Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
29.55 MB
2010-12-15 15:19:21
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
235
4698
Rövid leírás | Teljes leírás (652.13 KB)

iMfámdaff
HmUMplWilMil TUtf liin tntnWUi
Huszonkilencedik évfolyam 35. szám.
B*.*l telekeni leket upu-kht t «. é-S in klet.
4 e inlíjnadí i Up Mellárai Hah* i—tto»í mindéi Mefcafay,
Kta4éhtV»tal: TárahiMplM : Fimkd SVltp kttnjr
ZALA
Politikai lap,
Megjelenik NAQT-KANIZSAN neienkint kétszer: vasárnap t csütörtökön. to«
MllutJ Arak
re.....; HI
riltm . . . I koneu
Hfjtitrn ...... I kmu
JT/illfér petition 40 fllUr
BMrtlrt, rmisalit s kii tiltallf Tsutknók riKhal JNliSp kSarrfara kedMbe latteewUk.
Knmila levetek euk M keee* Ml >i|riHHrt el.
án H fUMr.
Nagy-Kanizsa. 1 yÖ2.
Felel** •lerkeeité: d»l»y Szertetztltere Hrvéu

A
Csütörtök, május 1.
iWHiffirip^i^Eyj^^^ií^i^ig^iasK!^^ két napig nem esik az esd s egy kis szél
i kerekedik, bele lehet fuladnr a porába.
Az eladásrá szánt zöldségfélék és egyéb {élelmi cikkek a sáros vagy poros talajjal hizalmas közelségben ártatlan pongyolaság-! gal, magukat teljesen* elukaratlanul kínálgatva, várják a vásárló közönséget.__
\' Az áras-asszony ott ül az árucikkek i mellett vagy arab módon a földre telepedve □ vagy a nyugati civilázició legprimitívebb
A lejközelebb
cuvirsii alá kirifPí értékpapírok
ériékék beváltásává], illeWeg kUferélémérfl jáió hun műveleteket
és pedig:
4l/,\'/e*oi italmérési (regalt) kötvények, 4\'/i*/r<* államvasuti arany- és ezüst- kölcsön-\'
tatvények, _ jyagy a nyugati civilázició
5*/,-os keleti vasúti kölcsönkötvények és jszerkezetQ ülő-alkalmatosságán; valamicso-e/fy-03 beruházási kölcsönkötvények |d4s 2SámoIyfélén, amely semmivel sem rna-taiajdoBOMi flf)timébe~ ajánljuk, bot; « felsoroltj g^bb, mint készítője, a magyar háziipar.
Jönnek a vásárló nők. Akinek tejtől kaik W ott fehérlik szerte-
teljesen díjmentesen {"*> n^otl ^ré,k?r Mf ala"
csonyságban ; bele lehet nézm kényelmesen
tmiíttliéi, miért i* uját érdetekben- cselekszenek, ha a . , .. - . , , \' . ,, c • i i__
colhoz bejdeptendí értékpapírok jegyzékét Wr 1 mindegyikbe.; akinek ttég elég fiatal hozzá
uitat köztik. _____ U „ a dereka, le is hajolhat és megízlelheti.
[|(lÜtMli H Ijllhtl RÉJJÜIjtiltlííl A turó, vaj sem jutottak magasabb píaa ies-» üipiMinii polcra; azokat is messziről lehet márgusz-
- - , . tálr.i, atrint fehérlik, sárgállik a tejfölös
gwpmwwww mr^agg bögrék szomszédságában
Egyik vásárló nőt a másik követi. Meg-A piac-rendezés. állnak; alkusznak, vesznek; azután tovább
Akik néha-néha megfordulnak a nagy- mennék az árucikkek kőzött vagy esetleg kanizsai TStilstg-pumii, aáukalegy cacppct fmiam, kecses zergé-szökelíéssel.
em fogja meglepni, amiket most elmondiink. Azoknak az élelmi cikkeknek nincs ép-Ez a piac kitűnő hely. pen kényelmetlen helyzetik, s egyéb baj
Ha esd van, lehet úszni a sarában. Ha nem is igen történheti* velők, minthogy j
beléjők hull esetleg egy-egy bacillus a mel-, lettők és fŐlŐttOk ellépkedűk ruhaaljáról, I vagy cipŐU Ipáról. Úgyszintén azokat az esetleg odahullott bacillusokat sem érheti ! más veszedelem, mint hogy mi, nagykanizsai fogyasztó közönség, nyugodt lelkiisme* frettel, kérlelhetetlenül megesszük őket
Csak a doktor urak mondják, hogy — j különösen ha arra alkalmas időjárás van — j az élelmi cikkekkel. szedjük magunkba a sok ebadta bacilhist. Egyik ember megemészti a bacillust, a másik embert meg a bacillus emészti el.
Éi hát igazuk lehet a doktor uraknak, amikor azt mondják, hogy mi ugy vész-szűk meg drága pénzen a különféle betegséget Nekik már régóta nem tetszik ez ax állapot, ami zöldségpiacunkon tapasztalható. De hát egyebet ők sem tehettek, mint hogy
elmondták aggodalmaikat és---amennyire
elkerülhették a maguk konyhájára bizonyára nem vásároltattak a piacon olyan j élelmi cikkeket, amiket otthon fertőtleníteni nem lehetett
A városi hatóságnak kellett volna és kellene persze intézkedni ennek az állapotnak megszüntetése iránt. De hát az költséggel és a mellett kezelési nehézséggel jár.
Most azonban — amint halljuk — mégis lehet -reményünk, hogy a zöldségpiaci
X Le2°)aóbb bevásárlási forrás I
H/JLPHEN L. ÉS Fid
(HAIPHEN MÚ:q lAtlT.klIIZIil, Kd-IT 1.
A n. írd közűnség ügyeimébe ajánlva Jnk dúsan felszerelt raktárunkat
!/ női és leány szalma-kalapokban, férfi, női és gyermek glace- és szövött kesztyűkben, nap- és esőernyők, rnhacLiazek, menyasszonyi koszorúk, fátyolok,
arezíátyolok, mfivirágok, szalagok és csipkék, füzönyők
Oltárvirágok ás oitárdiszak. Temetkezési tárgyak, sir koszorúk Valódi D. M. C. kötőpamut, Smirna és berlini kőtőpajnná I Itfllliwil Élt hM.
körmét is, mert még jelenleg is van eset, hogy eityik a másiknak kikaparja a szemét A düh, « | gyűlölet ősi kegyetlensége nem aludt ki ma sem | egészen, c*ak be van pomandozra, h» kitör a leg finomabb embert kiforgatja képébal, emberi \\^rt»: Keli. ÁJ-uörgy. imvoltjabrtl, a műveltség p atinája lehull, » elflt-
léd AlT egy klOttOslftt komi km miniatűr kepe a letfektar as oebéz harca villosó és örök | rettenete* és lelelmo* visöxön előt\'i állatnak. Imint maga a oagy term- sí^r, az al >1 tgy ember j Pedig\' maga az sa öal-ny i« egy ho«><u sötét em (oobaija ki magat. Mé/ az emberiség ai korosaknak ba<ártt jelöli * terve^et-iadöeok állati élet legalsó fokán volt, fel/sfta ember- u, rú^ kik az ember keletkezesére nétvs <em társát is, ba nagyon ébes volt: as erésebb logadjak el ax istenség spoaiin beava<kosástt. ímegi íte a gteugébbeti mint a nagy csuka, a Szerintük- r természetbeli nincs ugrás, nincs jkicsit. Es ép e> az örök ha re éltet és nemesit, I csoda: ott a fejlődés Orőktörvényei kihatnak |m m ifikélyestdés titka ; e nélkül 110111 ki^psfi* | uiiDdton is Ixtligo^ól k6idf* i Cmpburi<n
TARCA.
A vörös május szelleme.
\\ lefl
Vdowtiae éa Párisi hOppor.
jbelff fejlődés, haladás. Ha «* csak rövid időre .\'■s megállias, s • teljes nyugalom, az örök béke [es általános jólét állapota -következnek be, es [a megsemixfiJés biztos előhírnöke volna. KG/delem nélkfi! nincs élei, nincs lejlődés, nincs cél, nincs eredmény más< ,mínl az enyesset, halál nyugalmi. Pihenés van, de nyogalomnak nem szabad bekövetkezni, botor ki ezt óhajtja. A világbéke eszméje is oak arra vak*, hogy ismét ezen eszme jegyeben pro és contra harcoljanak egymással as emberek ; ennek teljes megvalósítása abrisd, « ba el nem érhető köd falyulkép, cpíoI minden nagy cél, nagy e>zme.
A nebés dorong és furkós bottól kezdve a Msalicber-pnsks é* dinamit-bombftig ezer és {ezer módját és eszközét mulatja Jel a létharca, [as élet küzdelme,s ki tudja megmondani bizonyosan, [hogy a furkós bot előtii kórsukban az emberi [Aslény mivel Védekezett, valószínű éles lovaival. ÍHias még most is akad ember, a ki a ma»ikuak lehsr. pjs si orrát, faiét; bassinálbatta hosta
hegyig, aa atomoktól ke<d«e a n»gy mtkrokos-mos oi-illsgrendszeréig. Ezen vitatkozni könnyU is, oehéz is, sem lehet semmit pozitive bizonfitanL í Annyi szent, hogy as őslénytan azon korszaka, a melyben élet, s azon korszaka, melyben as ember nyomára találhatni, sem pro sem oootpa nem ad hiteles argumentumot Hogy miként nyert as anyag önmagában életet, hogyan lett, miért, mi által keletkezet as élet? ez aa istao-•ég örök nagy titka, a minek nyitjára ember soha rá nem akad. En legalább addig nem hiszek azoknak a nagyképű tudományos fejtegetéseknek sem, mig nem sikerül nekik prodnká ni, csinálni saját kezűleg csak egy kis selyembogár-tojást is, melyből élet fakadjon, vagy egy szem sárgarépa magot, a mely kikeljen, pedig tudva vaa minő anyagból vaa a tojás és a mag még sem Iadják mepcsinálnl s nem is lógják tudni soha.
Tehát ax ember élete és iejlődese örök híre a természettel és embertársaival a létért; ideálja, ábrándképe a boldogság, a melyre néxrs
f
Nagy Kanizsa, csütörtök,
Zala 35 &záia 8. !ap)
1902. május hó 1-én
Városi zálogház,
piszok- és bacillus-rém végre eltűnik.
Ujj™ Niflfefliat két pofgira, névsic, A ^ Kfli|flny. , ng|j(lwt
rint: Ltttner Ödön ós Kotkmann Gyula, (8«ámábar» ugyaue oi • en e<y közi méuy olvas^ ajánlatot nyújtottak be a városi hatósághoz, Nevezeti lap 1901. s*epterab*r 14-én is kttzőlt 7 . x i A-* tw^H égy cikket. — Elekből laiom, hogy az
hogy ök hajfandók a zöldségpiacot rendez eMfflélrej fog|a|koljk> hogy a láMiá ó városi
tetni és a külföldi rendezett városok pia- kezelés alá vegyék.
cainak mintájára árusasztalokkal löíszerelni, I u^l?^^^1?10\' {j\'f ^re von ako«óUgj 1 e helyen néhány megjegyzést fe«íyek,
ha ^rre vonatkptolag a/ engedélyt meg- Mmor az utóbbi cikket olvastam, épp akkorj
feküdt ravatalán n budai reszort-pilonban —•
,1a
nyerik.
Egy-egy
árus-asztal, melyre az kéntelenüi
floránszky Nándor kereskedelmi miniszter. On-?\'gazuivaoyt.
• . \' . . .... . 4 mi ..
z>áo még l*t*ző az eayik liavídaJi ss a ma-»k tragikus végei éri, tehát ősat»iKin negy d«rafc zálogházát, (Mia\'áu jelenleg a fővárttaban aiiöz* kod >m, nem tudom nem ezap \'rodou-e meg néhány darabbal * zálogházak s áma, annyit **ónban hajlottam, bogy a még létező ke? tő k. zül is az egyik ugyancsak likvidálni ké«züi.) — fiiból látható, bogy a záloghasügy Nagjkani/«*n nem H éppen átért van váaágoa (icfyzetbe., mert bem jövedelmező, hanem portan afcéri mert minden tekintetben olyan lesekre hiszek *z«k vexetesé<, a kik részére oem keltene adni )p»r-
a budiieuvitt alkalmával a parla-l • ~«<tfhá/ak városi. k^/ele-en-k . >trt
illető árus a különböző élelmi cikkeket ké- mentben mondott program* bt-szédére vondoltam, valóságat illeti, itt nem a>er.* j »v dd. tmnát* . ... . #.x . , . melyben nagyon is jellemzően >s t«l*ióan jegyezte ,M,in\' mei:ls **** nnnyif mefjwzji,
nyelmesen elhelyezhetné, minden egyes alvne/egy „JJöbai. Wzó\'ónak. ^ . ma^r | m^denki ismerj kög;*tra
kalomra 2 krajcárért tenne kibérelhető, így az. árus-asztalok között
. publikum á vevő "dbi\'Ságáböl,
lO-fáJil
bogy mindent a * államtól var é^Pwtl *■ k,r Aki a
. t. . . , műiden bajt — legyen ki bármilyen természet* l0,iraitM a\'Magyar Ipar, t Mngyar w-i.
közönség 15 kényelmesen jarhatna ; az áru* _ Caupán hatósági utón wóva fel.-tfbb beavat- a Magyar Pénzügy es a Magyar K-rekedő* cikkek is biztosítva lennének a piszok és kowssal gondéi orvosolhatni. W* jj* a/onktvü! egy kis I gyeimet n tt
Jelen cikkemben a Zalai Kffslónvnek nem isi* napilapokban megejt cikkedre, vádikr*.
I ánnyirá ajp aprili
bacilius-behullás elLn.
E mellett a váifaikozók. Ígérik a piaci\'szeptember 14 -én
, retSektálni. New
terepnek olyképpen váló rendezését, hogy!
véfos« \'ál ighazr*. IV .Itt t\'n a min sztori iit® •
sok vis zaele-<H. llát Mtiasáti a váró » za lUfcüaA Bég r eves*^ biz*>ri
iti, m
vei<e
19-ti , miM infcubb a m. év j támadasoKra caíol%lokr^ és nyilaik \'ofgjelent krizleménvére akarok ! akkor az bizony f.yujcodl Metfit-I m^ c karom üst ineycáloln, hanem jdofl»»,,,lír Plan .caak egy uj módo aj inUnuk : — uier ezen állami zálogház az esős időben is lehetőleg sármentes legyen I ujabbi cikk ** dd.it csupiin felelevenít ni akarja MW ül 11 ^ hay.H»s-ét
s hogy azok a piaci élőfák, melyek a .kö]** 0,yftn fé^Aban «dj/i azt e\'of mintha a záln,\'. "HT beiii^eg a « ni i { i / > • bázik városi kez-l^evel már memöfjtie miiideni®1
féttük levő Utjajnak keményre tapoaasa mi-jUYOniür| ég bo|jü;í ]eeiQt? a m<gyrar| ^T Meri awil
att csenevészek, k\'llőmódón fejlődhessenek I Az eMheii — azoui an - m^ly nzak.^va- ci»kiro# bogy me;emini mihierint Gyúr ►
Szóval, ha az engedélyt megnyerik, és\'^ggil mututja b, a t. cjkkW u;y ■Ht^\'g™? llíelebb Í7^bi^ití.1
1 ® y s j ) in int állatában mindenütt, a zálogbáeak lejie jeno cs»k azt w^onyírj »♦ n r
vállalkuzásuk sikerül: ^zt akarják, hogy a körű\'előfotdulé héz-gowág ea viassaéiések egyes Magyaronuagon oupan az eay öy^ j ac-rendezéssel s annak fokozatos fejlesz- fálítótt ^osla-ara a aaloghásak ^aroa köfat:, el a- t a fdléiüen^:, óo,
, • VároHt kezeiesének időszerűsége mellett toglaJ ^iloghazü vártai kez#te» alá vette,
teaévelnem csupán a közegeüzsegl és köz- illáéi; — annak életrevalúaagát azonban hamis Ami a t. ci^kiro ur k e y-b. a magánt tisztasági, hantrm a szCpltési igényeket is érvtkj,e burkoja. házak ellen a városi záéab /ak etőoyer. R
A yilogügyet nem szaUd l.ic i-.ylenf. A kzc- «>«\' érveit ijieii, arru tutv egy teij^f; e v Kénység gyámoittásanak leghathatónabb eszköze bató módot ajánlok, melyben izon eíosvöi a zálogház. Ex a í ankarja m ez geay embm-k még ma-# melyek t ők a. várna ?a b :..Va\'tfban ■■z.J0tlhá«fll )rgvójének rlaiiTI itok-^1 tcnHi\'K 0ü ipuMuiut7T.it^
okra,
5.! t-a • he-c uk r mt
MZor a Hze^ény ember éa vfriahanT:8S\'\'or e»ötae nem látott körülményék r ♦ kódáát id^xu^k . elQ gaz*
teljesen kieJégitsék.
Részünkről örömmel üdvözöljük ezt a vállalkozást, melynek rüceret n^tározottan kö érdeknek tekintjük. Hisszük, hogy városi hatáságunk mihamarabb keresztfil is daáági eleiébe, a za ogh.iahoz tó amedtk segít
fogja vehetni ezt az- \'ajánlatot az ii etékes * 1 cil\\kl *
, . * • mzo nelbui aláírom,, ue nem a/on reiz.
forumokon, s. így reményünk szerint a kö a *a ogbazat _neraf Vlíeivc kevé-bó jö»edeime/0 zeledő nyárra már megtörténik a piac- üzielágaak rekiuiii Ig<«n ís a y.afngha* nagyon
rendez Is. Es aztán elmehetnek oda vásárolni; ^i61 úlh* M **m*\\ 8
. t • viaionyokao/. tuerteo kr O/eppuii kor^uoxía, iai»
~a piszoktól és" b^uO^cGSttrtozö, kényesebb í kt^wt-rvte«, aznkavattjtt ea keiío r^ndel-
gyomru egytmék is; a gusztus-rontis ve rS^ vtfíaUe^k kezeíh- aoták.
, i , AiL/ti Ezzel a tiéb hív lelNmaó keli^k»\'ei azt hiszem
szedelme nélkül. rár he.\'.inrum irá-han is kepi on a Nagykani-
kir.
f a

I j Hndaf>^atea a rBádap^gti laKarfe^^ ° ét Orfi?a^otf za<ut;ko«ca n r, -i.* ha J <1 lu . m öl zálogházát t?rí- tenv a* »«íü<1l óriáai vutjwnl minden axerez. Mer? Azért- mer< koianoabb mii.< a« elvben állami és macánzólogbrtzak, a a • »a
kiyáltáseai nem kell de>e|uttŐKet elfee
reini azért, mert »zl a kdz g^zgatMH gy >tv- ja, vagy pedig azárt —• a kivül ae^rt — kflkm d»jat jjftliii^iatiaL.-a hitels^ilkav^.alnt ^gyoraai uai->A ölcsótihatt Httete^tH. mint amaz ; virptM tfl* f rendelkezik a ne® ínget-H * bir«el-«» ^eda^od vagya, uiuíiy«raí: sarui; a*o ki«&l (a mi
Nagykanizsán ülöooaen tigyflemrt? m I ü
aiár MW annyi tapa* -alalutú yau, ho?\\ azt Mily gigáazi ri\'.fbe b<r:areui\'. köz!\'!-\' *>.ee a fÖ\'doH nirg ne érte el senki éa nem ia\'.roéhe k\'TÖll az\'einbér.iígnek mi.! legyőzte, in^gr\' fo^ja eléföt aütvtt. AbaoiUt boldo^eínbert nem ^ ntt j hó ii.ott.v a* tar-ocs^ im, mi,; urolnMi-^
ez a lli|di elei, » nem ia ing latui, ®urt enn \'kt fdak n\'.\'injleí ia ;/«Z("í«t.otla m i * \\ Valain< a oo (logn.\'ti- baiainhoan ninev A b<-kí if.s«*}« . z-< ! niegfo^h^dat) lateai logika, botry a dorvii,\' rc-\'id . állapota, m ly ia»jhábonthitlao t.ukíít, u teljjs.üz.ir rféi\'üii, o*s ev.»ez* kevert, lejl"dötL»i*^y öntadai hat im^t, a miudeütudía őrb\'l»Vit éiv-j/.i. erunazet ineaszáíi az embert, a ki mint egy fel-aa ui ki——afrá^y—emberiség inan^Hor fclQ^Mmt?}kprttt^T~7TTrTttT7T ínyn^ ^TTOTT *
ré^en :. or.d e-ak reményben, vá^ybin el, >utajdo<*e »gain, eazme^yj luivnyt! fej ő lik, 1 líi\' b -i.ne. c az a haiba^atlai.aág ti,ena/ei kapuidból Tuaguttpeaiti,Qjra teremti-i iagítt a ■ ..nyaU; .uccuétc. int leíéj- A ÍŐldi\' ertelemóeo ver , vi xonylag\'isj i« az e#z ü^yes^ea, usérfliJl lungolinis hajai ma ; boldogságot azoobaM \'alálhatuKfj gyatra, küzdői- j ^zeljAlatábi állanak . meszet i erők; a jar* mes íűiőí életben is n ay indáa, nagy köteieaaé^ek i haja Mán, sötéV, M elmen vrído/i 6 ííyöny^rö Mjak, es asgy azeavedisek árán ; pici kis boldo^^ág > nyájas (a>vak} tündér városon, ara^Ékalá^os^ ~ vau itt is 0ly.an mórtékbeu m ioi a háborgó solét délibábos ron^aágok laikópe tt/nnek étft úz emberi nagy íeftger leneken az iror gyOngy: De ez bUltUfá hatalmi iüánVaja ny >maíi; a kop^r • olyan rr\'ká kia! »kurasa a tökélyen ember eaz- begyeken olajfa erdokc1, oaranct li^el^k^t, mzőIö mijének, hoz* millió* köz*)rt alig akad nebany Jugoaokat teremta tolyók tekerve ny én aljait ki-1 ilyen nnntakép : p**d>? minden-i azo\'án aza ad, j egyenesUí, szabályozna, csatornakk »l ös zehött: azért tarad, azért imádkozik, a kttzd. Es mt yea j ge</en:ani i ert^l. püradic omot varaz-ol a pusila-Íróoíája a vegzetnek, hogy sokszor a kiket boldogi jaag helyére.
nak tartunk, mert van miodeoiik bőven : ép azok | Mint mikor a festő a dürv » vászonra rá-a legboldogialaoabbak, mert aztvük :ele van j nyomja művészete isteni a kotáa tit;úgy alakú11 ellenmondáasal, diszharmoniaval. A gondviselés j át az életadó föld zordon kepe az emberi l&ng-bfiles iclé/kedése és kima^yarázhatlau jogérzéke, elme, az alkotó erő ha* a ima alatt fenséges »zép> | bogy ebbea a legszegényebb i« versenyezhet a I valóságos tündér Úftománynya. £* a természet leggazdagabbal, a daróc ruba a hermella palást- meg hódításának litám 4munkaja mikor lesz meg taí. Vaona< \'zegeny kunybólakó^, a kik mag- befejezve, taán i>oba sem, a küzdelem tart migj eiegedatiebhek, külső és belső világuk harmoni- ember lesz a töldón, mindig-a nyughatatlan^ azi
istenség titkára vágyó prometbensi átok szülatésé* j tői a vegenyéazatiA kiséri az emberi nemet; küzdeni dolgozni, fáradni, meg szenvedni a létén: j ez a sorsa, rendeltetése. Es anayi szenvedő, kutató,1
n mzn\'e*, esaladyk a e^yade* mwldri, mztoat*vn uem teáz J- Jll t:mhen ntfutm a \'eirémeseo?». le<erd
i tufa
jUt
• t
\' »n
i$: anfl
a\' tnüv hu> - mn
Itffe!*\'; a u»ni
a művelődés ve .\'Ci K- -udoijol, ea az eréuye^ erkölcsi vjiH\'4 I iszonyú poktoaig
d\' i. voioa tuioiai^y már, b ^
ibt deia^ianut LZ crtelem, u * aío.» uia\' ,ih | e a híre H
e őrökre
o«\'kafűi
öaiud «t \'kittm, « mii
eszem •\'rtéue
ríetr
OK.i
tmnrpír a<apiá9 m S a 4iün ». ■
ae^aa e^etv^ro Ö meiys^ga, a-
na
tar
na \'M
aa , •
anyn^-vilag
a*?ai náai tuuxb
ie\\e ♦6
ia »a aá
kosabb mint a paloták uraié, a miliotnosoké.\'A gazdag viláabiró Nagy Sándor szégyenkezve hagyta ott a koldus Diogenest, a ki nem szorult aa 6 királyi ajándékaira. Ha nem volna ilyen csudás alkotású aa ember, már régen nyoma veszett . volna a 16 dszinérő . Ellentéteiben, örök harcában egymással, s az elemekkel, bámulatos isteni képességeket lejt ki.
munkálkodó lélek közt milyen parányi kavéa az elégedett, taldog ember, az óriási ér ekharc,! mely a társadalmat, e háborgó, huUámaó nagvj tengert moigaija, oem szünetel soha. A fajokj
• i kí: í 111 V hrrT~ tt
idomtaiaa iito\'te*ruo«ut tüm«ga mellett: itt i», ott la az ellentétek drökosatája tarl a vég|e;ettiKgia« í Ax emberi társadalom kebelén r elül is nagy alientetee kOzök hataroljá egymást, ott van láibilft képe a manpan a világ reaz\'k, birodalmak országok, tartomtnyok. "arül^t^a. varosok táluk alakjabau. £p mint a testi, a Uiki asüktgg-Iwíek miliő embereket k«pcsalnak ü aza áamiuó* kai különitanek el Megssá otálhailau érdek* csoportok tömörülése és sif»válása ez, miot a végtelen űrben a csillagrendszerek. A fajok, nemzetek, államok, vál ások hatalmi és lét* kérdése a»miná!» eddig s fog uralkodni mindig; biu törekvés ennek gátoi vetni, mert a n #iy pillanatban nincs harc, ninca ellentét az emberaá közt, megszűnt a fejlődé^ a, tökAyeaedea proetduma, megszűnik örökkéválóeág lényege és átribuluma — aa élet.
Minden világát való eszme nagy harcok árán; jut érvényre egyik a másik után, de faiodegyik-bői a veagieség a karok mellett erkölcsi és aayagi baszón is ^háramlik a embanaégra, a hogy haladás, tókélyaaadas vaa és pedig óriáai mértékben, ei mutAija,hufy több a hssion, mint a kar.
Nagy-Kan^aa csütörtök
Zala 86. saárp » lap)
)é«ru érdemes kftrölmény)® zálogba tdoit tárgyak I //, [)rt AfayeY Ferenc v. képviseli „tn-
ditvdnya a villamdrdk felülvizsgáltatása
betört helyen vannak.
Naaykanitsán vau II taturékpánztar, Va*es- tA * tan a*ok egyiku záltehtoat. Atomnak egyszerűbbj a* hóh«*?«bb h h ervex-t* mint a varosnak éa| ll*&dUs László v, képviselő indít*
kr itt lőkrvel i* rendelkezik, szóval mint a ptldft oánya, a VI— VIL bérűiéiben a villámon életféttriósága is bilftivilji, as ktVvGtésrn nide-f lámpák szaporítása tárgyd/>an. més J^tjon elő ftf\\*x>r NagykauiKsu n jó peldaval 1\'
tíndntő tBéla> . Hl BEK,
A város házából
1902. ííjáfuf hó 1 Jn
székesfehérvári m. kif. honvédzenekar kdvt-mflkfídésávol május 4-énf vasárnapon, az Arany Szarvas szálló nagytermében hangversenyt tart
Mflaor;
1. Tschaikowsky: készletek Griegín cimfl dalműből Előadja * zenekar.
2. Uoldmark: Hegedűverseny I.tálal nagyzenekari kísérntlel. Előadja; Balassa Kálmán.
3. a) Godard: Berceuse b) Wianiawaky: Polonaise I.szám,,nagy zene*
I kari kisérette). Előadja Balassa Kálmán* j * — liiii^x\'^H 6 felsóge a király smetannu; Ábránd az \'Eladott meny-
\\Och József ale*er*d«»t, a nagykanizsai ao. "W11 M™**61J^Mfc a ^^ .
. - ........./, . , i x 6. Mendelssohn; Hegedűverseny 1. tétel, nagy
Nagykammi r. t. város 1902. évi május honvéd gyalogezred parancsnokát ezredessé Wnekari kísérettel. Előadja : Balassi Kálmán
hó l-sü mrpidn <{. u 3 órakor k^lődőleg nevezte, ki. ,6. Hubay: Csárdajelenet, nagy [zenekari kisé-
a viímshfo cylilésterniélm remlklvÚiköZiiuü^ , ~ JJomdny Ar. .in I Uők«resk. í retteL Előadja: Balassa Kálmán.
iám* inrt ív w/w i u^.^^tnni . «mSÉÉ kisu**xuay-\'rt \\-azünetekat a zenekar tölti be. Hely Arak: I.
Lést tort a KuotUsccu tah/i/soroiUital >-------ir.aiik T.U/trfartH ^ ..w,,—— - -~h - M . n fii Yir ■ _ a , .mn . ?
x . í . Kiau* i-iipnr Tfunru ^affft a níz^n. sor 4 kor., Jí. Bt IV. sor o kor , a több; aor t
én szúrna^ JfmAIoaií*. Városunknak egy kor., belépőjegy 1 kor., karzati üJőhelv kor. ÍJUK ismert alakja Vogrincjiics János zongora-1 diákjegy 80 ffII- Jegyek előre válthatók Fiacbel hangoló folyó hó 28-án osHi, életének könyvkereskedésben és^a hangverseny
evében eihutiyt N«»^ykanizsán. — Tömítése| tegnap délután volt 0
- ílri\'iiM jcI bí/.lo*ok. A k^zok-talísü^yi miniszter a nagykanizsai izr. felső kereskedelmi iskolára hézvtf dr. Kövitsligethy Radót, A zalae^trsze^i áll. felsőkereskedelmi
n következő UityyBoroiaHUl i
L r. flyáiiipeiiztár WOl dúsának féímfflydMm..
5, A nagykanizsai tsr. httktkség elilljd-rósdijának elŐterjexzifoe a yúhai (Jutniunn Henrik féle alapítvány 1901. évi kezelése tárcában-*
3. Kiivesi Albert szinigakgatd kérvényé ssinktir épSíséhcz városi telek átengedén* tár-tnAaníi \'\'
nttfst áthelfosúével ^tffaz n^zvr drt4jtrkr Mnnót bizfa meg kapcsolatos ingátlan vétele, cserélés« és a«jajr jdei érettségi vizsgálatok vezetésével.
uf útvonalba eső ingatlanoknak a kincstár I\' _
rendeJkesérr bocsátása irjinti előterjésst/s. őas^^irabára ijiSíí
5. A községi segélyalapokról szőlő törvény- hoi^y « vmon hatósági szabályrendelet 8. § a alapján, egy véleményez* bizottság válasetáea. \'érii, irai ovaanl tud
ti Förmenttm Károly cs. és kir. stáza- toromt "gyentis. ullmni dos. kobieczi lakással: a községi kötelékbe u^ntiyibOn pcdi^ i\'Jriut;ö\'
k"
\'fi
en Ih
terÜlH\'ca Ih 6 mi,i»dön férfi, >ikt toagyur hun^é, u í. fMil^ndébpn » \'2*5 éielévtít bti ellőtte, a magyar D.yelvel iük«j\'.\'t érti. irn\'i o vuaui tud évet)kint legaiut b 20.
udót, köteles fiitum, a uduűj\'-iiie-^get i vez,
napján este 6 órától a pénztárnál- Kezdete este fél 9 órakor.
— Mtt\'jrjttl** Ax Irodalmi és Mflvósxeti Kör vaHarnap delutáa ívulay Lüjos elnök elnök-lé^e slaf magtár uita évi rendes kö/gyütését, inely ir»n t a kor titgjai ósak csekély erd klúdeft iftiiUiiilotMk. A körnek 286 ta/ju köxul c«ak minteg * harmincan jel^nUk meg. — Az einőki míínyTtó utnr a kör fin fctre; dr. Hoy nbefg Mór e iít>rje«^to!tc, líü t»i Ifi dö ^ttel megírt év] \\z esüíd*ek j jélente^él, uHyi- n v^lónftiios Ódákat zengett az h(>lwv lukjairól, S/.atay Lajos köri elí\'ök. Horviib\' GyörgJ én Bohm Ktnil szakosztályi elnököd rőt. A j^ientéan^k majd minden \' gyes réí-zbt lelkeden nr^vljt i ezlfk ís ai eloök mdit* váiiyAra dr. R-ia^nber^ Mór f/ttdkároak kgy^ő-KÖnyti kö zóuetev az&fKXtak. Előterjesztettek a letOgyeli) bizottság jelet)lése kape-au u /.arasá*
leendő felvétele iránti tanácsi javaslat.
A noijglcanizsai kereskedők társulatá- érlékö vW,nal bir»
Iiu-íz korona e^yeuefl allumi upónak in^glelelő mndáaokai, ifieíyekből *z»V"sen vetie a kiagjrű*
} űz ;l<ió„ >sru való lutioinaHUI, howy a lefolyt évben a kör anya-- . . . , , . fUkiatat iié)Öziiszt^Li^l kiká.z,.íLJLüüKy^lLJtil®! jjJP\'JL\' t\'^dótt. A kör va-yona készpénzben
nak kenenye az alsó folcn kereskeiMm ts- lu<j0(nrtnyülí acdmia tudor, «kíevéles Ül ári értekekhea mintegy 2800 korona: a.
kólának 1901—1902. tanévre leendő segé*15 m iidr, pgyvód, uiérn»*ik, épiusz hajónkapi^ny, Ö»\'ák Fereuc emlék táblaalap 621 kor. 12 tittér, Ijezése. tárgyában. gazdim, gyogy«er«iz, vcgy.a/, eidés/, bányász, meiy a l. punk ált«l régebben eszközölt gyCijrés
8. özv. István Jássefné szül. Leposa ebi-uz, alÍM\'orvos, iQvabbá »ki t^UObb folyiau mjnUgy 90 koronával sáporodott ea igy
\' Rozália nagykanizsai lakóé teleMezése a \' s^kiskolá^ ezen hazafias célra «öbb mint 700 konma ,ir.
a ooü ■ uni a x n i\'kto a kftztplskoJai\' »»róvizi»wát letette a k^r iend"lt»ezésere. — Az nyagi megizmosodás
v tanács ^c/y—í/f//. sz, . a. végzése elten itflA)(a, ilt eakfldta-téki a\'«plajairomba felvéletni azon kellemes he yzelf-e juHatra a kört, hogy néhai Fenus János halotti negyecU tárgyán bajija, a / 0 celMl az OsaíeiróhizotiHág előtt f. jővö V)vi - költsugN elesébe pdyadijakra es egy
ban. —______________é\'.i írajtis. h^ K>-eifiJ r/áju* M 28-üig a városi kirái.dulAwi leteaitéa r 450 JoronAt vehetett
— £ Vserfö heimkö-sHq htífyfttri mjetif 1 1" " tinmrttvm..in v.< .y ú^tnt--.Im-fmn frf —^ tndomáaai tétele éa._ ^
iránti kérelme . Aü | j-4 megjeienbetik. . köUségveiéseJlogadása utánai enök indítványára in \\ \' . ... , , — Nagy hangverseny. Mint már jeleztükjjegyzőkönyvi kös/önetet szavaztak Magica Ferenc M. Az u/onan épített ünl ék-gödrök B a, a íga Kálmán jeles hegedűművész a 40 tag-1.pénztárosnak e» ezzel a nagyon nyigAdt lelő-átvétele iránti tánáest jelentés* . . . % " ~ -- * " -^^—\'
ból Fricjy Hicliard dirigens vezetése alatt áiló|lva«u kűzsytiléa vég^i ért.
Azért i»*m lúdi>\'»» en eli\'élm még nemzvti eiaUgiic a honszeretet" nzent tüze a» oal, élrtiiúkb\'Mi tuiaz uj\'Sxmék, uj áramlatok.kelet luii honját a hnaihni, k» önliitníjn. k
kezesét ukar milyen s okalia4i azhie/et\' legyén\'itoro kllzd, nzenvod, s nin s is, ha életre való, abb<M csak ba»znot vArbatunk ; | nyere, k izzad ÍAr d a haza ha nem az, euy tapasztalattal okosabbak, legünk.
Mennyi tinta fogv ma el az örölc béüe esz* mcjr meKett, s a vajúdó íznzad-rz idetlrn e^e-%caett*tje telelt a szocializmus forradalmi daia -zug. A nngyképll cüiíd.er böfcnés^ég pediu kész meg fojtani ezt a ru bellis. rakouMíUn fiút, hogy ne háborgassa -ií az idétien ^fvtnya béke babát Hio törekvés a létért való küzdelnmben- -uinea kegyelel, ("ic* kmieíet, r.inc* «*IÖjó^, csak ügvs-seg, bátorság, - erő es okosság, vagy kérleUieden
ki nem ravaszabb, a rafináltabb individuum kaik Ui nyn, pyunuébh**^ módn4lktt< kis olgáUa\'jH, ugy hogy
mindennapi ^e- L szol|;ah<frában s
harc, vavy alku, a«ert egyesek és mIliink börér^ guuduvkodul t ? látju uj tudja, hogy—a—teha
oíillipm^a «>ssz»»bwlmosása, a nagy vagyon ereueté sokenetbeu harácsolás, a fehér rabszolgák keaervea itthon nincs htvá lejét lehaj\'ani, a ki eletei vérét | is\'.adm.inya, n 25 vagy 50 kroa oapasáabérek hoz a Aldozaml, hogy ok ingyen^lönek l.ixt n ;bo/adeka,e- pedig hí emberi é^ morális törvények sat^Hu leityun iuouliuni ^iaiur haburitlan I Kuuny lasH, chiicu.h mai\'5zése. De nSs réut a kényelme^ uz eln\'t, n\\u<odt te^vi-n pezsgős socinlia us óommuulsta elve él irányzat- sem ínamora, xavartslan- a gyöuvitrö s»*ly^m pár \'egészséges fejlődés, sőt hanyailas volna, mer as nain hurik karaiban ütött ol\\mpusi hekatombai e yedek é*< nemzet cta ádokkulturálii elömeneteiet H-t az eícsigázpit 1 iéiiezett\'beicg testben aj a nauyon megköanyiteit étetharc elsenyvenziené, kétaegbe^seu tétek azomnru öntudata hogy i t» rmek^H- n.íé tetii e, mim a ho t tengert ax örök Ö veszendőbb, jel>\'Uiéktelenebb lény, mini ajnyn. alom ; ez a/ irányzat ax énib^r^ég elaggodt csipicsóka kis bog u, a. melyről. a tu<meszet korát jelezne, a vég kezdetét tehát egyik aem
kettő közeit tehát oi>ak a helyes ut
hogy—a_!ftha fíá Mgagi c-*t; e kgttu ■[özo[r te na t _
negy a kockázat. Nhu bosszaukudni,sv.itkozódnj» kapzsi szerencse fiak a humaoinmusról bea él* as örök nioz^ás, inelv egyiknek ugy mint a másik-gyűlölködni kell telini nekünk ia magyaroknalí. nev, de előle mir.d^nt elesznek s őt kilókik ha-Inak a1\'túltengését lenne hivatva meggátolni, hanem harcolni.férfiasan lent is, meg lent is, zukboi, ha kopogtat náluk munka után, \'agyi A nyomor ea tényüzéa, a szegénység és gaa-vagy békéi kötni KÖlesen ;. másként u|ra ismét- munkáját oly silányan fizetik, hogy napi fceri dagság, capitalismua ea xocia\'iamos kérdését nem lődhelik a mohácsi vesz. A koiaz.liemrt lárnu- nyérre nem virrad; de kutyájuk b-^teg ágyához elodáxni, hanem megoldani kell helyesen igax-val megállítani, gahnou ta taktikával győzelmet professzort hivatnak ; ha latja, hogy vaunak, kik Uágoaan ; ne legyenek a nemxet-csaladban ki-aratni nem l«*het. Abban a harcban, melyet nép- naponta pez»gőt. os/trigát, fáozánpecKenyéi élr 1 tagadott t\'yermek«k, m kik elkeseredésük ben tel-családek folytatnak népcsaladok ellen, nemzetek vezhe^iek, mig sokan a* u can a.*<emethullade-1gyújtják a sxülö házat, az otthont. A mely vivnak nemzetek ell\'tt. csak az a faj harcolhat kok közt szedik (el táplálékukat, mint a kóbor nemzet ezt intézményéiben meg tudja valósítani sikeresen a létért, melynek tagjait az egy haza gazdátlan ebek : addjit nemzeti consolidalio mm a haxa szent fogalmához vél ó kegyelet el és fogalma alá egyenlő jop, egyenlő azabadsSti, lehet, mert a béke nem kölcsönös s/,erete- bölcseséggel: az a nemzet élni fog, a hazája, ott* egyenlő jólét, egyenlő . testvéri szeretet csatol, ten, áltálán, a megetégedesen alapszik, hanem a Ibona virágozni ; i.ert ez as egy kérdés pusztított A kinek több joga, tóbb .szabadsága és t^en szuronyokon, a mi pedig naayon kétea, megbis el mar csaladokat, népeket, nemzeteket, de ez a nagy darab kenyere viín, as onaza meg azokat {\'hailán, netó állandó biztonság, nem nemzetfen- kérdés tett ia nagygyá és hatálmaasá sokat. A azon testvéreivel, a kiknek nincsen, vagy csak Uarjó erő. "»
°sgyon siián>an van meg : ha nem akarja magát | A szellemi harc ép agy kitárja a jogosulatlan és nemzetét is válságba aodornL A ki azQletet1,! fegyverek hasznalatát mint a kutonahabom ; Annak élni kel. és joga van el ni mlndenkiulBk, pedigkóJi_égtelén, hogy az önfentart ás nagy harcában a magén vagyon szertelen nyakló nélküli tulhajtása jogosulatlan, mert as erŐNbb, a
a ki aem élhetetlen.
A kenyér kérdése a hazafiság kérdé e is;
létfentartás kérleihe\'len harcában a haza szent fogalma ne legyen soha zászló, harci jelvény az eróaek kesében a gyöngék ellen, mert a fenséges aimbolum atesivérharook ádás gyűlöletében szétmarcangol tátik. bflver^je veasit; egyecitse e sas 16 « aemxef fiait a legkisebbtől a legnagyobbig
Magykaniaaa csütörtök
Zala SS. Mám 4. lap
1901 májtn hó 1 -én
— IhUtÍ*. A kia-kaoizsai polgári ol»asó-kör aaját beiyiaegeben I. ér májaa hó 4-éa d. I énkor köigyOlé«i tart, melyre aa olvasókör tiaztelt tagjait ex a\'oo tiszteiéitől meghívja »i elnök eég
— Pirb*| btüntrr Ernő ét Satut Béla magántisztviselők április bó 27-én kardpárbajt vívtak a Cbappon télé vívóterem ben. Mirrakét fél megsérült A párbaj a két jó barit kört abból eredt hogy Sauer Béla nyilvános helyen sértő kifejezésekkel illette Lejtner, ki e miat provokáltatta Sauert. — A fislek a párbaj ntán kibékültek.
— A hűtlen Jrffjxó. Ifi Szélig Antal az el só nagykanizsai temetkezési egylet jegyzője ama határtalan bizalmat, mely-lyel az egylet vesetősége és annak tagjai irányában viseltettek arra használta fel^ hogy az 1900. és 1901- évek folyamában az egyletből kilépett, illetve nem is létezett tagokát holtnak deklarált, hamis halotti
mit a károk a kártartalékok figyelembe vételéről 797,487 kor. igényellek as elflző éri 086,849 kor. •xemben. A Idsdíj tartalék 677,010 kor. emel* kedetl ee a díjbevétel 60*/,-at Uasi. A mérleg
mindenfele cédulákat kell éveki* tertofeUi, hogy az általuk teljesíteti befíaeteaeket igaaotbao>éá gaen a iniMMet akként lehetne ée kellene •egíteni, bogy mindennemű adó éa kéeapéoaMi
918^68 kor. nyereséggel aaárul. wely ar alap- járalék egy tökónyvben vezetették nyilvantartáa-aaa bál fisért levoaáack eszközlése után ré«i- (ben é« ai adózóknak ia e*y adókőoyvacakéfcea
réoyekéal 82 kor. ouUlék kífizeiéaét teaxi lebeiövé. A nyeretég éa díjtartalékok es idd SMriat Ü,68H,984 kor ragnak, ugy hogy a láraa ság a teljesen l>ef izeiett 8.000,000 koronányi részvénytőke bo>sáezámiiásával 6.688.904 kor. biztosítéki alap felet* rendelkezik.
— Eilttat g/eraaek. Krausz Jóaeef. péc«i illetőségű 18 éve* II. o«ztálrn reáliskolai tanulói 1901. évi december bó 23>án Péesröl, szülői básáidl oyoaislsnul eltÖnt. Aki a gyermek hol latéról todomáamil bír, ragy nyomra veaet 100 korooa jutalomban réazesill. — Szetnélyleiráaa a köveikeső: termet* alacsony,, arca kerek, baja íuffke, sietne kék, óéba gyulladasos. Különös ismertető jele ; felénk termeezetü. Eltévnsáaakor boeato kék, kóckás béléssel ellátott télikabát, kek öltözet\', barna bari-nya é« csizma roll rajta. jErteel\'éat kér: Rendörltikapitányaág Pécsett.
íratnék elé éa nyugtázutaek az öexanee kát-lar\'osása, — legalább akkor mindenki usztsbaa lenne azzal, bogy miodenféle adóban egy évre menynyit kell összesen fiietoie. A pénzügyi-minisztérium azonban csak ritkán éa kivéteJoeeo engedélyezi egyes nagyobb varoeokaaá as egyesi teli adófőkflnyv éa ennek megfelelő adókönyvecske hasznalatát, — holott ezt a kelyei éa minden tekmt-ribea célszerű eljárást rég be kellett volna mér hozni ás egész országban.
fiiadén eM\'Mtfál né kfllözhetetlen • káré, méty fogyassiasi cikket minden gondos háziasszony kitűnő minőségben hozathatja a •Piumer Karébebozatali Társaságtól, honnan el-rámolva éa bérmentve küldik a le.tezff legfinomabb kávéfajokai igen jetá yos árban 6 kg. kiváló Cnba káré 10-60 kor. 6 k£ kirnerea Soerabaj a kezerélr 19 16 k >r. — As eli*m*rőls«elek esrei
nyilványilott egyének köllfllí nevű örököseik részére utalványozott összegekét átvette [ olyan éa megtartotta. Ezen kivfll, hogy a felekel a sok lólás-futás és költségektói megkímélje, maga csinált halottvizsgálati bizonyítványokat Ezen bűncselekményekért tegnap állt ifj. Szélig Antal a nagykanizsai kir. törvényszék előtt, mely a vádlott számo* enyhítő körttlmények figyelembe vételével 18 hónapi börtönre ítélte, melyből 4 hónapot a vizsgálati fogság idejét kitöltöttnek veszi. Köteles továbbá a temetkezési egyletnek
— As alóla* r»bH»ve»*r. Savanya Jnssi |bizonyítják a Fiumei Kárébebozault Társaság volt a Unnáuiul utolsó rablóveiere. Dtanna mir itávéhQldeményeiiiek kítüoő-egé éa aióoyeit.
Klg*a»lt i)fraek. Csvétko István jia legendán alakká nflli, de nem venemár körűi jfolyd évi január bó 29-én Jqzsevec községen at-
bizonyítványokat és nyugtákat fabrikált melyek felmutatása ellenében a hollaknak Lgy betyár seni tudott bandát szervezni. Savanya
romantika, mini betyárokat, .mert a caendörökiöl nagyon félt Savanya éa akiokban, erdőkben bujkált, caak *jjnenkent tort rá bekesen alvó eaaledokr*. —-Rabló roll, nrm a nép ál\'al megénekelt gavallér szd&fcny-legény. Savanyu Joz«it Zalában elfogtak « a iiombatbelyi \'lörvényraei élelfogytig tartó
á csárdában mulatozó hajtva, nem maga ele hézft\', hanem egy éppea akkor megtarlott árverés által okozott mozgaluB k&IS\'t* te ügye mét éa így megtör lén 1, b>fy dacára a iaasu bajiaanak etgázo*a-a~ket erer Vutaiea MárPt> ki ezen sérQleaek folyán 16 napig volt beteg- A nagykanizsai kir. törvényszék tegnap tartotta meg ezen ügyben a főtárgyalás! éa
fegyházra ítélte Hire Járt azonban, bogy a ha-\' Czvetkó: gond»i an>ág6ol okozott sulyoa >esti ramia jól viselte magát odabenn, a hogy az illavai (erté«éit 20 aorooa fő éa 10 kor. meilék bfintetéere
légy nr zavurgás lecsendesítése körfll érdemeket szerzett, .amelyekért meg fognak kegyelmezni; aöt már azt is njságolták, hogy feltételes stabad«ágoo van Veísprén megyében. Kisült azonban, bogy a
834 kor. okozóit kárt megfizetni. Az i\'élet Dem »°11 Mo«t an-nbkn autennka^ helyben ugy a kir. ügyész, mint a vádiul^
a<abadangra készül/ Ugy írják, hogy a rablót a fegyház teljewn megtörte s a bose\'U fogságban
ítéltei melyet azonban a vádlott bárom napi fogházzal megváltott. As Ítéletben a kir. ügyész W megnyugodván,, az elítéli nyo\'nban meg iá krzdt* bDntetését.
- A h*-detektív A bal-detektiv uj azó. A detektív a Balaton halászati részvénytársaság megbí\'o:>ja, a ki a. balatontDenti községekben a tilalmi idfiben kilogoll halak után kutat. As U\'cán
fctebbezeft.
— Dell Jég- 4a vleaMlblafoalfó-tar-j tanult mestereégébAl adar öreg napjai alatt meg-jjár-kel s ha megpillantja a halat ára 10 a>aionyi, Bmmég TrlMilben Ezen larsaskg évi rendes élni.
közgyöléae máreiu-< hó 16-én tartalmi meg esazj — Egyesített adiMkiayrek fa adi 1901. évre vonatkozólag ott elő erjeazteU Üzleti 1 kényveeakék. Sok p-ndellenaégnek 6* vlésza-jelentésből a következő fonlosabb ada\'okat kö-1 élésnek azOlÖoka, hogy a városoknál és kőzséggk-zölbeijQk, A jégbiztoaiiáai ágazatban 3.680.266 Iáéi kOlőn Wköny vei leli vezetni az állami adókról kor. roll díjbevétel az előző évi 3.699,147 kor. 1 s a megyei és kőz\'égi kű őnféle pótadókról, a az szemben; károk fejében 2.918,253 kor. fizettetett fezekre történő beli/eUsetéi is mind külön
ki\' »a előző évi 2.14ÖJ64 kor, szemben. A lüz j viaaonytbiztoeitáai ágazatban 1.164,033 kor. tolft be dijakból az I9U0. évi 842,670 kor. azemben,
adókőnyveeakék vagy tizetéai ivekben ke-1 nyu^tázuí, ony, hogy némely helyen as adózóknak
8-10, sőt néhol m^g több sdbköoyvecskél ea o>óíja\'a veadég,
_ _______________behoiattatja. A
igazságban, izeretetbeo, eíkagyatva a gyeníte, a
tömör egéazszé jogben • ne érezse magát ajatla ne legyen elbizakodotl nemzet - ezt oea érti meg, a hol a létkérdés Billió Önérdekeit nem ez igaixág e£yen íti ki, ba-nem az erőszak, az ordály, olt megkezdódölt a desolucio az els&lles állapota.
Az ezer eres\' Magysrorsság alapjait nem/ az ősök kardja rakta !e csupán, hsnem a ptumi ■zeri országgyűlés, a melyben az egéaz nemiet részt vett.
Neta abban voll legnagyobb a honalapító Árpád, bogy beverte ellenségeit, hanem abban, bogy ki tadta őket békiteai, meg 1 adott velük egyelni, meg tadta őket lelkileg is hódítani.
Ezt a szép hazát megtartani tovább, biztosítani as nj eser évet mi <s csak ugy tudjak, ha m g értjük a korszellem szavát mindig, ha intézményeinkben az élet fen tartás nagy kérdéseit nem elbizakodott önző hatalmi politikával, hanem joggal, igazsággal, szeretetlel oldjuk meg, hanem csak tízezer, százezer, hanem mind a 18 millió magyar polgár egyforms jogát, megélhetéséi, biztos tjük, ha a ha. a nem kiváltságok monopolinms, kasra biztos édes otlbons lesz mindenkinek, ha a nemzetcsaládban nem lesznek elkényeztetett és kitagadott elhanyagolt gyefmékek.
A sociaúisué népboldogító tana is csak , ideál, s népszabadság evangéliumának egy fejezete,
vérekké gyúrni, mert eá a vüáglentartó ellen-téteserók iörvéoyébe Ulközuék j az a bou baaztikus slalta az erje A mely I \'ilágpolgárság eaiméje csak gr.->teezk fogalom ;
soha nem; valósítható ehimera. Nincs az egész mindenség ben egylormaság üiHöT nincs aa állat világban csak egy család, nincs a növény vagy ieványvilágban csak egy típusi nincs ea \'nem ím lesz egy fajta ember sem a teremtésben; itt as egyedet küzdenek egyedek ellen, családok családok ellen; nincs olyan eszme a mi ezt valaha megszüntethetné. A barc örök, végnélküli mint maga az élei.
Miuden eszme csak vezéjelv, összetartó erő ebben az őrök harcban, ilyen a xocialiámus is, a mely nemzet helyesen kihasználjál termeszeiével öasiegyezteli, hatása alatt 5saaetöaórül< as erős nagy, imponáló hatalommá -fejlődik, s kiállja a lélharcét, megmarad tovább, de a mely oeztályokra
rögtön haióaag elé szállítja. Be-be néz a vendéglőkbe a kiszimatolja, vájjon nem ked»a*kedn«k«e a vendégeknek tio mi orrcaiklaodnzn, pompáz halászlével. Keszthelyen ia járt qre haldeiekirr. Bement az egyik vendéglőbe. Rendelt egy sprícert a panaszkodott, hogy nagyon ebea. Nem lehetne-e halat enni ? A korcsmáros óvatosan körültekint « rsvaaznl hunyorgat a szemével a meg>bgja, hogy pompás 10 kilós fogasai vnunafe. Ha paran-rögtön mrglisztOgattat egyet s detektív kapott a jó logáaon a elhalmozta a vendéglőst kerd^aeive<, a ki neki készséggé! felelt e olyan pompaa adatokat mondott, hogy a detektív örömében majd kiutro < a bőréből. A detektívet etty jó óra boe>záig vára-koataUák a balra. Vegre m e veedég óa jeleale, bogy bozaák a fogási. A báz népe betódult a a\'OhábH, mert hát malai*ág<M e-emenyre keazölt. Fölnyiiik as ajtó. A «eadegtös gunyoaan mo»->lyog a türelmetlenségtöt égu detektív fele. As egyia odavalói*" facér JOa am végre a konyha telöí e hoaazu pecaenyea lálon a deiektív elé oda teaa egy rozadás — rabafugaat. KépselhetjBk a delek* (ivnek milyen hosszura nyűtt a kepe a milyen kacagáa tört ki a ma et«ágra beseregléü szolga-személyzet közölt. A vendéglős persze megaei-matolta, hogy bal-deteklivvel van dolga a ekoéat iigarástá ki öt, ném minden szellemesség nélkül.
— Jleuetrrnd A nagykanizsai déli vasúti állomás nyári, helyi menetrendjét —
érdekcsoportokra szakadozik) s egymással testvél háborút folytat, sz sírját maga ássa meg; azért lapunk mai számához mellékeltük, helybeli nem szabad ezt az eszmél fent kicsinyelni, kigu- előfizetőink részére.
nyoloi, lent pedig nem szabad az eszme cégére _\'
alatt gyűlöletei, haragot, ellentéteket ssitani a nemzet testében, hanem megalkudni és keset fogni, mert áz igazságnak győzni kell.
Az igazság pedig az, bogy a gyöngébbet kell inkább védeni, istápolni mint az eróeet, a szegényt inkább mint a gazdagot, mint az édeaanya, a ki gyámoltalan kis gyermekeivel vesződik legtöbbet,
Háztetők javítását csekély összegért elvállalja jótállás mellett HORVÁTH GYÖRGY
cserép éa palafedS mtntei NAGY-KAHIZSAH. Iroda: Csoport ház. Váldi Géza bád. 3sletebeo.
-itlyavaló mindennapi beree-bnrcájában, raftneríá- mert. % »»gT<>k »ár ugy is tudnak a maguk lábán jában gyakorlati eredményt csak ugy ígér, ha W* * «H\'T««bb nemzeti polmka éa ez a mennél kevesebb lesz beane ftz önzés, a gyűlölet,jsoeialiamns lényege ia, a mi ezenlelál van benne; «
Elvállal minden a tető fedés szakmájába várnán kát, pala, caerép, kátránylemez ée fa-
as eróezak, s mennél if bh a szeretet,\' k«ön% ",«««« "^ódltó, összefoglaló, sfTsstlő i^i.^^^Ji^L TJ*"
s fajaserelet. Nem ismeri as as emberi ;0em ös- céI» a* ^ •»»<»*«sgona. természetéig a ki eltudja hinni, bogy a socislismus | világboldogító hatalom, mely képe* ellentétes fajokati eifentéles nemzeteket ö>szebékileni, test-;
torony és kapolaladénekben, úgyszintén somaaeos avagy hornyclt cserépfedésekben — specialista. Hintázott pala és zománeos szioes cserépfedesek rsjz szerint a legpontosabban elkészíttetnek.
Nagy-Kanis*a csütörtök
Zalt 85. szám ,\'5 lap)\'
1908. május hó 1-én
Jó ém oIomÖ órák,
— ! éti fétáláaaal privát v«v6kn«k -
Kohrád János
óragyára arany, ezüst es ékszer-áru száll I tó-háza Brüx, (Cwhortaág.) Jó atekal raaentoir-éra frl. 8-78 Valód! eaAat raaontoir-óra tri. 6-80
4W-
Velddl eatit láaa frt. 1*10 Niok#! ébraaatA óra Irt 195
Cégem ci. ír kir. birodalmi oimnrnrt \'van IcMflntttv® táatalaa araoy, eattst kiállítási irtai valamin? •■•raji mtrő-lavél vaa birtokomban. Nagy képet ár|«§yxék ingyen és beraaatvi.
fljsfpii liHrél
Legszebb s legjobb kivitelben kaphatók
Fischfl Fülöp
könyvkereskedésében N -Kanizsán .
; Fonciére
pesti b i z t o a itó intézet nagykanizsai főügynökségc irodáját I9O2. május hó l-étöi (ré/fi) nkanizsai Takarékpénztári épQlet második emeletén található.
IHlii
feltétetnek
fiifin mm
köny v* é* papirkereskedósóben
- NAGT-KANIZSÁN-
0. Elemi Bizt Részvény-Társaság.
Teljesen befizetett részvénytöke 4.000,000 kor. - - - -
agy-Kanizsa, J902. április hó. , i /
Ézennel van szerencsénk u n. erd.-k\'^öiVség b ludomására hoani, h wi--■ ^ ; :: \' \'
0. Elemi biztosító részvénytársaság
fóögynöksegét ál vet\'ük és intézet ez & mára tűzbiztosítás! ajánlatokat épületekre, ingóságokra, áruraktár-, termény éa takarmány készletekre v* (amint gyári e* átalány-biztosításokra, to-vaMá balesetbiztosítási irániatokat cjjy»s y^lummt csoportoknak (gyári. ker^Hk»dtfiin> és Kazdanái;! alkairoa*.oitak, egyetek, tarMilmok, tttzoi ó IS- Ulijtnk stb.) baiestl riieni but.OKÍiáKS céljából elfogadunk. Uityx\'tiitén felfogadunk biztosítani ajanlatokat a törv. szavatosság any:«v\'i k&vetkezméuyei ellen való bistositá^ra pitiden iliasu és hivatása személy számúra.
Midőn fgyxzerHmind tuiloinsma hozzuk. I togy kx adatunk képviae.t társasau más biztosító vállalattal szemben IcO-telezettségben nem áll, kérjük a nag\\*»rdetnü kű\'ob^ meg* .lüziéiö litKaimit a mit a legelőnyösebb feltételekkel é* a egmeltányosabb eljárásai miudeukor kilógunk erdemeim.
Kitűnő t\'szteettet
az 0. Elemi Bizt. Részv-Társ. nagykanizsai , föügynöksége =====
Fischer Sándor és Kaster Miksa.
Egyúttal szíves figyelmébe ajánljuk a n. é. közönségnek
iüTHEI^
U
siet- ét járadék-biztosifó-iArsaságot Budapesten. (AnkrrudvarJ Blitaalláal állomány ItOO. év véféa 161 millió H.
airtiHéaeli ............999 millió 1L.
Yaayen...............iim millió K.
Olcsó dijak nagy nyeremény osztalékokkal a biztosítottak résztre.
-- krdifia feltételek ém dljtabláaatok---
élet- és járadékbiztosítások és különösen \'
6lEBBEHBIITOllTÁHb, (lilháiulléil, kataaal (álalt ém tanulmányI biitailtáaok réaaére.) Prospektussal éa felvilágosítással atolgál a fenU magyaroVstági veiérképviselő-fég, (hová ügynökségek iránti ajánlatok ia intéiendflk) valamint a helyi kép. visalöség Fliiher Nándor éa ÉLaeter flkaa.
19 $4SSfek IiroMtlf !4«lll^8f«IJ<
(Chlracál araláfépffáf.^
KéVfk«(l RrnlOXfp,
FttkawAléiép.
HAnArAkéviAlék,
..nalfly" aiarakraké arai t|*|> MsMac7A|l4 ifr«M|a éa láv»kAlir»Bal
filÁRTHÁXTAIi
víiair»)jón, mir gép«ink«t nem látta a árainkul nem kérdette. Olcaé tartalék óriási raktára. T(»s^k alatakiafr^ kéral
WILLIAM J. STILLMAN Éwi termeié. BUDAPEST.
igeagató. 362,000 {gép V. kar, Vérei a» KX Má
ZZZ Képviseld: WEISER i. C. Nagy Kanizsáit =
m
1
TVJ. f i, s^r^^fl/^í-* 5•>•!?• -T ;r--,ry jgfisp ty ■\' V- ""J
Gyomorbetegeknek, S

