Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
10.91 MB
2010-07-19 15:09:33
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
190
1737
Rövid leírás | Teljes leírás (283.32 KB)

Zala 1877 április

Közművelődési, társadalmi és gazdászati hetilap


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

MH| ■»■«• .
iJ fW? ktft}«fc«r«ftfc«46» CQváresltás ltou 518
Détwtétf étd i * é»r» 6 írt fUétv S frt. Nsgjsd éff» 1 frl KO kv $
Kittit tmé^ek} I • j t \' iii*"- «cj«mv t kr. tabuin hlnfcti—él I kr
U-iijegilij iK> kr NyUttir: f 9 tl la o rn 10 k r.
MEGYE
íj. ; • b. i ^r
KÖZM Ü VELÖDÉSIJARSÍD^
2kila megyei Gazflasáffi Egye8ülét a n>\\ k vnízsai tiszti
mm
t|HH|
M-í
I
GAZOÁSZATI
IMwitfi Mi; ftefz a Up twllafai ^é»Mt fllstf Mitanfeysk MIMradftr:
UJ rspthss ilcu III. m Bérm»nt*ü*M btikk Mik ismert IneskMI fogs<it*ta*ir »J K#*i>stok riux* nem frftMirtnsk. | HWUti—k»t fclrwiift: Wűi Mér flsJspnf. In riu r A t* B4c* L VV\'«i||jtlie 18 Uig L. él Unt, llt*1>pwf fl\'u-dö-ulca* -I R. Oppellik A. B«8- tnbfoUMf t- a*.
14. szái|.
II ipAZDf SZATI HETILAP
•eyélyzÖ szövetkezet ét több más egylet hivatalos közlönye
Nagy-Kanizsa, Szkján 18771 á
Előfizetési felhívás
,2ALA"
megyei érdekű, közművelődési társadalmi és gazdaszati hetilap
IV. évfolyamának második negyedére.
Előfizetési dij: egész évre 5 frt., félévre 3 frt., negyedévre 1 frt 50 kr.
A kiadoliiyatál.
Néhány szó
a vásiirözön káros hatásáról:
Az él^et göröngyös és tekervényes pályáin bár lassau de biztosan kiki csak a kö/.éputon érhet czélt. Eme arany utróli letérés, bár a-leg-nemesb szándékból eredő,, már tul-ságban levén, az ügy sikerét kocz- • kaztatja, de esetleg meg is hiusítja. Ezen alaptételnek eldönthejtlen \'igaz- f ■ágát eléggé tápasztal hatja, aki az 1 egyéni, társadalmai vagy az állami | életben előforduló viszonyokat elméi- I vkedő figyelemmel kíséri
Fönebbi állitásom constatállására ! szabadjon a példák ezriből csak egyet, ■ ugyan az állami\' életből itten! föl- ! említeni.
• Fővárosunkban ülésező s az or szág szine javából álló országos képviselő-testület bizonyára a leghemesb hazafiság sugallatára szavazá meg annak idején jelen vasúthálózatunk terjedelmes kiépítését, mert ezáltal a német vasrendszer által soká zaklatott hon e tekintetben! elmaradottságát helyre pótolni, az üzleten és forgalman, a társadalom e két hatalmas főtényezőin lendíteni, s általán az anyagi és szellemi jólétet előmozdítani óhajtván; e drága hont mielőbb a szomszéd előhaladott államok sorába emelni törekedtek. Ki merészelné a honatyák en\\e. nemes inten-tióit megtagadni. De bezzeg a nemes szándékú tulbu/galom ugyan a kö • /.éputróli eltérés káros eredménynyel végződött. ^A nagyszerű, két nemzedék korába illendő t rv rögtönzött kivitele az ország pénzügyi állapotát megrendité, miután évenkint
rok tu\'ságos zása, s ugyai alkalmatlan 6
a kamatgaranua 1 éjében kifizetett sok j milliók azt. ÖrukQ i tátongó deficit öí véínyéb\'esodorta; t melynek vés/ es hul- j lámcsapásai , ugyanis elgyürUdz ettek a társadal ojn mii den rétegébe, s eM-nek folytán mim en osztálya s rangú polgára e houna : á roppant adó te-1 her alatt meggy* rnyedve liheg. seb. (exempla suutj o< iosa.) *
De letértén e példa gyanánt ki-, emelt állami mozzanatról, vessünk kissé tekiptetiét i, társadalmi egyik legfontosb ágaza ;ára| ugyan az Üzlet és ipar teréig !me! itt is hason* nemű bajra bukl ununk, amely téren szintén, a közép ít eltévesztése áliai^ a tulság kárra e ödménye jelenkezik. Ez ugyau kivált e t rületen a vásá-s/.i imbaui szabadaliua-ezek idő: s, hely szerinti Irei idézését illeti E jelenseb I áros hatása máris a központi ipart éi ll/Jet előkelő köreiben keser i pan tszra és inéltó zugo-lódásra a<la okoBátorkodom teliát e becses lap hai ábjain az üzleti osz» tályok kqbelében már régóta forrongó ugyan a vásárőzön felett fölmerült panasza t tolmácsolva ezt a tei én k ssé s/ellőztejtni. ez tán az en 1.
ől< g a vásárok intéz ép- közönség érdeke rtvi, kiválólag a/ Ipajr rgí lom előmozdítását a Ei íe kereskedői gy ü -és időszerinti tapiiitf -Isti ól függ a forgajl o: te vagy ellenkezőié V< leményem szerint -íi int miudentitt csak dvösb. Mert ép.ázo int valamely ü/letl tis krlja r kevés számban ^ei
nyilvánosság Gondolván, nyára- nem Tudval ménye , a szem előtt ti üzlet és ít rendeltetek pontok hely tos alkalma: kellő lendtl csökkenése, tekintetben i. középút a lej mérvben, au rületen ará
(A „gála" tárezdja.
Szomjan veszve Suezi élmény. N, után,
Afrikának és a keletnek némely városát látogattam meg, de egy sem mutatott oly ijesztő physioguomiát mint aonak idején a sokat emiitett Suez. A Kairótól kiinduló hat ora hosszáig tartó vaspálya* Utazás, keresztül az iszonyatteljes pusztáo, melyet „az eltévedések völgyének0 neveznek testileg annyira elfárasztja az embert,> hogy vágyva vágyódik a ozéíkoz Az egésa utazás Matt mindkét felöl az ember nem lát mást, mint íehér homokiapályt, a melyen folvtonosan izzó légréteg osillámlik és hullámzik, úgy, hogy azt hissi az ember,, hogy tengerpart hosszában utazik. A forróság a zárt kocsiban irtózatos s a frissit6 ítaT utáni szUkség a legmagasabb lókra hágott- Es végre az arabs fészkek legnyomo-rultabbjába ér az ember.
Fátlan és bokortalan emelkedik ki a ssttk utcaácskák és félig rombadult viskók vegyttléke a puszta homokjából Egy osönn édes viz nem bugyog ki az összeégett föla-bdl; a? éltet adó elem a távol Nílusból jő, azelőtt tevéken börtflmlókben, később vasúton nagy oziukAzekrányekben. issonyuyiű fordulna el mindenki e zavaros langyos folyadéktól) akol sok embernek még a fríz kátviz sem elég htlvösitó és jég vagy erősített szénsav tartalommal még ihaióbbá téietik. Es a pisakos nílusi vizet nem ve*
becsebbnek bor. —£
tl|
at
min
dig W
i torialomra
békíti-ik
-niazvá, áz üzle \'^icsolásat oly a. közpdpii pifj\' let oíT/ltalj át n Keszthely C/^fflk! Üzleti
irili8 4.
IV. évfolyam.
dezett vásári lag hatnak, ppugy viszont a vásáro túlságos száinbfn a forgalmat \'szétforgácsolják! mely szintén az üzleire káros befolyás* kl van, s igazolté ez is a franczia kqzmondást: les extre mes ses touphei
Az ériuteit végletek utoldó ueine jelenkezik spjncs következményéivel ezen üzleti lerü ieten. Minthogy, a Vásáro\' tulságpa számban szabadul *
b sí forgalom] szétfor-i mérvben eszközlik, ez czo\'n létező ipar és üzj áris jérz\' kpnyBn sújtja! városa kRizpbnti piaj-iörnvéke, miután ke fén részét a Balatoii [tavw borítja ,csak néhány joiányi területre! temed; E raj-jonban |lév entd 64 vásár ék 26- ősi szokás1 jjziirínt vásár módján tartott bucsu,! ps; ízesen tehát 9y vasár tartaí-tik meg. E szerint íátlag!minden négf napra vásár eeík. [Fölül rá pe dig a váiárok idp és! helyszerinti nagyon is (aránytalan elhelyezése folytán g^akijan turténlk, hogy két közvetlén szomszédságiján\') éyő hely ségben a vás^r egymásutánja követ kezik
Hogy azjüzlehj-és forg.\'Ion gyt\'U ,\'eloiiézett szétfőr|j ácsolása nem csak a Kereskedelem \' góczpontjait képező kjizpouti píacznak ipar és üzlet oHztályát hnyarilag sujtjfe, hanem a veié kiirültve jaró szédelgő ver- I seuyt és csalárdságot nagyon előse giti a kereskedő és a nép közönséget pedig érkölesileg is robtja, világosan kitiinild; mert mióta aj felső illeték által a vásárjog malasztjai oly p vzar-lolaj isütatnk\'k szjpi, közpoiiti pia--ezunk piszágps és] hem vásárjain a népesség és az üzleti élénkség egyre fogyatko/ik, a vásárló közönség pe dig bizalmában meg csökkenve a leg jutányosabb árak m llett ki neui.elé-githetó. JE sajnos/körjllniéiiyek kör zepette nz ^par és (lzletj osztálya folyK ton | panasz ivódik, s aggodalmasan pék a jövőbe; me\'ybeu csak a tönk rétnj-
képjét látja; . I
Db e vásárözönbol eredő anyagi baj Csnk csekélységgé törpül, , ha ezt erkölcsi szempontból vizsgáljuk meg, melyei is aj követkeVJő sorokban a tapaszjalás alapján , bebizonyíthatunk.
Aj mulap8t még\'mindig nagyon kedveflő pórpBztály a krásárözönáltal kinálközjó alkalmai, csekélységek bevásárlása ürügye alatt,, uiegragadja s eljár imSndep vásárra, ^v^n át ez szátnol. [lolog tevő naliot elmtfaszt De n^ni avj idoíilulasztásnál inárad csupáiji a\' dcjlbg^" liiki jól [tudja, l^ogy a heiivel időoecs^rlés tnéheben hordja a tékdjzlas ea korososodás magvait.
tejktem meg, él eteti et menté meg és riékem | hér gömbu fqHó nyilakzt lövelt lé reáui
I) mint a legnemesebb
aegy-Jiii a cedlk
Mindjárt Suisben való tartózkodásomnak első njapjaibau -4- éu a küruyékkol és a lielyí viszony >kkal még kevóasé voltam ismerős, jUbeisélt egy iöldim J hogy menjek el velp va lászatra az Attaké ségbe, melv latszó ag csekély távolsá várostól mintlsöté sziklatömeg emel ki a puszta Bukjál) H. — W. szén vedé yes vadász volt, leli mi tdenre vadászott esak vadászható volt és böröltön egész Egyptomot teresztttl barangolta előtt megbesaéltUh a kirándulást és után a tengeijnart) in állá félig romi távirdatoronypa al .art inenni, hogy ójjelenkiii.t balrangi ló sakál okra lesseu. igérte hogy s szU :ségesekről ; gondot és elhatároztak j ttogy én másnap*- i jövők az emHtett toronyba, hogy otí vei találkozzain. Á , ■ szokott öltözetbe neUing, vásiupanz irág és fezben g< nul útnak inault^i i egyenes íránybzi rony felé a melye t; 3j4 óra alatt elén tem. Utam eleiut m \\ összeégett hoitt fölött vezeteti el. melynek forróságát ualinou kerspstUl érsém. Már uiot
el rai \'ében béi-délu-$ ací tilt tt ás Meg:
kodis egffel
Fla-d táláéi td-. i vél->kfóld< jtkl-lejeit
ennem a vsigy e {y ital utáíj. de vig wStkl tam magamat a toronyban! találk De akármint||mec|tem és mentem rony
zksrá.
legyénlő távolságban y olt Itő* lem. s nekeity az optikai citnj\'pidást, melyet igő előidéz keieraen kelle érzenejh. BklfeiÖl a esjlUmJó len^er-sik, jobbról L pu ízta határtalan hóit okt |er, örökké flrezg Ő légréteggel és fö ötté feUeg^len égbol^jJat, a méljjjcől a i|a|i jie-
Hilsitő \'szellőcske uetu mqzduft. csak oly »_... 1 rí aJSuából fórró le-
köv a iiyukat félöl
beletként jTött[át, ós így la karaván uton
rotha4Ő| teivo 11 hullán hosta\' inagávjalj Maga hogy! a! toroúyj Lávois órányi,; s már delet yégrö\' dpedpí; tiUelvve fáradtsAgga ajz épU\'e diinuek ny< mát sem találtam ségbeoéés ve fit erőt rajtam j sággal ker estem keresztül legközéleblii környékét j-
lett lonlUan tohák llőtte as utad; in*g hegység feli feketéi ssil|;| nek tűntek
ársai rí
mágasri. léi i irt(5
Illatok er iben,i
fa enyéi a er tlo
thes ért
talán
.felelet, lövések
nyom kem áiulta Azt I hittem I légy *W|. félé távozott, azért iránytűm loit >:m j f-ktll hangzói Uki el a tam nvomoi u tan elli sgyfia. nyékáüian >p inenve magama tain a ntolöti, mi oka naklés Imit k izdjek. inérjfotdnyiié \'Ivoltai: már |d
w előttem ; | ott) hivém falta-4. <te
gonc ólat L hogy
\'szer líányul döm,«ligc
>kát, gal juhbi}t.
lehet Sueztől i j iö?011 Lig az hjt
ölye
egy I eml >er jelenlétét.
ugyanezt inkább a
igtegyom
oadoíktom, mely nek sokkul\' közelebb qk-
Ily alkalommal tehát fóldink részint unalomból részint torokcsiklan lókból Bachus korcs sátrába vonul. Itt szeszes italok mámorába stllvedve, gyakran ki hág, garázdálkodik Y. butul s elhanyagolja a drága munkaidőt, mely gazdászati szempontból annál sajuosb, miuthogy tudvalevőleg a talaj aknája képezi legdúsabb élelmi kutforrását a társadalom minden osztályának
Az áruezikkei elárusitását hajhászó kereskedő vagy szatócs pedig >résziut az uralgó! verseuy , részint peidg az őnfentartási kényszer által ősziőuüztetve, eme sanyarú üzleti viszonyok közepette .minden vásárra\' eljár azon kecsegtető reményben, tán még is sikerülend a vásár. A költség eleve .megtörténik és bizo iivoij,; de a siker ilyes körülmények között nagyon kétes, de gyakrau az is megesik, hogy | annyit sem árult, ^Pgy a fuvart iedezhetué Ai illető vásáros tehát reményeiben sokszor csalatva megszeppen, idővel türelmét veszti, de ama erőt és rugékonysá-got is, mely -az Üzletnek főrugója, s főleg a jelen moftoha üzleti viszonyok közepette oly annyira szükséges, Ezután következik s kerül napirendre a meg bukás, mely a keres-* kedés Achilles, sarkát képező hiteit megrendíti, s igy a kereskedelem általáuos menetére is oly hátráuyos visszahatással bír, hogy minden pang.
E sajnos tünemény az itteni kozpouti piaczöii már is zugo-lódásra és méltó elégületleuség e fa kasztá az ipar és ü^let előkelő kö reit. Ha már e vásárcalámítás által előidézett kereskedelmi fekélyt többé apasztani nem lehet, \'dé növekedését meggátolni az ipar és Üzlet osztályát legközelebb érdekli s illeti. Mely is véleményem rzerint következőleg i\'ité/.hetŐ, ha ez iránt az illetékes felsőségnél több liasonérdekü központi körök egyetemesen fölszólalnának miszerint jövőben vásárszaba-dalinazási kérdés alkalmáv.il nem csupán az illető vásárkérélmezŐ fél, hanem az illetőterttletei^ lévő, ugyan ez által legvitálisebb érdekeiben érintett központi ipar es üzlet osztálya
»k mepíiitikus gőzét innak isi pgy tetszett, Iga jnein is egészen f 4 mutatott a nap, midőn 4 tagokban ólmos lam — óa föl— Gyenge két-jlánas iagatott-a i épületet és legcsekélyebb
inár a;hegyek
néhánya tor abban. az
viszhzhg n\'él-egyedül vbl-Az épálet ár-gondolkoz-V r. elmáradáaá-több ilintkét i yatos | hossaú kínos, vala
bizánydsan valamély Saomjani már hoáy bem vjoii. már ij^oS gondolat Wnij, hegv egy friss vérat jazivjám., MOst öröin, egy darabka elaaá-át áaliűtaio, azegéuyáa env-a|g 4 nedveaaég
belőle ki volt szíva.% Lázas gyorsasággal siettem :a sötétlő hegyA fele.\' Az eddig homokos föld mindig kövesebb lltt és neyi* sokára egy fekete kődarabokból telt térsó-gfaa találtam magamat áthúzva egyenköaü ennélyedésekkel, ugy hogy folytonosan fel alá kellett szállanom.- Számban már miu-den mozjdu allan tomeggj volt dagadva, de UeisŐ láz a bágyaduágot nyugtalan izgalommá változtatta. Előre és mindig, előre szaladtaín és ugrotiam a forró kövek földit, ugjj éreztem, mintha a komor hegyek titokszerii, daeinoni vonzerőt g)*akoroltak vnlna reám. Több órai előnyomulás után tébolyhuz hasonló állapotban értem el a hegyseg j lábát. Min( egy varázs kastély éles csúcsaival és hegyeivel mereven és titokzatosan {emelkedettj fel előttem éa emlékea-tetett a iSaharabeli jDiobbel- Idiuekre hol Barth Doktor haaojdó módon majdnem áldozata lett kutató busgalmáuak. Nagyon is felfogható, hogy ogjy forróvérű képzelem-dás népi mint az aiabsok az ilyen helye-Met (Unmnokkal ós gonosz szellemekkel ué-(jesitik be. As irtózatos pusztaságot nem sfcakitotta léibe valiami élo lénynek legcsekélyebb nyoma sem. mégis búvöa erővel csalogatott engem ido.
Itt tekUd/totn most egy kiálló saikla árnyékában hosszú ájulásban. Fejem és thrkom tájdal mai egy kiaaé engedtek, a kétségbeesett gondolatok éa forró képzel* rnények özöne lecaillanult, éa nyugodtabb ine^fontoláauak engedhetem át magamat. Szeretteidre gondoltam a itávol hazáoan éa élbatárzám, hogy mindeut megkísértek, ami
Íieuekdléat igér á ssomjan veazéa éa nie-Őtlenedéa iszonyatos halálából EL M.
\\V4fs Wtv)
illetftleg kttpvíaalrt bizottmánya hot* zájáruUaá val legy*o eldttnlbelö. Minthogy non férfiak, kik, 9 korméuy-rudou állván 1 ifyetón lontoa Ugy ben uAgy liefolyájial bírnak szellemi fölényük daczára korántsem vannak azon aaaazerü éles Utáe birtokában melylyel iu alanti rétegekben fennforgó köleaönöa érdekeket tniudigl kellőképen megfontolhatnák
Levelezés.
Z \'Egenseg 1877 márt.
IfyxieU ittrkrgztú ur\\ \'
Tán meg fogja enged ni t. azerkeaztó ur, hogy egyet mást közöljek váron un le társadalmi és eg^éb viszonyairól, melynek közönnóge vjégre, kezdi belátni, hogy ha csak néniéleg is kü vetni akarja a HzoinHifó-dos vároaok haladáaál, akkui élénkebben kell mozognia,-uuy anyagi, mint azeliemi ügyeinek\' előmozdításában. — .
Körülbelül négy év óta városunkban egy tonia-t.üzoltó egylet áll tenu, a melynek szükséges azerei már szép számmal vannak beaserezve és anyagi helyzete ás meglehetősen jó állapotban vau, .csak a szervezet .hagy még némi kívánni vaiót hátra, hogy caak egyet emlitsek lel a In-áuyok közöl,; 1— tüzesetek alkalmával (a mi káht* az éjjnek már jó régóta nem fordult elő; gyalog kell a fecskendőket a tüzeaet aziune\'yére szállítani, e ez mar több-szürijseu meg ia történt) — de liiszem , hogy rövidesen ez ia alapoaan meg fog javulni* a különöse^ a derek egylet ügy buzgó éa tevékeny i\'ópaiancsnoka Ugy buzgóságát a- jövóbeu ia szakértelemmjel Togja párosítani, *—r a meuuyibeu előbb ma) «í lovakról fog gondoakodni, a kik majd Nagyobb gyoraaaággal és könnyebben is lógjak a fecskendőket a szükségelt helyre-szállitani, -H azaz röviden szóllva • - előbb a szükségesek beazerzéaéről lug gondoskodni, egy Uy kia város mint Égerszög szükségletének megfelelőleg a csak aztan a többi hasznosakrul ia, a mik uagyobb városokbau szükségesek lehelnek ugyan de a kisebbekben, a hol egészen mások az építkezési éa egyéb helyi viszonyok, biz igeir-uaKy mérvben csak a paraae színe-
ratok, fojylS íratok j besserzéaére ii 4 Hogy ez által ménuylrB emeltetnék a VArua roo-vellaégi í\'oka, l\'kalom adaiván a különben idejüknek üröí| ejpufogtaláaára utafltjegyé-
ueknek vároa, a hasznára1
ÍMiai 1 | az j? II ért ínam óvják meg ukat t íírJ polgártársak ?! —
a
son ÜVi
nerdleíjcet síaporithatilí tf azt illegve, ia haza éa aa ajsiljeriaég j >raí»ni, ezt bővebben ásjtegetni ugy hiszen 1 tejes in BzUktíégtelen. j—r Való ban szegei yaégi bízonyítváiiyt áflittkna ki magáról Z-Kgprsí egT ha nem voHa/képea egy érdem holmi Foúi atb. féle u létesíteni lenne ez, I elfogultság Wég ur felemlít ban egy j< egvlet ia, -j áldásosabb igyekezne tagot így czél|áuák elnöknője inét, a i\'eiintibb
és még, jol >báu 1,
ni M iko lent líljl itt
ia 01
CB a iá
ze léimé I ba skjznék óaii
111 csak aagyobb! részben mtepin*, Műhibát b jLujza-l felazap^rított a Éínyvtárt tartani, : inég a íjnosabb nyes hiúság éa övidlátó á na e*\'leheteti anué, -r— t enge(|je meg t. szerk. i niszarmt létezik • /áronunk nő-egylet éa betegápo.ó elsejének mflkö lése még
ha iiiSuéj jtöb belevonni
1 lpireliozója cjjak eme
és
igeiryagy setével bírnák. —r
A vasút hiányát, illetőleg távolságát nagyon érezzük, a város két péuzintézete annak jóléte emelésére ugyan jelentékeny mérvben működik közre, azonban ueui képes azt az élénkséget és forgalmat pótolni, a mit a közvetlei. összeköttetés szerez egy helynek. — Az egyik pénzintézetünk jó-tékouy hatását erősen béiii ja azon körülmény is, hogy majdnem kizárólag váltókkal működik, a mely körülmény, a\'mellett,, hogy megnehezíti, még jelentékenyen\'meg\' is drágítja a nyújtott kölcsönt és leginkább teszi lehetővé) hogy minden értékűé <k üli Üzérek éa uzsorások a váltón elnyelt öaZ-. szegekkel űzhetik. szipolyuzáaaikal; pedig az említeti penziutézet részvényesei ugy is körülbelül 30 kamatnyi osztalékot kapnak 100 Irtot keüzeteit részvényeik után, — egyébiránt a takarékpénztárak és üzletükről közelebb bővebben- fogok írni.
T. szerk. ur eugedeliuéb\'ól írok még pár sort a városunkban fennálló társasul-vaaó egyletekről, melyek közöl jelenleg báróin él falaink között és vegetál — é e-tük érzéki, magasabb íoku életűek nem mondható; dacára ennek keltejük egyik a másikat igyekszik routani, vagy magaba olvasztaui, de ez, mint a jelek mutatkoznak, egyiknek sem akar sikerülni — igy aztán csak egymást gyengittik,. mi által ie betetlenné tesiik, hogy egy ily városhoz, (megye- éa törvényszéki székhelyhez; illő, arŐteljes szellemi központ fej lődli sasé k ki, a mely más: yároaokb^n a vároa azeliemi niveaujának igeu jelentékeny emeltyűje szokott lenni*
Az eisyik olvasó egyletnek egy kia könyvtárává vau, de ez ia vitatárgyat képezi közte b1 egy másik (a torna tűzoltód egylet közt, a melynek kebeléből iudult ki az említett olvaaókör. Bármily irányú kimenete ia legyen azonban ezen vitának a váljék egyik vagy másik egylet tulajdonává az, -f; az említett könyvtár nem igen aokat fog ve\'e nyerhetni, mert egyik aem fordíthat ar.ra annyi anyagi gondot, a azellemitől) eltekintve, — a íuiuő a vároa éa a vidék igényeinek a a inegye tekintélyének, jdiazéjiék ia megfelelne. Nézetem szerint legegyszerűbb válna, ha aa említett két jegy let, a casinováí együtt, ke belükből egjr könyvtári-társulatot p. o. .„Zala-megyei könyvtár" ezimmei létesítenének, terinékaet^aeu befolyásuknak és erdeküknek kallŐ biztosiiása mellett s annak kezelésére bíznák esetleges könyvtárukat a az annak gyarapításáról való gondoskodást, — a mely gyarapítás aztáu, < uagyobb jövedelem lévén biztoartható egy ilyen, az erők öazpoiitpaitáaa áltál léteaite(tr könyvtár részére) aem csak legnagyobb itysben regényekből lés pedig eddig milyen regényekből j) állana, haneito ügye emuie! lenne legelső sorban a magyar, de a világirodalmi remekírók müveinek <a minél teljesebb, a a legújabb jelfaebb saépirodalrni ugy, mint a politikai, kllamtu<^oaiáay, termésael- ée tftttéuatttt Owán^i Mtt lafiVtk éa röpi-
tiszteletet let szép czél láradozásai Végű egy ue^u felemliténii nagy dicsi Ugyanis edy nek /ílhelj czélra szai nek köt etk máiiyoknal egy bízóit* áj mely a feu az idéi) a czéljat, éa
kö iw|
lyti
i.íílj sckóré a 1) éaéi:
a mii gyűjteni eUi isához. i|r- Kdilijki
eleiuet él több ierbaráu derék né éi de
emiitett!! iutézkujdes álial iztoaitaué umgan becsüléd( me^y elŐmozdításábai réüzeaulL Üau." nemi mulaszt
U dömásoijii/a
jutp
nt
»t >bb
kább
a /cgi p^
dicalis öaa&elráai ikat akarja kikÜ egű ouiiuisiteui. — Azt
etlien
hUlttt
luirja
pN\'É
ha tog^uatösU válnék j megyén egyei levéltár e^y részé
Eia azt a az egy-1 nemes
latom el t ügyet na nem nek. —
szolgáló hélyii d(|ko^i átváii liásználtatjti ,ébé 1 az ott ellielyt lhel ^ezése czéljáb(»!í,
ajÜldött ki (még liiGfc-han,) elmondottak- mi itt, épen foganatositaui jkíl Üldetése oly képpen, hoj v legin-Ceptoralia száma(lások és
más szóvá hogy ez ei téneliui tákl bitéire kisi edielt véltárba \' v tett iramok kezdve vaku pótolhatlau művelődést ben határSf.* tekiuletbeiJ reskedésünk ipari, társád kes és lbnlo Száudé vett csaiorliál varde-irozas telt köny\\ azeliemi! te rapitáaá c| haiigverpeil azonbau> m velem a
csak annyi rostálatlan sokkal
tiiitcalben is igeu szükséges gya-éfjácá, készülődő félueu lévő felől egyet mást mpgimi, ia igen bosszúra nyjülott le-áz#rt az utczákra vonatkozólag miszerint a járdákba hordatott
kavics 80ki helyen azt rosszánoa tette, inint előbb, s \'ezért bár iiftgyjábah Igen helyes intézkedés volt vató b\' hintés elrendelése, de ugiy | lJietett volna roatált kavica-iej;bliitptni. ennek eliu;ara|dása mi-
a\' kaviclcsil azt ép csal is att mos
előtt eh bb
utóbb rougálu
Ti
tA
mondja köz inon is csak
ennek in --
madan t l.
a it
f k ízti >1
a láa
öt li t. cm ib
11
Mert műnkbe az el^Ő ha csalj 11 ész kiigazi
A Ro|d aer- Qr^uiil loie nem áébi Idővel
magyt-r.. éi zfes
Ásiából jött nok azou hurczolni
Miért a magyar Vét --1 főí inknakj vei is inagjy tr nek megváí] viszonyai a I e — a mé^s|r kásnak jó ujdonsákritj
Hál la e miként a< g|t midőn izraa
izöbölui, hiszem,
érdemes volna, laialtör-kieszközölué a un gqelnmi-iratokuak az brs) helyezését, mért\' uiegaeiiiiiiisitése által
í iiiieg azok) csaku vesztességet, szenvetiut ürlénati tekintetben, a ói megyénk közvetítvén nemi szbmszéd külfölddel való ke . erre vonatkozólag,! de meg íiiii tekintetben ia igeu érté-adatokat tarialiuazűak azok. 01J1 volt még a vúrüa czélba áaa és a főbb utCzák bóule-fpilől, meg egy, a föutemli-nak mennyiségi,\' ugy iniut
*8 i. —
mas , en-zett iróni egye
agds le-az émli-\'löÜU-tól i5ya|i kr-hazáuk mennyi-
ig 4&08
.bbá te
lesz az utezák befásitása
kiiu
ga^itni
lll )0 járdákat
t kelljen ma)d e
szerkesztő urnák maradok igaz,tis: 8 i n c e r u
IviiiagyaritáH.
„Nomen :
nehogy Ut meg-
te lője
ómen
rulia bs név nem teszi az embert
é|dabészéd. De liilni ez is féllébi*a sánt fé|ig] (gaz. Van is majd
közinon Lás aák ellentétes diktuma
to hkt
crni.
IáitólM lehet megpsin a külső az, am^ elő izör sze Ez adja az első tbe lyomást* nátiot a képzeletuok, mely de i<lŐ kell reá, mig azt az
blául\' mikor móndji .k, hogy
minden , vagy-minden
oniánkíH 1] a- e bfir 11 i f {§[
^oig- Hambiirgér- ! }chlestti-Mtt, nevek alatt bltoi y egye-el az ember magvak*! embert, sjmerve — néhol találuuk 1 náluk, <U magyar nevűeknél
első oealodáaon ia (ere^ziül publikumot ?, ►
lehetne megmagybroalt^ni l^liirnak régi beszárnu záaii ne zráelita. vallású pól| ;ártáisa-\' már szivvél, lélekke kV.. Igaz\' hogy az\' jinaga nimUusa, reji iratok Mes emlékek fűződnék lip^á kj s bilincseivel. De 1 1c ámérge a leszokás íi gilre. elli csak faluhelyekje 1 magáii ] |j|] magyar
tan jobb mintí az del mi\'
nyelvősi név\'
metfsao-az
Jófey eil tpjer
bolgáriáraaűnk zök igős ive
pirjá V
Li
Híálja ügy hogy nem igén
80 k! he
vét kin kifordít köszöni lytttt ri gyártás inak faragva, h< gatja. .J
f. hosaul ja | meg áiagit a
nemzet
név kulájdonoaa; ^fálíúasa van jká ily gúb^névék okazor | olír találó latyrával ( y liúute kacsag rajta,
ki 1 Ih Ilit?
lordlitja-
aki \'hal-
A fa iltbaé tán ktmbít r 4 MwédlUiiakj aikfftuiáu J {töivpnye, ja tfjagyarrá UKék eket: az«
Ei oká anna k. oljr lösstj 11 a [régi a|i lJtkaiból, dpe^ lap Mett zony mijni a korább
£ volt értelme e 0 ;mióta hjz^nk
\'terhei époly hiaseié ktfte^ái-héti\' tőink Iá naáaaetí ériöiet bogy viszo-uoxáák a i> kicallia ugy lufioi hajyókban—\' tehát külu lég f hévben íl. — T
A a J l idegen haugu név bkoatá azt h^y a tattti Alágbaui né pszamláiiskor dMálvált 1:i jHazauk 7 millió inagyaiiágát |[-*f vag) modíéluii|lióra.|
gyár j iévtőli iaegenkejdéa 4g)\'ík la, ht gy a regi kaezt-jvála^zlata Jboniilt, — tlu aonak ja hogy niathi a i(t o.tí juég leán jár ha-■íut I például á „oala^ou és ví-llaaámain ia ? J.
ha lut fél közeledni akar : bi-eukiqek kell oaazefelé lépni — álláawl kimozaulni. A inagyar-«4g elhaJytá előjogait, zarkozottaágát: te-
Üi
iu
b7,é hat k
Iki\'W\'
rátba kei
L A
gádhallai Kjtazázadr laliin ■ ny< I írJjtgyar egy ízbe iiWely er tulaagoa sznbjb 111
f pPP n hjjiyju-st" sajtbi —
I 1 ^e
Ebdtg ige rókoufaj rángatott izienk ki geit! kül beu jis -alad ól tuagyar ] Mo éa bcléícjté L nemzeti kpimáuy azóta du uek testi gyartiak A
volt Sza kozui a gyareági
10
nemzeti Véde|iUi Ak magyar, kintsük.
liiásik tél ia,
ranvba éa egy kia 4- jó aka-. csak a névmagyaroaitáa. íjdyar Iember — átalabau.-f t#-jsokizor\' tú.loyaiia, vesztére is. ; :ig tűrte aaját\'£úlajién az idegen uralmát, nagyi részben pejtn vü ^on^táraainki; kedvéért Hjőt ult azá»ad Végén, a latin-divhtjából. annyira ment ezen I almjazkodó motlori hogy légvár neveiket latiuizáiták n. u. ^hélyí^ névből csináltak uVég-jZsájnbékiu-ből >nZsáinbékiustu
kiagy eset — vélik zokan. — ja.; hemzetí bünil — Az ilyeu Hküli és idegen | elemektől azo-íemzét -minden egyes fiainak teleaaége inegőiízhi fajának jelle-íégekbon is —| tehát a ne vekniig a magyar az. korona á^g^c éa az ezer év viharait átélt dliotm\'áiiy előnyeit élvezi! pedig r— mióta.az államok küJ-ben .ip borotva élre állították a térdéét" a epzel izgatnak az al-aI civillztttió és egyinás ellen : — pia kötelessége a magyar emberei lélekkel —1 tehát névvel is ma lefahi 11 — . 1
,ZÍALAf mulp számában közölve nJáry urnák remek felhiváaa ada-Hunyadmegyei elpláhoaodott ma-alj vis«ka magyarítása érdemében.
p- Akilieá csak egy szikra érzék yau a létkérdés\' iránt, az fölérti hogy ön jiogunk és sz.j kötelességünk ;az. *) ezt nem érti: ne affectáljaíhogy Nti kíivjáiija liogyjó hazánnak te-Nb cdúdálja na méitatlanuakj\' tartjuk a H ázik jogainak a jóvoltaiuak élveze-
tére. — Hu
gyar\' leit [oláhvá uyélvre és viseletre, —
din egy ében m. e. 45,00(1 ma-
de szép nauezásu magyar neveik még megvannak. Lz kétségtelen bizonyíték, hogy néinaég is magyarok voltak.
£ heyék a múltnak jelzálogai, amikkel knblezve vannak- ők e nemzettest telekkönyvébe E nevekkel vauiiak. ök eljegyezve a magyar nép aeniuaa azámara. E nevek tdapiáa köveielhetjük őket viaaza inagunk ink | —f ,
Né mondja hát aenlti hogy,: kicaiaég a név ! p |-j
A ka&lzaai takaréktári multi közgyűlésben jalepvoU 54. réafvényea név kösöit csak ll magyar hangzású név van. A vá-lasztinái y I vagy tiszti karban pedig az elnökön 1 tivbl egy 1 sincs. :
BGcaásaákj inog e nagyon tisztelt urak hahogy ez a m!»gyarl embernek fáj I — Annak [>eaig akii ismeiji őket: hogy német nevink alajtii milyj meleg magyar évzéat hordanak : duplán iái, hogy neveik magyaro* sitását dhunyaeoüák, I
tát liAfcí Vw.irmtii
E
vatkozik a a betéti
fog tön leg
Itt ázá naárn ba
neve jŰk:
a be tán, |de nál , tiido n,
m \'
kíevé
íátpbfc an vis iza
jes
kezt |önök
KTéiI
rpzsgos lapokba ia teendem, mert hofy. Kanizsán Inem haza6atlanaig-habén esik indolenciából és kevésbe--ibi i fc snyigűlják azt Pfdig —j isméilerti — nálunk lériye-og
5in€n-oiben|l I— az-az jel és követ-atds a neinzetá ériűletre 1.. Ha pedig szeri k|ícsi^ó§ : {akkor gátjaiért te-
Ikonj nksz.
|i divat
1 frtfl biüe éi
ket ) ,unagyáro«itaui óhajtjuk éa kér-
házi\' zárszámadó jeles beszéd1 hi magyar népi józan eszére, hogy
ki .ihatok leaaállitáaa mellett sem
nbi. \'véasik a nép eazét Vegyék hál jbgoa érzelmét la mikor becses
Z MJljÉL* \' tavait asámábaoi hos<
»lm ouidáaokat tenui V — \'—
tattn I erről. Most csak kúr-\'lasza térve. a ha nem haáz
Sbní lUellenJil lltiki i qk neiti iitc ijíég k erjei ^edplrni :o néiui t tév blezM alá |(|iagjaf hér. áe ézdje meg; al >b a | netizdtásf iiert 1 mai nm | min sanalB*
égei ti is im ifeWazÜnk. i^anizik »ai"
ieái erkölcsi,1 sem pofjai öndket jibien. de kJ sem: — A külfóídi áp ugy oda irható a -a iyexli^aj ia 1 7-g}| ketiő — í jaki fogé-irint* — lés 1 divattá
sál oltat
® T r 11 "
e sás járványa J f ép ide í oltat csak a; flslkarolt
■aff ti kl M — Z a ama gyenaat 01
M jAj , Honf [ál Jad 4f aa|i< Mm i tUasa!bs »r. t ásl^s j|a«k
IH y 1 i; SH
tárvároS
á* or-
majgy tjaápiák nyagotj végvára áa|keMte pM Reménye
ífltflfc álatt cr^jt Is jsélra »1 Eíicnndlf{% la aarek a H ur miiéi alttal\' -tyatlal járulnák ^Ml V»- K.
•t tiszta magyar népé vei, magyar vidékével, magyantaa előkelő polgárainak savait ia S —
Oly jó adófizetők. Megadják Istennek embernek, kinc a tárnak, kórháznak, isireU, nak — kinek kinek a magáét Aíjják meg tehát a nemzet geníuaának ia amivel tartoznak : a névmagyaritáet I
Előre J -í* Csak egy arany kiáll hozzá él\' — egy kia jé akarat\' *) —
Ctzkfány fiáról ff.
lielyl éa megyei iiirek\'
Lapunk mai számával uj negyed évet, kezdettünk meg. Hint eddig, ugy ezentúl is azQj\' leszünk f hogy U olvasóink igényeit, amennyire att egy vidéki lap szerény körülményei megengedik, kielégitaflk. Táfsa-dalmi, helyi és megyei érdekeink továbbra is\' első sorbau lesznek általunk méltatva. Közgazdasági és tárczarovatunkat minél változatosabbá igyekezünk tenni. Egyáltalán hivatásunkat komolyan felfogva a közérdeket továbbra ia ^hazafias őszinteséggel iogjua szolgálni. Kérjük azon t. olvasóinkat éa pártolóinkat, kikuek ejőfize tépe lejárt, hogy azt 111 eguji tani aziréslteöjenek, nehogy a szétküldésben fennakadas történjék.
— (Húsvét—tavasz.) A feltámadás ünnepe. kellemes tavaszi idő kedvezéae mellett , * varosunk ban az idén ia a azokott ájtatosaággal űpuepehetett mindkát szentegyházban. A \'természet ia feltámadását ünnepelte. A zordon időjárás napsugaras . tavaazí uapoknak engedte át az araimat a a mezők ébredő zöldje reményit, keit r az ember kebelében is. — \'A tavasz kedves hírnöke a fecske ia visazajött már.\'Legyen birnöfce ne csak a kikelet ébredésének , hanem a jobb jövőnek is, melyet a csalódás ne üzzöu meaaze távolba.
— Nagy czapas ért egy azegény anyát Kanizsán, Nagy reményekre jogosító kedves leánya, Ofr-ünbaum Janka, a budapesti állatni tanító nők ép ez de egyik igeu jeles növendéke, rövid, de fájdalmas betegség után elhunyt. A szelíd és |ó magaviseletű szorgalmaz leányt tanárai és növendéktársai egyaránt szerették \\ legjobban mutatta ezt azon részvét inelytemeiése alkalmával mutatkozott, a a mélyen sújtottj auyanak némi, bár keserű vigasaaul szolgált. budapesti ize. hitközség , saját költségen , fényes temetést reudezett a virágábau elhalt fiatál leánynak. Számára azép ikopoAót rendelt, melyet virágózöu borított, kirendelte a templomi kari, mely gyászénekeket zengett 6b a jeles hitközségi! szónok Kohn tudor gyáazbeazédet tartott, mely a jelen voltakat könyekre inditá. Az elhunytat 300 növendéktáraán kívül saátnoa résztvevő kísérte az örök nyugalom helyére. Nyugodjanak békébeu porai. A budapesti hit-közaég emberbaráti önzetlen éa nemes cselekedeteéri elismerést és köszönetet térdemel.
(Tornaayyieti ülea A n]-kaniaaai tornaegylet f, hó 2-án tartott választmányi ülést a melyben uj tagok felvételén kivüi még egyéb határozatok is hozattak. Tizennégy taggal szaporodott moat\' a torna-egylet, a igy remélhető, hogy számban és erőben gyarapo&vá a közhasznú éa szép czélú egylet ujabb virágzásnak fog indulni.
A jauuar 18. közgyűlés uj Válaaatáat nem eaakö aölvén, »aa emiitett válawatmányi ülésen határozatba ment, hogy ápxilis 15 ón uj közgyűlés hivaazek egybe, mély a választást eszközlendi. Őszintén ónajt)uk , hogy aa egylet az uj elemek hozzájárulásával iámét árja el a virágzás aaon fokát, melyről az egylet történetének lapjai oly sok szépet Uiduak beszélui. —-
— Következő ttrokat vettünk:. Tiaz-telt iparos társaim korszak intő szava, szeretett basánk bonyolódott s ipartörvé-nyeink hiányos alkotáaa, iparunk pangása, kötelez bennünket, hogy tömörüljtnk, mert a kézi ipart a végveszély előjelei fenyegetik, uem vagyunk verseny kép eaek, hogy a külfölddel szembeszá Ihatnánk, nincs anyagi erőnk s őszintén megvallva: a \' szellemi uton ia hátra állunk a külföld előretörő neinöetek soraibau, zilált helyzetünk oda juttatott\' bennünket, hogy a helyeit, hogy egymást felismerve, magunk közöt^ értekeznénk a közös! bajok al hárításán —. jövőnket — biztosítanék, farkas szemmel nézünk egymásra, mintha a baj egyik — vagy másik ipartársunktól eredue : a bal felül-ről jön, egy láthatlau — mágia látható hatalom műve áa, mely lefelé nyom — a\' erőtleait bennünket, ez a a Lajtántuli azöt^T \\eiaég, mely évaaáaadok óu záaalajára tüzű
a magyar ipar lenyomását, innét jön a baL egyrészről — máai észről a baj önmaguukbá keresendő — mert láthattuk s tapaaaial-haltuk, hogy a Lajtántuiiak már 60 év f előtt aa ípartéren társulatokat képeztek — szemeink láttára fejlesztették tömegesen a különbtéle iparágakat, és mi ? e Icaéhes ke d-tünk , úgyszólván -kifosztottuk fiátal ipar-társun át, ha önálló akart- tenui. -teh^t a
•) T,fiitelt barátuak k«taégenkiv&l tudj* bnj t különféle Mrtk J4mf mmioi iéaiél*ajkérettek » magyar saklékhot. B kdlöabbn diodl taUkl fejedé leiu. ki réparaocieli a aai(|6kra# hogj mindegyik Valami családi nevet falaazason. miaUa addig,, mint aa a kalati aépckiM aaokaa mibdsaki jaajat mh msUatt apja tarét haasaálla a asZeakáTat! ben. a mi annyit jeieafc mint n, — térekvéaaf\' mellett aligha mafaufáéia voIm i] Mn táito haagsaaa magy«t asvekat Talywysaay, -- » Bárt
Haivvtt, * HNMrtlés AliaJ anyagi er*a-k«i saA^hUUMk volna — eut meggyöo. juistrtth iifei^tHtlk ipartanouezainkat ren-}+7an iskoláatatai — IlipNi. y «*•» , igfekiálté büu — jelenleg i* Űrbeli még m ipar oetfály többségét- > Ilyin állapotban j )9Mti m«f b*Buttsk«t * i»l»id i part öi vény, (Mt Qmm-víma átkottiuik a meglepetés uercaeibeu — * helyett, hogy a korszak intS iMtát ku\'aüuk volua, -szétmáUottunk, flfiéMtttok, mint a farkas által szétugrasztott nyáj — i balett, hogy általános (Ami ttokat képtitüui voiua, ki-ki a uiága rová>zra Üate, a lwgyan tudta üzletét. 4-|)e csakhamar bekövetkezett aa elmúl aszta* atka -e- aa elssegénjredée, a borzasztó iiJö, ea ipar pangás , | ezt követte a nin-c»cu lát el aat. Mindeteket látra, érezve, inai napság ia vonakodunk nagy ipartárau-, latokat alapítani, holott ez az egy ut ve-iedieí még csak oflal hogyha már egyes-lég uem hatolhatunk! át a nagy folyam áron ; tömörülve készítsünk egy erős hidat, melyen biztosan átjuthatunk a régen várt" és óhajtott ipar terüldtre, hol egyesített erő csudákat művel az egy Úttartás által. Igen uraim a jelszó legyei? összetartás , szorgalom, és fejlődés, Tia cj három nemes tulaj-\' dim lengi át lelkeinket, megérleli a magát megismerést, az üjnerőre való tá inasa-kodáat, buadit bennünket a munkásságra. Serkenti bennünk a verseny t, bátorságot aa s nagyobb vállalkozásokra s biztosítja jövőnket; — Vegyük csak például szegedi iparos testvéreiuket, kik pár ér alatt csudákat müveitek, a hasának utolsó kiállításuk a\'.tal becsületet magoknak pedig gyönyörű anyagi ereaményt vívtak ki, és ezt miud a tömörülés szeut eszméje teremté meg. Itt az idő uraim, hogy mi is ébredjünk, meg van teremtve az általános ipar-társulat éa pedig a törvények korlátai között, van cunos helyisége, könyvtikra, vá-Jogatoít hasznos könyvekkel ellátva több rendbeli hírlapja ós kétszázhatvanöt összetartó tagja, kiknek nevében .ezennel visszautasítok — minden ez ideig történt zug-iráa alakba szerkesztett megtámadásokat, áeperjen mindenki maga előtt. — A nagykanizsai ipar társulat ugy , mint eddig ia . tódul fogja ügyeit reudeani, a nem szorul senki éretlen irká)áaára a megnézi, kivel ereszkedik polemizálásba. Mi meghajulnnk a törvény előtt, jelszavunk : ale a kalappal a .tudomány,előtt, babért az érdemnek — vesszen a ponyvairodalom, éljen a haza! Kápli Antal, társulati alelnök.
— Az etoláhosodott magyarok szá-mirurT. barátunk éa munkatársunk Czi- • gány Károly ur e czélra egy frtot küldött. Kérjük fc. olvasóinkat, hogy e szép nemzeti ugy előmozditására ne vonják meg filléreiket.\' A szerkesztőség eliógaa e célra szives adományok at és azokat nyugtázva rendeltetési helyükre juttatja —
— Meghívás A n.-kaniasai társaskör vasárnap 18T7 évi április hó 8 á n délután 5 órakor a városház nagy termében 7-dik nyilvános felolvasását tartaudja, melyre a u. é. közönséget -tisztelettel meghívja.
Tárgy : A regény és annak viszony a a társadalomhoz. Előadja : Hoffmann Mór tanár r."t. url r— Kezdete pontban 5 órakor. vége 6 órakor. ~
A n.-kauizsai társaskör elnöksége
. — A kivetkező torok felvételére kérettünk fel :< Erdélyoraságbs való távozásom alkalmából barátaimnak és ismerőseimnek azivea iaten hozsádot mondok.
Markbreiter Lipót.
— Statárium. A m. kir. bel- éa igazságügyi miniszterek egyetértve Veszprém-megye területére nézve, rablók, rablogyil-kősók, gyújtogat ók éa ezek bűnrészesei ellen félévi időtartamra a rögtön bíráskodási eijáráa loganatba vételét engedélyezték. —
" — Ujabb időben ijetztö mérvben szaporodván a párbajok a több olv eset ia lordulván elő, hogy a párbaj bizony oa nyilvánossággal megtartatik, a főügyész utasította a kir. ügyészeket, hogv tartsák kötelességüknek minden ily előforduló esetben a ijzigéru bünfenyitő njomozást kezdeményezni Ha a büntető törvénykönyv
- életbe lép, az ilyesmi magától értetődik : a bÜnteto codex £ párbaj eseteiről szigorú rendelkezéseket tartalmaz. (V.j
J (F. É.) Vetéaók; állata Zalamegye. Keszthely. márcz. 25. Őszi vetések jól ki-
- fele tea és igen szépek ; a tavasziak elve-, téséhez e hó elején beállott rosz idő miatt csak néhány nap előtt lehetett fogni, mi miatt a tavaszi vetés későn tog bevégződhetni j szőlőkben helyenkint a kitakarás éa metszés kezdetét vette. Ca V.
— Magyar színeszet. B. Polgár Qyula színigazgató ur a közönség mfiigéuyeinek meg akarván felelni, ismét néhány uj és jeles tagot szerződtetett társu atához, társulatát így kiegészítve i a műzorosatát bővíthet vén, annál biztosabban véli a köaön-séfe pártfogását megnyerhetni. — öairinay úrban, ki Schiller „1larantiáiH*ban Moor Károly szerepében mutstts be magát ke* vés számú közönség előtt, tehetséges drámai színészt ismertünk meg, kit axonbau még több szerepben kell látnunk, hogy tárgyilagos ítéletet hozhassunk (8 ötté. Ma (kedden április 3-án) ismét két ujonan szerződött tag mutatja be magát közönsér gtf nknek a „ttaép Gál atheá"-ban Dal fi O. a bécsi operaaaínhás volt tennoristája, ki Pygmaleont játassza, és Alrsegby Ilona, ás aradi színház opera él operette énekesnője, ki Qslaiheát adja - £ tagokon kívül egy karnagy is aeersődtetett aa igsagató
mit igen helyesen t Ú aa erőkben nyert füok pártfogó pgyi
Irodalom
Ajánljuk most miri színtársulatot közönaé-tnébe.
Eiőfiietés) fslftiivá«|! 1877 évi áprjll hó 1-én aa (prpha iis ^eneintifolyóíratunjc] hlrmadik évfolyam míj-pamodtunk lapunkat) t.1előfizetőink megj-| iljíjk I a ezentúl ia ^
aa
életében beállta aodik negyede!! ugy állítani kii hoöy elégedéaét kiérdeni
M
guuk törekedni, ha jy az* örömmel élvéig
íék, s hogy házai neszerzőnk müjveiti junk, éá hogy m ltó
minden zougorásé m ü tárában.
De valanjint rekszüuk, ugy i kéri
lunkat* Kgyuttal zongorázók köréb ajánlása és terjesi \' Az .Orúheui évre 4 írt 50 krj negyedévre 1 Irt.
Előtizetés esi ványok használati folyamából (80 dr< múlt évi folyaméi ól néhány teljes pől Mind két közt eg lése Sor 2öM}0 árleeu
11
Az Apollo szama következő l.j hgy veleg Brül i reszt" cziintl dal \'/.) „Mért nem; nA minap nogy csárdás kedvelt Wachtel Aurél.
é« mü\\észét.
zeneirodalmunknak zé-{ k kiádása által szolgálj Al liplyet foglsl;on!éfi
és ^rgonálónsk zené-l
mi folyton előbbre taf ük ! tl előfizetőinket és pártolóinkat^ kegjj »skedjenek a megujuléi évnegyedben e|őnsj tésöket megújítani, hogjj nréllett uieg legyen az anyagi támoSal d iá}Imert csak e kei tőnek össahangsó gyüttléte biztoaitja czé-dezfiuk, lapunknak a való megismertetéséül, éaeérL\' előiizptési ára ; Egész fél élvre 2 f rt. 50 Ir. j 30 kr \' özíésóre a póstsi ütal-
ajánljuk a 9Taucza
6 Írért és aa OrpUeui (4 frt 50 kri még iánynyal szolgálhatunk, szerre vsló megrendd-gedménynyel szolgálunk.
QOLL JÍNOS, zenetanár ü|t>keusu azerk. és kiadója cer. fŐ-utczs 20 ez. a.
i ineinűfolyóirat legújabb tartalommal jelent utegj: Iguácz „Az arany ke-nűből Höjzl Lőrincatől. úg az ungi maloiur és Debreczeiibeu jártam,r épdalokból szerkesztetne ) Qoudo adal zongorái a
Jaíiuár \' Fteiruár; Márcziui
4j>rtl
Háj US | Jlunius
1US f|
agustusj ejpteuiUér \'fióbér r 4v"inber Oeiuber I
ff
/|[ iVnmiítfl/fr^Um\'\' MUMi HMáj hé tUk] íttí 33713 40 Bevétel as éff íolyámábaiJ . 3961824 22
1JÜ kU HM&rm
Kisdás ss érj íolysiriában ! 3960503.40 Maradvány qéesemVerj3l-én frt? 35094.10 // AjácrfaiNopik tjUris.
VáHótárbza iUspot Játil 1 «jn 1870 3438I&C)
j n aoi0io.é4
é i I 30^928 4í
! U 246B92.lt
| | „ H 2401*30.0
11 »íTí_íI afegmjp
310749 B8 M-<4Ü. 0 328468i^B
IÍ587247J66
bbfisetelt éé ViwzleÍto|tátott! 3152369X^5 Urczá nuanidvány Áec. |3l-én! 434«58;-őB 1//1 vl ra í«iVdni/ini/i" ÜMUt, Férgalojin súlyban 2Í5I4 klgr. íoma-Ifm től|éb|n
í\\ \\r. / Vvijraii^J ti zrí. ^rtékpipEokjbau 4836Í43
Szelveii>*ekbvn ! 8^2?f66
eljben j I ! 79H6.64 I \' 415Í87 ír 6633jl.H0
163U8M.Í5 ZteMjiAl 43í3HÍ57
Yisszafizejtetjett az év jfoly^mába^i >7452p 02 Maradvján f Í8l6 év jrégővel ! 157770"65 A mellékleiben bemutatóit főiuérleg- vesztés nyei es<3gi!számla, a társulati vagyon elher lyezéséről kimutatásul szolgál, illetőleg j kitünteti hogy az 1^76^ik év üzletei, az áJjap-azabályazértl összes leiijások \' levonásával
4r Fr f I.i\' \' r Ir •
Arany pri JSzttst
Betétek! á Betétetett:
l[. Á\'rttj»«/|>2<í IdflekI
lapota janilár l\'rén frt. as év foly\'sinábau
| Osizeseu| tetjett sz év folyamábsp 1816 év Végével .!
kr. tissts nyereményt ered*
19152 frt 16 mésyesiek.
Hivatkozásul a t felfigyelő bizottság véleményező jelentésére J ezen fleasegbol 19^0 frt. a 2000 társulali réasvésy islyé évi esrdékes szel vény ének darabonként 9 frt 50 krral leendő beváltására — és a faunt saradé löff frt 16 kr. ujj számlára leendő előírásra ajánljuk.
Mgyen szíves s tisztelt közgyűlés ezen mditvádysiakst elfogadni éa bennünket aa 1676-ik ttáletévre vonatkozólag a felügyelő bizottság |eleniése éa árjegyzéke alapfán a í felelőség alul felmenteni. t Kelt N.-Kanizsán 1877 márezhas 1-écu A r. igazgató tanáé s.;
TiutrU köigyüléé!
A mu\'t évi rendes közgyűlésben nyert küldetés folytán éa u 1*75 év XXVI1. ti fez. 105 g-ában alapúié jogosultság alapján, á n.-ka>iíisai bankegyesttlet, könyveit, és asárasdáiait a lefolyt 1670 év folyamában pöbbazAr, valamint az év végén, behatóan luegvizigáltuk, a v. gyónt részletesen leltároztuk, és a tettleges élőlétet a könyvek tételeivel ösaaehasooJitottuk éa mindenko^ a legnagyobb rendbenj találtuk..
Megvizsgáltuk a mérleg felállítását és as eszközölt törlesztéseket éa meggyőződ-tünk, hogy minden tétel i törv\'^ysxabta éa alapazabályazerfl határozatoki. ntc megtelel, — eseknek folytán mi ia az igazgatósági indítványhoz járulva, véleményezzük, hogy a folyói évi esedékes szelvény darabonként Irt 5jf kiral\'be váltassák és a tiszta nyér [reményből femimaradó 152 frt 16 kr. uj ; számlára eiőiraaaék.
Kelt N.-Ksnissán e 1977 márczius 1-én.
A felügyelő bizottság. Karc&ag István, 1 Sommrr Sándor, Tauber Alajoi. »
.
négy kézre Psp Jpesaőtől. 4.) Két népdal
I. „Juhász légéitj
II. n£rdő mező A zongorázók é ajánlható félyóií
évre ü". dapest,
frt, vár
|meh uraz
szegény juhász legény irágoziku átírta Kapi Uy. énekesek számáraiigén jt elődzetési ára egész\'
kiadó hivatalhoz (Bu-.gházuteza 94 sz. a.) i kül-
dendő be. Kívánt tra utánvétellel is küld»-
tik. Még folyton folyamra
— Mayyaro számáuak tartál Szöveg: i kedŐ. Wilbraudti — Eltévesztett Arnold. XII. í
n.-kanizsai bankbgyesíilet fömérlege 1876 harmadik
évi üzletéről.
\\ag)1on Mérleg számla _•
Teher
fii\'
előfizethetni az egész $v-
szafl ós a Hagyvilafl 13-ik ia :,
Jakoby János! — A j két-K.öltl (Máudoki Mihály.) utak. Regéuy. • (Vértesei lyt.) — Húsvét. (F.)
Zene. (Schütz lícsa.) — Tüz és világosság. —. A Bas. - LOlt. (Szász Gerő) — A hit (F. J.) — Pyth |n és Boa harcsa. —Jack. Regény. (Daudi Allonz.) (XII. folyt.) I— Balatoni halász- tunyhó." (F. J.) — Különfélék. —- Sakkt il d. — Sakkjátszma, — Szórejtvéuy. — pzerkesztői üzenetek;
Rajzok : j1 Jakoby János. — A bit. Húsvét. — Pytl pn és Boa harhza. — Balatoni halász-ku iyhó.
A ii.-kaiihsal bankegycsülel igaigalósáyátwi uzlet-jelcntése az 187/rifc évi \' márcziuS 17\'én tartott harmti&ik
\' mében, intézetü tevékenységéből vei kajpcsolaibai:
rerűit s közgyűléséről
Tisztelt közgyűlést. Kedves .kötelességet\' teljesítünk,
mi-
dőn ezennel ála iszabályamk 27. §-a értei-
knek lefolyt harmad jelentést teszünk, és
és ettől ím a mnnyibel
PVf
az: 187u-ik év végévelj lezárt fŐiiiérle^et, ugy a veszt- ,és nyeréségi számlát) betekint is és tudomás vétel végett, előterjeszteni vat szerencsénk.
Az évi\'jszáj adás minden tételeiben az 1875. évi XXVI. t ca. 199. fi-a szellemének raegfelelŐleg van összeállítva, valamint általában ez eglí a üzlet önök becses elvei szerint kellő szil rdsággal kezeltetett. I
A zilált pal itikai és pénzügy^ viszonyok a lefolyt á rben, a ke re aknae lem minden ágára árltalájl an hátrányos hatással vol-zetüuk sem maradt men* aa óvatósság kellékéhek kenységüuket nem eitael-eLy különben rendezett viszonyok 1 özött, áivyagi erőnk, éá tekintélyes hitelfoi ráaainknák mégfelelt volna* Üaletttiik 1)
[folyt évi eredményeit mind-aaon álul kiel< gitőnok jfclelshetjük, mert dacaára a aaámo vagyonbukásnak, melyektől tevékenység\' nki területe dém kiméltatett meg, legesek él y >bb veszteséget sem um* ved tünk, továbt i, mert intézetünk llájetá-gainak forgalm i folylonoa fokozódásnak örvend éa végr m«n aaon kellemee fanly-aetban vagyún ,, hogy aa előbbi évhez aránylag ca i&é i l"|B-val mágasabb osztalék felosztását iditványaahalTulu —
Az 1876^il éyi üalet ssámsseQou|forgalma követkei í
tak, ten megfelelve, hettük aaon
Péiizk
Váltó
Alapi
^rtekjj
Arán
EzÜsl
Szeli
észlet táccza ás
pirók érmek énnek éuyek
35U34 >3 5* 58 11*286 68 -á6536ö; • 14346b 6a 97 14919!
frt.
RészvénytŐkej 200000-
Betéték 157776 65
Hitelezők folyó számlában 10091091] Tartaléktőke\' 1876. évi január 1-én A- 655 73 v f. évi beruházás 481.69 Átmeneti kámatok
488985 55!
váltókból „I In \', betétekből Jelenléti jegyek Nyeremény mint egyenleg\'
113748 3538 83 476989 \' 17U00Í 1^5216 48898533
Fari o/Jk
VefjyJcséff: é8 nyere8éK-^záiula
kötelei
Koltdég;
Alapítási számlának! töileszlé-seérit |[ Tartálék tőke Jeleuléti jegyek Kyereség mint egyenleg
, títy kr
8532 74
2946 66 481 69 1700 (IS 19152 16
32 13 57
frt.
Nyereség áthozat ) 875. évről Szelvények és érmek Jutalékok Értékpapírok
Kamatok fl. 46515.84
levonva : Átmeneti kamutok váltakból fii 3538.83 levénva : 1meneti kamatok betétekből á 4769.89 ievonva : kifizetett betéti ka-uiatok 7053.59 fl. 15362.31
1
26636 247 7Í9 34302 80197
3U53p3 "32813 ÉT-
N.fKauiz^a, 1876 évÜ deözeniber hó 31-én.
[N.-Kanixzai banhegyesület Stol^er Gusztáv. $: A-.L
Sterr
vezér-igazgató.
A könyvelőségórt: L. s. fci Stohtr A.
Béla t elnök.
k.
harczég
A pénztárért Iióiciwjer Lajos

