Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
10.85 MB
2010-07-19 14:38:59
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
186
1860
Rövid leírás | Teljes leírás (263.61 KB)

Zala 1876 szeptember

Zala megyei érdekű közművelődési, társadalmi és gazdászati hetilap


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

36. szám.
Matt Ufttat: fkHy WaytburtiiÉi 0]iirN)^i HM
pimmi
éne ft frt r«évn I fri N*fj«f évt* I írt 80 kr
t kMáte* psMsar ti mii I kr. HliHi MrMjwll • k» M#«féij 90 kr
Nagy-Kanizsa, Szerdái ;[87é.|szeptember 6.
zaiii
LMI d* GAZDÁSZATI i HETÍL.AP
MEGYEI ÉRDEKŰ, KÖZMŰVELŐDÉSI, TARSADÁj
ÍTO egylet hivatalon közlönyei
Hirdetőket felvesznek : Weiu Mór, Budapesten, 8en(iU4ár 4,ét ^éc^L, )Wj>llzeile 18 sz. Lkng fe és jföa, BadaptsUdJfÉtaé-tUza LglQjpBk A. liécs, Sljiffpp 2 s
•j \' jiV Hl. évfolyam.
Stsrtssstfl freSs 3 ü«*á x iíp imIIimí r4mtk |lMt »♦* «Í4»4*> •
llj= KwWi oteui 513 ss
kmvt fenttel ftjM\'iMsa* ** Kííjratok rkin sma kiKUtiék í| . üyattír:
C. }j«tl ts + rs ft) k r ! i fi
az <5 go^dioskodájiának köszönhető, hogy a maga nemében páratlan Jankovios-féle gyűjti inény a muz^um rtak megsizereztetett. lLT AcíiOti al Ludovi eenm nagyszerű palotája hirden a iikmvédolűm biztonságára iráuyzutt intézkedést, inelyiH I ban a rendeltetés czéljára való fordijás akadályainak ] leküzdésére nem volt íolég
oaszu
(Q. M.) Nem egyedül a fővárosé azon kegyeletes, magasztos Ünnepély, melylyel a fővár >s szeptember S-án József nádor születésének év ez zados emlékét ülte meg.
A magyar nép kegyelettel őrzi meg emlék H azoknak, kik kegyeletére, bálájára érdemesek. :Öa i-j tönszerft. meleg ragaszkodással viseltetik azok irár t^, kik olévülhetlen jogai szószólói,*pártolói; s óvok, évszázadok hosszú sora nem képes szivéből elo- j nyésztetni azok drága emlékét, kiknek áldásd U \' működése benne egyszer felkölté a háladatossi g el nem enyészhető érzelmét.
S a felejthetiiíü József nádor azon legnemesbi k egyike, kik a magyar nép örök hálájára, ör* k kegyeletére magukat érdemesekké tették. Józsbf nádor egy hosszú, áldásokban gazdag, élet bélyegét nyomta a magyar nemzet történelmének ejiy félszázad dús eredményei, nagy sikereiről szóló ! legragyogóbb lapjaira. Mikor Magyarországon a Nemzetiség ébredezni kezdett, ő volt a nemzet\' élén, s történelem örök ragyogású betűkkel jegyezte fel dieső érdemeit, melyeket nemzetünk édes nyelve körül szerzett. Közbenjáró a nemzet és trón között, kif»em védheté jobban ennek jo-* gait, s„ kisem lehetett nemesebb, befolyásosabb pártfogója, mikor azok védelmére szükség volt.
Budapest, fővárosának főjegyzője Barna Zsigmond úr a magasztos ünnepély alkalmával - olvJi-. Sott emlék beszéd ben találóan jellemzi az eredmjé-\' nyekben, áldásokban dús működést, mely közmiye-lődési és társadalmi ipari, kereskedelmi és egyéb j intézményeinkre* oly nagy és jótékony befolyású j volt. A felejthetlen nádor jellemzésére ez emléklékbeszédből a következőket emeljük ki: j
„ A szellemi téren való előhaladás, s \'a közművelődés eszközeül szolgáló Országos intézmények létrehozatalát a dicsőült magának tartotta fenn. Ezek közt kiválóbb gondjainak egyike volt ;a magyar nemzeti múzeum, melyét az ország méltóságának megfele;.ő teljes nagyszerűségében állított fel; gyűjteményeit legnagyobb gonddal rendeztette, igen sok nagybecsű munkákkal és ritkaságokkal szaporította, egyszersmind intézkedett, hogy az országban szétszórva Lappangó régiségi I Az irán kincsek ezen országos intézet birtokába jussanak; | nos eszme
dietoultnkfe: drága élete. — Vessünk egy tekintetet akadémiánk palotájára, melynek .felépiti se a dicsőült élettn kiivüli időre esik ugyan, d< a:mely nek íkeletkjezése, működésének megindítás!. és meg szilárdítása ép ol;y ssoroi összefüggésben nevével, mint azpn fejedelmi jadom&ny,
an nagy melylyel alapi tálfogását ző ezen
ezen, (és egyéb tudományos intézeteknek sálhoz járjult; emellettaz akadémia pá elvállalyáji, a, nemzet büszkes...