if,

iái
Kii
fNJ ii
pl
kik moffhöIéH, fvonortnlterh-lM, élv»ihetl«n. »«a«««n eartaitWtA, tatkkUf. Tacy pimielek av«(y »za(»áIyiAJan életmód által gyarfcajkaa
Cjoaiarkalkaraiibafl, noaiorKSrrakca, gyamarfájdalaaali-baa, arkéa eiaéuléakea, va« wyálliáaadáakaa maokaak alábbi kttrtnö báalaMr ajánl tátik, aialjnak yyógyhatiia már ráf kiprúbáltatolt.
Ezen emésztési és vértisztitó szer
a Hubert Ullrich-féle növénybor
Euq Lo?ény-lx>r kitönü r^^Ky^jttoak uláJt aAváayakbAt já borral
^f^yiive kéaittl, rrnniti é- f«)al»i\\aniti aa f-mUrt gyeooraeerrsket W análkAl, hogy Kyomorbajió aa«r vulaa. Ka«o nttvéiny-bor eitáwUtja a a^^af^ii, tmatitja a v«»\'t, hmoiI^b raalott bctagaáfat al^* ^^Mdáaft aűyaf\'kttil éa liathatusan működik aa afé«a«éfa« vérképaéara.
Katia uovény-bor idafakorán tArtéoA haaaaálatail aur a gyomorUjokrai cair^jábaa alfojijii. Nem Raabad tabát kéalakadai éa atad«n aáa •«>«. möt, aa rgéitaaégra ártalaan na«*r«ktöl <ta«a aflrény-bor baaaaalatát »Ma/b«ii altal réaaetttani^ Minden lymptomák. mini fő fiiul* frfbőfwji*, M-
furds, rrmnzuHét, mai jak ff*m»rb*fk*ál a iaccjakrabbaji fiirü al-
ltak «lö, a kaadalltfaa baaaaálatoál magiiattaaok.
Székrekedések "1?-
milfanxtiij, mdjrériorlódds, «aea aötéay-bor által ayoraaa éa *n*Mn aatta-tataak mag. Ra^n növímy-bor mafaaAalat aiiadaa a
gyo-ooriaarv«kiiak Mfriatttláat nyújt é» könaytt nákbaáUáa folytán aündaa atk«inatlaa anyagot gyomor éa halakból «ltá?olit.
Hajánj, aszott kiaezcs. mmb eergteoÉü \'ÁV
roaaa «méi«atéii, btáttyoa Térképaéa éa n^batagaégaak a kávalk«aaéa^ra| Tel joH itváyytala**dyy kitMriUuéy é» k&i&yUtmsty, agy fifAfé*\\
rniut nMi-ülm^ l^.nyll ai naibari W A aov«ay-bor aa alcyaagila
élataröoak friaaégat a I A aA?étiy*bor »a«li aa étvágyat, aldaagiti
.améiiBtéat, arfiaití aa aayagváltoaáai, javitjw a TérképaAdéat, ■agnyagtatja . fellagatott idagakat és a batag&ok tijf tréi éa *) éUM «aaras, Meoa merő éa kftaatafl iratok tanuaitják Biadaa\'.
A növény-bor iiyegonkiut I korona ég 4 komaáárt kafbatd a Kegy-Xanltial, lljadvari, Kta Koaéranl, Csákányi, Naaiae-fidi, Tapaoayi. Sttkáayai, Nagy-Bajomi, Kelaö-Sagaidi. Csnrgdl, BaraeacSai, Öófai, Légrádl. Al*/í*Dó»bo-rai, Kotorii, Mara-Caáayt, Rátkal, Podtnrani. S^elaicai, AlaA-Uadval, Pákai. Baktai, Novai, Baki, POIÖakei, Pacaai, AIfíó-liajki, Nagy-Hadai, Kapoavári, Tavaayi, Virjai, St.-Oaorgani, Kaliaovael, Novtgradi. aaproacaai. Pariaki, Caáktorayal, Varaaadi, ngj aa oraaág minden lagyobh gyágyaaartárábaa.
A »a*ykan>t?ai gyógv^tertarxk barom éa tóhb Üveg növény-bori eredeti aron torment ve sxMiitanak osttrák-magyar monarchia bármtly vidéMr**.
fii
C- Utánzatoktól óvakodni koll HUBERT ÜLLBIOH léle kérendő.
éa kisárélag növény bor 136
Á
Nagy-Kanizsa csütörtök
Férfiaknak ingyen küldetik.
Ktjr «) találmánya arTsaaáf, hmIjt rí tlftaail**! *réi »tiw>álllt|i. Kgj l*i/«tt próbacaoasc a 1 Jíi»m 100 oliajta bftiur? posta titjáu jtll ltttcsunayolva Klhi«|ik ttoknak, kik ért* írnak. lagysa kttldsttk agy prébs a léff-bámnlatra méltóbb o*daar?aa*áfb41 po»ta ntjáti miicUíoknak * világ báraalj ráa*éb«, a kik árta „8iata M-rfical Ia»titnt»"-hoa furdalnak. Kaaa, CJÓfJiaar kimenteit »ar>«k«t akik fiatalkori kikáfáiw>k folytán nemi kajakban, »jrp<íi* erérr >NBTMliik a\'atoa okból lalhalröata kt tattaat tagján csomagot tóiy vvol agyAlt ■induoknn ingjwi k altiam\', a kik árta Írtak. Ra a*» inal arvaaaág • «b«j otthon gyógyítható » taJadaaok, t kik t fiatalkori kihágásokból aaároMaó aaai bajakbaá, »aaiJaaJ aigytagilásbaa, nagyobb n-mi bajotbta saasvsdask, gyógyíthatják magokai attkoa. E*«u gyógydáser agyataaa lat anot rénikn, a holaaarő a aagyubtosM* asllkaógas ryécylljft ai évek «te raaaállé Beáll la|okal a a hatás csodálatra m-l ló. Bárki ftrvg sitiit irbat Mlfcle ladieai I ■aUlal* s a pakli rögtön jól be;»omag»lva •1 !*» kAldva. ax Utéaat Isgkfrált aank ntáa néa, t kik aa otthont nem hagyhatják al a a próbacaoai**, a awly jól bacMsagalva péstáa hildatik, aegaiatatja nekik, hogy «U ktonyaa gyáfyiihaték « ratlaaeUa bhjból ottkoo. A* ntétet kivételt ftiin táss. Miadnuki irbat árta bárhonnan augyaral a kap »gy paklit jól hetaoft*gölva könyvvel agyatt, posta ntján titok tartáa. msllu t >agyaa. írjon még
A csomag oly aaápaa bt van csomagolva, bogy annak alakjáról senki sem fogja kit adni., mit tait Ima* n l*v»lsa kőratkaaőlag cimatoi: State JlHIeal luatltute 05,t Dehtraa Balldlug, Vori Wisyste. Ind Ame rlk*. A lavaUk mindig bérnentsstttndak.
7Ma 85. suáiu . (ö lap)
507-1902 v^rh. aaáiu
•206-1
Árverési hirdetmény.
Ala írott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX Ve. 102. §-;t érift aieban • auzhitté
hogf 11 aaxykanhwai Hír. jdrá«Virtaii(ti<k 1901 évi Sp 1 1019/3 azá u vetié&e kftvtiiezi- bűit ü\'^edü* L^íó kiskanissfli jttvárn Bogi-ács kisksDUai lakós *;Heu 20 k r. a j#r. er-je 1902 é i február b«» lí^án föj^nalosílívt. icl^i\'o^i rtgrebtjtái utján fejftl foglalt ís 7t0 kor. biCfe\'GU szobabu ór«»k zongora slb. bőJ Att^ii s? aágoí-ny 1-viuui árfrMu etadaffek.
Mely árvéré^iiek u<i#y kanizsai Mt\\ jlti»ú 1901 övi szánni ye^te rölvittii 26-ki»?.
ökekoretnéít, enn«* 19Ufoktób»r h<> 4ua"p-jatól járó 6§/t kamaiai, .\'l^/a vátió dij é* edüig üflte\'tD II kor. 80- tilt. bíróilag már innal-, lapított kóttsége* erej* Kiaknoiz^áü a bclpviitíén. leeodö * s^köiiésere
1902 évi május hó tí-án d, u. 3 órakor
tiötáridöü! kttfise^ik és ahhoada xenni wán-dékQzók olj megjeyjzéi^el hiviUoak meg, bojy ns éria ett iotfó\'áwk a< 1881. évi LX. t. c 107. éa 108. j-a ereimében k^spéarHae^v inell-l\', á legtöbbet igenmek be\'csánrn a ul is ei fogunk bditoú - %
Keit líayykanizsán,1902. évi április bó 23-án
—--MAXIMOVITS GYQtRfjY.
kir. birty«dgi vp^reliaj o.
■ -V— Laptulajdoioas & kiadó
FISCHEL FÜLÖP
1902 máj i? Ld 1 én
R«nökivöíi szerencse
BIHA RI EDE
. íi: u í j-Hv iOOi t-\'dáfe í mtsíí
mr öt millió -m
Kori;
• üie
6 Ö 0,0 0 0 ÍM3 1 mii. mm
\' 699,0<I0 lisrona a 211 számra
III kill ]izii|Rik Inni, bog/ ig; J sorsjegyet visár <(junk,
I ■
i
általa iii^iíiiaziiaiiodliatuiik
Juiiir
rro*
S \'SÖUIS 4 1 >W»Ot fti &H4S4 • \'•-.Ás;
l stttt
81 ll |o ; UMIA
ti; si»i t i? j , ta
14 ,
t« JW^W 17 1 SUNOlt 18\' r.7i«íi» SÍÍ5S
só ta«*a 21 i
S\' 14a* -SljiMnt
® \'afíii 9) JCfltíC 2?\'• «aasa
28 SMNI
2y I 7S0QH 30 i 7XÍ30 St I 4WM
Pftbriir
t laaa?
V 8 í muj i\'ítm fi i^éiiü 8 1 MHIO
7 i 7*ot; « -aitn 8, HÍM M - Mit U tfttl 12! ~ 18, itüo 14 asaio 19 HM) 18\' IttSI 17, 57v^. IX i 5:U4w Ül, 168ti) 20\' 4»»71H 21! lffít 22\' i 7;»ü7 i öüií4 -4 B147S 28! 0H40S yi 44848 27 SM 281 MMt
Mirozius
SZERENCSE-NAPTÁR.
Auggggi [Siaptembj OkUktf
28711 •J58I7 2sJ7Í
mtb
SIÍI7 4411*
_Jstiíi
10
11 lürfi 121 ii\'Sl V: 1S734 14 "»;u.»i
t.%,
16 sasai .17 i^as I n S1.VM
19 87*17
20 *«t44a 2| SSS^Í 22 0274í> n. üueoá
?4 1Ü0I
mi <asio 28 570S2 27 S7W0 as i*tm
2Vi 2H700 10 788U 31 2S78S
Április
1 j 737*4
2 KS4S0 SjSftlitf I I7SS>
6 »*iíh 8 SSR47
7 &I44
8 87S8I » S8ÍÍ3 10 81*07 111 I A7siO 12; aism
13 SU(>16 141*4327 idhtftia 18] 7S848 17] H2471
18 ásást
19 15774
20 23500 2i>cstas 22| 44424
.24 7*Hl 28143212 J8 81810
27 í 7aai8
28 84*SS 28 00518 30 7S&S1
lájll
1 178*7 91 8422V
I 8
IH42I ■iisal [7|4i;ia] 8 *874I 0, !40l*!
io tasis lliSBűoa 12 iat*2t
18 SM4S| 141 ito-i
18 4874H
18 87Bua 17 237H4 IS 4SS4ÍÍ
19 4á7*S
20 4141
21 1.Í730
22 CMB8 {43421
24 MéMl
28 íáSlIi 271 48413 28> iWS 29; 48748 30I8MI7 81 8tt44
Julu
1U8443 S siasb 91 0S77 S84S8
114U0| 78794 318H 7«M
02701.
Moa |U|*7** 12\' 87^a 13 S»7I7 UpMTS 18 I5SO0 18 44*ai I7l*7*aj ISI78M* Ii»j flM 20 717S» 21\' 7<s«70 22} SKSO
i\'Ji-WWi assia, Ulti 27 I OOftti
ama* 29 14t*Í, 90 , 48440
illllf
t * 2S7SS 2; 7ttl2 9 19*47 4 >1991
8 91478
9 sssts 7j N248* 9 HM 70 9 3S797 loj í.\'wm
11 842*9
12 iifaa 19 7«vOr<7 14 ÍM* 18 H189
18 14178 17 9S009 18} 99*28
19 14144
20 78118 211 SS67S 22 2H7Sa Üi 14*40 2411SI21
28 *S*7s 28; omi:» 27; «asa* 2*rw>B
29 j m>m 90 MtMl ai swa>
l| 979Mt 2 487*8 9 \'MM
* <mi
&j 918*1 SMEfS 189DS *NSSS 73709 9MS8 H*m aton 131*9871 14 *M)S 18 j C984
18 SMS 17 9W11 191 !**■»
19 • **ai4
20 í 23*11
21 7*747
22 I4&4
23 *B*»
iTlNe
25-asai* 28\' «244 271 SÍ 481! 281 **4SS 187*»
181 7884a
1 9MI7 21 1*911 48799
suea 487Sa| 4S907
14941 79«CÍ tttlrt ■79SSC M 79987 Ül M999I
23ÜOO SI484 H-JÍOI
18 14 171 1H
19 N*4M 30 87914 21] 23711 2T *aa87 2JÍ 93718 Í4T TWW
oaiá*
28 t*Ü9 27 Í5M2 28\' 7*8*
29 i 44733 301 ÍM
1H420|
ms*
18911 187411 l*48ft 442801 f9W| ;*m 7.HU0 997ta IMII Me 1*171
uias 48718 MM
iwa wa
488
«at74 9Bsa 7MSS8 MHOO 7991* 287Z4
Isiiak
: HKli Q
f lasssa ti9saa;
8 SS81I 41 <a*as 8|WI9
9 W998 TISMM 8U7i«a
Ül 48778 lu| U IS|
Itai
[141 15 10 17
|bm fit [20
rtp
23i S9899I 24 87*84 \'4. 787*8
ÍÖW31 39190 NS4 28041 WO*
487*8 14244
nsn
78848 •OH*
Dacavb.
2!«8ai
ti *S7<#
4
5 78901 T 8
1 ■
1 i 1
87*44 SlK7tt 78818
1*778
H«1
iM*
mm
30 Sí* 419
21 9SJ89
22 Hm* 123 noagg
\'484*9 M8 WUM
"9t
;m
-
KaJiiki azt t niaoi n^rai;;
I4V8- TIJ! öüíelte^á;*\' í»i • u
sotMI a9^ i
lill Csak uh legrosszabb esetbea MMók liasosló s-irjt, U a ker: :
jttikor van a születésnapom?
acalf vcl.€iiea2l I
Ai I. oastály ii a9:*«Ji»gy>l4 árai
h-i\'v nyolcad t1/. i - 75. r v» W •\'/.) 8 - - ■

Eredeti >^or i-ev-krt\'utn.n-I \\ 1--
Minden r^ude^bt*/ a hívv, ^ \'»rv" TiMifkl
bazi^ ul o Úsq kQldfTm. S/tve«» di k ti»r*i • d-l-J
[.i o Ír: Vav 3. • k. tyt) i;;. • - . »
l*étíÖ d.}»»\' p :> t * b*n k » »l«"»k. Iiirir.] -i^v^r\'^cnvj^ifyiékrt
in! b
l-tlyó óv; Ii5 (O iíi" \'ttí
ö\'tr\' autfrí1
•115!
\\
]u: lat i:i.
3IHAHI EDE
2fudi«|9t*ot V trovla / útra I I.

£ O O I
-x S J í S-s*
* 3c 5
cc
ŰL
ti* a
* Z Já z jfui a<
5-i 5*
a B c*
S28-I%|
>c. a
í?!:
* ° • &
9/- I «
< I mm
A m. kir. á
iliiivasui gépgyárának
vezérűgynöksége
BUDAPEST, Váczi-körut 32. szám.
ajánlja a.magyar királyi államvasutak gépgyárában készült
4, 6, 8, 10 és 12 lóerejü GÓZCSÉPLÖ-KÉSZÜLE.TE1T, 14. 16 és 20 lóerejű COMPOUND-_ LOCOMOBILJAIT, és végre -
IVyf í 11 Annínm" legújabb szerkezetű fűkaszáló-, marokrakó yiuilitíMlUlll és kévekötő aratógépeit, =
továbbá; a azab. Odztr-magyar ailanivasuttársaság r\'esiati mezőgazdasági gépgyárában készült SACK-. rendszerű ácélöntésüekefővel ellátott EKÉIT és egyéb mezőgazdasági eszközeit
\' Kizárólagos kepviaelő: Melia éa Pintér, Szombathey.Nagjlvdurcaa caülörfflk •.............Zala 36. szám (7X lap> 1902 m*ju«hó 1-én
@ fiutt ii tlttttf tfári I
JhftJteftjjf j Minist • . I\' W [ I S [ R I C
i « smt Sxnrrhrnn»)- t iiriln II L I W L II l* V.
HM-Mwtjl \' Ilp-P Oiynfl.ltk, — KAzk«4v»lt külOnl*. -~T 6e?8)\'arabaa. «a?r-K.iH»Wí»n -
5J3E • ; . *«»»\' « k-rona - Clayíon és ShatUeworth gyár-
«. im-ü " ■trb",a ra\'" me líkf,,íí\'*lkoráa betí teljesen kijavított 8 lóerejü
«m. i.nu»o \'C.I \' Ajin^ök .« oddiíí (oí alkoii. mtgtm* *
Ciffit^VJCí\'^ liiigcv.1, ovalji u. r»fere«ciak íj-á, gfizcséplö garnitúra teljes fel-t^rtfe tMgg ,. m^M^vH . Vtrdhmt* jfcliKe Matt Sckaftk szereléssel 2 drb 8 lóéreiü
"tt fórra* láuiuk. «*%•* w kil>r kúra. — * . . \'
kuldnít^i Hintó- wiw. - ajwrtterwnjrjáh\'kok. — I // htrdttfrt trodúba Ott* J. keretnek. _ lotom&hil\'
Ü«I|«íom lakitól-t\'?t. - \'II 178 — 4
blurrtvU* t* Ua.udok^a I {_._• _I olo\'Ó ÁX é* kedvfzÖ foítétciök
\' Igatóságtól I ----~---------^----^-. _ ^ellett eladó,
- t/gmmrffflrnn11 apjunrw rinamur < IÍUI\'IHIIM
C"LflTKÖ^0O T Keil-lakk
V férfi-szabó ftAGY-KANI/^AN. ,7 g
^ • / ,4\' • 3 w l» z r ;nfin j» «i.t» •• j
B, A gácsi posztógyár kizáró i^os r.,:..:.ra 4-/*? ! .... " fíl" { Ar&&Y-féHYSiáZ
készít elegáns és síEVe.---fTj i™VI8S2 | ^T- j^I ~~
ff f1 cttH. ■! \' • i i uÍ-jíI^** Ü l . ^ 1 í boaranyo7.asara
Itflll JILUlájf Wlsül igen jutányos árak . | 1 " »\'" • 5
Tvv öbleitaicgjobb k-;-:bői. ^J d Fehér llGla3ur"-féaymáz
U Nagy választék magyar és valódi angol kelmékből, ú 8 , 1 \' rrt 45 la "\'^rúor LapáaifV
Vidéki megrendelések a leggyorsabban esüközülictnek, | | \\?Mi én Xag;(í lLiini#finii
• Pontot és gyon kiszolgálás! S <*r*t>>
Nemzeti iro>i<umiuik Legcnckesebb alkotásait, a magyar irodalom főmíweit
^ Imni Ul T* FRANKLIN-
/ ^^^^^^f^^sSs 1 arsuíat kiadasa
.4.ui;.> -»!, tru^É^ \'V.. ^ u|r(ílsv>-\'- ", A Krtnkiin-TtrioiMi áitni &i»Jou • Mayyar K^uiekirok» E^afj érlAU> r«d-tb^\'). £n « tiui\'ii^M\' kita, i kT w^ sm| | S^Í^SÍm\'S--1 khii aofj tani kkpétzilój* •
* Telfes Magyar Shakspere, <
ÍT^ S^fcllS mf( ífi^írfcreártól keidre ■ nadícs Frftncz I AWy. Arany Lasitó, Ffie*. Grrgu**, Lyen, \\ .......\' <*
- StÉif ti Til 420Dtui Bitdea Wévkes efj-egy Bénócxi Jórnf | Sügligeti élUl forddoU kiadná. Et • ma mxx rrme- -
CnMsWV^ti tftJyii Imre • KífttinKTWiBC—;- örotfaj- \' «ef j, nw»ri aü halljak au»üuroi^n fúeizük lepi^u íiyufcwe, niui. H < : ^^ ..
uí v áfncii Hii-i^\'-nes .^frtakKB-We Magvar J Berwr»«yAlh«rt [ A tel|p» mngy&r Slink»p^r«-l k^tezméo^es áron bpj «Mttü/Skr C*ok ir Ptabiü mekirók elótiei^&ek lútoa ked- Karer Jü^cf i Remekírók* m«Kr«mde!ői. vagyis a hat kdt»iM di.ws^o i
ífttt Mtdor veEBéa;ktpeíi a bío?i mefí^í «} bolti ár helyett 20 koronáért, ha mind a két munkát *efrer >lJI
"iÍ^Li^ gS-v*^gfBl>EfJriPái Megrendeléseket elfogad minüen haxifl k6uyrl.ir**k»64*
^M^^T ! vagy aWlln-Tá^o lat ^pesten.
♦íűjyi^ ^ku 7«íe&. U*tP> >3^ü!tsük. Mou c liaéái botü in j -
^ L ? - M tü°7S; n megrendelő jegy.
v A»á jVivof i»ttir vf»« Shakipef* kiadáa 400 ««oncn uiuzut c- ,, i
\' +rhrwm*rty g. • kostába itrík. - Leftirtttto iU-1 Júroda^WJ . N]
- • Inv: ^ ^k rroektor«li«AuköcMShaa-1 iMaot* Percei AWh>0«__MmmImMMí l *
.».. Würci- vv reaekail a bla wm*.iat, An* Ij^
*Xa«u«.9. ^ Ai«aj iiw,. VéfdHMrvJ^\'1*1?* JA\' fMk_iMMlméi
a IMrS im FUféaauíik , kimir. Uny Amy, jD^r ^ !
iwnuiYxmx , LUriA !Uka« Jaa,, r,j*n vqm ! ^TrÍ^L III Mo^/ar RmuMk 55 Met «D
^J?^\'1^ 7*^N^g wirgtotift,éiáttiüa kia#> t^*™*? \'13 _ a Shoktp&n 6u%m szirmúim 6 km 80 lm. Mm*
5L ^P g Miüaf INitf Bciagkttök tTkn7 Iraiknaimfimaa Atw ^
Isd^i^^^wll^m^S^1 lil kkáH*»ámtdifmui*»é**
t**mn> imml Ut^ üé^n m^s towtt- ^^^i Ulf
A Itov ^iwmkntf tn^ a^wg; 1U , \' \' t
r*k 4*#* 4éfiu«á£ u\\imm *S If —--■ I1
MC mi^kadi^ÍM IMn^v | HT^* realdMl MS- l I L-----n „ dM—^ ^H J^
Nagy-Kanizsa, csütörtök
Zala 36 szám (H lap)
Tavaszi és ny^ri idény
19 0 3. Valódi brüjoni szöktek
lf7 darab Mtr. B.10 «C3T ta^aa féri 5lWo?nek (kabát, aadrig és mal-lénjbtz) árt Mk
frr. 3.75, 8.70; ÍM jó itt. I—te 190 jobb fit 7.75 finom írt. 8 66 flaoaubb írt 10.— UffiiMMbb
valódi INM MÖVO-Ukbftl
Egy drb. Követ fekete szalon Aliöny 10 frts továbbá felöltő sitíveiek, turiplaloden, legíf oomtbb kammgarn «tb. gyári drako*i Küld •tét a üo id és leKme^bizhatóbboak eiiamer* ponztütfyar-r*kiar
Siegel lmhof Brünnben.
Hinták lágyra ém bérmrmtve« — Mlnfft •Mrlall uáUiláa Jótállás nrllrtt.
A privátvevők jelentékeny -előnyére van, ba szöveteket fenti gyáriraktárból rendelik.
144—20

llipaill
Kaphatók
Fischef Fülöp
könyv- és papírkereskedésében.
téli Jég- és Viszontbiztosító-Társaság
■aiysrcrasífl aiatálya BIDAPENT, Vieil-atra st. ex.,
az ..Adriai biztosító-társulat" házában. Báró Podmaniczky Frigyes intéző.
Teljesen befiz alaptőke 3,000.000 K. Tartalékok . . .. . 2,588.964 K.
- E tármaáf mely § kir. a»ab. „Adriai biztosi tó-támlát44 védnöksége alatt a\'aknl1, ttiudeoaemfi tar-ményeket bistotit jéckár nllen <m a ess bixtoMtó k5xÖnaégnak a lwlönyőüebben megállapított biztositáti feltéte\'eket nynjtja.
A btatoaiiáai dijak igei jntinyírnak a a\' felnertlft károk a leggyonubban és lefpontosabban téríttetnek
■H \'
Biztoiitási ajánlatokat elfogd dQak és közelebbi felvilágoaitaaokat kéaaaig«»en adnék az „Adriai biz-to»|ló-Unn tit\'• aiagyimfaágl »saiá^ya.fal»«mat flsszas ▼ezér , (6* és kerttUti Qgyaukei.
Föttgjaftkaég 1.0 H V ADOLF
ngipi mmgm
-— Gldübarso-tacUlma széesaídos ruforráMk.
A Wgáj»Lb oibd^ZHtek szerint berrad*aett pezsgő és árváuyvix, vaUniínt va»lt4p-filrdők. K«ll«mea, kft* 6* égalj; a keny«:«m anodfit igényeinek megf-lalü olcsó lakasok ; vllUinvII gllA«, két jó vendéglő, gyógyasanás^ n-tponta kétuzar zene , *zép klrán-dslasok. A női «z»rvek báotaimií, >aukór. vér*áe-gényeég, továbbá a légzési és* rihéaaté-Tsk^rvek bajai ellen krválú orvosi tekiaUlyek ajáuíják.
Évad m»jiiM IH iol ait-pleoaber 20-áitf.
Ai éved keMlelélflJasiiM lft*l|éa asgaai las 15-lói *»ept*mber 20-lg (etemeoea olft*óbb Arak* K»lvílág»»itáaaal ssolgal és kívánatra prospektust kaid a Inrdőigazgatóság, Állandó flrdéervas dr. Kljerer Aladár t. m. lóorvoa. Tarvsai KArol/furrA* kttlfinÓsen mint óvszer járvány aaatéa ivóvizöl ajánlható. — Megrendelések Tarosa (ftrdóifaagatóaágákoz éa Badapaatan Édasknty L, es. éa kir. ndvari •zállitóhoa (V., Ers«ébat tér 8.) intézendők. Posts- és tárirda állomás helyben Vaeuti álleaáa Fclsó*Kór, a 8aomb»tbelj*Piiikaf6i von Ion, honnan á 10 percnyire 6 6 kiint) fekvő lördöba a közlekedést kényelmes bér- éa táíraaakocail [omnibu-aok) tartják faan ; agy négyüléses bérkocsi ára 4 kor. 50 fillér, társaakocaia ny hely MI ér Jegjek vAllkalék a %aeal| kalaasaél Naombaikely és Felsé Kér kfttéU. 178-6
■■ 1
iQO2«. májüf -
h6 bén
Wyujtsunk kezet a szerencsének I
Már sokan szerencsések lettek egy nálunk vásárolt
sorsjegy által.
A legeséi)dúsabb sorsjáték a világon * mi m, kir- osztálysorsjátékunk. 1OJO O OO AomJe^jre 50,000 pénznyerőméity Jut.
Legnagyobb nyeremény esetleg
1.000,000 korona.
1 jutalom 600 000, 1 n\\>r»ménv á 400 000 200000 2 A ÍOOOOO 1 a 90 000 HO.OOO. 70 000, 2 a 60 0041. 1 A 40.000 5 » 80 000 1 á 95 000 7 * 20 OOO, 8 a 15.000, 81 A. ÍO OOO 07 A 5000 3 m 80<KI, 4S\'i a 20<»0 768 a 1000/VMH m 500. 1)0<^ 800. 81700 á 5ÍOO, 170 IOOO a 180/
50 a 100, 8900 a HO, 2900 a 10 Oonxe-uií
13,160.000 taa, m Tizenhárom millió 160.000 kon*
SZERENCSENAPTÁR.
Imk Mi Iteiiail torilit Mfa l-in I liliü | A^iitii llnft-lw) Üib I Imifae; | (kcf
wm
W87f
uin
ttW H3M0
|1| 2 8 4 [5
r1Í 2887 7 83701 851830 y «5900| 108360*2 •i 4010 IL\'IMO |Í8 J-íl [11 II
151647 i 70532 >S367l _ fi.WKÍ )T(8Wd
1
>M|7430Ö
1
\'^85303 ÍS52SW, 2474877 ■ i\'- H87K5 8|26| 8451
Vjfiftia
ÜVJI6 K3R3K 1855S


