Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
28.68 MB
2010-12-15 14:43:33
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
224
6093
Rövid leírás | Teljes leírás (660.03 KB)

Huszonnyolcadik évfolyam 27.\' szám.
"tnrtimMi
Vimkás-tpllsi riMkri rilOp ko«r». iiwikIMIhi
tiai d. i.
-& tn kon
té«- tnlésasdfi 1 lap iscIIimi riaién TMttkoaó aiidH ktelsmésv. —V-KladéUvatal: Viru«há»ípílot Fiichtl tWfp Uujrr ftMtldU.
ZALA
Politikai lap. Megjelenik NAGY-KANIZSÁN hetenkint kétszer: vasárnap s csütörtökön.
r.i/triM/HW i*Ái
Egia* im......tl kuni
fUt\'rf ..,.,, t koroaa WJWIN ...... I korom
XfiltUr ptMtwn 10 flilir
EIMuUuk, nUalat > irdaMsak voottkoxók PImM rtlftp ni^bi kadiaib*. \'-\'—f
BírnonUtlen Itulak caak Un t kaask-, Ml \'f ^itut rf,
IfjM ma kn M tlilér
Nagy-Kanizsa, 1901.
felállít szsrksszti: Mxalay Nándor S.arkssztStárs: Hérát* timjom.
Csütörtök, április 4.
Lovagias elintézés.
— amint elObb mondták — az emberi vérmérséklet nagyon különböző.
Valamikor volt Mngyarontz gban is olyan boldog világ, mikor az emberi idegek minden érintésre nem reagáltak ; és
nélkül, békésen intéződnek -le. Es ilyen
ügyekben a lovagias elintézésnek két»égte-az ember, idegük izgékonyaága vagy;)enö|
ez a legszebb, legkorrektebb módja.
Az emberi idegek izgékonysági fokának i incs hamarjában biztosabb mérője, mint a politikai élet.
Csak figyelemmel kell kisérni a politikai
amikor már olyat rezdüllek, hogy a vért élet harcterét, a parlamentet] Mintha a s meghullámoztatták, akkor az é>intés szereplők minden idegszála egy egy dina-bizonyosan az ülés erejéig fokozódott v«lt. mo-gép ütközője volna. A legcsekélyebb Ma már az életviszonyok rendkívül; érintésre megtörténik a fölrobbanás — ma?8s fokra emelték az idegek izt?ékony-,Olyankur azután egyszerre csütörtököt ság/J. Nem mindenkinél, de legtöbb em-1 mond a legkiszámitottabb, komoly, méltó-bérnél. Ennek a szertelen ideg-izgékony-! »ágos pózolás. Egyszerre vége lesz minden rágnak következménye, hogy az emberek .uri" tempónak, „gavalléros" magatartás-(néha még a legjobb barátok is) nagyon nak. A tölrobbanó indulat hatalma a leg-könnyen ,összekülönböznek", s az ijry; méltóságo«abban pótoló uri gaval érokat támadt élea dtlfereiiciák rendesen lovagias > is tűzokádó sárkányokká torzítja. A harag elintézés tárgyaivá lesznek. j tajtékjával azután olyan szavak is siklanak
A lovagias elintézés azonban — hála kl " ajkakon, amik éppenséggel nincsenek az Égnek ! — nem követeli meg feltétlei ül i beígtatva a finom .uri* társalgás szótárjába, még gyarló emberi felfogás szerint sem a Ar. indulatnak igy kisiklott szóujiekjait — vért* megragadni, casus bellinek tekinteni és
A valóban lovagias érzésű és gondol-1 akár egyes politikai szereplő, akár egy kodásu egyének közölt támadt ós hasonló rgész politikai párt poz dójának megron-lelkületQ egyének elintézésére bizolt nem í\'á-ára, szétdulására felhasználni nem volna súlyos természetű xflérek rendesen fegyver valami nagy erkölcs diadal
Megtörtént legutóbb á magyar paria> j mentben is, hogy az idegizgékonyság szer-telenségében az indulat heve nagyon kinos helyzetbe sodort nébány kiváló politikai szereplőt és két politikai párt között is I olyan helyzetet teremtelt, mely nagyon alkalmas lehetett volna a parlamenti tárgyalások békés komolyságának megrontására, ha lovagiasan el nem intézik, és pedig az affér természetéhez és fokához mérten a békés elsimítás helyes, korrekt módjával.
Talán azok között, kik az affér izgalmának közvetetten hatását érezték, lehetnek olyanok, kik a kezdetben még u Adriánál is nagyobb hullámokat vert Hegedüs-Rakovazky ügynek ilyetén sima elintézéséi nem tartják kielégítőnek; de mi itt a vidéken, tehát adolog tárgyilagos megbirálásának álláspontjához közelebb, a parlamenti nyugalom, a pártok közötti viszony békéje érdekében egyedül est a megoldási fogadhatjuk el leghelyesebből.
Azt már volt alkalmunk látni, tapasztalni, hogy Lova vezetett a pártközi viszony teljes megbomlása- Abból netn kérünk többet.
TÁRCA.
Eljátszott boldogság.
KSlUi boxéljr. — lm : Vajdai 8taM István. — I.
Jó élben élt. A bo\'dog.ág lányija Volt otthona. OondvUelfi sifilók, S a földi jók aierzöje; nsvy vagyon Tették róz»aa-a elte ssép szakát — (íyermeknegenek boldog idejét... Nem nmeri bal, emesztö bánatot, N\'ni lát0*1 omló köorítket »oha, Ö ötn »irá,ok nyilak u\'j<io, .V plent mu-oljr.olt mindenütt r»á.. Ivy nőit a gyermek. — Am at uri mód Ei nem rab á a draga kincseket, A lertné-zeluek ajándékait: Testben, lelekb> n ép, erós ma adt S az ifjú sziv lényeg jóvfll remeit...
De ab I lőrének rotiz, eő\'ei napok. 8 a boldog lenek bflsz vihar szélétől f\'eldu Htoll. Száműzet ek lakói. És liaggatását érezték szí vök heh A szívei Jipí, kínos fájdalomnak.
Mit a szegénység átka meri reájuk. •
A gyors idő repült. A l üzdelemben Kidőlt a tör/s, a szerelő apa, Maradi ax anya e> yétlen liáfal,
Kényére hagyva sorinak, vetetlennek. De afitt az ífju — és mihelyt megérté Jó anyja könnyéi, néma bánatát Megmozdult szive, vágyódás leple meg Vi-»za-zerezni, » mi elveszett: A múlt mosolygó, boldog edenét... 11.
.Megyek atyám, el, messze tengerekre, Fmdnak név kell, télviligtól ismert I A «nrs bivotl fel a nagy kHídelemre S hogy én győzzek, majd kérd reá az latest Kóazöostd aram I küzdelmem pályadíját. Egy év mu tával l»z az érkezesem ; 8 vagy du-an látja rlsszatrrai ilját, Vagy ko du«boira ju\'»a, es szegenyen.*
,£n istenem ! Ext kellelt kát megérnem ? El meaas* fold e, l\'tigerekre vSgyo|?t Oh jo (i<m, én eft már iul nem élem, 8 a ni erö< vesz drága, (/ép arádon. Kíméld meg ót, öreg, beteg urnádat S a békességes kis mn\\b/mk Óléban, Mert báiat ölyve épit rája fészket, ,Hu uj hazára lelsz a mess/is\' gben !*
S aszott karjával sírva átOlelle Ouilo\'t a kőoyO fénytelen sasaiéból, De as ifjúnak nem iágyull a szive, Fülébe -sö-ai «*ól| a messziségből: • Megyek anyám, n«g) álma vaa szivemnek, Vezérlő csillag lénye int e öfetn, Bízom fényében litt szövétnekemnek, 8 a kiírj •liiibsn duzzadó erőben U
Caálóka fény és meg csalárdabb álom, A* ifja s ívnek sz&rnyakat adának, S bár büa kebellel állt meg a határon, S könnyf&ve nézte a szülői házat, Bit agg szüléje bangj\'a hívogatta £s kedvesének képe tliut elebe: Nem vitte vuui s«(ve d ibbaitatja, Kicsiny kunybója csendes 18 helyére .. 1IL
Sötét as éj. A tenger árja Vadul csappongva háborog. Vihar saeléiól lang a hullám, Asit eaer baléi-torok.
A lég remeg villáa-AtéslóJ, A tenger-mély bótöf, zihál, Méríöldnyi siraak rémes ágya Stíléi ölen lakóra vár.
Hajó hilad a szörnyű éjben Szánytslan és téveteg: A Bzrtrnytt rém ól, • balá tót llgy botzad népe, ugy remeg.
• Kormányra fel I Be a vi\'nrlit l» Kemény parancsszó baltaisZik, De zug as orkán bóas morajjal; S a nagy bajó hitvány ladik.
Még percekig harcol az élet, De dudált nyer a halál 8 a hullám sir mértóldnyl mélye Sölét óién lakóra vár...
8J 1 n«|il/ Of\\íillni* a ^S820^ 68 legművészibb húsvéti képes levelező lapok. OlO. GSaK Ű\\J IIliül FISCHEL FÜLÖP könyvkerebkedésében.
<
Nagy-Kanizsa, csütörtök
Eh tű már a dolgot ugy alakultak h most, hogy at „Adria\'1 még a duruszájá-oá], az Adriánál is nagyobb hullámokát vert a magyar parlamentben : végtelenül örülünk, hogy a szélnek is akadt otyán játja Széliben, aki nem vihárma^oi> hanem békeelnjágat hozott ismét szárnyai alatt.
Az izr. hitközség közgyűlése,
Zala 27 szia 2 lap)
ívben 400 korona. ()nálló»tá«i segély* szavatolt m»g egv helybeli kezdő ifarosnak, két helybeli filit pedig felvett növendékei sorába.
Az általános n/pnetelés és közművelődés oltárára jelentékeny üldngiibt hozott a hiíkő/scg. A tanügyi kiadások 16868 K, 10 fillérre rúgtak, 28636 kor. bevétellel\' szemben; a 18222 K j6 fii. hiányt feleketeti adótól fedezték.
Az 1890 évben létesített Iskola-alap 1900. jan. Lén 20158 K. 10 fii; volt ; az év tulyimá-bao 1700 K. 30 I. adnniányozlalolt o<en célra, ugy bog; a- tskola-alsp >z év végével 21858 K. \\40 f. Összegre e neliiedott A kama\'okat isko-lai célokra fordítottak.
Az izr. hitkö-ség által fentartott iskolák láio-
190). április bó 4-én
K.68 összkiadással meiubeu és igy a zárszanitdtt 3816 K. ffl betéteit többlettel zárul, mely öiz-szegből 20Ö0 /tor inát a hitközségi >iaz>vi-alűk nyugdíjalapjára lordítanak; !81f> K. 81. prjft t jlyö-őv iava-a marad. A bevételek legnagyobb ő«szege : 23679 K. 04. felekezeti adíi ; a kiadások legnagyobb összege : BŐ822 kor a tu. eríik fizetésére,
A nagykanizsai..izr. anyakönyvi kerületben <900. évben a «zQÍátések száma 93, halálozásoké 69 volt; hazasságbt 47 pár kötőt!.
t a^lntközség adófizető lagjaioak- száma 6i3, ezek kö*t 86 a vidéki.
Tartottak a múlt évben 1 közgyűlést és 16 eiüljárósáj-i ülést.: azodkivül az egyes szakosztályok idöröl időre üléseztek.
| A hitközségi iktatóba beérkezett 731 ügydarab, \'mely u.ind el intézteiéit; elküldetett 942 I level és atirat.
A főrabbi áltál kezelt lelkészi hivatalhoz érkezett 385 ügydirab; ufyeten hivatal 767 ügyet intézeti el..
A tanintézetek iga tg* ójsboz beérkezett 180 ügydarab; elküldetett 569 Ugydsrab.
A« elöljáróság jelentess általános helyesléssel tudomiisul vétetvén, GtiiahItt Hearik n. elnök indítványára Hirta Ltjai titkárnak köszönetet szavazott n közgyűlés.
Jjtndeui Samu eliameresét nyiivánitotta a hitközségi elSijirőságának a bUkÁMáf fUyeinek mintaszerű vezetéséért. Indítványára a íözgyIllés jegyzőkönyvileg l»jezte ki köszönetét az e tü I j a -róságnak céltudatos működéséért. 1
ZtrkoviCz Ltjos többrendbeli indítvány nyal járult a kúzgyliies elé. Ugy a teli imabic téteti • tétére, mint a templom átalakítására vonatkozó, általános helyeslessel fogadott indítványai élénk szolgáltattak okot és érdemleges e imézé* végett a< elöljárósághoz utaltattak.
Míiljárisdgi tat/okul megválását attak . dr. Blau Simon, (Sbehspjuiger Leo, Enelilnder Ottó, L0>v y Ödön, Lííwrt Adott,-Mi hoter Ödön, dr Rotk-achild Jakab, Reichenleld Ede (nj), dr. Schwarz Adolf, Slfenüfilmo* e«j Wetsnr .lozact - — sat*-vizsgálókká : Beek Miksa, Koha Emil. Sattier József, Slern Tivadar éa Komschild Zsigmond (uj); — kBzsigkarilltii képvttelSkki : getsai öut-mann Vilmos, Harkányi kde, dr. Neumann Ede, Rapoch Gynla és Rothschild Saa.u.
A nagykanizsai úr. hilkösség március hólgatotlsága a kővetkező:. 31-én Griün ht Henrik helyettes elnök e nöfelé-e | az elemi iskolában 183 fíu alatt, a hitközségi tagok élénk rész vétele me!« » 126.,leány
lett tartotta meg évi rendes közgyűlését. ] a polgári iskolában 108 Ilu
Grünhul Henrik helyettes elnök megnyitó, be-1 a felső kere-tk. iskoláhtn 1(19 fiu atédeben sajnála<tal jalénfetle, hogy a bitközség j összeseu 626. nöyendfek, kik
elnöke: gélsei Gutmann Vilmos betegség -miatt\' közül 206 te\'jes tandijmentességet élvezed. Más | nem jelenhetett meg a kftzgy ülésen- és (elolvasta inic/.etukbe jáió 339 izr. növendék .részesül aj a bitközségi elnök ebbeli távirati értesítését | hitoktatásban.
a közgyűlés sajnálatul vette az elnök beteglétét és a vallástan (Talmud Tkora) oktxtására ingyen | távolmaradását tudomásul, "és erről dr Xeumann tanfolyamot nyitottak, melynek különféle taain-Ede főrabbi indítványára gelsei Gutmann Vi\'- léztftekbdt 215 hallgatója van. mog, hitltcz«egi elnököt táviratilag értesítették Sajnálattal emlitt tel a j-dentéfc, hogy Mm»í»-azon kiránat kapcsán, bogy minél \\előbb lidvö- gtr Ignioz az alapítványi szakosztálynak évek
hojszn során át ügybu\'gó, fáradhatlan elnöke, | az elüljáréságnak évtizedeken át áldozatkészi tagja,>etüljárósagi tisztéről lemondott Erdeit mei a hitközség évkönyveiben megörökitvek. | Helyébe dr, liotlucfiild Samu elöljáróság! \\tag
zölhetö legyen a hitközség körében
Az elnök távolmaradása miatt, az 0 arc--képének ^leleplezési is arra az időre hajasgtjt tott. midőn az ünnepélyen személyesen megjelenhet.
Az elüliárósági jelentést annak szerzője Barta választatott még.
Lajos titkár terjesztette elő.
\' Bnría Lajos .nagy ügyszeretettel és tollal irta m g jelentései, mely felölelvén a bit* községi élet és annak háztartása minden említésre méltó mozzanatát, hü tükrét nyújtotta 3 hitközség"erkölcsi és anyagi ténykedésének— A terjedelmes és nagy tetszéssel fogadott jelentésből kiemeljük a kivetkezőket.
A hitközségnél tett alapítványok összege ékes 387.665 K. 26. a hitközségnél letétbe helyezett különféle r ndeljetAsB.alapok összege 126.621) K. 15 ,Az alapítványok száma 199, az alapoké 81.
A mull évben hálás gyermeki kegyelet jeléül (rmnhuf A1 rrcu és néhai Rapoch (íynláné örökösei nevében : Kapocb Gyula és Grinhut Henrik édes atyjuk Grttnhttt Kü> Az Jst(n~lis$tel«t az el&ljáróság részéről ki- IDp és neje szül. Dobrin Lujza örök emlékére a váló gondban részesült. Rendkivi i istentisztelő-*, hitközségnél 4000 kor. alapítványt- tettek ; tt tet tartottak: Adar hó 7-én, Ó felsége születés kamatok lelkiüdvösségi -és emberbaráti célokra napján. Erzséh* t királyné elhalálozása évfordu- j rendetvék.
löjakor, a tan-v megnyitásakor éa bezárásakor. \'. A költségvetés csak egy tételénél mu1 átkozik — Dr. Neumann Ede főrabbi a lefolyt évben 38 tulkiadás.rtiegpediga mely célra 1101
bitszónoklatot tanod. K. 34 fillérrel többet fordítottak, mint előirányozva
A hitközségi Jisslviteiök részére ntjuqdij-alap volt. " ____ ■ ■. \' •
íétesiiését az elöljáróság kívánatosnak tartván," A jótékonysági éa alapítványi szakosztályok, az erce vonatkozó szabályzatokat elkészítette, — és a hitközség kebelében fennálló egyébb humá-A közgyűlés az elöljáróság ebbeli előterjesztését nus intézmények 20917 K. 71 titUrt fordítottak hev eslhlcg tudomásul vette. A nyugdíjalap ma jótikonycélokra, azonkívül 367 tanulónak 20772 8581 korona 30 fiú. kor. tandíj engedtetett el. ,
A budapesti magyar izr. kézműves és - földmű-1 A pénztár összforgalma 347.313 K, 39. volt; velűi egylet az elűijárórág előterjesztése az elmúlt az egyes számlák összbevétele 95483 K.49. ■ 91067
IV.
>Kapitány ur! A portyázó csapat A tengerpartnak sziklás oldalán Egy bőrig ázott idegent talált Hajó törött. Az éjjeli vihar Vetette partra. Inkább jó barát, llert hogy meghallá a mi szándékunk, Hogy birtokunk lesz e kincses sziget: Feledve minden átélt szenvedését, örőmaeit hangján kezdett szólani, S felajánlotta hü szolgálalát. De ime itt jő! — Hagyjatok vele I... Ki vagy fiu és merre van hazád ? Mily balszerencse üldözött ide, A vészt morajló tengereken át?
\' »Oh jó uram, berus történet ez, S bár oly rövid, minő áz. éj vihar volt, A mely bajónkat összeroncsoló, Arcom rózsáit ez rabolta el. . A sziv, mely vágyva húzott, vont ide; Mely száz reménnyel, tervvel gazdagon Nagy űtrafsarkalt, tengerekre hitt -Adáz csapástól összezúzva- törve, Hitét vesztté, talán mindörökre !...\'
Régen történt! Talán féléve lesz már, Hogy odahagytam boldogságom fészkét, A jő anyát, áldott öreg szülémet, S a békességet kis kunyhóm ölében... Elhagytam 0tt az árva, hü leányt, Ki boldog hittel menyekzőre várt, S ki hü szivébe zárt örökre engem!— Oh nagy -szerelmét neai, nem érdsmsltea! Olt hagytam üt bánatba roskadozva S á bu életéből évdket rabol,
Halvány szép arcát kőnnyár harmatozza, S én üdvét vissza már nem adhstom... Hiába már szivemnek dobbanáss, A vágy, aóhajtáa mind hiába már, A gyors időnek egy-egy szárny csapása. Kicsiny falumtól mind messzebb talál...
Tengerre szálltam. Vittek dőre vágyak, Tul a batáron, messziség ködén ; Valósuláaát lenyes álmaimnak, Az idegenben közelebb bivém... A kétes távol zordon némasága, Nem vont szivemre árnyat fellegel, Mert azt bivém szingazdag panorámát, .Szebb és boldogabb jövőt rejteget. Fel, fel ne felj, csak bátran, csüggedetlen!
£ szózat csengett untalan fülemben, Fel a nagybotra I Bátraké a ipálma, Dicsőség utja mindig tüske-pálya 1
—- - V.
Gyönyörű est volt Csend, zavartalan Hajónk lassudan úszott a vízen. A csillagoknak milliárdjait Keblén ringatta a nagy tfezeán... A tenger mélye álmodott, pihent, , Szellő ha lebbent, habján \'elsimult, A természetnek óriás ölén Imára intő, méla csend honolt...
Éjfél felé a csend zavarva lón. Hüs éji szellő szállt a légen át S\' észak Trljil hatalmas kőd lepel Közelgeti lomhán, ólom szárnyakon. Lassan mindenki nyugalomta tért,
Én,, a kormányos, a pár hajós legény. Még kint maradtunk a födélzeteft, Szemlélve kéjjel a tündéri tájt.... ...Egyszerre, mintegy villamos ütésre Nagy sürgés, forgás támadt a hajón. Most lárma, zaj, majd suttogó bestéd, Olykor vezeny<sió hangja hallatszott,.. Hajőnk útjából balra tért s e perctől Kettős erővel száguldott tova...
Oídözteténk. Az ördögök hadftnak Egy átkozott csapatja volt nyomunkba, Vért szomjazó, prédát leső hinz-faj, Kálótok voltak a vad üldözök.
At örült hajsta nem tartott soká, Könnyebb járművön voltak a gazok. Elére tónk. S óh borzalom leírni A bőst tusát, mely most követknett. A latért küzdök vé&csatája *olt az! Es\'hajh! rövid volt. Pereiéit müvevolt etak Vad orditás, halál hörgés jelezte. Hogy diadalt ült a gonosz csapat.u t Magam maradtam élve, mint fogoly. Szorongva vártam, mit hot a jövő. Möveaettek. Azt bivém megölnek, ™ert tok gazembert küldtem a pokolba... Nem ugy történt.-A rablók főnöke, Egy ördög arca, félelmes alak, Sötét szemekkel rám tekintve szólt: ..Megálltad helyed emberül kölyök Ha élted kedvet, gyilkolhatsz velünk S én nem habottam...Fiatal valók S szövetkezén at Istea ellen óh! ..
Nagy-Kanizsa,. £3ü(örlök
Zala ŐT. szám. (S.\'lap.)
1901. április hó 4-én
HÍREK.
társadalmi szakosstsly elnölfet éltette ; Horváth
tíyörgy a kör fellendülésére, — líadnai Jenő a
. . , • kör\'hölgy tagjaira, Deák Péter Vidor Samuné — Atheliei**. A* igaasásügymimazter _ . tl/ ° \'. „ ■.
rei járásbimsáf. al- úrnőre, Jówef - df. Rosenberg- Mór
főtitkárra, dr. Hajdú tíyula a kör - címében lelett eszmék disdalárs, Eperjesi/ tíábor — Mft-gics Ferencz péuz táróira és líürtler Ferenc/, titkárra ürite\'ték nagy hutáé közt poharukat. A te köszöntőket zenei productiók kővették, melyek mindegyike rendkívüli tetszesben részegült, A szereplők voltak: a dalárda. Szalay Lajos rész* vételével, tíShm Emil dirigálása alatt, Sterneck
Prtineszberyer Jenő, letenyei járásbirósági jegyzőt a mármarosszigetí törvényszékhez he-] ljeste át. «
— Kirendelés Az iRaaságÜgy miniszter a a zalaegerszegi törvényszék területere vi\'*gáló-biró> állandó helyettesül Skoday Aurél törvszóki bitót rendelj\' ki, " \'"
— A írj hI^oiij * 1 ktucveiNek A bil* ügyminiszter Zala vármegyében aaalotnvári ke\'O* létbe tíu2Ús Sándor jegyzői, anyakönyvvezető, a felsömihálylalvai kerületbe Uántea Menyhért Zsigmond es legilj. Xémlhofer József. A köz tanítót és a zalaegerszegi kerületbe Fiilop Józsel óhajnak megtelelendő Kardos Ede színházi litr városi -aljegyzőt anyakonyvve*etü-helyemmfcr~kár »4jotén beinu.átkozott és drámai s/avalatával
neveaie ki. —:óriasi hálást ért el. — A kinek, az igazán sok
— A volt taiiitvAny háláj* jóból még lnÍD(ljg Dem Vüll elégi az a luil,billl
rtu- j£t*re.ute további kedvtelését. A minden tekintetben szépe* M-ikerüli esté yen a lehető legjobb hangulat ura\'kodott mindvégig és azért a kór tagjainak sorábau altaláuos óhaj az, hogv bi«o-uyoa időközükben hasonló estelyak rendeztessenek. *
-7- VálamtAüt moiKalen HbnoKiban
Sckvarz Pál, ki jelenleg könyvelő méban, Nagykanizsán 1895-ben v el a telsőkereskedelmi iskolát. Szegény, de szorgalmas, jeles tanuló volt s mint ilyen tandijmenteségben részesült. Most a szerencse fölkereste; testvérjeivfil 80 ezer koro-nát nyert az osztálysorsjátékon, Ez alkalommal hálásan emlékezett meg azX iskola- A KaposvárHM: Még csak röost kezdenek nálunk x, • 1 , 1 » , . .m .. f ,, „ l szálidogalm a hir?k a válasítokerületekből. hogy ra is, hol kiképeztetéaé nyerte, és a; klkpek% nevei fJgDak annak ideién megjelenni reá esett 20 ezer *orcmaból roo- kör^ legtöbb^r
küldött a nagy-kanizsai izr, hitköséghez .Jégből kapott, mely semmi komolyan vételre se iskolaalapra, tarthat szamot1\', de mi abirek ebbeli tulajdonságát
— A*. írod. és Slikv Kör estétye A nem ellenőrizhetjük, tehát adjuk mindazokat,
.__• • , . . . / «...__,, .j\' melyek kevesbbé valószínűtlenek. A tabi kerület*
nagykanizsai irodalmi és Alüv. Kur, mely eqd\'g- r,,/ * ... . .. . , .. v
. , . .11 bői eyy mysztikus bír érkezett Kaposvárra,
elé a nagyközouseguek nyújtott idöról időre ffle,yMZeril)t Ágostonnak tóbb ellenteilel kel kellemes szórakozást, március hó 30-au saját majd ü(köinjej de a legerősebb ezek közül se körében mulatott. Szombaton este. a kör tagjai. Vörös János,seUgron Akos,h mem egy „tékintelyes lözül li4-eo [koztuk mintegy 30 nő tu\'gj vettek függetlenségi**, kinok jelöltséget ma még csak részt a kör házi estélyen, mely a Polgári-Egylet sugdosva lanarozzak s majd meglepetésképp ., .... a 1 •• , . . hozzák alkalmas időben uyi vánosságra — mak-nagytermében tartatott. A kör életrevalósága ta|vaynak a 32Íi!u^rüte.ben muszáj esz áldozni
mellett már magában véve azon kórulmeny is____Mml híresztelik, lesz elleni,le. A marcali
fényesen tanúskodik, hogy a társadalom külön- kerületben Soms^ic Andorral szemben báró léle rétégéből kikerült 114 tag harmonikus Szegedy Sándor l<p fel fftggetléhségi prográmtnal;
együttlétben élvezte az estély kellemességek Ezek sorozatát kitűnő vacsora nyitotta meg, mely Nett természetesen sok szép pohárköszön* tőt is mondottak. A*első-szóló-Hsálay Lajos-ü^y véd a kör elnöke volt, a ki a kor tagjaira emel e
poharát; utána Lcndvai Samu a éltető elemét Szalay Lajos volt osztály! elnököt, jelenlegi köri elnököt és Böhm Emilt az ez idő szerinti sz. 0. elnököt köszöntötte fel; Révész Lajos a kör két uj oszlopát Horváth György iőgimn. igazgatr t, az irodalmi szakosztály elnökét és Deák Péter főkapitányi, a
beszélik azt is, hogy a báró a csurgói kerületben lép fél nnak dacára is hogy Szalay Károly nem régen belépett a Kossuth-pártba ; Szegedy baró párthívei azt akarják mcgrnu atni, hogy a függetlenségi pár\' tiszta; liberális prográuijávtfl és eszközeivel ^győzik Szalay Károlyt, ki néppárti
kör eddigi két | prográmtiial és a kanizsai, barátok kozre-müvészeti szak- működésé vei szokta, mandatumát kiharco\'ni. A lengyeltóti kerületben Alrányi Koinel* valo sziuüleg maga marad a küzdő téren. Szalsy Imre súlyos bete* levert, egy vá as/tusi campagene izgslmai és fáradalmaira nem vallalkózliatik ujabb hirtk szerint pedig a Széchényi grótok közül egyik ae lép tel a lengyeltóti kerületben.
— A Kernk Bdlegsegél/ifi Tfmmiir [ kttzicj Ülése. A nagykanizsai kere^k. betegse-I gélyző pénztar március hó 3i-én Halphen Mór ijloöklésével tartotta Vjl. évi rssde* közgyűlésé\', ! melyen ugy a munkaadók, mint a biztosított al-I kai mázoltak szép számban jelentek meg. Ai
elnöki megnyitó besséd után Révéit Lajos péns-\' tári titkár az igazgnióaág neveben jelemésse! | szolgált a péntlai\' mult évi működéséről, a pénztárik ál alsiioa helyzetéről és a közeljövőben | tőrvényjavaalat .íormájabsn a törvényho«a« elé I kerüiő knáíficaló munkalitokró?. — A pénztár tagjárulékok.ciméo a mult évben 2168 K. 64 f. vátelejett be;-a tagoknak nyújtott «zolgÁfmá-! nyoTk Összege az ,orvo« díjazásával 1791 K. 18 ■ Lili. —— az igazgatási költségek, a dologi kiada-sokkal együtt 484 K. 14 li-lrrtugiak. Említésre méité, hogy a pénztárnak sikerült a szabályszerű tartalékalapot 1Í8Q K. 24 f. összegben nemcsak megteremteni, hanem azt keszpénzben meg is I tartani. Ezen tartalékalap fedezésére szolsálé takarékpénztári betét képezi különben a pénztár egyedüli cselekvő vngyonát. A: péos-tárnak jnl-mleg 199 tagja van ezek közt 97 tanonc, illetve gyakorolt minőségben van a munkaadók rés/érő 1 bejelentve. A jelentést és | zárszámadásokat a közgyűlés tudomásai vette, ! azután pedig megejtette a váU**stast a követ-jkező erdménynyel: elnök : Halphen Mór,alelnök í Irtnler József; igazgatóságitaooJr. Guth Arnold, : VWi-z Tivadar muuiuadúk: Beut^ch Mór, Hei-fiier Miksa, H^éss Lajosv Schlesínger Ernő, Scheiber Miksa é« Klein Oszkár bizt isitottak ; 1 felüyytlfi bizottsági tagok : Böhm Emil, Neu La* I jog inu ikaadok, — Frank Manó, Kormot Márkus, Lás/ló Vilmng es &cherz Emil bistusitotisk; I választott bírósági tagok: Schwarz Gusztáv, PoU<k J«)/shI munkaadók;.— Siolzer Znigaoud es Szántó Béla biztosítottak. — A választas ered-ményének kihirdetése után Halphen Mór el«»Ök | meíköszönve az ujabban is öyŰvánutT bizalmat, az ülést be/arta.
— A Déli Yasut épllkesésel oaegyünkben. A a kir. szab. Mi Vaspálya- Tár$euáf megyénk területén a közeljövőben suk kezmüve^, iparos és munkásnak tog kvrese;eladni töbrend-beli nagyol b szabású épukezés a tat. A társaság Nayy\'RanizsdH uj íö\'öhaz^í építtet; as építkezést Konaor és feledi budapesti vallnlkozők mint legolcsóbb ajaulattevok mértékei 12500 korona ért ^~Mura-Kiráty es Kotor állomások közt Ahá-Mihály/alva elnevezéssel uj forgalmi kitérő létesíttetik, — Mura-Kiraly és Csáktornya közt ítiS\'Sznbailkáfi u) állomás épül. Utóbbi építkezéseket Rauch Árpád budapesti mérnök nyerte el 89.000 koronáért. — Mindezen építkezések a ar a közeli napokban íoly.unatba tétetnek.
— Leégett pince. Mult hó 30 án reggel kellemetlen meglepetésben sí kerüli Csatlós (nöigy zala-^zent-balázsi likós. ki viwau nynjtózkodfa
Azóta éltem bus. reménytelen, S miat megőlőim lelke oly sö\'et. Oh mert ki lelkem felve Őrizém Kísértésektől, büntöl egyaránt, Elveszni hagytam e nehéz napokban Legdrágább kincsem, lelkem tisztaságát.
én uram l E/ ádáz éjszaka, Mely eltemette ez uiidok hsdat, Hitemnek adta vú-s\'/a eyy parányát Bus eletembe íenysugárt vetett, S bízom, hogy tán még .felderül napom...!
VI.
„Kegyetlen sors volt ü!döződ fiu, De CHÜggedésrŐl szó itt nem lehet, \\ bír, dicsőség pálma koszoi uját Elnyerheted vitézeim között. Előre bátran a kü/dŐk sorába, 8 ha sikerül majd, a mit tervezünk, , S mienk le*/en e *zép kircses sziget; Métó jutalmad szebb jövő leefld!
Víl. . Az Ifjú harcol iármás harci zajban, Véres mezőkön ósz\'ja a halált Hősi jobbjában szablya-éli ragyogtat, Fáj az ellennek hogy h » rátalalt. Mint fékevesztett, romboló viharnak,
Ellent nem állhat sürü rengoteg, Villáqaot ontó vés/es íegyv.eréiQl, ügy yye gül egyre a küldő sereg, ^
as ifjú harcol, bátran mint oroszlán,
Ritkulnak egyre a tömött sorok De ím, euy-zerre fápad... ö^szerendÜl... S halott-halványan le a földre rogy..!
VIII
Eltelt az év. Tavaszodott a másik, - Hubát cserél* a róna, völgy, halom.. Az ékeveszteM f »ldi" visszatért már Illat, madár-dal, enybe (uvulom. Szép volt a% élet, mint egy bűvös álom, Varázsbatalmát ér/c a kebel, usak az anyának volt kopár, kietlen, Mint egy sötétlő gvászos, szemledél. Hiába várt a messze távozottra, Kicsiny kunyb< ja csöndes tűzhelyen, Nem, nem lert vissza drága szive vére, Hogy kouuyet eji«en anyja kebelen.v.
IX.
Eljött a nyár. E jött az ősz a tál is, Lett újra ró?-ás, nyáj »s kikelet, S a k\'n kunyhón <k nincs töbké lakója, Sir domborul az anyaszív íeett...
X.
Letűnt sok év. Helyen a kis kunyflónak .Kedves lak ócska néz szet vidorau :
___Nyájas kis feszek, a kik benne Jakmrk,
(»on<^ nélkül éluek —. békén, boldogan... A gyász, a bán.%1 hallgatag tanyája, \' j A bo dogsaguak édeu kertje lön,
A hol szív-szivet — edes szeretstusk Sugát tüzében — melegíti hőn... A bo dogságnak kdpe látatott ott benn, A tiactáságé, rendé volt kívül. Ugy állt a kis lak a sucár-özöoben, Bútól, ff (hőtől — érintetlenül . I
De im, a forró :iyóri nap hevében; A poros utoo ki közéig \'ele ? Ki az a bus, hamvány arc u vándor Ki útját most a ki-* laknak véve ?... Faradt nagyon, csak vánasorogvs lépdel, Nagy utat tett m ugy lehet, ssegéuy, — Tövistől \'épett, sáros rongy ruhája
í»Monka karja multakról regél. Elér álláshoz, —. Nézi, nézi táját, S a szenvedő arc egyre komorul, Ssivere bu. fájó »rjt*pek árnya, Szeműre sürü kőuny-fátyol borul S a mini ott áll merengve, álmodozva,
S a t íjat járja bu^ tekintete, Nyilia ajtó, a küszöbén a háznak, /
Egy nő.jelen meg, karján gvermebe..* A xon ior arou vándor ösaxerendül, K4y ho.i-zu sóhaj tör ki kehléből, S villám aujto tan, - mint egy százados cser A puha dus pázsit fűvére dő ...
...Ébresztgetik . De ő már mit sem érez, , Szive szakadt meg, megtert Istenéhes ..!
*■ - 1 ■
Nagy-Kaniasa, csütörtök
s nagyokat ásitoiva beszelte el épen g;yónyőtü agglegény uivét gvorvabb dobbanásra boiö álmái » egy szobában lakó Hegedűs Péternek, midőn gyá»zhirnők ront a szobába aludtára] adja aa álom szépségéneWttrtása alatt álló egy- j
Zala 27. szám (4 lap.)
, Éljen Mayyarors*ág\' Kljei) á király. A kördife "levő ah bsot Ámulva hallgatok ;>2 ísmeWtleti nyelvet, me\'yen a próféta szólt
Hllj*ii l<tö len áprUhbaM? Falb Hudoll, a hirö* idöjSs, « sí\'rvetkezőkat írja /.
1901, április hó 4-éo
begyülteknek, hogy „Gyári bácsi, mérnem o »egv Uju-íIh időjárásról:-.Öt caonopoiHot lehet éles^o ki kee a begyre, ég a pincéje" S -csakugyan- megkülönböztetni. Bö esájftdék várható Kozep Mire á meglepetettek kiértek a belyszinéi*. már Európában kevés hava/ásial és íiormá\'is hideg-csak romjait talál\'ák Csatlós pincéjének, melyből ge|. í>őzés is les* arányiig majfas hői ok meN azonban a bort ax elóbb összegyűlt nép mégis ■ íet(. A hónap elseje és tizedike közt a csapadék
anya k&réböl a mielőtt lelkét gyermeke lelkébe önlheite volna, már at tudás vette be magát smébe, agyába, améyerzelera, asxjv^és kedély, az erűd tudatos fejlesztést rz agyban nem bírják meg, -s a lány férfias gondolkodású, naiv helyett felvilágosodott les/, tán egyik másik komoly és mord,>öfci alatt — mint a török mondja — megindul a föld.
Oh bájos nőiség, szent idealizmus s szívben, ~ te fehér rózsára hullott mennyei oectár! ne hagyj
megmentette. Állítólag adósleveleit is ütttaTíot\'a\'Franciaorazagban\'ós Auwriábau a le^nügyol.»b4el.l)enn^nííe^ ro* be\'ölftnk ha az emberiség
a károsult a így nem lehetetlen, hogy egy adó*a ezt tudva, ily módon akart megszabadulni kellemetlen adóisagá\'ól.
lax^ar préléla a N«aliarán. A szaharai sivatagon a B<skra nevü oázisban egy Öreg próféta el, aki Magyarországon szil lelett ea lelke mélyén meg mindig a magyar hazát szé- j réti. A különös emberről dr. Popovics Sándor\' ad hírt, aki Herlfuféslürdön vo t orvos és ■ keleti tanulmányuTon van. A ^messze atrikai oázisban találkozott
fétával. Dr. Popovics rendkívül érdekes levelét
.Negyedikén másodrendű IriHkun csomóban^an. I másik fele is az é»z s nem a sziv szent tanait Azután szárazabb áz idójára?, majd min4wkábbí követh ha ji kedély helyét az érlelem foglalja el melegebb lesz a levegő, A csapadekuknak \' eső]» lassan-lassan a nők férfipályákra, kenyérfogltl-a lakjában való megjelenése s a bayazös Európa kozásokra térnek át. Pedig látom,. tapasztalom, és/, a ki részében csak a bonap első leiében tor- [érzem...
tinik t;gys erre Aprijis vége felé lesz csak áj Puskin még azt tartotta: „ártatlan bájjal levegő melegebb és kellemesebb. Falb jtfsJása- gazdagon, — rejtekben, szép a hajadon*, most s/eriut tehát esős, havas lesz április hónapja. Schiller imjimafr jelszava az övék : »Er muss Általánosan elismerik ugy n.áÍnpkuhÍDa"9 io» weltílche Lehen^ s a nők eJfogjálr
vesztem glóriájukat, költóiségüket.
Nincs nép, nemzet, pálya, hol a nök nem törnének előre, azért mondja ifj. Dumas S.: ti emberiség folyton zavarban van a x—x-el szembeá*.
melynek a never\'nö* Mindig ttfle szír-általa balunk
^m.v^v «««»• »i j jjj.ui kíiltöldon, hógy a Mauthoor4éle gadssani a magyar szarmuzasu pro- és ker(i magvak gyakran háromszor akkora
h . m .i .A , „ |termést adnak*, mint sok másféle, magvak. Kii-
a Budapester Taghlatt köih. A leveiben Popo- 1ÖAflBen impreghált csillsgjegyü répamagjai ríí-
vta elmondja, hegy a szaba^ sivatagon a ki,j4k párjuköt éH öaw nCm tévesztendők már., , , . . - _ . , . - . D/sebel Bu-Hezat hegység tövében már évekLáJnzot(\'hasoöló védjegyű, de nem impregnált^kran A Ula balunk meg, mert ha a ^él m- MMuMtafa nevü remete, kit az ré okkrt| A Mau\'lbljeMele maKok fcl.at P^fckJ,ek.\'^gadju a.t élete«, yi-szayeszi ezt a
egész vidéKy^^fne^-óT bélnek Ku ^trélülmulhatadiaiiok ^ gazdáink csak Mh^V^^ S/enn,e hárí>mWU ^^ 1 DÖ\' sen joaló tehetségerői híres, azonkívül nagy «-Tcselek>,2enek, ha magszükségletaket mindig]
Maulhnrr féíe magokkal ledezik tnr a remetére^a. . ,
barlangja szája előtt ha ^gyékényből k ész dí f szőnyegei) sü\'kerészatt. Fehér I urnuszba voitl
burkolva, a lején fehér turbán Napfütöt e arcát I ■
hostizu, fehér szaktt körítette. Popovicaot b^mu\' 11 li U 11II Mar^^^^g tat iák neki keleti stokas szerint. Mikor Popo-1 t w+mym - trSHBBB vics megmondtam hogy Magyarországt»óí jött, W&m törüttos&m:* Ali Munktafa felugrott, mintha villamos ütés érte
Kötőgép
gyá,X BECS
M. Wedermann
volna.
ügy, magyai v*kj
- mondta
Ssinészet.
hangon - magyarul
Kz itt a
Dr. Pöpovics előmutatta az uti okmányát. Ali Muaztala kiküldte az embereket, kik körötte voltak. Mikor eltávoztak, Ali Musz ata megcsókolta az útlevélén a magyar eimerty aztán szí véhez szorította. Bánatosan remegő Popovics legnagyobb meglepetésére -kezdett szólni:
— A te hazád az éu hazám i«. Szaharán titok, mert itt arabs származásúnak tartanak. Élatemről maid .később beszélek, most megmutatom neked az orvosságokat, amiket is* merek.
Mindezt tört magyarsággal mondott*. Miköz-j ben orvosságait mutatta, kitűnt, hogy nagyszerű \' nővenyismerő és tapasztalt orvos- a bevyi pró* • tíéta. Dr. Popovics szóba hozta a próféta jósló ehets égét, mire Ali Muszt\'afa megjövendölte, hogy Magyarország arra van hivatva, hogy a\' világ, leggazdagabb ors /ága legyen. Tudakozódott\' affe-! löt, Hogy kik.Magyarország legnagyobb- auJjerej... Minhtt Popovics felsorolta a nngy emberei et, a psóféia urabi ua.«sa felkarcolta nevüket a bsr» lang íalára. Végül dr. Popovics kérésere e/»] mondta élete történetét még pedig eképpen :
— 1797-ben születtem a bánnftgban Oravica bányavárosban. Harmmcegyéves koromig ott éltem mint fesK*. Akkor megnkartam házasodni, de apán ellene szegült a tervnek Elhagytam i tehát szülőföldem os az erdőkön át Herkulesfür-döre mentem. Öt úapig tartózkodtam ott, az, odavaló templom számára két szentképel besiettem a »rablóbarlang* nevü pziklaodu falába mindjárt a bejárá nál bevéstem a -nevemet ! Turcu Jakab festő Oravicáröi, 1828. Hercules-! fürdőről Romániába, Tirgu Juloi varoaba men- j tem. E város körül török csapatok portyázir.k.: Megismerkedtem néhány török .tiszttel és ezek segítségével bejutottam a török hadseregbe. Tiszttársaimmal KoiiS\'antinapolyba mentem., Több háborúban vettem .részt, paj >i rangot értem el, megházasodtam és két uyermekem Nxületett.; Nőmet és gyermekeimet Tripoliszban vesztettem [. el. Tripüliszból a szabarai sivatagba mén/em,\' hol már aggknrombán a Dziebel. Bti-Rezal-hegy tövében római fürdőt fedeztem fel
Dobó Sándor szintársál ita vasárnap bó 7-én kezdi meg működését. Az e ső heti rep^r tőire a következő:
I tipr; 7. d. u. iVíÍHi, népszínmű, lclhelyarak. 7. este Suhanc operette. Bérlet 1 -z __.8 d. u. Ciyánifbdró, operette, félhelyarak.
8 ebte Árendás zaidó népsz. bérlet szünet.
9 Tartalékos férj bohózat ujdotisáy bérlet z . 2 szSm.
—10 Kis xívktvény opereile he rJel 3 sz^
11 Dolly cimü újdonság. bérlet 4 sz.
12 Nebánst viráy operette féllítfJyfrakkal.! 1H Ocshay brigadéros szimnti-ujdousag bérlet
5. 82.
\\\\ (kskatj brigadéros bér elszüneV
Csaraok.
A nők, a tarsadalom s a kor szelleme.
Irta: Baboss László.
rneií: a Veaztauök kik legfelül állanak, matrónák a.kik középen, s heterák a kik alant; vagy szo-kottabb kiiejyzesekkel; templomi nok, háti nök, lutxnrrnők.
A franctii ily szemüvegen nézi s osztályozza a nőket.
f Az amerikaiaknál az ország egyik részében I sz ibttdsftgQt • nagy szabadságot élvez a o6, a másik részében cscrceazköz, adás- vevésUrgya a nő, s\' ha tán már nem létezik ez ! állapot, nem sok ideje még igy volt a déli államokban. Amerikában, hol a n£k keve-; sebben vannak hamar eröa pOKlliúba jututlak. A í „lady" nagy hatalom keresi a nyilvánosságot, a ; házzal s há/.tartásoal keveset törődik ; Éjszak-\'Amerika a nök Eldorádója, járnak-kelnek mulat-1 nak, fogadnak, társaságba mennek, n bivnak a j kit akarnak nagy pompát fejtének ki, az asszony i; kormányoz — a férjnek kötelme pedig a hall-\'gatás és a szófogadás.
Itt a nö nemcsak családtag, feleség, anya, de a társadalomnak s az államnak a férfivel egyen-jofü tagja.\'-
Theologiára, philos.opbiára, orvosi és termé-s szettudományokria, politikai jogokra törekeaznek: prédikálnak, szónokolnak, orvosáluák, a művé* ze-teknek élnek. Fameiszést, acűhtretszést a müvé« szeti ipar sok ágat alaposan művelik. I . £s ami főturekvésük rugója : socialistikus s \'politikai egyesületek alaprtása ; reibrmklnbbokat alkotnak, hogy egyesüléssel, közös akarattal könnyebben bold(-gnlhassanak.
A másik haíalmas eszközük e cél elérésében: a sajtó. Az »agitator« a »revolutió« aaok a - hitalmns asóisövek, amelyeken keresetül a *nŐi kérdés* a nöemancipáció rivalgása bekürtöli as egész világot.
Az amerikai diákkisasgzonyok eletéről s egya-temeikröl a Vassar-Collegiuro, VVellerley*(lolle« gium, a philadelphiai Hrin Macor Hmveraity-röl mar mindenki tlld.
A Wellerley Oollegium734 v gaett hallgatója
A rózsákhoz hasonlítják a nuk-et,\' e ^zép vt* ;| rághoz, mely Cyprisnek vala fölajánlva a régin mythos által, s amint a monda regéli, midőn hz: is\'enni) szivét is megkapta a t-\'zenvedé\'y, s meg-! tudta, hogy Adonis vadkanfól sebezve fekszik f közül 540 a tani\'ónöl palyára lépett, 134 (erjhez Paphbsban, akkor gyönge lábacskáival mit sem | ment. 12 orvos lett, 20 hittérítő, a Vassar\'Onek gondolva Mrtett,-tóvia és rózsa bokrokon keres?.-; 52 tanára van s ezek között 40 nö, baliga ója tiil, s ezek fehér virágait vére pirosra festetté. 6()0. Tandij teljes ellátással 400 dollár* A kiast-Igy festi pirosra a nok ártailan kebelét, azüzi j azonyok egyetemi élete — ha igaz — elég ideális lelké<, igyseb/i meg az elet tövise ; a ke- egyoldalú. Tennisjáték, rugólabda, bycikli, kor-nyér a megélhetés, a li\'térti küzdelem, leiürli ajcsoiya, táng, tavaszazai tornaverseny, futás, nő lelkéről a zománcot, kjra, adja családi köréböi ősszel gesztenyeaztlrot,, télen klubb és bilüárd
s megismerteti az élet »záz bajával.
Éh a nőiség varázsa e léterii hart\'i a elol-va/1, az a sok tiszta, bájos hang összlete, az a virágszirom llt.obi olaja, melyet nőiségnek nevezünk, mely iieliik annyi bájt, üdeséget, józan felfogást, tiszta éizeiii)Ct és erőteljes erkölcsi
ir elyet az
arabok El Hammam-nak neveznek, latin nevel hűség, mé>y kedély, vallásos, jőlevö lelkület; a pedig Aquae HercüTís. Ez a~ név, mely haráinnr ezek ezerféle vegy&latc, kisugárzása ellünik. HerculesfürdŐre emlékeztei, olyan hatással volt; Kenellon szerint u nőknek négy kötelmeik rám, hogy elhatároztam itt fogom eltem u\'ols//vannak s ö mm* (•.-alsUl.rnyakat tekintette még napjait eltölteni. Most mindent tudsz. A t ap Őket s azt nyngvóra tér. Tartsd m<g emlékezetedben, amit azok, a kik mondottam és menj u\'ádrg. tartjak
tánc, kártya és cigaretta a mulatságuk vagy ami fő : a tanulás.
életrendjük a HaH-okban, ahol lakáak egyforma és egyszerű, világos szoba, pár iiék, asztal, szekrény és könyvállvány a butoraatuk. Ilyen az amerikai nök élete • erkölcsi világa,
ér/etei ad, elhomályosul a háziasság, szemérem,; tekintsük meg minő Angliában V
A tenyerével tapsolt, mire megjeje.nlek berei. Ali Miiéztala levette tufbánját és voltak utolsó szavan—
A nő Augliaban más nemzet asszonyaihoz képest irigylésreir élt ó.
Nem rég olvastam, hogy előkelő hölgyek azzal a kér éssel fordullak az érsek hea, iiogy törülje h \'Sz esketósi formulából az eagedel-meqpéget, mert ez a tiü leálázása. A reformesi-mét Stanton lady Erzsébet viszi Amerikában de em- Pedig manapság már az anyák minél keye-l az angol ^ók köveiik~; reformerek ök is, gyakor rzelraeob es kevesellet vesződnek a neveléssel, aílatUs érzékük s életrevalóságuknál fogva, ők leányt úgymint fiút korán kiragadjá az iskola az ugyan nem igyekesznek minden áron hivatalba
a Hit a . nugy. kötelmeik vannak ; tik-} a csaladokat el rom jak, vágy feuu


V
Nagy-Kaniísa csütörtök
Zala 27: szám lap.)
/-
1901 április hó 4-én
jutni, hanem azon. a réven igyekeznek boldogulni I Kzonkívüi tok port isédUoi, amelynek seken BiiiMk |má80díkat ugyanattól 2 hónap a taft, — a lisr-
ómp ala:t, minden egy**
fZáaíiíMbdó 51
melyet a termetül bármikor kijcTült: vannak, tiijbtljtt wm fco«uk hanem nzo-i/émi még gyomoréjt. iiI madíkat usyananól íJdfón arisilokrnU hölgyek kik; divat,er. et ^iUd.k é« I^^M^^^io\'SirtSl.íIré^lí.t után -x érve* na
•aegény nemesi családok leányait — kik roa^a-1 hogy lenét iióaapokoa át keil u ágyat WiznmL cibatá sabb iakolátáara hajlamot nem éreznek — fino-| rostám, hogy még wn aaart Ja megpróbálna, :t dobcssal
belölílk éa ruháméira ezúttal gyorssá elmultak éa vsaat k«H«tt tííiiik hz\'í/iv"tliJöfii# Ksfafrlflf az 6a labdacsai gyomromnak nagyno jót t*ttak. Jfost\' egégzsége* étvágyam van éa oagyoo könnyön t\'Béeatak.\' ■ kkla or kétféle vonatkoaéebaa volijól inspirálva, a midiin a Piak-labdaeaokat baasoálta;- kosavéoyrobamaiból kígyó gyúlt éa Aaaiikifttl gyomorfájása eltávoljttatotW
Kbotfma- áa kflaa vényben aieavedök Mért na halasz-aaitok al a Plflk-labdacsok vételé^ k*. bajotok gyógyításából arad mén jt akartok látat. Ksek buonlőktpoo nagyoa hatásosak véraaagéayaég, eépkór, aaaraftbeaJa. áitalanos gyengeségnél ugy fér/luknál, mint nőknél angolkórnál. Vi-taa-táncoál a gyerm k»knél és mindennemű tüloröltetéanéL Kaplnitók luindon g/ógyesertárUa, valamint a eneatria magyarországi főraktárban Tűnik J. gyógyugertirtma BndipaMtan. Király atra 12. iz doboaonkiat 1 írt 75 krért
rggy 6 dol»\'»z «i frtért
mabb kézimunkára tanítják. É$y nő [Broion] egy I vet[em intezetet alapított, hol szabis/atot, ktlapktaziiM," k" szönyeabimzési, nOi kézimunkát díjtalanul\'tani tunr.k, li* igy hát a kezimnnka jövedelmezőbb az irfflHkoál, mert nem képelek a megrendeléseknek megtelelni
(Folytatása kftvetkezik.)
napjétÚl ^MW.HIHVr «Tf
kamatokkal egyíUt * az árverési feltételekben megbatározott helyen éa módozatok szerint lefizetni.
■Kelt Letehyéo, a kir. láráabitfmág mint te Mlcunyvi ható<agvil 1901. évi január hó 25-ik napján. t « __
Ntrmótm sAíidor
__kir. jaráabtró.
Syiltté?.
ltn<**ii?o!
Azon jó barátok és ismerősöknek kiktől nem vehettem bucsut, e/. utón mondok Istenbozzádot*
■Weii2 Miksa.
AP KÓI11 ItlIKTÉNEIi Helyi ügynököt
keres egy nagy fca\'vállálH!7 kifünO és ífeft ásványvízének eíadisara. Csak jó belyi ós*5%kötte-teeekkel bíró szorgalmas ügynök ajánlata véte-tii -MmMbe. Apaiatok : ^Akúh^íz igazgató wga \' alatt a kiadóhiva\'alba küldendők.
Több laka*
bútorozv * vagy bútorozás nélkül azonnal felvétetik. — Bővebbet lapunk kiadóhivatalában.
Kiadó fiijkutyák !
Szent Bernáihe/vi him kőlyük-kutyák jutá-nyoa áron eladót, Bőfetotoer irMödHfttfoipttrak* tárban, helyben, usryan ott nagyon azclid beszélő papagáj ia eladó. —
Köszvény és rheuma
A legel{«»rjeilteM» betegaégek egyike a rheuma. és köszvény eaafc egy bizonyos neme anak. A rheuma t/fbb izületet támad agytzarre. mig a k»»*vény előszeretettel fészkel egy helyben. Mimi a kél betegség könnyen kezelhető a vér leghatalmasabb megújító szerével, a Pink-labdacsokkal, mint a következő levél bizonyítja, amelyet a Ichle Félix eerffeö tirtól W«iler-8cbwabenból (Bajorország) kaptánk.\'
227,—tkv. 1901. * 118-13.
*
Árverési hirdetmény.
A lotenyei kir, }birőnág miot telekkönyvi hatóság kőzhirré teszi, hogy á íetnnyei takarék-p^cztftrnak Csó *zár Józs^i kis-cHerpeczi lak ók ♦illeni 450 kor. töke, ennek 1899 évi deeembér hó 2«tól játó Hg kHmatai 60 kor. 12 till. per, iHi kor. 60 fii. vegrehajlát* kérelmi HO kor. 70 fíll. tégrehajtáe (oganato^iUai 27 kor. 05 fíll. ezu\'* !h11 kö:tnegek iránti végrehajtáai ügyebao a nkani/aai- kir tőrvényazék (a ietenyei kir. já-rá«»birÓHág) területen fekvő kis-cnernecz Jtöznégi 3 aztjkvben A 1—4 Mor 9; 30, 33, 82, br. ingatlanoknak igy a 3 h. ingatlanon épült 3 népkor* szám húznak Csa^zAr Józsefet illető reaze 460 korona kiktaitá* árban a kia-cseroerzi 60 Lükvben A 1 2—4, 6—9 aor. 108^a 127—cl 177-a 233—a 223—b. 2S4—a e» áOl—e. b. ngatlnnnU ugyanazt illető réaze 752 kor, ki-kiál\'ási árban a kis-cyHmeczi 6f> szjkvben A -f-!3S (c. 1). ingatlan 48 kor* kikiáltási árban a kw-caemeca J48 aztjkve. A + 20íí—a h. ingat-u a. i>Jec rí részére 125 kor. kikiáltási
MAUTHNER-féle
konyhakerti magvak, arankamentes
lóber fiemü
fűmagok
■Ichle Félii nr. egy fénykép ntio
,.<iyakran saeftlmadott a kuavény, ifja. Hiaes as a kata, aaselyet aig nem kafeseilUm volna. Sok mUden katáe nélkll. maradt ée egyetlen egy nem bírt Meggyógyítani,
unok
árban hz alsó szemenyei 139 .szjkvbeu A -f- 410 i b. váltság köteles ingatlanok n. a. illető ré-aze 106 kor. ^ kikiáltási árban a kit-csernecu ingatlanok Ki?-cternecz község biró házánál 1900. évi ápri\'it hó 5 napj. d. t. 10 órakor a* alsó- azen:eoyei iogalian a hó szemen y« község bírói ^házánál
1901 é»l aprlf. hó 5. napján d ii. 3 öralcor Dr. Csempe*? Kálmán Ietenyei lak^a felperesi ügyvéd vagy helyettene közbejöttével megtartandó nyilvános árveréa^ eladatni fog e/en árverés által a kh-caerneczi 3 60 148 éa az alsó Kéményéi 139 azjkvb. ftzv. Tarabó latvénue azül. Nagy Juli ki8-c*erneczi lakóa javára bekebelezett özvegyi haszonélvezete fxor^almijog nem érintetik.
Kikiáltás* ár a íenntebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár lOf-át készpénzben vagy óvadekképea papírban a kikül dőtl kezehez letenni.
Vevő köteles a vételárt bárom egyen lő réa>-letben, még pedig az elsőt az árveréa jogerőre emelkedésétől aiamiiandó 1 bónap alatt, — u
[éa hiczerna, továbbá inindon* legolcsóbban tb anyosáííl) árlian
Kaphatók Fift<°lit*r WereneM t\'üszerkereskedóeében. 74 —& I Helyben, főtér.
k i
CM\'Oíiiv &
triitti-iMé.
íflétvff.
Valódi
Zagoriai melJszörp
nagyon kellemes itU szer feín<.£tekiek és gyermekesnek, görcs-, s/a már-, es Aillanitu kobögét. mell- és tüdőkatarnts, elny*Jo»<v dás, val.adek és me\'lfájdalmuk ellen.
£gy Ovrg ára a pénz előleges brkiidé«e mellett...
/ k orona f illér kősvetNn küldi
es
THIEHRY A. gyógyasereas
halasain gyára frogradaban (Roliitsch-S auarbrunn mdutt) Figyeljünk a feakapakSa véatft gyén jegyre
Keilhkk
(O-lasrox.)
legkitűnőbb mázoló ezir puha padló számára. 1 nagy palack ára Irt. 1.35 kr. — » kia palack ára 68 kr.
Yiasz-kenocs Araay-fénymáz
aiobb és legegyszerűbb Jje- j képkeretek stb. Iiearanyozáaára
1 ai" palack ára 20 kr.
legjobb _ w, eres«tő , kemény padió számáraA 1 köcsög ara 60 kr.
Fehér í(Glasur"-féiiymáz
legjobb ezer mosdó-asztblok, ajtók, ablaktteazkák etb , tijoonan be (estesért} 1 doboz ara 4ű kr. Mindenkor kaphatók: ,
ílíeu én Klóiig
cégeknél.
Nagyliaii liaá n
meghívd.
A „Pacsa ós Vidéke Fogyasztási Szövetkezet"
i90l. évi április hó 14-én délután 3 órakor Pacaán a nagyvendéglőben tartandó
évi rendes közgyűlésére.
Tárgy i
!.) Eluúki megnyitó. ^
\'£.) ígaagatóeág jeJeatéee aa 1900. évi makixMrSi «• aa r rí mérleg f keas-tatáea.
I ) Felügjeló bíaotteAg jelentése ée aa Igazgatóág részére a /eüeeetréey bemutatása.
4.) A „Hangya" orwágoe k\'ízponti lograiritá^l asőjetkeael kikuMuftjének etnier/eesléee a központba való belépve taliétoMrv aésve.
6.) I«1Nt4i/ a hátralékot üzletrész* k teljes <>eezegének aa 1901. év régéit való IWIa«téeére nézve.
6.) Kgyébb indítványok. „Aa évi Siérleg az uzléti kaJjriaegbea megtekíntbetyi Ae ag^ éaatnaeágára valé t«kintettel kér«tn«k a I. lag«Hr i«lj«a számmal való ngjelenéee. |
Pacsa I9(ii. április 1-éo.
!| jCercskedók, gyárosok, ügyvédekor \' I és általában mindenki részé I legjobban és legol j^r
csóbban szerez ^^^ m , iiifonnafiót a ji^r ■ k ^
\'l/ff^V^* í
v ^ ^^ Jodakozo n
^ -jf^ iroda tulajdonos Ncumaan^Ármin t " \' \' Budapest í j
jT V. Kálmán utcza 12 az. j 1
NaBY\'Kaniisfe, csütörtök
Zala 27. szám (6. lap )-
1901 április hó 4-én
ÉRTESÍTÉS.
An. c. közönség szíves tudomására hozom, hogy a
LédereP-féle
kőszénbányák vezérképvíselöségét az egész Dunántuli
kerületre sikerült elnyernem.
Ez által azon kellemes helyzetbe jutottam, hogy a nagyérdemű közönségnek, különösen pedig a cséplőgép-, téglagyár-, és gőzgalom tulajdonosoknak igen olcsó tüzelési anyaggal szolgálhatok.
Jtrak: a/
1. Darabos fütő barna szén a líapronczai vasútállomásnál bevagonirozva egy vaggou (100 mmázsa) 80 korona Ugyanaz Nagy-Kanizsán házhoz szállitva métermázsáuként
i kor. 6o fillér.
2. Másodrendű koczka fűtő barna szén ngyanottan Beva-
gonirozva egy vaggon (160 mrÁ^zsa) 70 korona.
3. Dió barna szén, cséplőgép-, téglagyár-, és gőzmalom tulajdonosoknak igen ajánlatos: kaproncai állomásou be-vaggonirozva vaggonja (100 mmázsa) 60 korona.
Midőn a jó és pontos kiszolgálásért teljes felelősséget vállalok, egyben mészraktáramat is a n. L közönség szíves figyelmébe ajánlva.
Nagykaniz** 1901. évben.
Tisztelettel £ ;
Klaubcr Ignácz
a LEDERER féle kfazénbány ák Dunántuli kerflletl vezérképviseltje. I imu Ituéfcit tir, ifj. fwrtír hmn ttuirtnisMéti aiilitt
Ki
meghívó.
A f1 Gelsei és vidékebeli fogyasztási szövetkezed folyó ó. Április hó 14-én délután két órakor Gelsón a jegyzői hivatal helyiségében rend e* évi kifagy fil6*t tart, melyre a szövetkezet tagjai ezen uton is tisztelettel meghivatnak.
A közgyG Uh iárgjai:
1. As évi mdmadá-ok előerjesztése a mérleg megalapítása a\' mérleg megá lapitasa az üzleti fölösleg hová lorditáaa ieletti hala rozat hozatal.
2. A < igazgainság ét felügyelő bizottság jelentese az évi «zá-m*dásokról a ezek ulapján a (elmentvény megadása.
3 Igazg»\'ósági tagok választása.
4. Felfigyelő bizottsági ingok valas/iása.
—5. A Gtlai?n fchllitandó liók«flslit~Xej»lsatéac,
6. A 1 api biztosság iránti intezkedés.
li igaigatóiftg;.
Hirdetések
lelvétetnek
e lap kiadóhivatalában
PSERHOFER J.
vértisztitó labdacsai
Jó én olcó órák,
évi púllái »al privát vevőknek
Konrád János
óragyara— arany, ezüst -a -kszer áru szal.itó-haza
Irfii, 1 CMkoraig). J6 liekal nkAitoir ift frt 8 75. V»lódi Miit revüd oir-óra frt 5*0 Vtlód 1 nlit lane frt 1 80 N tekéi ébrentö óra frt 195 Caéjtem a cm. t* kír. birodalmi címerrel ?ai kilőni., v-. asámiaan *r ny, «k<H kiál!itá-i ér*-a -liz-Tnylvtl mint levél van bi-tukonib U
nagy képet árjegyzék Ingyen • bérmentve. i 0 5 0
évtizedek ÓU» el vannak terjedve az egei* világon i kevés azon család, a hol as páratlan bá/igy* gyszer hiány,/ik.
£ I bílac-oket az orv»sok kulö-ös^n az oly bajoknál ajánlják, amelyek nehéz emésztésnek a dugu ásnak kö\\elkeznjényei, u»in\' pl. zavar az epekeringesoen, majlájdal-•zélbántalmak, kólika, aranyér atb. itb.
Vert\'iztHÓ hatáaukn*! f«gva ki**k>an jó határt gyakorolnak vérsieg*n\\seg ecetei ben a ai ebbftl szArmazO bajoknál, mial »de ea tej ájás aápkór s b. E vértisztitó l*b-^ac-ok nagy előnye, hogy a/eliden ha\'nal, tájd« roat n»*in okoznak s igy a lettgyttngébb aser* ^ezettel hiró egyének, sőt gvertnekek is bátran ha«ználha\'jiik.
1 doboz, melv 15 labdacsból áll 21 kr. — 1 t kerc-» mely 6 dobos 1 Irt 05 kr A pénz előzetes beküldése otan bérmentve: 1 tekercs 1 frt 26 kr. — 2 tet.erc« 2 Irt 80 kr. — 3 tekercs 3 (r< 35 kr. — 10 tekercs 9 t.t 20 kr.
lasIláB mellékelve. —
I
! «
HiiII II
ill
Egyedüli kéazitő é« szétkü déai lőrxktár:
PSERHOFER J. gyógyszertara
BéM ft MlB|wlra»N IA>
Elterjed\'apgflkuél fogva e labdacsok •« |eekfi|Jtnbö*öbb alakodban éa nevek u ánmta\'osk, teh^t mindenki caak PSERHOFER-iéta véniastitó l»bdaca<i kérjen, s ciak azok vaiAdiak, n melyek dobozai- »k íedeléu piros szinbe 8-7. „PSERHOFER- kesirasa látható. A.r
K.
X__X
Kríesiics.
v:
Vi»n Mzprencsem a na^-ytekintetü kőz\'inaeget tisztelettel ért-aiteni.h jgy a
t a v a a i i idényre
a legújabb divat ^rrnt M indennemű ruhákat, a le*llnoaa»l>b miműmégtői a Igolcsóbbi* figyelmes es telette jutányos ki-szolga á« ni* lleit i-í-s/\'lek.
Ez » kálómmal bá\'orvod\'in a tekintetes m. kir állatarvoi arak lig elmét felhívni eioem uha ké«alia* it> t-luuir«-f meyekei a b-gponli* bban, eiőirás -zerint le^jmáayoaabban, ki unő » mőnegi-eu és iziéaen kivitalnao moI álok ki V\'d»*ki " étrend elesek kel\'ö figyelemma es közölte aek.
A fc-ríL k >z0nae/ be^s lamoga\'asat «>• hzive\'j megrendeleaét kéri mély tisztelettel:
> KACTFMANN hiú* (trfltuké
Biei féle k**
Nujy hlauUk kitűnt minőségű, divatos bdftfdi, angol ét franczia Mimikben
ZZ x-*-^-^--y-y-—V-v - - v i
Huszonnyolcadik évfolyam 28. szám.
Sserkeestéeég Ttu^lr \'[■"-* **"k*\' ""r k unakadtaébta
1 MftmtfTil trtokml likai upu-tiai i 1. 4—6 ér* kőit
Id« iuf*»«dö 1 lap itillní réaaira nutkoaú aiadaa ka»l«minj
Kiadóhivatal Tümkiatpllil: fltelul Fülöp kOüjr
ZALA
Politikai lap.
Megjalemk^NÁGY-KANlZSAN betenkint kétszer: vasárnap s csütörtökön.
KLÓfIXCTM ÜAK: Ma lm .... 11 korou Mén* /..... • km* >M>itiill ....... I twn
HjfltJfe pati tagra M 01 Ur
KtMulénk, vilxndftj^a 1I1MM TOMtkoaUt Flatkal nwp Mnfrkar-kadiaiba ínllaMdíl
MraaaUtln Imlak oaak iaaj,I kaaak-* Ml fogadlatoak al.
Erraa nia in se ntUr
Nagy-Kanizsa, 1901.
F\'HIi* axarkeaztd: hala; liaiw S ^arkaaititára: Rriraa Ijl^aa.
Vasárnap, április 7.
A megváltás munkája.
Immár előttünk ragyog az igaz világossági
Az emberiség rendeltetésének utvonala jelezve van.
A legenda szerint a tudás vágya miatt \'elveszített paradicsomot vissza kell Lódítanunk a tudás világosságának erejévé! és megvibitatlanná kell erősítenünk a tökéletesedéssel járó általános emberszeretet hatalmával. r
A jólelktk irányjelző meggyőződése ma már, ho*y az emberiségnek megváltója csak maga az általános émberszeretet eszményi színvonalára emelkedett, s az ilyen szellemben megtökéfefesedett emberiség lehet.
A megváltás gondolatán, k ez a világossága tizenRilencszázaddal ezelőtt gyúlt ki annak a csodás megjelenésű szegény zsktó-fiunak, az isten-embernek lelkében, aki ^időtlen időket beragyogó Íénynyel jelölte meg a halad-s Ösvényét és világította meg a célt; aki szept eszméinek igazságát halálával pecsételte meg; aki mégis föltámadott és örök-életet biztoiitott\'msgának magasztos, szent estméinek a késői nemzedékek szivébe gyökerező halhatatlanságában.
A fokozatos fejlődés, a békó* haladás munkásai csendben szövik tovább az 5 megváltó es<méi»ek, igazságának aranyszálait hogy elhatoljanak azo az emberiség egyetemének minden rétegébe.
így fejeződhetik be csak az 6 fönséges, megváltási müve!
Akkor, ha ugy élünk, ugy munkálkodunk mindnyájan, mint Krisztusnak, az isteni Mesternek követői, igazi hitvallói,Jazza a semmi elwmerést nem váró gondola\'tal, hogy minden tettünk — bármily nagy, lontos. és messzehaló legyen is — csak emberi kötelességteljesítés, melylyel az egyén a maga erkölcsi és anyagi javainak merleg-sulyával az élet bántó aránytalanságainak egyensúlyozásához járni.
Akkor, ha mindnyájan hitval\'ást (eszünk életünk minden mozzanatával, hogy az emberiségmegváltó eszméknek . az egyenlőségnek, szabadságnak és test vénségnek, K\'lsztus örök igazságainak, nemcsak hirdetői hanem küvetői is vagyunk.
Akkor, ha az emberiség összes millióinak nem lesz. más dogmája, csak a teke; nem leszjnás fegyvere, csak a urrtiti; nem lesz más ereje, csak az igazság. Ha majd az általános haladás, :i tökéletesedés nagy utján az isteni Mester példájaként még a zúzott nádszálat sem fogja összetörni senki.
Ennek a rzinvonalpak elér&ét tűzte ki célul; ezt a fönséges mefváltási munkát hagyta neküuk örökségül a nagy Szeretet, ki idöUen időket, beragyogó fénynyel jelölte meg a haladás ösvényéi.
S vájjon a történeti és tár-adalmi alakulások jelenlegi forrongásában, a békétlenség a szeretetlen, ádáz küzdelmek hullámzása közben nem igazolják-e n egdöbbentö adatok, hogy minden emelkedef gondolkodású léleknek és necmá* nérező szívnek ereklyeként kell őrizni a krisztusi emberszeretetnek szeí\'dséget, megbocsátást, türelmei biztosító igazságát.
Nem igazólják-é megdöbbentő adatok, hogy az emberiség nagy zömének úgynevezett társadalmi magasságait és mélysége mily gvöngén hatották át a megváltás krisztiisi világosságának Hugarai; és hogy ennél fogya mily mégingathatattan odaaddasa kell Kriszlns igazi követőinek őrizmök a magasabb, békésebb, idealisabb kibontakozás felé világító, vezető szent eszméket, ha az emberiséé megváltási munkájának részesei akarnak lenni.
Ma még nagyon messze van az emberiség Krisztus szellemétől, az ö megváltó eszmeinek diadalra jutásától ; de ez ne» rendítse me» bennünk az igizság győzelmében való bizalmai, hitét!
A körülöttünk sötéliő fellegekre t ónjuk a remény nzivárványívét biztató jelűt, hogy a Krisztustagadó farizeusok í-zel-leméne-v sötétség; özöne nem biija most már elborítani az áIalános emberszeretetnek krisztusi szellemben megalkotott világát; — bztató jelül, hogy megválíó nagy eszméknek: az egyenlőségnek, szabadságnak és testvériségnek hármas napja megállíthatatlanul fog eme\'kedni és világossága hódító erővel fog szétriadni az egész földön ; behatol az emberiség na«y millióinak lelkébe; s majdan dtlei jelző magasából az emberiség megváltásának befejezett fönséges müvéle, a krisztusi szellemben megváltódott emberiségre árasztja szét áldó xugarait.
A Ferenc Jószef keserűvíz
egy«4áü . elismertkelleinés izii természetes
hashajtószer.
ImaHönyoelt
vászon, bőr-, osont és bársony-kötésben
& huavéti ma&ep«rkt a legnagyobb választókban és legjutányosabb árban. Fist hel Fülöp könyvkereskedésében kaphatók Nlfl-Üuittil
Jlf*
ÜZLET ÁTVÉTEL
Van p\'zerencaém a n. érd. kUziiiiség b. tudouii «4r» bo/ui, hogy W»uj kMnlxaiMi, a Fölöreu rmtr 60 év óta fentit ló jó liirnévnok Örvend
KOIIN Ollö.H.FÉI.E
KALAP KERES K E DÉST
ÉN kA\'IIIVAI EB ICJIHIIIlÁl.tTI ClkHEH H A H T % ll » T lolyó é>i március hó 1-én áfveilim a a modem kor igenyeiiíck weiitolflólöK renilnzttfin be.. *
Abban a kel em" \'helyzetben vagyok, hogy i n>. tinztell kűzUus>-g Iegkényeaebh izleaenek is nvíMePietek és tőlőrek vésem leend, hogy tinóm áruk izolid és olcsií kis\'/.pígaiiiBiiviil kiéidemeljem a n. erd. kőtöna** föltétlen bizatinAl és jóinduUtit,
P. C. H>W( kai apu ár rujrUUll raktára ; K«li»i>k\\íliinlcK<\'NÍr<;n<-k, bel- M külföldi kalapok. A n. érd. k0sön«éf mítm pfcrlfogájAt kérem lelje* ÜHKtelultol
Kulin Ilii;,n Hódi
\'■</" \' Yt vilinek VI ár k ll a
\' tylludtr kalapok kilcaAa aditnik kalapkarwkadö.
V
Nsgy-Kaniz ja vasár nap
Zala 28 szám (2. lap.)
1*01 áprílít hó 7*én
A „nemzeti" középföldbirtok
álőállott rendkívüli pénzigények. Valóságos csoda, bitéit nyújtóit egyik intézet s a birtok huszon-bógy még egy közép földbirtokunk in fönnáll & kétezerért adatott el. Annyit tudnak p-dig.hr,gj A földbirtok, mint fi\'ikai teát, alá van vetve mm dölUbé a pénzintézetek által alajafurf alag- nagyon éhes a magj^* íöí-J a pénzre A mikor annak a törvényeinek. Nem kivgieL a-» poriadás* utakba valamennyi. itebát a CJ lap eíaő Tjelyér* beüJt az egyik taié-
a részekre esés szabálya alól. A tulajdonosok . • A középíöldbiriokoknak az ujabb, az átala* zet, nincsen mis választás, mint a takarék pénz-szaporodisa arányában tagozódik széjjel. Egyúttal kula* korában va ő nagy pánz\'eluuség* jelölhető lár, vagy pHvát jó emberi*. A többi az án ma-azonban a .tapadás" elvei értelmében gyakran meg a hajuk egyik főokéul, Ézen állítás kifej- gátét jön. Soha jobbkor nem jöhetne szolid és magihoz vonz kisebb birtoktesteket és igy méha tését tü<tük ki igényiben lejtegetófűnk cél- elegendő pénz a birtoka* oeva/.eta^:ea a németi nagyobb és nagyobb alakot ölt. íjául; középbirtok segítésére, mttit most. Mert előszó
Minekünk .magyarokénak, sokkal ,-de *okkal f**!* uk!í Íóformá" "i*0*? wííJ
nagyobb bajunk van azutdhbi törvénnyel. Mert » közepföidbirtoikal.^ő. marfszor meg oly sok keserű ment
hát a magyar taS érdekeinek az előbbi Kedvei roert r,?asz ht elmöveletekr^ vezete-t. Ma- egyrészt at a dzsentri ás mkM Davmtí U
T . \' , . sodszor pedig, mert ennek hiánya termesze tsse uác nagyszabású tanügyi akciójának eredményei
Jelenporaink azonban nem célozzák a^nagy rfl| ft gaidagágok fölszerelésében, illetőleg a máris bi tositékát képeznék annak, hog? a ML vagy a kisgazdaságii területek előnyeit es bátrá- >munkábao, Í8 „yilvánu . ** zépbirtoknak nyújtandó hitel neu fauczra. ha-
*yait hánfo^atni. Igyekezetünk odaterjed^csak, A ^áálkodáshoz a né nzetgazdaaágUn sze- nem hasznos befektetésre forditt«»né*. hogy némi adalékokkal szolgaiján* azon földbit- rjn, csupán két tényező: tőke és munka szükae- Egy tésztává keüen» lehat gvurui a mosMni toktestek állapotáról, melyek tuh)donosainak Képzelhető tehát a gazdaság helyzete, mikor pénzintézetekéi, ehhez még hazaadni bő póriékor ténykedésén ezredeves történelmünk fölépült. \\ v egy[ke hiányzik ? Igen ám, de ugyancsak társadalmi esetleg állami\' fdlősiegbőb (pé z-Birtokos középosztályunk sorai Mkunak Iierazetgazdaságtan szerint á tőke potolható tári készletek) s ezt a tészrát iehMíeg -1.7 Hja, kis területen kevesebb a kalasz kivájt *a hitejjej. Ha aztán a hitel igénye párhuzamban kisütni, a hogyan az, a kinek szánva van, >1* az még ki ta van merülve. Nem rendekezünk á„ a termelés produktivitásával, meg nagy baj réti.
összehasonlító statisziikával, mert töldbirtok-sta- sjncs egés£és pedig legtontosanb társadalmi
tisztikát meg csak egyei - 1896-ban - csinál-,. De hál az a bij rilj,lA|un^ fa0gy a hitel osziályiinkról van szó. E-t más, mint elcgseg-s tunk, de szemmel látható jelenséghez. Kopik »az miDdig éhesebb és követelőbb lesz, a termőerŐ, és tisztességes Hitéi meg ne n menti, ország szekerének rudja« nzelteben ho^zabaD. pedig legalább is stagnál, a termények maguk Áttérve a pcnztelenseg hátasának m*-ik áz 50-tői 200 es 600 holdig terjedő »kiskozép« meg vesztenek értékükből. Ha ez a fordított j nyilvanulasára, a közép- azd<sar»k hiánya WWfewtokok tőbbnsire meg csak részeikre ^ j^^hamVosan meg nem változik, akkor az1 fölszerelésére és a munka elégtelen voltára, lansk s vele a^tulajdonosok négy lóról kettőre kiszamithatatlm következményekre vezethet. " Wndjárt bizonyíjáasaílTThatunk eT3, kerülnek, később már * ket lovat is teák a Az Agrár-Bankról nem azó\'unk. Ez már! Az 1896. évben végr-h.«jt ,tt mezőgazdasági kocsis hajtja, végül már csak a vadaazos kalap A2 ér/<e[fc baj orvoshsára alapíttatott. De inkább! .statisztikai összeirá< adarai szerint a 100, illeti különbözieti maga dzsentrit a módosabb gazda- a flzölök rekonstru*:asára ad:a magát. A Fold-jleg 200 holdnál nagvobb birtokok aránylag -lAUk* 500 holdon iofi^gazd^ok^^mar^a hltgHntézet éy Kinbirtolumk Földhitel intezetén** fsokkslti kevesebb áhj^Hmzatmrysi totna. mmi jukkerséi?, meg a pariie>plauschók inkább meg- van lehát íőjeg (öntartva az a misszió, mely i az eiinél kisebb gazdaságok. IVdig »z allatallo-teszík a magukét, ott rendesen az - egész ft tHrmöíö|d hiteligényeinek kiolegiléiére irányul, mány trágya ^s munkaerőt képese. iUsonló*n megy Nánán-Pötytyöobe. Azaz nem megy, Nb hát ezt a Feladatukat? nem oldjftk meg sokkal gyengébben ált a kő^p- ei nagybirtok hanem viszik. kellőleg. Működésűk nem felel meg a fönnálló gazdasági gép- és m inkaeszköz-fölszereié^ tekin-
De hat val/jnk meg, hogy igazságtslanok va Tj8Z0Dy0k ^erin, va|ó iKepyeknek. Es pedig ezltetében is, mint a kicsiny, áiokásbin vau min-gyünk, a mikor sokak utáu azt mondjuk hogy a je4dngéK nem cga^ 8porad»kus, hanem ái»alá. dig a .szűkebb érte emben v^tt Magyar .rstágról a pusztulásnak oka a Kok mulatság. Hiszen n0a, mert alapszábályazertí. w ! (Horvat-Szlavonorstág »k nélkül) besselm ; mi
csak nem hiszi el senki, hogy az Árpádház alatt jj,aba vannak ar említett intézetek élén je\'es i jogosan is beszélhetünk tételünk bizonyitaaanáí 2rü zJ lLu3ld<°£\\f J2af\'.1 !rg a^?ag egyének, hiába intéztetik minden a jogélet szí- a szűkebb hazáról, lévén nekünk ajiorjíit kör
Mátyás király lényes »ulat< zásái id^eonen ^Jbályai szerint, ha a etatutumok már; zépbirtokos-osztá y Hekuba. Tehát Magvarország eszközölte? Volt causa bibeadi eleg. Küzdött, e(eve iiiu^riUHsá teszik az.thpitás cel aul kitti- ! 36 millió 857 ezer beid gazdasági területéből a szenvedett a magyar eleget s így volt mindig zö!t eredményt. j 200 holdon felüli gazdasagok 16 miliő 161 ezer
alkalma ezek kezdeten és veget* jókora dán- be|e lehelne nyugodní az iaetőleg 5 holdat foglalnak le. Vagyis az egész területnek
dókra Fecerünt eadem magnuui áldomás. De éii fé| azázaiéko8 amortizacionális köicsonnyuj-; majdnem a feléi. Elfogsdva a statisztikai hiva-ezzel talán csak erősebbek lettünk. I tás előnyébn. Mert %ága a pénz. — hisz mész-Mainak azon eljárását, h >gy az ös«<es hssznoa
Az okok itt is ,de inkább masban kere^n- g/irö| h02<uk göl H t&K.arékpéuztári 8-111 háziállatokat ats<ámtlja szarvasmarhára, kitűnik, dők. A középfoldbirtokosaághoi, missziójának | szaXalékig menő kölcsönökké szemben, me yek- hogy a 200 holdon felüli tenlevn talalt^ioti teljesítése közben, mindenkor nagy kívánalmak-L,k még amortizáló tulajdonságok sincsen, vaór szarvasmarhára redukált háziállat kai ford «lt az ország. Es soha sem hiaba. Mindez SHg0S á|(jas metőleg csak volna. Ha t. i. eíe-Jdarab, mig az egész területen 9t232,7#2 drb. élt. pénzerteket emésztett löl s rendelkezést tőkéjét gendrt j,jle|t nyújtanának a földhitelíntézeiek. De ha 200 holdon tetüti terü et attataüo nany-lolyton elvette. Készpénzt sob" sem gyűjthetett. U«y latszik, valamikor a kataszteri tisztái nyal aránylag oly erősen hit volna in<irualva, Így találták őt aztán a_ 48-iki események. lUJjöved^em alapjan állapították meg kulcsukat mint"nzon alul levő gazdaságok, akkor ou
oly alacsony, hogy a nyújtott kölcsönnek leg- j 5, 685,297 darabnak és nem a tényleges 1,951112 többször 4— ö-s/.örösét is megéri, illetőleg 3—41 darab, mondjuk, szarvasmarhának kellett volna szeresét elviselhetné a . föld. Nincsenek aztáu élelmet találnia. igy el lehet mondaui, hogy daság \'kbab. melyhez pénz, sok pénz lett volna tekintettel a kérelme/ő helyi viszonyaira, sem l a kétszáz hotduál nagyobb gazdasagok az «n szükséges. Lellek végre a kiegyezéssel a/, elvül- Lgyébb garanciára, mérik a zsemlyét kei kraj-inál kisebbekkel szemben 3,733.175 darab szar lalt adósságok és a nagyhatalmi állás í>lytán | cárért. Tudok oly esetei, midőn négyezer forint [vasmarha deficitet mutatnak. Ezt a deficité
1 J ______il ...... ■ Lf I
újra, majdnem kiheverheteden áldozatokat tett ..a haza oltárára. Pedig különösen a jobbáfHság iölszabaditása olyan átalakulást követett a uaz-
TÁRCA. A kis felebarát.
jutott
; ben akkor sem állott valami erős lábon. AKkorl Réveteg szemekkel nézett körül, hogy nem" !is divatban volt ütni a zsidót. Ez a jSzándék uíálkoaik-e egy szelídebb, biztató tekintettel. | különösen magas fokra hágott nagyhéten, ami* mert azok, kik előtte állottak, ijesztő b traggal Egy nagybéti k»s esemény jutott eszembe *or R "f,gypénteki teszüJot leleplezés szertartása-«, rk mjnd; dnk- koromból. ikorx8 "ékesegyhá* oszlopai kő<ött idegborzon-1 a hatulállóknak mégis voH aiivök; megszin-
Mi veszprémi diákok is erősen megszoktuk!8ató melódiával bngott a fe^ajduló ének : Miíkk a védteleu fiút; és kedvetlenül szollakod» ünnepelni a nagyhélet. nemzetem, zsidónépem, Te ellened mit vétettem.- ^ Ne bántsátok! Nem tehel rola, ha az spja
Olyankor már szépen tavaszodott. Előkerültek i , H}{ n*Motl ros/kor vetődött oda a UJ5serás.
az asztalfiók ok, ládák mélységéből a parityty&k.; guladambi harctérre szegény Lpót-gyerek. | Aztán kezdtek széledezni. Nem bírták nézni Abban az időben még. szilajtbbak voltak a Abú«T fe,énk bandukolt, valamelyik elkiál- R szorongatott fiút, rlinek halvony, szolid ar-diák*erkölcaŐk. Mi nem értük be a tavaszi aár* |totta: T cár ól igazi jőság sugárzott. Moglátszott minden
kányeregetéssel, hanem aiaguuk változtunk át| *7 ^óziélek, oll jön a Lipót-gyerek az uzso- vonásán, hogy belőle uzsorás nt^m lesz soha apró sárkányokká és a» Jáboráliás* vagy a »(??</«-1 íla# Hanem hát az elü tál lókban nagyoo arOaen
domb* tennsikján két táborba szakadva, a ka -1 Minden nrc arra fordult, ahonnan jött. ágaskodott a nagypénteki hangulat.
-r Tegyük farkas gúzsba ! — Mért ada(ta el apád Lepséuyi Pistáék
— Puhítsuk l viágát ? Vt&rdezte az egyik.
— Nyujtsuk meg ! Szegény ftu most reszketeg hangon mtgssó-lialiatszotl innen is, onnan is az indítvány, lalt.
De ezekre még nem mozdult meg senki. — Mórt akartok engem bántani ? £n alt
.— Az apja a mólt héten licitáliatta el Lep- nem tudom, hogy apám mit csináh selő Isten irányozta; mert különbeii^nem egy sénvi Pistáek jószágát, — mondta valaki. — Nem tudod? De igenij tudod\' llyep htt*
Bedobott diákfejnek jutott volna kí a nagyheti r£rre már megmozdult a kis tábor egy része, vány zsidó nem kell nekünk. T« is csak olyán passióból. Igy c«ak nagy-ritkán e*ett meg, hogy \' Tudniillik Lepsényi Pista, egy földbirtokos* gaz uzsorás leszel, mint apád*. Pusztulj*! mondta egy.egy kalapoi súrolt a süvöltŐ, kavics. Kende\'Inak a\'fia, tekintélyes ptrillyás vezér volt, az az egyik hősködő és olyat taszított a szorongó sen a „magyar- tábor" is, "meg a Jorök- \'úbor* osztály legvitézebbje, akitől még a hírhedt csa^üun, hogy az hátratántorodott és kalapja leesett is sértetlenül kerül ki a pmttya- harcból. De póinasok is féltek. CO^Jéböl. ^
hát tanultunk virtnsi, bátorságot : hogyan kell Szegény Lipót gyerek nem is sejtette a reá Sietve kapta íöí szegény a kalapjat és most szenébe nézni a veszedelemnek. várakozó veszedelmet; szelíd, mosolygó arccal már futással akart menekülni.
maa kövecsekkel parittyáz\'unk egymásra olyan; hamÍHÍíalian szlttyavirtnssal, hogy valami mai korbeli modern paedagogus menten kétségbeesett volnlt erkölcseink elvadulása fölött,
Jó, hogy a parittyából. kirepülő kövecseket ! nem a mi vitézi akaratunk, hanem a gondvi- j
Egyz^er egy szegéoy zsidó- . fiu is közénk közeledett \'elénk, került valahogy. Mikor oda ért, az egyik fiu vad tekintettel
Ez\' jikarom elfliondanu M;; , • , ,\' .... —
Gymnazís\'a voH; o" ís, iskolatárennk, egy — Mit nkarsz itt zsidó V. gazdag k^rcskttdőnnk rt fia. ( \' S/4» j;ény liu fgyszqrrc éihalavauyodoJúttá
A krísztjisí emberszeretet a zsidókkal szem- hogy kelepcíbcJíérült.
C^ak ezt várták. Vagy tizen utána iramodtak. Néhány pillanat múlva mar üldözött ím markaikban
Most következett volna az 1(4 ális - végrehajtási.
erae
044 az
Nagy-Kanizsa, vasárnap
pén*b«n Iqjeivén ki, SCO koronívd izAmitja da-rabjAt, 746 millió kiróna irható fel a kflsép. és nagybirtok rovtaira.
A Kép e» a«zköa-lela«ereléi tekintetében, a a külömböző anyagú és célú ekék*! mutáljuk c»upán ki, mint leglonio«abbakii; kitűnik, nogy Magyarországon 1,389.719 darab találtatott Eb< . bői a 100 holilou felöli területen csupán 262,003 |J darab mftködött. Míg ha ugy lett volna fölszerelve a 100 holdon felüli birtok, mini ai azon aluli területek, akkor 1,026.784\' darab ekével kellett volna felruházva lennie, & mi iámé 764761 darab deficitnek felel meg. Igaz ezzel szemben, hegy ezt a körülményi nagyrészt a törpe és kisgazdu.sáltok lul-eiös ilynemű lölsze* relé-e idézi elő, de hat ez sem irható a középbirtok javara.
Rovatunk lízük.. de talán állításaink bizonyi-tá*ára is elejtendő. És reméjük, fejtegetéseinkkel nem értüuk el ellenkező célt, mint a mi a tollat kelünkbe aü\'a. Van még modern koroukbau hálaérzet » nem helyezkedtünk evőszén a létén való küzdelem rideg Álláspontjára, mely kérlel-he\'eileiül pálcát tör a gyeuee fölött a utána legfeljebb eiy sóhajt küld. De meg nemzetiségünk. eme fóldiartö társadalmi osztályának éte, vagy nemléte nem is puszta fizikai procedúra, sem pjfymü anyngc>ere. Nem, ez a kérdés jiiv\'inkbe is mélyen belevág. TDztedéves tfirféne-
tüek Annak a kla**iiku* unui___________ V!
Ihlettel szólunk tehát azokhoz, kiket hasonló érzelrmmel de tiibb tudással és haialummal ál-: dölta még "ámgyárok istíne, bécsfisák Minek; az adomám nnk legalább egy réstél a nenzeti középtó dbirlokos-ég létkérdésének tanulmányozására é« a megállapító\'I ba ok orvoslására. I Ez a működé , mini báláa utódoknak, (emelni fogja őnbecsérzeiüüket, ha a n.ultra gonoolunk; min1 magyar hazafiaknak pedig dua nemzeti erftt fug jelenteni, ha a jOvfi M-gynro. Hátra tekintünk, miien aztán, islen segedelmével, még aj PQL|f»lr kapni a?in vehelniífc töbfrí frtlt _
A. G. Jf
Zala 28. szám IS. lap)
1901. április hó 7«éo
néma
a vak. az igaz zengzetes beszédeinek a forrása. Aztán megles:tiiteteti.
HIBEK.
A Mes&iás.
. . Ei eljővel"
Nem mint a hadalvivó bösők : csillogó pán* célban, nehéz véltben ; dohoiió büszke paripákén. Kard helyett -egyszerű, ti-zta. hófehér virágot tartolt gyenge kezeben. Ez i lett hozzá. Fehér volt az arca, a homloka. N-m ült rajta gőg, se blia/keaég, r« dac, vad nk rítt. csak a azelid, a nagy mindenséget átölelő a mindent megbociájto
éa legyőző egyetlen igai Sttretd "ftgyogó fénye. Has vét.
Ea övezé körül, a kikéből, a izivéból augArzott Enyhe) meIeg naps^ár játMÍk ismét ki fény. Ea et vala az 6 E,*j, és Balalma. ■ j körölünk, a tavasz éltftő lehellete vonul Uiongva mentek eléje hódolni a V, . Wjig földön mezőn, a zordon tél elmúlt, ami virág termet, a Jordán bu,a völgyeiben oda- Kenié té, volt meIy sul nehezedett hinték mind ufjára Aggok és gyermekele, vének ^ . § né,íQlaiést hozoUi
és ifjak, asszonyok éi szüzek borultak •»«<• Gazdas$í. társadalmi s politikai tekintet-és a rajongis parokaztzmwá.al caókolák sima L nehéi nyomá%a|att ^^ s ■ fehér köntösének szegélyét. Ea bdtdogok voltak, ré8zben ^^ nép egész a kik megérinthették, láthatták csak. Stelid ! erejére volt szükség, hogy - a kishitűség
vainak lágy suttogáaa elnímitá a vihar zugAaA«, karjaiba ne ^^ reményünket e, ne
lecíi\'lupIlA a tengerek .bősz haragját, raeggyógyitá I vesl!Í[sQki Hogy a gaz(Jasági nyomást el-• betegeket, 11 szenvedőket.\'Beszédes lett tőle a j yiselhetőbbé tegyék, kormány és polgárdélceg a béna, ésvisvanyerészemefényet,. derekas munkát végzett. Mind a kettő . Az igaz Szeretet vol az ő varázslatos, ° . , " .. ,
6 | nagy eszközökkel, és ez a tény maga al-
kalmas lenne, hogy immár, miután a leg-rosszabbon tul vagyunk, őszinte megelége-Körülöttem znfptorr aiéht. Nehéz dobogásavjdést keltsen, ha nem kellett volna sajnosan hatalmas tüdejének zihálása, horgése zavarosan tapasztalnunk, hogy éppen azok a társa-l\'ulyilí szél az űrben. Egy pil dnatra lecsillapul a dal™ osztályok viselkedtek tartozkodóla^, vad zaj. A viaskodások harca elesendő* Ül. De melyek állásuknál, kiváltságos anyagi csak egy pillanatra...Megszokásból...Csak abból., helyzetüknél, m gasabb műveltségűknél Cinepre készük az egénz\'világ... Várjuk a Möh-I fogva hivatottaknak tartják magukat, hogy stts teltAmadAaAf. i az első szerepet játszsz/ik. De igazságtalan-
.. Kongnak, zugnak a harangok. Az egyhizak ság lenne elhallgatni, hogy ezekben a Iri-homá\'yos hajói alól megindulnak mindenfelé a [ váltságos társadalmi, osztályokban is voltak zászlós nagy körmenetek. A marakodók, a vias- j fényes kivételek, egyesek, kik nem várnak ködöt,; az elkárhoxottak, a bűnötök, a aiudeu^ adóig, mig a\' nyomor égbe kiált, hsuem— napi élet lókfzh ileo irigy harcocai olt »engik a évről évre, napról napra ama nemes em-i-zeni zsoloismuf a teltAinndMl, a mrytisztulásról [ berek oldalán találhatók, kik . életüket a Olyan szép iz, olyan iga/án szép, megható, lélek-1 magasabb szamaritánus szolgálatnak szen-kmelő.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ítélték.
A politikában is sok ok volt a gondra. Kivált a züllött viszonyok Ausztriában, melylyel szoros szövetségben élünk. De az évszak fordulója itt is fordulatot hozott minden tekintetben. Nemcsak a politikai kilátások tisztultak és javultak örvendete. kattogás, kiabálás, lám a, nyögés, sóhajtás, a taj-jsen, hanem a gazdasági, és ezzel összedugni szünetlen j«jdulns», az elnyomottak airal-1kőttetésben a társadalmi helyzetben is -maaJühibza, panasza, az nralkodók öntelt gőg-1 megnyugtató fordulat állt be. A népnek felém bÜ3/kC örS,nrÍTalg4sa.\' ürdltoz4!,a Mftll| ismét van munkája. Szántóföldön, mühelyek-etfEgeszen más ez a kép, mint az ünnepnapé. ben. gyárakban, irodákban megmozdultak Es a hétköznap megszokott harci »ajAn»k örültje ^zek. UÍ értékeket teremtenek, szereznek
A gondolkodásom azonban egész hirtelen e\'őbbre szökik kissé. Bele a legközelebbi hétköznap zavarói lArmAa keretébe. Hogy mi iudnott reá, mattam sem tudom, de sejtem csakúgy felig, olyan homályoaan. Olyan ez a nap, mint a többi. Ismét a regi disszonáns hangzavar, dübörgés,
Ebt en a pillanatban a „Gula- domb\' pereméne előtűnt Lepsényi Púit nlnkjo.
Aliofj.y megpulai toita, hogy. valami buzako-dA< van a pajtások i-ö/ölt, fuivn közeledett. Tndia, hovy i\'tt ő reA szerep vár. Valamelyik félnek aegfieni teli.
A huzakodó csap.\'itbeliek és/re irm vették, mikor közöttük termet.
A másik pilNna ban már derekasan d< Igq-zoit Lep«épyi Pista vas-marka i».
A vergód" szegét y zs\'dótiut vonszoló paj á> tok bul\'ntlak jobbra, balra ahogy atórla el őket villimvvorsaaaggal. Aztán ott maradi egyedül a Lipót gyerek mel et\'.
— M\'i vétett nektek ez. a szegény Lip^t, bngy ig\'v megrí nliatálok ? Ennyien egyet I
— Szenvedjen az apja gonoa\'ingaer. Tónire teli benneteket.
Lepsényi Piata haragosan nézett a támadókra.
— Arról azegény Lipót nem lehet. Nektek sincs hoftá semmi körölök.
Irv zéb a/uUii lö.vette a földről a szegény zsidóimnak n\'eglaposnit kalapját ; szépen le ii verle róla a port : ugy adta át neki.
— Gvere Lipót ha/a kiférlek, — mondta és\' elindult a bágyadtan lépkedő zsidtTiuval.
* a 9
Vagy fiz éve lehel, hogy a i\'ékeafejérvAri állnmántm találkoztam Lipóttal, meg Lepeényi Piai val. Együtt utaztak.
H»t bi/ony kár lelt t olna ott a Gula-Dombon valami nag\\on riieg\' yujiani \'zegetiy Lipó\'-gye-reket; men ahogy Lepsényi Pi\'lá\'ól megtudtam már hőségéiért lerótta apja büi £il^_»événki|lt ezeréltei áldoz jótékony célokra.
Hatalmas vasgyára van, m tynek Lepényi Piita oki. méráök az igazgatója. —7.
visznek az üzleti forgalomba, tél volt, melyet áttéltünk, d« kik hinni tudlak az I voltak nála még rosszabbak is, melyekre aztán vidám tavasz következett. Hnsuu, Vájjon születik-e m á]d egy uj Messiás, ki! hosszú téli álom után mily örvendetes hinni tud a mai cild9 megváltóidban és vájjon ébredés, mily ragyogó, aranyos reménység mivel Váltani meg a mostani vnágoi t... | következett s mily mozgalom ragadta meg
Salad Sándor.
kavarodásában a/on gondolkodom, vjjon nem Is életet me-e volt-e a régi, az a szép ., Lazában eltek | Kemény valaha emberek e fődön, egy iguz Szeretetben I... .
la lelkeket, midőn Deák Ferencz história I nevezetességű- húsvéti cikkelye megjelent
UMiKktirBtluo
m* tt1 aiinnft-iiiaiii m
1. ru«n u rncMi
MHIM.Iwrtn»
Nélkülözhetlen és utolérlietlen, hatása kitűnő- VHágcikk. kivitel minden országba
THIERRT A. balzsamát
[melyet az egészségügyi hatóság megvizsgált] oz egesz v lág kedvéli és mindenütt keresik. (Vak akkor valódi, ha az oldalt látható zö d, a törvényszéknél bejegv-zett „apáca" yédőjegj\'gyel van ellátva. Felülmúlhatatlan szer minden mell-, máj, gyomorbetegség ellen stb. fcütsflleg is krtflnően hat és sebet gyógyit Egjr priiiiitfg iiérmlm 1 korona 20 D.ilc-r- Sujirft^i csalt .(liiotre fiicíés
I\'hicrry A. ccniifo ia kenőcse
(csodalcaiiíceiiete naveziic)
utolérhetetlen szívó erejű é« gyógiifól atáin. Operációkat » legtöbb eie\'ben fö Oslegessö leszi. F, hi nőcsesel egy 14 eve«, t yóm illj tatlantiak tarlót\' cs< nla-ut, ujabl an egy 22 ávea rá - j szerű bajt gvóvytl»tlak meg. Antis<ép\'likn« éi gyégyitohatá-u niindenféle aeb gyulád ágánál
Probatrgely bprmentve I korona 80 llfUr Csak illitlii flzoUs Mtllv kOldjük m«( Óvakodjunk utánzatoktól és kerüljék az értéktelen úgynevezett házi kenöesöket és |
n\\ás eflfe éket,
______Czlm: A THIERRY, gyógyszertár és gyár a Vádőangyalhoz,
Pr-gr»na, Pru-»h«f felé, a Déli Vasút meiteo. Frospoát-uw laagyöa ós bérmentve. — E szerek lojas\' in n nilauuk meg é*. jó-aznUl lm-/nálatr kéa/en a házban tartani. A« I összea n.üvelt államokban brjegyzei.i vedöjegy mitek utAnzatAt a löryény üldözi.
II
Nagy-Kanizsa, vasi\'nap
Zala 38. szám (4. lap.)
A téli fagytól megmerevedett* remények mind uj életre keltek és teljesültek ; de nem csak ez, — a nemzet megtanulta, hogy nem kell csüggednie, nem kell reményeit feladnia,
— HaiaárkrEett AfrikAMI EUk Ernő újnépi birtokos, a^anizsai if-|
— A* állatai lMll«k k«wll(W Az állami tanítók Budapesteo a tanítók Kaszinójában aprilii it-kn tartották az évi közgyűlésükéi, melyre ai ország minden részéből elég iiép számmal sereglettek 5s<ze az állami tani\'ók. Kozma László dnók tartalmas szép bestéddel nyitotta meg a gyűlési, majd meleg szavakkal üdvözőlie Halász Ferenrz kultuszroinisster oszt.
1001. aprilif hd 7 én
_ a vendvid UI bet/ársk sirsgauUs Vidorlak, Ottóháza, Szabsdhegy és több vsad-vidéki k*<séget áll/fidó re\'tevésben tartotta kát fegyveres csavargó Az elszánt, merést csavargók igen Ügyes tolvajok voltak s rendszerint éjjel követték el a lopási Legkivált a ház falat szerették aláásni s babár sokszor mefugrasz ow tálTtiket, akárhányszor sikerűit nagyobb lopási elkövetniük^. A f >* panasz és a lakosságnak a félelme már toein ismert bitftrt, Végre astáa elfogták a csendőrök a félelmes betyárokat Bö> jénzéséi Nagy László a gyermeki lélek megíigys- lec Mikló« és Császár Ferenc sándorvölgyi lakó-[léséről és annak a fejlesztésétől értekesést olva- sok személyében. L\'ikásukoa tömérdek loj>ott sott fel s elfogadták javaslatát, hogy hazafias holmit, (egyvert talállak. A\'adták Őket a m ara-nevelésnek a gyermeki lélek tanulmányozása a szombati járásbíróságnak, a hazafias irányban való fejlesztése alapján _ a 4éler és s r«f. Hmzonöt éve is várható. Hozzá szóltak s ezzel rendkívül msgss L|mult ,n4r annal hogy aa egé« világon mefálla-szinvonalra emelték a ntát, Láag Mihály, dr. | DÍl0(Mk a hosszmerték e^ysegeül a métert, de Verídy Károly és
Lajos az ált. tanítói központok létesítése erde»
kében tartóit előadást Javasolja hogy a I ériesilette „ törvényhatóságokat, nagyobb városok körűi éli tanítók alakuljanak mÍDdenött clak s métért szabad kisebb körökké s igy az intelligencia bevoná-1
taoáCHost, aki a minisztert képviselte. A minisz-juság közkedveltségei tagja, ak" AfrikábanIter üdvözletéi Ha\'ász tolmácsolta, amit minden tóbb hetei (öltött t hó-3-án szerencsésen (percben roeg-meg .tiakitolt a tanítók lelkes él-visszaérkezett Nagy-Kanizsára.
- Fol) tatólagos klzgyAlés. A nagykanizsai tsr. hitközség folyó évi márrlas hó 31-én msgkazdett évi r, ndes közgyűlése folytatólagosan f. hó 7-én, vasárnap d. e. II órakor fog megtartani, miről a hitközség t. tágjai az iái értesitetnek, hogy azon minél nagyobb számban megjelenni szíveskedjenek.
— Apa tio. Meghalta koldus Mrd, a kién ugyan nem látszott meg, bogy „báróhál kezdődik az ember." Wtítdorf Arthnr báró a 80-as évek derekán került városunkba, a hol azonban a rendőrség nem szívesen littá, mert mint foglalkozás nélküli egyénnek jövedelme java-
tisztektől
a vitát, Láag Mihály ar. r ilofuk a hosszmerték egysegeül Peres Sándor. _ Swntgyörgyt I ^lért meg ^ Myen nimntntlk
°° I A kereskedelmi miníszler most
a régi röffei. körrendeletben bogy etMtnl
alkalmazni a
igy az intelligencia 1 köszhaaznáiatban. s a kereskedőt, a ki rtffit
sávsl teremtsenek tsnflayi központokat és l«nt\'Ói h,Kná| megb0nlétjk. IIiert egy negyedszázad közszellem et. Szóbakerllll dr. Verédi todit-L,.,, ^ , külni „ íeljesen hozzá-
ványára, hogy. a _ főváros _ környék. \'skolikst |„oklialott a miter használatához.
részét sz űri osztálytól és a katóna - jAk a>(ÖTAr0ii Unkerü,elbet el, kívánjákI---------- "
pumpolt Jkisebb nagyol,b Osasagek k PWték-l 0 ^ ka|önli TÍKODyok a melyek kőzött él- - Km.ém, itt, er.sfy .11. Nagy
e«0«5TXH n9k » környéki Unii.fk. Ai indítványok során Kanizsa r t város rendiek.pt-ányi hivatala ie " elhatározták, hogy addig az áll tanítók nsm alapita- kösblrré t,zi, hogy március 114. a város
^.ft. „ !! . ^SSS "k testület lapot, aíig a Nemzeti Iskola száll, bellerüle.én egy pénze, erszény elveszett. A
Ogyét I eddigihez hasonló,. M^^^gM^ beteli, hogy kimutatls. miszerint a magyar "Ogálja. Ezért e lap szerkesztőségének iköny-l^ Vj hn\' " ««>•!**« «"«\' ^ jutalomba
SMbadaágbareban mint -bonvédhadnagy rés.tvett vlleg mondanak hálás .kösaöaetét s as állami , . halierülaián est
és mintilyen évi 266 lonnt kegydiiat is élvJt.aiióka. felhivja, hogy támaszszák és járwaák. I p ^^„^"uí^\'^.^\'^lSn^ rstt s honvédnyugdiislspból. - A báró mind- Az indítvány lelkes éljenzése) fogadták rgD .ihelyezve A\'károa lé! annak átvelaíe
inkább eltüllóri, utóbbi években e»zét is vess- Földes Géza a Nemzeti Iskola h. saerkesstőie, „ jm ; lt dono> . hivatalos órák lette és rongyossá boltról bolttá ján koldulni, köszönetét nyomban ki is fejezte, de egyúttal]jetentkesxAk a rendőrkapitányt hivatalbao. Kalapját saonban soh s nem vette le, — nem megígérte hogy mindig lelkesen szolgálja az egész ^ helybeli m kir posta és tavirda hivatal kért, nem imád kozott és csendes megadáfsal, ország tanítóságának érdekét. értesítése szerint\'a levélgyűjtő szekrényben egy
wótlsnnl Istlr a zsebre.a Bekinyojtolt filléreket I n*ns«s .rsiénTl Islállak me vhen MT darab
Lakáén megtalálták a díszesen kiiiltótrcsir.drf - Képt.edéat .o.Ralo. Városunkb«n Pé"\'M ^( ^1 el^f\'\'eV;e 7Tui "do^ ® diplomát, mely 1865-ból datálódik. Ki időben a folyó év első negyedében ,zÖletett ümesen ^fj ™ h"
» b*rói rangras koldus báró édes apja: tej P«dig törvényes MMM • J £ ^^uUtrŰ^nuCL WiUdorf Ferencs, aki 1793-ban CajonnweUen \'.8. fiu és 90 leány ; házasságon ki»ül : 19 fiu 1 1
(Morvaországi született és míg fia Arthnr, (a és 14 leány még 4 Hu és 1 leány gyermek — Agyonvert munkavezető Az ai.tal-
halva született; ikrek két esetben ssületlek es ®«sí korcstnáb-n bárO inkey Jo«et ih.-barenji pedig mindét esetben fiuk. a halálozások ssáma :
ti Budapesten szQTeteft) 1 H4Ö-T>an mint magyar honvéd küzdött,- édes atya 1849-ben mint csá-
szári tüzérkapitány a Lipöirend lovagkeresztjével | jqi,. melyből 102 fiaemü és 99 nőnemű volt. lelt kitüntetve, mint a családi diploma mondja Házasság kötés cséljábol 86 pár jelentkezett míg azért, mert a kapitány a magyar lázadok („#- házasságot 80 pár kötött. i
Min") fogságába jntott katonaságot s kitartásra és további hü kölelességieljesilésre fényes eredménynyel buzdította 1866-ban vezérörnagyi rangban mint a 8-ik tüzérezred tulajdonosa a vaskorona rend II. osztályával lett kiiüntve, két év múlva 60 éves szolgálat után nyugalomba vonult és 1866-ben bárói rangra emeltettek, ugy ő, mint törvényes mindkét nembeli leszármazottjai. Ennyit tudnnk, az apa múltjáról, összhangot hiába keresnénk as apa és Ifu múltjában, mert éleluljaik már ott teljesen elváltak, mikor az apa osztrák szolgálatbsn, a fiu pedig vele\'szemben mint szabadságharezos küzdött és vsléezinü ez is okozta a meghason-
— A kalnák reggelije A közös hadügyminisztérium még december elején többféle konzervet adatolt a legénységnek reggelire, hogy kipróbálja, melyik a legalkalmasabb. A legénység reggelije fejenkmt és naponkint 2.6 fillérbs
kerül. Ebből a kis összegből a századnál rántott levest készítenek a katonáknak. A hsdi tartalékkészlet felfrissítése céljából azonban a rántott leves helyett hetenkint kétszer leveskonzervet ksp a legénység. A kősöi hadügyminiszter a mull év decemberi reode\'ete értelmében a katonák reggelijében némi változás állott be, minthogy
lást a caalád és a koldus báró közt, ki április felváltva többféle kávékonzervet és darás rántott-4-én mintegy 7O éves korában végelgyengülében balt meg városunkban. A város költségén temették eL Szomorúan konstatáljuk, hogy az a 6 mondd hat forintos temetés semn iképen sem
volt méltó ahhoz az egyénhez, aki idegen szár-1 konzerv helyett azt fogja kapni masáss dacára is, szakitvs családjával és sónak | sőt az is lehetséges, hogy a
tradícióival, a magysr szabadságért küzdött. végleg felhsgynak.
leves- konzervet is kapnak. A csspsftesteknek a közös hadügyminisztériumhoz benyújtott jelentése szerint a legénységnek nagyon ízlelt a kávékonzerv és igy valószínű, hogy az eddigi levea-
a legénység, leves-konservvel
löldbirtokos erdejében dolgozó munkások kőtai négyen mu attak. Mutatás közben Aschenkeraer József szóváltásból kiföfyalóg Ruparics Ferencs munkavezetőt arcul vágta, miből általános pofozkodás keletkezett. Ezután Rapancs az erdőben levő tanyájára haza akart menni, de Rotsx Ferenc a mulatozó munkáaok egyike utána ment, fellökte és ütlegelni keidta. A lármára másik két társa is oda ment és őlladarabokkal úgyszólván agyonverték Ruparicsot, ki másnap sebeiben meghall. Aschenberner és Roisz a bírósági börtönben várják megérdemelt hQntetetéaOkst, mig a batmadik gyilkos megszökött. Az őssaekoceanás oka állítólag tiérlevonás volt; a munkáaok horvát állampolgárok.
— Általánosan elismerik ugy nálunk, mini külföldön, hogy a Mauthner.féU gazdasági és kerti magvak gyakran háromszor akkors termést adnak, mint sok másléle magvak. Különösen impregnált csillagjegyO répamagjai ritkítják párjukat éa össse nem téveaatendők már utánzott hasonló védjegyű, de nsm impregnált répamagokkal. A Mauthner-lele magok lehat felülmúlhatatlanok é» gazdáink csak hslycaeii cselekszenek, ha mapszttkaéglettlket mindig Mauthner-féle magokkal fedesik.
~~5S5S5