s. k.
Fenn ebbi Iveszteség ós nyereség öitátnla megvizsgáltatott, a fő- és mellékköny vekkel. \' össsegyeztetett ék minden tételeiben helyesuek találtatott
! Á ieíü^yélö bízottf=A|fc. Sátulor s. il*. Karóiig István s. k. 7?auber A. s, h.

Anyagi érdekeink. ,
^Afífc t&fidÖink\' (•toifi/ps
Tagadhatatlan, hogy a tavasai muh-kák között legttoutosabb a vetés j uem sta bad aaonbán |igyébb! tavaszi dolgainknil sem megfeiedklaanlLnk. Nevezetesén i j I
A tafvasaij birkaelletés L vagy báránrn sás ebben\' a hónapban történik, néha akél-ban, néha t\'űvön. Vigyázzon la Jtilíos gszda hogy a (jaalókk napfény tivoli !s épület-uél kiüli légelőré ne esalja laa ellő iajkátl meri Qeíjfely lés Jótsef-oaip után ié ai< maojké fcighatja iáeg,[ hogy mmden bárányai odaviesl Ázé|rt legjobb lakóiban el] letnL a «ak április éleién nooaálaiii aj fii| anyákat lngetore. Alsóiban ja ksOŐe bárá* nyokat is jobban ápolhatjuk, a gyengébbet
--kqjjímb |szojptactatvául vagy dajkát
néki. Aa ellő -nnváanil, nem «ss-kiméini a ló kpra szénát; lúeaerna — iuyaftéua ínég jobb ▲ ikí koplal uuás-
sal akar birkát nevelni, annak a markát nem sok foHnt üti. — A meddőlék e bő-napban többnyire kijárhat, de saalmát miudasonáltkl kapjon, mert a zsenge tű nagyon meghajtja. Sóhajtás előtt aa egész nyájat meg i kell körmÖsni.
A kapozák ia e jhónapban szoktak részint elleni, részint mén alá boeaáttiiftni.
Ha nagyon közel van as éllés ideje: ne erőltessük meg a kanosát; aaon szerint as elléa után 9 napig ne tíefanáljuk munkára míg t. i. ménhez nem boceá^uk* Es tartsuk eaaflnkben, hogy „lé elli a csikót, de abrak aa anyjá !e Aki csak teheti, kincstári ménnel hágaaaa tol kancaaiát, még pedig megválasztva a kanczájáhos valé mént. Nem hiaaem. hogy eko« gazda sajnálná aat á 8—3 forintot, mii s kincstári mén hassnálasáért tixetai kell, — ka *m*t% .fajlovat" kap oeerébe.
| utiáo jk luezernások — Ütemek ■— i il si b.) elvété** 1 a tilio késben nemesített
I mobo«< iott rétek mégbpronálása ; a lafRj j ciemelék kidttetéN ; f mI? keriogéi meg-
sáí hót Ijradáskor asármasott fiiak (eboceán 1 ii duliáyal as oltás; \'m [télen ái letakart
táaa} 11 árkok kitisztítása,\'8lt taáraa id&< viry íekötfejött tíokíokj fák, o*érjék éa
járás a fiiéit s nem nagyon laaa (homokos I virag^fcj kiboetáaa; a felesleges ét száraz
talajon lé leaa aa őssisket Is Ml iMgboroji I ágak letrágása, -ha még nem történt Tolna
uálai: éa felér égy kis kapálásíia^ s a vsjt "]*£); la b^kargjűmöleéttk pOsanéte, rí-
I tás elu | erővel Inául aOrétnekl a laaa ta- bisae nálna, ráb.j ráeg^iyesése, kitisztítása.
I laiuakiD pedig lebeogereaoi Az eke aeír s k<;rüpuük a fóiÜ fölisása; és — mit
I pibee, jnert a tavaszi, vetés beyé^eztéve már íjalaszfliaLatlau — a pésjr6nsdéa.
rögtön fen a burgonya (krumpli), T|t-ott i Akár iiiindefyfkről egjj-egy hossza érteke-
dohány ] lépa, len és kender fttt száotás ; Jebetnifírní. — | Mindezeken kivfll
aaonköi ben a kikelt járpa és iubvetést is a |coiiyliak*rt is n(egllváb|a a\'magáét
™eg ÍiL^SKT^^^ MW Ml kéasitfüty ha feUárius-
ír. Vfi mKV^ nepr kiésfíeettŰnkl válna, • minthogy
ahol dolánvurmeé. fT^iiM/ ^ fH fPWPH pánijuk 1. magyar kertésa-tén mck a H gazdásXi! ü&kíé^ ffi; 5 ve-
rtii1 : f8tr!r tttnk f«í£ éaíátát, IbörkT, káposzta ka-
bevétjül lí||g cirázett, félig esirázatlattj pMíUmoTsO,. Ha
maggal. sárgaréiát a petrezselymet! őazszel nem ve
Ui | ha még kertészettel í» foglalko* tettünk ] vo\'na szabad :ftíhf be, az most, az zunk. ll r van elsőbben a magról kelt c«o- első legyen. borsónak!, mákeak szinte a meték átültetése : továbbá a dugvá
ríy ll fájdbe leli már lenni. Azntáii jön a laboda (stupfsr saedés (ha télen neln szedtük! (spenatjL sóskn, hagymafajok. a ,hónapos .
volna) i | ültetés mindazon fák és cserjék* I retek vítéj e (ez utóbbi korai melegágyba -
bő», mellek dugvány áiul szafcorithatók ; | lel A.Uorji csemege bargttnya\'fajok szin- FelnlAi a7*rk*art/> •
azután i la(lltet*s a részint száras, részint tén kiü (tettetnék. A "párgát megkapáljuk. j zzctscslw . ^
csírázta! itt magvak (mandula, pió, barack f A tormát — a mi az őszesel földben ma- HOFFMAHN M Ó B
\' \' I í * \' ! \' • I • I < I
Hl BDI] TjESEK:
BIIDAPB T, Iffl
Országút 43. szám, a koropiUút Barkán,
Urílábbeliekbör,posztó vagy ebe/lastingból. \'E£k,7 Jontös CHzkÖzléeo.X^M
Topáliok Sitriiiifii^böl .hHn», j.i munka | UO V^ijj ^ ^, ■ ^ |
rekX todaÜSrUl UfctavaJ, do|>Uu||> 440 HKf 1 .
v/iioi runakeímek\\i
réoWr, mAíAű. Snota túti*Ml . i 6 ®0 Wl I >■ .,» . I •
Párái fékojiAlIk aáfréabOrtMil dia/ílett InkórUl I 3.H0 fi O t&(jUU#nbO tUtlOSZtfMidin \' 1
■ ll >. UkaÜrétMl,. \' III # L « ■ « . I
tliioin kéBHái gummicsuKRAl j | 4.40" ll 0 U Hl U1 & t O fit OlOSOÜ H
1\'árW íéftopáaknmini Wtéul UkukU* külói<fél< «Hv. 4 60 || | , K-iAfc
Topánok{bj^.ri.M, MtUll dupliáalppL ö.- ll . I U
^Bfc^wir ^ t™ pAMCUUGER ADOLF (
Topáitok: (riniij btMiic/Jx.l, iioin»:/. b«léflMl igen taelrtf ín- ILll F \' Jí f/lI
jog lábokUiligen *ja.ii*n«i(í 1 T 5.60 | l\\l Hiv^táni-rpIftápáhí^l Ili
Topánok abeHajtuigbol, fá^oa lábukunk való áma Atom • LiNl U» Vdldí U-ldRldrdUUl f»j
H«gfeii tzipók l>\'/rb\'.)l
Budapest /m l •ü l^f, nctnex béléaMl inhulcii atinma. S.)0 k koronakerczeg-ctcza 8. /A
HágrénbörcaknAa \' • I ÍJO flÍ||tíík Ífl£TVAD ÍS A^H
VíkaxoabOr t•urnák 10.Ü0 ^HKll ÜWUWin III^JT U ÜO >
r* 1 dapininipiMü ll — M^HKS^^ ItúrrtianirA MikHHÍ\'Í
M»u»r b*|fftnAl6r-c«lMnák •lupUulp|*«l r|iiwd«( ^^HMk Ul 1 Ilitlill U*
MuaxkAbAkJUiilKl* (/-nli-caixin* Ulp|*l« hálni j-Mlüd liM jn^H^Vk J74fl ^^RflHHHKr\'
8»lnnUkU<i«it| nkinciilwr ráiintk , ünnejiálj őltoKf- HjHflHK^a^. i s
tokra, fclejín
Topánok tilnioiMiMl, doiikUlpt1*) | IDü
H |«|iHilhrba, tm dti|ilatalppfli j . 5.ÍI0Í | j [ I «
Háyr4nbü< tqpAnoa *rfto»lteti Ukorml í • 3.iu| j_j\' (__ . .
Puutú topánon luirúlúdiHil, inmit belesd ci ilop-
> Intalppai II > | ] 3.80 I
TénÜ-onstnák, cskttnl *n(rénb^rUI ! &.80 I j -I . _ ,
• Altesti\'sérvben szenvedők
(JyérnekczifOk ói topánok. | I [_ ] \' •
Bör vapy «innMÍiHi
Í^iiczij.wk, kötő páutiíki\'ivoi ho. meglepő gyógyszert találnak a Stúrze-i» h .i I \'»hH- Kuuiiní- ^ünu, c*Mpt és in- ; nég^er Oottllpb Hei\'isauban (Scliwaíz-
Umtí Í:ÜÍI késiitett minden tekintetben
„ n 1 L I fummiouK ti*pá(toki ltlointl S.SU
ártalmatlan éórvkenőosében, altesti
\' ;;■ : \'\'trlSit^Sf iéryak éb aaykl bajok ellen. BiWit-
tnnr>«u) vMviti TI 2.60 vánvok és kosáono íratok a használati
roinpadiiur Coutalk Mioninkiroinct börböi,ma/joamrok, , dtasitásboi vftunuk mellékelve. Megrendel-
tluom din», hmu divat 3.50 | T . I . ° ■
, • Levélbdni megrendelések postán után ofitők faziekakbán 3 frt 20 krjávsl ugy
vétel melletti küldetnek. — Nem j alkalma- iaaánál öturzeáegger G.-nél mnts .kö-
] tos áruk Uéizsógesen kicseréltetnek. Ár- vtetkeaő raktárakban : Budapesten Tormá-
»ao jegyzéket iitánatra ingyen. j ; W F. gy-ógyszehtár sz. Máriához Temes-
A méráék következőképen vehető s vftr. Pechek J g^ógynzertár Manahilt
borböi m*\'10 a láb — a láb körill a sark- i j 262 ^?
;. s.su tói befelé ]aInagy láb ufjig. L j \\ l -l
^yyyyyy^yvv YYYiYYyYYYwyYYYYYYYN \\i05a I 1
ö Legolcsóbb bevásárlási
^Bk ö I Fa-eladás.
X Impl r JL. trafói/ Nagy. és Ki«-Kaniz«a város közön- • SíSHÍMSe
Q Torras. V Sége a iskolában levő és kiölte-\'! ^W l \\m
Q xCfflií^ ^^ Q téard alkalmas, kÖUO drb. 4 éves nvárfá-|
fS - r ^ "i f) nak — egyenkint 10 krjával leendő el-
Jb SIO JbSZXO. a eladisát elhatározván, felhivatnak ezen-! Ujon -nyitott s dúsan herendit itt siramlék-ralitársinat X Jf k» hojnr a vétel eszajánlom a t. c. küsOuségnek mint á legolcsóbbat e bemben. V 5Mhetélf J , ?ítfj \'T#f ®r* Közvetlen OsszkÜttetésben állván al illetői gyárosokká!, ion U L V*™ Nagy-Kanizsán szerencsés helyzetben vagyok, bog? nlnden e szakba vkgó Q Jj0 mw jelentkezni sri-cikkel a legiutányosabban sleggy okibban szolgálhatok. Egy- Q _J ^ rr • úttal bistositást nyújtok tiszta, sss )ltos föliraUrt k va ódi | K . [\' EWi f" f1®:^12^ vái^sokj
aranyozásért. T 385 1 6 I X ^Ox8^ fe^t?^^
mm. - Lr SJ évi inártiul hó 0-án Urtoti üléséből.
Rosenbaiim JO#.»eie Q ! í A közosagyi bizottmány
siremlék-keresk( d\'ése, Q I nevében:
X Budapest;, orweAg-tft, K. kifoly-U\\ktanya, j X I j BELUS JÓZSEF
X 1 I 11\' I X i i elnök.
voo(xxxxxxx>oooocixxxxx:oocxxxxx»cyl j^iH I ___
GARKETT flÉá^f R. és fial
iöke Kotzx) Pál gépáaaméruok r 1 ^MH, J Budapest üllői-ut 8-dik szám ul&tt,
Kor vetőgépelt javított szerke® itUn, le szállitott árakon, valamint güzmozüooyokut, e^ép löket
mmlmji k»t, ro»- ^ ^^BHB^^faj^-1^!! (ákat stb. \' pNyooiltlftl ij| bUMÍ\'rachel rf
k laasernások — lóberesek í— a • I dett rétek mégborpnilass ;|a Unj tjradáskor ssármaaott vizek (ebecsi 1 árkok kitisati\'ása,* s4t száras id^ }llétt s nem nagyon laza (homokos
Íé Issa aa őssieket Is fél nssgboror a felár egy kis kapálásMl, s a vej-erővel indul nOvéenekl a laaa taí ti pedig lebeogereani A* aeír jnert a tavaszi, vetés bevécestévk jön a burgonya (krumpli), íjt-ott i 1 répa, len és kender !ntá szántás; ben a kikelt árpa é§ zab vetést is 1 b\'enaeresni a\' hóban |vUgén, ba t. naradnet aprilisra. vaii tehát elég j klllső gazdaságban isi főként ott jánvterme!és íi» van, nqe|y alá szíri* I jt aészitjük a melegágyakat, ha a jnapban nem lébetett volns, — éftl j féjjg csírázott, félig csirázatlattl
li ha még kertészettel !• foglnlko-l r van elsőbben a magról kelt c«o-UUltetése : továbbá a dugvánr I ssedés (ha télen nem szedtük (i ttltetés mindazon fák és cserjék* 1 lek dugvány által azajporithatók ; i la(iltet+* a részint száras, részint ,t itt magvak (mandula, pió, barack
Félelái izerkeaztó HOFFMAHN M
Lerílbeli ^^w^
|\\?ffuiegrenflelések
p- 7 ontos eszköiléie.mfl
Wf ]GyönyörÍl szép * wí
ím ruhakeímékl
f a leydúnabb vála**trkftan
bámulatos olcsón
ts*jt*sarft*bet6k
tt Ukelérf•*«!. «lá«*«M ffivt, gammlfinMil
^inuni Utétd Ukl-nlm kUlöiS4l« Ár. » bM«rUbólt nwettti dupMSlppi) UaMI «vAi dupUialppttl
bft^arU rik$u*i*ftr lóriit, d«ms iluul«t*|p ti«|(ezvc
divatáru-raktárából Budapest koronalierczeg-Qtcza 8. Á
örböl, unt du|ilatal|tpA!
IiHkIuu litkórrai
tfirulúdiMil, Minti btlcrtc! cá ilU)>
Legolcsóbb bevásárló si /fK^ forrás, Viijj\'
Sir ejccLléí tellsxo.
Ujoi^ -nyitott s dúsan berendn stt siromlók-ráktáráinat ajánlom a t. c. léOsöuségnek mint a legolcsóbbat e: nenjten. Közvetlen Osszkottetésben állván az iifetd gyárosokkal, skon szerencsés helyzetben vagyok, bogy oninden e szakba vlgó cikkel a legjutányosábban s leggyoija inban szolgálhatok. Egyúttal bistdsitást nyújtok tiszta, saá litos föücat^rt s va ódi aranyozásért. 385 1 6
Hoüenbauiii Jói^eí.
8iremlék-keresk( dpse,
Budapest;, orssAg*iít, K jároly-lAktany^ |
GARRETT
4ku J yUd iPaioL N|«|r.jUUto"mT
yomatja
A tebewik folyatás* la ebben a hónapban *aeokott keaéadni MémeMkea nem tgen leket áasreveani aa ttzekedási (folyatásé^ ösztönt; aa ilyet szemmel tartsuk. 8aáb — arányos — hibátlan testalkatú bika Hl U a fő.
As igás OkrOknak ebben a hónapban
Íál kijut a munkából j azért a legjobn takarmányt ilyenkorra tartsuk fel azámukra.
A sertések is a legtdbb helyen ebben a hónapban malacsoanak- Már a fiadaás eíótt 11-10 nappal, utána pedig 4—5 na-
tig, soványabb tartásra kell fogni a kocá-at (emaékat), bogy tejük ne legyen nagyon sdril, a a gyenge malacsnál vérbast, bélgyuladást ne okosaon.
A méhes gazda e hónapban kirakja a méheket szokott helyükre, deszkákat letisztítja,- a netalán penészes lépeket kivágja, s a gyengéket eteti.
A gazdaasszony pedig tyúkot, ludat kacsát (récze, rucza,) pulykái Ültet; ha nagyon eleven: — már kis csirkéket etet, ápolgat s véd a hideg bÓjti szelek ellen.
Ezek a háziállatok körüli teenddk. De kUnu is van a vetésen kjyiil elég dolog. Elószftr is Minden agyai föld bevetése s elipunkáláaa után a hegye* dombos I földeken viavezetd barázdák meghúzása; •
azután mokoi szí hói tása ; . járás 0 (talajon uáltii; | tés újul | laiuákí pineé, rOatdn dohány aaonköi 1 meg ki i neín\' teendd ahol Hot tén mc
múlt li
bevetjü maggal.
zunk. II meték I (stupfer volna)! hó1, mai azután i csíráztál i
si b.) Mvatáae : a télen kézben nemesített e lemetek kittltetáse ; a mÍv keringés meg-iádul tálal as eltáe; a [télen át letakart v így Uekőfcfeiött bokrok, fák, cserjék és virágok! kiboatáaa; a felesleges és száras ak levágásai (ha még nem történt volna niec)j a b^koi^yflmOleséfc pOsaméte, ri-bisae málna, skb.) megjnyeséae, kitisztítása, sl kórü cíttü^ a föld íolisása; és — mit már íjalasztliautlan — a hatnyósaedés. Aiiár njinde|y|kr^l egjl-egy hossza értekezést |éh etna írni. r— |1 Mindezeken kivfll még i kony|lia|(ért is rí ggklvánja a ^magáét Meleg tóajkat ké«£itiuk[ ha februárius-ban néjn klésfíCetttínki volna, s minthogy jfxfóle etaaról már a ruult hóuapban kellet gendosHOoni (ajánljuk 1.! magyar kertéaa-gazdásza|ij őgirní>ksége^ $|tul|tpestieif) ; vetünk felesi éalátát, úb^rkit, káposztát ka-UráboU kelt, zellert, páradícsómotí stb. Ha sárgarépát! sl petrezselymet! fozasel nem ve tettünk\'] volna, szabad földbe, az most, az elad levyen. Borsónak;, mákeak saiate a földbe ftell mér lenni. Azután jön a laboda (spenatjL sóskh, bagyrhaf&jok, s hónapos . retek v(té|e (isz utóbbi karai melegágyba is). A Bórái ciemega burgonya fajok szin- ] tén kiíi jtetjtetniík. A spárgát meckapáljuk. j A tormát •;— a mi as ^szsael földben ma-
rsidt volna, ki kell szedetni. Hideg ban téli fcápeaaU. késéi karaláb, vS kél, kéa£ol stb. yetendd.
A ssélére is gondunk legyen. Kyíu» metszés (amit főbb volt volna éssesí fáj gazoi), bujtáa, t döntés, bomlítéa,) trágyáséd együtt és egymásután következnek.
A boros gaada sem halaaztbatja a^l tovább a boHejtést.
Aa erdőben a favágás végét éri. Tfc| fái ugyan lehetne vágni, de szersaácafa semmi ecetre nem.
£s igy a gaada, mentül több oldal* a gazdasága, annál inkább igénybe va&| véve a tavasa kiayiltávaJ, s ember legyes! a talpán, hogy minden munkáit ugy ossss| ,ba mely sserínt egyik a másikkal Ösase. titközéshe ne jöjj&n s a sürgősség saeriai a kellé sorrendet megtartsa. Ezt csak he-] lyes számítás elére gondoskodás, a bosa-l szebb gyakorsat alta\' érheti el : mindezek I méllett pedig egész odaadással sell üzletét r vezetnie, s a<on egész lélekkel csüggnie;]
.Haladó Gaada.
H I R S C H P.
Czípo gyári-raktá
IDAPG
IT,
Országút 43. szám, a koro^pipút sarkán.
Urí lábbeaek bör, posztó vagy eberlastingból.
Topának fctrluimfbol .KÍiim, )ö munka 1 4.M)
Aján\'ja . mindennemű lábbelieket jó és tartós munkát.
■ ; . . .\' ; 4
Hölgyeknek :
PomU TI0 Hpt papucs SO
« * n f*H*ü cxípök Mrvkluü *1.4«»
Ebtrlailipi raggoU eiipAk diuhv* 1.90 " -9 t **rok éa Mfy raokurral „ házi ragy kerti exlpA aloguinmirxuggal
aarok éa lákórral S.60
Bbcrlaatiog winór topán lakórnl roagoaan vágotl 8.60 !• « • aMgaaatt da|»UUlp. takóml
magoaaa rtfntl\' 4
KborlaaUrig gwainicsug topán, lakónl ő-* magM S>M0 ■ m. \' n asagartrtt dapkulp. U-
kúnrml n>i(0 K,\'J>) Ebarlaatlng Uagatta féilopén azagasau dopUtalp Roeuco
aarok éa iakurrai lagijabb divatú • S.90* Női ozipöiieraüek böi-l»ől.
Kaggali czipők gUcé v. nógrén bórböl t tO
■ a * n cáokor éa darukkal ÍM
n « • Kecocu aarok «a nagv tisuluirral X.S0
Féltopén aégrén bürbői kötdvel, dupiataíppal irAi
munka ■napáéira való ■ S,tO
lágréi aainor* tubáu, nagaaaU duplatalp éa lákórral S.60 \'„ vagx borjulwr guinndeaug topén, imk«hU dup-latalp,. Unúrral, ma^aa vágáa, erfis munka S.#0
PtHnpadutt/ lupán inatnr/.í tuli«UkUI, duplatalp ro-
rnen aárukkal liuoínan diaxitv* b.M
kagalta féltopáu raaincü aaalofclakból niagai aarokkal
laga)abb divat 4.—
Kagalta faltnpén aagrún bórböl, Iakurrai aaépaa díazitvc lugeull daplatalp, inaga* sarokkal IcgUjabb divatú ;5.60
KŐi czipónemüek bársony, nemes vagy a i posztóból.
I^tkidt, twmex vagy posztó aainor topén aamas bélés-
aal, duplatalp éa díszített lákórral 840
Bársony, aampa vagy posztó gummleitag topán ncinez-
béléaaal, s»égu/.ctt duplatalp niagoaan rágott lakorral 1.— ttársooy, mnái vagy jroiztó aégrénbórtódéa nzórbélsMi
duplatalp, Ifcn m«lag\'kőtnl való, magoaau vág va 4.60 Posztó vagy uamas.lupán aalonlakbört<>da4« naroas bór
léssel imk«. duplatalppal elagana divaté 6.&0
,Hamas reggeli ciipü neme/, béléssel inindan színben ISI
n * !• i» n it ti
I roaoeo aarok éa nagy csokorral 2.20
Leány czipőneinUek eberlaazting, bor vagy posztóból.
Bör küt&-czip& ház- vagy k«rtb« való 1 40
liur vagy abarlaatiag raggal! calpó » l.Sü
„ n „ gutnmiezug topán szegez, dupla talp éa lakkapllval S.S0
Posztó vagy nemez guintniczug topán szegezett duj>-
latalp, erős munka éa tnalag béléaaal \' 8.10
l\'otnpadour topán szaloidakirosoU inalnesl borból sza-gasvs magas sarukkal éa finoman tttzvo 8JU
i lákórral
fekoái borjnbórból lakórral, dtq*Utal|i Topánok vikátaaborbAI^ aróa SuplaulMaU
r vikafcab&r ságréoMnvdáé onálataliáal J 5.801 m saloálahlrozoU aialnéabSrUI glacé W jaág-
rrnbór, aaárasl, finom ifliésasl . \' { & 601
Páriái félto|iáiilk aégrénbűrből dlsziiett lakótMt 1 S.HOJ
finom kéaait Páriái féitopán
Topánokiainut kantazból, namas baléaaal Igeid tnelrj( fajos labr>kbmiligca ajánlandó l T 5 60 Topánok abénalttogból, fl^oa lábaknai való rftna fibom
••é clt-gans munka j || 5.—
Kaggali azip<>k pórMI j tJÓ
Utóból • * - i 1 ) fit)
nemez béléaaal minden flüiran. |,|0
Férfi csiaiuák.
8égrénbórcakéiák I \' j I\'" I
MkasoabSr tsiznlák 10J0
■srófolt duplatalppal I II.—
Magyar bagaHak<r-csizmák duplatalp pal ivlzmeiitea
srós raunlal I - • [ •] 11.60
61 uszkabakariiIk* Urdi-csisma talnpal a hátul Mattá) IIÍO Salonlaklroztítj \'nlamcziliőr-eaismáa , ünunptily ő|tó*e-lükre, elega na]dllalu logfinomabb munka ■ 1 I 14. ,<
íliul topánok és csizmákl
Topánok «vilta4oál H bagajíaj Hágrénbü^ topiii Posztó topánok . latalpiiál Térdi-csizhiák, 1
ttal sagrénbórMI I 6.80
bargariabtirbül sröa Ul|4al (60
Oyáráiekczipők éá topáuok.
Bór vagy -abanaaang lásliczlpók, kótÓ |>aut likával \' HO. „ ^ •{ •<|| lásll- gumini* cfiug, cwlnr éa la-luirrnl 1 , J I 1 \' 1.80
Bűr vagy < áoanaaflog zaínor-topánok díszített lakorral IM n n L 1 gummiezug t«>|iáii\'ik. Iakurrai 8.80
<„. „ bamás lalnortopánokf namaé béléaaél J 8 40 M „ 4 I ■ummírzug topánok, namaa Wléail \' 1 magrtfan véavai [ M 8.00
Pumpadour fousnlk salonlakirozotl bórból, msgoa aarok, finom dinZi ata^sna. divat 3.60
Levélneni megrendelések postán utánvétel melleUlkUldetnek. «— Nem alkalmatos áruk Uéizsógesen. kícaeréltetnek. árjegyzéket kívánatra ingyen.
A mérjék következőképen! vehetÓ i. láb ikralaerfilete, — a láb kOml a sarktól befelé 1 a Inagy láb ujjig.
Altesti-sérvben szenvedők
meglepő gyógyszert találnak a Stiirze-uesrg[6r t>ottllbb Heriaauban ^Schwaiz-ftan} által készitett minden teldntetbeu ártalmatlan fiérvkenőoaében, altesti flérrak és anyai bajok ellen. Bizonyítványok és köszönő iratok a használati utasitáshoi vaunak mellékelve. Megrendel-netők fazekakban 3 frt 20 krjávsl ugy magánál oturzeaegger ü.-nél mnt a .kö-vjctkező raktárakban : Budapesten Torraá-ygi F. gyógyszértár sz. Máriához Temesvár. Pecner J gyógyszertár Mariahilf.
262 4—6
A legolcsóbb ^ legjobb
lábbelik temesvári Móricznál
kaphatók
Budapestem, kerepes!-nt 2 sz, a bazárban Hölgyek számára:
Jl-ajiticsok minden anaban ( KonoHcípök eberlostin- vagy bórbdl 1 lUaMcipök eberlastín- ragj búrból aar I KUf topta abarlostinbúl a Isgaiatih
dhadtva s
Topánok lUrlutbM rafuykuóftl magaa kí-T^gáaanl. rokok«»-i»arkokkal tinuxn kiállításban 8 fíapmyk rngan/haaéval arúa eliagria ngr {bar* jubórbói, s^Mustt vagy csavart kmiSawppal rsoi: id&jírásb&z, tartós 3
Urak számára:
Topón «bagrÍD-idrUI J4I készítve 8 fa 80 k;
Topám f Is*grim 11őrbői Snmn diozitéaú lakaatgély •
lyal lágyabb divatú 3 frt 80 k
Touástbvfjnbórból uágmcU, csavart kcUÜa talppal i|«s «r6a 4 Topén orosz íeopasiot bőrből nigunt aa^gn
frt 20 kr frt 80 kf
írt — kr
frt r.
4 firt W kr.
frt 80 ár. frt 50? kr.
S frt 80 kr
z«tt caavart utUs talppal saa id£rs Topán salonfónymázda, nuinzi bűrbAl, keztyü
»agy rbsighuoosítoI IsgSaMnabb liimiiaill Psria fóiuipan katnn ekagiia IWSrbM | C\'sixma térdig éró «hus«rtsi bagariabőrböl
runsMunman caavart kettüxtolppal \'■■ l\'iiads lmji *agj rliagriis ArUl ral s lánccal • Kín-topán borja vagy chagrin bárból
•bgvwtt kertós ulpp-tl \' I 1
Laány-toptny «l«*rtastínbol vagy búrból lag€no»
uuífb diaskásS lakszagélylyel 1 frt 80 kr.
Gyerípckcipők ebvrlaadn vagy l«irből 80 krtól 8 írtig.
Megnmdeleadk póslán utánvét mailett vagy á> üssssg lisáíildéaa mellett gyorsan és pontosan IsljssüUfik Xmi átkaimas lábbeli a lagfcáawsg^ubbsa kicsaréltetík. • Héarlataa iijtmékA kívánatra bérmentve küldetnek mtg.
378 4—10 **.:
EPILEPSIE
levélileg gyóg}it Dr. Kllllsch Drezdában, Wilhelmsplatz 4 (előbb
Berlin. Majdnem 800 sikerrel gyógyítva 358 1 4—52

