Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
16.91 MB
2010-07-19 14:26:33
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
484
1352
Rövid leírás | Teljes leírás (265.26 KB)

Zala 1876 július

Zala megyei érdekű közművelődési, társadalmi és gazdászati hetilap


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

27. uáM.
Nagy-Kanizsa, Szerdán 1878
UaSé N«»tal :
rtoM Íííijp H«;tktreai«éSM HJrárMhlt unt MS mm tlMntoal ií.i | Kf\' t"j .5; frt Hlím ».ifrt, itrf 1 flr-t 50 kr
NlnMMayak: • fcuíljM palltMr H7HV I kr. tübnSn MtliHnll • kr Belj\'ígillj SO kr. f] | \' .
1KW1
<• 1 !!\'• H í . Murtl .\'l 11 i i\'í .1 ; í Mii í" I I II. I I t.I
. Július 5. I jf^-f I \' \' III. ivfolyak
V iirl i ■tr-1-• \' 1
SHrtiuW M rinrá >N|i tiJtltnii jfaiíf íjUtt niiiihyk U1
I IVj ráwbaá stín Altt. n llurif."Hf-ílFn l)nM Mk Imri kativM) foifKli FT«xlrmtnk rlsna ima kitiíetrfrt.
Pt ti UarJ 10 kr.
MEQYEI ÉRDEK O, KÖZMŰ VElLpDÉSI, TÁMA^(4LMI#| pAZDÁSZATI HETIiLAP
dili 18 b kiítii L. <
Hn-delMtet felveszitek : Weisz Méjr, Bndapesteji, SfíjviU^tée jiéüsl,,\' W
Tisztelt olvasó közönséghez
Az faj évnegyedben tiszteilettel felhívjuk ti olvasóközönségünk figyelmét szeréuy lapunkra és kérjük tovább U nagybeciU pártfogását. Ugy mint eddig, e$ent&l ia külöuöseu társadalmi éa. kOtifOM-dnsági viszonyaink emeléaére iparkodunk \', ssoréiiy tehetségttnhöz mérten közreműködni, a úgy mint egy alkalommal már. kiemeltük, azon vagyuuk, hogy társadalmunk magyarosodják. Erőteljes, hatui képai magyar társadalmat oaak erős nemzeti alapon képaelbetünk magunknak, azért nem lankadunk •1 annak hangsúlyozásában, hogy a magyar társadalom, oaak nemzeti alapon fejlődhetik egészséges irányban. Jól tüdjuk mi azt, kógy vidéki ]ap sokszor pem felelhet meg magasabb igényeidnek, mélyekét talán a műveltebb olvasó joggal támaait-hat irányában; de a ki tudja, liogy a vidéki iaő szaki saj\'ónak mily nehézségekkel kell megküzdenie, ez igényeket legalább igen magasra fokozni uem fogja. Azért ismételve szirés figyelmébe ajánl juk t. olvasóközönségünknek szoréuy lapúnUat, mely az eléje kitűzött feladatnak lankadatlan lmz-galouimal iparkodik megfelelni s folytonosan jtö-kélyeabtjlni óhajt, a mit azonban csak olvasóink pártfogáfa teáz nagyobb mértékben lehetővé.
A nzerkesztőség.
i<au4 L, ^-Jtiürsa; Büda|ii|s«en,\'íbrdú-uU\'za 1 <* Opp-llik A Béles, Stubeuba*tei 2 az. HÉni
Előfizetési felhívás.
\\
Azon -t. előfizetőinket, kiknek előfizetési ideje junius hóval [lejár tisztelettel kérjük, szíveskedjenek azt tűinél előbb -megújítani.. Azon tisztelt olvasóinkat pedig, kik előfizetési] dijjaikkal még hátralékban! van|nak, kérjük azok mielőbbi beküldésére. • { i
I { [A. lap ára marad á régi ; Egész övire 5 frt, félévre, julius — deczeniber 3- frt., negyed évre július —szeptember i frt 50 kr.
A kiadóhivatal.
Áttekintés a közegészségügyi állapot ié-j lett hazánkban.*)
. I Most már vessUnk .,egy tekintetet elmaradott közegész»égllgy i viszonyainkra", azon térre, a melyen más országok is caak ugy elmaradottságról panaszkodnak, mint mi, hanem azért régebben dologhoz foguk — • mert jobbau hozzáfogtak I — tmint mi
A közegészséget — mint az állam tulajdonát
*) lljl Cli ntt|f0z«tMl :, Mir.1l nM a kSzi^íjinégOgyi tOrrtny ; Iru ál a Debreetaul -ortoi-g^igjrtsarán-agjlat 1876-ik évi iimjitl bő \'ífjliiii I tartott UUiiubuu elóndu Dr. Zfeliijí Uuitl. A ni 20 kr. njunljuk iiiciutun » migtfuók flgyétibibjj kíkiA cges&tégl áfUpottiok fonton ugye itidokolT
tekintvéiJ- nem elég csakidőnkht niigij lenf közveszélyek el en rjendürségij íjtou védelmezni, hanem azt Mözigazaatási j-eszfcöz^kkjel fcJlk|toho8án jó karban tartani, j\'apt jayitani ! szükséges,! OrOkOarn kikiujuló éebeit, hiindenj naui romlásait pfedig különféle Al|kmi- vagy községi iiitézetekl segélyével\' behegeszteni, gyógyitáni kélí.l • ,|[ Üzen | alapeszméket - itog v áz előadaudókat rendszerbe osztva lehessél \' féísorolndin — Stein Lörincz bécsi egyetemi joguuiár , A lamigazgátáa éa az igaleatási Jog alapvonalai" ezimtt müvéből meritetti*r (magyarra fordította Katjtz Gusztáv győri jojgjakadéni^ti tanár.)
S ha ezen irányokban hazánk állapotát átvizsgáljuk: >mind|kkorig nagkjoai páriádon hagyott tért tal^flunki melyet a kOzérjdek nem képes -r—j Oaztdndzv* sem éizi ruagát,— elfoglalni; s igy a-z államnak jsincs azon a|i tájon raire íelUgyelut ; ait az egykét irópenka pedig, a \'nliely ezt! a mivslet-len földet nagy nehezén szántogatja, íolyan csekély barázdákat csinál, hogy azok iba vannak; holnap liipcsenelL Hj l T frVt-.j;|
Az egészség rendőri intézkedések < azon: fajá-val, mely 1 járván;^ rendészet néven szerepei,^erősen el tŰ«iuuk és szoktunk késni- Az [a nehezen lorgó aupkrátus, inely a szajktúdouiáiiyínak ilyeii-\' kor — jaryiny ijdejeik uiendéiiuek r felibe került rdnd!sza\'bálya|t mibe sem veyő kbzigazgatáai térliakból « halaskör uélkül a tettek mezejére\'.indított ■aakfértiakiJól áll öaaze egy egészazé; rendesen csak akkor kezd működni, jmikclr a keletről feltámadó szé Vész, vihar hozzánk\' már lecaa-pptt Pedig az a rémület, mely az ilyen közve-szély előtt s az t . pusztulásJ mely afaaak utánna szokott járni, s az ezekbői merített I tapasztalás eléggé meggyőzhiitett volna inár állappt, társadalmat a felül, bogy mily nagy veszély rejlik ilyenkor a kcsedeleuilan, a mennyire szükséges volna jó ^lőfej intézkedni. { 111 "
- HjaUM^ban itt lítíd-dikii o Kolera-jarVány 450 ezer embert tett beteggé ; ennyi emtiert károsított ntw\'iegyelőre egészségben, pénzébeik munka erejébeu.[ Nagyobb eset, miptha egy ttatklmas birodalom összes hadserege ímegbategult voiiia, s azok kjzül. majdnem Ü00 ezerrel szulpojrodott a halottak országa K.i tudja,\' váljon téjveaek-e én! akkor) mii Ion a t: állitom, jhogy íj ezeji\' |)órzasztó eredmény kisebb lett! volna az esetben, ha az egószaebTjr iúdiiri teendőket az egész haza!területén kellő iaőbsn, keliö gyorsasággal, kell3 e.élylvel végrehajtották vdlnai1 Talán nem. Következő tény f Ijogoifiíehgemjezeu jkérdés felvetééi re, Debre őzen ben !az 18?a-diki\' cholerajárvány a 46-aiU honvéd lászl^alj éjs 1 tí-tlik 1< parancsiiokságH, ptz egészségügyi tijjz
I
AJ.iZAi LA" T ARCZAJ A.
I
Nóp<lal.
N
jí 1\' I J a. jí-ik rédegjlrtre Ezer ntötcaSaás negyvenhatban J Boni rnha—vilt a boltban, ■ Fehér bal los.íkék,sáinérsl J?.. \' Hazsi ffir pectétiérpl, —
Jpl \'4flP barjánali, nzőkének Matajjnldi; Íörág\'énélí, LL.f&S W
BgytóorU é« tuiúos^jk rolt.\'- i\'\'" t*
fly*de«hrletií.Hslvéi>y. roltí\'— \' .
j| f T\'" - »11 • ■ \' .".!\'■ . .•.• J .
liai\'jninéz ive immár annalt^... Foltjai még megmaradtak,tf-1 Anyám medyecskc Volt Danue, ljokom leink ugy elbeaaé te, —1 Éld yéskij darabjait Hpzzá fOai gondolati\', O a mull — ■ in jlrd irint •,\'.] | Szivünk (eldobog egy iránti " j
Jbaate \'kineaeéí, vdlegényam, Tégy vád^lá benne engern,* 4. Magyaé kelme ^ macvar kebel; így illem ia [itpKaád, mdd{el I — Bomio lelsa VDuaalmas * szívet, Szorgalma^ ét honcteralmet. —> Védegylat a büszkeségünk — Honi rob* éttslségttnk 1
Cxiyúuy Kár >ly
Néhány
ádat még Petőfi Sánd)rró!,lst-vilnról és szQlőiki\'dl-
Njtójj ilinék, [ jipmesi, szivek, viligrahati j tUnemíny-iKefll tjul \'éaeikkej,] oly. buvos hatalmat gya torolnak il#-JI tpkuaji Ipíju alálúkbaU egyaránt az einberiiSgi e, bogy mm-dig] új, Iliin líg iriad \'aziuben ttlujik fSI a ve.U í való asal-Ibmi loaáa, éij jazoii; gyöiijrör,- melyet e; en foglalk^-
fit in
M
kfi IS Bá l kj 1
leli eaerté cáiun
Sándort nAranjMzor láttam Buda\'piáten ktiarei* hí u. tr ] f l\'j !• Ít! f l!i : [ \' i ( \' \' I
M en egyaiiéii ia hatvani utcán vottei i éaáía ha-Igréutca f ilé, ntánua uienteui linkénJteleulil, iljfll kili éa raj >ng6 Uáinuluul a váci é». Uorflittyaiil-L< [o[ ősz a hl idei aiinháatg, .liú! InogáJlt a a «*inlap|t | ólrlstáJ ViHtUnövé ilein akartaiul magamat tj>u|ui élqtte, VálIb ii »l yl ám • ei alattiwltünt
iájoUtizor az liriutcii „Pilvax" \'kávéháziján néalem és
alkalmával vas század et teljesítő
brjrói tanácsára megszüntette ai akkor, n] n». a Itpnáari hónapokban napi rendre tett hajnal kato-h»i:gyakorlatokat, s megtette a táplálkouUi [vi-j .stióijybk jobbítására irányított rendkívüli tntáske-\'jljéséket s adott ki olyan napi parancsot is, n^ely-ivekl pontjait a* Orvos fogalma ta ■ az eredoáány a-j. lelt, hogy — mint az ide vonatkozó I orvosi li japlo bizonyítja -j- az akkor tényleges sáolgálat-teui volt honvédségben egyetlen egy ehólera-ha-lálozási, sőt egyetfen egy cholara betegülési eset iBm iordixl elő.
l\'IEzen, a jelen századot kiválóan snjtlló járványos betegségen kiviil c.-ak a hólyagos hinalS \'ellen történik nálunk egészségrendőri eljárás,ia te> jnéuKiinlőneli rendszeres, de tlí\'-g sem mindenkire kiható beoltása alakjában.
,Más járványosán .fellépő betegség ellen semmi egéscségrendőri eljárás nincs \'gyakorlatban ; pe-qigjitt van köztünk, egy hazát lakik ^fdüilk a járványokban is dühöngd hideglelés Az illáin figyelme még fel sincs ébresztve arra a fontos körülményre, hogy a h deglalée-járványok idejében csak ugy szükségessek a közigazgatási e^észaég-íjénaőH intézkedések, mint a chorélánál i s hogy azt a roppant. veszteséget, melyet munki terőben, ttestii egészségben, sőt kissé szűkebb hatáiokjköat éledten is szenved ilyenkor a haza népe —í i.ajt orydsi tudomány segélyével, hatalmával i legki-sebq mértékre; lehetne leszállitani.
Jl Ézen komoly és veszélyes honi betc gségnek áz allam részéről\' mibe sem vevése, a ben ne siojr-Ijődő nép részéről pedig a gondviselés bffJcá belé-a bízása, tehát más szóval szintén elhanyago-\' lása, napi renden van Csak a magát gyí gyittató beteg és az orvos méltányolják azt elégg i, sejtve m^gj tudva azt, hejgy a hideglelés elhan fagbláaa &z Ijgésaséget mélyeu és tartósan megrei dite ká-ros! következéseket vagy néha halált ssok itt maga ótáiivonni.
: S ha ilyen jól ösmert köiveszély ellen sem tudbnk vagy uem szoktunk e nem is akkrjlpk inegs okni közigazgatási, járvátiy-rendésze ti eszközökkel védekezni] ugyan miire számith ituák a roncsoló toroklobbal, yagy más életpuastitó1 jár-Inwyos bajjal szemben. \' I
! A szorosabb értelemben Vett egészség-rtndKri ügyjpk közöl némelyek hazánkban vagy ajgyakor latbján, alig vagy osak papireaon Vannak egyrész-bén rendezve j vagy köztudomásu közegészségügyi [visszaélések mind a hatósági gyákorlatnan, Inipd papiroson mellőzve vaunak; vágyj, végre! némely közegészségügyi tárgy — mint valami fel nebi fedetett világrész -j- jelentőségében egészem ösme-ijetlen. •
Mi „
haRgat .alníbbaaédétlkl iiíttsvéleiJiéuy" aaztfila kUrül. Ekkor inár a! hlia dléidaég.augá\'Oaöue léuyUt. útaioi
í ai iijadüzor ipádig: 1848. uiárcraü ,15-diké lekieggoléu j láttam él Ualgatuini inidöu agy uicaak ! a ,Fi vax" kíivé-liázból hálod inagt\'tiUl kii, tlult -- <iu lia aaer ínyen utáu-nok\'a vaSlt!maiiveU4- a jogáat- éa úrvottig)etem udvarárja, í ol] ilfo-onditő tiizzfll az»í alta el Lljalpi a magyar"-
i T Rtn ■
I Céldblb tObuáaOr! ia, üo cstjlt fatóljag láthatám, míg u úrikai IktfedsIVin idinqiiyájokat ooa nem Tiivott, kova hasá-j fiúi kstejeuégbdl imAaen jé fia s kaaáliák aki or egetráaú lelkeaeáesw| ment, Lj-j a naroanaads*. iiuiijian többen viaaj sz^tér|í(iraijKt\' dé igán {sokan ott maradásuk al idni aa igá4 aak » dijioffi lideOk álUát. |»ek Utlu Wt«n 3i ndor is j«l4 ketten h£l|||K alatt, -Jittabiu a aégeaTári ^úrnji áatatutt barc-mcjzdl Mm Mint hii\'iiéMda dlcsdsiáénak legméltúl b oéstálvM
Bi&flj^UUir \'
Hol msrre nyugtáik d, |. ríoin mocdja aemmi koJ íilem mondja aemmi fel},
8ibaaám,: leányi közt Mum egy Antigéné, Ei airját fölkeresve Hantot föléje nyesve Virággal hintené I . . , "j
De ntúgaaik imuiá. esöudaa rög alab, Nem b\'áutju tjübbé aa ^Egy gondolat i* Mviy anynyit í árze, hamvad a .\'kebel, Nyugalmát aeinmí sem xavarja) fel.
Éz év eléjo| Kia-Kunaágban járvánJ a saérn>cséa| vá-Jétltjn ugy hoata||nagávál, bogy Fctfifi Sámtor, teatvire éa láSI 5i életébdl\' n«ni adatok birtokába jatottkn, > «a áda-ibksk bitelesékud| ta-tojn, mert mint éppen mouUm [lpK. Febi|i4Ír 12-ikéá Rt*- K.U u- KÜ egy h áaán egy kedékoa BalM-Mtmkal alka mávjil Baranyai Sándor, asankl jenad 1 űrtől hallfttam, k nek fedés anyja Unta Annái édes teatvire volt -Hruk Máriának, retfifi Sándor édes anyjának, 1
i Említett jeajrad ur, besaélgetiaOnk kOiban tazr4r<|yán srd«kl<3diaemat iBetufi irányában, aaonnal káaaa^gassn I «1-iiiQiidá a követkesf adatokat, melyek közül tán némelyik imát} üol is vblt jeigyesve a lapokban, de azért njrá wiSM-Maul most sem tartom (ÖlStlegeanek, valamint aaöa iitáte-k«t Uem, malyaket testvérérdf Petdfi litván tél aa sáwttiCl iéMiilett.
\'J , 1 iPotőfi Sándor KiB-K.6rö»5n aaQletett s tointléVévBalSiit
Fé uybáaára hoztak itaatváre látván, SáabaA-SaUlá^b dat leteli) a gyermeki éveíbfil hármat 1883—íf-i^ Htt Wt ^t i áaelSi ktStiben aáon háaban, atslv a tétó támplMn atb|Bui \' Vteáában van, mélyet aa aailikttMa ta teML • MsUMk mink haeaonbárVö lakott Vetíti Sándor atyja. A Iktel taai tulajdoDOsa Sa«U ^áador földbirtokos, j
%y hánjroean tan gyakorlatban a kö/erköl
Cwk >t|)iro»on v»n KzftbjUyozvft a mérgek ttek ímt*u U ^anyagok árijlásáüttk ügye.
A hansági feittgjyetet körén kírlU állatiak nálunk, söl a büntetés elleti látszélag kivételt képesnek aa jolyian egyének, kik nem a sseinél/es ▼agyon ellen ütmek ugyan étereidéi lenül, alattomosan, haj éin ka egyesek, jóhiszeműségét kizsákmányolva, ixeoaélyesj de toltaképeu nem asabadoa érdékeik
roegvalóait&a kíJUbeii, ellopják a mások

napjait, kóhapjait vagy éveit; kik az
elveszett (r^éa/aéget) vfssztt nem adják, hanem az ily módon me^károsjodottakat hatóságilag engedélyesed esa tösdjkkel, mblyek mindent megígérnek, a mii caak meg nein j adhatnak, az u. n. titkos a erekkel i oégTniély ebpen megkárosítják
Hatóéi gi felügyelettől mentesek azok, kik e-redeti sser jpkök-UkboJ liesve, a gyógytan müked-velcfiyé vál: iák, onr< si rend tiszteletbeli lovagjaivá • Ütik fel imagokát, s az alapos tudomány knlcaával i negoMható betegségek nagy talányainak neki Dohannak a képzeletek és halvaszületett gondolatok zürzavaráv ü.
Az ép m eliiioudo |t bajokra ráadásul ff! kell emiitént azt a siomoru tapasztalatot is, Ijogy a közhiedelem ellenében aé^es aat,
kérdése nei n aa öirTost légügyi fo itos tárgy.
Olyan melyek áltk
linkaivás körül ragály
lenaég kojr figyelemre
őrzés alatt lépnek a egyik! igen
tanak
fi
veszi
izte
lünk réges
értélemben yrébe, mivel -jellemét vii a kttzünVé
melyeknek
rendőrségi
kép várobi
fontosság i,
még liizoúyitgatni ia szükr ho^jk a kuruzsolás és leirt rajongás end ügye, hanem közegészj-
iuté/.kedést a aaaszes
áto Itatnék, méltó, mer
kuek nyomára sem találjuk* italok fr- különösen m pá-módjára terjedő mértéklefer ?edig ez a körülmény nagy hatása a népesedést e|Ö|
mozdít jó ulami fdntoisságu nagy csélokba ütközik, a káros k< íveíkeaménj lei többek között az jutó-í dok suliéi iének a nép szellemnek romlását is jelŐ-j idézik.
A muiikás osztály gyermekei -t— kiknek idő* előtti munkára szoritái a semmiféle hatóság} ellen-nem Ali —1 • korán benső viszonyban pálinkával, életük megröviditésénék bíjctos es&k özével. Míg i émeíy váll fcsos szokások r4 mint uar pókra Urjtdől>öjtölés6k — magok ia tápot njyuj-aUóbb népe sitály iiál a pálinka ivásra,
s épen nesi titkosan mííkcído rugók a közegészség
késének el borzasztó munkájában,
Idd ta -tozik a rendezés első lépése után nár
régen tnega kadt halott és .tétmetkezés-ügyek a; ért tartoznak a szorosabb vett egésza ég rendőri intézkedések kör az élet me ^szüuiével fellépő s bomlás elő vegytani változások az egyesek és egészsógér > veszélyesek.
Kzek mtán nézzünk szét; azon kérdések között
helyes [mególdása a közegészség j elő-
mozdításán i vezet, tehá;
hanem
lefcM
Ezen x íondbatai i
a melyeknek intézése jnem sneeeiii közigazgatási feladás, letkérdések némelyikei fő-
szinezetUne z. látszik, de van köztük,
ha több nem, legalább
a mint ilye n is első rendő
Házaidk, melyeke!
tettel falaik
. szükséges \\11 rteróre, vaU gosságára, szellőztetlietiősé gére, helyit atósági mej figyelés alá szokás vetniP, a mennyiii jók sok -házbér beszerzésére: annyira rószak a beköltözők egészségügyi szükségletein k edezésére
mint mészárt
m* Szabád-3 (állás bir
Szabad
Késóbtí
szilárdságára s tekintet nélkül szokáik
•ok, • itt fek
Szállásról az
minthogy báiok összedőlt, tzoubio vftiá
kök toIl lú buktatta őkei -
Innen égrehajtáa ui
tonbá, aa ng ^nevezett rn Miklós movtfni országos
birtokára. Ai ionban itt ylSs i Vecsére köij 5atek, hol
több eitá v
egy olyan, mely oraz^goip
építésük alkalmával, tekin-
Ai udvarokon, ntezákon nem is —
mert hUba k resnénk — tiszta, romlatlan l« vegfct \\ aat már ojUju erdők vagy faluk kiváltsága gyanánt tekiqtjük s oda megy ülik utánok,
Á kiépitett osatorjqa-hálózalokat uem - ísmsr jUk sem éléjjj fontos, «em sürgős ügynek, ianém enjjre4juk a ylárosok talaját az állati te#tbŐl kikü ssdböltj anyagok által j|r- a jövőre minden tekintet nélkül i megfertőztetni. I r
Köz vágóhidak létesítését bízzuk idtigea országok bö os!(belátására. Itthoú nem is reaszüa észre, hogy tíjzojt mindenütt, a moí naponkint nem egy eui beif vag s nem jegyi állajtojt vág, tízszeresen, szazszioJósán, meg sok százszorosau szükségesek.\'
Ur.) I i- . •\'•. | , I íUélyi és uitígyei hirek.
A ■J-kaainal isr. liuiiatézstekben aa Uri aárrus-
gálatok j napokon
littk lió 9 én vesijik kezdetüket és a - rákövetkező ognaa folyiattatnL
^ágyi^bfesán, 1876 június dp-á^ j k
\' Bíchtyerg Ado\'f
I\' wl l I
4- dsabrapdakról irjáli nekünk- A mit*már régóta Tárhattunk, de mit\' uiégía iei«|u/(tünki hogy még messze távolban van, az legnagyobb! sajnálatunkra beköretaaastt: Löb Iguácz tkmtó ur, ki uévjr lévep\' át a helybeli isfajolánál, mint igazgatéj iniiködött, áluTin^sáról lemondott\'
.I&bTur Jkozaégüukben |a népnevelés irinti 1 érdekeltséget felébresztő s nagybán npkii köszönhető, kogtr\' a vatlá-•ok küízt jeyol jíáUss t\'ai ledöltj inert a-:-melyl jnödonl ő vial-láskülünbalégel iiein ismerj, [ugy azt] iniuden almomnál si\' korral ítaiijitá. j 4- Löb úrban al éendeki j község ueiiiolak kitűnő\' kjépzptts^U a ernyedejleu szoijgálinu tanítóját {veszti, haueiu veszti jbenne á község (niudeu tagja j az emberbarátot, mert 6 hivataléért lelkesült a! embertársait htfi| szerette. - 4-r I J ! \' I I - \' I
Halljuk, hogy L5b ur látva, aj zaidó tanítok keserU soraát, a tauitoij pályát elhajgyja, miáltal beune a magyar orazági népneve és egyik.egkjtunöbb bajaokát veaati. Nevezet urnák e pjályálr >li letérését laniiál inkább, iá sajaáljuK, mivel 6 községi i kólába léphletue a daakia itt voliíia amelye.
Hulljuk, ii iasertut aa ur. bttkjúaaég mindent megkísértett, hogy íé ib urat\' továbU manidásra bírja, de I aiser-teleuül; reméu^ljak a^oubaii Löb ur eu^uert üazatiakgától, hogy o pályán, melyen <5 haaájáualo legtöbbet ihaaknálhat, továbbá is maridui fog. —|
lir. polga táraainktól el várj ukj hogy ha már Lob ur caakugyaujeltávozik tőlüuk intézkenui lógnak, hogy ezt méltó modo^i tö.cénjéksreményijük, hogy egy ember aeni fogja magát viaaaftvok ni akkor, tqi<ieá arról\' leazeu az<», hogy egy érdemdűa tanilöt megtiszleljenék.
JtímdeJa.
| Hymon.i A belvárosi p\'ébáuia templo.ubaa Ivasár-nap ifj. Skublios László tiatal tővárom ügyvéd én Gtt>mboa Auaa k. 1 ^woinbos Bertklau uyug. legtöbb itéGőiséki birÖ kedvel leáLyának.) esküvője. Az esketóat.Kovács Zsigmond ^éjesi püfiLpk, a vőlegény rokóúa végezte. TaniÍK voltak : Kovács Kálmán igazságügytainiatert tanácsba, Királyi Pál országgkttléaí kélpyiselőjlUjoinboá Gusztáv pénzügy ministeri oaztaly ttauácsot ói Janció károly oi sz ijö\'ry.| uy^i-gal. táiiácsöBi iV boidíog pár jaZ eskuvó után rógtöu j Ischl-be utazott, j I . I i\'l í.j • . [| \' *fl : \\
— Nemzeti szinétzet ICéaathelysu.\' Vezéri Ödön dráma-, vígjáték-, Jpépszlnmfi- é» operette sziutársulata f. évi jtiuíua 17-éni „azópj dalathear cuuü mithologiai vigj osaretjts éa j,Becsület sz»" ciuiü egy jfslfousaos vigjatékkal nyitotta meg az ez évi nyárilasin-ivadot A!csekély svamban megjelent közönbe^ sürü tapiaal jútalinkzá Vezériuét, ki Gala-theát személlyesité. ázombathy (M.idáa) tetszést nyért. — Uuuiua 18-áif nkgyobb azámU Iközönaig előtt adatott Tóth pde : „Fa u]|roiizau.| Vezérinél dacára, hogy gyeogéu énekelt, de caümal^uoiu Rózsi volt, ajközöuség aokksoé meg-kapsolta. Bóipil (Göudiir Saudor) jól éuekelt, de \'játékában vau valami, anu aeiutaiikép sbji teuszia. iganjeleáetben a kivá(it hat Utjnem tudja előidézni. Rendezői képességgel éppen bem I ir. Szooibatuy kUouoiz! P.) nagyobb iiyeks-settel játszhi tojtj vo\'áá. — JlUiius lO-áu „A tousiarTirau-cta azinmílv >t adták kevás közönség előtt. Sairlnayné ; LOuichardué] ez eate igen asépeu játazott. Ugy ssiutéu (cichner A un i Adrién ue szerepében] A többi szeresltfkOn a késsklletlei ség nyomai voltak láthatók. — 2l-éa „A nss-
Innen i a öreg Pefro^ iqaék Szabad-Szállásra koltöatek o jószágot ia azereztek, melyet
1838-diki árviz következtében.
Ercsibe mentek, hol mészárazé-ni Matolai nevü asékállójokl meg-
Az öre
tyletesj Ijlr keservei1 i— Jf-én „A aa ép Pannii lgiir11 opa* ratte adatott. JSm utóbbi sMadáaakor oagj saáoia kfoenaág «alc a luinkkzban, A Üírurói is sokaa jíttsk be. Eitg I aajuoa, |Íiogy ea est kúrán asm yolt oly élrssni<si mint mi I remélták. —| 25-én IA kintornás család" firaasD aémmíj | má ketfaií bZÍnre. ATsaihhásnak»minden iví megtolj V®. aéríné [Jucsika) Kie&ner Anna ^^Pavó Mari) Kövessy (Samu iu4s) Mtsaéat arattaki — JnniaS 27-én „A ^árooj issdrí ika^aa^l^é-án Szakáll jutalmára a „Cáőd*- adatott. — jfo. ismét öjiek^ly számú köaöuaég éí6tt adatott JLákácay aaa«* m^vs lA pók és a szegedi méayecake". +- Ha dsaintik akaranl lenni s darab előadásáról, aat irkáljak, kegy kii- ! likán álsl áll Mi Vezéri társulatától sokkaljtöbbet «íánaa||U mint m»uoyít nskfiúx bemutatott — Kasaikély k5^6sséri mdigénjfsi könnyen kielégíthetők s tömegesen fogja a aaiti« házat fölkeresni, csak oda hasson aa igaágatfr, faágy aá^ ujabb irodalmi termékek kerüljenek színre ; a sserepék jói betkuultasaanak* s a mi legüőbb, a naám&i tíMtaégjst Caak ayiatott kesékre btsaa Művészi játéket ugy sem, és correct öaazevágó előadást igen is követelünk.
Nagyon fogunk örttlni, ha jövé alkaloaimal kedvest-lsg uyilatkozliatunk a társulat minden egy és ugjáró .
.OTr bei
j-H A kssitkely-heviil gyógyfürdőn jumua var.
seny csónakázás, tűzijáték ezután pedig éjfél\' után &4g tartó táucz rendeztetett. Ily kedélyes mulatságot á fürdő ivad aljátt még többször ia akar a ^a^lfAg rendezni, r. 1.
4rIA keszthslyi gazdL tanintéast növendékei dalárdí-dájuk javára f. hó 1-éu a Nieszner-féls kerti lieJ/^égbsn dalieatéjyt tartottak A nagyszámú közönség élvezettel W-Mtta yjégig az ügyeaéu összeállitott mnsorozat ndudea agyas daiiabjiíti JNé hányat ismételté telt is. tfauny B. aa Molnár Jaaes kántor aougoráu jáiaaottafc. Miodkettőaek, ia küUönöien ez ulébbinalt játéka, ki néhány magyar darabot adott síé igsu nagy tetaaéesel iogadtatott. Aa Ügyes zougu-razó eget rásó éljen\'kiáltáaok a taps vihar költ hagyá lel emeivényt. ...r. 1E4-\' — (Heiyiseg vattoitataa.) Ezennel van szerencséin a uagyénlemü közönség becses tudoúiására kőzni, Hogy ja Biau-téíe házban .több éveken at fennálló fodrász- i és borotváló permemet a városház épUle:be (Fő-utcza; tettem át.
Elután is főfigyClmem oda lesz irányoiva, hogf aa ed-1 diggi kiérdemelt jó hírnevet tovább ia fenntart hassam lés azou leszek, hogy a nagyérdemű közönség és a tisztelt bér Jeti: urak kivanalmainaa a legpontosabban megtelelhessek.
átköltözésem ibjytáu egyszersmind Ozketeiüet meg is nagyobbítottam és átveszek uiiudeu hajmuukákat; továbbá tartok éaletemben kész bajlouatokat minden árak melleit áááinoa látogatást kérve maradok legmélyebb tisztelettel
JtfagyrKanizsa, lb16 julius i.
J\'astJi Simvn.;
-•j Eyy uj bélyegtorvóny mely miudeukit érdeke. Minthogy igen sokszor megtör te aik, üogy a magánjogugy, Jiokea kbtéseuól, az illető szerződő te>ek járatlausaguk u4i-att, jeleiitekeny kart saeuvednek: nem málasztluüom él-: a jfüzöiiséget az ujaÜb illetékszabási utasításokra figyelmez -tetni, uiétyeket leginkább a szerződéstsk körüli adóügyi el-1 jarasúalt kell szigorúan megtarraui.
Tudva léve dolog, hogy aa eddigi törvények és ren-\' deletea ette uiében, elég voit, ha a tel a szerződést illetaa-szauas vegott a kuiettöi számozott 6 napon] belü>, az illető isdofuvaiaiual felmutatta, vegy ha aat telekkönyvi elintéaá, vegeu, íaz üieteker teleükönyvi hatósághoz; boterjeeatettes aliouuau azutau az, az adóhivatalnak inegköldetett.
i!* [gyakorlat mindeddig elégségesnek tatá tátott a kiueá-^ázi erdijítek megóvásara, mely gyakorlat máig a * népnél -anuyíra[rjismertte Valt, hogy euuíek ujabban toriéut megval-toaiaiasáról még az ez ügyekkel foglalkozó uiagánzók k6-züi is cttfak keveseu tuduaa valamit, t
iá gyakorlatot a bélyegi listák a (lijak (tárgyában hozót t iőt-á.\' évi XXV. jt, cz. vaitostatta meg, melyet ma mar ai illető póusügyi\'közeg)k, a leguagyjobb szigorral tarta* uak meg is hajtanak vegre. A*i e torvczikk Ö §-a a kö* vétkezojiég íuteakedett:
„fik az i.letóSssabas végett ingatlanakra vonatkozó jogügyietek jeleutsudőa be kötelesek Lt a félek, vagy lkös-vétieudljilletekkiizabási hivatalnak, vigy ahoz leendő beküldés végett az illett? adó hivatal uak a I \\ aj az eredeti otyirat be uutatáaa ínelleu annak hiteles másolatát, a jogügyiét megkötésétől számítandó d nap a&att,: b) az íugatiaut terhelő föld- vagy házadó uak azou évi Összeget, melybeu a jogügyl<?t megköttetett j ,vagy ha akkor a] aolyó évi adé meg airóva ueés lenne, as előző évi • adó ösaségot; az osztály alá tartozó épületéknél pedig esek
luazt-fae jóai ágrá mént gaapatiastnék, a hol jelenleg ia él, mint (iasttaftól f \' J
z Pjetrotica Iatváji Váépn halt meg 1818-bam
t ín
kfepi
_ Petrovicsék Szalk-Szentmán-id Uzcaárdába jutottak, Jánkoviep )viaelŐ és árviai léormányibiztos vo!t maradásuk, hanem puiia-ideig laktak, öztak egy Fest és Váora jutót -tak s itt lalásk1 caöudea e Ivonultságban
j Petőfi atvánról pejdij; azt i^ondá B. S szanki jegys^ ér, hogy né itanitó soha a m volt, mini ahogy est némely kirlapban o\' rasni lehetett egy jeíentéa aláírásánál. A jelentéit est .tar almaaaa .agyi n ia. mintha ő mint néptanító eanaao Sáa| ilmkbiu aa taveaest volna a ezen kinoa ■aenfedések öl egyesegyet Ul csak azon csusaváason haas-oáUta által Wsbadult voli a meg, mely Török József budapesti gyóáyaaerésznél ki >sható. — Aa ttsórkedéa és ön-sés inalmári§ vizethajtó re lam aláírása: Petőfi István, nép-taiftitó.
Sri él 1 \'etőfi István «ligha tudott valamit, mert saé
nélkül nem .taaité sem títrte. 6, a Ml roegizab Seéanai tnn
laasa kirtekok
hagyta volnaJ mert olyan beteg nem tolt, néo rolt, és a kurázsoláaok semmiféls mééját aem ttggetleoaé^ karcok után amint a Várfogságj bduit s Brlnábtl Magyarorsságba vissaaérkesettj
sgy
védhél
adatok slbessél^jének
feávoeváa, lett
lubek nevs nsm jutott eszébe mint napi dijas működött.
Dabas környékén fékpÓ ütra-aielv bírtak Uránák fiával a alatt. Ittléle alatt a bir>
barililka eU 6 is a
tekes iányá akará aéÜi vfcnni, 4e eéUa meghiusult i kosarai késett, psalédása MvfUteatébeai Puasu Csákóra a Oe-
1 ■■■II^BIMH
hol Sáudor Éa temeítoté el) Ugyan ez évl|en anyja Peatrd lákni, ki (ott 11849-ben szintén pedig l8tv\'éu fia temetteté bHPe^ten Budavár bevéti min^alruháqa öUözöltt honvéd
mer megh
így m< tokát, tán e (?• 1
ndáJ a íöiJte btí említett szanki jegysé leklia megirdemfik a fóljegyzést.
Borongó
édef Jt, eSt le! után
ada-
Bgy viráguoz.
Muwiet Alfréd utAti.
(Frisiziábol ) I: yiráá. mit akaraa tnlem ?i Jb bájos emlék te ? fonnyadt, jféílig kaé iér, iip téged Vji külde ?
atról, pecsét alat •■] Etjél, latén póáott11 ittál V Mit jsdgott a kéz, 4 torol ssaldttott?
i i J ,
Váfey-é bíetifadt fölnél ? j |d|la<|kia]AUeV | \' gondolatot réjt-s ? XJjra virulaa-e 4
iártátlanaáf^l idtságában, [odalmas reméév lalsdsn van.
Hoztál-e -tán üzenetet? Saólhatsz t Hit titkolgatod !| Zöld leveted titkot rejt-e ? Beszéd-e táu illatod?
Ha tán igy van, halkan béaaélj; Titokteljss hírthozó 1 De ha nem, pihenj ksbleraen, Me félj 1 fia nem aorvasstów
Ifegygyel éa saeszélylysl tele, Ugy ismerem a kezet, Mely legvékonyabb aaálakbél Alkotá aáppadt kelyhed " 1
fi kéz párját nem kéaaitnék Prazitél és Phidiás, Ha mintáál saolgálna ia Vénus, az olympiás.
fi kés sima lágy. saép, kégyea Adakozó bőséggel; Ki birtokába ejthetné, .Kincseket fedezne feL
De egyaasramint bölca, saigoni Tán történhetnék bajom, \' Kis virág, féljük hangját l Me szólj V Caitt l Ábrándozpm \\;
Witt filtipl
111
Mii
il
iAl
bacoártéW ; olt ézolgáhuanyok iránt kiUíÚt jogüfcy-
tetakaél, l *lfel értéke |k áss péti sben« hz
lUoaát ela|»fá* kéaaző *sfe> gálmány, érákét kilücitSCŐ bt**. nyitváayt, id agylét meáktuéaéiől azánutandó nap siait 4ii4ni." -
Enny i s*ük*ég*«h<4k tartottunk sz adás vev fai[j»ig%7-j lattal fiígfl Ikosé Mm ■Jjr?1dnkii^fc éh fáíakwok i liiiiiitMilni j\\ ttaui mi a|
isr i L KI___
(I tótái.) Lala
illeti iMrild^ bélyegtöi#éfjyskb<SI.
■ VBBI
(Tutik
"I
tok Ztlftinl>j{7 pum« i kiadó oje tak iHim M
talma t 9tl Elbevtéíé* ttoHytout béitirtii. házak.
tatái
Sákkfeíadj Hajtok: | rök háro
ik, niftft aaámabau krtsjlötf Ada-
- A
ózsef.) Vége — A török f«\'várof)b i.; A »ed%ek Porzó 4 kii grísette EJlbeazóU*. (Sand.Oyö Irodaim ie&ctek. (i. i fr.V — KjUIöö SzÓrej v.\'-ojr. -I A ] lithad ég Ila**ein-A vni.
1 oly A irat
G#ll
a
Népdal-Csi rdásl! ■— 1 ÍJ nlffy J. IpáInSttegyveleg J.r o tUtől. — 3. Tina Aladár, ü incpAlyeá induló. - 4. Skabó L.
Vidám per — tff WeN rá* karwu
izék Uerlégőj - - 6. Ern^y J. orgona gyakorlatok ner öy. KWiálék. - í Barabás J g^^y^ íiiumra.
A kii retkezŐ
Ave vermi (orgonára.
Q-oO J. i— 6. Soar Toluai Ö. négyes. Honiy J. I oldal uegyedévri
— Aa
legujjabba csau dg S|l
kiadóhivatu dig mogje kapható
[tört éneié t«* csiaitf közlemény végjén áltól Hiba (a ll»»>t* ;bes készített táblskat a «z*rk*sztő etlidná o4a| igaaitjuk ki, liogy ezeket ;a iüze-
"•üf
adja.
ifyM|iraz$gja} a MzyyvdJv) 26-ik számának tar-Huaseíu A vni. • — Becsvágyból. 14.) Vége & Enid. " 1 Éj
! ina ||a4$
ni
uspjárs kÖi| Lkaaő titájUrfíkij £bon fág | iS Béoil ;g| tottf rk| oM§f napja!\'
1-W
Nitha (Véttesi A ii (QsukássI «
KirályTíifyű.
cg* j udvari rf [Sjsin-wb Tq\\J-
hölgyek sétkk ocaizása,
Uerkezatői — Csolnakbsn. i- A Berekben,
M ék. ,-U
üzenetek T5-
lanoa álti t-m kettős
szerkesztett „Orpbeus" [zenemű száin tartalma: 1. Tolnai GÜ j.
Mldjá ék.
Ml
16 J
lu. Hl l* 2.
loat
Népdal áü 1. (Mozart.
szám tartalma
Véoor Irma bávtti vaiiáeabél Normából harou>nimnim átírta A. Márcziuai. ibolya. Lapgyoke
(orgonára.) — ,3. D^biiti 4. ^DtMelHH
aui. Bícibl4n4 0. Pröfk R Páiztorküti -4 1
L .Temeatáii polka; I 10. Egóajz éarro
Népdal-duáj-dás. —I B. Hfllal 9. Kfaminer 3. Derttltaég gyors . Zirátar ooHcá fr. Bl^tízetési ár zenainűre) |l*irt 60 kr. télévre 2 (|t.|60.*!kr. 1 írt -30 kf>i
„Apoillo" ckicátt zenenjűtolyóirat ötödikj kötete megjelent Iiöledik számának tartalma : J.) Mórion Zíipí\' Antaltól. 2) Két hal gató iimgyju* Ciar-mák tó l7 zojigorá^ atirt^ fVacbtel j^lurel.- 3) Vig- u|5k jkö-2(itt, polk V\'ic tortól, préiui klai Gyula. — stb -U Me kttaönség
iiiiizufka Nlagv Bélától. 4) improptu Feigler 1) Kél iimgyuépdal a l. ^sindelyoalk a vosz
árnyát. 11. & A borilbkuiii
a viola. Zoiigotaia iliru Kli\'pi z*no történelme. Kapi Gyulától egen kjáuljdk jézen hézagpótló vállaltifod a zene gyeliní&be. Az Ulőfízetéfi ar egész érre 8 iVt. fó-lévrei 3 -trU* A jelen száin 1\' írtért kii lön is mogszerezhétJ. Aa eló\'fízet íi vidéken lisgtzélsz^rUebbén a postahívaialoiuiái posta utalv tnyozás utján » eszkOzölboto, Budán, az jApoljlo" Iában tizivároé főutcza 22) sz. a. Mindoh
■L>
out \'sáám és k^tat ugyanott leszállitoU áron
. Titíiod^ti értüsitvóiiyök.
1) A kagyaa tanitorbndiak vaiatósa alatt álló|; uAa-uizsai kátu fSgymnásium értasitője az ltílü 7ü-iki Uuiévhil. 1 lüzen értei tvéuyt egy aagy érdekli érteaez«\'s nyitja meg e caiiu alatt „Vagyon és birtok a régi Attikába^.* watd Józs«f taÚAicóU K.ö4étkeauek: Adatok 18|646 lka-\' éVről: a r< ndkivüli tantárgyak oktatásáról: a „ÜVakurlo Iskola" mi kttdéséról, melw gyakorló iskola a saOkákos Hpn* aépző kör;1 helyett lép tettetett életbe l\'őt. Fekete1 mdréu a titkgyar nyelv <és irodalom tanára által, azou cafllboi, hogy| na türekvd Ujak a reudaa iskolai idón kiviii is ta áljának alkalmat éi butos utmucaiást az iroda,mi ismeretfaUeu, aiU-\' becslési)tfn .iráébau és szOboh előadásban való bővebb íjiiii-1 képzésre" Az adatokból | kitüuik, hogy a tan utó ki buzgó . tauáruk vi zlstése alatt diaséretes szorgalommal imükodijek. — SSegé yi Oj egylet, jótékonyság, tanszerek) a tauatí . kar névsorát, 11 éraemsorozatls a staűstikai kimutatást] -*-) Ili szerint a t ígymuasiuiuba beíratott az év elején iiOd tanuló, maradt az év4? yégén összdseu itíO
Íj A nayy-kanizsai ijyilvaitot polgári fiúiskolauegVe*
>Szerktaszt4tté
1875—6 tanév vegen. igazgató/ — Tartalma: kjjIában. Honmaau
dik tudositlváhya Morgenbes ler Jáaos polgári
Mórtól, r—
A
Adatok.
köUósMt a
r
üvebb ismertetését más lapoknak én-
kk\'4ljtaljiik.j
[Jegyzőköiiyve
|3-o\'r
ner a
f |s ab kalfbé
igkbdba Igyakprl [|V^Efat mi
minden jzívjask is glfboa iöUltiiüv rium jó kogjr, a bat£| k aáúiit orszájg
a gabfl na váaár Ni bebáza P Oz^yűlési\'\' (e tanjécfi terwéA eu fog nü
rVos tfszijsTt
forgaloni
lo^ösl érdakii tséggei visel
Ifi r KaaT; sai1 nsoona fcpj hjözWtí jafiik
mát ilki (ílet;
>|l>ii éépl v|n oí >ásárj |a
gétet jntáy\'KsfiiKsa f^aWsárkált a hí) MiMj jM< ntéjio íj beft IráoK M
ífidfej) cjjj léikül étengéi |l eiíkcilcsi
UH I
W Jf Nrr 1 Wfy.« If
jjájl Állítót
QEfln lltH
bofváaátt na^ a kőzfttt
yáéát liiéltáiiyl)ya s
Jmiíini IK -fel
(si, mIÍ íjtcflffi [al; áditéeéi|e|
rí; 1*8 ■■ Vffl
te, | Jiaflfí \'ij^klnajijiij nolitását í# í foegigó\'rníJ
\'áaár megtartásáról j a és kcreikadalem ügyi lenUií eg érljefciteud/!f a£dn MlkérésieU k íifagna pári(ilásiiva| timotj*Íui, bat-|
lihr\'
* Iff lp091!\'
inM ii
egáliapitott gaboaa vásár aáakáJ/pk^a Mpaítj tófj űú jMŐkép módoéirz lesznek \' alkajmaMádék; é#
Nagy-Kanizsai bonrás^r színje \'czijk «íy UgVanazon napon — melyen a gaioaa váeár fog
wíjj\' 1 íj ■ F 1\' f-rwmw
pont. A babona és hurréaáH MJWlMa.-4j( JUiÉftt \'Inti bnmttMg fogja\' yezetini a\'ifcnd^wjL ! " Pif^ Sfjli pont. Ilal/iiéget nem kell béhsln|, ibÍQthojgy Naijj
m. kii.j
ihinisti\'!
banflui aáfaf in tapbIni méitós^
.ffmfT".
(Éaboni
külüiibén HÍilrvát és Tét
és! porváe|kr llmek íUtáeárél jjósiíftTutJji^ |éi|(é|ito[idj(fk és 4 I vásár magl^gstására} i\'elkéreo
HrRCi baaoiiló IjílnivásO t szétküldés* Ka mínjél nagy. bb mérV-Nj ben |al ewéaaiyi ajkoaségi hatóságok uijá > is esz
iű-üjr
tffá de éa gaboua| csarnbkjj min e toki
ors
qgy ;szilile; a
ntéUvj s kazai iat&ckek> továbbá! is
k«re»kedelnu kazuáréi borájsií ati j egyesületek érteeltebdók yan lói; éa msgkecfsaodák, míszerlot JiatAsMrükbéuf
jqnek.
Kai toiáááyok lagjelentékenyebj! ip
zág gaz* részvé
közianddi tp^ndUi oui etynyök kjtttiitetjéaéYel 1 íjilyek á/J ily gábo{|aj éajjt^irvás^r ineg!U(tá^b4lj^ré4t^«v6kfe hárcjtivol A buda tétben b vals|tnen daségi é telrffel sár jmeg ezivaske
7-er a Latháéttui toitomauyuH. legwienieaenyeuv\' ipai m tézetai uj m. jii!» imjiki serWzölék. és kiválói >b keies\' kedjjj ciigjik ki lün kOrOzvényjek altal me^ üijvandók és részvntolre ft lazölífn^dók. az t|letó{ [liijrdeiiigényiek a következő laptikbaj
a vá-4
közthdomásjji juttatorj

