Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
21.25 MB
2010-07-19 15:10:21
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
364
1558
Rövid leírás | Teljes leírás (293.28 KB)

Zala 1877 május

Közművelődési, társadalmi és gazdászati hetilap


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

ftl**t Mvstsi: hMf tkyitomUÉM OJrárwHái iHm Itt. Hám
Mliiliil érsfc.
I (II rtUrv* 3 fr*. M«fy»4 4m 1 Irt $0 kr Nk Élrtiytfc: .
^gnr \' kr UIiiSH Ifcéll—Él ft kr
MysfélJ 90 kf Myllttftr: l\'KtlUu m 10 kr.
21 ÁL A
KÖZMŰVELŐDÉSI, TA
I Zala megyét- OcCzilasági Egyesület, a n-ka
MEGYEI ÉRDEKŰ.
ttmkutm Mi : fferá 4 lep MrtUni lénél ük* kMmé^tl kSU»»4Jk 0j vársskás slosa Ali ss
Imr>i|iU(w telek Mk itm*r% k«nkMI Í6f»4uiuk
! I ifésbatt* «,
—m HIUnw k
tliriiiMkal MvMUMk: W«ft« lir jt Wtlbttta IS »
j IÉéW ifr— t *< OppeÜík
Mér WijÜn, SeniUr LMK új 4* Uw Miptii iMca fluriMulá % m.
RSADA li^JVÍI ftH QAZíjjÁStATI HETILAP
fdzsat tiszti öriséffélj/ző szövetke;lés több mAn éyylet hivatalos közlönye
19. szám,
Nagykanizsa, Szerdán 1877: májuB 9.
Áldás e vagy átok í (11. M.) Rendesen igen nagyra vagyunk korunk dicsőítésével. Nagy garral emlegetjük a polgárosodás vívmányait. Hogy is ne ? Haladunk minden téren. S a hol nem, .ott egy csomó csillogó frázissal takargatjuk be nyomorúságunkat; rothadó hulla frissen szakasstott virágokkal borítva. Mi mindent mondanak nagyeszű és nagyfejű bölcsészék a civilisatio áldásairól ? Mi miudenc kellene annak hoznia, ha egyáltalán hozna ? Virágzó fejlődést az emberi cselekvés minden téréit; általános haladást; jólétet és boldogságot a palotában ugy, mint tíz alacsony náddal födött kunyhóban. Serény munkásságot és hasz nos versenyt mindenütt. Az emberi kárhozatos szenvedélyek lecsillapulá-sáf* Á humanismus eszméjéből folyó érdekközösség folytáu támadó békét, egyetértést, testvéri szeretetet; a jónak önzetlen elismerését és minden eszközökkel való támogatását; tllrel-mességet a vallási ós nemzeti érdek-nyiivánulásokkal szemben. Gyönyörű dolgok egytől egyig, s ha oly szépek nem volnának még lehetségeseknek is lehetne őket tartani. De van is a világnak ideje ilyen csekélységekkel törődnie. Csak olyan emberek agyábamfogainzhatnak meg az ilyen gondolatok, kiket általában a .félbolond" í diszeB czimével tisztelnek meg, minek is futuak chimae-, rák után, s táplálkoznak gondolatok-ka), melyek keblöket Tantalus kínjainak tanyájává teszik ? Látszik , hogy nem a gyakorlat emberei, kiket-csak a jelen érdekel, s kiknél a jelen kielégítése fődolog, ebből any-uyi hasznot húzva, a mennyi reájuk uézve teljesen elegendő. Rendeltetése az emberiségnek, hogy haladjon, hiszen • halad is, csakhogy Ott van mindenütt az akadály ia, mely a h tl adást gátolja. De nem csupán^
gátja és akadálya |a nem ellentéte is. A lett a sötétség, a |sz a rabszolgaság és el manismus mellett az
laladásnak, ha-ilágosság meí i badság mellett yomatás, a hu-smbertelen zsar-
nokság; a jog melleit a jogtalanság.
Mindenütt a tagaftjá
mely felkölti az emberben az állatit
8 épen akkor, mikor
szabadság, a hurnáni imüs és a jog
ünnepet ülni késsilil malasztos áldásai ali
tfek, s a béke tt az uj virág-
zás ösvényére léptnél tek, bőszült vi
harként söpör ré^ig fölött az, amit háboi mely a oivilisatio I ne tiot iparkodik m^gfc Ián félszázadra álli
sát és a virágzás kerekét.
I|y azután igaz in nem tudjuk, áldás e vagy átok az a mit a szegény halandó oivilizatión sk nevez , és olyan vihar e a hál orú, mely rosz miasmáktól tisztítja meg a levegőt, a minőnek azok állítják, kik a háborút fölötte szüksége mek tartják.
yfejü az embe-aredév népi volt hogy felfogni ta-ertt tanát a fe-Azaz inkább is jól. Mert hát szeretet az, alkalma nyilik és az emberekminél hamarább lvezetére képessé unos haladásában gondolkozó em-
V. évfolyam.
átkos szel le ne,
a világosság, a
nemzetek feje unak neveznek, vében a civilisa-nu...