§
5 $
*
1
3 §
g f;
Ml! ____ m ^
é a
(O
I
M i.
£
Scherz S. L. Utóda Nagy-Kanizsárv v
Minthogy 26 év óta fennálló üzletemet folyó évi szeptember 1-én átadom, az ezideig még raktáramon levő nagy választékú
ruhakelméket, váazoaaemiieket, schiffon-, szőnyegárukat, butorkelméket, ágy- és asztalteritőket, carton-és battisztárunemüeketf nap- és esőernyőket, női felöltöket
és még számos e szakmába vágó árurak táramat képező czikkeimet rendes, de jutányos olcsó áron adom el. Teljes tisztelettel
Scherz S. L Utóda (Felső Eising )
13 -8
Nagy-Kanizsán, Deák, Fersnotér
s Nagykanizsai Tsksrékpéos ár épületiben.
Nagy-Kanizsa, vasárnap
19Q1. április bó 7-éo
— A. I. kélgykttattaalg figyelmébe ajtai* juk Neumann X női kalapBaletét Budapesten Kígyó utc* 6. É/en előkelő ct*g míodt-n saisoti kezdetén találkosó-helye a lövaroel hölgyeknek, kiknek k\'rébe, a most érkezeti remek tavaszi kalapraodellek Általános feltűnést kellenek.
— ÜIhh párja a fényes clpCnrk E téren egyedül áll, Összetétele níait aa utól-érheteUen Fernoleudt léle fénymái. Megóvja a bfirt a r mláatól a megtartja mel\'ette eredeti puhaságát; ét a mi tö igen könnyen tisztitható vele a cipő. A gyár 1932 ben alapíttatott. Gsit!mánya as égés* Világon igen jó hírnévnek örvend. Kapható mindenütt valamint a Fernóléndl latfán cs. kir gyári raktárában, Bécs I. Stn-lerstrasse 21\' étrjegyzék vigzonieiárúsitóknnk kívánatra portómeatesen küldetik-;\'

Blf »■! I I IMffi^,
Zalamegyei
l
^ gazdasági takarékp^
iiztár I
rész*, társaság Nagy Kanizsán. ^
Alapíttatott 1897. évben. S
Elnök: Roller István Igazg. elnök: Hertelendy Béla
Teljesen befizetett részvénytőke:
5ÖOOW1L-
Tartalék alap: 60000 k.
A legelőnyösebb feltételek mellett leszámítol váltókat, előleget ád értékpapírokra és nyílt hitelt nyújt biztosíték mellett.
§
id-ig tarló lurátaágot kössenek egymásad. Van a táraulu\'nak olyan tagja ja, a ki nálunk láp először » világot jelentő deszkákra, hogy itt kezdje meg hódító útját. Ilyen körülmények kötV.csakia helyeselhetjük, hogy Dobó színigazgató olyan darabokkal kezdi meg a színi elöadasokat, melyeket minden tagnak ismerni és a neki kiásatott szerepet tudnia kell. Ezen előadások alatt és az idöközben tartandó próbákon meg fog győződni a/ igazgató ai egyes tagok tehetségé-? rfil és ennek megfelolőleg fogja a szerepeket kioaz tani, hogy az e fiad Ások egybevágó, gördülékeny lefolyását biztosítsa; Az első héten különben háro* ujdonság is kerül bemutat ás raj köztük a i agyhtrö »Ucikay brigadéros* is. Szívesed látjuk, hogy az ujdouságók bemutató előadása, bérletben lesz, mi aiovábbi bérletnek csak előnyére fogvá\'ni.A sunp td szokatlan mgy, inert.adiasletek nagyobb arányú azínpadokboz készültek. A szip« pad villamosan írsz világítva. Páholy négy leaz a földszinten: az emeleti páholyok — nagyon helyesen — n karzathoz csntoltutnak. A színpad áteleneben erkély ülések lesznek ; a teremnek tehát \'elég azinltáziaa jellege lesz. Érdekkel várjuk a függöny felgördültét. A heti műsor a kftve\'Vezó:
Vasárnap f. hó 7. d. n. fél helyárakkal: Nt\'mi népszínmű? Bérlets/ünet.
-Vasárnap eate A Suhanc operette. Bérlet 1 szám.
Hétfőn ápr. 9. d. u, 3 és fél órakor lélheíy-árakkal: Ctigdny báró operette.
HéUÖ eate Artniát tsdó népszínmű szám.
_ Kedd 10 Tartalékot férj bohózat, újdonság Bérlet 3 sz.
nevelés bár több kúáoni valót hagy bálra ais> Európa többi országaiban, előre halad. Itt 8-9 százalék ir- olvas, Ausztriábfff 29, • franciáinál 70 százalék, á nemes leányokat nevelői intézeteken kívül fennáll iák :a női gymnasinmok, lrce-umok bennlakás nélkül.
A finn nők jelenkori szereplése m megv»> tendő, . a /kik ha iájuk függetlenségét védik az orosz elnyomatáa ellen ; miután a sajtó eensas alá vetetett, a kiáltványokat maguk a nők sok-a. orositják.
A nő — mondá Korán tökéletlen terest* mény arra való éppen, hogy tandököljSn, hogy magát- ékesítse, jól kell vele bánni, da néha me< [itt kell verni, aazerint amint megérdemli. És aztán aok század óta áll fenn; nemcsak a töröknél, arabnál, orosznál, magyarnál, hanem az (tatárét keleti népeknél. A fiu a kedvenc, a leány a szolga a családban; 12 éves korában a török, arab, perzsa, cserkesi leányt férjhez adják a leaz a férjének szolgálója, később ha öregszik * uj nőt hoz térre a házhoz, nyugodtan tűri a barátnője leaz.
A japán nö kicsiny, kedver., szereti a festéke\', arca halovány, hosszukét, haja fakete, alakja karcsú; keveset dolgozik, semmit ae mozog, még az ételt is keasen veszi, es as uh nö, az alsóbb osztály leányai fellen bón rendkívül dolgosak selyemfonást, festést maguk végesnek.
A ní (ixzTanága ■ erkölésé meglétei az nrt nőnél a mi felfogásuakuak, 16 oá nk aa engedelmesség a szülők, a férj, fiáik iránt, a japán nö Bérlet 2 másodszor nem mén férjhez aobn.
Ezek az állapotok illés amott a mQaalUág kűjtinböző állapotát mutatják, bár a nö ugyanoly anyagból teremtetett amint a fOrfi, igy aaysslA,
Szerda 11 Kis ttökniny operette. Bérlet 4 az. | közös, egyenlő tognak a férfiúval, snba ae vol-
C-ütöriik 12.\' Dolly színmű, 6 sz.
Péntek 13 Bérlets/űüet
ujdonság, Bérlet LiUi operette félhelyárakkal
lak a most sincsenek.
Kezdetben a férfi ur, a nö rabszolga. A nö eladatik, elzáratik. majd közössé tétetik. A mÖ-« véltség terjedéaevel játékszere less a térti na k g
Szombat 1 i Ocafcoy brigadéros azinmű ujdon- [szereti-, kedvtelé*, fényűzés tárgya. A göröt, aág. Bérlet 6 az.—
Vasárnap 15 Ocskay brigadéros 2-szor. Bérlet szűnetr —— •■-—
Csarnok.
A nők, a társadalom s a kor szelleme.
Jelzálog kölcsönöket engedélyez földbirtokra.
ház-
és
Elfogad betéteket betétkönyvre 4\' V folyó számlára megállapodás szerint.
Síinészet.
Együtt vsn tehát Dohó színtársulata, melyei a virágvasárnap anyán alaposan megvál\'ostatolt A col egák legtöbbje mint iamere tlenek állnak ma még egymaaaal szemben, de néhány nap elegendő leaz arra, hogy hosszabb vagy rövidebb
Irta: Baboaa László.
Folytatás.
S Anglia\' sok nőnek szobrot is emeli. Dora nevű apácának, szobrot emelt a betegápolás és felebaráti szeretet terén szerzett erdemeiért; szobor emeltetett Siddon S.ira színésznőnek,! Erzsébet és Viktória, Anglia királynői is szoborral lettek megörökítve. -
Franciaországban padig n női érdemet a becsületrenddel jutalmazottak 1862 óla 63 számtóiköz tiVk Láurent kisasazony, aki a művészek árvahkzat alapította ; Molmanach k. a a párisi nöi ipar iskola veaetöje, Koehlin a<azony » trancia nőegy-letek alapitója, Démon Breton ea Bonheur I Roza fedő nők, Bouflier Lujza a »szegéoyek kenyere* szervezője az árva s szegényházak lakóinak segélyezője.
Az orosz kormány is mozgatja a nők okla táaát ; itt meg a nők gazdasági kiképzését akarják előmozdítani, elhatározták egy felső gazd. iskola lelálliiáaát, minő még sehol sincs. As ipar i is óriási haladást leaz Oroszországban, mert az I oroszok minden mesterségre alkalmiisak. A nép-1
férfiúnak ne^e\'1, Sp-irtában eWi ariflleei évUfcáa Athénben serailszerűleg bánnak vele, otthoa tartják azt biazík a levegőn megromlik, s hs kiszabadul, megboszulja magát. Romában az időaebb nö szitbadabbT A kereszténység j se bízik benne; a nőllenaég a (ö princípiuma, a hitvest benne megveti, a legújabb korban a haladás felemeli az erő\', megadja jogait a viasza-I szállít ja erkölcsi értékét a nJ intelligens, szabad j és polgár.
De hogy neveljük okosan leányainkat, hogy atélsőségbe ne es*flnk, aa elaA kérdés uxv \'il d-batö meg, ha tadjuk hova kerűi mi sors var reá. szegéuy o gazdav-e, laluii-e, városi-e, asszony lesz-e vagy lány marad ? (Folyt, köv.)
Szénásy, KoSinann és
pirlsl és lyoni selyapgyirl raktára
Budapest, IV., Bécsi-utca 4
Tinta aalvua. >iaa tihwtf, ataána •slnlwa mtrjo 90 kr. Lyoni (antant ia nygmatott poagia tíA krtól fáy«tib. Tinta Bfllvom nyonntott llbertf 1.10 kriát Atl*bb. Uoatalaa, popalia^aaMI «sán rakákra mmJ»ti niabaa LeaiaiaackUá, (aM-cliiai Aa nyaaaa-akiaá a Inajabá klvttaltwa blaaok ••• •(*•■ \'okikra.
Minták villákra kívánatra poiilnai köt-.... datnak . . .

•-fi m 5
k 5
& |s ífl
& ™s « s |
ÍP M*
$ tS &
£ mjs
Értesítés.
Van szerencaém a nagytekintelű közönséget tisztelettel értesíteni,hogy a
( a r a a i I Idénjre a legújabb divat szerint mindennemű ruhákat, a legfinomabb aala«aégi«l a legolcaébbig fígyelmes és felette jutányos kiszolgálás mellett készítek.
Ez alkalommal bátorkodom a tekintetes aa. klr. ftllatorYoa arak lig; elmét lallnvni egytiuruha k«asl«aa«-nyelatre, melyeket a legpontosabban, előírás szerint legjutáayoaabban, kitűnő minőségben cs izlésea kivitelben szolgálok ki
Vidéki megrendelések kellő figyelemmel esxkösülietnek
A n. erd közönség becses támogatásét es szíves megrendelését kési. iirtly fisitéUlUt.\'
KAÜSTWAffff ÜÓa (Mlsukí
- ELl\'jk félm h*« Sagy választék kitűnt inimségü, divatot bel/öldi, angol h franetia kelm/kben
IS
i ^ l ^
m ^
m jl a
ú lik
Nagy-Kanizsa vasárnap
Zala 28. teára 6 lap)
KSigaidaaág.
A iidl6 betefaégeL
A sok pénzen, nagy áldozatokkal éa nagy munkával újratelepített homoki ~éa hegyi fzőlők betegségei sokszor teszik kétessé a gazda jövedelmét. -
különösen két betegség van, a szőlőpenész (peronoszpóra) és a liszt harmat (oidium), amely a szőlősgazdáknak tok kárt okos. — peronoszpóra leginkább a szőlő levelét, az oidium a levelet is, a vesszőt is, de különösen a ssőlö bogyóját támadja meg. Akármelyik legyen úrrá szőlőnkben a két betegség közül, tönkre teszi termesünket, — sőt a jővő év termésére is rossz befolyással van.
Ezer szérencse, hogy a betegségek ellen a gond ie és Ügyes gazda védekezni tud. Minden szőlősgazda Igyekezzen ezt a védekezést meg* tanulni.
£s ha megtanulta ne hagyja abba.
Az elmúlt esztentőben sok százezer forint kárt szenvedtek nagy vidékeken a gazdák azért, meri nem védekeztek sem a peronoszpóra, sem az oidium e len. — Hanyagok voltak) ebisskodtsk, különösen a peroco -spórával s/emben, amely 2—3 éven át csak igen gyen írén jelen\'Sa*ett. Az el- j múlt esztendőben azonban óriali mértékben [ lépett tel 8 a hanyag gazdákat, akik a védekezést elbizakodva elmulasztottak, óriásilsg meg*: ksrosi\'otta
Tanuljanak\' a mult év káraiból és az idei i évben teljes erővel, az egesz országban minden gazda védekezzek a betegségek ellen.
A legjobb vedekezo anysgok, amelyeket
Asutáo veszünk egy kádat, mellbe 40 liter vizet iintünk.
Est a 40 liter vizet folytonosan keverjük egy nyiríaaeprüvel vagy karóval.\'
A már előbb lemért .bordói port" egy közönséges kouyhaszitába őo\'jBk -és a viz folytonos keverése közben szépen lassan, a szitát a kad szélihez ütögetve (nem sietve és nyomkodj beleszilaljuk a kádban levő 40 liter vízbe
így a bordói por teljesen és tőké itesen felolvad. Ezután ugyancsak keverés közben, még 60 liter vizet Ontfink a \'kádba, amikor kéaz iesz 1 hl. oldat
A bordói port okvetlenül szitálni kell aviibe lisztszitán, amit a konyhában hasznainak.
miután a fóldhítetelintézeti záloglevelek korábbi jobb árfolyamukat idővel bizonyára isméi elé tk és minden ktoülmények kőzött tejes név éri ék bee sorsoltatnak *ki. A jelentés, mérleg éa Járé* számadások bemutatása u\'án Lampl Wmos miniszteri osztály tanácsos, • mint részvényéé, általános helyesiés közt a részvényesek köszönetet és bizalmát fejezte ki a társaság korma irt *ó testületének, melynek élén gróf Csekoniea Endre áll ée l^ülftnös méltánylattal emelte ki Ormódy Vilmos vezérigazgató kitűnő működését, mely nehéz gazdasági viszonyok közt is a társaság folytonos erősödésre, gyarapodásra éa as üzlet és üzletvitel jelentékeny javulására vezeteti Gróf Caekonies Endre a kormány »ó\' est ölet és
A permetező lének ilyetén pootoe előkészítése az igazgatóság nevében szíves köszönetetgmondott
alig Öt percnyi időt vesz igény be. Az elkészített lé kissé zavaros, halvány kék színű éa egyeneaen a permetező gépekbe őnthető. Mielőtt azonban a lét a gépbe öntjük, kavarjuk fel mindig jól.
A „bordói-por" soha sem dugitja be a permetező gépet és 10 pere alatt reá szárad a •evelrfj ugy hogy az eső nem mossa le.
Mindenki, aki port rendé1, kap használati ufasitást is, ami beune van a port tartalmazó xsákban.
Az oidium (lisztharmat) biztos ellenazers a dr. Ascbenbrandt-féle „ré zklnpor".
. Ahol már volt oidium, ott legalább kétszer kell poroznunk. Még pedig április hó végen, eaeilejtiuliua hó elején, ha pedig a baj fellep harmadszor is.
A rézkénpor (ujtatókkat por alazjában | juttatjuk a szőlőtőkékre.
| A »rezkenpon« nagvon .finoman ke>l lujtatni.
minden tanulatlan kisgazda, vincellér »s haazoál-j Ke,sxe,i porozáshoz kelt 8-12 kg. kat holdén-hat tetje* sikerrel, a dr. Aschenbrandtféle porok, ként, háromszori porozáshoz 12-15 kg. amelynek már egész Magyarországon elterjedtek. A peronoszpóra ellen kitiieő szer a dr.
Aschcnbra4t-fele „hordói por."_.
Az oidium ellen kitűnő hatá»u a dr. Aschenp-ran d-fele „rezkénpor.*
Leírjuk, hogy e két kiiüntt szerrel, hogyan védhetjük meg szöleinket a betegségek ellea.
Ahol nem volt oidium, vigyazzanak a terme ök és gondoskodj*uak előre védekezési anyagrV.
Amint a baj teJlép, rögtön porozzák be az u j Öiszp* "bogyókat;
A rézténpor nem csak óvszer, hanem meg is gyógyítja a kevéssé megtámadott fürtöket.
A rézkénpor finomabban oszlik el, kevesebb fogy el belőle, mint a tia/.ta kénporból és bivosabban hat. Nem büd^aiti ugy el a mustot, mint a tisz\'a kén por és t y a szüret erteket a biztos vedekezés dactra sem csökkenti. . * \'
A peronoszpóra (s\'Ől/ípenész) ellen háromszor kelt permetezni, bog a bajt egész b zlusao megelőzzük, — még pedig be kell permetezni a
azőlő egész lombiát. *
Április végen, juuiu* hó közepén és julius Egy érdekes könyvecske jelent meg," amely hó közepén (esetleg augusztus hóban) permé- népiét ü módon tanít/V ki a szőlősgazdákat teszünk. arra hogy hogyan t- e/i védekezni a szőlő
A dr. A seben rad*- féle bordói por előnyeit peronoszpóra és oidium betegsége ellen, minden má« szer, különösen a rézgálic fö ött, a Ezt a könyvecske, amiben benne van 400 kővetkezőkben ismerteti Linhart György, a tanult szőlősgazdának a leirt lapas/tslata a magyar-ovári gazdasági akadémia tudós tausrs, I vedekező szerekről, ingyen küldik a*ó( azoknak,
a spontán megnyilványult bizalomért. A közgyűlés a mérleget és a zárószámadásokat tudó* másul vette, a föl osztási javaslatokat elfogadta és a fölmentvésy as igazgatóságnak ée felügyelő bizottságnak megadta. Végül as igazgatóságba as elhunyt báró Srhossberger Zsigmond helyért tagul Lássló Zsigmondot válasrotiák meg, ki eddig felüffyelőbizot\'sági tag volt, A választva a v uj tagja Tett Batthyány István. A felttgyeő-bizottság pedig egészében uj választás alá került; tagjai lettek: Berzevícy Albert [ni], Burchard-Bélaváry Kourád, Hajőa József, Nemeth Tttass és báró Rsdvsnstky Géza.
Lapunk4ár akor értésülünk,ÜbgT Oútí Mátyás nagy ncpszerü«eguek örvendett
légradi plébános I. hó 6-án elhunyt. Temetése hetfön délatás lesz Légrádon.
Irodalom,
aki "kétévi gondos kísérlet u\'án irta a követ keséiket:
M\\ Az oldatot e ké^ziteni igen könnyen i nagvon rövid idó alatt lehet.
2. Az old t erősen alkalikus hatágú s véli a l^mb fcv«a#e leveleit mé£ ügyeileo sem képes Uperzse ni.
3. Az oldat kitüqően tapad s olyan esők, a melyek s koxön-eges reezgali<k<»reréket ok vet lenül lemossak, nem képesek a zöld ré»zekrtl laposai.
4 Hs az oldat nem lesz s permetezésnél elb eznelea, a megmaradt mennyiségei egv bedugaszolható hordóban hozamos ideig el tar hatjuk a neUül, bozy az állás árUns as oldanak.4
A tudós tanár urnák ezen velemenye be igazoltatott »ok e/er magyar szőlfagazdáiiál, akik a port m r használták ée a jövőben is álla\' dó*n h*s\'n«lni *Í«gják.
A dr. Aftcoenbrand\'-fele „bordói porból* egy bektóliler Vízre adunk az *Í«ö prrmefezéshe<
1 —ÍJ kg.-of. oá-od
kg.-of. Elfogy kat. bo dr* 4 hi ofclai, a mae< dik e* harmad k per- élezéshez ö hl. oda\', kel) tehát egy évben egy k-st. hod szelőre k őr ü> bellii 22 ks. bordái por, b muek srs á kg 76 fillér vg^fis rgv bőid szótő p*-\'xeie/e^c. tr teiríiitve ^gfrb el/in\\io| soltrfiava kerü\' keveg^bbe, miutbv közön* s^gí-t rez,al»c- én me zkevereke1 h stnátunk.
A parmelez/i obUtot a »bordói porral« igén egvsxerü i ke«</i tie<jük e1.
Lemérünk a jK>rt*ó sniiyi kg. ol, a bán? kg.-ot óbitank eaffiT vízhez adoi Thai. 1
2 kg-0«r
í eg harmadik p^r^ ei^seahez az el-tő perro etez^snél egy
akik egy levelező lapon kérik, akár a „Boratzati Lapok4*\' tiadóhiv«trflátói (Budapeet, Köztiek), shar a »Mavyar Mezőgazdák Szőve\'kezeté*öl« (Budapest. AUo\'mrtny-uU-a 31. sz.V
- As Első Magyar AlUlános Biztosító munkái j Társaság, u>e. Urto ts évi rendes kozgyüteaét jsrof C-ekouic- Endre társasági elnök vexetéee mellett, ki s napirend elöt kegyeleUs szavakban em ók-zelt meg a tarsagáenak as utolsó evben elhunyt igazgatósági tagjáról, bsró Schoasber^sr Zsigmondról. Ezu an az !900»i\'«i üzletév mérlege ♦ s zarós/ámadaaa került elöterjeaz\'éare A * igazgatóságnak ebez adott jelentését J-nei Lajos v z *rigazga ób^lyettes olvasta föl A jelen ée kiemeli. h*\'gy a mu\'t évi űslet minden biztosítási agbzn oly kielegito er^d\'tiényre vesetett, hogy a társ s*g öeezeaen 2,647 690 korona 70 lillér üzleti nyereséget ért e. Ezzel szemben, a péoz piáé pMBgása folytán n táraasás tartaléktődéinek befekteJésere szolgáó értékpapírokon* — mely nbgy<é«\'l magyar földhitelintézet! sólovlevelek — 1,1571)99 korona 2\'t fi Mr átmeneti aifulyam-ve»zt~»eg t-ri a larsaságot. A fent jelá\'tt üzieti nyerene.ben — mely a mu Un el**rl t^kítníjfr^li bek mellé ál!ifh»tó — nagy át o**jeti áHoiyam-v» ss\'e-eg le\'j-s ted"xete< ulát azon meg, 1,0.K)5UI kor na 46 fillér tiszta nyereség is marad, mel• bul — sz h «p4/t«bályszerÖ levonásom u an —; reazvenVenkj»t korona <estaieko
jifi«o az iga/g^Mfi^g a. lelügiető bi/oteá\'ga> egyetértésben kiúzetui. A \'arss^eg üzlete lom^uya, «sl«mint artslé *i trkiote^^seu gyarapodtak;
1 s bizt<»iitá««üzleti nveresegnöl az átineneti arío yain/eeztes"«i^ a kél u\'oKó évb n .vie sa-lj—jtsrixtt , Összesen 2,702 8«»7 korons 33 fi ternyi ]Ö szeg" t * vol vdg.onjíy rap da-f jeteul
— BUDAPESTI NAPLÓ. Az ss ujságiró-earda, mely s m «ga erejéőol meg^lspota a Budapesti Naplót, me-és sikert értei. A Budapesti N «pló friss és megbízható ertesfllé*et, tsises temperament úrnőn, komoly, taralanas, hatásokban va ósággal szenzációs po itikai cikkei, amelv^ek njomateko-sá tesz\'k a politikai súlyra döntő jelentőségű ujsag véleményt*, tárcarovatáaak magas irodalmi stinvou <la* gazdag; informuiiv anyaga, kitűnő ertesÜ ee<»i, kimeri\'ő 5tl-ise, válto/atok, eleven rovatai a mindenrendü köz e» menyeinek változatossága és folyton gyarapodó bősége: napról-napra éke**sólósn tanúskodnak arról, ho*y a Budapesti Napló fénveseo meg | felel a les vérmesebb várakozásnak is. A Bad«* ! pesti N *pló aserkeszlö«ege és olvaao közönsége i közt pára-latiul meleg és szive* viszony fe.lödóit ki. N<pon*tot Jaltát késik s é* Szerke«z\'ö Szenetek rovatéban.
A Budapesti NaplO páratlanul áHió kedvee i menyt juttat etöAseiŐinek assal a megtepe e^el, hogy kiveiei netkSI valamenyiOktt bia1 o-itje a M.nnbei«)i Bizloeité Tar«aság magyarurtaáti |kepvieelówNpenet i*a|eeei mI «t történő haial esetere 20U0 korona erejéig. A bi«toaitás eg«e« köl ségét a kiadóhivatal fedesi és ogv a ajonnaa belépők jogervényea tia oeitaai kötvén) t k»paak 2000 korosa eiejeig.
A Budapesti Napló szerkt*aiö*éat, amelyaek belső tagjai; Véaai Jd<M#f, \'őeserkee^iÓ, ttr«ua I Sándor, f«*|*>lőa szerkesztő Ábrányi Kntil, C^f Vilmos, Cerri Gyula, Krö< Üyuia Fai Béla, üoda Ueaa, Gergely let van, Íjai u Miklós, H l\'ó Márton, Horváth Ktem^r, Jtnovms Pal, lUbut Ede, dr.v Ko ác< Jenő. L«takó Andor, Lyka K m oly, Marku4 József Mo n«r Ferenc, dr. Sott*ez Adolf, Sváb Tivadar. Thury Z >llsn, napró napra egé-z erejel, egé«z lelk^svd \'seif oaasea hir apiró kvalitásait viszi h harcba Htl^egee ssőve séga*t ebb \'u a kül«Ő munka áraak diazse serege. Ez a ragója a Bud peali H%p!6 eddigi p4^dá>lau nagy sikeré i- k és biztosítéka j <f«nd"jétHili. Ötva^mk Agyetmet új bői is teliiivjuk s Bad\'peeii Napiéra ée hni\'tel^e s les*»* legebbeo ajánljak ezt aa nj-á o . 0 v fásr« aa ajd\'B*átf«»fc irsnt érdek* iődókf ek e* vslóastoe épn|"sgkre asokask, akiknek a mn/yar hírlapíródé om mag e s in-vonalában éa m<gv*r nók ée njaegir,k hangya* esoigam«ban kedvük telik.
Nig!*^"^ p
2\'v« 28. s^m. (8 lap.)
1901 április hó 7-én
Első magyar általáno? biztosító-társaság Budapesten.
kiadások, l Töt-, szállítmány. je«- es Mörcs-blfWtttl üríet - hnnriimtt jyj rimárti m m* l-l teartt I i mtrwML
I. TtlklilMH** K.üxsU\'it kirak és ttltségek.......7.817,27\'flQÍ.
Imtn rlesontbtstoeltott kirak és k5lteégek4£i9jj»>^r raggőbsn Mndl kirak tartalék* . ...... .11
<*ereéol kőlteégok a viaxontblzt. rffw utiui bovéU?! toron.- . j
Jovodekal aéé Ja bélysgtiletékok......,,,..!
l-utuMnk . . . . . . .......... , , , ,|
Arfakozieok kOibiWQQ célokra....... . . . (I
A tüzbiitoettáei üzletet terhelő Igeagatáel kőitaégok . . .
BeaejtbaisUan követelések leiréos . . . ......Jj
A kSvetkéxő érek kéeaaénx Wakltti a rtasonrh(tto«ltert " réea liinali útin ée miauén megterhelte aélktl .
IX. StámtfcáayHataaltáo.
f Ubctett károk ée kStteégsk........457,499*76 !
levonva vloonntbltloollott károk ée
Függőben Birséi kérek tartaléka ..........
BunéS és tgaegatiai kőlteégok a vioxontbiztoaitolt réao
utini bevéts!leronáeávai , , ........
A ktvetkssS érek kéoopéna díjtartaléka s vieaontblztoeitotl réet Isvsaása után ée mladen jaoglerbelée nélkül . . • I
turaua Üli. Kul\'.MIil . w
4.827,678 00
882 0<é 7;\\ ;|
♦870
lOti 4, VI 4S "
IVI.873 14
I0.8»J
979 786 84
U980
410ÓVÓ>> 1-.•\'79378 15
198,440 ÖÍ.5U
15,337
OK! 281
XXX. Jégbittasitéo
nnwlell kirak ét kőtteégek .......f.5$8.fl70.fM
levsav^vtesostfristoeiam kirak éa kőlteégek i, »•\'■ v. -8 Függőben msradt kirak tsrtsléks . . . Saeiiési ée Igaagatial kőltaégsk s riasootbiztoaitou réaa
utinl bevéteHeronieával.........
BétyegiOetékok . . ................
Bohajthetlso kőretsléssk Istréss ..........
XT. BetAréeblatseltia. Kiflaetstt Urak ée MHeések ^ . . . . . . fr,88l-88 leroars vinaontbLtfoettotl károk ée k8Baégeh frfflHM Függőben maradt kirak tartaléka ....... .
Ssereáoi és tftsf«iAe<_ kél leégek s vtaeontblatoaitou réaa |
a ttot WviM lsvaoénérsl ( ......... , ,1
A kAretkesá érek kéeaaéas-dytsrtaláka a rlazontbiziotitott i réea Isvsaáos alán és mfbdea megtetfadéa n.Mkül . . »gy éb klaáiaok. Ai lep am rssttaoég értékpapírok és tdsgss pénznemek uian YX. ltOO éri aysrssesayostmla
A háj* évi Mslbél I—euraát agsraségért ......
_
91,01 I 18
621,792 21,197
286.671 . 5l,p7á 12.1 c9
• 13,615
V. i
I4.7ÍI m,fi»»
83 82

1 467.
49.SH 1,4*7,090
X. TftsblstoeltAs. As 1881 érről álbossft téaapéas dijtartaiA A vieiontbfztoeitott réea levonáea tttán és ^ BHadea megterhelés nélkül <••••• rtlab iztoaUáeok utin bevitt kéeapéaadljak Is a fol.ré évben lojirt- dijköteltKTéajrek és
dljTiitök.............llTéSJMj
Isroara : tőrleeztett dijak . . 1.888,04*265
• vieiootbtétobttiit dijak
ée djjréealetek „ \'^J^WltlMJlJM\'IJ
ás 1900. ér bon függőben maradt kirok uruléks * . .
XX. laillltvaAaybtaiasttAs As érről itboaott kéeaoéni díjtartalék -a Ti«|i<iibiitMll«a réea lovoniaa plán éa. Rundén mwfterbslés nélkül . . . ... . . i *. *aüHtmioyoutoeltieek utin berett kéapéua ■ »<y*k . . . , .. ...... .
i- vi<ov*: lArleeiteU dijak. . . 43JW7-01 TleeoolUatoeltiel dy^^aaUjg^®
korona I flU.
440^011 »
TJPM*
Ml.lSl-öOj 730,770 10 íj
A« 1*99 érben ÍUggöboa meredt kirok tartaléka . I
XXX. JégkUtosttAa. "•(rMctoaltisok utin b«retl keecpésadüak . 8.788,164-ítí jj U\'Vvnra ; tOrl(^xt»tt dijak. . . 998.W7 92 • risaontbutoefukal dijak 2.l7N<Wi»>
As 180ul érben (Uffébsn mariult uArok urtaléka . . i
XV. BstArésklstssttsa. A> 1"09. érről ilhotott k^sapéna dfjürtalék a Ttocuntbutnattoil réaa leroniea útin és aundcn rnsgiiTfaflléf. nélküj .. ...«.».. .1 tFUi.é»i>iat(Mit<i* k uiio bsrsit kéeepéas-
\'diiek ée dijré.«i alsk ..... ._, . 65,510-4
• roora: HJöpaíU\'tt dijak . . . 12,395-84
Tiassutbiitoaitáel dijak . 24,511-81 85,957 1
avXV
210,411 100.009
kan^á 4M1

880jm
i.iflMn; 18,780
ir\' tiiojooi
lüöö érben függőt cn maradi kirok tartaléka . .
v. bevételek.
Szeltíny-, tsksrékpétutiri, vilto- és egyéb kamatok , rirMaégt biaak Uasu jursdslas
80,000 mjm
UND

444,471
IS
6LHÍ
JSLS1
U.«7,7» 1 81
Mírljl^^wlt littO. deczemlier 31-én.
TtHtn.
■mtmsm tőkepénzek Ukarékpéaxtirsk- és bankoknál.......
1016,000 kor: n. é.. Magyar flUdblL lat. IVoa ulaj-
Jsrtiiai áaatab. ailoglerél á 90-**> = l.?J4,4AJ kor — tll.
881000 kor, a. é. Magyar földhlt lntesetl 4*/«-oa <*<og-
lsrél.............. ftí - » 73?.Wj . - .
710,000 kor. n. é. Magyar királyi 4*/roa koron* »ita*
dék................. A fó\'Wi« . — . ;
40,005 kor. a é. Bgyeetth budapeetl fSréroel tebp.
4Vm ailsgkrél.....\'...\'* 88 — m 45VT00 . — . !
8M00 Kor. a. é. Magyar kirüyl 8>/iV<>1 kvrose
jiradé* . . . . » . . . . % , á, iJ T.\'.i , — . .
5,000 korcos a. é. .Otthon\' trék ée Blnaplrék a Ara
é* i* a-oe kétrények.......é ltW ». <\'. ar •. . — . .
TOR ált. Mégyif-jranne blat tér* réaa*---a f ---i n «»» . = n
1809 drb Béoaí btatoa:«A táré. réasrtoy . a 3t\' — - il. , - , 897 drb Hasal élt. bist. tára. eUőbbs. résar. i x . — . j
A fenti értékpapírok etb. atán aa ér régéig i«in1<*«
kamatok . . . . . . . . «... LseeéaaMo;t. rieealaw—ltoli ée egyéb viMoa . . .
Táceaaig bieeá ...................
fentteltért btsak ktkedatartSeaiéet eséaila.......
KÜiűaíáJe adéaok:
s) Péastéeelst ée meradriayok £ képvlael84é<ii niI . h Mamdrinyok Mrgn bliioaita laMaatekia-l és étm< iteté téh JégblztoaiUrfi oeiitly íolyO eaémiiu . . BSiőréebiitoaiUftl eiatsiy folyé-atémlia Rflaponti (.énzkéazlet...«...,
— fan.
Tlíl M \\ ti
v*" . . . iUCi.106123
......J 4. W U
... .1 -T.tntO ! -
. . . \'d í JSQ 44í 45
ifk. . .P |.M « f*» . J -4U.J41 . éS ... ;l é..) 11
----■ ;
ai ír., ti
K^aivAuraiantőke toljeeon tefiaetett 8000 egéee réearéay a 1000 forint és
klju"<ultoür.PtPit SMW fél réaa vény i 600 forlat .........
Tfr»aaagt taruiéktöae ....... ......«•.•«
A U*.T»r f^lübltelintéaot iltal, a birtokunkban lérő xáloglerelel után ■<>CiériW»tl árkftUtubőeeU teesrg tartalékba hotyoars .».••-..
Ki\'Irt ii tartalék.......................
Tu/rnitostual díjtartalék kéatpébaosn e riaassiblets. u\'ott rész leroaioáral éa ml adón megterbeiée
Sciltttminy blsttatéei díjtartalék ftéesp^aabaa a ri> ■a iniblÉosttSl\' r*aa-l rt\'ffaaéra* éa minden meg* rbrlé* o* Ki I • ... . . .... B ;rW"t>utoeiiA«i kéwpéiudj tartalék s rlaaontbla-teMinU i4*i IcvuniaAtfi: ée mttden metierbeéée
T*>Ka>rt<r«ttáai tUg<^ f\\ruk uirtaléka .... Sia];i ■• \\nr btaioal»á«i IU..-30 kéret tartaléka .......
Jívüú . tUtfgé kái-a ...............•■•••<
!»• rtt.-.i tu itttfgú kirok -.rtrtalMu .........
K üx\'iUJt\'itf bltefvaoi . . ....... ....#♦
1 . estről i-iiit *el t<cm r.-ti O\'tialrkol . .......
KU) magrar éliilanéa Mi ti u atr>r«r alap* . . . kik » mAgyar *| nmoim i>u ■« w Ura*-^ .luradérea alapitrfcny"
\'I\'maiv ia«.|i)k é- eao.gak o.< itgdOalapJn ......
Utmyljf V»laioa *lap....... . «.. .....»\'
í.cluj/;i>í»iAai .iciudy léljo sümlia ...... .»• » • <
lUtU. évi nyert\'^óiT............•••«.
4.000,000 kor. - flL 60,000 « - •
m 1 -1
AJBOüOOt 6.600,000
148UM 7|éT5
14408,080 —
■UHilir
91M4 28 B.I8T 81
i.4» M
845.858 64
r-
181 10 88g8M 81 1.001.888 té ao^w «
144.558 88
KIAQA60K.
I ftml 1. . I
II. Eletblxtcwitásl a?Ipt. teírnrictoitt ijl ÉaHáI Wl.jsé 1-től km1® 31-ij,
1< auii.\'in \'fii!, awioaa Üli.l
»-**r if.
Tflrlseatett Mtréoyek díja..........
Tlaararáitoft kőtrényékéri.......
ifialitowivk stta kltlxoteu kirteeeeg ....
Lejirt klhAzasltiai tőkékért ..... .
Rlbéseéit trixtoaltitoknil beláleeet ttfratkstv ilUrla«»u>rtt
ÍDggében lerö kárea ée <U|nae>ei*nté»ee Mtolvaa . .
Ilgí§b«\'ti letrö tlbáaaeftáM tőkék utrtairte.....
Üti arad i-k okért ....... . j . .
Viez.mlouioaltAai dijak .... .......
0éiy«rfrtért ....... . . . » . . ...
irötlM bér, postadíjak, aysmtalraayoa, üti- ée egy«o kMte. Tlazti lUaiéSsk ...... ••.....
étr sajtol adéért . . . ............
Drroel JIJiKért - - -.■ 5 . . , . .. ,
tairaSrt éa (Ujbebajtáal költségek •.••«......
Kiaoraólt btateoitáeok tanalr-ka , fteta/tbsUaa tsrtotéeot letriéa . 4 ..•.•<<* . Díjtartalék es és régén .............
I 4. i ft i a.
i?0.77r •
633 ,824.1^21.1 M.A\'18 6 8 ; ía4;ÍM ! fcKHb
ZU.\'H 22.1ki2 llat\'l-, (ti
-ÍJ 44\' .

11182,088 T10I1 71! ,
12LL1
t\\> r«i.n>*
VACYQII.
A mu\'i évből álltSBott díjtartalék........
A „Nemzeti beleeet btz\'oa té r^azvéi j ire^aágtől* vlaaont-j MiloaltéeDa-átvett llz\'ot dljtartaléka ......
Brlolyt dijai: ea évben kiállított kötvények után . .j
aa eI5bl)i években kiállított tOtrlnyék után . . .
e biztosított léte emeléeére fordított oyeroményok .
Mailért ftlggSben volt károk éedljtleaaatértteeSk tarta\'éka
Mali évi ÍUggőbSt vpli kibiesstlAel uaét tartaléka . .
Illetékek 4 . . . a a a • é • • a • . • a . •
Kamatjtrvdelem »••«•••••••••••*
koraas j üli sB 7lt,64ÍiÍ
525.290192
870,889 10.679.846
Iffii*
í k orvos 161
ítemjm 98
iij9i,n» 81
M#t •
491^108 16
19
1 im.i8i

Wörlf gs/amlt 1800. deozember 31-én.
Eritkpaptrok
tor. a. é. msa/et 87.400 .
6ü^i;,cif| inr. tn
Ti .■„\' ■
114ÍHW 11útiján
4J88J0U
86>4> nojutt IKtfP 181000 IDOJOH WJJUU
i.mjuKf
S JMi
aoojüuo
ÜJNO MJDO
tlr. ftés ko.rofi . sugyáé tlr. 4ySt ersayiar.«l«-t 117 t«r. •»< 1 , m*tf isubMefiatéssa 4 v »Aio*i. rei- a 9; t<
, niaaj íi-tdbit. éMtf-vatala>jav. •> lAU/gl S 4 0 i«HdhtlsUat torana-*iU >gL tft m< j. , ) -»«1 ifmtj. tanét bsat 4\',, «»• «aii»i.et.-.fa V >°ti
0 peeii ta aereetedalmt Oaak /^ua n.w/i. c p«ml sw kor. bank 4^\'V0" köze. kuka. a«tr. la* k-0 fcjabtruorss. fMdhiMdiat.4\' aélogl, ÍM h-j <1 , tiaixrtekoesk orva. főldiii.«\'tiu« aaijri l(l>
0 oi. lakerétp. krtap. i#hi<oc•■ x&ingl te a >i. "1 0 magv wree. kéep tekerékp. 4\' ,y-#a taiugt ttr tof. . egy»xiil■ nadepéett fér latarétp 4V°* « v d-0 egye. ündap fév. tst 4*/.<im asiogisveisi w . takarékpénztár pft /ijoglvrviei \' V 1
gyaole4. iUér*sl • Wt^rrvi ; \'(Vntval J
•lunérsi aor.\'Vtl rutisvst ítftM\'l
kur fát I \' Ul.-íl ;| 0 íil-rol ku.-kal ■iiavid itóVlI
, p»a • naaaá elad takárékp. egyea. ta«vg sv. M tur -rel
1 mag< i tz. tttetf). nyer. tőtca. kdtv. |lsaor. 6• iü.-ul Hli^—- * - ~ —— - & k ,rjá) 4i):orral
■sgr. Je)iáiot-btMb«sa s kőloeon é drb nyer -Jeg^tf íl
íéáJwi tsr. a. 1 mstrysr Jatt. tHettsat 4\'í, Vse w«gi. tM kor 2\'» is iérrt\'i
4 000 Bvtiapeal lőváraai éMroo kölc«. kwiv. w7 aor tUiérral
4SM,euo t , , Bpeat löv. 4V°" kor.\'Solceőn ksiveuyea ti ko> 6u u-iérrol §Jt$fiW 0 , # m. kir. iiiamr. ezüaUkőloa. 4*j, ^-oa két* 100 aoraairai 708JÓD 0 0 0 m. k r. áltatfBr araoy-kölca. 4»J^ Woe iOlt li» koiouival IH^aüO , 0 0 m. k. keleti rae.áUamk.ő voa arany köt r. 119 aor. 4v II -el 7!íi í»0 , . , m klr 4" roe főldtahermeniesit. attr ti kor tö hiiérrsl l,íTitl* 0 • .e> \'lei mér. Jogi irtaianit. 4\'1/Ms kötr W kot. ii U)l>-el Jses<areaSbéafé"breBsvei ée sisti 1 ajdabnnyadl raeob ele. .
WAtUterTa. 1 tnees-psreawl h. é r. ¥>ro* eisM-b^égl kétv. t* tor.-ral 276,UiOkor. n. é egye* édesisé ^ espapirj fmy.—■usv iej..^a uí. tUujJVO 00, »gy- U aoiad. V/ifij-o* papirjirad (ieb.«>aug.i W K.80 f.i fi A 0 m 0 , oenrtt éyae teraasfársdtt W kor 76 üliérrsl . . ,i mDié Líra slaei i W lérelét ée taoutai- .... . .
TéléMst ceepsnst értétp pirjal 1 181808 kor a. A magyar klr. (talméréelj
gkinalaolita 4\' , ua kötvények 88 kor. ft AJérral N8»*WI esődét ée tárna et . . . §\' • *.««••••••. . . -j
Jelzálog ktlseéoők .......................
IStréay kőioeőndk .....«•»»»(•• ........ .1
r^sea.Mit Mtrlif-MoMft 1 ........ .1
A topául tartesAes leiyé aiámlés .. ..**.f»»4.«...| Tw#r és Wgytdkééyck és mások tartazáéü . . •.*\'«•»•«• .
jafvna éTT^tf
11.4ébj02 Ul^.Kt 8.987, (m 15B14M 54jj»: l|8.ta) ITM70 Il8,iu» 191/M0 814«(i4\'j 1.888(100 7*920 liiiV
68^ M Ul 880.* 45 4786.100
8*4 k
941 280,»|8 é«i.é18 13.«f4,v8u 1.701177 476,000 VT1.486 I 197.o0o 0Mfé 478,wj (
181^80 881.480 2.948,rio 8.207.0j8 I1JW | MMÜ
: ad
1.444 — -
>08á| -
88
7MMU4é 48
koroas 18JL
lUJtatrtalé
levonva a rleaoatbtstssttád dljlsrUléko4
MistoaitAal aja
74515^66 kor. 06 flL I 1 Ja.Hl . 85 HL | VMimtl I HM*
Kibáaaatláal tőkék nyereménye
l-\'Uggrtbon levő tárak és dijvlaSütéHláaek tartalá
Függőben levő klhiaaellAal 1
TOlélétl eeopoiiok asémláJa . Klőra fUstsIt dijak 1901—1008.
Vsl nem veti nyersmőnysk 1881. érről
a a e e t e
Kleoreolt blatoeltáeok tartaléka
▼tssoaMséoelM ln tételek
1800. éri ayersaaéa/ 8 é I ^ 8
fc9i élslássl
é % »•
.A-
881JM
mjm
88M08
MM
7T.no,Hé 4é
Bodapeet, 1800 deoesabsT hé ll-éai
Al lfiifitóiáf:
ti
lawt tiiky Jfas< SiMtiwKM kflnymrő. . •
Báré Mark tajat, a 9meéf TUae^ If41 J1^. y<*f^ ^^^
A (vau aMtzéffiaa*! tn r fféM * ^rUe^élvéti aedfcil 6 tOrrényben a as alspezabályokbao mégkatársaoM élték assrial kéesoiskask \' t«j«MD kmi-ijetto a .. . - Bodapsal, IfKU. mániás bé 20-án.
flé-biao I . a.cMri\'Mi:iaff B#al44 HM98 #61994 UmW ülfwi Mém#* Tltaa,
■oapay Véén a kOepoaM knjrrssié
Hre», aÜpjJtlA és aaot egyes tétetett a 16- éa
•ága i I»l8iay
Ragy-Ktnissa vasárnap
Jjinicikyné JfaJza Xenke MrtHjt .az egész magyar olvasó-kirőnségátk. — ttegénye.nek tárgyg megragadó, kedves és •ebi/i/Kseüi t $
, * Zala 28- szám
Apró hirdeté ek:
laOt április hó 7-én
Beniczkyné Bájia Lenkv 1
____REQÍNTEI.. I
Tff--
Kiadó fujkni.rák !
Szén\' Bemaibe^i hiúi kö yök-katyák ju\'a-
mos áron eUd&, Bővebbe\' a Mödiíogi cipóra k-tarbsn, he yben. u*yan o«t nagyon azcbd beszélő papagály i« eladó. . _ _
.4 könyTvIlelbeii
632,-végrh. szám 1901. 131-1
Árverés* hirdetmény.
r
Helytartosé, Fiizrc 280 k- ktve 440
Előítélet és felvíláo^soltsáp.
\\
Re- 3 köt Fűzve 10 k<
Ive 1480
Joczípo szőri
-2 elb 1 kót Ara 3 kor tfiszkfit 4«0
A Mfjtr szépirodalmat ke«lrelö 1. olr»>/>-kftsAatéf figreinjAh© ajinljoK a sugyar re-g^nyimdaiOTu ,«fyik elst rar.jjn MfTjinak, £tnic%ky*4 Jjcjzs Xr^r fflpoiolt regényeit, melyek alsttrt krnrvkiaílőejégnél • általa minden kdajrkereakedrgben beaterttheiök.
FISCHEL FULOF
kö&yrkeré&kedáse és kényvJuniiöhiTÍUia .
NAGY-KANIZSÁN
|t|
alkalikus
$apawHUPtl
Aiuiiroti biruaag; végrehajtó az eví
LX. I.-C4 102. erirluicbeu vunod ■ közhírre irazí, hugy »_jö-gyi»aii4akát kir. jára>biiósag 1901 eví V. 2U& szawu végzése koveik*-ziéb-n Űjr Be« iczu F*ei\'Ct okauiz»ai ügyiéd nini kepviaei. W eiiuKöi a. K. ce javara Me ei L • joií ukaui am mko>« mleii 9l9 k-or* * jar* eleje k 19ul. evi febtU«r ii«* 21-eö I gauatü-uo i kiefeifi-ve^r ü jus ul.au In t« gi 1> es 2^88 kor. 90 f«i>. oee>o.i u i.í 1 rúna ióvetek, varró, ep és pénztérkezelésben gya«orlo^ Go • ptvi\'ísla ó jcM bercüue esbói a«io ingóságok oyi vauos alkah.a* azonnali oelepfaie F.«»s«b*»cker j eiod*iu«*.
L\'pól és tar«a. j Mely arveiesuek a n&gykamasai air. jsr*a-
I hirrtmn; 1901 evi V. 206—t aa*mu t«|i*« jjolytan 9i9 ü3 pl tökdtöveieies, 619 K. 03 i iili. niau ]90ü évi novber hó lü »ap,*tó íUü heran* | koronának 1900 dec. lu-től ZUÜ aoro<au>k i901
A üe ybeli
Erzsébet-királyné téren egy íusz^rüzlel
d« zéssel és lakással, tőzsde és i»alr«,érési joggál íjauuar 10 ioi járó 6% kakmjai v\'a.íö dg szabadkézből a/oonal at<»dando. Bővebb íeivi* | tddig Őszesen 118 kor 40 {literben loroi ** lágosiiaasal a kiadó hivatal szolga1.
fintf atmttrtii
Vonatok érkezése-
Badapnt
Béfi (Wien)
I.-E(rraiff Fráterból
Csak tora ja
Hurrá ) OjébéajM )
3 U
1 8 1S 8 11 ~r 10 8 5
u
4 U 8
11
1 11
oo 06 06 92
09 63
22
10
14 23
dTuT
eate reggel reggel d. u. d. u.
w.
d. e. i
Ü a. éjjel
Von& >k Indulásai
gyom
személy
vegyes
gyora
személy
gyors
ssemély
vegyes
gyors
gyort azemély
Budspeal
KERDEZZUK MEG A HÁZIORVOST!
Bées (Wlea)
Zalsdil\'lTáa Pr*(erkef
Ciáklsraya Ham ) (^jékéayM )
6 ón 147 pereskor raggal gyora voa.
» n H- reggel ▼egyes
2 . 1 n d n. szemé iy
6 , 03 H d.- u. ÍJ*
„ i 16 H éjiéi aseaélj
• n S 06 s reggel saeaéiy
„ 20 d. a. gyors
2 „ 06 d. a. saeaéiy
2 . 46 H éjjel ssaaély
5 1 :íq — a jl ▼esyea
4 , 42 a reggel személy
1? , 110 délbea gyer
2 „ 86 a d. a. saemély
»« a 17 eate gyors
• < a d. a ▼egyes
4 , 67 tf reggel ssaaél
2 w 42 d. 1. esemé y
4 ^ 25 n d. a ■se mély
VIMT ATÁLKA OLDÓ HíK«
ugy magaban, aaini meieg Jfjjel vt gyily*\' KÖJjüGLSM.L, ÍJ:.hll/JSLC;\\LLX
iíLühLLyUM.s^ .
ligjobi. Mén)*W\'^lúk* . NEHEZEN EMÉSZTŐ GYOMOR HURUTNÁL KifÜNÖ .HÁTASA VAN
Miudu Üti Ikepi au 898 ib
Jó Ir olc«ó 6rákt
g éri jótállással privát vevóksek
Konrád János
ó ragyara arany, ezűat s ■ kszer áru azal utó-haza
Hr öi, (Cxehorxzág). jíó ilekal rsaoaiolr érl frt. 8 76. Valódi eaa*l r**oaioir»ór* irt 6\'hO Valódi eaftst lSae frt 1 yo Nloáel ébiestio ón fH 195 C»égf» » cs. és kir. hiioda mi ciaerrsl vaa fcit«at«-iv*. ataauiaa snsy, «sa»( kiáiiíiá>i éi»a ellSM fk)i%al n 11.1 itM\\ «tB bi.t..|o»b 11 fiifly Mpei árjpgyaEék lagyta 1 bérmentve.
(I 60
rs | 62 párakor reggel | sasnóly yoa
n 57 | d. e. gyora
40 " - d a. asemély
* 106 * este sssmály
* | O? * éjjel gyors
42 * reggel asemely
" i 86 11 d. u. személy
n.ar
j u-cgau .puoit kö Uegek erejtíig JN\'agj-Kaouortti a helyszínen leendő eaaaÖAla»«re
190i évi április hó 16 napjának deiatam 3 or«)«
határidőül kitfl/etik ea ahhoz a venui asándeko^ók oly nirg)egyzé>8tfi hivaiaa* meg, noj^y #a«f»a eii ingóaagok «a 1881. evi LX.-C. 1O7. es 108. eri,elmebea lieazpenzCueie^ mel-cii, a ic^iuiiiml igcrOnea becaaron aiui i» el lógnak adaim.
Kelt N.-Kauúsao, 1901. marcaias lio dl én MAXlláOVrib tiYOHUY kir. bíro»agi vegrcuajio.
289 tlu 1901 1*4—1
árverési liirdetmónj.
—A letenyel tír jbírósag imÁl~laittki6o|Vi hatóság \'közhírre ieuit hogy Kmctar lM*ea liucsutai lakóé végrehajtó tíuas Jotael ae ntye öyorgy Kalalin hagyatéka eiieni kor. >ar. iránti kóveleieae^ei a ieteuyei iai*rtkpeiuiar javára Bua» Jósaet elieu íoi)0 evi sunréiua bú n üyörgy Üaiaiio ellen toifó feájciv ho 2Ö-ik nap)ar» kitUzóli b<iöi arvmah«s caal lakoioltoak aioioadja. lakac» Jatoa bucaina lakóa ellen ezen \\egrehajiaiónak 19M kur. 10 lili, töke ennek 1900. evt augQ»ztoa hu8-tul járó 8\'/t knmaiai miud három vegiehiguai Meuvvoo elleneben 66 kor. per, kur, 1? iill. v«ar«taj-taai, 19 kor. 80 lili. ezuuali kOluegak mj«if a nagykanizsai kir. törv«nya*ék (a iaUuyai a*r. jbiroaag területen lekvő Buc&utai koaaegi aaijkvbea A -j- 10 hr. iug«<haduk ea a rajt* épóii 6 népsorsz háznak Tataoa János iliaio felerésze 694 kor. kikiáltási aiOau a i>ac*uiai ü74 >»2|Kvbt5U A sor. ingatUa óbo kor.
kikiáliaai arOftw, « 302 ltr. íagaUaii 24M kor. kikiá taM árban a-f- hr. lOgaliaa kor.
kikiáltási árbno a buceuiai MjavOeu A -f-608 hr. az m alatl le.veii valtaag koicie- la^ai* lauoá Tak\'kCa Jaooa uiető maa 109)1 kikiailaai árban Uoo»u<* ko^nag aa«aaai
1901. évi aDrlf. ké S»0. M.|ftjau
iU,
évi aprlf. é. • ÍO
hé 90. éraker
Dr C*eirpeex Kálmán latenyei lakót, (elp«>r«ai Ugy ved vagy helyeiua% közbejouétei uit|tarUodó nyilvános arveiéaeii eladninl log.
Kifcialiaai ár a lennubb kileli becnár. Árverezni k vanók tartoznak a becsár lOJ-at keaipenaben vagy ovadekkepta papubao a kikül dőli keze bet layletitii*
Vevífköteles a »ételárt hkiom egyenlő réea-le\'b\' W, tiiég pedig : az eiaői aa arttiéa jogerőre »oiiík««> ugyan* tol M hónap\' atait, — a m^ dikai u^yana tói < tf homp tiail, mtadtü egye ra\'ifot utab mt *TXttn lumpjától •saa»itaiid< 6| kan»«iok^«i eg>fill az áiver*ai idtelfíVkOtn meghatározott hbijen ta modoftiok ittfiu* Ma sHii
Ken Uimiyeii, « kir. iAráabín»aAg mint ♦ miílKfcde-ett4 s ^imtHüilo 1 jhóuap alait^ a m*«okal l«*kkÖoyvi batO-kguai i90l/^«vi február hó U lk napjao.
NliNKOViT» sANDuK
w kif. j»iaaioró.
Nagy-Kanizsa, vasárnap
Z .la 28 szám.
(9 lap.)
1901 április hó 7-én
Páratlan a THYMOL fog oréme!
TflYMOL
11 legkellemesebb | fefttaxtHés zer, Mit, Matt
TflYMOL
ártalmatlan aatl | septlkus. eltávn itja a fogfájást.
THYMOL
| tőrvényesen védett hazai gyártmány
ÍV
m

Ül
-Bmm
JJjgögg
■ÜHMMM
TflYMOL
fehéríti szépíti éa konaer?üja aj fogakat
TflYMOL
aton igen czél*
tzerü. NélkaUaheUÜen
sj
fflYHOL
fóltUmnl minden | máa togtiaatitó aaart.
jCcrcskedők.gyárosok, ügyvédek éa általában mindenki részére^ legjobban és legol csóbban szerez
raformatiót a
✓A.K. VECYT
35
áV
0/


*

Judakozó iroda
tulajdonos:
Neumann Ármin Budapest V. Kálmán utcza 12 aa.
M
V
Iái
z2
gűmnt
nélkülUzhellen fog paszta
• t • fogakat tisztán, fekérea él egészségesen fenntartja.
kapható; *
nsziRKeátsacDiscMrii . vemoeclokbem
tiniNDEn Vasén ÉTKEZŐ KOCSIBAN.
1 tubus 60 fillér. - Kapható mindenütt.
Kgvetúli kéezitó ée fő*»éikiMwl raktár:
8CHWABTZ illatszergyára
gőzerőre berendezett bygiea. kosmet laboratoriam. megy. ebörendü finom pipere-aaappaagyár. BIJIIAPKST, VII. Dam)aBlek al«ia 91 Gyári raktár éa fiékaalet: TKMEöVÁBoTT Főraktár .* N.KaalaeAa H\'risz h Ltdortzky, Kait
testtrrtk, Armuth Sándor, 8auer\\L utóda tívronkoy
■ j
H i r d e t és e k
telvétetnek
e lap kiadóhivatalában En Csillag Anna
Több aaaz kiváló orvos álul ajáofva. A legízletesebb es legolcsóbb asvanyvx kapható minden jobb íüsierkereskedesberi
Ttndég\'6b—r
•H\'Mltí\'
aV »V,
i-m
.•e*
íc.ríy
kSThlí
te
ié •••\'t
•^••VVíT

Minden háziasszony és anya
tVw\'.íi1• j
fe^M
feis (r<$ím
a

•Jüi 1 ^ LwH-Mlieea, a m«tr ae általa*,
p reid® II fcati baácnAJeta atáa att bmt ennytrn. E*t -f«k to «TT\'4ai raíö uiniík ímert/k a| a higkibu , w J\'*" ** ortkniű a KUfcállí ■^piSt—1| m m«r I
\'w.aíaí Kién btt a haj, rniat a «xakáli t«rwiM«Ua f. :1 ■¥■ w Maaett tea, megóvja mindWtít a korai !■ II teli a I* lrni> kertf.
tégely ára I frt 2 frt, 3 frt 5 frt
i SíéffelfclMée naponkint az leszeg előzetes beküldés I | M*taa vagy posta-utánvéttel a világ minden Irányába\' a gyár bél, a hova a megrendelések iotézcndók. I
CSILLAG ANNA
BÉCS. L. SEILERGASSE 5.
4
mm

üdvözölhető, aki az egészség, takarékosság és jóízre való tekintetből aKathreiner-féle Kneipp-maláta kávét (mely csakis az ismert eredeti csomagokban valódi) használja. ^ \'\' ■ " ■ »\'—
te
>fi.


t

y
Nagy-Kanizsa, vasárnap
Zíla 28. szám (10. lap)*
1901 április hl 7 én
A városi
Fischel Fülöp könyvkötészete Nagy-Kanizsán.
SÜ mindennemű könyvkötő-munkát
Elvállalok továbbá képek, folografíálujervek, rajzok és térképek cachirozását. ugy minden e szakba vágó munkál
iJgjS- Hirdetmény
Hirdetmény.
Nagy-Kanizsa város rendezett tanácsa részéről ezennel közhírré tétetik, hogy __ 1. az összes mezei magion birtokon való vadászai jog az 1902. évi május 1-től;
2. az alsó és felső erdei vadászati jog az 1902; évi augusstus 15-tol : és
3. az alsó és felső nyíresi vadászati jog ugyancsak az 1902. évi augusztus 15-től számítandó egymás után kővetkező 6 évre külön-külön
áz 1901. évi május hó 4 ik napján délelőtt 10 órakor
a városház nagytermében nyilvános szóbeli és zárt írásbeli ajánlatok mellett tartandó árverésen a legtöbbet Ígérőnek a városi képviselő testület jóváhagyásának -fentartása mellett bérbe fog adatni.
Az árverési feltételek a városi számvevőségnél a hivatalos órák alatt megtekinthetők; _ \\
Nagy-Kanizsán, 1901. márczius 30.
Idegbajosoknak
nullslik hagy « »ir lt tv éta biTmtitl f srontaairak. zyakoilú orvotok h a kósőaséf iltal aűadif tágabb klrtkbsa kutallt gyógy-■oddsl — aaaly cssk ktW mosásokból 111, ártalaaüaii, olcsó és gysn kitisaal na —. magismsrksdják.
Tessék megszerezni a már 26-ik kiadásban megjelent és ROMÁN WE1SSMANN által irt könyvet:
Virányi Sala bejegyzett czé^ü rőfös, női diva és confecíio kereskedő nagykanizsai lakós csődtömegé\' hez tartozó a csődleltárban 2—351. tótel»zám a lat1 ♦elvett áruk és liulti felszerelésekből álló. őaSzésen 4573 kor. 54 fillérre becsült ingóságok ajánlati uton készpénz fizetés mellett eladatnak.
A zárt ajánlatok a bec-ár 10*Vából álló óvadékkal, vagyis 457 korona 35 fillérrel ellátva
íolyó évi ápril hó 20-ik napjának déli 12 óráig
alulírottnál nyújtandók be, a kinél a leltár és ajánlati feltételek betekinthetök: az árulár ugyancsak alulírott kózbenjőttével megtekinthető.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1901. ápril 6-án.
Dr. Fábián Zsigmond
imM, c*6dlAuiegguil(lBok.
133-1
II1 | l/l nirtIMMk
Hirdetések
Nagy-Kanizsán.
í IW-í
„Ueber Nervenkrankheiten und Schlagfluss\'
mely Botfy Kálmán {ryfigyszeréaz a (al Sopronban
ingyen és bérraeutve külde\'ik meg. 132—3
ooöooooooooooooooooooooo
HASZONBÉR! HIRDETMÉNY.
0 0
—■ .. o
Gróf BERCHTOLD LIPÓT6 méltósága, Sopron megyében q Q Peresznye e.- Horvát Zsidány község határaiban fekvő, három q 0 .gazdaságból mindösszesen cirea 1200 kat.hofd szántóföld, esetleg «%
Q kaslélylyal és vadaatsttal a\'fo birto\'-a folyó évi szeptember l-l Q egymásután követkézé 12 esetleg 15 évre ha>zonbérbe adatik. Q rfére ni s/nndékozok felhivatnak, Itogy zárt ajánlataikat a q félévi bérösszegnek megfelelő készpénz vagy óvadekképesnak q nyilvánított ér\'éjjapirokbau, mellekletével Inlyé evi ápnlis hó q 16-én deli t2 óráig a peresznyei uradalom in\'ézőségénei, /V q retznyt, Sopron megy* nynjtsak be. Később benyújtott ajanlatok m figyelembe nem loguak vétetni.
Az ajánlatban világoian megjegyzendő, hogy ajanlatlevé a jr bérleti a«er<ód<\'s ^elüteleit ösmeri. A bérleti teltételek a pe» j? resznyei uradalmi irodában meglekin\'hetrik. V A beerkezei t zárt ajánlatok aprilü 16-dn /aynoá te bon laini On Ifjúbb ajánlattevővel a azerzffdea uie|k5 telni, kiiolooivaa O hogy a szerződés eaakia a tulajdonos jóváhagjata Meien leint-Qheiő érvényest ek. — 64 — 6
0 ______
000000000000000000000000
s
Szülöm! velük é« mezöjjozd ik mániára t
A szölötelepek befecsken ezésétíez
valamint
á gyümöcsfákat károsító rovarok
továbbá a segecs és tormino teljes kiirtására.
.gayfarih gh. és társa-féle
siatadafrnvxstt *
Jf önműködő 5!
ugy hordozható, mint kocsira szerelt
..ST\'PHOITI A."
ecskenooi. - legiobbaknák bizonyultak, a melyek iilvaltyaias nátk dákot iaaiikUitM a nitoinyakro pormstoalk. Sasa fseikendSk a szarra menő példány* van tUalmazisbu 4< Illan állta* ^lltaylti — Igazolj* itatták UTilUtáUáaIKiTSaifif aladsa BÚ rwé r«t isiatii
A legjobb vetőgépek
Mayfarth Ph. ét tárta legújabb aaarks aar
„AGRICOLA"
(toliWstSkirák-rtDdiasr) vatógtpol. Mindennemű mag- *s ktUénbfiatt msgweny aylaág »simára, vilÜktrakak nilktl,duttba avagy alkon a Itckbmjrabb járás, legnagyob UrtJtaág éa mind anallatt a logalrsíbb « által llanak kl
A 16M eisscosgyobb máska-, Ida- 4a páfiattkiilHtl tavik laksUvá
KUlSalegettégekat titaa- ét tinlmaprénk- kézi haitnálatra. k korloa mer-ztalik, oiéplöflfpek. Járgányok, gabona rótták, trleurík, akik. kangtrok to boronáktian a lagajabb randaaar la elismert lagfafeb alkata) aikalmanása aalMt gyártanak u saállitaaak
Mayfarth Ph. s Társa
p*. áa klr Ma. mbtáilwirtl ■wlgirtutgl (tpgyirak 8ECS, II. TABORSTRASSE 71 több mint, 400 arany-, ezQot éa brqn>4r«mm«l kitüntetve. — Kimeríti) árjegyzékek ét tHaaitrl okiratok Mvigátra litgyaa MMotatk 38—10 KipttoMk ét Imátolulék ilkalauitataak
My ár t l«vá
>»t« ■
nélkülözhetetlen házi fvéfyaiw minden családnál!
pernolendt
Clpflkenflcv a legjobb fénymáz a világon, gyorsan koromfekete szint
ád és a bőrt tartóssá teszi. Alapíttatott IMI. 128-12 NlMdrafill kaphat*.
Gyári raktár: Wien, L,Schulerstrasse Nr. 21
A Rlchter-féle
HorgonyPain Expeller
LMmeat. Capaici comp.
tfj rési kipróbált hÁxuner, a maly már több mist 90 év óta megbízható bedonstiéeűl albű-martaüi koszvénynel. eláznál és Bteghul&Sftloél. Intés. Silányabb utániatok miatt bevásárláskor ■ miniig figreiemmcJ tegyünk a„Horgoty" védjegyre és a „Rtcktsr" ezégjegvzésre.
80 t, 1 t 40 f. m 2 k. árban úgyszólván ■iaden gjógyuutárbaa kapható. Fóraktár: Töjrök József gyqgysxeréaxnál Budapesten.
Hichter F. 41 ós tána,
eaaaa. éi kir. udvari saállitók, Rudolstadt.
4 nagnhi ti»stelt kéttémmég
fígflmU felkivjtk. dama hkmmrtt ftmmm. gyarmat, íeffinomabb UUa éa stfml al«|i¥ valódi |M»niai raak »r«n ttia, UkérSá torabh* ■Ut| |;frlra, aaappaa, ri**h> •ylll, ataáala, aaarÉúwata" wtélla, fappáa, iadtai Hm, walas piKaalrai W jriinla « asakakSta váfS eikk«kr«.
Afráa/vtMk. áfaalaiSM «»— tfUtmi palacakokbaa m«fbtahatá eaíraképM a«a<faarfajMfcfj veteaaéay minf*\'air
TrifailI kőNzén flidás nagy bma én klfttiMjbea.
Aa iaaa badapMt fásanlaek ll«il|éMl, áriádig jelantikftoy rmktar. r*«lal ■nrfaáili •ek ^aatasaa eaikéc*lt«la«k. aicaa aar-no; árak malutt.
A ráfi jé kiraéraak ftrratt, a Kii rféstfsk««k taljasan BMgfafaJá áa ajjá átaUkitatt fliwrliUltit áa aak Hi tapaaatalataiak laálliakai a mqt var* aaay káastat bailikK ferm árak ajáalatára, MÍf> wk minél aáaaaU) pártíbgiaakat aláaattal kárt
Italai oh íVstTlrelt tkaa.kuií tamáey la Uaftksrafcadáaa XiU*KttWi HD-II tttvta tér a ,b*f*t pékb*,*
Nagy: Mond csak kérlek Balog, vettél magadnak már osztálysors" gyet ?
Balog: Még nem, mert nem tudom melyik a legszerencsésebb fóáruda Nagy: A legszerencsésebb fóáruda
BIHARI EDE
Budapest, Városház-utcza 14*
Balog: Nagy:
Gondold csak kedves barátom, minő szerencsés ember, rövid idő alatt már kétszer nyerték nála a jutalomdíjat1 Mi az a , jutalomdíj"?
Jutalomdíj, barátom az a legnagyobb nyeremény £ 600,000 £
Balog, Nagy:
Balog Nagy:
Balog Nagy; Balog
korona. £n ebben a fóárudában játszom és mondhatom
hogy nagyszerűen szolgálnak ki, a hozá s után azonna
lakásomon van a huzási jegyzék.
Mi az ára az első osztályú sorsjegynek ?
t/l sorsjegy 12 kor. 7, sorsjegy 6 kor. lU sorsjegy
3 kor. V\'9 sorsjegy /.50 kor.
De hogy rendeljem meg a sorsjegyet?
Veszel egy 2 kros levelezőlapot, kiválaaztol az alábbi szá\'
mok közül egyet vagy többet és megirod, hogy küldjék
utánvéttel a címedre. Ha a pénzt postautalványon
előre beküldőd, elegendő, ha a szelvényre ráírod a cime
det és a számot, a melyet kiválasztottál.
Ez nagyon egyszerű és nem is drága!
De ne várj soká és rendelj azonnal.
Akkor sietek,azonnal írok és rendelek egy szerencseszámot
BIHARI EDE
főeldrusítőnál Budapest, VárosBáz-utcza 14.
= Számjeg y izéig: -
82320 Vt 78007 7a 69549 7.
57800 45729 28644
18413 57923 80524
49215 14242 25812
23522 14118 82322
\'m i
Nélkölözhetstlen házi nrégyazar
minden családnál? V
Pinboiit 9. YÉRTISZTITÓ LABDACSAI
ft-uratek Mi »1 ruAftk torHMhm m mSh «üácaa a
kevfe MM CMUd, lM«l p4í II— liaaj UJ Itíint iS. -
K rma—wfciÉ m írnia klMMaaB a "7 n&i «}toljak. —íyrt mtat mtm>w> • svainál HMiNMya. «m pw mar o tMlartqjMtaa, üé|f>|iinii, ■aiiuim. lau wwf> aa.
h*u»uknA3 h|nktTtMaiaaaaiya ksrolaak »>■ ■nii)il> imsHi> • a* aki «av*M* bajökoftl, mint Mayaa f«)f*j4t tankar »«> K iauwira UthUcaok OUT «MBJ«, k«fj «*M« fellak (Mj* » icy • u|piH«a miii mart HMM fewaiMga
t mct
Mt MM oktWUi
feM ipaa.«
. • 1 doboz, malv 16 labdacsbél áll ti kr. &as ái 1 ukerca,mely I dobot 1 frt M kr £ ff
A pénz előzetes békült 23 biraiitn
1 tokeraa SS 1 tekerő* 1 frt S0 kr. 33 S Ukarca t frt SS kr. XH 10 tekercs t frt ti kr.
EfjrféW kátxM él utttiWM Araktár:
Pserliofer S.
04ee, I. Singerefrosee I*.
(it*r)*tuéfffea4t tofm t laMaaaafe a MM4MH miiün «a aa*aa MS iSawSlMl lakat Marti •Mk pstssofts ra« ihasm Mawai tarfaa, a uM »liai, iilyS SMmi *
nnii\' jhihii léiira— mai
0® kir. izab. déli vaspálya társasát 4380. R. számhoz.
Hlxditménj.
A kézbeaithetetlen éa számf515ttes szállítmányok valamint a talált tárgyak a vasúti üzletszabályzat 70-ik §-a értelmében
C évi április hé 15-én délelőtt 9 órakor
Nagykanizsa állomásunk teheráru raktárában eladásra kerülnek mihez a t & venni szándékozók ezennel rm*irhivatnak.
Budapest, 1901. c\'i
4a fuVtl^aigaiihág
M 1 MMMiMMMM
Nagy-Kanizsán vasárnap
190i máraidi hó 74n
Zála 28. szám«(11 lap.)*
ÍY-ffl^
Nagy-KüeBa, vasárnap
u
Zala 28. szám (12. lap.)

ÉRTE5ITÉ5.
A n, é. közönség szíves tudomására hozom, hogy a
Léderer-féle
. Isi
köszénbányak\' vezérképviselöségét az egész Dunántúli
kerületre sikerült elnyernem.
Ez által azon kellemes helyzetbe jutottam, hogy a nagyérdemű közönségnek, különösen pedig a cséplőgép-, téglagyár-, és gőzgalom tulajdonosoknak igen olcsó tüzelési anyaggal szolgálhatok.
jfcrak:
1. Darabos fütő barna szén a kapronczai vasútállomásnál bevagonirozva egy vaggon (100 mmázsa) 80 korona Ugyanaz Nagy-Kanizsán házhoz szállítva métermázsáuként
i kor. 6o fülét
2. Másodrendű koczka fütő barna szén ugyanottan beva-
gonirozva egy vaggon (r6o mmázsa) jo korona.
3. Dió barna szén, cséplőgép-, téglagyár-, és gőzmalom
vaggoniroeva vaggonja (ioo mmázsa) 6o koroux
Midón a jó és pontos kiszolgálásért teljes felelősséget vállalok, egyben mészraktáramat is a n. é. közönség szíves figyelmébe ajánlva.
Nagykanizsa 1901. ívben.
Tisztelettel
Klauber Ignácz
a LEDERER-féle kfozénbányák Dunántull krrilcti »ezérképvlsel6je. l. lMuuíiUkil tir, & fink* firiiu Hiutki\'utiMi «i!i!t
\'ÍA1AJSX SASX X-AMi
1001 április M 7 éo

rjn Xdta/
ŰleisepJ. t
% í
V gazdasági gépgyára Nagy-Kanizsán !?j
k ajánlja, ~ . j
$ Mjpurszáj
Í
izá lipituiljiUil efláteH, til k btpi lilíjliu ipiil ilhlan
f Z/IL/1-DRILL sorvetógépét.\'
ToTraotoái
m
szat. „fCRFESTA" olcsá ás 3399 jé, kőaayű vatigájiit, v*
fíM legjobb uerkazatn, több kiállításon sliö díjjal kltOnUMU Q\' V
S4CK-KCND5ZER.1 flCZÉLEKÉIT, £íj
I? boronált, járgányait, szénagi\'űjtflit, rostáit, tricureit, daráiált, Se szecska- és répavágóit, knkoricza-morzsolAit ét mindenféle (w W _________gazdafági gépsit.
" Elvállal malom- és visvezetik-bersndeiéMkít
P „Planet jr." ^ talt5get* ||


cimÉMiiá

MM
iVOOvQQs
WwZ
ÜZLET dTflL/1KITrf5.


an szerencsénk a n. érd. közönség b. tudomására hozni, hogy üzletünket
egész ujjá alakítottuk át,
és a mai kornak megfelelőleg mindennemű
norinbergi, rövidáru, fehérnemű és divatczikkekkel
dús választékban rendeztük be
Főelvünk, ugy mint eddig is a pontos kiszolgálás és szolid árak, melyről a nagyérdemű közönség már az első bevásárlás alkalmával meggyőződést szerezhet.


