Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
52.15 MB
2011-02-17 09:24:29
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
723
5980
Rövid leírás | Teljes leírás (739.54 KB)

Zala 1899 március

Politikai lap

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Huszonhatodik évfolyam. 18. szám.
l»rlinl4H| i
Ttrakti éptln Flioktl rilftp k»»;?-ktraMMkn.
T lurkoaUlvtl irUkuai lakat «»p«»-kitt 4. i, 4—I irt ktii.
fát ln^MndO • l«p •■•IImi rrnt"
fallllw Mllln kkaMMat
IIMItklflMl. VinwhMp«ui i Mlh >»nr»\'
kmak«4*M.
ZALA
Politikai lap.
Mtgjalwik NAGY KANIZSÁN^tenkint kétszer: vasároap t csütörtökön.
iLórtamn íui
ifm *m II >iim II fel -li TUém » ktrna il irt - k> l«OiMm I >««i II Irt tu li
MjriltUr pMlm 10 kl^ár.
riiihumi, HIMUI» Hrtutni\'t
\'tuUnéi riaM ft»f !«••■ tm» Idtillii i»»l«i»lik.
Séi»«»wlM MwM Ml l»m Imi Ml Ihuiii M
|0« mm in W knjaár
Nagy-Kanizsa, löHO.
Felelős uerkesztl: SZALAY SÁNDOR.
Csütörtök marcziu8 2.
Az uj minisztérium. «
Egy pillantás az uj kabinet Összeállítására önkéntelenül azokra a művészekre emlékeztet, a kik a sirógycrmek képéből néhány vonással a nevető gyermek képét csinálják meg. Az uj kabinet hat tagja — és miután az uj igazságügyi miniszter, Plósz Sándor, a lelépd kabinetben államtitkár volt — mondhatjuk: az uj kabinetnek hét tagja a lelépő minisztériumból van véve és csupán két uj névvel találkozunk abban. De annak ábrázata mégis egészen más. Ha ezt kfllOnben nem vennők is észre, az ellenzék megváltoztatott magatartása kellene, hogy rögtön megtanítson reá bennünket Ez különben könnyen érthető. Az uj miniszterelnök kidomborodó személyisége kell, hogy az ő saját egyéniségének szignaturáját nyomja reá kabinetjére; az, hogy a szakminiszterek többé vagy kevésbé jelentékenyek-é, mindegy. Széli Kálmán predesztinálva van rá. hogy az ország sorsát vezesse. Deák Ferenc szemei előtt és hagyományaiban nagyranőve, fiatalos lángbuzgalommal adta magát gazdasági problémák tanulmányozására oly korban,mikor ez t tér Magyarországon még majdnem egészen műveleten volt. Mint pénzügyminiszter és mint a pénzügyi bizottság elnöke, megismerte a állam belső gépezetét, mint csak kevesen, és mint egy kimagasló és előkelő részvénytársaság elnökének alkalma volt mélyen betekinteni a nemzetközi, gazdasági üzembe, a mi nagy mértékben kiszélesítette az uj miniszterelnök ítéletét és koncepcióját Széli Kálmán ötvenhatodik életévében van, tehát a legszebb férfikorban és igy a legnagyobb várakozássaltekinthetünk miniszterelnökségedé.
A kereskedelemügyi minisztérium valamikor az unalom bureauja, már több év óta a legfontosabb minisztériumok egyikévé lett; mert ipar és kereskedelem hatalmas fontosságra emelkedtek és mert az államigazgatás termékenyítőleg, vagy rombolólag hathat reájuk. E minisztérium uj vezetője
Hegedűs Sándor előkelő országgyűlési képviselő. Talán legjobban jellemezzük őt, midőn azt mondjuk, hogy ő Széli munkatársa. A pénzügyi bizottságban évek sora óta előadó s azokban az intézetekben, melyeknek Széli elnöke volt, ő igazgató-tanácsos volt. Magas képességét általánosan elismerik s nem lett volna könnyű dolog a kereskedelemügyi tárca számára alkalmasabb vagy csak egyenlőértékümás férfiút is találni.
Lukács László mint pénzügyi miniszter ugy a bel-, mint a külföldön eléggé ismert és méltatott első rendű kapacitás pénzügyi dolgokban, és bizonynyal legjellemzőbb az hogy még az ellenzék sem tett kifogást az ő hivatalban maradása ellen, dacára annak, hogy őt taitják az annyira megtámadott »ischli klauzula* szerzőjének.
Hogy a már felsorolt tárcákon kivül olyan földmivelő államban, mint Magyarország, a földmivelésügyi minisztérium érdemel legellbb figyelembe vételt, az nem szorul különös bizonyításra, valamint az sem hogy nincs ember Magyarországon, a ki e minisztérium vezetésének uj betöltésekor másra gondolt mint dr. Darányi Ignácn e tárca eddigi céltudatos vezetőjére. Darányi nem elégszik meg csak a nagy koncepciók keresztülvitelé...