TRSl
m
JP
83953 10158 87410 58722 79788
amn 10634-88117 U 55176 80641 S4752 ■ 17380 10 88179 583Ö7I MIM
®i 88800 57285 _ 88087 S.
P 8 V" 11 K s
S Öl Hl
K 8| c! P
sL
^Ül_____I
II26117703 H
■27|68038 0 28 88143
...TBBTf
11 8Í177ÜÍ "5138997
59671 88188 89815 198051 88913 60001 88202 91882
12 198941 lálSMft*
uWÍ.;
15 88281 Il69l400| 21835
_139000
IC>16442 ll -OH3ÍM7 21 92291 222I6HI H4ai53 64462 88393 02710 230811 44307
,94*212 2 480*26 I 3|66664 4183493 6.95879 8 95819
W7
II
K| 9 ■lu _lnl p |iü slij v"| H
48558 65809 88521
□ 978| 26870! 51378 I l >|IÜ),S2S •|.\'.;S35lO|
16 2887
17 32701 1^,51830 M\'UűiNS): á0\'83602.l
Vláir40lo| II feí 31480 Ki£i 516471
«55fi 85302 59697 74877 88785 ] 84511 35853 53079 75916 83838 8558
M
17158799 [ U797|7| iriR3K8 10 10158 171894MN | K5J792 |IW|79766 \'3.i HI308 L\'ljlüftW 22UH1IÍ >155176 806411 rjn|s.l752
II 23
V23 64462 8® H^ggT fVSIÜuS ^ 25 83303 ; S < 21625 , J
_() 92740 V V áíilííJSO t* % 89880 \\ £;
S \'-Í7 \'23081 sTr7 11 7*881? 1» i\' 2í 64421 n 27
[• \'"kÍ ürtn hlü\'/SSs í íl SI A S Síül H S Soiü
3 90 88129 K 9U;83709 C .0<185119 v V-iioii 4010 \\?feföju|, II P RlllTUl j ^ Ö|K1 84480
1 ÜK9U0
llförf
3 83087
4
5 17798 6(88904
17/_,
8|88148!
■MK9I
Í10I17769 1188997
12 59571:
13 83183! I14S9315 !> 1981)5 I(\'.|ítSill3 \'7|60001 1-83202
W l*i 91382 V 1 I9S"24 1\' 2138959 s|22!8aalÉl
TTOT 264462 988898 4(927< 6 23081 J6 44307
8188429 9 98111 11024212 M 48026 12 651UI4 18(88198 95T.79 \'25310 C 48553) 8iVíW 88521 96828 ■•78 2Í 2fiS7\'J 51378 63828
laua I 2SS7[ ÍÍ27U|| 5l83l»i
?! 3
H| KI
pÖ|íBto2l 91111525971 Hl 12174377 ■13 887*61
■ !6ia47 270682 388877]
■<M
[5184600 tt62601 7 \'4309 9 887081
H
S45T 35388 58079 76816 ,83838 8558 M151I 58708 22 798171 ■23 83953 8IJ4|IM(3 mS> 874 Itt >153722 .\'7 79788
njfln\'W88l 38117 \'••»l;55170
rmri
\\ 281752 8 17888 4 88179 6 56807 6|8U02 I 7(85119;
I 811730! 938200 10157285 ill 8308l lL\'jS6023 lü 17788 P
14 XV2<4 1 .5HU88 ~ 16,88148 Sl 17)86576 0 ta» 17769 19.38297 •JJ,595711 91188188; v.ui;. 19885 38813 68001 83202 913X2 _]lt»N24
V I-ll^WÍ.VJ
11.JUÍ60013
rwn
2)91400
H
8*81888 644*21
88817 9*22911 2181II
wm\\
04468 83Ü03
12 5Ű74Ü
13
23081 1« 41807 C 65653 88489 98411 21212 MN Ka) 65661 H vl 183196 K 22 >95379 _J 23-25319 Í7! 24,48588 V^65808 S128-88521 •27 96628 VI; 28 ; 97H K! 20,26879 ■ 9ul6l378l C 81188888
[2 8R7l
IjMlI
l\'VőlGW 6ttMl 088810 7 4*40 8184480 94161
K582 i 1(83677 12 8888 13.14300 M 525(1: -r>74809 lü\'83709; V|I7| ftS| 18 35302
58807 743771 83785
I8HI P&5859 54 530/9 75918 20\'88838 •-T 8558
884811 58708 79717
B T
Mb Mfal
_J78<5 t>íHÜnl 1108041
8i8aii?
1901178 lOMUl 1184752] I2j17330 1338179\' [H169Wl [Í61ÍÜI88
tanifl
17jl734li íama
;2U|88087 ■nHigU ni
■ .-sjanat 24 unm 881481 28 88578 17769 2s 38297j VofO 5Ó57I1
ii Iso latsai
KÍ31 H9315
| Mindenki kísérel|<- meg ix«r«aoaéJ4t a •*ÜiotA»n»pt4rm feljefT-\' .xell náminal. Exeii naplirban u év minden egyea twpiara mái atim van fcljegve/vc, méhek* poatafordalattalt megrendelés tátién nálunk kaphatok, ugy hogy bárki kiválaazÜMlja aalát aiimal Ha idókOiben e azáin elfogyoU volna, haíönlót kúldimk.
r van sz
ülGtésnapom
-Ab Oi\'Otii vú IiiU\' áilaini fwlflK\\»*Ut alall alt. V _____ ; t.. t
Ax /. oaatál/ eredrtl HurNjfKyrk terv»a«ra btttétjai a kovalkeaök.
egy nyo^ad :!/8) Irt .75 vngy 150 kor. egy negyed il/A) írt 1.50 vagy 8 — kor. . fél V irt v . , • egész (»/,) frl 6.- „ IS.- ,
A aamjegyekat ulAilv^lirl vagy ar Oaategok pnniantalványon való elftaatao beküldése •lleoébna BPgkttldjfik. Ilivatalos tarvi-a^t dijta laBUl. Megbúáaokat kérünk aaouual, de lagkéaöbb
f. f i9ia)un hó 5-ig
TÖRÖK A és
H %M4BI \\ZA
Hl lKiPIvST. VI , Tfi ^ köruíl 46 h.
14 vetlaaul knaaánk bekükloni.
F i Ó K O K :
V., VA»|.|i)lru( i.
Muzeum-köput 11 Erzsébeí-körut 54
Mok én Igeit nagy nyereményt fliHlflnk 1*1 nagyraberailllffiilnkafk ém pedla rttvlil fldo nlatt hal nalltlé karonánál ittbbrt.
Megrendelő levél levágandó. I TŐRÖK Á. és Te Bankházának, Budapest-
Kérek rédzcirtre l ohxI. m. kir. asak onaUkljaioniJAiék ere deli hí
IAIjaor«JeKjre6 a hivatalom tervuzbttcl együtt küldeni.
í illán vételezni kérem \\
A .kor. összeg <• uUUvúnnjal küldöm > A naai kivinl tCrlondő.
V mi>IUI(i>lvii huuklflurvAkbfln (bélvtiflkhéa) /
mellékelve b»ukj«gjrekbou (bélyegekbaa)
Nyomatop Fischel Fülöp könyvnyomdájában Nagyk
anizsáiu
Huszonkilencedik évfolyam 36. szám.
K..rkMiliW| <t
VinsUs tfltet. BmW Wip klip knttMba.
A keeeíí »el irtakeni lakd upti klat d. L 4-4 in kht.
«e HMmti a Up Ksell.ni rinin wnthÉ ■!«<■ ktaleaia/.
Kla4*aiv*Ul: Tiriehiajptlét: AmW mtf Uip
[VNltdlM
ZALA
Politikai lap.
Megjelenik NAQY-KANIZSAH hetenkint kétszer: vasárnap s csütörtökön.
IS tana*
■(éa km . . . .
MfjtUm t t .... t kamu
syilttir petluor* 40 fillér
Illli.ll.ik, vstaeist • klfiillnki nilkutk Víwhel relíp kSqrsksm
UrMaUtiH DiiUk enk Imii km— k« tecaétaiaak •».
>
trm «• fUMr, l< "
Nagy-Kanizsa. 1JJ02.
Feletée mrtMltt: Mmmtmj liaSar Siemeaitltare: Mién Ij^oi.
Vasárnap, május 4.
Bezárólag igo2. évi múlás hó io ig
kfjtlrilrae<ik
i ciivirsii alá kirili értékpapírok
4* padig :
í\'/i\'/.-oa italmérési (regale) kötvények, i\'/j\'/t-os államvasuti arany- éa ezüst- kölcsön-
_kötvények, —
5\'/,-os keleti vasúti kölcaönkötvéoyek és 47,%-os beruházási kölcsönkötvények.
A feltörölt értékek beráltáaáral, lUct&lrj klcserélétével járó Stázea müveleteket
teljesen díjmentesen
«k6s6(JSk.
EMrangu befektetési érfékÓI ajánlunk megtételre 4\'/,•/,-<>» láloglereletet a Biadeskorl napi árfolyamon.
limWita n Ipitkiik Itaurtfrulil
ies-» Nanr-Ksaiisás.
SSrrtmr) . iá I ll I l\'Wi i PWW. PíW,
A későn érkező segítség.
Az orvosi tudományból ugyan kevesen tudnának megélni, ha a beteg emberiséget csak azzal akarnák meggyógyítani, hogy1 nagytudományu férftaknajc több-kevesebb j
, consiliuma utin egyszerűen kimondanák azt, | hogy egéizségte van szűkség. Az megint mái kérdés, hogy a nyomorúságban siny-lődők győzik-e kivárni ennek az orvosságnak a hatását, hanem már előbb inkább átvándorolnak a másik világba — Amerikába, a hol, azt hiszik, inkább találnak1 gyógyító irt az 0 bajukra, nyomoruaágukra.
Ilyentormán látszik megindulni a ki-| vándorlási kongresszusok akciója is, amely- i
ntk — azt hiezem----eredetileg az volnál
a célja, hogy segítsen a kivándorolni szándékozók, félig-meddig kényszerülők baján, hogy támogassa őket abban a küzdelemben, melyet a megélhetésükért folytatnak. Én legalább azt hiszem, hogy ez a célja és legsürgősebb feladata annak az akciónak, ja melyet a megyékben ugy,mint az országban általánosságban megindítottak, tapasztalván a kivándorlóknak évről-évre szapo-j rodó számát.
E helyett azonban mi történik ? ülésezik \'s bankettezik néhányszor az előkészítő, az alakuló, a javaslatot kidolgozó, az indítványokat \'fölülbíráló stb. stb. kiküldött \'al- és főbizottság, mikor azután nagy | fontossággal és ünnepélyességgel végre ki-j mondják a nagy horderejű határozatot, a fölfedezett Kolumbus tojás nevét: a megélhetés nehézségei és a nyomorúságos vi-
szonyok miatt mindinkább növekvő kivándorlási mozgalomnak egyedül csak ugy lehet gátat vetni, hogy ha a megélhetést könnyebbé tesszük, a viszonyok nyomorát enyhítjük. Más szóval: a betegnek egyedüli baja az, hogy egészségre van szüksége.
Ennek a határozatnak a meghozatalához történt meg mult vasárnap as első lépés Veszprémben, ahol az előkészítő értekezlet kimondta, hogy feltétlenül szükségesnek tartja a kivándorlást kongresszus megtartását Tehát a kivándorlási mozgalom meg gátlásához az első és . legszükségesebb szükségesség az, hogy a kivándorlási kongresszus megtar-taasék. A további ténykedések azután — araint a tervezetből előre látható — a következők lesznek. Összeül a nagy, országos kongresszus. Ez határozatílag kimondja, jhogy amennyiben a kivándorlásnak okai vidékenkint a viszonyokhoz képest mások, szükséges, hogy helyenkint és vidékenkint statisztikai adatokat szerezzenek be a kivándorlással kapcsolatos jelenségekről. Kikül-denek azután albizottságokat e statisztikai adatok tanulmányozására, a melynek eredményéről jelentést tesznek a nagybizottságnak. Itt azutáu a rovatokba szedett ada» tokát szortírozzák és újból kiadják az albizottságoknak, hogy az ugyanazon okokra visszavezethető kivándorlások meggátlására
>í Lecelcsóbb bevásárlási torrásl J
rMLPHEN L. ÉS FIA
<HALPH£N MÓtt) ■aoi-haiiimi, re.IT a.
A n érd. kócO&aég r^yeJmábe ajtai-\\ jvk dúsan M\'ztfrít raktárunkat J
J ndi és loday ..zilma-kalapokban, I
aj\' mar-kalapokban, férfi, női és gyermek glace- és szotött kesztyűkben, nap- és esőernyők, ruhadiazak, menyasszonyi koszorúk, fátyolok,
arezíátyolok, mivirigok, szalagok ás csipkék, füzönyők.
Oltárvirágok éa ohárdásek Temetkezési tárgyak, airkoazoruk Valódi D. V C. kötőpamut, Smirna és berlini kötőpeat
i fotóinál M afet
Vtkm&m és Párid fcflgypsr.
TARCA.
,A vándor bu.
Ajtómon kopogást hallok 3 kiállóm, hogy: uobad I Az ajti nyílik e Mmulvk, Be, vándor bu halad.
Arra halvány, mint holdvilág, Lába inog-binog; TesCe kiriad mint tört virág, Herva\'tlják a kínok.
Tétdél meghajtva elöltem, Így kér, így erd uava: .Arra, hajléktalan lettem, Uh fogadj hátadba!"
„Hajléktalan lettél — mondok — 8 aztán, mi as oka ? Tdn mukact toltál i konok, Hogy urad elesapa.\'
tOk nem I inkább gyeket lem Jókedvében járni: Faranctára nem engodltm Kétezer lohtt várni.
Mindet tajnos I nem. • egilelt Mert irigyem támadt ; Uramnál ke ekeliletl, Emelvén nagy vádat.
Irigyem lett a viq Sri m 8 att hazudta reám,
llogy uramat folyton gyötröm, Gyötröm kétln-korán.
Uram hitt a gonott szónak 8 nagy haragra lobbant ; Végét tt vártéi a kának, átküldött ártatlant.
Volt uram stivéi azóta úrim foglalja el, 8 mindig így uől * vig nő/a: A bu többé nem kell I
Hajléktalan járok, bolygok, Kertevén uj helyet; A reményből már kifogyok, Hogy h«»i letek kegyet.
fogadj hit, ok fogadj — kériok — Te tngtm et fvedbe l Hü tiolgálalot igánk Hálából érette I*
»Künyörgéeedre a mimm Tán meg ii indulna, Ha a kiutál, veit eunvvdlm, Most is im sajogna.
Amié bú-ieitréred tngtm Annyira meggyötört, Hogy egétten fásult Ültem 8 ntm ismerek könyőrt.
Örülök, hogy szakíthattam
búval végfán ; Nem paktálok — megfogadtam — Boka többé vél* I .
Nagy Kanizsa, vasárnap,
Zala szám M. lap)
i»oi. májM-b*
véleményes Jelentésöltben ajánljanak a lkai- már ép ugy nem segit a gazdakörök léte- Leeskében történt* bejegyzését ktomtő 16 Mf mM éa megfeleld eszközt Itt jön atutio a/aitése, mint a mértékletességi egylet, vagy o/att írásban a salaegertsegi m kir. Pém-nagy vita, hogy a papirosra összeszedett Lz állattenyésztés és más egyéb, — nem I Uffyyazgatósághoz benyújthatják életnyomoruságokon mivel lehetne legjobban I leaz akkor már kisbirtokos osztály. I Nagykanuta, 1902. évi április ki 30.
segíteni Végre aiután megállapodnak egy»| Sürgősebb segítségre van itt szükség,} jfgjj VEC8ET
ben és másban, mint: mértékletességi egy* letek, — gazdakörök szervezése, — törvényreformok, — a középosztály megerősítése, — iparágak fejlesztése, — kopár területek betásitása, — állattenyésztés fejlesztése, — stb. hasonló üdvös eszmék
Tagadhatatlan, hogy ezen propositiók mindegyike nagyfontosságú és á legnagyobb mértékben előaegitője a megélhetési viszonyok javulásának. De alkalmazzuk csak ezeket a tényleges viszonyokhoz. Az országnak számos részében elszórtan oly elszomorítók a gazdasági viszonyok, oly nagy az ipari és kereskedelmi pangás, napról-napra a munkások számának szaporodtával olyannyira apad a munka-kínálat, hogy aj lalcnfeAg vagyonkájának utolsó részét pénzzé téve, kivándorol a messze tengeren túlra, a | hol munkájának gyümölcsét, hozzátartozóinak fÖntartását véli föltalálhatni. Az a néposztály, amely fáradtsággal összegyűjtött vagyonának elkótyavetyélésére rászánja magát, a mely — bár eddig alig ment messzebb a világba faluja határánál — vad, idegen világrészbe oly sok veszélylyel fenyegető útra határozza el magát,—azok az emberek nem fogják bevárni azt, mig a kivándorlási kongresszusok évek multán eljutnak a fenti megállapodásaikhoz, még kevésbbé azt, mig ezek a mindenesetre üdvös hatású proposi\' ciók évtizedek multán életet öntenek. Nem lesz akkor már azokból az emberekből egy sem e hazában, a kiken segitdni akartak, mert az idő alatt fölélve vagyonkájuk utolsó fillérét is, lesülyedtek proletárokká, a kiken
ha azt akarjuk, hogy mentési mankálkodá-sunk eredményes ia legyen. Tekintetbe kell venni, hogy ma még, a kivándorlás előtt, annak a megélhetéssel küzködő néposztály nak van egy kis vagyonkája, a melylyel a viszonyokon változtatva, módjában lehet egy ujabb, kecsegtetőbb kilátású vállalkozást kezdenie, itt még nem koldus, proletár nép megmentéséről van szó és így nemcsak a felebaráti szeretet s a hazafiság szempontjából bünÖs mulasztás minden tétlenül .elmúlni engedett idő, hanem közgazdasági és politikai szempontból is. >
Dr. Lurja Aladár.
eüen/fr
polgármester
6946 1902.
A város házából
- HIRDSTXSJrr —
Nagykanusa náros tanácsa részéről mentül közhírré tétetik, hagy Nagykanizsa 1902. évi megyei útadó kivetést lajstroma az 1890. ivi I. t. e. 19 §-a értelmében a mai naptól fogva 15 napon ét a vározi adéhvatal helyiségében közszemlére kitétetett oly célból, hogy a hivatalos árán belül bárki által be-tekinthető legyen, s hogy az ellen észrevételét a váron tanácsnál Írásban megtehesse.
Nagykanizsán, 1902. évi május há 1 NEU > VECSEY
ellenőr polgármester.
Vá*0«k kör. gyűlés.
Nagykanizsa város képviselőtestülete L hó 1-én tartott közgyűlése interpelláczióval kezdődött. Dr. Rothschild Jakab szóvá tette a közönség abbeli panaszát, bogy mióta a fogyasztás házilagos kezelésbe ment áf, nagyobb terheket rónak a közönségre s szigoruahb az eljárás, mint annak előtte. Indítványozd a felfigyelő bizottságnak újbóli és a városi képviselők köréből egy felülbíráló bizottságnak megválasztását, hogy a felek ne tegyenek mindjárt a pénzfigyigazgatóságnak kiszolgáltatva. Netán kirótt bir°ágok körüli eljárás pedig hagyassák egyelőre függőben. — Az indítvány a jöyó közgyűlésen fog végleges elintézést nyerni, részben a ionban már most utasításul szolgál a felügyelő-bizottságnak. — igen élénk vita fejlődött k! Kftvessy Albert megállapított adónemmel már a múlt évben I színigazgató kérvényénél, a melyben a várostól is megrovattak, a lajstrom közszemlére Jfc?tf- *n>na épí-tésére. három évre ingyen leikelkér. teléJc napját. - azon adózök, kik a kivé- A kérdés valóságos színházi vitára adott alkomat
6392 1902.
- HIRDETMENY. -
Nagykanizsa város tanácsa részéről ezennel kbzhttré tétetik, hogy Nagykanizsa város 1902. évi IV. oszt- kereseti adó kivetési lajstroma az 1883 évi 44. t. e. 16 és 18. §§-ai értelmiben a mai naptól fogva 8 napon át a városi adóhwatal helyiségében közszemlére kitétetett oly célból, hogy a híva talon órán belül bárki által betekinthetnie legyen, s hogy az ellen észrevételét megtehesse és pedig :
Azon adózók, kik as illető lajstromban
tési lajstromban megállapított adóval először rovattak meg, adótartozásuknak az adőköny
Sok mindent hallottunk, de az állandó illetve kő-szinbázról nem esett szó. Szó volt a netán megalakulandó szinikerűletről, melynek azonban alig
AíUtt,
Keress kit magadnak
_ Ktr*** foglalkosátt I
Míg meemben Orűn ér fut, Bu nem Icap ott lakéit.\'«
JTtth JVorbert.
Az agglegény története
Irta: Cziffmy Károlyné.
V
árvaságra jntolt. A férj vigaztalhatlan volt szeretett neje elvesztése felett, és magános csendre életét kis leánya letaeveiéaére szentelte.
A leányka okos,.értelme* gyermek létt. Később gyönyörű hajadonna fejlődött, oly annyira, hogy szépségének hire hamarosan el szárnyalt messze I földre.
| A leány Szép volt és aaegéay, éppen .ez volt 1 a szerencsétlensége. A férfiak körűi rajongták, ünnepeltek éa versenyeztek keze után, de a szép leányt mindez hidegen hagyta. Egy S/ép nyári estén hallottam ezt az egy- A kérőket egymásután kosarazta ki; éa csak szerű tőrténstet. egygyel törődött iyazan, égy bnszár-badnayyot
A nagy diófa alati ültünk; asivarozgatva, | szeretett, a ki viszonozta is szerelmét, beszélgettünk. I Lia atyja, ki folyton betegeskedett, aggodalom-
Pál bármnnkközö\'t a legidöseb éa legkomolyabb, mai tapasztalát hogy leánya elszalasztja a legjobb beszélgetésünk kúsben hirtelen megszólalt, | kérőket.
— Hallotálok-e a szép K. Júlia történetét ? Egyizben mondá is leányának :
— Hírből hallottuk, hogy het országra szóló — £dea gyermekem, nem tudom
szépség volt, de egyebet nem igen tudunk felőle.
— Na, ha akarjátok, én elmondom annak a szép leánynak a történetét.
— Halljuk 1 - HalljukI — Mond-el hiti
mire magyarázat magaviseletedet. A legbecsületesebb, jóravaló fiatal emberekel kikosárazod ; kit vársz (ulsjdonképen ?
Lia könnyedén vállat vont, min a ki nem-
— Ha azt hiszitek, hogy egy mulatságos, léha igen törődik semmivel, — éa csak annyit vála-történetet akarok mondani — igen csalódtok; szolt, hogy egyiket vm szereli. — Edes atyja — és jobb, ha nem ia kívánjátok, bogy elmond-1 figyelmessé >ett és feltűnt a hadnagy gyakori jam; de ha egy szomorú, meghaló történetet látogatása. Az öreg egyszer meg is kérdezte a akartok hallani: agy, ide figyeljelek. hadnagytól: mi a szándéka ? — van«e kauciója ?
Már a bevezetés ia kíváncsivá lett bennünket, J— mert leányának ninca vagyona és ugy sem azért türelmetlenül sürgettük Palit az elmondásra, j tud 0vadéköt ..letenni- A hadnagy kijelentette, ki előbb egy nagyot sóhajtott, mintha neki is1 hogy néki sinés vagyona; minek ia az lett a része lett volna benne, azután halkan elkezdé: | vége, hogy az öreg felkérte a katonatisztei ;
— N. városkában, mely egy gyönyörű vad-| kerülje a násnk tájékát; de a tilalom még job-regésyss kis völgy ölében feksz\'k, lakott egy j ban feltüzelte azt. Természetesen : azután caak özvegy magasabb rangú hivatalnok, kis család-1 titkon találkoahatlak, és találtuk ra alkalmat jávai. Ifin azép nejét rövid három évi boldog, eledet. *
házasaguk után nirtelen elvesztette. Egyetlen Egy napon a kávéházban öaazelűiött a tiszt gyermekük, a kis Lia, c gy éves korábao már \' !el egy civil. Mondták, hogy a leány mistt történt
a ptrbaj; melyb*n a civil suiyoann oaeg»ebeeflli. Ez azután nagy fordulatot adott a dolognak. A hadnagyot itbelyeaiék a nélkül, bogy ó aat • lánrnyal tudatta volna, de Lia nem hagyta abban a dolgot Mikor megtudta, hogy a ttsil aseg-csalja Ai, telkereeie éa tOvetelie, bogy elvegye.
— Anyának érsem magam, ugy mond, éa becsületes ember nem hagyja eeégyenbea a nőt, a kit elcsábított. A tiast k>>zonbö»en vállal voat éa még akkor sem átallotia tovább ámitam a szerencsétlen teremtést.
— A lemondásomat beadtam. Légy türelemmel 1 Pár hál múlva rendben lesz minden éa akkor megeaküazünk.
Lia várt kétségbeesett türelemmel. Mit ia lehetett volna má*t!
Pali itt nagyott sobajlntt a ugy folytatta:
— őszre járt már aa dő, mikor az atyának tudomására jutott minden A szigorú erkölcsű öreg annyira szívéiS vette a dolgot, bogy rövidesen belehelt bánatába. Szegény leánynak még es teléate legjobban fájdalmát. Atyja halála után mindenkitől elhagyva ée megvetve, bujdosott. A civil mindenről értesült. Hallotta, hogyja tiszt elhagyta a leányt, atyja ia meghalt é« ó a legnagyobb nyomorban él gyermekével együtt.
Még akkor is szerette őt, de nagyobb volt büszkesége, mini szerelme. Iukább ezerszer a halál, mint a megosztott szerelem I
Egy szép tavaszi reggelen, a harmatcseppek még oit csillogtak a fakón éa bokrokon, melyeik már felöltötték ünnepi köntösüket. Kdes, mámor ritó illattal volt telve a lég es a természet kit csíny dalosai kedves csicsergéaaet gyönyörködd tettek a hallgatót. Céltalanul bolyongott as tteáa. Mit te tehet mást egy olyan férfi* a ki szeret ée imádottját a legnagyobb nyomorban, bánatban tudja, éa nem könnyíthet a aortán. Bolyongott,
Nagy-Kanísaa minap
akadt bariba; Nádasy pácai igazgató hajlsndó-aágárói, hon károsunkban araoát építtet. Mindez azonban caak puaata asóvolt Egyedüli pozitív do lógnak, malylysl a városatyáknak számolni lehetett éa kellett, Köveesy Albert kérvényét lehetett tartani. — A városatyák nagy egyöntetűséggel és lelke* örömmel meg la adták Köveeeynek U en gedélyt. hogy arénát emslhassenée ezen célra hl rom étre ingyen telket biztoellotltk neki. Rendkívül melegen pártolták a kérvényt dr Kried Ödön, dr. Lök* fimu, Oaatcrhubar László éa Tuboly Viktor v. képviselők, Vécsey Zalgtnond polgár meater éa Deák Péter rendőrfőkapitány. —
A szavazásnál caak három képviselő nyilatko-xott aa engedély megadása ellen, mi élénken hizonyitja hogy a város atyák majdnem kivétel nélkül teljes bizalommal vlaellettnsk Kövessy Albert igazgató iránt.
Az a körülmény, hogy KBveny több mint 0000 koronát befektetett ezen vállalatába, legbiztoaabb garancziál nyújt arra nézve, hogy olyan tánulat tal fog vároeunkba jönni, melylyel a közönaéget meg fogja hódítani.
A nagykanizsai Kereskedők Társulatának; mely az alaófoku kereskedelmi iskola fentartáaáról gondoskodik) ezen célra 400 korona segélyt szavazott meg a közgyűlés.
A képviselőtestület éUnk vita után öav. látván Jóaaefné felebbezését a tanács végzése ellen néhai FénusJános volt v. mérlegkezelő halotti negyede tárgyában elutasította, de kegyeleti szempontból a temetkezési és gyógykezelte! költségeket ezen tétal\'Urháre megszavazta.
Dr. Mayer Ferenc rége|>bi interpellációját, a villamos órák mégbizba- (allanságát illetőleg, röviden megokolván, aa ügy érdemleges elbírálás végett a viUam-ollenőrzö bizottságnak kiadatik.
Hegedűs László a VI.—VII. kerületi lámpák elégtelensége végett interpellált. — A lámpák asa-poritása már régebben elhatározva lévén, a lehetőség keretén belül a felszólalást figyelembe fogják venni. __r-* -
Zala 66, stAm (1 lap)
1903 május hó 44
HIB1K.
megkímélte az idő hogy nemcsak iskolai dolgait győzte mind vígig, hanerasZalamegyei Általános Tanítótestület Sümegjárási tanítói
be.
— EiMMMig. Fucbs Arthur a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank főtisztviselője májas hó 18-án d. u. 6órakor vezeti oltárhoz Ledofsk y Miczi urleányt a nagykanizsai izr. templomban.
— El jegy zé*. B a ti n i g g Bála városi írnok eljegyezte Bó d i a Gizella kisasszonyt Nagykanizsán.
— Halálozás. A zalamegyei tanító testületnek egy érdemes veterán tagjai halt meg Sümegen. Könnye József. A 79 éves agg féifiu még mindig mflködó tanító volt.
kórének elnöki tisztségét is 6 töltötte Minden dolgát lelkiismeretesen, odaadással végezte. Kedélyes öreg ur volt a megyei tanítóság szeretett »Könnye báni* -ja. ki a fiatalabb nemzedékkel még az utóbbi években is jóízűen elévddOtt egy-egy kartárs\' összejövetel alkalmával. B zen y ár a sokáig emlegetni fogják, mikor majd hiányozni fog kOzOlók a melegszívű, humorosöreg, pirospozsgás, örökké mosolygó arcával, fiatalos lelkével. — Halála alkalmából a család a kővetkező gyászlentést adta : •
Ozv. Könnye Jwfné »*ül Horváth Eizsibét al (Iliuriytnuk neje. HavasiJózselné asűt. Tiboré Man-ka neveit leányit, Harsai Józael vöje illetve gors és az össtes rokonság névében fáidsb intól mégtöri szívvel jelentik Könnye József elemi Iskolai lantiócisk, élete 19.évében (olyé hö 30 án delelőn negytid kilenc Arakor tOrfent gyászos .elhunytát. A magboldo<ultsek hQI( teteme május hó 1-én dé atan 6 órakor log a sümegi temetőben kaltaolUut szertartás «»oiáaii szerint örök nyugnlomra helyezteti. Az tngesz\'elo aieutmiae-áldozat folyó hó 1-én délelőtt féí 8 órakor log plébániaieaiplombaB az Urnák beinutattatal.— Sümeg. 1902. npriiix 30. Nyugodjék békában I
Ksrtarshl a kővetkező gyászjelentést böceár olta ki:
A sOaiegí róm. kath. elemi iskola testülete mély fajdalommal jelenti, telejtheietlen szeretett kartársának a aűmegi járás tanitóköre "lnökónck Könnye Józnef róm. \'kath. tentóaak ápnlia 80 an reggel 94 urakor élet 1 79-ik Luzgó tanítói működésének 60-ik évében történt gyászos elhunytát, A megboldogul) kartárs bült tetemei mftjus 1-én délután 6 órakor fognsk a sümegi róm. kath. temetőben örök nyugalomra (étetni. Az engesztelő szenfmise-aldozat maju< 1-én vtsggel fél 7 órakor s p ébaniataiiiplnmbm fost az Urnák bemutattam!. -Sümegen, 1902. évi áprilts 30-án. Az örök világON«ás fényeskedjék neki I
Pápai Jubileum. A nkanizsai állami polg. és eL iskolák hitoktatói közbe
Térgyei:
telolvasása és
1. Moll gyűlés jsgysókflay vének U Isisei táss.
8. Gyakorlati előadás (s löldrajs kőréból), — tartja Lenói látván.
a. „ A tanítói fisstéssk ssabályaáea." Ertekesáe Almán Jánostól.
4. „Az ifioaág erkóloi életéaek megóvás*/. Irta és felolvassa Via»iU UmM.
9. ,.A azakmerfl taaiioképsée és képsetUa.\' Előadó: Banekovich Jénoa.
0 Pénztári jeleslés. 7. Folyó ügyek s esetleg indiivéoyok. Uyfllés után tár aa-ebed leu; — egy teríték 2 kor. 40 fifl. —
— Eireáévl ealék-iaaep Aa állami el. Ukólák gondnokaágaí,~igazgatói és taoitó* testűlé\'ei részére kiadott min.\' Utisitás minden év május 2-ikát jelölte ki srrs, hogy a magyar nemzet ezerévds malija emlékére Iskolai ffinsép ter«*s»ék. Est s nagykanizsai *IL el. iskolakbsn az idén már meg is tartották. Réggel félkilenckor a tanítótestület vezetése mailét a szentferenciek temploméba misére mentek a növendékek, oeasa pedig osztályaikba vonultak, hol sa osztály* tanítók hazafias beszédben ismertették a "nemre! ezeréves maltjánsk kimagasló mozzanatait
— IÍM»erapétlé aéeaUayek. A f, évi április hó 24 én elhunyt Tachaoer Adolf iránti kegyelet jeléül adakoztak: a gyásapió család 40 kor. Mitzky Lipót 10-kor. Krem.ir Miksa 10 1-!1 kor- Deulnoh Sándor 6 kor. Meazer Lajos 4 kor. "\'*\' összesen: 09 kor.
A nagykanizsai Cbevra Ka d is a.
— Általánosan lemerates, hogy s Fiumei Kftvébehozatali Tárassá* Fiamé a létező legjobb éa legfinomabb kávéfajokat bocsátja forgalomba, miért még a legelőkelőbb csaladok is innen fedezik kavés\'züMglettfíet. 6 kg. New Kuba kávé 25, 5 kg, hírneves Soerabaja keverék 19.16 kor. elvámolva é* bérmentve. Kérje miadea^hází-ssszoay a legújabban megjeleni ,kárá* ariapot
— Harensrt eélUvéssst A helyben állomásozó cs. és kir. 48L gyalog ezred péttartalékos legénysége folyó ári májas hó tón
ás
akadálvok miatt n»m tarthatták meff 23*t0 6 Kiakawzse, Bajcsa,
eaett alcaaaiyofc miatt nem tartnattax meg éll , príncipftlfs kanális által
határolt lőtéren harsszerO céllövészetet tart.
A főkapitány Whivja a közönaéget, bogy a jelzőit területet 0000 lépés körűiéiben ezen napon annál inkább kikerBljé, mert az ott tartóikodáa életveszélyes.
— Osztályso\'sjogy vsvóknsk, klk|keilemss ée teljesen megbízható összeköttetésre lu\'yt tekteU oek, ajánljuk, a Nemzeti Péozvslló Részványtár-ilsa Mert illtilntvt attól, bogy addig a legllíbbel itt nyerték, aa intézel ^330.000
a papai lubileumot a megyés püspök által kijelölt napon, mártíüá 3\'án, Al Dnnepséget most, máju-> i-én tartották meg. E napon reggel 8 órakor a leány és fíunlívendékek az osztályfők vezetése mellett a szt.-ferenciek templomába vonultak, hol az ünnepi misa után Raszticá Rafael állami hitoktató nagyon a^—w^AriK^r, méltatta a nap
b-f jelentőségét. 1
azzal a kétségbeejtő lájdalommai, u etyben a le - Aa uJóneozAa eredményé. Nngy- koronát kitevő övadéka, mely* a legnagyobba mondsa tanulttá teszi a lelket; a mint önkente- kanizaa város »oro<ó járásnak 1902. évi föujooc- a sorsjáték igsagstóaágáaál, már egyaagában lenül a leány lakása előtt elhaladt, valami k»>d- »"itási Jeredm^uya: Eőaüiiatoit: 347 badkrttelea azíntén tsljea garsneíát n>uit a ►or»jegy-viaar» nóa megdöbbentő moraj vonta aagára figyeK HSsorozistou T16 MdkOtíler. lókkal asembao alvalsllalt kőudasattaégak randaa
Béi» _ I — Növendékek baagverserye. P 011 á k lebonyolítására nésve. Vidéki flgyleléknsk u inti-
Az udvar n aépcaődaiet volt és egy-egy | Miksa zenetanár, zongorán játszó több növendéké- zet -zon kBöoős kedvesményt nyujtjs, hogy s
.1 —1 —l —ni.. 1 1 :n- íi-ij-.-:- mi. k«- nyereményeket bármely összegben, lejarat előtt
is, kívánatra valamely nagyobb vidéki bask- vágy takarék pénztárnál jutalék- éa kölUSgasatseja kifizetteti. 900 ^8
hangosabbas kiejtett aaó Ote meg ffilét. ,8zegéoy í vei, ezek pedig: Geíszi Lilly, ttoldstein Ella. Ko-leremtésl\' \'Aki jobb nekLi csak a kicsike él a e rács Erzsike, Neumann Elza, Neumann Józza, még j« Neumann Vera, Ptjliák Irma, Pollák Margit, Sauer
A férfi mint egy örült, rontott a néptőmegen Margit, Fiachsl Viktor, üargely Géza, Ledobky keresztül. Esty pár bámész suhancot félretrszitra, I Dezső. Neumann Lajos, Révéaz János, Rosenberg
kik aljába álltak, ért a katasztrófa tzinbelyére
Pál itt egyszerre elhallgatod, mintha nem volns ereje tovább folytaiul
— Éi 01 történt azután ? — sürgettük iazae kivánemsággai.
Kis vártatva reszkető hangon folytatta:
— A leány ott feküdt, karján kis gyermekevei, bal "a, Halavány gyönyörű arcán fájdalmas mosoly lebegett és kis fiát görcsösen »«orita kebléhez. Nem volt ereje kinoe kálváriáját végig járni, megmérgezte magát ée gyermekét. A cse reszayefa, mely alatt feküdtek, ssomornan hul-
< latta reá jak virágszirmait, mintha egy fenaege szemfedőt skarixtolos reájuk borítani.
A lérfi, amint odaért, vad lájdalommai roskadt lábaihoz és sstméletieo állapotban vitték ei onnan...........
Fázós borzongás futott rajiunk végig és megilletődve tekintettünk Pálra, ki elériékeayflUe rabegé:
—... ts nem nősült meg soha; — agg Is-gésy maradt......
János, Szigeti Sándor. Spítaer József és Tóth lst ván; 1902. május hó 11 én, vasárnap a Casino dísztermében hangversenyt rendes. — Belépti díj: 1 korona, deák-jegy 40 fillér. — A hangverseny pontban 5 órakor kezdődik. Jegyek a pénztárnál elmarad, kaphatók. Részletes műsor a pénztárnál lesz kiadva.
t- Majális. A nagykanizsai izr. polgári
— Balaiia Kálmán hegodünuüvóea ma vasárnap, f. hó 4-óre hirdetett hangversenye közbejött akadályok miatt
— A tizedik outálysorsjáttk. Sobaae volt szerencsére olyan nagyon szükségünk mint ssoat. Nagyon időasert lehat a m. kir. szab. oeataly*
iskola ifjúsága folyó bó 14 én (kedvezőtlen idő sorsjáték tizedik aorqálékának beköszönte. Már
esetén 21 én) délután Breuer J. alsósáuczi bérlő parkjában majálist rendez.
— TmmllAk kéag/ftléae. A .Zalamegyei ált, taaiiöteatfilet" nagykanizsai jsrukőre ez évi rendes (<avaaai) közgyűlését 1902. máius bó 15 éa (csütörtök) d. e. 9 órakor Eszieregnyén, aa el. népi\'knla helyiségében fogja megtartani, melyre a járáskör t tagjait éa mindazokat, kik a taa-ügy iránt érdeklődőek, tisztelettel meghívja :
Nagykanizsán, 1902. majna hó 1.
foftOti tidndor jáifakéri Sitt *\'
nem aj inlésmesy hssankbsa az oezialyaor*játék, hiszen kilenc so raja téka megkedveltette közün-ségünkkel, éa magsyőkereateile a beléje vetett bizalmat. Kifogáatalan működése, kezeié-éaak absaolot korrektsége, szerencse esélyeinek rend-ki völ kedvező velfs, nyereményeinek sokaasga és nagysága, s sorsjegyek vásárlását mindenki •zárnám könnyítő oastályreadsser s magy. kir. szab. oectályaorsjéiéko< népszerűvé, sőt egyenesen kStszükséggé tették, k most kezdődő X. osztály-so&játék első osztályára szóló aursjegyek már kaphatók. Ennek as ueztálynak buaáaát aa liá* májas 22. és SMa tartják meg.
Nagy Kanizsa, vasárnap,
Zala 36 szám
M
1902 májoe M 4-4m
véleményes jelentésükben ajánljanak altul- Imár ép ugy nem segít a gazdakörök léte- I vöcskében történt ^bejegyzését ktoető 16 nap ibm és megfelelő eszközt Itt jön aratás aisitése, mint a \'mértékletességi egylet, vagy I olati írásban a zalaegerszegi m leír. Péna-nagy vita, hogy a papirosra összeszedett!az állattenyésztés és más egyéb, — nem Ugyyngrttsághoi benyújthatják életnyomoruságokon mivel lehetne legjobban lesz akkor már kisbirtokos osztály, segíteni Végre asután megállapodnak egy-J Sürgősebb segítségre van itt sziikség, ben és másban, mint: mértékletességi egy- ha azt akarjuk, hogy mentési mankálkodá-
letek, — gazdakörök szervezése, — törvény reformok, a középosztály megerősítése, — iparágak fejlesztése, — kopár területek betásitása, — állattenyésztés fejlesztése, — stb. hasonló üdvös eszmék.
Tagadhatatlan, hogy ezen propositiók mindegyike nagyfontosságú és á legnagyobb mértékben dősegitője a megélhetési viszonyok javulásának. De alkalmazzuk csak ezeket a tényleges viszonyokhoz. Az országnak számos részében elszórtan oly elszomorítók a gazdasági viszonyok, oly nagy az ipari és kereskedelmi pangác, napról-napra a munkások számának szaporodtával olyannyira apad a munka-kínálat, hogy a lakosság vagyonkájának utolsó részét pénzzé téve, kivándorol a messze tengeren túlra, a hol munkájának gyümölcsét, hozzátartozóinak föntartását véli föltalálhatni. Az a néposztály, amely fáradtsággal összegyűjtött vagyonának elkótyavetyélésére rászánja magát, a mely — bár eddig alig ment messzebb a világba faluja határánál — vad, idtgen világrészbe oly sok veszélylyel fenyegető útra határozza el magát,—azok az emberek nem fogják bevárni azt, míg a kivándorlási kongresszusok évek multán eljutnak a fenti megállapodásaikhoz, még kevésbbé azt, míg ezek a mindenesetre üdvös hatású proposi* ciók évtizedek multán életet öntenek. Nem
lesz akkor már azokból az emberekből egy -r-" u i— ... ,., -. i vv ts meqrovattaJc, a sem e hazában, a kiken segíteni akartak, --
mert az idő alatt fölélve vagyonkájuk utolsó
fillérét is, lesülyedtek proletárokká, a kiken
sunk eredményes i* legyen. Tekintetbe kell venni, hogy ma még, a kivándorlás előtt, annak a megélhetéssel küzkődő néposztálynak van egy kis vagyonkája, a melylyel a viszonyokon változtatva, módjában lehet egy ujabb, kecsegtetőbb kilátású vállalkozást kezdenie, itt még nem koldus, proletár nép mégmentéséről van szó és így nemcsak a felebaráti szeretet s a hazafiság szempontjából bűnös mulasztás minden tétlenül elmúlni engedett idő, hanem közgazdasági és politikai szempontból is.
Dr. Lurja Aladár.
Nagykanizsa, 1902. évi április hó 30.
NEU VÉC8ET
ellenőr polgármester
6946
1902.
A város háziból
6392 1902.
- HIRDETMENY. —
Nagykanizsa várót tanácsa résziről ezennel közhírré tétetik,. hogy Nagykanizsa város 1902. évi IV. oszt- kereseti adó kivetési lajstroma az 1883 évi \\4. t. e. 16 és 18. §§\'tti értelmében a mai naptól Jogsa 8 napon át a városi adóhmatal helyiségében közszemlére kitétetett oly célból, hogy a híva talon órán belül bárki által betekinthetek legyen, s hogy as ellen észrevételét meglehesse és ;pedig :
Azon adózók, kik az illető lajstromban megállapított adónemmel már a múlt évben
telének napját, — azon adózók, kik a kivetési lajstromban megállapított adóval először rovattak meg, adótartozásuknak az adóköny•
— HTRDETMJ5NT —
Nagykanizsa náros tanácsa részéről ezennel közhírré tétetik, hagy Nagykanizsa 1902. évi megyei útadó kivetést lajstroma az 1890. évi I. t. e. 19 §-a értelmében a mai naptól fogva lő napon át a városi adóhivatal helyiségében közszemlére kitétetett oly célból, hogy a hivatalos órán belül bárki által betekinthető legyen, s hogy az ellen észrevételét a városi tanácsnál Írásban megtehesse.
Nagykanizsán, 1902. évi május hó L
NEU \' VECSEY
ellenőr polgármester.
Várod kör.gyfllée.
Nagykanizsa város képviselőtestülete L hó 1-én tartott közgyűlés* integpelláczióval kezdödöU. Dr. Rothschild Jakab szóvá tette a közönség abbeli panaszát hogy mióta a fogyasztás házilagos kezelésbe ment át, nagyobb terheket rónak a közönségre s szigoruabb az eljárás, mint annak előtte. Inditványozá a felügyelő bizottságnak újbóli és a városi képviselők köréből egy felülbíráló bizottságnak megválasztását, hogy a felek ne legyenek mindjárt a pénzügyigazgatóságnak kiszolgáltatva. Netán kirótt bir=ágok körüli eljárás pedig hagyassák egyelőre függőben. — Az indítvány a jövő közgyűlésen fog végleges elintézést nyerni, részben a sonban már most utasitásul szolgál a felügyelő-bizottságnak.
— Igen élénk vita fejlődött ki Kövessy Albert színigazgató kérvényénél, a melyben a várostól aréna ápi-tésiSre. három évre ingyen telket kér. A kérdés valóságos színházi vitára adott alkalmat. Sok mindent hallottunk, de as állandó illetve kő-szinházról nem esett szó. Szó volt a netán megalakulandó szinikerületről, melynek azonban alig
Kerete hát magadnak másutt,
Kerete fogtatkOiáet !-:-
Mig sittembe* üröm-ár fut, Bu Htm Icap ott lakisi!«
JVith JVorberL
Az agglegeny története.
Irta: Cziffray K&rólyrvL
Egy ».ép nyári estén hallottam ezt az egyszerű története!.
A nagy diófa alatt ültünk; ssivarozgatva, I beszélgettünk.
Pál hármunk küzö>t a legidöseb és legkomolyabb, beszélgetésünk kosben hirtelen megszólalt.
— Hallolátok-e a szép K. Júlia iSrteneiét ?
— Hírből hallottuk, hogy hét országra szóló szépség volt, de egyebet nem igen tudunk telőle.
— Na, ba akarjátok, én elmpndom apaak a szép leányask a történetét.
— Halljuk I - Halljuk I j- Mond el hát I
— Ha azt hiazitek, hogy égy mulatságos, léha történetet akarok mondani — igen csalódtok; — és jobb, ha nem is kívánjátok, hogy elmondjam ; de ha egy szomorú, megható történetet akartok hallani: ugy, ide ügyeljetek..
Már a bevezetés is kíváncsivá tett bennünket, azért türelmetlenül sürgettük Palit az elmondásra, ki előbb egy nagyot sóhajtott, mintha neki is része lett volna benne, asután balkan elkezdé:
— N> városkában, mely egy gyönyörű vad-] regényes kis völgy ölében feksz<k, lakott egy ] özvegy magasabb rangú hivatalnok, i is csaladjával lljn asép najét rövid három évi boldog hásaságuk ntán ninslen elveszi elte. Egyetlac gyermekük, a kiflii, i gy éves korában már
. > " í . írt I .11
árvaságra jutott. A térj vigastilbatlan voli szere tett nejo—elvesztése—Klait, *« magános csenden életét kis leánya leinevelésére szentelte.
A leányka okoe, értelme* gyermek le*. Később gyönyörű hajadonna fejlődött, oly annvirs, hogy szépségének btre hamarosan el szárnyalt messze földre.
A leány szép vólt és szegény, éppen ez volt a ozerencsétlencége. A férfiak körűi rajongták, ünnepellek és versenyeztek keze után, de s srép leányt mindez hidegen hagyta.
A kérőket egymásaién kosarazta ki; éa csak törődött i(lázán, egy buesár-hadnaiiyot sseretett, a ki viszonozta is szerelmét.
Lia atyja, ki folyton betege-kedett, aggodalommal tapasstalé. Eog^Téinya elszalasztja a legjobb kérőket.
Egyizben mondá is leányának:
—» Édes gyermekem, nem tudom mire magyarázat magaviseletedet. A legbecsületesebb, jóravaló fiatal emberekét kikmarazod ; kit\'várss tulajdonképen ?
> Lia kfinnyedén vállat vont, min a ki nemigen törődik semmivel, — és osak annyit válaszolt, hogy egyiket s*m szereti. — Edes atyja figyelmessé lett fa feltűnt a hadnagy gyakori látogatása. Az öreg "egyszer meg is kérdeste a hadnagytól: mi a szándéka ? — van»e kauciója ? — mert leányának nincs vagyona és ugy sem tud óvadékot- letenni A hadnagy kijelentette, ! hogy neki sincs vsgyona; minek is as lett a vége, hogy az öreg felkérte a katonatisztet ; | kerülje a názuk tájékát j de a tilalom még jobban feltüzelte aki. Természetesen: azután csak titkon találkoshattak, és találtuk ra alkalmat eledet -
Egy napon a kávéházban összetűzött a tÜzt I lel egy eiyil. Mondtak, hogy a leány miatt történt
; :i \' . V , i J .
a párbaj; melybsn a civil suiyosan meg-ebesBlt. Es azután nagy fordulatot adott a d<>|og<ak. A hadnagyot öbelyesték a ftétttt, hogy 6 a«t a lánvnynl tndatta volna, de Lia nem hagyta abban a dolgot Mikor megtudta, hogy a tis»t megcsalja öt, telkereste és követelte, bogy elvegye.
— Anyának érzem msgam, ugy mond, éa beeaülelM ember nem hagyja szégyenben a nőt, a kit elcsábított A tiszt k.isónböaen vallat voat és még akkor sem átallolta tovább ámítani a sserencsétlsn teremtést.
— A lemondásomat beadtam. Légy türelemmel l Pár két múlva rendben lesz minden és akkor megeaküazünk
Lia várt kétségbeesett türelemmel. Mit is tehetett volna mást!
Pali itt nagyott sóhajtott s ugy folytatta:
— őszre járt mar as dó, mikor as atyának tudomására jutott mindén. A szigorú erkölcsű öreg annyira szívé; e vette a dolgot, hogy rövidesen belehalt bánatába. Szegény leáayaak még es telézte legjobban fájdalmát, Atyja halála után mindenkitől elhagyva és megvetve, hiydo-aott. A civil mindenről értesült. Hallotta, hogyha tiszt elhagyta a leányt, atyja is meghalt és ö a legnagyobb nyomorban él gyermekével eg/üt).
Még akkor is szerette öt, de nagyobb volt büszkesége, mint szerelme. Inkább ezerszer a halál, mint a megosztott ezerélem I
Egy sgép tavaszi reggelen, a harmatcseppek még 0*1 csillogtak a lakon éa bokrokon, melyek már felöltötték ünnepi köntösüket. Édps, mámorító illattal volt telve a lég es a természet ki4 csíny dalosai kedve* csicsergéssei gyönyörködj tettek a hallgatót. Céltalanul bolyongott az utcán. Mit le tehet mást egy olyan férfi, a ki szerét és imádottját a legnagyobb nyomorban, bánaibaa tudja, és nem könnyíthet a sorsán. Bolyongott,
Nagy-Kanisaa vaaárnap
akadt baráti*; Nádaay pécai igazgató hajlandójáról hon városunkban arénát építtet. Mindez asonban caak puszta ssóvolt Egyedüli poaitiv do lógnak, melylyel a városatyáknak számolni lehetett 4a kellett Köveasy Albert kérvényét lehetett tartani. — A városatyák nagy egyöntetűséggel és lelkee örömmel mag is adták Kövsesynek az engedélyt, hogy arénát emelhessenés ezen célra három évre ingyen telket biztosítottak neki Rendkívül melegen pártolták a kérvényt dr Fried Ödön, dr. Löke Emil, Oszterhuber László éa Tuboly Tiktor v. képviselik, Vécsey Zsigmond polgár-maatar éa Deák Péter rendőrfőkapitány. —
A szavazásnál csak bárom képviselő nyilatkozott ai engedély megadása ellen, mi élénken biaonyitja hogy a város atyák majdnem kivétel nélkül teljes bizalommal viseltettnek Köveasy Albert igazgató iránt.
Az a körülmény, hogy Kövessy több mint 6000 koronát befektetett ezen vállalatába, legbiztosabb garancziát nyújt arra nézve, hogy olyan társulat tal fog vároaunkba jönni, melylyel a közönséget mag fogja hódi tani
A nagykanizsai Kereskedők Társulatának, mely az alsófoku kereskedelmi iskola feutartásáról gon doakodik, ezea célra 400 korona segélyt szava zott meg a közgyűlés.
A képvisélőtestület élénk vita után őst. látván Józsefnó felebbezését a tanács végsésa ellen néhai FénoaJánoa volt v. mérlegkezelő halotti negyede tárgyában elutasította, da kegyeleti szemponttól a temetkezési éa gyógykezelési költségeket ezen téte£terháre~ megszavazta.
Dr. Mayer Ferenc régebbi interpellációját a villamos órák megbizba- tatlanságát illetőleg,, röviden megokolván, az figy érdemleges elbírálás végett a rillam-eHeaőrző bizottságnak kiadatik.
Hegedős László a VL—VII. kerületi lámpák elégtelensége végett interpellált — A lámpák szaporítása már régebben elhatározva lévén, a lehetőség keretén belül a felszólalást figyelembe fogják venni
Zala 86. aiám (S lap)
1908 májú* hó 4*é

HIBSK.
megkímélte az idő hogy nemcsak iskolai dolgait gyózte mindvégig, hanem a Zalamegyei Általános Tanítótestület Sümegjárási tanitói körének elnöki tisztségét is ö töltötte be. Minden dolgát lelkiismeretesen, odaadással végezte. Kedélyes öreg ur volt a megyei tanítóság szeretett tKunnyt íáíí»«-ja. ki a fiatalabb nemzedékkel még az utóbbi években m jóízűen elévődött egy-egy kartárai összejövetel alkalmával. B zen y ár a sokáig emlegetni fogják, mikor majd hiányozni fog j közölök a melegszivO, humoroaOreg, pirospozsgás, örökké mosolygó arcával, íiatalo8 lelkével. — Halála alkalmából a család a következő gyászlentést adta:
Ozv. Könnye Jt<-efné szül. Horválb Erzsébet az tlhanytn*k nejé, Havasi J^zselné szül. Tiboré Mari-ka nevelt leánya, Ha»a»i Józxet vtije illetve Hugóra éa az Összes rokonság nevében fajdal\' in-tó] mégtöri szívvel jeleniik\'Könnye József elemi iskolai tanítónak, élete 19. évé\'uen t.il yó hó 30 án delelőn negyed kilenc órakor Ulrlént gyászos elhunytát. A megboldo.ulinak b&U teteme május hó 1-én dé niao 6 órakor fog » sbmegi temetőben a kntbolikut szertartás «o»is<i szerint OrAk |
Tárgyal
falul raeiee ál
1. MaU gyllée jsgyzőkőoyvének
yisMtées.
& Gyakoriatl előadás (a földrsjs köréből), — tartja Lenói István.
I. „ A taaitói fisaiiaak saabályaása." Ertaksaée Al«á«i Jánostól.
4. „As ifjúság erkölcsi életének megóvást.\'. Irta és felolvassa Vlasils Jóseet.
1 rA ssak\'zarü tanítóképzés ás képesítés.\' Előadó: Banekovich János. 6 Pénztári jelentés. 7. Folyó ügyek s esetleg iodíiváoyok.
Gyűlés után tár-as-ebéd le»« ; — agy terítek 2 kor. 40 fiái.
— Eiredévl ealék-áaaep. As állami el. iskolák gondnokságai, igazgatói és tanitó* testülete) részére kiadolj min. Dtisitás minden év május 2-ikát jelölte ki arra, hogy a magyar nemzet ezeréves malija emlékére iskolai f&nsep tartassék. Est a nagykanizsai áll el. iskolákban az idén már meg is tartották. Reggel félkilenckor a téniióteaiülel vezetése mailét a szuniferenciek teaploosaba misére mentek a növendékek, oonan pedig osztályaikba vonaliak, hol aa osztályt
njugnlomra hrlyazte<ni. Az engesztelő netUmtse-1 tanítók hazafias beszédben ismertették a \'nemzet áldozat folyó bő 1-én délelőtt fél 8 órakor log;ezeréves malijának kimagasló mozzsnatait a plébániatemplomban as Drnak bemuUtUUi.-1 _ KM><rtpiilt ^^„.k A í, évi Sümeg. 1902. <prtll-W. Nyugodjék bekébee I - iprllU hó 24 éa elhunyt Tachauer Adolf iránti Kariársuj a következő gyats|elentést bocsár kegyelet ja|éQl td«koitak: a gyászoló család
40 kor. Mitxky Lipót 10 kor. Kresasir Miksa 10
olta ki:
A sümegi rűm. kath. elemi iskola tanító* testülele mély fajdalommal jelenti, felejthetetlen szeretelt ksrtársáaak a sümegi járás tanitóköre elnökének Könnye József rém. \'kath. tanítónak április 30 án reggel 94 órakor élet í 79-ik buzgó tanítói működésének 65-ik étében történi gyászos elhánytál. A megboldogult kartárs hült tetemei mt<jás 1-én délután 6 órakor fognak a sümegi
/ — Házasság Fnchs Arthur a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank főtisztviselője május hó 18-án d u. 5órakor vezeti oltárhoz Led ofsk y Ifioq nritányt a n«ffyk"li"t\'i itr templomban.
— Eljegyzés. B a b n i g g Béla városi irnok eljegjezle Bódia Gizella kisasszonyt Nagykanizsait.
— Halálosán. A zalamegyei tanitó testületnek egy érdemes veterán tagja halt meg Sümegen. Könnye József. A 79 éves agg íétfiu még mindig működő tanitó volt. Testi erejét és szellemi elevenségét annyira
kor. Deutsch Sándor 5 jsor. Menzer Lajos 4 kor. Összesen: 69 kor.
A nagykanizsai Cbevra Kadiaa.
— Általánosan ismeretes, bogy a Fiansei Kávébehozalali Társaság Ffame a létező legjobb és legfinomabb kávéfajokat bocsátja forgalomba, miért még a legelőkelőbb csaladok is innen fedezik kavészükségiaifikel. 6 kg. New Kuba kávé 25, 5 kg, hírneves\' Soerabaja keverék 19.16
róm. ka\'h. temetőben örök nyugalomra (étetni
As engesztelő szentmise-áldozat máim 1-én reggel, , . . ... . . .
fel 7 órakor a p ébániatemplombJ fo< az Urnák Ikor- elvámolva é, bérmentve Kérje atlnde^báu-bemutatlaini. Sümegen, 1902. évi áprilta 30-án j—™"* * lW*an megjelent .kávé\' aHapot Az ötök világOHnáv fényeskedjék neki I -• HnreesnrA eélllvésiet. A helyben
Pápai Jnbileuas. A nkanizsai álloroa ozó es. <s kir. 48. gyalog ezred pót tar-
állami polg. és eL iskolák hitoktatói közbe \'«l<ko4 ,0\'fí éfj * **
1 j-t u. ... , __23-án reggeli 6 óratói kesdve Kiakaeizsa, Bajcsa,
esett akadályok miatt nem tarthatták meg ^^f^ , princip4lii kan jia Wui
a pápai ,ubileumot a megyés püspök által fasiárolt ;őiéran harsszerü oél lövészetei tart. kijelölt napon, március 3 án. Az ünnepséget A főkapitány felhívja a közönséget, hogy a most, májú-, i-én tartották meg. E napon jelswit területet 8000 lépés körületben ezen napon 8 órakor a leány és fiunövendékek "nál inkább kikerülje, meri az ott tartózkodás
reggel
az osztályfők vezetése mellett a sztj-ferenciek templomába vonultak, hol az ünnepi misa után Rasztict Rafael állami hitoktató nagyon szép egyházi beszédben méltatta a nap jelentőségét.
As ujoueoxits eredairuje Nagykanizsa vSrns norOió járásnak 1902. évi föujooc* Eőaíliiatoit: 347 hadköteles
életveszélyes.
— Osztályso\'sjefly vevőknek, kik |kellemes
éa teljesen megbízható összeköttetésre súlyt tektet* nük, ttjánlisk a Nernseti Pénzváltó Részvénytársaságát, Budapesten. Mert eltekintve attól, bogy eddig a legtöbbet itt nyerték, as intézet ^830.000
aasxl a kéiségbeejtő fájdalomma, u elyben a le I - á» nje«en«*a eredaséaje. «»gy- kojonát kitevő óvadék", mely a legnagyobb a mondás tásnluá testi a lelket; a mini önkeme- kaaizsa város »oroió járásnak 1902. évi föujooc- a sorsjáték Igsigatóságánál, már egymagában lenül s leány lakása előtt etbeladt, v.l*a» kttd-l»\'luási {eredatknya: Eőaüiiatoit: 347 hadköteles isintén teljes garsm-íát njait a ►or»jfgy-vi»nr-nós megdöbbentő moraj vonta magára figjel-jB^oro/ialott: 73 hadköteles. lókkal itembet? alvaiallalt kötelezettségek rendes
mgii _ — Növendékek bangverser ye. P 011 á k lebonyolításira nézve. Vidéki ügyfeleknek azintá-
As ud var n aépcsődület volt és egy-egy | Miksa zenetanár, zongorán játszó több növendéké- zet azon kü ünös kedvesményt nyújtja, hogy a hangú*\'bb<a kiejtett »zó ate meg füléi.,8»egényezek pedig: Geiszl Lilly, ttoldstein Ella. Ko- ny«remenyeket bármely öaaiegbea, lejarat elóU teremtési" \' Ak I jobb neki! csak a kicsike éioe I Tács Erzsike, Neumann Elza, Neumann Józsa, is, kivánatra valamely nagyobb vidéki baak- vagy mtgi. \' Neumann Vera, PoUák Irma, Pollák Margit, Sauer takarékpénstarnál jutalék- é» költségmentesen
A férfi mint egy őrült, rontott a neptómegen I Margit Fischel Viktor, liergely Géza, Ledofsky kifizetteti.
áoos
keresztül. Egy pár bámész sabspcoiféfretrszitva, kik ntjába álltak, ért a kauízlrófa rzinhely\'ete...
Pal itt egyszerre elhallgatott, mintha nem volna ereje tovább folytatni.
— És mi történt aza áu ? — sürgettük iazu kiváncsiaággal.
Kis váraivá reszaetű hsngun folytatta T
— A leány ott (ekldt, karján kis g) érmekévé!, hal\'*. Balavány gyönyörű arcán fájdalmas mosoly lebegett és kis fiát görcsösen morita kebléhez. Nem volt ereje kínos kálváriáját végig járói, megmérgezte magát és gyermekét. A cse reszayefa, mely. alatt feküdtek, saowornan hullatta reájnk virágszirmait, mintha egy lensege szemfadőt akart volna reájuk borítani,
A férfi, amint odaért, vad fájdalommal roskadt lábaihoz és eszméletlen állapotban vitték sl onnan........... )
Fázós borzongás faiótt rajtank végig és megilletődve tekintettünk Ps ra, ki elénékeayülve rebegé:
—... Ss nem nősült meg soha; — . agg le-géey maradt...... ,
— BalttM Kálmán hegedümüvóea ma
Dezső, Neumann Lajos, Révész János, Rosenberg János, Szigeti Sándor. Spitaer József és Tóth lst*
ván; 1902. május hó 11 én, vasárnap a Caaino vaaárnap, f. hó 4-óre hirdetett hang-
diaztermében hangversenyt rendes. — Belépti dg: Ter8enye közbejött akadályok miatt 1 korona, deák-jegy 40 fillér. — A hangverseny *\' \'
pontban 5 órakor kezdődik. Jegyek a pénztárnál elmarad.
kaphatók. Részletes műsor a pénztárnál leez ki- _ A tlz««Mlt osztálysorajáték. Sohase volt
*dva. szerencsére olyan nagyon szükségünk mint most,
— Majális. A nagykanizsai iar. polgári Nagyon időszerű lehat a m. kir. szab, osztály*
iskola ifjúsága folyó bó 14 én (kedvezőtlen idő sorsjáték tizedik sorsjátékának beköszönte. Mar
esetén 21 én) délután Breuer J. alsósábczi bérlő nem aj iniésmeny hasaukbsa az osziályaorsjAték,
parkjában majálist rendez. hiszen kilenc sorajátéka megkedveltette közön-
— Tnmllék közgyaiéae. A ,Zaünnegyei ségünkkel, és msgsyőkerestelte a beléje vetélt
ált, tanilbtestfilet* nagykanizsai jsrtskőre -ez évi bizalmat. Kifogástalan működése, kezelésiének
rendes ( avasai) közgyűlését 1909, reSius hó 16 én abszolút korrektsége, szerencse esélyeinek reod-
(csütöriök) d. e. 9 órakor Eszteregnyén, aa el. kívül kedvező volta, nyereményeinek sokasága és
népiskola helyiségében fogja megtarUoi, melyre nagysága, a sorsjegyek vásárlásét mindenki
« járáskör t tagjait éa mmdatokaf, kik a tan- számára könnyítő osztályrendszer a magy. kir.
ügy iránt érdeklődnek, tisztelettel meghívja :
Nagykanizsán, 190S. májas hi 1.
íhfouU Sándor jsfiutri tbm.
szab. osBtálysarsjatékoi népszerűvé, sőt egysessea közszükséggé tették, A most kezdődő X. oastály-sor jatek eleő oaatályára sioló «mjesyek mar kaputók. Eahek as osztálynak busását as idén májai tt. éa M-áa tartják meg
Mngy-Kanizsa, ftÉmiy
— alhaaa—II—. A dravaefjhtai
iskola UImdosiüm, április hó M in dr. Rusaicska Kámáa kir. taoloao* laa/elOnyeM é§ Kortea Dwl tósaoigabíró kósbeoíotleval asegtOrléat. — Easa eiksioBBsl ai állami óvoda érdekében ia megtOrión^ai eM lépé*
t Hm+p, tissia, Adu arcMr a legkőnsyeb- | ben 4a <«gbiztoaabban a Foldetféle Margit-Órám : basanálals álul érhető ei. A kóakedveli ta világ- j hiti Földe*-léit ISrréafasen védett arckeoócs nami árialeaa anyagot tartalmai,\' aaépjot.l aaájfbltot, paltand<4 áa aa arc miodenoemQ Űax-; lát aofcágoi pár oap alatt eitáyolílja, a ráncokat: redők ei kíeimilja ét aa aroaak finom, fiatal, rteaa nini ad. Jíiiy tégely 2, kicsi 1 korona, toppan 70 fillér (háromféle aalobeu) 140 kor. Kapható a kéaaitduel: Földes Kelemen gyógy-saerteanél Aradon éa minden gyógyaaertárbán.
— A szerencse révének neveaheto Gardicke A. Budapest, IV. Ko-suth Lajoaatca 11 aa. a\'att Jéteifl oazlAlysorvjegy gyfij\'ödéje mert esen ■esésen szerencsés gyíjiöde állandóan a legoa gyobb syereméay eredményeket éri el. Az oestály-aora játéknak legutóbb befejezett búzásán*) n 100000 koronás főnyeremény - immár harmadssor — jutott esen szerencse gyűjtődének osztályrészül.
— Telekklsyv htlynkltése. Mura-Király köteegben a telekkönyvi helyeabilő biróság két havi ■egleasiieli munka után, mull hó 00-áa-fejezte be működését, mely minden mozzanatában a tapintatosság éa lelkiismeretesség jogát viselte saagan. — A folyó hó 80-án euközöli hitelsaltéi alkalmával a lakosság bálája és köszönete baigos szavakban nyert kifeiezeaf, mikor is a község bírája, egyszerű polgárember létére, bár keresetlen asavakka1, de elég osinos éa szabatos be-ssédben fejest* ki Horvátb Csongor kir. jbiró es Horváth Pal kir. telekkőnyvvezelő előtt a községi köszönetét és hálájá\', melyet s nevezett két tiszt viselő mmden tekintetben meg ie érdemelt.
Zala 86 szán* (4 \'ap)
iift ili egéri i luitiitaai:
(9 fwpis k iift ii
Róhitsch - J jSWW
II Idény I Május—Szept. 1TH I|ImII .. Sa uerbi unn-fiird ő
imiiRkpi
1901 évben:
MM fürdflven-dég (fenáltása óta legmagasabb létszám)
.6— gyógymódhoz.
A Tampel és StyHa forráaok, tQ) karlsbadl éa marienbadf forrásokhoz legközelebb állnak. flyeaier-, bél-, Hál- «s vesskaiekaak, lelegzésI M szerviK,\' eakerkajek, epekő stk. "gyógyítására kUlűn gyógyházak. — Tágaa parkok, nagy erdőségek séta-■3 nagy IQrdOintizct: meleg-, hidegéé forrás ArdAk. — Tej-, savó- éa kefyr knra. — Ktlflnleges füntó— zene. — tjportversenjjálákok. — Kellemes társaaélet —
IamertetAk ée prospektusok kérendAk az
182—6 Igazgatóságtól.

