Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
20.11 MB
2011-02-16 15:29:32
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
144
4557
Rövid leírás | Teljes leírás (588.09 KB)

Zala 1894 június

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

4§f szam.
\' htrkmlMf
jragy-Kanizsá^lSafc
XX111. ésfefettL
r •- ( t • 1 » Oll»p-Rl« kés. __ -i— V
TSí HHkkall I Up ipi
Mtttal ■indu kktah;.
Mnwtiklm Iwlrt Mk íhhm >»«>■ Ml fapkütotask ií,
IWnMk KM klMrtwk tlut*. Mfftt szálh ára:. 10 krajcár.
Z A LA
Politikaivegyes. i irtaim 11 lip____
méMwÉrii Tlmkif ípáCtt n«M /Mf HarrtrakaOML
ttfltlMIÉM ilU : "" Ifte ém U hana* (fű — kr.) FUÍm • bna (* tat — te.) npUlái • tanú (1 « W b)
A PÍH\'iT-K\'ani/..-iii- és déf-jtaki i;il;nrékpéir/.iárak, a Hankegyesület, ez Ipar- é* kereské- a_QMtv M
delmi bank. a Nagy-kanizsai ->s:élyeg5let-ss4v<\'ikexet 4a a Irteovt\'í\' takarékpénztár, "
a „nagy-kanizsai malátagyár és sofösöde r. L" kimtuUs iMhy>. nHirti 1. ■ ■ - • jtfrfoUMto*
1 ll IkM ritto ktayr
X«ff|»lealk Má|C7-KaalMáa ketoaklmt két* ser: »» \\ —■ itfrm r r ém ordtörtaicSn-
Politikai szemle
(—) Nézzünk át égy kissé érdekes szomszédainkhoz. Érdekesek esek a kis balzan-népek, mert mindig beszéltetnek magukról. Különösen Szerbia, mely agy táljaik a politikában" köteti azt a köt-mondást: Nulla dies sioe linea! Minden bélen egy-egy érdekes . meglepetés,-csak azután rzek a gyakori meglepetések ne vádnak egyszerre igen érdekesekké, a melyekkel esetleg Európának többet kHjjen foglalkoznia, a minthogy az üdvös volna. Azt meg kell hagyni a fiatal Sándor királynak, hogy a gordiasi csomók szélvágásához: ért a hogy gyorsa* határoz, gyor-san cseíékszik. Az alkotmány felfüggesztéseért s a 69-iki visszaállításáért egész addig, mig aj alkotmánytervezet elkészül, — nem igen lehet neki neheztelni Kikor a radikálisok már magukhoz vonták a katüFl mat, vérszemet kaptak a bizony magának a királynak sem igen kényelmes lehetett a. helyzete, mert a radikálisok sem valami szeretetreméltó emberek; az aj alkotmány i különben is nagyon korlátolta a király jo-i pit i láwnnjnahatiroh kané iioiHolli Különben is ezen alkotmány mellett hehe- i zen ment a kormányzás, s az olyan nép, j mint a szerbiai a szabadságnak azt a mérté-
éi a ha-
öt Anni-
két nem is bírja* el, a minővel tályotrkivüí helyezett alkotmány házta. Az tehát, hogy esi .az alkotmányt Kándor király flnhalaimukg hatályon kfWIt helyezte, még nem olyan nagy baj;, a következmények fogják megmutatni; vájjon a U király, kit kétségtelenfll a körülmények j-kényszeritettek- t lépésre, helyesen cáeteke:
fcrfetHtj 1 1 ___ií..... \'\' .....-......■■
Ugy látásik, bogy a radikálisok megtéke-! résére nagyon is szükséges volt az. a korántsem okozoit az oraságtaaii oly zavarokat. a minőket a "radikális lapok híreszteltek; Sőt abból a körülményből, bogy majdnem az összes nagyobb községek és városok hódoló küldöttségeket menesztettek a a királyhoz, a melyekhez számos radikális párti polgár csatlakozol!, azt lehet kimagyarázni, hogy ar ország lakossága ha a dynastübos. békét akar s óhajtja a viszonyok cönsöÜdaíiójHt Egz távirat azt i» jelzi, hogy a radikálisok (ábfóábau swkadfts állott be, 8 hogy ennek a pártnak több előkelő vesére egy nj néppárt szervezését ter-vési, mely szigorúan monarkista és ha dinasztikus lenned •- ■■•
= D a 1 g 4 riában . lat van válság. Habár a politikai világ el volt ké szülve rá, mégis, már anná) a körülmény-
nél fogra Ja, hogy Bulgária miniszterelnöke, Stambnlow, teremtette én szilárdította meg a jelenlegi állapotokat Bulgáriában, meglepetést szült Stambdoirnak ás vele együft minisztertársainak laköesönése. — TVIjeaen biztosak a bolgár mini«zterváltosás okairól nem igen lehet todm Feszült viszonyt em* litenek egyrészről Ferdinánd ijedelem II aimiterelBéhe között: -azt áHítjáfc mén* részről, bogy S legjobb egyetértés uralkodik közöttük, és ennek dacára Stambulow máris egy körlevél beo érteri* tette a práefectusokát, hogy nyomós okok kényszerítik a lemondáshoz való ngaasko-dásra A fejedelem most perese uj minisztérium alán lát. Az ellen kék Mrfiai kösd magához hivatta Stallowot, i kim nézve azonban kételkednek, hogy képes lesz-e a kormányt megalakítani
|----rj> t 9 1a o -f-a ságban van
| megint dolga a rendőrségnek. Nagy ntbt-[ lista összeesküvésnek jöttek a nyomára, s eddig már 400 egyént fogtak el, nagy réssé magasabb társadalmi körökből, férfiak, nők vegyest Ásókból a részletekből, melyek eddig napfényre kerültek; az dertl ki, bogy a moatani összeesküyés InpIlMi is olyan veszélyes jellegű volt, — mint az 1881-diki, melynek 11, Sándor cár áldo-
A „ZALA" tárcája. ITflaft ynw
- t JtáH\'ikfktklI tiftkji. —
Etbtn a csendes kis városban, Hol % lakom semmi idegbántó zaj nem zavarja a boldog lakókat kedélyes nyugalmukban.
Este lefekszünk harangszó után; reggel felkelőnk, mikor a kondás kürtöl. Azt hiszem ennél erősebben semmisei sem bizonyít hanem a mi kedélyes nyugalmunkat.
itt a modern idegesség teljesen ismeretlen nyaraira.
A megelégedettség fényeskedik mindnyájunk arculatján. Duzzadunk az el nem pazarolt erö bőségétől. Eszünk, iszunk, aluszunk kedvünk szerint, néha Mttzünk is, de csak nagy mértékletességgel.
Még a patriotizmusunkban ia van bizonyos józan mérséklet.
Esi aa Um, drága /lldtt nem aseretjOk ugyan rajongással, de igazán, de tán tori IbatatlannL
Nem kiabáljak országgá, világgá, hogy : • móriam ur pro patria nostra*: de ha rákerfilne a aor, talán tppen itt SntOzné lagtóbb\' boafivér * hasa földjét
Hát nekSnk így van jól.
Mód nélkül ragaszkodunk az árny közép ut-hoz, mely szerény véleményünk szériát legbiztosabban vezet Rómába.
Hát Mtn a mi csendes cároiuiiibün nokott le folyni a követválasztás.
Olyankor azután van ám idéjpzgató zaj, lárma, ordítás.
—QblOe ssáju demagógak bnlnnditják a népet; gyilkosszamtl, vastagbsjszn, marconaképü körtetek esküdöznek, a »m. L polgártársak* karjai -közölt
Egész városunk kivetkőzik olyankor szokott templomi Csendjéből.
Egy ílven kövelvá autás emléke feledhélette-bOl él lelkemben: * \' » \'
Korán reggel már óriási néptömeg hullámzott végig az nfeákon. Hatalmas zászlókat fébegtéttek a yjNMKi egyensúlyival járó polgártársak Egyiknek, másiknak nem caui. a kalapja, — hanem a válla, dereka is be volt vonva lombokból font koszorúval.
Itt-ott, kisebb, nagyobb csoportok bőgtek, torokszakasztó éljeneket és ordították krúztostakn disszonanciával a kortes dalokat. -
Közben-közben a vonuló csapatok egyike, másika megállott és bőgve éljenezte\' a követjelöltet.
- -fillért Bnkody Zoltán!
(Ez vntt a jtUfárti jelölt)
— Éllén Várközy Dénes balpárti követdnk I
(Ez volt a ípo^drtí jelöjL)
Én nem sokat törődtem az egész borszagú lelkesültséggel. Semmi részem sem volt a választási mozgalmakban.
Egyszer igen élénk részt találtam azokban venni; jól laktam egész életemre.
El kett attól fordulói a jóérzésű MitiiaÉ, — {amit a választási mozgalmak lélektana eléje tár. I Így tettem én is. f De hát Moiwn: mim. «
Engem k VárMay OáoaaDok hívnak. Tékát a nevem akawklnaa iBeoiri ia ttt|mrTWr galombá.
Mindamellett elég nvugott elmével áa szívvel néztem az én ismeretlen duruszámaak aáaatáit és-éppen nem vett rajtám eröt. valami nagyobb megindultság, mikor ankkom akit egy-egy választó polgártárs elbődült, hogy: .éllaa VarUsy Denes kŰelgyelőllOnk 1"
A választási küzdelem igen erősnek ntrkaaakl.
A jobbpárti joMtrtl azt rebesgették, hogy valamelyik öreg apja zsidó volt <•* £z még mindig elég nagy ériaa nálunk arra, hogy vakkit megkövezzenek.
Fenekedett k az ellenzék erősen.
A kort esek Bnkody öregapját batavoMsagák a pártküzdelembe Wkaümták a vallási gyűlölet üszkét Óriási szűzmáriás lobogókkal vonultak 14 a választási térre.
Mindenki kíváncsi volt az eredményre.
Az nyül titok volt, hogy miodeaik párt óriást pénzösszeggé dolgozott Maga a „kiemelés* k rengeteg pénzbe került mindkét pártnak.
A katonaság erős kordont vont a két párt
mr
Ablakom éppen a választási térre nyílott aigy jói láthattam a kél tábornak képét
A jobbpárti hívek igen nyugodtan viselkedtek. Eltek, inak; mert erre vok ott alkalom bőségesen.
fy
A
L
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
gyakorlatok idején merényletei kövessenek el, s ezenkívül azt tervezték, hogy « trónörökös nagyherceg esküvője alkalmából a peíerhofi kastéfyl légbe röpítsék. E felfö-
Zala 44. szám 12. lap.)
1894. juaioa kó Sím.
alul esett. Nem kevesebbről volt ató, —j A liberális körik* mélyen duomtrtoun Wekerle- (kecsegtető kereskedelmi teepekké igfeáazik lej*
nwjthofy a cár ellen J Smolensztf ^ JlIjK! A \'miniszter rendelőiére álló snyagi erJk
IiTi ift^ In jiifiiíiiíhf 11 iiii\'nii semmiféle avmpi umis korlátoltsága miatt a üzlettelepek révén volta* tumra nm hajlott bmnány a kormától nem nyert belő-1 képen esak Európa keleti tartományaiba lett be-egyezétt ama módozatokra nézte, mikkel a törvén ff vezetve a magyar föld és ipartermék,. Annyival javaslatok keresztülviteléi biztoeitam akarta okibb sajnálatos eun korlátoltság köretkezteben
^ „ .„.„, áÜaMm leurtségbe a rtmimpuk egy halvány \\ való hátra maradásunk, mivel legkössíebbi uoa-
■»,_,. , . .„ ... __. .. .leiillámát bocsátotta a táviratoknak ama kijelenUteJsxóitílA tgűfa|twt, söt i monáfchk hstáreireaasH
aozesek aoveuexteoen egyelőre lemondta* 0 kabinel-alakiliaal Héderváry bízatott meg, fi*: például Galíciát, a köaös rám területen kirfll a peterhofi kastélyban tervezeti ünnepsé- J ki ugyanattól a programmal lép föl. Es egyúttal leső államok termelői árasztják el a* használják
gekről. Eteket a nihilista összeesküvéseket &*£f,a M/!SS£ttiS£t ki a ^
\' i Héderváry Wekerle progrommiat magáévá tette. akkor 1 E tekintetekből iulolfólag bizonyára minden szak-
nmden józan ember kárhoztatni fogja, — imért kellett WekeAénic Imondama * értő örömmel vette tudomásul Lukács Béla aaoo
rnint egyáltalán minden erőszakosságot, •». í h** t*>métzetes, hagy a magasabb politikai tii intézkedését a mult érben, bogy a lehetőseg ha -.. ■ i ti oa j . i uukxi uik iá \' riSSw látol állva, lehetetlen mindjárt első pilla-1 tárai költ mindent elkövetett a végből, miszerint mely mint ti. ísándor Cár naiáJá&ÚI iaiüatO,l)wMa), tfat ,„0zzanatoknak a hu-,* magyar etem a lembergi kiáilitásoo képviselve
B helyzeten, mel|fin t nihilisták Változtatni \'littzák mögött rejlő okaif. De báminS okok imli- j lyw. A juniui hó 6-én megnyitó lamberp ki. mifaam i.tfii k*n«n mm nármá* toUált it Wekerlét a lemondásra; ai S vitstalépbe\\Wihoti mömnm&W Séía, tn wabHIleg
akarnak, mitaem javit. hanem egy pár száz eaber személyes szabadságába kerül. Ugy látásik, hogy sem a nihilisták nem tanul jak, sem az orosz uralkodók A jelenlegi cárnak személyes tulajdonságait általában diétánk; meglehet hogy igen szeretetreméltó ember, de a kormánya, — mint a tények mutatjákr még azt a kevés szabadságot is, — a mely Oroszországban a minimumra v»n redukálva, megcsonkítják és kérdésbe helyezik, — Az európai szellemi ámulattól Oroszország sem zárhatja el határait, s ha most elfogott nihilisták a szí beriai bányák kényszermunkái alatt fognak nyögni, lesznek ismét elégedetlenek, a kiket u előzők szomorú sorsa vissza nem tog riasztani Ezekre az összeesküvőkre, a mint egy forrás jelzi, igen szomorú sors tár. Nem fognak haditőrvényszék elé állit-tatm, hanem közigazgatási uton élethossog-lan váló fogságra és súlyos kényszermun-kára ítéltetnek
j ctak lesujtólag hathatott a liberális magyar köt\' véleményre, melynek még nem igen volt alkalma nagy nformmzmékért folytatott kizdeimben a Wektrit-minitzteriummal egy tzinmnalon álló, népeterű minisztériumot támogatni. Álig volt még kormány, melytörekvésében annyira megérette volna a magyar közvéleményben megért estmik \'lüktetését, mint a h WtktrU-kormány.
a nagyon tévednek átok, akik att hittik, hogy a magyar köttéUménybm megért < a lemondott b/mtíny áttol n ■ kibontnkmú ftíL ixietettltmt kit majd a ,,kec*U is jSPakjék, meg a Icápouta U megmaradjon" félt politikával le lehet tépni arról a lobogóról, melij köré ímnte szivcel, a nemzet jóviiéu ctingó remény nyel milliók toredcottak.
Ha tiédtrtáry aakugyaH Wekerle programmjá val lép föl, s ül a lobogói lekanyatlatii nm vn-
nem is mondtató impozánsnak, minőségileg igen is figyelemre méltó. Hiieifé* nélkül elmondható felöle —• mint a „Pester Gorrespondena" kiküldölt ssaktudósilója jelenti, bogy nemcsak megállja a versenyt, de kiritelank jövőjét ex országrész irányában biztoatni, illetve megállapítani is képes Ieend. Amennyin est a megnyitást előző napokban magitélni lehet, szerény keretbe foglalt kiállításunk iól meg fogja állani helyét, ■ a gyakorlati haszna élmaradhallan leéod. A képviselet érré* ajgiitésébeti dr. Kprács Gyuta budapesti kereskedelmi mttiéntnf aligazgatóé a MéiJaui, >kl a bulgáriai kiállítás alkalmával már termékeink ki» állítása és népcaarflsiiéM érdekében elismerésre méltó sikereket mu atoll (BL
A lembergl kiállítás ISO festöiesen berendeaett pavillonjában nyers és müíparí termékeink három
gödi, akkor mdlttte lettnek e nmtttntk minden főcsoportba "«}flhnl4k A mezőgazdasági gépek, dldotalra kén milliói, de dlenkttS esetben no-; eszközök és uerszámok csoportjában Budapestről gyon távol fog állani attól, hol a magyar neműt részt resznek a kiáilitásoo, as „Első magyar gaad.
kütértileit liktet,__jgépgrár részrénytáruaság", a „Fairbank* mérleg
Mindenki kivánctian várja a fej&hényeket, li [és fHpgyái HWMH\\ ..nwliill és llaiwili gép-vánctian várjuk mi it. Annyi bizonyos, hogy ha >gyárüéők, a „Magyar kir. államvasutak gépgyára", bármfHt lényegbe vágó eomprmittumról lm szó, U „Magyar épület és mQlakatos árugrár mesei rr s tőj\'ö/wmy ,iifp /^W/nMioAvimt: aímí/aahumií hliiaialáai Iriattfi", Mautner Ödön kerté-politikai alakulásoknak leket kútforrása a magyar gzeti és ssőlömírelési eszközgyárt, Nagy testvérek,
A; döntés.
Napokig tartó bizonytalanság után, — mely alatt a külinböző politikai motzanatokhot fűzőit köm-mixtánk fotytonot izgalomban tartották a magyar kótvéiminyi — jun. 1 -én végre bekövetkezett a korona negatív dintétv azzal a poeitit ténynyel,hogy
Juníue 1-én ét mii órákban érkezeit sürgönyök kotlák meg i Űrt, mily annak dacán, hogy a napokig tartó tárgyalótok eredménytelenségéből a iii vinyjavatltitli sOrta ez idt szerint már mindenki dStí leszállott a reménytelenség fokára — általános megdöbbenést keltett.
közvélemény suutMi izgatott állapotában
]ugy&r elem i Iembirgi kiállításon.
Fínáncíílís helyzetünk rendezésének egyik alapját képezi nyers és kidolgozott termékeink kivitele aiöi ixoasxédfri állinokbs éa államterüle-tskre, amelyek nyers és müipari termékeinket vagy nélkülözik, Vagy kerülő uton, tehát csak igen drágán szerezhetik meg. Fájdalom, kivitelünk fokozásáról íllelre rendszeresítéséről eddigelé másnemű sürgős állami teendőink mellett alig leheléit ssó. Néhai Baross Gábor tette meg e« irányban as első\'lépést magyar ~kareakeüelmi museumok létesítésével a külföldön, melyeket Lukács Béla, Baross eszméinek biratott hagyományossá a rendelkezésére álló szerény erőkkel szép reményekkel
szerszámgyára, Kühne Ferenc méhészeti szerszámgyára, Peiz Ármin kertéaaeü tervkéazilő, a Sehlick téle vasöntöde és gazdasági gépgyáros, Temesvárról Mflhle Vilmos kertészeti eszközgyáros, Szombathelyről a Deotach éa Tána köeaörttkö-gyárosok, végül Vajdahuoyadról Mátyásli János és Fia gazdasági szerszámgyár.
A második azaz iparmunkagépek, motorok, ssersaámok és mflkely berendezési tárgyak csoportjában Budapestről képviselve ranaak Oautach es Wachsmann szerszámgyárosok, Daő\' magyar varrógépgyár, Gana és társa gépgyár, Cserreoka és Grossmann hordógyároa, Lang L gépgyáros, Meineke H. rilmérő-gyáros, Heichel éa Hessler szesz és sörfőzdéi berendezések gyára, Rőck István gépgyáros, Sebnidt Adolf éa tcsa gápazy/yárosok, Stiller József gép és szerszámgyároa, iC lcir. raa-gyár resseiö gyárileiepe;^„Hygicia" fémipargyár, szikvizgép és palack-gyár, a W^lser-féle gépgyár
=gxa
Annál nagyobb izgatottság úralkodolt az el- pillán >tban vissza akar lépni, fogadjam él a képvi-lenzéki táborbatr. A Rkortesek nekirörösödö\'t arc- uUjdölttéget.
cal jártak, keltek. - Itt ia, ott ii megállottak és) Nem ,udtam< haboztam, hogy a mélyen tisz-
telt deputátiót a szememmel vsgy — számmal nyéljem-é el ? Oda álltam eléjök; hátra tettem a kezemet s
suttogva tanácskoztak az alsóbb rangú kortesek-keL Másutt meg szüajképü Michel Lujzák kacérkodtak a váksztókkal. bántó, rekedi hangon él tatve az én igen tiíztelt dunnámat. iigy szólUm-
A választási aktus még nem kodödöU meg. _ Unim! , kd8^nöffl „ önök mefbizőik A szavasást magslöiőieg látom, bogy az ellen-bizalmát, uszinte, több: nyíltszívű ember sék néhány ttkortew * löhadiszállásról (hol aLdtun tejjes világ életemben; most is az leszek köretjelölt tartózkodott) a választási téren át az önökkel szemben. Semmi kétségem sincs az iránt, éa háaam felé tart, élénk gesztusokkal mutogatva j hogy az önök eddigi jelöltje csakis a biztos bu-*kiakomaL ikás kilátása miatt akar viaszalépni. Az én nevem
Kéaőbb a kortes urak eltűntek szemem elöl. igeD alkalmas volna a személycserére; ezt tud-Egyswr csak luJpoglatást hallok ajtómon. |ják önök. Ámde, látják uraim, ha engem véltt-— Szabad! | lenül Várközy Dénesnek nem hivnak; önöknek
Megfordulok. Az ellenzéki körtetek lépnek be «obasem jutott volna eszökbe az én igónyteUnté hww^m. I gemet ily magss bizalommal megtisztelni. Mind
Eléjök sietek, udvariasan fogadom őket, - öe * ^"öm. De lássák imlnuh mUa-
néma tekintetemmel már megértetem velők, hogy kW \'"""tmumtól íél Je«obban-
én nem szavazok a«m ide, mm oda ; hiába isi™1® eltemettetni * képviselAjelölttll szerepelni.
jöttek hozzám.
A néma tekinM azonban nem ijesztette el őket
A lökorles: Hsiaalfv Tihamér, elém állott és cssagü bongó cimbalomnyelven, öblös kónstruk-eiékaal elmondván az éa hazafiul nagy érdemeimet, végül a haza ment nevében arra kért, hogy .Várfcflay pénes ur helyett, — ki most, as utohó
Á megtisztelő bizalmat nm fogadhalom el.
A deputátió roszkedvflen távozott; de u ut ián megállolt és láttam, hogy Hajnalfy erősen geatlkulál s aslán vígan, mosolygó képpel siet-nsk vissza táborukba. Kíváncsian vártam a lejleményekei Megkezdődött a uavatói. — Tehát sikerült as én durusiámat mégis
viasza tart aniok a viaszaiepéstől. — gondoltam magamba és nyugodtan néztem a választás hullámzó képét Az izgatottság folyton nőtt Hivatalos és nem hivatalos küldöttek futkostak a választók és Iciváneiiak között.
Hallottam amint kiáltoztak: Bnkody: 670; — Várközy: 4ML
A számarány változott néha, de a többség, — mindig Bukody részen volt
— Szegény ismeretlen duruszám, néked bizony csakugyan legjobb lett volna a visszalépés mellet] maradnod. Sete 10 órakor végződöli a szavazás. A szavazási téren nagy etmd állott be. A választási elnök kilépett, bogy az eredményi kihirdesse.
Mindkét kezemet fülemhöa téve, — hallottam famitől bámulatomban maid hanyatt mim), hogy VárkSayt 160 szavazattöbbséggel megválatttotiák.
Ami asútán következett, azt mm btrom leírni. | A küldőttaég lokálomra rohant. Hajnaliy Mka-potl a vállára és vitt a rivalgó elleuéki táborba, hogy beaaé|jek a polgártársaknak, meri engem választottak meg akaratom ellenérv iá, hogy gyái-lón as elt . , ,
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Zala. 44. nini. (7. lap.)
1894 j uniós M S-tL
tttaollóezergyára, Wörnfir és táras gépgyár, Zolián i rendkívül hiányos tévén, figyelembe véhotő nem
Győző gépgyáros stb. A harmadik csoportba van
volt.
beosztva a tansze- 6. Az ..Országos Allslvédő Egyesület" 5 írt
rak anyaga, melyben első helyen áll a Süss Nán- dijat tSzőltki olypálvamonki jutaimaaáaára, mely
dor-íéle államilag engedélyeseit mechanikai és fizikai műszerek gyára, As első vegyi késsitményQ papírgyár, Fával Lipót iskola berendezési gyára, Gyulai Nándor tanazerkéazitőgyára, Káiósdi iíő-1 vérek\' műviiággyáru, Seregi éa ti,ni fizikai nlfl-1 7, tizeken
vróra
tárgyánál, előadásánál fogva alkalmsa az állatok iráoi részvétet kelteni, A jntalniat a „Hanzi" e. elbeszélés nyerte sug Szerzője KeresIredÖ Llsztö 7. 0. t
sasrgyáta, Hchdler Józaefindigó másold papírgyára! lagjsi közt a következő jutalmak osztattak ki:
slb. Budapestről. 0 Felsége nevében
A Polgári Elletnek 60 éves fenállssa alkal-Károly Lajos föherezeg I mából évenkiaU jatslmszásrs nagylelkűen fel
intés is Sonjogjrvármegye aliepáajához Gyulához:
Sömogy vármegye tisztelt alispánjának Itapoa-vároa.
Nagyságos uram!
Hálán kőaxönettel > éti Ok, óceém é« éo Somogy-vtrmegye réarvétiratát és boctáaatot kértük, bogy mély gyámunkban hosszas ideig voitaak
iskola raunkiiabb kénytelenek Mst ká\'lsk kifejeiéeével. UiI^ms
0 fensége junius 6-én nyitja meg a kiállítást, me- ajánlott két drb ársavát a Gyak." lak. elnöke, lyet ö felsége junius 7-én szerencséltet legmagasabb gáree Károly 8. 0. t, kapta, ki egéez éven át tartó
látogatásával.
A Mgykmiiui fógymnáiitta gyikorló-iskoliji
A máj. b6 27-én taitott fögymnáziumi záró-ünnepélyen, melyről lapnak hírrovatában részié teeehbea szólnak, felolvasták s fógymn. i^jaság gyakorló iskolájának évi jeleatéeét. Kz a jelentés, ■ely a pályázatok eredményért)! iá beszámol, egész terjedelmében igy hangzik:
A fögymnáziumi gyakorló iskola a jelen tanév elején; tékát as 1898. évi ezeptember bóaak 18? najpján tartotta meg alakuló gyttlését s négy felsó osztály tenulóibói, a kiknek tzáma \'egyStteeen 182 volt Ez alkalommal a kOr vezetőjének, dr Erayei Istvánnak elnöklete alatt a tagok meg-válaaztották tisztviselőiket, lfifnök lett Háree Károly 8, 0. t,, főjegyző Kopáeey György VUI. 0. t„ aljegyző Kripác Lajos 8. 0. fc, főkönyvtáros Hieteröcker Sándor 8. 0. t, alkőayvtároe Mnzi-kár Ferenc 7. 0. I,
Aa slsknló gyülée után a kör megkezdte mttkti-1 megnyíló beazédben esólt a jegyzői pálya tövl-déeét s 21. rendes gyűléeen céltudatos törekvés- geÍrÖj, nagy borderejéröl és találóan aposztrofálta lat iparkodott minél inkább fejleszteni a tagok f mindama tényezőket, mik bnzditóleg ét\'lentiilő" érzékét a möpróza éa a költői nyelv iráni Fél- leg járulhatnának a jegyzík munkájának rikeré-olvsstatott és biráltstott 40 ml melyek közül 26 böz. Igen lelkes felszólalást mondott Neuaiedler költemény, volt, 16 pedig prózsi munka, Szavalat Jóaeel egyleti jegyző i» s jegyzők reputációjának Összesen 72 volt, lObonyire dicséretes ered megvédésére teendő lépések tárgyában, melyet
és soha nem fogyatkozó fáradozásaival bébizo nyitotta, bogy az 6 éltető levegője a munka, b) Kopácsy György 8. 0, 1, e gyakorló iskola légy zőjejg egyik legUgvcsebb »zavalója tek. Vájsz Gyufa tanár ur (ibiroi Beréay) szívességéből í drb arany nyal jutalmazta tolt. ej Tik. Fsiee Lajoa ur álul a Polg. Egylet tarjai kOzt rendezett 32 frtnyi gyűjtésből Pelz Szilárd 8. 0. t 6 frttal jutalmaztatott, miat a ki a Gyak. ty. tagjai kOzt egyike volt a legazorgalmaaabbnknak. 0) Végül dr- Emyei latrán tanári drb aranyát Steiabarger Győző 7. 0. L kapta, miat a Gyak. Isk. kezdő •melóinak Jegjeleeebbike.
_ HIE IX _
— Jegyzik amegjel kteylMse. Zala-vármegye jsgysői máj. H8-Én, N.-Karnisán tar-lotiák köagyüléaökei ffmitey János elnöklete mellett. A gyűlés a vároebá* nagytermében folyt le a annak dacára, bogy a lagok kösöl ftassssen csak buaaonkettő jeleni meg, elég élínken és I emelkedett hangulattal. Ferency elnök lendületes
ménynyel.
A rendes gyflléseken kivtll két disigyfllést is tartottank: egyiket aa 1893. ÓV novemberének 28. napján Jókai Mór 60 éves Írói jnbilenma alkalmából, a másikat f. é. máre. hó 16. nspján a szabaíeszmók diadalának emlékére. A f. évben volt egy végtelenül saomora ünnepünk is. Apr. 2-án a nemzetet ért nagy veszteség hírének hatása alatt a közös fyjdalop Őeesebotta a kör tagjait, bogy tárt Ölésben rótyiit le határtalan kegyeletllk adóját Koeanth Lajos ravatala fölött
A tanév elején kihirdetett pályatételek a következők : I. Kívántatott egy történeti elbeezéléa, melynek háttere Mária magyar királynő .uralkodása legyen. A jutalmat tek. Falca Lsjoe nr által á Polgári Egylet tagjai közt rendezett 88 Irinyi
már egyébként a jegyzők országiul kongreasusán is hangoztatott. A.gyülée folyamán jobbára egyesületi ügyeket hMtxtlk il:\' A* onzágos jegy 1Ő1 gyűlésre küldötiekül Ferency elnököt és Nsn siedler jegyzőt válasstotiák mag egyhangúlag. Továbbá eibataroatáfe, hogy Bőid Lajos megyei tiszt, főjegyzői abból az alkalomból, hogy arany érdemkereszttel tüntaliék ki, teliratilag lógják üdvözölni. Az Illés dálulán 2 órakor lágzűdflU. a utánns kedélyes ""ftM^ volt a „Koron*" vendéglőben.
— á tlgyma. IQaség ilrMaatpIlyi. Május 27-én délután volt a nagykanizsai lögymn. iljueág elróünaepélye, meiy alkalommal aa érdeklődő közönség xauloláaig megiöliöite n lőgymn nagy rajzterme\'. Es ax élénk érdeklődés — mely
gyajtéaből 16 frtot a .,Barátság éa szerelem" ea. évről-évre impoaánsnl nyilvánul — é\'énken bi munka nyerte; Jeligéje: Boidog, kinek niues aonyitje, hogy a közönség őnzinte rokonaaenvvei
mJ| félteni " HMmittÁ NÁHfl K trnlf M n I 1 _.LuUm^uL 1.11__I1.1..L * ■
stb. Szerzője Sárte Károly 8. o, g» KtTtBftnH mgj eaatátlkal értakeaás. n^ly nek eime: - „Toldi monda költői." A jutalomra
slb. a tek spltváay 7 írt 71 brnyi ilfféle alapitvánv 884 zerzője Kopácsy
érdemes
ám aa ember, ha kellett, a gáton Ebenepaager Lipót féle alt \' éa a tek. Hlrtehler Adoli krnvi kamatja ítéltetett cda. Szerzője György 8. o. t.
8. Kívántatott egv tőrtéueii értekezésja következő eimmel: „Mely ténvezők éa mennyiben voltak baláasal müvsltségünk fejlődésére st Árpádok alatt." Tek. Simon Gábor ar,szívességéből 2 drb araaynysl jutalmaztatott a következő jeligéjű manka: „A ki a iadományok körébeti nem Is talált ai ösvényt:\' slb. Szerzője Háree Károly 8. o. tanuló.
4. Kívántatott egy klsssiks-ilológiai értekezés ily eimmei; „Cicerónak államügvekbea tartott bestédéi ée esek alapján Cicerónak, miLt állam-férfiúnak iellemzéae1\' A beérkezett „Vir nonslae eaaw, sotl sine fíuo Isudalus" jeligéjfi muuka lek-Sebestyén Lajos ar szivességéből 1 db araaynyal jittalmaztatott, Szerzője Híres Károly 8. o. t.
5. kívántatott „Az inga tudományos és gyakorlati alkalm síita" e. lerméstetlanl értekezés.
estliig nemzed knltnrtnk fsjlesatéaének e munkás tányfaőjén) mely — l"*iry"\'AHine ntrinl — a nsmsetl aspirációkért mindenha lelkesülő pia
mankának, melynek jeligéje : „Ez volt Ujata tanárok veselése mellett siskadatlanul
magyar geninaa oltárlAtigját t\'<il)a. Hogy a kö» aönaég meleg érdeklődését es aa intézet valóban megérdemli, — arról meggyöiődhetett mindenki as idei záróünnrpélyen megnyilatkoaolt szellemből jer — A záróünnepély mlnaen progrsmmpontjs kitűnően sikerüli As ének- és senskar egyeráni szép haladlat mulatott be s isn\'aságoi tett arról, bogy ft- Vöi\'ös Mátyás énektanár ée Vneil Revo zenétsnár urak lelke* busgalmnkkal buzdító Isg balnak az iljuaágra a kedélyképséa és asiv-nemesités e két halalmas fényezőjénél i aa énsk-és zene isnulásánll. —■ Kiváló elismsrésl érdemelnek : Kripác Ltloe VUI. nsti. tanuló hegedű solnjáért és Major Gyula VIII. o. tanuló fuvola solojáért. — A táröünaepélyaek egyik legkima\' gsslóbb pontjs volt a pályásatok eredményének libinleléM. Est megelősőleg : Bársc Karoly, Vili, o, tanuló aa &nkép«ö-kör ifjúsági* elnöke lendtt lelet) licízídbcu bucauaott el as iskolától éa s tanainktól. A pályásatok eredményének kihirde tése után pedig it, dr. hrnyty látván piarista tanár lelelt Sáree btszédére oly mély és ősiims A Pap JáVös fílt alapítvány ¥.41 krnyl kamata I óri-éiesl, bogy ntmesak a tanulok, hanem aaegéxa annak a pálysmBnek Ítéltetett, melynek jeligéje: | közönség kllnyezve hslllgatia. - A sikerült sáré
• \' > a a i . ____j«. i ilái _it_ I llenenAlul ll/Bbaal^iii<lMlAM ■Aiili, ka
„A terménet Örök könyvét forgatni nsszttpjél" stb. I ttnnapélyl a „Wekyls-rndnló" aárla be. Szerzője Táby Mlkálf 7. o. t. i Koasutli
A másik, aa ,,Eppur ti maove" jeligéjű munka| Kostnlh Fertnc
írja nagyságod, hogy fájdalaaakst osnkis honfi tártaink réanvéte enyhitheli. fim rémi vét t/tf meghatólag- nyilvánult éa oly egyhay vett, bogy nagy tanulságot meríthetlek belőle aaok, kik kételkednek a magyar nép értei őseiben, vágyéiban ét eesményében-■ Somogyvármegye koetoraja a ravatal mellett volt ée a megye küldőtteége velünk kísértő a agyar nemaet édea atyját örök nyugvó helyért. Iwbizonviiották tehát W* te aat, hogvt megyar nép méltó a nagy jövőre, melyért éoee atyán élt és küzdött, mivel esak olyan nemzetnek van jövője, amely megtudja becsülni a honfiai éavt, meg tud emlékezni a boai seotgttatáira 4a W-caüini ind egy atgy eesményt nála* kóaaéaeltsé vettünk tudomást arról, hogy Somogyvársaegya boitájárul aaon saoborhoa, melyet a a emitt emelni fog kedves halottunknak, bár az ő asobn már Éli n Tílágtftrtéaeiem terén: Bmmeharttth már • aiobor alkatréazeii aa egéea polgároeodoU Világ elismerése ée hódolnia, k legmélyebb tkztaletaat i Kossuth Ferenc. . \' ^
Cwk éélellttP\' A mi Düdagögwaink is nem egyaaer aohajtanak — kűlOnőeen nyári meleg délutánokon — ax aláa a resdaaer után, mely a délutáni előadások beexBntatáaét réloua Ezt a rendaaert már ■ tövaroe polgári- éa kötép-iikolliban meghoooaitotiák, eöi ujabban erOe a moagalom aa etem&akolal laniiók körében la, hogy ea a rendezet as elemiiskolákra is kiterjeamMw. Dr. K. Jfi. tollából, a „Fővárosi Lapok" 149. se. eav ik<;u ligyelemre ilkíIu aikclyi hoz, melybea cikkíró a mai oktatáa sikertelenebb voltát (a fővároebtn) a rendaiernek meg honosít áaéban találja éa as slemiiskolsi tanítók moagaiarfM vo-natkoxólag á kóvelkeaő érdeké* ■egjegyxéeesl zárja cikkelyét: A tanító meleg érdaklöuáa nem nyugodhatík abba bele, hogy aflreodékett minél ritkábban nevelhesae, okláfnftaü; íiöt inkább aat kell óhajtania, vajba minél gyakrabban egy Ott idOabetnenek 1 Föltétlenül est kiváoja aa a tét, melyet as íakolai oktatás maga elé aittaött I Megy a vagyoooe cealádok egyike másika mái takélia érdekeivel megegyezőnek, a minit ae layoa a te|e senkinek, fö doiog, bogy a néyiaknla a néyaek maradjon leghívebb ée legállandóbb barátja. Ennek e viaiunynak váláék aagy WUrUyM K " eeak délelőtti oktális megk»omiaaa.
- Rakedeayék O-laála Bnkódeny Pál azintáraulata rokonaseavea pariotáa aalMt működik ()• Budán, legutóbb Minra hoau uU is a " „IV. Henrik" cimü darabot. Erről aa eHadiarói
n „Matyarorraág" igy ír: Halta mátkára vállalkozott Rtkodexy, midőn Shakespeare hivtő-riájának mindkét reazétIV. Henrik «a ?. Heriket e modern exinpad követelményeinek swgfelelőlea
áldolgoata éa eeinrehoeatta . As elöaitáa-fmfálb__
ről aaulva, Kakodcay Kalaiaft aierepét aiadea Ul alsiól menten /Itazotta, Szitásért mint IV. Her rlket, Könyvéét miat V. Henriket ée Hetáayil mint HÖvért kell még kiemelnünk A kisebb szerepe kbeo Szabó Irma és Peethv mutattak helyes ietfogáat. A köaönaég tapaaiból bővén jatou n azéreplök mledegyikéaek. — Eatel kepcaotetoeaa megemlítjük, hogy a kaaaei állandó tzishteal a pályásat mellOseaével Kakodcay Pátank adták Mrbe.
— Rembelé surelem. P. öy. nagy-ka nissai déli-vasúti moedonyveaetö, egy özvegy nőt veit el már évek előtt, kinek eliiö férjétől egy leány- és két íjogjermeke volt. Evek eorán át a legrsebb egyetériéaben éltek, mig a leány fel nem aerdttll. Ekkor azonban P. öjr. szépen fejlődött moetohsleánya iránt eaerelenra gyaadt a aat ostromolni kezdte szeneimével. A leányban sokkal srősebb volt anyja iránti- tiaatelete ée ragaaikodáaa, hogy eem a ezeralem vissoswáaára caak gondolhatott volna is. Is a tttftnetHltn mntfitlyltil Hsőit embert annyira fölizgatta, — hogy máj. 80 án valóságos örjtagéeban tört ki Érm a só váltás a\'án nejét sMftámadta, asegvarto; ea dühöngéee elől a kertbe meneküli. — Mikor a [lány látta moatohaapjáuftk roppant lehaduitea-
ie elmenekült ée oltalmat kereaett a aaoa-
Farcmn Somngyvármegyénea, esédoa lakóknál. A magira maradi tér) azután Tdrinbúl a következő levelet! bortautó puaatiiáat végeaett a lakásban. A leány-
a
bígy-Ktnim, vaaájntp.
Ztia. 44. szám (4. Itp.)
1894. Junlus (K) Ma.
*
bek laasaoktat kMtll ke\'eogyéjét é» összes ru-f — Öa«/ilk*a Uaalt Ila\'tea Albert, »a»-:géboa nüa. Hogy a voot tőr, kire e »• haeemOit, továbbt liUftuk egyik ohm-!véri siWete»8„8-ik oszlatja, gymn. tanuló jnn.J-aegóriása bípatoü, iiUwmU kárt m MMid ihftllrt rakárt stáwiéts swkrébyekbői.^12-Én dé|e)fiit fr,nzenk*< tókor Berger Aduit n*»f- fje . lelkári • becsületes megtalálót, knty lent-szobába tarx-őkSt vifi és a balutnra hányi ruha-, karnisai kerekedő Éerpwn (été tttakasi reffi iárgyai • haifkaii lAiMaAífateihak Ml ._jiuu»Űfkst med darabokra vagdalta; ajtoiia aiagá\', Mikor ráaálfák, mér kaJta toJL. deni. "n eltenai asitaakadjdk.
varrógép leiijM a Hlif |f, I Haji iilU á|ja ;Urt)a> mm hagjnrt bálra. Tetiéaak oka ima- ( — A felwMJérvAa* Kh-Baaliiia kai aaiaUffrtt i mikor aílautil nirBgj bele-1 retlea. Pgyajndjtk, hogy ^mW>fH*tm» laaalt f BJtAti «daM saa* tat■ .fJ» Jtauiatáa ieiiapatt
jwte, a u|r fejutt l nli i|in i ■ l I \'Tiü~ iVi~Mii" r Ül III II <ii>IM|in—-■-"■ ■ ....... kimMjártaay e*ÖMu?pateo vso. Jíiotus I ftj
pébe rótt hanta. Mielőii atoobao aMfaaoU,] — Aas*rikat»4i naá%ili. Huax 4ti a*«bategrdtil öaawaa K agyáa "E««l" IMt ai .jó MÜé agy caomsg gyűlit tan, égy >u-távoliét után tan m-ra síMváitaaáke Wori-1 laagbil t, 4 "tgTttgyaJt, I? ptdíg • ég gyógy Ut meggyajloit a a csomaghoz telte, vslóaaiol-1 mbb Mór new-yorki txinwevk* ».kadó. magá-! keaa\'es alatt vaa. A* oltá* még aiodt* lelya-laf asárt, bont ás keletkezzék, mely a lakta- jvai koava Maíégét fzúí. Kellner Nallyi Wori •; mfttiun Nafi-KaaiiM larllatáa r.ldig »isimii kao mindent tteaéMaea. így hagyta el laká- Maa, mtai 14 éve• fia hagyu el Nagy-Kaei- V3aw Wafl\'tal N gy rmek»l oltattak ka •at. A laijn in L K. puatatMt arjértl telel-! «aét. melyt atáte uea tátott Ma atár a — L.j~ Há«l»na ayatak l||tl«lki I A kasait. a kikra Aiovoltnl^íoya u énnkSit *\'- Ka Uorti k«reak6dff<-«i\'Ag — ejtfik Ifftekm\'áifaaabb j takáraaatafciiak i»ajfara éi UMtaia vaaa-Wkffl hátraii a faléja (.öxeledö daliaraa cm- J tagja a koiAttnpu iraat, tik Aamktka »áudo- la«aoá> ad<U| ái»>> ndduar aáa»w»lwwk bt tártál, a ki xionbati" tfium mhtolmat bltö rwafc~roko«i—»»al vI*«:(«iÜc aa aaa «ft»«»-r;aoBfaii, ogf hogy ma mér mm hi«*a*k a ká»ii rf-tlTfrirfl||Pf ffniüSiáM E I llllf. *\' ■I" " t [,r 1 \'"i T \'— Kftl hé-iwSm»pai a «u!Wa «|»ato<t naid^ak A MH tirm ctikdin ut k«*íe, hoty W haMgudjék tig aarad Nayy Kanicdii rokoaai kutébm. ro»i mtt\'Wiaú UláMMIkM A>llwii)ll liaéwa rat, 0 Btiu itatta. wi naíiinn\' Sirra Mm — K|4nM|I|/I IniéakeiM* Hi\'tuayw; rakat p*Sg a vidékan ritkán Mvatik, — *lr*f $tU kmiuML A pAjwdrarto Mar*, ai*a*ta a KAroly twlüof mintí«ttrt- igen Öd V$* ét íootoar»a4a-|a«»li Hakajtía k^tí kap«ana>. A.Ca
raá rtnhnú uwidooy. imtMit • «1 ú oiai-u, [latét aduti ti a torokbajbú! t«l*yif jaii gjtrm*- i r»«a\' mMt4* t-ik mém aiaá^Háaa tém KUkt Aa • kö»k-» mcgérí-M-ti rradánig n/oakaa kakaat üdtoitba raó koa4\'áaa itrgyakaa. l|M|iraa« J, mr AMA, aái ;wtu 4 léi Hutnm aa árttiitttw a ttt étáit íAltfr a lörténiekróJ, ki gyakrao awgtanaatk uifaiiH, hogy a turpkbajbÖljm fa rrfriwiakáw aiai\'aidiii i ii afiinMi acooótl iatátkadaii, hogy P. Gr. mosdonynafr-J felgyájynll tanntókal (át, tót arjr ká) inuha itllw rÁiat<ht fog ada* Titka a raaaláa mitum* tttói a funkciót ot kAai «u mát «*gya ái 1 *uaác (.ikmáhii küldik, akjíoy M>iá a adkor ajbaa rajlik, wely a K\'aktkmaa-lála t/tr kaaau jaint ati» [fijlün rb-aa. P. 9|. klloákaa jAaaa[beledig még oam ta*«iia<ia « tagaaaa nrtiMfiilaoarii lurvnik.—ár rawhta - aaffOO a«]N*art, éleiű aatwr, vou-tne^ubou anavii* «lago»gy« bb! képaMé»ét A beiü(íymtnistíer takái aaifora au jfá aat tartott yaaal>)ral megy tágba i riaaaot aaataaatg^ai járt «J a ftltabaií, kogy a udt- aitáf adoti ki, koaj a torok bajból •* grógyali ueot kt(wddkatMÉ. A al«n áa igen tátid M<J Tjirnttltlflí^Mrtlwihirr mrrift. "y** ^gí bét «tá» laaUd i*4tla<t Mgi«B»kaiA Kiaiukraaa ur tákk tlltaiÁ
atral ki fog tbráadolni wwHyflfrw J^tia m^wi! \'\' 1 i «j*-\'-"»»Tif|L»^jLrydatk«aik, aw»k
aNtf Ma ugyawalyti <hjr pillanalm i*tjaa«B, boatá\'taát illeti, ait ktaaak: aatank éppen Mai\'atyiká* mai aafaakkaa wVgjitenr bi»áaiáÍI*W Mpcadiitt)*. lakat ok jpanaírN. Ctftk aiauto atak a raadala jtt kto* »•»«». Aki tsbkt a ■Itaaaiáa titkw ál
Bagsafln! hét^éf. A be QgyaimÍ»iFér,|fak e«teaórtá* hiáaytbau írott naíautokal m eaáa é* rrtrid Idd alatt al akarja wátitaai. éi Zalartm .ya »0í< aWeii«5 ^ nuidelaté\' [nuraduáiuűk aa agyai h«tó«ágok poriapta aktái jíwluíjot^ I. ko 4 ato< kaad>« Klakjbraaa arhea
rai Mtaag>dr, h"gy-P.Wio titán mg aiipaln liMli\' Pedig aiiaaflnéara raodkivtl nagy «<Qk-|, Körmi* aia\'loda S. tatai letteesék ái) totáleia £»rj«rár kSatághflx caatol l^f W. Hogy aa aitta ugyoBveieti éjtigOtá m-\' _________
twlk, . ■ \' \' -—] dtieteken a ml n^iBok kilálfkitajra korlátol!-
vidéki laraiaiáak. Ügy gataai trH^.TwaaT-^\'\'" táyíVi«T\'<«l\'«bl,kiak«aiíaaitaaaií«ifi. al-i"-"- i-t— f■a.- u--ifit löd óm óiik — jíyi bytírfi Incfiuáaa *aa «1 >t^traf, mtor egy dHlatUnabto ktwalt g|*r balialeklxi.-A OiífBtjtt trgj n fill» i lm IMktalXi raaii.Ia MjTO taMMaat Maliit nuK wtmmel atáte. hogy acoMtádja, — ki »«*kargaia»e a iyBI*t»«atl WBOmfcat
takarmány ntkaágbaa volt - a át -(«• gywMekeket. Így tartják be uintlonk aaokat
igaa sokat buíutgai u .. luceraátáriu —\'* •"P™ eitrtitégttgyt Wtzkadtaefcat-
Kbbúi att iöretkcatcUe, — Iw^i a jó aeoiaaaéd — ^ •MI»m»I WréMI A (JálivaaaM t „„uiiti laaMvrUtalt aa«
— Crifltrattaptpir, A laitnkk mti>Mgá m-
__________d||tNlii*
tllul) Mpható unni III l| lllllfl —lyii kareikadtatkei Mix)-K«n|nin
IRODALOM.
btcoayoiao otak a Udimi dkaiaat W, bogyl^\'\' Jg\' ^UpankVl«dl4JAM{ll: IPl.rh.I» UlAp
kta]ili«r*abtákitM nngiwdtllwték riMltlt
ritlaMttél, Mt|«t aa AlMaaaaaa a a*M ■MU klillfiiini t«att Uan, «M«j*U»l a M
■a 6 "Ineernáatti ktawilbaaaoo — N«m Icai ab- áaaioke Egon herceg einöklete alafi. Kffl
UI —II Imiin li ■lálllll l IYjHuninál\'.....káö" " " Iggttfiielebbi bá—\' k*•»»•• ara
ottkoo tarióxkodoil, firtxre a daaaa nöti, kövér «T \'\'"rahtitwii t li. tát ■HIBá lorintbanpruCTh, _ iM0H lapafatav gmxer awabao a iegutÓbbi napok Mro»u- A« ebfcegek konrewió|a lekimetébcn u bkun
Sá4i ktáffiWáiwá t II ■iiMÉd » lu-l*^ kijalaniatre, iKxy^g;^ wuptn aa 5 -f _
dattt vete, nogy a ktrtátáayi hrtr f»tt ^\'\'rtt.lékn, •faüldaégEk tngnel- ItwtJdéT\'ataí á. .. Z^ttTumTm ■JS.i II
ördóg-twkban egy grOoyÖtQ rókát ad; jöjjön1 erre "ár meg >a» a kWaányenafdéy A lel- TkUt»a ugyitin mmSTmSé ■«•> iíf rala, iogjtk Mg a» uanetuanak a bflre aran. A mentvéayek a^gadáaj alán effngadtatiitt aa igaa | .unkitiiiii k a k^*«ti mt.lawwl, locazoáa atya» mcgOHÜt a kUkttaba h.1 vaaait\'a)aai*U,«»alyMtmlmo^Ulek 1893 raU yr^t a.naj.fi yf*\' ««t.
MÓ¥m>nyn»k fi j^tUféu elment gwannédia j1 ««M*tkaa aikpuiatclt mag. A kilépi *»\'• I ^Tj^ * TZmOl Sfi
fal tákát fogói, gondohtn, - ktgy addig ügy I «t(»k ajtói ■aert afttaltrt. ijáM*, émmm M UWtaa t mm a.»w
tta kitt télttul lueetuáját ilftl na Saépes ki ~ IWIffil 4wk idéjto Mgírtak la- j mám- 0tayM aMatak ax Ördög-árokban levő rókalynkhuit. — fpafikbaii, hogy üagár augyaru cai amiAoi ai 011 van ilyen eteg! Kőtélből halót csinállak petrolenm-Iámpa lektkiáaa ke>etkaatáfaan iu> rátették a csalétket; oda ilWastaiták a róka- \'l* «ba«at «í-nvr<teti. A aseréoatátln -jpUm a a bogra tt kSlál kát vét elien —a folytonos tárroti gy&rykaaalts és a Itg kaaA irányban elhusva, .mindegyik agy bokor goadowbb tpattrteáqt — Műiéit ■tgwi mögé rejlőire lesett, bogy a eaaMiakra kijöv«|\'«" " étamek Mtjat Jt-t« boaaaai kmiédta tátát egy ráotttaal a bograuoriUák. Ammligy »\'ta magbal _
tánMk. agyaitr owk ttnál a sioMxéd a tor- — H) kllstlklllglfc A—pkaaliaai Jtit. I—m teatt» kap irta tt wis aasarMa: ^Jaj iio imáért baj raa I Otthon I törvénycrék elnöke, Madarán Nándor nagykaoi-l te ftiataMm gf
feledtem a míjcaafíatit. AaálkBl átrágja a kőtél-1 ^i logbtatrt a veietéíe alatt latá (tárvéaj __
hálót. Ad tartom ; én kátafvlok trh.* -> A jám- saekhős ; - BuMg iinoa aaiutáa nagvksniuai ^ „.7„ ^ kai laeentái amN helyealgleg intett lejével, jtogbáiőrt padig a natjkaniiaai kar. jttáabttátág A lucernára kacsintgató MOMséd iaaa tuUB ét kaa a*>eM ki lll-ad oaatelya kíaaialnotgttáL jó ára auttva viaaaajáit a uijaaptaiiral. — Aal — Ttaeaataiság. A aagykaauaai ipaitea Boodtk, bogy igaa nehezen taltlta meg, aaért i \'állt vigalomrendető ÜaoUsága 1864. éti íooioa
mm k
■aaatt tsMm if« sMa
. .......... iawMMlMkXkré,
telM tegtaf. rmémaé. •Ma Mta, %mI| mM eréig. H gintiHiM (tinin > kiaté tttMMaaatL
BlawiitiMttil. I ItarrMa és TiltiitHi a>i/ik ér mm, A
tatwtl HB "P latalt ta a hitéB ■
IMwa 1
kirMf*. Mwtaatdktea mm rfttaMM tia I ti Wkr hktiii V*wa IMMtr ilwkliétalia. Iilia HMia kk
laMity, Ttayi la My ammk
Ufj mar kMHteh hat Imi Mm i mm,és Matrtataaa te ^iklaak ttaaail Ms-
késelt oiyau sokftig. A lucernás ember gyanús- M? én, a „Polgári Egy ei" kertí holvlségébeu ..... - -------
kódolt agyta egy kasé ^ de rágondolt, bogy ft- i kadreiőtlao idd esetén aa Egylet etarlati ter- ,i*»> iojy a tea
\\mift tttim aaa; most cak nem kaatálbatte|Mibao Sárktii János araakara kőiremtkködéseI• m1"■
i wmmm • aak yiktéaykaa
|Mki jjj
aOaa aaa-
tfltart ttttak te teái taftaat, hsakat Mik MaM#t WiijÉM, naat tiSvit la ea te taaa iMteA a hteta-<áf lütián. Taaataat. a kwMlaltn Mta hahlnlilMk fatetoáuk á»UJ ééam Myaal. lagM Inait lak la aÉMa un lintt a MM sag* liltM atA\' Mt 4g MM ■afncaá|a ia tpt (artJtt aa al\'M aaMk. MaaaaiM a HgUÉMMkHid Ma ka ■tteaéte atmtm teatá tdktt a
meg aa I laoarateát - Aiuifta vtrtak, tártak | "ellatt zártkörű ttnomnlatstgot rendez. Kezdete „tusaik jfajTkligaktá aa ^áiaMi tteaM soká; de a róka — ugy latsuk — okosabb volt; 8 órakor. Belépti \'díj, azemélyenkioi 60 kr.! MBao iminiik a |M4 nattkti aüii di>al mm ment hálóra. Eredménytelenül mentek Családjegy 3 neatélyre 1 írt 90 kr. A liazta ■^irtMiH aiii^iilakia ifaat)iiik.ilt.itriiiaa. kasa. A lucernás embernek otthon aa volt as jövedelem az elszegényedett iparosok javára iÍT kíiuuIafc\'^MM \'aiiia
első dolga, hogy megkérdezte ieleleségátől: nem diitatik. Felülfueié-ei Köszönettel logad tatnak. | dWM H{ autju aaaüá
ilálkodolt-é szomszedjs a lucernás köröi? A áa biriapilag ayagtáatata*k. — A kiboeafott jaotalát kMHknk, rtuteakíaf taU kkáM naiiik menyecske elpirult éa megpirongatta aa urat, jaeghitőa jelezve vaa, hogy aa más a át nem baBHík, atiial tattw iiitMii Mai, tep ataM teate hogy kogyaa teheti tat olyan j* emberről a lucer- nihazkató és kívánatra {atmateiaa.ló. Tottbbki!*—a?y.**.Trt!\'«>t\' ^ "T*!"?. _!»?. . naiopást! - A ga/da megűézie a lucernánál és w™ kérik benne «tölgyeket, bon •«?\'• t^M- toaJ^Ml-, im
ráauaeat a leleaégehöz. — „I gazad van sny - >zertbbea jelen|eoek meg. | Mm aajw alt t iliam Ut lkait .......ia. k uaa Mtartlt
jak, esn szomnid mégis csak jóravaló ember; - Elveaaett éjsameméltr Molt I.Ó •»*■4 klrtl • »«M» MeftMkl WatyUtite
Mg eaik agy tágtat tf tett a incerntmbe f 30-kn a Ctengvri uc ai Lengyel léle b te körnl fo i tea k*«-
- riUeien Za>a vármegye NsgyKapornsk I»»»tM\'o«ttalephon>muakálatokaWii,e>T .dyoa-,mu b»M k-4 inorl aatjMM, tm«. Mtr M i ,> , <_ ... - t„ moaater* (sárgarésbd kéaitlt beager alakw drotU-1 payim ajwaiti tka«tM tel ■asjnnat Iq «p WMM
ia Padár k&saégak sző lőiben a fillokszera jeUn-Lj^ vegéahorgoayayal) elfeasatt VtUn.tfi,ho«y i« ^^ ******» ^ ktef k ,t li II Itta negál lapítván, a nevezeit közeágek haitrát i egy a kőrayék^te jateT gyvmek iaUkuer l^TTÍnmál 1 rm4*m * U * W
sár alá kelyezték. I nak rélvén, azt. aint .Ultll tárgtai* mI
lkaikat.
/
Raff-Kknim, vaaáhigp.
K ö i g d i s á gf.
Zala; 44. aiám. f6. lap.)
1894. juniua htf S la.
.4 |pkMa|ilaMI.
l)tB van
nyujtaiik, mint bármily üjjptitui al«ku!4 róaiváay-vényt»r*»»«g.
IJo ollói dtekiaive, • cikkíró nr ntflgpngedlte jtO|ek vélje oly ellítut la kn«kt«utai, egyc-, . , , , - (ÍWI in ÍnfclrtMrfl<fo<f irdwiaía* ,ii>Mimittr. Meri
A VöMMKta MtWWTO loojarte, mely\' negyOB |0?« j,^i»{Mdlnl( nem korlothin, bankW, mint tonuísro enged kllátáat, araija ea Idóaierlat* )u,|MIukban éa rftBKátiyakbffi «iláioa»n ki
C&Sffi*®Uf\'n i.^ J«k > k.rUiaUfcMftafe alapján
itoe mte «ntomw iypkmkk kArlátolt\'W
IMI raaWkaaik » Bem igoit akar maRbarátkoxu 1^ 0Iv«ihöl lolyólagwd\'l ■*« arra aíelja.en « nam láleaett .M árakkal, 3a karadal kUrt M<tlM , • a l^vévaateaabb kataia la taUaaau hiáBTOtTái, ama tartóikodta nem blr lWÍ|AkkH, ktlleM w miaküidenttnk, * léi cuki* bdblyáaial « árakra a aa naponkénti Mökkani- M m „há, MBtdjj m4i.
•ét nem bírja korántaem megakadályoiai. Tiay, (,\'fl kétWHW# „éjéig *em, 4a
NYILTTÉR*)
> a. (».kir.id.sd aaáWWJwImB-Um, UMr i
■Ml
HMM MkMUnlI nilllt rakaaa, bkér bíhi
mljrimulr—k*t iMmkW «• MM II (rt II hrlf po«ubír uaMiiwi. dm. calkaa, kint k-wtt ti mlntUnllatttl, —gtb. <»íaUf/ MŰ
kaiaakM miiöaéj M (000 WW.btaS aat* itw)itf*
bw.) Miaták pdatafordulóval klldaUak. Snjnkt cia-Htt lavalélN 10 tmr i tavala*«tap*krafr kra* kM? a| rafaaatudd. fi) _
ománi,
Tgy — m*g ti kíaén esetet is feliévé, de
ma* ■üti
hogy a magyar 4a oaatrák piaotok rabon
diokn alacaoay voltuknak, még mindig\' diaparí- ^ - m*g mindig kevesebb díja
iáiban Tannak a kűlftld jigyitaiM «enibcn, ftMtB.[ °m,Bt. rf^yanTiaraanétoknak, Et halómra *»\' tet " aarópai éa amerikai államok tWBtt dBnU „ Mr^0ko&dMt.
ai aa eak> nimfog belliiül,
HIRDETÉSEK.
aránylag Mamfomátban áa AnaiMáBtft VUBIk1 ^ar) m a lagmagaaabb árak. Ha lábát j<) tarméaOnk leai,!
<>íLrli.it*A ni* ii i
a niínö IgérkoUk, ngy árainkkal még viaau kall mannBak, bogy tOlOalegtlnkal a klUiOldlin ellui-lyaabauOk, A jüvfl átalakuláa Ubát kiiárAlag ai MAjáráatól Mgg,
Nilliuk katyban a a vidéken at nlolaó napok-—bmi tflbb tamaUi adta el Mralyi kca^tioak BlsIlA réatlaML Kiadatott 79 - Ni ko buu tí\'ftö helyben, 80-81. ko 6*66 Állomásokon, I. roae 4>M-4ü-ért, laageii -9Q. Piui ár: bn«a «*10-Í0, roae -41ftIJB.. kik n-gfi-HQ,. twifari 4\'40-% ab tjrt 80.
,.A Malealtia ■amUlaa."
Ily dmen jelent mee lapunkban Kotló II. Béla dalfinfttamnkiál «by auk-dkkelv, mely — mint mtr eailltatlilk — biatódítana! inglalkoió naak-ério kóWSkbea ma«y iotlUnüai keneti á ait a „BtatOkUáai IriadtO" egéaa lerjadelmében át ia
Erre moHt aa „Oraiá|oi magyar ktfloattnO* blatodtA anö*etkeMi"\' lifUiatAatfa w„AdiaUir <H allérajMr<" elvén hlvaikoava a kOvatkaaö vtlaaai koldla ba l>AkUAk \' l|en tUatalt Saerkeeatf nr f
A „Zala" t. 4. méjua í4 Ikl •aámAnak kfta gaaduagl rotraiabaa „A hktoríttU Mutidía" dm alati boMMbb oikk jdem meg, malyaek Írója aapn ürügy alatt, hogy a kOaOneegii „/tlulldi/out-tmtí" Mtajna, imtWetkaMMmh diea oly dea la< ■adtit lotnett, hogy mér a ktaú««4g iránti te-klaiattdl le kéaytdeaek «agjrank annak irány-mw i biillil Iddtágoeiiáaha talpául
MtmtenekaMN^-a-ti mkktW> uroak kftedtnalat kall mondanunk tfadnte vallnmá«áéri, hnyy dija lük IbfUf. (irdni/nItíHUl öletik, mart aa ellanld a belameréea aekQnk atgyobb raktam, mint a milyet magunk aaikttcdhettttnk tolna, kik a i«lu lamdobol agyAltalán mag hhu UtlíUUk, mint pl. a rá»avéiiy\'áwaaágek, megrak agyikikaa a t. cikkíró agy láitdk lartumk.
Egy* bek ben tdjeaen helyielenek 4a alantala-aok aa állitáaai éa lij egéeaea bamlaak a attvat-kratat#ad Ih, melyekből bármiként Igyakeanék la aai paliitnkí, mégii ijlltlllk u alagtilliéli Ea eti étijük la. mart u| vállalatok mindig I4> nyelükben érintik a mér nMglevó eilaleoalákal.
E» midOii moei a dolog érdemére atlérttnk, nem tarajak aaQkiégamiak, hogy a klllto/d példájára ntaliaak, hol a ktll(MAn(MMlg aaiméja maidnem miauén téren meghonuaodott éa a bia* leetUe ia aaOralkaaati alapon, alkerrel rendelte-latt agyannyira, koay e aegy réeiványtáraaeliok a nyugatról mindinkább kleaorittetnak, ami a mdletlj.MioaWt, hogy aa eaame egémégea 4a hódit a\' müveit világuan mlndentltt, hódit néluak ia. A mttil némdy tapaaitalaial nem rlaail-katuk viiaia aaakií, meri halyialen alkalmaaAa mdleti, a leaaaebb eeame ii elbukik. Ds épea a l ipaea ia Intők ra való takiatatbol már a aaerveake-déa eieO etadinmábea Igyelemmel völlunk ugy a kOiOiwég érdekeire,mini arra, bojly a vállalata •aéeuég* alapra lekiaiienaék, apienaylban, Itér tórvéav eit aaAra\'keaataknél nem klrétja; ai igaagatóelg Aoaaániébd kéliiaraaét deponálta aeet (taaoegnlki maival a I0rv4nv a r4aavénr táriaaágoklól meiktván, éa eaálial la lelje* bia toaaegui oyujt feleinknek. Mér magában vóve ai a kürtllmény la meptaáfolja dkklró urnák, habár nem ayíliaa kimondott. i.i«t a wrnk kllit lappangó iy*nu«iláaél, ntert Ima danára annak, hogy a "wénv ea* nem la kftveiet, inagunk leülik la a blatoaitékl Aaaaegd, hogy nltlnk kárt ne nwn vedbaaaenek éa hogy nailk aat a bíitoelinlliAgot
Hut-T
cikkíró l>r ia igeu»jol i||dja; nem fog pádig m«g-iDnáoni, mert a blaalom éa rbkonaaaav tettlegea biaonyiiékai mária oly nagy mállókban fordulnak hoiiáak t legnaiyobo biitoaltáat kireeö idak réiiáröl ii, hogy adlvetkaaaiSDk a legtó nyaaabb jttyónák né* eléba.
Vágili (ituilt mág igyii í nam taiaalgftnk m a-gunknak a „Meanaa" aaarepében nem, próvóoT-luttk eankit, ígai ügyet Itéprlidttnk, a mely gyóaoi fog.
Kuyit kirántunk a táityllagoaaág hangján ki" Mjanieni, men a kiíejeaéaak megvaiaaatáaálmo a t. ulkliíá jó WfiiH\'d-f fteaintén kavalliuk nam, var aanyaiheiBnk, ** vágaaatdl kljaienlilílt, hón men ngy IáUaik — a létért való klUddam 8aa-iSnSata polémiái, réaattnkról eiael bataaajaaetlnek nyilvánítjuk
Szarkaaxtői tHMt
idrlktaD
• 4faw- 4m
iimiart ehitay.
Ma Fenenc Jaiox
Kwizda-féle
Véíja®.
VMjav.
RESTITUTIONSFLUID
aa. éa k. ktv. uak. ■««évü lerekaak, Egy palaczlckal fri 1.4Ü o, i. IJ tr Ma a<v. letélléktaa ralaalatka
teeel M ^Mfárl aaayaÉb latáAÉkkHÜL kMMiUtkaa aiatakk ariftuHéiek alétt
a®8
éa vtéi niMtéem; toitku limMt •ek, ráaéaiáaek, at laek aiinvitaa a «ta |1* alkalmak aki i kkMÉU a tavat ktvfié taHmWaiéayikri UiaHAllét, Tantk • fia
"tfl4i V« leteti
kar. gyóyyajcerUr
Korneuburgban _ **
atUjl véé )Hjn IftMal • i vétaiaM kitér mUtia kltojeaal:-Kxitdt-itU KutHitlciifliM
_r
áregletéheéi
i i iuikl laÜHltóll
kéf|lk i »MlTi»k»il)«uk t kMkku történd melayakrtl
aey nj ImMlira emk i lakató ligrkvMibbw, di ronn-tél gytnibbm ítlaallaai. Torékbá kérjkk IkM arra le, kan a Hrm*w»k ktlkaMI l« klléjaiak dkamMa fj rtvldki
ladóalUal. mini (a^aklMnai(lakat, tppak ífj Hint a
kanakadöl kSrékat kkaalrtl árdekti a umiijik Ull>a
— eraa, aa. ki*. Mai. nnaMalMM_MAWHy TUimikit flllvattlk, éa kljMaaMk, bogy ia „aeéiélar at altara pán" alvékae nfiaaMéll Ibgilk éllgeail táraankkal •aaakw V
KOTZÓ PAL
OÉPÉIZIIÉRMÖK
Budapest, Ulkii út 18 si alatt
Va
3 u t i ma n e t r e n d
Kaniaaa álloméi.
Indulág I Érkezés
IialMéiét Kiiiaért
IliMlBi
C [<i. v,| i 48 regg. iy. V. 11 88 re||.
-fi m. v, II 86 d. u. m. v. 11 60 d, u.
# gy. v, lk IMI éjid m. v. II 18 l\\jjel
\' I V, v, | 6 60 eeie v. v. 7 I 69 reg.
péM •\'< V.l ii 06 regg. w. v, 8148 regg D»M ia V, 8 06 d. u. «a. v. 1 841 d u. Hal-Ivén v. v.l 6 16 d. tt, *. v. H 04 regg. Bóoa aa. V.|1B 46 éjjd aa. *.|10 16 aate
n | gy. v. 6 47 regg. m. v. 8 80 regg>
K v. v, 10 — regg. ia. v. 1 80 d. a.
\'§§ *a, v. a — d. u. V, v, 8 44 Mla
<3 N. V, 18 16 «j|al gy. v, 18 10 4jjel
2E »a. V.l ál67, regg. v.ír. I Ü 40 regg.
Barcs \' \' v, i só d. u.
II. v. 8|8b il u. u. v.\'il 84 éjjal.
Ájul l\'/ir® <Vt H UAflMX Utri4lilMgLltTUIf, (tat) tevékké é, «, I, 8, 10 ta l| MvaJI
sínes gözcsópltíkészleteket,
tan autaaréiékkil. iM aeilillvil I* nalkivtl aa|j Mllatl weattkil, trpaMjtaéval la TikaaMkaacami.
Fa- te szénfütésü é>er«detl suűmtfBtí VöoxxxoaBVocLsrolmt
It, Tavik SÍ tllBBITT A MH falllaalkatatlai él tl»|0«nyi| MigUknitó.
C0 M P0 U ND gözmozgonyokat
UMabbaak ilknart kmlfMM lawiklél aeaaa lkai kóvekaaa intlytiikik BnéMl aairlkM aateuvéi-
Ult I Vigjr I lé Whfiaára álkilmaakiU romhlnMt >«Ual lirrité M nlrvavatf plyek*! éa ■leéaaaiml •nyílt klmblj (ipakai
JulAnyoiArak!— Ke<iveRAr«l(Alelf«kt
llr t, ó H K M N 1 |< l^aptulajdopoa él kladA i r t n ti tt k t, r 0 i. 6 r. D 1 fliffii L ■
•) *i a riHlkaa klalMMMt »■ HwlgM vállal migkri M*. a mik.
Nígy-Kantxsa, Ttaémp.
Zala. U szám. («. tsp.)
I1H M Ma
M
m §§i
■Sr
~ ELSŐ NAGY-KANIZSAI fktf- és KAZÁffflYáll, VAS és ÉRCZÓBÍTÖDE
—■ ^■••\'yji ■ •\' N agy - Kani z s án.
Tisztelettel értaiijük a nagyérdemű kötőtwéget, hogy h • I 7 I ■ a, • <Weg*rjr-«lwÉl*e üjön«ii épült gépgyárunk ütemét megkezdtük. — Bátorkodunk aübb felsorolt gyártmányainkat, melyeknek müusarű él pontot kiviteléről a teljes jótállást elvállaljak, ile kdc&naég becats fiayelmébe ajánlani:
Mtrmw* uabil fltfijf 1*. ______j TúptistUitiió títkut,
■VGwttpf
ChMipii(it, gaiduan éa ipanáílalaiokhaa, í
mmtmm/MMA. HtnUI á* tSritö >11 wAaéut. » f
kénM
mábfiiik,
KMImimk Chmmimi*), (M4mé*k » lagv.kh aMrfcaaatbaa,
j MtUtmitmUftoti H malomrémk,
CtéfUféfh kid «• járgáayMJtáara, JifJtkfU,
) &<ah*díil\'>\'«ao4t .Titrn\' lanKfffra* 0#f •jai>l> aaarfaMiB]
Dm MA, a
A WÉNHV^P^MBi M Íitiif4*ná, lAkmpák, tÉná
Iftngtní ét H»wn4>, ttlialil mMm ---H*4MÍ(Í fáftk # • jajjj
Minden 0 szakmába vágó, bármely javítások ia a legrövidebb i^j) alatt > U|Jatányoaibb 4r»a
"iBMSWit • — ~ \'- ■—;—
Kiváló tiaital «tt«l
M -
-E3Iirsc3a©l Sd§ ém DSa.cJaxm.cli
Wiübtiüüüüütmjüti^
Caak § +lU4áml
t**fmmémy
soortoD^u hirdetmény.
F93W|5M
Nagy-KsniMui,
a M*Aor*ÉnAa» kvő városi ttiep & __ Homthtry-Jéh kát kattiuán
RICHTER-féle nfntll tantor
+

ARDA
iaz illám által ganurtiroaoU hamburgi nagy péaa-l |sorsjáték amtmág hliiimin raJú résarátetra, a [melyen 10 IttHllÖ 452,425 márkit okvetlen j nfWTüi kai.
Im elűayte páflieoryáléknaJt, mely raodaxe nnt caak 100000 semagy* tan*Imai, nyara-1
menyi a ka»« keitt 1 \' A legnagyobb nyarameay aaallai 600,000 mka
szemétyböT
ti njífc*
t ■(■. a
I ayar. A 1 nyer. á 1 ayar. I i nyerJ
Ma vasárnap, 1894. junins 3-án 1 nyer.
■É~8 nyár. j-3-ayer; M ayar.
Jauioa .wnnrm marta 1 nyer. i 200,000 m.
flé ny. A 101 ny. á lOOjOUO BL : 263 ay. á 7tMH) m. 1 ny. a 7ü,C0tLm-.LÍfi6 ny á
* mmty
DISZ-ELOADASi
flOOO m, 8000 m, tÚŰO m. 1500 m. IOWjr.
500 a.
800 ol
üarrfar la
H »r|ff •Piti-Iiyllsr
i tlxa \'I IIII ■ »*a
MM* fcMm Vta^aM haaaaMi
■Saéil
BÉ^iwwíUa^W lkai. t ■ Mkk I
MkaMMTTSi
mmTSm pcifieir#*u
■aa** 0<0aMa-
*4jMrfTV« uw
tat kaaarifelt Ipa kaánlMt
70 ki. na ítft? ta" mi Maa kaaMá. laakMi.bfaT
oWC 4 «sr|i Ttlia tytutö, Abr r
Ka w n
ytf-aHHt«>ap*
ízBI
._ aTii.iti? m
1237 ny. A 81 nj. á
! 180 ay. « S00. 180 a.
I iiyn i IÍE
7092 ny á 117.100, M. 110NÍ uy. á a>, 10,10. ■^Mab api.
11 FQrddtdény\'infignyitáa 11
jfflnWal aajján. foisró évrt májiu bó 13 4w.
— LapfÜrdok - aaélforrásM
66,000 m. 00,000 m.
55^00\'tn. BOiOOQmT «MXt> m. KtjW v. l&jOOO at 10,000 tn.
melyek néhány hónap alatt 7 résiben Htitm ^gMaaefc . . .. \'.
A» t BuiaiawHu) kttaaia ttQOO ■értiC aT , »álogitou; iéa •Aaorral. — A. tfaWm osztályban 65.000 « emelkedik,nS-ikhan flOODOj ^T"* f,mm -
4 4nkf jma kesdetit é* a caaladok ^ i 8&.000 ax Vikbaa 70,000 m 1 MtW
í
„BUZIAS"
a.vóB.yjfcuca.0 ni —
hlMoil
rémre rand*cMikr Á tatk*H«ai*aali6 ■Éacnl ypMioakodva Uaa.
ISO -
Este 8 órakor
NAGY
brlllians előadás!
atOraka a Öikban 75,000 m, a 7-ikben 300,000márkára |éa a 800,000 a&árkái jutalommal estíleg ft<0,000 márkán.
Ai elaS nyeremény huiAsra biv. ára
ai egé» eredeti aorajaiyaak caak . 8 bt 70 kr. a-fél ».. * * . 1 Irt kr.
MMHM * mtmttmL
a negyed
— frtSSkr.
|9 rré-sú&A
MMk nmm
ha. a> >ai % « *
kittet
MMmta fa
Fellépte a mai kor legnagyobb különleges- melyből a. 7 osztály nyéreménydnek betéte éa el •égi művészeknek, valait>»<( eULvfxfilfitisejoatáia UthalA, etóre ingyen ueikflldOai
Füüiltii; lh(aa-
beleértve a német birodalmi hélytget. I nai >awa T*a»a*á», L a $ * a ~ Minden résztvevőnek a bnaáa alán letaólitáj táwkiirtk «a MkalaM knMW ktftaMa M0«a DÜkal axonoal megküldöm a bir. aoiaoL j«fyxekaL F>ráll|anal>ai| BaiHna As állam czimerével ellátóit sorsolási terrat, a |--.
legjobban az i g a
idomít\' agat
iov,iki.>K nil»!.
Udtf MtfS* janim 4 i*;
ÍR NAGY BOBÓCZ-ELÖA t)A8 !U
— Vasár- k ünnepnapon S elSadás. —
A nftnmhtfpinztk kiju&r-t H uUtíliUm ax éniekeiiek ráatéro pontosa ea izigoru aOtall-\' i pUi aMÜeii ktaTCtleaQI általain tdrtenik.
wm- fcputiauil |«tntÉüf Itfl M tfr igtL
| E végből a mpghizásokk\'al, a hntáa kflielaága j miatt lehetőleg úonnal, de laghielkk Mf6 | évi június 13 lg forduljon bárki bizalommal
HECKSCHER JÓZSEF
kaakr m nlU-iratejátei liaanw.
■J IIUBAHVAXÜ k
Qyaog&lt férfiét onél kiváló iwlgáktut a aa. klr. MaM4al«*»it ^thtm-riUaai tóttőtót- . nkaanálaira miot által egész E iripát»»a malagan ajánlva.
Volta taair médaaara. Lairáa boríték akt* 10 kr. teréiíejry bakSt-dé«e ellen. Kapható: Aafeafeld J. alakira echnikus áa ea. kir. auk talajdkateaiaü 76 — I t C I, L, lakálawltlgii 1 10 m
Nyomatott Fiicbel Fllöj/ UpttüajdonoanAl Nagy-Kantxaán, 1894,
1
46- aztro.
i
Nagy-Kanina, tft»4, janiiig ?-*p.
XXia érMjmt\'
OfcfM. Ua.
űínp wnnd imán
mMkaaí mtuém lülulit
ZALA
iwumlrti i >i«mi i-i-
rwMMftM KJM N%
BMMt MM ■ t*m NM bVMW (•* "•») mim I hM (!•»-»\')
_ „.„ . " . . , Bgy-ln Ilui 0 W »m|
routym ós regre* tartalmú lap.
M ftfrtmfcak dl - - " " \'\'^"."T ■\'" j "t .
___ A m>T\'*«d»mi- « dáJ-ialai l*Ufiá|—»nÉ, a MaabagyaiMlat. ee ifW> km eme- >linittl . . M ^
ié-** mm MUM te M, > mtflyagytemevmkaael «■ • tMaayal takarVé»ee«lér ^ ^
W • ^MfT\'UMMU mateta«T*r m igiflllHv r. L" tintáin MtfNr »«.
«• bntfr- |«|)dMlh aa(7*MMlwáa b»(Mklal kiliivrt
fái n>Ii dm MatlMMm.
utal ■ »ii ■ im * UHHWMWN NMMHA *IMM VM^MV*-
Stürki sápok
P
A napok m tllfB ■amken a pillanatig mag annmt haiAroeoU —gállapodAs nem történi Még mindig M* takarják • napol, melytől a kiboniako-táli ehtfl reményt adó ttvpinU Híjat
Midőn a sorokat Itjok, még mindig telje-pn mtflrka a pokutei ij. Aa agymáaaián 4i btUOQteaó fentekben hlaamre verted varatok aMMK magayujtitrt bm botnak fiánk,
Wakartét Bodepeelen Éa lapdta a kfrálf, 1 de tiaatahiráeAra, lemoodáaa ai ami föga-í dánárn néave mag imtaraeott kfitüimányofíi,
punljél IBeWWfl*«irnBmd«Ak. Hnr ! pArUakhba akaJ TaaénUlattk a mguMkta » « lápok iMmfcai hnlfettw*** kOakMt a WaAar Ditonytafenaeggai | lévai vevmkan tett buaisu nytlaifcamüAvii (ényaeen ItepinHa, hoff mikliaiilérimgpl áll atvai 4a a rolói i—rmli nettet a a béest kőnk ■ntnOUakMNoaMatAfa (auat talán aokra hitték) mm ha| tanárt frontot rtJlojOaifli
Igái, Dün utjabban Aat .fe Ütill, kegy t beAflott helyswtkít kihootakoaia W+
[gte—f Éfllt.te BQHMpU II llTl Q II";\' j aa aifkéa|Maukat NiMMk latanlwiik^ I MMa vak) raaaaakoAkM aaaawi éim M mm [.MfÉI. 9 ^ ^^WM^Ml MMÉÉflli (M0I 4HMpHftk HM«aflt (#, ka«f m a frM, Mly lafBMtk l«»aa«aa aMpMttta. káfr aaM«M kaáMl I *a lN^MádM|M mm étm aHfbkM Rü* {nak n<ni>Mti Iiwéii alak*-
MaaaJ MNaftwi la kVk^MMI kai ai^ll lü miIAi il—<é \' ciwwtliii % aaaéaak a tortttnvé iw*t*aAedUUU inÜiJÉU katyM
| doai(aii {Ü^ftteg « NakwMvf) jéM nem Ül | ködös «iUt«a4fÉÉMai a ■afiar j olyan UMhw, aM«i ak«M »«UijAk aotidattéjAra tMMt da ast oaoi akarjuk Immí, hoff m m! ÜiMak, Kkipa náwl átírta aka méw kwkaaalk. oMni ain, kaff A ptri llaiio oM»aaia aAdaa m 4a
.........__„ — te
aaa kilónk aaawban
A politikai Mf4k macák iaa leanaajofeb I körölménffk UaflUA raluinwimik kawaa hironytnlnnKrttíiínl én un4ctol^ui illáiuk.|\'a!yil<!í!>(taíja biatoakaai ^^
Kgyfelill vérmes raaMtafak. máaWai arOal Mert a buHaaíik él|Bn üdn iMRotaak mMAkfl lehangollalg. I«hetn«k a buonyAn tannak ta arfla aa»-
Ax Ataupua Wa maaa tarbaaai. akik tn- jmélifi vonaikoaiaai, írtnfulhainak ank a JUdonképpan a hiillimnkit Akfattoal KH-[politikai küxddrm afill kajff IMíllll Mt. tanrlAk a ííyen aaűrUvé, illllhalallannl | ncmkwim nré»> feltei, aknai laikD tették a polHtka vlaM, aaépm maghuaődqak j mtgmáoleni nam leteli *$ mafla aa agytea éa moaolTogfák aa Ártatlan bárAn fokai, hogy paltttkai ratorm oly oM. metyat a aaabad-a bellid alkalmsa pillanalban maglAaad. ahtt pártnak a m a kaidéatea kftrtje lÖ»j hassák rgyankmt a martakkal jaániaket; mQrfllt «U«atAklaknak al^tasi vagy aaag- j „Cur iurbulenlom mihi leei&ti aquam bi- j nyirbálni engedni aeflunl kOrBlaMkiyak bA- •
-tenti»\' \' | - .„, ___ jafltl «a« —ted --•--•-- <
- Maga a aateMyO pArt, mejjrOi nagyon I A« megtHMU T BteMiQ fAvt, hogy «|i saarctték világgá kürtölni, hogy maaafak- f tOrtwjOn váteg ae>m«y< waitkraáaaMál ci-iAmboraAgpl meghajol mindenkor Béca aka-1 tekint; a aa abbAi exármasl ódiumot MbatAn,
BánMot ahtwte—k li a bawkana aáaaMját mm IMQtk «MH<aá% ntig aat a atMkUKte tekial al «aa«|Hl. a kflteA aarafi AakAai ai aaa tegy)a
A faaiaaAMi, a utaAbaa aaflM p4Httm teadartalak agy agy arnkMUktelát m&iHl-
Jwtíik. matti t táaám ki aaafMpteStfl* maflMMMaiaat natn Mkal^ Mla A vak Irt aaeméAai iltek aataAten a uegalkurkat •mi aaart teaaanralal Arat
Jk biitaiitái KMHiia14
TrktatMa* MaartaaaiAiáfl f
fitt előtt; melrröl ■ Ikavalu egybázpolui Imagaaabb aaampMtokra Myaakadik; da aat < ry-tt-kai lörvényjavaslat mellett elioglalt állás-1 aa eljárását caak akkor IjpwolMH twitin\'av j
■MAiam aa Jk+ aUgas kttiaaaai MaMaMa aMMekkaaar igaigatk* aáaiaak rákNBN a JUb.\' f» A Mtíea IMMaaA> •kaak kaagBaAeeigTievaillmi kAatM >IAI>aw» tMn faokadialteteAHklHll Akli a vtlaaakae >agtallaW>,
tiHiat i tejyAt—ég laalijNteL
* >«i«a *»r»i«ia*k
A nZALA\'1 tárcája. -- Ciffl aélktl
.— 4 JUL4T araÜH (értíjv, — KaAtm Barltoa f Jé lífa aár annak, kagy la ugaa
S Kifent utjtt aagjwigefchM. • Ül fcgok | — löt aaefje eakaai a taggjraaaMMeM-\' 1 etlai, ka wal agTawna bateppaa a mdfrui é ; kár aaai aa* mUémt aonyae MNkai (4 ~|aUli»«a*—«<f*vdk4rteMrdta>»myAE«o»- .iiláltag\' ea»aw«a Hllalgiik a wím «*• íUwtóMtt — aat HlHiia aéa«ál«ai ralaa vaki ] tteai awáe valé aaanpa Ma* talu >i i a ■ " \'m-f\' UrUUaitaU Aa ■aate !timaág tff Jé geiéi n iij küétea itlá tag | kat-a aaaal fékaai a aualk tinét müf Ml j PU \'
kinil-
tu táráét bteaea laeaA lüaére. Hegy aa aMg* tórtént, ettaanraB. aktom kéeayalwmágwit aaaakn tatjaaee kimenti aa a kértlaéajr, mitu-riat BTilatkoaahM aaa tndom kéayaéik, (éa atía-éaaaaalra aékiajratt) Brada Mltatt tétetett Fraaeia>aiaaég gyéagjrOiA mtéijéaak.
Jéi amiékanta, (ami aa atoa «ta tértéetafcat llltlölíp nett oljr kOuaytt dolog) kagr akkor mi kornak lettünk ralaa felbantui a Jbármaa aaé-Timégar a éalolta iaéaitaak voina harcba, — Chaapapa-jt kaéféért, — franaia dtiaaéglak aMaiéa kmrl-iM «■ Uaakéa-kora Bflrataíge-aeiak ailaa.
Világot abkfli, bogy a kaagalat akkon mm-ééakéat .ködfla" Tolt, • u amkar kfekaa, — taéjak, — a«m képea jél aMgkliOakMatai, ke-Ijcseo megítélni a dolgokat.
Mondhatom, hogy máaaap raggal. — nidfio |é karaattéerkaa illöeo aa aimah nap mméajiál rawapitaltlil pröbilfera emlékemben éa oagj artfaaaitéa itáa eaak a két momanlnmot tadtaa agyamban magrtgiiiaai, — roppant megijed te te.
A kod elonlott, a aa akaAMT^kat riíágoaaa
aeg a eamm lakat amg, amn mm tmm
1 artéf hí ff ,
;- MaaékatamS kanayKéee lintaa magamat a aa aki pttuatkaa ma}é magOlt a ■<» " A»r magam aktit, A mJifhi mméa« mm fm .. Kéaébb kktegréram tfemméreée reájltmm, kagy as amWkamkia maradt két maaMaat tej mist javamra nagyon iléMiaaa aeémM U, H»-Meg u etékk aamtan váiulkaié kaagalat am-réaaaéga Ígéretemet r iftiptdiaaf tmL
Igy okoskodtam bt a kaagalat oly kftttaj tolt." begy a „káma* aiOrctaég" aam telt mér titlak buiaatágkaa, akkor ee eam febaOam év« mé*U*U állaptém; lahátaam Igéibittam aam ! mit- De&iqae a térré! mm trftm mty éa a,Zala* I aaarkaaatfaége ami « kWm lAaa aaém.
Nyagodt latkiiimiriftal régealem toribb tea* dm pölgiri fogiaikaaéaam laaeélit
Egyaaerra aaaebaa a lagéarAttabb tgUl le-enpott a tiHdm.
A minap ff utlUmm mtmm/, aki aaJU ttaa-aaataakatian, mart iréabea, a9t\' ayomcamaka* adott ayitatkoaaia aterfet u , i ■jii" jakiéra igényt eam tart a épen aeért Ai aat Mafétei nem ia haatcUom, kér mgyóH, de "ff* rétllít,
k«4( W
kévad ■am a
Igaa, dka% béaafta maAAar I kegy agy tévéét aérauMf Miért aam ka aatuTbaál itiaamA ml fc lapi kaaaMabal a UfM teiAaég ? I -> Jéeaeamf* — Mag vekam lirte> titkát aam feledted? — & W|*m ? — Ve akkaa mér afama kfliváa balyaat afllaeao méa. mteba laafa, « *i»djirt méaaap kttéaaai team gka alaavilml eyt-tetkeaamm kAeevkeamkayeloak «tmMaéi
Mart ad eke lakat aaaakt kagy WvaMh -» melyet WaAel ItmaeH, iámét aaMte ] Vagy aly mAkftwa tea mmad a aAMkMA aa aaalM iKibetmk kaaA kaN mér egyv kereagélal, adat réf iHMaél rake aalemt. mm. a jobb kMakw. rllaflvall illatoe felek kané tévedj — van baiéfl aaantm ■iaAaaáimi megakaija ayttaai dMm a fl
■s
Aa aW aaetbee WvagfettM gréeaelg h leoéHe akaatmkkmal arnkMÉtel Umarf « l red kllilintmig alél; a mémk eertkaa p gyaaflééklaaaég mmaven vfeaeaalaalM a ajiaktt lagtmigm.
Dbaiáratam, bagy megírom a tárcát
Nagy-Kanizsa, csütörtök.
Zaíí
t994. joottn hó 7 én
poienikn élt kölcsőnősni; sőt ellenkezőleg fenrf^ tartva magamoA a jogét egy közeli alkalommal • szaksajtó utján iámét hosszabb cikbea reálárai e tárgya, amikor ii érdemleges booeolás alá veendém az „Országos magyar kölcsönös bíztosíló szövetkezet" igazgatóságának előttem fekvő válásnál, — ma ami érem be, bogy két tekintélye* naklapot szólaltatok meg hü fordításban. A Buda pesten megjelenő „National úkonomhche Bldtter\'\' r. é.JlíjiB kwi 18-ik száma lapja azt mondja kOICsöuQs többek közt a szövetkezet felől s „Mi már ismé ~\'
melyek egyesen és összeaégűkben nekem sdnak igazat, és mely érvek komoly suklapokban találnak visszhangra, amit igazol a fővárosban megjelenő „Biztosítási ÉrtesitS" is, amely a I. évi májra tart számiban teljességében átvett* cikkemet oly hozzáadással, hogy nemetak teljesen egyetért ázzál, de kStelességet tél teljesíteni, midfin mfrvadú körük figyelmét felhívja a gründolási
nnnk a telekkönyvhöz, törvényszékhez, járásbiro-aágboz etc N.-Kanizsára, de vajba teljesedésbe menne ama vérmes reménySnk is- hogy a tekintetes vármegye — belátva ezen közlekedési útnak vidékink jólétére vonatkozó határozott fontosságát — sorozná azt 0 törvényhatósági közutak sörük*tvv" Hány szegény törvényhatósági utado-fizető, azőlődézsmával küzkftdő p»lgártái»aak—
m,imúi Upfjolh larMalXi^Jr*\'\'\\inr*tifínm magyar [áldáa* artllana azért az intéző körök fejáfe
itt §cni
samMlhatom.
Kérdemtehát ugyanazt a közösséget, anely iránti i a közgyűlés tagjai Gyulai Gaál Miklós főszol-telten és legutóbb vezérlő helyen foglalkoztunk az I gyöngéd tekintetből tette közzé a .,szövetkezet" ; gabiró urnák ligyflnk iránti lelkes jó akaratát „Országos magyar kölcsönös biztosító, szövetkezel" igazgatósága az ő „felvilágosító" válaszát: engem 1 megköszönve agylllés berekesztése után At.Anyust alapításával. Hogy ma qjabban teaszDk ezt, az vezérel-e elfogultság a szőnyegen forgó tárgy\' Zsigmond nr páratlanul vendégszerető iiázabaa
arra a körülményre vezetendő vissza hogy ezen szövetkezet körlevelet bocsájtott ki, amely tintán felismerhetővé teazi a ,,szövetkezet" céljait* és ténykedésének eszközeit. 1fos, a kilátások igen. szomorúak, é» a jelea esetben is teljes bizonyossággal fog beigazolódni, hogy a kölcsönösségnek legnagyobb ellenségei éppen azok. akik ezt az elvet . záazlajokra irtát. é> ezea zászló oltalma alatt iparkodtak Mletekst létesitsni. Az aj szövetkezetnek igazgatósága azzal kezdi meg működését, kefff igén&kettt^itumelyekctbevdltani nm I ktíz f Nem, és gyannaltgatáaokkal illett a részvénytársaságokat, amelvek egy fél évszázad óta teljesitik sz orazág-
méltatásában\'! Vagyok e in rószyénytáronang, saiat gyűltek ismét egybe, de már nem átépítési tár-ahogy ezt a „válasz \' fltwarrJtimurra! terjeszteni gyalásra, hanem-ízletes, somlai vinkó(?j-val tű-iparkodik felőlem, szólván: „mi a reklámdobol azersaámozott ebédre.
egyáltalán meg sem ütöttük, mint péld. a részv.- ;_____ Tisztelője
társaságok, melyek egyikéhez a L cikkiró agy1
látszik tartozik? \' " . • •>•—--
És végül kombly megfontoláaaal feltétel ezbstő-e, 1--—-—■——-~ —
az amit a „tálaaz-1 szemrehányólag jejtet; hogy 1
t. i. a ..szövetkezet" ellen-a-n/é/tW- talá küidelem" szorongatásaitól hajtva, foidul aanyi szakavatott nem leszek maliciózna j megígértem.!
Hadi B. Béla
vetkezetnek romlására vezethetnek csupán, és a közösség azon nézetének megsziUirditái&ra, hogy va-iföíát, títlii egyedit ott kett biziőtírdma, iho\\ kár eaetére sieyfeleli biztoeságot talál.
A Bécsben megjelenti ,^meurmu «nd Handets-teüuug" 1. évi májas havi 20-ik száma követke- j Rezervista mondurban tett abbeli Ígéretem, sőleg emlékezik meg az „Országos magyar kől-lhogy vidékünk nevezetesebb mozzanataiul idön-
Vidéki kfü >•„• ,.
örŐMtöny ItM jamiaa t
• K - *
Tekintetet- Sztrkezilő fcf 1 -"-\'-\'---------
csönös biztosító szövetkezetről\'1: .Kötelességünknek tartjuk a szövetkezet aagyon ia tnlkipóan f«lléjKt faallzu fl berni öltig auftrettenneu") Vezetői -nek egy kis leckét adni.\'\' — A Jyamán a következőket mondja
kéut értesíteni fogom, arra késztet, hogy igéretemet beváltandó — a f. hó 2-án megtartott killmán-oroeztooyi ntvonal kiépítésére vonatkozó köz-leekéztetés fb-1 gyűlésről becses lapjának referáljak^ „Mindezen köl-1 Köztndomásn dolog, hogy vármegyénknek —
csönös intézetek közül, melyek annvi garral lép-1 a^jnoa — igen nők oly községi közlekedési ot
tek életbe, jelenleg egy sem létezik. Miadmégany- vonala van, melyeken az esős idők beálltával a
nyiau tönkre mentek, sőt egyesek valóbau nyo mornságos körülmények között ina már eltemetve
jaiknak emlékezetében élnek még. akik ugyan nem
teket, amelyeket eszközölniük kellelt. És ugganerre a sortra fog jutni az uj ,szövetkezet" is . . ."
Nem folytatom tovább, noha nem egy nyomós érvvel szolgálhatnék még a „szövetkezetnek17,
___Igen ám, de miről újak ?_
Azt látom, hogy lapcid szerint a legmodernebb. legvítalisabb kérdés most a házasság kérdése. A veaéreikk beksiesi formákban és clsssikas
közlekedés teljesen fennakad. A szó teljes értelmében véve, mondhatom azonban, bogy
vezető =ót—voft ideig koronája községi közlekedési ntaink tnize
A törvényhatósági bizottság dr. ÁUgusz \'Zsigmond orosztoayi és Dervarict Imre kilimáni nagybirtokosok kezdeményezése folyUn belátva ezen Btvönálnak tly állapotban Való tarthatatlan voltát, mely ugyazólván az általa érintett nagy vidéknek létfeltételét képezi — 1891, évi december bó i=Mn~tartott közgyűlési