egy^ier
tbeud(>k
„Pester
lageblsít
Zeitungé
tung4 -
kelült"
InidetnJé
áe a
Llöy-df itt 1
íl t n
s
izilklU íii
legalább
v[izo^ijy^k|ioz martén iáni^telvi 14 közzé
tllnu \'4-
— [UÖratzar
.Ki
JPáati Nabló Neue lréié Pieése\'
— .LÁibauber Zaituug4
ifsiestori Zeitung*4 — Jlu^isbn d^sági Lapok" — nioldiuivel ln|)okban. i — A\'hirdetések a inféiet aüzvitetcsével eszkózlen<
jeuturter Jker Zei-Uu A\'rde-itidapesü lók. - 1
9-er A válli lat sikisres kereaztüi vitele tekintetéből és azou
czél ei irasére,
oly
.. , w, gabona és borvá«ar I bire körükbí és víjlékeitbé liatolbassou, jnei^ek fogyasztói és kéreskedoi á^ibar jelenleg reudeé vevőink »orába| nem Urtozuak. luégisíaz üztot vuzouyök t\'ulytáu
Íi t— Hpl inni,
|ihogy a
g és iel-1
10-er intezkedéa te« héő, hojgy az lllptő liúdelmények a bé-
JUNftUM váM Unáeaa szíves trált á oiélrá- tanácstagi imés áuingodni. L m^l P°nty A ^Vázák látogatásáért Ikláön nasá JtMtmmj — oanem a ga fonal és lyiiégeibe d belépti dij égyUtteken • 50 krbaa íillap^M latrvlo meg, a 17 punt arénát, e dtjfetjj smífaá4 két yfisát fatógattitliaiík : d^íft pont A rásar riudnAÓ Uiiotuág jegyzoji&t maga MM féböl valaeatráu, 4a egylet jegyző^ a vá»ái tahaauara (telyeateük át Nagy-Kanizsára, » a lflL paatfeá kGetÉN [rt teendőket a bof-Vásárra vonatkozólag • is teljasiW \'A I-T\'ponthoz hozzá adatik bogy a megmaradt^ | po^bktée palaczkok a vásár bejártával azonnal áfVQ jrés uüán az agyiét javára eladatnák
iUL\'VÍ ö0-
Nagy -Kanizsai gabona és borvásár rsndsaő bízott-i s- a szükségeit kaitségek otalyá-j
baMfái M borvásálOn WH
ság ttiegválpLSztázárpI, n^ozáaáról
A Nagy Kanizsa gabona allapiuott eaabá yok
esi bujdapesti gabon tartatna alatt kjélggesatva legyenek 11-er Mmdqn agyes tag a birdetmeny
vásároz uelyiségelbeu ta vazarok
egkflldéd&fol iélj-;
jkóreudő,[hogy Uiuejrőséi jköréuen ege*z| buzuaiomnxáll 1 oda] hatni szivüuícedjók, hogy a vadalat mine. ked-| J vezőbb aredmét^rre v|eze^sen. li-er Azou fontos e« aiváló elöijyOknól ftigva, mielyeket a-l uyilváuoi é^et sárén kttlüuüseu a köztorgalojá meze-, ijéu a Istatistikaj pyqjt, |azl ez évi aratás eredútényéről! különös ItekinteUel Zala jé* a szomszéd! inejjWékre iui-] uél réjulptesh jjljátiitikai és fel világosit^ adaíok gyUj-\'tendiffk. I— Jit-oi]Miuu|i alőre
14-er
fe| nemltebetui, [hogy valómén ii Itérmesatő vidék képviselve lesz, 1 <z ez évi arátáz mennyiaégéuek kideri ibpi lorgklouiral nézve szükséges vidél^ailől \'minél taa idájs korán beszérzéndőz, küuuyeu uiódou nte^szeítélésre kiállitsindók liogy a réiztyütőkUek a gaboua és, bo: vas* togatáaa 11 .betől-^g megköunyttlessók haiou iutézMdUei mijltáca ai .uleio vaiuti
iyi keréz-j tás részű rése mind ogye kü-
uagiobb zzáiitu gabona miu-j ati ekintbebSj
inaglá4 ^általatok taltidulánkual! u.
a Utaci-llolliacki
talnóda.
tÖtténetéhcL. 4- Az intézek jótevői. ~ Az lblűi^kl taii|ev-l ben előadc tt tantárgyak ; 4- A tantestület uévsora,!|-— filia* üst lkai kinutaiás a polgári iskolai iéjuságról. — Eb bői kiemeljük, hogy az 6 osztály bán az év elején bairátoti || bö tanuló, ma adt az év végén 30. Tandíj mentes volt z7. — Taneszköz »k az könyvtár Imép szaporodást mutatnak jíel. A prograu in gondos ütoaeklbiasa teljes dicséretet érdemeL E tudóéitv iuyuak gedjUk át. —
\'24-Ai
a Zaluitug h gtudafúyi et^uiülét lo7G-<X tvi Jmués Ao Na^ y-Kanixatin ta/\'toél r*ndktvdli köxgjfWéiémeli.
_ Jelenlevők :| tilav na Lajmi «lubk, Belus József, Tatabér Ziigiuoúd, Marttukov uh ^ároly, GjruLai Uáal illíidre, Bogyajf- Ödön, Lang Hon ik, jltoaenbeig ikráéi, Tanuu Fereucz, Bááa ft»ál-kiáii, Szig ithy; Antal gazdasagi egyesületi tagok, «s utolsó úgyis- mim |egjyző ; — továbbá VV eiszmayer M^rJ Dobiiu Meni, Guti manb Vilnioa, Lengyel- ignáca, títaia |J. M. ua-scliautakei líóir, lliczky ^ernat, VVoblbeim Krnő, Koyiez János, Ló* riuger Lguátz, Weisí ii. á. l^ngUtuder Lajos bizottsági tl jfókJ — mégis számos hallgatóság. 4-1
Ulav ua Lajos elnolt ur sáivélveeeu Udrözöívéii a meg-j«leütek«t s ele ve is aásáóúetét tajeavén ki a tjaimcskézas ala karüle idő Ügy iránti buzgó érdekeltségért, eióierjeazté, aiiszeriut kOkgyá.és tárgyát ;— mikéut a megiüvoklbau
jrj&ss-doigizá-
P|________________________ , _____r^í^
sáséval, a iliu József egyesületi tag ur a segédkezeiül ajánf koaott Na \\y-Kaniaaai kereskedőinít tasiillet saiyeá működése igénybe vételévet 4 megkérata«l, s mely kálai bon; ujiairáo, mi a közgytilis taaáoakoi aeajtie s 1 gjriHe« megnyitottalak nyilvánította.
79.. i
Wt itatván á Nagy -Kanizsai gabona és borvásár ián-áeaésáre 1 rászáetás jayailat kidolgozásával iaagb|zott, bi-aoüasg b< wjsMial munkálatai, aa áhelánoeságbaaj elfogad talett a m aiwjíili yss>»skéiii tárgyalás folytán U iűípalr kaaékép i iUyam t*M
14r A M gp\'lUaWai gabona éa korvásár a Béafci g4ho*
jelezve bolt. a Nagy-Kaniaaai gabona éa bor\\r latos tervi nsk megállapítása képeái, ,a melynek sara s f. 1 yi mája* 2-iki küsgyuiés -ltild »4
askr kido
MpiÉ
njun-alá bo-
kir. tíkj.ll). déM
beigi, [14-a ! Fó|b p (k| gyar iá ilampálylu
tn. a cs. Uizells \' Vordáf u
vasút,
magyar n HudolC —
az álló di fiumei, a ircéi, —■ a Makacs —
U un Pécsi
mtiiietdij mérséklés] eszki]
ugati, 1 Le újban] U jürávaÜ
■4- a louH
zlendŐ ki,]
ai a
hir-
1&-Ö
űísly (pályáknáli ei\'ro vonatkozó liatauoza detméi iyékben és ltjirilitvóuyekbeű kituntetepdpk • A gal oi||a jváaj i- htuviiégbau J szabad kjizlek édiós meg óvása mi ill<|ti! u azlikajógea aszialok elhi|yezeidi5k, m<^ duijaboükiut négy forintnyi] dij ! in ellett jkiliorlöndők, —\' a kefll^ ál|válayop:r4j| lságlfol| gondt sko\'dni. ok olyképpen szereli mdŐk iejj liog^
lyek agjRes vásár iar ailiár a renc ezp 16-0^ ** ** t« gyí kai legyen, folyó ban a je entí A bel ép|| czár) kfUáp^Uj sár m udl
iÖ-Ór
f rlti!W
izs mi»i)4| bérlő [d(|» ssUá^krlf
á1 bejií gyek kténra asm A vá ári, | ipel i tart, 1 itínttaza] memr itaz alkal
l*d4
barid neve a reudező
vagy cstujgje úzuitságj
inii__
KUUutbtvjé! . jUitalékáil
t\'^jf ellátni, a név megjeli léié ajsoijj -á íleeiid, az zsztalold ktoéii Eme i^ábjU reádeaő bjizottságboz jUtézei ttok. eujélvaukiut 50 krbauj (öt wá klrajj; iiiegL mely. < íjért in 111a a rábonkvaf asár [iiCgiatoj;*uatlia"ik J a bÜépik jt»| ók és masra nem rUliáalf|iipk. | [ áéUslőttií bisjotoiag uíával
U brálól délután [elnöke uyikjU m
az ez i
IfLtr A
gyábís u njrert ||aüaukai adat a lüiíiij|i 1 a yiuár belVízégébem elb
vi arataz eredi Lejiyo Jtájrf> k is eloadátuikl
lUezi
u ; tar ti na jalatt állántl óau mUkŐdik s íkjk él v Igi&ék\'d mellett főleg a»vasari iiil üzletik ötUsék Uülöd jUgyZőkiíuyvbe iktaiand jkíés il\'yil
Lörjéil\'jt\'
és lor*> luUVü
válioa >á^sá Mjuidókü toVibbá a ^uáiritnUi \'galmii vikeony <1 ii ijeiioazabá-y >k és azokat íelvqi gratáAJ lyújL maiyéku :k niogzkeraés J i)ráutl t+-hát a rendezóI bizöttság intéz tedik. 2P4or A vá éi;- beij\'iljtgék (wménetóliéi beirjksi kÖ iy
knaat tdÍJma Mpe Inioden látogató n^irét bn írj 1, .. a ré)bpeáq buljitság jd^élszprüjiek lát^fí a 1 év egyLék
km Lf atkatt^
Íi4er ÍA gabona lék || or«iáaá|ou ktftftt bántfinetaty! HK^H1
I »UH MI
• alLL
s slkb
1 kínyomatáthsiül., s a jla\'ogatdk -köstüjtí
Jcr A mi baka 4a I ormalál-ou kötött bármineműi
budáj oeMlárii a itftnitőaada Jrendszajbrlyái "HM*
jogajia
py í
»«tákas
^zaf^ioillozatuk ell nyak\' 9 lalNxül-^áiiUsán
gyttléi 4&JÖ
HRfft
Itafvázi ennek
Íl
M Ülitiéa. boi
maaáUaoi • r
és borvázárnak a mag-megtartására éa
szerint leendő vezetésére \'egy bizottság küldetik ki, mssynaik hőkéül (jHáyiiia Lajos nry alelnökéül a gabtioa vmst. poz Belus Jóázef tir, —j a borvásárhoz Nedaoakf Jaalf ar, bizottság tagjaiul mind kétnemű vásárra Uar-j tiukovits Kár oly ur —^ (egyszersmind a borlfasálriiM kelyetiee e\'luökül), továbbá Tibibér Zsigmond, Ink^r! László, Báán , Kálmán, Bogyay I Ödön,1 Özalaoay Par-kas, Lang Hónrik urák, gazáásagi tjgy éti tagok aa égyesálet részéről mégis, közremuKodo tagok f Weisz-| éiayeii Mór, Dobiin Béni, Gukuuauu Vilmos, Lengyel: Ignác*. Masdhantaker Mór, ot(irn J. M. Miteky Ber-j nat, Vfohlbeun Kenő, Lőwingelr iguátz, Wsisz H. L Luglááder Lajos, Kováts János szbiró u.*ak megvá-j Úsztattak oly. megíiizással hogy a vásár rendezés its megtartás körüli utiudeu teendők\' pontos ^aiégrahalUH Sát teliesitteui, az előre nem látott és el nem hátán foshatott iuiézkedéseket megtéuui, s mindezekről aj vállalat si kerülése ez által a gazdák özönaég
közvetve z közjó élőmozditására .tekintetéből
érdekel lannili
tott hazafias (magáméval gondoskodni sziveskedjékj Á gabona éi borvásár tel merülendő rendezési költségeit a gazdasági egyebillet azou kiielontéasolj hogy a gaboüa és* borvásár rendezéséből éa megtar-i tásaból a megállapított szabályok zzeriut befolyandó! dijjak \'s bevételek őt illetik — magára vállalván, ezen költségeknek íedézóséie és pedig a gaboua vás^rrsl együttesen 500 írt azaz öt száz fohutot aé.ja közgyü-j
.tag ui] és szá~
r
mint
íregszava^, annak Beius József egyesületi pénz kezelésére és arról a kimutatás
j in adás be»erjasztésére felkért megbízott tag ur kezére ■ leendő kiutalváuyozásárá ügyvezető elnök |tr a yég4-| n.\' aés kiadásával feihivatik, s erről egyszersnilnd.Thasey Lajos egyesületi pénztárnok ui, is ertosittetlk.
Mindezekről Olavina Lajos ur miut a bizottság • elnöke az összes yonatkozó végzések éz iratok iá el 4 jékléaéyei a bizottság tagjai je eu végzéz kisidásával értesíttetik, s a bizottság telbívatik, hogy a >vá4 kár befejeztével, annak lefolytáról, ieredményéről, > 1 Ússzee eljárásáról, a számadás melléklézévil la köaj j gyűlésnek jaleutést tenni méltoztaáwék. \'—\'I Öi.
A jegyzőkönyy hitele^itésérd?.
A Jeten jegyzőkönyv hitelesítésével Mártinkovich Károly/ Belua Jozzet 6* Weiszmayer Mór njrak bízat-) tak meg.
A közgyűlés azután Nagy-Kanizsa város tisztelt t*4 nác sáliak a gabona és borvásár megtartására te jutái azives\' áiéíigedóaéért, -77 á a Nagy-Kanizsai kareskedelmi Uaatület feutélib megnevezett s a javaslat kidolgozásában eljárt tagi\' jainia elizuiairő köszönetet nyílváuitvau, — minthogy egyóbó
éiiiítézeudő tárgy fenn nem forgott elnök ur betejezettnak nyilváuitái GHavüta L^os inJ 1 gotliiy Antal in. kJ jegvző. Uitelesitik:
közgyüli
k.. elnök. Beltts József
ttzt-j m. Itl
m. I
ileti tag. Waizzmáyer Mór in.jk. Martmkoyits\'Károlyj

Felelős szcrkeázui; UOFFÜANN
MOK.
iufaásik
/DOOOOOOOOOOOCIXXXXKXX^
JE K T idssg»ei«s«a.
E 8Z és EISKKT
isioaásfeéH
I r
I
a t.
Ilsrail; A-airaa
n aglet, j w
ct. köiituég ti^r«lméb« a^iu^iál u ebedül ssisc lst*/o Iféyie-féle szik víz önmaga készitéoéhea magán- w zóknak legalkalmasabb \' : r ÍJ
AKIM S/JhVlÍ:hkÍZtUltH»lifc ő
qydri főraktárát Alayy trárszag rfsalrs.
.a »a|a«l«iaüii kMiriiX Mid, ^áuM
IUBM M«U>ÍibSfi UfVVall g nMlllt Ital. I M*áf
alcaíUuu* | uaisia^ jvu.
Ur.|iMiri»< tMk té étén y • afa. |k«g/ bogy ».óvatva a taiad«a egyet itUMui Moi.r-
kr.t uka«ua*t, »a.al ac, saalM^tk r é« a *«■
a»« a
ciiitnel
xr
i«uu aiVaaau »«im t u«t as»sils"< aaér WáHÍ |*e*«s*-,Wv> aisáis
vla, l*^«*aaSk«o •• cgjco insaiwitala* éllak-hnaikai ta iitnaiui.
á\'iiplliw árali
löiai«iiyé*\'.dja*bi*l.
V4l41 lilVatkozásaal. kall, hogy türiéb jéU. és po-jkj^fcU, begy vitás esetekbeii ez 1 íi^ethák «i IKrte tkalUu jóv^hagyottj kfkal|ti^ságá il-
rakiá-
u mxi ifik*
m- W
l • kbéM* Mlavaéga «asrsk 1 loat adésis\' UstartoSslét sgyi|ai fsat mi«st«fattortaiiaaao c*öa4goi-•bih, cssáuféafc4tt Z Q[MaÍ luálanmi
táti iraials«tk saa^lslawofc, ataavét msUa«| át) z j^Efaaga po« Mi—löikr.
E ItfE k^yiitai Sjinljuit. éa Angol koo gfaikiWL
itanassé, ja wlnliifyl fegva ^enségisisa \'
ITaf^lés iavito \' \\ TV\'V \' \\\\\\
yusiüro kteii)
lyik^ én. aeftita^ ü hta taktau limiaB MmI
lai árjsgjsaksvsl sM^x^ea ;ass%aama» i
m
i ígeittner & rausch, i
- fíudápest, Kr. 5f, JVajliÁcú Boulefdrd [I {N h] péfféral-Agenten der grömten weHbojfötíiritod amttiÉ. Pumpieáfsbdk W. jkj fij Boiiolalj , nWJHfii ifyr bfbaOtttbtj afforfirM UúQef bon I
fi IA jJ|P
I L Brunnen, Sprlngbrunnon, Röhrenleltu lyen, B&darvi, Oouc íen 1 H
| unler bejftrr U ffeftuirunjfjpjj
| finbroK-Abneluner li wied^r^philuler I
I cr^aítcn í&efoitbcre öfgülnftiflujijfn. ((jMjjtcS íaflrr dob
| KUenrótirrn, GummUctil Aucli* n und llmi UdlilJkiulien
l . _____. _ EB
I Moilt üLicJMz-pora. |
CJ«ati, alehor valódi,
M)>l|ia aUu fi! ki éu > il*i4>n>4it\')tt ciepnit rtn Unyorav*. Ül M^akil JUH** iátokulIfli cvmUtálUlr aéfMI U
Mh«áii«itUMult; uert ótn latom « |Miuéy«t u j]y#n ifi. mi\'ltrMpk vU«4rU«t -U»of jBintljofj moI c««k ámicaira Nssak 14. 1
| |Egy lepecsételt eredeti doboz ára 1 írt o; é 1 t >1 4 cj-lj mísSiif" Meg 1 i-Átel jajflit eteknél, "
Francia lM»r«ze*% nóiuE
A, Uk\'»«*bl«luti>»»l> ön ^élv-ifi b\'wiU |á iscnvedS ejubtriAtf- 1 i
jmiadtth Mii ét ktUó j/julud»sg;»|, » hatóbb •ílleS, || \\
■j nw»n;|®un*idft Mb«»lU«k, f*j4 föl- él í\'Pgíi}*p. régi -drytíkj « nyíft i WbeL ft«M, •tWruUdu. atiudcnaeul* MuuIjíi é* .M
1 3ri8rr H 11 1 IT • \' ^H\' 1 í| r
Üvbgejkbea haszaAUti utasit^ssal ogyíitt 80 kr o.|i. ||l |H I | [ • Íj V.H U dl mi « 6 $ig bfu n t-tfl J\'<l-\'lt CE^knrii, |9 \' 1 "
áoMi-lialinttl-xiirOlaj. ||
II Kruhu M. és t&rsá-tól Bergonben (NorvógiáU...) mm I Kieh hulituj-^iroUj ^liiatniiyi. » k*r*«k«UUuib«ti f-» \' |diil(|.|f»j kó4 »tt At e<jrmlüli. m-\\y extjukra liMinatfctl • Alja (
»0y ^\'•anek hUMálatl utasítással együtt 1 frt 0 é
111 1 l] ^ I ii^ jelölt ciégekmtK ■ ^ l / MOLL Ai, TaclilaUuen, u&cost ilc n liivzAr, Wiet. J ■
I Ilnkti\'irík . K . -Ka n í i a a út) IVm^. r Bél* gy/igy. (rH Ut.wnUrg (Íj) I yllMlliMÍiÉ; Jk (XI HúmuIíiU ftf^gyj Harci fpt ltoraar 8. C»á k toruy a J I\'■ jy-«>••»> K *r« U Ikruauk\'v A Kap v«ruf»j K.<4in J. KÍ|,,- . ,
1 rj]uJÍ!\' " ki// JljbfLT\' H ö » t c k puaiűoriti laL gyugy Kp * 11 li ]f* \' I I
KI 4. itt WnwKo K. Körmend I xf) IUi/Jau b s o iu í»« | h y ]
«Jti llllich. Krria 8«pr<>tt (u Alsiy And- («\' M«diMT L gy Vl»- I
H dt.ST J¥\'<s K\' ByöW;! yórgY {*) Hbic gyúgy. Agnun |zj ,
l| Millbnck B. f)U| y.j (ki IrgaliQiUW fiyójc*- U) llcgadOs Gy. gyögy. (jli ÍVrjáet \\\\ J4^-s|líy<i|0j « i |*or«*r (1) BcJir4d«r Báudor gy«\'»gy. Stolivok (zj8 c h W mV% H I Oitfifir
!LL rn I í 2*73 18—68 : .

mtím SAiXDOH Ttfl |
raklar: MTsalát kéHxitiuéhyü ^Q) raktári: | j|
5 asztalos- (nyári raktára mm^ t
1\' Hl ull\' r My*U*k í s
\' ■ Mrp^lM Szombathelyről. , matráook,
5 bútorok, T p —1 / tükrön fi
J hajtott n<4 j \'íl Ili . J 7
5 1 vasututeza fü lJ « i
D >*T | |* Varonllá/Jiao. lartólílianS h!
□I s»c|teklbeu|; 1 jf 253 7. Í2 \'an0Kiani f
□ooooooooooooocxooooooooooooooooí ■
pPIIiEPHife 1 j j|"" [^L1J 1
MSt^ Ili levélileg győrit l>r LtHiSChj 0 M4b|nJj \' ^fiffi^ |j
B9 Wilhelmsplatz 4 (élőbh Berlin. Majllém, <1
800 sikerrel gy<|g)it . ^.j49 ; ; ! jiP
Közlfedvességü, orvosilag■ iméojizsgájt ós jónak ulált mell betegek ssám^n, II .1
ara 1 üveaneli 87 lsirt o. é.
folytonoian frU loinaiégbén. | [ L
EIGBLUOFVBK 1101- és íbRti• ESSII11l[!l 1
asagoi alpesi növényekből. Xp^áttalan, kitQt^ó szer arcz és izoríi fájd altiak, szédelgés, ke hu sí osont fájdalmak, ideg és test gyengeség ellen- és e n 3ia0 műszerek efásiU séte mint legjobb hatású van általánosan elismerve- i
\' Ara egy üvegnek 2\'ft, a é. m 1
v-L Dr. FU4DN több gratzi cs k,J intését fjgorvosinak
• SZÁJVIZK
a t\'ogímfl véraóae, a rossssagu leheílet ét fogromlás el.ou kitüpő |y igyLdér.
1 Ara egy ^üvegnek SS kr. o. é , i [
•KMbíltít: ^Bofl^hídűb "BeClt,-Srafeh^e , Eiwékek»Qt nrda. Kjarojto rici, lÁrg ovich, Kagy-KanisMáu Belus,\' Práger, Schwnra A Táabc r,j KeMtbelycn Kiikgé; Mobéetfen -Uexerita, Pakson Flérián, Pécsett Slpíosy ^Lis így á. Simon, KeébüLa kick, óbetko, Stirling, Ssigetvárott Qrünhut Kobariti, Vessprémbiu IVjisp uraknál , \\WÍ
; MALOM RLADÁS. |
i \' Zaamsgjsi Hosstét-Sssgvári birtokoasáfnak SU- S . meg 4é Jánoehásától t a Ttskavárí vasatl áQomistélIZ 1 óráo/ira a Toraa»kify6s vUéa fakvö -
I két kerek0 Kohirl malma I
( 45 kaa kold éa 8u0 Q 41.Aid és ré<.fejlokkal •!- m f adó Évéo, a feltételek áloliroiknál megtudhaWk. | Bésstót Jan. 1. 1876
\\ Peruihy Gábor, Iközbirtokosságl ft lttgyelü. ®
í\' Zcmgoiroraktáijl ^ |
f \' I: Tiotéküelje»en 4rtesiUst)k a najgyórc éijiií ko-1 ft zoijbég, bogy Jilegi jabbsu, N.^Kanissásí a gápi nabuica fi obn-féle kiirébáa első ei íjelei i ! epHitp i^juyji zongora raktár| telepítetett,; á l>ja«\'g-r Isfirsla klRLuért ei»ő rstigú gyjirbol ra\'ók é« |ivt-I á> ás iiillskta lsgiutáoyosabbjrít gyári ári ll iU 61-i | oéobban bJca^jtatnak árba: mpgjcgyen\'otik lovánbá a bogy a^uU sougUrak b oecaeráltetnek. iBafllebb E árustlbktdi lelyben
R KJppWHkBqFF BlSdiítZO uraü^áí.
iTuUT i r T lí6 Ffi
Első majjy. klr. szab laürmertek jyár ]
VÍARESCH TESTV. )
Itíudapctt,\' Vll, huMcfa. ulc& Jl. 1 11 IL
i. | A.jánijuk ÚiUslesitekt ecaelaiórétire eiónyoBa fa űrmérték gyártmányunkat\' kemény jfábéi I kiitós ón abranoscaal 1 liter 75 kr, 05: m lait.lt j éé JlQSl 30 kr. liícr nagyságban, melyek a legol- V c*«íbb áron [nagyban és kicsinyben mindenkor kjén? sz m kaphatók. \' \' I I ; H \\w
Hm«a4»l<»*k utánvét mellett (vsma és pénftoiali i N |l illilnl |f(Öm*f sliulók oagy mr UmpÁét^n |i4iMbiI I
riMtelötUi ..Íj • " I Tf
I limek tevUérek. »
I H ^ 318 1-3 f 7
ij M S ^ \\ ^m:
f l yim^ÉÜLÚÍ JEbtiMÉS. ;
I Miukán s Holtl „Debrecxcn* Budán még légy Uniol
1110161 | idáig lé;npm rombiltatik, van; uepencséiu a úsitelt rlOF8l
I kösöneóggnl eseiini B t^ss(eletts)Jead\'rf ■ tudatai, bogj a I N
ésaaák ifit 60 kitti felfelé a IhaU szobákat 12 n .
^ebreczen Mrúk les^iítoium. I sni-5 Debreczen
! : TUatclvtt* 8 j í,
JITJXBATJM SÁNDOR ^-Ji—--—__ L^MMBjSIlá^i®^mmam^m mmmmmammmmmm
28 szám.
I DeSé Mtatel; HmiI Fftlöj> h%wmlaNa* Ujisaeebés filB mm JlHSsiHil ér4 |
(HM *tn fi (>l M>f* I Irt Ftfirtd i\'tt 1 n-l W kij
jur Mmh( tk i
I • fcattt ii Mfmt/ t lm \'ifibmört Mi talAmfi • kr j
|Ml;«t4l| W kr
Nafly-Kanlzsa, Stérdáo 18781. jullús 12 1
EmiM
ItL évfolyam.
t»>wi|> Mi; llmé * l*f nellamj >Mt Illan i
OFj m>mI< mm IU ml UkMrtu ImM ®»k kmm Mnítóf] ügi»■«*■* H KMnfcti thmt *Hi IMMA
f^tl Ion M kr.
GAZDÁSZATI HETILA1
MEGYEÍ ÉRDEK 0; K ÖZÚÜ V ELÓDÉSÍI, TÁ R£ AD A ij-MI
rJLyjbb Utfyljöí MNkt lelőni HÖ cliptiyo- j
Iürdetósekat feleznek : Weísz Mór, Bgd«pwt^«fot»-Uj;4| | Uag lj[|és lársj, BodsUten,fflrdtútejiI.« 0^1 lik A Bécs Stnbentaastei 21
pq----1--—!--
A nagy-kanizsai gabona ős borvAsdjr.
(11. M j Lepünk előbbi száiniibjuiközöltüíí azon gydlií jegyzőkönyvét, melyben yegleg megállapítva! vannak uon határosmányok m pontözat\'olkj • melyek szeriát Nagy-Kanizsán augusztus hatjában gabona én borvásár fog megtartatni,!
A Zalatncglyei Gazdasági Egyesület, melynfck éi én megyénk Tegkiválóbb gazdásssi és bortérníe-lOi állnak, gazdiszati viszonyaink emelésére valóban jobb iMskOit nem találhatott volna, mint e yídck-beii, gabona ráiárrfk megtartását,- melyek remélhetőleg jótékonly befolyással lösznek mind a termelésre, mind |az Uzletforgalomra. A nagy-kanizsai kereskedőéiig pedig nem kevésbé szépen fogta fel hivatásit és városunk érdekeit, mikor az jál-talán os üzleti és kereskedelmi érdekek emelése szetnjponíjából részéről is a legnagyobb buzgalommal vetie kezébe az ügyet s a gazdasági egyesülettel egyötértŐJog lehetővé tette, hogy az ilső nagy-kanizsai gabona és borvásár még augusztus havwban tartassák meg városunkban
■ Midőn ezen Örvendetes mozgalmat .jeletfők, lehetetlen Ősziistén nem kívánnunk, hogy a kep.ile-méáyezők fáraatságut és buzgalmát a légszebp siker koronássá. i
i Azért lapunk útján is már jó eleve kötelessé-l günknek tartjuk figyelmeztetni a termelő és kereskedő közöuspget, bogy a csekély alig számba-vehető költség miatt ne mulaszsza el a kínálkozó alkalmat és termékeivel keresse fel\' á n.-kanizsai gabonavásárt, miután es nagyon is saját érdieké-ben is fekszik. I—
Erre egyébiránt igen helyesen rámutat s Zalamegyei \'Gazdásági Egyesületnek az egyes j ter melőkhöz küldindő meghívója is, melybdn többi között ez is áll:" Tekintve, hogy vidékünk es évi bő. aratást helyez kilátásba, úgy hiszszük, mind a kereskedők, mind a termesztők . érdekében fekszik, hogy e vásárt minél nagyobbszámban taeg-látcjgassák, mivel ez úton, midőn egyréssről a termények minősége és mennyisége iránt biztos tájékozást s/.ereshek maguknak, mas felül I kedvező alkalmuk nyilflt egymással közvetlen összeköttetésbe léphetni, j Ez kétségen kívül súlypontja ga-bonavásár fontosságának s már e körülmény wagá; is nle^endŐ biJonyiték arra nézve, hogy a pala-megyei gazdasági egyesület helyes elvből ijidalt ki,-midőn e vásár minél hamarabbi megtartását sürgette. I 1 \'
Az e vásásra vonatkozó határozmányok egyes pontjaira még visszatérünk, s megígérhetjük, hogy t._ olvasóinkat áz ügy miképi á.blsától és haladásáról folytonosan informálni fogjuk Az ez ügyet , illetti másunnaii jövő közleményeknek, na jazok tárgyilagosan vannak tartva, szívesen {engedUnk tért.
|tíjöjqjítéf n közégészségü/ryi állapot fe- j i lett Ilonánkban. *)n