M
tP&r
\'Ém
oSS&y
ÍV-ív\':{
ím ü I la
Különösen felhívjuk a n. érd. vevőközönség figyelmét az újonnan berendezett
uri- és női czipöraktárunkra
valamint a közelgő nyári idényre berendezett dús választékú
nap- és tsőtrnyS-raktárunkra.
Kérjük a n. érd. közönséget, hogy eddigi b. bizalmával és pártolásával továbbra is megtisztelni szíveskedjék és vagyunk teljes tisztelettel
v Kasztl Testvérek
~])ús vátatxtilf:
Nany-Knnizwán.
SÁV- ÉS liS(>KKX\\*ÖKt> l.\\(i UK- íiS JV YA KKIiSIH tKtt ES. Sii/ly rnktnr FÉK FI- fi.S NÓI CZtPiiKhRS, US VTÁ\'/AUHORŐSnÖKHI.X.
KflSZTL TESTVÉREK, MQT-KdNIZ5d.
Nagy-Kanizsa, vasárnap
I j jj^E .....^ffl]^^ ^ ^ 1 11 jf
I. WA ****** » Mittfitó ftrráu Uiwk., MSrtsdv^kji Wj » \' "" ~ *___■ » ■ ■ 0 f jf J
|J 0m | * a*syt>n é> kw^, I V\\\\laHl<£\\ yŰA i I I #
I 1 ^Jffi^
hi 1 * utáiiiM reiffiatfja c MtfMf oiomkor Cuk o törv. 4o*i „t^fal" «44hhym H Ctf I £ fj 1 m V/ ■ J Wk«nm lapastt. ) r J j . 3\'
O uJMLárO I koNNW. VMákro 3 karó*/ 40 Mér atolVMS loMMo* «tia\'Hrnca>r* fe^-\'u^j. ««■• ^ ^ ■ -í f» • 1
I j11 j| ggg" _Ui? l
:•<! q » o • falutok tu tusi tikettil tas;uáK<f» • " IK \' ..... .. . . . „ \' . § f 2 I ;
»: . ___I-_ I____■nwiiir ir-tri II - Irr*** AKAUJÍ* HOOT amnw i|1miI|ÍWÍ ^\'Mll1!! :
jljil WHHMHft\'kim^B eHen [ ,J!WIII^ Bl\'f I
. : fii u2 a—^REPARATQJS,- I &l§&*lhWW of tfífl ÍJ
Is ff | •«* * fet-WkM tfrfcfaftaaj&Mot Mzúl i^ÍTert ató [I Úfofct UuM WgjJ"* [| || f jl
fi ~ Ja » 9vf| t korona. FUriktír: »ORC»IO*U»iZ£<TAR, Sudaj^at, KáHkhtér. r r | f r p 1/ I P fJ ft iwjrtrtora, ■■ ....... r * ? I
|j j d . |i|im mlnCen alcMio potiwrUrta —^ * »« fa l» E Ji «/,. J «- »• U, Clá*lor«»>jJp | ^ * II
í^*rnn o í
i-i o y íí m sr íj w ^ Ips^i»I
! - 3 • állal oly >> ■MvJ^^r -^S^t tMM! ff^*\'• U
- ^ I « r tt í UfPM. Pfeur. iM kor K üös fv, ^^^O^S&T I -rtioomi
S á i i fjM4 .kflwé». rHiRATnn rvÁu bw^^\' RADY KARO LYes 1, 111 ti
£ S * OURATÖR-BYAit v.u^ vor^? feaSl /Ksv*wm b^i atct. i, nM« » j ff \'I
I *. Ir^^Ít\'í ^
fi „ * —« ■■■ —n^.1! _ ...rj^ariiaT^ ^,
fii ijr . M/\' 2® Ev Ota é ^ ií I "I
Vsjli BELVÁROSI KAVBÍÁZ j| AzEusmertUwobb |SP^W^^X^m m\\
í: ? 3 > IV- Kigyé-tér 2. tW Masvak Beszerzési ImlP l íi *
jlílfe « « iJ fORRÁSA ^fjD .............^aíSr\'JlOÍ1
I 1 HfNll. --í&i ^UH^.xO^ ühmrvzmmBMm ™ .....10** ,
I ^ü l|KllVtNYI ^RENCZipP^ "SííatTT\' Jf M
Sí " M! ebJ\\pTTpaiu.Cívuro^3\'|» Altalános tudósító ff! w
I § 2 ír li KÉPEsájWEÖVEéR fe\'EÍS .| \\ .^\'ÍA\'H 1199
II j ^g 3ÉwwgNTVE«^^^^í wm
I M * A legJobb_4ríka» ^ Oh Jttl I MMs". r:keJUoj) oücn non «* ViittoS }" ^
flD itgxotuiBtib H fcfnlivittowibt*\' ^Uiizcttílcci * endoiiBflJff bMSOálhMdk &B w
C jgfe, Rá8aXiBT7IZBTÚ9Sia ^ M C66ER-fil8 HELIPASZTILLÁK
fi AySI *4|ÍWÖ \' Oobou I Urtta h I kofoaa. ^gOgL
Wvf+JM DDáiiPu/rTttD iTiiac iirof«oii«éicr*óráA Próbfidoboo M Ittéf* nrO
Ngj/ BRAUSVf ETTER JÁNOS szeoeukn. TjBIJMIt »4ty»wiáfW »o » JBC^WJl
I __Mfrtot >000 MoM tfy- 00 Mmm*.__MMMI, VI, VáoUMnt IT. \' \'jJJJJJilS,^1 q i I
I ?1J* ■Tiiiiii\'/i \' " . \' \' _ ff—■üS—wii ii^^MMWMByarfi ^ > jí
Pll Hlf fratelli deisinger $ . ^ . i
Ir* 31b f ,küld FU,ff,éh(H TrieiitMU jR] es &A2MOTOROK ip»H ét ootdoU|i ciéio^o I £ |
tM I r U 41» Cuba-káTét, válogatott M -ffgOT/ OSERS éa BAUER íyárAMI
fl 15 kofüfl* 30 tUlerért /Ti fer^ > m«>Mt ü i>,iir^»no»ii a m* m*«má >MH „M, i \'„ J ^ a j II / 1 elvámolva <t» tMirmínire. — JBfl |i | (J( iWrfr^riMjA..^ / H^NES B II
B2®*llF w- ÁoirrvTPií ívnvFM JRü --- 6u4o.fl»t. ?»!; ****** H. * ■ í
$ .hirTarr^;.......
USaMMnULMS^MMMMaJL 1 I
SST wwmm ?
J t - " ^—■ _______M»élllll áa Étoiat^^ "" f j
1É y CSÁSZÁRFÖRDŐ SM^Láta Sö^M I
I 6|I liüftaüftftf uni/u^^ te^rtfti^ po*. I m Kiváló \\iM Ital 60 flyúoyoiélokfi U uolfát JH a t
S I \' P0a áfTáBjrii- totMákUL k5> I 9H/ AlAiUAll 0f. Xoiáajft át KMUv OfytlMU Uov Ml Moo* WH • | j? !
h w^1 |y*oyh0,y - «> Huj* IW/ ^^ ^loiánUr^oaátmofw-mmíH m f 1
álíí ^ RfTnAPfr&TVN CT^ * m*é~*é*lut *1r I ■iL ^ y ^ HflBA^i KlBAlY-SORrtZÓ.\' KólANYA. 1___\' S
a /í Q . ------ ,1 , m 1, a, 11 ,„!, bbi
——■ " pjÍ! 100,000 ff A Icpnaöyobb aytrisl otOfyl H«v»nt*
* I// N« o«*iil « hiijn. V \' *\' L H<f , »A I ,-,.,
4 CVV lawéiiauwl ftttá wiif ayyi^m •". ••" 7 OSZTAuYSORSüATfiK. ImAIM •
i VI M* fen, káxow mm.U»H jiva$rt 3 na, Wltt ilHft , V". "■/ - I""" ■ ■ ■ ■ i liwi«P A
f 71 t-áf»Mtvo •IÍiLlBlTA»MU||a|f%i»r:oía^|foijla.-koroJiWl,fi3. I^i ^flj\'. f I ál Wnsactrt. 1 I ^ i «
— ,— -. MM I.JJ1M „
É r \' ■\' ..\' \' l» T^i HaT? r y f fin £1W ÜgyalMá j
T!*""-\' TiT I jrrrlry\'^ti: ■u\'nr- --\'-- \'■" f iMtminaVi i ■ i IIUT^ •\' \' SE"-1? " — " -\' -„..\'^r\'^S-^\'
NagY-Ktniua, vasárnap
Zala 28. «&«» (14 lap-)
1901 április hö
Ila latlak ol^Zacberlin, a szivem is (lobbiin ; Z cherlin üvegben hz az igazi zer!
De nem fogad ak el La kínálnak tokban, Legyenáldotta Ifi kó*xii, százs/.orés ezerszer
Tokban a mi van) haszontalan, dib, dáb ; S aíiot Hhrg a ZacVilin plakát
Attól ugyan nem döiíl k, se fmg, >e a sváb. Ott kapható Zacherlm egész éfei vt
i i i ■» ■
A) omttloll Fitchel FftWp lapuliíjdonoanal Na^y-Kanizsá * • \\
ári 1901 \\
Huszonnyolcadik évfolyam 29. szám
hirtaaUitt Vinakáa-ipllat ílackal PllOp k6a;T-taraakadéalbaa
A aarkaaattTal Iruktaai lakat aapaa-kint d. a. 4—4 óraHtSxt.
Ida intiaaadS a lap tztllcmi ibtlti. roaaikoaö Btadaa kBalaaiajr.
Kiadóhivatal: Vknakáaipllat: Fiichel FBIlj) köujr
karatkadiaa. >
ZÁLÁ
Politikai lap.
Megjelenik NAflf-KANIZSÁN hetenkint kétszer: vasárnap s csütörtökön
KLöraimi uui fu/m lm......U kara.
ríUn* .. . »_. . • kar^t
Xatyadirra ...... ( karsaa
HjfltUr patitaora 10 flllár
BUaatáaak, valaaial a i rittítif roaatkaaék Fiaehal FIBp kánjrW kadMba iinaaalJ. -—;—
MraaataU*. lavalak caak Imi I kaaak-Ml hfadtataak ai.
Bfjrw iub ara a* . tar
Nagy-Kanizsa. 1901.
Felelős\' szerkesztő: Sulay Sándor S^irtiutiliri: Brifni L^Joa.
Csütörtök, április 11.
A tónészetról
Húsvét napján megkezdte mükódéiél N\'ag\\ -Kanizsán Dobó Sándor sziuésztársu-lata- Ezzel megint szőnyegre került a színészet kérdése i* nálunk.
Sietünk is. megragadni az alkalmat, hogy egyet-másf elmondjunk a mi színészet-ügyi viszonyainkra vonatkozólag.
Nagy ellensége volna közönségünknek,
látogatja
letekej. és
haltfjtfni fl
színpadi kellékeket el akarja
j része, mely rendes helyárakkal
a színházat. I helyezni a Polgári-Egylet .valamelyik helyi-
Hát bizdny a közönségnek ezt a részét | ségében, akkor kisül, hogyflincs erre való ugy hisszük nagyon könnyen a -tíz j helyiség; leni keU mindent hagynia u ujjára szedheti. : udvar egyik zugában, a jó I«ten irgalmára
\' Not "de nem baj ! j bízva, hogy ne zoduljon reá zápor-osö,
Hogy százalékos vagy százaléktalan-e felhőszakadás.\'— a közönség r az még melllékes: a íJdolog : Végre hát sok lótás«íu(a.% verejtéke-az, hogy mindig látogáíoTT legyen a szín- j zés és pénzkiadás után úgy-ahogy rendház. Mindig többet er » szinészigazgatónak < ben volna, csak színházi kek kellenek. ^W^ moeS^v BagyNagy-MBizsán a al tetett .báz százalékú?, mml a . kongd J NoJ /-^UBfcSfal? nem Ifll pumcn, szinész-müvészetnek nincs elég fogékony, ház százaléktalan Közönségééi. | venni\'
elér hálás talaja. ----- j E miatt tehát nem is igen jut eszébe j Van Nagy-Kanizsa városának kürdl-
Van. a vállalkozó sxinész igazgatónak, hogy j belül 200 drb. sok vihart átélt, elpusztít-
Ila a szinész-társulatok tisztességes, jeremiádokat sírjon az itteni színészet pár-, hatatlan szókje. Ezekkel a lizenhárotnpré-ö=szefágó elöadá okat mutatnak be és tolás fölött. I . jbás székekkel szokták nálunk körülbelül
műsorjuk is elég változatos, — soha-; Van azonban a jeremiádákra oka negyed-század óta h\'vatalosan támogatni
--a színészetig, s a különböző- jótékony és
[állomá*-1 nemjótékonycélu hangversenyeket. Azok a jámbor székek elég süketek, hogy belenő pusztuljanak a .hivatalos támogatással rájuk mért uwtiriumba- Nem is pusztulunk. Söt m nt megannyi sxék-anteusz, — behurco\'kodik a annál jobban erősödnek, mlnnél többször zálülási di- dobálják őket a földhöz száll\'tás közben.
sincs ettük punaszkuiltii- hözöniégtink
jó előadásokat sziveden látogatja. M«s városban (rendes téli
C-ak egyben tapasztalható némi kü- helyén) meg-zukta, hogy miot kulturkül. lönösség. . : r~. detésben fáradó, verejtékező hazafi, min
TudmiiiK a társadalomnak majdnem deu oldalról liazati is támogatásban része minden rétege bizonyos százalék árked- sül. Nálunk erre nem igen talál, vezményt igényel a színházi jegyek véle- Nagy ügygyel-bajjal lénél. Ugy, hogy a szinészigazgaló — vasúti állomási ól, kétszeie*
mikor már a külöuböHS társadalmi rete--jut fízetvéa butofwsáUi\'ó váttatkozónak:; Dobó^ándor ís ölbandukoll a viroa gek igényeit kellő.számú utalvány átadá- Mé< nagyobb ügygyei bajjal fölállittatja a házához ezekért a színészeit szubvenciót s\'.vaL. kielégítette — egészen megokolt, színpadot, busás dijat fizetve ácsnak, pótoló székekért. _ Ezt a szubvenciót töprengéssel nézhet körül, hogy tulajdon- asztalosnak, kárpitosnak, villamvezetéket Nagy-Kanizsa városa még egyetlen inü-képen hol van itt a közönségnek hz a készítő technikusnak Mikor azután a disz- vészeitől sem t. gadta meg I deiet hiá*
TÁRCA.
Meghalt a báró.
Egy renditr és eny munka-en b«r megfoglak a boltteatei é» a koporsóba he je-téu.
A ioporaót öt gyalulatlan > • deszkából tákollak öo za, kívülről beirttették szürkére ■ a balolt körül; logy mikor a temetőbe vioztk, ne azeovrdjen rázódast, kitómték gyalu-foigácscaal.\'Aztin rátették rgj eg) lovas koc-ira, a rendőr egyet lökött rajta, éa elégült moso ylyal dórmügie :
— No ez is berukkolt. — A munkái megpfu-kálta a pip\'jat é« hox< áte\'ie: -- Ennek bttooy Ulujiak. Az egylovas ligelw batadt terhével éa a bakon egykedvűen pipált a kocsis.
* Aj esi beállóit, a hold kibujt a templom mó-itül ét rzlat \'Ugaraiban meine fénylett h fe« kelére lakkirozn t kicsi. — Vilte a pzegény bárót a-bidegbázba. —
A csillaguk bivogaiélag inte tek, ábrándosan ragyogtak éa szórlak paz»rui ezüit sugáralkai a vavyódó szi-n tmexekre. füleikbe sugdosták a régi hazugságot
.A szerelem mit deat pótol, a szerelmei nem pótolja oemmi..."
Egyik barátom megjegyrate : ; ke A koldun ; árván maradt utána, gazdatlt\' ut
— Az orr-i igtuán arisziui-riUikus. Hemrk iza-^Lüizke diploma
, bn.-u a|iorr! L — A termete ellan aeo Ubetne kifogáo — | oiólt egy má<ik — kRrcau, mini az Oz, ei egye-I nea, mint a teoyö. A trgi tea őrre még ráismer-I hqjtni.
— Az orra ariiztokra ikua, a té-ulka\'a is ai
— folytaitn tariiFagaok egjik azellemee tagja
— de legaritzlokratiknaabb tneg\'* c*«k rgeaz élete. A buazkrkapitany éa gtrdiata,
A korzó sarkfin álldogáltunk egy csdlórtflki napon, mikor elbaladl mellettttnk Kamuénak evyeileo aríszlokraláia, báró Wilsdotf, rongyos ruhába", az elmaradhatailan naperniő-el a bóna\' alatt * nyomában egy qereg ulcagyerek.
polgárrá ; müve.t rmber, kit boloadda ; milliomoa, kii koldui\'á ; éa ariazlokra a, kit névtelenné tetl a nzere em ;... ez gavallér trmpó, e< tragikui sori. Felaégei, mint Ju iu1 C >eaár I uki«a, él poeiikua, mini C* rano uerelm« I
Az Oreg báró a mellettünk levő boltba
i bo olgolt be, kalapját nem vette le, ,nein kért, nem imádkozott, hanem ment. ment\' elflre, míg caak kezébe nem érezte n Iliiért A\'Ián köizi) né* nélkül kUélált ■ boltból. "
Valamikor leláldnzla mindenéi, rangjá\', nevét, vagyonát szerelméért i ut mondják: a boldogság kárpótolta mindezekert,
KésObb meghalt kedvese Ós S nyomorék leányával, eszelói-en, elhagyatva maradi. Utóbb leAaya
ii meghall. Et tdó nta koldult as arva, Oreg báró. Régi, derül napjainak még emlékét -em órl/helle meg, mert e-zét vesztet le i fiatalabb éveiből Crupán egy ereklyéi őrzfltl, családi diplomáját, lefoggó hatalmai arany, pecsi tjövel. — Ez volt az o egyedüli kincie. Fellelte, mint a »z eme te nyéi, óvta a portól, a piszokiól éa az idegen kezeldől.
A napolt múlnak, te\'nok ; Isinél Itt van rt-ItOriök, a koldusok Ünnepe. Jóanak sorra, rendre imádkoznak, kotiyör<\'lga»k éa iámét •ívaaaxöruf-iitik. Mindegyik megkapja a magm réaarl, o ak egy kikéa<iteM A fillére* marid érintetlen, ai orag báró réue.
A a utongyere^ek betegek • gondolattól, hogy aaleliünt aa Oreg. Kii bolonditaaak •antan. Engam kii ! pedig olyan hangulat lip meg, mint a szeraima-
aeket •aokla „adnggio-mi II hangú alu" wttten, ha hallgat a világ, in>o| • Ionul éa ragyognak a csillagok...
.. D* nem írok, költemény\', étetbólraéaae\'l igaz-ág megillaptiáaára Mm tOraiiawn, csupán Lonatatálom, hogy nincs többé Kanizaáu azQletéa béli arisztokrata,
. Ami Ami,
A védangyal.
Irta : Aradi B. /mrt,
Mtit-ző hideg szél korbfesolta végig as uloá-kon a illrUn hulló hópelyltokéi, • bár még alig alig volt eaii üt ári, a Kü Otíban éfónk várotban minden élet kihaltnak lits<oU.*
£zyik külváros uewteetO aalk utcájába ve<eljQk olvásóinkai, Az ablakok mar sötétek, itt-oli egy-egy biz azooban még meg van világítva.
Egy szQk szobában vagyunk, mely már napok ÓU nem Itíheteit (Ü ri, omiI k DldVH te*
Moct már ollbuora telt a szerenasétíeo, elő- likoo cniltogó xaiaiarik láthatók, tigf tirfla
Nagy-Kamtsa, vasárnap
Zala 28. saém (14. lap-)
1901 ápriUf hó 7-én
V
/Nlfc

\\

á

« 113tr-s
Mir-ia
v\'N\'M
Vr&^Lgi, t*J // A/ / - A VMM
f Jmm
Eri

>#Af k m * ^ ff
P" \'A T\' 4 *
iir\'-l^-Hü\' f^.
iPB^lif %
r______j*M\\f iá
Efe
ma
H
Hl
íja látlak ob Zatherlin, a «zivem is dobban ; Z cberl.n üvegben hz az iírazi zer\'
I* nem íogad ak 9\\ La kínainak tokban. Li^náldotta kUé Ht szto oréfL^,
r^hTnta ,n dÍb\' d3h 1 8 aí">\' a Zachníin pkk f "
"C?an ,,em«ffi®££ « sváb. Ott kapt.,1* Zacherlm egész óvod ,t
Fuchti(Fülöp tBpubjdonüsnal hagy\'Kámzsán 1901
Huszonnyolcadik évfolyam 29. szám.
InrkMtMt VirrtMi ípílet Flachil rilsp til;T\' imakidWbii-
A ntriMiidfil irtakaul iákat aapaa-uat <L »■ *—* tol kö»t.
Ídí iniizeniiü a lap u.ll.Bi riaaára Tan&ücoxtj minden kűtdaaUaj.\'
IliUUnltl: VároaMaipSlat: Fiichtl fütty ktajr karaakaáiae.
ZALA
Politikai lap.
Megjelenik NAGY-KANIZSÁN hetenkint kétszer: vasárnap i csütörtökön.
^ SLŐF1ZBTK8I AKAI
■fimtm......11 kar m«
F»K*r» • komia-
Sa^aAím ..... 1 korona
*7ÜWr pttiUon (0 UMr
■IfltaMtak, rmlaaúal a I rdiUaek toaatkoadk Fiadul FíKíp ajn/rtae kaiHtába \'--\'--■ " i.
Bámaatotlaa taraiak amk ím: i kuak-Ui fofadtataak al.
Ifjaa oU kn M ti Hé*
Nagy-Kanizsa. 1901.
F-taila aiarkeiztí: Sznlay Sándör Satrkuztitári: Bricai I.ajoa.
Csütörtök, április 11.
A színészetről.
része, mely rendes helyárakkal látogatja- letekej. és színpadi kellékeket el akarja a színházat. helyezni a Polgári-Egylet va\'amelyík helyi-
húsvét napján megkezdte működését Hát bizony a közönségnek ezt a részét [ ségében, akkor kisül, hogy nincs erre való Nag) -Kanizsán Dobd Sándor sziuésztársu- — U8Y hisszük nagyon könnyén á\' Hz | helyiség; lent kell mindent hagynia az
1 udvar egyik zugában, a jó I»ten irgalmára
tata- Ezzel megint szőnyegre került a szedheti, színészet kérdése i* nálunk. ^
Sietünk is megragadni az alkalmat, hogy egyet-mást elmondjunk a mi színészél-ügyi viszonyainkra vonatkozólag.
Nagy ellensége volna közönségünknek, aki azt mondaná, hogy Nagy-Kanizsán a szinósz-müvészotnek nincs elég fogékony, elé/ hálás talaja.
reá zápor-oső,
Van.
Ila a szinész-társulalok tisztességes, jeremiádokat sírjon az itteni ö.-szevágó előadá-Okat mulatnak be és tolás fölött.
No, de nem baj! i bízva, hogy ne zuduljon
Hogy százalékos vagy százalék talan-e felhőszakadás, .a közönség: az még melllékes; a fődolog J Végre hát sok lótás»fulós, verejtéke-az,\' hogy mindig látogatod legyen a szín- j zés és pénzkiadás után ugy-ahogy rendház. Mindig többel er »szinészigazgatónak ben volna, csak színházi sz- kek kellenek, a téfett ház százalékos, mint a kongói • zuluit már csak nem kell pénzen
ház\'százaléktalan közönséggel. ! venni !
E míalt tehát nem is igen jut eszébe j Van Nagy-Kanizsa városának körüi-a vállalkozó színész igazgatónak, hogy | belül 20) drb. sok vihart átélt, elpusztít-
Hszinészetpár-{hatatlan szókje. Ezekkel a lizenhárompró-ibás székekkel szokták nálunk körülbelül
mOaorjuk is elég változatos, — soha Van azonban a jeremiádákra oka negyed-század óta. hivatalosan támogatni síucs okuk panaszkodni. Közönségünk apgyébb kórülinónyek m\'ait. a színészete\', s a különböző jótékony és
jó előadásokat szívesen látogxtja. városban (rendes téli álloroá*-nemjótékonycélu hangversenyeket. Azok a
Csak egyben tapasztalható némi kü- helyén) meg-zokta, hogy mint kuiturkül- jámbor székek elég süketek, hogy bele-Hggesség. •——\' — , detésben fáradó, verejtékező hazafi, min- ne pusztuljanak a hivatalon támogatással
Tudniilík a társadalomnak majdnem dén oldalról tTazaííis támogatásban része- fájuk mórt martinamba. Nem is pusztul-minden rétege bizonyos százalék árked-sül. Nálunk erre nem igen talál. n»k. Sőt tn nt megannyi szék-anteusz, —
vezményt igényel a színházi jegyek véte- j Nagy ügygyel-bajjal behurcokodik a annál jobban erősödnek, minnél löbfezör lénél, ügy, hogy a szinészigazgaló — vasúti állomási ól, kélszerty szállítási di- dobálják őket a földhöz szállítás közben, mikor már a különböző társadalmi réte-ijnt fizetve a butorázállító vállalkozónak., Dobó Nándor is elbandukolt a város gek igényeit kellő számú utalvány átadá- jMég nagyobb ügygyei bajjal fölállittatja a házához ezekért a színészeti srubv-ncjót súval kielégítette — egészen ~ mígokolt színpadot, busás dijat fizetTe ácsnak, pótoló székékórt. Ezt a szubvenciót töprengéssel nézhet körül, hogy tulajdon- asztalosnak, kárpitosnak, viliaravezetéket Nagy-Kanizsa városa még egyetlen mii-képen bol van itt a közönségnek az a készítő technikusnak Mikor azután a disz- vészettől sem t gadta meg t dezet tná-
TÁRCA.
Meghalt a báró
a boltteitet ét a koporíóba he ye.lé<.
A . opur.ói öt gyaldlMltn deszkából ákoluk te, kívülről beintették nir-kére a a balolt körül, Loyy mikor a temetőbe
Egyik bírálom megjegyezte : ke fi ko\'dui; arváu maradt utftm>, gazdátlanul a
— A j orr« Igaián arísziovratikua. Rerevk sza- büszke diploma, bátu rasorr! A napok múlnak, telnek ; iámét itt vari cd-
— A termete ellen sem tehetne kifogás —! törtök, a koldusok ünnepe. Jőon»k torra, rendrt _ . , , . , , , szólt egy má.ik — karcau, mint az őz, eí egye- j imádkoznék. konyörrignelt ét iiaét alvlaiiorog-3SLÍL"r.aJ I8eg lit i"w. » teiijrö. A légi Ijetörre meg ríiamer- nak. Mlodfgy.k Ugktpja a >.|. rí«.l. cak
hetní. >ky kiké-\'iteit 11 fillérei maradénnletlto, al t>r«i
— Az orra arinlokra Ikut, a testalkata ii az báró reme — folytatta lArtiaégaak egyik rzeilemet tagja I Az utenfyer»-tk baltiak • gondolattól, bufy
... j .... . , i— de lecarinlokralikuiuibb meg s cak az ellOnt az Orpg. Kii boloodlliaak eiunn Kngtoi
mzik, ne iz^n-djeo ráaiódiit, kitömlekgy.lo-1 . f él(j,e A kow4rt,p|(4lly e> gárditta, kli pedig olyan baagulai l.p meg. mial • itrrtimt-foigáeieMl. Az*in rálelték egy eg,lom koc-.ra I • r4 „W!| elnb, ku tK,iolldd4 . milliomot,\'Mkel -zokta „adtuio-mfll hangúim" ea.e.en, Mköu " e,é«uil «w»T,r«J.jfcí| koldui. t; ét irimokraa, k.t névtelenné tett ha h<llg„l a .ílég, lu-ag • lomb e* r^yoguak aormoge. . ,. a izere\'em;... ez gavallér tempó, ti Iragikui a ctillag\'ik...
. - Noe* ^f1BkJt®1\'- ~ A muakátoiegplrz- feUéget, mi.t Jutui C.eaár luk A... ét .. D- nem kálta a pip-jét é» boz/áteite: 1 "
Énnek bizony lefújlak.
a ba-
Az egylovas Dgelre tialidl terhével éa kon egykedtbeo pipall a kocáit.
Az eit beállott, a hold kibujt a templom mö- ^ ^^ ne|it árexte , fjUörl.
*B\' é? f*5*! • ugaraiban mea,ze fénylett a fe« 0<J n4,kai ki-élált a boltMI. Keiére IakKirozo t kcctL — Yuta a rzegény bárói a bídegbáiba. —
írok, költeményt, 41etbölCíé««li poeti\' u», mint Cyrano szerelme 1 i^az-tg megalivpitia&ni ttm töret szem, caapáo
Az* öreg báró a mellei lünk levő boltba Loo>laiálom, hogy nmet többé Kaniuáa azöltiéa bo olgott be, kalapjit nem velle le, nem kért, béli irtaitokra la,
nem imádkozott, banem ment. ment előre, mig \\ -Víiyy &Mtf.
A<táa kötzö —
Valamikor leláldnzta mindenéi, rangját, nevét, vagyonát szerelméért i azt mondják: a boldog-
A csillagok hívogaióiag inte lek, ábrándoaan sö °Ííf)rp6ioÍta mindezeken ;yogl»k és szórták pazarul ezQrt idgáraikit a „. _r..__. , .____
A védangyal.
Irta : Aradi & /mm.
ragyogtál ei tzorták paz« vanyódó tzertImetekre. Füleikbe sugdosták régi bazog»ágot:
Később meghalt kedvese ét ö nyomorék leányi- ilet-zó hideg szél korbácsolta végig az uioá-pal, eszelői-en, shtgyatvi maradi. Utóbb leánya kon ■ lürün hulló böpalyhektl, a bár még tUg ii meghall. E< idő nu lotdult \'az árva, öreg alig volt esti Ila óra, a kUÖHben élénk váro<baa
.A szerelem mítdenl pótol, a szerelmet nem »■•«■"!• "\'au "\'» ,u,uuu ore» ■"» f"\' • «»"»■
pótolja gemmí " bíró. Régi, derűs napjainak még emiekét >en minden élei kibiUnak lálé/ott.
! OrI/heile meg. mert e«zét vesztette a fiatalabb Egyik külváros mesnieeiő *tBk utcájába * \' éveiből csupán egy ereklyét őraötl, családi\' dip- vt\'tijök olvasóinkal. Az ablakok mar aőiétek,
A korzó sarkán álldogáltunk egy csfllörtriki lomáját, leföggő hatalmai arany pott* tjével. — itt-ott egy-egy ház azonban még meg van vi-napon, mikor elhaladt mellettünk Kanizsának Ez volt az ö egyedüli kiacaf. rélitile, mim « lágiiva.
évyetlw arisztokratája, báró VViladoif, rongyot »zemefenyéi, 6vt« a portól, a piszoktól és a» Egy izük szobában vagyaok, metv mir n»-ruhábar, az elmaradhatatlan napernyő-.el a hóna idegen kezektől. - ^ pok óu nem lehetett íü ve, omu a oedvw fal-
alatt a nyomában egy sertg atcagyerék. I Most már otthonra lelt a szerencsétlen, elő- lakon csillogó zúzmarák láthatók. Egy férfi*
Nagy-Kanizsa, csütörtök
Zala 29. sz&a (9. lap.)
1901\'április hó 11 én
nyában ; meri hisz ezt éppen akkor lehet legkönnyebben kiadni; mikor nincs reá fedezet
Ez a cél szentesítheti egyedül az I rendeltetitek. Mjnt » toborzó harobf hívó .«»»,, eszközt; a sxÁIrnznhvphr.in mpolao»dásAt. I . .üf!. í T .
a székszubvencio megtagadását- l^kVnépN állandóan érintenék 7s%
Igen 1 Segíteni kell Nagy-Kanizsa szi- példaadása utmulaiása — - tapasztalás nnmt
Most azonban — Isten tudja : micsoda I riészeti nyomorúságán ós pedig gyökereden! ~ ál-giotenaivebb baiám: a lel km » n »n t i. ui PXIL1IX -. • />,\' ia uV . . [Urakhoz, ho^y a gazdasági megerősítéses haladta r
szellem ult ezekre a luenharompróbas, Föl kell építem az állandó színházat! jprogrammszerü oétjnit segitsé« megvalósítani. \'
elpusztíthatatlan székekre — Dobó SánM Végtelenül örülünk, hogy erre a kiáltó I Az okszerű jgazdasági ismeretek (erjesztése • • a [.. _ L , _ . , . . . ... \' trrr, _ általánosan «s a legszélesebb zónákra kiterjedő-
dor snnészigazgató nem kapta meg a |jelet a vároa házán adták meg. Ijeg nem végezhető mnk.nt, o..k a mostani
szék-szubvenció\'. Es bizony jó, hogy zelebb nincs a Balaton ; abba
kö- Abban nem is kételkedünk, hogy a! rendszerrel. Mivel nálunk
kérdések
szék-kérdés.
Valahogyan azután mégis összekapkod-
gtzdaatgi
kergetteIképviselőtestület és a közönsés meg fogja!\'*"1 ",,te ®P4,;kw* k&föny voM, ebből m»-.. . . ■ _ ■ . i , igyarazhaló meg, hogy a s/emm riu i ok es lamó.
volna szegéoyt a kétségbeejtéssel tenyegeto |[érteni a nfemes célzatú jeladást és végre | képazdék régebbi tanterveiben a gaz nrságvitéi
szen az évtizedek óta vajúdó ige I tudöináoya moaioha gyermek volt. És hogy a ,. .... . , nép hivatott vezetői lözftida-ági előkészülettel
megvalósítást pedig hatalmasan Lmeretekke,t gazdasági le™, való »und«kokkai
tátott innen is> onnan is, jólelkű vendég-1 sürgeti a már meglevő nyomorúságos á|» és tervekkel foglalják el kulturális Őrállomásai-
lösöktöl, könyörülő magánosoktól annyi lapoton kivül az is, hogy a közel-iövőben k«»; " in"jb,óh,\'u\' >4r"1 » mu\'\'b"\' ■ \' \' ° , ji_ >oj j mint a céltudatos munkáé. Jővöb»n igásként
széket, hogy megtarthatta az előadásokat, i szervezik véglegesen a színészei kerületeket, | lesz, mert a szemináriumok At tanitóképiS;
De hát azért még mindig megoldatlan í ami or — ha jól berendezelt, alkalmas I iaiétetekben a gazda^gtam ismeretek es lőJeg ; „ , ... _ .. • l- i i - i „ . i ennek gyakorlati része intenzivebben, gaxduági
a szék-kérdés ! Es még mindig nem bi-színházi helyiségünk nem lesz — arra j „aktanárok utján terjed. De nekünk agaxdaiágt
zonyos, hogy nem kell-e követnie \' azt a1 éppenséggel nem számithatunk, hogy megerősítés munkáiban sürgős napi teladalaink
Somogy-Berzenoén működött kollegáját,\'esetleg.a pécsi színtársulat ránk nézve ,s **nT,*k;,m<*«r>ny.«aor a töld, 61 • I , mivelesUgyi miniszternő < a lelkeszek és tanítók-
aki falragaszokon hivta fel a mélyen tisz-1 alkalma", kedvező időben szerepelhessen hoi való hivó mómta. Igy mé< április\' 29-én n
telt közönséget, hogy saját kényelme\' Nagy Kanizsán. s*ölőmivelés gyakorlati Ismeretéi leriétzleiié
, ;. . . ... ... ., , , ,.,r rT .. ... , ........érdekében az ország hál helyén nyitnak meg
végett mmden szmhúzlatogaló- kegyeskedjék- ügy hisszük, hogy a további habozást Uni(ök és ie,télMk iMBl4r4 i kur«ÍK)k, eppén
naponkint délelőtt 10 óráig á szifilerémbe már sem ^ ivei setií lehel megokolni. mo-t — a két buivéti üuntpot leazámitra -
küldeni a maga székjét. | Olt az igazságügyi palota mellett,^ ££ ^JT^
Bizony senki sem állhat jót érte, hogy, azok az életunt palkánjfészkek is megvál- Uxüiidöbeo p*dig egest aura le z a meh*s/fu,
ez az olympasi tréfa itt is meg nem tör- |&sérl kiálló elhagyalottfággal várják a | tzüveUezeti. tiöioteeyfsztéei, pi« c»-
I ■ . ... ,. T ... , ikezeléai. Iiá-i-ipari alb. kurznankn.k.
követ- végórájokat jelző első kalápácsutést. ] fcrde. es áttekinteni, hogy a íóldmivelesügyi
Pár év előtt azt mondták hogy majd miniszter évről-évre mini terjesztene a térje.
őszín-1akkor építünk ninháai, ha az. ar^^^ntruíot volt „nd házán I épületcsoportot megszerezheti a város a nász.-, mar a mult evben 38 ilyen kurzust rttn-
\' hercegi hitbizománytól. Most már megvan i ?e?,,ek- Mi« " *»b«-ta»<iim 63 tstótó ° 1 hallgatta a külOnltle kurtui >kal, mar a mliU
Mire várunk móg f |évbuu 380 lelkész ós tanito veit részt, ot év
Igazán szeretnők, ha e kérdéshez hozzá " faldmivelénügyi minisz>er » gazda-
, , xi- i___ í •• ..i sági haladás erdekeben ezeket a kúrxüFokat al-
szólanának mások is, - hogy körülefö8 rendszeresen megtartotta, «»3
mielőbb olyan közvélemény tömörülne, j lelké z éa tanilii hallgntta az előadásokat. K>
annak ét
—_-—________,_____________________történik.
tervezett éS!aDnal( megoldását. Kzek a számok valóban igen beszédesek.
Az akcióhoz csak egyet kívánunk. Hogy _ , , , , | azok, a kik ezeken * kunufikon » naul
Seszedes szamok j szaktudást teraszuk, ne vsak a maguk »iak>
„ \' ,,.,., „. mftja kérdéseiben nyújtsák a helyescjL h»szon-
Czikkttnknek aktualitását a tbldmiyelésllgyi nBi értekesilhető gyakorlati ismeraleket, d» — ha el akarjuk kerfllni • az eselleg I miniszternek a. lelkének é» lanilókhoz intéztti j mes<e.ck legyenek abban is, hogy lelke* vagy
bekövetkezhető országos botrányt — vál- íWbiv48/■ melyet a napi «aks*jtdjler|edjen a kUP.Uíok hallgaió.ban :»rr», hugy
mostanában publikál, a mely -tenni az o:szög ÍBmereleike, közöljék mQkOdétnk helyén pél-JttlönfélfiJiílMin g\'ölőt éiborgaidasagi kurzusuk | dwidólag aerenykedjehek etután
ténik a komoly szűkség kényszeré keztében. *
Mi azonban a magunk részéről tén örülünk annak, hogy a város a szék-szubvenciót megtagadták.
Talán a legékesebb cicerói sem világíthatta volna meg fényesebben, hogy milyen nyomorúságosan vagyunk ma
beszéd
a "zinészeltel szemben, mint es Es talán | 1
nem ,s csalódunk, ha kimondjuk, hogy jmely a maga erköci ez egy rendkívül ügyesen alkalmazott figyelmeztető jel a legilletékesebb helyről, hogy a nemzeti színészet-; tel szemben ezen nyomorúságos állapoton
toztatni kell
Hl OTT iróálZtátCnit. Ktll«eje ^ajájságua ellen, mondásban van at ót kőrnyezőtiegéuységgel.
Eltő piltaoaira étzreve»tz&k, hogy ez az emkrr, bár most nagyon szegény, egyszer jobb napokat láthatott. Arcán a súlyos pondok mély banzdákat atántottik; biirú fekele htja már szürkü ni kezd. A szerencsétlenlég súlyos csapásai sújthatlak e férfiút. A fájdalom gyakran rán> gátba hozta arcvonásait. Hottzs léptekkel jár-föl t alá a axébában a izgatottan mormogja :
— Nyomorult vég! a gyilkosok s árulók vége! De lebetek-e mást, min1 bog; ily nyomorultan végezzem be életemet ?
lágykor gazdag volt, ma koldus enhibáján kivttl. A szerencsétlenséggel bátran a merészen szembeszállt, de a baltort erőtebb volt mint 0 és akartla ; a szegény lakásbúi, hol dacára vagyona elvesztésének, még mindig boldog volt, mert munkájával megtudta keresni t szükségest családja íer!tartására, — kiiatzilotla t nyomor örvényébe.
Midőn nagy vagyonát szerencsétlen jótállások s válakoüásoic miatt elvesztette, ,s\'.ere5y Ut-lelet nyitott; egy ideig jól folyt dolga s már beleayogodoli haljzelébe ; detüz ütött ki, t a házzal együtt, melyben lakott, elpuiztitotta árukészletét. Alig bírták életüket s néhány nyomorult bútordarabot megmenteni..\'.
Kétségbeesett tekintete most elárulta gondolaté*. < •-*- \' --
Óstzerezzeol, mintha attól félne, hogy valak tetten éri. \'
KőrQUekintetl, h midőn lá\'ia, hogy senkt sincs közelében, kihúzta a/ iróa«ital egyik tiók ját h egy forgópisztolyt veit ki belőle. . — Te leszetz szabadítóm 1 mormogá t össte-borzadva, a pi.ziolyt ujia letette.
— Nem! nem I gyávaság lenne tőlem, itt hagyni nőmet, gyermekemet a nyomorban 1 De aegilhelek-e én rajtok? nem vigyok-« én teher reájuk nézve ? Hiszen muokiképtelen vagyok, ki elvesztvén az emberekben minden bizalmtt, nem tudok többé dolgoiui, hogy mtgkerettem kenyeremet.
A miut a pisztolyt kezébe rtgtdla, meg-pillanlá az atttaion kit lányának arcképét.
— Ah I még látnom kell Őt, meg kell osó-kolnqm Ot a anyját, az angyaljótágu szelíd nőt, kivel oly buldog voltam, ki anyai szeretettel t hűséggel áldotta löl nekem egész életét 1 Meg-
I nézem, már talán alszanak t egy otólktl elbúcsúzom lOlök.
Midőn ezt elvégezte, levelet Irt, melyben búcsút veti nejétől, bocsánatot kérve, — hogy erőszakosan megvált életétől s gyalázatot botolt ezáltal családjára.
| A pisztolyt kesébe velte t fölhúzta. Egy benső hang kilátá: „Niucs számodra bocsánat I el vagy kárhozva mindörökre I" I Az alvó kamra felöl gyort lépteket hallott.
Megijedt, a piMtoly kiesiu kénéből, a amint a földre hallott, *röe dördülheti előttit
Neje rémülten rohant be a ttobábt.
Kotsa álmai voltak; térjél vérében lenlrtngve haldokolni látta.
Amikor fölébredt, körülnézett. Kérjintk ágya Üres volt.
Kinot sejlelem átállta meg; fölugrott ágyából ég a másik szobába rohant.
— Ah! mit műveltél? Kérdi fájdalmat hangon. — Szólj, kérlek I Mi hajó történt t
Sokáig nem tudott > álant kapni •. sserrn* csétlen férlluiól, ki tokogva, keiét gOrcsösaa szivéhez szorítva tartotta.
Végre fölekelkedett, t nejért tekintve, kl reszketve állott mellette, megttólall
— Bocsáss meg édesem, hogy ujy megrémU tettelek, irataimat rendezgettem t kezembe akadt régi lorgóputtolyom. Mag akartam némi. hogy meg van-e töltve, ét e közben védetlenül elsült. \'
— Ab csak hogy ntm történt teaáii bajod I
A szegény nő tudta, hogy férje nem mond
igazat; dult arcáról leolvasta borzasztó ttándé* ikát. Elhatározta, hogy ntm hagyja öt egy percig Bem magára t mindtat elkövet, hogy megakadályozza a kétségbeesés tettének ismétlő* délét.
Nagy-Kanizsa, csütörtök
Zala 29. szám. (II lap.)
1901. április hó 11-én
Hogy padig ez nem alél* jáfcbor óbajtái, ait a közelmúlt példája biionyitja. Sokfelé látjuk már, hogy a szaktanfolyamokon nyújtott ismeretek áldásosán terjednek; >i államnak erre a bélra fordított költségei busásan kamatoznak. A magyar földmivelők kenzervatitmusának töthetetlensége, ugy IgÉzik, csak mese • volt. Esul szédítenék msgulnff, a kik nem akartak annak megtörésén bajlódni. Íme az \'eredmények igazolják, hogy népünk készséggel bájol a bölcs vetető tanáctra, oaak bo»& kall férkőzni, a lelkéhez. A földűivelétügyi miniszter félre-
mely követeiét miatt beperelte. Maga Buchwald — A Déli Vasat kedveanf n> el. A Déli Lipót it egy bét jgföttröl keltesve levelet irt Vasúttársaság a balífonparli fürdöftllotnésokat az Bétísböl Skublítf. Jenőnek, türelemre kérve öt « idén is nagyobb kedvezményben részedili A vas-igérve, hogy apr. 8-ára ötstes dolgait rendbe uti összeköttetés megjavításán kívül Budapestről fogja hozni. Időközben kiderüli, bogy Bnehwald Székesfehérvárról éa Nagykaniasótól a lürdö évad már hosszabb idő előtt Cseriáo Károly alispánból alatt váltott menettérti jegyek jelentékeny mör-
ment azon Orttgy alatt, bogy leletégének olaai országi, vagy mát külföldi fürdőbe kell mennie: egész világra szóló útlevélre nézve ajánlati lapot esiközölt ki, minek révén tz útlevelet meg it kapta. A Bucbwald állal hátrabai<ypU váltók némelyikére nézve a kezesek azt nyilatkoztatták
dobta aljából ízt a megavasodott frázist, bogy ki, hogy aTáirátaik hamisítványok. Igen érdekes mi (Sídmivelöak nem akar haladni* t ma [dolog, bogy a zalaegerszegi önsegélyző tiövet-
már mindenki lá\'ja. hogy bizony tsinte rohamo san terjed itt a kultura, ba -tőrödnek vele. A bestedes számok a miniszter ideájának helyességéről s egy szebb jövőről beszélnek.
BIBIK. .;
— Kluevectsek A vallás és közoktatás-ügyi n. kir, miniszter kinevette Vida Sándor dr. zalaegerszegi állami főgymnssiurai tanárt a IX. fizetési osztály II. fokozatába rendet tanárrá
kezelnél Buchwald 1500 koronát vett "lel két feltétlénQI jó alá rás mellett. Az illető kezesek Budapesten laknak * azért a szövetkezet Írásban ériesitette őket, bogy kezességük mellett Bucb* waldntk 1500 koronát kiűzetett. — Az illető kétesek ezt az érteiitéat váltai nélkül hagyták, de azután, mikor Bucbwald izőkése\' kiderült: legott kijelentették, bogy tláirátaik hamiiitva vannak. Nevezetes, hogy Buchwald Íróasztalának fiókjában számtalan váltót találtak, melyeken
aétfétbqn részesülnek t a menefmegszakiláa tartama májút 1-től nep\'ember 1-éig s bálaionparti állomásoliVa és-rösza kü Bn vonatok fognak közlekedni, melyek 60*/t «kal mérvékelt menetdijakkal szállítják a kirándulókat. ,
— K»re*ék Ptpp Mibályné i.-«it.-baláui lakósnak elveszett 8 kötés kendere, Kereste ő u, a csendőrök it, kik végre felét megtalálták Jakab Ferencné ugyanottani lakósn/il. Mivel aioobaa nem ai egészet találták meg nála, bál ez mag a becsületéi kereste; de sajnos nem találta. Étért aztán annyira megharagudott az uton at öl haza kísérő Pappnérs, hogy bosszújában annyira eldöngette, hogy most ez vitzóirt vi-um repertumot keres a körorvosoál, fájdalomdíjul pedig a járás, bíróságnál. S így vége hosaza nincs a keresésnek.
— OjIIcom fliiAnr Egy minden izében bestiális gyilkosság tartja izgat jiiságbznGyenea
himisitási kísérletek észleltettek. A Buchwald
által kicsalt péntek főösszegéről még nem lehet I község lakosságát. A véres gyilkosság a követ „ - , , . | i . i világos kepei alkotni. Aanyi bitonyot, hogy kező: Folyó hó 4 én (ntgycsfliórtőköo) délelőtt
. Pakiy Győző Csáktornyái gyakorlóiskolai j (flbb vid(ik^ pénzintézet t a szökevény rokoni Hsuk Sándor keszthelyi pénsDgyőrt at.al at tanítót eddigi minőségében és jelenlegi ánomásán i kötelékéhez tartozó egyének nagv összegeiét utasítással küldték Gymeabe, bogy ott néhány való meghagyta mellett, a IX fizetéei osztály L^tenek. A hitelezők egy része már fog alt, ti pálinkafőző gazdánál zárja le a kazánt. Hőnk e U. fokozatába való sorolással állami elemi ta- M<r( ÖT<j VMÍrnap délután 3 órakor Zala-Eger-] küldetésében felaö Gyenesen találkozott Tili Tarát
oitőképtőinlézefi stgédtantrrá nevezte ki-
vasárnap ______________________
siepn~6itelezöi értekezlet tog tartatni t ott tög 18 évet leánynyal, aliől a pálinkaCiIző gazdák
Zalavármegye lőitpánja Farkat Jóisef rendez. < e|da|ni . kérnek_ , a azi)kevénv va_ lakása után tudakozódott. A leány felvilágosító
mlrnl 11/ .J n..É.l.n imAklrl Am AfÍM.1. . \' D- ... . . _ 1.^11 . . ____ tv .1 ___
szavai után a finánc dolga után ment. Delatan innét visszatért a formás Tili Teieaék házába, hol a leány 16 éves Ocsesevel volt Itt bestiális szándékkal köteledet! a szegény áldozat
dijnokot IV-ed os.tályu írnokká ts Némth ^ u fedeze( felosztásán csödón kivfll Józsel ideiglenes dijnokot rendszeresített dijuokká . eszközük nevezte ki.
— Hlnlsiterl allaaaeré*. Wlattict Gyula j _ „Kadét-Jelölt". Az egyévet őnkénte- ________H_____________________ ______
vallás és közoktatásügyi miniszter Burány Ger-. tegek nagy0B jg megeokasitoiták már a hadsereg tele, hogy becsületéi megrabolja. Vaduliti tet-gely keszthelyi c, főigazgatóhoz inléxett leiratában , tartalékos tisztjeinek számát, minél fogva a kato- indulásiban minden tisresiégröl m. gleledkeive, neki, valamint a vezetése alatt álló- egész- w-lutj ]B(tI<) körök azon gondolkoznak; hogy mi- bántalmaztaleányt — Tili Terei koaoly, gymnaiiumi\'tanári karnak elismerését fejezte J ként lehetne valamelyest azokból az előnyökből visszautasító siavaira elővette szolgaüti fegyverei ki a gymnuzium mintaszerű vezetéséért t az if-1 yisszaaziyni, melyeket eddig az egyéves önkénle- s golyóra megtöltötte, előbb a hot lelövéssel juság példás oktatásáért és rendtartásáért. |iek a katonai előléptetésnél élveztek. Ezelőtt ugy fenyegetve, kiűzte a szobábol majd -> láutólag
— Alapítvány. Bosen/eld Adolf és neje TOjt) ^ogy ha ai egyévet önkéntes letette ■ j trétálkozvi — a leány mellének szegezte t fegy-titti. geíset Qutmann Berta gyermekei, a szülők I tiíxli vizsgát, nyomban kinevelték tartalékos vert. A leány seg\'lykiáltts»ira sem nyugodott házasságának 40. évfordulója alkalmával kétezer hadnagygyá • aztán ugy letl, hogy csak tisztbe-koronái hála-alapitványt lé-eaitettek a nkaniztai , eMei#é oeveztAk ki s írhatott pár évig, mig iir hitkőiségnél. AialapitványkamaUl évenkint M , kardbojtot megkapta. Legutóbb atl felváltva egy elaggott erkölcaöa előéletű házas- rendelte el a hadügyi ministter, hogy azok a pároak.jlletve segélyre szorult árváknak lest- ti,2Uilsgi, M egyéves önkéntesek, kik hatszáz nek kiadva. (forint évi jövedelmet — mía iisiü" rang elnyé-. 7 tniéraéft ■•agy«b«rl»w». l réséhei megkívántatik — kimutatni nem ludnak: At őst; folytmán; Veszprém környékén nagysza- a tartalékba miut kadét-jelöltek lépnek s ha básu tüzérségi lőgyakorlatok fognak tartatni, a! beronalnak gyakorlatra, mint kötönségea őrmet-
B! 7!ü. " /^u leMÁJaar h4d8egéd I terek lépnek a torba,
már értesítene is erről Vajda Ödön zirci apátot. I
A király a zirciek kolostorábsa fog megszállni. \' — llalAtoa elgáiwláa
— Jnlaiom — julnlmsioltak. A vásárra a kedvező időjácáa folytán igen sokao pénzügyminiszter Szentmiklóssy Gyula, Fűzik I indullak még a távolabb levő községekből Is ; Gyula, Maiatiotzky Lajos, Viosz Ferenc, Takácb I ugy hogy a reggeli órákban a Keszthely és Imre, Gaál Miklós; Kovács Rezső, MerkJy Aatal,,Sümeg közli országúton egymást érte a kocsi, Thaasy Lajos éa Kolbenteblag Béla föszolga-1 marha és gyalogos ember. — Kohn Mlk-a bíráknak az adóbehajtáskörOl ttf jesitett \'evékeny.:keszthelyi sz.bó mester w lelatégével ét ^taÜl\'Rőaőn\'ieTa". ségükert elismerését nyilvánította és őket 100—100 j nitter. Pál nevü segédjével, Stirjak Lajos kesst- |ÓItgltik korona jutalomban résiesitette. A m. kir. belügy- helyi-hegyi fuvaros kocsiján ruhával felrakodva miniszter pedig Bfiám Sydney perlaki járásorvost Sümegre igyekezett. Útközben betértek a gyön-és Mesaer Samu - dr. bellatinci körorvost a gyösi csárdába egy kit sziverösitöre. Stirják Iraobomaketelét körüli fáradozásért 300— 300 azalatt a vendéglőssel l< vára alkuba keveredett
de Kohn sietvén a vásárra nem győzte luvaro-
a bestia, hanem tovább incselkedve, feayveréfc elsütötte t a gyilkos golyó közvetlen közelről a leány bal-első bordáján behatolva, a hátgtrincei megsértve, a jobb oldali bátréazen jött ki. A viragaó korú áldozat a lövésre vértől borítva összeeseltr SéiBlese élrtvéatélye* A BebeaOlUt a lövés zajára összefutó szomszédok ágyba fektették s ápolás alá vették. A veres e«et szitihelyén cstkhamar megjelent Neumark Belá orvot, ki a leány sebeit bekötözte. U.yanckkor megielent a bírósági kiküldött is, ki a még teljesen- ön\'U\'ta* tanai levő leán^ vallomása alapján jegyiőköny-vet vet t- tel. A rémes gyilkosság hire ciiakliamar elterjedt ai egész községben, melynek felingerelt lakossága meglinchelte volna a gyilkos\', ha as előbb meg nem ugrik. A gyilkos vad tatással egyenesen Keszthelyre ment, hol a csendőrség
korona |aialoaidijbao részesítette.
— Elismerés. A keretkedelmi ministter Ctakó Béla és Dr. Lovassy Sándor keszthelyi gazdasági tanintézeti tanároknak, mint a páriái nemzetközi kiállítás I. csoportbizottsága tagjainak a kiállítás előkészítése kő ül tanúsított burgóságu-kért Ö Feltége a király parancsára elismerését fejezte ki. A m. kir. vallat- és köioktatásügyi
lóztatták.
— A pallaka lldtiata Kis Jóttefná szegvári assiouy, f»br. 0 an bei^e it Jtsoahasára a heti vásárra. A vásár alán at tuiuny jól bepálinkázott s ezzel a többi falujabeo asszony-tiyal haza indult. VtkOsben azuuban annyira
A m\': kir.
miniszter at 1900. évi párisi nemzetközi kiálliiáa I terhel kellőleg tartani megindullak ■agyar része közoktatási csoportjainak sikeré- gyorsabban végre a kocsitól tolatva
tát kivárni, t fuvirott olt hagyva tegédjével u"\\ " T.ai tJ i. .. a .
jt-i-ű, \' u . „ D11 Tv. * w elérte aa ital, hogy társai ól elk llelt maradnia,
elhajtatott. — Keehnitxer Pál lehet jó atabó,,,, .ír.. ... , ,.,
___T; . TT _ i. m , Még aznsp délután látta Molnár M hály bo-atOU
tegéd, de, hogy kocsis nem ro jó, nagyon t Tli m í- . \' ., \' . , _
„í \' , \' y.i . u4l . k»2.ib .. a___i skót N.«Keret<inr keleti résién 0ld«gílm. Fsl
szo i oruan beigazolták a kovelketuiények. . " , .. ,. ,
it .i c . aa a a i l« ... .. akarta seguenu de az assaony nem engedte, ule
Ugyant Szántó és Bnzsi között at úgynevezett t. u • . L .... , . . ú tr
Be ezebát nevű meredek és maga. lejtőn nem Pedl« "orvíU\' W
kötöttek kereket a a lovak nem bírván a nagy ur f Uerl\'en» k< k,A"4n okn\' b,\' üM.: t"01\'
t miMii * M \' ,eg »MYok . A hang
. .. " felé ment, egész a folyóig, de a ső\'étben senkit
he^való hozzájárulásért a Csáktornyái állami | sietlek a lejtőn lefelé t e közben elemi íakolti tanitóképzöintézetnek ét Tóth Sándor perlaki állami iskola Igazgatónak köszönetét és elismerését fejezte ki.
— Hrfcasttkölt bérié. Buchwald Lipót döbrétei [Zalamegye)bérlő jelentékeny adósságok bálrshagyátt mellett nejével és egyet en kis flávtl Ismeretien tájék- állitólag Amerika felé elvitorlázott. Bucbwald Lipót Döbrétén a Skub-lila Jenö-féle 100Ó holdat birtokot bérelte, pénzügyi műveletei a fővároson kívül kiterjeszkedtek Vas, Zala éa Vettprénmegyékre, sőt Horvátor.
vágtál tat
Szegény
lm z ii, Ki
kuta«
Tütő Antalné ,em \'*,üt\'\' B h*Dg fl|csendoaedeli
zala szántói lakost, ki t borjas tehenét hajtotta e"P Íj\'*1\'* várták at asszonyt
a vátárra, elgázolta. Szegény asszonyt a Deh^ ,hJaba \\ir\'.kk ,ielek"\'\' "\'rg .
kocsi annyira összetörte,^ hogy szörnyet halt. l4\' ^ményre nem veieteii. Vejife moát apr.
Utána agyon gátolta Hegedű" Sándor szántó k\'TO,«tu» « R4U.\'
lakos egyik tinóját, a másik linóját pedig meg \'á tak é. haiasiállitoCák. Unger Kálmán aiol. • \' \' • ■ • gabiró megvizsgálta as esetei, de teirmi gjwnua
körülmény nem merőit \'föl. A nyomorult »*«soof a sötétségben a folyóba eseti a oH le\'te ha*
sebesítette. Hogy több szerencsétlenség nem történt] egyedül annak köszönhető, hogy a kocsi az akadályok élgázőlásá következtében as utsiéli árokba terilödötl, s ott ta egyik ló elesett, mire s kocsi megakadt. A szabólegényböl le>t jtoa»ia félvón, hoi;y ai összeszaladt nép meglincheli
•zágra ír. Ezelőtt trlotegy 2 béltel lávozo\'t el (ulásnak eredt, s ugy eltűnt, bogy "még mnig hátulról, de még máreint 27-röl kelletett, bécsi j nyoma. Különóa véletlené a Fátumnak, bogy a pottabélyeggd ei\'á\'oti levelet intézett a le\'etége tiegény agyongázolt nő férjéi két évvel eielöli izületeit Kun Anna, a néhai Kun Samunak nő- ugyanezen Szítják kocsija gázolta el, ki hosszú\' vére, egy szombathelyi űg/védhet, aki őt vala- \'betegség után abból ugy ahovy kigyógyult. -
álafrfl
— Okleveles serléakaa. Egyik községben történt, hogy a főbíró" kiuilótele alkalaaval ot> kevéa seriéskant talált. Meghagyta febál as elöljáróságnak, bogy szerezzenek elegendő n^eo-nyisógoi. E< ügyben tartott gyüléaben aztán felszólal az egyik Sokratea és azt mondja ; „Emberséges emberek, ha már kant kOŐ vennyi, hát
Nagy-Kanizsa, csütörtök
Zala 29. szitu (4. lap)
1101. április Ihd ll,éi>
ollant vegyünk, ki oklevelei.- az löditvány nagy. hogy • délutáni előadások lelkesedéssel fogadtatott éa igya községnek azóta Igfldve, allandóai- nagyobb van okleveles serléskanja. ~ -----
— A jé Irály lliptriarulala A legkiválóbb német stilisták egyike üt szabályba foglalta a jő irály szabályait. E szabályok itt következnek: « •■
1. Elet nélk&l nincs semmi, tehát az irilybao először is éleinek kell lenni.
jobb hírnévre ver-kí^őnségre fognak az öreg Kreuzart
számilhalni. DoU igazgató nagyszerűen alakitoita.
Este fámét meglelt a ház minden zege zugában. A Suhand operette alkalmit adott a közönségnek, hogy a társulat primadonnáját ftüdi Boriskát mindjárt az első este megismerje. , Megismerte pedig olyannak, | mint a minőnek valamely egyénhez, | Kardot Ede színházi titkár szerkesztésében és óhajtud. (A kettős
2. At irályt alkalmazd
akivel magadat megértetni óhajtud. (A kettős I DoU \'Sándor kiadásában megjelenő .Stinkát* reláció törvénye.) | szépirodalmi napilap a művésznőt bemutatta.
3. Mielőtt fez, képzeld el magadban hogy[ Temperamentumos játékával, énektudáaával lényadnád etó, vagy mondanád el a tárgyadat Az jeg ,egj csapásra meghódította az egész közöu-im* aa előadás u\'áozaia. v |ségeK Meglepett neonunkét Btrczik Margit kolglhet,
4. Miután as irt az előadónak sok eszközét ratur éuekesnó (Elia) ki igénytelen kUlseje dacáralr"-nélkülözi, valamely kitűnő előadót kell mintáuljmagára tudta vonnia figyelmet. Kitűnően isko-valatttani IA másolat mindenesetre sokkal halvá-. i^.mi gyönyörű szép hangjával nagy hatást ért nyabb lösz az eredetinél. leI. Torday Bála [Emil] szép tenorja szintén
5. As élet gazdagsága a taglejtések bőségével I igeD tetszett. Ennivaló volt DM Bandika a kis jár. A mosdatok bosszúsága vagy rövidsége, as íroom; kapott is tömérdek tapsot ét egy piro* érvek egymásutánja helyettesítik a szónoki tag* h0jást telve cukorkával A többi szereplőkről is
lejtést 6. A
körmön dalokkal csínján bánjunk.\' Kör
mondatokkal csak olyan emberek éljenek, kik í közönséget teljesen kielégítette
csak jót mondhatunk, mindegyik hozzájárult ab hot, bogy at úgyszólván -rögtönzött. előadás a
Hétfőn,délután a Cigány bdrit, este pedig A* árendás ttidi-l adiák. A színház mindkétszer triró hia^ sííjátJegészen megtelt. DoU Blum Dávid azerépében tüntette ki\'magát.
Kedd este volt at első újdonság, Uutby és
léleksettel győzik a beszédei is. Legtöbbeknél a körmondat csupa aííekláció.
7. Aa iriPy éreztesse, hogy gondolataiban, azokat nem csupán kigondolja, haaem át is érzi.
8"Bé eívsntsbb az igaxsáf, amelyet hirdetünk, annál tüielasébben feTT reáHőlászire-nttnk u elméket.
0. Jó prósaistáaak az eszkőzök megválasstá-tébaa követelt praktikája kivált hóban kulminál, bogy közel jár a költészet határához, de nem
Mpí at " mmphhhii
10. N m okot éa nem m illő az olvasótól el-1 gíbí (Brencsánní), mindfgyike nagyon kapantani a köonyebb ellenvetéseket; as olva-jV(ió volt. Patait kezdő asinéeanő 9óre kell hízni bulcaesegíiuk ulo\'só kvintaaszen- t n^.-mnndti Szép jöiőt dájának kimondását. I azonban már a jelenben ia
e pályákhoz, mert a főzés, keverés,"a nívéuy és I ásvány tan kedvenc J0gruk.
A női gyógyszerészek mindenütt poaioaaa ! teljesítik kötelmeiket igen beváltak s vaunk, kik fokozottabb s intenzívebb működésre tartják őket e.téren képesnek, mint bármely saáa pályán.
" A nők mindig foglalkoztak at orvom tndo-mánynyal, már Mirabead is mondja : „Miaek tagadják meg a nőkiöl a diplomát, kiat Ab nézésükkel is gyógyitaaak f A betegek ápolása, fájdalmak enyntteee, irgtlmawág. jótékonyság — a női hivatáshoz tartozik. Ma as otmm (adomány kenyérkereset, is.
Úttörők voltak e téren Dr. Biackwall Érett-kí"~ lB4SW>«o Oj-York államban a geaev VMidical Collége< által orvoetudorrá emeltetett később nővérével kórodat alapítottak nők ét gyér mekek számára
Oroszországban 1869-ben emeltetett tudori rangra aa első nőorvoe S*t.»Pétervárott a belgyógyászati és aabépaeú abadémiáo, Zürichben szintén orosz nő Swuievt Nadteda duktotualt először 1867-ben.
KrktUcoi magaviselete, vasazorgatma, képessége annyira feltttntek, bogy azóta a zürichi egyetem a nőtanulók gyölhelye.
a 1870-ben egy aagolaö Morgan Erzsébet lett orirostndor, Angliában ma mint gyakorié nö ét gyermekorvos ismeretei. Angliában majdnem minden nagyobb városban találunk egy nőj at- p
A^tariaMcoi férj cioO bohózalát mu- Voat, így Ediaborgban dr. Blaká le* Z<ó(a, Tirtaság pompán elíádáibsn. A sze- Leedsben dr. Pesbey Edit, Birminghamben dr
A közönség köréből.
Tekintetes SttrlctulMy 1 Nem tudom : igazam van-e ? De sem késztetett az alábbi sorok megírására bt a Tek. Szerkesztőség is ngy itlálná, bogy van valami igaitm; akkor kérem szíveskedjék b. lapjában toraimnak helyet adni. —
Tepap a temető falé sétáltam. Nem csekély megütközéssel olvastam a régi görög temető kapuján a rSttri ImttS" Ielírási.
őszintén megvallva, éa csak közönséges polgári észszel bíró ember vagyok,nem ismerem a lelekezelek dogmáit s lithurgtáik útvesztőjét; mégis furcsának találom a fenti (elírást.
Még akkor sem tudnék a dologba be\'störődni, ha p. u. a Tekintetes azerkeaztő ur hasonló példákkal állana elő. Eddig azt hittem, hogy MslyarországbsB görög keleti; görög egyesült, izraelita, svsngeliki|«, református,
és Rákosi tattrfbe a
replök majd^ mindegyikéről csak elismeréssel | Parkev Anna, Mauchesterbea dr. Dahaiez Aaaa.
Pántban aa egyetemeken asiotéo (elvétetnek nőtaniilók a minden jogbao részesülnek agy, mint a férfiak.
Parisban dr. Bréa Magda, dr. Véntenil Maria Nantesban dr. Ribbard asszony s még többen működnek.
Így van Oiaseo-tsáfban is. Bolognában mfi-kődik dr. Velleda és Fnrne Mária.
Hollandiában dr. Jakob\'a Mattá, Betgrambaa dr. Van Dieazt nőt orvos.
(Folytatása köwtkaaik.)
szóihalunk. Remete Gézát embtjdk első sorban, a ki igtzán .rmeken" adta az •inté/lig*nt> inast, I Nagy Imre (Hólyag Tóni/ kitűnő volt. Nagyon I tetszettek, Pataki Rita (dr. Timirné) és Szabadot
helyén most végezte ígérő tehetség, ki | érvényesül. • Kardot (dr. Tímár) SieUnyi Mariska, iBukovitsné) oaak\' I előnyére váltak az előadásnak ; nagyszerű alak I volt Poztonyi Júlia (Fruzins) a többi szereplők | a következők voltak: Hadi Sándor (Butkovits) magyar erzé- n,llat j,BÖ (Csillám), /níiivi Dtzaő [Rrencsárj ", Kfaztgi Károly (Toporka) Papír Sándor (Ponty) Dobot Terét (Borcsa). Á közönség nagyon jól mulatott,\' mibeo még Borcsának is réssé volt.
541 tk. 1901
1VT->I
Irveróai hirdetmdny.
Csarnok.
A nők, a tarsadalom s a kor szelleme.
Irta: Babost Láasló. Folytatás.
A fiatal lány esze olyan mint a kert, melynek mivel&se rzent kötelesség, így a sokoldalúságot tiazarenus] Iaz általános műveltséget kell szem elöti tartani, rom. katbélOrus\'atb.\' valláau magyarok laknak, bogy mig a férfi szakmát ismer, 0 mindenből
aanyit tudjon ha kell neki, hogy tökélyre vihesse.
A aöképzés csak ugy lehet hasznos, ha foly-tataaa a nőnevelésnek, ts pedig a művel\'aég erkölcsi alapon, aztal at emberi táraasásnak tartozunk; est a aö rendeltetése feltételezi a külön
jlés által kiképezzük a jellemet, a eziv ée kedély] lulajdouágail, o«gsd;uk a jó irányt; a tamtáa át\'al pedig lameretekksl latjuk el, leheleé|ét féjlaaatjftk.
Komoly goadelkodáa, hivatásbeli kiképtéa, a szellemi láthatár kitágítása, * gyermeki kedélybe belyee fogalmak csepegtetési, as önmegtagadás erényének kifejlesztése, a kötelességérzet lelób-resztése — es lebet a kátéja a leány okoe aeve-
s így sehogysem birom fe fogni, bogy annak a Ismelőnek tteré tfmtií a helyes neve.
Mert hát a magyar éllamesime megengedi, bogy imádhatjuk as Istsat bármely szertartás szerűi, írhat ük olvashatunk a beszélgethetünk bármely nyelven, de — érezni magyarul kell, mert: „IK Mmd, halnod kell\' f
En Indok valamit aserb országról, sserb nemzetről; tudok magyarországi sserb nmttli-ligrSl, de turb asUitril nem tudok.
Lehetnek nálunk Is szerb bevándorollak; de i\'t letelepedvén, vagyont, tekintélyt szerez, vén, ivadékaikban mtgynrokU kell bogy legyenek, anitai ralljik magukat, ba mindjárt görög keleti la a valláaak.
Tudom, bogy Szerbia lakősaiaak kilenc-Uied lésének, részt görög-keleti vallátu. bogy a délvidéken t>e mivel a nők a jövő nemzedék törzsei, görög-keleti ateri *r*l<# emberek is laknak, amelyből uj és uj hsjtások tőrnek elő, ismerniők sőt bogy a kartácsai metropobut téresen -1 kell az egészség srabályail, életláplálás-módul, szerb metropoliláaak is nevetik; de /seré nlláií! rnbázatot, szellőzést, fűtést, foglslkozást, szokást mégsem ismerek. — Égy ukadikoskodi. | hogy az egészségi assbályekbos alkalmazhassák.
- | A aökre van bizva férjeik, fivéreik, szüleik,
gyermekeik jóléte, egészsége, élete ; szükséges lenne, ba ismernék aa embertani, aa emberi test szervezetéi, a aő ebből nemcsak magának, hanem a társadalomnak ia hasznos elveket mentese.
Ee nem tartjuk itt lölöalegesnek egytie kitérést lenni a női orvosokra, gyógyszerészekre.
Oroszországbán vannak oiyaa gyógyszertárak, ahol nők, férfiak vagyeeen vannak alkalmazva ; állami, községi és msgán gyógyszertárákra pályát hatnak.
A aök legnagyobbrészt előszeretetül vannak
A ietanyei kir. jbiréaág mint tkkvi hatóság közhírré teszi, hogy a kiskorú MáUot Mari éa Erzsébet letenyei lakosoknak képviselve dr. Téboly Gyula megye* tb. t Ügyén* által Karács Kva őav. Gyertyák Jóseefué egy adatai ja Gyér* gyák Anna fér)- Benkő Istvánná zaj ki, Gyargyák Eva, Mari éa Rozi kiskorunk egyed\'ulái lakosok elleni 116 kor. 86 1111. tőke, ennek 1809 évi oki. hó 9.től járó 8| kamatai 36 £L 60 fii per, 16 kor 40 fill. végrehajtási, 18 koi. 90 U. ezultali költségek irájti végrehajtási ügyében a nkanizsai kir. törvényszék (a letonyei kir. jbiróság) taráie-tén fekvő egyeduui HÍ as. t|kvb«n A-fMI m alatt lelvett Ingatlanok Uyergiák látván, Aasa, Kva, Mári éa Mozit J illető réeae 81 K. kűúálláai árban, — aa egyedutai 967 aa tjkvbeo A-fM« Hraz alatt felvett lagatlan és raju spau i00 nepsorasámu bás 468 kor. kikiáltási árban, aa
bivatáaa még a aöaek a caaládi kőre; a neve- esyedutai 874 as. ikvb, A+307 hr. alatt Maatt
Színészet.
A tziai idény április hé 7 éu délutáni előa< dáaaal kezdődött — Néni a jól ismert népszínműt adták 7W«f-oéval a cimaserepbec. A délutáni előadásokat legtobbaytre n<m Igen éza bsd bírálat alá venni; de aooál asiveeebben konstatáljuk, fcogy ezen délutáni előadás aserep-lői a tsokáaoa mókák helyett, teljes komolyaággal játszottak, mit a zsúfolt ház különben meg is érdemelt és miaek meglesz az a jó következménye,
ingatlanok Kováét Eva, Gyergyák István, Anna, Eva, Mán ée Rozit illető Ve része 87 kur kikiáltási árban u a. számú ykvban A-f-SM bnut. ingatlanok ugyanazokat illető \'/> része 40 kor. kikiáltási árban a Bérzi kőaaég 178 sz. íjkvben A-1-829 hraa alatt felvett váliaágkötalas ingatlan 664 K. kikiáliftai árban, a bérei 196 aa. tíkfb. A4868/a éa S86/b br. alatt (éteett vált ágköte-let ingatlanok, 94 K. ktkiálUM árban éa nedig sa egyedutai ingatlanok as egyedutai kflateghtró hasánál 1901. éri április M i9 napján d *. 10 ónkor a bérei ingatlanok a béíti kőaaéfbiiá házánál
INI
■. » érakar
■ pr hé M. MpfAa *
Dr. Taboly Gyula tagykttitaal lakét, leiperes] Úgyvéd vagy nelyellaa* kBzbejöllévd megtartásáé nyilvános árveswea eladatni log.
Kikiáltási ár a lonntebb kitett beoaár. Árverezni kívánók tartóznák a beeaár lOf-át készpénzben vagy óvadskkápee papírban a kikül dötl keséhez leteoai.
Kelt Leteoyén, a kir, járásbíróság mint futa könyvi hatóságnál 1901. éti február bá SO-ik napján. »■
NUNKOVITS SANDOK kir. járiabiró.
N így-Kanu-u csütörtök
Zala 29. szám (5. lap.)\'
1^01 április hA 11-ón
389 tkőnyvsz. 1901.
138—1
Árverési hirdetmény
A nagykanizsai kir. ta*ék tkvi osztálya részé i rOl koah\'rré tétetik, liogy Zzlamegye Összesített < árva tára végrehajtóiénak Szabó Leje* é« n-j*. Sípos Katalin végrebaj á«t * zen vedö hahói i la- j Kosok elleni 741 *or. 23 t. tőke, enuek 1900 í évi julius hó 1* napjától járó 5#/e ka<u*tai e* a tej irt kamatok Jcvsett-lmi kamatai 19 K. 30 i fitt. jelenlegi éa a még felmerülendő költaegek irántr tUyebeu a íentnévezett kir. tfczék lerÜle-l tébez tartozóliaMu í>29 az. tkvb+n-f 1069^2 hr. 102 koronára\'becsalt bajahe^yi s/.an óföld, —"hz[ 1069 hrsz. 202. koronára becsült u. o tani szán-1 t< tőid — az tÓ6i\' \'0 ii «\'. 848 koronára bee-ölt■; u.o. szőlő,az 121 ih,í396K.-ra: becsült ngesztenyési sz(»lö ea a ha hőt i 1567 sz. tk-vhe Koltay László j e* »>eje (Ui*. ny (íizetla tu\'ajdonáui ftt jegyzett j 1531 a) hrs/. 76 koronára becsült vitae dűlni szántótöld r
1901. évi na Aj ii a hó 6 napjának <1. e 10 érakor
Hahót község húan*1 megtartandó nyilvánosj árverésen eladatni fog*
Kikiáltási ar a lentebb kitett bec<ár.
Árverezői ki vanók ta r tozn ♦ k b^c^ár seazpénzben vagy «*vn defcltép a papirban küldött Kezehez letenni.
Ke t N.-Ka izsán, a kir.-tv.-zék mint könyvi hatóságnál, 1901 évi jsnuár H napján. \' • r
(iüZONY kir. tezéki ttlbirö
\\
lOJ-áll TV-1
telek I is
679,—végrh. szám 1901. : 137—1.
árverési hirdetmény.
Alulírott bíróság; végrehajtó az 1881- évi LJv, t.-cz 102. §«a értelmeben ezennel közbirré teszi, hogy m nHgykaniz*ni kir. járá*bitóssg 1901 evi V. 297 számú végzése követ kéziében dr. Rotschild Sa »»u nkaui\'sai lalfó? ügy ved által képvisel Wei^s & L-dofszky nkantzsai cég javára G>l*ci •inted Fülöp S rnior égrá^i lak ós ellen 1391 kor. 70 üti. a jár. erejéig I9Ö1. márciua 9-é • loganatos tou kielégíteni végrehajtás utján lefoglalt és 823 koronara becsült s obabutorok, hpltiberendeiések és bolti árucikkek bői álló ingóságok .nyilvános árverésen eisdatnak.
Mely árverésnek a nkanizsni k«r. járásbíróság 1901. évi V. 297-2 számú végzése tolUftn 1391 kor. 70 lift tnsekö vet elémennek 1896 év április ho 26 napj*\'ól járó £*/• kamatai h eddig t)-sze-seö 129 sor. 40 fi lerben biroi sg már megálla-pifott kÖlt«*g*k erejéig Légrádon a he yazineu leendő eszkö/lés^re
1901 évi április hó 15 napjának %
délelőtti 8 ór \'ja
httaridőül kitü etik es ahhoz a venni azándeko/ók oly m»-gje^yzé-sfl hivatnak meg, hogy hz emrett tng^f^g"^ az- tftftj évi LX. t ö. 107, és 108. Jfca érteimébea készpenzfizeté* m\'el\'ett, a legtöbbet ígérőnek becsaron alul i« el tagnak adatni.
Kelt N.-Kani«an, 1901. április hó 4 éu.
MAXUIOV)TS ÜYÖHdY
kir. bírósági vegrehajto.
[jCereskedók, gyárosok, úpyvédek éízét
\\ általában mindenki részére legjobban és legolcsóbban szerez
legjobban és legek j&lT
csobban szerez ^r -
informatiót I
Judzkoxo
r oda tulajdonos
Neumann Ármin Budap**t V. Kálmán utcza Ifi u.
Jé én ole«é Arák,
6 évi jótáll****! privát vitttak
Konrád János
6ragyára arnny. ezüst *a "kszer áru szali: tó-háza
RrRi, (CWteraiik JA nicknl rvawiteirirt
fn. wn. t
VstMI ivSit reman\'otr-éra frt & (t0. Valódi aaSat lánc tit ISO KltM ékradé éra IH IH in it kir. birodalmi om*rM na kitün^ivf, utánitól an araay, eoé»t kiálUláM lat *U***rBjrUal mint mmtS letét vaa birlokemh a nagy képea árjegyzék lagyaa S lérsneht
is* ao
Cyomorbetegeknek
kik ni^jcbalé-s fyoaortalUrkclH, élrezhetlen, neh <z«;d cmÜBsthutö. talhitl«f, vágy ■•!•« eledolnk avagy asatiál/Ulan élataód állal
Iftmarhijkaa, pOBerhalkarnobai, g/oaargSrMSea, gyomor ífljilMixuakbaa, nehéz euiéastéffben. ragy n/álkáMááHka« ia«a V\'vJnwk. aaokaak alábbi kitéiiö háaiaaer ajánl tátik, melynek gyógyhatá-ta már rég kipróbáltatott._.
Ezen emésztési és vértisztitó szer
a Hubert Uilrich-féle növénybor
Ifiben auféuy-bír kítőnö gyógytrejáaek talált növényekből jó borral vegyítve káatSl, ervsiti é* feleloverilti aa eaberi gyunoraaarvtket aiAtkui, h»gy gyo« morhájtó szar votsa. Ksaa Börtajr-bor eltávolítja a véredények aavarait, tiax-titja a vért, minden romlott betegséget alöitléad aayag\'iktól ée iiatbato<«a mti-ködik aa egé aséges vérképséire.
ÜM0» növény-bor idejekorán történő használatnál már a gjromorbtjukat catrá* rájábao elfojtja. Nem eaabad tebát kéelekedai éa mtndaii mái őrön, maró, aa egé««* .i4fgre xrtataav aM^kal aóvény ber haeanúlatát «löaybou_ Juli réeaesitani^
Minden nymptomák mint főfijáé ftlis/üfét, fyomjrjfj*, /J/hmm. ros&zulWt, ma-lyak ckr+niku* .yyomorbojóknál a leggjaVabban fordalaak elo, már a keadetlec0" b««aaatataái megaattaaek.
CTnl/rokoHácol/ ée ennek kellemetlen következőiénvai, mint nto-
OÍKKlClieUöOCn ndát, kolik/d/Halmak, itirrtré*. Mmathnidy. mdirértoriódás, eaea aévéay-bof által ryoraaa ea myh/n eaflaUtaek meg. Ka-a ao-véay-bor mas*aSatot miadea fmétzth*lriUn*^^t, a gyomoraerrekiiak felfrlaeSléat oyaft é« kSaajrl nékboátláa folytán minden alkalauitlaa anyagot a gyomor él be* lekből eltávolít.
HalTáQj, azzoit Mm vőrhiáay, elerűtlenedez Krr.
eméaitéa. kiáayoa vérképaéa éa májbetegaégnek a kÓTetkesméayiii, Tatjae Htdfyia-Un$éf/, iéfU kimtrfUiitf éa ktdhyltUntJg, agy föfÓJds, mint aIr»Í4 nUkÜitéy le-uijyti aa embert ■■ A aévéay*bor aa elgyeagtlt életaréaok fliaaégat a I. mm A aóréuy bor amoli aa étvágyat, elSaa^itl as enéeztéat, eróaiti aa aayagyáltoaáet, j» vitja a vérképaédéat, megayaftatja a^faiiafatott idegeket é« a betegnek uj tről ée e; éUt*t taerea %ámoe elitmard éa köaaéal iratok taaaatt|ák mladaat.
A aévéay-bor avogoakiat 8 korona éa 4 koronáért kapható C«poivá(9tt Öaabadoe Imre gyógy eaertárábaa, továbbá a követkeső gyógy szertárakban : Topo-nár, Sárd. Mernye, Igal. Mtill, rfaaket, Koeaota. 0 Üomborár. Mágoce, Sárd, Kit-Jláraáfy, flatvaa, áxígetvár. Saalok. flabóca. Ctokonya.. Hagy-Átad, Feleé SegeeJ, Hacy-^|on, Békéaya. Nemee-Vid, Maieaall. Kéthaly, Vámot, Oamá«, lengyeltóti, Karád, Boglár, Tah, F.-Ir^fky Tatád, Pincehely, Regély, Kádaed, Stt. Wrlac, áiabeUa, Péorvárad, Ptct éa as ertaág minden gyöfytasrtárába i.
A készítő ég „Hubert UUrlch, Lipcse, Weststras e 82 A kaposvári gyógyszertárak bárom és több üveg növény«bort ere* deti aroa bérmentve azállitsnsk osziMk-magyar monarchia bármely vidékére.
ÉKTE5ITE5.
A n. é. közönség szives tudomására hozom, hogy a

Ledepep-fele
kőszénbányák vezérképviselősegét az egész Dunántuli
kerületre sikerült elnyernem.
Ez által azon kellemes helyzetbe jutottam, hogy .1 nagyérdemű közönségnek, különösen pedig a cséplőgép , téglagyár, és gőzgalom tulajdonosoknak igen olcsó tüze lési anyaggal szolgálhatok.
jfcrak:
1. Darabos ffltő barna a kaproncsai vasútállomás nél bevagonirozva egy vaggon (100 mmáxsa) 80 korona Ug>\'anaz Nagy-Kanizsán házhoz szillitva métermázaáuként
1 kor. 60 fillér.
2. MáaodrendA kocika fűtő barna azén ugyanottan beva
gonirozva egy vaggon (160 mmá/sa) 70 korotut.
3. Dió barna szen, cséplőgép-, téglagyár-, és gőzmalom tulajdonosoknak igen Ajánlatos: kapfoocai állomáson be vaggonirozva vaggonja (too mniázsa) 60 korona.
Midőn a jó éa pontos kiszolgálásért teljes felelőaaé

Utánzásoktól óvskodni kall HUBERT ULLBIOH íéle
kérendő.
és kizárólag
nővény-bor
get vállalok, egyben mészraktifamat szives figyelmébe ajánlva
Nagykanizsa 1901. évben.
iá a n t k<

Aa éa növény-borom nem titkos ezer. alkalréeael a koratkasok Malajtabor, 450.\'/. |» raaaas 100,0, glyceria lOOfi, vórOebor S40A madárberkenye-ia, 320,0, kó-ményvíz, Aaia, ÁelésgyOkér, amerikai érőgyökér, gaalaa ét Káimatgyékér á 10,0
Tisztelettel
Klauber Ignácz
a LtMKOr lék kéuéekáifál DaaáataN kerület) mérképvisetéje l laoi |euaS«1 tar. if|. ftatásr fant! <mrtarMliHn aiSKI
Nagy-Kanizsa, csütörtök _Z»la 29 szám. (6 lap.)___ 1901 április há 11-éa
*1 Krtesitós. 12 >
41 "N \' _ -A
* Van szerencsém a MgytukintelÜ közönségét tisztelettel éríesiteni.fa >uy a ^ . || \' t h v a n i i idényre ^
S-f a legújabb divat i>xerint mindennemű rahákaí, a legfinomabb nilnöa^irtl a legolcsóbbig figyelmes ea felette jutányos ké- g ^
szolgáiás" mellett készítek. _ . » j;*
^ |2 Ez a kalciumai bátorkodom a tekintetes m klr. Állatorvos uruk lig elmét Jelbiyui rgjeit ruha k««a|fM<- R M nyelőire, meyeket a legpontosabban, előírás -zenot legju lányosabban, ki\'üoö■ minusegben éa ízléses kivitelben szolgálok ki
Vidéki megrendelések kellő figyelemmel eszközöltetnek ^
Sq A ii, erd. közönség becses támogatását és szíves megrendelését 1féri mély tisztelettel: *
p J ..........KAUFItfAíCK üéa férflsMhé | fj
41 « \' .--T V": • • / . BLil féle hAi ,
JR I J^-**1"— Nagy. választék kitűnő tninSségü, divatot belföldi, angol és jranczia kelmékben £
piayton & Shuttleworth q 1 í-"vw • f f ff V B«íi»«á»iá|igépg7iro»k «) Budapest "ftíT" Jl /Sf O VTir
által * l^JutányoMbb árak mollott ajánltatnak: \\v >•■ . I fj M M M MM MM. MM
_ Vi«s-^ntÍM í Arany-fenymáz
Locomobil és gőzcs^pldíép-i^sztoek^\' j 5 tyjobb "*cr roosdó-M*tbloli~ ajtók, ablakdeatkák ftb , Újonnan lift*
továbbá Járfány-etépISgiptk. lóhere usóptfk. tfmttó-rosták, konJcolyozók. kasxáló- éa lest>ére l (kíböZ ara 40 kt\\ Mii) Ionkor kailléAlok
aratógépek. s/.£pujryöjiők, boronák. Ili
ColnUlbifilDrill" I l -é*. Kleitt Sa^r14Iliiíumiit«
""skavágók, répavágók. I _______
- * \'ílTfé\'\'" kukorteza-moreaolók,
-^^V darálók, őrlö-malmok.
BHrty^W—.^..^.kék. | ly j , ; i iti******
I- la S-vmú ekék és mlRú\'cn tgyéb gazdaaád gépek. infrOPl P íPK 6 ^P ^ IH(IÓhÍ Vatalában I
^^■Ll\'jdS) - fUnUtr, dr)miékek kévé \' Af^St^ I NÖgY-KantZSáH.
N(r« im£rrm+$ bfrmentec \\ ^ I tmmmtmmi^mM 07
Llncolnl törzsgyárunk a világ lejnagyobb |fet^^^^M if^\' \'\'^f^* \'
lllllilbBÍMSSÍÍ!
Nagy-Kanosa, csütörtök

