akkor tá-jsortaw az dletA buiaaito láraaeáfokat. illetve
Hogy hányan tannak ttt mindenki észfílfelífimogalásía,.zámilipná lábba nem iebal. ......-.CJvvzattkt ttthdka IdéMaaaa aa latol él) mi«.
ha közöttünk híre íár hm lesz kwoiáa. i Az ilyenek fölött a felügyeletet terra&aeteeii]^ . ""wtano aaattwn, aM aa ba-
na zozouubs nir« jar, n«iy iew \' __, _ \' .. . . ... * tyén való volt, meg la letta a magáét az íjniztóf\'
~ HWial likMirt III l intázetektnon gyakorolhatják oly egyenek, kiknek dtoglaKJ *
ajtain, u izz. hitközség állandóaa 160 izagénytjséga nagy, haitem hivatási «wgeay-aiyak, kik ( dJ, ralaimnt az ideáin koruAnys** aa dárda i^^yi H kanaataay éa zaidu nőegylet osztogat s jótékony egyleteknek mlnjlffia apró körűimé-1 tas, ugy a jogosult igényeknek roejtalalú törvény éa osztogat — azoknak, akik jelentkeznek, mig\'nyékről leszámolnak. — . ^Ty\'\'*",^-;, I lkk<B~» sayrfwfr, aa tikéritöt snr padig a ka^ I ■Millilim** uk»f|Hftrtkal - *» kandözökei I A renyhéket a mimkaiiériilSkW padié inalom i |*j» i^V***" ** ^HhmlaL
csak néha ért a jótékonyig sugara! "jkdkll írtaai kall Ásóktól meg kalf voani a re-1 rokHiiaa
— A jótákoBfSágnak •ilyettn—való—gyalorhlaáyal|.méayt,-hogy ilislaéÜMáo\'ltf-lUslwdSMil tslol\'nunt a kátfot\'tfttr. nálantt ia atékérnak\'e\'!\' Megsztmt-e csak egyeüeá-egyafer|dnláaaal mások zaitjto tengethessek elet éket : terekenyseg ta^Mék kt, naai van* féniányna
tljSligfi ~n"yüiiiMa [T- -rswiyrashnii Itmmm-
aaastUókaak ? \' ■ Krre határozottan nemmel kell felelndnk. G míért aem r AArr, mert á ]öt£lúSfaág aaarvaava nrere. (1W "W nünl aarvezettségét mutat, átint
■"■ /i Ida, aflt tfltaa a l*"<***Tfi *
■- f 1 fa nijitihihoz prdtK kushftl aa i»aakaafaTta<«T
A biztosítás Messiása.
agy foriatot egy pár sóhajjal szerezni, akkár belőle valóságos részvétdzér lesz. Egy rongyos ka-bái vagy áttoknya, szende" tekintet, kéztsók, hsjtozun mindig bat n czétt nem téres/t Alig nyomta, a szegénynek markát az a par
néki bogy az igassagflyyt mim«tariaasbaa a bá»> jtoaHéai jog aasrvesiaaaek m mag na lAraaaék, jhug; a térni t iwm • ki i aakalmt- «a paaa Ikrára annak aaraltalkkiaan aMaakkl Innina Jagifiiiikhilatiaai .ahai aanahkk aaBBlék njp.téa ödvört nemzetgazdaaági misatónak, melyei a:níntsen orpnizálva a btztnwta«t Ogy * ha
^______ .. T- üiziowtas luieauauya belőtt—midőn azaaaóagiftaskörsbe aaartt Az 1puF m krrudtaikawB kgyak
M _ j kar anyagi mlyát csafcéty dy ellenében n kiaón-} saakoaalályaba nartva igen mustoha ionra jutott
|Ml wég vállairól leVeve. ugyaaétváa a jéMkony gond-1a htstaaiia* intenneaye, malynek spariaia, nagy
raetes aaerepet vinzt, ím ia megaaBmlaHialian\' rrdekait a kálftUd mintájára kwttenr aHfflfyalai
aa inga áa ingatlan Vagya.\' Maayswiwilgaa m — .....
íamelyi-k kőtfley ás kOnnyslwOaég folytán, Ha tljr Hányban kóliliMangiit letfcaktcni a lőr-
konyhai intézmény ben
aaáz meg száz\' gyermeket óv meg a laaan éhen-kaiáatól. De a\' pénzoaztogaláanak hatása nincs,
Db a szegem egmei iiiegizlelle miit kOuuiO ""?!*\'""-,""\'"^!1"
\'•ii -*-\'nok, amelyi-k kőzöo
biatoailtatlanul maradnak KSadoy e» könnyalinl, i rrnyhnzás, mmt a hngr ezt irámoa atUgrtáa után ség folytán mondjuk, r- mert ^ - józan éaz hiába; nem laszt, akkor a kűtcsOnőa Viosony kötött •
Iti^Miti\' ínft«>lirüí4rtwskaír - K^raa? aa^tasl t ká\'iüfiaáitl jta* MrfklFÜflklffrtkiiHii\'H ..
n*rTTaiii mű\'n»timini-HHMIBBM " wawwwa MBW\';1 pyrm M-jy 1 fftwas^wu, yf*
esélylyel szemben, ametyl mípden embert asá-1 megvaltoanék, még padig oly örvendetes módon, mitás alól kivonja magái, a véletlen szeszélyeivel bogy a biztosító, valamint a btztosüott, as a kát ... r— • .. •♦it^.-t. a, » .1 Jszemben, a melyek mnAea\'nap és minden <)rá lazaraödö fél, akik közöl a leatorg® viszonyok garas, elmegy a korcsmába, jotbrtik és bft e»«l«gíban ugy szedik áMaaatklut a mtt lakót kőrebőf,*kfliuHt rendszerint eaak az egyik a magalage^tt. Jfefi, fflég égy P*r kajmczínerl is megiszik _yaja-,mmi akar a haliiUailó aiigyhln j^Wraáf_ma^.Ligytmint éreznék út üdvös soltál a. btstuailáa melyik kávéházban, aztán olyan szegény minttra4jon az >inber akkor, midún a kocká-,iaiezmeiiy<>n*t. I^gut»ldi dr Ut\'ith TSl budapesti^
ynli__i-zal arányában nkmyrtal rarkHy áldoaal arán,. BjSgyvéd «»»atta ki- a Magyar JogBaaegylat taftia
Es a ioiytatódik évtizedben ai esek az ero- \',Wf™|k csapásait anyagi tekintetben magára aéZT« | Mm dőlt tartott nagTszabaau felolvasása alkat-
____ ----_ i \'\' _, iweBerűlelcnil3ieti^wiiitah(^lepattanjrit~TPrtc7eit !maval\'> ho«y menmire tortlialatlmi a britinan
^úgynevezett kivaUaoa snorerek. Eí a rend-, liar;.ost,z eltMM(«, törvény -alial inaugurált hefaeL « raáutatt arra.
Brrtekm adriményoannsk, meg az a hálranya is. ggj^ rfrogy wtu mik awthsii fsak akkor eb-jhogy mily fogyatékos *» IK7&-1B >ir«aaa»tat van, bogy biztatja a környékbeli falusi szegénye-1 red az .ember esnek Indatára, mikor érzékenyen tőrvény által BMghonoMiOtt „nyilv.latH\'tíui rend Jtyt. yay yfíajjan^ nfy a \' Tt^^T\'1*^ 1 lnu|uttutl mr. ■ tWTtifcanb|MaiaTahoanBiai-j»a«r*. me\'y a bTz®SE55í rállawok ellenőrzésére
,,—«— * x^^^iig^x\'t . » ;« > —u—--•—ggj-
hiányzik
csempétahéHS magukat a ] beofenteii szegények köaé, kiknek- listájában aztan altandean ssere--jutnék-----
kebleknek—mely ahója. wútal mag, és ki volna Itelení ts épen ez az oka annak. Rügy kepes megtelelni szemrehányó kérdésének, —Ja nagyküsönaégfaen az a megnyugvás, ■— melyet aety mintha veszteit remények aőiei sírjából zn-tmar állam törvényházával megadaak. beleotta» kogna fel: , lietde! gondatlanaáfM által olt fa j Mik\' ■ iiépliii, axzal, hojry. a—biiluutö\'tBmalak
— Nem azt oram, soha. Azerj mondom tele-]hogy á poélai érzelmek és gondolatok tejesen , Tőlem mindenesetre az volt volna a leydiu
li.if.ili jp^Liiiidf kkn! Lt Laazik ez a kny..UiUcrU; ^jutufc * uwt> -lnlárkeiMiuaa>wl »ai>inbi\'ii. kwli4»k Iimi|i ■ ■» mtr«rn iwgkwwluk\'k haza
akkor csak hagyja itt ismeretlenül,\' (elejtse el és A légiéi ki ismeretesebb vizsgálóbíró odaadásával leik áa magára kagyom a map nudnárlaanyt. aki ne jöjjön közeiébe se a malomnak, mert szent .éa lankadatlan türelmével légiem a jeleket^ miknek i talán valahol a patak ezuat<ka visétxn jBtaxam
eg| (gaz; hogy ez a szép lefetfftéí" az öiilogge segiisegével ItejűíhaínéE a Hat aiweacséllan, akart a tftrdO nimfákkal.
^^ waiahjl. . ." .. . «erehM« legény halálának rejtelmébe. ^ há| , j^bor halandó mm azéft
Valami kükmőa erzea borzongott végig tdegei- Bernbe jutott az ia. hogy mikor a szép mot Uftol k MagyaT Figaró" aaorgalmas olvasói kOké,
■ea. Gondolatokba merültem, paialatt a jámborj nárleany olyan minden szenteket megejtő pongyo- h<wy tátikám lemondással ott hagyjon agy uep\' paraszt viasza sem tekiqtve, ment tovább áz enJŐ-f lsbati mosott a simán futó patak vizében: egy- ^eányt a holdvilág ktakrólagoa gyönyörü^éíiek. aaél) lóheréa leié [egy pillanatra igéző szemetval aa erdő »drtt)ébe Kdlöaöaen, mikor még valami refáoyaa titok bo-
Mi rejtőzhetik e mögött a mesék világába valói révedt Mért nézett oda? gápak bontószálát te meg szeretné lalální.
történet mőfőtt? tIsakugyan lehet ússzetüggés a• Kit várt onnanV Rem onnan várta-e azt a U-( , ........ ______ , , .
megöltek szerelme éa ulpuszlulásuk kőaOtt? Es\'tokban szereteti leyenyl .n - — *tbm ata^ ^^koTeUe^rk
| szép: leányt.
Egyszer csak azt látom, hogy megáll, körülnéz, || azután gyors iramláaaal eltílnik as erdő Mi kissé között.
fölé,j Most én ia meggyorsítottam lépteimet a észrevétlenül oda surrantam, bot ö. a patak aa*aík
ha van, Ki pusztíthatta el azokat a szerencséik- zatok tragikus soriéban a mozgató erő volt? naket? A lánynak végre is semmi oka sem volt-\' Egyik napon a megszokott időn tol merengtem őket megöletni. Hol lehet hát az a titkos kéz, az erdőszélen.
mely oly kegyetlenül játszott bele a szegény meg-; Már este 9 órára járt az id& A leC hold emel gyilkoltak sorsába? Valaki, bizonyát a titokban kedett ki a távöli begyek mögül s amint szereti ezt a lányt, olyan legényféle, aki nem kér j magasabbra jutott az égboltozat pereme heti meg kezét i ezüstlénynyel vonta be. az egész vidéket.
A sok gondolat közöl a legutolsónál megálla- Egyike volt ez ama hoktsugaras estéknek, miket I partján Olyan gyors iramlánal eltűnt. Kémlelve podtam. Igen, ennek a lánynak sorsába okvetle- a ^seiitimentalis novellaírók 160 gBrmond-sorban néztem r túlsó partra a ügyekeztem szenteümnei nüí valami ilyen körülménynek kell tataüa módon i szoktak méltatni részint a maguk, részint a hold- behatóim az erdő sOröjébe, melynek sötétjét mag belejátszani. Föltettem magamban, hogy dem világ iránt fogékony költői asszonyok kedvéert. lehetősen áttörte a lombokon átszűrődött htjld-nyugszom, míg a titoknak nyomába nem jutok | Amint az én közvetlen tapaaztalatom mutatta,\'
És ettől- fogva minden nap rendesen a sivói a sivói szép molnárleány sem volt éppen fogé-1 Egyik fa mellett idill jelend játszódott la malom felé sétáltam ki Most már nem csupán arkonytalan a holdsugaras este iránt, mert egyner előttem.
merengésbe ringstó malomzugás, hem csupán a csak megpillantottam, amint valami ibrándoa nótát I A szép molnárleány sodár,- barna férfi karjaibaa madarak csattogása, a lombsattogás éa virágillat: j dudorászva,a patak mentében csendesen ballagott \\ pihent őpMed\'en, megittaiullaa, mint a havasok az erdő ragyogökStészetcvoiutott. Sőt mondhatom, az erdő mélye leié ? szerelmes madárkirálva: a söketlajd.
A

Nagy-Kanim vaa&rnap.
__ Zá|p. 40. azám. (S.lap.)
HÍREK.
megalakulását, működéséi. Fejlődését rendszeres felügyelet, ellenőrzés tárgyivá teszik, és nem bízzák a nagyközönségre, hogy magának alkosson I u .._____________ ,,,, , ,. ,
ítéletet oly vállalatok tevékenységül, prosperitá-LZ P-FÍ
sártl, melyeket fizleUechnikaí ismerétek híján, el | Nagy-Kan««dn 3 estére .erjedő vendégszereplését
ion li birálbírt. Hisszük azonban, fiogyn keres kedelmi miniszternek az utolsó költségvetési vi\'a alkalmával tett kijelentése; hogy a biztosítási-törvény revíziója sürgíis voltától áthatva már a kő «ljővőben megtelelő törvényjavaslatot fog a képviselőház elé terjeszteni, ténynyé fog válni, és ekkor világosság fog költözni kereskedelmi törvényünknek a ^biztosítást tárgyaló részeibe, melyeket eddig\'még síírü homály borii,\'és melyekbej a jogász elme legfényesebb világú lángjával is csak tapogatódévá merészkedhetett az ember, — akár egy búvár az ismeretlen veszélyek ezreivél fenyegető föld fekete gyomrába. < fugf Mily égető szükségnek felelne meg a biz-1 tositási törvény revíziója, eklatánsai bizonyitjat""" egy ujabb vállalatnak kiburjánzása, mely|szdiv/«ty \' alapon állva, szinte provokálja az államot, hogy teljesítse eminens feladatát, mely polgárai jólétének biztosítása érdekében gyakorlandó iu\'elil-gyeíeü jogában álf. A „kölcsönösségnek" arntyt halottja fedi már azt a tért, mely küzdtere a részvénytársaságoknak és vesztöhéfye a szövetségeknek, hogy a mo t alakolt „Oruágos ma/far kOlaOnttf btzUrsitó\' stOntknif\' öntudatos, sőt bar-ezias felhívása a zászlaja ábk való tömörülésre, csaknem ugy hangzik, mint m halála tudatában
rHurí te salutant /■\' Hiába prognostikálják a Irg tekintélyesebb szaklapok rövid lét. utáni kimulá-~sáf, hiába utalnak mérvadó szaktekintélyek a magyar koroqa országaiban lett szomorú tapasztalatokra, az „Omágoi magyar kítcidn\'s biztosító tzővükuet" ktnpjp csápjait és ebben megnem akadályozlatik senki által A ..kölcsönős jégbizto sitási szövetkezet\'\' mely 1867-ben, az „Erdélyi kölcsönős tőz és jégbiztositó egylet mely i860-ban, ~T,,Kármentő kölcsönös életbiztosító\'1 mely I87n ben, és a , Magyar tisztviselők hitel- és biztosító - intézete" mely ugyannak 1&75 ben szűnt meg kinoa vergődés után, nem eléggé eloqoensen szól amellett; hogy a szövetségi afapoti létesített 44a~ tosltó társaságok számára nincsen hely e hazában, melyet józan nép lakik?! Vagy kérdjük: van-e sejtelme is az ily szövetkezeinél biztosítást kérő félitek arról, hogy a kereskedelmi tőrvény 1876 :i XXXVII. t -cz. 981, paragrafusa alapján a szint\' I kezet kötelezettségeiért vagyonildg filmi tartozik, I ami azt jelenti máa szóval, hogy veszteséggel zá-1 ródó üzletévek után a mílsern sejlő biztosított fél. üiStifittiisre. fog szóliltatni. És miért néni említi egy aaóval sem a legfényesebb ígéretekkel telt körlevet ézT a körülményt 7 Iftrf tetszeleg az Oruágos magyar kölcsönös bktontó szövetkezel" a Messiás szerepében, melyben nem átalja a részvénytársaságok hatalmas intézményét megtámadni éa megváltást ígérni az emberiségnek. Nevetséges (Igyekezet, amely emlékeztet a gyerkőczre, aki esi gahéjjal akarta romba dönteni a tengerből ki-éBWllfdO világilútotnyot.----m—- X \'Y X
1894. május bő JO-án.
kr., Fischer Miksa 20 kr, Hergír Lauía 60 kr., Sternberg Vilmos 60 kr., Pollák Sárajor, 90 kr., Glásner 30 krajcár Groea 10 krajcár, Grosz Ödön 40 kr., Pollák Izidor 90 kr., Pollák Vilmos 50 kr./ioldschraied József 80 kr., Berger Mór 20 kr., Somlyó lgnáoz 30 kr., Körein 50 Ír., A gyűjtött összeg a szobor bizottság elmén a Pesti Hazai Első Takarékpén\'tárhof< lett be-
rniig ugyanazon éjjel—Budapesten át—Nyiregyhá-. zára utazott, hol 6 estét) ál -fogja\' a közönséget gyönyörködtetni,,\'A-kiváló művésznő ittléte alatt gyengélkedése Tniall jobbára az ágyat őrizte, j *j\\®?\'1 melyet csak este hagyott el, hogy kötelezettségé !It(lldv® nek eleget tegyen. - A bájos művésznő, kl Já 1^^ 8 ^ ^ »&• tékával lelkiitassá telte a közönségéi, a szúrna- Leégelt Mattos Józsei oltani tanilóprésháza a beadón kívül kedves egyszerűségével hódította meg | ? felszerelésekkel együtt Akár 960 forint, mindazokat, kik társaságot élvézhették Mindezek! melT «0DJJ«n b,zt^ megkerül, után őszintén kijelenthetjük, hogy a közönségI ~ A ,«Ch?vrL S<!BVEf3rl,,i
Hegyesivei sokkal inkább megleheted\'elégedve, e bo 90 án dé,nUn 6 órakor a hitkftz-
mint Hegyesi a közönséggel De ez már nálunk\'tanáMermében rendkirOh kő^yölért tar*.
— sajnos — így a szokás, mit Jászai Hil«r- j Tárgy ^ az jtlap\'ssbál yok jnódosiiási _ _______
mmm Lffuial aii ílwyfw? TIWh Mkmt és\' még lőb- í , ".A ■■KiiUedtiemW-guffsOM" Hí^yöiéeÉr* ben igazolhatnak lapunk IW-ik számában már megemlekeatflnk, Kinevezés! Az tgaaíágögyminiszler dr. I P^Uólng közöljük az elnöki jelentói alapján a kö SárfTy Elek nagykanizsai kir. törvényszéki al- vetkezőket. Az egyesület Nádor-utcai és Arany-jegyzőt jegvzővé nevezte ki. ___• jJános \'utcai óvódásban a mail év folyamában
- Véglegesítés A íöldmivelésflgyT miniszter !nr*ri menhelyi dajkákés későbben állandó gyer-Kopeczay Károly keazllielyilgaMflaágLJi* dajkák kiképzésé tanfolyam léte-ideiglenes minőségű irodaliszlel és pénztárost á|T;\'nnetett Mtndk<t tanfolyam szép sikerrel járt, fásában véglegesítette amennyiben nyárt menhelyek vezetésére 19, ál-
-Á Balaton áldozatainak egyikét: /í^ lai^ mentielyek vezetésére pedkba W ii» mcloí-adólrivRiahtok tetemét tegnap, saomba\'on ""gT. nyertképesiléil Az egVesfllct álul (eo-a csendőrség Berény balatoni partján lelímáJtM* Mf* ^ben volt iimtmm
de Tagánr Barna honvédszázados teteme még*6* d^ilő gvermek dumentes pedig 17i -mindeddii nem laláltaloll meg. A Halaton vize, I egyesülétnbk jelenig 9 tiszteletbeli, ÍO alapító : mely clnyóllti n ezei\'enwVlWfrftfi\'\'\' \'OV\'tr\'-wrimtirf ^rcMCS- és 37 pártoto tagja van. A tisorsotás sírját képezi az utóbbinak, pedig minden irány !o|y\'»" ^ ^^ jdá WíllBIBlutujI (Mik ban hálók rakattak le a telem kifogására, de j tsmét meg választat lakuj választmányr tag BU eddig eredménytelenül. \\mmthHn Vtlmoeoé lett. A gondnoki tintaég,
» ,, , , „ . . _. ímely Auáiut Boldizsár elhunytával megüresedett
7 A kis alamuszi. Bokor J k.tűnO oneretteie,!^ g . M kö Qléw7 m{ ^ ^
mely a népszínház igazi cassa darabja, lesi treitjk8r ví|ag2tás wik fog betétetni, addig
M n[?!*L fe u\'üi^L, ^0 7 «fi pedig Kmlztr (iyörgy kéretik meg ezen teendők igazgató közönségünk szórakoztatására a színházt fn(é|°égére \' " 5
idény végén kiüt. Vasárnap lesz az operette be- _ Májillé. A városi községi iskolák nővendé-mulató előadása^ meljt bjzonyá^ a^köí^nségr^l^ mift{^ ^.mi\'aton délután tanítóik és igazgatónál is be fog Hm. Hétfőn adatik• \' | vezetésehíatt zászlósán és a tűzoltó zenekar fael", kedden pedig meglesz a bucsu-előadás ^ | kíséretében kirándultak a sánci kertbe, hogy a
azután - a függöny legőrdrtt. szabadban űzve gyermeki játékukat, élvezzék mind
— Közgyűlés. A magyar szefil korona or.«á-1____ l^h____________aa_____
iizüti kéllemességeket, melyeket egy majális nytyt-| hat A szülök és ismerősök égése serege vonult ki a délutáni órákban a sánci kertbe, hogy részese lehessen a gyermekek örömének.
— Himlő-járvány. Kiskanizaai polgártársaink, kik nem fgen szerelik a hatósági intézkedéseket betartani, iryjat ezen makacsságuknak köszönhetik, hogy a himlő járványosán fellépett. — Az orvosi rendeletek ügyeimen kivfll hagyása eredményeste, hogy J(is-Kanizsán jelenleg löbb gyermek éa felnőtt himlőben fekszik. A megbetegedésről leg* tóbb etetheti nem lé\'etik jelentéi) iaá> aaak azért sem, mert megparancsolva Van és elén titkolódzás folytán a járvány mindinkább terjed.
pammer öyu\'a Vágner Károly urak.
= Kossuth Lajos szobrára a pacai izr. hit I ~ Cigarettapapír. A Jea^bb minőségű ere-község tagjai körében 7 Irt 70 krt. gyűjtőit melyhez: deli Irancia „CartoMcke-Esquiitif Hgiretta-járultak; Sihütz Zs. I frt, Schleifer M. (1. 1.60 hüvely kaphaló Firchel Fűlflp könyv- és papír-kr,, Díineitz 40 kr., N. N. 90 kr., llirschler Samu 30 kereskedésében Nagy-Kanizsán.
gai Vörös-Kereszt egyletének nagykanusai tt-ros\'i válsaztmánya 1891. évi május hó 90 án dél után 3 órakor a „Kiadednev.elő-Egyeitllel" nádor ntciái helyiségében lariandja évi rendet köz-gyülé«ét. — A koagyülét tárgyai: 1. Elnöki nieg-\' nyitás. 9T Jelen\'és a efolyl évi mtikődésrő\', 3. A számvízsgáló«bizottiág jelentése. 4. A sorrend szerint kilépő választmányi ingok helyett ujak, esel leg azok isméti megvá!niztá>a. 5. Netáni indítványok. — Kieorsoli tagok é Ebenspanger Lipót né, lloffoaon Múriiá,L-KUcachnei Ignáonné, | sommer Sándorné, Dr. Sohreyer Lajmné, Weisz Henrik né nrbőlgyek, Ebenapnnger Lipót, Grüii-1 hut Henrik, liyürtfy Jino\', Lengyel Ltjoa, Tri-1 Vágner Károly urak.
fottaholdvjlágnál
Minden idegszálam leszült, reszketett Végig vonullak elöltem azok a bizonyosan nem tudott, de Mtjtatt eseményde, — miket a meggyilkolt hat legényről hallottam.
A ciheresen át síetlem vissza bokortól bokorhoz surranva, ahogy jöttem.
A paraszt még olt kaszált az -erdőszéli ló-berésben.
Lihegve szaladtam hozzá, megragadtam karját 1* vonszoltaflUBagammal.
Szegény ember eleinte azt liltfe/hogy Tnegtébo-lyodtam i csak akkór gyorsította önként lépteit, mikor útközben szakgatott magyarázatomból megértette, — hogy valószínűleg megtudtam: kinek kezétől pusztult el az a hat sivói legény ?
Mikor a turbékoló pár közeiébe ériünk, a parasztnak elég volt egy pillantás át az erdő sűrűjébe; rögtön megismerte a legényt.
— Csanta Pali ez, akit két esztendő előtt vittek (Havára; de 1 esztendő előtt megszökött Ez őlle hál meg azt a szegény hat legényt egymásután. Szegény molnári megöli ez a dolog, ha megtudja. Ezt suttogta halkan a paraszt : aztán sslp csendesen visszavonultunk
Útközben láttuk, hogy a molnár komor képpel, I j óbbra, halra tekintgetve,-puskásán halad a patak I
amarrp-tanya iriPtil Mog-megrillt fti
1 kémlelt.\' ^ ,. _, \'\'\' .. * .—^ . . •
Talán csak észrevette a molnár, hogy lánya |eljött hazulról? — szóllam izgatottan. I — Rettenetes ítéletnap lesz itt, ha megtalálja löket — mormogta fogai közt a paraszt. J Aztán ballagtunk szótlanul, gondolatokba me-rűlten a lalu felé.
! Már az alvégen haladtunk, mikor az éjszaka! csendjén át két tompa durranás hullámzott el . hozzánk a távolból.
Mindketten megrázkódtunk. Mi történhetett ott ?
Másnap reggelre a sivói malom teljesen elhamvadt, porig égeti. Megtalálták benne a molnár megszeitesedelt hulláját.
Kívüle sein élőt, sem holtat Tteiii \'ehetett találni a malom Üszkei kőzött.
Hova lelt a sivói szép molnárleány ? Mindenki azt kereste , i
Elmentünk a patak mentén, behafollunkazerdő Sűrűjébe.
Olt feküdt akkor is (isanla Pali karjaiban. Mindkettőnek homlokából ssivárgott még a vér, ahol n golyó áthatolt, Ián éppen n szerelem log-önfeledlobb plllanalában.
Stlaéwgt Wnfy »Kwl«Ébi, - -
.. Szerdán Birchpfii/er Sarolta 5 felrónám drámája adatott, a nemzeti színház előkelő tagja A. Hegijesi Mari második vendégjátékául, st7-rün telt ház előtt, mely Hegyeii Mart művészi játékának bilincselő hatdia alatt mindvégig mély mtg-hatoftiágot tanúsított. A szerzőnS képzeletében nem \\ jelenhetett meg Ey ri Jane más alakban mint a milyet K. Hegyesi Mari mutatott bt. Az elnyomatása ellen fellázadó árva, ki benső értékének és \'Imsének űsstökélu énetébto elhagyja Und ámont/ kinzóknmaráját é* <i tudvágy emésztő tütévsl M-kében örömmel köteti Dr. Blakhoritot as árcaintézetbe, de nem a né/kii, hogy a bucin pillanatában egész láváját a keserű szemrehányásnak zuditsa llecd asszony fejér*; a későbben lilkiltg és testileg fényeseti kikévzitt, magas mitdtséyü Is bóditó szépségű nevelőnő Lord Hoehntír házában. ki nagy és nemei lel&éHtk sugallatára kést átengedni a tért Clarins tíiorgininak, a leg rútabb öntél fegyverével küzdő eme krteUurának; a legnagyobb, mert önmagát legyőző erőrei rendelkező no, ki véreit* régiifntra as élit nuőutnin, végre n remegve sejtett boldogság rérparijár« lép. — mindéit a valódi műrészét gátsii könnyedség-ret és mély ismeretével a lélek világának tudta Ingyen Mari alakítani. Ki ha a lilím top* éi «v*e
Nagy-Kanizsa, vasartíípr
Zala, 40. szám. (a tap.)
lyet lundálások éí nemzetiségek a magyar áJlameszme ellen intéznek.
A magyar sajtd igen könnyen megóvhatja magát az olyan tólkapásoktót melyekkel a legnagyobb csapást saját reputáliója ellen méri, s nem kell irigyelnie azoknak a né
mel (küljöldi) lapocskáknak a dicsö-éget, | nélkül, ezzel a szegénységei csak neveljük melyek luatw elvtelcnBégben. és senBatióhaj
hászatban lengelik napjaikat rontják a(ban lehet. A-betegek és munkaképtelenek
| , , ■ ——.....ím május hó 2u-in.
A rendszeri igy folytatni tovább nem lehet. f|óu, miérl bántottad még?" Mert igenis bVtltf
Angliában a szegény-ügy a községek és állam - ^ biztoaiias^uljari^ vflló 80^08k^dLA,\'\' által hu) szervezve. 1)11 minden községnek van |
seg önmaga iránt, mert minden ember — a leg.
\' ® -j-í—j-l föggel/fltiéhblöl a flzelett szolgáig — agy nagy
menháza, hol a valóban szegények ellátást kapnak,erkölcsi Jartozás terheltje öveivel szemben, - és Olyanok, kik testben lélekben megvannak törve, j ha minden rokoni köteléktől ment árva volna is, De ha ezrékel kidobunk minden változatosság | ugy azámontaiiotlja az államuak, melynek minden gyermeke sorsa drága és nemzetgazdászaii-
A..szegényügyet rcntoesileni csak. kél iranyAj0ftM m V(malnyir,l wm ^
s"\'j a tiszta tárgyilagosság ösvényéről, és ezért éhalmára menházai kell szervezni. Azokat pedig j merjük, hogy a közönség egy részének idegenke-kik munkabírók, de szerencsétlen körüiményekkö-!déee a biztosítás elől, ha nem u okadnloldst, de Ivelkeztében pillanatnyi zavarban vannak, nem enyhitfr magyarázatot talál abban a kétségtelen és
. - .. .. ... . nem eev ízben beigazolt körű menyi en, hogy saé-egy forinttal, hanem hathatos segélylyel az elszegei^ ^ j^* fmM[ ^ ^Jjf TÉ,.
■j ■ "-Ttiafif-Ha-ymataB-ra hifiitnknnlt itfirmH-i* véh itr Hngy ezert első felütötték tanyájukat. ! gélyre n^ltatallanöknak bizonyulnának, akkor Iá-1 sorbán az illető biztosító társaságokat, — illetve
Hogy hányan vannak azt mindenki észlelheti j mogatásra seáinitaniok többe nem lehet; azok vezetőit terheli a felelősség az leiül áll min •
Az ilyenek fölött \'a felügyeletet természetesen dén kéte,?en 6s mfodhzoh eselben, ahol ez he-inlézetek lnem gyakorolhatják oly egyének, kiknek elhalt-g^"\'1\' \'"** " >tU<) \'
közönség ízlését és erkölcseit
A jótékonyságügy rendezése.
Mmt mittdeu városban, a szegények nálnnk is.jl
ha közöttünk híre jár, hogy lesz kiosztás. Százával tódulnak be a jótékony
^ - ——-^tt-j-—•- i-■ -■■■-.--■ -■ - - - ;____> ,,. "ftlgáltátás,_ - -
ajtain, az izr. hitközség állandóan 150 szegénytjsap nagy, nanem luvalasos szépiT:aT?ar,~Tnrp;^ valammTáz!3íSRs kormányzás az elörelá-
tomogat, a keresztény és zsidó nőegylet osztogat |a jólékonv egyleteknek minden apró körűimé-itás úgy a jogosult igényeknek megtelelő törvény-
.és osgtogat ~ azoknak, akif jelentkeznek, migj nyékről leszámolnak. [hozás Ű mtgM*, az WádWM* nem pedig a be-
a szegénységüket lakargalókat - és kendózöketj A renyhéket. a munkakerülőket pedig irgalom le,t bűnlajstrom utjftni fenyítés. Az államalkotó
—^^-——— — -----követelni,
!>.,,., , . . . T, . .... . „ .. közönségnek joga *an kérni, joga van
intíküf irtani kell. Azoktól meg kell vonni a re- L m, «.,14tl lBtív£* . „
eiélt érnek-e ? Megsziinl-é osak egyetlen-egyszer | dulással mások zsírján lengethessék ételüket mfánjtjjn nyomprn :i tamUgUUübtt\'l re.sie azesQlöknek".\'(
A biztosítás Messiása.
±
Erre határozottan nemmel kell telelnünk.\' ís miért nem? Azért, mert a jótékonyság;, szervezve nincs.
csak néha éri a-jéiékonyság augafá. I— •"•\'•< — « -jhogy a bizlosilíWlási \'tnitiménv rohamt* lejlő-
—A jólékuujságnak tWeten ralt) gyakorlásával ményl. hogy ttlkttliimttankodó-tolakodásnál és kol jm folvian, tlilnt a ktttffflrtfln. ttsy—nálunk ir
tevékenység lejtessék ki, uom csak tudományos Ide, sőt főleg a lort^ni/hoahi líúrökhtn.
I\'lz utóbbihoz pedig legelsőben aa fnéki hogy ai igazságügyi minisztériumban
I tpsilási jog ^eívézté^íE Ti ineg ne—tttresnék, hogy e téren a Vezetés a kereskelmf- * és pénz-Dacára annak az általánosan elösmert lontos itgyminiszterinm — ahol azonban szintén
^tt hol némi szervezettseget mtitgr. mntt a ai ntttt-sen organizálva a hizloaílási ügy - ha-
, i* . ,, j , . . \' . .__j biztosítás intézménye betölt midőn az esetleges i táakörébe essék. Az ipar- és kereskedelmi ügyek
konyha, intézményben gz elelosztogatas tényleg kar anyagj sulyft( ,sekély ^ ellenében a bzön-1 szakoszlályába osztva igen mostoha sorsra juiolt szaz meg száz gyermeket ov meg a lassú éhen- Ljg vállairól levéve, ugyszólváu a jótékony gond-\'a biztosi Iái intézménye, melynek speciáis, nagy halastól. De a pénzoszlogatásnak hatása nincs, - viselés szerepéi viszi, meg is. megszámlálháUnn! erdekeit a külföld minlújara kellene megfigyelni
Ha a szegény egyszer megízlelte: mÜv künnyü i Im\'llúkal ,,es,/1\'uk ^ \' és iiigallaii\\»gjru-1 Magyarorazágon is. \' r ■ , . ... .. .. | , nok, amelyi k kozönv és könnyelműség lolytán Ha ily írunvban kötelewvgct leHesiteité n tör-
egy forintot egy pár sóhajjal szerezni, ^^r be- bilt(wittal,inu, maradnak. Közöny és könnyehnü-Jvéaybü/ás, mint a hogy ezt azámos sürgetés után
ség folytan mondjuk, \' - mert a józan ész hiába sem teszi, akkor a kolestluüs viszony : közön keresni indokolását annak, hogy azzal nz biülositó-társaság között is lényegesen
esélylyel szemben, amelyJ minden emberi szd-] megválloztiék, még pedig oly örvendetes módon, mitás alól kivonja magát, a véletlen szeszélyeivel! hogy h biztosító, valamint a biztosított, ez a kél ~ .\' . .... ,., . \',. szemben, u melyek iniiltfen nap és minden órá-.l szerződő fél, nkik közül a len forgó viszonyok
garas, elmegy a zorcsmana, joiiaziK es na esetleg ^ ugy „edik\'áldozatukat a föld lakói köréből, j közöli rendszerint csak az egyik a. tuegelégedelt: lerfi, ineg egy pár kapuczmerl ia megiszik vala- minl akíir a halál loiló angyala, rMldmll ma-1 egyaránt éreznék ál üdvüa voltat a biztoaitáa melyik.kávéházban, uztán olyan szegény tniiHfradjon az ember akkor, midőn —ti kocká-jintézményének. Legutóbb dr. ftítk ftit budapesti
volt. __v ,zat arányában elenyésző csekély áldozat arán, a; flgyvftt mutatta ki a Magyar Jogászegylet teljes
Es ez folytatódik évtizedeken úi ezék as em-Jsorsnak osaP4sa\'1 anyagi tekintétben magáru nézve ülése elötl tartott hiigyszábásu fetolvasttsa alkal-
, : megerölelenitheti, mini ahogy lepattan jol vértezett inával, hogy mennyire tarlhalallau u bizlositásl 1611,"; harcosról az ellenséges löveg j törvény altal inaugurált helyzet, és reáutnlt arra,
•s a nairanya i( I jjjjnóg "hogy Igen sok esetben csak akkor eb- hogy mily fogyatékos ííz Wö-iki kereskedelmi vmt, hogy biztatja a környéklieli lalusi szegénye- red az ember tmttek-m^atára^ nükot érzékenyen I térvény állal meghonosítóit „nyilvánoiaági rend ket"is, hogy eljöjjenek jde a—városba, hol tübb{sújtatott már. es hrm bánat logjaelá váhozhatal- (sz*r", moty n biztnsttá«i vallnlatok ellenőrzésére alkiüom nyílik a koldulaara a-ho^iónnm be-t l1*",\'^": -T s ^ ilypiik.ir a ^Ikihmnrel, pa n inllió smlgélm volna hivatva, da ennek magfelelm kep-
___. ,.,..____c v r __________ .._. kehleknek mély alvúia, szólal meg, ós kt volna leien Es épen ez az oka annak, hogy hiányzik
csempézhetik magukat a heoTenlea ^WryeFj^™^^^^,;^,,^ . „ „ nagyMlö7Ségben az a melavugvas - melyet
közé. kíkrtek hstájaban aztán állandóan szere- me|y mintha veszteit reméifyek sötéi sírjából zo-1 más állam törvényhozásai megadnak, beleolta-pelnek. \' kogna fel: „Tiéidel gondatlanságod által oly Iá \'nak a népbe, azzal, hogy a hizlosiUVinlézetek
tőle valóságos réazvélüzér lesz. Egy rongyos ka-hát vagy szoknya^ szende tekintet kézcsók, s&-\' hajlozas mindig hat és czéll iiem téveszt. Alig nyomta, a szegénynek markát az a pár
berek úgynevezett hivatásos snorerek. És a rc
\'— Nenrazt uram, soha. Azért mondonf leleM barajj jószándékk.al, hogy ha tetszik ez á lány, "akkor csak hagyja itt ismeretlenül, felejtse el ésj ne jöjjön közelébe se a malomnak, mert \'szent egy igaz\', hogy ez a szép teremtés az ördöggé! cimborál
Valami különös érzés borzongott végig idegei-1 men. Gondolatokba merültem, mialatt a jámbor j paraszt vissza sem tekintve, ment tovább az erdő-széli lóherés leié ■..•-\'_■., ; __J
I
Mi nylőzhetik e mögött a mesék világába való történet mögött V Csakugyan lehet összefüggés a megöllek szerelme és elpusztulásuk között? Esi ha Van, ki pusztíthatta el azokat a szerencsétle-neket ? A lánynak végre is semmi oka\' sem volt őket megöletni.. Hol lehet hál az u titkos kéz, mely oly kegyetlenül játszolt bele a szegény meg-1 gyilkollak sorsiba? Valaki bizonyáta titokban szereti ezt a lányt, olyan legényléle, aki nem kérheti meg kezét
A sok gondolat közül a legutolsónál megállapodtam. Igen, ennek a lánynak sorsába okvetlenül valami ilyen körülménynek kell latalia módon belejátszani. Költellem magamban, hogy nem nyugszom, mig\'a titoknak nyomába nem jutok.
Es éttől fogva minden nap < rendesen a ilvól malom felé sétáltam ki Most már nem csupán a merengésbe ringató malomzuaás, bem csupán u madarak csattogása, a lombiuttogás és virágillat i az erdő ragyogó köllószelc Von/oll HŐI motidliulom,
hogy a puelai érzelmek és gondolatok teljesen
háliérhp szorultuk « niolt kilűrkoszásével azcmbcu.j A leglelkiismeretesebb vizsgálóbíró odaadásával és lankadatlan türelmével lestem a jeleket, miknek\' segítségével bejuthatnék a hat szerencsétlen, j megölt szerelmes legény halálának rejtelmébe.
-Eszembe jutóit az is, hogy mikor a szép mol nárleány olyan minden szenteket megejtő pongyolában mosott a simán futó patak vizében: egy-egy pillanatra igéző szemeivel az erdő sűrűjébe révedt. Mért nézett oda?
Kit várt onnan V Nem onnan várta-e azt íá-ti* iokhqn szelelt legényt,nki a saarencscllon áldó-
zalok tragikus sorsában a mozgató erő volt?
Egyik napon a megszokott időn tul merengtem az enlöszélen.
Már este 9 órára járt az idő. A leli hold emelkedett ki a távoli hegyek mögül s amint kissé! magasabbra jutott az égboltozat pereme fölé,! ezüstlépynyel vonta be az egész vidéket.
Egyike volt ez ama holdaugaras estéknek, mikel a lentimentalis novellaírók 160 garmond-sorban] szoktak méltatni részint a maguk, részint a hold-! világ iránt fogékony költöi asszonyok kedvéért!
Amint az én közvetlen lapasztalatom mulatta,. S slvói szép molnárleány sem volt éppen fogé-1 konytalsn a holdsugaras esté iráni, meri egyszer csak megpillantottam, antlnt valami ábrándba nótái dudorászva,a palák mentében csendosen ballagod! nz erdő mélye lele.
Tőlem mindenesetre az volt volna a legdiszkrétebb dolog, ha szép csendesen-megindulok haza leié és magára hagyom a szép molnirleányl, aki tahin valahol a patak ezüstös vizében játszani akart n fürdő nimfákkal.
De hát a magamfajta jámbor halandó nem azért tartóz k „Magyar Figaró" szorgalmas olvasói közé, hogy vatikáni lemondással ott hagyjon egy szép leányt a holdvilág kizárólagos gyönyörűségének Különösen, mikor még valsmi regenyes tilók bogának bontószálát is meg szerelné találni.
Az erdőszéli ciheres bokrok snötfill t mnriiafii rejtőzve, egyiktől a másikig surranva kővellem a szép leányt.
Egyszer csak azt látom, hogy megáll; körülnéz, azután gyors iramlással eltűnik az erdő tál közölt.
Most én is meggyorsítottam lépteimet s észrévétlenül oda surrantam, hol ő, a patak másik partján olyan gyors iramlással ellünl. Kémlelve néztem a túlsó parira a ttgyekeztem szemeimmel behatolni az erdő sűrűjébe; melynek süléljél meg lehetősen áttörte a lombokon átszflrüdölt holdsugár. a Egyik fa melleit idill jelenei játszódott le előliem.
A szép molnárleány sudár, barna térti karjaiban pihent önfeled\'en, megittasullan, mini a hav sok szerelmes mndárkirálva ■ a snkellaM
Nagy-Kamasa, vasár nap.
Zala. 40. aiíra. (9. lapj^
Hl R E K.