Az \'ivó viz kérdéé-bsn minden irányban elég-sitelfc- látásik, ha a kát még i MM : ásva ■ szerkéz itje jirtéziai. j
A kézműves, ipartis műhelyeit I sem szákértő -réleWny, sem parancsszó nem látogatja |j meg: s, igvlsé»ki[eein adj^ tudtárá isjqvéi jólétéért IzLsájí íj os»)ádfüii«jk : iMn-ne dojtgoz^J mert szeuieil, jtddt d] vjsgy [véred okvetlenül me| [íjomlik.
A ki>zoktatás terén — ulhát «aen nagy fou-tcisti iJu rjjÍB-Jágo |i ügyben, a pép iérelést czélozó nsg t\\ törekvés mezején az egéazségi\' tekinitet oly botrányos mellőztetésben iréiías^UI, hogy jut hl van lleirni losak nagyon sok pa nagyon sok kesert szemrehányás segélyével lehetne Aj nbp-iskujléfk, kOzep és fdlső tanodák egészségi szekn pontból tOrtént megfigyelése utál íj aton levegő ta-pksitslásnak kell kifejezést adni, hogy nálunk iskolának \'tt-ott olyan hely is jó, a mely más czélra bem nasznélható
A közigazgatás egészségügyi ága kiterjed a bOr|uhök, fegyházak s laktanyáidra való felügye-liftre Is. E tekintetben basánkba 1 nagyon kevés köruéifikj..] ;J ím; !| I :H \' j[ I I .
Térjünk át ezek utáo a köz<igéssségi igazgatás Uod részére, mely ritSeiu Lőri toz szavai szerint „ii kqzegészjségnek valóban feuKrcí báboritásait i leküzdeni vjin hivatva"**j, s a melyet nem min-diii] ifánybiii találóan ezen szerzfivel kOzgyógyá-ssat névvel |vagyok kéíoytejen migjelölni.;
Mert a társadalmi^ élet olyad féle égető kér-\' dései is tartoznak ide, melyek jelháritását ciak akkjod nevezhetjük el gyógyitásnák, ha elébb aion j állapotot, mplyben pl] • bölcsőtől megfosztott gyjer-melí ósaládi és keresstjuév üelyott azt a borzasz-1 tóa« [rideg nevet kapja, hogy leleáos, — vágy j nioji állapotot, mslyban a sorsa vésőéről öreg ko- tt ráblrJ elnyomorodás nyugdijára kirhoztatottnak | faját [nincs hová lehá^taui — betegségnek jne-vmük, De másfelől. |pl. a közigazgatási felagyelet óla vont gyógyfürdők Ugye etyénesen s nem-c^ak átvitt értelemben közgyógyLssti ügy.
\' Nézzünk szét már\' most egylkidsé részletesjeh ben, a ktizélet eme gyászos színezetű jeUni^gei kézt, yan olyan csecsemő, kit azfanyai kezek kij tettek és kitesznek >* <leczemberi hidegnek, dé nincs menhely a haía egyes podtjaín. hova a mje^ lelt szerencsétlent vinnji lőhetne, si tbati meleget adnának, a i\'elncvelnék.
.ÍJiÍÉÍÍIMÉÉMÍÉÉHMÉI
hol arra ruhái1 ol me^ápoltsáM
•—^ i l\'iff IP
I; , ; _L
\'r { | * 1 r-,:-7 r < r ■!\': I i ,1 lilljj .Fi
A JZALA" TÁRCÍÁJÍA\'
—hl-4---1-—-
IÁ,\' :
4>j l.aad \'ti KnuU-lrilt UHíUi tU-M IlJr Cíiiliii lu/^tiif\'! i !M>(ól »<ól » kozejj
lölli . -- , ^ ü U.il t
ÍIMImii ílimiLt\'tií\' ZillLr Ü.mlel. Ar\'JpO tr, ajaaljü* malMÉH
á Kmitt-Iilt rMitü au-íllk IM»«0 I- ■ I JT TTJ! il.
,1 .ü ISiilMlilÉiMuM > kSleiJlÍKllEÍÍyi ÖT»*ny-: ÚtUi «<■» |j.J(lr.c<tJil urvu» fiatjairól c-ajTk-t iniujlk 4ti unjui bo
Jt/lírreifnI (>r>tu ki<V/<wrLi-«g/let i^Jik ^rí^ú^1^. M M Urtollt UllS«t-lii!ll ilüiiiUil Dl. Zolit/ llíntel. .. . . .
mindktok flíjiillióbe kltJt ogeiiiégí állapatainfj HUx «gj|« «rd«ke| -
Vsn olyan sz-gény, a ki lova mellé magát ll s/ekérbe fogja, s ugy keres egy éhető cssl£lns de ha beteg lesz: talál-é városábao j6 levegő kórbási termet, a hol olcsó pénzért megtalálná i divost, gyógyszert, ápolást, miknek árát otthon npm bmá kifizetni?
Van, a kit ínáspk kiforgattak vagyoaábóil ragy tüz megemésztette mindenét, vagy járványéi slsodorták kereső társát, élő örömeit s egy idí múlva bomlott hajakkal, bomlott beszéddel kób Wilja be egyik vidéket a másik után. ;De az ilye lem talál községében vagy megyéjében egy kis szo| jácskát, hol a boldogabb emberek vagy az állas (önyörülcte azt mondaná neki : itt nem keltesd dagad kOrül emberi borzadály t g az te kOrülOtl ed elhagyatottságot, itt nem hagy a közöny meg| íhezni, éhen, szomjan vándorolni tovább-tovább láég eunyire nem vagyunk; bauem aiz eféle szel encsétlen idegen megye árkában válik meg rOgesz Hés életétől. Van, a ki éveken keresztül véres ve-l rejtékkel kereste s ette kenyerét, de ezután Ug-i ai elnyomorodtak ; — van, aki szemrontó mun| iában megvakult - egy gép Ütése következtében begcsonkult, megsiketüit, megnémult s öreg nap| albán az éh-balálnak van kitéve, vagy a kol&U jotot kell felvennie - ha bírja; — van, a ki ■zélütötten másoknak egy darab kenyérért kútra Járó cselédje: de mindezen szerenoséttenek, éltü •zen szomorú szakának kezdetén nem mehetnek be oly hajlékba, mit az emberi szeretet, állán gondviselés az elaggottaknak, nyomorékoknak szo kott építeni, hol az arra képesek nékik való pénztl férő munkával térúenék viasza részben vsgy egész-l jen gondviselőiknek, amit azok reájok költenek.!
A betegségüktől közhelyeken — gyógyfürdőnkben — megszabadulni kívánok nyomára sex találnak olyan helyhatósági vagy állami intézke-| lésnek,. mely az ő érdekéik figyelemmel kiséréséből eredt volna ; s így elvitázbatatían ígazsá-| guk van, ha külföldre mennek, a hol a feleőbbség| gondozásának jeleit is megtalálják
Az eddig mondottakban kívántam haza köz-| egészségijvisz\'Onyainkati körvonalozni. Elmaradott! llásponton vannak ezek as urszággyillési kösigoz-l atási bizottság előadójának t. é. február 2b-án ártott országos, ülésben tett s már idéz-tt nyilat-l ozata szerint is. Asouban sajnos, hogy a bazail özegészségllgynek sem ennyi részletezése, seml ennél terjedelmesebb avatottabb elemzése ueml történt ott meg. Talán feleslegesnek látszott ez| akkor, midőn\' egy sok munkával készült törvényjavaslat került a tárgyalás napi rendjére, bogyl {tartalomdús fejezeteivel beszéljen ama fontos köz-J jügy mait vagy inkább jövendő miben létéről.
A csók.
Jegyesemhez!
Kérdenem • kincsek Istsnétáli \'
Miért oly pazar, hogyha sdni kezdj? t-Oh mert nékem tok jut osztályréssO], y— Annyi \'hogy Fortuna emegényfl], Krtokaból hogyha téged Tasst.
Kam is ragyog üst a nap súg irs í i \'Lám adi Isten milyen jé és nagy I
Téged küldött éltem (jutxtijiba Egy gslambot elhagyott tanyába ;
ob nagy uteaj mily ksgysliqss vagy !< Hésnédt csak, b\'ogy Orrsud uivsih lélkemL Ma l nem Orveod, ujoug és repss, I Cíélomkt a yégsfit mert elértem :
Vplt, de nincs, az i/ja mit keres. Egyétlqi) gond, aggodalom tölt éli .!
tik édent a fátum tllrhet-o? HettsgsB, mert Portana kegyétel
lippangva jár száré tOvUw6j| Hiudsnya a végzet szelleméi
Áruyék \' Os 8 aa tff
m
í
esdk, k auraiam
It sMa li. in; —| ifnJlTÓl itff mindez Oi iklótp öi li\'ii; . .
roiiiki
nél
így) sajatságds — de átoláoos s| rskMnsi, —\'tan inog, a vadem\' ét Isufnek Sokat ér sokfélét jó ivoJtt ijillidig éi dirjk OrSkrs. ogjjr\' Ifldiim éjs Era űjwzU|iiiiik
tieoi jegysstv t\'o} a klóniM, yijnij kökkulj vette; rí ,4<Ui icsa \\suaki«ására. ; (—.\' Valóssi II IsliMtS el [BlabSu Sámsont, |— Aliila is jófuruiAá arája, Ildikí ig már éppeil irvS jván, Uogy oaierl.j
kelet!ázsiai — ugy os esi^k ig iud útfelén -r! ugyUtosik dséiniljáa.\' pgyiná|tj — Örege,
Pfr II
;kás\' I— Íreknél is. to ajk éHntkesjUs,
_ _ . .1M II
idgjcsiko|ták-e esy4 de valósaiuií. lilwjjj ipaakat a ti(lat«[1a| hogy Delibi i ü|
■Hin
likicsókjába (ulti iijUs esékkal árfftl
Hoíy baját IsbjSt
iítTTl-xuiiiw- Gáiki L_i
J/M „
dugtál lU, kdn -j— rang éi (lémi KtUdm
ssiti
J&rt te nem tudod, hogy taini Ast nafarvs szivemben leled 1
Uh mint kél szemem világát féltjw létem ÉricgazUot, hidd el, nélkjtflecl, —Él
Sokat kellene még s\'bsssélni, Vágy sSÓtlonnl kebledre boruini
TStlní nálad ismét ssép áspot, lamitolfo ezen szózatot:
Ol leány, te életem Hménye, Nálad iMlkSl nknas napomilak fénye
l^iomaropa drága ssép arámnak Adott fínyt, derllltet, éjsaakámnak.
* ni
iütik
|i tleiit etyiróut ia. s. Ijelezúi akaV éj ver] íjagyuiiki áz élMbsu b mil
tprtweleui tje\' jemlokezik ekét ré ilsgy] kövjeuteMMM. ilöjjija\'ei cikk bblliáburU, de kftl esaUk is st í ZMdtfrorizág .is a sMp Hai-jno; i 1, mint Jókai a \'ttUjkéti\' ElbtH L ls Otsérsleaiuá Mi Uhlán is! esj n EOmiij látbaladé •prééoUiJytól, tváa : uaol bbtata a lány t L Jügy ksiíjslw eéékploss meg 1.1 | i bajnok sirédon* 1 +-I
Budapest viksasvétsUkU | bevo«m4 _ mnr jaialmát kért és luUtti M éHbtk tn|sg s0>k föjcangu balgyé«il Ml finnen
•sálba
It 1
ilij is «MMt nulilU
^sádiaávíai néritk-MBssöntés bTcJ órája boldog, t ol-l lég nélkíll, MiiiaV lat án easel, hogy ig]i ntl a halálban.; ! Ml, mint kis jklj l|oJgv egy cé6Utr| vWtU.lt. A Beb+oij ulU\'esékjk isiattlv >akb*« qaival Iwtál
| légy oMket\' HM 4e loviróí jls] saa
Latja, hogy a magyar katona a csaták bdes viharja közt is| kysogéd tud maradni. a
Az ltí6G-t<Í-ik pesti nói Bazárban már mint jótékony-1 Sági csalétek szerepel a csók, midds le kes honieányainkl i(XX). fitért adogattak egy nyilvános eaékot — a vizkíxo-f pultok javéra. I
Ailiazt mint ideális jntalmat kérte a férfi ; emezt mint] eszélyes asebmetssést tették a honleányok. — Lám mi nándenne jé a csók I — DAezy Lá|tis fiatal írónk egy cjgéix aaindarsbot irt a | LCeótt^ról, — pedig a mai matériáik* prózai világban alig játszik oly regényss éi foutoa easrvpet uitnt a kd.ép-| kor Mpour le dame^ lovagíae korezaáabaa.
As írók ik Utbbet utak, mintha nyegleségnek tarts-] lük. Azért alábbi definiuói és osztályozásai li régibb iiék-bot vau toagéssve — miként kii Vetkezik:
rA ó>ók a szeretet iatenének caúkjaból azé letett — | Vagy ragadt as emberi nemre melyei az,1 Srélsében, nsgteraaitett vi Sgot iileté
A csók aa istanaa aaUretén készült bájital, mely majdl ceijudei gyönyörrel tSlti be vaióakat; majd vihssoe lazít-1 Sásba hozza vérSaket: — bódít, réuegit, áltat,löl ée uié-.j iQis éltet. !
Ceék a easreleto rablánczóinak IsgkedtSsb csSrgése • Csók azon Mv8s tapa*4 mely a sserstsk sziveit Isg-leailárdabban lorrwztja öeeze. I )■
Bgy. csattogó tündér-ostor, mély tniudsn bát, bajt,! gondot, kCBörúatgot e\\Qz tóiUiik — legalább egy ídóre
Í4gj. kunerábetleu bUvforráo, melyből meml gyésUkl eleget inni.
A Vbzav kjtiiréke, a boros ég nléinssé(>ss„ a féayes] tlap kistltése, svsgy a feUifi jgsksffása asai történik oly I haláljroe — vilsuysé — ideg mspsstalt et^Svel^ mint Iblag aa sleé ssérslsai fsék»»|ss\'s-
"gysn ssoa régi Qrabét TcönyV igy Dsttáqmá istné-fl faüát: i
— k i s D s 6 k: tisztelet jels, paookisak, ssallkoek l ask, aiaklé uraiknak jár alárendeli)wkUS| aébaj
i B JP
! I Hl\' u hjltáll Utasb
Wr*
nt
CSIF P-CSEPP,
• Wdorf Bég vagyunk mi 1 Rendén YÍW uilutti M Vié vűághi K po gári, büntető, váUó, ék keres* kodalmi «k ilr»éof«tk előnyös kereskedelmi soerződésdnk |lé>iiyolhotn iával a * vi ág mindé* mi vélt, nem tn iveit i*fi fával; *a* tpsxoaabada loáguujs, osotrák védvámtool és Iái ÍM odóvol gyámólilvu. Pwuo, hagy nogy 0eacMé| volaá ott* tigyeloi, miacerint parosaiuk u.»gy, része ol^ ipt#i Cftt tugtoikooik, molyet fusm tonult, • nőért hoooá nemJ^ ért, gyártmánya UiiofijiiMtii^U!, bogy * boltos Uotl esii-j mát arul, a varga padijaitól, kukoucsát kapál, vagy IU»J Im boltot nyitott, — w a has 14 -21 krojc*áron .mérfrj pb » tttudlfi lft|» egy i ront oom embernek toló. bo|f ■ Iteoyér, érnie annál kisoobb, tőinél olcsóbb a basa. -h , Ezek mindennapi csekélységek, mellekig a uag/ szellemi la uem aréaakedhotik. Hogy mind as drága pénzünkbe ko-j tttit, miud annyi ogy egf csatorna, melyen pénzünk kiszjj-• á/gott; es prosoicuo aeyagi rész, mi a roppant szabadj Uf mű mag száz ágazatával nem uiórkoí hetije Elég, hogy: mi arai vagyunk sorsunknak, a felet; szabadon intézkodr botuiik, tehát tőnkre U (tehetjük — Kinek tio joga ezt éfcodályooni V Mom a ml joguuk-o a tisztviselők: száinta-; Ion fajának ezereket fivjfcat, i szón felül személyünk, vagyonunk biziuusagát ináuu propria fenfltártaui. Ökrödet ? lóvédat, tehenedet ellopták, sert vés falkádat elhajtották í I « íe ett pauasakodol V Hisz ez mindennapi dolog. |— .Azon] telurl szabadságodban áll, a tolvajokat országszerti ojoj *uosni, ba útol érted4 Ókat, velők megütközni, s ha az üt* | Ütközet részedre kedvező kimenetelű, sajátodat vissza is | venni. — vágy aa nem illik mivelt államban? kí mordjai azt? hát a tolvajok, rablék fizetnek adót fogyvérekről ?\' N* y«„d»»k jo^jói i, Mt/Ww kéi véuynyel t blriíajc )egyet, moly melett fele barát jóknak személyére, vagyonára vadászhatnak V Hisz mind est te szerezted meg magadnak, néni ugyan empertársaid ellen, hanem csak a gyáva nyulakra fortélyos rókákra, szabadéli járó foglyokra. És há a rábfó tolvaj,1 gonosztevő véletlejiül íog árrai öooze jÖu,| s felkéri ezt, hogy a köze\'gő tálj tekintetéből kiférje ötét a kényelmes börtönbe, — nem vált e ő [fogollyáf á mire vadászni neked drága pénzen vásárolt fokod. Ha ! a róka a tyúkodat, a kánvi* csirkédet vizeli, a szolgabírói bot, vagywa ,cseudbiztoahoz nyargalsz e, hogy dobassa al velők tyúkodat, csirkédet ? Ha ezt teszed, bizony moudpm uem kopik\'a te fogad majorságod húsában. —-Rég meg vsán írva{ mindenki magáról, aa Isten mindnyáj unk^\' röL —.Őrködjék a csendőrség, hogy fejemet ba na tűrjékI vagyonomat] eí ne lopják^ jazért fizetjük 1 Minő ferde okoo-kodásV Hát! a csendőrnek faj, ha a te fajodét betörik j a1 csendőr kára, ha, mindenedet elrabolják is V A fájdalom, a kár tiid, a Lvioúm repertum* a megyei orvos gondja,!—| ha megfiaoflM. —
Oaadaaágod rosszul megy : al kall sndknöd tóls, mart a cseléd gonosz, megbizhatlan, tunya, csavargó, szó fogadat-\' láu, agy szaval a gazdának fizetett ellensége. Minő k&vét-, kesetlenség tt Hiúz a gazda köiönség — melynek nevezie-\\és réssé a törvényhozói padokon ül, vagy legalább ott j íílnie kellene —it addig jajgatott, lármázott, míg végre a ! törvényhozás megszánta őket, nagy fáradtsággal, munka\' és idő áloaaattái meghozta a Jcseléd törvényt, mely meg mondja hogyi orvosod, ügyvéded,, mérnököd nem Cseléded j meg-határozoa aoon jogokat, melyek cselédedet irányodban meg- J illetik, reád.iszabjá mind azon kötetességoket, melyekkel caelédednek [tartozol. — Hát még ez sem -elég V baiátom, te talhotétla* vagy. — Nen szolgálhat e neked vóghetet-leu örömödre, hogy cselédedet, számos csaladjával, tehene- lil vél, sok iéla bogarával tartod, hizlalod, illően szallá»bloű, | ha beteg, ápolod, orvosoltatod j és még parancsolni is akarsz | néki V ha dölogtalau, szó fegadallau, panaszodra majd fel-\'! inönd neki*á bíró, s ha megérdemli, be\' is záratja a is költségedre i s ha as alatt, mig cseléded az áUatn. szalma ] zsa4ján nyujtcTzkodvá pihen, a hó le esett, s te el nem vathettél, vagy gabonád, takarmányod elrothad, ez miiid I elemi csapást ós pedig olyaa, mely adó loengédési kérelem alapjául sem szolgálhat. 4- Boldog cselédség! \'melynek aeisáról ily lhumanisticus törvény gondoskodott. Béresek, kocsisok, binLásók, és kanássok : srakácsué, komorua, szolgáló, és pesitovká 1 ezeiitüt ne gondoljatok arra, hogy ér-dé\\nes arcakapetekel a Jutkakauak, Fuuuáknak, Örzsik,él|-- uek, vagy Matyinak, Lacziaak, álaiczinaa photográfiábab hátra hagyjátok; panem szerezzétek tueg ezen törvényi, tegyétek arany rmuába, inert bizony mondom, megórdemíi tAetek. — 3 a szegény gazda ? no az lesz a sorsnak bolondja, mig pírja, imig a legmagasabb helyen is közönböf-nak nyílvónikott elpusztulás^ be nem követkőzik. Ks az ( Utáu ? Hát skután lesz belőle is cseléd, és akkor ő szerez arany rámát! 1 íj
Jají de boldog nép vagyunk i\'uil sorsunkat irigyelhetik még ja coinoiak is.
„Ad vocem Chinai" — Ott sincs án minden ugy, a mint JksÉenej vagy lehetne. El mondok erre egy nem régiben Chinában felmerült esetet.,Tetszik tudni, hogy; a Ghi-
aojpkóák Vwt IataoUk. ki csak dir ájn^c Hgyáz s
aadn IWl\'tl ka Rgekben: egy Irlllönös\' pajr májük, kinek nioes egyén \' dolga) mint az o nemzeti vétk iik bocsánat-jéért esdaMfni.
Oe aatjltalán: péin tetőzik taaiii, hogy |u >b|r apnoteo tio miódenhw, és rairtlen időjcőii aoknt, mégj hÖieíetleiit is kiasakfoölt, jf Ohiakiak hátauBos pprotectora k< m krauibetta mag őket ntiól, ha|v a saeat birodalom egyi í résaét egyszerre milliójl és ajplió agréncsi bagaracska|J pia ej, kfilö-nöéaa á májjpa, theí telepit vényeket — Megr< mlllt a Ozop-foa jCbjnai Isrtoksájg. Ezen ugrániisí bogarak tyfc felemésztik [a aurhaJ theát, j még azon vakmerőséget. i eizik magok-nak, Hogy ál Mandarinok telepei) pnsztitjik. / — Nyakra főre tenát js entjés tétetett a kertíleti Mandan ihoz, innét a (6 IfoadorinJ oz, mi történjék a szemtelen élpi diekkel / mi-kép, s qnib is Ic&m suxilíis történjék azojk iák kiirtása, ^íégsemmioit \'sej? Aj fő Mandarin legfőbb reni életének, bé-Icövetkfeztóig is á tíérfiletí Maudortn megróna :jte, hogy as eg^is határlj m puskákkal, pisztolyokkal, kái ásakQrtökkoi fegyverzeti őj íik álliltaooaaak ki, a harangozó éjj m, aáppai közében lartsa! s barajig kötelét^ bo^v a mhit lift j5j-ok az og-ráneoiak beti rését jelzik, azonnal Télre verj® 4 hrtrongot, s aa ossxioo laljSsság éeprfiteL lapátial, vasvillával az ugrón- í csiak posztid iára siessen. Egyszersmind a kerületi Mao-darfn lögs^gÜ a éjtetk egy pár ugráncsit beküHte a\' legközelebbi ! tudo lányos intézet bőTcsj tariáraihokj határozzák meg, miuő á atók azok, ártalmasak o? mibőj flnok V s különösen : miti 1 pusztulnak ? A tudós tanárok fpltév^n Obi-nai szemüveg jeiket, egyhangúlag kijelentették I bogy a beküldött állaU k\' „sáskák" de még ^zárayok nein \'nőtt ki. — iSlebaök az, mit síz ember elől elfalhatuaU 1 legfőképpen pusatnlaak pj »dig a Ifhrkós bottól. —
A china tudósok ezen bölcs ítélete leirMtatlan rémü-lésbe hoztsf ( onfuaus — akarom jdoudani" — I Confucius népét ; jaj veszi kelve kiáltozták j ha magunk, va^y ő«éink
irkblci
í ljt
| ftáíjuii
tpnáek
vétkeiért eze; i csapassál büntet minket az Eg,! a .ember, és barom ebS mindent felfal a káska, hogteau telelünk, és telelhetilnkivált ha az idén is1 oly duplái tél jut, mint t^val.Ne Vái uk a nölcs Mandarin rendeletén, mert ás alatt szárnya nőlra a beátiáknak s akkor nehezebb ksoz utolérni, meujübk tehát,* és veijük agyon mindannyit iaaig euesea — Dictum; facjnui, a nép nyilt eró«zakofkodásfa| vetemedett az agy ueveaett. szárnyatlaU sáskák étlen : Ida alig hogy öosseütköiteW azok .vorpostjaivol, felismerték; [bennük az ártatlau n9aac«kétu i mely sem embernek, sem] báron innak kárt nem teli .. Vittek is egy isákkol a Mahdkrinnak, o a természettudósoknak. Felvilágosították ől^ek yio y azok nem szárnyatlan sáskák, felesleges tehát ^lfé4ek} as irtó
nép helyett » kacsák
lyukok,.
háború, elvégzik azt
\'Alf\'•■»tI*r . ... , iiii i i
Megnyugodott ebben a bölcs Marudarin tsl felhagyott H minden továbpi rendelkezéssel, — és ily ■épben végző- | dütt Chin^bak a legutolsó szöcske háború 1- J , iT
j jní *| lJatik\\irmi. m. ,p. I
i ,1 . . ^ M| | -|/j1 \' ; ii, i , r. i , ^ I1!-
A tudomány köréből.
Az etÜiKa (erkölcstan) uiíiveiéné.
| Tagadhatlau tény, hogy tijobb időkben a •gyakorlati filosófia iránti ért)ok igen Coóakeut. VessUilk csak égy vizsga tekintetét az [utolsó tizedre, lapozzunk la legtöbb főiskola évi jelentéseiben, tantérveibéu, láiui foejuk, mily silány mértéabeu foglal üélyett itt a gyakorlatfjböicsészet a thpvretikai mellett; ék nevezetesen« p)iilosophla töiténéte mellett még küllóldpii is. Ugyan az ujabb idoboi. czeu\'ág-ban sem niaaypztak jazj értékes uiüven,\' csak j Harteustoin, | Wirthj Ficbtejl 1_ lll Ghaiybua, Trendéi én burgj Sirünipel lAllibu, ihila njeveire; einléaezüniw, miudazaltal ottitsUk csak laz e mii tett- kjét körrel szemben aa ide vagó jniüveket és Iinérlege jtk bgvuttal az olvasó világ egyik es Imasik iráiit lvaló részvótuta nein titkolhatjuk el üizoayosanJnogy egéoz-beu véve oz etikai buvarlaiok az tyabb időt ép tavpirpl sem réozesülnék oly íetkarolásban, mint azt jo £ésau \'ueg-követeihetnélL t&s ezt harmouicus képzésüuk «iélysége es m*eu»ége érdlekaneu igén sujualuuuk aeli és ai ilai érezhetőbb lesz, rniuá kós4nbou kezdUuk e baj el aáritásához pzivftukre yebeiuők a alít e teuiuteioeu Üoua fiéyax F. tanár legujaUb, sok télúutetbeu érdekes iratábi ul (IriiUoso-jphiocihé Zéitlrogen Bpnn löTO. Öo. 1) moud: Hssdan a szószékek tausaékek működtek oda, hogy az erkölcsi világrend törvényiéit! éléuu tudatbau tartsa*, jeloulégt mar ezén helyekről nei i Iphet a világra oly döntő betolyási gyakorolni.
Több külföldi Egyetemen még régeboeul Tojtak or-kölcabölcaészet tanítók, most niucseuuk. tiellortl orkjuiesi f^l-olvádááai á lipooei egyetemen nagy vonzerőt gyakoroltak és nagyi hatass aj. voltak U; németországi polgárom Uctruie; jo-jlentegj inagaialjb felfogás körében, miut tíellm uioudja, bsak ritkán leijet bevonni a taunlosagoi az erkülcLiséjg alapkérdéseivel yajüj foglalkozásba, Aj moralizálás i> ] gyermek
, ikiláíkal megsaOnik. Coak a 1—Oó papoknak káU Óját • AlláfpdotjakbóT az elhagyott tárra némi agyaimat JprdJtaai. (roftt férfiak az osssonyok ás a papokra tafiáic as Itrfcöjcoi
Séraéspk ffcjlegrtését, A theofogasok azonban ooa í^aa eraearsanek mlködévfik saJvpontját oz isteni és i emberi törvények ápolására fordítani. Önkénytala^fll kai\' ai ily állapottal szemben Schsokspaaravel t Váló-saemorá\' és szomorú, hogy való. Még legczépoef|bb ra méltó berendezés van az osztrák és magyar esetit az njább organisaiio óta Itt L * mindea Aa 1 izJgájjura jelentkező jogász a gyakorlati böleoalatpől! ikg-i íább félévi hallgatásra van utasátva. Azon helyes aézítbő! í Bdaltak ki, hogy az áltatánéo gyakorlati bökseíati mínt-1 agr ebben, mint agy gyuító pontban a joabdloomet^ aa i pzJteru büntető jog ét politika elvei egyesülve a lát taag ] tszpvd vannak s igr a jogászok alapvető taaalmááyát képezi Qsak sajnálandó, hogy ezen Üdvös szabályozót noro Tok (nagyobb alkalmazásra Mintha csak a theologusoknak volna aélkfllözheilen a mélyebb phiiosophiai balátao a jó 4 gonosz végső lényegébe. A positív-OTÍIcol tan, ha iga-oán .tudományosan kezeltetik, azon .specalstiv elvedet aom iavaioHa-e 7 Az ügynevezett ftindamantolio theoluguUmn az Isteh fygahna. mély saKkségképpen erkölcsi attríbatamok-tjől JállJ az" erkölcsiség kanonjaiban való phOooophiaí beha-nU nélkül megalkotható-e ? Továbbá sz erkölcsi világrend fbgmma kiíejthető-e alaposan, mielőtt az erkölcsi tényezőket, molyeklórra vannak hivatva, hogy sz egyesek a társadalom éjk-ttt k or mányozzák egész térj edel m Ükben s belső aiokiaüt szerint iimarnők V Bizonyára nem I Haoouló áll minden b&tsészet-JaaUgatóról, a kik (középiskolai)^tanítók akarnak loiéu. Kgy (jcr^i gyuiuásiutJŰ tanítónak épénoly avatott naedakogoak ■oll | leonie, mint szakcsoportjában tadósaok. Hogy sasonban « nevető oktatás fontosságát, föltételei, lényegét ltellően mőlijátItassák, hogy aa erkölcsi és sisktonitást helyos íri-akónyba hozzák mind a kettőnek tervszerű kimerítése folytán, [hogy mindaz ártalomra, mind as érzület s a tairtvány jéHetnéje egyiránt hathasson, a vezető tanítónak azj ethíca elvelbea épen oly alaposnak kall lennie, mint a pbisákai törvó-liyekrŐK von tájékozva; a tudományos paodagogíal egyik ooziépal o lélektan; de a másik oz othiko; ezek nélkül | a tánitó praxisa tudományos becs nélküli ügyességgé \'sülyed ; 14. A mi végre oá orvoso kot illeti, oz ethíca tairalmányoaáaa se a kényértndományukkal általában nincs egyenesjössoe-flraésb(Bn. E tekintetben való tájékozatlanságok fezi orvosi tndohiáfiyok alapos tudatában sém a boncolásnál, pem o gyógyításnál nem gátoja: de e hézag más téren lesk érea-hetÓvé. | Altaános kiképezte lésének koronája, harmomca.f befejezése fog hiányozni és hivatásának gyakorlása J tekintetéből ss, mely szaktudománya mellett erkölcsi oldjslű is, nemi leleti közömbös aziránt, vájjon aa emberi életet mélyebb, erko\'csi, vagy tisztán materialis szempontból totialtoro fölfogni ?
Legújabban ismét történt, egy lépés a baladás terén eayeieuieinken. amennyiben a középiskolai tanítóknak alapvizsgálatot- kall tenni belőle. De hot van még a technikáról, melynek előkészítő iskolásban még annyit sem ayuj-tajnok a| tanulóknak, mint a gymnaaiumoelieknek, s ami itt különösen felkölti sajnálatunkat é fűtött, az, hogy még arra némjis igen látszának gondolni ezen tér szellemi vpzérei, hogM azj; ethika itt is elkelne. Ez egyes sook tudomány okra váló ítolantettel oz ethika fontossága még nincs kimerítve. tiszta o helyes gyakorlati belátás nemcsak e vagy ama szaktudóét illeti, hanem mint embert, mindenkit Amily fogalma Van valamely polgárnak saját hivotáoáról a földi javak értékéből, [kötelességéről az egyesekkel, mint as egéozszei szembeni o szerint fog értéke, mint ozomélyé, mint osolád éá kézsegtagé, mint állampolgáré általánosan ki&rekednt. Há minden korban, miuden állásban ozflkoéges, annál sürgetőbb mién emberiségre, hogy o magán és nyilvános élet erkölcsi ^la lapjaival tioztáüan legyenek. Ha valamely karnak • szüksége vau a magába szállásra, tanulásra, eszmélésre, úgy k^rónknkk" különösen. Mig egyrészről o miudiukább tenye-gető feloszlás kórjeloi mutatkoznak, más réoat relormatori jellegi ismerhető tel az ismeresek aj alapjainak rohamosaa ujlugtalabul való kére^éUébea a külső élet magalakuláoában. Ném alsmtalán a XiX. század uton útfelén dicoéréoo, mégis vmi-cl maidén irányban eléj okunk o haladással hatartal a-laúul Ibüszkélkedni i megállja e a próbát minden tekintetbe^ éz éihtólagos haladás V Alig l
Föltűnő haladást mutat kétségtelenül a terinéozetittdo-anány köre és a techaologio vele összefüggő ága: Géptu-I doinany,l orvostiidpinány és nemzetgazdaság; Előhaladtunk iaga<lpatktlauul a termetlésben, iparban, kereskedésben, a nyelviaihéretbeu, nyelvészedben, históriai kriticisinasban* a világ régíáég- nép és emberismeretben, mind e mellett valóban! jopb, boldogabb-e nemzedékünk a letűntnél ? Bizton ke te 1 kedja e tünk benne ; sőt jól megfoutolva ugy tetazik, ko-rimk snipdezen jtheoxetikus haladása mellett a morálboti inkább [hátra, miut élőre Iménti Talán ennek ellene vehetnék á ntotiotlkuook kimuuUáoait, a publicisták az újkor sociali* virinonyíűt dicférő hyinnuoait; s tán htvatkozh^nak némely
szívesen, sokszor csak gépies kötelosségből, legtüb\'boaör ugy nevezett" udvariasságból; — ugy hogy mai uspság már üdföziő szó járássá vált a,esókoTom k e s b i t elkiáltasz. — Nem is igen tartják a nők m ivolt embernek azt, ald a köszöntést Uiő hona és hajlongás mellett etíseugem nem tudja, -f- i>o illendőbb ugy mondani hogy „kezeit c sió k o 1 o m" mert hátha a. „c s ó k o 1 o mM szóval elakad a ozáj — s a „kezeit" szó uem lesz halható, — írni aztán bal vélelmekre is adhatna okot
A kéz Csók — más tekintetbea a férfi szeraluiéuoit ksaidó -- va^y inkább kérdő iele, melyei imádottjának tud* tára adja, hogy aa mogfogta őt — s váljon akarja-e magát általa szinte igy megtogatni ? . . Mit a nő aztán egy némk kéoosoritásssl jelezhet, lm akar, moly bár a leggyöngébb lajpoa io s vulanyosau o szívig hat. Do.ha kelletlen : azt .is mag tudja a térti azoa merev hidegségből, melyei a maí» fogta kis koosók agy szó Iván kiooaok keaéből — ha aoaoa* T Láb ásók: Pápák s kéayaroknál dívott. M# m«eheiősen kimúl o divatból. Most mkr coak oly helyei-kaa fardal elő: ahol éhénhalo nyomor asd a szájba veti fáiktólt; avagr rajtért bttuös kér volo bocsánatot % büntér tós lolatt gondolkodó férj ... akarom mondani birótóL i
|. —\'Aj ok eaókt as a logátaláaooabb. Aa ajkoik voftook teremtve a csók adásra és kapásra. A legMlető\'Jb pattt is ez — coak aoéit io, mait viooa adaí bírja a ká| paltat. — E puha, piros bossédos pont, moly a diók alatt aiaésBui, hogy a ssó aa aavarbasoa aa érzőményt Méqilv afMak főkép taramtva vaunak arra, óéért io haooulitvák apadsz, koráihoz, égő szallaghoz sot. Üóhol azonban csak-oío^i hiányzaáak aa ^kak, oly kaokaayak. Ezek Lavatar M^lal éraékétlanak. (Do betegnek kár így oaókolni főleg hÍttléd>hott kik aaaal sokszor nagy, sőt halálao bajt kap-
kÖil — s
m
tu9|a honi-
n alább 4 |
>Llíönyüh
l\'iU rllH
— Hoinlok dsók: iávolabbi rokonok dagy kórkülí nbaégnél — s oly helye ken dívik, Ipkcsókoló uiulegy kérdezi: bog/ szabadna o
— S z « m c o ó lo : szerencsés Ttiiiok fájdal nel van aki felszorítja, -jy- Van továbbá:
\' Szaltadcsók :\' | rokouók, ba.átok jegyű s|kj iársak \'köst joa utóbbiakat uem izámitáuk a Rokonok kÖ-^é, mért a somogyi gyerek is féltővé a kéldéstj bo^y Lédes anyám |i rokon o mi hoozánk jédes apám ?r> | -
!— Tiltbttl csók : eunberi természetünk azériht k- lég-[édesebb, lázért p •: mert érről bizdoyols hogy nem erőit etés-jből törtémkjjsnem io illőmből. \' . \' \' • [j
— Féléoílt: kapva és nem vikzouozvai| iSo ez gorombaság v^jtitl szerénység. — Avagy adva, de nem kápáz: 0*. legtöbbször lott törtonik^ ha tárgyákat csókoljiak, például emléke^ v; vallásos ereklyét, mire egy lotllaisto iró azt mondá, faiogy coókro coak az érdemes, aki msamnoani
Vhw i;
- U- iSgéfcs\'jv. költtöjaM caók: néha oly ekj téuik, miutha csak; égy csattant Volna, mortltö kif Amor vjxt, husoái ol tok.tust
. — Vált* gatott csök is jol horgaik, mintlja 4 n^toiVnok mngné teUeln Mlalaa< mégio, i egy\' 5-ík nel éa ssiwél, (aélja pláné dühösen
. Mor jra+osonyi s vőlegényt csók Í0 kiváqjá te g]f hUsa. Hitka eset hogy agyttt előzz Írj
Háo tstorsii csök fe Az irigy\' agjglegénykki hogy oly iu miut a mogforditott hidegleléli t forró, azután hidog. Rágalom í - Mii értenék \' Ma próbáld kfa IV .
sáeiia tör-ibbUiri a
cskk! Ogyik
\' T*v\\! WlF
i a WmjM w ag 1 á kálL
Tlüáar!»
m&ym ttrfí
t —jToivaj csók : lopvs p. u. mikor a kedves alsóik Pmagrsmas nincs ellona aa azért néha magkeserülik.
j Í-; jCsattanós csók: Zajjal járváá, néha bajba keveri áz| embert. • | -*., ■
I U Fájó coók : mint Kísfolady ifá a Hymfibén : yodj egr cftOKÓt hosszút, édeset, nádvasset,f — fájjon is egy ke-
VoUtf 1
i. [ ; 4— [Képzelt csók^j álomban I vagy midőn a távozó után — avagy egy elhagyandó kod vas 4áj felé ujjoinkol liiitüi U csókot
r J. Színpadi csók : töbnyire coak játékból töaténik, de né m jmégis megégeti volo magát as illető, mint aki
iültzel Ifflúaik.
| {— IRábeazélő csók : egy neme a capacitá 1 ásnak Kom haragból: történik..
— jEugesztelő coók: bajos dolog — például mikor rnegv irik o gyereket, mégis neki moodják hogy ncöókolj kéket oátán nem harogooem.
— (Béke csók: mint az okiraton a piros pacáéi. Ré gehto a nélkül nem is Volt hiteles. Néhol saaretué aa em-ber a ikszor liaragudni, hogy io sokszor kibékülhessen.
— pucsu coék : No es többször mint nem : fájdálmaz. Szülői itől- szülőföldtől- gyermektől- kedvestől- hát még á |f|TM halottól|?.M Ugy kogy sokszor uukor otcsatíaaik:
> iaiv is beleszakad.
ViszoniláUsi csók : Zomatoob —. boldogitóbb mint 4,jr-.már fesak Őzért is, inért újság, iAzért aiondja ó:! „ V\'iszonlátis 4- te szép gyermoke a rat anvád-i váláoaak:) m
Bzándéko^n ezt irtom Itt végül, — mert kkt én MfiNtt^nsk ra viszontlátásig pá.
GKfóajr Kér*Uf
táraadaUi bejek elbáritáaáre, as alaébb társadalmi r4fc §*k ••k, • kiül ifi é« tHami Igrikbut iité mékMlli nfciaea

