Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
23.58 MB
2011-02-17 09:29:36
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
195
3252
Rövid leírás | Teljes leírás (627.68 KB)

Zala 1899 május

Politikai lap

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NtD\'KiűiaH, csiUörtö*
Zala 40. ssAra. (4. lapJ
I8í)9 málna b& II in
utssakataoak alapos kiépítésére vonatkozó terv és költségvetés bemutatására.
A K tetthely — balaton-tzent-gyórgyi h. é. vasul megkeresésére, bogy saját vonslán a 40 —H kilómét er ssakasson 4 m. széles útjáról létsaühsasaa, Kollár l*iváa bizottsági elnók elnök-léte alad a belyttim szemlet a közigazgatási bi-aotiaág elrende te.
A iMnigiláii bizottság falira1 ilag megkeresi • kereskedelemügyi minisztert, hogy a Zula-Eger--tzeg — Stent-lvsn közAtti h. é. közteledéinél az este 8 ó. M perckor indnló vonatul, a mély jelenleg 20 percnyi tartózkodás. után indul Kis-Fa-ludrol Snnt lvávi. Zala-EgenuegrOl 16 perccel később indítsák ei, amikor Kis-Fsludon csak 6 percnyi késése lenne,
Ugyancsak megkeresi a köaigatasi bizottság a déli vasút (klol ga<gatóaágál az iránt, hogy a Sít-Ivánról d. u. 6 és lé; órakor Nagy\'Kanizsára iuduló tehervonalhoü. szemén szállítás céljából egy kocáit esatoljanuk.
Kir. tanlelüg;alO J«ImMm szerint a miniszter a uila-agarssagl Úonilló gazdasági ismétlő is oln további sorsa ügyében a tárgyaidat a vaiossal el-Miidi\'lte. — A nagy kanisaai községi elemi fiu-és
ériéiben, 46.601 Irt 66] kr. (ogyaniásf italadók ban, 10.416 Irt 18 kr. itslmérésí illalékben, ragyái összesen 3.026.963 Irt 68} kr. Leiratba hoztak január — áprilisi idöesakban; a> egyenes adóban 8.291 Irt 40 kr., b) had mentességi dijban 113 trtot. Fisetési halasztást S adóiénak adlak 439 írt 14 kr. tartozáara ; ideiglenes házadóopén-te Béget 46 épült-tre.
gatására leikéri, miré elaCk as érdaklOdéat kö-aflnve, a ti lest baaária.
A második rendkívüli gyQéat t|t>im> Herteleody Ferenc *g\\es életi eloOk einfikist* alatt I. hó 9-én tartották.
Felolvastatván a sttmei;hvldékf gazdakör által SQmegen 18Ö9, junius hóban tartandó all»td>|«-I sás terveieto és l őltseg vsiéae, a közgyűlés aa
Umw Gai Wffp köztjflléie. ] rL\'^^^.^^rraMiYf.t^ir
Szokatlan nagy asámoial jelan-ék bi«g a gat- a gardakor által ugyanerre a célra tOlé kárt datált egyesület tagjai f. hó 7»én Zala-Egerss*g«n,j 800 Irt segélyt a kii r rer.delkea#eére bocaátja.
as egyesület nagy termében tartott reqdkiTÜli
koaayalaaan. _,—;_______,___
Bizonyára maga á kitüsSU Iftrgy tonioaaága ké**ton« a tanokat a tömeges megielauéör, hojjy (élük (« bet\'i cg mindent elkövessenek a histoeiti társaságot jégkáriel jével szemben, ane\'y a gszds-küzóiiség létérdekét lúmaiij» itaeji.
_ Jier\'t-lendy Karauc egyesületi elnök títivüzülvéti a »a*p Háaa*1 megjelelt t igokal, ludítja, hogy
A pacsai gasdakör által kért 430 Irt asgélyt t lilagyüléa a M>r réssére meg** a vs*ln j tudó* másul vélté a gaa<lak3rb«< belépett tagoktűi IMII i kimutatást; a nsv-orlmi 48 oly tag volt, akik j a gaidas<tgi egyesu aiaek nem voltak tagjai, akiket á kéagyflles u sokul fo\'teH, valamint %ela>Egersa»grői dr. C»sk Karoly árveaseki ülnököt.
Aa Uraságoa Gsid«*4gi Egyesülőt * esetese alatt álló Of«
a közőliajimk iragtelalóieg hivtu *gyi>« a rend-.ál*<t álló Or«i gus (Lw.disHivotkeiet a gaida-kivOll kósgya\'éat a jégbi<iuaitát tárgyában \\ kéri sági egyesületét b«\'épé<re bivts fel. laanyiakolák aliamoaitáaa tárgyában a telekkfl.iyri „ tagoka\', bogy néwtttM, e«etleg indítványukat A kósgydlée felkérte aa eluUkSt, hogy a siAvat* okmányokat a ssersódes aserkwst*se céljából |gdjáfi eífi. krselró\' tájékozást eseraa<«n a annak alapján a
tia^áa Kiruly t»* Wkárí. « k&.gyQlést, i«»6 gvOléwn s<M\'«n laWHágosltáal. Imi tonitO-kéoetóét ée egye^leti ktsdedorodál,a ho|T lnt<Mu . náp^8ndr<> kt,a,Bu urgy A -agY^-óvárl «a dwtgi akadémia taam
f «»l*-w*-bala»s kat«tgi, b.hóti r. kath. -|,iuUMr<t lériie kí .Usiute k.Sififctá...