1804 május hó ÍOán.
kr., F1 scher Miksa 20 kr, Berger Uura 60 kr., Sternberg Vilmos 50 kr., Pollák Sándor, 10 kr.,
- K, Hegyes! Mari urnő csütörtökön befejezvén 1S^\'J9. ^J^ ^Hf\' SS Nagykanizsán 3 estére lerjedű vendégszerepléséi ff" kr PoHák Izidor 30 kr., Pollák niég ugyanazon éjjel Budapesten.ál Nylregyhá- kr.,<.olds4miedjMzsel JOkr., Berjee zára utazott, hol 6 estén át fogja a közönséget & N«if0 fc K*ew M
gyönyörködtetni. A kiváló művésznő ittléte alatt A1,gyü) ?(\' i,SZ0]fV^í8** 7"*"\'*
— —- —— J Pesti Hazai Első lakarékpén-tárhoi« lett be*
^MijöTőbeh. mt^jelfi Ifírvényjnvrislnfot fog a .^„t lMn,.n képviselőház elé terjeszteni, ténynyé log válni,
gyengélkedése miatt jobbára az ágyat Őrizte, *í. melyei csak esté hagyott el, hogy kötelezettségé
megalakulását, működését, fejlődését rendszeres! felügyelet, eílenőrzMárgyává teszik, ís nem bízzák a nagyközönségre, hogy magának alkosson | ítéletet oly vállalatok tevékenységéről, prosperitásáról, melyeket üzlel^echnikai ismeretek hiján el nem ia bírálhat. Hisszük azonban, hogy a kereskedelmi minisiternek az utolsó költségvetési vi\'a alkalmával tett kijelentése; hogy a biztosiUsi-tör-vény revíziója sürgős voltától áthatva már a kő
1A\'bffios\'mflvégniT\'\'k7já 1, " ÜL* y* **** £8" ® Z*
. -... , . ... | tékával lelkiitassá tette a közönséget, a szinpa- pégeUMattosJ^zseoltMilan.tó présháza a b«.
és ekkor világosság, log költözni kereskedelmi -M kivm kedveff hódiiniia lévő felszerelésekkel együtt. A kár 860 fonal,
iS^ttiífrh^^^.t^\' azonban bi^itS utján megkerül,
^^íirferl Lr L \'u SÍI?** után őszinléb kijelenthetjük, - hogy a közönség!
láD«t 15 Hegyesi vél sokkal inkább meglehetett elégedve, 8 ?\' 4n
csak tapojfotfehva mereszkedhetett. az ember,— l^^t\'HeHYesi á közönséggel fw- n. mér nálnnkjjffi taöáea\'eriiiében rentlkjvüjí közgyűlést tart.
Hogy mily égető szukwgnek felelne meg a biz-1 ben jg^y ínalc lapunk 38-ik számában már megemlskeztOnk,
tositási törvény revíziója, eklatánsul bizonyítja,] Kinevezés! fli iuuüiuiuiiiliil-iltt ilr köiftliiik ai elnöki jrimláa alapláii a kfl~
eay maDD vauéinak kibtirjánzása. mely|»ó^i SM m nagykanizsai %r;Aörvénys#i al^^ezöket. Az egvesület Nádor-utcai éi Aranyaimon állva, szinte provokálja az államot, hogy ■ ^ w^jj? nwezle ! János ulcai ovódtuban a mait év folyamában tetfeeítse eminens feladatát, mely polgáréi jóié- w - - ■ - —■ j[~— -- \' —■—^ ******* ---lének biztosítása érdekében gyakorland" fö\'etó-
gyeleti jogában áU. A tJcdicsOi)A»égMk*\', annyi ! ®«»»«tell. Mindkét tanfolyam szép sikerrel járt,
amennyiben nyári menhelyek vezetéséie la, állandó menhelyek vezetésére pediglen 18 nő
halottja fedi már azt á tért, mely küzdtere a részvénytársaságoknak és veszlöhefye a szövetségeknek, bogy a mo t alakalt „Ortzágot magyar $ áJfrsflaJi biitoiHástöcttkteel^ öntudatos, sót bar-— ezias leihiváse a zászlaja alá való tömörülésre, csaknem úgy hangzik, mint a halála tudatában porondra lápű ghtdiator harsány üdvözlete ~ .,mn —riiuri te sahtltM \'iLHiaba prognostikálják a Irg tekintélyesebb szaklapok rőviítét utáni kimúlását, hiába utalnak mérvadó szaktekintélyek a magyar korona országaiban tett szomorú tapasztalatokra, as „ömégoi magyar kö/ciön\'s biztosító szövetkezet" kinyújtja csápjait és ebben megnem akadályoztatik senki állal A „kölcsönös jégbizto sitási szövetkezet" mely 1867-ben, az „Erdélyi fcőlnBÖnfls tűz és jégbizinsíió egylet mely 1860-ban, a „Kármentő kölcsönös életbiztosító" mely 1875 ben, és a , Magyar tisztviselők hitel- és biztosító intézete" mely ugyancsak 1876 ben szűnt meg kinos vergődés után, nem eléggé eloquensen szól amellett, hogy a szövetségi alapon létesített biztosító társaságok számára nincsen hely e hazában, melyet józan nép lakik ? 1 Vagy kérdjük: van-e sejtelme is az ily szövetkezetnél biztosítást kérő félnek arról, bogy a kereskedelmi tőn én y 1H75: : XXXVlf. t-cz. 231; paragrafusa alapján a szövet-kezet kötelezettségeiért vagvonilag felelni tartozik, ami azt jelenti más szóval, hogy ve-zteséggel záródó üzletévek után a milsem sejlő biztositolt fél utánfUetésre fog szóliltatni. És miért nem említi egy góval sem a leglényesebb ígéretekkelJeU körlevél ezt a Ttörtflményt V Mert fcFszeTeg az \',,Országos magyar kölctönüt biztosító szövetkezet" a Uittidt szerepében, melyben nem átatjo rész-vénjtársaságok hatalmas intézményét megtámadni és Hegrdttást ígérni az emberiségnek. Nevetséges Ogyekezet, amely emlékeztet a gyerkőczre, aki esi gahéjjal akarta romba dönteni a tengerből kiemelkedő világítótornyot. X Y Z
- Véglegesítés. A löldmivelésüg\'yi miniszterikmbbtn állsndógyw-Ropeczny Károlv keszthelyi gazdasági UnintéaelíT «>ekmentiefrí dajkék kiképzésére tanfolyam léte-
\\ . J , \' , , .. , ,1 aillAlall Uín^lA) lak, (Átirata ««in ailrAPMt * ám*
ideiglenes minőségű irodatisztet és pénztárost ál-| lásában véglegesítene.
— A Balaton áldozatainak egyikét: Hegeli ..... - .r. , Victor adöhivalalnok tetemét tegnep, szomba4;f^ftnyert képesitést Ai egyesület Al^t len* a csendőrség Berénybalalflni- partján letahUla; ^rtot?.i « ^ ^ ^ IIP\'I de Tagánvlarba MM teteme még1-"58*^ ^^^^" mindeddig nem találtatott meg. A Balaton vize, ^ egyesületnek jeenleg 9 tiszteletbeli,» alapító
mely elnyelte a ssereiwsáüeneket mág múldMl^^^lL^ J^^ltJT^
sirját képezi a» utóbbinak, ped\'g •"\'•"Jen irány -í0^ ^ esO váltinimáityl lawt
han Iwtók-rakaltuk le a. tetem kifogására,, de j "roél .megválasztattnk uj válaszlmány. tag BU eddig eredménytelenül —, „tHKi,t,„ Vtlmosné M: A gondnekt tinlség,
ET* » ,, , , „ , ■ , . .. . | mély Kndnu Boldizsár elhunytával megüresedett 7 A kla alamuazl.Bokor J ktiünö opcrotleje,L^ a JOvfl evt közgyűlésen,\' melyen az egész mely a népszínház igazi •• ^
az utolsó sláger, melyek | igazgató közönségünk szórakoztatására a szinliázi I
idény végén kiQt. Vaaároap \\m az operetté be-L Majá|,8> A ^ ktoé j ukdií .nűvendó, mulató előadása, mely bizonyára a iözőnségnél kci min( 600.an 3Z„m|,aton dölutdh lanilóik és igazgatónál is be fog:ulm, Hétfőn adatik; vezetése alatt zászlósán és a tűzoltó zenekar fael-V kedden pedig meglesz a bucsu-elöadás í kíséretében kirándultak a sánci kertbe, hogy a azután - a függöny legördül. | szabadban űzve gyermeki játékukat, élvezzék mind
1-KözgyQláa. A magyar szenl korona or«á- > ké|lemesaégeket melyek(!, egy majálto nytyt-ga. Vftrös-Kere«t egyletének oagyktuusat hal A szülök és ismerösök egész serege vonult ro»i választmánya 1891. évi májas hó 20 *n dé,- kj ft aé]ü[aQj 6rákban a ^ kM; hogy rt.
j « - | i voaifk M iw*w «ii avaaiHimU) iiiwioii u vavo*
cassa darabja, lesz lisztikar vA|agziás alá Mik (og betöltetni, addig ltakodczay wtn-j^^ KHOrtter (iyörgy kére,jk meg eien teendők
u\'án 3 órakor a „Kisdednevelő-Egyesület" nádor utczái helyiségében tariandja évi rendes köz-gyűlését. — A kőagyülés tárgyai: 1. Elnöki megnyitás. 2, Jelentés a lefolyt évi műküdésrő\'. 3, A számvirsgáló\'bizottság jelentése. 4 A sorrend szerint kilépő választmányi tagok helyett ujak, esetleg azok isméii megválasztása. 5. Netáni indítványok. — Kisorsolt tagok; Ebenspanger Li-nétnéf lloffaftflii Mnrné, Kiirschncr Ignátuné, Sommer Sándorné, Dr. Schreyer Lajosné, Weisz Heorikné úrhölgyek, Ebenspanger Lipóf, Grün-hut Henrik, GyörfFy Jáno\', Lengyel -Lajos, Jri-
szese lehessen a gyermekek örömének.
— Himlő-járvány. Kiskanizsai polgártársaink, kik nem igen szerelik a hatósági intézkedéseket betartani, most esen makacsságuknak köszönhetik, bogy a -Itímlő járványosán fellépett. Az orvosi rendeletek figyelmen kivül hagyása eredményezte, hogy Kts-Kanizsán jelenleg lőbh gyermek és felnőtt himlőben fekszik. A megbetegedésről legtöbb e*etben nem té\'etik jelentés, már csak azért sem, mert megparancsolva van és ezfen titkolódzás folytán a járvány mindinkább terjed.
WBWWMtJiOíJlV ftno-\', , ._._.__
patntner Gyn\'s Vágner Károly urak.
= Koaauth Lajos azobrira a paesai izr. hit I Czlgarettapaplr. A legjobb minőeégfi ere-község tagjai körében 7 Irt 7ü krt. gyűjtött melyhez; deli Irancia nCartoude-E*imitef ngaretu-járultak; Schülz /.s. 1 frl, Schleifer M. (■\'. 1.60 hüvely kapható Fircbel Fülöp lönyv- és papir-kr„ Dunejlz 40 kr„ N. N. 20 kr., Hlrachler Samu 30 kereskedésében Nagy-Kanizsán.
A láboz\'támaszioit puskacső fénye megcsillant lőtt a holdvilágnál.
Minden idegszálam leszült, reszketed Végig vonultak előttem azok a bizonyosan nem tudott, de sejtett események, — miket-a meggyilkolt hat legényről hallottam.
A ciheresen át síeltem vissza bokortól bokorhoz surranva, ahogy jöttem,
A paraszt még olt kaszált az erdőszéli ló-berésben.
Lihegve azaladiam hozzá, megragadtán) karját <a rmiMullam magammal:-——
;túlsó partján, amerre lánya metil. Meg-megállt és; ! kémlelt.
— Talán csak észrevette a molnár, hogy lánya < eljött hazulról? — szóltam izgatottan.
- Bettenetes ítéletnap lesz itt, ha megtalálja; őket — mormogta fogai közt a paraszt.
Aztán ballagtunk szótlanul, gondolatokba me-| rülten a lalu felé. -
SsinétMi Nayy-Kanliaán. \'
Szerdán Birrhpfei/er Saroltm 6 felvonásos drámája adatott, a nemzeti színház eUSkeiö tagja K. Hegyesi Mari második vendégjátékául, ti-rüiüelt ház Mit, mely Hegyesi Mari művészi játékának bilincselő halála alatt mindvégig mély meg-
, H ■ . , , . , , hatottságot tanúsított. A izerziní képzeletében nem Már az alvégen haladtunk, mikor az jelenhetett meg EyreJane más alakban mint ;csendjén át két tompa durranás hullámzott el,0 mUj(l K H\'t MaH mtalo(l h Áz
• hozzánk «=#volbólr---------—-—----* • "T. . ..... r.
.Szegény ember eleinte azUhille, bogy megtébolyodtam f csak akkor gyorsította önként lépteit, mikor útközben szakgalolt magyarázatomból megértette, — bpgy valószínűleg megtudtam: kinek kezétől pusztult el az a hat sivói legény ?
Mikor a turbékoló pár közelébe értünk, a parasztnak elég volt egy pillantás át az erdő sűrűjébe j rögtön megismerte a Jegényt.
— Csanta Pali ez, akit két esztendő előtt vittek lllavára; de 1 esztendő elölt megszökött. Ez ölte hát meg azt ■ szegény hat legényt egymásután Szegény molnári megöli ez a dolog, ha megtudja, gzf suttogta halkan a paraszt: aztán szép csen-desen visszavonultunk
1,\'tközben láttuk, hogy a rqplnár komor képpel, Jobbra, bálra lekinl|eive, puskásán halad a pataki
... ., | —| , ... . iMB -jlUSHto rfflff MUmutil ihtm-tí Win trt&bm k
MimUftllan megráikoainnk, Mt töriénheteit ottTjZIQ ^z^^^^^ —
~ ■ kinzókamaráját ét a tudvágy emésztő tüzével W-~ ~ ~j * ~ — ~ ~ ~\\kében örömmel köveli D r. Blakkoretat « Másnap reggelre a sivói malom teljesen elham- \\irraÍHtézetbe, de nem a nélkül, hogy a bucin pil vadt, porig égett. Megtalálták benne a molnár \\laHatábi,H egÍK2 lMjái a keserű szemrehányásnak megszenesedelt hulláját. i 2Uditsa Ke ed asszony fejére] a későbben lelkűm
Kívüle sem élőt, sem holtat nem ehetett találni U teetilm fényesen kiképzett, maga* mitdUMk a malom üszketközölt. - bóditi\'szépségű nevelőnő Lord Kochester U
Hova leli a sivói szép molnárleány ? Mindenki: Li mgy h nfm„ lelkének .nplMn Um azt kereste Jm\\átengedni a téri Clarens Georginának, a
k)men.ünk a patak mentén, behatoltunk az erdő | /^„w, ŐHlA kitdi eme kreedw+mk.
il lej/nagyobb mert önmagát ItgySzŐ erM rendel-
sflrOjébe.
Olt lektldl akkor is lisanta Pali karjaiban. Mindkettőnek homlokából stivárgolt még a vér, ahol a golyó áthatolt, Ián éppen n szerelem leg-önleledtelib pillanatában.
ItetS itS, ki vértévé véfiffntet ae élet veetőnieUn, végre a reungn sejteti loldagul| rérparijáta lép — mindezt a rnléidi művészet jiim könnyedség-vei ét mély íemeivtfvtl n lélek nlágánnk twitn Hegyen Man alakítom, tik hé « leltet ktpt 6 Hyot
I
Wilf\'kiniiMj Tuinip.
zm 40. —a (V hp.)
ifmtitnt lari még edulh erkÜeti. jutalomra. áhL lozott tolna Htggesi $Mn, agy megtalálhatta róla* ott aaaááta a awy megttülqné ayöngyíldten, lyeket ö emelt a kMyek tengeréből a nzgő pdi-
tákra---
A közreműködők kütál Kö-ngvet mim Ko-ahester 1*4 adta njabb jtléf Kép tehetségének. ée kitűnő atakitáia osztatlan dicséretből rmtmilt á közömig részéről. Szolinszky OlimpioíCla-remi títaryiná) kit szerepét annyin tudta mieétri ftéfaaétéam hrérnyn futtatni, a minügirt tt épen lehető etk. Jgen j4 ttU Keid asszony sttrtpJben Lá isy né, és dicsérettel ktll rntyemUkttnink Szabi Irmáról i>( a ki episidsmispét kito lottságra volli ügy méggd játszta,
CsiUrMkén „A csiyénf cttmi Sriytiftti fát eredeti péptzinműbtn heteméi tőlünk K. Hegye ti it mmm
mtinkUI , mtrt hídba\', az emktr tzitt msyttik len ~f** Hr*" asasá a aiifcnátsf trfrf — ——J Rózsinak, kintk termete, lányt nád, ét barnított tmza olyan, ment az. őtzi
horaezk. ít Hegyen
illeni jtárísli Sgy. a Cáriétól haljbeshafyó vág ________________
ItWI
Vidaz Béla «t felperesakoek Dsrvarici Akoa alperes elleni lelhivási pere a táblától pótlás végsti.
Gyfcfy Jánosnak — Molnár Karaaca elleni 8259 írt s jár iráati pere a táblától helybenhagyó! Ítélettel!
Urna Aaiat st leipereseknek - Horváth Aa-i tal s neje alperesek «lni tulsjdoajog korlátozás jár. iránti pert á kir. táblától belybenbagjó ítélettel. ——\'
Mtachag Ferencinek — néhai Miaeka| György órökfeei a u. elleni 9030 írt a j. *ráab ptrs a kir. táblától bel|baslmvó ítélettel-
Bslyw testi sértés bűntettei miatt vádolt Sóih Péter elleni bAnlgy a táblától helybsnhagjró
suti m9 R 0
Biatiea álleaaáa
anr meyjttytétl kartlátlntjnk, hogy szinte kínosan érinii a közBniéget, hogy egy oly líllatánomn itmtrt stiiás, mint az a ,/Aerchiz la. temme" sasánalekvencziával hibásan ejtetik ki, és szinte cso-dálalps, hogy oly képzettségű egyénekjükül, egyik ssm kir a /ranezia uytlt annyi /ililttti is merttérei ssm, hsgy ez a hibás hajié, mtly egy nábob magasmümtlséyi Irányénak uájákát mm kilinittn kanfzik feltárnék — Szolinszky Olimpiát tisztelői gyöngíti virágcsokorral lepték I meg ez estént mtly t^gyeémtt $ különben már ré- j yen kiérdemelte.
__ {*• f- \'-) ■
TÖRVÉNYSZÉKI CSARNOK.
Misrbaf Ferenesnek -r< Mucfcsg Antal st. el-! ü Wmá s r- Uántí patt a ÍAMálfll htff i\' benhsgyó Ítélettel. . »
MagárnokiríthamisiUs éa esalás bünteitei miatt j vádolt Hoibaner Bódog ás Lfiualíld Ütjaf CÜIS1] klaiay a kir. táblától helybeobígró vlgatinl Sa\'fo* testisértés blsleiiével rádőli ifj, Hsreaeg elleni bonagy • táblától helybe*
Hmri ekín a mmrsttldrámÜan c*nk tlgm smtnm tSlj mim akár Fedmákm, a cStyéafniwlM lá smfn puszta fSlOn gugtHtÁ oly igaz ét /«1"\'-P3U,TOg Ia) mttm mt, mim Párizs ItytUktiAk mltujábnu, á i^J ^
** "^Ü.\'TT !W bsgyó Hüefiel, aM játszani, ma. marokra fogott Unpiacs* Wk- ^ bfco^t lmljM UlU
ytHt nz izzó tatai, mintha örök utak éta naná ... - . ------• .. .
Mik Hegyezi játékában a „Unféajr drámai ma-mtnimnm, ét kieéláképm az, a melyben Rizsi mty-tékatyadih. Mari ttén lényt külöaítn nitéizt alkatét eatt, mtly alkatét ifta itt eatt környezve Tektrntri Kinfen fidijtr
és Antal Gyurija által
A Uaőnzéy pompás cirdgiomral mmjtilt ét a atUstníntí, nagy elisamrméaei ttttíy jelt gyanánt, ét szűnni mm akt/rá lapmai rótta le héléjét.
Pén leken d oloca i nábob Iténytf adatni/
itt másodszor, jeles előadásban, melyre ujab
sértés bSatattársI vádolt Farkaa Mi^lóa tlleai tóflögy. a .táMiáli réssbea megyáitóílató Ítélettel. |
TóUwk MalalMaáaából üffrmaiotf íűlpi Us\'ij aártáa bOaiettével tUoh Otaváé* tváfi, CMgáayj Irán, (iedine Márton, ttyőrak István, Kovácsi István st. ellesi bOnügy a tábláiéi helybenhagyó
iWmtPamm 1 - .uiaw^jUgaiH.\'.\' ■ ■» • 4 Lopás bflntettável vádolt Dili Ferenc áa NfWr Istsás elleni bűnügy s tábláiéi helybenhagyó | ÍUleMK
>» c
I
41
III íjé ImSM
firktf^i
■s
2 J ||| I 4 i 1
1
v.\' 4 rt ngg t.t t:»; j. s v.uaíao ijiei
[STp
BatlváK v. Itrriis.
IfWft —■mm
-ftw l» 6 i Ift tt «6;
«T- * H. V \'m. v,
I 99 rsgg II M ia II tt <jt«< 7 W
r»fg a* *
4. «!-•«. v. d. si v. *. á|jatm v,
184 é B. • \'Oá Mg
io IIIMT
I
-S oS
Igr^v.] 8 41 fv. v. 10 —
Ué. «J fí-J
w. *. IS lí
mis i
rsfgin. JTTW
d/siitBJ t 14
50 Nsi Mii

Bara
ts. t.

4 tltt
A. «4
• láObaif. I|M 4. «. II iléjeiH
KíJI a i A a i i f.
V ■
M filitH _ r. L A H K IMIL l,sptslat4Bsaa és kisdé t
■ €■■!• r f i. 6 r.
Kimutatása kasiaasijáráaáliatállomáayáBak; kAaAs legelőre való- kihajlás előtt aaskOadll meg-»iwgáláFáról 1804 én«.
p
NYÍLTTÉRI
Felébb bíróságok tói leérkeztek
r
Ifjirtfáth Timi fs\'nai^ask fisalat I«li Űm 1 iWrviw vonvi <v uMinvv nstttt w hit mtj j
Kulcsár Jóxsefné ás Saslaí Kati Mii Horváth Jásosaé alperesek elleni zálogjog kitörlés a jár. iráati pere a kir. Gtniától belybenhsgyó Hé* lstlai.
Tóth Tarés st végrebejtstókoak — Tótb Jóssal ás Lakatos Agses végrehajtstási saesvedók sHeaí 600 fri a jár iráau ügye a kir. táblától ráubea magválioztstó lágiéasil.
Zaarak Fülóp st. le\'penaaknek — Makovecs Fense alperes tagsilsa birtoka a jár iránti pere a kir. táblá éi helybenhagyó ítélettel.
Spitxkopf Jakab ée Weiaberger Mór félpere- í seknek — Pollák Lipót alperes ellesi végrebaj-l táa mepsOntetési ügye a kir lábiától aegsea aÚMtö végsáaMl.
Ifju. Kása János felperesek — Kóm Péter tilsai xendes pere a kir. táblától helybenhagyó
-latnai.
Lukácsi Mihály felperesnek — Lukácsi Károly st. alperesek tlleai pere a kir. Curiátói részben helybenhagyó ítélettel.
Személyes szabadság megsértése ás tesii sértés isiait vádolt Andri Caartók György elleni bAaOgy a ktr. Curiátói helybenhagyó itékKel
Súlyos testisértá* bűntettével vádolt Fiiissár Ferenc elleni bűnügy a kir. táblától belybenha- i gyó ítélettel.
Sikkasjtával vádolt Pokai Antal elleni bOa-ögy a kir táblától helybenhagyó ítélettel.
Súlyos (esti sértés bOnletto miatt vádnll Bróz Imre elleni bBn&rv a kir. táblától helybenhagyó L ítélettel. \' JNi"Ki"
Cyajlegatás búnteUével vádolt Szabó Aatal
i Mt
a aaagvissgalt dsssss
Iara |wk
K jé .Inb
Lágrád
Mars Keresztúr
Fit y ebéi
Sze pernek
Hpi
Sormás
Eutsrsfsys
Rigyéci
isapii
Mis
Korpavár
KisKomárom
Német Ssest Miklós
Fűzvölgy
Obrfinok
:3ítBs,ázrr
M. Szerdahely
Kiczortsk
Bocska
Börtöne it
Pölöskelö
Gelse
O-lseaaiget
Vjhidaa r
Kilimén
Galambok
Rsics
Garaboncz
Kis-Komárom
Komárváros
B.-Magyarrd
Sárszeg
N.-Récte
Kis Récse
Gaapi v
"Sít -Jakab Bakónak M erenye-— — üjlak
Mely feni i áltósaáay
1906;
200 524
S
SU6i 118 ~7fií
állomiuy_
"wr
411
379 tlf?| _MI

22Ö 108
46 180 uo
«3Í
167 101 49 41 ltSl 128 08 231
47
561;
m\\
wr
ms
415 4611 46 8>U> dO 84 j 136 906 260] 190.
48 tn IBI
ét aol
4
-46; »
1180 -
Hj 800 -
6S0 —
-d-
78
86 86 661 48
S» -Ux\'Utf>
wt
IM I960| -165 146 118 IV | 47 . 6
44
117; 104 . 36\'
801 70
ül....... ■■ SaHisUlua iHilawi M-
■Üut Mláajtansl IS frt SS hatat i jaatas ia vaMat áAatr Mrir-áa aS ■Mt alln ■>>■! tt kfMt II IH át IK| -kaokásoll, <afliaaatt, sMIaaS <a áaswwaii S ■lifrtia (nliliii.SáS tol lm ta S0SD ksM ak * srtfUiWa) mim, Ur la oa Bm«iIii| «t. (m. * kh aár. i>BMM am
tiuti■ asisina mwaa sssmbm
tUUllt SnHrrfj \'timttn W4h m tra> la b> nMhptn a ktaa béff rtfamtamti. {!)
Fényképészeti mittarm
Van szereocsén Nagy Kanizsa táros Él vidéke £ é. közönségét értesíteni, hogy„s f*r«sftU-r«ai»ll léT® Kaénássy-We t^ajlr4áá átvettem és ut a mai kornak megreleMeg berendezve, épiígy mtw a dél-saltil takarékpénciár (bazár) épületében — levő
fényképészeti műtermemet
I saját vezetésem akti fogom folytatót
Az eddigi megtisztelő bizalomért köszöneteméi nyilvánítva, kérem ezt a jövőre ia
Uher Ödön. „SÖS.
izsa, 1894. máj 19.
n
egészségesnek találtatott
flp nioet jelent meg ti_
4a iges etósyóa falláiatth melleit kaphsió Flaehrl Fttlép tlsyfitr^stsdilH»w — íí»fipKanlstém —
D á r d a y Sándor
Közigazgatási törvénytár.
Hm nagy 8-rétü kötetben, ára 80 forint.
E laaaka UljMea iinilsiail tant • JtratMá áa a«at«latat Tira* WanW, suljatk Mii (ra a Jée fa-riatst Ut] lutolja 4a aaaak taákn nkiik
■jhlill wíMidaj-ftk l^lnjtailttti aHkal •%

*) Aa • lanlksn HaMlSklrt aaa
Vtltal asfiia a sh
L
Sflrfiőnv KLTTHIA ZSÍR HAJPOR
\' " j [ \' X* sa*»U*»í»e f "n-t—fr~
A EICHTEE-fól e k^lWir gc lankaiam iwhh a*i a» umM N>*.
•O mű pp. SS lóból álló f —
óriási ^ ágj^ amerikai lovardája GB^^^^^H
"a jövő bélen Rliaból.KuiInpcMra- [ - Mi M i
--"^rrrüfinlfttaf1» —rrt— *■ *"——_,__
Kaulialá ■ leirlSbb lllal»s«*r>.
Ü#ren elöa.d.éust
férfiak r
k
í k 1
\'Ül - ,- -^==s£-Fü*etoket kr. btíyrg megküldrM ellen bir-
W mentre küld a /eltaláló ie ezakortot
■ .\' Dr
=1* . . | ,---lé Ülifti
-—Epité<i.telek -eladás. .L,-. ,
A helybeli újvilág utczában. ffi^T " jBrfej
int- üres építési telek lÉa P^B^^pjSfcl
"eladó. —-j—^^—| JIX\'JJZZ, %m—
Tudakozó<fe«Öii: Eöivos-ier: d24.í v^^q^SW í -w .7,\'vt X
i^ti i ; Aj».i 2\'„3 S\'i, i, I Vwr,* ruMfy »«Í—- MO nmiMi
L ■ szara loiüszint. — _ . i .TUat< ui—a. Tuntír *<« !.•<•*. -
fc---------. r M-t (r> i r..^
^^ sínes gozcséptokószJeteket, -
km nalaariaikaal. alai wtl«l9rrl « nadkirti aagy\' j iJlt ,1, uráliit, fijdalataUlaplü küjhrárl . ielaletö rutákkal, iíjphijintal ia eilaaztákangiml. ■ ~\' *-, , . , , ,. |
ms^ r. t^^MumM*?** tau7ta-g^-1 -
«i*Rípn-jó-imwíinet-teEBfcr-^. í_ bC-^aJuozgopyolcat | ■■■» ; i ii i rr--_.
a, t^-h iBAwarrt « ww wtwteiB Kwizda*idc lÜZHlf W|i<lt.|
u.■ir^.\'l\'.\'l\'Ü\'^I.LkC"i.\'il"\'h^.rV" • +0 *..linlli<m aaaUktfff.T • jB T"\' » .
3-^ • *■■__i } i palaaiki ino a ^^L yA«kWir j
wr áhíUnoian Mnk éi «aa«wifva mai to-
C0MP0UND qözmozQonvokat. , ■ , ; 1 ® I
i-^nW,^,..^ . . ______■.... *___ J Kwi/.da-lelc 1> luiflljlljasfil
uv^nESt« kr., 70-ís rta ;iy^/"**".unk.i I I - II ,1 mrnimmm l , I » kr. vaKTaatalaaakBak ia lehetpvó usri, «ua . Mw>IH liail|l|l>il IaM •wrikai laiaa^ft). I K^kaM aTa4*lt f y » | j • «.» r »tr k a * 1 ,5 kánwenÜA kaannia*t BariaáHia aliaJ- 1 ^ \'T^\' I \' , . . .-.--J"?
j » jur^rjffltwpttrey,hé®:: ^g Kwizdii-félc köuvényfoIvadék,
ratot adjanak, aMft csak a íotfe lloigonyajal j ~ ~ *.........-. — i i ■ fc , \' \' ~ I
itt üregek raiMiak. & a taWi Paúk-8ipeU» JotáBfOxáMk !— k>(IVf»/0 fcllélel«k ! I" »\'«»» IT*W«wmr f
md aam volna kapható, akkor fordul- ■____\' i \'] l — ...... ■■ mi m\'
a gjirtói gyígyaaertáiihoa: Keh tar 1\'ím |____■■ •_\' \\ \' r \'
jraaeitán „aa anny onaaláahoa" ftá- IT J t ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ p > vagjr T&ék József gjígyaaetéeafaea ™
^™^ MII f a ^
AJaal 2\'-,,3 r., ia I láani*
NSMKCN (nfirLéNfeai,miiKT
(SH) VMüMi VIl *>A I0 la il Meraj8_.
firdUgaigal iaÉg Bnaltea*
sines gözcsépiökészleteket
I Evek éU kljirttkitt, fijdaliaetlIlaylU MÉW I
| Kwizáa-féle kőszvényfolyadék.
I H m > » fi t»> a éa KagkaPa «Baa |
>nai aBataaraaikaal. alsó ■ililli l «« ni<ki itl ai t, Uawa walakkal. árpahijiiútal ia nlaaiUkaaiaiial
A Rtctter-Mo TimeL Cnpéei taay.
cjotveeialatt iyia >i kiTttgvael\' flfirfal - -
Kaaa\' t&Mn«áaaiap>i MúKsöfo ^y^amemiji Uaa^fcy.\'.íaiu w U^WjBü^aa mwwH néhiBl! *H UtUU lajttia .\'íjuukUg ■ aili kitcll n hoxva. Ezen tinktnra raarJSavéia. mint laaan|kiikattk> hÜsaer ahaliBwan kwlvéll ea «n«fo>g*i inai to. Yühbt ry:ÍDÍ3>rijH?m M»fal
• Caetelj ára, üvegauSS ID kr., TO-kr. va0 I_f. at) kr. vagyontalanoknak ■ Whettvi teaá, am kit&ső káosieraek liuauumVt. BaTaaáHáa alkal-^flgaT a HtiTtfnny" vfrljtwyrn iteVüluilÜfc\' trthopy-utánzatot adjanak, miit caak a v®rta Hofgonyayal ellátott üvegek ralóiiak. Ha avaláli Pam-EijieUer kalybaa aam volna kapható, akkor fordul- r= juci a gyártók gyógyszertárához: Kchtar |Tfl\\ gyÓQaaertán ja arany oroaalánhot" Pií- ■ T ] gáhan iip Torok Jóaaaf gyígyazaréeahea lUjj Budapeatsn.
hagy-Kanizsa, vasárnap. J]_
»Ht3tJtÍt3t**3tÍt***3t3btlX |
Sürgöny.
jft, EICHTEE-féle •O afivé«a én »tt lóból állá
Zala. .40, szám. (5. lap.)
1894. május hó 20 án
óriási _ amerikai lovardája
a ]Svő héten BérabfiUHuilaprstrf
Ifámmnkltan m aátJa-^lgf-l
baí. lev^léren élŐ^dAst fog tartam
. Ctnuám ÜnSramju kilünlegtt miicészettk bemutatást.; a taliminl a legjobb idomitolt\'Uuak efírttteffa
xjvyyyyyyyyyyyyvvix HIRDETÉSEK;
KLTTHIA ZSÍR HAJPOR
a Me tsWMw ts lésaiaaÉt IC IfpMtaMkk Ihlaikl, Ml éa lamlgl kajpn, — fakír, ilaaaa ia aáraa — — apiki aaalyiitt ai ajialra Dr Ml 1 3 <a kir taair ÜMi Maakaa —
Ellsawrl levetek következő úrnőktől Sattar latllla aa, kir. ai*. MMaaai Kbca. Iliik \'■\'■ aa kir. üdv. opera iaataaai Na* SahISsar laliala, aa. Ur. aprta MmI |ha ribaai Ilka, aalaiaaBi a » kir aak aa«akaaai Mllaa Baiaaa, aWari a aiaMt aj|itiiaUaaAl «M •yak Braaé aa kir. adr afaaa iattoa Slartaa. alk
— -------Tj> rfnias <iia I tU » te.
— L\'rtaaéttel vagy as ő«*z«g afőleasa kakMiksa ufia klildetik.
fiaona UllitH
ff**1 ______
b*"* . ftLapbalá a legtibk lllalMM>r-, gyégyaaer krrra«
Fürakt^-f: ■áCS, L. WaUaada S.
kráéabes éa gyágyuertárbsa.
- —-------------
KOTZO PÁ I g I!Fürdöidény-megnjritás11
WÉiPÉf ÉBlMI ■ | gvxy^ májuA tió 13-éxu
aczétforrások -
fipitéjii telek eladás.
A helybeli újvilág utczában.
ott- üres építési telek eladó.
TudakozódÉaöu: Eötvos-ier: ,ö24.i szára földszint. -
Budapest, Ullöiút 18 sz alatt. - LapfUrdök
■■■Reuziás
gi^éfRprföűcdő
kaaaalá a Seaa, Pjrrtaaal MaiM 4a Pjrraaattkl aaa liiaéiikkil IIMai aalae ia Mis iawalái<Ni asi
Ijjj^^/\'rr^i—larny-
rró-KóaA
im ■•■■a—Tr\'f\' i^any^.,^ ** **
Haillllay SaJaa-iSMhar SsatS* HlHífará* raaali iUaaaáa T aa 11 ri r, *a0 t. a g a a — ■U. laMTMMaa feMaaM tsom.
+f A. leyaJa^\'»
észére,
kik ifjúkori bűnök (önfertö\'teiés vagy ki-csapnnzó íleimnd folytan elr&zteit, vagy gyengült férfi erőben, magfolyásban szenvednek as us/trak-magyar birnrialonthnn ea Francaiaorsstgban szab. (tyógv készülék (■ zeebbet• kortloümló) vnbeuenálatra a legbi\' losabb hatású. Hírneves professzorok, a kn-saOnetDyiUánitások atréi érdak nélkül ajAn jak ennek használati\'.
. Altmann Károly BÉCS, VII—J, Mariakii feret ram 70. 78 -26 •
Fa.r js AténfUttaa to eredeti szalmafüto g^TTmoTfigonyoJeat
j^Tmva a. viaacTT ason ftniwUkaiati^a Kvk\'Í7.<).1-lelc
__ ,*t) \' s toaaWaa\'11 ai»rt>t»rlT» * i
" — —1 - ti. . ;*—... -1_» i galaaak I Sí a a
C0 M PO ü N D gozmozgonyokat. , K . , ,
lagjobbaak altawrt brapdrordlönSatlkftaiVamírtkal I 1 kiiakW araMfépakei Mai aawrikat «iía»*yD|-f\' l\'K^kaia\' *ra<aa (Vig Ilii 1 Tagj TTmr^BSmlkilaMkali laakiaill íjáal I , 11....... »■— - ____
** - \'y* " 6 [ Kvizdajéle köuvényfolyidék,
JlniánToxárRii!— k>tlvi»/o felfelelek li 18 "r«Mat~kam"wafrawrttr aiw■ iki"ri»r^
I—\' ■ -
^flfc^S V&lácMrft
Les Derniéres Cartóuches és Lohengrin^
w
■féle wgii nrUwpHplr
Brannstein fréres gyárából, Párinbui
OS Boolevard Bzelmans 66. ^
A Brannstein fréres ezég csakis Osssloonrtbsui (91 és O.i fhnczlaemigbta tétesl o saját papírgyárának feészitményéí hozza forgalomba.
Ezen lagysierü a iedüabb etrekn ilapüi bernáezett telep iesitMTR i minyv tuülauk tetatMft.
A ttitvki^fir ia tzirarkakíteli rlimítáaára azial x?iritakUr kalyaézv
Bécsben, L Schottenring* 25. u. a.
As iltalaak a „Laa derntérea C&rtonchea" féle pajrirbúl k»sat«t 11W1 inStaia urrvki valódi firadezia szivarítahűvely, jpvlynel rnimleo (upirtuk a „Sraaaatatai Fraraa" ciégrt riaak,\'»
minden norlnbergl nsgykéreakedéaben, valamint minden wagy. kir. dakáaj.
liudikea kaphatók
Nagyr&amzsa, vasárnap?
Zal». 40. szám- (6. lap.)
1894. afjts hó 20 te.
—-ELSÓ NAGY KANIZSAI-
GÉP- ás KAZÁ1VGYÁR, VAS és ÉRCZÓNTŐDE
Nagy-Kanizsán.
Tisztelettel értesítjük a nagyérdemű közönséget, hogy. X® 1 j b é n, a C^esge^-alezábau újonnan épült gépgyárunk üzemét megkezdtük. — Bátorkodunk alább felsorolt gyártmányainkat, melyeknek szakszerű és pon-to§ kiviteléről a telid jótállást elvállaljuk, a t.yc. közönség becses figyelmébe ajánlani :
I rwáMé. ........... ~ \'
Tápiizlüziiiá ilnfflflc,— Yiztartdmyokf
Málomberendezések és malomréizek, GózetéptSgépek,
Cséplőgépek ÍSS é» )á>giiiybsjtáars, Járgányok,
Sabadalnatoti ,Tiln\' torctlő-gépek (l«f-« ujabb aaarkaastb;,
Kortzerü stabil gőzgépek,
Szivattyúk és feakmitik. Sűrítő és zürilő berendezések, " Aipiratió kéttSfíf, JMmdegilők,
Közlőmiivé (Trassaiissiók), ff&fam&faá s legjobfr szerkezetben;
Minden e szakmába vágó, bármely javítások is a legrövidebb id5 alatt a légj u tánypaahb iroo
Ssarska- ét réptrdgd gépei,
MHpAáeMPiBj—---—t—
Likapák, halmotok.
Hengerek ta Boronák, ralamtnt ntáden-féle (uéutfl (épek és aaa-klslk.
elkészíttetnek.
Kivü6. titstelettfl
SHrsc!b-©l EcLe és Ba-cJD.ra.cih--
■■■■■MHHHnnHBiH
lli——Ariejtési hirdetmény. \'
Melyei alulirt elöljáróság közhírré teszi, hogy Nagy-Bakónakon a jegyzői lakás, hivatalos helyiség és gazdasági épület (elépítése tárgyában folyó évi május hó 28-án délelőtt 10 órakor a kőijegyzői Irodában árlejtés Tög tartatni.
Építési költségelőirányzat 405»> trt Melyre a vállalkozni szándékozók azaal hivat-nak meg, hogy az építési terv a jegyzői irodában Bármikor megtekinthető és az \'ár-látés megkezdése előtt 5 százalék bánatpénz lefizetendő.
\\ Kelt Nagy-Bakónakon. J891 májns hól7-éa —— ----------- {122)
Dénes Béla, s k . ■ ■\'\' \'"w^ft ~Tóthmárton József, s k.
kfrj-gysft ~ flt P. 8.) biró.
\'"JZt*4"* IsaranoM-. 500,000 Bárti hirdetmény.
á iyw——fii 4<i —arathat—
> HlÉlllt
Mef hívási
az állam által garantirozolt hamburgi nagy péna-- sorsjáték nytrtötiity kilátásain való részvétek^ a | melyen 10 millió 452,425 márkát okvetlen
nyereni kell. -j Ezen előnyös pénzsorsjátéknak, mely rendsze-j rint csak lOQOOO sorsjegyei tartalmaz, nyereményt a következők: ! A legnagyobb nyeremény esetleg 500,000 atka.
S\'
\'féle vasöntöde és gépgyár pr részyépytftraBftg
Bl l> A PBITEM~
Orér to trW*k VI. KERÍ LET, aCLSá vAlll l\'T, VtrMt lr«4a t* raktár t FtsautCZIMTCU 11. - MékraktSr: —HtftTri TT Tt—-—
S8z-ésj4rgánycsépIő-készfllototr
számos első dijakkal kitfintateti
szab. Schlick-fele 2 és 3 vasú ekék
mélyítő- és egyetemes acél-ekék
tnMI NCHLUH, 4a VIDATS-fél*
egyvasu ekék. talajmivelő-eszközók,
Taiaiiflt Scküct-ffeie mi Haladás sorbavetőgépei:
TakaraUajkéultö (épek. tartMk, ifKaalatk fa ■ladattal gaaAaaagt (épak. InM laalkil két*-kaié fa aanknkt araUeépek fa flkmáU fiftk aaAUIItaM Betti raaatak «»k.
■MajSa Ssetétt feltételek. LcffatAartaakk érák. - Arja«r*ékak lafyaa éa Mrtaaatta- -
SfPerencz-József császár-fürdő Mer
Alsó-Stájerorazág
Jutalom 900.000 márka. 1 nyer. á 200,000 m. 1 nyer. á 100,000 m. § nyer, á—75,000 m. 1 nyer. á 70,000 m. Xayer. A 65.000 m. 1 nyer, á 80,000 m.
M ny. á 106 ny, á 253 ny, ft B oy. t— 796 ny á 1SS7 ny: A 31 ny. á
ŐQ00 m, 3000 m.
aooo m.
1500 m. 1000 aa. 600 ro, 900 m.
5ye5 * öa,U(&A M \\j-1 HL IBU BT
2 nyer. á 50,000 m. 33950 ny, & 148 m. 1 nyer. á 40,000 m. 7998 ny á 117.100, M. 5 nyer. á 20,• 00 m. 10848 ny. á 67,40, 20,
3 nyer. á 15,000 m. | egészben 66,400 nyer. 25 nyer. á 10,000 m.j
a melyek néhány hónap alatt 7 részben íiztomt
í eldotttetnak.—1----
—At 4 tönyewmény -kitesz 50,000 márkát A 3L osztályban 56000 m. emelkedik, a 3-ikban 60,000 ai., a 4-dlkben 66,000 m., aa 5-ikben 70,000 na., a 6 ikban 75,000 m, a 7-ikben 900,000 márkára és a 900,000 márkás jutalommal esetleg 500,000 márkára.