napbr Jtiwin.
Helyi éa méfryei hirek« .fi
Mftgy-Kaalzt* Vtrcs képvise 15 !eest(llett f. hé Nén Szombaton\' tartott fllééébeu a tárgyalás alá kerííit különféle tirgv&k e|>roaata a felvet: nanirend x^riiit kimerít teteit.
- A tanács UUu(é«# Ttudor Furencz fdie^rsp le-
ttioudáanns^ botaaabb meddő vita után tudomásul vétetett, a ez állomás betöltésére pályásai kiírása elhatároztatott. A l^t|jMOMÍfai rftjittuiri állomás Pflanzer pécsi rajstauár-»a! betöltetett Több liiát tárgy elintézése atáo még elrftklő pulgAriaei^r ár inegefmlékesik as Aunutoi haviban Nagy-Kanizsán tiltandó gabpnk év borvásárról s egyszersmind ipdit-ványossa, hogy á gazd. égyéattletnek, mely * legelső gabona borváeájrt Kauizsár^ tervezi , köszönet szavaztassák és jegy sd könyvileg is kOnOuot ki, mit a *zép siám -
mai jelenvolt képviselők egyhangúlag el ia fogadlak, l asi-veaeu beleegyezvén abba ia, hogy a tekint, tanács a fubitys czéi előmuiMiitáaára a, városház tereiét és a tanácstermet engedte át] Polgármester. ár stfyusersinínd a lehető beszállásokra vájó tekintettel Nagy-Kanizsa város iafcosaágáhiak hazafias érzületére apellál s. a. t. w
— Zála-Egersieuen, f. julius 7-éu hunyt el Hoíjvátb Károly, uradalmi tiszttartó, ki a Szombathelyi megyés IpÜs-
m\' —— ■ ——ioo.
pök»ég Szombathelyi és Zala-Egerszegi uradalmaiban evési felül szolgált kükbccsüléer*. Béke hamvaira.
— (tíyaazhir.j Özvegy Horváth Károlyné s. illetett ner Auna : ugy gyermekei Horváth Miklós és neje si
tett Krizsmauicli sidonia
Horváth János
Dof-üle Hoitrátb
Alajos és neje született Königmayer Páuliu, gyerme teik Horváth Abna és Károly nevében is; — továbbá ilonráth Mária férjiken Uorvküi Jósefné nevezett férjével
gye me-
keik Horváth Malvin és Ju ia neVébeu \'s —" végre Horváth fc\'erencz bánatos szívvel, jelentik, szeretett férje, — ill Itve atyjuk naéy atyjuk ípjl^k Horváth Károlynak Zalai
szegi Mrodiíirii tisztart£ uák és Zalám"gye bizottmány i jának hbsséas szenvedés után életének 7 t-ik évébenv gyengülés következtében Zala-Egerssegeti f. 1876. évi ltus hó 5-én esti 11 órakor jlörtént gyászos elhunytát A boldogoknak bült tetemei t. évi Julius hé V-tn 4 órakot ingnak a Zalaegerszegi közös sírkertben
dél-
_________írök
nyugalomra eicakaritaiii j — az eugesztelő szentmise i ,ldo-
után
zatok _ pedig szegen i vairu t I
f évi Jultua 10-én reggeli órákban Zála-Ü ger-mindenhatóuak be mutat tatni. illdás és Mke tam-
Vy tüg-gel-Ju-
i » A halottak háboryátása.
A fennálló orvos-rendészeti szabályrendelét odyál talán tiltja ja síroknak idő előtti ielnyiiásái, mert a hi llák legveszedelmesebb légiéi tözletést okoznak és ilyektől \\ ieg» óvm a teiuetd közönséget, helyhatóságok Vaunak ,hiv! tv a. Daczára eubék tegnap történt, hogy egy térj, 7 -évvel oz e\'iott eltein^tutt hője nyéllé lón temetve. Xdő előtt lett tshái háborgatva; a halottak lürük nyugalmában, mely a teiieto ^özöuségre méitáu igeti érzékeny és kelloinetlen beuyoi uásj sál volt. Túdva, hogy pirókat, sírboltokat. csak hatóság en{ gedély iiieilett lehet iuéguyitanif azért is kérjük, helytiató* Ságunkat, Legyén jüvőrp óvatosabb ily engedélyek kioiitá-savai és álGatau meg ne engedje, hogy az utó osszete uet* kezések szabályszerUeu! késztt>t sírboltokon kivUl más bíi ok|* bau luegtöriéntiesseuek, íáirboltokban minden bulla kiíl 6b üart i\'uluk közt levén, ba a közös tető íeluyittatik ts, sapvá marad a hulla, mire siiokbau számi tani nem lehet.
Ezek lelemIllésével kivétel nélkül ajáuljuk figyélin minden hatésági közegbek az lbítf-tk évi-AÍV-tk közéj; bég ügyi törvény csikkek XV ik tejezetétf melynek hinJ
tolni
A ét 1
n km
réesJetvse a a
ieszt
ifjiu"uzt4r<(|:et reájok été
|74ati\'rAÉlr L I , ,
változásokat és bésagokat id&< észiteni fogjuk.
Itil4di|jtif ttej^án délbe indó(t roaba « ImI islereket megkeresni á már mait t(jl<5ttrje«stés«kkel. Á mull alktlömi nem találták a Wvjárosbsií • mt ülksott tisztben — a külön félé kére) ve - - el fognak járni, i. eeuizetküzi rjá (ár megtartj^|^ 3-án Urtett nagy bizottmány! ülésen élén adt, melvaek vége az lett, hog^ magát a f<5i kéraósben ériatkftaétbeUeWéo, ettől a mikéntjére vonatkozó javatlatokat | Ülés elé.
^iüúívt pó-
s fővá-unkban •gyanis t azonban ék eiőter-
hó p
ságfal tartásának
fölött e vita tá-bizott-isár meg-
legkÖzeljebb nagy bigott mányi fy —r Aj t\' e d,d i gi (mei
ma meghaladja az 1400-at. érkeznek les [fogadtatnak el:
ej e
lereszflzen 11 ék szá-
le n t
A [bejelentések mj&j folyvást E hó közepén tél sapabao már
semmineoltL bejelentés tekintetbe vétetni nem log • asiránt bizottaátf nem .vállalhat szavatosságot
;-4 Muyarbrtzág át á Nágyidjág
í Sadvítr; Gr. Byland és b. Bobt
27^ik Szávának tar BobÖnfeld tábornokok — A Lajojs bicjíi pipatoriuma. Vig be^sély Í0v5rkl|i|i A. Ká-
talma : Szdvég
roly.) — jás egyetemi növénykert (Dr. Tőkés) \\
lakbáiar, (ÁliqHiS^ H HeioeU \\M KalönftléK
Rsjzá
Ot)
i n s ;
rWbri
Budapest i valami
Amorum.i pvidius (Lijbj. II. Elégia I. B
A fővárosbél: Keleti dolgok és ^ kis grisettk Elbeszélés. <3and Oyör|y.) Folyt (Költ, Szekula Gyqla.) Esti harangfip. [•(Költ - Bakkfeladv, 4- SzórejtvJ Schönféki altábornagy, s
| jpe nem akarlak mini mstrónát öltözve l^ttú; nem S*eurvedhe<ein a fakete éltöoyöket —- ICedveméá -a léttel fogod felöl te ni a
| JSobstem í* \' ! ■.r* Matbild, ha kéáákf — moadá grengédsn György. tA jiuhíval már nem törődném, de mivSi óíy roppant ellent-
jkakat: -4 hölgy a mon
aOly datot.
ki-
mo ri4q és oly
Halk nevafés nyítá meg/a ró állUtlan rs/pr!* egáziié ki Á fiatal m
J ^Miért is jegyektBd el magadnak aat am ettboa Bit, egéezea préaUUkan mennyaaazonyC ki még 19 tellérós r^-Wt aeio akar as esőben szereimess kedvéért felöltem ? — I Üryau miért is| György V jt
On* igen, fobáaatkodék azegény. miért ? — Tálán nem la kaUfeue ily asnvsléat mondanod Matbild. — Da végezzünk — megyünk-e vagy nem V — • „A fekete rabáfoan igen »zivesen.u | Jlsten veledu szóla Őy^-rgy lehangoltan. Ka nem jövők M többé Matbild." 1 JLstfu. veled t" \'György.
l És .nem is. nézesz rám, meg setn csókolsz ? — i JTán jutalmául udvariasságodnak ? — Esik a szőnyegét, a rózsákat ís
s eső j biztos pnsztu-
Q.
és Gr. Byláont-Rjsibdt altábornagy, közös
,-r A mi Belgrádi A vár.
S cerk üzen. töaakii főnöke hadpg yrainister.
Ijkir. tud, egvetem füvészkertje Buda pesten. — pek : I. A ^koaák" Mik fejedelem lakása. 11.
Tuiiodai ^tesitvények.
— Aj nlaagartztfli állami poleárí fiúiskola értieaitvéuye az l$76j-~7(j-!ki! tanévről Szerkesztet dy Iguács (idlg. iskolai igazgató. Néhány szó
ai takarékpénztárak ügyében. —
irt czikkr dé mint olvasóink a lapuul ban köz
ittbeli czVkkból tudni fogják, mi
böt as isldo
uácstót. J4I
lÖtt több ne ... w
bírunk fejna elegeani a dologérU Egyébiránt k knegjárja —-j Következnek í] Adatok\' a tanoda töt — Tantery,Jf- Leltár éa Könyvtár — A tanulj sorozata.
Harmadik Udvar-szülők-rardy Ig-
végéb
Volt jövő
sp-hogjuám sérletnek énétéhes. k érdem-la 3 o»z
i»k»
taaévis. E aze-
4-|E tanévben az év itályában 83 liánuló. j— Tudbivalók rint ott a áJptztály nyílik meg.
• - — Csáktornya mezőváros község lók: Polyák!píátyáa (igazgató), Jeney Alajos. Ssinkpvics Ferencz, Neucsey Károly, Schdúdt Már
tanodájában tani-Guszfáv, [Alszaghy
ton Májh^nl József, Scbmidt Máris, Mártinoaev Pecaek Péteíl — Tanuló volt as másodikban ,115 ; a harmadikban Az .első leánfosztályban 70
Júlia, a
iok irata 04 témetokroLi
n!Hiijaras Aá egesz
hutiák körüli U\'pral tűrjed
teiuotkezésről még is nagyou
kat tartalmaz. Azart isi szükségen, hogy azt ne c<«ak
tóaagi közegek^ a nép ia
Weghivdt. reudea közgprülését tartandja meg, melyre tisztelettel meghívatnak, jelentés; b.)tiasiujitás; c)
hanoin a leikéssek, is iameijék
tauitó-teatül
zalamegyei általános évi augusztus 24-éu, Zala Egerapegdn t.* tag urak és tauügybarátt a) elniíl
— Tárgyát lesznek népiskolai;törvények rcvisiójárjl
vonatkozó boutozat^k a azok kéreijúűzése j d) az takarék-pénstarak kérdése; e> miként lehetné hazánkban I házi ipart légczélszerübbeu meghonosítani i i) a íeluőti< oktatasáuak i mikéüti alkalmazása: g) „Lötvös-alap h) iskolaszékeit sserresetéibl j i; miként lehetne a tauitó-U tületek közti tudományosé paedagogiai alapon, a tanítás nevelés terén egyöntetüa get behozui, Oésskapcfolatbanl a szakosztályok működése vei: j> a luéterreuds^or.uuierteiB-: se ; k) egyéb (írásban bjeadaudó) indítványok éa határoz|w> tok. K:el| ^iagy- Kaui^n, juli i0. i8»6.
Hajgató Sándor, tantestületi
—- (Meyhivát.) A Budapesten tartandó Ili. gabona- és magvásárra.
As 1814- és I875f.ben Budapesten tartott nemzetközi gabona- és .magváaárok miudén irauyban oly kedvező kapál suak vóltak, hogy az alulirt bizottmány indítva\'érsi |ii\'ágá|
Íj folyó év bén ia uemzetközi gabouá- és mag vásárt ösate-*
A III. Inenizetköz^rgabona* és magvásár f. évi auguizM tus 7-én log as ^Újvilág- helyiségeiben megtartatni.
A k iái lilásban l§vÓ haaat jó termes értékeaité-ére bő alkalom nyiíik itt, éa azért biztou renróU a bizottmány,-]
elíiökj nemzetközi
első fi-oaztályUáu 75; 52 ; a negyedikben 36. másodikban (51 ; A: harmati leány, tanaié. As
i: Tomáaicá\' M, Tódjor József. P&erf Mi-
it egyedikben tehát 218 fiu a Az ismétlő ipartanodába járt 97
dikbao \'ó\'i öaaseaen 419, intését jó.tev hály, Stráhia
reay, FüratL iKlein éa yrleazkj \'urak.
Bölcs, Hörvátb,; llajkolvica, Medved, Megye-
; — A Szombathelyi köza., néptatioda érteaitvanyét Lá-
gató azerkeaztéi szíjak tartahnátj!nA nép-e. vtanításnak az vei kezdé meg.
boa |ímre, ;xgi iskolai anya mü -értekezési tagok a az e Imre igazoa Uorváth Ján
Mária, osztáijí- és kéziindnka-tarit^iiő
életre kiható haamat* czi« Közti | ezután az iiAtolasséki mi tánUók In^vjegysíékét Ezek közf tt Lábos fjeiner Jánoa, 1 akó \'[Sándor, DauGa litván,
éa Németh Fereuds |
osztálytanító Linhardt
Uivsftd Józsel rajztanító. ÍKözli továpbá az iskola ^esebb mozzanatait, a tanoda helyiségei s a taute és kjíbniértéaet; a tanszerek s taneszközük j<
ki matatást káról]: az deinsórozatát veudék
tanítói
osstá yek
Mindetinapi
Nehéz lo Verébiseregj a gyültj lármás pokutt, viláh Vau készülőbe
a tanitni tustuiet egyes 11 11
1
HM
Bokak^ifuc
(Németből F.
tők ke.ejkediek a lomszéd kértben a hátig vcrseuyre,

tanulók Ifjúsági
leckerendjeit; iskolába járt
a tat 483,
Palla \'iueze és ; nevezetnek tér-gyzékvt; könyvtá-ulók ét-Mi. nő-
ik oái kányról levessem a sző nelyre; viszem — hallod? — Ezek se legyenek a lábnak: kitéve, éploly, kevéssé mint kék ruhám. —
e ezavakikat betevé a nyitva volt ablakszárnyat.
I A verebek\' gyors szökéssel illantak eL — , ilidőn í visszafordult, György eltűnt volt —• Í A csinos arctz daezos vonásai, lehetőleg még dacao-s«bbslj lőnek, habárj sötét pir borította arczát —\' Matbild azt iiue4 hogy Gyötjgyben nem lesz annyi bátorság bnctn-csók ii<>lkül távozni.] —
npüindegytt gunÜolá, „nincs igaza I — és — részent-1 illa^em fogók eiigední — nem tarméeaetem. Azoiiban midőn a mellékszobába lépett, félelem lát-nzék airczánj tfikpösni. nOb néni, kiál\'ta zavartan, te itt?" $gy öreg nő, hiófehér hajjal éa aovány halvány ártsál karszékben Ülve, kezeit nyujtá feléje, -r-Hidőn Mathild közelebb lépett, észre* vevé, hogy az izpméblii könnyek gyöngyöznek. _!~Magynéni^a kiálta fel, megdöbbenve, beteg vagy ? Az örejg asszony, a csinos, daezos leányt maga mellé Vonta j&s égjf arcsát Iczirogatá. Rövid szünet köpeté e moz-duláiotj ..azután komolysu. feleié * Bocsáss meg gyermekem
ól
i:zal,

csupán i|á-
J- e ő$zör Aletemben hallgatóztam ; de bi^d e nyod bán való szer tétből tettem.
A fiatal leány, gyöngéden megcsókolá a nagynéna fékért Utazói ao vány Jk ezét. —•
J&H agynéni, hogyan beszéiss ismét," susog a Bzégye-nelvc, LGyörgy akáiiaios ma " —• Hiaz csak nem öítnél-tem tej az uj ruhát ez esős időben. —
[Az agg nő nyájasan mosolygott. — „Csakugyan oly rosz {leit volna as, szivecském ? -j-\' Pár gyúrás vagy folt; ijegrokszabp jesetben\'bérkocsiba ültél volna ;, de most e cá-vódas j— hát ez nejii sokkal roaazabb ? — „Nénikém te
cs
as p- iiH ez ueiu
sak! Györgyöt pártolod,11 kiáta a megijedt gyermek. Mennyi önmegtngadásába került atyámnak, de meg néküik is. mennyi "fáradtságot okozott kieszközölni,, hogy ide 1 tazhassak, pivel György itt lakik
rl]udom| mennyi | áldozatába kerül ez neki, azért -j- a néni ss izgatott .kedélyű leányka -azavait félbeazakitá.
nEu csupán azon modorral beazélek, melylyel jeg^a-aed ellen felléptél, aaivecakém. — A ruha gyerekség, legelső asivélyes tekintetre ia euel^t vala,
reaég, mit
szavaid egészen alkalmssak voltak, őt^nsgyon
| Mathild késéire nézett és első pillanatbau nem vála
döfte
lehangolni.
Szépirodalom, anka.
megsziveléare.
láthatáron é% ai hársfa koronája 11
össses össze-
mit niindaiinrié^or ha jgbztatni yszor f^l&ŐSzskadái vagy | egyéb robz idő
hogy
nmr
résstvenui szándékoz-
teririalők s a bei- és Jtülfüldi kereskedők számmal látogatják majd e vasár;. •
A kik e gabona- és mag vásáron nak, ssiveskedjsuek a budapesti áru- és érték-tőzsde titkári-hivatalánál jeleutkezui. A belépti jegyek váitatakor szint in esen titkári hivatal által igazuló-legyek szolgáltainak ti, melyekkel mérsékelt áron vasúti- és gőshajóaáei-jegyek ví !t-
batók.
Budapesten, |87*> évi junioa havában.
tát. As eddiM litbatjak ösale Áugttsips
SM^adi ItöikíaHltátl közlemények.
2»**<t di 11- 4§ ér lék tÖ*sde bizottmánya.
Kiállítási
Saaftbt.
következőkben
ÜuaepéiVea megnyílás, ^ j világ k»ál lilás, áUntkaállitá*
á latkiaUatás bezáritit ált, biiáliawk megkezdése i „ I j | oly tatáss „ n bevégzése, bírálatok kihirdetése nemzetközi véeár megnyitása kiállítás ftanepélyea bezár áss
inréskadésákhas képes á kiállítási naptárt 20-án : fcl-én: 5í2-én : 94-án:
24-én:
25-én :
26-án;
27-én; a-án; 7-éní
10-én;
E láijiuásj hangok, ja azoba fehér függönyei mSgül hal-jalszókat Játszották kisérili.
As ablak mellett fiskai leányka állóit, Öaase friU ka j-Okk^L merev eh !teltintvb mi, a szabadba, mintha vilami ér-tárgy bipincseli vjutlk le barna azem^it, melj élf dsez-
szolÜ - í . [ j.\'- mag
lnNéniaL kérdésé hosszabb vártatva „mond a leánynak fazon ki vtfl, hogy jót és okosat kíván
hát
csak, minden-
lennie és éppen ott, Ihol
kor, pujég engedékenynek is kell dőreségek lépnek* fel elébe ?"
|A 80 éves nyájasan bólintott Llgeh is kell, azivem. kpdveltja.tt [Egy leánynak mindig kell, hogy mjeg tudja őrizni szereimet, n^ely tulajdonává lőn, mint oly azerencaét, ívet pl ia lehet veszteni. Ez ams nagy nehesen megtanult atka jaj női szere ncaénak* U- .
iA szerelem táplálva\'éa növelve akar lenni, óva min den ]>arczben. Az ifjpság csak ast gondolja bár, hogy
a mé-
szére sem
ekn nem halhat ki, holott Öáfejüség éa dfuss aebol aláltatik gyakrabban az életben, mint éppen, a sze-
relmi séknél.
(Folyt, kő*.)\'
dekea I ■■■ . tói l\'ónylettek. — Jnagatartásé, |l^gali
A
alább
dák
Most az
A iizj|báli l>er euielk$dqt lieíyet ; at! leiét itvvkl] e izék, hogy a.
ját dtemJélieJ A fiatal
Kra.^ —
Itt
fisban vagy
A hölgy matrenaaaéfft
kis : legfeljebb 18 éyea bölj y egész ia, jöiitudatoa Ijellemré mutatíótt. ist megszólalt. „\'Ez valóban Idöreség jGyörj Vf ipon Üde aj^ajk. ,Akaratos vagy.u :
Uó terében levő panlifliL t|f
^—^tl Imi ám . új liaiui.ni dvai
m
I
__fi Étái em-
tel éa a| haragos, szép hölgy mell< it foglalt odokt annak siozábá nézni, amiéri istakin-eu^l ellenkező irányba forditá, és |o| tekélv távolbian álló galámaucs épik mielyj tollas lakóinak! ménhelyül szé így ! nem ákjadályozá őt, vagy György" ismétié határozott Issgsuly-
cy lát-^íi mód-öált
JFelepos szeritesztó: 1I0FFMANN MOK.
yázati hirdetmény.
Nagy-Kanizsai polg. iskola Yl-ik osltálvának meg-zjyitádai alkalmából a Nagy Méltóságú m. k vauás éa kÖa-aktatási Mimtterinr a|jmennyiségtani tárgyakra éa könyvjvi-\'M elpádásárja egy sögédtanítói \'állomást 600 Ű évi fisetés itOjfrt. lakbér élvesettel ideigl minőségben leendő ptl-ivesketésre lengédéijezett
pljyázni kívánok felhivatnak, hogi tan képesítő ak-liányíilckál felszerelt folyamod ványaikat f. é. sugnstos S^g jjhpz beküidjék. I
It Nagy.jKanizsán 1876 évi joliak hó 6-án
Váxuer karoly, i iskolastéki elnök.
m 1^3
aj ivagy
te
idhild 4
íu 4-
mindig esgeaékeny, Imi íjd^g Kttlöhösen mk hasonlitbatla
sze
Icsinos vállait kissé felvee matatkoatak. H
Amint at érdébe kiáltasz György
aza belőlan
Qyö\'ií
ás égVbeléüt
! llw
ej csekély hki ruhádat, irt int r A hátkt4a sHőszolÓi
Wril
moni
Kuk4« A »a maradék
rédők as f
s|
iHaro^iijai MUrli
i tavasé let
draj^i viisáafoidúlva, uUll^ kpill^n^ veiett fpliibjb ; uem mei íj nDani. bvideii {Maüiild. TeUát 4 ! Valóbajj, jjob
igen didi
aaínnelve Ugrándoztak a^váu lénni QjHmnekJi
mon^á a U höigil & ki
m .vétba nlil^m üfiq^l\'van
(ebaíab szeletein ^ íUlya«arahát akarom Ifelö\'.t^nk,
ta, ájkti , | igy ilan
iám tesped ban
rá iav
panga-körül jsik visz-
lüeg. pzdreied : uj
febélul mintegy
IJkék r^m^ nem tesaSm
i^ImIIM
ki
njt mén-
iutíoa | romi
1
Zongora raktár.
TiwtcdeUeljeaen értssittetik s nagyérdemű kö-ég,Hiogy legájabban, N.-Kanizsán ;abohapucz |tft)hn-téle kávéház első emelet bizományi zbulgora raktár telepittetatt, a baug-íreW elismert felső rangú gyárból va\'ék éa {6t-
vellett a legjutinyosabb sőt gyári árnál ia 4UI bSanlbocsájtaiuak árba: megjegyes^Uk továbbá andt aongiirák is becseréltetnek, ^Öselebb ^Ülhetni bernien
KTöíaiMLAROFF vagy BiSCiUTZKX unünét
•ti %-M
MALOiM ELADAS
l Zalamegyei Qosrtót-Ssegrárr birtokoaságnak Sümeg és Jáuosházától s a Tüskevári vasúti nHoiniatól I 1 -órányira a Torna-kigyós Tizén fekvő
két kerekfl kohári waluta
45 kat. .hold és büO Q ol fold áa rét birtokkal el-adó lévén, a fél télelek alulírottnál megtudhatók; j j Hosztót \'Jun. 1. 1376.
jperlaky Gábor, közbirtokossági felügyelő.
.. 314 3—3 |
Első nagy, klr. szab. laürmértpk |yár
MARESCH TESTV. )
\'JJ\'udup&sty- VII. kuduft^uUn Jt, i
. Ajánljuk ;\' hitelesített ecseimérésre előnyös *
faürmérték gyártmózif ónkat kemény fiiból V kettős ón abrancscsal 1 Bter 75 kr. 05. 45 kr. í és 02 30 kr. litér nagyságban, melyek a legol- 9 csóbb árun nagyban és kicsinyben mindenkor ké- í saen kaphatók.. I
Vidéki aU|fY«d«lM»k alaiTét aellM pwai « poftW.»n f (cljffctuiMli. Urnei vUdok ng| u rawaiina r k
Tistteiettel W
üaresah testvérek
Telegramul!
fön Srrfn öou 40,000 f. aaf bal Jtttbitlrt fcfrit 1031 *r. 55, wutbt
f&on toirbtt om 1.3ult 1(176
jia fiiirt Hi iH onégfgtbtnen fcofcgffíttfdjaft gewonnf* bfiv Sttfrv mirb fsfsrt oaSbcja^U.
S&íck tjrrlaag. 2Bi*plia§frfhafr t
oJBIÍM -vl 4 i-- : \' llw> l—*
Nyomatott Piichel Fülöp gyoresajtöjiu N
GEÍTTXER 4 RA(SCII, |BUDAPKST I
\' No. 37 WaltMei Boulevaru ! \' ] I • |Hj
£ erapfehlen deii p. I jfa*eli! nettben! tzefh and 0ekpnomeD alté Gattungpu js
it\'^pil - | ItRP 1 1\'L^l\'< 3Ln 1
^ ferner Ma^hlneuriemen, pttaschiiieuóIlvdnOi, Giii uuiyvaaren, Déektüclier §ai 2Q den billSgsfcen Prelse d tiochachtungsvoii! !
jia 8~6ja | í Gbittner & Ráuschi P
*u 4
i mOLL Seidlite-pora. I
!
CwaU altkor valódi, |
t m éíu\'éi MktsvMitoU caáfa vas l$mjmmn. iietttl jMrfaafi Mitok iwaéüht» estiUUitU ay m fii- 1 í nmhiiiiiUiFirfi t mtirt ifs itta a Irftiiaiyt, ai il/ta ka. ti airitmfok v«aarlừ diáé, Biinthaf j u+k ctik iaiuin untk iu Mitra. tfi }{ I j
I | Egy lepecsételt eredeti dobos ára 1 írt o. é
J_i [V k 1 d( ml a I| _a é g be jfttaii gajytkaéL j j
Francia bonteexz sóval*
i A IftfcuafMxhaJMb iwwflvsi •t-rr i mtTril MWrii^- i
Mfc Milda b#i»ő ét IMlil lyiManll, • l«|lAb Ut^py tUa. \' j 1 uú»iab dttt ukMlléMl, (tj-, fii- ét jft>f fajéi. rtfi ^rnl m njUt iakUiál/«k. Mt uMgjalifH. aiadíMcat Mwdaa én \' Mriléi «lb. jatt, «ll#n.
Üvegekben használati ataaltáseal együtt 80 kr a 6. ) \\ \' J Va|-*di alaTiftba Tt-t|l {
DorüCli-lialmái-z8fr<»laie
Krohii M. és társá-töl Bergenbea (Norjrégiiban.) •:
||mÍ| halMAj-uíralai r»iaaci«fi, a kwt>i»liabn •iífir-fajf IMtt u egyWiíi, mUj •rrúi czalakr* i—t—tLat» Ara f 9§f j»ija* baczaálatl atasitátMt együtt 1 írt- a. i. , ;, V jl ód i aiinftié|b»a á \'«ytl jelölc ctégatcél._>__
MOLL A , Tuchlaaoeo, nScKsFdem Bazar, Wieiú
iUkiink : K . Ktal»aa(») h*pr B4»|pfj l«t> ttui—ttrg fal j [
FmmIIhiM Jw. ;(ii pap. H»r« • <x> DaOMfi Csáktornj* tp-> i !
{<ll»i 1*\'r\'jB*H\'» >ri 4lkn»t»kjr JLpó|y. kaf >«>tf(if*)J-K
\\\\ réaeailmmE|740.Kliia|iiti(kcM^Ia|7«pr Ktiilli4|y . fl (áfclMkí. Wiaadi V. Kc.rui«od ixf) Báb Jáa. 8 ■ • ab • t V «lj
i ■ l*il}a-h\' I ftfWtt tjnty Bofrom < X) Meiy And. gjégjjx) Mnhéf 1^0\'ú(fT. V t • , \'
. .rleaa t*m• Beca J. K. gyögy. BiaohifűjOfn (xj fWc gj %j. Agpmm i*) t E
IQllbaci Qr^gtf. (ai liplőiuiM Heg«dü« Oy. fjogr. {». iVrlűct \\ [
Jíi.jv\'gj Ktpoior (») SahfOiT Siusdor págy. Szolauk a\'hwun .
oWtav If
•"[.«» 19-68 . ^
i4v u-—------ Hb
p 1 ! || |
\\l<\\: ilL gyomorgorci, epe-inger,\'h? |lf| I
| U^Sgi^ \' aimatlatuM^ ti - ^^^^ I
|||| Wml Sós\'bof^esi|; ^B jjjj
llrflíf^i sitasa szerint. CJyörs .hat íl^ll
; a?Í|;3 . k^m \' 1 Uttt «»*köaöi: Jcclieumai r . Ll^> -l-l
[9 csuz, bzaggataa, íagyaa. Ilii
\' * S I j3 §W tog-, l^j- es lullajdalinaü., W 1 s 11 •
- --líí3 l/Sk azemgyullacias, raki> iS «.4Íí
lii"!"- ÍM k e ly, bénulásuk stbl ! JH g;
á-s-e"- 8tb. ellen; aot íügúszuto I J^^^L,
i.erül igen is ajánlható| jUl^ |Í6.I fi 11 w-o mennyiben a fogak lényét
ill^í:; Ki^^^^^B elísegiii, a foghuSt erősimi Tjf g !
éa a aaáj tiszta msagtelaj
^I ist a aaaaa elpároigása |f E
1 iJ*3 HH Haszoálttti aUáUa lu|}kr v^y
^ o-vS ^HB^wlll Moif nyelvtt j.lMttkrt)\' ort«M J 131 iíjZSM .ilt1
« sf- ^Krl^\' ,\'jKII í^-j - 5
Tt f"- G • ^K^vÜlS^^H ▼aJasiat baomáayoMŰm HrMaTil A*MÍ « I o
£ ^KSn^^^^U ÜT^br-i Wl.kelt.ti* fiUHim Ji\'l^
Ára fgy i|agy üvegnek 80. ||IIJ; |
^ ^ ^ " ^ HP gjirt imluU M kujpouti lirakur {2 | 1 |
% .11 \'^tSTS
^ r ® !r 2 xín >
— 2p = • > [
Zflz1^
• •• s. » a ^ ? ÍI r " 3 « S , * ff la o » 5M
X i I R^cs 0» • S II\' \'Síi
W f ® < ,c*
> r5 s 3
HT "" o ^ i
—• x N Nk
1 US T 8 s8 fS
s ö D Sr ^ 2f
2 glfr n 2 ö:
Oj Ȓf ^
. •
n T ^n1
II
I Ili m I
iJ ■ o£ F
I rf J Jt $ er :
! ■\' |j£| ff\' • fflj : p^I\'gj
Ih\'ÍíW
! p.]| [j 4 :
IKÍUkSÍ híkhüII i
^! I\' 1|
|p®\' ImSI
ií ] - l, | ■ i \\ - Ifi 11 I r V lK --L——1—■ , ■ ■
29. szám.
m
P j HN IW< 111 x\'L ! ü
Kanizsa, Sántán l87Í mÍlJI9
I F
III. éviéi}
pimm M
[KNiáé Hfstsl Pf kAtt.i tlsjssfceééss (Tjteraskáf jllr^ MB sti
pMraiatl ár 4 i
^Sp« érit á fri J) frt Vegynl évt» f frf fíÓ fcr j
MirSthasnysk
ja haalt- pstí—nc mjmtt ? kr. Mattan A kr
PtfSfrflj 90 kr
eHMWMfMr NVI UM L l*p nttUmi ránát liléét kMméii**
Üj fármkái iMi áll m i \' H$rm4m+*l*n esáir ismert Liukbll lbf"
Kéfilr*tok fiéna Vm MM^i^fr Hytíttír: Piti ékéire 10 kr. 1 I
MEGYEI ÉRDEK a, KÓZAjíÜ VffiíJőDtíSlJ TÁRSMÁLMJ MI gazdászati HETH
Ifi f* \' II ll l rl ^wJírj^ llffi í I II
UMouVst^et Íclvch2üek : Weisz Aiói, BíjdapetitJn,SfeMt2térö. ps Bécil., MllxeílBlHsz Láng jjj mj társa, JiLdüp^üMriö^im Lte.Opp Jlík . Bánt. 8t(iieDhaa
Élődjünk H/obror
„DEÁK FJE á JE IstCZ"-Mk
j A követke/ö alá rási /elhívást éj lévélet Ivefc tüjc. fcalajiuegye ktfzünségét szükségtelen esén üg)Jb úiég különösen figyelmeztetni. Ajánljuk egj|sieiftta& figyelmébe t. olvasóinknak mind e felhiváalt, mind az i lábbi közlött levelet, s adakozások átjvételéij* kész 5kuek\'nyilatkozunk Szerkesztőségünkben1 m van letéve egy aláírási ir.
A kOzbála, a történetírást ím miegelősre, éöil vény ben Sietett megörökíteni csak lein félszázadon át, vezéri szerepben, [olykor a lej válságosabb körülmények közt, szerzett hal zariu érdemeit, *
3 ugyanazon törvény, melynek lapjára iktatta fejed slem és nemzet „UJuJi Jcrcncz" emlékezete ti rendi li egyszersmind, hogy a kormány, az ország fővárosában, az elhunythoz méltó emléknek, orf-saágc s. adakozás jutjáu, felállítása iránt is intéz} kedjt k.
! A törvény ezen rendeletének végrehajtása véf gitt, a kormány íelhívására, a fővárosban az or| azággprUiés elnökeinek vezetése alaft egy nagy bizottság alakult.
(Jgy hiszi e bizottság, hogy jövője biztosi táj sán munkál a nemzet, midőn maradandó alakban a művészet vésője által is megörökíteni tÖijekszíM azon államférfiúi tulajdonok emlékét, a melyeknek jelene biztosságát köszöuheti, s az utódok elé ii örök .példányul állítja az egyszerű polgári nagy ságot,j mely a teljesített hazafiúi kötelesség | öntu datában kereste és találta föl minden jutalmát. .
A bizottság ez óiból hazafiúi kötelességei vél teljesíteni, midőn az országos adakozás megj könnyítése véget \'aláírási iveket .bocsátva ki: a törj vény rendeletéből egyszerűen fölhívja a haza miiij den osztályú; polgárait: Emeljünk szobrot „Deák Peronra"-uek!
leli* nem többi czéírJ rfsHpoJél
czöíra a mag* réjzétől is adtfúxáijyokat M-közérjdekrf fagyét mindenkép uinógÁtai siű«
Ipse,\' s él
rokat M-
i M* vvvtv ui ■}*"]
tálnál fegkdtatnák elJ a Iioky küljjnöseu a ppiízügyfiiiuiseeij 4r ojl4 utjwitotti jjjtz összes " állati*} pénzti rakpt, [hogy a*
ét [nyiaaanálc értékpapírok klaaolgáJta-a hivatali pje-VÍSSOUt Vfdi
Majlatii György si k.,
Falk Miksa