Nagyj ás Sas-Kanizsa város közön-: a városi faiskolában levő ás kiölte-\' alkalmas, jlOUO drb. 4 éves nyárfá-j— Egyenkint 10 krjával leendő el-: [sái efbatározván, felhivatnak ezen-vpnoS száad^kozok, boaj a vétel esz* lbetésjá czél ából Botfj Károly v. eritar I nrná (lakik Magy-Kauizsán ..ríér 430 sz- házban) jelentkezni sri-i uidienéik. I
j Keh Nagy- és Kis-Kaniasa városok J^ügyi bizottmányának Nagy-Kanizsán l évi rnártiu^ hó 6-án tartotí üléséből.| A közfoflgyi bizottmány nevében:
BELUS JÓZSEF elnök.
iöttgynOke Kotzió Pál gépészmérnök ajánlja eredeti BOrvetőgépelt javított szerkcizk 819 3-io málmk
Hirdetés.
Zalamegyében a Szigligeti határban I sz Eger vagv is Kspolcs vizén fekvó ha retnkerekd felQlesapós malom az éri január hó 1- kezdve 12 egymásután I következő évre haszonbérbe adandó.\' A 1 kibérleDl szándékozók ajánlataikat f. e. 1 június hó 15-ig levélileg Báró Pute- J áoi Géza úrhoz Szigligetre utolsó posta ^ Keszthely — beküldhetik.
S84 2-3
Budapest Qllöi-at 8-dik szám
szállított árakon, Talamiüt gőzmosdoojokat, likat atb.
KlftéA MVttsl :
rmturt n^F MajtkeiesMéss Ojfárothas »fc«tK Ali szám Clf ftaetésl éra . Vem «m & frt fMrrf • írt irn t írt 80 kr
HlráafciUyfc: , j
1 hjili\'fittt ^Mw himk f kr. tsMm&rí Mwiiik(i|l | |nr
iétjrtfrflj 30 kr
Nyüttér: »
PitllMt* 10 kr.
Z* ALA
MEGYEI ERDEKÍÜ.
KÖZMŰVELŐDÉSI, ÍA .1 Zalatnegyei Gazdasági Egyesület a n.-toi
15. szám.
Nag
41 1877
Meghlv&e.
A Zalamegyei gazdasági egyje -»Öletnek 187\'7-ikf évi május 7-ón d. uJ 4 órakor Zala-Egers/égen saját tejrnif\'b n megtartandó tavaszi rendes köxg ülésére, melynek a folyó ügyeken kivílK jelentékenyebb tárgya letud :
11. Augusztus hónapban Nagy-. Kanizsán/ megtartandó gabona és borvásár iránt szükséges előintézke dós —
2. Ugyan Nagy-Kanizsán létesítendő tenyészállat kiállítás és vásár tervezetének elkészítésével megbízott küldöttség jelentése.
Zala-Egerszegen 1877-ik évi ap-. ril hó 8 én.
Arvay István m. k. ügyvezető elnök.
A uemzetinég és a sajtó. *)
A sajtót joggal nevezhetjük nagyhatalomnak, ha roppaut mérvű kiterjedését veszszilk tekintetbe, melyet különösen az ujabb időkben nyert s azon páratlan belolyást mérlegeljük, melyet mind politikai mind társadalmi tekintetben gyakorol. ; Mindenki fél tőié és mindenki sze- | réti. Nélkülözhetien már, miut a mindénnapi kenyér, s térfoglalással naponkint dicsekedhetik. Száz nyelvvel beszél és szavát meghallják mindenütt. Jogában van inteni és buzdítani, feddeni dorgálni, és dicsérni ahol az érdem és magasabb érdek megkívánja; nemzetek közvéleményének adhat irányt. Torvényt szab a politikai pártok ténykedésének, leleplezi a társadalom hibáit, gyógyírt ajánl a sebek gyógyítására; de se bet is képes, ütni, mély érzékeny se-
- Sxer*őuek a legközelebbi napokban ui«g-jeVné nemzetiség éa a nemzeti njeív" cziiuU kánjvóöek VlL fejezeté böl/—
bet, testületeket,] tés tárgyaivá tetíi minden szépnek sithe^ a hazaúsági nyörületre f felh megvédésére.
Szép és nem sajtónak, kiterjed jai is, s e ezé)ok haladás oly téiwj magát, melylyel j lom I gmagasabli is számolniok kell áldásos lehet, miit félre érti, vagy a szolgálatában Í\'(Í| bocsátja
Különleges sajgói hatásának éí szűk íejtegetésün nyiben a kí>zvó|< iráuyozója, a kö tője
A mi az elsí lom és a sajtó köt kölcsönös viszou \' lyen a szinkühéi között.
Ha a sajtó a közvélemény képviselője, ez< lig igaz, mint m; mondja, hogy az a lap t akár p tekintetben legyi n| áll, hogy mind egészben igaza, ban, a mennyibe: síktól örömest ti sokszor közvéleif egyéb, mint ményeknek akár színben való | eg mit a közönség egyéb miut ez ját gondolkozási volta. — .
Azért a
(A „Zala" tdrezdja.
Szoiujan veszve\' Smzi élmény.1 21. után. (t\'oiyCée fége.)
A délután ötödik órája lehetett kö-rölbellil, midőn félegyenesedéin, puskámat megtöltém és néhány lövési Cfettem, melyek dörrenése a meredek szikla falaktul mintegy. vad gunynyal visszhangoztatott. Nagy fáradtsággal kúsztam egy magasabb szik-lelépcsőre. Csak njost láthatára még, mily boseau utat tevék lásas gyorsaságomban : ^vol a láthatáron sötét vonalként tünt fel ttuez, mig lábam alatt messze kiterjedésben teittfí el ax irtózatos kőtenger. Még magasabbra kísérlettem kúszni, de auiiut előbb a begy távolsága csalt meg , igy csalt meg most a hegy magassága, a meredek teiklákon való hosszú kúszás után beláttam végre kezdeményezésem sikertelenségét és leszálltam előbbi nyughelyemre. Hogy W. bizonyos okból kimaradod, most beláttam, és azt is, hogy as ily sziklás pusztaságon vadászható állatokról szó sem lehet. Még mindig érzéketlenül feküdtem ott, midőn magam fölött a levegőben egy sötét pontot Vettem észre ; azonnal megismertem, bogy keselyű volt, moly fölöttem lassan vonta köreit. — Ekkor a kétségbeesés ereje ébredt fel bennem. A végzet, melyet a haláinsk e barátja nekem hirdetett, mégis borsasstécak tttnt fél. Felugrottam és. néhány «grá*saJ lett voltam a hegyről.
ilei Ü hi II
A hegy igéző s s én elsieték a ji tagjaim vinni kép< zel tartám magainát így legalább a u hogy falai között az estét töltheasein módon fogyni kp: kább lassabbak kedt orditozást előttem négy sakjd mat íőkészen Honnan vevéin eh< dóin, de azt yiduu kálók által már ál oly jelenet táriili ismét felébresztett^* nyíre tőlem egy ai aott lassan jl teji^j elvoltak feledve mint szükség jelié íj gőben azutáni eeí tusára kötöttem, vele. De aggodat Vége. Az einUerstk hették. Dé as é( kot, s még hálaju bárkájuk menését lém tartának, —le engedett, sl ŰriUl Midőn ffiléb feküdtem, és lek aroaot láttam nieg aett tigyelraeéen, csészét tat (ott) kés csepp kávét ibalh jeni ólomaebéa fi becsukni, s csak!
II
eíysi
MEGYEI
rsIada
hixsái tiszti & uegélyzö Uffivt tkezet és több tnás egylet hivatalos közlönye
Kanizsa, Szer tej) 1877. ápr lis 11
egyeseket rnegve-szós/dlója lehet nemesnek, lelke-buzdíthat a kO^i vhat a I közérdeK
s feladata utott a léjével jjiőttt t czéí-mind ijienic sek A jezŐjévé novéu ki ! emberi társada-polczán állóknak I hatásában ép oly átkos, ha czéljait acsonyabb érdekek I gjetlenségét áruba
élünkhöz képest a iák két oldalát tesz-tárgyává, a meuy-inóny intézője és á^üvelőídés terjesz
illetiJ a társada-itt körülbelül olyan létezik, mint a mi-zet ós a közönség
j zt mondja, hogy 6 igaz tolmácsa, ht) ppen úgy csak fé* kor a közönség azt q irányát képviseli l^tikai 1 akár egyéb az. dolog ugy a kettőnek ninei hanem j csak annyi-ii az jBgyik a miá uul. Aj mit a sajti étiynek nevez, nen dolgoknak és e^e kedvező akár söté éni felifogása, s i anynak mond, néúi gyéni felfogás sa adjának megteleli
;rdek ivi i L
SmisstHI trsés: s l«p as*i|««ii fiaiM iiuift SBsUméojek kllésedéfc -uj városkái niezs 611 a Bérméa Utl«n l«Msk wajc ismsrt kiukM íog*4t*tn«¥ »i Ké^intok rieu nem V8l4*tn#k BÍWtóMéSi \'ttUiS; Wei» MM ÍTÉfaf iiIib, ScrWU-Ur 4 éi I. IS m. Lmi U 4a lárot,
fktM érti 1. m. 0| | Mk A, B4á IHrtiiiUM<i a M.
A ZD ÁSZ ATI HETILAP
sínek két lenség, jin győződéi.
E |et r Gépes
látföltéie
yszersmi tjáliií a röni
viselőjének lpsz képes
Az id ixiulatoMiu
IV. évfolyam.
idi
iqen
van: a
fogget-
oldüliról, és a meg-
lők\'el Azután csodákat jis F^lus. (Mert a kettő á\'z, mely nemcsak megfelel az emberbe rpéltó szabadságnak, hanem mely ajl egkrjsdul képes impo K gnekJ njiély egyédul van jpgosítvil i:ié gát ialközvélemény kép-t ekinjtetníj in\'^ly egyedül áuyi s^abpi és jelölni ttármilytl politikai !v^gyj egyét) kérdésben.
jszakij sajtó hazánkban l)á-/orsjaii fenlődött , a mi ánnyi politikai érzékkel biró népnél is 1 és valóságos a hírlapirodalom
talán terniéi szerencse megter^imtjőil hazánknani, 1.
seték hogy
olyan lérfíak valának k i emcsak már kezdetben is didsekedllettek a nép bizalmával, hanem kik mind politikai ké-szUltségllkii^ 1 fogva, mind pedig azon lángoló őszi ite hazaszeretetnél fogva, mely mjin^e i tevékenységüket jellemezte teljps joggal | lehettek a nemzet tanácsadói, in közvélemény tolmácsai. íA nép Jogos! kívánalmainak szószólói, Ipl,rtfagóii vlultak, kik be-
fplyásoá sz
sajt dM határos működé
alléméi le voltak győsv ennyire csak reszket 5 iek voltak, mindig kü-tenger partjáhós itiiyot reméltem elén 1 I sgalább némileg védv a ) S Ki óin azonban ijeszt 5 détt és lépteim mindii ele, ekkor hirtelen rí Klpttam közelemben < Ifi láttaái futur. Puslu ■vit\' utánudk futottau té I as erőt, I az\'t\' nem ti • i j bogy midén egy a m tttroit magaslatra érte li fjeiéin áioly életerőmét \\ ÍKöiülbeial 800 lépé ím halátzbárké vitorl ^Jpart íeléi. A sakált k | a nekik szánt lövése k ipl\' dördültek lel a jév in sha^iomat a uualja aj iutettep a bárka felé aajunak i még iieui vc tt j a leimet észről nem v IIsiéin irányoza szemeL It ssivvel láttirn, ho(T mvptva, egyenesen clflor idegeim feszültsége n éjsaaka íetá | -eatéin ringó bárkában ildaziür egy bj^rnii arabs mely sSemeim kbsé (jé mig egv második egy men I almélybiSl Ééhánjr Idtt éziíjibft )WWLsl; ft-i t |ée számat imjn MrtMD i iagy fitr^dtsággisl ej
tehetségek nemzet jöb
avukj egész salyával, a
meggyőzödé a igaz hangján kértek reformokat a politika és a társadalom terén ; hozták fcírgalombja a szabadság lés haladás eszméit, kerestek utakat és módokat ^ közműveltség fejlesztésére és \' előmozdítására és .eredménykeljesen törekedtek a nemzeti közérzillet ébresztésére. Kiváló
és erök voltak ezek, a )jai, kíknék szavát áhitat-
tal halígatti a nép, a nemzet, mert tudta éa- érazte, hogy ügyének jobb szószólói n?m le he tűének, hogy bennük megbizhatikj Tágabb »medret nyitót(|mjag ánali azóta a journalistika. A napi lapokL folyóiratoké száma | egy re gvai apoc btjt sj időszaki sajtó
teni ki I é ezó ;: nio je |4 Tis. Az egyik ■ arabs azonnal fölén hajiltj lmgy a cserlpilaskót átnyújtsa, de aimisik akadályozta ebben; vizet öktö t i, cséi zébe és száinboz tartotta, mialatt iöl eg jrenes itoáti Mik jamá drága és itekí ilyen lkai langyos posványos vizhe z képei t ! Mejjinyei érzelem tdlyt át engem jniáths |egyaziérre szűnt volna meg dágai iaV és fájaalpm. Oromteli mfeg-iudulásbin: it egy mélyen érzett „El habh-du littáh" ban (L \'icaórtéjsaók az Isten) jadtam kitej szádt, nelyetH ájtatosan utájma mondta It az arat sok ♦ uiit beszéljek in«g tovább i Pompáz éjszakám volt a báiii ban, hl>l ^gyiktlnf: aj m^sik mögött a paplaton ja
(borravaló) jvánólnt | ^zi — ti !— dá!
egy féiil^e i íáría síiért, mel fog&dta ott e , I
lEs- re Zedél nem okozfeja, |j—■ Imiién yadásztíü^aiíVlŐ röUddbl tiiegegyezésaük I tüstölt falai "közt, groog és rhumot Öritve után e^y titkai ^ljal||íonj:o8 ügyekben i uitudaunyiezor a távol., szárazföldiek jóíé-
jára nem minden büszkeség nélkül tekintpet a magyar. Ama férfiak , ne kik mind en szavéjt a meggyőződés sugallta, utódjaiknak örökségül hagyták aj hírlapiról becsületet, Ők függetlenek Yoltak fölfelé és lefelé egyaránt. S habár sokszor megíorgou azóta az idp.kereke, s változásnak ment elé sók minden, ama kor politikai vezérférfiainak örökségét nem felejtették el az utódok egészen, s a magyar hírlapirodalom nagyjában megőrizte azon tisztaságot, ami minden nyilvános működésnek nemcsak kötelessége, de disze és éke is.
Politikai életünk, mely \' az uj alkotmányos aera kezdetével leghat-liatósabban a különféle pártok alakulásában nyilatkozott, a napi saj-.tóban lelte forrongásának legméltóbb kifejezőjét j a fórum lett az, hová a különféle erők léptek véleményeik, politika hitvallásuknak nyilvánossá tételére^ A politikai fogalmak discus-siója érdeket keltett mindenütt, e kérdések megvitatására. A szabad sajtó áldásosnak bizonyult, s leszámítva az ilyenekkel mindig járó néhány kinövést és — különösen a régibb pártalakulás idejében, a Deák és balpárt között nem mindig a politikai ildomosság és az ellenfélnek is tartozó illem határai. között történt súrlódást, mely a tárgyat tévesztve szem elől, azemélylyel kezdett foglalkozni, sajtónk nem érdemel túlságos szemrehányást\' és gán-x csot. Mert ha a túlságos buzgalom sokszor el is ragadta az egyiket vagy másikat s ha e buzgalom hevében\' politikai ellenfelét olyan eszközökkel is iparkodott megtámadni, melyek az erkölcsi szigor mértéke előtt nem is állhattak meg, szeretnők legalább hinni, hogy alacsoUy érdek itt sem vezette az illetőket.
Hoffmann Mór,
(Vége k(w.)
fájtak nyakam, tejem és csontjaim, s re-kedtségemet is csak későbbi-észtén^ el.
Itt mindenki vizról gondoskodjék - legelőbb: mert a szomjan veszés kínjai nagyobbak,, mint a rabló beduinok\'előtti aggodalom — H. M,
A halál révén. Witrier Xavér tengerész után franciából Fordított* KALMÁR SÉ LA. Fél emberéletet hajóztam át-a vilig-
ballt hintázásától láé^y \' teueereken; fél emberéleten át nevezém
■»\' UánLan JAlkan SllMXlIA . I _______ tt____M . ___t_t___
álomlja| jrii í^áttató t. Máspap délben Suezee értünk U a jo emb írek; Wgjobb kiváns^ok-kai ibacsii stajt el tdlgjp.
otthonomnak a karcsú „Harpe*-t, melyhez „f , . , . gyorsaságban hasonló fregatte-ot egyszer
f»g én bákschjsülí Játtam A{Vica partjain, ott, hol a Gibraltár fesen admm nékik | y^tongó ágyút „visszást látszanak besséini mély nágy tyWM az ébenszinüek világréézébe igyekvő hajós 1 .1 elé. Huszonnégy évnek Sylvesterét teme-ték el a hajé-kabin száz téle doháqynyal
Káiróba Ihi raiott, és jiígvskk^O& délbjsn iég el| 4 utazc tt, .ikgy I hogy csak aártri\' ideje! már ad í, ho| y egy török rendőri] katonának ka unom :a ! ásdánali átsaolgáltaiás végett egv pár i ort adhatott át. Ez aaon-ban török) loncfa alaojee-al a levelet és állát zsebre tette és o^ak másnap jcittj a vendögíőtié, nűd< n eusuuadáeoin aölött linár ággódtkk.j i l joon luláfos réssérŐl már telfo-gadtátánajk. áz < mveruf, bogy i felkeTeeé-
tére, mert. hisz .ott éltek barátaink, kedveseink, kiket szerettünk, ha ugyan a tenger vad fiainak keblében fellobogé lángot — mely melegével első helyett is a természetet illeti — szerelemnek lehet í nevezni. Huszonnégy küzdelmes éven keresztül i(r-készhetém az elemek csodás játékát, ulély nem egyszer boraasaté jelenetekben mi^tat-kosék , hogv a eegélykiáhfst vissáafa-gvasztá rémülettől elkékült ajkunkra ; de
semrs indu janak, pniatáa rtvidde) ezelőtt oly rémséges viharra, mint milyen hajónkat a VérÜfctdnj fer pi rtjján egy VxdáaS a bedu- as amerikai partokon, Sand-fok küseleben look álltai tn^gü eteti. )|ég Itöbo; naptxn át utolérte —- nem emlékezem 1 De még fro-
Lereiezé*.
Veaaprém, 1877 Április bó T*én.

isssjáték, ügy minden egyé pót, miként i meglepték a vás aok volt
1 izgiét «/«AU«cM ur !
Uiolsó tudósításomban cinlitóm, bo városunkban as Önkéntes tűzoltók k«b bot műkedvelői tánuság alakult * egyelőre hat előadásra nyílott bértetet. — A társulat él éti égy bit tagú rendezi bisottság áll i\'ongráca lMikiel ur eluöklete alatt én a z egész tissta jövedelem egy tűzoltói zene-kar és egyéb közhasznú városi intézmény •^gélyezésére fog fordittatui. -f Az első elAauáa e hó S?-áu tartatott meg a „Nap" vendéglő usgy ssiiiitermében : előadatott „As udvari bolond.\'" Az előadás menete alkalmával meglátszott minden egyes közreműködőn a jó akarat ép szorgalom a ha egyeaek nem la feleltek meg azon várak o-zásnak a roppant műigényü közönségünk kívánalmának, annak okait e helyütt nem tartanám célirányúnak szellőztetni; de egyáltalában dacára az első előadáshoz nem legszerencsésebben választott darabnak, az rea rendezés a különösen, hogy szereplőj oly jól tudá szere -súgót nélkülözhette i* volna, közönséget; hogy taps kihi-fölösleges még említenem is. A közreműködők közül kivá óan Bíró Margit k. a. kitfinő liangsulyozásu szavalata, ügyes és minden elfogultságtól ment iá-téka által, Kanzler Mari k. a. ki mellesleg" mondva igen kedves színpadi alak, íesztelen játéka. Suli Mari k. a. ki a naiv szerepet remekül saemélyesité, Tiscbler Vándorúé uchöJg) ; továbbá: Ilaider Antal, Balogh Károly, Szumzer János , Tiscbler Sándor^ Ludvig Jánus, Braun Gyula, Nagy Károly, Velluer Lajos, Vágó Sándor, Zwi-cker r ereuez, Sülé urak mind&yájan meg-érdemlék a háládatos közönség elismerését Előadás után a tiatalság táncot rögtönzött, mely azouban több oknál fogva uem sikerült annyira mint azt reméllőic. Következő előadáaul „Nyolczadik pont" éa. „Süketuek kell lennie" — vannak kitűzve. Mint érte-sülék a szerepek igen jó kezekben vannak .és igy legközelebb ismét leend egy élvezetes esténk. —• Keméljük, hogy ezen gyakoribb összejövetelek csak mozdítanak valamit szunnyadosó táraadalmi életünkön. —v
^Örömmel olvastuk a „Veszprém" mu\'t heti számában kitűnő tapiutattal irt jeles vezércikket a társadalmi életrőlr és a miut a sorok közt olvaani véltlik ez caak megkezdése volt egy hosszabb cikksorozatnak, mi által tán még ia kiirtathatnék azon métely, mely táraadalmi életünkön rágódik; reinek szakavatottsággal voltok ismertetve az említet^ cikkben a kastok keletkezésének okai, végül pedig a gyógymód, mely által orvosolható volna, ha t i. minden emberbeui csak az einbept keresnék fel ; de ép itt vai> nálunk a bökkenő,. mert itt nem az ember maga, hanem vagyont állása leginkább a mérvadó, s ez ellen kell aikia szállnunk, legyőzni törekedui az elő ítéleteket,*odja működnünk, hogy az egyea caaládok egymássaíi gyakoribb —- a nem az etiquette szabályai közti érintkezésre szorítkozva -p összejövetele, önmagukkal ismertesse és szerettesse meg a társadalmi életet; tehát | nemcsak bálokban és a színházban vagy máa nyilvános heiyen, hauem családi körben gyakoribb találkozás, ott pedig nem aj boros kancsó vagy theás csésze legyen ap uralgó azellein, hanem a napi események megbeszélése, hébe-korba egy-egy humoreszk vagy más mulattató felolvasás a vonzó; s ha ezt sikerül létrehoz-nuuk, akkor fiatalságunk, nem fog unalomról panaszkodhatni, mert vágyva váraudjá t az ily ismétlődő esték megérkezését. Most itt a tavasz, lehet kisebb nagyobb kirándulásokat is rendezni, vidékünkön sok oly
gyftnjftrü r szépségét i is ismeri; i fejlesztésén fog-e valftti roaunkban
Az Oaké megalakult vánoa raük meg; előre f Mielőt
szomorú esi Sch—né
a iap tett el; mi r in i ett,
valaha igen elszegényed sziteni, élei unt vetkez lében -e rott, honnai ába városui
lídéi
CSi kb
események asak
—\'—fr~
nyes tájik van mér, pielyek *ok városunkban ujkp nem egy alja a társadalmi élet -H JLivánfsi vagyok,!váljon tlgyben\' már tétetpí| is vá-
\'(j*s tttselték senekara már rálőre tagból ál! éa Ijiyil-éti május elsején jkntendi ok síkért kívánunk, o iáimat bezárnám, in ig egy ke|l koslenem, t. i. Dsntgv Jcfoau öngyilkosságot köveid 90 éves öreg i iszony körülmények közt ídjvén^ zejne világa ia ke 4a végbél, vagy elmezai sr I kö-udvarán levő kut t>a [ ug* k holtteste húzatott kii Hi-az i\\y szomorú úgalmas
Az lblB-j iitásbani részv a nms. minjsztefium
\'Oiidesen íamétlődtoik Balázá Oéz
lélen naplója.
|Pari0i kíállitáá.
tan leeijdő pária* világkiál-msiiukrc kiadta a rendeletet
most. éppeu Magyarországi csen paraunso részvevést, m viszontagságos mozdul mo túlnyomóin^
ok
Nem kis \'baj ez a
njás bajokkal küzdő —- de mégis igén böl-kormáuyuuk az országos t| jól lehet kezdő iparunk e dók, aulya alatt nehezen tagadhatatlan, hoay még ommivelő ország vagyunk, tehát mezfl- {gazdasági terményeinket felmutatni, megisjuirtetui, jó hirbe búzái égető szükség, ülluuieu nem -sokára ugy járhatnánk mint n Inyugot amerikaiak fc hogy ha midőn JkelétJe nincs gabna kivitelük: hát gabouival! tizeluek ) — Olcsóbba kerülvén ez a iánál 1
Nekünk islkivitelt kell teremíieni j— mert 48 előtt uip&jarta hogy „zsírjába fuladt a magyarf ba uyakunkoii maradtak is term6nyemk J hát elvendégeakeatüfL — ingyen lebeitett lo gyász tani, volt hozzá bor is — kedv is -4- muzsikus ezigánv ia. Sok kia íoldea urnák volt couventiős bandája — dp cónyencio is caak élelmi [szerekből állnot neln pénzből, most azokban „fogyasztásért4 te adózni, pénzt fizelni kell.
KiVitelt ésIkUlpiaczot (erméuyeiuknek! —. Lássuuk utápnal — Ez az ami után éli^nk — nemcsak a termelő gazda ám, de az iparosi mUyeaá, kereskedő. Is : mért ezek ia i ternijelö uéLtjől kapják, ha kapják müveik és eilakjoik árát
Azután tíiy^lmvzteaaÜk, mozgassuk a kormányi, kog} a vasúti szállításokat szál lilássá legaiáDu odáig, hogyan távoli muszka gabna Gpllciá<| áthozva ia végkópn ki ue szorítson beuuuiiket a nyugati piacokról. Mert ha ez igj élven kint lojjébb - -I adónk meg feljebb mLgy : a közgazdáazatl és ál-lamtönk kfaerálUetlen lesz:
„ ital- Uogy elmúlt.ja!
Nem isat a „bus magyar sopánkodik a múltért -U lói esik: mikor egy ikómoly napi lap húsvéti vezérczikkje is azt irja a 844 előtti patiftarkális életről,* hogy „kár — hogy elmulLB|—f\'
„Szép világ volt azu irja mikor a birtokos gokdl biztosítva volt jövóielinei-ről, — ha |n(lvelt volt lorgatta a clkusiku-sokat, eljárt 2 mpgyegyülésekre, i aztáu élt övéinek, piaslóiiíak háboritlanuL Vendégfogadó voltj aj un buria, lehetett pót] tennie a neuiea szívnek a szerencsétlenekkel, a jobbágyokkal! is, — adóra, napszámosra fizetni nem* kel Ivén : á fogyasztást a dohánytól a bocskorig, kíállotta a gazdaság. A kis t mesteremberj kevés táradsággal megszerezte
TIT.....rrifí. - r
éijelnját, tte oadllijét ia, — és fdváUvn Adtatta fcepterjiégét, gaadaaágát^
1 LMiddez Bzép volt —r pátriarkaiís ben^oéggklJ b«morral- és egyeawüaéggel [ártj — s az nt^berek boldogok- wo, (Uk. IOM 1— bdgf ehnoltl 4r.
I, „De jmüet fe^zabadnli a munka; azt pénzzel kplt megfitetní. felszabadult az ipar I az pgjész világgal kell vsmenyezni. Nagyou srikjU kell dolgozni, külijnben ki-rjfgiwják közUiijkből a kenyeret lagatort Mlzaelmea «éte van minderitíuekr az előtt csnkta jobbágy robotolt — moet mmdnyá-jau ijszadvk pMtslttok, —■ megszaporodott kiadásaink! jaré^yában; szaporodott\' munkánk, kötiléaaégüslk terhe alnu. — Oyer-vttekéink m^jd igyj azoknak, — azt hiszik hogy! mindig igy jolt, a csak ia igy \'lehel,
— dfe a ki a régibb életet caak egy kicsit is kdstoltai: | az karonkint bizony visazn aó-htajt érte. p- - A% árkádjai, ez gépi élet Qsenpvészeaik is| w teat, törődik a lélek az úgynevezett „civupzatiotf kedvéért
;S mit jad é^íe cserébe ? — í„\'Ázti. hogyj hamarább lehet emelkedni
— gazdagodni és bökni -4 nagyobb skol-gálatokat |léhet| tenni a (lazának, bőii az európai ügyek \'iémrezőivé váltunk."
Kérdés, hogy ér-e 4onyit a csere ? az egyéni jcllendes jós boldégaág tekintetében álig. I—f-í
|Hatiomj bájt nem bizjzák ránk n választást Ijgyi hozta a sors. i
A r£i\' virng meghalt, hiába sóyár-gúuk utármfL éljUkj bele magunkat az újba
— ha küidpimea ia — de ;lukerülhet ép.
„Akáip azt, amit változtatni nem lehet" mondja az életbölcsesség, -j-íMegiB cé*ak háborr ? Síjrffl 4bóknak bázaaaág — hosszúi betegségnek! a halál — a aok béke-ígéretn?k hánoru a vége. —
A legutóbbi pétervári tudósítások bevallják, hogjy "ott a hadi terv feladáaára egy pillanat g afin gondoltak, — csakhogy szövetségei lekkel vágy legalább semlegességi lekötési kkel akarták meskezdeni, de ba igy netn lehet, a nélkül ia teszi Orosz-orazáff. -4 1 [ • 4
Korunk >áse)ős nagy esemőnveknek gyors ejszülésében. Még a keleti kérdést ugy4átézÍK elazülni akarja és azt, ez a 848 óta annyi változást látott generatio látni akai^a,]-]- még az öreg Miklós cár ia — aki oIt nátvui tagadja Nagy Péter cár végrendeletet,\' de jtetazik önmagában azon^ szerepben, hogy Ő lehessen végrehajtója.
£|trépa diplomatái pedig belátván nogy őtet visszatártaai [diplomatiai uton nem le-bet; tehátl ét ereszük : hadd próbáljon aze-. rénééét. Tán majd egy kis érvágas lehűti világhoditp álmait
Soklzór csak háborúval lehet békét csinjálni. -f—jj
I • nSí viö pacám : pora .belLum" mondák a rómaiak, j
Csakhogy kiár az idő — pénz éa em-
beráldozai
tegj marac hatna á világ éa haladhatna a
békés civ ború gsali
okért 1 I— mikor anélkül is veaz-
likatto {ösvényén — holott a há-reejdivaja a mivelődéanelu
Czif/ány Károly.
liar i
Kiadió ráaa l Ria döklő delem.
Nem kard acz honvédéit
Talpra magyar!*)
késztet az idők súlyos já-ióra, melynek czélja nem az Óidé a létért való békés fcüz-
zöti létünk alapja ugyanis nem a 41 ja, hanem az eke vasa; mert k viték kardja megvédheti ugyan
itdnű njfc^azivji-léarc m^l^i Hzörat\'»i milyet a sazlett fcnL" veaxülik | át, Hjánljiác gm-
. . , A
JV K I Jjqleaou gxork
d»k<jz<iujségülik %j<Aaicbc
• hazát, de meg nea tarthatja azt a magyarnak Erre egyedül a magyar gazda verejtéke képes, mely folytonos szorgos munka után termékenyíti az anvsftldet
Nem külső ellenségtől félfjök mi s nemzetet, mely más népeket éa országokat elsöprő viharok [alatt is dioaőn megállta helyét.
Saját hibája as a magyar nemzetnek, melyet, ha magától el nem dob. lássa de biztos pusztulással fenyegeti. Tétlenség és csüggedés anyagi érdekeinek, s főlsg me-zőgaedaaági ügyeinek terén az a nagy hiba, mely minőig nagyobb csorbát ütött n*m< zeti létünk alapzatán, mint as ellenség ármánya vagy fegyvere.
A hasa védelmére késs fegyvereink aczélja talán elég kemény, hogy bármely ellenség kardjának vágását kiállja : de bizonyára nem állja ki a laaasn bomlasztó rozsda vészes, hatását , mely a gazdasági életünket fenyegető pangás éa hátramaradás folytán ellspi. Ez ellen caak egy mentő ssert ösmerünk : a munkát
Ha békés munkában folyton használ-jqk az aczélt ha ekéink éleként torja a földet mindaddig, míg barcsi fegyverként nem szorítja kezünkbe a haza védelme, akkor a rozsda sem fog rsjts soha de soha | ;Si kar ia, mely tétlenség mellett elveszti erejét, csak folyton ós erő s munka által tartja meg s&on edzeUséget s ruganyosságot, mely tulajdonosát narezra Képesíti.
Ha igaz, hogy valamely nemzet fen-állása s hatalom Kérdése, ugy ez bizonyára elaő aorban a munka hatalma
A mindent termékenyítő munka, mely vagyonoaaá teáz egy szorgalmas nemzetet egyúttal hatalmassá ia teazi azt
Munkára fel tehát ! £ riadó szózat különösen nekünk magyaf gazdáknak szól. Nekünk, kik nehéz időkben bajaink feletti meddő panaszokban több időt és erőt vesztegetünk, miut <a mennyi e bajok orvoslására szükséges.
Tagadhatlan, bó\'gy az utolsó évek súlyos csapásai nehéz időket, nehéz helyzetet teremtettek különösen\' a magyar gazdák számára
Rosz termések hosszú sora beleájult az erszénybe, mely ugy aem volt telve. Gazdasági hitelviszonyaink, melyek soha fényesek nem voltak, az utóbbi éVek folyamában annyira megromlottak, hogy gazdasági mivele iskre melioratiókra ma már sehol sincaen tőke, Gabna ki Vitelünk folytonos csökkenése s eszel karöltve a belföldi gabuaüzlet pangása legfőbb jövedelmétől foastá meg a túlzott gabnatermelésre alapított magyar gazdaságot A rozsda és min növénybetegségek nem vendég, de majd nem rendes laktársként fészkelték be magukat gazdasági háztartásunkban. Állattenyésztésünk hajdani aülterjes bár, de a\'régi idők kívánalmainak mégis megfelelő létszámát megfogyasztá a fejlődő cnitura, mely nálunk nem az állattenyésztés belterjes fejlesztésére, nem a kiterjedt legelők feltörésével párhuzamos takarmány vetésre, hanem egyoldalúan a szemes piaczi árunaa túlzott termelésére volt alapítva.
Gazdasági iparunk a czélsserütlen adózási rendszer eiviselhetlen terhét nyögi, mely alól főleg a marhahizlalás Szempontjából olyannyira fontos szeszégetési üzlet szabadulni nem tud.
Az európai piaezon gabnánknak hatalmas versenytársai támadtak a bár nem oly jé minőségben, de sokkal olcsóbban termelő Oroszország és Amerikában, sőt ujabb időben még a távol indiák is fenyegetnek.
Mindemellett az állam kedvesőtleu pénzügyi helysete folyton növekvő terhekkel nehezíti a gazda vállát
gatte-om kormányosa, a 6ü éves Tainis sem, kinek Majónléti ideje pedig oly liosz-szu, hogy ő| maga sem emlékezek másra, mint arra, hogy inint gyermek egyszer cfcak a .ajó-tenékben ébredt föl, soha nem látott vidékeket szemléivé annak fedélzeté-t rőL —
1837. augusztus 19-én délután inténk bucsut Opoéro kikötőjének, New-Yorkba evezendő; s 27.-én d u. 3 órakor már a gyakori viharok miatt tdlelmes uj-földi partok hotnok .zátonyait jelezték embereim, melyek azonban kedvező távolban feküdtek hajónktól. Fregatte-unk telt vitorlákkal iramlott {tova az ijesztően nyugodt vizén, alig éretve utói a vándor szellőtől, mely minkét végzetes utunkban kisériii látszék. A yevény-hidon állva, tengerészeimet azemlélém, . kik sürgén végezének kisebb munkákat a kötélzet körül, ó tengerész-dalokat dúdolva a víz egyhangú suso-gésa s a kötelek még egyhauguabb zöreje közé: azután kabinomba vonultam, végig álmodni azt Saz életet, melynek biztos talajul a kétes tengert Vülasztám akkor, midőu még mint gyermek hitt ábrándozással mindent Ölslék, csak ast neiu, mi hossám legközelebb volt — s földet Vissza idézui emlékemben azt a könnyelmű kort, melyben hatásra szánt regéuyek logékoov lelkemre akkor vonzó epizódjait a rJvalóu-ba átültetni vágytam, .. viasza azokat a lopva átvirrasztott éjeket, melyeken tárt sMakou kt hallgatárn a kösel tenger titkoa moraját, oat as ébrenkltató morajt mit ross szellem-nsk csábénekénsk nevsntek a költők okkor is *. most isL... átérssni újra a gyermek aeiv kínos Ujjdalmát, mely aa ^J ködében
útra kplt árboczj-lám gyanutllan legboldoga midőn ie^z édes anya! ródtf í h álinodám; álmakát a mondhatná
, - iíW
lanul boly Kabin
vará Űelé j£
hisz e pilla
-f & földet halai tet eíhtgy ®íegn tott £ a mely kör ejtett Me fedélzetre voltak a hogy min Egyedlil a lenni, meri dók, pillái lőtt Szemé
tijkjók mind messzebb tünedező .inak láttára, éledt ...1. s át a bel, örömét, mely á halandók íjává avatott engem akkor, kitva magam a parton könyeső szerető kebléről 1 mint „ap-Ijóra ! szálltam...\'. Mí^dént át is 1 bárj ébredésemkor 4 gyermek férfiú valósulva látta |is, nem ij, hosjr boldognak érzém magam is lehetne boldog as, Ui hazát-ng tengerről, tengere?!,... )m csendjét az Őr-leg< my za-lével
.pitáuy 1 szólt, viharunk less. egvesztél ? kiálték a h gényre, atban láttam as eget derültnefc. litáutr téved, felelt as; 18 lá, -nk fMÓta, mióta ön n |fedélze-
iztem órámat <L u, hatc irint 3 órát tölték m< ímény kellemetlen hoi 1
ik, szólék as őrhöz s Után na
t mu taré ngve, gulatba
talpon ánysott, élseten.