Tollfattáb&a
tíűn bánattal ismerem be, bogy nem lett volna szabad a házasság themájával lépnem elő, ha azt akartam, hogy az aranyos női szivek egy-egy aranyos tollon at megnyilatkozzanak.
De hát rossz politikus vagyok. •\'-Tfldnom kellett volna, hogy a nofckd szemben a házasság kérdése semmi körülmények között sím képezhet nyílt kérdést; meri azokra nézve, akik meg féijhőz nem mentek: nagyon kényes; azokra nézve pedig, akik már férjhóz mentek: nagyon unalmas.
Azután meg, akik még a rózsaláncokon innen vannak, azokat nem alégíti ki a theoria: akik pedig már a rdzsaláncok kőzött, a praxisban van-nak: kinevelik 1 t&éófiít
Egyik résznek nem ^lég praktikus a theoría; a a másik rész meg praktikusan hallgat a praxisról —Ilyen kOrOlmények kozoti bizonyára legprakti-kusabb dolog volt volna erről a kecdésríl nekem is szépen hallgatni és nem nyúlni a rózsalántok közé.
Mikor arra gondoltam, hogy a rózsát megérintem, készen kellelt volna lennem arra is, bogy valami karcsú méhike, vagy darázs íulánkjával is lesz dolgom.
_tését, illetve fentartását.
A kérdéses ntszakaaz kiépítése
műszakilag
tartalommal dörög a polgári házaasag mellett; «jelkéi,1.eU költaée előirányzat szerint a kézi és hirrovst csupa eljegyzésről és esküvőről számol ^oitseg eioiranyw szenni a zezi es
t, • . -i. . Tl\'nf-.ii"..\'\' u\'"\' tgas napszámokat is pénzértékben jéie fel .rr
ber^még a „Tullfatában" irz hazaaszgról f«-|f1884 torint költséget igényelt, melyből «-n.i
k\'?.1 lf°.?Ilnáv.k\'t "■\'l.A- közgyűlés hatáiozaU MylAirWfrtTTi
hogy az aaazaayafcat 0 tárgyban ny.latkosatra nlf^/nLtPtAli \\ tm„mmi S
provokálhassad.
(Mellesleg mondva, ezt kissé könnyelmű vál
Gonsumatum esi I Kivígeztetlem kettős módon. Agyon vagyok beszélve és agyon vagyok hallgatva. Ne higyje senki, hogy ez fit) nekem
ntfenntartási alapjából, a fenntmaradt 9374 frt j sének rózsa-koporsójában, pedig Orosztony, Kerecseny, Kilimán, Ung-Ja-1 De tán még édesebb volua itt az álom, ba agy
lalkozásask tartom, mert nem minden as,zony ht^Tb^yeÍ ■ í^l ki- ^ ^*
Mzljaa-aa^. TaW^frand nézrtft, s\'jsj neked,, (jtosk már ESpifffi ^fanrfhpn ^ivAsigua-
h* Sjgdfflk feTglnj fognak, aJujs ygy mnmlt | ^it ltaladl, tőgy~bármikor nyaktörés veszélye Mindig arra vágytam, hogy csak találnék egy-megyőződve, hogy azért adta az Isten az ember-1 nélkttl eljuthatunk Kilimánba, az esős idöjáráa gzer olyan asszonykára, (nem bánnám, ha ara-
nek a nyelvet, bogy mindazt elmondhassa, a sziréa fekszik.)
Mégis talán nekem ia e kérdésről kcJene cát irnom ?
Hiszen ^bázasság*\' és „tárcs" amúgyis oly szo
ami
ftr
szeszélye nem gátolhatna meg bennünket tervünk [ nyogi ha nem aranyosi aki engem agyon tudna keresztülvitelében, de korántsem aaynyira,l^,. . ^
hogy azt teljésen jónak mondhatnók. Epl , , , ....
ezért járásnnk föszolgabirája Tkts. Uyulai Gaál| bajéi lett volna az: megballm asszony-
Miklií nr e bó 2-ikára Orosztony községébe hallgatás állaL Páratlanul álló halál a világ-
r°*uf",Z*fasR!^ei1 4,10 *B««lm«k- Bizonv-bison^jegy közgyBlést hlvótt egybe, mélyuek ténykedéie i históriában
a házaasag kérdése többe-kevesbé mindig esbi- , még f60t |eTÖ g hátralékban álló igás és kézi . M;I___1-..
net- és tárea-kérdés. Nem is lebet rossz néven I napszámoknak kiderítéséből állott. Milyen halbataUanság lett volna
renat a volt miniszterelnöktől. — hogy ö is igy| Az érintett községek bírái, jegyzői dr Augutz cáfolni meg azt az egyetlen szabályt, (mely alél
——-J n---\'------L nincs kivétel) hogy a nők nem tudnak hallgatni.
balállal
fogta tel a polgári házasság kérdését. [Zsigmond és Dervarict Imre urak kőzbenjötte
De hát erről a kérdésről én még sem irhatok, mellett a leszámoláa megejtetvén - kitűnt, hogy Absolnte nem értek hozzá. - Sem practiee, sem u érdekelt községek még 8700 frttal vannak theoreuce nem foglalkoztam vele soha! hátralékban, mely összegnek megfelelő igás és
En édes Istenem, miről hát ? kézi napszámokkal való lerovását Kötelesek a
— — — — — — — — — —, fentiközségek azűgysűrgös voltánál fogva teUesitoni.
Most látom, bogy e töprengés közben teljesen| El aem mulaszthatom felemlíteni, hogy dr. kifogytam a papírból s időből. Ma már nem ír-1 Augutz és Dervarici arak, habár a munkaerőnek
hatom meg a tárcát, de íférőm most „köd" nélkül, — bogy legközelebb megless, — ba tbemát találok.
Akkor majd megválik, hogy nem lett volna-e jobb, legalább a „Zala" nagyrabecsült olvasóirs nézve, ba az emlékezetes est utáu való reggel mindjárt küldted volna hozzám a tirdUgyerrket s sz elfogadta rolaa vállságuijal í frt 40 krajcáromat.,
Igaz kivéd : StcntgyOrgiifá$,i Uy!M
roújuk eső több mint 10%-át már ez ideig Arf-romtzorotan is ledolgoztatták, mindazáltal a gyűlés folysma alatt kötelezték magukat, hogy a még uüktéglnidö igát munkáért! kiáUiltaldsal leijeten nwmucra etlllaljilk, csak a községek tegyenek eleget s reájuk háramló kötelezettségeknek. Ezen közérdekű s nemes elhatározásra valló kijelentén azl biszoni nem szorul kommentárra.
Tehát eddig már csak voluánk sunyira, 4iogy ezentúl nem kell tengelyig érő sarakban oamuiog-■ TV- v.. V- \'*\'
Erre a halhatatlanságra azonban én nem voltam predesztinálva. Megölt egy aranyos asszonyka. De mikor neméért boszdt állva, mártírrá tett, nem birta megtagadni nemét: nemcsak agyonhallgatott, hanem agyon is beszélt. . . . ,
Oh, istenben boldogult dicső TaUeyrind, — ha térti nem lettél volna, azt kellene hinnem, hogy mikor a hallgatásról alerízmáltáL elfeledted, hogy
asszonyok is yannák a világon. _ __
HrzönyoS," hogysem gondoltál rájok. Különben a nyelvrűl okvetlenül ugy szövegezted volna gondolatodat, hogy az arra virió^ hogy mások gondolatait agyoobtszé\\jUk és a magunkéit agyoo-hallgassak.___-
V
Ragy-Kanizsa, csütörtök.
Zala. <5 szám. (I. kp.i
1894 jtnMH M Tg*
Wn kicsinyes elvi dHTtreeriák miatt pt egye* A neindmitt, még iMart
tfllfti goadeoMgtél mtfviít. — Legutóbb *b t* mUlm e títtymrjtm nkmU * e mmml ImIié-teljen)* Vi»<iav»mrita« étt - és mivel te- W4 fém*I. f UMK t MmM. I mhU, I H» hogjMjn biri • nsgy-kanteai viszonyoknak re* éütti, t rmJü, f MmM, I árfpttakf « wyjr ^ nézHŰuakallan keretibe üleftkedni, — . yégra fát — — a»W aMy. nrf mm Wl —
? -rH w m $
tanultam « kUfiUén a kátHUMI 6
ktaifeMl fi tkttt \'to^i (effMUi I mqw IMMmi.
m*g|»<««fc Krataer (•{■*•,
zatn folt] kedélyes ..Leaci bt<e»n»k.\' Ai iioda-
I lomnak to BOnMtMt pártold barátja volt * aa >i—I ktrttkiéfl eijejjiMta MIImW ia léna~iArakv6 áa attW arákat homo tel- tiaaaaaeayi Bigraahil: — SehteeAaial nagy-
Mte Sw
negr-te-a Barta
CaMt
Mart hkz, ha a te „imponáló" aforiamád a nőkkel nemben ís álkna, akkor ma én volnék aj világtörténelem leghalhatatlsnabb martirja. így pedig eaak köaöijiéget halott vagyok, aki]
J!??5LrépeatattemÜ. hmmIi miátk év lesilkUjH IMII II III áll De Mrtra nésva ez sem keltemelleh halál, aőt < Azoknak atonbaa, akik nyaranta néhány hatat (élig megváltás is, hl halott veÍMra hiralkűzia..**"1**1!" löitSttek aaa A társaságát IBlksrt* simáa térbet kiaz elől a toppant nlyoa leladal ft* Éf *WUni
elöl, hogy a házasság kérdésében egyéni vélné nyél ia elmondja.
Mart nagyon tévednek ám aaok a jé asszony-Jkarolta, tiaiil dw, mélv jae.6-én ment végbe kukta) barvkMpadig LateetM Inae k kák, akik azt kiakk, hogy mi férfiak valami kfllö-\'0"**4 réMvét mellett ~ Man>Kawartcál k ite- awwyi Nagy aaaiwarét.
. „-„^a-.i « n__i. i.*-^-.. bta elmentek. Nyta-djek bttébea t A cseléd a — átirsteil inláaeán. Jaaiaeateát
*ds pamnóral Nrgy>ljuk * kö-eUraó ,ja.t *)•<•£< teesatetu ki fl-*« teeaek . tovteaeeii é»*n««Uaite.
Ha a nék tudnak hallgat* péfctikábél, mi hallga íjawh A. flgf gyermekei; Bammich Meri térj tkitv * eabedhaa klyé dtnta
tünk diszkrétén T. aé, Somwich Agát Mrj. Véaaey L-ai, Bammkh nagy aétó MMMke \'i tlH IpÉ I WÜ__
£s U UmM «ji f»\'rfaitkcrwzlen vitézek1 Hona férj: liiaaiin Áladéi né; 3U—ll> JálAft Ulaál kAati árdektfléaa jakéi k>» iikifl.
wasr aas • ssettc
""V1. T"0* triacnéiüÖT líyáii Kalalk. agy nyarmekei:ika» még as iráat ia, hagyna »l)«aá| lakiniaálteha
rekrutavai\' nemben. Caak diadalra, csak győze- Mar»ka férj, MédyUÜa-aé, Sowenck agy a fögymná»iu*tsm, mink a p^gári kkek* lémre, dicsfisegre emlékaeéek. Azokat a moua-■ Katinka kri Bárándr-iatvánné awnorii aziTtalinál páljadti éaaajaálal Iabatae kktoteal a ja» aamkat pedig, mikor ntanoahatttka osztrák eKj jelentik atmö, illetőleg férje a ilk<tfltg nagy ílarthb teraaa*éfca(. In te gillMseal káaaféa
aiántaággal keüetl meneiuéluunk a „Rfl.Ikm^kimmé «na.r,| . ■yjé j)itea>ka|>aAkaaT. ...........
, " .. w.„ . T • . Uraieave volt méaodalMaáaiának, keta ÍNk — klltaal vlaagálntali. A aa»y k«almai. konoenlnerni4"ol, Ogy elhallgaijük, imiillin ^^! ^^ijín, Keíitlielyen, Ilifiljti_junins te 3ik államjia. M«élyutt p^in-á. teában
valami aranyne asszonyka tartaná léken g WÉdA^i^j^fc^ j -jjmaiaa é<a aa »S» nwak r
vlinket. I — A Mfyaa. vlMfálsUk Mfraa^te. A vimgálaiokoa MteWr, - angy-Mfe
Azért hát ipiitgil m mtilitilinininrli tea-íA "így tőalmaáiTaiahaa lanaadé aMáiuipJteaaa éakattkái taalaUipelá Jaélki a ai
eteket ezen a téren balIgaUkra sarkalni, mart ha i *• h * ,P>I *
-1 fciir\'iii t (—uJTL iH,™ ^.Sdélaiáqe. J érakor karfödik ft torna«»rMoy «* meg*>««•«* MflfáalMa. s
■t ktproim i (majdnem azt írtam kiszenvedi* fgn « rradgyatorktok, Ma pedig a uev i - teUkM •kaaAag Haéagiaiaa, a régi
zaakerestiesek kalandos életünkből ragét regért ^orlaiok. Ha péalekea aa téA kadvatAiea l«*s» okkvakk kklMtáaáa agv, — reánk aaíaváwe-nem kezdünk, — akkor ml Idke&tM a bábofnia nadgyaluriaioii smmteoa lartaiaak meg,pén-igfeMva aéeea iga* iraikia ekaitef- Wh» hW-iDzébe a rekruldkal,\' akik még tohaaem lépték átitakra pedig a tornaterem helyiségében a ater j Jva. Ka aa tkaíáay IJU tel, Krhídte (léafte * Ruhíkmi91 gyakorlatok, 11. 4a MM* lennék a bltiaai vka- Dták-féeeae laréaeodM helyén) keh ii •
" - \'igáim k tlaö aay a VIL, Vt.f V., 1?. oeKáiyi Isvanaegyvi aamtettetk kép«B "
_ ____________Aj ftfm ggiMrrv \'
Haaam hit piww a nők mind aagynn lilrrt ig^j^ wy" p5fc"a\'lM^\'ai. w\'t \'■■■ik diaira. \' V5» mellenek azan a téren. Ki k mondják nyittan, | tg.u a |raMia nje|vböl é* gyoniiiab^l tanat- UáteMAw Mlp Mte
hogy Ők nem írnak nfprizmikat a házasságról,1 aak. vte<áktok. II aa a VII. «. a magyar, lattaIítfjof MjfmUmt " Ki tfeé am*ete aaaak, begy hanem ha ktiet férjboa mennek és hrilptnik táa gtitog nyalvbfll,;n ÍL awtály a latin, gMig eg magiéeek aenaaeiagyiiiailmnaa l—kaimi Ez persze példaadás akar lenni, hogy a tértek I « V. o- a mennyiiiiűtis got gyakorolod a ayyal alaé ay^a a .ár-
—. . . ■ .. _ ______liiméaulrsli k lakkd laaa iliMálaim iMn and aahmnniánai Kfahol asáraakeaakatfma*
ae beaaéQsnek éa Uketór ázzanak sokat, nanamj .Valiiét L ouiályt^agrar és kiin nyelv- b^kittalk u k hagy Jmkh\' mar akter házasodjanak mag áa ballgaasanak. I bot viz»gáltaiik meg. i6ta a VII. o. mennyiség Zelavánttgyétes tartozott
Nekik a hásasaág tarán a tinyoo Rikhárd.féle tan-, természetien- ét rajzból, a VI. a a aéaMti — tllrielen kslál Kurtoa Jáata d4ilv«*ati tjarci beraéd iriipönálna —- ügy Utadt — kg-lByelvMB, •—gyar éa géreg~nl>aaaMle|iitikil át ejhwiMgjetté MtgjtUth wrfamar réittem i*ft jobban töriéBtlemböi, a 11. o. pedig a mtgyer éa ktia taéte/bogy Miye vftaeayt nlyM egy kteynyn*,
Azt szeretnék, ha mi is csak oda állanánk lelkes; •
Idgyaft awcal írekmták étet ■ alJéiflgHék, hegy ■ „Ott van a IQz: utánunk! —
De fíát m BvitQáhik nrakk nyes ipármr vkkéget! Engedjék meg legalább azt, hogy ked
ki atébb italuk Maigált a és iteskll bántott* leikat. de Hírt ár IslipHW. UgnÉrrMV\' te**g ktt éa ktieai (oaáaatedéaáaeá agy Ma« gáakaaaái részétől t ápolásban, Jtttfgt S-te é.
is ktia vkagáliaiik meg
:«a Vi ni > MNíyar, Isiin k görög nyelvből-, a
p^M^vkvitfiasnMNv^
! böl, a 11L o. a fizikai földntjtbAl, atámtaaböl ét
iteéil] líla\'i\'yH iMtáfjbaii a iilmir ajni ifi iirtlMii TiiTr~|lliiTrg||| k jktff bői, magyar áa görög olvasmányokból, ÍSldrajsí- taaayái tudjaj, bog* ■raiaaak el a bálaglsteft .. « , - , — a VL úulályban rajíbó\', terméazetrajzbdl (volt Mik" éteiMfékM] meglátogatni A Maránkra kiWedhMrtV mignnhl azok alŐU, akik.,, rafl,nyi«Rfcmh6l, a jtfc ^táiybsn Ma.raibét, gvay m^ay - bár Imitetoikatekl__
-még huatnek hogy-remélhessenek,_Lxajzbál ét\'fóldrajzböl leaa vtefákt 80-án tar »»t k mejtfUe, ftl iioaku lkjl rtartrtl a
Httz ezzil csak azt a unujuraiágte caalogi^tartk mag a»-Vr-a tkspkáa a ■ag;ai, lajtorját raparáigatjuk, amiről mi magunk már b-iolvaemteyokbél. i teti nyelvből ét tcrténelemböl,
[a IV o. a rajzból, mennyiségtantól éa teéméuat-j rajzból, a 111. o. a ufinef nyelvből éa lörtéae-
hnllqttunk. ,r->/.,v
Higyjék el ezt nakatn aranyoeaioHkz sit^S^u ÍVa Mmüübél"\'Witejstel k ra^ érdek nélkül, a másvilágból beszélek. ! böl. A magántanulók .vizsgálatai I. aó Ü. éa Ü.
A boldog Wtámadáa reményében még csak arra; napjára tfi ettek ki, Aa érrUtégi vizsgalatok kérem önöket: né higyjék jel mind, amit a férfi,egyiketek lolyé bo M. éa 87, napján
mond; de ne vegyék okvetlenül készpénzül azt ggJkMaek._ __,_
. \' „ \' I — Ktmlk lertae /alt-Ef*sxeg krste-
anut elhallgat. " Wgékva. — Kossuth Laka nagy hazánkfia efe
Mert hogy innen Joalát völgyéből, az asaiooy jhnayta alkalvából Zala Egeraaag réaaérOl a ölt mártírok Tnbafája árnyékából is intézzek j a gyászold családhoz iu\'ézett lészvéiiram Körönökhöz egy vadonat-tg aforizmát, lelkökce kötöm : «lh FírMe Tarinból májút te SWki kelatW a
ne lekdjéb, bogy aférfiak legtöbb esetben maguk;
következő levelét intézte i „Ekhtt Wr, >U «•
sem tudják: mit hisznek és vallanak j de mindig flWÍ/yf, , Wre* tMrn^, mi,,kel
szívesen elhiszik, amit tudni szeretnének.
e>y leplezetlen aMgaynátkoiáaál látlA,-— tegi <aötai tea (adott a tajililomtöl. HaaaWé tlkbM [4 a. ft ára tápra], valéndskkg táa kftibaa « tJaeer Ulk alótt egyszerre a»í»éhö« kapott, eaaaaragyeei — Koedra tették, bog* baiMiéltltaak, 4a e tea-ben meghal\'. Nagyme wli|kii Mt* arag
- MtegyleU aalaltá, A aegy-láatenl kervaaiéay ÍÓiékoay aátgykt jmtaa M M4n. segélyalapja javán, a tftsialrt-Kgykt* heM balyítégátoa lánccal atfjtekltett avart -raki aágot rendes, — Kasdeta A a.* I órakor. Be-lépil>dij •retMtytnkiat I keraaa. Igy szel\' vény 40 llkr. falllietaaek kteaiaaéiaT fcfad-ojM\'istaak ét hlrtapilag ayngUitátaal KMte Itt* lek Ml éa Makkról a nMgylet tayjsl raadi\'akadaaÉ.
hírek.
— Malálttáa. (léHvéiiel értwfiitek, hogy Saárdi Somttiek Lőrinc, ki több éven ál Nagy-Kanizsán is lakott a itt kiváluan, mint a Kis
tiotelhi kmnm roU — XWffaoNt « aayjr aa- — tlywswk malakág j péMl énéi köi-SlMnyek okotldk — Kma cm. roo. Marakti Maiari tadéaktek irta: Jaaiat 14a ijxij lesújtott: meri á tptgy hatott nekünk windt- gyermek maktaágbi tartottak aákak. A mara-| niíiit mít. É* úgyis mittt /fa, ayyi> minJ magyar, keiraataii derék káp^áa, aradalte ispán, éa két hitt atyámat mMtesk, a polgárosodott világ pe- tanító elhal kozták, hogy mintán aa njhlami dig a szabadiság Mbit aposioliU. eytteal/a. — Di•\' gyei taa.\'elágyeló nr jelen\'étében — megtartott iesíiép tel i hazájának; \' » jJni néződ ragyog éri tárviztga igea jól sikerült, kgláaAesa an> [ aeatöt, ndgnck /fnytí-mindig kazápi»ak irányitá nak örömére, hogy a horvát kluágkia \'a kf> dedneveló Egyesületnek gondnoka buzgólkodott,! Eyf*z Hete, a Aon/i szolgálatok, a honfi rrdtwnk kisebb taakóteles k jól hetiéit njagyáral: a Keszthelyen meghalt Az elhnnyt, ki lertvéröeacse j ér»ót» halmain wott, kakin pdtg honfi ént/nuk- gyermekek rétaára aa tpttaási szép erdfibea mm-volt halhatatlan Somasieh Pálunknak,ifjabb j ka és nagy eszmény* irinr lelkesedésben égyesiti kkégol raadetaak. Oélnl^n S órakar a tanítók árait Somot ym egy ében mint afispin löhótte s ear j /u egész hitit; S éhrttztí fú « ntmzekt. 5 tetle éa az Qgybuzgó káplán >tatt«*e melletf a la nejt közéletében jelentékeny szerepet játszott. N.- i életerM, a nép mHliéit btfógjtdtá alkotmány sást- duó gyermekaareg, kitérve as egész tea late-Kaaizaára már caak aggkoriban a megpihenni jöit, eniba ; i adott Öntudatot a nemzetnek, 5 rezet te ön- aaitól, zeneszó mellet\', kktlákkal vonult ki aa de munkakedve — itt aem hagyta 6t pihenni s tédelmét, S mutatta meg, hogy a magyar Ind m, apátsági ardé legsiebb éa legarnyaaahk haiyáa ■int a Kisdednevelö Eüyesület goi.dnoks, — ^ akar is szabad, önálló lenni; f tartotta fenn ae <4- kijelölt éa népen feiéíssitett mulató tárra. A tervezte éa rendezte azt a nágyobb Mr>jaiékol,ÍNyewa/<k hrtiakálan a imitt• létjogát ét — l malatságrs, mely jobban t gyermekek rátáéra aieíy sí egyesületnek körűibe ül 5—6 r.rer fo jtai<f/« fit* tunor hMm\\ aé\\migm í&dátki tartaton, 60- 60 a^gbivA bőp»t|it\'eU ki. Dél-riat tiszta. jövSdelmet eredmér-yezétt. KésőbbIstintanaláta f o finytyetti ai éfitjjmókat mindig után 3 órakor megérkezett a barcsi, — utána a
JL
Nagy-Kaniiaa, csütörtök.
Zala. 46. aeiw. (4. lap.)
1894. jnfljui hő lén
pragerhófi vonat Kanizsáról, hoilá a fitialsá- la liirdöidény nlatf élvezett kedvezményekre jogo I A t. évi junioa 4-én kihirdeteti fiáiéi aserial got, a szebbnél-isebb hölgyekel. Ezuián jölt ajsitanak. — Azonkívül fürdővendégeknek éa az JCenner János (pipi) 3 rendbeli rtbláa e 8 rend
•ok kintó, koeti1; jöttek Domborurói, [öltek Kotor. Tót-Szeol-Márton, Tólh-Sterdahely, Poriak, Beoriajy, Szepetnek * még számos közééiből, a neai u várt, de a legnagyobb örömmel üdvösöli vendégek: igazán gjönyörii kialany-
egyletl tagoknak szórafeos tatása .oéljöWI aa agyi-let junius 23ii6l kezdve szeptember végéig min ■deo második saombtton a »Hullám« vendéglőben mulatságot fog rendezni. - Táiolté ■nlgltig. A galauiboki lüt
kák. A mulatságot a gyermék tWéH .Himnusz* [ollóteslQlet nyári mulatságot rendezett junius asal nyitotta meg, ezotáo mégkezaödott a tüzes13-án. A muíai-ság kitiinóen sikerüli. A vidék csárdás és Málovecz vendéglőt sörös hordóinak intelligenliáiának nagy része ré»zt ven benne s ostromlása. Majd a gyermekek bazsfits szép még Nsgy-Ksni-zsárói is voltak künn vendégek, magyar dalukkal, igazán meglepő azép magyar — Lálngatott rlrltnaa. A Nsgy-Kanizsán saavalmányokkal kedveskedtek a vendégeknek, t tartóakodó Richter-léle cirkusz előadásait min Meglepett mindenkit, bogy mily saépen bőséinek I den nap olvan nagyssámu közönség látogatja ■agyarul a horválajku gyermekek. Lálluk, hogy (meg, bogy bármelyik axinigiagató is megirigyel-leket magyarosítani, csak akarat és uorgaJum i hetné. A muiatvánvokró1, melyek méllán megkeli boazá. Később ismét bossá IáKak a lánc-1 érderflik a megtekintési, a közönség általában
pagyi "
béli lopás bűn let te miatt 13 évi fegyházra j: Kokat Mórion (stefl) 4 rendbeli rabláe é« 8 rendbeli Iqpánéri UJtí Irgybásra, Horvlil üyórgy (Huktj 3 rengbeli rablás és 8 rendbeli lopás bflatetieért 10 évi fegyházra, Sárközi Ádám (hadán) agy FBfitÜwii fftWÁS ^▼-wwlMi loi áséft I áfi fegyi házra. Sárkö*! Balázs (Kunk), Horváth Oyóvgy (Gácsn) ás Sárközi látván (ditinn) Srendbeli lopásért 2 ée \'/. évi fegyhétra éa etM négy vádlott 10 éri, a többi bárom pedig 5 évi hivatal vesztés ás politikai jogok gyakorlatának felfüggesztésére ítéltetlek. Sajátságot, hogy vádlottak mngyar te veik dacára, keveset a alig tudnak magyarul ét németül a r«tk a horvát nyelyet értik.
A második ás barmsdik csoportbeliek vá
melyet legalább 100 pár táncolt, Saépen sikerűt, oly jól, hogy Isién áldása is jött rá; — megeredt az eaö. .Vége vtn a jó tulalságnak* hangzott lel mindenből ée iparkodott mindenki menni hazafelé. De egyezerre megharsanlak a rendfeoia^/S tüzoliók kfirtjei, riadót tolva. Ki- j adatolt a jelszó, hogy! be a vasúti vendéglőbe, —et* kő»etkeeik a lolylstás I Lett itolyan loJy-tatás, olyan jó kedv, oly gyönyörű szép mulat-aág, hogy Mara-Keretiturmégilyei neip láiolt. Meg — tíféi IniiiiM jfllintr
volt. — Este 8 ára tájban -a vegyes vonat ujabb xenáágaket hozott. A vendéglőben kezdeti az éhség kitömi. Volt dolga a kis Málnvecnénftlr a konyhán t sok éhezőt kislégiteni. Meg táncol-l nia is auesáj volt egv kicsit. A veodéglőben még egy szép Irancianégyeel jártak, mely alatt egytkw barna göcseji lány\' fa nevét nem merem kiírni, hátha megharagszik a többi szép hölgy) bálkirálynénak lett kikiáltva és kokár-dáral feldíszítve. Mily boldog lebelelt saegény ~Bitoí Most vóli áz első mulatságon és mindjárt ily kiiQnietés érte I De megérdemelte] eat igazán! A mulatság folyt ezután kivilágos
__, - - - - . m
Köwönetnyilvánitáa
Mimlaiokhak, kik éfaU fiam temtlfáfii mcgjrlcn-Irt; rz Htm ríwndol—foi\'ti khtfotfM.
KülünSum foyndjdk kSftfnHilúktt Bnftr Aiiolf tUffUt/UMtt f* t. iMtttyi, ayy «.*fsrrt> Kwunr, ZtrrMrllt SfktTfff dr, h k. nwMjjaik, itHk A-
i/bpsMl fli n ^B^tHft._
Vatfir, 1894. jumu* U i-<fn,
Habit: (FUehl) WhihW h ctalddja.
TÖRVÉNYSZÉKI CSARNOK.

intn tlgáajper T*gt*rgy»t*sa.
_ _ ________ ______ . Még élénk emlékesétében élhet olvasóinknak,
tíiír^Atí\'t SokaiuttyőgaEM taleiT vJnalóTka\'i, I 2 éml dertk csendflwégtlntnek
de saárt még sokan maradtak reggelig. Voltak f « muravidéki erdőkben tujfUott Mjftt olyanok lg, kik egyik xonailal alaaaatak; H.j cigányokból álló karaván több tagját a mura-megbánták s a másik vonat már vissiahoUa | hídiani menektkleeók alkalUáVál áJfogal. Ka ll-ftet VoTT t&aiiáiék is. Saával; soha ilyen mu- forrt,»k vallomásai nyújtották a fonalai; mely
..........nek alapján a cséndönég buzgó éa sikeree tíiii-
kodésével felfedezte tetteseit az időben Ztla-,
jalság II Most le kellene írni t sok szép hölgy és leány nevét k — Megbocsássanak azonban : nem tehetem, mert rendkívül sokan voltak, és u eső által okozolt zavarban a sok szépet fltyegyesni lebetetieo volt. Ast meg nem eze-maá»t ke bkiaetyik-it kiattadnt a nárzorbói és megbaragttdoék e miau, ■ ■
— 1 talantégyei tggliarcotok A zalamegyei aabarootok egyesületének alaplökéjéhöz ujabban gelsei Qtftmann Vilmos kir. tanáevia száz írttal j járult. Továbbá n pártoló Ugokul (3irt ttgsagt dljjtl) beléptek: Á\'oAn L. Lajot és ÍVoai Vilmos kereakedók, KutUrh Alajos, aeadety vetett. — Ezeknek lapunk utján is szíves köszönetét nyilvánítja ax aggbarcoaok les ületének\' elnöke. — Az egyesület állandó helyisége junios 1-től fogna a Bettlbeim Samu-féle báahan (Magyar utcáu) vtn.
— ösal eaerelena. Németh Jánoe 50 évea ceörttaöki lakos, feleséges ember, 7 gyermek apja, belegabajodott Nagy Katalinba, kinek férje és egy gyermeke ia vtn. Surelme viszont uerelmet szült. Hogy zavartalánul é hesaenek együtt, Németh János 3000 frtot magához veit s az asz stooynyal Sümegre szökött; ott akarván maguknak uj fészket rakni, Németh Jánoentk édes apja egy 82 éves öreg, fiának keresésére indult s hallván, hogy Sümegen vannak, utánuk ment. Kizs János readórőrmesler értesülvén az öregnek bajáról a szökevényeket junius l én éjjel 1 órakor letarlóztatla s a megtévedt fiat átadta atyjának, ki nagy örömmel vitte baza családja körébe. — Most már csak az a kérdés: karács aaszooy-e Németh uram felesége?
— Jíh* után.*\' Tagányi Barna honvéd-asásadoe éa láraának gyfazos vége — ugv látszik — szigorúbb intézkedésre hangolta a keszthelyi eaóiuázó>efyletei Ujabban igazgató választmánya, bogy szerencsétlen csónakázás! esetek bekövetkezését meggátolja; meghagyta at egyleti saolgántk ssigoruan viharos időben senkitek, szélrtendben pedig evezésben járatlanok-ttk csónakot, vsgy gondoljtf ki ne adjon. As egylet a nyakig érd tia határának megjélülée< végett sMgtogódsásra alkalmiig fogakkal elli-toU UUtfket állitlat a BMaioobaa. Klbatárosta továbbá válastimány, hogy Ittrdövendégek ré aaért agy fnért ldényj»gy«kéi tdaak ki, melyek
| — Fogfájás, Mindenféle fogíéjdalom még ha lyukas vagy ha lömött fog is — ás i Wmí -kivonat httsznüata által egy pillanat alatt elmn-lik. E gyrgysxernék kitűnősége miatt egvetlan >em wtabadat kiáayoanii —VMH iirei/ekbcn 358 —* Ktphaló : Nagy Kanizsán, egye-AüL (lánisitó helyen RmnMd Adolf ú jk
Czigarettapaplr. A Ieg|.ibli mlnöségfi ere-deá Irtncia JjtrtoHtht-KfqHiiltt* cigaretta-hüvely ktphtló Fíaebel Fülöp könyv- ét ptpír-kereskedésében Nagy-Kanizsán.
I — H*(jraa «trék aa aaebar r leea eal« alatt aam rtgíbea dr. J. Ct.. . Budapesten agy ártekeslst tartett, s melynek léaysgts tartilmAl a isvttkaafkbta CepredaU^ak miatta a legbehatóbb figyelmét ée általáaee elterjedést évte-meL Bizonyára aemiai eem foeteeehh aa emkem eáave, mist erejének éli tgásZtágának (katurtám. Ikbea elei earkaa t seájfeélás *peU«a gigkságét, a snI/ — „egy «eMi •SMr-aw i teremtésnek" — a többiek kéét, a kéeékW eeiéeetten tétve a UgfoDteeakb saervekksl fSlraháaott mlkely, e amty-bee a bevett UfUték aeeaeel VégbtWMé váltesásokaak vettetik alá, a liel a Wsaswfit s áigak JkUsáL_ Kati j5|tó-tel folétt e vélemények MltobBfflt.
A hölgyek, aklkaak szép fehér fogak vta, vaiébu aaf hteeik, hegy esek esek aaért-vannak; -hegy eteket te egéea világnak uulagaasák. ás aaoakaa btsonyos, hogy esekaek kitttütén fontos feladatét keli téifttiftaMk, a áűatet ilayiáaal ás eaeak teeaetarttett ■eglaaitaal, a mi által aa emáiatáej nedvek ast isétmállaaatjik a gyomorba veié ftlvtteln, a makségee átvátisaásskbaa ksaaaos nhmtváigáa at laéeetl szervek áltat elékéeaJttetkeeeék.
á ssáfssk át fogaknak gondon ápolása tehát ■laéeakfre nézve legaagyekb JalenlMgtl gyágyámatl saabély, ée gyeké-raltanék ti már a gyermekkortól fogra a Iejnísgyobb ges-ioaeággal- Ma már tedjak, hogy ffindwi erjedM áa retha-dási tJlnat és betegaág makla a bakterJamok állal Méetetaek elő.- £s bél vsa esekeek keéveaeaebb helye s megállanodátra ée aaaporodátra, mint t aeévee áe aiefég ssájpawásbsa?
Vas-, Somogy megyek, Stájer- és Horvátországok területén sürü egymáauiáuban elkövetett a a személy és vagyonbiztonságot nagy mérvben ve-saéiyesteleUyilkosBág — súlyos issii sértéssel pároetH raiblások s Jbetőréses lopásoknak s tiibbl toatt-kídefiteffli a Ilwwiiiwn uiuraaiuaibtU ke* reakedőn elkövetett rabló-gyilkoaság Uuuöseii. E lettesek stájerországi cigányok voltak, kik közül Millerrtaaár aémet tad\'éaaak aa átdeaM, kegy be\' na Wae
- - " - \' nyitva, willy azámlejaa bacterlam tenyésilk ebben Qnodol-janak u ételaaredékre, mely a reagiUt tegakbaa áa aaek között gyakran mand soknál 84 éiáa kersastU Is—ás még fogják érteni, hogy flUittaUeaak ét lethaéáaaak kell beálltai Kiért ea eem ilágeégm, hogy a szájat naponkint tgyiaer tisztítjuk, hanem legalább is kátssir, reggel ás sste. Rite ssetb»s mindig, mert épea as alvás folyamábaa megy vég be háboritatlannl a stájpadláabaa lisszegylilf Hel ■eredétok bomlán. Tekét vigyéaaJ I A fog Uestitásáask paka foglmfá-vei ée jónak talált fogtieatfW eaenel (á melyeiivg 1887-ben föltalált „Sarg Kalodont" állított aU, a mely mindig ktltaie gosdeeeággal állíttatik elfi tata világ őségtől) naponkint kétezer, reggel áe eete kell megttrtáanle.
Ha tehát w fontoe, hegy ea ember hogyan egyék, taétlt kell, kegy goadossa és leeeaa kell kiesi tektekat reatl, át azokat jól atagvágal. ax ételeket pedig ne igsa forrón, aa Italokat nem igen hideget kell vaui, áa begy u éeaeaert asálápolás épea oly foatos a rendes esttastásre nézve. Mert esek ezáltal „fogas koese Ideig álai e ffild&a "
a c-endrtrség erélyes nfomozisa mintegy 10 férfi ia uÖ ulgáayt szolgáltatott~ái a nsgjksuizsai kir törvényszéknek, melynek yizsgálóbirója két éven át a legkiiáraastóbb odasdáscsl müködöll s viss-gálsi keretitől vitelével a százon jóvtl felül menő bűnesetekben. A vizsgáiul f. év elején nagy rést-beu befejezést uyerven, a végtárgytlás ezen ügyekben i. év juniua 1 én kezdődőit a nagy\' kanizsai kir. trvsaékdél és megsegítés nélkül tart f. junius végéig, söi azoniul is jnlius dere káig. Az ügyek aa ezekben eaereplö vádlottak szerini osoporioaitva tárgyaliatnak. A biróaág tagjai: tanácselnök dr. Ssüts Miklós, bírák: Dr. Kiss István és Csesznék Miklós, kir. Iivszéki bírák; tanácsjegyzők felváltva: Lovák Ede és dr. Sárfly Elek kir. írvszéki jegyzők. A vádhatóságot Bogysy Ödön kir. ügyész képviseli.
As első csoportbeli ügyek végtárgyaláaa 7 vádlottal I, juniuB 1 -tol egész f. jnnius 4 éig tartott. Védökfil; Dr. Füried Ödön, dr. Rójenberg Mór, Orossváry Gyula, dr. Dézsányi Árpád, dr. Neu-siedler Antal, dr. Berecky Viktor én dr. Ploeser István ügyvédsk szerepeltek.
Felelős szerkesztő: Dr. LAKB EMIL La\'ptulajdonos ás kiadó: FIBCHRL FÜLÖP.
•jGunkel Tivadar
HIRDETESEK: Ferencz-József császár-fürdő TüfTer
Alsó-Stájeronuág
Déli vstut-állomás: Tütfer mezőváros, nappali te éjjeli gyorsvonatok Meleg flrüftk •IH\',,* Celsius; a római idők óta ismeretee tzllei rauz, köaivétv, női bajok, tekéé Idlléa slb. gyógyítására. A hírneves, hideg, haláaoa, bomok IttrdAk részére kttlftu fitnlő épiUe tett. Krdőe vidék, árnyékos paik, villamos világítás, Jotáayos árak, teljes ellátáa k májta bóban il- 8 Irt niponként ét siemélyenkéat szobával együtt.
i
riréltrtea t irhls perlsahtl dr. Rlllsr I,
A*é»ffmk seékiMm
toff-Ksmztt. estttörlök,
Zala. 45. szára, (&. lap.)
1894. iuoiuí Sö 7é_
| , . ELSŐ NAGY-KANIZSAI •ÍP- és KáZAffOTÁR, VAS és ÉRCZÖNTŐDE
Hfany«Kanig«án.
Xiftzlelgllel érlesipk a nagyérdemű közönségei, hogy h a I y k • • iWairryatnábH tijomttt? épüli K<Kyftraak özemét megkezdtük — Bátorkodunk alább MaoroH gyértmAnyaiokal, melyeknek iktatrO la pon Ím kivitelétol ■ teljes jótállást elrélle|uk, a l. c. kflaOitag btam finfotaébe ajánlani • 4|f
Ktrwtri Mii tftgipk, I TépwHmtM kiutUk, I iMríUk, mnmUk,
UUmuftnfak, gaadaaéei 4a IpArrállalpiqttne, j iémfA, J é
ftMtfil éa ftttkmdU.
MrM ét-éSM-immdÉiéHír.__,
jüftrwtíd MmiUk. MUmJtfiM,
KUtmimh (Trsawewóá),
OűitUftíi/éptkt 1 • 1 1 ti,\' MiwÉLw* "<*, ....„......;______ ~"
Cttflijtfé léd 4* jirgáarhaftftN*. j ttm^ré aa Jkramtt. iiImmi alaéM
Jéipiífd, foto iaal««ágt ** mm-
IvabaJaUaaoM ,\'7Hlm* mntU^éptk 0*r j ktaék.
0Mmi4»*k a legjobb szarérteiben
nj«l>fa ata rksism».
Minden o axakmáb* bármely j»v»t*w>k js • fagrOvitlobh I«l8 lUtt a Ugj n tány oaahb áron etkéntteintk. —— « .i...-.—.......- .........\' ■ ■■ - •1 ......_ r"-"""
Kiváló tiiitelottol
M -
HCLawolx^l 33di^ Baonxa clb
in. i—t
ZEZird.et23Q.03a.3r.
KomogyvArmojtye törvénybal&itgl bisotttagáaak 1*94 évi jnajm 7-éa folytaira tartott éynépyedea keanyttleaékea lel.—10481. aaárn alait hnnati batiroutiral pvrabaeytft épiiifl fiit ét kSnaégvetiM alapján a n»gy atartr >oii<i 5ff>Ii «, tjkrbeii takvó A 1 34r—b, brw W-teíken éjiiíomíí ifftrkU lítípItéwrca^áWf ■■ «■ -■ —i-L-\'-tVrk htaa—rHi Marjr-Aláéftl a. kflaaégi indában folyó ért junta 20. napján reggeli 9 órakor megtartandó MAbsnia rrMlwr sári aiáalatl vcraeny-iárgyánix utján fot btaiowiiatai.
r<»a 3nwi munktlito* kólt*é{*i 4WJ54 IrtW x^iuuk ciflÍrinyo»v*t Saabéi yaaarlea kiállított 60 kroa bélyeggel ellátóit « a kellé 6», vagyis t»». frt 70 kr. EánaíjSnzt HrUlBeafr-faráaMt ajsalauk uu magjaeyaa tatok. kocr M épitórt etajrarő tartozik aa erről vett enaaúéa kéabeailéaét* •aáaüteti rt nap alatti latét banatpéoaéi aa Skasa nwgsj&u-lott rallalall o*m*« erejéig 10*;,-ra butuaiUkul fai«^é*itl«iíj < »aku 1HN. ért junta* lO^uk reggeli H óiajáig loaadubiak «l, a kéafibb érkaMrtUk figyelembe *éte)iu nem fogtuk
Ai ajánlatban aana atyéaoek raar aá^oal ntra, palgirí filM W takWy*, mty atailif a kOtonilö láéra^ténbe -mint mtrtodo léi bmttataadó léx, iiauroxatUn meflelólaado — Aj ajánlatban továbbá kiteendö haitikkel é* at&mokkal aaaa auaaMk, itielynek a költKégvatéaÉMai foglalt árból unió lwiijnliaa mtlltti hajlandó aa ■ján\'attevO aa ajáa at térgyét képeiO tpttéiu arankára vállalkoxnl. • \' —" \' \' " "\'J
Kiteendj régre aa njánlaiban, hogy a« éláatattaié aa tprtéai *4t««U( «a «. haljri triaan-nyokai teljecea nmen.
Oly ajAalat, mely nem bataronott irt tartalmat, figyelembe nem vétetik. A mtheleti iira\'okvó. m. tervrajt, kOüaáttitrv éa réaaiéMa éplféit fSMtatak * keialgi itodá kan napnnként me«i*kiatbetfik.
. Kdt Wagy-Arata, lt)ü éú jaataa I ém, -----\' \' \' . ^ J
Kta* Antal. j . Bákár k»*»,
kfiijegyaO., Hiigi Mm
Nigy-KanijBán,
a X/n/t-ifián M férőm Mbp é
RICHTERféls WM TlIieiHlf

; 13 csütörtökön, 1894. jmnoi ri4m este 8 órakor
SAÜY
SZixd-e trn éziy.
Molnár Lijea eaáktorayai laköa caadiómegéhei tartósé a cstáleltár fll. é« SÍI _
alatt éa a e4ktnrnyai 1044. aatjkbaa 46?—ala braa. a. felvett ingatlan éa eaodlaitár 5, \'«, %-t34, 117—141, 144, 146, 147, 149, 1517A és 313. ié(el aa. a. (elvett értékek. -melyek együtt a rillamrilágilási, gtamalom éa géaftnié vállalatot képelik éa SÍIM Irt 70 km keaslltetuk, a csSdválasaimánynak aa Hasakitelezők Által és jóváhagyott katinaaU érteimében ajánlati veraody uijátt ssabadkéabdl eladatnak.
Venni stáadttaaik tárt ajáalataikat legkésőbb 1894. évi jaala< U SI éa déli It Ariig Kapock tívnla csOdvilsaatmányi elnöknél Nagy-KaaUsáa banyújiaai éa ugyanakkor óvadékai SISO frt 47 krt átadni tartoznak.
As eladás megtörténtnek csak akkor tekintetik, ka a választmány e réeabcai katároaaia aa ossthiielexók által jóráhagyatik; a*m a válpsxtmiay, sem aa ósaakiteiesOk a legkedvezőbb ajánlatot sem kötelesek elfogadni.
Verő aa ajánlata elfogadásától nyert érfcsitésíöi asáaütra három a«p alatt a vételirtiak készpénzben leendő kiűzetése mellett a megveti villalatot átvenni tartozik; aa ingatlant 4a ingókat tehermentesen kapja meg. ,
Aa eladási teltételek egyéb részletei v&Iasztmáhyi elnök urnái agy tómeggondnoknil bett-kinthetőir, az eladandó tárgyak pedig Dr. Hajóa Ferencs tömmeggondnök ur kSzbejöltérel Csik-tornyán a hely színen megtekinuietők.
Kell Nagy-Kanizsán,M894. saéins bó »-án.
Dr. Kekvars áéelf, ■ ügyvtd. c«od-v4la»stmányi
1»*, 1—I. jegyső.
DISZ-ELŐADÁS.
4* ju lit lotűj414ki M ItteliaoMS k«4--4-JfEÜ.X fcfikSS lorarnak tduardú ézKernaall uraknak. IW —"
I A mt> aslaar iraAkfrtl untai él.
/W/sr* áaarai, Io*oh eUadrs a jwttlmmmmié Paraaaiá altaf. — IVany Jtrttf mmfüt a hti | juUlrasi»n>o kMRt. — A<a C—barlMii. Ü0 nő etiOMaa stlk L\' Aliaga e» Vaeafa tatami i jeienei A (aialmaaemié Uiaila illat. — V ia-radtaatiaia a baJsttársaság tsitepAa.
Feltépte a nui kor legoagyokb kdlftnlsfai •égi mflréaukBek, vakustól elflveasUdése • legjobban Idomíiolt lovaknak u t g a i g i t 6 llttL
Első fellépte "L^SS1
nak. Neraaait Atutaatáhan taikAWstt, kegy agy aéklkiiy előadáson mékSdiSn lém, — payaaan mind, lebírja Alim m XttyKuíaa vmtak leflarOwbb térfiait, egy jü\'ijf riasai bírok-varsenyré 4a aaoitegjennek, ki M lígvözi SOO hironát jud. — Akm egyéaekgek pedig, kiket 6 Mk jmtt lefolyásút alatt la aeas gyia,. 100 kor on A í lart
^ Fasdr- h Awespmayw \'i úSttá&t, \'—
Nagy-Kaniiaa, csülirtök.
Zala. 46. seám. (4, lap.)
1894. junius hó 7-én
pragtrhofi ronat Karnisáról, botfa a fiatalsá-fóti zaabbnál-atahb hölgyeket. EtnjánJölt a tok hintó, komi; jöttek• Dombomról, jóltek Ko-lop, Ttt-Sxeot-Márton, Tóib-Szerdultely, i\'er íak, Becáébely, Szepetnek * séf számos közaág-böl, a ntm ia várt, ödvötölt vendégek:
kák. A mulatságot a gyermek seregs, Himnusz-\'joltótestület nyári aiulat.«igoi
a fürdőidény alall élvezeit kedvezményekre jogosítanak. — Asonkivül fürdővendégeknek éa az egyleti tagoknak sirtrakoztstáns céljából a* egylet junius 23-tól kezdve szeptember régéig miniden második czombslon a »Hollám« vendéglődé a legnagyobb örömmel ben mnlnteágot fog rendezni, -fr—én lyH.yWaH Iráli.y, [ - —If^^g A galambok! tft-
__J________l^ndezett juniua
azal nyitotta meg, ezntán augkezdődott a tüzes 3-án. A mulai-ság kiiünöen sikerüli. A vidék csárdás éa Máloveo* vendéglős sörös hordóinak intelligeniiftjának nagy része részt vett benne i ostromlása. Majd a gyermekek hazafias azéplmég Nagy-Kani-zaárót i« voltak künn vendégek magyar dalokkal, igazén meglepő az ép magyar — Láiagalell elrknra. A Nagy-Kanizsán azavalmányokkal kedveskedtek a vendégeknek, tartózkodó filcbter-léié cirkusz előadásait min Heglepett mindenkit, hogy mily szépen beszélnek den nap olyan nagyszámú közönség látogatja ■agyarul a horválajku gyermekek. Láttuk, bogy meg, bogy bármelyik izinigizgató i* megirigyellek* magyarosítani, csak akarat és szorgalom j hetné. A muiatványokrú1. melyek méltán megkell hozzá. Később ismét boszá láttak s tánc- érdemük a mfegtekiutési, a köiönwég általiban boa. —■ Csakhamar francianégyes következeti, j nagyon kedvezően nyilatkozik, melyet legalább 100 pár tánöoll Szépen sike-
rilt, oly jél, bogy lateo áldása is jött rá j~ — megeredt aa eső. .Vége van a jó mulatságnak* hangzott lel mindenhol és iparkodott mindenki I manói hazafelé. Da egyszerre megharsantak aj reodfeoiartó tűzoltók.kürtjei, riadót tujva. Ki-]1 j— adatott a jstoaé, hojy- be a vasúti vendéglőbe, ! ott kötstkszík a folytatás! Lett is olyan íoly tatás, olyan jó kedv, oly gyöayörü szép mulat-1 aág, bogy Mara* Keresztúr még ilyet nem látott. Meg "trtiBMI arca a ■aistságra mimlciL Jajga^j — Este 8 éra iájbsn a vegyes vonat ujabb vendégeket botolt. A vei.dégliUen kezdett az éhség kitörni. Volt dolga a kis Maloveenáaak a, koayhán a sok ébezót kielégíteni. Meg táncol aia ia araazáj volt egv kicsit. A vendéglőben míg egy szép irsaeianégyest jártak, mely alatt sgy „kis barna göcseji láey* főnevét nem merem kiirni, hátha megharagszik a többi szép hölgy) bálkirálynénak lett.kikiáltva éa kokár-dával ieldiszitve. Mily boldog lehetett szegényI -kicsike! Most voli az e I s fi mulatságon és° mindjárt ily kitüntetés érte ! De megérdemeltei est igazáa! A mulatság folyt ezután kivilágos
Köszönetnyilvánítás.
Vílidázol\'iitik, kik Mait fiam tfmrtM* miyjrten-trk, et utón jiiaiidoV foM kStevMttt. - KUüuűmh fúffudjdí Lm:Shrliuktl Briya A\'loW
Mfjkritdrdi ét é. rmHijt,. iify tiulfo Kiuzltr,
7.:nkvrit: Stkrtjfr irr A i, nmliUjmk, nkik rf< Aaft am^^ffi U-ttyBycztík.
Va*r4i\\ jmuu* M T-KiíT
Halán (fíteAl) Samud ét aaládja.
A L évj junins 4-én kibirdelatf Ítélet szerint Cenner János (pipil 3 rendbeli rablás s 8 rend béli lopás büntette mtatl J3 évi fegyházra; Koka* Márton (stell) 4 rendbeli rablás é* 3 rendbeli lopáséri 11 évi fegyházra, Horválb György (Hsnke) .1-rengbefi raWá« é» 8 rendbeli lopás bűntettéért 10 é vi fegyházra, Sárköai A dám (hadán) egy rendbeli rablás éa 3 rendbeli ÍÖpSsérl I évi Fegyházra, Sárközi Balázs (Kank), Horváth György (Gácsn) é* Sárközi latrán (dilina) 3rendbelr lopásért 2 és \'/i évi fegyházra és alsö négy vádlott 10 évi, a többi három pedig 5 évi hivatal vessfée éa politikai-jogok gyakorlatának leltQggeutéaére ítéltettek. Sajátságos, bogy vádlottak magyar sereik dacára, keveset s alig tudnak aiagyarai és németül s crnk a horvát nyelvet értifc.
á wáandilr ás harmadik csoportbeliek végtár-gysláss folyik s ezekről jövő számunkban.
- TI«YS8.
TÖRVÉNYSZÉKI CSARNOK.
A ■•mire d|áafper régürgyallta
Még élénk emlékezetében élhet olvafóinttosk, kmiTidtig. Sokas tároitak az esteli vonalokkal "W,e*elg" 2 derék csendőrségünknek de aaért még sokan maradtak reggelig Voltak m.keml1 ü mQraridékl erdőkben tanyázott eiájer--olysnok is, kik egyik WBatel ekneatak^--de {ffi^ból álló karaván több tagját a mura-megbánták s a másik vonat már vtsstahoita I hidlánimenektléaök alkalmával eltogu. Etel-ftet Volt tfiaijáiék is. Scóral: soha ilyen ««- foSot,»k vallomMBi ayujtották a fonalat, mely-lalságJI Most le kelleoe Írni a aok nép hölgy ^PJ4?* csendöhég btugó és aikeres m& éa laáay aarét k - Megbocsásssnak azoobm: I ^t,"1 felfedw,e tet,M?it «x ldöbt0 Zll* » nem tehetem, mert rendkívül sokan voltak, és Vm"- Somogymegyék, Stájer- és Horvátországok az as6 által okosolt zararban a tok szépet ««raielén sürü egyuiéaatáaban elkflveiett « a sze-Olietyezai lehetetlen volt, Azt meg nem sze-lS? is ▼agyoobiztonságot nagy mérvben ve-
retnéia, ha Mtrme\'yik is kimaradna a névsorból és tiwgbaragudtiék e aiiaii — — — — — A aslaaegyel tggharcosok A ultmegyei iSfcMwsdrsgyssaweiiok aJaplöte}tb5z gjiblám
uályaztelsU gyilkoaaág — sulyoa lw!i sértéwal párosait rablások s -betöréses lopásoknak s többi között kiderilette s Roaenbrrg muraszombati ke*
raakedfln glkjWatntt rabló-gyilkosság bűnöseit. _______
celsai GmUmmh Vilmos kir. Ucáea-^ \'ízizfrttal & \'«t«aek attjerországi cigányok >ulll> ,klk ItfeBI I ■Iliw\'hS aéaMi iadí.»u ». Mmm.\'^ b.\' jáfafl. Továbbá ai pártoló tijrokuT(TIlT^^taggági * <^«^ttég-ee%ea^ayittMUáaSmí^lOftrfi|«jrüv>, .Hy a^aiuka kadatla> U^kaü abbaa -díjjal), beléptek: Kokn L Lajos éa Frank Vilmos 03 nC "í4"^ szolgállátott át a nagykanizsai kir kenakedtt; fa«a Alatua, gwűwyipatg. - \'ftrvényaTéknwk, melynek vizsgálóhir^a kéULvgn - • - • m ál a legki fárasztóbb odaadással működött a vizs-
Maekaek lapnak tóján ia szíves köszönetét nyilvánítja az aggharcosok tea ü\'etéaek elnöke.\'— Az egyesület állandó helyisége junias 1-töl fogva i. Bfiltlhirim Samu-féle házban (Magyar-ntcáu) van.
— óaal azerelea. Németh János 50 éves taőrölnöki lakos, feleséges ember, 7 gyermek apja, bel^abejodott Nagy Katalinba, kinek férje és egy gyermeke is van. Szerelme viasont szerelmet azült. Hogy avartalánul é hessenek együtt, Németh János 3000 frtot magához vaU s az asz snayayal Sümegre szökött, ott akarván maguk
gálát keresxiöl vitelével a százon jóvtl felül menő bűnesetekben. A vizsgálat f. év elején^ nagy részben befejezést nyervén, a végtárgyaláa ezen ügyekben f. év jubius 1 én kezdődött s nsgy-kaniziai kir. írvHzékflj^l és megfz^kilis nélkül tart f. jnnius végéig, sőt azontúl is jnlins dere káig. Az ügyek az ezekben szereplő vádlottak szerint csoportosítva lárgyalfatnek. A biróság tagjai: tanácselnök dr. Szüts Miklós, bírák: Dr. Kiss István és Cxesznák Miklós, kir. ttvszéki bírák; tanácsjégy\'sök felváltra: Lovák Ede és dr. Elek kir. trvszéki jegyzők. A vádhatóaá
aak uj fészkét rakni. Németh Jánosnak édes apja 1— A. , ■ -■ r
egy 82 éves öreg, fiának keresésére indult s hall- «ot. ^"y 0dön, k,ir- ügyést képvise i.
rán, bogy Sümegea vannak, titánok menti Kita ^ <^opprlbeIi ügyek végtárgyaláea 7 rád-
János raadőrörmester értesülvén az öregnek ba- f^.H^j-w ^ M™ 4 éig tartoti.
járói a szökevényeket junins l én éjjel 1 órakor Védökttl: Dr. Fned Odfia, dr. Koseuberg Mór,
T . . . T. * .\'\' . - . M fWaMáM f!«.,L 4. r>. I. .!■ ■.? AAm U»i
letartóztatta s s megtévedt fiat átadta atyjának, ki aagy örömmel vitte basa családja körébe. — Most már csak az a kérdés: kardos aaszony e Németh aram felesége?
— Jgat Htán." Tagányi Barna boavéd-százados és társáaak gyászos rége — ugv látszik — szigorúbb iotézkadésra hangolta a keszthelyi eaóaabásó-egyletet Ujabban igazgató rá-lsaitmásya, bogy szerencsétlen csóaakásási esetek bakövetkeuáét meggátolja, meghagyta as egyleti szolgásak szigorúan vibaroé időben senkinek, aaélrseadben pedig evezésben járailanok-aak csónakot, vtgy gondolái kí nf adjon. As
Orossváry Gyula, dr. Dézsányi Árpád, dr. Neu-eiedler Antal, dr. Bereoky Viktor is dr. Plosser létrán ügyvédek szerepeltek.
— FegfljAs. Mindenféle fogfájdalom még ha lyukas vagy ha tömött fog ia — az iWái kirónál használata által egy pillauat alatt elmn-lík. £ gyógyaaernek kitűnősége miatt agyatlwi családnál ■cem szabadna hiányozni. — Valódi ictgtlcbeH 368— Kapható : Nagy Kanizsán,egyedüli elárusító helyen Hotm/tld Adolf h fi*
rAgnál.---------—---i \' — " 1
——OsljsrsHspsplr. A jegjobb-miflöeégfi ere—
Wmm cifiifHi
hüvely kapható Fisehel Fülöp könyv- ét pspir-kereskedésében Nagy-Kanizsán.
<— H«|/» qorék «b —shar? Kata tata alatt aaai régiben dr. J, Qs. * , Budapesten egy irtokezíst tartott, a melynsk lónysgsa tartalmát a kövslkexfikben reprodnkájjuk miitáa a lagkahatébb ágyalsMt éi általáuM «ltarjedést ird«-mai; Bizonyára samaii som foatoaabb u untam aáav*, atat erejének éa igéasatgéaek fentartiaa. Ehhez elat sorban a saájptdláa ápolása szükséges, a mely — „egy yalödl mflter-■éeo -a teremtésnek" — a többiek ktat, a késSbbl emésztésre nézve « legfeataaekk saervekkot fiilrnhizott mtlhely, a mely kai a benti Tiplilék aaoaaal végbemeai változásoknak vettetit alá, a ltol « fóiterepel « fogai jíUiik, Ezen (ülté-tel fiilött a vélemények ktlOsibeaSk.
A hölgyek, aktkaek szép fehér fogak vsa, valóban azt ktmlk, kegy esek nak sstrt vaaaak, kegy uoktt u egéaa világnak mutogassák, Aa azonban bizonyos, kogy ezeknek kltflnOen fontos feladatot kall telfeeltenltk, a falatot ebprtei és aaaak laeaetertáeát ■eglaaitaal, a ml által aa lalatlil uedvak aat iséhpállasstják a gyomorba való fölvételre, a szükséges átválleaáaokhoz haeinoe AWváigáa as eaiéeaM szervek által eWkéaalttaUeaaék.
A szijnak éa fogaknak gondos ápolása tahit mindenkire aéave legaagyokb jelealütéfl gyégyiszatl szabály, éa gyako-raltaeaék u mit a gyeraekkortól fogva a legnagyobb gon-dossiggat, Ma már tudjak, kogy aiiadaa erjedési ás retka-dm tikét éa kWágaég mtirrEakteriiiBok fllfl Idéalataak elé. És hol van aaekaak kedveacaebb helye a eeegállaaodáara ia eaepamdásra, Silat a aadvaa éa mtUg eaájpadláelaaif ■■■■■■■ttM I a blzo- =
flamSal
|aaak aa éUlaariiMtra, aaty a resgált tegtktas ée aaek köaött gyakru sarad eokaál M ória ktmatll it - ét enf fogják érWai, kegy Wlbeailieatk éa rnthaááaaah k»H beáMaat. Iáért aa a*a elégaégia, kogy a szájat naponkint sgjeaai Üeatitjak, kaaeai legalább ia kétaaer, fanét ásatta, bta azonban mindig, aiert épen aa alvás folyamiban megy végbe háborítatlanul a szájpadlásban összegyűlt étaiaaraéékok bomlása. Tekit vigyizai I A fog Uaatitáaáaak paka (egkaO-vel ia jénak talált fogtlsztlti szerrel (a melyet 0. Sarg 1887-ben Mtalált „8arg Kalodonl" állított eli, a mely mia-dig kátáata goadoaaéggal állíttatik elé ezen világ sáégtlit) naponkint kétszer, raggal ée este kall megUrtéanie.
Ha tehát aa f»atot, kogy as smber hogyan egyék, tadaia kall, kogy goadoaaa ia tasaaa kall kiesi faiatokat reaai, éa azokat jól megrigni. aa ételeket pedig ae Igen terréa, u italokat aose lgea kiáegea kall vsául, éa hegy aa éaamará szijipolte épen oly fontos a rendes eméaaténe aáava. Vert caak ezáltal „fogsz hossza ideig élni a fölilSn."
Felelős szerkeulö: Dr. LÖKÉ EMIL Lsptulajdoooa éa kiadó : NRCIEL FÜLÖP.
HIRDETESEK
K Ferencz-József császár-fürdő TülTer
Alsó-Stájerország
Déli rsiat-állomás: TUMer mezőváros, nappali és éjjeli gyorsvonatok. Meleg flrdök 38*t4* Oeliitu; tt római ídílk óla Ismeretei ízület csut, köwtréay, aöi bajok, aehéa üdülés
W löket
továbbá rálasiimány, bogy lürdöretidágek rátáéra tfy brtért ídínyjegyeket idsak li), melyek
egytet a ayakig érö vis futárának jib/gyégyllteárs A hlrnerea, hideg, balásot, homok\' lOrdflk részére ktllOn «rdö ópttle
í^t^^Jffr SSai^iíS^WW\'^. árnyékol park, Tillimoi világítás. Jntáayos árak, teljes ellátás ia, májai
teU léliíhatMtat a Halatoobft, Klhalároita|Ufc.„a .............\'
Amdnpmk **kiléim.
hóban 8- 8 irt naponkéaláa nemélyenkéttt izobával egylU. rtráOorvMi nhla perlatkel dr. Mlllor ■
1
ffágy-Kanizsaí rstitörlök.
2ak. 4v>. szám. (ó. lap.i
1894 junius hó 7 in.
ELSŐ NAGY-KANIZSAI SÍP- és KAZÁNGYÁR, VAS és ÉRCZÖWTÖDE
Nagy-Kanlzgán.
Ttazteleltel értesítjük a nagyérdemű közönséget, hogy helyben, a C*engery«utczában újonnan épölt gépgyárunk üzemét megkezdtük. — Bátorkodunk alább félsorok gyártmányainkat, melyeknek szakszerű és pontos kiviteléről a teljes jótállást elvállaljuk, a t. c. közönség becses figyelmébe ajánlani:
KorszeriI tiobil giizgtpek, 1 Tápviztíatiii készülik,
GSzmozgonyok, gazdasági éa iparvállalatokhoz, Viztartitiyok,
Szivattyúk éa- ftetündSk. !
SMS éa nirilS berendezéstk, __
Atpiraiii kitt^Uk, I CsiplSgipék\' kAi éa járgáaytnjtáara, " f\' Ifíkjtnk tiDuiunúk, ralamiai
Előmelegitűk, I Járgányok, j féle gaadaaégl gépek é« n»-
Küzlöművek (Transmissiók), | Szabadalmiaoil ,Titra\' sorveiű-gépek (leg- ! kóx&k.
\'Gőzkazánok a legjobb szerkezeiben. . J . njahb szerkezetű),
Minden e szakmába vágó, bármely javítások is a legrövidebb idö alatt a I e g j u t á nvos abb áron
Darálók, wmztolók, Szecska- és réparágó-gfpek,
Midawbercndtzhek ü malom rétttk, t *** ^^Üorúk,
GőzcsiplSgéptk, , \' f -bikopdk, futosok,
-r Tfemtrik ta Sm rmrtt
Kiváló tisztel ettől
BCí.TQ.n\'b el Ede és 33©.cjeLra.c!3a.-
182. 1—1
SZircLetaa^ériy.
Somogyvármeitye törvényhatósági bizottságának 1894. évi májas 7-én folytatva Iártott évnegyedes közgyűlésében 182.—10481. szám alait hnzott határozatával jóváhagyott épilést terv-rajz ég köileégveiéae alapján a nagyatádi község 253. az. tjkvben lekvölA I 333—b. hm. bel-telken építendő városház telepítési rr\'Jállfl\' \'i i iinii\'tnlatnk ftrgaaiftiitáTa Nagy-Atadona —községi irodában folyó évi juniua 20. napjin reggeli 9 órakor megtartandó szóbeli és irkabei i
zárt ajánlati verseny-Tlrgtaiax utján fog biztosíttatni.—.....
Ezen összes munkalatok kóltaéjni 17.954 li\'tra vannak elóiráayözva \'
Szabályszerűen kiállilott 50 kroa bélyegget ellátott s a keltő 6% vagyis 897 frt 70 kr. bánatpénzt tartalmazó Írásbeli ajánlatok (tti megjegyeitatik, hogy — építést elnyerő lartnaik u erről vett értesítés kézbesítésé tői számított 8 nap alatt letét bánatpénzéi az általa megajánlott vállalali Összes erejéig 10* ,-ra biztosítékul kiegészíteni) csakis 1894. évi junins 20-ának reggeli 8 órájáig fogadtatnak el, a kéeőbb érkezettek figyelembe vétetni nem fognak...
Az ajánlatban azon egyénnek vagy cégnek neve, polgári likfcjlyw, mely esetlffg
a kötendö szerződésbe mint szerződő fél buktatandó les*, határozottan megjelölendő. — Az ajánlatban továbbá kiteendő belükkel és azámokkal azon százalék, melynek a költségvetésben foglalt SrEöj; vaté featigedése üteüeti dbajknáé 8E ajánlattevő az ajánlat térgyüt képjafl építési umnkara
*—Yáliaikónih ——- T __..
Kileendő végre aa ajánlatban, hogy a< ^jknlatte-i az epiieat toflVéítat éa a helyi »iszonyokat teljeeen ismeri.
——Dly ajánlat, mely nam határozott árt tartalmaz, figyelembe nem vétetik.
A máveteti--iratok n m. tervrajz, kólieégterv és részletes építési feltételek a községi iroda-
Nagy-Kanizsán,
a ZdnlarUtezdban levő városi telep fa ltosenberg-j éle kái Ttxrtrészén
RIC H T E R-féle wM TánOüÚtír
iftW4;«ift!
ban naponként megtekinthetők.
Kelt Nagy-Atádon, 1«Ö4. én juniua I-én.
Hlgó Antal, körjegyző.——-g_ _ " \'\' \';-_
Kék ár Pál.
községi bitó
Molnár Lijna caáklornyai lakós csődtömegéhez tartozó a csődleltár 211. ó< 212. lételezámai alatt és a c<áklornyai 1044. ezekben 462—a 2 a jtrsz. a. felveit ingatlan éa csődleltár 5, 7, 95—124, 127-141, 144, 140, 147, 149, 16 >—174. éa 2l3. tétel aa. a. felvett ériékek, — melyek egyiitt a víllamviiágiiáai, gőzmalom és gőzfürdő vállalatot képezik éa 21204 Irt 70 krra becsfii tettek, a caődvalaazimánynak az öasshitelezök által éa jóváhagyott határozata értelmében ajánlati verseny utján szabadkézből eladatnak.
Veani szándékozók zárt ajánlataikat legkésőbb 1894. évi junins hó 21 én déli 12 Aráig Eapach Gyula csőd választmányi elnöknél Nagy-Kanizsán benyújtani éa agyasakkor óvadékai 2120 frt 47 krt átadni tartoznak.
Az eladáa megtörténtnek csak akkor tekinietik, ha a "választmány e részbeni határoznia az öeacbiielezők által jórábagyatik; sem a választmány, aem az ösaakilelezők a legkedvezőbb ajánlatot aem kötelesek elfogadni.
Vevó aa ajánlata eliogadáaától nyert érleaitéatól számítva három nap alatt a vételárnak kéespéuzben leendő kifizetése mellett a megvett vállalatot átvenni tartozik; az ingatlant éa ingókat tebermenteaen kapja meg. «
Az eladási feltételek egyéb részletei választmányi elnök urnái ugy tömeggondnoknál betekinthető!;, az eladandó tárgyak pedig Dr. Hajós Ferencz tönmeggondnok ur közbejöttével Csáktornyán a Hely azinén megtekinthetők.
1
mely 28 lóból éa tiu személyból áll. 1