Az etsó nyereménybosáara hív. megállapitot! ára az egész eredeti sorsjegynek csak . 3 (rt 70 kr. a fél • » » 1 Irt 86 kr. a negyed » » -■* . — frt 96kr.
\' Détl vtiat állomásTTÜffar mezőváros, nappali éa éjjeli gyorsvonatok. Meleg ftrdOk Í8*;* Celsius; a római idők ótA ismeretes iztüet erei, köszvéay, aói-btjok, aebét ttdulés stb. gyógyításira. A biraevea, hideg, hatásos, honok tflrdök részére kttlön fBrdó építtetett. Krdöt vidék, árnyékot park, villtmot világitáa. Jatáayoa árak, taljet allátáa is, májas hóban 2—3 irt naponként éa személyeakéat szobával együtt. * f\\, * • \\
— firálervH: aeh«a perlaahoH dr. Bittar Sg. — Atványvizek széiküldéts)* —~
Minden résztvevőnek a huzat után felszólítás nélkül azonnal megküldöm a hiv. sorsol, jegyzékei.
Az állam czimerévet ellátolt sorsolási tervet, a mélyből a 7 osztály nyéreményeinek betéte érd-oazlása látható, élőre ingyen szélkBldőm.
A nyereménypénzek kifizetése ét szétküldése az érdekeltek részére pontosan és szigora elhallgatás mellett közvetlenül általam történik.
Mh legMfclfettt pluUhty rifl N itjái kitít
£ végből a megbízásokkal, a hutás közelsége miatt — teheWtsg Mótmat, de tagkésöbb fotyd évi május 23 ig forduljon bárki bizalommal.
HECKSCHER JÓZSEF
bank- fa SiSaia«
Nyomatott Fiachel Fülöp laptulujdonosnál Nagy-Kanizsán, 1894.
41. szám.
Ide teténodS a lap tisllemi résiére ronitkoií minden közlemény.
UnmtotlH levelek cakk ismert kezek Ml hiadtatnk el.
Kiitratok a«m küldetnek viasza.
Nagy-Kanizsa, r1894. május 24-én.
XXIII. évfolyam.
- ■ - - • . ____
hirk«tM(: . - |NH . .... .jlHP \' -... JA -*
— #1 I "B^Íl kteyvkemkedt*.\'
^m M m ^^^^^ hófuhAH ÁRAK :
Bfin ém It koróai (6 frt — kr.) -*r korain (3 Irt— kr.)
n i...i , i.i i XtrrWerr* 3 kom* (1 irt 80kr.)
Politikai és vegyes tartalmú ap. . . l .
^ Hirdetesek jatiayaau nimittatnak.
A Nagy-Kanizsai- és dél-zalai takarékpénztárak, a Bankegyesület, az Ipar- és kereste- *
delmi bank, a Nagy-kanizsai segélyegylet-szövetkezet és a letenyei takarékpénztár, "nlttér jatltacra 10 kr. a „nagy-kanizsai malátagyáré serfőzöde r./fc" hivatalos közlöny* Btsa«(fc.k, -<r->-> a siiáiiÉnkn
v«Mtk«ik Síidül Fülöp k5»jv-
•veuaÁrtxap és csiltörtöleöii.
Demokratikns szeliem Magyarországon.
(h. s.) A legkezdetlegesebb emberi-táF-I sadalomban ép olyan felötlő az emberek
ség, mint a legbonyolultabb és legelvilizál tabb állami életben. Az egész világtörténe-1 km sorozatos képe azoknak a meg-meg-ujuló küzdelmeknek, melyeket az elnyomod \' lak viviek elnyomóik-ellen — rendszerint eredménynyel A nép elflzi zsarnok királyát, vagy itél fölötte; elpusztítja a hatalmasokat, a kik elnyomására törnek és mindig keresztülviszi akaratát
Az utolsó ilyen nagy küzdelem a iran-xia forradalom volt, a melytói számítják is a modem társadalmak demokratikus irányát A francia forradalom produktuma volt, a harmadik rend, fölszabadítása, azé a harmadiké melynek érdeme a munka volt Az arisztokrácia elvesztette politikai súlyát s az egyenlőség eszméi csakhamar meghódították egész Európát.
Ezóta épen egy század telt el. mely alatt a fölszabadult fiarmadík rend megérett és elfajult, a demokratikus kérdés ismét uj ibr- j mában kerül napirendre. A harmadik rend-ből egy erős osztály lett:,a hourgmlüe, — mely többé nemJs a munka osztálya, hanem " IjrnMeiea tŰkŰL — A töke pedig ismét
—S- a •plnintrrária épen nlyan yeszedelmes, miért) s a szocializmusban nem látnak I mint az arisztokrácia: az egyéni érték el- egyebet, mint a szabadkőmivesség egy ter-{hanyagolását és el nem ismerését hozza mékét A demokratikus mozgalmak mindig i magával. Sót ros-zabb, mint az ariszto- ] nemzeties mozgalmak is egyszermind s a fkracia.mert á nagy tőke immoráltsés ezért | klérus a nemzett mozgalmak elől lehetőleg I igen könnyen megbontja a társadalomban elzárkózik s ezek ellen á bécsi udvar ma-! uralkodó jobb erkölcsöket -gr természetsze-j gyarlaló mágnásainil keres oltalmat, I röen hozza létre a szocializmust a negye- De még a klérusnál Í9 létezik nagyobb dik rend küzdelmét a harmadik rend ellen ] ellensége a demokratikus iránynak s ez a sí munka Harcát a tőke ellen. \\ nemzeti párt, és a függetlenségi párt reakciónk-
Magyarországon az 1848-jki események rius része. Demokratikus szeltem lehetetlen uj állapotokat teremtetlek g rövid ötven • abban a társadalomban, abban az államban, \' esztendő alatt eljutottunk odáig, hogy van a hol az egyik felekezetnek túlsúlya van a
I egy meggazdagodott polgári osztályunk, — másik fölött, vagy épen olyan jogai van-\'mely épen olyan élhetetlen, mint a francia nak, melyekkel magának az államnak a
II boargeoisie. Minden társadalom életerejét; kezét is megkötheti. Demokratikus szellem az egészséges, erőteljes középosztály teszi J csak .abban az államban lehetséges, és sajnos ez a középosztály mináhnítrTé-l mely nemzeti, egységes és hatalmában
[gyes-elemeivel, széthúzó töredékeivel igazijsemmiféle illetéktelen tényező állal korlá-hatalmas akcióra nem képes. Nem képes itozva, nincs
pedig azért, mert a polgáff~ÖBZtalyban,aT\' Az egyházpolitikát javaslatok fölött való meggazdagodott parvenükben teljesen hiány- küzdelmek lerántották a fátyolt a parla-zik a demokratikus szellem- Ezek fölfelé menti ellenzéki pártokról s a nemzet most vágyakoznak, arisztokratikus allűrökben már tisztán láthatja, hogy milyen lábon áll féfszélgenék maguknak s szSíBlmas" iené- i a demokrácia a mi képviselőházunkban zéssei tekintenek a szegény lateinerekre, a A nemzeti párt magatartása nem lepett kiknél ŐtFSökkal műveletlenebbek, silányab- meg Bennünket. ,\'Ez a párt épen ellentéte bak, de gazdagabbak. A főrendiház mág- a szélkakasnak. Ha a kormányról arisztok-j násai között is sokkal több igazi demokra- rata szellő fújdogál, akkor ők a legnagyobb ■iát lefiet larálfit; "■\'»■\' »\' ügőrkafára ka demokraták, de ha a kormány demokrati-
paszkodottak között^___ _ (kos, akkor ők még Szapáry Gyula gróffal
-Nagy ellensége Magyarországon a de-j is szövetkeznek s & párt bizalmas embere;
csak otigafebiáfa^vezet—ar-rang-terválóságfr helyett a tőke hatalmát képviselvén, a plu-Jokracíát juttatja érvényre a társadalomban-1 kus újságok tisztelik a tőkét (jól tudják, I egyszerű polgáremberből lett miniszter a
mar szervezetenet, I Kflg Iv\'or még parvenaoek ff Hiaerte-de még inkább halalmánál fogva. A calholi-^vbaiiI TVekerle miniszterelnököt aki, mint
A „ZALA" tárcája.
A -Jrí ti ság.—.
— A ,\'/. A L A" a r e d e I 1 tárcája. —
A hiúság az emberi nemnek azon gyengesége, kmeiy alól teljesen senki nem tudja magát emancipálni. Megfogamzik az ifjúban, fejlődik a férfiúban. sőt még az agg ember agyába is befészkeli magát A tudomány nem képea kiirtani, a nyo-
mor nem tudja teljesen tőnkre tenni, főtáplálé-lékát a vagyon, hatalom, tekintély szolgáltatják.
Az emberek életét cselekedeteit, ha ligyelem-mel kísérjük: a hiúságnak azámtalan nyilvánulásaival találkozhatunk.
A hatalmas Napoleon eme mondáaa: Franciaországnak nagyobb szüksége van reám, mint nekem Franciaországra. Kétségkívül a legnagyobb hinaág kíiolyása volt.
V Sizlust a pápai caalhatalanaág sem védte meg, hogy 11. Fülöp: fiatal követének meglátásánál sértett biusága ezen kifejezésre ne fakadjon \'■ „A apanyol király ie -találhatna képviseltetésére érdemesebb s legalább azakállaa férfiakat I". — a nagyon megbocsátható a fiatal 4ieves kövei azon érdes válasza i „ha uram India volna, hogy azenU séged az érdemet szakáll szerint méri, bakkecs
két küldött volna." — Ottokár cseh király soha Napoleon- nem kitűnő hadi terveire s vezéri sem feyptt volna tegyvert Bábsbuffiftndotf el- talentumára Voh büszke, hanem kicsi kezeire.
len, ha neje hiúságát meg nem sérti a a dtuía-1 Felőli\' Sándornak legnagyobb büszkeségét a
menti tudarcHtáft fél asztalt nem lertiettr-azádji^rkőlel^dmü munkája ^épezte. mára eme magyarázatul: >Ma csak léi akkora a hiúság az önérzetnek elfajulása s már sók ur vagy, mint tegnap voltál a igy az asztalnál is sok embernek tönkre tette jövőjét, s oltotta ki fél annyival érd be, mint tegnap,. I életét • - \'
Kőztudomásu dolog, hogy Lnfayelle azért vált „A hiúság rettene\'es zsarnok — mondja egy
ellenségévé XVI. Lajosnak, mert a királyné udvari bál alkalmával ügyellen .mozdulatait kinevette Mirabeau. pályáján a hiúsággal léplen-nyo^ mon találkozhatunk. -■1 Cgy rózsa, mnlyet Milrlii
Antoinette\'aajátkezüleg nyújtott neki, ellenségből a királyi ház védelmezőjévé avatta.
Jellemző ama kérdés is, melyet Erzsébet angol királynő, Stuart Mária képviselőjéhez intézett: >Ki szebb, én-e, vagy az ön asszonya ?"" a Iliikor a követ azt teleié: >fenséged Angliában, az én umöm Skóciában legszebb*, — neméri he a feleletlel, hanem tovább zaklatja a skótot: „Ki magasabb, éne vagy Mária?" És a skót azon
jeles iró, — mely minél inkább hatalmába kerít valakit, annál súlyosabb láncokká! igyekezik öt lenyűgözni, beveszi magát a hatalmába kerített — szánandó — lélek szivébe és ágyába s ösz-
tökéli őt oly tettekre, mik a higgadt uemlélőfcea csak szánalmat, sőt megvetést keltenek.
Magunk helyes mérlegelése, megítélése és becslése szüli a helyes önbizalmat, a nemes önérzetet, mely éreztetvén erkölcsi méltóságunkat a jóra, nemesre képességeinket, a jóra bátorít*- abban megtart, tökélyre öeztönőz és bizonyos önelégültséggel tölt el. —< A helyes önbizalommal, önérzettel ellenkezik a csúszás-mászás, alacsony hi-
azon válaszára: „úrnőm magasabb tán vagy két zelgés, rabszolga meghuoyáazkodás, — de más-
ujjnl," — hiu tetszelgéssel mondja: „no, akkor nem tehet szebb mint én, mart a nőnél a légszebb magasság az, melylyel iái birok",
Sajátaágpa, jiogy az omlírfrl löblmyiro oly tu-lajdonaira hiu, melyekben leggyetlgébb? Például
részről az önérzetes ember — minden önbizalma mellett sem nyegle, sem kérkedő, hanem szerény és alázatos.
-ö-
Nagy-Kanizsa, csütörtök.
Zala 41. szám. (2. lap.)
1894. május hó 24-éo
legigazabb és leghamisitatlanabb demokratikus programmal lépett az ország elé. — Hogy a nemzeti törekvésekkel mi módon fér össze az aulikusokka) és klerikálisokká! való szövetkezés, az állítólagos demokrata-stggal a legdölyfösebb arisztokratáskodás, ez tisztán Apponyi Albert gróf titka.
Sokkal visszásabb és sokkal szomorúbb a függetlenségi anyapárt megbomlott és terrorizált állapota. Ét a párt a demokratikus eszmék örököséül valjja magét,- hiszen Kossuth a legtisztább demokratikas irinyt
viselöház 272 szavazattal 204 ellen, vagyis 168, szavasat ériési UtMMéggei elfogadta a Wekerle miniszterelnök által benyitott határozati jivai-latoi, ami azt jelenti, hogy a bázaiiági jog izabid-elvü, egységes állami kezeiéiérői izéié, a kötelezd polgári házaiságot involváló háaaaiági törvényt változatlanul, ugy amint ellő izben megállapitta-tott, visszaküldte a képviselőház a főrendekhez ujabb megfontolás, illetőleg elfogadáa végett.
Viiiz^\' Komolyan egyetlen józan ember lem tigadhaqa, bogy a kormányra éa a képviselőházra nézve mái at nem volt lehetiégei, hogy a Jurendibáz merevsége által egy pillanatra meg adt reforamnnkát ismét megindítsa a nélklil,
akadt retoramnnfcát ismét megindítsa a
követte a politikáiéban éa mégta ennek a ■éltó,4f«» * « SLSÍ"J2
.. . 1 , .. .. ° . fvitálii érdekeken csorbul ejtsefi. Még há elfogad
pártnak egy tekintélyes része, — szent-1 J - - -
frigyre lép a kteiikálisokkal és az arisztok ratákkal s akadályozni akatja a demokratikus eszmék uralomra jutását.
jak is azt az esetet, hogy a kormányra éi kép-viielőházra nézve ebben a feltétlenül alapvető -ügyben- egy kompromisszum lehetséges lett volna,
nnnelana folytán oly rideg, feeztllt vittony a két törvényhozó testület kőzt enyhittetoék. Nem elég, hogy a vélemények ellentétei volta folytát a kettő közt való harc kikerülhetlen lett? Kell, hogy aa ellentétek az engeutelhitetfeaeégig, az elkeseredettségig fokozott hevességgel patUajaaak egymásra, sgy hogy kőztük s brntalii hitafai kérdés, az ultim* ratio kel fel ? Tényleg kikerülhetetlen, bogy a kormánynak a aaját méltósága ártalma nélkül a végaő eszközhöz kéli nyílni és a koronától engedélyt kérni, hogy a tőreodibáz mereven elntaiitó votumának korrekiaráját a m-badalmazott kamara szérvézetibe való beható be-avatknzáa által eizközölte? Ezt halározqttaa tagadjuk. Kétségtelenül, bizonynyil az a hivatása a főrendiháziak, hogy a képviselőháznak — véleménye izerint — nagyon ii siető haladási asn-kálataiba mérséklőleg avatkozzék; de nea hivatja, hogy a közvetlen népakarat ■antatártmá-
u _ i , •„ rr rt.i ,- „ tileg a főrendiháznak kellett volna tennie. A kép-
Minő szerepe jutott itt Ugrón Gábornak ? | ^^ meghozta a határozatait, amint máskép Nemzeti aspirációkban a szélső irányzá-. Dem is tehette, a tqlajdon meggyőződésének megtol követi és mégis védelmébe veszi a kié-\' félelőleg, azoknak az elveknek aa értelmében, rust. Demokratának akar látszani és ^melyeket , a közvélemény, a nemzeti akarat éa
akkor ii erre vonatkozólag az indítványt erede- jkfk haladó munkálatait a limine, sértő módon
visszalökje. Ha a főrendiház többségébén tényleg a hazsfin megfontolás uralkodik, amit aég ma is sziveien hiszünk,- nea pedig a kaiztizellem és kiméletton önzés vezeti a jogart, akkor a főrendeknek okvetlen előzékenyeknek kell lenniök
tinnn olfArpndifcfr- pritetafena ffigötttfflgffiiSöi^f^*\'?01\'*\'1"\' élat terén a tartós- kétea viueowkjl. nemzeti akarat iránt éa nea szabad a dolgokat f RJre^,hiZ f™0* meglélemltéw ílükté«ryo]u diktáltneki » m AHhwleM <fc*éet a bru
fcapacitáláoa lllon. Egyedül a válasz j H,Mgaz, "amit Apponyí iróf és jelenlegi kísérete "élyw birkózásra azoritanwk. Sapienti
brutális szent . rfc
tási elv a demokratikus és ö mégis a fő- j állit, hogy a főrendiházban tényleg létezik a baj
rendiházban látja a nemzet akaratának ér- landóság és ennek tényekkel leendő bizonyítására I Toll futtában
vényesülésél s nem a képviselőházban. | meglenne a többség, hogy a házasságjogi reformra
Ar Pffvhárnnlitikai .avattok IftrviinvhpT0Ml,k0*ó,»S ■ kormáoynyal és képviselőházzal AZ egynazpoiItIKai javasiatOK torvenyne I tninzig;\\lj01)) akkor enuek a hajlandóságnak !US-
iktatása erős demokratikus szellemet hozna I gától a főrendiháztól-kell nyilvánulnia. Amdej
az országba S 1848 óta nem is voltak ná-j láttak, hogy mindama sok szónok kötUl, akik a
lünk napirenden ily demokratikus szellemű j föreadháíi tagok többségéből, akik a vita folya-
javaslatok. Ésjnegesett velük az a furcsa. ?4n eKyetlenegyvolt:S^he0,|ko«k - egeazenjilyan, mintha megannyi aforiz-
,v kikiáltott! e ?röf ^^ kl cé,lA»f teUlm4MI Tol\'a ,l5ve-
j arra, hogy egy kompromisszum kívánatos lenne.
A szellemes nőkről azt tartják, hogy nagyon szeretik az aforizmákat. Ea éppen nem csoda, mert a szellemes nők lelke amint az élet egyes mozzanataiban megayilat-
eset, hogy nagy demokratáknak képviselők — leszavazták ökeL
E furcsa eset magyarázata különben egyszerű. Azok u képviselő urak nem demokrati- j felelő határozati javaslatot benyújtani volt kus, hanem zsidó-kérdést láliaka javaslatban!^11 wm- dolpHtrtt módoiltáiit
s érért buktatták el De létezik-P a vilánnn n,,g a w.bbi ellenszónokok valamennyien pgj s ezert DUKiaiiaK ei. ue leieziK-e a. világon mereven elutasító, sőt visszataszító non possumusra
még valami, a mi nagyobb ellensége volna konkludáltak.
a demokráciának, miut az antiszemitizmus.! Most az a kérdés, váljon a huszonegyes több-Ez a legutálatosabb gőg, mely csak I ség urai a második tárgyalásnál békülékenyebb létesik az emberek közölt és a gőg min- magatartást fognak-e elfoglalni a hozzájuk szűkeién lehet, de sohasem demokratikus. Ságképpen változatlanul visszaküldött javaslattal
\' szemben ?, Valjou ralépnek-e &z államférfiul, a helyes konzervalimtnusuak megfelelő ntra, hogy YlttlH - - .[* képvlaefflhit katére járj«nalc egy. valódi tár.
I gyalásboz. Keméljük, hogy igy lesz. Nem mintha azt Végre aljalolt - oda. a képviselőház, hogy 1 azt hinnők, hogy zliormány és a képviselőház elfo-másodszor szavazhatott a házassági reform felettJ gadliat oly tránszákcjőt. niejy arefűrmtiirvéDy elvet , Ma. veit meg s mmii s Hfreudrbáz^ütaaííjl ea léuy cgua nlkfltréBTCU AHéfálbű\', fl\'é Nlű üzenete tárgyában, az eredmény az, bogy a.kép- sokat nyernénk vele, ha a főrendiház
Á ilök művészeti nevelése.
Háriaiwn mar igen régen tisztázták
p»m«i>p>lt kOrH^ci K« 11 vilftgyflrnn az, mely ne-. ztbb ékessége : a íjufíiydden érző uií
mányokhoz való kedvet volna jó átültetni a ma gyár nők lelkébe. De tlsiont az amerikai leJF nyok excenlrikusságát, az angolok hidegségét, a németek tndalékosságát nem irigyelhetjük egyiktől sem! A francia nő már természettől fogva eszes, gyors tellogásu, kedélye élénk, hajlítható, szive pedig nagyon j&. Mindahárom olyan jeles tulajdon, melyeknek elsejét a nevelő szellemessége lejleszti, másodika az elragadó társalgási művészetben nyilvánul, melynek a francia nők talonjuk hírességét köszönhetik, — végre a harmadik minden-tudásuk mellett megőrzi számukra a legdrágább kincset, u hitel,\' a minden nemes és izép iránti lelkesülést fentarlja bennük, és az emberi nyomor iránt fogékonynyá leszi Okot, — melynek l\'áris bámulatra méltó jótékonysági irodái látelllket köszönik?
Természetesen, est csak állslánosaágbin mondjuk, nsm minden banda nő állhat előttünk példaképen. — de végre ll, ml csík aa átlag illán mehetünk) és én li ónak a Iranula neerfin elvtl
___=__-„-,_J Innét van azután, hogy leikök, szetlemök vllá-
iDe e reformjavallatnak még ez az egyeden en-U ^ igen kcvegen értík meg épp>0 ui|t „ geaztelekeny ellenzője is bevallotta, hogy meg-[jJT . " T
Ki talán innét van (ámbár ez nem valami nagy valamennyien .egy | bók a férfiakra), hogy a nők .legtöbbnyire arról panaszkodnak, hogy tetteiket félremagyarázzák a fél fiak.
Lehet ngyan, hogy es a panasz jogoi, de már azt mégis beláthatják a nők, hogy minden férfiban megvan az őszinte törekvés i megismerni a nőket, belátni azoknak belső világába; szivök mélyébe. >. •„ ^ffiM
A fértfak lefüsgyobb része tisztában van ennék a vállalatnak nehézségével. Tndják nagyon jól Tiogy a nők helaö világába vezető ntnak egyetlen
bogy itt az Ariadné fonál nem a Labyrinthasból ki,Uianem egyenesen a Labyrinthusba vezet, hol azután gordiusi csomóvá bogozódik, melyet nem igen lehet mással kettévágni, csak hizasiá£ga[. De ezután következik a nők titkos világába bstolók a "teltet bűvöletbe ejtő ptradiciom-kert, a házasélet paradiesomkerlje^ melyet sárkányok őrízaek nem azért, bogy ods valaki be oe hatolhasson, hanem hogy akik benne vannak, ki ne jöhessenek.
Igy azntána a megházasodottak dicsősége nagyon hasonlit az amerikai öevényvágókéhoz, akik a saját érdekükben irtva, tisztázva, egyengetve a talajt és sok verejtékez&pel hatalmakba ejtve a terrénumot, énynttal utat nyitanak az idegen in-
! tartanám helyesnek nálunk is alkalmazni. — De I még azoknak, a tiern köretenlfp példát adó nőknek a nők ne-J >s megmarad egy jó tulajdonságuk,\' a nők legigá-
künk magyaroknak, kik ezen a téren — sajnos, még mindig, bizonytalanul, idegen példák után Indulunk, a-tépzéfheur legjobb ulmutatást adhatja. — A francia nőknél — kiknek véralkata a többi nyugoti népek között leginkább hasonló a magyar nők temperamentumához, feltaláljuk azt az arany középutat, melyet követni minden nemzet leányainak üdvös volna.
Ameriks, Angolország. Németország nőinek jó gf"ljn el, és viszi túlságba. De ez korántsem .a tulajdonaiból egyet, a kitártáéi, a komoly tanul- nevelés hibája, hanem az egyéné,
vette -^„j^ (iuilbert-röl, a híres chmuonette ről fel vsn jegyezve, hogy fényes-jövedelmének feleslegét, mindig a szegenyék között osztja ki, és a nekigyer-mekkorában, — midőn nyomorban tengődött, — adott jókról most, dicsőségének tetőpontján sem feledkezik meg, sőt háláját, a hol csak lehet, kimutatni igyekszik.
A francia nöt leginkább a pezsgő kedélye ra-
A francia leányok igen szigorúan és nagyon
váltásosán vannak nevelve. 18—20 éves koruk előtt nem "mutálják be őket a világnak, akkor pedig már valamelyik zárdában megtanulták mindazt, a mire egy igazán müveit nönok az éleiben szük-
Nsm foglalkozik egyik tudománynyal scm-W* zárólagosnn, legfeljebb időt szentel a tárgynak, mely kiválóképen érdekli, de fogalma van a me-taphysicáról és ismeri az electromosság csodái mellett a cslllagászaltan elemeit is.
Kzen sokoldalú tudás mellett — nem engedik azonban lelkét sem sivárrá lenni, de otthon, n eialádhaH arra lörekednok, hogy kedélyének Irís-sesége és derültségo megmaradjon. — Kzért egy egy párisi doetoreut sokkal kellemesobb éS Vidámabb lény, mini akár amerikai, akár német.
vaziósak la.
Eszerint nem lehet tehát csodálni, ha ilyen körülmények között a férfiak nagy része bizonyoi mythosi,-herkulesi erő nélkül nea igen mer behatolni abba a paradicsomkcrtbe, honnan — akárhogy jóllakott is boldogsággal, gyönyörűséggel, még csak egyszerű kirándulásra sem eresztik ki a sárkány-cerberusok, kiket őrizetre láncolt oda egy zOldszemtt szörnyeteg: a féltékenység.
éppenséggel nea lehet tehát csodálni azt sea, hogy a férfiak nagy réssé as amerikai ösvény-vágók sorsa és dicsősége helyett azt a tokkal könnyebb él olcsóbb dicsőséget választja, hogy atoriimákat Ír l háaattágtól
A fiskális arak példáal ast tartják, bogy alháiawág olyan itéltt, melyen ellen hiába apellál a vett* (h fél.
Nagy-Kanizsa, csfllörlök
Ai orrot urak nst mosdják, hogy s hátuaág olyan mint as orrouág. A dactor megrendeli, s beteg herei ti; de legtöbb haatna rsn belőle egy harmadik személynek: S patikárusnak.
A birák izerint s háusság olysn lorna, hol ss igatság mérlege szintén asttooy krzébtn tsd, de ennek nines beköt re s iseme s s serpenyő ti fi tetszisB sssrint billen,____
A mérnökök olysn folyamhoz lmRoulitják, melynek medrét aohasem lehet szabályosul, A báuyá ttok pedig olyan a kakit ot, mely aranyat igér is köaöaaéges rezet ad.
At írók a házasságot bibliotékához basonlliják, hol a kíváncsi katató Milton „Elvesztett paradi-
etoaát" keresi s a helyett. rendetea Daate V mtTk ^■rt^iatrYfri, afgSiy
„Poklát" találja meg. A proteaaorok a házasságot olysn katedrának
mondják, ábol mindig hallgatni kell — a férfiaknak.
A htmítkAs tisztelendő nfák,^ ülik ftitajdön-képen a magas ég névében olyan őszinte örömmel kötözik meg a hálaadókat, — nem szólnak, caak nevetnek a markukba, jngg tarják, bogy bármilyen fellaulliatatlai ul erőt legyen ii a Éí
telik, — lohnea flj a kötözőnek._
Ezeket; t ftrfi részről tiedett sforitaákit ston-—ben aaa ssérHrtBtotirBtBthsta\'ogjPír tgylg teljeson, ét fiiltétleaul magamévá tonnáin, hauem csak aiért, hogy valamrlrlk a«ny01 iwsióByk»(i«k véleményét provokáljaih.-
Iftjd diák miután egy-ilyen arsnyot lolíli megtolod* a papirt -=■ fogom latrai árén privát véleményemet azzal a biztos tudattal, hogy ebben a kérdésben agy sem letz enyém as atolió itó
H I R 1 & —
— KltOntetéa. Batfy Lajost, Zaltvármtgyt tiszteletbeli lójtgytőjét, ki oriot mtgvénk első »ijtgy»ője a köxögytk urín fsradtintlan tevé kenyiégével nagy érdamakre leit szert, a koronáé arany árdea-kareaattel tántelte ki a király.
— A Balaton áldozatai Tagdnyi Barna bon> védiiátadoa baltája szombaton. ugyaBHBk Buli-lon-Hérenynél megkerölt éa at ottani tente-töban vasárnap délután őrök iiyugalomrn téiatett. A ismatésen Klobumtr tiyőtő \'ezredei veaatéae alatt részt vett a qagykaaisati honvéd-, tisztikar egy nagyobb küldfttiatgf. mely koworui {• hely eteti a ssennotéllMOl Járt btjlárí kopor"
Zala. 41. asira. (8. lap.)
taaügybarktoknak megjelenését, aa Illési meg nyitja\'- A folyó ügyek végeztével Kahn Izidor tartott felolvatlit; „A költéuet a neveléa stolgá-latéban" csimmel. A hallgatóság lelkes éljen-aéae után Kéttltr Gyula- tartott szabad elé adáat: A lanitók fontot bivatáaáióí t phillozera elleni védékesétben. A köstiiazéibtn rétitaülö tanulságos előad t ulán a kör taaiió-tagjii kl-kooiiaiak a Bagy terjedelmű állami tsőllőtelepre. Tus Antal vfirctellériikoltl Igazgató veiéreUe a megjelenteket, (gyakorlatilag mutatta be a forgatott főidben végzett isöllöültelési munkálatokét, .majd a telep épületeinél folyó ojtáiokai ssakitérö, érdekes előadáaban ismertette. — A telep néhány héten át száznál it több munkáit foglalkoztat, a vidékre kimondhatatlan jótste-■éaynelubwonyult ea aa intézmény. Csak aa
1894 míjus hó tá-éa
megbízottja) ii jogoaBltak A tanácakozáaban minden rendes tag réaat veket. — Vendégek itiveten láttatnak.
- QylIkossAg Folyó hó tl-én ette fél 9 órakor Póté Jftnoagarabonci stölöpászlór a sxölőhe-
5 van, mtlyuek íj az őre, civakodás kősben Ta káca ános garabonci lak&et agyonlőtt* ét Reisziáaoa garaboBci lakóit megtzulia. Tattea elfogatott, a vlzigálát folyamatban van._ : "**"-.
— TBr Mibáldi lévelesőnk hja, hogy a »á-roaunktól egy órányira fekvő Sand községben május 22 én délután ismeretlen okból tös támadt, melynek két lahóháa ét néhány mellék épület esett martalékául. Hogy nagyobb pussti-tást nem okozott, azt caak a szerer ncsés szél iránynak lehetett kSssőnni. Ha a szél ellenkező irányban fn, a -félfalo martalékul eaik; mert a Mzfilf mind ssapposak és tömötten egy-
oltványok a balatonvidéki szőllök fentartását más mellé vsnnak építve. A tűzoltásnál a san-fogják előmozdítani. A tanító-egyesület elnöke diakoa - kívül kölönősen a szomszédos mibáldiak
meleg szavakban adntl kllejeaéat a telep vese\' lölnek a barátsággal nyújtott ismereteiért A talap megszemlélése után a kör tagjai a Balogh-tála nagyvaodáglöban gyülekeztek társasebédre, hol ia a vonat elinduláaáig jókedvvel mulattak. —; Jó homorú folköaaőntökben sem volt hiány!
— Lawn-tennls á polgári-egylet karit helyt* légében serényen folynak a liwn tenni* és aői tekepályák lalállitáai mBakáltlai, Tagnap Kfewy
lajtettek ki nagy buzgalmat. Két ieetkendővel jelentek meg ia igy a itcdiak egyetlen fecskén-dőjét támogatva, sikerült hamarosan a t&aet lokalizálni. A ház, hol a tttz keletkezett, biztosítva volt i a mini áílilják, most harmadszor égeti már le hátonló körülmények között. ~= A vörös karaazt-agylat nagykinitaai váro-i válaatimánya e hó90-án délu\'án Babochay György tlnők elnöklete alatt tartotta évi randaa kflagyü lését. Az ölét megnyitása ntán Triptmmtr S$ljft iitkár felolvasta a JataljL éa JltítfidfriáOrl jelentését, mely működés lŐleg oda irányait, hogy lehetőleg ébrén tartatták at érdeklődéi eaaa nemetoélu intézmény iráat. A működés pozitív része abban nyilvánult, hogy a városi válaast-mány belegápolónőket képeztetett ki, kik adandó alkatomstal igen jó aaolgálatot tataaak, A jalta-téabtn kegyeletteljes megemlékezés tétetett a Wtiu
Ziigmond főkapitány elnöklete alatt értekesés tartatott, rnslv Blökétailö hiantiaégot alakitatt a Ifc vetkező urakból; Vk**n Zaigmond elnllk, Sümtiji Kálmán, dr. LSIet Eaí^ dr, PUkdl Viktor^. U»gir Vilmám Elek, Tripmmtr Gyula, töíIms Lajos, AM Aüúttt és BM B. Béla a bisoitaág jegyzője. At nláira«i ivek már eddig it nép aredméoyayal köröatettak,ás- reiaélhatölag méf saámot réaat-1 vevő log Jelentkezni, ugv hogy legközelebb i klub megkezdheti működését. A lawn-lennii\'Henrikné ét Kndut* Bo\'disaár válaaatmányi tagok pálya melleit leas egv fedett tekéaő-pálya éa két elhunytáról. Aa egylet mult évi bevétele 303 Irt orosz (csflagö) tekézö. A klub kerlrétae ctinos IÖU kr., Kltdáta pedig 91 Írtra rugtAk; á 212 fH" sétautakkal lesz körülvéve s igy igen kellemes BO kr. bevételi többlettel együtt az egyletnek je-lalálkozó helye leaa városunk előkelő köaönaégé-! lenlegi vagyona 8065 Trt 87 kr. A itámvlzagálö nek, melynek körében eddig számtalanszor merült j bizottság jelentése tudomásul vétetvén, a pénz-fal a panasz, hogy a nyári taiaonban ilyen jel-1 tárnoknak a leiment vény megadatott. A sorrend
legtt találkoaé hetyo mm veit.--.-------iatariat kilépő választmányi tagok itméi megvá-
— Himlőjárvény. Lapunk megelőző számában\' Iajntaliak. Wtia Henrjkné helyett\' dr. Tripammtr említési tettünk a Kis Kanizsán fellépett himlő- Rezsőné választatott meg. Indítványok nem lé-járványról, mely ügyben dr. Manyin jÉároíy tatvéa elnök a gyűlést bezárta. — A közgyűlést
— Eljegyzés, II). Htchér Ferenci helybeli fiatal
~ kstasMtl jegyet rtltstí ftflük Jllliki kim mny
flyál~Hiiiy\'iwnizaáii| ■ ■ , . —^—
— Esküvők. Wiiumaytr Lipót a Zerkovitt \'Zsigmond és tárta bornagykereskedő oég lónöka NagyKaaiaaáfl, ma etliönBköo tartja esküvőjét Wb Jéna; kWiétonynfil Budipatten a dohány-utcai iar. tontplomban. ugyaaotak ma ciütőrtö-köa vezeti oltárhoa Kramtr Lalos nagykaniatal taalr Kohn Llna kliaiatooyt s iapoléii lar. ima-
i hásbaar -------
— ünnapélyaa misék Ily cimen jelent meg lapankban egy cikkely, melyben t cikkíró a pün-köttdl leaé* ■ísékről emlékezvén meg. fOlealltl azt It, bogy boldogult Uroumann Ignác kegytt-rendi tanár volt aa első, kl a laaét misék beho-aatalán láradoiott. A aélkül, bogy Uroatmaan Ijcoáe izép érdtateiböl ltgoiekélyebblit It levonni ikaraáiili, a legkitalaiebb forrásoól vett értaaOlét altpjáa, ai l|BZiág érdfkében mégis ki kell jelén lenünk, bogy a aánéé tálaik bahoatslll ttletölsg a keadtményasáa érdeme boldogult Hirtet Imréé, kl előbb Wtnrtii Bnaőval, majd fVrofinMNnaf fárado/.olt asoa, hogy városunkban ttmploml Hoakar ttarveatoiiék. Bertct Győrbe mtlivlo, (ároütaiaBn tok tayagi ét trkölos! áldoaaital tolytaUa a msgjtszdolt munkát VtBcaal Mittő táttiogaiátával at rtadsatak Is néhány staét minél ; de tény at, hogy tírottmann ilhuayta után at anyagi áldosaiokat é» árőttbb támogatást Igénylő törekvés ■égitneklsti i ujabban i»ak a llsoltái léiitkar lölUpéaével történt valami ai kgybaa. Knatit taBkaégeanak tartottuflk aa smll-tűt ailkkelyoto fogliltak kltgáialiéMttl u\'ólago-tan kötiétaanl.
A lalamagyal általános tsnltó-agyasUlat •Ba»at-tep<«bia* jérialtoM I, M lU-*u Urtá kös g/Uléaét KOnnp Jóaaef elsők stogflféarto véu a
megyei tiszti fíorvoi várorankbt. jött és e bó 21-én dr. Qtrö Jönif városi orvot é» T l\'écMjf Zsigmond rsndör-főkspltány, kíséretében meglátogatta as őastes btlslenlett himlő betegeket Jélsnleg 13 beteg van, kiknek legtöbbje 10 éven aluli, de vannak kös\'ök 20 é» 30 évesek is. A megyei főorvos a betegséget igen súlyos minö-tégünek találta. A járvány továbbhnrosoláiának meggátláaára következő ljilézkedésék tétetlek-A ftrtőaölt bástk lakói rendőri felügyelet alatt állanak *« «ii»nrnsa meguliva fáB wikask ar érintkaaés a küllskókkal. Aaon háaaklól, hol
himlő beteg van, a gyermekek iskolába nem küld\' Iwtők, da aa Iskolák besáráiát aa orvotok függő ben hagyni véleményezték, m|g a kéoyiier-be oltás as Itkolákbsn, mely jelenleg folyamatban van, taljatan nem eszközöl telelt, A rendőrség éber
nyomban választmányi ülés követte, melyben a lístlikar következőleg alakult meg: Elnök : Bs-bochay GyÖjpgy, társelnök: Fesselhöffer Józsefné, alelnök; Ebenspsngar Lipót, társalelnök Fiscbl Pálné, pénztáros Unger Ullmann Elek, jegytft: Tripammar Gyula éa Hoflman Mór. _ — Vil/amoaviláflHáB A Strém és Klein cég dicsekedhetik azzal, bogy az Ö üzlete a ííyiit Ötletek közül e legelső, hol a villamos világitáa áilsndóailtatoll. A cég áfijftt gépizet ével állitjja al6 á futyamot, uwlygyünyörfl luiatankbi sa
hatásági iBláakadáBak itigornaa baiartaaaansk.
— Az agylati kartbői. 0 vaaóinkat bíaoayára érdtkalBi fogja tgy jókidvü fiatal menytosks bon-aotja, aalyet siktrült llletékas helyről megkapnunk. Rtméljilk, bogy a Saf.-Iatváa tör lel keittlt barátaira nia gyakorol dapriaáló hatáa\'.
Mve, igei azspen tllágla meg as taleUiilyisé get, melynek eaténkéni tokbáaulója van.
Aílat klámtáa A lUmag-vidéki gazdakör f. évi -juniai 2ö-én tanyéaa állat-kiáldtást raadaa melyre tSOO Irt áll a kör readelkazáaéra. Ebből 100 Irtot köliaégakra, BOQ-at padig djjakra ata-vaaott qie« a válawlaány olyképpao, bogy a jaialmakat nsa kéaapénabsn, hanam gazdasági eukótökban lógják kiaaolgáltatni. A kiállításnak II főosztálya leas: I. Tiszta nvugatl, II. Kevert. Hl. Sailajfáju Bsarvaamarhák. Mindegyik főoatUly Ismét 8 alosztályra oszlik. (Ezekről, valaajai a dijukról a körnek később - kiadandó hirdetménye
As Egylet-kertben sllrkóituláara határoata ma- fog bövabb ériaittépt rdni) Elnök jelentéaa szerint
gát egy táraaság, atlyntk tagjai közt at asa t\'onyka Is volt. — Sorba jött a SüuttJ Irtván, at áaaok, a kőbányai, pilaeuuiek nevtaeti árpáié. — a magát juvynitk noxezoll három jzákáctfi
a fő- és alitpán, á Balavármagyai gazdasági egyesület elnöké és titkára megjelenésüket megígérték A kíállllát réndqtő-bitó11-iágál Zsthurcaky Zsig-aond^altlaök, Mojtar Jóaaaf pén<iáro«t Oarnay
véleménye ea volt tióstarinl: A Stt. látván tör [Ellmán éiTütiVOydU ]e(ygök, ét SetnrtttB t. nsa rÖHBj da tokkal könnyebb, mint a kőbányai, állatorvoa, — bírálóbizottságot pedig Sa ea Zsig-Hm I sióit trrt a menyecske könytbbnek hittan I mond, Uarnta László, Beaárédy Lát dó, Qyömörey könnyebb, da mtginnl lukkal nthtaibb. Vince él i(j. Háekv Kálmán tagokböl alakittot-
- A Mária Oerothea^oyaiaOlat f. kó 27-éa, ták mag. A klállltátoa az öntet aalai tanyéaa-vasároap d, t, 11 órakor Oudipie\'en ai állatul I toknak jógiiban áll részt venni, polg. iskolai tanítóképző imént aagyitraébié! - Rlohtar lovarda-tulajdonoa pár nap múlván kitűnően iisrvtsstt társulatával városnak..
(Andrásay-ul 06. is. a.) váliiituiáayl lllékt tart aalyrs a tagok éa ügyharátok Unitiadéi meghívatnak Vőbb tárgyak: I. Titkári jtlaatéi. 2 Pénitárl jeleli lén, 11, Jalantéi aa otthoabin mag-firstédett alipltvánvl halyröl. 4, Tarveatl aa ifjabb gyüjtőlvskröl 6> Január óta befolyt alapítványok ét adományok, 6, Fürdői kidVtainényik, Saava iáira alndtn válasstmáoyl itg. valamint a vidéki körök at|hiaoltJii lé jogosullak. A tnnéuskotAa ban aiadw randts ti|, vitamint a vidéki körök
ball megküldi előadásait,
Ozlgirettapaplr. A legjobb minőségű ere* deli Iraoola „(Jarto>tch*-Kr<iuiiki\' cigaretta-hüvtly kapható Fiaohal Flilöp könyv- ét papir-ktrttktdétébtn Nagy-Kanlttán
/
Nagy-Kantssa, rsütörlők.
Zala. 41 aaám. (4. lap.)
1894. májas hó !4 «a.
•slaieeet Magy-Itnliiáa
a!»ii4 hu ■amit ntw éMM ■■tinit d» « »»«f kogna fel: „Tiéidét jOndtHtutágod áNal óly £t ««« tt«fch*« kaeaaMfaa. a Mim* *m ffaö -M* ,óm, mién barnultad meg?" Mari mm Mfafat
úSígfe^i^i^^ ******* m
rfaiftam ii>| aiifaa oíiiu Salai Iiiliai üsftnlt ""F mások iránt, mart auadsa emtmr — a tílit > kMnái. Wr n> > t" afat^ miilaa I lég fűggeUenebbtöIa fiieléír siólfáíí— tff tiaft
tonflm W L ><wk » >Iiém*pi> *a?*íartatoa tartat** UrMlp öveival szemben, — «a
1 ss-a—. —»—— -.u---k (Q^fttak aw-
Midőn títti a fórok\' riláool látjuk, Hakodetag
k ténuht* aianttael (Mi Yiff ffasiltéa_________
Dt múriuis nit | niti 4ma - . • f-BköUÚzéntk; k at iÜÖUMBtk iránti ktgptkt nfi topa illik, hogy „ittmti it JaliáráPA ______
mdy tragédiát tzotníSlon adták, ttok jét mond-1.JiaS|far7t|»wi t agT atttaon tartottja aa illámnak,
jaak fáit jáoolti A rktiám kitálal iltm aaür haHt-gtriat fa lam-méknutéh^uzumttmt aétwijder ffttmaka totta drága .Éa. agta fílUmmaé tiaiC ül sUttink ma már, mikor v*trím kfa, mit mim pOm Htiilim mwr *■»»-{ |jg lontua.