^ * Váo szerencsém a rmfytukiatelÜ köz/ínséget tisztelettel értesiteni.b >#y a J ^
^ || ZlJ in v a a i i Idényre ^
4f a legújabb divat szerint mindennemű rahákaí, a legllnomabb mfii6fité£f6i a legolcsóbbig figyelmes ea felette jatányos ké- | ^
^ »2 szolgalás\'mellett ktszitek. _ . » f;* 3
J™ |2 Ez a kalommal bátorkodom a tekintetes m. klr. álUtorvos urak lig elmét ielbivni egyenruhtt g J
fí( n/eluire, meyeket a legpontosabban, előírás f-zeriot legjulányosabban, ki\'üoö-minőségben éa izlésea kivitelben szolgátok ki
* Vidéki megrendelések Jcellő íi^yelemmel eszközöltetnek ~
Sjj A ii. erd. közönség becses támogatását és szíves megrendelését 1féri m//y tiszteletül: * ^
p pi - KAUFMAHN Kéa féfflswthé | f
41 « \' .- • " \'•■• ■ > . KUI féle hál .
| Nagy választék kitűnő tninSségü, divatos belföldi, angol és jranczia kslmékbfH ^
legjobb sorvetőgépek, szecskavágök, répavágö k, kukorlcxa-moPuoMk, darálók, firlO-maimok, •gyoUinot aozél-ekák.
e lap kiadóhivatalában
Nagy-Kanizaén.
ícr «gy<b gazdaaád gépek.
Ri»mUte$ érjigjaékrk kimé-mM tmgtrm «« ln\'rntrnh\'r
/tiiUrtuck,
Llncolnl törzsgyárunk a világ legnagyobb locomobil- és cséplőgép-gyára.
go
A mag:y kir. államvasutak ím) gépgyárának vezórügynöksO
50-10. B IJ I> .4 l» E H »«. mám.
• ajánlja aj magy. kir. úllumvasutiik gépgyárában kéneült "."TT*
gözcsépló-készleteit, szalmakazalozöit,
Iviajabb nerkMttl
_t _ f 0 k a M % á 1 6\', murok r a k h kévrkUlO aratÓKépelt, ._
továbbá: n azab. oa\'Ztr.-magyar dl 1 aiu vasúttársaság roaiczai gépgyárában kéaxült 4 lóorejü
Back rendszerű n <*/.<* í ö i* < w || eki^fóvrl rliiiioll ekéit ói egyúb íúe^^gaftilaaagt
oazköxeit. t
JL
Fischel Fülöp könyvkötészete Nagy-Kanizsán.
éskéazit HMIIBÉ könyvkötő-munkát Pa^artout emlék-albumokat diszíeliratokriak! táncrendeket a legfinomabb kivitelig
Elvállalok továbbá képek, fotográfiák, tervek/rajzok és térképek cachirozását, ugy minden e szakba vágó inunká _____ \' _ __________
•«)iiuiitott Fischel Fttiop lap ulrijüonoíjnal i\\a^y*Kaüiz»átt iőöt
Huszonnyolcadik évfolyam 30. szám.
tairkmtiiáf Hroakia-*pil*l ftaakai »«líp kóa>»-itnuidMbii
1 <*ai
-6 on kÖKt
Id» iutéa.adfi a lap *l\'líra i rftifra vanatkoxA mindán kAalaaiaay
Kiadóhivatal:
VtrgahixipUat: >StcM Fülöp kOu>v karaakadiaa.
Z Á LÁ
Politikai lap.
Megjelenik NAGY-KANIZSAN heienkint kétszer: vasárnap
- KLÓFlZBTÉiM iU(
inra......11 korona _
FM*r» ......* kirna^
íiajjradírra .... 1 korona
XjriltUr patitaora 90 flllár
SióSaattaak. valamint a riiiliaak / vonatkozók fiatbal Fülöp jjnjrkar kadMb* innaaadl
Bérmnntailen lafatak uaak la n I koaak-M1 fagadtataak al.
csíilürtőkOn.
E0H ma ara M
lar
Nagy-Kanizsa, 1901.
F»<il4i szerkesztő: Naaiar Haadar S.arkaaztílara. Révraa l.a^Joa.
Vasárnap, április 14.
- — Aggodalmak.
A politikai célokért folyó küzdelem sok olyat megenged, ami egyéb körűimé- j nyék között talán igen kellemetlen vagy esetleg kinos helyzetbe sodorhatná az embert.
A politika általában nagyon elasztikus fogalom. Sok mindent el lehet benne helyezni legkisebb lelkifurdalás nélkül. A politikai okosságtót és tisztességtől a poli-,
bol erű\'bűdnek az időnkint történő párt- j badelvűség eddigi vívmányait bova-hama-aiakulások szerint Es valahánykor egy- rább csak egy kis töredéke fogja őrizni egy párlálakulás alkalmává! a régi párt- j anaak a hatalmas pártnak, mely minden hoz nj elemek csatlakoznak vagy egy-egy "*ében, szervezetének minden alkotó részé-nagyobb tuzio, egyesülés létesül: a régi | ben hamisítatlanul szabadelvű volt; mert gárda mindig bizonyos tartózkodással fo- — amint soraiból kitűnik — minden jel-gadja az uj tagokat még akkor is, h» a M«n azt látja, hogy az uj elemek az igazi csatlakozás minden fenntartás nélkül I Szabadelvüséggel összeférhetetlen irainla-történt. töt vezetnek majd szabadelvű lobogó alatt
az eddig érintetlenül megőrizett szabadel-vüsóg szellemébe.
n&t ez az aggodalom most még meg-
Ez nagyon érthető dolog. Nem lebet azt sem caodálnii sem rossz néven venni, tíkai furfangig és rászedésig minden éles, I ha azok a politikai küzdök, kik elveikért vagy kevésbé éles, mérgezett vagy nem hosszú évek során át megingathatlanul, tel- megokolhatatlan; későbbre pedig lölöa-mérgezett fegyver szépen, minden erősebb jes odaadással, igazi elszántsággal vívtak a | kB**-
megütközés nélkül használható az arzenál- fórumon,a parlamentben, — a legnagyobb ! Ez ideig a szabadelvű politikának elvei jAból. aggodalommal őrizik ezeknek az elveknek minden parlamenti küzdelemből diadalma
Ez az oka talán, hogy a politikában so-1 érintetlenségét. san bontakoztak ki Eddig sem a kormány,
Ez a végletekig menő, szigorú, aggo-leg- dalroas örködéi most — ugy látszik — fólebb csak a nagyon kipróbált küzdökkel | megnyilatkőzni kezd a magyar szabadelvű J ról, melyet politikai életünkben magának szemben lehet szó. Föltétlen bizalom sok esetben még a .íegyverazövelságasek között sincs.
A politikai pártok a legfontosabb küz-lmeg a szubadelvüség létét féltő dötéren, a par amentben, hol gyengülnek, lom. Ugy látszik attól tart, hogy
ha sem áll valami erős lábon a bizalom. Es úgynevezett föltétlen bizalomról
sem a szabadelvű párt egyeteme nem tért le egy hajszálnyira aem arról a színvonalról, melyet politikai életünkben magának politika életébeó. Legutóbb már egyik fővá- j az igazi, félreérthetetlen és félremagyaráz-rosi igen tekintélyes politikai napilapunk j hatatlan szabadelvűsig kivívott Most még vezércikkjében is erősebb hangon «zólalt I tehát egyáltalán nem érthető vagy lag-
aggodd-1 alább nem okolható meg igen tisztelt laptár* a sza- fsunknak, a a Pesti Hírlap* *nak, am» nagy
TÁRCA.
A gyanú. —
JBozáky Lajos, amióta feleségével sszajölt a siófoki nvamla-ból — sohasem volt\' nyugodt
Valami tajsitágoa érzés vett eröt .rajta. Misa sem Indo t ennek az érzésnek nevet adni, Va lami bolondos sejlelem volt az. Mintba lolvsjok-tól, rabli k ól kell.-ti volna lé tenie a baiá\'. Ei a aejielm-» félelem kényszerrette legyö\'hetei-léuSl, boey többe\' tartózkodjék otlbon. Gyanakodó femekkel le«ett mindenkire. A feleségére is. Bálba onnan jö a veszedelem ! — Minlba ennek a* as*zon>nak egy - idő óta (amióta a nyaralaaból megjöt) hidegebn ,volaa a csókja, az ölele-e. Talán csak képzelódéa ai egé*il De hátba mégis !
Ha a bi\'aialban volt, onnan iá ceak mindig haza gondolt. JSgyazer-egya»er lazas nyugtalanság azállol\'a meg. Ne* bírt dnlgomi. Kísérlet\'e ott ia az a megfoghatatlan „semmi", — a rossz jejtelem, a ni i vei megérzi aa ember közeljövő eseményét, mini a köszvényes az ídőváliosáai.
Moal i>, ahogy hivatalában iró-iztaláoil ülve a mnnkaját szinte sab onszeröen végzi, gondo falai oilhoniban kovi yo^nak, a észre sem veszi,
hogy tulajdon kép ö már nem i» dolgozik, csak krikai-krasz 1 tollával.
Hír eién megrázkódik s döbősen csapja oda | a tollat, mert egy .leírhatatlan érzés járta át egész V8ló|á>. Két tenyerére hajtva tejét, elmerült gondolataiba. Valami nagyon roMZ, sót ét és fájdalmas gnndolalok kóvályoghattak agyában, mt-rl hirtelen felugrott, azemei atinta szikrákat Inve Itek s hévvel oyalt a kabilja oláo, melyei magára csapva s kezebe véve kalapját gyors, léptekkel hagyta el irodajit
M>dön a ir-badba az u\'cára jutott, kiaaé megkönnyebbülten lélekieil lel a tele tüdővel szivl-i magába a levegőt, mely oly enyhéa logla körül, a össsebu/va msgán lelöltöjél —\' mer egé<x le-irb o Iázni kezdett — szinte rohan l u\'cáró >utrára. ,
N-m latolt semmit. — Nem látta aa u\'cun járó-kelőket, a mellette elhaladókat - a nem | hallotta a kocáik robogását, a villamosok folytonos csengetéséi; esak rgy gond -lat zaka\'olt I feieben, a csak ast tudta, :a csak azt érié, bogy valami benső ösztön fzftrnyra emeli, he vesen ké«*i|, viszi, szinte kényszerűi basa, lakására, az őotlhonába
Az egyik utcasaroknál ujabb gondolat cikázol iái agyán, a hirtelen vias-al )rdu t éa a sarkon levő központi kivéhásba tarotl, hova még Imint \'islai ember szokott minden nap etjárui |
Bement i ai egyk sarokba egy kia gömbölyű aszta! mellé telepedett le.
Feketéi reudelt a újságot vett a kaséba Olvaani kezdett, de csak pár sort volt képes ot«iani, mert aztán ösxse(olyt*k nemei előtt a betűk h n-m tudón tovább oh ásni.
Mar dfllvei akart aa a-Halra csapni ax újságot, midőn a szomszéd asztalnál QIÓ arak hangosan Mkacaglak. Al egyik éppen akkor fejeseti be egy érdekes eibe-z\'lesL
Err • ő ügyelme- lett a laaét maga (lé vrl» a< njsigol. bogy na vegye éaare a társaság, mintha ő figyelné. Egy barna ar| ember, kinak ar-t-| vonatai stabahosak, homloka ayitt a ■agaa, melle aielet éa larláu meitóaágoa volt, aa ívnia m al föl a beated tonalát, mire • táraa-| Ságban airi ct»i d |r|l egr térre.
— Tudjatnk bimtaim, bogy ia as aa ember vagyok, ki aobatem aiuk am egy lársaaágot olyan dolgokkal mulattatni, a mely biaonyos egyenek ól bectOI*iéb«o inal. De est csak azért említem, hogy tudjatok meg, bogy az iwoay éppen aik>r • Itghamiaabb, mikor férjéhez legk-d*e»ebb.
£ szavak nM Bmőky megmozdult helyén ét arca elé «tvé a/ ui-ágot, hogy Őt ne láthassák, Is ajkait ayitva lefejti a virakosástöi-
— A dolog nioai a nyáron történ1, midőn lUrdőml voliam leni 3iitokoi>, hol égy délután
A Ferenc József keserűvíz Bánok - Szent - Györgyi faérgazdaság
100 drb csikót legeltetésre elvállal
elismert kellemes izü természetes
hashajtószer. darabonkint 20 koronáért
Nagy-Kanizsa, vasárnap
Zola 30 szám. (9 lap.)
1901 április hó 14-én
aggodalma és szomorú lemondása, mely lyel a szabadelvüség jövője elé tekint. — Későbbre pedig azért fölösleges ez a sötét aggodalom, mert nagyon téved az; aki azt hiszi, hogy itt a vidéken a szabadéi* vAségnek és pedig a radikalis szabadelvű-j ségnek hivei bekötöttszemmel álla-1
I ka neme, melyre a munkáinkat kereti; 4.) at idS pontot megjelölése, melyre a munkásokat szük-tigli; 5.) a* időtartam, mely alatt a munkátoknak keretetel biztosit ; 6.) at alkalmazni kívánt munkátok száma ét minősége, (firfi ? nő ? vagy terdülS ?) 7.) a felajánlott munkabérnek füzetes |
méghat irozása.
A fenti adatokat tartat maii levél „A tőrvény hatósági munkáikőzvetitőnek" eimzendő ét 10 fii-1
nák.
Nincsen a szabadelvű pár/életnek egyet-len mozzanata, mely figyelműket elkerülné-Es a szabadelvüségnek vidéki hivei éppen olyan végletekig menő, szigorú aggodal-- massággal őrizik a szabadelvüség érintetlenségéi, mint maguk az irányitó politi kai vezérek. A vidék szabadelvű polgárait félrevezetni, megtéveszteni nem lehet.
Kitűzheti itt bárki a szabadelvű lobogót ; ha a szabadelvüségnek, a hamisítatlan szabadelvüségnek hivei az illető egyéniségében ís teljes garanciát nem Iáinak arra nézve, hogy azzal a lobogóval a szabadelvüség tiszta, érintetlen elvei diadalmaskodnak: köréíe tömörülni nem fognak. "Ügyelőre tehát várjuk csak nyugodtan
léres póstabttyeggel ellátna Oruner Lajos címére j jeiztés.
16. 0<y. Horváth Károlyn* állandó aeguly Ifinli kérvénye. S
10, Sieül Jáoo< felebbexése a v. li. a,~Végzé*s ellen, felebbező bázi kátor tárgyában. ^ __
17. A kávéházi ipar engedélyek módosítása 1?ánti javaslat.
18. Vajda pálek Józselné Ki-i Anna tulajdonát képező ingatlan \'megvétele iránt elöier-
t. 4244.97, melletti s»
számának
J Zalaegerszegre a megyeházához irányítandó.
A város házából.
Yároiil JiScgyBlé*. —
19. Fonciére biztosító társaság lakbár eti szerződése.
30. Milhoffsr Odón lakbérletr izerrődése.
21. Vojkovic.s György földbérleti szerződése.
22. Gndíin György töldberle i szerződése.
23. Horváth Géza tölgyfaenyvbogyószed \'1-bérleti azerzödeae.
§ii az iskoláért ta
Naty-Kanizsa r. t. város képviselő testülete 1901. évi április hó 13-án délután 3 órakor kezdődöleg a városház nagytermében rendes közgyűlést tarlói! a következő tárgysorozatul : j 1. Polgármesteri jelentés a v. képviselők névjegyzéke, a népszámlálás eredményi ingatlanok vétele és ingatlan vételek lebonyolítása I J^fl^Z\' érdemében.
J-a |ii5Ria«nníir Wüi-,(lfh4t l5bb()k köít ft jeMÚi(áknak
viksgall 1900. évi v. gyánipéns\'áii számadás r;__A________ \'__. ,„
élőterjesztése.
8. A városi házi, gyámpénziiri éf rendőrka pittnyi hivatal pénzkezelőének féléves raegvizi-1 \'""\'V jAAk gálásáról felvett jegyzökönyvek bemutatása. Hogv4rl 8"Dn""im*n«* 4. a behajthatlanná vált községi póiadó hát
voit utan
a fejleményeket és szomorú lemondás he-|ralék megvizsgálására egy bizottság kikül lyett bízzunk a szabadelvű hivek tiszi\'ánlár Ijt fásában és a valódi szabadelvüség Iában.
diada-
6. A járvány-kórház építési terve, költség-I vetése és felszerelési kimutatásának előterjesztése,
6. A városházi pa\'ota és bérház általános | javítása, a közgyűlési terem berendezés?, a villamvillgitáanak a \'városház hivatalos helyisé, geibe leendő bevezetése, a hivatalos helyiségek A külső gazdasági munkálatok kezdetének kő\' uj beosztása és kibövitese iránti előterjesztés.
Gazdasági munkát közvetítés.
Március huszonötödike nevezetes napja a francia népnek. H<ves és hatalmas vita az egyesületi törvény 14. I mely az autorizálailan kongregációk tagiainak
is) eltiltja a tanítást. A szempont, mely a Iraocis parlament többségét vezette, majdnem ugyanis, a mit jkrdélyi Károly dr. a hazafias pmnatarend ko-igazgatója, pregnáns* p Ifejezett ki a jezsuitákról, moudvan : >lme egy | szerzet, a melynek Magyarország egéss törté* nelmében és százados múltjában olyan gyászos | szereplése volt s a mely most is kész lebuktatni | a nemzeti ideálokat a religionáris politika ked-| véért...*
A mikor a szerzetesrendi! iskolai igazgató ilyen hangon beszél, megnyugodtunk a szabad szellemű állam, nálunk olyan visszaélések — a minőkre a párisi kiállítási zsűri akadt —
zeledtéeel időszerűnek tartjuk felhívni lapunk oltató kötüntégének figyelmét arra. hogy a hatósági leendő kölcsön vétele iránti javaslat. múnkáiközvitités a törvényhatóságok túlnyomó nagy részében már szervezve van s a kijelölt tör- v. vényhatósági gazdasági munkásközvetitők — igy
megyénk törvényhatósági gazdasági múnkátközve- légeiből még kilizetetlen összeg utalványozása
titíje, Orunner Lajos ur is_— már megkezdték működésüket. A hatótági közvetítés díjtalanul tör-, tinik ét teljesen ingyenet. A gazdaközönség, a mennyiben a gazdaságokban alkalmazandó munkátok keli/ben, ragy a környéken kellő számmal kaphatók nem volnának, leijét bizalommal fordulhat közvetlenül álcár személyesen, akár levélben, idegen munkatok negödtetése végett törvényhatóságunk munkátköMcetHőjéhez : Grunner Lajos úrhoz Zala■ Egertzeg (megyeháza).
Ha valaki a közvetítési létélben kéri, abban világosan kifejezendő: 1.) a munkátokat keresőnek neve ét pontos lakaimé ; 2.) a gazdaság vagy hely, hol a munkátokat* alkalmazni óhajtja; H.) a mun
talán nem fordulunk elő I Megdöbbenve olvastuk °° "f\'"^"v""-3- ! azonban Bourgeois parlamenti beszedet, mfii]! a
zA\'.í"! X^-SuLSS^ cél0kra! keres<téuy iskolatestvérek intezeteiben uralgó
gyűlölködésre való felhúzásokról rántotta le a leplet. Hogy al modern iskolában lehetséges legyen, nem képzelhette senki. Hourgeois volt miniszterelnök beszéde hallatlan feltűnést keltett europusz^rle, s helyszűke miatt mi csak a legfeltűnőbb esetek rövid megemlítésével elé^edhe-| tünk meg.
Bourgeois elmondta, hogy a uevezett kongregáció a kialutasi zsűri ítéletét, mely a szerzel kolonialis iskoláinak grand prix-t, dfe a Iran-
8. A nkanizsai tárhazak részvénytársaságnak pótadó mentesség, iránti kérvénye.
9. Az Erzsébet-téri kiskút újjáépítési kült-
iránti jelentés.
10. Az alsóloku 1900.901. évre kért vaslat.
11. Káloczy János főgymn. tanár fizetés emelés iránti kérelmének előterjesztése.
kereskedelmi iskola ált;:l subvenl\'ó érdemében ja-
fel-
bejelentése.
13. Maár Nándor v. állatorvos kérvénye *a vayóhidi szolgálat u\'án leendő -díjazása tárgyában.
14. özv. Horváth Károlynénak elhunyt kegy-dijjas fölt v. tanácsos férje ulán a hnlotli negyed megsdása tárgyábsni kérvénye.
egyik jó barátommal, Kislalvy Károlylyal talál-I koztam, ki karonlogoti s sz voll az első ker-l dése: .Latiad már a siófoki szőke rzépséget ?• Aztán leírta, hogy mily elragadó, mily imádásra való szépség. H« valaki társalog vele, oly bájos zavarban van, mint egy fiatal leány az első j bálon, hölgyválasztáskor. Megmondta, bqgy egy
peeti aa«zony, egy vo]i isko\'atársinak. egy hank- kis ajtón távozzék.
asszony szivén, meri egyszerre neszt hallott.
Gyorsan kibontakozott a férfi ölelő karjai közül e öukéwelenül e szó lébbent el ajkáról : „a férjem."
Aztán Kisfalvyt hévvel megragadva gyorsan vonszolá a mellékazobiba, mondva, hogy olt a
igazgatónak a neje. ,No és mire mernél vele ? kérdeztem. >£rre most még nem felelek meg.
Majd később, majd később bírálóm s aztán elrohant.
Bozóky neio bírta bevárni a történél Már eleget tudott, felkelt s elrohant. Egész utón .reszketeti az izgalomU telve sifiét gondolatokkal, s egész uton magában, egyre ezt hajtogatta: „A a telten érzés... igen a tettén érzés, bizonyíték.*
— Igen, nem tudtam már nyugodni s tán meg kelleti volna őrülnöm, ha még tovább várakoztass volna, mert csak akkor vagyok bol- omlott össze, dog, ha láthatom, hallhatón, ha közelében va-1 gyok. Akkor feledek mindent.
Mondá Kiifalvy, hevesen ölelve magához a szép uszonyt, kinek izemet csillogtak, sápadt | reá kipirult s édesen simult a férfi Ihzasan \'obogó izivére. _ ■ / \'
peri.
12. A váron állatorvoii állás államosításának ^országiaknak c.ak aranyé, met adott hamisítva.
\' rranciaországszerte falragaszokon hirdette, hogy U— összeg iskolái grand prix-t kap\'ak. Pedig dehogy kaptak I A nemzetközi zsűri jegyzőkönyvbe Yételte, hogy az iskoláafiuk gyakorlataiból megdöbbenve értesült arról a szelemről, mely I ez intéaetekbeu uralkodik, mely azt hirdeti pld< >XIV. Lajos a legnemesebb eszközökkel azon volt, hogy a protestánsokat visszavezosse a
katholikus egysegbe. De mert ez nem sikerül\', De most hirtelen ijedtség nyilait át a szép 8U.OOO protestáns elhagyta hazáját es nem
..... gyeitek gyülöUtüket, iparukat «s bátorságukat
XIV. Lajos ellen idegen földre kikurcolni. »Egy másik az inkvizícióról i van, megjegyzi- >Minden pártonkívüli ember beismeri, hogy as inkvizíció az igazságosság éa gyöngédség példányképe volt* Felolvasott astán részleteket, melyek izgatnak az állami törvények, a lelkiismereti szabadság ellen, a polgártársak elleni gyűlöletre szítanak, a zsidókat ét szabadkömvesekat befeketítve a a tanítási jogot csakia az egyháznak tulajdonítva. Bourgeois leleplezési után a §■ kérdése el volt döntve. Kétségtelen volt, hogy viaagáaailao helyéből I egyéneknek a tanítási jogot nem fogják megadni.
A szavazás előtt igan hatásosan beszélt hal- még Leyguea kultuszminiszter is, as állam laka- niiási jogát lejtve ki, a Waldeck Rousseau miniszterelnök, a többek között ezt mondva: .Mire tanítják az ifjúságot o szerzetesek ? Arra, hogy
I vannak törvények, melyek elité eadők a hogy melyek azok, azt as isteni teokrácia határozza meg, mely az állam határozatait jogosan revideálja." E tevtanok pusztító hatását lehetetlenné kell tenni, egy mód van rá, — kivenni & kezükből a tanítási jogot.
A parlament elhatározta, hogy kiveszi.
Nem tudta, hogy a kis ajtó ku\'csát a férje magával vil\'e mindig, amióta gyanú gyötörte, mondtál Bozóky egyenesen szobájába meni.
A szép asszony minden izében remegett es végéi., mintha gyökeret vert volna a laba es meghall vo^na benne az akarat, nem tudott I. Feje mozdulni.
beszélt A mellékszobából vérlngyasztú kacagás leleplezés... látszott. Az iszonyúan csalódott férj rémes ez les-z a csgáas.
A nő az ajtóhoz rohan*. ,
Felnyitotta.
Ahogy a aápadl- Kisfalvyi megpillantotta, éles sikolylyal kapott fejéhez és é\'ottelenül
Bozóky
iajos másnap megindította a váló-1 Kussay Antal
i N a tfy-Kanizsa, vaaátnap
Zala HO, .Nedm (H \'1mp )
1901 április hó 14 én
Tolsztoj Leó kiátkozása:
»A szentléek gyalixAsát sem ezen, sem a másvilágon nem boCM&tják meg,« igy szól szent Máté\' evangéliumának egyik verse, és szinte elhűl az ember aina rendkívüli vakmerőség láttára, inelylyel Antoni orosz metropolita az idézett verset a maga és a zsinat eljárásának javára fordítani merészkedik.
A nagytekintélyű egyházfejedolem e vakmorő-gégét abban a válasziratában bizonyltja be, melyet a kiközösített költő feleségéhez, Tolsztoj \'/.söfia grófnőhöz intézett, ki a kiátkozás céltalansága és kegyetlensége miatt panaszkodott a lelkipásztornál. Ennek a válasziratnak idézetektől csepegő, ravasz lenni akaró egész dialektikáját, mely azonban csak a kenetnek a gonoszsággal való gyermekesen tehetetlen ^sszeffizését árulja el. tárgyi értéke szerint akkor mé tatjuk legtalálóbban, ka békén hagyjuk; de éppen annak a mélységes értelmű evángélhimi mondat* nak erőszakos megrendszabályozás-kisérletében nyilvánuló kíméletlen megszentségtelenitése nem maradhat érintetlenül, nem maradhat magyarázat nélkül.
Ha ez az egyházi potentát nirics abban a bűnös véleményben, hogy a Szentlélek csupán theoSogiával és dogmák konzerválásával fog1 átkozik. hogy inkább mindazt, ami ez árovéfcvilág-ban él és virágzik, Illatozik és az emberikéget felüdíti, hogy minden szellemi küzdelmet, mely annyi társadalmi politikai,-gazdasági-és erkölcsi előrehaladást idéz elő és a szenvedő emberiség sokféle nyomorúságát lehetőleg kevesbíteni ipar* kodik ugyancsak a Szentlélek működésének kell köszönni akkor ez az egyházi potentát, mert azt a munkásságot bilincsekbe verni akarja, mert azt a küzdelmet hideg fanatizmussal megátkozza, önmaga vált bűnössé a Szentlélek gyalázásában.
Az agg Antooi nehezen fog valaha a bűnbánatra kész elismerés, magaslatára feljutni, mert az Ő gondolkozása megcsontosodott az államegyház logikájában. Mindenütt, a hol szabadalmazott egyház van. hol az állam az egyház szolgájává szegődik, az egyház képviselői, hogy a közélet mindérPterén megőrizzék csorbítatlan befolyásukat, az államnak minden önkényes cselekedetét vallási nimbusszal veszik körül, buzgó szószólói a korlátlan állatni halalómnak; és a papok ott mindenütt, kivált az alsóbb rangbeliek, kik nem dőzsölhetnek, mint eüljáróik, gazdagságban, de e helyeit -tudatlanságban annál inkább, hogy megtart h ssák a nép vezetését, a néptudat anság hivatott kincstartóinak érzik magukat, éa minden szenvedélyükkel megakadályozzák, hogy ez a kincs valahogy csorbát szenvedjen.
Mindenekelőtt Oroszország beteg ebben és Tolsztoj Leo meg- akarja gyógyítani- A szabad kritika érinthetetlen jogával küzd, nagy személyének valóban szent buzgalmával harcol az ellen, hogy a vallást a papi hatalommal összetévesszék és felcseréljék, és többnyire szándékosan tévesz-szék össze és cseréljék fel ö is nagyon sokszor vál subjcctiwé: az évek emelkedő száma és a fogyó lest a földi életet nagyon gyarlónak tünteti fel előtte az aszkéta életet természetesnek mutatja neki. Tehát nagyon sok nézetével nincs igaza, melyekkel a kulturális élet teremtő-1 kedvéi megszorítani szeretné, de mindenben, igaza van a zsinat ellen. Antoni ellen, és az állami egyház elen.-
Ezeket a viszonyokat, ha nemJs oly nagyon régen, lényegükben mi már leküzdöttük; de a balsors egy olyan párttal vert meg bennünket, mely vallási motívumokkal kápráztatja szemeinket s e mellett politikát nagyravágyásának hódol, hogy megint a nyakunkra hozhassa azon viszo | nyokat. Ez a párt mo t a választások előtt ezt az elnevezést: \'konzervatívégetteti a bőrére, holott céljait ha tekintjük csak reakcionárius és klerikális, eszközei szerint pedig forradalmi
De szerencsére egy elszánt, határozott erős| szabadelvű sereg ál vele szemben, — hogy ai nép jámbor Iliiével, mint a reákciónárius elbiza
kodottság javára kizsákmányolandó tárgygyal, vissza ne éljenek Idővel, ha Magyarország fejlődését komoly, veszedelemnek kitenni nem akarjuk, rriégls kell, hogy a néppárt nemzeti kiátko-üásához jusson a dolog.
zavartalanul az előadást, a* apró»cseprő gyermekek; kiket legtőbbojire ráada*képen karon visznek tel a szinháziAarzalra, az agyon nyomás jvngy agtoatiprás veszelyének vannak kitéve. Pénteken este a gyermeksiráson kivfU gyakran föl ím hangzott a kiállta ; „Vigyázzon í Agyon-| nyomja a gyereket!" Ezen api óságok egészsége, életbfttosságs, as előadások zavartalan usenete egyaránt megkövetelik, hogy ilyen zsenge kora Igvermekek a S\'inházba ne jntha*saosk. Elvárjak réndőifökapitáoyunk ismert erélyétől, hogy ezen\' botrányos állapot megszűntetésére sürgősen meg-te»zi a kellő intézkedéseket. ~ A **ro. hásábái. Hé.eaa *•»*- _ A muil|,ni koldus. Féllábú koldus .ott el oly Irikr. r. -.intrHjrn.r. Wy-L, „ parkon é9 rozzant kintornát nyekerget. Hanlssa »»ro« tyaiéstermében. mint »|Az emterek 8Qrfln vélik sapkájába a filléreket
HIHEK.
■tomNlon alélvatsn larlefl kftzsjülés elején. Az rljrncés Irglnliithh \\ é rm e y Z«l|> mond iiolnirnifNlrrnrk éa a tárovi t»-nársiiftlt szólt. mert fülei • ptliármesler érdemének tudható l>e, hofy a tártsl tanáéi Jelenthette* miszerint a % áros efjlh legrégibb óhwju a meivaléialáa ilaálu-máha lépett. A heree* Batthyány-féle hit-blsomány JÓNzáKÍ|M|«tóaif4val évekin
A másik sarkoo két falábra támaszkodik a másik koldus. Minden figyelmet a kintornás voo el tőle ; alig-al\'g vetnek néki valamit.
fagyot gondol a nyomorait. A (sompolyog a kintornás mellé és ott kéreget a járó-kelőktől. Most már az alamizsna meg* s/lik; sűrűbben jut a pénzből néki ia.
A muzsikus egy darabig csak nézi, néii a dolgot, végre abbahagyja a muzsikát és igy szól
át folytatott, én tUbb Isbrn megakadt tor- | kérel)en kompanislához : gyalások végre kedveztf eredményre ve- _ N„m ,ddu, keod inuen p Majd talán kiesettek, amennyiben a hltblzomán* as Er - déri muzsikálok itt égési nap? ssébet tér és a Magyar-utesa torkolata | Aztán végignéz a nyomorulton és Igy szól: kSstl házesoportot. a Teleky-uiea végén _ Különben hát nem bánom, maradjek leiö OkHr a Telrky.utea elején Ievi Has kelmed. Ko dua és egy lába sincsen Juttatni kell
a Király-utca végén levő Bárány koreo- | valamit a sz>génynelfcl mákat a Wl.-lll. ker. nagyvendégllt. to-j Azután tovább nyekergeti a kinlonát és as lábbá a Kossuth L^fos-téren i a korház I alamizsna megoszlik kettőjük kőit.
| mellett levő ngynevesett pintér-lakot mint I egy 4\'/, hold szántófölddel 140,000 kor. I örökárért a v árosnak eladja. A közgyűlés \' megbízta a városi tanáesot az adásvételi ssermodés me|kltéaével.
— TíiiitetÓ körmenet. A nép kivonni az utcákra és terekre. Munkát és kenyeret kér. Ablakokat zuz, amerre elvonul. Lobogóikat elszedte a hatóság, lengő rongyaik a xa*zlójnk, me y színek éa felírások nélkül is sokat beesel.
_|— Halálozás. Csenzmik- János volt alispán j Egy járókelő igy szól a társához :
t hó 8 an Pn.HztH-Magyan.don élatenek 91.ik évé-. — tiÉzd, mit müvei a/ Elégedetlenség 1 ben végelgyengülésben elhunyt. Szűri e ruhás nő érinti meg a beszelő vállát
April 11. A 48-iki tőrvények szentesiié- és Igy szol hozzá susogó i sngoo : sének nap A\\ a törvényhozás nemzeti ünnepnek i ~ Mennyire tévedsz te! Elégedetlenség nem mondta ki. NagvKámzsán ez idén ia fel lobogóz-jlármázik. Ilyenkor az emberek még nagyon Iák u középületeket és itt ott egy-egy magán- halkan beszelnek. Legfölebb kérnék éa panaaz-liázra is kitűzték a nemzeti lobogót. A hivatalos! kodnak. Nem én, az Elégedetlenség, vezetem ezt világ, vi la mint a* iskolák néhánya szintén ünne-1 a csapatpt.,. pelt ; hivatalra ialen\'i«z»ele\'et tartottak a a/ent- — Ki vezeii hát ?
Ferencrendiek temploiuálan éa alkalmi iLŰsorrai — Nem látod nővéremet, a Kétségbeesést ? bnuepség^ket egyes tanintézetekben. Jtt én bijába kérek, ő következik utánam, 8e-
— A szombathelyi polK^rmestei* Agye. A mult év végén Reiszig Ede vasvarme-gy»i If-i-pán légy elun vixsgálatot rendelt el Eben tíyula szomb\'th lyi polgármester elen
rege rongyos; az ő ruhája fekete, de néha vér-fol okkal telik meg !... .
Kossuth JLaJoa virágai. Tarsoyné Nyíri Zsu sánna biharuiegyei paraHztaseaooy ev#-ft ►zoml.athelyi gázgyár ügyében tet\' intézkedései ken át rakosgatta öa*ze a filléreit\', hoay Pestre miatt. A vlz<gal«t vezetesével a főispán dr.1 utazhassék Kossuth L^jos sírjához. Maaodmagá-
• Károlyi Autat alispau\' bi/ta meg, a ki, mint nekünk jelentik, a pulgármeaier eljárását klfo gas\'alannak tala.ván, most fölmentő hatáiozatoi hozutt es íVbgft^Uotette ellene a figyelni eljárást. A gázyyár igazgatósága ezt a ft lmenlö határozatot lólebb^ze^S\'1 támadta meg.
— Táncestélyek. R >senkranz Martoo a je-Ijrnleg i lőilö tánctanár, a Casino dísztermében l^vő tánOipkolájah\'n a rendes táncórákon kívül mz if|uaág egy részének m>gkére«ére folyó hó 14 éu ea m nden következő va-arnap estalél 9 — 11 óráig zártkörű kÖZ\'ts tár.ceatelyt rendes, 90 fii ér " be!épA*dijjal. Kz»*n láncsestélyeken Rnzenkraiic* tánctanár a lesiúabb nemze i táncokat, d. rn: palotást és köm agyart oktatólag logj-i az if U"*gnak hetru atm.
— Köszönetnyilvánítás. A n •gy-kanizsai •Delziilai Takarekpei ziár Kés\'vénytarsusá»<" a a helybeli alsátnku ipari-kola növendékeinek jutáin azá ára 20 korona! vol n/ivea adni; mélyért ez ulon háiá« kószöne\'et m«-nd ^z igazgatóág.
Hlad«<|e|4 a szlnhá\'baia. Majdnem e^tenUut megz-varia ••-zioielö-dasokat leg óbb* oyTre a kaf7aíröMíalIát»íid ernríeksiráa, mely a pt\'n e- i előadás alkalmával ^zinte botrányos \\olt. Eltekintve a\'itfTb >gv « közönség nem elvezheti
va>, pruszlikos, fejkendős komanaazonyával egyBU tették meg a nagy uiat. Megérkezve, el«o dolguk volt, bogy megkeressék a temetőt, a temetőben pedig a . fin, amely alatt Koesuth apánk nyug-azlk. Mit ér/ett a két derek magyar asszony, mikor a gyepes bant előtt megalltak, as< nem érti meg más, mint Ők. Néhány köoy pergett le sz arcukról, mikor némán iuiádkostak. Aautna nagy sóhajjal u\'nak tobáaskodtak. Eiobb a«0Q\' ban néhány babérlevelet téptek a koasorubél. Igy mentek babérlevaílel keiokben, míg a temető kapujahoi nem értek.
Mi\' vi-znek ? — förmedt rájuk ss Őr. — Nem tudjak, hogy nem ssabai virágot lopni?
— L\'>pni ? Hiszen Koaauth apaok sírjáról hozzuk.
Hiába volt a szó, a be»séd, a két asszonyt bevitték a temető irodájába es lefizettetlek velók s három korona bírságot. A babérleveleket ped g elkobozták töiük. Mindest Tarsolyiné Nyírt Z»u-\'sánna Ö egbetQa levelben megírta Ko* uih apank fiának, egyben «zép nagy koszorút kaidőlt, hogy tegyék a sírra és legyen szabad r« la mii denki-nek egy levél kétyepni. Ko-auth apánk Aa szép levélben feleli ZsuSsanns asszonynak és uagy csomó virágot küldött neki as apji sírjáról.
a legszebb és legjobb levélpapír díszes dobozban
mindenféle alnkban h s legszebb és legjobb^Carts dt Correspondence dissss dobozban.
kapható
FISCHEL FÜLÓ P könyv- és papírkereskedésében Nag> - Kanizsán.
Ideál
%
Nagy-Kanizsán vasárnap
— E|| plarlata • JomuII Abrél MajUtk Gaaatávgréi, s Királyhágóméi került rom. kath pOiipÖkf, jsaauitákat hívott be, hogy végezzenek a róm. kath, hívőkkel- úgynevezett lelkigyakorlatokat. A püspök értesítette a kolotavári piarisia gimnázium igazgatóját ia, hogy íelki gyakorlatok végiése végeit odarendelte a jezsuitákat. Erdélyi Károly dr. piarista igazgató erre, amint a»Megyar Ssó< irja, — következő válasst küldte a püspöknek!
— Energikusan meg logom akadályozni, ■ hogy a jezsuiták átlépjék ennek az intézet* nek küszObét. Egy szerzet, amtelynek Ma-gyarország egész történelmében és százados múltjában olyan gyászos szereplése volt s a mely most is kész lebuktatni a nemzeti ideálokat a religiónáris politika kedvéért, nem kopogtathat a mi ajtónkon. Ha -azt akarják, hogy az ifjúság prédikációkat hallgasson és lelki gyakorlatokon imádkozzék : ezt elvégezzük mi, mert tudjuk kötelességünket. De a jezsuitákat ne transzportálják be közénk. . . . A gimnázium oBzzés piarista tápárai szolidaritást vállallak direktorukkal.
— Tö« Alsé-Dsaibsráa. Iszonyú \'IQs pusztított Ataó Domborun. Kedden délután 4 órakor fülsiketítő riadalom adta a népnek tudtára, hogy egy kaaaltil egy báx kigyúlt. Pillanatnyi idő alatt, a szél következtében már 4, 5, sőt több hajlék ii lángbao áll\', a mely annál vészé lyesebb volt, mert a lakoséig nagy risse künn dolgozott a szőlőben. Fii ötre már egy teljes utca lángbsn állt éa az oltani tűzoltókon kívül a kotori, légrádi éa ssentmériaiak emberfeletli
Zala 30. szám (4 lap.)
190| április hó 14-én
sonkát végeztek, midőn I»1 6 leié ugy, "bngy, nevükön fölsorolja a mezőgazdaságra hasznos
lokalizálták a pu«ztitó elemel. A tüzet, melynek 13 hajlék esett martalékául, gyerekek gynjtogatása okosla.
— Magyar filoaéfua XéaseloratÁgban. Psligyi Menyhért dr., budapesti tanár, aki évék óla dolgozik saját filozófiai rendszerén, Faller Ferenc tanácsostól, a fővárosi iakolák buzgó veze tőjétől egy évi azabadaágot kapott külföldi ntra.
behatoltak a szomszéd szobába. A koporsó üres volt, de Qrei volt a szobábaa levő Werthaim-kssta is, melyből 300 forint eltünk. A tolvaj kétségkívül a viszonyokkal ismerői ember volt, a ki a táviratozási érlelte s a koporsóból kilépve a tsomstédsinbából kopogtatta a rejtélyes tza-i akal. Azt bissik, hogy a tolvaj nem más, mint a hivatal szolga, kfigy akarta magáról elhárítani a gyanút.
— Aa áraedésbea lívt piispéUl áliAaob belillése. Hivatalos (orráéból aat írja egy -kőnyomatot, hogy üresedésben levő győri püspökséget Bnbict Zsigmond kassai pü -pőkkel, as így megüresedő kassai püspökséget gról Széchenyi Miklós jáki apáttal, a nékeafe-herviri püspökséget Fiecber Colbne Ágoston a bécsi Augustlneuai igazgatójával is a szombathelyi püspökséget Várady Árpád npátkano-nokkal, a vallás éa közoktatásügyi miniszíerium-ban az egyházi ügyek előadójával töltik be
— KI aksreiyéveiialiéntei lenni ? Bizonyára van olvasóink között több fiatal ém-ber, ki annak idején tanulmányait félbenbagyta a igy a 3 éves terhes katonai szolgálatnak néz elébet Debrecenben már évek óta aikereaen működik az országszerte kitűnő hírnévnek örvendő Liohlblau Albert féle miniasterileg engedélyeiéit katonai előkészítő tanfolyam (tanbizottság: eddigi Draugentz János ny. m. kir. honvédezredes és Mayr Adolf ny. cs. éa kir. örnsgy) melyben azoa ifjak, kik még aor alatt nem állották^ foglalkotatukra és elflkéazflltaégttkre való tekintet nélkül rövidesen megszerezhetik as egyéves önkintesi jogot* Felvilágoaitáat és prospektust készséggel kül<t Lichtblau Albert igazgató Debrecenben.
— A madarak védetaae. Darányi föld-mivelétügyi miniszter a mezögazdaságről is mézörendőrségről szóló ^örvény alapján rendeletet adolt ki mely népiea és tudományos
madarakat s kimondja, hogy ezentúl a rendelet ben iekorolt mádarakat nem azabad bántani. Ilyen például a csit, rigó, pscairta, fülemile, kenderike alb. Ezeket elfogni, avagy megölni és lorgalomba hozni csakis ha\'ósági engedelem alapján szabad éa csakis igazoltan tudományos célra. A védelem kiterjed a hasznos madarak éaszkére éa tojására is. Engedély kétheti érvény-
Mosf Palágyi filozófiai rendszerének első része nyal legfeljebb tíz darab állat fogására, fiz darab megjelent Lipcsében, német nyelven. A tér és madárteszek elazedésre adható. Poatiu, vasúton, Wüj elmélete címen. A mü uj tudományágnak hsjón, "kézben vagy atekeren dakw-a meteogeomelrfának, veti meg alapját. Wundt\' engedelemmel lehet a madarakat forgalomba kiadója, a hírneves Engélmann cég vállalkozott hozni. Az enge elmet kiadni kis- es nsgy-az egész rendszer kiadáaára. Az uj elméiéirőli községekben a főszolgabíró, rendezett tnnácsn különben felolvasást tartott Palágyi a lipcsei városokban a polgármester, törvényhatósági filozófiai egyesületben is. Pslágyit Wlnssici Gyula| városokban a tanáci ilétékes. A lendeletet knltuszminiszter is támogslja külföldi útjában. A mű magyar nyelven már rég készen állott, kia<
dóra várva. Pálágyi felajánlotta az Akadémiának, mely azt lelelte, bogy kisded budgetje nem engedi, bogy a munkát kiadhassa. így művelik nálunk a tudományt!
— Vlgyázi ■ halottra! Furcsa s kissé hihetetlenül hangzó történetet jelentened Herkules-fürdőről : A Herkules-lűrdő és Karánsebe* közt levő vasuli állomáson öreg este volt már, midőn agy szekér állt meg az állomás épflíele elölt a két paraszt egy koporsót emelt le s kocsiról..
— Ores koporsót adnánk fel, tekintetes uram! — mondották n parasztok a vasuli lisztnek, a ki át ia vette a koporsót s épp le akart feküdni, midőn szobájában a távíró gép elkezdett berregni. A tisst felkelt s nagy rémületére a következő figyelmeztetést olvasta a távíró szalagon :
— Vigyázz a halottra I
A tisztviselő remegve ült a gép előtt, mely szakadatlanul a piUymallalig folyton e három szót kopogta.-
— Vigyázz e halottra!
Heggel az első napsugár ott találta a tiszt* viselőt ijedt, hallottba!vány arccal a távírógép mellett. Mikor as állomási szolga megérkezett,
\' batárosmánysi ellen vétők büntetés alá esnek. A miniszter meghagyta, bogy rendeletéi minden községben hirdessék ki, a batározmányok a mezőőröknek és útfenntartóknak is kötelességévi tétessék. — A mi földmivelési miniszterünk ezzel a gyöngéd értésre valló rendelettel megmutatja. hogy as ő birodalmába* még a médárrt ii kiterjed a gondot figyelem. Gondoskodik az ég madarairól, mert ugy áll a viliig, bogy most már az Úr gondoskodása — nem elégséges.
rendkívül tok a tánc ének és egyéb orfeumi produkció; minden le/enetben egész csoportok sürögnek, fognák, majd pedig Velencében gondoláaoak. Tessék most már ezen Agy dolgokat a mi színpadunkon bemutatva — elképzelni. Még csak elképzelni is nehéz, hát ■ég végrehajtani. Hogy Dobé és asiniársulata mégis megpróbálkozott vele, csak elismerést érdemel. A darab kiállítása elég csiaoa volt; de as előadás maga nem elégített ki bwnünket; a tok riakáca elsózta a levest. — A címszerepben FtUdi Boriska tündököli, uel ette Remete Giiát [Staaley Eduárd] és Wagy Imrét (Flipper zsoké] említhetjük fel diesérőleg, de Tordayné. vsl (Carmenits) szintén meglehettünk elégedve. Közönség nagy azamban.
Csütörtökön jóval kev. sebben voltak a színházban, mint a megelőző ette ; pedig a kitűnő előadás telt házst érdemeli volná. Dolly svéd sziomfl náluqk is nagy sikert aratott A címszerepet Pataki Rita jitszta, fényes tanújelét adva kiváló tehetségének. Pataki szép színpadi megjelenés, gyönyörű orgánummá!, rendkívül-tok érzéssel is értelemmel. Ennyi kiviló tulajdonokkal csakhamar meghódította a közönséget. Pataki játékában volt igazság; szerelmének ét erényének tisztaságában nem kételkedtünk egy pereig sem, óly méggt özőek valtak tsaval, oly bitor is bistos fellépnie Scbütte grófnéval szemben, kit SttUnriné pompásan alakított. Pataki Risa nyílt tzinen is sok tapsot kapott, a második felvonás után pedig háromszor hívtak a lámpák elé. As elöadát általiban minlarserü volt; egyike a legjobbaknak, melyeket évek óta városunkban a színmű tsrén láttunk. Radá Sándor (Schűlte gróf) Szabadot Gisa (a gróf kiaatazony) hányi Dezső (Ramm kamarás), Kardot Ede (Déliing báró) Havat Jenő (Slolpe) is a többiek ia majdnem kivitel nélkül méltán osztozkodhatnak az eat nagy aikerében.
Pénteken flervée bájos zenéjfl operettéjét Lilit t elevénTtéite fel asintiraulatunk. A darabot zóna árak mellen sdlik, mely körülmény is a darab közkedveltsége nagy közönséget biztosítottak. Feledi Boriska bra varral játszi a a cziai szerepet a Serdülő leinykitél kezdve egéss a nagymamáig. Ugy játékával, mint énekével egyaránt lekötötte a közönség érdek ödö ügyeimét és sok tapsot kapott kitűnő partnerevei Rmete Gisival (Plinchard tűzértrom bitié) együtt A több szereplők Nagy Imre a (mindinkább fi.a-stiIIitás tatodó nagybácsi) Havas Jenő; lodnyi Dezső és Kardos Ede, s kisebb szereplők is teljesen otthonosak voltak ; ennek követkesményekipen pedig Lillit összevágó, jó előadásban élvezhettük.
Szombaton „(ktíay brígadirot" tartotta ünnepélyes bevonulásit. Az -előadásra visszatérünk.
HeU aáatr : Vasárnap dilutáa április 14-én félhelyárakkal
HamupipSke. Vasárnap este- április 14-én Oetkoy brigaeUrot Hétfőn Kit uök»i4*y, zónailöadáafélhelyárakkat Kedden a A bölcsí, izinmü. Újdonság Szerdán, Oürbg raimly. operett*. Csütörtökön, Arany atuony, vigjitik. Újdonság. Pénteken, Tartalékot térj, lónaelődis félbslyártk. Szombaton. Ntw-York uépt, cperette. Ujdouiág Vasárnap, Ntw-York ttépt, operetté.
Kötögép
gyár BÉCS \'VI. ■ariabilferstr. 46.
Wedermann
Újdonság.
Irodalomé
Síinészet.
Április hó 10-én, - szerdán, A Ws szökevény nagy angol operettel adta színtársulatunk. Ezen operette oly nagy, bogy szinte lehetetlen olyan kis színpadon, mint a mienk, sikerrel adni. Nem is szólhatunk ez alkalommal sikerrő1, hanem csak dicséretes törekvésről, melyet Dobi igazgató a darab ninre hozatalával, a tagok pedig az előadásnál tanúsítottak. ^ kis szökevényben
UJdttnaájgok > könyvpiacon
Alánon Péter: Vinigu Samn I két. Bodnár Oáipár. Ami láptnk farkú Dani. BntMata Káté. rogán Bagard rídtr: A kaala próféta Haiu*tman Btla ; KBUruia Htrrttfk Ferrana : Ocakdy brigádérpi Jfaahr Oaorp dt: F.pj livttlt naplója "JPÍntír .Akor: Hamis lagaade IVnott Marcal: Hiaba aboaalma tárt, Tolitoj Lei gróf: Kortluk rabasolgiji Ztla Emil á aartallk
1 kor 110 I —
I.-
1 SJ0 1—\'~ 8-1.— 1.60 1.—
Fischel Fülöp könyvkötészete Nagy-Kanizsán.
A FŰZÉSTŐL A LEGFINOMABB D1SZKÖTÉSIG:
valaalat
Paspartout emlék-albumokat diszfelífatoknak, táncrendeket a- legfinomabb kivitelig Elvállalok továbbá képek, fotográfiák, tervek, rajzok és térképek cachirozását. ugy minden e szakba vágó munkát
Elvállal éskészit
mindennemű könyvkötő-munkát
Nagy-Kanij.sft, vasárnap
Zala 80 szára (5, lap )
1901 április /bő 14-én
BtnMrtf* U|o> dr, ■ N«mi«lk<S»l jo(M(éd. RunUllAink kültJflnii" kiadása . - 4r-
Mt«hal AitrW dr; A buiiuwigi bunUtfl jojbaa 4.-Sillyhmi Andor\' Figyelmi ju| ti Igauáffliri »»»kli»u i.-.Vom Gyula ür. A Kliiitagttái ^y«awuiWi» éi a
káriiaagaUui reform. 2,butik Lfaaló A kuMégi ktaigaagitáiri)!
évről-évre szaporodik, 181)9\'bon 768 lelkén kö/.l fetűgyatö-biioUiágaak, valamiét az inlétet 19 nő .olt. renden prédikátor volt 61, Ohlóhau mathemalikusápak bogyó S. a budapesti keres* Vii\'fl 7 lettén, a térje* i nők férjeikkel együtt in- kódul mi akadémia labárói^ft lt0zO.net és elismerés, léstk el egyházuk Ugyeil, szavaztatik, újra megválasztaUait a lelOgyelé
\' A nőknek csak akarniuk kall a oiindeu sike-1bizottságba egy év tartamira: Dr. Alexander rül, éa sok hasznot tárgy lelledetéiél köszönhet-1 Bernát tanár, Dr. Smonyi Zsigmond tanár Hsger jük nekik. Mary Ivíim föltalált egy gépet, mely József. Seileniieder József, Wertheimgr Albert \' *"— ~ jf " ét WeU, Dávid. A kötgyflléi jegyzökönyvének hitelesítésére kikülddek: Btaáek J. Antal ét
~S*tticxkyni Bajta Xtnki hdvellje ar «fi*t magyar o/ya.tó~ MtintégntA. Htginytwtk tárgya mtgragaddt ktJ*a it ItMiiKtt/i.
7
I asnlmAi és selymet font östre, Mary Bruioh | váll fűzöl, crémel, Mater Sarah teletzkopol, Smil | Eraiébtt aratógépet, lfomey Sarak, biteg.aiilalt
jslitai Woycíecbowyky Vilmos a nagy, leszáifi<
Beniczky né Bajza Lénk■ [
. . . .REQÉNYEI.
bogy cometiket, azépiiöizert, bsjnóvesziöiiert Is toló éa pénz váltóbank fOtisziviaalöje. I talállak tel nök, az citk lermétietet. Es hogy A jelentés kapcsán közölteiéit, bogy 1901. \' mindetek feltalálóiknak tok JSvödtlmet it hozhat-1 mérc 20 án Dr. Stamberger Ferenc kir. kóénak az ít természetet. jegyző közbenjárásával 7 darab egyenként $Q0 A jógi h politikai pálya az, ami legmostohább —1000 koronáról szóló díjmentes nytremeay-reájuk nétve, srm Anglia tem Franciaország,\' kötvény kitorsolása mrgejletelt. Kisotfoltattak a tom Belgium nőm engedi meg, hogy a nök|kővetkező alapkönyvszámok: 133Í. Toch Samu
Martba.
. . Itwnny t kőtélben . . . Ara fuzvo 4 kor.. kölvo S 60
US. I\'i
énN 1 kötetben aSO k. klió 4 40
Előítélet
Reg- 3 k<v.
és feitfíláQOSuitsáő\'
Kii/.vo 10 knr hf.tv). 14 6"
Lií ű OZipOSZQíit
i elb. t köt. Áru 3 kor. diszköt. 4 60
L
«|jir ulpirodtiatat ktdrdA 1. (ritai^r kAsfinaég f gToiriitMic ajlnljíik a magyar rtt-ff*flyirMtaloni eíf.vlk ranfu nH\'jrjin.ik, BtnjfKkyné Bajza Itikt (űlaoroll N»fnymh melyek alul irt Jcór<yrkiflrini>féjfii4i • általa mindon kőnyvkitvákedtVt^n l»««tera»titrk.
TI5CI1EL FULOF
k&IJtkeiMkciléM ét k■.i j. k ii\'.ili.lii».ta ;,
NAGY -\'-ÁMÍTSAM .
mint ügyvédek lungálhassanak. Dane k. a. ezen ugy légiiéit, hogy uiidőu el végezte a jogot s megkapta u diplomáját, gyarfelugyelö<lelt, s mi dőn a munkaadó megszegte a munkaidői törvényt, lelketlen munkaadó megbüntetését kérte a törvényszéktől, a tárgyalásra magit meni s oklevele alapján sikerrel plnidpyirozott.
A nöemancipáoló [leijei egyeiijog) leglelkesebb apostola Stuart Mill volt, ö még politikai szava-! zatot is viudikált a nőknek.
»A nők * rábízolgsságH. c. munkájában ki* j mondja, hogy a .női nem elnyomása csupán a lérliali őnséaén alapszik. A uők alárendeltsége még uri körökben is fennáll, Jelszó Nőnek j születlM, fóiőkauál. _yarrótű rendeltetésed, A \'nemi különbtég sem ok arra. fiogy politikai jog-: tói megfosztatsunak, mert a nő arra ugy képes mint t férfi, ba gépiesen szavaznak lérjeik pa-1 rancsa szerint, az ae nagy baj; nagyobb baj at, hogy tszerfnt se szavazhatnak Azt is megtejti:\' mi leaz a családi életből, ha a nők hivatalin-kodnak, a nő a munkásosztályhoz tartozik, le-1 gyeu munkás I Ha adófiz tő birtokot lebet legyen szzvtzó it.
De lehet-a a nő egyenjogú mégis- a férfivel? ! A termeszei adott-e neki erre igasi képessége-: ket ? Nem ctorbul-e a családi élei ? Nem lesz-e torzképe az emancipált nő a teremtésnek ?
A nö meg tudja szerelni a fizikai erőt, a szellemi qualificatiót, a boldogtalan nő ki e hí- -I bázta életéi, a férjtelen nem otábitja a családi éléte>, a társadalomnak i emoeriségnek még hasznot tehet.
(Folytatása következik.)
ur Budapest, 4545. Grűjioic V ájko A. ur B eliaa. 6H8, Braek Vilmesoé urnVi Nyir-Héior, 3489. Lakatot Giula ur Szil-Németi, 5495. Gntfmánn Gerson ur Pécsi-üjlnlu. 6520. Németh József ur Székest eb érvári 3165, Liadtobaum József ur Budapest.
V«8«tá a«i«ti«ii
Vonatok erkssese
Baéarnl
Bées (Wlea)
l.-E|frni»
rrá|«rk«(
Csáklera/B Bain ) GjéMémjr* )
ra 62 pereskor rsggtl | Uimlif
«
■ 05 07
ríz-86 t08 06 06 SS \' Ül
Vona
t*r
a. \' «rta éyal
hwi
d. a. 1 d. u. | | tata nggst i
I r«gs«l
d. K | :
. ! a nárii
■ i • iill
indulása.
uwtl; 0M»
mmHy ■■\'■Ét/ tr>n —■ily
a—
aataUjr
pm
"17*
gyón
rr»"
Bnéepesl

—.J
Csarnok.
A nők, a társadalom s a kor szelleme.
Irta
Babosa László. Folytatás.
Bécs (Wlea)
Isl#M-Iila Práterkor
(\'•slrtMra Dana ) OyéhéB/ee)
6 éri 1 47 parciksr n«il gyors .von.
9 n »t r«CS*l I "II"
g — 1, d a. u» 1 ÍJ
6 03 „ | d. u.
IS | 16 tíjol •saait.
6 | 06 ■ reggel saaasly
12 ! M d. a. i B""",
8 06 r \' j d. a.
g ■ 46 4jj«t •aamiljr
d. u. i <«•
6 ! SÓ
4 1 48 » r»gg«l , inal)/
11 lu 1 délben |jut
1 16 <L a. 1 Maally
11 H 17 MU gyors
1 \' n d a v««jr«.
4 67 4 r»««t assaM
1 62 f d. a. uisl x
4 1} ■ 1 d. a. | aasndly
Első Lsánykiházasitási Egylet ta. az. Leány és fiu bizlositó intézet. Ezen intézel38-ik kezeiéli éve, melynek jelentése Sehwurcz Ármin elnöklése éa számos tag részvétele mellett rnárc. 81-én tartott közgyUlésett előierjeutetetf, ismét míuden tekintetben kedvező és sikeres volt.
A jelentésből a következő figyelemre méltó adatokat kivesszük: 1900-ban uj beiratkozás voft 14.969 juta ék rész, túlnyomó^ részben a fiatalabb korosztályokban., ami tekintettel a mult esztendőben általánosan uralkodott ross kereseti visssonyokra igen tekintélyes eredmények nevezhető. Ntstjultlékok és vissza fizetések fejébeu kiutolványozfatolt: k. 509,264 90.
A díjtartalék az 1900-az eredményből való k. 1.271917-19 átutalásával 5 780,652 - koronára emelkedett, aJőbbi tartalékokhoz k. .115,517 81 csatoltatolt, ugy bogy azok összege.- k. 826,410. Svájcban működik dr. Leknisz Amália és dr, 29. A hivatalnoki ojugdijlap iészére k. 4000 Tibor Aini Fraocitka. szavazta\'nlt meg éa ennek összege immár k.
—Nálunk szintén megnyílót! az anla a női 64,685 29. Bevétel volt k. 2.125.092.40. hallgatók előtt, s már et idén olvattuk, bogy 661 A mérleg végtVwaege k. B 717 V56 21, mely a fgyelcmi nóbaltgatója van a Tudományos m. kir. következő tételekben neri fedezetét: intézeti éptt-egyetemnek. | letek — k, 16046.68 leírású alán k. 1.489,622.
A gyógyszerészei, a pénzintézetek, á tanári 116. Elsőrendű 4.jJ c s állam- és egyéb óvadék-pálya, posta, távírda, ssámot aíbivaialnobol j képes értékpapírok k. 2.164,092-—. Takarékbetétek foglalkoztat. k. 2.171,39201. Kölcsönök inját kötvényekre ki
á nok azonban orvosi ludoonánynyel, irodi- 269,06311. Hátralékos dijak k. 429.87081. lommal költészettel az ókorban it foglalkoztak. Szerelvények — k. 5335 lei\'rá-a után k. 10.000 ágoodicet férfirubát öltött Atbenben t hirne- — Hivatalnoki nyugdíjalap betétei: k. 60,610. vee orvos lett, a II században élt Patrola Rug- 97. Készpénzkészlet: k. 128,304,75. A „jelentés giera Salermoban, a 14 században Bochi Doroly-|és mérleg helyetléisil tudomásul véletett és! lya mint az anatómia tanára működött. miutáu Üiünwald Mór városbíró indítványára;
Az amerikaid aök a theologia lerf n is szép, Scbwarcz Ármin elnöknek, Kobn Ari.old g. jg aw eredményeket érnek el, a nőt télkészek rzimaivesériguzgatóiiak, az egész igazgatótágotk l<
APEO HI8DETSS:
Kla Kanltaáii
a főtéren (cigány-utoa sarkán) korosmai helyiségemet joggal együtt haszonbérbe kiadón vagy örök áron jntáuyoss áron eladom belegetkédésem lolytán.
Horv4tk Ldnli.
H irdetések
felvétetnek
e lap kiadóhivatalában
SZERENCSENAPTÁR r90f. ÉVRE
Decieaber
Agqusiioi
Cl 1158680 IM 2 88838
Blaiimi fnSw
H 6 4071 K Öj&SM 7159678 rí 8J828SS
Szepiifflber Oklú&cr
O 7 19615 P 8éM9l S 9 61586
nfSnsn
HU 6683S KIS 89581
S tel 88*3 H
^MSÍÍKI
M 26W5866 » KM 41887\' 8 ¥7 51549 1 C (28 59619 fi
pmUI r aao86i» ii
Zalá 80. szám (6. Tap^___1901} április h6 14.jp
pepnolendf>
tipObeuóra, a legjobb fénymás a világon, gyorsan koromfekete szint
ád és a bőrt tartóssá teszi. sO
Al9plllAl9ll 1999. 128—1$ IVIIndeiattti k»ph«U.
Gyári raktár: Wien, l.,Schuleratra8se Nr. 21.
Nyújtsunk kezet a szerencsének!
Nsgy-Ksnizsa vasárnap --—----j-
NvUiiáv,
KtRDEZZÜK MEG Á HÁZIORVOST!
Mindekl ktaémlj" mög mlmrmnömtjZl á aaffef tart nmpjára feljegyzett niAmmal, Kien naptárban u év m minden egyee napjára máa aiám ven feljetyetre, melyek ■ oontmfordulmttmll megrendelée eeetéu uálnsk kan-1 hatók. dirr borr bárki klválaeathatia aalét mAmAt Ha
Az egéas vA\'lalat állami felügyelet alatt áll"
As /. oratál y eredeti sorsjegyek tervsaertt betétjei a kuvetkesflk :
egy nyolcad (%) frt -.75 vngy 150 kor. egy negyed (*/4) Trt 1.50 vagy 8 — kor* , fél (%J frt 8.- „ 6.— . . egész C/i)\'(fi »
A sorajogyeket utánvéttel vagy az ösíiegek postautalványon való tlAsetes beküldése ellenében megküldjük. Hivatalos tervsast díjtalanul. Jfsgbisásokat kérünk azonnal, de legkésőbb
f é. ápriÜN hö 21-i|c
közvetlenül hozzánk beküldeni,
JFIÓKOK:
Muzeum-körut 11. Erzsöbet-kőrut 54*
Török A. és T??
B.4\\HHAK.4 BUDAPEST, V, Viteti korul 4|a
Kok és fgea Iftfr ayereméay t fíisMAak kl aagyrabeeaült vovőlakaek éa pedig rörld léd __alaU • I m 1111 é Itsrssáitl Ükkel.
Megrendelő levél levágandó. T- TÓrÓK A. és T\'i Baakhiiátak, Mifnl
Ezennel megrendelek a m klr 8i5k. o*stAlyMori»Játék I. Hitál/áksi osstály sorsjegyet a-hivatalos tervezettel együtt.
{atAiV88B96. .
olaháaayal kaidftm > A nai
nellékelve kaak|egyekkea (bélyegekben) /
drb. ersietl
kivált t&rlendő.
Már sokan szerencsések lettek egy nálunk vásárolt
sorsjegy által.
A legesélydusabb sorsjáték a világon a mi m. kir. osztálysorsjátékunk. 10O.OOO Morajegyre 50.000 pénsnyerenény Jut.
Legnagyobb nyeremény esetleg
N 1.000,000 korona.
Ilüíalom 600 000, 1 nyeremény A 400 000 200 000, 2 á IOO OOO, 1 9 90 000 HO000, 70.000, 3 A 60000, 1 A 40000. 5 4 80000. .1 A 25 OOO 7 á 210.OOO, 8 A 15.000, 81 á 10 000. 67 A 5000, 8 A 8000, 482 A 20«0 768 á 1000, 1288 A 500. 90 A 800, 81700 A1200, 8900a 170, 4900 A 180 50 á 100, 8900 ü 80, 2900 A 40. Ö8uie*en
Í3,160.000 korona, ai Tizenhárom millió 160.000 tw.
MINT MYAIsKA OliPÓ »ZE«
ugy magában, mint meleg tejjel vegyítve KÖHÖGÉSNÉL, REKEDTSÍiGNÉL,
TŰDŐIWRUTNÁL stb.
legjobb gyógy sikerrel ajáoltatik. NEHEZEN EMÉSZTŐ, OYOMOR-HURUTNÁL KITŰNŐ .\'HATÁSA VAN
Mindenütt
A Rlchter-féle
BorgonyPainEipellíf
\\J Liniment Capaici comp.
I H7 «ci kipróbált báiisier, a mely már tdbb mist 30 év Ma megbízható bedörzsölésfil alkal-msitatik ktavényitél, eaázaál és Mfkilésakaél Intés. Silányabb utánzatok miatt bsváaárláakor ^ mindig figyelemmel legyünk a „Horgany" védjegyre ég a „Ríchter" ozégjegyzéare,
80 1, 1 t 40 í-és 2 k. árban úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. ./Y&aktár:. Török József gyógyszerésznél Budapesten\'.
Richter F. Ad. és társa,
ssisa. és klr. adrarl ssAllitdk. Rudolstadt.
A nagyon tisztelt büiSiik^g;
figyelmét felhívjak, dnssu fsIsisreIt fSsier, festék ] gyarmat, legfinomabb tábla és alxl olajok ralédi jsaialkal ram, oroes tkes, likőrök továbbá ■iU/ gferlya, szappan, rfsskemé-■|il9,\' maadola, moraaola szóllo, olaaa, , Jappáa, ladlal rima, saalou petróleum éa , j minden s ssakmiba Hgó cikkekre.
Ásványvizek, éesstiráll saeaa félliteres pslseakekbaa Msfbtatiatd eetrakéMe BeaÖgasdasági retemé ay m mg vak
TrifsIJI-kéazén eladáN napban és kicsinyben.
As össaes badapssti gósmalmak lisitjébül, ■iádig jelentéksny raktár. Ps8tsl meg readelé-sek pemtosaa eaakSsAltetaek, olcsó vsr-seny árak mellett.
A régi jó kirnévok Örvendő, a aaí igénysknek teljesen megfelelő és ajjá átalakított /flaasrUletiak és sok, évi tapaéatalataink nsmkölönben a nagy vsr-ssajfkéixtst bssalakst fenti árak i^ánlatára, mely-ask miaéi saáaosabb párt/ogásnkat aláiattal kéri
Balaton Testvérek
ftaser. kasai tsnaéav és Usatksrssksdéss.
Ragy-fantasáa iSO-Si KÓtvAs tér a nbarát pék has,"
Hirdetések: j
" ^ / Hlaáeattit aapkaté 1
lélklllsketlei fog pasaU fogakat tisstin, fehéren és^sgétsségsssa\'] fenntartja.
Nagy-Ktnűuia, vasArnip
Zala BO. szám (7. l«p.)
1001 Április b/í 14-én
Krtesitós. (|
Van azBrencaém ■ nagy tekin tel (i kbxNniéget tlasUletlal ért4iilmii,b>gj a ■ j*
IrtiiiI I d é ■ )r r«
a legújabb divat turint miadenntrafl ruhákat, a legfinomabb alafaAgifll « legolesAbbig figyelmes H felette jntánJW ké-tsolgftlát mellett ktanttk.
£i a\'kalommal bátorkodom a tekfutetee m. kir. Allatorvoa aruk lig elrnót (elbírni nyenmha U -
■/•latra, melyeket a legpontos«bban, előírta nzerlnt ltg|uiáayoetbban, kíillnő minőségben ét ftlétea kivitelben aiol|ilok ki Vidéki macradaléa*k ktlIS figyelemmel etfkfaOlittntk
A n. érd. RöxOniéK beetet támogattiát tt tiiret megrendeléaét kéri rntiy UitUlefttl:
EAOTK1KH Hél (MUmM
un f*u út.
A Nagy MauUk kitűnő minStiyü, kipótol bd/Bldl, angol is franetta kilmikbtn
$3
£5
& fi 4( 3
M If " i
% í íj* «•».
11| I
& rí ^ 5 #!
■ a j|
II

1 |
&
5 *
*
m $
m $
* *
Scherz S. L. Utóda Nagy-Kanizsán.
Minthogy 26 év A la fennálló üzletemet folyó éri szeptember 1 én átadom, az ezidetg még raktáramon levő nagy választékú
ruhakelmékeí, viazonncmtickct, schiffnn-, szőnyegárukul, butorkelmóket, úgy- éa asztalteritőket, cárion-és battiaziárunemüekei, nap- éa eaöernyőktt, női felöltőket
éa még számos e szakmába rágó áruraktáramai képező czikkeimet rendet, de Jutányos olcsó áron adom el. Teljes tisztelettel

Scherz S. L Utóda (Feüő E«ing )
Nagy-Kanizsán, Deákt Ferenc-tér
a Nagykanizsai Tafcarékpénz ír épületében.


ÜZLET flTYlLdKIT/Í3.jm|ÍWan szerencsénk a n. érd. közönség b. tudomására hozni, hogy üzletünket
egész ujjá alakítottuk át,
és a mai kornak megfelelőleg mindennemű
norínbergi, rövidáru, fehérnemű és divatczikkekkel
dús választékban rendeztük be.
F#elvünk, ugy mint eddig is a pontos kiszolgálás és szolid árak, melyről a nagyérdemű közönség már az első bevásárlás alkalmával meggyőződést szerezhet
•t

Különösen felhívtuk a n. érd. vevőközönség figyelmét az újonnan berendezett
uri- és női czipSraktárunkra
valamint a közelgő nyári idényre berendezett dús választékú
nap- és esSsrny6-raktárunkra.
Kérjük a n. érd. közönséget, hogy eddigi b. bizalmával és pártolásával továbbra is megtisztelni szíveskedjék és vagyunk
teljes tisztelettel
Kasztl Testvérek
NagyKaniztán
Pút választék:
\' ■ - ------ 9
^J^ NAP ÉS ESŐERNYÖK, rjffi INGEK- ES NYAKKENDŐKBEN. Nagy raktár PÉRP1- ÉS NŐI CZIPŐKBEN. ÉS VTAZÓ-BŐKÖNDfiKBEN.
r/Av// /,\'/////< i^ywwwwv
JC
K/15ZTL TESTVÉREK, NflQT-KflNIZ3fl.~j
Nagy-Kanizsa, vasárnap
ív.
Zala 30. szám. (ST&p.)
1001. április hó
PSERMQFEB j.
vértisztitó labdacsai
évtizedek ót* el vannak (erjedve az eg*a< világon a kuvéa azon enttlád, a bol ez pftrutlun há\'igyógyazer liián v/ik. . i
£ labdac-okat ai orv«>aok kílöriüaen as oly bajoknál wjánlják, amelyek nehéz eméhiiéanek a dugu áauak kÖvetkeaményei, min\' pl. zavar aa epekeringéaóen, májtyjdal-rmak, esél bán talujak, kóhka, aranyér atb. atb.
Vertiastité batáaukual fogvu kiválóan jé baláat gyakorolnak vérszegénység e*etei ben a as ebből származó bajoknál, mint * ide^ea lej\'AjAa, aápkór a\'b. E vértinmlitó labdacsok nagy előnyt*, hogy aaeliden hamak, tajdairoat unin okoznak a igy a longytingébb «zer-kesettel bíró egyének, völ gyermekek ia bátran bavználba jak!
1 dobot, mely 16 labdacaból áll SÍ kr. — 1 tekerő*. mely 6 doboz 1 írt 05 T«> A pénz előzetes beküldése után bérmentve: 1 lekeres 1 frt 25 kr. — 2 tekercs 2 Irt 30 kr. — 3 tekercs 3 frv ;J5 kr. - 10 lekeres í) I.t 20 kr. yl
—~ llinaáUll uIkiIUi mellékelve. ■ Egyedüli kéazitö éa azetkOidéai lőrakiár:
PSERHOFER J. gyógyszertara
Bétu I llBiirlraaM II.
Elterjed u egüknél lógva e labdacsok •« l*ekli|önbflsóbb alakiéban én nevek u áiKuiaiuak, lehat mindenki csak PSERHOFEK-iéle vériisztiló labdaóan kérj in, a ctak azok Valódink, a melyek dobozai\' ak íedeléu piroa a pitibe 8-7. „PSEKHOFER" keziraaa látható. •
Több a/.az kiváló orvos által ajánlva. A leifii|pt0«ehb é.-< legolcaobb anvanyvz. kapha\'ó miud-n jobb !Ü8/.»-rkureakedeaben vendig öben.
MLYTHIÜ a bör áPolására
PÚDER
1 trt. 20
*£ arczkör szépítésre OT fooaitasár*
LririfKáaaabb. luáleUct káli ém aalon pudfr. Fehér, rónaiala vagy sárgás. Vejjüe* aualjaálva ts ajánlva Dr. J. J. Fokica kir. tanár által Béeaben Eílsmerő levelak a legjobb körökből minden dobozhoz mellékelve vannak.
GOTTLIEB TAUSSIG
ra. kir. adv. tollftie aiappan éa Illáin ser gyára l öraklár t HM M, I. B ellaelle 8. _Szétkflldéa utánvét vagy az összeg előleges beküldése mellett M»phalÍ a leflöbb llUlazrr-, drocua-krrrakrdfabra él Kjfl»Kja*er|itrban. Nagykanizsán; Alt áa bühm Keleti M. Mór áa Kreiner II _ Gyula cáytkaál._.__
Kereskedők, gyárosok, ügyvédek^ és általában mindenki részére^ legjobban és legol csóbban szerez y <p
iiiíormaiiót fl ^ . k
Nv7
■Jr
ir Ju dakozo
iroda
tulajdonos:
Neumann Ármin Budapest V. Kálmán utcza Ifi a*.
Nélkülözbctlen é* utolérbetlen, hatása kitűnfl. Világcikk, kivitel minden országba
THIERRY A. balzsamát!
-,------------— ■ » i i --- *T
[melyet az egészségügyi hatóság megvizsgált] % az Vrlág kedveli és #mindenütt keresik. Csak akkor
valódi ha az oldala látható zöld, a törvényszéknél bejegr* "" zett napácau védőjcgj\'gyel van ellátva. Felülmúlhatatlan hzei* uiindeii mell-, máj. gyomorbetegség ellen 8tb.\' külsőleg is kitűnően hat ós sebet gyógyít. r-
ty\\ prtíbaüvpg \\tm\\m l korona 20 fllltT. Stíjiellöldís csak eteta fizetés mién. fc
Thicrry A. ccntifo ia kenöcscj
- csodalcenócsnelE nevezik)
utolérhetetlen a?.ivó ereiii é* gyógtiiót aléaji. Operációkat » legtöbb eae\'ben fö\'\'idegessé teszi. • Kk-nőra^ael *vf 14 eve«, pyógvith^lai Isti fiak tarlót\' üi^ls/Ul, ujabhan egy 22 éve* rá - $ szedi bajt ^vógy»|í.|lak mrg. Ántis/fpt\'ku* éa ttyógyilóhaijbii m.indeii[él«» jjejijfluladáflánál & Próbatégely bérmentve I korona 80 flllár. Csak előzetes fizetés esetén küldjük mag. jÓvakodjunk utánzatoktól és kerüljék az értéktelen úgynevezett házi kenőcsöket és
más efféléket. £
Czim : A THIERRY. gyógyszertár és gyár a Védőangyalhoz. Jb^^^ift^ftA-rfJt\'f felé, .a Déli Vasút moi.ton.
3S§ ■ - PxcBpektuis Ing-yen és bérmentve.-» ffi
ÍE ateiek gcjflH Tii romUirak mag é-» jő azokat ha^/nál jtr. kéá/au a házban-.tartani. A > órb\'/.es műveli államokban bejegyzőit védő jegy tűnek utánzatát a törvény üldözi.
•XXXXXKKX XXXXXXX i l x Hirdetés*
A nagyk.ni/8at Ipartestületnek M H Fő-iéren levő hii/ábmí a ko»c-mhi ^
üzlet a folyó ev augusztus ho l-mítt y bérbe adandó,. BtJVfbb. HvitóijOHtas X | tt nvfrh»-tfl az iparreslület iro«l •jálun. X
141 -i—1
I AA •III\'—1 AA OiUUABOg
a^zxxzxx xxxxxxx^e
As elnökség
j JTó ole4 érák,
í p ávi jótállaaaal |»ri \\ ftt vev^kntik
Konrád János
ó ragya ra Arany," ezüst a kszer aru szal.itó-haza
Hrlli, (Oaeborniáff) Jó oick«*l (vmoütoir óra frt. M*76.
ValúdJ astt«t renua.uir\'óra frt 5 hó
Valódi aaitit láne frt 1*80 Nick«l álirea«IÖ óra fit i-95 Oaáfam a cs. áa kir. biioda tni címerrel^ kitűnt ni vb, naámtaian ar-ny. "Krt«t kláltiiá*) ár^i aliaa rnylval miut aaiarS levél vaa blrt»\'koui b naoy képes árjegyzék Ingyen s bérmentve.
\\ 0 w
»<&gy Kanizsa, vasáriiau
Zala 80. szám (9. Up)
1901. április hó 14-én
ÍDeiseP J. C. í
C gazdasági gépgyára Nagy-Kanizsán J
Ú ajámlja ^ \\
Mipirirxzíg liiojiU él iagjobb vatőgápót
K mi bpcntytttal illitttt. ú ét btiru talajhoz tpiil iltiliu |j
f Z/1L/1-DR1LL sorvietőgépét.1"
—" CPo-g-áptelaA-----——• -
§ szab. „PEBFECTA" olcsó és igim jé, Ép vetagápst
(♦gjobb uertuétfl, tSbb kiálllUion •laS dljjtl kKűnUItU
54QC -KEND5Z CRÜ dCZÉLEKÉIT,1 boronált, járgányait, uénagyfijtőlt, rostáit, trieoreit, darálóit, szecska- ái ráparáfóit, kokoricza-m ormióit és mindenféle
gazdisági gépeit ___________„ _
" El villái malom- ás vízvezeték-borendczósoköt
« tú. kézitoló répákapa és töltögető
in 20 korona.
Nagy: Mond csak kérlek Balog, vettél magadnak már osztálysors gyet?
Balog: Még nem, mert nem tudom melyik a legszerencsésebb fóáruda Nagy : A legszerencsésebb főáruda
BIHARI EDE
[Bfldapest, Városház-utcza 14.
(■ondold csak kedves barátom, min/l szerencsés ember rövid idő a\'att már kétszer nyerték nála a juUlomdijat Balog: Mi a/, a , jutalomdíj"?
Nagy: Jutalomdíj, barátom az a legnagyobb nyeremény
£ 600,000 s
ÉRTESITES.
A a é. közönség szíves tudomására hozom, hogy a
Léderep-féle
kószénbányák vezérképviselőségét az egész Dunántuli
kerületre sikerűit elnyernem.
Ez által azon kellemes helyzetbe jutottam, hogy .1 9 nagyérdemű közönségnek, különösen pedig a cséplőgép-, „ téglagyár-, és gőzgalom tulajdonosoknak igen olcsó tüze-M lési anyaggal szolgálhatok.
jfcra fc:
1. Darabos fűlő barna szén a kapronczai vasútállomásnál bevagonirozva egy vaggon (100 mmázsa) 80 korona Ugyanaz Nagy-Kanizsán házhoz szállitva métermázsánként
1 kor. 60 fillér.
2. Másodrendű koczka fűtő barna szén ngyanottan bevagonirozva egy vaggon (160 mmázsa) 70 korona
3. Dió. barna szén, cséplőgép-, téglagyár-, és gőzmalom tulajdonosoknak igeu ajánlatos: kaproncai állomáson be-vaggonirosva vaggonja (100 mmázsa) 60 korona
Midőn a jó és pontos kiszolgálásért teljes felelőssé-, get vállalok, egyben mészraktáramat is a n. é. közönség szíves figyelmébe ajánlva
Nagykanizsa 1901. évben.
Tisztelettel
Klauber Ignácz
a LEDF.RER féle kíuínbányák Dunintgli kerlleti ■. , , t veiérképviidAJc. I.imiu ituttiútv, ifj. f:t:iit fma fli:tfk«ritl«4m nditt
mmsmmmm
korona. En ebben a főárudában játszom és mondhatom hogy nagyszerűen szolgálnak ki, a húzás után azonna lakásomon van a huzási jegyzék. Balog; Mi az ára az első osztályú sorsjegynek ? Nagy: \'/, sorsjegy 12 kor. \'/, sorsjegy 6 kor. sorsjegy
—3 Jtor. \'-r 8Qttjegy 1.50 kor _
Balog: De hogy rendeljem meg a sorsjegyet ? Nagy : Veszel egy 2 kros levelezőlapot, kiválasztó) az alábbi számok küziil egyet vagy többet és megírod, hogy küldjék utánvéttel a címedre. Ha a pénzt postautalványon előre beküldőd; elegendő, ha a szelvényre ráírod a címe det és a számot, a melyei kiválasztottál. Balog: Ez nagyon egyszerű és nem is drága1 Nagy: De ne várj soká és rendelj azonnal. Balog : Akkor sietek,azozma/ irok és rendelek egy szerencseszámot
BIHARI EDE
fíelárusitiSndl Budapest, Városház-ntcza 14. \\
Szá.mjegyzélc:
82320 V. 57890 \'*/, 18413 V, 41215 78007__%: 45729 7. 57923__ Vi 14242 69549 V. 28644 V. 80524 V. 25812
23523 14116 82322
Állatgyógyászati diaetetikus szer lovakmarhák ás juhok számá1-*), . 80 év óta M IflKlObb istállóbanhasmáljAk étvágy-hiány, rossz emésziAs ellen, * tej feljavítására és" a tehenek tej feljnvilámM és 11 tehenek teje-loképesBégének emelénerB Ewy HkalulVa ara 1 K 40 F. — Fél aka\'ulya Ara 70 F. VulOdi minő ségben csakis fenti Verijegygral kapható minden patikábnn én drogueriában.
riokiii.\' Kvri da Farenez JAno*
kir. nratr. m»gy..-jroraúu éi bolgár hercegi idv. uiltild
• Kerületi rtmwéH KORNFIIBURG l Béét mrlteU-
rr~i
m
M cö S ed n
U s .1 i * w cd 60
= £
a •
CD OO vCD
■ II
Nagy-KaniEaa, vasárnap
\'^^K/iPHAT^f. 1 fj!SZ$J»MR6SKeOÉSEKBíN TVEnÓÉCLOKBEM
jyWWQErt VASVTt \'
"ÉTKEZŐ KOCSIBAN.
RSEB10FI1 J.
vértisztitó labdacsai
évtizedek ót* el v annak (erjedve ns efi«>«< világon a kévén azon család, i hol ez páratlan h A/(gyógyszer hjánv/ik. *
£ labdacsokat az orv»aok különösen na oly bajoknál »jánljAk, amelyek nehéz emésztésnek • duguásuak következményei; min\' pl. zavar as epekeringéaóéip, májíájdal-•aél bántalmak, kóiika, aranyér alb. itH.
Vertiflstiió hálásuknál f< gva kiváltán jé hatást gyakorolnak vérszegénység esetei ben a as ebbfil származó bajoknál, mint ideges lejfájás, sápkór fl\'b. E vérlÍHiljtó labdacsok nagy előnye, hogy axeliden hatnak; íájdaimal nein okoznak a igy a,. leggyöngébb azer-kezeltel bíró egyének, aől gyermekek ia bairan liavznitlba-jak.
1 doboz, mely 16 labdacsbél áll 21 kr. — l tekerő*. mely 6 doboz 1 Irt 05 kr A pénz előzetes beküldése után bérmentve: 1 tekercs 1 frt 25 kr. — 2 tekercs2 írt 30 kr. — 3 trkercj 3 In 35 kr. - 10 tekercs 9 M 80 kr.
_______ H ai ia sitii nlaillái mellékelve. ——
Egyedüli készítő é* azéikQ.\'dési lörnktár:
PSERHOFER J. gyógyszertara
Béfi fl Mlageraraoee lé.
EileEjeduégüknél lógva e labdacsok m leekfilőnbösőbb alakot ban éa nevek u ánoAiaiuak, teh>U mindenki csak P.SERHOFER-iéJe vértisztitó labducao kérj síi, s ctak azok vaíúdiak, a melyek dobujai\' ak fedeléu piros szilibe
8-7.
.PSERHOFER" kézírása 1
Alható.
Tübü H/.az iiv&ló or/os allal ajánlva. A legízletesebb és legolcaobb anvanyv;z. kn.pba.\'ő min d-n jobb löa^rkeresk édesbe^ vendég öben.
Egy doi\'fiz\' aia 1 trt. 20
KLYTHIÜ abőr ápolására,
ae arcz^ör azéfitéeére \'
w ia«ait黫rt JT U U Látíj
Legelegá mmmbh, ftellelte* báli fi nalon púder. Fahér, róaaaisin tigj sárg&s. Vegjilejf_AnalyxAI va ét ajánlva Dr. J. J. Pohl ch kir. tanár által Béeabeet Elismerő levetek a legjobb körökből minden dobozhoz mellékelve vannak.
GOTTLIEB TAUSSIG
es* éa blr. méw. tailelle-nappaa ét illatMurpára Főraktár t BÉCft, 1. 1% •llselle t. Szétküldés utánvét vagy az összeg elllegtt beküldés* mellett, kaphalá ■ lf|lSbb Illatszer-. drbiua-krrffekrdrabfa él Kjó|Cja»eri úrban. Hagy kan iitá n . Alt áa. bohui Keleti M. Mór éa Kreioer __- - - - Gyula eéfftknél. _
Kereskedők, gyárosok, ügyvédek és általában mindenki részé, legjobban éa legol csóbban szerez iuíurmatiót a ^ _ k y
Judakozó
i oda tulajdonos: Neumann Ármin Budapest V. Kálmán utezs Ifi iz.

. Kélkülözhctlen én utolérbetlen, hatása kitűnő. Világcikk, 5 [kivitei minden országba
THIERRT A. balzsamát I
1
[melyet az egészségügyi hatóság megvizsgált] % az egéhz v lág kedveli és mindenütt keresik. Csak akkor . valódi, ha az oldalt látható zöld, a törvényszéknél bejegyzett „apáca44 védőjegygyei van ellátva. Felülmúlhatatlan bzei jnindei\\JnelU, máj , gyomorbetegség ellen stb. külsőleg is kitűnően hat és sebet gyógyít. t
fp pílitifg ténritnn 1 korona 20 lik Szíj Hlflldés csak rbzfln fizetés metéli- p.
Thicrry A. ccníifoia kenőcse
cso&alcenó esnek nevezik:)
utolérhetetlen szivó erejij é* gyógt itót atásn. Operációkat a legtöbb etjeiben fő falegessó teszi. v V, kenőciesel ej*y 14 evén, .pyógtithHtatlannak Inrtot1 ca>>nts/út, ujubhart egy 22 éve* rá •zerft hajt ptóf yiMiak meg. Antia/fpt«ku- éa Kyógyitóhatá-u mindenféle aeb gyuladásAnál Jft
Próbatégely bérmentve I korona 80 fillér. Csak elAietes fizetés esetén küldjük meg. Óvakodjunk utánzatoktól éa kerüljék az értéktelen úgynevezett házi kenőcsöket éa * más efféléket. **
Czim
W
A TKIERRY gyógyszertár és gyár a Védőangyalhoz.
I.Pregr*«ia, Pra h*»f felé, a Déli Vasút menten, - P> xcepektuis ingben és "bérmentve, r
(Edzetek acija*1 m romlanak meg é* jó azokat használ itr: kés/eu a házban UrUni. A " o^tes Diüveh államokban bejegyzett védőjegy mnek utánzatát a tőrvény üldözi.
•XXXXXXKX XXXXXXX.J X X
X Hirdetés. g
A nagykanizsai Ipartestületnek J jg Fő-téren levő há/ábaa a koiCMiiui u w üzlet a folyó év augusztus hó 1-sJre jg X bórbe adandó. BtJv.-lib felvilágosít as K X nyerhető az ipanestület irodáéban. X
X —^ X
S 141—1 As elnökség
tt»*XXXXXX xxxxxxx
Jó éa ole^ó óriifc,
| I* évi jólállaMMt jtri\\át vevőknek
Konrád Jfános
ó ragya ra •arany, ezüst s kszor áru szal.itó-haza
■ rtti, (tibahortsájt) Jé nickfl rcmonioir óra frt. *76. Valúdi astt«l ram»a.olr*óra frt 6 mO Valódi atiat láno trt 1*0 Nick"I éhraaitA óra fit 1*95 Caéfam a ca. éa kir. biioria mi clni-rrel vaa kilásUiTt, MxámU\'an »r ny. MXö-t tcUIHli«i ár»m aliaa rnylval raiut naa\'ft levél van birtokom b u nagy képes árjegyzék (agyon • bérmentve-
O 60
Nagy-Kanizsa, vtsároao
gazdasági gépgyára Nagy-Kanizsán
ajánlja
Kipinzii !i|üjjl>k íi legjobb vitőgípit
Nagy: Mond csak kérlek Balog, vettél magadnak már osztálysors gyet ?
Balog: Még nem. mert nem tudora-melyik a legszerencsésebb főiroda Nagy A legszerencsésebb íőáruda
BIHARI EDE
[Bfldapest, Városház-íitcza 14.
fíondold csak kedves barátom, minő szerencsés ember rOvid idő a\'att már hétszer nyerték nála a jutalomdijat Balog: Mi az a Jataloúdij"?
Nagy: Jutalomdíj, barátom az a legnagyobb nyeremény
K n* bftMtijtttt iüitl ú á iífjtj tilijku epánl ilUu g
jf ZAÍA-bR 1LL sorvetógépét B 6 szjí. „PEBFECTA" bIcsó és igra jé. kőBafü vstígipü, V
>*SjoM tttrfttuto. »W> Uállttéton »i»3 dijjai kltunutett f*
54CS-KENCRQ dCZÉLEKÉIT,1 m fr birónáit, jirfiaftH, tzétiajjrijtóit, rostáit, tríeareit, darálóit, > í i izecska- és réparéfótt, kokori cza-morztolóít ét aiodeiféit p* jazdasági gépeit . ^
M - ZMQal malom* éa vízvezeték-beren dezóaeket w
Fj pianet ir" & töltögető u ]
fe? \'1 - » \' ——— In 20 körönt . Xt]
korona En ebben a főárudlban jAUzom ét mondhatom hogy nagyszerűen szolgálnak ki, a húzás után azonsa lakásomon van a huzáti jegyzék. Balog: Mi az ára az első osztályú sorsjegynek ? Nagy: \'/, sorsjegy ia kor. \'/, sorsjegy 6 kor. 1 , sorsjegy
3 kor. i, sorsjegy jlso kor. Balog: De hogy rendeljem meg a sorsjegyet ? Nagy Veszel egy 2 kros levelezőlapot, kiválasztó) az alábbi ■tárnok közül egyel vagy többel ét megírod, hogy küldjék utánvéttel a címedre Ha a pénzt postautalványon előre beküldőd, elegendő, ha a szelvényre ráírod a címe det és a számot, a melyet kiválasztottál. Balog Ez nagyon egyszerű és nem is drága\' Nagy : De ne várj soká és rendel] azonnal Balog . Akkor síelek,azonnal írok és rendelek egy szerencseszámot
BIHARI EDE
ÉRTESITES
főeldrusilónál
Budapest. VArosbáz-utcza 14 Számjegryzéi:: —
57890 V, 18413 \'/. 49216 V, 45729 V, 57929 V« 14242 ". 28644 % 80524 \'/« 25812 \' .
A n. é. közönség szives tudomására hozom, hegy a
Léderer-féle
»2Sf>K 14116 82322
koszén bányák vezér képviselőségét az egész Dunántuli kerületre sikerült elnyernem.
Ez által azon kellemes helyzetbe jutottam, hogy & nagyérdemű közönségnek, kúlön&en pedig a cséplőgép-, téglagyár-, és gőzgalon tulajdonosoknak igen olcsó tüzelési anyaggal szolgálhatok.
jfcrak:
1. Darabos fűlő barna széa a kapronezai vasútállomásnál bevagomrozva egy vaggon (100 m mázsa) 80 korona Ugyanaz Nagy-Kanizsán házhoz-szállítva métermázsánként
1 kor. 60 fillér.
2.«iHisodreiidH koczka fűtő barna szén ngyanottan beva-gonírozva egy vaggon (160 m mázsa) 70 korona
3. Dió banut széa, cséplőgép-, téglagyár-, és gőzmalom tulajdonosoknak igen ajánlatos: kaproncai állomáson be-vagguuiiimra vaggonja (too mmázta) 60 korona.
Midőn a jó és pontos kiszolgálásért teljes felelősséget vállalok, egyben mészraktáramat is a n. é. közönség snvo figyelmébe ajánlva.
Nagykanizsa 1901. évben.
Tisztelettel
Klauber Ignácz
a LH>E8Bt-Kfc kőuhbíajik DasintnH totlet
Állatgyógyászati diaetetikus szer lovakmarhák és juhok számé\' 1, J60 év óta * 1\'ptAbb ístálMbanbssznftlj&k étvágy-híány, rQj^ eméuiét ellen, \' tej feljavításra ést a tehenek tej feljavításán ■ tehenek teje-|/>képeoégen*k »m.|évre E«y nka\'ulv* ara I K OTT — Tit akaulra tra 70 f. Valódi mínó ségben csakis htti veiijegfgyei kapható minden ptlíkllMi ét drocneríibtQ.
m
A
9 I "ő •
1 <0 8 • ? > c
2 aj
• £ w
,5 -O 1
; ^ 0 cd 00
ec • .
a3 co
■MB
ODeisep J. C.
riokttr; Kwl <1A F^renn Jáaat
Nagy Kan izmi, vasA\'nap
Zala 80. sz&m (ío/lap.)
1901. április hó 14 én
1 w íf^1^1 üiJr^iJ:^1 n I fel 5 i i fS^nviilAÍ1 11 k
lllllllllAlHHnlO!f | rí f Ifllll ji""*mmr fii*
I f I fOgüíSlííS Hff « I I I I III 1/ Ji C fs II
, WS. in I lm VMUr. | iwa 40 Mér »UImm alfa L ; ^ ^ ^ SSS^SSfnSmK t f ^ J
111111 "". _____iuMm MHi f J j
Ifli US .^REPARATOR.- ffiíüÉL ELhA^ Lüllr^ ff 1f {
Hl i .uw.^wuj«kwi21 un.,■*«.*. "ttlZ\'rJS&i.- ~ 1 J\'fli il
í >1 i Ml IIMU NiIMi : imiOiM\'MilHnu, MIM U>I.W !1V r l i l r r> U I C U rt nHrtuntn, f.Itoít I II < ■ J » I
TW j J .-, Bimw .HI..K tyawu.iWiM. -y—t L lt H V. J fc H U, Wnl jgj ?
^li l/^^^^^n ii n at n r o IÍ/3X If
D II HATÓ II J I f ásM
5 . 3 1 U IMrló. tl vl.dtllillU... I.u Tr.lU:«MU»M. ^^JS^Kj^i it^Mjtt. M, «!,.•» IM • .JmW . C r I
e i i * r k i um miu«+25 kor mummt .ti. MranU "htoi iiHiwIWi. - « —; « « • í
B I f 4J immiém iKlRATnRRYÁR «««««", ^^Zsdí&rt \' PV/É^hB R A D V KÁROLVS £; L
a g • nuéMMi.. OUnAIUn-uYArí /^mmh utkr ntam*, Mm. i, wmn.ow • u, ff!
2 B^i ~**" ""JllI! ül
- - j, | i ■ iif T"\'U/.......
s . ijf m^., . 26 tv Óta \' ^ l l^íüiiJ usvtaa11 H\'í
|oftí5J BELVÁROS) KÁVÉHÁZ y AzEusmektUwobb JS-fií ■«;!
II Sw IV- K\'gyó-té,.2. I MAGVAKBeszerzesi ||||(IJ1 |Wá |
|s|A| ******* i mmliwJ| FORRÁSA U^SÉ Oil
J . t/^BUDAPEST | if "B
ÖiU iÍKLI VE.W YI F E R ENCZ| mP\'Zgí^ Akdrásgy-ut-23- f -SSfrtS• fl! M ÍC SLWÓcqlŐJ<Í9Ólar^4i^Í«ál te RdTTEWtlflWTCZA33\' I ÁLTALÁNOS tuoósití I.®
ff ^ ^ ** ^ KÍPIS ÁHJESYZÉKIKGYEN J •Jffl&jJtttf* Hl 91
I > 3rarr.gr^T^rsrrr* bl^ í» béhmcmtvk . JS v\\ f-asrtMsssrasu J| as > Ojk ^gjr^ ® %
íí I ^ A IciJobb érákat % Oh JajI ^UétMa tUta nmkUilil ftllcs* 1
(M) "V >fM><Mibc h tefDimtcM^b v*ket trodoéimj9Í hattTiÉlhsUMl — yi^ 9
W I »*BBMBTr2Z»TíeS»a 3 fcl (SGER-OIi mellpasztillAJC f
fi I oTn ^JíTi^SL\'sisr*\' * * p»b^ i ur— «• > km mmíL
I brauswetter janos oír ys ^ , MJMÜ |
^li Éif fratelli deisinger Í| BENZIl
f FMH rigjr TrimlMI JI^^^^Ri ü aAmOTOaW Iptfl Is asrtn*s» Maiin o [
flftl lí Ü Cuba-kávét, válogatott J fra^ö\' OSERS 4o BAUER ly® I\'
I; _ 19 Isrtts 30 Méfért M II s i^mi^ ts i gi i mi • ........ 1 .
.íJna^l — sliteJr* én l«ármmrt. —— M I ■ I ¥m*r*é»*miéméÉ<§nttá** VI^NRA B I
ü® 11 M* A«tfGY7ÍI WDYfM JRl I ^---\' • . 1
* 111 \'■■■■■■■■■JB^fiiiSiBSJSÜ" 1 ____nép— árf#«y#t1 My—.
SEBBi SZflBflM1C)flKfíTt^\' l^r
jJscI ^^^^ cjL» flrjo^curoMLitL. ^lO t 1
III; FT^^B^^FlS^^E^S^siiil
|f;« I ■-*csszrzzz W »ASU&sasasus w\'fl
Sirz IL. RfrnAPVATPlW —mi^l\'it - mmm« J| niMililiKMr\'
^ BIDAPE8TEN. % ^^
^ tfO.OOfl T a Hot* mré^
1 Uh ssaé-oi -kaia. \\r I iir^léU\' fc,r IMk I
{fi IMII MkS MMi svuu «m «|MS«ár kpw m j^ Vu ~ I OSZT Aü VSORSJ AtAk. I^^Mh I ■ J// Mkt NM >Mfpl|f t(*M # MoMi t kr. wtte «Aa \\U I • ■ ,, ,—m|
71 Misii.IIikr rn*t^w.tt IT r/ertktey. 1 kfT9w<iiÉü> lmémié<fc< I fc Kr—trj
vvom^toíi TifhtJ Föl^p laptulajdonosoál Nakry-Kanizsán 1901
Huszonnyolcadik évfolyam 31. szám.
fAroskAt-*p*UY.Fi»ck«l Kilop kfta tartat ad éatbaa
A éruktaai likat ■»p»n
tiat d. a. 4—6 irt köat
;j0 u,ti*#mlft a lap «a*lUBii réaaér* vonatkoaó aiiadaa kOalenéay.
Kiadóhivatal Tiroakásépftlat: Füchti FÜlty kfloyv karaaktdéaa.
ZALA
Politikai lap.
Megjelenik NAGY-KANIZSÁN hetenkint kétszer: vasárnap s.csütörtökön..
1LÖFIZKTÉ81 iiii