készül aolygól ég kestekl a morsSék is is bőUültel tésftuAlert
léptem., Enbecreim mái iák I v^sóny-szsvam h evet i kásaszadak a ko korojánvos látszéjk nyugodtnak nélkittloshetléa pipájává 1 veasŐ tra akin véve le biiér| gyakorit kojr hiány kerékből, yeimssk igaza\'volt, vi har volt A kiindulásunkkor n ég I mo-latt lomha, setét fslbő t gVüle-egyiknek, másiknak n árTávol maflával hoata a saél, on slyj már dőlt vitorláinknak. iGyoija ín-van asükség, tM/U «ml Vi-
torláink a aséiV markából ;kiriffsdva bevonattak s csakhamar felgöngyotvé hevertek rudaikon. A kntélzet leeresztése, ssiváttyu-ink rendbehozíásával az óvintézkedések bs fejezve valánsjk, a kormányoahos \'— kihez még egy einpert rendelék á- t indultam. Első teendőm) volt véleményét as idő felől kitudüi; —I I
— Kapitány, felelt, még sóha j nem volt eszembe; j mint éppen most, hogy azok a keresztalkku vitorlarudak úgy hasonlítanak a temetők fejfáihoz.
E különös válassra hideg borzongás járta át tagjaimat s érzőmül hogy gyáva lettem. Magllki sem bontakozhatám a sötétebbnél áötétebb gondotstok tömkelegéből, midőn Timis tolytatá:
I — Déren fejemre mondom kapitány, ma uszuukj S| ha osak még uszUnk, hálát adhatunk n bolygó hollandinak, ki —► nem tudni, tnely tájon ijesztgeti hajés társainkat De \'brt I á hol van-e t kiálta hirtelen s vén tencerass s nap barnította araát tenyerébe \' fdktjété, hogy ne lássa a repti\'ő rémet, inelrm a babonával telt hajós nép képseltne nréjmtett azért, hogy legyén mi-ről á baió-tejiék füst gomolysi küst regét
ínoiidaní. 4—1|] j
Matréaáim egyenkint kövstták s kormány oa példá játl arezrs vetve ttagákát a fed«*Uetqu. ü}ü maradtam egyenes áüásbsn ssentbe néarve a hajósok vessedel^ével, mit hussoiwvy hosszú év alattt nem volt atni. 8 most ,ii mit láttam ? alakú sötét vistöoneget, [ melyfel tornyosult wér hab stts-aintha a hullta belsejébe VéftaU volna síri danáját A
alksimam Egy kop nek tel jtorf itt, éj ssor üt
1 Láth ü
víztömeg rohanva úuott a háborgó tengeren s mennél távolaM> jata«.kajónkto 1, an-: nál inkább csaló-képe lőn egy felfordalt ladiknak, melyen fehér rongyokkal fedett kuszált hajú férfi fll, rémes sivítással jelesve as irányt, a merre megy. Egyszerre eltűnt a fata morgana, mely pillanatban- a hajó népet is lábra állittá egy nullámazörnv bősz futtában fél oldalára döntve fregatte-unk%t, a karcsú szép „Harpett-t melynek nyúlánk bordát aligha értek ily lökést, mert reoaesni moat nalíám őket elŐaaör.
. j— £-ki helyére, szólék felocsúdott embereimhez, eredmény nélkül,
— A ki nem mozdul, lelövöm 1 ordi-tám, Ikesémet\' pisztolyaimra fsktetve, mik övemből soha sem hiáav aottak.
— Kapitány, monu szemtelen vakmerőséggel egy norvégiai vad fiu, soha ae lövöldözzünk, mikor a halál ugy is kftse|f jár. Jobb, ba végig heverünk a hajó fenéken s kiürítjük azokat a rhumos hordókat, melyeket caak tegnap tölténk meg frís^r ■zesssael Nemde cimborák iga ...
IA követkozŐ szótagol elnyelte piszto- J lyom í dörrenése s a. matróz végig terült társai előtt Egy hullám most végig csapott a fedéiseten. mintha csak hatoltunk eltakarítására küld te folna a térméssel Nem isokba mult, hogy aa- élőket ia mogá-\' val ragadja.
Basel megkezdődött a legrémségesebb a legelkeseredettebb karc, mit ember vs-l.laha M elemek ellen Yivott; aa élet-halál harcol mélynek kimenete nem a tel) hatalom is-szabadakarattal bíró ember kesében, hanem a terméssel dühében feküdt Minüu aaásadokig slsárt bOnöa «elleaek
Veié iftt tehát,, kftgy magnahesadeU M U*k jártU* ft •Hy^r fMMb lajt felett.
De velljou mind* Mofc panaae és litUaaéf áltat orvosolháfók-e V
Vagy fajunkban r#jlŐ keleti fatalis-g^ia) bevárjuk U>áit j*t míg d tevékeny ttmogatáet és tatarosáa igénylő Hks tetefe jtenl feleli AssaaumliH ?
N*n», és *simor nem t Talpra magyar gafcda 1. Ébredi) iiándoi tétlenségedből ! Meg (MiI(bU tevékenység, láridbitliü munka mit tőled i közügy unjiTÍl inkább ^Titel, miuél súlyosabb * helyzet, minél
több a baj. J
Félre ív csüggedéssel, félre a tétlen-^gfil | , ;í
ElérhetTeuck után ne rág) óvjunk, de tekiuUUuk körül éber nyílt szemekkel, vessünk ssámot a helyzettel, s Azután te-gyük meg az adott viszonyok közt azt, a uíi tőlünk kiülik; ne várjuk a viszonyok vallomását} mert addiin tétlenségünk miatt ketsakad a ház fejtfiik] felett. . !
S a mi tó: ne nitegeuUk magunkat azzal, hogy politikai vjagv áilamgasaászati viszouyok változáiia, javulása fogijA megte-reúiteni mezőgazdaságig haladásunk kedve-sóbb alapját.
Előttünk a példát mily hibás számítás az moly az óhajukra a nem a képességre, a tényekre van a apitya
Hitelviszonyaink J gyökere* | javulását vártuk mi gazdák a uankügy rendezésétől egy ynuáljó magyar | bank szervezésétől. Kiadott jelszó volt ez, mely az óhajt tényként escointptirosta. lroé rno; t i bankügy rendezése a befejezés 1 kttssübéu [áll, de a rendezés azon módja, I nely az adott viszonyok nyomása alatt aj önálló magyar, bankul egy évtizedre ismj t háttérbe! szorította, Síig fogja Magyarország gazdasági hiteléltek igényeit bővebben kielégíteni mint eddig. (De az önnálló snn fogná j 8zerk.)
Az eddigi vámpolitika megváltoztatását jelülték ki mások < javulás kezdetének.
Most már azzal | a tisztában vagyunk, hogy., az uj vámszerv fclés alig lesz azon gyógyszer, mely gaajaságuuk sebeire he-gesttőleg fog hatni. I
A gazdasági ipir békóit a jelenlegi fzességetési adózási isndszer megváltoztatásával elvethetni re néltük. Kitűnt, hogy a p4nzügyi kényszer! elyzet aron adózás? nemnek tenntartását j redméuyezte mely a gazdasági kis szeszgj árak fenntartását,;s vele együtt a szeszgy iri olcsó uiarhahizlá-lást lehetetlenné teszi
Elég példa ez arra. hogy ne várjunk gazdasági tevékenyséf ttnk íokoiásával ad-di^ mif^ a viszonyok i kedvezőbbek lesznek hanem fíesxitsttk meg gazdasági tevékenységünket az. adott vispmyok között a legszélsőbb határokig. Jeleztük fenntebb gazdasági életünk egyik másik fŐbaját, meg lógjuk kísérteni e Ifjpok hasábjain időről-időre a bajoknak, s iszok orvoslásának soronkénti tárgyalását j mindig az adott vi* szunyok koilátai kőzett*
Divatos kórrá vak gazdáink körében a csüggedés, a tétlen panasz 1
Küzdjünk e kór ellen ! Fujjuuk szakadatlanul riadót a munkára, a tevékenységre Ka legyen főiránya e lapnak is, mely fÖldmivelési éraekeink zászlaját tűzte kj homlokzatára 1
Talpra magyar! ha gazdasági életedet megmenteni akarod 1 T.
Helyi és megyei hírek
f r*— A n.-kanizsai általános ipartársu-.lat folyó évi apríl bó 16-én délután 3. órakor a városház diszterinébeu \'alakuló nagy gyülóst tart, Ünivel alapszabályai a tiisgar minislerium által helyoen hagyva
aAft4ékkal ellátattak. telnek minél aaámoe íkkal ellátva megjsl
^ >ba a int
A. tagok figyelmes\' \' É belráHíuyulUi
aa élnökség.
(Közgyűlés) A nagy-kanizsai tosni egylet f. hó 15-é^ esti fél 6 órákor tartjá meg köagyttMj éi. Kftaöljtk az üj tagokul jelentkezett irak névsorát is. Esek: Bothó j rare . Sebestje n|y Lajos , i Tnmasich Fái, Varga Lajos. í imop Gábor, Freylsr Adolf, Knortser Gy. Kngyay QdOn . jBá-M boly Gyula * £rdŐdy )s; ifjí Benoaa Ferenoz
boss László. Dr. T Lajos, üenea Antal urak. —
i — A Kanizsa tartotta uj alakuló lommal a következ<|k Lüsrjnger Ignácz; Karmesterek j Rózs imrcc pénztárnok Lö Eokftein Mór: — gailvágyi Gyula, V ger |Leo, Zalay La 0 Bzalay Lajos, Horvi A választmány kiég ból álló mübiráló-három bizottsági ta| Kécsey György és
sülut f. hó i4-én d dában választmányi
dalárda" apríl. 5-ón Özgyülését mely ajka-választattak: Elnök ajelnök : Ollop Imre ; fjölgyi Antal és Bej-eez Viinger Lajos; lel tárnoki Választmányi tagnak á bach Mór, Ebenspan4 s , Rósenberg Crnő } üi Pál, Milfioier Öfiöní VzitŐ részéi egy 3 tag-ízottság képezi — tí Kartschinaroff Leó< 31 lop Imre.
— A nagy-kan kisdednevelő egye-
— Egy fiatal kul ajánlkozik, s gadja. Bővebben alatt: Szűcs János utcza. -f- •
Miber tanitó-gya koroo* ■llQmáaát azonnal elfő* énekezhetni vele e czlra Sagjy-Kanizsa, Magyar-
— (Hymen.) saonynak és Pra jük 12-én lesz Pác kisasszony, és llCr e hó 17>én eskiisz séget Magy-Kauiaa
— A Zalame cziua 4-ki jegyzők kest tartalmaz lap kezdjük meg közű
után 4 órakor az ovof Ülést tart —
Ljiíniiz Hermina kiaaaz-g sir Lipót urnák eskUvtf-1 in j— Kürschner Linda; üss Miksa ur Triestből ék ^gymásnak örök bű
L 4-. í ítl l
II 0
(taad egyesület imátj\' nyvét, mely. aok érde-j ntc jövő heti szánjában;
niJ
A török n( niet venüéftei.) Lukács Gyula a konatan Inápplyi alj • küldöttség vaaetője egy könj fet irt, mely a fenti czitnj alatt apríl középé i jelenik me g Metzger Emil kiadásában | Budapesten, nemzeti színház bérháza
— Kűvauo 2-án A ki a gy szereti: az nem gyöngéd érzelmű velés oktatást legszükségesebb ség fejlődéséről
rc id
Mfert osupá i fejleszthetjük ar mai kor sokféle sünk -f akár állam, U külöm lágszelleió ^\'hagj Megkell ad nak, hogy gyer lag költekezni s tartanak % héten adtak jó gatók megelégel hogy a tanító ui aalomnak mind lelni törekedtek
Fridrik Jó a haszuossal a i— a száraz tan egy kis oonfekt a mennyiben öaszek ütött tánc
Dé\'től esfg öröm rózsája.
hrOi írjak nekünk: Apríl rmeket és virágot; nfml b !jd — legalább! nem Ember. A ki pedig a he* Sem tartja korunk égyik ictorjknak, az az emberi-íf jgaloaamal sem bír. — j
nevelés •]— taniilással . a*j ífjuságdt, hogy a igényeinek j mecrfe(elUesf-nt egyes i— akár mint en a gőzerőyel haládó.vi sőt pltipor. — i izraelita polgártánamki-tekeik nevelésére arányin restéinek. Itt htjlybea tanítót. — A műit izsgát — szülők éi liall-iséreJ — amelyből kitünl, j.k a I bennük nelyzétt bí* ikép — alapossu megfe-
ni ült csoportja tódult voln\'a ki börtönéből oly erővel iramlott a szél, szünetet percre s«in tnrtVa a haragos tenger fölött dőlt helyzetbe teektetve hajónkat, hogy árbocának hegye nem egyszer a habokba me-;Ült, Isten kísértés lett volna tovább a fedélzeten maradni, honnan már harmadik emberemet seperte 4e a zúduló víztömeg j azért viasza vonulást vezényeltem a hajo-közne. hogy imádkozzunk.
I Gunykacaj fogadta javaslatomat,)init borzalmas hangon ismételt ott kttu aa orkán, szabadon pusztítva most már az elhagyott fedélzetet. Egy erős roppanás az árboc eltörtét sejteté velünk, jobban csak velem, mert a legénvség — ide értve Ta-rnist is. a biztos halai tudatától eszeveszetten ronant a rhum készletnek s éktelen korosmsi dalokkal igyekezett az orkán bömbölésát fölül haladni*
Egy negyed sem telt belé, már csak öntudatlan horkolások iölté be a „köat", hol ijLf a iiegatte-on egyedül valék a még élő.
Irtóztató éraés fogott el. láttára a mámortól fetreogőknek, kikről megvalék győződve, hogy ébredni többé soha nem fognak i vagy na igan, ugv későn lesz aa, mert a viz hideg ölelésétől történend.
De Ők már átestek azon, mi engem Uzonnyzl tölt el, aa elaluváa rettentő pillanatán - gondolám a keadém őket boldognak tartani.
(Véfs
Ugy Vágy Um . . . . .
Ugy vágytam, vágytam sokáig
8 epedtem alánná,
Mint ospfí Szende ib
Nyugodalullnnou Lázaa kin Hzenvedélj Féltett sacii
S a vágy« Nyugalma A láa mi\' Kifáradt
Nem éhre I Az is leo Miként ss Habok al
Szivein is Ninos kié ai ha vo Nem tudi
Egy yolt, Legdrágá A) etem ne Szivem, i
J&tft
lyért i a tavasznak yája.j
szüntelen aeuyéille,
ébredt szivemben t neyére
már elsimultak, végielen, ut szilaj osikó iiegplhen. | ;
most\' a szenvedély, idesult,
1 :a, ha viharban merült.
>ly lMsan dobog epeaniI is, hasztalan : m szeretni.
tire vákon bizám, kinosemet | » nyugodalmát, írelmémet.
Hajh de >a1atkj>aám benne Elvesatéin mindénein, keserig most •éri lékekjen.
Ifjuságo A múlt
Megemés mindent aa idő,
Nincs nái Irgalom, —
Tudott L |i is engemet
Szeretni ^ykorén 1 —
Hédey hívd*.
ipiiil" MBl
lei ejgyik tanító ur, hogy lulatságost is üsszekösM ináuv mellé ffondoakodoit 11 is 1 növendékei számára gnap egy kis szavalattal mulaUágot is rendezett* a igyermekeké folt aa Saavalltak tánczoltak ■ ;
r—)--j i • i i i i
(mi már csak ^mnáetika helyett is Jé) a szajallat pedig; növelj aj bátorságot, erősíti a hangot, tisztítja a; kiejtést aat.
A grermtíkek mmével együtt énééből azután az lauj hégy a felnőttek is ! Uneara kerekaduk 4- valláeklŰOmbség nélkül. (Zt is kiessajea&ő J)
.Midőn ml Fridrik urnák dicséreles buzgalmát a nyilvánosság előtt töíemlitjttk, szívből kívánjuk, fiögy !adjon LsUn neki e nemes de tövises Usiitióí pályán Uvábbi munkaerőt, mÉijkakédvet, sikert és szerencsét ; mit kfllöu^asoi a lútközség tagjai összesen és egjreakjéni fokozhatnak derekas gyámolitáa és pártfogás mellett.
j Egy jelen volt.
— Baiatoi»-F6réd jövője. A „ Veszprém4\' írja. — É [höten volt alkalmunk a türdő-igazgatóság safésséaébŐl azon\'terv* rajzot megtekinteni, mely nivaívá \'van Balaton-Füredet egyik leglátogatottabb és a külföld álul is fdlkLrolt iürdőintézetté! tenni. A tervraja a mostani sétányt érintetlenül hagyva fa réígijszínház helyén gyö-nvörü épületet helyez kilátásba, mely jobb\' oldalon a nők, oalonaion a férfiak szárnál a, a középen pedig óiiásí közös gyógy-termet foglal magában. A földszinti oszlopcsarnok egyfeíUlj aj nu^yvendéglői épületi\' másfélül p«»dig. az u\\ fürdő intézettel épfllethoaszant! jőáe ösézoköttetésbe. Kívánt juk. hugy e sz^p terv menüéi előbb a\' mdgvalóaitás sudiüijiába lépj 011. Szóba jöti ez] alkalbmmal a [hiányos é» [költséges köz-lekedés Balaton-ijürbif és Veszprém között, mm csakis oly réaswéuyes oinuíbus-társa-ság által lehetne segíteni, mely csinop ée kinyelmet nvujto kocjaiaí által a műveltebb ésl tehetjŐsebb emberek igényeinek js ele^ gejt tén^e. Mi hilzszáa, ily vállalát a fürdőközönség óriási készét Vészpréiaen keresztül közlek\'edtetué; mi szép pénzforgalmat idézne elő. Vajon nem akadnáukk erre Veszprémben vállalkozók. V
—t (Magyar aalnóazet.) A D. Polgár11 Gyula igazgatása aiatt városunkban időző 1 satutárnilit, mióta,tö|>b jó erővel szaporodott, nagyobb mértekben kelté tel maga iránt műértő \' kjizönwgttnk pártoló tigyaí-l mpt, melyet meg is érdeinelui iparkodik összevágó, élvezetei előadásokkal Lapunk szűk toré, bérmennyire szeretnők is ezt,, nem engedi meg, ; Oogy minden\' héten a naponként előadott Darabokról, s ezekbnn taiuden egyes szereplőről külön einlékaz-aUnk meg, eat psak pdőközönkéut tehetjük s így a ijövö heten Jismét bővebb ismerje\' t(lsét adjuk sz < addig játazbtt darabokiipik s a benne íszerepmknek, toriinészetescin .caak annyiban^ a mennyibon ezt a dara-bok érdekes Ivélta t i szereplők alakításai megérdemlik. |Ez .alkalommal rövideden agarunk az atélsó négy előadásról saólnt\'i
CkutörUJkin^ apríl 5-én. Aj zsidó Uon-véd. Életkép, Az émtképek köpött e darab az élvezetesebbek közé tartozik. Van beimo cselekmény és! jó előadás mellett a darab nem batásnéiküli. Az előadáson; mely kerekded és összevágó, volt, szép számú íkö-iöoség ivolt jelen, mely a főbb szereplőket iöbbször tapsban ék aihivásbaii részesilé.
tiaoinbaton, ápril 7-én, Dunauan apó : OíTenbaeh régi op|eretljo, melyet csak a zene tesz némileg élvezetessé. Ha * nem szólok az előadásról, nem aaért teszem, mintha ez nqm lett volna elég jo. csak aaért nem asólok róla, meit azt akarom inkább megemlíteni, hogy Dunanan apó tele - házat cainált, mely tele hás bizony eleget nevetett a belépti díjért. S minthogy tele ház ne vetett,\'-Örü Ittuk, hogy, végÜllaz igazgatónak is volt! oka nevetui. —* S így legjobb. :
Vniiirium, ápríi 8. — Nagy anó, Víjgy la szerelmes diákok\' 4- * Szigugetliy nép-ssinmÜve. — jTelé ház ismét és . sfinéiBe-jinket olyan jó kedvvel még alig latiuk játszani. Ha « jól\' kedvnek tulajaoniihistó [az, ho^y a dktab] | i,8-jtól I \\ 12-ig tartott iákkor lukába egyíjkicsít rosszabb kedvük legyfu. Mert\' aiui harmadfél —három ÍÓnm tuT tart, as megsptínik épézojr lebníi jAa előadásról aaouhail! a legnagyobb dic *iér |e) kell i;iegejinlólíjjznünk. Halmay az j üreg! PetermHeii ó v élethű alakot adutf \'ktnely e komolyan törekvő saínész IrjUiti várakozásunkat talieseii kielégítette. KlhU íbiay aiemeiqSéval[nem aksrjult a ítöbbiek | komoly ipairkodáimt kicsinyleüi. Alsaegliy Ilon (/Oüuzsí),|Tharasszovits Margit (Hafa-I jolla). [B. Polgár Gyula (mendikáns) Ssép Jóasef (Kis); pUnlű játékuk éé énekük [ állal egyaránt megnyerték a közönség tetszését, mely wbblaör tapsban és kihívásban pyilaoKoaoti Polgárné, Balázsi, Saebeasy nzinjkan teliM sikerrel játjszották Saé^enai-•ket, A darabot! [lehetet^ volna laranbau lösszé vonni, J mert mi tizenegy felé és j titán a közönség] türelme nagy önértékben W>gy-tán viilt.
/M/V/, ápril 0-én. ijóth Kálmán. 400 [árajivos nénüolQii |s képtelen liép\'saiivnjnyo; lOrdog párnái a, jmelynek! cime sokat; igér \'de kévésétJ»d« Jp volna ezt a népssjmbti-nek kereszjmt kfamerhúberes ialélstelánsé\' get a reparloirbU kiküijaöbnlni; inár aa első ieivonlsbanj|li annyí psychoiogisj kép-teleuség vajai hol jjf alég Vólna 4 agéaa darabnak is, a poéi Istől pedig oly ijieasaé van, mint Makói Jeru|)éálomh(|zL A ;magyáfOr« laági német szári taaásu kézihifes neinpUyen mint Weisa ás Slhwara. Köaönség küsép számmal, jjáték ifhány jelenetben sikerült
J_L
IroiUlotn ét mürén/^f.
Ekoixatéat felhiváa „Tengerász életemből11 című beaaélyekre.
Míg a nyogvti népek egész könyvtárakat írtak össze] Uingerésa regénvekcŐl s besláéiyekből, addig a magyar iitxfaloabau ez ág teljesen cnltiválatlan taarad\'. Angliában al|g találunk kedveltebb olvasmányokat. mint Maryei tengerész novelláit, s nálunk még .fordításban sem ismerik azokat. Pedig a szépirodalomnak aligha nyújthat Valami bővebb anyagot, < mint a megmér-hetlen Óceán, mélynea monetonsága annyi regéfcynyel van összekötve.
Evekig vojtam a tenger munkása, s ez idő alatt a tengerlakók ajkairól iparkodtam ellesni > azon meséket, mondákat, melyek egyszerűségeik uielletc" is annyi költészetet rejtenek magukban* v
Ezekből gyűjtöttem össze néhányat, hogy kísérlet képen az olvasó közönség elé; bocsássam. Tudom jól, hogy gyenge* ségem nem lesz képes e beszélyeket oly alakba ölteni, mint azt megérdemelnék, tudom azt is, (mi sors vár ss ismeretlen nevfi Írók munkájára, de másrészt vigasztal azon tudati hogy egy nyelvünkben ismeretlen irányt\' kívánok azolgálni a bogy a kis kötetet tálajdoképen.azon barátaimnak s jóakaróimnak írtam, kik erre engem már hosszabb idő óta ösztönöznek.
i
A köteteedke 10 nyomatott ívből fog állani (tarUlmaU tengerész beszélyeket s rajsokat a tengerész életből) s május hó végén jelenik meg.
Előfizetési] ára 1 frt. mely hozzám: (Dohány-utcza 11. ss. Budapest) május hó 15-ig beküldendő.
1 10 egyszerre beküldött előfizető után a gyűjtőnek tsgy tiszteletpéldányt\' külbők.
Budapest,! 1877. márczius 15.
Lukáts Gyula.
. — Magyarország és a Nayyvilag 14-ik számának tartalma:
Szöveg : Feieki Miklós. Kománcz. KoiL (CX) — Eltévesztett utak. Regény. (Vér-tessi Arnold Xlll. folyt.) — A hajdani Sevillából. Holdfogyatkozás Konstantinápolyban — A •török táSorban. (Márkus Istváu), — Fővárosi lárcsalevé!; Tavaszi séta a. sugárúton. (Porsó.) — Tikrisvadászat Ke-l^tindíában. — Tavasz. (F. J.)—Egy boldogtalan története. Jafck.j Regény. (Üaudet Alfonz.) Xl\'I.Tfolyt..Különfélék. Sakk-felád. — petüfejtvény. 4- Szerkesztői üzenetek 4-J i . "
Rajzok: Feleki Miklós — A .hajdani Sevillából. — |. Tigrjsvfljdáazat Keleiindiá-báii. —- Tavasz. — A holdfugyatkozáá K|anslautiuápo|yban.
A „Flflyeló" irodalomtörténeti közlöny érdekes tartalma:
A kritika kezdete a magyar irodalom történetben, ifj. Szinnyei József. — Káró-, lyi Gáspár hagyatéka, Paszlavszky Sándoj* -fi /lrany Jósiief költéssete, Ferencsy Jár 7.tel. — Szeherényi Lajos. Falaky Károlyi —• A LoreUo-drámák a franczia irodalomban, Dr. Szemák István. J Hölty «# Dayka. Bergmann Ágost —- l\'l isaavidéki népmondák és babonák, Deák El ok. 4-• A legrégibb történeti énekről, Békési-Conv cí|ia Emil, Ssilády Áron. ^ Magyar aao-játék, Kőváry Béla. Vessnréini Baláss-járás, lisuts Gyula. — irodalomtörténeti repertórium, id. Szinnyéi Jóssef. —
S/erki\'8/.tol Qieii|(«k
11 I. umak K K, Először küldött verse köaöltejik. A ináaodik fölött jövőre fogunk nyilatkozni.
Z.-tiek. — Z, E. — Először is tude> másul, hogy névtelen köaleményeket ha versek is, nem fogaduuk al, még akk+r sem ha jók. Másodszor két ssakos veraének elseje, kijavított helyesírással így hangáik : Erzsikéhez:
Ablakomban hervadó virágok . Dóit szivemben fájó érzemény ;
Nincs mi életet lenelne rájuk
El-el bulinak a remény mezején.
Kérem. saiveskedjék csak kissé gondolkozni, s fogadni mernék, hogy kitalálja melyik magyar költő irta e versszakot V tla nem, akkor saivesen segítségére lessek. Akkor aautáu aat is megmondom Önnek knikép hívják as ilyen eljárást.
(A Veszprém tek. sserkesstőségének) A kUelöH számokat ösaaessedjttk és lag-közelebb küldjük. —•
F. A. urnák Tap. K/laaönöm levelét és b. igéretét. Nem történik ott semmi \'kos-lérdekd dolog, mely megérdeinelut a ipl-jégysóst ?
Felelős szerkesztő : HOFFMANN MÓE
*LkLÍ
H I R S C H P.
CzipÖ gy4ri-raktáí
bvdapbmt
IKIDiETESE 3C:
rwh 4*
Országút 43. szám, a kerdpjpsiút sarkán.
Uriláli
Tftmk
Aján\'je iniudennemü lábbelieket jó UH lábbJtiekb9r,possté vagyeberlaatíngból.
éjto 90
ét Ur(ó« inni.kit
í llöluyoknek :
INmIij Vifjr rij>*\' papú«:a §0
« • • jragjpM o-jJiMÍk sarokkal 1.40
KbeHaatiag raggéB ealpók dWtvi LW
• • sarok A* ufjr csokorral tM) r báal v»|}i kerti oúpft ek>f ummiczugipt]
Hrok ée lakiiirfsl s.Ki
Kiwfinitlnf Miiv>f topén labml umgomm rágott MM
9 m 7 x ««|*wU JupUtalp. lakérral
iwanwii é.—
Kbcrlaatlng gumtnii.-zug i"pán, iakúral Ö*4 nu|M 3,90 ■ 7 i - BMgesett duplatslp, la-
kórral 3" »»|U Eli«rkitin| lfagdtia íélfaméa iwftutl dqplajalp Boeon> ■Woh ép lakórlal legqjftbb divatú " \' \'* 3;
ís\'öt <riipöueműwk böfhŐ.l.
Kcggcli r*ípök"gfcué v. aégréa bM6l S.SO
na L n csokor és »erukka! X.5U
mm r " BvrocoMrnli MM^uMkomű S^O Kél topén aégréa | bérből kötővel, duplatalppal erós
fii unka str.íjmi.ira valö \' 3.20
Ságrén uinnr lubkiL Mgiutl ilaphMaip fa Ufaénml SJO • Y*#y bodsMr guimniezug topén, mniiin du|i laUlp, UwmU,| magas végéa, erűi igoolu . 3.(0
Poatpadour iméiliMiuci) wüiitlaUm, dupkUljt r<»-
■ímo Mr>é|ukl nun«a iHaltvi tJO
Uighit-t Muitmu ■uüiHud Maion lakból ma|u Miukktl
tS^djabb «fl*at • r■4.—
Ih|»(u hdtupén wpfa UrUI, IlUfnI dlniivs
«M|ÍMtt dupla talp, mt|ti sarokkal legajabb divata 340 . ■ i
Női czipőnomüek bánon/, nemes vagy
> * pOHZtÓbÓl.
Bánony. Mán vLnr poextó uianr topén usbiez bélés-
*«], iiuplaulp m oiiüuti lak/Vrral |" 3.&0
Báraoujr, aemca vagy pootn gonitnicaiig lopás aenfez-
béiéaMl, negrftfli dupldtalp magtisao vágott lakurrul 4 — Bársony. mimi tégy poazió aégraabörtódáe asgrbéláaei
daptalalp, igen jai<l«!g kötm való, uru— vágva 4./K) Pinilo vagy otin« t«pin aoloniakbértodéa, aiiwi bé>
léeeei >/<fiL dsnlatalppal «kpM divata 6.60
Numi reggeli i/iji" Mnwi b<l»H»l üiiiidiüi uiaboi 1.SO
ntcoco aarokt fapa^ CMkom)
Leány czipőbemüuk eberlaasting, bor vagy posztóból. „
Brtr kulfr^pi báa vagy k«rtb« ralo 140
lt"r vagy ebarlaataig rogged ealpé 1.00
mm 9 1 guiniakiag topán twgn. dupla talp éa iakkaplhtal tSO
Huw arám gaininiesag lupfa iwcgezett dup-
laulp, oróa munka e<> meleg hiltaaal 3. K.i
l\'ouipadour topL MŰoaliMIfuutt inaincü búrbői asa-(•ava inagan Érek hal éa Hoiwaan tűzre $M0
Mm^ afasa, jé moaka E \'•! lakórral bat^Obérbél laluirnU, 4apbta!é Ml^rfíU, trfa dMl*idnpal
irtoki aofdotálful lakiro^oU miinttbMid glaeé vagy
aab lr raégr
lakiro^ott n_
rral, mm HhieWI
4//)
éJH fi.—
6 eo M0
wk #j|rfab<irbAI dkiiutt Iafcérrtü
j n - Jafcci/>r^e«al, «l«£*nadjvt, téa |aamlrniM(l J 4.10
• gotoníl beléíal lafclófLti kilAsftle dir. |.é(J ika BBgariabél, az^gesttt dapb^ilppiű ; laké ól erői dptMétalpc
. • bk Topéaék H
réüUör, 1 Pérfaf féiu
ÜMII 1U
Fértél (fólia
Topásék n
Dp&MaJppal
Tfpéaék poklidb«4. |>axarta vikax\'iabAr Iédé4 Hbéléá ÍM Nfa duulalalp. i%tiri Twpáprdt aita . aeiaenól, uemea béléaael lg«a |mI% fl
)ot libfikv ■ ig4a kláaléadé To|nUiok ebé laetlqgtoM^joe lábékaak való aijoa ifa<
m alig ami sonka K«0lli oslffi 1 bAf$M II tM
poafééf»>l II i
, nemez bálteaal miaden axiiimi. f.10.
Fér ti ctixmák.
|oék i , .j gjríim
ínéi j jo.fi
srífolt dupfatalppai I. II.—| >W>r-«élzmák doplatalppal vfcnoeséea
I 11Ü0I
\'n uinlí wiiifM talppal* bétéletattal 14.501 inaáeeKibör-ckliiakK, Únnap^lyjfiltűfu
diva(ú\':l4!((tinoniahb ibdéka I II itt lobánok éri 6\'íxinák.
aböflill, doptatalupal t4N
.bOfbél, e/be doplatalppal r»k (fiarttett lakorral 3.5WI
balpmátniUniai, nemez béleeei éa 4op-
* 1 t iao
eaaáal ■agrénbQrhf»l (JÍF
bargartabűrtxVI érte talppal IJ(
rutjekczij.ők é« topánok.
IWr vagy il^ilfajg láafiezipók, kiMé pántlikéival
I láflli- guinuii- tuug, ciolulr 4i Ift*
T í
aliag ZAÍni>r-tn|Mn<>k dlezltett lj»k<>rrt»I ÍJ
gtímmlrtug t»pin<*k Inkörrall__
«í .salnortopáaok, muwi béleaaeí 140
nguinóiiczug lúpáxKdc, natnee bélétael
Wr . : í ; [ iflOl
pinok aalonlakifutott bi>rbAI,iu^a nar-./k, al iga Ha divat \' 3.50
»eui megrendeléaek poétán utáu[ t küldetnek. — Nem alkelmir-k éázsrgeaen kicseréltetnek. Ár-
f ||

4- 1

£
~ 1 §
^liiür
#vegao^
é »eg mm aWeank mit.
•liw nayjjn fii -meg w "f
i«|j >\' IMMIM aap ■epi ynPoyyx

tt« j-S
.2 %c Bt
■3
iy

•3—. fi
a ^ g 3 J3 fr © 3 ^ !»
® s 5 10 a "3 $ -5
5 gf « SJe | Í-S á ÖS _
I S u f I Ji
—• I— *s aT-* O/
•-45-SS - - ti «£ Sff 8 o
T . - ÍU
S p ! a >2 US «
■e — i x
J-3 I
n «o
J H r *t>
II
. « 3 3
M ^ M J* " £
3 f-2 I §l!i
t rs 41 ® a
w

Tti
JjS 1 i I
so 90 J*
"öl
Üli!
ü . ^í - tp
S § 2
r a

?
a
sS-fl &
sS..ü
■ láefabitM iTawiíaliíi d
*i«gy»r VH
eWat rníjúiku Mnaikabakaj ttal<iolalűréM leim, ilipw
Topánok vU 1* bfl Hlgrénbúr l Piraztó top4i latalppal 1 Terdi-eaumál
IutttiI Biir vagy ebért
u*ag\'» Pumpad"Qr t duutn diaz, I
Levél vétel mel|e toé áruk
I
m l §
3 « s
III
» Jr*
jegyzéket
A m a láb ikre! tói befelé
i \' L
< rték következőképen . vehető : 1 erttlete, — e \'áb körül e aerk-1 négy láb iljjig.
Fálvázal.
I\' \\ 1 í. .
A dél eelei tekarelft4pBtár rész vény-táraeaágnál tttteaedéabe jött Il-od pénztár-uokí állotnáarii 500 frt évi illetmény élve-sete éa e fizetés kétasereaének megfelelő óvadék letétele kötelezettsége meglett ezennel pályázat uyittaíík
Miről íölyamodai szándékozók oly felhiváaael érteaíttetnek, hogy képzettségüket igazoló okmányokká! ellátott kérvényüket folyó epril nó 30-ig az alólirt igaz-gatóaághoz adják be.
Kelt N.-tymizaáu 1877 april hó 3-án.
A d ó l-z a lai takarékpénztar. részvénytársaság igazgálóaága.
386 1—1
EPILEP8IK
levélílpg gyógyít I)r KIUIbcIi Drezdában, i Wilhclmsplátz . 4 (előbb
Berlin. Al a jnticm 800 sikerrel gyógyítva 868116—62
23 -á
Nag Itözbirró rilís bó Kanizsai ti hoz tartozó zett szálléd i jus hó l \\U utáni évri! szonbérbt
hirdetmény.
I
íztl
Zárt a, napig berar szeg 10-jJ elfogadtatna
A 8230 ponta beték
kanizsai uradaloni [részérói miszerint föíyq \'évii ap-n reggeli 9 órakor a Nagy-i irodában ezen ufadalom-wArany Koronához}* czim-, és Kávéház folyó távi má-| számítandó három egymás-nyilváuos árverés utján ha-g kiadatni.
Levélbeli
megrendelések
ontoB eszközlése.
Qliönyörü szép
rűői ruhakelméb
a léydÚMCÜtb vúlaMxtOWkM
bámulatos olcsón
- aiegscerrrbrtók
IIA51HIIUIER ADOLF
divatáru-raktárából Budapest fccronaherczeg-utcza 8.
Hinták íogyeo és bérmentve.
t74é
i JL
A legolcsóbb b legjobVj
lábbelik temesvári Móricznál
án latok az árverést megck»z6 lag — ellátva az igjért! lösz-\' \\til - az uradalmi\' irodában
ódá-d feltételek helyiben! na-ithctók.
Keljt A -Kanizsán 1877 április hó 7-én JH ■
Kanizsai uradalom.
Milhofer Ödön
hat<ta&giiag engedélyezett
E\'ilogmUlzrUlhr n X - Kanissán
mindennemű e^any- ezüst éa ék-azertáigyakrm, valamint aoraje* gyek éa értékpapírokra ia a le-hetó légnaavobo Oaazeg adatik, a légéi éráé keltebb kamatok fi-setéae mellett.
Poat4n[ küldött e nemű tárgyakra hasonlóképen kész vagyok a inogféllolo Ila«aeget. pontoaan éa
gyorsau átküldeni. 374 44-26
■Budapestei*, kerepeai-ai 2 az. a bazárban. Hölgyek szamára:
rapvraok anafai f\'fvtt < Tft kr.
\'KuaMojwk tiwriutia- vagy béiWd *" >* Át
K\'táotcípdk ebertaelfca- vagy bnrf/i| aarukkal 1 írt 70 kr VtiA topán at««rlaelinbof a legaMéb likQiaaal ■ \' dkailft g ;rt 9P kr
Topaoúfc eWrlaetiulwl rapaybwirai inágae kfr-
vagaaaal. rut*lu#-aarkadikal Aanaa kiéHi<Éalwni 1 ín 90 kr. fewanok ragu/haar/val eröe cb«gria vagy bfr* jttbórböL eafineaew vagy caavait kauóeulppal rafia Htójiriaboe, tartoe 3 frt — kr
Urak számára:
Topén (.hmgria-W/rbfil jól kéazítvs i $ írt <0 kr
Topaa rhagriabőrbfil \'írnom díMzitiaú lakMegé^*
Jy«l legújabb (Üvatu S frt M kr
T\'.-panb>/ij uborböl n^pwti, ca«vart kait na gdp-
pal igen aréa é frt — kr.
•Topán oroez AnynéaM bivból aa£geaett aaéga-
catt csavart kattée talppal aaóe An 4 frt §0 kr.
Topán aakrtdanyxa*i«a, mau»»i bérbél. kantjb
vagy cbagrio avarral (egtíuomabb binuáawei é fitiO kr i\'arial léltopéa kőteare enagria bérbM • írt oO kr
C\'aUma t«ntig áf6 viiaanniaa bagariabérbél bér ; rouaaauroaan caavait ketu>atalppal g frt 50 kt
CaUoM bóqa vagy ebagrin bérttél iaagai Már- #
i ral a lánccal ; g frt ttf kr.
fis-t»pén l«/rjn vagy ebagrin bér bél arfiaan
»n»geaalt katsőe talppal \' | frt trt kr.
L*aa) top*ay eberiaatbibol vagy bórbél legfrau-
mabn dbntéaö Ukawgaljlyel 1 frt tat kr
Oyuiaakdpúá eberlaetía vagy bér bél fü krtád I trt%.
Megrendaláadk péeiéii i utánvet mellett vagy n ikeseg bekttldeae mellett gyw»aan áa patina la^aaMetaek Bem alfcalmea lábbeli a legkéaaaenmebbea k»—rtiiii* (Unktai árjegyzékek kívánatra bérMntve keddntnek
378 ö—10
Az 18Sl-lk évben Trlesetbeu # alapított
ca. kir. acab. 1
bistOSÍtíhtállMIflág
<£ssiairazioai generáli,
melynek vezérügynÖkaége. tnxUbeljiségei BU DAPKáTEJü, az intézet házában U0-KOlTYA-utca 10 m. a. léteanek\'éa as orazág tekintélyesebb helyiaégoibeu ló-éa kerttltti ügynük\'aégek által kepviaelve van, a legolcsóbb dijak mellett biatoait
szállítási és jégkaruk
ellen, valamint
■ az ember életért ■
a legkÜlOnbdsóbb kombinatiókban. 388 1-5
1058 Í8l7
Legolcsóbb bevásárlási forrás.
Fa-eladás.
:elrre.

