Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
10.75 MB
2010-07-19 14:55:37
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
176
2741
Rövid leírás | Teljes leírás (282.03 KB)

Zala 1876 október

Zala megyei érdekű közművelődési, társadalmi és gazdászati hetilap


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

40. nát
Nagy-Kanizsa, SzerdÉo 1876. október 4.
i H*»U1 Í
tatM rvtf Ma;tkeraekeáéaa Ojvárotháa ilm 518 sxnml IlMnItil ara., I fan k irt, Nlm I írl. N«(tjrW »rr« 1 Irt M kr
í W>« pl>>\' H)«ir t kr. lityin Hillln II i k>
Mjh^\'Í 30 kr > )
^----
ÉL
évfolyam.
Snrteotfl kaSa: j\'doTÍ a lap iivilrmj jénat lllílfc k&tleméajrjli HlbaMit
üj iíMiUi «W» »!«-«>! MmMIi. 1 ti telek iWk liiMTl knekMI f1
KélnM tími» Jujin HMrtwl lÉMOr: Betti tibrkl III kr
NfEGYET ÉRDEKŰ, KÖZMt) VEL.őj>lÉSfI, TÁRSADALMI jOAZDÁSZATl HETILAP
rrinL\'LlU í L__»_iXj ____1 _JJ
TM>Ü fegMIét hí vatsÚAn közlönye.
Hirdetéseket felvesznek : Weisz Mór, Budapestenj Servita-tér 4. és Bécs íj, Wollzeilo 18szí liang L. lét ItlársaJ BudapeitlUf(ü\'d||-utczajjLsz.Oi)ije|lik A, jBécs, Stubenbattei 3 az.

Előfizetési felhívás
z

ninuvni érdekfl, közművelődési, t&iraádalkni és Kizclftazüti lietiltp III. évfolyamának utolsó njegyedére. Kiöli/,etési díj a „Zálá"-\'ia helybea vagy postai szétküldéssel: áz t okt — decz. negyedre\' 1.50. Nagy-Kahizaáu 1876 szeptember 19.
A kiadó hl vatul,
Zalamegye föispáujáimk fogadtatása
m n.-kaul/iHul indóhá/.uál.
Zalamegye újonnan kinevezett főispánja; ür-mányi József ttr 0 méltósága október l-én délután %-2-kor érkezett Budapestről a kanizsai indó-j házhoz, innen tovább veendő útját Zala-Egerazegre, hol az október <2-án megtartandó rendkivllli megyei közgyűlésen szókfoglalAsa mellett a megye részéről leendő tiz bizottsági tag megválasztása megtörténjék Nagy-Kanizsa város képvi .e.ői, úgy a hatóságok és a különféle testületek városunk polgármestere ál-1 tai eleve valának értesítve főispán urnák keresztalj utaz tárói éa egyszersmind felkérve, hogy annak üdvözletére a jelzett napon éa órában as indóház-; nál megjelenni sziveakeüjenek. A képviselők, a különféle egyházi és világi teatdletek nagy számmal gyűltek össze, a zászlókkal díszített Indóházban, hói a főispán úr üdvözletére ós kiséretére ide érkezett megyei hatósági tagokkal együtt a vonat megérkeztét bevárták. A tűzoltótestület teljes disz-l ben álittatott fel parancsnok Hencz Antal ur vezetése mellett az tnwóhási peri onon. A vonat megérkezvén, a vagyonból kiszálló főispán ajelenvol-j tak álul zajos éljenekkel Üdvözölte tett s az 1-aő Osztályú váróterembe kísértetett, mely azonban a jelenlevőket csak kis részben fogaduatta be. Itt elsőben is Osutor lm. e alispán ur által ttdvözöl-tetatt meleg szavakkal, melyekben szónok azon reményét f-jesé ki, hogy a megye főiepán úr erélyes és böloa vezetése mellett bizonyára tel fog virágozni,Nkiváuván a főispán árnak, hogy ennek elértére az ur Isten élete napjait minél hosszabbakra nyújtsa. Alispán ur me eg üdvözlete kétszer alakíttatott félbe a jelenlevők zajoe.éljenzése által. Másodízben a város nevében érdemes polgármesterünk Belus Jóasef ur Üdvözölte rövideu, de ve-lőeen főispán arat, ki agy az alispán mint a pol gármeater beszédét meleg szavakkal viszonozta, az elsőre nézve örömét fejezvén ki, hogy első lépéae al-
kai mával, mlkotjnég működését meg bem kezdette, ily bizalommal találkozik, ígéretet tevén, hogy a közigazgatási bizottság él<n, mely te p Felsége meghivta, a megye; felvirágoztatására mindent el fog követni, a tnásotlikra uézre pedig, hogy ismeri Nagy-Kanizsa város haladat, a ennek bár ke-reakvdéae, mely a megyében agy is nagy előnyt nyújt neki, felvirágzásához járulni, szintén a közigazgatási bisottság feladatiihes tartoaikj Mindkét beszédet lenes éljenek kd\'retlék. Ezutáu a bemu-tatások történtek. !
Polgármester Ur bemutatta a várnai képviselői testület, ás külön többet ennek tafcjai közül, Ükkel f...