Kiadd lakás.
A Csengeri utca 12: s<amn házban egy utcai szép lakás azonnal, eaetleg au.u«z u« 1 ere kiadó. Bővebbel ugyanott, vagy az izr. hitközség titkári hivatalában * 2i\'7-l
__iqo2. májas bó 4-én
-j--
660-1901 vésrh. raán. 104—1
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX t.-e. 1Ö2. f-a értelmében exennel közhírré teen bogy a nagykanizsai kir. járásbíróságnak 1901 évi Sp 1 647/3 száma végzése következtében dr. Kreisler József nagykanizsai ügyvéd által képviseli Qflnsberger Albert, mint kk. Ekstein Igníelegedmónyelt javára Hitzelberger Lajos nágtkantzeai lak ós ellen 200 kor. a jár. erejéig 1901. évi auguastas hó 12«én fogasatosítoit kielégítési végnhajlás utján felüt foglalt és 12S6 kor. becsfllt szobabútorok slb.-ből álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek nagykanizsai kir. jbiróság 1902 évi V. 118/8 ssámu végzése folytán 140 kor tőkekövetelés, ennek 1901. evi junius bó 7 napjától járó 6*/( kamatai, V/e válté dg áa eddig öaszeaén 116 kor. bíróilag már megállapított költségek erejéig a fizetett _öe«zeg levonásával Nagykanizsán a helyszínén leendő eszközésere
1902 évi május hó 6-án d. u. $ árakor
határidőül kii űzetik és ahbos a venni szándékozók oly megjegyzésül hivatnak meg, hogy aa órímett ingóságok aa 1881. evi IX t.-c. 107. és 108. §-a ér elmében készpénzfizetés mellett, á legtöbbet ígérőnek bee sáron alul ia el fognak adatni.
Kell Nsgykanipsin, 1902. évi április bó 26-áp
MAXIMOVITS GYÖRGY.: kir. bírósági végreüajtö.
Laptólajdonoe és kiadó :
FISCHEL FÜLÖP
Mlndesllt kapkats.

aélkllkabeüea faf pUiU fogakat Hsa tán, Mérni ée egésas égése a tarja fásat\'
Egy elsóraop hazai biztosító Mézel
helyben kedvező leltételek mellett
főképviselőt
kere«. Megbízhat", jó hírnévnek örventtó oly arak, akik képesaéget éreanek mágusban nagyobb űzlel létesítésére, szíveskedjenek ajánlataikat .151 postafiók* czim alatt Budapestre küldeni.
i E2
i k^ii r1 aPvif\'í r ^ jj
a
Halom- fi
és fürész-bereadezésekat
k\'inuyü kivitelben pualos kiszolgálás és o I ic s ó árak : melleit .szállít, az újonnan alakult _———
tép- és malomépitészeti gyár
és javító műhelyek
m
I
\' il ■■^■^■■■pBWIBpiM | (Tulajdonosok: Jssifovic és Fascbiaf méraők.)
Nyers és appretált vas- és érc-öntvények a legolcsóbb Li jjjS árszámitással rajt és minta után gyorsan készíttetnek. ifl H Tervek és kőltségtfítéaek díjtalanok.
iiülS
Ifltéiyi NiJtr
czlpwzMfttr Ii«T>Ki9II«ÁI "
t ínpHtaáatt sMfr.
Megnagyobbított üzlethelyiségemben állandóan nagy * raktárt tartok
saját készitményü mindenföle
uri-, női- és gyermekczipőkből.
Raktáramra készített czipök épp oly gonddal készülnek, mint a me*> rendelt czipOk és áruimmal versenyzek a gyárilag késaWt silány kiviteio \'•§ minöeégö czipök áruival.
Megrendelésre készítek beteg lábakra orthooed-exioőket 4a minden m inakba végé köKnlegeszégct
Megrendelésre készülő czipűk a legrövidebb idő alatt készülnek.
FUékrk mérUk k^fákm éhemét m mmk UtM---fi
. j. A a árá. hfcHfctgst pooiaa Is p r \'gllliifl kMs^n
.Ja^asfl Ililiail
MILTÉ&YI SáKDOF
NagyKamzsa vasárnap
Zala 36. s&ám (5. lap)
Tavaszi és nyári idény
19 0 9. Valódi brfinni szövetek
Egy darab Mtr. 3.10 agy tatyea férfi öltönynek (kabát, aadra* 4a mai-üaykea ára csak
írt. 176, 8.70, 4.H0 jó. itt i^li 6.90 jobb frt 7.76 fjnoai
frt. H 66 finomabb írt 10.— legfinomabb
valódi iy»pjtf
asfl rátákból
Ekj drb. szóvet iekete szalon öltöny 10 frfa továbbá felől tő szövetek t turista loden, legír ! oomabb kammgarn »tb. gyári drako küld1 szét a <o id és legmegbízhatóbbnak elismer1 posztógyár-raktár
Siegel lm hof Brünnbm.
TlaitAll Imgjrn ém brrmrndr. — llnía —rtaaU aaálllláajálálláa Melleit.
A privátvevők jelentékeny előtyérV van. szöveteket lenti gyárirak tarból rendelik.
144—20
A Fonciére
pesti b\'i z í o s itó intézet nagykanizsai foögynöksége irodáját I9O2. májún hó 1-ótől f n kanizsai Takarékpénztári épület második emeletén található.
Á Zonciére, Pesti biztosító intézet nagykanizsai fbütyaöksége. POGÁNY.
Jfrmkxkyné Bajza Xanks MmHJ* az egén magyar obqsó-ataONÍ^asku — tórgga
■yianuüU. ksdms és hb/HmesA
1 Beniczkyné Bajza Lenke
Trrir. KtQÉMTEf
lilytiftíflí
.. ffarény t kötetben . . . Af» Árre 4 kor., kötve 110 i
\' Ret\'ény 1 kötetben Főzve 2 80 k. ktve 4 40
í
Efittot ti filiili[«syltsij.
[Wg-lkpt Közire 10 kor. kötve 148*
Friuá kiayv.Ab^I a czipi szorít
t «4. 1 köt ára I kör diezk&t 460
WT ■■■ ■ .■■■»>■■»»■
4 aagyw MéfMalaai kadveU) t. afraa6-MaAaaáf flfjfm+b* i)lal|ab a mgytr re-
/ ftaqrtradalMi ®cjík iMriiyi Ufjjiitk, wt bajMM Xw4t CNapvoU regényeit aAaftrt kAftj rtJ»«Moér«4} a Huh la btmj ikiiiáilíitii himmtin
hschel tulop
Makaááaa 4a aa«j iliaüfcliMa^
kaoy-< anizsa*
1902 májas hó 4-é*
Nyújtsunk kezet a szerencsének I
Már sokan szerencsések lettek egy nálunk vásárolt
sorsjegy által.
A legeséi} dúsabb sorsjáték a "ilágon * mi m# kir- osztályaorsjátékunk. 1 O © © © © «oraJe|{yri» SO.OOO p^ninyerfM^ny Jut.
Legnagyobb nyeremény esetleg
L000,000 korona.
1 jutalom OOOOOO. | m, regény á 400 OOO 200.000. 2 * ÍOO OOO 1 •••■•JJ HO OOO 70 OOO, 2 a 00 000 1 a 40.000 5 á 80 000 1 á 23OOO 7 <\\ 20 000 8 a 15.000 »l á 10 000. 07 5000, * » SOOO, 4 Má 2IMMJ 708 a IOOO 123* » ftOO 90 a :UM> HI700 a 200. »«OOi 170 4900 á 1W 50 á lOO H900 a HO, 2900 á 40. ö«a*wen
13.160.000 korona, w Tizenhárom millió 160.000 korona
SZERENCSENAPTÁR.

JiRÉr Fikmár | Ikiin! bniii Májú lunias \\ \' telin | Ibfraii SlrltlfflMf DUito SovtaüMf hrjaki
K 0 1 VN 8ff71 p s li8H8l 8 88981 r i S6óíb Sj 8 17788 H rvttty Ki 84MI8 I ÜM \' MiM V i MMi \'2I67M tl 1 l*Ut IMM 1* Pimn H 1 IfKttU 2»I768 K •« IKtSKI 1 8,81488 p é rrmm 2j 88KF ü 3 MU
0 1 81178 r 1 7tffi 8 8JHN h •í S TKCaB ■14877 K 8 17888 1 8718* v R V71IO
f 6 4 «MM H3W0 ti < 4 ft H 4^71 K C 4M488 P IMI 114171877 |(\'pi87H& 1 4|8M8 ♦ y»7 ifl !>WM v\' H í-laiiflo 5 r 4 3*178 &8M t * axaaaa , 6iailti H K o 1 4 iZTít ir.ak
f H X i 1 «K7 8T81 Sltto 8 P fi 7 | 37410 58788 79768 5 8 L\'l T f»J a asii HM MI3 8 IMII v|!ItlMIS1 H MM 1 818111 <1 rpM I S 63075) n; n.saití V R 44807 ^■aaaaa * fxjrjci*. K HjfcAfll 7774909 $83708 r • MIT.\' •^17185118 VI K: 17841 11 VÍ8MM KllűiMi IIIW0K7 ricacMtt V H K insetti "21611 9 40188 wpIM U 88888 ISMÜi \\ \' 688881 1 7| 48Ü a lm 551447 p a K 8 Hiaai M84 88117 Hl W
8 1 B p j a üani Kj »K8&yi 31 B 7Ő816 v Ü&76 K ít Ü U11 P s L a
C P •» 10 ii 12 8M03 M 88J8fi ■ H 19 II l«8l 88117 V ló 111 8I8W 5 IOM8S r 11 97S P! lii\'lfik^i \' I" 88K8K Ijlll 8M8 n A 1 10 17718 U8NW7 S 1» KljllVtf HM8H 11Í8188I tSMM Ió(tt2l9 snifHR V| 1116^117 t* p T M np&te 11188877 Ml «H> lunvii IIJM 12;I7388
V H K is II lA 51847 KUw7 K fi 0 1» ta 18 N t& 56176 MKII M7M 17380 MTV ÜÉ87 •v U«IKH 8 1835CKH} n !4paM » lAÜSJIl nltc.:Kxwui /ii\'raatái t(liU7a8 ut4n8VI9 I illKU l.i KIIK3 14 88816 M « HM 11" ii K l.it*H4 mffifö i4ia«i l\'4MH f Iá 17708 IMÉM4 i vm Vj tf K 1 <144807 tMMI niiüj a tapM Clipi P \'6f7M8 * apa tjiMf l6fM|Mt i6«6tt8 iTftmu i-\'vuaa
8 0 P l&j 6SS8 17MB88 ("Sabai iv|rtÜ8 s V H I 8 lö Jf i 18ÍI488 V !fn«ai H taÜMab K ívuál BIS088U7 K z taj üst 17,8271)1 ISiKH MlOtMH \' ) 7 374 Hl lit^iST-a Ül lédül* »7 8W»I i-Hawr1 idjaiat \'3*|l9Rtl • tTMMa c MM V • v.j;;-) 7170818 iM iá) Ml 3 [88161 11 K I\'MIIS iram ta) 17788 s c p i^POM I7M4U IBnUtl iilMM viTfi «| ii iHwaaa H K B
f »-l^llUÍ m\'föyoi) it9;7im ibűUkMI HKWBÍt ivant? * IVM8888 K Ö63W7 •JWSST 21 C l^67M
e 5\'^írrii > Pf*> 69671 suinM v Ml 1lMI K.sai^ AÍS8JMM C . 21148688 S P s JU r,;
H il 8888 C2I SV/IW -L\'l 8BVI V Ül 48W feijwM tZSSSM IlÜgMSA 2168788 2 |7fSl7 Cl p
K r|C a?iKo ? 22.JISII il aqillw jRJill\' Cl II 4{I8M Í;|3SÍ»18 i / na
g 0 124174377 rsSüB afijiTM iraii íjiSjSW prwTia K S 3181417 L\'\'-\'86174 ■ - il jjíiHM) KUKMi - \'MÍíQSW Pj SpülM IlMit 2M8M irmí tippm K MtfMB
p fi 2U88MI 24>| r ,\'it: S3C77 >■ [• 2f> 8M \\ r» M\'JHl íj j^fJtíTTi\'i \'i^iTSja L iftiJai l\'&\'WH -*» 37410 T T.IT.wL . \'lauttai / J7jft88| i\'jtf\'MI S » 88881 V 27ÍH| 1 K s 78*16 SB8M8 -7, 888* 3M P 27! WIU 88678 778*
»S •UK Ti H^Mi 888118 1 ■ ^ SS II\' 0\'?lM < ff á*Miiav r Iá 1 Fwl7 a •lanai T^tWl tiS\'WW irmMM \' 2» taCil W 8Íf m K 28tf8Ü) 3 P 2(0884*1 29J6878* ip| v ** EKFí
smaMi C|3ll f»58 3 1 1 Ja {Mi rtfiiliii K s-tAtiy 8117811 J\' ÜliII 81 tm «i j uaau7 •116178 í »> mm rt »I &1878 f 8t\'88W i auj78717 H 80 88l« KIIWU
.... Ml fl Mindenki kísérelje mep ax*r«ttoaé)ét a aaaieta—apféwi fdjefV-
MiKor van szui eiesnapom í s •iámmal, utn a fn van Ífljíiveiw, nátnnk kaphatok, iillunk apl&rban az ev minnen egyea napiam mehek y>taf>r4ri attall megrendeUa aaa>
___... _ t___- L agy bogy barht ajeaiaannw|a mj&i atamai
Ha idAkfcben • azám H OgT\'Mi »IHM, IUMH1HI1 •
Az egész vá lalat állami telflgjeltt alatt áll.
Aa /. oaatálj eredeti Mrajegyek Urvasart betétjei a k6veikesék.\'
egy nyocad :%) irt - .75 v»gy l 50 kor. egy negyed (\'/J írt * v*fT kor. fél \\ i V ** a- , 6 — . , egész frt a- p ltL- ,
▲ aaiajagjakii mánullrl un aa óaasegek poetaalalváajea vaty •Iftaatea bekiláéaa ilkaéka Mgklldjik. Hivatali* t»rvia*t dijtálaiül Negliiáiokat **rünk aaaoaat, da lagkéatbb
f é. máj un hé lO-ig
k.
óivetleanl kószánk békáidéit
FIÓKOK:
V., látal-klrul 4.
Muzeum-körui 11. Erzsébe -körút 54
Mok ém Igeá iiag) njrr*n*énjt llirliBali kl aagyrakeraait tnihiáBfli éa prélg rSalal Ido ailnll kai aallllé ItartaáMal többel.
i OROK A és T§4
MA MiMAEA
KI VAPEMT, VI, Ifréi körulj Ma
Hegrendelö levél levágandó.
TÖRÖK A. H Ti
K^rek réazvmr taiyMr^)cg|et >•
A. tor
aatt aa. kir U küldeni.
BaikMiáuk, Wpal
iuh aaatáljaérajáték araáall aam-
m lerveieitel
t aláatéleleiai kérem ! { Biaháaajal kuldom 1 mellékelve kaak|egyekbea
á aaa kiviat tftrlaaáé.
[Wlyegekbaa)
NwKuia* TAiérnap v 0 ^ \' * 1902 máiu\' hó 4én
mmmmtmmmmmmm^^ mm ^^TíTt f* fTT ~ < ^b, ^ I
IV FIW R I P IP iMmMír V r - ▲
n L I U L n J. U. K/ n^.fá.WII., • ! Konrád János
jVifl t^jf réj{l ki|.r\'.l>ftlt hft/iwor, • nw | I ; ragyára ■jgtf
— gépgvárában, N&gY-KunlKtfáU \'W II mAl több mint 38 tor óta m*v £ arany, ozünt aa ekazer-áru ^EH
ilf biiliat6bedór*aÖi»»űlal kalmaz tnti, J Hzállító-háza flpH
Clayton és Shuttleworth gyir- yr muíuími. wwiai ^ Hrtt*, <c»*:.n«aá*.) ISpa
— Int tfa Silányabb wtfmatuk mia»f fi I .. . . , _■ . /
beli telesen kijavított 8 lóerejü Af ii^ batJuiáikoró^a-ií!. á jó a»ckai r^ui.rfV?
j^fl W fjünk ét uaaki* "r*d»<tí tivep-Ur B rrt. a/o
gőzeséplö garnitúra, teljes fel- InlJi Jou>*okta«ajbf|arTódj(^ví.7«: J valódi «tut mmontoir^* jar
1)1 és a .Jiekltr" (SV ^e^fúmA fogál J frt 5*80
szereléssel 2 drb. 8 lóerejü \\ ll jimkeL-so Mi.40f.é*2k i vaiMi iá«e f*. i ao
P*0 f fe?tAbb ffPjywyrtárjwn HicM ébraeejft óra trt 196
--—— lokomobll --kauható. Főraktár:Török _—t , ^^m
\\lM József flyágyaaerefiinci v Q v Cégem o* kir. blrodatai cim^rral tud kiftatatv
olcsó ár éa kedvező feltételek Vjljfy Budapesten. V Hr* ; ajtafUlaa arany. ezöst kiállitáai érára valamini *marayí I
„ .. , J, tJSM&A hiuDfŰf f. ÁÚ. ÚS társa, A I A.......j »an birtok *iab*o.
mellett eladó. [jgm^J ^^iLltídu^^j^J f Nagy k pei árjegyzék Ingyen és krrsisatva.
mmmmmmammmammmmm^mmmmmmmmmmmmmmmmmmm __- -
Acmzcii 7rüMmui íM 1/érWó ^■htraiúutdfíüii, n ruüalom főnuwejt
lí MiMíTá r FRANKLIN
lm M.ÁkMJd^d — Társulat kiadása
i m&^Rsmekirók
tűm itat! e$»*atátn ni? taMis, syi«aa •it4ait«arlsváa»o fC^É • :■ rsutlio-Társnlst álul kiadott <Wyyar Remekírók* nagy SS kSWkw.\'*#*# ié»ieöt#>iSei » ^vtr)* é*t ,Z \'i ^ű^^jff kivC: öüiab, hogy aanak kiagészitójíj «
refí^ ManvQr iSnMkHpere,
rvakuifa .*
Mrany /fau Kisfalud) Kirut, A Priiiklls^ Magyar TV«-\' .uátí .; }~jwh ,r.tt.. í \' "■
rtS? W l * "OD.UI m,oitrn ír^vWh M ! J.aací f Jmó, Szigligeti álul fordítóit L i. Ez a fnHitá> n.*< m ^r
SanuMarl MaM Madárb Iwre 61 köu\'tbó\'ÍMÓ i0füMl\' Beöthy Zsoli ! unyv, n>$rt azt halljiik a flSÍn|M<i^Uzt idvzzuk. ieptn»-ii>or.,. nt a arma. 4 *«i»t»
(Mky Cwrmly Mikes Kelemet) A Franklin-íél* Magyar Re-1 Berwv.ezyAlbert í A tel|e« iuag};tr Símk^e^t MrMs+t " pjék a .\\liitf>ar
Caokoaay V. II Pixmia Péter oieklrók elóflíetó(Dek kölfo itd- Ba>\'cr JAttef Remeklroka mearcnUHöi. vagyis a hat kdtru* ta^otoit mun^A h,>
*Cnmor 0§r$. PetÓfl Sándor mményképeo a moit megjelenA uj Borírddy Sándor | ^(j helyett 20 kon illáért, ha mind a kéi munkát pu|r«ndelíl
fc^jf8?, irkái Qj* ErdéiyiPái \' Megrendeléseket elfogad minden hazai könyv k^r^akedé.
ÜWSsJé—fkr Svéobesy lm.|i. 6 vaafeo* -IwtHben, dbíköU^en -|Ca«!x?_riL „^r/ irwtwbiin Tttar n.uiunoJ*... Fwkii Mihály \'Styigeti ST! 30 korona - kl^lM>krb.n Ferenciy Zoitio vagy a mnkrm-TftFSűlat Budapesten.
Jénu Teleki LáfliM tr. j BiálUtUtlk. holott e klulMolii ári Fraknói .
Qyia«y6pey L *Umua mily 80 korons lesz, él u eddig forga- Jjmlal Pál • MFfíRRNDELÖ JEGY.
öíaAyljiieí Jdno* lomban volt Sbakipere kiadás <00 HelnrtchGnaatát _Mr.Un^UCLU JEUI.
Káraűo ióiaef \'Vórotmarty M. koroaáfci kertit. ~ Ufkiválóbb Ml- Koroda Pál
Kalaaa Jémt Zrisyl Mikiit lóink rmtt\'ordltáfiitar körliSluki- Joaauth Ferenci ||| Alólirott _ kÉ^^aAláÉÉa
aivetL ^ere retkeit e kiadái, a^ftiertit aoaaa Ánd^- |||* \' 9
*tmént- ^ Arany Jáaei, PeUW, V^nafty, (M):_JSIMMlHMW
-S-HéfZW-NáfkaSaéik- »r Utif ióiaet. Ar-y J^yfJ^^ flll i u _ _
« JWxuaSat Uíii^, ji; ?rVv vumn i W} l_—j>M Magyar R$m*Mk 55 Msf «0 Jtaf.
* A fyi >MI maakMk - ki- ftttrtaafefl. Ex át Wlw Ri,dl 3J c ^
ÍSi^^StiTÍ" \' ■H/I\'fiukipere, ei éruie* k-,« > _ • ShaJww dassas ssimiiM Ö MM 5P kar. MHI
- tf-A ^ j í^íil\'Ü • m -__• 6 UMN
■rtttfílt JUCJtt! Tt mi. hl! Mimi>1 ■■ ^^ 1. i - (* Magyar R«nMr« nilW »Immm ** ám
il^iwiiitt*, * i má- aaklrók U nf^ iiw.wWw.-i.-i III *» « i*4iHtdm föU4UUá UMM
Ttia ! ^^rt ! ^mss: 1 |f
mMrW^imÉm mtá a mm- Ia*k «t!SteUMa^ « a Ima i iST.\'W\'fcíS IF --- , ■■, ,
HflMijMMsikie.SiáM^t i.fj*mcL ruMmm ___^
ifi! C) 1 m. kir. államvasutak gépgyárának vezérügynőksége ^ j
lli\\ : BUDAPEST, Váczi-köruí 32. szám. \\
SízSg — ajánlja a magyar királyi államvasutak cr^pe^rárábau ^énzült ———
4; 6# 8, 10 és 12 lóerejü GÓZCSÉPLÖ-KESZÜLETE1T, 14, 16 és 20 lóerejü COMPOUjlD-í5"| - LpCOMOglLJAlT, és végre - " V"
f| „Millennium" ^^gSSÖ^i
jj -a g J^ " \' \\ ;
V továbbá; a szab. osztr-maeryar á lauivaHiutMraaság resicai mezőgazdasági gépgyárában készült SACK- Pl —rendszerű acélöntésüekeíövel ellátott EKÉIT és egyeb mezőgazdasági eszközeit. " 9
< * Kizárólagos k ^ vidolő; Melis és Pintér, SzowbMhey s 1
N*frK*BÍw**s8árnep
Zala Sfi. aram .7 lap)
1902. májún hó 4-én
I
Jíirdetmény.
Ezennel közhírré (étetik, hogy miután a Ma&yar Királyi Pénzügyminisztérium ellenőrző közegei a Hagy. Kir. Si. Osztálysortjáték (X. sorsjáték) I- osztályára szóló sorsjegyeket f lülvizsgálták, azok a főárusitóknsk — árusítás végett kiadattak.
> As 1. osztály hozása 190a. májút hó az. és 23-án tartatik meg. A hosásofc a Msgyar királyi állzmi
ellenőrző hatóság éa királyi közjegyző jelenlétében, nyilvánosan lörtóonek a Huzási (eremben fIV., fcskfl-lér, bejárat a Duoa-utcza (elölj. — Sorsjegyek a Magy. Kir. Szab. 03ztályors álék valamennyi árusítóinál kaphatók. Budapest, 1902. évi Április hó 27-én.,
Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték Igazgatósága.
204—1 Lónyny. Hazny.
Fritze 0-féle
Borostyánk — Olaj — Fénymáz
-— a padlózat mázolásához. ———
A legkiadósabb! A legtartósabb! Használatban a legolcsóbb!
\' Egy kilóval 160 Q méter mázolható. -
Raktárak liiykniziáfl: FIALOVITS LAJOS és NEU és KLEIN cégeknél.
HL/ITKÓ MN05
férfi-szabó NAGY-KANIZSÁN.
A {ácsi posztógyár kizárólagos raktára készít dejáns és sikkes
a legújabb divat szerint igen jutányos árak~-mellett a legjobb kelmékbói.
választék magyar és valódi angol ktlmékl M acgreafcMsek s leggyonafcbaa eszközöltetnek. Pootos és gyón kiszolgálás!
HÁZAI ÓTÍnTM^fl
WEISER J. O;
gazdasági gépgyára Nagy-Kanizsán. Ajánlja Kuiirnm Acztuxfcrr
|—| aeailgarsndélylyel, elaö nrtnrtséga ksi
mányokkal. IÉTVASU ACZÉLKKÉR. Az egybeess *ákb«s alkalmasható össaes IsIsMntrányeiá, Ww náii éa egyéb talajaaxrsM
Zala-Drill i
egyaiint alkalmas]
legjobb 1 gépeik assb. Mkapessl hsáé kapsa—klyettal
I
Homokos talajra a „ZALA-DRILL*1 kflienöwa e < készített és khönönék Maonjnlt vctöearakkai eMNfc
„IX&nCTA" merítő korongos vsáögápett lasiémkntt áron. — ^PLAHIT" rendszert lókapáü — JPLAHBF rendszert kési toJökapAlt töHÖgetOvel II kor. iáiban: — jaOLLmaeWORTH" lrtg««blyétt — Kok árkosa mar-—oldH, aneeka- éa répaviféát, wlaashrt egyéb gsndasági gépek éa ssekHesét
HAZAI GYÁRTMÁNYf\\
\'El. H
Fischel Fülöp könyvkötészete Nagy-Kanizsán
Elvállal! és készít
■jfldesiiBiiü kőnyvkötő-nunkát
A FŰZÉSTŐL A LEGFINOMABB DISZKÓTÉSIG:
riluátat
PaspartO it rr-.lék-\'íl^umokst átszfe\'iratpknak, táncrendekei a .efrfinomabb kivitelig Elvállal továbbá képek, fotográfiái tervek, rejzok és lárl-éreV cerHiczáfít, upy mirorr e srekbe vépó rounk.*
NtfykuiaM vasárnap
Zala 8t. asám A. lap
1902 máíus bö C4m
Képeslerelezőlap újdonságok
a legnagyobb Váhsztékbáti kaphatók r FlNC\'HEii FpLÖP tiijf- éippiflírnWWki
■iirkMh<M
oenCZ PÁLIHKá (sishrszisz]
.<r *
„VédJerT"
VERTES gyégyszerész-lele
1 a.<núlallut< « Ughalátosalb, hitétlen tisitasáya kŐTefkpztéhert avy küllő mini beUS íiBSviiáli\'lr;- fiíiFrfejekelőit itgfobbati alkalmat különöKPtt in • ami amíym kedveli gi oröjródszerre (masutige). KitOnC sikerrel bisviualt.\'iii-]t&ttré*y, csus, meghűlések .ellen, bénulások,, ficamoknál, gyuladús ét kelétnél tovább* a frjMr erfixilestre, valr.mint a itáj tiaat.i »ant ; beltSleg, gyomor-görcs\' rösííBllft, fejfájás atb. ellet\'; Kujomiknuk, vádkKoksak, >ar m ákiint, levélhordó\' rak « állatin sokat gyaloglóknak neH-ülözlirelliin. Valódi ont1, a meikke\'t védjeggyel. Égy öwg 30 liilér, 1 ét 2 korona. Kapbaló ai •rvógyi>zer árakban dregoeriákbiiii ea IU>.ri\'rUfrei\'k>dtif<ekhfn. M^jraancaan Atmulh Hálkán, Balaton Tettterek, ifj. Fisektr Frrenct, Fetttlkoftr Józ te/1 Uatu Vilmni. Kaurmann Qéta Seu ét Klein, Balhmann Tettvértk,~S*iUjy A. SekJttiuger Itiior, Wtut k Sekmidt, Marion ét hul*r uraknál \'gyala-J Után oí\', áko plaktiok a fenti »édjegygyel <ailiaU>k. Valamiül kniveties
VERTES L. „SAS" gyógyszertárában LÚGOSON 47« « 14 \'
KAPHATO.\'p.^ FUSZfRKCftESK»íSíl(fefft VEIiOE CLOK3EM * ÉS ntMDEfl VASÚTI ;
ÉTKKZÓ KOCSIBAN.
T-b» suiz sivalá «.rv«# aja
A legizl-tewlih • p á*É»w»
k<pbi>ii riiiruiei j"i>!» \' i\'Mndi^jli W" . "
Nagy választékban kaphatók: FlfiMJHfil\' FUIjÖP iujTUnUtÉt^M
SZÉKI, IIFÍHUÜ ii TÍIU
ÍILTllittIBilt BUDAPEST, IV, BÉCSI-UTCA 4.
V
386-\'
tavaszi és nyári újdonságok
teijM vÉlanuu raktam ~ érkezett. Géatnk aive e»ak .Fi CIjm" ií ráfi min yok • Mu i a-a. C4*Ank a/ or-iu)bio ~g\\edali. mely Dyon
~ t- Fim legeltó a :egbirt_-......
•ebb gyáfuaairal kfliTt ||eD i>-..-koiie\' »b»n all • á \';>lir k Ifkö öli minta, ^ miaöségtk kuar6lfgMon„^. ad tzerezhétők be Minden árucikknek
iiltétlea Kxabott ára
■yit\'ao, maokkil ni jelölve, enaélfuf va a tul/iuUi ttljacn ki fan tárta.-
Minták a vidékre kitártaira bérmentve küldetnek.
SZENASY, HOFFMANN és TSA
.. SELYKMÁRUHÁZA • . BUDAPEST IV. BÉCSI-UTCA 4!
£ & $ $
M
M $
$ & &
M &
#
i #
& & &
A &
fr &
& & & & & & $ & #
M
SziTlomivelők é« neif|aid»k nzAaiárat
A szölotelepek befecskendezéséhez
vitamint
a gyümölcsfákat károsító rovarok továbbá a szegecs s tormácc teljes kiirtására.
Mavfarth ?h. és társa-féle
ViM3 4
önműködő
ugy. hordozható, mint -kocsira azaralt
teakaaM), • kgiokkakaak kbn;ilUt, a awlr k iimattyaiM a«»M a My* <4kot iaaikMIlM a ■é,*i;*kn |»r»i e»> i.ciinilili\'k iu >i tztm aual prldaaya vaa alkalauaukaa •< tnmtt ilitatrl htiaajrltfaay laatetja «aakaak •lviUabaii«a hnilM^sl mUiUs mé* mtemal MMbaa.
A legjobb vetőgépek
Mayfartii Pb. áa tana tagnjatib aaarkaw;
-AÖRICOLA"
Mlifaiiaé ui> Aa kaléabfíafi Miau; júég liiaá\'i. tillAartktk aUktl,daaibo nrj «jkoa a l«yk*aajrrik jága*. tfa>|70b uMf M mibil •aailatt a lagali tibb • által ikaaak ki
A l»kl ilii|HU\'>> saaka-, idü- ét piuBetukaritMt laaalk hkallft mWilHiHK\'l uiaa- áa ualaifpr«tek- kátl kauaátatra, k korlua»«r-nolók. eaeptfigépek, }árgáay«<-, jiboMrosték, trtearök, ekék, bea|tr*k é« borsaikban a lejajabb mmm ia tli»aflrrt ltajui.L nlkotia alkalaai«a ntilal gjriftaaafc éa aaálinaaak
Ma^frath Ph. ós társa
n. áa kb kis. nabaáabwott masígaidaaigl |«Ky4iak BECS. II. TABORSTRASSE 7J tíbb mini 490 arany-, axSai «a boti?*r*mm»4 kitQntaira. - XhaartU árjagytiktk áa <iair< oktralak kívánatra lagyta UUMaak — 81—10 XipvMfk áa lnHikirt alkalaiaiUtaak.
i Hl
i I i
s
i K
1 ^
I i
i §
i I
1
Oiszmuyek, képeskönyvek, imakönyvek, albumok sl
Huszonkilencedik évfolyam 37. BZ&m.
Vtr*»l k»-*J »!•<. I\'iwktl Itltp k»»JV-
k.r«»k*U.4bto — _
A t»«kttal<N»tl iruktaai Uktl ntpvn-kitt 4. «. 4—6 éra kiat
de t ntésMét a lap sulisul riuira vonatktsi minden kftalsmiiiy.
Kiadóhivatal.
Viroihkskp&ltt: iattp ktuyv
katuktdiM
ZÁLÁ
■alHitMat érmh tfim irri......11 kar*
félén*
I kWH
Ntg/td ém....... •
Jíjllttfr pttltaara 40 fillér
IHImlnt, vataalat a htrliHaiÉr »o«tiko^k ftackal Flléf kSajrktrtt
kidéséki te
lét.
Politikai lap.
BénusWUsa lamiak ssak laaarf kané bél fofadtalaak d.
Magjelenik NAQY-KANIZSAN hetenkint kétszer; vasárnap i csütörtökön, K„m —-"- *• niw».
X auy-1\\ unizsa. 1902..
Fit síét uirkstrté: éaalar éa^tr SisrktiitőUrs: Itrvraa L^jté,
Csütörtök, május 8.
mHHIBII — BBttaaMtHéMHMMMIéWMIéW
Bezárólag 1902. évi májas hó 10 ig
krjtltalfaéik
éa padig:
4Vi*/»-os italmérési (regalt) kötvények,
két gyermekét méreggel emésztette el. A széles mederben folyt bünügyi nyomozást és vizsgálatot befejezték és annak alapján , dr, Oradtiy Lajos, nagykanizsáKKjr. ügyész, 1 már benyújtotta kriminalisztikai alapossággal
1 ciimuío alá kerüli értékpapírok i63 mél^«el vádiratát-
A vádirat szövegét lapunk számára is i megszereztük s azt egész terjedelmében
közöljük; - Belőle olvasóközönségünk előtt következtében hunytak el.
i\'/i\'/t-os államvasuti arany- és ezüst kölcsön- teljesen kidomborodik a nagy szenzációt] ^nius Ve\'áT kQtóte\'m^
keltett eset bűnügyi képe. L ür. ügyészségnek.
I A vádirat szövege ez: j A nyomban elrendelt nyomozás folyamán 1901. junius 28-án Laskay Tivadar
zett, hogy Laskay Tivadar a fiát-már. megmérgezte, most pedig kis léány&t mérgezi, neki a mérget befőttben adja be, tniért is a magát meg nem nevező följelentő sürgős intézkedést kér, hogy a kis leány a haláltól megmentessék.
Junius 21 -én egy ujabb levélben annak névtelen írója azt jelentette, a kir. járásbíróságnak, hogy Laskay Ferike és Margitka
kötvények, 5*/*-os keleti vasúti kölcsönkötvények és iVs\'/t\'O* beruházási kölcsönkötvénfek. A felsorolt értékek beváltási
kicserélésével ftíró összes műveleteket
I »A kir, ügyészség vádat emel toot, évi . \\i . i • _{. ,
iU°í8»< julius hó .7. napja óta letartóztatott Laskay,"1 gyekének . „ 190.. év, május, ,-én eleteket ip.___j__ ____. .,t_ __ _____,/ leihunyt 12 eves Fennek és az 1901. junius
Tivadar ellen, a miatt, mert ölésre irányuló1^,"Tv\\l\'^1^"v^*síl!,,TJ^*aT JT11!1!8 , \' , . „ Mi 5-én elhalt 4 é« fél éves Margitnak holt-
n Ara mantm.lAlt avannAvval k sovlhaluan **
,, „. . előre, megfontolt szándékkal Keszthelyen, . . . , _ _
teljesen díjmentesen I90,. évi áPriiis és mij»hónapokban fe!SnCSou5
Minthogy a be-szervekben semmiféle kóros elváltozás, különösen pedig a gyanu-
esAöiaijük. a 12 \'éves\' Laskay Ferencet és ugyancsak
Elsőrangú befektetési értékül ajánlunk megvételre 4\'/jV«-os KeSZt ífelyen, t^OI. évi junius első felében zálogleveleket a mindenkori napi árfolyamon. lea yát: a 4 és fél éves Margitot hosszabb
Illlürillli Ú Ipaihnk Ihniljliiulal időn át arsenicummal tartotta, a minek kő-162—30 Nagy-Kanizsait. vetkeztében Laskay Ferenc 1901, évi május j
: 1 ,"én és kay Margit 1901. junius,nem észleltettek, a csendőrség jelentése 15-én arsenmérgezés által okozott általános . . f , \'amis körülmények kft-
sitott által hangoztatott és a halottvizsgálati bizonyítványokban is- halál ok gyanánt főU jegyzett gyanús ágyhártyagyuladásnak nyo-
A Lasnay Tivadar elleni vádirat.
Nemcsak Nagykanizsán, de megy t szerte óriási szenzációt keltett annak idején Laskay Tivadar, keszthelyi fakereskedő, letarlózta-
kimerülésben meghalt.
\'szerint is fölötte gyanús körülmények kíl-| zött gyots egymásutánban elhalálozott két Laskay Tivadarnak eme két cselekménye j testvér hullarészeinek vegyi vizsgálata el-a btkv. 273. § ában meghatározott gyilkos-1 renddltetelt, illetőleg ennek teljesítése iránt ságnak kétrendü büntette. az Országos bírósági vegyész megkerestetett.
" A nyomozás és a vizsgálat adatai: , Aj 01f P Ülr
; augusztus 8 án 144. szám alatti szakértői A keszthelyi, kir. jbiróság vezetőjéhez jelentése szerint Laskay Margitnak vegyi tása. Az a gyanú\'merült föl ellene, hogy 1901. évi junius 10-én az a jelentés érke-, vizsgálat alá vett 831 gr. hullarészeiben
TÁRCA.
,Ua csak I Invflin
egy mozdu\'áttal elárulja kilétéinél, le-
Legolcsóbb bevásárlási forrást
"hALPHEN L. ÉS Fl/S
(HALPHEN Mü\'í) Moi-atsimji, ro-ii t.
Savanyu Józsi.
V
A n. érd. közönség figyelmébe ajánljuk dúsan felszerelt raktárunkat
női és leány szalma-kalapokban,
férfi, női éa gyermek glace- éa szövött kesztyűkben, nap- és esőernyők, rnhadiasak, menyasszonyi koszorúk, fátyolok,
arezíátyolok, művirágok, szalagok éa csipkék, füzönyök. I 01tárvirágok éa oltár disz ek. 1 Temetkezési tárgyak, sirkoazoruk | Valódi D. M. C. kütőpamnt, Smirna és berlini kötő pamut
1 lejialigjMÜIi kik nAdl & ■ ■
Veloofioe ét Párisi kötgypor.
Sckr.sk elénk smiékezetében van még as s jnév, \\metjtt a sorok tfth* Irtau. A 80-as évek .élejen vulissgox rém lakji volt a Duoéntulnak. olyaonyiia, h gy uevének puszta említése isret-agésbe »j ette . z embereket.
Ili h-* tel len dolgokat meséltek állítólagos rabló-Kalandjaitól, »melyeket retteoihet\'en vakmerőség-gel vílt vegbe. Li gérdékcseJ\'b étek között az, bogy hogyan rabolt ti vi\'agos nappal, ugyssól> áo a cHgnddrök tatmeláttára, avy iöldtiinokost.
£z a lÖldbirtokoN egy napon levelet kopott, melyben Savaojú Jussi durva papíron ladatja |ve:e, hogy ikkor <-s ikkor, a napnak ezen - órájában meg fo>ja üti gatnt. A mi földbirtokosunk erte rögtón ailsriruoita a közeli esendörörsöi, ahonnan a jeUett napon négy állig fegyverzett legényt vezényeltek ki a híres rabló elfogatására.
A déli órákban könnyű csé/.án egy uri ember hajt\' be a földbirtokos udvarara és olt előad a, bogy ö az a inurhakeréskedö, aki már jelentette érkezénél, bogy az eladó ökröket meg-tekiolse. As inra udvariasan betes-ékelte az irodába. Ott aztán egy forgópisztolyt tartva a meglepett ICldesur orra alá, bemutatta magát.
-• Uram, éa 8a>nuyú>IÓ4ii vásyok. Bemondtam látogalásoiriat és tmnt látja, pontosan meg* jelentem. Ha moce umi mer, halál lia.
Mikor aztán a p4n<*se- réoy tartalmát a^gihoi I vet te, újra megszólalt:
i — Mnsl ped g lesz stives engem kocsimiii ki kés tini s olt tőlem barátságosan buc- ut tenni.
S a szegény kárvallott ember kénytelea volt »vendégél< a kocsiig kikísérni, s tőié .me\'eg kcaezoritássiU elbúcsúzni. Sivanyü Jóasi pedig a segítségére aielfi. inasnak gavalléros boiravalót dobva, nyugodtan elhajlott.
Ezalalt pedig si igast marbakertnkedő, aki aznapra tényleg jeleste érkesését, a kóseli erdőben, egy fiihoz kötözve, baléira rémttlten les\'t, hogy beváltja-e udeti sttvát as a ezOrnyeteg, aki uíjat Állta, kocsijáról lessállitotts, ruhát esi- rí It vele, odakü oztii u fához és ss án azon isertttel bujtott el as ö fogatén, bogy nemsokára viszszajón éa megszsbadiija kényelmetlen helyzetébőKí.-
\'Mint mindennek i* világon, egyszer csak Savanyu Jós- i dicsőségé\' ek is véige ssakadl. Egy esendörjárGr alvás közben lepte még öl a aztán életfogytiglani fegyb zra ítél ék. Tizenöt évi raboskodás után szabadlábra helyezik. Es alkalomból akarom elmondani s k<lve(ke<ö históriát, melyhez a hires rabló nejre fűződik a melynek megvan as ss érdekessége, \'hoiiy szóról szóra ig*s.
Os..... faluban, a helyiség iutelllgenliája ebéd
után ott \' aaiinósott a .mester, lakat előli, Ep-p<!D Savanyü Józsi \\íeeti dolgairól fo\'yt.a diskurzus.
Egyszerre csak ar erdő lelöli utou egy leány jajveszékelve fordalt be a lőutcára éa egy papi> rost lengeive kesében, egyre a Savanyü Jóasi ne.vét kiabálta és m*g\'átva a mes erlak elöli álló uraks\', egyene*en \'el<-jők tartott.
— öylln n Sivanyú Józsi — csak ennyit tndolt motdaoi, aztán összeroskadt
A szelidleikü káplán a »Ponciusát« kezdte\'*
Nagy-Kanizsa csütörtök
Zala 87, síim (9 lap)
}
1902 május bö 8-án
21*84 mgr. és Laskay Ferencnek 1147 gr. hullarészeiben 3,1 milligram arsenessavnak megtelelő arsen találtatott.
idültebb lefolyású arsen mérgezésnek kórképe dozársal ápolt, a kikhez négy orvost is el. (csillapíthatatlan hányás és szomjúság, ro. hívott megmérgezte, mérges anyaggal, — hámos elsoványodás, elgyengülés, apathia a; nevezetesen arsenicummal való etetés által *Az igazságügyi orvosi tanács rendelk* • határozatlan jellegű kiütések, Coryza, ílerpes, életüktől megfosztotta volna és az arsen-zése folytán a mult évi december hó 6«án Erythem, Urticaria, főfájás, gyomorlájás, \'tartalomnak vegyi uton való kimutatása után másodízben exhumált holttestekben a meg- j túlérzékenység, a láz hiánya, az öntudat is ama meggyőződésnek ad kifejezést, hogy előző vizsgálat alkalmával kimutatott arsen- i zavartalan fenmaradása. látat\'igulás, — Myd- gyermekei az anyjuktól öröklött tüdőgümő-mennyiségen felül még: \'Hasis, — ujcpufladás, a bőrnek cyanotikus kórban, nevezetesen gümös ;/gyhártyagyuIa-
Laskay Margit bullája belső réiz mi- és ictericuS színe, clonicus és tetanicus dásban hunytak rl, de ha gyermekei halálát
radékébai) , . . . , . •. . .066 mgr.1 összehúzódások, — convulsíok ) a tanuk mégis méreg okozta volna, ugy azt csakis •bőrében éa a ozalatos képletekben 0\'40 „ ! vallomásával teljesen beigazoltatott, hogy a ellenségei nyújthatták gyermekeinek. Ismé-980 gramm aulyu csontjaiban 018 . Lgt gyermek betegsége alatt a gümőkóros telten történt kihallgatása alkalmával aleg-aMites. osskes maradékában tehát ^ , lágyburoklob sajátságos jelenségeinek egyike határozottabban tagadja azt ís, bogy ő
iasUy kVíke hplUesen«lbtWréss —-\'jsem észleltetett és sem a; első,sem a irá-.valaha bárkitől mérget, különösen j. ed ig
matadékabHii. . \',. ......0026 mgrJ sodtk — dr. Generéich Antal egyetemi ny. Ipatítariymérget (arsenicutnot) Jcért volna,
izomzatában és bőrében mintegy. 8000 , |r tanár által teljesített — boncolás alkal- mivel épületeiben patkány nem volt, s igy
2363 grammnyi csontjaiban . .0 960 , , mával a "gümőkóros megbetegedésnek sem- a méreg beszerzésének célja sem lett volna,
a holttest ö-sze» maradványaiban f/, _ „ _ . . . . „,,,, rr.. _
tehát ......... . 2-974 „ ! mfélenyoma sem találtatott, utalva továbbá £2íej szemben beigazoltatott, hogy a
arsenikuni ta a tátott. la^ra, hogy a két holdestben vegyi uton gyermekek semmiféle gümőkóros betegség-
" A tényleg kimutatott arsenicum mennyi-1 kimutatott arsenmennyjségek sajátságos vi- ben nem „envedtck) hogy a gyermekeket
sége Laskay Ferinél 5*07 mgr. lévén, már T^r T 8 ú ü , ÍT \' kizáró1^ Laskay Tivadar ápolta, aki állandó
önmagában nagyobb, mint a mennyit a ho8? L\'fk^ Mf.r&!1 a megbetegedés 8-9 cselédet nem tartott, miből önként követmagyar gyógyszerkönyv a felnőtt emberre I níaWan| L?kYP £ * ^ g*" kerik< az ^ hosszu ,d<5n At f0l*U\'0tt nézve maximális egj.es adagnak előir (5 Jelcnséf k felléP"\' után a. ^ f,?0." I mérgezést, az arsenicummal való folytonos mgr.) és a Laskay Margitban talált arsen ha 1 ThtuF. * T,\'^\'" *Ikal\' etetést más, mint Laskay Tivadar, nem is összes mennyisége jóval nagyobb, mint a mfval a külön^zö. sze™kl*» i cs«"-; végezhette volna.
_ .. \' \' . ,. tokban saiaiszerü viszonylatban találtarsen- _ . , . .. , , ,
mennytta magyar gyógyszerkönyv a M-j;.*.,,^ .j,.,,,------„ r..t,„. De be.gazoltatoü az is, hogy Laskay
«ZLyZ y iZ tartaloth ^ny*K ^W a Laskay MargitL , -ISÍT j " _____1 . hevesebb (gyorsabb) és a Laskay Ferenc | ,1.,vai!ar dece.mber !3 ™
enged meg (20 mgr.)
iskay
idültebb (lassúbb, kórlefolyásának - végül (ej*uár\' illetőleg március havába
* I ntalua arra knuv a ni/nmnrís
Dozö egyenlőt, net izDen k-rt ps
7 én ben
As igasságügyi orvon tanács iéi, tor. - utalya h \' „yomozás és a vizsgálat bözö, Wél
. ... ---- — .t„,á i.„i. ../r__í___A \' D 1 / » 1 nAi. u
hosszas rothadás folytán kevesebbeden, lég nemű, szállékony vegyületek alakjában a1 holtteutcliből—kivált,—utalva .irr.ii hogy az
lanuar, 3 külön-palkánymér-társadalmat álára élőké*
nicumot és hogy szokásos arsenevésrői a:;*11^ ULCJC"" «*«-ber 9 \'n
szó nem lehet: ^"^\'fcesett halála óU válogatás nélkül mindenki előtt, a kivel csak találkozoltt
három gyet* rgitnak és Ja-etad
I_____Rl.
merülésben halt meg. Levü (j^nak int.g ke|| haim8( mi>el anv*
Laskay Tivadar tagadja, hogy gyermekeit, juki ak betegségében, a giiuiőkórban szen-a kikpt &llit/isn s^trini a lapnagyobb önfe ál-1 vednek; hogy e tekintetben orvosoknak
én 221 —1901 sz. alatt kelt véleményé, j adatui szcnnt a gyermekek számára rendelt !«eli ? W» »
,n ula,va hogy a holttestekben talált ok egyike sem tartalmazott arse- a gyermekek b.kővetkerö halalá
sentcum semmiesetre sem;^származtatható,nicumot és hogy szokásős arsenevésrői a ;zil3.e\' nejenek lí6!í. évi decero ju érckoporsó falától, hogy a bevett arsen | ekekné| \'ák;i-ában 3ZÓ nem fehet. bekovetkezelt halála óta vál legnagyobb része Labkay Feri 32 40 napig , ,, .. . ... . ^ r . mindenki előtt, a kivel est és Laskay Margit 8-9 napig.tartó beteg-j határozottan kijelent, hogy Laskay ^ lllre8i5leU , mind a
sége közben hányással, székürüléssel, vize- Margit ^ hevesebben leíolyt.Laskay ulek(,ne|c lu. Fenncki M,rt___
léssel és más* elválasztásokkal már az élfi IFeri pedig,hosszabb ideig tartó arsen nosnaki nemknlöoben elhalt nejének e testből kitakarodott, nagyrészé pedig a \\n*r&xé8 által okozott általános ki- k^^gaból száímazoll Marto. Lás
emlegetni, a mi uálu a legnagyobb toku izgatott- — Uraira 1- szaki o ta télbe a kíaos csendet
ság jele vult. A mi .dig aordouarcu mester sápadt nem Uhetsegrs, nugy ez a leány hisztérikus
area egy árnyalattal halványabb lett A zsidó s mint ilyen csak hallucinál?
bérlő névelője m-g egészen elvesztene annak a — A Ponciuaul I bi a< meglehet — kapta
tudományos értekezésének a lonalát, a melybe meg 6 káplán a menlőssálat.
a ■».» i niyi\'k—p aiflliuloytájárél sgpsn bolafagntt.
A tol/ion vitézkedő, hetyke erdésiadjunktus ugy elpárolgo\'Lhirtelentbi o, mint a kámlor. — Csak az őrökké mozgékony, pici aegédjegyző őrizte! aeg hivataléi nyugalmát,
——ililt le papiros as ott a kezében ? —\\for-dult a reav.keiii Irányhoz.
Jaj, Uram k én Istenem ! mi les< velBuk ?í — Ne jsjgHsaon ! adja. ide azt a levelet! ■ Hál bizony a levélben — amennyiben cgj rongyösszelü, piszkói papírdarabot annak lehet neveani — czeruzával irt idomtalan írással tudatja Savanyú Józsi a plébánossal és a faluban lakó kel bérlővel, hogy as éj folyamán tisztelegni krán náluk.
NsgT nehezen aztán ki lehetett a folyton] sopánkodó leányból venni, hogy reggel óla ott j kapálgatott az erdőre szógellő szőlőjükben. Dél felé — már éppen készülődött hazafelé — egy ember jött ki az erdőből éa odahívta magához. | A leány ijedten futai készült, de az ismeretlen | rálogta fegyveréi é* odakiáltott, hogy ha egy lépést mer tenni, Ír övi. nztán odament hozzá s kezénél fogva bevezette az erdőbe. Ott zsineggel egy Iáhos kötötte, maga pedig egy kidűlt íatörisre | ült le s megírta ezt a levelet, ráparancsolván keményen, nogy az írást vigye be a faluba s j adja oda ázoknak, akiknek szói. Ezzel eltávozott s a leányt ott hagyta a Iához kötözve. Elmén ff-,ben még figyelmeztette, hogy ne merjen kiabálni, maradjon egy dsrabig cs ndésen, aztán szakítsa el a zsineget éa siesauo a faluba.
Hát biz ezek a do\'gok nem valami kellemesen hatottak a társaaágra. Hanem a hangulat nyomasztó voltára eoynitöleg halott a nevelő msutö-gondolata, melyet pszichológiai tudományának, gazdag forrásából* merített.
Hallja, liiigitin_— hzíiII most a segéd -
jegyző, — nem álmodtu maga miudezt, »mit! most elbeszélt?.
Dé erre már fölébredi s leánysóban is a ►érteti önérset.—
- Hát est a levelet is ugy álmodtam? Hát ezt itt ál, —t szólt a ruhája ujjait felbajtva éa a karjain a zsineg által okozott vHrü< bevávAsoVra mutatva — ezt\'is ugy álmodta n. Unna 61 én Isteuem, uii Ittsz veilliik?
— Uraim, — indítványozta most a még j még mindig tamáskodó aegédjegyző — mentOnk [ ki, neazflk meg azt a helyet ott az erd.íben/
Erre azonban a káplánnak hirtelen eszébe jlToti, hogy íiffki a vasárnapi prédikációját "kell j begyakorolni. A mesternek meg a feje fájdult meg hamarosan. Így hát csak kélten vállalkoztak a Veszélyes ezpediolóra: a HegédjegyzÓ meg a neveő. Mindkoiteafelfegyverkentek forgópisztoly* lyal, magukhoz vették a kisbirót, akik sziotén ellátták magukat Mária Terézia korabeli karabélyokkal, aztán ráparancsoltak a leányra, hogy most már jöjjön s mutassa meg azt a helyét, a bol Savanyu Józsi h fához odakötötte.
De a leány égre földre esküdözött, bogy törjön ki a keze-fába, ba ö egy tapodtat ia megy. — uiöle azt ne-is kívánják, mert ba még egy* szer találkoznék azzal a haramiával, rögtön kiülne rajta a rbssz betegség. A. aegédjegyzöuek egész hivatalos tekintélyéi kellett latba vetni, hogy veire a leány rászánta magát, hogy az erdő ssélélg él megy a onnan mutatja meg, mely irányban vezette őt Savanyu Józsi.
A menet csakhamar as erdőhöz ért Onnan aztán behatoltak az erdőbe a leány áltat megjelölt irányban. Az erdő eseadje éa as ott uralgó felhöuizály, a meg-megreazenö haraszt nem va
tami nogyou elénkiiűleg hatottak aa amúgy sem valami tnagosfoku bátorságra. A aegédjegyző iek nagyon gyalusait jart a leje jobbra-balra s s.é-z magit tart ása sokát részlett eddigi biztos-ágátió:. A kisbirak fs kelletlenöl cammogta* hatu\'. A nevelő meg ugy találta, hogy kutya meleg van.
De most már szégyen lett volna megfutamodni. Mentek hát s öre, míg végre tnégia ráakadtak a keresett helyre. Olyan volt egész*)), a hogyan a leány l-irla. A jegyaA, mist vaaou gyakorlott vísDgálóbiró kesdu meg a hel azmi szemlét.
— Itt ez a la, a melyhez a leaoyt odakötötte, itt van alatta as el-sakitott zsineg, Ezeu a latörs-ön ttlt, mikor a lov.elet irta. Emitt meg as a hamurakás tnultttjá, hogy itt tűz égett...
Most hirtrl-\'u egy lövés százasoros visszhangja reszkettette meg as erdö\'osendjét, meg a kutatók <<mugy is \'erősen dobogó szivét. Mire a aegédjegysö is egy találta, bogy most már ideje leas odébb állni.
Ezalatt a faluban ia elterjedt a borzasain hír. As egyik bérlöné idegrohamot kapott ngy, hogy rögtön ágyba keltett fektetni. A m"sik bérlőné meg befogatott s gyermekestül rohant szüleihez. A plébános bezáratta a kaput msa as ablaktáblákat ugy, hogy oda egy teremtett lélek aem be, sem onnan ki nem mehetett. As egy* hásft parancsot kapott, hogy aa egész éji a toronyban töltae éa ha valami gyanús sajt haU, verje félre a harangokét. A segédjegyző meg ki-dobol\'atta, hogy akinek fegyvere van, jelentkezzék rögtön, hogy egy önkéntes éjjeli örsereget lehessen szervezni. A tűzoltóság készletben tartatott a végül egy gyorsfutár a eaeodörörsöt a értesítette a készülő veszedelemről. Leges-legvégül meg ki lelt adva a parancs, hogy aki egy idegent \' vesz essre a faluban, tartsa kötelességének ast rögtön a községházához elővezetni.
* Ha hagyja magát — lette boasá maliciózusan a neveld.
1 A főhadiszállás Maki bácsi korcsmája volt.
Nagy-Kanizsa, csütörtök
Zala 87. szám (9 lap)
iqos. május hó 8-án
soha el nem mondott. véleményeikre hi-j Margit, a ki viruld egészségben vojt, 1901 valkozott s az öröklött tub<rculosis jelen- évi június 8-án és az azt követő két na-•ségei gyanánt ö általa nyilvánítóit nyo-pon mindig akkor érezte magát betegnek, moknak a gyermekei testén való nyilvános skkor hányt és akkor panaszkodott gyo-Bmtog«lásától sem riadt vissza; hogy mor- és fejfájásról, a mikor atyjától a gyermekeit betegségük alatt látogató or- nagynéojéhez, a kinél bátyjának betegsége vosokat a gümő* sgybártyagyuladás téves miatt, sajál atyja kérelmére tar:ózkodótt, diaqnos sának megállapítása s a mérge ési eslénkint visszatért Ilogy a juoius 9-én jejebségeknek elpalástolása érdekében a atyja által véglegesen hazarendeli Margit, valódi kórlönelek re nézve tévedésbe ejtette, június 6 ós június 9-ike közöli, léhát ab-Igy pl. a gyermekek eszraélelleneégél, ban »z időben, a midőn atyjának hivásáia öntudatlan álla|>otát bizonyítóin, a jeleni- naponként haza látogatott < a utóbb is, kezö hasmenés! pedig eltitkolja, s ax or- a midőn már atyjának házában lakot\', vosokat hashajló szereknek rendelésére 1901, évi junius 16-én bekövetkezett vá-reá btrls; hogy gyermekei betegség* alatt ratlan haláláig ismételt alkalommal, és kü-n.indenkit arról iprkodott meggyőzni, lönböző egyéneknek panaszosan elbeszélte, hogy gyermekei a megevett é\'elt és italt hogy atyja keserű vízzel itatja, hogy maró nyomban kihányják, holott bizonyítékok fekete port fuj az orrába, és hogy azért vannak arra nézve, hogy a gyermekek azt beteg Ő, mert atyja befőttben és fagylall-sz ételt, a, melyet má«ok nyújtottak nekik, ban valami keserűséget ad neki. ki nem hányták, vagy ha igen, csak akkor, De igazolva van az is, hogy Margit a mikor Laskay Tivadar leplezetlen bosz- betegsége alatt, egy alkalommal az alyja szusággal gyermekeit egy készen tartott, által neki adott cseresznyéi, mihelyt meg-c.-orba szájú víztartó üvegből való ivásra ízlelte, kiköpte és a kötényében volt cse-kényszerítette, — annak bizonyítására resznyét elszórta, mert az keseiil volt és
jelenlegi helyzet mindinkább larihatallaaná válik. A kegyesrendi lársbás illufrtris vendégei béiföa hagyták el városunkat.
— Hásaaság. Ruo/uky Béla budspeat* Ityáros májm 15-én, csütörtökön délelőtt li\'Ssegy órakor, a Budapeat, VI. kerületi eln!járueág dias-termében (Aradi utca 81. L emelet) a VI. kerületi anyakönyvvezető elóU köt házaeáfOl QdUri Margit kissassonynysl, QéUri Mér kir. tanácaoa az Uraságom IparegysaOlet igasgaléjának ás nejének leányával.
— HmMomé*. B a 11 a Lajost, a nagykanizsai izraelita hitközség titkárát mély gyász érte. Edes anyja 75-ik életévében f. hó 6-áa Losoncon., elhunyt.
— Ab arassa építése (i e i « I Viktor pitőmester már megkezdte Kövessy Albert nyárt
színkörének épilá-éL — Hs »« időjárás kedvezni tog, nagy munkaerő felhasználásaval aa aréna f. hó 24-ig el fog készülni; ha azonban esetléges eiÖi idííjárftn a munkát megzavarja, Kövessy siintársn alával alig fog junias hd elseje elölt a múzsa uj bajiékába bsvonnlbalni.
Tsaf»l)aa. A tapolcai vincellériskoláinál néptanítók részére rendezet\', négy hetes szölö és borgazdasági tanfolyamon Zalameg. éböl tizen veiznek részt és pedig : Füzesi Jáno< (Z-id), Hajói Sándor (Káptalantóti), Keller Antal (Szent-Ja-ksbft), Keszler Zoltán (Lesencze-Istvánd), Kram-
(Zalabér) és Tihanyi Lajos (Ráczkanizaa).
— Keaatkaljr liaierteléae. Sági János ismerteiéit irt „Keszthely és balatoni fürdőjének ismertetese* címmel s ezt a« eléggé nem mél-
eu\'Mt,,,OUE\' , ■ : ea pschar Jánoi (Hahót). Kiss Károly (Baks.).Mow
hogy .,semmi sem maiadhat meg bennok\'. hogy a halálát kövelö másod vagy harmad Gyula (Völgyilslvs), Markovica János (Oroaooay),
Egy ilyen alkalommal mondotta egyik napon a Laskay felügyelete alatt álló Némeb Ráírnád (Kövágóöra), Németh Józsei
1 loga\'.ónak; „Mert tetszik tudni, akkor konyhaszekrény egyik fiókjából" kiszedett
könnyebben hány, ba vizet iszik;" mire megygyet azok, a kik ették, kihányták b
eme szavakon felbámult látogatója azt jt- mérgezési tünetek között megbetegedtek.
gvezte meg: „Hisz nem az a cél, hogy Laskay Tivadar tehát csaknem minden I tanyöíhatáfüzetet a városnak ajáolotu kinyoma-
hányjon, hanem az, hogy ne hányjon." éleiben és italban nyújtotta gyermekeinek Itás és szélesebb körben valA terje-ztéa vé/a i. A
A nyomozás és a viz gálát folyamán a halált hozó mérget. ] képviselőtestület elfogaJia a hasznos mttvat a
megállapittalott, hogy az 1901. evi május A bűncselekmény lélektani ragója Lisk-y j50?0, ^\'^^"J0®*,^ k,ilué«**!«
... Vl . \\ í p • • „xi i, m. . . . ... 1 . ■ , v a-■ helybeli hirdetések által réstben ledezm reméli.
1 l.en elhunyt Laskay Feri ismételten pa- Tivadarnak érzékwégében, esy nő iriffitlsix,JáDQ3nakönzetlen far.do.ásilérijegyiököayvi nsszkodotf, mondván:„Tudom mitől halok táplált rajongó szerelmében keresendő. • [ köszönetet szavazott a képviselőtestület, meg, a papa borban ósdunsztosban valami Ezen szenvedély uralma alatt azt az — Caada-gyeraaek. — Poilák Miksa keserűséget ad." Midőn pedig kérdezték,; igérelet tette a házassági aánlalát egyéb-! zenetanár, mint már jeleztük, több zongora tanít*
hogyha azt tudja, akkor miért veszi be, j ként vitszau.asitó nőnek, hogy egész va-1 T„á.^ftT.al ^tS
rj " - °., Előre is meg vagyunk győződve, hogy tok szépet
háramló I fUgUn\'< hai ani, de bámulatba csak egy log ben-
bánatosan felelte: „Az ám, de édes apám gyonát és a gyermekei után rea
megver, ha meg nem iszom." —: Ilogy vagyont is nek\' reudeli hitbér móring)| niTuket ejteni. Pollák .Miksazenetanár\'\'4 S fal az 1901. "évi junius 15-én elhalt Laskay gyanánt. éves Margit leánykájának produkciója. — Akis
, 1 1 ——~——-. Nyilún kijelentette, hogy ilyen "ígéretet leányka valósagos tünemény a rene terén; eso-
0,nan lenek szétküldve az őrszemek, ho,y min- bátran tehet mert valamennyi gyermeke
denrfil, amit észlelnek, rögtön jelentést legyenek., az örökít tt bajban rövidesen el fog pusz-1 e|ö„ ie&ayba légntóbh több darabot játszott,
—A hoienm&ban Isvő fegyveres hrtstk meg- talni --- I mim ritka tüneményről elragadta assal nyilatkozott
erődítenék a szivBk bátorságát sz idei karcoa- Abban a léVes hitben volt, hogy gyer- és biralaiát írásba ts logl»Tia. bóL Muki bucsi meg w jegyez\'e, bogy az a kuly4 , . , ullában j - FelklvA* a vidéki lrékk«> M nd
S.v»nvu Józsi többször- is jelentkezhetne roeKf\' . . .. erősebben hangzik a/on obaj bogy decen\'ra izalni
Fzala.t az őrjáratok sűrűn vsltottak fel egy-\' . Az érzékiségből eredő rugók és ösz ö-.|ke|| a mRgya/ir0(laImat. vj hl°J uj h,n(,oli UJ
mást. V<i:tak oly mok is, akik mik> r kéiuSienttére nökurrtós befolyása alatt alakult a bün-1 ieheisé*ekft kell belevinni, vidéki irodalmi köz-ki lefek küldve, vis za aem jöttek löbbei. — Az cselekményeket létesítő akarat-elhatározás, Lomokat kell teremteni, melyek eky .gé.tséaes idő neg baladt. Ussankfnt derengeni is kezdett aroely^miyel a terheli cselekményeit ébjés uj irodalmi irányzat szolgálatéba álljanak!* A
\'JT**-** * Uk\'iU> MÍ"J"lLÍ ktlJUl fLl 1 ezek következményeit h.ggadtaü luíitulOra i mngrin « Tidékj^jdcbg nem
ieie>zeni. • * ^ V, I vutt tér a» érvényeaüléare s a vidéki indalosi
- Ahá! mondogatták - « . Savanyu vette, a praemednáll szándéknak alakza átIrt„ul|d€4.4t ^eiöwésaleredménytel«iOI kaag-Józ-i bizonjoían aeazét vette, hogy mi kestfl , jmutafjg^ 1,0n ef. Végre moet Kassán, amely varosnak
a<t«n jőoak rátu.kivülmaradni.Dejszen csaside ^ íőlárgyalásra illetékei a nagytan zsaijtradiciói vannak, mert bis\'en Kazinczy idej«l«a jít votni. Blrveiwo el nem roeoi válna iiui«n,.;kjr törvényszéknél eaervezelt esküdibi-Lati keletkezett amaz irodalmi mozgalom, mely Egyszerre csak sségizóla\'t a harang. Lelt érrel . |kezdete volt nemzeti Irodalmunk ujáébiedásének,
olyan riadalom, a n-ilyet mé* a Muki bic»i ru öf .. .. . „. ,. , . ! megalakult egy nagyobbszKbusu irod»lmi vállalat
koromája a_le»híresebb verekedik alkalmsvsl - "A kir. Ügyészség a Vizsgálati fogság-1 ír^arö«állósilásaéráekéb.e. .Vidéki
nak továbbra való lentartását it,drtvá-|lr<KÍa|oai« H f4u,ut címe és oéljn a gyűjtemény• nyozza.
Nagykanizsán 1902. április 20.
sem laiot>. T«HŐ»ie még a keveredési, a mikor egy ő ízem majdnem agy bukott be, hogy az erdő felőli ti<on egy kocsi közeledik.
Szívszorongva íeate mindenki a bekő>etk teii-dö katasztrófát. No, most beütött a mennydörgős mennykő. Már b hallatszik a kocsi zörgése. Most befordult — a korcsma udvarára.
— Ki az? — szólt ki a legbátrabb az ajtó ■ötül.
— Khi az ? Hát én vadiok !
Erre nagy nevetés támadt a korcsmában.
— Ni, hisz ez sz Iczig zsidó Bo-> drét.
Az Iczig bácsi még máig sem ind a tatán, bogy őt egyszer Savanyn Józsínsk nézték és hogy mily rettegésbe hozott egy egész falut.
Savanyu Józsi pedig csendes ember le\'t szótu. Most haza megy a Bakonyba, talán, hogy tovsbb iizze azi a jámbor mesterséget, a mit a fegyház-ben megtanult .. . ■
F ... t M . r.
Dr. Orosdy Lajos,
kir. ügyész.*
Laskay a vádirat ellen kifogást telt, a főtárgyalás elrendeltetett.
nem
ben beaulatni a vidéki költök müveit. A szer-kesziö\'bizottaág arra fog törekedni, h<>gy irodalmi nívón álló értékes nnlologiftt adjon, amely kia-uMkháaa legyen a vidéki költéeaeloek. Felhívjak ivhát mindazon költöket, akik a gyűjti ményben szerepelni óhajtanak — éa kem szabad abból hiányozáía egy tehetségnek sem,— bogy mU< eiket, esetleg megjelent kötetei et, melyekből válogathassuk — május hó folyamán a „Vdéki Irodalom* aserkei>stő.bisolissgának Kassau (íí\'Stoa 62.) beküldeni n?iveskedjenck. A gyűjtemény 10 kőietce van tervezve, az első kötet 6—6 ivnyi terjedel\'elemben csinos kiáLlitáaban legközeléhb jelerik meg; a többi kötet havonkln>. . , , „.. ^ - ásísasisrl klaklrA — tfofman Pál
gyes lauitóreud főnöke, titkárával: dr. HénapLy(,pükBjáni kisbiió kézbesíteni jatt a faluban. Tamással néhány napon át városuakbau idöiött. Egy báz elölt Vitai Sándor egy tegánylársával Ili- tartózkodán a\'.aít "Mzeleacn megvizsgálta a 1 lármázott, ékielenkednt. Hotman rászólt a legé-lőgymeázíum tán- és uzdasági ügyeit. Kiválóan n?ekre> dtt azoknak nem használt a szép s»ó, a , . .„ ■ .. . ■ . ... ... kisbíró.tehát pofonnal fenyegetie meg a rskon-eraesiouoi. az uj logymnaz.um megépítése iránt, Utaleáátal s a mikor aa éktelen káromk< dáa uely ügyel már a/erelné megodva latn;, mert aj^ tovább lolyi, Hoftnan Vitai p-ijtását arczul
BIBIK.
Nseas^l) I kir. Magyar Gábor, a ke<
Nagy-Kaniaaa csütörtök
Zala 87. szám lap)
1902. május hó 8-án
OlOtto, A Irgétyy nskl robtm Hofmsnoak, \'ofogin nevezet löolárusiló fizeieü ki. Imo-iti következik: karjait, Vitai pedig kétsisr belemurt az éles bi- As enlfl sorsjátékbao n 600.000 k>r. jutalomdíj I esakkal. Ai egyik ssurái szegény kiablró szivét %.ál Maros-Vásárhelyen, \'/,-M Medgyasen, \'/<•*\'\' járta át. Holtaim a hely-iinen balra maradt, - Újpesten, %-át Budspe-ten. A hatodik sorsj-iték-Ozvegye és nyolc arváj* siralja i ben nyeri ÖOO.OOO koronán jutalomdíj "/4-ét C«ik-
— Ketvélel a Italiáképit latiitlbr megyében, \'A-éi Bácsmegyfben. ",-nt Gömörme-A csáktoreyai állami! UnlfoképiA-Inlitel olsö gyében. A ÖOfMKK) koron** főnyeremény \'/„-ái j o-ztilyába ás 1908—1908-ik tanévre felvétetnek, Po/ionyb.in, */■ V»Aspréwmegyéhtn, \'/,-át\' kik eletük 16 ik evét „• évi izrp ember 1 én bo- Kolozsvárod, \'/s.\'á1 Cinl\'oinii, \';„-h> Alsói Ffjérme-l(illik, vagy korengedeíyt nyernek, leilllog épek gyében és \'/s\'il Budapesten. A lőbbi lőny remény | és eg\'sségesek s a polgári-, vflK\'y kflzépfsko\'s színién az ország különböző részén juloit kilize-4-ik oaatályi el l egez ték. A felveendő első-éven j lésre, Felhívjuk a i. olvasó figyelmét Bihari Ede tanító-növendékek közül 25<eu államsegélyből) szerencsés főelárúsKÓ mai hirdetésére, u kihez a részesülnek\' Még pedig: ellő sorban mind a 26 megrendelések — tekintettel a nagy keresletre —! aővendék as intézet inlarnálusábnn Ingyen lakást mielőbb íntésendök. A huza* folyó hő 22-én kezr és mosást kap; ezenkívül kflsölők elönenetelük- dődik. \'/* sorsjegy 1>60 kor.,1:, — 3 kor., \'/, — hőz és snysgrviszonystkhoi\' képe*l ingyen vagy 0 kor., \'/, — 12 kor.
mérsékelt áron (havi 6 koronának, 12 koronának I — O/llkea gá< Horváth Méuj bért pölóft 18 koronának, 24 koronának sz intézet, pénz- kei lakos kénytelcnftve volt,lioa-y öreg feleségével\'
együtt s faluban levő hzat eladja .ó)TS szőlő? hegyre mesj-tft lakni. Szobájukba egy füzhelyen is epilettek s hogy kipróbálják, estiKbelegyujlot / luk s nyugodtan lefekúdlea. A férfi\' a széngáz megölte, öreg feleséget ínég élve \'U\'ltfik kibo<oi \' hsrmadnap mulvn a ftiomssródok. Az.fii\'üg asszony a halállal vívódik.
— A bArd\'jpInoér. Ntpílnpok mcgiriák mát\',,hogy báró Witlburg Eriiíl fizelii-pínCri állási vállalt egy\'nsgy butLipssli káv>:házbat>, hol délil tizenkét órakor csakugyan mig is jí cnt a kavé-t\'s elegáns uj. frakkjában megkezdte a és egyéh italok arának s főképp a
flylttk.
tarában tőrtéaő belizeiése - mellett) as intézet kOztartásábsa reggeli, ebéd és vacsorából álló élelmezést nyernek. A /elvételre vonatkozó kérvények f. junius bi 10-íj s rssktomjaf áll. tanítóképző-intézet igazgatóságához kQ\'dsndők. A kérvényhez csslolsndó: a folyamodó születési bizonyítványa, mult tanévi oiztálybizonyitvlitiya s a jelen tanévi Idöszski értesítője,;továbbá tiszti orvosi bizonyítvány írtantiló egészségi állapotáról és testi épségéről, hitelű, kőzséjí bizonyítvány s szülők. vagyoni állnpotáról. i\'wi jövedelméről, é kiskorú családtagok stámárólfes házban életkoráról * a családfő po\'gáu állásáról. Ha a pikkolót
kérvényhez szegénységi bizonyítvány csatoltatik, borravalótlak fölszedjél. Sok Vendég akadt, aki a kérvény s mellékletei bélyegraen\'esek. egy, két. sót tíz kor. horrsvalá\' is udot\'. Erdekei,
\' — Ritka Miéreiicsíjc van Gardícker\'. hogy s bárónak nem adtak a VII. kerületi etől-Budapest, -Kossuth Lajos ntca 11. szám alt\' lé- járöságon munkakönyvet,- oiint h többi pínoérek, tezö bankhazanak, hol az oiz\'ályiorsiiték leg- hanem csak munkás-igazolványt, mely igy szól: utóbbi húzásánál s 100.000koronás főnyereményt | Neve: Báró Wollbur^ Ernő. ^ — immár hsrmads-or — nyerték. A szerencsétől- Foglalkozása : Főpincér, annyira kegyelt gyűjtődé ezenkívül a mult sorn> Született: Bndap s\\ 1HM+ játékban mar harmadszor fizette ki llgi(eleinek Vallási: róni. katolikus; a 400000 kor. főnyereményt. Termete: manna. A ca és orr:i rendes. S/.euie :
— Zálogosok bűnügye. Borgór Károly biíri- szürkésbarna. Fogai d épek. Uajau— barna. — ügyében még mindig tart, a vizsgálat Az időközben KülSuös ismertetőjelei niucsent-*. \' szabadlábra helyezett FriedenUial Lipót uj bizo-- Munkakönyvet azért nem uMttKk ki, mert nyitékokra hivatkozik és igy seinmi kilátás sincs a báró illetékesééi li elye-nines megállapítva, arra. hogy ezen ügy a folyó hónapban elbírálás azsz bogy nem-áiiar ák tnegá\'lspifam. alá kerü(jön. j — Lefdxla Egy pap egészsége helyreállítása
— A bor áru éa a fagy - A néhány nap végett fürdőbe utazván, a véletlen egy olyan ven-előtti fagy súlyos csapás volt a gazdákig. Kűlö-1 déglőbe vitte, a hol egy kompánia rendszeresen nősen a gyümölcsben és szőlőben okozott nagyobb! mulatni szokott. A pap jelenléte nem igen volt kárt és silánynyá tett sok reménységet. A bor- Ínyére a társaságnak s minden áron tűrhetetlenné piacon már tnost észrevehető ennek a csapásnak igyekeztek számára lenni az ebédlőben- időzését. a hatása. A bor áia a fagy miatt hektoliterenkint! A legsületlenebb élcek céltáblája volt a pap, il-2—4 koronával emelkedett. * ! lelve annak állása. Nem használt semmit. A pap
— \'MeMasetkösI kerti- .ell klAllliAx figyelembe sem vette e durva tréfákats nyugod-Bsdspeiles.
Bndapaet, BáU>ory-utu— % seém
Áflandó Raktár Na^r-Xaalzsáfl: Brflok Márkin és Táraa cUBttoil.
hmm » sfékstS syifi SdálStBlf OiiHiititoani: PytMáNk, I in boti.
inriíniit Sauerhrunn-fiirdö
Rohitsch-
1901 évben: MM fördövi-n-dég (fenáiUaa óta Jcginoga-sabb létszám)
A Tcmpel és Stjris forritek, a (3) karlshsui és tnaríenbiuli forrá-sokhos legkítelebl) álloak Gyomor-. b«l-. máj- \'S vssebajoknak, |elr|zssi . szervek." cukorbajok, epskii t ti,
fyágyltására kSIÜa gyágyh^ak. — ágas parkok, eatty erdőségek séta-gyógymúdboz. nagy furdöint^zrl: meleg és (orrás füntók. — Tej-, savó- i-s kafjrr K&lfinleges fórpS— zene.\' — áportveisenjjálíkafc. Kellemes lúrsasélet — .
Ismerlylúk és prospektusok kérenrISk w
1Ő2-Ö
leg-
Igazgatóságtól.
Férfiaknak ingyen küldetik.
»r találmüiyá urvuug, óity rllmlMl erőt vlNHxaftUiljK. Egy ingyen prabaertmag* 1 diáik* 100 oldat** ktnyv posta nt|áa jól bec«ois«golv» fettldmtik azoknak, kik érte írtak. Ingyen klildntik egy prótii * l«|-bánul* |ra ■ittóbb raodaorwisnígbél pos»a. mjin miniiazak-nak i világ bármily réWba, a kik árta „S\'»te ítadfcal Inalitnte"-bo» fordnlnak. Rs*s cyógyaur kimenteu amrakat akik tjatalkori kihágá>ok folytán nemi bajokban, rjpilla valamlBtelvcazttrit .erire ?zen«du>k • t»» okbat 1*lb*áraxt* k* intéxat egy ingyou-es-imagtit kínyvvet -gytitt mindazokna \'ingyon kaidéul; * kikéri* írnak. K* i*ai
nvwinsk, egyenes* a«*a*saa
. n_. .. ,r fi ..],— , , , ,. , ... , . , _.,- - orvoaaág * abaj ottbon gyógyítható s niindaxok, a kik a
Az Országos Magyar K>rte«/.-ti tan helyén maradt. A kikapós urak egyike nem fuuuüri kiUagáaokbái származó nuut bajokban, .»i..at Egyesület, a m. kir füldmivelésügyi minisztérium; tűrhette tovább a dolgot s odamegy a paphoz: *isyengaiá*h*n, v. n»g>i>i>t> ><ai ujokba* » támogatása mellett folyó évi május hó 3—12-ig,| — Türelmét igazán csodálom, — mondá, — gyógyuintják ««sok»t otib?*. e*.m gyóardaaer
nemzetközi kurtészeti kiáltiiást rendez, a város- vagy nem veszi ön éazre, hogy ezeket a dolgokat h" *.t"\'l."°ri\' *
t ________ ít-■---—--r.—Ml, .. ,,.■• ,?■----1—--■jeavltla w tuk a<* íea*átl* *«»ll
ligeti flegy Iparcsarnokban s a< előtte elterülő |mind ön miatt beazéhk itt? V *«7aia. caodáiatr* m iió. turki ön-g »tut irkái sut*
korsón. A bejelentéseket április hól5-éti rfirtalel \' — Ah igen, de. én már az ilyenekhez hozzá Medieai imatuatc a »- pakli rúgta* j<vt bar*o*u(i>w*
a bizottság, á a kimutatás szerint ezen i iúllilás vagyok szokva 1 Tudja ön, ki vagyok én ? *> >*** kaidv*. ai i*tá*»t lagkíTiit *s»k ut** *•*, » kik «*
mind a kialnt k gagyazámánálfogi\'B, i: uul uedgj — Nem uram, nem tudom. b^I^amiTa\'^ü^kíwátil. Zt^b*}
a k atlitott növények es virágok tekintetében, aS — Nos elárulom önnek. En lelki atya vagyok nU hatók * njt\'Ónk**.\' a*
Magyarországra eddig rendezett kiállításokat\' egy elmebeteg kórházban. atá**t kwttalt n.m i*** llíndtnkr irkát irta bárk»*uu
leiül fogja mulat. A k állítók között elsőnek tze-j — Hulja-per Lendvai Samu Zárda-utczai m*gy*ral * kap egy paklit jót i*e*oBas«iva Uayw*|
repel 0 Felaege, a király scböubrunni, laintl, háztulajdonossemmikép sem ludolt megbarátkozni •W1"- at)la tj»»*«arttm wiuu iaowa. irj«u oág
luzemburgi, tudsvári és gódöllí. kertészete;,Jó- azzal,hogy szomszédja:özv. Scherz Albertnókét Z^^L^^T^^0
zset fthereeg margitszigeti, a éiufhi és Finmevilla kutyája, — határt nem ismerve, — időről-időre Uiuseppei kertészete^ továbbá baró Rothschild N. ia kerítésen átbújva, látogatási tett azö udvará* híres bécsi, gróf Hsrrsch brucki, gróf Esterházy bab. A két hatalmas szelindék megjelenése ter-tatai stb. kertészete ; foyíibba Német- és Francia- méssetesen majd mindenkor nagy ijedtséget ország, Hottandis, Angii* rb.nagy^kertészeteinek okozott az udvarban játszadozó gyermekek köré-reitaek lémetet. A kiálltt\'isnak élén: emőkei ben, aminek Lendvai Samu legegyszerűbben azlal Emich Gusztáv udv. tanácsos, a -Kertésteti Egye- vélt véget vetni, hogy a kutyákat egész egyszerűen sülét elnöke, Szelnár Ado t egyesöleti Ialelnök, lepuffantotta. Igy megszabadult Lendvai a kutyák-Ilsem <nn Keresztély kiállítási főrendezőt Kardos tói, de nem a kellemetlenségektől, mart beperel-Árpád íitkftr szorgoskodjak a kiállítás sikere telvén, a kir. járásbíróság által 30 korona fő és körül. 0 felsége a kiállításra királydijat aüomá 20 korona mellékbüntetésre, azonkívül 36 korona nyozott, mely vert ezüstből sonix talapzaton ál\'ó ügyvédi díj megfizetésére Ítéltetett. — Ennyibe boroské\'zlelből áll. — Díjakat adtak még, József kerültek a lövések, a kutyák ára még csak most Ágost és Frigyes főherceg, számos főpap és elő lesz kiszabva, mert a kártérítés\'polgáriper utján kelőség, Temesvár és Keckemét sz. kir. városok kerül elbírálás alá. Értesülésünk szerint az állat-Emich tíuBztáv, — Szelnár József, dr. Mihalovics orvos-szakértők egy-egy ily kutyát 100—100 koké á, TOrscb Nándor, Mauibner Ödön és még. rónára becsültek. Biz ez kutya-dolog I
kiv*tkaaól*( clmazui: \'State Hetlleal Iaatiiaile Kleklron ■*IMta|, Vari Wayae. Ind Aaaa rtk*. a lavalak mlaélg héraualetlleaéek.
Ifkd^t^c^:
1703 tk. 1902.
212—1
Árverési hirdetmény.
sokan. A kiállítás ünnepélyes megnyílása május 3-áo, szombaton délelőtt 11. órakor volt.
— Óriási wsek aiáms. kik aaysgi boldogulásukat a magy. kir. szab, osztálysorajáték intézmények, köszönhetik, öizínlén örvendünk, hogy közülök igen sokan Bihari Ede főeláruúló-nak (Budapest,IV., Városház-utca 14 ) küszőoheíik szerencséjüket. Érdekelni lógja az olvasó*, hogy hol njeriék azt/kat a nyereményeket, melyeket a
A letenyei kir. jbiróság mint tkvi hatóaág közhírré teszi, bogy a Zulnmegyei gazdassgt takarék pénztárnak Gyergyák István és neje Mikó Rozi bévzi lakosok elleti 8UO kot tőke, ennek 1898 évi május hó 13-151 járó 1*U kamatai, 7♦/« késedelmi kamatai, 66 kor. 36 flll. per, 21 kor. 00 Itll. végrehajtási, 26 kor. 86 fiit. ezuttali költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék (a lelsnyei kir. jbiróság]
F I SC H E L FÜLÖ P^ti l!ovl Béc
^ lil 181. 612. hrsz ingatlannak Gyergyák litvánt ■ - . | illető felerésze 380 kor. kikiáltási árban, a béci
papiulajdonos éa kiadó
Nagykanizsa csütörtök
Zala 37. szám 5. lap
1902 májas hó -Ma *
416 zrtjkvben A -f 2W hrsissftllft ingatlanná k,| a. a. illető felerésze 652 kor. kikiáltási árhan, a J beci 447 sztjkvben A -j- 74 hrsz. .ingatlanok cs ezen épntl 90 népsorssámu báznsk u. a. illető feleré*ze 886. kor. kikiáltási ftrbnn, a béci 449: vtijkvbfn A -4- 587 hrsz ingatlannak u. h. illető! fe*e része 14 kor. kikiáltási át bán. a béci 452 sztjkvhen A + 432 hrsz. ittgatUnaak u. a. illető.; felérés *e 192 kor. kikiál\'ási árban, a Z*jk i községi ISo sztjUben A -f" 263. br*/. szöliói ingatlannak n. a. illető feleresze 168 kor. kikí-j irtási Árban, a L\'teny* községi 629 s>tjk?ben A| L U-56/b 1216/b. hrsz. ingatlannak Mi kő Rozi térj. GyergySTTstfannet illető xfi reaz* 152 kor.! kikiáltási Árban, as ugyannzon tjkvben A +! 481/b hrsz. válság kőtele* ingatlannak u. a.! jUeul % ré-ze 154 kor. kikiáltsál árban a bécí\'l ingatlanok Bee kÖz«ég iúró házánál
1902. évi május hó 2O án
d. e. 10 árakor \'
a zajki tApftUan Zajk kózeég biró há\'.an \\\\
lg02. évi május hó 20-án
cL u. 3 órákor -
a lelenyeí ingatlanok a Menyei Mr. jbirúság .\'eiekkőnyvi társban
~fy02. évi május hó 2Hn d. e. 10 órakor
Dr Lök* E»il nagykanizsai lakó* kő bep tévéi megtartandó nyilvános Arv r*«en eladatni Kikiáltási ar a lentebb kitett i»ee*ar. Árverezni kívánók tartoznak a becsáflQVe*** készpénzben v »gy ó^dek képes papírban a ki koldult kesébe* letenni.
Kel\' Leteiyéo, a -ir. járásbíróság o«nt t ;!ck-könyvi ha\'úságnál, 1902 évi febr hó 28
N0>K0VÍCS kw. Í&M. .
A Foncierc
pesti biztosító intézet nagykanizsai foiigynöksége irodáját 1<)02. Diájuk bó l-étol (régi) nkanizsai Takarékpénztári épüJet második emeletén -található. A Ponciére, Pesti biztosító-intézet nagykanizsai föügynokségc. POGÁNY.
Rcnálgivüü szerencse
BIHARI EDE
Iftptif Mityill
Legszebb s legjobb
kivitelben kaphatók
Fischel Fülöp
könyvkereskedésében N -Kanizsán
M
liia uiiitjaU^u, hüoi eddig több: mint
at OT MILLIÓ
/r kor^íu t fize tek ki, k«*s#rte