3
Wi
SizreD^Ci-léii:
Ujon nyitott a dúsan berendbze ajánlom a t c. közttnaéguek mint p 1< KOsvetlen Öaszküttetéaben állván itfz i asereneaéa helyzetben vagyok, ho^y n cikkel a legjtttáqyoaabban a leggyOraai úttal biztoaitáat nyújtok tiazta, . gzab aranyosáéért.
Itosenbauiii ^ló/sel.
ölreml ék-kereakedjéi Iindap^at, orfiz/t^-Qt, jCá
hí rom lék-rak táramat olesóbbat. e nemben, ettf gyárpaokkal, azon inden e szakba vágó 1 bee szolgálhatok. lEgy-.toa ÍÍJ iratért • valódi ,386 2 6
86,
•oly-lak tanya.
Nagy- éa Kia-Kanisaa vároa \'kÖsUii-aége a városi faiskolában levő\' éa kiülte-téare alkalmas, 4000 drb. 4 évea nyárfának . eovenkipt j 10 kr jávai leendő eleiadását ohatárpsván. feibivatuak eseu-nel a venni aáánjlékosök, bosy a vétel eas-kösttlhetéae ezéljából Botfy jfároly v. erdőmester |urnái | (lakik ÍNagy-Kanissáiy i házban) jelentkezni eri-
vásártér veakedjenek.
Kelt kttsdaUgyi
1877 évi n
xxxxxx:
fagy- és Kia-Kanizsa városok >izojitmányáuak Nagy; Kanizsán ártiua; hó 6-án tartóit üléséből. A közUaügyl bizottmány nevében! BKLUS JÓZ8KF
eliiük.
GARHETT
fóttgyoöke Kotxé Pil gépészmérnök ajánlja eredeti HOrvetÖgépelí javított szerkeze tien, le 379 4 -tó malmoNat, roi
Hirdetés.
Zalamegyében a Szigligoti határban az Eger vagy ts Kapolcs vizén fekvó há romkerekQ felQlesapós malom as 1878-ik évi január hó 1-kezdve 12 egymásalán következő évre haszonbérbe adandó. A kibérítnl szándékosok ajánlataikat f. e. junins hó 15-ig levéli Ing Báró Pute-áni Géza úrhoz Szigligetbe utolsó pósta Keszthely — beküldhetik.
. 384 3-3
R. és fiai
Budapest, Qllöi-jit 8-dik nzAm alatt,
szállított árakon, Talamintj güsmosdonyokat, o^éplŐfeov fákat atb.
Nyomatja 6a kiadjl íVhel jpklflp {JBiMar-ijllliiiB 1877>
nemzetiség
tciket éppen ezen iiei
KÖZMŰVELŐDÉSI, TAJR
1 haiti megyei Gazdasági-Egyesület a n.-kaní
SADALMI fcn G AjZjDÁ SZ ATI HETILAP i mi tiszti önsegélyző szövetkezet és több más egylet hivatalos közlönye
6. szám.
Nagy-Ki jnizsa, Szerdán 1877. áprilisí{ 18,
Mm
llegblvan.
A Zftlamegyei gazdasági egyesületnek 1877 -ik évi niájua 7-én d. i| 4 órakor Zala-Egers/egen saját termében megtartandó tavas71 ren-les közgyűlésére, melynek a folyó Jgyeken kívül jelentékenyebb tár-cya leend :
1. Augusztus hónapban Nagy-Kanizsán megtartandó gabona és boi vásár iránt szükséges el^jntézke* dés.
2. Ugyan Nagy-Kanizsán létesítendő tenyészállat kiállítás és Vásár tervezetének elkészítésével megbízott küldöttség jelentése
Zala-Egerszegen 1877-ik évi ap-ril lió 8 án.
Arvay István in. k.
ügyvezető elnök.
pftr
a
A nemzetiséi; éri a Hajtő.
^ I (Folyt, ét vége.) j
A mi pedig sajtónknak nemzetiség iránti feM&tát illeti, itt oly jelenség gel állunk szemközt, mely reményt keltöj és vigasztaló egyszersmind. * A legbensőbb örömmel mondjak ki, bogy sajtónk e tekintetben dicséretre méltó buzgalommal felel meg feladatának.
Sokszor volt már kénytelen eltűrni a rhauvinismusr vádját, melyet oly oldalról szóltak reája, hol ezen, a nemzetiség emelésére czéfzott buzgalmát nem igen szívesen látják, mert ismerik h sajtó hatalmát; de- inkább százszorosan ■tűrje el* e vádat, mintsem hogy lemond* )óu azon nemes feladatáról, melynek buzgó teljesítése legderekabb védője nem* zeti létérdekeinknek.
Már pedig az érdekek megvédése legszentebb feladatai közé tartozik. Ezen a téren szükséges, hogy az egész ma* gyarországi sajtó egy sziv, egy lélek le* gyen \\ itt szükséges, hogy félre téve személves és pártérdeket, hatalmas bér folyását egyjoly szent ügy szolgálatában felhasználja, mely a nemzetet egyédül képes a lassú pusztulástól megóvni. Itt
getésében már a netov melynek arczátlanságá páratlanul állt. Egy | jourüalistának erkölcsi! harként söpörte el, a m csempészmódra importjáét legtiszteletreméltóbb sp ném volt védve e jouri lék tói; befurakodtak fl| hetetlen szentélyébe s mot nem szerette, kifjz vetélt bérenezzsoldot 1 a sajtó szerencsére né kálódás és rágalom ez tént. s a rágalmazók mondhatták, hogy mag^ kenyerét ették. De p juk torkukra forrt, -met sajtó is anatheiúát s azóta nem kísértenek, vagy másika élődik is n váuosan űzi a rágaln mesterségét s a zsebm< mattal eszközölt raüvts
De hazánk néme is megkívánhatjuk s^i hazafiúi kötelességeit nyelven- is szól a ne tagjaihoz, ne /eledje iránt tartozó köteles tetni, s a nemzet ny<I letüUre. Éppen azér sajtó kedvezményéibe) részesülünk, használhajtj módon nemes czéíra. (ion való fethasználi isi éppen megsértése e sót merénylet magi 8 csak akkor lebét dákos. ha visszaélés Hiszen a szabad sí
á ihat
mara
nél el nem támogatják.
De a szabad zétiség emelésének hanem egyszersmind nyezóje a közmüve Kiterjesztve i
és eszményi élet ipi(id|én jelentékenyebb bef< művelődés előmozdít
denuel ismerteti m
A tudományok népsaje legújabb tudomáti dözések, találmány
hallgatni kell azon kicsinyes érdekeknek, gyarapítja a társad
melyek sokszor a legjobb ügyet is any* nyira akadályozzák kifejtésében ; itt el kell némáin iá az aljas önzés szavának, rnelyt annyira méltatlan a sajtóhoz és a tajtó képviselőihez. Mert itt nem csak arra. van szükség, hogy folytonosan buz-<lit4fft) és intsen, ér saját példájával erneióleg hasson, hanem bogy felvilágosító szózatával egyszersmind féken tartsa azon jogtalan megtámadásokat is, méhek a Magyarországot lakó többi kisebb Mnizetiségék sajtója részéről annyiszor érik.
Hamis úton vannak azok, akik azt hiszik, bogy Magyarország alkotmánya egyszersmind elég biztosíték nemzetisé gének nemcsak haegemon iája,[hanem fenn* maradására nézve Is. Nem ugy van az. Az utolsó évek legalább megmutatták, hogy a maftyar nemzetnek nemzetiségét féltenie kell, mint azt a kincset, a mely harmóniáját maradandóan biztositja. H Ársb e erre jobb eszköz, mint a sajtó, melyet bizonyos tekintetben a nemzet lelkiismeretének lehetne nevezni. Hányszor volt kénytelen sajtónk , csak az utolsó évtizedben is a germsnismus ijesztő bódításokat tevó réme ellen felszól látni, 4* majdnem mindig sikerre); 9 mily sir ker**ie» kelt ki derék magyar fcajtónk Mhátty év előtt a német-síig élez-aajtó kinövései ellen, mely *■ személ/ek térté*
tegeinek ismeretköréi, paszta lásokat és uim emberi cselekvés közlekedési eszközC k sénél és gyarapodásé reskedelmi, mUvét&e merteti az olvasót kek mozgalmainál, api a sziv és kedélynek nyeivel. Az idŐszcki
érte el, s ékkor majdnem jobb érzésű qalháborOaása W-arorstági sajtó kinövéséit. A ejtúélyek becsülete alisükaj csőcse-osaládi élet sért-ki a skandalu-tte nekik a kö-Uallgatfaért. Ez t volt, az ás-a nyelven tör-ak azon jogból mart a haza kos mabipulatió-a tisztább né-mondoLt reájuk, s ha áz egyik ég, Uenl oly nyilazás gyalázatos tszés kefelehyo-ététj
nyelvű Sajtójától vetülhetjük, hogy a^erie s ha más qizet| német ajkú á nemzet e figyelmez ijrúnti kegyemért a szabad ily {kiváló módón ik ezt fel nemes b nemtelen jmó-$zi|ba(J sajtónak, jcjsj intézmények , szabadság ellen, íatéztnény ál • történik vele.
e \'.eket é gjeikre
aJin 1
ód
de difid
Hágáról, és jelentő légé nősen csak az ujaib mindenki meg vaui áy tázbatlan hatását bár tékben érezte ; de m lépnie nem szabad az lyeket neki az ildpmo s a közérdek szabi p tás csak akkor lei: czéljait folyton szqm személyes érdekot al deknek* —
Lev Zala-Kf Becset lapjál
ur által irt jóakarfté, vasiam egyet m| pár msg}*gy*é»
As smtttstt tust.
IV. évfolyam
Mldnségei néze-1 iiféib intézmény-visszaélésekkel
nemcsak a nem-y\'obb tényezője , líjghatalinasabb té-nek is.
ojétj a gyakorlati Irányára Icg-t gyakorol a lföz-is. j Mi juiii-sajtó az embert Ü élőadásával, a kísérletiek, fcjlifö-gyors |k(ízlésével legtávolabbi ré-h, gyakorlati ta-tktásókat közöl az idei} itórőlij A| íjoppant cmelkedé-fogva! ipari, ke-^íireivél mégis* egtávoljtbbi vblé-kivjll tápot nytijt tarczaköz lenié-ajnagy foiítos-ól, meTyre külö-(Orban vergőflőtt izódve, a ki tílvl-újjiho csekély niór-g egyrészről tul-n határokat, me-iság, a műveltség Lsrészról ama hatéi jes, ha nemes előtt tiartja és a rendeli a kózér-
í\\
1 i
litja ét hozza feli mint hegyik ÍÓ argumeo-tiiinát a névmagyaioaitiia inellett, bogy a ptioseDzweig-, aambunger-,! $cble«iuger-t ÖrUuhut tat. tat! neuEekusl idővel, tok helyen, jobb imagyár oiiétt találunk mint az Aiwiából jü(t ma egyelőre a^oubaü teu niík piagyar emberre ezen elto ctalód4tou 1 a publikumoti" j— kuisoak a külföld it t| apdiietvéo
ar iitívüekiiéL — teio [képzel oon-küdiii\'j .— loíoek keretZtUl hareolnl akhtifgy ezen pablí-gja 6 éz nem gyérnek Szeuiéljfeteiij annak hamis
voltáról, a etáló^áabólü
nemed
ak hogy ki
i loff\'matin Mór.
t ig, április 12«én.
Csigánv Károlv elköt csikkben pl-ná álleiiállluüllanal
PHMi ■ 1 ■\' •
ur wMi ast áln
npm győgyul^ haiiem I inkibl) abból ínég akt ít következteti éppln áj vtle érintkező sok uoin umgyar, ktífonötsn j német név folytán , hogy a magyarok jkozt oly nagy márvii a néniejt dlein, liitzerlnti eteileg jgen kutíynyén leliptiíe az legétz |országot it gerinánináini. a b tekiltetbol \'kUlöiiöten a keretae^őket leliet okozni, ] mert a- kere*-ÜB\'dőK közlekednek leghUrübben a külföld* dm u ő köz iák \' vau ual it több, ejrgérberg téiitebb emlitnt köv -f-j I -pu mi ni len koi-ni ót találtain 1azóu zel
miliő táási tétbe esBu jatzik,
nak gondolja, ja
lai
itjelv bajn, bcíl bnru
vaiió iáenj dcjm
BÓgttjí
pepii kell. nejvíüek
el uóinelyek sürgették ét «ur véve a i kéxzelt\'o
a tok, tán \'30" 0-név, a mikből a t|,e2totés vonatik. — bizouyot \' komiku-Slikuf bevottégben za dók\' n^vmagyarosi-, tiki; i— ,de tekin-l^liató hátrányt, mi
tömeget] iiévmag jrafotítátokbói tzái
1.1 hogy
a küll vele
ild MOkkal nagyobb-érintkeiő túlnyomó-
a néniét ,eleiu núut a iiuinő az, v hbannaülíátik a^táu rL t\'ogalain Magy j^jéen- NómctorMzágban
nem az utolaó tekintetbe véve
gyortau ét hat1
lémet devU ma, ^rárurtiágiak után
ilierjedlátét hazánk-ilóbaii, 6t hogy eb-a* a suk fonák ét rojrtiág felől, külö-nielvek között a
arortzagj a iuajdkuÜ köunyU szerrel germauttalbatátáu ik [cbauviuittikut re
he)yen áll, — mon-inindeieket\' it kót-
leu, bogy é tekint etben Cselekedni ét
ikoujto cselekedi
Franóiaortzágl an p. Hol az ídog
beitf r vét
díroiui részéi
en
az öttfeet lakottág \' ián Ú— 0%-át, ott it teieslegOH türek
alig (képezik eg|y csekély 1 iöijeüékét L íerem, -j-4 tiagyon
enue a nevek franc &idjtitáta mellett plai-; de baltiuk. hu I a lojkottág magyar köst is Kürülb. 120 idegen ét
dik jobbára néiuet iflovü\'létezik, — ugy gondolom ez bein biáfyn vál j fá.adtág. — Kit kartom ón á főokimk a nevek magya-roiitatára t főleg a ztitlók névmagyaroti-tátiára. —
A több rendbeli akadályok küsől az e^yik legfőbb éppen!az egy arany, a inbly felett (Jz.; K. ur oly ;kUnnyen átetu-tuk, mintha azt muiitlaná hogy : „tették tették meinel iierren 1 — étak egy kraj-aárM; ctaflt egy fjranyj V igen ám, de mikor olwaii sok fiái vannak, a kik vérüket, életüket It szívesen áldozzák a basáért, azt az egy aranyat lázon ban tukal-ják. — Hiábau ez mw az! emberi termé* szetben van tj különösen a 1 vitáin et tan-guinotn, ted iaVenam [non4) jólétünket ét vécUnket. de zabot nem." 4- mondát clat-tikut földjén ; — mwdenlii nem érzi a u^viuagyarotiist tzUk||&geti|égét oljf élén-
kén ét oly éndemotnek imn, toktzor a] |gy aztán
ürgőtneki
hogy e^y aranyat < artana ftte iTitijtlni, vagv ha I az ortzénv nem engedné, I tt mariuL A névibagyarotUátok ! olőtegi<é»éro lUfczéltzorUbDiilDk tartttnáml l|a ily etStek-lifij a \'névváltoztatásén járp díj eltöröltetnék t at oljétát teljesen belyjeg ét dijmen tjasHÓ tétetnék,! temini teirl áiozditaná elő a] névuiagyaiKitttátt <(l ínyina, | mint es, — diák azon csudál közüli, íijogly azoknak a ÍBlket hazaliwkiiak Bun anetleá. a kik any-ijvit írnak a |nágyarot| (lát érdekében, nem jlijütt még eBUkbe os akjár a törvényho-\' Játi akár a ! kormány Utján kieszküajölm. J ájzüktégtslénL fele« igss, tőt károt név-^toztatáHokiak ezá ai ném lenne tág ■nu inegnyltvk; de csé szerü volna annak Íját még léi is omolni, h l-l As ellenvetés, áj mic a zsidók kösŐI ^Man tetsnjelc, hogy eáégitiki kereskedelmi Wlttk sokat vetststfs,\'na nevUkot meg-ibyarokita|ujil):, tem|l|ii<iok tUnlk ki, ha így hlts évea torán lehet (ríríklt 1. áj otösontég a névazo-d^táglms i^iátsokikH a jksuőt, magyar-éJnet neveit (és utólilfit tá-itl kQst p. Ha-^B^teiflnf tat« lattanaim Ha Jémf osáéait Ali tt kénytserütég-a német iilevet Gettók lel baááak mő-Vallátu lakói, jijUr A Jelén időbeh t a jvisiony|Jk[ köst Hkoiny megkiváoihatja k a wágyar hasalj (melyimk mott már tilrt lakói egyedik !ds stabad s telje-egyenjogjt polgárai), hogy mott meg
tenkitől sem kényszerítve önkényt m eg magyarét itsák neveiket, — fontos szolgálatot téve tíz által annak. - t
A buuyadinegyei magyarok elolábe-todátfioak meggátlasa czéíjára megkezdett gyűjtéshez én tt járulok egy ctekély ütz-tzeggel,\\(bár az első felszóllitáskor már áldoztam pár fillért e czéíra) minthogy ig^n helyesnek tartom Cz. JC, ur azon né-, zetét,1 mitzerínt a vidéki lapoknak it minél lelkesebben ét minél nagyobb mérvbe rt kell l\'elkarolpi ezen ügyet t azon ólíajjflü küldöm azt meg igeu titzt. tzerk. tirijak, vajha a lapja által «|negkezdett gyíijtétbek- minél pzebb eredménye legyen; 1 a zalániegyetelire tán uem lehet fuajd elmondani azt, hogy indoleusek ét a fontot ■doigokat it; semmibe vevők, mert nem az adományok uagyaága, hanem inkább a gy&jtéfthos jái ulók minél nagyobb tömege \' inozdítja. eio \' leginkább az ilyen ügyet t . azért, ez esetben a csak ctekély ötsseggei : valjó tauragathatás áltzégyene uem tarthat . visfzá senkii sem. —
) ifj, Háry tiandok
4 jelen naplója.
liíry íöririt kev^sí rnú^iH na>ry p&uz.
Az orss. közgazdasági vagy iparegye-sülét — tekiutettel az általános pénstor-gabnl. pangásra és a középrond elszéfgé-nyedéíicre ~ felirt a nmélu pénzügy itti* lüszteriuiuhoz: hogy már ba ftgyéb mértékeink ügyit mind as európai küsöt* — tizédet mértékekhez lettek szabva: yá1-toztatná meg a minden értékeknek mértékéi : ja pénzt is,- ugy, hogy az ugy nevezett , péüzegyaég: az I frt. lenne kisebb, va^y-is f azon pénznem . atui as egy torintot kép-\'itelué :, lenne kevesebb. •
JNémetortzágban pld: járja a nmarku aíni éppen felo a mi 1 futuknak, — Frau-csiaortságbah pedig járja a „frank- a mi két. ős télüzér kevesebb az osstrák értékű ioriutuál. (Alár u: i. nem tsámitva az ezüst agfoC) (áserk.;
Meri 4- igy indokolja ,inagát a felirat — a nagy numerustól megijed as ember, — ugy hogy Jia p. o. egy küséprendü otalad évi kiadása 4000. ft. — nem adná kij mjiid, ha évi budgetje végén ^ast látná hogy 10,0lH) trank I pedig e* is annyi mint as, de megijedne e nagy számtól — s re-duuálná kiadását kevesebbre t pár év múlva épp^u ugy elég lenne- 5000 trank vagyit fele*
Van Menne valami.
S ba csak valami is van benne: miért ite teuúők meg, ha vagyon állásunk. javításával kettegtet — t ba különben as etiróbai eg)!tórmaság előnyeit is nyújtja.
; begyük] as esetet, mikor egy kösép-rendii gazda,\'! vagy iparos, kouoratior. Vagy kereékedő, dteléduelt, vagy ^bárkinek, tu-i tólagot ajándékot vagy\' borravalót adui , van hivatvrt (ami pedig mai naptág már j nagyon divatba jdlt, egy ajévi jk reggelt \' kívánás, vágy csak egy alázató? kéactö4 kért it) uem igeu mer as eiuber 1 t\'rtuál kevesebbe tj adui — mert hát es as otst.
egy IbrinL papír péns as, ami már ogy kit iltlomotb pénzdarab, ami a koldusok krajcsáijaitól — t a váudórlegé-uyek tzeksserjoHŐI külüinbüsik. —
| De lm volna egy 60 krt. érő mar* kftnk vagy 40 krt éró traukunk vmínt uiáskor a butsas) mint raáf tisztes fega* lomthal í\'eliniliázoU egy darab péusnemUt\'k: est adnánk aspni félig alainissus, léiig pre-ssnt terinÓMet\'á baponkéáti kiadásaink is-aesésérá -4- t menuyi megmaradna másra.
£ forlnt-kitk<bbitétbeu vau egy kis Ön.-áknltátigy öakénytet sár — egy kis képselst, de Ibassnot lenne — s éppen ott tegiteiie a hol bajunk legégetőbb : a „K.Mta-ttaitd*-nál. i
Kormányuuk likora kölcsön conver-tkláti reményei is — a léke reményekkel nárhusamoéau gyérUlneK t tán fUttbe is meouek V..| t utó végre som marad mát orvoatág -f hamarjában — mint a meg lakaritát, afajol mii lehet.
Haóp fiú u békekötés.
\' Foly^ hó l^ösepén Ozmán |>asa a ts*r-beknek 55ájc«ár j várát a béke aayettég sserínt átadván • mindkét fél katona* •ága disz éorbaoj (elállítva levén : a tserb badsor srős éljent kiáltott a Suiltánra. Erre a, török katona banda rásendité a taerb bymnust, áfi a tse rbekét ugy elérsél^snyité hogy paraiuetnoícuk a bandának 60 Ura ajándékot áttldöu. A pasa azonban titslelettel vussaJiilté — isenvén bogy oeut