la nsOffirffiJron, I8M- junius 1-én
este 8 órakor
- — BÍA«Y —
Kell Nagy-Kanizsán, 1894. május hó 29-án.
i:ti. l-l.
•kr. Kektrarz A«l«ir, UgyVéd, csőd-válaszlmányi
és jut a lo mjátéka az állaláoosankedvelt: Jockey lo varnak Edctardó és Feroandó uraknak. 130 —
A mai mfiaor rendkívül gazdag pontokból" áll.
Far/ore tolírok, lovon előadva a jutalmazandó Fernandő által. — ) «r**jí Jockty-lotagUs a üt jntalmAzansó között. — A a Cumberland. Egy nő elifinese stb. L\' Ariiege en Vojage koanikas-jelenei a jutalmazandó Eduatdó állal. — L" Ea-mdtaaiínia a baléi társaság tellépte. Fellépte a mai kor legnagyobb különleges* ségi művészeknek, valamint elövezettetésa a legjobban idomított lovaknak az igazgató által.
Első feüéptelSS\'iííí^
nak. Nevezeit átuiaztában telkérelelt, hogy egy néhány előadáson működjön közre, — egyszen>-mind telhlvja Athos ur Nagy-Kanizsa Városának legerősebb térfiait, egy görög-római birok-veraenyre 4a azon egyeunek, ki őt legvösi 500 koronái fizol, — Azon egyéneknek pedig, kiket ő Ho port lefolyása alatt le nem győz,. 100 kq\'ro n á t fizet.
— Fosdf- M ünnepnapon 2 előadás. —
oooqoooooocxxooooocxxxxx^oaoooooooooocxxxxxxKio
Világi czikk. — Minden országban fényesen meghonosítva
m a a Elismert néíküíözheilen ^
y Jil JtUW "ISIS fogtisztitószere
Zala. 45. jutám. (fi. lapj
1194 Jöntu* WTan,
í
X
X
^ooooooooooooooooooooo oooooooooooooocooxx*x«xx**o
[ Eisele József
HÉZ-, ÉRCZMŰ. ÉS OŐZKA2ÁNOYÁK
BUDAPEST. V. Külső váczMt 138.
kjtaija saltta M a aat Unnttmimjrk—k bmMiII wmM,
uhmm. rtmrn- • k) irullbu uéfcmlé fé^kkfl
UiWm kinaJimt nM), MnJf atrk«MI ii ■IJ1U jti kaxáaakníilltáaár*,HÜÉ mMcm mlmtmt liÉitiiilii ■■*!> "lat UrtáljFék, luontnKft. U afrik olk, Xrtlrtw.
K ülönlegességek i
tkalumlir léi, ink rimlm ^ikwiaih o 20 lé«kM kanáM ♦■■a»>a«tÉalf
F fMKi: BKIé E 14
liianlihlipá, gégak. jfc- éa rttrekeiékek rtrtw (Kim kéttMtetoek • uwkMt Mgjr raktAr* tar-Wt.1M|NM»i é»ngjétaattn*1*""*■■*"> é»<lil>iii>ilMi>«ii«»ii kletWat—k
KLYTHIA ZSIR HAJPOR
m Ur ■IpHIlÉH ta liilüiiii, . Ufilttilftk MlMkl, Ml 4m Uiw%é HfM, rm
■é — "........ atrc* -
— "Ott* »j*»l\'» Dr Pekl J J a. kir taaér Utal
ímb «i«i»«m
aaappaa la llhmw* Oina. VlnlHl} BÉCS, I. V«Uwl* *.
Ellasaert letelek kötetkeeS aroftktoi i WaMar hwlli. « kir. aljr. nuántita ■műi UIi, ja lúr. Wt. tfai ÉnkiMl Hm. MH|w Aau>»!a, «. Ur. ifn.WMÍJH« ral—) Ilka, iililwl a ca. kir. ak iillliri (MUIan H «!»■■. arialaaal a néswt alflaMiail na Bfak íní m. kir. aér. agm Mm BMka, ak.
Sgf debos ára 1 /rí 20 M,.«
— Utánvéttel Ti|j aa öaaxeg alélagea bakáldéae alán lüldeUk. — Kapható a legtöbb lllatnicf^, gjégyuer keret* kedéabea én gjé^utj>lárban.
)(ljÜüUUUüUüUjbbttb(
A Magyar Asphalt
L Részvénytársaság
.... „J„ ,... .
megkexdte Nagy-Kanizsán\\|
a jtó-krtóM wtáaí;
felkéri azon t háirtiiltj<tonnaok»t.
kk járdáikat burkoltain! kívánják,
jhogy özírant a munka helyszínén található társasági megbízotthoz fordulni sziveckedjenek
! Magyar Asphalt részv.-társ. BUDAPESTEN, w-4.
t^pPPfTPfTPfTpfTPPPfTfpk
OH
f kaiaSa banM Ma a SqpbftaaaMí
reichenfaergi nltSny-szövetekböl.
Tuau ||>(Ja iknW étkwfan. Bo ri)aaH tnaar tMUk
Sfct, pi gin oktir.
Nyomatott Fisebe) Fklüp laptolajdonoeuki Na^y-i^twiaán, 1844
IWWWWWWtlMWW
Eczikk. — Minden országban fényesen meghonosítva n m £rn Elismert néíküíőzhetlen ^ giyy^IGlő fogtisztitószere
■ptjDIT:
j;\' " . r*TT)ri»iB<i ri|j rixektóaMMr Altau nii-rmrrf—^ ) \'
Igüa praktikai ataiánk ilkalaáuLAnaatikiaaa Ulti - XlaMU kapkali
HtU lal^lliili. t- jAtfrankte eégira 1 lagtnalaaakb téagaaé a iá félét »»t píaáaoki éa még veatik I
ekmte\'b*. kogf akkaa aa aiawreékatiaa éMtaúétat Jé fogak birtoka. A régi eéaMt Ukeeeéae; .öté fimiW Aa* >*témr 1
I a lAfckaaér ajéelkaié. V
L S S Tko—a kéwa aárari hmmm i» aa. taeéaeaa. Dt. fcdt taaáf la apé* kakiaulfa. féftank aa taftakb Or. !W. D. |
r WiHcr a barliai egf«a«i hféaaeii gyéfri«téa«téeab taüÉkt JbVMMW ém Bttaíbnbla* na fjaigaif MN ■■■kt»ékae, fl
-—•fpO^HhWJ^^B^tatUi, f!«ir > eaé>ae ila M/<m é* bihat«tt«B ilnebkw ■erege«jraeefc klpaaéeH, ée by ea J
antbÁI ■IibiH lin\'mt|iiint aitn 1 BlJ aailéTjw éi Ttíiff wim 1 llatliilailÉai iiliíl illjl" A „afípwwö 9 Héj" H „tirontoli gyomot" kéat aeakla aaaa ui, babaié rliagtlil állal IM atafállafttm. , -
A *» agyáéi! ewnkn -*m Uroíttja «l aaaa mér** anfagnknt. Tal)aaaa aWrauk tgj aatiafaklUee aléaa tata, tmámmm (|
elkéwtait éa Jénk alkaHrt leg*i«alii<wamak ~ ragfai éa e^e —• kaaaeélaia által, a »mt a »arg MU Halaéaaí tl «u kaaallae, |
maljmek értéket, a naponkint növekadé kaknetfaéte téka wtllió tugyalÉM llaiaiia biaeniUj*. 1 ^
Roaaaeaa aat moatlá: „(fj a«naaj aaéa tagakkal mkaaaei eaBay***. Oe naw eaepae a aaégatg éa a aeeeiffé ajk héja «< ératik tl h fogak goeéo* apeia«a éltei, baaeai aa éJtaa4é igéé n éa léiét a legkéaébk keng leaa kiiroaitae.
—---------- fii in rlaiaémtak lia iltit - lafeagauU ktrlkktl *rk«fl illfnir* t- aiagteadain \'—múulen i"*>>** na C
Mh óvakodjunk a caomagoláaoknál hasonló caaiáaokra azámitó, értéktelen utániatoktól I )n
____I
XXin. évfolvam.
ItnktBlMf I » II.|UI> OUop-Ali Ma.
U, iiilmfl • l«p I iWn
TMalkMi mlndtn Hal»>»y.
MnBé»t«tl«a Uwl»V 3881í 1Hifi SHrt-Ml OgaJUlatk >l. .
ZALA
Politikai §3 vegyés tartalmú lap.
Zte«*fctv»*als T*inH« Iliin : Kmkd fWf imjntmmümk
ZLórarrtsi im: im It kóran (« fn - fa) ruim • km* (3 irt — k»j I^HÉm * >iw 0 trt *tr|
■MmM jilÉlfi ataUMak,
Elsiratok m klUntk rlam.\'
A Nniiy-Kanizsai- és.dél-zalai lokarékpéiiütárak, :t Bankégyesület, az Ipar- és kereske-delmi bank, n Nagy-kanizsai -e»#yegv-let-Si:övélkezet és a letenyei takarék pénztár, a .,nagy-kanizsai malátagyár és ssríósőde r. t." hitalahu köilvnt/t.
nilnliil, ihirtirt « lűrd«U*«fa» wiirtnO FMM futa k*r*-
Efas(Un éra: M brvjcir. Megjelenik Na|{j*KMlssét hrtnklat kétsicri
vMinup ém ©■•ü.törtölcön. >
■ylltUr ptdlNn M kt.
A mgir.
| Mert akárhogy szépítgetik is a napisajtó felenflt nagyon ügyes módon a lörendiház
-egyik-másik uiyauumábairg dotgot, az bi- j»htmonegyese« sodort.
A politikai helyzetet kínossá -tevő- vál-íaeByos, hogy abbatr amtgna körben, — j Midőnr e sorokat írjuk, még mindig SzP ságra, mely a kombinációknak egész ra-; hol a cimer-ágak számai szerint mérlegelik j lágyi Dezső aortára loly as alku. A sa»-ját eresztette, már kezd egy-egy sugár re- az embereket, Wekerle éppen nem grata j badelvü párt kin-aan áil « választás előtt, zegni az indító okokat megvitágitó fény- persona. A politikai fejlemények szele az ő Vagy a reformok sorsának bizto titánról bőt.--Az elri differenciáknak mestersége- í személye- ellen is frányák éppen agy mmt vagy Szilágyiról kelt lemondania:
Aki a helyzetet felületesen Ítéli meg, könnyen azt mondhatja, hogy üyeo körülmények közölt nem sokat kell Haboznia: inert az elvek mellett & személyeknek minőig báltérbe kell tzorutniok t Ámde aki tudja, hogy az egész reformmozgalomnak éltető (elke, minden ne Kézséggel, bátran szembeszálló ereje Sxilágyi volt; aki tudja éa méltányolja, hogy a reform-eszmék az 0 hatalmas szellemében alakultak ki a a legerőteljesebb akció u 9 ne-véhSí, egyéníségéhőz fűződik : annak nem kis dolog a minden viszonyok kőzött nagy
sen megcsinált kődéből napfényre kerül-1 Szilágyi és Csáky ellen, nek az egész váltságnak tulajdonképeni! Mivel azonban a lemondás nyomában legerősebb motívumai: a személyi vonatko- támadt hangulat, kfllönőeen pedig a min-zások. Ezt különben a válság legelső moz-! dig csendes és már igen sok más esetben zanataitól kezdve minden józanul Ítélő éa j rezignált szabadelvű párt hangulata- várattisztán látó ember sejtette; a politikával [ lan éa erős gátat vetett a nemzet közérztt-métyebben foglalkozó körök pedig hafáro- • leiével meg nem egyező s vonatkozásaival zottan tudták ; csupán a gyöngéd kímélet j nagy visszatetszést keltett, jő sserint te|je-és tartózkodás elvénél fogva nem léptek | sen idegen akarat érvényesülésének \' az föl h helyzetet nyiltan föltáró leleplezéssel; ekként támadt ködös és bonyolult helyzet-nyugodtan nézték és várták a pakkhozáao-1 bői való kivezetésre az ingrata peraonák kat. Mert htsk Sz I Knrffliaéuy, liogy íiz j közöl megragadták azt, Kinek kezében lenni elvi, illetőleg tárgyi differenciák miaU le- [ vélték az Ariadne-fonalat Tudták és látták,
mondott Wekerle miniszterelnök helyett meggyőződhettek, hogy Wekerlének nem I lemondásába kerül az elvet elválasztani ffédérváry jelöltetett ki a az bízatott meg] csupán elvei, álláspontja, hanem személyi- annak egyéniségétől — ki lelke egész oda-a kormány-alakítás megkísérlésével, deasége is rokonszenves m elvek mellett j odaadásával, minden kegyet, minden met-lemondott kormány programmiának lentar- solidaritáaban álló szabadelvű éa ellenzéki j léktekintetet télre téve, mindig ott küzdött tása mellett: az ekeszarva után olvasgató kő>Ok előtt; előrántották hát újra Weker- a cél felé, az elvért a* első vonalban, bot egyszerű eszű löldmives-ember előtt is vi-j lét. Véleményük szerint a letürhetőbbet | legtöbb sebet osztanak, ilyen küzdőnek me(-lágossá tette a dolgot, hogy itt tulajdon- Most azooban folynak a tárgyalások, az 1 Iőz£«e sohasem járhat megráakodás nélkül, képpen nem a törekvés, néma programm,|alkudozások Szilágyi Dezsőnek, a hatalmas j különösen nem pedig akkor, mikor e rael-nem a cél nem kell, hanem azok, akik azt: reformátornak roiásárz, hogy műiden áron: lőzésl a nyílt, egyenes, megalkuvást nem is= a demokratikus razmék és elvek téljesere^raz 0 rnelfőzésével alakitta^sék meg aZ"ujrmerő küzdelem által indtett ellenszenven jével elérni, megvalősitanl akarják. Es ha j kabinet é* ő nélküle vitessenek keresztül a jkivül- semmi egyébre visszavezetni- nem le-a terv Héderváryval sikerült volna, mint a ] reformok. heL — Mind a mellett az eddiiri jelekből
bogy nem Sikerült,-talán nem Héderváry * Ez most már nyilt titok s ez a mozza-j az látható, bogy « szabadelvű pártnak Szi-utazott volna el Zágrábba, hanem Wekerle nat b«r nagyon szomorú, de tiszta fényt,lágyi érdemeit erősen méltányló része a lemondott miniszter-elnök, .... Dálnokr*. vei a helyzetre, melybe bennünket kétség- 1 legőszintébb törekvéssel sem mentheti meg
A „ZALA" tárcája.
A müveitek műveltsége.
— A / Ili\' iniill Ittitji. —
Minden ember, a legmagasabban álló is, korának gyermeke, osztja jobbára előítéleteit, sőt saját egyéni előítéletei is vannak, s bizony kevés azok száma, a kik, mint Saul, egy fojhosszal felülhaladnák a hozzá hasonlókat Pedig ezek a müveitek azok, a kiktől a műveltség a tömegekre is kiteljed, és mégis, mikor esek a tömegek nagyobb arányokban részesülnek as általános mivel tségben, amazok kevéssé hajlandók, az emelkedő tömegeknek némi egyenjogúságot engedményezni
Még sohasem tette magát feleslegessé valamely ariblokratia a népnevelés által, hogyasután egyenlő jogú polgárok kőzött elveszszen. Egyszóval: mindenki, a ki valamely társadalomban előnyős állást togtal el, azigoroan ragaszkodik ahhoz, erősen kapaszkodik bele, a meg van győződve arról, hogy ő valami jobb, mint más emberfia, meg van győződre róla, hogy az ő osztálya nélkül a világ fenn nem maradhatna, bizalmatlanságot táplál, sőt fél azon osztálytól, mely a függőség viszonyában él, azt hiszi, hogy nincs elegendő képessége a művelődésre, s ba fel akar emelkedni, iparkodik visszatartani. E szsbály alól kevés a kivétel, még a műveltség kiválasztottjai között is.
Nem gondolja meg senki, hogy es által mennyi termékeny mag megy vessandŐbetsz erkölcsi és szellemi éleiben, s melynek ha alkalma kinálko-
I zott volna a teljes kifejtésre, tudomány, művészet, erkölcs, vallás nem Jálták volna kárát A c hah Ion minden kör "megölöje vőlt a feltörő\' szállemnek, mely bilincsekben nyögött" a szabadulni vágyott, de sehonnan sem jött segítség s iuy meddő kínlódásban el kellett pusztulnia. Társadalmunk egész iránya a sablon nyűgéiben mozog. Az embernek eredetileg eonservativ hajlama szereti a megszokottat, a hagyományosat s az ebből való kibontakozás, melyet ssámos nevelési rendszer kísérlett meg paragrafusokba foglalni, rendkívül lassú, ugy bogy egész korszikok nem tehetnek egy-egy lépést előre. Hiszen egyes társsdalmi osztályoknak egyenesen érdekében fekszik a chablonnak dédelge-tése, azért ragaszkodnak görcsösen a megszokotthoz és gyQlölnek minden baladást, ha esetleg csak egt gomblyukról volna issaó.
Altalános emberi gyarlóság ez, a melyben a parvenü is leledzik. Meg kell szüntetni azt, a mi annak a sajnálatos -iránynak tápot\\£d. Ez okkor történhetik, hogybs a szolgálati viszonyban levő] osztály politikailag emelkedik a ez által kikOzdi magának az egyenlő műveltség, egyenlő jólétre és egyenlő szabadságra vezető eszközöket és ez az a mozgalom, a melyben most élünk.
Nincsen rútabb és kárhozatosabb gyűlölet az osztálygyülóletnél. De ez nem qj dolog, megvolt az minden társadalmi mozgalom nélkül a a különféle osztályoknál más-más formát ölt Az uralkodó osztálynál a megvetés, lenézés, bizalmatlanság színezetével bír. Az egyik és másik osztálynál is onnan van ez, hogy voltaképen sem egymást nem ismerik, sem önmagukat / Aem ismerik. Be-
csüknek, értéküknek, súlyúknak nincsenek teljes tudatában; túlbecsülés itt is, .ott is. Ennek kifolyásakép az osztalygyülőlet ellen esak ugy lehet küzdeni, hogyha bennük as öntudatot, as önmegismerést ébreszteni iparkodunk. As osztályok jöjjenek tisztába helyzetükkei, lássák be, bogy általában nincs jogosultságuk az osztályoknak éa enyésztessék el azokat
Mondjak egy fejezetet arról, bogy mit nevezünk műveltségnek ? Hogy minő fogalomzavar uralkodik ebben a tekintetbea ? Vagy mikor ast mondják, hogy a munkás műveltségi nívóját emeljék, azok-e feltételei a munkás ember miveltségének, a mit neki ajánlanak? Hitkán az Igazi műveltség az, a melynek birtokában különben annyira büszkék a müveitek. Sophistikus az és arculcsapása minden józan gondolkodásnak. Sokkal nagyobb ügyesség gel, hévvel és buzgalommal vesm védelmébe a a jogtalanságot és a tiszteletlenséget, mint az ellenkezőt El akarja hitetni velünk, hogy — legalább a szabály szerint — srinden ember ast a helyet foglalja el, melyet megérdemel, hogy mindenki felemelkedhetik, ha csak akar; hogy minden ember saját szerencséjének vagy szerencsétlenségének kovácsa. Csak némi hahópással, némi kételkedéssel lehet ezeket as általánosan hangoztatott úgynevezett igazságokat elfogadni Az- eíajla műveltség könnyen elfeledi, hogy az egyes ember a társadalomnak sokkal többet köszönhet, mint a mennyit ő érette tehet; hogy örökké adósa marad; s hogy a háladatosság mély éneimé nélkül, mely őt arra ösztönzi, hogy iránta való adósságát ie-rójja, koldus marad, szellemi élősdi De vájjon
Zala. 4* Mám (S. iap.>
Nafy»KagBmÍ, TMÉTMtp.----------—
reformok lege^ és legszántabb harcosát (okszerű bekövetkezésé\', de nem nyugtat
1894 jontus bé lOén.
az ügynek a hogy az ehrfel megmentse, kénytelen Szilágyiról lemondani
Hogy azonban él mind fejteméit faltkaf jár. & hogy az esetben Is biztosítható less-aj minisztérium által lett garaneiaJis
balja meg, nem Mkilheli ki az emberbarátot, á ki, valahányszor egy egy emberlet erőszakosan pályája kezdetén: azt kérdi magitól, vájjon kell-e ennek igf lennt, szüI«é<es-e,hogy
szerencsétlen irányának vagyunk hajlandók tulajdonítani, melyet ma napság észlelhetünk.
EgyrészrOl a fegyelmet len dunnáig és a mely a mai kom IMT iifjúságot jellemzi, másrészről a helytelenül felfogott becsűieiérzéá melyet a társadalom
engedmények mellett a reformok sorsa ?jes bekövetkezett legyen, » nsm lett-«volna ja szerencsétlenek nagy karára bennük fej — nagyon n-hé* voliva mégmnndanL Ya-lamíní azt aem lehet még é pillanatban tudni, hogy Wekerle, a kényszerítő körülmények folytán új kabinet-alakításra kijelölt miniszter-elnök, hajlaudó lesz-e kabinet alakításra atyán áron, bogy-Saüágyit, legelszántabb testvér-harcosát, megtagadja 2 AzjQielleme így aligha fog alkut kötni. .
kikerülhető ? Erre nehéz önmagának fele- leszt, gyarapit éa nőwszt, .de nem at a beletet adni, * valahányszor aíkaloraszerűleg esiilelesség ez. mely dicséretére vájnék, vagy a kérdést fölveti, mindannyiszor kielégítő baaskeségét képezhetné, hanem a* a beleielét nélkül marad. | csületéfzés. mely a modern ifjúság nagy-Pedig érdemes tárgy az elmélkedésre; de 1 részének alapiiibájái képezi, a malyból többi kérdéses, vajjen pélhoz vezet-e? Mert nem rossz tatajdonai származnak Korán elma-oty egyszerű a dolog, a hogy pillanatra ^rülve azon élvesetekbe a végtg kóstolva látszik. Mai napaág általánosan azt az elvet azokat, melyek aem korának aem képzett* valljálfc hogy az öngyilkos józan állapotban j ségének meg nem felelnek, kerű\'i a nehéz Fenti tezüxikMyünle már kikenik nem öli meg magát a minden öngyilkosság,7 munkár, hánya*, irózik minden faradozá* * maik M, -* ~ mikor lapunk zárta- vagy legalább ennek legtöbbje örfllési ro-jtól, a nem aktija belátni, hogy éleiének fifcárö a folytonosan kielégíteni akart a Mmm)a/nhifdimt fíítnft) Dezső, M kép-!telenül így van; talán a legtöbb esetbeaiélvesetvágy, hanem a bazteaságaa, becsültí* rirtlf hát ékski:Halait möjT... Imert u bizonyos, hogy íz öngyilkosságot les munka, az a ra vaJó képeaaég éa ké«s-Ttiát fótovétüMm «em csaláltimk, mi- előmozdító okok, melyek az embert a két- ség megszerzése. \'Est as étvasetvágyat a tar* hu aé ii fíírirtifi+\'^úM* ffl^-fflégbeésés őrvaf^ábg aoóoqák, sa szívben a(udaIoma maga rwló pJIdíiárd nagy mér-á-fick, hogy Wékerle — bár te elveh énidtf-[remény \'utolsó szikráját \'» eloltják, as elmét j tékben előmozdítja- De mi maradón az ily Éaaa^—mitr^fBrffifil\'ri sok «»\'j«fon»ielfiőtéiük; megfosztják as embetta-jósaníifiunaA a későbbi áVakra, a mikor <tty kotta kém* volt — Stűágyi nélkül — a \'gondolkodástól, THgp3Tmérlegeléstől, egy-\'ismerkedik meg as egésjaéget, a liazteseé-
■— a*; >al megzaraqAk az elmét, a szerencsétlen get.sőt becsületet rontó élvaaetakket, mikor nem lát kiutal abból a zűrzavaros allapot-j már gyermek éa iQukora kezdetén végig jjiffotf afahJ-lból.amelybcj utott, a erkölcsi erqenem ele-élvesi azokat, | pár ennek kóvet,keatábao fgendő ÍŐdEó vagy nem ia volt elegendőTctikhamar etasáattá válik f Hiszen, fájdalom, d#«»fc|hogy megküzdjön a feléje törő nehézségek-1 a legtöbb tanuló mér nagyon korén puszta
eszköznek tekinti a tanulási, az tanteretek
*&*» eleáUalt mUáríUlmál jagca uj kabintt alakitálába aligha numbtk ~ Jfaff a ta\'wnavnir atíán nakf az a jö»6 tWtu:
Valami kmhttS kilátduai szem/jen: — mert a kdtonlakoxás nm úpnjkét é9 eldobjt magitól IS élélel, ígérkezik alkalmasnak a reformjavaslat mtl-1 Utt küzdőitek tömtir sarakban tartására
At miaui nagyon Mattan dofog, wnbrí alább igen auk ül kockáu,—fax gyógyitha- \'s a vele vak) fOftállötáa |MJizTi kapko<iá
Ex érthető, ha nem ia menthető, ott, a megszerzését, nem célnak, mely est a tanulás Ihol a legdrágább — a becsűlel, vagy leg-,munkát asenteaitené. Nem ia elégíti ót ki,
nagy elvi kérdésekbe személyi motívumok ngo-mmnak be nagy döntő erőm.
Gyors élet.
tatlan betegség tr élet minden percét kínossá teszi, s a halál megváltás elektől.
kóstolgatás, Könnyű asenet, komoly fér t-dózás nélkül álláshoz jutni, ural jatsxaw,
r Ue hogyan magyarázzuk meg magunknak fenéki* Qriteni az élvezeteket eaettag mM iáét. ha gyermek-ijjú. a ki még tulajdon-; révására. ez as egyedüli ambiliója sokatnak. képen az életet nem ismeri, dobja el ma-1 Van astin, ki utkósben kidül, a eldobja gától köonyelmüen azt; a kinek még adós- magától as életet, melynek az ö réaaér* A slalissttkai Indománuiyal foglalkozó,^ágai yollak itl, szüleivel, a társadalommal|többé élvezete nmes, mert a szeltem műve-emberek azt állítják, bogy megdöbbentő szemben, ki duzzadó fiatal erővel megáldva, lése nem élvezet neki.
Est nem lehet oMdilm. Oe nem egy oki
törvényszerűséggel ismétlődnek az emberiség még megszerzendő volt azokat a feltétele-1
IhtáiMt iiifcp. t játeflKpk, metypk ar frjkrt, nMyrkkel ígéretét hevilthatti volna? ennek ; tok oka van é« -Sokféte. De Történetének azuimmr lf|AÍt MMt be. AUi fliij^p[ezt az élvezetvi^yat fijjOlisógszcrfieéghozza magával;hhgyminden w, melv v^talwifll ahmmorit ^ dw itl amlin L ^^ hatáfok közé nanrilani ar illa1, hngy esztendőben jennfi és ennyi legyen a súlyos | könnyebb ráakadni a lélektani indokokra, u él véseteket, melyekben az iQuaág ma hfinletlek száma, ennyien kerS|enelta bör-; melyek e jelenségeket okozzák. Némelyek (napság részesül, megszorítanák ? tönbe, ennyi legyen :i természetellenes he- taz idegek tulingerültségének, lulfeszitésének! gj^"^ jUt ^ a e|.
táM éstz öngyilkosáig által Jámultak fogják azt tnlajdonitani, g ritttoWlbiB t^ii^mi ......Hm :
száma. Ez a merev törvényszerűség meg-(az itjuűan föpkkeresni öngyitkoasiga okait, jegeseket hozzi fűzni nem kívánok.
ugyan [ Nem is egészen ő az oka, habár bisonyos,
hogy ax ahhoz való dispositionak benne - Mihelyest megjelennek a lapokban aa to-egy jelmfitsr sém~ lSbet elvitatni istnpfkfkéttett lennt Mi inkább a társadalom ama í kol>i beiraláaokrt szóló meghívók, meg-• i jelennek a táncmester plakájai ia, t az aiég
bo«asu szünet után a tanuló iQuság egy jó
nyugtathatja a tudóst s kibékítheti az el változhatatlan ténynyel, mertegyetlea
lerójja e mindenki azt az adáaatsot, melylyel a Képzeljük mtr most, ha sok oly ember volna.
Hnadalomnak tartónk? Le^evéabé azok, a kikIvagy az emberek legtöbbjei olyasok volnának,Irí*te "rti kefJl * &zor*llml a társadalomnak legtöbbet tartozoak. Hiszen 5k mintsem hogy elvből kárhoztatnák, többet köve n°íT ssorgalmaaan el|ir heteken át a tánc-kitüntető állást foglalnák el s éramiök kellene,\'telnek a társadalomtól, mint amennyit fik neki;mesterhez, 8 éppen axokal az órikat (*»
hogy nem éppen önmaguknak köszönhetik a nagy nyiylhatnak; kik sokkal büszkébbek volnának,
vagyont, aa el«kel6 állást, a nagy befolyást melyet agy használnak tel, a mint tetszik.
Az etajta műveltség azt a nagy igazságot igyek
mintsem hogy mások rovására akarnának étái, maguknak j meggazdagodni; kik nem volnának megelégedve az élvezettel,, ha mások nem réaaesflluének benne i kik mindent elkövetnének, bogy ez általánossá váljék; hogyha müveitjeink az etsjta műveltséggel
ez a
rik dbomályoeitani, hogy tánmdatounkal leg- L, erkölcsiséggel dicsekedhetnének, ez a többi Wbbször a véletlen igazgatja, a helyett, hogy az oszlá|yokra is áthatna, átalakiló befolyáaaal lenne értelem kormányozná, ha az-embenseg erkölcsileg L M k gyülöJségft u osztályokkal együtt
az állatvilág fölé akar emelkedni. Nem lehetetten, MOnDék u Jyoktaj abban sz éríelem-a non képtelen követelés az, hogy a tármdatom k^ , meI ben ^^ humánosan gondol.
minden intézményeiben megtestésitve kellene len nie a törvénynek s minden iskolában tanítani
I kodó emberbarátot fájdalommal tölt él.
Képzeljük csak el, njtvá válnék a világ ily gon-
keOeseí. Valódi érdem nélkül semtrn sem T«W» dolkodás meneti? A névaristokratía böszkétked-élvezet. Érdem és élvezet kell, hogy errm*«M hetnék tovább is fényes címerével, a pénzanstok
IfiflAuák ? Lat:. ____ \'__a._i __vi____:_a_«_»:i* _
csérii el, a melyekben tanulnia kelleoe. Ártatlan mulatság talán éppen ebben az kW ben, de mégis jó volna kutatni : micsoda arányban iH ebben az időben as ifjúság hanyagaága a tánctanfolyamokon elsajátított) kecses mozdulatokhoz, melyekből as ember semmit sem lát.
Egy szóval sem mondok többét, nehogy magamra tuditaam a láncmesterek haragfal, s haragját azoknak a kedves mulatóhelyei: gazdáinak, a hol es az ijjuaág egészségét, eszét, elméét és tehetségét rontja.
Iralis nsgy vagyonával, á szellem aristokraüéja a\'
Olyan as emberek jó nagy része, hogy aemmijtudás kincseivel; de ezek mind összeolvadnánk lelkiismereti lurdalást nem érez, bogy többet fo. I abba az erkölcsi aristokratiába, mely a gyülölsé- ; gudjon el a társadalomtól, mint a mennyit 6 neki! get kitörölve szótárából, a világot gazdagabbá, nyújt vagy tesz ; és sok az olyan ember, a ki j szebbé és boldogabbá lenöé. -• — — — —j egy cseppet sem érzi magát feszélyezve az állal, j — - — — — — — — ^-J
hogy mások rovására él, és sok vaL olyan, akinek j - — — — — — ->-■— — — — valamely élvezet csak akkor van Ínyére, ha men-1 14,11:
tül több mta ki van zárva* belőle.\' - "^r* I - -v^ —
dl
Eertleti ixr. iskola-egyesület.\'
A IX. izr. köaaégkeríilet képviselő teai&leta t, i évi május hó 14-én Kaposvárott tartott képviselő i ülésé alkalmával egy kerületi tár iskola egyesület 1 létesítését elhatározta oly rendeltetésael, hogy as | egyesület kamatja és jövedelme évenként
I, a kerület állami és télekezeíi gymnasiümait
Higy-Kanina, y|Bárn«p.
Zala. 46. szám. (8. lap.)
1894. janim hó 10-én
ngy középiskoláit látogató tar. felekezeti szegény-sorsú tanulók, továbbá
__2 a bt»dfp*it1\' rabaiképzó intézetet végző Zala
vagy Somogy vármegyei illetőségű rabbi növendékek ősztőndyazására; végre
S. e két megyebeli támogatásra szorult izr. felekezetű iskolák, valamint at arra érdemei izr. tanítók segélyezésére fordítandó. Ez egyesület tagjai lehetnek:
a) alapítók, kik egyszer s mindenkorra legalább 200 koronát adnak;
b) pártolók, kik egyszer s mindenkorra legalább 100 koronával járulnak az egyesületi vagyon gyarapításához:
c) rendesek, kik 5 éven keresztül évenkint legalább 2 korona fizetésére kötelezik magukat
Az egyesület a községkerületi képviselőség ellenőrzése és KMügyelete alatt folytatja működését.
A kerületi izr. iskola egyesület m< galapitásában u a szempont vezette a képviselő testületet, mely szenet a gyermeknevelés ügyének elősegítése, a tudomány és műveltség terjesztése a kőzségkerű-Jet legfontosabb föladatai közé tartozik; szem előtt tartotta továbbá bölcseink ama mondását; „Támogassátok a aaegénysorsuak gyermeit, mert ezek tanesztik majd a műveltséget"
Bizalomteljesen löthivátnak azért a közügyei iránt lelkesedő nemeskeblű hitrokonaink, hogy ezea jótékooyeélu, következményeiben oly üdvösnek ígérkező intézményt jóakarólag támogatni szíveskedjenek. At áldozat aránylag oly csekély és az elérendő eredmény oly nagy, hogy bizton remélhető, miként mindazok, kiknek szivében köz érzület él, kik felekezetünk szent ügyeért lelkesü\'ni képesek, kik a vállalat alapitóinak intencióit céljuk magesztosságát Kifogják, hitközségek, testületek és magánosok — a nemes intézményt vagyoni érdjükhöz mérten szívesen támogatják. Nagy-Kanizsán, 1804. junins hú.
A kiküldöli bizottság nevében
Qtlm OuHmann Vilmot, klr. tanáctoa, kerületi elnök.
A képviaetOOléa alkalmával beléptek mint: Alapítók:
Gelaei (íultmaiin Vilmos, Kunfl Adolf Bakonyi Ferenc Hirsch Adolf ~
200—200 koronával. Pártoló tagok: Braun Ede, Dorner Samu
Ecetein Vilmos.________I_Fiacher Gyaia dr.
Hoffmann Soma dr. Hoffmann László dr., Lohn Igyác -—Lamm Miksa —_.
WoHák Rezeö dr. — 100-100 koronával Adakozásokban befolyt e célra Összesen 270 komtp^
hírek.
— A hivatala* lapkél. Bizonjára öröm mai ingadja Nagy-Kaaizaan mindenki a hivatalos lap ama híréi, hogy Oizong Sándor nagykanizsai kir. törvényszéki telekkőayvvezetöt a király ugyanide aljáráabiróvá; dr. Szabó Elek pécei táb lei taoámjegyző-albirótpedig [ki Nagy-Kanizaán több éven át részint mini tőrvéayaséki jegyző, réaaiat mint aljáráabiró működőit s a társaság aak álialánoaan kedvelt lagja volt] a szombathelyi lörvéoyizékhöz bíróvá naveale ki. Ezzel kapcso laioaan megemlítjük, bogy a király Kovdct Károly, szombathelyi törvényszéki bírónak a aagykaniiaai kir. törvényszékböz való áthelyezését megengedte.
— 01 vének kaaiinea/f. Halai Lajos és aeje városunkba érkezve, ma vasárnap este II ás íéi órakor a Korona vendéglőben, hétfőn pedig a polgári-egylet helyiségében rendez hanf-vereeayt. Műsoruk nagyon váflozatoe; hegedű és «ilm játékkal, mejd irodalmunk jelesebb termé-keinek szavaláséval iparkodnak a közösségitek aónkoráat oyojiaai. A aajli mindenütt nagy el-iaaarfasd sió! aühödéeCfcrftl a igy melegen ajánljak a i. közönség pántogá«ába.
— ttiaua faaalék Itraaverifaje. Jan. 8-áe rféJnt&n 6 órakor voli • negykaniaeei gymn. tairalók Wiiaveraeeye a katonai gyakorló-téren, aelyet a nem épen kedvező itWjaw dacára taép t*áaa közönség néaeii *égif • gyönyörködött aa ifjúság tesisdgv versenyében. A verstny lefoltá-aáról jóvö Méaankbao hozunk rétsletea luaó JHáaf ■
- A „Magyar Pénzügy" Wekerlértfl. A \'Magyar Pénzügy, című szskkötlőny, juniua 7-iki számának »Vilisri címen kibocsátott vezércikkedében foglalkozván a válaággal, közleményét igy végzi: ,,Mi aem becsüljük tul Vekerle érdemeit, neki nem iömiéaezünkL éidea)eit és hibáit egjfenlöeil i^meríÖK éa ugy ezf, mint amazl mindenkor megilletőleg méltatják. Ennek dacára erői meggyőződésünk az, hogy ma Magyarorazág pénzügyeit jobb kezekbe helyezni nem lehet. Nem lehet azért, mert a megkezdett, de be nem fejezett nagy műnek tovább fejlesztésére képes és kész erői nem állanak rendelkezésünkre, de ba állanának is, eiek ninosenek a történlek éa a körülmények felől kellően tájékosva, léhát nem ia lebetngk a»on helyzetben, hogy ott vegyék fel a fonalat, ahol az elejtetett a azon program-mot, a melyet Wekerle felállított, habozás és ingadozás nélkül valósítsák meg. Ezeken kívül — iparos legény á k5r3»mfl» febáfc! t s ez kfilönöaen a valutarendesés sikere érdeké- fszaüty Károly udvarán fogadta a beu fontos — a külföld taljaa bizalommal visal-tetik Wekerle iránt s cakia e bizalomnak tulaj-donitható, hogy a valnlarandeiáa terén felmerült botUaok ezen akoiót a külföld előtt nem diaz-krediiálták. Bármi löriéitjók léhát, bárkik állíttassanak a kormány élére, a kibontakozás éa az elhagyót\' útra való vissza térés érdekében feltét lenül szükségesnek tartjuk, hogy Magyarorazág pén*0gyein«r intéréae továbbra is Wekerle ke-zeire bizasaék. Ha ez nem következnék be, a vihar okozta tároltat alig leszünk képeaek egyhamar helyrehozni
- A kateaazá( kérdkél. Jun. 8-án Nowy vezérőrnagy, a 6ő. gya\'ogdandár parancsnoka, Komáromból Nagy-Kanizsára érkezeti, hogy a 111-ik éa a pótaásalóalj-keret fölött a tavaszi szemlét megtartsa. — Juliua 20-án alNagy-Ka-mzaán állomásozó III ik sáaalóalj Komáromba vonni hadgyakorlatra. onnan szepi 7-én végleg Pozsonyba megy; Nagy-Kanizsára pedig a IV. zászlóalj jön állomásosai.
- lerrát bének arcképei. VitWeti amaieur festő a régi Kot vát bánok arcképeit aorrá másol ja müal az orazág délvidékén r nozt éppen Csáktornyán van, ahol Nédatdy Tamás és Zrínyi Miklós volt bánok arcképeit iéali; u előbbi arcképének eredetije Varxud városáé, az aa utóbbié pedig a csák tornyai Saent-Fereno rendi zárdáé. Csáktornyái levelezőnk Írja, hogy VitktUtí XV. században készüli festményeket talált Trakoztidnbon ia. és pedig a Draakoviob családból több bánnak az arcképét, melyek ma is, Oraskovica család birtokában vannak. Olt van Corvin Jánosnak a- képe is, ki 1195-1604. színién horvát bán vqJi, s ekkjjr kekövelke/eti halála után Lépúglatán témétték el.
— „Bárban i bí . . " Akik halhatatlan Vöröemarlynk „Fóti dalát" sokat olvaagsiják annak azt a vigasztaló axiómáját, hogy „borban
• a bu megbetegszik, «11 kedv, — üzgrerik fnj-dogálni az iváanak alaposabb aegokolására: — bizonyára fejcsóválva fogják olvasni ezt az ön gyitko*eági eeetet, mely Zala-Egemzégen történt Olt ugyanis, — mint levelezőnk írja: Beck Ká roíy |un. 5 én éjjel pap utcái lakásán fölakasztotta magát. Mikor családja reggel felébredt, az önyilkos már halott voll. Megelőző este a kocsmában mulatott a részegen ment haza. Egészéé gea ember voll, jó anyagi viazonyok közöli, boldog esaládi életei élt s igy azt hiszik, hogy csakis öntudatlan mámorában követte el az öngyilkosságot. Ismerősei legalább azt beszélik, bogy mí helyt ivott mindjárt minden ok nélkül elkezeredett
— Magyar Falbek levertsége A Falb-féle idöjóslás Magyarországon sem . ismeretlen. Azt tartjak, hogyha Medárd napján eső e»ik akkor negyven napig utána minaen napra lehet várni valamelyes esői, Mivel az idén junius 8 in [Medárd napién] egéaz napon át eaöa idő volt,
mi legceaíbatatlanabb Falb Rudolfunk; lis-kanizsai Szentes Makár Fereno magára akaazlotta próféla-köpenyegéi éa negyven napig nem la akasztja ki nyálából; a kisebb kiadású Falbok pedig lecsüngő fejjel járnak éa előre siratják s termést.
A legeled aáaaléa ur. Nem ugyan aa ország zászlóra! között hnnea ttok között a képviselő urak között, a kikel különböző kitüntetésekkel siet fölemelni az „ó nip", nmérl a po\'gáriháraa-tlltn szavaztak.. A kaposvári nénikék tagadba-tailanul Isleményee asasonyok; legalább est bt-ronylija aa aa oriidgra uili mrylrpttfi, amiben BiJay Károly orsiéggytiléal képviaelöt ré>a«*i- <
leüék A JÓ sion-.saJdiági tiraonynál fngva el aek at ipar«Millft irgytAjébead aem mu\'aiathat.uk, bogy dlo»ö tetit kat, — mint d> u 2 - fi énkor tnrduhn.
a ssáaadvégi világoaaágnak egy eaiál\'ágoean tanulságos sugarát — mag na örökililií, — A képviselők közt, akik a parlamialkaa rm aaa-vaaták aeg a kötelező bázaaaágról szóló törvényjavaslatot, ladvalevölag 8t*Uf Károly (tg-geilenségi párti képviselő neve ia olt ékaakadeét Már akkor, mikor a képviselő ur a javallat tár gyaláaa alkalmával elmondotta raakaioaá(i«a szellemű beazédét, mozgalom indult aeg Kaposváron a nép kötött, hogy ezért Bzalayiak agy kereaztaa ziaztói csináltatnak, a ast neki inas piesen át is a^ják. A Kuasuih gyáaz miatt asaa-baa elhalaasUtották a a másodaaori azavaaáa után, a mult vaairaap, adták át a jaiaa poiib-kusnak. Létánia után vagy kMuáz ütm winsy éa ngyananyi wtrmtk ment végig\' a Zárda-utcán. A menet álén nyolc-tis fehérbe öliöaótt lányka nagy koaaoru\', — köztük egy magot táaz lót titta demoasráló
luk, kiknek nevében (hahaha) tay leányka akart dikoiót mondani, de bit\' a kkmki beletQK. — Ekkor az ing attzonyok közül agv gmkortoliobb szónok magyarázta meg Staiayuak, hogy a aóld azegélylyel s aranyos kereaztiel ellátott fahér zászlói h a koeaorui aa asaionyi lealülettől kapja, mert í akit tUSjt. Szalay nem n a g y o;n látszott őrülni < kilüHtitmtk a alig asólott p*r i zót, hogy köszöni a harmmmn vissza* vonult szobájába, A lelkes hölgyek esétoazlot-•takj a publikum pedifrnáfmiiir beszélte nlon-útfélen, bogy aaínie hihetetlen, mily aok polifi km vén auzony van Kaposváron.
— A Jégvart llélek. A kiee magyar Os-tandél. a napokban olyan jégverés érte, mely párját ritkítja a jeges aivatarok töriénetében. Szerencse; hogy a jégesée csak neklny percig tartolt, aert na hosaaabb ideig tart, iasoayu puaaiitást végeztek volna a hétdekagranm súlya jegek, A kár igy is elég nagy, A gabonákat a szokatlan nagyeágu jégdarabok eróara laoeépel-tök. Akikét a váratlanul jött vihar tödéi alatt nem talált, bizonyára van okuk ast tokáig en legelni és el nem füiejitn£
— Tigyésatlaaaég áldaaata. Már évek élőit történt, hogy Pichler Samu, zalaegerszegi gőzailomiulajdonoenak ki* fia vigyázatiaaaág folytán a zongoráról leesett. A szerenosétleh gyermek a lején oly mériékü sérűláat szenvedett, hogy aaóla szakadatlanul orvosi ápolásban kellett réazeaitenl. De aa aem aenihelie meg saegéaykét a legleaujtóbb katasatrófátó1. A napokben elmezavar tünetei mutatkoztak rajta áa tébolydába kellett atállltini. *
UVi A blniKJérvény Mta Kaalaaán. A hatóság atigoru közbelépésének és a nagy erélylyei foganaioailoti óviritéakedéanek jelentékeny sikere aniatkozik.a kiakanliMi blalfljár-ványnyal aaeabea. A járvány határuzaitanoaök-kenőben van. Néfaa eiy két napig egyetlen aj beteget aem jelentenek; asuiáa megint jelentenek eay-agy uj beteget, Ugy, bogv — ha a baióaág szigora intézkedése igy fenmarad, amiben nieos okunk kételkedni, a járvány mihamarabb aeg* szűnik teljesen. Eddig öweesen mintegy negyven |eset fordult elő, tíz esetbea halállal végződött.
— Ea la gyernaekaaenbely. Borzasztó as, bogy a mezei munkásnép, különösen munka idején mennyire elhanyagolja a kis gyeraekeket. Hány magyar gyermek pusztul igy el a nyári hónapokban I Most Zala-Egerazegról egy tfjr szerencsétlen gyermek borzasztó haláláról érteait levelezőnk A város határában több napszáasoa s napaaámosné dolgozott. Munkaközben egy napszámos felesége másfél é»es kis la számára Irakat ásott a iö dbe a abba függőlegesen beáni-lotla a gyermeket. Azután földdel övig betakarta
kisdedei éa mint ki dolgát jól végette, ott hagyta. Mikor nsgy idő múlva kie fiát íjra fölkereste, a szerencsétlen gyepiek félhalott veit átbüléa köve\'keatélien keléssel rá még Is halt, fia még ilyen eeet után is [ami pedig aea A>1 egyedül a nciu a legbor/a>atóbb a gyeraekpaaa-luláaok krónikájában) lanlolögyelőknídt kell epoa jtolkodni, saolgabiráknak kell preaaíot gyakorolni itt is, ott ia, hogy a gyermekvédelem Igye egy egy lépéssel közelebb ju-ion a kiad eddváa tör vény végreha|tlaahoa I
Aa Ipsr4*«t«lal ttal folyó U 17-4* tariaadó láaovigalomra, kik tévedéabol atghitát nem kaptak ée arra igényt tartanak, aziveakedje
fVegy-tüuittaa, nakrnap.
a reforawk legefo ée WprtnUbb htrroaél u figynek kegy H elvet nwtmantte, — kéayialea Jm SuMiytrii lemondani
Zala. a.
(t tej
ukanrt Iwtdveikeaeeé1, de mm Byagtel-h»ljá oNf, bm Ifliibdi ki u aabertiaré _|tai, « ki, whlÉiynof tgv efy eati*r*M Obit awnken ee mmd k)Vmetiyeikelterfl»/alö«4n méfinkad, tlgfWlfMl még
Jffe | liugy ei raetben N Mftoeilbetd l*e»-• u u| raiD»i\'«ntt« áhai Wi f»nHK Í«I» engedmények tneileU • retortnoB eoraa 9 •m nagyon n\'béa eoloa ■agmnnilini. Vi-iamtnt M eam tehet míg i plattban indm, bog? Wakarta, a ké«¥»«srrtő körül-Mayák Tuíyiéh ai kthnat alakttlera kit** I0H- mmiatiM atnök, bepaodd Me-e kabinet akkltéara olyan ároa, litíjjy f®ííg|!tt legti«a*Bitbb taetvéf-hareoeét, B&ttega#t f\\ Aa^eileoie így aligha tog alkat kötni
pályája katdetéa; ati Unit Mg*ut va*»on fiira enaek Igf í-om. ai!H«ra e; hogy bekOritkiaalt legyen. a ím iaH-awina
tt»l jaoiui u (Ods.
aammcaéüeo rtnyának vagyunk hulemMli tutajdonitM, n»ly«l aw najMg a«MbMUnk KgyrMtfU « legyatmetM <é*ma*g 49 a ti»«taeeÉgértrt hiánya, bkI» a mai kanárit 4geé<Bt jiHiam. mMmMHÜ|MMML-
faSogoir 1k»\'aJP«Un*a m«iy*f a tátmé&m 1 aaMmaftteoek aagy karám iwowrtk fej-
kikerülhető1 Erre nehée önmaflaek M*-{laMl, H*W ka »ÖVMl, de
a MnlÉá Átveti, auodennyMoe kialigUd bdaakaedgéi képealMaé, hen«m w 1 te leielet nélkül marad. icatkiatátaéa, iiwiy a m^lent mgy.
Hetkf érdemee iiigy aa ilwWleéB^, de\'iéMnrk alapínbájAt képen, eaaatyböl tOM ténlMt, tajjen etMhöi iaoatif Mart nem rom tnkgdMU aaMmuma* Korda alan-oly egyaaaill a dolog, a hogy pillanat™ rnfve mm éhMrtafcha a «dM kdatotva
ÜlM>k. Mai napaég tliattmwen aat aa »l*et átokéi. eeaffek eM kurlMk ar«n >»pB«tt•

yalhát. haev ea famvilknn Man IlU.Mhaei.
| i^Jli^i^—ahekjwMB^tttotaO ukrajái ta ejojyik, aa elaMt léiben aifluMtilki
mér Merllkjoem Ok aeg mekál a miodvn flimilkiia^i. taiinil\'. baofaf, trdeik aitnden tlnidwaa* f aaMMa etf, - aNbr Upmmk *dr^a>|vafT iaplkkb ttrnek legtOU^e 0rt|4ai ru> Wí, a ttfn akarja belátni hogy aletAwk kar tfrrreft eom knrf«k « ttxaaiMar. tiy hatnhan kftaattátik aL áak aaetban kata*a ctíit naai a fatytMaaao ktatifileai akart a káuwt e<ik»td»e/üé^ úaarf, a tateofli tfy van; taiin • legtöbb raetben.(#ieeiaetrA<T< kamaai $ lieatiaiijaa, étkli aMke hmm* mf. loMrt aa bttooyw, bogy aa (ktgytikoaalfM jtaa monka, aa a m eaM fcdpaaaag aa k#*»
TVakdr /MmémMrn mm mlékmá, ai^jeiónioadbté okak, aeiyak aa aMÜert • kat «a« aMgaoaralML Jte ta Hvaáetvagyat a üt-bor már a *M» 1 j j aigkiaiig kawyilfca leáa^ák, a» eankao a.aa<lalBiaa«ata Mnté p\'tdntfat wgy aar*
H, g —f gjnn m fly
aaagMaiikk- a* aaikart # |Aaani>4uMk a későbbi tvktm, a i ntn
hím* aét — Adton adthti ~ u kUrafcJgondoikOdkalOi, a klggadt mdrlegaiéatS, agy- j haaerkedik Mg aa agÁMeáM. a t»ele«aé aAii <ybl ammMtSM .^ft* — atTM*atMgpiwjkk aaetartt, aaMaMMtaatpt,M kaaaMtat MM VWittd, atikof mj lmkmi aiakéétéU aáyU ny lik j aew IA1 kiutal abból a attnamka altapot Mr gyaf a> é» iljufeom k*ade«aa végig p Hm/f é ftmq/át Müa aaMa «éakaé>[kékaMl|lMÉaiM» a Mélái a>afaMiaÍe»!il*M aaakat, a. Mr aaaM Miwttiikliw L aakf a» 9 Mf IÜ*. jiendé tökké vagy mm ia volt elegattdfl, ceebk—araMaatté vélik > Htaaaw, léféalaai
pS- iíabau Imkmt hSéléml mm 4ffamkjiw|y megktU4j )n a lörö nrh»aiégik a lagiokk Uaakl taér tugyon kaMi paaM mmám: — aairf e UeMkeeda Mai áemlkel ég eldotga MfklOi aa életat , TeaabOanak taktatt e UauNM, aa laairitÉ Maé JakMMÉ a rykne^eeaifni Maé> la értbatO, k* oan u Mlliitf, eU, a aaageeereéeél, na óéinak, riwlf M a taaakka
__m kihtmé M \'ai\'dWia tmUtém hol a legdrágább — a befeeOlrl, vagy (at- makál aaaolaaMaM üun la elegm 41 kt,
At nuHb/ nejm* áUmtia* ik&y, m>W\'alább igao aot att kodcét); ka gydgyltha a a trele vakl laglaltiÉa p««ta kagke4á>, He «lm ká éfaáééi mmt/yimttmtmi ny^jlallaa kalap*! " élet andni paaaét ki- k<>atolgatéa. Ktaert aaanet, íw^y Mtix^ mukok In dfatf mhtí ni i IML.I l Wit iMjTllUl iMIflI j\'tets Bttfll iBirtiaa íulm, nm laiawii
Üa hogyan ougyarkaxuk Mg magaakoak 1 fmkkla Ur>teni aa élvaMetet aaatlag flM aat, na gyaMak-iQtt. -a- kt Mg ialajdon [aaaiaé>a> aa «t agyoágk MbnM|a eoaaaaaa (Won élit- kép^i aa élatat nen mmti. dobfa el ma-1 Vaa aaláa. kt mkQaken fc«lat, a eMab|a
\' gkldi ktonyeiaifMfl akt; a kiaak árig adöi , magétoi ea ébNat, aaalynea gg 0 rMt\'
A atalMéJtat tiidömánynj áT 7bgialkoad\'»á«ar voflak 81, taBM^éT a UríoSalöaliniel 1 IfikU áivaMa Btoaa, OMft b mIIiw nln> eatbarek aat állnék, hogy megdöbbentő aarokao, ki dooadil flaul erörei m«fátdva, j Mae hm éiveM néki t6rv*eyww<Nggel iMéllfléaik ea embenaég még wageaaMudfl volt aaakat a Mtéule-; nem ng ^
^ petében axok a jaleniégik, Mlyek u a kir, melyekkel ígéretét bevtithana volttafL^ tuoak. auk oka vaa aa mkmí Ua tQrténetének aa<>mon lakait tfkik\'be. A\'A* togyitkoeal«i aUltatíkában w. a jelenj |n!ítn -jfno\'r Irhu-nlam m ai éttetalréjyal ^ lakkiéaMMég bi— MgiMl ki<i mlnilll M BÉT TtflÉÉÉM ÉMMi; ét tl\' «-ff-L I^gp haieraa kon aaomant a( tnari^f caateodAbeo ennyi éa annyi Ikgyaa a aolyoa k&onyabb ráakadni a lélektant mdokokm,ju élmitikri, milyikkeii aa tfMOg ma kantattak aaéma, aanyMi kerülnek a bor- melyek a
Mnbe, ennyi lagyéa « tarmMiteüenea lm-]aa niegek lukageröitaég^nak, mifaaaitéaénik 1 itít lit ^Om > «t*lf«t aL
^^ffiSS11 jy^T* ^ ^^ ^\'KtSlÉBt horrt fnrm nem ktVénBk.
nyogVelbalia a ludóat a kibékítheti uayan Nem la agéano 0 u oka, habár Maonyoa, \'
aa eivéitoahalatkm ténynyei, mert cgyaliea-\' boay aa abboc veid diapueitioMk braiwj MthélyM aag|ekmn*k a lapokben u M — éff ]Hta>tgt« %m lehat knWai aanskíkrfiell lenni Mt inkább a tenatlalom tmi kóla* kBÉeaMekn ea#l* MgkivOk, met
___________________________, ..........jalanaek a lénemaaM ptektjai la, a eg aléf
lm mii aaQM olAa a «bmM 4«a*g agy ta
krM a ailaéeekl aat aa aééaaaael, aMlylyai ai Klpmljlk mm eml ke tölt űif MRÍMP VOÉMf I mmmí IrMMol^ m éim^bmii É i - iaa
Hnaéaloamak lartoaikf LagkavéM aaak. a klkín«y aa emberek i^Hklgn elyaMk telMl,"" am> *
a táraaéalearaek leiHkkal tatteaaak Himao ék aMtieei begy airkéi káHMetamak, iákkal kén)hogy aoorwalwaaan ekér betakea kt « táa<\' kltMaté állást kplBak el a érenriék kakaea. telnek a lánméaleMl, mint a eiaaayB ék neki Malafhea, a éppen aaokal M Orékat
ben aaa éppen taaMgakaak kdodehetik a nap nyujlbatnak; kft Mkal bMMbMí wMaek, [ nayeak «* ebbeli illáit, a nagy befolyást, ajadaMB boay aBaok mvéatn rltrrréaal áai, atHyel agy kametlaik W, a adat manknak; awMBÉjMl; kft nem Telaéaak eMfeliaedn MM aa «v«H!ttel, ka artM am réeaaaMMk katme
__ l| mi Ml ÉMMüanT kM kl ItelMm * Hr*" * akban aa idghen Í21J5 ZL" IISLSIX^ *******I \'""WMi • téortantolyemokoa ahM>t> «f
cMti el, • melyekbe» laouliíi* kekam. Aa» tatlan malataOg talán épmm ebben aa iéfi bM <b roégft |4 Mm kotatni minorfa
ea tftMg
SLiÍTSaC^Í^TSS^to1^^ « *>^keeMem«utulaioki»oe, melynbai nenkar
a aaai képtMi kéteMa aa, fcoga tanMama m, a melyben M minden bwéaoma eMol
ata a törvénynek" a ekinden iakolében lamtani Ké<aditík —. I" \' 1\' ■»"\'
Wlene. V^ er*m aélUI amm nMI| ^f^
éneeeL Ewtop — ——.. " lédötaék!
\' Egy aadvai aam mondok tObkét, néhogy magamn todttnm a láBcmaatank baragtat,. a haragját azoknak a kodvaa akulatöh*«y*H
...................a hol aa aa d)wég égéeMécét,
éa éUaaal kell, hogy egymtetij,^ lor&bb ^ ttoT^\'énM^Ta ^MMkítok";«É,ít ***** * ****** n>pt|a.
_í: jniia aaiy rafroMTal, a anBem aritlokmUéJe a\'
Olyan aa ciabarek jé nagy réoe, hogy semmijtudás inneseíva: de eaek mind BamenlndnáBakj 7e*Aleél <«• nVala n»n«iftl«l I lelkiismereti tuidaM em éna, kocy többet AwfakU a> erMat ah«()kntliaba> BMty a gyttCM-l wnu,w lu\'
gadjón el e társadalomtól, mart a mennyit éaafciil*UtórÖté aeMatébol. a .vSágot (aadagabká,\'• * IX. ur IMMIeinial kéiiiiailá taMMe £ ayujt ngf iaaa; aa sok a* olyan ember, a ki sebbé éa boldonbba teané. - — - — — ti\\ mSjai ká 14-ea InMntt MeM kenriaál
a«y cseppet sem ena magát temélyeaTe u által — ---_ _ «. ^ atkataável «y karBlab or mm waellet
bogy Maok ronaénéL éaaok Tan otyaa. ak4Wk - - ---. - r- ~ - - - HtMáaél albataMto nty readaltin.ml, begy aa
n . e(yaaűlat keaaatja éa jOradalme Bre«kM _
—^—ii i. jkm\'at álfatBi éa Wdteietl tJ.mammáiir
valamely ébeut caak akkor vaa ínyere, ha tnen gl tötf) ata b- ül aárra ktlflle.
flagy-Kanina, vaatrpap.
Zala. 46. szám. (8. lap.)
1894. jnniua hó 104l
Ttfj középiskoláit látogató izr. felekezeti szegéay-nrsu tanulók, továbbá
2. a budapesti rabaiképzó intézetet végző Zala ugy Somogy vármegyei illetőségű rabbi nővén \'
défcok őeitainTgaiárira í régre_[nyét így »ég»i;
3. e két megyebeli támogatásra szorult izr. felekezetit iskolák, valamint az arra érdemes izr. tánifók segélyezésére fordítandó_______■\' .
Ez egyesület tagjai lehetnek:
a) alapitók, kik egyszer s mindenkorra legaj^bb 200 koronát adnak;
b) pártolók, kik egyszer s mindenkorra legalább 100 koronával járóinak az egyesületi vagyon gyarapításához; •—
c) rendesek, kik 6 éren keresztül érenkint legalább 2 korona fizetésére kötelezik magokat
Az egyesület a községkerületi képviselőség el
— A „Magyar Pésit|ju WeksrlérOI. A »Magyar Pénziiüy« cimfi szakközlöny,. junin* 7-iki számának >Vihar< címen kibocsátott vesér-eíkkeiyében foglalkozván a tálsággal, köalamá
lififc tilt VnLfiríft JllfN MII \'TWRtlll
a századvégi világosságuk egy saiát"ágossn ta-nnlságos sugarát —• meg ne BrSkitaBk. — A képviselők közt, akik a parlamentben nem szavaztak meg a kóieieaő házasságról saótó tór-ÉaiiByiiitaa ~ nwirüi
MíutJ
geilenségl párti képviselő neve is ott ékeskedett. Már akkor, mikor a képriaatő ur a jaraahw tár gyafSaa alkalmával elmondott! reakeionárias szejlemfi beszédét, mozgalom indult meg Ka--
lenőrzése és tőlügyelete alatt folytatja működését
érdemeit, neki nem tömjénezünk, éidemeit és ki-bált egyenlően ismerjük és agy esi, mint amazt mindenkor megillétfleg n lltT\'jii1 -ff—r\'nlifftn1 erős meggyőződésünk az, hogy ma Magyarorazág. .. .
pénzügyeit jobb kezekbe helyezni nem lébe*, j posváron a nép kötött, hojfy ezért Szalaynak agy-Nem lehet azért, mert a megkezdett, de be nem keresztea sásaié) csináltatnak, s aat aeki finné-fejezett nagy műnek tovább fejlesztésére képes pieeen át is a^ják. A Kaeenth-gyáes mtatt azon-éa kéáz erők nem állanak rendelkezésünkre, de baa e\'halaiatatotiák s a másodszori azaraaáa ha ^tanának ll, ezek nincsenek a iSrténtek és a után, á mult vaaárnap, ad iák ftt a jeles poll tikárnak. Létáaia a tán vagy kétszáz éltes aissssy és ugyaaanyi gyermek ment régig a Zárda-ut-»\' élán "1
körülmények felől kellően tájékozva, tékái nem is lehetnek azon helyzetben, bogy ott vegyék tél a fonalat* ahiil " ajejtatfllt g azon pmgram-
mot, a melyet Wekerle felá!litpnv habozás és
A kerületi izr. iskola egyesület m>galapitésában ia|wdoaá» nélkül valósítsák meg. Eteken kivüf— az a szempont vezette a képviselő testületet; mely Is ez kQlönöaen a valiítarendeaés sikere érdeké- Ssa
rés 4 maaet
nyílról, fahfrtlf rútAmAM
szerint a gyermeknevelés ügyének elősegítése, a tudomány és műveltség terjesztése a községkerület legfontosabb föladatai közé tartozik ; azem előtt tartotta továbbá bölcseink ama mondását: „Tár mogassátok a szegénysoraitok gyermeit, mert ezek
terjesztik majd a műveltséget1\'--------------
Bizalomteljesen fölhivatnak azért a közügyek iránt lelkesedő ncmeakeblfl bitrokonaink, hogy -jótékonytélu, kövctkeatuéuyeibcíi oly üdiő>
nek ígérkező intézményt jóakarólag támogatni szíveskedjenek. Az áldozat aránylag oly csekély és az elérendő eredmény oly nagy, hogy bizton remélhető. miként mindazok; kiknek szivében köz érzület él, kik Idekezelink szent Qgyeért lelkesü\'m képesek, kik a vállulat alapitóinak intencióit cél-\' juk mageszlosságét fölfogják, hitközségek; test öletek és magánosok — a nemes intézményt vagyoni érejfikhöz mérten szívesen támogatják. Nagy-Kanizsán, 1894. junius htl.
A kiküldöli bizottság nevében: Qtliei QutUnann Vilmos, ____kír. tanácsos, kerületi elnök.
A képviselőülés alkalmával beléptek mint: Alapitók:— Gebei Gullmann Vilmos, Kunfi Adoír
Bakonyi Ferenc-Hirsoh Adolt —J
200—200 koronával. - y Pá rtoló tagokr
Braun Ede,-Doraer Samu-
Epsteiir Vilmos Fiacber Gyula dr. -
Hoffmann $oma dr. Hoffmann László dr. tw íi)ác
ben fontos — a külföld teljes bizalommal viael-teiik Wekerle iráat a oakis e Utalómnak tu\'aj-doníiható, kogy a ralntarendeiés Urén felmerült botlások ezen akciót a külföld előtt nem diszkreditálták. Bármi történjék lebát, bárkik állit-
Lamm Miksa Wollák Rezső dr.
________lflO-lOO koronával
Adakozásokban befolyt e célra összesen
270
elhagyott útra raló visszatérés érdekében leltét lenül itflkaégesnek tartjak, bogy Magyarorstág pénzügyeinek intéiéae luiábbra is Wekerle ke-teire bisassék. Ha "ez nem köteikemék be, a vibar okozta károsat alig leszünk képesek egyhamar belrrehozni.
— 4 kst(iaaiH kérlfcil Jaa. 8-án Nowy vexérOraagy, a ÖB.jgya\'ogdandár parancsnoka, Komáromból Nagy-Kanizsára érkezett, kogy a 111-ik és a pótsássléalj-keret lölőtt a tavaszi szemlét megtartsa. — Juliua 20-án a\'Nagy-Ka nizsán állomásozó III ik zásalóalj Komáromba vonul hadgyakorlatra. Onnan azept 7-én végleg Pozsonyba megy ; Nagy-Kanizsára pedig a IV. zászlóalj jön állomásosai.
- ■ervát bárnak arcképei. Yizkeleti
amaieur fesiö a régi_Km tát hittük arcképeit
sorra másoljs must az oraság délvidékén a most éppen Csáktornyán van, ahol Nüaiip .Tamás éa Zrínyi Miklós volt bánok arcképeit feSli; az előbbi arcképének eredetije fonod városáé, az ax utóbbié pedig a caáktornyai Szent-Fereno rendi zárdáé. Csáktornyái levelezőnk! írja, kogy Yitkeleti XV. században készüli festményeket talált Trakottiánban is. és pedig a Draakovieb családból több bánnak az jarcképét, melyek
Wr-Braskorios oaalád birtokában vannak. Ou van Conin Jánosnak a képe is, ki 1496—1604. szintén horvát bán volt, s efcíor keiőréíie/eti hala la után Lepoglavdn temették el.
— „Bárban a M .. Akik halhatatlan Vörösmartynk „Fó\'i dalát" aokat olrasgatják s
lányka egy nagy koesorai, — köat&kegyi iparos {egény a kőröuió* fehér sáss lét vitte.
ároly udvarán fogadta a demonsráló-kat, kiknek navébeo (hahaha) egy leányka akart dlkolót mondani, de W s Vmíke beteeOt — Ekkor aa öreg asszonyok közül egy gyakorlottabb szónok msgyaráata mag Saslayaak, hogy a aöld stegélylysls arányos kereaaliel étláfofl fohár és-as aáaalii a a kaaaarai as asasaeyi
s n a g y e;a el lg aaólotl
korona.
HIRE K.
— A- klvstalN IspMI. Biaonyára öröm mai Ingadja Nagy-Ksnizasn mindenki a bivataloa lap ama hirét, hogy Oózong Sándor nagykanizsai kír. törvényszéki telekkőayvrszetöt a király ugyanide aljárásniróvá; dr. Szabó Elek péeai táblai laoáesjegyző-albirót pedig [ki Nagy-Kanizsán több éren ál részint mint törvényszéki jegyző, részint mint /üjáráablré működőit s a társaságnak álialánoaan kedvelt tagja roltj a szombathelyi lörvényazékhős bíróvá nareate ki. Ezzel kapcsolatosan megemlítjük, bogy a király Kováét Károly, szombalbelyi tőrvényazéki bírónak a nagykanizaai kir. törvénysaékbős való áthelyezését meg engedte.
— II d véssek kaagenenyr. Halmi Lajoa és asje városunkba érkesve, ma vaaárnan este 8 és fél érakor a Korona vendéglőben, bétfön pedig a polgári-egylet helyiségében rendez hang-vereeayt. Műsoruk nagyon változatos; hegedű és eitrra játékkal, mejd irodalmunk jaleaebb termékeinek szavaláséral iparkodnak a közönségnek ssérakovást nyújtani. A sajtó mindenfitt nagy el-ismerf sssl szól n ükődésőkröl a így melegen ajánljak a I. közönség pártfogásába.
— Uyma laaalék laraavtneajs. Jnn. 8-áa déluián 6 órakor volta nagykaniasai gymn. tanalók tnruareraeeye a kaionat gyakorló térén, melyet a nem épen kedvező időjárás dacára szép S\'ámn közönség néseii végig a.gyönyörködött sz iijuaág ta\'ledtő rerarnySlon. A verseny lefolyá-Sáról jiVrő saámufkban hozunk ré»slstss ludó-siiást. *
annak ii* r rigaraia\'* \'i"gj „Mr1""
a bu megbetagsalk, ál a kedv,1\'- —■ szeretik fújdogálni az írásnak alapoaabb megokoláaára: — bizonyára Ifjeaórálva fogják olvaani est az öngyilkossági esetet, mely 2ala-Egeruegen lörtént Olt ngyaais, — mint levelezőnk Írja: Beck Károly. pin. 5 én éjjel pap utcái lakáaán fölakasztotta magát. Mikor cssládjs reggel felébredt, az öuyilkoa már halott volt. Megelőző este a kocsmában mulatott a részegen ment hasa. Egéazsé gea ember roll, (jó anyagi viszonyok közölt, boldog esaládi életei élt s igy sat hiszik, hogy csakis öntudatlan mámorában követte el az öngyilkosságot. ismerősei leyalább azt beszélik, bogy mihelyt ivott mindjárt minden ok nélkfil elketertdeU.
— Magyar Fslbok levertsége A Falb-féle időjóslás Magyarországon sem ismeretlen. Azt tart jak, hogyha Medárd napján eső e«ik. akkor negyren napig uláua minden napra lehet rárni valamelyes esői. Mivel az idén junius.8 án [Medárd napián] egész napon át eeöa idő volt,
mi legcsalhatatianabb Falb Rudolfunk: Via-kanizsai Szentes Makár Ferenc magára akasztotta próléta-köpenyegél és negyven napig nem ia akasztja ki nyakából; a kisebb kisdásu Falbok pedig lecsüngő lejjel járnak és előre siratják a termésl;
A legelstf zAailés ur. Nem ngyan aa ország zászlósai között hanem azok közölt a képviselő urak között, a kikel különböző kitünieimkkel siet fölemelni sz „i nép"r amért a poigáribáias-tlltn szavaztak. A kaposvári nénikék tagadha-lailanul leleményes asszonyok; legalább e>t bi-zonyiija as sz orttdgra ttóló meglepetés, amiben títethy Károly orsiággy&lépi képviselőt részesi-letiék A jó szomszédsági vírzonpál fogva el nem mulasztbet.uk, bogy diwö Utirket, — mint
mert S a hü védtje. Szalay a a i látszott órfilai e kilinleimJt, a p*r s i i\'i l. Inig | kneaflni i yóiult szobájába. A telkes hölgyek aaétoaxlot-tak, a publikum pedig titltman beszélte uton-utfélen, bogy szinte hibatalleo, mily sok paliti kut tén asszony van Kapoaváros.
— A Jégvart Ilitek A kies magyar Ok-uadét a napraban olyan jégverés érte, mely párját ritkitia a jeges aiTaiarok íöriánetében, S\'ierencse, bogy a jégesés csak askáoy percig tartóit, mert ha hosszabb Ideig tart, iszonya pnssiiiást végettek volna a bit dekagramm sslya jegek. A kár igy ia elég nagy, A gabonákat a azokailao nagyságú jégéarabok erősen lecsépel-ték. Akiket a váratlanéi jött vihar lödéi alatt -nem talált, bizonyára raa -okok sat sokáig ssa leget ni és el nem felejteni
— VigyásetlaMág áléesaU Már érek élőit töriént, hogy Pfcnler Samu, zalaegerszegi gőzmalomielajdonosaaik kis fia vigyázatUsaég -folytán a zongoráról leesett. A szerencsétlen gyermek a Igjéa oly mértékű aérftiéat sienyedett, hogy azóta szakadatlanul orvosi ápolásban kellei t részeaiteai. De ez sem mentbetle mag szegénykét a leglesujtóbb kataastrófátft\'. A napokban alma-zavar lünéreT afuráik«tak rajta éa tébolydáka kellett szál liiani.
— A hlnalOjárvéíty fia ItialaMa\' A katóság szigorú közbelépéaéoek és a nagy Inrélylyel foganatositott óvintézkedésnekjelenté- 4 kenystkere- mwatte<l> a kltfáttiáWf bimtöjár-ványnyal szemben.A járvány határozottan csök-kenőben van. Néba egykét aapig egyetlen aj beteget aem jelentenek ; azaiáa megint yalaata—k egy-egy uj beteget. Ugy, kogv — ka a baiéaág szigora intézkedése igy fanmarad, amiben niaee okunk kéielkedni, a )árráay mihamarabb meg-azflnlk teljesen. Eddig- összesen mintegy oegyrea eset fordult sió, tíz esetbea halállal végződött.
— Ea Is gyeraaekaMakel/. fioraaaaié as, bogy a mezei munkáaaép, különösen munka idején menbyire elhanyagolja a kis gyermekeket. Hány magyar gyermek puaztul igy el "a nyári hónapókban! Mos! Zala-Egerazegröl egy ily aaam-esétlen gyermek borzasaié haláláról értééit levelezőnk A város határábaa több aapsaáaoa a napsaámosné dolgozott. Munkaközben egy napszámos felesége másfél éves kis la számúra Irakat, ásott a tödbe a abba ffiggOlegeeea beállította a gyermeket. Azután földdel övig betakarta a kisdedei és mint ki dolgát jól végezte, ott hagyta. Mikor nagy idő inalva kia fiát újra fölkereste, a szereamiét\'an gyepiek félhalott volt s átbtUés köve\'keztében keléssel rá meg ia kall. £* még ilyen eset után ie (ami pedig aem áll egyedül s nem a legborzasztóbb a gyermékpúaz-lulások krónikájában] taufelBgyelőknek kell apostolkodni, szolgabiráknak kell preaaiot gyakorolni litt is, olt is, hogy a gyermekvédelem ügye egy Jegy lépéssel közelebb jusson a kisdedóváei térvény végrehajtásához!
I — Aa IpsrtsklAlot á tal folyó hi 17-án tariandó táncvigalomra, kik tévedésből maghivét nem kaptak és arra igényt tartanak, azivaakedje-nek at ipartestület jegyzöjébead. e. 10—12 ig, éa d, u. 2—6 órakor lordulni. ~ «
Nagy-Kanirea, vasárnap
Zala. 46. száffl. (4. lap.)
1894. jnnias M 10-én
— Kl|)é^«rt hwi á azfllflk, akik gyermekeiké
né:kttl eleresztik u erdőre, — szomorú tanul aáfot meríilietnek egy perlaki fin esetéből, l\'er-laki levetetóBt trja, Inig; ott a napikban—Mi-sies Jakabnak tizenhárom" éves 8a epréssni meni aa »éőli.E)>r«\'eéa köaban agy «ity" a ftnab-ján megmarta. Mire segélyt alkalmazhatlak, — már kélő volt. A fia máiaapra nagy kínok kiizt meghalt j.. ■
— A piaci eitvAaárta* eltem A kősöa ség köréből a
»*k halála. Azok minden felügyelet más elleni bűnűgy
Jánkek Mari, Androsek -Vincé és Bihariéi Re
a kir. táblától hejybb. it Magánokirat SaförriSzíjfif véddít Dudic* Ferenc elleni bOnQgy a királyi fu.lyh«ihagyó ítélettel. Hamis eslÜ vétsége miait vádolt kulemen Vince eileni bűnűgy a CÚriétól helybenhagyó
íahnazisttnk. — Különben — amiftt uvllevmtár tájéból bizonyára meg méltóztattak Meni — leg
távol, i akkor talán ig az I nevével is taldlkaa kainak.
Zalaljér IkkOlJ&t hmltményéi MadhJ, « kiadóhivatalnak. A továbbiakban az fog eljárni.
itéleMét
Magánokirat hamisiias bűntette miatt vádolt Budic-s Ferenc elleni bűnűgy a kir. táblától hely-
____________________________benhagví ítélettel.
kőveikeaö lelaaóialá* közlésére L Hanis eskü bűntette miatt vádoli~~Kelemen
A a__I_s__11 _*- - „_I IfánM nílnnt l.fihiiMr o miviál/.I kxtnmnmaA
Vince eileni Ítélettel.
hűn ügy a curiáiól helybenhagyó
kéretifiok tőt: „A- helybeli piacotajmytra meg drágiija a aok elő vásárló kofa és zsibárus, bogy igazán a kaaissiai piac drágaság dolgában veie-1 — ksdik Budapesttel. A»t hisssük, bagyezen éppen, JAriulihrórtáickoz leérkezett ilélelek.
—u lUfMgflU megszűritáaával igen könnyen le-j-------------------- -
hetne segíteni, ugy mioi ahogy "\'^városok, pl.[ , Kir UaoUrnak - Korács Lajos el\'eni per
ja kir. táblától megsemmisítve.
Sopron, Syflr, Pécs sfb. is segítettek, nyáron 9 télen 10 óra előtt tilos íevéri a közvetítő kofák . yáaáriisa -a teru>«lfftfll, tzálial a rendszabály altat a piac ik keresettebb lenne, a fogyasztó közönéig érdeke se lenne a kólák kezeibe letéve a a rendet és as egézsség-finyet is kfnnyebb lenne adáiinístrilni — de itty .a tojásraklárab felálii-Usa a a kólák versenye által az élelmi cikkek
■egdrágittatnak a es a táüs érdekei\' \'érti.
város éss közönség 4i-
közönség előtt tartja meg ügyesen összeállított előadásai, — Mint halljak hétfőn tartja uioisó bucsn előadását — mely" körülményre az érdek-
ImlfL —I—it _______
(uttui njfjaaici ictuirjaa.
— Czlgarettapapir. A legjobb minCségű eredeti Irtaéta - „Cartouche-Kcquieites\' cigaretta-hüvely kapható Fisehel Fülöp könyv- és papír-ksrsakedésében Nagy-Kanizaáo.
IRODALOM.::
Lapnak • rtralábsa lisierlelett wd
Koszw Jíinosucnak — M\'ai Jőrsef elleni peré e kir. táblaföl pótla\'s vésett
Kovács Lajosnak — Vajda Czika Antal elleni pere a kir. táblától megsemmisítve. : Kovács Lejárnak — Vajda Ofta Antal elleni végrehajtási, ugye a kírTiáElfttól megsemmisítve. Wi-ssiák Sebestyénnek — a mozdonyvezetők segélyegylete elleni pere a kir. tábláiéi helyben-kagyva.—• -- ===-■-■\' ■ ■•• _1
József elleni kir. táblától
Becsületsértéssel vádolt: Bóna bűnügyben első Bíróság ítélete a helybenhagyva. - •w
Lopással vádnli Mozsi János elleni bűnügyben első bíróság ítélete a kir. tábiátél helyben ha^va.______
Közgazdaság.
Vasúti menetrend
Kanizsa állomás. |Indulás J Érkezés
>> I IalaMI j luWn
- I I i ígll j « | i :e|fT.
- | i lljij.i j | i | lj 3
w l*. v.j 4 42\'regg. ky. v. 5 38 regg.
-1 !az. v. 2 35 d. uU. v. IS 59 d. n.
tjay. v.12 gO.l éjjel ha. t. 11 22 éjjel
Iv. v.! 6 501 sala I v. v. 7 59 reg,
Dóm 8 05lrHI-k 8,42 regg.
BW p v. 2 06 d. n.-s. v. JM84 d u,
Sai -Iván v. v. 5 16 d. a. v, v. 8.04 regg.
Bécs sa. v. 19 46 éjjel sz. f. 10(15 este
_: ggT sy. v: Tjr "|t| regg. sa. v. 818o jifg: • a. ?. v. 10 — regg. «a. v. ~T 119 d. u. 45 sz. v. 2 - d, Ü. r. v. 8 44 este S «. V. is 16 ^jel iy. V. is [ 10 éjjel
n laz. r. 4 Í67! rsgg. »•1 » 40 regg.
v«k, Ispask klMMJáaál: Fiaohel FAI»p klayvkerssksééiftes megrendelhetők
— aaow WHéMlMa a pomjrám. A Uw liláin ét leje ct§ ki*di«áb*a ée Bts^rl iáaaa mrkmtőrtftb* ■tfiidalt aipiu vállalatból immár 14 fisat tu^rta <1 a ■>|tk A bfajalitaa alltat fl»Uk • Huzatok ftayat karit, ir to bdtti tlo B Jft^tlH^k ■lf*i»a» jolialt. t a aokicai vte atáai uoaori illapatokat tárt;alják Tilifta, aéfiaa ajaWaa, ■(; ka(7 i fttd jáabar népa la Ba>éitkall a I6r-Uaatl aozssaatokat A íétraraaetatt ^gjinira a lajjabb IflMÉs I lalillijlÉMa ílnlil \'*—-a a ■ját a tálul Vttat is alkalmat ktUajijUaaak, hogjr a Urttoal i«kolá)ibél ilattapaaatalatokat aaritktfaa. Iáért aaa tudjuk itifsi ajáalaal, kop a katW|ak, taatllatak, tf^aalUtak, jatyaík, bKialak, tnitik, a áltaübu a aip mM ir bottal taf-janaaik a aip kltattt a kazaáaa rillalat MraraM ttaaUit MIMSia ift, lkai a aaaiatMtl l^ritt » aaicl.lia-aaa prifttái Urjtsitii a maszlagot, hogy így a Úrra hatásokat aDaasalyoialk. i flatik címe: 11. aa. á Urtkrart,
élattírtimta, 12-ik m. á legnagyobb magyar király Mátyás aa i|aaaicia> dicaS hirtírlija. 18-lk aa, Darlre bora vagy a magyar nemzet strabnaa napjai a taliatáüan Jagollók litjibta 14. la. Szipolyai, as atólio nemzeti király ta aa elli S»bi-burgok. á Autak Ira 1 ia 4 kr.
— Plalairak Lapja" claaa aj mktap indáit meg a ■aloa.ljar aMauadlláia iéljibit Szerkesztőié lataaay Ödön. Meglelen minden hónap 16-én is atoljáa. ElUtetiai ára agy *»re: 4 frt. Saarketaiaiigt áa kiadóbiraUla: Bo-dapaatan, ZaaakaaiH-ataa, It. az. alatt raa. KtaSasáaia rál-toaatoi is áliak tartalaa.
— .Iiltal Cake-Cal^kUi/T\' claaa jataat meg egy aaaka IS Ínyt tartaloanal 80 kippal, továbbá Koa-rath hrai is Koaaatk Lajoi TMer andatl kézlriiaival Vsa banat Imma 78 Ónálló eredeti ktilaariay, Jobira neves irólnktíL ára: 1 árt; dlaakUáataa : » foriat. Megrendelheti Tardin a Haraatk-lála könyykeieskedisben, rigy nerkewtöjinil Borbély Györgynél.
— Odtei todósitónk a következőket írja; A napokban erős vihar vonult keresaiSI köaaégün-kön,.kevés:jéggel, mely azonban jelwatéyny kárt mm okozhatott — De sz eros szélvihar\' a gaboákat ugyancsak megknszálta, különösen sa árpában és búzában tett egy kis kárt, mert e*ek most virágzanak. As árpák igen ezJpek és hir-telen fejlődőitek a igy gyenge szárnk—legkevésbé volt képes dacolni .a szillel. — Pedig a vetések az idén valóban gyönyörűek. A rozs kalászai szépen fejlődött*k, tellek. A busa ás árpa kalászai is gyönyörűek. A burgonyát megtöltötték. A répa laáaialssmi kapálását éa egyezését mosr végzik. — A szőlőket másodszor kapálták. Minden, minden sz^p remény nyel kecaegtet, csak a terményárak ne tolnánák olysn nyomottak. Es a men-i gazdákat nagyon lehangolja.
Szerkesztői üzenet
TÖRVÉNYSZÉKI CSARNOK.
Felsőbb bíróságoktól iecrkezltk
W. Gy. helyben. Beküldött versét az ön sa ját külön ortogrofiájáral s egész terjedelmében közzé tesszük, nem ugyan altatóink, — hanem az öngyilkossági szándékban tépelődök elrettentésére.
Halász AU>erl ffngyflkoshoz!
*~.- Jf« gondoltál BoMn, Ko) Mt ijaaUn, Hon kötél illat kenui « halált, Zndók fzonbotyén . . .
Bité már ifin toltál, Komolysággal lelve . . . Megtanulhatod tolna már, Mi egy ifjú elte.
Bitt nem ütik egy ifjúhoz, KOtél ttok iiönek való, -Mfi átint meghalni, Ifíuhos (Kral ....
Zsarolás vétsége miatt vádolt Kria\'an Eduárd elleni bűnügy a kir. táblától helybenhagyó végzéssel.
Halált okozó >ulyoH lesü sértés l.űnteitévrl vádolt Sobár György elleni bűnügy a kir. iáblá tói helybenhagyó végzéssel.
Sikkaaaláa vétsége miatt vádolt Sehvarennl erg József elleni bQuDgy a kir. táb\'ától helybenhiigyó Ítéleti el. V
Lopás bümelte misit vádolt Hnéics Pál ésor gazdaság btlolct\'e miatt vádolt Hndici Pálne Rádli Júlia elleni bűnügy a kir. tsbláiól kés/ben \' asaválloataló itéleitel.
Msgáa* éa körokirst bamiaitáa tűnirHe niait vádolt Androtek Bándcr, Andrrsek Bándoraé,
w.,
0,
Felelős szerkeestő: Dr. L 6 K E EMII, Laptulajdonos és kiadó:
r iicHKi r ü l ú p.
NYÍLTTÉRI)
Kféaa iil/aa, alatiiitl faalaiáikal (mintegy 450 klttaktat fafbaaj nitanakéat 76 knél t fit 66 krig — ralaaiat teketa, ftkir a aatan aalyaauSrtUk 46 krtót 11 (rt 66 krig aaátlit — daa, kocakál, caikoa. ririgaa, éiaaawlt aialatfbta (aáat-egy 840 lila diapoiitló is SObO kSMabM ixia ia iT-ayaktfcaa} nálllt -potUMr- «s Tlaaislma a pririt-aagreodtlök lakiaira liaartwi (i. (aa kir. aS-rari aaéUlté) aaija»ajtaa SSriakkaa Miauk póata/ordaUfal kttWatoak, — tfviiaba liasilt ia*»> Ukra in km Is Iwikallsfalfsi I Siti >ttpi| sí y gasxtaadi. (I)
HIKDE Í\'ÉSEK.
sjaOiálmTiiái jlflaii
1! Fürdőidény-megtiyitás 11\'
p-CLnlcflad. aapjém. folyó évi május lió 13-4xi.
- LápfUrdök - aczélforrások -
BÜZIAS"
Ebből láthatja minden öngyilkosjelölt, hogy tettéért milyen egyetlen tersekkel lakol egy-egy ezerkeez-tÖség!
Oelse. Stives tudósítását köszönjük Csak mentül gyakrabban! Sokszor olyan apró dolgok, mik\\ önök előtt tálán teljesen értékteleneknek látszanak, nekünk pompás anyagul szolgálnak.
K. P. Oroeztony. A lappéldány elküldése iráni intézkedtünk, a küldöttet nagyon köszönjük. Hasonló szellemben irt közleményeinek a legnagyobb készséggel nyitunk teret mindenkor.
Többeknek. A „Cím nélkül" tárca irója kedves dotaositársunk s lamnknak igazán őszinte barátja. Nagyon örülünk, hm/y keresetlen t ötletes stílusával megnyerte letszéiökel! Stiveeen el .is árUlnók, hogy ki öt — de .erre ISle nincs felha
w
aryóff3rfűtid.ő HÍ —
hawaii a Spaa, Pyrmont. Schwaiback is Pyravwtkl acail-forriaokkal ki itat male* ia hideg muét/ÖráS/rei, mtor it iteángfilrdüiet, OŰáSrfSrdStd át uuoiátol. Btítf oltgj/iggintéett h Voemge.
XTé-SÚUL
kitlis eredménynyel vérszegénység, idill gyomor- is M hunt, homok-, M- h rttekttí, mák- ia Mwyiwiil, tirzéti renietUnséjeiSéU mágtalansAg, idejjbeteg\'ség, htjakor, ctii kiutfng is ftjgáttknH itb. .
Fürdöidiay: Hajas- Oktabar — BmUl 0<0<lr4i vasúti ittoaia Taaaavár, vagy L a g • a. — Tinukosaik aa tHoaiaait. laawtalissk khiaati* tatyaa.
rgréllgfeigaléiái Biiatáaaa
*) áa » I6aaigat . :
rsvatkaa kfelíttiklrt
Táttal aagira
a ms
if
!Ugy-Kanns», vi sárnap.
ZilT41. szám. (5. lap.
1894. junius hó 10 éa.
I
Ü
• ELSŐ NAGY-KANIZSAI -GÉP- is KAZÁNGYÁR, VAS és ÍBCZÖ1VT0DE
■ - . \'.....■ ........■ Nasj-Sanizsán. : ——
Tisztelettel értesítjük a nagyérdemű közönségei, hogy h e I y b é n. a f—Trrj- nínábaa újonnan épült gépgyárank üzemét megkezdtük. — Bátorkodunk alább felsorolt gyártmányainkat, melyeknek szakszerű és pontos kiviteléről a teljes jótállást elvállaljuk, ilc közönség becses fuyefmébe ajánlani:_
KvrtftrS ilabil gŐzgfptlc, I Tipoiilmtiló ktniUk, i Darálók, m^juMi,
Gómozgonyok, gazdasági éa iparváHajnűiklimi, I KisúartAtyo*; ...<_...\' . "•\' • l Sonka- k i/ptidaí gfptk
Stimttyuk «a ftrúnASk. £ S®**^ 7~N--, .- ITM ITrIfaJu^k
7a17.i1 jtJ.7 i \' i l i MaltmbtrendeiM és malomHatk,
SűrítS és íilrtto htrtúdtihtk, j 0Sta*pUgéptk, J.Ukfik, kdmemk,
Arpimtió khzűlék, < CtSplfy/pek »e/i ei járgámiiajta-r,!. Htngtrtk és Boronák. valamint atlaéea
ttömottgitSk, Járgányok, . • félr *ai4aa*gl gépolt mi i
-KötlMnk <Tw»n«mis«ióii), | Szakadat i.wi „Tálra\' sorrtlű-glptk (feg*j . késők.
Gőzkazánok a legjubb szerkezeiben. j njabh aserkezeiü). ; . - „•_ , .
Minden e szakmába vagó, bármely jaritások is a legrövidebb idő alatt a ,1 wtj o tány»sabb áron I
elkcMitfemeS. " 3 r "" . - \' ■......-- -•--■.- , •.*•
-... —— - y: cy^\'fr^ . ~ % \'Kiváló tíaztelet+el—---------—
_L__t _i I
mmSBUBBEmim
Nagy-Kanizsán,
a Zárila- utc iában Jeoő városi telep it Rosenberg-féle ház kertrészén
*)Gunkel Tivadar
Fmí&z-József császár-fürdő Töffer
Alsó-Stájerország
Déli vasnt-állomis: Töffer mezőváros, nappali éa éjjeli gyorsvonatok. Meleg fliéak *. ; •■^n Celsius; a római idók éta ismerete* izlllet csuz, köszvény, női bajok, nehe< Sdaiés /J I C H T E R-féle Üisnis VWOTir J gtb- gyógyítására: A birueve*, hideg, hatásos homok fentek részére külön fflrdfl épiite- fj
•LTOV AID A-
J L r*: ■ H_
ftj wnj iiwin. a as a a UOI Mf nsuvai ts«>«nuv nuaavm iai«»v s vw«vi» ■ i*s«w
I tett. fcrtioa rtdtk, árnyékos park, vrHamoa vüájrttáa. Jviéarae árak, teljes eifátáa ia. májas | hóbau 2—3 irt napunkéul éa személyenként szobával *gy«"--
I . ...... ,
.— I\'irdlervss: nchön perla«hofi dr. Bittér X. — Atrdnynztk uHkúldbt. —
a vasárnap, 1894. junius 10-én
> atigy ■tnlséeHttl
A mai műsor r-ndkivül gazdag p>n\'okból áll.
Délután 4 órakor n»gy különleges ItG s* 1 Ad 1 Előadásit
eten előadás családok rónára rendeztetik, és a legkellemesebb szórakozásról gondolkodva van.
--130 -
Este 8 órakor nagy High-Lif előadás és WC-\' dtjbirkégá*.
— Nagy műkedvelő tersenydij lovaglás. —
Fellépte Misa Mary lovarmitves>nönek, a The Fíod elite Acrobats csoportnak, Mr. Fernando Jokey, Ouhello Brothers és valamennyi mfiyesai erőknek. As összes bohócok fellépte.
Este pont 10 órakor veszi keszdelé\': a római francia DlJ-Blrhésa« Átkot hires birkózó. aibléta ea 22ottek Rudolf géplakatos, mű-kedvelc athléta urak közölt. Eseu lijrobver<eny rendkívül érdekesnek ígérkezik, mivel Athos urnák ezen alkalomnal nem egy ayakorlailan ellentétel, hanem egy igen gyakorlott birkozócal Itt* dolga, kinek óriá»i testi "r»j* Magy-KaaiuSn aluláno«an iamereiea.
Áottsk urnák tnsti su\'vs lül kii", holott At-hí" nr c-ak 00 kilo.
Ezen birok verseny nincsen időhöz kötve és mindaddig tart, mig egyik vagy másik, i>zabály-azerOen (mindkét váll* a líMdet érje) legyőava nincsen 200 korona jutalmat kap azon egyán, ki ATHOS urat I egy ón.
Zdr*dékul 9iy igen mula tiitó némajáték Hu • nsp héttőn junina 11-en viuzaoonhftatlanU utoM fottNésiinzteletelÓadts RichttrA. igazgató urnák.
.r "Íkotzo rÁLi
OÉPÉUJIÉBNdK
< Budaj)est, um át lt iz alatt
y HazSiikban a leuégibh .éa ltnj\'-hb
\' i {fVOdirt - " \'
hir-
„£•/««• Simogi Min i\\ Tiglagyáff1 ajánt\'a legkilünAbb minőségű xpirdús U- I ! I és pormentes lezkladéaabk\'T
i fehér? darabos m>§lét
B| bármely mennyis\'glo-n : t> t\'M vasnti knesi-
tenge-
rakomanyoklian va^v barkóval
dlyea s/á\'liivx.
Bővebb felWtáaoaitáüsal és árjegyzékkel Prti — ké<z*entei szolgai
I Első Sümegi Mész-és Tégla-Gyár -SÜIEOEI. >
FflN
m
ffl M<

Péküzlet átadás!
Ájul VfgO »\'/,*•* ü«re|S
azAOECS (SÉPliateLRTIKR.
(ISI) toimbU 4. S. S. S. 10 la IS Umja
zalabérben | sines gózcsóplökószleteket. foutezán levő élénkfómaiiHii ■,"l>\'"1, ^..rf?1
a MIMI raMákkal, áipűktMval la vilwaMktspmL
péküzletemet fc szénfUtésBéssrodstlszalmafBtő
g-c zmozgoayokat
Tar«b% S. USSZTT éfc«*M MSMsiMtulw 40 •., HhIIUTH BMftitUriU
COMPOUND gözmozgonyokat.
elköltözés miatt
előnyös feltételek mellett,
ItgkéiSblt f
évi aazaailas hé etMjéa atsdsm.
Átvenni szándékozóknak bővebb felvilágositáa-aii nsive»en Siolgál a tulajdonos.
FGIiliXEK NIHOX 135. 0—0 pékmester Zalsbérben.
— * i\\ : ^
tajoUiú •lioMrt bnuuUTaHU a«mflkddó a a efl k*t
UéreUötű sratásépeket. Intid unta rmiti toit 1 10 S ló btfofisin >Hit»nakilil combinili rMW. SorTctő éa nSmnW gépeket h HadftMat •gyeb kiakt fíp«iet.
Jutáit yes árak!— Krdvező feltételek!
Nagy-Kanizsa. va«ámap.
Zala. 4gr szám, IVlap-V
1894 janiua hő 10-én.
A Magyar Aspbalt
| laÉLÜHOarása. m<al«e«ahsaé kártsier |
| gwiida-féle kőszvényfolyadék.
J c?
Kwizda-
|| Kwizda-féJe
megkezdte Nagy-Kanizsán JX\\ , ,,iHhMtt>tr
ajáá-bK-outáí;
felkéri azon t háztulajdonosokat,
járdáikat bor*
naÉttWkrl j
lÉíHÉlS
lifhll allén ( j ó y f s E«rtirbm. |
Kwizda-féle köszvényfolyadék,
"|*5. FH«W~ kerll~fyé|ysnrtir >iiiii>7|ím |
7%
w Haiitaj Ja mázta ■aaratfka* MMkbea
HtrpQay-Pala-EipeHer ^mmmmmmmmmBmmtmmmmmm
abansés akit dicsérOe* ismeretei* Hit Itaa Ckfma mp. fjéelólag hm aaüékaaetfc* Wwrv ^mrmtmgHmmrUfm, miat lm |>ii>mi» JMdgMfliaM btdfaaSfe «ainlia la mindajüak
2a; i a-h»Kaiitik in tiifrngm.
toribbi Mlöcó» náalmn mm eaeni. Üregje 40 kr, 10 kr. vscr 1 110 kiaji ira a h|SU u%j— árion kapható AmoUÜa .Horjoaj-\' védjegyrea<j*-lendí, mart caak a rtrfa korcoarajal elütött tnaak Vaiádiak, HaafaJMtFfea-KraOerkaMeaaai volna kapható. akkor todi4|aak a Mtiw gjtgj. rntMkn: SUtMr jgépmm jai araay nMM* Prímában m SMk Jéaaai Ntfáka
kajtatni kívánják, ítemzz
TTT5ÁO-
lnuaei i^íaáiil a —ka hnlucií *<a\'m alatt SSkÉLTfadspéaten oj politikai iinpilap indult stég, sm\'j mint a rwa»ft»i párt
uOgj eziránt a niunxa nBiySZl- hlvataTös lapja, ös<ioie »ióiJrooadisaal bamwlni f«n a Jelenlegi korrriéinyrendsMr allao WaO
Szarodat
-
néí! található társasági megbi- j Metó< a«HwÍtöj.A GÜnther Antal dr.. MyettM szerkeytQe
■ i.i _ r_j i \'« . • i j• i Lao, a kiket a magyar aajió legkípróbáliabb, legkiválóbb wukáaat tani órainak. K
ZOttDOZ toraulm szíveskedjenek, j Bes^ál CJa*«\'- al«re i., feTbi.ia a köaőn.és kttünft vezétwkk«r«; tr^yeket
_ T" 7 . . , : ~~ I többek kAat Apooeyl Abart srót, Bortazzkj Náwtnr, Kováé* Albert, Hődossy Bartta Magyar Asphalt részv.-tars. Mikló«, Bolgár Ferenci, Benedek Élek, Hoek János, Acsády Ignáea dr. aib. írnak, Ügjraüiiy
— \' _ _ - " - —:— [Urálit ertr sterEewtjFii Hémzeö IlMf
BUDAPESTEN. 137—fl. I m\'Bd"1 " W etámban mmteiléi r*fény keaét *t «.
j .KamatU L\'JaAg*- qeljaagy aotyt tag tltrerat wn. Hogy gjoiaaa ér ■eibuba\'ftan, al-~——:— — Ifognlatlannl intormHlja a kftzfln«égeiTBOyen fog fuslaltumi s
\' ,Jeaiaeti (JJaá«r* a vidéki élettel, adni fog M kdtfudaaágl rovatot, uelf baasaoa [ Ujékoiiafftja é* lanie^adAja Iea« tninden Qitate<nbaniak e* sántának, hwnww t*pnak álla adó dTszrovata, kiittoOen aierkaaiutt egészségügyi éa JogQgyi rovata. A szerkeáxüii atcowiek n vaiábaa dijialanul áa azonnal ad laieikkaonitaat » j—^Btamll PJaan" fiadén olra»éjahak, tind>n l(érdéab«", A lapnak az orszéf minden ! legkisebb helyén van levefezdjej de a me\'leti külön levelezőket tart a világ minden nagy 1 városában, ugy. hogy a
„Xemxeti MJJuéf" a leagyorsnhhan é< l»g<n»gbiahatábbaa ing kfta0lh**»i -mindfn bírt, A „Jíemzetl IJJei^1 a kormány túlkapásainak szigorú efianöre. s s magyar nép szabad-aágának hü szószólója, az igazi egyenlőségnek lelkes harozoaa lesz- A
t iEHETi rjrwAo\'
—Dr. Dreiszker József-féle
hidegvizgyógyintézet
bea láttat a m. kir. aiiniiteriins Utal rnf Ujnwtt SeateMWj Prtaaita éa Uatlfp. Egtm érea it ujritTa iÚ. Irak telje* ellátta aallatt Ipa ■teaékeltok. FnepUtaat kívánatra iugjran ie bár-■eatn keid mt Ipnattiii
-X
3109.-1894. szám.
Árverési hirdetmény.
"iÉJBHwl > legsleaékh napi ap f». E i c f. z e t e s 1 ar a-s—
cféaa éne.........14 Irt — kr. || awH éne . . .....I frt»e kr
fél éne........... 7 fra — kr. || I agy k*af — ........I fit M Ir,
i^m^^^S\'iS^ «*ám ára Budapaatan 4 kr., vidékan 5 kr- K^Hmtö mlmtm, hírlapit**.
hneya nagvkanitsai kir. járástiir>f>4g lftOSS. á»1 ímt belépő eUIItetök janios l7-»t\'\'ii jalma léig, t»HSi aty tébnuapan »t ingyen a
12069 — 892. tzámu régzéM állal Szakit* Zsig- ;spot. Mutatványa^ámokat keazaéiewa kfl it a kiadóhivitiaL
XBIXETI GISÁfi kMtklratala