600,000 Inmi I 69686. tziin
r 600,0 00 lm a ara. niiri
1 lii Ml |izii|iiHiiii. kin 111 általa mpmnmlíiiT I sorsjegyet vásároljunk, üt dlldld MeggdZüdg
SZERENCSE-NAPTÁR,
JlIIU
Január ] Február lirniis I tpfiíti Iája juím
í SÍSűO 11 48887 23711 78744 1 67087 1 68446
2 21 7W*< tftl7 <480 * 84288 t om
s tar.it 8 I 00987 \' \'8 t*7ít 81 mim S StSBÍ t 20177
4 Í8701 41 787t8 i 46748 4 47*00 \'4 H7il\'í 4 <(•484
5 88484 5 NU it&t 5 0*44* sl IM27 5 14110
8 .8] «7HI0 8 tK 87 8! OM4) fii uofl fi 78784
7 :.;sns • 7*«87 7 0 7 48424 7> 46710 om
8 9*183 .a j 2X79* 8 40444 a 67004 8 23781 8 7M
0 í&St 91 tSTta 0 aw> 9 2&2S s 700BK 0 02701
10 (üKifŰ 10 IH4I1 10 0IMSI 10 84tOT 10 20016 10
It aMwt 11 NÍII4 41 48*02 11 67*40 11 00MK 11 >712
12 •K74 12 788tt 12 487 tS 12 tlSK 12 04CM 12 67188
IS 18 48ttü IS t37M 13 •<0640 13 88448 13 #«717
14 467cs i4 <■040 14 87wu 14 4O0S7 14 880K8 14 2W!8
15 tm 15 ohm 15 tsrai S24IU 15 467 IH is -46NOO
•10 87h40 10 14188 10 OMbOl 18 <78840 18 67000 18 84fl6
17 immvw 17 &7Nt0 17 IM«0 17 02471 17 287*0 17 S730"
18 87870 is! 58440 18 2S.VM 18 H280I 18 40286 18 \' 70642
10 HTttf i0j 18840 19 óNlí 19 46774 18 467tt 206M8
20 48740 2ö| 48701 SÓ 20 taiüo 30 SUIH j) 7s7»l
21 &7000 21 14278 21 00^2 21 00408 21 46700 21 7*070
22 14tfö 78047 22 02740 48428 22 00648 taa
23- oootf 28 iWHrtst "28 m048 18481 23
24 mm 24 81478 24 14101 24 TsiMI 24 OöONO 24 70080
25 «t744 25 0kmh 25 48810 25 48218 28874 28 oaoio
28 t870t 26 40848 20 8m 28 01810 88 <<2042 2S 14182
27 70080 27 00840 27 27 70016 27 40418 27 00642
28 mmo 28 m4 28 nSl 28 01*00 28 67888 \'Jl 4M66
28 TMt 28 8h700 20 00618 28 4674t 2H i 14108
80 78880 1 30 70002 80 78181 30 1*417 » ; 48440
31 48787 ,1 » 23792 Sl, 84844 \' Ok
1; sotoi t mit\' 3; SSM? 41 UIN s ««:«
6! ÖW113
7] *am
sk-v.jh
s;«;
vm Htta női
I68US
utal
HITI 171SÉÜÍ IS
»9| UI44|
20 >aa 211 <mr.fi
K tKToo
34 18481 28 t087* 28 {88111] 27! 28 j 2öi m 80 SM]
st mb
Aagaszt. Ibiptiil.
I MBS
r SB
41 ««M
IfiM »□
ip ei 7*700, 10 M8
ur~
II 88871 14|
top itrtSMi 18! tűtt llOÍMf 30 Ml 21 Wlt 23> 14M 3 saiaM 134 SMw V> MMM
umm mm
IMtl
IS;
46701
14211 ;mci ma tm mm
81484 «40l
tttaa 884*11 6761 f 7.1711
88ÍSBW :m i4tu
7: tfelI 28 i Ml
S8j4M| »
OkUker

uxi 1 78741
vtm
1 S i
4 |
i I
I 8 10 u Íz 18, 14 18 181 1? 18; ti Sp 21 [_ 82 f MSI OÍSSU8 *■![ SÉMi 88; 8SJ88|
77 taaid
|4M St Míi
MK
tea
88718
Ml MM
mhM <RÜ| taaasl ftiwa
. Jt
Isfsak
ml mm mim
8M
IMI am
tá.U
MS m8
VAU
«tm
NCSM
IsM

I
l 41 6
i f
8 8 10
II 12 a ki ISII
um tem
Ml
um
\\i\\mw u ül
t8{88HÍ J8|U4IS 3ií MN
mm
IM78 MÉ
jYíikor van a születésnapom?
Kaésskí azt 1 Blatt risWji, < UTÓ- ti|í nlistestapján fel tu ji v asklti inéul Bfin tmw**
ható. Csak uod legrosszabb esetbei ttldik hasonló számol h& 1 tért nAi iár tl nln
.%« I. onBtályn Morf^Jeffjrli ára t egy nyolcad i1/,) —.75 irt vazy l.W) k. II egy negyed (V4) 1ÖO Irt ?agy 3. k. egy léi tVf) 3— , 6. - , || f-gy egész (»/,) 0.— • » 12 —»
Eredeti sonj^y^ket utáii^étM ragv a het*.tfs*\'eg - elöaetas bekü dose ellenében k» dík. Minden retideléahe/ a htra»a,f»a terfei ingyen in^llékl«»ro. A hivatalos nyeremény hozás ntin a/onn-il fciild\'nii. Szlyeakedj-rk mfK^nd"leseit min\'hogy a huzS^ mar í. h » TI"n - ke<d0dik mteiotiti4 TP mindé i -^ir\'1 : a
folyó 4»v5 míí)iiH hti S2 lg "09§ alo^rt szerene-éí rTeíaru^Rrthö^\'jO - ^nl. .......
^ ; ^ . . ISÜk- SLXi Vjclíclo
B11 (lupe*! V A ronli Mitrn I I
#
már í- hó 22-én. ——m
Keillakk
legkitűnőbb mázoló wt puha |itd!ó azámára.
| Araay-fényoáa pallnutz „Glona [ . .......»_
legjobb és Itgegyszerflbb t boaranyozására. beeres*t6-azer kemény padló 8 _ j pajaek ára 20 kr. — számára. J .
Fehér MMftror"-fénymii
Legjobb azer mosdó -asztalok, ajtók/ ablakd»-sí^ák stb, újonnan be festésére 1 doboz ára 45 kr. Mindenkor kaphatók:
Neu én Klein.
aéftél.
Hagy Kan i11

HLdTKÓ JAN05
férfi-szabó NAGY-KANIZSÁN
A gácsi posztógyár kizárólagos raktára \\t készít elegáns és sikkes
hh divat szeiiüt jutányos árak mellett a legjobb kdr kből.
a Jeeti
Nagy választék magyar és vaiódi angol kelmékből Vidéki megrendelések a leggyorsabban eszkózőltetneL Pontos és gyors kiszolgálás 1
Nagj-Kanim csütörtök
Zala 37. scám 6 lap)
1902. május hó 8-án
i MŰM


Halom
R!
ni
EB-
2 és fűrész-berendezéseket <
Eü I
n könnyű kivitelben pontos kiszolgálás és o 1 c^ árak ]
E5 —-mellett fzéllit az ujonnan alakult —— {
m m

Gép- és ma/omépítészeti gyár
és javító műhelyek
. ^Tagy-JTan \\ Tisáxa..-
BS ü a
(TilijJiiisilr kifőnie és Fasching mérnök.)
P Nyers .és appretált vas- és érc-öntvények a legolcsóbb HJ árszámítással rajz és minta után gyorsan készíttetnek. Tervek és költségvetések díjtalanok.
m a
Nélkülözhetetlen minden családnál.
á lt£ tfVMi*
Egészségügyi intézkedések az egészség előmozdítására és megőrzéséré, esetleg a háborgatott egészségnek helyreállítására. az egészség-, az orvosrendé.^zet ós
- a kórgyógytan szerint ■
Irta
fIIBÍlfSfy Iliéit \'
A vaskos kötet ára kötve 3 korona.
KAPHATÓi
FISCHEL FÚLÓP könyvkereskedésében
\\ - H •>» Ixaan
___ ____fc
Legelőnyösebb feltételei mellett szíllvtja: Fischel Fülöp könyvkereskedése Nafykanizsán.
Nemzeti irodalmunk legértékesebb alkotásait, a magyar irodalom fömiweit
FRANKLIN-
Társulat kiadása
lllllh leijei LCIxCÖCUU UfAUlUOUf
Fischel Fülöp könyvkötészete Nagy-Kanizsán v
• l . I. I Iii A FŰZÉSTŐL A LEGFINOMABB DISZK ÓTÉSJG:
és készít OIMMUI KOffyVKOtO-BUflKaT
Paspartout emtók-alhumokat diszfellrafrknak, táncrendeket a *epfinomató kivtfefl| Elvállal továbbá képek, fotográfiái iervek, rajzok ér térképek c*thirczriulf, uf.y in;röen e szakba vágd mark/
rúm ""i fihlÉi »ri i Uktíl,
W ÜUScS. ÉilM
• Uv • Jfeaklo-Tlr»a»«,
firtMMiM -
* Arany Jéno$ Dafaladj Károly
Litilo kutatod? vándor BtutM Sálat ÍUnej Ferrari •fdMutf lotwilh Lajos Banaaari Déaid NaáarL Ibii Caft j (írrfely Ikkn Kelem CaaUaej V. H Pázaáa I éter \'úmiw Cerf. fcOi .Sándor Beái Ftft— bvtaky 6*oU lásvfa jáaeefhr. SiáÁes^ fftv.fr. Fueiae Xíbáij *StifUgeti Ede *dmray Járni Tételi láfűi n.
I *T*mpa Jfíhll9
ayarwf. na téirt, rrit ikie! vámc > [ \' rm***
m^nmimmm ^^fírrrf
Ma tt-y , ; fcei* UW* ttv.,
$ra4aBf-iJátaef *Píy4i Jénc* Kémia Jéieef #r&#»m«rf* M. (Mi Jitaaf Zflayi Nümi
*trmé*t -
Mápáea Na Jlé»kefiaáél faieatfhéewt vCattarf mémS y—itiiéi ki-eáfttf>vfc* rfcvwa-Témáít rtfMrt^ flHMfafeg IMM^M, érj kap ui
éh lUib a«4 idis^i k&ktlk
flM Mi M(
á K raaália-lMr Matfyur Jle-i meklrók «>t UMm toroiaiolku {jánari tner Wmtrtól fccato l áa aioaurf akt^aa félévtea egj-tgj il UtdMI Ailó soroiiL
A Fraaktta-féie Magyar He-oiekirók e!6Gzfl«ioek kttöa ked-! Yeioiéojr\'tépeD a most naódeal oj j Betyár Shakipere • kiadás, 6 v«ikos kőlelbeo, disikSt^hfn 2ü korona — kivételes árban \' aiilUiuük, holott < kiadás bolti ára 190 korona teli, l« af eddig (orf*-1 ioatiö vok Shab^ere kiadia 100 j kortiáka kerth. — Le|kiváióbb kii-I !//.ak rcffei. (oníIUaaikíD kfcH ShaU> . fttt reaakát e Uaéáa, Bévauftol I Arany Jéhm, VdHaaMrtft Sbah, Lén; idmf, Antf) i Ltadé, Jfiio, u/^rv VRbm j étÉfteÚaékea. Bt ax ifjetfen teijea ■imr Sbakijwfe. áa értékes I *M*)é a Magyar Remektrjk \' ^Uíaatiyéftar MaynUAtU a 1 "-j^J** Faeneklróli-W tm-t
1 A >MÉII jüa Itegjnar BMkirókJH
SP
Alexander Bernát Angyal Dávid Badirs Ferinci Báoócxi Jówef Beótby Zaolt Be reevicsy Albert Üayer Jdxacf Endrődy Sándor ErAdi Bála Erdély] Pál Perencay Zoltán Kraknói Vlhaoo Oyalnl Pál Halarkk GnaxtAt Koróda Pál EoamCh Ferenci Koaraa Andor Léwy Jéaaaf Mfc/eeiy Uaaiu Aákoel Jené Ríedl Frigyes Sxéchy haruív Saáll KAlaán Vieii Jáneo
Viáanl IMt Viiawté O£m T Ifán
A Kraukiio-TáraulatjálUl kiadott«Magyar Heinekir6k» Mfj értAUlroeé-kiott ooulá, kon aanak kÜoféaii^ja a
Trtje* Magyar Shakspere,
i * -a KisfaIndy-Társaság álul kiadott a kóltómk .4rw»»v ;
Károly, Lévay, Arany László, /VJm, Grryu**, Ggory V}Jtjv>*, I n Jenő, Szigliijrh által fordítod kiadásúi. Et a forUili* ma már i,j •.«.» nogy, meri a/t halljnk a atinnadról.exl idéuflk lépleu-n^ouion.
A tel)«*tt uiayyar SlisiS%s|M»re t kfdvoiiiiáii\\ei ár*. Re meklrók» rmomul el ói, vagyis a hal k6tptc« disxt trii bek^t: bolti ár helyett 20 koronáért^ ha mind a kát munkát row \'
Megrendeiéaekef elfoyaü uiliKten házul l -vaQy a Fránklln-Tár»alal lludop^ten
MEGRENDELŐ JÉGV.
Mwy. eleit t rhr, M\'ihuti
\'*irv«»4Htl é
i*Oü:,\'t lérélia. a %.Mnyvur í r,t jy t
CrMkfsdAa
Alólirott__\' ________MHiyt * -v:WÍ4eiK\'r.
_féld. Magyar Rűmébr^K j^lei 4MJ kr.
- « Shaksptrt ő$$ze$ színmüvei 0 kőiét 90 kor. MyiM
90 kor. ktdwzményea áron %
- f Shakspere őmmsm $smmAo*1 6 köUiis* MUn
fa Magyar íbmMrék nélM) 90 lmom Mft k WH a némád féUéUUk
^^ lUnv -f^ ^ Pl
Mpir^k • Ma Hm Im* . A Náln láia Manjar A* m^wmmJ "" 1 _ L
§SíÍí53 toSESI Hgg 1 í4
SSfiE^lMp^iiP,
Nag> Kanizsa caülörtok
Zala 37. szám 47. lapj
layton & Shuttleworth* g
jkm <•) Budapest
M a hgjaláaj niM árak ajánltatnak:
1902 májat hó S-áo
I* fcllfel Slt?Httl§ ImI)Hí9«I9IIJi
(CklMi^l
Locomobil és gőzeséplőgép-készletek ^i^LiL^L?\' \'
ÜI^II Járgáay Iil>lfal|iit. ióher»^séplök, tls^titfl rosták, konkotyordk. kanál*- U aratíj^pek. aénavfl)Uil. boronák
tuu
ff
iatjakk nmticéf«k«
■HMkiTágók. réptTlfók
kakftaia ■imoUt, darálók. aHfl-maimok. if]f>UaM aeaál-«kék.
9- éf í-tuí »kik ét minden eryéb práaaégl gépük.
MJmirim érftgraékrk mm ár* ingyen m I\'
MUtAMA
Líflcolni tdrzsg- ámnk a világ legnagyobb loeomobil- ét cséplőgép-gyára.
Kévekötő ar»t«»grp.
likM»*lé(éf.
KitarlkéaiAUh,
Márakraké ura légt p. Maag|l|M iinklyt és üfiakiléfNMl
U \\ A II T fl % \\ 1 A I
TiairtljM, aiir fépaiakrt m látta a iriiikil n « kévtaafea. Ölné tartalék i
ériáat raktára. Tr«»»k mtntiM»|fl kéral 71-
WILLIAM 1. STILLNAN fevi itm«Kk BUDAPEST
»r»*fató 3«\'2.«mmi grp V. kar . Tkrii it «á»
• Képviselő : WEISER i. C. Nagy Kanizsáit ===
Illiillll
felvetetnek
FISTC H EL FOLOP
könyvkereskedésében.
i
mtgy kir. vzák otrtafytanjat -kuk a vMág e leges lyds^akb *or*ját* kának
nyeremény-táblázata,
100000 tmiw 50000 Ijtrtitn
Hlpéto H)4*»«i|fc.\'*<ir*jfyy nvtt, Ltfn*)oU> Ajmrnésy eaetJcf
jutalom 600000
1 nyer. á 40000<i
1 2 200000
-JS 94 100000
m „ .0000
17 * -. * 60 00
nf M i n ■ "700ÖO
M 2 ff 60000
17 1 40000
— 6 « 0 30(HK)
■ 1 m 250 0
• ■ pr 1 n 20000
3 9 15000
31" — r 10000
67 9 14 5000
3 fi 3000
432 9 9 2000
763 9 • 1000
1238 n 9 500
90 ■ 300
31700 éf 200
3900 9f 99 170
4900 •9 9f 130
60 f9 100
3900 4< 44 60
290a 49 40
fiOJkiíi 18 ifioouu
z Ha Önnek =
|
m. kir. szab, osztálysorsjátékban
eddig nem. v »U szerencséje. ngy kísértje azt meg a rendkirtll <9zeronc*4*, világszerte ismereté*
—— a/vnMti*H4» yty iijlo«l ntien......
Én kimutathatom, hogv eddig a Ugiiíbh nyereményt fizettem kí. t
A io m kir szab osztály sorsjátékhoz
-..\'•\'"." > melynek
L osztályú húzása 1902. május hó 22-én és 23-án
tartatik meg
a^wiok ^- egész léi negyed nyolcaA sorsjegyet lonjéfytkit: H— I— . 3.— 130 koronáért az összeg beküldése ellenében vagy utánvéttel. Hivatalos tervet ingyen küldök Megrendelések közvet-- lenül hozzám íntézendök. ——
GAEDIGKE A
.....BUDAPEST ==
IV, Kossuth Lajos-utcza .11,
Április hó 5-én a
-IIIIIN koronás főnyeremény
immár harmadszor jutott gyüjtődérnnek osztály _részül. —_
1 t Rövid időn bdül 1 i milliót 1
fiaettem ki t vevőimnek, költük a kö- | vetkező főnyereményeket: 1 600000 korona 68651 sz 1 4U0000 3S464 M
40000 > H 1U19 M 1 4^0 OO M 28916 % 100000 w 42758 n n«JOOü ^ 49818 ^ !
t t i* ■ 100000 lt 87991 * ^ 7VHKK) ff 60812 H «Q000 >f 78863 n 1 í? 00000 „ HS528 t1 w 80000 ,t 87268 fl >i 80000 „ 6920 rl C 30(XM) ^ 586*1 lf 30000 M 90964 H 1 e 2A00O n S8481 H C 2f»(KH) 19 30049 ,, 10 20000 28950 ^ — \' ,90000 H 33402 „ I hq 20000 H 85861 tt _ 20000 44410 „ 200^^0 60781 |f 20000 M 78848 M 20000 M 88874
jr- 15000 || 67184 9f I5Q00 H 77960 „ 16000 || 82608 |9
Oiszművek, képeskönyvek, imakönyvek, albumok stb.
Nagy ▼ ál a—tikban kaphatók: VlNCHEL FCLftP UqMtofci sáiii^aáiiasái.
Nagy-Kanizsa csütörtök Zala 37. szám 0 lap) 1902. május hé 9-án
* Fischel Fülöp könyvkötészete Nagy-Kanizsan
Elvállal \' J " L" L"1" „ Lil A FŰZÉSTŐL A LEGFINOMABB DISZKÖTÉSIG:
éskéssit IIIIOBIlllBllli mmM MÜImÍ f^^ emlék-albumokat disrfetirmt^kn3k, táncrendeket a ^finomabb bvttsflf Elvállal továbbá\' képek, fotográfiát (ervek, rajzok ér térképek cpxhircsátáf, up.y nn\'ntíen e szakba v6bó mark/
m m
E3

m
2 és íürész-befendexéseket
ra könnyű kivitelben ponlos kiszolgálás és alcsó árak ÜU -melleit fzállit az njonnan alakult
m m m ü ü m WM
(TilijJwsik: Mivie és Fasching mérnők.)
m Nyers és appretált vas- és érc-öntvények a legolcsóbb gg) árszámítással rajz és minta után gyorsan készíttetnek. Tervek és költségvetések díjtalanok.
ü_ _ ■■■■■■■■II. --------- __ ^p^^^^^gggg^g