tíhyczy Kálmán s k i
éloftk.
. Jókai Mór rk.[
A Deák Feieucz emlékszobra f 1 • í tárgyaoau működő végrehajtó bizottságtóil
T. Szerkéteíótétj! A] Deák. Feréuca «mMkaiebra tárgyában mlikiídd bi[» aottaág jiungaiakulván, löiúdouek előtt tel^latáuak tartotta ^oúdotíkodui arról, hogy a fentebbi sóséiból juiegiuaitaudó i pénigySjté*ek ora-^úga^erle tuegkezdésnolek, • u arra vot i natküzó telhiváaok illetőleg alairási ivek tsétküldeaieneki\' JLsinerve aaou hathatos befolyást, melyet\' a \'üapi aajtó ily közérdekű cxólok előmozdítása körül eddigelé miuden alkaloidkor tioiuiitott, mint a létrehozandó szobor Ügyében kirendelt végrehajtó bizottság elnöke, van ázerencaém a mondott aláírási iv egy példányát a tisztelt szerkesztőség-nek olw kéréssel megattldebi, miszerint a kitűzött jcegyel-
fog^Jí s ezeo
Kgyóbiránt a bjogyííljsndi adumányolj faszéi )end|í#ae ktfrülí sljáiisi ii|et<5pj^ van szsmÉél4n| a L keamdlégit értssiisliíi )iogr; a jisí^sOgy- toWalá Ia \'földini yeléli ipar s kereakedebiiji mininlor\' úrnak a*; aciakozó kjö« atfiitpi éíjdekében tett intójíke|lós^ folytAu), Mdoiiiáiiyok 4 fenlqlj ji (jaéli^a valanlenuyi álljiinpénztárnál jékj pjóbín iiiifaj
•ár
ily njlimányok átvételére le bsi^ alatt: „Dták Ferenb^ eiiilóki zobrárá: befolyt adoijiányokl külön oáb és vtiaeamsk, melybe a boíolyó kéazpéi zj ós ea^éb érték tárgyak, azj aaak^é felek icjk landOj izabályszerű f. jj. kéti főtiszt alúiráaáívijl cséitél el látandó hivatalos nyugta éa azokpoL etidő111lonnyugta mellett bévételezeudők.
1 mondott napló minden hó régévelj sz ibáílyszei ütfn okmáwol\\ia a befolyt késapéiiz és értélcekkel \'együtt fa köapéiltí álllainpénztái\'hoz fög beklildetni. í— I La pópta hivatalok a fentébbi czíinen I bél olyjó pénzp-| ket sJ p^eiléki pénzekkel egyiitt fogják kézeli i, a mind hó vejével a póata pénztár utján az adakbiÓl neveit tttnielS jegyzékkel együtt szintén a m. Jdr. ji löjjpoa lampéHBtániak küldendik áj. -j-
í AU i«Uk0zók névsoia hóról hóra a íjivaUlcp lapb közhipjé fqg tétetni.
ir i Mag (evén gyÓzŐdvei aogy a t. szerkeszt Snég a fe forgó Hjgybten kikért sziwa támogatását meg nem \'tagi daudjaJ még arra kérem, Ul*zarin( a mellitelt aláírási irmi foglali 1 felhivÉinak becses lapjában evéí ; ((jedeleinbe téi t engedni, sj egyúttal a be^jülendó aaoibáp^ok kezeléde • ellenőrzése tekintetében tett fentebbi intézkedéseket ia ls-hetőleg kiuieritően a közönség tudoinásáral juttatói szivef-keméG|
Bndapeatiin 1676 évi juncus 6-én.
I . tf/iíil^ "JÓltrJ.
fal e v
u költ
Ziiiamefyé (blazdajságji h#yesúlete
vetkező meghívást küldi ezét >
\' tje*. ! fíj í 1 i Jíl
ainegyé gazdasági e^yesíiJete azon utúggyőzudésbői
; Zí
kiinduly a, iileíy szériat a viiddkbeJi gaboiiayasar0k mégl tartássj ditő bel emolÓMi
aj térinelésie, inind az üzlet, forgalomra len jlyááaal bir, a gazdasági és kereskédéimi I érdekek czóljáliól, egyetérivei a nagy-kauiziaí kereskedeJf uii tjesiiUettefl elhatározta, hogy] toljo évi ajugusztas 24-ik s\'agv-Kjanizsáii ridékUeji gabona és bprráfárt ren-
kintve, hogy vidékünk ez évi termése pu aratási ilátslsba, ugy hiszsaük mind a tenuesztok iniud a kei eske«íók erdekébeu \'tekszik,! hogy e ví sárt miué. ua^ gyobbisKáinUani meglátogassák,! mivel ez utun,\'miidőn egy4 jreszrÓl i. termények iniuőségel és mennyiség e iránt maguk-j * óa tájékozást szereaijek uíáatefől tedveaő alkal-j lik egymással közvetlen összeköttet wbe léphetui. J\' idezeku^l tugva az alalirt gaadaság egyeaUlet L|
napjáu || dezend.
helyez
e J e z 6 s-j
Csabrendek, IH76j jul. bi TúuUlt mrkéUtó ur ! ttoeses lapja 27. számiban Rendeki MlÁtássél i ve ezé* ieient meg; melyben szími tény regijírálutíh I eduigi áíloináséniról lemondottam.
As irál/rÓI Ítélve baráti kés irkalta ezt, de ír éiraett baritságif, a jé akaratát, nagyon msaiae vitte; dicséretekkel b^liuozott el, melyeket csekélységem nem aíéftf luert as embernek hivatalát teljeútmi kőiéit Hokyi á readelíi község íakósai vallás kUlofüb§ég ai hanti ag és jófkarólag fogadtak s tartattak, [es nem\' t érdemem, mint a lakosok szivél/ességs.
ÍJSrein mulaszthatom ez alkalmat, el, bory k0sadi ondjak aaoknák kik nehéz feladatombaa támoaal ítói kenyeremet édesítették. Kttiőnoa és benaó kdi netpt mondok : Tekíutetea iiarczi Nándor vö t zalamej alispán, Bogyef Antal kir. közigazgatási iárásbtró, Bog; M. megyei iskolai tanácsos, CberueT Olivér, Cberoal Ovi tíAoyky JCáJmin, országgyűlési képviselt! araknak, kik taiiflgyet valódi ielkesüléssei pártolták Adja ]az ég, ho sukj ily .barátja legyen a magyar tanüg/oek II
I A mélyen tisztelt levelező, tadositásábao, azt mondj ikogy a zsidó taaüók (ceserii sorsa indított volna arra, boj áJ|o|ná#ómról lemöiidj\'4k: ebből a t. olvasó tan azt köve Ikeztethcíué, hogy a renaeki izr. község russiiil bánt mii Ivtildm\\ azonbau e következtetés téves lenne : mert a rei ideki közeég máé tanítókkal igen de ébiráájomban soh sem! véteti; sőt ellenkezőleg, teljes bizalmával a tizsieli lével rabázott tel.
A zaidótauügy, rósz állapota a azon körülmény, bogj kilátás sincs arra, hogy lendületet kapjon, (mert sem ai egyiiáz, aeni az ájiain kellő gondot fordít reá, tétetik velem lázon lépést, begy egy pulyáról lelépjek, m elyhez hüi raaaazkodtam. A népnevelés terén. működhetni, vpJt eaz-inéiiyképein, biztoja a jövedelmezőbb pályára készültem; de abban hagytaio, mert a tanító hivataaauai magasz tosab-bat \'nem találtain. Hidje, t. levelező, vérző szívveJ vaszek bucaut.egy pályától, meiyet oly szépnek oly lazentnek tartottám a tartok: de a tanító a aaidótautígyuek csak *s ál-tal használhat; ha megszűnik zaidó tauitO leírni. Tán idő\' vei. /jobb kor /ovepd, tan belátják, bogy a zsidótanitó ia hlif; héuii. jogbkkai, a ekkor egyike leszek az jelrf közt — kik (az iskola termébe vissza térnek. Fogedji eddigi be-ráta^gáért a jó akaratáért köszönetemet.
Honfiai, iiaéstedettel maradtam kész szolgája
\' Lob Jfndcá.
nak bizl inuk UV Ufil
uraságodat e I váAár uieglúlogalUaára tisztele
hivja és kUrülirt
w _ w téljeaéu ineg-l
egyuital bátorkodik becses figyelmét a túliapón
hatásoHiiíáuyokra iráujpzui. Na ^\'-Kfnizsán\' ltí7t> julius i-én.
Zalamegye gazd. egyesülete I Olovina L^tjift. I I elnök, i il
itt
kőcetkcÉÖ levelet vettük : I
Aszófőn, 18761 jul 14. ■ Tekintete* iSierbrsitő úr ! K hó j 2-én esti 7\' óra ^ájban egy fiatal, ember jött hozzám — áliitplag uéptenitó. tfegein hon neon lévén, -elhatározta hazajőttömig várakozni. — Testvérem .maga lévén] othon, dolgai iniatt kénytelen volt időközben a szobából [távozni, s így nevezett egyedül maradt bent ;íV»re iliagim ia iiazaérkezvén, vendégem mását niant: : „Vihari ááuüor oki. néptanító" mutatta be\'. í£?gy Jendégeiml\'ek több szórakozási szerezzek, elhívtam magammal\' a vendéglőbe, hol egy liter bort ittunk meg, s par szivart szítana el; midőn fizetni akarok csodálkozva veszem i észre, bogy tárcsámból egy 50\' frtos bankjegy, hiányzik. Ükza menvén az én ez kollegám — ki a tolvaj veit — nyugodtan haj ta lb álomra lejét ; reggel a pénz eltolvajlásával vádolván ót, íbafegftéeeimié eliadta azt, iaelyet a szomszéd lalaba, papiros takarva fejtett el. Most bizonyítványait elszedvén aí-(lint: miszerint ő Székesfehérvári születésű if.8j8) betűszedő segéd; mint] tanuló Számmer Kálmán urnái volt
1W i <11- f MM^lfr^M^twm^m^
tak gtutnolme vagy,I te megc lalattál volntf — Oh néni . Már II év óta tudták a azomazédok, bogy menny-híiietemj nem képzelhetem ! I i íj I I jl aaszbn/ vagyok« -4 Hányazor csikart ki sseoi^aől e sré
; B(Jutt, k^iivtíucsem mo id moaolyogve aa agg nőj I könnyeket; bányazbr adiam fel minden reményemet és most Csitt 1 mui cjsa\'lafitam;még — ez kemény,gojndézat tartelj jl arsasrencsé miJy rögtön jöu! —
mazó szo. — os k nem jéWetteni, kincaemet Juektriani, azért I „A sszony" lessek most .már, ujoogvtt bensőmbe a oh neiuíjisr Imarapikk. ki | kódőbbeii s^oinorn következményei I mely élvezet; Jegyesem boltot bérele, a legjobb öalet-vi-reaiuK íjék^e. j Jer és hisllgasm miként tukpríielj ugy aajáé I deken és árakat rendelt, miközben a hozományt rarrtsm.
uvémróf Beszélek í\'meMód — lő* várót míudeu lakósát íamerte; miudenüánen afánb az agj barátáő ikapléhéa, ée I ko*tik vevők és ügyüuk a legjobb tojyamatbaa Utazott eV gyejigddeii ineguaékoliii uiielptt eilo törtéjaeCét élbosxéite I lenni,, sőt lakodalmunk napja is meg Volt határöava. ufikii: -ríA iUitkl ieái)(y iuo^dd|kiJauUl ügyéit I mind arra, I Egy azonbun gyakran ezivodást kelteit és ez rakaré-mit a ífu| évei ujálcáról,I az emspi-i «Slet rejCélmaílJőJ, páratJ I kieságom volt — ^
jlaa^i Jbrip ósjh\'iiaimaij tafeménkt, liallótt j I ! } [• I LVedd eaen vég vásznát a kendőkhöz" monda egykor j f jj * | I I I Ármin, seámunkra vettem, még pedig igen olcsón.
jSmnron jíaial voltain, miüőn el jegyes ettem- kezdő jf | {Hevesen protestáltam ellene. Kz ssts mükaégea Ar-elbeézéléaet a nagynéf e és mégl hozzá oly í iráftvál, kii nem I min ▼olt idősebb Imintj ouiáagaiu. \'—í Kz!minden) or aaereiicaéc-| | több lenség, kiválj, Abl vágyén: neiu1 egyenget ki jaarodeai, mi alcaSsuyuí ssilgkilu&t aj bojdug éitóiro; áhlioz já^t|& még ná-| lani, bagy sefiú sZép külsejű, . Séui pedig sssretecre méltó rnjiu voltam. Ü üiauyok belyelt |az ég más tíilaidonokkal idolt mek: éroeueiu gasdaikodwi, a kévéi holmit Össze tartaui és ezíjgq^aaíám^ 4ióg ibiéijt nem « | t^Sf-adojjtaih,-bogy jkell iméa küi^őrej,sÍ6«Jrt: teurvek. -A M MÉM
Je|pi aemÉ-jés jénl |aa ukölaileVek ój^ egjf Itt jínkradtunk, legalább 4 igjj város báni. f-j- Pályáján,; mbit ki rejsk^dő segftd, idegeiiek tzülgálaíabatk, pagy lárádtéággal W liléin] megiküi deme, mii ösbéri én Öreg sirám pás|artá*ár véajeuejnJ kír vel egyÁit: gyermekek tinitiááiUl fogaikt zvUJ kereatük mindenuaj I CeunrerfiukeL Oíupánl vasárnapol oti Ujttuk agy-mást, és e illor jjöjrőakr^l torveüJöttünk, e|i uoutituk egy- I másnak ótjajuiikjai, reuiényünkei ks bolnogol. fOlmak Is*e-
„ZALA11 TÁRCZÁJAf. 1 - » • j . • J 1
\'■■■ÍÍAÍM 1
v Janka.
Aókaknak meg^ziveléfre.
(Németből F. A.)
(Vul/tstea.) | 4
Mathild kmiyeken át mosolyogva nézett fel nénjéhei > „Nagynén m susogá ha káu eg^sz valóin ujoujg bolj dogságtél valahányszor latom, bogy <iyÖrgy enged f^ tís hidd el, sohasem szeretem jobbau, mintha daeaosan Szólok hozzá. 4-
Tudj latén honnau kerekedik a gonosz szól, valahányirj szor remiről, munka és gazdálkodásról vau Szó ! Sokszor\' gondoltslin már, hogy Györgyhöz sokkal jobban iííenélt! egy könnyelmű nő, miutsein eu. —-
» „Ob gyermekem, mily balga e \'beszéded-, monda ais öreg — !„hozzá keli szoknod Györgyhöz, te amit az! ifea kedvel, izt el keli rejteuad, amit nem szeret hallgatni, azt el kell hallgatnod ; ez egyedüli utja a kül- és lielbékéjuek.fj A fiatal leányt komolylyá tevé öreg néuje komolyságai nagynéném- kérdesé suttogva, honnau tudod InindH esekei V iduiurtél oly leányt, ki netn értett hokaá jegyeséj nek szerelmét számára megtartani, — é» k) ezen széf relmét ej veszté V
A éO éves halvány arcsáu könnyű rózsatüjudöklet ömj-UHt szét, hamar elenyészve, mint a nyugodni készülő nsj|!l lénye, midőn pillanatig valamely rom aattrke falát sugákossa be pompáa sugaraival.;
„Igén kedvesem, ismertem oly leányt, ée el akaróin beszélni élte történetét.*
Mathild merőn tekintett as öreg, tiszteletre méltó, ezüst hajtól környezett arczába.
.Nagynéném édes nénikém" kiállta Mathild, «aeoü eealóooia, saját ifjúkori élményeidet akarod elbeszélni*! 0Te ki ely jó, oly kedves, ée a szegények és nyomorul]
gfnység éá ÁallMség dacaára. 4-
igy Iieut áa, Btig as éves leuern j ekkjor hogy a *«! a be4uujtket áa annytaá óhajtott rá^l fka?.J lájMim^ elUnaéeem ii4eaArá, litkiu ázott és ta nbegjj ÜXK) tallért nVek hattaák. -I ^ ~ i
aarlátaaék. b4 vezetni )átna Ját-^
T "I
liikJIi
silán/abö is megteszi. Ha olcsjón vásároltál annál it nyersz fajta.
„igeiig jó, |Jankául, mondád, azonban a szolgálóvá! szemben a, külsőre is kell valamit adni kii ön ben kifecsegi ek a roez nyelvek.
n Sohse in less biz szolgálónk, i^rmín, kiálták ingerülten. .Oh, de mégia. kedvesem, es nem lehet máskép Tán knjrái: reggél magad akarnád tőrölni a: fel járatot és a bo\'t-bem tisztogatni Y I án magad hordanál vizel és hasogatnád {i iát V —
Csodáik ózva nézbem reá. 9Hát nem végiéin mindezt
jelfauleg is személyesen Yfl
iaTermémetseen Jankám ; de ez sgéazen más dolog szólt,mosolyogva.- |lint nőm, cselédet fogsz tartani, kS-löiuben hátrány hárauíiik üzletemre.
I iMajdnem sírtam. Ármin, Ármin, Ua aat gondolod, hogy 60< K) udiáro<d oly vagyon, mely sohse* iegj el I i4f Vigyázz, \'olytatod ugy a csőd as «jtó előtt lappaag. ^LlCoiu^rai atyám" kiálu tal. Te aagyon is érted minU déi nék roea Oldalát jtiintetni fel 1 Jjajma^ as m^foa ígaa,
)Ba Öy kimdnyes dolgok kerültek mnyegre, melyek magbasaáléee utáa megegyezés jött létm, pillanatra
Ul
i M
■ 1 * IIÍJ/!It )!! r l< ■■ i 1 ■illír I 1 ll\'rlnrr\'
r^^^llM / - illié 4 rf/fi
IRffi
IA
hol fel is saabedalt; neve azonban korántsem ML j ember aUlleaUnik éa gondolkjíz&é i)uódjinakj egész* kary, iUwm CUipílyánin Sándor. Két isben mint tanitó gjná- I fejlődén M bélre* írénvt ! megadni , 1 ml** vaióságoi koruok U működött, miről bisouyitványt is mutatott elo, mi- I butító a a cftu mimiél köfdubel maga a k 6 j ép kari kan í* alig hiteles, mivel pecséttel nincs ellátva. Merfordkfjt I ínqnisith Nfl választhatott IrdíW Hi - m >
u-ifAtikil . 1..1L.. __A:l____ P.l.f i___tL__\'_____i. .1.. #.!lfÍiJLr..J^..JttL.ílll
tanítóknál TMmras
lazákon, Tamásiban, FelsŐ-lreghbeu, 74iiári(| a komásysó urnái, «lb. mindenütt okl.-t\'népuj-nitónak, adtán ki naífát Fentebb említett tolvajláftra bj-h#|őleg a nyomorúság vitte, miután a rajtavalón kivül nm* mii* sem volt i egy nap > egy éjjel * k Ősségi börtönbe veit botárra, tegnap pedig: mint foglalkoaáft nélkflli csa-\' ▼aivó « tolvaj ssttlŐvárosába Sa^Feií érv árra baaa tolcjn-czoTtatqtt
Miután Zala,- Somogy,- Tolna,* Veszpiém- e i Feljár megyékben legtöbbet járt, nehogy „művészetét" máékor Ja használja, e Hogy a t tanító- e nyomdása urak őti befogadni óvakodjanak : személy leírását ie ideiktatom.
Termete: közép; haja.: szénfekete} szemei : kékek; azemöl<|ei: feketék ; óira i rendes; szája: szabályos: aza-kálla s bajuaaa : növőfélben van : balittlében :■ függőt hoip\'f Ismertető jele : aa állán e a nyakán lévő sebhelyek.; WH szél: magyarul. —
Midőn tek. szerkesztő urat jelen soraim közlésére kár* uém, egyúttal maradtam tisztelője
* I Ldéi • Jánoi
okL néptanító s kántor. | |
sás mád
likli
vagyunk] képesek s nép feji a kor »4 ileinrtőlf vissza ne | jflk kiaajvpi e] mftelytől a kft
ti mpt siz ember
Á ponyvairodalom.
Országos és hetivásárokon sok mindanfélét láthatunk és tapasetalnatuuk. Bár mennyire szeretnék is ilyxéle vá-sárokon jkalausul szolgálni a tisztelt olvasónak, bármenynyire szeretném ie őt bevezetni a különféle sátorokba, hogy ott aa árucaikkekkel é« azon titkos hieroglifokkal melyekkel aa ár megjelöltetik megismerkedjék, bármenynyire szeretnék ie keblébe négy levelű lóhért rejteni, hogy a rejtélyeket tiszta szemmel láthassa, mind a mellett le kell mondani e privát passiómról, hogyt tárgyamhoz térjek. \'A vásárhely egyik legnépesebb t^ján, a merre tudni illik a pecsenyének verték fel sátraikat, nogy aa éhes néptömeget pjénjceért megetessék, a szomjatokat megitassák, tfl egy pápaaaemes vén asszony. Előtte ponyva van kiterítve, melyen száz éves kalendáriumait, meséekönyveit, és legújabb i igaa I történetéit, hét feitt sárkányokról, elátko* aott királyfiakról földrengésekről és az autikrísztusról művészi rendetlenségben elhelyezte. A tömeg meg áll, néz, bámúl és; hallgatja fesaült figyelemmel az Írástudó pápaszemes asszonyt, ki sztfiuyü és igen érdekes történetet ol||l vae fennszóval és ssörnytt pathossaal a bámuló közönségnek. A tömeg nőttön nő ó» mig a történetnek vége vau már százan állják körül a ponyvát és mind a száz megveszi magának aa érdekes történetet. A gondos auyahaaa , viszi aa uj könyvet és az iskolából alig kikerült fiu moha vágygyal olvassa benne, X berezeg mint rabolta el\\Y gróf gyönyörű szép leányát és a tündér leány mint ölte meg mind a kettőt. A serdülő hajadon pedig midőn olvas köny-nyeani kejsd és bámulja a leány határtalan szerelmét, ki mint Ha történetben meg van írva, nem gondolt a halállal miután már az első éjt kedvesével enyelegve töltötte. Mily I vágyak, mily gérjedelmek töltik el a zsenge leány szivét ilyenkor, mily érzetet kelt a terméeset gyermekében, *ki a városi finom nevelésben nem részesülvén ed^ig mit sem sejteti azon dologról, melysket a meeés könyvben olvasott, arról könnyen meggyőződhetünk. A vág/ ittas leány az első kinálkoaá alkalmat felhasználja, hogy vágyait kiélé-gitae és aj következmény — Ez a ponyvairodalom müve. No de ezt cenk ugy mellesleg emlitém. Más fontosabb befolyása van a ponyvairodalomnak a népfejlődésre és nép-mivelődésne. A ki a falvak lakását eredetiségében neipr ismerj, a ki a gazdaasszonyt látja, miut tűzdeli a zöldágakat a kapusaikéba, mint fekteti keresztbe a seprűt az. áj tó előtt, nehogy a boszorkány bejöhessen és tehenét megfejhesse, a ki látja uíiut vezeti tel az aUva menyecske leányát a padlásra, hogy ott a szakajtót \\étszer megkerülje és est vagy azt a varázs erejű mondókat elmondja, nehogy férjének valaha ross kenyeret süssön, s. a. t. az kérdezni fogja: Vájjon miér£ marad meg eaeu nép a haladás zajjos korszakában is középkori fejletlenségben és butaságába^ ? Mi iakarjai el szemei elől a felvilágosulteág napjának üdítő sugarait r Sok más közölt itt egyik lőtényező a ponyva irodalom. A nép zöme ueui ia ismer más könyvet wjnint| a hírneves Tatár Péter meeés és egyébb könyveit, a száz éves kalendáriumot ée még ezen vagy azon naptárt melyben a legszebb mesék vannak. Már pedig az ember ezel-leme fejlődésében azon irányt fogja követni a merre vezetjük és tálán nem kell sok szót szaporítani hogy bebizonyítsam, hogy a ponyvairodalom nem osak képtelen ka
/a szárnya) kai é látai, bogy |d ioii, j lege lább , ne enged él lózao éai t é# j gondolko-rm\'aftettŐl 0 ököl. Ha á fa-laei emb iif asíiskblában képt#4 Joltídl^aiini níegjtmúlni, lássuk el é ply könyvekkel iiálJeknek; vaj y a] gyakorlati hffftrr v uL vagy lecslább a zépzelŐ tehet légei nem vezje-tik tévút \'tf Le A falánk féijciel a nép ejlőjí is fájáról; vonjuk e; jtőlal a táoazen éa el log fonnyái ni, áj i élet ki ffg aazhi belőle. nlptanitók!l j Reátok néz biaié lommal /a\' világ, tőletek vá.Ja a fövő akép virágát éa édJé gytimöl-csét, Muta^átok meg, nogy Ismoitek iriag® sztoa hivatiásio-kat< ^pejriátok jnssét e íórgét, tíondcwkodji tok i lépkönyv- [ tárakról llsraao-ftgrleteknSl és ira i(y\' Üdve i i nu zméuyek rŐl le megnugom akkor néktek, thelyseáetel ia, mely. mégf moet még ily ladkaaztólag nyopja vállai okaü j meg fog| könnyéből ii, javulni
Hottr Mhm|i
in^domftnylköréből. \\
i
Ap éthlka (erkölcauin) müveléne.
. Í.Foljtatk«|) ■ !
Táláig következetleneknek jtalnek ^ennfjukotléa kérdik, minő joggá* panaszkodunk a praktikus tethscua) Pjéren hát-ramenésroL mi utáu korunk theóritikus halaAáaat be vallottuk, minthLgy gyakorlat és elméletnek, tudoiná<iM és {er-kölcanek fbhrjáat párhuzámbau klell lqnáie. I j \'
De n un ezabad azein elől téveszteniük:, hogy uem mindén tu loiuáiuybjói származik erkölolsi gyümölcs, nem jsz»ba< l eliélediittnk, hogy bármely új, hflyes Jéndolatot gyoraabban fölfogunk, mint tán, áz ezen alaLuló |ia belőle kelő eredménye a \'hogy az egyes nézetek [iddsUBrü irány pk nem tuinarüliiek mindjártj jLsUemvouazaá. Mindeiiek előtt \'a jeleUkor thebretíkna alaniráuya tkrtaádó sajém e.őtt. Az előző kpr iránya, (ulnyomólag humauisti tus Molt, míg a mienk reUistikus. Áz utóbbi, mely belső.iái lyeg^iiél togva
idegeu támaaztékol
ram ósdi tó ja mint aégitője. Merd az emberi
megszokott
van 4- mtu|d|éut - osak bél tekint, ethlkái min ság lassan k. statistikát
lealiaujuttól, togalmánll fogva nftUi az étliikának, miut Umaz; sőt ei in
ahol kitthonos,
a mijit ez épeu á Mrmószetu domáiiy terén 4 merev aaüuégeaeég kátisegoriájá-Mtt a szsjbadság országa iránt az aesŰMukai és aképek ét végcéloiu iránti értelom fogékony-nt mindinkább háttérbe szorul, jí mi vógre a letí, ezt az ethiza terón épen uftm tartnatjuk föltétleu, ki ivó ijele^tőségiluek. A btiuösök átatisukájának állandó per \'eutie még ma\' is m^gloözeiitöleg nigyauaz, urnit tizedek előtte de az emberiség jralpdi e^köiosi ailUpota ezzel még uiucu véglegeseu eldöntlre. Nevezeten hogyTjo ideje ^pio foro ezieruft) aTbefogott bUpöiük szamai seiuxiiit sem szaporodottJ sőt most csekélyebb: juind e mellettjia a társadalom erkölcsi állapota roszabpul áll, iniucl masíor. midőn a nyilvknoB\'gaaiettek száma aránylag többre I rúgott.
Epen az eckölesi röstaég Uorabao a bttn léUméuyes-ben és ügyéaebbeu skokott jelentkezni, Tudja majglát elleplezni és szerét néha L külső ilIdui köntöse alá btukolózni, úgy, hogy a büntető törvényszék alól, következőleg a bűnösök rovatából [tömégéseú iuslk lanjak ,j azonban aknai mélyebben évődik be ej rákfene a tácsadaiom itestébe- Nem az évről érre előford|uló bűnök azumay h uem\' inkább a fölötte levő légkpr az iráuyadÓ z társadalom | erkölcsi állapotának megitéléeébeiL Az Öaazefpgliló aáritélátoeuuem szabad csupánT« jogi intézményekre és a siatisákusolL rovatára hallgatni,1 hanemi inkább a psychologok : véleményére, A jogászoknak, statisükusokuak Tcsak. á kézzei foglaató tény ezoigál kiinduló pontul; a psyofalolog mélyebden hatol be. O a cselekvés eLrejtett fo^rasa uiánjkutat, az érzlilletet lesi el, minthogy ez áfuljá el legjobban,! nemes.
a mi eb >en Ibntos és
foghaté tényelLbsn. hanem bén nyilatkozó érdek, irán
Tehát iiiég egyszer mondom, nem annyira ál kézzel sokkal inkább a upp Htízéleté-irányok, érzüllBt, szóval a nyilvános éa magánélet legéaa alapjel lemé ben kiereseudő jvalaonely kor erkölcai állapítanak mertéke.
iíllitauk fel e szempontból a uii és az dék ^közötti iáérséket 4 ugyan hovk fog nyelve, kedvejző lesz-e aa eredmény jelenünk Műveltebbek vajurúuld ugyan ejodeinkné
lőző 1 nemne-billebni a mérleg • Vfl
W1
d s vájjon
akffl«MlftÍbftk isj? Ms kérdés I Hogy iralam^y ntasedék eikileai állapota fölött pont<« íteletet mondjulu mindenek •15ti kövétkező két sarkpontra kell vigyáanuna:
I L Vsljpo abban a aokaaor csupán eaak mUvetlénség-bol Iftnedő myjeraeaé^, vagy frívelaég uralkodik-i? mely a fél, vagy ^lmaiaat müvjeluég kifolyása szokott ieinjnL Emellett 2. a középosztály erkölcs ájlapotál kell! szem előtt tertájbí E két ponthoz ragaszkodva alít fog itéletflnk ái-bí ziií. Qurvaság tagadhatatlanul tdbb v<Nt ezelőtt; ma él-le lofth határozottan a könnyelmdaég, frivolaág uralkodik, s ez. utóbbi nyilván veszélyesb. A durvaságban gyakran oa ikj a féktelenebb; szabályozatlanabb\' erő túlkapáaa lép föl. A frívoiaág min4íg belső romjottaágra matat Ügyaú az el ftóii nemzedékeknél ia jó caomó frivolítáat lelOnk,hanem es akkor míriden eáetre szűkebb térre volt szorítva és e m illett osak helyeükénti volt inkább. £gykor, bogy, ágy mondjuk* bizényos osztályok kiváltságát képezte és egy-út al töbozyine agy pontra szorítkozott, a nemi ktfrr*. Azon-bs d soa már izélés tért hódított meg; sőt a korábban többé kavésbé éfiutátlen középosztályba ia benyomult ée lassan-káaL úgy látisik, mindeu lehető éjfttvi>zouyra kiterjeszti ur dtnát.
Epen abban vkn a társadalom, erkölcsi állapota el-ha apozó romlásának legaggaaztóbb kórjele, hogy már a tál ládaimi erkölcs legszilárdabb oszlopa, a középosztály, ia ioj ani kezd; aogy a romlottság, mely a mindig nagyobb tér; foglaló materiálisrausban hatalmas szövetségre akadt, mi it valamely gaz, minden idealizmust elfojtó ssálisi las-eáqldnt a* vi&gi csöndes megelégedés, a tiszteletre méltó be-cstletességj jámbor isienfólés és békés munkásság szent haj éka a polgáJí családok fölé, az etlúka e tul-jdonképeni szó cére is kitéri esz kjeduí kezd. A frivoléig, mely a puszta köi uyelmüségen jóval túl toaz, az egyed önzetéfel párosul, ren lázereá lelkipme^etleuaéggé fajul/ lassankint ju egész tárt analini életet képes megmérgezni, megrontani, elhatalmaz óidik észrevétlenül minínkáob dgy nyilvánub,mint ma-gán iíetünkben.
Méffia máa\'idő,| más neinzedéll volt áz, melynek Ber-zsei yü oaáiulKloputoit litessiását Kisfaludy Sándor Hymfyé* ben Qöthe Hermán Js Üorotheájában cioda szép erkölcsi képkit irta; mely Ikazinczy Üerder ideáinak, Kölcsey s IBjei4nn-i^lior bás^édpiuek. Kiss János és Jeau Paul mély jroílejciá in örvendett s épült.
] Mits idő az, midőn a ssiupad keskeny deszkái a vilá-Jlezték és a szinbizba járuk, bogy Shakespeare, Schil-l^isfaltidy Károly ideális alakjain lelkiesUljenék, nagy jg^naálatokat szívjanak be.
| E nemes naivság, e tiszta lslkesültség korúakból, fáj-uálonl eltávozott. Má már a jellemeket és helyzetekat a jdráidjában is, *niat a [regényben, hogy elég csiklandós le-gyenl! kissé iki kell bélelni $ épen a regény s a ürsalgó narapok kopunk leghűbb képei a költészetben, a képző művészetben és a miiiparban, ez a mi j clle ulíik geiireképe és salpntükijé. Mindkét emiitett, jobban mint más, irodalmi nyilátkozat a azérző fea a közöuaég közti l^&llgataj ikölcsö-höa érkölcatmouitélsén\' alapul. Az olvaaók legnagyobb azáma éi ai szépifodalin| termékek vevői az olyan] fajtákat szere*.
Íik, áj melyek éppen hozzájuk illenek, nem akarja magát iz eLpméu/étől zavartatni, az író naponkint tálai föl oly ételecet, melyekről tudja, hogy vendégeinek legjobban ttleuek. így leplezik ile a divatos írók, mintegy Öntudatlanul ei akaratlanul a társadalmi kórnak egy egy épen nem üdvös jelenségét az élelmesség egy nemével; gondoljunk fsak |jk Jegujabb e neinü franczia. német és orosz 1 termé-
Ítekre. Mikor a szerzlő a társadalom^ valóban liü képét tárja el eiBttüukt meg keli köszönnünk, hogy íz jelen állapo- \' fckrál felnyitotta szemünket.
| jLépjünk ki azonban a salonbéL az \'olvasó termekből a bőszére, s a gyűlésekbe ; üdítőbb képei lá unk-e itt ? A ravasz agio-napok, j a részvények szemféáy vesztááe, az álapigók csalása világosan kifejezik azon szellemet^ mély ibai nénivílaguuk nem ezákély részénél utalkodik. Pénzembereink |nelyikének keblében él még a lelkiismeret azava vagy az elpirító azemérein «zelleme ? Némelyekre közülök Bátrat áltitkatjuk. a nagy brit szavával, hogy az ő leíkiis-áierewk érézényükben van. És aj nép képviselői? Vájjon vezéaésillagre nekik siz állameszme, melyre fenyegetések és édesgetések mellett bár hová téijenek isj minden pillanatban ügyelnek.? yhi nemi KüzÜlök néháuy a személyes onztély vágy összeköttetés érdekeíjt az egésá fölé helyezik s majgau véleményűK.et a nsalua publica" fölé. Nem niány-jlanakl szomoritó példák, hogy néha egyezek azent écidekek takaifma alatt az állam ellen küzdieuek, melynek léiét, javat Inzni, jelőmozditaai hivatvák e a aelyett, hogy! azok üjdváti tartanák axem előtt, kik bizalommal oaűggnak rajtok ajvésitt, hogy a törvények becaületét nevelik, etőiáozdit-ják, -uiidva tan, vagy elvakulva oda dolgozaak, hogy a tör-vttny | ekintélyét m\'egrenditsék, eldöntsék t
. I
iit II
íer, ki
el lőnek ugyan feledve, de mindegyikünk őrizkedett, valamely tervet vagy óhajt, a másikkal közölni, mert sajnos, oljr különféle nézetek uralogtak köztünk.
Midőn még igen azegények voltunk, egyetértve építettünk légvárainkon, moat a 6000 tallér alapján, nem bírt egyezkedée. köztünk létre jönni \'
Ez idotájt halt meg anyám fivére hátrahagyva ery 17 évea leányt, amelyet halálos ágyán goudjainkra bizi tt. Ez éppeu térvünk keptébe illett, mivel anyámnak aa ck-tatásnál segédre voltr saükaége, így aztán egy vaaárnáp m unokabugomat elhoztuk, hogy mielőbb a hatáskörébe cső teendőkhöa sáokjék, mielőtt férjhez megyek. —
De ez nem oly könnyű volt a kivitelben, amint eleinte terv az ve volt. — Málvina caendea tiaateletrft méltó munkba ugy jött mint a napsugár, mint a színekben po pázó virágmindenütt nagy nézet külöubaég tűnt fal k tűnk tí közte, ugy, hogy a vele való együttlét mind k£t féli e néave valéeágoa kin- volt —
Midőn Málvinát legelősaör bemutattam tsmitványaim-uak, majdnesa türelmet veestettem. —- Egy óra hoeeaéig meglehetős nyugsággal Viseltetett; eaépen mutogatá as A és B-t a gyermekeknek ; es utóbbiak úgy látsaék aa uj nénitől egészen elragadtatva voltak; de eeakhamar ülőhelyének táját) jogtalan suttogást ée röhögéei hallottam, oda néave meggyőződtem, hogy baieejtelmetm valósultak, mart Unokahúgom egéaa sor rajzot mutatott, mit ügyee újjal a táblára varáasolt. —4 A ennos barna íUrtökkel kosaoruzatt arca, neveti vidámsággal nézett arezomba, midőn balfaaa-gának saftlemétayére bórzajdálylyal néztem. — Ugrándozó egérkék, egy kéiya, mjely elől a béka elaattkik ée agyéb más áltat éa ábra UJltd meg a táblát, de a világért eem lehetett egy|Ai-t vagy B-t aeon találni.
Első pixelben boeaatól libegve, nem tudtam mA. bee jutni. 4 Éaragoa anVák aaegjelenéeének agyréme ée a lanpéae kwMMá feketén ée feavagetődave nyomultak kfteésa ée aji^ftlá Un^knbng közé Alig hallottam, amint aÜly falt a taaitáe j ▼égre osak
e| jyütt.; —
ezt
meg kell tanulnod a rajzolást a gyermekekkbl Csak néad inint szeretnek szegények
Magauidn kivttl voliam Mén] Malvina; Ezt meg.kell fontolnom, uálaeaolékl b\'
Azonnal távozott; azpnban est i ismét szőnyegre ke rűlt e tárgy lármin jelenlétében.
Nénij kiáltá a bájos gyermek moly és mogftrve vagy mint valóeáj hiszem, mindig saámukaz Vp
Jegyesem haugoS nevetésbe tör
vina mondái & ée te igen eagy érdéiaeket sz<
„te valóban oly ko-oa bagw aiiyóká.\' Azt
ka. —
JgyJ van Mái-irftaftsltuél, ha Jahkámi t nézni. —•
kissé vidámaüb hangulatba birnád
Ugyan, hogv is merteU unokatestvéreid áiszieU tre kblMtó palatábláján oly paizánaigekát rajsnlnijy Ii- Mi is volt aa ?
t és a lld^nlé veiségesab b moz< iúlatok: közt nza ugráMit, mely jiegBlőször | njsnv egeré-— |„Aztán az Vólt a legjava bacai,1
ermekek .oly örömeát nevettek
vokia han-
4i agá-
Malvina föl ki utánozta a aaeti gyakorU kiálu fel, a Jpeatjde \'
JSi reám vetett k amikusan üaéz jló pillán aaité ki a féfcesaakitol t mondától i-
wDe a inogoiva ilárkftny eluijá a barlangi nyílását11 heveteá Afrmiá éji izegény tűbáftiek : fogva I voltak -féé Mm bikák s ja öld erdíbe hatolníi, tobsóik k{ rét Uegkes-neni. Jövőnei i inéeelke léseit sááiaomna kelleni AlLiKrtanod, kis kopé j neU fúgOm megkesfuriteáil jó kad edel,! mivel magad is dsakhein gye >mea vág? mélgr
Ei utwbWt jigau toinólyan Jnanöt1 rám ] iáivk I iéleá^ ísmerjbátleil skindékosájKCeL Éppen jaj vasalód is^kánál ál-
loitasL; hátat | Ibrdítva Mai lá sss \'
i M*
MmetL Fölka Igazad mek {a kall, indeám, ki v 10 évea k éreU elméjű
neae|jr\'| könnyeimet foglal
ruhára
Émmm
.Oadkléek ■miwtMmL í i ii i HA * U Málvita még gyar^ k mini minden gmkamk Nem Imaekbt Uunt\\ JftfckL 1 ia av lkodik U munkáliWik. miat olkodui ée munkákod|Ji kall
flélkfile iskolánk aobaem lett volna azzá, m most vftlóbsn, florriai a legbecsüiete ebb kenyérkeresetnek számomra és ieányx m szamára, Jankának tehát Saját körülményeiben Obállé ag xéll rendelkjezni
| ülzen Kzzvakra hosszú szünet következék. — iEppen magam voltam iukábbilehangolva. —• Anyám pártomat fogna,* ez ás«y.ikivfájdálmatjokozott —r magam seul tudtam miért.] Is iolankba ez idatői fogva Má*viua nem jött; de máa reá bi soti munkánál sem lett jobb mint az iiuént a psűa-tábla ülbeiz-éluiél. — Mindenben kéjt kereeett, Cg mégis jatsjsv* nyerte meg m isziveket.
Í igyéamr, midőn Ármin üzletéből függőnyökhöz; azűk-s I cieljnét höstam ^ azok megszabása és varrásáhoa ül eni, Malvina pgyszerre eltűnt és midőn balgaságai uJialt I cNyton nyugtalankodva felkerestem, hálóeaobájában a tilkp r álőtt, a székek állva találtam, valóeágos keletiesen öljtöfcvk — A piros iránczia karton és a fehér patyolatba öly Ittgresen burkolózott, hegy a kópé képenakéje mint a fsthndiől látszott tündökölni. — Mtdin észrevett, ijedten ugreitl le a eaékről és az ajtó felé menekült* —
I 1 ipb néni, ne vidd zokon" mondá hízelegve, ne vágj ly halagos arezot l Nézd oaak, nem jól áll nekem, kar-toiiqd fel +- i j S||
lyám kiváólcaiab nézett be aa ajtón,! lm iáiul .írtnin jdj Volt aa egéus jelenetnek. Nevetve kérdaztai nem |a\'-e saívarra al bájm odaliok.
tlvina gyorsan feléje ugrott és ugy htsnetn isű Űzi aj [tréfát, isa anyám mérgeeen nem lépett volna közé. négyeid magadat Málvina" hallám Ői moudaei sH\'vg pia, bogy a^yád\\ al van temetve 4a tft\' már ul|eaeo el^e^ej^tted őu Tédd el a piros szövetéi. Megsértése \' fmlékének. IV ri ll
rálóban bugom^ aao>ék keUemetlenűlririntve.A sok fo&dr láttára miket fŰMgőuyeim mutattak aVe Wikete^auBl iftkes vagy kórofta nézve, i— Erodj vadd k^tée^det \\ 10 Simftl sem kötöttél. i
! | V I pelyt* fcftt^,
* i! • P^MlfÖM
S végre a maga? Apáink i#tenlélő> beci^et** jósausáifa, hogy éhüul ( a törvéuv tisetelete mennyin j»é»j gyeaftít í A tömeget vagy hitatfenségbe eare leljék tart vek babonában a lisstán a külsőségnek szójaál va. h ij»d > a kettő agyonlő bi$> A Állás tökéletességén ép oly f ,km& rftig kttielkodid, minlb frijrol őiütoágbe szédelegni, r jjitbá u agyi* társadalom mindéit vallás nélkül bel< orulr
hatna I [Fájdalom, aa emberiaég eaea fönséges tanárn áftóji vigasztalója néha aaok. által gyaláztetik meg, % kik fzoI rámák jfa Ifik magukéi, mihelyt ők a hit lényégét i »H kosunk j álacsonitják l«U mi abban külsőség, esbdékesl, a, lényegiiek bélyegzi kij Asl látjuk ma, vagy minden f^ki tély ellát* barcaoliiak^lragy a nyera fiaikat erő vak köve keeméujyiéiiek hódolnak! De elég legyen e komor képekb
A (jámbor öhfcasó bocsásson meg, lm 0ton okolál u tűnik fe{ réssben, mini tán efy leikua hívatlan, pám dáaa : d« itt a djwog kgyánfa ezt.
Ili »ém aejj jobbak lf gyünk Iíi boldoi
M UgJ
W I\'
a
áláukefa elaeny?