1898, wftgatahaf h/, 10 napjitm «>émil.nha
6 saáaalék kamatai ^a eddig összesen 147 Irt 47 kr. perköltség köreteié* erejéig elrendelt ki-elégifési yéarehajláa alkalmával bicőilag lefoglalt fa 1400 frtüa heeaUt egy loconibit éa egy lel jeti aiInmszwkezMinek B\'naieuaehein Ignlaot illető \' egyhtnnad rése nyilvános áiiiiHe ifjin ni adatmtk.
Malv árverésnek a 3109-1894. «. kiküldést read\'ÍO végzés folytán ahelywinén, vagyis Zala-8at.-Baláaaoa, alperes aalmáaál TeendG "eszközlésére ........-
1894 Ik évi Janiua hé 14-lk napjának Bélelétá • érája
batáridőül kiiüzetik és ahhoz a venni mindé-kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, heev -aa érintett ingöságok ezen -árvR&iK ax 188L évi IX t-em- 107. és 106. §-* értelmében kéazpénzfizetét mellett, — a legtöbbet ígérőnek\' becsáron alul ia el fognak adatni.
Keit Nagy-Kanizsán, 1891. évi május hó 22-ik napján.
BARTS GYÖRGY, (186) kir. bírósági végrehajtó.
Budapest, Petöfl-utcza 16.
(aa Aa4réáy-at lé MM-aNsaa earkáa.)
Budapest. VL ker-, nagymezö-utcza 2ö.
„Les Derniéres Cartouches és Lohengrin"
féle szivarkapapir
Brannstein fréres gyárából, Párimsban
66 BonlaTard Exalmana 66. A Bnraaatais fréres czég csakis Oautconrtban (S. és O.i CnmoxtaonaágbaB létaaA saját papírgyárának készítményét hozza forgalomba.
Izei nagyszerű a lepjabb tt alupáit tmiezett telep tazttrayei i papíripar biiiluü trtiiMft.
á xivarkafffir éa azivarkaklreiy rláraaittaára száat gyáriiaktár kíirWja
Bécsben, L Schottenring 25. sz. a.
ás illáink a „Laa darnlérai Cartonchaa" f»t» |,aj\'irUüi kenten vatMi Irancda sihrarkapapfr, talamiat valódi fraiKaia szi.-arkabuvety, uielnsvl uiii-ku psplrtuk a ,3rattmtotn PtérM*\' ctígtt vtaeüi,
minden aerlab«r{[i aaiyktreekeééehea, eaíamtnt mndtn magy. kir. éeháay*
tlnéébfa kaphaték.
gyengült férflerónél kiváló szolgálatot ^laaz a es. kir. a<abadalmasoit „galcan nüam-kitzüUk" önhasznátaira orvosok által egész Európában melegen ajánlva.
Volta tanár módazara. Lsirás boríték alatt 10 kr. levél jegy beküldése ellen. Kapható: Augeufeld J. tlek-tnHachniknt éa ea. kir. azab. tulajdonosánál 78 — B É C », L, " ■
lehslenlrmat 18 «« a. W
Grand Hotel National Bécsben.
Táboiatrasse. Régi hírneves egyedüli nagy bécsi szálloda, hol sem a kiszolgálás , aem a világitáaért nem számíttatik semmi. — 200 szoba 1 forinttól felfelé. — Fürdők,"távírda és tel* ion. Pályandvarok és hajó kikötő állomások közvetlen közelben. Jutányos árak. Hetaaaoeabb tartózkodáanál külön egyeaaég. Oa parle tontes les langnea modemes.
Harbammer A. Mayer F M.
ipegaW \' ^ ■. 1 teletnaetS
toauil
Nyomatott Fisebei Ft|löp laptulajdotióaiiál Nagy-Kaniaaán, 1894.
47. mám.
\\ ÍL\'\\ - Kan ICiTtFB 4. HIDÍIM 14-^D.
XXIII. évioiram
it Hűt
(4* It• kf SBiSiiai \'mfánrt mtUm UHMh
LMLIaK
BtMUnWi
Mafft
«*>u«i*iIm U iilit ta
ÍM tpHitil «i
Sfft* ttim int: l# kiwjtir
•LAfBSVtH IUI fctt II IWMM d P étm«a* «na» __11——» (I ti
Politikai és wgrw tartalmú lap. -t r - ■ i.m"n ——
A KmíT\'KmmmH\' tt dál-nlai nkarekpáaafcrak, ■ ttaiikegytwtfW, m ipar* <■ .J^,,, M
-idíimí bank, a Nagy-kamtani M*elyagykl ttavtikwH M • mmim takuákflakér, * \'
• ,nagy kanutai maktegyár és mtCMM* r, t,«" átMáske **iN» mmim, inni
i ii —n~i—i-r--- r mlwf ftakal HÍM?
taMtisMk
m
>M
NfKlalrHik XwKaaiMla krtoaklat kll«>avi
MM;
Ja* i«l 13-4*.
.f**) Jéílem, becsület 4a igaztág egy dada rabig rlbomál» oetthetók, de végre dia-dalmaskodnit\'k Wl Jp történi ff a mi politikai válságunkkal n, mely közel kát hátig f«t»aK várakozásban InitüiLi a Iwdá. Iyrtel, melyei remény áa félelem kó»ött
_| IfeMfcUiiaflyp lAata nikhksss
;i»iBRtet napokon át aoutsa u».u*»ia, #a —Caááy Alkm féf m »urt»ri4y
\' tza badeivüaég ragyog* napja gyúlt ki ta»|ibtt a tanügy tar** aJttntáíáinm átló
kinyalja! NM ki Bok rraMm rendbe bo»Wt, esi asAÉnéps

mét fölötte, k SBMildiltíSftSp mely ajm megkezdi hadjáratát « maradiak etkn, azok ellen, kik vten akaiják tataim aa oraá- jakit. Tefyea bizalmunk khat Ik U»
got u oty irányban vnzum a népet, mety a K^éteégbe vei. A hogy a dolgok kjUMlek, ki Mid|a, mily
r«Adban Csákf grófnak wwMM *MM >•8 a tanítót nyugdíjügy 4a (Uatét rtw4s \'afa, melyet emel g aMiar iMMMteMl
lettük ól reményünket, bogy a kibontako* táa. a aiabedehö eszme dia dalával tag rég-tódni, mart ások a férfiak, kik aa »aamé kei a mtgvakto\'lás kOasöbétg »Hlék, nem; politikai kalandorok, hanem ttsats jellemű, ber*flieiee magyar politikusok, kik a ha* talroat nem célnak, hanem aatköznek te-: kinllk, oly eszköznek, melylytl a lipu, a | nemzet haaznára kívánnak lenni. Nra ragaszkodtak görcsösen a halálomliiw, hstunj ö«zin\'e lélekké) keresték _g Iriton\'lltOIÉt; lehetőségét. Bs nem adtuk fel reményűn-; kel aa utolsó pillanatig, im-rt telaégea kk rályunk annynnov bMooyaégot tett valódi alkotmányos érzületéről, liogy igazi bódo- . latnnk és loyaliiásunk megférte— lelt votna ety percig ia kételkedni abban —hogy a\' h\'gaIkplmánynaabb Z lejadalam ig i i» j*»ai lüiirjít hü tnagyar népének.
Es mégtr, mintha TiSfcrcoyomáatól szabadult volna a nemzet, mikor a távíró el-vittr a hHrf, hogy WekeHe tiszti hazsftatga, \' arany jelleme gyözótl az akadályokon, a kl.>)(Varnrs>á| azábadélvlí lov-bb IrjWéiS\'
váleégok bekOvHkezáéétm éttdUbTaft <»n{ é\'Wf\'lsm IWrWtak M-M Wgtiál+ «sM WrtfcT^P^WiT\'Mrtaiiiittaé| éHtii\'ii iiinn m ■iwfcn flgj^ btü elem4t képezi; ki M|a, mily tespedéanek\' eaartM fejtódíülíkj eltetetve • U»4gy indult volna « kösétei hogyha ss^lag n- isikin oMMM «aUI is»é>snrüp, i Un> lálnétf M4Hfö«, consmalív clenkáli* mi-}4s4ó«ftsi I8r*4nf MlasMaél aib étfe\' —i, mstemrn tuséa Wshsrta OrÓkát, ntyllMeOs Uortad bumnyira a me#e*4e« miniaztarium, mely aann ürógy akti, hogy | aton bg haladni, a tndóa 4sn p mwl § fontolkodva akar haladni, ■etiitniképan ara nála a praktikus kóróttakintéaatd e igy bt»
halad, hanem hagyja a«vew»t aavanenak, ások részére, kik aasretnek benne hsUMni
Jó h gy így történt; hogy a feflód&i I inlytiiiioaesgál nra üeakiljn Mfg (wttttni e< a itemaét nem kánflalen kmét a maga, kárán tanulni, -a mint tntr annyiaaor kény*! lalen volt vele. i
aalommal n4akaMtaÉ taii4g|>iik íovábW lafkVMas W4 Sashad»Nleégi aanj mmki térnek kétaéfk «wp aeenvetf, afll mmeiflt IdtiÉltlÉNlÉÉl 4 kst ugfan a politikái
igen vök alkalma 4rv4nyantant, é» SMÍy> |tél mag fosunk gytaódh^M. Qrói Anditaay [Ki árért mégk kimaradnak néhányan a Gyo%, aki at fl kkégr aaragly* kóvóÉ tiiiinaalai hunból Bkfl sorban grrtf GsikyAl-. mtmsaltrwot ksa hivatva vrzrtiii(iuiiHkg bin, a köaok\'atáatgyi nnmazter, ki nem Mtétstlei rendelkezik, hogy na«yiMvt aty)i akart löbbé tárcsái vállalni a már rég«l>- nT1 indokaiba lépjen ÜS urnák * (uunddkénak -i^t f.t.j -i ! A k*b<mWhosáa teliá- skkápaii Ukióni hogy a _tárcái k>4Mt. Mélyen shinálkuznonk _ meg, a jingy ia mimktt jntttiH É isst kellene a kormány ily Mbadelvfl oiőlo|iOü | dotkodásu magyar rmbrmek suto vágyéi txgjának kilépése fölüli, ha nlóika nem vt-1 képastr. Van-e okuk elégedetknk««lm aawk-psztahiis, a\' m annyi ben b Cottw Loránd,: nai/iklk mindiniroti azt aumrtti4 vsíwu ki eddig is valóban nabade.\'vflnek uiu\'atta ha agáazrn már kormány Mn_ j Waáavkt tM|lt. Wüöirfglt nagynevű afyjlnsk mcfaS \'hsfjn> hsli ftl T ^tllii l. aj • bor-
A „ZALA" tárcája.
Zórib és a t-^a.
— a ,í a t, i\' crtétii isrtijt. -Xéráb hanyatt lakOdt a nk mázén ■ .
Körülötte a Ifitsakkoo apré bogarak mátakai-tak. Nemelyik magaara tehoánott as eueneaen áHo Mékkon a mikor a hegyén ért: lehanyatló^ lehajlott a ttlasál a a bogárka *eseil a tűid porába.
Éppen mint a magas poiera jutott rmbérek aaoktak."
Xirik elméikedatt.
lioudolstai messze vidékre aMllogáltak cél éa terv nélkül; körűiét mozdulatlan pelmafak meredeztek ég tak t ö t. bánját lejé alá téve, a caüiazofc helyét igytkeaett magáliapitani a nap-angaroa égboltQaaton.. i
Íj jött tgr vsrju maitasan a le/ben. Nagyot kanyarodva megpillants Zórabot. Két barom, mindig kisebbedő körvonalat irt k a aztán odaazál-ktt Zoráb mellére.
Elvégre k Zéráb ekrpen elmélkedett: - — Dgy jűta reám. mintha AUah küldött voka, hogy egy holla eltakarításában a férgeknek segítséget nyujts Ez tizoaban nem ugy van. Allah terólad nem tud semmit, haszonlaku madár\'. Saemeid é> szaglásod eznttal megcsaltak, mert bár mozduktian fekszem, de bennem élet van s gyom-
rom koros ama léiig érett Hgatwkor maifta után,
ji & aAkakli sa ■ I
IIK.I| Cl BIIMI OT V mHB glI.lCUVD.
A varja pedig aképaa akaélkedaii
— Ez a mohamedán iiabar MtAnoaa hwmiHt | rához, amelyet Nadaad hatiráhan agysaeten áte-!
polkia >kllaat Kgy görbe páhaalara kMdHa ik magái. Valami siáaad magammal meglfák a íéf, s agy bogy u ága letart. At emW kaukMt. tT^gl t*rül| e flUÜfla a épeaigy nézett kt Igaa, hogy a] mtihaamdáe tikay immiátt a nagy flr^bmanak I a az k igaa, bogy éa atelött tétévvel amt<enégM I hindu branin VúUant, de utóvégre at ia igaa j bogy as akasztott mwmlmán másodnapot korában a kgiobb isi a kár volna ha Itt tm t(k j lével volna dolgom. Szaga nittéi eign vagy eka^s-lolt, vagy skaattam való.
Zóráb rövidet (rfÜantotl a botuat nyHt a löae-: elmélet belejezlérd t BMgirlietöten buta képet| vágott a varjará.
Aztán johbkezéf knMa tölemélve megniyndt,r a a madár ctórét t lelje* esővel megrazia.
A madár ijedten ekehbaat a Zóráb lekaigait-tott tövei bandakok haza. .
Otthon egy mát haját tépte a károm fektéga a mikor hazaért, mindnyájan aekiatiek:
— HóÜó vájja kt a kancsal raeoifdel,\'aem todn egyebei, mint a Seberii pálma erdőiét fakúdnt Bár pe jönnél már agyszer haza, htnem kötnéd lel magadat egy páJmtnilvafara. Ilás kectőleiei muzulmánt piktra várhatnak a fáe*éga, neked jé volna csenbogárkók k. Allah lövidihe meg az árnyékodat. \' \' N.
A báiMa éiMs aMsanyt a kéaáa Htym Mhkasá hotMa érzete agyetütiie
Unk eataóaaaa vőnek «t s kkáa agy ífc tozába a a 4ekg váps aa kM. hagy a Mnan aaMNf cMkazyaa yéMUbé raeaa áll. Xérék padig kapnál agy maiák 140 riurt egy kk kmnt
Mft lek, aMk. Záráé kkaégM paAg kgárttÉ ttnlgáklel teeai á key títtijthtk
Zóráb pedig aeM dolgnnut. Nem mm vaun, mm osm tMiart. Aaee araiM aratott taláM éa Ütleget, 4a azért ama Záfáb aeM eaap|a alltfMSi ttn aaok Xétabei
Zéráb kiment MriHki a (Ukan. A Wyrt partjain kv4 tfiisjokon hafadma* ftt-getökkeí állott néhány Masakasa, hagy a kroks» dilokat ekjsaass s várat akt.
Ezek a pergtiék padig igen kk arra. hagy a krokodil ■agtaéhama. hot tehet egy km pergkl mbtutmáa pataaoyér* asart tenni
A tutaj sarkán, a korMáayrnd makan magH karó vsa a azon egy kerwatlan 41 aa ér.
A krokodil jóltirija. hogy mit kgl Maai taasM a tulaj alá ktvflt a vigyaava >aieiai kaaifc aa alkotmány tarkái: Aztán hirtelen két eteé kábával megkgiB a gerendákat, aaéyot kadit rajta, a mm-zalmán bakekneem fontul a víabe a a pacaenfS káaa. A krokodil b6ayetve költi el
Hiat ahngy halaimat —hktüc s vaUy-
táraaikai
Zóráb a kofdoQokn\'beikl (brúcakéia. \'A Nüas haaba halkmaira Hág fírmhábti pori-túrában hanyatt tektkéve, haabáita magát a hal-
Nagy-Kanuaa. vasárnap.
Zalául. «áo. íl. M
IIM jonius M Í0«én,
Mnw
á Magyar topMt^^
Részvénytársaság i
itoBrftpy
_I tlÜ|ÍOl|Mgt|
IMtl
m
Kwuxta-félc
megkezdte Nagy-Kanizsán 35 -
jjai^biÉa-iMÍM;
jfeUkéri azon t háztulajdonosokat,
""járdáikat bor-
jJTwiidi-féle kössvényfolyadék,
m nWH•\' kMU~n*titmrttf bnwlwniri


Hiriaif-Paii-Eipallar
U Wt ttML
_I MIMMMAQ
MI >*f»*fkMamtk
W4tm*t*i ,ia iitin « nMÉnaiA SéTaH haaamiNt katoakaue. labmr **-M Mi "•WltK
i sbtt taMa mm
■3C ASm** r**
NkfwitK kMfi éne • mm mm* topatf,
asHÉe •
IkaAimMaatf a «Mo kM|«i«rai tmim a«*fÉ |«eÉMaá- ÍtavaÍMMe»fctaNbelumasaam^_
PSnMnMMi fllpwKM M w« W 1
IL f.....> m >•*■ f\'» íilaj
.papawitawws )>i l»i«t»r
koltatni kívánják, 1TE2£ZETI TJJS-á^O-
írrri _ U-I___-i \\«dm aluli JaaÍBa 174Bhi Mpán »}
bogy eziránt a munka nelyszi- ^uie* fok
néti található társasági megbízotthoz fordulni szíveskedjenek, jf
Hlílikíi — pHap haéeN aaaf, mely mén* • aeW4 ftm iMVMlal fag % |al«MgÍ ><n»»ymniif illw baaab irtnn tag kbiAeai a b*bi«H trli>i»n A
„JU«a»4I CJ»«|* fel«lö« í«-*rk«*(Ő}* 04a ÜMr Aa\'al 4r. MteiUe urrka>r<4j« Saar«4al Ua, • kikat a mtyv legtiprékeluk*. I«gki«4tato> »aa»aa»i Uasga\'aal A
jhMMWtl HJa<a ilfca la bikini a kftaflaiai tgietmM kKtat vaaanMkaaín. ••jraÉM . iáitok kÁ>i Apporiyí Akart Rorinsxkf N4aW, Iliin Albert, MM—ay l«r». lartki
Majryar AsphaJt részv.-társ. Mgtr bs««m ro* jam, l—hj \\gum Ar *k ir«»k, iw—r
V [kiváló artk aaerkeaadk a Reaaaatí Tljtóg
BUDAP8STBV. ir r~ra*é< Iba4|t« «« «I4 aaA«»»wn wailartl Mgll UtM *H a
is fej (nMHHn íjkijf1* aast eaiyt f»!g toÉiw 1 evva, gyaeaaa 4a mailufca\'la*, aá»
..........—-, ; fogilatlaaal Maraul* a k«|An**f»t-. wava f«a fatWlomí a
I JN—tl ri\'l| a vldikl élattai, adni fog bő klagalaaAgl rvraiat. Ml* Muhi E u{tífoiiarA)a éa HWMaaiaaja lan a&íJaa MMmtmI •* laailaik Iwt • Utaal AlIwaM [MvOMla. knmi aaartaaatett nliiaiglpl a jopjjfl rmta. A e*»«awtm mami ra IvMábaa dijiatanul la anaaal ad MitlmaM •
1 Jliamil Cjaás" mlrtdiw «l*váj*aab, wlmlsn >irálil»\'. A la#Mk aa ar«J| niaéa* lauklaabb halyin van Itvalaagja. ia a m«*tet! kotta laialaatlat tart a vUf aMai mm \'< városában, ufi h«gy a
p „lianill fj«ag\' a lan|a>»alilna 4* lagia«gM»Jt*l«Ww»B lat twftiia) wm*»a kit*. A .JiaiirU tíjMf^ « kormány túlkapásainak este ara ilmlri, a a magyar nap laaÉad ságinak M saOaxólójs, aa lyaai agyenlSségnafc tatkaa karwiii laaa A
MBWáir nyiHii
Dr Drciaakei Jdoef féir
hidegvizgyógyintézet
Kdaaigaw) Vaamaiya.
m MS afeMriaa ílul ««. PH«alla t« Biéai
ét tll ámS ufJM «lliu* mIUm (§*« aMWht. fnapdltaM tliiaün k Mr-
—m HM aa l*HiatM|.
llOli—iflMk nkL
Árverési hirdetmény.
w
AiaSrt UklldMi vápnhaiiá ailWl. t LX i -c«. 10L H üialmétiaa aianaal kfiaMrr* Uaalj korra aafvkaaiaaai kir. járiabiroeág 1908^. la! 1H06S -898- aaáan li|liil állal SaaUia Zaig-j eoad sasy-kMÍtaai lakaa JavAra, Btwiaaaaliw ■ Ifnáo uraaft takoa attsn 1900 rrt rnkí. snastt IM. A*. no»a«bar 16 HL napjltát aaáadlaadá. A aaáaalík kamatai h edőif flm>< ia 117 Ifi 41 kr. parkHtala klvalalfc «r»i*« alrendéit ki-ílénirt.1 váirska|iáa atkalmáT«l Mrrlttg ta*o«tatt r Ii 1400 írtra bemül egy locombil 4a egy leljea ■ilMMMbnlaik fi\'taiawbiB Igalout ■ ilalA H egykirmad rtaae — nyilvInOa árverés alján el-j adatnak ~
Malr árverésnek a 8109-1894. kiküldést Nidatn vamla folytán ahetyaaiuán. vagyiaZaia-Bat-Baiaama, alparas malmánál (ceadö easkOs-Mn
1M4 lk 4vl Jmalma k4 14-lk as|||áaak AMaMU • ArAja
katáridM HíBmQI 4a abkna a venni u4adé> keeAk taeaael oly meajrgr»«\'eel hivatnak meg, kés* aa éi ia tett iaf&*áeok éten áneréaea, aa | 1881 évi LX. L-es. 107. e« 10H. }-« érteimébén; kéaapéaiAtetls mellett, — a legtöbbel igérőnelrl becsáron alól ia el fognak adatai.
Kait Naey-Kanitata, Í8?i. évi máius hú j ll ik aapjáa.
BARTS GYŐEGY, (1W) ktr. biréaagi vtgrehaitá.

XEKZCTI
S 1 4 fl z
• tét
I HpMtHtM ***pttl»p t« 1 ára:
ia tr* V fr»
te kr
a«*r«t éesa egy tMMMftyna
• Mm aa kr,
I fir« M kft
MilapiHeaatttaAI-pea «t tagyaa upíab a
fii 4*re........
Egyes siém éra Budapesten 4 kr, vhlékm f kri
Int betépő ílJfiictfik juiHUJi 1PV1 jllHi 1 «g, l-li*i *«y 14b lapot. Moialriays<ima4al klaaiéae» a ka 4 a ktadAU*a>al,
wafmae^a nalii ——«frtal*«f»t XCUET1 UaiU bladtkliaiala
_ Bndapest, Petéfi-atcta 10. * héimit VL kar , aarvamé ataa M
"• "fta >iH»f «« 1« mtfur \' -;- ~ "\'*\'.«
" VUáfflürft
„Les Derniéres Cartóuches és Lohengrin"
fóle azlvarkapapir
Braunstein fr©r«s gyáriból, Piriziban
U loalmié liahaaai 46. A Banmaateln Crerea eség eaakta Oaaatfloartbaia (S. 4a 0.1 ftmntawiHii MMl saiit paptrgyAr*aab kéaska^ayM Ima tonpatemla
Esi np&ert j murtl eiretn slsrélé lerfitóifl telő ke&imc«Trt i wirw bXiUut íeiuifeiit
A ■nuri.jfrrir i* wivarfcakiitlf rlliniéaéfa saéai oérliaUár Myaéfa
Bécsben, L Schottanriny 25. u. a.
Aa fitakak a rJL«« áatmlérev eartaactMa" W. i«fiiaél k».r, ni ralMt twali akakte. vklakké MM kaaa id.stkakeiitj. attlfaH ^kiA a Jkiastttto F*tea«" \'M|a rtaa,
mimdn nrlak«r|l aaiiheeMhaébkea, mit mini mladin —ff. tér. éekéaf.
Ilsadekta kapfealéh.
HTOAKNAKÜ
rjyengfllt Mrflarőnét bválé saolgálat»t ^^leaa a ca. kir. s<sbadalmásolt „gtúrnn nllam-khiiUk" onhsaaaáls\'ra orioaok ál-ijü egén Enripában melegen afáalva.
VoHa tanár mödtMra. Leirts boríték alatt 10 kr. ie»éi|eiy bekfil
L
Grand Hotel National Bécsben.
Táborstraaee. Régi kiraefei egyed Ili nagy bécsi szálloda, hol eeaa a kiaaalgálfci. tem
la vOágitáaárt aem a^mittaük semmi. — 200 atoba 1 forinttól felfelé. — Fürdők, UvMa és tele.
fon. Pályaudvarok éa hajó kibstS .állomások k&tveilea k&utkea. iakáayea árak. Hataaoaabk
déee e»«. gapfcat4t AMMaiklA^J^efc- }h»ea|[0áitm£l kílfta emsség. 0a psrle tontee ka laagaea moderaea. (roiechaikos éa ea. kir. sxab. tulatdonoaánál |
Harhammer A. \'■. ■ , Mayer P M.
76 — B É C a, L.
krkalerml
18 as.
ijuptó.
n
——Nyomatou Fisokét Fttíöp lapialajdonoan^í Nagy-Kaniaaán, 1894.
lalu ni»l
Naírv-KaniZNi. 1894. junius 14-én.
XX11J. évfolyam.
SailSsaaUsÉg :
FI lUn OIHp-aU kás.
Id« Uilfáá » ]»P Mrikat Urnán i aattkozó Wtli\'l\'f
^BnmM&a ImU ettk íuotri kauk Ml Ik*^1"—* «L
Z afct
Kiadóit VSfcU: fMrtMpMrfulí n% Hqrti
———m/íTiixi gn ImH-i Zr*a im lf taw A ftt — M Utám I t«M |1 tet |M Imttm I km (} ftt MkrJ
Politikai és vegyes tartalmú lap. itrtm.n j«u»r«« * -n.r
A Xagt.-Kanizsai- és dél-zalai takarékpénztárak, a Hankegyesület, aa Ipar éa kereaks- - n|()[ .güiseiB ^ delmi bank. a N\'agy-kpnisaai seyélvegv lét-szövetkezet éa a létenyéi lakarákpénatár, "
a ..najjv-kanizsai malátagyár és iarf5sőda r. L" kimtmlt kSttSny*. BUmUA. Uhui < MrfeMatfaa
\' » \' i - malkaaák Ftwktl Falap l*|i fyl" *** dra: IO érwpér. Vg eljelenik STngy-KattixMát* Inteukliit kél.zír: k\'"*jtl,>>1
vasárnap éat evCLtdrtdlEdn. .
(lanMt »•■ káUMaak vima.
^ Kibontakozás.
J uitiui 13\'áii.
(■*-) Jellem, becsölel és igazság egy dada rabig el boni ál \\osil halók, d» végre dts> tb lm*skodnt<• k kell.—Igy történt « » mi politikai válságunkkal is, mely közel két feszült várakozásban tartotta a kedélyeket, melyek remény és félelem kötött ingadoztak. Az utolsó pilla natív nem vesztettük el reményűnket, bogy a kibonlako-; zás a szabadelvű eszme diadalával fog v^g-H -zödnt, mert azok a férfiak, k>k ez eszmé-1 ket a megvalósulás küszöbéig vitték, nem politikai kalandorok, hanem tiszta jellemű, becsületes magyar politikusok, kik a ha-! lalniat nem célnak, hanem estköznek te- j kintik, oly eszköznek, melylyel a liaza, a nemzet hasznára kívánnak lenni. Nem ra-í gaszkodtak góreaösen a hatalomhoz. hanoin . őszinte lélekkel keresték a kibontakozás - lehetőségét. És nem adtuk fej reményűn- í| ket az utolsö pillanatig, inert ielségea ki-rályunk annyiszor büonyságot tett valódi alkotmányos érzületéről, hogy igazt hódo-, latunk és loyslitásunk megsérté-- Tett volnaj tiy percig ia kételkedni abban — hogy a
h "i1 L*nfmflnvfttahh fiiiMiflIflm ini-r in inwil Itjtunctll IlUSMI JIA1B1 ,
akaija ha magyar tíépének.
Ei mégis, mintha lidércnyomásíól szí büiiult volna a nemzet mikor a táviró elvitte a hirf, hogy Wekerie tiszta Iiaza fisájia, arany jelleme győzőit ; az akadályokon, s
biztosítva van. Eloszlott a kőd, •— mely a\' nemzetet napokon, ét sötéten bontotté, «a j szabadé!vűség ragyogó napja gyúlt ki is-1 mét fölötte, a szaitadelvüségé; mely újra megkezdi hadjáratát A maradiak ellen, azok | ellen,\' kik vissza akadják terelni as orazá-J got s oty irányban vezetni a népei, mely a sötétségbe vezen
A bogy a dolgok fejlődtek, ki tudja, mily válságok bekövetkezésétől szabadult meg e nemzet, — melynek s szabadéIvQség éltető elemét képezi; ki tudja, mily teapedéanek Indolt volna a" közeiét, hogyha esetleg valamely coalilióv conservaliv-clerikális mi-nistenum veszi át a Wekerle örökéi, óly minisztérium, mely azon ürügy alatt, hogy fontolkodva akar haladni, sernmiképen aem halad, hanem hagyja a zavarost zavarosnak, azok részére, kik szeretnek benne halászni.
Jő h-gy igy történt; hogy a fejlődés lolylonossttgát nem szakilja még semmi, t a nemzet kénytelen ismét. » tnagtr kárán tanulni, a .mint már annyiszor kénytelen volt vele. a
De azért mégis kimaradnak néhányan a minisztériumból. Első sorban gróf CsákyAl-btn, a közoktatásügyi minisztert —ki nem akart löbbé lárczát vállalni 3 már régeb-.
hogy a tárcát leteszi Mélyen sajnálkoznunk; kellene-a kormány ily szabadelvű osfclöpos; tagjának kilépé— RHött, ha utódja nem vi-j gasztalna, a mennyiben b. Eötvös Loránd, ki addig is íalöhan J»zahaHp-v«nek mmatla
fia leend. A közoktatásügyi tárca aröskésra szorul? — Csáfcy Albin gróf m\'niaitsiséy alatt a tanügy tarén eliamerésremélló-tefe-kanyaégst fejteit ki Sok rendetlen dolgot rendbe hozott, sok nflkiégas dolgot tnk ciálí. Teljes bisabwink lehat h Eötvös Lorándban. CsáSy grófnak mindenha érdem les* a tanítói nyugdíjügy és fizetés randa* jrfSj melyet elódd a Mker biztosítékaival meg sem kísérlettek. Most legalább asoo az uion van mindkét Ügy, bogy természet szerűen fejlődhetik; eltekintve a tanügy szellemi oldalát illető tevékenységéi, s kis-dedóvásl törvény létesítéséi atb atb1 — U. Eötvös Loráod bizonyára • megkezdett nton fog haladni, s tudós ész ptroanl 0 nála a praktikus kőrükskinlésssl a igy bizalommal nézhetünk tanűgyfink további fejlődése leié. SzabadeNflaége az uj n.iniaa-lernek kétséget sem szenved, ezt ismerjük felszólalásaiból <1 tdtttft nnywMt, rntfys--ket- ugyan a pobükat életben méje nem igen volt alkalma érvényes leni, <V mely* ről meg fotónk győződhetni. Grói Andrássy Gyu\'a, akt sz 0 felsége szi-mély" körüli minisztériumot less hivatva vazeiu^niindas feltételiéi rendelkezik, hogy nagynevű atyja
uynmdnkaibs léfjen----------------------------
A kibontakozás teHá» skkép^t löeiéwt meg, a hogy az minden szabadfl>d gon-dolkodásu magyar embernek szive végyál képette. Vsa-» okuk elégedetlenkedni azoknak, akik mindenáron azt szerettek v->!na, ha egészen már kormány (ép 11 Wtfcertt lieltébs? Xmes Med »c a tat*--
(A ^5-ALA" tárcája.
Zóráb és a virja.
A L A\' ■ r * d • t i tárcája. —
Zóráb hanyatt feküdt a sik mezőn
Körülötte a lüszálakon apró bogarak mászkáltak. Némelyik magaara felmászott az egyenesen Ütő szálakoo s mikor a hagyére ért: lebanyatloű, lebajfotl a iüszál s a bogárka leesett a föld porába.
Éppen mint a magas polcra jutott emberek szoktak.
Zóráb elmélkedett.
Gondolatai mesaze vidékre szállogáltak cél és terv nélkül; körülőt mozdulatlanpáfmafak meredeztek ég felé s ő >. bánját -leje alá léve, - a , csillárok helyét igyekezett megállapítani a napsugaras égboltozaton.
Es jött egy varjú magasan a lenben. Nagyot kanyarodva megpillantá Zórabot. Két bárom, trendig kisebbedő körvonalat irt le s aztán oda* lott Zóráb mellére.
Elvégre is Zéráb eképen elmélkedett:
.— Dgy jösz reám. mintha bogy egy bulla eltakarításában a terceknek segítséget nyílta Ez azonban nem ugy van. Allah ,terólad nem tud/ semmit, haszoniatau madár! Szemeid és szaglásod eznttal megbsaltak, mert bár soozdulatian fekszem, de berraém élet van s gyom-
-------------: ----,-- ......
rom koros ama létig érett fügebokor Xermése után, A három éhea asesonyt a ktaOa férjen MihaM melyet aiooii látsz a pálmák szeleken. \\ bosszú ér^la egyseit ette
A varjú pedig eképeo elmélkedett: \' I Zéráb csendesen vonult el a lakás egyik zugába.
— Ez » mohamedán ember feltűnően hasonlít j s a dolog vége aa lett, hogy a három asszony aboz, amelyet Nedsed határában ugyanezen álla- j csakugyan piláfot vacao ált, Zóráb pedig kapott pótban találtam. Egy görhe pálmaiara kötötte lói, egy marék ffiti rizsi egy kis laggyarál. magát Valami azázad magammal megleptük a fél, Idő lett, mah. Zóráb felesegri pedig bejártak ugy hogy az ága letöri. Az ember lezuhant Végig szolgálatot tanai s bey tisztjeinek, turult a földön s épenígy nézett ki\' igaz, hogy a \'Zóráb pedig nem dolgozott Sem nem vetett,
sem nem aratott. Azaz aratni aratott ütleget, de azért sem Zóráb nem csapta el bárom feleségét, sem azok Zórábot.
mohamedán silány teremtése * nagy Bftthmanak s az is igaz, bogy én ezelőtt télévvel emberséges i hindu bramin voltam, de utóvégre az is igaz hogy az ■kasztolt muzulmán .másodnapos kocában a legjobb izU a kár volna, ha itt nem effé-1 Zóráb kiment fürödni a ffilnsm lével volna dolgom. Saaga nincs: ergo vagy sks*z- A folyó partjain levő tutajokon hatalmas pertolt, vagy akasztani valói j félőkkel állott néhány muzulmán, hogy a kroko*
Zóráb rövidet pillantott a bosszul nyelt s füge-! dilokat elijessze a város alól. j elmélet .befejeztével s meglehetősen buta képel Ezek a pergetők pedig iged jók arra. hogy a j vágóit a varjút*: - ? ■ — | krokodil megmdhsaaa, hol lehet agy k» pergeli
Aztán johbkezél lásson túlemelve megragadti a j mt?u,,n4n P**0^ tenni , a madár csőrét s teljes erővel megrázta. , A ,oUl -rkán- • kormány** inellelt
.__.. ..." .,7 .. , . - karó van a azon egy keresztfán Ql az őr.
\' A ,Jjd,"| tebbent 3 lehorg^- A krokodil jól taáfs, hoty nut kall lenni. Wrtovel bandukolt hsza. |, (a(aj fl|á ta^Tvigyazva emelni kezdi as
OUhoo egymás haját tépte a bárom felesége s I alkotmány sarkát: AsUn htrte*^ két első lábéval ; m,kor hazaért, mindnyájan nekiestek: megfogja a gerendákat, nagyot lendít raj^, a ma-
Holló vájja ki a kancsal szemedet, aem tudsz zulmán buketeoceave lordul a vízbe s a pecsenye etj-mint a Scheril pálma-erdőjét* feküdni. | kész A Irrokodil könyezve kölii el Bár pe jönnél már egyszer haza, haíiem kötnéd Mint ahogy hatalmas embeipk szokták a velély-lel magadat egy pálmaszilvafára. Más kecsüleles j társaikat
muzulmánt pilalra várfiainsk a feleségá, neked 1 Zóráb a kordonokon "belül füröeskéle. jó volna cserebogárkök &. AjByb\'révtdtty meg az \'A Nitus lomha hulUmatravmég katitabU- puai-árnyékodat. ^ lurában hanyatt lekOdve, himbálta magát a hul-
Znlü 47 -rám.J2. lap.)
1994. junius hó 14-én.
ei. -- ai g-ffaeni cciju. mmnni imii n riwf ii \'f<?W ■»\'"\'\'« len\'artáiának azftnlfltla
i junta íja, az igó<zofMág uiagintiealviselöinek Illet- j és eze» célra a lefolyt évben mintegy 600 Irtot re a kereskedelmi alkalmazottaknak módot nyújtani ■ üldözött. Az 1898- H tanevben az eW osztály
N«gy-Kanizs», csUlflrtifr.
mány teljesen megfelel a magyac oejnwt í orazáxoa,ny.narfijexreatllet«" tar*»d»liai élotttnk-1 lása jetlegét hordta magán A kereskedelmi tár-aariratnltnalT aimJJk_iaakmttait» maiirar\'^r-t" * já ágilz méllé bMftl*«tl>l kaj-oliák; sulaf tevékenységét főleg az általa létesített alsó-
aapiraiiowaa, a- na na caaauKynn a —If"-^- , , , 11 ■ ii.lt.\'nr mU n rimr i.\'fnlm h«ra«knrfnlmi iikola ianlartáaának szamait*
nemzet boldogulását óhajtják, — akkor be
kell láthiok, hegy erre képessége akaiala,ti___________r _ _____
~ buzgalma van a Wekerle kormánynak; — l\'srra, hogy «yttgiilíijal~aiudeg/ifc- sggkorái blztóili-Í86, á iMt osztályi 23 mnuJo látogatta eleg k mert azt épen nem -karja, s nem akarhatja j kassá * azért nBkaégea, hogy épagy mim a fó- [Vezö erdeménynjreL A iskola látogatottsága meg á negstet, hogy olyanok buldogils l kiknek ugyan boldogitásra akaratuk van de sem erejük, nem tehetségük tt boldogl-lásra nincsen.
As qj Wekerle-kabinet következőleg alakult meg: Miniszterelnök ét ptHtügy: dr. Wekerle Sándor. lgaatágügy \\ Szilágyf Dezső. Knltutz: báró Eötvös Imént.
" [ yArnjihaii, ? vi4éki^ns3yobb városok lián is vá\'aszt j lehetős jé volt és csak
I inányok aJakoíjaií;it oly hivatássad fcogyjL kor-cyekb.cli mitfrnnhivatni uokok ltI ismertessék a nvagdijbiztosiias előnyeit és híveket, —illetve ajabb ingókat szerezzenek. — Az alapszabalyok Bzerint Sö—éWjives t*)íok et.sk e/. év végéig, — Un—50 öves r»gbk pediir az nlnknln*t<>l számított 6 Iröánpon bellii; te-hát csak e bó végéig. Ivehetők tel. — mely körülményt az érdekeltek:
[figyelmébe ajárljjk -,.,-\' \'--—,
A főváros nagyobb- cégei i* anyagilag ttárlól
flUdminlétiffi (ideiglenesen) báró Pjjérváry jják sz egyesüli tet, alapító S pártoló
lépve az egyesület kőtelkébe.
az iskola év vége felé • csosK«m, iiiien is sereinek a főnökök, bogy ti\' noncaikat erélyesebben szorítsák az iskola látogatására A szorgalmas és jó előmeneteld tanú lók jutalmazására\'ez évben Ebenspanger Lipót 2 drb aranyat. Ebenspanger Leo, Rettlheim fivőzfl, Ledolskv Ármin, Unger Ullmann Elek 1—I aranyat ajándékoztak, melyek a szokásos módon az évi záfvizsgákon lógnak kióeztátni A társulat az adakozóknak bálás köwzőnetét nyilvánítja. Azon kérelemmel, hogy a lársnlaii taaok a jövőben ia
Hieronyml Károly. Haméddmn: báró Fejér vár y Géza, ttmímUm : Lnkáca Bélar a király títmfin- lünV!: gróf Andfáaiy Gyula. Horvát miniutrr : Joslpovlch ImrL-
tagokként. támogassák a választmányt, bogy minél gyakrab-ban alkalma legyen a kereskedők anyagi és szel-\\ Beaté* "c# iránti te-kinitttifiI kiránatog volnailemi dőmM&láaában részt vehetni, záródott bé az
A magántisztviselők országos nyttgdijegyüslilcto.
ha s vidéki céuek követnők e szép példát.
A kanizsai kereskede^ni-tarsula közgyűlésé.
j általános flgyéíemroef kisért és tétszéssét főgiííötr jelentés, melynek szerzőjét :Scbwarz Gusztáv tit- .
Előterjesztenek a zárszámadások és az ezekre vonatkozó számvizsgáló bizottsági jelentés, mely-
A nagy-kanizsai -kereskedelmi-társulat junius lliá lU->n -délelőtt Ebenspaiiner Lipót kir. keresk-\' I tanácsos eTriftk elnöklete eláll"a VáfosTiiíZ tanács-
Mindcn komolyan gondolkozó egyénnek tflrek-1 termében tartotta rVt rendes közgyűlését
Elnök a ülést ineginiivg, üdvözülte n
vüe oda Irányul, bogy aggkorára nyugalmat es járadékot biztosiUfm masanak ngy. bogy élete
—_alkonyát gajdtól memen tiHtbesae. n I _ „rnil
Szem előtt keli tovabl/á l-f hm, — iiögy h^-"71-\'""""1 o\'^",\'\'"—fc- hiltteiffsérc pedig ofa" | ltl .fiiV. "HiihW
| nilván a jegyzőkönyv vezetésere leikérte Schmn
net kapcsán a felmentvény megadatolt.
A lárMtlatnak jelenleg mintegy 3700 frt vagyona, van, azonkívül Ebenspanger Lipót-féle\' alapit vbhv cimeB W+ frt 8 ke. takarekpénztari kütón butete\'. A létesítendő iskolai könyvtár ••éljaifk\' 3ö \' 1 Irt áll a társulat rendelkezésére, melyhez Eben-^^ "jpanger Lípól/20 írttal. Fischer Sándor. Ledofsky \' Ármin és Sclfertz Richárd 6—5 frtlal járultak. Ar köllaég-, etes s mull évi keretbeu ullapittaloU
embert ér nianksssiigának közepette baleset, mely Lajos é* Homh/M József tagokat -megbénítja erejét a családjával együtt nyoinoru-j ~ \' •igask és ioségsek teazi ki. _\'-\'-
Ezen téoyezAktlt fontolóra véve a laki tolták meg a „Msgánliszlviielők nyugdijegyeafilatét," Jóllehet az ktiipüznlúijyoknl a miiiis/letittai csak srrr sn\'utt\'flritté, uay knuv
Felnlvastatott a választmány jelentésé a lefolyt! I évről, melyhői ki-meljítk a következőket\': a hír-] isulat a. lélolyt ívben is szivesen megragadottj minden aljtulmal
!a kereskedők érdnkei: niegóvja éx azon esetben, a iniilőii rjjyc^Clé ueni i11(■">iltotll»oltelt, mini-1
részét lentartási
ismét az a|só> költségei ké-
fuku kereskedelmi iskola ]>ezik. azonkívül öO frt segélyezésben részesiil a kózepkereskedelmi iskola. — -■>• A ti választmányi és 3 számvizsgáló bisottsági
-a« agyaafllet csak er idő Atn
és törvényes alapon, . már a/.épeu a tagok szánta és szaporodik klytun, mi részt aem csak a tagok dicséretre méltó bozgfaágának tnlajdonitbó, liatteiu azon -- pányaak, bogy az egyesület intiduzítfá (ily ayöa, mint egyetlen Hiúi intézeté sem Sem szándéknak az előnyöket iU Hfiláglik sz az alapmbályoklfól, -melyeket egjeaetet aílveiieir bocsát n/ órdékl\'id\'ik kfzéscra.
niOkMhet szabadon | tűlet aa tlgyet muráévá teve, ezekben eljárt növekedett | pld. a lefolyt évben .sikeresen java-juszt, kereseti-udrt kivett
. ,. a u vaiturAbiu niMi ca o s«auiviMxaiu uisuiuvgi
fí!lí!!S»í választáséra: Fesselholer Jójsaef. Havas Samu " , es ^Rothschild. -Samu tagokból -álló bizottság küU
valaszttná-R. sen-
i«y irr
tigy- leszá lititmtnál, mely -Naify írül.
Közbenjárt a iknéLi a kővezet-vám Ktuiizsn-város JJBÍWí evi
deteu kt. A vá]ssz("s eredmenve ez: nyj ingok|t|an Lajos, Ledolskv Ármin.
május 8-iki közgyűlésén hozott hal ürozát szeriül élő-1 lénylég tngr legMumelih kél krmeArról egy kraj-\' [cárra szállllt-itik In. A larsuhit a gabona-timlak íejtejcetiii, j módositn*"! tUnjyahari niegkerssett több—o»ztnik kereskedehni-
Illli^iilti.-tJgill, .de Hiijiiiiliillul eiats\'alálja a jelnuies.
leld Adolt, Schertz Richárd, Sartori Oszkár, Weisz Tivadar (uj). Számvizsgálók: Blummensteín Vilmos, Fischer Samu és Havas Samu.
Ezzel ,i közgyűlés tárgysorozata kimeriitetvén, r«lnöfc a gyüW T>f zárta.
Jjiogy u kezdeményezett netticsak.
ker nem
-Ezen szép intézmény végre "eljutott a megváló-huIAhMmlíuniálWz: Az ehiMwég-\'infest\'kgl9i azét
Az egyeittlet ípzgatásiibnn nly egyének nxz- követte, tiatietn n inegKnreiteti kéfésk\'édöltnl-\' és \' iMkOdDlk, kik kOzt\'letniikbcn vtökeiö, befolyásol* Iipnrkamaruk olv példátlan indolentiAt rideg az alapszabályokét a következő körlevél kiserelé-ner»pet játszanak s akik w^győifnlvr arról^ — hogy mUy foa\'os tényező a „Uugáutiaztviselők
inaggtnrtftst tnnifitottak. bogy wten körülmény ö&j önzetlon és Fodoköirüiegkeiesesék ieljas. iguuiá\'
lámokon és elmélkedett, ihint élte nsgynbb^zen kérésziül a legtöbb muzulmán.
Ezt a <nyugait népek ezelőtt lustaságnak nevezték, ma azonban, tuidőti nem tudhatja az ember, hogy kinek az pjtyából pattan ki valami nagy dolog: a ciőndes helyzetüket nevezik.
Ilyen állapotbun van sok magas állású hivatali viselő ielebaratunk teljes éleién ál.
Zóráh elmélkedett-
S nagyot keringve az ős Mnnfir lelől, m\' ll^re wállt egy vnijn. A az vitte ZórabUt, ftóráb vitte a varjut.
B ekkor valami történt-a városban.
Zóráb és a varjú egymáiTn Esmértek azonban^ kwITgatag maradt mmaentk.
Zötáb eképen elmélkedni l; • y
Az „otthon" üdv<>zlo hangja pedig most is ilgYuníiz a mi inaskor.es trtar oly unnlmas sokszor,
Zóráb egy görhe pálimiszilvafán Higgött*. ■. . Körüle mely csend lionolt s lérinésznlbon, a fü-Imitkdlll dllti)X)tinik szHÍakon sprő bogurnk mászkáltuk s Zóriíb molett hosszú lábuinál fogva egy pók csüngött.
A póknak IPialra, Jttirábnak nyakára volt kötve a kától.
Különben mindenik magától cselekedte, mint a hogy jól tenné sok „érdemé*" felebarátunk. tlTijT? m bar ílsh Véi.\'zéwrretjpi\'wti fe-mrnrlenki n. Zóráb nyugodlttn, mivel sem törődve himbálta lábait n Nilus lelől áramló reggeli- levegőben s a várjii Zóráb mellére szállt.
3j£üJ
h Az 1801. XIV. t-c. 2U Jrtig terjedhető pénz? liflniftiAa- éa njfyéh káros következmények terhe mellett rendeli, hogy a kéreskedelrni alkalra.izot-| luk is - amennyiben 1200 lorintoál nagyobb évi fizetésük nincs - a kerületi vagy más tör-J vényesen elismert betegsrgéjyzö pénztárba belepni\' tartoznak, illetőleg fő ükeik által bejelentendők l Törvényesen elismert jelleggel bír varosunkban a „Kereskedelmi ■\'.MégsegélyzŐ Pénztár\' mély kizárólag a ,kere?ked>riel toglalkoaok betegség ese-I tén való segélyezésére alakult, inig például a ka* | rületi belegsegélyzó pénztárakba kivétel nelkttl i mindfyi iparág alkalmuzottja lelveendő. *
Egyedül a Kereskedelmi lleiegsegílyzó Pénztár nyújtja tehát á kereskedő-unatályoak azon leha-j tőséget, hogy ügyeit e lontoe és kényes terén j is a törvény keretén belül önmaga, a saját spe-liália viszonyainak megtelelőleg intéahesse. inig
rnikárii lamaízMvaskflrmeivei u-jljröpiH m4gr6si, tágjait egyébb előnyökben és, előrelát-mnzttlmrtn ruhájába kapaszkodva, n^au koafldens1 ........
-r Sebőn ti ifi mudár! Allah khkanizsal kanulisba. Olt elég módra, há hivatásodhoz k és mucska pecsenyével muzulmánra. Már egyszer láttalak, de csalódva távoztál el íőletn.
8 megkapva a varjú lábát, magávnl rántotta a víz alá.
Zóráb a sikerült Iré/áu nevelve bukott fel a víz
vezessen téged a dög van a szá-. pest tnagalégazel kutya s nem . vágyói igazhitű akkor ír
kedvtelemsl nézett Zóráb szeméi Wzé,
A helyzet valóban n varjúnak\' látszott igazai adni s Zóráb mereven, öntudatlanul, most már hím Is elmélkedve bámulta a mudarnt. S ekkor a varjas igy ulinélkedak j. -— iKtiierélségünk: netn ut f Allah kimutatott léged ttü én számomra, nlirit sok más embertársadul. Nyngmll Imié Igazhitű Vupmtk, akik lettnikért érdemlik meg az ukimzlú-
| hatólag már rövid idő alatt járulék-Ieazállitasban jis lógja részesíthetni.
Hivatkozása d egy példányban- mellékelt alapszabályainkra megjegyezzük, uogy korra, nemre, | és jövedelemre való tekintet nélkül pénztárunk | tagjai lehetnék mifidazok, kik akármint lőriBEöS, akár mint alkalmazottak u kereskedó-osztályhoz [tartoznak; u torvény a/onban csak az alkalfna-lelebitráloin 11 zotlak i biztosítását tévén kötelességgé, elsősorban mi is arra számítunk, hogy pénztárunkba
Nem hzlál meg, mert ütöttek is. Kftbeu látod Az alka mazottak bejelentéséhez szükségelt ba> nnketn Is károm van, Most num fogod meg nz, ón jolontósi lapóK mallékolve. tiHZtelettel kérjük -
.. . , ,, . , „ Iái; mísok uzért, hogy stnnmíl amn lettek Nekad egyelőreeaak a kereskedulmi alkalmazottak fog-
Mnáre i nagy el»«Mll«l nézle, l.<W_« madár búrom releatged volt, Azok tartottak téged pllálTul.LVk belépni illetőleg főnökeik állal bejeleítetni. tuazkől\'ve ás lucskosan, nebaiui\')* iMOlibanáiok közt u— — —* — 1 1 " ■ ■ ■
menekül a partok felé. /
Azonban-Zóráb Is lehiingolt kedelylyel bandukolt Ijhzb ti {három felesége közé, el* elmondogatva magában, hogy: %
— A varjú < , , a varju . ,, Allahnak Iíimhii inadara a VürJtL
orromul. Hónt n vízbe nem rAntnsz, Csöndes am liui\'i vigy már le. \'Várj csak I Hívok köréd tajo-sabb kompániái, — Kár! Kár! Kárt\'\' r" 1 ■ ^ -V .............. YntlJfr \\JAwf,
lőnők urat, hogy ífl/iZbejelenfési liípón llzetéa nólküll alkalmazottaikat (gyakornokokat, tanöU-[cokiit.) a llzeteisel alkalmazott könyvelő, aegád l atb.) urakat ptjdtg, Imgv mrm liej^lenléii lupón I ónöiirnitguknl mielőbb, lenelöleg t. hó Ih-ig. alul-
HagrKánim. cafllflrtfflc.
Zala. 47. gáat (3. lap.)
1994. j untai hd 144a
irt elnöknél bejelenteni szíveskedjenek. A főnöki Mos! innen, a mi elszomoritóan fakuló társadalmunk I
_—-r-:—. -—-j- —— —,----«—.-»„.-»u»».iH.Ua,u.Mu.|tim«gata»ai a!tál s csupán formában eltéri vál-
valamint a fizetéssel flkalmazolt urak agyaséra- „j,^ moSolytalan embereinek soraiból kell ki- l»f«tkA) sem, mely majd egyénesen aa Igylet
---• \' w OM —|---J - 1 — impulzusából ered. Legtabb ezt következtethetjük
az előfeszítő bnoitséfaak hangulatából, amely-lyel a PoTgarí Egyl#i rálssttmánySaaí naakaee Hfyzőkőayrileg kifejezett meleg
mind meg hivatnak a I. hó 17 én, vasárnap, d. e. 1 .. .. "\'T"1*1™\'-\'|
II órakor a kereskedő-ifjak egyletének kelyiségé-lrtltua *** W deahsabban gondolkozni tudó ée megtartandó alakuló közgyűlésre, melynek!""hévnek. hogy legyen, hasson valamit s
napirendje: igazgatóság, félflgyélő-bizollság - válogatott l»r0eág iníagülüwiaaí.
Nagy Kanizsa, 1894. junius 1-én. Kortársi üdvözlettel
és [társadalmi élét élénkítésére; hogy agya. de Jegét — Bőkben síire -költészetéből jiiUawii. egy egy stt | gárkát a szürke társads lomra abból a verőfény-bői, mélyről ma már csak ábrándokba ringató
A Kereskedelmi Betegsegélyző Pénztár nevében: Halpktn Mór, elnök.
Tollfattábtm
szép regekei hegeinek -------—
De azután ha lelkét csakugyan gondolatokra beviti a-letűnt világ emléke, ha szivét csakugyan [gyakorlótéren, kedvezőtlen idő esetéi megdobogtatja a vágyó gondolát, hogy tegyBk
mondjak agy, hogy közügjSrt —. iaraidoatak.
— lakalal értaallét. A helybeli aliamitag "Sfélyaatt |üz5 polgári a«Uk/U« torna vizsgalata torna versétíyoyel egybekötve f. hó 10 áa 4 u. 5 órakor tanai ik a köztórhís mfigötii katonai
V peilári
iskolái toreaterembea. As ériskMdA síülöker.
már egyszer szebbé, vonzóbbá, költőibbé ezt a
t, közönséget szívesen látja
ItanQgybarátokat éa a
Mikor még a vármegyei élet saüangosabb volt I fölytoo aivárabbá való életei: a gyakorlati kivitel(""-^jé^a*. Steioer Jakab, nagykanizsai s nagyszerű effektussal lehetett nagy ifik mel!ettj,erén vigyázzon, hogy homlokával ki ne maga-jjpM04 leányát; Karolin insnmonyt eljegyezte
lm és ágyukkal verebeket—lődözni a szent közügy nevében: — sokkal kényelmesebb dolog volt a szereplés; nap kelleti attól|MokoU effib«r if1^ megszokta a tucstoa egy
sndjék azSmhprek kftröl mert . nzjifkft FriÜplj tjfflrjfc
rek szemét bántja a "tény; a mhidennapiaághoz
ág srkélestrlea hlnlstéssk altos. Végtiapjokat élik a .(Semmi\' .Tltkea bstaasigsk* 1 iTtsktertaa" sima >Hr*g*—ig*gyi hirdetések.
homlokát beredőzik a közérdek mankája, dásaL A
fehérre föük.}formaságot; ami taln-Jtt a tucaton* aat siet kise-jaJ^,, vxaUk , mJm
aggó-
lej\'tezni.
Azok az árva fehérhollók ul föllépő s a társa-tfimpgéhfifT ke walr egy homlok-hosszal is kimagasló idealisták, akik még jámborul laa-
atyátatak, akik elpirullak a ■eghoésáahaaÉak a dolgon nagyon. Elhatározták nyomhaa, bogy a lapok liiidatéeeiaek ■sgreudaiabal|naáea agyé ben lőlirnsk aa erköMeég legmagasabb érihsa: a bsUgymini-sterhea A. határosaiét ■egkoldöi-U:V R tőBbi- tSrvénybatAaig\'ikaak la, meHetr f kai, őszinte törekvésükkel a táradalomban ide* egymásután njilatkoiask mm a saaboje* iliaabb_gfekik »"»—fttemet leltei tereiitteui: • }h«tám»ai au\'lsit I,itkk ftapsd sSsiaa
rosta a\', hogy a miniutarhes hsuontaraa
kivál a tömegből, kt-szen legyenek_a kőre, mely ^^ Uk«UI vtaagáiafk
a verejtékezést s az idegbajok ellen sem hirdet-, _
tek orvosságot akkor a lapok. Az ideális önzet-|!ulk ®f naivul reuiélik, hogy önzetlen ndasdásnk-lenség senkinek agyát nem fárasztotta olyan munkákkal, olyan tervekkel, amikká egyflü szói csirázni és isrjsdzani Tg csalódás is. Sőt magára a kötelességszerű munkára is volt egy prak tikos jelmondat, a mi a vármegye dolgában meg: szakadónak ugyancsak furcsa kiharangozási módot helyezett kilátásba.
— Erre ■ furcsa fcihárángozáifi módra azonban
sohasem került a dolog, mert ugyan ki ördögnek] jutott volna eszébe ; megszakadni a vármegye dolgában ? Vagy ki birt volna megszakadni akkor,: mikor még a munkában több volt a jókedv,di-1
vissza kell huzódniok a minden költőibb elnyelő mindennapiságba, ha nem is vérző lókkal, de mindenesetre vérző szívvel. —üti figura docet.-- -
HIRE K.
— Várost UsgyiMs Sagy-Kaalzata
ll-én délután 1-21 én
A Jókai-féle Csollán Bercik korában Miikor még 3 írakor közgyűlést tartott Babochay György W k^agtatn, az | ^ffleV
egész vármegyét! nöklő polgármester a több napon á\' Imsnttkor-
Hát abban a patríarchalis világban ugy is volt, [ máuyválság szerencsés megoldása fölött örömét hogy a vármegyei tisztviselők vitték a vezéraze-1 fejezvén ki, a kfiagyfilés nevében az nj.kormanyi repet nemcsak a hatalomban, hanem a ifiSJirdvozöltK — Napirenden volt tőbb^ mga\'lsn vé-
dalmi életben is. Volt rá idejök elég, -mert nem iT" ^ü\' f®
—,—,—:-:-,—^-Jr.-- annyi kénvisalc. hogy ily vátalekre a törvény.
roskadoztak a munka terhe ahIL Pirospozsgás, Lg0^nt hsfánrsstNpttfffk veit ynini i.kifei).»is. napbarnított arcuk nem igen juttatta eszébe sen | tárgyalását elnapolták.\' — Zalarármegye k3t-y tinri>l, mili\'ny h< \'lir.wlákbsn aldiorjigazga\'tfci hivntfsayiiaV ««t » li.itmu.tAt,hoy sem sAtött a nap a akkor is csak-halványnules
Amde néhány évtized alatt
nagyot fordult a
A méltóságos, könnyű szereplést lőlvállotts a munka. A kancelláriák humorát elmoaták a ve rejtek-cseppek. A társadalmi életet beragyogó j ötletes jókedv napja ott hagyta a élet egét; a bflrókban megdohosulta levegő; megszürkültek benne az emberek. A sok ragyogó, aallangos méltóságból lelt fakó hivatal, munkás kenyérkereset. A halvány, napfestetlen képű emberek nem mulatnak és nem érnek rá mulattatni, felpezsdíteni a velük fakuló, szürkülő társadalmat.
A ragyogó, sallangos, pompás, szivárványos
l a városi kőikórházhan elmebetegek -befogadására molgáló Betegszobák rendeztessenek be, vagy épitiessenek, —a k(pvlMíőié*iaiel, kBlnnAseo ami az épitkezéat jileii, leljasitbstetknnek tartja, -mert a^ városi Kuzfcftrhá/.b55 mar Jiarom ily \' fogadó helyiség van a" ezeket szaporítani a kór-
életnek vége szakadt fönt is, lent is.
Kenyér után futnak a megfakult, szürke emberek. Az életörömök csintalan, pajkos tündérei hiába csiklandozzák a kifáradt embert
A szakadatlanul dolgozó, létgondok közt verejtékező ember homlokát ritkán aranyozza meg a vidámság kőltéazete; szive megszokta a mindennapi dobogást, mely egyhangú, változatlan ütemű, mint a jó óra örökös lik-takja.
Azok, — akik most kis lüz melleit kénytelenek sfitni a legnagyobb pecsenyét is és Floberrel lő
rik a legnagyobb bakokat is: nem igen _ „
rá terveket szőni, gondolatokat érlelni, hogy ho | kívite*6h5s szívesen járulunk. És ha\'a tervezett gyan lehetne meggyorsítani a társadalmi élet vér- J klubnsk előkésiiiö-hizoltsága most nyugszik i«,
•hho* csapódik a kénen legyenek rá. - hogy A ^^„„ui fcóu. népiskolákban aa évi záró viasza kell huzódniok a minden költőibb fényt vizsgálatok következő sorrendbén tartatnak meg í
hom- junius 13-an: 17. \'séayontály, 14-éa III. Ivéé 1. teánynsalély : III. párk tIL 4a IL leányosztály r lű-án: 4 áa-, A. 1, B 1. leeayo*a - tály; 18. í-p. ■ 4,2. párh. 9 la oazL 19. p. 1. Araay János otesi i.fin-, 1. leány oszály, 20-án ; 1. ia Telsky utcai L la-, EőtvAe-tárí I. UaayoMtály; 21-én: psrh.-t; leány-, EMvfia tán L flao«táiy tart Ttzxgalaioi. 22-én: tornászat 13-sn es női Tfé?imnnlrif-hié|lílás. 2firin magán vizsgálatok. 29-én >Te Denm« éa as. értesttők kiosztása let«, A vizagálaiok reggel 8 órakor keidődnek. Nagy-Kanizsán, 1808. évi jaarna ES [4-áfc--------\'.\' ■•\'."• "••\' •— As igasgs\'éság.
— Iparon ifjak sislstsága A nagykanizsai iparos ifink képző egyletének vigalom rendez/í-búo\'fnága 1895. jiilnt* 1 % B „Polgári Sgylef kerti betywégében be»egs»g?Tysö péaiiár* jawa SárkiJiv Jáuna jeles aenekarm kózraB Ü-
velt volna tekititheiő. itödésével jitiékonyiiélü r^r*klirt nyári táarvlral ma\' rendes. |t^épti-díj személyenkinl 60 kr. Cm-lárijagf I Irt kr PnlnHastáaak ktlazSMitel to^int\'atngk \'é-i hirsapilag nyngtteatnk. Kezdete 8 órakor: Kedvezőtlen idő esetét • vigalom as ■veteti djszteremben tartalik aaag-
— lata Egerneg péasigyst. Z.-Eg»rsse.\'
mini tsáhr
tónk iija, 148,206 írt 92 kr, u n kisebb adéa tága van. A számvizsgáló hi/ottasg ennek f*d« zéüéré .ujabb kötesőa-félvételt inditvlnyozofi; miáltal a> eddigi kölesAaósszeg 686,000 Írtról 800,000 frtra emelkednék. Egy nagyobb kőlesAn ben konvertálnak tehát a várai tartozásait a az által az ez ideig fizetett kamatláb sa<álii<á«át is remélik. Aa e hó 9 én tartott képviseleti gyűlés a módozatok megállapítására bizottságot küldött ki, melynek tagjai: Botekén Gyula, tmjf L Biekltr J. Ctimlor István dr, Fioehtr Lto*lo, Tangltr Mihály, fajik István, Soifotkf Antal. üdtardy Ignác/. A bizottság eloőke ÍUaky Kálmán.
— A kftza. pslg lakaiák vfaagélsilBl. A záró vizsgálatok a nagykanizsai áll. a köca. polgári fitt- és leányiskolákban a következő sorrendben tartatnak meg: Junius 16-án délután 6 órakor a fiúiskola fornavjz<gátata tornavsraeny-nyel. Jun. 18-án d. e. 8—12-ig as 1. leányon tály vizsgálata, d. u. 2—6-ig as 1. leányosztály vizsgálata. Jun. 19-én d. é. 8-12 ig a 3. leány* -osztály vizsgálata, d. n. 8—ó ig a 2—4 leányosztály énekből,d. u. 6—7-ig as 1—4 -leányott-Hály tornából. Jun. 20-án d. -e. 8—12 ig a 4. leányoezlály vizagálara, d. ,u. sifinat. Jtíu. 81-én d. e. 8—12 ia az 1. fiuoazi. magyar, német, lő <t-rajzből, 10—18 a 4. finoszt. számtan, mértari, tarmérsettan, mértani rajzból, A u, 2—6-ig magánvizagálatok a leányiskolában. Jun. 83-án A e. 8— 10-ig as 5-6. Ouosz*. magyar, német,(történelem, 10- 12-ig as 1—4 Auoast. énekből," 4 n
ház éphéréből még mindig fenálló huszonhéteaer forint tartozással szemben magát kötelezettnek nem érezheti A betegszobák közöl az őrüllek mnnIC,Pa\'181 számára szintén nem rendezhet be és kO\'önithet el belyiaégeket a többi nebéz betegekre való te-kintétbíl. De b-i a megye építtet az őr&ltek meg figyeléséré szolgáló kórházai vngy fiók-tébo-ydá1, a vármegye bármely területéna költsége^ te-dezésére póiadól vet ki: ebhőz Nagy-Kanizsa ia aziveaen bozzájárnL A közigazgatási blzotiaághoz ily értelemben fölterjesztést ia te*znek. — A villamvilígitási ha\'árídő be nem larts^ábó\'. eredt és szerződésileg kikötött bírság helyen a vállalkozó egy féléjjeli ivlámpát ajánlott föl. Ezt a képviselőtestület elfogadta.
—- „Lawu- tenni*".A tervezett lswo-tennis-klub — amint értesülünk — az előkészítő bízott-Ságnak a legutóbbi-.érlekezleten kimoudolt határozata szerint nem alakul meg. Az előkészitö-bizottság állal gyíjtött aláírások e szerint, kőtelező ere üket elvesztették. Ez áltsl azonbsn a lawn-tennia ügye elejtve fitm lesz, meri a Polgári-Egylet választmánya határoziftlag kimondotta, hogy a tervezett aiép és testedső játék érdekében |a lawn-ienniat felállítja a kilorást csupán a klub alakítása ellen emelt. — Ebhöa JHi a dologhoz alkalmilag még mi is hoz/ászólunk. érnek l™*" \' \'B^n-Jennis ügyében oly tontos társsdal-mi intenliót látunk, melynek bármely uton való
erős naggfőződésfiak, hagy nem fogja megvonni jazünet. Jun. 24-án vasáraap Jun. 25-éa d »-
Nagy-Kanizaa, csfltörtök.
Zala. 47. adffl. (4. lap.)
1194 június bd 17 én.
8—lOig ai L fiuoazt. szemtan, mértan, termé- — (Jyaaa. laaiMk laraavwnaa/e j irruftió. Jlomki György utnmkáú ifaapaté szetrajz, mértani rajéból, 10—13 if a 3. fino-tí. j Kall számunkban már megírtuk, hogy a gymn.jNagy érdeklődéssel volt /slan a reggeltől estig történelem, egéexséfan, mértani rajaból, délután j tanulók tornaversenye szépen sikerült. Es attaJ j tartott viz»gálntoo U—j Ferenc, a kiaoktaUa t—6-ig mafáariasfálslok a fiúiskolában. Jamus beszámolunk a verseny eredményéről. A ratáa- ügyi minisztériumnak ép B,-Föredeu tá<sé aaa-
ilráa d. a.8—10-ta\'a 8. áuo-zt, magyar, német, versenyben Bt oaztalyvatt részt. As L .osztály földrajzból, 10—12-ig aa 5-6. Inotzt számtan, I négy csoportban futott Elsőkül érkeztek aa e\'ső Itayvvftsi, térniéazellauMl, d. u. 2—6-íg magán* icsoportból: jeger István, Kane Kálmán, a mi
via»Nlsásk i flnfekolábao, Js». IT ési dátalóitjaodík eanpnrhék_,
tálytanícüMa ia, A mtp saalleai siker klHnltiaa a felsőbb osztályok növendékeinek a lafntaoaaák igényeket ia kiatégité szabató* feleletei, az ütése*
Kát mán. a ben éa kőatartáa 0a»aaa mozzanataiban tapasztalt ,TT Eil- * * ■ fl - . H.V-....U -^mr..
rrad áa lűitaag, • a eaaládi neveié* reMmíía b«nn<8intsie mélyen asghatoliák ajaisalsve kei. Tóth József ininis/tteri Witoa iramát ét megelégedjél sylváayitá i tapaaztaltak JUAit s (tar 4 va amiat a látogatókat a islsaagiat isakarület tarfllatéa ttdvSalö 4r. Ruikaka Kai-mán, kir. tanfelügyelő legbensőbb kd-z^netoket lajeaték II Kefáea Abel fgaagatd Uaáaat atalk nek, ki szakfaeereteieak w«r jwá^égtwl
g— iü if a 4. Hasast magyar, német földrajz, harmadik eaoportból: Vldo* István, Kávec történelemből,- 10—11-ig aa 5—6. fiaoszt alkot-fssén, a negyedik- cwportból id. Horváth Jéeaffl manyian, vsgy-, Ipartan, aért rajzból, 4 aJéa Qaaasly— A H. oszt kára* csoportban 2—6-ig magánvizsgálatok a laíakolábsn. Janias futott Elsőkül érkeztek aa első csopoHból Wnc»-28\'án d a. 9—10-if a 3. Ssosat. ssámtan, aértsn, kies János, Hrnaka Náador, a második öoport-természetrajzból, 10—12% magánvizsgálatok, i bél, Beek Béla. Witrf Gyula, a barmadik aao-a. szünet Jnn. 29 én d. a. 8—10-ig „Te Orte" portból Lénk Gyula, JDezaö János. — A III. o, s a tanév IfcnnapélyM bezárása. Június 23—24-én hálnom csoportban fatva, aa első eaoportból el j a leányiskola növendékeinek kézimunkából\\ ki- aíkfll \'érkeztek: Wamhergsr Ernő, Psrtséta K<-|
állítás rendeztetik a leányiskola rajztermében, renc, a Második csoportból Engal Béla, Plcblár [ ao bet szereteteiének teljes oda adása rj s bev* A nyilvános vizsgálatokra a t szülőkét és tsa-.Gy. á harmadik gsoportból: Ilsyaa B. Horváth Gy.lval csügg aa íatéast fejlődésén, Kaoovm* igaz-Ügy barátokat llsus.\'sUsl Bftgllívjí Wigy Kaatnm,1A 4 twt 4 lu\'é caupwtjfbol fisokat ér hazuk ai hm* [gaté a issMtat nevében köszönte tnsg a Ittnpt-1894, jiiniuá hó II. — aa Igazgatóság. í csoportnál: Sziolay G. Alteathaler F., a máaod k-1 Uat ét btiiuiitotm a jelenlevőket a tanteste*!
— km ksuraUts asiataaier. £&»<» anl ; OtntscbMór, Vargha Isira, <—* bamadikaálluvábbbí buzgMtárol éa szorfalaiáfftl. A aö*«s Léráai bárénak, aa a} kullasiminiaaiwsli * lnaawas Isiváa, ftlndnra Pirsnr. a acgrsdikaél ]dékek telket (nevladlté éaake és BarbariaaGyósA ^ .... -^gTnp lijaa. Tssksilts Tisjns A a Tiisatálj isaláiltaalin által nastalt aam>siaaat itnaaaai két esonorthan • futott. As elsőből beérkeztek «l»ő | volt a szép nap aáradeks. A saanntbáa hslyité kül! Pltebia Lajoj, Tőrök Miklée, a ■áaedikbéi geaek kibéfitáaére, sUpvabályaiaak wódtáítá-Jatóby Viktor és Birk Miksa. —- Arudográ-nál [fára, a vele kapcsolatú* lakástéastoak ealaaatrA kittatM: Vidakovies Árpad, IJaBanJesM «tmt á\')^akiU<ára irányuló tóftkvéeek atáa joggal r»-
éf koaukna dolgit írnak a fSvároaMapolfí A sabiidelvQ párt klnbjárwk elős&>bá)ábtn este bét érakor agy kösépmafaa, fekete könaakállas Mrán jeleni meg. Az ácsorgó asolgák fetéje se
tytetek; ft lamawtlan aabarnak w kft-aünaek. nem bajainak kétrét, sa as ur pedig felettébb la ílacJtrrt skHiük,,. Klsssiikns ayugaiowai
•auulók, a suliemaiésníl id. Harváih IsivSa <1, é« Hnaaaberf Dávid VIL o, tanulok, a magas
násték a kOmtk lekatéjét, fiikor íü ur odamra f aa egyikhez ássaaréay hangon Mgkérdsat* tőle t
— Kérem, Itt van Kodmaoicsky báró?
— Nines. iit a ksgyelaes ur — falait a ssolga mereven;
As Dameretlen ur ssár rátette kesét aa ara-ayoa fogantyúra, mikor a fekete bajuszos szolga yjllittló tekintettel agrott melléje:
Hál mft akar még? ___ ___________
— Be akarok meaai.
A szolga dfibősen rívalt rá
Éwésnll Hsjfft* B«lft YlLjs VHJwvÍms Árpád. [Mia ismét aay halai— lé|«^al ii«| Mi kétM tnrtsa Aador Vl. a tsusalók, a gerslyvttéanél I lebb i#ön bcsms taztnény
Htjgaió Béla VII. Arady József éa Kataekera Alajos VL oaat tanulók. — Jun, 9-éa a tomi->aerekaél folyt Terafarben kitűntek a nyujtóu: iraitesíoé Jáaoe IV., Kutachert Alajos TI, Vid* kovics Árpád V ., Rosaaberg Dávid ás Ti rCk Miklós VII. o. tanulók, a korláton Kutschr-ra Alaioa ▼!., Vidakovies Árpád VI., IvaaoMc* hm nr, Hsffdüa Mátyás T. Ilaillll JlKBl VIL o. tnoulók, * meyer Antal
iaáiliatai begy • »«art(atka> alariiéaéwi ,pan" jM évben otégftnnepltndi) hn*«onotŐdlk évtarda-
rm, sá|(i aaagaay éUiágyátoii árva gyarvekek xns ittISti na\' ry»g-
— Haaffarsaai Halssl La«oa és aaje t a Korona vnévtkta ll.ie padtf a po\'giri egylet étiemében tartattak haagvirMnyt MUImm IS számból adott, üfy a hegedd as cttar*\'|á\'*k, mint ag .Orttír a a „Munkác-t rab" aMvalat
Uljaaen megnjertek a aösönség tetatéséi Magyar mttlók, bakmagasíágugrásníl Siedl-1 népdalokat oly érzései iktattak, hogv a e<iv BBpWW ti IV.. Saller Aladár V., Jager Iatváa! legbttaObb fcariait ta retgésbe koalák. Ktsérje
De megmendtsn már egyszer magának, hngy I., Hrnaka Gyu\'a V. os\'t. tnniil<ik, a bal-távul-1síeraoc** a jobb aunra éraémeá aMvéaapár atali kegyelmes ur nincs ittas. j ugrásnál Ltaátoar Győző VIL, Bana Jenő VII",! — Jéi4k*ar«a4la wntsilaAa;, A tapolcai
Akkor u ösmeretlén ur egyet rántott a gal- [Szedlmeyer Antal IV. oaat. \'antüók, a fTÜrábia- j rtakégtas tB*"l>ó*tisaftlst javára L áti funiut ^-^ 1-1— (f ismét aatreny iánál IvancSci Jáaoa IV., Vidakotlc* Árpád áa\'bé 17-én a biUsgei szesigyár melletti llgstbea
térjáa, megsodorta s bajuszát hangon faléit
a. r/ \' . \' t i .....i .
ofi otnüm wiaavs" tTH^ytwv,
As aj kaliasiaiaisater.T. A szolga aa ujaágok-hói tadta már, bogy ss a Isfujabb , lsgyelma>." As arca fsbér, piros és ső\'d ls(t egyszerre, s a következő pillanatban padig nyolcadrét (elé bájolva, fuldokló hangon rántotta ki u ajtó saámyaksi: . . . .
Tessék ksgyelaes uram .. Parancsolj in... Miltósiaasik... A Podmánlozky kegyelmeaségéi méltóziaiotl keresqi. i Telefonáltalni kagyalmra--IHlW ár<* T Jearancaóljpn I.. . ke .". . ft-\' cellencziás . .. nagyméltósága miniszter ur-..-. A flákket várjon: vagy mehet ... ke . f. m uiéllencziés uram méltóztassék rr
Kutachera Alajos VI. ont tanalók. — A ver fjőtékonycéln tavaszi malalaágM reodaaaak. R?n-sanyiő taaalék közül hatan jutalomban is réssé-ideál bízottig i ebtt ír. Kováes V!!■••, alél-afiltak. Vidakcmts Árpád VI. east. tanuló, luint j nők Szraty Bála, pénstlraok lapinky I«ara, legjobb viseletű és legsaorgalaaaabb torná-z, jegyzi Jaalaefe Alajo«, alleaér: megkapta a nagykanizsai Tornaegylet által sdntt biz. tagok: Ambras Lajos, dr. aranyat, Ivaaesies János IV. oszt: tana ló mintjLsy Jasoa, iH. Laesaer MAr, szorgalmas tonáasó, Kntsehara Alajos VL oaat. Rosner Mór, Sehwars Arnold, tanaié mint I art urasabb tornászó, Arady Józsefi Seb wsrz Jenő, Sehwara Ödön,
llarion Uyats, Berger Sándori MuKta Aladár, Schwsrs toll,
-----------—steiner Jenő.
TL és Hajguiő BjIs VII. o. tanulóV. mffit lig- SaigaMty Ödön, Tomka Jenő, Verián Jenő, Ww* ügyesebb gerelyvetők, egyenkint 8-8 Irt, Jeger Gyula Kezdete d. a. 6 órakor. Belépti illj aaa István, I oszt tanaié pedig wiai siotgsliaa -ui\' mélyenkliít I korona, Bsatádjsgy Í koroaa. Ke-
nézzé I frt jntalomban részestttnk. A {Stac vo t közönség sorsibél többen üdvözölték Poo tráft. Adolf tornatanárt a szép atkwért
fssta l|j. A m. kir. poatabivatal uhl
a ■abadtlvű kltib — e-ősaobájába
— tíavattéraa kapeaketyárak Honátb (Mik ó) József aagykanissai tűdníves pá\'inká> éfalatt Fériiénc azőlöbefysn. Jua. 10-éa R >ai nevű 17 éves leányától 4 Üveg *«prő-pálinkát küldött baaa. Utköabw a lányt négy ismeret ea férfi megálliiotia ér kSffteiiék tőle, hogy adja át a aégy ttreg pátiakat. Mikor a lány vonakodott a arra hivatkosott, hogy ha a pálinkát bazi aaa saálliija, reá kemény bűntett vár: as a
felvételi ás kifizetési ftaiyanál a anlga- rrs
lati SS juntus hó 15 tol kezdve hétköaaapokoo
d. a. 8-/<W n-ig d. h. 2 01 big.
— A ay-ksahial kersakiél IQak ónképső egylete IgM. éviinnins hó i8-án aegély-slapja jav ára. a Polgári-Egyíet kertjében láaccal egybekőiött, zártkörű nyárt aniátaágot raadez. Kezdete d. u. 5 órakor, beléptidíj nemélyaakiai 60 kr., csalédjegy 1 frt 20 kr. FalüiBzettaek, tokialva a jótékony czélt, köszönettel fogadtat aak. Kedvezőtlen Idő esetén a mulatság a Fogan firfl, ki megállította, egy egáss marok pénzt Egylet dísztermében\' less megtartva, adott ál a«ki s azzal nyugtatta meg, hogy uajd| — TaaUík gjAtéae. A .Muraközi tanítói atyjával beszélni fognak. Azután a négy kapca- kör< Caáktornyán tartotta meg kőzgy.S ését, mely betyár eltávozott. Ott bon a lány a pénzt meg- alkalommal megválasztotta 3 évre a kör tiszti-számlálta s. apróbb, nagyobb pénznemekben Oss- karát éa választmányát Megválasztattak elnök-aaasea hat Irtot éa egy krajeikrt talált kendőjé- nek: Jenei G ószláv, sietnék nek : Mai ben Fereac, ben. kova aa átadott pénzt kötötte, A kapca bt- jegyzőnek: Mencaey Károly, pénztárnoknak: tyárok azonban azt aa igéretöket, hogy atyiával Thorday János, válasatmányi taaoknl: Rbédey végezni fognak, nem teljesítenék. Horváth jelen- Ferencz, Polyák Mátyás, Pitya Mihály, Aluetby téat lelt a csendörségnél. A esendői ők rendőri Alajos SzintBúcs Ferenc/, Zrínyi Károly Dn segélyt ia kérve, nyomozták rögtön a tel tejeket., boasy Elti, Hargitái József, Kelméri Albert,
de niéf eddig nem sikerűit őket kézrekeriteni. Paknj Győző, Macskásy Sándor, Gaal Imre, Fi-Jki Berényben közbenűlésaek örvend a jóravaló A rendőrségnél kihallgatott leány azt mondja, seher Endre es Benraák Stana.\' I törekvő ipáros volt, általános a réazvat.
hogy a betyárok közöl kettő nadrágban, kettő, — Ita. Mataa ak faraéliuratetkis I — Kslkaagratt. H.-Szt. Mikléaon Saakaró* pedig gatyában volt Aki vfle beszélt, kék nad bau. Tiíi József kir. tanácsos, Pestmegye tan- Péter felesége Pőcze Katalin e keseiedettségében rágós, 40 éves, barna, már kiesé faufilő parsszt- felügyelői*, mint az országos közoktatásügyi ts az ndvarakon lévő katfaa ogrpttmire tanét ksiber volt. A nyomozási fblvtatják. nács tagja, jelen tanévre az\' állami szerete.tbáxak [észrevették, már esik a boli lesiet húzhat ák ki.
— A Jégveréa. Borzaazió pussiitáat végzett biztosául a közoktatásügyi miniszterinm általi — Kiixtlra meaetjegjek kiadása.
kiküldetvén, a balaionlűndi Erzsébet szeretet- jF. évi junias bő 1-től \' K»pos<ér állomás éa a házat látogatta meg. Kíséretében tollak : jbalaton sz". ryörgyi sr/obbi a. é. vaapt állomásai dr. Rtutictka Kálmán kir. tanácsris, aala- j között közvetlen menetjegyek lógnak kiadatni.
lűltizetéaek, tvktiMiel a jótékonyczélra kOaaa-naffel logadlatnak és htrlapilag nyagtáziatnak. Kedvezőtlen idő esetén • anlataág junina h<i Í4éa tariatik naf.
klfáaaaiáia « Csáktornyái állami tanító képsö intését növendékei tanáraik kíséretében paedagogiai tanulmány ezét-jából AlaóLaodvara ráada tak, a hol maflekm-taUék as alaatl éa patgari iskolát éa ■aakall-galtak a tanítást Dél atáa a begyekbe és Sseat-Háromság kápotaájákas aeatsk, aala padtg a vonattal baaa. A laaaiaáfo* kiriadaláaaak aa ÍM is keévaaati.
— A Maaé-gyllkessáf MlUe. 3obw* Lsjos piaitK-berényi lakatna, a ki Kaaa gyilkosat részére, as áldzutől elveit tófegyrert a gyilkosok kívánságára el\'lráoalle, megőrült: A sziisauaw-len ambar mindenkiben csendőrt lát, a folytonosan aszal mentegeti ""magát, bogy neki >«sai része nincs a gyilkosságban Sabtrs, midőn Kend fegyverét elfüréa«li« ntnt sejteite, bogy miféle eorpuadnlieti kertit kesébe s midőn a gyilkitsságói falledeatéks tudomására jőtí, bogy azon tagyvar, melyetŐ saabolt rövidebbre, Knndé volt, deaperáini kezdett a attól félt, bogy majd tt.ts vád alá kerü8. A szerencsétlen ember Iránt,
Wí végzett
a jéfsaő a Bálatoo vidékén. Mint lapunknak iriák : Alfi-Eori, FthS- Köri, Lűoai h Pólónak kötté-ftibtN ia ttltk tdfc*tot fadarabok. Lovas községben Htgy Gál or ji arda gasdaeaber agyoalőite augá\', a.«n a jég minden taraiét elverte.
vármegyei tanfelügyelő, Koriét Abel rstatkás igazgatéfanáesaiak elnöké,
a aae melyeknek árai az álnőáiiokoa kifüggesatett iirdő I aienstdijtábtásatokbél kivehetők.
1894 junius hó 14-ég
Nagy-Kanizsa, csütörtök. *
— Véltük dr. Dreitxker József prospektu-a m. kir, miiiinaieriatót éuuedeíyezett ver-gyógyíntéxetroi Kötegen. Az iméxet tOTíjiJönösa bevezHfé^üi leírja a közeg fekvését t* helyrajzát, tozahba kiemeli a kutak én források üditő, fris* Timit,—feloórolja a afttah* yeket, mel^ekröl^ az anyaíFrméfljgt rnuaron , gondoskodón. n W mita kiránduló helyeket, a honnan gyOuyort tájképei nyújtanak. Ezután beírja a% uj intézet lek ve-ét. mely minden tekin etben a tudomány meri kívánalmainak m*gfeletoleg gazdagon tel van szerelve ét a szükséges gyópy eszközökkel be van recdex**. A Kvógyes/ktt/ökról^j^iva, fölemlíti, hogy Vörif hofenbm fot fíneípp p!ébd nos ur rendszerét hosszabb időn keretitu. tariul-■iBjfoitt, és mtman ennek czél*ze» íisédéről és h*»zno*arigárdl tneggyYigőáfin^ az ■
Kneippcura h.t*zualaiura tökele?eaeif beM.d^z e. Végezet Öl ázó! az intézetbe -való lel vételről j kr.
Táborstrasse. Régi hírneves egyedüli nagy bécsi szálloda, bol sem a kiszolgálás-, tea a világításért nem számíttatik semmi. — 200 szoba X fonottéi felfelé. — Fördők, távírda és tel* fon, Pályaudvarok ós hajó kikötő állomások közvetlen közelben. Jutányos árak. Huzamoaabb tartózkodásnál külön egyezség. On parié toútes let languea modernet.
Hofbammer A,
igaxeatd «
ftsWmwtC
áftó áúotf g5égypzabaíyöfcrÖ é« ax rarezei ár*xa-r balyokról,—me»yek igén n>er*ek»;iek. A—e«it,os kiüiiitáhu füzet erteket emelik az intézet délke-t lett és nyugati látképén. Ajánljuk közönség fi^yeíii.ébe. . .
\' — „Nemzet Ujiáfl^lfíud nekönfc Budapest-f
pelni-»i napilap indul meg, mely iránt mei\'án-. mntatXíziK már most U m Ifgiu^uiik érdemi ** -ptfe jKni^pgeE neur>/éfi ved, Imgy é* u< uj irp,; meiynek czime ;tNemzeti Újság" Jesz m ndjár! kezdet Oi fogva a tegelső IteiyeJt eyyikét foglaijá n*jd et u. hazai saj óban. Erre nézve elegendő\'\' ■ gataae*tai ayajt a t»p.n ankatársamak Mn-Íeítyes névsora. A lap feleiős szerkeszt 6j« Günt-j Iter ^ nt.il dr., helyettes szerkesztője pedig SJze-r
KSavatlen bwaeraé«i forria ^ Itgtltgtoaabb
reichsnbergi öitöny-szövetekböl.
Egy WiHa Qrí öltöny 6 frt 70 kr.
[far táffát: üie, pP pr-Tátif
Rsicbanbarg, Gsth ország.
A fflagyar Aspball
Részvén vtiirsásáff «
negkezdte Nagy-Kanizsán
_J.fl L M/ i | fl i I
& juii^Durium ;
elkéri azon t. háztulajdonosokat
k járdáikat bor-keltatai kívánják,
iogy eziránt a munka helyszi-én található társasági megbi-otthoz forclulni sziveskedjenek.
Magyar Asphalt részv.-társ. BUDAPESTEN. 137-6.
Egy 2\'jt Jóerejü
— Cíayion és Schulllétvrolh gyirbeli— OV* kef^s^\'Iiai/niklt
gőzoséplí-készlet^
I/JHe. lt tokoMol\'il száma:
i^fiftff\' j11 y°K linm,
JóhUShm mellett eladó !
WEISER J. C.,
gazdasági gépgyára és vasöntödéje
v Nagy-Kanizsán^
reflfti Leu .pni akiket munkájuk bon a ktpnibaH kitunü u;AÍgtfüks\'alr égy egéfuc gárd.ifa tamoga4,-A.ih|> ve^eiexikkirüi közt vaunaK; Apponyi Albert gr>\'J> Horanszky Nándor, Ková-cs Albert, JsUdo^sy Imre, Rartiia Miki<t> Hnlgár Ferencz, tíet;edüic fí.ek, Huck János, Acsady Ignác* dr., szóval a lap igazán Hnyerdemtt^ htr/y érdek^^
dessel varja miuden újságon a^o A „Xémzeti Uj-•eig" külpmií-en nagy súlyt h-g "fekteini a videK é*eim, a vidék Ogyes-í»j<H duigdru, melyekkel lOvárooi lap ai>amk bizony-bizony nem ^okai logiaixozt»k eddig. Mindjári a* „AfMzeti Ujitúgik ofy regeny ícdzle/ét k^zdi meg, a^ly-\' .aets«*aw»en&: a—legi»ayyoM»—saeiahm figja keitení or^ágszerté. A mel»ett á uNemzeíi Ujsáy* egyike iesz íi les/. aiapoknaK, a-mrníTíyri btín ara: 14 fn. évre 7 fri. i
gyedevre 3 irt 50 kr, egy hónapig 1. fri 201
ax* bsenesziosége ax Aodra^ai-ut Pé\'ÖJt n^cza jsaikan (Péjoii-uioza 10. n*. alat!> le**/, kiadóhi Va\'a.a 4>rdig jSa^ymt^o-tfteza 25. ez aiat . A mön belepő fl-^firatnk jnniua-tZ-iioifti aU.
^etg-i^sa k>pják a „Nétoieu L jíáy4rút, \\— — l\'i. kir, Adriul bl»le<tié láriiulat. Május bo ÍÜ^án tartatott meg ezen társulat ren-üea üü2gyö éaef meiybeu az 55 ik üzletévre 11593. Vonatkozo üzleu jelentés és zars/ámodások beterjesztettek, Ezét ben a következő jelentékenyebb aUatoá foglaltatnak: EletosziáljT Az említett ev neur eiiogadott btsiosttások út tt»te
es 34511 írt uvjáradék összegre ruguak. A biz-iosímsi áiiomáuy 1893. év végével-\'-kerek 72 miuió frt »*s 187.260 frt évjáradékot tett Halál-es eieteset biztositások után 1.250.283 frt 48 krt tizetteteu ki.1 Ezenkívül ÍUggo károk részére 267.0^0 Ért helyezieteU tartalékba, A díjtartalék 4,473.043 frt 38 krral szaporodott és tesz 158 íuitiio frtot. Az elemi biztosítási ágakban (tftz cs azaliitmány) a díjbevétel 6,840.806 frtot tett. A vtsszbiztosítások 3,206.489 frtba kerültek és károkért a visszbiztositék részletének levonása uun 2,305.883 frt 02 kr. fízetetett ki. A kártar-laiek 476.ÖU3 frtot, a díjtartalék 1,809.785 és a $bb éri biztosítások tárcája 23,065.997-íbrintot A kamatlábnak ujabbi csökkenésére való tekintettel az életbiztoeitás kUUiu nyereségtar-1 taitfka eröw bitesére ismét 100.000 írt forditatott, ^n összeg levonása és leírások kcresztQlvi\'ele etau 3a8.268 frt 7ü kr. felesleg marad. 0«zta-i iékul részvényenkint 60 frt — 2 írttal több mint j *» elözö évben — fizetteted ki. A dij- és nye-rességtartalékok meghaladják a 19 millió forín es a következő tételekből állanak. Ai élet hlztositás díjtartaléka 14.6d5.99f> frt A tűz- és •aáliiioiáiiy-üiztositás tartaléka ÍJ909.786 forint.
Tartalék értékpapírok árfolyam ingadozására! ^.287\'frt Disponibilis tartalék 500.00(Lfrt -életbiztosításkölöu uyeresség tartaléka 600.000 írt és az általános nyereség alapon 1.814,968 frt
Zala: 47. szám\'. (5. lap.)
HIRDETÉSEK:
; ri-\' -*?;r- ■ S-í \' ? ■\'. •■ •_
I (TK^i EjjedDl valódi angol I 1 * f^^^S PH£ORAŰÁ*br.9 I
R | |7 (i Sfnyiuti a kfh*~*»\\ rréer*\' l
íj IpMl^ví /v I - « 46
Ky ■! \'fgí »Stt»t >iptttl •\' \' • TV-, Vy ,. M
mM^^lj^atgm HMlirbr-, •Éft .n^Tr a««t>H
meyattrtlta .*r»u. í •
B\'-gscr t RefimAáVw " •
A lopérlbb. *!* i\' tf. I
TSJSSTTn .. - ilím
wraihlaani mfn«f«ii „ i .._„■ ír jr . \'A-M
fanonKfcrt tartrinmnak HaM tlrn^f KW —\' - . "
~aaato>oin h«ro; it.M it >liáM> > -ÍT—\'"-\' ---- \' -
—i. niforoan lUitUtitH ug^fiin*.:-. t h^n--> ■\' «J.
irasifái k A m|m korraánr Wfef. a D l » » • 4( .Jakádü.. tfe^mtány almpjAn .i^iirtia wt^.k-^;-.. • mhubmM tiltott varr u tár*. •• i \'\'Pf
tartalmai. Oly WvrvT U*J MimmmbImi. nLU( :utm. »*** kg«r»U>Ml hoatái TfclTry A-
»o»\'.a*Huti»«árá Mrm*nlv9 kfi*i*9 IX U Hff I í^l»ii|"l ül * ««a—. Saik^ MCJai»laaiM ém lafciliWM* fcfVr. S—»»
nidn Wfjr íImi m§ii rialála \'» k.s fl^y I IH^IWS| r**>
áaS torcM. f^tto ra^y^-l^uT
0 Tblarry^dolf fyof y«*«7á7x PrrfradáMM. B«hit»-Ca4«v-bruan mállott.
Sffi A valódi angol
^lJffi5ÍÍ =
hatása éa ereje*
A yÜyK. Ál Imi uaafefciwln Mh a
tnéanjafal hunia aiar & mm .««4«MUnWÍMl a MMiT^mkk ét MftH NU , í—JH^mr haj\'^khaii- A a*b«k néfyittM. mf mim**.
■ k>u*n ;,IIMV a rí>!ílóm MjkilOMM* UtiMalWiliM |S-
1 Wfl jŰKrtfl ajM mm jmm,
H foU%"-»>»n \'rtA nulaiwl hatiM iy*pw»|i «JI . N mé» WtlBŐH<ÜMnrl lyéPMTM^ liwlliltl fcif —H. b iri«|ol i ^wht—ita IwiéálEeló:
■ A wT^twkéffua acUWJábál. t»jf7tl»«l*M<l. —M i Inyiü
■ OH^iMt (bct.-Aatol tawt. niáia W i<wlai>>. Í0k mgy «mal
■ nbMninit loyaJMf. é>H*t Utak. w* aai mimm $§mt
■ :téa-. «san#-. W-, tafét- éa naMáai wWk aU—. Ht-utiiu\' i«on
■ Am idaw NÁA. nu: «ra§-. iMMak*. müknk^m I •itairoliUvara Vin<tvn«. mt *«fanat. k»a*#.
■ tM rtkb*taf"iC ; lfr*e*f»a*t fc^vaf
■ §tifiiá»4n. Ml»4<l«n*»S üWk
I .\'to\'t \\MLtwtrk. b*ta««áiuél >»WM>| M*ém *kU. WmH iMÉl M nriVlitkri^, T«iríorU4M. fttlnfál Aa a flfinwti\'Ml al \' W
■ iírWt4l «4t». a*.
I Aa aaioi »a<ak«a)w mteél rér !bb. luál UMaAI B kftláiá^ai.
k s^uUU* uta «c7f4Sl 4XM •U»lry4««ü urMl
■ Kái dokvnj Uir^ri.b l -l* kfi ^Htti A attflf\'-éfa kicMM ■ »» KaOl tm- wmj g wtáaraialW tmkf i&Mií |
■ ffcTW|rr>IAa itillilélfTM é* Nrmata* MpllilMl f kttHa
S jer* Számos bkonyiívényok rwdelk^zw a\'ífn-i.
9 rtffr4a«trt«k raimHiait kaU«<ala* LanK.tt »«y<*)t aOni.
I a yüjn mr*r.*n m artalni. b«vy rtfeSrti a fcr,. tM*
I iéWJ „Yhiarry A Ofas^rjtel fyórjra*. tára
S TrMTftSiaaa Ü^j^íjolva tett W»«é- •» • * 1!
I «■\'*»+» \'fel »
■ UiMwtfaini lanti. " ^ t , \' ^
■ a wédufTl-T*PJ aüp\'a/i tfifnrvao ÉMcúta*!. i$$«m|7 * bat*
Ceytdtü kUrftt«a MaiorMal faraáa
TtilERHY A- Őniiig>nJ £)úi^szi%rfi!ra
\') W Ep>..l4«» t-v-^ar R»tap*i ^t.\'..\' r***^
ITCBÖ^: JÓSZ^^-mcl
Stdiptat. Kirilj-atai* *v*m
4 atv MrrW .M „Itiar tt-7va. t«~*k «l mtaWé^^Mt ü .Tbltrry Adolf &raa(ya) f jAtyazcritfátet^4
Ll—"rr" ir r^ ■ T11 " M
Nagy-Kanizsa, oülőrtök.
u —- - - m
Zala. 47. szám. (6. lap.1
li»4 június hó Iáén
UlflMBH1B0,piBISIi]
(Alakult 1838-ban Vag^onki m u Utl A*. étrtMilüailiat aailll) (Él tfMf Sfi£ttá IMI lmaa»ig « k ,a. acautazáau. laai taa. Uu MrtfcrtatfUat asttao IMMbaU
TZTwBTTT
■TRrrr