^iffirfftímp/a a aksowk így W.fayim aa
ht* jáltttnak, kogg eltekinthetni lilánk tilt; *i- jMÍ dnaututfti b »«íiniihi \'u«i»u)«k Mt, * m* \' űaaU táiyilajonág ósváftyárw, « un o kvzúnséq India qikép kellett tolna játadai\\ifOk mig u fri«ili—i> <Mm « jpwbg nwfr>aa h U merjük, högy a kótónaég agy riaatfaal idtgsnle a darabot •, • mnkztk pedig fUttgtt hánynak ajttjprt h«tt> pítoW,afa » atnlt* AiWiahi Nfatiáttaak i^ , butowUt étdl, ka nem ta okadatolátt. ia • pmtknmu nfmUdaJk. Ugpa tokod t,Mt |. -Tr._ >*tfy\'h*>lt\' enyhítő mamrásaiot talál abban a MMgtdaa at
Tr1*\' ftl^\'f /"\'V"\' .\'lffJt\'í\'tfilanti mw^r TT^r \' /\'i------- pm";""" W ^ HqmuU kArtliaanykan.kau taa
hogy Hah n el Aranka jutaiatfijátmul adatolt tiun»mi jrina un fa <•» f frt km a Mttt lii» miiiiday rwgr fjSafia futdál), nwaaiil vaaalaU tél a éhnkifjmn-ttíi tragédia, ét a kitiaiég tjp k>Mkn afay yjmnmi fcya Mtto«tt>., ui>toktaik éHttaiaiiá váltak. — Hogf «a*1 tká mámban plmU m«j, Unmadi a hála ódáját kid-^^^^.T^T^rtr"^^ fC/id 1 ■nrfa" » dHrtú bttlurto tár—ignkal. — t«»tv*
UMm
matt ifámt, támk tnm a ttiUúriiTárrvtülU
ww Í77WÍ"
miétmM
UttinJubtí >
sm
jlitnit 4 tál—alall HaiaÉkaak ■ i nl>i>ai* i imitt , ^wwttr wmfftritv* a Maafaae timfaittti inja» at—4 \'daa MMifen éa partaana awtaaa. aM ta M \' «tjé tokM, aw ihar mámá Jg\' Wtatafamhwia. 11, Naah l|,tu ntn Tott. nwf n \\#io o magáéi aa r" \'I
fUgSmánook ét ojyé kodm m&rituk Z^ZTuZZt S^íiTS^-Sí
nyujlatlak fd a uétSltmL — mtlytkti Hthn ti r„,r , -,rl t-.btlk , ^ kattbAo*{tánl*a| D* valamint aa idaaiit konaáofaáa u tMntá liáatiirima nmykatittiiggal fogadott. Julíájaki (Ja marni far aar twt fa átárnm t» it fn On a!tá% áff a jofoanH igtayakatk wigtiliM Wrvlay-jogántlonol tép mit, ama a nélátérmh imit, **!" mu « mm* kbdta fettotkM Itat llliliH ||lBlfail«l|IHII^lll,MlftW<llia>lll|>tt Utánit U outatiaanl dimrrttk. - Lninkákb\\* "T* ^I.y.1?* jUattbánlajatromUíján vaiá fttojfitéa. At iftaawArlé
Idát out II t/én y i-, mint Htreolii Li, koggki I mrttMniiHktttl a N* kfaáfan «j4tí«ItlíáwMií\' kdtónaégáak na «aa kára, tafa vaa kOvaUÉH. komtabb btUaí bmédét ti utm toámát itém, — 11» tefattg. o> uért a taia fa a alatt gijtáSiam\' hogy a MatoMliailáai tftilítmfly rohamot ItM
vm.\' ^jtiftm nM | Mt Hl** w»*mm. 1 I^M »
Fo.í.arftd-p: ^ a/awiittt \' rmi tndth m«i vimt Wfar kurrytali t» kfaá»HMafai tiiM|i *** *W lóm a Mroémgkmám li atiii.
aa«w// adatott, mlyrnk utngét ét tméjéé Bt-\'■mmtomma 18. — - ------ I Ka aMkküwa paé| lnilaíkia aa natiHakn
ktr Jitmf a népttinkát karnagya irta.. Já ** jj ^Jílf4^ ^!nék- h»«T aa igaa^jHyi niinwtteriombaa abu-dtmmgittrm, mm tmktm miméhány | !7£a^kntafa watk S ■w5TüS!l!\'IÉI>ri >5 .......—■ mnr •».
igtn ttép tmm rétt toU képm igamlai \\ egyéá fiakra\' —1>*dáj< l .fínnti; ifaka- taaaa fa-jbon • a vaaaUa a kiratkaiilail iea gyingt a wa$r, lO hdyminf mgt^tSiin «»rtt altdir ta»toÉia la a kWíkinttl (aaá^aaaM>w>ÉÍW>arta» -> MM aaoakaa aafaM, atn a gytagmégnél it nmtakk. A dalai ofjaniiálva a UalaaMáal Q« - ka
^ Ag aHItm «álihato« mig\\^tLg^t^^)\'*\'^^*\' fe MaUm Hftk
saitOH tégin, ae énekmk suH\' buaunHadd \' . t/yi. Q *P uaH Hiuta; >»wa tpai liiTinwTnnwr ^ wakOMtái^W oatva tfea atm aanra jótett melyre különben ii nagyközönség jeleni meg, — I — A ,Waa 4a MM* ctbaá ttaklap, tlyaa íüWair*. • bíztodláa ínléttnénye, melynek tpeoiá la, aaffy ÖMtiatt wirág<#roat* tnteéaák, mh irt^aa jW TTf \'P.!—Ajildekaft a kfllíWd aantájára kaMaaa me«il«ydai
, »T ,v,_. . IhIémiI UJckalfat mrnrnkm Uatak amaffilhdgfa Myáfc j U«o..w.nrfBnn I.
három oom ttkor (UJoeugné, Ligeti Mm k mí^mi á mtpm mti^aldcktl naaJlf «Wa*«»f|On »■ . __ _______ . __
SUU PoMook oántoi képette a nagy löugekel, uaMw ••><?* • MUi kaaa iwaiWl.kii bua. Ht llr irányban kötelességét tatyaattsa* a tflr>
Ittriyei-íí imtituLJtaaal régiójából áihi_» taáant jktUtt \'j iDtttaiffa...... ■*(\' Ml|" \' yt "\'■ B^tot-ft-taw- 11 * | "
tori tmkor íimttU. ~ Legnagyobb érdem e fi * *t>faw. fa^ ayjtt W> »t Olya, to. |,,, tatai, akkor alüeaBafls viaaoay Mafla ]
jydomrx Itrmémtlatn Kiitttgnintk tolt, ki SiU^^^TitmtkS^Tt m\'"1 " biitOíttóláriatí* Maótl la jáayagaiia
at igén idény alatt kieálilcépen járult okot hojy aM Uartitnikdt tnajr, afa, ria, aaüaaa, uaM | megválloanék, még pedig oly Örveadete* andoa, a kilómig éfttttttd hallömtt még a dalmátekei T* P n BliH. farfayrífak. Mik, anód hátirak, hogy a blttoiltö, Valamint a hMOMMt, • a feM kárait Antal törté-S"fK rfT"** í»öd« Ml, akik k&riU a lenlorgó ttmmidk
MŰ drámája adalott, itt másodszor, k röviden Zl JZ. ^Z^z!?--™ i kötött raadaaarínt csak at egyik a ms«efa%itd«U
ttok ott óhajtjuk /tétaUiltai, kogy Sío/í«í% | - \' ........ i egyaránt áratnék át advös voltál a biatoattti
tMgama Anloniá tztfipékm újból tanújelét adtai_ - .Twiu\' alaa Ima kan nfaMgpBBg|p|lÉtM<M<aiÍ lagllWgir. UÜ M hwlag ii in
ftwtf ................................ »"■ ■\'»T? T\'r^yyilB\'rt ■Mtatür kt a Magyar JofátaagyM tobat
jtm. ZSZ ngo& k o timmmgaak kh^Al^^yi! tarto» naff~W» tXÜZám aIfcal-
arm fukarkodott tapsrniaT lem Aatonio TaÍiaS\\)maik ta Mfaa trfsti kMayfa hc«m, a ktooktUiiBp mávaI, bogy mennyire tartaatatiaa a
n/p^frt rifiiffMj^tTi:— -—fí
- -ff « aw
mm iü n hiiaifai fa Mknattt taitaa, lagj így u törvény által inaugurált belywt, aa raiatak am. Lh * ti. r fiJ"\'"\'" ".....II Unlak .iiiliNiraii I I .. ..II. r.-.nt.. M ym^bk
Birii a£ iTSLflgh \'P*^ ^ .nplváa
fa jmfn.il, vliwix tmteM iv1 nf ■ UuSúTo. ..fa» .fa.fai M.ti . nwr.ia ht«nailá/M tallalainfcj
nmd.
^tTTTfrr ... tTa.-MMiS MjnklatiH <haalirt ta dj»íí. H«ípá szolgálni volna btrátva, de aaaak magfal ti at káa-"vA\' ^r^ Mttm ké i-fa é. iMa Btotíj fai\\~kuTi ^ epen « az oka annak, \'
mtrőt kilértlrlien. A ti moadunkhtmktzzédot mi it a dirik igatgatinak k társulatnak — — u ~
glijiii a 8 é
— A színtársulat buctuja. Mélyen ilsatélt lő-
í
épen ez az oka aaaak, kagy hiányzik ja oagyköatoaégban aa a aMgayagTáa, * \'.f.vfiBiÉ^tviÉyÖASI. I^KJj^D XJRH^d^^ia fcílíO^íJi* inak a oápba, aaaal, hogy a büoííA-intáMtek
xöntágl X másodtk éradcj tlyAiliiflliaui sta^j \' \' \' ffiíflgyeleirelícóíntS tárgyává Uauk, át aaat bta-
rencaés ralék. ngymatoB kedret értelmdikel tt Dacára annak az általánosan elösmerl fontot *^1 a aagylfla-\'aiiyi, köfy nagátsl alkaaaea rom be, amelyekkel a tavalyit kisérik emlékeim.lés fldvöa nemzetgazdasági missiónak, melyet ■ néVatet oly vákaWtak levákaoytágérAI, praauariU-Nagy-Kaairaa at egísz ország anaétteta e\'Ött biztosítás intézménye betölt midőn u taetlegea *^, malyeaat Itltllaokaikai itatanlik hyán tl tekiniély a möéraék,. at iz\'éa ét a fiaouée bt kár anyagi tolyál csekély dij ellenében a közön-í1"®* k birálkaL Himük aaoabaa, kogy a karaa rodaintábam Vágyik ide minden snaén t ni itjség vállairól levéve, agynólvás s jótékony gond- kadatmi mtwaitamek aa utolsó költségvetési vüa aajnálkotva távozunk inasa a a. é- közönség; viselés szerepéi viszi, még tt nngstámlálhallan | alkalmával lati kijelentése: kogy s butoaUai tnr-mngai igényeit aetillttí jó kiviaalaiakkai ti- milliókat teszitek ki az ingó és ingatlan trágya- T*"T ntmóga törgós vol«ától átkain atár a hó
................\' MTlWfci meglelelö törvényjavaslatot fog •
képviselőház dé fj—lasi. tónynyé Jog viÉBá.
vi-1 milliókat tesznek ki az ttonotva miaártoláfit t ha a^ltók valtaak arrsfaok, amelyek közöny is kÖnoydmlMg Blytári attal a túhajjtl szívünkben hogy: a viszonilá-\' biztosittallanul maiadnak. Kiaöny és kóoayehai-tótig. Mély tisiteleitel alátatos stolgája Rakodcay ség folytán moodjok, — mert a jóaaa éta hiába
-fedj-igazgató; —---\'—1—-- keresné indokolását íbmÍ, — • Hogy azzal u
i esélyljel szemben, amely minden emberi aa*-IDAT1 a r Ali mitás alól kivonja magát, a véletlen szeszélyeivel
InüDALuM. | szemben, a melyek minden nap éa mioden órá-
; ".--- i bán agy szedik \'áldozatokat a föld lakói kóréból,
Lapnak a rsvalábab laaicrtcteU mint akár a halál Icutó angyala. tédltétaU ma-|
k|radjon az embtr akkor, midón —\'a kocka-i
^ _ ____
éa akkor fiHgpsság fog költözni k—tihln törvéfifOAk^ek a BííIcwÍBi HrgyáK riaaaífca, aaa-lyeket eddig még aOrfl homály borii, éa mdyekbe a jogász elme l^fáoysaekb. világú láng^ivál Is csak tapogatódiva merészkedhetett u ember, — akár agy búvár at wiasrsllen veszélyek ezreivel fenyegeló (öld fekete gyomrába. Hogy mily égető szükségnek felelne aMg sMa-
rak, ul»«*y lm4éiámU: j m aranyában: elenvéaaó caekélv áldozat árán, a ilontáüsi törvény revtzíóia, ekiatsntul biaooyMja
kaay vkereskedóseaea megrenaeineioic | cnpAsut anyagi takintstben magára nézve! agy "tjabb vsllaktnak küooáasása, msly |wJwlaáp — BMbetéai feikiráé. Hwű tróiak Mikaa, a Hk í megerötelenitheti, mint shogy lepattan jól vértezett i alapon állva, szinte provokálja U álaaiot. hogy Ht api na it nitt találtuk kfetafactkkfa, Dr. SQbwrt^iharcoaót az ellenséges löveg. ! teljesítse eminens feladatil, mely poltárti jóié-
ZS^t*1 SÍWS SajiuH bogy igen sok esetben csak akkor éb-ltének biztosítása érdekében gyakortaaíó fóWA-
^BS^S kJS\'jdffi 1 ted az ember eanek tadatárs, ntikor érzékenyen gyeléO jogában áll. A „kökaönöaségnek" annyi
? apruakker aiilniU cákkrijka inaerteti m«g nitnk sújtatott már, és kést bánat fogja el a változhatat-1 halottja Isdi miz azt\' a tért, mely kftnilare a
| kriÉMÉf " lan letett. ilytakor a lalkiisaierel. et a m Utó\' részvénytársaságoknak és vsazlóhaíyt a szövetkebleknek mély alvója, szólal meg, és ki volna! tégekoeá, bogy a mht akkuit „Országos magyar képet megtelelni szemrehányó kéróéséaák, — ikftaéaái Wdaiilé wlmáttif- óatadaloa. tót kar-mely mintha vesztett resaéfi^ek sötét sírjából so-lesiaa (elhívása a alá vsió tOisarHina,
t OnékMlaa ifi a aéjj folyma oiuigkarit hatirak kitti hatgi szellemi életit Kit iiínyban ■ maira aém fa mmir adn lUvi Dr. ffilkentaia ÖWh Uttt a Patfar Lfajékaa fa aéiatt irott taaalaaajaiTal jjjaifaraéa tiljn képet aiiou uekrol a* faaalatakrél it aUaaéraasafakréL a awiyak at
Nagy-Kanizsa, csütörtök.
csaknem ugy hangzik, mint a halála tudatában "pöröndtra tépő glsdialrw harsány üdvözlete-:; ^waj ríturi tt salutml /•\' Hiába prognostikálják a legtekintélyesebb szaklapok rövid lét utáni kimnlá-sát, hiába utalnak mérvadó szaktekintélyek a magyar korona országaiban telt szomorú lapaszta-1 latokra, az „öriaájw -magyar Imlcm t batontó -szövetkezet" kinyújtja csápjait és ebben megnem I ákadilyoztátlk senki által A ..kölcsönős jégbizto sitási szóvelkezet\'* mely 1857-beo, az „Erdélyi kólcaönös tOz ésjégbíztositó egylet mely 1880-ban, a "„Kármentő kölcsönös életbiztosító" mely <$f{75-_ hágj <i a -Magyar tisztviselők júlgh ás bíztnató intézete1, mely ugyancsak 1W8 bss szflm a^gf kinos vergődés után, nem eléggé eloqseoeaa szél amellett, bogy a szövetségi alapon létesített bu-IAesuaágak siüiiiiiirii ntm-n<in hsl; a hsiáhaa \' melyet józan oáp[~ lakik?!. Vagy kérdjak: van-e aejtclma: is az ily nftvetkasetnél hiztositásl kerfl lének arról, hogy a kereskedelmi törvény 1H75: XXXVII. t -os. Üt. paragrafusa alapján a «yreí ■ I Jreaaf tHWwaWaéyriVrt cagyunilag jtldni larlozihA ami azt jelenti más szóval; hogy ve»steaéggel zS-1 ródó Qzletévek után a mitsem sejtő biztosított fél ulinfvttlttrt fog szólittatni. £* mtért nem említi " égy taóvál •aBH~g~TEglijnytHebb- lgéretekÍret~iBtr| körievei ezt á kr.rütmerm\' Mert tetzzeieg az\'
a Mtmás azsirepében. melyben nennitalja á vénytánaságok hatatnia* mtezményét megtámadni I i;s megváltást ígérni az emberiségnek. Nevetséges flgyakaset, amely emlék esttel a gyerkdezrerskM-st-4 gahéUal akarta romba dóetsoj s tengerből kiemelkedő világítótornyot.
Nem animozitás vezérel bennünket. A közönséget csupán pclvilágoiilani óhajtjuk, hogy azok, I slrílt m® JMsj^^Htrtöfíftik\'j ö^íö^^rt\'íí\'
biztosító felei s szövetkezetnek, hanem egyszersmind tagjai if, akik s ttöctiktnt íSttlaettiÁftifrt n I gyonilsg szavatolnák: ha iebát ugy"ajakain* aj szövetkezet ttzléíe, hogy a" befolyt dijak nem fe j dpiafc alfárékat es kflttsHeK, aUur a tfUtm Bfok, larwnnt a imúmifit—fmlmitrwipf
/xdig a korlátlan szaratasságIM . ki/otyilay akár . a* tgytttr már htjuefttt Ujak százszorosa ertjéig\' wl Ka ha erről a v Megváltó" ajkai mitsem re-\' bégnek, agy kötelessége a sajtinak erről ■ nzotni\'
Ezek után Tudnrtogjaa biztosító kflsönség kelfej értékére redukálni az „oruögot magyar kücmmit ] hütmii asüwffiáif\' éluaö dijainak valódi beeset, ■ én I ol—fngja icmorni bakos azt s kitíiM^ést, mplv\' talán vág is. de biztosabban megsebzi azt kezeli
Zala. 41. szám. (5. lap.)
HlRDErÉSEK*
1994 május bő 24-én.
ALAPÍTTATOTT
1841 ÍVBEN
Sürgöny.
-A. EICHTEE-féla «© ■tváss és SS I4MI Allé
- m- óriási
Up IihsWsIbí Báak; amerikai lovardája
váltó-Üzlete
Budapest V., Dorottya-utcza i, szám —s a j á t" k á z á a a a—
léarétvtili KLM,mi frt - Ivttfáf 4.409,900 It
a J0VŐ héten Rér.bAl.BuéapesIre y1ia fttntiiTiáhan, váeoetmkban a sát\'Ua\'qtcá1\'"
^ ii^ elöa.d.é.@t •
lög tartani
Cmqptm ehZramju MiMapai mittmthk áaawáHÉM, mtmM a htgjvth iiíiwnw kmk elStmU*,
"Vetz és eUd jniniiennemü értékpapírt a áiwfslat
tőzsdei él Wgssmá alswjás_.
tőzsdei múnUtelat % legjntányoaabban eszközöl; ,______
piuiigyi ■liiémkia rtsnláilii—nlMI—i ______A kehbe i ujvilaQ lítCZábflfl
^r^TÍLn^r Wm MpiMii
aWayrf syajt értékpapírokra : .. . ÜTCS építési telek
miwmlmn megvizsgálja a sorsjegyeinek éa aor*
aölándŐ énékekeek ktnitail, kisorsolás állal érhető árlolyc mveszttség ellen biztosit aornjegyeket és sirsolandó értékeket
^^.n j,.^..^,.. szíim földszint. it>.
eladó,
Tudakozódhatni: Eötvös-tér; 524.
(-«• F «-,
Vasúti menetrend
-;_Kanizsa állomás_
Eisele József
RÉZ-, ÉBCZMŰ- ÉS OŐZKAZANOYÁR
BUDAPEST, V. Külső váczttt 198.
Ajáatji ■lássa <■ a üt UnnM^aarii smvMsM nenzáwk, —-_lásaSléiaÉ islsw^l
h^dlniillkiá uég«f«f{é f^ffkkel
Uiüln ktwéaaaW (Tárét. kánMty «zerkezetfl áa aamág^ Kz-kaiásak uatUiaaUm. nfaiagf ailsáea mtmmrmt ZiDtakrrSn nauk Li "lat uriíljmk. vaasaetkesttelu ké*MNir«fe Ma MasMésára
KOIőnlegeaségek i
SteiwiwaHeyléU ssslii slsssliss fialMM (t 20 légkW használati feaznyoatásig.
k Mj m K
USISiAJl dC
inkitlioltfH. *0iick. féa- t* vlivrzrlfkrk mtmtrm pnlm» >tiiSliliil * >nM) nxff rákiér lar.
1 a.r\'r*i—;rf \'ii11 "ti I illiilmmk ■ lianat«iiak>a> itiilijluL
"vsv^l

Oehliek
-féle vasöntöde éa gépgyár részvénytársaság H1TDAPEISTBJV.
6j*r éa Irodák TI. ZnfLZT, ZtUS* V.it/J IT, Varost Irt* *» raktár ■ ronHASICZBV-tTCZt M. - rtekrstitári
SHmwrn:—
felelős szerkesztő: Dr. LékE E»IL Laptulajdonos éa kisdó: F I H C H F. I. FÜL ö P.
Gőz- és járgánycséplö-készttlotek
azámos első dijakkal kitBnteletr
szab. Schlick-iile 2 és 3 vasú ekék
mólyitS- és egjetemea acél-ekék ezeaeu scaiica, «■ viDAt*-féi«
egyvasu ekék, talajmivelö-eszközök, Yai asilnt MM\\t szaö- Haladás urtargttytt
TakanriajkWM |i|ik, éai«Hk, liIS« ilitawt |«iliit|l |t|*k. krtS<U ■■■!>■! m» kM u aiarikwka fa*«e>afc u flkiatll ee^ek lÉlllWIé ■ml imuk itt,
jiiaa/MsM tiah — Áijnjitluk !■«•» és ktmmn .
EUifti ÜMltil ralié telek.
, | Indulás Érkezés
I Kaiiitsarúl (uinán _
"g \\ 4 1-1 15 le
« Il e E a i t 1 i \' *
| g | I ) I I 2 1 I j l I 3_
itt. t.í 4í 42\'reg?, gy. v. S , 331 regg.
- -§ jisc. ».- d. u-«a. » 12 M d. u. j
tf |*y. v.j 12120j.éjjel v. II 22]éjjel tó • 60 este v.». 7 59, reg.
Rám V- «|05!regg.ss. ». 3 42\'refg. t
D«w as. v. 2105 <L u|!-z. v. I [84 d u.
Szt-Iván1 v. v. 5(15 d. ,nlv. v. 8\'04 regg. !
B é cs v. t2jtö-éjjel az. v. 10 I5| este I
g| ay. v.j 5.47 í reag.^s. v. 3 ,50 regg. |
a | v. v.l 10 — | regg|«z. v. 1139 d. a.
•S L, ».! 2 — d. ulv. v.l 8,44 esle
& >x. v.j 12|16j éjjel így. v.Jl2|10|éjjel
m i j. _ v® > *
WbJÁ 2 2a d. u. sí. t. tl j 54) éjjel. __ ____i
Nagy-Kanizsa^" csütörtök.
■Zala. 41 szám. fft lajn)
1894. május hé K4n.
í
tujmmHj Szerencse-
_ aaatlaf L . . ■ , I aa AUaai
6oo,mo mirkt [nlraeoneny. | im«jwdifc i
2v£ eghlvás!
as Állam áltat garsntmxiott hambnrgí nagr pénz- I sorsjáték nyeremény küétdtain való részvételre, a melyen 10 millió 468,426 márkát okvetlen nyerem kell. Ezer, előnyön pénzsorsjiteknak. mely rendszerint csak 100.00) sorsjegyet tartalmaz, nyers-mén yi s következük: " ~ A legnagyobb nyeremény esetleg 500,000 mka.
Jutalom 300.000 márka, t nyer. i 200,000 m. 1 ny«. á 100,9X1 U)7
66 ny. á 10Í ny.\'á 253 nt
2 nyer, á
1 nyer. L
—1 nyer. á
1 nyer. á
1 nyer. >
IT
5,000 m. fi ny. á
70,000 m. 75G ny. á 65.000 m. > 1237 ny a
60,000 ni. Hl ny. á
_65.000 m. 120 ny. á 200.
» nyer, á \'60000 m. 33960 ny, á 148 m. 1 nyer, á 40,000 m. 7902 ny. á 127.100,94.
5000 ra. 9000 m. 2000 m. 1500 m.
1000 m. 500 m. 300 m. 160 RL
Grand Hotel National Bécsbon. .
Táborstrasae. líági birneves egyedeit nagy bécsi szálloda, bol sem a kiszolgálás-, sem a világításért nem számíttatik semmi. —■ 200 szoba 1 fonottól felleié. — Für dók, távírás ás telefon. Pályaudvarok és hajó kikötA állomások ktizretlen közelben. Jutányos árak. Hszaaoasbb tartózkodásnál külön egyezség. On parié tsntes les Isngnes modernes.
Harhammer A. Mayer F M.
igaifati. lalatraaal*
u»w-
uf. a u<, tO, 80, egészben 66,400 nyer.
részben biztosan
0 nyer. á 20,< 00 m. 8 nyer. a 16.000 m. 96 nyer. á 10,000 m. t a melyek néhiny hónap alatt eldöntetnék:—-—
As 1 főnyeremény kitesz 60.000 márkát, a 2. osztályban 55,000 m. emelkedik, a 3-ikbqn 60,000 m., a 4-dikbeo 66,000 m., az 6-ikben 70,000 jmJ a 6ikban 75,000 m, a 7-ikben 200,000márkára éa a 300,000 márkás jutalommal esetleg óUO.OOO márkára.
Az első nyereménybuzásra hív. megállapított ára ás egész eredeti sorsjegynek csak . 3 Irt 70 kr. a fél . • » •\'._* . 1 Irt 85 kr. á negyed • .» » ..— frt 96 kr. beleértve a német birodalmi bélyeget \' Minden résztvevőnek a búzás után letszólitás\' nélkül azonnal megküldöm a biv. sorsol, jegyzéket.
Az állam czimerével ellátott sorsolási tervet, a melyből a 7 osztály nyéreményeinek betéte és el-oeztása látható, előre ingyen szétkflldőm.
A nyereménypénzek kifizetése és szétküldése az érdekeltek, részére pontosan és szigorú elhallgatás mellett kőzvetlenfll általam történik.
Mt» legwWktó pUitiliüj lagj tafl iljü ként
. £ régből s megbízásokkal, a hutás közelsége) miatt — lehetőleg azonnal, de legkésőbb folyó évi Junius 23 tg forduljon bárki bizalommal.
HECKSCHER JÓZSEF \'
l>Mk< « v4ltá-lriMUJ4|M BtailSU
Ép most jelent meg!!
és igen etőnv\'H frltetelek melleit kspbsló Fiscliel Ffttöp könyekeriskedésébw
— Nafy-Kaniztén —
-Sándor
Közigazgatási törvénytár.
Hat nagy 8-rltS kötetben, ára 30 forint.
E anki ttljMH ■Ukllóakattvt tant s „Törvények is Rendeletek-Tára\'\' banxerxfeét, mulynék bolti in a 200 ft-rtatat M*1 haladja 4a wukgdicán aaoksak humilata s megfeleld acgtdkSnyvek igénybevétele atlktl aUgteketaipa.
rtyengUh férfterőnét ttvátö mtgiVkW " tesz a rs. kir, szabadalmazott „gahan-tillam-kéxziUfli" ftnhiaanilatra orvosok ál-
lal egész Európában melegen ajánlva.
Volta tanár módszer*. Leírás boríték alatt 10 kr. levél jegy bpktU. dése ellen, Kspbstá: Áugenfeld J. elektrotechnikus és ce kir. szab. tnl*|donosáoál
R É C a, L,
^ Sehelerstrasse IliKLYTHIA ZSIR HAJPOR
Mr emépttéirfre éa S»«llá«ári, IV legelőkelőbb UiMkl, Ml em társáig* tej^w, — fehér, ráiiaeais is sárga — — vegyileg aasljsklt aé ajánlva Dl Foki J. J. ca. kir. taaár által llnlii —
U.oiu SlISiékl iMffM ta lllalaaer-
riTSktárt
BÉCS, 1., Voltsaila 8. ,.
25 Elismerő levelek következő úrnőktől:
Wolter Sarolta, ca. kir. adr. aaiaéanó\'Bica. Beeth Lola, ca. kir. ndv. opera éaekaaaS Ma. Stklliar Antónia, ca. kir, opera éaekaaaS Béci. PAlmajr Ilka, eaiaiexat a a, kir. szab. aaiaká^a Odtlon Helena. nlnésznd a nímet aipatakásaál Bécahaa. van Dyck bsi cs. kir. ndv. opera énekei Becabaa, aU
Egy dobot ára 1 frt 30 *r, — Utánvéttel vagy az összeg előleges beküldése után küldetik. — Kapható a legtöbb UlaUzen-, gyágyszer kereskedésben én gyigyszerlirbau.
=3=

Nyomatott Fischel Flllöp laptulsjdonosuál Nagy-Kanizsán, 1894.
I---ELSÓ NAGY-KANIZSAI
Í GÉP- és KAZÁ1VGTAR, VAS és ÉRCZÓNTÓDE
■ W agy-Ka niasán.
Tisztelettel értesítjük a nagyérdemű közönséget, hogy helyben, a Cseagerj\'Bteiákan újonnan épült gépgyárunk özemét megkezdtük. — Bátorkodunk alább felsorolt gyártmányainkat, melyeknek acakskeru éa pontos kiviteléről a teljes jótállást elvállaljuk, tic közönség becses figyelmébe ajánlani:
Mmmmi stiéÜ^tféptlt;------------—ffymtsmlilf thím, " - ~ \' farM^ mto^W\'\'\'
GSzmoz\'jonyók, gazdasági és iparvállalatokhoz, VisfrUtnyok, Szetténi- ét Upneégd gépek,
MmynL ú^mr--- jgSÍSUst >. mofomr^ — \'EM EMpM, -—
Sintti és sintS berendezések, GheMtiyépéc, | Ukapdk, halmozok.
Atptralió-készfílék, j j CséplOj/éjuk káú éi^árgánybajtásra, | Hengerek ás UeetuM, valamint mlmteu-
tMmekiftítlk, T.r 7\' \'— t JirginytA, T - : , \',-—- •—^ --—--4-r Wt (sséastfl gtpek é» «m-
\' Közlőműcek (Transmíssiók), Szabadalmazott .Tátra\' sortét5 gépek. (leg- közök.
GSzhuánok a legjobb szerkezében, ujabb szerkezetű
S Minden e szakmába vagó, 1>ármely javítások ia a legrövidebb idd alatt a logjatánypaabb áron
B \'. • ••• ---—1J—
■[ —-—=———■•\'■■— . Kiváló líaztelottal
I SCtrscIbLel" Sáe
42. azáoi.
Nagy-Kanizsa, 1891 m^jilk 27-én.
XXIII évfolyam.
Il|l>llll>»lt I
»»\'Pff y • ou^ttu hh,
14, tatioaM i la) ml Imi Mrt
MiBMtrrTnr tonkfe atk hal M t»a<mal aL
IWnM *<
mffn ttéa IfV• Ivfa^jw*
ZAwA
Politikai éa vegyít tartalmú lap.
tiuitii Iflin MmM N%
aoaiiw tuc
i Ml I I
I lattsa
M tn — ai *««
(I M MIM
A Nagy-Kasésssl- tt dál ztlsi Itlarálnásafárdt, a Itasken esM*,.as »asr- áa *. u .
<i«tmi bank, a Nagy-kanizsai i ■Mami" (s t kfmj* uk»r«kplfi«iíár, ^ T
• «ssgy-Hatasl Sudálsgyár áa afpalli r. t," kmántm HsUmr (l 1 ,
....... .....i i -.- üss ...\'..... i.1 ■\' , imailitál IMW JSWis Alti?
I«||álMll RagyKaBM batMllil k<l»«»rr i ii»il*t,»á
. ii >at i iiiji áa Atttflarfrairftn ........... a.
4 Wik*l#-korm4ny.
I meg, melynek oHnden raAaqrt^ luválós«ak- j lapját tan hl falra betóltsm mórt autóm \\ ember testben van, mejhroék vaartáidn a arról na tté. hogy a pJBíNs lrwhart»f nij« Ha j nemiíéi etivesen busa magát, — enoafe a asmt is vai|oa. a se aaip aairt napi fpr) Sürii Utak Mi a legköwtebbi napok kormánynak éppen aa aa ellenzék vet Isg-j r^lspeasa most msgtehet In Mttrii
eseményeit. Találgatás ilt, találgatás ott. nagyobb gátat működésé elé, mely f«»meg, nukor ttoyértórésre karül a dele* De bogy milyen less a kibonlakosáé, axt e ogyaaaaon elvi alapon ál, mely magát nem- A leekóselsbbi napok dönteni tagnak a M-pHhmatbsn még senkwem tudná megmon- zeli pártnak nemi, 4fciaif kevéaaé éni. saasági javaslat a »vvrt «fiau — megteM, dasi. A* Igaa hogy magyar kormány ily! a nemzet azlvéoek lOktéáaét, oly lniwl a Weksris-kabmsi savas wőtt » Us Mm - érdekes döntés elölt. 87 óta még nem álloU. i ismeri a nemzet rágyaÜl óhajtásait. »ka- Wgyso aa siöbbak sorsa, • ka UlA* ksd-
L_H« semmi egyéb, ez is rtiáfMan bizonyt- rátát. * I möi«m tlinléaéa kOfftkeetAbea a WtAsrta
tani"!\' 11\' \' 11 " Uöaáp n*—!) " á&fö rolkffl- -« állata—IgítAI sspári\' kabinetnek dsaisatasálat kaftsna » m
-------mely bámulatos munkaerejével óriási levé- j igazán azabadelvO eteipal ipjáaUröaail j ínég korántsem oly kuoayoa, mint aal a
ktnytéfével odlig jatlatla aa országot, bogy QdvözD a subadetvtl teirfnány Altat be- házassági )avsadat s*snsá»si bwMai isinliA. a reformjavaslatok elkáesOlheUek. A poli- terjeszteti izabsdelvfl jteforayavaalettkat. azok « beszédek, ostyák a vita aHatraAtrt tikai életben hamar felejtenek némely em- mert érái, bogy azok a nemzeti kűsvéée \' annak barátai ráseárói agy a pa/tamealbea, berek, a ha hozzá voltak aaokva, hogy aa 1 mén y folyományaim kfiearftiágletask felelnek; mmt a fflrendthárhsnsth«z>g»otUh,aia*Mha ~ álttmazekefi osak dOeöpe tadjdjöp. d#; m»g a lemond arról, hogy ilyen alkalmat j dicsőségé* átgák kápaMit ugy a Wakada még ia ugy, hogy a szunnyadók fej ne I használjon Marra, Hogy á kormányt megbök ébreszt essenek, — akkor nagyon termésac-! taaaa. mert ez által as igásán szabadelvű in!
kormányoak. mint a szabadelvű pértsak ■DtekMfs alldi, hogy Szilágyi é* Wekarts
tea: egy kiaaA kényelme lentit érzik magit■ tézmények vcszályedaMLvannak, akkor a légy egy lelssrttaláaa assmáBUrtmba JMkt-kai, mikor a gyeplöt erósebb kéz ragadu nemzet^pArt, mely Álltáig egyedül káp- j lett. mert annyi politikai isrfAa, nly Mnvai Oiei, s a szekér gyorsabban megy, kdle-] vhslöje a tiemeel öbajainak. szövetkezik l eloqueüliA. a Af nagy erkOka «rö i!«at> meileoQl félbeszakítván a aronnyaílotásuk j azokkal u elemekkai, oagáysk ellenségéi a kozoU meg bensők, u earaaéái saóooaok jámbor áknát. Kgyszórsi alfcbjKk, hogy megyar állam .uaniliilalilawih é* logitar j vésatáröl t«rt4a» Isjllbk laliaáliláa, mAs a a Wekerle-kormáriy feoállásának rövid ideje alatt mily bámulatos tsvákesyaágat fejteit ki Aliami életünk mindoa tarén, mtoó áldásos törvényhozást munkál végzgli, s mint iparKödSITS nemzet erkölcsi; szellemi és ifififl iinyaffliTfafipnini Aioktán a ttJr vényjavaslatokban, malysket előterjeszteti a részben azentaaitvék, részben pedig lArgyaláa iPTitff"___
H» éa -a-kormáttynaÍMnely-a magyar nemzet aapiraaóinak legjobban felel
nélküli sophysmákkai. melyek aem képesek eltakarni a lólAbat, igyekeznek akadályozni a szabadétvö intézmények Í^ííííl isiséi*
Kívánjuk, hogy a ocmwl flWMtt i^li gének legyen-ooetekfeadö potólikai Ai«r
meggyőző érvek hiányánál fogva mArközbetík vsiók. Mart a passU sajati<»
...............................wija M<MHl«niNi."»ll
sem magából a tárgyból tud ApnM hanti, igen gyenge lábon áll, nemhogy máiokaifa
i------iht ww: j |]wi|v miwi a! •
látAsa s tanulja megamerm barátait. Ea le-1 meggyőzni tudjon. Jüaoa largOdát « t hetetlen volt addig, mig cask többé-ke- poiemia, mely rairaiMkksi dogozik . a ad| vAabé azép frázisokról leheleU. »só Most HObb coastraAhn káageisa aat a Wurtst-hogy a Wekerle kormány a isiiak teréiaílea títapotot, a melyet lebetstisnaeA sgsr
lépett s sá^js in MfjÜT iTiT Tfimtrr^ttfliitiliii II—ii bstnsé sas a* I mely politikai lőrténelmönk egyik legszebb|jelszók, de olyan tIBÜW nem, a mrtyshat
A „ZALA" tárcája.
Az otthon.
— 4 ,11 L i\' araáall ti reá j-a. -
Nem a láráraaí saltdbatalóta képvissW «*k sgrasalstérél aksisk tsóUsi. Mért bsasálsék atfét » kedves Boberaiáröl, bel ogyis g/dsgjss fitjr az élet, bet ftttpti Jenő i« agy mégszokott fiatalodni, hogy kedélyével talngyogja fli-aoiát: a rsiaUlas Sipulust a ahol dr. StMaf Jancsi la sanyira átváltozik, hogy hallgatag titoknok lesz beRMa. T8onyff voft a jákedvt W-slyásláat aak megteremteni azt asOttbost, mert nem kellett hozzá asszony.
De kát arról as otthonról akarok szólni, astibss asszony kell, ás pedig olyas aaa»sy. aki a asját •rejéUl megtudja teremteni olyanná, hogy gyöngyén folyón benne ss elet; olyas gyöngyén hogy még Bársony Pista tollát is megaranyozza derűjére!.
Ehhez e ■árászetbCz csak asszony ért igázás.
A rengeteg nagy világból, kiszakítani egjr p*^ «ayi kis tagot és azt ■egsrssyssni, megbűvölni, olyassá tetni, Abgy benne legyen az egész vitág öröme, nyogsims, ad vej boldogsága: em csak egy uszony képes, aki a teremtés legendája auríal férácsostbói Tétetett, de bizonyára csak azért, bogy örök emléke mársdjoo annak a mesés, ideális kórsak, síikor vág mi férfik ia , yi foi" voltunk.
f 01 w ritkea, aa iiáiignrffi Atral .,6Breiwtej|t,.l Tfiimt ÁJLmOt
otlliöu, kora mi , roa»t r*>ttot- olyas édes nyn- j lelt, gnaénísiga, minden piiiHapl kiusjasi Hlimmtl vonolflak.el ss élitkSzdtlmik viharai {.Agyitsw r a*** *as at, hssnr a artükssk (S JS-j st*/ aková as élet poklából nm jnt be asha | ssaa assstskssA) olyan Jtklntélyw ftMi I MMt » rs, kot a sssratat áldé aelegs, ussulas saaarfsft világ sáMtM sg^gésykedl ál as ssgárzik rásk: tt ss igaai eessyefásáe. áleWfl u MtSaség megweaítlt tanyája; minden asi Miként vas aa, bocy slfaa tokás »ngk*»aKk, cwk álótn. Ét mtUákas bsgyják tat s Mv|aas seáp kw te-
(A eunek a boldogságot helynek teremtő sasi- aáesl, mit a sstrsitm rámslásasl Asash kérai M itat, fenUrtó ereje abban a parányi szívben vsa. 1 HN b» .valaki aask aéis-téha agy-«0 pílls-melv árt lak, essk egyedol ártaok tar; aMiyssk | st\'ra Itkístktl is kait st Mart pm aétsssa
mi vágynak tgvetlen álast mely értüsk lemond a világon miaaenröl, bogy < maga ttsdrágább kian-e legyet a mi oliksssskesk. a ad klaáráls-goa mindenünknek. -»
Nem tudjak ml férfink, s sének ezt a fsaatea lemondását t auga aa^yaágibta méltányolni toka, sóba. Mert mi, akik as édia ottkoabs etak pi-benní, UdvözBlni térink a e melleit tt élet nagy mozgalmaiban sktiv erűnket, ambíciónkat kitté-gttrt és ttélet kSfbts érvényemhre, — a aeisp lés terén ia kivtaázlk s magsak rátáét: nem éreihetjak át annak az odisaássak, aartté le-aosdátntk nagyságát, angaistmtégil, melylyel I a né at ottbont megteremti ás fantartjt.
Mert tkbot, hogy a só na otthoai valóban a . boldogság, a syagalom eszményi világává tstá-! zsolhassa, tea elég crópán az aakl, ss egybekelés,
| kertjébe: aa tabsebs, — Ishaaiss ssa saetisg sít alánt, aág bs lagaapsssiassAtlubb tUts-téct toll i* s lAaMAMHal vagy MmSé olyts dám adt, wtlyntk bajaM Wwnll
ass ss rtttgatts, bs véét*(
lantja tsssk
a lélekbávsló pmssstsak, aiksr a MMMaiai rerejlékezésébfli ettbesáhs léid ftréi a sS angyali ksrokksl legaája.