Gép- és malomépitészeti gyár
és javító műhelyek
-ZSTagy-TCa.\'n 1 T»&óxlj-
1
Nélkülözhetetlen minden családnál.
A Séf
Egészségügyi intézkedések az egészség előmozdítására és megőrzésére, esetleg a háborgatott egészségnek kclyredÜitá sára. az egészség-, az orvosrendé zet és —— a kórgyógytan szerint ■ ■■ irta
. tnúnúj UmU 7
A vaskot kötet ára kötve 3 korona.
KAPHATÓ|
FISCHEL FŰLÓP könyvkereskedésében
W agy-Mániásán
¥
ir *
■ii §


Legelőnrőseiib feltételek mellett szállítja: Fischel Fülöp könyvkereskedése Naiyfcaoizsán.
Nemzeti irodalmunk Le_gértékesebb alkotásait, a magyar irodalom fő müveit
Ö fiiI f! V FRANKLIN
^ Társulat kiadása
emekirók
r»ui*tik | a FrauJiü-flársuiat álul kiadott « Magyar Keinekirók* aafj éilAfeét ürffftM^frtiQjT Wtk MtjéwiUjt •--

euB ilsu tii? kiadáefcia, I
(5 imán, ftHeeW*»Ui •4a Uin i f;
fimaiuM »in>«y ;énoi Kisfaludy Károly ♦iram íiuM CiiíiM? Sándor miiii Bálát Kálrsejr Fefraci "Saus* Jiuef Kouelh ujoi Bemeeri Déafet Madácb Inra Ceftj Orriaty Mikes K*mb Geeteaaj V. i. Niaáa l\'átar * Csucsor Cmj. Feléfi Sándor Baál Vtnm Berétkf Gyula BtoteJfaaatbr. Sa*t*nyilit? fr. Fuatai lUkáiy \'Ssigtigeti lé* •Qmmy Jánoi Tekki Lásd* ír. Oyfeuyftsiy l *T$miia Mihály 9tt<Ma<iJóiasí \'Vtuéa Jánot UraUa Hu*i *V$römar(y U. Kau%< iáaaef Zrínyi Miklós r*4aujN«. atvaU
Mápftpa Nn )U»Meáék
farteakAHéteel
• i mUmmi méhn rmcurik h-sA*i Mfuü
aRMH| ár? kap U4
afc k^ia Ü ir« S&É* «f« Hfe iM Ml mf
1 y? V
Im»
á^aÉ^jjjl, Imi
Jsrsrxst
. iiirVH,ilTbri,>fjf ik|t!vbi > iK, I íméw* MII . f.tí i-\'f , • fcűí4l kL. < e
A FraaUla-ttla Magyar Ke-j mektrók öl I6tat«« lorouiokkaa Jekanct mtf tXMebruinM hetén k aaoaiai anudcb lélévWa ffj-tfj H kólriaól áitó.iorottl
A Kraaklte-Mk Magvar Ka-meklrók MtriÜui kölöo ked-! vexméayUpco a most naajctril ej j nufysr Bbabhpere • kiud&s, 6 vatta kólttbcd, disxwi^hen 2ü korona — livétaiea ártaa ! filNUatít, holou a kiadás bolti ára • W koraaa két, ái at «4dt| íor§a-{ IokUb volt Shaktpere ki«dá» 400 | koraaáU körűit, — Lefkiráióbb k!l< i t//iakrea9«K fordliáMlbaa lőxli SJnJu-: ptrt raaaUit « Uadái. aévax«hal I Araif Jéaw, Ntfi, I v . h, Lány Umt, Ancvjr i LitoJé, IÚ»*> J«liO, .j/tV» vqjbm I ttIKaléaákra. Bt az Mya^ra ta(j«a ! Binir SfcáUpcre, áa irUkei klaai-mMQt a Magyar Reinaktrók p4míj4m£ a
i izm/tT A*mmklrók-iM qy-i
A rwwáűia kái Magi^ar te-■MflOrók $9 UMafk4aa laeáty ári flü Wtw,
TLXZ
$4»l
Aleiandrr Bernát I Aogyai Dávid bmuci Kercncx | Báoócil iát—t | Bcóthy Zsolt Be rscricsy Albert Bajrer Jóss^f £o drődy Sándor Erftdi Bála Erdélyi Pál Fcrencsy Zoltáo Fraknól Vilmos OyuUl Pál Heiarich Oautá? Koróda Pál Koeeath Ferenci Keeraa Ander Uray J<W Mforesar Láaiió Hákosl ital 1 Hicdl Frigyes Ssáeky ÁJi^fr laéll RAluaáa\' VáegJ Jáaae Vaừ| KAreéy Vti^eei«É 8Íu Ma
Trtje* Magyar Shakspere,
a Kisfahidy-TársasáQ által kiadott a kAltííink :■Aroi^ F Károly, Lémy, Arany LÁtúó» Fejes, Cregnsn^ Qyi>ry V/ n. r.
Szigligeti által fordított kiadása. Ea a forditá* ma mar . • ♦r me^y niert u£l halljuk a stinjpadrúl.ezt idétidk lépteit-n)ou«i>n. uunt\'
A teljen iii»tf>ai\' nltnUspDre-t kr\'iveiiiiéii)fi %í>< Hemekiróka nicfrrndelói. vagyis a hat kűtn^ di*it» -ra bek««t. ti iu boíti ár helyett 20 koronáért, hu muul a két munkai w<yi» i ; lk.
Megrendeléseket elfogad míoleti haxnl \\ ív vagy a Franklln-Táraalnt liuiiapcsieu
.M: t Ül
ar
Ml
MEGRENDELŐ J1
jr—
|3J Alóliroti, (ho$_
a* «
J9émi
anHMeea reeáriMk bm.
IhiiMMilíi
ni
Magyar Rmmktói 55 tókí Wr.
. a- Shaktpéré összes szinműsm 6 kót*t 90 lm. Myséi 90 kor. ktdvesményes dnm
. a Shakspere összes smnmávmt 6 k6UMÜn f« %or Rsnwkrék nélkül) 90 hsrsm Mü JS*a
éskMa némám fiUéásUk
Nag}K*ui£*a csütörtök
Zala 37. szára (7. lap)
layton & Shuttleworth* ^
thatm* e) Budapest
áhai a Igfrláay—b» tak bmOM ajánltainak:
* 1902 május bó 8-áa
fetakl Issf§itl»|
((\'blrftc*! •ftlú^pfyir.)
LoeomoMl és gőzcséplőgép-készletek ^^mííMk.\'\'\'
továbbá járgány-eséptógépak, IÓhere-cséplűk, tfsztitö-rosták. konkolyozók,* kaszáló- éa irroiépek, mmMnrdJtfk, boronák.
Kévékéi* arntoicep, Ktt«xörilké«xttlék.
,,n»liif\' umrokr *ké iriléytp N>éaaij«|l4 gereblye éa Kéiflill4f«n«l
Colnmbia-Drill"
ti 1 A H T n \\ \\ 1 % 11
legjobb aorvatógépek, szaóakavágők. répa vágók kukorlcza-morzsoiók, darálók, örló-malmok. agyatcmaa aczél-akék.
S- éc S-tbmú akék éa alaéan agy éb gazdasági gépak.
RétalfU* Arjitynéktk kivé
uatr* ingf«m 7i bérmnnhn küldetnek.
Lincolni tdrzagyáronk a világ, legnagyobb locomobil- és cs^plfigép-gyára.
jja rta&roljoB, mig gépoinket nem látta a arainkat ívm kHaita Olwi UftalttrMt óriási raktára. Te*»ék niatakéRyval kérni 7f—
WILLIAM i. STILLMAN Én im.^ BUDAPEST,
ir><(>>\'\' J«« «»« |rp V. I>r, Vi,n.i KX mim
" Képviselő. WEISER J. C. Nagy Kanizsán. \'
JpTdfttáSfílí
iiFW^nppiipp
fslvetstnek
FISCHEL FÜLÖP
könyvkereskedésében.
Amagy kir. szab. osztáíysorsját^knák, a világ a lege? lytíu abb sorsjátékának
nyereméfiy-tábfázata.
100000 sorsjagy 30000 irtm.\'i!
Minden ma««aoréjeyy nyer.
——Lepafjobli iiypKfii»jiiy -------
4 a a ■ a a
millió ko
rona.
jutalom 6000Ó0 1 nre\'r. á. 400000
—r
9 tá
1
5
i
7
3
81
67
3
432 763 1238 90 31700 3900 4900 60 3900 2900
200000 iooooo
yOOOO 80 00 70000 60000 40000 30000 260\'i0 20000 15000 10000 5000 3000 2000 1000 500 300 200 170 180 100 80 40
60.000 13.1600ÖÖ
= Ha önnek z
A
m. kir. szali. o s z táf y sof s / á tá kba n
eddig nem- v >lt szerencaójo. ugy kísértje azt meg a rendkívül szerencsés, világszerte ismeretes
\' ■ i n / <* re n é^p to Q11 űil i1 m tie n, \'
Én kimutathatom, hogy eddig a fafttíbh nyereményt ---fjzofctp|n ki, • \\__
A io. m. kir szab osztály sors játékihoz
; ____ melynek
I. osztályú húzása 1902. május hó 22-én és 23-án
tartat ik meg
ajánlok^—egész fél negyed nyolcad sorsjegyet sorsjegyeket: 12. — 6. 3. — 1.^0 koronáért
az összeg beküldése ellenében vagy utánvéttel. Hivatalos tervet ingyen küldök Megrendelések közvet-\' lenül hozzám intézendők. \'
GAEDICKE A.
== BUDAPEST ==»
IV, Kossuth Lajos-utcza 11.
Április 5-én a
110101 hroiís főnyeremény
immár harmadszor\' jutott gyüjtödómnek osztály-__részül. ■
TÍövid időn belül
lü milliót
fizettem ki t vevőimnek, köztük a kö-vetkező főnyereményeket:
600000 korona 69561
400000 33464
40000 > vv 11119 99
4^0\'.00 n 28916 •l
100000 lŰÜÜÜÜ 19 42758 49878 19 9f
JC ioí/ooo |9 87991
7UOOO ff 60812 9ft
tí(HM M» lf 78863 ff
lm 60000 82628 99
6(K)0C lf 97263 ff
>1 30000 ji 6920 99
c 30000 38691 fl
8Ő000 90964 f9
E 25000 28481
25000 30049 ff
20000 ff 28960 ff
20000 38402 99
20000 99 36862 )9
20000 ff 44410 99
200<\'0 20000 l| 60781 78848 f9 ff
20000 ff 88874 99
16000 ff 67734 99
16000 fl 77960 ji
16000 9t 82606 ff
Nagy választékban kaphatók: FISCHEL. FÜLÖP kiljrtmMtffel
lAUI-kAIllSÍl.
I
Oiszművek, képeskönyvek, imakönyvek, albumok ú.
Nagy Kanizsa, csütörtök,
Zila 37 szám H. lap)
1902 májas hó 8 án
Tavaszi és nyari idény j
19 0 2. -
Valódi brünai szövetek
Ifj darab Sít r 110 •tj teljaa fért 6ttóay*«k {kabát, aadrif éa atal-léajbaa) árasak
Irt. 175, 170, 4.80 jó írt. 1—éa 190 jobb firt 7.76 fiuom
írt. 8 66 finomabb trt K».— Uffiaoaabb
valódi
mp
MAti-tekbdi
b | t
I

Egy drb. szövet fekete szalon öltöny 10 /rí.* további lílöhö növelek* turista lodeo, ie^r/iT liOnibb kan mg a ru Mb gyári árako i . Iflld azét a *o íd és legmegbízhatóbbnak elismer potslógjrár-cakfar
Siegel Imhof Brünnben.
Ilelák lacyrn éa brrwfnhf. — fi Int a narüill aiálUl4a játálláa narllett.
A prirátfevók jrleat\'keny előnyére van, ha j aióveteket teoti gyárink tarból rendelik, j I ~ 144-20
Mindenütt
még a I -gki-ebb belyaéjrekben ii keresletnek öcye- Q^ynő ük. — Közkedvelt ■ különlegességi áruval naponta 5- 25 korona n verhető nirt me lék foglalkozás i*.
Aj^nifttok az eddigi fo* alko*á» raeg»ro* Iitfg-\'Vfll, lorabhá, referenciák ezen aj-ág m^gj lül^vel . Verdietitf jelibe »l;«tt Sekalek H. hirdetési irodába bééi L keretnek.
173-4

l|in m |
Kaphatok
fiscbel Fülöp
kóiyr- és papirkereskerfésébea.
•15 fn o|eió irák,
— 1 évi jóuíiwal privát wvékaak.—
Konrád János
: ragyára arany, ezüst es ekszer-áru -azal tiio-haza—--
Hrni, Oavtwr**g.) Jé aicktil r\'«o Uir ór» lr*.
Va<w4i tto»t rMMtoir«éra
—......-----y*
401— ■ faiédl Miit <anc írt. I *) Iikti ébreaatií óra Irt 196
Cifia a« •* kír. bfrada-\'ní cimml vaa kiiaat-ivo aamaJaa ar«j, kiállitáai éna vataola*. nuri;| —ré IméI v»a * Nagy k-pti arjtf ,i*k tagyea éa fetranatva.
Nyújtsunk kezet a szerencsének!
Már sokan szerencsések lettek egy nálunk vásárolt
sorsjegy által.
A legesély dúsabb sorsjáték a világon a mi m. kir os^tályaorajálékunk. ÍOOOOO Morajegyr^ 5 0.00 0 pénza/erfaéuj Jul.

Legnagyobb nyeretoény esetleg
1.000,000 korona.
1 jutatom 600 M0. 1 uv^ménv á 400 000, 200 000 2 A ÍOOOOO 1 á»OOW &0 OOO 70 OO^ 2 ii 60 OOO I » 40000 5 á 80 OOO 1 k 25 OOO 7 » 20 00Ö, 8 :i 15.OOO, 81 á 10 OOO, 67 » 5000. 8 A 80OO, 482 4 2«MM> 768 a IOOO, 128* u 500, 90 A 800, 81700 á 200, 8900 a 170, 4900 & 180 50 á 100, 8900 a HO, 2900 i 40. öww^n ;
13,160,000 korona, m Tizenhárom millió 160.000 toll
TTTTf
ímk Fetaár
2M67» 361378
4 63838
rohftí
17 827011 £51630 wcuaa topM
vTWÍ 51 261781
írnia
ttjtlW7 HpÍHi 1 MM7i is) *m\\ |I7MM| h-iaoi
<it 6MÍ
1 1MU 4 37416 f M7» *9fÍN IU4B66
IP®
I 38117 -\' 55176 113641 ; M7Ml I\' 17330
t>tei7» »
H ssuoz
Kft III > I1BU ) acm
mmn
J4Í74.T77: ■ &H1 amMlI
ícSSfei
11- uni J njnaié a
ll ui ttta
r&bim
s,\'3|aw v \'\'MámA
H 2S; 17708
K 26 *9*4
3 xr mm
0 \'A 81141
r-nss7f
1} 2 ,177»
^TTttiWl
-JöiWOOll H it(91383
tsiüü ISZMMI
MM IHMfl ■taviiM v íf tíök isam IVU42I
DMaH
PhtfSltif
ftfamu
mm
25{883ÍS :6lí2740 ■IMI
>f44J07
SZERENCSENAPTÁR. I ii
9 4
MM
B| 1 KW
H 3MM7
a A b tJjirm
n*

I S6307»S
n&K
\' tljlltfi nlima\'il
I I3 5S703 ■
: uwh7 P in
ifljiasa CnéiMii
I7|s74in „ J-iSL,!
rrasr
K J04CÍ
s lasM il ajm 7 4\'//T40í P IMI 64<aa7
TjTii&CÚ töa&t I ftíitii MM tcjciit sif\'tatf
itmü I iteíu it
UjKMB fi
Kilfti
H ia«at9
>iflfii7
Uitl lAqyw
Mllnail Í7»áíM9
iHWtl K r tÍS3a2I
.. -- - ■ - . Í..J. T.L.Í Í» Kii\'u\'t.-n
liiiWéÖ B fialüliCC
-— -JN^Síft
■4 W7V
iaaoi
m
vtfiijtffía snitten
iilmia rNtíhüií
. íra
9 4
17336 C
IWB S
Vil!gi52S01 rrha(74a»
^íti Mii
rpui j-^tíií, I6MMA v,*>«ftaa4 u.Dom KiamTt, \'tvpnvj
;34«Má
mmmm s mmai ^fftttík H23 -\' 69Í
M ---- ------- ... —, __IVRMI KlMHI
o?66 » awam y augun i» h lan f#t»H7 m ,» ** mstv , mi 17144 auiiéaa Kiii;m?i \' 1 í .niMBl

a
UíJMl
RW^Sl
(3WÍM6M
|iT344Mlh i-l\'.létTi
IIMÉli ISfMNl
U.lli|443ff7 I ]i:>630a rí
ia»m
17
••j«fiSM7 "í^t <1
M flMl
>\'3f4*l Jb»P79B vj

fe Mindenki kiftérelie\' meg sxervnoaéjét o •>ai9téMMip|ár« r-li"|T r i(U námmal. Eien napU^rhwi as év nunden affii napiéra ua ixárii van fdjegvejtvr, nelvfh postaford Blattal! reegreedrléa aaa-lét» náhidk kaphatók, ufy liogy bárki kivéUiathaya aa|ai iitoa ||a idókóxbao a txám elfofyott volna, haaoolM *kúl<lunk.
ir van szí
Az e.eaz ta l«ila« Aliami It iOpjtUt aiatt alí. iz t 6ii\'4ir éféiéti aarajafjcB itnun egy nyo ead Va) - 75 1 ftO kor A egy negyed (\'/J frt 1.00 vagy 8— kor. . fél i\\)Ui e • — . • egéaz (yj frt , 12 t
k aorajasjekat után* éttel vafV aa 6aaa»|tk j*flia«tal*é»7«B valé tMaalaa b«kftM4M illaptfcia wpii.djuk. BiraUloa Umid dtijiaJUbl. Ilf|liai64<kai kéiftak aaat aal, 4é kgkéaőbb
WEISERI. C.
— gépgyárában, Nagy-KanizaűD — Clayton és Sbuííleworíh gyár-beii teljesen kijavított 8 lóerejü gőzcsiplö garnitúra teljes felszereléssel 2 drb. 8 lóerejü
- lokomobil-
olcsó ár é* kedvező feltételek inellett eladó*
f. f majiiH hó 10 lj(
TÖRÖK A és T^
■AKMNAIA Hl UirKHT, Vi, Teráikdrui 4«a.
xvotáeall koaaáuk b^kél doai.
F\'ÓKOK : V., Vénl-klnit 4.
Huzeum-körut 11. Erzsébe körút 54
Mak ra Igra aagy aiyemaienyt flmrllftnk kl ■ayyrakaaalH tttitekaak ém pHll| rövid Iái alatt hat mllllé koronánál többet.
Megrendelő levél levágandó. I TÖBÓK A h Tüí l&iUiUiü, Mipest
Kef\'k rt*«2i (tire I. «r*at m. kir aaaüi oMlál|Hra|álék trtdi Ü a*a
i ü, liifalalwa Ur%eieUal e^jfútt kbli)«rui #
/ Plámél^lttal kér*na %
ftMiee \\ ut»itkfeldén > A uan ktfáat U»rlai»44.
*\'a«IUkrlio kaak|«|)flb«a (Ulygekbaa)
i »
II
Nyomatott Fi-^bel Fülöp könyvnyomdájában Nayykunizsau.
atSaé*
Téroal áa-épalet, Fitck^Fílüp kftayt* karoakadéaéfcaa *
A «t«rkeeaJ6*el értakaaai lehet aapon-kitt 4- o 4—6 éra ktlot.
Ide intéaaadó a lap aaoUemi réatéra vonatkozó minden koalemény.
Kiadóhivatal
YirbViiáaépölat: AWeAW Fülöp kl>i»yv K»r«ae
Huszonkilencedik évfolyam 38/ sz&m.
Z Á LÁ
Politikai lap.
Megjelenik NAGY-KANiZSAJI. nsieniunt Ketszer: vasarnao s csőtfríőkőn.
Kdn«»léil éral
Kgéaa érre.....
Félém
Nagjwdétré .
Mjriiitér peütaora 40 fillér
IS korona 9 ltoroaa S korona
Klfliaotaaak, vaiamtat a kirdoléoeer vonatkozók Fiaeba! Flk>p kfi-iretarea tadéoéh* inránend i.
MnaaaUtlíR igealak raak iámért émn iíI fogad taiaat «.
B|ya« aiéa ért tO fUlélt
Nairv-Kanizsa. I H)2
MltílÖa eierkrailci: >>hr.aalany ^iniulor )■ Maraaaftltanr Heve«a l.t*J»M<
Vasárnap, május 11
p
Alapítva IM&
Legolcsóbb bevásárlási forrás!
PM I &C Pl#f i
HdLPHEN L. ÉS Fl/j
(HÁlPntS MÓR) XACT-ftAXISIAX, IO-IT *.
Pf
t
A n érd. közönség figyelmébe ajánl-uk dú«nn felszerelt raktárunkat
s
I
néi és leány szalma-kalapokftan
férfi, női éa gyermek glace- és szövött kesztyűkben, nap- éa esőernyők, i uhauibzek, menyasszonyi koszorúk, fátyolok.
arczíátyolok, művirágok, szalagok és csipkék, füzönyök.
a
Oltárvirágok és oltárdiazsk. Temetkezési tárgyak, airkoszoruk Valódi D. M.C. kötőpamut, Snrirna és berlini kötőpamnt
i lipláswaU ink nllitl
Velootme és Párisi höJgypor.
UfflaaaaM QteÉanraft.
Áz fljL\'y közérdekű voltáért kftzlőm az alábbi adatokat, melyekből kitűnik^ hogy .a Balatoni Gőzhajózási Részvénytársaságot! érheti a legkev&iehb \'vád a járatok kaná-1 tozásaért és azért, hogy a gőzhajózási fejleszteni nem akarja, akkor, mi kór vállalatára ♦óli/et, s iiíikor Somogy- és Veszprémmé" gyék, életbevágó érdekük ellenére, a lár a* sággal kikötőitek, s tő!" a S2t^lyösszeget megvonták. NtójJ/
A Balatoni Gőzhajózási Részvénytársa-ság- to\'éven át az államtól évt 12*000 kor. I és Zala , Somogy- és VtSzprém vármegyék* | tol egyenkint 6.000 - 6.000 korona évi segélyt kapo\\ti hogy a Balatonon létetiiett gőzhajózási feníarthass.i Ásegélyek nyújtása, kötelező járatok femartásához volt kötve és szerződésileg szabályözvt. .A vállalat a közérdeket szén*, előtt tatva, legalább is hár omszor annyi járatot fa rí ot t f » n. mi t arra kötelezve volt és a 3 gőzhajót a leg« nagyobb mertékben használta ki, mely körülményt 3 kereskedelemügyi ministériumban tárt olt értekezleten beigazolták és az értekezlet ki is mondotta, hogy a 3 hajóval több és célszerűbb járatot föntartani nem
A balatoni gőzfTajőzás Ugye
Az utóbbi időben a sajtót, sok mindéig féle hír járta be melyekből bajo« volt a valódi tényállást kikopozni. *
A segélyezést biz\'ositó szerződések idejetj közt ed vén, a Balatont környező/3 vármegyét\' a 8-ik szerződéses évben megkeresték/
hogy az eddig nyújtott évi segélyt további io évre biztosítsák a vállalat ukna*^ hogy ez alapon a vállalatot tovább tej lejthessék. Sajnos, az ügyet 5 évi tárgyalás folyamán sem tudják dűlőre vinni, mert Somogy- \'s Veszprém vármegyék csupán 2.000—2.000 korona évi segélyt szavaztak meg és csakis Zalavármegye tartotta fönn az eddigi 6.000 korona segélyt Ezenkívül Veszprém vármegye oly szerződéses pontozatokat állapított meg* melyeket betartani nem lehetséges, azok betartása káros volna, és akadályozná a Zala várrom gye részéről kívánt jogos föltételek betartási ít, holott Zala vár* meg ve mindig készségesen el ülj árt a vállalat anyagi és erkölcsi a támogatásában. Ennélfogva Veszprémvármegye részéről megáU lapított föltételeket semmi esetre sem fogadhatják el és igy V eszprém v ármegye részéről segélyezésre nem is számithatnak, mint a lefolyt két-évben. — noha az ősz-szes járatokat ugy tartották, tőnn, mint azon években, melyekben 6.000 -korona ségéíyt kaprait Veszprém vármegye fillér segélyben sem részesítette a vállalatot és Somogy megye is csak évi 2000 kor.
segélyt nyutott,_mig Zulavármegyc e^ye-
dül adta meg a két szerződésen kivüli évben is az azelőtti 6000 korona segélyt, méltányolva, hogy az összes járatokat változatlanul fóxitartották-
í hmié\\ú il tparbank-Részvénytáfsulat NaflptiJira
eladja xg alant íeleorolt aeralegyek bár—lelkét foflalá mellett poateeoa a miadoakorl kivata!oa napi arfolyaaw . - " . • ■ --J\' v
A foglal" Maatoaa atAn a »«vó Betétjegyet íaeui réailallfat) kap. BMly a váaárolt aorejegy*k jegy-nékét éa a kitralékoa vétalárt tiatatl fal.
▲ vétaiár-kátralék »agis«téaéra ajiod^oak«l<at S kéaapi id<>ta<tam állapittalik mtg. Ha a lalé^jagy ra?ója ma 6 kéi Ap latalta atán a kétralékot B«f aam Úíftia tol. a ki, akkor a vatalár-katralek llnatéaénak batáridőjo a Utétja^yaa faritl.itatott aálofköleafta ttalotfa oeaatkoaó szabályuk értalmri.aa aiegkoMttabbiikatá
Aaoa ftortjofyak, mélyeknek lafkiaobb nyereménye az árfolyamértéknél kiaebb, aéiaak árfolyam▼aasW\'mf ellen bizloaítai>dok.
A letét|ejey étietrlétél keedu mindem ayereiméay, kamatozó tertjefjekail a kamat ital témy la, kitéréafwaa a vevőt illeti.
Alkalom ayillk llymödoo, aorsjasyek játék jogit aleaém megexeraxoi éa megkataroaott ídöhü* nem kötött a fizetések kei uiedeti aorvjogyok birtokába jatai.
A le tel (egy élTételétél keadva mltdaa ajtraméa; a vetél Illeti.
A aorajegy aa
4\' ,\'aa Tlaza R>akál;tiáil tora
Nr
1870
Hozás évente
Apríiíü 1. Ottéber I.
Majna 15. Sorembar Ift
1\',-aa magyar |rliélafhllalbaak | Május Ifi.
* mmamimmu ! ll..i
_jrgy_\'_|No?embor 15.
» T 7T . j f abraár fö.
3* ^ST J—| Jaaiaa 25
l Oktébar >6
4v- 1860-1864
0 Saroaat-knaáa
(FaWaár (AB g 1.
Í ■ Főnyeremény
r lflO.OOO kor,
tOüiXX) kor | 300000 kor._ I? 100 €00 li öt l 150.000 kor •
70.0C0 kor. | " 2000(0 kor. _ I _ 100.0C0 kor
—LV-
r 600000 kor.