FAGYON
lig-ha* Átad . B*—-, \'*»»•. Mfl .MtlÉBi fi Wttn . .
Jtaa*jMipir*fc m áj léwtaei m
ÜMM iil Éln Ubato AlffMM JÉmÍAMN^ KHiiWaU Orfl alHwgafr
nniiii »ynit>i . .
T t"«Ml|l »••« IftafM*. ím
><ímU «•)••!«<*\'\'
AtVin |anl«t«k II í»J.í
Ífl*M . : : . 1
fati* "Hp-nr

TEHER
■niiM—éapwm
TimUi \'
IMI\' » . knuftolft
Xtwwrtf iiHlIallll
■PíPlMftMh V ItMUi tarsataiafc krnmim—k
he—
VAGYOK.
Kaim MSwaáa
TatattNM d* ft*aoanpfMÍ|P>S * n: »i»*ta« •MMP, ... * « • I tiOrtaait iHmttm |Va»««M lÉliMaajr M IgM*
Vmp
mvtfi Hiffi
M

TEfiEH
IhnÍMift* MywMMy tanaMtaUp TMUM wéjgtm SÜVN
mnfmhmpmk wmüiísll VM«»k á»i*MM Hnw *

MWI
M MH
As IfUfSlötáf: aUamtWoi £r Alfctr k. XorfSfg* MArk. *«ujbíi>o Bwi* EaIU Fii, Irtásit 0 . fcűf B
t Aiotr A. ■iipsrss int, Vivbui inn* KUsvtMfiMli IMÜ lyllii, f^ftt A b
Hl &atil. JálNf
VtAgyiMl JfcMf

Oiftulyj!
Budapest, IV., Váci-utca 0. szám, a társulat házában.
■ái* Podmaalczky Frig-yaz, Má PHcF»wl tilUr. U«k\'Mt«|w I , » ,
Részletes zárszámadási jelenlések éa kimutatások az alanti kerületi főügyoökaggoél kaphatók, a b>* bármily Wnlágo sitások ia & legnagyobb készséggel adatnak éa él«l-. Illír •*» lÜI(r\'uui) lil^to-lf iMtk a« t<|r\'e) M*i«»-|i<H*r" Mtlal; Jé*Mzlo»liii»ok a Déli jég- <S élelliliitwllé ién<it«A;: m ImIh-kI itllrnl lil/to-liu-ot. n ^aiH»rl|ftil hale«et ellen bi/.io-lló rtW.ví\'ujrlíirwitóic számára a legelőnyösebb feltételek éa legolcsóbb dijak mellett fogadtatnak el .• a kerllrti félgyaikiégaél tfagf-Kaiilxiuin :
Liwy Adolf ornáL
í
ELSŐ NAGY-KANIZSAI §ÉP- és KAZÁN8YÁR, VAS és ÉRCZdNTŐDE
Nagy-Kanizsán.
Tisztelettel értestíjük a nagyérdemű közönséget, hogy helyben, ■ C«regrry«ulriákui újonnan épült gépgyárunk özeinél megkezdtük. — Bátorkodunk alább felsorolt gyártmányiinkai, melyeknek s*ak»zerii 4a pontos kiviteléről a teljés jótállást elvállaljuk, a I. a közönség becses l\'uy elmébe ajánlani:
Konttri stabil gőzeitek, I TApüztisxtitö LctziUÍk,
GSzmozgonyok, gazdi**?! éa iparvéllalaiukliox, | VtxtarhinyoL- • Ssimttyuk ea rtctkt*dSk: j VatUmi»,tk,
Sirití és sirilű Uraduütk, i ^fo^endezhek H walomrintk,
I GSzesfplógfpek,
j CsiplSgfptk kézi r* járgányliAjta*ra, I Járgányai^ . Szabadalmazott mTd!m* tnratü-gipé: (ieg-ujabb aacrkezeiD),
Minden e szakmába vágó, bármely javítások is a legrövidebb id5 alatt a 1egjut a n vo*ahb áron
Kiváló* tisztelettel
üE£irscii.éÍ Ed© ée Ba.cii.r3-clh„
Arpiratió UstiUk, EUmsUyitSk,
KötUmimk (Tr>n«rris-i>..), Olskmsánok a legjobb sz-rkt-ze\'-Uen
űmréUk, mWW«Sé. •Szárat. (t tipatA<$-gffnte, SUk Exlirjfil\'jní. Lik fik, hálás****. /
Ihngtrtk e. DonmJk, wtiasit ailaésa Ml* (aié<M(l K\' pel» Aa r.a kéaak .
elkészíttetnek. ■ K-
Nyomalott Fiaehel Fülöp Uptujujdonosijál Nagy-Kauiuán, 1894.
USS F A FIA éa TASSA, fii fegKpl ftm^riji-i^ ibJlm-lüiwwíiki Alapíttatott Ad. d« lllij által 1187. |
Cl. 4a kir. udvari Bev^tófta m FeKaM^aaB Miaiálasj^ Hanoipczj Iroda. BtCS, I
szállítók., 1 t^HJ^F" Glycenn-* aglyojnn-V ^ bevez^l eUtnuHH^ acbwoMif. 7. ! |
= jtüufrlrj^K^l^J^A^y 5TESTYA1 I
MiBy-, asztal-. tem|>lom-, barock-, renatssaoce-, conua- -és flrgyertyak, .imHy tjjeh gyertyák éa vm&x karác-onyi gyertyác«kák I
IfixhafttHwpby..< —t—mT Határozottan SARG-toe etUy-gyertya kérendő! Mkapk^él 1
46. Bttta.
Nagy-Kanizsa, 1894. juniin 17-én.
XXILL évtoly
rumi Qf* >k_
fi* laMaaaM • l«f tmbtmt témán ** imtl«al mmém IMihf
zmm
Politikai és vegyes tartalmú lap.
HiBi»nilnhn*T*- fmr| kasik* M bfn^Uatk *L
___ "A tfagy--ftaniz»ai- ée M-oűai takarékpeaettnk, a Bankegyeaftlet, aa Ipar- aa kwaaka- _ini|||
KMniák tm r-fmit \' de!ml bwik\' 4 Magykaniaaai »ae*yinteSm« lakiéi ée a leteayel takarékpeetfér. \'
a „nagy-kanizsai malálagyár éá aertóződe r. t* kumtkt kfífaapa.
TiinnrijnB m »
tubmmM Aaaa
Bffca Ma ta taw aa-k) mmm a taM ta m - sej Ivatmltam (IMSal
IkMal ftmfmm m»mmmm+.
aa ia *á>
Kfftt mám éra: I® Ar^aár.
lagtalcaik Xaigr.KaalaaAa brlaaklal k<|aiart vaue4m*p ém om&tartObrtkzi.
t.inua sor hai Mar
um* li ili kawdtt
Ji teáié Tittfik.
De vájjon lehataégeae ea ?
—\' u&xpok UttíiAMjAbMira utoa • unaar - | tanullak um*tl**éból „ÍJ, hogy a vizsga fk>
ár "tskotar utunk*-^ rtfcpprtnj^ é< simAn mejj. « lényes
végei ér áa évaáró v<zagálatok már meg s(nu rBafAk ^fiUmfira aa mtenatvta-kezdődlek éa folynak a hó közepéiül Um^ fogyatékosáig át takarják aL agésa hó »f H a )j—É kityir aaidfl Ar ^tgnjffjiewtfl munka gépiéi betan.-alalt aa előadás * szünetel, vagy legfeljebb: ^ Tájlk> t ma^wtg^h^ a kfllső nkír fermaneriMag tartják mag « órákat l„j. ^ korántsem jjateaiéba u igazi Iskolai hatóságok szülők. tánflgyharálnk j ludáanak, az éllalai u is.
agy pár óra alalt gyónódnak mag, — vagy mereteknek aa élet céljaira való eleejátita akarnak meggyöaódni a tanilónak egéét iának. Mily hamar Mentik l ráaggatott éven ál kitett szorgalmáról, a tann\'ók cafrang, mely a maateléneéget takarja
Belátó paedagogtisok régen tudják • már," régen ttjtaljik már, bogy a ni tiiagálall Nem bírják belátni, bogy esek aa évzáró rendszerűnk mindenféle szempontból a le-vizsgák egygyri Ifibb okot szolgáltatnak arra, betO legrosszabb éa semmi által eam in bogy a tanítót drillmest érré tegye, aki kény- j dokoihaló. mint eaáÉti, bogy megszokott telén kelletlen a lolyton-tartó megnern szaki -\' dolog, hagyományai valami, a melytől mi-tott értelemlejleaztö tanítás helyett kényaM- ütán a nyofsti államok legtöbbjei — már szeritve van : hónapokkal a vizsga előtt a megszabadultak vagy legalább oly mó-a gyermekeket a vizsgára előkészíteni, bogy j don változtattak rajta, hagy benne az idő-u 0 munkájét valami szeszélyes véletlen veszteség szemfényvesztés kevesebb la* mások szemetben illusoriussá ne tegye. — gyen, —\' csak m nem tudónk szabedntn\\
S vájjon mit nyer a lanilás, mit n ver a mikor más kevésbbó lényegei dolgokat gyermek az ilyen vizsgák állal, minók HSTjof? hamar átvéacana nyügoli siömszS-lünk Szerte e hazában uifuak f Semmit, damktól.-
Sőt ugy a tanítvány, mint a tanitáa inlen- Vájjon iebet-e valóban intensiv a tani-
ai vitása határozottan veaat =====------- {tán. — alaékb osztályokban — akkor, mi
Veszi először azért, mert a szünidő hétékor jóformán «r agy éwa (tíz hónapra)
^XmW i fc in il ii ,1 I - - . I . 1 _ n I, — — —— —. — í. L---—. ■ - L *
na rom nettet nagyooo test, — a az tttoi™ uuinatott tananyagul tMtr nvareng nete*
Ig^iHfTMltt- BIMM nttnar oéy
már ugyazóiván kftaeOhón a yiaga, A iag-buzgóhb tanítótól aem lehet raaaa néven venni, —- hogyha a siker Maii lakwIeCbM praaperálja növendékeit a laenáff vizsgára, aaart nem akarta ka nem akarhatja, hogy Hl In roaawI Majaa, a megaaégyenütyön nyilvánosan. , v ■ ,,
De bál aa ftráög nea afastlk; aotanr éppen azokkal vall kudarcot, akiktől lég-legtöbbet várt volna 8 kehet-e csodálni a a t|n—Ír elfogódotlaágát, mtkor to 96, afitéO balgától vaa, ami a legstemeeebb gyermekre la savaiöbtg hat olykor 8 kl nem látta ia tapaaatalta ilyenkor, hogyha az ilyen hamiaen felelő gyermekeket ki akaiják menteni a hínárból, eaak mégjotv bui bele pbllyHják, meri tennészetes, —• hogy eUogódottaágálól csak nahaiabhen tud szabadulni, ha már hibát ejtett.
A (őmdok, bogy eaak aa évii ró naegá-latok eddigi alakjukban megszüntetendők, mégis eaak a^ hogy ott, — a kol eok aa oaztály, — egyeeek majdnem égy hónapot veszítenek sr norgahnt időből, mert e tn^ niláa rendesen, zavartalanol nem ioiybat A saomwéd Aoeetnákea éa HOaMtar-aaágknn a siker veeiélyeiteléae nükQl vis-tettét be ez évzáró Tizagákat; I
A „ZALA" tárcája.
béda-
- W^ jFwTi M|Toltik NflNl i TBaatoi __ jattal hajinnjtak ankriió aaeUcna előtt
■ Abray Laci, aa aran^Satabég leeére aat mondta a tánaiipiak. hegy ea e Taraay Gndke amilyen kicsi ttretntés. akkora veatedelem azokra a férfiakra, narre. akik oam ptaenialurusuk *agr akik enciklopédiát nem bordenak a tejökben. ! Ea a moodái azonban nem riantotta tan az aranyfiatalságból még a pótéretUégeaeket ma Mart j hál nekik tufaidoaké|Ma eeei nt tiinke azdtemc fényeskedett olyan ftinillhiiifiu^ aOrel, hanem aa öreg Taraay bugyellárisa
Oda gyflltek a kicsike kóré mediamokul. Az í petüg mulatott rajtok a felsőbb leánytakoiaban
Oroalíasr.vt Eichírd
— a (ZALA* iniill liraij.a. -Taráay Gizike ahégeate a (elsőbb leányiskolát. Beaaéft németöl, angolai, Irsnciáol tökéletesen éa magyarul is meglehetősen;
A história, geográfia, fizika, fiknőfia éa még agy sereg „la" a kisujjában volL
Tökéletesen éa ldfbg&tüantd kinevelt leány volt; mert mikor a pozsonyi felsöb-leányiikola
internatosáből hazaritiék a aa apja áltai meg-. __,__.
vásárolt pusztán meglátott egy kétnapos borát: "tT"" oanaa toöomáeyant azt az ártatlan óhajt aydnniiotta, hogy nagyon! JfR i*"™*!*. koey e mologiái nagyobb szeretné látni annak a tojásnak a héját, amiből I e»fereleltd nem méltatta; Ultaben bizonyára | ee a kis áUet kibújt. Dicsőségére legyen aa dr agyanként a:
WaDhaBayné éaagyaé^nak, aki Gizikét a zooto-rérd!?ies -
fiából oktatta éa .jeles" eredménynyel bocsátotta! ^ •f00^ TaM?aLG^í" ^stori4t ked" ki a mindennapi élet közönségesebb állatai közé. i i jplvaitók mind csupa
. . . . . .. . . kiatonai nevekkel ekeakadlak
-A maaa^mpaoit őrömébe^ bogy aa ő arenyoa| öte|y utan a ^ ^ ^ j
leányával. A jó mama adta az agiL
— Mit szólsz Gizikém. Szeremleyhöz ?
— Jámbor teremtés, birka jéaég, bérgru egy- i szerűség. Yatoságos Jó Fülöp.
— Hát Bányey Gazsi bogy tetszik? | — Na abban legalább van egy kis szikra. Tud; ia valamit. A Kanin félszigetet nem kereai a Fok-földön. Van benne kevéake tartalom: de mit ér, í ha kQlönbétrmeg Földnélküli Jánoa. ^
Gizikéje milyen „magar* neveiteben részesölt, Éa el volt ragadtatva, mikor látta, hogy a szalonban milyen otthonossággal forgolódik a picike.
Az etoű szerep, a azalool deba, kitűnően átkerült. Gizike ssewme ragyogott Politualt, vitatkozott éa a szalonok pillangói bámulattal röpködték körül a Inaién eyilt virágot
Csupa éaa, csupa Mellem, csupa tudomány! Csakúgy azikráztak ajkáról a szellemesebboél-azellemeaebb megjegyzések. A férfiakat elaaédi-
— Bizony aem ártana, ha Vanay Séta Mé-jeivrl rendelkeznék
— Vértsy la mbb baaaát vebetaé aak fiMÜé-I nek, ha ki nem éreznék kaMta, hegy ee énr apja még zsidó mIL Be ráaémft, mindig Jera-aaélem tűkéi gondolok a InaMrtakéi
I — Hahaha! Milyen aeaSaaaaa vagy anmyna Gizikém! Bál eaak eam találaz amgény jámborok között egy nagyobb históriai alakdt?
Nem éa Anyám, (ierday Pöta meg amat> na valamit Aa orra legalább BeHe Mátyásra emlékeztet, ée maga valóaégoe Dekli Láado. Jaj anyám, he le annyit tanultál vaba ée atmyittai-aai, mint és, ekkor látnád esek igeséa, begy milyen taruJmatbiaok, milyen kM a Mm. Egy férfi ideálban nagy, imponálói szirvel kai ölelkeznie Etek a tncatn kem nagyon aneleuaek volnánák, ha otyadjnmb* pásan aaaa lehetne »«eaa<g>kéa Miami na nulnak agy (egemen! oaloba, elkopott bókol, kijegyeznek egy-két Dnmas féle epeneat; leborulnak a nők előtt a est hiszik, bogy bódítanak, re-dig tolajóneképan eaytől egyig született vnaale-aok ; a nőt aaaHem fölött sohasem ineModheteei
— Talán kiaeé aagonen Ipralm kkákém?
— Nem anyám! Nekem aem kellenek J» FS-löpók. Földnélküli Jánosok, Dobeae Lászlók, Jern-zsilemi Endrék. Én csak agy Batée Mátyás vagy Oroaztáaanrü Eicbard előtt tudnék megbijoiní Nekem céak olranok imponálhatnak.
Tereaay Gizike pompásan mulatott felsőbb leányiskolái tudományával a fentistteii bisturtej
a

Nifr-Kaniaat, vaatrnap. előtt körülbelül abban u alakban
Zala. 48. szám. (2. lap.)
__2_
1894 juniua bd 17<éa
álllak
fenn, mist nálunk, tylast azonban ez nincs ugy. A tanítás az utolsó napig fari, csak & tanév kezdetével történik az úgynevezett fellépés, a mikor egy osstály tanulói előbbi oaatályukba gyülekezve^ közülök azok, akik előmenetelük folytán magasabb osztályba léphetnek, osztálytanítójuktól felvezettetnek ; ft többiek pedig, kik gyengébb tehetségük következtében felsőbb osztályba nem léphetnek, visszamaradnak ez elflbbi osztályban. — Nálunk is többszőr indult meg már mozgalom az iránt, hogy az évzáró vizsgák jelen alakjukban megszűnjenek; most ifjabban a főváros tanítói indítottak—moz*. galmat, mely bizonyára sikerre is fog ve-setni. Kell ezt valamely intézkedéssel pótolni, mely a tánifó munkáját k orábban mint szükséges és célszerű, félbe ne szakítsa, másrészt pedig szülőknek és tan-ügjbaritoknak is alkalmat nyújtson! hogy az iskola .szellemét megismerjék s gyermekeik előmeneteléről mfgyflzödjraek. De oly intézkedésnek kell ennek lenni, — mely a páedagogia követelményeinek is megfelél, s az iskolát a közönséggel is. — ha lehet jobban, megismertesse, Oly intézkedést kell létesíteni, hogy a szülök évközben is érte-
aalt ezen tanfolyamot zárvizagával aikereaea vég- mar* tudja legjobban, hogy birtokában vaa a w Httu jegyzői pályára komoly kéaattléanek je- említett iskolai bizonyítványnak, mely ásat ben ka leit nolgaltatott hallgatók azon előnyben réaie- t. i. ily bizooyitványayal rendelkezik a erkOleaí
stlltek, bogy tzok névsora nm. m. kir, Bellgy-miaisater urboz, ennek f. é, március 9 én 16.666, ax. a. Dániel Láazló aliapán ar, mint a taafolyam igazgatóságához intézett kegyes leirata folytán asoo célból terjesztetett fel, nogy aiokra a rár-megyei alispánok figyelmét körrendeletileg fel-bivja; mintán végül ugyancsak a mait tanfolyamot azón kiváló kitüntetés érte, bogy annak f. é. májas elaő napján tartott zárvizsgáira a am. m. kir. Belügymiaister nr f. é. ápril 83-án 31.913.
jo-zugavkaletét hatásági bizonylattal iga tolja, * tanfolyamra felvétetik.
A felvétel íráatí kérvények TorooUlvármagye alispánja nagyságol Dániel Láaaló ar, mint a taa> folyam igazgatójából íntézendők, de a borítékot csak a „tanfolyam igazgatósága" névre eiimzettea küldendők Nagr-Becskerekre (megyeház 1. emelel, jobb íolyóeó 13. az.) ugyanitt történnek a jelentkezések ii.
Tandijat minden egyea hallgató a (elvételkor iz. a, kell magsa rendelete folytán mioisteri meg- 30 frtol tartozik egy öeezesben lefizetni A hall bízottként, méltóságos dr. Fatchó-Moys Sándor gatókat tankönyvvel a Jeifolyám látja el. miúiateri tanácsos nr jelen volt a tanfolyam aza|- A tanfolyamon a követkeaő tantárgyak adatnak szerB müktfésérffl személyesen meggyőződött, elő, n. m.: kinek jelentése folytán a belügyminiiter ar f. évi l I. Ctoqort
májas bé 84-én 39.816* «z. a. kelt leiratával as elért eredmény felett teljes elismerését fejeite ki; -a- tomntálmefTei kfltaégi éa bejegyzői IZáZUn-
folvtm V évfolyamát 1394. évi szeptember hó l-én njolsg megnyitja. 1 t/zen tanfolyam aiooban az eddig 6 havi időtartam helyett 10 bóra terjesztetik ki, a igy tart 8896. évi joaiái hó végéig; mivel a nyert ta-pasztalat azt mutatta, hogv sí előirt tetemei tsaanyagot ai aránylag rövid 6 bé alatt aem a szükségei terjedelemben előadni nem lehet, lem pedig atl a hallgatók kellően elsajátítani nem képeaek,
AlUllftÉj) perilgezeu taufelyaa-a hallgatókra fellállitandó tápintézettel (internatuaaal) leazegybe-kötve, i mennyiben azt igény bé vevő legalább 90 hallgató jelentkezik; mert ismételten előfordult, hogy szegényebb sorsú ifjak a drágább magán ellatál költiégeit vagy épen nem. vagy legalább némi nétkfflfóMéfe mellett voltak caak kepeaek fedezni, és ezen ok miatt lokan a tanfolyam Iá-
•ittessenek gyermekük haladásáról, előme- l0«,tá,ánBk lehetőlégétől is meg voltak foaitva, »íj.., ... . , .... mi pedig ezea tápintézet felállltáaa által elaaik.
neteieroi. Akkor epen nem lesz szükséges, Uj a j0bbmódu ifjaknak is mód leaz nyújtva
hogy a kilátásban levő vizsga heteken, sőt annak igénybe vétele mellett költségkímélésre, i
hónapokon At foglalkoztassa a gyermekeket. uhit ****1 ^w4nt
A) Tanfolyam.
Efiu. és körjegyzői tanfolyam.
Felhívás.
A torontálvármegyei közaégi éa körjegyzői egylet einOkiége ezennel közhírré teazi, hogy miután a nm. hl kir. belBgyminiitar ur, Torontálvármegye alispánjához 1893 é. jdfini hÓl^lD W.807.«. a. kait kegyei leiratával e vármegye proteetorataaa alatt álló, a, megyei jegyzői egylet által fan-tartott „Tnmutáliaegyai községi és körjegyzői iuk-tanfolyam" hézagpótló működését mindaddig, mig as állami tanfolyamok tényleg felállithatók lesznek, nem cwk nem kifogásolta, de sőt igenis kivá-aatoauak öurtjaT miután ezea felni a legközelebb
A tanfolyamra felvétetnek azok, a kik az 1883, évi.l. t.-cz. 7. § ában előirt előképzettséget igazolják. — Ezen elméiéti képzettaég a VI. gymn. osztály sikeres bevégzése. — Ezzel egyenrangúnak tekintetnek a polgári iskolák. VI. osztályáról vslamiat az 18«8. évi M.813. él 80.688., nemkülönben az 188. évi 6716. éa 1889. évi 80.816. az. belllgyminiateri rendeletekben emiitett középiskolákkal egyenrendtt kereskedelmi és katonai nakiikolák éi tinfolyimokról izóló bizonyítványok.___
Azok a ki ke tanfolyami! felvétetni óhijtatnak, 1894. évi augusztus bó 17-ig iráailag il folyamodhatnak, azonban legcélizerOb ha auguaztúi M-ig izemélyeiéajelentkeznék, mert aztAt-Sí
A) I. Altafánoi magánjog. Bevezető i általános réasejizemélyek, dolgok, jogok, jogvélemény)* vagyoni része (birtok, dologbeli fogok, Jurbér a rokon jogviszonyok, kiitelmi jog) < családjogi része (báuiaág, különösen a háztársak közti jogviszonyok) ; őrőkléai jog (öröklési jognak mai érvényében, különösen a végrendeleti örökösödési szerződések.)
2. Községi biráskodái. 9. Kézbesítés.
4. A büntető törvénykönyveknek a község közigazgatást érintő része.
B) Különös magánjog (\'váltó, esőd, kereskedelmi \'örvények általános ismeretei a eteknek a közigazgatást ll érintő részei;: a telekkönyvi rendtartás.)
ií. Ctopori.
1. Magyar közjog (az alkotmány politikával), különös tekintettel a politikánál a terület, népea-aég, alkotmány,államhatalom, polgári izabadtág-jogok, különböző államalkatok a törvényhozásra;
magyar közjognál a képviaelO választási eljárásra, áz állampolgárok állami jogi viszonyaira, kormánytervezet, politikai önkormányzati közegek i a birói hatalom gyakorláaára.
2 Magyar közigasgatáfi jogból a tölthnl veiéi éi kereskedelmi miniiterium ügykörét érintő ügyek közül; az állategészségügy, mezőrendörség, borá-azat, erdőtörvény, faiskola, vadászat, halászat, madarászat, méhészet, izelyemtenyéaztéa kereskedelem, házaló kereskedés, mértékek, vijjog, közutak éa vámokról azóló törvény.
III. Ctopori. Pénxügylgazgatát. Egyenea éa közvetett adók illetékek, dríak, -vámok, egyedáraságok, azöUő* dézsmaváltság, italmérési jog, közadók kezelése" pénzügyigazgatás szervezete.
1. Magyar közigazgatási jog (a kormányzati po-ütikával). Bevezető e általános rész (a végrehajtó hatalom fogalma, birtokoaa. gyakorlás módja, a a törvényhozó hatalomhoz való. víazonya; a végrehajtó hatalom gyakorlása.) A különös részből,
alakokon és a jámbor fejedelmeket egymásután kikosarazta. ...
Megkönnyebbült szívvel utazott el azután Balaton-Füredre, hogy o\'t tovább játszizék talán az eddigieknél még jámborabb lejedelmekkel.
A harmadik nap estéjén már ott ia egész sereg vazallus kísérte az eszplanádon.
Tarcsay Gizike igen kényelmes helyzetben volt Újra eiővehette azokat aszellanszíkrákat, amik a kisvárosi szalon parketjén már egytől-egyíg elhamvadtak.
A históriát azonban levette a napirendről. Istenben boldogult Kant szellemét cipelte oda az aatplamdra.
< A sétálók néma bámulattal bal adtak el mellette. Ogy citált Kantból, mintha doktoratusi diaserta-tkját mondta volna könyv nélkül
Mindenki bámult.
Csak a parti sétány egyik padján Ült minden este egy halván yképít, kékszemű férfi, aki nem bámult, hanem mosolygott.
Gizike észrevette ezt a mosolyt, amiről tulaj-donképen nem lehetett tudni, hogy kinek van adresizálva. A magában merengő férfi gondolatai-nak-é ? — vagy az ő fUozoflai dlisertacíójánnk ? Ea Gjzikének arcába szökkent a vér; izeméből a harag villámlott kl egy pillanatra.
Nem vette észre senki
Hazaiérőben hideg közönynygl kérdezte egyik udflrlojától:
— Mondli csak Héthelyi ur. kl az a bitnba-képll ur, aki eitinklnl ugy üldögél ott az eszpla
nád egyik padján, mint valami ieleség űzött Sokra les
Az egyhangú kacagásul fogadott szellemes kérdésre azt kapta válaszol hogy a magánosan ülő lérfi dr. Erős Géza, természettudós, ki a Balaton flóráját tanulmányozza.
Gizike nagyol kacagott.
— Az ugyan nem látszik meg rajta, hojy virágokkal foglalkozik: Ügy néz ki, mint egy djsspe ratus áliatszeliditö. Azt hiszem, kitűnő céltábla lenne belőle a társaság számára. Szerezzék meg valahogy azt az embert.
Az egyik vazallus nagy szerényen bAtorkodott annyit megjegyezni, hogy önagysAga talán tévedni méltóztatik; mert dr. Erős Gézával nem lehet tréfálni. Annak\' izelid képe alatt oroazlánaziv lakik.
Tarcaay Gizinek még a könyei ii hulltak a kacagástól erre a megjegyzésre,
— OrozslánszívI hahahal Ugyan menjenek! Hát ilyen ii van ? I Hahaha! Hanem azért caak izerezték meg azt sz embert, ha különben a társaság színvonalán áll.
Ezzel az utasítással vált el Gizi udvarlóitól.
Én másnap este már bemutatták neki az oroaz-lánazivet. Ezt a különös embert, aki a szakáé-gssnél többet soha egy szóval sem beszélt; de amit mondott, azt ugy mondta, hogy ahoz nem tért megjegyzés. a
Néhány találkoaái után ez á zárkózottnak |át iió, de a köteledéi után mesterkéletlen modoré vnI. sxivn öazlnio megnyilatkozásával miga körül
szinte jólható meleget tugárzó léríi egészen észre* vétlenül más irányt adott a társalgásnak.
Mikor Gizike legnagyobb leodülettel idézett Kantból és a vele rokon filozófusokból, dr. Erői Géza csendes, szelíd hangon megjegyezte:
— Bámulom nagysádnak szép ismereteit, de méltóztaasék elhinni, bogy a szividegek egy váratlan rezgése halomra dönt minden filozoflal rendszert.
Hát ez ellen az állítás ellen bizony nem lehetett Kanthoz és társaihoz fölebbezni. És apótérettség ia vazallusok nem kis örömése Kant és társai trón-vesztesekké lettek.
Tarcsay Gizike egyik este otthon igy szólt mamájához:
— Te anyuska, ez a dr. Erőé igen nagy szellem ; ennyi bizonyos. Caak azt szeretném tudni, hogy a szive is nagy-é?
Azután elgondolkozott ezen a kérdésen tokáig. Sokszor már a hajnali fény szűrődött be az ablak-redőnyökön, mikor elaludt. Almában ia tovább szőtte lelke a gondolatokat, bogy annak a nagy. imponáló szellemnek mekkora ia lehet hát a aaiver Igazán oroszlánszive volna ennek a szelíd, csendes, szűkszavú embernek ?
Sokszor indulatosan aimitotta végig homlokát, hogy gondolatait elűzze.
Hát nem bohó gyermekség őtőle ezen a mindennapi kérdésen tűnődni, mikor lelke televan magasabb tudományokkal!
De lelke nem tudott attól aa egyszerű kérdéstől szabadulni i érette, hogy ea a kerdea netpcaak agya, hanem szíva idegeit ia meg-megreaagteU.
NafT-K»P«a* vaélHStip7
Z»la. 48. szám. (3. lap.)
1894. junius hó 17-41.
a belügyminiiterimn Ugykörét érintő ügyek kőiül: Népesség (népszámlálás, itatintika, állampoigánág, anyakönyvezés) köiej^szaégügy (1876.} XIV. t-es.) Phylantropia ügye (szegény, lelencügy, kol-— duláí, könyöradomany.) Gyám él gondhóksájji ügyek (az igazgatás tekintetéhen.) Rendészet (a rendén hatalom szervezete, államrendészet, közbiztonsági rendészet, rendészeti jogszolgáltatás).
2. Közigazgatási eljárás különös és lötekintettel községi ügyvitelre. —
3. Községi pénzügy, különös és fötekintettel községi számvitel, háztartás és pénztár kezelésre, a megyék háztartására. Nemzetgazdaságtan, pénzügytan és áilsm számviteltan ismertetése.
4. Törvényhatósági és községi önkormányzat 6. Tiszti irálytan.
V. Csoport
1. Katonaügyi közigazgatás. Védtörvény és uta sitás, honvédség, népfelkelés, katonai beszálláso lás, beszállásolta! pétadó, katonaság lószükségle lének fedezése, katonai előfogatok és élelmezés. Mozgósítás, mozgósítás esetében bebivottak segélyezése. Katonai silenőrzés.
2. Magyar közigazgatási jogbél a vallás éa közoktatásügyi miaisterium ügykörét érintő ügyek és a kereskedelmi ministerium ügyköréből az ipar-ügyek.
B) Tápintézel
A tápintézetbe felvétetik.mindaz, ki mint tanfolyam hallgató féT lesz véve, hs legkésőbben f. é, július hó végéig akár Írásban, akár szóval felvéteti szándékát a tanfolyam igazgatójánál bejelenti ée biztosítékként ugyanaddig 26 irtot az igazga-tóhoz beküld, illetve leflzet
Felhívatnak léhát mindazok, kik ezen tápintézetbe felvétetni kívánnak, hogy saját érdekükben annál hamarább ia jelentkezzenek; mivel s felvétel a jelentkezés sorrendje szerint történvén, nagyobb érdekeltség esetén a későbben jelentkezők esetleg mellőzendők lesznek
Ellátási díj csimén minden hó l én egyszerre és előre 18 frt fizetendő, mely őeszegért lakást, ki szolgálást, reggelit, ebédet és vacsorát nyer a nő vendék. Az etöre lefizetett 36 frt sz első két hó nap ellátási dijába számíttatik be és csat azon esetben fizetletikvissza, ha az iltető tanfolyami hall gátéként lel nem vétetnék.
Minden növendék ágyneműjét magával tartozik hozni, a váltáshoz szükséges legalább 2 áihuzallal.
A növendék as intézeti szabályoknak van alávetve.
Különben Írásbeli msgkeresésekre, has szükséges postsbélyeg csatoltatik, bővebb értesitést ad a tanfolyam igazgálója. v
Nagy-Becskereken. 1893, évi május hé.
SckilUr Lipót,
k|Mwal|ylit|l kéaa jysá, ti i ;Broát«lBnytn^yzOl sgyüt ilaOkrj
EJTI
w Távozá laaltémf. Róaaavölgyi Paulát, a nagykanisssi községi eleminépiskola taniió-teetüietéiiek egyik igeo rokonsseaves tagját, Bu-
dapestre választották meg « igy a mo*( záródó tanévvel városunktól vég lege* bucsut vesz. Réieavölgyi Paulában a nagykanizsai lanitétea tület egy jeles tanitó-erőt vénái), ki gyöngéd, szép bánátmódjával és kiváló szakértelmével mindig dicsérelet eredméayt ért el az áltat vezetett osztályban. Sima modorával az egyeeü eli élet terén is bódított. A nagykaniziai járás tani léi köre már 1888-ban egyhangúlag pénztárosává tálááztotta • e limlet azóta legnagyobb pontot tággal éa ügybuzgalommal veaette egé*z mi alánig. Távozását bizonyára nem csupán kartársai, hanem as érdekelt uü ők h őszintén fájlalják.
— Éakflví. Ambrus Zol án f Wárosi iró, a nsnt, min ház drámabiráló bizottságának tagja jun 12-én délután vesetts oltárhoz sz erzsébetvárosi plébániában, Benkö Etel kisasszonyt ki annak ide jén Rakodcay társulatánál Nagy-Kanizsán lépeti löl először s k közönségnek kedvence vélt. Az aaketéat Tóthfslusay Béla, az nj erzsébetvárosi
plébános végette. _ __
A két nj utlnlaater. Eötvös Lóránt knltuszminkzter ét Andrássy Gyula, a király személye körüli minipter tömör életrajzát a következőkben adjuk :
Báró Eötvös Lóránt, 1848-ban ssületett íulins 27-én Budspesten. Atyja br. Eötvös József 1848-ban as slsö felelős magyar kormányban Megysrorsság közoktatási minisztere volt. Gondos nevelésben részesült. Gimnáziumi tanulmányait részben otthon, részben s kegyesrendieknél vé gezte. Az egyetemi tanfolyamot Budapesten kezdte. Aztán kiment Königsbergbe és Heidelbergába, bol Kirchknoffüt, Bunzent és Helmholisot hallgatta. Kivált a természettudömá iyok ét mathematika terén ét tuaina eum lande nyerte el a tudori kalapot. 1870-ben hazajött éa nsgv figyelmet keltett tudományon felolvaiwaival ét értekezéseivel 1871 ben egyetemi msgántanir, 1872-ben rendes tanár lett. Neje Gizella, Horváth Boldizsár leánya. A tudományos akadémia 1873-ban rendes agjává, később pedig Tretort halála mán elnö kévé választolta. Bárd Eötvös Lóránt rektora volt a tudoiiiányegyeemnek.
Gróf Andrássy Gyula született 1860. junius 80-án. Ifjabbik W» Andrássy Gyula gról volt miniszterelnök ée kü ügyminiizternek. 1892. óta belügyi államtitkár, -mely állásától csak a legutóbbi válság során mondott ls. A mikor atyia s külügyminiszteri hivatali odsliagyta; Andrássy Gyula gróf elhatározta hogy diplomáciái pályárs lép. Egy darabig a konstantinápolyi ét berlini követségnél mint aitaché időzött. Közben leszolgálta önkéntesi évéL éa 1881-hen kinevezték a 4. sz. huszárezred tartalékot hadnagyává. Berlinben á gról gyakori és ssivesen látott vendége volt Búmarcknak. Hazatérre, 1883-iki országgyűlés vége felé megválaaztolták s/abadelvfipárti proj-rammal a csíz tzent-mártoni kerület képviselő jének. 1888 ben ez a kerület újra, 1892 ben pedig bndapMt teréivároil kértlét Yálurtotts meg képviselőjének. Tagja a ptrlameni mentelmi és , pénzügyi blzotHágainak,
— József Ulrál) 1 berreg pohnra. , A ,Péc*i Napló több érdekes riprósáyot közöl
Hát csakugyan igaza volna annak a csendes, imponáló szellemnek?!
Mindennap jobban érezte, hogy csakugyan igaza van. A tzividegek egy váraüan rezgése halomba dönt minden ttesoftai rendszert:
Félretett minden hóditált, minden impónálé tündöklést Félretette Kantot és tároait. Lemondott a históriai vonatkozásokról. A fejedelmeket Jó Fülöptől Jeruzsálemi Endréig mind sutbs dobta. Az egész világbistóriánál jobban érdekelte az a parányinak látszó kis kérdés, bogy annak a nagy imponáló szellemnek milyen a ssive?
A szikrázó szellemű lányból csendes, mélázó Isremtés lett ügy el tudott gondolkozni, merengeni ő is bsmhsképü\'ludós módjára.
Ha együtt sétáltak, sokszor negyedóráig is men-ek egymmát mellett szótlanul az egymást megértő szivek megunhatni an néinaságával.
Ennél a némaságnál többel sohasem közeledlek egymás Islkéhöz.
Vájjon megérlellék-é ebből egymást ?l
Egyik teli séta után dr. Erős Oézs a bucttij pillanatában igy izélt:
- Holnap elutsiom.
líin elhalványultán kérdé: *
- Hova?
- ttséchenyi Bélával, Afrikába
— Milyen szép utazás leszi.— Szólt Gizike, de igen közel volt hozzá, hogy sírva fákadjon
— Szép és hosszú. Két évig tart.
— Mit hoz nekem onnan ?—kérdezte reszkető hangon a kis tudós lány,
— Atoit parancsol. —^—
— Tudja mit? Hozzon nekem egy oroszlán-tzivet! Számithatok rá?
Pr. Erős s leiéje nynjtolt kis habfehér kezet átfogta s melegen megszorította
— Számithat rá 1 — mondta, határozol! bangón.
Így bucsuzlsk el eeymástól.
* »
Kel év múlva Tarcsay Gizike Alrikából egy hatalmas csomagot kapott
Kíváncsian bontották föl.
Egy gyünyörü kitömött oroszlán, volt benne. Az oroezlán nyakán egy cédula függött ezzel a lőlírással:
„Itt van az élső oroszlán melyet magam lölldin. A szivet m^jd magam viszem."
Gilike arca kigyúlt sz örömtől. Anyjához rohant, átölelte.
Nagy, nagy, nagy a szive is. Hősi szív, bátur szív, igazi orusslánsilv! Megvan snyuskám az Oroszlánszívű Hlchsrd.
Förtter Béláról, as elhunyt péOai virilistáról. Aa apróságok köm! közöljük a követkesöt:
Förtter Béla aniTira előkelő alakja volt Péea város közéletének, hogy egy iaben J&mf kir bar szag k meglátogatta őt hiratyee péesi tsóliöjá-ben. Förtter kUiroW kisáiU" meg a magu vendégét.
A házizaada tgéaiaégársl * rnétt s kir. bsrceg a ezzel kibörpentaite aa araays<isü bort, Fftrster ekkor kezébe vette s poharat és igjr szólt: .
— Ebből a pohárbél, fen«éges uram, sa életben többé nem inaik *enki sem.
— Nem-e? — kérdé a kir. berreg-~ Nem ebből, fenség.
— Pedig éa még innám agyat I — taélt mosolyogva* a kir, heroeg
Förs\'er rögtös töltött a pohárba, sulyet a kir. herceg tsnékig Ürített.
Azó\'s sok idő Isit el. Förster a kir. beneg poharát a agy kegyelettel őrizte, ds bogy aa élei* ben töbhé senki as tbtttft a pohárból, a poharat kevéssel halála előtt — ömmuta...
— A vár Megye káaAkél. Zalavárawsye " kösigaig bizotttága, mint kveieeönk Írja, keddea tartotta meg rendea havi üléaét Zalaagsruaegos. A hévizi kénét fürdőben a rend fenntartásé vs I bo<ezae vita olán a saolgabiróaágot bízták meg. A köa* . gyűlés folyamán Kollár btsottsági tag indítványozta, hogy az nj köményt és á távozó ai* mestereket tslirstilsg üdvözöljék, de erre nésve nem b\'isiak határozatot. A tanfelügyelő jelentésében kiemelte,- begy a miniszter gondoskodott as ipariskolákban a vall átoktatásról ia Magismertei te a sslasgsrstsfi polgári iskola gisgsaüa-tetétéről szóló rendeletet. Jelentetta hogy a miniszter 1896. előtt nem hajlandó Zaismegyéaok állami iskolákat adni. A péniügyigasgató jelentése után végül jelentéktelen ügyeket Intézték el.
— Egy aslné«apAI] • vége. Jnnias 12-én temették sl s budapesti Sít,-János kórház megfigyelő osztályából Polgár Károly színészi, volt szinigásgalót As elhányt egyike volt at amlegetetlebb Színészeknek s színházi körökben bizonyára részvétét keli a Polgár-dynasztia a tehetséges tsvjának szomorú vége, Polgár Károly Htp Knalwán U működött s mint kiváló vidéki színész éa törekvő tsinigssgstó, — közönségünk előtt kedvelt egyén volt
— A városi adóhivatalból. A városi adótárgyaláaok f. é. jun. 22-én és 23 án letsaek. A kivetési lajstrom jun. t8-átéi kstdve nyolcnapi közszemlére vsa kitéve a városházánál, a szokoK?; helyen.
Br»*aay Meni ttMinl. A tudások pátriárkája ez idö szerint Aradon időzik s ott Khudy gyógyszerész vendége. Szokáss szerint bajnál hasadtával ksl fsl éa végig nézi, — kt tudná bányadasor — a aep fálkeliét, asaiáa valami ttórskosát után Iá\'. A hogy a könyvek kőst kutat, s kezébe akad egy gyógytaerésskönyv. Nossa felvidul ss öreg Brataiy bácsi srea s forgatja a ten éntelen viskoe kónyvei, mint s busgó muzulmán ts alkoránt A házi gssda c«ak bámulja, bámulja, végrs is azooban nem állja tsó nélkül.
Mit keres Brsssay báesl abban a patyikaa könyvben ?
ügy vágy harminc év alötl — felelte aa üreg, — azt ha lottam, hogy egy pityikaa segéd: mikor tőle olaji«avat kértek, azt felelte, bogy j olyan nincs. Hsdd látom bát,"ntm basodott-é a lurkó.
Szófi és tovább lapozott a biblia-nagysága könyvben. .
I — A vlllanses vllAglIAa. Már tavats kezdete óta ugy voltnak a nagyksnisssl villamoa vi-lágitáasal, mint a fiumeiek a cápával, vagy a székesfehérváriak az ekö velocipéddel. Holnap lesz holnapután bizonyosan, egy hét mulra ok* veteilenn^-^Hyen különbözően Variált ^bizonyossággal" beszéltek annak az eltő estének diosS^j lótvirradásáról, mikor villsmfényárhea eeaik Nagy-Kanizsa városa. l)e a terminusok sorban csütörtököt mondtak. A legifjabb verzió ssardát (jun. 20) jelenti ugyan, amikorra a villámvilági-tá« étetbelépte éséi várhatjuk; csak atntáa at k csütörtököt ne mondjon. Mi legalább e hírt esek fentartáteal merjük közölni.
— A kísérlek Berger Adolf, ntgykaaiaaai gahosa-kere-kedő hátánál napokon át sBrgéat, tompa ütéseket hallottak esti tis órától éjiéiig, abban s ssobábsn, melyben Hálást AlbsH, as öngyilkos gynnstiaki- tkualé lakolt Mihelyt ta-nek a nép oesiét vette, ssoonal birs lataamdoti, hogy a diák lelke haziyár és eetáekiat valéaágas
Nafy-Kooioaa. vasárnap _
olfltl körülbelül abban w 4lakban álltok fann, mint nálunk Most azonbsn ex nincs agy. A tanítás az utolsó napig tart, csak a tané? ksgdetávd történik as ugyntvonott Wpr * mator agy oaöály unitiéi előbbi oastályukbz gyülekezve, kózűlök ások. akik eiőmooetelük fofylio magaaahh osztályba léphetnek, osztálytanítójuktól Wroet\'etnrk; a többiek padig, kik gyengébb tehetségűk
Zala. 46. szám li. lap.)
IfM junita hó I7«fe
■olt ezen uaáriyaaNf iámas«iral sikeresen régien s a Jegytől pályám koa»ly kéosalésoak J» leit soolgáitoM* bsllfstók ssen előnyben ree»-síitek, begy esek aéwerf aa. ffl, Ur. BetOgy-winiszter orbos, ennek C é, artiuioe • éa 16.IH, aa. a. Qoolet Uaoié alispán ar, aeiot a loaMyoos igsigsiaséjáhsa loMoott kegyas. leiraté Myléa aaea eálbéf terjseale<e,t fel, kegy ooofcn a vár* \' Igyetaét kaímdeletilíg fel-
•in tudja Iqgjebhoa, bog/ btrtohoboo von a aa MSMl káoiai htaoayitváafaok. BH oaatbaa ha k L ily Uaoaytteáayay*t raaéalhertk a nUhri jA niági-trnfiflh halkifi bizonylattal Igasoqa. « UafufysuravTelrét«<ik
A mrtéiel iristi kévraatek TwMttMnMgyu alispánja aagysafea Daolol Lleiti sr, mim *ue> Mysa igaigita|sh»t iatieiaélk, éa a bartiéban esők s „tanfolyam Igsogotéséfa" nétva immttüm kltdnélk Kegy looskaiokvoTkigyakia I eakelet, agyeattt mrtnusl
rntffM aHeaéoak n
m ; sHitia végftl agysaesak a WŰt tsafclys-arat asaa kiviló kuoaietés érts. hogy annak l A jjott Wyéeé II aa. májas első napján tartott sárriasgom a aos- aaJbeoéseá la. kir. Beiltymioislar ar t é ipril »-éo 11.911,j Taod^ai minta <«*« baUgaM.a Mvfeélket ea. a, bau magsa rendelete Myua asteéalen mot-\'W írtől tartozik egy wawNa Mlaatat A halt
következtében felsőbb osstályba nem WfH
beinek, visozomorsdnok aa előbbi oozUly-LT^^T jMfc^r^.a é .,
L 1JtLi__ j ,, ausiateri laaésani ar jolea volt s tanfolyam saak- A tanfolyamon * kevetfcsaé taotárgyaá aéataak
"^laaarl raflkődésérijl aaemélyaaan »«c«yAsfldon. elé, a. KM
aiaMav ar l éeij
í űmyart
xttaünas aagáqjag tlsnooie» áiMt»»ai
bsn, — Nálunk k többször indult Bár noaplon ec iráni, bogy aa évzáró [kinek
ftzagákjeien alakjukban toetaaflnjenek; aaatpL""^. ulj« ------- kkj ^ ImÍ\'^iÍTX ITa""i "k
lilábban a főváros tanítói indítottak tnos»ja torootálmecvol kőaaégi és ktkjagjnit ssaoua-L,—^ fOaao (birtok khfMl\'lifak Jerbée e |*Imst. mely NJőnyttl Ittam ts tor W" érÍMysmJá UH Öl «ap«ambar ba jogtiaaoayaá. URalaÜ Wl, realé^gt tioss
If-n «f .(.nJ, f Uetag megeyt^. h>*aa*ág. íIIMms a báatámá kOan j^rtaa^
aotni Kall aat vaiamdy intézkydéaael po- fcM8 uaAilyaai asoobaa as eddig I hart iéé-
tolni, tnafy a tanító munkáiét k orábban tartam bahttt 10 bén tetjamattk ki, a igy un
W» ért jaoiaa he típtgy mini a nyeri ta-
B^w « Wqr. w elétit tstMBW| I km híréakoéáa
tiaaarsgsl aa anwjfltf íVftt n aé ztztt asm r l.1 Káabeábéa.
aiaksá|as tíijedaltmbea elMai oom leköt, sem | | HmU Mrvéaykaaytokaak a kéaaég
taa%tmgsaist áflStíí B) lUaatk ae^OM YráM, aoéd, fcnssbaéil
om .AMAsékaa^á\' MlUMHiMtAÉÉki____, ^MkBÉtdM^-
ws -wTnpym »wwiw>rw mmviw w ^^^^pwmm
a MripasalÉM is éetotf léaasi, a WekÉSaf *l reoétartéftV
IL C,
oaéig aat a li%slll kiMsa iltijtilsai bpaaek,
IsUállitaaéé itplaiéaatlal rtatarealaaeal | laaa agyba-bírta, a aiiaayikia art tfisqrbé vteé Ismiláaa 10 halgalé jolsntkosik; mert ■■ilikss atéésréah, hogy stegeayebb sorsa IQsk a drágább mscéa ellátás költségeit ragy ápaa aass. i» lualáhh némi aéikllőaéaak mellett voHok ssoa képaeak fedetni, és eaon ok miatt sokan i tanfolyam Iá-
atnt wahaég-s éa eéiaaarfl, félbe na aa* kitaa, tnáaréazl pedig azflltanek és tan-liylMiHoknak in alkalmat nftgiaan. bogy at tokok aasllainét megumorjék s gyeimé-hafli aMaieaalalárlH aKgyóeödjene*, On oly lotéckedésoek kall ennek lonni. — mely a paedagogia követelményeinek ia tnegfeial, ■ ia iskolát a kőíönslggel Ik — ha lőhet jobban, Begtamerteaee. Oty inléakedéat kell létoaitcni, bogy a szülök évközbon la értesít lessenek gyermekük haladásáról, előmeneteléről. Akkor épen nem len szökaéges,! bogy a kilálásbon |evÖ vizsga heteken, sflt I annak igénybe vétele
hónapokon St foglalkoztassa a gyermekeket
............. \' I A) Taafolyaas
A tanfolyamra felvétetnek asek.a kik aa I8U. évi I. t.-ea. 7. | ában előírt eléképaettoént Iga-zojják. — Raaa elsélétl képzettok a VL gyma. aasilly sikeres bevégzése. — Ism egyenrangúnak tekintetnek a polgári kkoták TT isslá»i-rál valaoűat aa ÍM. évi 61119. ée 80JB8&. a aaa. m. kir. belOgyminister ar, TorootiRánoígye aesakllöobaa as 188 ért 971(1. éa IMI. M afcpáqjtt\'e é jnlios fcélf ■" a **■ bollgymianlsri ranésistakhia említeti
kéjt kegyes leiratával e vármegye proteeiorataaa kttónlskoiákkal egyemmndl kereskedelmi ée ka-alatt álló, a megyei jegytői ecv|«l Utal laa- «oaf szakiskolák és tanfolyamokról stóló blzo-
■jgm ayitváayok.
Ások a kik a taaMyassra fal vérttat óbajtataok, 18M. évi aagoostae bé 17-ig iráeflag la folya. moébataak, azonfnn lagaélsairOb ha aagaastts
nyoki; örtklési\' jog tWiéért Isnwh atrt éevOayé haa, kllflqlsaa a fégwaiilaM MkMMl SSir-slfésaC}
I. Magyar kSijo* (ss slkatmánypekukával , blMMs tttliMil o petttttáfál a.tsralet, oOpaa-aég, alkatartoy. áMamaalilom, pwgirf ssohoértg
«tk«^7eVoMMM b m« vrtuk ftLvV ^ áliamalbortá a tfrvéayboaáenj
ÍPÍJÍ!^ iL .I! JÍXfu TCi TS2M» magyar kSiionál a kéartaotO válosrtáal eljárni pedig eaen táfiatfnst Mállltéaa által aknék ^rV8** U—l {iMí —.....
*** sjahhmóOa ífjakaak la mód lesz * \'tlMtSm
illett külaégkiaéHars, s lakát saagáayre a gazdagra egyaránt elóayoa.
Köu ét körjegyzői Unfolyim
felhívat.
A toronUlvármegye 1 klaaégl ée kSrkfyséi agy let elalkséoa ezehnél kőshirré teái, hogy mtatán
tartott „Toroatálmegrai Uaségi és ztkjagysőt ssak tzofolyani" héugpótló működését mindaddig, rnlg aa áftiaai tanfolyamok tényleg felillithstók lesznek, nem eeak nem kifogIsolta, de sfit igenis klvá-
tartja; awatü éiaaUIg á HIMMléH fl || —MTIMI kÉBftüal bmH jSffiff
hsrartoytsi vaaat, politik ai aokonnénysalÉ kai agak la a MHi hatalom gyakartáoára.
t Magyar kHigaagatael jogból k Hlémtsalás I ás kenanóéelmi mlatrtartam agykőrét érháta Igyek ksaal { aa állolsgéosoéglgy. atisanaélnlg. Wá sast, erdőtörvény, laiskofa, vséiosst. haii«i«t. madarászol, mébéiisi, saatysm>say*sa>éa kim* kedelem, házaló karsakséoi. mértékek, vniog, ktaotak ás vámokról azOtó tOrvOsy.
Ul. Cmjtrt. PéaaSgy igazgatás Egyaaaa és kOzvetett adók méhek, díjak, eáasak egyodároságok, ssOUO\' dézsmaváltaíg, italmérési rag, kéondék kooaMao* péaalgyiganitáa aaervoarto.
L Magyar kBaigasgatéei jogfo beseáoyoati po-IÍMkAvaÍ> Bovoao<a « áluláooe réoo Is réfroksjtá baulom fogalma, bbtokaaa. mbaewo módja, a o MrvéOyWaé hatalomhoz vaM rtsnqya t a vég-mhajkl oololom gyokorláos.) A lllmo f«H|Í.
nád egyik psdMk saint valami (eleség űzött [Sokrales
| Az egyboaga kacagással fogadon szellemes kér-Idéoro azt kapta fáimul, bogy a magánosan llé IWA ér. Síéa Géza, mméaarttaéós, ki a Bakloa
alakokon és a jámbor fejedelmeket egymásután kikoaarkzti,. \'
Megkönnyebbült sziwel utoutT M azután Bok-ton-nrodia, hogy «\'t tovább játszszék talán ss edáifiakBél még jámborabb tejwlelmakkei.
A harmadik nap estéjén mér ott is egésa song I ö«#kt tanulmányozza, randioa Idaérte aa ompknadow Gizike nagyot kaeogotl.
Toreaay Gizike igen kényelmes helyzetben volL — As agyon nem látszik mag rajta, boty rt Újra atővobotto szokat a szeUemszikrákat, amik a]rigókkal foglalkozik: ügy néz Ű,miat agy daepa kkvérom szakin parketjén már egytől agyig el-jrotas állatoeliditö. Azt ktssom, kitűnő céttábls hamvadtak. lenne belőle 0 társaság számára. Szerezzék mag
A históriát asoobaa levette a napirendről valahogy ast az embert Istenben boldogult Kant szellemét cipelte oéa osl As egyik vasalhia nagy szerényen bátorkodott ompknadra. annyit magjegyosai, bogy őnagysága talán tévodm
A sétálók néma bámulattal haladlak ol mellette, méltóztatik. mert dr. Eréé fléaáoal nem lobot Ogy citált Kantból, minitek doktorátnsi disserta-: tréfáim. Annak szelíd képe alatt oroodáasaiv tioját mondta volna könyv nélklL lakik.
Mindenki bámult. I Tareaay Gizinek még a kőnyei is hulltak a
Csak a parti sétány egyik padján Qlt Rtlnden IJ^^^^1 * este egy halványképQ, kékszemű férfi, aki nem
Irta
áa el-
bámult, hanem mosolygott.
Gizike észrevette ezt 0 mosolyt amiről tulaj donképen nem lehetett tudni, hogy kinek von odreoszálvs. A magában merengő férfi goodolatai nok-é? — vagy az ő filozofiai diaeertociójáaak? Es Gizikenek orcába szökkent a vér; Beméből a horog villámlott ki egy pillanatra.
Nem vette észre senki.
— Orozslánsziv\' hahaha! Ugyan menjenek 1 Hát ilyen ia van?,! HahahaHanem azért eaak szorazzék meg azt sz embert, ha különben a társaság színvonalán áll. Ezzel az utasilássa] vált sl Gizi udvarlóitóL £s másnap este már bemutatták neki az orooz-lánazivet Ezt a különös embert, aki a szükségesnél többet soha agy szóval sem beszéli; de amit mondott, azt ugy mondta, bogy oboa nem
Hazatérőben hideg közönynyel kérdezte egyik é megjegyzés, udvariojától. \' Néhány taklkosáa után ez a zárkozottnok lát
— Mondja caok Kelbelyi ur, ki az a- bamba-.wo,-d»-» küsolodiia ulán Bte^arkéletien mutoá-képű ur, aB eslenkint ugy üldögél ott az eszpla-! val, szive őszinte megnyilstkozasáv^ maga körül
szinte jtikHó meleget sugárzó tért vétiootll más Iráavt adott a tá—fa*—Ik
Mikor Gizike legnagyobb lendlIoHol Kantból éo a vei. rokon fttenísiokbót, ér. Gáaa naioém, ooolié baogoo magjai) sala
— Bámulom nagysádaok szép méliósiooaik alhinni, bogy a samiaafc rotloo rezgése halotnrti dönt minflwn rendoteri
Hát oo ellen ss alliiás e.\'len bii«ny 001 Knotboo ée társaihoz IWobhsqal És s póttgroftség ta vazallusok omn Ida OrflaaOae Kant éo társai trOn-vesztesekké lettek
Tareaay Gttüo egyik este otthon igy mamájához:
— Te anyuska, oo o dr. Irts Igán ttagy lem; ennyi Usoayoa. Csak ast saorot»0m ta
hogy"a szive Is nagy ét
Awtán elgondolkozott eaen 0 kérdésen sokáig. Sokszor már s hajnali fOay szttróóött be ez aMak-rodöoyókön. mikor dalüdL Almában Is tovább szőtte lelke 0 gondolatokat, bogy ónnak a .angy. imponáló szellemnek makkon n MmI hát o esrtar Igazán orossláosstvo volna étinek a szelíd, csendes, sslkasavu embernek ?
Sokszor indulatosan sÉasintia végig boaalokát, bogy gondolatait dézsa.
Hát nem bohó gyermekség ötöle ooon • ono-denaopi kérdésen ttaódm, mikor lelke letevőn magasabb tudományokkal!
De lelke nem tudott* attól as egyszerű kérdéstől ; szabadulni s érezte, twgy ez a kérdés semnsk Jagya, honéra ttlff idc^ttt il QN|*BM|rcn|tWa
Stgy-Ktnizsa, vasárnap.
Zala. 48. szám. (3. lap.)
1894. jwriaa M 17 4a
a belttgyministeriam ügykörét érinti figyek közttl: Népesség (népszámlálás, etstisztiks, állampolgárság, aayaköayvezés) kftzegéazségfigy (1876.1 XIV. t«s.) Phylantropia Ugye (szegény, lelencügy, kol dúlás, könyöradomány.) Gyám éa gondnokság figyek (as igasgatás tekintetében.) Rendésiet (a rendőri hatatom szervesete, illan rendészet, kör biztonsági rendészet, rendészeti jogszolgáltatás);
2. Közigazgatási eljárás különös és tötekintettel a községi-ügyvitelre-------:-
3. Községi pénzügy, különös és tötekintettel a községi számvitel, háztartás és pénztár kezdésre, a megyék háztartására. Nemzetgazdaságtan, pénzügy tan és állam számviteltan ismertelése.
4. Törvényhatósági és községi önkormányzat
6. Tiszti irálytan.
V. Csoport.
1. Katonaügyi közigazgatás. VMtőrvéuy éa uta sitás, honvédség; népíelkelig, kütólfli "Sészálláso-to; üeaitUásutáiT pőUfló, lalonsság lőazűkségtfr tépek fedezése, katonai elé fogatok, éa élelmezés
—Mmbi—f^Hfim tita —i>l il I ii w Kahitfr.Mnk -»áYir+-niuzívmiBa, tttuíjumtua ugtujuvn uuuiiuy«§ wyi
lyesése. Katonai ellenőrzés.
2. Magyar közigazgatási jogból a vallás és kös-oktatásügyi ministerium ügykörét érintő ügyek és a kereskedelmi ministerium Qgyköréböl az ipar
B) Tápiulésat
_& tápintfaetbe felvétetik mindaz, hLaiiat tanfolyam hallgató fel less
véftjki legkésöbbaHr4r julias bó végéig akár írásban, akár szóval lel rétéit szándékát a tanfolyam igazgatójánál Kjéléfiö és bistositékként ugyanaddig 38 frtöt az igasgs-tóhoz bek Old, iüetre lefizet ——rr
Felhívatnak tehát mindazok, kik ezen tápinté zetbe felvétetni kivánnak, bogy saját érdekükben annál hamarább is jelentkezzenek, mivel a felvétel a jelentkezés sorrendje szerint történvén, nagyobb érdekeltség esetén a későbben jelentkezők esetleg mellőzendők lesznek.
Ellátási díj czimén minden hé 1 én egyszerre és előre 18 frt fizetendő, mely ősszegért lakást, ki szolgálást reggelit, ebédet és vacsorát nyer a nő -vendék. Aa előre lefizetett 36 frt as tlsö két nsp ellátási dijába asámittatik be éa essz azon asothea tlinttrtimssTi bs az " " —\'-\' L" gatóként tel nem vétetnék.
Minden növendék ágyuemüjét magárai tartozik hozni, a váltáshoz szükséges legalább 2 á<huzattal.
A növendék as intézeti szabályoknak van alávetve.
Különben írásbeli megkeresésekre, ha a szükséges postabélyeg csatoltatik, bővebb értesítést ad a
Nsgy-Becskereken, 1893. évi május hó.
SckUltr Lipit, _l_ lnwaltfltHt Mm. >pil,
> twwtttMfyit j«fjiSi iyytot tladfca.
------H I R «;
- Távszé (MltéaiC. Rózaatfilgji Paulát, a nagykanisssi kösségi eleminépiskols tanítótestületének egyik igen rokonszenvei tagját, Bu-
dapestre választották meg • igy a most záródó tanévvel városunktól végleges bacsat vasa. Rózsavölgyi Pandában a nagykanizsai taniió\'es túiet egy jeles Unité-erét vasait, ki gyöngéd, szép bánásmódjával és kiváló szakértelmével mindig diesérates eredményt ért el az áttst vese-\' tett osztályban. Síssa möHoráraT az tgyesdeli -élet tarén ia hódított A aagyksnisiaf jpCj laal léi kön már 1888-ban egyhangúlag pénztárosává váleaztofta-a-r twztet azóta legnagyobb poatút sággal éa ttgybezgalotBmsI vezette egé-s tm.ata-aig. Távozását ttsoayára pem csupán kartársai, hanem az érdekelt ezüők h őszintén fájlalják
— £«kávi. Ámbrás Zol áa t ívárosi író, a ae na. színház drimsbiráJó bizottságának tagja jaa 12-én délután vezette oltáíhdz as erzsébetvárosi plébániában Beakö E\'el kisasszonyt ki aaaal" idején Rakodeay társulatánál Nagy-Kanizsán lépett 181 először s a kSzönaéanek fc^tr—* \'• eskeiést TótbtaluAiy béia,
a) erzsébetvárosi
plébános végaztt.
-----A kti ÍJ ■lilmlsi Eötvös Líráni
kultuszminiszter éa .Aadráasj Gyula, a király személyé körüli miniszter tömör életrajzát a kö-leikezflkben adjak:
Báró íölvíe Lóráat, 1148-ban született julias 27-én Bodapeateo. Atyja br. Eötvös Jóssal ISÜ-btk ü *Uő fstelöe* magyar kormánybaa Magyarország közoktatási auniaztere Tolt< Gondos ntvelétbsn láaiasll\'. Gimnáziumi tanulmányait részben otthon, réaabao a kegyesrendieknél vé-gaata. Aa agyeiassi tanfolyamotBudapesten keaéte. Aztán kiamat Köaigsberibe és Hsideibergába, hal Kirehkno&t, Baaaenl ea Halmholiaet batlgalte Kivált a természettudumányok és maibamaiika térin és summa oum laude nyerte el a tudori kalapot 1870-ban hazajött áa nagy figyelmet kellett tudományos lelolvaaastival éa értekaaéaaival. 1871 Ben egyetemi magántanár, 1872-ben rendes tanár lett. Maja Gisalla, Horváth Boldizsár leánya. A tudományos akadémia 1873-ban readea lagjává, később pedig Trefort halála után elnökévé választoíta. Bárd Eötvös Lóránt rektora volt a- ludományegve emnek. Gróf Andráaay Gyula szüleiéit 1880. janisa ."J^.\'ZIIi90Ifrhbik -IU Aadrássy Gyula, griú volt «am«yami nau ~ éa kfi Ogy...i«trrnek. 1802. ét.
belügyi államtitkiíy<mily Slli-ftró: csak a legutóbbi válság soráa mondott le. A mikor atyja a külügyminiszteri kiratali odahagyta.\' Andrása; Gyula gróf elhatározta, hogy diplomáciai pályára lep. Egy darabig a kooHtántinápolyj és herlini követségnél mini aitaebé időzött Kfizben leszol-gáltai önkén teái évéi éa 1881-ben kinevezték a ♦■ az. huszárezred tartalékos hadnagyává. Berlinben a-grét gyakori éa aeivassn látott; vendége volt Bismarcknak. Hasa térve, 18884ki országgyűlés vége felé SMgvtlseaUOák n/abádelvüpárti programmal s cakszeat-mártoni kertlei képviseli jének. 1888 ben ez a kerület újra, 1898 ben pedig
válsssBMta
képviselőjenek. Tagja a parlameai meatalmi pénzügyi bisoiiaágainak. — léssef hlrálj 1 berreg pékára Pácai Napló több érdekes ..prosatot
Förster Béláról, aa alkaayt péca vwtlisááréL Aa apivaágok közül kózSljftk a kóvatkaaéá:
Rörster Béla aaarira előkelő a*akja volt Péas ■város közéletének, hogy agy iskea Mmftít ker-eaag is nisglá\'iigitti Őt hírnevű . pécsi sadHéjé
Hnf MSmÉ Miüi —|i a MpÁiiiln lígit
— A klziiaada s«4aaaéséra! - »St! a fir. borost a ezzel hMrpsataHa aa aimayanai bort.
Porater ékkor tezébe vette a poharat ■ tgf szóik:
— Ebből a pohárkát, fenséges uram, aa gát-ben többé aem is«k senki sem,
— Nem-e P — kérdé a kír. herceg. ífc
— Nem ebből, fenség,
->-\'Pedtf éa még innám egyet I — átért a*-totyogva a kír. kareeg
Pörrer róctöa • öltött * pohárka, melyei a kír. herceg taaéklg itrileü.
Asé\'a aoa Hö t«t et Nniar a kér. harsa* poharái aagy kegyelői tel őrizte, éa bogy ea atst* ben iSkké senki aa Ihasaék a pohártól, a paka-rat kevéssel halál* elö\'l — éssassatséa ,.
— A flmegye kásákéi Zatavármasye köajgazg. bizottsága, mint tevelsaflak irta, ktáíaa tartotta meg repdes kari ülését ZakaagaraNgea. A hévízi kénes tttróóbee s rend tsaatsrtáaé val ha nsias _tila aláa a ssnlga bíróságot kíaták mag. A Us-gyQléa folyamán Kollár bizottsági tag iaákeá-nyozta, fajgy aa uj kormányt éa a tavnzá mt» uiszteréketTeHratiug Üdvözöljék, ia am ftésve nem Wak határoaalot A taal«<l<yelé {alsaáá-aékea kiasMlta, hogy a mbtlasiar gondoskodott as tpsrlakolákhaa a valláaoktsUsrél le. Magfo mertette a zalaegerszegi polgári iskola gMgaala-tetáaéről szóié rendeletet. Jelentette, hogy a miniszter 1896. előtt nem hajtandó Zaiaawgyéesk állami iskolákat adni, A pénzügyigasgaté {alaa-lése atáa végtl jehntéktelen ügyeket intézték el
— Egy salaémpélya fég*. Jaahrn ll-éa remélték el a budapesti Sst-liaas kórház megfigyelő oxztályából Polgár Károly sataéssi, volt szinigazgatöt Az elhunyt egyike volt aa emlegeteiiebb szioéaaaknsk s szlakaai körökhea bizonyára lészvátat kait a Petgár-dfaaaatia a lehetséges távjának szomorú vége. Polgár Károly thry-Kmtsaés is mSkódött a .mint kirátó vidéki aaiaáaz és Urak vő azinlgazgató, — közőa-áégfink elölt kedvelt egyén volt
— A láraal aééhlvalalhél. A varasé adótárgyalások f. e. jun. fi-éa éa SS áa lenak. A kivetési lajstrom |un. 18-álól késdva ayotr-napi kössseinléro. raa kitéve a vársskaaamU, a szokott helyen.
BrsMar báesl laaai A taééasfc páu riárkája ez idő szériát Aradon Időzik s ott Khudy gyófy*/eré«z vaadégt. Ssekáas astrlat kajnal hasadtával kai fel ta végig nád, — ti ludat háayaéaaor — a aap félkel tét, aawáa valami szórakozás utáa lá\'. A hogy a köayveá kflsi iatat,.a kezébe akad agy tyúgyuaMaaklai«
Hát csakugyan igaza volna annak a csendes, imponáló szellemnek?! ,
Mindennap jobban érezte, hogy csakugyan igaza van. A judvidegék egy váratlan rezgése halomba dönt minden filozófiai rendszert:
Félretett minden hódítást, minden impónáló tündöklést Félretette Ksntot és tárxsit. Lemondott s, histórisivooalkdBbokról. A fejedelmeket Jő Folöptöl JerQzsálénil Endréig mind sutba dobta. As egész vllágkislóriánál jobban érdekelte ss s parányinak látszó kis kérdés, bogy annak a nagy imponáló szellemnek milyen a szive?
A szikrázó szellemi! lányból csendes, mélázó teremtés lett Ogy el tudott gondolkozni, meren- Kel év múlva Tarcsay géni ö is bambaképfl tudóé módjára. I hatalmas csomagot kapott
Ba együtt sétáltak, sokszor negyedóráig is men-1 Kíváncsian bontották löl ek egymmás mellett szótlanul az egymást meg Egy gyünyőrü kitömött értő szivek megunhatatan némaságávai
Ennél a némaságnál többel sohasem közeledtek egymás lelkéhöz. Vajjon megértették-é ebből egymást?! Egyik esti séta után dr. Erős Géss a hucsu pillanatában igy szólt:
— Holnap elutazom. Gizi elhalványultán kérdé:
" ^ Hova ? *
- Széchenyi Bélával, Afrikába.
Rosaa falvidul u öreg Braatay bácai trsa i tar-sajtja a Un éntelen vsakaa könyvet, mini a kaaaé muzulmán ss alkoráat A htai gazda eaak bámulja, bámulja, végre ia aaoabaa aea állja aaé kOaftl I nélkül.
_ — Mit keres Brasaay bttsl abbaa a petyikas
5 - Milyen szép nlaUs leaz! - Szólt Gizike, " ngJ h,raioe év da«| - felelU aa
de igen kösd volt bozU bogy sírva (akadjon ilr h\\ utUm, hogy egy paty.kaa segéd.
- Szép, éa hosszú. Két évig tart Ljkor löle olajwvat kértek, asTfcalu, W-y
- Mit hoz nekem onnan ?-kérdésié reszkető l,^, DÍ0CI> HSd látom kai, wm basudott-éa
lurkó.
Sióit és tovább lapozod a bíblia-natyaága egy oroszlán- Uftaivkea.
. — A vlllsaMs vtlácMáa. Már lavasskaa-bahlebér kezet Ly, óla ugy voilu„k „ nagykanizsai villamos ri-lágitással, mint a fiumeiek a cápával, vagy a székesfehérváriak aa eW velompéddel. „Holnap leaa "holnapután hizönyosan, agy két mtilva ok-veieileaül." — Ilyen küiöabösósa Variált „Wa*-nyoaaággal" beszéltek annak ssalaö estének diceő Inivírradásáröl, mikor vUlamléayárhaa úszik Nagy-Kanizsa varosa, üe a UrmiaaMk shrbaa\' csfiiörtököl mondtak. A legújabb versié szerdát I (jun. 2Q) jelenti agyas, amikorra a "Villatntllági
hangon a kis tudós lány.
— Amit parsncsoL
— Tudja mit? Hozzon nekem [szivet! Számíthatok rá?
Dr. Erős a feléje nyáj tolt kjs ái lógta a melegen megszorította.
— Számithat rá! — mondta határozott bangón. Így búcsúztak el eeymástól.
Gizike Afrikából egy
Az oroszlán nyakán egy lóliráswl:
oroszlán, volt benne. I cédula függött
I hl— —/ I—-»J — I ——■■ - * -— - V
ezzH a tás életbelépte élét virbatjuk; eaak kznt&n as is .. . , -7 — f csOiőrtökOi- ne -mondjon. Mi legalább e bírt eaak
„ht van az első oroszlán melyet magam Wllem. (kolwt4m, Ber;ak köi5inL
A szivet majd magam viszem." — A kísértet Bemer AdoIC aagykaaissai
MP8 kigyulltazörömlAnyjához rohaut, LahoDR.kere-kedfi báakaál napokon ál aérgért,
4lö\'e,te- tompa üléseket hallottak esti ti* órától éjfélig,
Nagy, nagy. nagy a szive ia. Hősi szív, bátor Lbb£, , ,Mbkban, melyben Halász Albwl, aa szív, igazi oroszláuszív! Megvan anyuskám az angyilkoe „mDaünmi tanaié lakott Mihelyt ea-
nek a nép neszét vette, aaoonal birs laUsM>éott, hogy a diák lelke hazajár éa astéakiat vatésagoa
iBjf-gnftTürtnnpr
bucsut jártak a báshox. A külftnböxö verziók borzalma* dologgá fujtok ftl a kopogás\', mely-
—Ztfafc i8. Mim, fi lap.1
taljae «J kipee disakladáiben adom ki. Nm klsélteai semai ildaulot, hogy neaietlak • nagy ktlIWjénok műre! atlW
"tW4. juniua hó 174a.
• nagv
nek eredetére tényleg n\'em lehe.e. t rá,öani. Jun., JfiJJÖSj, XtaOTtfSfflM 15-én «ata tix órakor as egyik rendór-alkapwány betéisk,«sálul akarva lekeuiri tusi, kogy miadea kassá kiséreteben több újságíró ia megjeleni kísértetei leaeaaklaMa aogorittslie o.ikfli nareth«e»o meg. Toapa látni vagy titkos koposlatáal hallani; de bix a "•f"? Mlta^aystsak a aagy klp dtoakMáéáaál la tartt-
sás. Még c*ak egy ütött, hnsátlan patkány, lé- • tietjifl srckipin kívül • kiadást1ÍHDMW150 Mp kivitető, pében sem jeleni meg. Hogy a titkos kopogta- a isdregbes tartósé kép. kasdtbetB is aárdlaaltie tagja táaok honnan eredtek? - még ex ideig baiáro-1 í**"?1- &\'\'■"tt!?Mf,41\'
ii ______i.t_____ _. , I belli hasasait 4-4 Irayl aecyedrittt, vastag, rahér T»Ua-
xotten megtudni ugyan nem lehetett, de mmdenjwíro. V0Ba„ jfggá to?«H/.l.aai. 1&ht «aetáre jel oda rnutal a as a rendőrségi vélemény\' ls, 40 krajcár. Megroa.ielbetfi mindet kaaat kiayrkereekedíail
éa kiayviraaail. 1 randalék ott vakatik át fiaeteiket, a kot -a kot a aegreadolis tértéét. •
1 *■
hogy as egéax kiaertetesdit a szobában »l sso/galók jitaxották talán ürügyül, bogy helyöket egyéb ok nélkül ia elhagyhassák, vagy hogy hé-röiei a kisérteteasé kikiáltott hátban folebb sró-folhaaaák, mivel oda máa cselédet nem igen kaphattak volna.
— A aaiykaalnal kemkedé Ujak " lak. egjlete- amint mái lapunkban jelex\'ükj y f
a hó 23-án nyári tancn>nlataágoi rendet a polgári " egylet kertjében, mely nem délután 6 órakor, hanem eate 8 órakor veeti kezdetei.
A ayaraté kereeiprlaéi. Vas/ary Kolos hercegprímást — mint levelezőnk Írja —, „ _ .
mindjárt a tfeafldjháxi lirgyaláaok - befejetéea W oly egyénről éleira|t éa irodalomtörténeti a\'án, égést udvarárai fialaton Füredre várják, »áaatot\'iríü, kii a legneineaebb asérmaxás, leg-ahol a főpap as idén buxamoeal.b időt log tiil- ^nyt-aebb éazbeli tehetség, költői hév, nemesebb —Iguf-------. _.__érzelmek, haladás e* reformok iránli váay. tta-
— Aa rgjksrasáaak fn s ranntl |»éu<* badiág-nzerelel uraltak ésheviiettek, — bálás fal-
Urak. A m. á. vaautak igazgatóságához egy idő .________L_ _r,\'!
óta többreiidbeli pána^t érkeíeff S^íjlMgy az1 Byronról ped\'g ludva van, hogy már kn* ff egyes vasúti pénxiártk nagyobb sxámu főrangúi
CSARNOK
__A BZTROIT._
0 d a I 0 m l 5 r t é n e I i r r- Jelesebb kútfők nyomán. — Irta.\' Babos* L A s t 1 ó.
gea erő és idő kicsisége vagy rövidsége ssOl; s atl, sinely at iga*, ssép ea jó köxf, — meg a való köxlleiesik, mi jogosnak ismerjük el a költéstel ben atl at irányt, melyet a vilaglájdalom kőliéasaténak hívnak anélkül, hogy itflkaifeaaek tarlanók visszamenni, akár Job kinos vooaglá-saira, akár Sofukleaz meghaló keaergésére, Szák-jüiiítUttii -vüief-gyönySrölt megvetésére, Sehoppaa -bauer buddaisticus erkölcs tanára, \' Musaet aoll-tudieire, és Turgenjefl fatalismuxAra.
Fölfolegase a fájdalom, a fajdalmai köliéatet, h jelen realistiknsV naiurálisticus költéssel mellett, döntsék el h itifiiléazek, bogy Byron nem egy ái meneti koraiak beteges elméje, — a hogy köliéasele a jelen és késő sxáaad babárjaira is sxámiihaf, att elfogja ismerni bárki ia, aki költeményeinek .Cbild Harold\'-jának, »Don Jüant-jának csak egyszeri átolvaaást ia saenlel.
Byront a kéiaégbeeaés nem tessi tönkre, abc-- teges kétségbeesés nem teszi egyhangúvá,\' géniusza felemeli,\' a jajgatása nem íeaa egyhangú fájdalom kitöréssé, hanem caak ketete, háttere, érxéaeinek, szenvedéseinek, amelyekből hajtanak költészeté legszebb virágai östösvs a teraiéaset, estmék és érzések harmatával.
• a p
Mottó: „0 igazán tlkényezMtit gytrmek roll, nem ctupdnjuilSi, hanem a ttrmé utí, szerencsi, hir és társadalom el kényeztetett gyermek*. (Macaulay ) _
ITbritt szellem óriáa teljes kimerítő életrajtát
uuiai>k uosjuuu ejiiimu oíusi - « ■ AtílV" I megírni ismertetni, — a világ fájdalom küllőjét
egykoronást nem fogadnak\'.1 fizstésOL Ax ál:«m- »\'ár«,..aAsAval «yöí61\'e a zMZ-nok.égot, szive a Krmekié <ű ker^lUt1aiidJ iidön Snt az
sátra moat rendeletet intétet. I" elnyomottak, az üldözöttek, a szege- S,badságbajBok. elesett, behinteni ."ílemé
nek világábs a feltárni izépéazeti izempontból
legsttfbb költeményeinek eszmemenetét, baagu-
vasutak igazgatósága most rendeletet intézett-7--------
u öaazss állomásoklibz, hogy a vasmi péiiziárak,fP>B"rt 11 parlamenti beszedjei Unuskodnak u egykorunás ezüstpénzt eseutnl korlátlan meny-1 * «">nkások védelme, a vallási türelem a
nyiaégben kötelesek elfogadni.
a parlamenii reformnak volt elöbarcoaa, tehát
— Vléáaa teraéssstrals. Egy negyedik auttS f**iméknelí> amelyek még máig ii általá-
. m . ■ " . .9* . . ! n/lfl nlíulMAMAjflil M lAlHtA>S.i t«MllA>M ni UH <1 l> •
osztályú gyerek iskolai dolgozatában a kővetke-xö kedves módon éilekezeli a nyúlról: „A nyúlnak olyan axája van, mint egy gömbölyű kis tlma. A szájában van neki két fogi, etek min
noa elismerésre s folytonos javításra várnak ; — hogy ily jeles ember jellemét, éleiét, költői méi\' tatását, parlamenti működését megírni, forradalmi és relormatori működéséi axi ax irodalmi nagy álala-
dig utápa níriek. Ha egy napig nem eszik, akkor \'J"1*"4 jellemezni, a melyet kikütdöjt, e uagy em kinő neki. A tente négy széén van a négy lába. o™ wgltlkotaa; de másrészt egyike a A nyui gyikrsfr fiadtHt, neba SO^ is megy;—legnehezehh faladainknwk. mert Byron, mint em-A vadéit nem szívesen lovi, n.ért oly gyakran |1,er ««f,k9 volt a legérzékenyebb, a legidegesebb, fiadzik. A^Vádé^ tapsifülesek npvexi." — .A Jtgnaaxélyaaibb, a legkfllónösebb, de aieg - Aaafali itarkalal. Vároaunk neháiiyj^g°c,ét|,!n.flbb egyéniségeknek, akikatellemük
H>H n uDtK
háaa előtt a gyalog-járót a budapesti „Magyar aszfalt részvénytársaaág" állal aszfalttal vonatták be. A munkálatok kitűnően sikerüllek, A réaz-vényiáriaaág városunkban állandó megbixoilai tart, ki ax esetleges megbízatások teljesítése iránt haladéktalanul intézkedik. Hiastük, hogy városunk tnbb báztulajdmtoaa föl fogja használni ezt a kedvező aikafmai. ~
V IRODALOM, ^IJ
iapath s revatábaa ttiertetett aafl-
vek, lapunk kiadóJAuAI: Flarlicl Ffil1>|> kéay vkrreskedéaében megrendelhetők\'
— A Magyar saaae éa aiMMlavlltcktl. Baasdak Klek ur asatvállalaiibél, milyet aá Atksaatuaai a nsaék ■é>aé|>¥ia méltó kiállításban bocsit ktara, aMgjalsat a S-ik tlaat. Hindin bét bitben mej^aísayéa *%y Matt, blavlst raaétkail, hogy aa etir éves taatjn* teljeaen kéis Itta a valéban asgyiaabésa saaks, m»ly a magyar aip Ntr évi ■makéttiaéaak a kgfavát fogja taitalaaaal, a«(irva asoa aa aredeti tuitanadé kaagpa, mely tQnétl osak a Baaadsk Bak sajátja. A Magyar Mtw la MsadavUég 10 tlaatra rin tavvMvi a agy tlaw ára W kr. A Naetak kllda la aug-jalsaaak, inaim ét kltatbaa. A saat ■•gjiUnt flut la méaea gylaylrt Miét éa mondát tartalMa lgia likirttlt lUaaatiédékkal, aaviaatNaa: 8aM*aetéD«k mraacséli,Klgyé. Sarvttia ia Tatárvltia, Hároai ina ligiojr, Vutarai, t.lylk ir többet, A vtria takia, Jigoneég királya, A rá-•aatfitt Jrdíg livgmdalkaté mlndtn ktayvkamkidtolMa is a kledé áthiaaeaaaái. Tia (Vaet sMtaatisl ára I frt SQ kr.
- Megreateléal Mhtváa Toapa Mihály Inxn kél. tiaisjil aagj kipas dlaskisdéaéia. Rakaa, alallratt klsdéaak jatott aa a kiváló laartacat, bogy nagy kSltélak: PatéÉ, fMnutty, Tompa ia diriy saallaal kjnoíolt aflbaiaa\'m a untat kanba, kogy ssektt ilvaakaaM ia magérlihiast, áa ia féiídetéwn 0lsélsaa, bogy PatSflask, asaisattak blia-kadgéask, titxai költeményei oly tok \'.példányban vannak elterjedve basánkban, kogy Téttaaarijtak Irodalaank ea Ötlik fiaylt talllegiaik, öush niív\'tl teljen kiadásben napvilágét játtal ia hagy Tompának, kaaésk egyik láagilméjtl kMŰJéaek, reawk aliil la u ia révemen Jutottak a kéaéa-sig salaiéra. Toatáaak. a kaalaluitlaa értés leghivatottabb temácaáask dalát aéiaea lolyaak, regél elrsgadékk is nladea atáva rivall a kélté aagy lelkire, sel/bél fakadt, ép aairt tMgragaéJa ia fogva tartja aa vívató salvit, Belemarkol a laat karjalka, begy a keael Upll; mila béaatát el rajta ia heterlaaalják a fijdalaaa ikkordok mindén ktaall lelkit a isiit líök Itaaigea gyieiéba. ,Tlrigregikf elsea lemart néegyetaek pirja alig lkad ia i|iaa ailvelt vlléalrodaloai aaa. Hegj aeaietlak i JeUaéaik reaiekel aiilté dinben ia sagiréesielt ilUrJediebee risenalljestk, rj^aléreataa hogy
latit, — ugy mint Leves megírta Qőtbe életét, vagy mint Badics, Fty, Gyulai, Vöröamarty, — Fischer a Petőfi Sándor életrajziát csekély erőmmel, jeleu lap tárcájában nem vállalkoahatom; - • megfognak azért nekem bocsájtani mindazok, — akik mohósággal byulnak e kis irodalmi életképhez, ha azt elolvasva, uem találnak benne aem caipíőtégeket, sem adomákat, amikkel legqjabban a uagy emberek életrajzai tömve izoktak lenni, de mi azoknál --- akik közelebb eanek hozzánk nem is oly bámulatot, de ott hol egy távoli je-líességnek kellene népaterüséget szerezni, azok
vesztek ft; azoknak a kiHiöknek," akiknek élej,*^ olo\'ó|\'«en közö»l,é«és móiÍ*\'1 leu,ínek \' \' _ l ismertetésnek.
eget ériiilellék.de érzékilégükkel a sárban
lét megmérgezte már a laílletéa, ifjuságukal a szerelmi csalódás, férfi korokat szerencsétlen házasság, egésx világukat egy vak látum, egy ily kőllö éleiét, akit a sors Üldözött, felemelt as égig, a leettjtolt a mé.ybe; egyike a lehető legnehezebb váHaiatoknak, a sas repülésével, a korának egéiz igézetével kelleni bírni, anuak aki megtudná irni Byron életét, jelleméi, mint élt, mint azerelett éa kttsdölt, s a sora csapásaíiól találva éi megsebezve, atfStí szívvel, mily lér-fllsan ájlla meg a ktttdalmat, tele kínnal és mrttah—--J—
En saereleitel fogtam megi»meré«éhes, meri benne nemcsak az ember magasztos eszméi, az egyén férfisaséga, nemes küzdelme s dsca a vi lággal éa sorsaal, nem is a reformátor hatalmas harca a társadalom és irodalmi kaist és törvények ellen vonzottak öt megismerni, sem ama nagyszerű vallásos érzület mely költeményeiben a lermészei iránt kifejezésre jul, hanem amu politikai érzelmek is, amelyeket mint szabadság-sághős — Petöfinkhez hasonlón vivőit, ki ma-gánnk, Glörögország szabadságáéra.
De ami meghatott s rokonszenvre ébrerzlelt költészete iránt, azok nem caak a nagy eitmék,
rendkívüli izépaégek, a lázas indulatok, amik foglalkoztatták elméjét, de ax a meláncbolia, az iiz elegicus, busméls, komor vigy sóiét hangú lat, mely átjárja szivünket. Honnét származik ez, senki te tudja, mint a hogy nem isjnerjk á Nil lorrlsait, előidézik a kor, annak szelleme, ián a fai, vérmériék, az angol klíma, vagy tán köliőnk ixomoruséggnlj kétségbeeséssel lelt élele, szerelmi bánata. Erkölcsi betegsége olt o as a kornak vagy Byronnak, reánk végre mindegy, mondjuk, hogy ilyen volt a ttzéxud ingadozó, lájdalmas, forrongó, küzdelmes és rohamos, s Ilyen volt Byron Is | vagy mondjuk: Byron szeretett, s nem szerei telíti, lelke ösaie-égelf, puitta voll isivé, a elhagyóit, — i ebben könnyen iésaket rakhatoit t bánni, keierv és kéiaégbeeaéa: egyre megy 11 Kgyre megy as ii, hogy érixie aa arányikTaurágot, ijíll a Inlkéhen hotUuaoll nagy assmék megvilóallísárt satlksé
(Folytatása ktvetkealk.)
TÖRVÉNYSZÉKI CSARNOK.
FoImíIiIi bíróságoktól leérkeztek
Zsarolás bűntettének kísérlete mislt vádolt Tóth János (Tusi) elleni bünügy a kir. táblától helybenhagyó itélntel.
Hamis eskü aiatt~~ vádolt Mtgy Péler alttni bünügy a kir. táblától helybenhagyó iiélettel.
Sándékos emberölés büntette miatt vádolt Takács Szekula István éa Nagy Ferenc elleni bünügy a kir. táblától helybenhagyó Ítélettel.
Kunica György, Kunica Rozália éa Kunics Ignác felpereseknek Imrei Györgytié, Baj Katalin alperes elteni ingatlan birtoka s jár. iránti pere a ouriátél réstbed megváltóztató Ítélettel.
Henc Antal felpereanek, Nagy-Kanizsa város alperea elleni J761 frl 24 kr. a jár. iránti pere a curiától helybenhagyó ítélettel.
Lopta bűn lettével vádolt Mihingács Apollonia elleni büpügy a curiától helybenhagyó Ítélettel.
Köz- éa magáhokirat bamisitáa, csalás éa egyéb büntetendő cselekmények miatl vádolt Sav. Léva-raics Ptlné, átül. Nóvák Katalin és társai elleni bünügy a kir. táblától részben megváltoztató végzéssel,
Sikkasztás büntette máit vádolt Sternberger Mór elleni bünügy a kir. láb\'ától helybenhagyó ítélettel/
Csalárd bakát büntette miatt vádolt Sohsrcs Henrik elleni bünügy a kir. láblátói helybenhagyó ítélettel, ,
Gondatlanság állal aulvoa testi sértés vételiével vádolt Balog Jóaael elleni bünügy a kir. láblátói helybenhagyó Ítélettel.
Gyermekülés bűntettével vádolt Balázs U<a elleni bünügy a kir. táblától feloldó végzéssel.
Mnyánlak megsértés bűntettének klaérlete áa könnyű testi tériéi vétsége miatt vádolt Koesia Jápoi at. illeni bünügy a kir táblától helybenhagyó ItéVttel,
Zaarale* é* idegen dolog mtgrnnaáláaáaak vét eégtvel vádolt Tark Ferenc at Tart Mihály et-]tn). huo&ty 4 bír.. táb\'áiól heijbeahsgjo Ítélettel.
Horváth B»r» ás Jadtp örftrgy falpeneaksek -Horváth Jelktt áa (ívja Matotak Mártó a ai-
Marti pere a kir tábláttö SMgvaTtaataiA hétetiel Kotáoa latváa (aót KodtJabaj itlpeeanok. Kovács tv* ■ tárja Aea Janet ilpwnt alttal Mgatlaa birtoka a jár. iránti part a kir. táblától helybenhagyó uéletial. Mtifj Jóssal át Jáaoa Wpertstküek — Táróéi Katalin áev. Keváas Aebrweea ai alptratik allaai iagatiaa lalajdea-Ion* a (ár. Iránti part a kir. táblától belybtn-kaará íUtaitel.
KagtofMa Veaéei at (alpaaeeekaek — Balog | JamwtSs Mta-mtmk ettem H30 frt a ■ jár;1 Iránti part a kir táblától belybaáhagyé Mattal,
I! Fürdőídény-megnyitás I í
tolyxs\'érri t»AJ\\i« 1x6 Hált.
- LapfUrdok - aaéfforrások -
NTILTTÉR.
u _. .; " ■ __.1 a«*M —Ifm, MmémU tMl>H«aai I I Mán 4M tttiibtai ftiht*) ■iiimttii n btM \' I I t Li U lri| -r whf i ftáaii MMt * aataaa | Í j nj—rwnt at át»nnT=nast~~ff | Bakit, Mltaa vat§* tmumOt MaMgta (*W« I v ®® at» iiiinin m tuuo kiU»t»M Maair II Ij T\'—■-ii i"- 11 v - - i <im« i >ii >i
■V«Mi iithin amihn <J. («. kir aá. I j «ai Mluui iiijiaMjaia MMtaa Blatt* I
iltiiiiWliil AikS — Mliii nmmm itív j | Mm 10 krw k Ut.Uüti^iri » tni toáNt iia* I
[j Ptull » . (») II
HIHDE^ESEK.
A Magyar Asphalt
Részvénytársaság
megkezdte Nagy-Kanizsán JS felkért azon t háztulajdonosokat,!
^ Járdáikat tar- | koitálni kívánjál,
hogy eziránt a munka helyszínén található társasági megbi-1 zotthoz fordulni szíveskedjenek.
Magyar Asphalt részv.-társ. BUDAPESTEN.
Egy 2\\lóerejU
j — Clayton áa Sehnttlearroth gyárbolt— M» nség krüMá baaatiélt ^g
n RNH a WmmM mém-.
J L^ - XUM. —-
Jitáajroa áraa, P9 Jétállán antlctt «IsmM!
WEISER J. C,
i—gazdasági gépgyárai éa vasöntödéje
Nagy-Kanizsán.
„BUZIAS
l^ótjrfOrdó lll
[IkMHát a SyeMá kfartftath <a ftaewaM Matt-I IwrtfllÉri iMM HIII II Hitt iMii^Wk\'iNMi )/» imfcüj^fiíáMfl, mmrOérnt h •mmttod.
(VÍMA
\'Jkaatá mmtmOmoOt ahMái^, tMt aaaaaa* át tg \'jlwwr, áaasás ia é mmtm. taSk. tt hémkmem t#aki
aHNMMpy 4P f^tjKMtít&lw (Ha [VMHHW\' M"«-I»li» II W "BMlte áé
vwil um> Taaatvia t> a s a a —■
ráiéálfwgsi bát Oailttia
i>rt§sy»f tls-li>tilit
MMiá^Il^lZl^^laiMHi^SllM
tQfipW tnaa mümií ituta
■Ma táa»t*Q_taaawt IS tb. tt» lapw^áéapl
i XTTTZnm Ipt SíSliS
ixtMi iu*a J^tea aaa taat JTnji OS, \' re bie^a i^avMi syéflMH^
I MrtHtMtát áMtaaaJbtpap>táMma|p*>
I MLtei aá iM MMé 4Hbát%fe •íifcWu -atan>tá[Ni M« WrNiaiai __
ItfkMA, »»bM ÉWÍiOjMf « 0*tT- 09Q wmméh: Mar aféMiMfia «u «aar ni \'<1 ^ttMtt^a* l^ágjiaa «g twt Itat fclJ
■ I te | T""*
\' ** I \\ üsm
Kwizda-fóle^l
p leiieokni ■éifci Uffsi.
S^ta **mmá ft taw.—W átáaawt SS áa
40 tv itta lacukk MiMáfa laattatataa, tMM» taiaáá rttti i 1 irtánál. wsiattaál t sd
lartiása •* I4*nt»satáa Maaáw ■mát
Grt^j Mtaüi te 2--21
I kaUK I «atHtk «a Ih a H I
I iMWi IMÉMB»| NBtaMr-tOwa «*f- HHUM ta I
,| IWUbímií I a« MM am ......!
II iwiiain s { MÓMrtt awW\' I i^taSVfSaa StfaaH
JlTÜBAmjKTTk
. rtyengfilt ftrttorönél toválá .sslgélaést VViaw a ea. Wr a^ikaáal in it iíW— Wwáf Itabitaaélaira tr»atsfc áb lalagfst Karipák is stalas— ajánlva,
Volta tanár miáaosn. Letraa boríték alatt 10 kt. io*é }«y haágb d«ae allaa. Kapható: áSStoMá J éti toe ockaikat éa ea Ur. aaab talajIwitáoáj
*6 — alckt Wfr
^ Stbel»»«tra«a l» w. t y
Saarkacatoi litasL
Zaia-Sat Baiáaa ltm, íllém, & a«a rmpda kwitaiy aátat. áeüaai aaaa «{idarítíti niat aga* apajatiá, MtIpéM aa ettwfwéaww fijtétlm flffttlm ftUlt mmmtmmiml ált. ÚuafarmAny mm mímMf UUtmttitltií tirjmNft^ M » Ur-aéipj\'aiaalaiaial. akkor minőm lifam iía« á tawriMÉÉ iHm. wtit» kt áátáaa Mráiat alát-fniihi mén, mint iája Jláa t t&oiojogoh iWttr*" (aatá Mig tUtnbtH a kirtfty MGt/m htlttyfubi a«é Itikérim iiitmitja a Unénfjétmlatok mnH, áa wrfr • Ut áétita Iwi tttM/analii. Hff kon-ánA mM pafySaé, » a aapii nwlia Itté paipíbáÉ áétattéyi ffctéay/aaaWa/ i* nyratwa- a bréff iWwf|iabbtl ivréU a Immánf által tttrkwaUtt formában a Aáa aulaiéra. Jhtmk hrntfootmém-tiki| áagy o királf nm nkarjn a jtkériktmmi | ftl. typtatráw mtmkmotf mít, tminm ni aiW-! «d»yoi firmákká* /diartaaaé Wuné ttok /H.I ÍM kn a Űréi} ét tUttejmtéit nrwééti «at akart mim hozzájárulni nagy ha ott mmmifMt\\ farméig* mm akarta nlna : tnntk kiftittüí ai-\' hatott eolna mindjárt aa tlSltgu jhéhtffél kiké-\', rám alkalmáM. Dl mert akkor jieáhagyta. tekét
as *t aáaet no-lttikot mozzanatok ultin halárotott kifliméire uju\' tett — EMI túitán látható k megérthető hon at 6 akarata, etílemm jMkn/pém ntm puotöt* ndmriatoégkál kikért téUméao, hanem a iinéaf-iaaáiaaé egyik fontot téapeofjt.
FcIhIói aatrkaaaié
Jayltliibw áa kiadA: _
riiciilrCLér
Sí Ferencz-József esászár-íurdő Tüffer
Déli vaaal állooit: Töffer mezőváros, nappali és éjjeli gjortrsaatok Meleg líráik a
38*4\' Celsius; a rónai idők óta ismerétet itllet etet, köszvény, aöi b«j<>». aab*> öddtóa R
stb. gyógyítására. A biraeveS, .hideg, hatásos, homok llréák részire ktllön fkrdú épitte- M
tett. Lrdöt vidék, árnjrékoa park, villámot világítás. — Jatáayoa árak, - teljes ellátta ia, Jm 2\', írttal feljebb naponkéat éa awmélyeakéat smbával egyátt.
l\'iiéáervtt: •ehla perlashel ár. Kltáer — Aotémynzek ttétküUém. -S\'X^ ■ »■ i ■ ->«y r ■ i < ■ \'" j* ■ ni i •* gM\' i i^y*■ riQ jujgi*
Nagy-Kanma, vasárnap. Zala. 48. szára. (&. lap.) 19*4 junius hó 17 án
Vasúti menetrendi
j\' fftniesa állomás.
I Indulás^ Érkezés \' >» I Ztilniril 3 tatain
\\ * ílililVlTlilii i I
|a. v.l 4 48 regi. gy. v. I 38 mm.
-ff fsa. v. g 861 d. u. «. v. 1) S» d. u.
S> m- S» éjjel «. v. II SS éjjel
|v. v.1 6 601 este v.v. 7 j 69 rag.
n^ L. v. 0 (Miraggla. t. 3 42 retg. Otu ki. s 06 d. a J-a. V. I 34 d a. L
Sst lvánl v. v. fi 15! d. aJv. v. a 04\'regg. H U é et jaz. v. 12 461 étjei jtt. v. 10 151 a»te -
w L. v. ö|471 w»g. ta. vJ 3 60 rtrg. a ír. v. 10 —íregg, n. v. i 39 d. o. •S Nz. v, 21 — I d. u. v. v.l 8 44 eate S j«s. V. 12 16 éjjel ry. v. 12 j 10 éiiel S* - 1 I I
Sí. V. 2 89 d. u. sx. T. 11134 pjjel. |
Zala 48 szám. (fi. lap.}
_ ftHT-Kanizaa, vasárnap , ■ -..|_
ITElIZZTIXJJSüa
1M4 Jaaém bó 17 éo
aiffá a^H\'Jiriw I? l*M HwlayWw «| pulink n jtapftap iadali «i|, ais*r mfei a pért
km, ütefelí wátíewédáwsl aarraalni b| a jaleategi kormftaymidasar ellen kacat-lat*aaa lat »«aM » rnmrnti éráaMart J .
,.>a»»»H OkaM" fcWk asarkaenója GiaLher ániaj ár. hafrattas u*rk**t6jt |nn<il Tíl "i tiH Mjf jjlBlgiiiiHi mmktmi ia—gaiaak 4
fw, fi ujriör" aMnr ia limi\'m a kfleOaHa ágyalwéi Iriiaaö isaéwikkiiis, ■s»yafcai Mfcfak kM >)|MI| Akart artí, Boráatik/ Hándpr, Korára Alkui Bódoaay fairt. Bariba iMkiéa, Bolgár Per«j«, Benedek Ph. Hoek Jáaoa, Aeaády Igaáea ár, aib, iraak. lVy»í>i r Uráli artk mrtaaedk a Nawaetí Uj*f
aráfa árra* matti MMjan aa aM azamban wamáertőa regény kJtláatt kardi mt*.»
ÍKOTZO PÁL,
dÉPÉUltlsOK
Budapest, Ulfőíut t8 « alatt
Vwmwáf B|aAg** •\'ly "If Mlyt log lakiaiai arra, hagy gjrétaau éa aaatitfca\'áaa, al-fcgaUtiaeul lafaraáljft a kleMaégsi IMwo fog faielk««af a
. TTfaill OJatfc" a vidéki élettel adni fog M kötgajdaaégi rovatot. aalv ■ üfeiiiM^ 4. Maá«sdaja km adaéaa öil*t«Tihernek «• aaadáaak Lasa a hmm
haaaaw
■PIP álfaall
llawxatai kftttntMU lawksniirtl >gá«eá>Bflyl á»-jogftflfn»«u. A. start asatni Biaaaiak a*, vaiában díjtalanul éa aaaaaal ad ialnlavMtaal a
■ItaiMlI Qhfác" a»M«fl alvadtnak, minden fcénMaban. A lyaair az orazáfl a**— legkisebb ^^ OH* hwtogka* tart a íffij minden nagy
váTMátan, agy hogy a
jhaHfTlIMr" £ W«aaMaa é* legmegbabstébbas tag kaanlawat mmdaa hírt; A
laa Hl rji\'r a kormány túlkapásainak azlooru aSasdra, a a maptr nép azabad alfának M azóazólója, aa Igaal sgysalfliégniA tetteti karoaoaa laaz A
Jk IMUn Wll®* nrj«!á«l • lcg*iwébfc Eldflzatéal Art:
mf : 1 1 »; 1: ST ffi ygajr........rV^^t
IgM wám ára Budapestet 4 kr, vidéken 0 kr. - Kapható minden lÉrtapaitmüldatl
Ajtai tV„á »-% la é Manf«
nloin améiinuviiütr
íilil niilM A 4 «, A 19 *» if Mw^t
■a wilanaalMil sM méM *» imMhü m^f UaM* I—»»I. MfamaaéMt él •étHaMta
M«t belépd aMhaUk fnafoa ÍWtól ju.Kw lfí, tehát aqr ^káaapon aili^ kapjak a _ t____
lap t ---------) * I r [- ffmfi -9td - Msdáhhwal -7— !"r •• ••WWMII KCtffltfQtS
VKMUTI ujaid mrkwiiii<|i xuncri iwic kiaéébintaia | g^rmfW\' i i^rolcat
•atfapaat, NtM-ateia f«,
(Itf áa*i«r-M ii MM.....
xmnri OMiC kMéUialala tedapeat, VL kar., nagymeió-utcta K
, *müm au Miau * wn immmi HMlaittii
VilÁg-hirű
„Les Derniéres Cartoüches és Lohengrin\'4
~1He Hxh arknpapir
Braiuutein fréres gyárából, Páriabu
85 Inlmri Izilaui (A A Braonateln frerea ezéf eaakis (Haalcoortban (4 él 0 firanoaUoraaAgbao IMaaV iáját ffÉgJ*iának kéidaiéayét hozza mrgalaala.
In noart i HíDiM eirétn M iütóítl telep teíiitiéiyeí a pailri^ar tlaiaJáiai letiiUsUL
á nlwkaHflr « mi»aikak»r»iy rtámtéairs mÉH oérli«kM» l«lji««<*
Bécsben, L Schottenring- 26. sm. a.
Aa L«M » Jkaa éaniaraa OrtMilW tatW Mku raktf knoia Hliaiti>^l>, ralMM MUt fttaetU nliirtiil>il|, mí}M) aWn nM a .JnaatWl Tttrmr &0fm tMt,
notlabcrjfi aac;k«raak*4Mka, i iflaiinl mémdm muff. hír. daháMr*
llwélkia k»pkaXk.
C0MP0UN0 gtonozgonyoktt.
; MMIMÍ InM mcwIMI alamu
|MK I I M I ........ iftilantiil ia»Kn«H rMiaL
[lanaaá éa nmmmM vayaaaaa ai aartHawa
I Jutáit) <w árak!— Itaértiáf«IUM«l«k f
Dr Oralaakar József féle
hidegvizgyógyintézet
tn. — Kfliaagaa) VaaoHuya.
San MÉaal a ak H*. aaMataa éÜM «•«»-llliaai aaaéaaart; f^rto*rta éa tbaaéps (T*a M ajriiTt *U. iaak wj^ aaaw mJkrn-ifm
aatn MM
MS ^paapáiaaáf
í
■ W
I
ELSÓ NAGY-KANIZSAI 0ÉP- és KAZÁNOTAR, VAS és ÉRCZÖ\\TÖDE
Nagy-Kanizsán.
Tisztelettel értesüjük a nagyérdemű közönséget, hogy h e I y k • a, a C\'aeagery.aietAhaa o|ooaan épölt gépgyáraak Oaemét megkeadiflk. — Bátorkodunk alább felsorolt gyártmányainkat, melyeknek szakszert! éa pon toa kiviteléről a teljes jótállást elvállaljuk, tU közönség becses figyelmébe ajánlani:
Kbrswrfl ataáif gőzgéptk, TiptütUxtítí kéaüUh, I ffmélü. nn illtii.
Qíraiaayanyai, gaaá«<aei és iparciltalatokhnr, Fistoriibi^oir, \' I Smikfr h "rbarM-ohA
-Wjraá él t«*m4*. | ^"""J\'"**\',> . . gut toi^étm*. " ■
Likfák, lalaiiii.
Sárit/ és tiriÜ Unmittbfk, ÁfirnM kbtUék. BS^titjiiSk
Kótlíminí iTran«mia>iók i, Sádbaaánaá a íegiubb sa«rkeza<ben
TylsiatiMií^ kíoüUk, Viítarlóiiyok, " Fnilaái|ii,
JMaa^srMsaáasá és mulmmrtmir. GSzofpDSgiptk,
CMplfyfyek kéii é» ]irg»D\\ha)ta«ra, JárfMjpaá, \' ♦
Siabada)Haaéii .Tátra\' tarnU-fiftk (legújabb asarkasatO),
Htnftrtk éa Bsraadá, valamint ailaéta (iHc laiáaaégl géjMSk i* m-klilk.
Minden e szakmába vagó, bármely javítások ia a legrövidebb idő alatt a 1 egjotány»aabb áron
•Ikéazittetnek.
36 —
Kiváló tiazteleltel
Ede *m
Nyomatott Fischet Ftlöp kptnlajdouoauál Kagy-Kaniaaán, 1894,
49. szám.
Nagy-Kanizsa, 1894. június 21-én.
XXIII. évfolyam.
i___
M.|IM> OUtp-IIU Ua.
tél Iliimnél I lll TliVrr\' rlidrt
Elaeéhivalal; VtrMkáa tpIM Unté Wtf
tdtfTÍlCHkjila^ --
MfWiMIn hnhl «*k l««rt kink
Ml fofWUtaák tl.
—i—wmnMrtxnr
t«n 43- >ih>I (Mrt— h» >
rtUm I ÍHffOM fa Irt — kr i Negyadém • koron* (1 trl 60 kr )
■áailtalaa*.
Clii rítok mi klMotaok tImw.
Bfyti mám éra :
Politikai és vegyes tartalmú lap. ^ jtl4.r
A Nagy-Kanizsai- és dél-zalai takarékpénztárak, a Bankegyesület, az Ipar- és kereske- T^TT^
delrai bank, a Nagy-kanizsai segélyegylet-szűvetkezet éa a latanyai takarékpénatér,.
—---------a „nagy-kanizsai malátagyár és serfőződe r. I." hivatalos közlönye. Ei8fl»«i«k, vitamint * Hiininkn
1 Tomtkoiók-\' riaM fanp iaii»
11 kr^eir- , JagyKaalgiáa krtruklat kéturr:
vamájmap ém ca-dtörtölcörL,
Barit és \'ellenig.
(—) A közmondás azt tartja: »Mondd mag, hogy kik barátaid, és megmondom: ki eagyl« Ez azonban nemcsak azemé-lyekre, hanem elvekre, eszmékre is áll. S ha megakaijuk ítélni, vájjon valami eszme. halfáié Tágy netOy csak azt kall nézntlnk, —bo\'gy kik vannak es alv parijan, kik aa elvnek ellenségei, — s azonnal tisztában lehelünk, hogy pártjára keljünk az elvnek, az eszmének, vagy pedigküz^ünk-e ellene?
így vagyunk ezekkeL a Wekerle-féle re-fortnjavasiatokkal Is, Kiket látunk e javas-—lat ellenzőinek a pártján ? A béfei »Vater-Iand«-ol; a berlini >Kreuz-Zeilung«-ot; azokat, a kik a románok, és a többi békéiéin lankadd nemzeliségak pártján állanak, söt azokat államellenes agltátiójukban megerő-Bitik; aaokatr o Ink mindig kigyöt, békát kiáltanak a magyarra, kiknek szemében, nem eaak llagyaroraaág alkotmányos fejlődése szálka, hanem akik általában min. din haladáanak ellenségei, meri szerelnék Európát ott látni a középkorban, hol a a nép elnyomatva, aa aristokratia mindenható\'; a kik egy rég elavult rendszert szeretnének meghonosítani, a a haladó saáaa-dot előrelépésében megakadályozni szeretnék; a kik sárral dobálják a saázad legnagyobb ssamélyeit, akik nsgy embereinket gyeláneák, s akik aa annyira termésK^-tes éa érthető kegyeletet, meiylyel a haza népe nagyjaibos ragasskodlk, roaaa néven vauik éa rágalmaaaák, a kik, a ea a lé
nyegga,. hévvel kiabálnak a magyar nemzet egysége ellen, mert az egységes magyar nemzpt erös és legyőzhetetlen lesz ;. mert az egységes magyar nemzet meg fogja szilárdítani alkotmányát, hógy a ozásatdöln kai dacolhasson; mert az egységes magyar nemzet^ mint hármas szövetségnek egyik, fontom tényf»*j* ,KT">l\'\'\'r"l\'"r * ***** biaioaitéka is.
Ezért nem akarják a reformjavaslatokat, ezért szövetségesei a főrendiház feudális és clerik&lis tagjainak, a* elégedetlenkedői románoknak, a függetlenségi és 48-as párt reaclionárius tagjainak, és nemzeti pártnak.
Minő szövetség!
Kevés sütni valója van annak, a ki akkor, mikor a házasaégi javaidat alkalmával a pártok*"állása tisztulni" kezdett, be nem látta, hogy itt másnemö okok, ia forognak ezöban, nem pusztán dogmatikai okok a ea pgymraién áll a képviselőházra, mint a főrendiházra nézve, s Hogy mikor n főrendiház szavazása után, á bécsi »Vaterhin4« éa a berlini \'„Krauz-ZéHong" ugyanazt a si-pot lujia, mint a Magyar Állam, eltekintve e lapok clerikália tandentiájától, más okok voltak a mérvadók.
- Ugy- a Vaterland, mint a Kreuz-Zeilung ellenségei a hármas szövetségnek, — mert ezt tartják akadálynak a pápa világi hatalmának viaaaahóidilására és vissaaállitA-sára néave. —
Itt akarta ea a feaotlonáfitia tendantia-megvetni lábát, Magyarországban, az alkotmányosság, és szabadság rtiulkus
löldjéu, s azt hitte, hogyha a relormjavaa-latok megbuktatásával csakugyan megvetheti lábát majd, egy reactíonáxius kormány csakhamar elfogja altatni a a magyar nemzetet, mely készséges tamo-gatója lesz az ily retrográd törkvéseknek.
De Mt vannak bizony tepokr; tMryekr Idült bflfasIg5án~3MnYedíieka elfeledik,— hogy a magyar nép. szabadságszerető nép, s a leggyönyörűbb nóta sem tetszik neki, ha olyan legények vannak a bandában a románok mellett, mint a bécsi „Vaterland", meg a berlini >Kreuz-Zeitung*: Nem akar ják \'belátni, hogy a magyar nemzet megnézi a társaságot, a melybe hívják, s nem hiszen a csábító szavaknak.
Soha nagyobbszerö bizonyítékát nem szolgáltatta a magyar nemzet zömé pöliíi-kai érettségének éa szabadságszeretetének, mint a szerencsésen lefolyt válság alkalmá-vat, nnkor úgyszólván ffinieiő rokonszenvével kísérte a Wekerle-míniszterium oae-lopoa tagjait
Városok, — törvényhatóságok vetekedve siettek kifejezést adni örömüknek, mikor Wekerle újra kezébe vehette a kormány gyepMit, a kifejezést adtak örömöknek, mikor a tegtobtrhelyéu Wekeriét, Szilágy it és Csékyt díszpolgárul választották. Legnemesebb nyilatkozata ez a polgárság mélyen gyökerezd hiralmának, melyet semmiféle"irigység és rágalom a sgtvekbQI káír-lanl nem kéj&es. — Érzik azl mhid, hogy Wekerle és kormánya vannak hivatva arra, hogy aaout a fontos javaslatokat, melyek
A „ZALA" tárcája. Címmel
(Bar lUbdaaé*.) — á „Kftla" mdili lárma. -
A nyílott ablakon át beinrrinó nyári meleg levagé aaékdoaaa komiokomat, oalrékálva gyön-géd iMralattal, mint aa édM anya álomra kéuMŐ gyamokét
üeandea álmodás borai leikamra a mig isemem alaktalan képalval a végtalanaégba réved: lelke mat magaaállják a maraagéa vhdólaak ttlndér alakjai.
Ubbegetlk ragyogó isárnyalkit éa hívják, voas iák, blvBIIk lelkemet, bogy ólelkauék vilOk, bogy nálljoa abba a ragyogó, nép világba, a hol aabáav plllaaatra megreasagBlhat a teremtél gyönyörétől.
Fél Ibi a ParnaMoara. ai olympnil Illenek kőié, Inni Behány aaappat a Helikonból i
Ei ai édai kábulat, mely lalkimra borait a laraintáal vágy mámorai Iául
Mag megragadom a tollal, kugjr alakul adlak a lelkambaa rajié gondolatoknak áa naraté guuddil kelyeiaem el aaokat agy tárca karatéba,
A féayae alakok rOpkltdnak alóltam, a gondnla-tok aaállaak nymáét ttivá. Ka éu agy vagyuk velők, mint a lepkefogó gyurinek a pillangókkal, Mtg. akarom lógat vilimeunyll i köiáJOi aiapom a
bálét. Szétrebbennek. A pillangók elröpültek. — A háté Iraa.
A fogáa nem aikarUl agy tárca Márnára. Pedig bát tbama hall minden áron. Tbema nélkül nem labal Imi tárcát
Fiiukadt idegekkel dttlllk pamlagomri a keiámba veitem a „Zalá"-nak elflttem beváró példányalt Nézegetőm a tárcák ólmait Mirélmoudanakcl cgy-cgy iiép mcié\',hegedé-Hóban ?l
Egynei re olvu valamit érsek, mintha elcnyredt idegatmet delwoi bttvOlat érte volna. Uiememben, megvillan at SrOm ingara. Megvan I
UrOmtól ragyogó teklatatcmmel olt oaOugOk egy tároa olmen; „C 1 m a é I k DI.1\' Klolvaiom. Bravó I
* Moai már ttlkélitcaaa megvan. Vajúdó lelkem \' valami kii gyOnydrt érci a megváltéi rcményébéL
Merje után valaki állítani, hogy ai emberi éu nem talál lépteu nyomon alkalmai a latmláara, a tuecAgyeláare I
Ki lm nem talál áa nem ánlel lammlt, biionyoa, bogy eaak ai emberbee magában rejlik a htlia l Mart hiányaik baaoa c takintaibau, a kifejlédottebb hajlam vagy kápaaaág,
H metiiívlre alvltáahalallaa tény ai, annyira megálla|odolt dolog nlulén, bogy knifloléla, alig magaiveihctó Iránv létaiik, mely ntun mladan féleaéppaa klkápaatutjék magánkat
Megfigyelő tebataégDaktét (Ugg, hogy képcaak vagyunk-e mindennapi Upaaatalataiakból vagy éailelOdéaclakból hasznot húzni, — vagy tDkéte-teaan érintetlenéi hagynak-e bannBnket az almaié napok, valamint a velBk kapcaobuban álló eavményak ?
A „Zalá" ban közlött levél-aiakn táreáhMi, vég talen kellamea l\'elledetéat tellcm.
Termé«actea, hogy fSórómöm aa, hogy a felfednél rám oésvekellemce. Oosó terméaaatamnél fogva magelégnam euel tökéletesen I
KálOnóaan muat, mikor aainlén agy tárea irá-láhoa kéaxBlök,
Kajoogok a tárcákért, mindenféle ktidáibaa mlndenlelc tartalommal I
Meunyi pocaiit, mennyi hangalatot mennyi tartalmai lábat a lagklaabb iáreábe ia be lelek tatai!
Oh, háayaior vágyódtam már beválthatni éa kt aat aa Ígéretet, Jliclyel enmagamank tettem, hogy egjrncr éu li egy tárca magtaremma teaeek.
Írtam a terménél éa a gyermek felébradéaéiót, a mélabua holdvilágról ée aa cicktrlkna vtlágnáarét Klélurdalt benne fueafiladal éa uaralmiláa. Mindenhol volt valaq.il. kenne, eaak tárca aam lati belőle.
Leminidtaai — aaaa nehéa vlllalatieli aaéHegy (Unt föl aiéttem, bogy ha valaki tárcát eaiaálat vagy biral akar, aam átég ahoa a k^jtam, vagy aier«tet, hasam kall hoaaá aa a ki* magacvnhe tatlaa valami; ut alkénitaal tudni éa még honá: megfalaló tartaluaimal. KI voltam tékélve, bogy aem Írok láreát
t Hagy-Kaoizaa, caflWrt«k.
törvényerőre emelendők Iminek, megváló] mliVf \'Z" etáM Magyaroimág ujabb jnag-aztlárduMaának. gyarapodásnak, fejtfldéae-nek Miloa alapját lerakják, Biaton hisszük, — hogy ez meg ia fog i_uwáu»l. ■■■■■■ H _—j
A myklilml karaakad betag-aagélyzl pénztár aUkuló kftz-CTflUM.
A kereskedelmi alkalmazottak Mját jól Ulh gott érdekeik melléit foglaltak\' klláat ekkor, midőn kertlnl óhajtva a keritieti b*tag*egélyző pénztár kot faló essilákoláltiqját körökben megalakították • baiagscgélyső pénztárt, mely Mját autooomiáva\' burán,* betagsegiegélyesést, a lelUgyeletet, szóval azőNzM t—adők*i kflarattanttl gyskoroljs és elleh örai. A b*tags*félyiő pénztár gondosan mngj surksesitU sIsMsabáJyal az 1801. XIV, Lel alapján a kereskedelemügyi in, kir, míaistar által jóváhagyattak. A betagiegélyső pénztára bél7-én uaipbea Mór Idalgleaei elnök elnöklete alatt meg tartotta alakuló kdsgylléséi, sulyosk napirendjét* az igazgatóság, felügyelő bizottság éa választott bíróság válsssiása roll kitűzve. A közgyflléa Iráni \' Iblag az atkattaazottak körében nyllráanlt nagy érdeklédé* éa eaak küzttl aag is jelentek mintegy száza*, a munkaadók közül esak 14-ea.
Nem vállak csalódni, bogy a tpunkaadók réetrétét az alapszabályok Ift ***ka**á*ak aaaa iaiésksdés* esOkfcaalall*, hogy a blsiositási járulék %-ál sajátjukból tartoznak Iratai. Ez okozhatta okát annak Is, bogy — noha a törvéay pénzbüntetés és egyéb káros következmények tarba me)> lati rendalt, mlsseriat a íőqökök mindazon alkal-niaaottakai, kiknek éri Hsetéss u 1900 forintot ■eg nsm haladja, bejelentőül tartósnak — s bejelentéseket a lőnüklik nagy része még nem sss-kOaOlta. így tehát lórésit az alkalmazottak érdek-lödéséaek tulsjdoaHbató, bogy a közgyűlést meg-ayltó álkOk ürümének adhatott kifejtési a nagy szánra magjalsnée éa rtadkivüH érdek lód éaart
As alspssabályok értelmében a kOsgyflléa hatá-rosalkép**o*k dyilváoltvs, a jegyzőkönyv vezetésé re felkért Welss Ttrsdsrt, blt*l**itésére Frank Vilmos éa Kletofeld Igaásot.
A asplréndra való áttérés alőtt Wslss Tlvsdsr fclesóliij* mlndaaokai, a kik saetlsg ss alspssabályok egyes tatézksdéselvfll asm volnának tíljffltm/ tisztína*, bogy es Iráati béi4é**lb«t a mai llésben hozzák Isi, bogy skkép a ssttkáégss fel* vtlágoittások megadhatok legysnek. Több Ilyen felvilágosítás tttáu Wslss Tlvadsr Indítványozta, jogjf as alapszabályok 7. II. |<-re való tokltitoltol a piuitári működés llletölag, a blatosltás kezdetének, továbbá a lt>. f ban emlitatt átlagos bér-OsaMgaak és as álalussésl uotlék igysaértákének swgállapitáaa — a két utóimnak mindaddig, mlg
Zala. 49. szára. (1, lap,) _1894Jamm hé II «fa,
aem határoz — a Irta Adoíí toraitiatr, Batfmama Kér áaiekesJ* Károly tanárok.
ss foarbsióaág szskra nézve 44 f. fzeríai a felügyelő bizottság éa válaasiott Bíróiig ttgfatvat egyésatt igasgsláeégaa kisaasék, végfl, bogy — miután a főnökök saját kényei mik szempontjából kívánják — a járulékok a 18. paragrafustól sltérőleg havonként szedessenek be. Ezea Indítványok egyhangúlag elfogadtattak. I HosenMd Lajos Indítványára üstben Kér ál. Wekt Tivadarnak a pénztár iránti eddigi fárado-zAaaikért a közgyflléa jegyzőkönyvileg hálás kö szönetet ssavazotf, nemkllöaben elfogadta abbeli Indítványát, bogy a mai választások s szavasás Mellőzésével egy az elnök által kiklldendő 10 tagból álló kijelölő bizottság előtaijeaziése alapján ejtessék msg.
Ezen kijelölő bjzoKságt* az elnök által a Munkaadók csoportjából 4 és szaJkalmssottsk csoportjából 0 tag klldetett ki. A bizottság hosszabb tanácskozás után elkészítvén javaslatát, az ezenl IdTré faJfBggéWtéH llés njl/ól megnyittatott é» a kijelőlő bizottság előisrjesztéae szerint Mégválssz- j latiak í Halpben Mór elnökké, 10; Fe«ielbofer Jóssef alelnökké, igazgatósági tagokai: Oath Arnold, Ledofsky Arnlln, Rothschild Samu és Hcbwsrz Gosztáv s munkaadók csoportjából, Ber-gar Pál, tíurger Sándor, Defl\'scb Mór, FleÍMbbac-ksr Jakab, Haas Vilmos, Hltsobler József, Kaaztl Jakab, Klsinled Igná^JLaug Bertalan, Kóth Jakab, Mteiner Jóssel éa W*ls< Zsigmond, as al-kalmszottsk csoportjából: a felügyelő bisottaágba: Afiiíntíi Nilhfh, Ketr Lsjos a mttnka*4Ak, Felekt Mlka<», Franki Igaáe, Kornmnth Márkus és Nsts Frigyes sz slkklmazottak csoportjából; a választott bíróságba: Deutaeh Lajos, Pollák József aj Munkaadók, Kosenleld l.ajos éa Htolser Zsigmond aa alkalmazottak oHonortjából. A választott bíróságnak még tagjsl a kereskedelmi Társulat elnöke (sz Idö szerint Kbeuspsoger Lipót) és ssen tár sulst egyik klkttldOUjs, továbbá* Kereskedő iljak Onképső Egyletének elnöke (it idö szerint (inger Ullmana Elek) és ezen egylet egyik kiküldöttje, Több tárgy nem lévén, elntlk megköszönve sz Iránta nyilvánalt bizslnMrV**,Jtll^i>etárta.
Tornaverseny.
A polgári flniskolának tornavissgálatát versen y-nyel egybekötve, ozattal másodszor jnaias IC-An délután 1-7 óráig tartották meg a városi kOskórhás háta mögOtt levő katonai gyakorlótéren.
A reodssésnél szlvss támogatásukra volt a városi hatóság és tüzolfóslg. miért a taníitéseti igssgatóság s bolyon Is hátas kö«sOnetél nyilvánítja.
A tornavlasgálst és a verseny kedveső időben, ssép rendben és nagyssátuu kOsöuség élénk érdeklődés* mellett folyt la.
Verseny birálók voltak a tiuitestlllot részéről; dr. Bariba Gyula igasgató alnöklste alatt: Pong-
A sorrend a következőleg Klagíttatatt Mg í) Felvoaálás dobatóval ia sáaaláétksl I) Szabadgyakorlatok: a) as sM oaaftfy saa-köz aétkll, b) a Máaodik éa kamadlk sauály botokkal, a) a negyedik, ötödik éa kaiadik *aa-
iábusl^ÉM
f) Vamnpntia. 4) Maga* ugrás. 6) Tárolagii*. ff; flfkográ*. 1) Rúdugrás.
8) Gereíyvetés éa salydobás. 0} Nagy körgila. 10) Élvonaláé.
Varasayfatáá j Távolság: 100 netar. -
Az első osztályból részt vett taaaiófc 4 CfOpOTt-[ ban futottak. Elsőkül érkeztek be: Babhnígg B. Mihalecz József, Bksrer Jáao*, Horváth István, Másodikul; Veszely Gyals, Lőffler Antal, PÍ1-va] Lajos, Kator Árpád, Hltter Géza.
A második oaatálybél részt vett 84 tamilé, 8 csoportban. Elsőkül érkeztek : Tóth Gésa, Vil-e*ek Gyals, Péesar Tivadar, ■éeodlkaU Mmmü Jóssel, Lövy Gaastáv Gavora Dáaisl.
A III. osztályból részt vettt 96 Un aló 8 eao-p\'irtban Klsőkll érteitek ber Moravaea I*ivá*, Nagy Jenő. Máaodik al: FUOp Elemér, Fskér látván.
A a egyedik, Ötödik, hatodik osztályból réasi vett 8A taosló g eaopovtbaa. Elaőkal érkaatak be; Szabó József, Szsbolics Rezső 4, Oaal János, Strem OdOn 6., Bőhm Lajos, Nagy Károly ( 6. o. tan.
MagaMgráa.
As első oaztálybéi részt vett 7 tanuló. Gyflato-sek . 120 cm. ugrással Babnigg Béla éa Löfflsr Antal.
A máaodik és harmadik oaatálybél részt vatt 4-j-6—9 tanaié. Gyöst. 130 ess. ugrással: Tóth István, Hsavárr Jenő III. ». taaalók.
A 4. 6. és 8. osztályból réaat vatt tanuló. GyŐstaaek 140 *m. agrásaal i KaÓwtas Lajcs és Katrováea Aladár 6. o. taaalók..
Távol-ugrás.
As 1. osztályból réaat vett 4 taaaló. (lylatsask 410 om. ugrással: Babnigg Béla éa Sokam J.
A 8. 3. oaatálybél réaat vatt 8 f6—18 taaaló. Gyöateaek 410 ea. agráaaal: Feawr Tivadar, M<»t UfH. « T-.U Károly.
A 4. fi. 6. oastályból réaat tanuló. GyŐstaaek 440 ea. mpáaaal: no*, Kallovias Lajoa, Nagy Károly.
B a d-a-g r á s.
A 4. 5. 8. oaztályból l-f 1 [ 8—6 taaaló. — Győztesek t Bőhm Ijgoa 4 a. £ 280 esa.{ V*> gale József V.910 om.
vatt 441 Od
10 báa Já-
U* lm* folytonos láreakatatásalmbau most ráakadtam vágr* sstntén egy sz*r*ue*éil*n llótáars, kl ásót najat OMtÖaeből, hsuem egy köuhyelmUsu aduit sssvaval (vlgsu álélt éjstsla utált) kény-saariive látta magát agy tárcát öwaefaragul.
Elsgst Isti a szarának és sserlOIOil becsületes módon, (sgésseu a híres Magyar „gantry\' nyomán, kl nagyon aok és jó sdomat tudott, de sohaseui jutott sszébs egy ssm) mert tároájábau k^oloutlj bogy majd akkor tr táreát, ha valamiképpen egy jó idsálios jut I
MegVátt ss srohymed**l pont, tuslyst hóuapok óta hiába k«r*sl*tu.
Mi\\jd én Is akkor Irhatok tároát, mikor sssstnbe jut valami I
ás lslé*bsn most a régiség utáni vágy uralkodik. A ssiuéss*tb«n már aain tatsalk s líráinál poss, esak s tariué*a*t*sség hst I
As irodalom <*u u«m k*ll ttlbbé aseastiiényliég, Mák a Ieg*i0«*bb nstursllsHUs.
Miért tayysu a tárcaíró arra ilélvs, hogy uskt tlOlrutl k«t«ktágásb*a kslijan uiaradnta é* un israuiihassau 0 ts lakulát, tuulyot kOt*th«tttnk V Talán m*rt élet* o*ak oly tömd, bogy usm éide* mss ss ••sbarsknsk *gy nspra as Igaaat lutgMou daul, vagy a valót slolioinl V
I\'sdlg utsuatiril éiyiMUMbbik éa éid*kes*b bsk Isuaéueh a tárnák, lift a mludsunapi ilstból Merltt i dolguk fwlaáusk síukbau ilb*siéW« ás usai luivulliitto vállatok, mslysk már a hely vl tub rütldség* miatt s*m slégillistik ki as olvasót.
Utsutiy I (Tt 40 kr, iwrluiOtt issreuy ár Isti vgitaa, mtui kárpótlás, assit á Jó tusáttl\'t, hogy
írhatunk és tnoudkaluak valamit .kexdet és vég" nélktll, ssssl as Igérattal, bogy majd Máskor Írunk talán még jobat és szebbsl. — Mert a papírkosárban Való kimúlásra es la elég jó. — Nem kell okvetetleuttl uds aőt éa férfit sgyülteaan, vagy a ml Még auuál roaiabb, külön-kUltin elteastul I
Tahái gyössöu osak ea as tráuy I Ne osak Bit -György várotl, b*uom a Parnaausan ia, hol aa olyuipusl isteuek uektárt Issuak ugyan éa nem sst.-gyürgy varit, de azért * löldl slaosonyságból iimn lekluleuek sokszor még ő bossájok ssm olyan áhítattal as euibersk, mini a ssantgyOrgyván jó tárhák psrusaosl lény forrása tele.
Aa olvaaó küiönaég, melynek soraiból a boldog tárcaírók nem kis gyönyörűségére kiválnak aki-váuai, úgynevezett atObbsk* — nagyon hálás médium, (isnk a lároairóbau legyen hipnotikus erö, hogy tudjon auggeráitti.
Eng«m azoabau már uom a tároairó hipnotizált, háueui ss ajtala luogdelejeselt ,.tObbaau véle-méuyii
— Íme, kedves „tObbak" én ssm Írtam seniMlt; de aséri es is egy lároa, u*ui . ugyan 1 Irt 4tt kr. értékbeu, bau*m vgésssu a isIftldüiOlt uj taros siáuar mért*ka sssriuL
Ünnep i Ingyen.