A liMlaaágtöl ragysgálnnianlkl lik tsssk minden bsátárAI. méBáss báe tásgyárSi » megelégedettség derflje mailyig % botdefaág ask aaaak s Bssysnaágl Biyém, aslr ts iitáis őrangyalának, s nőnek tsaás iiat^dík
Az asgysl oda lép s atessy ktpsjs alá, kasát nynjtja a vtrtjtóket\' htalahs. lmaM fffAsaA; ssa fagsdis beűsnil Mmilbl, ín ftninít, tw-lid nemeiból Bíb\'BÍB
melylyel lényét égy féri lényével SaaseOzí, álu- beszél, aisdes ragyogó atsafclilsM táaysss lánosabb emberi célokra; b\'sáeTm kéli kossá a j ragyog "ki T goaéőial; „Vártsiah, nagyon vi
" * " " Jer lépj. be a nagy tdSf iigalaaiböl kis világbaI Vééi la sisedrél s k*
lemondó sksistertoak olyae magas Itks, mit férfi sfia ériét A •H u .■ \'"T^
fcs ka valóba^ olyas izépj es áz otthon, amit
lak kieté
ságot! Itt tta kell
ikksl ví
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Zala. 42. szám. tsp)
1894. májas hó 17 én
as egyugyu ismer W.
te is mindjárt azoknak
varingatő levegő, mióta nemcsak szép, — vajmi keveset adtak át ásókból agyőnyérü hanem hasznos dolog is a nagy tömegeket aeóriiágokból és erőteljes hangokból tt
második tárgyalásakor határozni, vagy agy általán odakerul-e garántiák nélkül, arról
Hogy RHt fog a ttowwtihi* » íg^rf ■aily—
s sok virágos.tollú, nagy hanga apostolra Utunk lépten nyomon, —a társadalom
nésve, hogy a papiros és a le»egö nea
fölösleges volna előre okoskodni, a találgatás pszihologusok s igy as apostoli igéket tü úgyis hiábavaló; de a Wekerfe-kabinet akár[relmesen közvetítve sohasem kutatják, — kérésztőlvíssí javaslatát akár nem, büszke soha sem brrálgsfjik, bogy azok a léleknek lehet maga tartására, egyáltalán ebben a igazi, őszinte megnyilatkozásaié?
dologban kilqlett égte actiójára, a nemzet legnagyobb része vele érez, s vele óhajtja, hogy a főrendiház esetleg másodízben oly teánivel sem indokolható merev elutasító
érdekeit.
Igy azután van alkalmunk bőségesen gyönyörködni erőteljes stílussal megirt uj-ságcikkelyekben, röpiratokban és lendületes szónoklatokban, mtk a szabadságol, ^yen-magatartást ne kövessen, hanem I tőséget és testvériséget a lehető legnagyobb]
j tránvokbaa, a legáltalánosabb drvéoyesü-llléáben. kjyiqjál^|jltövetelik; sürgetik; ^yá — . nemzetek és az egész emberiség számára.
Nwv esimék írásban és kfobta. ohMnPkA íttllnnlt ii^tm *Mt, mit
"H7 www» uHHta » ^ ^ éMkki tömörojnek, xengvén
Azok a nagy eszmék, — mik as embe-iaz emberiség erkölcsi é\'eténék és szellemi, riség lelkében nagy időn át értek, miket lelki világának fundamentumáról: aszabad-azonban csak s mult századvégi forrsda- ságróL Olvasunk és báliunk erőteljes, igév
hm jutlaloli erőteljesebb kifejezésre, nemiket, mik — mint megannyi tizenkét foo-1 alkalmi beszédekben. — mertet divatos végtettek még divatjokal, sőt erősen fen- toeHtafak— ostromolják az emberiség dolog a a divattal haladói nea ostobaság, ha tartották magokat a különböző politikai ésjigéretiöldjének Jerichóját: a társadalom hatással és hsszonnsl is Jár. társadalmi áramlatok hullámzás* kőzött; fenálló válaszfalait. Szinte bámulatos, bogy Az éleiben azonban még a legdemokra de a nagy emberi társadalom képét nem ennyi és ilyen hatalmas ostrom után
külteböző rétegeibea elégületlenséget, Iá zas íurrongis a szabadságnak általá-M«hb és magasabb értelemben vatf* érvényesítése érdekében. Látunk düledező válaszfalak helyett ujakat emelkedni; nagy buzgalommal építve ta\'án éppen aaok által, kik szóban írásban leghevesebb ostromlói Jericbn fiűainak. Előttünk állanak még a régi mohoe válaszfalak a politikai életben is, olyan mőeéggd, bogy mflfiók tőrekvtet képesek megállítani egy kisded csapattal r A testvériséget hangoztató tsndfllstetasó-nokiatok, egyeseknek hatást ígérő és buto«t6 igék szárnyalása nyomában Htjuk M fölütni a gyűlölet ü síkéit, bogy faji és váltási érdekek lázító jelszavaival lángba bo-yitsák a világot Egyenlőséget hirdetünk papíroson, szép
bírták oly mértékben megváltoztatni, amily mértékű átalakulásokat a tökéletesedés felé azoknak apostolai álmodtak.
ükusebb társadalmi intézménytk keretébe is becsempészünk egyes dolgokat, mik as ügynevezett eiBledA előnyére, lelki gyó-nyörűségére vannak. Korlátokat nem hatunk ugyan s nem alkalmazónk rendőri felügyeletet ; de a kordon, —a tendentia már
már a földdel egyenlővé nem tétetett a társadalom Jenchója, v tz hogy emberiség ezeknek sz ékesen író- és beszélő aposto-A szabadság, egyenlőség é< testvériség lóknak vezetése mellett már muzsikaszóval eszméi most is ott ragyognak vezérlő esi- Lem vonult be az egyenlőség és testvéri
tagokul a baladá8, a tökéletesedés egén, aég igérelloldjire. és csillagokra szóló mój benne van az alkotás lényegében, fényökkel reményt, fenmaradásukkal bizal- don nem tartotta meg az általános őlelke-i Igy tárulnak elénk a nagy eszmék képben mat hintve az emberiség boldogságáért köz- jzés fenséges világ-ünnepét. De hát mikor igy sokkal kényelmesebb
dók lelkébe s változatlanul irányt jelölve, Hogy ennyi derék és lelkes Jozsue da- Etjén az egyenlőség f Éljen a testvériség I azoknak a valóban helyes kibontakozás felé. czára még mindig innen vagyunk a hatá-l ölelkezzünk! — írásban Ragyognak, tündökölnek fölöttünk fényesen, ron t annak bizonyára lényeges okának kell
mint a csillagok; de magasan,tőlünk nagy-nagy messzeségben is, mint a csillagok.
A világmegváltó nagy eszmék írásban nár bejárták ti egész vittgotr Türelmes papiroson, szolgálatkész tollal, türelmes füleknek ügyes nfelvvel, szép szavakkal nem nebét dolog apostolkodni olyan eszmék mellett, miknek megvalósulását nagy idők óta várják az emberiségnek súlyosabb helyzetben levő miihói:
~ Mennyi szóVirágheVer már a febér pa-páru«M»óköo, mennyi erttetj* szónoklattól rázkódott meg már az emberi szót to
lenni. Van isi — Es pedig az, hogy a mi szép és nagy eszméinknek egészen más a sorsok szóban vagy Írásban és egészen más a sorsuk: képben.
Ha szavakból akarnók megítélni az eszmék érvényesülését, akkor lettétlenül, habozás nélkül azt keHene mondanunk, hogy a világboldogítáara hivatott eszmék nemcsak bejárták, hanem teljesen meg is hódították a világol Azonban ha a társadalom képét vizsgáljak, akkor meg arra a szomorn meanozodtee íntuhkT — bogy a türelmes papiros és jámbor levegő még
s leled beszélő leikéi itt ulsueu IHrt; Üt wT Azt nea mondhatom, hogy nincs érzékelek az dei vimsági ei i ésit, et i ragyogás, imit j otthon ragyogó költészete iránt; mert It is egytől ■Jititlpytei^yW "tá", kt a rtadég-
tagariit kapja. Lépj be i ha lelkedre felhőt ve- fogadók éa gaxdssazoayok prózai légköréből « tett klán az étel: itt megartiyonak azt a ize- édes-örOant ke ia lépnétek az ottboa kOttOr retetet, az érted éobbaaó nirek őninte, igaz vi-; ligába, de eaak háiiaeág nélkül. gaszávaL Ez itt a te világod! Csak a tied I Itt te | A ti bixa;motok megrendült vagy teljeses e. vagy ai ar! Erted vas -itt aiadea, aait eaakj renett a nők iránt Ti azt tartjátok, hogy aa a tálai. IU nem férkőihetik szivedből gooon tiáa- j eaxményi ottboa, aai félszázad előtt aaég meg dákkal neki, eaak aa és sziveaea kemztal. De ai éa niveaet ittörbetaUen páseél fedi,
Őrei Schritl vom Leíb, aki nem előkelő I — Képbea
A himlőjárrány folytán a vároei rendftrtőka pitány hOvotkeié Igye\'aotteléet boeaajioMa ki:
Fiffi/ehnexieté* t
MmU* Xft Um edrat YL U ULhm*-leiében m ragályos kmlSbeimtig járványmrSltg fellépett, ezen járvány ttrjtdésé*ek megőkadályo-tán végett tt követktzé owiiiilwIlNa ée
~tZtffQTK~b€ÍO&tété>T& flflll ( jfy&h^&tottiMlf MIMI fd Nff^Knium eirat i ilaflea^t, tiff aátaM,
n t éjfttdéttkti bf MM tarfj$, # t&Ptétty- fl^wá* tol fog hintett**!
..........i J | -tl
lyogva fogadja az otthon küszöbén as áMklidtl-mekben Maagáaott férfit, da ebben a aoaolybaa if aiadsllk i „Mii halit T Tfl(j«siti>tt«d é íifl mat? Meg taáoéé, mej akaródé faltai aakem kiaeseaeli rmgyogiaaal asl a roppant tagy áldó tatot, hogy addig, míg melleltem Bisz, s tied agyok ? Vagy axt hiaied, hogy kokstorvá Ina . házat és nOrkOeMsbe ÖtWzöa ? Caalódot
aairól lepanan minden tásudás: a bíaég. Jer ééas bisaioaaul karjaimba: le vagy ai és ais deaaégea. Neked is adja meg legalább et a kia-vitág, aait u élet ertiabb kfttdeiai terén SMg ■ea találsz, —- a neretetet, a eaendaa oyngalaat K\'akea es a kis beif egén vüágoa; legyes sebed enyhet adó aicet az élet hauáaaó tengerén Nekem ea a kii világ egész üdvBaaégea "" litaen téged ia Jagalább néhány órára!"
Eiek a goodo|aiok ragyogtak ki a nő ángyali, mlid, aeayomágbi bivó tekintetéből.
El a téri belép u édes otthonba, a földi meny-omágla, Aogy syagalaa pillanataiban ott a nó lagaspamabb értelaébw ttdröiőljőn.
Bot és mibea keresem as okot, hogy aasapiág oly sokan nea sietnek ebbe s leirbatatlanl nép emésyi világba ? Ifit aoedjak rólatok, vadvirá-gairtler mindeaStt áldásoess «yflaőleaöiő leraé-Nwtael ti rideg aggtagáejnk?!
De hiába m aoaíacék akármit, ti asért essk aseesoetoaedotl eUisiteii aaradaátok aa ééea •tthoat tarentő liámUgiah.
kedves eabereeakéa ; aert u aeaeey eea asért aranyozta a földi életet, Immár eaak a mesék I láncolja életét férfihoz, hogy lemondjon a aagy vüágába tartozik. Aait pedig a aodera kor világ Maeirél, haaoa hogy aagárál ragsdja a otthonáról benéinek a aisdaeBtt ragyogást, ao- férfit is a váltók ragyogó világába, hol a látta aolyt, derts látó optiaaták, as eaak aeeeaosdás. hajba aéht-néba egy-egy roaaatikas pámoly-A ti penimista lelketek aáakést gondolkotik, I darrasás is »egytl. Jöjj veiea^ kOvaod várnia
másként hét. Ti azt mondjátok, hogy ai otthon most ia megras agyaa, ragyog ia, tladéklik is; eaapán őriiőt cserék Angyal helyett ördög őrti. _ Hát akisek biulma vas ördögben, annak tinte-UdvO- litek a gantnát éf jó nereseaét kirántok neki; de a magatok náaára nem kértek a nereseaé-jébőt. ^^
tnosya apodolok vagytok Ü agglegények! — Azt hirdetitek, hogy a modern nők teljesea megrontották as otthon paradicsomát. A nő aasapság már előbb megnenődik as ördöggel, mielőtt ebbe az ogyaevetatt partdiesoakertbe belépett volaa. As Drdög nagyon hl ttBvetségee. Sienődőfele kedvéért a uját szarvait a^ji oda at autonynak, hogy korosázsa aeg vele tt ottboa fejedelaét (a holdogall Dobse Lássló egyenes stódBát) s tériét.
Oh ti rettesatas nyelvi aggtegéayek Hányszor ballom tőiitek, hogy a moderál tsnony is moeo
nárayaláaát! Tedd sekea féoyené esi S Világot, boeaáed he a világ idtgiigató lásas örömeit és és mosolyogni fogok. Aatás hunyd heaseaed és képteld, hogy meayorttágbae vagy f
A ti véleményetek aaenst es nói le s aoders aassoey mosolygó arcáról.
Ti édes ottboa nélkül maradt atyáariai pokolnak festitek s esaládi otthosL Igssatok vta a?
Hogyan higyjek nektek ée, akisek örömem, boldogtágom, eyagvó helyem, aiaden ktaWaet, miaden emberi képantsláat fiteiteté világon, tt őnisteeée ueatek atectje: as édes, s aótolht tatlaa otthon. — — — — — — — —
N*if-Kanizsa. vasárnap.
Zala. 42. szám. (S. lap.)
I»f4 májas bó ÍT-éa.
— Qyészlap A Mait aaámaakra MgUiri veMök a kóvetkezrt gyáazfapoti A aim kir aagykaoiaaai 20 honvéd gyalogsarsd ftadUxra fájdalommal jelelenti aaaratatt bajtársának Ta-
ájus hó 13-án Kaaalbelyaa tőrtaat ayáaaea ■ msai*
l Mindazon házak, hol jly ragályos bele/ vau, | tézkedései ellenére nem várva be a körmenet el-a kaióté§ Utal a kftéketá felírástól „t zen vonulását aietett ttóíelh?ljeségeinek ajtait kitárni. hátban ri|<l|u lt>ti| n»"j — Kinevezés, A pécsi kir. ítélőtábla elnöke dlátetL titsi cMulátál| ramtoir megjelölte. Továbbá] dr. Szegő ITugő nagykanj<*ai ügyvédjelöltet a Hlci ezen Urnáim lakóknak WS egyénekkel, kU- t pécw kir. ilélötáblá lfliláM díjú [Oggyiknr-línlu* gyemtkekkei érintkezni. i nokká aeveite ki. . léi
2. Mindazok, lüknél ragályos kelig aaa, aa or-l — Eljegyzés Palkó Zsigmond, m. kir. posta-\' élhanytár. A megboldogult "Wdi aaradráayai *M urai által előirt rendelkezéseket pontosan ét éa íávirdatíazt Najv-Kaaiaaén eljegyezte Láaárjfol^ó bé 10-Aa délután Ba\'aioa-Baréayban ftrtVk tilkiiemeréfeMÍ hajráz z fifflwtf. BT ktr. péatt-éa tá»rnlaii»»t leányát nyugalomra téMtak. AiAáa hamvaira-! Nagjr-
laabella kiaasizonyt Nagy-Kanizsán fltottssr 1894- májua bé 104a.
- Oáspárich szobor. Páriákon a bó tt-áo .... , .__..,._._ . . . . „ t._
galakátt aTiaotUág, mely hivatva vaa tár L" ÜK" aadatmi atoa beweretoi azon márvány obeiiuk í M *** - iá taláftitva, bolr^-íLzW*
ia vértanú a a\'nbadaágharc kitóténkor egyik ke-1\'^ ® * * H ^
ki jzébejj kereszttel, másikban karddal bivá fel M«wt«ta«
3. Ha azon házakba, kel ragdlyot lelnj aaa, mif iskolába járó gyermekek vannak, átok iskolába jirislíl lituaiartaudák » tarábbd a ragályos ár-1 megalakult a buotUág, tegyél egy hátban lakik i betegtől teljesen tlkiilSni-1 sadaimi oton beeaerata tendők, t agy a beteggel mini a beteg ápolójával kSitaégeit, mely- azon helyén lesz felállítva, MU érintkezéstől szigorúan tartózkodjanak! jÉ j ■ -——*-*- ájjj j »■
_Í^Oytnus bdegedémk estiélt rögtőn ont
tflmfó í u biíijfelktilöniié, iőMfrM! azonnal j takfirí fant Tárainkat a batcra Jelaraies éa aa) — Nytfváwoa köszOnot A fifymmemam ta mk&ztends oa/trákok elleni CkitTöfflyTin mai légelitxii meg \'aaléá Afaat L b^ AÜ-áa r*»d«a»<i haagv«ra*ay*
---f>- A ffAltoi bein ákítdtovha ntún aiBiiiiai^glakal\' a tlfcfrarich szobor bizot\'sái éa ra már j alkalmával — a laoárt karlltal aaabaéaa
fawfewidftfl tJp^.,;.. « tiniii. ■■ í.u Tlr ||n tg-gyfijié nagy ifcíil » atQkaéeelt Aaawy- [hatiroabaifl jatMaaáaraé t>WIIH> llll
házba szállítandó aak, hogy Moraköa azBlSttiének, a aqbaAdjtBWTT Ml Cjus I lefiat, Afc—ftlpt—t
----(f A layé/yaa Miyaáyáiff fiUpitt\' yyte fiuaá jfliilni{iMk — lékow^fap áltitas<ék, -de a jOvS- 1 fr», Remete Géaa I forint, Kbaa»aaar*r
addig, ni ig <u orvos urak meg nem engedik, mátok bent perlaki biaottaággal egyetemben ingja a ta- (ISö 9 Én, HitlMlkf fajor t tartat, tfyWffji tU émoiija kitételével — szigorúan elkillmilte, aadúk«t végezni. Pertákin a rcoborbiaoitaág el-JJámu 1 forint, ár. Rotbuchild Jakab 1 tn, ér
tartom.---——------------------^Jaftkévé Kostyál Ferenc Uaaolgabirót válanta\'pU, Knasaberg Már I frt, ár. Lika Kaull t tarkai,
7. Attn szóba és lakás, ahol ragályos beteg eaUjtíltériá-Mim Károly. BlaotUági tagok lettek:; Scber* HiebarA 1 fenni, Qr. íiaakl Pál I irt. — akár feUpM, akár áhah Ugym ot -*a«aa~Tdr. B9hm Sídnéy, Qréaz Líjoa ttfyiéd, Horrátb Serrgíly Daáaá 1 dr. Ráta fcáfeáa I fortai aaf feittrolandój újra kimeszelendő ét -r> -6 napig Csongor járáeúró, Vafga János plébános. Téib jOllop Braö 1 frt ér Baaaaik fareae, 1 fri dr
éj/d nappal etMlititintd! s csak anUdn hwmtt haHkütal.
8. A ragályos beiig által kaumáll minden ruha, ámp át fthámmék a itlétáfi mrwot mtk Míá ftrlítléniiendŐ, ennek megtörténte után erőt lúgban kimtttndí.
Nagy Kanizsa, IS94 május Ü2 én.
Vécaey Zsigmond
rendőr főkapitány.
H I Z
Ih gyanaainaa iQösáya
readékei taaáiaik vesztése alatt vonultak ki ? A nagy ain a ferenczrendiek templomában tar- , tátott éa innét vonn\'t ki a kfinaenet. Aj bárom érben megbalUk E nérrorbaa ott lalák -4»ldaclíin alatt l^tíi Norbert t[Uardian vitte a | jak a többek kSaött i kővetkező névékét : Aa-awaiaégit kiaérve a papság éa a batóaág kép- dráay (I|ula wterAfl birtokoa, Beaza Jáno?t viselői által. A diazUlrésakat, a miaé, éa á kör- Ellíager Jóetaí énéig, -budai Goldberger Imre menet alatt a 20-ik honvéd gyalogezred e»y I gyártn, KaAa Mihály iUpolgáruater, Nwy Imre dinmnkzada adta. A kSrweoet általában efjikejuinéai, Solder Hágó hírlapíró, Thais* Elek fö a lagiéayeaebbnek volt, mely valaha még Táró-1 kapitány, Tompa Sm lflr rotl atlapéa, Török Jaaes aaakbaa laxtatott Sajnálattal keH üaoaban con-lwu fttkapitány, yargaa\'l\'al volt reiormátaa lei atatálnnnk, hogy néhány kereakedA a törvény in i Kii. A |yá—mlkát Üil karáask iijaata ba.
8áaduf iák, rgazjátó; Baaaily Sáador, tllarinalár. ÜMMf János 1 Irt* Tnammat liyata tfjAfrff"1*1^^ iáaqaflr* _ tottMto.ll irt, Vágaer Károly I ír, Ü-arwbabai Ferenc éa Gáspárícfa Vtaea a vértanú röioaa. I lAaati T Irt, Caeézaak Miki f 1 irt, £na basafiM oálra ajgsí míg caekély aAoatá- 8a»ea Mikláa 1 Irt, ár. Plaaaaar laáváa 1 nyok Sípos Káro\'y gyégyaákréaa orboakftldeadók. I frt; Sámati Kálmán 1 frt, ár. Kl« latvAa 1 ta - A aaabadkőmtaaaah gyásznapja A magyar Hat, dr Pnad ÖJfto I ín, Kaonaar öyérgy I axabadktoiveaek nartpábnljráLaa aaua> a [bt Haatiaia 81 forint. Fupadjak a anaaa am<l Pesti Napló írja - dg. 23 áa este voli az rnolaóTaduozók az igaagatóaág s a Uaárt kér Uaa*-báröm évben elhányt tagok emlékének tiszteletére Jnetét.
« ngynafeartt gyáaimonka, amelyre a vidákról iai _ A Potaári-Cgytaf, mely aemaaak tafl« laokaa jöttek fai. Aa énlk beljattaa j k4or*mr«aáf«r6l, hanem eaak áa aaládjuk kat-
által yézetéti manka htom réaaból Űyi EMIÜ^ ez4rák<utatáatól Is goadi»kndik, ím •orban a nagypAboly MnMka: ar. Mam* Már lierkadé^ToTrtáal ktWMMg kflrtbaamj lnd> orazágiytlém képnstlfl amlékbeasédet moadott Let„é Vált, bogy a tagok Máma «rraa<btaaaa IKoasntb Lijosról, miqt ssabadkömövesrí\', gyarapodik éa aemaokára eléri a 400 ai. Mlbalyt örflfci Mór Rüiikár mélláiu a<ok enlameit. akikig NtH fct|f|U) u ^^ u^y káii-maktaé-
Igotrandei, — kizáró)igoaaa a tagok éa eaek ^wal4djaik..réaiéca^JJL__
— Tavaszt mulatság. A galambok! lakAaiaa * yára f. jaaiaabé tanári aw-
L_- Űrnapja Nagy-Kanizsan. Az oltári azaat-aég ünnepének reaakivfil kedvezett éz idó|áréa.
A katb. egyház hívéi ünnepi díszben, impozáns a magyar aubadkómlveaaég vezetése köröl ki ■záaban vetlek réázt á kOfiBéWtea, metyet arrálébb irdnmekot wew|tefe Ezek náusofS 8 kg-tttzolttíi zenakar kiaért Aa ünnepi díszhez nagy- retkezó: gróf Caáky. Tivadar helyette* nagyban hozzájárult a káionaaég, a hadaatyán egy- mester, Klapka György, Máriáffy József bm,. .... .. - . . Jet ta Ifibb más téatfilet ünnepélyes kivonulása. Paulay Ede sziníg"ajút#, Waltrr Jakab iparpa, | \'"f0"4 /f/W
éé r községriskolák-aö- fZídor öy«ia M^fF^Mfar&ft.^ \'tijit ugf&. M* » ga\'ambekl kdzáén erddbea
caak a fótitkár olvasta lel azok élet éa jellem J^* B\'M <^.4° kg KaaAaia
rajzai*, akik a páholyok laajai kthfll
aa ntolsó 3 órakor. KedveaMlea idd améa a
kórttkfad raaAraap fog Mgnrta\'ai, Fetálfizeté-«ek kSiiCIttsttel fogadtatnak 4a bírtapMag ajrag-láztatoak.
_ — A MnTaiinrány Kia-Kantzaán Lapaak mánk balyéa tali$i aa ótvaaá aana lést, melyet Vietm raadArfSkaptUay a kftaéa-aéfbez iatéiati. Magábaa a járraay fbikékaa — értaaflléagak nariat — a kóvetkwá taiéaáa déask tétaitafc; Aa feszes IsMá* ryenaaUfc fa-i Itatlak aa a)tlina laafl Ijsraain lákriil ■
A aík mftveszeti nevelése.
(VWytaláa)
i mol y tudásvágy vezérli a hölgyekei I Mert sokat ■ meg tesznek a nők hiúságból, de azt nem, hogy \'egy két óráig — hallgatva unatkozzanak.
Legújabban diiatba-jéH—a pámiJegmagasahh.
ltja: W. L
nevetésben nemcsak az aristocratia | körök hölgyeinél, bogy a bizonyos bét napjain égy
felnőtték beoltáaa folytonosaégbaa raakMHMik. A r. lőkapitány rende\'ale folyt áa a nnéiátt házak lakói a betegekiöl elkllöaitiaitsk Aa jűiandó rendőri felügyelet alatt áiláaak; aa Dffa\'ööft lakó gyermekek aa lskotaÍA<egatAétAl aí tiltatlak FertAa&t báask lalMlAl ll|p >■
N ity Kimiaára. kOlönöaen pedig a piacra jlaat. A be«egék állandóan ayilfáatartataak ta a várnai orvosok által a legpontoiabbja beaaltotaék. A
Ea ilyen ^JRHIBHHHRWHWip Hl ..
vagy a „hanté bouigeoisie" leányai réazesálnék, Mert, nagy mtlvétz .vezetése alatt látogatást hanem kiállja velQk a versenyt a csak némileg tesznek a Louvre termiben, ahol vezetőjük meg-jó helyzetben levő középosztály nője is. De~en- megmagyarázza nekik az ódon műkincsekről — nek még többre ia kell törekednie. Mig amazok- mindazt, a mit tudni jó éa szép. így aztán ssó-1 betegek koziáUrtosóíaak vagy ugyanazon Aáabaa nak, férjhez meove, összes teendőjük jóformán rakozva vesznek órákat és megtanulják a régi- lakókaak megtiltatott a mai vaaáraapi körme, caak a csillogás, a nagyvilágban való szereplés, ségttnt, a különböző stylusu ékítményeket, meg- nelen való ránvétaL áa iskolák bezárást va\'á és tétjeik megelégedndt ha otthonuk derült, nyá-. ismerik a szabászat, festészet\'remekeit és ezzel sztnfi asiatán s\'readelUtni tag. Fentebbi iaiéíke-jas és nejöik, saloqjuk méltó diszét képesik, ad- \'átkőrük tágul, ismereték bővülnek, kedélyük a dések logaaaiiMíibatáaa végett a VI. VIIL kert dig a kflaénoaalály nőinek, kik többnyire hiva- képzőművészeti tanulmányok mellett a szép él- leti rendőri őrség megkétazereaitietett. Eddig t«lnnknkl«oi mennek nőil, az egész báztartiS fvraeíével nealesül, szóval ez oly divat, melyei Iszewn i9 megbetsgadá fordult eW, melyből 1 gondja, sőt nem ritkán munkája is, vállukra i» ni i hölgyeink ia követhetnének*. \'IVég^ödOtt tialállal.-A MVá\'aloa adatok aaarialA
nehezedik. Ea legnagyobb érdemük az, hogy dol- fjincs ugyan mindenütt Louvre, de olyan hely «« ^P*7, *
(osva, sokszor nagyon is sokat munkálkodva „incS| ,hol meg ne lehetne ssemni s lanultná- K^0^ erélya. mtéakfdé^ sdterBlni fog azaflemi életüket épen ugy megőrzik minden sfl- n,okhoz szOks^eaeket,,hin egy jó könyv, egy *uJirv4ny r\'H^T J?T \' *®ro"w •énr-gec lredéstól, mint mikor a nevelőintézetben voltak., „ep festmény, egy egyszerű népdal, - melynek s,,eoe —
Erre pedig csak is nemes Rondolkozásmódjuk, — \' harmóniája szivünkben hangzik viasza, elég tá- — Majális Zala-Egorasagan. A aala-tgenoagi emelkedett szellemük képesili őket |pot nyújt, az örök s\'sép után sóváagA. lélek- polgári- és vele kapcsolatos középkenatodeimi,
Most pedig, a francia nök némely kiváló tulaj nek az elmélkedfere. valamint a poígérí leányiskola nőveódékei a
don^aak ftóoroláM után, - áttérék arra a Ahelyett, hogy a divatoe felületes nevelésben i \'Kaazahám kertbeo" a bó SOAt lekevetanfayel Maba, mdyröl tatejdonképen benélnt akarok, -U^üenék a magyar hölgyeket, - sokkal jobb * tűzijátékkal egybeköiftt rpm sikerölt ttalat-ajnők, művészt hajlamainak fejlesztésére. |yo|M nlir „ermSkorukban a szép és nemes ságot rendezlek, melyet az esti órákbaá beállott Az már régen volt, mikor a párisi diákok pa-1 iránit rajongást felkölteni sziveikben. Mert oeak sáporesö sem volt képes megrontani.\' E^áasban nászt tettek, hogy egyn kiválóbb, rokonszenve- ez képes később bennük az idealizmust fentar-!",k \'IT k* hAyctré okozati tánc kőiben, —
sebb előádásu tanárjuk órájakor nem lérnek be j (gQí a „Sorbonne" termébe, annyi nő siet-\' oda istbe reikörét tágítani. Pedig az Wmyos, hogy oda nen lailünni vágyó diliét tani izmus, banem a ko-
Volytatjak)
71
amennyiben a korsi-szin alakíttatott át táae-helytyé, mert a tárt termakröt míisem akart tudni a majálisozó lársaságTl A jövedelem az iskolák ngíte egylete javára mim egy 150 torial.
Ntgy-Kaniísa, vasárnap.
Zala. 42. szám. (4. lap.)____
IRODALOM.
• rovatában Unt tr telelt etá-vek, lapnak kiadójánál: Flsekel Fű láp könyvkereskedésében megrendelhetők
1894. május hó i14n.
— Kuruxaoló asszony. Horváth Jóieefné n.-kanizsai lakói niibad óráiban a kuruaaláaaal foglalkozott éi ebbeli tevékenysége leginkább MM* konágbah élalődőltfé léfjéíf Ii, A rendőrség tudomást nyírván at asszony fitelmeiről, kívántai volt megtudni, mi képen „gyógyítja" ez betegeit, melyek aöst egy örült leány It volt. | £>en gyógymódnál a legfőbb kellék a beleg haja, inely olvasatott viaszkkal leöntetik, három nti gyéből vett anyafölddel összegyúrva, egy viatel telt tál alá tétetik. Mindeaen dolgsk természetesen ceak ima kíséretében végezhetők és legalább ia ,,7 ai atyánkot" kell a betegnek mondani. Eaen „eddig kitfinőnek" bizonyult gyógymód nem ké-pezte ngyaa Horvátbné |ő»edelmi forrását, mert e«ak stok fordultak boréi, kiknek nineiea pénzök, hogy pryiwt bithiistinik de aaérl rgy kis bsbot, lisite\', cairt ée baeoonemüeket jövedelmezel! praxisa. Megemlítésre méltónak lartjnk
. ,\'rt i.i. „ , . . I. noigyoa pináért leaieiie eacaoiaai oim
hogy Horválhiié müvésrete annyira aljábbal W tudná vidltoaljLhádilyt ki >aiv.t, mim eK
hogy nem volt éppen stükségea a betegei látott, Jjíl ntrkéesirö • különösen a Bagyar aífáek tterkeestetf
- áa átheaaeaa képes iNéalesriliMatMMI (Seerk. Beöthy Zsolt) a tO-lk fllset Is ilhagyta a sajtót, Kb-km Viosj Maaa leaertetl Báday, Veraegky, Baoeinyi, M*t-jóbi éa Dajka ikklakUktu iráaya múködieit, s a „laaaai táiaaaá|* irodalmi haléaát. A dlaaaaaa kiállított vállalat kSrfllbalQl 80 ftaetbea jelenik meg s ftsstsakiat 40 krirt kapható.
- Teaapa Hibát/ taM kölleaiayoieek kipee dita-kiadására Urdat elMettétt Mékaer Vila«a Budapesti kíayv-kiadó IPapaOrolde-a. 6. sa.) A Jcöllfi arcaképén kívtl a kiadást 850 a Möveglioi tartotó kép fógja disaltanl, Magjaié -alk kOrtlMil koaaoaM 4*-4 hrayi terjedelmit ffteetbae. Egy ask ár* jfŰ kr MegcadMlllil ■isdaa kaaai köewkeriake dóail.
. — á magyar aékfcta. A subád órákbaa, midőn a hölgyök piheeve fektetik kacsáikat Alakba, alaet aaaal, a
Va
suti menetrand
Kaníasa állomás.
elég Volt néhány imjiiirt, memyel a lentebb emli tett hókut-pókus históriát végezheite.
, — Zalavármegye ifizeégi és körjegyzőinek , erylete 1894, mftjue 29 áh d. e. 10 órakor Nsgy-Kanizsán a városháza tanácstermében rendes évi kö»iyfHéeé» tiirljs. A közgyűlés tárgyai leérnek :| - 4. -6tó«ki jeirotév-if. A matt ftlée jegyzőkönyvé aek felolvassa és- hitelesítései 3, As 1893. évi számadás megvizsgálása, 4. Az 1896. évi kBli-aégvetée megállapítása. 6. Ai alapszabályoknak a arait ilés XIII. tárgyára hozott kör,gyűlési határozat ertelmébeni m döntési. 6. Bevehetetlen tagsági dijak tíiilesbe lio\'fttula iránti halároial hántat, 7 A baináth Ágoston; - és a 8. To-rostál megyii jrgyi)t szaktanfolyam féle, — a mull moll kútryQléi napirendjéről ia előadd körjegyző ur betegségi miatl levett indítványok tárgyaltai. 9. A nagy kanizsai jártai jegyző egylet 1893. október 16 áa E-KeretJjuron tartott gyűlése jegyzőkönyvének b mutatása. 10. Az országol központi jegyről egylet 1693. oklóber 29-iki közgyűlése jegyzökönyvének bemu\'aiása. 11. Nettíiealrr Jó/sef egyleti főjeiyaő be<zámofó jelentése aa ors»ára kö>peoli -jegyzői egy et 1898. okiób r 29 íki I Ötgy®éaé« történi kiküldetésé tárgyában. 11 A szilágy vármegyei jegyzői egylet állal országos jegy/ői egylethez felterjesztett i ez á tal véleményetél végeit kiadott, a helyettes jegyzők okievetének országos érvényre emelésé tárgyában! memorandum bemnUlása. 13 Jelenlés az első magyar általános bh\'oiitó társaság réméről a megyei jegytői nyngdijalap javára felajánlott 49 frt w kr. startét?jutalékról, 14 Jelentéi az országot jegyzői árvaház alapja " javára megindilott gfÜpí eredményéit. T5. A kflaffQlást 24 órával inegelőtőieg az elnökeé|het beérkezeti indítványok tárgyalása. Í6- úja ors«á-goa jegytői egylet -évrrkfegyöléséra kél tag aegválagtáaa. IV A kötgyO\'ést 9 ttrakor > —választmányi Biti élőil meg. — A közgyűlésre
etóló aeghivókat Feienczy János, megyei egy Isii elnök és Neaaiedier Jó/sef megyei egyleti jegyaá bocsájiották ki.
— Kereskedő ifjak mulaWoa. A zsla^er-TOBjgf kereskedő írjak önképtö-sgylete saját kfeyvtéra javára Zala-Cgerizegen, 1894. juniut hó 10 én a kaazabáti l/értben lekeversenynyel és iDaijátékkal egybekötött zártkörű léncmulat-Bágöi rendez. Belépii-dij nemé\'yenkint 70 kr., családjegy 1 frt 90 kr. Egy lekrjegy 3 dobásra 16 kr. — Ketdefe délután 5 órakor. Felüllize-lések köszönettel fogadlatnak és hirapilag nyugtáttatnak Kedvezőtlen idő ewtén a tánc-mulatság 17-éa tartalik meg.
— Majálist rendez í. hó 27 én a baki öukén-
lak melletli ngynevezeiitíölemile vő\'gyben. Ugyan-eaak mai aapoa a tartja balaton-izi.-györgyíjiQz-oltóegylet aalataágát.
— Mai asámunkhoi aellékelve veidk l, olvasóink Mayfarth Ph. ée Társa gazdasági gépgyár proaptkluiá\', mely eziaoi elismerő bitonylatot tartálmas a „Syplionia" stölövemő éa növénypermetező kiútaő voltáról. Ajánljuk a gardakö-zónséf figyelmébe.
ftlyóírát. Nam hlsaatk, koiy Magyarorisig murait hílgytl { ktattt eaak agy Is raa, a kinek asatalárálkláayoaaék a lag-réglbb ts lágjobb divatkáalSay: a „Budapesti Batár.\' ta tfain a cglllopl külsőre, nom a Páriabaa k&ssitett dlvatké-pskrs hivatkozik,\' kaaam aáaaláján klttaváa aa „falás, ta-karékkonág és maaka" jelaaót, minden ssámában kaaaaoa és czélassrfi melléklettel, kiváló dlvatréaaaaal ia klttaó aaép-Irodalmi ■elliklattel jelenik meg. Január hó alsajétól a „Budapesti Baaár" eUtaatfilaek arc*képelt- ktttta- .liaHkalkap baa* UsII, atelyaak addig megjelent képéét a most belépői uj tUásiUk dljlalual megkapják, — A „Budapesti Baaár* I minden laébsu magyar a haralaaabárom Ívta alltja átég bl-1 aoaység arra, hogy a m(ivolt. magyar nők kadraaca ktkllays méltán megérdenlt aa ellspirt ssarakat. Ssarkaaslója Király Jáaoa (Budapest, Kareaákanaag-ateaa, 17) kikis aa slitaa-téal pénzek (negyedévre 8 frt., félém 4 trt igén évre 8 frt) küldendők.
- BMflsetést (Uklvássk. Baléaa Ttnaes Aradon egy üTsIilmfoyok éa fslftdszések Lexikona" cslmft kassnűs művet fog kiadat, melyben Itiiknsaaartlag Ismerteti a legrégibb kartól aapjalakif Umeretnaai vált falMsaiseket ia la-lálain.vokat A at aaaptaaber bébaa Jelenik nag- Ára I kuruaa leai, auly aájna végéig, a aaseülkix káldaadS (Arad, Akii a-ntoaa 17.)
- Hogy kell kefáaal 1 la a kérdés (oglálkostalja a jó gaadassaaayokat, nlkor a gytatflcséréa ideje kttvatkeaik bej Mert a Jó gaadaaasaay eleeigtáráról a knmn téli Idóre jó sióra szokott gondoskodni. Erra a kérdésre legjobbaa felél aag Erzsi néni Hogy kall befűzni 1 calmil a befőttek kémilésérlii aailó k»ay»a, aéjas 14a ae»i air 3-lk kérl-tstt kladásbis fog aegjalenai l \'könyv küsel 400 reoípét tartalmas ét ára csinos kötésben 1 Art Itta, MagreadolktUi Lévai Mór könyvnyomdájában Uagvért, valamint minden ki Itlos kOsytkoretktdétbea.
TÖRVÉNYSZÉKI CSARNOK.
Irány ii Indulás Kaalaaáról a. ! Érkezés- Kaaiaaára
9 1 jj I f ■o |i 5. « j .... „ ;! 1 i £ T „ j 3
| jlZi V. SZ V. fcrvr |jV.T. 1 42 36 regg. d. u. ár-.» oz. v 5 12 33 59 regg d. n
6 "20 60 este j »ir,T. V. V, ft .7 22 69 éjfél reg
ifi Szl-Iván Bé cg sa. - v. Mf. v, az. v.f e 2 5 12 M Ofi 16 46 regg .|ss. v. 8 i. u| z. V. I d. ni v. v. Ü éjjel jst. v. 10 j 42 84 04 15 «fg d. u. e«te
DO OS e=>. így. v. 5 v. v. 10 á rbggJsz; v. reggjas, v. 3 50 1 39 "fg d. a.
co OP < aa. V. 2 iSffl 5 d. u,1 ^ialjj v. y. 8l44 líjlö eite éijel
^Uot 1 26 11 34 rsgg. d, u éjjel.
Barcs\' I w. tv az. vJ i 4 | 07 26 regg h d. ujt Ví Vrf 1. v,j a. v,
Felelőt aierkeaztő: Dr. LÖKÉ EMIL Laptulajdonot éa kiadó i rilCHEL FÜLAP,
NYILTTÉR*)
FclHŐbh birŐHágoktól toérkezlek
SzAg^ékos emberciiésseLvádollJfubikanect lg náez elleni bűnügy a Curiától részben helyben hagyó ítélettel.___________________ ,.\'
Hivatali sikkasztás bOniettével vádolt Kosz János elleni büoQgy megváltozlaió Ítélettel.
Snlyoa teati sértés vétségével vádolt Renovies Szabó György elleni bftn&gy a táblától helyben hagyó Ítélettel.
Lopás bűntettével vádolt Kogulbaner látván il. elléni b&nügy a láblálól helybenhagyó ííé lettel.
Efésa sel/am aalatáaett r«alard«hat (mintegy 460 ktlSabAat fajban) méterenként 75 krtói 8 fit 68 krlg - ralaaiat fekete, fehér s aalaea itlytanatvetok 46 krtól 11 frt t8 krlg mállil — alma, kocák áa, csíkos, virágos, dsmsszolt silateighm (mintegy 240 féle dlsjpositló és 8000 kfllönbösí taia ia ár-ayalalbaa) saállit pottabir- ia Tiaaaataeea a privát-aegreadtltk lakitára Heaaektrf <1. (as. kir, aé-
vati Beállító) evlyaaagyára Mrlekkea Mlatit póetafordalóval ktldetaak. — Svájcba elmaett leve-lakra 10 kroa éa lareleadlapokra & kree bélyef re* gaaataadó. \' (I)
— Czlgarsttapaplr. A legjobb mlnöiégfl eredeti Iraneia uCariowh*-E/<iuíitss\' cigaretta-hüvely kapható Fiiehel Ftillip könyv- és papír-kertakedétábsn Nagy-Kanuaán
Súlyos testi sértés és magánlak sértés kiiérle-tének vétségével vádolt (Jori Qábor at elleni bűnügy a táblától réetben megvállóziató ítélettel
Csalárd bukás büntette és vétkea bukáa vétségével vádolt Csakaturner Salamon elleni bfin-ügy a táblától megválióztató ítélettel.
Magán illetve közokirat hatnisiiáa bünfe lével vádolt Povici Jó<ief és Vigli György elleni bűnügy a Curiától megváliottató ítélettel.
Kolltríca Mária ötv. Nóvák Mibáiyné sl. felpereseknek t Zerna Albin alperes elleni ingat-,
megváltoztató Ítélettel. Jártoblróit&glioz leérkezett Ítéletek.
Deke Polgári Ferencnek — Molnár Jóntel elleni pere kir. táblától helybenhagyva.
Ó-ív, Kiiohl Pülőpné és társainak — Kulin Lajöd elleni pere a kir. táblától^iHláa, végett.
I)r. Neusiedler Antalnak — Méhes József elleni l-ers a kir, táblától helybenhagyva.
Kanlua városáusk — Btrem |}srnftl elleni pere a kir. táblától helybenhagyva,
Hlau M. fiának — Hpnngrr M elleni pere a kir. láblától megválloatata.
György Károlynak - Tóth Jóiael éa t. tlleui pere a kir. láblától helybenhagyva.
ISTyilatlcozat.
Alulírottak, necwtssen Oaal Miklós ét Hatat ni/ay Ödön pacsai lakósok, miül Kulim* áfaj ftflz parsai tukvt UOlgabíri ur mtgbitoitjai, — ntás-részt Tdnlzos Lajos és Harauyay Béla, mint Bakó Gyula felsSrajki lakón megbízottjai, tzennel kije-lentjük^ kqgy q köztik jsnlorgó becsületbeli ügy a lovagias szabályoknak teljesen meg/eleUUeg végkép -pen elintéztetett.
Kelt Parsán, 1894. május 17.
Tdnlzos Lajos s. k. Oaal Miklós i. k.
BaranyuyBéla s. k. Baranyay Odin s. k.
Sürgöny.
uSl. EICHTEE-fóli
60 atűvéái é« 28 lóból álló
óriási ^ amerikai lovardája
jövö héten Hóéiból-Bndapciatr* való átutaztában, városunkban a zárda-ulci* ban lőtéren ©löadélSt fog tartani.