IMI Mfatal |
^^ Ifüty iqtáretaái ttctá ftll náiu
KUtnMtl érs u ím ItniM Ném S ftt Ntf]r*é évrt 1 frl 00 kr WrStteéeysk: a f iwMttr-i wimt f kr WImmAti Mr4»Hwtl • kr
SM|tf<llj. 80 kr NySttér: . Ite rt 10 kf.
Sftritttlfl Írtét; Rtvá a Up «Mll«mi vénéI ffl«t5 kbtUmémyk rtWtnddk;
1 UJ városkát tieit ftlS. tt Bérmcsluktei fkreJek c»»k limert ktttkMl fegadútnalr •! t^tlmlok vifttt titn kfll<ktnéir. HWUtMuft | Vmi UAr bníkpmUm,
Ur 4 <>f IU- ♦ f, íW.tSMOc IS rt. Cp Uru, flaiáptíUn
SmlMMcMi I n. üppeüik La, IWci ScábwbMM % u.
ZALA
, .MEGYEI ^íjtpEKC(Jf |
31, TÁáSADALMI ftw G AjZ D et a n kani, *ai tiszti önsegélyző szövetkezet i
TÍink«Htáiképp, de csak uért küldi tíiut, mert tudja hogy tokai nenvediU hazájuk ssükségli aat most. Esen eljá-ráa agy meglepte a eaerbeket. hogjr katonáik ekkén nyilat kosták: .Már igazán, valódi törökök —: mág dühében ia nemes í Hát arról a békekötésről mikor beszélhetünk, mellyel a moat készülő rémséges háború beie)eatetni tog ? .».
De hány eaer ember —5 aki moat örttl aa Jetnek, a tavasznak, nein éri meg aat a békét, a nem lát több tavaaat éppeu .a háború miatt! . . •
Bizony még Európa népeinek békéje is — : csak mina a hangyaboly sorsa, melyet egy ember szétrúg, eltapos mikor peki. tetszik I —:
Lesz-e valaha „nemzetközi Jury" —; mely tintát önt vér helyett, mely ítél a háború helyett, s less .aki ezt megfogadja ? S lesz aki est megéri ?!.,...
. ~ Czujány Károly.
Helyi és uiegyei hírek
A hunyadmegyei eloláhosodott magyarok.
Lapunk ez évi folyamának 14. számában nagyon tisztelt munkatársunk C z i-gány Károly ur egy meleg hangú levél kíséretében, melyben a hunyadmegyei eloláhosodott magyarok ügyéről megemlékezett, a hazafias czélra egy osztr. ért. forintot küldött, melyet ugyauezen számban nyugtáztunk. Ugyané czelra il j. Háry Sándor úrtól, a lapunk mai számában közlött levele jciaéretében 50 krt vettünk. Midőn a t. olvasóközönséggel tiszteletteljesen tudatnék , hogy e nemes nemzeti caélra lován bi adományokat elfogadunk ós köasö-neltel nyugtázunk, az eddig begyült 1 frt. 50 krt. kimutatván , jelentjük, hogy ha az öaszeg kissé felszaporodott a szerkesztőség részéről hozzáadandó* adouiáuynyal egyetemben illetékes helyre fogjuk juttatni. —
— ÉrtüSitüü. A ii.»kaiu?sai tiszti önsegélyző szövetkezet t} tagjai tiszte lettel értesíttetnek, hogy a hivatalos! pénztári órák f. évi május 1-töl kezdve, — ujabbi értesítésig íifcm mint eddig 1—2-ig, hanem reggeli 1—8-ig fognak a pénztári helyiségben megtartatni, és pedig minden hó 6 első nppjau naponta, azontúl pedig csak kedden, csütörtökön és szombaton. —
N,-Kanizsán 1877. april 11-éu.
Az igazgutosag.
— \\CzégvaUozUtát) A helyben 45 év óta fennálló, közbecsüiesbeu részesült „Eben spauger és fia" czég ezentúl „Ebenspauger tiaiu uj ozég alatt\' toly tat ja üzletét. A cégnek 45 éven át „becsület" volt a jelszava, e jelszó alatt tovább is rendületlenül fog/ ftennállani, erről biztosát az üzlet jelenlegi tulajdonosainak általánosan ismert jóhire.
• — Ritka műélvezet vár ja közönségünket e hó vége felé. Mentor Zsófia asszony és férje Popper Dávid, amaz a" zongorán ez a cellon, április 27-éu hangversenyt rendeznek városunkban, amelyre előre figyelmeztetjük a műélvezetet becsülni tudo közönségünket. Csak örömünknek adhatunk kilejezést a fölött, hogy e «*iiághirű művész pár kőrútjában városunkat is érinti, oly élvezetben réazesitve közönségünket, a melyhez csak Saxasate remek játéka hasonlítható. Az emiitett pár művészi játékáról a bel- és külföldi lapok egész elragadtatas-sal szólnak. Különösen kiemelik Mentor Zsófia asszouy zongorajátékul, kit Liszt halván játsaani, a művésznők között leginkább kitüntető Nyilvánosan játszott vele, a maga nevezé a világ legelső zongoraművésznőjének. S a uu Mentor Zsófia a zongorán, az Popper Dávid a cellon. Közölni fogjuk annak idején a műsorosa tot, • mely bizonyára érdekes ós méltó lesz .a művészpárhoz. t , J
— Meghívás. A zalamégyei általános tani tó táatület központi választmánya f hó 21-én sioinbaton délután i órakor a községi isltila helyiségében üuisi tart, melybe ugy a t< stület tagjait, mint az érdeklői .e-ket tiszi élettel megkivja
Az elnökség.
—A n -kanizsai ipartársulat f. hó .15-én tailoiu u,eg végleges alakuló közgyűlését miután íz alapssabalyok hitelesítve lettek j a követi Lezők választattak iueg:
Eli tök : Hencz Antalj ale lnök Kápli Antal; jegyző : Kopfmahler Károly j ügyész Lengyel Lajos ; számvevő bizottság : tíar-toa János, Csemics Károly, Topohcs Jó-aaef j Választmány : Hamv József, Fehér Györgyi Nagy Karoly. Sávjai János, Kngel Adolf. Benézik József, Vaas Károly, Kardos János, .Weber Mihályi iiartmanu lg-náca, W[eiszberger Zsigmond, Korouya Gergely, Picbler Józsit, Kollarics János, Üáll Mápdor.l Mar»chal Józsol, Virág JóaseL Qfoaa Miksa, Hotmann (Jyörgy, Pietroviki Bele, Leber lgnáca j póttagok ; tiaoramer Károly, Öaokolyi Ferenoa, íááliér Lajos, Bzeidí János, llarsay György, Bognár látván, Altfcaann Mihály. — Pénatártiok a vá-lasatmény által választandó. —
(TarnasgylatJ köiyyüles ) A nagy* kanizsai tornaegylet tisztújító fc#*gyjllÓsét i. hó l&Uu délután tartotta aH Aa elnök magoyitó beaaéda után, fclMMstvéa
n h e n Választ Le
Weia
póttagok a c h il
rakatot
niziai. lyai . m alakuló p.á r t o alakuló
IgJ bisottni g \' az alapaaábilyok osélszerü módosításán 3c; eszközlesére, ittéíy egv ujabb íöiq ylilés elé léss terjesztendő, ugyané jbiac taág egyszersmind a szavazatok összes* d ésére ta # kijelölletjetfc £ tornaegylet uj ifrztikkra szavazás utján a következőképe íj Alakult meg: Elhöfc. V a 1-b a eh Mól i alelbök, Bogyaly Ödön: jegyző: Hoífmánn Mór; íjtűfejtígyeló M i 1 h f l i r Ö d ö h ; szertárijo k : H a I-M ó : (pénztárnok : KoUn Ede jnány tagok 2 Bbr n s p a n g e r I [ e nz A n t a 1, L ő w i Ado 1%, zmi yer M íóiíí — Yalasitmáuyi I a b o s Lá az 1 ó j Jt o t h:-
d Sl mu. r \' • í [
Nag ffontossayu mozQalpm zárköve ________ le c hó ló-éű vasárnap Budapesten. Ugrana bn napon,- midőii a nagy-ka-ipart jrsulat szentesített alapszabá-egér íezvéá, megtartottá végleges közj ^ülését, a hazki i\'part ló egyeaület Bnaapésteu ia köa gyűlést tartott, a ihelynek lefolyáséról ri iriden a következőleg \' emlékezik meg a , Budapesti NltpilajH: Elnökké] Báró Simon; i Lajos és Veres Páljjió: alel- \' nőkké bedig | Tacnóczy Qusztáv éa Kállay Béniné furht gy választattak mer. Az egyesület válasz nánya 30 férfi ésjágyanannyi nŐtagbdl ss rveztettett. Báró Samenyi Lat; jos bejjelen ette a közgyűlésnek, [hogy aa alapszabályok felsebq helyen It s a belügymiuistérium által már visszaérkeztek! mi a köz-jörvendetes tudomásul j vétetett.; jlentette még, ho^yjázlíélső ha
egyesflüeti jóváhagyató inegerŐBLtve gyülé* által Lzenkiyűl j
akar
ne
bői kiviánjuf, mindent me ben. -I-
4A,
törvényszék ki Kézdi\'V vatalos lap
zai takarék lénátár 200 irtot iadoinányozott aa ogylet kéljaiuak elómozdi|áa|ra, Labor szky url plgy pedig egy 50|jtakból álló fiókegyűetet létesített Vasmegy ében. A főr városban körülbelül 700 tagot s&inlál az egyesü|et, ie a tagok ügybuzgaljiua —; a mit aa eml tett lap kétségbe vónni nem
n igen tűnt ki á mai alakuló
közgyűlés li togatottságából. 4-i Mi is sziv*
hogy az emiitett Egyesület ^tekéssen üdvös caéíjáTórdeké-
ivatalos lapból. Barthk Ignácz jegyző alügyészszé neveztetett Uárhelyre. E hirt hosza á hi-gyik utóbbi száma. H A helybeli tiszti ö isegélyző szövetkezet fáradhat-lan, derék í gazgatójat veszti el a rároaunk-ból távozói sn\'-8 igy midőn egyrészt örö-műnket-fej< auők ki a derék férfiú előlép-tetése fólötl máa részt, sajuáljuk, nogy a tiszti onse( élyző szövetkezet buzgó igazgátója köri ükből távozik. —
-4 (6 áazhir.) Berecz Imre zenetanárt és nej it fájdalmas <veszteség érte. Kedves kisi leá lyuk Ida, él etének 41 évében hosszsnb i lenvedés után , szüle? vigaszt-hatlau Itájd .Imára e hó 17-én reggeli 3 órakor horgl< bban eíhúqyt. — A kiadott gyászjelent is igy hangsilL: Berecz Imre és neje smllel itt rálffy lika a maguk és alulirt rokouo nevében fájdalmas szivvel jelentik egy i|tlen kedves kis láuyuk Berecz Idának: él< te 4-ik évében, t. hó 17-én haj-nalbauj 3 < rakor, hörkhurut, utóbb vörheny-ben széuv sjdett s hörglobban történt halálozását^
A 1 Lejthetleuuek tbldi maradváuyai t. hó lp-i n délután 4 órakor! fognak az ág. evj h tvallás szertartása aaerint örök nyugalom a tétetni. — Áldás emlékezetén! Nag f Kanizsa, ápr.\' 17. lo77. Tah Ijauak a jó szülők f vigaszt az általános r iwvétben.
-4- Gyászhír.) Léránt Mariska férjezett FáU r! György né, Irén férjezett Koltay Alajoané szomorodott szivvel jelentik sze-retett léi es atyjuk illetőleg ipájuk Léránt Tamás u-njak t. hó 15-én életének t^B-adik évében 1 érelgyengüléa következtében tör-j tént gyó tz<ps kimúltál. — A uóldogultnakl hűlt tetemei f hó 17-én délután 3 órakor fognak i ltaczorlaki sírkertbe mrök nyugalomra t itejtiú. — Az engesztelő áldozhat pedig U] yán az nap délelót^ fé órakor fog a Szu-B kláz%i anyaegyházban megtartatni Béke\' hs in faira I — Kelt Kaozofrlakon 1877 évi ápri ia] 16-án. —
-r- (Navmagyaritas.) Bettélhetm Soma, a pesti lüjtoaitó táiaaaág . titkára vezeték nevét; B itnlenre magyarosította.
Zala-Eyerazeuröl írják e hó ápf rtl lö!-ör il égy,aziutáraulat megjelenése városunkban [ mint minden kis városban, a kÖ zonjiéig! közt mindig gyenge ingatottságö t szokott Kflhi, és pedig nem égy formái, A natali ágnál kellemes módon; mert mint Tháliaéi Melnoineue múzsák képviselői iránti rokjonsa nybol némi váltoaáat várhatnak élvezete [gonddal éa fáradsággal haj hásaó , életökben ; —- a korosabbat nál pell g, kik többnyire családapák azl nésaekj mndig ellenszenvre találnak metl ihejléjkp , | de nem a legkisebb kiadások melyek? t {nejük és leányaik mulattatására a fárawi ; .[régével megaaűntetve gondolának, sziaésne i megérkezésével, á sViinház kóny-szeptett látogatása által mé^tijitvá lábúak ; t láuéut maguk kénytelmébén U háborgb .va éráik magukat, ment kasalnobéil valp kii aaritAa által, napoiiti [tarok vagy vial psrtiisjuktól megfosztatnak, és álláa-poatjua )ó| jogosan kárhottat|ák a ssiné-azejkft ainf nemzeti vagyon fogyasztókat és miot aj Oaaládi csend háboritoit
{ II; ^elmekkel a köaönaég réaaérŐI vonulti\' >e Miklósy Qyula sainigaagató 88 aaemén hal álló azintársulaUvál, feleségét éa 4 la \\ gyermekét nem is Ménitvu váro-tuakba hol á kaaaino termében ütötte fél
J_I
Béi onuliaa ugv nioto tegnapi első elő-adáss Me n a legkedvezőbb emjefektŐl volt ki>órvk A kaiBinoi terem át- vagy. nem átengedd se a tagok közt nagy vite tárgyává HJn, és]igy hatflvoa kérdéséé iejlődött ki, inelybfjn kis Uikeaeredett ellenzék el» aíintiijg -al — -de csak juáatlájn szavazással yifott.r L mely* szavazási csata a „nem adok* ] tskéleufa megverettetésével 4 véné-dőlt, á iazoiibán nem volí ok #itm nézve ljógv á 2 elleukék a pohár aftr mellett ki nej béliü jön. Aj terem átengedéae tehát a színébe]; kedvére, de hogy javukra dttlt-e az i lég a lövő kérdése. ^ Az euő előadás, valószlnüieg az eaőa idő miá t kevéa közönségét vonz olt. 4" A dara > jól válogatott volt i Moliere képzelt betege, mely vígjáték előadásával njár maj ;ábün| megmutatta c aj aainigaagató lipgy ízi Usel bir. A darab aikerrel játszatott éi 1 olt alkalmunk a társulat értelmesebb la| Jaival megismerkednie ij-J Sz mtesy, mint Diaíoniua orvos, Dalnoki mi it Organ, Komi vésné fiiint Tömette értelmes és iskolázott színészeknek mutatták b s magtíkat. A többiekről máa alka-EOininali azjoiiicuűl ftmartjuk magunknak részleiea biirálaiot csak gyakoribb lötllépéa Után hc znL Egyelőre csak azt kívántuk, miszerin t a közönség Miklósy az in társul latát pártfogó jába vegye.
— Keszthely éa vidékén f. hó 15- és 1\'6-ik k özt ;leyŐ éjjel erős fagy volt; a gyümöh sfákban és a lapályos hely éken fekvő s; ölökben tetemea kárt ia okozott.—
— A f. hó 12-én tartott keazthelyi országod vásár bagyon látogatott, volt. >— lÜgyahakkor sók és nagymérvű lopáaok ia tprté4tek iit. 4r
i-I.A keszthelyi jaratl tanítói kér u\' vaszí jgy&lését jnájus elején Zalavárban tar-tnndja. lA. ikeszthelyi városi elöljáróság a rbsz péfazviszoíiyok miatt csak 6 tanító ré-akére uáalváoy«ott napi éa fuvardijat ezen ayülésra megjelenőknek, pedig a varosban 20 uuiiu. van.\'[— i E . . •
4|Plébánot kinevezés. „A leaencze Itpmaji megüresedett római kath. plébánia
pan
H3
a a
.y — mtf»— gróf Beym
Ferdinánd kegyúr kijelölésére az egybás-iuegyei {hatóság a veszprémi derék polgármester > széptebetségü fiát Dunát Ferenca veszpiéuiegyházmegyei amozaurt éa bold. Hertelendy Kálmán zalamegyei főiapán fiinak névelÓjét^ a napokban megerőaitette. Kivánjulk hogy Lésencze-Tomaj kies vidékén híveinek j ragaszkodásában lelje fel \'a jó pásztor\' igazi boldogságát.* — E kívánalomhoz mi jia őszintén csatlakozunk. — ! —I (Hagytr tzlnétzet) Hosszabb szini tudósitáaunk kiszorult es alkalommal; az utolsó jdambi&l azonban megemlékezünk.
K^ddén április 17-én. Pesti Lajos ju-talomjátékáulnA két árva.11 Dehnery és Cormou hatáéos színmüve. A közönség megtölté a színházat a kellemetlen idő da-ezára. A szefeblők közül különösen kiemeljük I Alszeghy Ilonát éa Polgár Fánnit kik a két árvát érzelemmel és helyes felfogással játszották A többi szereplők is, a jutalmazottál együtt, megfeleltek feladatuk nak, s ftöbbsáötös tops és kihívásokban részesültek. Oirveudűuk e jutalomjáték sike-renek- —
Oütörtqkün, Tharasszovich Margit k. a jutalömjátíáka leaz SzigUgetí népszinmü-vébeu: a nStnkeu-ban Ez élénk játéku énekesnőt ajánljuk közönségünk pártoló -figyelmébe, j
h. m. hIII. Richárd király.) Április 24-éu lesz 1 Balázsv F. jutalómjátéka. ki Shakesae^ré 111. Kichardjabau fogja magát betuutaini közönségünknek. Balázéy ur a budapesti színi-tanoda növendéke volt, a mindenesetre dicséretes\' törekvés, ha Sba-kekpeaije történelmi darabjaínak egyikét vá*aszta jutjalomjátékául. Mindenesetre ki-váucsiak lehetünk alakítására, meiylyel ezen varesJ I pisakosau önző, de daczára en- ■ nek fényes szellemi tulajdonokkal; felruházott jelleméit, klipen az -embergyűlölő des-kiotismus Öntudattá vált, elénk fogja tárni. [Balázsv ur! éi te Imes színész, kinek alakitá-sain méglátszik a azorgaltuas tanulmány. — Megérdemli, hogy köaönségünk pártolja kezdeményezését. JNeip emlékaaeíui, hogy Kanizsán egy Sh^keapeáre-féle tragédia előadatott volna már. «—
4 Rövid hírek. £2gy cseh lelkéaa a pápának eaer forintot hagyományozott.
A Páraéban a mult hetekben elfogott Somoakeöyt, miután különféle vétségek mi-att ellené a pert megindították, üjabb hírek szerint, bizonyiiókok hiánya tniatL felmentették Ea e rejtélyes ember történetének \' legújabb fázisa. —; Koaauth Lajos egy a czeglédi polgármea terhea intézett •zép levél\' kíséretében a nála tisztelgett küldöttség | tagjainak megküldötte ígért iareakéféuI— Báró Jósika Kálmán, mint ez iráis néhány lapban maga nyilatkozik, (sajtó pprt indít Lonkav Antal, a „Magyar [Államu aaarkeaatője euen. — Törökország, inak a Montenegróval kötendő béke alku. jdosáaail njém veaettek eredményre^ —
Iroda lom és művéaset
MaQyarorazág és a Nagyvilág l&-ik aaámánkk ; tartalma :
Siöftó: Petzval Ottó. — jEltéveaa-tett utak. (Regény. (Vérteasi Arnojd. XIV. Ifófytj — Pihenő mQvéeaek. (F. 4.) — f Qr. Ziéhy Manó. — Salviui TaflUa. - A majom iáa: alőtt. (F.) 44 (_m
A
Albert
| bft • V
) íNemo.) — Babok a vaauVi élst-A kalaus. (Waciael Károly.) —Fő-
vároai tárcaalevél: Aa eledjmnaek.(fi^
— Szélmalom a rónán. (FT J.) —\' Z^ [s. m ) — Egy boldogtalan története. Ja4 Umémj. (Daudet Alfonz.) (XIIL folyt) 1 KtUönfélék, Sakkfeladvány. —-Képigtvéay
— Szerkesztői üzeneteit.
Kajzok: Petzval Ottó. — A ma ház előtt. — f Gr. Ziehy Manó. PibsM müvéslek. — Salvini Tamás.Ssélmal^ a rónán.
Uj ZtnMBfi Tábomky ás Parscb ne%. zeti zenemu- kereskedésében Budapest^ legújabban megjelent éa kaphafé : Techai. kus csárdás . eredeti magyar, zongorán szeizé Bácz Pál. i4ra 00 kr.
Továbbá: A szerelmes müvéaa (Dk verliebte KtTnatler) Mazur-Polka zongorám azerzé Ellenbogen Adolf ára 50 kr.
Caarook. A halál rérén.
Witrier Xavér tengerész után franciább\' Fordította KALMAR IÉLA.
(Foljtatés.) | J I i
Egy pillanat a ajkain kéjjel ürítem fc a legöblöaebb palackot, hogy reazkető kézzel ujabbat emeljek fel. E perebes »| „Harpe" derékon ketté vált a njeWém<t égető szesz helyett a tenger aóa vize ás. tatá — a habok - közt vaíék ! Egyszer ugj tetszett, mintha a vén kormányos kikel} arca bukott volna fel a hullámsirból, ráa meresztve kidőledt szemeit; — egyébbrt azután nem emlékszem, mert eazmélete* Végkép elhagyott. — J
Sem haltam meg. Mikor öntudatén újra visszatért, gyéren világított nyirkai boltozatu szobában találtam magam.
Mielőtt körültekintettem volna, aa, gamat kezdém végig Up<^s\'ni./- Teíjetei mezeden állapotban, csupasz deszkán vaiés elnyújtózva, melynek keménységéről míss. jobban kezd ék meggyőződni, a hogy önt* datom növekedett, Dermedésből lelmele* gftlő kezem közvetlen oldalamnál sikoá hideg testet érinte ; oda tekinték . . < szent Isten 1 Tamis a kormányos feküdt mellettem, halva, azedeijes ajkakkal, mí| jegeces szemeinek egyike féloldalt rajtat^ pihenni iátszék*, mintha mondani akarná^! hogy van kapitány ?
Ijedve ugrottam fel, hogy aztán percekre megkövülve állják a borzasztó Ut J vauytól. Ott hevert hajóm ösazes legén aége holtan, kinyújtóztatva hosszú, gyata-: lan aaztalokon, minőről én ia leazállék, i még vagy 20 iameretlen bulla, arczáíkoiij azon érzés kinyomatával, minő végperc«k-f ben keblükben élt. Halott-kamrában valékt #
Képzelhetitek emberi gyarlóságból 1 álló helyaetemet! Halálból élnek idejét j feltámadni, egy örökké holtaktól lakott zös karórában, hol a borzasztó bbnál borzasztóbb arcskifejezésü a megroncsolt hal Iáknak egész serege nyújtózkodik, féhf nyílt vagy meredt szemekkel bámulva » penészes ívről lecs&ngő pisla mécset, meij láthatatlan árnyaktól meg-meg lódintva, táncoló alakokként rajaoljá a kamra falár* azokat, kik már a hal ál-táncban ia eifa-raclvaj ott pihennek gyéren széthintett su-gáskörében. — Az első percben felordiuu akartam, hogy hangomat meghallva, es ijesztő helyről kiszabadítsanak ; de ajkunrt fagyott a hang a gondolattól: hátha kiállásomra a holtak mind felüliek helyeiket a számadásra vonnak . a mért nyugalaui álmaikat miért háborgátám ? Uem merte* kiáltani. Mozdulatlan álltam a kamra cgf üres részén, tágra nyílt aaemeimmel som figyelve a httlt tetemeket: vaj, nem to| egyik a sok közöl megmozdulni ?
tVége köt.)
Gaztlázat, ipar éa keresLedeU\'ni Heti uzlettudositaa
Nagy-Kaniwa április 11 -én. A tsvau munkálatok a l^kedves^bb időjárás alléit befejeztettek. Az időközben megered esőzések a meaő munkásaira nézve atu» kedvezőbbek voltak, miután aa által a fP megmunkáláaa jelentékenyen megkönnyez bitletetu —
A mi a téli vetéeek állapotát iilaú, •.j repcaenövény virágzásnak indul, es eddig a káros befoly átoktél ment és egyelőre gazdáink kívánságára és elégedéséré tej«ődik.
A búza és a rossvetéeek nagyou pen állanak s csak aa utóbbi aaenrté* némileg a férgektől, melyek azonban a** már elenyésző mennyiségben helylyel kft* ael tűnnek feL —
A gabonaüaletben az árak gyön® emelkedtek, ugy hogy némely osikkakas aa emelkedés 1 frt — t frt 30-krra ul/r A forgalom csak a reducált raktárak ***\' nyáhoa képest véhetett nagyobb terjw^\' met, azért csak egy jelentékenyebb WP*^ mennyiséget jegyesbe tünk tel, u i-mmázsa, mely a lefolyt héten mázsánkig 13 frt 50 krjával .adatott el —
Bab saintén Triaati saámlára s^ árak mellett talált vételre. Mai jegyzés**1 m. máass szerint :
BUZA177.47K3, 14 frt. — 14 frt *) W 76576.4, 13 frtöO— 13 Ú. ® f 73.7(74.6, 13 frt. 30 — 13 fi W f ROZS 10 frl 4-110 a. w a
ÁRPA (ser) 7 frt. - 7 fi. g r . (takarmány) 6 frt 4- « ^ ^ * BAB 8 Irt
BAB 8L 75 — ílW^
iott
— I
Je*jrsfköll?Y6
Xftfaaitfpri egyesület Zala-
Emr**tf** 1877 M rtiiu 4-én tar-kőJMÜiééiM. JeiifclevŐk:
gyvezető! eluök, Ólaiké ány Qéti, otlijej
orráth Mór, SpmÍIm id. Skublícs László, Háry Sándor, Mayer 1 egyesületi tagok es is mint jegyző, gy vezető elnök ur üdít tagokat^ a a gyűlést
A S&alsme^yiel
Amj István viaa Uéos, B. F Láasló. Zalabéri 1 Btnó, Varkas Dávi lieyden Mihály, i| Ákos Szigethy Ant utáljál* nevezett ug .Árvay István vöaölvén a megjele megnyitván [1 tanácskozás
▼étettek
a következő tárgyak alá, s Intéztettek el.
l.W-1877
Nagy-Kanizsáéi az 1878 íéví május hóban ieuyész állat kiállítás, és tenyész állat vásár rendezése elhatározta ük.
Arvay István ügyvezető elnök ur elő* adja | hogy miként a meghívókban is jelezve volt. a mai papi rendkit üli közgyűlés kiválólag a Nagy-Kanizsára tervezett s az ottani májusi országos vásár alkalmával megtartandó tenyész allat- vásár, és esetleg ezzel összekapcsolándó tenyészállat kiállítás módozatainak juegállapitáaa végeit bi-"Valot t Össze. A t&ztelt közgyűlés becses ügyeimébe teliát áj tárgyat annál melegebben ajánlja s a tjásár megtartását annál inkább foganatositwtni kéri, mert az 1876 évi nov. o-ki közgyűlés Ül; 138 számú végzése folytán az ügyvezető elnökség már az egylet közlönyébeá kihirdetve, a nagy közönség tudomására hozta, hogy a folyó évi májusi n -kanizsai vásár alkalmával az?egyesület által rendezendő tenyész állat ; vásár megtartatni fog, as elleiikező intézke-k a nagy közönség zo-egyesUIet ellenébe is etszést szülhetne, előterjesztése után az N agy-Ka u izsán tartott ámu végzésével kiküldött és sz 1Ö[Í6 évi nov. 6 ki záinu végzése folytán a Nagy-Kanizsára térvezett tenyész állat vásár, és azzal kapcsolatos kiállítás megtartása iránt kidolgozott munkálatai általánosságban tanácskozás alá vétetvén, és megvitatta tv án. a tanácskozás folyamában felmerült azon kérdés, (hogy tenyész állat-vásár tarta-aék-e, vagy inkább tenyész állat kiállítás V avagy tenyészállat vásár kapcso-
dést tehát nem ci kon vehetné, de kellemetlen visszi Ezek elnöki! |876 évi april 8-1 közgyűlés 48,50 si bizottságnak ezen
közgyűlés 9L138
Qaedaflágf Egyesülj hfvafalos értesítője.
hogy annak tpgsá .tofitása fennakadás nél kttT s biztos fii érrel remélhető volna, ugyanazért a kifej yUáés elhatározza, bogt a gazdasági dgyeé ílet a Nagy-Kanúsárá ji fölíró 1877 éjrt n ájusi országos vásár af* kalmára tervezett tenyészállat vásárt s folyó évben oan íc gja megtartani.
A bizottság\' által beterjeasUtt munkálatot illetőleg I a [közgyűlés elvben hé-lyoslí, s elfogadja a bizottság aron javaslatát s ennek ina ikdlását, hogy* a tenyész állat vásárnzk aj fosgalom élénkítése mellett az állattenvé) ztéw emelésére jótékony s maradandó haj ina csak ugy következnék, ha azzal a Jutalmazással .egybekötött tenyészállat Jkíállj tásj összekapcsoltatnék, s as ily kiállítás íosszasb korszakon p. p. 10 éven kefeszl 1 évenkint megtartatnék, mert csak így is let | reinóllení, -hogy az állattenyésztés^íolj tonps gondos fejlesztésébe a közönség ösz önt nyer, azt kitartással folytatja, mért é ek hosszabb folyamán át fáradalmai, I gon ijsil és igyekezeteinek Sikerét és haszná; elérhetni reméli], minthogy azonban to\'izabb idő óta megyei gazdasági kiállit s Sem tartatván, a megye állatálloinán ya erseuyképességérői, s így a gazdakÖ önsi g kiállítási kedvéről éa hangulatairól bia Los|adatokkal nem bír, ás említett kel ékel jxedig mind szükségesek arra, hogy i kii llitás hosszabb időre ma-radandólagjállai dósíttassók, nehogy mindazok hiányában ; z egyesület azon kellemetlen helyzetbe jcí jön, hogy határozatát meg változtatni w sék, vagy
pm
As első álts áníos biztosító táramé\' bltal elfogadás vé| itt inegkfildöfct szerzi páti tervezet irái t beterjesztett bizottság véleményéről.
FÍrkaá Dávid, Isóó Ferencz, Özigsthy (Antal egyesületi jhegbizott tagok as I8ÍÖ lévi november öld köztyülée 106J81 sz. a [végzésé folvtán ez első magyar általános biztosító társasági Által elfogadás végett megküldött aserzfiiéii tervezet iránt véle-[ményüket tyfierjsaMvpn, az egésztetjedelmé-[bén.- elfogadtatott, a km
agy
visszahúzni kényteleuites<
latban a kiálii állítás egybekötve és«váljon as elhat
1, vagy tenyéssállat ki-tenyész állat vásárral ? ár ózandó a folyó évben-e és mikor, a kölez Jnö» megegyező tanácskozás hetejezte >utái i megá lap adásával hozatott:
ilmbár a nyolja azon körű vezető elnök ur i s melyekkel ind<
li özgyülés nagyon méitá-ményekety melyeket ügy-lőterjesztésében felhozott, ljii, hogy f. évi májusi
nagy-kanizsai országos vásár alkalmával a
gazdasági egy»sü nyész állat vásár sék és foganatosi tetbe véve, hogy felvetni az iránt,
mány termés k< vés legnagyobb gondozás
dékek és szoma be ni u tatása vég«
állíttassanak tel talállsbisssnak, intézmény első jére is lényegei
a jelenlevők egyértelmű a következő határozat
et által Rendezendő te-megtartása, elbatárostas-tassék, mindazáltal tekin-alapos aggodalmat lehet hogy a mult évi takar-
táperővel bírván a mellett is az állatok^
a kitelelés után i ránylag kedvezőtlen ála-
potban léteznek, hogy tehát a megyei gazdaközönség ez o :ból nem leend képes vagy továbbá a közli Utt tapatztalha
állítóképi feUépéi re vállalkozzék, mely vásáron már azért is, hogy a gazdasági egy e-sület által egy magasabb tokon álló állat-únyétztés megismertetése, a távolabbi vi-,éd országok közönségének tt rendeztetvén, kell hogy a mmóség, saorj os gondozás és neveltetés, ápoMatás tekints lében csak is jeles állatok és kellő számban eladásra — mi pedig különösen ezen bemutatásánál annak jövő-
________^ODto,t elhatározással
bír, mert külörtfra, ha a vásár a közvárakozás és czéljántk meg nem felelpej nem csak hosszabb íidŐre meghiusulná és as egyesület tekintélye hátrányára is válnék, de a megyei állattenyésztést kedvezőtlen állapotában tünietvén fel s messze vidéke-ken is s legnagyobb nyilvánossággal ross hírbe hozváo, « megyei gazdaközönségre érzékeoyen tapasstalható káros következményeket szülhetne"; — tekintetbe véve továbbá, hogy a tenyész állat vásár megtartásához megkívántató helyiségek és a kivitelre szükséges kellékek s teendő intézkedések kinyomozásával, javas.atha bosá-sávai s bejelentésével az 1876 évi anril 8-áa Nagy- Kanizsán tartott közgyűlés 4*60 számú végzésével kiküldött bizottság mdlmálatát csak most gerjeszthette be, melyhez pedig még tóvábbl részletek kidolgozása, jüUWéfvetés készítése, és {érdemleges közgyÜlöBls tárgyalása is szűkké• gsltatnék, mélyek mind több időt igényelvén, a részletek kidolgozása, a vásár kellő terjedelmében közzététele, as eladásra vállalkozók elltássjllése, minden szüSséaes előintésksdésak megtétel* idő rövidsége misU tzélszerüen alig eszközölhető, ugy
válli lat aj meghiusulva önmagától megszüájék, s as egyesület anysgi károkat is szénve* jeni a tenyész állát vásár nak vagy aíálli ásnak több éven át éven-kinti megtartás tt egyelőre most még ki nem mondhatja
Tekiutetbi véve asonban. hogy! a
Ígazdasági égyei Illeti már az 1876 évi nov. ió 3-ki s követ tezŐ közgyűlésein, mindenkor élénk opajti aát\'fejezte ki, hogy tenyjész állatvásár vagj kiállítás tartassék, —j te kintetbe véve, iogy az egyesület már 1861 év óta állstkiál litást nem rendezett, holott alapszz báljai értelmében ezt működése egyik kiválóbb eszközéül tűzte ki, tekin tetbe véve! topábbá, hogy a tenyész állat kiállítás azj álli ttenyésztésseli értelmes foglalkozásra,) ann ik fejlesztésére, a faj neme-sitésre, igyf a negyei állattenyésztés emelésére, temr!) ;osáSára sikeresebben hat, minta tenyészi.liat, vásár, melynek aikere az állattenyés; lés j fokozottabb fejlettségé- ( tői függ s elől eltételét képezi, —j ugyana aért tekinfletbe véve, még ásen körülményt is, hogy az c gyeaüiet pénzügye, dacsára annak, hagy az egyeéület sala-egerszegi háza a mult 1 £76 év iolyamában ielépitet-| vén 3494 frt. rendkívüli kiadást tett^ any-nyira mái re idezett a megszilárdult álla pótba jutott, 1 ügy a folyó bevételekből is a kiáll itási kö taégek viselésére magát ké peanek tudhat a: mindezeknél fogva a\' köz gyűlés ezennel visszavonbatlanul elhatározza hogy:
I. az lBlB-ik, azaz ezernyolezazáshet vennyolezfdik évi , május hó folyámjibaój Nagy-Kan1 zsái i megtartandó jutalinázpssal egybekötött t< áyészállat kiállítást rendesJ
II. ások részére^ kik a kiállításban mint kiállítók réazt venni nem akaiinak, ugyanekkorra vásárt Rendez, a melyen a jelesebb ten; észillatojk —• a gazdkaági egyesület birá ata mellett eladáara felállít-; tathatnak.
Mindeze ; létesítésére a kösgvűléi i|.tL. - rendező bizol tságot lűlld ki, melynek éli
r^\'.\'dri^r I Ifera
.< hoiiv oly t«4yé.z AUat váaárra a ki. I ,JV\'LUMt tallér Zxigmond legycUlotj
tag urak mej választatván, megbízatnak és felkéretnek,, logy 0lavina Lajos ur mint a gazdasási gyesület j elnöke foíntézése éa vesetése alat , s Nagy-Kanizsa város érds-mea polgárai ól a szükség vagy czélazerü-aég igényei serint választandó biaottsági póttagok szii ia közreműködése mellett — a beterjesztő és általános elveiben elfoga dott a á bizc taágbak megküldendő javaslata nyomán s ennek, ugy as 18 #1 évi kiállítás szál álvainak, felhasználásaival, a mely kiállitá i iratok használatra s vissza-váláa mellett a bizotiaágnak azinte megküldendők - \' elkülönítve ja kiállitás, azu tán elkülönít \'e a f vásár mefftartási szabályait, kiviteli részleteifi — előrsjzát, í elkészítse, mely különösen magábiLn toglalja hogy
1-asör miféle diják\' állap itassanak msg a jutal nazásokra - ás állatok nemei fajai stb. sz irint
2-ssor ntéskedjék a kiállitás helyiségéről és lasi Hatolt tartásáról :«J
8-or g< ndoskodjók as eladásra 1 felállítandó állatik, vagy is a vásár helyiaé-géről, s az llatoknak (as (bládáara felálli tók számj.áji r»jjj élelmezéséről,;
ö-ör tc rjesszsn elő aaabályolcat a vására állitan Ló állatok bírálata s nvílván tartása, vall mint az eladásra felállított állatok .után i zetendő dijakra néavf, i
6-or n injíUiek a minuen egyéb a kivitelhez azü (aégsa teendők, eljárás éa mé-doyatai irán a részletes, körtlményes projr-rammsssrű nunkálatát, valamint a kiállításról elkűll öltve a vásárral szélé költaég-vetést a tol \'ó évi máink kösgyülésfe bsts/|ssstsni ssíveskeijék.
annak értelmében a kö-vetkez(í határozat; hözalott :
Midőn! a gazpaiági egyesület az 1^76 évi msjus 2-ki kiwgvüléa 75 47 számú végzésével — melyet as egylet minden egyes tagjának nsegkűlc üti — az első magyar }általános biztositól írssságot, mint stailára sla-i |pon nyugvó, ja te jeé bizalmat érdemlő , a biztosiiási ágynek hasznos szolgálatot tev^ társulatot kiválósi ajánlotta, és as egy ej sülét tsgjsí érdél énol a biztosító társaság által sjánloitt aijji itttékról (provisió) is sz egylet biztosító legljai javára lemondott^ teljeaen megtettallazt, a mit egyrészről sz egyesület Ugjsi érdekében, másrészről a biztosító társaság biztosítási ügyletei, szaporodása cséljál&l tennie lehetett, annál többet uem is telhet; különösen nem lehet a biztosító társasági által megküldött szerződési tervezetet] ^Ifogsdnia, s általában azzal semmiféle jorjmaazerü szerződésre lépnie, és pedtg nép .csak azért, mert ez ál-az egyesület leaptve és akadályozva lenne abban, bogy netán hasonló biztos alapú és szilárd hitelű majs j biztosító táraaaág által teendő elŐnylösahb díjleengedéseket ked-vezuléuyező iársasÁgot az egyesület tagja-nak ajáiilhassooi,! de azért sem, mert az első magyar általiusbp biztosító táraaaág is magány részvény uréaság, a a kötendő >zer-sődéa véeczélja a társaság részvényeseinek hzsznz, ily cza előmozdítása indokából pedig közvetlesUl —f a mi több azerzőciéz-azerű lekötelezés mellett — közreműködni, formaszerü köiMesettségeket szerződésileg vállalni, kívül ssik a gazdasági egyesület feladatán. milködési hatály körén, melyet alzpszaaáívai én az egyeaület czélja kitűznek. A Zala megyei gazdasági egyesület tehát sz első magyar biztosító társaság által megküldött szerződési tervezetetelnem fogadhatja a ás as aserinti formaszerü szerződést meg nesi kötheti; miről e végzés megkűldéaéveil; értesíttetik.
3,2—877.
A nagykanizsai gabona éa borváaár ezé Íjaira a miiji jtvi 155 frt. 23 kr. nénz-maradványnajc; ajlaiAaegélykép engeaélye-séséről.
1\' öldmíveléa, ipar- és kereskedelem ügyi kir. miniateriuui : 6964 877 sz. aj kelt leiijatávaka mUlt évi aug. 24.én Nagy-Kanizsán tartoti gabona és borvásár lefoly tárói k^alamint eSen vásár czéljaira nyert 200 frt államsbg^ly mikénti felhasználása ról szóló és jmiilt évi november 6-án tartott közgyűlésből 88 sz. a. felterjesztett jelentést tudomásul vévén, értesiti az egyesületet, hogy miután a bemutatott számadásokban féktűntetetí 155 frt 23 kr. ,pénz-msjradvány la nyert államsegély folytán vo\'t megt ikaritbató. ezen megtakarított össze-
f;et oly feltétej mclett hajlandó az ejyresü et] további resdelkezésére bocsátaniJ hogy azt a czélázerünek bizonyult és ésetleg ■ ujijlag rendBzanjdő gabona és borvásár költségeinek pótlására fordítsa.
A n gyniságu fóldmivelés, ipar s ke reakedelemlgyl [m. kir. miniateriun i ezen inágaa érteiitéka s a gazdaaági egyesi létnek a iiiegyei és vidéki forgalom élénkítésére törekvő ezpii j vállalatát pártoló hkzafías iizgylelkpséggej tett aegélyadományozása igaz köszönettel tudomásul vétetik [ i u feliratilag azon i tisztelettalje\'s értesítés ki-■éretében bejelentetik, hogy as egyesület már a mult 1Í16 évi nov. 6-ki közgyűlése 88 számú végzésével az 1^77 évi a) hóban Nagy-Kanizsán megtartandó gabona-éa borvásár réadssését eUiatáxozta volt, az 1876 évi au£ 24 én Nagy-Kanizaánj tartott gabona én bérvásár számadásod eredménye gyanánt míegtakaritott 155 frt |23 kr. pénzmaradvány |tehit a magas rainiéteri leirat érteltnébcn m a folyó 4877 éviién rendezendő Nagy-Kanizsai gabona, és . borvásár köiUégeiniBH pótlására fog fordhtatni. 431-11877 Egyptonlbau a lovak közöttj uralgó ragályos {árvásyróL
Földmivplés ipar- és kereskédslem-tigyi kir. milliliter ur Ő Nmga 9486,877 azámu kojriraCában tudatja, miaaeríiifi a császári és Itirálvi ügynökségek jeleíitéseíbőt értesült sírrólJj hogy £gyptomban a lovak kjözött égy rágályoa de eddig még tüzet|* sen megl nem határézott peiegsug nagy mérvű piiastiuiekafi tesz, és mindinkább tfijejd. f4
Bién riáklyoi lé betegség kkUfeéséről, iDrinéssMéről ¥a ragályos voltárólJ valamint terjedéséről Miig kővetkezőkről UrtqsuU: i Azon aUámoU [bajok köaéj melyek az abe». ayolai Uabornil következtében Eteyptomra liáramlottak , j legújabban uíeg egy onnán behurcaolt járvány is sorakozott, inely rövid idő alatti több eser lovat ragadott jeli J £áén bétegség mely kssdstbén osak saórvánprosa i ] mutatkozott 1 később tjll-kélateaéá járvány jellegűvé fsjttll; a Kairp
legközelebbi környékén Öté fel tanyáját, * honnan tovább ássak felé, Deltában is ei-terjtfdt
A kérdéses betegség az sbessyniai, háborúban használt egyptomi lovakon és Öszvéreken éa pedig mar Abbessyaía síi-tartományában éa ■aasawa körül jslentka-aefil először, még pedig oly módon és mérv-bon, míg az oda ssálntott 4000 db. e\'gyp-toixjí ló es öszvér közül csak 159 darabot lehetett megmentein , addig as abessyniat lovak ezen betegségtói tökéletesen uieg lettek kímélve-
A megmentett db. egyptomi l^vaL azon megfoghatatlan hiba kivettetett el, hogy azokat a helyett, kogy a pusztában elkülönítve hagyták volna, Saezbe szállították és ily módon a járványt nemcsak as édesvízi csatorna melletti Hadiba az Abassyniából visszatért lovas csapat lel-el Kebio nevft helyére, hanem a Kairó melletti abbsaichi őrségi állomásra is elhur-czolták, hol áz ott siabadban tanyázott lovasság és tüzérségi csapatok lovainak nagy része elhullott. — így például egy század loáilománya három darabra apadt ie; —
innen ezen ragályos járvány a határos birtokok, helységek és majorokba, nemkfilőn-ben az ahg egy kilométernyi távolságra fekvő Kairó város területére is behuieloltatott. —
Az e hullott lovak azáma naponkint 3—$00 dbot\' tett.
Kzen járvauy által csupán a lovak é» jíazvérek lettes megtámadva , a szamaraz és szarvasmarhák ellenben pedig kiméi-tettek.
A betegség két különböző* tünettel lép iéi, és pedig vagy mint ragályos láz, , vagy ipint egy neme a lépfenének (typbus caraancoloides; e szerint legközelebb áll az Antt^uchoz, mindkét tüuetébeu azonban ja legnagyobb mértékben ragályos
Az utóbbi jelenséggel toíiépett betegség tünetei akban állasak, hogy különben teljesen egészsegesúek látszó átlátnál,, mapy még épen, — noka talán kevésbé mohón evett. — hirtelen gyors haslégzós áií oe , . eldűl és többé leikelni nem bír. Az álla-\' ton nagy mérvű bagyaduag, gyors útérviz-rés ós magas homersék észleiiiető, néha köhögés áll be Az űrüiés visszatartott, < a vizelet csekély és gyakran vérrel kevert.
. Az elhullás rendesen 2, néha 8—^4 óra lstslfie után következik be és csak telette ritkáu 2 nap múlva.
Azonnal az elhullás után az állat szá- * jából, orlyukaiból, ás végbei nyilasból véres toiyádék szivárog, a rothad as éa gáz kifejlődés pedig igen rohamosan ali be.j
A fcui emiitett elsőaesetben a betegség tüuetei következők.
A ló szemei meredtek, fejét lebor-gasztja, uyelve megdagad annyira, hogy az egész száj üreget kitölti, szájából kilóg és épen ujjy, miut az ajk, megfeketedik. A beteg léT dagadt nyelve miatt nemcsak hogy nem Káplálkozhatik , de | inui is álig bírr iázt sáp, kiuyujtózva fekszik, orrlyukaiból vizenyős állomány fdlyik, erős rao-gásokkal lllskzik, sz ajkak éa nysiv te-ketébb less éa átlistó bűzt terjesztenek. A nyelven behatóbb vizsgálatnál sárgás tá-lyog daganatok észlelhetők.
Ezen esetheti a betegség néhány napig, litk^bb esetben egy hétig elhúzódott.
Belsőj szerdl kűlónöieu bor erós chi-1 ninadaggali e mellett salicyIsav és salicyl-I savas uafiron ajánl tatnak, habár ezeu gyógyszerek majdnem kivétel nélkül hctáiytala-noknak bizonyultak.
Egészségügyi intézkedések a legutóbbi időig úgyszólván alig történiteki, á mennyiben a járványnak helyhez kötésére szükséges hsláriár alkalmazása, a ragády-anyag és ás azzal érintkezásbe jött tárgyak megsemmisítése vagy fertftleuité^e el sem rendeltetett. A hul\'ák ugyanis pár azaz lépésre a,szabadba kivitettek s a helyett, hogy elásattak vagy • mészszel fertóileaitettek volna, saámtalau kutya, hyena, wakál és sasnak prédául hagyatuk, ini által tar-mészeteseu a ragály aikurczolása még inkább elősegitiotett. Az európai, koriaányok-uak tudoiaasára jutott eseu meuthstlea és veszélyt hozó közönyösség, megszűntet<iea, illetőleg orvoslása végett telt felszólításai auuyiban vezettek némi eredményre, hogy elrendeltetett, miszerint a hullák elásattas-sanak és szoros határzár által a betegség elterjedése meggátoltassák.
Legújabban érkesett hírek sseriut eseu jarváuy 6 bét óta Massana^ Pelaő-Egyptotu és Abessyniában megszűnt és csupán Alsó-Kgyptom. Bshere nevű tariomonyában uralg, asonban szórványosan; Alexandriában még mindig jelentk*<silá • Hiteles jelentések szerint j Alsó-Egyptombsn mult év végéig 35,500 db. ló esett áldozatul magának as alkirálvuak istállóibaii Kai-robau 8 nap .alatt 2uö darab legnemesb fajú ló hullotl el.
(Végs kftfj
Felelőt uerkesitö MAMH MÓR
orr
Az igazgatóság
ismert tüzaé:
IEDETÉSE
A/. KIsii magyijr gyapjiimosó 8 bizományi réezvéitytársulal
Budapesten
a bekövetkező gjrapjumosás idényériék alkalmából, ti itelettel felliiyja;a t. óz. j gyapjú termelők óm (kereskedőket, hogy izz-} hát, tímárt, bör- és bAránygyapj alkat gyár-•wrí mosáa ée bizományi eladás végett bekülni sziv ikedjenek. \'
A hozzánk beküldött gyapjúkra kívánatra az érték 9|3-íigi olcsó kamat mellett előlegeket (adunk. Aa eladás biel- és külföldi gyárosoknak lehető legmagasabb árak és
késpénai fizetés mellett történik\'
A gyár minden beküldött jbármely mennyi idgU gyapjú mosását 4 hót alatt eszközli A hozzánk beküldött gyapjúnak a pálya-u Ivarról vagy hajóállomásakról gyárunkba í való kin, mint raktár-dijt, biztosítási- ós mérleg-dijt, ugy sük el. —
Árjegyzék : mosdásdij izzgyapjuért ö4 nasználatáuál 1 alkuaadij isj
Vállaik ózunk izz- és hátgyapjuuak bisomá Cz évi prograiumunkat kívánatra bérmeuti Mindennemű tudósításokká} a városban, or
• S % [1
(Lyánnyoraát nem dijaatatik.)
___ ____________________________beszáll itkásáról gondoskodunk. — Az eddigi árjegyzékünkben foglalt dija-
te a raellfkjkiöltségsket a t. cz. megbizjók < lőnyére mégszüntettUk, és a gyapjút raktár- és biztosítási díj nélkül helyez-
frt. timár-gyapjuért 6\'|t frt. hát gyapjúért 7
i eladására\'isi azt raktárdíj felszámítása nélk elküldjük. I J | 1
zág-út 44, Htis^rféle házban berendezett íródj tikban szívesen szofgálandnak
frt 100 kllogr^mmkint számítva. Eladási Uaérdij U elhelyezzük a kívánatra előleget adunk.
1% eaetleg ügynök
392 1—8

ROliEY és Társai
ibérnokök és gazdi j gépgyarnokok Lincolnból Angliában, Budapesten, üllői ut I szám.
ajánlják orszjá gszorte legjbbbnak
la- és vasrámás <:séplő£épeilkef
jD szálú ós arató gépeket, lógcjreMyéket, fzijvattyukat1, szecskavágókat,
^ robtákat, malmokat és mindtjn más a g ás
g Mindennemű javítások hstöf flf W 1—12
<>őziii ozilon vaikat,
Cp t *
agot megtakarító gőzgépeit és. felülni ulhatlan szabadalmazott
irgányalt ós kézi csérilöit ka-
dj gépszakmába vagó észközeit.
olasobban eszközöltetnek. 4— Bővebb áftegyzékkel; szívesen szolgálnak.
Robey és Társai,
Budapest ttllpi Ut I aa.