II k«M* • fcwm I kmu
HjrtKUr p«ÜUora 10 fllUr
Blllnténi, Tiltmiat a i iliHnl Taaatkoxék PImM FtHp iiofTkar kadMbf IntiuuU .
BimanUtlen Itnltk caak la . t ka»t Ml (ofadtaiuk at.
I<7M nu án M fillér
Nagy-Kanizsa, 1901.
F\'ltltt iierkmtí: S.irkuitHiri:
Miahlf Nanilor HfYfM l.^jűl.
Csütörtök, április 18.
Ai állatvédelem.
Megemlékeztünk már lapunkbau is a (öldmivelüöi kormánynak ama dicséretes intézkedésén}\', hogy a hasznos állatok megvédése iránt rendeletet bocsátott ki.
Ennek már csakugyan itt volt az ideje, mert hazánkban a madár-kereskedelem igazán aggasztó módon föllépett. AS nagyobb német városokban, többek között LipoHébw mmliUl)üi7,úk- -vtii)i)»kr melyek egész Ügynöki hálózatot szerveztek hazánk* ban. Ezek a mi madár-világunkat fosztogatták már évek óta, és pedig nemcsak kedvtelési vagy tudományos, hanem gazdasági célokra is- A nyugateuropai fejlett mezőgazdaság ugyani? régóta tudja méltán yöTiTázT a hasznot, melyet líítsznos Allataink elszaporitása biztosit s azért . drága pénzen megvásárolják ott a gazdasági termelésnek eme kis segédmunkásait.
Azok a drága pénzen megvásárol! madarak legagyobb részben hazánkból kerültek ki.. A madár-üzőrek itt szabadon garázdálkodtak és többek között Nagy-
Kanítsn és vidékének egyik ilyen jól ismert raadár-üzérje száz-számra szállította Lipcsébe vagy máj német város mudár-börzéjére a mi kedves kis éneklőinkét, miket maga fogdosott vagy olcsó pénzért gyermekekkel fogdostatott össze.
Igazi hogy a törvényhozás már 1894* ben gondoskodott a hasznos állatok megvédéséről :i mezőgazdasági és mezfíren-dőrségi törvény megalkotásával, melybe11 1 Iftldmivulésügyi miniwt<rt fölhatalmazta, hogy a mezőgazdaságra nézve hasznos állatoknak országos és hatósági védelmét körrendeletileg szabályozta ; de ez a fölhatalmazás tulajdonképpen csak most érvényesült.
Az iskola és nevelés eddig is eléggé csökkentette a gyermekek- -részéről- játékból iizöit madárpusziitást ; most már a közigazgatási szervezetre vára teljes megszüntetés.
A földmivelési kormány — mielőtt a közigazgatási szervezetnek ezt kötelességévé tette már említett rendeletével — a hasznos állatoknak megjelölése és azoknak
vidékenkiot való elnevezése tekintetében behatóan tárgyalt egyrészről a törvénv ba* | lóságokkal és gazdasági egyesfiietekkel másrészről Hermám Ottó tudós ornito-logusunkkal; HMffi kibocsátandó rendeletében tüzetesen még akarta jelölni a hasznos állatoknak mindegyikét, és pedig a tudományos irodalomban ismert nevén kivül azon a néven is, melyet a közönség egyes vidékeken használ. Mert a zalame-- gyei nép például nem tusija, hogy miféle madár lehet az az „araityáruléf; de ha azt mondják neki, bogy „sármány akkor tudja, hogy melyik madártól van szó. A sárgarigót meg szokotton aranymdringónak \' hívja*
, A hüllőket és kétéletüeket ezúttal nem t foglalták bele a rendeletbe, csupán az em* jlösöknek és madaraknak védelméről gondoskodtak, cebogy sokan markolván keveset szorítsanak.
Igy azután az emlősök közöl a denevér, vakondok (a virágos, veteményes és csemetés kertek kivételével) • cickány fajták (kivéve a vizi-cickányt) a madarak
TÁRCA.
Fáradt pillámon .
Fáradt pillámon te vagy at álom\' S te ragy at ébrem! mgár, Heh/ biztató, tzelid fényivel Munkára kir, munkára vár.
Te ragy at én borult viligom Ügyetlen lényt* etillaga ; Te ragy a legjobb, te vagy a Itgizrbb, Te ragy az üdröitég maga
Sziffstt Károly.
Miért ?. -.
,.EtSs, borúi taraiti nap van, Fellegek takarják az eget; . Sincsen tuyár, n.ncten verőfény : Ügyit Stz ran, ét nem kikelet!
Miért fedi el felkta napot,— Mikor virág nyílik, rügy fakad ? Mért mm kallóm az erdő mélyin Dalotim\', a kit macfcupkot ?
Mért nem rig fényes i/jutágom, Mely alig kogy hutz tavaszt megért ? Mért oly bánatos at én telkem. Mért oly borús, mondjátok ; miért?\'....
Kertész Mctnó
A furfangos Lajos ur.
Ir a: Kováts Miklós.
Vullunk valaai tizenketten » faluban, mindmegannyi reményteljes fia<al ember; * kö/Q-Ittnk meg egy sem halad* meg a lusrönolüdik evét.... Egyik . szffnidözo jog <az, iiiftmk orvosnövendék, gymna-iumi itnuó. jegyiflegéd, gazda-•ági Írnok, pajiabirc-, tngalmazö, ta< itó, migan" ! uracs, mérnök éa meg ki tuduá minő oéhbriia-, tok i em ?!
Hat bizony ennyi ember kifrütt azutín a | a veralkat, e k> dv yhangulat vaj i.i kdl mböl\'i i volt. Sok mindenfele kihűlésre mulló éa t-lke-1 rttlni sjánla oa szokások !... Az egyik ped ul nagy flegma; reggelenkent méltó-ágo. lépegekkel halad az iroda felé, a c«ak akkor veszi íszre, mikor lömike . figyelmezteti. bogy egyik f lábán ii cipő helye*! pno- pnpiics éke.kedlk; másik nyug\'aan pezsgő verii cimbora, még az utcán ia balterewlen kép/eli magái, mari loly-| ton polkázó lépésekkel lrji ; — a hnrmadik a
szórako-ottsn\'gnak, « könnyelműségnek igali ne-tovabbfa; a negyedik örökké hpgvezi a tülél : ki hil-á\'v.a el az ikes igét, bogy uib iga<iiha«sa, a hogyha senki sem hibázza H, a1 kor kiujaban gyomorgCrcsöket kap; — aa ötödik meg olyan -sérelmes, hogy a napot ia sápadt kápfl ho diuk nézi,és igy lovabb.
Ily.eokfir. i\'Után a nagy kiterjedi ü szobában | (vaiamik«r 48 elö", aa uri»zék- k alkalmaval, j tan Acskozíiai éa ilélkézö terem volt) sajatságo. {lá\'vanyt nyujolt a asépse*«* *yu eke««w, mert oly öri*«i doiiányfüai terült al, ln>gv eoni l-h* tett, min a ködd\', . a tegtin mabh gorc.övön a-m ehetett volna aa ablakokat »gvm.»ió meg* különbö/lelni, osak egv-eiiy Uira kanóc aaikrá zott kjnrk-kinak aaajáhao, eunyi volt az egész. ,
Ilyenkor mtin főszerepet vitt aa élcaaléa és d I la*; oykor-"l*kor kndenciázgat unk ia persze — vad\' bi nál Vi-dnhtian ; akii Ilyenkor « társasig kitü«öf tréfa tá\'gyéül, jaj v li annak; bulott arra az ic, miut a /Aporesö, bál ha meg agy-, vagy máa igen tisztelt UgD<k az fi a/erelm-a A Itpoia lödö le ék fel ?... no annak c«a» ugyan ia volt Jí — jobb lelt volna szegény fejének va-on azrtletiii- I!
Déiatani kedelj-pH innlat-agu kai rendesen Jókor J.ni s uram o<oaó«ta be, ez a Imivaág-nek ló.érdemesebb polgara ki ia aa egész vitát seregét inagavat- vive kötél esi pincéjéhez. A
A Ferenc József keserűvíz
\\ az «gy«4íli elismert kellemes izü természetes
ha^hajtószer.
Képeslevelező-lap
újdonságok
a legművészibb kivitelben kaphatok
, Fischel Fülöp
könyvkereskedésében
NAGY-KA NIZSAN.
Nflgy-KüniMA, cnülOriök
ZüIh 01 H/ám (8 lap)
1901 április hó 18-án
aárményok, \'rí Jófajták, ftc#kdk« j hogy » városi tanáca a (•oieiénén ta* Mwow Gábor, HHrím Hándor, fflmsimqer Uo,
«iták üftüiviAb i l i Il(ÍI|Ml#g raist veti. A kömW#« A polgármester Ütirtmr Vthnofé* Flmfar György. jii\'zuiaa, p^taiiiöK, pllU) tfK, Helyeslőiig luaomásul vatja 6* í»- K^rjtsy Slodor fi|yelmébe ajánlja a bízp.
köüül ft baglyok,
RégŐk* tankök) bankók (bubos-bunktt, diiványura uíltmmtu* liaity PÍihál [»áKnilí, hogy azon körülményt it vegye elbírí-
büdÖH-bíinktti fakooánrsük luirkálvok NW^ jegyzőkönyvileg megörökíti I láa alá, vájjon a háiralékoaók, a kiknél a p/,tadó
uu.iurt Ptt íKttj láKopőnrsüK, | narkaiyoK, éi| h mládg$\'fi ^ §||g|§ n* ez idő szerint behajthatatlan, mioő miauit
lég)kapók, fllmtímuk, billegtilők, )i«IW.»1 Vl$|mr, n§gmruiui mhu, ^ kM voltak fl pólsdó esedekeesége ~ jf)*t^
mndumfc »irál?oVt webek, bíbicek, A jelehiékii 11 né/^fftldldrí
höj«fiétyak, lenpíiíkk lf»liglie| a?
munktmloM il/eiöleg n közgyűlés imiomásul
Vflll"
éneklő é# íéviir^vő [nptó inuditfuk tíMftfiMig továbbá u pttlg&r&Mf, bogf
némmíl közli g miniszteri ÉHM (n M, iMéim
valamint rt katonai kórház céljaira megvett luqornAnyoh ín néplci eJneviwswl) \' gj ThmU/éh mpihin íwkktíüytí i\'ítatám mg özeknek kifőni öMptóírófc írni n Wltó* A ké?M vonaikosóUg azon müirváiiyi \'lh .( t i .( * | iiii ja a x jutási o vuroai tanács, iiugv az most már mint
közigazgatást IwIoüAgok (f,f||M,«M Ml a város közönsége m>ú$\\k&mérHiAz tfpíikesén azonnal foganatoaitandó
K/.ekrl C\'ld Vígtf hull AlMpoÜmn pftéf* bíw?#áltj|?íaéfc u s^omíi/édoH, tarom lulujdont A vámházi palota is bérház általános javi
TiUm iwkni\'k ít\'Hzköt Vftgy lojdaai! ,<!,<fk bouáC\'VoláiMMf, m$lf mrgftMOltg\\lása, a k<>%iottléai (erem bemtdezétte, « Wllai
eltfKt\'diii t^akib (ndoinAnyoe célra (*H hu«
bMiedéMekor. Mert ha a felek egyike máftka annak ld§ié$ rueféaképee fo*i, ugy azok (eleitek a moai bohajtbatatlan oe^zegek^rt, akik a tör-véiiyea Idtfbfu.vjló behajtja köröl rnulautáat kdvrUM el. A képvl«előte«tíilet ilyen érteíemben katAr«ífoif.
Klöierjeaateiték a jdrvdnykórhás épltini ter< vés MMgWéilt éa I$ljrger*l6ní klmutatáHt* imn célra 26.877 K 03 f, Íráoyozlaíik elé.
yabttd. Aki ex
bft\'aittabdi> l^nne ! világitae heve/eteife a hivatalos belfitégekbe, a
Ji kMg^UlfM ewn ináitváuyi\' altalan a be- hivatalon helyiaégek uj bfoez\'áia elhatároztatván,
glli*n tagadta.
... A fliomítji\'fóle ingatlan véltrlérát a vAroai >}muérn a kb*iátiift*i íifü(f lerhere javaaolja ki/l* lUOíít\'lMI-
ezen 0üukft)at<»Jtr*i 60.(/0D korona írányoztafíík el/l éa e/en alapon a pályázat kiiratik.
hten tárgyhoz aséltak: Eptr\'jtiy Sáador, lUinilt Józtef. Milton Géza, HerteUndy Béla, dr.
(ó«ági vngfttalyly\'
véi, m lHD\'lé évi XII tOrvt\'nxcikk
axkknazántik g) pootjn él leimében knrnníiin li>n..iM KwílflBaí küíltlfit ^éflítt 111 0im UP!i« Jogoaiak, mert fathuhitd Jak»b. r. Diek Jóuet, dr. Siwetky
koronáig t«r)i\'űö bírsággal t»u)l ttto. . kfyiilihl alapúak rendeltatéee van. (Károly dr Schwnr* Adolf h Király Sándor %
UiH^zük, hogy 0 n/. j IVlMmmr? Üyuú indítványára kimondja hí mérnök,
hova-hntnarább tiioga»iíimifk a/ní ük órírtai ;krt*Ky«Wa, fiogy n vélrUr tí A ^roii tanáca abbeli jafa-taíát, bogy az
.. inietlemiék, de o«i«k Mik»un rímen, mc v MH*
r4mitLUX4flfl jggtliit, tt MVf k,|Jfi (.IAIWM, yj^l f.^ndü.
ti|ó rovarok éa férgük okoximk r^yiíbkérfl j Mon^lAvoUeiifi a npigp^ií mmUMBJV, I
in Ifeserv^D Vergődő mif/OgHy.duMÍgMfik l»Í\'biauii»Hi.yiúl mynhdrolt imjatlanok (m I(gJü koronaa r^zlelekbeo lenne trtrleMtendő
ármíaliip mintegy 60000 korona tartalékának köl-In j^t^il il»^ célokra^ a^^ű^m í n iiz l ert 61
haroei(i l)Í\'bizuu>Hi.yiól nwjvdtárolt
bplpteaiéie, melyrél taar In punk megalőíé azá- ezen <<aueg nyújtana (edazelet az előbb meg-
ntk. A fodolűg á r^ndtlel- \' m^iiiu lait aillüuk f határozdt munkálaiokra.
nek szigorú V^grehajtAmi ttlltidetl vonulón vajúdóit «/.« ij kérdés, hogy A nag) kanizsai tárházak részvénytársaságának
• -.4,4.Lrt.A^A. -.w.ti - szinte nem ia )iUit<tg hinni, hogy az végre d:»« v. póladó nentesaéc írásit kérvényét a képvleMrt
A kőzigaigatitoi hat^ rrnéről, - OS fl Wf„ knnit. Asén nnuy éljenz^el fogadták a testület egyizhen már kedvezőleg el.otezie. Fe-
haló^úgogk teljes mértékű, utludi) láuioga ] polgármeater b^wlé- lehbezés tdytan nz ebbeli határozat meg«emni-
m ; nulvbor " v ^^tivizsgalo jiizottsag áln«l Hdlvi/sgált mq^et^ mert a képvbelő teaifllet nem határo-
, ÖVI V, K^ mpénnáii wzam dAM 1 fZSavtza- ion fl feletti vájjon izoo vároestT*** iktk résr-és tiemxel* j galo buoi sá^ 4 \' ééé
lába || köz\'tnaég rrttétúl-loJyóltfg kell, bogy huxa
etilen^ bűnnek tekínlea^ék, — hu valaki az állata tudóit- lixelmrkröf vngy kihágtinről az illetékei hátságot a> ónnal nem érte* aili. —--------- - -............-— — ,
A varos házából.
aiai\'jan
jnlenté^vel H^terjesztetvén, utóbbi vénypsei a táraaf>áiinak a azavazáaban réazt
.i /..iiiüt\'lokii
Jelnn ntvényt meg* vehetm-l\'-e vagy nem ?. Mielőtt tehát a kérvény ujabbí tárgyalás ala vétetnék el nök/ő polgarmea-B«\'üu| \'fiák .i vaíOf-i -hazit gyám pénztári éa ter ezen kérdést bocsátja uavazás alá. Dr h:i.dOrkapitán)l hivu\'al pénzkezelésének lélévea Oiek József <VN«z<*férbeietÍ*fiaek tartja, bogf a wegvizfgátátiról leheli jegyzökönyveket, melye* részvényéé városatyák ezen tá^fybaA Alláat j kbt a ko/gyülva lu\'lomáaul veit. fogMbaiwftnftk. H^ay véleményül lúbben iá.QjWt
! A 5. pont tárgyalása elö\'t Sitk Norbert kórh totlák, a megejtett azavazáa (leginkább bi/onyi-! lelken kérdési mtteeif • polg^rmeaterhez a W* • mennyiben a kózgyflléa csak tyy tzá-rom föH; ac*g< Olétkészek niZtPlerdrji ügyftew. tObbaággel adta mrg aa öaazea v. képviselékoek Nsgy.Ksnizsa város képein iesKtlete apr.! ^ A pogárroenfe váhwál ugy az íníffpalláló. i * howáazéláai éa nzavazaü Jogot, iió 15-an tartott közgyűlése Viaty Zsigmond ,,,,nl u bozs)üléa tudomásul vette. Knortzet iiyOrgy lelszolaláaa u án a k^pvt-
polgármester elnöklése alatt, » városatyák rlén A beb^tbaflsmiá vált községi pótadó-hál-rtül(Mal\'\'á tanáca javaslata azeriot a Urhá-crdeklédeae mellen lolyi ie. j ralek mt-gfiz-gálssars egy bí/o taág kiküldését j/aí részvénytársaságnak tíz évi v. pótadó
A napirend «IOt V/tsey /^igtiiond p iavanolia a vároní lauáca. A bízott*áK olyan ta-í mei»teíségei engedélyezett, mester krgyekttebesen megemlékezett Ptihál goklól lenne ümcállilu« dó, akik isménk és mél-j A/ Erzsébtt-téri közkút újjáépítési költség\'P Kertoi\' kir. kőzjepyzö, ki-s&gyeinkJtlkea-bajr.c*1 tsnyolni tudjak n vi*touwkst éa a- hátralékosak i bői még mintegy 600 korona M\'i/etellen. — A kának elbanytárol ; bejei* i.Utte, hogy a váró*-1 helyzetét A kö/jgyölén < líoiadia a tanács javas közgyüle ezen Öa«zeg kiutalványoaáaával a vá-kOi&.^sége nevélen knsvoiut helyevei a rava* !a*a< a a MvcUe//ik«t választotta;. roai tanácsét megbizia.
jő ortg ur minden reúdtl és rangú fiatal iam« bernek.,János batyia" . érdemekben megÖN/Ult, veterán korc máro»a volt egykor a fa\'unak, most aionban fáradalmai gyúmüicaéU\'il házd, szólOi, (oldel-t t% egyebet is azeiezvén, s/ooíe á\'f bogy agg napjai hiztoaitva va-lauak. meg annu is kijutott, bogy Jó emberéi cimboráit cgy-tgy pohár borral megkínálhatta.
Különösei) nagy kegyében rea/eaitetle a fiatal tmlereket, kik vend-gnzerete-ét nagyon aokszor elve/lek, a mondhatni vaió-afo<« mec> násak v- It.
Nem egy.-zer esc t m hogy egpk másik fia\'ai ember egy bizonyos do\'og miatt (pénz) nem mel etett volna uj al.oajá^áris-, ha Jáuo* áiácsi tinc, tzegény — ís-en nyugaa«taija. mert már nem el I — \'ilyenkor c*ak kinyi a "er^/énjéi •
Cn ia\'toim! dehogy .^ületjk most o yan kor^smár\'^ i iom Hegy megszánnák nn^i a szegény fiaUl embert, — de még a tóét i» lehu/zák — akar l étazer \\-Jr-. u<>\' d&nem cs« da! va Winuk hí Idok Mai -k^eó 4aa l^le jáii- az idé, amikor a bop i\'lyyn iu^iiemes^n—tsipüv bogy a/1 heu oak mi bűnös íérliak, hanem még a dámák iá megisszák biz\' a, t)á m^aként\'nem: flfokbaiH>-s «án »p ezen kőriiln éoy aodorta ki Járna bátyánk.\'t szokásos mondókajátúl, nem hiván bennünk^ t az egyazrr tn rozga\'m, h>aieni egy pohár kontyabva\'óra.
Mindnyájai, bUafMS«ii kótetiük..
KctrüTalltuk valau^enrqfieu a také fenyu-\' aszlail\'i s c^ak iM u* L l)t vs.lt ími. így
perc mulya .rzonbs^ mar «» ts kőztünk allt-j eőtte «*gy term»tes«. éa /oldre oá/olt cseiépkan* csóvxl, inetyre val mi nui;ytudományu ba^abá-n\\hi fazekas atyait ökölnyi betttafcel pingálta reá boj{|.; • Vivát »í6k<>c Jolunnes S a másik oldalara meg h >py : *zeg*sigra kiv mom.
Joü utána a má^ik kancsó, mert mccienáiunk egy percig sem hagyta üresen, a tartalma laaaankint arcunkra testé a jókedv piros ró-« bocsánat..pipacaát; mert mefrazyon írva minden valamire vaiö esztétikában: hogy a rózikkhoz\' c-a< is a hölgyeket lehel és szabad
Az tej? ur egy kícait furfangos eqjber volt^)a80ni}tani; ilyenkor a/után az a „k .ntyalávaló\'1 egyik jó ötlet a másikat érte nála; mit ki nem ugyancsak soktéie állapotot idéz elő : a szótalan
u)el* ét m isgaaba hozza, a jéghideg azivet fel* olvasztja, a keblet lelkesíti; de különösen a szerelme* embert ugy átalakítja kérem, hogy ilyenkor meg verebek*\' is lehet vele fogatni.
goodoM most újból — tud >m senki sem találaá ki- jutalmat i« tűnhetnék reá (ha volna mi* b«í| i Komoly üunepelye* arcot o.tött, min*ha valami ele\'b<>lcseségei akarna mondani, en ma* gam is legalább azt hii\'em, ha másról nem. de a francia háborúról mond valami tanulságot , mivel Uten b<c*assa meg neki ezt a bűnét! — az*rei«U . néha-néha p.litisálm, — azon* ban nem ia képzelik önök mi sült ki ut fföéoz*
Folyt is diskurzus aokféle szíovegyületben. . Iit ejjy csoport áll körben a vadáazkalandjaikat beszeli*-, kü/be olyanokat füllentve, bogy ak> halja, annak majd a bőr lemegy a hátáról... Ott —t\'gy hatalaias irgyájf fa; ásílozfitt; a egypár katonaviselt ember tart va\'óságos minőt csak egyszer láttam élete emben, egy hadinnácwr, e^iaterveketTtéazitve s min4járt kemény zuzsju kritikustól a szmhatbsn. Az meg is valósítva, mert még az ág^uk morgáaat öregnek nagyon jol lellett tudni azt, hogy a/ ia utánozzák egy-egy durr-darral. Amott pedig ásíiozá/tagahos, s egyik ember *lkivánja amá« a >-z»r>lmeie- emberek beszélnek tU$ze5, hévvel mki^ ás^^ sáiuidhaiom na^you tol kicrkal- adyrá^ meuTűrazágrjl, angyalokról édes és ke jbtíjtwí meri náliány pillanat múlva lettek olyao ieru csáb\'dákokról, reményről éa örökbüségröTTT
egymeteiea aaitozások, mintha csak versenyre hív uk volna egymást, Vagy legalább is fogadásból tennők; ó pedig akkor látta jónak egy rengeteg kacsjt kiereszteni, u ikor a nem akarva is pályazöküak im<jd bogy álk&pcsaik sZa-
A gyakorlottabb rókák • mesélnek egy-egy merész szerelmi kalandot, minek hallatára az ajtitosabbsk nagyoká< nytloek éa mélységeset sóhajtanak 1 Most épen L •joa ur saónokoi ko-kidiztak le. No p ra e leit azután nevetés víg moly ünnepélyes hangon á szerelemről, holott kedv, a oly fáin bac^uhtba jöttünk, hogy a "ak kévéssel előbb a szerelmet Tilá*iájd*lnm-köiüliait kancsó tartalmát ^oha hősiesebben be nak nevw, aine y c<«ak a rajongóit beiegs»ge nem d k\'áituk magunkba, mint mo**. — a/ymond. ~ azonban kárba v *zett r kelme
NegyKanisaa tiülttrlttk
Zala Öt asára (8. lap.)
Aft Mhkn ktrM-Mmi 1000.1001( II IllDUTMlON Y
évre 400 kor. aubveniiót Havazott meg a kn*-
gyűlés, moly at ipftprlijftkliól befolyt ósssegböl NrimKanmi váron tandem finnéről
... . . A >. « jennel küshrré tétét ik, högy aM 190! évUn
htUooty Janó* tógym. Hstanár kérvénye éM ,« ,t 4 f*, . irr .
folytál) annak íftetéssi évi 8400 K. törsifUsife m itt tw/mMő IIhad
éa 400 K, likbérben ftihpítQMa mag a tUagyu* tmkílyu kQrmtadti kimámitási javallatokat
lés, aztal, hogy as ötödéves korpotlék uh íflliis kitllnM lajntrom H nanru a városi atlűht*
elfoglalásától ajtamitaudá JM kapcsolatosan mtnlhm ktítnMn> ammt mindmki mmtá*
dr, IMck Jó*aef v. képviaelO Löpinoay Jfttios í»/|,/jl,/; pultí. iik. rajttanár ^rdoMboii Interpellált, de aa ín\'erpeliBöWalélli néni 1M?i az a targy»oro*
iiibtv huvévn. napirendre téri it kö4gyö ok A wfwirf (UlfitQrwi dlldr AlUmntitAMéra
h ai vagy iwUokat ilUtő add/a* vadatokra uésvv imrnÁtvlÁt m&yUhüti / tis&H
a
iurdvéttiUk <t\' /un ti határúid alatt Írásban vo» kir ]>Íniüf/ijij/($*yu(fUáyndlt intőbb at addlei natkosó taMantéita kőigföléj) tudomásai vaite, himtuhnál twjmthiitők elő,
Af<*4r Ndnthr p, d/btorm kérvényt folytán A a *
vágóhídi ssolgalatokért akövetkaiö illetményeket
állapított meg n képviselő testület: napi díj 8 kor. 40 íiil i fuvardíj havi 30 korona.
Horváth Károly volt városi tanácsos Oivegyé-aek a halotti neayedre eső )Í(K) korinat megadni ha\'ároata n kösgytíléa és tekiutatiel u volt ti«si* vts#lö érdemeire oh annak nsgyasáinu o^ft\'ád* tagjaira <i40 K, mondd \\ kétMifartif/yviH korona évi kegy dijat maii vázolt mag u köagyúl^s.
S*M Jánoa jttlobbajséaevel a ham mellett elvonuló sikátor tárgyában ujabban la oiuiusit* latolt.
A kdvéhdii i\'/Miri tnqtdélyik atámának níódo aiiáau tArgyabau javaoiNtot iirfvanatt a v, láuáo* a kőagyüU\'n t»ié, mpl.y naorlnt a vAroii Uaaoa ufailamlu~rnnin»t iíügy~n~ kgvúfato\'"\'Tpannt—Uf ■xabalyrendttlotai dolgoi^on kl oa konkrét jn-vaalatot loijiM.aaiMi a ktU^\'ühla in«*rt^ii tiihiittn t»ri ivodoM nkk^pmi ától, Ijt\'fíy nm imvib«n » (ogyanAto köaön?*^ itu^khátija, ugy bnjSuiKiö agy uj kávélila u dályi*Ani.
Dr. Pivk Jóaiof <ilt niondja Rlo:UM)kk<i «« n/ial cHnk
hk ügy—>4»»d»a^ant.—EliiiikLÖ J Uiükót (*xí\'>i kilvjv<iv<vHl
A várni tuudt*, Na<jy\'Kani**dn} 1901. április 16-dn, NEU \'VEGtiEY
/mlgdrmul*
0ii(Mlin6r,
HIHEK.
M«r|Hélyl Hlr. /alavári /urna Károly altábornagy, a ru. kir. V bonvédkarUi*\' pi^ranoa\' noha, \\\\ 30\'ik hoiivédiiyah^iradmagaitiDlaléaAra vároaunkba érkaaat^
— ICVJriijatftrk. hdnyi umió a /.alám***
tiyut y4<(la-u^t Ui>ttmkj>i,iul.ii\' liaüvuulOin
KanUaan aijegyaati* Andtn Harmlna klaiiaaxoiiv AndiMc Károly lanHO aa pontit malter !«unyat iSyrti\'Aaon.
/farowitf Karoly aiéko^lt\'bér ári lakóa jagyt>i ®nfifo-1 váltott Miinthntr H^rmin kiaaa^aouynyal Nagy-Kan aatu. u
hogy n v, tanáca Iforonkuy Aladár a ttauer
elodutoi kivAitja Ijtnara utóda oi\'it f^nöaa a«tárnap lolyó hó 14-
liQliuumciiIlc_dr.Ilfp(\'tt hafnamyra t)»v. NouMd Ziiguioodn«»
rendre uuaiiotta. Dr «pnaer I\' ula ymov«L
Kiithwhild Jakab v. v k(*pv>aelo aAútogéHi\'bhm\'k IjilljH » in<vl«\'Vt> k.r< i\'há/.uK cg^B\'HÓgl axeiuponl* b>u való ke ló liaiös i^ii a lunowaúi, mini vmIn mely II; kivvhu ^igvd.í Vi\'áéö^l »*h H^y lio"!^ hjaulj» a l<ikopUányii »k| hogy u Ko-u oan euy iilyii.ii kuvélni\' Víio, lomyut m/«.»o) •
|iuiin.ol ultttv ti«\'"i~ kci e i" x^üitutuL —
A v. tuoíH\'H j iVoalntn aüV íaaa ulá boesút-i-tivau. (i* uj stuoa yreu(fóiel elkéiixiieav, hiii.t ii i«\'stfgi*s, iiiitloirttlt ei ai ügy a uapirordrOJ levetetik.
Vajda patek Jó^aefné tulajdonát képező in gatlan utegvételet oélió tárgyalásokra 30 napi batáridőt adott a képviaelöteafület a vároai tanácanak,
As esutáo bejelentett lak- éa földbérle i aserxödéaeket jóváhagyólag tudomásul vette a kőigyülén.
| |io«laitir*ilc*riitf. A Mmondái kUveu U**iteb»n niHrfüp\'oedci\' Noinotfxmibáldi |io«(ampa-lornői a<li»ra Hutntij (.á^/Jó oIIhih kHiitor\' inito lu\'je. /.üi. htdntr MiigJa u^vp^xett ki.
- 4 a l«r. jéti\'kou; uftptfylrf I liHI. A mik;\\ k «iii\'« H itr. jótékony nfwjyUt |v>aarniip délután (adót váb«astmi«»yi oi^aWi^u alapító tayoknl h»»j? eiitu;lrfl< oav. Pillák Arniíniie urnOi, iiki áajat nevére, va\'aaiint boidotuit lerje aifiiékera I0Ü-1ŰÜ Jíorona ilapittanyt mtt; továbbá f/onchetzky Sándor né ca Maytrhoter Sandorné urnrtket, kik ugyancsak 100 100 koronával járniuk aa egylet alapitó tőkéjébe*. Vidor Samuné elnök urnö béjelen(ette, hogy at 1900,901*iki téli idényen At tarto\'t nyolc aaur I thzta jövedelme 440 kor. volt, mely «a árva* alánhoz oaat<dtatott. A nagykanizsai Caainonak a diasterem ingyenes átengedéséért köa/öneiet stavaiott ir "Tálaszt niauy. A folyó ét első negyedében 2046 koronát fordított agy-! [let jótékony célokra.
1901 április hó IH-án
plarlaft«a|«tattliAkról( A „Magyar ad*\' ut^mi is közöltünk egy tevéUtörudéket, melyiyel Erdélyi Károly dr, a kolosavári gymnaaium piarista-igaz-gotója, tiltakozott az ellen, hogy AfatláiA gróf^rdélyí pQapök, jezauit&kat vigyen az I ifjUHíig közé azent gyakorlatok tartására. —. Moaí az „sUfotmdHp- közli Erdélyi K. piariatíi*igazgatónak levelét, melyben meg* írja, hogy <*i* ágában aem volt a tilUko-sáa, aöt a jezsuiták oda vitelét maga kérte éa a szent gyakorlatok már tényleg meg ia történtek B«ek útin önkénteJenQl is eazQnkbe jut, hogy mit ia mond a debrtcem lutheránusok harangja? — ,,Isten tudja / kinek higyjünk !"
— 0»«<ia«aki •liatfáe. Gyulay Károly, Csáktornyái la otd^épzőiuteteii gMzdaaáfi aaak-taná% apr. 14-én a sal <aaentbalás"i iskola heiyi* aegéb^n rendkivŰi érdekna éa taoulftágoa asak-•lóadáat tartott. lamer eiie a kOlŐnhdzŐ talajokat, a ssán\'áa, fogaaoláa éa hengereié* baaznátT és széknek bnlyea alkalma asát A mintegy 9 óra hoa«sáia tar\'ó eiŐadáMl 200 -agyn hallgatta nagy érdeklŐdéMsel. At alóaoás b^vmts* tével Hiondy LaNsIÓ, kőrjwgy 0 na elöidó tanár* nsk a köaarf nevében kóetönHét fejezte, ki s gyu Mii meg- értr, ho^y több ily elő«d.at tart* ""fffi -tlzii ar "11*1 fan^r mei is Igág\' .—
—» Taalléta n)0íémm. A »Zilamegvei ranít^teiiuleu HMur»» í)/.í T»tniiókrtre" ez évi rendea köaayttlaaet májua bó IS*an d. e. 9 óra* kor, P álakon, ez áll. n\'piaiojiban « kővetketfl tá^ryurozittai fogja megtarí»ni : 1. M^gnyhó. 12 ftvi j*tl«nte<*. S. „A tani\'óa b^tegaé^eirőt* ureitezik dr. HzMbó ZaiKmond orvos. 4, #Aa iskola ér at egyház a nemzeti figy a tol áUtá* ba»* cimö téte t tfi<egeti Zrlny» KArolf t<pár. |6. A\', fiö vö« ulapoi méltatja Brauner Eajoa tanító, 0. A k"Zgyül.*a ele >ar ozó foUó tifve^. 17. A jövő kóz^yolea h lyének kij lokae. 8. I Ksnlctfes indít aiiyok. A i>i»zv)Q éat < Onuep^yea • Ve i Sancte* meg ; ezt^-k»»>eti Q»<ap«rc4 | Mark C\'iiJeko*flipén.*k. m- gkoa/oruxeaa. £ kóz-|kyille«rd a w.\\furaaözi Tanit<»fcörM tagjait éa a |tanitaaügy fiaráiaí\' M zieetfer meghívja C«ak* tornyán, 1901. áprí íi lió lU-an M^nca-y Karoly a , Mur«kózi Tinítókör" eloóke.
• feltNj 4m i eiar.- U» Miklóe eaar tróola épte előtt lelkes híve volt Tolatojnak ■ péiervári udvari körökben azt beesel ik, hogy mo*t- ia interveniált • esent asidónu^nal a ;oagy iró érdekében. Tolstnj ezúttal oáá^odaxor ráete-aOI Ornetorstág uralkodójának küt0i*öe gráciájában. A krimi hai>oro idejében, midőn nteg neve nem volt kozisaiere<ea, Ugynne^ történi meg vele. Akkor nem lelkesedett a szabsdsaytert, mint mostanaban,hanem déceg <őzértiatt Vi4t e nagy lelkeeedeaael teljeeitet>e hivaUaá\'. Írói tehetaége etidő\'ajt ia mez nyilvánult kaukázusi
mindnyájan, hogy vetett Uundi kiaaax-
misztifioáiiója, xnijrti tu luk at ő azt ve már rég lobbot •zonyért!...
— Barátom ! — hálIaU*hangját Lajos — ha] igazan »zere< az ember, — semmi kilogáaom
nál inkább odahaza, mert n leányát Inkább oda adja akár miaő ptóozatermetd felcsernek, lu midiért egyebet nem m tudna, mini a borotváién tis\'te«3égefl me^ter-éget, érted ?
Lajossal felfordul! a vi\'ág, az egéaa bee\'éd
sincs elene; ptane ba viszont is szerettetik !...i alatt aápadoznit arca, hogyisne, hiax legdrágább hanem, hony eu oyan epekeddleg Őgyelegnék a titka lelt főlleblientve. szerelőit ablaku nlatl (nini Fjstu, akiről annyi | _ Ej UjM| üJa ,e néll a vll4gnaU nevetsége.et- beszeltek, - iparkodik 60 . balor? szó, KAImún, víg cimbor. - oe
talán ifjm zavarbn liozm — mar e, .«« m-g hidd hogr lu /,„], „ j|(M> „„„,
x^/T\'Ji\'u ,11 ! k. -Sf^h08TJ T\' Andir urV«had.r.! tudod, hogy 0
legetödzik (hi« tudjuk a tabwdt.d a d«ek.- ka)m8 <fl „ „ me4UrMei(hMi gond
dal) te semi vagj- jobb a Deákné v&aanánál!.,. hl„om neked hogy ugy níh. napjAn ha ellátó-
De nam s«ólék bel-, ugy.n ml l^x a vége ?...|gB,ofc FM|j doktor u£ln h4uho.,aoha egy belU
-Édaa Lajos pajl»»,b.íba baszna,lordul horzH Lzikj „jD0, ott ein|(láa felőled, aöi mu iflbb I
agy VHtaran amolL ^ ojak ^an stere mea.t;,,^, ki„HMOuy anD,ir, iIiem «Mrei\'pajUa,"
vagy te .a. rtunt ma, l.(.li53o, ugy wrano.no" h()gy ^gy011 jől\' ér"i ma^t, ha udrt Ifttl... —■
mi.il maü a .nhaiK lia m a\' \'
— Ej urak ! unt ia mo dott a tanai
asony
kialtá a bazitfN\'da.
te is a holdvilágnál, mint más ember lia hiába is mentegetődtől, meri a mit te titoknak gondolsz, mégsem egészen az, plnee ahol Fe* CMgrtnó asszony a küthenjaról hjsa^tudnd^ ő a falu telepbonja. Hat mit szólsz hozzá pajtikám ha én va\'amit mondok\' et az asszony ne kom e mondta egy alkulommal, hogy te és aa orvos Gundi kőzött mily gyengéd viszjny létezik es ezt megtoldj az ilyen dolgukban járaton müvéleményével is, hogy hiába őgyelegsz! te azuán a leány utan,mert a< Öreg doktor, halálos ellensége minden z»ombék-ugraló iú-ZfcOilérnek, s jobb ten\'íéd, ha térképeket pingál-
— Bizonyosan téged szeret! - érzé találva magát Lajos,
— Már mint engem?... je hidd — de még éu ma^am sem komám. Mondd csak te ember, hogy szerethetne enaem, mikor a veréb ia csiripeli már, hogy én Fürge Mari nagysámha vagyok szerelmes, mert olyan kedvés joaiag nem igen van aa egész vármegyéken.% Kettőbe megcsak nem lehetek egyszerre azerelmea — mit gondolsz nagy szőrelemtŐl ugy elfogynék még árnyékom sem lenne, ilyen rosazat Csak nem kivánsi... mi lenne belő\'em I...
Hat mit ba\'yam t h ingtik több oldalról.
— Azt h\'»gy: — jobh ha msuuk I
— Éljen! Máltánk, éa a kanoaó vándorolt köriiL •
Mindenki ment atépeo hasa a maga "Sállá ara. Andor a ven piiakt\'kan* írnok ea taraa | a n iudig vijí Kálmán együtt haladtak.
Eayazerrc caan Andor itkulódsó arcoal fordul kollegája boa.
— Fiu, egy lonioaat mni»d«4l
— Minden nyomaték nélkül ?
— Meghiszem azt pajtás, mert erre nem kell nyomaték, olyan igaz minden betűje, mint begy elek U-
No hát hallgatom I ~ — Kkosnen valamelyik ragyujtolf égy nótára s iitáua valamennyien énefceJtüs hogy rask ugy dagadt az órző kebel, a ha egy-egy dal u án szünet kóveuezett, ezt as id\'M*i-ki gy* o tataara iia-znaha Abból a sóid másáéból. De hat semmi sem tan Örökké as eg alatt, i i mi kompániánk ia, minthogy az óra már iifulera járt ~ ossttlni ke dett * as öreg. ur xária e piocte ajtói, s egy keservei u^ikonátásaal tu* datia velünk, hoaj vege s mnrtaak.— (folyt, következik.)
Nngy-KrtuixHfl, oiötflrtflk
Zfila 31. i*im (4. lap.)
1901 április hó 18 án
elbeszéléseiben h egyioffljji hu aga lommal ve nyelte tttiftiit * forgatta « tollat. Első milye véletlenül 1 Miklós vút kerüli, a Ml
azonnal tolwiuérle im ilju Imdfi lM)M».iHpgüi aljMbofíá i tr«»dpiiraiigiimiküit hogy ktöMó íigyö» lömmel Tolttoj gróf működéséi. ah turmlparttnc*-ttOk MridffettO A CZal JiiU«WWM H ToJllöj fe* »/. iljii kapitány Ijiiakoz&NU tilieiiöre, egy kevámié vom/ tieluo* pontira helye/le* Így IöjHíBÍ» hogy u iuikíi iu Dfosg Íröílttloiíi »- kimagasló alakja íjiíg sók beeges íroflütmt termékkel íján* dákoata meg hatéjáf, mgrt ii negtedik tqpol bástyánál, h hol TostoJ ftibely$«te@ dŐU küzdőit, wiud egy máiig tlpták a* j)f0H ka» totált.
- uiuImiIm A nagykanizsai titmnytk \'lúmntéitl* (Népkosybn) ós a KhMwm Hm* fíitht vesoiMge uiir tvbb évöfi tti néplomboldt rtudez, éten Mi Intézmény <;öfj«ilra. A nagy* fcüzőn»eg mCltáiiyoiva ezen egyesül* lak emberfia-r&ii wm kulturális t>eií« ü< *«iHid«iui(or nagy odOtai unuaitotl a népiarnbola imn\'. Mivel iiHig* (fú iniucikúi lallauiéDynefc u néptOinbolav*) jaró t fsai a jövedelemre nagy van, marj
Mroiutbaa «tlin1ro41ailú!if bogy a irlén fa megtartják o néplombolat, vugy u piinkod\'j ünnepekben vagy jiedlgleb juitiuü hí 2 mi. A rendesíiseg ezen határoaa\'n hifJiipíW is közölve volt. Auttiil ntgyubb meglepetéssel luguujti a közönség at Ah. MuhkAfkéjiio fyjfHÜlft lalrap
a partugk — lessek <uL |ó| megiegyeztiJ — Mihály o-ákiujnyai lakóasal agyíH ela«arjék semmi kfaőwm a regi terrnrisla-piirttaL Mi pusztítani, ilUwvtt balslát akarják élőidéini jAf. tisztában vagyunk vele, hogy minekelö\'le et be- loim/w, hogy a kis gyermeket éheztetik, uj^b reket Irtásuk ki, elsőbb a* eszméknek ball kiöl takiiőbe, hideg kuli vízbe fektetik, rendet t«rfö6tala|l biztosítanunk. Partunknak n birodabim (akföhelyat n«m adnak neki a még hozza az minden várnádban \' áa lalváhan vannak titkon ártatlan kicfiM gyakran kagyűtlenül meg /m hívni, a kiknek révén u* aaamák iiápaxeriiatídfiel verik# Mindezen lelketleoiégeker többen e kik aierleviazik uz ora/dgliuo a röpiratokat ioitek ia, kik a kia fiuoak lőbhatür Idea prupiiganda lMp)liii, Ji mi aiöveleegünk ugy adtak, a nem egyezer hullották ez mühOdik ekdr uz iaknla; nep nem omlik j umou wtiVfiUt bogyha a gyednek oem
hívek a^erzáae nelktíK Híveiok vannak mar jpun/^uiru, akkor a oigayoknak udja et. _
minden tAraiida^wi < aaiáiyben, legtöbb a muoke- oeli raandflraág jdrőre meggy^zódéet azerezven ank enrái>an. alrik ai tjj fennék iránt mdg Jogé* a azegény kia fiucaka kínzáeár^l, azt orvoeiiag konyebbnk leaanek, Igy történhetett a*t hogy megvizagdltatta; az orvoei JáfcleJ** ntfrint a Mo-ziivában óm l\'ótervarott a munkáeok együtt j HocekAn az éhezfetáei éMezak nyomni te/állat-küzddltek a diákokkal é* hogy a kazáni azekea tak, miért la a lelkűtlen etülők a nagykaoizaa
kir. UgyÓH/négnek feljeleotettek
hiaorryi* eooi ta anyának fog eli A
egvhez e^tt a túntete"hfn mindenféle lareadalmi helyieiU einher, ke oikűdo, iparoaaöl katoneUazt ie réezl veit, A mi pártunanak céljait Illeti, a leakO/elehb való az« hogy mentdl t/)bb hívat toboroazuak. Atutan he kell, lorradalomnal ai* lilunk olyan kormányt a birodalom rlereta mely *iebndeágul ta raíoiiimkat képre adni a polga* roknnk A/ azonban meaebeezed, hogy ionén Oiíiifból vegy /üriohbűl vezetnők e ezociaíietákat. Akkuru tAvoiartaböl lehetetlenavg az ; a mi torra-, delomiuerü irioxgaloin k)-kll()r, ni mind rögU)n« r<HI dologi a melyei ki vilin) i »enki eem intéz.J
Színészet.
Szombaton éa vaaárnap eate /eufoláeig meg* lelt a M^phii. H *rt egh Ferancz: „ Üetkai britja-déroelmtí, történelmi ezinmüvet adt4k« Kl5i • tOak láttok n dlc«tel)efl Hákócykorezak embereit
Ml tank idegen nyelvekről oroazra íordltgáiunkIda \'annak egyee kimagazió alakjait eHbUee IM röpiratokét, ki le pyonwtiuk, hogy iwgkttny- korbü jeJuieZi*k|)eB. láttuk Ocakay Láazlót az
^ HÜT^iiffl yíyTff M tg^áf (■>1 piillkopil ni?»Ml lótjwn j tiyllHlltr ^m^rnrrrrtyr W^Htttmttk rft^pfl—iM»féri^itktfrtrff! 1^-tVt
kivált im:»ki\'i éljük Okul a titkon nyomdák tdobbanáaaval axere\'te hazajd
nem áruló hall mrg, mert aa
htptouib" at lilrdi«>. Kii iemmtk^p nem fiölyr-jp
Hüllicíjük, iioil a ViinLiakt\'piii KgyMilrt vezető- veaai»del»élOl A int pedig a cftrl i lelt. t "égettek tekinte t*! kHl lenni a népkouylot vdruuk mi aemmit. A cór uralkodik ugyan óvodák cmbei barán éa kuli urai im mljkííd^aire, [Oiroeio»razdgban, dó uem kormányoz. Beleie\'léit lot meg a lá^eteiot m kei»i iu kell, nm llrn alegy j»nlqtalm,. a melyei aok ezer katoou őri/,. Munkaake|>/ő < aüiet elvonni kívánná a/ em- Ilyen lom én o ordköa félelem kli^epette, maga-lüett kei mlétme.iyitíl evőn jövedelmet, melyre)noMiágban, elaiigetaltén el a auv itid aemmit eziknek nagy atúk^ok vilin Kivárjuk, hogy a j arról, mi türiénik kivU\'. CViac^ek annyira igája MaaU»kép\'4 Kgyeaaieli ha mer r*»».de>ni óhiiftja i oluü—viui—az—udvuii jtiHi&ak, mint i»|>J*, Hl toiiibal.ijai, ezi i.bőbbre haluatlja ée uem fog ii Sándor, httol tehát cemmi várni vaiónk aem
tuáaifc kel luiezméiiyeek konkurrond H csioaíni, mert kulonheu i^akb.imar el lógja )álazani azon alukooa rokuasKuiivul, melvei U uiulibau tzarzeítJ - Ag}<Mi üaiirlM. Kilw Joancf (\'»lyo itú N i*«i eate egyik nemeNbUki korc^ni^ihan OtKZt-f*zolalkozoit í> JozaelTel. A a>ob«li civakodaHiiak vege az tett, hogy Káaá Jóa«eí kéaével annyira megtzurUi borozó
akad a nem remélünk a tfrrori«tapart kózreuiO ii mleaélöl hcui aemmit A tor, adu hm párt mtmien .remfnye íía bizalma u uép rrejcben O*ezpootezul. A nep pedig - éa e/t nagyon j győzze meg, kerem már megmozdult! ..
VlaliDÍIt-ll g)rrttirkek Gólul* latvan ieltrid<)H borúi lakon itet Tiucakaui, lik k\'>zQT egük öt, a mi^aik hárem evea % olt • folyó
■ --na\'j Miifnli.it
jjuiiiuii .viDurii
és mégia mint emberi gyengeség ígyözédelmeakedeti a hőt felett. A darabot a »Hzinhaz< azépirodalmi napilap már b6ven és lamételten ismertette. (tyOnyörü nyelvezettel van qegrrva éa enaek kősionheti első aorhsu az egétz ortzághaa elért téoyea sikert, mert cselekmény, mely a színpadon a Qé2<)kózÖn«ég e|6tt folyik iet igen kfivés yjn s daralibaa Nff\'P latunk letteket, hanem haliunk lelkeaitó költőt tzavska\'. Octkay brigadéros nebéz és rend ívül (árasztó «zerepévet Havai Jenő hősiesen megküzdött. A babérkoszorú, melyei felnyújtottak neki jól megérdemelt volt — Darócy lika a társulat bösnfije Tisza Ilona szerepében igen előnyösen ma *tt» be magat közönségünknek. A poetiku*, araoylag at f kia xzerep, nem nyújtóit azonban kellő alkslmat bő Daroczjtoak kiváló drámai tehetsége érvenyes -
pHjiaxai, bogy as nyombsn!
kiadta lelket A lenest a KeMZthelyl ctendflrség! 1^\'ón a lakház saops^datgában igvő vjzfogó j \'éaére. — A figyelmet mindké\' < ste magára letartoztaíuu \' gödörbe zuhantak, a bol mindkettő naiálat lelte ;|vooia a féllól szípaégtr; ftvwrdrO crganylrny:
( ^nklorii)áii A város mert a gödör ax u\'ótibi napokban volt gyskori i Di i, a ki Pataki Riztbanpompás ssemélyesitöre képviselőtestülete iegkozelebbOriekezlelet tsrtoti,) előzésük folytan egészen telve volt vízzel. Vsló- j falait. Eróa drámai szerepét ren kívül aok ben at ott {éteaifendő szövőgyár tárgyában. Ugysnis színűnek látszik, hogy snsgy»bb liuenka a gödör(aősétgel jatszts meg. Pataki Rizs már ia • egy részvény tárauht van alakulóban, amely 400 .szeles megcsu«/otl és a kezen vezetett ócscsét | > közönség kedvencévé* kü/dte fel magát ; ennek
.szövőszékkel gyártt nbajt létetiteni, la a varo*. mayával lantolta a vízzel telt gödőrbe — A a terv meyvaiósiiásShoz megtelelő aldoza\'ut bot , hatóság a vizsgálatot megiuditotta, hogy nem*e A képviseiötetiúiet a lé\'cüileudö gyár a/ámars terheli a azfilAket vétkes gondolati*ostír, de arröi mg yen tekét * ko/^egi p4.tadóntenU«*segel ajáo-, győződött irog, hogy ennek JoliíeL -Az alapítok a gyárat olykép akarjak I forog.
jele volt, hogy mindkét este gyönyört) virágot kapott tömérdek taps kíséretében. Kardot Ede igen hatáaosao mondta el Tarics tirádáját a bttófáró, >ete fenn nem J nyílt aztuen megtapsolták érte. fvdnti Dezső a kélftziiiü Pyber vikárius), Aa^y Imre ( r palóc
tolvajok. A tolvajok lélektana jTorday tírla (Szörényi), Papír Sándor (Ocakay sztrií»t sz ehes ember elelml cikket, az alkohol ISándor) Badó Sándor (Otnrócay) oagyoniok voi-riZomjtH ember pedig Vaíaníí ila\'félét szokott | lak Tisza Jutkát ig \'n kedveden siemélyesiteMe lopnj. Ha a lopás \\egyesen történik, ajckor a .Ssnhado* (iizi. — A többi szereplők ia minden tolVi\'j ebe1* is vo t, szomjat is volt. ~~ \' Azok az^ tekiutelbeu megálltak belyöket. — //őriáik Feri i^mecet^eo tetteseki akik tíertntéér iózsel or«a/.»j(vi»k eifány) tárogatójának kesergő hangjait tonyi__hl(\'gflak Arsnyhegyta levft pinceje^a| lelkysetr nregtsptdta a kö\'öoség, — A darab
be rendezni, bogy \' mar kezdetben HOO inunk A.s nyerne benne alMmarftst, amely szám idővel
■egkeUHtereiodoek. ~
— ForroiigA* OrsN/ersiiitbaa A miilanüi ^Seeolo« e^yik munkatársa a minspaban bosszabU-idsig-befaétgetefi egy l\'leU.anov ne*ü oroéz krra<iaimanal, aki évek óta Genfben lakik. P ekbanov igen érdekei és jeilqmzn dolgokat j behat\' Itak vegyes lopást követtek uyynn el; | elég teiazetösen volt kiallitva. mosdott a lesuóbbi cnrosi mozgalmak alkalmi-\'de azért mégia eheaebbek lehettek, mini *zoii^| Héttőn én kedden sajnos véletlen folytán ból. A liberális «szintk ugyuiond PleMiauov j jaaak, mert nyolc sonkát "s es;>k 2 ttveg bort uem tarthatott a táraulat előadást. Dobó izagafó — előbb i t-reimea iljusag knz^ törtek utat. vittek el. sietet> as akadályokat elhárítani és szerdán
de rr«ost n.ar a nep küzött ite terjedtek : egyel-j — Lel\'kelleii aattlők A csáktornyai isméi mesnyil\'ak Thalta kaput, hogy betogadja i\'n szikra elégséges hogy oiuden lányba ború -1 csendőraeg a mull heten arról értesült, hogy s közOn»éget, mely mint >8tv*sen \'aljuk érdem-jón. Az auíokr; eia ellen ma mar csak a lorra-i Vörös Mihálpé odavaló lakóa 3 éves törvény-. legea parttoyásban resxeani Dobó törekvő szín* italmi Azocajisfák parija küzd komolyan s ennek telen liugyeriuekét, a jelenlegi férjével, Vörba társulttá\'. A két előadáa elstarad&sával a közön
&
M $
M $
$ $
M M
i\\
4*4
Ii
£artesités9
Van szerencsém a nagy tekintetű közönséget tisztelettel értesíteni,h jgy a
t a v a ni1 Idényre
a legújabb divat *zermi mindennemű ruhákat, a legfinomabb mfn0«égf61 a legolcsóbbig figyelmes es telette jutányos1 ki-szolga tá» mellett —
Kz a kálómmal bátorkodom a tekintetes m klr. ftllatorvos urak lig elmét f^lliivai eg/eitruka kéaaltaaC-nj elmre. me yekct a legpontossbban, előírás szerint legiü\'anyosabhan, kitUnö minősegben és. ízléses kivitelben szolgálok ki Vidéki megrendelések kellő figyelemmel eszközöltetnek
Á n. erd. közönség becses támogatását ,et ssives megrendelése) keri mély tisztelettel *
samiANK Méa (MiiHM
BLU féle kti
. Sagy tálaittik IcitünS minőségit, divatos belföldit angol ét franciln kelmékben
aí S

Sl
I i;
♦ . _ - "T
Nagy-Kanizsa, csütörtök
Zala 31. szám. (5. lap.)
1901. április hőTfán
a lüzbiztositási ágjan h dijb« vétel 11,357. 800.682 korona bn o^i ős*z-g .ntan 18,641 776 Xoröna 66 fillér volt, mi bői 7,9*3.074 korona 12 fillér viszont*biztosit»sra lordut •l»»tf ugy hogy s tisztadíjDevetel 10,718 701 koroo* 63 fii érre rúgott. melv összegbői 6.9.4.v87 korina mi lifMij tartalék minden tehertől minién jövő évre vitetett át; a dtj*«rlaíék irhát a tiszta
ségeu kívül c^k Dob«. igazgató volt % vesztes. A holland Tsian khínai, A\'iee cárné őrös/, Margit larsulat tagjai ellenben egy kis pihenőt nyertek, I olasz, Carnén Sylva román királyné az egesz melyet jókedvben eLvezhettek, mtrt a gázsi 16- világ -elismerését kiérdemeltek ; el kell ismernöuk, an az Igazgató távollétben is pontosan ki lett hogy a nők megérdemlik, hogy as eresebb nem fizetve. ... yr"\'k ! ne tagadja meg tőlük azokat a jogokat, amikre
Szerdan a Gwiígrabszolga operett c. Volt aláz életben mim erkücsi tényezőknek életceljaik műsorod. <A< előadás (eltcllen dicséretet érdemel.; elérésében szükségük vau. Nemcsak a darab főszereplői, hanem ez a!ka-\' De ehhez hoz*á*zólnak azok is, akik art lommal ínég az enek ea zenekar is kiteUek | mondják • egészséges r-alád| viszumokon épül- díjbevétel 65}-Ét leszi ki. A |ővő evekben magukér. hiltdi Boriska (Aspasia) brillírozott bet csak egészséges társsdslmi élei, a ezen az esedékessé való dijföleleivények összege 77.
ugy énekével mint játékával; Szabados Gizi egészséges társadalmon \'épülhet csak oly politika, 309.462 korona 97 fillér. _______
(Irts) élénk, tempera raen In mos játékával és bájos mely a neraze\'i erényeknek kedvez s az államot* A szilit mány bí*to«iié*i ágban a díjbevétel megjelenésével bódított ; Antónia hercegné sze« erőssé teszi. . ki\'elt 6,411.667 korooa 2o fill-rt, mely a vt-zo*.
repét kitűnően töltötte be B$rcik Margit. Nagy Ha a családi élet jmeglaul, ha a nők kenyér- j biztosi ások levonása után 3.303.342 fco ona 99 éa méltó feltűnést kelleti éa nagy tetszést ara* pályára tőrnek látszólag aegitüalr ugyan a meg. j filterre rűgo«t. Tiszta dijak t-s kárt w*Wt em*n tott % László (Dioméd). Jobb bariton énekest éheté*űkön, de aroenwyi helyét rtfSetői^eaek,; 2,726.677 korona 64 fillér &/4v«ietett evek óta nem hallottunk azinpadunkon; majd annyivsl kevesebb jut a c-aládalapítasra törő Károkért a társaság minden egyes énekszámot megkelleti ismételnie, férfiakusk. Saytf Imre Heliodorus bűvész szerepében jeles- j v
kedelfc Len jó volt Szelénifi Emília (Melnnopísz) ! Kurdon Ede (Arcbias szobrász) szerepének elő-! —nyíiít teijeseu kiaknázta. JványirMÍ- (Márkusí IVaponius) szViitén csak jót mondhatunk. A közönség kitúnú han^ula\'ban sokat ta\'p^olt és igen. megelégede len távozott.
\\
A nők, a tarsadalom s a kor szelleme.
_______ jna: Baboss László.
Folytatás
a képességgel rzabadság jár, a nő -képessége a uök szabadságát, emnneipációját kívánja. hsak Schoppenhauer nem véli rzt. a nők bizonyára nem olvassák e pesszimista l.ö\'cié-zeti könyveit, de nem is olvasnak ey ha látnák, mily lene/őleg. megvetöleg beazél a nOkiől.
•Schoppenhant-r azt állítja, hogy a nők a gonoszság elvenek » képviselői, kamu yabb dologra
(Folytatása következik;y^
Károkért a társaság 1900-bán 26 931.460 korona 16 fillér folyósító t Ehbtz bo cá dva az előbbi években Jelje»iteit kárfizetéseken a társaság alapítana óta károk fejeben 6s«%£>h6. 391 korona és 06 fillérnyi igen tekintélyes <«>z*tfet fizetett ki. £bböi a kártérítést össasgbőt ba*á»kra 128,644.016 26 korooa esik, melf összeget a tarsa«ag 186920 kar esetben liz* te áű a overe«ea tanalésoí. közül, melv^k őszesen 13 765.975 koroaa 36 filterre rugn«fc, kfi Önösen . kiamelendók: az *up esbaty szerinti nyersig* MMgyaror«ag legnagyobb rózsa es ke. tészefi í lnr,lt(ék, mely 6 260000 korooat tes/ ki. as telep kezelflsfgír möí? boc>ájrotta v| ez i^* értékpapírok arto.vsm-ng.dozáaán alatitott feltűnést keltő bő tartal. mmal es magyarázatokkal: uirtb|^ rn,iy a 2,9-0 985 k.roua 12 Mér külön
ellátott nagy képes árjevy/eket....... tartalék, úgy szintén a/ evi nyereségből k-
£ roppint.nágy kiterj^esö kertészeit 1<*»p ^ ba^íöf 458 lor<ma 06 rt érrrt. 341*715 a legkényesebb\' igenyeket i* ktelegni s kapható kor>na 35 ftl|érpe emeltetett fel; t vábbá let-százezrivel is a folytt>nos vmu remomant eq1|llei.dő még a ltiO.ooo koronára regó kéHt
Pftrtoljnk a honi ipari!
szeglü, klait iui óriás szeglQ, f-her tollas ssegfü, óriáai Japáni Chrysanthenumok, pálmák, egyéb szoba es levél növenyek, s/őuyeg é« mtndenlaju dísznövények, Jtovábbá n^tne^it^tt óriási nagy gyümölcsű kös/méte ea ribizli-fak a legkiválóbb fajú gyiimölcs<íak, diaz\'ák, diizcaerjek, fenyőd,
saját termésű vetemény__es _\\dcá^mig£ak
(elelősseg mellett.
Különösen a telrp rózsái érdemlik meg hoiiy róluk külön is megemlekezzUrk, mert előnyük az, hogy magról nevelt alanyokban vanrak nemesítve és szabad löldhen teleitek, tvhat Hzanrai kiültetbetők s fogamzása mird**n Több mind 100 000
nem alkalmasak, képességük nincs, alsóbbrendű,. . ...... ..
teremtések - Schopenhauer szerint tt nö a| őseget kizárólag butus lértinak egyenjogú társa soha se lehetne. l x lji . . . . im .
De az ő álláspontját megdönti az elet, a vi- ké"en 1 kö*«k"* : »^onj törzsű
-szenyok^a-komoleme. _ ^ gyök nemes darabja 20 kr, ^
a társadalmi bajok,, a.aocializmu-, ansrehiz wwiu 8*1111 0 láb uiigaa«|ban drabji
mus, nihilismus nem akkor kerül te a napirendről, ba nőkérdés ejodáztatik, • a nő mint erkő -esi hatalom a társadalmi, állami, családi életből kibagyalik.
a nő tiszteletével, becsületével, erkölcsi hatalma, erkölcsi befolyása növekszik a viszonyokra az életre, a nő így amit a családi körben ki nem fejtbe\', majd átviszi a társadalomra.
Teves az a uézef,\' hogy h nő nem hasznos, nem nemesítő \'ényezö; —ellenkezőleg nő nélkül család, társadalom, ail.im, nemzet ei nem lehet; a no az erkölcsök őre, h c*aladi élet képviselője, a tarsadalom nemtöje s a nemzeti géniusz és a nevelés ku\'teje.
a nő a teremtés r meke, tegszebb aikotása. i lejeben 4 32^,301 -k\' n»n • foly* be. kárterítésrkert tele varáz»bsfa)ommal: mint lány az ifjúra, mint pedig 2.261,837.^kor fizettetett ki. asszony lérjere mint matróna gyermekeire hat ; Tüz vlszonlbixtos tái ikért 842.70 korona az itju reménye, a férfi szerelme, sz agg vigasza, dij lol^t be az 1899 evi 740 619 koronával
a magyar nők meg még szebbek, jobbak, szemben míg karok fejeben a kártsrtalékok lelkesebbek, Ügyesebbek, bajosabbak, szorgalma- 1 igeiembe vé elével 686 346 -koronára voll ssbbak, bazaszeretóbbek — mint a többiak. szűkség az elsőévi 609.1(4j. koronával szemben.
Nem politizálnak de szere\'ik hazájukat, fis* a tq\'dijtartalék 421.28ő komnara emelkedet tarjak a vallás\', fen tartják s ápolják a bazasze- s a díjbevétel 60j*ának felel meg, a retetet, ők a magyar fajnak es nemzetnek a te- Marta ék kelő dotálása után 363.887. kor
követelések tartaléka. e/eken kivttl fennáll mes egy bbooüo ko ontt kitevfl külön alap, melynek as a rendeltete^e, hogy a eletbistosiusi osstsly-ban a kamatlab e stleges csö cne-et kiegyonli\'ss.
a társaság összes tartalékjsi én s ap(si, melyek em rai«gu értékekben vannsk elb^lycsve,
*lb-rat tdei ámtalaso^ -fftly^An Itttmn^
! 18 fillérről 173,468.431 koron* tfo fillsrrs emelkedtek, mellek következőképen vannak ; elh-ljezve:
: 1. Usmüaaok é> jeiaálof kúvtUlissk Z. Éu?,thiit. kftlvényekrí »lőtt kSi«éulk j S. Letét ftrttkptpirokn adott ktttcaOttök ] 4. Rrlékpapirok I 6. Tárca válták
>o74ni?tosr
ZS7SAS tsor. u14&4;- (>*•?? llaáL7(NLStf. 7aaouugk-r
drb. különféle legssebb fajú rózsa van szállításra; 6< A r4«svéajes«k biatoattott adóüevüa)
7. Baakokaál lavfl rcadalksater* állá kőrtU-lémk, kiaapéns éa as iatéaat ktfatolM, • 4 hiukrtk kflveuliÉsJoek la«aaáaSiai &ias?a7E7tf
tiiaiiisi — 1?J1UIIKCV! Ez*>n értékekből 43 millió korona magyar értékekre esik. A mint a jelentésből látjuk, dr. Lsudi Vitslia ur slka>á>osá a lolytán me*rüiesed-1 vezér titkár helyettes altass Lazta 1 Gtoberu urr^l töltstett be,
36 kr.
Ré>sletes árjegyzéket kívánatra ingyen és bér-mentve azonnal megküldi a , Várad-velencei mükertés^eti és rőzsatelep Nagy váradon. "
— Déli jég ét iviszpnybiztosHó társaság Trlestben e. társaság január hó 26-án tartót a évi közgyűlését. Az ott előterjesztett üzleti jelentéiből kitűnik, bogy a lefolyt « v ismét elégtré kedvező eredménuyel járt. a melynek folytán n (ár- \'ságnsk módjában állo>t tartslek-aiapjait jelentékenyen emelni.
a jégbi/tositási agiz-ithan 3.799,147 korona ivi\'lt a dijbevetel károk fe|ében 2.146,544 i k« róna fizettetett ki, m>g sz e őzo évben dijak
494,—végrh. szám 1901. 146-1,
árverési hirdetmény.
Alulírott bíróság; végrel?sj«é at lNil. ávi | LX. t.-c* 102. §*s ertelaebtn esennM| kő hírré teszi, hogy a 0 •gykaniz**! kir. járs*bi\'ó»sg 1901 evi Sp. llft5|G sz, végzése követkestéhrn dr. VVeisz Lajos nksntssai ugy ved által képviselt Doniján Jnlisiiea 1 kaiif.saí lak ós tavára Kolta! j Las^jó, Czi any G<«sia, A\'olm/ AMi Kollny lVlionella elleti 400(1 korona s Jár. 1901,
évi !•• brnár hó 7-sn foga na o«ítoti kielávitést I végrehnl|ás utján le é« felülloglalt is l;40 kor. becsült Koltay Lászlónál; 2 ló, 1 tehén, 1 *ss« külön Iker Mihály es K**ltsi P«tron*l áusl: 4 tissta. ^ lébenből álló it gó^ágok nyilvános ár* ftmrőtrfnegisrtói. [ nyereség marad f»on, ami sz alapMabal^azerü»eladatnak, .
l^ni.yi jó származnék a hazára, a társada- levonások eszközlésével részvénfenkist 40 kor. Mely ánreresnsw snsgyksmzssl kir. járáshú lomra, h« minden magyar nő magyar cselédet osztalék fi^eté^t tnzi lehetővé. A társssátt\' *évi V. 193,2 az. végzés folytán 4000 tartana, magyarnsvslönő\', msgyar ipartpártolna, 3,000000 kor. teljesen befizetett aisplőkéu hor- tőkeköretelés e&tiek 1900 evi októb r hó magyar gyermekeket nevelne. felül összesen 2.383,774-korons érteket kép- "W1 samataí. vsltó du és ed-
Ez lenne az igazi nemzeti nevelés, az igazi j viselő biztonsági tartalékok felett re delkezik az magyar polí\'ika! 11899 é* i végén kimutatót- 1.877,787 koronával
As iiyeu nő érdemes, bopy s férje hat\'éja • s/emben. megbecaUije, tkz.telje, sisnne, az ilyen nő igazig — A trissti álta ános bltfpsltó-társaség |
| Assicurazmnf GeneráliJ f. é. április hő l-en tarlo\'t 69-lk közgyűlésen terjesztettek be sz 1900. évi mérlegek. Az előttünk fekvő jelentéiből Iáitok, bogy az 1900. december 31 en
tőkeöszlteg 626. tett ki és sz év
jótevőffr á rSemzelnek, a körnek melybeo el. nem a nemet nő s jóság, nem a spanyol a tfiz, nem az angol a nő, eszménykép a fent vá/ölt magyar
Az ilyen nő az igazi uralkodónő, az ilyen i érvénvben vo\'t életbiztosítási megérdemli, hogy jogokat ad^ak neki polinkait 894.823 korona és 90 fillért
dig összesen 2 kor. 90 fülben már m**jfái spitott költségek erejéig Hahóion s hslyszinen (ssodd eszközlésére 1
1901 évi április hó 25 MpJtiAAk dAloUnl 3 ór Ja határidőül kitti stik eashboz a veoniazáadeko\'ók oly megjegyzéssel hivatnak pisg, hogy ss er>s stt ingóságok ss 1881. évi lx. t.c, IO7. *s 108. g-a érteimébea készpénz fizeti mel»tt, a legtöbbet
és gazdaságit. " (folyamán bevett dijak 22 680 434 korona 19,ig^őo€k b^uron bIuí h $1 !(Híimk $dMioi.
fia Maria terezia, ii. Katalin, Krisztina, Er- fillérre ruiítak. Az e etbiztositasf osztály díj- Kelt n.-kanunán, 1901. április bő 10 én /•ébet az egész világ fölött, (tkosan uralkodhat-1tartaléka 10,360.434 korona 60 fillérrel 143, MaXIMOVI\'IS OYOROT
rak ha ujabb.m Viktória angol, Vilma 600.736 korona 39 fillérre emelkedett. i * kir. bírósági végrehajtó*
Csarnok.
mindennem
Már sokan szerencsések lettek egy nálunk vásárolt
sorsjegy által. /
" A TégeseTyMiTjrwrsjalet a vflágwr^nöHír ktr osztálysorsjátékunk.— 1 O ö. O O O MirjJe^yri* r> O . O O O p^iixii.vercni^iiy jul
L gnagyobb nyeremény eaeLleg
I 1.000,000 borona:
I I jutalom 600 000, I u , rc.< énv IOOOOO 200 000. 2 a 100.000 1 a 90 000 I SO 000 70 000, 2 ,i OO.OOO I , |0 <HKI 5 a SO OOO. | á 25 000 I 7 á 20,000, 8 a 13.000: 3! á 10 000, 07 5000, * a 3000. 482 á 20«<0 7« j iooo i2:is 500. m ;ioo 31700 ;i 200 :fiNH) 170 4900 a ISO I 50 á 100 ;i<|00 SO 2000 á 10. Ö^s^fH
» SZERENCSEtlAPTAK EVRE
a Mi
IXIS14 IV ItíSlö
r.i f
M7H híim
\\vtlA
ver,
rí rf
f«xia ¥ nm
: JKfíl xilZM
Hi 4.MM

>V«H
Tájin
.» XU9
■ oi;Í vttft ri, 17733 ü nail
\'4 íWI UM
^SMN IMKR stgaia
wwhi
U-ImV ÍN»M
X\'jum1
- fóSJü
KVrt
;aw
tilMC
rUN 3í- Ml
KJi- Kim lÜMM CVIf M
65*1$
aaaa—a>Mf a pammm •/ininul, Flfn nuiMHiu u •
napjára
pomíafordulattall
áz egész vitait állami 1 fiiig}elet alai» atl.
Az /. fetztii? eredeti NorNjegyeb tarrawiu bwléijri a kóvatkozok
egy nyo cad „) írt 75 1.50 kor. egy negyed t\' ,) írt 1.50 vagy 3 — kor. , fél i\' .Hriil -- ,6. . . egész (%) frt * 12. 0\\
, A kot uiamriiel »\'agj az {.<M-uiahzi<}<11 %alő ildaetea bekűldéne allasébaa
^Kk*Wfék.-B>»af»lM Uifml dijialaaiiL JUfiiziiokal kriaak az«=oi alt d« Irgke«őM.
Nyujisunk kezei a szerencsének! I mraelés;
L«ká< üi ail ó
2 utcai szobiból, előszobából é* koay haMl álló csinos lakáa f. é. májuaT tísejére oletó áron kiadó.Pongrác féU ház Kisfaludy uíra.
^gg^F gnyg^g^Ajgj^gp y^jg
CM-ŰITm 4í
íruUi-M
uausv
TI1IKKKV A II
yérképi\'i is tdplá\'rt vali di
HÁMATIKÜS PASTILLA1
a leglixto*ubi> ^zer*verszegeny*eg, * apadt* ág j es\' következményeinek elhárításán. A nebét ra a gyomoridegeket »uliisalá H kábító ?a* ; beírok liaazi-alaUtól ovák» d í kell M C«iltí enyhe é* könnyen aaaimilaló pas/hllikat használjuk.
Ilmden dgfegjon, a gx*»roa aláírásának kel\' itnni.
Egy dobó l 4 koronáért as ö*eaeg eJoi\'tia belüldrse mellett benn intve átid
T111 IlKHY A. gyógyszerész
ha ^y.tr.i
PREGRADA. Mtihá^vrkty Béik
l"iVffMafli faotWii fw^rntrer FIÓKOK
Muzeum korú* II Erzsébet-körűi 54
f fi április lio 28-if? fi/
Török A. és
H%\\ÜII \\ I.\\
s;i IMlMiSI. V, ViWfJ körul la
lak l(ra nafj a|frfiara;l flaetlAnk kl aaiyrakar«all veiilukark éa pedig rétid idó
alall mi m i 111 • karaaáaál Mkkfl.
Megrendelő levél levágandó. T. TOROK A T j BaUtófial, Mp^l
K/« itn\'i » in kir »zab oaaiaij*ora|ai^k I •aal*l|ábi»a drl» rrrü^ll
i»iialj»or»Jrgjri hiV^latM terVi/elltfl PjfjtíU
iiaatffado alahaiia;al küldöm narliekrtte bnnk|r|(jtkbrs
•I ó r n i 11 ó ó rii k«
S éti .i4á!í|imi |<fiij\' > H i k ni k
Konrád janos
dragyara aian . ezüst -s kazor aru azal .tó-haza
Hr&x, <C««ltwr^a4|t ■Itt airksl rtaoitníriu frt, 8 75. Valódi a«Sat remuD»oír-<ira frt 5 80 Valódi aaftat lánc frt I SO Nlekal ébrwztó óra frt l*M ^\'■éfaa. i ci a kir. biredalai ciaiarral raa küŐnletTa, aaáailalaa arany, aadat ktálliliat ima •liMflrnyival mint aaarS lavól van Uirtökowb s nagy képet árjegyzék Ingyea a téraestve
10- M
jCereskcdók, gyárosok, ügyvédek •s általában mindtnki rvfcré. • legjobban ós legol csobban szerez infjíftnatiót a yjr^ % \\a
# « y
j
Judakoió Iroda tulajdonos Neumann Annii) Budapest V. KSImén útezs t2 tz.
Fischel Fülöp könyvkötészete Nagy-Kanizsán.
A FŰZÉSTŐL A LEGFINOMABB D1SZKÖTÉSIG:
valamint " v^
NIIIIll«IIIIWIIIU nVIIJ vnuiu llllllinill Paspartout emlék-albumokat dtszfeltratoknak, táncrendeket a legfinomabb kivitelig Elvállalok továbbá képek, fotográfiák, tervek, rajzok ós térképek cachírozását, ugy minden e szakba vágó munkát
min
Nagy-Kanizsán csütörtök Zala 3Í. szám (6 lap.) \' 190i április hó 18-án
V
Nagy-Kanosa, csütörtök
Zala 31. szám <7. lap)
1901. április bó U4o
KIADÁS
Trieszti* általános biztositó-társaság.
Af5\'í UPAZ ŰH\\ 0iff EB 4U M/craiág- ét ^aatta>afl-a7ámla a* A. ILjP1^.)_
BCV
I |i||ll*Wl
II. fairt I kMá«ak
K I
1 éli** lg JUJ
4. Ail\'- it é»
Hl. LHn«Mi V. «r"N LUtflvil
|T TwtaM rím- kar
T. | M/t*»*J»«\' a\'a;«k *!!*%» 4 sziiraiá**! ►»
1 ^T^/t.krae.va li «-K- \' ^/t résiei\'
korona ] At
korona
flL
korona
I. T.\'k--- tet f«f«rrv2Urti». Ji . . X Ar >: ■• j:-4 KcU * IkW kr«*li .
VI. ttl Aatrtl ftj&f-**tr
nak tartaléka
Hniiri;;. .
OM7IT UOIItJ
inra ; it
!A»*f9A M ittéttA . ím
1V741 14H 4
aiftü
mv*
aoMkt — mri»
tt74tR7
AlTttt
•ffhísr
ttt&oa MW tünot
tutett
4466147
171144
I7US4U
10
74
istMin HMM
IIM1V0
I. A Mitarilíd alaaak éffeatatala a aalt
1. Díjtartalék Oaronra a rtatvatbunaattAk réaaél)
2. Tokéaitfltt aparaaeftartalék .... ij Értékpapírok trioljám tartaléka .... 4. Kétes kot rtelésak tartaléka.....
11. Ftgfé károk tartaléka a mait énA (lavaara a Tiaaoat* birtositók réaaél/:
1. TuzbiztosiULs . • . . • ♦ • •
2. ScéUiUnánjbfactptüéM........
UL DÍJ w**ul (levonva a lArtéaokalj: L Tüioinosliá.1 .
te. viasootblatoaitAa ,. * 1 SakOrtmaujrlHxiowtia . la: rimootbixtosiua.
Kor. MAéUTKI ... f.^a.WHJ
TdTTama
IV. A t4ki«*MM4Nk Inakká • t. Kílcsfifl 0* lesnámiHiUsí kamatok. valatwwt tatohié-MtekMi aa uUictMuunkail l«*i btaak liaaa 2. ivliAJock^lcateOk Kamatai . • , , ♦ . ,
3., Értékpapírok káautai .«.*••» 4. lacnxiMiiok tótat* bosadaka . • • • « •
V Kffék kav4UI«k
I. KMréar llkáékak 0} TOaotaioaliAa
é; SsAUiteUeytisiuedA* «•••••
0.
T
nkii M etlaaa> } — ti *má | H
tm
t8»m
»
m tm I
1071*701 <0 AA4I
2 Máa kcxeiéat be*éklak ..... A. Értékpapírok utéa folfóaéioM Aifalyaiaajtiaaég
OtaaatM
Hm tv
tt
444H tt
MK4 4«
Itt Hé t»
44*44 4*
"fla44 •\' rír
trtrt s»
nie 7A
4*n 44
Mii* ;«
tt+\\
Nyflretéö- és vesztesefl-számla a
111. IwU\'.l ll/r!r«rL\' Mi
iv r«u4i-ii»iá»k-tgr
4. B VJMIÍ!
& AJt* é> JkUÚe
V

1. i&wfc ki*é* .. -
t U
^Mvlrttr ír^* c.
<1. flff* kír4 f*rlir-\'&: I- lij\' ** !
VIL A bJ/iwv.líví *Upnl kl.\'j ja] I. Diftariaitk
aj He >-. " rfgf.
, fe .. *,vm-*ítfi>ii. é) KJ^.M r/i. ■••
ej JAfaJ- - p^t .v , .
5 D>^at\\ íciv-
<ri tvgj,
---— "í 111. »•< mmiii\' ii.-n
éjfckííál .;. a IW *.\'V ~
m/.\'rit.*;/^\'* -1 »■ S. Külön tanait K a 1 , ♦arai kNa»<níilÉXU ,
6 ínr*r*rir k u,-«. Kik* r
7. A tíír/^rt\'-l. . i\'j! VÍII. Ili IdHl ffffMTf

. iij.\' S\'-r-T-\'f
.VOM tl
wtir.
<M7t47 IMftM
4K .a
64H4
mi
59*477 2VM4I
orn
237í13 1(967

vtcsai
Muoa t»«é— > uim NK< 0 lllltll
imi 6"
ffittS i p*
4«1 t) 18
IS7I7II
und
t2tMlt
B. wérlajhti Élotblrlasltáil éq (1900 j
I A MrtnWáa alapok élkatalaU a mR AvrA
f BjijíS& t aa-ftailaan^iW
1 Kul»n UriálA a YaaiaBAA ta^Pfta háajaf lAaaaak kiegymliléeén .... 4, VlnoiM Mfftwi iirtiWk . • A. Kmkrafirok Arfoljnontart. m kMféwtiA tartaUk rt. Ketea követeljek tartaléka .... 7 A .«ak ••♦lUUkalaria
T! Tiftw íirai Hrtilüi a watt t«iH flatuara a wimM birtpaiiok immi) . • « • * •
I" MJto*4tat
1. halil rartéra aaóto 4a Nrttf«ttaaok . Kftr.fVT^"1\' W
-Hi rnr i a *fca>w»utt 4is* I ** tl
2. Kie\'.tM but»«.U4«rti . Ka» I"® ie*«nvaa -ntbut. átjal ív « <4
10
tl
CS
S. ikraJakMitoaitA«*k I IftiWwfciHwl koza4/ka\'
i kamaiolu *alaaün( a
I444&7V7A 4
.4411
| KAkftta 4a Uü<Ain<t kttdinteMtakn«i aa betetrk kanaui . • « .
\' t Kútvmiekrv aJ -tt k."^.- uök ka.-naui .
9. Jc:gÉl"ftkMc*-!fí**m k*m*t*> . 4. Err»r4f r»»k ka-naiat .«•••• A. Ii*auaeek tiarn /uiiaJeka . • • •
V. Kfjffc WtArtfk
ÍTTOWimriniflWr . T—.---.—"r " ■>......r
2. feejrab artattat fcarrtflHl . . . .
t. Értékpapírok utau MyoattaM árfolyam lf«HÍ|
tltA 01
\' J»
fflfi** 49
_1I*A t*
IH4A 1 trt
ttt *a At
é«
iiim 4f«
7 wNf^ _ _M
44 . 41 i.bt.
«tA4 | r»
•tt 4 I tt
tsÜéH
•tiavorv
4IMNI
Mftao
a
VAGYON\'
A Trlesti általi -t- biztosító társulat (Assicurazloni Generáli) vagyonálláta 1900 Jeczaw»bar 31 -tn ----------------1 .trm-\'iFH ........... ■■ I ■
1 ItttitlVI
TKiiea
A tótól novj
A
A réa
knjmk iVaitv
trto/Vt aa icl. i> eanre JÖÍíi rtnii
f> V^
r* a*a* tfakl
rí m
»rt <44
B
korona
(w
itt»
yrvwo a
«Ata n 11444 47
r* i-m tvtt
l\'lt f97
|AfS|«f KIK
AéllŐl
■ t$m i
Cii/®?ea kornna | ftl
714\'*\'40 lüNtl ai a4t*
14444447

47
i ta-44»i
•at-IA tfAS*?\' 11^444^ tm«i irt l|*i •MHt t*44 44
íjji^réi
i na o ff# Mna MÜ
I
A tétel neve
A korona
14 14*41 ATT1W4Í1M
1*1 íl
II
I
Alapt.\'ka . . . . J TwNitrif awr»a4ylartal4k #) Tartalék alap aa érlakpapimk árfolyam ingaJu féaanak . , . , .
LA) Kiairéaiii^tanaMk a« értékpapimk érfoljraa lnáriwiiáw> faieiéaér* .
Tartalékalap kitaa k>\'*r1tl4«ék frJrrttM U}lana vk f..ljro biau»a«iéaok/a irta. I at A aMrtéga*
a a - . éi DljAtviiat a a mérttaan . . 0 KftIAft alap a kamatláb <a*tl>f»4 kanfaMAaénak ktagraaHfaára . Tartalék fanéban ItvA kamaaWeeara J#t ll-éa aa A mértrgtn . . si im » * . OaalaKkalap at 4ktb*rtoa4tAaKan ayamaényiittl
btito«it"tuk javara n A hi»aiaJ»«\'> -á rllatAat aéattAréDak »mi A) A h.wníii\'.j! -k áltál, péaitár. kiég tartaléka t» A bivatétn^k^k éttac ptartAr. aiap;a
« • • - . . a vi*/oj»tlhíl«\'rtiii\',\'k aaémláiáa Rff\'ikf aa MMéaat IMuataak iMMUft* . K4Trn>t A S RUfia« (Jr-- aUmU^sú . Ihtt\'rtM, k»l-\'"tNVaé raaHn . . ,
Sa4\' (ék kawaaéa éa NdoaH^k gtméaá aí ú- Ft\'iííi itialkitfM aUktlatéftirl Ml alapi)vAu/ i> litaav Mért iítptfrim> • t
li^a/j J\'>íaef alapit*áaf . ,
/i f\'i\'in S. a\'apitaanp «
fi i .• IJsíhm.aJt alapitvínja »
/) ü-Jfihi afapüréer .....
\'rjrarJ aiaporáof at Vpmaéf atboaal a mull
11 a\'l (\' ipétUg) kor.
t VftrrMf aa eft MWM „
aum
t.try ^vtm
•Xü—Lilií
l
r
JA M«4 évékheir hjéraaáé laa
oMtr t r
»*ao nttM
r7f*t(0
44
ti n mn
koroea "HE
MHM
aaM
RMI
IJWS é MfS I
IfttllS lAiélti
0«« kurwea i N
i"*4«t»t» 4 M> 4
SHItl
#441
; fottm ka Ama %4«ai
»*t» 4* • t tit o ao
VM4IM «t MIM ttm 1
141777 ét
t/ltl 4é ttiat
l7|Mt ea etttt tt IMIK4
ttN ét (al n
Alti t tv tt tv
áttMT tt UH t tf «tt 1
I4IVI ét ttaSM 44 11444*44
|(**tW SA« it\'é t>»\' m ia*t 0M ttt eaat
eset •é A •ata
naa \' .. 1 tett
sa
II f*44
tl M
TCari^l Íf( íW^iTTV\'
í\'i lit\'Y. Bsvo M A «ei«íí HUUctti
Bővebb sámáMtéáai! "Bét «Hn f»b WflNHéiák
ifm íiizujtiiö tiraaaáf s 1,1,41
•\'a1 1 * 1 ■ •
. . * * éa^r.i Oat-.ai ?4»paa|. .^a\'fatéaafa Tnnatbaa
üozza IZDJO, co ll János j H, fano Jakab d Lav J grol^P nada^.\'i MklóiJt^m^hc t Maaé. Vívatta Farlaaat fiíta - . Mag yaior /ez u g y nö k a ég-
a. .. ,t, htmit bmröi, P#ér
Al aléaat Alratola* kai%i9aaa Ué*f>t— oit4*<U. Uh étAm alatt, aa lataaat aajét áaaaéaa
aiétnAk »s Alisli í\'-ífft\' "fS\'l *r|Wnk - t#jAt(tl féltl\'áfatílátak a lrftatfalb ké»»éff«l atfalsol ét étái-, t«#, esál|it»Aat- «ttf* ét MSréttt - <ti»a:.t r fai<» \'I. ; f? a Ht|;ar jrf ét vittti iliBfeailó ré>t«étrtér»ttéf ét Wltitl tJlatl blafaaliaaok aa Kltú o. áiitiitM Matté

»c> í< ow d\'/ak smIMI í«péltft>k tl.
A . Mf)kasirtil »th®rts éa Bagllaáer
Nagy-Kanizsa. csütörtök
Z.ilfi 31. szám. (8 tap-)
1901. április hó ftj^
i/tMmnnt:
Pályázati, hirdetmény.
A nagykanizsai kenik ti \'beügMgélipft pdnstdmál
egy irii^ki1 \'illik*
betöltendő. Ezen állás kezdetleges 72\' korona iízefcöfcsel van javadalmazva.
Ajánlatok, f. é. május hó l-ig a nagykanizsai kerületi betegsegélyz<> pénztárhoz küldendők.
Ivnlt Nagy-Kanizsán 1901 - évi április lü
A/ igaz^atÓHJÍj;
150—1 1
zcxxxxxxxxxxxxs «xxxxxxxxxx:>* £ Árverési hirdetmény.
2*£ Ak<lírait kfefiM Höljanmfcg közhírré Vszj, hogy a ba^oirt-y sáncíi volt urhére* telkragazdiiK • ini(i«th*natii gyak« ioIIihIo JjT vadászati j<>g lííöí évi mufimzíu* I lói 1907 évi julur h6 31-is t^TTPlffi 1$ ^vi rdntarhrnTnr nnlrninv^íreiíffett haszon berlm
QM ad\'!jn______________________ ZZ
II
mim ily n, külön-kúl<
ha-<Z\'>nberb*\' adva.
Az árvefi>< Bagöla«*niax \'oz«u;g bcájáml 1001 niájiis lift 4-fii <1^1 iilaii 2 órakor
^ ____. . . _.. ,_____Jg
ZJ fog tiiegtoílafni. ZZ
^ Az arveresi leHetde* a Svmo^ -.Szent-Miklófli körjegyzői
irodában a biva aius ora1 .il«t( be\'^kinlbetök. ü
tíagola-áaiz 11H>1 ;<priii* lö-an y