u ni áthat a » x! korán kát.
1.
napján tatní, i2. Utfáii
süíelj el
ménve
Kandia.
La köfátke Uh
it séirimiiéle simitgatás, szépítgetés, hogy je kelf látnunk a bajt.
laeck
UlíK » UB|k 1 1
nemzedék komolyan j(p>b owoba íi|álunk, es aa érzelem, óhaj jmmdijr | étnoiy tekintetben sülyelt a íjéÉBbefl.
ToppUr Mvdnf \'tFoÍjrt. köv.j •(
Helyi megyei hirek.
A Nagy-lamzeán rendelendő gabona ét borvásárra vonal | közi határozmanyok. A gabona és tibrváaár 1876.\' évi augutzttts j 24-Nagy Kanizsán L városház helyiségeiben fog ta* -
iából ai nelyónelc
órákban
vásár á ^eiiilirt napra reggelt 9 órakór megayit -gy&uazouj nap \'délután 6 óráig tart., vásár lileguyjiáaa alkalmával a gazdasági egye kaége a vidékiünk ez évi gabona termétéuek ored ránt gyüjlötfr státistikai adatokat köztadomáara ho
teimbsztinéuyeinek megszemlélése dzél ruiéttUbl \'kellő számú mustrák a terméi
4. \\ icokiink
>vt t(
pontos 1 ijeliilqafe mellett közszemlére kmJHttatiak títkáraá; a létrejött Üzlet kötvényeket! a délutáni jegyző töny vbe iktatándja. 6. ]A3& üzletfjrgalom biztosítása érdekében megállapít
tátott, hogy e- v.ásitrón mlameuuyi üzjetkötvóny a pesti áru és értékjtqudónek azokvmnyaira Való hivatkozáeaal kell hogy történjék — továbbá, hjtgy vitás eaetekben aa idézett tffza-déuek 1870 évi: 11. t. ca. értelmében megerősített békebi-róaág illetékes legyen.
1. A belépti dij a gaboua és borváeárra öiiieeon aze-mélyenkint &0 kr. \\ liasaiálatra aaolgáló éa a bizottságnál előre megreudellietó asaialok bórdija 4 fit. \\
b. Azon résatvevőkL kik eiadau végett borjrauftrálfat kiállitani száudokoznak. jmegkéretnek, miszerint e ezé ra minden borfajtából legalább U.5 litert tartalmazó 4—4 pa-laczkkaj, a beküldő nevének, a teriuéa évének éa hélyó-nek,i ugy az eladásra szánt\' mennyiségnek kijelölőével [legkésőbb alig. ig napjáig a rendező bizottságnak, dij mente-aeu beküldenisziveakedjebek. A bekü\'dütt borminták elhalve-zósói vés kiáilitááát a gasd. egveaü et miudon dij iiélaQl eszküzlendi; a beküldött palaczlcok éa a fönittiraaó boír iaz egyesület tulajdonává viluak. J
V. Végre az egyesület a látogatók réasére a különbölző vasúit táraaiatoknál menet dij mérséklés kteazköalésére a kellő lépéseket megtette]; az e czélra kiá litott igazolási jegyek pedig a iS agy - lCanizaáu székelő bizottságnál nielg-tendelhetők. 1 jj jl l
A küldemények és (levelek : „A nagy-ka tizsai gabona és borvásár reudezŐ bLottaáguak Xagy-KauisaanM czim alatt küldendők. 1 Ifi
lö. lsiuét egy fájdalmaaan\' nieg-1 et. Mártiuabaii vesztettük el jköz becaUlésben volt, ritka saop jellemű jegyzőnket, — de az ő halálát hosszas betegségépol már előre láttuk ; < hanem e mostani haláleset — tnely a helybeli Ev. lelkész Esperoat J&Ösze Istvánt közülünk Kiragadta: luegkapóu, sót sztvfa-Caarólag iájdaliinaa I — I ! I(
A boldogult ugyanitj jul. iJ-én saját/ kocsiján a Uala-tonra — hogy ott egy vt Lóki kedves családnak fürdő Ue-— kocsizván, lovai — a tartÓ-negbokroaodtak és ő a kocáiról vagy esett, hogy ott aa ország (a az ott termett 2 orvos,segély iába volt I Özvegyet és 18 gyer-
Köváyö ura. Jul ható eset érte községünk
lyiaéget keresni aegttaen szijj elszakadása folytán oly azerencsótlenül ugrott uton rögtön azörnyet halt igyekezete már késő és 1 meket hagyott hátra.
Q maga alig 52 évás Esperes — bigotteria nélkül,
ta tf iif*AlfllrliivtA 11
fáradhatlan buzgó pap da iiy humánus, azajbadélvü, aae-lid," részvétea, öufeláldozó I apa, és gyengéd férj —- egy szóval oly* ritka jeliem volt, [hogy az égész ismerős vidék, kor-nem-\'éa valláa különbség jnélkül becaüUe, szerette, — kinek ravatalánál egy mas li\'elekeaetü lelkész táraa la ugy nyilatkozott, hogy aa az oaainte áhítat, erély és tudomány ritkán van *igy együtt — « oly emelkedett pietáat és pap | buzgóságot tntnŐ benne volt — níaterialis korunk nem ta sokat produkál immár 1 Fáp volt ő a szó magasztosb érs telmében. — I
Kegyelettel csüiipüuli emlékén sokáig I -j-. Szelíd, uomea lmke, I meleg részvétes szive, miudeu szépre jóra buzduló és buaditó -.z-Ileme maradna velüuk;"—. vagy azállna viasza ránk liarátatra és tiuitváuyaira, kikét annyira szeretett és — tamtottl mert hivatalos, gazdasági éa családi gondjai mellett la talált időt aa iakolára, a tanításra, a nevelés szent ücyére.
Miért kéli éppen azjily vezér láng aaellemeknek oly korán kialudni? Iáért vanjoíy rövid élete a nemesuek V
Vérfagyasztó vo t, iníoőu neje ott az u* porában reáborulva csókolta, ébresztgette a már nem óürodől .4-- a la valódi fájdalom őrületes ja|veazékiéseivel inelleje ájulva rogyott le I — A jeleu volt orvosi aegély nélkül tán ive e hált volna. — . I \' ^ [ . v- "i
Még is saép. ha kinek szemei ily jeloueUel jcsűk04-nak örök álomra 11 — Ez a|e egy végaő azempillankáa eléig jutalom a 24. éves; házastársi önfeláldozó szeretetért I —\' j Agg legények: kaptok e ily lucsuztatöt V .. Alig 1 4.
fa. K. |
— A keazthelyí Jövadélral-ado-fi^ető polgárságét méltó haragra lobbantá Kovács \'zji. adó tiszt, ö kegyelmeasége mint háljuk — igen aok polgár jövedelmi adóját ariemélyae gyühUotbői (? Özenk-) tUrbetíeu magasra emelte; elieoíbén n4t tűrnyét arányUlanUl csekély ősszegre vitte vissza. Aiá&a« ja. gafbttság i. hó tt-10-ón tet&Ontrá hágott. A polgárok s^l regeaon mentek a kir. adótuvatajba a uj jövedelmi ádó ösz-aaeiráel követőitek* Kovács aramnak pedig lanáreolták, hogy aookott aétáival MÉyidóre hai^rjek fel, aaert rmtul jár 1 Aa ni DaeeawU megtörUavén, a kedélyek laoéilapgllak, gp.
Aa6i|rókák jélbiit (£;
viJláták,
|Höí kéli
da|mí tan
F. BoiWU
oa
kttithó^ hévlil gyógyfürdőn t ottani fii
liadlélyea liiulataágci rakdoaoté a^ aak^aáa^: lUzíjáték U tánci,\' a aa fcftdAa* it ellett £a alkiloinmál fÚJnldeti i itau eaoki tt tpmbo)«-j tiíata jö \'édeine ia Ottini fő Nkgjy Driiiittnkro m olgál kinyll dégek a ómbola-já:ékbau tÖufe
— ik zalaváH berekben ialavári rfitajianaV ÓM nyaraló léi égj 1i meratíe^ kmbejrj — é Atir] ;al t cMk[ aaar mit kftp^é öi IyM bbjU iféa^revet e a ;nó,m vkv éMlávéí l ifágU. A tolvaj ragff
■auk
Í\'i a^i jii Itató tll
hÍTO1
álakitott !t mlat akénp
káli rfrol rondeseiil; áyoní ain Mójezy ILK:
ügy o
a JJaókT\' datott. Bak
*?fe>a|t in!u tatul, Ijd rál^nét JH
aa kár, 1 téléit jtágj yöityörl lilta póq
iocheu ét linn ltját
dt A íkj bá^yt} bsteJ
egVizégáláaá
gróthj arolUjfUl
ás tőké fiilaiii, b aeq fém tolvaj lyájábl pár *ökrö t e a tolfc p tréfára HUkkhaft végett a \'
U\' 1
jyen. V^
ml
b Iámét Voltciió-riajaiír aÖzraiÉtt-(őfik • Hivi$en rend^kteljpi, mély Ma ~\' < böafj jeiaíoltaiik, gy a FÜrd\'5 vénf fáákáék. jeattfalj jjírt; K U.iUe mait |éí-Mkrj itkéaa^aí ÍJ tatdön ikáii\'i , djiiiőt aztíei-
A járási szol-1 aj vazinén még-
nélyesité ismét a vátli Itb oj^y előadájt tóatj nem lyetjT vak lkány) aÜr
)ac61et\' bnhóza
«naéget (Caeolet JuUua. 11-éd
találja óla ságpa, kint tttptjokát|
vagy egy ui
izintáraula
e, lord.
el&aör áönamg álfa
i nnzeti tz nétzet Kai; épskinbifi - jéa operell a pojgá\'i háaaaaáa t áhózH ki razérfl dimity „Kukriki": Bzorke^t
korrarl aziini|id, mé i adon. la i lajnreaámu !ki (jz ekoaoái sal meg Volta nik eljíged^ ritkáti i i^tátja\' mag .1 aj azisjpádi azép teh itaóaét mulat ll be. Ktaau art Ajnaa, a tár-tehetaógtl nőt tagjaj kifogástalanul lát ázott. 8zá Vince, V aitonoik J \'mm jtanttlt, tauu gatödzott, mint Beraaeuy , Stadlér ; p ébáuost tüh kyjá adta,. Bá-lehetségét nem halzi ilja j fel. I - ] I (TJ bó &-fn iá (00 aijany pályafij 1 uvért <jr4Íf« I vígjátéka
8 jjM V
ri pátln dráma ital! adatott i a bíroy itJ irta p]|
tt. | % haiig-lóttja kééatj a aaéaael ío-^iélri (Fuchs
ÉJ Igén jó|
ver, Návárn J luráljfát í
áryoni ki alé-
lttal kali jia lett volna l^beiaégét bf azöveggél k« liett küzdei ie ^lauda kí-azfméfJ\'aJiU I Szép ninoMÍ lalák, eaaik, ábán a lt^ly aa ha^ngotléa nyugodt íoai^j Ital I ga tósagj eloapaaa alatt I kí. i Eiellneij Aíitia j (Ma-i átotb. — Jdllüb-ján „Trf-l divatú j tudajkozo \'intézetül kértflt jizjuaré. a| színaáz egészen m g-tgeii [jó humor >a hozta \\1ezaryj (Trieoche) kik diuáre es bugaipiompl^Btazottakl liérczy Ödi k juUloiujátékául adatott]
>a 1 1 Az iaz] ie a szerepi!
átkio^ott di-szeóvélyzet;
„Páfijtií Mlat4 ciiud vig operktfel iujtalmázijtít a színpadra lépuikor egy gyönyö\'ü nag/,\' ské és ozalagokkai feldíszített kosiorut ká iotf. A ssép szamu.\'közónaé^ BéraeJt éa Vezérinél aüiju } apaiaival áraaztá élj Üwmbathi |üiryesen játszott de rostzul dnekolt. Jl ius 12-én! jloldi 1. LlCbrne|iáuját J3-an Özbuibétei i 0T lttdérlak jLm| ^arboubauniciinlüj eredeti nénszinnalvjftt játszák Et utőblii Tislőadáaátl éeak kevesen jalentek még s ezt ubut tudjakl m»gbocsáUan| aaiuháa 14 togatő kozUpaó^üukuek 1 iloliui \'IJriuoche éa (pacolei és ^á-rizbi ólat ctuiü idegei, semmi erlaolcat értékkel nem btró bohózat-és jpeiettekfle aeregeaeui lategy, uiijg U jó magyar zaiuatd a klrálb erkölcsi béoacaelj biró néusz(umüveket H-gyíleiiura se n atéltatj a. Elég aljr \' \' áa vat 1 ... liaa ugyaii, hogy ez le noiu nagr M^ékezettjil játszott,]ej padon a pul licum bo izuságara igl uek erél r\'eai n iélkellj ne lépni a sztninü\' >ell)ecse a kellő bunyóim VTezériuo a- i lépdaloki t, különöset Czáut Lj 4 sc szöveg Hit azépeu • játszá a kis] olgált hiszárt. Özoinl #
kisniróÍ! Ki veséi (ká nto^j caupa jóakaratból szerepét egy nevetség aa .t irtai mu rithinusaai tolüá meg. iftut tseiikrit (Öróf Vámházi) cs tdálituk, hogy uem vült otthouaa sznrepébeu j nem szoiott máskor ily készUlétlUnül fellébu . 4-1 Juliua 15-én a sziu tadóu először adatottIShakespeaje nkiamlet a dáu kirilyti* cimü nigyazerü tragédiája a piin azerepben V ezéry v )l. - - Ez id< itg neiu igei^ yplt alkalmunk V|ezéryvei magiamfc rked ni, inert ritkán mutatjja magát a jiimpaden j de ez est i tkóh lesen ineggyőzött beimüuket jéKa tehetsegéről. A kozé^j száium il megjeleut közönség tttiiidenl jelenetnél inogMjen szte Hamlet jeles (umiiélyesitőjót.l Safrmayné (üeitruíS Ei 3huer Anna (Opkelia,! jól játazoitka, utóbbi az OrÜlt le^ iiyt iravour al ada. A többi szerepiálkl u muident elkövetlek, 1 ogy aa előadás miniéi] sikerüitebp jegyien, caak
pár kiaiuiiaoijy la; azin-)Ol mulatjukt (a réudező-udetleukmlok ellett I) a t a kedélyre |ucgtette.
Jer keülmire Gyuri-éealé. Beije li jókedvvel thy kite|b|őpn alslkita a
Rouradt Mar ette, ezl este aem tuc caoltti. A uél ő térrel való lekacsiutiis közöuségre k ellemeüenü> hat.
Mint halljuk Bércay.OdÖu ptJcsút vesz
JLbteu áldja ideg I Ugy hisjsszuk dott egyéurő| ki liérOzy szorepkjüíjói átveszi.
Midőn mién tu|dóaitáauukat b laárjuk a aizi ^ügjjr érdekében fölhívjuk Veaé^yt. lépjen e többarörja Bzelrezzjen azinnáa látogató köaöuaégnek az utóbbihoz j Ukáiopijp Övezetek estéke t|J büUbáü,
! ^ Proi
pestien tart A budapesti
,UjíVilife\'
megtartatiii,
■ammja az 1870.
ló illáik nemzetközi -ik nemzetközi
társulattól, igazgató kiaá r gojndoako-
éjvig augusztus ptbona- és ál boua
ék\\ Bada-igvásárnák.
nyittatni.
j\'X Mza rouiis nyit
és ]iaág-t|Már az irthelyiaégeiben (a \' L\'tlköry-féla töktéajén) fog a t. é. augusztus 7-jéu reggeli 8 órakor1 meg-i ö órakor beJmiratuj
\'titkári hivatal1 aaen napou a gabona*vásá-dát, a melybeu, a ázj kijégea ItelvjláttpBltáaok készbéggel megadatni fognak, és a tőzsde jógszpkasajit tarul iíiazóli|izéták 4a fuvarftarltt\'ák [is kaphatók íejssnek,
| SüigöuMok és lejreljek fél* és|küidáa|ufa özénir napou a gabona-vuaari lielytaégekbeo kiiloii in. kitl tjátirda- óa (íóaubivatal félálljitti tik. A gabona-vásár látogatói, a hozzájuk intézett! surgöuyük éa lévelpK miuél\' gyoitabbau la-endŐ ké»eaiaae végett, felkéreti|ea, hogy h^zz íjuk érkezendő lal«e|ifliUeti és aürgönyeiket L -sár" (BMapUkei jSaatmarkt kilv |ű<
Idegen KUogatók tisztelettel kor heveikéi- Vagy czégjeiket
budapesu 11 ;sbona-vk-tt czitjijézsefi ékjj J irfeüiokJ hbgj pelépée-ina-vól^riilhilátalds! kö-
aegekkej^ fe|jégyeztetóe végetL kpzplni szíveskedjenek
||gyak augusztus 6-aig détlelő^t éa délutáu a 1 frl&yu d ijlmelMtt vál thatőkl de binatái iái MaUUVók
Belép t&zkde tikká.\' a gabona v A |uelé dáí, a jéjdye gyár éa öszti lia-gijzliitjóz
Ihivátalabaii napján ia
[fejégyek váltásiijbr! láajsol^éBJfajtai) [ii Ikap-[vál^ókj a inelyieW e ői intatásá riiell\'tt a ina-vkapályák, éa[)f kir. ajtUbll óiaujéjj du-
társaság,
19-éig hpaárttlag i^ijedő
Utalásra iikj gyei m eztieán •ajál érdlatö vánvokat -k
; T; Küiöjl
frtnyi-dij il| •zámot tőzsde Üt
l á f. é. aug idfsaik ál
«-njri utazási dnélalattMláat^n tehát» gabouaváaárt látogató fci [bán k belépU-jegremat|éis aa eialite Uade utkán hivaUkUbanidejeban nieg pélvik ia, asztallal óal ftlóaekkél e. etése mellett kaphatók* A kik\' ily
Mtf1 atiMattyiiitiii ik
|áiji hivatalában ea iránfl ayilatk
á Á éM M- e#
fiiSUvaaérR
aiiguaztus < é vrsea
mmt
K
i^TTirTr
Tlft.IT
ölt a szelnének\' paran-a nevatgeléa a néző
A Atiyaroraiáff áé iéfyviáf 18; Máor Urtalma. r%: Saentpéterjjr Jóaaef. (Evva Léléa) — Tünfdáa, ltj Malombegyi [István.) —] A Lajos bAoai pipa loríMi beszély. (Györkön^í A, Károly) FaU^aáéa. — A^pátj a gyóéyftírdőUbetj. (Dr. Hangold Henriéi H A! fő-iUI; fi ladapeéi uyárpa. — A bépaainbáa tgy faaévlete 7. íAííquii) ^r Bzinhmtak. !— A Itta griaéttei Elbéjuó* (osud György.) Folyt. Különfélék. ^ 8a(tkfélad-
LJBL^^Jr Kéteii képak l 1. Mar-j lázadók vezére. 11. Zaflb szerb tábornok. Vontatóban.
GyOrgy.j Folyt Képrejtv.la 8aerk. üzent Rajzok: Szenlpét^ry Jóasef. lijo, a bolgá.- ázadj Táncaoló £rvt^ek
lua^far orrolok én terintolTluillltt
| Marms ros- szigetre kitűzött, oa évi XIX. gyűlésének ElŐrajza és határnapja.) Áji^. 19., 70 21 - jk napján b«Latáa a vároiháznál|
iSíl-éu iamarkédési estély, a részletes prográiabamkije ölendő helyen. 224éíí, reggeli, 10 órakor megnyitó közgyűlés.
£ napt>1i |délután a termák- és iparkáállitáa meg-isaeiáflléaja
23-án \'d. e. szak ülések ; d. a. a tűzoltók gyakorlatának megszemlélése, népünnep ; estve jptéköny-iciélu tánczvlgalom.
24-én ki rándulás Akua-Szlatinára, aa ottani kincéfán* aóaknák megaaemléjéeáré; d. oi saaküléaek.
26-én kirándulás Nagy Bocskóra a ktneatán ardő-Uzern és ja részvénytársaság szikaó- éa rermi-rának míagsaemléjésére. Onnan folytatóiagpü-ráitduláa a kabola-polyánai kincstári fürdőbe óa vasgyárba Hete viaazatérés Szigetre^
20-án kirándulás Rónaazékre, a sóakiaák megszemlélésére ; ea.ve! visszatérés Szigetre. f j
27-én kirándulás a vasúton a^ viskf&rhegyi fürdőbe. Ügyanott szakülések. Estve visezatéréa tízigofíre.
Végre a berekeaztő közgyűlést kovefkező náponj! — lug. 20-éal még [pedig j tekintet te l arra, beigy százakra mmő látogatóknak hajlékkal, élelkiezéasél elláüUa azÜkvötgyu fenyves efdők belsejében feHvő, kis község^Vben kis telepeken lehetlen, péry, |na-gyobb kiriánduláa egyidejűleg külöuiiözn irányban fog rendeltetni.
a) A felaő-viasoi határban a nVasseru völ^yfif fetvő
li
I t
Suli
üli" és az ugyanazon\' határ Imii B Válj e- Vi udi uja ás-
átiy orráaboz.
b) A Tiszavölgy ön KAroauiezőre a as ennek ! határkén ; evő, Tiaza-terraéhoS. :L
I I c) Az akua-augátasi sóbányákba éa á Gattiai hava a lj\'áb in fekvő brébi fürdőbe.
| d) A Nagy-.4gvÖlgybe a a gróf Teleki család! dolhai Má^gj árának inegazeűiléljésére.
i Annák idejében ivek fognak kitétetni, hogy á jelzett grái lu ásókra a t. ez. tagok neveiket bejégyezheaéék.
I Hogy azonban á njtgygyüléa tagjai niitiden őket mellei kedvezmény bén féazeaülheaaenek, újra \'emlékezetbe íozzii k,! miként ezükáégéa: hogy magukat lidejekoráu iga-Xlási jegyekkel láasák el. E tekintetben a| résztvevők Tojó éri aug. 15-ig dktupa György úrhoz,] a nagygyűlés uzk írnokához (Budapest, szénatér, gyógytár a magyarko-bnános) méltóztassanak fordulni, ki a hozzá intézett bii-enlBs levelekre, melyekhez az illető, a felvételi 6 frinyi íjt, |továbbá uevéuek, állásának, lakhelyének éaf az utoiaó bsti nak pontos ieljeeyeéait mellékli, az ígazoláai jegye {áatt|n megküldi.
Figyelmeztetjük vééül a résztvevőket, {miként a Mára-aroi\'Szigetre utazásra Budapestről, ugy ajca.kir. osztrák ígint a m. kir. állam- vaspálya czélszertten használható, éa az előbb nevetett pályán Debrectén, as atóobin ialJblcz Szertíncs-Csi^p felé. — Mindkét irányba ugy .estive ihSnt reggel indulnak [vonatok : azonban a ta. kir. osztrák uiUy lii, csak a reggeli vonat liaaználható cszélazerüén, iái-Után az eatélyi vouat»az északkeleti pályán caak Kuáiy> háká ig halad, a hova reggeli 10 órakor megérkezvén, estVe q jpr { után csat akozik a szerencs-kzigeti vonathoz. Budapeát, 1876 évi június 1. napján i Várod} Qábort m. k. s XIX bogjrgyfti\'és élnöte. \' ] f. Bodogh Albert, m. k. Prugberger Jét9tft rak.
Dr.\' Batizfaloi Somat ra. k. . j 1 á- XIX. nsgjgyBlés sMiiöbéi. Szibigyi litván^ m k Dr. Duláctka Qéfá, m. k. Dr. Badtéy Láalót m. k.
s nagjrgjftlás titkárai
A kozÖDséK köréből #j
(Beküldetett j
Tisztelt Szerkesztő ar I Tiastelettel felkérem, aaávaokedjék az alábbi soroknak Mtbéel lapjában helyt eugedtti. Orvosom azt Ajánlotta, hogy eg jlzJégé m helyreállítására Füredre {peujek, a mit azon* mleg is tettein. Megérkeaéeem napján estb tombola vok, Ivet napközben nagy falragaszok hirdettek. A tombola uián éaokas szerint kis tánőz ia azokott lenni. A nagy szám-lljélenvoltiíjuság sietett is a zene hangjaiuak hal Útára aj tápejzteretube, hogy Terpaychorénak áldoasou, de gráf áktnok alkalmasint széles jó kedve lehetetit, máatél Oratg tlauul járta a csárdást j a \'többi publikuin pedig mpl :ir||raár megelégelte és ináat ia aaeretott volna táuczoiui,
Índá gr. V. Búzzátok tovább a csárdáit, mtg nekem
a mire a. közöits\'ég elaaállyodt, magára hagyva a -at passiójával együtt. E bó ii-óa mint I szokás szeriujt Kar esti 7—8-ig a Balaton partján jáuzott. Ez alkaloiu?-jáí grót ur, tekiotet nélkül , a nagy szárad közöáaógreL viábk azintén volt joga a seuéóen gyöiiyürköÜui, acáiitobal-^tj\'éáa zenekar e^y másik tagját magával vitte esoktakriL illo reá nézve nizojiyára kellemes mulatság lehetőit. Az ieaouyok mellett csélsserubbnek tártottáiá Fftredet mi ée oda meuáL ahol a fürdőközonaég jogai ker
m i lm ■á
r H1 iijti^f ol l.agy véibfjvaa
nak az ilyen megaórtóaeknék kltávp.
agy-Kaniaea, 1876. julius 17.
aa a rovat kóttftttakévt élj Ma Jár, fM

IU
á Mrkmw. \'
WLlw
Falelói ttarkw^t UOr^iUaM
ti.
II
-V_HIRD E TÉ S É |K: j\' 1
Lg/M. , mi ím iíi m mm m • *** J fJ^A^flUflUfl^Ufl^M^^^fl^jj
Pályázati hirdetmény, j! fjr 1 fi
Iniaii rwiwtt (Mién rám iépvÍMll^ti\' f MA R E SCH T Jp ST V, F \'j 9 Q^fJj i 1
a*k MjT évi jaJ/ui U tartott k&»fY*Jásébs« Ilii J ?i*a*fatf \\ 11 kudufn a/cvt Jf, £ ^■wCSt
ML ÍM*«ct bitA/oaat4W képsst u 1977 éri. JCVIÜ t ^ f 1 „ - . JI
« W • líffé.r á* fcWfi »*abáJ/rso4ÍeVv j Ajánljuk hiUletittu ecutméréfa Marják I 9 MjOliíTOVíi PüktAr.
^^^f ri^T^íflfr^ fc 1 Mmérú* gyártmányunkat k^Jey Mf $ 1 ^ 1 \' 1 \' {
(ulrtiii ftm«wUu i» umkoMtl L ea. fo * .__7 ._, , , TZ \'.. , r ! K „ • L i - II
| ab.* kéJaTVa aa*Os mjá* bst«lu»<W rámí főjtg/rft A ke*£ í* *br*x*x*l 1 liter 76 kr. itt tó kt.\\k M TmuUtuSp*** ^ 1
4ü<,«ésrs, *aJ/ éri 800 fM mUkMrv. ess*- J éa 02 30 kr. ht*r nagyságban, toehtk a legel- V 9 Wy ^íxíÜL _w 21
uéJ/aaai a/mauk, uw) kóc/ a Ctfukb i caúfcb áron jjagjbktí és kicsiny beo mindenkor ké- L S gw*S4Ws tobs léís kAvéb** ■■altf Sl
bnU\'^ kéovusí&égi batároist .**rint * betfltaiHld ál- 1 kaoJmtfL I k < ^.T? tL11\'*!\'11 ^rf^TÍ M I
lo.«4a i.i.r«rUi^«ért ukkl örvvédí okieréiUJ búé «*r** 1 ^ "Li _... J^ _ f K •iiewtt rWÍ ra^ru ryáreéJ ta\'ék 4* ftt- K I
,íi/l7l 47 57 i , 3flé4M aU*f4t »4a4* cjvfMÉi ^-tívMii i i B é <᧠waMntt J JeríaUujyoasbb síi rrán ánu* k ^ K I
A uáJ/é»j kirívók íelbiraloak, bog/ életk<//ukM, 1 J f jP f KT\'. í^^ , .^^T?? g I
0/«lviMMr*teík#(, •ddigi a!kaln»\'\'-á*ukat é« te/védí joc^ i ! k f*?15™1 M J j
•aluágukai igwlé ok»á«/#kkal febserek íérréjjr-ríét I ÜATMeh i . 9 KaS^\'éíAÉoÍv ^ HWMiTVXX umk^i 21
mt p*#u i>h\\yU*u>*k * ktrauUe lapban Um^ kíbir- j { [ C IJiKrauUMAHUrr r^y ÖUAMT/A* wkuéL m I
detéaétffl atámíivU 4 két alatt a »*g/-kA«)j*MÚ polgáru»«»- J V \' C V I
lari kúraulW tuuál btaoo/oaabban b««i/u/taékf Mait ká> i _________ _ f
aduban érktfi/j baadráo/ok bgrein«b« réteUií oew ivguak. ^PT\'^^ |
Kelt Haor-Kaauseée UHO juiioa bé 12-én ! í 1 1! 1 A " . - í
___^tT\' |
IGEITTNER & RAUSCH, | n"LI \' ? \' ""
Budapest, Nr. &7% Waitiner-Bonbwd. ■ \' IllOfili SfílílIifHOTA
ÜMaraJ AgtnUo dar grftMUo weltbertibmtan amarík. Putup^abnk W. L B. Boafiat, M |||VUtJ Kjviuillf/ w#
rmpíf^len i^r bebodwké offorttrUi Haftrt wn Hj
VmwUFtu, ©ruBura, fia c(raf|rfat«# ■ < -\'\' -t
[JJlMjra
g IrSilR X) D U r I ft I JL \'7 i 1 c\'wal< afcl*or valódi, ZJztr H
""" IjL ^ giy E jf I J I il alH § L g 2 s| s* II] ^ Up »aa a ét as és vtkawrutífU cséfm tam imjmmtZ
0 e ^ ff £ jl | YW f [ d f U §5 É I |l ) Mfátüwúi tS^üát; aaért vr* uttraa « ítj&uMpilL íJjt- u*.
g 3 J g rrj j g /f l 1 I \\J I \' I g 1 g II® ■ | \' m*«t<rámjm* ttmrlM* HUM, mim^u mí caa* ataiiaart u*-
fc- M S-Ji—& W Vi J I I I | 8 i ■ löpeaaételt eredeti doboz ára 1 irt. e
I I IL VÁ ^ \' ^ JJfil. « ■ I . s . - %
C II 2 71 0 I * - !H 1 * í * \' m Í * £ t ?*u. * g
[■ ]_■ J l I [I B\' \'m = 1 | prancia oornxeM hó>al.
B i •\' U v»5|gekJjön haa/nálaU otajiitaaaal eg/óit\' 80 kr. o. é ^
i——— . - - \\ | , i ^ ^k+hnmr J^^SlKL, K I \' v ; V • I * 4\'% m í u h aWa a f-tol jíit»Í5 ca
it^i^^^Im. 3,1 E í nomü-üaliuáj^irolttí. |[
unirr ^iifu^minfi M^r ^ftrítuirung. I fed M Krehű M- éa táraA-tól Bergtmbea (ftunrrgxába«u;
Envron-Abnelimer a. WIederverk&iirer 1 ía^\'U^\'UfSS
afyxítn bfftmbfif Seg&itfHdta^m (^rftfctH Km T B »wfMk fca«atíati «takiá«aj 1 írt á. «
Eltcaréhren, GamnUcblAiehpa and lla»UeblAacb«a B I * íu*\' mu^gUm * jcikt a*?***4.
___B | MOLLA , 1 ucliUu jfíu,- uicE^t de<& bi&ar, WieaT \' »
m BHBKHhHBK \' / lUkti^k : K »aa(,«) Ptyf fifab
ilil FimIIm^í jUa.\' ^ amwÉié tf*t1- Mara a ^ >w«r a C\'rtkUraj> (y/ / [
n ■ V 171 Tfe o ■ 171 íl« ! 4 99ui»*wn| ^
C II. W* M I MV [I f w idittawlA. ta# Wew* r. ávr(sft MM* Jm.
* ■ ■ 1J A k/ ■ *-4 !] ! U^raadi rinwiyy «.*< Lgj-jft v*
! jiJI Bk rtc i • Bliíi i- 1 l/W/. Hwjt-it.-Oj-jfgr yg t^iác HY+tf HM (*/ \' M
lerélileg g/ógyit DrJ Klllllkih Dfexdábaa. j f 1 Wilbeliasplatz 4 (élőbb Berlin. (Majdnem A^l \' " ^73 1 800 sikerrel gjóg>;itva. 249 24 —62 ^TOj \'^r " " iw^ii \'i i ( ébbiiwi ......
■ ■■■■■■■■■■■■ XE\'
Kózkedrességű. orvosilag megvjzBgák é$ jónak taiáU ^r8^^^ ; PalVÁ^IÍ Illrclcl llléfiy.
■ w í ; Liliül-/ aSBaseaé^ «ag: j
jnellbetegek Mz^mÁra, j J | rf, » fe
™ ttrtt 1 UVeKaelL 97 kr O. 1% p \' X ^ « | éíjliofrt. lakbér élvestül ide«gl i^udó ki\'
■ fol/ton oeau fria minétégbJ. 1 g| E IJ|K tá £ ft A engedél/wett.
.EHÍLUOFFKR ÍZ0« é8 IDEli-ySl^lAJA | ||l|3fS | é^a^^^M|
augoe alpeaí Ddvén/akMlj j D | |f ||f6 ^ f| wíKútxaán 1876 éri jal.ua bé tUn
B Kiíogáaialan, kiutad azer arci éa izom fájJalaak, axédelgn, kereazt( C Ifl I ! \' Vá*i»fr láátol>\'.
eeoot fájdalmak, ideg éa teat gyengeség ellen éé te eemQ múe/^rs erómlé- | í ^ í^^fc I tska)aaséki aisok.
Haére mint leg>obb batátu vas álUlánoaao eliameffe- I H ,05 <X ^ i 319 2-8
= Art ftvegmek 2 ft, o. é." 5= 1 - M | \\ r t"lHl ^ ÍU J ; • / r.____l—!___,
• --" I IS ÍTlPfi®
m l>r FttiUV tAbb gratxi ea k. Intézet fogorrdsának am í$ L íS"c í»4 18 Teleitrailim \\
LArM Á a«rir#ii Lim/kll I H\'fE \' tM E 8 X LL lTtffr ^Opn f. «af >a$ ticHÍlaé ectu
B NZAJVIZK „8TOMATIKÜÍN-4 m j ||| |lifS §lj#<.^^jjji T
. s CsglsM véraéss, a rossssagu Isbsllst ée Cafroaüás! alíaa kitfcié iyigy#ae«í, X j [| lg JL S ffl *®Íeber Ötlt la 3ulÍ
• = Ara et7 ürecn^t 68 k*. dí é; \' || | I i 2 ITM I W 411KS* MB «Hgcfr«Msf( ^mtsars,
^ KapUlék : Bon/kMos Bsck, Hrskbe , EssékaníoJnhU, lUrojü^k L ^ ^ il 9 [H ^ ***
Botícíí, Mag/ Kaaásséa 0*1 ust Frágsr4 Hsbvsn A TsáMr. KssatM|réá »íngarfB ! E I ®1 \' n At C^rs
MiiáásnabsssviU, Pakson Flénl^ Péwít & iWa, Essb. W Kfi.w 1 \' \'
■ káeá, OMu, HuHia^, teg^váraU OrtaWt Kohariu, Vsssprédbw VúmarB 1 B2HL H\'Sv 1 Bt*lW tfi^tia|rrf46.
mmummmmmmmmumm ■ ■
TTjj I y r lr il\\ ;,1 jj^-i I H ] I S .\' .;>
^mauAt S^sp Faiop ^Hir-IUMsta 1 1 \'
B^^^tefi^iéBiMBMiÉ Iyi 1 i i, 1 VTVI. * 11 TJL■ lul lm
• j Hi- \'.1 J \'i i j ÍJ 11 ^ • ■ . rr \'1%. lill J : I ; il i _lí 1 í s. ■ ■_;_ _
: ijáiljsk kitefaúUtt eczetméréáfíi *UmyÁ
Mrmérték gy6rtaiÁiayaak*t ktö*y uuá ketivÜ (m abraiieteaeJ 1 Ster 76 kr. 46 kr éa 02 30 kr. liter eagyNigDaa, Kl/ei a legel-eaá^t áree .eagjbaü éa lioriii/bco elMmkor ki .-tejrí kapbetóik.
I fUai «MgrHMM4«»4 a»4Mlt ymtii—
MywMjeiiL Maa éi>4á4 Mgj ar laifiipMia ^aapaaMssk |W4aMM
aprkíniiiiyi iifon naluA
Miresek te$trérek
Oiali akkor >alóili
at
■P \' MM auSi|*A»u*Uj (4 — iát JB/Í. M kifMAcitusklwii swiT
4sU, lij K««9i( f|;"dtii,jttw/ vffati Kvei\'t\'cn KMUUiiula Ars •jy ővejaek hsszsalati staartiaeaJ tfyiít i írt s s ! V a 144 i a<e4»agbt<i a \'•fii jtUít eu|«ia4._■
MOLL A, íucliUu^u,- ükí-sfdem liizar, Wieo.
IUktiMr*k : K Kaat aaa fi) fi^tr fJtía cj-fj *fi aiaawlin If. (n; Fcaarfaubv ÜMHálé B»r« a ifffecra t\'áklvmjk
MCan 1* \'\'ff -4*r>4IhaHiuf A.okD1\' r*ai *«W*i%iLgj*»gj. K4aa«g i>f/CaMiAnfci U^SJ <1/ brXwHT, A- (t^ Winrti r. íí vXíií* a\'i Uf) MS* Jia. ai«»kéUtlf U;HMck yLmi|/y S«|»r«a 111 Haaj iaigf*^iá4airLff<ff. V fScaa ibacf 4\' C Hm«4Mlj4qq\' v&J /Mne g|r4f/- afna IV
Mállart 4.0*9\' (a/:If^aáiiímé>i gjéfu TL^as* 44/. 4a. mfjr.FaafiMii\'kf ScSMéw Saaiiiy gjttgj. Satfc «4 efeV»r» Uanut S/lkr*
378 20—68
HIRDETÉSE

c igf. wr
Fályázaü hirdetmény.
|ii|y Iiiumí wlutt Uaicn ráró* kiprisslA#éÉ;é» a#k M/e éri jeliea ká\' uHati kesfrttUsébsa lfi| aa. Iwaait kalárvaatálais képsai se éri. XVILI t
64 ^faaaéa a térrémr és kömégí axabál/rsadcpt-^sa fiáit leaaátfk nlí—éléi irt rtoáwafctit^ js/snJsg ersif4ii üsl/láa irasseésbsn it»< i a biretkoaotl t, ez. bő f abos képsat ra asstás iMjáu bat^ltsei^ városi féjag/idi 4iU«aá*ra, mJ; évi 800 frLjUatésssí vea sf/bsketva, íté^ fífrí péi/aaal i/iuauk, aaoa kijslseléssai, bog/ a Mauib ÍN^tuwctt képvissl^ségi balárosat ssafint s bst6itsudí ái\' JouUU slii/srksiáasért <-ak ít ttg/védi oklsvéllsl búé <tg/é* ask pél/éaáuUaak. —
A pályázói kivéaék íoibivatnaki bog/ élstkarakal, ajrslviaatératotkst, addigi alkals^.sésakat m flg/védí jogé* wluéfvkft igas«4é okaaán/skkal feisaersll íárréujtrikél ax iMK páJjáiatufk a btvaialoe lapbss laeadé l*sS kíbáy Avtéséiél náaíi«U 4 két tUu a nagy-kaoissai ^oigériües-tart Éúvetalkwt anaál bűusjocabUn bsnyojtsák, ausrft ká> sébbea érkssé baadváa/ok ágyslsmba vétáuéaaa fa^nafcv Kelt Hagjr-Kaajasás 1^10 jalias bé 1^-éu
Bei na Jőinef
Budapest, Nr, 679 Waksner- BouMard. Osnsral Agsoteo dar gr5«stan weitbsrübiBtsa smerík. Pumjp^nfsbrik W. A B. Boeylaa, rmpíf^len i^r bebodhM offortirUi Hegel oon y*M*t*f 0rKiin, fia ctrafpfiheu,~$íuttfyriltn u& ^tturiéfék%ttit^t%
Zongora
ktar
ra
bacváraMaftfl


