Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
16.91 MB
2010-07-19 14:26:33
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
477
1334
Rövid leírás | Teljes leírás (265.26 KB)

Zala 1876 július

Zala megyei érdekű közművelődési, társadalmi és gazdászati hetilap


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

27. uáM.
Nagy-Kanizsa, Szerdán 1878
UaSé N«»tal :
rtoM Íííijp H«;tktreai«éSM HJrárMhlt unt MS mm tlMntoal ií.i | Kf\' t"j .5; frt Hlím ».ifrt, itrf 1 flr-t 50 kr
NlnMMayak: • fcuíljM palltMr H7HV I kr. tübnSn MtliHnll • kr Belj\'ígillj SO kr. f] | \' .
1KW1
<• 1 !!\'• H í . Murtl .\'l 11 i i\'í .1 ; í Mii í" I I II. I I t.I
. Július 5. I jf^-f I \' \' III. ivfolyak
V iirl i ■tr-1-• \' 1
SHrtiuW M rinrá >N|i tiJtltnii jfaiíf íjUtt niiiihyk U1
I IVj ráwbaá stín Altt. n llurif."Hf-ílFn l)nM Mk Imri kativM) foifKli FT«xlrmtnk rlsna ima kitiíetrfrt.
Pt ti UarJ 10 kr.
MEQYEI ÉRDEK O, KÖZMŰ VElLpDÉSI, TÁMA^(4LMI#| pAZDÁSZATI HETIiLAP
dili 18 b kiítii L. <
Hn-delMtet felveszitek : Weisz Méjr, Bndapesteji, SfíjviU^tée jiéüsl,,\' W
Tisztelt olvasó közönséghez
Az faj évnegyedben tiszteilettel felhívjuk ti olvasóközönségünk figyelmét szeréuy lapunkra és kérjük tovább U nagybeciU pártfogását. Ugy mint eddig, e$ent&l ia külöuöseu társadalmi éa. kOtifOM-dnsági viszonyaink emeléaére iparkodunk \', ssoréiiy tehetségttnhöz mérten közreműködni, a úgy mint egy alkalommal már. kiemeltük, azon vagyuuk, hogy társadalmunk magyarosodják. Erőteljes, hatui képai magyar társadalmat oaak erős nemzeti alapon képaelbetünk magunknak, azért nem lankadunk •1 annak hangsúlyozásában, hogy a magyar társadalom, oaak nemzeti alapon fejlődhetik egészséges irányban. Jól tüdjuk mi azt, kógy vidéki ]ap sokszor pem felelhet meg magasabb igényeidnek, mélyekét talán a műveltebb olvasó joggal támaait-hat irányában; de a ki tudja, liogy a vidéki iaő szaki saj\'ónak mily nehézségekkel kell megküzdenie, ez igényeket legalább igen magasra fokozni uem fogja. Azért ismételve szirés figyelmébe ajánl juk t. olvasóközönségünknek szoréuy lapúnUat, mely az eléje kitűzött feladatnak lankadatlan lmz-galouimal iparkodik megfelelni s folytonosan jtö-kélyeabtjlni óhajt, a mit azonban csak olvasóink pártfogáfa teáz nagyobb mértékben lehetővé.
A nzerkesztőség.
i<au4 L, ^-Jtiürsa; Büda|ii|s«en,\'íbrdú-uU\'za 1 <* Opp-llik A Béles, Stubeuba*tei 2 az. HÉni
Előfizetési felhívás.
\\
Azon -t. előfizetőinket, kiknek előfizetési ideje junius hóval [lejár tisztelettel kérjük, szíveskedjenek azt tűinél előbb -megújítani.. Azon tisztelt olvasóinkat pedig, kik előfizetési] dijjaikkal még hátralékban! van|nak, kérjük azok mielőbbi beküldésére. • { i
I { [A. lap ára marad á régi ; Egész övire 5 frt, félévre, julius — deczeniber 3- frt., negyed évre július —szeptember i frt 50 kr.
A kiadóhivatal.
Áttekintés a közegészségügyi állapot ié-j lett hazánkban.*)
. I Most már vessUnk .,egy tekintetet elmaradott közegész»égllgy i viszonyainkra", azon térre, a melyen más országok is caak ugy elmaradottságról panaszkodnak, mint mi, hanem azért régebben dologhoz foguk — • mert jobbau hozzáfogtak I — tmint mi
A közegészséget — mint az állam tulajdonát
*) lljl Cli ntt|f0z«tMl :, Mir.1l nM a kSzi^íjinégOgyi tOrrtny ; Iru ál a Debreetaul -ortoi-g^igjrtsarán-agjlat 1876-ik évi iimjitl bő \'ífjliiii I tartott UUiiubuu elóndu Dr. Zfeliijí Uuitl. A ni 20 kr. njunljuk iiiciutun » migtfuók flgyétibibjj kíkiA cges&tégl áfUpottiok fonton ugye itidokolT
tekintvéiJ- nem elég csakidőnkht niigij lenf közveszélyek el en rjendürségij íjtou védelmezni, hanem azt Mözigazaatási j-eszfcöz^kkjel fcJlk|toho8án jó karban tartani, j\'apt jayitani ! szükséges,! OrOkOarn kikiujuló éebeit, hiindenj naui romlásait pfedig különféle Al|kmi- vagy községi iiitézetekl segélyével\' behegeszteni, gyógyitáni kélí.l • ,|[ Üzen | alapeszméket - itog v áz előadaudókat rendszerbe osztva lehessél \' féísor...