Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
28.15 MB
2010-12-15 15:17:58
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
176
4164
Rövid leírás | Teljes leírás (624.27 KB)

Huszonkilencedik évfolyam 18., szám.
lt«kH«lll*|
ViTMlte-tpiUl. KUektl fílop ko«jv-ksmktdMWn.
I iiarluuzUvel krtekeaíl bktl upoa-kint d. ». 4—5 <tr» kOit
Ju intixcpdS a lap imIUbI itaitn voaatkoii minilon ktalMény,
IláUklTlUl: Vteoablaiplkt: túriul t\'tllp ktujr
kMTMktdtM.
Z Á LA
Politikai 1 cip.
Megjelenik NAÜÍ-KAHIZSAH hetenkint Kétszer: valárnap s csütörtökön. iuh m m mur.
lllDitriil irat EfW< tm ...... tt koron
nilm ...... 0 kormA
Hatjtiim......* korwa
HftlIUr patHaan 40 fllUr
ntlaaMaak, Tilutiit t ktnUttaakr voaaUoaAk FímM Mi; Wáyrktrpa kaditib* IminaaSi
Mmntelln lmUk eatk Inaírt kock*
tjül fofiJUUftk d.
Nagy-Kanizsa. iy()2.
Fililti izirkilitl: holar Nándor Si«rk«»itíUri *\')f« l.»J«».
1 városi képviselőtestület ujraalakulásáhaz
Nagykanizsán a városi képviselőválasztások március i-én megtörténtek ;és március 3-ikán délután a városi képviselőtestület ujraalakul.
Hogy kik kerültek be uj tagokul a kép viselőtestületbe: nem vizsgáljuk, — Hogy odavaló egyének jnlntlak-é he • npm bjl\'AI« gátjuk.
Véleményünk az, hogy a megválasztottak mindegyikében meg kell lenni a rátér* mettségnek, mert különben nem tömörült volna mellettők a választók többsége.
, Á többség bizalma biztosíték .a megválasztottak arravalóságára nézve ; tehát mi is teljes bizalommal üdvözöljük a városi képviselőtestület uj tagjait.
Legkisebb kétségünk\' sincs az [iránt, hogy mint Nagykanizsa rendezett tanácsú város polgárainak közigazgatási megbízottjai őszinte és odaadó lelkiismeretességgel, pártatlanul tökik be küldetéseket a város közigazgatási parlamantjéöen, melynek feja-adata, működése nem politikai természetű s ennélfogva helyes mederben maradva, kizár minden pártahkulást is.
Egy város közigazgatási parlamentjének ugyanis csak közös feladata lehet ; és pedig a2* hogy a város erkölcsi és anyagi egyen-
súlyának fenntartásán, fejlődésének, Haladásának biztosításán\' munkálkodjék. — Ez a! feladat,\' ez a cél nem tür pártalakulást; nem tür pártfegyelmet; sőt határozottan megköveteli, hogy minden egyes kérdés elbírálásánál kizárólag a közös (eladat és céh lebegjen minden képviselő előtt ; kizárólag ez ir«nyitsa véleményétét semmi más.
Igy azután teljesen szabadon, függetlenül alakulnak a vélemények az előterjesz-I tések, a javaslatok mellett vagy azok ellen; (mert ki-ki elmondhatja, és kell is, hogy1 I valami módon kifejezz*; meggyőződését.
Ilyképpen járulhat .valamely fléje terjesztett javaslathoz a képviselőtestület egy-! hangulag vagy többséggel ; és ilyképpen történhetik meg az is, hogy az egyes bizottságok s a tanács részéről megtárgyalt [és elfogadásra ajánlott dolgok esetleg a képviselőtestület többségének ellen-véleményével találkoznak. De akár a tanács javas, lata mellett, akár pcS\'.ü illene képződjék jis esettől esetre a többség: ennek cs k ugy | van és akkor lehet hamisítatlan erkölcsi jereje, teljes megbízhatósága, ha a többség I véleménye nem páriszempontokból, nem \'pártfegyelem, hanem lelkiismeretes meggyő-iződés alapján alakul.
Éppen azért a városi közigazgatás par-. jlamentjében a többség alakulását sohasem
Vasárnap, március 2.
i___L _________I____________agBgg—
szabad, nem is lehet sem a tanácsié ttJj ^ — — sem a polgármesterrel — szeiftbra bizalmi nyilatkozatai tekinteni, (mert húz megtörténhetik, hogy egyesek meggyőződések szerint egyszer ellene, máskor mellette fog lalnak állást) hanem olyan tiszteletreméltó, szabadon alakult véletnénytöbb-ségül kell azt fogadni, mely előtt a közös célt, a közös ieladatot tekintve, a kisebbségnek minden keserűség nélkül meg kell hajolnia.
Mihelyt azonban a képviselőtestület kebelében pártalakulás történnék, akár olyan céllal, Jjogy a tanács akaratát minden kérdésben föltétlenül "támogassa, akár olyan céllal, hogy a tanács akaratának következetesen homlokot szegezzenvár...