OCXXXXXXXXXXXXIDOOOOC oocxxxxxx
X
Legolcsóbb bevásárlási forrás.
Sireaao-léjsielsxe.
Ujon nyitott s dúsan berend«zett sireinlék-raktáramat
ajánlom a t. c. közönségnek mint Közvetlen összköttetésben állválPaj szerencsés, helyzetben vagyok, hógj cikkel a le^jHiányosabban s leggyofl úttal biktositást nyújtok tiszta, 1 aranyozásért.
Hosenbauuiyözsef.
Blremlék-kereskbdése, Budapest, ^ly&ftff-ut, Ivjfnoly-laktanya
legolcsóbbat e nemben, illető gyártókkal, azon minden e szakba vágó Rabban szolgálhatok. Egyr szkbátos fttliraUrt s valódi 385 8 6
VDCXXXXXXXXXXXXXi
niRGITiZIGETI OYÓOYFŰHOO
Budapest fövüroB közvetlen köd síében:
«. 35" R. meleg artézi forrás — pórczellán-, máit ány kád* és lkőfüidők zu-hunykészülékkel nagyszerü kért J-í-! 300 téljes kényelemm il berendezett szpba —| társalgási terem — kül- és belföldi lapok -j naponta aene, Köralakok, j nielyek ellen a
I
margitszigeti hévviz kedvező eredménnyel használtatott.
Köszvény —: az izületek, izmok, csonthártya, 1 ieehüvely,. íjldWt. csúza csúz, köszvénVenlmiüvi behatások, typhus után fó^épő J üdések. —f i Zsábák csontbántalmakat, csőn tsz át izületi bajokai és küláó\'rtódej it követő Ml változások Fájdalmas hegek, merevség, hüdés. ■— Bőrbántalinak —- P riaeletl úeliezaÓgek. — Méh.* és hüvely bántalmak. I L j j (3W 1—6)
A hévviz belsőleg eredménynyel használtatott! idült gybmorhurutnál és aJhasi pangásoknál. I I t
A szigeten van gyógyszertár j rendelő orvos : £ r. V e r a á r.l Bérleteknél• úgy a fürdő-, minta menetjegyek egy! ttes váltásánál árelengettés A szigeten lakók a fürdő használatnál ós a menetjegyeknél előnypen részesülnek.
A fővárossal óránkint kétszer közlekedés. L
A nyári idény májút 1-én meaijyitl A lakások megrendelése : a szigeten a fel
T A. Mat
■lik. ségi irodájbjaii. igéti íelií^yelÖBÓ^. j)óiU^Ó3uda
•A legolcsóbb s legjobb
lábbelik temesvári Móricznál
I kaphatók
Budapesten, kerepes!-ut 2 az. a bazárban. Hölgyek számára:
Pipaciok niodttj iMm j 70 kr.
Komotoipók cb«r|Mtin- vab&rbtl í*»> kr.
Komotcipök tbtrwio. vaft bürből Murikkal 1 frt 70 kr. FflxA topán eborílUtinból a lermiebb UajmNl
dbsitvs í |T | r^ j J I i frt ao kr. Topánok obérlMtjabúl rugartyhiu^val maga* ki*
■ «arkokkal finom kiáUlttubui 1 frt 90 kr.
ráfáMaJ, fokok Topánok rugftii) l JuMrtol, mm uS« MfljAfáano
TopAnboij u bórbó 1
pal Igon orö» Topán oro«s fény Mtt csavart kút
izuvál un">ii cliagrin ywiy bor ott vagy i-navart kot\'őjUilppal tartón ! 3 frt — jkr.
Urak számára:
Topán cbagrin.h$j>b61 jól k^uitve ■ 1 S frt SO kr Topán ebagrinbAi teom ■ilnhH takMagély
ly«l lagiusbb tl vatu " I I: i: II a frt SO Mt.
dzQgozett) csavart kottos tidp-
násofl bBrlihl szOgozett I iaö
oa talppal m8i iuöre
4 frt — kr. 4 frt 80 kr.
Topán kalonfényn üzos, málnai bőrből, kcztvU
vagy rhagrin li irral legtiimnuibb himiésstl 4 frt 80 kr. PárM féltopán kl tésro cliagrin borból 8 frt 60 kr.
üiUgr\' " m
izmcuten! bagariabörből há-
vart kottósulnpaí f uliagriu: b&rböl inagaa siár-
Csizma ténlig érő romszonisau cai Csizma borjú vag ral s lánccal l Fiu-toji/ui borjú |agy- cliagrin \'bőrből áróisn
szógatott kettós talppal Ltény-topány vbe Jbatmból vagy bőrből ltgiuo-
8 frt 60 kr. 8 frt 10 kr. 1 frt » kr,
opany ebe laatmból vagy mabbjjllsaitésQ aksaagélylrsT • \'J "1] 1 frt SO\' kr. QyermskrtpSk sb< rlastin va|ry bőrbfil 80 krtól S frtlg.
Mimnhéiilk póslén utánvét! mellett vagy aa ö—lég btküJdéas 1 tellett gyorsan és pontosan tcJjcsKtothek. Hem alkalmas lál ibeli a l4gkénségas<bbaS klotéréltotlk. JUaalstaa Sriagyaé cak kiváilatra bérmentve külilutnek mag
37Ö: 6-ll0 I
1 ——— Az 1881-flk évben Trieeztben alapított
Ct. klr. azab.
toslt^társoaw
Assícurazioni generáli,
melynek vez^rügynÜkaége irodahelyiségei BÜDAlPfiST.ÍN, az intézet házában DO-RÖTifYA-^tia 10 sz. a. léteznek és az ország tekintélyesebb] helyiségeiben iŐ-éa korilleti ttgynOkséjgtok által képviselve van,- a legoldsobb dijak, inollott biztosit
tisizi s^ájllitási lés jégkárok
pllen, valamint I .
■ aa embör [életére ■
i a lagkÜlbaböaŐbb koinlíinatiókban. 3HH 2 |6 ; 1
Levélbeli
megrendelések
fontos enköiléia. Gyönyörű szép
jqőí ruhakelmék
a legdúsabb válamstékbato
bámulatos olosón
mejfizerezhétúk
QAJEBDRGER ADOLF
divatáru-raktárából Budapest koronaherczeg-atcsa 8.
Hinták ingyen és bérmentve.
3746
Hirdetmény.
iSagy-Kanizsái aradálom részéről közhírré tétetik, miszerint folyó évi apr rllis hó 23-áu reggeli 9 órakor a Nagy-Kanizsai tiszti irodában ezen uradalomhoz tartózó „ Arany Koronáhoztf eztm-zett szálloda és Kávéház folyó évi május hol <1 -tói számítandó. három egymás-utáni évre nyilvános árverés utján haszonbérbe fog kiadatni.
2íárt ajánlatok az árverést megelőző napig bezárólag — ellátva az -igért ösz-szeg 10°|0-val — az uradalmi irodában elfogadtatnak.
\\ A szerződési feltételek helyben naponta be tekinthet ők.
Kelt Nagy -Kanizsán 1877 április hő. 7-én.
Na
Ö87 2—
v
Kanizsai uradalom ! A S
Kooat-kenö-dobozok
kemény fából \'(4 kilo tartalmától bO kilóig.
Fából vagy egészen vasból, utóbbiak eu» gedélyesett targoncák, kő-, teher-t vasút*
raktári és bizományi taligák , szintúgy vaa>esak6sttk, lakatos áruk, fél* és alépitkezósi eszközük miudennemü építkezésekhez ösazes konyha-edény és háziSuto-rok gazdag választékban ajmnltatnak
Stefáiiszky József,
vasüzlete által BUDAPEST, VJL ker. váci ut 60 ss. a 891 1—8
EP1LEPSIE
levélileg gyógyít Dr KIIUhí\'Ii Drezdában, Wilhelmsplatz 4 (előbb
Berlin. Majdnem 800 sikerrel gyógyítva 358 16-52
GARHETT • i
f<5Ugynöke Kotzó PAI gépé»zmérnök Wja eredeti sorretőgépelt javított sserkeseéb
io v ^ I:« aialmoljat! roa
II és fiai fi \'^t-ás
fia^japest^ üllŐi-at 8-dik szrtni alatt,
iliállitott álakon, valamint gu/>inozdOiiyokat. oaéplőket
t&kat Rtb. 11 II1 .. • I ..
333!
TáTüf^S
vwM Mi|flii«^«ééM 0|Táf—Iiéi ik»4 Ml hm
*IIÜt«M Érü é«f* I fti NWm t írt. I Irt 40 kJ
NMrtMjnk
* *i —r Mtoer n)W»r T Irr iMtaki WrJrttwII I kf •tfjtsftálj 90 tor #
ftyőtttr:\' t! »•• rs 10 kr
I Aula megyei Gazdasági-Egyesület, a n +h
17. szám.
MEG YEI ÉRDEK (ff,
KÖZMŰ V ELÖDfeSI, TÍÁ.RSAD A L|M I j§| (űAZDÁ^ZATI HETILAP
anizsaí tiszti önsegélyző szövetkezet és tő bb más egylet hivatalos közlönye
Sarfmdfl Mi:
Bmá a W? sssllsmi r4«t IIM kfekMj*! MUnllfc:
üj vimhtt itat 513 m ftli—nlln lt«sltk mk ImmI *sfs*WI Jogzdtstnzk si tu,,.t..k tímia MB lmunk
Hliililjliin ........ WriB Mir ItilipMm, Scsritar
Ur 4 44 Vk* L VtttdU II n. Lm| L m úm Ité^MM IW oteia L na, Opfiflft i, Béct fii! n Imii %, m.
Nagr-Kanizsa, Szerdán 1877 április 25.
IV. évfolyam
klikk.
11. M.) Ügy-e furcsa egy szó? í gy írják francziául hogy: clique. Idegen termék, akkor származott át hozzánk magyarokhoz, mikor a magyar őszinteség és egymás, iráuyá*. ban valójiS akarat elköltözőit tőlünk. Most meg már annyira bele éltük magunkat, hogy idegen neve dac/ára tikár magyar származásúnak mondhatjuk.\' Már bizony furcsa fogalom ez a>: klikk. A maga valóságában hasonlít a mesebéli sokfejű sárkányhoz. Tipord el az egyiket, más öt 110 helyébe Már nem birnám megmondani, jobban hasonlít-e a csúszómászó kigydhoz vagy a ragadozó négylábúhoz, de azt váltig ertfsitem, hogy mindakettonek a természetével bír. Ilyenformán bizouy veszedelmes is. jLegjobban tenyész a corruptio dög eiebes gőzében. Ez az ő éltető levegője. A külseje ugyan olykor elég tisztességes, de mestersége azon fogásait, melyek a törvéuy egyik vagy másik paragratusában Ütközhetnek még is csak leginkább titokban szereti .íízui, ott pedig hol a corruptio dügleletes gőze elég süríí, már titkot •sem csinál belőle.
Afc egyforma lelkületű emberek csakhamar\' feltalálják egymást Ezek azután azt szeretnék, ha világ úgy fordulna, amint ők akarják. Nem a jóra, (hanem a roszra egyesülve , a legrútabb önzés képviselői. Nem őriz-kediieiel tőlük, mert sima, nyájas külsővel fogadnak téged.
Mindenütt ott yannak, ahol lár-« mázni, de nem egyszersmind ott, a a hol \'tenni kéli. üa te tészsz valamit, haladiii akarsz, utadat állják , Megakadályoznak; a klikk szemében biint követsz el. — Üa erkölcsi jutalom , elismerés fordul feléd, s a klikknek inás eszköze nincsen, rágalmaz aláássa becsületedet, önösséggel vádbl, hisz nézete szoriut a? elisme-
Ha a közérdekért
elég bátor vaW úkra siállani, e jq- ; got is megtagUdji tőled, lealá/.za személyedet. Ha szc rgalmad utján k4-
ressz annyit J hi megélhess, a klik nyes kezekről is ket költ,/ hisz; a tisztességes mjeglél vétek. — Ha ,em fogva véletlenillr | a mi a klikktiek 8 ugyan mi jjteNz akkor az erkölcsi leli és kígyót mellére ütve -W ne S ha a nyomorú lyeket neked ^ze meg teljesen, 4 erélye 1 van, hot
gy tisztességesen le talán még szeny fád<»l. vagy álhire-kJikk szemében a hetén a legnagyobb béri gyarlóságodnál tlást követsz el, nem tetszenék — lietnék tőled ? — felháborodást Szin? békát kiált rád mondattam meg? ágok daczára, me-rez nem ronthatott elég önérzeted és Üzelmeik daczára táutorithatlauul iukradj ineg a jó uton,. ez a klikkre uéi
nagy szerencsét-1 kevés szerencsétlen ely ily jó szerrel tőle. - Azt vallja (Jtteui nincs, az el-muiden áron rneg-az áldozatot, megemelt , anyagilag ^agy akár mindkét ag nem teheti ak-legjobban szereti^ erkölosileg teheti.
ekedetedet az ön| jadja ; legőszintébb (.aratódat úgy tüu-j indokból eredet-felett erkölcsi fel4 háborodást muta ;sz. a klikk azt
lenség, de biszép áldozata van megmenekülhetule a klikk; Ki mell lenéin van, s azért ronitaui igyekszik lyet egyszer k vagy erkölcsileg módon, ha anyak. kor erkölcsileg, c e ha anyagilag él
Legjobb cs zés gyanújával fo buzgalmadat és a te ti fel; mint alja tet. — Ha valanj
mondja, hogy az
lógja, hogy tal a mpgad is része
vettél benne. H rül, amiben köt vettél, a klikk vi voltaképeu te va lenség oka. Ila s te ártatlanság tiltakozol ellenei
$ „Zala" tarczaja.
UEgy 110 boszűja.
Eredeti beszély • WARQA 4ANK Á*tól.
s ,Hs í»7.«*!iv« il.\'ikuiik irruin Iti7iifuk«t Imim* tjlüuilcjji, ^iiiibi rbarúti i#i|«| Int : hiv.-n IfHinar iMDraat*
ÍKiiiioba E.
ÍL
Mezei Flóra.
„Ha hangodat hallom kedvet Adélom, ■oly megelégedett édes érzés fogja cl bensőmet, naugodban adöyi jóság és barátság vau kifejezve, bogy jüeurik utáu egyedül. a te körödben érzem ibsgáid boldognak. J£s te is jé Vilmám oly sok víg órát szerzesz nekem, melyek elfelejtetik Velem az élet igeij sok keserűségéit* — Ha közelemben vagytok, bsiií érzeih wagain sóba elhagy a-toliuak, elieubeu Ita távol vagytok tőlem,-a szenvedélyes természet erőt vesa. rajtam s eivágyoiotu o y végbetleu magas beljrre, melyet elérnem nem\' lehet, niacs Uatalmam-bau.u
E szavak, egy bsiuo> . Unom arcéllel bíró hü igy ajkaról göruüléiink , kinek íúm4« arcában, negély es ábránd volt ki-r tejezve, fantasucus sféke fiirtők széles vá-lait veideeték, szet&eibea melancboiia és CMiitaiauság váltakozva csíllámlottak s öltözete febér batiszt ruba, egyszerU de tzletei volt.
K né , elbeszéiésUnk hősnője: Mesei ) Plfra.
! Mellette ülj Adél, csábos iekptc alacsony zsámolyon inállritka finom iai ány ült, a kaczé *ua mosolygó arczáii
Kedves csapoft atal leányok kül >ni ben ia szépen b< re szőnyegekkel be r01, szatával e tudati ak veleiiczei tükrük honnét rózsás a rcza zéséi kedv tel jenen | Flóra,, mii r
— Mintha csak Jtibi idegénszeriileg él ily ábrándos beázétt követni * képzeie Léd Szólj, nevetve A« iél
: „Csak tréfa Ij zzonzá Flóra — n kedv;, éz tesz tége 1 i „Kólám ne n duzzogó arccal a tiévvel birt, és k holott barátnői 11 • ép lázért viselői
— Ivedig én hű, folytátá — ki m volnék teljesitni, lanai"
jflÜh jól tud 011% jó\' barátnőm, ne 11 ként [hű ragasiske dás víssont szeretlek J ben nem üs tudom, log annyi kegyet, b
jT
Ott vaq <és. elleiied vall. — A v írej-ték, mjejyét buzgó fáradozásod ar-i zodból kjsajtol egy gyei több ok irra, -libgyí a kukk elitéljen. —
A ihol; a klikk uralmát felül ötte tt vége minden természetszerű fej-; lí>désnéU. i^ékel egyetértés, Ő«z nte ■ég,1 buzgói akarat 0:1 nan szám Izve Tannak, i Bftiiös posványból tápl; I kőzik ott az ierkdicsi és szellemi Heti Csak egiy ákaijat érvényesül o t, a klikk öiiös akarata, mely maga magát bálvány ózza, s mely önös :zél-jaiért iábbaj tapodja a legszente >bet is. Azért a klikk fogalom erköl ste-leu fogalom, is a klikk nralot 1 az erkölcsfieleuségí összege.
Vreés keresztet magadra ss íves olvasóm, ha e czikket .végig olvastad, mert a klikk a megtestesült gonosz, melytől miudeu jó embei uek őrizkednie. kell.
Édes hazánk pedig mentül e őbb szabaduljon melg e gonosztól, .a (árból ütötte fel veszedelmes fejét; izó-táruuk pedig nem lesz szegényebb ha e szóval \'kevesebbiis lesz be mé.
nálad szinlés, rád
valami nem sike-ességszerüeu részt guak kürtöli hogy| az eredményte-ilúd fognak valamit l teljeB tudatában: a klikk mindjárt
Veszprém upr. ií-éu
zpfemi iparo l ifjubáfi művelődé»i ki n
töl jíZtíft nimjl
ivus\' kimleUU
Azon mozgal nak közepette, nie yek a mindenteiól sur| ősén\' követelt iparfejj bsz-téa érdekében liazluk különböző vide "ebi kUlönléle szempontokból I kiiudúltak , egy uéiiiében szerény, |ie uagytoutuslágú 1 s a liazai ipanj>Megédek «z<lluiui művelődi sét, anyagi gvavapodásat uagyban elóiuozdi aui lnvatott üiozgaloin||a vau szerencsénk be-cwcs tigyubuét tisziBlette lüllnvi i.
Szegeden, azj Ittiij. évi országos i iái-Utás megnyitása uján, aj:„szegedi iparos-jusagi egyletu méghivaaá folytán üssz
sglett iparosiijusa bkoluzsvMr, Debrci
1 egyletek küldöttei u , Özcged , JLJudttj sst, i wcudkeniét, U.-Csaí ia és Veszprém várói uk ól) egy [küzüseu jariott értekezlet all al ;ét, hajigsulyozták, h igy lUVelőllOse, esetleg
iával atulak^zUksi z iparoéjsedódek
(élyesóá^ érdeke bt 11 a hazai iparos-iijut íj gyletuki Higyértelni 1 eíijarása bizonyos rehd-
ik barátnője Cse,ngei szemekkel, liiig egy lezei kisasszpny lába-| öltözött ! fiatal le-észrevehető nemével >ró kék szóméin.. t képezett az Uda fi-elhelyezése a klilou-1 ezelt kék sólyom falteremben s Adel latja falon függő nagy ryikébe kacsintgatott, ak mosolygó kiteje-1 enilélgeté.
H lünös kedved van ma Y réltek volna ; szavaid íek; hagyd abba az
Üoldogságjot kzerea vaunak siülőiiu. kl
ket, ugy
sem tudom
c i magas röptében u
dél, légy; vidám, ~ yi-3U a kifogyhatlan jó-ttom nélkülőzhetleuué. I » szólasziV —j keadé hdijniadik no, ki Vilma| ji liotta a naiv leánykát, \'gjrikénéi idősebb volt eVetségesnok tetskék. barátnőül vagyok, —• kívánságodat képes iiii hatalmam alatt ál-
b nüláuatbai
megadatott nekem. 1 igeu jól bírják waj
Idát, hogy; agyagilajr Heiumlkép\'sem érezii sZUkséget j; 4- Vau ,| aráloul, támaszom, 11 rtkbeu, ki jcjgyeseij 1, ~ és végűi itt vaj tíik ti kédvea artj aitokkal, kik jövőii|et rjüzsa-ligethez haso\'í <ó^ak jósoljátok.
kopogtatás hanatsi i
« iiiiiid)|urt hyoiub ui az sjtó\'telviyillott ivzon magas termet i lorllu lépett be.
—4 szólt Flóra , me vevény e«é és mos< Ima s^euvelgős arczk
Íj
bogy széretsz engem hálálhatom meg más-dat házzám, innitbogy iSteket. [— Én! uom, érdemeltem ^Uteatőí 1 linden, mi egy uŐ^ek
jAhi 1 lent ik I geu tekíiitve a jt baa.lt ajkára, inig 1 léjezóst öltöit.
A jövevény k>mo|y rnemes vonasaiu az érteíitnség kinyi nuatat bordá, szemóbpu a széliéin; fóbyé, cs liogóttJj
Szerényen | ha olt mag jegyese é két fiatal | leányka előlk 1 azouusil tre társalgást! kezdett "elük. !
ügyi látszik K ló rítta élőadásokat tárt* a niythoiogiából s j 1 végbul Ulteté a kisu széuyokati oíjy köze mágaaós, hojgy eky tahleaiU ijögiönözzu 1 a három gráciákbii I : komoly teknktete a t sejten velem.
Azonban az , i] meglehet, hogy Fioril a ffAphrodit»MJ szemé lyesíu !és Vilma uagya .d a kék szcihd Juuej , Cséágei kisisszoii y pedig az itaikiiiálól llot>ó Személyében w > repel és < zek előad Uában jiat hiszetn róü| x sem feledkeztek tt eg • nekem ugy-o vadkan által széttáiett Aáouis szerepe jn-tott V — nelyért el ire is Sszives köizöuei >t mondok.u „soha sem hittóm, hogy ouuVÍ-e képzelődő kiálts Flóra — ezt a »z tuaijdonslgát ínég é idig néni ismeretem, jjjjl-
találta — toiytata l amis knotolylyal _
íjégi isten »knöl tárá logtilnk ■ égy |mükéfi
fedl\'t \' \'
azért, bizonyos szervezetet állapítson meg. .Ezen irány főbb elveit az emiitett értekezlet ugyan nagyjában kiielölte, azonban lóikért?; a téstvóregyietek közül aliuhrottat, liogy 1 Si7 tava«zau Veszprémbe egy ván-dorgyulétit bivjou egybe. melynek napirendjére inindazou tárgyak kitüzendók leesnek, amelyeknek megoldása a hazai segé-jd*ik b\'Jyzeiéuea jsviius érdekében nem-icskk zzdkcégesnek, de sürgősnek is mutat- , jk^fik
AluHroti egylet a töl adat nagyságának tudatában meg zezdte az emiitett czélból . az elóiuankálatukai és ezennel S7ereneaéa-uek érzi magat a folyó 1877 évi, május hé 20., 21. és "i2. napjain Veszprém városá-ban tartandó vándor-gyülésre mély tisztelettel megbiviii és különösen iclkérni, liogy a legközvetlenebbül érdekelt testvér- és szakegyleteknek minél hatályosabb kép-viselése érdekében 1. hatáskörében lehető* jleg. hatni szíveskedjék.
Annál inkább szükséges az érdekeltek minél iiupozáiisabb részvétele e gyü-léseu, — mert- nem tudjuk eléggé isme-, jtelni — hosozú időre, kiható fontos tárgyak kerülnek napirendre; \\iuelyre megállapodásaink és javaslataink értelmében egyelőtSe a következő kiieuez pont le az füiyeeudu.
1. luváujuk, hugy az iparos-ifjúság I larsuiá-ia orazagosau^ képző e« •egélyzo-Legyletek alakítana aluü elömozdnassék éa ;hugy ezen külöuoöző helyeken uiegalalur I tolt. de egv czélért miiködő egyletek egy-| inassal tc»oyórie* összeköttetésbe lépve, tagijaikat kölcsönösen az á táluk nyújtható elű-| nyükbeu részesítsék.\'}
2.. Kii\'ánjúk, hogy az iparos-segédek szakképzése ezeu egyletek által ts eiőmus-dntiusea sj azoknak áz iparágaikhoz legszükségesebb tantál gyakbol rendszeres szakoktatás adathassák.
Kívánjuk, hogy ezen egyletek tagjai ak üketl betegség esetén érhető bajoktól — anyagi támogatás aitai — lehetőleg uieg-jóvu^sanák a hogy a hazai segédegyléíek lezen kédvíizinényt tagjaikra kölcsöuösen kiterjeszszuk.
4. Ki Vaujuk, hogy ezeu egyletek ke-betökbeb iái kis takarekpéuztaraa a (peuujf-bankuk; lukézméuyét életbeléptessék a ez-állat tagjaiknak a takarékoskodasra alkalmat nyújtsanak, bennük a takarékossági hajlamot tulébreszszék és összegyűjtött filléreiket kalnatozó lökévé uevelhessék.
5. Ki vaujuk, bog}\' a testv-ir-segédegy • letek tagjai a szakérteláieiieka lejlesztéséré, ósztöusésérb buzdítására, koroukiut anyagi s egyéb; jutabuazasokkal egybekötött mun-
| kaaiallitasukat rendezzenek és a segédek hészbuli teheiségéuek fejlesztésére elméleti fés gyakorlati irányú szakkeedesekr* pálya-dijjakat tüizeuek ki,
i») Ki vaujuk, hogy a füntériutett test-vérseged-egyletek uiaukaközvotitési-intáze -lekről gondoskodjanak a ezeket saját keblükben szervezvéu, a munka uélkiüi segé--
velői előadást akarunk adni, melyben a a mythoaz alakjait személy esi yiik..
Önuell is mar ki vau jelHVe szesspe du eszünkbe sem jutott Adouis, — miután íiu őt ázemnlyesitoué nem tudna! — Apen jókór jött, legalább tauacskozásunkbau részt Veeiuu s igv püuuyiteui iog feladatainkon, ífc\'p arról vóil szó, hogy szerepet jutassunk puuek^ Viliuié az olymposi istenek királyát Szánta üuui kl de aa én tanácsúmra Prometheus, a bú 11 [szerzőjét ke.l alakitauia s azt hiszem, ezutai ketUleud önnek fáradságába.
„Ejny t,! de kis gouoaa maga — mondá Ueurik jo 1 &iU kaczagva. Jói van uo, elfogadom. iJrvi inktheus leszek • tüzet lopok, uros \'uádoa 11 kötöm — de nem ám az iisteuektól, hanem innét e ~ és szivére mutatott — és uem is az ösaaea emberi-
séghez visz
uh, hauem a jégkeblű Fioritlá>
uak saiveb 1 csempészem.u
Itkláuos derd kezdett a kis tarai kodui;
.Etre| saságban u
Henrik,\' rövid idei mulatságos vitat aoaás utánJ songoráhos ült,
A tiatkií leáuyok velők született vi-jlorsággál ltóettek a szobában, karcsú tftr-llietük, mint l hajlongó fűzfa lebegett a síkos padtaiüti é úteuyssertllqg emelgették kicsiny labáiiat, lleurik által zongorázott hullámos koringükre.
Ez pojnipás 1 kiálta Flóra s aiczárpl eltűnt az aprkudos kitejezés, mosolygóvá Változott áus ugy uézett ki, mint ja legszebb legbájosabb oavassi rózsa.
De égy szerre jé kedve hanyatlani kezdet^ komoly vonás mutatkozott arcsáa
f i MEGYEI ÉRDEK
4elkelyeahstéa* tárgyikat egymással\' *daaseli4kl*té#h« lépjeweli/
7> Kiiánjuk , hogy t (Mtvér««gA<l\' egyletek tagjai számára | hazai vsaetí- éa gozhajósési táraulatok\' kedvezmény-árú utazási ((ibriket éueedélyezaenek.
Kívánjuk^ Kiigy á* íparoa-éegéde-kat érdeklő fontoaabb kérdések kordukínti megfoeaséléte éa megoldása tárgyában, latnely iparos-segéd egylet székhelyén |i}|* íiöbői iiP\'ifáilspudAt mellett időről időre váudor-iryttléeek tartassanak.
sze 1
Ina/
*HY
tncj;vi rái Csi
tu
uiii!
Az alapszabályok k sorsolt tylvettó é ilyj tagi (helyett tu
17-ik $ * 8%0fíM | újbóli
wzfáaajBcjireyer Ls jjwiU, Dat-sztávné. Qyörffy ImMíPÉÍÉ
tartasaaita 9) Indítványok . javaslatuk, melyek sionbsrt májas bó 2oíg alulirt bizottsági elnökhöz iraabau betérjeaztendők.
Ezek asou kívánalmak , melyeknek m«^n!i)áaát a vándor-gyűlés feladatává
t tük. j _
(■Élt
Inie,
k vésünk oda irányul, hogy
hazánk ipatoa-irjuaágából józan, érlel
M tiitué to Józéefné, Hífadl
H^edi
zuni
kikúiqCJtjt ibizofetság Jelentéi é-
d
zolltóá
in e
szakképzett iparosokat teremtsünk a hazának, hogy bennük folébreszszük az Önmaguk a pályájuk iránt való beenüiést éa bizodalmat, hogy előre küldjük őket a haladás ösvényén, uieiy út egyedül van ipa* \'runk számára kijelölve. Ezzel egyrészt javítani akarjuk liclyzet(lket, máerészt ellen-súlyozzak azon káros irányú mozgalmat, melyet a kultlftdí socíalisták közül bevándorolt vekérekkei hiró u. n. „munkáspárt" az országban terjesztett és terjeszt. De főleg meg akaijuk óvni az iparos-ifjúságot az erkölcsi éa anyagi süiycdéstől, melyek előjeleit fájdalmasan tapasztaljuk a társa* dalomban,- hol a proletariátus gyarapodásában nagy része van a teljesen magukra hagyatott, mindennemű humauiazlikusz segélyt és \'támogat ást nélkülöző iparos-ifju-. aági.ak. Czélunk rövideden: a segédek bők ItZAzuy* állampolgárokat neveluit kik a kor követelményeihez képest megfelelni képesek tiszt\'ea állásuknak ugy iá mint iparosok, úgyis mint a társadalom tagjai.
* Ezen ezél előmozdítására kérjük fel a hazai iparosságot éa azok szakteatüleleit.
Az egyeseket , kikhez ezen közieve-lünk intézve, kérjük a biztos ujegjclénésre, I az ipartestületeket éa iparoaaegéd*egyleteket pedig fölkérjük, hogy magukat kiküldötteik áltál képviseltessék a gyűlésen, mely az iparra nézve oly általános érdekű, mint az iparosokra s segédekre nézve.
Ugy az egyes: megjelenni kívánókat, mint az \' ipartestületek és aegéd-egylet d-k | kiküldötteit kérjük, hogy neveiket ai/uljrujtt ebiökhöz legkésőbb f. évi május hó! ÍU-ik napjáiu beküldeni ne terheltessenek, hogy a megjelenők számára lakasokról gondoskodva legyen.
Becses figyelmébe ajánlják még az ugyancsak löniérintett helyen éa időben rendezendő muukakiállitáa ügyér, mélynek programmjal és bejelentési ivét esetleges Jtaszuálás vagy terjesztés végett kívánatra szívesen megküldjük, de bejeloutések egy-•szerű levélben iá május 2-áig elfogadtatnak Midőn\'az ügyet éa magunkat haza Has legjobb hajlamaikba éa jóindulatukba ajánljuk, vagyunk
hazafiúi üdvözlettel; A „veszprémi iparos-ifjuság művelődési
kiire" előkészítő biiottsága nevében :\'. OtUéri Mór, \' íhiíkO lil C\'f/i,
kültag.. ! ; - ■ I . elnök.
\\ilAHl\\
11>
1,1 A fjlfjj kirend tárgy alkku joJbijté
4
vaelat fowó j ségistif sere fúj vélelév kolva. unit, ii Kristóf Ebeuspung< r még túl bei beti ré
T4rgf»kj
A vá)fínziniány éyi
len táié. Ifttík S\'íá I 20 *J§
\' VÚlas/tíís
r Üsstif Zséfs cs. k r. ziwgorarmí-vészna és Popper D. tíello j tűrém a Mrsí
lia Jmréné, Kiainger
Józs^fné, Cliiiio^áaiyi Gél líereei
Alapszabályok nió Joaítáaára
Heiirikiiél el Edénai
A pénztárt felU}FÍ^Bgáló bi jelentése.
Netánr. índitváiiyqk tái
ea kitj oporiifapnházból, • vészpáf aéutéaen 187,7 áo „Avan* ázjafváa" venqéglo tartanfi i jiae^feraenyések
I.MJarri^ral-.. Scljnbm I.M-:iit«stj KSfVtiá. 2. a) {kreiiad Mazurvja Wolánce íra Poppé; Dj\'Pj! a) JAuf Fiumein MuiéR] h) Vaué h \'#e Llwtlől. Esőadja fiomááz\'*. j^rras\'tój Pavidjolfióí. iC|őadj« libella i Líszt-tőll Ll/ Magyar iihauaodia pper. l).
Jjek a haugvejaeuy \' ^fi
tr1
Mindéi e) Psj fia. 4 brunuc 5. Ta Zsófia adja :1| \' Jk
ríláfotirá mulli* Ifil-én az nagTteri^ében űsorpzata: ion.} Klőadja : oríantale h) Előadja Fop-lea Gesaitge4 ) UpMpÚHwI Mdnur /aö-Ajn opríiig-Fppper U. ijali\' Mentor Líszk-téJ. Elő-
n
rgya
irzali j (ílőliejye [ri 20jir. éa btj éptij
a/.ereiieHcm ka jegjoéstíléfe rendel és pártplől tagjait a megjelenésre tisztelettel fel-! ögj egy ezrén, hégyja választ-; ülpn egyes meghívók kiboné rn rendelé el.
. , I \'pnl
ártott iválosztniáuvi illésből ! Márlinküvics\', KúrolintC é| k. |
egyesületi élilÖU. . VaQy-Kanizsa várói képvi^eaő tes-|
\'Jl -éu! délután ó-rlítior tartott melyen a következő tárgyak j tanácskozás alá. li.) Ajz accia be-1 engedélyező magáa Mlligyiniuía-1 let és e^ ügyre Vonalkozó taná- i it. 2.) Zálauiegye iörrluy^atósági \' nak j végzésé a városi közmunka !
tárgyában a ugyauéire tanácsi i .) Az eltartási (li,ak. behozutalát.; ző magas beiügymiuialusri Venden nácsi jelentés. \\£ í^To. évi magán zárszámadásokra vonat-tJinácBi jeleutés. b.) A lion^ó utak és ffenhtiartása ügyében történt tézkedéa tárgyában jelentés. 6.) legtöbb adót fizetők uviriÜstakj névjegyzékének lieijiutatása. ó évi adókivető bizottság mellé bizalmi iérfiak ; mekvalaaztása javaslattal kapcsolatba tanácsi
aliijfit^, SZÍVES hivhí, niány I c.^átá\'^át
Nja ^Kani/sún 14 éó
tülete f közgyüJ kerültek hozatali t teri rend esi. java bizottsá átenged jelenlés engedői let ós közös\' kozó.ag kezelési tanácsi A várót íelülvizt
gi ílalső uép kébjju a köz-zteti véhúné-
g\' lt
: frt.
jasékj. (
\'Kiachel píllííp | jkönyvkijreske ie»é|ieir előre válthajlMk. Kezdete 8 órakor
-j Megyei)k dsrekítanfei igy«á«)je Krób Pál urn i k a üipolezái gazdag i iskola ufrökeréa retormja érd : igazgaŰ »i bizottság elS térje nve, nji. ideó ptlnljában jellog; dutott, és az általa Iá jáná íjupaozat Ugyi bbottaáj [ által | páctoióíaíg í magas li iűiiéteriumbo^ +- .Szi /bői üdvözöljük a k ÍÜ\'iO tanfértíut b gais laaági tanügy terén ttí Sejiéct j valóban avató ;t dása idt itt. Ad|jon az E^Jc fáradawi as fiivatáaáboz,; üdej kitártéit^ él szerelett |hazák jéíes tnii iérijut — tauíeiügye tanügyeik fqlvirágozni jl\'og. |
- Időjárás. Az idöjárf i yolta li íj átadazá minden Okosít aiép, e (yfiirman meleg uau veteaél ;i b éá mrvényzetre oly folyáatia c veltyk, zord, I eaőa tattak 1141, eUt ípedíg szeles
vette.
aő ügyre vonatkozó fnáácai ja-iranyult, hogy az aóAa-ból belem e^y mar uagyoi|;ua azük-. utálkozó polgári tuaoda ;üpíté-Í ssék, mely á helyzet ömintetbe leggyőző érvekkel [vplt :indo-gy érdekes vitára aidplt klkaí-j polgármester úr, JUr Jtiakyj erjeaay Öánjdor, Hím( Jbe| Ejde,! Lipót, Tárnok Alajc a urak s vettek részt. KülÖuoi ! tetszés-ltek Eperjeesy ,tíánjl< t éa L>r.S Laky 1 Itiat jf urak érvelései, kik a neve-
d+ vé
lÍE
ZCa
lés ügy frául i
jha tiií tós tanácsi gadtatot
olvasóin azon lijr ki szülő énekelt •égét ki ra-aziuh4ú van kils csenek tanultnál frtöt , a dikban számára haiigú jövő vár
jav
hányáat telve ny
hidegség* bár ineu melyben távol vai Nekem a
uoin, nic t el volni fog
mor goik olat
i
Helyi és megyei hírek.
31egliivás
A „nagy-kanizsai ki«dediievel\'» egyeHUlet4 évi rendes közgyűlését
Ifit 7 évi wijus Vt\'én délután 4 ómkor tartja a nádorutezái uj ovodu helyiségében. j
s egy neme a szoinorutiáguak futá be egész válóját.
A barátnők, látva; azomoruságát ők ia lejebb haugolák jó kédvőko.t, Henrik ia hagyott vígjátékával éa a fiatal leány • mellé húzódott, báuitta,^ okát tudakozandó.
„Istenem! r— olyan külöuöaeu \'éreztem uiagaiu egy perczczel előbb kezdé Flóra midőn ti rátok néztoin a önre Ueu-íik az a ^ottdolat ötlött eszembe a szive-met óu-sury!yul nehezité — hogy váljon a lövő év igy íegyütt találand-e uennüiiket Nem e fog e körünkből valaki hiányozui, kit a hideg\' halál idő előtt elhervaszt éa ha e valaki én lennék, — Istenem ! e gtm-dolat elrémít, idegessé tesz." —
As hiába vigasztalták őt a fiatal leányok As Henrik, víg. kedve e nápou vissza nem érkezeti t&bbé.
Ezu\'án nemsokára a bafátnŐk eltávoztak és a jegyesek egyedül iriairadtak.
Flóra komoran nézett mága elé és gondolatokba mélyedt. \' 1 .
Ilemik fürkészve tekintett reá a szólt : , nValaii)it rejt eget előttem Flóritta, legyen oly jó[ éa éroemesitaen hisálmára a egyazitrsiuiuq ugy tekiutaeu mint egy jó barátot ki előtt/liuca;ürömünk , fájda\'-munk, mit vele ne köslenénk, — mert nem ám az a szerelem, mely caak eszményi viszony ; az idoaliafuusnál a legkiaebb • csalódás is míniien fonkölt érztíli|ó;t lédüiithe% — az igazi szerelem a bizalmáé barátság láncával fűzi íístze a rokon érzésű sziveket » ez erőaebb minden máa köteléknél. Azért maaitá fé fáj urkem nsgyoti, bog)r ugy bánik velem kooskáa | mint ismerései bármelyikével.* Isten tud
Elaé eset volt, hogy Henrik sssmre* 1 Ueu
ett fiatal leánynak,! ki eugesz-jtá felé közét is szólt: V41óbjn Henrik nem csodáloih) hogy
n te
iér< i - in
reményei az mit reíméiefc a leggyei S ez ino(dfejti
] „Malrt kai ? — azoiiitva \' ki ihég ai égi — & ne ii én, ki kii ősén: a csillagot eg dogéágát
előérzet/ő
eleg érdeklődósülciipk szép; szavakban)t adtak kifejezést."A| stat némi inódosittáaaal elío-
(Nágyrsményü jövendő.) llelybeli tat kétségenkivül-érdekelni togja gy Práger Hermina kisasszony árisabau (Nagy-Kanizsán] kétszer itatta, be folyton iejlőaő tehet-égünkuek, Jauner bécsi ope-{azgató által, a bécsi operához Ive. Bár tanulmányai ipég nin-ezve Jauner szerződt^té míg deje tart, az első- évben 5ÜUO odikban 7500 Irtot a 4 hárma-frt honoráriumot biztosított Így te|iát az erőteljes szép i uekkianőre kétaégenkivttl fényes
em lete
mai KX*
élségbeojli -önt) azonban, ha-.
as82tm a n