Osiipthi tlsSranqu különleges műrészetek bemutatása, valamint a legjobb idomított lovak eUvaaetéet.
,\'J.Ai i roHibaa Isteégel
kttaliUtakiM
váltó magéra 4Mr t mart.
Jjyy^ipiaá) Wfttaaft^
Zala. 43 8x4m. (6. lip.)
IÍ54. ja\'Jva M 17 é».
ELSŐ NAGY-KÁNI2ÖAÍ •ÉP- és KA1ÁNGYÁR, VAS és ÉRCZÖRÍTÖDE
Nagy-Kanizsán.
Tiszteletlel értesítjük a nagyérdemű közönséget, hogy kelekéi, a C«eigery>uteiábai újonnan épölt gépgyárunk üzemét megkezdtük. — Bátorkodnak alább felsorolt gyártmányainkat, melyeknek szakaserü és pontos kiviteléről a teljes jótállást elvállaljuk, i 1. c közönség becses figyelmébe ajánlani:
Korszeri stabil gtigépek, (íőzmozgonyok, gazdasági is iparvállalatokhoz, fíii—flyafr és fetúmdők ClL2
Sáriit éa siritő berendezések, Azpiratió készülék, Előmelegilők,
Közlőmivek (Trsnsmis«iók), Gőzkazánok a legjobb szerkezetben
Tápviztisztitá készülék, Viziartányok, Vatkétények, ZT. Malomberendtzétek és malomrészek, Gőzaéplőgépek,
Cséplőgépek ké/i é* járgánybajtásra, Járgányok,
Szabadat naaoo ,Titra\' torveiő-fép*k {leg-njabb szerkezetű).
DaráUk, morttoUk, Szecska- it répa vágó gépek, Ekék, Seeéirpéterek, Likapák, halmozok, \' Hengerek éa Boronák, valamint ■iáén-. fftle gaadaségl gépek éa mi
Minden e szakmába vágó, bármely jg vitások is a legrövidebb idő\' alatt a legjutányostbb érőn
elkészíttetnek.
Kiváló tisztelettel
lESCirsciiel Ede *• ZBa.cj^ra,cÍL.
Wajasintey 100.000 »irta
Sserenose-hirdetmény.
A s7>rsaéiy«kért as áUsa kiasskstflk
lóeghlvásl
az illám iltal garantiroiott hamburgi nagy pénz-sorajálék nyeremény-kilátásain való részvételre, a melyen 10 millió 452,426 márkát okvetlen nyereni keD. Ezer, előnyős pénzsortjáléknak, mely rendaie-rint csak 100.000 sorsjegyet tartalmaz, njrars-ményi a következők: A legnagyobb nyeremény esetleg 600,000 mjka.
Jutalom 300.000 márka. 1 nyer. á 900,000 m.
1 nyer. á 100,000 m.
2 nyer. á 76,000 m. XJtyer.jL. JTOjOOO m.
1 nyer. á lnyer. í nyer.
1 nyer. S nyer. 3 nyer. "26 nyer.
66,000 m. 60,000 m. 66,000 m.
40,000 m, 90,i00 m. 16.000 m. 10,000 m.
66 ny. á 106 ny. á 263 ny. á ftny.á 766 ny. á 1237 hy, á 31 ny. á
6000 m. 9000 m. 2000 m. 1600 m. 1000 m. 600m. 300 m.
120 ny. á 200. 160 m.
■mi 88060 ayr-4 148 mr-am*
7992 Dy á 187,100,94. 10848 ny.á 67,40, 20. egészben 65,400 ayer.
a melyek néhány hónap alatt 7 részben biztosan eldöntetnek.
As 1. főnyeremény kitesz 60.000 márkát a 2. osztályban 66,000 m. emelkedik, a 3-ikban 60,000 a., a 4-dikben 66,000 p., az 6-ikben 70,000 m., a 6 ikban 75,000 m~, a 7-ikben 200,000 márkára ét a 300,000 márkás jutalommal esetleg 600/XX) márkára.
As első nyereménykuzásra hiv. megállapított ára az egész eredeti sorsjegynek csak . 3 Irt 70 kr. a fél \' . > . 1 Irt 86 kr.
a negyed » • » . — Art 95 kr. beleértve a német birodalmi bélyeget
Minden résztvevőnek a búzás után leiasólitás nélkül azonnal megküldöm a hiv. sorsol, jegyzéket.
Az állam czimerével ellátott sorsolási tervel, a melyből a 7 osztály nyéreményeinek betéte és el-osztása látható, előre ingyen szétküldőm.
A nyereménypénzek kifizetése ét uétküldém az érdekeltek részére pontosan éa szigora elhallgatás Belleil közvetlenül általam történik.
Ipáifatat piutiMi} rifl felél ltjii lénk.
I végből a megbízásokkal, a hatás közelsége miatt - lehetőleg azonnal, de leakésöbb folyó 4vf június M % forduljon bárki bizalommal;
HECKSCHER JÓZSEF
beek. ál vállWriáá<átw lálBVM
1696. ss. tk. 1894.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir- törvényszék tkli osztálya résééről közhírré tétetik, hegy a nagykanizsai takarékpénstár végrebajtatónak HolTer Gergely ée neje Dobosi Jósefa végrehajtást ssenvedő nagy-kanizsai lakósok elleni 260 frt töké, ennek 1899\' april 5 tői járó «•/, késedelmi kamatai 19 Irt 66 kr. per, 9 trt 35 kr vbajtás kérelmi, 8 frt 88 kr jelenlegi, továbbá a nagy-kanizsai segélyegylet szövetkezetnek 100 frt töke, ennek 1893. aogasa\'ns 28-tól járó 7\'/,% kamatai s a lejárt kamatok 7%% kamatai, 17 frt 10 kr. perbeli, 8 frt 40 kr. végrehajtás kérelmi a a még felmerülendő kő leégek iránti végrehajtási ügyében a fent neveseit kir. törvényszék területéhez tartosó a nagykani/sai 366. sztkbea -f 396. brss. a. .\'elvett t 613 írtra beesQlt ház éa bslsörég
1894. évi jaalas hé lg-lk aapjáa d. e.
19 4rak*r
kir ifieeáayiáb tfUkbfi.jtri halyi^fálw^
Fiwbl Pál éa JKapoeh Gyula felperesi flgyvéd vagy helyettese, kftsbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáliáai ár a tennebb kitelt becsár.
Árverezni kivánók tartósnak a becsár 10%-át készpénzben vagy ovadékképes papírban a ki küldött keséhez letenni.
Kelt N.-Kaniisán, a kir. tvszék mint telekkönyvi batóéágnál 1891 évi aáreius hó 20-ik napján.
M I K O S,
114.1-1. előadó.
ifttik fa TiUtlkftik
Í0thiélt.
Hazánkban a legrégibb és legjobb hírnévnek Örvendő — „Ify Sümegi Mész- és Téglagyár" — ajánlja legkitűnőbb ainőtágü asirdás kő-ál pormentes legklaMtabb
Bi| fehér, d&r&boi mmét
\'bármely mennyiségben: teljesvasati kooet-J rakományokban vagy bárhova ia linge-lyep szállítva.
I SÖvebb felvilágosítással éa árjegysákkel 82 ké*aséggei wolgál
H Elaő Sümegi Mész- és Tégla-Gyár . - ■ ÜIISII,-
bpü
!! ▲ lerojtbb ! I
Tér fiak részére,-
kik ifjúkori bűnök (tinferiőztelés vagy kicsapongó életaód folytán elvesztett, vagy I gyengült férfi erőben, magfolyásban ssenved-] nek az oezirák aMtgyar birodalomban éa franosiaorsságban szab. gyógykészQlék (a | zsebben hordozható) önhatználatra a legbis-toeabb hatása, fltroovea pro/easorok, a kö-asönetayílvánitások ezrei érdek nélkül ajánlják ennek kaamálatát.
Füzeteket 10 kr. bélyeg memMldén eUm bérmentve leüld a feltaláló ét ualmrves:
Dr. Altmann Károly [ BÉCS, VIl-L MMttfertimt* 70.f\\ 78
!! Fürdői^ény-megnyitás! I
püalk&nd napján, folyó évi májusi lió 11-ár,.
- Lapfíirdök - aezófforrások -
„BUZIÁS"
fyógyfCLxdo
kassaié a 8s*a. fyrsiiet giksslaas m rwswnM *aéé-forrásokksl kltlnl aslae ét Uásg sewrséfMUed,
teininy/MUd, UUrfMM ét tiafyéfpinléiel ét
imiááiil. Hi4sf-
ITé-S^lA
kittatl mMenysl tlriiféitjw^, áMk iiisir ás M kant, homok-, W- ét tttebaf, méh- ás teafáin st, ténéi tiyslsr, *át
ttzMUUj. M«Jw-0*t*W . veaeN áüsaáe Teaesvár, ngj L a g e a. — Tánahssalk as áHsaáteál. Imrtilhiá Uváaetn l*cr«
HréHgnalliti loatáMa
Nagy-Kanizsa, vasárnap
Zala. 42. szám. (4. lap.)
1894, május hé tf-da.
IRODALOM.
\'lapaak • rtialákaa laaaerletctt
— Kuruzsoló asszony. Horváth Jótaafné a.-kamuai lakói szabad óráiban a kuruaaiáatal foglalkozott ás ebbeli tevékenysége leginkább nahát kórságban aalődőkre terjedt ki. A rend i őrség tudomást nytrvéa as asuony üzelmeiről. »«k. lapnak hladéjásál FlkekalHlág kíváncsi Tölt megtudni, mfképen „gyógyítja" ez fcáayvkereiktá<sé>»a megrendelhetők
betegei", melyek kött egy örült leány h volt. ____________^_________________
pótya^daál a legiöká Mlék a-beteg kaja, (—^V^^TT ^JT^^T^i^ mely olvasatot! viasakkal laöntatik, bárom mea ha nmj Jtm tniiiii vttsthf.Butiajl, gyéből Vett aayj(31ddal ŐSMBgyurra, Sgy viaxél j<H>t"éj I>a;k» ekkliktlktu Maya aikiéisfc. a a „Kawl telt tál alá tétetik. Mindezen dolgok teraiéaae- í öff. j^"!,^\'-,/. lesen caak ima kíséretében végezhetők és legalább 80 ,teU** \' HmtmU* 40
ia „7 mi atyánkot*\' kell a betegnek mondani: Ezen ( — Taaaa HIMIr tat« kihaaiajiiaak képas át» „tddig kitűnőnek" bizonyult gyógymód ara ké- kiadiiáraUrrfit aMBsaM tukaar Vitám BadayasM Wajrv-
peste ugyan H<*«áihná jövedelmi forrását, mert ■ í!**"***^- * "T**** ^ *
r. "*r ,_... , ," .r7t. k :__»> _aééat H0 a mBvtgfcaa tartásé Ui Mi dinltaai.
r«ak saok (ordaltak hoz-á, kiknek aincses péntök, „lk kMMU ^MaM t-4 Inyí fai£bbel ftssttesüfca/ hagy orvmt huhi-mataik, de azért egy kf* s* irt is kr. HamMkai* aitlia jpp Utr,brM< habot, Ka/tat, zsírt éa kaaoanea>Atkat jövedel- áWL
Ti i^^u^^^\'ítikrtík^^:
■ár. ko»y Hoffáthné ■ttvásrete sunyira lened\', j ^LuM uda* «WNa* . Métrt <* a atTatatarsc" .hogy nem volt éppen nflkségw a beteget látna, |/íi t«rk»«teit • MWaSwt a aagyar sékaak mwtaaakit elég volt nekUy h»|Brt, Mtvtytl a fentebb nalr-teU kókus-pókua históriát végezhette.
— Zalavármégye Utaéfí éa kőrjegyzőiijek éaylWa 1994. ppí 29 ári d. e. 10 órakor Nary-Kanizsán a városháza tsaáesteratébeu rendes éri körjyGIéaé\' PíHya\'. A kősgylTéa tárgyai Jennak :
Vasúti nenatreml
-—r- Kaniaaa állam áa.
kagy Vágynánaic MlraN WayíT kteítt caak cgv Es na, aUask MaUt|r« kttajwtk aláf rt«M ts lagjoblt d(»»ttó«la»y. a .Baátfaatt Batár * Zaj aaa a tsNafi ktMra. aaa a Wríibta kiaaftaM átvatké-pakn kbatkaaík, kaam italijéra kitáavéa as „taléa, tv knttk«l| la aaaka* jataét, alatta alalln kaaaia It ralin irt attMkbital, Uráli ílrttrtoWMt t) kitlaá méf-ireéatai b*IMlattal jalaaík wt ItKÜt M iNMfl K .»*• g
fittkr wicaiév IfcA matt ékságjfiA^iyié\' jtipm ÜBIi^üMiitliaik in it Ip ii~ kllte .faMkathaa-. aak tilulva\'áiB éa Wteíésítéae. JLAz 18M, azámtdá., martesgáláiiTÍT A. Wívi kSp
magvtui^tása, ... »»•-1 uaáaa bttaa atfirar ■ laiaiaashéwa «*aa aattja aMaH-,
ségretés mégállapilásí. 6. At alapszabályoknak „.^a, ^ » naVtit aü^raik kaWakMáara a arait ülés XIH. tárgyára hozott kátgyöléal ha j aWÉa aihtai as itfapal aarakal SaatnaaMja IMj | táratai ertelatébeai m doaiiási. 6. Bevehetetlen 1 ffütkaan «>at. 17) Mh*x aa tüBaa,
tagaágt dijak iftleahe ko-atala tránii haiáretai • 1 6<t\' BSS * w «»!• lm a
hozatal, 7 A Uaináth Agonioa, — és a 8. To> _ nnMl
Mlhlwk. BaUaa Hmm Inttm
roatál megyi i jegj s 4 szak tanfolyam léte, — a\' .TiMlaáaja li BWIftaHiS tatow mali mull kus.yfiles napirendiéről az előadó k-V Öadat, aatybaa iníkiamaim ha irtat a jagrt-
jwjő ar betegségé miati levett indi.ványok tár- i
lodttláa
fiatarfrlt
É r k e * é a
Zaalaa*r«
-áj O | I ijl 1 Í! s
kz, v. BB. y. 4Í42 JliH d. a. tar* gfc t. 1 11 11 Jft ragg d. u.
flf. V, V, lljio 6 60. éltei ea<a «a. *. v.l, ti 7 II M rag
W*g 1T«
v. Ö105 r»gg « v, S 41 v.- t|oerj étil x r. t\'il Sat\'lváal v. 6 16 d. aJ v. v • Oálffgg Béaaaa. vi 18 46 éyeifM- 10,13 a»u
fi ro
30
Harci
«y. v. 61raggita. v.| t jfiojrsgg p. k.; 10: — jragfW »J 1 |N i a pat v.l ti — lét talv. ».( 0t-áétethr
p* viiin»i<Miw. tijwiMjiw
aa w
4 67 reg,. Mvi 9 .40 rapg aa. v. 11II A, a \'f*!4 v. ti 34lejjel
gyaláss. 9. A nagy kaaitsai járási jagyső égy lat 1893. október 16 áa M.-keraaziuroa iartoü gfölén jegyiőkSoyvénák b\'mulatáaa. 10. Aa or-iiágoi központi jegyről egylet 1893. október
29-iki kőigyöléae jegytőkSnyvének bétnu\'aiána.___
11. ihnsIedU\'f Jó/sef rgyleú főjseyzőbeizámolójitlatg m aiw kell luftul? ctii jalntése az ország r kö\'ponti jegyzői egy atikt-m**\'!! mUt Macs, aija Ma tU air 1893. ok\'ób r 29 iki l özgyülésére lortéoi kikül-
, kaoaa kas, aalf afjaa rifáf a naklli llltult (ánd, \' AMcs atcaa 17.)
| — Bao kall Blfisai > Bt a ktrta kfWktataiJa alt ||i |»alaaatajukU. aftar a QlaltirtHi M^t liraUaalk f ba Mart a jó gaaiaway aM(tártrM a koma UH Iáira jó altn nakatt gondolkodni. Km a kliltai Jígjohtnui f»-|ám|8j|~ ^jHÉMnfi MMfcj1
Ijjt Urt l|
Itatt klaéáakaa fog anjllittl á kSijrv Uaal 400 neffk
j -ttj-7 ■ . 1 tirtalaua la In cstaM kMakaa 1 M lttx, UacnadaHrttO
dltése tárgyábaa, 12. A «üá|tp»rcegy« (egy- I4*at Mér k«.yrajaaá4**aa Uagrért, ralaatat alaáat W- , zöi egylet által oratázoa ifluv/Oi egylethez felter | tatja kieytktrakaiétks. jasttiti s ez által véleményezés végalt kiádotU
TÖRVÉNYSZÉKI CSARNOK.
a helyettesjfgyiQkokievetéBekoríiágoiérvényre} emelése tárgyában! memorandum bemutatása. 13 Jalaatéa at első magyar általános. biztosító tár- j aaság részéről-a megyei jegyaői nyugdijilsp ji-1 vára felajftnlott 49 trt 19 kr. rzer/éai jutalékról,}
14 Jelentés az oruágot jegyzői árvaház alapja Szándékos emberöléssel vádolt Tubikaaerz lg javára megindított gyüjtét eredményétől. 1.5, A jnáct elleni böafigy a Curiától részben helyben kötgyölén 24 órával inegelöaőlag at alnökaéghea | hagyó ifÁattaL
beérkezett indítványok tárgyalása: 16! Ai orsti- Hivatali sikkasztás \'kanlettével vádolt Koaai
Felelős szerkesztő: Dr LéMI II I L Laptnlajdonot és kiadó i PIICIIL PÜLéP,
NYÍLTTÉRI)
lakás atl|l». BÜkMaaéé riaiaiátkai (atatlgr 410 kUSaUaé Ai|kaa) aHawakáat 7S knal B fit «8 kría — vataaial fakata, MM* t aateaa talyta tlailik 46 kiUt II MU krt« aaMH — Ha*, kaokla, csákaa, i ltl|ts kaiaik akMakaa falat-iltjM *"• T| -" - TT* *• *1a Imii ayalalbaa) aaálltt Noatablr- « váamaataaa a artvkl ■Hl ■ Iáin lakására Biankin «. (m. kfc aé-»ari •UHU) aljiaulia Bkslskkaa auiaa
pMalHéatént .kiláttaia — Mik at lakra 10 krti a»rtiillt|ilk B lm Útra*
(Mstaaéé,
m
gBa^igyrtUgyUt-um. éii TKftyyaiww Ut. tag megválasztása. II A kötgyö\'ést 9 Órakor a-i választmányi filéa előzi meg. — A közgyűlésre szóló meghívókat Fiiaaezy János, megyei egy leli elnök éa Neuaiedltr Jó/aéf megyei egyleii jegyző bocsájiatták ki,
— Kereskedő Htok mulatsága •gi kereskedő ibtt "
Asalaegnr-ŐBképaö-agyleie saját
könyvtára javára Zila-Eg«rszegeB, 1891. juaiual hó 10-éa a kaszaházi kértben tekeversen.)nvel éa IBsijátékkaj egybekötött zártkörű láncmulat-ságoi rendes. Beténtr-dij sxemé\'yenkiht 70 kr.,1 családjegy 1 Irt 80 kr. Egy lekfjegy 3 dobásra 16 kr. — Kezdete délután 6 órakor. F«\'.filfise-j lések köszönettel fogadtatnák éa hir-spilsg nyugtáziatnak. Kedvezőtlen idö eeetén a lánc-■ulatság 17-án tartatik meg.
— Majálist randát L hó 27 éa a baki önkéntes tűzoltó egylet felszerelésé javára at erdétz-lak melletti ftgynevezeltlillemíle vö\'gybeo. Ugyan-eaak mai napoa a tartja balalOB-ati.-györgyi|t&z-ottóegylit mtílatvágát.
— Mai számunkhoz mellékelve vauik l. olvasóink Mayfarth Ph. és Táras gazdasági gépgyár prospektusát, mely atáatoa elismerő bizonylatot lartálmáz a „Syphonia" Szőlővessző éa növény-peraitető kitűnő voltáról. Ajánljuk a gazdaközönség figyelmébe.
— Ozigarettapaplr, A legjobb minösSp eredeti francia „Cartoueht-Etquiüti\' cigaretta-hüvely kapható Fmchel Fülöp könyv- és papír-keretktdéaéban Nagy-Kanitián.
Jáuua ellaai MaBgy Mgillhizlató tuiattrl.
Satyos testi sértés vétségével vádolt Peraovieit Szabó Byörgy elleni bűnügy a táblától helyben hagyó ítélettel.
Lopás bűntettével vádolt Kogolbaaar látván at. elleni bűnügy a lábiától helybenhagyó l!é
lettel. __
Sülyöi taati aértéa éa ikágánlak iéHSTnsérl? 1 téaik vétségével vádolt ttori Gábor st elleni | bűnügy a táblától réstben megváltrtztató ítélettel Csalárd bukás büntette és télkea bukás vétségével vádolt Csakaturaer Salamon eleai b&n-ügy a tábláiéi megvál óztató itélettél,
Magái) illetve közokirat hamisiiás bfiate lévai vádolt Povics Jó«sef éiVígh György elleni bűnügy a Curiától megváltoztató Ítélettel.
Kollárics Mária ösv. Nóvák Mihályné at. fai | perenkoek — Zertu Albert alperes elleni ingatlan tulajdonjog a a jár. Iránti pare a kir. táblá-me^váltottalö ítélettel.
JárABblrtwáij\'Uoz leérkozott lléletek.
Beki Polgári Ferencnek — Molnár Jóssal elleni iparé kir. táblától helybenhagyva.
Ötv. F\'iaehl Fülöpné éa társainak — Kohn Lajos ellepFpere a kir. táblától p^tlái végeit. Dr. Metniedler Antalnak — Méhca József elleni
pere a kir. táblától belykaahayysa.----
Kanissa városának — Strém Bernát elleni per» a kir. táblától helybenhagyva,
Blau M. fiának — Springer M. elhni pare a kir. láblátil megiáltoatatva
Uyörgy Károlynak - Tóth JóimI éa t itleni pere a kir. táblától helybenhagyva.
Í5y Odüt
^Tjrilatlcozat
taá. aiiswtaasa Ofd
Hjnj/ ftíŰM portai UtSM, mtnl jftjUmrfuffií/U piaemi latos uotgabíffi mr a^éwMja, — aaái-rhtt TMmt Lajta k Baranya* Ma, mimt BmM Gyula /Mr&iU IMt mfiimttjm^ tt**nl kij*-lehtjiik, ko/t a kMU fenhryi braüleiM< % a locatjioi szabályoknak Itijmen wuf/thtttsf végkép-ftn MwMHttL i ii i. 1 ■ -H
Kdt fíteti*, í$»4. méjm TI.
Dintzos Lajos a. A Öa«f JMUj i.
DmrmnyofBtm a k fiaraayay <M<aa.A
Sürgtay. •
.A. EICHTEE-féli ©O atlvéu és IS lékéi Allé
óriási
amerikai lovardája
a jövő héten Béeibél-Badapeatre való átalaztábao, városunkban a zárda-alcá-
ban ledéren ©loöLCLátSt fog tartani.
Cntpén elsőrangú különleges mi véstelek bemutatása, valamiül a l*g}M idymtott lovak sUmmtim.
j. \', V^\',/ "\' I i,. .,„ I ,1 --, r A\'l-t \' , \'.....\'.. "\'.•.
[ • ravatkaa ktaUttakfat aaa aáIM atgára Wk-
I Hatan a mark
Nagy-Ksmzat, vasárnap

Zaja. 41. s*ám. (&. lap.)
UÍ34. m*ju8 hó 17 éa
" ELSŐ NAGY-KANIZSAI CtP- és KAXAMTÁR, VAS és ÉRCZŰNTÓDE
Mag y-K a n i z s á n.
Tisztelettel értesítjük a nagyérdemű közönséget, hogy b e I f k • at l Citeagery\'Htesábaa újonnan épült gépgyárunk üzemét megkezdtük — Bátorkodunk alább (elsorolt gyártmányainkat, melyeknek asakaserü éa pontos kiviteléről a.teljes jótállást elvállaljak, a I. c. közönség becses figyelmébe ajánlani: Korszerű stabil fbyipek, Glentftnytk, gaadaaá|i éa iparvállalatokhoz, Seiraltyuk és frakm&k. v (
Siritl és siritS berendezések,
Aspiratié ktoriUék, EUmelegitSk,
KWmirtk (Tranamisiiók); OSzkazdnok a legjobb aserkessiben.
Tápviztiutitó készülék,
Vtstartányok,
Vaskemények,
Mtúambermdezistk <s malmrietek. OSzcsépUgépek, ..■./■•
CsépliiépíkHA i* jlrgánybsjtásrá, * Járgányok, .
Síibadal n««ott .Tátra\' sorvetS-yépek (legújabb sserksieiB).
Darálók, morisolók, Szecska- it ripaoágó^iptk, Ekék, Kxtirpáterok, Liémpik, halmozok,
Etnfiril es Boronák, valasslnt Észmá—-. féle gnáMégl gépek és mb-|Mk.
Minden e szakmába vágó, bármely j»vitáaok ia a legrövidebb idfl alatt a legjatányosabb jro n elkészíttetnek.
Kiváló lisltelettsl
X3C5.xscli.el Ede *m rBa.clinjra.cih..
I fcaranoaa-ioo.ooo -tru pürdatménjr.
A »jwtiy»>*ri u iliaa kiimkiflk
—;-lu£ • f tX 1\'V^étMl
az állam által garantirosott hamburgi nagy péna--sortyálék nyeremény-kilátámin való részvételre; a mdyen lO milttó 462,425 márkát okvetlen nyerenl kell. Eseti előnyös pénzsorajátéknak, mely rendase-\' rint csak 100.000 sorqjegyst tartalmaz, ayara-méoyi s következők: Aflegnagyobb nyststitény esetleg 500,000 afca.
ÖOOQ m.
Jutalom 300.000 márka.
1 nyer.
-Lnpt
2 nyer. 1 nyer. 1 nyer. 1 aysr. 1 nyer.
-t
200,000 m.
lffiMXXLta,.
76,000 m. 70,060 n>. 66,000 m. 60,000 m. 56^000 n.
-nyer
1 aysr. a 40,060 6 nyer. á 10,>00 m. 3 \'pyer. á 15.000 ni. "26 nyer. á 10,000 m. a melyek néhány hónap alatt 7 részben biztosan
66 ny. á 106 ny. a 253 ny. á 6 ny. á 766 ny á 1237 ny. á 31 ny. é ISOay.a
8000 m. 2000 m. 1500 m. tQQÜ m. 600 m. 300 m. 200. 160 m. i8-nt
7992 ny á t27Tli 10648 ny, á 67,40, 20. sgéssben 66,400 nyer.
Az 1 főnyeremény kitesz 50.000 márlir 11 ■osztályban 55,000 m emelkedik, a 3-ikben 60,000 n>„ a 4-dikben 66,000 m., aa 6-ikben 70,000 m., a 6 ikban 76,000 m, a 7-ikben 100,000márkára és a 300,000 márkás jutalommal esetleg 60<M)00 márkára.
As els6 nyereményhuzAara hiv. megállspilott ára az egész eredeti sorsjegynek csak . 8 Irt 70 kr.
a fél ~ ---"»-----T —— 1 Irt 86 kr.
a negyed > » » . — frt 96 kr.
[beleértve a német birodalmi bélyeget.
Minden résztvevőnek a húzás után Islssólilái Délkai azonnal megküldöm s hiv. sorsol, jegyzékei.
Az állam ezimerével ellátott sorsolási tervet, a melyből a 7 osztály nyérsménysinek betéte és el osztása látható, előre ingyen ssétkflldőm.
A ntjerminyphtzek kifizetése ét atétküldése az érdéksitsk részére pontosan és szigorú elhallgatás melleit közvetlenül általam történik.
«*» ftpájfcejút jwluiéllj ngj M itjli Unk.
I végből a megbízásokkal, a hatás közelsége trilaU ~ lehetőleg azonnal, de toakéaflkk Htfés •évi junius 89 lg forduljon bárki bizalommal."
HECKSCHER JÓZSEF
kaak. 4a vMtt Ináijlkm BáSltiat
ti»rré»ys«tk j^ekkősyvi helyiségében fiaekl Pál és Jtapoeh tffola frlpérésl bgyvéd vagy helyett aae ktebejőttével negtsrtsndó nyilvános árvsréssn eladatni fog. Kikiáltási ár a lenosbb kitelt beosár. Artsreast kieáaák tsrtosnsk a heoaár lQyál kásapánabsB VS«T ovsdékképss papírban a ki*
MMMt kásák*listsmi. • \' :---
Kall N.-Kaoíiaáa, a kir. tvaaék mint telekkönyvi hatóságnál 1894. évi atároioa hé 20-lk nssjás.
M I K 0 8, 114. l-l. sltedé.
1606. m/tk. 1804. > . * -\' J
Árverési hirdetmény.
^ A nagv-kanítaai kir. tftrvéayssék ikvioaalálys részéről ktizhirré tétetik, hogy s nsvykseisesi tákaiékpésalár végrebsjlskóBak Hoffer Gergely ée aeje Dobosi Jósefa vésrebajtáat szenvedő nsfy-ksnizsai lakósok elleni 260 Irt töke, ennek 1892> april 5 tői járó «•/♦ késsdeloai kamatai 19 Irt 6( kr. psr, 9 irt 36 kr vbajtáa kérelmi, 8 frt 85 kr jelsnisgi, továbbá a nagy-kanizaai segélyegylet asOveUesetoek 100 frt tőke, ennek 1893. aogaasias 28-tól járó 7\'/,% kamatai s s lejárt ka—Irt TV.V, ksistai. l7 M lQ kr. psrbsl^e Irt 40 kr. végrehajtás kérslmi a s sasg faltáért-Isodő kS tséesk iránti végvtbsjtási ügyében a feaioevneit kir. t6rvésyasék terOletébes tartósé a aagykaai.asi 866. aitkbea -f 396. hris. a. .\'elvált t 613 frtrs becsült ház és belsónég
18M.
évi JnmIns hé lft-lk aspjáa 4. 10 énsh*r
1t jl. legujetete 11
férfiak részére,
kik ifjúkori Hűik fSofsMéatstéa vagy kl-| casfoofó élstaód iolytán ehmtetl, esgv /fpmfétti férfi eriben, Mf folyást™ ssenvad-sisk as oestrák Mgyar birodalomban Is Franosiaorsakeban skab. gyógykéaaQlék (a ssMm hordozható) (mhaszudLUra s lefbit-lossbb hátasa. Hírneves profeasorok, s kft-aBOnetayilTáaiUaok asrei érdek nélkül ajánlják saask haaaoálatái.
J*saMkrf 10 kr. bMpf mmkiUkt Mm bér-mtmtM küld a fsUutálá és uakorvs
Dr. Altmaon Károly , -
■ács 118 -16
VII"/. MarlahilferitriiM 70.
Étit4k U TÍU«lk«iék
Hazánkban a legrégibb és legjobb hírnévnek Brveodö p - „OtS Sümegi Métz- ét Téfiagyér" — ajánlja legkitűnőbb minőségű aairdás kibe pormentes Isgklaééaabb
fehér, diraboi Biliét
I bármely mennyiaégben : taljaa vassti kocai-rskományokbaa va<y hárkeva is tisga lyep szállítva.
Bővebb felvüágeshéaasl és árjegysékksl \',82 . készséfgel aaolgál
FlaA snmejtí Méaz- áaTégta-Oyár
-iCiieii.-
! I Fürdői^ény-megnyitás I!
p-CÜ&kcdakL napjájo. folyó én gkáJiT Ixó ár>.
- Lápfürdök - aczélforrások -
„BÜZIÁS"
kaawM » Ssaa, fjrawÉ Sriiwatak ta Fjr»»»rUt Matt-forriaokktl kltka* aatae <a kláa( tmteM/tnUM, mm u InóntfMmd, IStft/li\'JM * tmM ífirf<p-titffinMeet is kniy.
ITé-SÚlA
kitlat nttolarayal térasoéiyáff, Oilt sjnmtr éa M Annát, kamat, W- és aawka/, mA- ti khsíykurut, tértid rtHámsnséitknéh mfSmlmtát, mwltáyi te, h)«"w, teáe Usnkf is tfóMeuJf\' stb.
riiéslékaj: Kajaa-Oktabw. - ■■aéáa ptnlknU
null tnimés T«a*»*4r, ttp L i|il -TámakMaik aa Mlaaitiall, !■■ iitéaik kMáktra t^ra.
ráréélgaagsllitg Baaláata
T
NigT-Kknipw, vasárnap.
Zala 41. szám. lap.)
18M. május hó V-iS,
Kérjepcsak „ZACHERLlNT
mert ét a leggyoraAfcyHá* lafM/.tofli^b<iti mfthai|g ftwir míndeuflemft férgek kipesaiItánárfc Semmi nem ^CÍk/"\' \' ""yi^\' \'. • jík • P í • -
bi^ritMe . -.r—^r 3<IIa,pla.a/fco:
ff
jobban clér> hetlen erejét és jóságát, mint ópIAmI elterjedé-jénekjrtwe | aaely szerint nem létezik egy második szer, melynek forgalmát, gp5
mmm
legatabft né ,4tány tuczat-nftf fgfm nem mafná
Kérjen a ionban riímdéff.?: k or Irptcttirft
„Zacherfln" n*vfeleHél<rt-tat mert minden mánériék-telan liasdrit i vánjr Fm
Sa|| KaslMle: Deutscb és Ebrenteld Fattlhnfnr JózaeJ . Slráa éa Klaia -Schwarcx és Tauber Armsth Náihftn ifj. FiscKer Féréncz Karton és Hokrr íf). Roseuberg Miksa Fleiscbbacker Jóaeej Hosenfeld A. és Fis
: Btrinov. Katiin ann 1. S.
Oáktomj ám Slrabié Tea\'vérek tireoer ?*«tvéi*fc Ueiaricb.K\'kw Oav. flflrfoii L.-
4\'au rg*a : Fried Albert Kreisjer Géra Schwarz Rét*.
Kentkaljea : Laskay Ernő Wunseh Ferenci
Márton Mér_
Agótföa Z-igmond O.-o.raán Pál Sebleiffer A; ~
I.-BéeN: \' Nandrassi (íeutáv.
Ptrlakee t Soslerios Pa), . -Kra marién Viktor.
Zala l^traieiaa l Kaaaier Sándor Ftosembal I«T" »Sbia«akT Adslf Sav. dr. Unger ufireit; Viitnos Wéiss Jónás utóda és Reebnitier M inkiit
Ax Hv«K^b\'Arn: 15 Irr., 80 kr., 50 kr., 1 és S frt; a Zacherlin-porszóró-készölék darabja 50kr.
KOTZQ PAL
aÉPÉMfNÉKNÖK
Budapest, UHötót lt sz alatt.
Kr Ferencz-József császár-íürdő Tüffer
Alsó-Stájerország
Déli TaBut-AllomAai. Taffer mezőváros,\' nappali éa éjjeli gyorsvonatok. Meleg fflrdók J8*\'t* Celsi ns,\'rfljöMatldflk Óta ismeretes izlllet csuz, köatvésy, sói bajok, nebé* üdülés síb. gyigjri-táaártr A biraevea, Itidefc h\'aiásos, homok-tttrdók réasére kttlPa Ah-dfl építtetett KnlOa vtdék, ásriyébos park, villamoa világítás. Jutányos árak, teljes ellátás ia, májas héten 8 8 trt —poriként, és személyenként szobával egyfitt.\'
\'— PlrdáervN: lehlaperlaahefl dr. KIIter I.
— iíwde yvizek szétküldése^, —
Íjat) »V„S 8</i la 4 Uwejl \' SlAfilOt (AfinéMáNII.RTKHKT (889) lávákká 4, B..0, 8, 10 ia lS Wanjl
sines gözcséptökészleteket,
>ii«i Malmarátékkai. atiá aaaUitvoi ée rebdlilTfll atcr MSMS roatákkal, árpMJáaéval ia TÍIaaaWWf«rr»l,
Fa- és szénfUtéall és eredeti szalmaftltő gízmozgoxiyokat
■C. Továkbá m. ««B|ZTT A SORS MllaalkiUtlaa 40 •/, llMUurac ■•|t«ka>IM.
COMPOUND gitzmozgonyokat.
■ !!UEAKHAK!!
rtysngdlt férflerónél kiváló saolgálatnt " lasz a ea. klr. a<Hbada(tnasoit ,,yatói-pülm*kéuálék" ttnhuafoáU\'ra orvmink ál tel égést Európában nmleaen ajánlva.
Volta tanár mddsisre. Leírás boríték alatt Hl kr. levél leyy beküldése ellen. Kapható; Augeiafehl J. elek-troteebnlkaa éa es. kir,< aaab. tulajdonosánál
■ B t C L,
^ Sekalemirtmf |g ■■
2 aram 13 nkl urán

> <aa- ás
akati
SSL
Kwizda-féle-Jl
Korneaburgl marha-táppor.
lorak, ■iiimiii, éa jakok uáaAa Z(4aa dobosul 70 kr, - Hl éikiml SS kr.
wt
Mattaak allaaert km4fw4l taailkUiaaarlkal kiwkW watMaakM. Zroéatt uiorlkal nln 1411 > np 1 14 MhfMra alkalwkalé .onl,l»ili lirfNl.ji wartaieá |l||kil S *MnmI klaafik VH1*).
J«lán/osárak t-Kt\'tlf«*lf fofíAlélok!
yinaa*u na» tipgafr Horgopy-PaU-Eipeller
alaavMia alatt Igen jó blniévnek Urvund.
laan mdalomcallfaptté MSnAlia yalamohnyl Uaninj, caáa ia la|aaa(|aiisWa aaaavadS eKyí-aakaak u utói) legjren ^áuéSi omÜketétbo hoiva. Ina tlnktum már la év Ma, aiM laOMegblttiatikb Uakaar lilUlííuonun kwlvolt ia omióltogv* mit tA-Vabttl ajáatáan mm\'i iiereL
Owtkíljr ira, tlvoHönkíiit 40 kr.. 70 kr. vagy 1 tSO kr. nfyootalaaolMüi ti ItMM tant, «mi UM kátlaaarmk bwionMt Deváaárlia alkalmára! 1 „Ilorggiiy" viéjMTr* Sgyalaoéf, aabon •táaaatM aájaüak, mórt St a vma BaainajvfS átlátott Uydgík Vawülak. Ha > valódi IW-b^/k kaikat un jrpbts kipbsW, akkar fontul\'
\'a " \'
Háá
a gyártók gyiayiawáláhllí Rlektar ifr-intn j* mm mtímW Ptá-
\'HJ Tbtk Hmá nifflriiilai
40 év Ma a l»gt6bb latáUákaa kwilalkaa. itvágykI áayaál, raaai f lirtÉaail. vdaaüat tataaakaál a tal javttáaa a a taiallk«paaaá| Matáaa oálJáMi
H UUt
«M>tk aa. éa kár, romin Ur. udvaH aaál
, ind krrüuii tr+tj
KwItda.félaKor-1 «a«rtáritiao nolbttrgl lipp.tr.
Karaolkarfkaa liéea «míMí
Vatéái atafcág-kaa gjétjaaai lárakbu éa dro^etáktil kapUké
Wymmu JftLáíir PulOp laptulajdoiLáiiál Ntgy^Kamwáu, 18ÍÍ,
Építési telek eladás.
A helybe\'i újvilág utczábaa, egy 520 négyszögöl teriedelmii üres építési telet . eladó.
Tudakozó^batni: Eötvös-tór: 524.. sssítm földszint, m. j
43. szám.
Nagy-Kanizsa, 1894. mfyus 31-én.
XXIIL éVfofraa.
lnrkMitMf i
f j. , 11 g i Oltap-Ala Mk ~
lét I»llmii • lap mM iUh rowikMH wtatm UiMa;.
hnmkiln Iratok taak ImmM k.uk-Ml ftpdfetatk •!.
ZALA
MaaéM»aati> nawfeMMat\'fMtááh\',
KMnMi
ktMMart vtauu.
Sfftt $zdm ára: !• krajcár.
WLAltUrtM Álil: ktotaitttMK «s*a-a» rutm • lan ÁM-k.)
r» isTT^^^^ i Imniii a taw (I M M kr.)
Politikai és vegyes tartalmú lap. mimmtmkt
A Nagy-Kanizsai- éa dél-salai takarékpénztárak, a Hankegy esöiet, as Ipar- ás kereske- . ~
dehnl bank, a Nagy-kanizsai segélyegyiet-stőretkezet éa a Menyei takarékpénztár.
a „nagy-kanizaai malátagyár éa safosóds r. L" hiwlaltu kitliayi aM rl ^ -■ .||T
i i ——— II i 1 t*Mik«ék FbaM
Megjelenik Natty-Hanlzaás heteaklat k é t ■ a • r ———---------traainaajp £ü i«aiitHMakj—--—-
itMf Mar* In.M,
Köznépünk és az egészségügy.
(—) Régi dolog az, bogy a legegyszerűbb igazságot a legnehezebben fogja fel a nép. Vagy a megszpkottság vagy az indo-leotia, vagy a régihez veid ragaszkodás egyaránt süketté éa makacac-á leesik u igazság befogadására, a helyesebbnek, a jobbnak elismerésére és kóvetéeére — A* újtól mindig idegenkedik, ha még oly kipróbált helyes ia az, meggy ózni is nagyon nehés, s ha már beiátni ts kezdt, mégis nehezen adja rá magái. De aokszor még olyan dolgoknál is bizonyos makacs ellen-kedést fejt ki, a melyek egyenesen javára szolgálnak, ragaszkodik a hagyományos szokáshoz még akkor la, mikor a maga kárát látja, — annyira megrögzik benne a asokAs, melynek halalma van felelte. Ha miatta baj éri, fatalistikus egykedvűséggel tflrí, ha szemrehányást tesznek neki, azzal védekezik, bogy annak agy kellett történni, az ember nem tehet ellene.
Népünk e sajátsága sehol sem tűnik ki jobban, mint az egészségügyi intézkedések-, kel szemben, melyeket valamely ragályos betegség esetében a hatóság tenni jónak lát Tudjuk mindnyájan, hogy hazánk egyes vidékein némely években mily óriási mértékben pusztít a difierit is, ez az irt totós
j betegség, mely a.gy«mekeket ugy raegti-j sedeK; némely vidékről éppen megindító ] értesítéseket lehet olvasni a ragály iszo-| nyu pusztításairól. Os köznépünk saját ká-j.rán ia ritkábban tanai. Ha megszűnt a baj, hnegstratja eltemetett —paUH, s* lakásban a a lakás k&rnyékén marad iámét minden I a régiben : átengedi magát ismét a slend-
riánnak, a kÓzöftyoak, a ha a báj BBgt mmr világosítják tt arról, ho(f olt kafl
megj elen, qjra oly tehetetlen vele szemben, mint első ízben, a a ragály újra szadbeti áhtontair. Padig a hatósági egészségügyi intézkedéseknek oda kellene irányulni, — hogy nemcsak akkor, mikor a ragály már fellépett, kövessenek el helyesen mindent, bogy azt elfojtsák s tovaterjedését, elbara-pódását meggátolják, — hanem a köznépet (el kellene világosítani az iránt, hogy isit tegyen és tehet a baj aellósése szempontjából, a mit keli lennie gyorsan éa mui-hallanul, mikor a baj már megvan.
Jt ki köznépünkéi ismeri, az jói luc|ja, bogy a legtöbb esetbea orvost aem hívat, a s mikor hivatja, akkor rendesen már majdnem késő. — A bajt nem tartja ölf"
veszedelmesnek, innen van as, bogy a legra-gadósabb betegségekbea » nincs kellő ériéke arra, hogy a család tagjait a betegtől elkülönítse vagy tAvol tartsa. — még akkor
érzéke ataea oly mértékben kifejlődve benne, hogy es némiképen gátat vethetne a ragály terjedésének, ha egyatai bcfeaa-kelte magát. — A hatóságoknak minden gondolkozása meddő As biábsvaló fog maradni, ha a köftféjfSéf alkalmsa eszhőaök-kei nem képesitik arra, bogy A mennyim az tehetséges, maga ia védekezzék, ka fri
tennie egészségéoek megóvása céljából. — 11a est tudná, ha mdoientiájái lekuzdhttné s ss életet jobban megbecsülné} a hstbaA-gok kevesebb esaköaökksi a a siker tdbb biztosítéka vai fefelbetodoek meg a rakjak háruló köteleset! ségeknak.