- A ,1 i li i\' sriésil iáraája. -
A1 tarntö tiltat kedves söldja belutotta a hegy tatOt, A luk etavonittld koronái ingauak. játaatk velők a laugy ssallö. t;aóki>ya a Irtsa levőinket,
asorelemtnel, életadó aelipággal, mint aa édaa anya i\\ji»ülött gyaraekat.
A madarak vidáman ugrálnak aa ágakon éa csicseregnek, besaélgetnek egymással azon a csodálatos ssép nyelven, amit aa emberek ia meg" érleuek ; as élatfakasaió szerelém világnyelvén.
A lombok lelett lebeg a tavasai napsugár veid-fénye, kéjesen llrödve a lombok illatában.
MindenOtt ébredén, rügylakadás, dart, élet, mosolygás, mint mikor eeaodsa, békít* ositiád áhítatra hívó, nyugalma* ünnepnapra ébred.
A kiaaijadaoU szőlőtőkék között bujéabát ját-saanak a csintalan kta vörösbegyek s villámgyors röpülésük közben ol-olkapuak egyet-egyet a tőkék kOsött sttmmOgö, zsongó rovarsoregbőL
A ssomsédos hegytető Itglöjón, aa srdő Iái között bujkál a bizalmatlan kakuk a egy-egy hangos isóval mond jóslatot a völgy ben játazadozé gyár-mekseregnek, ha osangö hangon magkérdaak tőle a klváncaiak, bogy hány asatandeig élnek ?
Elavenaég, élet\'mindenütt as édaa, kisápad hatat-lan ssép természetben.
Elmerülök a durüt, boldogságot lehető, taabad tsrmáuet saamléleténa éa leborulok végtelen aa* retatad életfakOalé erale alött, miodanaéglanUtrtó nagy hatalom, Áhítatra, Imán hiv a te jósagndl
A távoli maaOfi ossodasen ring a kalásstswga Aa tngó kaláaafaiek la a le ákUeod suti hajóinak meg malid alázattal. Titkoa kaaad érlntéaéMi Isti malegobba a nagy mindanaég aaivvrá**. bogy új életre peaadUlö várkarinféaévat » létfláUaua OrOk Oaatönat munkára éh aatM.
Aa átaUdó ssetalam wivöatlő maiam taik al
iUgy-jKamm, csütörtök
Bak agrái.
Zala. 49. szám, (3 lap.)
1894 junius M *l-4n
god\'an siijában.Jíjf.élénkini csörgő pénse»sac«bókat *"ü 1. J. 3. OrtWjkó! rtstt wtt íühM Mal.yok\' Jtnc*i ablakiig -mert életében
tanalfc Győztesek az L o«ztályból: BaboiggBéla, kétszer vette mnir rajta i procentet
Títb UT\\ * Ellenben Matyók Jónka, Jancsi testvére, nyú-S-ik osztályból: Tóth Károly, Must Lajos, Szavsry . ...... . ... . qí \'
i^j J | godian amsük atkában; noha kétaier m kirabolta
-fc 4. 6. ft osztályból résst—vett—Jakabul, Igysjcivánja-ezt--a- kof Wbt^B V1\'
tanttló. Győztesek: Lévay Antal, Horváth Sin dor 4., Végéle József 5„ Kntrovácz Aladár, Nagy ___Kiroly, Macsek Nándor ft-fk osztálya tanalók.
Gerelyvetél,
A 3. 5. 6. osztályból részt vett l-f2+3=-6 tanuló. Ax eredmény ebben eldöntetlen maradt, A versenyző tasnlók közt kiosztottak "í korona jatalmat és 88. miniszteri elismerő okmányt.
■ ; . r \'j," ■■
Toll futtában
A amit heten uj éleire keltek lelkemben ara-, nyo* gyermekkorom borzalmai menti,..
Peregnek a rokkák.
Mosolygó képű, tulipiroe menyecttík között egy-, egy aezoti anyóka 01, akinek már rokkája LtuM ütemet ver, de annál szaporábban jár a nyelve
A piros-pp/sgát oreolc, aa éleitől raqtjogó ize-~m hiflgató áhítattal önüngebék a jó Jnli-neni bariadákkai erődített ajkain.
Kivételes anyai engedélylyel, ott (Uök\' én is a a fonó cselédatwaeiiyok köxŐit é* kMégÜheUefc mohátággal azivom lelkembe á kísérleten mesék kóltésnetének boraalmait.
Joli Béni idffrongáli alakja — amint ajkáról foly a mese lonala — nő, nő, maga«ul, fényessé le**, megdicsőül. Szent áhítatta!, félelmes tisz-lisztelettel nézem és hallgatóm.őt, ki már sir-b»gyott kiértetekkel diskurált, hazátlan roe*z szellemeket ttaöit el egy-egy alapos mondásaal vagy egy-egy íogáfíSíÖá^mádsággal, amit Szén tes János bácei ponyvájáról—vett a bocnn.
A jó néoike nyelv* remekebből test a halhatatlan írók tollántl...
Hnlk«a, neatteienöl Ifrnyiiik az ajtó ..
Látom bálvány, airfonyayxtott képpel, koporsói öliozeihen, a hazatér/S lelkek elbiumdhatailan la-
igazKíg-szoigáltati) Egyik íonó menyecskének szóra nyílik ajka: C*ak már est a Kételkedő Samut látogatnák meg a rósz lelkek I Mért nem hitelez a itegény embernek !
Juli néni néhány percig bólintgat a csudálatosan tudós mesemondó fejével. "Z-
— Jaj édes gyermekem t A ztidé hitet lm Sr-dog maga it / Azon nem fog a kísérlet sem...
Ét a mondás jnioTt eszembe múlt héten, mi kor hallottam, bogy egy jámbor zsidó atyánk, fiánál esti tíz órától éjfélig kísérteties dönget ée rettegteti a hivő ielkeke1.
Micsoda tanulatlan ki»értet lehet a»r amelyik azt sem tudja, bogy az ildomos kifértetek éjféli lilénkét Arakor wwkták tenni az első viaitet I Ekkora sxalöni tudomány wég a paraszt- kísértetekben i» van.
^íláh" BRSmlU OHtuba klurtet úrtehet- m, akt egy hitetlen zsíáA házát láiasztja ki viziteiéara, mikor nyitva van előtte egész Kii-Kaniiu! Na eat megnézzük 1
Mireaznnbnn mi erre időt Tehettünk magunknak: IVtitz Bódog már valóságos sport-saenvedélylyel vadászoti rá. Béleféküdt a kísérletes ágyba. Ott is báli. De hát a kísértetet nem tndta becser-kelni.
; Bay kapitányt szintén.megszállt* a fogási ««en-vedély. A betörők ngyis kiveszőben varinak. Leg egy kicsit visszatérhet régi gzerelmáhflz. Ö is lesett, ö sem fogott. £ Ezután vonultunk be uiL A kísérteteti s/obában btlyet foglaltunk. Dr. IJÍkt szerkes/.tAnk valami daliamét dado> ráazott, ngy hiszem : a „Kis mulnarné\'- operettből, mivel\' bogy az ti kistrieiei az operettekben sz«-
hagyof gyermekeivel roeuul báttik a moxiolw.
......Pirók Péter, mikor a nagy faó ora elveri az
éjféli júenkettőt, rettenetes Iflfces f«juavel dőa-gati a uomfzédja haza falái; nmért qlprokátor-kodla ftaveny feleeágétol a vitáaan marad\' té>-saőilőt......
Szegény törpe Pupoa\'Jakab se miraiibatnyn
hátra,- repelnek.
Seregtíg Detw a- Itirmjá I niornugntlUf mivelhogy S hozzá meg „tdreá"-ban jártak eddig a kiiértS lítUemik.
TTájgald SSndor Tóit a lígnyuxodiabb. " Nekr talizmánja van n kifértetek ellen : azenlgyörgy-
varii iszik. •Jó magam csendesen
xunyi^rgattam, mint va-.
larni kiaiolgált Mefiaato, aki már eléas ^r viie» tem -*iaért«tbe, de mfadig ssegatabadfilfam a jjo-noKStól.
Kilenc óra negyvea perekor Bay kapitány, hivatalosan leeeavarta a petroleaa lámpát 4* uu » félkffmá^bmt. bogárdlngáei
figyelő csendben vártak a kiaériete\'. Vártánk féttizeoegyig, de nem jtti , ... . Nem találtunk mi ott mái kinírieiet. eeak egy két ragyogó női eaempárt, — amik átverték aa alomba hívó félhomályt.
Amikoron pedig a mi Seregélj papaak eme kísérteteket látná, — fbrdil vall a ekképpen: — fia vigy minket a Ideértette I De a kisértetek olyan makacsok. Nem látogatják a hitetlenekét.
H4 R l X.
E jelen kftitfl, - mint lapuk zártakor éne stUftnk — vérmáraeeée - kftveíkeatehen mubnil Budapesteo. IrodaTmnnk e kiváló alakja, lljabh éveiben - előbb mint oklevél néllt\'t, kasnhb mint oklevele* egyia — a tanítói pályán attkft-dőtt; később asonhaa teljeaen aa irodalomnak, a birlapiráanak aaenteiia étekéi. írói. taaitói ét társadalmi körökben egy arám rvadlivU k«dv«lt ember volt Ragyogó hnaorával le emberaaer*. tétével mindenkit lebiliaeneH. Városunkból fa sokan ismerték azemélyean, mert a Kere«k»dn ilj. önképső-egjlelének megbivata tolytán 1894. fater, /6-án telotvaaáet tartott varoentkbaa ét ugy»n-akkor a kóvetkeaőket irta as egylet vewlái könyvébe: „A kereakedóe olyan as áttamku, mint a testben a vár. Kani— igen egÉiaiigse vér-cseppet gaadagiijr az anaégat." A telotv*eá», valamint az est követő bankejnninden ttmtvavl nél felejthet len leea. A kerwkadő ifjak sgytme annak idején diaftafjáat válaastatte Kaweeeyt ée balslápak hírére kitftete a\' tyaantobofól — Komócey inidalmunkat több kől\'FaénvkOUt\'et (íft/dauiioiia A Petőfi Umeágnak aleinöke volt 68 évéé kora dacéra ie nagy tavékeayeégei W-tmt ki rn Ugnt hti itlffkap is. Hatál ha neas Is pótolhatatlan^:— dí mindeoeeetrx rfnáai ie>a<a*4| irodalmunkra.
- Blrél álkdfesés. A «sombatbeM kir. Iőiveny«zé«t0i athrireaett Kovaae Karolj kir, tftrv. bíró, állását jnn. kó 864al fog)e elfog ialnL_A S<oinbiihelyan megjeleal HVaeaegje" a SiOinb«lhel)rői iáwót kavetkMÓkép baeaaa-tatja el: ,.KovicrKároly tOrvéoyiaéki bíró, tár-
as egágz raindenségeu, melyuea elválaszthatatlan Hereiemmel Ölelkező parányai között nincsen halál, nincsen örökeimulás, csak folytonosan rauu káló, csudásan tranztormálodó örökélet.
Ki merné holtnak, érzéketlennek mondani a porszemet, a kis atomot, melyet egy-egy szüqj késekkel söprő szé vihar fölkap a végtelen Urbe, 1 a mely a társaihoz ragaszkodó szeretet erejével legyőzi végre is a legóriásibb vihar erejét is és visszaszáll megint testvérei közé: az atomok világába.
Oh mindenségerö, mily imádatra méltó önzetlenséggel osztottad te el végtelen szereteted erejét megalkotott hatalmas világodban, egyenlővé téve annak méreteiben a parány okát alkotásod óriásai vaM
Leomlom szereteted végtelensége előtt és lelkem, szellemem szent áhítatával olvasom az általad irt hamisítatlan szent könyvet: az őrökké munkáló természetet.
Ez a testvériség hatalmas könyve: a mindenki által megérthető világnyelven megirt szentírás, amit eredetben olvashat mindenki, .amit lelordi tani semmiléle nyelvre nem lehet a így nem foly tathatnak fölötte meddő, papirfogyasztó polémiát a tudós theologua urak, hogy a Káldi Ide, vagy a Káról i-léle vezet-e bizonyosabban a menny országba ? , . ,
Merengek szent áhítattal a nyüzsgő élet fölött E merangésbenovan sz én boldogító, lelket iiatőlto imádságom. Nem vagvok egészen egyedül itt üém! A hegyoldalban, a lankái lejtőn áll a ssőllO-
pásztor, mintha ő volna dékánja ennek az örökké istendicsérő titkos zaolozsmáktól zengő szép templomnak.
0 is merengve néz a távoli falu felé. honnan mélabús csendes harangszót ringat ide a szellő.
Bizonyosan ő is miadkozt*. Mintha várna valakit azok közül akik benn a templomban zenge nek dicséretet az urnák, ki szeretete munkáló erejével tartja fönn\'nagy alkotását.
Mit érezhet cz egyszerit, romlatlan ember, aki bizonyosan itt uőtt fel a szabad természet templomában; akinek lelkeben i> gondolatokat, — szivében az érzelmeket nem vesztegette meg ta Ián. egyetlen betQje sem annak a világrontó hatalomnak, amit tudománynak neveznek a nagy mindenség kérkedő, elbizakodott atomjai I . .
Nézi, nézi szakadatlanul a lalu templomát, mely ügy áll egy dombtetőn e.xvedöl, magában, mint gondolatokba merült, világkerfllő agg ember-óriás.
Egyszerre tarka élet pezsdül meg a templom körül Megnyílnak ajtai és tnlul ki belőle az áhítatos hívók sokaságs és buzódik le a dombról, mint tovalutó óriás szalag.
A szőlöpászlor csendesen lefelé indul u lejtőn és m.-ny a völgyben a laln leié. . ■■
A völgy túloldalán gyors .lépésben siet feléje egy nőalak,\' karján hófehér kendővel letakart ko sarat hoz .
Ajkai köBÍil a boldogság kedves mosolya ját szik. \' n \\ ■
Lombos fa alatl találkoznak. Letepednek a dus zöld lUbo. Sejiés-e vagy
valóság: mintha átölelnék egymást éa édes delejével hevesebb dobogásra ébresztenék egymás szivét
Megrezzenek. As életfakasztó mindenség erő-delejes atomjai suhannak el mellettem, mag bűvölve idegeimét.
Az életfentartó, titkos erő villamfolyama ömlik szét ereimen.
Valami érsékbóditó illat áramlását érsem.
Csillagok rezgését látom a kékes levegőben.
LélekbQvölö káprázat játsaik velem. Ifittűk távoli angyalkar lágyan zsongó, halk, aethen zenéje rezegne felém.
Leomlok télig öntudatlanul a zöld pázsitra. Lecsukom szempilláimat és lelkemre simulnak a mennybe varázsoló, szUxin tiszta sserelem áhítatának víziói. ^
Almadom ébren, édes, mennyei gyönyörűséggel. . . .
Mire lelkem kibontakozik a boldogító bdvölet. karjaiból, a déli csend nyugalma pihen aa egész természeten.
Az eleven zöld lombok kösött alszik a aselló, mint szerelmese keblén a boldog vőlegény.
A madárkák hallgatva Ólnak a gályákon. A m pásztor .és párja édesen álmodnak a fa aljában ~Az_egÉsz természet csendes; mint egy hatalmas dóm, tpelyben imádságra borait la as áhítatos nép , . , ,
Fölkelek és indulok vissza a nyüzsgő városba, a profán élet sstirke világába.
m
m
Nagy-Kamat^ csfllörtök.
Kiskörünknek exee kedveli é« lelkeit tagja,
. l^A ^^alinaaii a WaBiaaai irim
JB< V | " « uTIRMl ■■■\'I
helye* teteti át. Kovács Károly rövid itt tarióz kodésa alatt kiváló előszeretettel vett réni mjn-den haaafiaa és euliarálie aoageloabaa : wlas képzettsegü aagyteheteégB térfli létére Valóságos veaiteaég köaéteifiokre aa 0 távozása. Mi őszinte aainüaitál venttnk bucsut töleikívániuk, Bogy uj állomáahelyéa ia aa a köatiaztelet éa rokon-aaeov feörnyexze, melyet itt kivívott." Ugyan arról a ,,S<oinbath«lyi Lapok" a köveikezökbeo nyilatkozik:. „Helyi társadalmunk egy köitiea-ieleiben álló derék tagjával iámét kavaaebb. Kovács Károly kir törvén ysxékí biró saját kérelmére a nagy-kanisaai kir. törvényszékhez helyes-leteti- ét.<
— Halálaiánk. Szommer Náthán m. kir. poslá éa távírda felügyeld családját váratlanul mely gyász érte. Sógornője Berger Fttlöpné szül. Kolm-Fánní budapesti lakéa e hó - 2 én s-cív. szélhűdés kö\'etkextében hirtelen elhuny\'. A* alig 32 éves fiatal nó néhány bét elOtt látogatóban volt Nagy Kanizsán éajtt egysg&fi kedve» lényére) mi\'H deakit meghódított Temetéaee hó lé-én .^-pesten nagy réaavét melleit ment végbe. Aa elhunytban
^ ■ :m Hm kl—I ■ J.l *-L._.L.. 1--■ -—\' -—-
nciuiinfmifY UCI\'BIK uiBBmjivnpír -T—TI-
selöje ésdr. Kemény FBlöp perlaki ügyvéd, szintén aigornÓjfiket_jyászolják. — Stetn X M«r belybeii íiagyBírtSRSsí éa gyárost szintén Holyua csapás érte. Veje: Berger Izidor budapesti keret-kedő tevékeny élete 42ik évében e bó 17-én el--hányt, Marieabadban. Mttlt laleinei basa uátlii-tatván, a hó kö-án helyeztetlek örtk cyuu& ouira. A< özvegyen éa 8 árván kívül kiterjedt és tektn-lélyes rokonság gyászolja aa elhunytat
— lilaevnés. Tandor Oltó, hudapeitj építészt tC kareetedelai - miniszter aa építőmesteri kepzettseg megvisagalásáA\'\'axervaaett budapeaM bizottság tagjává nevezte ki. A kinevezőit jeles aaakterfia Nagy«Kantzaa szülötte.
Zala 49. szám. (4. lap.)
1894 juoiua hó Sl-4o
ai
tollak ezen estély iránt. Ugy látszik, hogy iparoaofc körében hiányzik aa Ssaahang, már pe- oaak-j digien egy lestBfet csak akkór birerffilcsíaqfy- _ lyal és tekintélylyel, há nem stétbaaődó, hanem
a/onban kiderült, bogy az elaeée kAvetkestébee naak arősehh mértékttiaiágnláa állott be itala.
*l!a l«a vilégemég I** Nag y-Kaaiiaea
öeisatartó elemekből áll, iparosaink bírnak ennyi 11"0\'" "ÍÜüJUlfc
intelligantiival, h\'ogylodmok kellett volna, hogy lelt Iáim egy-eay Mvanom emberceoportot.amagaa
ha a? IpárlestlVer, melynek keretébe ók lartoi nsk, luwizií idö uláu, aöi ti fi SfólxW gftjál tÜSET gényedeit pályatársuk érdekében a nagyközönség elé lép, mint szerves egész, mely hivatása magaslatán áll, kell bemutatkozni). Sajnáljuk, hogy az nem ugy történi és a milyen sajna latos jelenségnek tartjuk e en körülményt, ép oly sajnosnak tartjuk, bogy mint mondani szokták, at clókelöhb-Dsatály csak igen kia mérvben ta-nusitoii előkelő gondolkoaést ea eaetben. Más városokban az iparosök mulatsága oaízebözzii tu egész társadalmat, mely ez alkalommal bebizonyít: | hatja, lioyy igazán demokratikui-irányhan halad. Nálunk eaak egyket ilyen család lartoiU érdemesnek elmenni ax iparosok mulalsAgára és néhány jobb gondol kizár a uri egyéu elküldte segély-összegét .Ennvt\' tett társadalmunk az el*aegó-nyedett iparosokért — Aki a mulatságot nem eaen szemüvegen át nézte, az mindezek dacára egy nikerttlt mulatságét látoli, mert a«éri kóattn* *eg elég nagy Nzámbab voll én sem szép táncos nőkben, sem. jókedvben nem volt hiány. A jelen volt höigyék kö/ől kóvetkeaóket »ikerü t fólje gyesnünk: dr. Henrik Ferencné, Bódi« nOvérek, Brunner Mariska, dr. fierecky Viotorné - billegné, Csóka Nindorné Dmu Mari»kn, HemaovicM Iffiiá é<* Verona,\' GRrtner Viíiriifshé, Heokenberger Julcsa, dr. Hluaer Jánoané, Halvai Héjén, Heckenberger Erzsi, Hijc L i|OSné, Jelűnek Laura, Koliarcik nővérélt, Kollarics Teréz, Ki>-nigné, Heberiing Jánosné, Knáusz növerek, Ktlik Béláoé, Locke Mari, Lodner Kerenoné, Laiieiin nővérek, Molnár S -né, Merényiué, Mercz M né MasznyftkH. Mersica E.-ná, Novak I. (Csáktornya)
— Pa«U- éa táftréa-llutek iemlst- Németb Irma, Pilcerné, Pernus/.né, Kitnnk nő-aága. Azon kedélyes vigalom euiléke, melyei h I vérek, Rónay Ödönné (Qi>rget»n|. Ring Pálné, pi»stá éa lávirda-tiaztek a saját, valamim kedves Roaenthalné, Sebustyen Lajosjié, barecz Teres,
tameróaeik azórakostatására rendeztek, arra Ora \' töftaé ea említeti—hivaiaü kart, h^gy—eay nyárt ■mlataágot rendeaaen. Ezen kedves emiétek alapján léteaitett nyári níeiataág a hé vön időjára* miatt a „Polgári Egylei" nagytermében került kivitelre, hol azonban hiányzott a gyásza miatt >tavol levő Stommtr posia- és távlraa telttgyeló, e mi lőoökfiuk Ü>, é* így a nyári jelleget egyedül a kalendáriuuiban láttuk, lévén: tanra* 16-ik* De azért eljöttek .a«ép azáaiban a postások | liaemi éa tanidaaaok boikátarto«óikka 1, mely coltegialia larMaagba a mexhitt jóbaratok é< barátnők cao-portja vegyült. Ecciamatióra a kózöuaegnek ex al» kalvetaMU aem volt legkisebb oka sem, mert ade-rék rendezÓeeg eúameréat érdemlő figyelemmel, és kitartó szurga ommal inieate a hivatalos fuok-tiékat\' ea iiügy mindamellett uéháii y táncosnő rvtanciabno niaradt,
n.int bogy a pöalásck lorénltával neui .eiietett a négy muteriauÁt teldolgözni, y.-személyzei pedig Dia igen volt a plataon. A kü önben igen vigan es faastelea jókedvben lefolyt estélyen otl láttuk a kévatkeaö hótgyefeet: Aca Malvin, Bartoa betáné, bartua Íren, Harla Ilona, (H.-Szt. Miklós), dr. Űents^k Mméocné, dr. Berecky Viotorné, firundi hoífer Anialné, Caixmadia Vilma, Krdősy Bálint-né.\'Farxas Vilma, Friviaa Karoly né, dr. Faruek Ldszioiié, Gö ti inger Kelemenné, türuoucr Eruőne (Eger-Aracsa), (irunner tiuvsii, tiruuner Ernöué (Nagy-Kaniisai, Grunner Paula, Hajak Jósselné, dr. Hanser Janosné, Hirachl llermiua, Hild Fe-reucne, Hoffer Ferencoé, Hoffer Szerafín, Jsck Ilona, Kágyi Gynláne, Kooh Mibályna, Kreba Zsófi, Lá/ar Izabella, Lenkey Karolyné, Lenkey Margit, Manhari Malviu, MamuinoJ.-né, Mauiuano Janka, Miklósy A.-né, Magol Olga, Pungrác A.-né, Poográc nővérek, Perger Károly ne, Pikót y Fe-renepé, Kaitmaan Alajosué, Soblicané, bchlick Ilona, Seidl Delphin, Sietik Sándorné, Törlik Ambraabé, Török Rózsika, Veber Pálné, Wucs-kica Jánoané stb. Hogy ki volt a legszebb, mar \'uért sem mondhatják meg, mert nem szeretnők, la valaki tarkas tizemmel nézne reánk, annyit azonban elárulhatunk, bogy az elüli négyest 38 par táncolta ea bogy a mniatság reggel ö óráig
te/tojtt- ——,-
— Iparénak Malataáge. Vagy tán nem ia natezkeijük teljes, jogorultsággal anuak\'^z „lpar-iestlllet" által eLbo 17-én a Polgárt Egylet kertjében, elszegényedett iparosuk teisegélyezé
Steril Róza, -Schlegt Mariska, 8xhií„\' Szidi, ülty fcűf Mntiid, bzdes JólncRfe 8<ci>tmariai JándnnA. Schweizer Józael\'nó, ífj. Samu Jnxsetíie, Sciilesin-gür tíixella (Csáktornya^ Síis T«réx, Táncsics Jóxsetné, l\'er»zienyak Paula, Takács növerek, Viola Joxaetné, Viola liálmáiiné, Uher Odöune, Zolerné. A negyeseket 40—40 pár taucolta.
— FeiaitttMl««lklaaataiáM Az Ipanea\'iilet áltále huií-énjreiidezett -vigalom .ilkalmaval felül-
•í"rgl, Tivoli Jáuus, áiiuegi Káunaú, Cj ipartestület 2—2 irtot. \'Csillag Karoiy, Tnpinn mer Gyula, Freyaliiiger József, Solélurmos ti^za, ifj. Samu - Joxset, Földi Antal, dr. tíereexlry Via-tor, Scbera M, J, Lodner Fereii(\',TIalvaz Gyuiu, Mtkenyi Sándor l- f írt. Nátirácky Hugó, Lenkei Zsigmond, N. ű,, Friedmaun Karo y, Eminger
séra remftaett jótékonyéálü mulatságot, mert maguk aa iparosok értheiaitan közönyt, launii-
Mibatyty látván, Tersiényák tíodóg, Ueutcah L. itj. Wujdita Józ \')!, Wimin- r Nándor, Mo nlr S., Kiacber Janosné. Stelig Antal, Újhelyi Ferenc, Sieiuer Fülöp, Caóka Nándor, Feher Karoly, Tóth József, TopitilcH JanoK, Sietios Antal, Grttn-banm Aladár, Kanásx Jóxnef, Köhler leaiverek, SoliilTer Kálmán\' Horváth LajosuO—krajcárt, Schweizer Jóa^et, Kilik Héla, Ring Pál, Kosén thai Jozsel 80—8U krt. Horváth Juxsel, Tomsica Ignác, Skergnla Gyula, Viola József, Knáusz F„ Zoluer Jánoa\' Hahn Sándor, Bejen N , St«rn Mór, Tóth Lajóa, Horváth Karoly, Ltrüeim Lajosne, Reiuer Karolyné 80— 30 kr. Luaer József, Per neazky István, Tűsek Gyula, Sobar Jakab, Né-metil Míhaty, Vioia Kálmán, Piicer Albert, Ka-doaica lstváb, Seb ei Antal, ttj. Sobár György zO —20 krt- A felultizetesck összege 43 Irt 10 kr. A síives tetű fizetőknek valamint mindazoknak, kik vigaluiunk iráut megiis>telö érdeklődéit ta-tlitaitottak, bálás küsaöneiet nyilvánítja a rendezőség.
— \'Ualenel a tornaveraeuyen. A jun. lb-an tartott polgári fiuiskoai tornaversenyen kei baleset ia tordüit elö, A rendezőség a gerelyvetés alkalmával hiába Ugyekesutt n köaOm>égel lávollartitni, az mindig közelbe nyomait Így tör* •tént ezatan,. hogy az egyik iriuiyt lájtcsztBU "gerely Horváth iievtt 11. potg. os«t. tanuló mel-teuek jobb oldalába hatolt s aa izmot a bordák fölüti husazabb vonalban letépte. — A másik baleset. Intés kőiben lörleat. Fnodrich Izidor 1. polg. Otít, tauuó ugyanis futás kósbeu elesett a nem bírt fölkelni. A kö^őnoeg körében aa a bir terjedi el, hogy mindkét lába kiflonmodutti Később
aág egy pontjára szegezel\' tekintetekkel. A af villamos haladásnak krónikájában ée egymásra torlódó moiaanutaiban járatlan egyének könnyes aat hihették, hogy valami előre jelaett fiaiőkös megjelenését váljék. Azok a csoportok aaonbae nem előre jelzett üstökösnek, hanem a rég éta jelaett villam-világiiáanak megjelenését csodálták. A vlliamoa-lámpák kigyúltak a próbaviíági-tásra> juuius 20-tól pedig aeet már viiazavoa liaflaiiül, minden hiznnynyal lesz állandó vülam-világiláíf. — Vajha igazán meghozná a nagyobb vilAgoudgoi -hí~-. ■. ■ "-
— TAaaltOk mulaUAga. A komárvároet I ónk. tűzoltó egyesület saját" alapja javára nyári inulataá\'gofe- reedeiett jeme* l\'-éa. e ko-márvártMÍ községi erdőben A an ataág, melyen A ÍTt*t\'\'g*yTHTt#la ü axáp nnamhan Vfttt Mp.— viaelve, nagyon szépen sikerüli a aa egyes Ölel pénztárát axep ősszeggel gyarapította.
— Hlatéjérvény. Mig városunk VI. és VII. kerületében (Kíe-Kaoiaaán) a himlő-iárváay mBaCté bee van, Csáktornyáról akt írják,\' hogy olt a himlő jáaványaeerfien lépett föl, Mnr eddig több esetet taleeteitek be a hatóságnál. Maraköz alaé részében siíetén urálkodoll § ■ járvány, de olt már megaafiet Felső-Murákősben axunbin még mindig érdién graazaaal. Igen valóeaiuO, bogy hozzánk ia Mtaraköaböl harcolták be.
-trágyát, aalat a patl bika" Való KziqUleg ez a kózmundás lúgja megörökíteni a«t az esetet, ámi a napokban a aomogymegyei Pat község bikájával töriént. A caordaa észrevette hogy « bikának valami baja van. Jelentési tett, az eittljáröKágnak. Aa elöljárók öaezejötték és eb határozták, hogy aórt kelt önteni a bika eeáiáha. Mivel ssoubiin a bika kiaeé szilaj volt, kötelet kötötték nyakara a hogy batniképttleh&é tegyék, testének első réixét lói akartak eaeini. A delog meg ia történi. A söri. aaápen- béöhtötlék a bika Májába. Ax egyik elöljáró örömmel konstatálta is -: „Nem taiik kendtők, hogyan gyógyul a bikaI Vér csöpög a <zájan.<* — Ai*a aenkí sem goa-dolt, hogy a vérzés érnattanás kóvftkakwtébeo e^nrgíib Állott be, ráivej a bikát kissé nagyon ia magaara találtak huznr nagy buzgalmukban. Junina 17-én a jobb somra érdemes puli bika véglegesen kiszenvedett — Ezt írja somogymiháldi levelezőnk minden tentartás nélkül. \'
r Mláayt péllé arvael uskaaaka lfj. N igei Ottó, budapesti konyvkiado bisoaa-jefes orvoii zzakkön^v jalant m»g. A hat letjea nagy ívre terjedő a kiváló nra^pnd dal kiállított könyv ciae : „TkrWnyxaéiri orvon mikroskopiá és a vele kapcsolatos vizsgálatok mid-szere.\'\' — Szerzője: ir. Szigethy fíároly, nagykanizsai orvos. A könyvben lalálhato aiamn* il laatrátiot mikoskrop után saer/ö aajatkexBleg ruaoita. A ciokogritfUi granetiprij*ok a legki* aebb reazleiekig iiaa<ák. a mfi dr. Ajtay Sá»dor egyelem tanárnak van ajanlva, kinél aurxő a teren gyakorlatot saeraati a ki mellett rnrht aegédtanár hoaamosabban müködóti. Szerzőnek neve a axakirodilom teren már eléggé iaaert Tobb akadémiaiiag iu\'a ma-ott ónálló aankája jeleni meg ax Akadémia kiadásában Most Víbo oaáiott munkája kétiégtelanfll nagy hiányt fog pótolni, mivel ax allata tóivett tárgyban ilyen, minden kórüiméuyre kiterieexkedöaaakmunka meg egyetlen nyelven sem jelem meg. As orvo< sa ikér tok bizonyara őrömmel logadják abiánypéiló mfi vet, melynek ára : I Irt fiO kr. Kapbam Élj.Méfcal Oilonál Budapesten vagy megrendelhető bárme\'y vidéki kőnyvkereikedáa utján.
— Koaaiilh Fereae Jia kasa. A Tar-nóey tüanltói\'ar- ét gtpityár r.t. érdemei hogy eat lehftövé leite Ugyanis «aán láraatág Hzerxődietie öt gyárának lö veeeiéaére; mi alatt nemcsak, hegy magának csmárt négttfelő baatooi, daagy-utial a ne naetet ii lekötelezte; mert így hazánk boldogult nagy üának idősebb fia, ki addig külföldön volt kénytelen élni. most haiajiben talált európailag ót ismer; technikai teheteégének meg-leielő togmlkoaási, éa Így jövőben tehetségét axe-retéti haxkjának szentelheti, és munkájának eredményével gazdagíthatja att Hogy pedig Knmeik
Nagy-Kanizsa, csütörtök.
tanszéki tehataégéit keltőén kile|th«aae, elhatá-rosta a társaság, hogy, gyárában a me/ögfadii aági gépgyártást ia ÉWghonosiija, mi áiinl «r deioeit meg lok\'xni lúma, meri e< lltal bajiak-bál ki fog aaorulni as a sok kiiliöldi H é«!ejtes I gvártmány, ineyljel gardtraksak oagy-fc^w^ elözönlötték az országot á« számtalan tuiófizyiiökeik j tltal sok károsításnak tették ki a magyar gardsi | Most legalább lesz, egy bety, hol te jes aiíjnryill-vásssl log vásárolhatm a magyar gazda jó és aránylag olcsó gépeket. E célból I 500,000 Irinyi ai résevényt lóg kiboessjtani a társadig és bogy abban minden ssexénysbb birtokos is ré«xt vehessen, tehát sa elérendő haszonban ia osato* I básson, a részvényeket; 100 írtban állapító taj még. Az erre" vonat koiri f\'-lhiva*. mai azamnnk utolsó oldalán boutik. Aki ezen vállalatot elö-j aotdiianl és bizton eiSréndi! eredményeibén ré-azBüfilnt akar, siessen aa a\'áirk>s*\'H«H)rt- attrefii bizony nyal navyon tnl lesznek jevyezve n rési-
vények* __________. ..
— „Csarnok rovatunk" a helyszűke miatt e számból kimaradt!
Frt ••irts szerkeszti .■-
Zala. 49. szám. (5. lap.)
A Magyar Asphalt
RéjZvéiivTSmsSg "
• o
megkezdte Nagy-Kanizsán 5S
a járda-burkolási-mimkilatokai;
felkéri azon t háztulajdonosokat,
k k járdáikat bnr-koltatni kívánják,
hogy eziránt a munka helyszi-j; nén található társasági megbi-
1894. junius hó li án
Dr. LÖK R EMIL . LaptulajdonoH éa kiadó : ***
mcbrl r 0 l o r.
HU<Í)K4 KSKk*. Egy 2% lóerejli
— Clayton és S^ljuttlewroth gyárbeli — M" ■ *é kev\'aaé haoxnáK
zotthoz fordulni szíveskedjenek Magyar Asphalt részv.-társ.
BUDÁPESTEíC
137-6.
Es^gJNfat^iT i i í >
KBxvatton IxotrsMl forria a tegeleginsiitil)
reichsnbergi öltöny-szayetekből
Túata gyapjú .choviot 4i kamgarti. Egy teljen art öltöny a frt 70 kr,
Imi
Betoheaberg, Oaehoratág.
készlet, aMsammNi
j g i------T|
O p ] +í
S S ír & U
3i: 1 I ifi DB 11:1 =, tllli -í J a s
*\\vSíi iNfl
i-j \'Hl! i\'.iflvilis Si3,i íí. nl\'Si
i-n í *M
IH I S jiifp r*-5 IHiit ?? 3 11 % j
M Í ——- — 3 J. ■ i s i
a lokomobil máma: —- 21688,
Grand Hotel National Bécsben.
jutttiiyoa áron, JótAllóa mellett eladó 1
VEISER J. C.,
gazdasági gépgyára éa vasöntödéje
Nagy-Kanizsán.
Tábontrasee. Jtégi hírneves egyedüli nagy bécsi szálloda, hol se* a kiszolgálás-, Ma a világításért nem szánfittatik semmi. - 200 szoba 1 forinttól felfelé. — Fttrdók, távírda éatale
bk
fon. Pályaudvarok és hajó kikötő. illonjAsok közvetlen közelben, Jntáayoe árak. Hai tartózkodásnál külön egyesaég. On parle tontes lés langnea modernes.
Harhammer A. Mayer P M
c ELSŐ NAGY-KANIZSAI GÉP- és KAZÁNGYÁR, VAS és ÉRCZÖNTÓDE
Nagy-Kanizsán.
Tisztelettel értesítjük a nagyérdemű közönséget, hogy helyben, a Csenfery-atezábaa újonnan épült gépgyárnak özeméi megkezdtük. — Bátorkodunk alább felsorolt gyártmányainkat, melyeknek ssakszerü éa pontos kiviteléről a teljes jótállást elvállaljuk, a t. C. közönség becses figyelmébe ajánlani:
Korszerű stabil gőzgépek, Gőtmozgonyok, gatdssagi és iparvalía latokhoz, Szivattyúk éa fecskendők.
SiritS és siritő berendezések, Aspiratió készülék, Előmelegít fik,
Köslőmúcek (Trananitsxiók), Oőtkasánuk a legjobb szerkezetben,
Tápviztisziité készülik,
Vistartányok,
Vaskémények,
, Malomberendezések és malomrészek, \' Gőzcséplőgépek,
Cséplőgépek kézi «* járgány lisjtSnra, Járgányok, i
Sím hadai\' azon , Tátra\' sorvető-gépek (leg-njabb szerkezei 0),
Darálók, smrssolik, Szecska- is répavágó-gépek, Ekék Extirpátorok, Likapák, halmotok,
Hengerek éa Boronák, valamint ailaéaa-ff le (saásstgl. gépek és ms-kiaék.
Minden e szakmába vágó, bármely javitások is a legrövidebb idö alatt a Iegjutánjoaabb troa
elkészíttetnek.

