Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
10.91 MB
2010-07-19 15:09:33
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
189
1730
Rövid leírás | Teljes leírás (283.32 KB)

Zala 1877 április

Közművelődési, társadalmi és gazdászati hetilap


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

MH| ■»■«• .
iJ fW? ktft}«fc«r«ftfc«46» CQváresltás ltou 518
Détwtétf étd i * é»r» 6 írt fUétv S frt. Nsgjsd éff» 1 frl KO kv $
Kittit tmé^ek} I • j t \' iii*"- «cj«mv t kr. tabuin hlnfcti—él I kr
U-iijegilij iK> kr NyUttir: f 9 tl la o rn 10 k r.
MEGYE
íj. ; • b. i ^r
KÖZM Ü VELÖDÉSIJARSÍD^
2kila megyei Gazflasáffi Egye8ülét a n>\\ k vnízsai tiszti
mm
t|HH|
M-í
I
GAZOÁSZATI
IMwitfi Mi; ftefz a Up twllafai ^é»Mt fllstf Mitanfeysk MIMradftr:
UJ rspthss ilcu III. m Bérm»nt*ü*M btikk Mik ismert IneskMI fogs<it*ta*ir »J K#*i>stok riux* nem frftMirtnsk. | HWUti—k»t fclrwiift: Wűi Mér flsJspnf. In riu r A t* B4c* L VV\'«i||jtlie 18 Uig L. él Unt, llt*1>pwf fl\'u-dö-ulca* -I R. Oppellik A. B«8- tnbfoUMf t- a*.
14. szái|.
II ipAZDf SZATI HETILAP
•eyélyzÖ szövetkezet ét több más egylet hivatalos közlönye
Nagy-Kanizsa, Szkján 18771 á
Előfizetési felhívás
,2ALA"
megyei érdekű, közművelődési társadalmi és gazdaszati hetilap
IV. évfolyamának második negyedére.
Előfizetési dij: egész évre 5 frt., félévre 3 frt., negyedévre 1 frt 50 kr.
A kiadoliiyatál.
Néhány szó
a vásiirözön káros hatásáról:
Az él^et göröngyös és tekervényes pályáin bár lassau de biztosan kiki csak a kö/.éputon érhet czélt. Eme arany utróli letérés, bár a-leg-nemesb szándékból eredő,, már tul-ságban levén, az ügy sikerét kocz- • kaztatja, de esetleg meg is hiusítja. Ezen alaptételnek eldönthejtlen \'igaz- f ■ágát eléggé tápasztal hatja, aki az 1 egyéni, társadalmai vagy az állami | életben előforduló viszonyokat elméi- I vkedő figyelemmel kíséri
Fönebbi állitásom constatállására ! szabadjon a példák ezriből csak egyet, ■ ugyan az állami\' életből itten! föl- ! említeni.
• Fővárosunkban ülésező s az or szág szine javából álló országos képviselő-testület bizonyára a leghemesb hazafiság sugallatára szavazá meg annak idején jelen vasúthálózatunk terjedelmes kiépítését, mert ezáltal a német vasrendszer által soká zaklatott hon e tekintetben! elmaradottságát helyre pótolni, az üzleten és forgalman, a társadalom e két hatalmas főtényezőin lendíteni, s általán az anyagi és szellemi jólétet előmozdítani óhajtván; e drága hont mielőbb a szomszéd előhaladott államok sorába emelni törekedtek. Ki merészelné a honatyák en\\e. nemes inten-tióit megtagadni. De bezzeg a nemes szándékú tulbu/galom ugyan a kö • /.éputróli eltérés káros eredménynyel végződött. ^A nagyszerű, két nemzedék korába illendő t rv rögtönzött kivitele az ország pénzügyi állapotát megrendité, miután évenkint
rok tu\'ságos zása, s ugyai alkalmatlan 6
a kamatgaranua 1 éjében kifizetett sok j milliók azt. ÖrukQ i tátongó deficit öí véínyéb\'esodorta; t melynek vés/ es hul- j lámcsapásai , ugyanis elgyürUdz ettek a társadal ojn mii den rétegébe, s eM-nek folytán mim en osztálya s rangú polgára e houna : á roppant adó te-1 her alatt meggy* rnyedve liheg. seb. (exempla suutj o< iosa.) *
De letértén e példa gyanánt ki-, emelt állami mozzanatról, vessünk kissé tekiptetiét i, társadalmi egyik legfontosb ágaza ;ára| ugyan az Üzlet és ipar teréig !me! itt is hason* nemű bajra bukl ununk, amely téren szintén, a közép ít eltévesztése áliai^ a tulság kárra e ödménye jelenkezik. Ez ugyau kivált e t rületen a vásá-s/.i imbaui szabadaliua-ezek idő: s, hely szerinti Irei idézését illeti E jelenseb I áros hatása máris a központi ipart éi ll/Jet előkelő köreiben keser i pan tszra és inéltó zugo-lódásra a<la okoBátorkodom teliát e becses lap hai ábjain az üzleti osz» tályok kqbelében már régóta forrongó ugyan a vásárőzön felett fölmerült panasza t tolmácsolva ezt a tei én k ssé s/el...