Hogy mire képes egy hatóság erélye, — tapintatossága; — azt nálunk a legújabban Kis-Kanizsán fellépett bimlőjAnrAny bizony Ugatja, mely csak azért onm teqadrtt tovább nagyobb mértékben, — mert azonnal meglétettek mindazok as intézkedésit kellő mértékbea, melyek szükségesek voltak, a egyszersmind a legnagyobb erélyiyel végrehajtattak. Art hisszük, bogy nagyrészt ennek kószónhetö, hogy Nsgy-KanizaAn, A hol az iskolás gyermekek hivatalos rendelkezés folytán beoltatnak, még eddigelé egy eset sem fordult elő, - a remélhetőleg nem is fog előfordulni. Ugy értesülünk, hogy
sem, ha elegendő helye, van. .A tisztaság la hatósági intézk
edás^JC
is-Kanizsán ia gá
A „ZALA" tárcája.
A nők művészeti nevelése.
— A „B A t A" • r • á • 11 t á r t á j s. — Irta: W. L
(MyUláa i> véje)
Nincs nő, akiben valami iránt kOlöoöt előszeretet ne lenne. Egyik szereli a virágokat, a másik az olvasásban találja legfőbb gyönyörét, a har-
madik ügyesen rajzol, mig > negyedik, ötödik talán a zenéért rajong. Nos tehát, a természet ujjal matat a térre, melyen a legtöbbre vihetné és amely hajlamaival ia megegyezik, kedve ia van hozzá, szülői pedig, mert ut akarják, hogy,.mindenhez érisso" épen kedvenc tárgyától vonják el.
A leányt, aki arra van utalva, bogy felnőve, önfestartáaáról .gondoskodjék, zárdába, intéaetekbe adják, hogy tanítónő legyen belőle. £s ha csak "erenesíjere hajlama nsm egyezik szfilői gondolkodásával, akkor fái már előre attól a perctől, melyben valami állást foglalhat el és élete végéig, tanítványai nem Útnak arcán mást mint u elé-ledadenaéi kifejezését, ő msgk pedig szerencsét-•vnnek fogja érsani magát. — Pedig ugyanul varrni művészetre taníttatva, melyhez kedve, tehet-
sége volt, talán igen boldoggá és elégedetté lehetett volna ttani •i\'r^i-\'r.T\'-T ,.,. .,
Hiszen tanítják a léányokat művészetekre — mondják némelyek, hiszen akárhová megyünk, mindenhol zongoraszó fogad 1 Epen ez, a zongora! Ez ia ujabb bizonyítéka annak, hogy a divat aaab elénk mindent éa annak áldosnnk Pár évvel, sőt évtizedei a cornm il f**t neveléshez tartozott, s leényokat zongorázni tanítani. Nem kérdezte akkor egy mama sam a kis leánytól; van-e kedve zongorázni tanaim, vagy inkább más hangszett Tálául ? Divat volt — tanulni Mfettr~skár u abcét! Most már szegény zoagors igen „elcsépelt" i nagyon is aokszor ItafpiU) hanpser lett divatosabb versenytársai a cimbalom ás a heged0, A múltkor magam hallottam egy gondos anyát igy nyilatkozni; „A kis leányom nagyon szerelne zongorázni tanulni, de inkább választom a hegedűt, az divatoubb és m> foglal annyi htlytl 1" íme ilyen szempontok is szerepelhetnek a modern művészeti nevelésnél!
A sok ál\'átnélküli nevelőnő, vagy zongorámét-ternfi (micsoda elnevezés esi helyett sokkal jobb volna több valóban hivatást bstOltő képzett művésznővel bírnunk. Akit passiója a festészethez vonzott, nem jobb-e ba enged a\\bensejtSbeti hívó szónak ét le?z belőle, habár kőzepuerü fettőnő
is, ds magával és Tálasalésávsl megelégedett, mintha aattk kényszerének engedve, n»ai siókot* tább pályára láp, át mi válik betölt? Egy zúgolódó, szülőit és t sorsot vádoló lény, szóval, agy fUrmmtri ymU. Msrt ha udM tsetlag vagyonosak, és csak abból a félelemből, bogy hátha szüksége lesz rá mégis, taníttatják ki, ét diplomájának soha haténál nsm vasai, nta-t jobb sekí a paletta, vagy a véső, melyet megtanoh jól, ssa di-[ettanakodva kezttei, melylyel aztán egész életén át élvezetet szeiez magának is — és mások-
Ha padig ugy fordul s aora kockája, hogy tudását értékesítenie keli, mennyiben marad agy j6 Itattad jövedelme egy tanítónőé alatt I De még be nincs is szerencséje, vagy elég tehetsége ahhoz, hogy kiváljék a többi közül, bála Istennek, iparunk mai fejletttégésél kap kenyeret a művészetet tsitkkss\'iw űző női kés is, mert ecsetjét a porcelán- és mtjohksgyárakbsn, vésőjét pedig a különböző müintézetekben elég jól fizetik.
Különösen a csendélet és trcképfetlétben vihetik legtöbbre s hölgyek. CsajLeyy pár név Ultra Irt tat igazolja azt, mely nevek közt vas agy pár atyy-tJW« ia. Kaulmann Angéla, Bonheur Rom, Abbém Luisa, untán a mi büszkeségeink: Parlaghy Vilmától Kőnek Jolánig, képei mind visszatükrözik
7
Zala. 43. szám (X, lap.)
. \'" ■ \'.T. f\'i^:"?." 1894. május M 31 én
Nagy-Kanosa. csütörtök.
tot vetettek a járvány nagyobb terjedésé-|s*»y«ssag, de annak • derék allsmeezelynek a házassági törvény értelmében válópert
,_ _ .___. .... . valódi ha«aaarstalnefc e határait w, mely a polt-1........... — * \'
nek, a mit szíves örömmel conMalálunk.íütoMÍ ^ hogy vé^e sz .íe.-
Arra csakugyan ideje volna már, bogy aiságas táborban lev»k is nsgy TtBBBSS pmat;
közegészségügy tekintetében is mertül előbb ""ttrőJődesM "\'Si\'Sf!?! Hj« w vissza leket wzétai u igazság ás joghoz, és végre
érnők el az európai nívót. Ebben iparkod-;m4| , lévutrm vezető stréberek ét caekzóvő tsr-jónk utánozni az előrehaladott earópaf ál- ***** * a haza gyermekei, kikbán a gyttant iazétynek » ba váltásomtól válni nem aka államokat.
imMoÉ, agy annak a hűtlen nfloek, — ki ágén* áltiMitál megrontotta, ~uti jogát
adom meg azzal, bogy rögMo tartási düat követel UHem — tán egész élstére, s kis vagyonocskámat teszem ki ezáltal a ve«
A kérdések kérdési.
el a r. kath. egyház. Szerény háztartásom kényszerít arra, —
ereje, melyek őket a masynr W rmkm ágytól asrlelMl váUwthat
legyőzheti a gyomot, melyet szivekben elburján- \' -si zsnl engedték. A kérdések-kérdése mindezek után nem as, hogy mit ígért s korona a kabinetnek
s az mit fog használatba venni « megfgértefchől/Jtiogy egy jaodos háziasszonyt tartsak. — Aki áz igazságot tisztán teljes világosságban í" kérdések kérdése sz váljon a főrendiház hu- Sikerült is egy áldott nőt házamhoz vállalni, akarja látni, annak ma már nem szabad a iiá- szonegjealllki<gijiM«\'eáláune<W—J|iÉ a^|fci mif $ éy m ggj|gggg , c^igdi éle-—^ mrnt elintézendő ^ náp, SS2Íj • g gyern-ketmnek igam
zaaaagjogi ja vsaiéiról, mint elintézendő nsgy nápi-kárriásrŐI beszélni í ez s kérdés él na Inlízve & ké|iiiiil\'firtít má nlik sasTasatáTal 1\' b\'rft"*
> édesanyja, házamnak bű öre, nekem ha guuduzitui. E ntf angtiui agy kád*——l«a- \\
ujabb lűggásben lehet tartani, de csak igen rövid j • M^MM^B^pWMmWHWBHIlPP^Ü
időn); Végleges megoldása a házaaaagjog egysé- A jp^p (^rrespondénf1 illetékes oldalról nyert t g T • \' « k k s I ajándékozott meg. Aron-ge és áOnmiaágs érteimében a házasságkötés pol-lenesaléeei szerint Wakerts Sándor mlnisziTelnök bsn a lelki nyugalom — a tó — hiányzik, gájí álakjával többé leQesen rálurtóstáthaúáfl Aki -óFaWfjseí tartott eMefjéasláe alán [Mert ha senki szememre nem loDbaot|s Iá, ss igazságot mesterségesen, kéassksrve elhomá- kétségtelenéi biztosítva van, hogy a löt^MpWt mégffl azon tudat, hogy mostani boldog lyoailanl sem akarta, maga-magára es másokra gári házaiwigtúI szőlő lőrveoyjsvssistra voostko- j- V^. 7TJ . _adhAl. *
nézve Is. annak ma már nem szabad ügy tennie.\'^ ákoJwa rtSossilsn ás 1 le«esekályebbí,*,*7«,n \'f® (efT40® """ f\' ® ° mintha lehetségesnek tartané, hogy a korona csak! ^aU nieg nem ingott bizalommal *sasmi-;*"g\' borza oá rf togjs el «T« lényemet és
flgy nspastttvtna w oiifr a nnTOi letnraw nwy
zeie kővetelmenfeltöl, hogy az egyik vagy másikij^ jotni párt kedvéért érzelmet nyilvanilaon, vagy csnk
goadolek am<a
mely mtatt as, ki életem alkonyát ked-A Wekerle-minísxtéHum tehát támaszkodva errej vesié tette és ss a kftdvea gyermek, k»-
ilyen célzást is tegyen. Minden kőd elotasll * M Orvandfltw waniiesre a ki?me»slas- tásao-{, ^ i . .
koronalegtőklletesebbalkotmányosínteirUáiiszép-1^^akápviseiúház impozánslőbbaéga állal,rsn-\' Terem wiy,
lötjsnjényében rngyog u országba, a népre. delkezni rag mindazokkal as erk \'lcai ás gyakor-A liberális, népszerű, talpig becsületes és | lati politikai hatalmi lenyezAkkel, melyek atkái-1 Őszinte Wekerfe-miniszteriumnek álmában sem [maaak arra, hogy a IBrendlbaz háttHas belálásárs tetmt ttíiloyifnl r>njynnk kifliM tif> sZétat\' jatott asMbe, boir tdMMt Uváainn a koronától,;veié tontknm mepijiláaánál s hüteiesó Jg^i^^riMt — A a fthmUyt k4m«jtá<tt tf^tttf
Kiveait
";Jnem bírhatták.
Kérdem, ftese-« «jiy is, whmibf

Isist rmirt neki a koronának a lennforaó —iH Hánatágrftl jgőtó lörvényjsva:Slat elfogadásárs alkalomból ismételten tényekkel bizonyított bizalma j kedvező döntést idézzenek elő-és a képviselőháznak kétszer szokatlanul hatalmas |
____________Az összes törvényhozó lényesók egyetértéeének Kérdem lovábbé: l-n\'k. kUrmrt 61.
többséggel garanlirozott támogatása kétségtelen helyreállítását a leiinforgu reform kérdésben M»ér-1 Joaum-r fii attrt, hogy *trrm<n»*«L- neirt törvényes jogot, nigonisn alkotmányos igényt ad.\' tákadó helyen nemcsak a magyar altom legtöbt); wlhaiuik, nagy <l**hg eaereHeSxrf, bűnük A Wekerlekabinet az alkotmányosan megenge-1 ás tsrtós erdekeire unják kívánatosnak, hanem Mf^dijontal kiWJmhtltm, f<jfo&
det\' garanciákat semmiesetre sem abban a szán-1 a monarchia érdekeinek szempontjából is szOkaé- j „^f\'eim \'f,mnnam 1 \'_Erre feléljenek
dákban kivánts a koronától, bogy á töWIHllHU; gesnek melynek a magvat -éltempoblifcft asegbis-- „"
ellen mindjárt a legerősebb tromfot játszva ki,iható karakterében biztos támasza van. BXO» * JO «?í?n?M»
. — előtérbetépell vissznképzötlitsf ehhen n törvény-1_ \'\' .. \' .
hozó testületben mintegy m corpore vili orvosojtja: Az ideába ösvényen, melyen kezdettől lógva oly i erőteljes férílas bátorsággal es lelkesült kitartással halad az igazi korszeri! állami élei eszményi ma* gnsiatai tele, szem etlelyes telpezsdtlle-wk atol j tünk föl egy pillanatra sere engedte magát államlérfmi
Házassóiíjogunk mai állapota, natot tartónak.
a jelenlegi kormányunk által előterjesztett Qdvös polgári hásaasági töntényfavaaíat ellen hajtóvadá-
A következő levél közzétételére kéret-
Kérdem végre: nem ildVösebb lenne-e agy fgyháyi^nhef t. —_ valamint sorsom-
Minthogy kormányunknak- a polgáritttMJSfeS IfeS"
egyensúlyában mestántorittainí a minisztérium,nem I ^a^rn-ót szóló törvényjavaslatát a mi fi- 8íe™\'1 »örvényteleo életoek a polgári ná-"Wpfeü p»pj«mk \'s főrendiházban Waztafták,>-M^ ^ vstore. továbtam n vállá-
ga-ált Wekerte. Ssilágja. Caáky éa Hierooymi . ai-i.,„ isunk egyházunk htvei maradunk\'f
miniszterek : az oly mozgalmas, nehéz es eddig[Rqtelességemnek tartom, hogy saját életein-1°"
oly győztesen vitt küzdelemben soha sem vezetlejböl éey példát adjak át a nyilvánosságnak, Lj őket a rossz kedv, gyűlölet vagy elkeseredettség i vallásomat védendő. es amit ezután fognak tenni, vasy nem tenni, t
egyházunk Szerény nézetem, eöt meggyőződésem te hogy ki as előterjesztett hazásségí tör-
, HP liSTiv nysián nőm, krveTíí évi kol-1\'^^\'\'í*" ~~ k*v\'" ^
bo»T » küzdelmet igy vagy ugy befejezzek, az is . h4lassáaban é..em hoss7as szenvedésP4® világi ember — sz nraueiank
he WBS-Urt»ni^»e«aa«ak—s-tegszigombh ^A^^^^T^oTlLhy^ " « te,tódé«K giTOtva TIIá t
---- ~ "" ■, gyermekem Akkor virágé üzletem lévén.
azt a világot, melyben a női lélek legjobbmi otthon t ujabb nősülésem elodázhallan szükség voll!n
e k
as a n y a g szabordmáljs.
i érdek
érzi magát
j Ugyancsak n év őszén el is vettem egyi Azt a pénit-meiret a zongoratanitasm negro?; koromhoz illő ÖZVfgy nőt, kit jöhirü roko sokszor kidobnak, elég jövedelmezően Iebetpe be- La\', es ismerősei ajánl ak. Azonban pár hó] (ekMni, a leánykák- hajlamainak nagyobb ügye-1 m(]|ra uj feleségem először is kalapom
J.
Tollfattábon
lem bevételével, akármi másban képeztetik ki|U(gD kapkodva — gyermekeimet és ház-
I tartásomat pedig sokalva, napról-napra
őket.
Az a nő. kinek értelmét müveszeli nevelesben I hagylak\'-kai fenyegetett Én, ki enőt soha JejlesBteUák, sokkal fogékonyabb a szép és nemes «em szóval, .— sem tettei bántnlmasni iránt mint egy másik, kinek akármilyen jö szive képes nem Tollam, á legyen, leikéi nem. emeü lel a képzőművészekImikor idősb leányomat bármely remekének szemlélése sem. A szép- és
jónak, mini kél elvont, magasabb fogalomnak megvan az a sajátsága, bogy megnemesili. idealisabbá
A bölcs francta államféHhi: Tafleyrand, azt á Ili ti, bogy az emberek szert vonnak megáldva nyelvvel, iUjhogf goadoiat aikat eltitkolhassák
Es imponáló aforizma. «
Mily diplomatiktts, mily egyszerit felelet es. ha sőt még akkor wm,j valaki bennünket véleményünk nyilvánításara pro-léijhezmenetele Uókál! (Csodalom, hogv a potgariháTseaég jsvas-Qtán halálos betegségében meg látogatni tő-|atánál nem e*táltak.E fdfofás aeetlemébeti egy-
lem megtiltott*; derék vömet a háznál ném|szerre mellette es elibe is lehettek volna.) tűrte, ettől minden anyai segélyt megvont,
En azonban, mint -aléle asszony {bevallom, bogy az vagyok, habár nem is tarthatok Igényt as ^arsrryV\' jelzőre) nagy benső kasdelem után ! elhatároztam, hogy mmcsak ezzel a megtelelő igy én rövid j aforizmával, hanem az aposztrdtálásra egészen
teszi a vele foglalkozókat. Minél jobban álérzi vömet vdem : két ellenséggé kovácsolt, ezeket a fogalmakat egy nő, lelke annál maga- nnndezt a hl«i béke érdekében, bár fájda aabban szárnyal, éa annál nemesebben log érezni! lommal, de eltü(tem.
és gondolkozik. Mivel pedig széltében használják j Beteg leányom meghalt _ ____
a közmondást „Cbemhez la femme !\'• es mivel {fó a|att két drága haloltat sirattam, akik- jnyiltan is fogok telelni, bebizonyították, bogy egy társaságiak annál as- lnek közeli sivjail Cáak loppai voltam kény-. Teszem ezt azért m\'ert nagyon is feltűnő sss
szelleroii tt|-telen-lölkeresm és hantjaikat ápolni,. mert jsarcasmus; metyet\'veMnk folytonosan éreztetnek.
Mit lehet azon annyira csodálkozni, bogy ss jCsak járj j asszonyok is kedvelik az aforizmákat t! Talin művészi érzékéi olyan niveaura emelni, hogy|t dögeidhez, ha kenyered nem lesz, azok azért, bogy a kiváló aforizmáknak művészete és
központját képező nő: már csak társadalmi szem- jó DÖm megtudva e kegyeletes cselekede- j pontból 4s kötelességünk lenne a magyar nökfl6mel> j|yen szaVaklíal illetett: ~
bátran következtethessenek rólukégés*nemzet|majd adnak.. Rövid néhány hö múlva jóUrappáns büvereje abban rejlik, hogy igen kevés műveltségére! k n ő ni elhagyott, i-r gyermekeim s magam | szóban nagyjelentőségű bölcséséget találunk ? Aa --— \'ismét magunkra marabunk. Most már, ha asszonyok pedig nayyssabásn böbesiédűség&k da-
Nagy-Kanim. csütörtök
Zala. 43. szfim. (8.
1894 miim W 114a
cárs gyakran semmit sem fejeznek ki. Ámdemel- En M maradok velünk született laktokáakboi gáaak. A tantora kaiatlssthlp alakalt; sM>
iefldk szóló argumentum az. hoay az —onfok | áa ha Igalok rtfeutetrkbél
rajongnak sa stán, amT éfu-iőttt.
[.egyen I • _
Megadjuk magtmkat, ta nem is könnyén, de .végre mégis; "rrdaebb.
agyoebsarilam éa agyoe-
I nók Raffay fatváa, igazgató -karsaesUr IiiMié kksraeator Bánekortea Jáaea, uikér t
MúsM hmm*7** > ^; ■>»
kivel tl lliaiaáajl tag válssatstea Kastáa Vécssy fá|siié slsék bsadito na rak kai sAzta kitártáéra a a dal érék
nemmel mególósa ónt hallgatom.
Így bűnhődjék minden kggyfleoaég BBBBBBIHBBBBHBBI
Mi jwiig azért szintén msrtrsshba netetflnk ée » tagokat a a gyfiUt véget ért. — Mi st|l*
tortánknál maratunk,hogy némlmnk afommákai, TÍH^ÜSi ll*
De akol mér nem MUdk meg magunkat oly a házasságról, hanem -..ha (ehet - Knkft, ^»• * -
---- gyOnk és szem dőU, tarjuk, hogy -—
tudunk
H l R I K.
könnyen, — as as a iséandik támadás, hogy min
díg csupa hétitiaági aforizmákkal traktálnak ben-[okvetlenül ast mondani, amit nünkel. Mintha magasabban azárnyaló eszménk, r igenis Inda salt mondunk srösebb lárskvéeűnk nem is lehetne, mini a bér * _
taaaég I Mintha es volna aa agysdfih cél, melyi ulán mindnyájan törrkazünk \' ta mintha STnóknekf minden tudáauk, éftaz becsttgyuk at sgysttasf kérdi* megoldása körül öaaapooloauina! . ■
K íökevéa dlee lUiakozom, Tiltakozom azért, mert éppen1 a héiaaaég as egyedüli thema, melyről egyáltalán sem ia aasritlnk besaélei; melyről sem taiisgflásakba, sem tárgyaiaaokba nem booilkoatui i amely lyal atefnfrw néveen mag-alégarOnk, ha caapén-a|y árva kit aóaka kerül] rtak. Ezt a kis boldogító „Igen" saóeakát ia csak
ima kel,
rasakatva, haltaa, ajtatoam rfijuk k., aa ia ctafc gábaa Isii «jetalaát
. wa sásra atk MsaeaMbsi nyqjt sa, hagy agy sfy káabsasUánae ál aa*> teteiben álló Arás UmSI as étén, mist vére-rotank niálrfrkipiiiaya. ■•» Mist éiteealiil s dalkör eaSvatsésbe lépett a | mely Koobloeh Frigyes karsM lett szintén nép haladást lett s fbvé mm térés s így a dalárdával agyeteabaa ésáe-— ialéletás SkkilUr Fogyat a déli kaacvermykMt nézktfiah eléj» - áaek.
[vezérigatója, aa osstrik urakhéténsk tagja t bó.Ufc a aaíttááf ÍMsk toriba ItfréiaiaJM|aaBÉr hó »-éo hosszas smv«dta. utés elhunyt Had- wiaden kétea kééért vagy ssáMrtitfa aatl a áss tabut. As elhunyt Wégk lilik létii te karain -far a téaalté Maayla, ke* e sspakbea áalsaék
dsunl körökben nagy Iwataietnak SrVMdfltt — láttkaayug. flraap—»rr Upét kenek. lasáeMS ujjás Mttor Igsée ar és
Itr
tartatnak, Jalentkétal aatvsaá tusait
tásekssaaresaas a saarksstsaá
a*t*\' táeeksávstt éeletaég 1884, évi juaisa Nl *
szül, Ibeospssger Flsty kéesl lakótok 100 fHst< Polgári Kgytet" nmM
között aaosaali kiosztás féljábol, aari sag is tik lést. A aemea tett élesératrs nem sarai, Oeata
aa^éoyak.jaAM teaakam ktaraXktdáas asaHstt s (ácat
szegény alap javára iéttkasMáts\'aértba 11 rseakát rsséw. Kasaits • Iniwr Beiéatf Ü
sNg lebeg ei ajkainkról;
Hti igy t\'ékfntye a dolgot: nem tökéleles iróniáé az agtaz Whivás? t
Pöltételeani rólunk, mintha nem tudnánk a sorok között olyasai; mintha sem ériasők azokat u apró lüazuráaokat, mikkel lépten ayonoe talál* komink í
I W___
affaire élőt éa nem felétlom sokat mondó hallga- díj aa egész idésvre egy caalUnák 4 táaaal; de aokáig Uinúdlam azon mivel lehal\' »»«»élr«káal í koroaa.
msrtlysskist W kr. CMá^agy t frt 10 lr HMkerti-Ipriatisetéask takínlatlal « seass aétsa, k
- BUIiblili. A balyfaégáhaa as sM áfj-lekéaéa vaaérstp IbüIm! nettel f«ca4telaak hé 9-áa áélatáa fog ma|tartalal a dyiakézés g mtghtvó maüri át kezdete d. t 4 órakor. Tagok át as etek által j zakAI Mihály steéh. Fibate Vaeéat alaUsk
hMaaüsg fsgtasisi—k m rskéabslá. Baa4*triBág I
ka vezetett vendégek nfvia láttalsak ▲ díjtt-, Aodri Lijöá fitkár, Fialsekaer Samu sáaMtraeb,\' kéaést rssáesé kiislIsÉg ask asép ajiarssaéiyrti.XaUar Laiaa. Ami Um*t, Himagyi CüiaU
•sas Károly léserendatAk — Ispsraslll taalMI kir A aiara-1 tennie é* hölgy tekepálya klubnak nlr I0bb mint azombail járás tanítói köre ksksálbél alakak lértam ki aiptomatiKuaan U1100 tag)a mr A hslratáel élj 1 k»iaaa. l>»*éai i .M^araHw áe klsaiisiltélii «*afcaaatti|C kiz. ^ \'*-—-———--\' korona,jle*éTat|és 17 hazai kHeyrkaiaataéé séfet kéri
gondoakodott. tínel kspaaalwhes hogy a pPMgári Egylet" kebelébea alak aló la\'wu-
nagyobb hattal kelteni?"— Agyonhallgassam aa efáss epoeitrofáláatf vagy kimoodiáas nyitlan: mi lekwik szivünkön ?
Mert e két ellentétben agyonhallgatni vagy agyonbeszélni, — rejlik at aaazooyok legnagyobb fuiue a. Ea ashrei mindeket 10 egy eredményre vezet, caupán at libeghetett szemem előtt a vá> lasztáanál, hogy a kettő ifiüH melyik ig#r nagyobb \' effektust ? Mert azl, begy a sókban általáhaa olyan laöRGataÚBS á hatawtg utáni vágy — nem lehet posilive megállapitani; de azt igen, hogy bennük van aa elvitathatatlan törekvés: szerepelni és —■ felülkerekedni.
Ámde melyik leány atarepelhet és kerekedbetik felat?
■ — |A kist—It És MraalMa." Üres eiai afált KiM H, Béla lapluk munkatársa a „Magyar Francia Mztoaitó társaság aagy-kaaiaaai Aagy sOkaégésfk titkára tollából lapak 41). és 41-izáaUoan a biitosilisi körökben méltán sagy feltűnést kellő éikket köjöltBuk. Ezen cikkelyt s „Bizioaitád érteailő" 18 ijk azAmában egész lei)* delmében reprodakálja éa a asarkentő * al«U s
M, hogy a ■agyarasMás ét köunartlódéa térés kittaeti eéljok aiáséaébas kBnyvailowáeyalkkal UsMcaaaák. Eddig Ml ésrsb.tSsyv gy«k hr, melyből két aépkaeyviárt a eébáey kketál as gélyettek. Ka utóbbiakai; ktllstsas, s vécsM, hogy as átadott könyvek a szorgalmas v«aée|ka lannlók között oszlassanak nét. Ktnwtésii vér •ég-itt darab kosrv. EzeaWvlI s iiikaaatély TaaáaJL irtváé efnők ladiiváayára aikelAnata,
következő megjegyzéssel kisérit ..fentl sorok egy hogy vend gysv«ekeksek magyar Uattkbsb«l általaak lgsa tiszteli és Mert Mlti egyén kew-lgéSi S-& forint Jstsáe—al segíti aié. aaussyl
ast a eaatiiiniilj sayas engedik* Nagyus laép tsaiTságaa és
bői erednek ée étaaaaaié, mert nemcaák, !ben |feljSéa tjyelértapk vele; <s mert-kgleleiaésÍM ji^qra\'
Ivéfaak teftátssi skkur, arnidöa a mérvad^körök-j^ii .iléa\'áa a saíasssédfall\' hogy kgJH DgyelmA felhivjok a griUdoláal mánia v l^lfltbb |4(,et odaadó, Mke* besgaiosamaJ halai a as-forzazDlOttjéra, mely agy-két igazgatósági áiláa^py^an i^éa.
atán siisbsrkdl asétf apák— ss»U»l>k me^l _ a M«r*k*st Ustlüktr as ért rtn-ée mely alapítás fölött k*U, hegy minden józannl gM közgyUlététT C jd"\' bé T-és á. I. 10 éi knmotyan aoadolkwő lőfamBep méghotráB jg,^,, « aaáblarsysá Mm, d«i sépabaltbss ikwnték^ küldnben rátértek jég a ]BvS\' «S-1 EHljmÍBíÍíoII A Ötitét 0bb tárryitií t. 10* Tehát elöro a harcba 1 Hadd győzzön lölöMünk jmnnkban." - ürvcndodk, hogy kűzletnésyaak s\' .flti jelentés 1 Pénzűros ielealésc 1 KOtrOe
agy, — —hogy alkalmsak legyen gyötebnet aratni lŐbbőn (. — —
Különös, hogy a sokat él^- somijuk\' — okoaan gondolkozó férflak — kik áffitólag többet hallgatnak mint beasélnek — folytonosan tárgyalják a házasaégi themét; mi nők pedig, — kik kOlönbén nem igen vágyunk Mruhásva a disereliő tulajdonságával — némán hallgatunk, mint a sir — a házaság előtt éppen agy, mint a házasság otán.
Ki a hallgatás a mi egyedüli stratégiai tudományunk, melyet ösztönszerűleg követünk.
Nem értünk a magasabb politikához; semk4s-dflnk diplomák után, mint at általunk annyira tisztelt éa szeretett férfiak ; de tisztában vagyunk! aaaai, hogy ha nem vagysak is aérvadók a külvilági $öfitikAbah, teljesen mi vagyunk az urai a beivilági politikának — — —
Nem kegyetfenség-é öntől, tisztelt uram, éppen-aéggel azt a themát választani, amiről teltagadha-tatlan lény!/ a nők leginkább szeretnek hallgatni fj Mikor annyi aokkal ártatlanabb éa hálásabb kér*, dést lehet hosténk istéznif
Vagy talán caak lógás volt ez. hogy egyáltalán etnkinek se legyen bátorsága felelni s így az ulolsú aaó mégia óné maradjon? Bárhogy legyen,—óvatos lessek vallomásaimban. Legyen a diadal és az utolsó szó önét
szaksajtóban is viaskasgra tatáit, és e aMlIaU alapról asété jelestéa. 4 TlaaUjrtia. k A háts-még egy aegjegyzértsk lesae. - Szívesen látják, isríénelml fejMáéae a aHiaaira kese
Jat kOzlemenveink minél eaélaasbb körökben ter-jj^ M rteai wkoliwtn ; előadja Matyi Hérk jnrtttatb és-beértik «C«>Hal mÉatai wejhrrottumiyai kialsaaé an f, A Mgyesepsia lett anal, ka t lapUrssek hasosló alkalmakkor n|,fiía a borvSI aayasyeirfl lakottban: iMslább a forrást idézi, hóimét s közleményt gováca Jáaoa narakiráfyl tanító ar 7 Hftáal
Jtmt».u 1 ■ ,,\' ,"1...... ......
- A népUt egissairt CMklevayán e hó 84-ikés Morándiní Bálint elsOUete alatt kösgyalést tartott, melyen gróf Festetics JesA Urat egyhangúlag as egysetlst védnökévé válasz tolták aag. park-tervei j
Mezei-utcában lévő Basabsk féle trlak mellett KadveaŐües iáé asatébae nyilatkozott, melynek megvétele éa brtáaitáaa ^ diazfenpéNn % aaefUrtatai Ügyében a lépések meg fegsak tátetasl.\' [oapokban ktléetaek szét
— A „lagy kaalasal Dalárda" mali — á aalaaasnef ag|karraaak taett vasárnap, május hó 87-és délstás tartotta meg lete kárébál, Afapá/é-tageksi ujabban a ksta alakaU kítgyOlhk a ttaolló őrianya kalyiaégé- létbe léptek: Paksi Iskey László 100 frtlsi, — ben, mely afksloaaal mintegy 50en jclenlket- Clement Lipót V> írttal. M »aá< btgvksl • adat tok a dalkörbe való felvétetre. .A gyalést Ráffay tag-ági dijjal a kővetkezők léptek be; íkfcwai* István ideiglenes elsők nyilblta meg, örömét fa-1 éa Taabrr eég, LedoAky Aráin, kralbeas 8aas,
isáitvásyok. A meghívót /mg Osatfáv kérslsék baMpatbi ki.
— A aaaykaslsaal Ipnrsa Ifjak és-képző-egylet&ek rtgaloasrsaésal bssaáségs aU-BPL^^^ (oi ff és tartott tléaébaa elhatározta, hogy >»•
Elnök bemutatott két városi ^ jirtkörü arád láeertgalsssr fog rte-a jdeslevök, Obbeége ehritef a aaaai a „Polgári-Egylet\'4 krrii Wyiségétsa -
I tánevlgaloei aa égy-MU aigkliéb e
jesvén ki s jelentkezők nagyszáma (ÖlCtt a rétért a tárgysorozat első pontjára a tisztviselőkjlöpleég. Továbbá választására. Elnökké: -- közfelkiáltásául - VI .mg ZiiyaMMf vájosi rendCríűkapiiiny vAlsaata
Proháld Károly, áártory ttoskár áa Ptosbal F»-
miafMtmk • MáM alafft Itnirm : Lówis(tr lenár 3 írtat, Raita Lajes 8 frtot, Szépe Bsliiaeér. LAwiages Lajoa, dr. PMk
létt meg, kihez sywnbas agy 6 tags küldöttség szer SMier Igüáts ea tjekaarea lcaác .1—lik-, mént. — rfcwy Zúgwmti a közgyűlésen |rinioí*. Destoh Jakab nO krt A testület asi-aegjelesve, lelkesült éljenzés közt köszönte meg j ves pártolóinak köszönetét mond az elatkaég. meg a benne helyezeti bízaiaat a angtiattolto — A kMrévférlrn tgje Vaaaafyé-tést a ígérte, hogy a dalárda Bgyét sairta -fogja [ bea. Halász F erese, vasrársMgyei kir. taaíat-vizélni a mindent el fog követni,j-4ogy e nemes\' ügyelő,1 a megyei ködgaxgatáai blzollság május intézmény at óhajtott sikert kivivja síakáaak na kavi aléeéa jelentette, hogy s vallás- él kösók-
t
Nay-Kanim, csütörtök. ■■ |
tatásttgyi Miniszter á szentgotthárdi ég szombat* helyi óvadékuk\'mér uralt évben, a k((szegi és maraatoobatí ovodáknak- pedig ea évben megadta ajogolayárimeaedékházakat vezető dajkák képzésére i az e végett szükséges tanfolyamok megtartására. Egyúttal a négy óvodánál megtartandó tanfolyamok költségeire 418 frtot engedélyezett otnápM, bogy mindenik óvodánál -5—5 szegényebb jelentkező a tanfolyam tartamára vagyis 42 napra naponkint 40 kr. segélyben, a kis-dedovoda vezetője pedig bst heti kiképesé-sért 90 trt jutalomdíjban részesüljön. Az említett négy ovodáhan a tanfolyam lehetőleg junius elsején, de junitu hóban okvetlenül asegnvittalik.
— Vizsgák serreadje s nagy-kaaizaai izr. hitközség tanintézeteiben. Kózépktre&kedelmi iskola 3o.;«á|. 30, d. e.és3t. d. e.ésd. u Jun. 3-8 d. e. iriabeli, éa junias 26—26 d. e. és d. u. saé-béli érettségi vizsgák. - 2 oszt jun. 20 és 21-én d. tt. éa 22-én délelütt — I. oszt. jnnins 21. és 22-én d. a. — ftdyirí úlnkih oszt. jaaias 17; éa 18. d, u. — 2. o. jua. 17. ée 18. d. u. - 8. oszt jun. LB. és 10. d e.( 4. oszt. 18. éa 19-és délelőtt. Klem, iskola: jaa.JS. d. e. I. leány és 1. fiúosztály, 5 érakor tora a á polgári iskolában. 14-én d. e. t-ik leány és 2. fiúosztály. 14. d. a. Sik leány és 8 looeztály. lftés trrk fa és 4. leányoszHIy és ének a la iskola nagytermében, 15 éa délután 5-6 leányosztály, - 20-én d. e. 8 érakor latéul tisztelet A vizsgálstok kezdődnek ss slsaii és polgári iskolában d. e. 9., d. n. 8 énkor, a középkereskedelrai Iskolában d. e. 8., d. a I értkor.
— dhsgyllkeeaágl kísérlet aJUter Rozi, Tóth Károly beotes cselédje bélfön e hé 28-án gyufaoldattal megmérgezte magát A nagy adag gyufaoldat a leány gyomiát oly erősen összeégette bogy reménytelenül fekszik a kórházban. Tettének okául szolgálatidéinak brutális bánásmódját hozta tel.
— IJj Menetrend. A keszthely-balaton-ezt-gvOrgyi h. e. vasúton jtnias hó 1-én aj menetrend lép életbe. E szerint csatlakozása less a Kanizsáról induló-vonatoknak Balatoa-Szt.Gyürgyön a következő időkben: a Kanizsáról d. e. 10órakor induló vegyes vonstnak; d. e. 11 óra 12 p.-kor, érkezés Keszthelyre 11 óra 32 perekor. A Kani* zaáról d. u. 2 órakor induló vonatusk d, u. 3 Óra l\'J p.-kor, érkezés Keszthelyre 8 óra 80 p.-kor. A Kanizsára d. 1. lóra 39 p.-köf érkező személy-vonathoz indulás Keszthelyről 11 óra 52 pere, érkézéi Balatonszentgyörgyre 12 óra 12 p., as esti 8 óra 44 p. érkező vegyes vonalhoz iadulia Keszthelyről 8 óra 50 p.-kor eete, érkezés B.Sst-György™ 7 óra 15 p.-kor, íz éjjel 12 éra 10 p.-kor érkező gyorsvonathoz indul Keszthelyről esti 10 Ars 4<i p., érkezik B.-8zt.Györgyre 11 óra 6 p. éjjel.
ESxg&xdasá g.
- A Watt WUláaea MateSIU-láraaaAc (áaat-etraaieeí Qaaerali) f. é. májú U 104a tartott 81-lk kta-zytHsés fksstoWk W ss 1IM. évi aklssak.
Zala 43. szám. (4. lap.)
a kártérítési öaeaegbíl búinkra 4g.ü6í,886 Irt 80 kr. aaik, melyet a tártaiig ÍM,Ml káraaetban flsatatL
As értékpapírok árfolyam Ingadoaáea Maaatára alakított tartalék MM. toiato 81-ún Ll 90,(11 frt 83 krt tett kL dacára annak, hogy » asreolaa alá aaó ia a névértékükön beváltható ártákpapírok eaakia aévértéklkfta vitattak hl a\' mérlegbe, ralg a nyerésig tartalék alapeaabályaterU mérvében, a ráazvényWke fele liaanlbaa, vagyli IMI,000 frtbaa, 19 Ingatlan tartalék 1,280.480 frt W krayl (ütegben a végre a kétes Mveteléeek tartaléka 80/100 frttal taaUrtaiott
A tánaaág blatodták alaptat idd átitaláaok folytán 49.182,470 frt 81 krról 54.900,693 frt 84 km emelkedtek éa kivatkaalkésM vasnak elhelyezve t 1. Ingatlanok ia jelzálog ktfeieiáeek 8 747,249 frt 78 kr. 8. Életblatóiltáít kötvényekre adott
kMeetetk.............8.909,(10 . M ,
k Állampapírokra adott kfilcsünSk . 88,170 , SS , 4. Értékpapírok ........ 84.4(0.046 , M ,
8. Tái^a-váltók ........ 838,084 , 60 ,
6. Folyó-iaámlák (Adósok a kltakeók
koveteiéaelnek leroaáaável) , . . 1,114,819 , 81 ,
7. Zéaxpéai u latáeslakad 4a ----
koknál ..............1489.M9 , 79 .
8. A rtasvéayaeakaek biztosított adós-
mff T. .V-. . r. : . . MIMM , — r-
l— Ó. é. M,9éb,U03 frt 84 kr.
lkakbAl tóbb mint 15 mÜfié magyar értébe aalk ás elért 818,185 frt 18 krayl tlaato nyereményből a tár-aaaég oaatalákd réaivényenkint 110 frtot aranyban, vagyis 100 fraakot lad.
Felelős sasrktsstS; Dr. L 6 K E EMIL Laptulajdonos és kiadó: FIICRRL FCLAP.
NYILTTÉR*)
C\'ank 8 elöntiáa!
Nagy-Kanizsán,
a ZMa-vtetAm lerí várom telep és v fíoHenher;i\'Jíle ház leertrénén
RICHTER-féle amerikai vászoDsator
CMMIIA
mely 28 lóból és 60 személyből áR_
Ha csütörtökön, 1894. május 31-én
nagy megnjlté
A lárnáwadáat JelenUaébúl látják, logy a társaság éUt-WaUaMáa díjtartaléka 1SM. árt deeamber kASI4a M,717,800 M 91 km aaelkilett, mig kár ée ayereméey réaaaatláal Urtalékok elmén 1.060,020 frt 07 kr. verettetett aj (támlára «H IMI. december 81-én aa érvényben volt éUtbiatoaitáet égbaa as év felyaatoa barett dijak I.71M7I frt M krt
DISZ-ELÖADÁS.
Fellépte a mai kor legnagyobb különleges ségi művészeknek, valamint elövezetletése á legjobban idomitött lövafenak az igazgató által.
Holnap pénteken junitu 1 én :
!!! NAfjY DÍSZELŐADÁS!!!
— Vasár- ét ünnt\\mapQH 2 előadás. — Kezdete asle 8 draker!
*) Aa e rovatban kteMttekárt nem vállal magám fala-liaeétet a aaark.
A tla éa aiáJlitmáay-biztoeiiáti ágakban a dlj- éa Illeték bevétol 10.888,780 frt 85 kr. volt, mlbBl 2,729,196 trt 48 kr. alt díjtartalék éa M8.1S1 frt 91 kr. mint kártarialék lati mindet takartál menten a jSvS ám kivitelezve, Aa 18(18. áeeeaber 814a árváaybea volt blakeeitáaekért a jtvC évek-bet mllkiiil váló óljkStelexvények feaaege 29,899.787 fit
_aa-kna-emdludett.________________
Kánkárt aa ISSS-lk évben 9.101,8*8 frt M krt flsattek kL Kfckes hossáadva aa elSbU években UljedtaU kár- I SaaUaeket, a táraaaág alanttáaa óta károk fejében 861401,7081 *) Aa e rovatban ktalMtekért nem vállal magára M*. frt 51 knyl Igen is lekbtfályea Onteget lltetett kl. BbbOl Itaaéget a aaerk.
1894 május bö 81-4o.
Közvetlen besaeraM fanáa a legalegáaMbb
reichenbergi öltöny-szövetekből
Tieato napja ekevtot le Itapn Kgy teljee art stteiy e Irt 70 kr.
fiz Bílli gyári Élr,
keéekeaberg, Oaakaisság.