iU
LSréUfctuajj árui Mt|«H as Mcae ánssilbftní Mrbea KAKTbCH MAftOKK rac/ BJüy
XK
Moll SeidU(7.-pora.
Ufiaa s Éa éa ss 4a aakassmattstt n4| ftaátett bírváafi itátsta-k ánefttkl ytfff$u$ sagli ■winítt>Uaél; Mért ára Isi
*M«<tras/fa faasriSaa MiSCAtMfr «m» oa TT-rt a«auaa«
MÉ&i
Egy; lepessételt eredeti doboz ára 1 irt. a e
Ú+Md - iséactfvas a jL\'t^tí ytÍ0it .cxéjftkmél. H
Utrtutfmtn atte íttilogen otn Bruonen, gpriagbmnaaa. Röfcrenleiiunpen, Báém, Dotichen mtlrr ^nfn^nwö M^rr íSfírftuirung. L
Eovron-ibnelimer u. Wlederverk&urer
cr^oítni beJwáwTí íöegünftigungen. ©rőfetefc Cőjjfr öon Eleenröhren, CaamoiIacblávchrB ond UavUcbllacbca
Francia iion^eM novai.
Já IcfflMgfeUbaláak 4sMféJ/*4 mw (Mftv^i whiniif\' aa4 ■ís4hi k»ttá 4a kUav ymrliml, a j^ato kttffK/ kii#«, aia44uMMaá tibrrtliiik, ír/-, fitt- «• i-^fíaj»i. r«|i aárraa <1 [ajítt aatafáj raslfkél/ak, (néL •tmmgjti^im. aaa4aaoa a*a>SÍM aérSMa ata «Iml
üvegekben használati ataaitaaeal egy ott 80 kr. o. é
~alé4i JBls4a«gi»s a f-u-í jilvis gaayrMai. _
Dor^cli-liaiiuai-xtiirolaía
Krohii H. éa táraA-tól Bergttabea (üunrrgíában.)
P ILEPSIE
leréiileg gyógyít I)r Kllltoeh Drezdában. WUbelmsplaU 4 (élőbb íkrlin. jMajdnem 800 sikerrel gyógyítva. 249 H —62
Ktakedreaaéga. orvosilag megvizsgált éa jónak Uiáty
JüiiiMil
jnell betegek HzAmÁra1
ára 1 ttveaoeli iT lír. o. é.
fol/tonossn frís mín^aégben.
EHILUOFFKK IZOM- és I ÜIK-MSI.\\T lA J \\
aaagea alpesi nevén/ekbdli Kifogástalan, kitAnd azer arci éa izom fájialmak, azédelgn, kermti eaoot fájdalmak, ideg éa test gyengeség ellen éé e nem a müez^rm erósi tétére mint legjobb batásu van álUlánoaan eliameijre-Ara egy üvegnek 2 fi, o. é/
Ihr. FE4UM tdbb gr&ui ea k. hitézet fogorvesának!I
HZÁ JVIZK „8T0M ATI KON á
a fogban véraéss, a rosssaagu IskslUi ée Cagroaüáa i sllsn kitán4 UqNMFHHÍ \' ssszsss Ara egy üvegnek 66 kr. of ál rrsses !T lyUUk : Bon/bádoit Back, Hrsiche f Esaékea Oáunl^ tUrojUltcb. Argi-ovisk, Kagv Ksojaaán Mu, Frágsr4 Sskvan A Ta^bw, Cassütsnraa mager, Miélmii üaMntk, Pakson Flériá^ PéaasU tüpé*. Kisagy A Hiraoa, Assb W káaá, Ofcaika, MúWiag, tegstvársU OrtaWt ftoUriu, VeespréaíbMu Vtaaer
w^taál jrj i ^JléjUll
lllllllllllll ■
Palyázaíi hirdelmény.
j A Nsgy-Kauizasi polg. íako\'a Vl-íít osstá!Érának oMg-nwiéaa slkaimából a Nagy Héltéaéga *4: k vagáa ét kös-, oktatási Minístsr ar a <ueun/i«égtaMÍ tárgyakra aés/vrí-tel eb5sdásárs egy .aegédtsnítéí álloitáatTOOO I | évi fixeiés éiíllO frt. lakbér élveslttsl tdeigi aiíniiségbsa IsaaAff ki-nejrsstetésrs enged41/esett
Pályázni kivánalí felbivataak, bogi\' lank^pssíié ak\' ■Mn/aikka) felssarelt folyatnodvinyaíkat| í. A augnstaa 3-ig aléiirtbes bekQidjék.
Kait Ntff.- Kikttaáu 1876 évi jalíaa bé
Vágnrr láá^olf.
ískaiisaélű élaök.
319 2-3
Telev raiiim!
11 #ia Xrffrr aaa 40,000 ft. aaf »a$ trrbittaé ecri< IMI, Kr. 36, »«rbr
febon toiebrr am ft. 3nli
inlriart aaa aaa aáagrgtlinire fH|(ftllá«f< 1 grtaaaara, bit Zrrfrr aiirl fafarl Mll(|«tU.
iIbT37T.trscl <3z Ob^
t0iea ottUog. HifpUa|rffTn(< 43.
1 m i*t
P^OMIOU n$cb$i FöiCp 0«riM^ia ^i^-uttete T5TÍ7
litHÉM Ireé*! W*ta « f»j »»#)|«„i rén+i tlUlf MstsaSetsk HMwáll
Qj támmkit atas* SU M [ I ll#raMw<»tít» M Mk Immí k»t«kfaAI ktjéálalaa> * ! S*iir»t»fc jvlMta —m kiMatakl. \\
GAZDASZATI HETILAP
iBic*I.t IWolJzeiJe 18w|Láng p. éj társa, jöudi peswnl íürdó*uu;za i > *r.,Upp<-l)ik A. BM, Btubenbastei2 n
M shentétee férfiúik! éa nőnek egymáa a tini rágja — egymáa keresés*. íj
I Tobát a termésset parancsa aa, [— és aki aa allea knad ; aat alíbb uióbb megbőszülje maga a aaját Urai
mUm. —• .; .
| Ka a legnagyobb ellentétből áll elő alj Mjgnagjébk tnUnioiua: ha ea egymást kereaŐ ellentétek erymást meg-tílfllák. ■ ■ j I I
Pedig harmuui* tartja ösaaa ax egész világ rendet éa a mindent ami él.j
1 Mert jaa ellentét küzdelem éa bálát, míg a banaoaia a] béke, az| élet
I í S mikor aa ; ellestétek egymáet kereaik: asfrátkép a barmuuiát keresikJ
II | £ harmóniának iitját egyengetni: emberi kötelessé gtttlfj hát,
A gyengeség inkább azükaégli az erőt, tehát aa ke» rw inkább etneztj
Aaért mondá Jé kai „ha férfit akársa megnyerni; légy itóf. Igyekezz us I „Uraikodúi" de ,aU a 1 inaskodni* nem npáraucaolui* de „pizeleguiu I —
Niuoi esuuyább valami mint aa aéazonfyos férfi, , de főlcé^p a „lérfiaa t|őu: mert es elleunnmdása aaját nemének a elleiiuioiiuása a természetnek, átka köfnyesetének I\'
9A vtldy Vtge*
£ címen ir az „Életképek11 tegnapi aaáma egy cikket, U- ilíeiő.eg tyOslí Herault Victor természettudósnak jóslatait földünk Jövő soráéról, —
Bizony „öntelt" bUaake lények vagyunk: „világvégé* rír beszólunk, mikor „földijük" végenyészetérÓl akarunk saóllaui 1 — Mintha fdldtlnk volna az egész világ? ..\'Pedig tudjuk, hogy al világegyetemnek caak egy csipet mer-saajal — I . i
üerauít ur —i több tudéasal azou félsméoyben van, hókv tüldUqk, előbb utóbb ugy jár, mint azou ibolygó, mely a íEdalra és Jupiter Ikozt volt, jmely szintéi átélte azon étallr kalatti kor fokait, mint a mi fóldUnk, azutáu a bennei gáf-ztlk kiterjesskedéss miatt azátrobbant, — s forgács darabjaiból lettek a Ceres, Pallaa, Juno atb. kiaaebb bolygók m\'éjyck valóasiiiüsu újra kezdték az alakulást} aa életet.
Leírja, hogy földünk ia elyan miot az állati lény, bogy fd|düuk is <jl. Az élethez esükaégsa folyóaág kering ersa-bÜA, — belseje iasift folyadék, - iui kis kemény kill kéreg melyén lakuiik | nem ia nagyon Vastagi \' hogy £71)0. lájmiyi; mélyén márrvíforraló hőség van, hogy a hegyek tŰldiinkuek lélegző szervoi, — az ásványok rejtett kelések a i Minek betegen (ijedik, amiért legtöbbjének (bűzhödt saa-géí ia van. ifetegaégéf a földkéreg alatti gázok terjesske-aHaei! okozzak, ugjTa tűzhányók dübörgéseit éa ta földrengéseket ia. | I I *
Az idén temejrdek földrengés, vulkán kitörés, meteor hallá* sat. lévén éa lóg viszonylataink ia rendkívüliek lévén iijia, bogy\' told link túlélte virágkorát — a most már a lassú thérvadaa vagy a hirtelen pusztulás vár reá*
Ő ez utóbbit [hiszi De a cikk jószívű közlője hozzá tájai, hogy ne ijedjünk meg tőle, mert hát ezi ha less. ia ... boltá lsaz ós nem éti meg közőlliok senki 1 4- |
II jüanéra ihát 4- jelen inaterielia, önsŐ, kapzti korunkban tán „mementójmóriM gyanánt is jo az ily földtani el-tiJélkedés? ... Mint kereaztfa az ut melleftt, imnt\' a halálfej az|| író asstaleu és (bányász sfivsgen? . •
U I I , j lehány: Xtfrsfy-
iTalálkpztál-e úitbsb én" Csalogány primadonnává , . Kji zengzetes bá danával I Vpndégsserepel \'iraőkbsii ?
Viragol e-\' sötét falon ;Szemed hiába keresesd , Ifit] minden fogoly ssi nvsdettJ i Iá |véabe : kövült fájt áiom. Aj naptől elszige élve Hallass itten csái lá\'ncsclorgé itj tWoly-sohajt, hí UUhOrgélt, ] A] lég airi irómm il telve I
1 üyeugi lénye a rétek iék, \' L\'ávjozzlU 1 A végast-susbott | i .Liltedn4k csak kevés i ikWot * 11 Jrtilj iwvid életednek ! J ; Menekttlj ki a síitádba! Bftun nem vár id,\' békól vessályt Klényed) caak a; faijátj aae aaélvj, ;
j Böjjönöjl: ég bú toia^a j j
\\ logybá állbsiatlanságéU
üijinné egykor IfaWra! IlJ akadfci-il két Ssép fi ürít I:J nőrni\'kln á bét ineájákod. I lUiptlH hozzá, tiiUsáű|Wl l I Mpndu meé nekü kiogy inég 4 lejfc, ; Hpltig étéTe aaiv s ffisM \\ | pk| nem atólhatiz 1 ajenatj hal Íjad
Ták ki előtink Lem pillák,
Játékainak légy tauuja, ! \' Vj
; Két kia fiam hadd taail|á {Meg tÉeá a vidámságöt
j j : UldOa^s fégnak Ipénai, | | \' BepÁ) virteról 4rágrat I Céaiogaaaed ágról ágra!
AnTjokJ tudom, elkíséri, Hissen játékukban résat vasa, Casládüfii a kedves itt less 1 Vetesd,!niig e bely\'t eléri I
A ;szerencsétlen fogolynak
ás utolaó reménye, Lágyul őröm érzeménys j { Majd, ha gysrmekköeyek folynak I
A leghívebb nőnék majdan "Viasza adják a bű férjet. Hull bilmoeem I Öröm érhet! j Öröm. boldogság mint hajdan f . ;j. [ De jaj ! . . Ajkam mit nem niba ( Láácaem csörren 1 Vérem fagyot^!\' A pillangó iu elhagyott, Oh} már a távolban lebeg 1
1 Wm ftUp,
I j Keszthelyről
Kies tájak kdrrajza érdekes mindenki előtt; de értékéé és\':hasznos is as idegenre nézve. PŐIec jé birben álló fürdőhelyek bővebb isegáamertetése annál kiváaatosb, mint-kcjkv ily helyeken as Évadban saámpa vendég: megfordul és tápkozáaul ezi] eleVe a helv éa közéli tájjal megemeltetni n<un fölösleged; A Ifördő üditő és gyój^riift bslésaWláa ase kérésbé aaiks%saek a kedélvss ss6rkkeÉtatás kilemei, A táigy közefcbipm Imegvissgálása mtá* üld iHfjjhifti tik aitól, miaaarint nem mianáa a fürdés, kassmT a kefeli mellék dolgpk^igy^iat a kása gondok ée MgMt tUs aMi felmentése, aa egééaség- és a raértékbele^ég azattályaéaak I pcjntoéabbáá ssegfcielÓ éWtaoód ée a ssérakoaás ayönjöreí M ad)4k eMaaa a Weoesolt egéaaségnsk sana rnsékSey élet I er|t, mely aa - embernek mwmkkUtú továbbá Ulhatásáss |e» anuyira Hlm%ss.
111 i viali^i - é_1 .ij i L 1 ii»1 •_j
30. szám,
Rletfé WfaUi : » 1\'bíW rslS}> üitármhá$ stáaa AUf »wi
Mfiaetéal éra * t Zvvv z írt ratifffv t irt Spgfml Wm I trt fiú kr HlrSataaésyak; j • Iim*> tg fmt 1 kr Mbiln MriitÉeill a Sr
S<i|)#(4tJ íkí kr
MEGYEI ÉRDEKŰ, KÖZM0\'VjElJ0I>ÉSIJ\'TJtR|SAJQ>
, » 1J. í j | 11. j• j j Tflj|>lj> vqylpto liijvut^lfM
Hirdet éseket felvesznek : Weisz Múr,jpiids0estenyoen\'|t|a\'tér 4.
Rövid elméikedésT
a uöegyeHfllelek által nUkltitud4 véüegy leirti),
(H. M.) Nagyon tiszteit munkatársunk ée ;ba • rátunk Ozigáuy Károly ár az (5 ssokott zauiato* magyar nyeirén szólalt tel lapunkban a védegylet Ugy-ébeu. Mióta az eszme újra megpendítve Tléti, alig ran lap, mely a Mvédegylet" nagy társaaa|nli fontosságáról nem ssólt volna, s az eazme ftegr testeaitését különösen nőegyleteinknek inelégeá, nem ajánlotta volna Az országos nőkópzö egylet pedig Budapestén gyűlést tartván Ssen}pá!y| Szabó Janka asszouy, mint olvassuk hosszabb be-, ekéddel indokolt javaslatot tett MVédegylet41 léte-sitése iránt, mely élénk helyesléssel fogadtsjiotlj Elhatároztatott egyszersmind, hogy egy aitnak idején megtártauuó országos értékezletru az oijiság nöegyestllétei hivassanak fel válasstmányi tagok küldésére,s vaay véleményüket írásban. tudassákL
Mind széwjdolgok; én is képes vagyok félj-íuelegedni az eszméért, de viszonyainkban ki vilién tetlennek tartom.
• Aaért tartom én lehetetlennek, inert egészen más viszonyok közOtt penditietett meg a védpgyj-let eszméje most, mint az elsö-é, mely a magya^. haza hölgyeinél oly lelkes viszhangru talált.] ks ne legyüuk elfogultak, valljuk meg maguuknak, társadalmi; viszönyaink (lm ilyenekről egyáltalán szólhatunk]) a mostaniaktól egészen eltlttfk voltak.
Hogypszükségét látjuk-e a védegyepületek!alakulásának r még erre is nehéz feleinj, liós/iben igen és résaben nem. Azért nem, mert aunakj tel* jea keresőül vitel- ben a divatkórság jelen korában különféle pkokból kételkedui teljes és alapod jogunk \'vau j — igeu pedig, a mennyiben többször is rámutattunk azou társadalmunk teltét pusztulás-Bal fenyegető kórra, mely a divat tulhajhá^záss által mindinkább terjed.-—De vájjon a feliíllitíátiit szándékolt védegyletek igazáu gátot Vetnek-je a luxusnak ott is, ahol ez valóságos bün? tíz | oly kérdés, a melyre me^felelui nem könnyű.
Es a drága szó: luxus, kisebb és kevésbé veszedelmes vétek ott, hol vau, miből üzní, sttt egy olasz nemzetgazdása szerint ebbOl a szempont*, ból még ajánlatos is; azonban mi egy soliszoií élesen megrótt hibában szenvedünk, mely anVagt haladásunkat és gyarapodásunkat nagyban akkdái lyozza. -— Egyéni szempontból szólok JövedeU meiuk és kiadásaiiikban nincs meg a kellő arányi A frauozia, német és augol, gyarapodik-gazdagszik] mert a franc/.ia, német* ós angol takarékos Ány 4 nyiban legalább, a mennyiben kiadásai sohasem fogják felülmúlni bevételeit, ú tekintetben kjülör nősen a francziától tanulhatnánk Jó vagy [rósz év, nála az mindegy, keresményéből félro kell ttopnj valamit Ezek a népek azonkívül jobban ismerik a pénz becsét, és ennek folyón határozottan; olj
A „ZAJLA" TÁRCZAJA A fogoly és a pillangó
fDfi Uiiitn után fraiiesiábdl*)
Kedves vendég, hosaám szálltál ? A rónán ia átcsapongó! E toronyba, azép pillangó. Bejárást hogyan taUhál?
Mélyhomályu börtönömbe, Keresztül a szűk \'lőrésert Napsugár iá ntehézkéaen SŰrü rácsozaton jői be.
Adott talán a természet, Barátságért égő szivet ? Oly réaavevőt, jolyaii kivet Mely búmat e^yhitdi kéastet?
Látásodrai éráéin, gyengül 7 Kínos fájealinam marása, Újra a reinénV hatása Alatt lelkem nogy megrendül I
T# a terméeaetkek élsae! Fesd le lijra b^jaaénaégét, Szabadságát és épadg^t 1 Vtrágíból édet M\'s^e ?
Beszélj nékem mély taváról! Milyen pákntia? patakja? ireyaa iáinak alak ia ? Basa él} stmogó lombjáról I
Látlél-e rózsát CakJstLsi t ffayeifcl saerelleseket T MUlBeép^ áaég a kikelett Láttad a hainalt haeaási T

Nagykanizsa, Szerdán >876.kliss 28
MAIMT
osóbbiui lléjnekj; a fölöelembn :sak az jtölt, a ki- M neki vjiju miböj, s caak A r, Ua ssját éa ossládja H kárára n|m teszi Kzeket á\'ló t ilaj<lon>kat el kell J •aj^tiUpiiuk a franoziáktól I :a iz angoloktól, a ta- J kar4k{Qas|gt hajlamnak gyölere; keií >e|rni Általában j kkk|)n meg less éyitjaj aa egeszei Ojbb és ol* J csóbb \'öletnek, az egyszerű de azérjt ia foss éavá tj lasztéjcosl öltözetnek IS.
Vajjbn egty csapásra niegtureniti a, véd- \'^f
egy^suleiV I Vaty hiszik re a íok, kÍK in ef letíö bu* J zognalt Bogy msztelt hölgye uk >eniiiób t akas/.tlák,
failléjjbar oíiy, éelyem és e(lyöl> szövet 11 ruháikat, j| hogy aa igjyszprll honi ka^ocnsllose;\'éljék fel?
Eu népi íiszeih, és kttlönbin ii au haszna volna gt enneki |m iddigj tartana és mit ciiiuilhánaa szóbele-
ányaiekt izakánsuéink az ö jlailíilruil áikliál? Fényes "
(?) tovéd lmükj ezeknek is uegangjödi nnrlrhogyj ; i
az egyen Őség osábitó neye\' alatt ugy öltözködjek nj nek, mini iirníiik.
Én (gys/.erübb, lassau, de, biztos mi ozélhos ^
vezetO ut tt tuuok, a moly inel ett a \\ uaaszeretet * nem fog ilyen klllOnleges, j siterlkétéffével ag-j gaazió es kÖxo|clie/. kéuytelsjn lenai iolyamodnfJ
djujk jobb njevelést leányainknak, a véd*
egyletek alakítására szánt összegepbOl állítsanak \\
iparil 4- és! mjljparii iskolákat Qeáuyok számára v ^
nuvejjllk íkot iU egyszerűségre lés takaíekosságra , T(
mindkettő meg lesz, ha isinSrui keadik a munka «i
becsétj bízzuk idegenekre, I aiiejm.iiuvelj\'lk ma- di
gyári höl{ yeltké, ho^y inagjjar érzésbei ílobbakjle*\' **
gyenék a lyáikiiál J | M í h.
J r ; i -i—t fi| • íj! ( | •
.1 • ■. I hN\'I- r] í|| jjk Ií ^ lije-\'k ^n áLp I [ó j á. |
ilr őtUulétuk AanW/i f|//a \' jw
Motu : H i fürlijl aki rtl uegiii íjrii Sl, i | ,;
i [ ,]• 1-WfM J ! ÍY
A kői mpltdhu, hogy haz elliMitutek kerei |t egymást11 b,
leaféuypael) iien uvijváiiuT as embSrii n un é etéb » j. — Aljip- • ^
igazság ez a uhyakábau, a choiníáb in, i léi ilátáubaii, | de ^
aőt a piorá éa hitvilágában ia pl; u. | . tí
- Ahol |i hegy: ott a völgy! i — elm ikidhatlaiiul. a
44 A nő ssiijoui meddő mariad lilmpsr n< laül \' g,
-U AI plup delej aiet a minus d jIojI ez. ^
-lí Az élénvla fojtanynyalé^U t all otjál |4 levegőt. g( -4 A azerelein nagyou hamar gjrUlöletbe inegy ák.
ÍA gyengéaég ke:eai az erőt I
A nyomuk- felkölti a ÍÓMt szánatmáU „
Ali ol legnagyobb a baj a Kitt; legközeldbb az lÜrM ^ pegiUéÜS. atb P-j • . j . V H ÍJ. I
De léj ;eklatiuiaabb ez axioiiti as einbsr uwni — léle-\' t(
tébfln.-A tjárii jneis is egéazeu ember nŐ uéllM, — \'ugy H megforaittn iaJ Eéyik a másiknak kbgéssitő réaze. Pedig
i» agy ban. ©íjon tó tol éppon ej&ért szűkség, iU egymást, ^
és —\'ifMsrk]egyik i\\ másiknak UlÉellételei l— fia a világ t
alkotója olj bolcaiu rendesé eztlí hogy ezen egymást ke- s reaéat iszelílemi éi órséai szükfóggí aőt élvezetté tette.
^Atnely jliaial fárfíla.i vagy nŐbeji niáiyztk ezj: ásnemluor- | . inália a|\':kow8,\' az I iányos szervez iL m nt a íőbú íj jnélkttlllant, I mint e^y Mereke vuaztett óra. - ■ Tel át\'la rj >k|oa Állapoi: I ■
K tudomány köréböl
ia ftthlka (erkölcstan) müvei éne
Mindig haogosabban,: rniudig süm többen hangáik a reforraatióért való kiáltás, Urssdaliyi állapotúak jsvitáudó átalakítására.
Hogy asonbaa a ssáádékult épQlet ne a levedben lógjon, hanem seilárd tartós alsjpon nyugodják i legelőször tisstábs kall lenni, hol keressük ast a jobbat. A biztos talaj, a jövé inéhábeu rejlő Kincsek tel nyitói a — a mit nem saabad esem elől tévesztenünk — szükségképen két jelentékeny • egymás közt szoros összefüggésben levő föJtéteJ-hea van fíizve, I »
Előssör Plató szon ölökké igaz mondatát, elvét kell a* közvéleményben meghonosítani: hogy az álfkm legszilárdabb osslopa, boldogságjának tulaj dohképi forrása mindenek eldtt polgáréi erényében keresendő. Egészen át kell hatva lennünk ason gondolattól, hogy külső állami életüjik-ben addig neija áll be javulás, míg összes, beléletflnkben átható viTágoskágot, tisztaságot nfm tapasztalhatunk. A külső polgári szabadság csak ö\'tfl Üthet tartós tanyát, a holj taár a belső erkölcsi szabadság meghonosujt ■ törvény és essmék aralkodnak a {kicsapongó önkény fölött. —
Nehés mjiud egyeseknek, tijind népeknek kijelelni (aj magasabb ezé] t./Csak negatíve gondjuk itt meg egyelőre, hogy útját kéli vágni azdn behízelgő befolyásnak. \' mely minden csábító alakban : ifönynyed divatban, a léha irodalmi termelésben, laza társas erkölcsökben, politikai rög eszmékben, diplomatikus szemfényvesztésben hullámzik; át a szomszéd német a frauezaa néptől s a dámom hálót, lúely régóta fonódik köpülünk -j- szét; kell tépnie Hiasen csák reménylhető még, hogy eaeu átszivárgott kóranyag nem támadta meg gyógyíthatatlanul a táraaidalom egéss orgá-nlsmusát, egy jkii nemes csira, egy kia egészséges visszaható erő van e piéreg ellen nemzetünkben, hisszük ezt mutatja azon lángoló lelkesültség, melylyel minden- életrevalóbb, nemesebb essine, jntézvényt, mely függetlenségbe jogosságba, műveltségbe vág, áldozatokkal is felkarolnak, hősileg védelmeznek. Csak hogy te jes eredményt ettől akkor várhatunk, ba a nemzet többjeitől a legalsóbb rétegig a többség, mindenki e két helyes elvet ismerné, vallauá, követné.
Minden társadalmi viszony megjavulásáuak másik alap-föltétele abban van, hogy minden tekintetben tiastában legyünk essel: miben keressük miud az égye|ekf mind ja társadalom valódi élet feladatát, mely erkölcsi czélt tűzzön ki ak\\ állam, mjely társadalmi rendszerből áll s mint van es utóbbi egymásba fonódva/ Hogy asoubsn ezen czélt.és faladatol egészjeleutőségébeii méltathassuk, mindenekelőtt a ínö-rál tulajdonképi alapelvét kell megállapítani as erkölcsiség lényegét egyes> elemei szerint kell köselebbről megvizsgálni, átkutatni s ebben a zeinói méltókét s törvényt feltalálni melyek szerint iniudeuuek erkölcsi értéket vagy hsszontalan-aágát kövotkezjőlég az életjavak oastályozását ia mérlegé)- J hessük. —
Az erköfysai czélok a havaknak ia meg van a fokozata, s a ki est félre ismeri, az elfogultságában, ha méjg hozzá sseuvedélyea ingerlékenység ia járúl boldogtalanságot teremt ott, a bol jóletet akart. Mennyi tévedés keletkezett egyesek, mint népek életében as egyed, a társadalom feladatával tisztába nesn lét miatt s a különféle élet-javak fonák becsléséből, -f
Nyilván uetu zavart drköicsi Ítélet ssolgál-e alapúi ha egyes nemzetek vagy valamely néptörzs, a melynek talajdonképen sem története, sein jelentékeny irodalmi nincs, vakon gyakran szásádoktól megállapított szentesíted jogi, műveltségi kötelékbői! kiválni törekszik a csupán csak vessekedési viszketegéböl história politikus egyénitágérői ábrándozta j nem törődve azzal, váljon van-e nekik .neuh zetgazdászati tökéjük Bziláiid hatalmuk és szükséges erőjük s politikai helyzetük .önálló létre V Es aunyit tenne, mini a mellékesnek a lényegest föláldozni (a társadalmi rendet; as anyagi jólétet, s szellemi haladást) I
Vagy nem épeu olyan erkölcsi tonákság-e az is, mi-; ilőu valamely nép ál dicsőség vi^zketegből, képzelt hadi! becsvágytól űzetve kapzsi kesét bódításra nyújtja, míg ott-\' hona nyomoralt lábon áll, iskolái siralmas állapotbau vau-! nak, a kormányzásban mindenféle romlottság, önkény ural-\' , ködik, s azok, a kik as ország félvilágsásáról tartoznának gondoskodni, a tartományok, vidékek eszeveszett aybarita gazdálkodásban nyögnpk ? j
Végre nem valóaágoa erkölcsi bárgyuaág-e, utidŐu nem csak egyesek, hanem egéss. hstározott bártok vannak, kik úgy vélekednek, hogy a törvényes hatalom j összeom-
__A_£_
a vagyon eszkösöibe-onákaágot-e minden po-erfcölcsí JviSb-
láeával. mi atteti oibtáiy különbségi eltörlésével, egyenleaéttel U társadalmi ál lapotok javulását 1 tik 71 Ipi sajnáljunk itt inkább! as etbikai vagy a pstdbaíogiJii vakságot? Igi merüli fel
! litikai savárból mindenkor kisebb{nagyobb (I I__
dás. Terinészetegpii ; mert minden po\'itiksí vag; \\ társadalmi kérdésnek ideg vett a maga ethikái hátteíe, a csak ethíkai szempont bél i méltatható illően, old ia|ó mag min iénkit meg nyugtatólak I—
Ejstj matatja tíl. ssembetflnőei a különösei i aociaiisnak jelsett muiik ás kérdéi. Ezen kérdi a első sorbai társadalmi pedagógiái j s jvégríj j legbelső gyöke -e. szerint et likai, mi ve m [ \\ oktatás as etlksi xpnsser alá (a| művelődési \'ősik. | j
minden ;ne [Rendszerbe
A m tnkás osztályon anyagi! sg, jogilag. Csak akkoi láss alaposan segítve, ha ezf iszeilc letesitjük s erkölcsileg fölemelni ic srkodufk, H segítenek, ott] sem (ni nemsetgssde >sat, aqmthi
jiás, setnmi klsigafgatás sem gyódyitja gyökerlsaen a bajt.
Ezen I pontnál nem malasztba jak eUkorapk légnéme-jéebb gondolkédájájiak Fichte J. Hermanriak egy idevágó. Jelen vissobymnk közt kettőt érdi kü nyilatkozatát a coljai folyóiraltbójl (X£X évf. U7 sz.|) A megjegyzésre méltó
pplitiklsilag mileg tökéli ezen nem tförvéevho-
iik: LPéstalossi féle
nagyobb
keltés
iely igyjhani
ta álialánosa|i elijnnert meggyőző lés, hogy cdanán megr Jjavitótt njépneveléa által vethető n eg a helyes] alap, hogy IJtöbbfélejbaj[azállamból mind a tirsadalmi mátd acialádi jéletből elháritássóU s utódainknak jobb jövő bfiztositáaaék. Wég áluláiioslbbab állithaijuk, ho^y valamely] nép iorsa, virágzása és bbkáaá utóvégre azoc neveléetöl függ, niely-ben as ifjúsági részesül. EbbŐl vias sautasithatlaQul következik esen axioipa : |szon nép fog Jaját koráb^. leghatal-
masabb,
legbo
Ifortáraaitóir iri, ^yeki vagy utánsandé mintakép
mely a legalsó műveltségű r
^Aje élőbb BÚI, mely as úl abban áll, pog;
mányos órmág alatban.
dogibb lenni; a szomszédaitól, légy őr bitien
®b rj&tegéíg) a legm^yebb s ^ leg
í azoknakv löbb óldalá
általános okoláshos, még egy
aikaftelemeiböl ván vévé. Es
)tdlönö)i Iá-
kori [; államok
r: a polgárság erkölcsi felelőssége, alkot-ao sokkal uagyobb, mint absoli it kormány-
íL1 I [• . \\
Az utpbbibánj a kormányzat, mint a phisi iái, úgy a nép morálié gobdviselője is, és ez^ megszökve, egyik vagy másik vidékiek még épsége legn^yobb réssél is saiát érdemének tekinti, de a felelősség iá terheli ám 1 lármely bajért is. Létyegesen másként vsn sk alkotmányt ■ erssásban, a inely mindig! egy bizonyos fokd lönkormáiíyj atkal jár. Itt a felelősség nem dsekély része a népre magái i hárul.
Nyilrán ValóJ hogy első sorban a nép akarat végre-:hajtői, s nép n leguisottjai, követjei a felelőse^, nem csak áz anyagi, lianpin az egésznek erkölcsi épség irŐl ia: ép ;|igy a kormán) nak, mint a népnek! Ok, hogy u| y mondjuk, ja gyakOrlafli i^a iL áz összesnek \'elkkismeretét ké ^viselők, ők, kiknek a ta rsudaítus élet legfontosb ügyeiben a Itezdeménye-jzésjogukbab ál, legyenek ép oly tanácsosai s kii álynskj mint Imár rlátó követelT az állam kormányzóktól: mindenekelőtt áthatva a jó rokéletes eskményéto. ; az á lsm erkölcsi leiadatába pgéi sen; bele élve magakat és e mel eti a tisztán álásuak s szervező tapintatuak legyenek, mslynél fogva cépesek, aa1 álaudó célnak megfeldlőleg a válu zó eszközt s Tormát alka\'miamii szóval Ők ép ugy gyakorta i bölcselők; niut ügyes üzletemberek legyenek.
J: Tnpplár latodat. (Vége kőjr.l
Hoiyi és megyjei hirekj
— (KfisdedÓvódal zárünnepéiy.) A nagv|-l anizsai kis-deünevelo egyjei illet ^választmánya jf.\' hó 2U-éfi, (szombaton) és kedvezőtlen idői [esetében 30-án délután 14 okakor, az egylet -kertben\' a kisdedóvodai nöV|Budókek sisá máira > sárü n-nepélyt remlcz. i A kicsinyek eltávezta után a nagyok szántára a kert teljes kivilágítása mellett,,^kutiz\'igíloin fog ftartatni.,Beléptil diS nagyoknak 20 kry%yermt kéknek 10 Ikr, — Üha|tjuki hogy közönségünk ez élveilet ssijek | ígérkező zárünnepélyt intnél nagyobb (számmal látngassa. (Ez alkalomból jegy [tanügybarát, ki puntán érzelmi irpl ismeretes, egy kisl csikket küld hozzánkJ melyben tiöl»b, nem miniden alapnéikUli [megjegyzés vau, kardezi, mikjée férnek öaz-azé a ne veiéi tiszta élvéi vei, az ilyen bár másutt is Izokásban levő nyilvánost (laétu iskolai); sárü inepéljtek, fcnájr as ily kisebb gyeijmeikékáél, és a takarék esságnak különösen most ánnyiaaor hangoztatott elvévél? Num nyitunk-e ajtólL ka-pút a kia gyermekiek lelkületében ia a feltűnési _ vágynak ás vissketeguek^ a| hiúságnak a töl>b más később veszedel-
messé válható kinövésnek ? a.
* Vannak ugyan fürdőhelyek minden tartó mjányban, a pedig .olyanok melyeket minden tekintetben ks ember érdek éa haasonlesés kutforrásábóí -eredő leleményessége a tökély oly magas tokára emelte, miszerint ott a vendég semininkmú kalauzra nem szorul, csak tárcsájs legyen tele a fürdő vendégnek, es minden\' léptén és nyomán a kényelem és a ké) ösönébeu úszik. De ily helyek látogatása csak dusgasdagokra saámitvák. A keszthelyi fürdőhely, a külsőleges feleziezomá sáaaal nem dicsekedhetik, ae éppen reá nem is ssorul, mert az égnek ara ezen tájat a regényesség és a terméeseti báj bŐségsaarujából oly dúsan és pa-sarlólag megáldá, hogy ez által a vendég eléggé van pótolva mindazon gyönyörökért, melyeket egyéb fürdőhelyeken méreg drágán kell megssereanű
E táj, báraiely álláspontról ssetnlélve, kies éa bájos meddig csak á láthatár terjed. De vaunak e városkának néhány; helyei, és némely pontjai, melyek regényessésöknél fogva éiegUpőleg tűnnek ftl előttünk és melyeket rnrlapi-lag kiesé ecsetelni a venddg közönség előtt méltán megér df mii k. j : * I 1. A toronydomb.
A vendég, ba ati fármdalmsát már kissé kipihenni egy reggeli séta slkalmávkl szellemi gyönyört élveshet, ba a városka felső részén ág uradalmi várkastély átellené-. ban fekvő toronydombra sétál, itt egy ódon torony mallőij egy kis oroastatoről oly környákkép nyUik eljötte, mely as ember kedélyére gyönyörkÖdtctőleg hat éa kinek as|vében a tájssépség iránti éraéknek csák agy sslkrájsél lehetetlen, hogy •1 ne ragad lassék. A Balaton a láttávlaton túlterjedő esüst sima tükör felülete, as est körvonalban övedző csinos pinczék-kel beépített begyláncsoiáti a messse elterjedő völ;:j ben mindan inányban elkigyódaó utak stb. mintegy a tájkép \\ diaaére és ékeaaégére teremtvék. A ki a tgyöuyörfl látványon agyaser gyönyörködött, a helyet aoha el nem felejt-
t éJyii
fWétfec böigalaau A mait bét elaő sap>a ban egy iídépeh baaMlomhól keletkezett hír fárU be a lape ta^. Abból a hírből, hogy egy Gattmann nevi n# Gleiehei bergből has s aiaztábsn a Vasúti kocsiban Jobb létre szende, fit. egy a jsslyi viazonyokksl némiképen ismerős a „Kelet \\ Képé** bed formáli« nek*o|ogot irt Gelsei Gattmann Hedriknőre, ki pála Istennek él még, és a legjobb egészségnekl örvend. A Kelet Népéből e hír s „Neues Pester ioamal\'-W is át-mestr á mely lapokból a jótékonyságáról yalóbán ál talán éssn ismert úrnő számos rokonai és ismerősei a kok szép előszámlált igas vonás dacaára ném igen épülheti * " várnak, hogy még sokáig ne legyen szükséges a kJ léslen részesülő derék nölgy felett nekioíogot ii hirjk koVáesoléinsk pedig egy kissé több körüli kívánunk.
i — (A n.-kaalzaai gabona ét borvásár.) As 24-fn megtartandó gabona éa borváaár rendező bij példáé tevékenységet fejt ki, úgy hogy bíaton re mii he tjük, nonr e buzgalom 4— melylvéPa nevezeti bizottsági as élő-kémül etek megtételében eljár, fényes sikert fog prediná-nywni. A lapunkban is kiuyoipett meghívót a nizottság máij széjjel küldötte, óhajtják, hogy termelő és kereskedő közönségünk jó aksrsttaí fogadja azt, és tömeges I részvétellel a siker előmozdítását a maga részéről is segítse elő. - 1 — Az íakoial takarékpénztár éa a paedagogii. Megtoldja az iskola takarékpénstár legcsálsseirübb kezeléséről széllé utasítással. IrU L\'svin Jakab, a budapesti kereLk. alta-deióiia igazgatója. Ily ciinü füzet küldetett be .hozzá uk mely összeállítva, a csak mellette felhozható érvieket, a t ikarék-péncztáraknak as iskolába való általános behozatala mellett szól a mennyire lehet eléggé meggyősőleg. UsziaU a és asi-veaén megvallom, hogy ason ügybuaBgaloei, inelylyi 1 Weiss Bernát Ferencz úr, ez eszmének átültetője és te jeestője hazánkban, kinek levele kíséretében kaptok á szól an lévő iüzéiet, — es eszmét megtestesíteni akarja a légi isgyobb tiszteletre éa becaülésre méltó. Mí e füzetkére, m< lyet olvasniuk figyelmébe ajánlunk, még visszatérünk és annak idején inegteszszük reár megjegyzéseinket,: annyit laotiban elpre is merek kocskástatní, hogy azt a hasznot, a mit X»e-vin! Jakab úr az iskolái takarékpénztáraktól vár ín nem reniplek tőle. —- Hogy miért neifci ? azt annak idei eifo-gom mondani, Leytn úr nézetei kapcsában. (H ) i
— A „Haza" ét életbiztosító és hitofeaak 18\' 6, január -jljunins havi üzletkimutatása. Benyajtott p4l Irb bevallás 552722 frt 23 kr. Kiállítatott 556 kötvény 463,342 irt jj— Es évben befolyt díjsk összege llji^ö frt 94 kr. Ez évben kifizetett károk összege £6,458 fit. l7 As üsszes érvényben levő biztosítások összege 12 frt 187 kr. „Hazaü életbiztosító és hitelbank.;
| V— Videkbeü tisztelt munkatársaimat igen kém az aratási kilátások és eredmenyekrŐl biveh éa tudósítani szíveskedjenek.
•1 —- A magyar mlnlaztertanáce e hó L7-kéu a magyar kisbirtokosok orsz. földhitelegyesüléte L zottisagáuak kérvényét és felteijesztését. Határozó e taiiáedüléö alatt, liogy a kormány 500000 frtnyi kóvjél belép az egyesület alapító tagjai sorába, hoL dellpeséee alatt levő közalapítványi pénzek elyhely figyelmébe fogja vétetni aa egyesület sálogléveleíti s ajáqr lauij fogja e zálogleveleket az összes törvenyhatóság)oknak hogy pénzeiket ezekben helyezzék el. Továbbá intézkedni fog,!!hogy törvénykezés tekintetében mindazon keivesmé-nyeket nyerje a létesítendő hitelszervezet, a melyfekkel s magyar ált. földhitel intését bir. A kormány intéskjndni fog hogy a szóbanlévő záloglevelek óvadékai vagy niztovté-kul 1 fogadtassanak el \'és végül bogy a záléglevelekj szelvényei bélyegmentesek legyenek. Tehát reiáélhetőleg életre fog\'nöuni a kiabirtokosokuak eme életkérdését képező in-téaefc 1 Örömmel üdvözüljük a kezdeményezést heíyeá utján !
-MA. keszthelyi községi elemi uép(ski4a tánitós^e-mélyzete a következőkből áll\'i Brüller Mér ítauitjk a fi-osjctályt j tanszer- és köny vtárnok) j -Ujújky Mátlráí*. III. osstl éa hazgondnok ; Hf^lczniann Fereocs,\' jL oízL tan. VötEe János, k- ti-oszt tiánitó. — |leioh Miksa, tanijja a IV. leáijv-ósztályt \\ Pötsl Pál. oszt. tan. és háagíndnok ; lUasdbpl Józset, XL oszt tann iskolasséki- tag. tsaácskios-uiánkri elnök ; Ertl Károly és Nagy Mariska JL ofcstálybeli tanilók. Emecsné, Brauu Borbála és Oppenbeim Kataiiu, női anúnka vese tők. — A növendékek száma : as I első: fi-osztályban 71, a másodikban 34, a bsrmadíkbau 56, a negyedikben 39. As első leányoettálybau 67, a máspdik^an j 4y, a harmadikban 54, a negyedikben 33 a pár! lusamos vegyes 1. osztályban 00,.összesen 474 ezen kívülai ismétlő iskolába 78\' növendék, A zárünnepéiy aÍcalinával| Keszthely város egyik leguagyobb jótevője, Reueihl r Vencel ur j alapítványában részesült 7 szorgalmas és kitűnő tanuló
kr. Az 3?öjl73
n, hogy gyorsan
targyalta élesítő bi-ttá ment
I álaptő-
iy a rengésénél
m^ly é fárbsna k e^yik éke. E Wart a közöá-é^ {észére •nyitva áll, kétanelyüí as idegen fürdő ven decije ki tígószségí szempontból annyival ajánlatosh, minthogy a Kerti fák zöld lombozata klattj ura)gó tiszta lég, a lélegzési izei-v- s így mz egész; vdralkktra üditőleg hat. itt tapaszulnatni, mit bir előíteremjeu| a (ermészet ereje, ba es s tudoiqánfysjl kezet
fog. A
lyozva,
mg és
ja te rméi gyönyör Eágal ál
tiovenya lm éle tíl
S. A ▼árkait. Eaau ormooekáról nyugatról letérve a kaatély kaoa-satán koroeotii érintik a mellette diaselgő kaatély kertbe,
t, [niely neme aseiint rendesve .lés I osstá g! kezeltetik, a leztisgyöbb p>mbáttan rabuján tenvesz. As illető sétáló sendég kr bámuja setleaejn ókéit csendben álÜja e testi ésj szellemi irt b kprt égi éa földi úr á. Féuyea taáubizony-fen esen I ffldisjsílsg hir< ^ kert a njsgy birtokú jgr^fí csiládl nemes ízlésének.
r I Mihdaion általLósak gyéren dan e gyönj örü séuhely látogatva, mi légciaitanósabbsn jeli azon igaiságoti mely-jszériiit la legérdekeab tárgy ia a r ieg mindenhapisifg alatt |élveszti zománezátl j
1 13. A a ör ke -1. ,
At uradalmi lkjert éjszaki kae íján kivont 1 va, és p. közel eaő[pósia-ti|tosán keresztül hallva néhány ^ercz^yi időközbén eléi Iben Osmbr
helye a VHu JH
jbirtokolíáua k uó és Versenyképes I Irgyártmán; a, ; nagyébb részt el ven iéglfSa nirájss és elősél pny •fogadflsa,! de Ijeg-jfőképd a váibsbanTa köstissteletu éa ^jö nan§ »atu ^lEeUchl |né|v. Bar ai étágasnalk itt is s társaikimi életbei i a bdlgárpág ílkajlöu tssUlyi. de le kert helyiségén együtt i mlstgat sse géhy, boldog,]és (tiki föltalélja magát ^legkcjdéljrejib ban gulatbj
ekashátili \'itt i a vasárnapi délutánját,! ha kedvező
en> az |tt úgynevezett sörkert. fi-keétJ inely-nús osarnoka.áll, egyik legkedveltebb tnulftó-osi] kötouségnek. Vonvl erővel bir véssnni e kert
időjárás meui A czigjány b KtlU
,t á pórközÖtoéég mMat. A né »a a nótát A pérsáhancs pedi •ofl kedvesével a Ussat, mely jceirdé^tra penflerül.
4. Vendéglők, éj^lő személye és étte*me minőséi mindea tekintetben egy városi
hím
lan fokmér^j
Blli.i
g i bnmsseg* bélaog elé-ntán a gyors
i csklbatat-öa^Qf égnek.
Erre nézve a veudég nyugodt lehet, iniu^án itt Is mint mindonütt eléggé gondóskodik a mai vil^ban szárilyra kapott! verseny, inely is Vsak a közönség raaltii^ra- hajtja a van. De asért jó ksrUaii legyen áiu a tárcsa, kivált ha as illet^ veudég egészséges étvágynak örvend, mart áz okos leantaTans rniudeu jutáuyoasága mel.ett peak \'a i veudég r.surjnjájan nem cssk élődni, de még ssereéni is akar, de csak ágy, ha — lehet:!
j —, a többi ót léinek köst kitünuek Niesaner és ■Zsilliusky urak éttermen, melyek á berendezés és unyelem takliitetében nem csak középszerű, de nagy városi Igéuyek-nekjis megfelelni képesék. A miért is esek képezikj a város társadalmi életének gyúlpontjait Zaillinasky ur udvarában a ssinessetnek temploma áll, melyben as idény alatt Thátik papjai mulattatják tapintatos váltoaékonysagban s városi és á Vendég közönséget as esti érákbau.
5. A 1 a k o s á g.
Fürdőhelyi lakosság nyájssság által a vendégeli *p ason mérvben magáhos vonzhatja, mint ellenben hidegsége által est kiriasztja. Miután el városka törsslakól, a kebeleben rég óta jlöti álló gymnasiuia áldásos ssellemi javaiból része-eüliii iiinden polgár iparkodott, enné fogva a* város sötni : értélmiaég ssinvonálára emelkedvén as idegen I vand\'á ! irám is| vouzo erővel bír. Jelenleg már kittlnŐ nép éa poU 1 gárí intésetek állnak fenn. Orsaágesi iutéaete áltfil pedig aaoa sseiencsés helyzetben vau , miszerint akadémiai műveltséggel koszorúzott egyéuiBégek, wran az | intéseti tanártestület, állandóan,lakuak itt, hallgatói pedig, bár változatosan, de nsivelt egyének, a város értelmiségnek előmozdítására, mind pedig élénkségére jelentékeny lefolyást gyakorolnak, T \' T I :
| f város pér osztilyát a köaelbon léU begyaég lakói képáaik. Es egy egészséges kedélyes ás \\éÍan magyar törzs faj. csak vasárnap és égytt) Ünnepnapokon oly számmal toaiA be a piaoara, bogy est egéasen ellepik s as idagea vásároapot gyanít. Es látja ol a! város konyhait kttlqintále föselék, gyümölcscsel stb.
ür 1
— A Iftgyarorsx i% « 1fe|y#IU| srá*4u.ikj tarl Stdveg? f Périer Uiniér A Lajos biotj pipatöri 4
«•**. Vif b-aaóly. (G/örkBnyi A< Király.) Vége — A tíj ssekü {jóujp VII. Juliu* — As-.;UŐ késesók. Kaja. (Szép-j íaitsdy Ö P.i — Hiiukái^k. <8*0. f.i -r- Sport a görögj Őskorba* A fővárosból: jíl lat kert (A ujuis — A ki* gnl sette. fcllmzélé* $tad Gkörgy.) Folyt. A rózsáiét. (KöU Balogh Pál.l*— - Sakk lead váity. - Szó rejt v.
Szara üzen.
Rajzok: f Perier Kázmér. í- Keleti képek : I. BeU grád látképe, it A belgrádi Tár. Hl. A tzefb éereg főteJ a éréi. 1V. Nis. — Nyán éste.
MeaJelont «s bsküidétstt hoziank : „El a deficittel4] Hihetetlen, de mégis való, hogy kölcsön *dóiÖi4me:és nél-kai is megszabadulhat!lakj a deficittől. írja Deulsch Gerj zon." — caimü röpirat. Megrendelhető magyar és német nyelven, póstaküldéssel 12 krért I Sohönfeld S. . Budapest ó-utcza Ö. sz. — kapható í kiadóhivatalunkban i* —^
— (Irodalom.) A\' Öoliuay i Gyula által szerkesztett) Hasznos Mulattató. Az olvasni szerető mindkét nembeli .ifi iuság és a nép számára 4- czimü füzetek lyl évfolyama Légrády testvérek kiadásában jelennek meg* A tartalomi ellen nincs kifogásunk, elég változatos és szép az. A kát pek nagyrésze azonban nség min dig igen primitív álla\'po j j tu. — Talán czélszcrübb volna inkább kevesebb és jobb képet adni. Ajáuljuk egyébiránt es ifjúsági folyói) stot aj szülők figyelmébe. Havonkin* kétszer jelenik-meg és \'el*M! fizetési ára egész évre 6 irt; negyedévre 1 frt. 60 kr. Kiadóhivatal nádór utcza 6 sz.
i i
Nem könyvből kell gazd&lkodui 1
Annyi ma már a köfiyv, la $ok újság, mély arról beszél, hogy miként kell és mikénti lehet^jobban gazdálkodni miszeriut aa ember alig tiiékopthátja magát a [ki választás-báu, midőn olvasni akar. \'Már ha a jő" gazdálkodás a szaklapok és szakkönyvek mennyiségétől függne, ijgy nem lát-uáuk szükségét. Hanem hát int haszna ennek a sok irka-tirkának V Hiszen „nein könyvből kell gazdáikodni" !! Hej 1 boldogult dédapám és öregápám 1 milyen gazda volt, pedig -liál ő még olvasni sem tu^dott, janiit onnét tudok, hogy noha könyvet, de még naptárt sem, a háznál uem láttam. Hogy hány zsák buza vándorolt mégis a szénáról a padlásra, azt még maiuap is hirdetik a gerendán látható rovások. Bizony szerencsés emboruek mondanám magamat, ba két év alatt is csak aunyi buza a más gábuaueiuü terhelné padlásomat, miut a „rétfi jó időkben" egy év alaU uvomta öregapám padlását. Hej ! liovs lettek azok a jó idők ? — Szíves olvasó! es a mai napság sopinkodása, midőn vásárnap a délutáni isteui tiszteletről haza térve, nagyokat ásítozva, a kapuban besaélgetui összejövünk. Nem egyszer voltam ily féle sopáukodásoknak fftltanujaés mondom, ssivesen szóltam volna beszédjükbe, ha attól iuem tartok vája, hogy megharaguszuak rám. Mert hát egyszer-inásszor már megtörtént vegein, midőn uenii hallgattam ineg szo nélkül be^ szédjöket, hogy bizony kifizettek apró péuz nélkül következőleg : „Könnyen beszél az ur,l mert hát az egész falu uépe fizeti. Aztán meg nmu kell I száiftaui, vetni s ugy iz-zadui mind nekünk, szegény pó(.lt)gárokuak. Azután még hk^ mit tud maga a szántáshoz, niikor soha ekeszarvat kezébe neui togott ?" \'— Tudóin, hogy igy netn csak óu, ha-\'utHii sok más magamszőrU emberi járt, midőn bátyám urai-joékat föl világosi tani akarta* Eh Miit, „nem könyvből kell gazdálkodni lu ez szokott vége lepni miudig az olyan ,beszédűek. —
Lehet, hogy ez alkalommal ismét süket füleknek beszélek j de ez vissza nem tartóztatíaz oimondandóktól. Mért ha jóakaratú tauácsoin csak egynél is, polgártársaimnál, megszívlelésre talál, már akkor is jutalmazva érzendem magamat tett fáradtságomért.
tízives olvasó l Mem akarom én ezúttal mondani és bizouyitgatui, hogy könyvből k e ljl gazdálkodni; hanem igenis azt, miszeriut könyvből uieg lehet tauului, hogyan Lehet és kell Czélszerüeu és helyeseu gazdálkodni. Amaz állitás, hogy üregapáiuk és dédapáiuk még „köuyv-
6. Balatoné* H é v i a. A szeszélyeeség nem csak az emberi .sorsban, de a természetben is uralg. —\'Némely környék a regényesség tetőpontján áll, holott -zátnos vidékét a kopárság unalmas leple borltja. £ táj is a természet pazar adományaiban részesült, minthogy nemcsak \'gyönyörű,- (le [fürdői által a szenvedő einberuégnek hasznos is. A Ba a*on hullámai fölfrisitik a rekkenő melegség által lohadt testet, edzik \'az idegeket—- ós megszerzik a szükséges rugékony-ságot. A félórányira eső, egy kies völgyben fekvő Héviz pedig a szenvedő beteget megszabaditja fájdalmas kiidai-tól: Ili meleg issapos kéntartalmú j fürdő kitüuő gyógy hatása által a szenvedő emberiségre uézye egy Dárius kincsesei fetérő. Daczára mostoha ápolásának, melybeu btitokosától részesül, jelentőségében éveukint j emelkedik. Nbm szőrül ezen fürdő mesterkélt reclatnokra^ bűnein megteremti maga ar varázsszerü gyógyeréjé által országos hirét. Bár szapo-nttatnak éveukint a lakszobák, mégis folytou hallható a lakhiány miatti panasz. Kénytelen tehát sok vendég a városban lakni, ebeket rendes órákbau bérkocsik szállítják a meleg fürdőre. Sajnos, hogy ily jelentékeny fürdőhelyen még inirdig hiányzik az allaudó zenetársulat, mely. f a beteg szórakoztatására oly saükaéges.
7. A vidéki hegység. f \' A közel eső hegységen keresztül vezető ut é régényes\' táj idylli részét képezi. L hegység képezi főalkatrészét a vidék csinosságáuak. .Érdemes tehát est közelebb ismertetni. Nos, tisztelt vendég, Ha az egészség javulásá után a kedv nő, a tárcza pengő és értékes tartalma pedig fogyat-kosik, befejezésül ar fürdőidénynek, a Balaton partja nosa-saábau terjedő hegységbe kirándulni valódi gyöqyörél-veaetet nyujtsnd. Minthogy a saőllőgaadák e hegységben állandóan laknak, kiváló go ddal Ós ápolattal rajivdiik birtokukat, áz egész hegyvidék egy kerthez hasonlít JSnagv és ssép kertbea hasonló hegyvidék, hozzá véve a táj u-tönő igényességét oly pompás, miszerint ki ki, igazolva találja aaon közmondást, hogy ezen vidék Magyaiországnak Schveicsa.
E kis rajzolat koráutaem mentette ki még Keszthely és vidékének sok oldalú nevezetieaségeit, — egy hírlapi caikk keretén tul is esik Érdemes volna, miután az egése Balaton kór, vidékei minden poutjk • regényesség fényé-vel bír, ba egyes vidékein avatott tollak vállalkoznának jé gyönyörű Balaton és vidéke réaaletee ecaefelésére, amely V adatok egy befűzése oty becses gyűjteményt képezné, mélyet Zalának lelkes ftai mindig örtmmel és bűazkeeóggél torgatnánsk
Lómmfr J<S*$éf.
m WTr
bői íem fadikk^ és mégis hirés [Igazdák voimk i ltogy ők is ésaft ugy szoktak, mint mi él mi még ágy téskünk, mint megsáoktánU tőlflk; az léJárU id#ét régen, azt Ima már csak la reat lusta gazduraimék fébesgétik. Hiszen nagyon jól :tJdjáW, iMtaérint a termő pfn régen is éhtm —f és még [jobb vili mint <na, (De j|kb ám! Bzek-) M emberek pédigf k tvesebbeu ; tehá*. tÖtrii juthatott é^|f|e-egyre, 1
mint ma. A
,]ó Öregekf bocskorban, ködm<
jmeit\' éa ga>
tiábflt Jártat: mig ma már mfiden valamitíráfö pdlgárj fekete nádr jgttfjn, dicibain (do\'njéiiyj es csiz< libán jár, ez pedig!!sonka j drágábS, mint a régi viseíét: < enák j aa igó-nyéki mainaj. pagyobbak, minek |^természetes kövptkesmé-nve aa,\' non ! a köluég is több I. A régi RjŐ |iaőkfiien(f as adó oly ősei ély! volt, nogy égy község íielye (tsduszor\' égy gáada tudta fleflaetni; iiíig ma egk jó jgázdaN lig képes magáért elégséget tenni. Földünk -ideig nem\': éti itöbb, nem lett jubb:T l íem is csuda, mert Hjii mindig termesztettünk; de nem tjrágtfázink —\' s föld eraye pedig i etá kiapaszt-hatlan forrál Snork.) A mi igÓolvféink és kö [tsfgeink pe-dig íjagypbbjódtMk, tehát kell, hegy másként, ceuiMrübbon gazdiilkodjuiik, ina oly gaadák akarunk lenn ^ miht elődeink ; ha anyagilag tönkre nem jiakarunk ju ni il(ka a sok drága magv«r yeren szerzett óies hazánkat egVI második \'éfezijedré biztosítani — j$s íÖlvlrágoztatpi a farfiik, amit, náiit |ó nazaBakjuak akarnunk kájl és skarni I öte(easégünk. Röviden és [más szóvalc észszel kell pó.olu|nk mindazt, amit a tirmlLaei anyagilag fukarkodva\'— • riegbfgad. Es hónnét tanuljuk [meg ezt, a gazdálkodást? t onnét másból mint a jó! sajakkönyvek- és jó skaklspókból.
i vsapí egy péklát akarok fdléinlitéui, a mely eléggé fogja Ibizjonyuanl állitásom igazságát Tekintsük csak a legeltetést éti mását a legelőt! i jó gazdán ik elszomorodik szive ennek látásán és kétségbe esik, ha jövőnkre gondol. Milvanflik legelőink i kopárok ós. kórók :al- borítottak, mintha asak szojrgalinasan ezzel veteményét néki vagy Ültetnék be. Áj jószág egész nap künn jár s-oo égis Halig talál éhsj&gé cjiillajpitá(»ára egy kis füMet ; (le mi tÜbbjtj a nagy hőségbed meg ajs üdítő árnyat éji a jó vizet is !nélkülözi. iuiúeK lagtöob esetben a marbaaetegségek \\ etudhat\'ók. Ha gázdálnkTolmntaak és tánulnáujak, már rég k italájljták volna a^t, miazeriuk-\'a jlegelők sokkal jobb k lennkiekj ha gou-doztatuájiak és ba mással nem [4- akácafákl :al beültétné-nekj. p LUgi^ ám, \'ha olvasnánk] és tanú n4 ik I — fogja mpndáui Péter és Fái is j de Kueyan olvasiunk\' ét tanuljunk, Imikor Ikönyv bői nem tudunk, midőn ii u korunkban az fskolábau meg nem tauultuuk|M Váluszou rácj tanalják itiék aioit, mert jobb kééőn mint soha; és ianu|jMik e sótokból akt, nogy legalább gyeimekeiket tauttássák meg rá. p—I Njo itt a bökkenő íiuégiuflj „Hát ki ői tzze a marhákat, 11a gyeitnekeiuket as iskoUia küldjük Lám, lám saiv,es| ouvasóil „uoiu könyvből kéli gazdal ki dm ;" hanem igéuisi aal krnlett volua mar régien megtanulni.báftple, hogy jopb volna ám egy-két héctár ^Egy hektár kérfl bélül annyi miut e és egy fertály hold) föKlűu takarmányt vetui, a jószágot az istklóbau tartani és tejf* sok trágyára i^tcrt tanai ui|ut a legelőn éheztetni, a földet trágyázatlinul jnagyni és a gye^rtnpkéltet mint a barmot, minden taniflás nélkül lel-nevelni, a mezőre kü.deul, hol {mindenféle noszaaágot már gyerinelákoiukban megszoknak vóu korukba Űznek, midőn lapnak, csalnak stb.
Ha mertauulta volna a fiatal gazda az jiináijt elsoroltak. at, bizoní bizony daczára annak, hogy kieveUftbbje vali mint oregapjknak volt, mégis vándorolna aubyi buza padlására, mint dédapjáéra ; ia nagy adó és a sok kialtség dácsára ilenetne oly jó módú gazda, mint öregmpjiu volt.
De még egy példái Ha magyar gazdáink jszaklapókat éa szakkönyveket olvasnának, bizonyáraméin! lennének aniiyi uvomoruak kitéve^ mint kitéve vannak jamojlég, midőn aratásuk és szüretük még mindig a Felhők szeszélyei-| tői jíüffgj Mart kiolvashatták yoliia már rég^n ezen könyvekből liogy léteznek oly intéz vények, .biztojjító mrsulatok, | molyok egylkiz összeg béfizetéseérl (negtérljik aj kárt, melyet a {jégeső esetleg okoshat. M*in kellene! akkor isten ellen amgolópui, midőn minden itfarangozás mplletc is élveri a jég a határt; mert pnégtanulták volna már, miszeriut a haraugozás bizony nem bírja megakadályozni! a \'természetet 1 imén által Hi)elöltl útjaiban. > ) |; | j.
1 Folytathatnám úgy még a példázatot ánnak bebizonyítására, hegy „nem könyvből kell gazdálkodni,* hanem hagy kökivvből kell megtauulni miként\' kell lélíj\'esen óé jól gmidálkodnit de szeretem hinni, míszerint siivei olvasóim ebiből is megértették as olvasásnak szükségeaségét Hiszen\' a \'lápokból és a könyvekből csak azt olyasaik! amiket az értelmest gazdák a próbákou tapasztaltak ésIrgy mindnyájunk jóléte, a hazá felvirágoztatására fÖljogyéztek, újságokban közzétettek avagy köuyvekbe foglaltaié. !
I. Azért IbUi jünk meg mér azt mondani E ^aaiám is igy szokta éli nikgét holtig, én is ugv teszek ésjmegé.ek majd holtig ;u haiJem e helyett tőrékeajüuk odaLlihogT minden kuzségbtjn ajk e ubéreknek a kaloin nyújtassák I ö3m könyv-balí gazakikadui, hanem könyvből megtanulni: miként kell guUdalkOUui V Üá ha e tö\'rékvésmikbelu caéltlérculdünk, bol-dJg leeii i inindjun gazda és boldog a házal jlAz ntóbbinak inilféiitjó ől a szerkesztő urunk szives ehgédeamévél — más ,alki loinmaj niondoin el ^mteteimet" ÉSPgj ia Isten
6\'cAmfc ír BbldÍM$dr*
.Néni — szabad 1 kérdésé tartóskodjvs. Ismét közbeszólt jmyám. I Gyermeki fel nem loghitom, mért ozimeaed nnoka* teálvéredét 9néninek■ íj E megszóllitás inkább engem iüeC< Málvíná bíborpiros lőh. •i „Oh kérem, selypégett zavarodottan^ többé aat SM fo^pm téani. — Bizonyosan azért történt mert Janka eok-: ■ ksíl idősebb mint én" t
! Armiá as ablak felé volt fordulva. Ee IdÜÖnÖé örömömre szolgált, mivel ijadtségémet észre nem ve$a. Távozni akar- j taé}. Ifgy éreztem, ho^y. a semmit sem áejtő gyermek e ssiffsi égő üszköt vetettek lelkembe — 1 T: Igen, igen, sokkal idősebb voltam nálánál ; „Tedd fel kalapodat, Málvina! vágott közbe Ármin" — :\' „Olt ismerősök jönnekj kiknek bemutatni; akarlak; siess I ssajpad. —j ]i 1 i f f . i
>j Klillant bizonyosan azért nem bírt, a nagyobb tár-saságbau sétára menés kísértetének ellenállni. — midőn aa ájte utáua betevődött Ármin hozzám lépett, és kekemet mmralutrá fogni, de én ast gyorsan visaaa vontam tőle. -i i
f[ „Janka", moudá „nem tudod aat, hogy ti keUaa, anvjád és te, a szegény! gyermekkel igeu szigorúan bántok él 7| Azt gondolnám, lUgyon is éreztetitek Mai vinával, kegy kivjatlaé tsper a házban. —
Nem néztem rá. iAnyámM szólék hangosan, Ármin VejM beszel".
„Néni,. Janka*, fciálta nyomatékkal „véled akarok I beszólni; és remélem, hogy minden áron válaszolni fogsz, |Legjobb volna, ha velünk jönnél ;j(Hj köriek kedves. — j
[ Gúnyosan nevetvé szaki tára félbe saavait „Talán szereted, a húgomtól bocsánatot kérnék" ? mondám oly in-geralten mint aa előtt Isoha.
Szoiiiüruan tekintett rám. „Szavaidból a keméuysat vüipg tudata szól*, hallám őt moudani.
íi Malvin a v issza jötiíé vei beszélgetésüidtnék vége szaf jtaot 4- Szép fekete izövetmha szint oly Iszinfi kalappal képezte öltözékét azonkívül, egy hosszú aranyláncz, mi éflnfédfili emlék gyanánt maradt fenn atyja után. — Még inait e i4íoo» év után eszembe jut e gyöuyörü saép ba-I j osl j alak. j-r- .
|! Esetleg mindketten a tükör előtt állottunk! midőa \' szívélyesen kezét üyújtá felénk, hogy albuyűzzék tőlem.
i Ármin tekintete rajtunk csüngött —| visszavontam keze met, mintha kígyó marta volna meg és ázótlan odahagyj jtanj a szobát.
„Erkélyszobámbóf láttam Ariniut Malvinéval as ut-, ezán végig menni", folytatá a uagynéue elbeszélését. „A| töllpi sétálóhoz, csatlakoztak és észrevattém azt is, hog]| vállat vont A* a midőn a társaság utánnam kérdeaőskftf ■döti. Ainellott visszafordult és házunkra tekintett. — -1 Különös érzés vélt*rajtam erőt. Most az utón kérde-zőaaőduek bizonyosan válaszolta : „Igen, 5 még dolgozik ; e étet nem lehetne kicsalui — iniudig vaii dolga".
[ E« mindig iudulatosabb, kedvetlenebb, vdaczosabb let-teiU. i&idfiu a csevegő csoportot többé nem láttam,\'a tükör [elé siettem külsőmet tanulmányozni. — Es legelőször történi teljes: életéinbeu. Máskor csak futólag pülantoltam kézi tUkröaibé, ha dolgaim után járni, vagy fésüködni akartXm és solisem értem rá, de nem nem\' is volt hajlémom a tfi-ksH előttj álmélkodni. r^ Ma megtettem.
■ \\Coljt tov.)
L.:\' •.; f j M \',[\' > f .{
Szerkesztői üzenetek.
K. urnák. Tapolcza- — A czikk jönni fog; de a jövőre kevésbé elvontakat kérnék.
I l j — Caabrenüek. — A héten már/nem lehetett, legközelebb.
| Cz. K. — K Eo. — Majd megírom.-— Mindeneestre kéniém azok neveit, miiián én már nem emlékszem reá, melyeket goudolá. Fogadja üdvözletem. —
j Ll— Keszthely. Helyi és vidékbeli tudósításokkal nagyon lekötelezne. ~
vélünk