lel
ia.
ya vagyok, tőlünk azon idő, áldását reánk adhatja, igen tudja lesz-e valami1 belőle VI tőségre kuli igen splcat ad-gnkoző esetben a világ meg-eugein igen sokszor kőbánt, mert udm hihetem hogy j\'csüjhetnék j1 ugy áll 4lóttem\' mint a kártya vár, ipelyet fuvalom is öaaze dönthet, ön előtt ktútt^tös viseletemet.^ fötfi magát ily gandolatokn Henrik a kis közét atkához.
az ifjú i l\'olyttttxi:,
lesznek k ad j
ismédé oi hangon
T itt
ha me ily azu
óiéljen
ésti \\ti) sen isme oltó tist telt éj*
4«gy
néhány ! A\'agy fez
I l
mevft Jo lrkdóra| d lie. Az i kök alatt
téli
isiféC (
I kajátokul Sok hej) ütt .luitjnek ísnlét. nak M9 jegyen okuk majdan A - tavad u tagy nem kis ret őket. ll<1táai, hisz. reményeifc ^ig in^r ideje volna, hogy egk-lenmuket. — Tüzvesz.j E hó 22 ófáícór tűz ütött ki a ezigányutezában. tletünk azonnal a heJ y pajrkoüótt a tüzet o. iái ádéág után sikerült k )ajta Jett a lángok íretiese, hogy szél n<
Betoreí. Polán ai ejaioérhez mult esu ba|táral fegyverzet reg ja Kamrában, fia
W\'adt. )A uizonypa in töretett, riilt n^k fejszével inert egj, száudépi uegszok latja a jnii jutjou iöijük.j tI-
II
ieküdL A uítétben \' jerekedés tá-tiu lelleiitállvau a rajjlókiíak, kik lopiji \'jöttek, kedvetlenül me-dei egyet ezek küzoflmé^is aike-kezeii megaebeaitei/j. Az apa ni ott 4Ht, míg. fiát verték, nem kre sciiu ütnide anuélliül hogy kat} kivitték volna, a nagy)lármára ékJ Áz illetékes hatóság hyumoz-^onosztjsvőket. MagáuéjrteiÜlés utunk e I birhez a ieuutartással ko-
lé p tokkel lei egy ál t, ki ifi pali tekin
í
ua mond kelzoit k
uányka
ez: | Körszék. 20 kr. Zárt-yek 70 kr.
síjeiztetett a
uUnkaikp-uija, nehéz, egészséget 6a knak sok i|y pt, Ugy lutá^ú
abnormális dósunkat. A
jótéfiaiiy\'iíe-idő által vál-n\'deg:iili> kö-ílővetté\'k,
| — (IMtmyaét* ffMraate) Wíti I fen, ízr. tanító ur e hó 5í9-én,
délután 5 órakor | efizohó egylet ai ! kéjének gyarapitáaára felolvasást tart A felolvaaáa czíme: A viltmtTOaéág. Ki|J letekkel egybekötve. — Belépti díj 30 fej — Ajánljuk közönségünk tigyelméb
— (Csaliéi öröm) Hajgató .Sáo4| barátuokat családi öröm érté. Kedves ^ egjr egéazaégea fi gyermekkel ajándéke^H meg őt. Kívánjuk, uogy a maga és t»tU(,(H Örömére ueveíiieaae fei. s>z uj hoDpolg^t
Petőfi Siibiriabsn .Sensatioo^ hír járja be a „Budapeali jKapiíap® un & lapukat. £z utóbbi lapnak Pr. Tomeaáav Imre ttaaths*árról azt a tudósítást küldői hogy itt egy Boros Sándor nevű ember i. a szibériai ólom bányák ban | 22 évig nái-rab dolgozott, azon bírt terjeszti, míszerj Petőfi áaiídór. él és rab a azibiriaí óloa, báúyakban. Dr. Tomcsáoyí egyszer megígéri, hogy Borosa Sándor hivatalos kJ hallgat tatását fogja sürgetni a ekkor ért*, attem fogja a szerkesztőséget. — A Szatt márból Budapestre jött 3züps Lajos ia be. azé\'i, hogy e hír folytán egéaz Szolhmár megye, hol Petőfit sokas ismerték, tzp \'iornbau vau- — E hír valósulhatása ép dt örömmel tőit el mindenkit, mint amennyin felizgatja mindazok kebfiét, kik Petőfit, 4 | azaoaddág láoglelktt dalnokát, költenéaye. után ismerik. Kiraucsióa\' nézünk a* h:vau-loa lúhallgatáa eredméiye elé. —
— (tfagyar színeszet.) V\'a«árnap ir
ríiis 22 éu: Kózsa Sándor, vasárnapi darai me y még eZ igényeknek sem felel i**; egészen. Kiemeljük A l a z e g h y 1 Ueát .(ibolya Feli kedvese) kí nagy kedvvel kelt népdalaival és játékával elragadta * közöuség^t, mely élénken tapsolt és 1 ázörö».kiüiváöfcau részesítette. Mellette ^ Józser érdemel k^fónösetueaalitéat, kmti. játéka mindig élvezetea a kinek éóeke sem kifogásolható. ,— *Ez alkalommal k^ Iteleaaégünkuek tartjuk a város kapitáfjf
ak guzdujnk-1! uak tA. bakonyi urnák tapintatos eljia* panaszkod.<u| aáért köszönetet éa elismerést sziÖpfej
igédbe tartja |j Mikor a tüz kiütött.
et ö|í széf;
ón
el, pe-
yaaariiap mint rendé-
Derék tüz-szjnére aie-tojtaúi. a iái
Két.haz
r lartáléka. -«f-
1U vplt -r í i ű ■
Iván Pétér törtokdn vir-ernber tört pedig az ü|-
Felkéréttünk a következő aorok A! „Zalai-Közlönyu t. évi 32-ia \'közölt azinbírálatban az illető Szép József urat azzal bélyegzi, erépéoeu erköjjcselleues és rendem\' alá tartozó kuprovisatiőval élt* uazöln | hogy nészeui a lelkedet4 örkíilcs ellenes kifejezés leuue aha kifejezést i az illető 1|alléit vólnai ugy vagy szóra-kbzoistágk\' volt! iaz oka, vagy rossZui hallott.
I || Többek fethiyasára Zalay Lajos. L.1JL1 i iLi
színházban öaeáde: kéivén, figyelmeztette a közönséget a lúzrd inegmondouaf hol van, s. csendes elUv<- j zásra kérte fel, azokat, kik maradni De&; akarunk ; csak 3—4 egyén távozott • * darab Zavartalanul játszathatott végig.
Ma Kr.ddzn van Balázsy Sándor juo-loinjatéka 1H Kizhardban. A közöiiaé^ lúiugulatárói ítélve, a jutalmazott meg let elégedve, ha » sikert az eső el nem^moMsJ • &*erdún\\ ápril 24-éá. .Jlölíére „Kép-\' zelt beteg^-e fog előadatni.
C*ütűrtíikön, april Üő-én. Szé{l Józse: jutalomjátéka leaz: Szigligeti jeles népszó-jnüyében „Dalos Piatáu-ban. Aiáuijuk /iaep urat, ki már 2b. év óta niukö^k a világi/, jelentő deszkákon , közönségünk pártols figyeiimébe.
kő\'zlésti-i számába kritieus lj^»gy ö \\ Őh legye
41 ileűií
kjfejezéa euucS erüölcbteieiiübü kritikus ír
Heti tizlettudeaitás.
Kagy-Kanizsa april 24-éu.
E bó 15-től majd többé majd keveíbel hideg időjáráaunk volt^ a azeríut {aniis; váltakozva eaőa (sőt havasj napjaink foltok A 4>övényzet annyira hátramaradott a 21—-ére támadt intensiv fagy nöVé-nyoiriknek nem árthatott. — * §em a rép> cze sem pedig az annyira érzékeny diota pajtások nem károsultak a fagytól, sz^t* ban az erős szelek a repcaenövenyekbec. habár alig említésre mél& kárt tehettek-Gabnaüzletben minden iajra nézve s hangulat emel kedő, mivel egyrészt a ha borura valói kilátások a Valuta erős eias*-kedését idézik elŐ, másrészt nagyou tartó* kodók a tufajd onoaok, mivel as aruk éres-hetŐ hiánya mellett uem ígeu volnának kt-pesek pótolni.
Imértcii a szoba\'hosszát, de hirte-omlolíUtól megkapatva Flóra elé Ureztehve álmodozásából bánato-|tt| reái^ ■ ,1 r\'
ritta i, iaseret-e engem igakán V ál in égj .Őszintén — kéré a leányka ;eibe woritva.
elkedlíctik berniem ? > mondá ^ , egyszerűen auélktil , hegy áll szí gyeifhc e fljíyifmodott volna, mely uap-lÜ
\\>r hogy ne létine Un 9n is ismeretes szív}\'
egykor setikijef miudeu goudolatjá t ia lohozoiu,i ha az előidézhetem.u
1c iz
Uto
u uem leázV" kér {kábulva Fjóra." térdós ! —; kiáiu |i lassú, azoiuoru .esetben ha éi» elve baiátnől^ i kedyes barát
boldog V óságáról 1 tt [leszek és még áltkl bol-
llé i kínos
paitauv% liHiigon
»sn)6k, itt
só szótagot Flóra
i lega; akadt a, Ijbszéd fon Elmt|t ué lauy porca. Flóta k ét fhfylő barna szemei iájá 11 téveleát^k, de gc . vi iói melyik Világába i ik f ittas, aruza is élbor
Ja
3£«Í
indult i
re tú-pádlat idoljai gjtdták. heves
ukbaú iz hpz sonló alkalmakkor a vésbé\' nfiveltlt leányok szokása Is mely iölibuyÜo tétjeiket meghazudtolja.
n Ug \'-t azerotui fog mindig. hSven kis >rittám ? Oh | ftni nagyon boldogok? le. ak, m<rt a szerelem édes kötelékei fíl-össze sziveinket s mig. Ön szeret, addig dog Vi |yok Addig uem fogom inagam zui em jer U-t de angyalaakj, őrangyal játiak, ki iom elhagyni uem • fogja(> i kinek mi iden g< mdolata csak önről szól, ki csak Mrt Vag; ok, ptigy önért fuigvalom Florítr éljek és Itaekhaljak."! JSzólt szeuvedély-lleiíir k isi iiiirtéien íeliajolt ja fiatal nő V i iuiir Ufdrró leheletét érté | ho<n-le a kaivetkeső pereben felugrott, apját vette\'ós a zavart leáuy elé állt.
^Jo rcMBsl ! kisásszonyu j-f mondá an és mégha jtva meglát távozott.
Flori. éljty* kenyQlve nézeitt utána, s tái^ fut ftV non lókán végig aijnitá kezeit, at)ia veié magái egy alacsony kereveten kimutítj Julián boldogság tükrösődék vo-aiu. I
I Kub-I. éti elemtől pihegett a komoly oudolatia t uct>i ik mi|nviselete egéaz eu áttér be a soritá. I U Uj y | js|r »té Henriket, sihogy J teák
p ihoz, okán -
egy borús kedélyt leány szeretni képes amint 16 éves ko&on aaeaetui lehet, unéét a sziv még; ment minden számítástól, miker tiszta és romlatlan. —
Henrik. ellenben szomorúan aittet* lakához és szobájában gondolkodva pé alá, — időnként megállt, aaorakoav>ttaa^rgf egy kötetet aj könyválványból a dtsaessk bekötött könyvékbői kihúzott s h^K^tga^l kezdé : Öötho, Börne, Mustét Alfréd, Itu^ Viktor, Schiller, Leopárdi, Petrarca, Lv»r« Byron, Dumas. *Petóti, szóval öt kat ueitt* zet irodalma volt itt össze halmozva, uii * mai világban nem gyakori, egy alig w éves iijú szobájában.
Később félre téve a ktiqyveket, gon*; dolataibm mélyedve egy székre ült, egf; csiooe^arcskép átellenébe, mely Flórát gyw mekded mosolyával ábráaolá és bele m<a rült a kép nésésébe.
„Mennyi báj ömlik el e vouásokon*; — Ea e nő az én jegyesem. Mennyasst^t nyomnak nevezhetem őt, Florittát, a vüag legbájolobb hölgyét. Mennyire szeretem és őt és o mégsem boldog; ueut elégíti ki Őt ** én határtalan aaerelmem , vágyai elérhet *" csillsgzatba vonják, bizonyosankicsinsé^* nek tetszik előtte* egy ily kösnamiaa eiub«c Szeretete mint az enyém.]
ph. ő uem aaeret engemj — n«to> érdemetleu vagyok egy oly ipiodeuben kéletea nő szerelmére.
Még tovább folytatta vokia keaafi kitöréseit, de egy itju Jövetele véget szalu-tott gyötrelmének.
(Folyt, kft?J I
.. Csarnok. A halál révén.
II\'itt* t Sntmt fruficr^nt w/<ín fmncMlwf fpriütolta KAÍ.MA9I
fafyujt*
A holtuk megmozdulni ? Örült eszme mondod tr, kl soraimat uapsugárjárta éio-bvliiiii olvnod. Dö mond e*ak,
g<»ndoJátot II v rémaégea iiillanatókV g Tel t nyugodt a lélek , az ugy akkor, initlv.. rújt»k H leírthoz hasonló borzalmas! kép makiról izgató hatást V Nem , nem ! ÜUi Hifiéin « perceket s hogy meg líém örülé*, muidürök talány marad sl^lsin.
Iv»>zel hozzám egy zilált szakállú férfiú megakadtak fáradt pilláim. Képíelődés-azttlh? káprázat egy való volt-e, de ipislogn litáiu. ; * W;;.\'. i\' /
— Emberi kiáltók rá, élsz-e? vagy gouonz lelkednek Ibílutetése tán, hogy halva aém uy ughatik tetemed V 1
Semmi hangi de az általára időnkénti
telethetünk,
ez alkálerrim*) él
bezái uíiu látott s lehér golyóikkal, készülő, raécq Imin Borzalmam el innen
ifltu^ tarva maradtak , visszatükrözve a kíalnd ni áuy yi hlgát. v\' ető pontra hágott.
remek birodalmából V
szólalt\'meg egy lasig bensőmben, j legyen
jutalmad a kiállt élsz 14lgeu, igen.
lét minden küzdelme menny a túlvilág uyáboz keprfst! 1
;ij. el 1
Hullákkal ujugrakott asztalok egész át kelle mi ainoin , hogy az- ajtóhoz kamra túlsó végén állt.
tdggött, ielirásskl. em rohantam feiébredé-ineuuyi rómüleltfrl inen
juthusauk, mely Kilincsén tábiácsk
Obf mért somkor rögtön id
tém vnla meg a t iiiger vészétől már kitá-
raazlott lelkemet í
\'hitelűi, hogy nem vagyok s
gyöt éti é
öirelmekért az Ini akarok
liogv löldi
I
táblácskán
küvet-
kező szavak valái ak í „Te, ki ájijltódból magadhoz tértél, íz ajtót]} emelve szabadba öuU/il alig lett érőm a /fe\'iNiielni, de vógre ki-retíiento leró vei mit lábujj azt magam után be-4 uütínybau rohanni kezdék. jaíyi kimeri tő száguldás
, ír
juthatsz \\u Az durván épül ajtót nyílt az. d íniutái a félelem Unté b< csapam, ismeretiét: Mintegy 10 per után feiíy csilloga aau álló ház abia származott. Arra nélkül belépjem
m\'grémtylt hadfiakkal alig vaiék képes el-
eiem, mely egy inagányo iába** pislogó gyertyától tailék a minden habozá* Katonai őrház Volt. A
ii bolond sem azöikevóny jre sikerült tolok j a leg-zükaégesebb ruha darabokat ia luegaáeieztn. Másnap a La uáca-eiuöif/Uöz vezettetéiu, adtam avelen) történtekek Yalloniáaim után jegyzőkönyv véte-
w j "•\'
Vi llany\' éves V[ kérdé az elnök.
} yp ai, felelém. 1 \' \':-*rj Azt kérdfem, hány éves V ismét lé übtbbi kóídéaét fiürkóaző tekintettel Illetve!
^XiW\'fSB-\'. • I - | 1
arvoinat.
—- .56. mondani.
— Un V szörny ü/köd ék a hivatalnok. -. r- énJ \' [ ^ I
■ — Hisz hana hófehér , szólt] kisded zsebUlkröl tartva) elém , mintha cáak sejtette volna a l«jó valót Belépilfauték i, igaza volt
Szénfekete hajam 14 óra alatt teljesen megőszült I
kö/JpüH^g k(>réböl. *). i
Zala-Egeijszeg 1877 április I4-én.
A független sajtó méltó hivatása lel-deríteni a tarsadaimuukbnu uralkodó hát-anyós és kártékony dolgokat és egyszersmind hathatós bi folyásával oda törjuitoduj, célszerű és hászuoS intézkedés által orv<«oItassanak. — Meit tagadhatatlan, bog f a aajtu önnállóságánál auát lógva egy liátalom ; kell ; és haladó korúnk melynek jótékony há-t>eríaégre kiterjed. — is egy J ázniai helyzetiéi hasonló városunkban ; régen uralkodó intézményi ől akarunk szólni és hogy ennek orvoslását elérhejriik, engedje meg tekint.
ho|4y becses lapjának néhány vehessük, a mit auuál inkább ia kérni bktórkodunk, mert umetve lapjának azóu 1 eiyes irányát —- melynél fogva korutik. szabta kívánalmainak cultu-rai haladásában ilvilázhatlanul egyik har-ezosa — hogy i ész leend jezeri czikküuk felvétele által ine (yénk széklielyéuek emelkedéséhez és felvirágzásához szükséges in-
6s mai szabadság ^melylyel száuiitai. egy oly vivmányi tása &z egéaz em Kóazü nkról
rfzerk. ur haaábjait igény b \' i kérni -
l
. tézmény megtereiptéaéhez — ezúttal a legelső lépést megu Folyioiiosau zánkban létező s nálatot gerjesztő csak is aa ipar (Vagyis jobban n tal eirbelő él, de kiviheV>aégének lactofa: a rendé
noi. —
haugoztátjuk, hogy ha-buormális helyzet es saj-nyomor ] megszüutetétfe és kereskedelem emelése ondva megteremtése) \'áttudjuk azt is, hogy e cél egyik legszükségesebb közlekedés.
Kzen eiőziu íny után egyik vagy másik e.sorok olvas íja már talán gún/o* mo-solylyal várja a göcsei járatlan utak mikénti javításáról avagy egy H*t Iván 4s ^-ICgerszeg közitt létesüló lóvasut épiié-aárŐl szóló terveinket — de legnagyobb •ajnálatankra ? o 1 várakozátualT meg nem
A« # revat ustt iióalHIakért dlj asm ,|ér a falal"M+< aavabaals bakttkilt lüsti ftarkassié.
^llamiutlUiúéuy t»éli«erU lavitáaáij óhajtjhlt
ia ea a zaa^rt Valóbau leuité\'azükségea{ b leinket előaoroliji te v
Ul hibáé bi )eudŐ — 4ehá( záara hadd álljd
tahivatal azou I r
órakor érke m áan ap r^g|
rezegi k. pó^tahi váljál, pnak egy egékz azáaia iniud. azoa éazrevma karuók, mi eiejen him-dezéae \'körül { kiei^e-íauii kévéé 4, Ujélilo-i ifi. A zala-eger«zegí pea\'
plltó van eate 5 éa U óra jdott levél icsakí el postahiva^a
r*
Inak
Juek pedig 10 c I érkezese alkaliu !sem jön a kö;.ö jtéut néhány héi [fealő egv utá& j váltott ki — meateraégéhez pedig zaebének cau j meg ; — hogy e^y | c/ép ókariuákl i Ó igen — várea ! a poataiueatar hordja azét a I likumtól míudtii | itranylag nagj | in dg uioal tíiui
liiv\'áiti\'it kivóV aziík - hogy i aan zaklató po vatalat á varo —járaila nenf lehet cao lenaég tetőpoiitj vau óa vároau u larihatatlauságj X sunkal azonba a tülült, bogy ságtói Uy hely megnyerte, mert poslahelyíséget lógva még a tarttfzík a lelie Ez okoki juk ez alkalou hoz hasonló megtelelő állal in. kormáuyuu Ugyot vároaunl. körünk ligyeln irányul — liody tálya ezen üg) bizoltaágaboz 1 kivanalmait ui^l követ mindent taaaék 11 hogy miudazoi i főnökei, kik e gj bizolt»ág tagjai ból érzik a nyaii, éa bátra reJ in üti kot tám megyénk érdi ságoa lőiapáu sunk érdekei szerzett, ez allia lünk kegyes vetni mindent város jogos
alatt — hogy éíjjte^í ggel zárva vsii^aiy ölt vagy kérőbb íeüi-óráva! kesőÜb hajgrja r egy ny>rí [idéiijfíasn t levél a kateskedlfk\' # órakor ,a közönaftg-adatik ki; .csomagok a azállitóluvél sjjia-g kezéhez óf igy tjor-egy h. keiiue-caomagot gondolatban, hogjf a rhudejt leatőmódeileiL —-\' os kárára, g/őfcő<lótt német bécsi azédelgő izerencséltétte meg.\' uHbau még most is égy fogadott levélhordó
uiiseg aezenes díóki, hogy e| «e|lel ái keze i\'4o)j gondolati
a
L<ia
számítjuk kormány zetünkuek —-lye is forogná ily méltányos azt a postámé tzeszélyeiuék
Alég egjj sunk összes hogy kUvessdi csak lehetségdi rendetlen álla zatok arán ia eazmét niegvM uiondáa hangz maradw — *ue Ezt ugy aem óhajtja, a jüuk ffelőretf \\
u-
ket — éa azedi a phb-elről 2 arját y egy 1 ily ilülettcl buo; váro/*Íau közönség kéi.yelnipre| éjazekiény aem, a posta | éa ha még bozzaléaz-j rosunk lakóit loly.toaio-j iheaterünk o hó ^4-óul hi-l yik legtávolabb azóiérti ugulczabn helyezi ell —( ozní, hogy az elégüuet4 elérte, — a pohár ielu ab miudeuüvt e helvze^ vilatjak. — Csodálkozás (3in lejezhetjük ki eléiggé {poatameater az igazgató-! az utkoltozé/n engedélyt nézetünk azerint ezeil uj gy á tüz mint fekvésénél raboltaiáa veszélyé »;om laégex közé. — <
lógva czéUzerünek tkr^-1 .egy nagyöbű varosok-\' ala-£geraz*ig i^ónycmók Oatahivatalnak lelaiüiaaát altul megpeudiieni éa ez e különösen kereakedelmi e ajanlani. Nézetünk oda lia varoaunk mindcu u»i-megyéuk közIgazgaCa^i lul ugy ez okvetlenül júgoa tnyolva, e tekintetben ei--- bogy ezeu terv reálizai-neg vagyunk gyoződv\'e diaini óa megyei hivatalok azerainiiid a kozigazgata^i relünk együtt tapaaztuial-poatahivatal kezelési Iná-reUiényeibetjUk, hogy ká-atuí fogják. Ue külöm\'lseu dua éa fáradhatlan, méltó-ki már valóbau varo-édelmezéaébeu érdemekét ómmal sem vonja meg tó-iudulatát — és elfyg kö-— hogy felsőbb lielyOu
o
elme űieghallgattassék éa
teljesíttessék. -
\\ legiiagj obb lehetetlenségek közé esetet — hogy a magas zára zilált pénzügyi hely-a kincstár csekély aegé-érdésben — egy vároauak béreimét visszautafiítani és idérek napról napra változó lenni nem fogja, er hívjuk lel tehát váró-illetni inteligenciáját arra di el mindent — a mi által árosunkban uralkodó ezott megszüntetésére és áldo-ekedjék ezen itt tárgyalt itani , mert, mint a koz-„a ki nem halad, az Jiátra t: elenyészik.
ispem városunkban áéoki t egyesült erővel törekedi a mi jelszavunk ia legyeni
A Zaíuueg let hl
i (jiozdtigftgi EgyoMU-í iáimérteHltőJc.
a Zalamegyí Egér szegen
(o
Minfliogj következtében segéd csapat
szágba ési Hzc biitia szállítva, tartani iehoi
Bács-Uodrog, tízüréuymegy\' t 7-én 20bbö. s i
meztetni.
A fennt
ból azonban
yz#k0oyre j amasáffi egyesület Wfilii* 7 évi mwrlius 4-éh i«r~ \\bggyilléséHtk.
{Folytatta.)
íelenlegi keleti ziv)trok Ebyptomból tetemes llovas tüzérség lett Tőidkor\' auíl
járvány á nevezéti or-j p tátott.
többszer omlifeini ra-j
attól, hogy < is\'en szagokba is á fiúi Nehogy íelu gáJyos betegi fg fóíblot felől neveJotieso^ baerbiábúli li ^átjjeba ia iiehurczolLaasékj szttkségeiiiok áttain az ezeu oraaágial hat táros töavéuj iatAagokat, tievesetlaén á
Teáiaa, ToííomUU, Kráa4ó .éa m|i a mült avi octopar U » Jelmouibaü kellően j fikyelf
bb alóadott aggasztó éaflal* tek által inddkoltj elővigyázat szemjjontjá-
ez IdŐ saerlnl kívánatosnak
tartom ezen I gyré nézve a tdrv&iyhatóság
kiválő púelmii állal ujaeTtaM, m (adtebli eiódoii törvényhatósága delfe eL miazeri befbetfike|iéaí é* tttueielT jisllelU aeeu-Ől inbideuai
kütU rájii Jiu sági k rüuuiii heTyaz megviz peat í j «f r^nzle
tovább eaeiel
domáa küldőt uyok < terjed
közlöt
ióijáro«ájn*<, wz peua^ rogfüi ** ja-iu4aghoz i^ofeii ; a ifató-
>zfg p»\'■< igj íj nyert j <>fliaiié, után
orvosi i i e s Í a c^gáltátvái. ikedjék
;« bonczj\' ft az clvi _;»z«utiat|í vény bíjló tágnak véuyhi lóság kiH niira hoziij dió a li#i Hejv feunai
Imiikben juqoiiiáaul éhen jel
az

ie.
Üljet tagjai i
A zala-e IlUi-gyeté:
atzer
a köíuegveies lyóvá ké£lérőC
] Ar%|ay IstViu e nök uf a zu! ker cw k\'jzclébi aégvetnslieu in
ü fentebbsie
oitéfiéu*
léá »zjg(.
ft
■k pp tnal a fet|(ebl leirt jkór-i/«mt: ,azi (l/pn gy^mua jmaai n >/ní tartozik a
a Mga^ttt\' a melleit »uan |fe»-előforduló
^akjsIipilMBMj feiit eb» leirt kór
M
mi, fisz peda^ Uátfpfti jeitvtáfl
ziákkl>»e|g<.4 rLtdu\\j(M a !»ej|rg aiihiotj Mt&táH , a j| tápa*iiahiiokhoz | ké-!
éljiulláa t»etib%u jledig I gj\'z^phiyvtji v^teaseií íelj.J lufi gvaaiianák talált\'\' ijfliíjt. tirvrihij|u#g a tör* / jr.4.14 l\'L ezk^ftll H\'tijT\'ü
>r In;
fm
■ai <akh|
Ifi
gébeij\' álllUid azt tii*j addig ia, míg MjátJ bte érkeznék a j4rvá-| Kvílillézkedések\'et egéaz
fdgaji irtosii.«ni.
(rét
•egerazet
r
aalalaagyd gazdaaégí egyeaSlat tafiaial feltétetnek a a kertészatí azak\'/eztály^a sorMdalnakf a erről jelen végzés éa a léU vátfii okirat megküldésével 6kf valafafni Ta#|y íjejm pénztárnok ar is érleatitelnék, i
\\ A pfen jegyzőkönyv hiteleáítéláÁíl. . i A jelen je^v^kf/orT hitaleÁtéíiéael Farkat v.ívid éa Háry Mánd^r egyaaÜlati tag ittrak bizafnak
f\\ At Í4ő dw haiadráii a többi eiin* (ézetido ügyek tárgyalása a májusi rendes h\'^yülétré «lhalaczlat<4t \\ a elnök ur KD-^iMkl iiioiidrán a magjelentek szíves koir^*niikodéa^értt a jelen rrítdkivülí kv^* ftj4\\étf belejezeiltfek u/ilvánttotta. Arvpy latján mkf ügyvezető éfe^íffe. Farkaa Ilá\' vid mk. hitelesítő tag, fláry 4ándor ni. >k. hiérleait*i tag, Mgetuj Antal nik. }égyftő.
tik.
a \' az egyesületi j^gyzioaouyv köziéiévei]
otuiwurá jut tutik. I
éa bellaiínczi kertre.
ití évi kéltségek i(H
kort^azeti szakosztályi ;gbrazjkgi óa belUtíiiá| liölUégcl ffdezéaére a költr gáliápitott öaazegeket toj-
laue
lyóvá [tétetni kárí
| A zála-rgejrázeyi ^a! belíaúnc/i kerteU mivéldai iköltaegpi Iédé46aére u iiöluégvej téaban i|iegál|apHotfl ^iadésok folyóvá tetvén \'lliaasy jLéjoá e^yeattleti péiiztúrnoa .dúsával azou í>sszegekuék 4koa stulyí péiiztáruok ujr
ur a yégzés kü a kettészeli kezéréf l :end<5\'
(Sszo 630
gálájára utasittalík.
I in\'
, A beiiaiinczi ügyijén kert : eladása iá-vaxlatba1 hozatillj
Arvay lallilán kertészeti azakosztályí elnök ur cloaifjjt, híigyl miiiláii a beilaiiu-czi kert ja kiipIHl ctéijiínak aijuyiból mejg nem felel, mert ámbár abban -toblj czé-rekre uiéuó gyehü ;i övény Lóa Jígy ibb, dwM, meiék, gyiiiuólda óit luiszoli ta|iiiVendékepc eladaara késze ti vaunaH, uiégiaja vidékbe^t lakosság azokaa u legcjíekélyebbre azabtjtt áriik mellett aeféjvea^iy >»n a hu gy menir-nyiacgbvH lévő,) a nehugy el Vén üljenek az utak mellé kiíiMűtétre ingyen kínált nyárfákat !seai fogadtá el, igy pem\'értékesíteni aem a lakoaság érdekábáu haaznosilahi nem jlehet, az ^^yiítümt tehát a kczeleai költacígckkel in iijieii ijzél \'éa érdek* néikiil terlielietfk, iuditvjányo^za, hogy az egyeati-let tek. Zaiameirf\'e kiizöiiaégétj tiazteletoel kéi je meg, mis. jurint azou tek in tótból,; mert a beiiaiinczi k\\ | L a nllnidótt ijkoknál lógva aznu czéiniKl rf molyié a megye kw-i zönaége azt a/. UgyeHÍlJet ih^s^nálatárJ At-eugctnii kegyjcaf volt, kL n-Aon vidék litkos-^ aága jelzett sa^ ioa IcözOuVösaége, a keHé-G li * \' - 5 T
azet ea gyüifn lanaáia miatti, meg; ez ir^nybuijil t* >vi»bb tehát icsak aa e tjreaül czéj da llaazon Íielkáli taaaék a bulla\'i afzt £ tározili, a a b!jj»veiid aületijek a zalajegeraz nagyübbítáaárá leend gyesen áteiig^dni
Á tett iiiditjvátiíy
léatsetj iránti ífogékouyta-iii [iel^l, a kertnek >ezc|éae, a Íéntart4aa neki wkozna minden k\'diaégeket, meltóz-tnek eladását íejha-ösazeget az egye-l^i /egyleli kert meg-i\'el használásra ké-
nyek ! által i.ii egész! tcrjedeld Zalaiilt*gye törjtjé lelettel megke bellaiínczi kertb összegnek az e nagyilbbítáaárf lel rélizérc áU natoaitla^ni ni
«z
r.rt
lákési Isgyes szako;
Id. pá eg^eaUlet i(a d. Háijy Akoa urgja k U1
yer
lílet tagja ívjá; í|ly íztálybal d. I flár f
kkJa, urpt lakisik ll»7\' az ialnpazabá [ egymásután i:ö évi aeceknbe\'
• TT •
kezdve magukéit az tetui a a keruézeti kérvén. f] ügyvéd ur éj Ma-Ul^nit\' lipáu ur. z.-ogomzcgi ikudAr 1-ldl kezdyje —\' j(c 7 értelmébeni hat
Horoz ■pán
hunjuk ékzül Mlgaai ker^iti mjarrataaig
caúzji k caomhH Kájfalifaa és hüv
alhaai páukái
• fel résaesülhejki
! A
lei hozott k örülnie-;yozoifcg indokolva léveiif »eií e |ogadtatík, a tdkínt. ylutí sági bizottsága lisz li itarozta^ík. hogy ■ l^aát és a bejöVeiid« •egerszdgi kertjének tása végett, az fgy-elhat^fozní s^oga-
877
s Mayer Akos jirak vétetnek, ügyvéd ur és iMi í^pku ur izála-cgeilazegi
n -
vaikqző
II
4vre


5W > iltll
iá ífn7-ík őazaÜra a
rlni fwrkeazto
HOFFMANN MÓB
. ád. IíjOO az. \\ J | j
Árverési hirdetmény.
! :hagy-Kani/sa város területén a ItAyb évi Aj/iil lió í-én líHHXi szám "\'a*t kilp u*f& mélt;; belűgyminiiterí rend< «tttíí én-geord/ezett községi fogyaa^áai póüjdó ( ac<ia> az#dhété*? jwl^ mely a bor, 4 éa á«»r után az állami logvaaztási adó \'iíyf^ ánalt, . a mustot- nlet^leg pedig ánalk. felel meg, mély a uornti iae-
toííi^iikint 4;> krt; — a sernél "ti) krt, — éa a! muatnál liőJ* krt leaz — a vá^oai k^pvÍAelő testületnek folyó 1*77 (évi april hó 21-én hozott a az 1471 XV10il t cz.: 110 §-án alapuló határozata fplywin \'\' rri\'ífa* h»i iL ft, íO óvmíot
a yároaliáz nagytermében tartandó k/oár-Verns utján a legtöbbet, ígérőnek — a vá-roaj képviselő teaftllat ulolagoit jóváhagVá-sánnk Jeiiiitartá*a mellett — folyó évi jáiá-jua; hő egé#z 1 évi dereinber ÍM-ig
tefjedő ídi(írt -ha^z<;ubérbe adatni lojgü — ! Miről az árverélri szándékozók , uly lelkiváaaai érten*tétnek, hogy az árverési félí<í|elck alulír? Várnai hatóság ianác?ééer-inébíTji luaiua l-lől kiezdve napónkiitt ájhí-vatákoa órákban t\\* pedig d. c. 11-tői la éa d. ii* \'A órától, 5-ig megtekinthetők* -4|_ Kéjt Nagy-Kani^san 1^77 évi apri ibóu^íjén.
A várúri tiluái-i*
! Zöld ialousiák
f"\'
-------i------\' \'
Szalag JalouKiák
fából, kif|Mzitésre éa zárásra, világos daá-száriöSduel befestve.. pr. négyszögméter
3 frt.
Közönséges abkkuagyaág 5 frt
Hroiifirozott kiieazito eszköz, öO kr.
Fa-Hulileanx-ok darabja I írttól 3 írtig.
Ilaurr Fi* re n ez
Hudolíshélmban, Bécs mellett
(xdiönbrunerairasse 11. B^i\'í?nd\';zi4»y-tt ÍHŐÖ. Vidéki megrendelések utánvét tieí-. lelt pontoéan cazközöltettiek. Képéa árjegyzékek ingyen éa bérmentve. 3P3 I - 10
M giJT
— í s
* \' " S 2 * ^
•3
:o :0
u. CP
ifte ffSiA
r l* 8 sJ2 |.J 2 «2 "
^iJi\'i fl^s
AS — •ás
O S itt
S " íj:9* s ■ - ©

Jl O >(|
X5: fk *
HÉ|| *
b •g
tn
Se
S i2 f S 1 5 ÍJ.5 S J
llO 1 § ? ^ rr
cí «C
GYÓUIITIIDÖ
Bldapcst fówos ktizvetlcn fijd/olébi\'n
tt. jneleg artézi tőrré iiioí uUgvázorU kert — U lolT-j k beltuldi la l|(\'ivvíz kedvező eredia éijy i- - az iiiiiotekJ er«ima\\ i beliatásek. szút iziileii ; vaég, hüdést
kliszvéi íuitajirií
iaaa hcUdk, ánejrt
(jlyUán áljinak. I IÁ I éwtz (ie
teii inéi
— porczelfáu-, márvány kád- ét kőfliidők za-kXj teljes k^nyeléfuniét bertudezetf szoba*— tár* ok 4f" naponta zeiie, Kóralakok, melyek ellenfa bnnyel haazualtagolt.
iiaMk c 40 id hártya, ideghflvely, idült csúza |A typliUa után fellépő hüdéaek. — Zaáhák — A íajókat éa kül*ért|beket követő elváltozások. J— IWrbántál ma k j— Vizeleti úéhi
éaaégek. — Mén* j (31*0 2—Ü)
eisŐlegl eredill&nyuyel haaználiajlott: idült gyomorhurutnál lés
náj. r { j , i m
igeleii 1 aa gj^gvszijrtár ; rende orvobi l>r. V e r*z á r. . ítélnél ig^r alilrdő-^Hniiitaimenetjegyek együttes Váltásánál árelenged^. izigdteA lakók a fttfjAő li^«zuálainál n-\' a menetjegyeknél előnyb»u
iváfoaiali órán kint knazer közlekedés.
i A nyárt idény majut )-en megnyittatik. f
akirfiok mogreudcIéJű : a asigeteu a felÜgyoIó«égi irodában,
A Miu^itozígüti ielü{$yelóaég
Iflji^l^^llh
C]W/W Levil teli ^QH:
■Er megrendelésekV|
Hf^ontoi eiskösléta. w| ff Gyönyörű szép V
füöi ruhakelméin
a lcy<!ú*ai»b választékban
bámulatos olosón
megjxerezhetók
divatáru-raktárából Budapest l koronaherczeg-otcza 8. i
Sl Hinták ingyen, és Á IhL bérmeotre. JA
;olcsóbb p letíjobb
lábbelik
Legolcsóbb bevásái lási él forrás. j Vj|
legolcsóbbat e« nemben, illető gyárosokkal, azon minden e szakba vágó sbban szolgálhatok. Bgy-ibatos föl iratért s valódi 385 4 6
József*
Az 1831-ik évbou Triesztben alapítóit
. II; c*. kir.\'étb. biztjpíei tó-táreasúfe
Assicurazioni generáli,
melyuekvezénj&yuöksége irodahelyiségei BÜDÁPfíSTHH, az intézet házában 1>0- i ROlTYA-utcáklO sz. a. léteinek ós az ország tekintélyesebb helyiségeiben iő-és kerületi ügynökségek által képviselve van, a legolcáobb dijak mellett biztosit
tiizH szaMtási és jégkárok
ellen, valámint
■ az Jember életére ■
a legküluubiíZübb kombinatiókban. 38Ö3-Ö
ur»o JlaÁtj S jnitti qqM».te3f
■ \'^W \'Hluq ÍM tuy
a bekftvetkeaő gyapja mosás idényének alkalmából, kistd moeis és bizományi eladás Végett békülni si A hoszánk bqkttldöit gyapjúkra kivánat kéapátizi fizetés Aeilett történik
A gyár minden beküldött bármely meni A hozzánk beküldött gyapjúnak a pálya kai, mint rskiar-dijt, biztosítási- aé mérleg-dijt, ugj zuk el. -i-
A.rJeiryaM>k : mosdásdjj izzgyapjuért t használatánál alknszdij Is.
Vállalkozunk izz-. és há4gyapjnuak bizon Ez évi program inunkat kívánatra bérmei MindenneiáU tudósításokkal a városban,
(Utáunyoraát nptn dijaztatik.)
reszvenyiarsula
[. T Budapesten ,
tisztelettel felhívja a j. ez. gyspjntermei<5k éJ kereskedőket, ho^y izs», hát-, tímár-, bör- ég báraaygyapjnikat gyfel
i.v esküdjenek.
i az érték Ía-áig olcsjS kamat melletti ^lolegekji adatuk- Az„ eladás bel- és külföldi gyárosoknak lehető legmagasabb árak {J fiségOí ryapju mosását; 4 hét alatt fes2&«zli I 1
üdvarfól vagy hajóállomásokról gjjáriiukbá \'vajé beisáilittásárél gondoskodunk. — Aa eddigi árjegyzékünkben fogia szinte a mellét-költségeket a t. qz. ;megí>iz4k 1 előijyéi-e mégsaiintetttk, és a gyapjút raktár- és bizUsitásí ii\\ nélkül i
t I 5*--ÍJu\' {• i , [ • I *J . I I iT \' , , I ! |t|l« -•:■•\' k i- J
h frtí tímár-gyapjúéig frt. hájt gyafijMrt p1!, fr^ 100 kilogrammkint számítva. Eladási özérdij: 1% esetleg \' jt^
inyi eladására is, aat jraktárdjj felszámítása nélkül elhelyezzük s kívánatra előleget adunk, tfre küldj dk.
razág-út 44, Hnsaárféle házban -berpn^ezeti irodánkban szikesen snolgálandnák. 392 2—3
Az igazgatóság.
Ujon nyitott sj dúsan berenc ezetfc síremlék-raktáramat
ajánlom a t. c. közönségnek mint Közvetlen üsszköttetésben állván szerencsés helyzetben vagyok, hogsr cikkel a l\'egjutányoaabban s leggyc rS úttal biztosítást nyújtok tiszta, i aranyozásért.
.itosenbauii
síremlék-kereskedése, BudapeRt, ©r^zftg-uti jtAt\'oly-laktanya.
temesvári Móricznál
kaphatok
Budapesten, kerepesi-ut 2 sz. a bazárban.
Hölgyek számára: Papucsok tniodeo jtaiobca kr.
Kuinnti-ij).\'.}; cberUbtiu- vagy borból kr.
Knmnki|iúk eberujítin- vag^- börböl sar akifal 1 frt 70 kr. F&ó.Cnpu ebcríifitwból a lafucbb hiimrtiH
dlwitvál- 11 "\' 2 frt 20 kr.
Topán«kieberlastimíl ragánytiosuTal magas ki-
TágaMalj rokuko-Urkokkal finom kUllhaébaa J frt SO kr. Topánok ripnyhBótii crO» \'chagns boí* jubürből. nöfecftt vagy csavart ketiöaulppal eaúa Hlojkrúhos, ;urtos S frt — kr.
iUrak számára:
Topán rbagrin-börttöl jól kéaxtare ; j S frt 60 kr Topáo tbagriitbörtiSI ánotu dUxitóaü lakMcgély-ly«l t«gmabb dhkta J j > " S f^t SO kr.
Topánborjuborböl ^úgezett, c»vart kettw talp- .
piai Igen jcröa j j . 4 frt — kr.
Topán uroak fény«iMco« bftrWlJ u6g*»tt oSge- 1
tett oaavart kettős talppal M&ra 4 ut 80 kr.
Topán fealoíifeuyntÁkoa, nudnu Uirb«»l. kextyu \'
vágy rhagriu uiml legfibotnabb 111>n■ 4 frt 80 kt/ Páiiu flltopán kSÍMr* chagrifli bftrbAt I i 3 írt 50 kr. Colima t« nlig iri jpmcutai bagariabprb&l pá* . j
rtmaadniáan cMMut kcuiataüppal j 8 írt 50 kr.
(\'•iuua ImtJu vagtlKhagrin bfiérböl inagM
.ral • lánccal , j , J B tt »» kr.
Fia^topán bptju yá |y chagriil bőrből crúáan I sr.-.jjezott ;kettóa l Jppal ^ I I p újt SO kr.
Lfláuy-top\'üíy wborli lüuból v»gy bőrből lSsgjnia*.
mabb uiuütóiü lal S2egclylyel I 1 frt 80 kr.
Ojr«rta«kcip^k tbarl tátin vagy .bőrből 80 kitől t Iliig.
Megrendaléi ilk pőatán utánvét tnclleU mgy aa ősszeg bekiudóae uu llatt győrsan éa pöátMn uljfMtirtriu Nem alkalnua labti ili a legkénaegeaeblMa JdcMMltetlk. Báaalet«4 árjcgvzékc i kívánatra bérmentve (küldetnek meg
l 378 7-4-10 |T
Kocsi-kenő-dobozok
kemény fából kilo tartalmától 50 kilóig.
Fából,vagy egészen vaAól, ntébbiak engedélyezett targoncák, kő-, teher-, Tasut-
raktáii és biao mányi taligák , „szintúgy vas-eszközök, lakatos áruk, fái- és Alépitkezési eszközök mindennemű épitke* résekhez összes konyha-edény és háaihuto-- rok gazdag választékban ajánltatn&k
Slefánszky József, vasOzlete által BUDAPÍSST, VJL ker. váci ut 60 ss. a. 391 2-Í3
PILEP8IE
íeVélileg gyógyit Dr. Kftlllseh Drezdában, WilhelmsplaU 4 (ejlóbb
Berlin. Majdnem 800 sikerrel gyógjitva 358 17—62
GAIiHElT
föllgynöke Kotzó l\'ál gépészmérnök íjánlja eredeti sorvetőgépeit javított Iizerkezetbcb, le 379 7 io maliuokaá roa
11. és fiai lg
Baaapest, flllöi-ut 8-dik szám alatt,
szállított árakon, valamint gozmozdoüyokat, cséplő ke t t&kfti 8tb.
Hirdetmény.
Nagy-Kanizsai uradalom részéről közhirré tétetik, miszerint folyó évi április hó 23-án reggeli 9 órakor a Kanizski* tiszti irodában ezen uradalomhoz tartozó .Arany Koronához* czim-zett szálloda és Kávéház folyó évi má-jus hó 1 -tol számítandó három bgyinás-utáni évre nyilvános árverés u(ján ha-szonbérpe fog kiadatni.
Zárt ajánlatok az árverést raegelúzó napig tjezárői&g — ellátva az igért ösz-szeg 109|9-val az nrodalmi irodában elfogadtatnak.
,A szerződési feltételek helyben na-ponta betekinthetók.
K0lt Nagy-Kanizsán 1877 április hó 7-én.
Nagy-Kanizsai uradalom.
387 3-Uf
| ROBEY és Társai |
X^ J|Smérnökök és Razd. gépgyáruokók J^indbliiból Angliában, |
^ /S J^M Budapesten, üllői ut I szám. jj
* W^M^^Swm aJán,ják orsz tkzerte ít^obbnak m tí fr il f\\ tllv 51 i L » I t
A Jjjg^l^B^^ismert tüzsti >|agot megtakarító g O / III OZ t| U II > d I K rt I a )
© ^^ gőzgépeit és felulmalliatlan szabadalmazott j 1
S ia- és vasiámás cferiílögépeiket ^gjWMiL^^L ]
^ magánetoto szerkezettel ék anélkül\'lejitónyalt és kézi cséploit ka- Vp^^^p^^^p^^y \'
ÍS száló és arató gépeketi lógereblyéket, íiívattyukat, szecskavágókat, í
S rostákat, malmokat és minden mása gaxL^épszakmába vágó eszközeit. ^^^KyJ^^^SE^j^Rj—ö 1
ii; » ^^ « gyorsan és Ica Dlcsobban eszközöltetnek.Bővebb " "wSff^^^^ J
Mniűenuemu javitasoi^ tudósítással é< árjegyzékkel szivesen szolgálnak. jj
| 389 2-12 \' Bobey és Tarsai, j
5? - • ; Budapest filmi ut 1 sz. €
______________^__L1____1 1____^^__ivi
i I € i o®^?- — Tiltakozunk min- l| ^ 4 Sj
1 o o ~ £ * í \\ — deu hunUitá* ellen g \' f ,
•1 « • ÍÍ. 3 ® 505 a ; * kéljük M üv«- ^ oa.... Pöv
3 nt„ si J -ssil-* I5-.L
; m^f^ •j^ísfeilif fi::g jes, Jjalr
% • Í rj B —. y ^ ® f^Ji rL r^ h 5 ÍTfl * ^ ™
^ ^ 2- £ tz ■ O g nt ^-J*\' 00 — i 1 B^^B fc Si pp P
B 1* -teli « Esi
1 Hrlis: 1 Isi \' • i
« " o ¥ < — lg fi1\'?! Htel 2* B p 1
i^ils? síe^ íí- 1 2 FhI 1 1
2 ©- STo 2:3 ® Jt • ► m I c
jr2*3 "f - y s
I SsSs 7r§ • 3; • —IS. S : \' ru.li
1 Lí ^^"S — » japü . O. I |
•fl sllr |?ff| » ^ i