•núíi^a n
UM F. JL FIA és TAE8A. h k IrgréjLÍbb Stó-gjeflji-gjír AttrUii-Kigjutruá^u. Alapíttatott Ad. de Mllly által 1837. Cs. és kír udvari Bev^zeléBo M Feltalálás^M FeltalálásiJB Harminc? Iroda: BÉCS,
szállítók l!7^|HWerín.f a giycerin-* és beveze-
QT\'IclCflMl^^Vu\'kiHKUODOÜT-Mkl
íruMu
(Mi. Aiaptiiaioii au. ae as Harmincz ■ első érem ^Hl ^^Lés oklevél I
1894-ÍI.mM 1
■■I 1868. \' 1H87-I>en, ■ _
Mllly-, asztal^, templom-, barock*, renainsance-, conus- és ürgyerlyák, mllly éíJell gyertyák és viass karácsonyi-iyertyácskák Mindenütt kapható / Mt* HalAroiollan ÖAUÜ-fÓlo mllly-gyerlya kérendő I "fel MindeaOtt kaphatél
i * t|y«dtt valódi Mftl
M csodabalzsam
^SSSgí THIERBU. atouM
íXIIMs Í^wm
I altSSf í áa Wla> krtagaéeat 4a a—faaeert p BvkSQsS^ffi, ir^ybaUtMl blr. «tnt aW rntUj h««i í v^mr II „ AiJaUti MnUaa , afj tttfi4sSÍ e t llmfa^ tuanyuMim Taal alkar nMl fc haaii Vr^ti.* tMallaa e ktlaeaaL he aMÉH e»ai w —- Mail layiliil iKafaall vaa Wwiii i
ailitn utoa „Thtorry AMI gyéfyaaartAra aa tnentllw ktfceaAia^l n<(nlUaa" Ma*fa«n, a aa eua
-jw^tojMk; tiTVSJTLríí!!^
SS *SJ5Cf J* U: van, waíf anaaaaai k U3VH
a a^r . \' jRtniien n»i Mirnsiei. psiyvi ai
■nuiii Mai rr*tr kVatjáwii .a«a wí« fi"mi. SMffBiW** Unt vannak kUtlIlva. ha>MHv<avaá ♦ ~ altuatek a im.ui, tzrea tnua* •
r* durva eayaaat mM JU««" ét
liawaHktl tartaliiaaat HUtéM Ityiwaa bataaaa aa hitdiaanH el SataaaaMM kaaiWUI ia eUaaél a ve4ja|rterTéay alapba, WtrM|» ae* arinma dMSMMk. <t)»laUa 1 kiMi.iH4»,«* MaM « ánaSáne. A aw kwaent.ee a iM ae a baM i^ii.rfl eaeUrtál Maeatirtay alapon laaaetva na, ba(y ka.dt»»«|W" aaáaiiaaaM NtteM ven ea ni«eai|i I kárea katáM eafdd aa* tertataae. Oly bataieT bal katiaaiaamUI nkUf «>•« lae^k M KMMéit UneOeaW beiaeia i Tklany A frefMéSSas, M mm lllilUkai áallatt InUtW tM.lrii-Slflu«eM| tat*a» III\' iinamtalra limialva UUva ll kk vaty f 4aataa«a| én twaaa.Mkie na MáaaWna ia U *• *•*». .Seie aMU vap ItmujliMkkk sejmeatre i tt aw vagy f líjMR in t korma, es ua vagy le áaaklMt U kanw. SaMiJiUia aaak a aéaa aWafN MaMat, vagy lUaHMIal eetkhelMMI TUttj tiatf gyégye—«*aa Itnieéékea, Saklta4aMI braaa ■aBaM.
írstsi A Mi Ip
AfllllttlH!
^mjr hatása és ereje.
JVVSfflPjf ia aneol niietwlH. mely e UMaé •\'•4«iirv<< naaiáli m— • m VSN|m/ «a44 mImíbí alepMmalb M ISI vbíww t |}m jyfiyjmM, unmrii
Mkéa böm iUim » HMítoB aayMUeSlk tMmalHIlU I "■ne "Wlt. I* illilimail I ira Naaa hNO* Mel fbitoM4aa MM lailieeart kaién aláMailiS H>< ■áa héeSalaa alkanert J^ö«my#atlaewlliliiai?ek Za aaaat leeSale*!* baMÉMHI A gyatmeUgyaant m«llh»Jintl. JdpdsdML jMpMHt n<l. ürbánti (Sil.-Antal Itaa), nialiiait ia lkaié, lik »«er * I aabaatláeak. aabak, gam>ijto<|, éaf« lábalj. i«l_aaea>ga alh; ttaa-, maM*-, ta. T«arer-NaeáM«M~*éarUMlBMr-M Saa Umm rtaaaé, a bl : etaa . feaittá-, ke—k-t phb I tMkek atttvetraeen Hadaaml liaiiil. Iw*, at
*iiaiTtfi. ír TlT • JTT^ TTír**\'
b&raaMI lákak i|l|ÜMÍi niaáawee* 4É4f aebe*. I natl taatrín.k Uíeaknei baeaM Mvée M tW aabi ijiUijaaal I\' aiaafia éa a fyatMlaM aUfeedi
klaikiliiik aUaa, á^. ttt. \\ ___ „
Uu(tl leilabaaSee atail ré«ib». aaaál klMUl SatértHa
Ilttt ajinlatu eaen ofíeíSI AU4 elSvtgyáaátt aaark k laiaéia taalUMI keaalatbaa lartaal.
ZM éohaaaél kiniikk aam kaMaiU t a aaMklIMe kMMH* (<mmt aléiana kakaMéaa Tan altevMaiW mkortlWií.
g itjSjtmmigeléa, nalliieirrfl ia bif wlaa magéllémaal I kara
e pp* Számai bizonyítványok rsaikilkntow állnak ^
■ klr.m tiiioruaa «ra e«j«!ái\' Lf) pSbi^tElp* a ball ÍÍ
| jan éa caafnak „Tkíarrr a Siaagyal arwesam IieailSébaa kaMgatva kelt lonnl ét mlnáta Unlmk a hüi?-"\'" alaáUtka agyaaelyaa »«mrr»l mM >ü ulbaU k ■ kacaeaaitatva leaal.
Aa aayéíaH * taUA anpl mlikialrilm haaUM * ataai
■ TKifnUi\'.tay alapján taifanaa eléltlHatl, a|,t»an a hu
ulroiyéá MUUntAM.
IgyeáiU kStvetUm beaaaiaéai ftnéa
\' THIEKKY A. tiranmi gyógyszertár
ePragraiákani Hohits-Sguerbrnnn mellett A
Egyedüli ISrakUf BnSapaat <a klnqréke rétaéra
TÖieÖK JÓSZEP-ní
-----BmlA|Uet, EIHlf -aiStt Tt úti
Otr kalrrll, bel mktár aia.a, taaatk a ■■naéaXal klevatk|M „Ttáarry AAaUT bwyal rrónaxertfaákaa" Pngn«bi . HahUMaaarbraaa twlUtl artaifl.
Ai áaaabia Saeyannaa|f Wájap lajrfaa mámé 4*04.
I
Nagy-Kanizsa, csütörtök.
Zala. 43. szám. (5. lap.)
1894. május hó 31-én.
I - ■ ELSŐ NAGY-KANIZSAI 1 «ÉP-és KAZÁNGYÁR, VAS és ÉRCZÓNT0DB
Nagy-Kanizsán.
Tiszteieltel értesítjük a nagyérdemű közönséget, hogy helykén, a C»eiigery-utcxában újonnan épült gépgyárnak üzemét megkezdtük. — Bátorkodunk alább felsoroit gyártmányainkat, melyeknek azakszerü éa pontos kiviteléről a teljes jótállást elvállaljuk, a 1. c. közönség becses figyelmébe ajánlani:
Korszerű sfabü gőzgépek, GSzmozgonyok, gszdssaii és iparvállalatokhoz, Szivattyúk és fecskendők .
• Söritf ás idriM berenduétl,. Aspiratíá készülj, EtSmsItgitők,
Kitiltmüvek (Ti*nmms«iökh—
TápviztíétiU készülik,
Víztartányok,
Vaskémények,
Halomberemtezések és malomrészek. Gózeséplógépek,
Cséplőgépek kézi és járgányhajtésra, Járgányok,\' V \'
Sal«dal<iii(ion a7kf»* sonttő-géptk (legújabb szerkezetű),
Parálók, morzsolok. -v
^Msht\' és répapdgó-gépefc, Ekék, Eztirjxítorok, Lókapák, halmozok,
Hengerek és Boronák, valamint sáláéra-fai* (aaáata|i gépek éa w ktelk.
Gőzkazánok a iegjubb szerkezetben.
Minden « szakmába vago, bármely javítások ia a legrövidebb idő alatt a legjatányoaabb áron
elkészíttetnek.
Kiváló tiattelettel*^ ,\'
Hirsclxel Eds ** Z5a.cHaxa.cla..
Grand Hotel National Bécsben.
rabOTitrisie. fiégt trtrnevw egyednll nagy bécsi szállödi, kohma a klmlfUM»«»
Meghívás! ( L v||AsítÁ»ért nem számíttatik semmi. - 200 szoba 1 loriettél felleié. — Fürdik, lárirda és tele
as állam állal garanlirozott bamtarginagy pénz- k,r pt| „,dr,rok é| kiköw állomások közvetlen közelben. Jutányos árak. Huzamosabb sorsjáték nyeremény-kilátásain való részvételre, a \'
melyen tO millió 492,426 márkát okvetlen tartöikodáanál klllüa egyesacg. Oa parle tontea les langues modernes, nyereni kell. ~~ r\'"":r— | tj t, . ■— -rB Ezen előnyös pénzsorsjátéknak, mely rendsze-| riarnammer A rint csak 100.000 sorsjegyet tartalmaz, nyere-« ményi a következük :
A legnagyobb nyeremény esetleg gÖfyOOO mka.
Jutalom 300.000 márka. 1 nyer. A 200,000 m.
56 ny. á 106 ny. á 259 ny. á TTnyTÍT~ 756 ny. á 1237 ny. á 31 ny. á
6000 m. 9000 m. 2000 m. lflflOtn. 1000 m. 500 m. 300 m.
Ifisftiá,
Mayer P M.
UMIMÍ
1 nyer. á 100,000 m.
2 nyer. f . 75,000 m. 1 nyer, á WflQQ m 1 nyer. á 65,000 m. 1 nyer. á 60,000 m.
-1 nyer, á 55,000 m. \\ 120 ny. á 200. 150 m, 2. nyer. 4 JitiűOO m. ,33950 ny. á 148 m. _ 1 nyer, á 40,000 m. 17992 ny.á 127.100. 34. 5 nyer. á 20,< 00 m. j10848 ny. á 67,40, 20.
3 nyer. á 15,000 m. egészben 55,100 nyer. 26 nyer. á 10,000 m. |
a melyek néhány hónap alatt 7 részben biztosan eldöntetnek.
—AS I fflhyéféfflény klten 90.000 márkát a 9r osztályban 56.000 m. emelkedik, a 3-ikban 60,000 m., a 4-dikben 65,000 m., az 5-ikben 70,1)00 m., a fiikban 75,000 pi, a 7-ikben 200,000 márkára és a 300,000 márkás jotalómmal esetleg 5ü0,000 márkára.
Az első nyereméhykuzásra hiv. megállapított ára az egész eredeti sorsjegynek csak . 3 irt 70 kr. a fél » » » . 1 Irt 85 kr. a negyed » »••» • . — frt 95 kr. beleértve a német birodalmi bélyeget
Minden résztvevőnek ü húzás iihjn lelszóhtús nélkül azonnal megköldőin a hiv. sorsol, jegyzéket.
Az állam ezimerével ellátott sorsolási tervet, aj melyből a 7 osztály nyereményeinek betéte és el-1 osztása látható, előre ingyen szélküldőm.
A nyeranénypénzek kifizetése és szétküldése az erdekeltek részére pontosan és tzigoru elhall-> gálás mellett közvetlenül általam történik.
It> XtgmfetoLti faiutilfíif ugj M itjíD irrfl.
E végből a megbízásokkal, a hutás közelsége miatt — lehetőleg azonnal, de legkésőbb folyó évi junluá 23 lg Idrdntftm\' trfrrki bizalommal.-—
HECKSCHER JÓZSEF
bssh- /;«uttá-lriMiijákM Htnnrsu
Épitésitelek eladás.
A helybe i újvilág utczában,
Xl^jbbbbbtitjbtJtibüt^lX
(Zalamcgyei Szepetnak közlégben rendszeresített állandó menedék házhoz
egy 6 vön ti réazére ... . ««,... . „ évi 184frtfizelés,ésaaabadlaká» ikvadal-
egy 520 négyszögöl terjedelmű L^
üres építési telek ** i eladó.
Tudakozódhatni: Eötvös-tér: 524. szjtmrfötűszrat:
123. -
melleU a pályázat -hóm
délelőtt 9 érára kitöretik. A pályázni óhajlók kérvényeiket Szepetnek község bírájához kéretnek a fenti időig beadni.
Kelt Szeprtnek, 189i évi május bó 30
Szepetneki iskolaszék
KLYTHIA ZSIR HAJPOR
■ bőr Mtytlértn éa IsmlláiáH, legslékslékh aitasékl, Ml és Ur—Igé ksjftr, H sárga —
es. kir, tssár állal llstm —
— ftbér, résmssii. ás —\' vegyileg snalyisW sí ajánlva Dr. Pokl 3. 3
Unom atWseki ssappaa >\'» IIIhU.it-gyáro*.
. Kfirsktáf: llACN, L Wnlli.ll. a.
Kiismerő levelek köveikeső úrnőktől; IVolloFKSrolta, a. kir. ndv. szttissn® Bécs. Héeth l.ola, es, kir. ndv. .part énokosnlí Bées. S.klt|.r Antovia. ci. kir. opm isskwst Bím. I\'álmay llks, niifassá t ts. kir. rnab. sstskásaál Bkibsa. Oilllon Holcnn, ntstssot » nimet stpasiskitaál Bécsbía. vsa Dysk Kratf es. Ur. név. opws ástkM ltóalwn, stK.
Egy dobot ára I frt 20 kr.,
— — Utánvéttel vágy as össseg előleges beküldése mán küldetik. —
Kapható 11 Irgttibb illnuscr-, uyögy izor kere«> kedvben é* U.>ój£,tsr.frtarban.

i ÉSfáijl—rf ■
i^yw nwfiii
Ii
Nagy-Kanizsa, csütörtök.
Zala. 43. szám. (fi. lapj
1891 május hó Jl-éo
i & Wmt?.
rl
ASSICURAZIOMI GENERÁLI 1893. ÉVI MÉRLEGE.
Krtnu ^aM^gyL^^ I
# M»A tétel mvm . 7.L. > •vTTt 19 fc"^*"" . " \\ A iM nm " ^ k»• 4 f•
^ ....... . .... . . f* M ll M t» | W , • / ; ti » lm f
LD^üMimÉmí f \' » Ta.. H ii i lii M
4 M<IMi iii* . I* » v *; MII» MÍMM . ....... . WIW n
fci mliwi^b.niinii . . . HU47M \\ £ ^p^MM kJ MjMlgMlM • ■ . - MMÍ
t TmA aif adlftfc M te. M-M M I I tllnk:
M* L I I aft - I _____I tiiiwin lilÉUglI . , > fa «miUI
i)MéMH . . ■ .1 . . r - Ml _Li------r—X- ktMkkMn||1 » mr.UM mum N
* .l.f"IMtV.>il1 • r . - • • <I5BB ---L I —--* — \'í1"1" I « l|| M*t*«
.r I .g J><*É«>MH . , MM wwp - MMMIM Motta IrnmUkmigUwM.kMMl I1 » tMia w Ml
t Vin........ Mmt Uwl . f" . * f" mm\'ti t) JigMuiiMii l\\ M11 fTMMM — - flwiii
1; 1 TMMIÍHM 6|M ................- "•\' J- \' m$é* T **ÍMMMM ... MMMM
« - - - ay-^-fe, I j Í«M»MIímIM ! \' ; BS
» RiiiiifiHuin | | «MtíMMéi..-- -------—■ v . . t t, -__||MJg . . ,. • I -4— -
flifciiiMiiKH . . ♦ * ü " ^ "t TgW " T" V "" T <é iiliiiá Mimrn bmkk m %msté$, . . . mm éi immm - - tat*a i
»JlaiiIiIiwüi . . ^ -y ■ * gw - ........ jMÉilMj I. A^teHgjgJglgyfc
I rmrn <1méfmmk ji i ■* í JSSSSSStT\'^ \'^iSJ! :mT| t • tmm m
Hu\'ifc*" UmMiit* kmmm "^SBS -" - * ^ A S ______
- ■ 4&m m —>TiTH|iHjl.i rpin III mm* mm* \\\\ ^ " ? \'
^Kiimh ■■mini—íiWI. faiy Ilii III « ___, __33 77. J~ • • •__• • •Sg
tiw............. g—p _, - ímm.tí mmmn ^ \' - -
" \' ÍjggnB3|8 ■ \'. B ^ | _ \'..... \' | .........| , _ I III ■ M |M III ii\'ini^ — «-< *
Omnn • pMMW| NMll^UillWai fl— ím ^ MMÜ|MMM4M
*------ ..f^i^r-:----"-\' - Hymaég <a fcmeaéf-tteiU i B mértefhafc — ÉhftimaÜáai o—Uly (ia^)>_
L OUkMMM * rrról . . • «. . . . M|i _I • J 1 4lhk -».. ... « U ItWtl « tsWtl
----— \\i iliiirtlMiÉÉiilí---------------r 4MN Ilii — I*- « -4. flwÉ—k^y^iMk rfüiihlw iínmf iiiil T mlrt*
i M i - ii Thyn ll"~É—ét II ■ hiftn Ilii icirokr* —-MW^* —L -Jtattft\'-*?" ■—4 \' ^ - \' tl «UIS IJ
I. DOimiiiI ililnn uik* I II ■! ii>m . . «Hni \' • qvammmx •
ti) )in4ititr> M» faliiéiiilfi . 1U9MI MMKt« — WMF\'B__. MWM
L tniMiip ... , , . . . " — <r- nm* — j- im» m - u*** Niu* • mim * twm *
k lgttrtWtf iül— Wimáf ■ ■ il■ • - *mm* — {- UMi B IMID MM M
ős 1 kátmtfmtm i<Wk )M«Mm I ^^must mum ■
I I iiMul, . . . • . Mi« j I -------- --_ w wnmw
Lj Mtafeg utou . , « —HttB " f , "" t - — tr \'ftwNb^irwKHKniuáK - - . m^m " —- MWT7 MpUtl
a ftt-1 ■áa hamj . . MM f —.....-X- \' ■ — -—........— - TyiaiA KihMtft.
4) i ííimUk hammm IMIII I 4 Dtí- *» UhMgw I «l ........... iH» 05(WW4t MMMN
4 ^ ia«»íUHok ji nliMi * ,. ■ r ^ -ÍM—?TI ^—f - —Ml trlK M) kj IUm* • • MiM 1 UÉMf *
t) Éktbaioíitaw mimu iMligik la—Ml " J—Ü : { ( 1 márnáin. I q jénllüimÉM \' UMSM9I — -
l:-\' _ •\' - . J7.\' . • "" ........ • rím* ti i vttmim mcmm
E rirT^PitfeiPMi!^ —<r mmm "KÍHB0I —— y* "hmmn^ — ■ •—•1 ■—NTTTIM ■
MN4 . Mftra - !- MM11M MM\'h Owm — I.imnu 7. HywMf kül.íili wihiiiiliit Uyt— . .. - t. —_J- IH7U MVili "P"__^
—^., ; ; : " " | ^ T~; | I MNMM it M^ÉMBBilCifiWS • •"\' • U Mphjijil
MIMI I->MÜ — L " P MMMM 91 tr» «• N 1
I iOn«iMMMNl| — - MMlfl MW%*
i knitk«k I . .._. . — 1- . itmtm r«*iiM
?. ClMMO /Mérlll I III fcMwm - L ^ u MMMfl tHM M MMM
„j.\'i .. r ______^ ,, _ .... ,, l í_|__ I ijMMMw I _____h - r «w*n Mn
:__* r f - - Miiil I Éir^f- I \' 1 ___\' mte^ • fc^iwrfí iwfe* ■ "1= - --------- mmm m«
mmmMumémmm. ^^ | j I | r iraariMrlMM>Mr-í " - ~ - mm* tSSS mmmm I
ffi i ______________a mmi ■—"------- A B a téwi !*v* ^ I ®
-—= _7_J__J_^1 ••.\'-•■—: ~wr"m \'mm jréj 1 Vlj* m h ^ w
Kii\'1 --- - S .," F A rftatnnywdc W I— réjwSft 1MT6M- MM* -JMiMfr— I f %ift« . —;-;-.—T---V IM«II - HMM - MMM
S IBCMM Vwto\'t ■• } __> í TMÉMM I)iiiiImiiiIII ... UtMM - MIMM MMMMI
___»l viroti Kflrtk ......... L- JHH[Í I I I TfcÉÉH M H^HHI ÉfcliMM MM MMMM MM
I " ~ 1 • TWBaMMHIIMMM ■. ~ — {- MMMI7I CMI M I WW . . _ \' ______________HMM 54 MMM MMM* M i
tl w- Mii M. ■K^ ct JKM iht MM P _ I ~T3 L 5iü Mfllte _____- ,. . - - IMII IMNM M
«Mkianm|MutaM — - UHMM JMMIM ft i TVla\' 11 W— "-----* " Miiiim MM- MMM MH»
I EíiImu ih a tiaosáff iMimiitia Huwjiíii — f- MMM6II | I a| Di)wítaWi Még anf|»i MM li.muriii\'irii
UTAkm «l*tjáradékok at ákal liiiMn « kkk I m A ■wlnii |7MM* r*«M
liilÉMfcliiiiil tékák *>Mm • ... — U M- MMMTM M » • * M Mli|i — -MMMMM>MM
• .......................... | ______v f Tartat* MMml M linialu M-«a hm M m
Iftl koksöMt wcaxtMMkn M l ^^ . . t MÚMm
a jMM-aMlyU UMMk fL a |7« * CTMU WBM ü A HMpi MMMM - MMMM ?
km*ak««l - - . | 01 uinMKo* nm. - j a • mM - - MMMM MMM \'
• Kukwilr lüiiwufmu aSsar- «W lrM%y>yÍMiii ~L MM IMN MIMM • Onili|ili> m MiiIm j ... .. . _______
I Aiwa- éa mm ntckpapauh JMMIM MMMM MMMMI mmMm •t*** 1 MémmKmMi M CMMM
• S52.Í oíSl^i^ ^t a;a; : : 4"M4-1 mmi 1225 ( ^ vmmm • - mmn mmh . _______ ______* . - fell^Li&i&toMánJhifap^ Kit^aurrttafarti^-MMMMI -MMMM MMMMM —9---HMMM MMM piairtM rmm MMM\' — MMM j
------*M—I MM H.IMi Ii nwgafcgfafofc pcwtáribaa MM9! MTI MTttiM M Jililli|l nliiM - - —
ü KiifMi UM a fiókok pcaatarMi MMM ATiU TMMM U ScM*« a n iMinmiiH iiéwIé#H M1MH MMM MMtfct M
M MwaMy « MMM Ji eesdiAol -.....411M7I StMtM 4MMM M l|M 11 M MM MM MM - MM MMM 1
13 ltoadviojr mí attcMt mwhifcál.....MMT M IMIM U rM M M aj HmiIiM MIiMM waáw MM» »i MMM fttittll
M MM M A folp MaMtiaWt . . . . . - U M<791 fl MÖMJI - I * M LM MM| «• MMMM ffiilB . MMM * MMM M MffIM M
•~r I* y A4M hiliMiafl oM Mmt . MMM 93 C9M1I 77MM M M A ImécMi MIi|mM MMM - MM M
h) Adótok iebaloz llrimliii kamkkac kmaiokkal M IM tl 7M tl M filán ihpámi . MM M - MMM i
d Lcteick kuwét " Itmtmtk o»MM .... MMMM MMM MMMM M ( GiM7M — MVTM
tl UW Ciltfluifc alaphriny MM - MM— I? } fMMrtM ili|Éil>[ MM- MM
_ « Kjuitakk n*,« , «- MMM MMMM M hMM «|>M| ," « • • MMM 94 MMM M ti HM U
tT BNUP Ö tMmbiijd a bmu{ ««um hi*atal«baa, caéf- \' • 1 I * f
4 laklik, papir- a njrowuxvisy u Dam rakúrakkaa ; , , • L .. L | L l i
M FM*f«aHi jutalékok ta wmmu k»hs*f«k , ;., . . » _ L. „ [. L j | f "
Ai MM litiMn M-M i M mbi MM M ^ |2SSSES5SS552HS a ilrt IMIw MMM* MM ——JS5S552 8—8(8
. MMMyak éneke . . . , In MM7MM | I I | MMMí tLak . . . ^.^SJMnjSJ | |
" á ct kir. mi. kmvulw G<ienJl 101411^1 Tric^ei Bwm ü. Dr. CuriHa Bazza, Báré Bmck Otta, Ir. CaAaM t, Mré Har^v«a Jisaaf, lapré V.
*—— 7 MrtM • Beaao JéMMf.
M«cyaromá«1 v«*érüfynökM. BudmpMtMn, Dorottya-utexa 10. ML, tz IntÉMMl MÜ*t NMÉMn.
Bővebb zárszámadási felentésefir ax alanti lőügynökségnél kaphalók. — Ugyanott felvilágosítások a legnagyobb kémaéggel adatnak és élet-, tűz- szállítmány* és üvegbiztositások az A«Mltnraxloiii Generáli? jégbiztosítások a i Hagjar jég- és Tinsenblstefiité- baleset elleni bjztoeitások az Kimé o áll balwt
ellen M*to*Ifé«tár*ai»áft számára a legeMnyösebb feltételek és legolcsóbb dijak mellett fogadtatnak ej. ]
-A. nagy^kaiTi teiwil\' f5-CLgy nfllcaég:
Scliertz és Englsuncier. 1
Nyomatot! Fiicbel FUlüp U|miÍi|donümiál Magy-Knuisaán, 1494,
.. « rí? ; \' -• \' " • a
Ki • J % . -4
Nagy-Kanizsa, csütörtök. — * »
Zala. 41. szám. (4. lap.)
Sslnfent Msgy-Kanlieán.
Midiin ezek a torok világot látnak, Rakodczay ét tártul a)a niurteuek tűim Sagy-Kanizmn.
Dt mortuit nil mim bent.
Jükőhőtének: ét az elköltözőitek iránti kegyelet- j nü fogva illik, hogy „Romto ét Júliáról", mely tragédiái tzombalon adták, csak jót mondjunk Tehát jó volt. A részlete* bírálat olyan t»árnyú fölöslegesnek tűnik föl előttünk ma már, mikor az iilttő szereplők a klattikut O-buda theatrumá-lm játizanak, hogy eltekinthetni vélünk tőle; ki-szen a közönség tudja jnikép kellett volna jól adni
aiolsó liw eisleudtí uMlJwif életét mozgatták, De «i » kép eddig Mrkóphta hasoailtatt, « ntlyeek egyet ró*sel - bit-■Ujrn gaadagok voltak aatakea, fi\'f—k lUlbtu k atodá-latatah Mellemben — eltolniuk t aíxű nzemel •lóit « nem virf4k*ttak «Uf aélyéiűntlyóiia. Vajmi gyakran Mhamzott lakát a kitáaiág. bogy tat a k>pet hoaaá méltó, atyeéga kertibe foftalJL. kanak a kiráaaigaak ókajl aaat alagtt taaal ai alulírott nyomdai vállalat, aűiUa Dr. Silbanlata Ótvtla Adolf válogatott .táraált ia tantlaányail rtadaai ajtó alá, ákkoa a kettóe iráaya aaákáatégkoa képaat, a Batyat aa a gaadacéa ássa tatllaa kitajt, a kit hlnláte a aéaat ayklvhtr kit, mit nin gyakraa viaaaahazaa magyar aaya-ayelrébaa anakáiaak kat kfiUtn Urraaatt kiadáaa ia bt-tíaytlvl tata. A kM kitatavi aagyar dolgaaatok felét eredeti draaatargiai é« aaathitikaJ taaalaáayoh taaatk. a ne-lyek aóg u iradiloDiak thbat * gazdag oraaágbaa ia hé-
ti darabot -, a színészek pedig füttyöt hánynak a | «agot fognak pótolni, a lg a aáaodik Ariatofelaa Poétlkájáaak
a pottkumuz referádának. Legyen tzabad tékát etupán a krónikut Ulkiisinerétisségétel regisztrálni, hogy Ha h n el Aranka jutalomjatékául adatott ez » Shakespeare féli tragédia, ét a közömig szép tzámban jelent meg, lerovandó a hála adóját Jtea-reuce iránt, kinek annyi miéi vezetet köszönhetett a szintúmüat ruviil ittléte alatt■ MtgnttnHtkor tilril lapt Jogadia, mely percekig Hm akart szűnni. — Virágadományok ét egyéb kedvet meglepetések nyújtatlak fel a nézőtérről, — melyeket Haknel látható örömet meghatottsággal fogadott. Júliája ki /ogáslálanul szép toll, amit a nézőtérnek őttzee Rómeói it osztatlanul elismerlek-. — Leginkább felelt meg Hetény i-, mint Merculió, ki, hogyha hosszabb, bt lépő beszédét ántm hadarta volna, altguigurubb bírálatul rntyátló pompát alakítást mutatóit tolna kf Meraitióban.
fényét koaaaatimJ kisért aagyar foréitáaát — azt a veié-baa kiflié fottoaaági ludoatanyoe aaaUt — fogja tartalmazni. b» « ut kan n-—t.»fi.i .uif^un.
1894. május hó 24 én.
kogna fel „Tíéídtl gondatlanságod által oly lí jón, miért bántottad meg?" Mert igénis Ultim-tég a biztosítás utján való gondoskodás, kötelesség Önmaga és mások iránt, mart minden ember—a leg fügsetlenebbtől a Sieted szobáig - égy nagy erkölcsi tartozás terheltje Övéivel szemben, — és ha minden rokooi köteléktől ment árva volna is, ugy száiaontartot|ja az államnak, melynek tündén gyermeke sorsa drága és namsatgaadáMati-lag lontos.
De nem akarunk egy vonalayira sem letérni a tiszta tárgyilagosság Ösvényéről, ét ezért elismerjük, hogy a kOzOnség egy részének idegenkedése a biztosítás eTől, ha nem is okadatoiáat, de
enyhitó magyarázatot talál abbao a kétségtelen és
_____nem agy nhén batgtioll körflLpéoyban, haiy sas
caiaiMi jelenik Meg áa ára 4 frt teaa A német dóIgoMtok delgő vagy gyöngén Tündiit, rosszul vezetett vél-
fjf W^n ■i\'tw ay^mmJ het* uzflmuMiutk. |ajato|[njlk áldozataivá váltak. - Hogy ezért eisó
böl a aaásakra Mai tárnákból, a ataurakat a Paatac Llayd a, _..____,..J"/ .
u atotié miífél évtlxed alatt kÓxOIt SilbmUi. őtvfit til-l80^" " »««» WZtOSItó táWfWágOkst, - tHetve
lábéL A jilozaloUJánszákaak csua rr"i\'\'mi"y t Mrtt\'f\' azok vezelQit terheli a telelnwség az falfll áll tnin. saerlat etoporiaaltn a ktntkeaá alaajatakkal b(ja » aiawt j den kételyen és mindatoé esetben, ahol kiadiit kttSlieni I. Aiia drei Oltahtawyliarea. íl. Pttmk. I |yéu tijú ^ mef! » tette a magáét az
Fai arngpY ~,A kit alaimtri* *m& eredeti operette adalvtt, melynek szövegét ét zenéjét B o-kor József a néptzinkár karnagya irta. Jó hír előzte meg s darabot, melyet azonban csak néhány igen saép zenei réti roll képei igatolni ^egyebek len gyönge a metéje, tőt helyenként meglehetőten \\ untató, ami a gyöngelégnél it rosszabb. A fiatal tág, melyet valami lovagias szellem szállkatott meg míion régén, az éneke/ek ezen bucsuellfaddsdn, — melyre különben it nagyközönség jelent meg, ~ valitágot virigoténmot imcénált, mely ostromban három nagy csokor (Követtyné, Ligeti Mari ét\\ Solti Pumának szánta) képezte a nagy lövegeket, melyeket azután a karzat régiójából dobott uámoi apró csokor követett. — Legnagyobb érdeme t fi •jydemn iermétzeteten Kdvettyninek volt, ki
r*a daa Matioaaltkaatare, III. Beaaa dar Gaftawart IV. Ua-i ; . ... sere hitdaaaa Klinile. V. Pklloa«p!iiaebaa, IIi«toriscliot u„| szolgaiiaias katsrwiiaeaackalUIrkaa- Ennek a négy kötetnek gylljtt caime
„lat Strome dar Zalt" lata éa tUíttUtl ára 10 frt. üa -----------------^ —
ez ka-igazság -
De valamint as ideális kormánysás az előröld -tás, úgy a jogosalt igényeknek megtelelő Iörvény-
tartalmasai. U frttal a kalifa kla4áara tgylitaa alálsaUst ia kirdsttak. De axért a auru éa a atoot gytytMaáayra kölön-kUlün EaUáaatkatai. Tiastalattal aéiják a t aa. all flMtOkti, aalvtikailjanek «i ttttaaU íreket éa péaiakat .|nl Írott Uayrayoakla-latéaatWa folyó év a^jaa Tó IH* bakái-dani Wiener Izidor könyvnyomda éa kiadó-vállalat Budipeii ntróa-atcaa It.
— Aldoaat caiai alatt Ismét aj regény kezdődik a Rt-fén/-Siki-ban, mely kittsá asáplrodálml fdljóintnzk, im« aár tizeaogyedlk flaata iakazik alMltak. Mickievlc Adám ..Lesbea\' calatl ballagja. A „Rogény Sálon\' Saaaaa ad-dlgl Itaattt mindig kaphatók ta a kiadóhivatal (Sadapaataa VIII., Xépaaiakáa-ataza Bt.) aaireeea küld bárhová mutat-vábyazámokat ia. Vaiyadirl t frt aMflzatiei díjért kttatakra menü ólvaamányt aaaraahat bárki éa a mit a Rtkiny Szalon kyajt, fi fieni mais trtikl, ktsasi tglail intfidandó hacst.
- a „Péaa ás rsta\' caiaS aaaklap, olyta ftldaitva-lési térképet állított ki, aalyitl minden «aker »y tzompll-lutáaaal tiijúkozíit aaareshat baaáak ■aaágaadazágl éa egyáb miveléul állapotáról. A térképen vonzó rajzokkal vannak M-((Intetve a megyék ft termékel. A busa tanaDAIdakat basa-kaláaa atstatja, « áJJatésayéaslótt állatfajak, artWftrt jtlal i izíilOket. MégfélelD letelek ■ataljtt hol van Ulgyaa, Uh-kta vagy fasyvaa ordfl. MladtsIUa mezei termék fal vaa tta-
-- . . tatra llyaa módoa a tarai kalyaa. Fal vaasak ttstatva a
az egétz idény alatt kiválólcépen járult aktu hogy főbb báayatanatkak ; arany, aatat, rés, katimon, küaalsbá-a közönséij élvezettel hallgassa meg a dalműveket\'. | nyék. PoftsaUáafSU, áarásyviaak, ftrdik, megyei határok,
Hyar, mint a német kiadáa tfa-tiaaekát ina kótatakbaa, (Wájj Vt e Osetes mtfMt, U elhdritdinem pedig a bé
Hétfőn: „Rafael\', Várady Antal történeti drámája adatott, itt mátoduor, ét röviden emk azt óhajtjuk felemlíteni, hogy Szolintzky j iUU (Mympia Antonió tzerfpében újból tanttjeiét adta ktfáló képességének, A közönség; őszinte ditmeréu jeléül, virágcsokrot nyújtott it s kisasszonynak és nem fukarkodott üvsattal tem Antónia ldtünő attkitán alkalmából.
K tfd i a: még t.A kis idamusif adatott mátoditbtn, — étjÜadá* ulántu indóhátkot tiet-"-f&r^FhdHu jHtftftif éa papnői, wdswtt tiuttlő én
igyei aaéklialyak pontoaaa fal raa-aak ttatatve. á térképnekira 8 frt Elfiflaatnl lakat a
vaaati rónaiak, folyók, térkép
éa KOId"ladöhlvatalánál Bndapotten
„Pénz Vácái-kSrat 39 aaáat
közönségnek joga van kérni, joga van követelni, hogy a biztosííaaítáal Intéztnray rohamos iejlO-désa folytán, mint a külfOldfln, ugy nálunk is ném oaak ludomanvoa de, sflt (Ojeg a törrényhotiei körökben.
Es utóbbihoz pedig legetsOben aa azükségsllet~ nék, hogy az igazságügyi minisztériumban a biztosítási jog szervezttssék és meg ne tflrenék, bogy e téren a vezetés a kereskedelmi- és pénzügyminisztérium — ahol azonban inaién nincsen organízálva a biztosítási Qgy — ha* táskörébeetsék.As ipar- és keresksdelmí ügyek szakosztályéba osztva igeo mostoha sorsra jotott á biztosítás intézménye, melynek tpeciá is, nagy érdekeit a külföld mintájára kellene megfigyelni Magyarországon is,
Ha ily irányban kötelességét teljesítené a törvényhozás,; mint a hogy est számos sürgetés ulán sem teszi, akkor a itOlcsönOt viszony: közön-tég ei biztositó-táriaság közölt is lényegesen megváltoznék, még pedig oly Örvendetes módon, hogy a biztosító, valamint a biztosított, ez a két szerződő léi, akik közül a fenforgó viszonyok között rendszerint csak az egyik a megelégedeti: egyaránt éreznék ál üdvös voltát a biztosítás intézményének. Legutóbb dr. Rótk PAl budapesti ügyvéd mutatta ki a Magyar Jogászegylet teljen
mjui
merőtkitéretében. A titzontlálái reményébe)t mondunkItienhozzádot mi it a derék igazgatónak ét társulatnak.
__(*• V- »•)
— A színtársulat buciuja. Mélyen lisztéit kö-zöaaégt lr ísásodik évadot, melyet itt lóllem sze-rencséa vaiék, ngyánázon kedves érzelmskkel zárom be, amelyekkel s tavalyit kisérik emlékeim. Nigy-Kaoizsa az egén ország azinészele e\'ötf tekuiéiy a müérzék, az iz\'és és a finomság birodalmában. Vágyik ide minden azinész • mi is sajnálkozva távozunk innen a n. é- közönaég magas igényeit megillető jé kivánatainkkal vi-sMnozvi afipártoláfát s ha átélték voltnak erre
— TaaSfy" ciiaaa igaa (tatra való hóaokialáalgyi lap jetaa aag Bakóaaa, Vaáay Jéaaat aaarkaattóaébaa, aaat már
a IHk évfolyamban. A Up aat a MadatM tűzte ki magá-1 a|/iii tiríotl tianvaxabáau fnlolaaaáas alkatnak, konr ciikkelvel u iakolai hatóaáfakaak ót a U^L0\'™6.®1"11
ionnak ta iak»la tráatl kóaiayét legyözre, a kteoktaiáatigy | mával, hogy mennyire tarthatatlan a biztosítási
Irtat aulsg érdeklődért ét Islksüdélt keltsen, 1/ogy Így aa Ituat tényező kősreműkődítével hazánk aépaklaláaágyt ml>
áM.meghonositoti oyjlváaoaág, rend, ................. " ..... «"V", mely " hfalqsilán) vállalatok allanflryáaéra
ilk* I kltatáaoa éréakt ithdai eaikeia hWtl t táreaitrafak-
baa kelltawaaa Móraktataló olraaaáayt ia nyajt Hafjalta mindet kó l én éa 1&-éa. B<«t*téai ára évtakiat 1 frt.
törvény által inaugurált helyist, ét reáutalt arra. hogy mily fogyatékos u 1871-íkl kereskedelmi
szolgálni volna hivatva, de ennek megfeltlni kép-lelett. £• épen ez az oka annak, hogy hiányuk a nagyközönségben az a megnyugvás, — melyet más állsm törvényhozásai megadnak, beleoltanak a népbe, azzal, bogy a biztosító-intézetek I megalakoiáaét. működését, fejlődéséi, fflgfafy I felügyelet, ellenőrzés tárgyává teszik, és nem biz-lontos zák a nagyközönségre, hogy magának alkowon
K ö z g a i d a s a g. A Watfitii ünrtiti
Dacára annak as általánosan- elösmert ____________«- - . * -__„....
és üdvös nemzetgazdasági missiónak, melyei a IWtoW oly vállalatok tevékenységéről, prosperitá-
bizlositás intézménye betölt, midőn az esetleges sárál, melyeket üzleltechnikai ismeretek hiján el
kár anyagi súlyát csekély díj ellenében a közönség vállairól levéve, úgyszólván a jótékony gondviselés szerepéi viizi, még is megszámlálhatlan milliókat tesznek ki az ingó és ingatlan vagyonok, amelyek kőzőny és könnyelműség folytán azzal a sóhajjal szivünkben hogy: a líitontlá-jbiztosiltatlanul maradnak. KOzöny és kOnnyelmfl-
táng. Mély tfizteleilel alázatos szolgája Rakodezay Pál, igazgató
IRODALOM.
liipaak e ro»aiabate laaaerleletl mttt vak, lapatak klaáéJáaAI: Flsehel FUlttp kéayvlteresbetlésébea megrendelhetők
— naCaettsl felhívás Hasai Íróiak nrthu, a kik kM a/alraa la atat találkák klMseé|lkkta, Dr, SllbaatuMliitrosról ás ellenséges löveg,
Otr&e" Adolf a lt«tl«kyim belyat foglalja al. Maiaaaa álló kritikai IraaMakáat kiidati a kSI0ldaahaaakat a aaty aaal Ital anasalaakat, a4lyak ktaáakhta iéSakiat aagMalntk
ptatkkar isás ta ttáa\'raibktlykta lasartall aag vtltak \'folysH \' " Irásrli. I wlre Ittvs Dr. Slll«rti«ll uWW Adolf
■» yr
a ftraékailaa Iró a tégy folyam Két
bksgó atalltal éleiét.
onitiáaak katárala klvttl rhaa ataaairt aéavt ét aaaa-Paatat IJayékat «tt|U inti tasalaáa;alval Urasfotaáa taljaa ktsttaáaU Mtnnl m traaUtakról ta allasátaalaiakról, s atlyak as
ség folytán mondjuk, — mert a józan ész hiába keresné indokolását annak, — hogy aaaál az esélylyel szemben, amely minden emberi számítás alél kivonja magái, a véletlen szeszélyeivel izemben, a melyek minden nap éi minden órában ugy szedik áldozatukat a föld lakói köréből, mint akár a halál fojtó angyala, védtelenül maradjon az ember akkor, midőn — a kockázat irányában: elenyésző csekély áldozat árán, a sorsnak csapásait anyagi tekintetben mogáranézve mpgerőlelenitbati, mint ahogy lepattanj\'*! vértezeti
Sajnos hogy igen sok ételben csak akkor ébred at ember eonek tudatára, mikor érzékenyen sújtatott már, és kétő bánni lógja ll a változhatatlan lelett. - pa ilyenkor a lelkiismeret, ea a m lttó
nem ii bírálhat Hinzük azonban, hogy a kereskedelmi miniszternek u utolsó költségvetési vita alkalmával tett kijelentése; hogy a biztosiláai-tör-vény revíziója sürgős vohától áthatva már a közel iővőben megfelelő törvényjavaslatot fog a képviselőház elé terjeszteni, ténynyé fog válni, éi ekkor világosiág log költözni kereskedelmi törvényünknek a bizlosTláat tárgyaló részeibe, melyeket eddig még tűrt homály borii, énaalyakbi a jogász elme legfényesebb világú lángjával is cssk tapogatódzva merészkedhetett az ember, — akár egy búvár az ismeretlen veasélyak ezreivel (enyegelö told fekete gyomrábi.
Hogy mily égető szükségnek felelne mag a biztosítási törvény revitiéja, eklatánsai bizonyítja egy ujabb vállalatnak kibuijénséaa, msly |aalii(ióyi alapon állva, ninte provokálja as államot, hogy leljasitaa eminens feladatai, mely polgárai jóié-lének biztosítása erdekében gyakorlatúié föiela-gyetéti jogában áll. A „kölcsönösségnek" annyi halottja fedi mér asl\' a tért, mely küadtare a részvénytársaságoknak éi vautObafyt a aövet
kebleknek mély ilvója, isólal meg, és ki volna légüknek, hogy a mo<t alakalt „Ürsaégw si tsgar képei ttttlglttléllll zzamrshánjfó kerdésáoék, - Mrtinh biaíuM mtmftmf ödtudatoá, sfll har-msly minllia visilsll reméaysa nőiéi sirjából io- leslss lelhlvdita a sáazlaja alá valé lOtBériktHa,