Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
17.98 MB
2011-02-16 15:52:43
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
124
3562
Rövid leírás | Teljes leírás (539.61 KB)

Zala 1895 április

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

27. szám.
Nagy-Kanizsa, 1895. április 4-én.
XXIV. évfolyam.

Mi nHi»ll t k) Miliői iWn
MUa Imitt ni iHirt kmt-Mi fc|i<tÉii> «L
Z ALA
Politikai és vegyes tartalmú lap.
■llülwM: VtywtÉi (ftttt MmM f«lp >iij
KLÚraiTÉa Alii Zféa tm U kmu Mlt-k) F4Wm I k»ro»» (I M — tej »m»<éiii I Ura* (tMRkr.)
Briillnt jtlisjotu rt«IM«m>.
Mnkt hí HHmt .»m.
A Nagy-Kanizsai- 4a dél-zalai takarékpénztárak. a BankegyesQlet, as Ipar- és kereske-(ictau bank, a Nagy-kanosai segéiyegylet-szövetkezet és a lelenyet takarékpénztár, »««*«» «• ■»• _ » uMtT-toMt malátagyár és serfőzflde r. f Krafalei Mrfft**. taUMUMk< r(kJai . u^, .
» XHikaM Md tttta ktaj*- /
Efye I ud» ára • io tri^f. Xeglelcalk ]Vs|j«KHluáa hrieakiit kéUier: ..............
TrMéx&Ap ém csrtttörtölcö.a.
Élet és nevelés.
(;rrn.)» Minden ni időszak történelmileg és szervesen fejlődik az előbbiből s mégis bizonyos tekintetben majdnem mindig ellentétét is képezi az előbbinek, amennyiben aanak egyoldalú irányait iparkodik kiegyenlíteni, hogy a megzavart egyensúlyt ismét helyreállitn. Ez az örökös küzdelem, mely sohasem szünetel. Mert az ily visszahatás az élet minden terén érvényesül s megköveteli, hogy figyelembe vétessék.
Az 6-és középkorban különböző formákban állott fenn a rabszolgaság, a szellem békóba szorítása, a mi kórunk — nem döntjük el, hogy megértett vagy meg nem értett — jelszava a szabadság s a szellemi felszabadulás minden ember részére.
A mult században előuralkodó volt a tudományos kutatás, tudományosság, bölcselet és spiritualistikus egyoldalúság iránya, a jelenkor törekvése a reális valóságra, a természet megismerésére, az anyagi javi-tán, a gyakorlati tevékenységre: munka, kereskedelem, ipar van irányítva
Ettől az iránytól kétségtelenül az emberi cselekvés minden tere többé-kevésbbé érintetik ; ámde a kor uralkodó áramlatát éppen az embernevelés terén szabad legkevésbbé figyelmen kívül hugyni, mert ezen a téren leginkább kerüld! kell az egyoldalúságot, az emberi erők általános mivelésével a lehető legnagyobb Összhangra kell törekedni.
Ebben a tekintetben is minden időszaknak meg volt a maga sajátos célja; mely Hé törekedett.
Rousseau idejében a félreismert termé- Az alsó néposztályok megmentése a szel-szetjog megvédésétől volt szó, azért aján- lemi rabságtól, erkölcsi emelése, lották a természetszerüséget a mesterkélt Különféle fokozatokban és bizonyos hatá-| társadalomnak, hogy az egyén jogát meg- rok között politikai miveltség valódi n e m-védjék. Izeti nevelés által, mely mindenkit egya-
A hires Pestalozzi az elhanyagolt és el- képesít, hogy polgári kötelességeit nyomott néposztályokra vetette tekintetét s, teljesítse, a mint ez már a modern állam {alapját vetette meg az ujabbkori népneve- azon feltétele is megköveteli, melyigy szól:
lésnek.__.• törvény előtti egyenlőség.
Csakhogy hosszú ut az, mig a reformá- Az élet gyakorlati követelményeit minden toroknak korukat megelőző éleslátással ja-1 tekmtetben figyelembe vegve az iskola Is, vasolt újításai az emberiség széles rétegei-! de aíeberdülő nemzedék tekintete nagyobb ben teljesen érvényesülhetnek, mert minden fékben irányittassék az éta eszményt ! törekvésnek az ellentörekvés állja útját s . Javas felé, hogy a jelenkor folyton jobban | legszebb eszmének is küzdenie kell. feW* «"*e"ahsmusát Súlyozhassa.
i »• r i Minden eszközzel oda kell hatni, hogy a
, , . . , _ , serdült iíjuság között elharapódzó fegyel-
adatai és az élet között, mert az egyoldalú * . , . , ,_, T. ,___
érttlmi metlenség , elvtelenének gát legyen vet-
Hézag van a való élet és gyakorlati fel-és az élet kőzött, mert az egyoldalú
\'...