K.iváló tisztelettel
X3Iii:sclx©l Ede éa Ba.ciixa.oTcl.
Magy-fctnizBa. csütörtök.
1W4. jnnius M
AíéiiráLOi löUa,ivd.» I
Tarnóczy tüzoltószer- és gépgyár-részv/társaság
újonnan kibocsátott részvényeire.
A Tarnóczy tüzoltószer- "és gépgyár-részvénytársaság, mely 1791. ót óta áll fenn és eddigelé 500,^00 frt alaptőke -után- az alapszabályszerü leirások. éa. tartalékalapjának megfelelő dotatiója mellett részvényeseinek évenkint 6 frt osztalékot fizetett, mi 6"« kamatozásnak felel -meg, 1894. évi junius hó 17-ik napján tartott közgyűlésen elhatározta^ hogy jövőre tűzi fecskendők, Lüzoltószerek, sárgaréz-, réz-, acéláruk gyártásán, — továbbá viz-, gáz- és villám vezetékek berendezésén ős szakmájába tartozó melíéküzletek \'folytatásáivkivül gazdasági, valamint szerszám és munkagépeknek nagybani gyártását a vállalat munkakörébe fel veendi és gyári telepén egy nagy vasöntödét-is állit fel.
E czélból az alaptőkének két millió forintra való felemelése közgyülésileg elhatározván, az igonnan kibocsátandó 15.000 darab 100 forint névértékű bemutatóra szóló részvényekre nézveezennel nyilvános aláirás hirdettetik kővetkező feltételek mellett: - -—„\'.:"., \'•■
1. Á 100 frt névértékű bemutatón szóló részvények kibocsátásijára részvényenkint xzo írtban határozta tik meg, melyből részvényenkint zo frt a tartalékalapra fordittatik
2. A részvények aláírása alkalmával vagy legkésőbb (. é. junius hé 26-ig bezáwHaia Bádapcat VlXl. IX X, ker. takarékpénztér ifn ni*H|ili\\iiiiiiirtyniil TIiiiIsiii III n nigj 111 n inlfiil állal 1iü%liiltw>niln fizetési helyeken részvényenkint 30 frt fizetendő.
3. A további befizetések ugyancsak * Budapest VIIL IX. X. ker. takarékpénztár részvénytársaságnál k&-
a) 1*94. augusztus 1-én részvényenkint 80 lóriul -
__?_, m j894 szeptember 1-4n_____26 _ „ . £.1
1894 <*ióber~ lén >\' . .\' 2fi—„—-t——— \'TSt.i ,;\',"
\' .• • \' jüít .\'
A befizetésekről ideiglenes téritvények Szolgáltatnak ki, melyek az utolsó részletftaetés alkalmával társasági részvényekkel fognak kicseréltetni.
4. A régi részvényesek minden egyes részvény után ugyancsak 110 írt kibocsátási árban és a inti teltételek mellett egy-egy qjabbi részvényre tarthatnak igényt, de kötelesek e részbeni elővételi jognkaj 1894. évi junius hó 21-ig bezárólag gyakorolni és » rAltwSi rA^^ny^\'M a fílyfr mlvényfK^1 tgyfl"
végett
I üudapeal Vili TX. X kérfileti takarékpénztárnál a fenti- határnapig: bemutatni^ BH^^HiMilÉBÉ t riaÉÍÉl guktól elesnek és a fennmaradó részvények az uj aláíróknak adatnak ki. — PK*- As qj részvényesek az 1894. évi osztalékban a régi részvényesekkel egyenlően részesednek.
5. A réizvény aláírás zárhaláridejéül 189-1. évi junius hó 26-ik najija \'űzetik ki
6. Túljegyzés esetén as igazgatóság fenlartja magának a jogot a tele* aláiráirások tetszés szerinti leszállítására. Hti|
Ezen feltételek értelmében kibocsájtott résevényekre 189i évi junius hó 21., 22., 23., 24, 25. és 26-án jegyezni ős egyúttal a befizetéseket teljesiteni lehet Budapesten, a Budapest VIII. IX. kerületi takarékpénztár részvénytársaságnál, Budapesten, Űllői-ut 2, sz. és
a nagy-kanizsai pénzintézetek utján.
148
Kelt Budapesten, 1894. évi junius hóban.
H A Tarnóczy tüzoltószer- és gépgyár-részv.-társaság:
Dr. Rosenberg Gyula s. k.
ügyvéd, mint jegyző.
Kossuth Ferencz s. k.
elnök.
Nyomatott Fisokéi FfllOp laptulajdonoauál Nagy-Kaniaeán, 1894.
w
Ntfj-Ejiniz-Ha. 1894. jDDÍ08 24-én.
XXIII évfotyia.
r»-ii«ii
vmatkiU akis UUif
ii niiitii ■—~w ---
WnM mm MMiü ik te
ZALA

Politikai és vegye8 tartalmú lap.
á Msgy-risimii és iM ss isi takarékpénztárak. s Bankegyesfllet. sz Ipar- is kerakt-déimi bak, ■ Nagy-kanizsai segélyegylet-szővetkezet és e letenyei takarékpénztár • „nagy-kanizsai malátagyár és ssrfSsóde r. tp~
■émni
*m t* feSMM g fts — kM
• bMM* #at—♦
• ksmss 0M»kr|
Vjrllttér
M kr
aaám ám: !• ársjeér. Meg|elea lk
HaifKaainák hrteaklst kétucr: viaé ram.p éa omnlt&rtö leirt.
< rus» I InUmta
▲ tttbidélTtiég Andiit.
4—) A háataégi törvényjavalat a lőrén dibázban 4 aaótöbbeéggel elfogadtatott. A asab«delvüet oagy tábora széles e hazában nea/teopán Hírt MU e győzelemnek. bogy
— __— ^m* a ^^ á ■ ■ ^ L i-t * » - — -
s reacoonareu loreaveaez najotorw szentetek i ft Smfifcfc eBeosékí körében a kisebb érdek aüraodeitoett a magasabb, a mentebb érdeknek, hanem éa külőoöeec aaért, zárt a magyar állami érdek aörgöeen UlMt a hiraaágjog rendezését egysé-gas aaanesetAL Nem a Ubtrabsouaée anb-liberahamuzról vök itt már azó, hanem tokkal magasabb, sokkai szentebb érdekről, méf «M nem zárkózhatott el a főrendek etleaaéfci töredéke sem s melyet higgadtabb goaáakaateaal a többiek ia ba tagnak Ütni, ba a követkesmények igazolni fogják, hogy a veazélpazietM, a családi élet tiatliaip caartát nem szenvedett. Hea egyéb mtot rteüátAs az, ha acku abból u indokból kárhoztatták a hántaági jeraaiatot, hogy ez állal az er Mméámmtf, a nHáatflaraig tapad. Hiazeo iátpk 4a tapaartal|ok az életben. hogy jelenleg, a mikor polgári hárawág még ninca, a^aaigyanofc száma, kik dacára ennek, mily aaaunceéllm házas életet élnek, mennyi az
elválás, mily sokas, különösen az alsóbb . osziltyoftttt élnek MHÉ^MBp a pjg" I gárí házasság dacára megmaradnak a vallás ! papjainak azon wrfclMik, a melyekkel a j népet az erköieat, vallásos életre btizdii-| httjtt, a házasság szent kötelékére fígyel-meztetbetik, a melyekkel bozdithatnak, int beinek. Kár volt tebAt a népet mtndjár-etejéo a polgári hIratéig ellen oly kilogá-sokkal felzaklatni, melyek gondolkodásit 1 eaak megzavyrii képeik. Elmondani, hogy [minden téq elküldheti ídtséjé! i a mikor neki tetszik, elkergefheö gyermekeit a mikor kedve tartja Mert a nép az ily hamm jelszavakat igazaknak foftdja el, mert olyanok mondják neki, a kiknek igazságszeretetében kételkedni nem mer és nem akal Ámde as Hjen hamis ráfogftaofc rontják a népben a tekintélyben való bitet a lerombolják az igazság iránt táplált ént letét, Búkor végre dtyfe arra, bogy ráaaodték.
De reméljük, bogy az a kevéa hullámverés, mely betek óta csapkodja a kedélyeket, el fog simulni, a a bazárok lesz oka ^Mtai-MMk*—-hogy—agfaífiaeh-^néikfilfli-hflrtlffl tényezőjét megszerezi^, me^zereüe elaő sorban a házasaági javaslattal, melyre hazánknak égető szüksége vott.
Meg kall szerezni e mellett azokat a tényezőket la, melyekMagyafQnaig egységéi
megállspitsni 4a megaailárditani hivatva vannak KaKTflfyabfr edaiea hadakra
A „ZALA" tárcája. Jfj him doktor-
— A JL át A* ereéell táreája. —
Orvos, homeoptihicat, aem pttieoi artg ke-viakhé kvaastáaaa vagyok ét igy ae is goa-áeljak kedvet oímtim, hogy tamn holmi aé regkereréaael, _ aaaiybea wbt mondám naa asm trtsk — ikmta kaesaa figyelmüket ktak-
Datára azonban fenti ssa hadkor ásómnak aé a» eimctidoBE, hogy mmt arvanaggal gyégyi-•sát aeg igy izbee agy fiatal orvos rgy ke-és padig aavkaja kisasszonyt, — és ennek fefrssaájitam : amaá koaoranura tett aaart Hol kai aem vett, — de ast tmáom, — hogy as epaaee^s törten tal sem volt, vo t •g/aasr agy takar, itiiit azonban wkál.a «eh, — éa aki kasáé orvos vett Jkmé aa n jé \'alajénaaéjS V9<t mér t L a héimá elfeí, fcagjr Manya Don lm* vatt a aruk .angyalnak a^aáák ntAa vette be mások mtumrn mlíeéd kiáüé jdvfe, ®t mm if kedveit egyéniség *ab i épsa teiatéonsája miatt a ftrflak tML — akik —siáis rtatii glti oda im<)y»<tak, begy nshi pálmául, a kegy aa é/iifyieadé kalysatékt katthawaafc.
Jkuéáit, JawkAÉ fléal, aéMkalaka lakk-m vatli agyaa, tea
parii vett És tastalkata, modora, tán>algáaa tal oly vonsó katsssal volt a nőkre, bogy aki egyezer latkitia (mint mosdani szokták kntíca-aa: macska) szemeit áa kalkxta ot tamlogni, folyton csak ss 4 lámságs után vágyódott
Nem m hívták a bélgyek máxként, mint „cok-ros doktornak" — mert mini mondák épen agy ia mdja éket kötni és meg indja nyerni tar*aign-| stval a modortvsl, — Búul s kis gyeraakstsi ssokas enáorr«i magaknas astgkédi<aai. I Ha agy kst» kébe bassaesi látogatúka, keko-j rica-sar koveseift talajába és végig tsszi ittt s | iőutete, — a mt jr Irivéis assB kaviosos voh, a joaiorod vasisgagk botjával, htsuny asm egy, ! sem tetté népeit s fs a uépa k<wti lopva oiaana i a érttu, mint iave nyngtíűaaablNŰ kead do Npá.
j iLtj oyári aagy »aci ié stkalmávsl ö is ea-i gede jt nyert, bogy aegedorvoai a>lását aekány: bére odakagykatja, a gondolkaié, kogy nem km port ver teí sasgjövsisteaoá kire, tamjknak j j aaepti kböti ...
I A tala küryko«zsr«ja svásssvsnnt 6 tsggsl; : Itt <ity kátéstiadssakkai tarneti ssaaluAL
__gsttj taoáákozás, és épen s társalgás ssa-
teritja togytán volt Síi mi ökl tl üi iogyo>t j \' [aagy o-odaj míáön a káziktaaMssony a kasyka-kél SröB|iérv>t angárzé arccal perdült be, a tn-I éafa a kin, — melyét kint kaüatt egy a ka-sakkos jaro, aádsatadé aéakél, bogy a »eak* | rea doktor* koiaapntAa tog megjönni. i A ai»ai>t atéak íwauTatöt v«a a Orsiígtt aa-1
nézve, miatbaakétaáftaieoA! tétacő ségi fajok taaOé még ttkkerep airiértáank. ia járulnak Éhben aa oraaágkaa auadaoki-wk a munkájára van azOkaég, mert nagy 4a magasztos célok leana^ aMjhodflk, aaakat pedig méaként megvaióeitani nen Uhaá, m&itba mindenki a maga batyin meÉtaaal t magáét Azért ne kaaadtac el t aábpd-eivOaég győzelme a máak tábortaa lavflket, kiknek hazafiassáfában kéteikadol a*i> MM. de kft azt hiaxik, bc^y a nt?wanaSt ipég nen érkezett ai az Id^e aákinh Peraas an ;öl| fölfogásaakat kik azt áJUyik, hofj a polgári báMia*|nl azért vaiik aL 4a ppr-horreskálják, mert az CMk • widötnak lesz baaraokra, meggyőzni awkaéam le-bet mert naa képesti lammiMia Mrééat m^g^lAa^ayailkAl u Ült a 4hd|». batian érdekének MigmuyÉta Mtopi, hanem ama azdk határok kőzött mozognak, melyeket nekik réazint a dogma ücai akadályok, réazmt a falakMiÜ éa elfognllali ■m1—* De az aall halad, halad, a egy naaaaat aiaca» máf a haladás törvénye elöl eizárkódakaik. P A tBreodibéri ellenaék a nagyon jót tndía, bogy ez a kérdés, ba aaoat ilad—lalitt votaá, m* láÉgkwaa betynetet tarait, a
nete; lévén tárgy, mely aiiséaytjsks1 p] ér-érdekli éa a aary alkalma arra, hogy btrft* déiotánt östzeOstt, bö aatariat ssetgaSaasne a* cserjéseikre.
— Mk asMtsk hozzá lányok, asgjta s éaaier — aaéit Berta, aSéai kiiiasay.
— Mii ?l.. . - aaék aNurtt peds li*a, I hát ss otyan nagy sjsáa, hogy I mávjéa, tésk is egy u\'.a waa friierrtí laar több a ti ankban, aki majd a takkiaá mintájára vagy lén snfja
| szoánysránealn knparor, vagy . ... . sat naa | érdemet aa ő noslassságának skaistalii ár kn-tatai, .... bissMjlak eaak \'siarM, ami é- ab*
I kai érdekeatbb ....
[ — Mond eaat Qwaka fatyiaáá Irtsa — agyé i átmos, sssIltMa és ktd««s emka as as aer* | diaa, ktvm K. t»a is«srksd\'l«k m«f agy aao-\' IsUágos ? U«) 1 a<ot a aaip sssaas, irfy aérgi bajofa, aodár ttrmsis, — aatg mindia «f tu« ltbtf.
— lagtdi tag ádsa Irmaskim, k\'gT vi<s>a tértek tiakhi saavadn; mm CÜk valaát ansfVn aiaooeyiiam a réla elyan ktcmay Ota my U-kozai Hmhi laiák eaak ta sokad a velad s»«a bon itoik oyaa aw\'saanak fal, saat mt*Mád?
— Igaz I agy van I -_"s»ólt késks Brr « — liaif mmdjáit ■iaéaakit agy tárást, ktas nta tudod nem-e változott meg, mióta B«d>|«^ra vaa ; ds msg kglánbtn ia nea olvan e kr A mini amilytnasá te ltétatmed. C inai »iplt»r Ma A él aem ia olyan anaissta, aQ> uypní* F. .
— Mo damtlta a gaaatwiokn\'. FaejíéK — átért itaér Iraa • ksrtfal ityAah irtéaí A a
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
előbB-utóbb okvetlenül újra tárgyalás alá v kerül. Most már/aztán nagyobb része meg* éHgwtett volna azzal a javaslattal, melyet a
Zala. 50. szám. (1.
189-4 luniaa bö lééi
Természetes, bogy azon kérdésre, hogy ki magyarosítsa a nevét 1 válasznak csak az lehet :• mindiukii felekezeti és rangbéli különbség aél-kBl, s kluek eaak Idegen (aaa Magyar haugiáanfr
főrendiház Tisza Kálmán miniszlelnöksége
alatt elvetett;
elvű lalni
de ha
olyanok i bírnak
nem
szabadiért íog-
eszmék,
moai, rendesen megerősödve térnek vissza később.
neve van ; de ismét essk természetes, ha kijelentjük — a nágyobbmérvü mozgalmat polgártáraainktől váljak, kiknek körében aránytalanul túlnyomó áz idegen hangzása név — t
i iaaaalita pnlyárftr—iablél --------- .......
azonban Uyotéa felfogás, begy; agy kereskedőtök igen bsjcs a firma miau magaagva. gyaroestaai nevét, igy etvaasvéa a régi pl, sen thai év #rwrr* siertt Lliüktpaa bméretlea p. o. „BóztavőTgyi éa Itttéts" aavt
ssoo! cégre az ördög sem id a elaaarad a „ Ka*<ta*áaft-
n .. .
Nem áll! ■■ alt\'
DftD alapos ok, tea mentség; start
Mert:
Nem rélfnk céltalan*! időt, tiatái, papirt vaaa-tegetni, ha ezatial néhány ellenvetésül felhozni
Az nemcsak ámítás, hanem önámitás is,j?"*olt kifog£»oknsk - aaennyire előttünk ia-...... • , , . merve vannak — cáfolatábabocsátkoznuk, nem-
a out az ellenzéki lapok ftradhatlanul ti-Lak; hanem - tovább menve •- al névmagya-
lággá kürtöltek, bogy a nemzet nagyobb unitts nem egy előnyére is réámatatank. , __
. i_i ... ..__, . Még mindig találkosoak olyan emberek, aki-lazokott boltjába, esak mátjssik sssaial ia jéI ét
résének nem kell a polgári bgzasság, hatag^ftJJ szláv hangzánt nevükmagy. \'jól, s szolgáljanak „prompt", miot eddig, taég annyin sikerült is irást nem tudó »nép\' rosltésára buzdítunk, azzal állanak elő; borríj I aorok Irtja, -• ka sss had „pn domo" b*-körében aláírásokat gyűjteni éttérré: Reméljük a legjobbat ettől a törvén yja-
Hitalez továbbra is éa maytaaalja bi* az a kli-Mdi kereskedő-ház vagy gyáros alig agy pár bét melva az aj nevet, jgg, a barátkádéra érdak a sasélyesaég agy hozza magával; as a „Kand schaft" pídig ejfár az céggel híré régi mer-
■ n. a »*»k«a ilv*n tuAir oKab lllrtántl ii.aíii . J ateáhra mfli haaftnlatftl mm*. ez meg amaz a régi dicsőség környezi, — ennyi cikk esett vot tőbb érdemes provinciális láp hátság annyi asáz éves név; egykori birtokosai,!sábjsia családi nevén, midőn indíttatva éné aa-VMÉBtdl, tat majdan életbe IföTs bizton "viselői magas állású férfiak v*láu*k öreg apám\'gát azláv hangzású nevének aagyamekáeára, £ ^ »\'»". vagy u édaa apám a» áfaft ffiogy w lagjaa ígéazen aj ember a vidéki hir-
twszuK, uogy aaok az aggályok, melyeket | |ilB|ut-jdejébon ^ nyen meg 0|yan nagy hiva- lapirát különben ts ,Mpár mtftjM", tehát hogy • törvényjavaslat ellenzőt ernlKettek, nem [ talmik vagy magas állasa férfin volt . . t ttb a „kecske it jóllakjék éa a káposzta is aagaa lessnek a gyakorlattól igazulva. Pedig kát -li«*i*it hazánkfia, aki kivatáa vagv az radjon", fálaaitött (aagyarastotU »« a ks-
— érdem szempontiából esapán elődeire, azok dieeő resztnevo közé sátjtlbaa oda nyomtatts néhány
tetteire ét ttizwlerel, kegyeletül emlegetett ne-;állatommal régi fcsaládii átvét ia tt wsel a
„metsmorpbÖílS" minden legkisebb ha) nélkül megtörtént. ■\' — - -- - - .
TegyctiéK" Így a kereskedő urak la I Zárják néhány béaaplg a levél borttákáa $
Magyar keresztség-
(Zúdé polgártársaink it a nimagf*müás.)
minden aláírásnál régi aevöket aa lasziou, fölvett kAté éa a JLartéaa
tjonnan vá
Mű-
I vökre hivatkosbatik anélkül, bogy as öröklött ti jjjres nevet, kitüntetést mintegy újra kiviét* ki-| érdemelte völúa, mert hisz esak igy vélhetik {méltó utóddá: sz aem áll ott, bol a táfsadalom Kávés szóban sokat jalaatö, rövidség* dacára | legalsóbb osztályú muukása, ki a rá hársmló fir a figyelmet nagyon lekötő, örvendetes tar j kötél taaégbtu hivea eljár.
utma birt kőaő.tek nem régiben a napi lapok:f No de bamár ily ok it - tajnot — Urt mégI pót" cég még sem Itead oly hosszú mist a mely izérint: egyik nagyobb alföldi városunk tjsaza némelyeket aevlk niagyaroMtásától, ugy a obinál „Song-Ring liog lang-cbif-ebaf-fiea-Aw*. népat izraelita hitközsége gyBlétt tanra, egyhan-. kas* éppen aaoa latnak, akik k«féb*u taleyoaófpaB-lá"-féte nevék ; nemde pedig a htiakilM gaiag nagy lelkesedéssel *lkatárMta éa kimua- még as idegen név, i. I. izraelita vallása polgár-. dot», logy az ezredévet ünnep emeléséhez ki- j társainknak, egy gyei kevesebb oknk vsa aevlk váaváa aszal it járulni, nevét egytől-egyig mio | magyarosítását illetőleg a* idegenkedésre, denki az időig luogmagysrósitja I Égy másik hír Tudjuk ugyanis, Jwgy ll-ik Józsefig az ia-pedig az r,Országos Izraelita Tanító Egyesület" raelitáknak rcudesen nem is volt rezetek nevök, kaaonló határozatát újságolta. {hanem csak a szüleiéi alkalmával nyert héber
Mily azep lenne, ba e mozgalom, a dicső példa; hangzású néven hivattak ? N*ft*li, Náthán s(b. mindMltt aa omágban követőkre találna] Es hogy megkülönböztessek az ugyanazon név-
Mért: mily st*p lenne, a mikor ezredévet\' üa- re| bírókat, elmondották „bea" (la) N*Aall, ben a*pOak*t tartják mi, Mtgytrnmig gyermekei; Káthá*, ben Levi t má* jelzőkkel láttattak *l, -arra már egytö|-egyig magyar aévval it biruánk, i Tagy a helytől, a hol laktak, neveztettek el. D* bizonyán dicső t a nagyszerű ünnephez mé\'ió mindame leit összeíráskor s egyebütt is a mio j volna, ba aa addig még bátraiévé két évi idő-jdannapi életbéli it könnyen öassesevartatván — kisíben k haza minden egye* la ráasáaná magát, őket a randaaő szellemű fejedelem állaadó, mag t senkinek <faite|yeifaruém.ütközö -~4tttsztstgw,I — vtifar.t»thatö (persze; Irogy nemél): allié*, a névmsgyarositas kaufíaa éa mindenek felet I rezeteknév falvavéaare szólította fel. aem sokba kerllű e\'elckaéoyér*. I Ijy (hevenyében nem válogathatván) Iwtak .
üisz s németHiémei Üévvat, * fra»*i* franciá- \'GrlnWslŐ, Roseiibéíg, Bősen bal, Goldberg, Ap-] Oestreiehar" nevü magyar ei val,\' asoraazoruasaévveUesóval mindén mát nem-1 fe|b*u n, Prledaaat, Wéisz, Blatt, Hoth, Braaa,\'"""" "
zet a Aaga nemzeti nyelvén hangzó névvel bir: gahwarcz, * több efféle nevek; miért m birjau a augyar — magyar aévvti? ! íme kimstattek, hogy esea különben it nem a Hadd tttdjá meg széltében míndenkt már **rlak-|kor szinronaláa álIS ellenvetést nem hozhatják réi, hogy ml magyarok vagyunk, a hogy itt el lelpEgyébtMnt ezen ellen vetést ök vajmi gyá--.filldön magyarok laknak---mó hállgíjtk; tökkai tt tiklbb "íangoztatik
életben Uy nevet It megtanalnák, ha a* köttetésből, kereikedelmf Viszonyból ertdő f „behozza*\' ?
Azon általáaea allaantésre. hagy csak kllié-aég, kiesiaytég, puszié formalitás a aévmagytw si és ttb. etak snnjlt i b* kíetíayaég. tegyék meg e kiwiavtégtl, ép mert a ki**iay*ég, st*> kélrtéft ha kalslaá* — mtttásták meg aa It* raeíiiák, bogy éh nem taak magyarok Ttattl, — hatrem magyaroknak Iá tusai iaóh*jta*ak,
Hogy a névmagratntltát — *aiá*)i, Igta Igtn szépen bizonyitgatja a . Zala" karákw évfolya-malbaa aa egykori jelet maahaáám, bolítgalt Otlgány Káraty.
„TáliáaJ - írj* s többek köti — borsok a világ piteáa legtőbbnyir* osztrák bar timan «*-repel aaért la, mert táa valamit bpr. Btigtr, ipii-jBflB klblkL fi i
kóstoló küllőid * firma atán iámbta t*a* amg rendelést De ha magyar aavt atg kaidi ki, a magyar név atáa már Hsáiijjlsa. Soptoobaa vagy Kaatsaáa ltu miqmdmm. ÍWMiÚW bármi islfsdsséHi imaüayt, t^J gépet -akárOeb-reoenben lakó — magyar dt p. 0, Btblétttfr
a eptaét torma sa*m*>, vagy a* a tejfelei ba juaaa tetszik neked annyira, biaa olyan, uáuiha aa egerek rag-ák volna le.
-— No bizony én seut igen hiszem — szóit Mariska, — hogy az * oyider á* tád ember na gyou megváliocoU volna. As vagy igeu szerelmes vatakibv és azért nem énoiulik másokkal, vagy pedig
kipi
Csak Ilonka tiivecskéje mondotta fcipi-liepl-kipi köpi.
— Hat te Ilouit* — taéll Berta - mii csinálsz
|n, olvasol ?--N<> es >s*p, kivonja magát
közülünk, mintha idegen volna és ide ül *a ablakba olvatní, no várj osak majd én is agy teszek, b* boizsd megyek.
— De lássuk csak, — Incaelüedének a többiek,
1 Vagy*pedig?l — vagy pedig?] - »*■«(I•»■-« »•\'»■» "\'«e\'»es levelet rejtegetö kegyéi-
más mini egy ügyetlen ember ponctam, aki nem A,^bJft De" "/r»i"i*«. ind a nöz körűt forgolódni: ezéyvelbetné magát I »nindnyá|au rárontottak .kipuhatolandó aaoa doktor letér.e No ilyen háai orxrn i*\'l,j»,7k!or ^ll"ti}\'\'mí° 8í?,b1l?/,d1?M>,;
kút**, bogy «.ha» tetetnem magam*, betegnek, T\'Tátlia \'"kt
szólt Irma, é* ló ÍZŰ. kacagó ti. . : . ko,7-1 " ■ • • • háháhái - Ebbe
tudtál agy *lm*ifwoi babábá I — akár csak egy ,. nagy ma-n*, ugy beleeite msgat ebbe a babona-
bánana . . . .• . é| b„ogiá.tárl.a.
— — — — — — — — — — —I Irma pvdíg Ilonka elé könyökölt a kit asztalra Egy esküdt ellensége sem beszélhetett volna |és hamisan vágva Htem\'eivel, kérrfé, bogy minő kicsinylőbb mődoii a uii doktorunkról mint laituk veleaéuynysl vsa ö a doktor irsat. azt Irmánál, nem kevésbbé * többieknél is. =j Mindnyájan feléje fordullak és egyyasrr* mond-Csakhogy a fcfüszin * táiisai ángyon Sokszor\' tán: „N" lss>pk, halljuk, hisz te vagy köstüuk mi a így volt ezuitat is. Amit miaidottak azt » legjobb kriiigtis.\'\'
eaak szajacekájuk uiOndia, de ne* ugy szívecs- — Tudja Is\'en — vísionsá Ilonka — olyan kéjük, amely lut susogta magában: bár cssk én mint s többi £úiol ember, akiket aoba nem ltdtai keríthetném bálómba, — nem Olyan unalmas, le-jescn kiismerni és aki bizony nem olyiu, atiai olyan ifid, neui olyan izrider ő, sőt eilénktsOiegja minőnek ti *rt\'trle*i*t\'é<*k. afgjvf ía amlitn.—, ktdélyfs és kedvét emberi —Telionkaninesneked-valami-bajod — kérdék (, milyen csinos, (ess a*ők* fiatal ember ö, — jbarsiaöi p- mert tsoka\'lauul kipirultál, milyen piros ajkáig és miiy sudár b*jU»a van, — D* igen, már két napi> mindig t.össznl.ér-
bq dé édes voioa egy--de .caút 1 — bálba sem magamat, kilytonos lejiajáa és ias gyötörnek
n egbalija a tw.tik ia, éa erak dobogoil szivem* kéjlk lovabb kopp . . . kopp,
— Ea á rola mondau te B*n őrömmel újságot hsbahá .
I Még aaaap **t* — stűleiotk roppant Ijedtl-mér* éa ágsodalmára — *<on kij«f*nté«**l, bogy iszonyú foi* jás és lás gyötri, ágyba It dili iionka éa misnap ét még aaa táa la még jé\'áa rabig Itkv*
nrarsdt, n-ert hát valami Htt agyastkéjtbaa • * *
lioak* megbetegedés® atáa két napra rá aef-érkesett a mi doktorunk is aallainta éa wts uainak no meg talán máanak és ■áatlaak la határtalan örömére.
Másnap alig bogy felébred\', már la ott tojlt egy kis áu agy klcute levéllel, a mtiylytl mondá, a tekintetes JK-né küldte idt.
Iagatoitan szakította lel éa Irilata* gya— sággat éa mohé kivátuMtaággal futotta végig***• meivel a gpndossn irt Dévjtgyti, ét ^aaiaaMi atl leszek" feleletat adott * bishtatilaal. ,.. .
Majd ötömtől kigyuitdt are*a*al és fipttö szivvei gyorsítva tépteil, hogy ha aaah -» — — — — — maid peflig kamatg. qgaad tol és aggodalamtöl gyStörvt halványulva éa basitva lépteit, hogy hát ha mégi* klialséatt K-ék Ihása felé a mi doktorunk.
Aa ajiiboa érve, még egy nagyét sék^j\'ati \' azaz fohászkodoli, és Eaayitott * slrlaa tódat iázolt tzobába, — amelyben Ilonka as *áás*rrt szerű kiheiáiybaa patyolat ágyé* *gy »«lé*á-I goa aagyslkM hasonlóan nyugt* tá gyötrő lástél, vipirult arcát éásmti* halié Hlrtjmval ét «fl-| maiit ésillogá*u szemeivel.
Nyomott kedélyh«ngn at uralgott a ■obák**, aa anya éa laiaya mmdáattaa maty gaadaiatabMa

Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Zala. 50. szám. (t. lap.)
1891 juniua hó I44q
elöbi-utóbb okvetlenül újra tárgyalás aláj Terméazetea, hogy azon kérdésre, hogy ki ma , .. . ; .. .« jr _ _ ryaroaitaa a nevét? válaszunk caak as lehet:
. kertit Most már aztán nagyobb része felekezeti éa rangbéli különbség néU
kinek csak ídégeu (na magyar hangzásé)
főrendiház Tisza Kálmán miniszfelnökaége Ij"®^™".\' alatt elvetett; de olyanok a szabad
de iámét caak természetes, ba kije
azonban ilyetén fal fogáé, hogy; af y ko-reakedőcek igen bajca ■ firma miau ■•( ■ ,»-gyarositani nevét, igy elveszvén a régi pl. seuthat éa Ermnai" aeva hhatképae Jv, m if~ lameretiea p o. „Bósaa völgyi éa Kortéss" aavi
a nagyobbmérvB Mozgalmat azoo cégre az ördög aem iá a elmarad a „KaaHeahaft" polgártársainktól váriak, kiknek körében arány- is . . . ha nem birnak tért fog- tafanul talnyomöaz ideges hangzása név — t. Nem áll! nem alapos ok, Bea mentség, aaert
■\' \' "• - * m ■■ ~rut
elvű eszmék, laJoi moet, rendesen megerősödve vissza később
térnek
Az nemcsak ámitás, hanem önámitás is,
Nem vélünk céltalanul időt, tintát, papírt vesztegetni, ha ezúttal nébány ellenvetésül felhozni szokott kifogásoknak — amennyire előttOuk ia-1L. ....... , - I merve vannak — cáfolatába booaátkoznnk, nem-
a mit az ellenzéki lapok fáradhatlanui fi- U,k; fonam _ tovább menve *- sí névmagya-lággá kürtöltek, hogy a nemzet nagyobb íoaitás nem egy előnyére ia réámotatnnk.
nénénpk iwm tpO nnloári Hás3.«áo ha MéS mindi« lakkoznak olysn emberek, aki-részének nem kell a polgári n*zassag, t»!ket hí német ng7 JtUr hangzáao nevük magva
uég annyira sikerült isirástnem tudó *nép! rosltására buidituak, azzal állanak" elö, hogy :
körében aláírásokat gyűjteni eltenT^\' ,D<«. »sgdyaat8rtéea<<aeódttj
. " * ez meg amaz a regi dicsőség környezi,—ennyi
Reméljük a legjobbat ettől a lOrvényja-1 meg a°nyi „^ iret lítT . egykori birtokoaai,
vaslattól, ha majdan Nrthr Ifp. n hirtnn magárállaan feriiak vaBnat: öreg, apám
h«nik laar aznk xr. aggályok meJvekel Pefgn<! ,lltt\' "EJ " édes apán U abízötff buszuk, nogy azok az aggályok, melyeket ltÍM(J8j(lejében (!) jiye0 meg 0,r,D naRy hiva-
a törvényjavaslat ellenzői emiitettek, nemjtalnok vagy magaa állása férfin volt . . ; stb
Mert:
lesznek a gyakorlattól igazolva.
Magyar keresztség-
(Ztidé polgártársaink ü a névmagyarosítás.)
Pedig hát -tisztelt hazánkfia, aki hivatás vagy ax érdem szempontjából psapán elődeire, azok dicső TíTtstFí és riiztetetrel, kegyeltual emjegefett nevükre bivatkozhatik anélkBl, bogy sz öröklött fé-jjsjes nevet, kiiflntrtést mintegy újra kivívta %-i-j [érdemelte volna, mert hisz caak igy válhatikl méltó utóddá: az nem ált ott, bot s társadalom ki a rá
Hitelei továbbra ia és taegtaaalja bia as a külföldi kereskedő-ház vagy gyáros alig agy pár két mslva as aj nevet, ka a kereakedclat értek a eazélyeaoég agy hozza Magával; as a „Kaed aebaft" p-\'dif eljár az ^j eéggel híré régi meg ssokott boltjába, oaak mérjenek easufrl ia jól éa jól, s szolgáljanak „prompt", mist eddig.
É sorok irója, -- ka szabad „pro doaoM bo-azálva venni haaoolatol — aaér aéKoy évig cikkezett vo\'t több érdemes proytaeíália lap hasábjain családi nevén, midőn indíttatva áras ma-, gát ailáv hangzáan nevének aagyaroeitáaán, a lágy as legyen Egészen aj ember a vidéki hír-lapíráa küldőben ia „kopár nugtjéri", tehát bogy a ,^ecaka is jóllakjék éa a káposzta ia empsa-radjon*, válaaztott (magyarosított,) a eve s keresztneve kösé zárjelben oda ayoaUtta néhány alkatommal régf (caíládtj nevét is ti ami a „metamorpbóíla" minden legkisebb hej eéikal megtörtént. Tegyenek "Így a kereskedő arak lat
______________________________ Zárják néhány hónapig a levél kotMkáa a
Kevés szóhan sokat jelentő, rővidaége dacára j legalsóbb osztálya munkása,\' ki a rá háramló | minden aláírásnál régi asvökst as aiooua vá-
ö a Igyelmet nagyon lekötő^ örvendetes tar köteleaaégben hivea eljár^__________________. laaztolt, fölvett közé éaa JLeitéaa ,£xaaaa| Li-
Böra krrrfösöitek nem régiben a aapi lapok:! No de bamár ily ok is — sajnos — tart még pót\'* cég még aem leead oly hoana mist a mely sxerist: egyik nagyobb aUöldi városunk viasza némelyeket SevBk magyarosításától, ngy a eh inai „SoBg-giugliaglaag-ekif-obal-fiee-teaa-népea íiraeljta hitköxaége gyíiéai tartva, egyban-írtj, épp«e aaen áslitak, akik körébentniay«ó \' "\' " " \'—\'
galag nagy lelkaaedeaael elhatározta és kJmön- [ még az \'idegen név, l i. izraelita valiásn po\'lgár-dftba, hogy as ezredéves ünnep emeléséhez ki- társainknak, egy gyei kevesebb okok van nevük váaván aszal is jánűm, nevét egylől-egyig mío- (migyarusitáaát illetőleg as idegenkedésre, deukt az időig inegmagyarositja! Egy máaik bir Tudjak ugyanié, hogy lí-ife Józsefig az iz-pedig az „üraiágos Izraelita Tamió ilgyeaOlet" raelitáknak rendesen uem ia volt vezeték nevöl, hasonló batarozaUt njaágolta. ! hánem caak s születés alkalmával nyert héber
Mily szép lenne, ha e mozgalom, e dieaö példa hangziau néven hivattak .- Neftali, Nslhán stb.
mindenBtt az országban követőkre találna 1 | Ea hogy megkülönböztessék az ugyanazon uév Mert: mily srép lenae, a mikor ezredéves ttn- vei tárókat, elmondották „ben" (fin) Neftali, ben sepSnket tartjuk mi, Magyarwirág gyériBekei,[Kátháü, ben Levi a ssás jelzőkkel láttattak el, =■ arra már egylől-egyig magyar névvel is bírnánk, j raRr t helytől, a hol laktak, neveztettek eL De bizonyán dicső a a nagyszerű Banepbez mé\'ló miudamelelt összeíráskor a egyebütt ia a min volua, ba az addig még hátralévő két évi idő- deonapi életben is könnyen öaazezavartatváu — közben k haza minden egyes fia rászánná magát,! őket a rendező szellemű fejedelem állandó, meg a aenkioek 4iulveibe-nem ütköző— ksraaziaene.l Tiitnrt«th«trt (pwfi» lajp neméi) alöaév, a séfriMgyarositás Eazalías éa mindenek (elet j vezetéknév felvevtaére szólította lel. n«B stJibakertiő cselekményén. Igy (hevenyében uem válogathatván) leitek;
— Miaz s aémai, nésiet névvei, * francia fnuciá- GrüiiWáld; Roaéoberg, Bősen fial, Ooidberg, A-p-nl,. azanazoruHMVvaU a\'zóval minden máa nem- Ifelbanni, Friedmaaa, Weiaz, Blaa, Botb, Braun, ast a niagk nemzeti uyeivén hangzó névvel bir - Scbwarcz, s több efféle nevek, miért ne^üirjau a magyar — magyar névvel? | Íme kimutatták, kogy ezen különben is uem a Hadd tudja aeg széltében mindenki már nevflnk \'kor színvonalán álló ellenvetést nem hozhatják rd, kogy mi magyarok vagyank, s hogy itt e({eVEgyébiránt ezen ellenvetést ök vajmi őuk fiildön magyarok lakaak--jraii hilUl|tk; Bökkal ll inkább "Sajjgostatik
pán lá\'\'-féla nevék; nemde pedig a kereskedői életbea ily nevet ia megtanulnak, ha as Saaae-köttetésből, kereskedelmi tlaaoeybéi eredő hasson „behozza-1 ?
Azoo általános ellenvetésre, hogy eaak külsőség, kicsinység, paszta formalitás a névmagyarosi i ás atb. eaak annyit: ka kicsinység, tegyék meg e kieainyaéget, ép mert a kicalnyaég, cse-
kélység) ba külsőség — matassák aeg aa lz-[raeliiák, kogy ők nem eaak magyarok Teafii, — \' hanem magyaroknak látszani ia óhajtanak.
Hogy a névmagyarosítás — Igea igaa
szépen bizonyítgatja a ,.Zata" korábbi avfolya-maibaa as egykori jeles maokatára, boldogéit Czigány Károly.
„Féwáal i-íj^a a többek közt — borwk e világ piaeáa legiöbbnym oaatrák kar oiaaae aao-repel aaért ia, mart táa valaai: Imr, Baiaor, Oeatreícher" aavB magyar saber klldl ki la a kóstbré kallöld a firma etáa Béwhaa tana mag rendelést De ha magyar aavB eég halál ki, a magyar név a táa már Budapesten, 8oerooboo vagy Kaaiaaáa Ion *\'t-j*adrA*\' faaáttee káe-mi Mfederést, lalilaloyt, aj féfat - akár Dab receuben lakó — magyar da f. o. Bohléatnger
a epaeot ioraa a*eme«. vagy az a tejfeles ba Csak Ilonka sfivecakéje mondotta
juasa tetszik neked annyira, hisz olyan, uánlha kipi-kopi-kipi köpi.
as egerek rag ák volna la. — Hat le Ilonka — axóll Beria - mii csinálsz
— No bizony ón aein igen biasem — szólt i", olvaaól ?--Nu ea *zép, kivonja magai
Mariska, — busy az a ovider éa Iád ember na kőzDIfink, mintha idegen volna éa ide ül aa ab*
gyoo megváltozóit volna. As vagy igeu szerel- lakba olvasni, no várj csak majd én ia ugy teaaek,
mee valakibe éa azért nem érimkaaik mások- ha boizad megyek.
kai, vagy pedig ... — De láncuk caak, — íacaelkedének a többiek,
— Vagy pedig?! — vagy pedigfl — semmi ne®-e nzerelmes levelei rejteget ö kegyelmes mint egy ügyetlen ember ponctaa, aki nem me/ Alisba nem wereiiues.
ind a nőt körül forgolódni; "Myyelhetna magát E< mindnyájan rárontottak, kipnbatolaodó azon
doktor letér.e No ilyen házi orvon keHeJO, ak.or """" eaoyire elábrándozott,
biztos, hogy sohase tetetnem magamai betegnek, No "*"átek - kiáltá Mariska — egv ál-
aaóh irma, ea jó iznt kacagott., j . \'00" könyv I - báhábá .... háháhál — Ebbe
— Ea • róla mondasz te Berta olyan nagy1"*"1 elmeri habáhál-akár caak egy
őrömmel njságol habahá .... báháha . .TT. "tUtlV *
ii baiugaágtárba.
■ ~. — — — I ma pedig Itönka elé könyökölt a kía aaatalra
Egy esküdt ellensége aem beazélbetett volna éa hamisan vágva szemeivel, kérdé, bogy minő kicaiuylObb módon a uii doktorunkról mini lailuk veletaéoynysl van ö a doktor iránt, ezi limáasl, nem ketéabbe a többieknél is. = Mindnyijan leleje fordultak és egyezerre moad-Caakbogy a kBtón * taiswt nsgyon aokaaor | tás: ~No laa-ck, halljuk, hiaa te vagy köatttnk c»ai a igy volt ezúttal is. Amit mokdottak azt » legjobb kriiifua.\'\'
eaak asajaokájok uióirdfa, de nem ugy asiveea- — Tudja la\'en — viszonaá Ilonka — olyan kej&k, amely a4 uieogta tnvgában í bár csak én j mint a többi fi -iai ember, akiket soha nem lehel kanthetbém baioniba, — nem olyan unalmas, leijeseu kiiamorni éa aki bizony nem olyan, mini olyan tad, nem olyan.tzvider 6, sót ellenktzO.eg a minőnek U art leleaiet\'éiek.
nagyol) ia ssallelíaa, kedélyes és kedves emberi-Ts Honkaitlncs neked valami bajod—kát dák
l, miiyea csinos, less aaöke fiatal ember ö, — barsmöi -- mert »aoka>lanul kipirultál
milyen piros ajkai, éa miiy sudár bajusza van,
bej da édes votua egy--de.cnul — hátba
» egbalija a tultík m, éa ertk dobogó.i szrvecs kéjük tovább kopp . .. , T . . ■
— p« igen, mar két uapi. uiindig iikeazal.ér sem magamat, loiytouos fejiajáa és lu gyötörnek
Még aznap este — szüleinek roppant IjedeU móré éa aggodalmára — a«oo kijelenté mai. hogy iosoaye fdlájáá ea laa gyötrí, ágyba la dftlt Llimaa és másnap és aaog azután ia aóg jé "darabig lakva
maradt, a-art kát valami fótt asyaeakájabaa. • • •
ltooka asgbetapdéaa után kél aapre iá aag érkezeti a ml doktorunk ia aatlWMB áa rokonainuk no meg talán maanak ós miaoknak is határtalan Örömén.
I Másnap alig bogy felébredi, már la ott vedt egy kla fia agy kicsike levéllet, a melylyel asaaé, a tekintetes K.>né küldte ide.
Izgatottan szakította lel éa ŐHIIetea gyoaaa-aággal és aobó kíváncsisággal futotta véjgaaa maival a gpridoaan irt nóvjagyoi, éa ott lestek" feleletet adott « ktzbesiiönek. ....
Majd ötömiftl kigyuladt areaezal éa layaafl , aaivvsl gyoraitve lépten, bogy ka saak — — |— — — — — majd pedig komoly gued hol és aggodalomtól gyötörve halványaivá éa hasítva lepleit, bogy hál ha mégis közeledett Üú-ék báae leié a aai doktorunk, i Az ajtéboz érve, aaég egy a«gy*t sóbajiott axaa foháazkodoii, és BŐeyitett a afir&an rodat iázott szobába, — amelyben Ilonka aa aákeeyot jssera feihcmályban patyalol ágyán egy- eetáaá-I goa angyalhoz hasonlóan nyögtetá gyötrő láztiö, Uipirelt arcát ékcat«o holló törtjeavel éa gfé-aaáai e»iliogasn szemeivel.
Nyomott kedély hangsat uralgott a aaohábaa, |aa anya áaUknya Bindkettee aeiy gaadalateála
mgftlCMiqy,. vaafrmp.
Zala 50. szám. í8. lap.)
1494. janiin hé U4m
0«fB barátanlf; ad Írják a német Ispok, bogy német találmány, de a „Brázay eósbonsesz" ta rrs nba. Ha fotóitok s régi „Petrovics" rtá VölDá világhódító müveil, ait véínés
elves
világ, hogy korv|U költő volt Lágák-e már hogy a név megyaroeit? látják-e, hogy á magysr név fotóit ja Magyaromig felé a világ figyelmét, — szellemét, kereskedelmét, tehát pisiét ts."
Krar^e a aéySMfyaroaitil ájjal etéphangiia (agpboolo) tekintetében, nyelvünk. Bisonyára jobban tetiaik s Allnek pl.: Csstári, Nanáai, Kop-pinyi, Hegyi, Zátonyi, Solymoai, Hajóa, Vadáss, Fabár, Bénái, Kuufi Kanost s ■indáson aerek, melyeket [nem iwzaálvarégi avagy a jelenben él0 nevezete* család A pereit, Rozgonyi, Szilágyi, Zriovi.\'lWidrth stb., feely fattyaiia]tásábói sz alapjában oljr szép éa hazafias gondolkodásra j vslto névmagyarositátkak keletkezett taztán gdtfrsid\' „Wliw lenes fj—nyelvünkül, annyf élemét rejti magában az eredetiségnek, —I bírósági végrehajtókat 8 egyben közli á bi-
S mi azt hisazük, hogy midén a magyar hasa — melyen birtll igaz honfi azámára ninoaen hely,
nem rjif.l.*!, ál.IBnk.l hi.t.j., -i-t
nsnem csak t- e vers saerint — ily kis „szép tettekei" (miuO a uévmagyarositás ia) akkor nem szsbsd (igazán „romlott szít és rémlott elmére" vallóan^ kivonni magunkat. ~Azért midén, cikkönkel génnel hatejetslk, nem adhatnak c»att«ndsobb „finálé" t ezen faifciiitA«. nál és hö óhajunknál: Tömeges névmagyaroel tásrs fel 1 ..... . Éljen s magyar ember — magyar névvel t ! I
Biktfi Sok.
Bírósági végrehajtók mozgalmi.
A ,Bírósági Végrehajtók Közlönye" or-mely szágos egyesület megalakítására hívja tel a
változatosságunk, b^jUkony-fórdalatohsak,\' zené-nek,"riihinoinak. erének, gyengédsédyégnsk, — ársdó bőségnek, rövidítenek — bőven lehet sl-krtai, míát az eiftligj péld. Eggenberger, Tietf-brunnér, Hozeniritt, Mittelmáyer, Qrimelhnbinger (Ujl német hingíása nevek. Tovj^hM s|malnáqak a névmagyarosítás által azok az egyaránt nevetséges, vslsmint boszantó s illem-s^triét nem ritkán a morálba iiílkS*Ö.Miif: nevek. —"Egy városban tudok bizonyos „Fei-gelstok" oevB kereskedőt, kit a nép „Fejér Istók-nak, égy másikat „Ellenbogeu" nevesetat JBIbfn)", egy harmadik ~,^ornburg" nevezetni egyszerűen „Korpás rttdó"-nák oevez- . ... Az ittjfm és\'f sajtóbsn szerintünk mindenkor szigorául tiftif elölt tsrtsndé jó ízlés tiltja, hogy drsswkasabb példákét hozzunk fel ezen illem- s eifqjesélleoee eeufoevek bő tárkásából.
Azért tehát ébredjenek, tissielt zsidó vsllásn polgártársaink I Nem kell idegenkedni s névmagyarosítástól ; ezáltal csak egy tartozást rónak le, — mit önöknek — kik ép pír tagjai a hazá nsk, mist berki más -r 48-ban, illetőleg 67-ben előlegezett a loyalls nemzet 1.
Itt as idő, hogy na csak megkallgaasnk, bsnem követtük te t költő ezen figyelmeztetését:
„Ok nemzet m»mélj, eezmüj Becrüld meg tenmagad, Gyilkold le tzolga vágyad Mely iHUfüdMt ragóeí>-----<r—
A költő-kbáiy Vörösmarty pedig igy kiált feli „Mludea ember legyen ember ée — magyar.
Tőmegea aévmagyarositásra fel tehát! Nem miatha a aév egymagábba tenné ki a — magyart; ámde egy máe költőnk aserint:
.,Romlott srtv k romlott elme, Kit hatija hS ezerelme
róaágl végrehajtók kívánalmait felölelő me-morandamot, mely sok igazságot és egészséges észtnél foglal magában a igy nagyon Is "kívánatos lenne, hogy az illetékes helyen kellő méltatásra találjon, r A memorandumot következőkben ismer-teljük.
- A bírósági végrehajtó jelealeg meg nem hstá-rozhstó állát! foglsl el s társadalombán, mert daeárs snnsk, bogy mfikOdésök minden Izébea állami feladat, a biróaági végrehajtók asoreaaa vett köiliaatviaelöknek, bírósági hivatalnokoknak nem tekinthetők s a köztisztviselők minősítéséről alkotott 1883. 1. t.-cz. sem szól tóink, de s kft. kö/jegyzők s ss Bgyvédek példárs jogokkal el látott önkormányzati testületet sem képeznek.
Esnek a bizonytalan helyzetnek okÜ a törvé nyes minösltér alacsony voltában találja lel az emlékirat, miért ia a bírósági végrehajtói miaő litéa alapfeltételéin a kösépiskolsi érettségi biso-syitványt kívánja kimondatni. A végrehajtói visa-ga,njból lévén ssabályossndó, svissgálat tárgyai közé a végrehajtó törvény, valamint as eljártai törvények és rendeleteken kivll s magánjog, ner-rendtartás, pereokivüli és bBnvádi eljáráaok alapelemei lliftlveeedők lennének; s vizsgáló Msott ságok pedig s kir. ítélőtáblák ssékhslysin volnának sserveseodők as flgyvédl kar és a végrehajtók bevonásaival.
Kívánja ezenktvflt az emlékirat a vizsgát megelőző és kővető végrebsjtói gyakorlatot is, mert kezdő végrehajtóinknál nagyon sok bajnak szülő oka épen a gyakorlat hiányából ered.
A magaaabb foka ouslificatiónak megfelelöleg
végrehajtói ügykör kiterjesztendő lenne, külö-nöseo megbisandók volnának a kéabooltéssk ees-k ön lésével, ml álul u e téren tspasktalhsió számtalsn visszásság megssüotetletnék. Ezenkivfil megbízhatók lennének s bírságok, pénzbünteté-
sek és hivatalból besaedandő kéMoéaak brta^ík aával, a lakás telmeadáaok, náté < afrik, rtgaéoo ■ - ...... . . ai —
i~e«~ oennie tuti ansoi
A kaayérkérdést illetőleg a nek megfelelöleg laghely«Mbb laasts • végrt-hajlók kSskivatalaoki jellegének tllsmmfci m ennek ftilyomáayakép áhaaJ tartásban való és ayagd^bű való réssellatéaa Ha as atwatesi le gyózhetieii akadályokba Btköaaék, a írn»m végrehajtók példájára öakormáaysati sserv afl, lenne nekik adandó, saely asetbea is a végrehajtói jövedelem minimuma iőrvénylleg Martsit* tssaék olykén, bogy asoá, kik e jőveértme^ei nem érnék, államilag safélySsttsasast e réeankr* nyugdíjalap sservasteeeék. A Éjsaabkl legyea világos és kőaayea átukiaibető; eUamiS kép-szék: az eljárást napidíj itt és éktaag eaart.it távozási dy pedig (vidékre) iávartég eaaetat-
A gyakorlati kíképaéa IQIsleaővé tétele mág« etán vonja a helyettfai, rsaértrv batiozatt^á1- A végrehajtói vlzagát letett gyakornok *4|pwUK helyetteskép mlkódkeasák p bglyettesitétt vépe-bajtó féle őaaége mellett
Ha állam] hlVaialábjű jellegét ée áaet^t aTfcr-véayhokáa hdhat, aj^\' izérvciae a vafreláffék Önkormányzati testamteli, %RuMéálfkat, meiyak-aek feladata lart i kari éWaWÍf -ÍHkaielása, a Usttllet tisztaságának aN^lrséSa,\'* jértltfll adna Őrzése; s végrehajtók eltart psnaaaek allartséae fegyelmi jo^atóeággal. A fbgyslmt eljártkbái • tádbatéeájpt a ktr. ügyészség," a MeMvért frta mot a ktr tábla képezhetné. > ii^TTít.T Végül szükségesnek\' |a*|a ks emlékirat a feta lőaaég bizt>rttáaa vfgan ta,. v«gtebs«ől t\'tkt iMgkiváaáaát, rnaly már s hslyeitasi rsnéasrt ka hozatalának megkONyitéaelMptt la staksége*. Cbhél as ésadékhéi aytraéaskkUégiéám a rfgvy bsjtó hivslalua ((járásából kírtéfttii
igények.
A „Bírósági végrehajtók Közlönyének-\' moet raiegjelenl t^j^b száoa p-tjfg az alakítandó országos egyeaöltf $apszabályauiHk tervezetét kőfli,
A birósági végrehajtók teljesen indokolt mozgalmit melegen ajánljuk aa Ogy iránt érdeklődök figyelmébe
i nagykanixu jAriii jigystt k— körének köitftUéM.
Jegyséklkir. Felvéve a karteaui jéeáe kéaMgi ée kárjagyaftk egylet* által mt^gtnriett tavasai kőagylláa a) kaiméval.
Nagy-Kanizsán, tMi jtndpa hó i*4a
Jelen voltak.,* Ferenoay János agyi. elaM, Kováié Oyu a e«tl.
voltak elmerülve, midőn kopogáet hallanak és mindketten Islrcsaenve félálomaaerfi gondolataik bój, maguk előtt látják aat, akiről mindketten eaak aa imént gondolkodtak.
Egy as orvosi tudományban megőezfilt való ságos orvos nem tudta volna a helyzetet jobban lelrognl és megérteni mint tette est ő • még emknem ssokattsn orvot.
A résívét nyilvánítás és s mamának majdnem könybe lábadt aMmekkei való paszkodáaa mán méliócáKteljes lépésiéi köaelrfélt a beteg (?) leié.
— Hoay mint van kedvea Ilonka kiaaataooy ?
.........Ea ezaal óráját elővéve, a párnán nyugvó
kóiehér kis kacoót pedig — melyet oly gyönyörrel ssoritotta meg — tasébe véve,nézte— néate né báay rövid másod peresig s peres mutatót mjol faija meg szokott éa kimért pályaját; de bíaóay ha magiférdasiük volna tőle, hogy báay yplt a véna ütéae egy másodperc alatt? sligjn tudta volqa megmoadsai, mert as a forró-*lié»s»nriiás, melyet érseti, annyim önkívületi álla potbs jiozts, bogy addig aiígavéns fitéaétfigyelte injjább saerette vojaa azon eperajkakat melyek o\'y csábítón mosolyogtak feléje forró csókjaival elhalwmani, ka — — — ha a as orvosi te kiaiéiy afggőrzéae éa a mama éber ügyelmeesége afm állnak slői^s elháríthatatlan akadályként.
Híndayrmaital a keltő kemolyeággal, hidsgvé rtrtggfl 4a ssalfértélammel adta tudtára as ag-•Qaó vrántk, hogy komoly vsezélytíl nemigen kéli jgrtap^ mert a baj nem egyéb, mind nagy-fonyu f< fö^jÍM, amely a kedély állapotra ba\'tM\' lévén, okosan a nagy gysngeséget és
leh^ngoitaágol figyelmeztetésül megjegyez vén, hogy mégis tartani kell, nehogyjbuskomorsággáválloszék,
Ezután még néhány ssót váltott a beteggel éo a mamával — vigasztalva termésselesen aúndkat-tőjüket és oson komolysággal éa kimér\'sággel iá vosott, amelyiyel megérkezni láitujt*
Orvosi kötalssaégét teljeaiteni vélte, abban is,-hogy betegjét mindennap meglát ogosoo és eeéri htlsé-gsseo meg io ment, minden délolött angyali pa uenséhez,
Egy alkalommal azonban, mltjött as orvos mama és leánya együtt confereniiootak, as egyik cseléd (ohí ily esetben ll áldott lelki) o*«Jéltek) valami sürgős dologban kisoéliiotio asszonyát...
Abbsn a - pillanatban, hogy a mama nián — ki ugyan kilátásba helyette rögtöni víaaasgö-vetelét — aa ajló záródott, ugyancsak záródott a két sserolmeonek is lorróo ölelő karja, éa parázs sjksik egy hossza botosa, édes andalító, menyet érsést keltő csók tan forrtak egybe......
— \'Ilonkám drága egyetlenem még eaoretss ?
— ttésám I angyalom igeo szerettek I
és Isméi lángoló ooókbao forrtak össze csókszoinján ajkaik......
Mire a mama béjöti, minden a régi volt, tolyi a eonlsrentia a legnagyobb komolysággal Os ssakérteiemtuel.
A- eonlerootis eredményként a« orvoff klje-lenlelte, bogy o beteg mar agétsoo jól OvszvOo magái, holnap vagy holnapután már fol io kelhet. — Egyúttal azonban kijelentette, ami most már mókán qsuda — dokuirnuk, aki ugy látszik komsopatíco szokott gyógyítani, hogy a Delejnek
gondosáéért továbbra it kasára vállak start (nrtéokoijk, bogy aj a I 4 a í rohamai idtrt-nének és igy a«Ok»ág **. bogy —I— lo •—fflf\' ott loheseoo aa oloö sególynéT\'
Reá két napra már a Mbbaéoaé botos éa oa önfeláldozó docior ott üldögélnek o ,>of gnkou* éo dlooéretára legyen mondva a au ,eaaér" éso-torunknsk, o kellő leodBoart, lgyolmo»»égot és köröitekialáisal pároanlt óva to S Hág át amely ily esetben 0a aa olkal—mal kttt§nőooÓ szükséges volt — kellőkép figyelembe l» votto. i Nem akarok tolakodó som iatiieas bart. — nehogy valamelyik oaak efjr kiérti Io n«ho4ítljen rám — de o fl (Ö, aom akarok indlsore\'htba asai. hogy szénéi hajtva o > Susogó*-nsk IwiPii égy-másra hajló ágait, feliedessem a lálkaéééé női boteggol >oló bánásmódot ée orvsai gyógyboao, — De ha magttajé^- Is, bMy a aftrtt Uos-bokal széljel bsJionOm, Iilaf\'os vagyok benne, bogy ók a „Susogó\' lombos fáimé knk<M<A\' a sserelmys iQlomile pártól loaták al tudományukat — Adért inkább helyi aagedek a aoeéoa áe WvOiiart mamának, badd köaoliloe oo mag éket, esetleg széjjel hajtva á pátijukét <o*ó lom bokát A kuoo bevált, u
Kát évvel később már aom a .Snoggéboa* láthatjuk a patioaol éo decert, kMOm igeaie agy barátságos kis Mohéban egy km monoyonsMQ koosTlalé kojolss. aam^M ■laáktWflUkaoá egyaránt kedves éa boldugangnhaá ée stáao ám szökelürtft angyali lorsmáéo stonéong. iMít Máknak obhós Irma. Be ta. éo Morsrta bátsvrtm.f ÜMtérr Aeá
Nagy-Kanlssa, vasárnap.
jagv«é,»ílt*r*«in**kv Wyiirgy sgyl, pénalárnok, Oréatald Jóaetf, Pandúr Farane, Na*y Feratto JfaisO i Watt Jtnő « jtgyati egyl. Ujuk.
JMnea Fereao, Ssondy Táéslé 4a fttnat IMI* agyi. tagok távolatradatukat btjtltntvt, iganol-tallak.
1. ElnOki jalaaUa. I. A tatt ataokl ja\'fotoi, uifly $ mull gyű Ma dia felmerült, wyl. dolgokról xió\'otl, iielyeslő tadooukal réktsl hstároitsiott.
I, Tár*y.
A ault nyúlén |tgyiókttnyvén«k hitslesilé aa,
i. flaiárotti. At tgéaa terjedelmében kifli vmolt jkönjr* éaare-vétel nélkül htlyttlö tndora*»»l véttlvén, annak bltelesiiésére Grünftld Jóaaal éa Pandnr Ferenc
—í —A.i-iLX—nuimzji^^ii.—.. .
l|Jt. lifDRIVIlfVVllVI\' !
8. Tárgy.
A mull 1898. éri péntlári tsámadát aeg-
8. Határoaai. \' Aa tgéat terjedelinéban felolvasott t okaié* oyokkal kallOUg lelaaereli pénitár ssáaadá* bevétel 98« frt >1 kr., kiadáa 187 Irt 70 kt. • igy 9? irt 81 br. Bénáiért maradványnyal, aiaívlyal agyOtt as sgylei türes vagyon* 109/ Irl M irt tott, -helyeanek. találtatott s 8t«rtetn»aky
aörgy agyi. pénwírnoHiF a letmenlvénymef. itat batároatatoit.
4 Tárgy.
Pandúr farsae agyi tagtira trskttsrtt fal». olvasása.
■ -__ 4 Határosat k assksssril (tMrarti a felolvasó él75glslíügs folytán I, éri őtii kBigyOlétrs élhalisslatott
5. Tárgy.
At ontágot jtői árvaKás alapjára eaikffalendó gyt\\jté« oéijaból kiadott gyttjtö ir előterjesstésr 6. Hstároiat Minién u ogylot ax árrahás-alapra saját rá-tséről már árakkal ezelőtt 100 Irtot adoaáayo-sott t tatai haaaaitoaáoak alagst taft, a további adomauyoaatt nem tartja indokoltuk;
6. Tárgy.
V. Iliét Lőrinc volt agyi tagtárs siramlekénak feltilitáaára vonatkoió gyüjtá*. . ■" 4 Határoaai,
Zala. 50, srim. (4 Iflp.)
Idiollft taiiokar állal, Délelőtt 9 órákor ünnepi laianlti\'Btalat a róitf, ka\'b. plébánia- templomban. Délelőtt II rtrakorilÍH*gyü.é» * vároaliása Itnác*-láináhtn. fíataftm f«t it órakor s 10 évet ml-gált tgtrlatl itgnk kitlloit\'é«* a Hsenihárnmaág téren. Oélu\'án I órakor társastbéd a váróul nagy-1 vtndáglAban. ,\'fEty tariték ára borral én ktnyérr*! i frt 20 kr.) Öé/után 4 értkor dlsigyakoriái a lő-téféH Délután 1 rtntknr \'ánnmn\'ataág a te had réti ligáiban. (l,li>Miil| dl| ttamélyanklnt hO kr, család j*ty 1 Irt 60 gr,, löttynek aa esvsnruhában megjelenő lütoiiók felét fluttik; Kain tö/.ljáték. ... A tártat-abádtn réasl vsoni saándékoBflk kéretnek ebbeli Ah*juk*t ai ünnapelyi megelósólúg legkevesebb 4 I n*pp*I (lo\'dtrhmied Fülöp egyleti pénttárook nrtiál bejei nieni, a klóéi a teríték ára Is fizetendő ftusén. Kedvezőtlen id& esetén az ünnepély tárt htlyl"Sg*kb»n fog megtartatni. Szive* ffjUlAteiéeek köszönetteltofadvNjíiirtspilag nyuj-tástatnak.
Tekintettel a megbóIdoguliunk fii tgyltl tzer- |CJtéiíf Völl égfOtt á VétidéyKTég H légkédély*
aebb tmngulaiban, a lámpiőnokkat iriénesen di-Ssitett- aniatoneiyoBj honnét; igeit \'ykao aaoa kifefeaéátét MV0zták7 Bogy ozéu e>tét t«ba »«m tetejüket.
— Iljttáv «J-«na.iM(ái.irft-*i x taakarliieii ftiiga<gaiók vádig tudvaleviéag atak
kftrül elkövetett tsrsdbátlau bnagó mtl kodáaére, IblállitaudÓ tiremlékére aa egylet pénztáréból IQ skaa tli lórint ■egasavstttUk t aunák rsadsltCtasi myérátRndS elkőldéaére «gyl. pénz-taraok tethivsttk. , . •• * — ■ ■ ■
Aa 1894 éii megyei tgylati tési ttgys......
tagaági dijbefize-
___ 7. Határosat, "
j A sitgjáró évi tsgtágl dij kifltetés elhstároa-tátott s as egyénenkénti kimutatáauak a megyei pénztárnok által lórtéuaodé átküldése után annak klBsstésére egyleti péntlárnok fslbivátlk.
8. Tárgy.
▲s éssi kOigyülás helyéotk éa idejének mag-határoaáaa.
8. Határosat.
As Oaai kótgyülét bslyéll Nsgy Ftreao tagtárs egyaoea BMghivásara Laagvia, idejéül tsept. bé második Isis ttseteu kL
Eazel a jkv. beaaratván aláíratott.
Kai.
Kováét Gyula i. k., Ftrency Jánot i. k., agyi. jgyté. agyi. elnök
hírek.
— A diadal klrnJonioa 91-én délután hoata meg a láviro Magy-Kaqjaiiára a hírt, hogy a polgári btsasságoi általánosságban néjjy mtvaaat-lóbbeággei ettogadlák a lOrendtháBban. — A bír — igen lermáaeatae — ktuOnbúsd bangalatoi keltett. Aaok, akik hal bél éléit elktáeredeiteu diáeiéitak, moat elnéaaliak óróaükbao ; akik pedig akkor atgyot iittak a basaári, most at orrak mattaájávai bajlódnak, ——f aalia-egj aatletl JaMtaaaa. A lég-rádi ttak. t&zolió-ejyist 1894. évi jttliua hó- l-en flaaepli 10 évet leaálláaát. Aa ünnepély pro f a maja : Keggeb*6 órakor ebraaato, a helybeli
L*aadlta a kiték ellea. Caak nem ré< ealileltOk \'apunkban, hogy a kósénség érdekében nagyon atüktéget dolog vulna a piaci tlóvátár Iá* tárgyában valami okot ét méltányos azaliály-satut alkotni. A kósünség kóréból mindig tOmege* piiiass merüli lói, hogy a plsoi kulák a valami eladásra etántAkfmi- eiMietrheaá-leitieiakatf mt^ helyt ide érnek, aét már á\' utoák mentén it a Itó ssorot értei tűében megsaállják * as áruuik kekft haloatzámra Btastaátárulják a így a kü--sóuaég mindig oiak uiátodkázból\' juthat aaukho^ teraéaaetesen: borsos (trón, Ujabban aaonbau már annyira aentak tolakodásukkal, hogy alku késben, mikor b vevő egy-egy Itbat vagy osibét kialkudott — odafurakodnak, a/, alku tárgyát Júkapják as eladó keséből t essél a kiieicuté-tel: „Es ntkea ia megér annyit I" — oda dobják a péost t aliarraouak. KülöaOsen hetiváaárok al-kalaával, mikor as eladók .lóaegeaebbeu jónnek be, oly mértékűvé le*a es a kofstoiakodás, hogy minden--hetivásár- alkalaá\'vai- luraális tásadaa van ellenük, Bisony nagyon jól t. nné vároxi halo-taguuk, ha eat a dolgot valahogy egjazer mar sisbslyosna. •-•—:— . •
— Jaalklla. Zalavárott at ottaoi uii-uattáty 17-éu a\'kétaegt ttdéfl igen sikarttit tavasai mw|ll>»*gnt rtndeaelt, malyaii—jelen volt as egéts kflrayér stíSe-javaT Déluián 4 éra toj-ban keadédtek aeg a bmiérubogások, — * a főutcán végig — uitljen még annyi uriiogat nea robogod — egyiuákt érték a vendégek logatai
bizonyos meg*soritásokkai rendelkezhettek arról, hogy megengedik-e kát tautárgyboi a jayitovita-gálaiot. Minthogy a vsliat éa tOauklaiaáttgyi miniszter átt wpasaialta, bogy a vi«agál*to»at moat már egyáitalábau nagyobb uigorusagga tartjak mág, a megssoritaaosat agy a ián lágyakra, mini uiagaviaatetre vonatkozólag haiaiyon kivtti helyexte, ugy hogy a tóigaag«ték ezentúl aajai hatá»kortikben feitetleuttl es teutartáa nélkül megadhatják a vi«egalaii engedélyt. A rni-nisBitr ttgyeimus\'ttte a féigatgatokal, bogy a két niárgyból való juvilóvissgálnt otas reudkivüli esetben engedhető meg, miért ia elvárja, hogy a iéigatgatok a löitéiisuul reájuk ruháiou jogot! caak mérsékeli tarjedsiembau lógjak gyakorim.
— „Páraa élet n legaaebb n vliágaau\' Moudju a népdal s ttriiieweaeu aaadunk sokan,, kit hiteit adnak a, uutanak. Egy ily un pnroa éet kezedetéfOt suttognak most pikáns uu tor téneiel vidékünkóu, aaly lörtéustkének a hoaa egy iljtt, hóauúje padig egy tvkeie naeaO lany. A iBer«iae*«k uivgumák varm a< polgári házasság lebonyolítanál t tlólagesiek egy ptutikéi maguknak a mateabeuk buldogtugalKil, egy kis vasúti kéjniaaáxt rrndesvéu- Az e*etrOi ertanü.t küibntég drtaai bonyudslomtéi urtoti, asrt a leány egy revolvert it vitt a ná*«mra, — de lalieveaében caaiyduit, mort at ilju par vissaakv-rll.t ápen amtról a moat. kóvttkuik Irigyttkra a pap° áidát*.
— Maiklwaáfeob. Bicknil* Vilmos var. kep-vitaiű, nvgvaunöliláHi iag ét a dai< aíai iekarék-ptuaiár igángaléságauuk bolitigja e hó ükén d. a. ti9-ik évében bustau tsetivedes lilán, elhunyt
N.-Ksnuusu,aiiyáatOiva üavegye í skUU lAÁmatr \\
1894 janid* H4 24*éft,
Héss, ügyei len tyaraeke dr. Hauek Zetganadaé, ét kitárjodf elékald rokonság álial. Temetáa* ma vteaeoap délután 4 érakor lass. éksaam Náthtit posta* ée táttrdafaingyatflt ntsr>hsn baét gyá<«B ért*. Tettvértoaoae Htnmmtr M* patti ét I lávirda\'lts\' BódítpésiífO a hé 15-éo 46 ávee kiv rában ho*at*i belaf«eg o\'án jobhlétre eeea<**rlfi Uzvagys\' áa 8 árvái nagyoti maga o\'án.
- fflptálél a (áléperbea. í tórrtny-aaék tléil tárgyai\' «gylk \' álópnrben as a«eaoay Ügyvédje. Periratát hosaaahb évátié nián avval végsl. hogy s „virágnak megtiltani nem lehet.* As ellenfél ügyvédje színlén népdallal felalt, bogy a > viráaiták kétaaer nyílni aea> leket.«
-----Uráat egy — lereieiétapea. Kgy
korcsmai aatisl alatt talált gy&rótt levelaaélapot juttattak tegnap kezemkhes, mely fi. . .. . Jánaa nramnák e^óff x egyik kitebb vendéglőbe veit címaave. AJavalasd^poa hiarOgüt-iráatal aa veti fölírva »*
"vgyreha s-iie aktti tu\'arav alftvévl" u>np aár* vaárolia Luapolas kan izsán adl.il haraékrOt moat beiaa oda sarai. Oegyere h/a caakaajd katari anyakad ateteleséged "
Est a kuriózumot megmutattuk lapunk egyik belső dolgozótársának, n ki léi órai gondolkozás u\'áo igy fajietta awg w attrkoa éa mludea két gel kltaról*K női kéz áltat irott írást: .Oysra hasa (a akaa<téfáravalé vén lainn. Már a vásár Ala- lompohm, Kaolssán. ímdiál J.,9kr.»t t aa«t baiaaud a* áréi, De gyere basa csak, majd kitekeri a nyakad a laleleaeged.
— Ovadai tártaatpély. A nagykaniiui Kt^dfednsvéia Egyesttlet orédilhsk >ái vU/gái a bé 99 áa dé u án a Polgári Egylet kertiében tartatnák meg. A aárüaaapélyaii a VI. és VII. keri-leibali óvoda iiAvendéka 8 ér ikor, Arany Jánot-uioai ovódtt növendékéi tél 8 órakor, a* Au\'lla-mcaiak pedig 4 órakor fognak a kert hal yiségbo .vonulni. Kedvezőtlen idő esetén a tyrflnaepély a nagyteremben tartalik.
— Zárflaatp«l| A naitykaais-ai közép kereskedelmi iskoia önképzőköre folyó bé tl-an délu án 4 érakor aarüanepélyi tart, melyre a t szlüők és a tanügy barátai ezennel tisztelettel meghívatnak; A aft«or a kóve<kea£; 1, Sattsai, előadja az énekkar. 9. Szavalni, előadja Kobn Albert 2. o tan. t. Tavasz ébredése Baek Ü-tő\'l, előadja a zenekar. 4 Szavalat, előadja Soliwsrz Pál Í o. fan. 6, Saép Ilonka, melodráma, VdrOe-msrtytól, senéje Erney Józsetlől aatvaljaBoaeu-letd ienfr 8 o. tan., Bongdrán kiatolMt aksastar Bódog 3. o. tan. 6 Cíigányaeué Mohr H. tói slo-adja a zenekar. 7. J elöntés at önképzö. kör es évi mtlkódéaerdl. RAkioay-iadBÍo rhapaodia, Liaat Parenoiől, zongorán előadja Maasknaskar Bádog 8. o. tanuló. - -
_=- FátlA klaaataláa. As IgiMlhj átínL. rendé/ett mnlatság alkalmából utólag telQlfiaeini azivaakediek: Hell Jánua I trtol, Sokvafa Kihaly 50 krajeárt ..;\'._ \' "*__i.
— bMaagatakk kltiattlkkta résmüít a Katkreinsr cég aa 1894 évi báeai népételme-léii és katouaaUAtásbaa. — Ugyanis as általa kiállított maisia-káve gyártmányaiért a jary által dissokuiányokkai tfinleiietett ki.
C S A R_N 0 K
ST350ÍT- \'
Iroda l_u.fflj.5 r t é n e t i raja
— Jelaaabb kutlOk nyomán. — \'
IrU,- Baboat Láaal4
(l-aö: iolytatáicj
Mielőtt ea irodalmi életkép megirásaho* fogtam volna, goadolkuaéba k estem, vájjon érdemes munkát végaek-e ? — mikor Byron életrajsát már megirias igen-sokán ejpttem, a többi között legjobb baraija Moore Taatáa saját valloaáaat a naplója nyomán, amit többé rajta kivli nem k látott senki, a fiuek müvéről Maoulay it dkná-rOleg i\'tyi.atkozik, megírta Oasteliar Kad, s akinek befolyását a világirodalómBan agy Scbaidi Julián ismertette i akii Taiaa oly bamulatua taiaaafcai KtMlti angtil.irnd»ii>m töriéiiotében, da aat véltem, hogy ná uak még kevesen vannak miséig, akik haaai irodalmunkat megismerve, a világirodalom kóltéssetét t annak költőit ia taaalaáay és ulisaaáuy lárgyáva tennék, aaok meg aeg
Nagy-Kanizaa, vasárnap.
Icoviisubboxi, akik tlaala r«|oiinAnl)rtl, vagy elö-szoretetbő1, a köllesaet Irtot, aaok szépsége ni itt ^ akár a francia, akár ai ungol njrrlvat Ja mogta\'nalnált, hogy eaállal közelebb jusimnak n köliö a/ollemáhea. Hisz lm csuk a haza] biográfiákat vesszük is, dánéra, bogy a mai kors/eilám nagy sulyi toktat a nyelvekre és különösen aa angol nyelvre, ha tudjuk lg; hogy aa angolok kö\'ói koié isrtoanak a költök löitjeleaiibíijüi Un legeleje: a nagy Shakespeare, Milton, Byrotf, « ha kiemeltük hovy Géthéjét kivéve Un a 18 ssásad minden költőének csillagát e* utóbbi ho inályositotta el, éa mégis alig találunk róla egy jele* vágy bármily életrajzot ia, aa oloaó könyv
tár Macnay éa a könyvtshás Casteliar í,Byron régben megváltoztatva.
Zala. 50. aeám. (6. láp,}
O\'v. Wel«i Farkaanémik — Neumann Adolf elleni perében aa eleó bíróság Ítélete a Curíátol feloldva.
Kertész Antal éa társainak — ö»v, Stainer Adámné és társai elleni perében az első bíróság ítélete s Odriétól megviltóatatva.
Kovács Erz inek — Ro»nir János elleni peré-ben első liifiSaág üéltite a Curiától belylton-baiyva.
Be>ilheim Samu W. és fiainak — Kardos Karoly elleni pereben első bíróság Ítélete a Cnriától-inesváitoaUtvH.
Ph\'inix ttixt. intézetnek — Táncsics József és neje elleni perében elő biróság ítélete a Curiátöl
életén" kivfll, hn csak nam. lexikiinokbitb, sokszor megérlelődik bennünk s gondolat, hogy minden porszem; amely e nagy ember életet ismerteiig már azzal is, bogy ÓBjeionzést ad sok másoknak jele-
— aebbetj jobbal, terjedelmesebbet irnT, elég arra —bogy le ne legyem a tollal » tirttamt szerezzek megváltoztatva.
azoknak, akik élveaeUl találnak mindabban, ami jél eéloz. .Hiszen hányan vannak, akik érzik, hoity mily nagyon nehéz éa kemény dió balta-tolni a vi ágírodalom ismeretébe: -én magam is érzam, hogy * francia irodalom történetét, aa aki aajn btna a francia vagy a német nyelvet, aáluak bsesak Haraszti: francia költészetéből Nisard .ulftn„ Szása Károly lorditásáböl nem, másból alighal Ingná megismerhetni, az pedig aki aa angol-Irodalom felesett vágyik taiwiliiiauyoául •» agy antológiát is hozzá átböngészni ián £ádó: „Idegen költök albumához\'\' vagy ismét Szász Károly műfordításihoz vagy esetlttg Oüy Taine íftgöl-irodalom löriéne\'éhez van kötve, "de már as olasz, spanyol és más irodalom-történeteket hiába karaa, ott már csak a Mauyar Sálon fabrnázL áprilisi füzete a némul uiunkák, vagy eredeti ftodalom-történeiek, vagy Simonds Ferenc ké<i- éa iakolakönt vei állanak rendelkezesére. Méltánylás illeti meg azért azt is, ki csak egy porazemmeT
- járul is attor, -hogy —ezen—hézaapól I ó i ro-dalmi müvek hiányára felhívja a közfigyelmet, s dicséret éa jutá-om pedig-azt, aki azzal mégis ajándékozna a hasai e tekintetben nagyon slsgény könyvpiacot. Az például, aki Byront magyarban akarna olvsani; az felfogja keresni Lukács Mónc uiflordiUsaii, aki több részleteket letordiiott ki nebb költői elbeszéléseiből: Jámbor Pál : Childe Heroldját, ismét Saász Károly Chillonoi loglyát, Páriáinál, a ábrányi Emil Don Jnanjál, Man-Iredját; Kacisny Kalóz-ál, GyOry Hona Káinját Hitáéi Lorájái a ^asaésMdbe\'j a lapokban
I bas»át vagy—kiírácaonytáján ■ megjalanl ünnepi gsaáukból azol át töredékeket, amikéi . egy egy dilettáns küldött be laptólteléknek, de bogy ha kedve támadna véletlenül megrendelni Byron Gjórgy összes mfiveit, assely u á* nemzeteknél 3—4 fordítő jeles fordításában is megrendelhető, biaoayán megakadna a kiadó cég teltedeaeaáben; ámbár azt a német „Universal tíiblipibekü. vagy „HaurumLHnndliiblioihék" bizonyára igeii oleaoa keaahez aaolgáltatja. Ily indokok voluk aaok, amik a világfajdalom keltőjének életrajzi ismer teiésére nekem kedvet adlak.
Augenfnld Zsigmondnak — Délzajai t\'akurék-pénzlár elleni perében mind ket bíróság ítélete a Goriátóturegráiiniiatva.
Halfanec Marinak — Haoker György elleni perében az első bíróság ítélete a kir. Cnriátil
Szerkeaztől üzenet.
B. E. Z.-Szt.- Gróth. Köszönjük. Máskorru.J* kérjük szíves buzgalmát. Mindig szívesen veszünk hasonló gyakorlatias irányú vsikktket, ÍBC \'tn~0fl ügyié tollából erednek.
-t Ism. helyben. Ugyan kérem, ne ítéljen I Zalavár. A tudósítást kőtsönjük. — Mentül pyakrobbaiLÁt itténtiil terjtdebnestbbtn, A jelenről tak bizonyéra szívesen tettéi volna, ha legalább a stép asszonyokból ts lányokból koszorút font volna. Ha valaki^ Megcsontosodott házasember is, azért a szép hölgyek iránt nem kell olyan csíki nyisnsk fanui .
K. Gy. Légrád. Egész terjedelmében fölvettük. Több méltánylásra érdemes jegyzői karunk erkölcsi és anyagi érdekeinek egyaránt szívesen nyitjuk meg lapunk hasábjait.
. Tudósítóinknak. Szíveskedjenek a tudósítások küldésében\'szem előtt tartani, hogy a csütörtöki lapba szántákal legkésőbb szerdán <t. e., a vas sárnapi számba szántakat psdig szombaton délelőtt kézhöz kapjuk.
Dr.
Felelős szerkesztő: LÓKÉ KM
I L
Laptulajdonoa éa kiadó; r i n € h k l f ® L 0 p.
NYimÉR*)
(Folyt kör.)
TÖRVÉNYSZÉKI CSARNOK.
JaráaltlrÓNtt^boz leérkezőn ligetek.
* * : . • Rágalmazáraal vádolt Márkul Sáudof elleni bűnügyben első bírósági iiéltrte a kir. tábláiéi ■neavaltozutva.
Bec\'sttietsértéssel vádolt Szeitl Jánosné elleni bttnbgybeu első bíróság ítélete a kir. Ublatól helybeubagyva.
Könnyű testi sértéssel vádolt Szerdahelyi Ferenc* éa neje elleni bűnügyben első biroság ii. a kir. táblától helybenhagyva.
Beosiiletsérlés és közrend elleni kihágással vádolt Nyári litván éa társai elleni ügyben aa első bíroasg ítélete a kir. táblától részben megváltoztatva.
MagSnlak megsértés és becattletsérlénel vádolt Wla«aits Nándor elleni Ügyben as első bíróság ítélete a kir. táblától helvbeubagyva. -
Becaületséi léssel vádolt özv. Pál Sáadorné ellaai bűnügyben első bíróság ítélete a kir- táb Iától ■egváiionaiva. Dell ftózí és Józsefnek — Horváth József elleni
Íwében aa ent bíróság itélala a Guriától helyben-J Myra. ■
«. (c». kir. návari ssUlltó) aalgaaa-párt llilikkiii prl?ttiM|Ha«<ltnw> ta-Uiin kásTatlaalt asátlit: fakala, fakér aaiaaa ..ly ■ ,iT . int -t\'rmWAn\' áa krltl W fcrlg poataUr ia vimmintasm, alma, caifcas, könQ-aott is Blatásottakat, daaaaatot itb. (mintegy 140 kllsahlhá •mlttflaéy ia MOatáHaMat-astn airayalat-baa.) Htaták póatalbrdalévat klldataak. Bvajeaba ctau aatt hvalakn 10 kraa a tavalasilapokra 6 kroa bily^j ragantaadA. (1)
1894 juníua hó 24 én
Hl K DE l\'ÉSEK. xltjübbbbtjübbttjbbfcbí
A Magyar Asphalt
R^z vén y tá rsasáir
_i_-V ~
megkűzdte Nagy-Kanizsán 55
ajúla-krÜ-mkíkiái;
felkéri azon t háztulajdonosokat,
járdáikat bor- -koitálni UváiMák,
hogy eziránt a munka helyszínén található társasági megbi-zotthoa fordulni aaveakedjgpwk
Magyar Asphalt részv.-társ. BUDAPESTEN, w-a.
ei:
*) áa • roratbaa kdalMakirt aaai Idaaipt
vállal aagárs fcto-a aaark.
— — Egy 2\'|a lóerejU
— Clayton, és Sohatüewroth gyárbeli —
Mt" m+t kníné haaiatll
gdzcsépltf-kész Le t^
a lokomobil uéma. - HM, —
JotAiiy«a jétáUáa aaliatt mlméé l
WEISER 1. C,
gazdasági gépgyára éa vaaóntódéje
Nagy-Kanizsán.
Eisele J Azsef
RÉZ-, ÉRCZMŰ- ÉS aŐZKAZÁNQYÁB y \\ t BUDAPEST, V, Külső váczWt 13a
AJáalJa mséera éa a sut klv\'ataiaéayakaek sagMail aaeraaéas*, kéaaé lékek, valamiét
h.vdraullkuN uéfeeaelé fépcikkel
kitűnőén berendezett gyárát, bármely szerkezetű és aagyságá géa-kaaáaak aaállltására, ulatagy mlaéaa ■áiaiml lasáakiién aaJi>. ■lat tartiUjrak, vasasarkaaetak. kéméayek atk. kéaaitéaáfai
Különlegességek i
SteinmAllap-fféla uab. vlzoaévaa (ézkazáaek 80 lágkiri haazaáiatf f—láatf.
Smt E Ei RÍEI4 0
giizknzén|e|e|iek, gé|iek, giíz- és viav<<zotékek száiuára poatwiaa készíttetaek s azakkél aágy raktár tar* Isiik. Telje\'areav.-, rrnknr- ós vegyészeti Rj-érhrrruilc/.ÓM\'k elváílaltatauks legazakszertkkea késaiUalMfe.
iubsh
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Zala. 50. azára. (6. lap])