rogUM darábonként
kar.
k 300.000 kor
aaatrák áll. IW
I Jaaiaa S. I Dacaaaabar 1.
Február IS.
3v 1 ^15
Jaliaa 1
lellatéaetl aer^fecr f Aagnaataa IS.
Hoveaibar 17.
>*mtéiaa> aarnjagy °"4rák kltaUatéaiS
<1
aárcaíaá 1.
jj 300.000 kor.
| löO-öüO kor. f ~ S0.CÖ0 kot.
Egéaa aorajagyra
90 kor._
4 Fél aarajégyro * 80 kor._
40 kor.
30 kor.
Igéaa aorajagyra
iiO kor. _ Ötftd aorajagyra
_6S kor.
Egéaa aorajagyra
65 kor Fél aorajagyra Sl kor.
Iinafca JaaaáTt. Jalina I.
Mim
•0 kar.
17*400.000 kor.
I 800.000 kor » . j ! „
iliiiii—mii riüi
TÁRCA.
A legnagyobb színpad.
Irta: Kenese Ha Ida
• Bepfiljdok ^taaia a gondolat »a*rtiyain a mesése maliba, midőn veg amet, ki l • n volt a (üld, mint egy telek, mrly arra var. hogy be* ▼ilájfiteÍ4 éa letesit"taek raj a egy rasményi •\'Z^p asinteret... Megtörtént- A teremtti <naga aa Ür Isten vala, te\'iebeDtvón a ^öt**taeg toggdnyet, vilagoMaág lett; — ragyo^^bb, ittint asmlusaiok vili itnfénye. Majd isteni erővel le-diaiitette az óriá»i -szinteret baborg<> ée caenda^en lolydogaló vizekkel, hegyekkel, vü nyekket ea emberi kéz által meg nem utánzott * irágos o^n^eagei, nem feledkezvén meg a kárpitról nem, Alkotva a gfi« nyörtl égboltot csillagaival.
Midőn keséén álli a végtelen azi.niér. gondos-kodptt a Tereaiö egy óriási aaii müfuL az e I e U rf4, melynek azonban a sokdishai mmua rn elleutat folytán opera-jeHege volt, mi höo vl inkább ki» domborodott, mert kezdődött a oagy mii egy ayi* táDynyaJ, melyei az angyalok kara aeQgeti.
A patak edeaso ceevege,<» a levelek auttogtak a iaityba szel lövet ; ksdvea ottbona ayi.t a caicsergő daoa madárkáknak, tiyakma valtoaik a »iíb. Majd a tenger tag, >ftrült a ssélviiisr. Sas, baglyok kiáltáaa hall a taxik, iasg*megazakitva a néma csendet. Majd magéléokM aa erdő ée aeiö. Lakóik: lélénk nyitlak, Stikek, gátollak, ordító oroáxláaok ée tigrisek képében jelennek még-
Milyeo tenaáfas asép slkotáa. — De eaea élő lények csak dekoratív hatásúak, egyedül arra bivstvák, hogy élénkítsék a szintére\', melynek téoylegt* szereplőt mág hiányzanak,
De rdvid idó mttlva még1 két élő léayoytl Ma^omdxuk a ttUd lakói, ktk bixaimaaan casvsgvt lépnek a színtérre aa é I e t-be. Ili I ,i
N y-Kanizsa, vasárnap
Zala 88 szám (t lap
Az ügy természete azonban megkíván ja,* hogy a 3 vármegye egységesen és egyöntetűen. intézze el a kérdést, nem pedig, hogy egyik szerződé* a másiktól függetlenül készittesék és. a; egyik várme-
gye által kívánt leltételek lehetetlenné gyék a többi vármegyék áltai kívánt t£Íek betartását.
Mindazonáltal, hogy az ügyel már 5 éve eredménytelenül tárgyalják és a legutóbbi
egyáltalában semmi segélyt nem kaptak és Somogyv\'rmegyétől is csak 2.000 korona segélyben részesültek, «»járatokat változat* tanul oly arányban tartották fönn, mint midőn meg 6.060 6.000 korona segélyben részesültek,\' a mi természetesén azt eredményezte hogy ezen két évben a zárszámadásokat tetemes veszteséggel tárták le Ila ezt most így folytatnák, rövid múlva ..beá\'lana az a körülmény, ^.hogy
föltétlenül í balatoni üzem átvételére. A tárgyalások megindultak és a hiteles, adatok alapján beigazolták, hogy a vállalatot a mostani mértékben az eddiginél kisebb segély mel-. lett fentartani nem lehet, sőt több segélyre
1Q02, május hó Il^n
----1----•------
I. Rendes esküdtek:
1 Csempész Kálmán Ogyréd L*tenve
2 Hofraann Béla földbirtokos Puszta Magfarod
3. Heiinlqr József gyárigazgató helyben
4. Hsjdinyák János földbirtokos Pariik 5: Kövesdi Krimin kereskedő helyben
6. I.yka Sándor fö\'dbirtokos Tót-Szerdahely
7. KÍlne Ferenc fő\'draives Nagy Récse
8. Bazerédy Lajos föld iliokos Alsó Páhok
9. Szalay Lajos ügyvéd fie « ben
10. Keller Ignác cipész he vb n
11. Lenárt Miklós nyue mérnők KeszCKelf 12 Halphen Mór k reskedö helyben
13. Derrarícs Imre földbirtokos. Kilimáo
14. Kovács Antal bognár prttf
te" van szükség, m.ert a vállalat az eddigi gyakorlattól eltérőleg a segély után még adót is köteles fizetni, míg eddig adómentességet élvezett. A Magyar Folyam- és Tengerhajózási részvénytársaság tehát az átvételtől évben Veszprémvartregyétől _„ . ... ., ., , -r , , efSIIoit. miután kevesebb s-a^ely me lelt ő
1U»I1 blflfiili /.<! I \' . ... _____________
sem tarthatta volna fönn az eddigi járatokat. 15 Dr. Hajós Ferenc ügyvéd Csáktornya
A kereskedelemügy. tárczánál beállott {%- |^ntó. B*™\'*
bJ 17. ^tlényi Jáno? f)ld\'srtu--o! rií\'^-íMgk
változás után HöránszKy Nándor keresk. miniszter a; Itfgnagyobb jóakarattal karolta fel az ügyet és a kedvező elintézés biztosítva volt. Halála miatt a további tárgyalások ismét fennakadást szenvedtek. — A idő tárgyalásö* most újra folyamatban vannak 25 Forster Ferenc birtokos Keszthely és remélhetőleg rövid\' idő alatt kedvező Dm6 Májir.t. Mkáf Nafykaftizsa I befejezést nyernek.
A válialat részéről megvan minden jó-
Veszprém
18. Soós Pongrác anyáir. felügye 6 Nagykanizsa
19. Sommer Ignác földbirtokos C tpi
20. Zakál Henri"; ügyvád Cvíktorara-
21. Itelc Kis J.\'ínos fóltfnives Sormis 22 Báró Khezovics Viktor föidb Slridó 28. Acs Imrv fóldmtves FelsőS e nt?nye
24 Krauthacker Józs-jl ny. nörpevsfi Stridó
alaptökéjöket a folytonos veszteség föl emésztené, a mit a részvényesek iránti A vállalat részéről megvan
kötelezettségük tudatában, bekövelKezni akarat és áldozatkészség, s ha
nem engedhetnek. Ennélfogva- a folyó évi január hó első napjaiban redkivü 1 közgyűlést tartottak,. melyben a részvényesek el határozták, hogy a g&diajójá r4Iilk.1t az • eddigi keretben csakis aW««r kezdi meg, ha a segélyügy kedvező elintézést nyer, ellenkező esetben a nezii jövedelmező járatokat teljesen beszüntetik "és " a—röbbr járatokat is csak azon időre tartják • fönn, midőn azok jövedelmezősége biztosítva van.
Mindezt kimerítő iiiomerandumba ~ foglalva, felterj isztést intéztek a keflíesl»-edelmi miniszterhez. és a memorandumot: másolat- j ban megküldték a megyék alispánjaihoz is. I —A—memorandumban.—k\'fej tették .—áiíáa * pontjukat, aztán megjelölték kívánságukat,] —\'\'— és az esetleges .rideg - vissza- ! Utasítás esetére határozottan jelezték - járatok előbb emiitett korlátozását1, esetleg azok teljes beszüntetését._
és Somo/ymegye nem vonta volna meg, illetve nem szállította volna le a. segélyösszegeket, a hajózást az Aldigi keretben változatlanul fenntartották volna. Sajnos, hogy a járatok szünetelése X tlavármegyét is sújtja, hoLtt Z .la vármegye készségesen felajánlotta az eddigi 6-000 korona se-pélyösjznjet, azonban -az ügyt csaKts egységes eljárással lehet sikeresen dü őre vinni. \'. .\' •
K i/sli: Sáyí János
Esküdtek kisorsolása.
A nagykaprai kir törvényszéknél vo hólVón Tóth
27. Liiaráty István földbirtokos bisue
28. Grunner Lajos bérlő Pötrélo
29. Csirics János földbirtokos V<4, íaItz
30. Wusztl Lajos nyug. pénztáros Nagykanizsa
II Helyettes esküdtek:
1. Oesterreicher Bernát kereskedő
2. Welsis József fuvaros
d. Flniscnacker Józs f kereskedő 4. Dobrovits Milán igazgató
6. Wucskic* János míg intő •ö. Csígaházy Antal erdőméster
7. Kisingér Henrik pénztáros
8. Deutsch Lajos filszerkereskedő
9. iluaz j- Antal lakatos 10/ tiutmann Sándor kádár.
Az iparosok és munkások nyugdíjbiztosítása,
\' Irta : Zeke Jozse .
Lelki .-vernéim ejo t két ipares- vagy munkás-
l-m ad liyiHlitiifH k P\' nijtn\'rtritk Ullíg u „jővö--
luil. Az ik A , <av|4 ejjyt-túnkn^K, míg a III Si . IS., ticut
törvénv-\' r,n l*>01" "ek h<»lv*ei-i, a. mint előre-
~l^gedve, iiiuck\'ara nem kéues. Pfdjg;frs»ire e«Ml«c-\' uek. ligjr-lméi nem íjsyszer hiv lel \'^rsai a
folyó hó 19-ón Tóth László kir. törvényszéki elnök,C * e az n k Miklós ós dr. rí 0 u « i e d 1 e 1 Antal kir síéki bírák, dr. 0 r o s d v Lajos kir. |
ügyész. H 0 r t e Lé n d v B^la ügyvéd, jd-s, a töniorüie^ üd \\o \'ára Akkor ügyvédi kamarai h. elnökből ós Szenes! a/.oi.liun mé^ ifjú eriiovo >ot bírt diguiki a
Iuiiib^H.—*"*"m
i-\'i^ii in iuegi"liu0^n jn.
. ,„ -—:-Dcaaő jegyzőből Allú biautlaáa tdűil meg* I
Az állam ugy véltemegoldam az ügyet,!ejletett az ü8küdtek kiaorsolásaa folyó! !»"»«. ,n"l:
hogy e;y nagyobb Folyam-„és_Jengerha M junius hó 24n kezdődő ^sszak^^
józástr esz vény társaságot akart rabirm a^Kisoisoltattak : I keHen-i ni aradoins -a vei-üi *;Í!í kaimti annyi
Zavartalan boldoKHág uíep ick iu nj le i • n kígyó, .lenábHja t á\'. A gy*1^ nő a nz-relem. hatalnikvi Ad .mut rábírja a tiliu 1, la gyüuiöl-! cséifÉk elv(áéscri-. \'
A" ma drámai .ordulatot > nwr at es menjek »/»lai bonyolódnak.
Az t\'tö telvnn»», — m ly c»upa boldogságot ■ iférf, » büiiö< lükék kiB/eíésrvel vegxódik. —!
A fnggony umrt felgördül.
Szqmorii képel mu\'at.a főd i\'jDterr, Latjuk.! Évát, ki &ratjs az e veszteit pa\'radicsoinoi, Ádámot, ki éden kerti sala helyeit az erdőkben buj d\'<-ik. — Látjuk éi érezzük, az első szereplő < j hagyományát: •■ z emberek gonoszságát, me y szinte vezető Szelleme leit as emberiségnek.
■ Nem találunk ma mar mást, rmftt eiiy ia<cohy u j nagy harcieret, hol a gyenge \'erény küzd a hatalmas bllunel.
De hé ti.sgAljuk az eseményekét, hanem tigyeljuk meg a szereplőket, az étét igazi komé* I diósait: az emberiket.
.Az elet színpadán mindenkinek jutott t>zerep Eyyoek kisebb, másnak nagyobb ; egyiknek ne-l htzn b, a maiiknak könnyebb Ai egyiknek víg, 8 mánknak, szomorú
Nemelyek ko-jioiynak, aőt komornak tekintik ai eletei, viszont máink mindennek víg, bohó oldalit látják. E természe\'i elvek szerint jttaia el izláo ki ki szerepet.
Amiat » uismtlvéM előadásából, játékából megilelhetjük annak tehetségét, mivelii^iéi, lelkét,
liaSouióla^ a- etub -rek - cl • • il\'lí- b ji, go dnl-kod»iui<>djából, uivibúl, levm bin|UK h í- velke -leieseket és megalKothatjuk aa & lap is Uriukai. daéara, hogy az i-mber okká -modd gyukrán vált -z aihal, kőnuyiii^i elelaxer-pen és azért 3 tebinie:ben \'előnyben v<n a hivatásos szineszszel szemben, méj^sem^mondhaljuk kOnnyebhnrtk a »ein\' segiü és ez a ■agunk ralsiato>ta szerep.kitogss \'ilaii elját-«a<at. éa I Ikeaede",
is alkot\'ill Dé li» >\'í) -ge a tá>°ad 1.01 aain\'sz-pilya\' jutalma i-^yedűi a fizetesbiin rejlenek, bizony vaj mi keyes örömmel, ambic óval fáradna á mUvesz. hüjjY valami rémekel alttossón.
Keli, hogy létezzék* val >mi mai is, valami magasabb nsziSn, mi a töre-vési a cél tela elő-máváazei irauti raja gó szeretet nely kell, hogy útnak minden
Sőt ini több, neh&zebiiamannál!Eős«iir inert hjc felkentjének kehében l*kozz<-k. Hasoniulag szük-élel nem egy-kyt -r pke úra á ail. jd\'-zodik le, 1 séges, hogy az emberak eloteiiek alapját is a mint a színpadi egeméinek, tehát .a xi rep jóval szép és jő iránti tuely érzés es ->a retet -epezzr, hosszabb Másodszor könnyebb á jól és \'épet j páro-iVl.it a jóléti lelettl orOmene >el. Akinél ezen azinészileg eljátszani, miat azt t> nyleg m«ycse- kelléke hiáuyzauak, 110 o működhetik sikeresen
| közre ahbaa a nagy szlnmiíbeu, melyet élatnak nevezünk.
Amint a színdarab befejizét nyert éa a füg« göny legördül, a kiválóbb szereplők a függöny
leVédni.
Azért ia jóval ne ie ebu az éleiszerepoék csak némi -ikerrel megfelelni,, min\'- a színpadon babért, babérra uralni.
De ne gondoljuk, hogy az embernek nincs-ele hivatnak.
kalauza, kisegítője az elet nagy színpadán
„Amint a színházban állandóan olt van rejtekhelyen a súgó. ugy. minden ember izámára létezik egy láthatatlan\' valami, egy ingó, ki vezeti, ki kisegíti\'é* qj irányi rom irányban halad.
Etek most már nem a színpadon állanak, hanem a dicsőség pódiumán ea ürüm tol sugárzó ar oat fogadják a jói megérdemelt habérokát.-Epp így cl fog érkezői az as idó, midőn a ad, h« lenaakad, vagy ] föld színpadának függönye legördül, a földi élet eseméuyei belejeaödoék.
Ei a lelkiismeret szava. KitünÖ iugó, csak De tel logaiism* gőrdó^nlMá legltbb bíráló, érteni kell szavát. De legtöbben túlkiabálják,mint aki é nagy mn eret alkotá, migi elé lógja aau-bivailaa prok\' tort, mint alkalmatlankodó, o>badiitani választóltjait, as igazán jókat, hogy oááf-álló kalauzt [ajándékozza ők«t mennyei jutalmával.
A uinésiek fizetést kapnik mükődéaökért u\' •mbar megnyeri ez felebarátiiaa^ beofftlétében tíaatektében ha tifrepévtl csak némi,■aradindót
Nagykanizsa vasárnap
munkát, a mennyiből csaladjának a legizükté gesebbeket megtrerezt* Később egy bettgaég butamosabb ideig ágyba döntötte, a mely jófor-mto mindenét ftleaetzetie. Mikor pedig fölkelhetett, nem volt munkája E szomorú halételében esutáo elment egy iparos társához, mini segéd, dolgozni. De uem sokáig bírta. BeUgsége, melyből teljesen ki nea gyógyul, újból vinza-iáH, még pedig oly erível, hogy dolgosai Ifibbé nea tudott. Családjával együtt nagy nyomorba
Zala 38. Mám S. lap
1902 május hó 11-éo
tát, szervezkedés nélkül maradandó dolgokat ilyen vlharallÓ sziklává len, bt
létreboui nem képet egy oulály tem. Minél ■tgjobb at összetartsa, tónál nebb eredményé\' ket érhetünk *L •
Egyesületünk, magasztos hivatásának egyik legfényesebb bizonyítéka, hogy mi«, nem az ipar»>pk kürébe tartozó agyának la szépen lel? felkarolják, » mennyiben tagjaink kötött neai
lélekkel sorakozik a zátalo alá, leliráa olvasható: .Magyarországi rokkant- ét nyugdíj-egylete." Ugy legyén!
ecy szi»vel-a melyen a munkátok
EIBIK.
jutott, é cak a társadalom könyörületesaége env- t,ekelí ««ámmtl vaanak kisebb hivatalnokok,
. . .. \' ti tnnilAI. lm L__— L. JAL . K.J.. . ..L - .L _____1___
Unitok éa keretkidők; pedig ezeknek nagy része már bivatáauanái fogva tagjai basonlo cé u intézménynek-
Et m igában vévé oly eredmény, a melylyel míg evyrá-tt meg lehelünk elémdve, attretzt
bité némileg e nyomor.
A második kép nem tokban különbözik »z elsőtől; csakhogy uiig B. a sservtskedes áldtmw hatását felismerni nea tudta, vagy nem akarta, addig A m<? Hja korában, tékát akkor, .mikor méa auaktbirO éa esésrséget vol, tagjává lett egyletünknek. Tizenö évig fizetett szorgalmasan, ekkor azonban récebhi b»ja, melyet íoglaUvá-aávsl szerzett; agyba döntötte, e dacára családja - .
önfeláldozó gondosságának, egészségéi nem nyerte "t\'ub,n J°f8fal \'Iváibatiók vissza annyira, ho y elöbbeni mesteriegét (oly- nek tagjaivá Jsgyenek, tatban* volna Ekkor lá\'ta csak. mekkora tőkét gyűjtött magának az mi 15 év alatt, a maddig a .Magyarországi munkátok rokkant é* n>agdij« egyleié\'-nek tavja volt. Rövid idő múlva ugyanis
— lUiattág Htat Vilaoe előnyösen laaaart lOaierkereakedő NagykanizsSr, folyó W iő-éo tartja • esküvőjét Fischer Ilona kisassjooynyel Budapesten
— Miniszteri biztos A magy. kir.
az iparún- e* munkásosztály, a kinek javtra éa megvédéaére pedig ez intézmény aiapiltatoti, nincs oly számmal soraink között, « milyen
hogy at egylei-
a* egylet választmánya a* orvotok véleménye j •rikeégezn\'Wt tartom zijelenteni, hogy ne félje alapján nyugdíjba helyezte éa 15 évi tagaág ulán | ne.k" mert o|í férf.lak *llaimk »» élén
heti 12 korona 75 fillér nyugdíjban részesül £ melleit aionban,- minthogy az egylet alapsza-1 bályai oem lilijak. keres má*, egészségi állapotának megfeln ő könnyebb foeialkotás.al annyit, bogy hozzátéve nyugdíjához, Családjával egyQtt! megélhet
a<omorustggal tölt et azon körülmény] bouy ep kereskedelemügyi miniszter Holtai
József nagykanizsai kereskedőt az itteni felső kereskedelmi iskolánál az érettségi vizsgálathoz ismét miniszteri biztossá nevezte ki
Névaag^arttllM. Mascbimker üu«s-táv, linói illetőségű magánhivatalnok Nagykanizsán, belüüymínisztcri engedélylyel nevét Maromra magyarosította.
- Rlróangl kiaevtaAs. A király Hutás József, zalaegerszegi járssbiróaági albirót az alsó-lendvai járAsbirdtaghoz járásbirávi nevezte ki. — Hangverseny. Ma vasárnap délután lesz
Arin kékfdök megsyugislására pedig, a azért idegenkednek egyletünktől, mert nem . at állam, hanem önmagunk áltat valaaitoit iparos, ét munknsiflrs»ink kezelik az egyleti vagyont:
kik —
kikhez a gyanúnak még az árnyéka aem .férhet. Az adminisztráció éa a/ ellenőrré^ olysnnyirs
Két képei auiatttm in bs ugy, kémben elképzeltem. Nem biatem,
ahogy
kitiigáaialan é» szigorú, hogy batran bízhatjuk ily | PoUák MJkaa zenetanár M*>jnngora növeodéké-férflakra (\'lléreinket, csalódni nem lógunk.
Helyén valónak tartom ez alkalommal fölemlíteni, hoty egyesületünk magasztos eszméit a | mágus klérusnak számos- tagja, valamint több.
| előkel5 \'iparosunk tette msgáévá a bökezü ado- l^íl4 ejteni a hallgatóságot A hangverseny a M-H mánjaikkal igyekeztek parifogunknak ea rokon- \'C*®00 disstermében less megtartva és délután
nsk hangversenye. Szívásén sjánQuk a nÖvendé» kek ezen produkcióját a közönség figyelmébe^ mert eleve meggyőződve vagyunk, hogy a fiatal hangverseuysők egyike-másika szinte bámulatba
valaki köröttünk, a ki tőnek ne tartaná. De
e két képei megtörtenhe-bogy B.-nek -zá\'alriiasi
hogy volna lazenvüknek zitejezeat adni.
£ diazea névsorban elaö helyen kell emlite-| nem\' 0 Emmenczí&ját a bíboros esete senkivel mag n-\' történjek: elterülhető,\'ural, továbbá b tó Hornig Károlv veszprémi,|kanizsai »Ker, Jót. azzal, ha minél több-a iratkoznak be- a , Ma-[gróf Cs>ky Kár fv váczi megyéspüspök urak 0
éa nyugdíj e*y- Mé lóságait, Pellet József, Wulafka Nándor v., ........... ».
— fpB-p.vk. urak 0 Méltóságai., lőtisztéléhdő dr. I vendéglő kerti heh iségébeo.
leaállá-át Prohaszka Ottokár esztergomi szemináriumi lelki
At órakor kezdfldik
A Mer. Xórgylet aulaltága hercegprímás | Biztos forrásból értesülünk, hogy a nagy-
NöegtfUl* idei nyári mulatsága jtHiius 15-tkén lesz a sörgyári
— A iitséaiel köri bül Az Örsságot
kevesen lesznek a hyu.\'dij-jogosullak, de éve: multával ezeknek száma .mindinkább fog. — »
Egyesületünk a o<ekély béli béfiietések
\'gyarországí munkások rokkant-lété.-be.-------
Egy esztendő múlva tiz éves HHMHHHHMHIWHHPHPHL—__________ . I ^^__.
tölti be e/yle ünk ea rrtviddel azutan kezdetettiiiuzgató urat, pátkai Kötbér Alajoa, h<M.-zti Sliné-l,,«T,\'5Íilrt mu|t itnáctüieseia a mn-veszi a segélyezés. Természetes, bogy nkkor még \\Jellinek Henriit. Z-o nav Vilmoa, Frauk Sándor, | igazától envedélyek megtzavasúáVal fo*lt koa-
lovag ilj. Seltenhofer Frigye-, Tedeschi Viktor | A l«*uií>bbi tanácsülésen Htlmty Imre és eme-kedaijét drr^chreyet Jakab urakat S ik mindannyian |K5vY Ed« ^ azintgazgttókntk w megadták aa nagyobb összeggél járultak egyesülelünk alnplö-fi|íaai<*rereniiedélyc, e»wl s vtdiken mQkftdO coo-
__________________________étin- kéjének gyarapiUsahoz. Hálás köszönet nekik flcesaionait színigazgatók a/tma harmtm kellőre
nében oly előnyöket nynjr, a melyek más egye- tfagaaztusabb célra nem adhatuk volna vagyonuk I szaporodott. A mu t télen haraincbárom*i«a<gaiá sIlletnél fel sem találhatók. lölö\'legét. " ! mOködötl a videkeo, ezfk közül nyolcan vissía-
j léptek az igszg;«láalól, l.-azkay Andor arndi igazgató pedig a Magyar Sainba* Igazgatását vette ál. A kérvényező uj igazgató aspiránsok közül husvet óla Imta\'i kapták meg a tsiatgizgalOi engodélyt.
- — OrsaAgea vatár. Május 12-en,
A tagúk hánrm osztályba Boroztatnak es ki-ki,; letszexe vagy tehetsége Sz-rint léphet be bármelyikbe. A* elaö osztályban hetenkint 90 fillér, t másodikban 24 fillér, mig a harmadikban 30 ftHar a tagsági illeték. Oly erkély-ég, hogy — merem mondani — uinea az az iparos vagy mnaká<, a ki e csekélybe et ne uélkülönhetné. Ezzel szpinhen tii évi \'wg«fg mán, ha a tág
liieken az urzkoa kívül azonban még sokam vannak, a kik egyletühkét kisebb-uagynlib össze- j grkke limogattiik.
Az lír Itten udj.in minél több ilyen jótevőket | egyletüoj^iiek I
tajal >/akmajában munkaképlalenné lesz, sz els"> osztályban 8 korona 40 fillér, a aStodtkbau 9 korona 80 fillér, min a harmadikban II korona WJ fillér nyugdíjban re zeaül hetenkiat végéig A ayugdg fiattege a\'onbao liz é« a tag-tgi e»ek arányában to\'y on emelkedil\';
Az egyesület orazános lé ven, azon fiatalabb iparos aegédek, a kik nincsenek állandóan egy varosban, ép ugy fizethetik járulékaikat más városban ia tovább. Ha azonban oly városban dolgosnak, a melyben fíókegyeaülst\' nincs, ugy négyedévenkint küldhetik be at lilsléket s központba.
muirtáspk rvkksoia
ítz lkl nyugdíj-egyleté"
országi rőt.
Van az egyletnek jelenleg a budapesti köz-élefS ponmn kívül 65 fiókegyesülete több mint 18,000 után |taggal. Az egyesület vagy.oua pedig 1901. évi december bo végén az 560,000 koronát mégha-
isdt*. ---------------__
Uj fiókok alakulata több helyen folyamatban vas —
Van-e yalati, a kinek szive ne dobbanna nagyot ilj/szpp eredmény hallalára? x Mert \'ertafik u.eg jól.
Minden nllami hozzájárulás vagy légit>ég nélkül Önmagunk, iparotok éa munkások hoztuk össze s< óriási összeget, bogy azokat, kik közü-Nem hagyhatom fölemiilés né kül, bogy tsbe-1 lünk öreg napjaikban arra rássorulnsk, gyamo-
\'" Utáni tudjuk, a ezáltal a társadalomnak éa övéinek megiarfauk.
Most csendben, de annál áldásosabban működik majd egyesületünk t jövőben. Adjs Isten, hogy az a lelkesedés, a mely egyesületünket léire hozta,\' ne lanVadjon, hinea halváúyozotiaLb mértékben szerezzen tagokat zászlónk slá, bogy esáltsl magasztos hivatásának miséi jobbsu meg-lelelni képes legyen I
lösebb iparosaink kő/ői aztmoatn, midőu valaki *z egye-ülelbe való belépésre bivjs lel figyel műket, azt vetik ellen, hogy t-kik nincs arra szükségük. Hiszen, ha a tagok mindegyike igénybe venné az egyesület jótékonyságát, agy st fönn nem állhatna. Azt hiszem, ha valahol, ugy itt érvényesül igen szépen az egy i. indéri, mind egyért magtszloa elv. Mert nem lóleaelö és boldogitő-e reánk nézve az a tudat, hogy — ha mi Isten különös kegyelméből nem tzorulunk rá — filléreinkkel hozzájárulhatunk nyomorba jutott iparos- és mnokáttárssiak fúltegilétébat ?
Csak ugy nyújthatja egyletünk azokat a rendkívüli előnyökéi, ha minél többen vannak a fise-tök ét aiuél kevesebben az arra ráasorulók Alt hiaaea azonban, bogy velem együtt sokaa vannak
Sokaa vannsk, a kik a jelenkor tömörülésre, összetartásra bivó szavait sehogy tem skarják megértem.
Forró óhajom, hogy es s jövőben ne legyen igy, hanem ösmsijűk tel ssindsnnyían, hojy
* kik szt tartják: inkább mi Gaetünk, mint j össistariáaban rejlik az srö. Látsuk be már nekünk fizessenek. Az Isten bölcseségéoek utjai egyoer, bogy OasseUrtái nélkül hasonlók vagyunk szonbsn kilürkéazbeiet eoek. Van példa rá, bogyj, ponzemhez, mely magában semmi, de bs
• kik stásasrekkel bírtak t mégis s táreadaloi kőoyőrületére ssoraltak éltük alkonyán.
Ssem élőit kell tarUnosk stl, hogy őssietar-
I tömörül is smklát alkot, nea log rajta a vibtr tem. "l
A nyu|di|búlositás térés a mi osa\'Alyaak is
hétfőn, országos vásár lesz Nagykanizsán.
— Belarat m r>etélrséfaéi. &e«dkivtt! ügyes rerormeas\'i.é isnulr fist at orsi. lűao\'iő-tzovetaég körében. Előlsrjesz ést tettek ugyanis « belügyminits\'srinmhoa, b.igv s e*endörképzó ttnfolyam r*nde* tantárgyai kosé fölvél essek a tűzoltás snitáas ív. A belfigyminissierium *lfo-g<dla a jtvaalaloi t a caandörföptrtsesaukaag a tOzoltószőVetseg aioökaegevei aoet tárgyal ss u) laatsrty bevezetése iránt. — A eaeadörök tebtt ezentúl kitanult lüsoltók is leesnek.
— Képlombels. A népkonyha éa óvódák javára rendezendő nasry neptombola június hó 1-én vasárnap délután lesz meg* lar\'val — A díszes éa ériékes nyeremények a következők:
t. Hat pár esüst evőeszköz.
2 Arany női óra*
9. Kilűnő varrógép-
4. Disses függő lámpa.
5. Ebéd-sxervn 6 személyre.
6. Tulipántos magyar láda.
7. Ezüst óra lánccal.
8. Egy vég finom vászon.1
9. Két ágy és egy asztalterítő.
10. Kávéskészlet 6 személyre.
Egy tombolajegy ára 40 fillér. Kapható minden előkelőbb üzletben éa a lőlőzs-dében.
—I Hsédelgét • Mtgytr Ipar rtvátára Fürth Bernát bécai gyufagyáros F M. K- £ *s E. K. E. elnevezés alatt ositrák gyulákat csempésződ be magyar gyártmány helyett, ás Uoio budafoki gyárkas megtartották es ügybea a vizsgálatot, amelynek eddigi adatat beigaiolIák at osztrák gyáros üsdnaét. Ks ügyben kOlüaksa ■ • vtssgálstot folytai iák.
Nagy-Kanizsa vasárnap
Zala 38. szám 4 lap)
1904. rutint hó t$*n
. ~ l|ax»ia A naiykams«ai rendőrség I kó 8-án est* Deák Péter rendőrfők-ipitán) személye* vezetése alat< több mulatóhelyen rassiá\' tartó t és ti alkalommal aem kevesebb, mint 27 kétes exfstencáju leánvt ve t jegyzékbe, kik orvosi viz*gá at alá kerfl nek.
— A Déli Vasút mérlege. A Déli Vasút 1901. évi zárszámadása 9Jtiilé0 kor. 66 fillér veszteséget mutat ki. A veszteséget fQJeg a teherforgalomban beállott nagy mérvű hanyatlás és üzemzavarok okozták, de része tolt benne az üzemkiadások tetemes emelkedésének is.
valám\'t a \'Oiebe angolt «-g föltartotta a*\' ujjat. I — Te is meg ludsz nevezni «*yei ? — kérdé a király-
\' — Igenis, Fe.\'seg! VII. E ivard király : .
A király mosolygott és tovább toiytatt i « kérdezést.
— Megmduád mondani, micsoda n*gy tettet vitt véghez Vii. £dvard kiraiy, aa>< ut l óva lessii őt arra, hogy hirea elődeivel együ t e legeseék?
A fiuosfca lehajlott fejet es hallgatott.
No, ne vedd olyas nagyon « szivedre, fiacskám* a dolgot — szolt mosolyogva » krrá>y ele, mint le ; —ést »eia
— Biitomzállltd Jto<*«fk. IIa jól, ~ «» «PP ugy vsgyoa emlékezünk, a butorszálfitdT kocsik telepéül I\'ud0i% a nagykanizsai rendőrlfápi\'ánysag a Kossuth-: tal&ko^n liles^
térnek a tűzoltó laktanya melletti iészét a vis*oml«»ásüaK miudteuen na,y,.0 megörülj jelölte ki aonak idején s ezt mindenki be- j <ek Miután a váratlan taUkor* a Török A. es | lyeselte, mert ezek az otromba kocsi alko^ T-a ismert bankháza ei?>ti tor eni. .zi a sorai mányok olt senkinek sem áZurtSk a sze útmutatásnak 4e«itretttk a kőző*~n rty mét. Ujabban. azonban tó tapasztaltuk,
128 vegrh; szám. 1902
Árverési hirdetmónv.
útmutatásának 4e«itretttk a *ozo*~n rty gye* vásárol lak Tőrök bankházában. Az ido csak ,, . . oaiad\'i. n sorsjegyet iionOis nem bukták ti. Af
hogy a butor.-zállito kocáikjoizlést gúnyoló;^,,* epesztette türeimét a midőn fi-| Alubrott bírósági vegreb ji<» a, IfrM.évi LX
egykedvűséggel Ott nyújtózkodnak az Er- j z-tni kelíe > volna, b^eomtette nareijaiiak bogyi , 102 § a értelmiben ti* n l k ubtrrsí \'esit, zsóbet-téren, rkajrínem az igazságügyi palóta ö nem játszik io*abb. Hönd KondoiSodaa uianl!*"*\' * M a.iyei kir. jánsbir 190* évi V.
Nem tudjuk Van-e erről tudo- » raa** nogy ő m^a/ani az -ges< Wl-l szamn vé sse követ k-iében Dr. HotKrh,l«l
—j—fioba képviselt
kapujában,____1____ _ __________ ■____
máaa a rendAr-kaiiifánv^ffnak 9 Ha nínra ÍÍZOI,bau %7*uezen alkalommal lel«zó
mása a ret dór-KapUanysagnaK ? Ha nincs, ,iloilu barMlji4l# h(>gy rn nem lltfV„hs őiBerger
— tiszteletei megkérjük : —s*tves<edjék jóiekonj céibos járuljon bozu 12 koronával. -ezt lapunk utján tudomásul venni, s a Ezen kere mei a ré*í jó barát készségéi te\'je-butors/alhtó aocsiknjk megfelelőbb helyet\'sileite. Nyolc nap muv* a sorsjegy tulajdonosa jelölni ki. őrömmel jelen i, oogy a* imn»ik oyei-menyi
- 4 Bu<l.pe,il kertészed kl*l liá*, ! Wk ?. - k^rdi i jó
mint tadósltún* erte< nemcsak a naKykO/őnseg, "wat megiepelfe - hisaeo ^i «».ir n^injat-hanem a legel-ő tekintély ek véleményei l*10\'"\'\'Z1,«<í,1,l, bara ota, mert .
szenet minden ^digit felü mai. Ezen siker o^o•z-lJ^le,íun, í#éra * adoU -P^041 k
bar^sze Mauthn^r Ödön c^. *s kir. udvari m <g-kereawedőéf akinek k*a iita<«4 oly szép es ten eges, bo/y-e eég inlajdoi »-a nem győzi fogadni a elismerő nydstkoza jkai, melyek valóságot *»vac*i > szamba tűmnek. A m-gnyiiá- nap|á<* Jósa^f\'^ \' főherceg a- grátulalt Man hner Oiitinne^
| ujilaaara lordiioti < ni. Ugyanis nak lártoilain, hogy elhagyjuk
naiCf oftooasatf-4 ja\'ékot epp^n ia ihuian eloit! — Így kellené minden jitekos-»nak aoiidoUoani. Meri rilkan tordula «t e d oi><ui apgy eaytk hnrat ii Mwban iii^^ujM-a a tat* sík barát ^or»JeKyt\'l.
- Os2tályi0"sjegy vevőknek, kia ketlein**s
ea t^rj^ii m.io na «i eie-r* hu f- fektH*
ii k/ajin jn«< a N~ni£*ti Pf.zvalio K -^veuyiar-biiwagcft\' Buditfieslfiu M»íri \'iie«; íntve úttól, h\'o^y eddig a e*i<itiM t< nyer lék, lutézet 340.000 koronát Kitevő ovadcK», inr-ly * j^gongyoob a
a sorwjuék igiz^aiiMatfáiia1,__inat . •^ym.lódban
sziutén leijei gnnujriat n<uit h -or^jegy-vi^ar* lókkal ^z<mbtfii eiv.ilailait kötelezelHi^eK rendes lebonyolításra uesv V d-kt Qgyfr ^^\'.e* az ioié-
es bemutatta Klotild foherc-gnömk Kedd^s 0 j Manre is meglato/ara a kiáít»tá-l es mindéül egyea csop elismerését lef -zteki Mau hner | n«k E világhírű e^g, mely eddig H kü ló di kiálli*a.ion az eiso dijakat vitt** ei, ezu Uí ver-\' seb jen ktvQf jHeni >H>-gT h^y mellette tőképp m
..vidéki té^ea is ér-ényelülhessenek, sál ü_maga
is 3 tisztefedijat ajánloll tel a khlJÜáa ügy^ ér-delében. — Mtn«hner" csoportjai 15 főhelye* fogiaitiak el az ip a csarnokba e< az előtte le. ó területen. — Olyan gazdag babér erdőt, jglma* leí HZü" önös aed.e4>UHiiyi oyuj a. nwf » tígret es tnmfas világokat mez rrem iátőtr r\'nyeremjoyesef bttrm-iy tTfartr-eftTt^
budapesti kőzőnaégr a minőt Mambner varázsolt kivan ura valame.y nagyobb vidéki bas^wvagy-oda. K\'áflíioít lobbi közöli viruló 1000 Crim-on takarekpéo*tamal juta\'ek- e-» aö t-egmemea-n Rimhl«r rézaá\', 3000 nagyvíMgn Oneranatt lőbb\' ^Izetteii. JitiO 3
nrfiin 4000 libériát, meiyek a kiaililás alán el- — Ritka *Aereise«<Je Gaedicke A. adásra k-rolnek. HÓ0 «zeg/üt 175 valioza bdu uib Budapeai, Ko»auth Ljjos utca ii. s**m ai4t leit b. — Meg a szakemberek is oda nyilatkoztak: te/o naukhaxana*, bm az\' osz aly«or8,a és e^* •tudlak, hogy Mauihner nsgy, de ogyjlyet ia a\'óbbi nu .áaánai s 100.UOOkoronás l0tiytrem>*nyt tud nyuj aníT az n>nr giyazSn páratlan !* A -w isimir hHr«ad440f — ny-rtek. a üzereneiélál zsűri ej(ész zavarban volt, hogy mivel \'ejez^e ki annyira kezyell g)újlúde ezenkívül a mali nor*\' f ismeretéi r* m-g • *»zls az elnőkaeget. ho/y. >na- jstekban mar harmadszor f zettc ki Ügyeletnek gsszuló hanzu leveliben mondjon köszönetet a 4O000U kor. tőnyeremén)i«
szamn vé Stmu nagykanizsai lakö- ttgv*ed |sl
Adolf b*>j gvze*t akaiüz-» ii eég jaram Hozján Oförgy *s neje Gálos Eszi tóttseni-máiioai la ős el|»n 900 ko-. s jár. erejéig 1902 é i március kó 10 és 12 én f^an^tositoi\' k»* ele^ii^-i vegit\'h^j\' *s utján.le é* felül I^UIt es 1710 kor. bee ♦Ül* fcővfrk\'ző ía.^ogot, n m. iieoa, -xatnu, sz»?esk »z*»««g"tr-i»ly , ragva,
hordó* b,o\'ok, pea* a/ej<#etiv, »zobanmor, kukorica* Ka*, ^g\'kere*, vei>Mép, ese. t«tma ea lédtm tiocal nyíl»a»04 árv# s sn *-t dalnak.
,\\te v á^yérésnek letenyei *tr. |ar ohlro^ajj 1902-;k évi V. 38 2 »z«»u ^ga^\' k*yiáa 300 kor ló \'követelés, enne* 1901 dtfciisbar j hó 24 lupM\'ó |áro 6f/f k (Baisi, Vs9/* v Idtj én eddig -»*»/esea 1UV ■ or, liil. laratsi I níár meaalUpitott kőJl**grk ereje g Táittsni M »rt\'»i»bai» alperesek U*a»áaAl eat*
! közlésed
[.-1902 évi mdjm kó Vj napján d% e 10 órája
h\'t\'ári éfll k*tü<se>ik éa ahhoz n venni <xandsk\'»sok oly m^jííe^y^sel -inn^ meg, hogy as ért a tett ingÓH-igok az 1831. evi LX. »-€ 107. e« 10H. §•« erielineben fizet** mellet\', a leg-<
/Hihet lóerőnek, szükség ea teii hív-áron alul is éTfvTivstrsdsínr;—
Kr ll Lete^yin 1902 evi áorilia ho 8(>4á
saiMíür JANüS kir. kir<i«áti v^ir.-hajló
Iá9 1UU2 ve^rh szám.
Arvereu hirdetmény

Átallott bírósági vegr-hajtó as IMI. éri LX
Mautbaernak amién a tialliumt oty ma^as szin\' ^ t.-c. 10-\' f-a srletmebsii eaean^l j kőaktrrs tts«l
vosanai -nt-tir. . ( -h ny k letenyei- kir. }vaabir6«sgsak 1V02. evi
- Ártatlanul.meghurcolva. Nagy szen- SZBI kOSZtÖÍ Ü26f18t V, 74/1 Hzá4»u végzemkővsikes\'éb-n dr H^tbs mid
záoót keltett a múltév nyarán b ott ka Miklós sainu oagynaoi ua- Ukos ügyvéd alial képvi««*lt
alsóhahóu földbirtokos letartóztatása, mely azért Jéawl. A b»kuldö>t »öheni. nO.ru van B rgsr Ado.f tj keresned) nkaai^sai takAe jivara
történi intrt Bottka Miklóst az a vad terhelte, némi í***\'* tebeisegoek. Meg lorrnia ked hogy a Kobn Sándor táiasesimá<toiH Ukés stí#n HMQ|>
boey gazdaaszonyát: Hodics Annát ugy megrúg- gondolatok érzelme* ailejezescvel megUlHljs a* kor. s jar. ersjétg 1902 evi márctu* bo 19-ati
dalta, bogy az egy idétlen gyermeknek adva életei, W*1 hango:. Soka\' ^e-. a fej odo e oue^ e»öbu1 tognnatosrott biatosiiá*i vegr#bs)\'a« utján le és
rövid idő múlva meghalt A nyomozás folyatná- *z iróa-at «l liókja azauur* ddauznu adatán leiül foglsli es 2672 kor. 5*» UH kőrft«
ban ezen vádbeh cselekmény nem nyert i elgázolást léphet c>ak nyugodiau a nyilvánosság elé. . kezí» in^usagok, m. m. bolti sru eikkek, hu tók,
és az igazságügyi orvos tanács véleménye is az \' — borok, rum, pálioka, »zor>abiiioro*# koc*<, tüzita,
volt, bogy a hajnak nem a rúgás volt\' okozója, r- —- - —■ — — , . —különféle deszkák és asyneasfi nyilvános srvereaeo
fcjee körülmények folytán r vád most már csak Af Y I L T T K Ii eladónak.
eulyoe testi sértésre szólt — A nagykanizsai kir. -----—. ~,. ■ Mely árvereznek a letenyetkir, jbnésas 1902
járásbíróság pénteken támalta ezen ügyet — A — Egy előkelő biztwitó intézet, ®fl u*»u végzése Mytan JIHtJO kor.
Unok vallomása oly kedvező volt a vádlottra mely szép üsletállowány felett rendel- lö<lfl\'Tk lWL M ,0-
nézve, hogy ennek, valamint az igazságügyi qr- l^u N^Vvkaní^áii tiíiióúniiLfit ká**a n-pjától jaro »»•/. kamai»i, és eddig .«asesns 211
vostanársnak véleménye alapján a vád képviselője, - f?. t f k lOüfyBOköt keres. kl)r m (lll biródaz már meaallapiloit M ségek
dr. Kondor Jenő királyi ügyészségi megbízott a Ajanlatok vágyom ^viszonyok óm erejéig Totszent már ionban, a hetyszmse vagyis:
vádat elejtette és így a bíróság a vádlott ellen a retferencíák inegjoltilóseve! „kiterjedt vé<rehajtast szenvedett laka^auar eendo esakös-
további eljárást megszüntette. ( auuiereduóg< alatt e lap kiadóbiválfe3\'
• III Ddvard iiiiMora VII. j*«dvárd lába kéretnek/4 223—1
szabad rdeie van, szívesen el* —
szívesen
ebe. Igy különösen a falusi nep-d)arn<. A minap megesett vele
airsiy, ;.a epjsei látogat népe kói lakóiakba -z"rét
a k5ve»kez<í eset. E^me^t egy népiskolába s ott nebánf kérdést intézett a gyermekekhez.
— IVos, Hstal barát om, — mondta barátss-gossn — meg isfyok^\'győződte róla, bogy meg tudtok ő**vezní néhányát legnagyobb Juralyaink e- k\'ráiynőink kfigül.
A gyermekek *zinte kóruibaa kíalíotjákx. ...
— Alfréd Mrfíy ét rja királjn^
Lkiov feleled egy tíocska, akinek a tanító
1
^ nrt
jf V tA/i
llla.r
Ot^
III kaphals.
mí,

a é Ikilkik^ lien faa paiiu fogskai psstSa,|/MHf H ^éalc éfc«a stsr)s festi\'
1902. évi május éö lti*án d% i. 10 érája
batártdőfi! kitüssíik et ahhoz a venni fszándéko-z6k ;ofy megjegyzéssel bivataak mev, boay az érintett t gósagok az 18^1. en LX. t-e. löl én HM. |-a értelmében készpénzfizetés meilett a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is el lógnak adatai \' ,
Keh Lttényéu, májaa hó
BCllltüT ÍAH
kir. bír^tájp végrebajté
Ntgy Kanizsa, vasárnap,
Zala 38 szám 6 !ap)
1903 mái as bő II én
m i
IlilH MlfaltMt
Mi
Sütéiyi léalw
ezipesznÁter H A G Y-K A * I ZS i N
Itflrtu palalába*. " Alapíttatott iSf7- ■
Megnagyobbított üzlethelyiségemben állandóan nugy raktárt tartok
saját készitményű mindenféle
uri-, női- és gyermekczipőkbőt
Raktáramra készitalt czipöfc ép\'p oly gonddal készfilnifc, mint a meg\' rendelt czip\'fk és áruimmal versenyzek a gyárilag készült silány kftritóö és minőségű czipflk áruival.
Megrendelésre készítek beteg lábakra orthop«d~exipöket áa mérném 0 kba rágó különlegességet. Megrendelésre készülő czipök a legrövidebb idő alatt krtwftlmi
Vidékről mirl& Mányiban iUgendl egy eittUUbMi Uflkt A a. érd. Ux&nséget pontos h jó UatolgiláAdl hMNfea
MILTÉNYI SÁNDOP ------- *
Fritze Ó-féle
Borostyánkő — Olaj — Fénymáz
- a padlózat mázolásához. -
A legkiadósabb\\ A legtartósabb! Használatban a legolcsóbb í
- Egy kilóval 160 Q méter mázolható. --
Raktárak Nagykanizsái!:
FIALOVTfS LAJOS és NEU és KLEIN
cégeknél.
HLdTKÓ J4N05
férfi-szabó NAGY-KANIZSÁN
A gácsi posztógyár kizárólagos raktára készit elegáns és sikkes
HÁnunL\'fli 1 legújabb divat szerint IlUlljUflul igen jutányos árak
mellett a legjobb kcIn-\'-kbőI.
Nagy választék magyar és valódi angol kelmékbóL Vidéki megrendelések a leggyorsabban eszközöltetnek. Pontos és gyón kiszolgálás! .»
A Rlchtar-féle
LlBlBient. Caps. com ti.
Horgony-Pele-Expeller agy ráfi kipróbált hJuiuer, • mely
biiható bedörzsölt* Ql elkalmutatik tkntqilt, atoll ée Mfkittutiél. Intés. 8ilányabb ntániauik miatt mim barÚiUtkoróiitonk le-nut ée —»klf üregeket
dotooklaBtJbriitf* T«djfgj(rjr«l te • JMhr^eiágegTtóawl fogid-junk «L - 80 f.. 1 k. 40 f m 2 k eitea t legtöbb gyíayiirrtártieii kaphati. Pónktár: Török József nigjueneurl Budapesten.
iltílir F.Alit Mru,
eatti. es kir. udvari siallh/k
I
egy Hol ti* ara 1 lor. 20 fi i
KLTTHIA aj ör ápolására
az; arciber st4pit«str« p V V ^ V.1 TJ §t«aU4«4rt I UUIiU
Ln*leii««a», wlHiwi báli 4m wln >■«■» -Febár, ráaeeeai* »M7 aárfáa Vtfyilef emljiál™ ■ • ajáalre Dt. J. i »ekl klr uaar á>»el BáMkfa Elismerő levelek > legjobb körökből aludta doboiboi —I lékel ve nuik.
GOTTLIEB rAUSSIG
ra. Am klr. aá*. tollrlU iiappei ie llldiurutra Faraktár i HM K. I. Wallaelle S. SiélkRIiái utánvét vagy az összeg eldleget bekaMét* aellett HaiiHala a Irgllbb lllalamer-, ár<(aa-krrrakrárakri re oéniierterbea. .Vnyyl-nnizmiii; Ali 4e bába Keleti I. Már áe Erelier Gyula réftkaál.
SaÖŰP^

A m. kir. államvasutak gépgyárának vezérügynöksége fit
\'- ------yBakaÉláaMai i ...... .. ------- ..W---
BUDAPEST, Váczi-körut 32. szám.
ajánlja a magyar királyi államvasutak gépgyárában !< észült
4, 6, 8, 0 és 2 ló erejű- G ÓZCSÉPLÖ-KÉSZÜLETE T, 14, 16 és 20 lóerejü COMPOUND-
LO\'COMOBILJAIT, és végre
]VIÍ llennium" 5 fűkaszáló-, marokrakó
V és kévekötő aratógépeit, sss
továbbá: a szab. o<»ztr-magyar álamvasúttársaság resicaí metőgazdasági gépgyáriban készült SACK-t. rendszerű acélöntésückefővél ellátott EKÉIT ós egyéb mezőgazdasági eszközeit. ————
Kizárólagos kepviselő: Mélia éa Pintér, Szombathey.

ítagyjMUMgaa vasárnap
| HAZAI GrrJnmJyr/
WEISER J. 0.
Zala \'38. aeám i7. lap;
lk)2 májas bó 1 l-é ■
>i. S
S
Cb
H

gazdasági gépgyára Nagy-Kanizsán.
Ajánlja EGYETEMES ACZÉLEKÉ1T | | aczélgerendélylyelj első minőségű tömüraczél-kor-mAnyokkal. KÉTVASU ACZÉLEKÉIT. Az egyeteme* ekékhez alkalmazható összes fel szerelvény eit, boro* náit 6a egyéb talajmivelO eszközeit.
sík ős heg;6a talajhoz egyaránt alkalmas ha.\' zánk legjobb sorvető-gépeit szab. kikapcsolható kapacauklyókkaL
Zala-Drill
I
Ja 8
1
"1331B
Homokot talajra a „ZALA-DRILL" kfllCnöeen e czélra készített éa kitűnőnek bizonyult vetősarnkkal ellátva.
JPERTECTA" merítő korongos vetőgépelt leszállított áron. — ..PLANET" rendszerű lókapáit — „PLANET" rendszerű kézi tolókapált töltöge tőrei 22 kor. árban. — „HOLLINGSWORTH" lógereblyéli — Kukoricza mor-aaolóit, szecska- éa répavágóit, valamint egyéb gazdasági gépek éa aaakösaü
HAZAI
A SZÓLÓ PEBONOSZPOBAJA
\' i * —■ ellen válp védekezéshez legjobb anyag a
Or. ASCHENBRA.JDT-tele
BORDÓI-POR".
LevAllifptt Ara Budit|>é<rteii : aÓ\'lígO\'S x-ákokoan á ke. 70 fillér 10 él 5 kgos /-akokliaii ;rl« 74 fii ér.
Használata olcsóbb, biztosabb « «»lhet jnitbah tapad mim a fezgálirz, a permetezőt sohasem dugítja
A magyar-óvári m. kir. gazdasági akadémia " növényélettani állomása kísérletének fényes eredmé-íj nye; 450 magyar gazda bizonyítványa bárkinek .L[díjtalanul megküldetik
I Megrendelteket elfogad a
I „Magyar Mezogazl °zivetkezete" \' ■ .... ... . ......
H B1D4PKHT V. Alk
uimáHj\'utm Ül.
| Megrén leléseket elfogadnak a vidéki megbízottak ís
j. A por kapható\': Miklós .Tánomál Znla-Égerszög • Roscnberg Rezsőnél O-úkfornva . Li-izt éj Bródnyák-n:il Stridó ; Bek0fi Eleknél Zaia-lioppány.
1 Sh
m
\'MiMiáimséMM
■így tir szab. osiJálysorsjitiknalt! • viljg » fepstlydüsabb sorsjáték inak
nyeremény-táblázata.
100000 tutjtlT 30000 oitnim
•Mimiéi) llri ijIUt-KIT/\'Tn.\'y nyer.
É-vmény-É--
ullll ITTT
jutalom nyer- á
írettís
rona.
cooooo
4000UH 200000 100000 .0000 80 00 -Tt)O0t>-.60000 4000(1 30000 250 0 20000 löOÚU ló 000 600 í 3000 .2000 1000 500 300 200 170 130 U *0 80 H" 40
ü»\'.Oqo 13.1C0 ooo
| 1
a _
• 7
■ * I
\' 31 . 07
O
432 7 fí 3 1238 90 31700 39H0 4900 50 Ti. 9/0 2900
: hel ünne* z
a
kir. szab. osztálysorsjátékban
ed\'liií no\'ii volt szerencséje,-ugy kísértse azt uieg a ronakiviil •zeronósós, világszerte ismerotus
-:-«i «•!•«* <!<•*<» {JJ ii j I (7(1 v III ÍM*tl. -
K\'i kimutat.hatom; liogv űildig a leytiil>b .nyereményt
*■ tizéttóm ki..
• ■» .. v
A10 m kir. szab- osztály sorsjátékhoz
___melynek
1. osztályú húzása 1902. május hó 22-én és 23-án
tartatik meg égééz fél negyed nyolcad sorsjegyet Í2~ 6~~ 3. 1.50 koronáért az összeg beküldése ellenében vagy utánvéttel. Hivatalos tervet ingyen küldök Megrendelések közvet-
ájánlok"
eredeti sorsjegyeket:
lenül bozzám intézendők.
GAJD IC KE A.
IV, Kossuth Lajos-utcza 11.
Április hó 5-én a
— 100 OOO koroná íinyerei^ny ——
immár- harmadszor jutott g-yüjtődómn&k osatály-lésafitii
jj Rövid időn belül
1/j m.Illót
fizettem ki t verőimnek, köatük a kiV vetkező főnyereményeket
600000 korona 62551 az
400000, „ 33464 „
400t 10 t ;, 11119 „
t> OO 28916 ,t
ltllKIOÜ 42758 „
i ödtiocj „. lOOOtiO- „ 49878 87 9íll „
70000 „ 60312 „
-t-l ö"0 0 , 78863 „
G0000 «25i\\s
60000 97263
>1 iiOUIlO 6900
c üuouO 38691 „
3(XK)0 " 90964
E 25ÓOO. ■ 25000 23481 " 30049
20000 " 28950
—. 2ti0(i0 33402 „
20000 35862 ,
z 20(i00 „ 44410
200 0 „. 60781 ,,
20000 788\'8 „
-200(10 ,\'„ ■- 8H$?4 .r
15000 „ 57734 v. 77:<:,t) . 825Öf>
UöOuö
Nagy-Kanizsa vasárnap
Zala 38. szám (\'S l»p)
1902. májú* hd 11-én

Malom-és fűrész-berendezéseket
könnyű kivitelben pontos kiszolgálás és olcíó Arak _iiiedetfc szállít az iijonnan alakúit
Gép- és malomépitésziti gyír
és javító műhelyek
ITaery-KaxLlasaáii.-
(Talajdonssok: hsifmic és Faschim mérnök.) §
Nyers és appretált vas- és érc-öntvények a legolcsóbb jS árszámítással rajz és minta után gyorsan készíttetnek* §1 Tervek és költségvetések dijtalsuiok. ||j
iÜliilMÉ^MÜIP
fitMM
felvétetnek
FlSCHEi
könyvkereskedésében.
2
Hirdetmény.
Sörlei Zsigmond nagykanizsai bej. Mabó cég c-öd* tömegéhez tartozó 2—178 tételszám alatt őszért szövet, bélé-áruk, üzleti ítl«e e!és k és egyébb ár .kból álló » s 1*1 S kor. 71 Mlérrebe^síiltingó^gok a csődváhaz-"agynak f. évi május hó f- n hozott határozata érltln« ben ajánlati uton készpénz I zetés mellett fognak eladaoi^
A zárt Bjá\'ilat >k a beoár -OVo-tból álló óvadéka vag ii 121 korona «8 Mlérrel ellátva
í évi május 17-ikének déli 12 órájáig
Dr. Rothschild Jakab ügyvéd ur nagykanizsai lak »h csőd-választmányi elnöknél nyuj\'andók be, az.áriitár pedig alulírott lömegKondnok közb njö lével megtek nthelö.
A cső\'lvá\'nsz many a fenli ingók menny sé.eért é< minőségéért szavatosságot nem vállal és a kedvezőbb ajánlathoz sincs kö ve. /
Nagy-Kanizsán, 0 2. május hó 9.
Dr Kreisltr József
lömeggondnok
£
Főnyeremény szerencsés esetben
JIBÍif II I.UmI* II Hiroiivi • II Áprll
1,000.000 korona
-Vljus-

n ■ti
b a* w
ipfc tm
m
«rl
rt
OT* *«
cs
"T Saerda
2 Caátnrtők
1 Pernek
4 Szombat

Hétfő
Keid
Sr.omhát
Vasárnap
18 Hétfő
14 Kedd
15 Szerda
14 fsűtí\'íjiAk
Pmlrk
10 SwtCTbat
\\\'.-.>.«rnap
Ilctfo
*»t Kedd
m 4N1 5191 11*14 M7M MS71 Mwa
577M
imi
ktSNA IMN XU 4NS •IU 11*73 99791 30372
Mtrit
\'C|ÉMa
nmd"
Szombat
Vuump
Hétf-i
KrJi
Szerda
H • Péntek
377*3
•sus
MK7 mst IM 4M 3104 ,I1*70 207S7 X917I ■430H7 Í7?M WM
"FeTTr v i
Szombat Vaaánup Hétfő Kedd Szerda CsAiörtök Péntek Szombat VlMfUI Hctíi\'f Kedd Szerda f\\*QlÖrcjik Péntek i Szombat Vasárnap llétfd Kedd Szerda (<.£»iínUA
-Ml-
i Szombat VjgswrBSf -Hctr- \' Kedd S/erda
Tmm.% -
T
MN*
mn
133 4M4 31*3 11170 297*0 30276 4MW 37707 UtJM 02010 (UN MAM HMI UBM 57700 43000 SM7I 297 OO 14979 5199 4fTi 3S7 49M 33K 51*7 tnn
"HTrca Ssombat-Vaaárnap Hétfő Kedd . Szerda Otütőrlők Péntek Szombat Vásárnap i Hétfő Kedd Szerda 1 Cabtőrlök Pcniak Szombat Vasárnap llátfő Kedd Szerda Csütörtök PcnleÁ Szombat Vaa^rup Hátfrt Kedd . SnrJi
t\'aOt •"«<$» 4»
S/offih^t Ywntp
tus j_
20701 30170 45070 •7700 03237 MIM NMI
SSO 4007 3100
■ IMI
20702 20270 45072 57701 0825* 92944 0*522
Hm
400S 5100 110*2 2070.1 202*4\' 134)74
UTir iniito
tlM.Kt 9*331 201 4oa>
| Ipr
1 Kedd
2 Szerda
8I Cofttörtök 4 i Péntek Szombat Vasárnap
7 i Hétfő
8 Kedd 8 Szerda
10 Cofttfrtfk
11 1 Péntek
12 Szombat IS; Vasárnap 14\' Hétfő
15j Kedd 14\' Szerda 17 I Csütörtök
13 í Péntek \' 10 Szombat 9\' i Vaaánup V üétíő
TI Kedd
álOl 11**3
20704 20201 45075 57704 032*1 02540 00525
262 4010 5102 11*07
20705 32202 43970 377»» 9329? 08947 993 91. _ .7*3.
1911 310*
2*7Sr.
430T7 3779G 93293 0302*
\' CüQtörlik \' Péntek Szombat \' Vasárnap H«W Kedd Szerda
rsttflrioii
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
CsdtArtök
Péntek
4911 5195 II999
V
•dd Tda
29994 45979 57799 92994 02949 0*550 995
4914 5199
11099 207OH •09*3 43970 57799.
V2U9 99539 599
4915 9197
I IHÍíl fOTTf* 592*7 45(0**» 57099
1 —t.. r1 Vuámap a o nw"
Hétfő ISMI
3 Kedd MajLwftA
4 Szerda 971
| Cíötftrtök OOIO
0 Péntek 5199
j Si\'vmbat 1199a
9 Vksamap 99999
0 Hétfő 50900
10 Kedd 439*1
11 Saerda sasai
12 1\'aMrM 03990
13 Pénte
14 Szombat lf»: Vasárnap l#t Hédik
17 Kedd 19 C«rí» 10 ? f •íiArtfilt
I éntik ft OecfRbal !g\\Vá*«U|■
?4 : Krdd
27 \' Pámrk
2U! Vásaniop a- ilttf\'".
0999a
99941\' 979 0917 9199 11099 M4M 59299 45902 99952 99299 09999 9*949 279
4919
9
V-4V9
• 1994 IMM
ijt
KenJrtfu Bt| j/im uniót, \' í 4f 4 Hi vofiv nerr-
tara e^k..— Meg, endi-k-iéit kerew. togr i Icrrant mi!;ot aiitúl biZlNtbion meg\\
Wólf
poi
bankházához Budapest, Y. ker. BÜY^y-utcza 10. sz.
A sorsjegyek
na l-ao okxtál|rliiix
Kor.
í.— ÍM
rkút
£
r r
0* w
T
W
I N
.a I |
m m
z
L i
üni
10 ül

21 Híliv
22 §«Jd
Mar 4a
24 1 aéSArvdl
% Pentek
JS 7WM90at

A Hét/5
& Kedd
J) Saerda
a OlJdrttz
«r?270 OJ954 J>.V«.i
971
1919 11551 If*f0 41954 59293 45904 59934 05271 02015 0*lf5
575 4922 11592 11990 54953 59295 45995 50950 99272 09990 09549
977 4094 11994
t VuCftők Knfcú-
17 % aaáfMp »! Hétfő 10 Krdd . Szerda
21 CaAtdrtMi
22 Péntek 291 Szombat 24\' Vasárnap 25 Heifő
30 Kedd
27 j Szerda
28 j Csütörtök 2» Péntek
30 i Szombat
31 | Vasárnap
1.109M r.Oüű. 37294 43909 VJ037 02273 S4037 KS97
27o 4925 11555 15979 34990 29207 13997 59059
99274 9995* 0*540
979 5151 11559 19977 54991 59990 45999 59959
99275 09959
Tí • p ro m 1 Háti" Kedd Hzcfdi
U «> öy>n 13 Péntek
Heti" Kedd Szerda CsOVinfik
nmek
SKíinbal *
Vaaaroap
Hétfő
Kedd
Sserd»
Csütörtök
Péntek
ÍMKMOkOt
Vasárnap
Hétfő
Kedd
•VI33
I rvtu
;;4(r»íl 20S00 4VMI0 MMO Mllf 099«U>
9*1 5154 11590 19279 54993 59399 45901 999*1 09499 02991 999 9159 11341
II
41594 45995
L
y 1
t». 111 12 11.
14 Ui W: 17
15
|y
a>.
21 j
22 a
24 ; »
27;
aa. »
11;
Páo:«k
Szombat
Vm iriiap
Hctt
Kedd
Síierdx
(.\'aOIArfők
Pvnlak
SjfüMbal
Vaaámap
Hétfő
Kedd
terdi
C* rátörtök
Pintek
1009*01 .
Vaoáreop
Hétfő
Xadd
Szerda
Csötörtök
Péntek
•> I bor ÍJ e c ae m kor
IH1 1. iHci^al „191 f ftaft* j. SI4U
5117 f 115443 1159*
II39J ■ •( IfetO I020.1 s.íeráj 1999*1
195*1 Ktwi 94919 \' 4 r»iiMii 94973
34097 .4134K PénH 41919
41393 i tut -r^V. 49999 0 4999U
I5U2-Í Ptntrt , 59001* Aai«Mf 59*99
H 41940. 4MI4I9
99494 09007 99979
92993 , ú> IMt.i 397 bcefda 399
304 11 Krdd 5191 • sut-rtv.k 5194
51VI ííicerda 11399 11599
11591 (\'•OMnűt 153*9 -Nk\'ftTtHá: 14999
15501 II Ctiltrk 349TB 14 . Va*anHf 59991
5499* IX S/hí ínba! 41999 19 Uftfó 41584
41509 Viwwp 49997 14 Kedd 45199
45994 17 HfKö 59997 17 Szerda. 99979
99091 15 Kedd 99499 19 C»9táfféfc 99411
99499 10 Saerda 09990 19 \' Ptntek 99971
02994 (\\ui«)rtök 990 iái\' Szftfflbat 991
999 2Í Péíttek 9199 Vaaarnop 9899
9159 22 Szontbal 11997 O Hétfő iiavi
11994 a Vasárnap 19997 91 Kedd 19999
155*4 14 Hétfő 94974 24 Saerda 99999
54999 Kedd 41919 Wi l\'iMnM 41919
41597 21 Szerda 49909 M Péntek 57799
45995 27 Coéionü 99999 87: SsossOol 99978
50995 28 Péntek 99099 25 \' Vaaásoof 99499
99499 20 Ssoabol 0S999 20 Hétfő mm
99999 30 Vaoárnap 999 ao; Kedd 999
KM 81 Saerda 9899
r
jr .Hmá» már máj u9 22. él 23-án.
újdonságok
• 1 "- r
Nnfcv-Kanízsi vn*Ar»»ítp
Zala 38. stám (IO Iap)!
1902 májú* hó II én
Abb siaz A. i/i« \'♦*•■*I*\'■ k-\'pb iíó j
ujafílVH,
soí n h- ;V yi* >l» IIÍH rkfri* ki\'U^^"
mTTTz" Pllllll (titliftiiu)
VÉRTES gyégyszerési-féie
hűn:nálad cn #/.htjltttUi.\\(i*fílf, bilUt\'tn iisz imitt a i^^t\'lU^*-!»* u.v %n i • Ithfi I an i m > *r u h»»>%iire » 1 fogjoltén* f/if/ii^ í*f* » » í«r r v r; kf.<tv>J u»rH ncj>?eii e fn***-.^) K In- <"» n 1* -T -
Lo-ztcny1 fim/ltüí&tk »*iif l, bén fi hísok. f icnrn oknál. ijyuí*fti<\'> r* smét-xei
lívtflth- p p jl\'ílr etíi "ff. ví ) nriíi a Mftf. jjiktti\' : ■ b*1 ••
ckt r*\'S%i»lltt. jtitiiijs pilrr. KíViíoivíiVijak, víuí. .<■>»• "i\'. l. tii s #••1 • , foT*ihorrimtqik s »Iiflm sokai } yvioyio. r ne ÖjoaUr \'. \\ . ji n ^lhlpu Ö 30 iiifi, 1 i> $ k.i . K:|t-»l«> :«
i\'f/ypyi r ftih1 i Hí- dh i u> rint hm «f .itt dtH1^1 [i N t* |M
yl/f#»w/A iWAf/Y, /u/uton 7e>frtrtk. i/j. Fi.\'úhfi tntnz rr?*\' h«f*r .h>í**f , //\'/«> Vilma* hifit fit (in n ürza Sen h A fin, Itoffaimmr J ^^ yír Pch/e* inger Jliiinr, Weisf r* ^chinnlt^ Marton irnlrr yr. i a & • IjiI HU , nho j ÍMÍiH\'ok h f»-ii!i \'vídj^ygyiN öV!. löt VmIi***
VÉRTES L. „SAS" gyógyszertárában [■■"MBHW LÚGOSON 472. ht.
Déli Jég- és Viszontbízt«isító-Társaság
uiüf,\'} »»•<»«•*/, ttMldljra RI IMPEXT, * rai-Hlfft <8. HZ.; - az ..Adriai M*!<Hi?o-tfrfftUiit \' haz-b»n
Telh-sen Mv >»i,tfM K<J. %M*ÖU QQQ K-
Tartalékok 7. , . 3 EPÖpTE
R . táriMMc. oit
tláaial«ki«l íMHltvdJunk ! ■téfttrUlfol vüí\'V ■ |«rf.» rlóxMt* ÍM\'küMéStr Diád
FÖLDES KELEMEN
izerész \\ K1U.
K\'íphniő Minden uyiyuiztrlúrbuu, di oyntrtahim gS iilutSiti KfírdalfmtH.
Főraktár
1 N. Kanizsán
■KiiN li.%JOM r* FK\\4.H4 Ht:i.%


