Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
16.42 MB
2010-07-19 15:19:51
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
227
2884
Rövid leírás | Teljes leírás (417.37 KB)

Zala 1877 október

Közművelődési, társadalmi és gazdászati hetilap


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

KMé fttvelel j flUbf t*»fvi»rwik*44a» tfjtitriski* stsea 513 it4«
K \'ClétNtMt ir«k ♦rt* * ifif-i r*Wm t Irt K*f jM fn» I frt fin kr Mréstetoysfc-(4>m jM»«í*ór •fi"*\' \' br Mmin M*|«té*UI • kr SélftfHij 30,1* \' Nytttttr:\' j. Níllifri 10 Mr
IlilH
MEGYEI IbRDBKp
Horíj fllirall
i \'íbmm ■r 1,1 T*\'ii
fv^i *
WrMM II ||
iK H
JÉf $ Ma
barUtztfl
hp milMMÍ rénM állsM IklKáiyit klUraéÜ
Oj ráiMhn ok* ftlf. tx Hm forsfes U»)*rtj kmkbÓ! fogad tsfosk »t K»vlr»Uk inna ní kftléttatk.
Baá*p«*t Fwhoíé
•*»ket ■ ! rfc»xn«k f- H«tf<|_
IÁ. V. OsMtap IMiH i fcaUi.il—ui Vm. — ] W«w liór fMcv ti. Ti 8>Mmíi»» ímI ** rtt* lilám «
m—irfu * Vágtat Bifen t H\'il)intnMii tf.
KÖZMŰ V ELŐDÉsi, TÁRSADA UÍMI L HETILAP
A ZfüamegyeiGaztlfiságiEgyesület, a nkantzsat tiszti oiisegélyzk szftvetkeket éÁ több más egylet hivatalos közlönye
40. szam
Nagy-Kanizsa, S^urdán 18771 oktoberl
IVl évfolyam.
Előfizetési felhívás
„zaILA"
X [
lói i; évi.IV évfolyaménak IV. negyedére-
Az uj évnegyed elején tisztelettel kérjUk t. előfizetőieket,. szíveskedjenek előfizetéseiket mielőbb megujitaui, liogy a lap küldésébe u feinmk^dás ne történjék.
i Azon tisztelt előfizetőink pedig, kik előfizetési dijaikkal még hátralékban vannak, ezen hátralékokat be-kukk\'ni ne terheltessenek, ;
Azon leszünk, liogy lapunkat
Tisztelettel
A sxerkesitű i \'s kiadó.
7627
niT Ibii.
Hirdetméuy.
A f. 1877 évi szeptembér hó 3-áu
s folytatva tartott törvényhaitósági bi-
zottsági közgyűlés 6ö47jl22 jk. számú
határozata folytán ezennel éjrtesitetnek a t. cz. bizottsági tag urak, | miszeriut l. \'é. Octóber hó 9-én Zalaegerszegen d. e. 10 órakor rendkívüli bizottsági közgyűlés fog tartatni, melynek tüzetes tárgyatr képezendík:
1. Az 1878-ik évre szóló megye1 költségvetés megállapítása. -4
2. Az újból alakítandó Novai járás területi beosztása tárgyában kirendelt küldöttség javaslata. —
3. Az 1878-ik évi mégyei közmunkák összeírás iráut teendő ^utézkedé*.
4. A megyei igazoló vlfclaaztuiany jelentése, a törvény hatósági bizottság választás alá esű tagjai leiének kiiepese íoíyián eszközölt nj \\ai asztalok iguzoia saról, és némely választó kerületekre nézve uj választási hatarído kitűzéséről.
Kelt Zala Hgerszegbn 1877 Szeptember hó 28rán.
Csutor Imre m. k. alispáu.
Részes-kiírás. |
Zaíttmtfpjé állandó ! válü$ztmáúyának Zala] fífierssr.yen IH77 Űzeptémbtí 22-én tartojí iflrte jeqgzOkÖnyyébw*
7271 7+ ■ T T\'-; f
ni. 1477.
< M vas tátott Czukéíté\'r József megyei számvevő ur által beterjesztett 1878-iJc évi megyei költségterv.
A számvevóilcg készített jövó éji költségvetési tervezet az állandó választ-1 inány által tüzetesén át vizsgáltatván tisztelettel véleményeztetik, hogy az 1. Í6-1 tel 36. sorszáma alatt foglalt „közgyámj helyet,( pénztári ellenőr" kifejezés „II-1 sod számvevő" kitétellel óscrélendo ital, j s mint ilyennek a költségvetési tervedet-j ben előirt. 1000 frt. fizetése helyett V fokozatúak Hzetés által is deendo meg-külömböztetóslil 2 0 0 frttlal kevesebb vagyis 800 frt. Ipend felveendő ; minthogy a megyei BZámvevó teeudui a fily-; tou szaporodó ujabb törvény ós rendeletekkel reá ruházott kötelességek folytán oly annyira szaporodnak, hogy azokkal a megyei számvevő jelenlegi fizetése egyáltalán aránybau nem áll, azért az I. tétel 36. sörszáma alatt á gyámi 2-od számvevőnél tervezett 2()0 .frt. megtakaritásuak az í. tétel< 7. sot* száma alatt felvett számvevői tízefóshe^ leeíWo hozzáadásával az ott előirányzott 1000 frtnyi...