Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
9.54 MB
2010-07-19 11:47:01
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
211
1916
Rövid leírás | Teljes leírás (254.36 KB)

Zala 1876 február

Zala megyei érdekű közművelődési, társadalmi és gazdászati hetilap


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Vk IX IHMIM.1
*3^V,eun\'gv« vártuk minden pillanatban halála hírét. És a nagy aziv . megszűnt do bőgni, a nagy lélek elköltözött tőlhnk a boldogok lionába, árván hagyva a nemzetet, melyet ö árasztott el dicsősége fényes •ugaraival.
Remegve vártuk halála hirófc, • • ijmikor.-a gyászhír villámgyorsan járta be a hazát a Kárpátoktól Adriáig, és suttogva mondá az egyik a másiknak: Deák Ferenci! nincs többé, — akkor szivünk összeszorulj16$ lel-, künk megdöbbent veszteségünk nagyságai pótothatlansága fölött.
És fájdalmunk nagyságában neon tehetünk mást, mint leborulhatunk a nemzet j gyászba öltözött géniuszával az erényekben tündöklött, gyarló emberi felfogásunkat felül haladó nagy férfiú sirja előtt, hogy bánatunkat kizokogjuk. Nem szolgálhatna vigaszunkra fájdalmunk első pillanatában az, bpgy 0 a mienk volt? Nem, nem! hiszenj e vigasz magában foglalja nagy \'bánatunkat, mély keservünket is!
Ös hitregében olvastuk egykoron, hogy mikor az Ur meg akará teremteni az embert, maga köré gyújtó angyalait. 1A ,kö-nyprület, a Jbéko és az igazság j "angyala térdre borulva qz . CTrj trónusa éjőtt várták ■í Mindénható hatalmas szavát. És mondái az Úr: Embert akarok teremteni, li képem hasonmása legyen. De a könyőrület angyala felszólalt az Ur előtt: Istenein, {teremtőm, ne teremtsd a porazülöt tet, szelleme be fogja járni a tudás téréit, de hiúsága nagy lesz, szive kepa&ny lecind, büsz-
keségében nem fogja meghallani az
és Özvegyek keserves jajjatt. Ne; tett oltfd,
ne teremtsd! — Éh a béke angyala
No teremtsd uram as embert; jkézéb) ra
mpg
K
gadva a bősz viszály szövétnekét fogja zavarni a szent békét j dühénei 9|
dozatjává fogja tenni a virágzó városokat I n _ _
és falvákat, s. a coflpdos hallék szénit bér I Mer^J^JLlV. Bjélátían a jhW nMpnaqtfiMt, j kj&jét feldúlja átkos gonosz sági ,ban
az igazság angyala szólt: Teremtsd mfeg urain a: embert. Szive tanyája leend az erényekoak. Keble nemes érzetre kéü, le fogja tör eni a nyomor könyeit én igaz vágót fog osztani.
És századok után ezred évek tűntek a sem miségibe^ e a^r ember nagy-ÓM hatalmas lett \' a fpldön, népek és nemzetek léptek le\' az :élet színpadáról, és nagy dicső korszak ütán, melyben jellemben és szellemben félistenek intézték a népek sorsát köv^tke. zett a szellemi sötétség és törpeség \'korszaka; sokáig, hosszú századokon át félve bujkált körül az emberiségtől száműzött béke, a könyörület és az igazság.
Voltak igazságos emberek, voltak1, könyörületesek, voltak békülékenyek ; a haza szeretetébén tündöklők.
De mikor a Deák házban SOjtÖrön, OjrGni és aggodalom> is volt. egyszersmind, akkor a nemzet géniusza, mely talán I előre sejté a nemzeti küzdelmeit, a. 19. század hajnalhasadtánál láthatlanul magával vivéaz igazság a béke és a könyörület . angyalait a söpöri egyszerű lak egyik szobájába, melyben kisded csecsemő aludta első álmáit, és az igazságosság, a könVörület és béke angyala jölszentplék e mennyei szentháromság nevében a icse. csemÖt.
És 8 lett a megtestesült igazságosság.
A megtestesült béke.
És a megtestesült köny&rület.
De a|hon nemtője is illette |csókjával.
És Dáak Ferencz a politikai söfcéifrtg korszakában világító lángoszlopa lett .nemzetének, melynek fénye meredek ör vét yek szálén is biztown [kiséré; és lett Mózese a népnek, melyet negyven éven át vezette a | lusztaban, behozta az ígéret földjére; hatalmas bzóz atára, mé^Lmípfl a jog és igazság haramiája nwgé tál a béreseket, leoimlottak az aMmotWiai Jerikó fklai. S ha Árpádban dicftffltjűka Un |
És I De4kFerimezben tiszteibe^ ük a haza li
mi ||ii|
tÓKosabb védőjét, cs&g^edetlen, nagylelkű ol-\' talin...