Matolcsi József
(P H
Hincz János
bíró
K -W* laro ^
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\\=■ Td
ERTESITÉS.
A n. é. közönség szíves tudomására hozom, hegy
i LédepeP-féte
3
l
I i
köszénbányak vezérképvíselöségét az egész Dunántuli kerületre siktrült elnyernem.
B Hz áital azon kellemes helyzetbe jutottam, hogy a
9 nagyérdemű közönségnek, különösen pedig a cséplőgép .
« téglagyár., és gőzgalom tulajdonosoknak igen olcsó tüze
9 lési anyaggal szolgálhatok.
g jfcrak:
1. Darabos futó barna szén a kapronczai vasútállomás nál bevagonirozva egy vaggon (100 rnmázsa) 80 koroiui Ugyanaz Nagy-Kanizsán házhoz szállítva métermázsa n ként
i kor. 6o fillér.
2. Másodrendű koczka fütő barna szén ugyauottan bevu |S gonirozva egy vaggon (lóo minázsa) 70 korona. Ml
3. Dió barna szén, cséplőgép-, téglagyár-, és gőzmalom tulajdonosoknak igen ajánlatos: kaproncai állomáson he- |J& vaggonirozva vaggouja (100 mmázsa) 60 korona m
Midőn a jó és pontos kiszolgálásért teljes felelősi |jfi get vállalok, egybep mészraktáramat is a n. & közönt,• |j|\\ szíves figyelmébe ajánlva Rl
Nagykanizm 1901. évben.
Tisztelettel H
Klauber ignácz
# . i LEDERERféle kőszénbányák Dunántuli M)!e!l
vezérkcpvfseiője. I.-Kiflim HliibeMáf, ifj. Fitchar Frwt! fiPitt
*«l«on t múJuM I-I0I MZfttirniber írjgeig.
, alkaii-muriatikua Arrácok, aavó, it«ril-t*j (<ufU
Gyóflyhatanyok: é|«,im«aéa), kefir, f«Tő- é* ^vöij^r^aiJatiuk
lu|>«purlatalM flgyes kaWaokban^ poenaiatíkn* karoakk, néanTu ictí é« pasacő fttrdők, bid*fTÍif7óA7Íatéa«t
l
gleichenberg
—I G-YÓGTHELY,
I Javallatok 1 á léjp^i éa emésxtii szervek barvtoi bajai, vérts«(rajr-
| *ig Stt. I ll«\'iiju« Mllnf : anakór. - Felvilácoaitia éa proapek-
I tui^i&iyea Lakát és kocaireadeJciek a
I 144 KI l ürUölza/caloHiiznal (ikirlinih frr.
Á Imii Mim feíösili\' öfstóg (As^icoraziMi lififrali) | u ^ átUÜM • fatol rito-iizteiii/ Bigjtww ÍHmiéfa- _
Főügynöksógünk részére keresünk egy tehetséges, niogbizbat<v solid és szorgalmas
iizletazerzAl
I izet és é« jutalék iiiellett. Koh\'sönös megegj\'ozéa létrejötte1 enetén biztos állás, később a társaság nyugdíj pénztárába való fölvétellel.
Ti\'áfflíAti ajantatok az addigi alkahnazán és igény megjelölésével hozzánk intézendők. 148 - 2
Srhertz Alb és Englánder.
Meghívó
A Pacsa és Vidéke Fogyasztási Szövetkezetnek
IOOI. Ilin hó 2* áu <1 11 :i Órakor a parsai nagyvendég !f» termében tartandó
rendkívüli közgyűlésére-
Tí\\r|í)n«ru/a( :
A . Hangya« országos központi szövetkezet kiküldöttjének előterjesztése a szövetkezetnek a központi kfiteh\'kébe való bejépésr - a nielv a rendes közgyűlésen el nem inté/ tetheU>\'t, miután az fclapsza-bályok 29 ^ óilelmében a lag<jí; s -a inegnem jeK nt
Kell Pac án. 1H01. április 15 én.
Az igazgatóság
KeilMk
(Q-laeur.)
Ici.\'ivi iiiiíit h mázó ó n7. r |v|ilia p^tdlú számára. I iiagy pa\'uck i»r« Irt, 1.35 kr. « kin pnluck Ura. t»8 kr.
Viasz-kenőcs | Arany-fénymáz
l^.obb és l^egvweröbh b:- l kópkwe!*k atb, U»íanfo«6skn. tu kenitüiy padló azurnan. X j k|H.pH,ack ára kr 11 koCHÖg ara 60 kr. ♦ •
\' Fehér ((Glasur"-fénymáz
cg jobb >zer mosdó asztblok, ajtók, ablakdes^lák alb, újonnan ll^tuére 1 dobot ara 45 kr. Mindenkor kaphatók:
Ken én Klirin
cézeknrl
Kan i/.MÍÍ H
11 Nyoqplotl Fischel Fülöp lapuüajilonósnál Nagy-Knnizsán 1901
a \' • . •
Huszonnyolcadik évfolyam 32. szám*
SsarfcaMtlióf Viro\'bta\'ipftUt Fi(*bal IllAp kóay*-.
IvrMfettlMélMk
a i»«rki«iÖ»*l tmkiui lakat aapaa ^Ktet 4.1. 6 éra kftai \'
id« j 11 tíkendé a lap «a«)l*ati r•■»♦»# vonatkoaó aüadan klliliaéa;
Kiadóhivatal Váraakáaóptlat: fínM M0/fy kon/v karaakad éaa.
j/V ÍwjAL
Politikai lap.
Megjelenik NAGYKANIZSÁM iietenkint kétszer: vasárnap
f XLÓVIZBTEü ÁftAK Kféaa im . . . li karma félért % korcsa ftagyadévra......I károsa
Myilltér patltaori fillér
KIMaatéaak, valaauai a s rdattaak vaaatkoaók Piackai Ftlöp «.>űf*fcar kadéaéU íbUmbJ )
a csiitcrlökön.
Béna«alatlaa lavalak aaak la ból fogad tataak a*.
IfjN iiui ara l« fillér
Nagy-lvanizsa. 1901.
F*\'elÖi azarfcaaiti: Mjenlny ftándor S*#rkaait6tara: HétfM l^aa.
Vasárnap április 21.
Állandó színházat I
(O) Örömmel olv^mKa > Zala« apr. 11-én megjelent szafténak Vezérei kkjét, mely a szirészetnek itteni helyzetétől emlékezvén meg, abban, hogy a most itt működö Dobó Sándor gzinészigazgató a városlázi gyülésterem s^ókjeJt nem
j hogy a szlné*ztársulat müködhelése vagy nem mtlködhetése a szükséges az in házi | székeknek ki vagy ki nem kóldulhaládától j tetessek függővé. Ilyen formán ugyanis akárhányszor ismétlődhetik ez a* eset, ami a mostani színén/igazgatóval meg\'ör-tént; h végül odajutunk, hogy az elfogadható szinésztársulatok ol fogják kerülni városunkat ahol megfelelő mennyiségű
kapta meg, a legilletékesebb helyífcl meg- wéWf| né)kU) ,Ugv ^ködS*-
adott figyelmeztető jekl látja, hogy feli fc*lpnénnk.
építeni az állandó színházai, örömmelIVháf — mondom — ez az egy
olvastam, mert én is telkemben az állandó
sokat foglalkoztam, mizéria is valóban kiffíTl) módon sürgeti szinbáz kérdésével, az állandó színház létesítését.
Vannak azonban — ínyem szerint — egyéb Az» hogy Nagy-Kani\'/ r-+sükia_alkalmas helyiség j ok az állandó színház vannak egyéb körülmények, mint cél szerepelnek ennél a
Es mivel végül a cikkiró azt az óhaját fejezi ki, hogy az állandó színház kérdéséhez mások ia .szóljanak, megragadom az alkalmat Ős neliány szerény sző al cs*T lakozom a Zala vezércikkjében elmondottakhoz .. •
Bizonyos az. hogy az első Ízben csak Azt—arfiiTcőzismirctes - hogy a ffioht tapasztalt széknyomoruság is eléggéj társadalom k_ülpnböző rétegeinek, kiválóan stlrgeti az állandó hzinhdz fölállításátTjpeJig a kevésbé vágyonojT osztálynak I mert nem szabad Nagy\'Kanizsán egy milyen nemesítő élvézet rtyujlatnék egy í pillanatig sem megtűrni olyan állapotot ; állandó színház utján, — nem is akarója
szerény vé\'emé* körülmények ie. ;án szini előadá-ninC:, csak töiépi lésére. De }me\'yek már ké désnól.
hangsúlyozni. Csak fölemlítem azért, mer határozott tudomásom van arról, hogy a kevésbé vagyonos osztálybeliek nagy részben csak azért nem látogatják a szini előadásokat, mert a földszinti ülőhelyekre jjegyet váltani nincs módjokban^arra az [áldozatra pedig — hogy 2—3 órán át a földszinten vagy a karzaton, egymás hálán szorongva álljanak — a legjobb akarattal *erp vállalkozhatnak; mert ühhez olyan tizenhárompróbás kouftrukcío kellen*, mint aminő a városházi székeknek van.
D* többet mondok! Ez a szmház kényelmetlenség nemcsak a kevéabé te helős egyének nagy részét tartja vetsxa a színház látogatásául, hanem még aaok közi h telist flaihbftl kikül Ji_ akárhány, akik földszinti ülőhelyekre reflektálnának,. Mert hisz tudja mindenki, — aki már nem zsúfolt, hanem csak teltházban is hallgatott végig egy előadási. —- hogy akárhánykor ; tűrhetetlenné vált már a szorongás és a fölemésztett levegő ebben a színháznak bizony éppenséggel nem alkalmas helyi«i sógben.
TARCA.
Muszáj
Írta : Hal ls Is tv cin.
A purdán magyarok persze bob ind ezó fölött Míc* da h/ó a mnazaj, hiazei^ minden, azabad itff van helyese a k«U! Ándrt Uaka
Prdig miIven a/etííiö luélyaég tating a két lugakm között!
Mindez pedig azért jut \'! (B/embe, mert akó-
And rí Baka! a mi számadásunk rendben állott mindig! Lehet ho*y duplán fizettem ki néhány napazamo*, talán uieirfeiested a k\\ümüles-teiméí»l es a pálinkát, "őt a borkőről, bordór ol b több üyeu apn I- k<n dologról ela/amolui megfeledkeztél, hanem az»rt aoknse h ragüdM; í
Annak n\' tnofférn gavdának pedirr nincs jowa neheztelni. alt ^obnse i "ze* l ki szőlejébe. Ortll« osoí)Ognak e jön. hogy tNiskr* gondoskodón k btnokroi * o * idejét a liiaksónak *z?melhekte. miut aho^yaii ji Ti-l oreok elet* borsa kimérve azokot\'t Unni, » if életed ia u^y iiii "I: ^ziipet tié hQI vévződ\'éf saját nyomorú sápoddal. Alidig peflijTfffid bírta. áddiK népek
vetkezőt olvadtam a Zalai Küzlúnyben a mároiua eilau ke Jeli hadakp/ngd. 15 elől 22-ig elhaltak rovarban;
• Aidri Veret c lóin- ka b. napszámos, ére<*f a haláloka : influenza."
Ez az Andri Ferenc \'ani\'oit mea a muszáj éa kell közötti kQiönbaegre: «mi „köl;" az vár-kat, hanem a>rikor azt mondja a nemet, hogy »Ru»z*j«, akkor ugorj magyar mert ouaek^pea baj-kix belőle!
A muszáj irányitoiia-Ai dri Ferencnek egéxx é eiét. £a bizony még mindig *ok ilyen Andri | PféDC we^zeMdik* misita.
Mikor negyvennyolcbtn »inindi.y;iju kn k el le lelt menni*, akkor te min\' 19 esztendős dé> c*g legény, h- Ky*n maradtál volna\' iHbon ? Híaz á família aztme kiegett volna a c.ufaAa mia i, ha airanko/6 édesanyá i kotenve mellé l ujtál volua.
Min\' honvéd azián vetekedtél es fagyoekod* tál vétiitf a hasában. Sut anukor mar „minden elveasett", éa Yiiáaoar^l sxeiierítették\'a gyászt az egf^z Matryarorszátira, te még mindig harcoltál Andri Fereuc, Komarom várában. VegcsetQl
A most meghalt Andn F rene aljámíía, kit azonban mlkcnt kef-őbb oly gyakran énekel lik
kfifönttén »AndrT BalnrrirévFn ismertek,— nálam, rtitlcnttea «iáa»MredcaacI)---l_______
vineellérkedeit az alatt a rövid idő alait, mi? | (wnjti eíMút
Lálóbégytn aző!őbirtoko» vobam._\' »|. Klapka it jölndta ...
éa Komárom szűzi varába csak favoauU a oea ezári >ereg.
Nek\'d valami ebocsájtáiti isszoltát-yt mom tak a kezedbe Andri Ferenc éa aszal auesáj voli >Víi(Z"j\'>nnud sz&lfiv»roaodba.
Mh\'-n alig pibev.t. d ki faradal « aid»t, már as hntézö sorn, — ki ak\'.or -báró Havaau (lytda tábcmrmapy ő cxce eac-nja. n c áss* hadaereg ImágyárőFVIftJtl TOpiuaiicsnoks*—nevet risek, — h-\'^-rnjo bi/i\'ira ny Hé al ittatott > »telke|4 ae-leyben zolgalt-mindcu cg>ent.«
Hajszoltak \'mindeiite.\'é a bunv^deket, kiket azonbau az Htyalitk eltrjteiek pino&wi. paláson. pre-háztrin, erdőben aemiaV nebesen inwt ibt elAA lttnauk. sm sk tiscára fttydu-pínMt kapott jutalmul hm elárulta á bujdo-üt, a annak (Uéáia, hogy a városi kapitányság helyibe rend-afereaitett >rendŐrigazgalősAg« nagyon buzgón njükiiiió",
Nein udtak igasi sikert tölmMtstní*
K kor ezután előállott a német civilizátorok egyike, a ki . iünerte a bar bar magyarok .törtenetet as behiuatalre ajabiolta a re^i történeti **ód~zert, ely esaláatatlanul bevá t náluk mindig : a katona^ execuciót.
Izekutan iiyerekjá\'ék volt az egésa. Nem tudták vlőkeriteni a hajdú ú bouvédet^ Hát tn-da-küiüi^; hnl a felesége, élőéit:e azöhli, vannak-e érte aggódó gyerkeket, — éa asi>k kakasára katonákat kQldtek.
Ferencz József keserűvíz
elismert kellemes izü természetes hashajtószer.
Képeslevelező-lap újdonságok
— ^legművészibb kivitelben kaphatók —
Fichel Fülöp
könyvkereskedésében
NAGY-KA NIZSAN.
Nagy-Kanizsa, vasárnap
Zala 52, -zám (1 lep)
1901 április hó 214a
Ha tehát azt akarjuk, hogy a színház nemesítő határát mindenki élvezze, különösen pedig a társadalomnak az a ré* tege, melynek erre a nemesítésre a lét-küzdelem verejtékezése közben l>izooy= j bizony nagy szüksége van, ez a cél is elég fontos arra, bogy minden világosan gondolkodó és a jövőbe is te* kinteni tudó elme sürgesse az állandó színház fölépítését.
En azonban még egy másik — talán kevésbé emlegetett célt akarok ezúttal hangsúlyozni.
Nagyon sok szónoki ajak és írói toll vásott már Magyarországon az állami egység emlegetésében. - No< hát az állami egységnek igazán szilárd és biztos alapot a magyar társadalom egy* sége teremthet. Az állami egység ugyanis t törvénynek egyik magasztos elvé, melyet a társadalomnak kell megvalósítania. A társadalmi egységéi előmozdiló, megteremtő érintkezés pedie főképpen ós első sorban hazánk emporialis városainak együttlétre alkalmas helyiségeiben történhet k meg.
Ilyen, a társadalmi találkozásra, érintkezés re alkalmas helyiségül szolgálna Nagy-Kanosán, mint e vidék emporiurnában, az állandó színház. Meri kétségtelen, hogy városunk vidékének intelligenciája, melyet ez idő szerkit a piacon és az üzleteken kívül semmi egyébbel idevon* zani, szorosabban magunkhoz IfözAi w-m tudunk, — mindjárt más szemmel vámunkat, ha ennek állandó szinhá ;ában
színdarab meghallgatására; ami azután
—\'Fogurvorjajraltorlat. Apri\'it hó 24-. én a oa- át k»r. gvaloeetféd Ő00 tartalékos^ nagyon természetesen gyakoribbá és lassan Wn 120a póttartalékos* votuf Mr
lassan bensőbbé tenné a város éa vidék ia napi fe*y»er*yakoritirs virosuakbs
, . . . . . .1 ..,1. 4 — Balalom-Kereular téréé 1901 évi
közönségének egymáshoz uló viszonyát. w a m VHhUi ^dapeati-ctaktor yti f
%</t a nagyon ohajtotl viszony \' azután vonalon Maria lei ep állomás ét Balaton-Berta?
akkor már valószínűleg minden vonalon megszüntetné |t,heJvf í^v6l% ^ ^bitm • 0 • Balaton Kefetziur I0id6« elnevetettél tte»Hy-
azt az áldatlan mer«vségei, üielyet vidé - - * - - \' 1
talán a legfontosabb cél I -
Ezeknek íölernlilésével kívántam a Zalának VA svnászetről\' cimü vezéreik*-jében elmondottakhoz csatlakozni.
forgalom közvetítésére stolgaló megallohHy künk értelmisége tanu-ft a Nagy-Kanizea nviittiik meg mélynél a oapooa k«sekedö 205, . .1 * «- a* __- 909. 206 és 210 aaámu taemély vonalok, a juaw*
érdekeit közvetetleoül énntf mozgalmakkal % ^ »,eptemh„r lö „ wptmU kAll#kedö 211
és törekvésekkel szemben. — Es ez volna éa 212 as. személyvonatok, végöf • juta* l-töj
attgu*z tti 3í-?g terjed* időszakban vaear et Qt-nepaapokoa kődekedó 218 ét 214 u. atem-<y« vonal\'-k tt utasok f*1 e» kiszállást céljtb >1 Jeí tételesen* meg 1 oh jak állani.
A ftnumlnett fonótoknak ne*"e*ett megálló-htl>ről való iridtJasi ideje as 1901. évi május Tudomásom szerint Nagy-ÍLanizsának hé 1-tól érvényét menetrend hirdetményben ma*
v»n »wnügyi Mri.au I ennek jdakara-
tától és buzgalmától várhatjuk és remél-,ét kutyák n*m vetetnek tel, ha"** at illetéke-
hetjük a további munkát. | »Uoft«eésként (góttá télktlí) Ul-uzok tt*-
\' » , . , , , ,.fdik be. ,Bal*ton-Kere«t\'ar fUrdö* aléketyrt
Hisszük, bogy ez a b-zottság bchatö|M jooi. év május l-\'fil érvtejfca kedveamenyeg tervezés és a tervnek realizálására is ki .Btiaiomtví fordóevtd díjsitbas* aiintéo atier-
terjeszkedő tárgyalások után a városi ta-f**1 *
... 1, irtl . . — Iftmáeláa tter, II, cimtí kőtietiHnybea
páca ottaa a-képvwlóleaiültl elé miha-f0g*BÍk0tlk a VM++* *tr*
maiabb olyan véleményes javaslatot t**r j napi a/áma a vagyonbnkott fcia-<*llí uktrekpént.
jeszhet, melynek alapján e nagy fontosságú ,éP M * 1 kö«^«d .aáti hj.eib »k
fm.m taymatbot vabi v»«t .ny4naa jeionlv* allattn»l
kultur-alkotás létesítését végre ki lehet i a .K»*CVII - a Vid^k^* *tm»i * anf>t«tci<w
majd emelni a na ykanizsti pium desido-1 kin,~lRif|f a v*«yoi«balUHi Nkart^p>p«tár vwj»
numok lnlmazábó1.
Dixi et salvavf animam meam !
HIBEK.
— BIxIHlAil képtUelOtéic A .Zalt-váriöPgvei öazdaatgi Ety^afilet\'* varmegyénk
Mából 4<fü00 toróna lt:ány«ik, advttl-* «gy 2I59DOO koronáról »>ióló per, aitijret 1 Im*
!fe!ban} 9 mmf « it^oubdiot\' k<flcielt itktrékp
>fKÍ>te 1 Piísk ileiink «.-* itrati wlíaa a. 1 győri kir. lúrvénystek *« n kt^eaetli ktr. ^trta hir<>ttg elMi, E p«rn«*k tredtlt a l#n<t»iiHitlt lap Mcriiil a követketó: Néhai /aifi>oMlt Piok Henrik é* táraai Kllild^tg íöbb miat tttt* ater forinttal lartoatak a vtxyoobukott Ukartk-péatiarnak. Ne végett ad auk i^ool^n min egy másfél tv ve) * takaVekp^nstár buktat *|0t< ki*
nézné | térületére « „(Uzoak tínetOHÍré tiŐveiketHe1\' \'eayt\'tek a iakar*«kp^iit ar íikkon B*r-
kepvise öaég&t eliov»dn. A bit oaí<á«i irodái I. zsenyi D»sso Üwjrv^d ajiuí »uia 63.0tX) frtba*» • # jhó 22-iől ke/dOdöeg Zda Egerzegen as egye* N\'rríil jegytOköi.jrv** ív ia véllek. M«»or a taka-mód nyújtatnék neki a magasabb szellemi Uülti helvitegpbtn megnyitja, hol a tűzkár é« fáfcpéa*t»r m^gbuknii, dr. Porkoláb Mibály élvezetre is. Akkor nem c»upán vásár- jég^ilenibiziotiiít e^kdzübetők. Kétat*t**«bb iö\'»»»*gond io* «aUI* minugy 7(1000 in *rt«*«
f*-lviUg\'»títu>aal tiolgál t »Gfdak Biztosító páltót, m-iytk 1\'tckékiOI trtd\'e«. lUen vtliékal BzOvotkezpte Kép\' iüieiöjiége Z>il.f»Egeré^egen « a lOmevgondnok leltárovta et bepar«ti<*. dt «
— FOnJoHroaaa. Anagykttiiiaai íl\'etó^egO e»vetítőié, meri hekek iga/olták, boty « títtMÍ hadköteles*k fftojonco* aa apriba bó 29*in h tak«rek|»éutUfral kie^yexua A italt iralidk, 30-án ttrttlik mev tt Arany-S arvat •tálhda melyeket a< g nem adoo nekik v »«at.
nagytermében. # örvényteleriek Kfn alapon a birdaág t d ó
jainkat és üzleteinket látogatná, hogy szükséges dolgait végezve, falaink közöl haza siessen ; hanem szívesen itt maradna vagy be-berándulna egy-egy kedvére való
fo jöttek t azabadsig után áhitotó talián éa polák népeknek katona gyersekei. Stigoiu ptranrt irta elö leendőjüket a konuia/. civil népaéggel aztmbtn.
Kett6 jóit az eltA háire, t rairodik. hálbenl négyre vaaporudott nttmok, a ha a bu|d»tó még niod»g ntn került #»lő, hát megspkttodltk any* Dyian, bogy nem férUk el a magyarnak atDk btjléktbtn
Ekkor tzl\'án: mart! Ki veled gttda a szobából! Takarodjatok a kamrába, iatállóba Y Mit 7 Azon aa értbeien szü(ya nyelven morogni ■eréazeilek ? KU» t pnak a inasai! Majd megér-, titok mindjárt hogy itt a katona-urak paran-ctolntk. Még szerenptéróJ berzélbettok, ba a ftjérnépei tem éri valami b*este)en*4g.
Ha pedít aktd ts extt-oció emberei kőzAII györ g" tzívfl fcti"na. kí nem teljesili kéfetes*é-gél: szzal vettA^t fmtatnak*
Azért ha nem akar ebédet főzni a gazda SMZony, bál a katona feltüzeli t kerítést. Ha pedig a lóriié* elfogy, Ml otl a ttupp t btftefOn. Uiáoa k^velkezn<*k a sáaluták.
Jüubtn aUUaik néutay baromfi, Ltbet bogy I a tto«az^dé h köztük vao, Őe< hál ugy kall! uekíí ili^rt lakik olyan proakribáft nép tiom-i tiédatgábtn! ,
Mikor aztáo a bujdosó boovéd megballjfi at| fWrocio oirltkedelfit, akkor eíAáll a tóid a\'ói is: ,IM nagyok, aktM?atok fííi!\'
Az At ári Perene«*k el/jiruta<|4V a »pa<«téfii^jni<
Mcot
wánv<
• osok féímentv« ^■telét tfól.
flAU. M-rt a Komáromi knpitu ? va&nsk la tetoiDztaiá1) ét egyéb
Obo ! A gondviaaét mar a 33M2 -tamu pa ranosolallal jókor inlé\'kadatt, boty t at betorot*1 tatás alól csupaa azon ti«titk \\ételnek ki, akik Komáromban meghódoltak*.
Ezt nem értik az Andri Fertneek, hanem azért belá\'ják, hogy ugy kell annak lenni, ba muszáj. N-m retenerozntk.
O xx^naztják Öke\' lengyelek éa olatiok kötá,; szigorú kötelességükké ttvén, bogy t pái\'Otö kutyákkal *pp»»n usy bálijának el. mint t lengyel ét 0<ttx katonák bánnak a magyarokkal.
Meghajtjuk tlötled fejünket magát politika, mely könnyü szerrel, a regi zsenitlia módon biztotilolttd tz Östzbiiodtlom békéjét!
Andri Ferenc btkt volt örökeletoek tetattf 8 etzten\'leig. Innen ragadt reá a Baka név. Nyolc év múlva elUsmáJfoiták. Kíeaít elkésett a c*sladalapiláttal. Sőt a jus*>a is Vet/.andőbi9 jutott. Eileubeu ai övé lelt #iejjes tulajdoni joggal11 a katonaságnál vi»elt ruhásat: sapka, teher frakk, bakancs, kék nadrág ét kenyeres tarisznya
Itthon persze gyöngyélet várta. Ntpszámonko-4oJl« K«r*aaiÁbÖ> pomp-tsan toegéli-; ket iorintot szobiban lakott es gyakran fu\'ottá meleg eledelre.. \'
Mik >r azonban u 5regtég kezdte rflkilani Andri Ferenc hajgt, akkor drága lön % két forinto* laka*; a rne eg **i<íde\'>ekoek meg csupán as em* iekezete maradott meg. Ast meg tel mészetetnek találja mindenki, Hogy ilyen körftimények kftxÖH tt agyi ruháját elbeukíni kelUu-ad \'ba.
Vájjon irat cselekedj ilyen körülmények k&> soU.Andri Ferenc?
K\'torában hustt meg magát, an>lyt>cs ordít a bútorzat leljem hiánya. A«lán nem eetik, mart iónon mit, Rt a a»ó : uj ruba, lefjesea ktvé«t forgalmi kfttéböl. öngplkotoágiól ti »ol»an magóvja as Itlttbcn vetett hil. A .kflnyflr adomány* estet© te jut, biaz m^gOtné a saégyen. ba hol* duloia kellene,
ís mégis |ÖU idő, mikor a »orta majdnem ^óra lord It. K «pátá*kor *a t*A öm« iteg köti en rendkívüli dologról beaaelgtttek t Tiboro<>k. Némelyik gyanakodott ho*y e« la etak *öri buo-eu ttg«, de nagyobb r«*ta tlkiile, aiikep a bon* védekaí bu«át pentiobtn fogjak 1 eta^tittoi. — CaupáD je\'entkeaniók kell tt öreg honvédeknek valahol ét *gutáti tyug dtan pipáigt htluaa bti-ralévfl Misikben.
Ugy ám, de te vén honvédf képet vsgy-e ma nap*ág megtalálni at •illetékee* halétátfot. i hova itrtoaik «« öltye-d ? Hd\' Ha vtk-«t»*rti»e*ebÖl meg la találódj, képet vtgy-e öt«tetttr«tai a bt* I6*ag állal kivtO\' okiratokat, ne\'ytkaek eevefl tem tudod meatartam fejedben ? Vegaatlve, ba n-fodtted megvat*, >akkor kepe* vS||jf*a etép lytmoéáabau Btgirtii, hogy at \'7. alá, aaeg a "... alá eta olt mtUéklelakat bfolvaant méítótla«aek f |Mert fbkáliat vaáaol nem lud«t a iitttvuMiiö I pedig nem irhát folyamodást a •vogiraukudá** I bttntetéee ni&ftL
Andri Férése meg te kiiMkli 1 fehetetlen dof-I l>\'yn megkertaneiit muszáj ptotiót adai, tnáskep meg ügyft hitbn!»
(ütde/éi -tohál tg előbbi m nltn. C*Ö*d*ft szeiQltíŐdéa gőzben egyr^ ivakrabb^ii gondol tz irgalmatltntil igaatágot báláira.
Nagy-Kaniuaa vasárnap Zala 82. szám (S. lap.) 1901 április M 21-én
meirst kötelezte as slperetek figyvédjéosk 2990, — UJ goudn«ka*gl ■(«■!(éa. Ax állami - A kjWpéuifk flheljtié** A kös-frt. perköltség megfestésére. A csődtömeg vagyo- iskolák gondnokságainak stóla utasítás, s kellő pénaek elhelyezése do\'gában igsa fontos ffc.de-oá\' tudvalevőleg átvet\'é a kemenessljai köZgss- ratortákoo átmenve, ámmár taljeaeo ké*s a küldöu mostSaéll Kálmán helügymje.azter dasági hitelbank s s hitelezőket 61 asásalékkal egkösel^bb resdel\'t alakjában meg is jelenik. * törvényhatóságoknak. Ai eddigi gyakorta! kiűzette., A hitelbank egy 520Q0 koronás köte- Haldia Ferenc miniszteri osztálytanácsos sokat tudrtletőleg a> volt, hogy a törtentb. bisoHsÉf lesvényt pérelt a kiscselli járásbíróság előtt, e* behatóan foglalkozott a kérdéssé) éa figyelembe névszerint való szavazás utján; határost* jóllehet a kölelesvény nem szerepelt a hite bank! vette sz össs* azak-serü véleményeket. Ő ^ol- hová helyeszék el a közpénzeket ? E határozatot álst átvett vsgvonban mint vágjon. £ napokban gozta At s taníe ügyelők éa tantestaietek véle- * belügy m in iszterhes^eijesstették föl jóvshegyás volt e* figybsu tárgyalás, melyen as alperes Pick ményei alapján az legessel, revideálta a szövegei, régéit. Moat a beíügyminisai«r a törvény hat ósá-Henrik és társait dr. Gráner Kinő és dr. Fried- újból kiadts sz illetékes köröknek a azok ujabb f«ko«k küjdött leirstábas meghagyja, hogy jö* masn Bernát bpesli ügyvédek képviselték, mig véleményei után terjesztetté a miniaster elé. A/ före " i)Ti0 hsárosalokst ns is terjeszsaák a hitelbank képviseletében dr. Brunner Ferenc uj gondnoksági u«aaiiáa (ővivinánya a rendtár- hossá, mert e fe ügyeleti jogáról lemond. — kisczelli ügy ved jelent meg. A tárgyaién! Szabó iasi resv, a mely precizirozza s gonduokaágok tehát s közpénzek elbai y eséséért a ta-
jH re.kiir^ járáabirö vezette. Az alperesek Ügyvedei es a tanítóság jogait és köteleaségsit és nagyba és srkölcsi felelősség egyedül éa kisárókf illetékességi éa p*rgátló kifogást emeltek, mit aj elő lógja mozdítani aa intenzív tanítást. tf törvényhatósági bizottsági tagokat fog),
kir. jbióság elfogadott, az eljárást beszüntette s el-1 — A déli vaftizi új meuetreodje A terhelni, a mi eddig is igy volt ugyan, de a bal-roura.-ztHÜa a hitelbankot a köit-ég\'k viselésében.! déli vasút magyar vonalain f éví níájo*~hó Í-énvflfT®tirfsater e le ifjabb readsiete által még in-
- H»gjar«re>áf válaiistél Nyílva • uj menetreud lép eleibe, mely a követkeiő kább kifejtre jut.
nosságia került Magyarország képviselövalusz ényegeseb változásokat tartalmazza • "" lsadgjrakarlalafc. Aa ősai
tóinak statisztikája, a mely a következő erdekea Budapest — pragerbuft vouaK .A 205, 20&ff°*«y záróh-dgyakoriatok s^íem^r tisedikétti adatokat tömeti töl: es 208. sz. személyvonatok gyorsítva lettek, s tizennyolcadikáig lesznek s Duna-Dráve aa-g*o.
Nemxetisés szeriol sz orazág 960.009 válás*- \'minek tol) Un a 207: az, vonat 36 perccel A hadgyakoi latok lő vezetősége as elafl napoktója Uzü> hozzávetőleg s/Amitva 681000 mavyar, később, vagyis este 10 órakor fog Budapestről p*0 D. Miboljácon. Mailáth gróf kastélyában, aa 11 .000 nétnef és >zaw, 105 000 román, 87.000\' indulni, Kayy Koniuára 3 óra 53 perckor, Pi a. ■ ntolaó napokban Górcsőoybsn, Pécs tót, 47.000 -zerb, sokáé, bunyevác. horvát, 16000, werhoíha pedig 7 óra 46 percker fog érkezni. — iBenyot z*y László földbirtokos kastélyában -tuten, 16000 vend, 1400 olaaz Foglalkozás A 296. sz. személyvonat, mely eddig délben 1 {tartja az. Ilását. A foteseiöség már B-án, a ki* aa. rint 414.000 válanztó a löldje, telke vagy i óra 48 perckor érkezeit, 1 ón 25 peickor fog W| 10 én érkezik Mihol)ácba. A hadgyakorla-háza után, 146000 kisiparos és .4 ipariaftalm*-jrkezöT NagyEanizsári; a 206 *t. személyvonat jí lókban a 13. és 14. hadtestek és ss 5. hadtest zott sz ipnrs után, 163.000 meit^ai vagy váro4 uHy 2 órak«»r indult Kaoináról 10 perceel ké» | ré«zei szerepelnek. Érdekes, bo.y a gya* tiízfvTseVŐ vagy alkatmaz<tt, 71000 kereskedő, sobb indul Budapestre. koriatokbsn nem kevesebb, mint barom hon-
ayáioa, tőkepénzes, . 87.000 független álláau A 206. 200 és 208 ss. vonatuknál a budapesti1 ^Madoszlőly vesz résst. A nagy badgyakor-(Oa^-oww gár bír imvsml "}őjtsí. mdiíláfí érkezési fdők v^ozátíánuí Tiagvasa fVwrprém mrgyéb n ugyiaesxk r
— U| ailaasl lelioIák. A kultn«>zminiaz- me\'Tétt, a nagy-ksni<asi csatlakosási időkö/ök j ^T ^ éj" töltésssl próbalövés! rendelek teiium összesliitoita a/ou községek név*orá<, a leitek meghosszsbitva. A 209 számú vonal a iix UJ __
hol a jövő iskolai évben uj állami iskolák tog. kö^e^g kényelmére, 1 óra- 30 perc helyeit,! ^IS^iÍL TfeS^ Í^LJSSL nak megnyílni. Örömmel konstatáljuk, hogy ilyen e^ak délután 2 órakor fog BudapeMről indulni|fe * J^f
kő/ség ismét 150 les,, mely peme jóvil jelen- és Nagy-Kanisaára este 8 ór* 4S perckotj Illlf^^^^ ^i^n
tékenyebb tanítói létszámot j.íeo\', melynek egy érkezni. A 211 én 812 számú szeméi)vonat ,k, vaaarnap eate retdet,.
— nagyobb - réssé s községi éa felekezeti melyek eddig a Balatontavi fördőévad alatt• üelvPu ^ ;"\'er ki«i.» .i vm.isi
tanítókból fog kikerülni, kiket az Ali«m átve a. mim hó 1-től szeptember hő B-ig Boglárig éa- - + V L!? íV * ".iL^«!r
Szeptemberben tobu. hacsak éphhcds vagy Hogturrúl köslfkedtek, as idún az evad TT^w^í
m m s egy eb körű I mény nem al«a útját -\\smét Balaton Szí üyörgv.g é, Balaton Szt.G)őrgvről " "^^^^írí^^i^i
M uj községben lesz allamiVkola, iö/elebbi vaaár és Unepnapokon N.-Kanusáig kötekedne \' rLŰ
lépést léve ahhoz a nagy féih.z melyei k^\', Érkezés Balatun-Szt.-Györgyre 9 óra 39 P*" 1W ^la íT^
-hogy minden n,,gyar ember%zivebe« tápláljon este, Nagy-Kanizsa 10 óra 55 perckor es.e;;A"Ul min azten oaz^y*
ahhoz, hogy a kultnra fejlesztése az allim ka- i^ulus Nagykanizsáról 2 óra 36 perckor éjj,l,l -JteMflM I Mraléa Régi
seben legyen. Balaton Szt..(iyőrgyről 3 óra 58\' pkor reggel. A 1 ^ köxftl V* ™
Tft>!íjiWflflv.ifáüt A .Zala, anril Budapestről J Kelenföldre dáíuíán 2 óra 16 ^U buonjmány a melyet a h.ivaua. svak-
r uu P^-kor induló 291. sz. ö.s^ekötő vonat elmaiadM**" ** W "zeli b-lotké,n,e.
harmadik oldalán AlXm£Qti gyorsvonatok Szánlód bayett Bala ouM«r A h.lott neve : t.yongy »s. l.rezia.
Jj ^f /,ís j/>ln>U> r°m ° ráíTt t\'. Földváron lógnak feltéteden megMlaw, s a ^iramaradt özvegye néhai fér^mk (^ajád,
yyütiartil szóló tudfattUan ez mn : „A kávéházi 20!. w. gyorsvonatnál a nyári évadra Fonyód I^POU nincs. A lása vagy (ogia kozasa ; Sw*
Vr?Aet ??, türdóJelepeii is frllételas megállás rendssers-mgényaek, afhV MM volt
dr.Both»ehüd Jakab fiyelméb* ajunlja a /lka. KÍUetika rdl és SlAwió megállóhelyek, • l4ba,,a\' bát állta nem állott legmkat b c-u
\'ptiánynuk hop a ío-utcan «jy olyan katiház lüV(lbUu B utón-Keresztúr fürdő uj megállóllély íoglalkozott. Kora: K^iy oru tolt a
ran .melyet közyhz^yt ^zmponM talan be ^ fori{ülonl -záraára „^\'nyittatnak. 1 kovács anyókával, agv körült.elul ,6~.7 évaa t* kellene nukatm. - A tmt^tős e réiüre Híc,ujhcly-nagyMn.zaii vcnal. A 308. 8IJ máskOlftmben eleget elt, meg asjsn atik Ments-
nézte illetéke* ^l^irefma heiymyaziast azeni>h Vontttké«őbbreh.yezt,t.t mmek tVlvUU. I déwroljó h ;gy elhunyt. Vallása: Nvm te-
koptf^ pifr;- Rothich d Jakab táron kép vaLÓ íll(Ju,ás?( előnyös5bhé lelete t. I. du.!»««ploiuba nem jart. A ha aUia : Mond-
n>em útalmouayban • ajámila a reiulorfökap^ héö öra jg ,,c Okor delutun i\'rkczéá!tam ,f,*r\' ,Hfn Memf|y wm *
Mm^ Í É^mMá 122I*******> Dímv Ní0í
lekből terjeme ki tvjyelrtiét a kamutokra is | eríSzéHi idő 10 óra 5 perr . jött ide, hát biz én, ha tőbe ütuek -s tudnám
Mielőtt az< uba fe»z< ílai h I nz a t■\'/, Uristtn : Igiú, hogy kiaae léMél, igáSOlTáuyt [O^tftöl^t vtssoiyátoáTdltfilhá MloŐf^ ^kí aem
vÁbdri Fetene jelentkezzél nHlsm t* még egyszer kernek tőled a kórházban, — de féle med. in.* tudna 1 pHig ópen tegnrp délut in tolt nálam me*>avajjak földv éetsbtn. A/ J csuiaag érte gyen való volt. Az npacuk szívesen ingádnak és az öreg Fásli ort»»s, ca as tg^»»s h«af«vr»át el-hogy ünnepeltek. I belefektetnek leher ttsi u agyba. i lM-as«llte, mi töhb, ir.eg tervé\' i* kö"dte
Mert a négy év <*lftiti kormány, m<\'y s«.kat A t^ép ágyban astáo mindjárt behunyod vslem, hoay fogja 6 Úgymond c*uf a tenni éa adott at ilyes hzs/ontalaas^gi kra, elrei.delté, szemeidet. Mintha valami paraucso* ballannL a! letőzni iuI a tiata omi er\', l.a*oat, k> ke«t t» hogy a 48iki törvények Kzeutehilését nepétel bar azzal sem jöttél liiziaba, hogy mifi le nyel* I agyét lén leányát — tlundat elMonditál.M együtt ünnepelje a király, — ezért nemzeti ür.- veu szólt a parancs, uiéKis megérted, hogy itt\'Hanem p»jtás erről senkinek egy *iót se ! —» n^pnapnss i yilvánitona aprilin 11-ikét. Megindul ,a* idő, mikor iámét berukkolni muszáj. Nem Kn nagyon szeretném, ba sa ores oivos\' kití-tehst a hivatalos kéfzülűdóa az ünneplésre: íel-, keslekedel tehát. (Nak anuyit mOaduss: JetenV i belné tervet mar r«ak azért is: liutd erestté éa \'lobogózzák a táros\',* bankettre gyülekeznek a éa az Alkotó trónja clíilt állasz. ! látná Lujoa, uiinő rosszul eaik iu embernek,
bi>s:olak, belauuljik a sz(>noklatokat éa a nagy A kórházból aztán elle neinek közköltségen, j n iüön legvyotigébb oldalát er<n ik! Ili-z tulod, idők életben levő tanúit berendelik a vári ahszars. ugy a hogyan a „nagy idnk tanúi4\' közül as j h gv Ö k* Íme mennyire aserette ni miig tréfa-A nsgyleremben c»i>paiba vetődnek aa öreg élhetetleneket szokás eltemetni. T, i. egyetlen | tárgyául vtelha>snalni a sserelmea trnbereket, honvédek. „Honvédc<aps- jobbra át, indulj 1" ve- ember sem kisér utolsó nt doo. j most az ejíyaser legalább maga került a kelep.
9 zényel az egyik, melyre a csodalatos csopoil Andri Ferenc I Attól a S\'-erenc^étől eltekintve,! cébe.
megindul és magával vitai Andri Ferencet a fel- hogy tiszta ágyban, re>zv*vÖ apacakl« l körül | igazad van And< r, haitid o^ujon! meri sMemploin elölt levő térre. jveve baltál mog, és eltekintve attól a asersnose* I hiazei> szép a tréfa, míg az tl\'o ha\'arok kost
ÖU azőreg bouví\'deket kitün\'e«ik azz. l, hogy tfil, hogy fiatalabhuak utak ba^ halotti anya-l «uarud, hanem ha az lules»»p«mglírátoktól ezekre ülhetnek, míg az ünneplő közönség állva; könyvbe pár eszlendőv-1, — a te eleted i a,yon \\ rosszabb néven veszem, mmt bárkit! K nlé-baligatja a szent Lesztdet és misét. Húsvét* 1 közönséges volt. . j kezel a múltkor, jaegeny tlód\'t hogy n«Ai ug»
hétfő»p|^ppen. Utttjlair Andii Ftrauc, hogy toii-| Mert négyszáz év éa jiáliiuk magyaroknál | ralta 1 - igazán sajnáltam, s he kfube n*m gyo^mházatodHtelvor\'nínkartadakivfliicsi népség j mtmtig ilyen szokott lenni az Andri Fereneek I lépek, ros-s vége i* Inhetett voíns. No, de vosl
"zeineielőlsravaazmód\' naszomszédaid háta mögé| eletei . , __:\'^ak bes/é|d ti, hogy és miként tösetik le
huzi\'dtá !Caskbogy :.árba venzell minden igyekeze- : Lajos ur V
led!AtatasrinspgyöuyorüeuiagyogoMés sugarai- a T ne I M 1x1
val éppen a te rongyaidon játszott legszívesebben. v A IliTiangüb 1-wiJOb ur. j sséite, hogy Fecsegő né atfioa 9 kile^lo La|»st, ez a szegyen ís elmúlt óUdl£ltela| . v .. wríuiÁo uukor uk> esténkint Uundanák áblukou ódss aza-
.régi módon tovább, míg egvs^rré megérsgted a ma : *ovaw \' * j vakkal .onleng. A „legyottj-ot Outuk <t|y piros
folái közeledését. Megprofölftd, hogy tudsz-e (Fo\'vtatá-.) . — . sz higg .1 ^okta tudatni akkén\', bolyh i aa
ofg járni és bevánszoroKSz a kórházba. Mert ba lakból Wlójrg, ast jelenti ho*y lOhotsa roW
k-maradb.iu halnál meg tóuUlirmetlsnseget — Barátom i ha akarod, ma este érdekes j edes Lajos! Ugy-e mit ki nemeseinek a szerelmet ökóznál a hazigS\'dának. ilyent, peiig nem le»z- látványnak lehelünk essm- vaay pláne íTiltanui | »ak ?! Fásli uram lehat e öre izpedial\'a Guudi iif;k a« Atdri Fereuctfk. h^képzéld caak ezt a Lajost, oly titkot akarna anyjával-egy Üti a há\'tM, egy a sz\'.ftna\'éd falu-
Nagy-Kanizsán vasárnap
Zala 82. «ám (4 lap.)
megmondani, werlbogy olvasni olvasiam, akti ő maga irts alá a receficénsk. de abból nem lehet okos lenni, mert bogy igen szálkás ss Írass, A halál napja éa órája: Január 1én este Hsktekor, At idö, melyben a bslott eltemattetet: Már sst oem tudnám egéss bizonyosan meg mondsni, merthogy a tiszteletes ur órsjs nem jár a kántor urét pedig a fia elvitte Patakra, merthogy iskolázik: Azon minta száma mely s* érint külön jelentós tétetett: Nem értem. Észrevételek: Annyi, hogy ss úgynevezett hulla valóban meghalt. Kelt • . . « 186?, jsnuár 2* ás,... , . halottkém.
— Talált éa slveiitett érMktár«ysb. Folyó hó 16-én es e a Polgári Egylet helyisé* gében m színháznál) a szint e öadas alkalmával egy db. értéket inggomb talál ta\'ott. Felhivatika káros, hogy annsk átvétele végett, mint igazolt tulnjdonos, a hivatalos órák alatt jelentkezzék a rkapitanyi hivatalnál.
Folyó hó 17-én ssJa 9 órakor sgy fekete acél rsmootoir zsebóra kis fekete lánccal együtt el veszett. Felbivstik a becsületes megtaláló, hogy azt s káro»féinek leendő kézbe»iibetése végett a rendőrkapitányi hivatalnál adja át, hol a tulajdonos álal illő ju<álomban röizésfll.
— Legjobb orvosság. Mindazok, kik gyomorba j, étvagytslanaag, rossz emeszték májtáj dalmak, kéiika, vérszegénység, ideges tejlajá-ban szenvednek, használják a világhírű Pseihofer vértí^tilö labdacsokat, melysk teljesen artalmat-matlanok gyorsan és bisloaan balnak éa a leg-elsőrendü orvosok állal ajánltatnak. Hasznos szolgálatot vélünk tenni t. olvasóinknak, ha e kitűnő szert b. figyelműkbe ajánljuk. 1 tekercs, mely 6 doboz á. 16 labdacs 106 írt. A pénz ejő/etes beküldés- után 1 tekercset \'.25 frttért, 2 tekercset 2.30 írtért, 3 tekercset 3 36 frtért küld bérmentve Paenoftr J. gyógyszerára Bécs, J. Singerlra»fle._____________>__.. I
§ry4r BÉC9
Mariabilfe/str. 46.
Wedermann
VI.
** Mmih liii b Tárt
párisi és lyoni selyemgyári raktára
XT Budapest, IV., Bécsiutca 4
^ Tiasta lelyem. sima tiberty, niodea \\ T" \'aiatMB mtrje 90 kr. Lyoni foolard és £ nyumatott pongis 66 krtói följebb. Tiaata ^ lg selyem nyomulod Jiberiy 1.10 krlál \\ ^r följebb Lonisiae, popelinssotsil egésa á ruhákra minden islnben Lonisinechiné, ^J |g gaze-cWné és soyense-cbiné a legnjabb \\ f kivitslbsn blozok és sgéaa rnhakra,
É ¥
Minták vidékre kivá-astra poutoian kUl-.... dstnek . . .
Kötögép-
TTHM
Anyakönyvi hlrik.
•atstés k április 10-tŐi—20-ík
Hirseklsr Miksa, posta ás tárj tiszt. Fsrsae.
Stofsr isidor, mészáros; Árpád.
fairét József, ÍŐldmi ves: György.
Kemény Jakib, Ügynök / Margit.
Offeabeck Károly, szabó; Károly.
Horváth László, földmivt*: Jó—t.
Mátyás Tárás, nepsaámos: ifsss.
Saabé BoaáJia, cseléd : Margit.
Kovács Vsroaa, cseléd; József.
Horváth Jósssf, napszámos; György.
Beetdk Katalin, fO\'dmlvss leánya; Anna.
Popovies Lajos, fogház őr: János.
Slnger Ignác, méssáms Aranka,
SÜsger RoaáJla, napszámos: János,
Boti Károly, ftldmivss: József.
Szoltár György, ffildmivee,» Fs»eac.
Marton Jóassf, földmivea: Katalin.
Harsti György, posta ds táv. tistt Glaella.
Salamon György, kocsis: György.
Saélig Lajos, szíjgyártó: Jósssf.
Kollsr Lajosi saabó; Jnlláans,
Horváth Mária, cseléd: Janka.
Horváth Térés, eieléd. L^jos.
Tói h Rozália, család. Giaata.
Papp Lajoc, hordár: KaUlin.
Frommsr Jaaab ügynök: Kraaébst,
Vei Iák József vasnti váltó ör halva st. fiúgyermeke.
190i április hó Irén
^linéazet.
i
Csütörtökön Ocskay brigádért* adták bar* madssor. A asi ház es alkalommal is asegtslt.
Pinteken: A tartalékos férj bohősaiot ismi-lélték meg a zsúfolt ház előtt Szombaton: AW-York stéps opsretténak volt bemutató előadása. A közönség nagy érdek ődést tanúsított a darab iránt, mely ezen érdeklődést tényleg meg ia ár-demslts. — As előadásra vi«*sa térünk^—
Heti míiior :
Vasárnap d. u.: Gyimi&i vadvirág, aépaz. v este: Nsw-York széps. operetté. Hétfő: Kis uölsevény, (z^nselóadas.) Kedd: A bölcső, színom [újdonság). Szerda: iSu\'amítA, opera. Csütörtök: Arany asszony, vígjáték. Pén\'ek : Oörőg rabszolga, operette, fzóat előadás) Szombat: Kleopátra, operetts [újdonság).
A bőidül Brisuznek a léjén a Nemzeti színházban oy nagy sikert aratott színmüvét keddeu mulatja be lárvulaiunk. A darab tő női asrrepe méltó feladatot ró Daróczy likára, ki annak alkalmasint meg ia fog felelői.
A darabot, mint a modern trancia irodalom legkitűnőbbjét ájtoníjtt-k a színházlátogató közönség figyelmebe.
bsn lakó rokonukhoz látogalóha. u e/ alatt 10 órakor mert azt is tudja mikor van s boldog találkozási óra — szép csendesen kitűzi az is mertető jelt, s ugy fogja várni a hő* szerel* mest.
— Bravó! — kiá\'tá fel Kámán őrömmel, ezt okvetlen meglessük 1 Mosl sies-ünk haza már 9-re jár. az idő.
Alig vártak, hogy a vacsorának vége legyen. Végre szoba/ukba sietlek, s ki-ki a maza köpe* nyét nyakába nka^tva indutak — jobban mondva nsztak a renge\'eg sáiba\'n, mely b zony lehúzta sok boldogtalan halandónak csizmáit ragadós voltánál fogva, s hs Ott rajtad\', tavaszig keresztel vethetett reá, kí nem vette onnét senki, míg a száraz idő bekövetkeztével az f érdemes eltlljároság, ha addig gazdája nem akadt^ nyilvános árverésen a legtöbbel ígérőnek eladta.
/íálmán először is, rmu\'án szerencsésen célhoz értek, Fásliek ablaka alá mm\', megnézendő ba a piros szalag kilóg-e S azt csakugyan ott lengeié az enyhe esti szellő.
Na, ugysn benned egy kíváncsi jiőfgyecs-két veszt-tt a te/orifszet! — kölekedék Andor ur — ti\' kerl azt is lámt d keli ?!
r- Hja pajtás, l*ötvé higyj. a komának, te Jel*zokiad az embert ültetni, de-meg a leányt
Halálozások ;
Horváth Ifnács, 4. hóaapos : bélhnmt
Kovács János ifja, 18. hónapos: agyhártyalob,
Viseli Jóasef koldns, 68. étea : aggkort gyengeság/
Dani János, fölflmives, 78. éves: aggkori végkimertléa.
Bors András aenéex. 67- ávós: nyelvrák.
Plánder Jósssf ifjn. /öídmives. 15. éves: vsaelob. ~
Csássár Józspfné ~ Bello Éva, napszámos. 86. éves:
ssttléai ránggörca. Ssflcs István, napsaámoa, 86. éves: tfidövéss. aoasnfeld Albert, magánaó, 86 éves : aggkori végkiaiertttée Hinchl Vilmos, cipéss 66. áves: nyetvrik. Szijártó Láealó, napaaámoa 76. éves tftdögttmökór Saollár Ferenca, 6. napos; ránggörca. Saélig Jósssf. 6. napos : ránggörca. Csltkovics Ignác*, uradalmi gazda, 69. éves. szélütés. Farkú Károlyné — Pos Zsófia, molnár neje (Tót-Szent-
Márton) 48: éves : typhaa. Halász Mária, 17. hónapos agyhártyalob Baj György ifin, 7. honapos ráaggörcs. Barbás Vendel cs. és- kir. gyalogos, SS. éves : bélhnmt.
H»ízasnagot kötöttek:
Wsliseh Márkás, kalzpkereakedö — Kraasa Fridával. Boronkay Aladár, kereskedő — Spitzer Panla őzv: Nen-
tetd Zsigmondaéval. -Kalovics Józssf fótdmives — Marton Rozatiával.
IS ám
szereti az öd1
egy 6(
bi/ony Andor r psjlá«Egyetlen euy avt ped g szerettem iizaz, hogy ő is *
ugy-c Nem
*m életembenj
Ö*«r-gemné\' ! az hqsszu éyíg;- — ildviláeos ábráit
vége let a hűségnek!.. — Buhánatomban nzt izentem a c-»ap dain.tk hogy l*ügrom \' á\' kuko* rica Kóréról, — ne n is hederíteti reám! Ekkor iog»dá«t lettem, hozy aoha semmiféle asszonyt többé ez é e ben nem szeretek ; meri ha meghá-zanodnám is, atiól tnrtanék : hátha megint utamba bozna a vég/nt valami vad poétát, aki a feleségemet is elcsábítaná.
— Mindenki olyan kalappal kössön, aminő van neki, Andor
Na, most ue viccelj Kálmán, hanem menjünk.
Odaértek a kiszemelt asztalos háza elé, mely az orvos lakásával épen szemben állt. Nehogy észrevehe se vslakt ökei, a ház előtti vírógo* kert alacsony kenté-e mellé húzódtak.
— Na most türelem, majd elválik, lenz-e be* I (Ölünk vajatni?
A\' óra már a háromnegyedet is elütötte, | még sem jött senki- annál kevéabbé Lajos.
\'— Te Andor! az ördögbe íi — már három negyed tizre, a még senkisem jön, azt kell 1 hiunem, iiogy ielüTTettél. i _
—■ Halljak meg komám, ha nem igazat ! niondtaiirt^sak-m^ még egy kava etr suttogott . Andor.
*\' (Foh tatába következik.)
akkor avonb^n tl| tü la pQéták:
■anyt bban szeiefet^ mavUtott nt» bitzen:
Csarnok.
A nők, a tarsadalom s a kor szelleme.
Irta: Babosa Lássló.
Folytatá*.
A felnőtt leányok ma hiva\'a\'ra tőrekesznek. a táviróbivatal, n pos a, a telelőn, a bankházas, gyógyszereszet vagyaik netovábbja ; az orosz igasaágügvminiszter, a magyar ia, rend*leliivit szabályozza a nőknek az állam szolgalmában | felvételét s nem köv*telnek egyebet minthogy irm, olvasni, számolni tudjanak); özvegyek, hajadonok előnyben részesülnék, de aőhivatalnok csak tele lehet a kar ss&mának. Felállítják as állami gyér mekmenhelyeket is 20 - 24 e/er gyer»*»ck g<>ndi-zásánár Ismét sok iíő tála) forlalkosást, tán s/ 1000 hely nélküli óvónő is — ds megi« elvhez* tatnak s a -aöi orvouuk a lalua oiy tarhes foglal kozáat mint a körorvosi, ejjel, fagyban, hóban és télvizben.
A középosztályból való saülők mmd azou tépelődnek, mely>k pályára neveljék leányatka\', padig a túltermelés mindeniken mutatkozik, bizonyos ma mar, hogy több nő mén a nyílt pá« lyára, mint a mennyi aliá«t talál.
A nyilvános, közhivatalok nagy igény bevétele a nők résséröl, mégis árt sz átalános helyzetnek — több leány marad hajadon, több férlt nem tud családot alapítani.
Így növekszik as agg egéoyek a vén kisssz-; azonyok létszáma, a mint veszem észre feltűnő arányban I N
Ks meg bossá a sok tanulás, sok hivatalos* kodas, bogy megviseli a leányt; elsatnyul, megsárgul, t te/.okik. a bőt logialkosastói, kü önben is kéuyesen » fényűzőén nevelve, avegsaa le»z, bogy maga főzni, varrui, takarítani, házat ve-Jsetni, nevelni nem tudván, ha férjre tesz szert, szüksége lesz varrónőre, szakácsáéra, szobalányra, szolgálóra, szoptatósra, neveiöuöre, amt kis *zá-mitas mellett - a balt és fürdőt s erre siük««e-ges ruhákat nem ssá itva — asep kis ösaeget nyel -el. " *\';■•
A görbehátu, rossz szemű, felválu kisasszo-I nyok pedig kik mindezt az iskolázásnak s híva* t talO"kodásnak kóss«»nhetik, nem is tsrhelb^tők (meg ugy, mint sz egészséges jól megnőtt piros-!pozsgás, házilag ncfveii-erő^ taluaí kisasszony.
As uri kisasszonyok omiatt, teuyüzöen nevelve triikabban is kapusk tejet.
(
y Ivou/sa. vasárnap__Zala 82, szám. (5 lap.) 190k április hó 2 1-én
üíül: amelyet magamhos vehettem, heves fájdal- Z
igazt lerfl len/, elvensti m,lkHl üku3COt, Mktfm> MakH(JH dugulAfbiio eten-l órák, ^^
kia-i -«s<>nT( nevelünk vedlem, aarga arcbőröm éa folytonos laJléiáaoml évi j*uiié-ai pmit vevekuk ^^^
^ \' * ! \'\' ví: ?M. Jl?* ?ÍT tt TrtbWéla Hterl bába próbáltam meg, midőn ICnnráA Tánrke B
4 \' . ncveü.>k, H ne e^^nr barátom lanácxára, skíha.oiiló esetben oly ^OllTad jailOS
j lénvgynuiíhiumn. k, jó hataaát tapasztalta a Pink.labdacaogat óragyára H n u Iránom angol- nyelv helyett; vettem. ^ arany, ezüst *e < kazar Aru
* •» ♦ znk lm £{omérb3l kevéHübbef -ud- v azaiató-háza ffffl
. várják luhiikal, m^guMtJznek, NéhAny dobo/zil való ha«snálat <- után 1 ■ * • *• (Gaakomág)
t rtást vi*«ik s iör*aségb*n egénz^ógnin, hála Istennek, ismét teljesen helyre- Jó siekti r«aoatoíréra
mindenben s/ferény tg*- állni t.. Ismét megíjaatelbelem az ebédeket éa . *7B A
megint megbírok néhány puha ,sdrt. Kötelenégem im * Vlo ▼
, a Ior*ze! lemmel összbangzatba nek tartóm önnek legjobb köszönetemet.\' nyilfá-i Valódi »u lánc Ért i-ao
;> táf&ádahifi kérdésnek. rtitnni és felbatalma ni önt ezen sorokoak 1 Nickei ébraaats ém frt iw
L,.VttlLkvl , nyilvánoságra való hozatalára" ^J^éfW* ca. *s kfr. Uni^imi timmí ws
fYtfg|« KOV*ílkezl .) | \' 8 ,n* j *ltőnletva, aaamialan ar-ny, ecüst kiállítói éraa
-— A Pink-labdacaoknak kö*zOnhetö, — amelyek! isaéi »u
(e|vilAha«lanuI a leghatékonyabb aaort képezik ^ """ \' ír??*
4 4 Agyomorbaj ellen és a legkevesebb költségét
" - ^ * * okozzák, mert gyorsan gyógyítanak, — hogy -
KÍaustelder Józsul ur életkedvét ismét vissza- CV^ ^ . p. ..__
«íj. 11 , . . . . - Y A Rlchter-íéle
nyerte es üdülhet megint, mint o maga mondja, N, -j.. n • r li
V varonén k oly bires sörén. fjorjOliy raiO EXpClIef
. JiüLj A Ptnk-labdacsok kitűnőek minden n vér Liniment. Capaici coap.
c\'lszv\'gényedóaeből vagy az idegek elgyengülésé- . V «gj raji kipróbált huaiszer, a mely már tM , \' ^ V ^ É hOl szármázó betegaogekné!, mint vérszegény-eg, ■Éaiaoévóte swgNikatf keifiialUiC) aW-
® 3 1 H W 1 shrUr, Twarastbenia, rlKiiÜ^bai, gyom-? TS^ST^H CW*f Sl^SS ftí^ip^ eeV^a sietés következményef,RUalá- ^ fegfe Xg
♦armp^íbirt: rtos gyengeeég. raijwyw « . RicMir- ^Mar.
-TkálíküS ^ A Pink-labdaciok miudeo ,v6kT;
Ky, Sn ~ . /tllllllPll iaer\'^rbii|i| yalamint^ az aua/tna mag^roraragi | Tórók iózaaf gjía**rmmél »u4a-
&UU W^M Z torak\'árbiiD TOrök J. gyogyaa^ílartití Bprsten/ pesten. »
— \'T i K»aly-úica 12. sz. dobozoukíut 1 Irt 76 kiért Richter F. Al éa tárta. ^
i AlAiÜA 01.JU0 W£vagy 6 doboz 9 írtért. eeéee •• ktr eéfari iiaéllíuk. j
Rudolstadt _b^rJ
_\' uHfeiri , u.tiit nibA\'n Hjjei VtgyllVB |_" _ } ---
~pc Li i ^u.. LLKLM^ÜT__Ewizda-fele Eestitntioüsfluid
1 Li L iiiU C1 í\\xíL sió, IJ ■ ■ - . || . P
j .A uag^uii iinöiiMK \'j ^ ^JB^ __________ ________________________r„
! rigyalttét talhitjok, daaaii fabiwalt íttaarr, feaWk | ^ tCMmBBl ^
L ic. L ív ITvbS^\'lC GY t NCR- , lyarmaé. icgtinunabb lábla a> aimi _ It^C^^
i » Kr lí-./t / \\ a ki . va.biii UuiHikMi ruiai, uriwi llica, likőrük s
r-iL^C rAlftA VAN j t«Vab J^lly rl^keme- I - Tl
„viiuii ^p.alu. -3Ü8 Xöf mmu+m^ mvr—im I S MftJV\'7Wlm PÍMÍN ▼
1 i ■ ■ \' )ap|iaa, lailial rlt», malou pciraleaau llUlUSiMmfll
oiiiiuau « aMkmaua vago vikk«kr«. V i^^f/j^p^ sHfl
lataayvtMk, druaturalt aaeaa lélliuraa ■/ g
Íilii uliiii (ÍZ l\'it\'lllti, pa)«uakokbiao H«f<iai<at4 calmkaj>a« iiaeAgaadanafi I I ^^^
• t »ii i • i;, Utí^gatig a gyomoibaj. Trifisill-kéMéia »iia«lás» iiiéKJ- K-5 £
6 i iaiüuüv\'ii, akfcor a rtsi bán éa kÍ€MÍiijben. M -^SSsKjCgí■
.\'ji 4C ói uívgerzis snuak vis^nba- As ömeg bndapaati géaaiaűaaak llaxtfébOl, . Biri^^^^^\'^^^lif^
I Ciciyti. Aa- llitio egyen mindig jalenUkany raktar. 1\'oaUil megreadelé- | aenS^^\'S^^
{/»::^lijv.jii.ííii-.- ta kuiuk tie fciKtae.tdlk ea eekpakieess mkaaéikaiaak, oicao ver- 60 év 0 s udv.iri islsliókbah, e nasvobb ka
tilett.1 i, arMl. Satúi uesekitrk j "D>A ^ 6rT„d6, a mai igéaj.kaak l0,,aju é« ^^ Í8lA,lókb»" baainálaibaa, na -
i k.kuek a ka muk van tztn j taljoa«u megieieia éa újjá auukitott íuaxeraautftok Ry^bb fáradozás e ötti és u\'áni rHUbtl«»tre
eh Int, mt*y .. kilaradt ^yuuiOiuaJt nc* i éa sok évi taiimta\'ataiak BankSloabeB a aagy ver- i lángtttodzaMna1 az idegek merevségénél stb. *
u.y azü^aeges aZ.«bhly*Z» lü ! wny kaaaiat baaniiaket ía»ii árak Ajánlatéra, «aly- lovakat az idomilasnal kifaló tevékenvság#
i mtl hdjiu húzza. Kiaubíciutr »i.éi siámoaabb pirtfogáauk.t aissaturkéri kepesiti. Va ódi csak a lenti vedjegygy^l, kap-
. m—L\' .áuUn oabfi jL.. Jiumliergt üz^bl! j. Kalatou Tcalvérek I |Dit^ Ausztria-Magyarország összes gyéryaaer*
tízik íüaaar.liaaai termény éa liastkaraaSadéaa Vállban drogueriáíban.
l«i r utu (moai 36 eves vagyok)\' j Nagj-Eamaeáa i Ímm /jkK Lu-iyJ.] cs. e- kir oe<tr.~magyar és
j.üuJU o/tiiVevi cm. Mar uemr i lér-s.^ái _ | ildlU sulii unlZU(ln,maM kir. udvart aaa»l»té ea
vüj.jiitii \'S a xntkti) tapiaick migemtsz- ------------kertel lysfystsrtezatl Rsrsssbsrsfeas teee aallati
1 vjrí \' .->■ I ... "v.L.j... L _L___J _ • - • , ,
■ aaBMBB )L ■MMMMBBBHBMMaiMBaHHaHMMnHMBMHM^
i Fischel Fülöp könvköteszete Nagy-Kanizsán.
• 1 .In I »i« In A FŰZÉSTŐL A LEGFINOMABB DISZKÓTÉSIG:
I iífiilBIIIll KOnyVKOIO IHliHK3I Paspartoutemlek-albumokat diszfeliratoknak, táncrendeket a legfinomabb kivitelig
Eiva;ia-:ok továbbá képek, fotográfiák, tervek, rajzok ós tórkópek cachi.rozását, ugy minden e szakba vágó inunkét
kaawaamíráil rt^iri "wwaaaa
értesítés, 11
Vvn «zercu(xtm a nagytekintelü közönségéi tífzleletlt 1 ért*ailfO,b>gy a 19
t a v a n z i Idényre | j|>
/•rnr iTiad^nntmü ruhákat, a legliuomabk mlutfaégiOI a legolcaóbbig figyelmes es leiette jata\'nyoa ki- | ^
h/ ka ( ti:mai batorjod<»m a tekintetes m. kir. ailml#rvea arak lig elmét Mbivui rgyraruha kéasllaat- ^
. tijíiitti« <...-Y(k< t a If^ponlts bban, eiöitás rserint legjuianyosabimn, kimuö unaösegbea éa ízlése* kivitelneo aipljáiok ki
\\ ti, k m »n»-Mieitwk kel>o iuyelen mei es/közöl<eti\'ek y r ^
rd. k zönseg btcsea lau-oga agat ts azivea megrendeléséi keri mély tinUletUl: * ki
SáOiMANa MÜÜ férfialaké i K
ELU féle kél 1
Souif tálaiiték kiíünŐ tninSséyÜ, divatot bil/öldi, angol ét franctia kelmékben m
\\ ~ *
Nagy-Kanizsa, vasárnap
Zala 92. sítfm («. lap.1
1901 április h* 21 én
NsélémivelAk ét aietAgaid ik nzánsáru!
A szölötelepek befecsken ezéséhez
Valamint. , _
a gyümöcsfákat károsító rovarok
továbbá a segecs és tormánc teljes kiirtására.
Mayfaith £Ji. és társa-féle
jiaCadalmaaatt
jf önműködő 51
ugy hordozható, mint kocsira szerelt
., 3 "5TIF ££ O XnT I-A."
ecikinaoi, « legjobbaknak Waoayaltak, a melyek szlvittyiléi ailk . foly dékot öanSkddSIeg r nSviayekre permeteaík. Cira feokeedák sir • litfri Bent példánya tu alkalaui.bia é< számos atlaar jlzonyltvá igazolja ezeknek etviiáskatlan kiválóságát minden eu rend re! nemben
A legjobb vetőgépek
Mayfartb Pk. éa tárat 1\'fajetb sasrkssey
N ..AORICOLA-
i ftolriveioksrvk-readsasr) veldgépel. tfladana*a6 mag- SS kdlönböad asfasey lyirtg \'ilem, laltiikeieksk eélUl, dea W araay síkon a lfgknney"bb járás, legnagyob tartósság éa mind emellett a legolcsóbb o által Ignnek ki
i lutt rirt*vj«l>b annka-, Idá- ée péaamrgtakariiést iMalk lektűré. BHrtafaatifdwt llésa t«\' itlIUT^IT*- b**\' Lrmi\'«tra k korica morzsolok. -cirpioyrpek, Járgányon, gabfliiarostak. trlearók. ekék. hengerek tl tereeafckae a Isgejabb nn-^r áa •luwrrt l»fj"\'\'b alkoiáa alkalmaaáea méltat gyártanak ás smállitaaak
Meyfar h Ph.cs Társa
os. ésklí kit aiabadaünaiott meiogazdaaagl gépgyárak BECS. II. TABORSTRASSE 71 tttt mini 400arany-.SiHít «8 trón-íremmel kitüntetve. — limai IU irjtjyííkík áa eliameró okiratok kívánatra Irigyen kfildeleek — 33—jó Képviselők, ee limeteladok alkalmaztatnak.
J
Nalaan ■ eesájisa 1-1*1 aafptraktr >r»fl|. „ . . . . slkalimariatikus források, savi, steril-tej (axáraa
byogynatanyoK. kefir, 1* gyógyszeHniaiatiok,
láp-iiorlaeztáf Sfjee kabinokban, pnenmatlkus kamarák, atsani acél ée futf rardfik, kidst\'lafTHyla\'áaet.
GLEICHENBERG
O-lTÓO-inTTTT ,7.
Jat allatait l a li(tí éa eméestf szervek karate* bajai, rlraanény-séf etk. Ellenjavallat i aaakdr. — Felviiágoaitáa éa proapek-tna isgren Lakás éa koeeirindeléeak a
144—10 rftr^alcascatáaácaál GMekeakeev.
Hirdetések
flIiHrtaek
e lap kiadóhivatalában
Nagy-Kanizsán
anj
1 Trióit Mm faluit* tíru»íí (ÁisicifHÍesi Gtttnii) Éli Iki i ftlaiíM __baleket dia kitUsJU tárcáig ufltuiáii fittjaMp__
Főagynökségöak részére keresünk égy tehetséges megbízhatói solid éa szorgalmas
Udfturrzfil
fizetés és jutalék mellett Kölcsönös megegyezés létre jötte esetén biztos állás, később a társaság nyugdíj pénztárába való felvétellel.
írásbeli ajánlatok az eddigi alkalmazás ós igény megjelölésével hozzánk intézendők. 148 2
Schertz Alb és Engiinder.
■ladeaatl kaphat*
yu/ébfí^/d
mélkSlashtlIca fog yamla fogakat tintán, foktrea ée egé«eségae«e fenntartja.
.h.. kapható wt-FüSZtRKtRtSKEDtSEKBffl VEMOÉCLOKBEM éínihdert vasvti $
fTKCZÖ KOCSIBAN.
Tuijü ui> kiralo orroi által sjáoWs. A l«f zl«te»ehb es legoliaobb a*»»i>y»i kapba\'á maidra iobb IBszerkereskedesber itsdéi^ben.
pernolendf
ClpekraSea, a legjobb fénymáz a világon, gyorsan koromfekete szint id és a bőrt tartóssá leszi.
Alapíttat.tt IMS. 118—11 Rladealtl kaphat*.
Gyári raktár: Wien. i, Schulerttrasse Nr 21
Nélkülözbetlen és utolérbetlen, hatása kitűnő. Vllágcikk, kivitel minden országba
THIERRY A. balzsamát
[melyet az egészségügyi hatóság megvizsgált] az egész világ kedvelr és mindenütt keresik. Csak akkor j valódi, ha az oldalt látható zöld, a törvényszéknél bejegv
zett „apáca" védŐjogygyei van ellátva. Felülmúlhatatlan szer minden mell-, máj-, gyomorbetegség ellen stb. külsőleg is kitűnően hat és aebet gyógyít. Egi frébuirg KíkiIíki l ktrtu 20 türr Sujpilfó csak eiiaeta ítrtéi mUs
fhierry A. centifolia kenőcse
lc*od*lc*xido*n.elc nevezlki
utolérhetetlen ssivé erejű tn gyof\'iiAi aliia. Operációkat »legtöbb Nelben fö ftalegeasé tesii E kenfica«ael ejty 14 eves »yoa>ithatailatuiak lurtoti wnla/ui, ajabliao egj M év«a ,rá -izerü bajt gyócyitotiak meg. Aotii/rptikns és ay6gyílóhatá«a windeofél* seb gyuiadásintl\' Prékaté|ily kérsaatx I korona 80 Mér. Caak albetaa tiatéa siatéa kSIdjük meg
óv akodjnnk utánzatoktól ás ksrBlJák az értéktelen úgynevezett házi kenőcsöket 4a
más sffrlrkst.
Czlm: A. THIERRY, gyógyszertár ás gyár s Védöangyalhoz Pr<,grada,-_Práíierbof felé, s Déli Vasul meittsn. . . OProapvlctu* lxigyon ém bérmentve. ,, .
E szerek aobaiem rotolauak meg é* jó azok at ba-tznílatrc káaaea s házban tartani. A óssses roll veit államokban bejegyzett védöjegf inoek utánzatát a törvény üldözi.
■r % t
Naftyfani***, vasárnap Zala 92. szám 7. Isp) 1901\\ Április bó 21-én
é Hirdetmény. > é
Ezennel közhírré tétetik, kogv miután a Magy. Kir, Pénzügyminisztérium ellenőrző közegei a Magy. Eir. Szab* Osztáiyaorsjátók (VIII. sorsjáték) I. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a^árusitóknak árusítás végett kiadattak. — A Magy. Kir Pénzügyminisztérium által jóváhagyott sorsolási terv itt következik :
A Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték Sorsolási Terve.
Nyolcadik sorsjáték. 100.000 sorsjegy, 50.000 n>eremóny.
EUflt o»tl»lj etetik MIMI/ ll»ru*»dik vaiUlj Hullik Milálf
Beiét 12 korona Hetét 20 korona, r Britét 32 korona. htléi 24 kor-\\ Hátát: 1901 májat ti. é* 23 Hnté«; 1901 janias 19 ét 20. Hat4« : 1901 jat. IS. 17 és 18. Katán : 1901 tt»pU»btr IS-tM oktéhtf tt-lj._j
E^onT^ N)rm«éij EmnjT Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben
ii 2>0 0 Iá IV 00 14 8*4100 Iá OKOK A
1 4 10 00 1 t 10*m*j 1 4 * 000 jg fi
1 4 . 500* *4 6000 1 4 ISO 0 1 . VlPU. VVU
3 4 * 00 tfO-f t 4 moo 9«H»» 8 4 tOOOO 80000 7 ..
6 4 1000 5000 5á»00 101*0 6 » 60 0 280*0 VSlLLlO
r---fréSOO----- -----4ÜOO -S 4 S*«o0 8 4 18000 \\ Ja». 600000 6\'>0000
80 4 3"0 9-00 t 4 oOO ÍOOO\'J " 10 4 1000 100"0 "S , Kor Áí)f*u\\i\\
10 4 100 5*00 60 4 »0 V INOOO 70 4 500 H&00 TSJS 1 Nj*r. 4WJW «UUtH>U
I 290\' 4 40 t S 0 H»0 4 «0 812000 4900 é 180 jWO* o á 1 a 200000 200000
^a^MlJjr^^^Ko^nB^Í^\'*\' ^^y^^tr^^F ■JSISJEILwmbb—Ü^li^-ÜL^Í^ mm J ^ lüűüOO ÍÖOOOO
i(fr«4ia fNiair. ~ r m: OtUik awiair JÍ I a SOOOO • 60000
Betét 40 korona. Betét 32 korona. 1 á 40000 40000
Huris 19ol taffnt/om 13 ét 14. Hatét : 1901 tstptetabtr 4 é* 6. 2 á 30000 60000
Hynmtoj Kamat Njrtr-néaj Korott « § 3 á 20000 60000
ü zm Ti SoSS 20 á 10000 200000
1* *** » * I"! 50 á 6000 2í>0000
1 * 150 0 t 4 iwoo , . onnn oníwXi
3 4 íoooo al ó- 0 8 4 lonoo 3oo<>0 . -c a -űUUu otajyuu
--: -H-«--4000-25UJ1Í --a_á__MLQ_ aaioo __HÜ á______lOÜO X2ŰUŰŰ J
S4 wam l«000 Hé 2« 00 160*0
10 4 1000 10 00 10 4\' 1000 10000 1W*1 Á OÜÜ 5UUÜUO
\'70 4 finn 36*00 70 4 500 35*00 27800 á 200 5660O00
890" 4 170 S8 *n»0 8900 200 THOOQO . ^ .
-(_ 40 «»oj«r«m^nr *| _ *ooo neméit* Koroi.t j*H)jH>o_^ ____ 3<KX>0 nyer ésjut Kon tfftfttMK) ^ J
Az I. osztály húzása 1901. május hő 22 ós 23-án tartatik meg. A húzások a Magy. kir ellenőrző hatóság éa a kir. közjegyző jelenlét ben nyilvánosan történnek a huzasi teremben (IV. Eskü-tér/bejárat a Duna-utca felől). — Sor® egyek a Magy. Kir. Szab. Usztálysonyáték valamennyi árus tóinál kaphatók. Budapest, I90i. «vi április hó 21-én
Magy. Kir. Szab. 0 ztálysorsjáték Igazgatósága.
■_L __Lótiyay Haxay.
jCereskedók.gyárosok, ügyvédek \\ H ^ \' Hli^f ^T^JÍ jEL
csóbban szerez ^j^^Cs í1 í /^Stt^^^ ** azéfitéser^ OTTlS^lT\'ü I
iuíormatiót a ^^^ & iftOölit&MC* i U U JClli
^ j ^ / V I vSfi^V^^Qypr lullfür* bált éa aiaUn púder.
\\ ^ stfr^ MaoSm^w Vikér, romniin ttfj térgát
^ ^njN ^ ^ jW^WWlfj Vefjiltf tr- alrtéUt •« tjétl\'t Dl. J. J Pokl ct kir ttttr éU! H.r.brn J
jfi^ gy V /jp^ % \\lM CUsaiarő Itvrltk a legjobb kortikbal nlatfta üobo/ho/ aalifkalvt vtaaak
\' " OO X TItlEB TAUSSIG!
yZ/ tulajdonoa: nEÉ? \\ N. éa kir. adw. lollrtlr ampptt ét tllMi*M»rgjar*
JF Neumann Ármin rarakiár. mii *, i. Woliaaii* a.
yjr rj i fjr ifc iMWi \\ SzetkUid*a utnnvnl vagy tf Öititg •I6laf»« btkuMiM ■HMt
DUQapeat Hu|ih»lo rn IfftSbb lllMl«#rr-. dr..«M»-krrr-krdr«l»e» r.
V. Kálmán utcza 12 ai. u}»K)n**n «rl»«n. AWyétttú^n; Alt w t»k» R»M1 U Már ^ Zrtittr
* ■■ ■ 1 ■ Kay ooí.oz hia l irt. «U uvnu nktfimM
W— ■ - -^f, .,.\' Vi.\' \' ^ ^ t wm—mm—rn—^mmmmmmmm^mmmmmm—m wmamm
^ 1 j \'J J ^ \'J J J \'J \'J J JI j i J -j. -J | J J j J -j \'a \'J J J J J J j yj J J * % JI i j(
fü • _ Scherz S. L. Utóda Nagy-Kanizsán. v - f.
| • - — ; - ; ; r |
Minthogy 26 év óta fennálló üzletemet folyó évi szeptember 1 tsn átadom, az ezideig még raklárainon levő nagy vúJaaztéko
/ S
^ ruhakelméket, vászonnemüeket, schiffou-, szőnyegárukat, bníorkcímékct, á$y-asztalterítőket, cnrton- rw ^ éír hattisztúrunemiieket, nap- és e30crnyoktt) női felöltőket *
t\'a még számos e szakmába vágó áruraktáramal kópoző czikkeiinet rendes, de inljtnyoa: olcsó áron adom el. Telje- tisztelettel
r \' ■ ........... ..... ..... ...............— ——.—:------------------------. f,
^ • Scherz S, L Utóda (Fölső Kiüing f
U Naqy-Kanizsán, Deák\' Fereiíc-tér \'
m 1S-S •- « : . r \' •• - a ?ts*kaoí»fai TakaMi^niAr ^xArttU-n. - ^ *
^ - \' . ^
• ■ " ■ í w . x^
^•r^f^.r^.r^^l1\'^ fi n ^ .ffrl ^ 3 ^ ^ ^^^ ^ f.
Nagy-KaniiPk, vasárnap
Zala 82 szám (8.l]lap-)S
1901 április Ló 21-én
ÉRTESÍTÉS.
A a é. közönség szivet tildomására hozom, hogy a
LédereP-féle
kőszénbányák vezérképviselőségét az egész Dunántúli
kerületre sikerűit elnyernem.
Ez által azon kellemes helyzetbe- jutottam, bog)\' a nagyérdemű közönségnek, különösen pedig a cséplőgép-, téglagyár-, és gőzgalom tulajdonosoknak igen olcsó tüzelési anyaggal szolgálhatok.
jfcrak:
| I. Darabos fűlő barna szén a kapronczai nmaH.iu.is uál bevagonirozva egy vaggon (100 mmázsa) 80 korona r Ugyanaz Nagy-Kanizsán házhoz .szállítva inétefmázsánként i kor. <k>\' fölér.
2. Másodrendű koczka fűtő rarna szén ugyanottan beva-______ganirozva egy vaggon (160 mmázsa) 70 korona
3. Dió barna szén, cséplőgép-, téglagyár-, és gézmalom tulajdonosoknak igen ajánlatos: kaproncai állomáson bc-vaggonirozva vaggon ja (100 mmázsa) 60 korona.
Midőn a jó és pontos kiszolgálásért teljes felelősséget vállalok, egyben mészraktáramat is a u. é. közönség szíves figyelmébe ajánlva.
Nagykaniza* 1901. évben. ---—-TirrH-tH

ÍDeisep J.C. u
v gazdasági gépgyára Nagy-Kanizsán Jí
é ajánlja líl
fairár
Magyarország lepjaU ís IsgjsU retij/ípét
Klauber Ignácz
ajánlja
a i|
Ki\'
11
I 1
I. s
r ~} ni bpimUfSU afláM. A n kw Mijta nririit likain
B ZdLd-DRILL sorvetőgépéi
jN^ TovA\'b\'bá.
k szsfc. „PEBFECTA" otó ás \\m jó, im vctísipst. \\\\
fcl V^a lajjobb fzflrkszatO, több klállltá.on alti díjjal ktttlmaMM
54CK~KENb5ZERÍl flCZÉLEKÉIT,! - _ boronált, járgányait, sxénagyüjtáit, rostált, trleareit, darálóit, ^ »
íB t| \\ szecska- éa répavágóit, kukoricza-morzsolóit és mindenféle Ki] —-gazdasági--gépeik—
{|y " Elvállal malom- éa rirvezeték-barendasóaekat
a LEDERER-fele kSuénbinyák Dunámul! ktrülctl DB\' »tíértíp»iíelőjt BS
I.Hnim Mtíbsl-té;, ifi. fiicjir ftrmu fiimkMttrfni sílltl! írak
I
„Plánét jr." m~ \'t®íiíol<i & töltögető ^ j
smJú

ÜZLET flTflLflKITfl5.
•V,.,...
cvíScxw\'?\'\'


jí fin szerencsénk a n. erd. közönség b. l/: tudomására hozni, hogy üzletünket
egész ujjá alakítottuk át,
és a mai kornak megfelelöleg mindennemű
norinbergi, rövidáru, fehérnemű és divatcikkekkel
dús választékba n rendeztük Be.
Főelyúnk, ugy mint eddig ís a pontos kiszolgálás és szolid árak, melyről a nagyérdemű közönség má r az első- bevásárlás alkalmával meggyőződést szerezhet.
¥ 1.3 .

JlülőnQsen_ídhiyivik_í» n. érd. tfevőközön-^ ség figyelmét az újonnan berendezett
un- és nSt czipSrerkfcfrunkra
valamint a közelgő nyári idényre berendezett dús választékú
nap- és tsóarnj/ó-rakf árunkra.
Kérjük a n. érd. közönséget, hogy eddigi b. bizalmával és pártolásával továbbra is megtisztelni szíveskedjék és vagyunk teljes tisztelettel
s Kasztl Testvérek
Pút választék:
Nii(jy-Kanizsán.
\' A\'/t /\'- liS RSÖRRNYÖK,
r ^ INGEK- ÉS SYAKKFSÜÖKHIS! Sugy rukiár FÉRFI- ÉS SOI CZIPÖKÜIiN, ÉS UTAZÓ-HORÚSDÚKUES.
KA5ZTL TESTVÉREK, NflQT-KflNIZM
1 * . . ................ V\'.1 . ..... 1\'
Nagy Kanizsa, vasárnap
Zala 32. azárn (9. lap.)
1901. apri\'i* hó 2Mn

TUDOBA JOK i
GYÓGYÍTHATÓK!
(Krónikus katarrhusok és tüdövész.
Statisztikai följegyzések szerint Németországban a tüdővészesek száma körülbelül l1/, millió, melyből ÓyeukÍBt körülbelül 180.000 ember esik áldozatul. A magyarországi statisztika pedig ennél még borzasztóbb képet tár elénk. Még rövid idővel ezelőtt mindenkit, kit ezen borzasztó betegség meglepett, menthetetlenül elveszettnek tartottak és csak az utóbbi években nyertük azon meggyőződést, hogy a gyógyulások nem is oly ritkák. Minden esetre kedvező ▼iszonyok és körülmények szükségeltetnek a gyógyulás eléréséhez, lett légyen az akár a beteg szervezetének, akár pedig a csébrányos gyógymód alkalmazásának követelménye.
Azon kérdés, hogy a tubereulózis ragadós-e, sos*ig vita tárgyát képezte. Ujabb időben azonban ssoB eredményre jutottak; hogv a betegség magiban véve nem, hanem az arra való hajldmfyság a gyermekekre átszármaztat ik: azaz hogy a szervezeti hibák OrOkittetnek át, mi által a fertőzés kellő alapot kap. Világos tehát, hoyv a tetősé apyag oly ágy b an t«yg ruházatban található fél, melyben előzőleg egy tfldá-—részes egyén halt éi, igen könnyen átazármazhatik annak gyermekeire, különösen ha azok öröklött szer-vibajok következtében már hajlandósággal bírnak. Azért is ssflkséges a beteg által hassnált belviségeket nemkülönben annak köpetét az orvos által adott ~ltBÍtii izeriul guwuusu Csftétlemteni.
És mégis, hs máa védőeszközünk a fertőző kór ellen nem volna, as emberiség nem !/t része pusztulna bele, hanem összessége, mivel naponta, hol ale vegö, hol pedig a táplálék utján voszi be á tfldóvész bacsifluasit | —\'—A szorgos \'figyelőd hogy a természet talál utat-módot arra, hogy majdnem I minden, a szervezetre káros befolyást ellensúlyozni, sőt csirájábsu elfojtani képes.
Példareá az égetett seb, melynél a természet egv-szerű gyógy hatan ja alatt oly anyag képződik az elhaló és újból fejlődő szövetek áltál, Bogy az oly védőpajzsot képes, milyent magaazorvostudomány sem volna képes oly czélszorüen alkalmazni. Mert a termeket a káros hatányokat csodálatosképen kiválasztja dS kiküszöböli s szervezetből ós pedig izzadság utján vagy gyomor és belek utján, avagy a veséken át\' Csodálatos volna tehát, ha a szervezet nem birna a tfldövéss baczil-Ináal val megküzdeni Éa biz ia megküzdeni. •-]
Tudvalevő dolog, hogy azon helyen, hol a légeső számos kis ágacskákra — az úgynevezett bronchiakra ~ oszlik, melyek a tüdőbe vezetnek és együtt a tüdő-kötssövettel a tüdőt alkotják, — fekszik két mirigy : az úgynevezett bronchial-és tüdőmirigy, melynek működéséről és feladatáról as orvostudomány sokáig nem volt tisztában Most azonban dr. Hoffmaon tanár vizsgálataiból már tudjuk, hogy ások egy, „specziális
nedvet" választanak ki, mely nedv a lertőső csirákat,s igy a tüdövész bacsillusait is, még mielőtt a tüdőbe érve, ott romboló hatását kifejtené, tönkre teszi. Már most olv egyénnél, hol ezen mirigyek öröklött, avagy veleszületett gyengeség, nemkülönben physikai batá-nyok által működésükben gátolva r-annák s ez által a szükségelt nedvet elegendő mennyiséiben kiválasztani nem képesek, hozzá még at is,ha a tüdő akár meghűlés, por vagy bármi más idegen anyag behatása által meg van, támadva mi által ellentállási képessége gyengült, meg van kOnnyitve a tüdő véss bacziUuaai-nak a tüdőbe való behatáaa s igy előbb-utóbb kifejtheti romboló hatását: a tüdő vess kifejlődését
„ Mint láttuk, s két tfldőmírigybol kerül ki azon nedv, mely tönkre teszi stüdóvésrnaezilluaait Miután padig »z emlős-állstokban is feltalálhatók ezen mirigyek és ugyanazon feladatot teljesítik, mint az emberi szervesetben, ebből kifolyólag kísérleteket tettek ilyen anyagot\' mesterségesen oda vezetni, s hol arra a szervezetben szűkbe\' xan ed ex által gyógyulást köz vétle léire hozni.
—Miután a tudományos kutatások esiránybsn eredményeiben igazolták fentebbi feltevést nagvbant készítettek ezen nedvet és .Dr. Hoffmann-félefllandnlen" esimén forgalomba hozták^ Mindezen állítások lentebb igazoltatnak a leghíresebb orvotok által, kik leginkább foglalkoztak tüdőbetegek gyógy kezel ésén*?. Ez azonban csak egy réaze a nagy eredményeknek.
Még az esetben is biztos gyógyeredményt tudunk elérni a „Dr. Hoffmann-féle Glandnlen" használstival, midőn a kór már előrehaladott állapotban van. I igyanis a (nhorculoliruft ifvoíft\'lfimft ^"fyok mó\'lon
J gyógyulnak,hogy a további tnberculotikus táp elfőj tátik cs maga a szervezet betokoljaamár meglevő tubereulo-ticys gócsot egy mész^éteggel, melyet maguk a véredények készítőnek. Es ujabb bizonvit^ka annak, hogy a természet is mily nagy gyógy hatány akkor, midőn a kór elveszti hatalmi főlényét, a szerven. Mindezek után joggal nevezhető a dr. Hoffmann-féle Qfamíulen a term&ut qyiiqykaUí*jfti**k, a mennyiben a természetet segíti akór-és kórnemzó anyag ellen vnló küzdelmében: az által, hogy tg erőt vezet hozzá, hogy a kórral megküsdve, azt legyőzze.
A .Dr. HolTmann-féle Glandnlen*, mint as egéss-séges állati ssorvosetnok ráase^ teljesen ártalmatlaa, míg sok más szer (vegyi szer), melyet mint s tüdóvéss elleni szert ajánlanak, többé-kevésbbé erős mérgek és ezen hatásukban legalább annyira ártalmasak as emberi szervezetre, — anélkül asonban, Jiogy a tüdővésst gyógyítanák, — mint maga a tuberculoticus barziUus, amennyiben biztos gyomorbajokat idéznek elő s es által esak a szervezetet gyengítve, elősegítik a tfldóvész rohamos kifejlődését
| A .Dr. Hoffmann-fél* OUadnlee*-nfl ktlOnOsea kiemelendő azon tény, hogy kdnmtüf gvo&mérrd oda-folhaid, mert egyik a másikat működésében nem gátolja. Nem okoz semminemű megterhelésshat a ml azonban ne indítson senkit arra, hogy a keseló orvos elöl annak használatát eltitkntya. Mert esnem karnasié szer, melyet a tudományos világ előtt titkolni kall Söt as orvos uraknak egy egész füzet tudományos értekezlet és bírálat áll rendelkezésre sasn sasrrál. As egész szer nem áll egyébből, mint a smrtalanüott, megszárított ás por alakká készített egészséges juh* bronchial mirigyéből, mely tejrs* korral tompáméivá, tabletta-alakban jen a forgalomba. Mindegyik tabletta 0*86 gramm snlrá és tartalmas OOB gramm porrá zúzott bronehial mirigyet (Glsndulent), m«iy 085 gramm friss mirigv anyagnak és 010 gnanai tejesu* kornak mint vivAszernek felel msf. \\
A ki ezen szert orvosi reezipe (vény) néikUi a gyógy ssertárhao kéri (majd minden gyógy ssertárWa kaphivt-tj. ügyeljen arra, togv eb aaü*agh«afcetüja,miu* alanti rajz mulli ja, mivel már megkísértették máa szerrel, háMílo névvel h*mi*fuui és ferg atomba h nm i Ilyen hamisítványokat mint as agessa^grs ártal-I masokat — & legerélvesibbea vissaa kelt utasítani | A hol esetleg a «l)r. Huímtis-Ms Dl«4«l«a* nem kapható, ott forduljanak a gyár ftotáru«it«»iáhoa í (Török Jóntf gyéfysinriaa, BséayestVl, Király-uto2a la). kinél gyári árba® besus-| rezhető Megrend\'lesuél ezéleasfá az Összeg eláksgss | beküldése.
i ára mi Iveiitk 100 Ulltttáiil f.SI liren 16 I,
M «« M ■» W »
Filfiljtfi
UN
rtájijjri
A „Dr. HsStaiaB-JÜU Ökttdnkn" eaakis ilyen Üvegben jáiifbr-Ital na ha, mint ati a minto-ngt mutatja.

-í vegyi gyára. ^
Kezelő orvosok nyilatkozatai.
* Orvosi bizonylatok:
Dr. Oosing Hermeskeill kerületi orvostól. Kívánatára készséggel kijelentem Önnek urjólag, hogy a „Qlsndnlen" szerével elért síkerekkel felette meg vagyok elégedve. Valamennyi betegségi symptomaik szüuőfélben vannak. A bőmének s normalisrs visszaszállt A köhögés megszűnt. ÜOrgi légzés es Idő szerint már nem diagnOtizálbaió-
Dr. Brass Hirbstelal orvostól Az An „Qlsndulen" UbletUUt makacs rekedtség és köhögés ellen igen jól eredményivel használtam. Kellemetlen mellékkörűl* | m*>nyek aoha sem léptek fel Azokat adott ssetekben mindig hssznátni fogom és ksrtárssimnsk is alegmele-gebben sjánltistom.
Dr. Hssssmss Cassesl (Riviéra) ervostól. A „Qlan-dulen \'-szer igen hatásos gyógyssernek bizonyult tüdő* vész és tádőkstsrrbus eseieinen. Alkalmazása mellett egyhamar stümk s láz, as éjjeli isssdások elmsrsdnak, sz éuágy fellftnó» n javul ís a köhögés által zavsrt éjjeli tiytigslom helyre áll. Rzen gyógyhatány es Idö sserint\'ss egyedüli orvosszer s tüdővess gyogykeze-láeénéí. ,
Dr. Kolm F. gyakorié orvostól Bécs. Már si első fOO Tabletta hsszimlsta után moglepAen váltosik a kófkép, A köhögés enyhébh. A bőrjp légzés sokkal | ritkább és pyengebb. Altalános állapit jobb, as erők gyártpodóban és további két b<>imp leforgása után ] Ingnsgyobb örömömre s beteg egészen helyre volt I éllitu. é$ köpedék egéssen megszűnt. A \'
hörgi légies fzjntraclniylt: Tu^rctil^tieui bsczlllus az »•;., rfit sserVezí-|U«>1 eítOnt. Rjjeli Izzadás és lázmentes állapot T*sUóly fl kilofrsmmal gyarapodva.
0r. Wiüke Wiéstssstkoradorf bél. Hgy unitó nejének, kíiíi-l kifejezetten tÜdöciuűl. j,e*zflremkedf\'S, lesová-ayodás,éheli izzad ás eskóbOgéstktmsUbiUam^ÓnapTg #6lsnduí«i*\'t adagoltam es a nő állapota leltÁnő módon javait, ugy hogy teljesen jól érzi magát Súlyban egy bónsp al 4 kilogrammot nyert.
Dr. Hstlberf 0. Hsdlksvallbas. (Svédorsz.ig.) A Dr. HotTmsnn-féIe„üliBdulcn<>ktáblá6skákslegjobb éa úgyszólván az egyedüli gyógyszer tüdövész ollan, mely s betegséget bistósan msgnkadályossa és gyógyulást okos.
Dr. Wallet Rookasaabas. Hzivesen igazolom, hogy n «Olsndtilen"-táblácskák használata tiul magamat állandóan jól érestem és mindonnemft kstarrnustól ment msrsdUm. Ji iser ártalmatlan voltáról is meggy öaAdiein.
Dr. Badaosk, Gtrslabsn. Két betegemnek rendeltem az ftn -<»lat»Jnlen\'-jét és nap után elvess-tették|tOdókatarrhusttkat. A .Ulandntén\'-kura Igen bevált különösen annak kellemes sdagoláaa által.
Dr. Pollák, Küslgsbsrgbes a. E. .Olsudulen"-táblávskáit egy jobboldali tüdócsuos HnSsürsmkedtVs esetében alkalmasUm, mely betegnél előtőleg t\'reosot sdsgoltatott ogy másik orvos,\' de minden eredmény nélkül. Kzen táblácskák hasznalata mellett a beteg ad határozottan javult
Dr.Haberauwa.MsntfsbsrBban. Al Ab ,(]|a!idulen"-táblácskáit a tfldövéss külöti tele súlyos eseteiben hass-náltam és arról győződtem meg, bogy azok ai eddigi ily belső szereket h\'atázosottan fslnlmulják és ered* ménjeiben a hatásuk feltűnő.
Or. Peroy Nswsll, Crowborsefh, (Angiin. Örvendők, hogy »Olanaalena jéről ossk jót mot Kh egyei értek többi kollegáimmal abban, hogyj ezen szer as egyedüli a tüdóvéss fllen.
. 01*. Sarlal BsfaitMslss. .ittsmhHwfaM kezdő^tfldővéss esetébisi igen bslnsusán slkab) ugy hogy teljes gyógyolm értéin et velők.
Dr. Beokfr isaaswltxból. Kedves kötelességnmnek tartom bízónVitant. hogy t.ÖI«ml"ulen\'■ • táhlvcskáií féío\' ségeni krónikus tfldökatarrhosánál igen jó •PsrtiaenjM nyel használlsm, ugy hogy at folytatólagos hsszuálst mellett állandóan jól érzi magát;
Igen Ihatok, \'lanleg
Soognamlgllo 6. éa Heyee V. tanár urak Háaaiyena. A tfldőveps 81 különféle eseteiben, hol eláaéleg már tflhhféle gyógymód eredmény tálánál alkalmsaintott* kísérletet tettek a „Qlnaduleu,>-tábláeakákkal de aa eredmény igen hatásosnak bisouyu.lt A Helyiség tflae-lei, mint láz, köhögés, éjjeli Issadáa, kOpedék, étvágy\' Ulanság stb. lassanként megszűntek, ugy kegy a botegek időről-időre, mint felgyógyultak mbocsáttattak.
Dr. Uíistber létsef, Duss-Siskasős. Rét boisfesi — mindkettá tádővéstes — bárom hónap óta bssaaál\' »<nandulen*\'táb|átiakákst és as ersdménf való-Han meglepő. Hat hét óta a tuborculosia baosluusek a köpetben fel nem találhatók. A betegek testsúlyban egyro gysrsnodnak. Al ét vágyja voltban és a betegek mndkivfll jól érmk magukat. «im éjioli issadss, sem mellssurás jelenségei nem mntatkoaaak. Kokögésnak is oaak nyoma Mindkét tfldóosues patytkádisMro >a a jollogsatos börgí lélek sések elmultak. Kp olyjolárzlk magukat a tOobt botegeim, kik rendeletem saorint a „uUndulen\'1- tábl^oakskst hosasabb ide uta kassoál-ják. Gn résaemről tfldóbotngségsk eseteiken a w(ilis dulon*-t csak a legnistagobnen ajánlhstom
Pf. f ragaer, FrÜhbuss. ttoosos megkeresésre s .Qlsnduleare" vonsUtozolag <;rtesiineteai, bogy által esimemre beküldött r r\'-^n tó Mó sská kk sl aiktagfiiá arwhaényt ilrt«m el. Aa általaaos állapot bet«g«umaé| szem látomást javult Kfllösöss>fijavuHast»k étvágya. .
Or. Asdrtas Károly, tlrvsnystékl éa kerStstl oevos Amfeishep ^Htáie^früiag}. .(nsndiileii\'\'.tét>lanais
mi
utá
tt
Ser
.lilnnui kéaalnt kura ha
!»T?í ina
Jatát.
nrkssmj*ept aluli áie\' pMUHs* el aSeji^llás ei iftMissj ||Mf (Vott At héttel bésekk r rlseit t A vég elhassnátéaa utáa ááta* hri£v vniíljf k uekj Mjfeíl. kst Ksen órvendotas. tény gv foirtiMiun a Hinduién •
A fenti másolatok azonosságát az eredeti levelekkél KOhn Vlhnoa Ernő kir. kfijjegyitt, Meerane (8iA><orazáfl). hftelwn bizonyítja.
nm*iÁ

rj^wmm
Nagy-Kanipa, vasárnap__Zala 32 szám (1Q lap.) ( ■/■;_____lMl.^prtlit hó 81^
■ p » HW> »»H» * i«il*n>*> H— iaH toftoa ni^iil. Miml.nai^ \\\\ JEr ^grf^ _ w i ■ ■ ■ ■ ■ rT*TTTM V fl I r 1
I * w «»—■■■» ■■» -«aa» » Mamii Pj^^^a A > I ^ " ™ W | f
KflflIBSBfH\'^^^^^^^Ö I í ii
íj | ]BaiiMUSaJü^ais i» 1H
£ ? 1 ^rtüSlWftwdi a fcWBM »»«ant Caafc » ^rt ,Wifei* v^atro* -1 i fcgtotÜ 1 11 1 III 1/ JL| ***** J r *
» Sml I lm vtMkr* 3 IMU 40 auéf sUDmm tokiui* min twaftí, 1 w ^ mmm fl I 1
1 í i |L -. ^ pifnuAts\' ... ___. uBarawEfc
|Nf I ViHVi 1 ?kYgSCTF3 állon f 4w^J** "SS?l\'fl. ,
jfl uf "ZIripIBí,— f JSEa&SL ELSA-FLíUD" ií;j
tl] | • Wi-atUl WrtiliM HS hé* 99 aMt»M M»U J/OgfKjJ J|í VJ r8 «t»l Iv «»*< JmM l^-jJMjJyajJaftfcl Wifaét* » | | 5 f|
* * a I Inti »lm NnkUr: MrólWTÓÍtMtWtt, WW íl r f I J f 8 u I CM A alMaMi WkA ■ u» / . - í • ■g ^S g _. i b i ii iUrtatű ttMer notywMártaa ----» \' & t. U n f. J & IV U, BWKJA f^M fö | . .
2 s 3 Hawra^r • V» U/ ^ *?:•:•< .J 1 iPfcwaMaáailÉikwwai • ^ I 5 , í | lE^rinrtús V>lr.AUt»iW»ii m». Ara l Maciett •• \\ _ 1 * Ma »a Ka| W, «»* «aa*a* |\'
3 S ÍS wwéMnia: ÖURATOR-GYÁR KKEi. U-J311 3 B3A KABOLYVi ,
— i £ £ . Trurrnnm .............. 11 ^^m rj y^/jwnrMi aijim a ■ atca w, u. (
2 1 iwutó aingrfcűn. \' •—7:- w I aag iin rII MN i J
" n rawFH j. sse It^P^^SSfflsÉS I!
11 Véptisrtitá eg^^^JL • 0 • |I ^
f i ! ÉV ÓTA " \'^B f Utíisau Ki
JlIjlIII BELVÁROSI KÁVÉHÁZ If AZ EUSMERT Lowobb J^ ^^ | s.
flíl ÍVí Kigyó-té, ftí MACWKSeaiMZESl fe^-r\'A jjí ÍSSI^MU^^^ íf^^P ^
fis : y i fjAM U1.IU4 «>. lM.-IIHIIIilNI.li FORRÁSA ^ , Stt ^JSytr ; fe
II 1 *M íiaBHBKSi^^^^ ^.^síiri-" \' ■■—na im\'BL sacagaa^, .
ft 2r ff á 1 a 3 íü^\'^ .aV> i M 11 n 1 11 a twmmmmHM
|t"« Í-Cfl jrililűmkaém^tauitkoaAkanraI Mg nli A^fTifO f i\'.\'l M ..._______________ " Nfl
tey^^^ mm^^ n 1] JS
I fevetóéqlői) ^wawiltózmeyi ^.és^\' AlTALÁWöS TUDÓSÍTÓ I!
;(S| aaiaattl. fi aaariify.al ia. » KÍCtV ÁpjrtY^r/ ; : . \'jt «*Ü4iÜ,Ltll,4lM II HM
1 5 LutdoaWnr - Vaiaa. UMU bon» «•% LL * MX\\
| J ^ _ nM^^KMfemrTMIa*\' awaW Mménm. /KS ©ERWENTVí- a ^ ^rf^y iU _ J 1 J[I ■■ j
!r j-— ^ „ fff ^
á ^ ^ a Icajobb órákat ^ (>b ^^N^tyonéik^ Elleni
i /dfei »íeauSTPXZaT63»S g fel C66ER-f«U MELLPASZTiLUÜC I I ^
Vv4^^ RRAIKWPTTPR IANHQ hrof«ometrr.«rai W^k FrObadoboa W Uik.
xgj/ DffAüOfftl Itn JAHU0 ozeolüln. TW^ Tflt laiaaHl— wmuar*—» a JgJWWE
Ilii __^TU? ^Haib Vt. IV. \' fSjgffr o I |
MlWlli\'/T- V—1""! 11 ----
ffil I p nUTELLI DEISINGCR J BENZIN^mS&vM • í
f r I * í J FUméM *** Trttwtböl Jny .^ItW^I tM OAlMOTOma W H fankaéal eatfatra O f I
ImF W kfl\' válojjatott J| fK^g OSERS k BAUER lyéribéi » l; /
ISaM Hr . 15 karwia 30 Wértrí J||U|M - ^ t ^pMiim i a*— iiim-i üahi || .
Sl-áll/ •l^dira éa l«grmfi»ire. — JR j 11 |4 ^^.„M^iáirtiii/ n^NRH B I V
t! il ^ ^ ^ -1 j ifid .......\'-—-hS (I) HE^IMAUftTíRT^LSlüTlt)iH } III
K-jí ^"^^^Kivl JJ llűnülllLllInn! yáiifliöT W^J:
illlt mlnri Iirff"llfwyi m-^urA |rV)S - J3flFi.ii vü u\\öiacr-»í»iuí |7 (f)"»j
ifjsij,J^&sm&MmzssCiSüT,\\ni, ,. ■ i.tii
Íi íii r CSÁSZÁRFÖRDÖ\'ssrsastHk 0°liAT Maláta-§öOJ } ■
II ^^niu uai/v^, ,, tollár;*** || fex wválé MM ttal la paciiáimn U wa%k « K f :
a-ii i. ^ ... _ . . .« Ma Mfiirk*«iM<aui, ki* !■ iBr/ áiUuM? e? u>«mi «a imm ím ma v^HI Jf j
teli ia nyári gyógyhely ma«riwn,-?r. * . \'1L - whhií■■■ n m,-......miig h c f I
A f ff í Lfc BfjVVAIHRHTR\'N w^iak—wNgu. - ^ J g/ flrv ^ axwiinii h» 2
■ ^ —• ^^^ggfc^^ iinwojl 111 ■
\' -y.;: f * M-^i) áf A Kajakor ^rtráat mfrtt ^V^ tkv+fttaT^ I íj
._... .__. ^\' \\Kfl r ritelv 1 wrtláléáa a an. kir. iNb. I iáik « •
SÍI . Na éaam a hala \\vll V a . . , 1 __
^ VI Ü?íB\'tüB* toaa^ataTiiu*«tr 4ii!f , rrjr J OSZTAliYSORSJATBK. ltMIMd u,** } ^
;// ««b fan. Hím MN ara«M» «m«i «lni« IKn)i ? wtft v • ? W.COD I j llWIIII tnfJfQ J
0 II lur & 61, rpiTAa.. wytfta^ty. | Mg^renrJoláwk Iméiiaéiat | É NWlrt.
: í^r^T^&i^S^^^^^^li*"^41 öw^1 O
s r^|h||M| TV. luaiatü Utohalca 17. J
r-<«WM«MMHi■mmM^pBHBBPflPMBHipaaMiai.a■ ■ aa i w v.. -.7...\' JJJ , ,
>}om*\'IoTT^FlSthel FiliOp lapfaUjclono3náMNagy-Kanizsán 190^
Huszonnyolcadik évfolyam 33. szám.
-f-
/intakka PlMltl PllAfi kftkyv
i araik imU«* t« »
> int a u 4—6 ura kAii
ida iiif#»at(10 k it|> «Mll.»i r+itirt vonatkuAA aiiidM k Atlantit jr
Kiadók! vsul
VAnikAaéptUl MW Mfl^itó^/f $ I araik adéiA.
Politikai lap.
JJ-SMogjelenlk NAGY-KANIZSÁN hotonkint kétszer: vasárnap s csütörtökön.
Ef-ÓFIZKTÍJSI AfiAK: If*M lm ..... 1 II korom
Villvrt NagyadtvfA
I koma I korona
NylItUr paliiaora 80 HIMr
KIMwUaak, valamint a í rdattak voaalkoadk * rtaakal Fülöp «j n jvkar * \' kadtatba Iat4aaadi
Rlrmantalltn lavalak oaak laji" t Icaiak-Ml fogadtatnak
Ecjaa naa in M tillér
Nut-Kanizsa. 1901,
Malii iiarkaiill: Mjaalay Mntitlor Sairkwtltiri: lltívr** L^|aa,
Csütörtök, április 25.
Menjünk I
A® ZALA
kiadóhivatala
Fischel Fülöp ki
Nagy-Kanizsán ———— árusítja —-
ImSn
km
®r
öt év életemből
czimü óriási szenzácziót keltő emlékiratait, eredeti rajzaival is kézírásaival.
Bolti ára 3 kor. 50 fii. Megjelenik: május 1-én.
Vidékre j kor. 70 fill. előleges beküldése mellett a munkát bérmentve küldjük.
IBHHHHHB
Bizonyéra mindenki umléke«ik diák-(korAbol arra a kis törlénelkére. hogy j egy.szer egy utat valamelyik görög bölcselői uzfc kérdezte ; mennyi idő alatt ér Athenbe. Erre a bolt® azt mondta / tMtnj!« 1 V Az utas raliámult a bölcsre, ki azulán megmagyarázta neki, hogy addig nem •mondhatja meg neki-: mennyi" idd alatt-ér Athénbe, m>g nem láljn, hogy miként képes menni, haladni.
Ez a kis lörlónelke most szépen alkalmazható a mi városunkra ia...
Amióta i.agy keservesen kibontakoztunk az álmák, ábrándok ama lalalisztikus világából, amelynek karjaiban valóságos mohamedán-egykedvüséggol vártuk az áldást máshonnan, valahonnan a miniszteri palulák niiigu.ssíuiá\'liól: — lassan-lassan megmozdultunk ; kezdtük próbálgatni n magunk talpúi; talán azon is lehet járni; talán a magunk erejével is
-lehet haladni. uom_tziikséges, kisded-.
bátortalan "ággal arra várni, hogy valami erősebb, támogató hálálom a hónunk alá dugja segtö kezét. Es azután mikor a magunk talpára állottunk, szinte bizonyos loku önérzetlel, büszkeséggel néztünk körül; tetszettünk önmagunknak is, hogy
iszen, nini : milyen pompásan megbírunk állani a magunk talpán minden támogatás nélkül is.
Az meg már örök törvény, hogy aki meg tud állani a talpán, az nem marad egyhelyben valami nagyon sokáig- Megindítja, viszi tovább, viszi előre az a legyőzhetetlen, ellenállhatatlan vágy, mely a mindenség nagy haladási, fejlődési hul-lámtcátában az egyéneket, egyedeket és töm«gekot egyaránt ragadja magával valami rendeltetés, valami cél felé.
Megindult a maga talpára állott Nagykanizsa is.
Az első hatalmasabb lépéséi Vicney Zsigmond polgármester, sz április 14>én tartott képviselőtestületi közgyűlésen jelentette be, amire ki is tőrt a taps- és éljen-riadalom, mintha csak kétszáz szülő tapsolt, örült volna kisdede első lépéseinek.
Nagykanizsának a maga erejéből tett első hatalmas lépése az volt ugyani*, — hogy a hercegi hifbizománytól kialkudta az .Igazságügyi palota" mellett levő épületcsoportot, a kiskanizsai nagy-vendéglőt, az Ökör,- Bárány,- Sas-. endéglőket, továbbá a rom. kath. temető közelében levő régi kaszárnya-epületeket (négy és fél hold földdel) igazán bámulatosan jutányosán, 140 ezei korona vétel-árért.
TARCA.
Az alsó-örsi halászok;
- 1888. -
Irta: Eötvös Károly.
Versbe szedte: Loby Sándor.
Ualaion ! Balaton I Bajos magyar tenger I. Nynri szép napokon ba rtd né* az ember, Azt hiszi, te vagy a csönd, nyugalmi, béke, Soha meg nem zavsrt végheté\'lensige.
Zőldes\'kék szemednek szelid mosolygása Leány-ártdllanság ibolva-nyilása,
Csobogó, susogó, enyelgő hullámod_
A beteg szívnek i« ad üaítö álmot.
De bezzeg, hogy ha a vihar felkorbácsol, S féktelen dühödben tajtékzó), hullámzói, Jaj annak, kit a vész ott talált te rajtad,
Mély vized fenekén, mind örökre alhat I
*
Így járlak azok is, kikről szál e versein. Melynek foglalatját egy szép könyvből vettem. Karácsony szombatján, hajnal hasadtával, Elláira rendesen s kellő szerszámmal, Egy bokor halász megy Balaton jegére, Szerencsét próbálni a hálóvelésbo. A viz már december közepén beállott, Es a nagy jégmező féayesen csillámlott. Jókedvvel nézdeftk magukat, s kevélyen "\'
Nap, hold éseiillagok óriás tükrében. Szflcteiidben állol.t be. hó, dér nem szitálta. Köd be nem lepte még, vihar nem cibálta. Halászok legtöbbje surján legény volt csak, Férfi volt esy-ket\'A s élemedett öt-hat. A mámai partok frányáig mentek, Ott aztáu iskeliek s halét eresztenek. • S ugy nspkölto u\'áu, mikor bevégetlék, Knlscaot, isriiznyát előszedegették, Etellel, itallal magukat megedzék.
lierüa volt a hajnal, derilsen kelt a nap, Üs mikor délfelé huzá»hoz fogtanak, Kőröshegy fi) ült *í ég ive beborult, S rajt\' sötei felhő-raj rémesen tornyosult, S perc alatt fölöttük is ború* lett az ég S bcnyelé őket a nappali sötétség.
íme megjlitt 1 vész I S nem taláfva gátat, A inosgyétlen jégén a vihar ugy vágtál, Bömbölve és zúgva mindent törvén, zúzván, Mint a neki vadult ménesek a pusztán I Havas esőt csapkod bslászok szemébe, Emberi erő nem bír dacolni véle. Isten irgalmazzon, kegyelmezzen annak, Akire e vihar s*á nyai lecsapnak 1 Hal, háló és szerszám, ki törődnék ezzel ? A\' pari leié futnak elfiuyuló fejjel. Egyszerre mögöttük egy borzasztót csattan; * A vihar súlyától jégmező megrokkan. Nekibőszült szélvéss veri a hullámot, S kergeti előre a lőrt jégtáblákat. Magas torlaszokat emel imitt-amott, S épen maradi egész jégielkeket hajt ott. ^Szegény. alsó-örsi halászok I imára
Sem marad idejük, nem fohászkodásra. Ti/ közülük eliünt... A jég eltemette ? Vihar elsodorta ? a hullám elnyells? Ki tudja ? a többi egy nasy jégmezőre Jutott, mit a vihar hájt-hajt mint eiőbbre, Egyenent-egyenrst abba ss irányba, Ahova eljátui szivüknek is vagya. A jégmező körül anhog as ár: dat, Maga a jégmező csak csendesen halad. S amig köröskörül az ár taj\'ékozik, A nyolc, halálra szánt ember imádkozik.
S egyszerre feltün sz alsó-örsi halom, S az egész talu-nép ott toloog im azon. Asssonyok, gyermekek, testvérek, rokonok, Jó barát, szép jegyes unnd dt vaus mind zokog StemQket kutaiőn meresztik a jégre, Kezüket tördelik a emé}ik as égre. A higgadt emberek egyre csitítgatják, „SágnUií SlglUll* 1 menten leakasztják Láncról a csónakot. — a kötelet és csákfyát Hajítva beléje, vaskézzel próbálják : Lehetne-e vájjon érettük bemenni, Veszendő lelkeket a. jégről leszedni ? Ám a jégtorlaiaon csónak ál nem hathat, Hiába I Hiába I Lehatieot akarnak I
De jött a nyolc halász közelebb, közelebb, Parton találgatták. .Ki lehet ? ki lehet?* „Az apám I* .Jegyesem I" »A fiam!« »Ifest-
[vérem!«
Mind-mind fölismerő msgáét a jégen. Szürkület, hó, vihar, reménység, távolság Es a bit mindnek a magáét mutatják De a vén pap szemén két nehéz köuy támad.
i % • • w" » f \'
Nigy Kkniaa,\' vasárnap ___Z»l> 38 »«ám (ÍO l»p-) _________ __ b* ll-én^
|MT Vjk ét tttftfé»yN«ft* InimM fmféu uif f». ft.. A t^j ^^^MMiMMnfB Ér"
II MifU- ti nMf»i|i\'il>. K^iiiii H-—> -Alap ét MM^y^N P I
i ^ ] ^ ^^ ^mú^ i H V M fi & [ 9i
fc ? I o«u • a*. I Btr & llll Ifi 1/ KJ c fc
3 iü Aooft ^HO ^M^y y^iw i* ^^ | í ^^^^^ ^ i^ir^!. gl |
4 f « I éu Miy ilbwrtl MiuAtti^ 1111feTT 7. - - ■■ \' ...... . SS i I S 1 .
1 * ■ ■ ■ ■ ....... II f 4Ki AKARJA. HOGY QTBRMEKS1 l|lmfi|M« \'UH"\'*»\\f § If »
Ilii Lf reparatob^ FguEWto EKA-FLUID^ fi! *
t f 1 | Miy • ttt«Hékni Kórhiibart vial btifci m •Mlb«n toHM fjrityifltat 0 *\'b5 "jjjjj ******1 I 1 11 $ !
Z 1 I 1 M| t nwi NrttoAri KOROM-OVÓűriURíAH, Mmii. kl r t I I ff D u " 1 py ft ffémartva, tMtofr l jZÍ1t |
"J\'jf j jj — »t««l*> rtébtH OV<W«li"Urb«» ..........___fc. fa l. U l« i t n y, ETüOIOA, ^- 5 J • \\ * %
■llf n .-r rí S^JteRIflCEUrBYOMORCSEPPEK 11f 11
t1 2 « 8 ■miM^^ < Mlil i ftipOlklé •c>uoftt NbtnéiMl rfMwíOr el* ^ B H^ ^ litfjP JU^XyT^ AomtHI.éfeéfltelaitaAc, wM*üntuif • ^ *•
Jg , 8 1 Itfrtów g\\Uá Utni IHW Héi> ]&» t IMéfM»i»Mtt »vt« 9k maIMIí UiM .
^ x-j • ^ Ai t toron*. l\'itUn 1*3(1 h«f IiIIHO;i utAn bArmnnlwö. ^W* ^ttfSyP P^\'aKvr/ /ftl^sV - ttfiipoRtl etáratlWí*;- f» • f;
..........^miimm^rrAtr:^^—^éipí-y^ ^k^MBBRADV kákolw | t
llE* M .........................................|P fflm F .jgynaiWtt iiÜMPi 111 IÍ I ttot, L rwMta^i 1.
9 KAFHATÖ IlUlklirf. -----*-— " 11 I I I H ^ Üti j « .
IX11 ^■HHBMKm ri&i&s^PZm.........ÜÜÜl \' ■ J ! ■
- ^mm j. ^^fejraraHSáilnl^
véptitztitó c"»."iTt^,"".7*-, * * * k"IJ^ ^^bümISIiOa^ "—
U M I ■■ g/ -------^ " — *
IK • I belvárosi kávéház 1 s
I v 9 i «V, Klgyó-tér- aJSü-^M- | MaíVAK uESZERZESI ^ 2 f
jSii«w * ™,:8mok| f orr^sa t; ■:. ••." | ^^ R e
1H ffriiiw ii ga^-..........\' * ^ffti^ @ .^tzrí
5 * ® MMI^M5, tUUl WSDnÍ8K£T . MlUMÜr ül • |
I KLiytNYI FEREHCZ S BMSS^5^ f ??ft || A :
?®vendeqlőd•cwian^^tteHnctó| %.fs\'(|f\' esRÖTT£nbilí£V«/Altalános TUDÓSÍTÓ J, wfU
81? ICf?**^*"\'^ 1K Kíksáiuwvzé/• i^l ööls Hl s
f \' 8jrarsurí^a.\'r^:ssü\' ft^ u bérmentve ^^WAu,^^ jj| C í
IJjj 8 _ A legjobb órauai "oh fal I pwi tolduínfl feHtnT*
QB Mftiali4iM H tcf^iiv«u>Mb> <kmoi4kcl * bi\'. ..iöixajJi tmniilhlMk u yjk -> I
i /í^m níres s-aTFxa«iTás»s % fel efiSERüb melipasztíllák L
Q l^yTgl -»*onuü • ***** Jmftfo Dobosa I kdrin é$ 1 Urna. Jbu
BMUSWméft ÍÍNM ntm^tfif^ái ÜF^k . . .. P^btdoboi »0 Wr, JgfMja I
V^y DnMUovfti iLn jMnuo e*BOKufiM. Ujfcii m**m éi i i v^y^yiCT H 1
|tl| Jlf fratelu deisinger á BENZINrőJSKíu.b« I 11?
i * & II\' ,küld ^^ rw /I yjfc^^fl) t« fiAZMOTOROft l»«rt él 9tritftá«l Méitkn O { |
Mii klii/ o kg. Cttbu.kávét, válogatott J OSERS BAUER QyWbéi » I;
llr _ 15 korona 30 Mértrt J|| 9 v i unuta»é> ........... • nmé u*UMm um.
ipSbl-?! \'/ olfAmoíra é» l»úfi»PBtrc. — tÁ v^*«iiMilinliiii n^NRS B I f Ifi 1&2 f MT" ÁRirGYZÉK IMRYFM ^----• II I
B || 5 1 I llTi I ^ lfEK \'TOl ^^SU.B^MM —_______anea^m^ei.. » | I
»-a^^^zflEfiMinflKra?1 i^sl!
Ili®- PSsiK©^« ^ W/Betí-; iwlíX^^^LTÜ^uuköiUH^riilíiittisft« ill+ l
í|l • 1 i^K^S^W^^^ éiowivu^^;^, ^ | ancQ«imii(L BT t I \'
Ik -a. c 1 s■. \'L-Li— .......~ - \' ■■ |I
lrn\\ r ÍászáRFÖRDŐ asrgsaSit 0°OAr Malata-§ÖR,{
\':PI vunaiiliiu Utli/u—,—^^r^^jJ IB^ |üvAíó üűUé iUI ^ flyAflyaxAMra ü uo(pl a * \'
I a^H __. . pia A«vifi7s-is.pii3b44M&i, U. ! 19/ AjAvLliK: 0r, líiUvi to 0r. IMHt HJ**mi Umt arat Üt** • I i !
teli 63 nyarl gyógyhely «, ^^^ ^ kiuy_ J ^^niéiitním***,tmii<}iy«i>é, c 5 l
L^ RVTf) APFSTFN uktoioMvfcd. - ■ \'JjHy urir éé tMiwlifiii Mlr é [
| ~ ■ o ^lillBI ,, „a,7 I ll
Ifl^A Vul u. i^li", «. . ™ v • iar^iikOv I sorsjátéka • m. klr. inti. I (Miit 1 *
zj/J K« o«kuI a tinja. \\\\1I ®Vír\'l\'Bjr* fi 1 . . , . I _ _ I 1 ;
•VI ^TftXjjy kütifi «mu wm A HtfMuniRri*:; , V«í|| TTTT S OSZT Ali YSORSU ATHK. Itm^i Hiieal í !
I -^\'JB J/J «w kMM avftaj «r«é«0 -.im«|atlp Wiu U.n\'o 2 bír. OO.CO^ I . .J I\'®"08®1 3 )
rf HmM 2Lcr 50 51.10LTM QéU .. U. |\\& förtBity | Me^rcíiclolőgok lütéflldttl | j| MnWHfl I
^ >)<>itiMÍolt ~^chel FűlOp l^ulajdonoattá! INaRy^Kanizsáá 1D0Í . 7