Mái Halkan i hogy so uiin| ez i Iliig mit [sziv mutatotti
JMfíj 1 Elit Jaáka
kel lé meséljb szcbábán Osa \\ kiéláék
n*t | sQI, ■ed nem
ko 50Ú
ho
8zépirodiflom. \' Janka.
kuknak megtízivleléen u
1 (NLíletbőlTy,. A.)
I jVoljtalkái)
gyáriam kiblointakösott keleties Q^ö^ékéből. r—
nemi felelt ummit.
jvait cóínodabb miut keleties Ölt Ullgajtott, jd!e homloka ; redőkbe boávsi vettem j észre, inert ez nála
•améteufém halkan\'
AaUl találtam, neUftbeál ir-II vált vonvk ; rosk kedvre
Őlfegéuyein|-kákogui! kezdett. MldlViAk és itt} is iBÉT U mfiir. -nr
,pr4u volna, ha kitjáé sétálni mejű 11 ónk. Sokkal
|estét szabadban!, ^ölteni, aiini
é szük
ugy Forrott beanem k knraj|Í „B«m \' talán kissé kevesen„Dolgonj njost, a WéetU u^Ull Jankám\'?* Osl is, Ai«Üá|l Vámsylék ^arni igeu sajoáioin. -i| Mgyijéií Mai berosadásodni. 4 A MAnjj gyormek hftledlékté áílétt. á pék. neu ludvaL mitévő legyen — Könnyei pilláin o#Mtk| miaJatt ajkai mosol
sásé meg Át-vai lf.
1 Köté-
jnm nyiil
f#
H l» 1
a köze-mindig
Felelős szerkesztő: UOFfMAMH MüK.
■ l&ll__
k. fcyTpte.
Pályázati hirdetmény.
« Nagy-Kanizsa rendezett tanácsú város kép viselőségé-iói^ő évi julius hó 8-án tartott közgyűlésében 1511 .8z.»;a. |hozott határozatához- képest I aa lö7l évi XVIL U* cz. &Ü ^-a nyomán a törvény és köiségi szabályreadelet-;beii ei&rt teendők téliesitésóre reudsaefrefitett, jelenleg le-|mo|idás\' folytán Üresedésben ievő s a hmatkoaott t. cz. 85 §-ához képest vá asztás utján betöltendő városi főjegyzői a ll|)uiásra, mely évi 4U0 frt. fizetéssel Van egybekötve, ezen-nel palyázat nyittatik, jazon kijélentéssel, kocf a fentebb [hiijatkoaoU képvíselŐségi határozat szerint a netöltsadó ál-lolilás pluyerhetéseért C*ak is ügyvédi oklevéllel boró egyé-pályázhatnak. —
A pályázni kívánók felhivatnak, hegy életkorukat, nyjiLvflaméreteiket, eddigi alkalmaaásukat és ügyvédi joge-tsulssáj^ukat igaaoló okmáuyokkal felszerelt kérvényeiket |az|»zed pályaaatnak a hivatalos lapban leendő 1-éő kihir-éséjtnl számitott 4 hét alatt a nagy-kaalsnai polgármes-[ter [ hl vauihoz annál bizonyosahhau benyújtsák, mart kó-sőnt>«a érkező beadványok figyelembe vésetni nem fognak. Ikelt Nagy-Kanizsán 1876 julius hó 13-én
Bellt Józaef
po^girmsstsr.
32l| 2-—3
Pályázati hirdetmény.
; A Nagy-Kanizsai pólf. iskola Vl-ik osztályának meg-; M (alkalmából a Nkgyj Méltóságú m. k vallás és köz-tátáai Minister ur a mennyiségtani tárgyakra és könyv»t-Előadására egy segédtanilói állomást 600 fi óe) fizetés jüOl irt. lakbér ély esettel ideigl minőségben leendő ki-Aétósie engedélyezett.
lkiyáani kívánóik felhivatnak, hogy tanképesitő ok-aiklkal -felszerelt] folyamodványaikat L|k tagadat S-ig thék beküldjék.
Kélt Nagy. Kanizaán 1876 évi >alins ty6 6-4n
Ytencr knrolv fakel4aá<ki elnök.
M i .
• \' \' hirdetésekiifpj \' \' 1tfe
• \' íl • I % i ---------
—M1) I.....- * ] • 1
(jíkittvkr 4 ralsül, budapest i m0i. ^iaviv/.oon f
.<•.ww.ibMrMtari 1 ii oemin^-pora.
£ eskpfehleB dei p. t Maaeblnentaltieri! a oá OekoMtuen alle 6tllu;ei f j J
WerkieanaftebJneo und Weriziigé ^ | ^ -J i
-l^t \' jj^^^^^\'j^jjt\' j* i i i
| - í^^^sjéét • | i; ■í
| át^r\'^ tl í^éié f ! ; cwak í;
íj ^p i 3 mC J^rW 1 / § Mm vr* UM * 2
^tTX/7 I HjmhLmmqaí V I \' fiMrtm C4|i laifuft rMHk i4>
^^J^pr ii—- ÍL ^ ^f^jlÉ* ! A / ^ ( lepeosétaii eredeti doboz Ara 1 írt a é-
^ I II % 5 1 !\' ij | ! VsI i\' mimé §4 g hi>H«l jeUU af*séL \'
| —wi I y S ). praueia a>orsze*z sórai*
2 in kft\'- i \' \' -
f Cad\'e^^l^^BBiS? fi 1 ..—„ fi i mánk. taSftte *<* iuÜL M««0mUi<, mmmAmmamé mmém a
i f ^ W V; ^ | \' IF -ri^Ti.
•S! T ✓ í ■ S-M Üvegekben használati nfislruisal egyfitt 60 karó. 6.
I I £ A ¥ I S* I* ) V»ie/im*a««»f l«s a 1-ul iéiá* emuiméi j
I * II V M2 te*—1X71 I I \'II H norscli-üaliiiai-zsirolai#
jg. I ■ JJ ^BW ^ j J . II Krohn JC. és tArsá-iól Bergenben (Horyég»áben-K
« I I M A 3 I ! iaU, képta vqfiMb.m*? snr«« csstatfa kmüktU Ara j
/Os \\sD II jt í fy fr\'tf fc kasmsásli stasitamal tpBd l ftt e s
? flB A 3 ffxK I £ | ( v»i c,ji i Mptxyw >a»* 1 |
•2 £Bjk (f J il 10 V 1 ^ MOLL A, íurüiaaüen. sáeiis( dem bizar. WieT
& Hl \\ # I ! / 1 " i j . \' Eafaáifck: ^ ^ B*i» gj^f. xf, linmé.irt J*m. tL> ■
^ Hl I v^ V# IJj ^^^^^^^^ jf* \'WfíÉi J • \'J Fiwilii itt JiM. (x; iá ml ill p«ip M>f«i (,»/ Ufmtr n. vfiyt -jr>
V Mii \\| W W fM"| Sí* J 1 t- I
^^ T ^^^ ^^píJS^Bf i Cl I j i rmm€ 4 17»» "frtk||«g].&i*<t| rr;t«a»/iabt tytf k\' ,
^^ _____tMjé*^ jmE-^ Qb . ^ \'X, Ü. A- >lf Wmm* tf. lLttmmmé . rr< i£*u »* * c. .«: i. j
. MMMT^^. ^ ] WWfc^ tfmmml gjéfj mm ÁMmLgjmgj t*< Miti írU^J^p , *
^^^^^^^^^^^^^^^^^^ I . fx * • i*^, tfcca J K. J*«-ifc^iykiy t.xr /MI J
■ n - _ , . , . , I __ 1 , _ ■ — ■ i 1 \' MMhit is. tj+€l Wi*—1» ct«cl x/ Umém tij. |t«ff. (i) fiilait
^ ferner^MaBChIneürlemeii, Ma^cblnenoIiTenol, bmnmlwaaren, DecktQeber g: | .
za;denSbi)ilg8teii|PreÍ8en tHöchachtungsvoH i 5 i ; 21—
_\' Geittner & Rausch. ? | • - h^jli ^ - ülj^ \'
;........Figyelemre raéltöV" *""
1 j*® o| l^i lilili 1 I 1 4m Ii ^ M J- I srfCy ^ v % ^ ^ dcílcilttf
!■ , , , , . !■ W ^ S >»•** 5 f^l %L alatt tfy Iftfínt jrfctt mmgmitj** ár »«Mt •
ín.?: |J» kitűnő háziszer, JA vl] 2 fc^lsl .
# M w4l4#1 ________\' _ IM Is í^lrs *J I IrU Deutsch 6erwa. %
M^L válta- e» —ctarlaz, M e> . J^A |a|| ^ ^ I fett •! SMaTmitMa m. í™, 4 r^Hyi --J
41""f, ^K^^^k oyo^orgorca, epennger, ha- | 2 r?rls Sa \' . ^é^^c-i f^Uié^i* « j%t«uwt * i«3cxu %
^B^^H^L oyat. tengeri beteeseg, viz- s/32 í n ^s^rEJ^if uwa iA> Ukk^Am m riininww aéufeí
L«: (fl^B eletftoruiat, ái«ati&Bsa§, a. if^^M ll-S* * 3L -H? ® » >f/» M^^íltíf\' %
■áj^H?■ - a L ____m KI - 1 «» C f ^ g, . , vsa Ul JZ tr. %
i2-"?* ellen. K 2. =X| ! n ^ ?{ Ka W ?T »• T*a*yw ■ ^ Iiéwta >1 rtaxét
\'J » h Áfa egy nagy Qtégnek 65. ■LHl^WB rí! ^ ^ •\'I.^S^S)^ i^íuu ímUB« ie4v«uMajfe»
Ü MMS éa kisebb 50 kr. ír raU^ J|!3 « r tM ^ 7 l: W «i.r*a ^r^a^ 4 írt.
2! S i d / s &9HHM ttll * £ -f.5 s b S \\ 9l 100 - - - 3i3 1—6 %
1 V/kkj harvfvüwv BgZ2^mB -xill II r ^ S ff 100 .. * „ %
I KSuiOS k3ÍfS\'llUI &I1C0I1 ^■■M ff¥| 1 * 1 I > >f j ií*d endciéaek éi eíqpéazek S^hőnfeld ő. Badape.- %
•Aílát" MíBíí^S J r ~v *. * r I \' s 03 J^ |Í*I tea 0 aicaa 5. czia alatt Intéxaad5k.
f fa s ^ . _ ^ Ijfl^^l . á í? I « - v ""f.|,D, ^ I ** » 4 • * * • • *
Bgm Mr. Wllliam Leeuta- B^^^^B Af ^ «f = S B m »• t m ♦ j>
Jált-^ ^^^^^ sitAsa azerint. Gyón ha- ^^^^^ |||Í Tj / woj " 2 ff
Itlliti ^ Rbeuma. ^ ^Uf * M S£ - % J £
^li síi II eetz, szaggatás, fia^áa, Ifl |1|| * 0 ^ »
ÍV íbg-, íeh éa milAjdalinak, 1f 1j]| « 3 I f 10 >f a» m X
fl-Ils- M szemgynlladaa, rakfe- |B ."Tt sí Já C
lm kély. bénulások stb. J^ |áJ| xv^y^^g fg , BTSrlí C
^^^^ stb. ellen; Böt fog tisztító \' JBL |l?i ^f^MHHHFX K I
^^^^^ eaerfU igen\' ia ajánlható; ;; _j jjP S
\'"filll"* Ml^^^B mennyiben a^fogak féuyét a# « 1 ij.^ C
ioeeöseoe*a § Zongora raktar. ?
i bsbo •elp4n>lgám • jll j | fi áfh 5 is í! TíatteieUeljeeftu ^Uatik a na^yérdemd k. 9
Z 1*1" v H8H ila»kA Máaiwuir fv Btffl^B X fi III W 5 i«gurabb«nt K.-ginifeén | 9
íl- c jrf—téfcwy «rv«ié» m ■ I A If MlMoaumca KUiu léic kávéház eJaű emelet S
Ke^H S^iZS^STSSÍS ŰOHH lll1 A „ " X .gyb—^^gur. .e|eplu»«t, . tauc- 5
l! ^K^yü^ll aiil i ••—t*-----^IRWPITWiB X q Pfl W S derek eluinert ewő rangú gyárból ra ok éa jot- ^
2 | fs • RrrlaH Ára egy nagy &yegoek 80. |HÍ|ji|||il 1 W ^ = Sj- W ^ .S Áfia melleit a legyuiáayoeabb aői gyán áraal » 61- K
HKKZ3SHU IV in U Jij 15 C — __Q | ja caobbau bocaájuinak árba; megjegye^clik leribba m
t Bg^H kue°b 40 kr- 1^/WHM 4 |S X 5 cg; ■■■ A e bugy anüx aoogorák is beceré iteu.tk. ko.eiebb S
l\'hl ffp^j hm ím s it | r 5 $ ziscmr^^ e
^ P cy^ri Mkwia «• b/tfanto r«rakur =lsf fi — QS fi fB. ___
^^ onzagut 24 tiam. - ■ X ^ H X UjmmftftJWJfjftftftft^^H^IW?
N-kanl/.H4n kapható: Pe««elhoffer József ésSchwarx ésTauber araknál X ^ fi
| J \' I | Xj I "El ^ Q Z eW magyar pipamzet^ gyárában dob-
• jJ/^^ || [ ifi\'1 W| m 51 j | w l^l Ugyanitt gasaag raktára miudeDÍée pipáink |
flyy^fájyyyfl j I « ddMBy^ rekn^k eztjra ▼ aló csattok aagj- a. > - ________1 i • i I 1 ■ Uan éa kiesibnn a báoai gyári árak aa^iat Á-
őBSöBööööömöööööööóööőöööööööööööóoooooooooo an i m jjS0áfm9
Nyomteit Plackiri FlMf 0«nM|t6]áii Nafy*1^!^!^^ 1979.!Ml |<tl i \\ - j = \\ !• |
si__j_^ mi ttlnt! sut ií ii" 1. 1 i i ■ : i i __
ruueia oonzetiz Mval
Dor^cli-lialina j-/^i rola | •
Krohn JC. és társá-toi Bergenben (Huryégiábaa.V
Kmi Ma ij-mwi»j rtiiaMajj, a MMMWfléha ififar f*j kii/U uq/«ait,■<!/ fTTM «»inti tiJtiüMto Ara
efr intjmk kasaileli stasitaasal «f|BU I irt- e e. ; y aj I éa i a \'-jil jtíéH otputi_I
MOLL A-, íaelüaaoeo, nácEs^ desi Bazar, Wíéí
BilfféiSk : K-K»ai itt<i/ hifv t3\'*tí Hmj ng Jva (li fMNauít m tUmmUU Harc* (S/ Untra
Uian l^-i v.n«p.kia^aaMinanij i.gj*u- áaf«»vérúa*iaaai.aa í»«< <*«i|f; syikflff-a^*1\'! Mwiais.ÜOMAS
Figyelemre méltó!
£1 a deffexitte i!
Cxisn alatt «gj liyirst jdwt mug mhgjar aáaet lyslvea.
Irta Deatsch Garsaa.
Ent mftvestf* ipia ■jriw irra, a Bay*
AnJéSrfck4 fn{|»l*MÍk ai juuUw; ajsal a wéuil wwfc Mst MiaS— sjabb sü wcmIm « fclkilflkmf aéilal If/ii pet 4 xa ja s tifhta • kap kiidéi
bu ara 12 fcr.
Táa»fí« »fr«a«ééMlMl imM iraitM aÉsav^
leit tirttmi k(4*euMl/ka
)OU|
lled endelések én eíqpéazek Sch5nfeld Ő. Badapes-" tea 0 nlcxa 5. szám alatt intézandők,
M I " ■
* * «9*f«**«t«$$st » • aa s \'•••aaa«aaaaaaaaaa«*^a•••i♦a
Zongora raktár.
Tiszteletteljesen értesíttetik a nagyérdemfi közönség, hogy iegnj&bban, K.-Etniiitn
[ ; gabonapiaca K^hu-féle kávéház eiaJ emelet efey pizomanyí zongora raktár telepíttetett, a haug-tzerek eiísinert etaő rangú gyárból ra ók éaj fót-áháa mellett a iegjutáuyosabb sőt gyiei árúi ia ói-caobban bocsájtatuak árba; megjegyezhetik Korábba bugy aralx zougorák is beeseréiteiuek. közelebb
értesülhetni helyben __
KARTáCHMAKOFF ragy BlSCHiTZfcY nraknáL
3l6 4 -1Ü
rörukt&ra a
WKCk ADOLF
elsd magyar ptpamzelő gyárában Bodapent, dob-•ckcza 19 sz. [ 3Í2 14-G
Ugyanitt gazdag raktára mindenféje pipáknak ai dohányáé litriasek szíjra yaló csattok nagy-Uan éa kidben a, bécsi gyári árak áaeaiai
(ieitt!ver 4 halsdl, budapest
5a. í7 WafUaer BoalertH eupfeUea dei p. t lafteklnenMlierD ind 0ekoi#aieo alle Galfugea f WerkxeagBaftehJneo umá Wcrkzeéfe ^
femeriMaschiDenriemeii, Hatclilnenolhenöl, GmnniiwaareDf DeckiDcher za2denSblillg8teii|Preiiien. tHdchacbtungsvoil ^
5íFT^b\\ Geittner & Rausch. ?
Moll Seidlitz-pora.
twak alkláor talodi
: i— wwii caMSaflMl^S CNM ista<^y fivk cs§ft ami
tiMnwmar miany «IM ei|i MUIMS it isra. t-
Sgy iepeosétalt eredeti doboz Ara 1 (rt a e
•i-zí-
a1;:!\'.
a-s • H
1 • — S 8 4 |
a Í a a
4 ««(»»
mMM * • 4 t • sm
- S « Ss w »
lll -"I
■J1 Síp l>
Jr Hl ílJ-Sy S.il:^
us rro
kitflnd háziszer,
válts- és Biscsáiiáz, bél és öywBorgőrca, apa-íngsr, hányás, tsnQsn betegség, viz-slstfternlas, álmatlanság, s.
t b ellen. Ára egy nagy üvegnek 65. S és kisebb 50 kr.
í srtshorsxesz
A ^ _ ^
mint^liáziszer. Mr. William Lee utasítása szerint. Gyors hatást eszközöl: Hheuma. cstiz, szaggatás, íagyás, fog-, íny és ttülAjdalmak,
szem gyullad rákfekély. bénnlások. stb. stb. ellen; sót fogtísztltó szerfll igen\' ia ajánlható; mennyiben a.fogak fényét elősegíti, a íogbost erdebiá, és a száj tiízta wagtalau ízt nyer a szesz eipároigáaa tt tán.
HiiimIiI Btaéü Mfjw vajy mt^m ajatvaa Jrt—itíteny orVoJ 4a ancM «fiMMT& btsvB j ii rím v./JcílíJ.
* " MM oáVM
ia ImUt MHaM/wM Mwartnl anodca ftv«glM MfiMailaŰL
Ara egy nagy üvegnek 80. kisebb 40 kr.
Brázay Kálmán
Btulapest,
gjiri hkaéa 4s Itútpcartá íhaliijj
orszayút 24 uaa
|í>Kaisl2»iit kapható: PeaaeihofferJózsef és bebwarí ésTauber orsknál


Nyomatoit Fiacbel Falöf gyoniajtóján 5agy-KatUán 1B76.
hirdetések:
• I a I l y1í. l ■•
■ |f<