^.lábiráusi feHiÍTrá.3!
Tarnóczy tüzoltószer- és gépgyár-részv.-társaság
újonnan kibocsátott részvényeire.
ArTarnóczy tflzoltóSzer- és gépgyár-részvénytársaság, mely 1791. év ót* áll fenn ós eddigelé 500,000 frt alaptöke utón az alapazabályszerü leirások és tartalékalapjának megfeleld dotatiója mellett részvényeseinek óvenkint 8 frt osztalékot fizetett, mi 6*\'» kamatoz&snak felel meg, 1894. évi junius hó 17-ik napján tartott közgyűlésen elhatározta, hogy jövOre tözi fecskendők, tflzolt 6 szerek, eárgáréz-, réz-, acéláruk gyártásán, - továbbá viz-, gáz- ós vülamvezetékék berendezésén ós szakmájába tartozó melléküzletek folytatásán kivül gazdasági, valamint szerszám és munkagépeknek nagybani gyártását a vállalat munkakörébe felveendi ós gyári telepén egy nagy v as6ntfldat ia Aliit fel.
E czélból az alaptőkének két millió forintra való felemelése közgyOlésileg elhatározván, az újonnan kibocsátandó 15.000 darab 100 forint névértékű bemutatóra szóló részvényekre nézve ezennel nyilvános aláirás hirdettetik következő feltételek mellett:
1.1 100 írt n4?értékU bemutatóra szóló részvények kiltocsijjfei Ara részvényenkint no írtban határozlatik meg, melyből részvényenkint JO_irt a tartalékalapra fordittatik
2. A részvények aláírása alkalmával, vagy legkésőbb I. é. junius hd-26-ig bezárólag a Budapest V III. IX. X, ker. takarékpénztar részvénytársaságnál Budapesten vagy ezen intézet Által meghatározandó fizetési helyeken -részvényenkint 30 frt fizetendő.
8. A további befizetések ugyancsak a Budapest VIII. IX. X ker. takarékpénztár részvénytársaságnál következőleg\' eszközlendók: ----------------------_ __■
-a) 1804. augusztus 1-én réazvényeflklttt 80 tortát, b) 1894. szeptember 1-én » 26 „ Ihistfi oHóbsr 1-én —» . M—=—
A befizetésekről Idtigjfenes TérTtvények szoTgállatnak ki, melyek"az utolsó részletfizetés alkalmával tána-sági részvényekkel fognak BaejréneTníf
4. A régi részvényesek minden egyes részvény után ugyancsak 110 frt kibocsájtási árban és a (enti teltételek mellett egy-egy tysbbi részvényre tarthatnak igényt, de kötelesek e részbeni elővételi jogukat Iliié, évi junius hó 21-ig bezárólag gyakorolni és e célból részvényeiket s folyó szelvényekkel együtt lenéi) egzés végett 1 Buda|fest Vili. IX X. kerületi takarékpénztárnál a fenti határnapig bemutatni, mert ellenesetben e rtosbali )•-guktéi elesnek és a tennmaradó jészvények az ui aláiróknak adatnak ki * 1 uj részvényesek as 1494.
évi MBlilékbU a régi részvényesekkel egyenlfien részesednek. - -
6. A rtezvényaláirás zárhaiáridqéül 1894. évi junius hó 26-ik napja 1 űzetik ki.
6. Túljegyzés eselén az igazgatóság /entartja magának á jogot s feles aláiráiráaok tetszés szerinti leszállítására.
Ezen feltételek értelmében kibocsájtott részvényekre 1891- óvi junius hó 21., 22., 23., 24, 25. és 26-án jegyezni és egyúttal a befizetéseket teljesíteni lehet Budapesten, a Budapest VIII. IX kerületi takarókpénztár részvénytársaságnál, Budapesten, Űllői-ut 2, sz. és
a nap-kanizsai pénzintézetek utján.
Kelt Budapesten, 1894. évi junius hóban.. ,
A Tarnóczy tüzoltószer- és gépgyár-részv.-tórsaság:
Dr. Rosenberg Gyula s, k.
ügyvéd, mint jegyzfl.
Kossüth Ferencz s. k.
elnök.
Nsgy-Kanir.se, vasárnap.
Zala. 60. szám. (7. lap)
1804, iunlus hó 14-én
P é
i
Fontos minden hAziasazony
éa
anya részére1
Elismert
legjobb
VEGYITÉK BABKÁVÉHOZ!
■ KATHREINER. Kneipp-malátekávőja jtffi&ytf
■ májával hir. Ez alábbihoz kezdetben egy harmad- béníibb a fele keverendő.
5 V ATUDCíMtTt/ Kmolpp aaaléta-kaíejn hairnnlirttjan a I«xi>lci6bb
Ivg. 1 MKtllN tLK. yegyQiej a habkávéhoz, melynek as egészségre károsán eJK haíá alkatrészeit égyazerníiiind elenyéazti. . ___"
! KATHREINER ^\'"f*jelenleg tlTP
szokott mídon elkészíthető. \'«>k< b°gy * babaáveval egyszerre örölbe-ö és minden
I I^niVirpinfr Kneipp maláta kávéja orvosi ItiiflnOsdgek ál\'al nyomatékosan ajátiHallk
tuújtouigokkal bir,melyeket az eddigelé használt pótkávét
f KATHREINER Éneipp-m<dátakávéja tisztán élve<ve, kfllöiif\'sen iiökné1, gyerim-k^kné! un I miuini.ii vrrHMgenysknél. gyomor- és idegbetegeknél bir kitHaO hat.issal.
2" KATHREINER Kneipp-maláta-kávéja gjtfá^v^g-
mindenön. k»pfflttó kiló M kfc * \' 1

uATUDCIMCp Knelpp ■a«lái» W*v#J» köíkédvelt«é»e miau sukssorosan " I nntlIlLn uUnosUlik. Nyi\'va kiméri aru vagy csalárdságra aZAmlt>>tl csomagokban Isvö bstárosottsa visssanissi\'andó.
r.yik az eredeti, feliét csomagok kérendök, melyeken világosan kivehető
KATREJNER
(J e név: KATREINER!
íiMMiN«m» Hiti IMIOHIMIIMf
m H URAKNAK 11 k
(lyengttlt férftarőnéí KlvMó nzolgálatot V"- ie*z a cs. kir. s\'*baítal\'iias«>it-- „galenn villám-készülék•\' Aah<ssnálw>ra orvosok ál lel egész E\'irépáhftu melegen aiáalva.
Volta tanár mddaaera. Leírás boríték slat\' 10 kr, ievé-iety beküldte elleti. Kapható: Augeufeld J. «lsi-trotechaikua és cs kir. szab. tnlajdenosáijá
76 - H É C », I.. Bf
^ Mehsler«trsa«e 18 aa a W
\'tt1 Ferenez-József császár-fürdő Mer st*^
Nradar
Déli vunt-állomás: TUffar mezóváros, nappsli és éjjeli gyorsvonatok! Meleg fürdők —W// Celslas. s léméi I4P1 rtls iipririlis izBlet csuz, köszvény, séi bajok, sebe* üdülés
fik é ié. h
tS
atb. gyógyítására. A hírneves, bideg, hatásos, homok fBBlök i\'iaaéie külön ftrdé épltte—-j tett. Krdös vidék, árnyékos park, villamos világítás. — Jutányos árak, -- teljee ellátás i m\'U trttal ft\\j>bk»spouhéut és wee|Wyinkéat y»epiij|sgytltt. -
— — fárMervssi aekls perlsaheá ér. Bittér H. — Ásványvizek szétküldése. \'—
r ESwvény éa eadzban aatavadSkaak legtágabb kérik bw
Horgony-Ptin-Eipeller
alaavaaás alatt itinairilig iaaMntaaaa vélt JImz Oapaiei etmp. qáalélag Ugyaa lalékiaalti kaari. Ezen népszóra héziazer 25 ota, mint flÜdalotnoaUlzpttó bodörzsölés ismeretes aa mindayáiak ittál, a kik bassoálták. igen kedvdtettk, ágy lágy további MIIMa ajinUaia aom szorul. Uvqga 40 kr, TOtr. vagy t frSOhnyi- áron a legtöbb cpífjnaa* tárban kapható. Azonban a „Horgony*\' v&tjegyre ügyelendő, mait oaak • vörös borgonynyal oUitott ürcgdt vdódiak. Ha a valWi Pain-Krogller kaMaa ara vonta trsptisrt. skknr fortatpnit s gyirtet-gy írj - pW síertiráboz: Súktar págyiurtán «az tauf íé „ nroazláahoz" frá^-ábaa vagy T&rök MM| 35 Ryíjtyszoreszhez Badaponton.
f ELSQtíAGY-KARKi&AI -
v GÉP- és KAZÁN6TÁR, VAS és ÉRCZÓNTÓDE
Nagy-Kanizsán.
Tisztelettel értesítjük a nagyérdemű közönséget, hogy helyben, a Csengery>ateiáku újonnan épült gépgyárnnk őzemét megkezdtük. — Bátorkodunk alább felsorolt gyártmányainkat, melyeknek szakszerű éh pontos kiviteléről a teljes jótállást elvállaljuk, a I. c. közönség becses ügyeimébe ajánlani: Koruerü stabil gitgépek, GSznozgonyok, gazdasági és ipsrvállslalokbnz, Szivattyúk és fecskendik,
SiritS és sitritS berendezések, Aspxratii készülék. EMmelegitSk,
Közlömivek (Trsnsmissiék), GSzkazánok a legjobb szerkezeiben,
Tápviztisztiti készülék,
Viztartányok,
Vaskémények,
Malomberendezések it maimrészek, QSzcséplSgépek,
CséplSgépek kézi é» járgánybsjtásrs, JáryánypL, -
Szahadai» ázott , Tátra" iorvet/1-yépek (legújabb szerkezetű),
Darálók, momolik, Szecska- ét répttvágí-yépek, Ekék, Eztirpátorok, Lókapdk, halmozok.
Hengerek és Bortmik, valamint mlaéra fél* gaiéasSgt gépek é» »*»-közök.
Minden e szakmába vágó, bármely javítások is a legrövidebb idö alatt a legjntányosa1>b árou<
Kiváló tisztelettel
IE=Cixso!h.el Ede és Bac\'fí racli.
elkészíttetnek.
Í J 8 arswr, I j Véélw.
11;^: Kiié Fenen Jaimj*!^-1
\' •iiraaaré . 111 mmmmmmmw" *
jgfyj Kwizda-féle t ***** lí í RE3TITUTI0NSFLUID f
\' . ss. és k U*. stsb. SMeévb levskssk J ?| Egy patáikkal frt 1.40 o. I w | §3 »» év éta sáv. latáDékkaa nlaaMks- ;
és stáa aréattéaM; továbbá tezaaMéé- ! g - a sek, réaásláset, az laak awravaéfa • I -r j I mái ily alkalmaknál | kénaalU a lovat I = i° I ktválé tsgssHsiéayékrs is—ttáasát -
TlmÉk3J>t-l|- _ I _ ^ I
satM véé\' Jtfc mm s_i^a ■ j j\'gyr* ffzjelal tw « •«■\'#« » u*ea"" -■•.* vátataét kar. ayóayszertár Matahbaa - kaláiuaultaa - ..........""—
m.|-«ni \' Korneuhiirjhan ** _
JíwitdaréU I - — , ■ ^pg^m^il
SsstltaHeaaásW ,
HsgT-I>si«, vasárnap.
Zala. 50. mkm. (8. lap.)
1Ü4. juaius hó 94*.
ebilek
-féle vasöntöde ée gépgyár részvénytáraság BIIDlPERTBír
vtf*t u iw«» n. uaDur, atutf vloa üt, VarMl Mi él nkMr . ro»M A aica ■T-Irrau 14 — fMknkMri uairui^T 77.
Mi" óm Jtrgányo»épIÖ«ké»zflletek
iiáiH elad dijakkal kitűntetett --—
szab. Schlick-fele 2 és 3 vasú ekék
mólyitd- éa egyetemes acél-ekék
W«MI icauct, 4a VIDATS-fiéte
egyvasu ekék, talajmi velő-eszközök,
raliiiiíSckMftlí mi Haladás iorluyiiíW
httmtarkMM |l|i>, üHItt, MiMlMk b ■tilaiwl gaaSaaágl aéáafe. >lliM aamllnl Wn> MM ti MNIMU witi|iii> a nuf ei
U MÍriMtht Mfe.
4 MMMek. I n|a««i iwlt tnk. - éij^jaOe* tavai 4a >a«nl>i
Grand Hetei National Bécsben.
TikMbfáaM. Bégi klroeree egyedoli aagjr béoii nálleéa, hol sem a knxolfálái-, iea a rilágitáaért neai náaittatik Mami. - >00 Moba 1 forinttól felfelé. — Fürdők, lárlrdt ée tele ka. PJJjtadrarok ée hajé kikOlfl illoaéeok kOiretlea közelben. Jatáajoe árak. Haiaooaabb Uríótkgdáanál kílöo tgjmig. t)n parle toatai le* lengne* modernet. Harhammer A. T Mayer P M.
MitfiM
KOTZÓ PÁL
fitPÉISHilRŐK
Budapest, Üllői út 18 u alatt
Íjul !•/„» $•/, kin**
ué«B(a caÉPLé ai taiUTKKar (III) tevÉMé 4. i, I, a, W Él ia Hm**
sínes gfecsépJökészJeteket,
hm ml-n-\'i^Tr iM ■ililliil le hiMéiM ^ hillaM ímK»iI, ImKllilwl él
Far 4s szénfütésü éseredetl mhnaflie Cózmozvonyoteat
K,t*tuh sabbbtt 4k amra *")iiftima 48 % UmHmjn ■ nBlnMá.
COMPOUND fltowezflowyekat
sSS
l»Jlk>-k .1 MnéIM nell|liikit I IMI«p | M kt&fáaán tik l|fVIÍ9 éS M
Jután joa árak t— Kedves* MiAietak!
Kéijenmk rZACHERLINT
- Bérf éi • leggyorsabban éa legbiztosabban mflkOdő mer mindennemű férjek kipnsstltá«án.
Semmi oam
biionyithatja
jobban elér-betlen erejét éa jóságát, mint óriáM el terjedésének dkere mely szerint nem létezik egy második szer, melynek forgalmát, a
ZACHEKL1N
legalabb néhány toczat-ssor felül nem múlná KérjaaauM-bao mindenkor UptciHtlt üv»g*t eiccikm
„ZsohaHfai*
névvel ellátottat sert mii-denmáe értéktelen baaiiit-.4orll

Áw-Kaslnla r
Dentach ée Ibreateld
«lhoter Jóuet Siréa éa Klaia Sohwiro* ée Taubar Aromth Naibaa ifj. Piecher Ferenc* Marton éa Habar ifj. Roeenberg Miket Fleteobhacker Júieet HOMnfeld A. éi Fia.
■emaete.
Kaalmaaa L 8.
(Mktorn;ta Sirahia Tea*vérek tiraner Te.trérek Heinrich Mikaa Sav. Gftnei L
«Mi|éa: Fiiad álban Kreialar Géia Sckwara Béta.
Kevikeliea: Laikay Krafi Waaaek ftnaü Mértoa Mér áfoaion Z»igi»oad OaiaOa Pál Sehleiffar A.
Naodraaai Q«utá«.
rirlakea i Soatartea Pal, tnatiin Viktor.
Illa Bgimi|H t Kaaiiar Sándor Roaaotkal L ftabiaukr Aéait Bav. ér. (Jogar S|UMt, Vttaaa Weiae Jóaéa atééa éa Reakaítaar M a r a k a á L
■regek árai 11 kr* SOkr., 50 kr., 1 éa tfri| aZacbarttn-porssóró-készaiék darabja 50 kr.
Myomatetl rUabel r«löp ]aptnl»|douoauáJ Nagy-Kaoiaeáa, 18*4.
51. szám.
Nagy-Kanizsa, 1894. június 28-án.
XXIH. évfolyam
InrtwitMi i > I« » t OUop-Oli kés.
ÍJ* lelteeed* l lap imIUbI réotr. vaaatktaé alaáta ktatMiaj.
trauhlln Imiik mk liatrl ktatk MI hcadtalask tl.
Politikai és vegyes tartalmú lap.
BIllÉMllÜlt Vírmkit *plM AmM tm»p th^kmMi*.
jüAmarÉa áa*a.
Sfém tm It koroa* (• frt - kr r«*n» ttow a frt —W Ntj/tdévri • kémia (1 árt Hb.(
HlfáHéwk jatfaraaaa ■áalimmak.
(WnM ■•> klMttaik vltasa.
Epyti udm ára: 10 krajcár.
A Nagy-Kanizsai- és dél-zálai ° Bankegyesület, " Ipar- és Weake-delmi bank, a Nagy-kanizsai segélyegylet-szövetkezet és a letényei takarékpénztár. _ a „nagy-kanizsai malátagyár és serfőződe r.\' t." hivatalai közlöny*.
Megjelenik Miigy-K animtán hHenUint béta rö f : , vasárnap éa omiltörtölcön™
lyilttér ptttlMn M kr.
BlIulM, TtlMto s kliiiltmaif »on»tko«ók Pltchtl MM kaejv-TerSratöbí I iltinm
Vége jó, minden jó.
(n—.) Az izgatásnak, vitatkozásnak, elkeseredésnek hosssu ideje után most már a Kötelező polgári házasság felső-házi elfogadtatása után elérkezett az idő,_hogy-
a fölvert nyugtalanság helyébe a leikék békéje helyre állhasson.
A szabadelvű közvélemény most már szélnek eresztheti aggodalmait. Az egyházpolitikai reformok legfontosabbra a köte-lézö polgárt házasság ugy vélik törvénynyé, ahogyan az a szabadéi vüség, az egyéni és lelkiismereti szabadság leghamisitatlanabb elvei alapján megfogalmaztatott.
S azok, kik különben tiszteletreméltó bizalmatlanságból s [élénkségből attól tartottak, hogy az egyházügyi reformok a a vallás érdekeinek árthatnak, s ennélfogva a néperkölcs, a haza s nemzet fenmara-dásának alapja, —• károsodást szenvedhet: szintén meglehetnek nyugodva. Mert a polgári házasság részletes tárgyalásánál a kormány amellett, hogy kötelezte magát rendeletben utasítani a polgári házasságot megkötő közegeket, hogy ezek a házasuló feleket figyelmeztessék az egyházi házasság fölvételét is illető vallási kötelességükre, egyúttal elfogadta gr. Andrássy Aladár indítványára a törvényjavaslatba egy uj
szakasz fölvételét, mely kimondja, hogy: ,je törvényjavaslat a házasságkötésre vonat-kqzó vallási kötelességeket —- érintetlenül hagyjai-
Megnyugodhatnak, mert ez uj szakasz a legfélreéi-Lhetlfiuöbbüi dok-awetttó^íH-a-valr lás érdekében érzett aggályaik teljes alap-
A kormány igenis akaija a házasságra vonatkozó jog egységét sállamiságát, akarja az ezek értelmében való állami bíráskodást házassági pörös esetekben. Meg akarja tehát szüntetni a sokféle házassági jogot, mely annyi zavarnak, lelkiismereti kényszernek s val|juk be (a protestáns, — de különösen unitárius házasságjog engedékenysége folytán) oly sok könnyelmű elvállásnak s a vallás méltóságát sértő annyi hitcserebeiésnek\' volt az "oka. A kormány igenis emeli a hazasság méltóságát a válási okoknak az elválást megnehezítő szigorú meghatározása által s azontúl, midőn az állam jogkörét é téren kiteijeszti, az állam hatalmát ia fl n«m egyházak vallási érdekeinek rovteára, — hanem azok ellenéhen, kik például az anyakönyvezéssel a kőznék kárára, — egyesek anyagi érdekében vagy egyházi funkciók ürügye alatt nemzetiségi propaganda esi-Hálására viasz*éltek.—--
De a kormány semmiképen sem akarta e reformok által a vallás éa hit érdekeit károsítani, s ezt fényesen bebizonyította amaa-utaaiiás kiadása iránti készségével a aggodalmaskodók megnyugtatására a fréf^ AüöHLssy Aladár által indítványozott uj szakasznak a törvényjavaslatba való fölvételével
így levén a dolog, — aggodalom nélkül nézünk e törvény leendő végrehajtása elé. A nemzeUalégtétellel fogja észrevenni az általa képzett állam jogkörének a tekintélyének növekedését s hiába fenyeget gróf Zichy Nándor országos izgatással a törvény ellen, annak nem log lépre menni senki sem, mert mindenki tudja, hogy a felekezeti harc fellobbantása a magyarok közt nagy segítségére volna a magyar ellenes harcnak a nemzetiségek közt Erre pedig az ér Zichy név egy viselője sem koahafik.
Politikai szemle.
Jumut Mén.
(—) A müveit világ szama Franciaország felé van fordítva. Ez a jobb aorara érdemes nemzet — valóságban a meglepetések hazáját lakja; még azóta ia, mióta Németország annyira lealázta, éa köztársasággá lett, fölyiön\' zavargásoknak sztn-
» P5*
r
A „ZALA" tárcája.
Testvérek ünnepe Keszthelyen.
- á ,ZáLA« iriditi tlriljt -
£gy kii csapatban indaltunk el Nagy-Kanizsáról jun. 24-én, hogy Jánoa-Bunepet üljünk Keazt-kelyeo, a kimoadbatatlanal azép Balaton partján.
Emték-Bnaapet a Biblia egy magaaztoe alakjának tiaaleletére, aki az igaiaág vértanúja tett
„Mleaoda kia ember-csapat lehet az — kérdezed kedvea olvasóm — amely manapaág, a materia-laaat legerősebb kinyomata kórsukéban arra gondol, hogy kilépve aehány órára a létküzdelmek hullámaiból, Bnncpet szenteljen egy rég letBut ^ bibliai alak emlékének ?l"
Megmondhatnám azonnal, de attól tartok, hogy talán igen lokan, kik egyébkéat végig olvassák • nebány igénytelen sort — letennék kezükből a lapot Mert ezt a kisded csapatot a annak iu-tenfíóif igea tokunem ismerik; legtöbben pedig felremagyaráaaák.
És ha véletlenül kedves nlvaaöm, ta i« azok közül való vagy, akik a bennünket minden ok éa alap nélkül rossz a sünben leltllnietők hatása alatt állanak, akkor nemkiaérnéd talán olyáu jó nivvel kia oaapataakat az utazásban 1 . . .
Nagy-Kaaiseáról 10 órakor indultunk el azon a vegyesrénatqp, mely a Déli vasat jóakaratából a személy vonatok gyorsaságával viszi az ata-•okal Balau>n-S*eu t Gy tirgyig. .....~
kiabálnak 4 azokra azt talán taegmérle-
lgy már tizenegy óra után néhány perccel a keszthelyi vicinális -vásni kocsi szakaszába száll-hattnnk át.
Pompás kényelemmel helyezkedtünk tl a „fit-loxerában\'1, ahogy a vicinális vonatot a kicsinyeskedő gnny elkeresztelte;
Szegény „lilloxora." Annyi rosszat róla. Pedig hát hogy mekkora áldáa nézve, kik Keszthelyre utazgatnak, -senki sem tadua olyan igazán geini, mint jó magam, ki annak idején emberte leuBI elkinzott gebék által vont kocsin voltam kénytelen megtenni nem egyezer az utat Balatou-Szt Györgytől Keszthelyig éji vissza, nyáron irgalmatlanul falasaié porban, télen peeig küHö-kötö sárban, keréktörő kátyúkon át
Ez a moataui állapot valóaágot perzsa-kényelem, sokkul több: tejedclmi fényűzés az akkori állapothoz képeat. Most sima bársonyon cioazank föl és le a két állomáshely között, mintha eaak vízszintesre \'fektetett sikló röpítene bennünket a Balaton pariján, melynek szemléletével nem bíránk beleiül.
Merengő tefcietpttei csüngünk az Őrökké szép Balaton ringó hullámain-, mik ábrándokba ringatjuk lelkünket ée szinte fáj olt hugyiiuük a be nyelmea kupét, nilkor a mozdony Mgy, fuvola-hanga füttye leszállás™ ébreszt ncnih linket
Ml ia Batvcycn maradtunk .volna még abbau a kedves kis alaptalanul gúnyolt ÜlliAazérában, ha a leszállási meg nem édesítette vólna az a körülmény, hbgy aaallomásuál szeretettel öleié teet-véri karok tárullak elénk.
Ölelkezés éa testvéri ceókok atáa bevonat tank nem a városba, hanem a balatonparti Hullámba, hol már teríteti aaatal várt bennünket a vendéglő verandáján.
lunee igazán megragadó kilétéé nyílik a gyönyörű Balatonra a annek regéayee parti vidékére, Az innenső parton a Szenl-Mibály-hegy magános kápolnája ugy áll a hallások fölött, mint egy merengés közben megköveeélt ember-óriáa, akit oda kötött, elvál katlanai oda gyökereaeU a Balaton-szerelme
A túlparton Foeyód ködbe veeaö begyei sötét-lenek, közelebb a balatou-beréayi hegy párkányról fehérlenek a parti házak ea villák, mlaiaaagaeayi fürdői pongyolában sütkérező nimfa a távol reszkető verőfényében.
Még idébb egy egy caóaakot, egy-egy vitorláéi ringatnak a Balaton balláaai, aejvnak szlajátazó vízében, mintka egymást Bzö felhők árnyai aebaa-aának tova. Padig aa ég derűjét egyetlen felhő lem komá^roaí^a el
NéazBk, nézzük est a gyönyört, örökké egyforma éa mégia megun hatatlan te rméazetl izépeé-get; aeguémalnnk a gyönyörűségtől; lelkünket menzáiIja az áhítat; meghajladk a világalkotó éa fentartó Isten végtelen szeretete elétt, mely a szépség áldásaival gazdagiija földünket, a efvár létkázaelmek talaját, az emberiség kenyérmezejét. - Mért uem katol ebből a végtelen nagy taert-tetMTeaak egy parányi szikra ia mindenkinek szivébe, hogy abban a szűkebb kia körben, bel ét, miadeeki eaak szeretetet, áldást tógámmá maga
ttnar
Nagy-Kanizsa, csütörtök.
hely^, ugy látszik, hogy a revancho eáz-rai\'ie ferde útra vezette magát a gondolko dánt ia. amint olyan ember, ki önmugá ban nem talál elegendő támaszt, folytonoH tagalombau van a mindig lámaazután néz, melyiyei saját gyengeségét akarja eltakarni, Franciaország is [a köatársaságj Orosgor szággal ™ ax abszolút zsarnok-uralomnak Európában egyetlen országával szövetkezett, mely Végre is ép oly kevés dicsőséggel jár mint haszonnal s nincs is kilátás arra, hogy a franciák ennek a külsőleg nagyon meleg barálkozásnak valamikor hasznát vegyék. —.A Panamából -anynak utolsó akkordjai alig hangzottak még el, alig mult el egy pár hete, — hogy Hfenry anarchistát kivégezték, — egy-ép oly hhjo-nyatos, mini minden tisztességei embert, felháborító eset foglalkoztatja a világot, a miért ismét Franciaország felé fordul tekintete. A Irancia köztársaság elnöke, Car-not, ki nemes lelkflségénél és tiszta jelleménél fogva minden párt becsülését
Zala. 61. szám. (2. lap)
mikor e merénylet történt, Párisban a francia-olasz liga bankettet tartott a szolfeiinói
1894. lumua hó 28-án
inunk vezércikkében kifejezési adtunk azon reményünknek, hogy a hulUmcatpás, me-
csata évfordulóján, u melyen 2.ŰQ vundég lyel a házasság egyéges szabályozása vell részi, közlük sok képviselő. A ban- előidézett, lassankint el fog simulni. Hemé-ketfon az elnök egy sürgönyt olvasott fel, nyünkben nem ia csalatkoztunk, mert ha-molyui 142 olasz parlamenti lag irt alá, a bár a klerikális éa reaclionárioa irányt
melyben hangsúlyozzák hogy Francíország és Olaszország örökre szövetségesek. - A bankett résstvevöi is válaszolván a sürgönyre, a két ország szövetségét felbont-iialatlannuk mondták.
Franciaországban ,a congressus valószínűleg már kedden gyül össze elnökválasz lásra. --
A velünk szomszédos kisebb államokban nyugalom váltotta fel a mult hetek nagy izgat6U&»g0tj melyet Hulgáriöburr Stambu low lemondása, Szerbiában pedig az alkotmány felfüggesztése s az evvel járó mt-nÍBZtervál*ág okozott. Mindkét kis államban egyelőre visszatért a nyugalom. Hőt a fiatat szerb király e hó 28-án reggel Konstanti-
szolgáló lapok, még m\'ndig nem tudnak megnyugodni és nagy keaerüaépgei tárgyalják a szabadelvüség diadalátr^— és ebben nagyon is készséges támogatókra találnak német és olasz magyar ellenes lapoknál,— nem hisszük, hogy az a józan, s vallásra és erkölcsre nézve teljesen veszélynélkflli szabadelvüség, melyet as egyházpolitikai reformok kifejezésre ^juttatnak, s mely javára és -hasznára fog válni, az egész nem-zefnek, útjában feltartóztatható legyen. — Majd belenyugodnak idővel az ellenzékek is, 8 a törvény előtt tiszteletlel megfognak hajolni, különösen, ha látni fogják, bogy mindazok a roaz következmények, melyeket ők e reformok elfogadnához kötöttek, a clinilu-[lények világossága előtt ssétféseló ködár-|a bel-\'nyak — A képviselőház lefogja tárgyalni .
nápfliyba utazóit,_A királyi vonat birtsrtyöTíban Volt egy kiállítás megnyitá-jlisa e öli azonban József főherceg
sánát Az elnököt nagy, és sympalhikusjgrádi pályaudvarra érkezett, ahol a Milán la többi reformjavaslatokat és még a nyári ovátiókkal fogadták és halmozták el. £ hó j király fogadta g az udvari váróterembe ki- szünidő előtt.\'A főrendiház elé esek azoo-24-én a kereskedelmi kamara palotájában I sérte. Miül a lapok írták — a főherceg es ban ciak ősszel kerülnek. S hogyha ezek adott díszbeszéd után az elnök 9 óra Sándor király találkozása rendkívül szíves\'törvényerőre emelkednek, a magyar nemid perckor este színházba akart menntívoit. Az osztrák-mirgyifF követség személy-Izet egy hatalmas lépést fog tenni belső De a kereskedelmi kamara palotája előtt zele disizbon jeleni meg a pályaudvarban consolidótiója leié.
egy ember hirtelen felugrott a kocsi hágcsójára A kocsi nyomban megállt. Az el-
Biró Podo&nicsky Frigyei.

Azok a hírek, melyek szerb minisztervál-ságról is tudtak, isméi valótlanoknak bízó nök egyszerre elsápadt és hátrahanyatlott aj nyúltak. Mikor a király a minisztertanács-
kocsi ülésén. Elvitték a prefeclura épiile-jhan aláirta az ukászt, - a melyiyei tavollélej ^ K ll4Mel ci4l-^ titon> a whleawig-hol tébe 8 ott éjfélulán 12 óra 46 perckor, alatt á minisztertanácsot bízza meg a re-ateim herceg azemályeaeií ismerné a magyar meghalt A gyilkos egy olasz anarchista. Uensséggel, teljes bizalmáról biztosította a or»a»ggyü)éal saabadél vtt párt elaökét, akkor Lyonban a rendőrök alig képesek tnegl\'é- J miniszterelnököt és a minisztereket és meg- "e® \'•]\' v°\'"* tzttksege ra, hogy a nemesi gyl kezm a népiömeget, kik az olaszokat üldö- elégedését fejezte ki a pénzügyminiszter- ^ " "" Wtüo4,t
zik. A gonosz Gaserip ismét az anarkis-jnek a pénzügyi értekezlet Iákra fordítja a közügyeimet, erre az in- kedvező helyezése iölölt. ternationália bandára a melynek seui ha- Bulgáriában Klement metropoilta zája, Bem nemzetisége, s a melynek m vai- visszaérkezett Szófiába. A lása a pusztítás. Minden nemzetnek azunípolita paiotaja elölt nagy
kell lenni, hogy ezt a gonosz Iqjzatot aj gyűlt össze, szünetlenül éljenezve . Janit -maga kebeléből kipusztítva, adaz működe-HuHíd íejédnfiíti es Klement metropohtál, sét lehetetlenné tegye. Az olasz nemzetnek I iu az erkélyre lépett és a néphez gyakori ebben a me>épylelben kétségtelenül semmi tetszéssel megszakitutt beszédei intézett,— része sincs, s igy a franciák helyesen fog- melyben a népet u fejedelein iránti hü-nak cselekedni, ha egy embernek gaztettét, Bégre és a törvények iránti-líttzlelelre in-nem az olaszoknak lógják beszámítani, telte.
Krdékés találkozás, hogy éppen az nap, Tépünk innsl vihhbíi hiir.nnklia Mull HZÖS
. _____________________aa igazi koránért
tárgyalásainak |<ajlwr eszményét Képzeletből alkoaaa meg.
KgysserQen Podwaolcsky frigyes báróra kelleti volttá hivatkoznia, mint aa általa leUÜlitott esa-hirre a meiro-linéuy eleven mintaképére: agy lérfla a legjobb embertömeg I ö«rüéaiiegböl, eókefoaa ujja begyéig, nyájas
vele valóeritiikezéaboa a laakall—aoatih. seol-giílirtkTaz,_rükölíöFéB baritokért önfeiáldosó és a mellen n*in irtózik a beooáiotoa polgári foglal-ko/á«tól, ha as óröalott vagyooban ra marii hézagok betöitéséröl van aaé. fia Podaamoaky Frigyen baró mag boasA liberália la. aaahoitolva a legvalódibb la|tAl>űl, ami coak •mali a mindenki által tiaaiolt Iwofl eriasoi a magyar saomeboa.
Már <>ivj»u esztendő óta áll Podmaniozky a csatasorban, de e lalaaátad alatt aoha aem caÜg-
_Mikor ár at emberiség a tökéletesedéi végieleu
utján abboa az igératföldböz, hol e vértelen byu-foglaláa agy aj korszaka nyitik meg Isámára á hosszú, hosszú vándorlás után 1?
Ilyeu gondolatok foglalkozta! ták ezt a kiadat csapatot olt a Hullám verandáján, mig u Balaton deleié csendjében a természet remek szépsége iölött merengett.
ilyen gondolatok kitértek el bennlluket délután a hegyek közé ia, mikor egyik keszthelyi testvérünk azölőhegyi magányába kivonultunk, kogy távol minden profán zajtól, az eszmények világába emelkedett lélekkel azentelheaattuk néhány pillanatot Keresztelő tízem János emlékének, a aa igazság egyik legfelemelöbb vértautiságáuak.
így eszményt alaknak a mult idők messze vita gában I
Fénye ide ahgárzik hozzánk nagy századok multán Is.
Majdkiás próféta szerint az igazságnak fényes napja ő.
„íme aljó a nap, mint as égő kemtuoc éa meg-emáazletntk mindén kevolyek és miudeu álnokságnak cselekedni, mint a pozdorja ea megégeti őket a jövendő nap, esi moudja a Beregekuek Ura, aonyira, hogy aem gyökerük som ágok ne ■aradjou."
„fit leitámad nektek, kik az én nevem félitek as igazság napja ét e|(éazaég létzen az 0 t*ár-nyai alatt éa ••őmeatek éa uiege»aporodtokt" i • • Ima, századok multán egy kiad ed ősapát IU ii, olt is, egybqjŐ, bog ja leboruljanak oscadea maga nyakban at előtt a omgaaztua alak tlbtt, kiaak
telteiből, emiékezeléüől az igazaágkeretéa fénye sugárzik azét. , . .
\' E fenyes alak eldtl, ki lólrevouul az erdők magáuyaOa, bogy a anndtuuapi éiot hatáaaitól, beayotnásailól azahadali azellemevel kuiatbassa éa megtalálja at Igazság valódi augarat, tueiy inog-niutussii az igazi utal at emberiség atamara.
Ki azutáu kiju az emberek kózé ea hirdeti ut igazságot, a megváltó kőzelodéüél, vtlágiuegváliói eazmek hajnalbasadasat éa egyengeti az utat a aalvalorl uiuukábot. . . .
Ezek a kiaded caapatokit, melyek Kereutelő hal Jauoa puritán azellemunek, uiogveaztegeihetellen igazaágszcretetenekC emberbolilogiló, lökeleieae-Uetre lürekvŐ iiiuü^Ajáuitk halüattilan emieke elötl leboraluak t annak at eszménylaég uiaai rajongta legbeuaOhb áhítatával áldotnak t a béke, a szüretel, at .Igazság vértelen íegyvtrstvel kHa-denek egy tökéletesebb világ utan. Az elavult korból egy uj kor világostága leié klladve, uem non türuek ötsze scmiuit, caak építenek. Hagnk la eaziuek halalma alall állva, mindent a világre-tormáló Igáz etzuiék hatalmától várnak éa remélnek, — \'i\'ttrtlmet, szeretetei hirdetnek éa nem akarnak balti az eröazak erejével sehol aoha. j Jeltztvuk, vaéretzinejbk a haladat felé ugytnat, i ami a Megváltóe volt: nem akaiják Osaietörni múg a zúzott uádszálai tcm. Caak lényt, eaak vilagoaatgot akamuk hiuteui aa emberiaeg lelkébe, I hogy az mibauarablr lötétűélkédbeiaék igazi rou-delietetenek uagérUiaére, a utgyobhttabaau élet-viszonyok meg^ietéM s teljos leuybeu dojubo. lodjúk ki etOtM a vaffidl eél. Mert hitt mihelyt
a haladó emberiség a tökéletesedésnek arra a nagyobb vllágoaaága aaiavoaalára jutott: akkor a kUzdők célhoz jutottak; akkor okvetellaaHI be-küvetketik a világmegváltói eszmék vártélen diadala t niunkájokat átveszi, folytatja maga, aa eaimék színvonalára emelkedett emberiaég.
Uh da ezután a eél alán kladoei, a béke, szerelői, tttislem fogy verőivel; nem azámitva, igényt nem tarthatva aoha semmi kBlső elismerésre, al-caöaégre : csakugyan olyan lelkeknek való mnuka, kik a tizenkíleuoedik század végéé ia élvonal* tan a világ ujától, fényétől elzárkózva képaaak Onuepet szentelni a paatták pari Ián apostola eaa-lékének t a külső hatáa legkisebb lagera aélkll omlanak Is at igatságért azenvedau vértaaaság előtt.
Mert ezt a munkát a mostani, még fteáUó álat-viszonyok kereteibe helyezkedett emberek lagaa-gyobbb rsste nem érti msg, vagy panla SuéaMI nem akarja megérteni a akiknek egyéni érdekei az emberiaég általános érdaki magaaabb néhaival harmóuiában uiacaeoek, aaok minden ároe el akaraak zárkózni az eszmék katatea, ellenállhatatlan befolyása elöl.......
Ámde az eszme fénye ktgyjil aa ttnaepiő kis csapat lelkében; lelkesülő arcukon ott fénylik hal-halatlaanl, megdiooöBltea at örök igazság aaaat Ihletése ; ott ragyog asokoa a békés, vértelen diadal fölemelő reménye. t . . .
Á kis Ünneplő esapat templomi csendjébe elhozzák ártatlan azt vök al a tzabad tflnnémt Me l énekkii ea dalt zengenek ai örök szentet áogmá talan, öaaiate, igái molegaégéval.
Nagy-Kanisaa, oülörtök
Zala. 51. szám. fí. tnB.T
tm jrátnír hó M-to.
fedett Mikor a negyvenes években ki\'öpeti a küzdőtérre, a nagy szivek ée válogatott szslle-mek ama kis Uraa»agahoa csatlakozó", mely mint aasbadelvü •Hafi<fki párt alakul\' aa oraságban, esárayalé lelkeeedéaael éa aisden akadályt le gyö>ve folyton előre, folyjon leifelé lört, mig végre kimta aa IMS-iki eaabadaág diadaléi. Mikor astáa a ki\'ivottakért harcolni kellett, Pod-saaaiafcy-a. Jagahflb kőzi »olkik szívük vérit Aldnzták a szent Agyért A gyöiíe* reaicío kato aan*k sorostaiis; da a magyar gavallér még itt ia, mint köslegéay, tiszteletei tudóit kelteni a legmagasabb rangú alAljáráihaa is. Megszab idolra a kaioaaa&ftél, mint a baaa legjobbjai, A ia gaz daaigi, táreadaimi éa pubúci*tikai működésnek szentelte macát. Novellái gyengéd krtheepció éa érxé* által tűinek ki, kittaő szerkesztő roll * politikai cikkeit aziveeea olvasták, nagy em\'ék-iraia pádig örökre das forrása lesz a történetírónak. A koronázás előtt egr szűkebb bt* znttaág tagja volt Podmaaickr, metynefc az roll a feladata, hogy a kfl fftldei Magyal oraaég valódi viszonyairól ioioraáija. £ sörök írójának, kit a bizoitaág aa aogol aajió informálásával biroti mag, bőven volt alkalma a nemes báró fáradhatja a sarénységéi ée öuíeláldoaó odaadáséi báaalni.
Aa oraiággyOTMi SzabadetvB párt teháf, midiin axt a hazafit éa államférfiét, boaaaa évek aoréa át kipróbált kf ehtfté* 70-tk születésnapja a-kalssából viharne ovációkkal és igazi őszinte bódolattHl tüntette ki, caak kellemes kötelességet teljesített, valamiat Wékerle ia caak természetes hálaérzelmére hallgatott, mikor aa ünnepeit iráni a kormány legmelegebb elismerését nyilvánította aiaaroa érdemeién. Egyáltalán as egéaa nemzet tiasieli éa becaiii öt, aki .évtizedek óta legnépszerűbb alakjaink közé tartozik. Tartaa meg í* a» latén a nemzet saámara mén nagyon sokáig: laatbao, lélefcbao, erősen,- ifjan, üdén,- tettvágyon éa tettkéazao, a világosság éa aiabadaágért folyó báréban mindnyájunk előtt, erős ketfében magasan éa szilárdan a baladás győztes zászlójával. Szüleiéee napján a jé ügynek egy szép diadalát élté Ma: láthatta as tafaai dóm megkoroná-záaál taJU _
Tollfnttában
Azoknak, akik miat jámbor nagykanizsai mu-islmáaik saár raadfiéa éjWl eiftt lefekűasnai —a aagy Mtarálla (foltokról, amik árig nálunk ararseaek — tadiokra kell adnom, bogy moat már vároauakban éjjel Is M/4s világoaaág van.
Éjfélig — tudniillik világítanak a villámot it patrolaamlámpák együtt, éjiéi a tán azonban a
lejeket reaérlö fény kétféle, vagyis (ha szabad jAzoa munkaadók, kik addig kötaleaaégaaará\'eg mér az éjjeli világítást hasonlatul vennem) villa- zlkatuwaoitjaiiat még nsm jelentették ba, arra mo* fény és petróleumfény. | körösvény it kirlap utján faiart ntatai togaak
u i i • . . - r . ..-j--;—i Aa alslmaséai a iilak egyenéitüksésa-;
Moat már lehei az embernek gondolkodni aLt|ia),nt gyakonwkok mtti ttÍAfaa Mrfrmaag
\'ölött, bogy az éjje l kellőn világ-maggal nem h .vi 15 forintban állapíttatott meg, mely őaeeag est a nappali világoeaágot akarják.e ssimtHilizálni? azonb»tn vegeg««ea as iparbaióaág á"al ta-s Vagy falán eszel akis IfnyváiioaUtáeaal osak j ■•sadapiiandé. PénaUraokol Sebvara Gaaztev
larbaty-ziyánMalMk. itkttrnaii «gy kissé ked- iffjjiüfif^
i /. , 1L,„1 , V ""--------t—HUHtöket-i* »ti«*a rult aliállalai Mlawéwémat-
veakedol, hogy k- vesebb illummáiióral mebea I Tai.aciatott Ltdofttky Armí... Pénzén orvüiF
aenek haza az ijftluláni órákban f Ültek: dr. Rauek Z-igmord & dr (Hotcttr Haa-
A dolog mőgillt Mtiurni Anzés nincs, a* bíao-jrik Pénztári gyogyaaerUral aa naass 8 iltani
oyoa-r-mert a mi jó váro<Hiyáink aliténkeileXEjífégjwartár pUiatatf ki -
órában is minden kisértéa nélkül ahitznak,... | — Éretta^gl vlxaga. A nagy-kanizsai tó-
s így föl lehetetlen, hogy ók rendelték ezi a| tépkfretktdtlmi iskolába* mo«t voF as elaö éreti
ketiós viláaossásoi an.sruk karéért V,M«"\' m*l^D?k blztósltétot
ketms vuegoaaago a n.agttK a«iraerc :nvili, nt Utfa jgtflfare aésve éa bjsoayaágot
Egyébként ezt a dolgot ne ies^egeiwSk, mivel i lett srró\', hogy a tanintésethivatása magasía*
az ^jférQtáal péfrorénririltáelIU ttég zemmiféle\' tán áll. Mint vizsga biztosok szerepaltak dr> _
katseitiótat nem okozott, legalál.lt ily énről jelen- K*»i*hkir. tanift^Jjlaváreag*!g_.
I Lik- ^ I.K- / !.„ ii felügyelője éa Ktrekknopf (frigyes a soproni kátéé - todionmal - a readóraégbós nem érkezett I éa ípark.„7.;A titkára, mini a keres-
kedeími mitriezier kiküldöttje. As iriabeli via-gék alapján, melyek jonias hó 8—8-ig tartattak as összes 84 növendék a 2í>-28-áu tarfolt **é-beli érettségire bocvátistuti Szerdán d. e. birda-j tel letett ki á tlagp er\'daéoya, anty szei int je-eaen érett 6 növendék névleg: Keufmaaa aá-iol»f Maaobasaker B Ving Morvái Iiaó, Mkllar
be. Dacára, hogy megazigoritolt rendőreink moat már még as éjszakai botlásokat is bejelentik, — amennyiben eaetlég a megütött tyúkszem fájdal-
ma» lalkiáliáat vonna maga után—■__az raead
Üáboritással járna.
Mottd««» tabák a "ilágnaitéinak airn részével ne bajlódjunk, - de nézzük: minő váltnzásol*tj JenőésScbwarz Aladür,~Jól érett 11, |iigiá>ai*a
idézett elő az éjiét rlfttl villamoa vitági\'ás? Elsőben is az úgynevezett magaaabb korzói
8, két hónapra viMzsvetletisk 5-ao. E szarint agy növendék sem bukott el. A kir. taafalBgyalő, ki ezen eredményt kihirdette, asép beszédet in
körök a télaórát hátrább tették, - hogy teljek ,<M„ M .bituriensekhsi, figyelmuletvén Őket villamoevilágiiaaba legyenek helyezve « loaltUtk.j jövendő pályájuk fontosságára. Hasonló ér Ez egy hatalmas előny a divatárutoknak ét a
a divatárutoknak
..........._jNem valami indlscrét dolgot
hallgattam eL Csak. vélstlenü! Blaba Lujzára gondoltam.)
Másodszor pedig a korsói magaslat színvonalán nem álló körük kénytelenek beszüntetni as utcai idütktt b így az a véleményök szerint
vége van as ealék utcai költészetének. — Ebből | A töiyó bé 23-ád rendezett kard •azután reánk, a tiszta erkölcsöknek nyomiafa- elütött elődjeitől. Eaő nem jött és a
téktt őrsire nagy mguyugvdt tár, mert a boido- o4thon » T^0"^ £
, ,„, . \' . \'„, , , nem nsgy tömésben hullámzott tel és aláa.Pai-
gt.li trkSlctBt korszak kiérdamfllt aaeiadoojsi L. j.*^. (áuyeHea ,jl4fitott kertjén Utál,
nem -fognak nyakunkra járni, hogy írjunk veaér- élvezettelI hallgatva a szép cigányzenéi, melynjjt
(•lemben besséfi Kírcbknopf min kiküldött. — A Ki\'Ottsag tökéletes megelégedését fejezte U a tanári kárnak as elért *aép alkarért.
- Hereskedé Ifjak swlsliága A aagy-kanizsai kereskedelmi ifjak önképző egylete évről-évre rendez egy nyári muíaláágot, mely mindenkor elénk látogatottságnak örvend ée malyrOl rendszeresen az esd sem szokott elmaradni. —
az éj-
birodalmai a petroleam iámpáaok-nak gbMa a kfdtős világoaaághoz — ba jól tadoa — eddig caak nappal volt Skarencaéok, amikor a közérdekek körül fal marüli mozzana lakból valóban sokszor kiütött, bogy as emberi
A balatoni szellfl csendes fovalnu meg meg-Iebbenti a fák lombjait, melyeken ringva csüng r termékenyítő isteni szeretet áldása.
A felhőtlen égről dertt hint a sugáiszóró nap: a ssgy mindenség melegítő szira.
Egy sagár itrezeg a lombokon a megaranyozza a kis laseptó csapatot, mintha as igazság szelleme illetne koasloáakst áldásosztó, fényes ke-aévai
Majd aikoayrs hajol a aap.
a
cikkelyeket a fiatalság erkölcsi banyatláaáról, yemglyeiian; p rlgSlp® elbaegpédaittr npra-deatiáról éa mindeteknek.ellenében as erkölca-oemésítő egyesület negaíikflásárfiT.
Harmadszor a foiérí kereskedők még nálunknál ie nyugodtabban alhatnak, mert a fővárosi Diamaatok nem igen fognak a múltban már ta-
pasztalt Vendégszereplésre városiánkba rándulni Es a körülmény azonban kétségbe fogja ejteni JJay alkspiiányuokat, mert mi ördögöt csináljon akkor ő a tolvajfogó talentumával ? I
Ezután még írhatnék negyedszer, ötödször ea hatodszor ia olyan dolgokat, amik talán ne\'m lennének éppen érdektelenek az „álvdllózdtok1\' lajstromába, de csak igy elméletben nem akarok olyan sok előoyt előlegezni a vilim világi táanak, meri hátha a gyakorlat mag majd torba fejtetőre álllija az én jóliiaaamü okoskodásomat.
Mindenesetre jó lesz be várni a teljes éjszakai villám világítást I
HÍREK.
Hessaltéi. Morandini ft. nagylianiaaai épi-
miJEty Ödo»ÍÍS£t Sfe^^^lir.....í f
i lJ^ \' | Ijalügyminiazter 111448. »zamu engedxlyevel, mi as MéSM Ma . . atáo Cmián Károly Zaiav*rme«y« alispánja ka Ea iadal a kis vándoresapat, folytalni aljai, I amagyar fioopolgári esküt i«ietie, >-t*n mi áokozm déltől éjfélig, szakadstlsnul, aam caüg- Lő^gben egé-z cnaá-ij^val ho.ioaitut» i. Nagv-gada lélekkel, gytlületet nem ismerő, eaak sze- galllMa Város taosc-áuan 437& száma h • retai tudó mávvel; átölelni szeretettel az egész tárosataval as ui magyar hunpol^ár Msgy-Ka-világot, testvérré teaai as emberiséget, miadig | „j,,,, yUtm (jj^Aaégi kötelékébe felwtetvén, a<l aiérs, ... tovább ... tovább .. a mészsze jövő kö jvözóljlik a magyar honpolgárt, mint varo-unk delbe vasai eél fsáé ... előre az egéaa világol dcrék p,^,,,. boldogítani vágyé aaabadkősstreaaég utján--
árát a reményeibe.) rsálődöíT, kim jövő rende-zőség Szelte meg. A közönség melegebb párttá fásának hiáuya a* aatf- érákban aiég-as iéá-[.jáBlaLw lehűtötte éa aa némileg indokolta a f. a. \'és becses családja lAvolráaradisáí. De a kik el-jőttak, azok mulaitak léhát nagyot. Aa a\'aö négyest kél aorbm negyvenaniáoooliák, kőctk 20 szép leány, kik — mint az estély mentő aagyalat — megérdenilenei, irigy arany betűkkel örökítsük mag neveiket, mivel azonban nekünk eaak nyomdafesték áll tendelkezéeünkrS; a Vigalom rendező bizottság laaa hivatva saao hiány pét-Iseára. Felülfizetlek : Uuger UfffiáöilElek, Ebéii-sp inger Leó 5-6 frt, JDobrin Kieljárd 8 fn, Be laa Lajos 2 frt, Vríppautmer Gyula, Kaka L La-j)n, VVeiaz Tivadar, Bláu Pal, Brewr Igaáa, W. M. l-l frt. Sümegi Kálmán 1 T 6> kr Kanf-m>inn Mór, Nyitrai Ernő. Dr. fried Otföw, Licbt-sokain Pál, dr. Szftca Mik^a, Hurvá\'b iOrr. bíró, ifjú Ultzterhuber László, Fnad N., Plihál Viktor, itj. Fescelhoffer József, Moigenstam N., Bajoh A., 60 - 50 kr. iiaaseaaa í» tn 60 kr. — mely -jidakosásfikért köszönetét fsjesi ki a mérni bizotiaág.
— ÜHi»rat pétié adamáafek. A .Cbewra Kadiaa* agylat kOvatkaaő kimu\'atást küldte ba hozzánk i A folyó- bé SMa elhunyt HtckniU Vilmos ar iránti kegyelet jaMU koaso-ras pótlásául adakoztak: Heetuuta Vilmosáé, aa elhunyt özvegye 10 forintot, dr. Ranch Zsigmond ea neje 10 forintot, Lőwiagar tgoáez\' 10 tartatot, Löwmgef Lajos éa oeje 6 forintot Ezenkívül RecbniU Vilmosné uroő a he-ybeli szegények részére 100.forintot adományozott
— B*l(Ava. Ktriétt József a nagykanizsai
[ízr. polgári iskola tant hu leiének ta/ja, jol. 1-én — A kt-re*h««lrlml bettsjt^gélyzfi pénztár | tartja osíetéai ünnepélyét (Mnbaua Saroita junius M-éu tan ott Üleseijen a kórctkaaó hatá I kinaaMzonynyal, a* ízr. uk. tanítónőjével, rozatok hozattak. A pénztár jaliui hó f-én kezdi ,„, . , u _ . m^ ufkudncL A Jáxalí.ol mn nsptéUezd,.! - Dr. Scbwaw Zaigmond keSzt
lesznek flzeteiidak, viszóni a pénztár ««ea aapfi flrelyí *tr*é eíjegyazte Osimaaa tüsalia kiaaas kezdve f»eti a riatool abmt<miioit alkalmazottakért, \'moayi, Os.msnu Pál iaáajál KaaatMyrOi.
Nagy-Kaniiaa, csütörtök. ____
— HiUKilNk Réeivéttel kteA\'iflk i W-votkofeű gyáosjoloatéet, mely esy áldott lelkű fiatal aö halálát jelenti: Fülöp Károly m. kir. honvéd ftbadaagy fcewW tkot, miat W gyamokéi Elemér á* Bötsike a saját réosikrftl, vo» laaiiai míbm rokonság nevében lájdalomielt ssiy vai jelaauk a ssoretott jónö, Illa* ve anya és rokonnak, Fülöp Karolynénak uáleUil Ssaopek Juliénak t kéli áa éfcoli léi 12 órakor Ix-mum. aaenvedée áa a haldoklókoaootoéfpash ártatóa felvétik átén életéaeit á&-ik, botdog háiaosioésik 16-ik évében történt gyássos elhunytat * A boldogu t-aak ki t tetemei e ká M-éo délután helyese tek Mt syagstoau a. Aa impozáia temetésen a koavédtiaatoaiikar testületileg meglelem. Felíratna koszorúk valtak a kővetkezők. Szeretett őrangyalunknak — tárjad áa fyeraMÜkatd. — Felejthetetlen nővérünknek — bánaloa teatvérei. — Saereieti J at tékájának — bánatoe Irmája. —»la tea valód — GiaoUa es Forkó. — őszinte rées-vet ieléül — a nafykaaiaooi honvéd lisatikor. — iWmiinyui nyt>|. gymn. tanár kegyes
reodi arany uiieesóldoiópop jun. 26 én 83éveekorá-baa maghalt. As elhányt fiatalabb éveiben bnzomos időn át a nagykanizsai gymnáéiom tanára volt, a út Uyaa itt io lépett nyugokmbs. Évek a ő\'t még sgásiségss öreg ember toTl,ki uaponkiut megtette soaáoit sétáját s 0 közben ogy-egyiogí ■aortaévol (Oiveeea elbeaaélgetett Körülbe-til 8 év óta nem lehetett látai, meri a vogelgyeugülée szobához kötötte. Az utóbbi betekben többször várták halálát, mart most már orejo leijeoeo elbagyU. — Teme tooo jua, St>-áa ment végbe szép részvét swllett Többen jeavottaFIttniiváayai kösül ks s gymn. tannJóiljuaág tanáraik vsaatési mollolt Logmegho-tubb alak voiravatala melleit B«tfi váromerdémes-tor, In aa aihanytaak kortársa r igen kedveó barátja vmt. A temeteai osorlsrtást l\'app Karolv kiskomáromi plébános, kor. esperes ctm. kanunok végame segédlettel, A ravatal mellett 0 a sírnál
1894. junius hó 2Kán
CSARNOK
sirseoyr.
Iroda.lomiörtéaeii raja Jeleaebli kútfők nyomán. — Irt*: Bibdii László.
(Z-dik: —" folytatás.)
Nem hiszem bogy lenne — danára annak, hogy az angol nyelv é» irodalom oly hézagos hevese lési talált nálunk — valaki aki nem ismerné és nem tudná, ki volt Byron Györgyi
Ast hiszem, ha más oldaléról nem, kilőnek ö-dési hajlaaaairól hallott már mindenki. Ki a*
~Zala! 51 szám. (4. lapT
áld meg 0 magyart jókedvvel" etb. Igen kérjük Oru&jk látván ambitio\'ua rendező ural éo tényleg szép tehelségfi veterán ssínés\'.t a műkedvelőit éiőadáéokst liléi Hndérnt <■ ■ jetenfegf mtrkerf"-\' voök lőbboégét engedje babéraikon igen sokáig | nyugodni, öl msgoi, Hala*ty M»rit, ki nemcsak kellemes nrgenuma éa szép kiejtése, lliiiiem oor reot \'álékával is kitünteti^ magát, Korodynét, ki terméaseirs ogyszérü»éggel játszóttf no meg n di-szít öt Kollarctxk Ágnest szivesen lógjuk ntásknria üdvözölni és vélünk együtt 0 kötöttség is.
— Juniális. Jun. 26. délalán tartották a púi-gári iskola leáuynövendékw nyári mutitrtgnkr a sáncai kertbon. — Hogy 0 mulaiság jobban nem sikerül\', azt leginkább a növendékek közönyössége okosta, akik csak kevesen jelentek megi Daeara a/tmban, b«gy a .ánczi kert tm.| hallotta volao, hngj Dyronuok mily reudkívua déglöee zavartalanul üldögélheieti éa üríthette J*zee/élyei voliak, bogy hisásiól való teleimében
z Lnaxn maid lucullnai lakomákat \' ilnt.
sörös jOMrafeat s maga egéaaaégére, a Uajuje\\ Bltózködmi, t.\'Sgvemte aa angol
tak mágia jól mulattak esti 8 óráig; amikor ia divat egyszerűségétskeletiesen öltözött, ragyogó a bevonulás veite kezdetéi, borbánnal, legyverekkel, késekkel rakott évei
. . „ I viselt, barátnőjét lovászunk öltöztette, hogy mia-■- ApaHmfi anfo yaM. Asornágim yö denüvé kiaértirMf - medrét felőliilagávál rösksrowiegylet központi igazgatósága Buda- ,Anc„„ doctofi k0!)Zórut kérve <zsmáro; s ember nooten oo Erzsébet kórházai, f. évi juhos Mkopnw* toswt ^rlegiwk-; ka máarói nem lé, len Beteg 0 p 0 l 0 n 0 1 tontolyomoi- nW^tiíokan Mgnak emlékezni Byronra a midőn T-®"^ ®^»Wdhetle., eö-^,^ • |.komot, helyesebben
^r fxT^ ^ H *jr rendeseti, amiyre ökör volt sütve, nűMI, orköTrsi jöffi ygyöaWohfll- Wtáosae-, mi|>, H>)uer Uo.náín, lolytTbor, s s mu\'aoág riiog óhait ezen életpályára lépőt. A lel.éUlt aL|rtt ,W4i H okiftzéft vbT^ iniot , rónjai,kDAr, vörtekereszi-egylei helybeli válaszimányn koz-ihe|ejezve orgiával: bnjaatigat, - Ast ioolvuta J*uu>---bizonyára aók közülüák, hogy ő egy iro-
- Dállvaout. l\'éter éa Fal ünnepe a kai- dalmi iakolának feje vildgfájdalom iiMájámúí\', ■mlfblyó évi juuius hó 28-án a deli vitául ja melynek megalapítója a feles olaag költő; Leo magyar vonalainak allamáaairól B*dap«t, Bécs, pardi, s képviselői Byron, Helue, Lettan, Maasot, ÍÍ«om, IWsat k Vtitnaébt ret>dkivftl mérsékelt Párti, Lermonatoft, e 0 metyoek jebaovo: „a vi-áru meuetionijegyek leosnek kiadva, melyek 14 lág célja fOltcdezetlen titok; mindeo mulandó napig érvéoyesek és meg azon kedvezmenyi ío örökkévaló csupán o tájdalom ;M
nyújtják, bogy viaszajövetkor ezen jegyekkei a*r Ha ez iskola megalapítója a megteremtője »ajat
» frft* fitazáat kétszer te tazes szerinü lOlomásokou léibe j m««,ból beteges te?mé£eubffl indult ki aiUl.e
lebei szakítani. Ezen jegyek kiadására éa áraira meg, vagy e a világot, és aa emberiséget — neavekiiöo bii deluióHyek adattak ki, melyekben jUyroorólis elmondhntjak, hogy fájdalmát elien-a vonalok, melyokbes ezen reodkiyül ménékealaéípú éo caaládi boldogtalan otota, a maga oilea árttjogyok érvényesek; ludoiáai íüejíükkel lei I tap isztalt igttzttagtalan ítélet idézték uagyrésabon vannak emiitva. lelő, a latum, a sors, üldözhette Öt m — 0 o vég-
óm^yllknortf, Broun Jenő, Jioi)beü|lt,eki molyok eszének jeliemének kifolyásai voí-szülők gyermeke, epilepeiahun szenvedeti éa e*értíuk> ?»*T M >» meglehet, bogy angol jelleme a kénytelen Telt >s iakmeév közoeu ioaulmán)ait koinurság a a boldogság hiánya, a faj Oo vér-
Knobioek ksrnogy vezénylete mellett.
— l\'J iriiólml igyéss. Örömmel er-tooiliak, begy Feotetich Joaö, oaákiorayat gróf, — ottani aradaituánál as ügyvédi laondók vég-sésévei V a r g a Lajos nagykanizsai ügyvédet IM meg.
— láoaaékoly haladása. Kesalbély ne-háuy ev alatt rotiamuoon kámdott előre- Hogy oMskaa no sédig elort eredmény mállott nem akar i»IH|Miii, maiiljok aaok a vállalkozások, »iafcfl a téma k.i.rt.—n aa olt aat lókepéasoafk buzgólkodnak ügyakesvéa gasdegitani a várost oo loaértoai oaaas soépitéoeo. Hír miiil már 0 vnlsmoa vaaai tranti coooaomóart kérvényt intéz laka áoreoáodoliai ■inieotosmaAaabaiaiuai turoo béa vezető mgóayártaour malioki réuéget ia ki-akarja eptleoi egy roaavéoyiáraooág, bogy oda kiaokb b—ö oaor fovinio* vbiákst Optiaaaos ások aaamain, aik Kaaslbalysn Sliaaiío lakai óhajtanak esottag tartani. Miadaz arra matat, hogy a polgárok vatimkoió sshtlan>éi ott a puoaio haaanou kivüi nemesebb érdek is baogoga.
— Patgkri Iséaykkata Uákterojáa. A caOkloruyaiak régtói táplált étiojo, bogy polgári ioáayiokoioi kapjanak, koaalobb jsiott a ■egvatannakoo. Dr. JtOMoeka Kálmán kir. lauacoOa, megyénk taato ügyelője, junius Zl-en aa Mkolaszéfct ülésen személye«eu tárgyalta kérdem. As isknlaacék batadektalannl megkere-aOat intézett a vároai kepviaelöieaiüiethóz, honnan a leijeoeu tólszereleiidő kérvényt a kir. tan laiagyatóoag ttyan letküldik a vaittk- eo küaok-tatáaugyi awaiaaterha*.
— léksdveMI éléséit Jaaiuo hó 2-4-éa „jol aiatuit műkedvelők teilépievel*\' a Kossuth szobor jáván „Ax igmándi km pap" népszínmű adatott kSzépszámú kbzönsjg eJőu. Ezen műkedvelői eióeáas Orszagk István voieraa saínoaz és rouássá ombití^ját xolt hivatva kielégíteni éa mm céljának meg teljesen meg is leiéit. Al elö-aáaarul magáról aom sok éiesorstoi mou^baiunk, tto leijeo ottomoráaiakm keü ayLvaaiuai a közre mósóáékaafc azért, bogy 3U—40 aaep estet, — aaya a probak veitek igénybe, leiá.doztak azért, bogy nekünk egy Ufm aatet szerezzenek. Mire ÜUr Hedvig k. a. mmi „Magyar Géniusz" meg-jelent a jelenleg jói járó varuottoroay 1 rá éppen tizenkettőt itfrt es vaiéfcaa\' a ktmorftlt kozöa-k^érlcMt á kyanaoo ieikesííí aaéoauT^tsa
léibe aoakiiaai- Az önérzetes éa eszes fiu most saoo volt, bogy tálami irodába bejUeson, de be-tegseg* lulyion Bem kapott alkatOtasáMt és sgy-kori takolaláraai m elidegenedtek tőle. A. Jin-éL iödvtoleaodott kr tudatáüan aanak, hogy jövője eeak a szenvedések láncolata .esz, jobbnak látia már moot veget votaiaaouvedáseiuok, és e bó 24 én eaie a padláson telakaoatoiia magai. Mire a ia
mér»ék — ki tudná ast eidónieni ? Tény aa, kogy kültészétén oivouui egy sölét háltét mélybe bi világit a természet bája.» a történet, nwly nem engedi, hogy a kimerftitaOg a kén égbeeeés ei-nyomja egyhangúvá legye kőltéssotéi-
Így e/oldalrói aokau jUkanrik Angllánák a uagy, .Shakespere után legnagyobb költőjét, aki mintegy isiökőo — miül Petőfi — beragyogta
■ VHIMaUU IVI*. .j.W1 > ■ ■■Ul. Wis • »«- _ w. M I *
0 miau aggódó ssilók öt kososaz kuiaiáa Earépi Irodalmi epf s asuláaléMoivo Mitonou
gbii mocsaraiban maga uian hagyva müvmbon egy soha al nem évülő éa autia s> aom hervadó iás-OizlOpot, mely a világ aatat teogerébe - *• Srök-melyaég végtelenségébe betiiágii.
Byron a taviatool és mágusból tekintve, agy tinik felj mint egy régi aríatoeraiicos csatád ivadéka, nemcsak rgy különc, ki magaban egyesi li 0 kftltöt a ssahadsághOst, de a kéjencet io egy világfi fusulteágavai; a blaxirtaágut ideális lunlá-sal, niHgaean toró szívvel és léekkol.
Gyönyörűen tltustrálja Macaizy „Byron\'-ról irt eoaay-ébou egy csinos regevei áíotet, eaaét,
utkn esti 10 éra lojbau megiaiáli&ft, mar kiszenvedett A asereocaétieo fiu 15 "éves volt.
iámákn ssg»<MI. ki ko 28»aa tizöae üá-bor uovi várodi raiteioau napszámos, ki üldözési máitiábau szenvedett és hihetőleg ezou okból sooladt a kiakomaromi oeeudűrókudvaraba, elmezavarában agyaaott a kaiba ugrott eo beiefu.t
— Jmmlálla álaé ItemSaroo. Jun. 24-eu a tüzottó-egyhtt ttsztisara aitat rendezett nyan mulatság anyagilag keveobbO, de o hangulatotj£££ Z^Jw H \'Min\'dVn\'tüuírri\' kim? lokiatvo siaerfiltnek mondható. Szépen troli kép-1 e„yet — bő csőjéhez ozólitoliak, a komák, mind viaeive Legrad város közönsége, míg a többi pazarok voltak ajándékaikban, Egyia rangot, a szomszéd községek távolmaradtak. Feittthzetni | "ssik lángeaai, a harmadik szépséget edoit —
szíveskedtek: Hirsohlar Miksa » Irt 4U kr„ Cím- * 1ros,,t lö^ér ~ " \',iv»tlM
. ... . u .... JOti s nem leven kepes visszavonni, mit nővérei mormon Ferenc plébános 1 Irt 40 kr., i\\»llákJ iwuk kedvenczokén, mindan aldasba alkot ve-Hermán, Lövő Adolf, MayerMorHU- mi kr., Bu- ^yn«it, L Byron rangjában, toaebea, jenemében, heaJozaef 60 kr.. Sounewald Hermán, dr baaoo 1 aot ínég személyében is különösen egyesültek as Zsigmond, Vámosi Tivadar, Mwzer Haiael, Hiehiei I etlenkezö vegletek, é mindennek birtokában s<Ü-
ilmie, Goldschmied Fülöp (Légrád^, HivBc. István ,ml "SS Ík^"\' Lu
\' , u- %i mimla/on kitűnő előnyökbe, ma yák mások 10Í0
£0-00 kr., Miszer György, Hurvaib Vince, kohu | eBHU(k Teg)|lt néll|i t JI( Tsr-
Károly, Horváth Jáuos, Korbor János, Hus/.uk ménzeitói nagyielket s Ortéksoy szivei uysrt.de
Jauos, (xadó Hatfás (Légrsd 1, Vidder Benaian, | kedvlya, dacos és ingerlékeny volt, fejét a szob-
Kovács Uyúla iLegrádj, Granic Karoly, H«rea«r 1ra,,JW, otáaolia s nyomorék lába koldusra
m u__ jtj. u__ u emiekezieietti nagy elmeivhetsegei valónak, éo
M^Kosemed We,ÍeszliH„Medvéd U,«olkot«Vj I 0)t tM((Kk ^^ ^ j,„ ^
I vlostcs H., Khruwald Béla, Berger katanu«l4u-á 1 |Jyr(in < eU| milJ(itíl) élet írója müveiből akarja Uiam Józ sut 80 kr., Nemec Fereuc 10 kr. Ntaiea I kio>vaaai, azt tartva, kogy vslauiiat Moiiére-röl, adományokért fogad jak e helyen ia a roi>d«<oaOg Oöthé rőt ugy áll Oa nem máa viszonyban, Byron-
ról és az ő müvstrül a kilöao
4éi 00 ..Maón
trvd" ről, email a kolosut azolgá taijz aa 4 teljes j megorioaiákoz. Liodau fái, Mottero bovaaetaoobtn
Nagy-Kanlaaa, cifllörlttk.
ut Aliiét fel I ,.As slkoló é« nlkutáa ktliöitl kip-esolat *|yéll*n kttllö m(lv*lben a*m nyilsikosllt oly tllrmaissrhstleirtH, mint Mnlfírft Ttgjurgrat ban: ktilióoint Almi jolnll mUuiabn lár»dt*ig nőikül játunk n költő stivébss, Ast véllttk ktfl-tmaényalböl möglnmerbétjOk iim! klHtOnkst l«ord BftNI itt*
Oastsllár Manfrédét állítja í*g m«Ii|n Byron legkiválóbb mavátuk, MtiftlrtHl t« ugy lop fal, n int képviselője *■** dHád lörekvaenak, mely ut emb*ri isméről határait túlszárnyalni iAr*knik, d* midőn fitn tttrekrésábsn aa .emberi- tudá« korlátoltságáról si*ggyőifldlk, nem mond le, nem it goaoM Mellemmel ssövttaégre nem lép, hunom megmarad abban, hogy a mellem balbatlsn és ő annak réaae * aa f»nt*rt|s sssbadségát I nem aaik rabul a gonosznak, de alaaakad a-fMilj Ja, és lom ánoálaanmorubb, meri haiárialan vágyai tulmapongnak aa emberi tebeiaégen, aenki nem a segíthet^ sStüff SWf n«m éri héti; t üdéi, jórfg : elölte semmi, a nem érestaihet veié nom hitet, sem rsméayt, sem aseretetet, s aaért hervad el kieléglihetetlen ssivéa Asiarte is — aki megér tette, (kinek halála dia fájdalom kinossa, mert magát tartja gyllkonának) hiába is hajtja halalmába * aaellmahei, nam békitbati ki **»»i a* élettel, mert hiába tudása, ba balalmánál fogva a mnltal nem történné nem leheti s a jövő felett nincs hatalma. Faust leroskad a IQld nselleme sl&t, Manfréd nem ismeri urnák maga fölön asm a goitomt, sem as Istent, sea klmsgasiásá-ban omlik ö*sse a\' tannéisettőrvéay; a hslál
áütl -—-
ts lenne Manfréd migyarássls, mely bönét, amely miatt kétségbeesik s amely miatt meg-1 gyűlöli a világot nem helyest teljes vílágltásbB, eaak gondoljuk, hogy nyomja valami lelkiismeretét, de nam ludjuk mi s ssért less misanirqp, de míg Faustot as angyal sem menti mag Ma-phistó kmei kösll, ö maga győi as ördögön j esetiemének nagyságával; aséi\'t Byron as egv ii r -költője, Manfréd Jgaai jellem,igazi férfi, aki Horáe lantira érdemes 1 ; • r\' Manfréd tehát a világproblémánál tnégoidá-
aával foglalkozik, ugy mint ttftthe; ,,Faust" ja,, Madách! „Aa ember tragédiája", Esproncedn 11 -„Ördögi világa."
(Faly tatása kOv.lkaalk )
Zala. 61. aaám. (fi, lap,)
réhan ai első hlréság ilélate — a kir. Ouriátél hely hali hagyva.
tníffililatsáKiR éa íJsoaéwT állani Tíltágással vádolt Liliéit János ás társsi elleni hünOgyliim as elaö blró«ág Itélété M btr. Curiától lislylien-hagyva,
Lnpáa .vétaSgéval vádolt: Killlnus János nllan bOiragyUn ás tiíiiö bíróság TííTStö o. kir. (ínriítóf helybenhagyva
Lopás vétségével vádolt t Dnkáia (íáspár el Isti! bűnügyben as első birrtaág ítélet* » kir. Co ristól helybenhagyva. —--\'. -
Szerkeaztői üzenet.
A J Orosztony, VipitM ctitk Mulhkm köt-Hhtkx ftrllnr mutatványul ixtgtj miami alkalmi IrOl-teminyt üti re* igérelére etamitva, a liszt, példányt migÍHilUolluk.
1894 J unitja hó 28 án
II KDE IÉSEK.
, felvé O Q trtnek
Hirdetések Wvé °
TÖRVÉNYSZÉKI CSARNOK.
Felébb bíróságoktól lefr keitek.
Magán és köfokirat hamiaitia büntette minit vádolt AsdrössaSándor,AodrosekSándorné.Ján kik üsrl, ásdrosak Vince éa Hiharios Remu» elleni bünügy a kir. táblától helybenhagyó ítélettel.
Vétke* bakáa vétségével vádolt IToefsOdUr Jaksb sttaai bönflgy a kir. tabl. résab. megrár-tostaló Ítélettel.
Magánokira1 hamisítás vétségével vádolt Po> Isi Láaaló ellesi bftoBgy a kir. tabl. helyban-
Vasúti menetrend f
* Kinim állftttáit - . »in
| Ind kl Aa II E r k ez é a
0 liatastrtl_I_t salarin_
I 1 ÍU\\i\\ i I I jiíils
. f<*. v.: t 48!regg. jgy. v. ií j 88 regg f W v.i 2 3&,d. I^ss. V. IX,ifi d. u
S> íny, V.I 12 20 éjjel ss. v. 11 22 éji*1 tv. v.j 6\' 60 este v. v. -7 | 59 reg.
n.„ p v. 6 05|r*gg|m v. 8 42hrégg
öbÜ9 usa v. 2 05 d. u|«Z. v. I 84 d u. tai lvánív vJ 6 15 d, aiv. v.; á i 04 regg B é cs|s«. v.\' 12 éjjel [sz. ». 10rlr> este
m 8gy. v. 5147 regglu. v. 8 50 regg e? fr~r lfi| ujjjhi i i fit ti a
-3 j«z. v.. 1 {-^.d. iJ.v. V. &}4é eate
m fi. v. 12 j 15 J éjjel így. v. ÍM J10 éjjel
BamH
lf"w ^t d ■C. vjn u
ü-i.-i .......\'i ■■ . IMI -Jmmi------\'■■ —l-—Ü
\'Felelő* sserkesaté:
Pr. Ilim tüll,-
Laptulajdono* éa kiadó: » i «t a: MTL f t r ú r.
Fischel Fülöp
b*á***tMB
Nagy Kanizsán.

4 Egyedül valódi angol
bagjó vágaéa*«l.
Tah f V "
Föbbrendbeli lopás bűntettével vádolt Novak János elleni bttsttgy a Curiatól helybenhagyó Ítélettel.
Ssándékoa emberölés büntet te miatt vádolt Kovaeabt Mihályné szül. \'frankór Orsolya elleni bfknügy a Coriáiél helybenhagyó Ítélettel.
Lukács Éva férj. Kuxman Jóssalnének Lukács ütvén elleni b\'irtokpere a táblától réaaben megváltoztató ítélettel.
Anlalaalcs Mihálynak öav. Peróss Jáno«né el | leöl ingstlaa birtokba adási pere a táblától halybsabagyo itékttal.
Járáalilrósázlitt/ leérkezőn llélelek.
Markbrelter L-a*k — tióldscbmled Jésssf elleni perében as *l*ö bíróság ítélet* • kir. Curiá-| tél helybenhagyva.
Mikol* Ferenősnek — Harmadás József elleti perében *s első bír. Ítélete a kir. Curiátél ltot y-ostthagyvs,
fakó Kárólynénsk lasdi István és tárasi ellsttí perében aa első bíróság ítélete a kir- Cáriétól feloldva.
Stolesar Adolfnak — Léráat Alajos ellesi p* ré&® *a al*ö biié*ag ítélete a kir. Curiától mog fáitostatvs
Msrmasn Isnéask — Arany Katalin elleni pe-
NYILTTÉR#)
KfittxőnefnyilrAnitdn > Mindazoknak, akik boldogult férjein elhunyta -^alkalmából résttóiqknek bármily alakban is jelit adták, -r ez uton mondok ugy a magam, mist roáosot\'w nevében hálás köszönetet.
Nagy-Kanizsa, junt\'HS hó 3&-án.
öav. Redutéit Vienoeui,
KiarsUsn bsSasraés) Dunát * lejj»l«tia«sbb
reichenbergi öltöny-szövetekből
Ttsat* papja akartat la kasigar*. lgy Utjas art Sltnsy • frt 7* ka.
te Rékáid Ine, positl gyári riktir.
JUt*k*sb*ig, Osaksrsság.
*) áa, * lévklWavkWSMekirt am váltai Mat«aé(st a saark . \\
csodaba zsani
a MfrttlMr, la\'rhMi. **k liawualt »«•
MSI. MlMMnktlatt a
hwalaaékk maua^. afaaaire káai rr*xj ~_i
5rÍM)4a>* SíSb
öul aa Mai iMWf — - al* ateaa.
THÍEKRY H. KyéKyszarésztői PREGRADÁ-baua a*Tkt\'l a IIMttM, IIMÉS\'
» mU- m plI8S»Jt, aiúrfia wtw* *a Sala* a«t*nia*st *• aaeeeaenr* w MuÁ «M tw* MÜMi «jwllrn qtf naIMHU «• . i , \' i tlmlr —irttnr *sl*Hfr-#, liw^
.aalua • hanmai. La min«li.n a**g mii.i ku|uUal. iSmf-mi\' mi liaaeri * *sn« itttm JT*lf<rj itöetf CTtlfiamara aa ot latiilfcw yga*ia*afcaar >»»„ .■.,» . fm an~ M ki«aw| HÍM anwla, Ak. t* ■*S fft itiwMalatí SIMÍIÍW r* ->«<
am. likalv híww h aa
CPl, mltlf l»l V» . I^itwlr. vnfl 4r|]4l»* SiaéM QÍ.ÍK tl nt< Iwt I*. «a
~~^íiídwJ «i<6*l-tnam
lullilf. IMWII Snniw* |ala*wiit I Sn 4WI - lérm fai&n »
I malikat lartalaunut Mimha iljiwmc Mt lllaiaia tlaniMUI a> »!.mi»j ■ mlMjIíri ara, azlgnnias Sldratvlt.-k tmitkm*m t a» Iwattél la^ay ke.—aii^8i|a? S, al
art JM* •> MMK fw I M
tm «Ibv*M.
BM-.lvJrvoi l.míl
MJ^^WaMMgMk fiának MM
mnminma tlllolt varr m fa wi|i> laea. latai Uflal— Oly liflyiiM, hol lakanaM mn niwtaiM klarallaiiOl banán TUarry A. V |iaia>— Mi-ktta Sa *»!*!■■■ ualiatt i»iti»i ím Na V-\'"*! ssiawlr ixiaUiilomiUafa Miinaalw llHw >» kta an * Jaylaswa tn \' Vnaai. la üt ap »• japUSr^ in l| Inam a Smt Sose niafca ng|r HaMaaa«iaiata Itnánh* s (t la aasy I ímMw Sra Itm,s*& rwrj rt Saytanar ti tnaai, b|nafeM tal a p4aa alSIia MaM*« nar ila» a * l HIMBilail.
miltrj *S«iru Isjaamaa ......km liMB aa»a*
Ima m^gtL
asffii • A valódi; uftl
J^csiMBÉS
^nMw^ hatása éa RÍ sje.
•nteiafar* uns mm a «• wM i Iii jaS a laaaáBnÉrtk * MR
kmom i iá ii ktftsTmp*>
K.iAtlj - ■■- (Ijiuv a SUitalaw mitKiH»lliarMttmalSaUgIT "5W ""W- «W ^lisas a >bM Xaaa .nat Matt ratta\'-Wa maii a**a*awsS Mw plaaHI naa ■4a >St»ln il*a art l*iJ*lalal r*
la aafal «*Ma kuouUSaMi I Ijiianliaia al m»JIb«j*«41. aaa*k
ikiI, AiMhi (M Áatei WlUaaal atnlmak. Mk
>IUI|IM>. aakal. mja*M» lamH Ufeak. ataa-, nawa . t*-. ttgL- M aaaMM aabak aUl ilaa Magas alMak. a. m. i Sám* hailUta., in.ktt atUiwllHain Sluliaaimí lapaat. Mali*, yaketmr. aÍM\' .mtét*. M liklilaa^S <lt>« .JMBti. tSsm la
1-UilnuMl Ittak rnWTUMra SabaaM GB aala* V ujoll burlnak. aatvaala* haaaaaa fekala <M tianalt aM. •vaUaaaMI, iilal\'&. IMta|la la a granMkakall alMMaM jAwlmMaak aSta. atk. tik. Aa a**al isalakialaa ailaH rl|l»
\'lalAaAkaa. _
ly.il ajanlatai aaaa aava**l IM ■llilfTtua aaarMl fáimba naliaml ti>ilallM>nitaRi. KM l\'l Hl knantk aaa taMaM i > littlSIi tMtAw m aM^aa Wtatlriaa vagy i\'«tif nkki ttilil i >IiWIiA t <phfaiaí|W» aAIWIaati Unaala m$e/kéUntmS s kmaw
ggT liaaMi Mn*yftvé*y*k itRMliinfv élMi.
rnrynlimwásásk •uíiuími.ií Wsfak-.\'aUn Haut«tlvAAQr«| imüdb Nfan MNfNWM «m Ntyalili hagy atiifct Mmnni * Mi «#!> jmifir * „Tlkrff A SrMffal (7+t yaasrUra
frffrUáh«i M><*t*tf* M i«mt m mtwámt faj. hmHl tfs wf/UMéfm ftf^mpi «É«k Ml I liMlá ke
i-avtalttií dtwk —K|il»* ilMrf. I A* MNÍéMl <tt v*!»
vW|)mMNI| Atj\'

mm* • tmmíi
U»t*i)«a fcmignil fcnéi
TÍIIERRY A. Őrangyal nó^szrrláni
A n»s<Éli% Roíiik-%Mnrian awtWI. \' %,.<SU SrakHt SaAlfaal aa »n*i Maaa
TÍSÖ^ -JÓSZET-nel
lalapaat IMlr-ataw ia aa4aa Oh MyHH. Hot okUt nfaa. taaaH a aMUu MmMaa* „Tfclatrr IMI (nanal trtfTttutal >kia" VmniHlia ftaklta *aa«fkMBM aallitf aSaMBI.
f éi laarlila Saaraen a*fi va4|afr l^akaai ss* H

í
Nagy-Kanlzaa, ésttlürUlk.
Zulu, 61. h/Aki. (II. lap.)
1894. JüftUifl bő f8 iii. »
7* ELSŐ N AGY-KANIZSAI GÉP- és KAZÁNGYAR, VAS és ÉRCZÖNT0DE
Nagy-Kanizsán.
Tíiffilelollol órloslljtik a nagyérdemű közönséget, hogy Ii e I j b e n, a (/••■£•ry-uteiábaa ojoooao épüli gépgyárunk Uiemél megkezdtük — Hfilöikoiiunk alább felsorolt gyártmányainkat, melyeknek szakszerű éa pontos kiviteléről a teljen jótállást elvállaljuk, i I, c. közönség becsen figyelmébe ajánlani:
Korsterü stabil, yíagéptk, * Olhmoigonyok, gazdasagl ée Iparvállalatokhoz 8iirattyuk él fecskendők. \' ■
Sűrítő és sűrítő btrtnduiwk Aspiratii kiutttk, *
EJŐmeletjillík,
KőzISmiloek (Tnnimliaiák), L. QőekaeAmk a legjobb saerkézeiben,
TAprátiutitó khzülik, Viitartdnyok,.
VliMnényttk, \'. ■ • _ \'
Mttlomlitrendeíések és malotnréstsk, OHáuípUgépik,
Cséplőgépek kézi !•« |4rgányl>ajta«r«7~ Járgányok,
S»nl<adal\' aao\'i ,7Hltw* mmetö-gipek (Ing ujabb uerkezeiQ),
ö avakniáfavágó, Imrmuly javitiaok iaa. lam-aviilnhli itlft alatt a I h g j n t a p j 9 a a b k r o o
elkészíttetnek.
Darálók, morttoUk, Szecska- és répaságó-gépek, ■Ekékj Eertirpátorok, m Likapák, halmotok,
tlfflgffelc M Bórották, valamint ■lilia-félr getéiiÉgl gépek ée Ma-ktaftk.
"•Kiváló tiáztelettel
HixscEel EcLe és Sa.cJaxa.cDn.. -
MBMaai H iü
Wp.3Í»> WK.fJ 1\' >1. tyifjjgf
/DcxxxxxxxxxxxxxxixxxxxxxxxxxxxxxxxxM •[
X X
I
X
X # POLITIKAI ÉS laODALMI & $ l L 4 H #
V-lk ÉVFOLYAM.
^ ^^ Jf ^
V-lk ÉVFOLYAM.
X X X
x
X X
X
X ft
Szerkeszti éa kiadja: Kiss József.
Aaok a K\\önyörUen nyomtatott kötelek, melyek a UÉTbA eddig megjelentek itlm ■airint IXitn, lénypw lanaaágot fabetaefc a magyar iilé«röl éa magyar aaéllearöl. Ha n\'yngoteurópai ember, angol vágy franeaía olvashatna, meglepetten kiáltana fel: •llm ezek ia tut vannak mér, nltol mi; ninea
Politikai éa láráadalmi problémák éa jelen-Bégek, imitt mi kritika,- azinház, míkÓHv.et, ■lapirodalom éa mlBda/, a mi a modern ember weiiema betölti ea Idegéit Hifi érdekei foglalatját képe/i e/en lapoknak ; íréi a régibb él egllaUlibh generácaió -aaiaaiavából valón éa aotualítae tekintetébttti
ktl őmm okunk a ülggpritÚnhhel:Kétheaiittnlir A UÍ.T a maga mutter yantllanul éten: Lám Tiignnok oraaágaban nemcsak hegedttii a coittlnehs beaten hetilapjai közölt.
X
X
x
X X X X
tudnak muzsikálni, de egyebekhez is értenek íajdaiom, aa angolok éa traocóak, akik nagyon ankaa vannak, nem olvassák a mi lapunkat. Annál inkább köléTésiege körft iuteiligencaiánknak, hogy tudomást vegyin A EkT-tilh n>fk ivek óta a n>i|* aldlélö Bttvéazt forinájátiiih", a pártok lömtt álló vbjietivitanal hoaiáaaól kózélliünk uiindun »«rdésahez éa a vlltoaó idők év áramlatok hangulatainak httséges viaaaa-tükrözflje. 144. 2 -
§ X
a
x x
X
I
X X X
X £
A J/AThetenkém egyi/er vuxáyiap jelenik meg díszes borítékban, borítékén lenyes ki-vitel ii arc/képekkel, leginkább olyanokkal,
A HÉT előfizetési ára egész évre 10 frt, X Ml évre 5 frt, negyedévre 2 frt 60 kr. X Mutatványokat Ingyen és bérmentve kllld.
Jl BÉT
X X
szélfteaztöst\'oti ia kiadóhivatala, ^ Budapest, VÜ. Erzsébet-körűt 6. sz.
OCXXXXXXXXXXXXXXXXIXXXXXXXXXXXXXXXX^
Grand Hotel National Bécsben.
Táboratrasac, Régi hírneves egyedüli nagy bécsi szálloda, hol som a kiszolgálás, sem a világításért nem azámitlatik simítni. 200 szoba 1 forinttól fellilé. — Fürdők, távírda éa tele fon. Pályaudvarok éi hajó kiköló állomások közvetlen közelben. Jutányos árak. Huzamosabb tartózkodásnál kttlOn egyezség. On parle íqtites lea langnes modernet.
Harhammer A Mayer F M.
Igisgaté üslotvezotS.
UHOHIIPABD.
Van szerencsém a n é. köaöaség b. tudoaá sara boni, oiis<ariut brljbra f^f Attilla-ulca, 310. szám alatt levő saját hátamkan — egy a mai kor kívánalmainak minden tekintetben megfelelő
műszövő-műhelyt
nyitottam, melyben mind a szakmába vágó mnn-kskat, u. m.: dmmattk, asztal-terilSk, asztalken-dók, törülközők, arabi ágyhuzatokat nb. atb. ininil jmQI a íej/iftomoii hófehér lenn minőségből készítek. \' -~ Mindenféle kéa áru WTgy ÜMMIf
ny t8é(/bm raktáron wtw a i hagy
érdemb köaóaség azivaa viiasatéiára áll
Háti kender- ét Unn-fonalat kisebb vagy nagyobb miattiéira a legjutányo-aabb arak melleit elvállalok, k Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek éa kívánatra aiialéááni ia Motgelok.
■flpk Árjegyzéket kívánatra lagyan t^W éa bérmantve kUldők I A a. é. köaöuaég aaivea par logáaát kir«i, maradtam kivaió liaztetetttl
Polák Ferencz
mflazövéaz
Nagy-Kanizsán, Altilla-utca 310. m. alatt — —
8ABO F. A. FIA éa TAB8A. Cs. és kir; udvari szállítók. 117
Sam-féle
o
Milly-, asztal:, templom-%
MimtontUt k^phft^i /

Qm éi legrégtkk SUariD-gjcrija-gjár Aa&ftria-Magjarországbao. Alapíttatott Ad. de Milly által 1887. Bev»zclés-i ■■ Feltalálást Jj Fellaláláf Harmmcz Iroda.- B&CS,
a Qlycerin-HB » Mcertu ■ éH ■ ,.iuA .........HiM IV. Schwindg. 7.
I
barock-
gyaritnány 1 nuk \'Autíria iigjtf milfw. rehafcttaiice-, cuiiuh * Haláruculláti
Feltalálást Jj Fellaláláf Harmmcz Iroda: BÉCS,
I" íaTT 1 é" beVe7\'e ■ Ml8fl órwD VHP 1V\' SchWÍn<^
Si^I^j 6ÜETÜL I
1868. 1887-ben. toavig. ^^ , ■
a tlrgyerlyák, inilly t jjeli gyertyák éa viasz karácsonyt-gyért) ácakák. H0-(éle imlly-gyertya kérendő I Mo .tsntm k.ph.tól
JÉá^HHHHHB
I
Nyomatott Fnobet Fttlbp laptula)douuati4T Nagy-Kauiwán, 189A