Huszonnyolcadik évfolyam 33. szám.
liirkinUiéf flr>.». »(l«l«t NlOf íl»f»
laraakadéathaa
\\ .aarkaaktoval arukaan lattal aapaa ml u. u 4—& ura kllai
T
voimtkotú üiiatlan
•sffltau 1+xrim kHuhmény
Lu rí Li/i
■uiriuTin iazi
Kftut tm ...... 11 >nn
rill-n
^■Ijridifri ,
I korvas I kanna
ll»d«hl»«t»l: fknoktakptlal: MwAaí AZMjOá^vA /
l >.,... M| ^tfc-.. ^ -■
Politikai lap. igjeltnik aaGY>KANIZSAa hotonkint kétszer: vasárnap s csütörtökön.
NjillUr paUUóri *U fillér
\' líMiatánk, ralkmlut a > 1i1l.it roaatkoatk Viacbal ftltp f\'myvkar kadMka laltaiad >
lUrmaoUtlan lavttak caak ia a I kaaat-Ml fo,adtat»ak <1.
Kcyu ma in M ttrié*
NaffY-Kanizsa, 1901.
Mulllt •larkaaití: Mxulny Mnnrior ijirtiutiUn: Hővé** L^Jaa.
Csütörtök, április 25.
IDBB
A $ ZALA $
kiadóhivatala
Fischel Fülöp ki
Nagy-Kanizsán
- árusitja ——■
iiiyf
kmii

öt étí életemből
^ * ^ ^ \'in
czimü óriási szeazácziót keltő emlékiratait, eredeti rajzaival és kézírásaival.
Bolti ára 3 kor- 50 fíl. Megjelenik: május 1-én.
Vidékre 3 kor. 70 fill. előlegeit beküldése mellett a munkát bérmentve küldjük.
H Hasa |1| B HSHB
Hinlflnb I iszen, nini : milyen pompásan megbírunk
HfDjlUUl * állani a m»gunk talpán minden támogatás
Bizonyára mindenki emlékezik diák- n?lköl 13\' ko.ftbol arra a kis törteikére, hogy Az meg már örök törvény, hogy aki
[üfcr egy utas valamelyik görög bölcs- me« ,ud 4IUni a talPán- « nem marad 101 ut kérdezte : mennyi idő alatt ér egyhelyben Valami nagyon sokáig- Meg-Albtnbe. Erre « bölcs azí mondta d/1« tovább, viszi előre « •
Az utas rábámult a bölcsre, ki azután legyőzhetetlen, ellenállhatatlan vágy, mely
megmagyarázta neki, hogy\' addig nem 8 m,nden8é« liaUdtó- (eJtóc,ósi hul--f»A«><th,ajjHfírtf „..ki ■ mennyi alatt \'^mzáíában az egyénekel, egyedeket és
ér Athenbe, míg nom látja, hogy miként lömugekol egyaránt ragadja .magával v»-kópes menni, haladni. !«"»» rendeltetés, valami cél felé.
Ez a kis törlónetke most szépen al- Megindult a maga talpára állott Nagy-kalmazható a mi városunkra is.. . kanizsa m.
Amiöta i,agy keservesen kibonlakoz- Az első hatalmasabb lépését Vüsey tunk az álmák, ábrándok ama lalalisztikus Zsigmond polgármester, az április 14-én világából, anretynetr -karjaiban valóságos, tartott képviselőtestületi közgyűlésen jeten-mohamedán-egykedvüséggel vártuk az\'tette be, amire ki is tört a taps- és él jen-áldást máshonnan, valahonnan a minisz- riadalom, mintha csak kétszáz szülő tap-ti-ri paloták magasságából •\' — lassan-1 solt, örült volna kisdede első lépéseinek, lassan megmozdultunk ; kezdtük pró- ■ Nagykanizsának a maga erejéből tett balgatni a m»gUnk talpát ; talán azon is első hatalmas lépése az volt ugyani-, — lehet járni ; talán a magunk erejével is hogy a hercegi hilbizománytől kialkudta lehel haladni; nem ►zükséges kisded- az .Igazságügyi palota" metlett levő épü-bálortalansági^al arra várni, hogy valami j lelcsoportot, a kiskanizsai nagy-vendéglőt,
az Ökör,- Bárány,- Sas-. endéglőker. továbbá a rom. kath. temető közelében levő régi kaszárnya-epületeket (négy és fél
erösebb, támogató hatalom a hónunk alá dugja seg\'tö kezét. Es azután mikor a magunk talpára állottunk, szinte bizonyos toku önérzettel, büszkeséggel néztünk körül; tetszettünk önmagunknak is, hogy
hold földdel) igazán bámulatosan jutányosán, 140 ezer korona vétel-árért.
TARCA.
Az alsó-örsi halászok.
— 1828. —
Irta: Eötvös Károly.
Versbe szedte: Luby Sándor.
listaion ! Balaton i Rajos magjar tenger I Nysri szép napokon hu rád né« h* ember, Azt butzi, le vagy a csőn 1, nyugalcm, béke, Soha meg; nem zavart véghetedensége
Zőldes.kék szemednek szelid mosolygása \' Leány-ár tatlansúg ibolya-nyilása, Csobogó; susogó) enyelgő hullámod _ A beteg szívnék it ad Qditő álmot.
De bezzeg, bogy ha a vibar felkorbácsol, S féktelen dühödben tajiékiol, hullámzói, Jaj annak, kit a vész ott találi le rajtad,
Mely vized fenekén, mind örökre alhat I . *
Igy jártak azok is, kikről szól e versem, Meiypek foglalatját egy szép könyvből vettem. Karácsony szombatján, hajnal hasadtával, Elláira rendesen a kellő szerszámmal, Egy bokor halász meny Balaton jegére, Szerencsét próbálni a hálóvelésbe. A vii már decemberfközepén beállott, Es a nagy jégmező fényesen csillámlott. Jókedvvel néidelék magukat s keaílyen
Nap, hold éseiiilagok óriás tükrében. >Sz*lctendben állolt be, hó, dér nem szitálta, KOd be nem lepte még, vihar nem cibálta. Halászok legtöbbje surján legény volt csak, Férfi volt euy-kei\'ő s élemedett ól-bal. A mámai partok irányáig mentek, \' Ott aztáu lekeliek s halót eresztenek. S agy ntpkülte u\'án, mikor bevégetlék, Kulaciol, tarisznyát előszedegették, Etellel, itallal magukat megedzék.
Derűt volt a hajnal, deri)s«n kelt a nap, De mikor délfelé buzá«hoz fogtanak, Körfiaheg; fü ült m ég ive beborult, S rajt\' sötét felhő-raj rémesen tornyosult, S pere alatt főlö.uiik is borús lett az ég S benyelé Sket a nappali sötétség.
Íme megjillta véstf 8 nem ttlslvs gátat, A metgyéllen jégen a vihar ugy végla\', Bömbölve és zúgva mindent törvén, \'zúzván Mint a neki vadult ménesek a pusztán I Havas esőt csapkod halászok^szemébe, Emberi erő nem bír dacolni véle. ~~ Isten Irgalmazzon, kegyelmezzen annak, Akire e vibar siá nyai lecsapnak 1 Bal, háló és szerszám, ki törődnék eziel ? A part .\'elé futnak előnynló lejjel. Egyszerre mögöttük egy borzasztót csattan; A vibar súlyától jégmező megrokkan. Nekibőszült szélvész veri a hullámot, S kergeti élőre a töri jégtáblákat. Magas torlaszokat emel imitt-amott, S épen maradi egész jégtelkekel hajt ott. Szegény aliö-érsi halászok \' imára
"Sem marad idejük, nem tohászkodssra. Tii kOzUIQk eltűnt... A jég vlti-mette ? Vihar elsodorta ? a hul lam elnyelte t .Ki tudja f a többi egy naay jepnezöre Jutó t, mit a vihar bajt-áajt mint e fibbre, Egyenesl-egyenest abba at Irányba, Ahova eljárni szivüknek is vaura. A jégmező körül inhog az ár dal. Maga a jégmező csak osendrseo halad, S uniig köröskörül az ár tajiékozik, A nyolc, balálra szánt ember imádkozik.
S egfazarre laltttn aa alsó-örsi hatom, S aa egész lalu-nép ott tolong im azon. Asszonyok, gyermekek, testvérek, rokonok, Jó barát, szép jegyet mind ctt vaus mind zokog Szemüketvkatatón roere»ztik a jégre, Kezüket tördeli!\' s emelik at égre. A higgadt emberek egyre csitítgatják, „Segitni-I S«gltni!" s menten leakasztják Láncról it csőnak»t, — a^kfi\'elet és csáklyát Ilajitva beléje, vaskézzel próbálják 1 Lehetne-e vájjon érettük bemenői, , Veszendő lelkeket a jégről leszedni ? / Ám a jégtorlaszon csónak ál nem\'kaikat\', Hiába I Hiába I Lehetient akarnak I
De jött a nyolc halán közelebb, közelebb, Parton találgatták : /Ki lehel ? ki lehet 7* .At apám I" .Jegyesem I" >A tiam !< >7kst-
[vérem !<
Minil-mind fölismeré magáét a jégen. Szürkület, hó, vihar, reménység, távolság És a hit minduak a magáét mutatják. De a vén pap szemén két nehéz köny támad.
Nagy-Kanimia, csütörtök
Zftlu 33. Hüm (»■ ÍHp.]
1901 Április In\'. 25-fin
iüs hx első halalmasubb lépés nemi gondoláiétól is, hogy ttz alku keretéb hiába H/.erzL\'ii olyan nagy üröméi; sok valami ol)a ti bírtok: ész megvételét
i irirtr (iaitk, nzért i» A J megrostálhatom, sőt W0"T mindenik kötőin.
munkával, sok utánjái ^nl kellett a vírus polgái mesterének és tanácsának egyengetni a tulajt ennek az első lépésnek biztos megtételéhez. Mert nem csupán\' sz • Igazságügyi paloltK mellett lövő épülét* csoport mogBiíoizáséröl volt ebben »K alkuban szó, hanem ax említeti többi épületről is. Nem forgott ugyani a fenn az a körülmény (amit n/aiat Kdttómj* t laptársunk legutóbbi számának telelt" vduMdm cimü clkkjében mindenosetre téves információ alapján mond) hogy ezeket a város kénytelen volt titoenni, mert az urodaium szabadulni akart tőlük és dtaetelöhi feltételül külőtte ki. Nem ! A
esetleg szabadulni\'
Hzakoljék, emitöl mik. Hogy az eladóit birtokrész mind egyikének nagyon is megvan a ériéke: jól tudta n herceg is, az (irodalom keselősi\'ge is. Ki hogy mégi* oly julányo* árig mentek az alkuban,azzal csak dokumentálni akin iák h hitbizomány tulajdonosának őszinte jóakaratát, m>\'lylyel Nagy-Kanizsa önorejéből való haladásához járulni kívánt.
Szóval; be kell látnia mindenkinek, hogy N\'igy-Kanízsa első lépésének megtételénél a Hivatott tényezők minden részről dicséretesen egyengetlek a talajt
mindenik kötetnek ldffelőleg egységes
mert tárgyaimat jobi„u arra . lörek edbjstem, bogy legyen «
akar-] tartalma. At uj Fehér Könyvek szóvegét jorés i a tok n nagy uiázAiok szolgáltatják, amelyekre nfost még e lió végevél indu ok. A hit kötni reális, -^rovrammja jórészt megvan már is. Ax egyí . iiejk* (0iarialma : Jé/us babája, a zsidók- orv szága. Elmegy k Palesztinába és olt latom meg: mit lál uiiv modrrs iró a biluek
meir-zentélt
földjén ? A legszebb tém ami valaha a keze > bs kerüt; hogyan fog inspirálni, meglálj• a* olv -6 is, a/ író is, A másik könyv (Óképpen C->pitia azUlŐföldjévei foglalkozik majd Ssomiuhazva vágyom a legóitgyóhb szemű es lejfttagpíbb tempersmenlamn ssfc\'Ony országába, mert ttgy er-zém ,hoxy Kgtfplom minden müvés«neka Ksnunja. A h irmsdik — de lehet, bogy a hatodik — köiryv i\'fkalmssiut egy indiai útról fo/i -beszámolni. A Csuda; sz elet. a halál, a szerelem hárm»s titka vonz e főidre, ahol az éjszakált
városi tantcs nemcak az éplilet-c«oportot kőrdeznők valamelyik bölcstől, ohajtotla, hanem a több\' épületet is, inert Likőr érjük el azokat, — mi is bizonyára
abban a megyőzödésben volt, hogy azokat ttzt kapnök válaszul r > Menjetek* ! egytől egyig kitűnőén értékesítheti mqsl is; Teh(j( fI1„nj(jnk |
a jövő fejlődés, a további haladás xkilá- ,||a,nd( uk| im,gim|uiu tálával szemben pedig mindegyike egy- Hojy azokat _)■ nálnn.1. mdy^knek
e«y megfizotheleíleii btrtokrease lesí Nagy megvalósi(ás/\'.lól városunk magasabb föl-
Most azután ha már többszőr émlegetl, "\'fog"**. » "yá" n-pjaink es a nap, , , , „ , . ... ,, I palok oly reji> Imesek, mini a mi bordás eijemt
elöltünk lebegő Célok felé tekintve, azl j A ne({,edik könyv |Hvn.é»ze mar li-osn európai
kőrdeznők valamelyik bölcstől; hogy témának van szánva: h mi földrészünk nagy
színészeitől log szólani. As ötödik könyv uí-
Kanissának.
Hogy ennél a nagyobb szabású birtokvásárlásnál — Nagykanizsa kelső hatalmasabb lépésénél — ezeknek az épületeknek mindegyikére ki kellelt terjeszkedni it alkuban, —az nagyon természetes, mert azoknak mindegyike olyan ponton és olyan terjedelmű telken fekszik, hogy "a Nagykanizsán később létesítendő alkotások számára kincset fognak érni.
Es Battkydny-Strattmann herceg urnák megbízottjai, mikör e birtok-részek adásvételi alkujában a város érdekeivel szemben oly tiszteletre és elismerésre méltó álláspontra helyezkedtek : nagyon, de nagyon távol voltak bizonyára annak még puszta
lendülése várható — mikor érjük el : attól függ, hogy milyen tempóban, milyen erő-odaadiíssal tudunk haladni azon az uton, melyet a hívatott vezető tényezők — a mint a lények az első hatul asabb iépésnéljis igazolták — a legtisztább, a teg-kétségfelenebb önzéstelenséggei egyengetnek elöltünk.
„Feher könyv"
Qat fehérkönyvöt akarok irni ebben az esztendőben, még pedig ugy, bogy minden két | hónapban egyet Kevesebb, de gondossbb munkát vállalok és kérem olvs«óimat. ba csak másért, azért el ne hagyjanak. Azt hiszem: as uj Fehér Könyvek valamivel becsesebbek lesznek,
reka / egy velencei utmuiató. E.y veenczei guide keretében meg logoin irni, hoyy lehel a a müvészolét njegismerni és élvezni, völtakeppen,-egy kis forradalmár széptan 1-az ez s munkáin. Esztétika, de innyi bia»nyos, hogy nem ré;i módi. A hatodik Fehér Kö..y»re hat t»rv»m is I TIK. Mtg lism tudomr égy kicsiny, oe i|\'W gyar falu életét logom-e benne me^rsj/ouii, \\a y I i legnagyobbnak, Budapestnek é* a benne élő társaságnak a lélek- es éleltaoái, uvynevezel társaságát Isarertetem; Ámde é terveim nem akadályoznak meg abban, hogv valami nagy, izgató vauy feltűnő esetről meg ne irjam, amit gondo-ion, még ha az nincs ish iraoniában a könyvvel. Időközben baza haza-térek, Db idegenben, olykor még lilagellenebbBl lettet megmondsni—a honi dolgukról az igazat. A Fehér Könyv formára, terjede emre nezve olyan lesz mint eddig. Oty« kor egy-egy iwel vagy képpel löbb. Ax ára a hat kötetnek: 6 forint. Kötve 6 forint. Az EsQhI Kecske n-gy képes regényemmel - amely-I nek ára a boltban külön 12 forint — 10 forint mindösszesen, Es öss.eg beküldése után az a terjedelmes nagy könyv a megrendelőnek mmd-járt elküldetik, A bat kötetre való 5 vagy 6 forintos illette lOJorinjos alöfisetést két részletben is elfogadja a Fehér Könyv kiadóhivatala : Budapesten, VIII, 0 löi ut 18 A Fehér Könyv hat kötetéből nagyobb quarte- alakban, angol meriteit papirosra, számozott és névvél
Nem szél, Csak csöndesen suttogja magának : •óh szegény híveim; ök c»ak nyolosn vannak S ti ima látjátok mind a tizennyocat! Istennek kegyelme legyen vigasztokra.* i> két kezét ájtatos imára kulc-olja.
Es miadsa muló pere ims azt mutatta, Hogy a nyolc élővel van liten irgalma. KStelg a jégmező, két pu«kalővéare Van "salc a nádastól s mindenki remélte, Hogy egy-két perc multán öielö karjába Zárhatja kedvesét. — Hej de mind hiába I
Egy pillantás alstt im szélcsend támadott. Az ár még zubogott, még forrt, tajtékozott. De s lég asm moadult, sem a nagy jégmező Nem hajtotta s saél se bátra, se elő. fCgysaerre azonban a jwmogji helyett Előtört ims a bakonyi fergeteg. Először csak Issaan, de mind erOsebbefe, S\'egyezer csak azt látják az omberek ott fenn, Hogy a nagy jégmezőt^ visizsvtsii az ár...— Mindenható Islen, mi történik most már ? Ssiosaggató jajszó harsog föl as égre, A bakonyi szél ez* vitte a fülébe, Kik elmúlásuknak mennek most elébe.
A nap leoyugvóban, éjsötét az alkouy, Se hold, se csillag nincs, mely világot adjon, haissnkint elksidstt ónos eső esni, : Jégkéreggé fagyott -a ruha mindenkin. De lelkük közé is képződött jégkéreg, • Mikor fölhangzott a távolból egy ének Temetői ének, nyolc hang énekelte Kétségbeesetten, minden reipényt vesztve:
i
.0> Isten, tördelt bangókkal En is hozsád fordulok. Mig itt küzdök a habokkal, Koimányodboz lordulok.
Egy szélrnhsm támadt, elkapta a hangot, Da caakbauiar újra, de halkabban hangzott
»£n kedvesim, sserelmesim Már ne sírjatok. JAságlokéri as istentől Áldást várjatok !<
Egyre több s könyü a vén pap siaasében: .Hej szt már nem nyolcan éneklik, csak négyen\'
S még egyszer előtört a dallam as éjből, Hemes hóviharból, nagy«nagy snesseségből S esi nem énekelték se jyolcan se négyen, Egy ifjú bang zengte végső erejében :
• Ninoa már szivem félelmére Nézni sirom fenekére V Uoasatok félelmeim _> Keménységgé örömökké
Mert nem alszom al ötökké l<
Elhallgatott, de a másik pillanatban, Mint barani-koaduláa még egyssar felbarsau • Örökké 1 Örökké !• a után csak szél zúgott, Harsogott a jég-ár, bullám tompán búgott.
8 s parton egy ssép lány lelyem-fürtjét tépte - Ráismert a hangról a vőlegényére.\'*
A furfangos Lajos ur.
Irta: Kováta Miklós.
(Folytatás.)
Es alatt az öreg aostalosnak odabenn ugyaa-csak fogyébau lehetett a türelme, mert olyan hé borút viselt kedves élete párjavai, majd a psdláa Kiakadt rájuk I
— Csendesen I autofts Andor _ tíz óra,... mindjárt tolja Lajos a levegőt
E percben hallatszott... kity-koty, ..Jity-loty a közeledett valaki a sárban, a a másik perebsu már alakja bontakozék a sötétségből, s egyenesen a piros szalagos ablak felé haladott, mintha valami delejes erö vonzaná. (Talán a vén FásII parókájában volt a bűvös delej í I)
Andor intett...
— Látod ? ssólt.
— Látom, csak légy vaosteg t
— Kuk! osalad ki Andorból a nevelés for-posztja.
— Pastl csititá Kálmán.
Kip-kop, kip-kop, Ltjos ur kopogtatta gyengén az ablakot.
— Na hiaaen megállj\' gondolák hőseink —\' majd telel neked mindiárt Fáslí uram I s aligha lesz benn köszönet 1 Most az ablak ssép lassan telnyiloti;... nem ia gondolná as ember, bogy az öreg oly tinómul ért as ^ablek nyitáshoz 1 « (hja kérem ehhes ia tudomány kell.) As ablak* i bóLegy kés nyul ki, amelyet Lajos, amennyire [a^észiikulációból kivehető volt, Bzöruytf mohósággal ragadott meg és ajkához nyomta; ia ^ megkeltett csókolnia, mert egy csuppanás s
yolt hallható! ..
Nagy-Kanizsa, c*ülörlök
Zala 33. szdin. (S lap.)
1901. április hó ÍMu
ellátott amaleurpéldányok i« k^mülnek. Hliluao- okból kilolvólag a magyar lustát a küjlőldi
ián leesnek hektflve éa Imzzajuk uaaiolom a>o piacok rendeaeii maps»abh árfolyamon * jegyzik* hal a fon v kopeket, amelyedet ui közben kéezí*, Szarmazasi lieiy alapján 40 vizagálatot
lettem. Kgv|k«másik kö albe kerül egy-egv ke»» végzett Koautany tanár a miu\'(iu a vizsgálat
rajzom vagy aquarellctn ia. mondanom *foi.k«ll anyaga aa orazag leyjeientekenyebb buzávid^káről
h^gy nőin művészi munkait, da lalan nem le z- került, viiagáU\'snuk végnrad mányit, a
nek érdektelenek. E htii kötetnek az ina .#bar» aikériarulma\', ors\'agoa állagnak tekinthetjük
mmc forint, E quart lormáju uma.teur kinddat megkapják zyUj>Ői>o ia, al<lk legalább lis tíz* fonni"*, vagy tizenöt UHorinlos nvgrendeléaf kii (lenek be. Ot reudea Fehér Krtnyv megrendelő után a g\\üj <»nek a hatodik példány tisztel-iből jur. As íróra néive nem p »sió ezekkel as anyagi Ujj Jakkal foglslkoini legjobban szeret . aéni, h« munkáimat ingyért bocaái|liaft?4m vi lágga. De mive erre módom ninea, kérem olvasóimat es jó embereimst, liogy a vállalkozásom bsn r| ne hagyjanak es a le betöltik gyorsan küldjék be.
Igaz iiivök : Hródy Sand« r
Budapestén, Ü lői ut 18, 1901. huavet hava.
Kiserlaleto azerinl a ma^w uázdasszoitynk s jó liszt kritériumául tokiunk a/t, bogy iebet-e belőle jó retestensiat nyújtani vaky aem. A vizsgalat eanek s apján kiterjedi a h»gt uyujt-hatóságara, mert hiazen épen a sikár as az anyait, s mely á liszt nvuj haióaagá o>ugadj»». A vizaga at meglepő eredményi adott; ugyanis 6 mintából kú v.lHl to«zta »zakidáa nélkül borítót la sz aaz h|( m fel m/2 he bontanára neai kellett, több 50 gram szarni teaztánal; 21 mintából tuegrendeléseket 1 készült téazt -zítiiaii azakudaM nélkül borította ; ai aaitalt ea féi m/2 beborítására 100 grsmnálj kevesebb kellHt; 1 uiiotabol készült tészta mégi I olégge nyújtható volt, di szakadozott ás vastag I végül o minta tésztájával a \'12 m/2 asztalt; beborítani nsm lehetett.
Vizsgálatainak további eredménye a/f bogy | legtöbb esetben as apróbb azemü buza közölt több as scélo* e« benne több s protein és sí kér, mint s nagoobb éa sulyossbb szeműben; kideríti továbbá, liogy a tebarje-erték tekintetében 90. 18. kg. atlagoa magyar buza annyit *r, mint ttiO kg. átlagon külföldi buza, vagyis 100 kg. a wa^sr Átéri gstd! -ofaajf\'*-—iwU Attagm* mapyap btt-Ayal- UOM kg. átlagos;
tanáranah tollából a fenti cim alatt. Szerző\', külföldi busa tehe\'tt egyenértékűnek, miként k«»zlemenyéaek bávezeteaébeo jelzi e Mindez adatok eléggé világosán bizonyitiák, I tárgyban lenidtf taoulmsnyára fők^nl azon bogy a magyar buiak az alsó helyet \'foglaljak körülmény vizelte, hogy a« Angliából érkező el a vilsg ömea busái köztf\'t;a igy remelheto birek tzerin* a magyar buza liastje meg dijat is, btigy ha a magyar gazdák a búzatermelés aem kapóit s< Amerikából. Orouotazaaból éa (ereu kúvetík «zon szsbslyokat, a melyek a jobb
1 fliáp buza a magyar fa iíríarta.
Erdeke< ^a figyelemre mllió tanúim\' tw ered• ménye j lem meg a „Kitfér etügy kÖilsmeiryekfM f. evi 4-ik (O/.e eben Dr. AVulány Tamasnsk,
Bomái iaból asarmasó lisztekkel szemben; azOksegesnek látta tehát, bogy e kérdést a ieytü/etesebl\'Cn menvilágosítja a drága kin*
csOnket ; s msgyar busát fi liastet támadnassl fcsembeu megvedelnie
A aifcér, « miot tudvalevő egy olyan fehér-je^zerti anyag, afnely a buza magvatban található, a melyet a többi alkotó részektől viszel való moaaa által, mini egy ssÜrkes*Arga, igen nyúló4 anyagot elkülöníthetünk n • mely lebetOvé teszi, hogy a búzalisztből késsfilt tészta a legfinomabb réteatéaztavá kinyújtható legyen. Axon ben basáink sikértartalma nem egyforma,
Nemetor tsg, Anglia,—Franolaorazag -slb._nem..
képepek olyan aikérdua busát termelni, mint mi; s ez az oka, hogy aebol sütnek olyan
kenyeret, mint a magyar lisztből s ho*y a téast a neműek tekintetében aehol sinca oly válto-za\'os-ág, iiiíqi bssánkbsu s hogy ugysnesen
siőmNg te\'bsssnálasa, a fdidnek okezartt elő-knaaitéHe, a veléaforgashaoi helyea elhelyezése,
_a mMlráayak áa«azerO alkaimazáita slb. tekin-
minden létében a Tápok loindiiotalan hangoztatnak ; nem egyhamar fogn-«k bennünket leszorítani a piacról a küllöldi búzák.
BIBIK.
— Plebáuo«\'kla*veaéa. Az ebalálozás következtében megüreaedett bánokszentgyörgyi plebAnis javadalmat herceg JSazterhszy miklós segyúr Desits Géza zalaegerszegi segédlelkéaznek adományozta.
— Tanéig; | rlSf^lrlé*ek A va UU- SS kAaoktaiáaügyi mifiiaíler Nagy Károly oaák\'omyal állami e ami iskolai tanítóképzőintezeti rendes
I tanárt a JX-ik ílzetéal OMzlitly 2-ik fokozatából az I I-\'ő fokozatba; Hévfly Osza caikto nyai állami • e|«^ iskolai UoitokepdSiDlésait segádiaaárt a X-| ik iizaiéai ONztály 2«ik fokozatéból ha l-«0 ! Jbkozalba; liolí^aon Mór nagykan>aaai állumiíag UegSiyzatt kösaégi polgári islolai izuzgai n címmel felruházott, Bödy Jó/saf salaagerazegi állami potg, leányiakoífti, Feleki Alajos é« Keszler (íjila 1 tapolcai állaii>i polgári fiúiskolái rendes tanítókat | a IX«ik Hzeféti • azláiy első íokoiafftb*. A\'iss i Dénes alólendvsi állami zolgAri fiúiskolái igaz* Igatót a Í.X-ik Bsetéai osztály másodiátokoiaUba, ! Degré Eiel Csáktornyái áll. p i gári, driesibscfi (iabriella nagykanizsai áll. S€g. községi po gári {iskolai tanítói, illetve isnitónőt a X-ik ftsetesi | osztály ehő fokozataba; Szakács János alsó-ilendvai áll. polgári fiúiskolái rendes \' tanítót a I X-ik tíze\'esi osztf-iy\' második fokozatába l*p-jlulte e o.
— főpap s ilkstafaUkért A csornai premontrei rend prepost-prelá\'sas Kanc Adolf dr. kijelentett^, hogy azon esetben, ba a aopmo vármegyei Kiketnéma iotézetst Caoraáa álfitjsk fti, Qtry a c-ornai iárási bórbáa céljaira leiajAnJütl terület melletti 30CX) négyszögmetert kitevő területet ingyen encadi át a atkeiaém&k réssere építendő intézel céljai#\'s.
- r- llmfai«saa Gofdstm Jatjuea na^y kanizsai lakareskadA édes aoyia Ösv. Qiid*i$%n Rrneastína úrnő f.hó 22-en éfjel 93 éves korába n Zenián elhányt.
A Szépítő Egyesület köréből a nagy-ka nizzai 3<tpttő &gye*tttet »ála»zimánya spri 26-ikán délután 6 órakor ttleai tart a , Nagykanizsai Takarék pensztár" be ybtégébeo. K/zel egyidejűleg kőzMiftk azt ís bogy az egyesület lelnea barátja, ÍSUL Ofza, iámét több fényül ajándékozott, továbbá ózv. Herényi Ju«aeloé es ösv. Darát Agoatoaaé uruók, vaiamiat Stommr Ignác azio áo gazdagítottak a sétateret adományaikkal. E szí vsa ajándékozóknak tőeső-natet mond a Szépítő Egyesület Tálaastmaofa.
— A pécsi pAipék m kélaMa ellen. A bójabda-ima intézménye aa utóbbi időben kezdeti graaszálni. Babonás bivők lerjeez-íik Őket. Háromszor ke I leírni az imát a az«áa tovább küldeni bárom más kivőaak. Aki ezt megteszi, annak — a babona aaanni — aatadaa kívánsága teljesül. Már egyházi részrőt többszőr felszólaltak e babont allén. Most Hetyey Sámuel péc-i püspök szólal fel ellene körlevelében est mondja:
Ds most következett aiigazi haddal hadd!... \' — Na hiszen énnek ratul megadtuk az árát! korán reggel bokmányia <«eppeket kostám neki Egy másik kés is előbújt, es az már nem oly és jobb kesével bal vállát tapogatta Andor. la trafikából
gyengéden ám, mim az első, hanem egyenesen Lajos or illattal fürösztött bajának; éa terméaze lesen a- kalap szárnyra kelve elrepült —- jő
— Da azt ugyan ki uem\' radírozod onnét, | — Hát mi baja van neki Péter \'kárdé Andor. Andor ; hiába tapogatod! . hallót«am én mek- A gyomrát tájditjs, kerem szeretetfel.
__. korát "pnffant a tolánkja, nevetett Kálmán. — Na ugyan bogy fájhat a gyomra, gondolá
belemarkoibittött az őreg, meri ngy ficánkolt"—No biazen nem pajtás, hogy n durrogó\'Kálmán, ba as üstökét ozibáltak mag} kei aam Lajos, mintáz Qrga a msdsagon mert baj bisony, mennykő ütőt e volna meg a dolgát!— De nem értem !...
dehogy maradt volna itt Lajos olyan ssük világ- mertem szólni snnsk a korhely asztalosnak, — Pah! Andor ia elnevette magát, aa örag ban, ba kénytelen nem lett volna vele; mert .nehogy felismerjen : kivagyok? mart holnap már Páter ia asgitat t, anélkül, hogy tudaá, mit nevetnek. t*a»ek elhinni, hogy nálánál jobb futó nem igen\'az egéas falu meatndta volna?... Képzeld eaak! Bizony osat est ia elkiváaja agyak ember a
veit; a nyalat ia alibgta volna.
— Maid ádok én kézeaókot zsombék ugráló pernahalder; rivalgott a bőesfilt doktor.
^a Lajos — saérnök létedre jobban kikai-kilálkaUad volna, bova kell a cöveket ütni (
••• Pif paf pif.puf! — hal lat szék amint as Őreg korifeus ütőite a taktust ss illető helyen.
A kát szemtana msjd eldűlt nevettében. Bogyizne I kiki elképzelheti helyzetüket!...
De bárcaak ne nevei tak volna f akkor talán aem\'veaai észre őket ss as embertelen asztalos; de igyfmig az érzákesy jeleoalea mulattak, mintha forgószél dobia volna a virágos kértbe oit termett s mitöbb egy görcsös vendéglátóval ;
mit kiabált? „Atok lány meaeaalótok.* Azt hitte a azeraacsétlen, hogy valami gavallérok jöttek a leányhoz s pedig isegéey oly rat, hogy a ki egyezer maglátta, örökre el megy tőle a kedve! Miattam ugyan akár melyik kési aaek rényébe dughatja t Nemde pajtás ?
— Hiasen te Andor, ha besavanyítja sem
másiktól, mint az ásitosást.
— As bizony baj Peter, nagy baj I az ólt Kálmán, épen ma kellene kimaantnk aa aj tö-réere kukoricza földeket hasogatni
— Talaa majd caak addig kinyavalyogja magát; vigasztalt as öreg Péter, éa nézte azokat a rémítő bagaria ceiamákat fejcsóválva,
károm. Hanem te-koJlegámf as a La|os is meg Isgalább is gondolt annyrt: »hol hurco hatott járta ám! azt hát csakugyan ebradon ugrasztották beneteket aa ördög ebben a borsasstő sárban ? ki az Kldorádóból. Azután annyi eszed legyen Wssen as Irodáig tégla-járda van csinálva.* ám fism, bogy senki ne tarjon a mai cselről!) Magukra maradtak, Péter elment astvikaoM Na hiaitm képzelem, bogy örülnének neki a | műhelybe. Jő boMsn időre baker«ltek a bagariák kávé nénikék I Lenne egy ideig miről pletykásat. I s aantáa felöltözve reggeham. mentek.
^ _ , Gyertyát nem mertek gy^ani, attól télve,L " ^JT
és aanálkfll, bogy agyat is ssólna, egyeneaea hAtbaJ , áűhöngőcz utánuk taláT jönni, s mid- % ».jd bogy " ™
U:-L—- - • • \' tői! Az asatalos ott áll előtte, boám kezeivel
hóieinkra mérte.
No hiszen vead el magad fin! nem vette egyiksem tréfára a dolgot; s mielőtt kegyetlen szándékát .megvalósíthatta volna a dühös, Kálmán már akkor neki vágott a sár kellő közepének... soha jobb hasznát nem vatta a gimnasztikának!
Andor sef késett aokat, az ipi ; de az is igaa, hogy agy szál ftűeget .mégis a kaKátjára mázolt agy emlékképen az az átkasott Strimfii aastafos. Hamar beérték míqd ketten a kitűzött pályái, mert pár perc alatt ott libegtek a kősöe •zobában, amelynek ajtaját ssereaceére nyitva ksiyták.
járt megtudná, bogy ők voltak. áU etőlte, bimesa
\' • \' gesztikulálva beszélt as ispánnal.
Andor az ajtót tehát aaép .csendesen be- Tydbl végűnk van, goadoá< ea a vét ootfoa záLta és a mozgás alán elaludt, álmában erőaen megtudta, bogy beanSnket ugratott ki a bokor-hánykolódott, hihető a „katasztrófa14 folytatását kél éa most elbeaoélia bizonyosan aa tepáaaak. áimodá. Na hiasen megírja most es a jelentést rólunk,
Másnap reggel szokás szerint jörömbőlve|sgy .Miaekutáana\'-e ****
költötte fel őket as örag hsjdtu
Andor a miit a etemét Itlnyi.té. nagy ne* vetve kelt fel, bogy az örag Pétert beboosáasa.
— Ejnye ifiuram, bizonyosan valami láint áimadni volt tetaséaére, bogy ugy öril neki, mondá u öreg; de tudom a szegény Lajos ^nssellér ur nem álmodhatott valami jót! már
benieoek bennünket agymástél öHÉre állomásunkról,
jóba olyan ssép csendesen (és hallgatagon nem lilék as asstalboa, mint most. Tudták Is minő ine van aaaak a kávénak ? ijedtükben megitták volna a kámfort* pálinkát is kávé helyett.
Nagy-Kanizsa csütörtök
Zala 93. Mám (4. lap.)
mi iprtfía hó 26-én
Kitártnak Urtom, hogy ptntágom ilyen , Hiegedeu isritodó kongrtuzutra, s Hze- I (CmIII n frod. é* Mar K/Jr mflvéieij »«»k.,.j. névttliaül köldöigettll irkt ilrkákuak blltll gtd váro» pnlgármeiierével érintkezésbe iiIitlyántk elnökét é* a dtlirrft iiyj«lt köszön-ad|OD, méglt kedve* híveimre való ttklnlslitl lépett t» oltani tárothái lanáctkozéti ifrraének tö \'e lel. A feikőszilnfők ezíel mer vtgn í, fa, iilkiégttntk lirlom immár papjaimai u\'á«lttni, a kongruttui céljaira vsló tisngedése iirgyábta, | t»k. Következett r dalárdi produkciója, <m\\ii miszerint világosítsák lel a híveket, bogy Ilyen\' Most stonban Ztchmsitier egy \' ujabb levelel Vituy Sándor ttínháti karnagy ramck zoagor.lt
ima, különösen pedig Ilyen erővel felruházott Intézeti a szegedi poigármetUrhet, melyben ima tőlem ntmutak nem nármailk, de nem is kósll, bo/y mivel az eőksszitési munkák nem saarmazbaiik, mert ellenkezik az egybáé tani- mentek azon rollerben ét oly gyorsaságga| tatával: Amennyiben a lelkéttkadő papságnak előre, mint ő remélté, ennélfogva t kongieet-ut-ptdig ludomá\'árt jutni, bogy Ili veik közt ntk májusban való meglinétái a maga rttzérő ily imtk közkézén forogtik, tsnjuák kl « eleji, Bgyszortlnlnd körlevelei intézett * pol híveket, mitierini bt ilyen Imiit kapntk dob gármetltrekliet, melyben lel«tő|llja őket, hogy
értkeilal későbbi Idejének és bslyenek meg illtpllá»i Hrgyaban nyilatkozzanak,
— Mrghlvé A kíekanieeai polgári ol mi4 kft (• évi tprll 2^-fi.ii d. ulftn.f) Órakor saját htlyitégében közgyűlést tart, melyre liyjae
|ák att tgytterflto lűibt. ~ Nllaegl Vllaies a letenvei választókerület 48\'U ét függetlenségi párti képviselőjelöltje, f, hó 21-én Altó-Dom-
borúban éz 22-én Kotorban időfött. iMint tt uion tiszteletiéi meghívja
lapunknak Alsó-Demboruból irják ; Süme- — OrMágo* ieruaverat.it>.
eit éa kjsórctét igen szívélyesen fogadták.1 i»ko1*1 w"1* »idft.bstye»á testi neveié re a 1 / . V . \' . r ■ . .1 meri azt »z elvet Isrilu s/ew előt : ép lemben,
A képviselojeioitne* ez oerautauozasi uija, jp |éUk. 8 hügy ; |Pgi||el^esei,J> tényezők
lévén, ugf itten, mint Kotorban ez alka- jdökőtőnkini o>rggyő»Ődh<-i.eei.ek a letií neveié\' lommal^csak a mérvadóbb személyiségek- j kellő Színvonaláról; t vallás \'i közoktatásügyi kel érintkezett. Ugy mint a választókéra- miniszter elrendelte a k8»»pl-koUk részére az let központján, Letenyén, fiUmeai nálunk, ölévtnklnl israndó lornavertenyekei. Az Idei •1 Ti 1 1 11 ah 1 1 a. 1 11. \'orttáto* jellegű verseny Budapesten lesz pünkösd is nyíltságával, ókesszólásávJ és lelkes ,ktt ü*aniLn r
— Ué<t)Alé< A/ »Enő BttyktnlzMi Mtgytr A«ttt|iiri>ieag Jótékonycé>u Egye-fliele< folyó hé 21-én d. u léi 4 érakor lariolU evi rtndet kö<g)Qlt*éi 1 következő urgyeorozillil : Jelentés » lefolyt- évben történt műi ödéeéröl, jtfiziujltás ée netánl Indítványok. Horváth ltlvaj
hszafiságával lygyon megkedveltette magát, és mindenkit,\'taki vele érintkezett, meggyőzött arról, ftogy ő a tettek embere, a ki megérdemli a választó közönség bjxal* mát. — Az előjelekből Ítélve, kerületünk-
tii umu|iiii cn nquiii, uiuo vuo yut, nurvuia i
ben heves harc lesz a mandulámért, mert ,|o0|, nép Hzavniban Bdvozll a megjelent
lago-
kal, consíaláljn baiáruzHiképestégel es atadia a tzól Lmk JAt-ef egyesQlett jegyzőnek. A góndo-nn elkétzitelt • znjoH tet»z*tnytlfaniiaaukban /■«. . . lj. . . j, részesüli jelenlétből ctupkn csak tnnak aev tzmtén álliunajelöltet. két hatalmai •llen- eln,ll4,éreJ ilorilkoIunk%gy as etyetölei a
lefolyt évben, daoara a csekély 20 lillérayi tagsAgl díjnak, a tagok slduzalket/tége lolyitn a küzdelmet. — Stímigt kíséretében volt mintegy 900 komoén felüli őttzegei torditoti
Uiuirot Dániel fővárosi hírlapíró, a 48-as j6"konf c-lra olyképen, hogy abból 12 fiu é«
r f> leánygyermekei teljesen letrub*>zott; a lagok
Cttunák Józsefnek, a kormánypárti jelölt nek, szintén tekintélyes pártja van. Ha néppárt — mi azonban nem valószínű —
féllel fog szemben állani, melyek mindegyike a győzelem reményével veheti föl
téka, I) iy László a tzéphanga bsnloníitfít Blérntck Zsigmond művészi fÖKyhtngversenyé tu(igora kitérftitl é* a bá os Pataki Risa ktU->01 drámai szavalata, Tánccal záródott i< igazán kedélyét oüt<Uvú melyvn mindenki 1 hono-an érezte magát. Hfsz nohémek mult tak ofi, n 1 trtnyot kedélyökktl é» IsUetlen kedve m gőkkel.
Iltrttilaéréta Itrtayéfeit A nagy ker-istkérdás alán fmní\'ir tor kerül t kis keresAtkérdétrkre. E .-eeiifh, b*raoy«i«-»yti község itkolstzéke elhatáruzla, hogy tőzsérI Iskolsjában elhelyezi a keresztet. A trretz véleményezés rézéit Baranya-vármegye "fir. t<nfelflgy írje elé kerfilt, ki n löt-** el«. leijeszlésé\' immiir véleményes telenléie fcápesst lét végen (őlterlesztettea rtH t et közökitiu. Agyi 11 ini-zierhez.
— Krééé**m Mortvid ki>t-eg htUrs\'ta minap nagy erdőégés volt. Hvtnd* Matt murtvidi lakót a >Slenyn. nn 0 vtsioi\'ti igaretlára gyajtoti éa az egó gyújtói télredotKa a száraz falevelekre, melyek rövid pár pere alatt Itngrtktpi^k t a szilben gyorsan tovaterjedő lűz körülbelül 9000- négy izög <1 tert-let-n elbamvssxtoiiá az «lő éa levágott lai. Elégéit 10000 darab köri.fa é» ZüOOO darab Riryévet slíBc. A kár eaak 1000 korcosra rut. A goiid* U > eiga< enázó ellen a feljelentést mar meglették.
Unáwtgl tlMSt t Mrtéaetl •a4l#h«g>«a. Uóctej kelei haurroaaltbol ktizei etn községek mint P.\'Magytród, Szl Lutló, Bnctatt, OlUre át Börzőnce íako-ai rendkívül erdektis és ezakuvátnlt g.zdt-tgi etöadátt hallga lak folyó hö 21 éa * börzAocei szőlőhegyen, a Kzőlőbir\'okosok tulajdonit képező wyiuiMti >hélyiégbázbiu<. Q/yanít Buguufí Kde tala-ttenlbaltzti és Németh Jenő z.-hzi. mihályi Int.
eszmék egyik lelkes harcosa, aki rendkívül ,tlin,a T7aró| mg-ra emelkedett. Utáni k8fetk^ ni«ék, egy-dül-^.t iniuátiva^bói elimiarox-ák
__I___________________• __/_ r_ll t t te ,n„u 11/Uaai ama futumtiun MAtAl ■ a l«l»a liilA
rokonszenves megjelenésével és fellépésével méltán osztozott azon tiszteletben, mely Sümegi iránt minden oldalról nyilvánul).
— Klkalaaalatl ptl|kraetlerl tr-Itknlei. tívór tttb. kir. várat polgáráéntro, Zecbmeister Károly, körlevélben hívta vidéki polgármeitereket a májút hó
az
— Hol volt tz ttíe Aador, fordult feléjük ispán J
— Én éa ? — nyelt egyel, mintha valami a torkán akadt,volna ig- igenis bono valék; tzűksége volt itláa reám Itpdn urnák ?
— Hál Keretiem volna egyet sakkozni, na-gydo untam magamat. Ma este maradjon itfhoo öctén, t majd elverjük at idői.
Megkönnyebbült a lelkU. Az t>ztaloraak bizoayo-aa mát dolgt lab-leti, meri különben rtg kitálalta volaa a fekitt levett
tett a tíaztujilMs, melynek megejiétí n ód|a mar magéban vt«e jellemző tz egyesületi tagok között uralkodó példás öttzbangm, amennyiben a váltaztmtny állal előleijéizteit tisztikar és választmán.líi tagok, aindmegannyitn egybtnitu mtt , lf ét közlelkitliatttl leitek megválaeztva — lolvtmán! V35ÖT a inelíni indlivátiyok.iorán egyik egye-1
\' 1 sületi iaga belyiiegvá toititátt boztt -zőnyegre, Tl" mely azonban, tekintve azt, bogy az agyesűlei a jele nlegl vendéglöt, Bayer Gyúlt á ul minden* kor t legnagyobb kényelemben ét előzékenytég ben réSzesitielelt, egyhangúlag leszAvaziatott, — Több tárgy nem láván, a kő\'gyűlés az elnök és s vezetőség tűntető éltetésére! véget ért.
örBmmelaortgiiztráljuk a lentieket már az«rt it, m-trl alkalmunk volt t\'ibb iabeo iHggyözódni arról, b»cy ezen t»ereny keretek közön működő egyesület 1 humaaizmiuon kívül még a magytritg ügyét ti felkarolja. — (Az tltptztbályok értelmében tniuden egyet idegen
Mire ozobéjukba visszatérlek, Lajot márlttó kiejtétert,az bwztjővtteltken kiejtetik, bün\'t
olt llt ativarotvt sagy btoalotae lógatva but lejét, atíntha ueretöje uáaára kellett volna kimerni a airt avval m bonza lánezcal, a mely lábai előtt volt.
létül 2 líllér ftttiendö, mely azintán a ió-
hogy Göcsej eme falvaiban időről időre tartandó gazdatsgi és egyéb szakelőadások áít<tl, * mez4-gazda-ág, uóri mivel éa t gyümölcs ertnelé* ttb. iián\' at érdeklődést felköltik, bogy uok okulva a lanúltakon. az okoaaág parancsolta iStíttu-ménykénl ezeket megkedveljek \'« ity «\'il\'»l az tönk ttéMs álló népet lámánként visszB,vczes-élt at anyagi jólét uülia boldogság ét megelégedés tanyájára. Bar nevezett (oiaailókat miodenbol, a bot valami szépről, j\'i, nemet és hasznosról van itó, ott >atá*b*«ini működésűkkel: mégis ezen elhatározásuk megkoronázza eddig: összes tevékenységükéi, meri aki i-mart Göcsej indoleus, minden uptás és lauulát-tól iszonyodó sápét, beláthatja, hogy menovl buzgóeágra, éketszóásra, »őt enyagí áldozatra van szükségük, bogy elérjék • m iguk ele ifitött célt. S ezt el is érik, sőt részben el it ettek, mert az eltö, jó eleve hirdetett előadásra a lent nevesttt ömsm kö/tég-kből jelentik meg hallgatók, még pedig annyian, bogy aa epü el kicsinynek bizonyult befogadátukra, 1 meg a legnagyobb türelemmel hallgatták
tátik). Hasonlóan Örömmel vt tat azon ére«i-léti, bogy ai uj vtuiöteg Irlbutdalva az eddigi |
— Sert ni lajot arl tzólüá meg Ktlaáat nép eredaényen, mind-nt tl lof kövein\', tót kogy audt 1 boldog ábrándok haUyapelybM vén- reformoké tl it oda fog törekedni, hogy at egye-kostn, ét mit áimodotl ttertlmet geriice / tület mmái inkább telvirágoazék, é> raut 1
— Nem tokitI kooyitá le még jobbin lejéi, jelenlegi mostoha vittonyok miatt-inkább növe-
— Talán nem kívánt jó éji Gnsdl kisasz- (kedö szükséghez képest a jótékonyságot 11 foko-szony ? mert t azerelmeieánél égy görbe pillán- zatotan gyakoroibttaa.
tát ii elég, bogy rózsát kedvük komoly lelhőkbe - BtkéaritlMj. Rendkívül kedélyét et-boruljanak!! |télj színhelye volt kétlön este 1 Polgári Egylet
• Ni de ae félj, ma regényes életűik lest, I átteleli helyisége. Az asUly ilipjtt egy bordó majd egy kicsit elvadászgalonk. Andor ar isi igazi bajor tör vetette ínég, melyhez aztán na» ktjoo otáDuok, rmttnk jó beit, tonkit, épen gyobb venttyitégtt kanizsai túr járuli. beillik életedbe, mert izereJmet emberek regé-! Emil a bajrfr tör tulajdonosa, közfogyasztásra nyetségén éltek halnak... Hej komám mikor enjszánván azt, a vezetése álélt allé írod. ás Müv, is szerelmes voltam ép ugy mint le, egyebet se1 Köri dalárdáját kívánta azzal jó hangú alba hozol, tetuon, mint a begyek kőzi máazkáltam boto- j Fokozandó a jó hangulatot, Dqbó szlntarsulstá-
ekony célra gyűjtőit aüp gyátaptiáOr. íonüt-1 •"\'»•<">»»\'• b*r!1"\'""
tatikj HtionJótri örömmel v. iűiTmo. ér w- " TsI^ a!! -^? ,.d* 11
1 kötölték as előadók aa Onzad jelenvoltaknsk 1
ígye mát érdeket, a nép nyelvén tartott e<fladt-
tukkal
Hugauff Ede alapos készültséggel ét tudásul ismeri et le s tzőlök bárom legnagyobb ellen-égét t a phlloxerál, perooot-porát ás liszibarmtlol, vatamint at ezek ellen való különféle védekezést, bemutatta természetben a ktílőnbözö oltást módozatok ai, megymagyarázta a tőldoitaaasi járó összes teendőket ttb.
Németh Jenő oem kevésbé alapos Indánál a nál—! gyümölcs\'enyétzlés anyagi ét srk\'Jes* hatta.irél - ét 1 gyümölcs éri ék ejtéséről ertektteit. Ismer-
ni zálni, pedig az nli lipnn kívül egyebet oem I ismertem; azt it csak ngy ísmejrteteték meg: velem, bogy reám kéaysseríiették ostk igyam a [ levéli mert beptikábi ettem. ■ ba ennek as áldott levét iszom, semmi bajom ae leás; pádig majdhogy sárgatágba nem esiem tőle.
(Folyttláta következik.)
oák tagjai szintén tnvitaloiik voltak a btjor ét a magyar sör ezen egyesülési ünnepélyére. A szinház; előadás után tett ctak teljes a kompánia ; a kölcsönös bemutatkozások után ctak. bemar pezsgő jókedv kapott lábrt^ lUeéu Lajos szerkeszlö, rövid, humoros magyarázatát adta az estély keletkezésének és poharát a vendégek egétztégére Urtlé, kiknek nevebea Dobó szin-ígssfátó emeli poharat ét igen szellemesen Bíhm
telte as egyes gyümőlcslajokat, bemutaits <er-mészetBen at bmzsi neamtsssket stb, a mind-végig élvezetes előadásokat ss ótsaet jelenvoltsk megköszöoték 1 arra ktrttk as előadükat, bogy Göcsej javának előmozdítására iráoyuiő törfk-vésöket ae hagyják abba, hanem taosoisikkil ludasukkal etolgáljtaalL ezután is a népnek, ki hálás köszönettel fogja ezután Is a ayujisodó Itlvilagosíláaiikai venni, A két slösdó ezt meg is ígért* s legközelebb a bor helyes kezeléséről 1 a szövetkezetekről fogtak értskeani
[tgg jelentőit ]
Nagy-Kanizsa, csütörtök
— Ai Állandó aalnhAalrt. Megbizbató forrásból értosülUnk, bogy a Nagy-Kanizsára tervezett Állandó Bziubdznak mielőbbi fölépítése Ardokó-ben mozgalom indult meg egy érdekeltségi körben- a költségekhez tekintélyesebb összegekkel való járuláo iránt, így a többek között Armuth NáthAn keroskedő ezer koronAt ajánlott fol már arra aa esetre, ba a szinház-épitéal mielőbb (lehetőleg már ez óv novemberében) megkecdik. Erro még vissza-térünk.
— Tea a Halatan pariján, Ugy lehet, bogy n jövö eaatendnben aagy meglepetéa éri ail, aki a Ba aton partját már rég i «m látta. Nam fog hinni a etemének, nem fogja tudni: nem álmodlk-e valami angol operettet, ahol kínai tealö deken magyar rokolyán lányok kapálnak. Felcsendül majd a dal:
De sterelnék arany hnl|A válni, l
Balatontól Füredig uaakálui...
fca fuicaáliák logjtt taláfní, tégy Aíht—Hidney Jones mu/aiktjáro éneklik. £s ilighogy lelocu-dik ebből aa álmabél, uj eaodara nyílik n síéire. Terjcdelraea gyapoiüliei vények közt visa ax alja, keresi a axerecesn rabszolgákat, kikel ko.baoa-oshI kerget a munkabna a tarmer. Meaa/irCl lódobogaat hali, megijed, nem roiiini vörösbőrű indián vágtat-e loiéju, bogy megskalpolja. Ehelyett lobogós lebér ingben, gatyában, darutollaa siveggel éekesih mag agy oalkéa — a Pampákra. Nem fogja tudni birtalen a földön fordul lel mim en, vagy u 0 geográfiai tudáaa xavarodoit meg. Mindez még megtörténhetik, mart a\'~told-mivelésí niiiiia tar a Bola\'on pxrlján prébat tesz tea éa gyapot ültetésééi. Mint Koszthelyr/li Írjuk; rda már meg ia érkeztek a len- éa gyapotcae* moiék, hogy kiaérlatet legyenek a meghonoaitá-tukkai. Huuonueny kaukázusi léabokrot a keszthelyi gazgssági inteiet azílösker jeben olyan heíyen Dlleliek el, hol a füyo évről-évre takara\'-Jenül aem tagy lí Isovaaay baador, a Gáldl-aágí Akadémia tanára, aki kiváló botanikus, uvy váii, bogy Magyaromágban Fiúmén kivilí csak a Balaton vidékén lehat sikere a tea-termelésnek. A ke»z helyi inté/et kertjében a céd-ruala éa a pálma-liliom lakaralianul kiáltotta ax utolsó kemeny telet.
Zala 33. szám (5. lap.)
Járioa bBkkí biré, \'Csepeli Kereno öreg eaklidt éa Ki Jóseei Ugy é|1él tájban a korcsmába lépett Kim Uergely «a Káan József, Aa elóbbí (olome)te Kiss József alól a borosüveget a aa aaatalra vágta, erre nziftn beveaen Usszeazólnl-koxtak, de n bíró közbeléped éa Kiaa tforgelyt Hépen kiveaette. Kies József most A\'a»a Józseffel siólalkoxoti öté e hevesen, mire Káaa ol(|-rknlottn bicskáját a ugy találta aaivsn dölui Kiss Jóxaefal, hogy aa axénélklil összerogyott s meghalt. A boraalmsa ea<( ax egéu község nyugalmat ialsavarta.
Aii|l,iik«( elgáa;, Hxegény eigány I Sieratnl próbílt, aem törödve aszni, hogy belepusztulhat, hogy lelkét-teetéi elemesali aa a szenvedély, iu ■ fenséges valami, amit ozerelem-nek aiokáa naveaní. Vagy talán nem ia tudta, hogy iteret Caak érezte, hogy égeti valami
belülről, bogy szorongatja axlvét. Vagy talán caak [ van, tOrtént°meg ax az eseí, hogy — bár aagyoo ax járt as eexébet), hogy milyen roatiul.teremtetle szegényesen élt — mégis összekuporgatoti egy
1901. április hó 25-én
kívánatos. Budapest 1901 naárn. 28-ánJ Rudnay m. p. főkapitány. A ^Scbimandi" aár olcsó ára és biztos mflködéae, ennek legna yobb elterjedését biatoaitja. Ez J mindenhol, még szekrényeken, íróasztalokon vagy más baaárható tárgyakon, melyek idegen btavatkoaáetól mentve legyenek, iilktthna/haté, Nagyobb háztartásokban, szállodákban, vendéglőkben atb. hol az éléakamárát, piacél, a házftolvfljokiól megvédeni akarjuk, elég a Scliimandt aáraikalmaaáaa, a mely a legcwkélyebb betörési kiaérlatnél ia a háxítolvaj lelepleáéaét eredményezi.
— „Gyermekáldás — Istenáldás." Ext tartja egy régi közmondás. Már pedig a közmondások az élettapaaatalat példáiból keletkeznek. És csakugyan bebizonyítja a mindennapi élet, hogy ahol sok a gyerek, ott k&xel van Is tan áldása ia. Egy családapával, kinek kilenc leánya
latan axt a világot. Minek teremtett olyan iérflt, fíiit nem tud aenkisem szeretni, aminek teremtett asszonyokat, ha aaokat caak aaeretni lebat. Ka láfaktiut lelkére a keaerUaég, mint valami kísérlet, mely mardoeta aaivét-ielkét, a hajtotta, llzte maga olötl ki ii aólét éjaaekaba. Caak bolyongott, csak járta a balárt, keresve valamit, amitől megkönnyebüihet síivé, mitől felssabadal lelke, há aa álata árán .ia. £s vitte, villa valami a szegény cigányt, inig meglátta a halait. Még éfliaéP mereven batabámult sáátloló asOrayetsg
oaztálysorsjegy vásárláséhoz ax&kaégea pénzt. Játszott egy-két oaztalyon keresztül a mit aem nyert, míg végül beütött a — főnyeremény Még pedig egy nagy főnyeremény. A családapa, midőn a nagy összeget felvette, örömében mind a kilenc leányát díszbe öltöztette éa képzelhető minő lellttné/it keltett, nidön kilenc azép leány eljőit a Törők A. éa Társa bankházba bálájukat leróni a nagy nyereményért, mely boldoggá lette az egéaz uaaládol. Több ily megható jelenét jai»ódík le * Törük-baekhu BilaMbsn (Bottá
»örös azemeibe — ée Horváth Rezső árokeaállási (pest V, Váci-körűi 4, Muzeum-kőrut 11
— Barnása • Ilunitutnlon. A lö\'d mivelésügyi miniszter rendelcilu ui»«i\'oita ax ■lispájt, hogy a B írnu\'n es Bai\'ey-fele vállalathoz tnrlozó állatoknak vasuli tel- éa lerakasáua az állatoivoal vlaagálnt mellőz ndő—A minisrirr rendeletében jeletve v >n, bogy Bar»umék május 21 én u\'aznak el Cxeg\'édröl a 22-én Győrben, 23—24-én PozaonyhuQ, 26<én. Sopronban, 2U\'án Ssombatheiyen éa 27-en N*gy>Kaníxaán fognak a űködni.
— Halvám xxurta. Kása Jó/aef nemes bükki akóa f. hó 14-én éjjel 2 óra tájb n a korcamabaa asiven axurta Kis Jóxaet usy*nc< k bliki lakóat, a ki legott szörnyet balt. Ax esetről a köve ke ő érteaitéat veaszök. Az emiitett napon egy&tt borozgattak a csárdában Nyull
olganyt f. hó 17-én e»te 8 órakor elgázolta Vőröevár állomás elölt a Pinkafő (elöl jövö személyvonat. A aiereneaétlen ember azonnal meghalt.
— A Baranm-eirkau éa - a aaeb-na«-la>OU A tengereken az éhes oipák napokoo át kísérik, didOiik a hajókat; mohón leanek
| minden egyea I uliadékra, amelyet a hajóiéi a vixbe vetnek. A azárazfúldnek is megvannak a | maga külön cápái. A hol nagy embertömeg, ezrek jönnek össze, ott találjuk közöttük a prédára leső laebmeli-zökel. A /sebmetazőket aratási | helye a kiválóbb buceujáró helyek, de lelvirradt a hajnalnk rxütta\' a Barnum cirkusz vidéki körútjával ia. Ok etlől a köru\'tól óriási sikereket reménylenek,
— Elmwell. Folyó hó 20án elveazett egy, gyémántlal ékélHétl arany laibeVálí. A bEEBttieti% találó jelentkezzék a rendőrkapitányságnál, hol rtS\'ére 20 korona jutalom van biztoaiiva.
— A Budapesti orazágot IparagytaQlatban. Kisérletok történlek egy mondva cainált betörés ia eszközöltetett a •Scbimandl-féle sárral ellátott ajtón. A riadó biztonaági xár pomos működése a jelenlevő szakközegekre metlepő hatossal volt a osztatlan letszé<i aratott a jelenlevők res\'éről. As óaarea m-gjeieat asaktakiatályek megegyező 1\'éle\'e aierint «„S<-himandl\' vár minden eddigi hanon\'ó céloknak s^olsáló igen drága é» kompit-
. arra van hivatvn, hosy a jövendöbeo minden betöréat már csirájában ellójt-on. A •Scbimandl* laae a budapeaii m. kir. államrendönégaek ia | bematattatváa mesitélés végett, erra á le találó Scbimandi Géxa ur 8091 sz. a. k a vetkező bi-vatalo* elismerő átiratot kapta: T. Scbimandi üéaa urnák Budspeai. As ön által ieltalalt es a tőkipitányeágnál bemutatott biztonaági zár a lakáaba való zajtalan bebatolaa ellen elegendő biztosítékát nyuit; amiért ia eonek mennél nagyobb elterjedése közbiztonság szempontból
Erzaébet-körut 64.), ami terméaietaa is, mart a Török A. és Táraa vevői ritka szerencsével játszanak éa a cég oraxágazerte ismert poutoaága-, diacrét éa előzékeny klszolgáláaáról. Azért váaá< rölja bíznom mai e cégnél aörsjogyeit.
\\
Tanügy.
- Hivatalos. -A Zalamegyti Alt. Tanitótestülel elnökétől.
A Zalamegy ex Alt. Tanitótestülel járári körei Tekintetet Elnökeinek.
Az alábbi jegyzőkönyvet azzal a kérelemmel küldőm meg igen tisztelt Elnök urnák, hogy a központi válaaztmánynak abban foglalt határozatait tudomáaui venni éa azok szériát eljárni méllóztaaaék. ........
Nagy-Kanizsán, 1901. apr, 24.
Kártlrai OdvövIetWT""
Ssatay Sándor menm Unt. Waák.
Jegyzőkönyv
Fölvétetett a Zalamegyei Alt. Tunilóteatület központi választmányának Nagy-Kanizsán, 1901. április hó 14 én tartott üléaóröl.
19
Sch.imandl-Zá3^
riadó biztonsági zár betörések ellen!
Szabadalmazva az..esgges államokbant • Egyedüli biztos védelem betörések ellepi
Fontos bankok, ékszerészek, kereskedők, gyárosok, háztulajdonosok, magánlakások, stb. részére.
T. es. á ,8eklaiiill-slr" mely a betörök elten u egyedlii biztos dvsierj egy eatnasan Hnyemtt ajtó sir, »m«lj i csapia « erra saotgWíiuldscsat leket ktayttat. A Isfaaskélyebb kijírletre, kegy eien zárat Idegsa, vsgy totvajkntescisl kinyissák, svagy as sjUrtiask bstüristre iráayaló kísérlete* Is, sgy k\'álspies kapesoiédik ki, a nsty így viiiaaas csengővel ériatksave esi aoagisba koxas, illetőleg a aegklsérslt uhuin kinyitást riadó csengissel J.izi. A bstarés kJsérlettaek aeiskadilyoaására ssotgiló csengi talaaés sasriat atkalaaakalé a cseiédssoliban. a kismesternél, vagy bármely más alkalmes helyen. Kivánaln acysnaaoa smsitykvet egy ugyanitt atkalaaaott Wvsf is nsgy danaaásaal eisálkeU, amely az alvó szemsztdsigol is fslrlautjs. A SchlmandJ.sir minden Hl* ajtón, ablakon, redőnyön, plncse 4a padlás ajtón ssévst mindenHU könnyes alkai. maiható sbol betörje elhárítandó és fehéltssii msgbiabalóu jelzi minden belöiási kistrietsl. A „8cbimandl-xár", mslybét sarek vannak már haaaaáiaibaa, dsrsbonkint 16
kereaábs kerül. • 159-25
• «
f
Nagy-Kanizsa, csütörtök
Z«la 39
szám
t
(6 lap.)\'
1901. április hő 25-éo
Jelem annak : SoalaySándor elnök, Valtgurukg napjainkban Aalai afeinök, Portant Anlal lőjegyzó, Kovátsjaon. Miklós, Stabi István jegyzők, Ketiist József pénztáros, Kramer Ltyos könyvtáros, Váiyné Szakonyi Jozsa, Farkat Vilma, Hajgató Sándor M Váry József választmányi tsgok.
címmel főlolvasást tarthas-.
A kponti választmány szívesen veszi Nagy Ferenc ajánlko<ssát és fölolvs»ását lenti címmel
vinni, a minden borona. 10. Elnök
járási körök a trőkei utján a tantestület tagjának fjjftelmebe ajánlja. Ar> I
jelenti, hogy a
" "" TT1™" jkráakör 1900-ra egy harmad cimen la föl ,s vetzi s "zgyflles largT^zsláb. - g „„^ unitói járás*
, • , „, . . . a... ■• Ezzel kapcsolatban a választmány fölkéri a „_
L bzalay Sándor tanh elnök, miután az ülést ^rá(karí a|dökdket| Mj,Mkedjenek azon tagtársak 36
megnyitja, jeleati," hogy a központi elnökség a Sümegen megtartott kiizg)ülésen hozott batáro-utok értelmében eljárt, amennyiben ugy Men-
neveii, kik a közgyűlésen leendő főlolvasásrs vállalkoznak, legké-óbb május bn végéig a «őz-ponti elnökségnek bejelenteni, megjelöltén
eaey Károly ,,Az öoálló bato-ztályu népi»kols dol | c<lnél és U1 , hogy körülbelül mennyi kötelező befejezésének h.s<na" cimü relormter-1 jdő| fog igénybe TMoj
vezetet, mini Major Károly, Nóvák Mihály, Brau-ner L íjos, Báali Alajos, Efes Károly és Gráú Géza kartársak által telt s a közgyűlés állal egybatgulsg elfogadott indítványokat és jsvaala-lokat m\'egküldtftte a Magyarországi Tanítok Orsi. BúoUságának. — Tudomásul vételik.
2. Bethlen Gábor ssobor-bi<oitságs kéri a kponii elnökséget, bogy a felállítandó szobor javára a tantestület tagjai közön gyűjtést esi-kősó ni s a befolyó ősszegét hozzá eljuttatni szíveskedjék.
A kponii választmány nem lévén abban a helyzetben, hogy a gyűjtési s megyei tanítót et-
0. Dr. Ruzsicska Kálmán, kir. tsnác-os tán-\' felügyelő, 269. sz. alatt kait leiratáéval megküldi Molnár Viktor miniszteri lanácsbsritk hozzá intézett átiratát, kerve, bogy as »Uránia Magyar Tudományos Egyesülete állal kiadott „Uraaia" cimü folyóiratot a központi elnökség a járás-köri elnökök utján a tagoknak ajánlani szíveskedjék.
A kőzponli választmány az „Uránia" cimü folyóiratot melegen ajánlja a tanítótestület tagjainak s ugyanerre fölkéri a járásköri elaőkö kel is.
7. Bes*ierc/.e-Naszódvármegye Alt. Tanító-
10,61 \'üí\'in íörtbe° «,közőlh"*e- a "lPooUl egyesület elnöklege átirata kapcsán \' megküldi
pénztáriéi 10 koronái utal ki a szobor javára annak elküldésevei s központi pénztárost nrizza meg.
3, A zalaegerszegi tanítói jkör eloőke beküldi a járáskor ö»zf Hkttegytjtósérfj fölvett jegyző* könyvet.
A központi "valasztmány, miután s jegyző* könyv nem Isrtalmaz olyao indítványt, mely a kponii választmány boazájárulását tenné szűk-ségessé, — tudomásul veszi.
4. A keszthelyi tanítói járáskör elnöksége ■sgküldi Oszi kőzgyü étérOl lölvsll jsgytőkflny-vét, melynek 7. pontjában a kö\'gyüléi a Gö-mőrmegyéi Alt. Tatiilóteslülelisk ,A tanítók!
I Poívánszky László kir. segéd tanfelügyelőnek a tankötelezettség idejének megváltoztatása lár-igyaban lett s kellően megokolt javaalatáf, {mely szerint % tankötelezettség as elemi uépis-! kola mind a hat osz áljának bevégzésével nyer-[jen betsfeséei, kérve a Zalamegyei Alt Tanttó-! testületet, hogy ezen jsvaslstot tárgyalás alá I venni, a történt megállapodásokat, illetve boiott halároxatokai földolgozá" és Jovábbi eljárás j megindítása céljából ama *kére|ae kapcsán isi-<eskedjék s Magyarországi Tan. urss*. Btzo\'Uá* gának beküldeni, hogy as e lontoa kérdés -tárgyaláséi már a nyári közgyűlés tárgysornsa*. lába vegye föl. A kőaponti valasztmány, tekintettel, arra hogy
keszthelyi uB
■H K. «g
ör pedig
Ifc 81 fillért küldött a kp. pénztárba A kponti választmány tudomásul veszi, egyben fö.fcéri a többi járáskördket is a egy hermád beküldésére és pedig egyen e-en a közp pénztáros: Kertész József polg. isk, ián. (Kiaizsy. utca 16 asj címére.
i 11. Az ez évi közgyűlés napjául a kponii választmány í. évi jslius hó 3. es 4-ét át lapuja meg a fölkéri a járáskrtri elnököket, hogy t.. vaszi kösgyflléseiket mielőbb megtartani aa arról fölveti jegyzökönyveket pedig legkésőbö május bó végéig bekü deui szíveskedjenek,
12. Mencaey Károly, a muraközt taai ókfir elnöke, ioformálá-a alapján a kponti választ-mány elha árezza, hogy a közgyűlés előtt {Sás. párica Márk emlékszobrát meg fogja koszorúzni. A koszorú megrendeléséi el megbízza Váryné Szakonyi Józan, Farkas Vilma valaaaiaaayi tagokat éa Kertész József* központi pénztárost.
13. Kertész József kp. pénztáros leleaii, hogy a sümegi kOzgyü es határozatából kifolyólag br. Eötvös József müveit megrendeli, jelenti továbbá, bogy a célra a közgyülésileg megállapított jamlékok eddig csupán a nagykanizsai járáskör küldötte be.
A kponti választmány a pénztáros jelentését tudomásul veszi, egyben fölkéri a megajánlott járulékot benem küldő járáskörök e nökökeit.hogy es érdemben a közgyftés határozatának éisgftt tenni szíveskedjenek
14. E nők megköszönvén a választmányi tagok szíves megjelenését, sz ülést bssárja.
Kmt.
országos életbiztosítása tárgyéban a ku\'tusz Zalamegyei Alta ános Tanítótestület a tanköte-
mjousteriumhox benyújtott tervezetéivel fog lalkozik. Miután a közgyűlés a tervszetet Bóry Imre megismertetése után és javasiatárs egyhangúlag magáévá lette, a hozott határozathoz képest sz fránt kei esi n eg a központi tlnökaegel, bogy s üömörmtgyei Ali. Tanítóira ület kére:* menek megfelelően a tanítók omágos élelbiz* losttása, illetve ennek szervezése céljiböT egy országos értekezlet eg) behívását kérelmezze a ■ iaíazieriumtóL
A központi tálasilmány,tekintettel, arra hogy a j felügyelő 704. sz. alatt megküldi
Sümegen megtartott közgyűlés a tanítók élstbiz losiása lölöit A.\'pár Mór véleményes javaslala alapján már napirendre tért, e tárgyban ujabb áiláirt sem foglalhat.
A jegyzőkönyv szerint a tárgysorozat 6. pontjául Mursy Lajos keszthelyi tanító >Mese a népiskolában< eia.fi dolgozatát olvasla föl.
Mintán a központi valsrzlmány Jiuray Lajos értiktzését osgyon alkalmasnak találja arra, bogy fölötte élénkebb eszmecsere fejlődhessék, előadót a járáskőr elnöke utján fölkériszivei>-kst\'jék fölolvssasát a közgyűlésen ia megtsrisni, hogy a lőhetett eszme viialárgyát képezhesse.
5. Nagy Ferebc dráskovecii lanitd, az iránt keresi meg a központi elnökséget, hogy az idei közgyűlésen »A házi és iskolsi nevelés
lezetlseg i lötartamának megváltoztatásával már a sümegi közgyűlésen behatóan foglalkozott s hogy ezen ülésből kifolyólag Mencsey Károly tsgtársnal, mint előadónak, e tárgyban tártott nagyszabású értekezését memorandum alakjában terjesztette föl az Orazágos Bisoitságbos, hol as ki ts tűzetett már a tárgyalásra: a Besztereze* Naszódmegyeí Alt. Tani óegyesület átirata fö\'fitt napirendre ter.
8. Dr- Ruzsio-ka Kálmán,, kir. tanácsos, tan* Józaa Sándor
gyergyó-ditrói elemi és polg. isk. tanító előfizetési felhívását, a „Méhész-könyv, vagyis a gyakorlati oktatás az okszerű méhészet elsajátításához" cin,ü. munkájára, kérve a kponti elnökséget, hogy ezen müvei a járáskori elnökök utján siániani szíveskedjék,
A kponti választmány ezen munkának meg* szerzéaéi, a tanítótestület minden egyes,méhészettel loglalkoz\'\' tagjanak nte egen sjánlja. Ara 1 kor. 60 flll.
9, Zalavármegys kir. taslelűgyelöje, dr. Ruzsirsks Kslmáo kir. tanácsos, 941. as. alatt megküldi Vadiy József nsgyvársdi köss, igaz galö-taaitó, „Rajzoltató Itűdrajitanitáa vezér-köanyva" cimen kiadoli munkájanak előfizetési fölbivásál.
A kponti vála-ztmány ezea vezérkönyvs*, mely a gyakorlati nevelés ügyét kívánja előbbre
Portdus Antall, k.
hmtetlMi fíttV*
Stflfíty Sindtr t. k,
itnltUBUti
Síiniizet.
" Szombaton éa vasárnap éaté Nnf-York népiben gyönyörködött a szinházlátognlő közönség. Bátran mondhatjuk, hogy >yy<5nfőrk4ditt,-mert sz előadás részben és egészben Igazán kitűnő volt. Victeg Andor karmester es alkalommal szinte csodákat mivelt , üteanpálcája valódi varásspálca voh. melynek engedelmeskedett mindenki, ugy bogy pompás ŐMsbeagbaa élvezhettük Kerker operettjének zenei szépségét. Az első felvonás nagy fínaléja még s legaénye-sebb igényeket i* kielégítette. A darabban előforduló táncokat Kardot Edéné tanította be nagy sikerrel; ss előadás gőrdűlékes) meneté pedig Dtbó Sándor igazgató érdeme, ftltdi Boriska Fifí ateranébea ujabb hódításokéi teli. Tordayné (VtoleMe Irav, káplár ei üdv hadseregében) és Btrtik M\'irgit mint Góra jól megérdemelt tapsban résae.tültek. Pompás jó kedvébeo volt Stabadoj Gizi, (Kissié láaeoseó) a társu\'ataak rendkívül lehetséges aaivlja, aki akár beesal. akár táseol, mindenkor asép alkart ér el. JWaáa Risa [Dorottya) ét J4wf Aranka (Piioit) lif*
Itta
^ Á $ \\l
kl\\ SS í«1
SS
Értesítés.
Van szerencsém a nagyteklntelü közönséget tisztelettel étt«siteni,hogy a
$b 111 t a v s s i I idényre
S " a legújabb divat szerint mindennemű ruhákat, a leillaoaiabb ■alitóaégifll a legolcsóbbig figyelmes és telette jetáuyos ki szolgálás mellett készítek. \'
Ez skalommsl bátorkodom a tekinieies aa. kir. ail«t«rvoa urak lig elmét lelbivei sarska kéaallat-nyefnare, meyeket a légpontos-bbsn, előírás rzerint legjuiásyossbban, kitűnő minőségben és izlésea kivitelben szolgálok ki Vidéki megrendelések kellő ligyelen mei eszközöltetnek
A n. erd. közönség becses támogatását es szíves megrendelését kéri »tig tiutettttel:
S.AÜFMAWN Két firftutM
BI.ES ÍM* k*a
Nagy választék kitint minítégü, divatot bel/Ildi, angol it franexta kelmékben & __ - „
n
Nagy-Kanizsa, csűt&rtók
mesze tes bajaikkal váltak ai atősdás előnyére. A férfiak közül iVayy Imre /r»Uyi Dttll, Remete liéza. tíay Lhzó, ú< lWap Béta* osztozkodtak «x eet mkereben
Hétfős A ki9 uőkeaényt ismételték sósa e Őadásban zsúfolt hás előtt. Ezeu előadás any-nyiban ü ő\'t el az etsA előadástól, hogy Sayy Imre moat uem vesszőparipán, hanem egy jól megterineft pájtórmá*é teli véren lovagolt. A közönség kedvenc komikusa saját fürge lábait kölcsön zvén a paripának, zajos teissést ért el cirkuszi pr< dukciójávai
Kedden A bölcső Brieuznek nagyszabású társadalmi színmüve került bemutalóra nem oagy, de rendkívül distingvált közönség előtt, mely nagy érdeklődéivel kiserte a darab tejle-ményeit. Daróczy likai [Lsürence] a társaság drámai hősnőjét ez alkalommal láttuk először kiváló tehetsegének megtelelő nagyobb dramai I szerepben. As anya rajongó szeretetét gyermeke | iránt, a változó gyengéd erze meket, majd a határozott megáliapodotiaágot sok bensőséggel tárta elent. Pariaeré Havat Jenő [Giriett) mélyen behatol* merepebe, deörganumán észrevehető vol* hogyindispozicioVi»I küzd, dacára ennek tsép sikert aratott i igen halálosan já\'azott Kardos Ede JChautre .1 Radó Sándor (Marsanne) Szetinyi Emília (Harsan-né) éa Remete Géza (dr. Mossiae) jói megteleltek szerepeiknek Szép vo t Jávor Aranka, mint apáca. 11 a a darab megismételtetik, h\'aszök, hogy nagyobb közönségre >zaiHjth;»t.
Szerdán Szulamit heber operette volt a müaoeon.
Ma csütörtökön sz Aranyasszony vígjáték kitűnő szereposztással kertti bemu\'atóra. Fek hívjuk rá közónsegfínk érdeklődő ügyeimét.
"^Zala 83 szám t7 Up.) »
hazaszeretetet a társsdilomra. az képes betolyá-a által megnemeaiteni környesetét, felemelni ss elesetteket, szeretetet, bizalmat csepegtetni a két* aégbeesett szivébe, mert Ö van hivstva, hogy as emberiségnek ne csak szebbik, hanem a jobbik fele is legyen.
Nagy jövő vár e téren a nőkre, azt hiszem e kérdés helyes előbbre vitele, ápolása, megoldása dönti el az emberiséi, a műveltség, a-a halsdáa | korú
összeegyeztetni a szív és. a lélek nemesítését j az elme és ész kiképzésével, szerintem ez a legnagyobb azázadbeli probléma, megoldása lenne megoldása az emberiség problémájának: A mao-cípálni as ember, szabaddá, műveltté, s erkölcsi lénynyé tenni,* azaz boldoggá!
Vége.
1901. április M 1643
Í9niexkyaf Bajza Xtnkt ktdptftj* az* egész magyar közönségnek. — fényeinek tárgya megragadó, kedves is i*bitincs(&
| Beniczkyné Bajza Lenke
í. . • . REQÉN TELI . .
— ^smdt-------
A nők, a tarsadalom s a kor szelleme.
Ina: Babosa László.
Folyiatá".
Mert Feoelonoak mégis cssk igsza van; mert a nők azok, akik fentarijak a megrontj ess fádokat.
A nők hivatása mégis a családi, a házas élet; legyen a nő miodenesetre müveit, ba i sors arra kárhoztatja, hogy rászorul, legyen ké> pes kenyerét megkeresni, mint nevelőnő, mint hivatalnok, vágy bármi más, de főcélja maradjon az. a mit a természet neki azant: a nöi hivatás, s ezt a meddig lehet,el ne b»«g/já puszta álmokért, aminők : dicsvag), feltÜsési viasketeg képzelgés.
Tniti attUmi
Vonatok érkezése.
rtgatl | awaéty
4. S. gyors d a. ; ssoaéty
Ntl | BMBélj
éjjel gyors rsggol sawsély d. i. ; BftWtty— d. a. iy«n o»t« tseuély rsggol! vtgyos r®KRsl gyors d. a. | sasmély d. a I gyors éjjsl | sssmíty rsggs] i vogyos
d. o.
I-KgsraiM Prógerhol
Csaklsrays
■Arca ) Qfékémjem )
gyors
gyora I asoaritly
Vona )k indulása.
as élet, olyan öaaserázott.
mint a
■aéspeai Són i 47 pároskor rogzal1
» S n j & i» raggol
n 2 ■ d a.
ii 6 a 03 4. a.
IS n 1 16 „ éjjel
Bfei (Wlsa) S a 106 w rsggol
n 12 a »> d. a.
» a a 0f» r d. s.
• i a 46 éjjot
IstaSiUfSi s i 20 d. a.
Prá(frhttf 4 a Í <Á n rsggol
0 IS a 10 dálboa
\' H s i 86 1 i.
. n IS t7 * aate
CSákUraia s _ d. a.
Harca ) 4 0 57 regzs!
tyékéaja* , z H lg d. a.
4 115 a d. a.
L
Helytartóné.
Elütélet és feliíilásQSÉsáo.
He*. S köt iii/ve IS kór, kfttw USS
Fekete kőar*. Aí.:!a czi;o szerit
2 elb 1 kftt Ari 3 kne ÍW
,_,—. | 11 -1 ||_B_| — I _ ......1 l| ~ I ~ " ~ •
A ai(|]rir M|4ro4ilMl h«lr*M i. kMti\'i flgryeimétí* a|A*IJob ■ mscyar f»-tfükiyirtHlaiom *fj>fc atAi-rangtt MjjJitíl, £>tn!?ttyri4 j)e;za Xfkt ffltootoll rafSoyMt mflytk altiltn k(njrvkli4A«tt«a i 4IUU mlndan kA|jfTk«mk«ilMM k*w»mkM k
H5CHEL PULOP
WíjfktrMktMtf
naqy-kanízsan
j
sépkór bá\'vanypyá emelte, az aj kor a házi élet a«tik körére azoritá, a legújabb kor a nőt ia ■unkára a nem csupán s kézimunkára kényszerülj megnyitja előtte a szellemi működés kőiéit, a női leányiskolák, felső-leány, polg.-leány iskolák, kepe/dek minden oldalú kiképeztetésük" ről gondoskodnak, de párhuzamban halad-e vele a nevelés; a családi körből kirsgsdott le* áoynál, sz erkölcsi képzést, a léleknesissitést pófblis és ss sz isko\'a.
Nem kell-e félni, hogy a szellemi fejlesztés hátrányára less sz erkölcsi élinek. A bünügy statisztika szerint 1Q0 esetben nő a bünazer/.Ö, 0 az ok, s a kifejlődő hiúság, nagy sás, fényűzési "ágy, a nemzetek szegénységnek hatalmas té* ■yezflje.
BvajcotjEjsz k-Németországot, Angliát, kivéve, a sől élet sz eraölcsi bsoystlás jeles mutatja.
As erkölcsi slsp bukáss nagy veszélyeket rejt magában, a költj szerint: bs sz erkölcs vé»z Róma bukik S rabigába górnyad^
Csak a nő képes átvinni az erkölcs nemes eszmékét, a vallásos bitet, sz öozetlenséget, a
Hirdetések:
/A.K.ECYETEi*k X/ECYTAWJ iriTÉZETE: - \' A .

\'KRISTÁLY
SZT LOKACSFwRDOI
Iin UUIÜÜUIV i m
p IS S nimlemlitt kakasé-
WáMfmt I
nélkttUixlietteia fsg p»s*U Több azaz
v A legtslsteseb
fogakat tisstáa, fskftrvs és sgénsségosaa (saatartjo. kapható mindé
!><;\' BICARBOHAT
ÁswÁnvviz
• KAPHATÓ! ?Í)ÍZ(lllU*ÍSMOfcSfK|[fl
vanoécLOKBcri
ÉSMINBtn VAÍtfTI
CTKüZO KOCSIBAN.
Több ssás kiváló orxns által ajánlva. A legrslttesehb éa legoleaóbb áavsnyvtz kapható mindae jobb tüszerkertek edesbt* vendéglőben.
(
Nagy-Kanizsán Coülüitök
Zala 33. szám (8 lap.)
869,-végrh. szám 1901.
155—1
árverési hirdetmény.#
A ulirott biró«ági végrehajtó at 1881. ér LX. t.*cz 102. § a ert elmeben ezennel "közhírré I teszi, hogy a nagykanizsai kir. járásbíróságunk 1901 évi V. 440, 448 p. számú véirzé-e követkéz-leben Dr. Rotscfrijd ö*mu DaMvkHniz«ai laiós; ügyvéd nltal képviseli Kreimsier Karoly, D»en«tl rs Meiadl cég ja vám Flei«chsker Jóisefne nagyka-1 aiaaai ceg ellen 837 K. 31 f. és 437 kor. s iárj erejéig Í901 évi április hó 4-éu loganalosuott biz-j tositáai es kielégítési végrehajtás ütjAri letag\'áK es í 1210 koronára becsült boHitel-zere.esek> b«»lt«áru- j| cikkek hordók, szobabútorokból áll 5 ingóságok I nyilvános árverésen eladónak.
Mely ftrverésne* a nagykanizsai kir. járásbi-rság 1900. évi V. 440—2 végzés foytán || Na y-Kanizsán a helyszínen leeudft e>zközle>ére |
1901 évi április hó 29 napjának délelőtt 9 órája
Y
határidőül kitfi\'Stik éa ahhoz a venni ssándeko/ók [ oly megjegyzé-sel hivatnak meg, hogy si erm\'ett. ingóságok nz IBEI7\'évi LX.-U. lOy. éa értelmében keszpenzfiseté* meheci, a legtöbbet ígérőnek becsároo alul ín el \'oguak adatni.
Keit N.-KaniaAán, 1901. április bó 20 én.
— MAXlMOVnS-SgQBGY kir. bírósági végrehajtó.
Nyújtsunk kezet a szerencsenek!
ÜíTT oUn szerencsések let ek egy nálunk vas rolt
sorsjegy által.
fapeskedök, gyárosok, ügyvédek és általában mindenki részére legjobban és legol. csobban szerez informatíót a
síit
1 1
jTo * J? jT* I
^ JP Tudakozó Ij
V f ifoda
/fs tulajdonos:
Neumann Ármin
Budapest
CW Hitt & Írutii-M UftéN í I.
Digostiv
valódi angol egyetem*! emé«*lőpor Thiarry
A. gyógyszerésztől Pregradában Felülmúl
kataiinn és elérhetetlen mint gyowureráeitő,
étvágyébreszlő, az emeaz\'é»t elősegiiő. Min*
den doboz a gyáros aláiráaával van ellátva.
—■ Egy dobos ára a pénae<6legee beküldése
mellett 4
3 korona és kOsvetlesQI küldi
THIKBBY k. gyógyszerész
balzaao:-gyára
PREGRADA (tAtié-tekui sdMi)
, A ieju^\'lydüsabb sorsjáték a világot: 1 mi m. kir. osztalysorsjatekünk. 1 OO. (f OO foraJeir,rrr 50.0 O pfn*ni»erfmiiny juu
fi"gh«gy<ib!> nv-rtvii^ny
1.000,900 korona.
1 jiitnlo o OOOOOO, I acre*án« it 4i OOOO, 200 000. 2 100000 1 i» #0 OOO 80 OOO 70 000, 2 á 00 OOO | . IO OOO 5 a 80 OOO I á 25 OOO 7 H 20 OOO, S a 15.OOO :i| H IO O ií 07 5000 «1 « nono. 4»2 » íiO« O 703 á HMM), 128* h 500 00 ;iOO 4I700 a 200 3900a 170 IOOO ISO 50 á IOO 3900 • HO Ü OO 4 40 Ö-" • "
tol, azaz Tizenhárom millió 160.000 korona.
SZERENCSENAPTÁF! IftOI. ÉVRE.
Sárüjoi
rprc
Sis
h ijiamn £ il &pü | tí SjdMSI cl 7liitn

P
cl 4
KíSSHnmuj 2259 £211.17711
Hl 3 18138913 WEB?5 17401 C ItjlWI « 44Pa»
"un
iutn iwa
KSVkl &S8S6I
m TTüfca *itaa
—ISSS
S,l?5430 C|11186070
01 ÍMM p) siaiait ej ipái
trnM
h e mm < |k cz is sas«7s C 9 I PJI0SS7IH
■tllÜÍH
IBBSSI víaraana
aUsMH
7ii ? isp llSÍBTa 3ÍISSMH
J1Í2ÍS H|1S{177Í
1\' IS IIC4S
isliaiia^
\'itt HftsMia
IK10I8SKI
H^umi &is«
PSSiKS^n
fTfWl K-trsaira
S U6M711
H Ifiil
KÍI6Í83436 C IS ftS7ll|
IBOIHKI vmm
hu
Ml
Hfia
PilTMI sl^ítíww ttQTlHK
ll|20j 37404 KS14871Í |s\'22"5373fl
caaiMsi PMnMM afeÉiMl
nspiM
sss
IS CiSűl!
ril
! SHjifl villái
4SS471 &SIUS
■CM
^í ipal
s: K\'SlSPvl
WM\\i
lljlö 64441 IKIIMII 12 17848 r iSBBM ■ rjM|iwii v
165WIS
ríaiUTi
1117:835*3 ! Ik 18 177SJI [ B.tSiÜll
o|aoi4ieaa pai,
X+suw
HlMilTTM
kMM iM b asisisaa
SI3M rr\'MMS >«:saai« iwiww
nini
JIftK MW1
n i iifc^t« i
ÍVW46 S) íjtóKVi Cl 4HM I\', S MII
Irriütti
te sjiaHfl c rlfiniti ■epni
MVÜSh\'ii uh*
,1-\' 404*7 ISII
Mikor van születésnapom?
i\'jMflaia
|S.X7 _
vpíiti nplBl
K» 44S47
:ni,uaii ■Uiodek
J.v»V..\'
rna
JK \' C 44371 S|HM í 7.ftS»t
j **aa*s ®
to!
Iliit MM í KIS] M|
ií 151_
|K.lrt mi 81
■lapH ■tSUSfl
vMümí nwsm
KMi
|Siis« hrmk
I\' I6J437I
ajiTepe
rtniM
BnWÜM lo^suas
o| rp
24
H® 8S4M
klrísw9
h V H477
raaloMfl
ImflSl
Tra^TT
HM waMi
4JMH
ima
sMMa
VM |n( ft
K.lü! 4M (
Kill M47I ■ISMÍM FlSWll S ,1411*45 V l&i8CT70 tM
|IMl
ppn
1H4V71I _tMW71l
Wmm afeul
|is 4SU
BBS wB
37404 KS4)4S71S Hst.ism caai
PS7
TgfWTH
K90&IIM
TS1Q
•/■hXbT $M sB
fe &I8S1 í Iftltt . J\'\'.i47\'i i
IfmB k ajMM ■ fjÉHH
10 K874 Jl^llSSI ritjum TflOlfl
liU4.
K! 15} 17141 í: ftiíitfV
isliani a
H t« 44471
aa wsti
ÜS
■ma SS4S1 spiiK
TWffSB
Htsi* _
a»\'u nnm crni
• Mf aMN
Síiták:
rwm
fircxiM
iTscüg
fMÜl
ipai imiü
4pn |
íjaíf shm 18b SHSS
_J5Íffl|í
Klfl
IkíuL ■itatta
QfififH PDSÍftl
a i> mm
Hsai ■■ •wa
H 11 17743 OfitBi
mm
••■ Man iilll Ii;\' ÍM
nrmá
fftnni"
wr
kítr éjlS! _
Mun
SS
ihsh
MSS4MU " *
I fitt iS
lappal
Hj*>!j*fU
mm/rférm MJ«gyt*ű wiwil. KMÁ II>lártMn u #v minden «fjM napjára mém nIb na MJnjm^ MijA mmmtmfm^émtmnmU mt«i iíIm> ka»
hatók. á(y Socy bárfcl klrálaalQiatJa m44I mémAL Ha ISSMaSep t itg^áMMÉiL—
Az egész vá InIk« nl\'nmi f**lflg\\nlnt s<a*t áll.
á* /. oeniály eredeti •árujegyek Urviwt be^é«jal s következők :
e|?y nyo\'cad ,l]n) frt -.75 végy 1.50 kor. egy negyed t*/4) Irt 1.50 vagy
kor.
fái
i1 f> Irt S-
6.
egész
fn «
19
á B4»rej«igyrket »lánv/liel isg) is Owvrpek pratentaWányen veU »ia.»t#« btfclláéee il\'iaélen ■sgkfttdjCk. Hivatalra Uivisct díjtalanéi Krizátokat kértak az« at»al, de (egké^tb
kSzvatlaattl koamánk brksldaai
FIÓKOK :
■uieum-körut 11. Erzsébe -kftrut 54.
f fi áprilln M SM-lic
Török A. é« T??
BAIUÁBA RVDAPENT, V , Váeil klrnl 4 a
lelt és Igea aag7 aysrsméiyi fíMUlak ki aagyrakimlU vevMaksek én psá% rtvM MM
alall a| ■! 111 é ksrsaáaál llkkrt.
Megrendelő lavél levágandó.
Ezennel megrendelek a m kir. mak imillysersjálét I eeeÉtljAlMa eeataiyawrejegyel a hivatalos Urveisttel agyfitt
sláavesadl
T. TÖRÖK A k Tü luUlxiuk, Miyttl
drb írsdtii
{sláavesadl |
BialiáaBjal kAldlat ) A nem
annllékctve kmmk|nsynkk«m (bélyegekben) >
kívánt táftsnéá.
I
n
il 1 i 1 L
Fischel Fülöp könyvkötészete .Nagy-Kanizsán.
A FŰZÉSTŐL A LEGFINOMABB OISZKÖTÉSIG:
valamint
, Paspartout emlék-albumokat diszfeliratoknak, (áncrandeket a legfinomabb kivitelig
Elvállalok továbbá képokt fotográfiák, tervek, rajzok és térképek cachirozáaát, ugy minden e szakba vágó munkát p—— éA—--i-1 ------—
Elvállal éskészit
mindennemű könvvkőtő-mun kát
aeaa
• tt 5 C ii iirtiik
Z-t la 33 szám <> Tnn-
*P7
1901 április hó 25-én
■iayton & Shuttleworth
a *• t/ uuuapcai (
ÜUl * Uf)«Uiiro«M> int mellett ajinltatnak:
Locomobil és gőzcséplőgép-készletek ^gS^k."-
MM Járjánr-MéplOlrfpek, 16herecsépl6k, Usztltfi-rosiák. konkolyozók, kutálA- éa aratógépek. HénagyCJiak. boropak.
legjobb aorveUfgépok, jzecskavágék, répavigók, k ukorlela-moniolök, darátök, örlő-malmok, egyetemes acxél-ekék.
Z- la S-vaaü ekék es minden egyébgépek.
KJmUIn irjtgjrtktk Umé M#a émgftm t» Mimtm HUrl—k
Lincolnt tBrragyárnnlc a világ legnagyobb locomobil- éa caéplflgép-gyára.
Hirdetések
e lap kiadóhivatalában
Nagy-Kánizsári.
ÉRTESÍTÉS. 1
A n. é. közönség szíves tudomására hozom, hogy a
(Lédepep-féle
köszénbány^\'k vezérkepviselőségét az egész Dunántuli
kerületre sikerűit elnyernem..
Hz által azon kellemes helyzetbe jutottam, hogy a nagyérdemű közönségnek, különösen pedig a cséplőgép-, téglagyár-, és gőzgalom tulajdonosoknak igen olcsó tüze-lési • anyaggal szolgálhatok.
jfcrak:
1. Darabos fűtő barna szén a kaprmiczai vasútállomásnál hevagouiró/.vn egy vaggou (100 mmázsa) 80 keress Ugyanaz Nagy-Kanizsán há/.iio* szállítva íuéteruiizsái.aéat
r kor. 60 fillér.
2. Másodrendű koczka ffilő barna szén ngyanotun Jwnt-gonirozva egy vaggou (160 mmázsa) 70 korcr;.
3. Dió barna szén, cséplőgép-, téglagyár-, és gőzmalom tulajdonosoknak igen ajánlató*: kaproucai Hlumáson he- | vaggonirozva vaggou ja (100 mmázsa) 60 korona.
Midőn a jó és pontos kiszolgálásért teljes feleléssé- j get vállalok, egyben mészraktáramat is a n. é. közönség szíves ügyeimébe ajánlva
Nagykanizsa, 1901. évben.
Tisztelettel
Klauber Ignácz
1LEDEKCR féle kíníobányik Daaáalnt) taáMI vezérkfp»üeHIje. Minim [luftit Itt, if|. Huta fmsu thHitmbtiH «btt-
bflJHMHM^B
ÉRTESÍTÉS.
m Van szerencsénk a n. é. közönség becses tudomására hozni, hogy sikerült a
VIRÁNYI SALA-félő
esődtönreget jutányosán megvásárolnunk, mi által azon kellemes helyzetbe jutottunk, hogy ezen árukat és pedig
nftl rahakelmék kartonok sepWrek
férfi és női nap- és esőernyők, nÖi felöltök, szőnyegek*
vásznak stb. stb.
tetemesen győri áron alul
ela-d-iiaLSsuLir.
A megvásárolt árakat folyó hó végéig Virányi Sala bolthelyiségóben (Fleisehaeker-fóle ház) árusítjuk el, s kérjük a n. é. közönség s/ives pártfogását.
Nagy-Kanizsa. 1901. április 24-én. " Kiváló tisztelettel
WEISZFELD ES FISCHER.
x I


lE\'M

Nagy-Kanizsa, csütörtök
ijf vtj Mg ijy; áj/ ijg ^

m rendkívüli
eddig még soha nem tapasztalt
szerencse
Bihari Ede
főelárusítónál.
A most bef\'jeze\'i sorsjátékban szerencsés fóárudám alján ismét a 48445* „ számra a
200,000 kom * »
főnyeremény fizettetett ki.
A sorsjáték rövid fennállása óta 10,000, ftOOO es 9000 kor nyereményeken kisül a következő fOnye-reményekeL fizetom-kk—
600,000>»
600,000 kor
200,000kor
69686 .
ssáiuta
28718 4 sz&mru
>8445 »
számra
80,000 kor €0,000 kor
68661 számra .
23772* f
i zatnra
A f. évi Májas 2!i. és 23<Ik! I. osztály húzásához \'/i msj«0 12. kar, I \':, "orwJrKj S.— kor.
Ü a.— kor. | \'/• NOr«|egy l.SO kor.
radett sarsiegyaket Itáaléttcl rifj as 5aaarc alösalaa boküldfoa atte-nébau köldök. Miadan megreudeíéahex a hivatalos tai Tat dljtataaat csatolom. A klvataloa jagjratkat hnz&a atia aaoSnal knldörn.
BIHARI EDE
FÖELARUSITÓ Budapest, ÍV., Városház-uteza 14.
vt/ vt/ vl/ vl/
vt/ vt/ sl/ vt/
V)/
Zala 38. szám (10. lap.) 1901 *pritia hó 26 én
I OOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO A
1 Q 8711.1001. * 157-1 O
!g Hirdetmény. . I % y
O Nagykanizsa város r. tanácsa ezennel közhírré teszi, O 0 hogy a v. hivatalszolgák, erdőőrök és rendörök részére O 10 az iqot. évben beszerzendő egyenruházati cikkek szállitá- Q ,0 sának biztosítása tárgyában a helybeli szabómesterekkel 0 O-5703 korona 80 fillér költségelőirányzat mellett folyó évj 0 j (Q május hó 14. napján délelőtt 10 órakor a városház nagy- Q O termében nyilvános szóbeli és zárt írásbeli ajánlatok mellett 0 Q nyilvános versenytárgyalás fog a megállapított minták, Q Q költségvetés és feltételek alapján tartatni. Q
Az árlejtésen résztvevők tartoznak bánatpénz fejében Q Q 286 koronát készpénzben vagy óvadékképes papírban Q Q esetleg helybeli takarékpénztári letétkönyvben és pedig a Q Q szóbeli árlejtés az árlejtést vezető bizottság kezéhez, a Q Q.záit írásbeli ajánlatot tevők pedig ajánlataikhoz mellékelten Q \' letenni. A zárt írásbeli ajánlatok az árlejtés megkezdéséig Q gj\'is legkésőbb a f. évi május hó I4 napjának délelőtti Q
xí vt/
q 10 órájáig lesznek a városi iktatóba annál inkább
be-
adandók, mert a később érkezők figyelembe nem vétetnek.
A minta szövetek, költségvetés és az árlejtési feltételek a városi levéltárban a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Nagykanizsán, 1901. évi április hó 20.
A várest ttii«i
oűooocooooqooco joooooooo
0 o o o c o o
Meghívó-
A „6else és Vidéke Fogyasztási Szövetkezet\'\'
IOOI. aaaájia* h» 3-*w d a 3 arakor tíelsén a jegyzői hivatal helyiségében
rendes évi közgyűlést
tart, melyre a azövetkexet tagjai ezen uton is tisztelettel meghivatnak
-----»—^-Tárnyasrsial (
1. Az igazgatóság és fe ügyelő bizottság jelentése az évi üzleteredmény, s ez.ek alapján a felmentveny megadása
2. A számadások megvizsgálása és a mérleg megállapítása, a jövedelem vagy veszteség feletti intézksdés.
3. Az igazgatósági éa felügyelő bizottsági tagok választása.
4. Az Országos Központi Hitelszövetkezetbe való beépes felett határozat .hozatal.
Kelt t\'.eUén. 1901. április hó 25-én.
161-1 Az igazgatóság
50-10.
A magy kir. államvasutak ím\\ gépgyárának vezérügynöksége
H IT |> A P E H T, VáczI-kOriit JM -vikis..
ZT-„_—I—— ajánlja a magy. kir. államvasutak gépgyárában készült **
gözcsepiö-készleteit, szalma kazalozóit,
lais|akk lacrknall
. fükusz Aló-, m a r o k r a k 6- és kévekötő nratégépelt, -továbbá : a szab. osztr.-magyar áliainvasattársaság resiczai mezőgazdasági gépgyárában készült 4 lóerejü g®»-cnéplő-kéMzl?teit,: Sack rendszerű aczé 1 ön té*ii ekefőrel ellátott ekéit és egyéb mezőgazdasági A-------eszközeiji. __\' ,
Ideál
a legszebb és legjobb levélpapír díszes dobosban
mindenféle alnkbnn a legszebb és Isgjobb Carte de Corrsspondence diases dobozban
kapható
F 1 SC H E L FU*LO PJtónyv- és papirkereskedésében Nagy-Kani-sán.
lyomalott Fischel Fülöp laptulajdonosníl Nagy-Kanizsán 1901
Huszonnyolcadik évfolyam 34. szám.
2r
linkMtMi
famakka ayalat Flxtal Vtl6(i köajv. iirwadlMlin
imi a. t. 4—4 orm Uit
Ide iiitkatpüli t lap .x.llrnu r+avtra vonáikow mada* kSaleaáay.
X l adóhivatal: Vánwkixtptlat: KkU mtf könyv karaeked áea.
ZALA
Politikai lap.
Megjelenik NAQY-KANIZSAN hetcnkint. kétszer: vasárnap s csütörtökön.
ELŐFII Kgitt lm Féltae Nezytdévra
ÉSI ÍUI
. U koroaa I koroaa I korom
NjrIItUr patltaora W flllir
Rltflaetéiak, valamiét a ilrdatttak vonatkozók Fltehtl ?H6p laayvkar /\' kadétéba iaifaaadó.
Birmootatlen taraiak caak iaa. t kaaak-bSI fogadtattak al.
Ion nia tn M tillér
Nagy-Kanizsa. 1901.
Frtalüa utrkititl: Itala; Sándor S.irkiutltárt: Hévén UO«t,
Vasárnap, április 28.
■ ■■11!
Szent önzés
Egyik jelesünk a hazaszeretetet határozta meg, hogy az a legszentebb zéB. Es igen találóan; mert abban
IQz; a mely bennünket arra bnzdit, arra lelkesít, hogy szülőföldünk íöllenditése U_8Y [ vagy a magunk viszonyának emelése érdekében áldozzunk, — nem csupán
ön
M
a 9
fi *m at
fs 0-2
§1
Z 3
LEQMQTOBB NYERCnÉNY-ESÉLYEKI
MAO Y. Rllt OSZTALYSORSJECIYEK.
Sorajegyek az I. osztályhoz
Vt sorsjegy ára 13 kor.
*/s » » ® » » .
I SO „
-Hr-i /
NtfyktRÍzssi n. kir. iihíípigpii zéB. &s igen találóan; mert abban az
-. I. kit. Kitiljunütik Mif §iSI ISliill^KiB
vérrel harmatozott rögök adta kenyeret LUo|,
Ukínti édesnek ; mely vérünkbe gyökerez- De hát mit akarunk mi (kérdezhetné teti azt a tudatot, hogy »a nagy világon valaki) a szent, a szentebb éa legszentebb e kívül mncaen—számunkra hely:« mj önzés bőleaetetí fejtegetésé vél ? idegentől elzárkózó magasztos egoizmus Semmi egyebet, csak megértetni előbb nyilatkozik meg, mely — mivel nem csu- elméletben azt, bogy tudatosan irtuk fól pán egy szük körre, hanem egy egész cikkünk cimét; hogy igeois vannak önzé-| nemzet egyetemére terjed ki — bátran! sek, melyekkel nemcsupán a magunk, mondható legszentebb önzésnek. | hanem a közösség érdekeit is támogatjuk,
», Gyora ét pontot Hazoitiiáu. I Ila ezt igy elfogadjuk — pedig elfogad- j amelyeket tehát el lebet fogadni szent g a vevők minden hozás után haljuk — akkor a fokozás megfordításával j önzésekül; — azután foglalkozni azzal a nyomban trtenittetnek, ínyen- haladva, kell ismernünk szentebb önzést és i elismerésre, tiszteletre méltó mozgalommal, mények rögtun kiSzcttetnek. ^ flnzésl ^ j mely egy ilyen szent önzésből eredve
A hazaszeretetet legszentebb önzésnek;Nagy-Kanizsa város polgárainak egy ér-MagrtndtiéMk a vidék-ro lagczédszarUebbari tekintve, visszamenőleg a középfokon, | dekeltségi körében indult meg az állandó
\'ST.^T, " 4!í!\'Unk ^f*"66 mint önzést: a szülőföld-szeretetet, színház mielőbbi létesitese érdekében,
takarékpénztári lap utján etzközBltetnek, t \' \'I , .... ,,
caak eitö beetet megrendelését levsiező-itp és az a\'BÓ fokon, mint ntnl őnzé<t: az Már lapunk mult számában megemlé-utjén K«r|Dk. otthonnak, a magunk házának szeretetét j kéziünk ugyanis röviden arról, bogy Nagy-
linkllimi lllf. kit. ilUqillil kell tekintenünk. - Kanizsa polgárai közól azok, kiknek az
föelárusitó. Es helyes uton fogunk is járni; mert, állandó színház mielőbbi tölépitése egyéni-
# azzal az érzelemmel, mely bennünket leg ia, tehát közvetetlenQl érdekök-
szülőföldünkhöz vagy még ennél is szü-! ben van, — érdekeltségi kört akarnak \' kebb hazánkhoz: a magunk házához alakítani oly célból, hogy az állandó Szín-
in én .yrá: rögtön kifizettetnek. Parlamrntri Irvrlrwa.
A® ZALA
kiadóhivatala
Fischel Fülöp M
Nagy-Kanizsán
- arusitja -
in
M
Aliféi
vavnnl V -m
öt év
életemből
czimti óriáai azenzácziót keltő emlékiratait, eredeti rajzaival éa kézírásaival.
Bolti ára 3 kor 50 fii. Megjelenik: május 1-én.
Vidékre 3 kor. 70 fíll. előleges beküldése mellett a munkát béjmeptre küldjük. 1
TÁRCA.
A furfangos Lajos ur.
fria: Kováts Miklós.
(Folytaik*.)
A kukorica földekre értek. Olyan kelletlenül haiogatta Ls)ot a barázdákat, mintha mindegyikkel egy napot ikirna ki örülni boldogsága mappájából.
Végre caak elérkeaetl a dél ia, 1 leüllek ebédelni ; bej de szegény Lajbi nem hiába vette be a »hokmányis« cseppeket, meri nem evett tunyii ae, mint egy veréb, t amit evett, aaérl diktálta magába erővel, bogy ne szolgáltasson okot holmi megjegyzésekre.
Annál ba\'almatabb étvágygyal puniitott Kálmán a sonkáhól, 1 csak akkor vetette tel ütemeit, mikor a csutorát vette igénybe; ekkor jó hoiezut nézett az árnyékot tdó tölgyiára, akár azt gondolhatták volna a járókelők, bogy makkot becsül.
Délután megérkezett Andor it, a ekkor.kezdetet vette tz c őre megállapított vadamat.
Egy szép regényee fekvésll erdőbe jutottak. Lajosnak a liamrtinmh evall állásul.
Na bitzen ez sem te-t ma .-ok kárt n nyu-J lakban, hunéin ha esetleg Fátli uram jönne elébe] \' valttni róka képeben (mert pv»k; j;< nagyou laj hasonlított hozzá), azl bal irgalmatlanul agyon I putlantanál
Visszajövet Lajost a dombon bóbiskolva ta-1 I (illák, erőt veti szegényen a bubánál.
— Lajos,\' te as ördögbe is — kötekedik Andor — előtted ugyan csárdást járhatott volna a nyul I Te ugyan ezép kit vadász vagy, mondhatom I
Lijos lelrezaent 1 békén lüré, imit ■ tors reá mért. . Mire hs>a vergődtek, etieiedett A tisztelt tagok már akkor egyltt voltak ejivában eregették a ItUt lelhőktl.
— No vao>é vad ? Ho! a róka, nyal, fogoly ?
— kérdek. 0
— Nincs lemmi zem I — teleiének.
Hullott erre reájuk a sok iQlt, főtt, éretlen
éle, hogy győzték hallgatni; szerencsére e közben jött a gyalog postás tele láakávaL
Körülállták■ mindnyájan,mint valami máguist, kitől mindenki vart va ami jét
Egyik kedveiétói várt nterelmes levelet, másik ízűiéitől tudósíttat, a harmadik — Isten tudja mit. Lajos it kapott egy nagy pecsétet levelel; külsejéről azt lehetett ítélni, hogy biio-ayoaan katonasághoz hívják be a fiat.
— Lajos Dr! Magát talán lakodalomra hívják abban a szörnyű nagy levélben1?—r kötekedők egy fiatal prakliktna — uem szeretném lemásolni, de tudóm maga som.
— Már hiszen nem, kedvet Szép öcsém I — szólott Lajos jé kedvvel — nem is oly tejfeles Tiájn lffgihi)kfrfk ve1^ *** - tizezoc foriulotwku, . mit aa én szeretetre méltó nagybátyám hagyó* mányozitt reám
— Tyiíb. a ki lelke van I — kiált* Kálmán ,
— ki ne mond még egytaer, mert iniudjárl kimutatom, hogv én it utyadtm vtgyok, még a fltaladlát ia lepingálom, ha akarod, t nevem
Nagy-Kanizsa, vasárnap
Zala 84 szám (2 lap.)
1901. Április hó 2-i-Sr
M/r köröndi■ \'
Erre h mozga\'omra a filinzter»gondoI-kozásu ember azt mondhatja egyszerűen, hogy közönséges önzéa. Da azok, akik az ily mozgalmakat, — nem kizárólag indító okuk alapján Ítélik meg, hanem eredményeikel is mé\'Tegelikt — ennek az érdekeltségi körnek stervezését nem fogják | közönséges önzésnek, hanem szent önzés
Hit igaz, hogy a katbolíkin isko!»e^j|sl . legbu^bban törekszik • tftrvéuyt megviUoitnqj . i<«z, hogy egyedül « törvény er^iyb-eie,, mentette meg Anszlriit attól, hogy a hunon háromé re* belső válság n«m látogatta meg meg , Hiilyos:>bban; valami it - igaz •« ia, kocr aa s
^mindenesetre ment ó\'m/s lesz-; m-rt t>irvé>>y volt az egyeileo akadálya aouat. hogy az egyéni érdekűket elömozditó áldozat- *< *lIlin véderejé .ainten nem szenvedte még a . xt V i , „ ,, Iiostzu válságot Aa I. Ferenc Jóuef menetei
tétellel Nagy-Kanizsa egy oly alkotásához uralkod4i bölcsedéi bizonyiiji a., bogy aí
járulnak, melynek megvalósításán — ugyjira yban való kísérleteket mindig meg tudta
ház mielőbbi fölállításához anyagi áldoza- Egyébként hisszük, hogy mindenki maga tokkal járuljanak. Armuth Náthán keres* is lógja tudni: érd ke megköveteli-e és kedő, mint egyik közvetetlenttl érdettelt, mily mértékben követelt meg a mozga-a maga részéről már meg is ajánlott lomhoz va ó csatlakozási. De csatlako á-
suk
tudjuk — a városnak reménynyel csüng.
minden polgára
akadályozni. .
Ámde a nagy nemetek állat altpitoti iako-laegyléi — (persze már régen {eloszlatták) — kevéshbé reákciónárins volt-e, mint a káiholikui iskolaegylet: uem szintén nemzeti, főképpen azonban felekezeti gyűlöletben érvényesült-e mSködése, sőt nem éppen a felekezeli gvüMlei
„Alldeutsch" — „allkatholisch".
____________i__________________ I. A termesze\'bu var célzatosság, nélkül
■ ,.7"I ,.__. . „„ I való hÍKgad>sagava] ezernyijük A u urnának azt I volt-e oka, hogy az áltatanoa német iskolaegy-
nek lék inteni. mert b láf|ák, hogy ezek I kót páKr||á(| ?lieIj.ekir0k Jcabu , tróoö jjelbö] kialakult? Es ezek a kialakít nen, vol-
az éidekeltek az állandó színház mielőbbi rőkősl ia belevonlak és c-ak hasonlói érzünk I lak-e minden időben hüs<Aveta*(e«ei é* mnnká-folépithetésének előmozdításával tön CSU- J ah,\'1°« ■ humora kedWslé*ber mii «z a apa- Uai a reakciónak, im® wták-4 hae.naUibá, . nyol herceg érzett, aki Heine Henrik birea kői- szláv ellenlábasaikkal felrállvt, a brutalitás egész
pán egyéni érdeköket támogatják, hanem teuie»ye szerint egy rabbit és agy barátot booaá- f»syverlár»l. hogy a parlamentárizmut megbé-• közösségét az egész váro°ét is ioll\' vitába vallásuk Q^yebeii Jnlisak, a polgári azabadságot inéglötőzzék, min-
Mi a magunk részéről őszinte örömmel Semmiképen sem akar előliünk v.lágoi lenni don gazdasági « kuiiu-áliehaladaet le,ei.il<D.é " ~ la* a lenyegea különbség, me>y a kslbolikus is- legyenek,
üdvözöljük az érdekeltségi kör szervezé-j «oleegylel\' 10141 «|.> főhercegi próleklura Auutria Minden nemzetiségi táborában 4 aének mozg.ilmát mert hisszük hogy I hevei liolyteloni ői és azok koit uralkodnék, kik túlzók ajándékoztak meg egymást kölcsönösen a \' . j . kíméletlen szándékossággal ékeskednek ezzel a létjogosultsággal: az üldözés as egyik rézről
JttZfil rohamosan fogunk .közeledni azL}r|,r-otelüoriltuml Mnd a keMőnek a politikai meglapította az Uldiizé-t a másik részen. N?» állandó színház-kérdésének végleges meg- haiaiom * célja; mind a keltőnek emkflte a \'k\'iriák otymUi Jóakarattal méltányo\'m, «»« ... .. vallás kijátsztss; a »loa von Ro\'iiN s vele a akarlak «gy*aa< megérteni 1 de mihelyt a n>afc.
oiaaaanoz. ...... . Lloe.von Oiaierreichl" épp oly gonoet éa elve- cin hívta ő»é\', miheyt a atrban voltak. akkor
Mindenesetre sok függ az érdekeltségi »endő, mim az a lörekves, ui*ly az oszhak al-1 mindjárt megértették egymást, kör szervezési szempontjából is. Nem lame<zmet az artalmai konk<>rdatumpoli ika lel- Mart raákciÓDarius miodii, ami ■ nemzeti, a
uja u xuj. 111. im__1 ujiláxa által, tehát a római uliramnntani<mna társadalmi, á azellemi é< val aei izab<d<ag>t
helyezkednóne!: például helyes álláspontra! kJonllogndűjl azerinl akarj, Malakilaoi éa mege" jogaiban sérteni, er^zakoaati elnyomni ak.rjs,
a szervezdedni ezándékozótr akkor, ha az rflsitenf. Ausziriabsn a ionban, mely oly aok kotoabÁiá
-érdekeltség keretébe tartozóknak csakl Az óbí«al4" és a gyitayörHI elragadtatott
azokat lekinfeuék, akik az állandó szin-jcak a in aló érvek éa az — fisziniesóg hiányát háznak közelségével há aikat vagy telke-1 ^"jj* 1®Ple*?i: iket majd jobban értékeaithetnék; mert
az érdekeltség kiterjed az üzlettulajdonosokra, iparosokra 8 általában mindazokra, akik az álUndó színház létesítésétől köz-vetetlen egyéni viszonyaik föllendülését remélhetik-
fajú neprészbél van összeállítva, melynek ereje I azemtorgiTia ugy a< Bsyikrmtrit a másik részen « eápréeBek 6s«zstar4oz»ndós»gi\\nak arzaiah&l
ered, minden reákciónárins esyu\'tal oazlráketle-ne*. Mert a reákcii egymás ellsn izgatja a nem Ét ekkor a .szabadelvűség >Aszlójá< vakme-1 zetiséxeket, a teleketeteket, a társadalmi rétegeket rfiskednek felemelni a vádlók, melyet röviddel | és ezéri uem \'engedi aa egyeiértdat, « kOzUa ba-
elóbb még bemocskolták, sőt tul íjdonképpeu meg mindig fi lyton bemocskol ,ák es nrra hivatkoznak, hogy a katbolikua iskolaegylet a legreák-ciónáriusabb szervjezkedesek egyike, meiy azt lette éietl-Iidatavá, hogy szétrombolja éppen azt a tőr-vényt, mely altat áauirír az áltaianoi kullurbaladással ö«a«ek <pc oltatott.
/ához való ragaszkodást érvényesülni. £ sz riat léhát „nagyoémet* és >pánszláv • épp olyan oszIrákeUenea, mint az .aukatolisck* ; éa a<*r1 nem szabad azt gondolni, hogy aa ördögöt Bal zeb\'ubbal, as o<ilrSktll>n»a»é| egyik Tajái aa gaztrákelienesség másik fajával ki lehet (aui.
ott lesz a legesleglelején, mint egy azarkafeaiek. De nem iűllenteaz ? " — 1 1 level niáo n*ult.
— De nem ám pajtás I Ne itt van, olvasd el,! •• • a átnyujta a levi let.
— -Teringeiléf és csakugyao I
— Mondd csak barátom, mi volt az a te jó nagybátyád, hogy annyi pénzt tudott úaazekn-_ pörgetni.
— Prókátor I — feleié Lajos.
— B\'zony stép mesteréén Is — fobáazkodék bele a már jó ideír köztük levő Jókor János. — Eo ia ga>d*gabb volnék par ezer forimtal, ba a próka|orok körmei közé nem kerülök.
— Na Lajos, e napot c»ak illő módon megünnepeljük I Nemde ? — axólt Andor,
— Urak I nem azt mondta a kabai asszony, hanem att, hogy jobb ba megyünk éa iaaunk I — szólamlott meg Jókor Jáuoa bátyénk. — Meg\' fogadtuk a jó öreg asavál a indultunk.
Lajos soba éleiében nem ment olyan fesi- sen Fáaliek háza elót\', mint most I Olyan egyeneaen tipege\'etl, mintha léniát nyelt volna.
Fáali éppen as udvaros álldogált; előtte haladtunk el nagy beszélgetéssel. Hej, hisién tudom, csak neszéi vehette volna anáak a 10000 forintocskának — aligha meg nem billenti ko» móiaapkája helyett akár • parókáját is i mert ő kelme nagyon szerelte még a lényen krajcárokat ia.
Lajoa olyan jókedvébe jöll, hogy a pincében
mava beszélte el tegnapi kalandját, s cstk ugy barnult a fiu, am>dnn itt-oti ha valamit módo si oit, helyre igazítottak Andor és Kalman, no persze aztán ők is kiváltották a tegnapi esetet Andor ütlegével együtt, mvtynek foltját egy hétig is boidsni fogja — ugyn.ond. .. Jobb kedvünk még anba sem volt János bátyánk pincéjében ; valamelyik pajkos fiu még | a zöld rnázaai is. a. Islhqz merie. amit pedig kár volt lennie, mert oly sok siep emlék volt nozzá forrva.
(Szegény Jénoa bátyánk f Szegény kancsó ! Snkazor esiembe juttok, s mindannyiszor oly édes rá\'ok s visaiaemlekeséa még moat ie.) | — Haaem tudom, jsj leas moat neked Fáali uram! — gondolám. — £• a Lajoa nem. hiszem, bogy ném löri valami ros«*ban a lejét I Talan már meg ia találta furtangoa tervét, átéri van olyan virásoa kedve,
Lajos különben mind aféle praktikus ember, | nem hagyta magát soká unaaoltatni as örökség átvételen. Mert hál hiába, kérem, olyan világot élüujc moat, hogy ahol malacot Ígérnek, saákkal forgolódjék a< ember.
fin, ha olyan nagybátyámat venné as Uriaien magához, ki tizexer fonallal emlékezett meg rólam halálos ágyán: még est a humoreszket sem\' végesném be, hanem a — hála kőnyelvei aietnék a megboldogult porladozó teteméi fülé I Lajoa ur-ia ugy lett, elment elutazóit.
Fecaegőné asszony másnap — rangjából illő-leg — nyakába érette a Oilui (hanem sokszor ia letette)) széthordta a telegráf nireke\'; miudea báznát Lajoa tízezer forintjáról sxóli az érteke* zéa. Mégis boldog ember az. kinek a sors tízezer forintot ád I Még tegnap a kutya ^ sem avatta meg Lajosi, ma meg minő átváltozás! — még nzok a finnyás hÖlgylzék la s*ivesenvbesz\'l-nek felőle v kik azt állitak, bogy még a fejüket sem billentik meg olyan gézenruz, kócipor twal embernek, kinek .fogata nince\'l
Ozauna tájban Kálmán ur fuvarért kullogott a tratikjába, hová kÖ4>etlenfil Fasli orvo* hass elö>t kellelt elmennie, Fecaegőné asszonynak 011 kellett lennie, mert as ö nyivikolva-rikácsoló hangját hallá.
— Na, gondolá — ea is issza már legalább ia a tizenkettedik csésze kávéi... Azok roatt\'lák bál meg igarán a tízezer forintot I Hanem hiazen Fáaii uram ia vakargatna, tudóin, a vörös paróká« ját I alighanem veri kongó mellén a »mea «ulpá<«t Hát az a szegény Gundi ?
Egy fa nem erdő, egy feoské nem csinál nyarat... Lajos távolléte nem viltoatatolt a kompánián, megmaradt a régiben : délutánonként el-elqalolgattunk — el-élcelgatfüqik, mini annak elélte; de miért ia busoltuok volna Lajoa főlőti ? Bárcank minden rzegény fiatal ember elébe olyan tlzazer loríntoa utat .pingálm a ase-renc«e /.,.
Ferencz József keserűvíz
u «gy«4*U elismert kellemes izú természetes
hashajt\'ószer.
pepnolendt
€l|>(tkeiiőcs, a legjobb fénymáz a világon, gyorsan koromfekete
ád és a bőrt tarlóssá teszi, álaplltatall 1889. -12 Nlaéenlll kapl
Gyári raktár: Wien, l, S&ulerstrasse Nr 21
Nagy-Kanizsa, vasárnap
Zala 84. sfeám. (8 lap.)
1901. április bú 28-án
HIB1K.
— Ssemélyi hir. Dr. 8chaek Déln t faleő kereskedelmi iskolák kir. lóígkzgatója péntekotí délben városunkba érkezett éa a délután lolya-mabao megvizsgálta a helybeli felső keresked, iskola mindhárom osztályát.
Athelyéséaek. Ax igni-ágOgy miniuter Csolosz Ja ő nagykanizsai kir. járáabii fisági aljegyzőt a nagyk;niiaaí Kir. iörvéoya»ékhtz, htiér József nagykanizsai kir. törvénystéki al-jegyaőt pedig a nagykanizsai kir. járáabiróság-ho> helyezte tt.
— IM*sMág. Kaon Már és nejé értesítési bocaá\'Ottak ki Regina leányuknak 8tern VII— j mossál f. é. május o.éu délután 6 érakor iáját lakásukon (Zriayi M klós-utca) tartandó egybe-kelési öun\'péiyeriil. Ugyauily tartalmú érteaitéat bocsátottak ki a vőlegény ezülői ia.
— Tl>«ve< lalAlb »*ö. Ctillag Da/aő dr. csurgói aljáraebiré, Weisz Lajoa dr. nkimizaal ügyvtd éa ltj. Rrii ig Kde dr Bndapeaten lüUzft litjak iskolaiársaikat, akik az 1890-91. évben a VIII, nxszialyt ankanizaai kalb. főgimnáziumban elvégezték, hogy a tizéves találkozás végeti tartózkodások helyét közöljek.
— A fApapok éa M Iparpértoléi. Vaeaary Koo-i hercegprímás a bazai kéazitMt imakönyvek vásárlása érdekében egyházmegyéje papságához kövei ketó körlevelei intézte:
.A Roda pest»o wék»IA Oraaágoa rlparegyes süiet i. Elnöksége f. é. 1909. az, a. azon eldler-jeaztéat tette, bogy a- nálunk kSzkénén fürté imakönyvet túlnyomó nngy része, 90 a/ázaléka nem hazánkban készül, hanem más országokból bozalik ba-:-
Ezen körfilméay folytán a magyar ipar jelentékeny károkat >ze&ved. Ennélfogva azon óhaját. nyilvánította az Ipar. Egylet, vajba a hívek aaak oly imftkflnyvpfcpit vásárolnának é» haaz-l néloának, melyek tarlatom éa kiállítás tekintetében egyaránt magyaroknak mondba\'ék.
Az Iparegveoftiet ezen óhajtását nagyon
vonaton. A .Szépítő EgyeaJHeí* az e-döbe jatást ia kényelmeaaé akarván thai, elhatározta, hogy a nagyréc*ei államáétól aa erdőig a vátosi ba-
lenedék-
inélianyoaank tartom, trert aok jeles imaköny-| vünk van, nmelyék kiálli\'áea a magyar ipari
d oaéri, azért la figyelmébe ajánlom a ft. pap- ___________
"ágnak, bogy ugy aajat yaaarláaánál uivaek^Mt ^Vámottűirfwl rea*d-T\'at~ készíttet, magyar keszilmenyU iinnkönyvekre ügyelni, ■ " .
j mim a híveket ia buzdimni, hogy caak nly. »őlgyi patakot áthidaltatja - én egy terméket váaaio\'j&nak,. amelyek maavar írók ház ftféfflftáatről ia gondoekodík. A menedék* tollából folytak és a magyar műhelyekben tiáz fölállítását nagyban megkönnyíti aa. bogy a
Lénzültek. I ~ váróénak aa allomáa köaelében van egy régi
Egész társadalmunkat áthatja immár az a , ,, . . . . *:
törekvés, hogy az idegen ipar termékei a hazai eF<»«l« "imtn "•»\'«" ,Möh41)
fogya»táaból kíazoritiaxsanak a Így megír arád- melyet caak kiaaé meg kell tatarozni éa 40 60 janak a. magyar ipar számára azok a milliók,] ember befogadására alkuimat Usi valami varat-amelyek különféle iparcikkekért más országokba |auu| jutt vib&r e»etében.
«áudoroinak. Amennyit a hazai ipar párinláaaj _Oray*K*a taraaimri;. N gy k\'siü-
álial küllőidtől elvonunk, annyit me\'uiflhk meg a ujj, t folynak az oraz. toruaeraaoyre, melyet
nemzeti vagyojoeodé" szamara. Igyekezzünk tebnt » hazai ip r léi foglalását minden irány ban a tőlünk telhető mértékben előmozdítani. Ezt tesszük, ha az imnkönyvszflkaégletek fedevéaeaél ia (elzáróijuk a hazai termekeket éa kUttoöa előnyben részesítjük.\'
a milleniumi versenypályán pünkösdkor tartanak meg. Az elaő díj, mint értesd Qnk, selyem záa.ió lesz, amelylyel azt az intézetet ju\'almázták meg, a jrielyik a kétnapos versenyből, mint győztes fog kikerülni. Aa értékea zaazta ez a Madách tragédiájából «ett jelige all: •Ember,
i Uj tb. azolgábiró Dr. Jankoeich Láazló t küzdj és bizva bzzáíl. £ ju\'aloa öt tratendeig
; gr. Zalavarmegye fBnpanja Molnár János oaáator« |eM B1 [|eW ÍDlíiet tulajdona, a mikor aa uj
j nyal lakóit tiszteletbeli azolgabiróvá kinevezte10rtl4l|0g versenyen ismét díjul lüzik ki. éa a oaáktornyai főszolgabíróhoz osz olta be. I — Lávaraaay Féeacll A baraoyaváraM-- éáaudíamua. E/en cim és *OdudéamutLyei lóienyaaátő buQttaág, a gazdasági e,y*sOI«» ; igilur imenei dum sumun jelszó nlatl, magyar |t, , g hoavéd-huazarezr d tiaz ikara m<ju« tőiaknlai diák lap indnlt meg Budapestén. Az első iq.4o tenyéazló dijaiáaaal egybekötött lóversenyt s/ám rendkívül elénaen van saerkeantve; találunk ég agetöversenyt rendez Pécseit. A versenyek-lou sok komoly és többrendbeli humoroi dolgot ken r£lzt miatk Somogy vármegye «a Tolna-fa-diakélrtb*. A\'ap az ál\'alánoadiákvéleménynek ,4rmegye lótenyésztői éa sportkedvelő\' kivan azóazóléja tenni és azért ugy a sierkesz- _ Sn|r||( lu„eiM A dominikánusok tőség tagjai, mint a lap mnnkatáraai eleven *s | akuatCDáLrtoai zárdájának egyik tagja, K Reze-jóiul u iövaro-i és vidéki főiskolai halljatókl.öl UncJ m4r évefe 6U (akik S ombaiha-
rekrutálódvak A „ttiudeamu." löképeu az ee^e- ||ytn tt kőlelaM«gtadaaával a bivök kórétemi dti<k elet humoro-, ötui es mnlatiató olda-1 beQ nai[y oépaiaráaegra tatt a/ert, a múlt ké» I lát tárgyalja, helyet engedve azonban minden j loiytlIl4o „egörOlt. A azerent.e Uu atabw már
|néhány
érdeklő komoly dolognak, időaurdségnek ia. A lap felöleli nemcaak a msgyaroiaiági öaazex, i ^ hanem a kflltöldi egyatemek belélewt és így. 9e|ete; érdekkel bir a naiiykOaőniiégre ia, mely a diákélet iránt mindenkoc^erdeklődést tanúsított ea szívesen kiaéri figyelemmel a\'diikaág szo noru
hónap óia erős föfijaa miatt panaaake-gyakrabban nagyon ia kQIönös mágavi-lanuaitottr -Jgy-p;-SrHMét lolyamáa né nélkül elhagyta a zárdát éa Gráeba kő>tüzött. innen viaaaatérvén, lelkiismeretesen végezte hivatása kötelességeit egéazeu it mnli péntekig,
£«y őszi délután, Lajos három napi távolléte után Andor ur amint borongós hangulatban üldögélne X lábu asztala melletti uramfia az udvarra azogáló ablakán át kit pillant meg/ Fasii uram szokása ellenere ö hozsá tolja a levegőt 1... £n terentöaa 1 hogy megdobitant a szive. Olyasmit érzett láláaára I — mint midőn olyan gyereket látunk, aki ezt s/okta moudani: >tiazieli- a majaitramN de még máat is!...
— Kip-kop 1 — kopogott.
— Szabad !... teaaék?— métózlassék !... j szede össze botorságát.
Paali aram lépett ba az ajtóé, a dacára annak, hegy emeletea cilinderével a parókái la j lekapta fejéről, nem látszott megzavarodva lenni tr..—
Teringettét 1.— gondola Andor — sohasem láttam ezt a jó doktor urat ilyen beszédes ália-\' pofbanI... minő udvariaa ? hisz olyan bókokat i vág: — majd banyatt esik tő Ok 1 ugyan mi lel- < bette ezt ? — A tizeier torint nem jutott eazébe-1 Leülteié az öreget egy invedtáriallsaaalinaa\'ékre., a nőbe teljes éleiében sohasem volt szivar a szájában i rádisputélt egy kemény természetű .kureil*, perse iub lituío — regalia mtdia ; azután jó példával elUaeuendó — maga ia rá- j gynjtott.
(Vége köeetkeaik.)
és víg napjait, melyeknek hü krónikása leaz a, >aikor egéa2i erfiyei tört ki rajté u veszedo Imcs tíaudeamua" (Előfizetési díj a vidékre egy évre {toiiaég, melynek iélekveszlő csiráit bizonyára
La. bll.M O V KA eUliul[.-lH, l.nnntr r . . - .
5 kor., félévre 2\' K. 60. Előfizethetni lapunk kiadóbirata ábao.J
— Tnraaa-klrAudulAa A nagykaniasai Irodalmi ü Müviszeli Kir dalárdája május elsején reggel az indóház kert jóba vonul ki lenlliletileg. Összejövetel reggel 5\' órakor a Korona szálloda flott.
— Kirándul* hely. A nagykaaitaai; •Szépítő Egyesületi apr. 26-án tartott választ-\' mányi Qléaén Szommtr Náthán posta- éa távíró-: felfigyelő Indítványára egy eléggé nem helye-1 félhető határozatot hozlak. Mindig éa mindenki részéről az a panasz ballataxik ugyanis, hogy Nagy-Kanízaának az erdők nagy tavolaága miatt j vezelői hivatalban Balog Káruly ondódi cigány nincs kiránduló helye. Noa hát ez nem ígax! jelent meg leeadó oldalbordájával, a aúwtebb Caak a rövid é< kényelmes utat nem t»láltáki»rayalatu bAjakbau dua Kokeu Veronával. Mi-u,eg eddig. W Náthán megmuUtia. KI
kell menni a va-pál/a-állomárioz Ott al kell!?w.,1«t/J..,lí,,^!í:^kw » k0TtUMÖ P^\'" helyezkedni 20 vagy 10 filléres vaiuti jeggyel ■
már korábban ia magában hordozta. Szdkatiao módon betoppant a prior lakáaába, követelő hangon urvoaaágot kért tő a bíjára éa a helyett, hogy illő módon megkö-zőate volná iöuőka és eiOyárója gondoskodását, vad Indolaioaaággal rárohan!, léteperte éa fojtogaini keadte. Aa ereje javában levő priornak beveti küzdelmébe került, míg a szerencsétlen örült kesei közül kiszabadulhatott éa tar-si segítségét igénybe vehette. A zajra összesereglett háztagok ai\'An nagyaehezett ártalmatlanná tették az elborult elméjű embert é« erös fedeset alatt as irgalmasok pozsonyi kórházába elállították.
— A JáuoahAat vtrluka. As anyakönyv-
Budapeat tslé menő valamelyik vonatos aa 10 percnyi haladás után kiaaáilani a sagyréeaei állomásnál. Ettől ugy öt percnyi gyaiogjáráe-nylra lerfll al Nagykaaiaaa városának máefél-ezer>holdaa gyönyörű erdeje; ott lehat üdülni pompásan é« onnan baia lahet jönni megint 80 vagy 30 lillérért tetszés szerint választolt
lejlődött ki kö<öttük
— Mi a neva az Oo atyjának?
-- Balog Imre, canfaávss Csámpát.
— Hova raló tlletOeégfl t
— Jánoaházáia, csókolom a kezét-lábát.
— Mi a foglalkozása ?
-. Virtuóz vól, zérem átoaaággal, de 11 éve ■ár, hogy naeghón I
— Virtuóz, de kát miféle virtuóz?
— A nagybőgőt hordozta a banda ataa I
* |
áí li tS 13
lu i
I
Értesítés.
Van szereacsém a nagytekíntelü közönséget tisztelettel értealteni,hogy a
(•▼•all Idényre
a legújabb divat azerint mindennemű ruhákat, a legfinomabb aalaAsfflil a legolcsóbbig figyelmes és telette jattnyoa kiszolgálás mellett kéaaitek.
Ez alkalommal bátorkodom a tekiatetea aa. kir. Allatarvaa arak tig aimét felbivni egyearalia k4aallasé-nyelnre, melyeket s legpontosabban, előírás tseríst legjutányosabban, kitűnő miaőségbea éa Ízléses kivitelbea szolgálok ki Vidéki mecresdalések kellő figyelemmel eaikisöltalnek
A a. erd. közönség becses támogatását éa aaiva* megrendeléséi kéri mtiy tiseUlctltl
SAOTK A1IH Kél fWfluiM
■Ul féle Ua
Nagg tdlauték kitinS min&iigü, ditatot iel/Bldi, angol ét franctria kelmikben
SS t
*1 i 5
l|
Nagf-Kaoizsa, vasárnap
Zala 34. szám (4. l8p.)
1901 április hé 98 áa
Sxinéiiet.
— Hel/reJgaalMa A , Zala* ápr. 26;iki atvja írási, mert a tar vérét megverte. As atya számában s hirdetések közöli egy „ Meyhivó" volt! elismerte ugyan. hogy egük gyerkeket megverte # közölve esssl s kesdetfel: fA Gelse és Vidéke azért, mert a má*ik testvéréhez kést dobott. ^ pzertfai Fogy ásatási Szövetkeze\'/ — £« a cimjelzés — Uüiémém fcedve*s»éivjf oyqjl oly helyien volt; mert a szövetkezet cime sz : I osslály-sorsjegy *ásárlokoafe, kiknek sorsjegyei 9Qét*ét Vidékebeii hilekzmtkezet*. A »Meghívó* ki nem huzatnak, «s orszás le«na<y.\'bb osstái/-lapunk mai szánáoak hirdetései, közölt o/bói, I sorsjegy e-árusiió b-lye : a Nemzeti pénzelté most már teljeses hslyss szö reggel van közzétéve, rész vén) tsissssg ^Budapesten. Prospektust s
— A Osaáesaissbéi Milyen sz élet ?— nevezett intézet kjvaoatra ingysn ss bérmentve As élet olyan, mint a kerepest, ut. Eleje színház, I küld.
a közepe kórház és s vége temető. - A kasai Ipar alkaré. A »Lessive
— A Feítetich szobor A Keszthelyen Pbeniz"gyár ailandóan nagy *ik-reket ér el lelailitaodó Fetteticb-«zobor, melyet Stróbl Alajos- jfelölmulb tailan többszörösen kitüntetett zwaé nak egyik kiváló tanítványa Lnkácsy Lajos ké» szerével, melyet e*Igzerü**géoél fogva igen szít, közeleg s befejezéshez. A főalak mar majd-j kedveinek.L*gujabbao a gyár nagyon jelentékeny, nem teljesen kész, s szoborbizottság a napokban/ kötéseket csinált Ausztriával és Balsánállamok tofja meg\'ekinteni s cssk azu Sn kerül öntési kai, mi ékesen bizonyítja e kitfloő szer bsaanáJ-alá. A ssoboralsp jsvár* még most is érkeznek hatóságát és kíviMk peaségef, 16 —21 adományok sz 0. M. G. E.-bez. — Bfsi«s*ág vslamel/ fagllullfé-
— A k*rages«k Gyukli István gógání&i, »»er h*.*náiatá» *t nay a nagyon érzekeny 07ik. De bet akkor mi is okos\'á, bog, a Iakós mar régi haragoss volt Száató György fogzománc megvédésért valamint as ellen, fa«gy jdar(|b m,ni<ezen e\'ónyók decára a k^jjM&p* zateerdődi lakósaak A minap Dabronczoa bucau kartekooy anyag : mint man*aniavas kalí stb fjen hidegen h«gvU ? Eryedöl az, hosy s volti a két ellenfél ott lalálkozótt Gynkli bele- melyet a szájvizek sokszorosso tsrta máznak, [ mi kdaön^gBnk jobban szereti a pr .zit, m nt kötött haragosábai de Szántónak többen segit s szájüreg gyengéd bőrét megsértik sőt esetleg a ferdét; t daran pedig rímben ven írva. A sésere siettek és egy Somogyi Mibály nevö l«o>etetnek, mi s sz»j kiöbii\'éaenei majdnem l m, *3zön*é*g»k ,„g|0bb része prózai regén, t ember mellbe szúrta s veszekedő Gyaklit. A | kikerülheteileo, cssk gondos ^ illatos é* kívie, a b«>l tan»l-g eaóie*Od<sak és sserrmes-két Gytkli István tüdőjét szurts át s a mégse- sversmind ár álmatlan elkaireszekből előá litoti J ^^ tem verast, a melyben a lo.au bssftlt ember néhány nap maivá meghalt. lölyanlbgcrems hasznalatával leba<ség«s mint i,.pr#.Bk*j,ek Mlyiket asareasem"? Egy cur>-
— A jpatralenms-fearU^l bomlás* ISarg kalodont s bizonyra nem közönyös Vsla-j pMlói caókkaí Vagy bb haiSst tehet eslunk A magyar es osztrák petroleum-finomitó gyaro- mely fogtissutó«aer válaaztá-amely egy-sersmind elériJÍí mm{ a jellemesebb mondSsas mint sok 1898-oan őt év tsrtsmSrs kartellt kötöttek\'ja szájüreg Jertőiienitésere szolgáljon, as utl!f i^oMtianósshb rímmel - étről *es? a d*r»b Is a kartcii a viszonyok nyomása alatt most ssime bibetetlés meeoyisesben újból meg újból Mi kai sem a sUséezek bet* e-felbomlott, mert s finomítók s nspokbsn Bécs-jketetkezö mícrobák ellen, ér- minden ezen
ben tartott gyűlésükön aooak fovábbi íenn\'srtá- téren lapasstalt jelenségek ellen mint a ^ ragyogni és lőndókölai aaerető Eva eaasooy sát nagy többséggel leszavstfák. A kerteli fel- legmesbizaatóbb szer nem e ézgé ajanlh-tó az i D^átzy lluban kitttoő assmélfseitOre taláft oszlásának fö oka több nj petroleum-fiaomitó j m«sses civilizslt államokh«n mar évtiezdek 6ts | ^^^ loilH\'jei isssi aranya»«*nnyra v «l 9<liiú keWtezese, melyek részint már msglreid^k, j kílünőnek bizonyu l és mindinkább áluláaiwu j\'^J ,á50ben előhukkant\' á"\'éráméi Mmő kit
elö«dásrs visssatérrs kell megemlékeznünk Szmlmmit azemély«sOi/:érej Bamk Margi*réf9 aki sok drsmai erővel iát*tia meg sserepét é< igen csmnmso énekelt* !kita-mitnek uj kérője akadt Mikiéssy Gyeláhaé, aki rendkivai sok k<>mikjmiad adu Nnháet a karom kérő egyikét,
CMkiiíőn : *s Aranyüuutnf vig)úfék pra^ni. srje volt, A Nemzeti szinkss ezen ma«»rd4ril^ ját Isen jó htroév előzte mes. A darab fényig reod*ivai szepf tárgyé érdekes, alakjai a** sablonszerüek; Msksf Emil pedig e ki Sckie* tban éa Koppel-E-feld müvét msgjer színre sHJlleUe, s lehető legjobba1 nyújtotta é« mi intézek dscára kősőnságüi<k. — mely teljesen neg^fté a színházat — hidegen ingadia a d*rabot, p*d\'ff a szereplök el len eem lehel á<*
firyáx BECS VI.
részint közelebb meg f<*ják kezdeni üzemüket. | elteijedő kalodont. Ennek folytán a régebben \'ennailó finomítók kontingense máris 27{-k*1 csökkent s további 16—l^j-ksl lenne még leszállítandó. További ok a trieszti kőolaj finomító gyárnak a kartel enj kívül maradása. Ez s finomító eredetileg orosz nyersólsj finomítása céljából létesült, de petróleum behozatali vám felemelése folytál galíciai petroleumot finomít s ezt oly termelók* tői veszi, melyek egyszersmind finomítók. Míg azonban a karte Iben álló tinomiték \'kootta* genaftkoak 27§-át maris elvisiitet^ék, s trieszti teljes üzemet lejt ki s a ksrtelMiöltségekhez semmivet sem járult hozzá, holott s költségek ■ssáisánkiot téhb, mint egy koronára emelkednek. Megnehezíti s kartell len tartását az is. hogy a nyersolaj termelők azö*etkeze>e rendkívüli áremelést kért a jövő 1902 évi termelését, a István, Miklós. Ilona férj. Gyórffiné nevére íjkv
e keretben nem ker»*taek. A többi isee*^ közül sorban kell e vtlitenünk Kmtém fedél (Peter legény] ki rendkívül szépia besetl es is*e tgy^s Shi«f -A »zisp id ifpiá az -S ifnt otthonát Znojtmukf lovagot igen fét*aen ele kilót la Myy | «re; ffmms ieaó Gerle*ári grnf szerepében elég ügye^aágei lenemtou $ a >gy
KÖlÖgep- Manahilfer.tr. 40. meg Vdtaek eT^gadve Snlény(£va t\'tá M U/adormann áaazonya) és Szabadot Gizivel ez srseyos (sh m, ff üUörilldlin ui ÍB|.l|t kibót esskh«msr aeattr isu.
APBO HIHDESEK:
Ihtsika Endre,
Péntekent A pMf ralses^dt Uesé\'elt-k saófo\'t ház elélt Bsimécm bővéet samfAt Asff Imre helyett es alseiofiimsl HtkUn G«ulá jstaata; Ae^g Imre viszont Mártva Pesap^suas p\'Jgámesíer azerepét vét s át Iwémfi .
a kit hehivtak e »rsgssatot«»bee Meaeai tl|dk még, bosy fzUdy Borissá oeoMsak aok tsp«st, hanem egy bstalmae vtráskoeamt ia kapott es[
»..«k re.«bniu az oka, hogy SsIioábaD a \'elrell Szabadhegr, Lilóbegf és m^lil^omiil é« bog, HHlodorií* bUYM, * b«u.
t«r>«taicokkci... A tMókr azooban a ma-jdBlökbeo fekvő ISIdelf, kiutkvk. ..ONtL, pralectQgtú,,egflsgyobU kegyel
8Mabb.4nlka! foe»dh«t,Ak el, mert u f. é. mé,u» hó 20 e. 2Mo bíró. árwréeen *Hu^kaUl Mrt . ■•l. \'^fl
^ melyek: adatat fognak. {10 -t\\mtbtíikx H kSzöneég ISueM Upi«l kUéHe
" lrak,t l*"41 »em versemképesek. A --1 Swialbkt,m at.rJJ Mei, I...*.\'
Dyer«> «>-\'*bi eaeléw, m^ a oiy; SuSlw Amhlé .épnia-ani .dut Ai ftMdiert
visszatérünk.
Hsü ii Aaor: Vasárnap d. u. Sehaeee, tele: Cdkós aépss.
BökaT vártak, főleg a magyar finomítókat káró
sítmta *t z kfltöHi befaosetait tette lebetévé.l hat. eng. hely eszközlő intézetét máju« l-én BeavstoiUk e határosat dseárs sem tenjA ki- s Kirély utcában a porta épüUt mdUtti Bzraar zártnak z kartell-lárgyalások ojból való felvé- 1éU házba be yezi át. 169-3
telét, az azonban máris kétségtelennek látszik hogy s petróleum*árak némileg csökkenni fognak.
- fáiép esaliC Kesztbelyrő írják, hogy Diasea kilny vtár
Tóth Gyuls nevfi alséőrm 10 eves suhsnez egy i
•veg ajtón keresztül rálőtt ez édes slyjára. A 1000-1600 kötet nekótve, Tompa, Arany, Vö-golyó célt léveesteti, a fin pedig megszökött A röemsrfy Garsy 4t*zmürei; irodalmi, jogi lor-seendőrók elfogták e goeosstevőt, a ki tettének téneti jeles mü«ek«ei eladó okán: sít edta elő, hogy szén lobbsnt hsrsgrs 166-1 Többet s kiadtak^
Héttő, iómsIMii Ortkny briáadirw seénmü
Kedd Nmz* York tzéft operetté
Hserda Mfzkérkz s intnO
Csütdndk Bárámmkák o. Nagy I jutalomjéte a.
Péntek StuUmuh opera, aópaetőedán
Saombet Kleopátra operette.
Vasárnap d u A mit az trii amil né^znim,
Vasárnap este irssjfksfcsi vígjáték.

$
£
wK «
1 *
Scherz S. L. Utóda Nagy-Kanizsán.
Minthogy 96 év óta fennálló üzletemet folyó évi szeptember 1 én átadom, az eztdeig még rak táramon levő nagy választékú
ruh&kelméket, vúszonnemüeket, fíchíffonéiönyegárakaí, batorkclmiket, égy- éa asztalterítőket, cstton ás battisztáranemüeket, nap- £a esőerayőktU női felöltőket
és még számos e mkmiba vágó áruraktáras^l képező czikkeunet\'rendes, de jutányos oleaé árai adom et Tetjee UatíaleM
U-s
Scherz S. L Utóda (r«itf EWnger)
Nagy-Kanlztáa, Daák1 Faraac-tér
s KagykaaÉsaáí TskarHlftatáz SyeMÉkan
m te
i
■Jr §
§
a §
§

Nagy-Kamisa, vasi\'nap
Anyakonyri kirik.
április 21.101 87-ig
születetek «
néhai Horváth József, ffildmives: Ersséb\'él. Tólh öyftrgy, napszámos? Giza. Bagó György, napszámos; Jóssal. Nagy Jozsst, szabó: Maria. Berkes Jakab, kereskedő [Veiike-Zdsnozröl] György.
Tarabó Apollónia, szobaleány: Anna,
Varg József, napszámos: József.
Kampói Ferenc, kőműves; Cyula,
Bocstat Anna, cseléd: Terez.
Vadlya István, örvényi-zeki hiv»taluok: Béla.
Ötvös Emil m. kir. adó ellenőr.* Tibor.__
Utű LásZ\'ó, posta és tá». tisr.i: Laszti\'. Horvát Julianna, cseléd; Rozali . Varga Deiaó, mkir, adó. tiszt: Lu»z!ó. Vékáai Szidónia, szakácsnő: haltra született leánya.
haldlotátok :
Kovács Ferenc, napszámos. 60. éve*: lüdő-gűmőkór.
ösv. Pek Pálné, Simon Katsün, magánzó, 80 —eves, agylágyulás. Fülöp Terézia, 6. éves: torokgyik. Alilei Katalin, 1 hónapos: ránggörcs. öav: Gerócs Ferencné, Kis Kataun, 78 éves, vizkór.
Iván Ksrancné, Pálfi Rozália. (Kia-Fakoa) 40
éves: bélest varodáa. Gerócs Jozsel idöabb, uradalmi gasds, 66 éves: tüdölob.
házasságot kőOtték:
Bálint József, löldmives — Sebők Rozáliával. Krisiololetti Ferenc, gépész ,— Tlnc-s Annával. Samu György, Mldmives — Vajda Katalinnal. FaJeer Lsjos cipé-z — B«ck Cseci iával. Jámbor György, földmives — Matés Annával. \' Mates Lást ö, f8 d nives — Lenwyel Buzáliaval. Bolt Jó/ael, töldmives — Polai Juliannával: Gudiin László, földmives — Furdán Annával Ruppfxyürgy, töldmives — Nunkovic* Máriával. Babos l<.iv»o, vasúti takezö — Czuke\'tr Szidóniával.
Zala 84 szám (5. lap.)
1901 április hó 28-án
- Elősdó: dr. Kt11 Után.
1, Csizmadia István s Modrovics becsületsértése bb.
2, Kapocs Teréz s Döme Istvánné testi sertés s becsületsértés vétsége bh.
1901. április hó 2B. Előadó: dr. Neutitdler Antal.
7*/i kamatai, a lejárt)urnátok 7»/« kesedeltn-i4n0.né | kama\'ai, 51 k 10 í. per, ül k. 30 I. végrehajtás , kérelmi, 84 K. 30 fillér jelenlegi, továbbá Rosen-kftnnvü herger Mano csatlakozott végrehajtaiónak 189 1K. 60 fillér tőke, ennek 1898 évi szeptember
80 "
18ÖI1 járó 6Vi k imaiai, 20 kor. 30 hIL per 17 korona 00 fitlftr végrehajtás k éraimi, 16 korona 70 fii. árverés kérelmi, 12 korona ujsbbi
1. Murk Vmeze könnyű lastisériés vétsége ms. árverés kérelmi és a még lalmerülsodő költségei
2. Derk HalAz-né rága mazás vétségé I1I1. [iránti ügyében lantn. kir. trvsz. tsrttlsuhsa tar
Ifj. Nóvák István lopás vétsége, hb. Eidadó : dr. Kin htvín.
1. Hedike Ferenc s Tóth Gergely Dávidné könnyű testi sértés s becsületnéltés vélaege hh.
ü. Ifj: Németh István könnyü tesi sértés vé\'isége hh.
(Rövidítitek magyarázat*: hh. = helybenhagyva, mv. = megváltoztat"), rmv. = részbei megvá toatstva, ms. = megseinmsiive.)
Pót >rnyalásra kitüsettek.
1901. ápriis hi* 29.
Galambos Gyula csalárd bukás és csalás büntette..
1901. május 1.
1. Pin\'ér Fáni lopás büntette.
2; Horváth Bsz«ó Péter lopás büntette.
8\'. Dotna látván lopás büntette.
tózó s nagykanizsai 7581 sz. tejkvbsn falvett -j-664 hrsz. áfati felvett, s 3240 K. becsült ház és udvar
1901 évi májtu ká 23-ik 10 árakor
napján. délelSÍ
■ zen- ikvi hatóság hiv: helyiségében dr. Bentsik Ferenc és dr. Weisz Lsjos felperesi ügyvéd vsgy helyetteseik kő/benjntiérel megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kiváuók tartosjak a becsár 10*/rát készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött keséhez letenni.
Kel\' Nagyksnitsáu, a kir. trvszik mint tkvi bstósagnal 1901 evi febr. bó 80.
GuZONT.
■ ________—kir laiaki slbiüL_
■yilttér.
-t
979.tk.190l.
1*7—1
[kerdezzük meg a háziorvost! i
BTjBBBB
■ jkVlk.llk\'s i
iái ;;;anuuptj
Árverési hirdetmény.
Törvényszék.
Felebbviteli bűnügyi tárgyalások. — Eintézeti ügyek : — 1901 április bó 22-én. Előadó: ir. Ntutiedltr Antal
miall
Juda
•értei:
1. Sikkasztásnak lekiatendfl véiség vádólt iij. lWváih György bh.
2. Jámbor Jnzsei, neje a Horváth Lásnó ellen snlyos illetve könnyű testi vétségé miatt hb.
——3. M\'igánlak és becsületsértés vétsége miatl őzv. Hurváth Öyörgyué a Piander Boldizsár rmv.
4. Maródi Fineze ellen közöserid elleni kihágás ■ becsületsertés vétsége bh.
fálkálikus »dPCnj|ttPtj
MINT A\'YÍL.M A OL»0 »Z£B ugy magúban, mint meleg tejjel vegyítve | KÖHÖGÉSNÉL, kEKLDTSÉGKÉL, TODŐIWRUTAAL stb.
legjobb gyógyszerrel ajai>ltalik. NEHEZEN EMÉSZTŐ GYOMOR-HURUTNAL KITŰNŐ :HATASA VAN.
Mindenütt kapható. 898 26
674 itt. 1901.
164—1
[UesM üirdetméű}*.
A nksuiasai kir. trvasek telekkönyvi osztálya részéről közhírré tétetik, bogy Vörns Józsefná azfll. Göcsei Mári zalsapáti lakos végrehaj tat ónak Tólh Sáitdorne ssüL Bojtor Aana T g ihajltst szenvedő szab ri lakóa elleni 300 kor. lóte, ennek 1899. évi április bó 6. n-pjá\'él járó 8*/s kan alai 28 K. 70 f p r, 12 K. 60 K. vegreliajtás kéielmi, 18 K. 30 F. jelenlegi és s még felmerülendő költségük iránti úgy eben a feutnevesett I kir. lőrvépjszék\' \'őrületéhez tartozó a szabwi 852 sz. Ijkvben f-Ivett A. -f 1499 hrsa. (azőlő, ret és préshas Du aki begy-n) es 048 koronára I becsüli — e* az A. -J- 84.1). hrsz. (h>* 171 aa. alatt, ndvsrt-r kerttel 39t> □•öl) es 840 koronára becsült ingatlan
1901. évi május hb 24-*n d. *. 10 árakor
| Szabat községiiazaná\' Suader Lajos felperesi ügy-I ved vsgv helyettese közbejö lévai megtartsndd l nytlvanba árverésen eladatni log.
Kikiáltási ár a teoiebb kilett becsár.
Arveresiií kívánók tartósnak a beesar lO*/»-*t készpénzben vagy óradei. képes pipjrban a kiküldött kezéhez laieaai.
Kelt Nagykanizsán, a kir. >rr» ék mist laftk-kötijvi hi.tósagBál, 1901. évi lab\'uar ho 25.
GUZONT kir. Irv-tsal a l>ir". >186/1901 tk, n. 163—1
A nkaniz-ai kir. trvsték tkvi .osztálya részé ról közhírré tétetik, hogy a Délsalai Takar kp. Részvénytársaság végrehsjiatónak Miklóska Lukácsáé s«ül Ssmossinski Térés végre hallást szenvedő nkaui/sái Iskos elleni 1600 K töke, annak 1899. évi november hó 9 nspiá\'ó!" járó
Árverési hirdetmény.
A ungyknnizsai kir. törvényszék mint telekkönyvi ha lóság közhírre tes<í, hogy a okanu-ai
>fScliiirigind-l-Zá,r<<
riadó biztonsági zár betörések ellen!
Szabadalmazva az összes államokban! Egyedüli biztos védelem betörések elleti
Fontos bankok, ékszerészek, kereskedők, gyárosok, háztulajdonosok, magánlakások, stb. részére.
T. es.\' A ,8ckl»aadl-air" Baljr a betórík altén aa egyedüli hlatos évaaar, Hl nalnaaaa Hayaaatt tytósir, amilyet oaapáa aa ara «aol(áM kalcataal lakat UayttaL á legcaokélyebb klairlatra, hogy mi sárat idafla, T«ty lolvijknlc!0«al kinyúlik, avagy aa aJtértaSak balirtaira Irinyalft kiatrlitra la, It7 kalaptol kajwaolMIk ki, a laaly egy vtllaaas csaa|tval érintkezve ezt mozgisba hozza, iltatllaf a megkiiérelt wtazakoi kinyiiáat riadó au(tail Jabd. á balMa kiaérlMéaak magaiadilyoaiaára netgáU osaagé tatiaéa aaarial alkalmazható a cnlMisobibaa, a hiamealcrail, vagy bkraely auu alkalma haljau. Kívánatra agyanaioa imiltyövel egy ugyanitt alkalaaaatt llvég la aa«y darraaaaaal alaSthaUI, amely.az iItó ezomizédeigot la fatrlaaatja. á SeklMtadl-aár aiadaa fit* ajtón, ablakon, radtaydn, ptacaa és padláa ajláa sadval ■ladaaltt könayaa alkal. maaható akol Ixtiria ilháriUydó és faltitlaaSt megbízhatóan Jalat- minden bet&ráai klairlitit. k. „8t>himaadl-sár", aelybíl earek vannak atl baaaaálatbu, daraboaklat II
koroniba kart).
1IS-SI
-i—.
Nagy-Kanu.-án vasárnap
767 ag. tk\'aa egy öt«>d raasben Löwinger Mór (Mukt), agv óióő reszben l<öwíof<ur K<ya terj. ftechwtx Vil»uoanó, egy ólőd lé-zbeo Löwinger Faai férj. dr. Sa<uek Mnnóoé é« két ölöd rész* ben dr fiohsobild Samu nev^n .álló 8tíl 1>rss, $1,500 koronára beeattlt has, udvarral, továbbá 888 hr<s. 34.866 koronára facaöit has, udvar és karttel a tulajdonjog kös&Mégdnek megszQuteiéae céljából
1901. évi jvlius hó 29-ik napjának délelőtt 10 órakor
esen kir. trvssék mint tk*ví bsiós/fcg htva\'alo* helyiségében dr. Rothschild Samu ügyvéd vagy helyet eae közbejöttével megtartandó nyilvános , árverésen elttdutni log.
Kikiáltási ár a lentebb kitett becaár.
Arveresni kívánók tartoznak a becsdr lOj\'ál kasspéntben vagy óvadékképes papírban a ki-, küldött keséböi letenni.
Nagy Kanizsán, a kir tvsz. mint te\'ekköuyvi hatóságnal, 1901. évi április hó 24-dik napján.
GÖZUNY. kir. tMiaki albiró.
ürlegi ÍAIMT rfoetwr valódi anjrol
A iiagyno lUxieli iitünWg
figyelmét Iklvjak, dnaan felaaerelt fftaaer, feeSéfc gjmrmAt, legflaomabb lákl* éa mis! olajul* r valódi JamuúkaJ rum, «roe« the«> IlkSrék (•Ttbbl uallly gyertya, iiappia, rliakea^* a|lU, miaadoia, Maruala amftlf, oImi, |appAa, l»d Jal rlia, míIh prlrolrum éa miudeii • aaakmába vágó cikkekre.
AatAayvlaek, d«*»ataráU aaeaa félliteree palaeakokbaa Magöíauató oairaiépea menögaadaaágl veiaaiéaj Mfvak.
Trifalll-láÖNxéu ela«lá* umgy- | bau én kleniu^beii.
la öaaaea badapoati iltMalaak liaatjébűi, mindig jelentékeny raktar. realai megreudeie- j •ak pomlommm Mik6»«ll«tark, olceó ver-eeny árai melleit.
A régi jó kiraévaek örvendő, a mai igényeknek teljesen megfelelő ia ajjá átalakított füaserinletink I éa aok évi fepaaaU\'ataJafc nemkülönben a aagyfec-aeny kéaatet bennünket fenti árak ajánlatára, mely- j nek minél utámnaabb pártfogásukat aláaattal kéri
Balaton Testvérek ffiaaar. kaaai termény éa liamkareekedéae Nagy-Kan iaaán 30—6- JtíUröi tér a „barát pékh«a,M.
fl. nem tartalmaz ^ tű n f) karlék A jr\\agy X^l * \\ tiltott anyai\'\'*1, g . » \'efljobb He- llgH Iv nőcs minden-Befő re. tisztáta ianság fHöo.—
Egy tégely pomdé egy borax szappanna
{ír 3 korona 30 fllh r
as összeg előleges befcűldé « mellet\'.
Chlef Office 48., Sríxtoo Road, Losdon S W Az ntalváayok cirozendők :
Pr«fra4a (Kekita mellett)
Nagybani vevőknek te erne» enge
■agyon praktikán ntazanom Kivid haaaaálai ntía sélkttllilietfilaa Orvoarandorileg megvizsgálva
lenni ?
Vladnion ifjak, kla aa »loirv TalnT&fit mv iév«aiák elÖkéaxüluégükrs ée f»glalk oiáen kr* való tekiolri nélkül meguzoreahétik as - 5
egyévea éakéatfal lagai — A ki tár sor alatt állott, alkéaatt. - -
lafilHéal ív klileaíé Prospektust ingyen éa bérmoatv* JriÜd
LICHTBLAU ALIIDKT a katonai •lákészltt tasf Igazgatója Oebreceabei Taaklaeltaác : eddei DRAU6ENTZ JÁNOS ay m. kir. honvédesredaa éa HAVER ADOLF >»y. -ca. éa kir örnagj. Felliflyelö: a nm. valláa- <•• kteokt. au kir I inieterinm megbiaáaáből a tettfi. kir fdigaagaiu
WaMmt
^jP ^ ............\'-\'"íflMB
fiiamért le|)afcb
FOGTIS ZTI TÓ S Z ER.
A »*áj kiöblítése (og- vagy_\'Taá|tlf«i! uem elég-ege* a bgak tiazlámaria-ára és teniartá-sára. Ebbe* még e*y mindi fri^s fogpép bssx-nálsia is ssfiosese", minő Sarg Kaladont, mely tubusban Ic^A praktikus csomagolas kdvetke/tében miudeu kívánalmat kielégít.
JTé én oleMÓ órák, ^
évi jótálláaaal privAt veiknek ^^^^
Konrád János
óragyára arany, ezűat es ckszer áru azalil tó-háza ^e
Rrfii, (Caekoraaáf) IKfl
• Jó aiekal remontoir órm Kw^
Valódi asAai raeoatoli-áia frt 5 80.
Valódi eattat lánc Irt 1 20 Kiokol ébraa»U> óra 2it 1*96 Caágam a ca. éa kir. birodalmi cim -rral van I kitftnUiTf, amámlalan araay, eaiet kiállítási *r»m •linerajivil aiat aaerft lavél vaa birtukomb ti
nagy képss árjtgyzák lagysa s bérmentve
A Richter-féle
Horgony PainExpeller
r Liniment Capsici comp.
agy Wici kipróbált bázi.nxer. ti moly már több mint 30 áv Ma mogbuhntó b«?iiomolr«6l alkal-m&ztatik köarvénynel, etuzaal ea ntaghúlésekaél. Intés. Silányabb utánzói miatt bevaaárlaakar mi*mmm mindigttgyolommflhgyitaka JÉergsey4* ▼ádjogyTa éa a ..Rlchter" csofQogysoaro.
801, 1 k. 40 4. ai 2 t arbán ómaólTaa minden grógyaaertarban kapható. Fórmktir Török József gyógytaan-anwl Budapesten.
Richter P. Ad. és tarea, STS
oiiai éa ktr. advirl •■állítok, [ .T. Rudolstadt.
LegHr««eme»eob legaitünobb esneikulözhetien
F jgtisztitö-szer tubusban,
fekárití. konaerrálja a fogakat, fhaniti, Idití a májat
------ eg-y tubus 60 fillér —
Kapkate miadealtt lCJ*aaa li^Hl m rtwiUllilit nkUr :
B A TOL Yillatnergy ára
_ jlllw > ■■■lljl >>■■■>■»■■.
BÜDAPBST VE Damjanloh-ntosa 28. Raktár « ftokfizlatea : Tamaavár Főraktár Nkaaliaaa Wtúz k Udo/$zky, Komzü lulvértk Armmtk Sándor h Sauer Ignác utóda Boronkay Károly.
00000000000000200000000000 5 O
o Árverési biráetméay. 8
Nemes Vid község közbirtokossága képviseletében q g alol\'rott község bíró ezennef közhírré teszi, hogy a kö^Q q birtokoüság tulajdonát képező nagykorcsma a hozzátar- q g tozó öslzes mellékhelyiségekkel — kivéve 1 bolthelyiség q g és az ahhoz tartozó 2 szoba, 1 konyha, 1 kamarát — X z ét a korcsmához tartozó 24 magyar hold Szinti (öld és q z rét a vinárjog és heti piaci helypénzszedő jog 1902. évi
január hó i-t6l 1905. évi jsnu^hó í. n pjáig terjedő ff g 3 évre Nemes-Vid község házánál q
0 1901. évi május hó 27-en d u. 2 órakor O
q urtandó nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek ha- q
jf aconbérbe íog adatni. q 2? Az árverési teltételek a közbirtokossági gondnoknál
g bármikor betekintbetők. q
O Nemes-Vid, 1901, április\'hó 25. ;
o - *o
ü (P. h.) . Oroszi Imre s. v. bi#0
A világ legcétaserttbb és leg^edvetiebb aosö-e»/köze a valódi
Lessive Phenix
mosópor, a mely a legtöbb kór-hAybao, gŐzm»>aódá-b»ii, kuloatorban, nyii* vaiios intézetek es elő* kein háxtartű okb nagy előszeretettel
baa/nliiatik.
Lessive Phenix mosóporral
LESSIVE PHENIX
A valódi „LESSIVE PHENIX" mosópor hatai gyártwáfiy, teljesen elormen et*, jotállis mel ett, arialma\'lan a fehérm-mflre e* csakis oly csomagokban va odi, melyek egyedüli luUú donoaa J. PICOT, PARIS, aláu&^val vannak e<lan n.
Mh Számtalan elismerő levól ^W^é Kapható minden fa-wzerkereskedésben és drogériában haasoAlati ut4uUÁ>-sal.
Igazgatóság: Budapeat, Károly-körut ÍO a
Nftteámw* vasárnap - , Zala 34. szám (7. lap.)__1*01 áprtlia M 234n
Meghívó. Saloaa l m&JllM l^lől ■septeanfcer^éffél*.
^H^^B i n ■ » ..... .... • alkall-rnnHatlkna forrá~ok, m^ atoHI-taj (Márta I
iLJr * „beise es Yidekebeli Hitelszövetkezet" uyogynaianyu*. „ütm
-lé* , klfir, fanjA- áa tJ<ttJW»r lllMI\'lfttt. I
Wf iqai „atw, |.A . . . A láp»porlaastáa kabinokban, pMaitiko kwirtk, aéinvaa aaél I
^ IWI. iaq«« hA 5 fa d u a Arakor I é» p«i«iB n <uik, kidH\'iii7«iyiiiéN(. I
(ielsén a jegyzői hivatal helyiségében \\ _ ^ y Y TT T* JLT TI
rendes évi közgyűlést ^ L EIC K .EN B E R g
tart, melyre a szövetkezet tagjai ezen uton is tisztelettel meghivatnak Javallatok «a iér«a é« *®é«»tő axervek karatoa bajai, vémac^r- I
__M| aib. — Ellenjavallat t u>kór — Felrilágositáa ia proapak- I
tói injcyon Laka* é« k"nairand«t黫k a Tkru} ftoroaal : 144—10_raHllgaafaláaAf ál CilHrke^nkera.
1. Ai igaigatóság és feUgyelö-bizottság jelentése az évi üzlet- m^mmmmmmm^mmmmt^émmmmammmammmmmmmmM eredmény, s ezek alapján a felment vény megadása. ______- . ,. _
2. A számadások ínegvizsgálása és a mérleg megállapitásar --a
ö vedelem vagy veszteség feletti intézkedés. ■ ■ -
3. Az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok választása. \\V \\tx \\U \\fv vt^ ^J/ nJ/
4. Az Országos Központi Hitelszövetkezetbe való beépés felett — -i- ^ "\':r " 2* — - - - i \\ határozat hozatal. ,,, __M \'
Kelt (ielsén, 1901. április hó 25-én. 161—1 .
m rendkívüli <& r I
Az igazgatóság. hi? eddig még soha nem tapasztült 1 1 — ± = szerencse = #
^———————— i i ■ II ál—I 4*
/fcéö^ ......\'^íkülözher/ben házi wigyszer ^^ÓíÉS, I BxflCLTX Ed C \\
minden családnál 1 bCKtT^} [\':!:.•
1 # . # 1111............. 111 i"i« ^ | |r föeidrusítóndl. J
^ -" ~3 \\±-
L jj Plirholtt Ji 1 | ^ most T>i»f j»*«»»\' a« rsjátekban azereoc«éa fúárudán
€ r # „ — col\' Lt, utján istné\' a 18446V* »*amra a .»,
I YIETISZTITÓ LABDACSAI f|| - c\\r\\f\\ r\\r\\r\\ i •
fhHitd.k 6U «l vannak tarjad*. m Kém rüé§m • lEl ~T / I Ifi l||||| >11^11100
k^na^nb-an.páraU-Mdgyágy— Jfl I * ijUUlUUU RUlUlldll
Jtf K labdacaokat aa orroaok ktlJönöaan aa ply bajok* ss rr 3 , *
Bál ajánlja*, amrifek nMi améutéaMk • li|illlMk » p>. ■ _ X
_,_____ .2, k*r*ik*im*njM, mini pld. nvar aa niinii<iia ff a I , főnyeremény nzestpief ki ^ I
"5 májfáfrfilmtk, Mélbiatalmak, kéNka, aranyér «lb. S • ■ _ \'__L „ . , . \' ... „ _ _
vartíMUta tuunuknái fojva idTáiínn jó batárt íja- g ■ \' A snt*g)á>vk TÖvitr fHniiáUása űta 10,000, ftOOO ;
U^íírai^X^li^SSS! rr-I -;jr to aowo kor. „y».rem,ny(-ke.. kivQl . köretkeiö fflny.- f
I *0 I labdacsok nagy előnye, boyj Melldon balnak, fajdal- I rcnKOVek**l fí/6tl6lll ki
■ r xnal nett okosnak i l|]r » loff/őnfébb asarrtanMnl ^ \'
A .rfw báré egyének, «6t gyormakek la bátran baaxnilbatják. ^i!.\' ^ ^ ^ ^ _ . ^^^ .. -±-1 •
Itl&gft g±lt.k^,mÍly>d.bo.ltrtWtr.ge ffESÍ/t I I ... VWVlVW \' MÍ^ 5ti
r fiAAAOA kor 38718 • i\' ff is !SSE: || V=» * 0üü,üüü KOI „,„.
.....^JX- 200.000 kor *
5|| EayaálH káazMI «a nétklMéal flraktár: gt | " W
|| P^rhofer 3. ST^wréw\' || í* 80,000 kor. *
isi I s cnnnn ur m™-. *
oB ntirnaiiiaia kpw lawiimmaiiiiiiim — < OtliUUU KUI .
C sg alokaUM ta aavat alatt atánattatnak, taaét nfnB 9 M " W^r^O ^r ■ í zainra
fi ^ wk pacmtOfca-faa vérttastHi HMunut kérlaa, • S rrr
^ ^ JLü(r A f-évi -M*- » ^ 23 mi 1. o,ziáiy husá.aho«
• rf" ia.~ kar. I \'.aanjuy a.- kar.
1 I—......... "--ffTTf^TTl Jf /X. I *1/4 I ,/»«ar»|«ff l.ao har.
I Nélkülözhetetlen házi gyógyszer J i/rUrr 1 1 n\'/ »or^acT«kat aia«véii«t vau aa bosh >M«ataa wkaMénn aiu- ^
I lánfDr^^X minden családnál! t/IPGP,%0at ! Mbao kiidak.lnaáiOaagmtxfalAaknaaMtalaloaktvat á^taUaal Maklaai. ^
IV J***- . 4 LHHHaBflBSSaflBHHHUHMHBHBBaHB ** S i I A klTg,al0- hasáa aláa aaoatial kaidöm
1 ^\' 11 BIHARI EDE !
" HirílPtPSPK e,aP kiádóhTv\'átalában j*l ^[*j
I III VlVlVÜVlX # . Lf/ O/ Oj vt^ M/
\\ Nagy-Kanizsán. pV ^ ^y jg yc
K« rtaktdók, gyárosok, ügyvédek 1 I mmm mmamammm m v * > \' és álcában mindenki részére ^ 1 . KLTTHIA ^DŐT clpOUlSára legjobban és legol, u^MUU^^ Á ** * --------\\---
caóbban szerez yj^ a H JEgUBRBRB tt Wlt^f m^ttéiéN T) 111
inlormatiót : a fy f jjgJB^/ ** ftlt®Ít4«4r€ JTU JJJuXi
^ \'J \\ / y L«|0l«fAaaabb, lallella káli éa aafaa pndrr.
V -A. y* Sff 1 Fakár, róaaaiain vagy aárgia
yjós bHbPI^W? V««yii*t analjraáWa »a ajáal*a Dr. J. J Fokica kit tanár állat Mimbmm
séy * Vfti Ellioarl levelak a legjobb körökből minden dobozhoz mellékelve vaaaak.
^^n-udakozó v \'^^^IV GOTTL.IEB TAUSSIG
^ * ^fs iroda \\ JHfc ea. éa kir. idv.lallelle aiappu 4a lllalaaeruAra
jÚK tulajdonos: ——\' 1 Főraktár« HM M, I. Unlliflle l.
AT Neumann Ármin Síétklldéa atáavét vagy >i öaaxefl előlegei bekuldéaa aeliett
sffr Budapest ^PmWFw Hapható a lefllbb lllalaaer-, árefaa-kereakeá^abea éa
síír v Hálnám 10 .. \'\' ^^^^ ✓ «rv Xrr__ájirbau. XagykankMH Alt 4a Bóka Keleti IC, kár ée EraJacr
WilflriHmMI 11 MM I Tiii ." í Egy doí-oz ma 1 irf! 20 gy+^w eégtkaái.
•\' \' >
Nagy -Kanim, vasarnap
_Zala 34. ijám (8. lap )
19Ö1. Április hó 28 An
MiólAalvflők é<« ineKftgazd k Mzámifcrn!
A szölötelepek befecsken ezóséhez
valamint
a gyümöcsfákat károsító rovarok
továbbá a segecs és torminc teljes kiirtására.
$tayfarth gJi. és társa-féle
siacaii
önműkd 6
ugy Hordozható, mint koctíra szerelt
„STPHOlTIil"
ecikenaoi, • legiobbaknak birooyaitak, a melyik szivattyúzás nélk foljr dékot onmüködőleö a növeay«kre parmetaaik Exen ftctkaadők már S ezerre menő\' példánya van alkalmasáéban é* számos sllsnf « bizonyítva iftaolj* mwkn-k alritáskatlas kiválói-ágát minden mim rend r«l iis«mben
A legjobb vetőgépek
Mayfarth Ptu éa társa Iqrjshb satrk* aey
„AGRICOLA
(1 old vetókarék-rtadiwr) vatAgépai. Mindenmmu mag- éa kllftabftaA magmeny nrircg tránara, TtHókarakafc: zéttll. ibnB&r avajcy #ikou A legkftnoy»>bf> |éri*.l«|ia|Vob tirt»i»i| -éa-miod- amalUtt t k<gol« aóbb o által tűnnek ki
A löhl »-teagnagyoMi munka-, idő- éa pénsm«gtakariláitt tataik lehntttvi. Különlegességeiét széna- és szalmaprések- kézi kaazaálatra. k korica aer-zaolók, osepittgepek, járgányon, gabonarosták, trleurök, ekék. hengerek éa lirmmi i T>gejein rinmur m hihihii legJnMt ittniii HUlimHi! inittift gyártanak éa tséUltasak
Mayfarth Ph. és Társa
ot. és kir kis. szabadalmazott mszöfasdMáfi gépgjársk BECS, II. TABORSTRASSE 71 t6bb mint 400 arany-, ezüst as bronzéremmel kitüntetve. . — XlmerltS árjegyzékek és elismerő okiratok kívánatra Ingyen küldetnek — 88-10 KépvMSk es Ismeteiadók alkalmaztatnak
iayton & ShuttíeworTh^
■■■it......árié*-* e) Budapest

Locomobil és gőzcséplőgép-készletek *
loribbé JArg&nr-aaéplOffSpak, Idharaeadplfik. Ua/ÜtA-rwIák. konkoljroxók. kaasAJ*. 4a aratdgépek, nénairOjtA, boronák.
aeftrr \' ■ \'
swt^H* , » • . iT . Zt

19
legjobb wrvatS«l»*fc cxeei kaeáffók. répaváeók. k uk o rtexa - m orr *o! ök. dartüók, örlfl-malnvok ocyiian# sstél •kék.
t* és S-vaad akék éa minden ifféh ruiuifi répák.
Rénlete* árjegymékek kimé ■MM m bérmtmlm*
mmtrm
Lincolni törzagyámnk a világ legnagyobb locomobil- és cséplflgép-gyár*.
i ÉRTESÍTÉS.\' 1
Van szerencsénk a n. é. közönség becses tudomására hozni, hogy sikerült a
VIRÁNYI S A La A - féle csődtömeget jutányosán megvásárolnunk, mi áítal azon kellemes helyzetbe jutottunk, hogy ezen árukat és pedig
nöi rnhakelmék, kartonok, sephlrek,
í férfi és női nap- és esöernyők, női felöltők, szőnyegek,
vásznak stb. stb.
tetemesen g^ári áron alul
A megvásárolt árakat folyó ká~végeig Virányi Sála Jaoltlielyisógóben (Pleischacker-íóle ház) árusítjuk el, s kérjük a n. é. közönség szives pártfogását. 4
Nagy-Kanizsa, 1901. április 24-én. "Kiváló tisztelettel
WEISZFELD ES FISCHER.


K/I5ZTL TE5TVÉREK, MQT-MNIZ5A
Nagy-Kanizsa, vasárnap
Zala 34. szám (H. lap )
^ 1901. április hó 28 An
¥
ÍDeisepJ.C.
K gazdasági gépgyára Nagy-Kanizsán
ajánlja
Magyarország legojabb és lejjobb vetőgápét
ÉRTESÍTÉS.
A a é. közönség szíves tudomására hozom, hogy a
Léderer-féle
kőszénbányák vezérképviselőséget at egész Dunántúli
kerületre sikerült elnyernem.
Ez által azon kellemes helyzetbe jutottam, hogy a nagyérdemű közösségnek, különösen pedig a cséplőgép-, téglagyár-, és gőzgalom tulajdonosoknak igen olcsó tüzelési anyaggal szolgálhatok.
jfoak:
1. Darabos ffitő barna szén a kapronczai vasútállomásnál bevagouirozva egy vaggon (100 ni mázsa) 80 kottxia
■ l\'gyanaz Nagy-Kanizsán lii/üoz szállítva íuéterinázsáiiséat I kor. 6o fillér. \\
2. Másodrendű koczka ffitő barna szén ugyauottsn 5c*&-
goniroxva egy vágtam (>6o mwázsal 70 korcr;. —
3. Dió barnaszén, cséplőgép-, téglagyár-, és gő/Hiatom
tulajdonosoknak igen ajánlatos: kaproncai állomáson 1ie-vaggonirozva vaggouja (100 inmáxsa) 60 korona.
Midőn a jó és pontos kiszolgálásért teljes felelőssé-jj-et vállalok, egyben mészraklát atitat is a u. é. közönség szires figyelmébe ajánlva.
Nagykanizsa, 1901. évben.
Tisztelettel
Klauber Ignácz
1 LEDERER-ríle kősrfnbinyák baaáalull kerllctl »«érképvlsel6je. 1-IiBiiM Eiuibit-Hi, jjj. Fiithír Fimn ttmikuiiiitfii uillilí,
^ 4 \'^SSm^SESMmUUM
I (JZLET flTdLflKIT/l5.\'««** 11
é_B§§88§
nA uumUréábl
II, tik ít kiuii !il«jk qjitiii líbiait
ZdLfl-DRILL sorvetőgépét.
KPovAPÖTeé.
i szab. „PElFECTi" ilcsé és m jé, kőaiyi ritéjíiít,
legjobb ezerkezettt, tSbb klállltáaon olsfl díjjal kitüntetett
sücx-KCNDneKd flCZÉLEKÉIT,!
boronált, járgányait, szénagyűjtőlt, rostáit, trleoreit, daráiéit, izectka- él répaváfélt, kakorieza-aorzaoléit éa ■ladealéie
gazdasági gépeit— w Elvállal malom- éa rizvezeték - berendaaéaakat
Planet ir"m\' répakapa & töltögeti
I1 ■ \' —— ára 20 koroaa. ——
ni
ssm
®||fan szerencsénk a n. érd. közönség b. \'^ylh tudomására hozni, hogy üzletünket
egész ujjá alakítottuk át,
és a mai kornak megfelelőleg mindennemű
norinbergi, rövidáru, fehérnemű és divatczikkekkel
dús választékban rendeztük be.
Főeívűnk, ugy mint eddig is a,pontos kiszolgálás éa szolid árak, melyről a nagyérdemű közönség már az első bevásárlás alkalmával meggyőződést szerezhet
Különösen felhivjuk a n. érd. vevőközönség figyelmét az újonnan berendezett
uri- és női evpérakiárunkrü
valamint a közelgő nyári Idényre berendezett dús válaaztéku
nap- és ssSsrnyS-raktérunkra.
Kérjük a n. érd. közönséget, hogy eddigi b. bizalmával éa pártolásával továbbra is megtisztelni szíveskedjék és vagyunk
teljes tisztelettel
Kaszti Testvérek
Nagy-Kan iaeán.
j)iis válatfHlf:
SÁP- ÉS ESÖERNYŐK, l\\i> ^ INGEK- ÉS NYAKKENDŐKBEN. Nagy raktár FÉRFI- ÉS NŐI CZIPŐKBEN, ÉS VTAZÓ-BŐRÖNDŐKBEN.
Nagy-Kanizsa, vasárnap
Zala 34. szám (H. lap )
^ 1901. április hó 28 An
fitadiőnt)velftk é* nei^aid >k mámtiml
A szölötelepek befecsken ezóséhez
vitamint f
a gyümöcs fákat károsító rovarok
továbbá a segecs és tormáno teljes kiirtására.
May far th és társa\'féle
c
layton & Shuttle^orth^T
■iaipiÉiii<i gépijimok e) Budapest
által a lafjláwjiatkl ént aatiatt iJlilUSaiki
amcaialmazott
JJp őnmúkd 6 f
mm
ugy hordozható, mint koosira szereit
..S-STIPIEZO^TI
MlkHMi, » kjrlokbtkaak kivatyalfeak, a mely\' It szivattyúzás nélk foly sfékol áamükődÖléjj a aévaaykra permnt«sík. Sut ftakandék már • ezerre mmi ptMaaya tu alkai .ua^bm ó.< uáati elUnr # ^izonyitvá iftaoi/j »«*ka k ftlriiaakatUa kivájná gát mibdaa aáa raarf ml M«tnbeo
A legjobb vetőgépek
Mayfarth FH. és társa HrjtM> nttktwy
-AOBICOLA"
(toMwtök«rék<raa4ta*r) rttófépal. Miidisital bí|< éa klltekM magawty ft/iaéf jutániára, v41tóker«k«k »(<UttJ, <)oab»-arajry tikot a lr|kftii]rrbb jiré*,li|iifrob tartáaaág m nmrd amallatt ~a~ fafoh tén állal lünn«k ki
A Iftki \'taanagyabb aiaaka-, fdS- éá pétaaMgtakarliáat tataik lakatAvé. XildafegasaéfiKtt széna- éa szalmaprések- kézi használatra, k korica mér-zselék. eatpiétrpek. járgényo*, laloaareaták. trisurSk, ekék, ketftrtk éa maaf t»liTi ifjobk alkotja alk slmat áaa melfatt fjráfUaak éa tállllaaak
May fer?h Ph. és Társa
•i ésUr kis. lubsdslaasott mazöffaid&**fl gépgyárik BECS II TABOR8TRASSE 71 tCbb mint 400 arany-, ezCft aa bronzéremmel kitüntetve. — Kimerítő árjegyzékek éa elismerd okiratok klváaatra Ingyen küldetnek — IS—10 Képviselők as ismeteiadok alkalmaztatnak.
-f"
Locomobil és gőzcséplőgép-készietek lűt*
tarébbé Jérfftty-aaépléfépak, léhare-eaéplflk, Uaittté-ftaSÉfc, konkolyoiók, kaatill áa aratéfépak. •linaaryajtfk. boronAk:
„Cotombia-Drill"
Htfrtt «arf>ét>»h ■a«mm«Ta>iik peetvacat, tikwliis marnaisa.
■aaü afcse.
I- éa B-vaaO akAk éa minden agyét giáaiáH «<p»t
■mmm hm
ingyen ét MtmmAm
Lincoln 1 tOriegyárnnk a világ legnagyobb locomobll- és csáptógép-gyára.
ÉRTESÍTÉS.
áa
Van szerencsénk a n. é. közönség becses tudomására hozni, hogy sikerült a
VIRÁNYI SALA -féle csődtömeget jutányosán megvásárolnunk, mi által azon kellemes helyzetbe jutottunk, hogy ezen árukat és pedig
női rohakelmék, kartonok, sephlrek,
férfi és női nap- és esőernyők, női felöltők, szőnyegek,
vásznak stb. stb.
tetemesen gyári áron alul
©Isiciii a-ss"u.Ki-
A megvásárolt árukat folyó hó végéig Virányi Sala bolt helyiségében (Pleiachacker-íóle | ház) árusítjuk el, s kérjük a n. é. közönség szíves pártfogását.
Nagy-Kanizsa, 1901. április 24-én. Kiváló tisztelettel
WEISZFELD ES FISCHER.
Nagy-Kanizsa, vasárnap
Zala 34. szám (H. lap )
ÉRTESÍTÉS.
A a é. közönség szivcs tudomására hozom, hogy a
Léderer-féle
kőszénbányák vezérképviselőségét az egész Dunántuli
kerületre sikerült elnyernem.
Ez által azon kellemes helyzetbe jutottam, hogy a nagyérdemű közönségnek, különösen pedig a cséplőgép-, téglagyár-, és gőzgalorii tulajdonosoknak igen olcsó tüzelési anyaggal szolgálhatok.
jfoak:
1. Darabos ffitő barna szén a kapronczai vasútállomásnál bevagonirozva egy vaggou (100 mmázsa) 30 koiena -Ugyanas Nagy-Kanizsáit há/lioz szállítva luétermizsiiiaést
i kor. 6o íilVér.
2. Másodrendű koczka ffliő barna szén ugyanottan beva-
gonirtiitva egy vaggou (160 mmázsa) 70 knrer;.
3. Dió barna szén, cséplőgép-, téglagyár-, és gőzmalom tulajdonosoknak igen ajánlatos: kaproncai- állomáson lie-vaggonirozva vaggonja (100 mtnázsa) 60 korona.
-Midőn a jó és pontos kiszolgálásért teljes fclclórsé-
s\'et vállalok, egyben mészraktáramat is a n. í közönség szíves figyelmébe ajánlva.
Nagykanizsa, 1901. évben.
Tisztelettel

^ 1901. április hó 28 An
(S
s gazdasági gépgyára Nagy-Kanizsán J
É ajánlja fc
llaiysrtrszifl legojatt ú ligjtM vetsgápét 4
If<
Klauber. Ignácz
a LEOERER-ték kószénbínyik Donínlull kerület!
vezérképviseltje, -hiiui En.\'ilil-tir, Uj. Ritksr firn:i ftiurkirtikitfii níllill.
s
M1 i
szil fapMitijftü tiíiltli, ti is higjii iilijta ipiil dán
% Z/1M-DRILL sorvetőgépéi
Tovi\'b\'bS ^
szab. „PEIFEdi" liesí és p i«, kénji vstágipit. \\jj
íagjobb szartaulQ, tfibk kiállításon glaS dljjsl kitüntetett
S4«-*enö5ZCRQ flCZ ÉLEKÉIT,1
boroséit, járgányait, szénagyfljtőlt, rostáit, trleardt, darálóit, jzecska- ét rápavágóit, knkoricza-morzsoióit és aladtsffle ^ í gazdasági gépeit. ^Él
v Elvállal malom- ás vízvezeték - berendeléseket
Planet ír U nz\' répakapa él tAIIOfetf
I \' _ éea 20 koraaa ————
Átrit^mt ^


mm

s

66ÓQőőo(V
oooowt
j^yyyyyxwvyyyw
TjCTan szerencsénk a n. érd. közönség b. tudomására hozni, hogy üzletünket
egész újjá alakítottuk át,
és a mai kornak megfelelőleg mindennemű
norinbergi, rövidáru, fehérnemű és divatezikkekkeí
dús választékban rendeztük be.
Főelvünk, ugy mint eddig is a pontos kiszolgálás és szolid árak, melyről a nagyérdemű közönség már az első bevásárlás alkalmával meggyőződést szerezhet.
Különösen felhívjuk a n. érd vevőközönség figyeltet az újonnan berendezett
urí- is női czipör akiárunkra
valamint a közelgő nyári idényre berendezett dús választékú
nap- is tsótrnyö-rakiárunkra. Kérjük a n. érd. közönséget, hogy eddigi b. bizalmával és pártolásával továbbra ia megtisztelni iziveskedjék és vsgyunk teljes tisztelettel
Kasztl Testvérek
N*gy-Kanissáa.
Pút yilatgtilf:
NAP- ÉS ESÖERNYÖK, INGEK- ÉS NYAKKENDŐKBEN. Nagy raktár FÉRFI- ÉS NŐJ CZIPÖKBEN, ÉS UTAZÓ-BŐRÖNDÖKBEN.
JM ü
fímk_
M5ZTL TESTVÉREK, MQT-MN1Z5/1.
f .\'•> XMAyvAA
......Mf •■
*
Nagy-Kanhtsa, vasárnap __Zala 34, »zAm (IO M \' " 1001 ápril|ií hó 28 <p_
k ét tstfaéty«Méé éttttrtétl ftoréu nlayt| ié, fflSgB^ \' ■■ iajy j j ? |f
at*a- ét nlnWnliill. Kpiéri—> itl atgy** ét MaPMfn I F7. f«l rtOlMilAljiéB fm II
m.MJIJI.UIlU.t.l\'.l JI Wl ö f j
ftoAklV, IV., UoiitU M. m. \' y—" *
MnKUMUJ^^W P"\'\'\'B|" IHYMil <lí
sarretvxr,srJsíkS."!1. 1111 nii/ii »f j
j £ « »é*ti t yéfrMtrt^\'" Mattat, Virvttméfn a f g g « ff
íl\'ll_____^"T^TTim iT llF* ki akaua. hőst M^I H i
I li J[ z-^EÖA-FLUI^Olf l
I mtíf • lit-Mkat lérééiftot J38 tttt köjsül 129 tMttt* teljoi nréfy«iAt( tféittt ttl totrUrt mm* tówtM k^ »tti|tégtf ft |i |
\' i I éwn t Mm. Féráééftr: COftOll-flVÖavétttTAft. fluétpttt, UMo-tér. I p r i i r n \\i i c II A tt*miN*«riL é^éflk. ■ ■ ■ \'f « * X f
fí i Uftt* tyw tiohttt lytarMtrtéíéte.Iflfr m^i^mZm Qétttow»> ^j? | jjf
|í} U H AT Ott "> mk ^^SjmM^J |1{
i . I ftiíw^V élttl t clpöiíl? tfyiitfé ItkMétMl öíwör oly ^H feliZItó^ líaQ^tf\'lx^^r^ (httM HitaftaiH. nUi amtutét N ■ 1
? 81 P^r érSuAih-iiTi.i!LF.jutwiMkMt p^fiisill(tfXws&s^^ •M»ij»N •V*"*\'40fi ****** . e r
Hl fc t korona. Póatitt 120 kar fetUMIat atén lémenH. |3ejOBy| mimm él - Ilin* eiéfwtiitf— F I.
Ilfi r«wéwMté.: ŰURATOR-GYÁRv.updS? m^J^TÜH ff
\'\' . 11 1 || \'\'jl ^te^1™* — rj
^pccpunccp i ^tíxo*^ fc^ i\'TWPf^Wti\'^Sry^^ffi I
rdcnnuiLnüt • *^*^ífnTHLLIIiirrIJ\'IÜ^AIILw^jTaUMM
% 1 Vl ir km oimm uévMÉ i t jr^JJr firy ^ 8jiíiffT4k\'/JJ\'f J!llj*J jy^B - a
>\' véptiaz titó -w 0®ci|jU M1 l^BpffiyT^! ^ a HfJ M »T. ff
I d ssL \' ^ p ^ p
0 || .jj.\'bT.íwinyc^a. Ajf 28 ÉV ÓTA ftliíldiJ ^\'^LTSitl "Íl 51 belvárosi kávéház a2 eusmekt legjobb jc^xfí \' lttfcvttííí m
5; IV.. Klgyó-ur a. ^^ 3 MAGVAK BESZERZÉSI | W
» JU- uum + u*: mm lúttjj PORRÁSA ^J^p V^tpés£ ^ZJTZrn Q
t \\í AÍ/íB^Jrö ^BUDAPEST ..wtrtwn V - "^B 1
y-|[K.L.«-VXNY .- F-LR:E N Cz| W^Lff ^SSlSr\' . ||
4 ébRottenbilier-utcza33\'|J) Általános tudósító I! "
, I ^ H li ^ KÍWES AnJEOYXáK INGYEN Ali ■ \'ii/.\'n\'r,■•.;>\'.\',>, 1 9
é « ^ Oh Ul I m*» rtlmjUM allea ponkhlütl <hun I
Úp V I^MOIMM «• kfdinuMk\'éhauMkal W * sredrolmijiol hseioAlbelók •» MJT 7
lf R48Bi.aTFXEaTfieRa * tl c66er-(éit üellpasztilüU \\ I
9 fv^i ""ír"4rg\'m\'\'i?/n<*fm*< *"" ak\' Dobou i km ét i unm.
BRAUSWETTER JÁNOS V»"ío « d\'Ín* J^^rJi , mBI 1
k - tn^mtm^i^mum^m. vt. it. \'gügrür a |
1 lilF ™telli deisinger j , ^ benzinr^sí.1.^ i I
K V ni/ VW TrimlMI 1 ét GÁZMOTOROK ét ftzéuáfi tiütta* ° 1 K
| n/ o ^ ^ Cuba-kávét, válogatott Á OSERS éo BAUKR feyAréMI « I;
l| W ö koroM 30 Ártérért / I B==n t itgtut ét i.^ii inmi i mi............. 2 I
rá-IJv mmm9 •Í^Antoira ét l*ármentrc. —m J Gj á« niii/i DÉ\'NF.A R I
\'Hír -íriebyiíkMM ^ llllji ^— ^i&xss^SS! >»{
szflBflüflinflKfírasri^á
r ISMimMB N^étBttt^. np i9uDapcsTYiuí\\r&4aer-K0Qüíi7 mjjp j
11 ^ ) - - i - vétliaii fttttfatttoo. ^ ^ VUjc^^ «> nju^lm!) ljLUn)tfi^rt,r. y^^^^Xjá^gq^"JL^JlIj, ~ f
I f mmMBs^ik^ntíJ^^M il
, . pét étriajrU-totOUal, I HP/ Mjjj1 Utáyt ét t»Jjéa» ifyltMl UW mt I J
* I feli él nyári oyóoytiil^ ét MfHuu,-«» uzj* VV Kr*mi«iiép>i.■ ■ nm.rm i .........iig Wc !|
? BUDAPESTEN «• - frwtv^i J| \' s Qro H *«r {
_ _ ^ ^^---KjgAHYAj mSél Y-SflBFdZd/KaaáffYA. ,„ „, ,^7 J
/100 nnP B A Ifitepkor légnflflyoéb ayoráél oiélyA "^Hsvsftt*1^ ff II
rmé W Ma é«mai" h.ia. \\P|tiMrsl«|y. I •w klr | |
ÍV/ ^ttnáflt\'i UMJ IfiftMw STEiu VIZÉT w.idp Mr RíjSM^cr; ...; vftl TTTTT 8 OSZTAUVSORSJATÉK. Ifmul liúfM 5
i; J// fut. ^hil ara<uté um*** «u» MvmJh 1 kor. do»I» »tlln \\VL| 60^00 B ..... i ......... ITWTWfl 3
71 «oioiTA»Biuw0í*M6rtáP55íaa.6íflVy^•iorífl:,^:.2,? \\vfi f>>erdmóoy. 1 Mogwwioléook Iniéitwdéin 8 is Mnstöivi ? II
. L % iU^j^^^^^^^JJl^w. S^MilllipiiiiJ- (WTo. Q1
.....y,p^^ Ujoe-uka liirwUtwij I | w
- .*»yoitHtoü FisCaPÍ*HFölőp laptulujdonc^snai üiül