• «i • *»» *»
■ ^.M J I .. . \' ? .
Nyomatott Fi$chet Fölöp könyvnyomdáján Nagykanizsán.
uk* <10.^1 n
HuHZonkilencedik óvlolyam 39. nzftm.
Iiirkai»ilii| Vnf«tl>án-ép4M, flarbrl KilOp kftaif-karaakadéaében
l aearktteléatl érttkaatl ltktl napon-kint 4. 1. 4—5 dm kftai
Ida iutéaendü « lap paalltai rémért voMikoaó altdat köalaaénjr,
Xlft46kiu(&l i
Yárealiáeéptiat: > 4% kewj*
laraaBaoéea
ZALA
Politikai lap.
Melláruk NAUY«KANIZSAN noienMni icétiw\\ vaiérnao 4 ciiKírtokón.
Kl4n••lén* nr«l
r|ím évrt
Félém
Ntgjnéévrt
IS kocaat 6 kawa I koroaa
lyiltttr pttilturn 40 ül tér
g|44a«téatk, taleaMat a klrdttéttkr vuantkoiék Fittbe! F4lő|? ke«f<rbafft fedésébe lirtnd u
Béraeaietlea taraiak mk tatitrt len el lAI fAfiJiiiml «l
•um Ara fO fíiiér.
fel4l4i iiarknaiti: tton!*} I Siaraea/tdtira Hriraa
Alapítva tm
Uffofcsóbb bevMrfáai forrái!
tt/JLPttEN L. ÉS ri/j
(MAlPffFN \\iCiY.|4A\\!XNAV, I4I-IT , —.
aki* talán azt
itkUnin*>nl nő: 6* Ic/uij kalapokban.
ttxii. ttüi éa gyermek ff!arv éa míh\'Mt fco^fitfjhctff é* eaförnyők, ruhfullazflk, f\'v-^i)nyi koszorúk, fátyolok.
fírcz\'átyolok, mti virágok, azalagok é» csipkék/ ítizönyök.
Oltárt irkjoi éa eitárjteak Temukezéei tárgyak, sirkonzoruk f\'aJcü D M. C. köfcopaimit, Smirna éa berlini kötőpamnt
tolta iqoi. évről «óW jelentését, melyet a tónak a e.lyem tenyésztésnek; sőt nemesük m. kir, ftíldmiveléaügyi, minisztériumhoz maguk fordítottak neki hátat, hanem ked-terjesztett föl. * vöket szegték
A* előttünk lekvő tuUjdonkép* megpróbáUoatak volna vele
pen* Somogy- és Zafavárntegye selyem- lehet mondani: népszerűi lön né tették az tenyésztésnek AllftpOtáfÓV\' pántol be, #1% egé*z akciót, pedig a Híflyefptcny^tt\'H minden körűimé- Kz nem volt rendjén! ny/\'bí kíterieHxkedő statikával. Mert elhínazük, hogy az első évi kísér-
A* adutok amilv mértékben kedvező let nem ütött be olyan fényesen, mik képet n utalnak Somogy tnegye népének ahogy a »»;ly\':iMcnyéazt& terjesztésére vál-0elyemtenyé*ztéHi,JU»rgalmár$, éppen olyan lalkozott urak remélték ; mert a gubóbe* Hs/omniiióan fflstenek Zalanfegye selyem- váli<t^k\'>r —«• amikor a beváltásra beszállított
Igubókat szakszer illeg. osztályozták — nem tudtak mind Csupa L osztályú minőségi guhöí produkálni; de ezért nem a beválté hivatalra Kellett volna anath£mát mondani, és nem a *e;yemienyésztéa ügyét kellett volna elsöpörni; hanem fürkészni kellett volna az eredménytelenség igazi okait. Tény nrz p. v.
tenyésztési állapotit illetőleg. V
A /alarm gyéről mó!ú részben az országos írelyeditenyésztési felügyeld nagyon kiméle* leien érinti ősíz#»s buzgóikodás^nak sikere lelencét, a kudarcot, melyet nálunk, a selyemtenyésstésre kivilóan alkalmas vár-
Veloitiae
böljyjwr.
m»?gy ben vallott odaadó, r Aet mondja kevés ítt
IKt crln aaikertijitnségrey^r^^ kudarcra-tulajdonképpen caaif. 4 heti munkát, tára-mi Is élénkpn emlékezünk. \'dotfást igényel ; de ez a munkatartam azu*
Az risö apóstolkodásra megmozdultak tán teljes és lelkiismeretes odaadást kíván, ugyan vármegyénkben* in azok a hivatott Nagy gonddá? és nagy szakértelemmel kefl tényezők, akiktől minden ily irányú moz azokkal a mohó étvágyú és igen kényes galom elterjedése, hatása, sikere függ, mí- természetű selyem munkásokkal, a hernyók-vei mint Mélleml vezetők élnek a nép fcoOTí; kai bánni, ha m akarjuk, hogy m gfeyáti de azníán, mi*of azt látlak, ho^y a selyem- munkájok - reilrr.ényébőt haszon üwie zv?-Bezerédj Pál, országos selyemtenyész- - bo^ar »k s*?m hull itnik ám odaadó táradozás bünket. Erős szocialisták azok ! Ha sziv-
nélkOl aranyakat4-egy*zerüen hátat fordíf telén tőkések mód) ra rosszul fizetjük őket^
A selyemfonyésziés Zalában
Bezerédj Pál, országos tési telügyttó kfliőn füzetben is
1 bruMilii it Ipirhnlí-lészvéiytíiiylat Nagy hmm
*** * fgtnofblt nnmjfynk t%r—lyikél urllrlt poitiMnn t mindenkori kírntnfo
A foglaló kftttéw ntAn a «»í toftélj*fr/ci tm*m ré«aleliv«l) m»\\r a ráaárolt noraiairynk j-jry" "két ét t káfraléko* véttlárt tfiaütí U\\ ~~
A véialár ktiraiék B*fia«tétér« ■iadtatkt;?4(t 4 k4tapi ic\' -»a-fa» állaplttalik meg. H« á Uléljagy tetdja 6 \'titlu BUI. a kllralékot néf ata tfacttt vol a ki. nkkor a valalar Ininlék *aa!黫n«k katArid ja
a Uiéljtgyna Mlftatatatt talogku\'ertu ázi*tr« vonatkozó taabilfok értaJar «u airgko«aal<li^kal«.
Itta tor*jegyek, tlytktk kgkiatbb lywaétyi\'u + tolr•mérték—l kinnbli. náUak árfoivaaivaalei^i
■!!■■ mi—iÉi».-- — —^—j -—1—r~—
A letét)euj étfftelélől kn4vf míméem 9ytr*mé*y ktauiiaié aorajeg/ckuél a kamut antlfésjr k fciiáréacaaaa, m ffvál lll#ll.
A lkak m avilik ilftMdon, aorrjegjtk játékjogát olcsón tMgvs^rettí »;» ■ |ka\'ároiott IdAk^a mom kotwtt 4m áadtkf I araéeti atf>jafftk kirtnkába jatti,
A letétjegy Mfételétél kfidra atladaa «/fremé»/ • tevét Illeti.
Btaái éfáatt
■■••/•r myerrmémy eemftgy
áprilia l,--
Okiéber I. ,
Vajat 16. Vormlar 14
^Vee m»%jmr |elséle«klielka«k Májat 14. _ "WW j Noveaber 15
BM/ai JeltAlegliltelbMk »#r»Jetj

IfiíU AllMteera
á fibriir 25.
Janina Sé. 4 ökttím
ISarou,^\'^-
/aaiat t. Dtcataktr 1.
Jftbraár 14. 0%-ee lfiAO"* féíéki t Uéjm Ik
Ie«ie4éae4l ftr^ffj \' iifiMUi 14. í ,t I letaa^tr If.
Márteitt I JalláJ 1.
FésyM»afiy léOitfltl fctir.
tQOA/üO kor 900000 kor.
1( 0 ÓÓO kár IfiO OOO ktt.
70.0(0. kor.
9000(0 ktr _
100.0(0 kar.
400000 ktr.
110000 ktr.
3004)00 ktr.
140000 ktr.
90X00 ktr
roguié
darábnak^ul
4_#
Egéaa aorajecyrt I 00 atr. H Tél aorajagyra I 40 Jttr. •
40 kor. 30 ktr.
H IfW aorafafyrt
iiO kor. j fil4é atrtjtfyrt \'
j_64 ktr.
j| Igétt sorvfagyra 46 ktr. Fél torajagyra 44 Ur
40 kar
■é—tét—l —rwJif
Hémilmiéu*
400000 ktr.
TEST
JaHat t
400 000 ktr.
40 ktr.
40 Jmt.
Nomád eiet
r-—-:--yga.\' i:. ——r—
Milyen n^pváod\'irlas van így máju-i baabér-aeftv ed kor ebben a tni varosunkban ia!
Etffik a bazigazdájkva!\' vag,y lalr6iartairai nem lért mc i;. ..a ma ik « lakaaaba féaaktil, kipuaztiihalat> <ii wmgycn lakók* aiól menekül ; n Bár midik olct/ibb, vagy jobb Takáat taialf. — .Szóval: fiát iólk»rekcdt«a. LlaatdUk aa\'.orfajokat éa tofáhb\'tienlak egy-két utcával, eg#ssaa oiáa várotrétsbf, idegen emberek k\'>*a,
K.\'vta uHfikban, yar**sfiiéaa^b»a uj alakok, eddíg nem látott arcok időnek Iái. As utcák pa* lakó\', ba többe/dr it lativk, \'vlgtw m^gkérdeajk / „ki tt? booaau jö;t V* M velb »gy |Öbeleit volna e4etl?g Bak*r*»tbÖ! íe; akkor 4e le»t vulna réjuk fiéiYé Itf^éD^tih A viroat ffer aotnád|at ezek, akik vándorolnak házból há\'ba, utrebol utcáha, éé*tleg véro«b^l váróéba; «rra nem <é goadolva, hogy valahol sing\'ertó oftboouk l^efeo. ^ lleg-tsoklák már, rudződoit a leibök. St íéj e^ek-oek, ba ajeg keü valói agy«6gy olyan bel^iol, a boVa eletük valami nevesetat eeemény-eovk estéke ftUbetrié Okét. A/ért irt im agy, bogy ötölhetné*. mert — azt bietem — foTtaképpto oeai fűzi. Akárháajts<ir beeiétgettam már aoméd atyámfiaiva^ akik elmondták életüknek footoeabb moiianatait, de azt már egyik trm tudU^egéez bUooyotaa.bogy bo lakott, amikor atok idrtáotek.
Aki ebben az otthontalan, nomád életben született é» nőit 101/aoaak szivébe nem ijea ver gyökeret a ^löbás, a azüíőíőld t<er«tetéa«i költészete. A> én gyermekeim, akik szirt\'éo nomádok u eaatettek éa oőt ek tói, aata i« kérdezték Nobs, ralófzíöülef aem i« tudják; t$*iyík atcá*\' baa, meiyik bjMban asAleUak. ió p4gto pedig, •ki taitta atümitem éa ott töliöttm gfaroaakka. | romait tigv lelkembe afivíam a la kába ly aaara-j lftt-éllck AöMtlfifc btU moat oi*méd keljifteme ben íe, valahányasar egy-égy volt laktmim w*í-
a jT\'irijMirtjfiifiij_
Nagy Kanizsa, csütörtök,
Zala 39. szám (9- lap)
jelentésének megyénkre vonatkozó részét, melyből bizonyára csak okulást és buzdítást fognak meríteni — a terjesztésre hivatott
romul bánunk velők, s csak ki akaijuk szegénykék erejét, munkáját aknázni : meg. boszulnak bennünket, rossz munkát végeznek ; olyan selymet eresztenek, aminek van | is, nincs is értéke;
Az csak mese, hogy a selyemhernyókati Furcsa észjárás
rá lehet bizni gyermekekre is. A gyerme-1 — A i«»IhJAsíi ngjt. -
keknek a selyemhernyók kőzOl csak egyet-j (8) A rozzant .Kisfaludy" gőzhajó len szerepök lehet: a srederfalevelek sze
jobblétre
) szenderülte uta\'n a Kalatonon két érig a gőzbs-. , jóst* szünetelt. A hogyan a baUtoiimenii intéző •
dése. Az etetést, gondozást, ápolást értei- jförftkoek e szép tó iránt a múltban tanusiioti mes és mondjuk csak ki: szakértő egyen- bűnös könnyelmű-égét ismerjük, azt tisszü.,bogy
ö miattuk még-jó ideig nélkiüöa\'ük volna azt; \'hogy tőzbaj\'ik szeljék végig a fialaton habjait, sem-j • Szssencaénk azonban, bogy gról Esiterbszy miesetre sem kielégít ---Í Í MlhUy .oteklésti földbirtokos és hószá
A mi
nek kell végeznie, eredmény; vágy ha
- Másként nem leheti éppen van is,
1802 -május hó Ifl éfi
rei bámulatos egyönletűséggel szórják • táraséig leié s levegőből kapkodott kritika nyilai>, kötelességük lenne kalepot emelni a tárttság előtt, a illeadően megköszönni neki, bogy bárom*tor annyi járatot tartott len a, mint a mennyire magát a megyék tubvenciójáért kötelezte
Mindezekéi pedig aaárt írjuk meg, mert u balatoni gösbsiósá* ügyét válság fenyegeti.
Ugyanis Veszprém ea Somogy vármegye, valóságom rátóti észjará aal, a társaság részére 1889-ig adott évi 6000 Korona aegélyt 3000-02000 koronara lesaállitoita, sőt Ve zprémmegye 2 év óta segélyt egyáltalán nem ad. Csupán a mi megyénk tartotta fenn továbbra az évi 6000 K. aegélyt.
Nagyon természetes, hogy a két előbbi vármegye kedvéért eddig gavallérosan költekező
iársaaáa, ily furcsaság fáttara legkevésbbé haj-
hasonló \'*udó uj gőzhajókat építtetni-^——-- •
.eíkeaédessel tnegáfdoll társai, MS8-baii megala-\' fla 8 inu,t \'vb<D \'» kimutatóit veszteség selyemtenyésztőink itt Zalában | kitoltak a Baliloitaví Gőzhajózási Részvény tár-, évről-évre ia nétlödnék, a folytonos veszteség a
társaság alaptökéjét fölemésztené. — Teljesen A .Kelén" gőzhajó\' 1889-ben meg is indult. | \'"dokolt tehát az az elhatározásük, hogy a gőz-A gőzhajózás apostolai nem elégedtek meg az hajó-járatokat at eddigi keretben csakis skkor
nem igy fogták föl a dolgot, hanem mikor; saságot. megvolt a selyembogár, bizony rábízták a
gondozást, — ha mindig nem is, dé igen I egy gőzhajóval "Agitáclóik révén csakhamar meg-| kezdik meg, ba s segelyftgy kedvező elintézést sokszor — olyan egyénekre, kik ahhoz >*«\'»" "W^tk e* Imrmádik gőzhajó is. | nyer esetben a nem jövedelmező já-
, ,, . i. ® . \' \' . ,. A részvény \'sek 28U.OQO koronái öltek bele a i ralokst teljesen beszüntetik. I
egyátalán nem is értettek. -Unnék azután vá||Hlaiba. Azért mondjuk, hogy beleölték ezt a Ktl « kereskedelmi mintzlerhez intézett mo-nem lehetett más az eredménye, minthogy i nagy Összeget, inert nunl u társaság legu\'obbi5 meranrlumban, kívánságuk elöleíjeszlése ksp-
sok lett a sejtés gubó s valóban jő minő-\' t ^^oí:.,^-";:" V^prém akaratosba miatt
ségü gubó alig akadt. A sikertelenség miatt. ve-zteség éne. tehát egyet balatoni fürdőhelyeknek még keve-
azonban nem a maguk orrát fogták meg,! Mi *zert a jutalmuk? Az, hogy u közönségi,abb Közbajó-jára\'a leat, mtui eddig volt. — A
hanem . ^ SZSftígff JSUTS P^tVS". tfíS^^:
hogy azzal foglalkozni nem érdemes. góztiajó járatok miau fenhejazóan követelőznek, hozott
Bizony ezt nagyon roszul-tették ! Somogyba a társaságtól gózbajó kikötők építését A gőzhajózás, tárnáig az eddigi jartiokal \' ... .. -. sürgetik s általában vele oly foghegyről beszél-1esak akkor álli\'ba\'j< vi-sza, et ujabbt gőz-A somogymegyei nép évenktnl ezerektt ne£ n.jniba valami uzsoráasal allanáuak szemben, ii^8\' akkor enitethel a balatonmeati levesz be a selyemlenyésztésből; pedig otta\'W «« ö bőrük rovására marékszám rakja zsebre I kóasAg jtvara, hn Veazpr»m- és Somogy varaié ,:.\'•.. Al , , la ö-engő aranyokat. I»yft megadja azt a segélyt, a mit Zalavarmegye gazdasági viszonyok kedvezőbbek, mint | T|SÍKt€tl j>„kl|in „ ,e kMe„be. C9ak I
Zalában- Bizony-buony Zalamegye földmt-
már régen megszavazott.
Az említett varmegyék lapjait tabát arra kérjük, hógy « közönséget ét a megyebitotttagi lapokat közleményeikben győzzék még a társa-
belekanalazó tisztelt lapok, lervünk egyszer már velő népére i; ugyancsak ráférne az a kisi \'irtában aurai, .hogy a tnrstisng öu/etleo, tőia«* •• « i I .1 távol e-ö megyéket lakó tagjai étért a szép Ba-
jovoaeiem. \'talonért vuló rajo-igásuk következtében, jócskán \'»»« kérelmének méltányossága lelfll.
Nagyon természetes, hoj,y a próba-j rá fizetnek, tehát ő tőlük uj gőzhajókat, mó* Mart lehet, hogy egy azep napon arra ébre-évek sohasem járnak semmiféle té.eq valami lehetetlen sebességű járatokat, aranyórát Jk, hogy a gőzhn0,aa. a társaság tnegsaün.
\' es piros nadrágot szerénytelen hangon követel- ,en- ~
nagy sikerrel. De ha komoly kitartással getni jogunk nincs. fogunk hozzá, a siker el nem maradhat — ^ ^J**™
És akkor a nép majd áldani fogja azokat, ^rsitbatik meg\'
A uioat lóhátról beszélgető .vármegyék azután hogy a mostani 8 gőzhajó | \'udják-e önerejükből pololni a veszleség-t, at lehetetlenségek miatt öemjU"Ky ^rdes.
ló hosszú Bi-. A hogyan mi a viszonyokat ismerjük, annak azt, hógy a kel virmegvénes kapacitásai.
napjában üIbzöp a
akik ezen a téren az ösvény vágás munkáját laton minden fürdőjében s latnuk be azt, hojiy\' t kel vártnegvéneit kapacitásai, a gőzhajózás végezték |°az e miatt szükséges \'ujabb gőzhajókat maaoknak, helyet\', még derénlye-k özlekedéasél Bem boldo-
Lapunk legközelebbi számában közölni « ma eniekeiuk kedveert , megep.teni gtlananak bennünket Eddig legalább egyik köz-
r 6 nem éppen muszáj. ! lesed esi eszköz miatt sem erőltettek meg ma-
fogjuk az orsz.- selyemtenyésztési felügyelő A helyeit lehat, hogy a három tnegye embér-gukat.
álmodom a bemre cltölü\'t életemet. Az én lelkemet tgy nevelte h lalu-i elet listása, mely a . rögükhöz való rsaaszkodasbap nyihumil. .______
lie hoi és . bogyatí nevelődjék ez a szent ■ ragt-zkódas ezekben a ml szegény gyermekeinkben, akikt-t egvik helyről a masikra hurcolunk, akiknek léikében a ti)lytiiiio« laVásváiiozlaia^, az. Örököt vándorlás az emiekezet s/alatt ia uieg< kuszálja ; akikt ek lelkére s-mmiléle ailando hatás nem vónbatja n megszokott* la+Ohelybez való ragaszkodás zománcát ?!
Etek elült a az< géoyer elő\'t ismeretlen érzés-világ az, ami az éir~tefkemben él, ami az én\' egesz vakunk* betölti.
Sokszor,, nagyon sokszor el szoktam merengeni gyermekkorom emlékei tö őtt.j álm«dozom t édesen álmodom vissza a/okai az egyszerű, de* airig feledhetetlen . eseményeket, atnik lelkemet ] az emlékezet aranyos száláivá tűzik drága szülő-1 földemhez.
Kezembe leit lelem homlokomat; szemeimre borul a merengés, az ebrenalmadozáa tündéri i fáiyola; elröppen á lelkem a régi kis kúria! udvarára, liiiligatja ott a hatalmas (jiófák aürü\' lombjainak csendes suttogásai, amint szerelmesen simu\'nuk a kedves, a drága hajlék fölé ; hallgatja a galambtanya ereszen sétálgató galambok bugását; nézi a futkosó, egymást kergető azftrnyaaokat. . .ulyan édes, olyan mennyországi "Csend van itt! A béke, a boldogság, a szere\'et\', a megelégedés
paradicsoma ezl._____ Ángyaink laknak itt !......■]
Angyalénak t-eudül meg ott benn, és ringnak a hangok a lég hullámaiban
„Bóiau, Rizsa I kiztlvayyok, Hahayy hívem Ilaiadiál, ■ S ineytartotiad, omiá lukttn nocfaeapnyóa* fogadtál.
Futok löl repeső örómmél s báserkély lépcsőin, be a szobába.., egyetjpaen a-daloló édes-
. j. ....--------------_----------L-------
ai va ölébe... uJaboriilok, odasiiiiu ok a jóségos, szerető S\'ivéliez .. Msgahoz o|»l, simogatja, csó kolgatja lioinl \'koniHt s e gőzben továbboaeng atlNról az éde
Jal
, Szii/l rjtthm fogimk éJni Szerelnifínlíbrii boldogok,
—• Hnt ti*ekűitfhlH klrtpűM------*
tjyykönnucn inajd Htm toyok."
Hallgatom ártatlan gyermek-ahttailal, Nagy ) gyönyörűség i z nekeui. a dal az en ilraga jó j edeaanyam ajakáról .........
Majd elnemul a dal.
Qyermek-zaivaj ba latszik egyszerre. Jöqnek ; a fiuk az iskolából.
Egy, kellő! Ki az udvarral
A szomszédék HaLíja, meg Jö^kája ott kan-dikalnak be a pnl.ank-kerítés liyiíásán.
Bol a „Deres", meg a „Bogár" ? Eló velők az Utalóból! " I
Kel gyönyörű paripám vap. \' i
Kivezetem őket az találóból..
— Na I melyitekrr üljek tel ? liyere Bogár I; terád ülök.
Fölpattanok u Bogai- hátára. Megragadom ; szorosra togorn a kaftiárszárai; mert a paripa nyugtalankodik; ágaskodiki kapai, rug ; mehet-f nekje van. A Deres jámboran áll mellette; mintha haragudnék, bogy\' ü csak vezeték-paripábak maradt. Odakötöm kontárját a U igár nyakához; megeimogatoip, megveregetem szépen, hogy ne baragudfék,
— Jól van uoi majd lerád ülök Deres, ha Bogár kifáradt\'.
A szomszédék1 udvarán - már poraik az ut a kertalj< tele,. - , \' ■
j — líyi Bogár! iili!
Vágtatvást vlsz a paripa a kúria lankás oldalán, a gyümölQsusöa fül, ki a kertaljai kapu feljá.
Mire Higia, Jóska odaérnek, már az én parl-
pain ott toporzékol a kapu elölt. Kel. a kaputél-fa\'ól. H<a1ia o-loroxom. csak szökik jot-bra, balra.
Na Uogar ! Ne, ne, te ! Babó ! — beszelek hozza okos lónyelven. Vegre annyira megyek vele mégis, hogy vad iramodással kirohan a kapukősüp, nztán visz. ragad magúval, prüszkölve, l\'mva, mint egy g.iraAny.
Pisin, Jóska mindenütt a nyomomban. A kertaljai rezgonyárfnk levelet baraieagosan integetnek leléni.. Jó ismtiröseik vagyunk már. Ott alattuk, a kertaljai kocai-utoa van a mi versenyterünk.—
Mire •» nyarl\'aaor végére vágtatunk, már egesz sereg lovas vitéz vár bennünket. Nyugtalankodnak paripaik. Magasra vágjak a pori, ami aztan visszahull a vitézek fejére; szürkék mar egészen,
Ahogy médiainak bennünket, elénk ugratnak e- sorakoznak. VouuluuK azepen kettős, negyet sorb\'au, qminl a „vasas németektől" láttuk, mikor latunkban voltak ap >rc.ót" hajlani.
Van trombitásunk iá. Ort lovagol mellettem. Egy darabig csak iépésben haladunk. De intek a trombitásunk. Kiadót (uj.\'
— Hurrák 1 Repülünk, mint a szél; Paripa, gyerek, minden eltűnik a fölvert . porfelhőben. Csak a lábdobogás jelzi, hogy abban a rengeteg potfelhőben a „vasas németek" egy százada vágtat:
Majdi lassankint csendesül, végre egészen meg. 1 szűnik a rohanó század lábdnbogáta. A paripák zfháiva, fújva állanak meg. A porfelhő szépen lesimul az a\'melléki vetésre. A versenyzők lármázva, kiabálva erősítgetik ; ki érkezeit be el-• töűli niáaodikuV, harmadikul... \' .
ífl késben a nap tüaes csökkel bucsotík a 1 magas szőlőhegytől. Csókja tűsének efey-két meleg, sugara eljut még a ratgö-warlik awlaráig is, Kieket ia álomra csókolj*. A nyárfasoron ial,
Nagy-Kanizsa csütörtök
Zate"89 szám 3. lap)
I
1903 május hó I h-éa
Már pcd^it a Blatonmente javára, a józan 黫 » TTTDV V elsősorban a balatonmeniiektöi vár párllogá*t, sől H 1 rí JL ÍV
áldozatot is. -4-
Ait, a hol eat he nem látják, nagyon furcsa ée«j*ráa honol. — Fénye* enkllví F. hó
, „ • esküvő folyt le Budapesten Jézus
De\'zsö; Rosenberg János, Spitzer Józset, tNeuraann Vera, Geisl Lilly, Gergely Géza, . Goldstein Elln, Neumann Elza és Tóth 11 én disie* István színién megérdemlik, hogy dicséret-Szent Szive (el emlékezzünk meg róluk.
A MfAWil .templütrmb.o, hol ugyamsdr. ü tömeti Viktor Jnnlalt* » lráKk*r«6v.l A
a varos nazacoi. ügyvéd ol|.irboz veteitei/<iHfW Lenkéi, Maulhuer.K.raa.... „„
trx i OdOn un. é. kir. udvari magkere.kvdú lányát. Kf™"? Jót- Nőegylet meg akarja mu-
— városi kör.fyüléa. — A ,emp|oin „utoliein aegult a legelőkelőbb talnt, hogy a feledhetetlen „Babatündér".
Nagykanizsa képviselőiedül!etc májún 14-én | köiöriséggal,. földbirtokosok, a jogászvil&g;- a est után is tud valami érdekesek produ-délután 3 órakor, Vkw Z<igmond siuöklets alatt I ,®,vftr°-1, l»nács. kprenkedök nagy szamu kép- kálni, azért elhatározta, hogy jonius bó
köwvolcet tartóit A köMvűiéaen a városi ta-!vl!!°,ö,Vel> n«l»,\'?löimlMbaráu.k ,5.én virágkorzóval egybekötött juniális! aoagjuieet wrioii, a sozgymesen a varom is- ,lAm(11) i»guTi|. a* uj házaspár\', nemktílímben . K ■.„,„, „\' .
náea jelentését és javfcslálát 2 millió korona köt- í M oly nagy mérvben kő/becslésben álló öröm- rendez\' A Wágkorzőrmenet valószínűleg
ősön tárgyában, továbbá javaslatát a klnyitaní! szülőket minden oldalról melegen ödvözől ék déhitán 3 órakor kezdődik és miután a
rendelt uioák épitesi, buriolasi és csatornázási j — Nagylelkű adomány Káuzli várost bejárták, kivonulnak a sörgyári parkba,
munkálatainak árlejtés utján való vállalabaadas» .Dezső veszprémi kanonok, a papnevelő- aM kezdetét V-*zi a programmal egybe-
lárgyában: elfogadták; ugys/imén a kinyitani j intézel kormányzója, 2000 koronát ajándé-kötőit táncvigalom. A rendezőség kéri
rendelt uicákhnz szUuséges ingatlanok megszer. kozotl a ézent Domonkosról nevezett egy- mindazokat, akik a menetben, kocsival,
zése targy«l>an lett előtérjssztesét i» jóváhagyólag házmegyei papi nyugdíjintézet alaptőkéjének byciklivel, vagy bármikép résttvenni óhaj-
tadomásul vették. - A regalekfwlő bizottság gyarapítására. tanak, hogy ezt az egyleti elnökséggel
újjászervezése tárgyában dr. Rothschild Jukal
ta-
— A liaiorvoal Alh\'elye%0««k. A [öld- dalni s .iveskedjenek. így IwtáEOZták ezt el
t\\ , . .. ,, . ... mivelésügyi miniszter Wuest de We berg Jenő de enl de kérdés hoev mikén rendezked-
képviselő inditvájvt terieszlett xlO, de a képvi-1. „ .. ____, „ , merem, un nemes uugy iumcp icuu«»™
K . , zalaegerszegi m. kir. állatorvost Budapestre, n„k nHulnnl ux piR hirnHalmihan
selőtestaiet »z miás ervezést nem t.rlotta szllk- Schwarc Rezső ulsólendvai n>. kir. állatorvosi oaaiont, a* eso DiroummaDan.
Szegedre, Mpyof Ottó letiifcivá-ri m. kir állalorvosi
aégesnek. . »
Ai indítvány erős vitái kelteti, mely alatt IEg«r*»effe, Horváth Károly halmi-i m, Kpww Sándor v. képviselő a regalekezalö-1
— A Festetles szobor leleplezési
bizottsági tagságról lemondott, Elek Lipót liiár előbb beadta lemondását, s ahhoz ezúttal lodoti. E lemondások következtében megüresedett két tag-ági helyre a fogyasztási adót kezelő bisotiT ságba Ungtr Ullmann El> k és Tóth István városi képviselőket választotta mes a tépvi\'elótexlülel.
i nyíri idény alatt elutazó közönség
figyelmébe ajánljuk
saSikJepW\'
tűz- és betőrésmentes páncélszekrényünket, melyben értékpapírok, aranyneniüek, enüatnemüek és ■ ékszerek ~
a fél saját zára alatt
biztosan megőriztetnek.
Ktrtsuriftaií és Iparink
Részvénytársulat N-Kaniztán. _;_1
ünnepélyének végleges programmját következőleg állapította meg a rendezőbizottság: N8v«*nd4kek liaiigvrrNenye 1902. június 8-án délelölt l\'t órakor itteni is raaasí- Miksa zenetanár növendékei közül (tisztelet és néhai Festetics György sírjának
...H^-üj.n többeket volt alkalmunk hallani folyó hdl megkoszorúzása h gazdasági tanintézet ; 11-én a Casinóban rendezett vizsgálati ifjúsága által; 10 óra 35 perckor a vonaton j h»ngverseny alkalmából. Eltekintve a iiö érkező vendégek fogadása,bevonulás. Háromvendékek egyike-másikánál észlelt, könnyen negyed 12 órakor: gyülekezés a szobor érthető elfogultságtól, a hangversenyzők j előtti téren; 12 órakora leleplezési ünnepély I mindegyike igen élvezetes produkciót mu-\' kezdete: Szózat, énekli a tanintézeti ifj.u-\' tatolt be Egyik másik hungvérsenyzőnek {ság, a szobor-bizotlság. elnökének beszéde, a talentum, viszont másoknak a szorgalom <* (Öldmivelé^i miniszter válasza, a szobor bizlpsitötta a sikert, mit az nbáit nagy át étele Keszthely város részéről, küldött-linérvb\'tt előmozdított Valiik \'zenetanáriségék koszorú n k elhejyezése, Himnusz, jk tünő iskolája, mely minden egyes- n ven énekli a tanintézeti ifjúvá?. Délután 2 i\'lékne.. nagy előnyére volt.-. Alapos ké«|órakor: baukét. Este: térzene.
a-ült\'égről lesz tanuságol Ftschel Viktor* n gy ügyességről Szigeti Sándor és- kriünő felfogásról Révész Jáhoj. Sauer Margit ne.Hcstk zongorajátékával, lian-in énektudásával is magára vonta a nagyszámú] hallgaífcág figyelmét-feltűnést Fóliák Miksa 4, es
jil leánykája keltette. Ámult bámult a kö-14 iRnil) g Qlé3es j ÍITCÍmw koCjlJa les,,0„,,001. zönség e -csodaleányka meseszerű talentu\'- ban- A kő/lekedest junius 15-én kezdik m-g. mán,-melyfyel-w4rmost rengetcK sok tapsot — J*k«l.» **«b«delva ptrirti Az
ée egy szép csokrol Crdeigelt ki, d^; hisszük,^^alábbi versecskét J^-si közöli* valamikor 49-ben hogy ncmsokáru már báliért s bőven f.g cAlo/va a 8iabl,de vU P»rlr» : aralni. — A többi szereplők: Pollik irma,\' Huid me« migad »sép csendeden,
- Aisluiiniltl -Uö«>krtfé« a Balaton mellett. Egy lár-as-ig vanjilakiióban Veszprém-\' ben, a melynek az a eélja, hogv Uaiat"n-AlniS3i, Ves/pr.-m, Bi \'»to i Fin ed és F- Uö-Örs közölt a nyári idenylieii ált n «fó automubil-köslekedési lar son fönn Az au\'omoi-i\'-ommbu- orank n> 30 De a legnagyobb\' kilométer m<-n t-»-i..reggel lovja Veszprémből 4 és fél éves Mar-I kiindulva, a b^ialonv deki nyárt nagy személyforgalmat feli ínyolitft i. A itr*<sagnsk alland^aa
Neumann Lfjos, Kovács Erzsike, Ledof-ki
s felvégről éle« kolomp-bangot ringat hoz/ánk s, neki hogy gyermeklmmmlian milyen pompás szellő A tehén csorda jön olt hsza a legelőről.! két paripám volt nekem sudár inogyi>ró|a«bajlá-A fölvert por n»m szál föl, hanem elekstU | sokból s bog/ao lovsgoliam be nnponki-t s ál\'i-ho>szan a gulya nyomatlan, az |uN/é> n. Mmtba J földem szép. ha\'Arál, amelynek indeo riige már a porszemek is alomra szerelnék íisjlsni olyan feledhetetlen, olyaii szent nekem. Hogy fejőkét. Pihenőre hívó szUrkeség\'simul a kertal-1 mennyire szeretném a/okat a drága rmlékll jai mező kalá-ziengerére. helyeket mén egyszer bejárni « ne gmuiogatni
A vitézek leszállnak lovaikról es vezetik baza:nekik ís;Jiq1 Voltam euykor inazai ártailannl széped. Holnapig pihenhetne*. | boldog hol volt az én paradicsomkerteni, • inig
Leugrom én is • Bogár< hátáról. el nem vesztettem ; n in a jó és gnnos -lu-iiís
— Na, Derer, most terád Illők I fájának gyümőtesét meg nem Ízleltem.
£* már s/elidebb vérű ló. Nem fél a kapu-j Barnulva hallgatja — szegény e« nem rrti lélfslól sem. Csendeeen halad le a domboldalon, a rajongást, mellyel emlékeimen csQngök. i*. Csak az udvar elő-részé be vágtat be uras] M\'solyog a vesszop ti ipáimon tempóval. 0 essk
Hajts térdel éa csókolj keiet. Türelmes légy s aliza\'oa -Najtvur lehelss ma-ok lelet*.
Ellenben, bár ssent stót emelsz. Az igazság partjai fogod, Meglásd sok gaz találkozik, . Ki mrgaláz, s lábbal lapod.
— .4 katb. legénjegj lei junius hó l-én délután a Polgári Egylet kerthelyiségében műsoros juniális! rendez. — Az erről szóló meghívást a napokban küldik szét.
— Apráságsk Llag I.«Ja«rul Nem tnituak csalódni azok, akik azl hisrik, hogy Láng I Lájos, aa uj kereskedelmi miniszter,siketeket log elérni a< -••■■»■- ■
I . ellnie holt paripát i-mer A biciklit,Lléroi\'ai* nszirákonkal folytaioti kiegyezési tár-
Édes anyám ot* kötöget az erkely alaiutmeg-az aiiloiiobilt. (>yermrk-éle.\'ének szm\'e-1,y-.i|H~.»k hűik/.nan. Született lmom dipl»mat* ó. Ahogy meglát, leleszi kötését, összecsapja kézéi, i réliez, ezebhez a rögökInJ\'z, ill lioui lüzi *<etiepli«-Lg, a légnehe/cbb tud mányoe kérde-seket is
— Szent isten, milyen vagy lel Valóságon tetlen ragaszkodas jaiszvs ktveiK szellemes, csevegő modorban, os-cigánygyerek. Mii csináltéj a kertek aíail ? ! Az én gyermekeim mdr nomádok Ma i len, <)*ban adja b- a le/ke- rübb eliener eket ée
— Vasasnémetest jálszoüijnk I — moedonr| l|»loap ofaii. Mindegy nekik. Megszól Ili már a nu-ykepü^g oé kttl, kedelyeskedve kéuyszeiiií
én, éa lengrum Deresről. . Bevezetem a két szép
I vándorlást. Először
■k kicsinyben: uiciibó
egy kis szénát ia igazitok ele/ok j hadd azegények.
paripa! az istállóba ; ú cába. Majd késbbii meg fogiák - szokni n»gybiin |
egudásra az ellenlelt. Hallom kegyelmes
egyenek J is : váróiból vtiroaba. Es amini a megszolras [ néu/Q*YBÍ<ti**l0rnek;
. m Akai a a I..L .\'fi.iliL ma ... I. ai. .i I T , .
Almado/á\'omat valami félbeszakítja s mosolyogva simit^at m deresedő szakállámai.
Lányom, aki mellettem 01 eppem kivancaiau\'l nem fejlődhetik ki a szlllóföjdlíőz és kérdi - , való iseni ragaazkodav! M»rt bizony Mzony sn.
— Mí< nevel p«pa ? i kan l-tiunk mar nomádokká abból a nemzet ég
n Mii lányijin ? Hát n osj kőiőuem be éppen I bűi,\' mply azer- \'udoft igazan é/ti| ii meglíalni parlpáima\' az ita léba jajliazá^ij yiivel wcjvel ra-a»záodoit tipii rög»-
Htrgányke, szinte megdöbbenve néz rá|in, I ihez.
\'alán lázam van, lélrtbeasélek. \' _____ Csak akkor njugszílP meg, mikor elbeszélemj ......- — -------
uram, hogy (I visznek
___PPP......„„,„_ igy eaótt hoszá eg\\lk
mérteke fokozódik, nem ligja-e őket vinni\' ea a j Ura ja mes a legutóbbi képviselőválasztások elölt, MTI ád élet orazasliól orszái-ba -is? amikor híre jart, Iwgy Luk cs László beleunt a
Faj nekem az, aggaszt engem nagyon, hogy! iniiirnz\'cr*ég|,e. \'
ebben a mi ni\'miítB.eiiiz- is güukbeu uiucí eg. _ Csak eay órája, hogy más olda ról meg
kóbeíylifc M1i ujsáitol ák. liugy kéreskede mi aiiniazlér leszek!
— valasio\'la kedelyeaen Liug, (Alikor mar Hegedtls Sándor táv zasá\' is rebesgeliek.) — Imi a kel »zek, n\'ielyek közt a földtiii maradok.
. N in ia ol\\aii kenseiij j-ape a föld, kegyelmes úr.im ; ki vap az .párnáivá egyet^pii Ij\'aied*-,-áVai, képviselői mandaíunmal .páribeti nagyba lalaiaKsággal UbhJiildL juvai. \'
Nagy-Kanim, csfltOrtOk \' _ Zala 89. síim (4 lap) , * f »QQ*. M
• In pillaaaitg a*i* llitoai, hogy nem érlek I AV nősülj, ne lógy asszony-csin. teáz bizonyságot. hogy maoapaág a nép érdé-
felad egyet £ir nagyon jól énem magamat igy,! Októberben hűvös a stél, keiért harcoló újságok kö/fll egy s<» veiekedhe-
ahogy fagyok. Honi kombíuáeioba horna^ *rre e* í fíoldog, ki akkor nttíin il. ^ A lafrot, a melynek tönerkeaatóje dr.
arra a miaiaxteri tárcára, nem vagyok-tebát^— Noeemberlten nayy a hideg, Varaágb Zoliáo éa politikai íőomwkalaraa dr.
- lejárt politikus, a miniszterek adnak valamit a Az asszony nem kell senkinek. Lengyel Zoltán ont képviselő, egés* á?re 6 kor.
a azivamra éa emellett teljesen szabad éa %- Deczemberien esik a hó — negyedévre 1 kor 60 till. lehel trendem a
getlen vagyok. Mig a miniszter lealet-Mket őrlői ts házasodni sem való! kiadóhivatalban (Budapest, VII. Kerepestat 21)
munkát végeg hajnaltól napestig,es aokstor meg; Hát akkor mikor házasodjunk ? Mutatványszámot az előfizetni azándekoiók ingyen
inkább napestétői hajnalig; együr** állásra csuk f — Halak én m /ivaíar Nagy rivatarok kapnak, ha egy levelezőlapon kérik, egyet nevethet ki, ritkán kettőt, de s/áza» n>*r atán\\ vizekben többnyíre egész *ereg döglőtt Dóczy Józaaf, kitűnő zcne*zerŐDktól njab-aoha, pedig legalább ia «sáüo ostromolják érte; [ halat találnak, ami a ba}tehyészté*n ek nagy ká- wn egy eredeti magyar emény jelent
ezért, átért, mindeneri! 0b a miniszternek kor.mtj rokai 0fc0Ii gg. berliai todo* kutatásai azerini a ine£ aj eredeti magyar dal. cím alati. A —■ ainca irigylendő sorsa! Mofct tőlem, n képi«eF»lfl| villamosság a közvei len oka ennek a jelenségnek. Dóezy dalok eléggé ismertek mar, semhogy aiokat félnek a miniszterek ; mint miniszter én lelnek jja mesterségesen villamos árnm hat egy halak- dicaérni kellene. Ez ujabb, Blabánénak ajáolt, a képviaelöktőJ. (B/t a kijeentesi meg Makrai kai lelt víztartályra, akkor is észrevehető, bogy Wdalgyűjteményét ia ajánljak a Zsigmond bá1 majd komo yáo tnlája venni!) ja halak fuldokolni kezdenek. — A még ki nem ®agyar zene kedvelői figyelmébe. Ara a 6 dalt
- Tudod, én csak a«t. mondom, - ezzel j kutaiott ok tehát alighanem a villamosságnak a tartalmazó füzeinek 2 korona. Megrendelhető a fejeite be a miniszteri tárcáról szóló emélkedését Vízben elnyelt levegőre gyakorolt eddig még \'Corvina* könyvkereskedésében Temesvárt* vala-a képviselő, jobb menyasszonynak lenni, mini j ismeretlen bíláaáhan rejlik. m*,f| kasai könyv- éa zenemökereekedéa asszonynak. Caak i$y valasz\'ós előtt szorungok j _ A aze}jem, Mulatságos eset történt egyik a,Ján-
én is. Nem biztos a kerületem, dé különben s* közeli vároaban. Vendég érkezed egy családhoz, a _
■íadtn kerület kis/ámitliaiatlan, mint a sziszeiyes melynek házáról azt híresztelik, hogy ottan éj- ------ -------—---
. t ,, jelente szellemek járnak. Nem volt máshol hely, T onin|flijnnrti ^ l:*aa .
- Hát a régi kerület! Ahoz kellene vi sz^;\'minla ueüemlakU üres szobában. A vendégkge-l Laptulajdonoa ée kiadó .
térni, az tizenőt évig hö volt. lentette, hogy nem fél fs szívesen alszik a magányos ri T ű n íí F T 1? tfY T A P
- Nem, azt mar elvből aem ieszem, ügy heIyeQ Másnap reggel megkérdezték tőle: hogyan; ^ 1 ö U n L P U Li \\J r
vagyok a kerületemmel, mint az^a gavallér, a< aludl? A vendég elég jól érezte raágát.csak azti ;--
aseionyökkat, ak< aejlát egv siep női, meatei- állitotU, hogy éjfélkor valami szellem bejött h \\ N Y I L T T É R
azik néki és- 6 is a nőnek. Szereti őt, anélkül, szobába és lerántotta róla a paplant, azután eltűnt. I ____\' .
a^gy maliját kmama. De hogyha azutau ez * nő _ Nag yolt a jeieQ levők meglepetése, midőn a \' jtíf&lC Ha.
mainak is Mttogitja kegyeit, önérzetes térti nem „ggeijh^ a házigazda fia Panaszkodott.! ffSftXSK ^^\'ÍÍSR
néz reá többet Nen követeli az elsőaeget, csak hogy „ Mgyon ^ g Mm tu(ioU KK^Og^
^ a kizárólagMságot aju^i. Tudla> hogy a szellemek szobájában ugy | EjZtíjgf jAfS^^.
Nem is lepeit 101. a regi kerületben, meg is Mm algzik genki ^ e,vitle onnan a ta^^t bökött az újban. • Me*vigaaztí.|ta azonban »-gy ^ ^^ ^ valami „eiiem van a gzob4. IR^a^jfíK^a
harmadik, a azöke Caaca ^ & ijedten szökött viasza ágyába. I / dr^firlá iffl®, vRvI
- A reudörkapitányi hhatali6l. A __]A\\ ^^^VVT]
helyben állomásozó m. kir. honvéd gyalogezred /) \\J \\1 ]
iegéaység€i toiyómá]ua hó 2o.át^jövő hói Szerkesztői üzenet ^
3-aig — kivéve 25, 29 ea l-et mint iinnep >apo- • ___ rv.v«Kv **^ rf^ÉhJ
kat — regg. 6 órától kezdve Kiskanizsa, Bajc^á,, I>grAú. Kií»zoojiik! A pünköad ntáni szám- p RohltSChí ZZH^Zürmr
azepetnekí major és a PrincipálH kánális által1 ban kőző ni lógjuk. • .
bataroli Jőtereo harcszerű oéJJővéazetei tarv — 1_^______ - \' , 1 - TcÜlfilQBl-forTÁS
Felbivatik a közőnaég, hogy a jelzett teröie^e? | . . í I _ ,. ..... .____
aruui i . ^.. . ... - B - ®r \' ■, • . m m m • ■ ^ fgT uditőltwt, Kiváló amétitö
600ü lep« köHitettéir e«n. napon anoali .uk^hh , Tmdalnm I H.tá.^ m.ly . t.klnt.tb.nl.iuimulmm
kikeiOlje, — mert az olt larjózltuda- elei-AiyUaiVUl. I d.n hnonló itvinyvlx.t -
veszélyeit. I _ . . _ f Mindenhol kapható, azonban kérni toll-
- TI\'o«-e a lege](«tés • »<««hricjek- — „Stampay Eo\'-kek e* Imali"c. líányvéneii I ~~~ ~~~ . . \' ...
A íoldmü.eléaögyi omisUer k.mond a. VIÜ i-, uj kudL megjelent E k in7f mír mo»< I M,B,.ror.iíflr*«éf.
i.o», a közönségnek joga v»n a gző őbeiíyeken | oem(uak az .Ijaxag. a nép, hanem a kinmrok H I Hothliann Joz««-n^l
raJú legelleleil a szuk-e.\'es, szorosabb \'eiBgyelel , föt. paptjgnak u kézi könyvül azolgAL 240 j\\ BUDAPESTEN, Báthorj-uíci 8 tUm
aomponijiból »zabálf. zm. de eltiltani nino iogi. \'oldallal camoa keménf kdtéaben 16 kr., dia/e* |\\ __ M
A uiioiizter ezen ienü lee ekként ától: .fala- aututfaizonban 28 tf. 11*111 t\'8njr» ingjr«n kuüa rtrmegfe kötóatógének. £rteái em a közönség^,: ingyen K<pbaió a >í«rzonél uthaifcritnn j
bogy határozatit, meMlyel H. L köiaí^ kép- Ediieroommegyeben c* Fi-cbel Fűlíp kóny*- m Jlm^ . J \'"^""^F^PC^l
viaeicteatüleiénKk a »iöióhegyekbt-n »\' legeltelek ker^»kede«ehen Nagykaai mii. | I v <T» 1*1 ^ ^p&t^
•kiltó baiár \'zaiát jóvibagyur i-z I. E m. l-i ._ Mi a dldogit éf hogyan lehet-r.jU, ~ V
birtoko, fel-tbbezé-e .folytan telul.,Mí(1|am • „ ^ ? TTsel .gazaid, a k. hazánk ^ifc^Jt
mindkét határozatot meg«e,«.mir.iem. Mert a le- ^8,ina|( ldéni ,orminJ me ,bjx4liból «er. I .. ^X^jflH
gelietes a loldtnnok ba«znalaian»k egyik , ^dogük ea h.i.egök oktatáaá\', és a ki H ^LftMTmum kant S&T IS
a anna. elulia-a a< I8Ö4, e,. XII. „^ „ak.d.k, ilyen cima Ibaetft\'.eo \\ "Ü / ^ Y 14
Uk3<ÜL Az idézett tomnynekegyik rendelteiéi érdtkeí idézésével é. tO td-n n eg- _ Bnd.p^t, Baihory-ata* mám. ,0
***** ^ a magynrazza azt, hogy mi a dad-.gáa, hogy hogy > n , « „ . . 3
f«J6 tegeltelé* ehHbató Irgyen, Ké.^i.leD kpgy k \'ía/0Lk b ^édbibá^t" roíolni! - rakW N»fly-K*nÍ2«á«. I
• a i^íÍL" T "okh", k;;Ml e. Ifikép hogy hogyan lehet a gyer ..ekeket ugy « \\ A Brttok Sárkni a /j3
*i lertMckeo c^k» fokozott é. ./orown „erelni, bogy ne váljanak dadogókká » Szülök- . éa Tárw IL l<
\' .1LÜ9?: ÍH nék, nevelőknek e. .inároTth.k ok.a.é.ukr, be- > jg^
r.* 18. é. »- H eiepján . lörvenyh.iotógo.,. ,jbiUkban redukn.k ^ viga.zi.lUukia 0mÚ>L ifólL
esetieg . törve..,bátort,, .zaba ,rendet kereté ^^ ^ jg k ^ ^ ujij|)ti
^ !\'• \';\'> ««bályoxbáiják nvomlUbM eo uaérért kapható Te^.varott a ^firlsava n V .WT^ÍrtKl
V .tJI?\',\',k ^\'"I " » a Corvina\' könyvkér^kediben éa eltel. .« Ü«zev W Savanyúvíz^ |
ültetvények megvédésé celjabúl ,zuk«-ge.. ügya..ez k0nyvkeíeiMé„;kbe0. \'
» czél elerbetö akior.is, ha a szöötó/j okosok j - .. . „. „ „ • , , „ _ .. r, .. , . .
ke«ykús*eget aakitenak; a a egelteieat »no«fc.. — Nevető örökötök. Nem rég halt m^g B. j Férfiaknak ingyen küldetik. k.MiÁKon ar tfl<u irí *n i r. ti iMiiMi1 ®«». U«lvi«eiS, k< »i utnbbi években uri módon
\' t J* ^\'^(fí éi, ea ex az életmód mindenki .ölt rejiety meredt <1 uiu^.,. »,*mH. mif m. .InmIMI
ez. végreb«|U.i rendelet 48.§ a alapján meg\'elelöen ■" " " M _\'\'"":V™ Jl1 .r«i fi.»««iállii|á. Ic uVm p.tte»H. i
szabályozzák," "níl " mert a csekély njugd.jbót ,,en. |00(lMl|u k„„„ b«»m^Ta MU.Uk
wik.r - . u„ , ,. jotbelotl a költséges élvezeteire. Az örOkosök „.„.k, kik ért. inak. lao*e kudttik tr pMh» • tn.
z u . i x J j nazama8n\'11 k.vanc.ian lestek a végrendelet larlalinát. Ue Uíjmiaira méiióM. c«Hi»or?o«»isliől pmt. oijím attadasak-oem latszik atolsö szerepel íz idCszak megvá |ebben CMlódiak Nem maradt a- pénz, se eriék-\'«* • vilig bkrfa.Ijr ré^ib., » Uk 4n» .«.•* HWM lasztása sem. »A kis házi tanácsadó, c. köny „.„,. í,M,.,h,u P.akliatnar rabn kaniak a ifin- l",i,,u"-k«* faH,l"k K«a tr*v*" ktawtou mnkt
mW -^^^kezöversesutl-lSr \'ietf ^VSl ^^^t ^EESS^JTSIS
auasi aaja. | eláMa pénzzel. Kis jegyzökönyvének egy pár ol- leiluámu at iiUatt egr Ucjm cm»a§«i aanyvTti •gyen
Jonudrbdn m&j nem uobod, 1 dalán a ToíÖk A. ea Turva név volt leijegyezve iagyM kildtal, • kik 4n« ínak, !• egy hátk
fíís? iM mtúauáfj is akad [és a jegyzetek megy arázó része bebizonyított*. ^^-a^iUjti P^katé . ■toáaaafc, a ^tt a
i f^il/i E / \'i t i. m j \'x , .. , * (Utaltan kifcáfáMkból isáramé »bwj b»jokbáii, —difi
A nfatítésnéL tsbruorbun hogy B. rő*id esy pár ev alalt aok ki»ebb nyere- .igy^tiéfbM v.
sincs otthon, mind a bálban, ményen kivöl négyazer fekÍBlál)eaŐaszeget köz ttk Kyófyítb«tjik magokat ettta. Kim gyógyéáaer fy—t
tói aufofiWóaM tandrso*, két főnyereményt, nyert T<>rftk A .és Táreaccgnél, t** MM0a rw»kr«, » Mmil • Bagyubtoame «aka駫e
^ h/> fáradt, álmo*. | kinek Teréz-köru 49., Váet-kőrui 4, Mnzeum- níaMállé «e*ú
j_;if. * t-a s , .. , n ..__iv . , . . mA . u 4 «.. ■ » \'\'tUí caodiJctft BAlté. Bárki trag ifltl irkál SliU
"r™ a °"ona ww- trzaeoei-aorui m. ea aerepeai-u« u ntéi—i . t ptkíí rtgtaa hnwig»tfii
A hóban not ne eiyy hasa az. alatt vannak a banküzletei. A ovábbi kutatás «l l»*s kaiét*, az iaté*t legkiváU . «táa néx, * kik u
Májasba* itt a tsép taracz, \' I $ok atkalnraval egy lexikonban egy 300 000 kor, \'otíkaii m »i i » prób*eso»»f, » ady ják
Jobb Üss, ka MansMen trnram, i szóló banhle\'eti elismerveny ea egy oaz ahaora b ffífgffSÍ!1 kaié«tik, a«kift, tiocr
f . * rí, . /__. l-e • Iáié i • «t . ., » 4 rntl kteim gyógyitkftUk » MtottiM Wikét ittkn. ás
Júniusban lanyyot az est, . jegyet lalálUk az örökóaok. A kietlen ugy hozta .Ié».t kkéT.i« .m u» MiWbki Utat érf birWua
/ér/l Bfisüusrs rest. magával, hogy-ez a aoijevy ig nagy \'ó»azege\' a«gyarci • kap egy pakljt. fii ^acMMg^va kiaytfei
Julimban nagy a mtkg, nyert Tőrök ftipkliázábau. elképzelhető, h ja* az \'syttt, V^ata Dt)áa thaktortáa, aelbct íagyea Irjw. aég
íVi házasod) mty, azt n* Udd, í jiddig nzomoru örökösöd arca mint derült ki a womag olJ ke vwi eeoDagdva, kny «*«**
Au^utuAan ,orri a «Sdr, ! \' nem váz. hlgy örökig (elfeded loí^to tó^^^ttó\'I^U ^
iVf áMZ a (dnj^ta tar. -48 35 Újság Kanek a valld\'atlao érdekev Kleklron Batiaittf Vert Jkwm
Hztflmber nős, csúnya üst: j aegn ktpt- hetilap ák Irgl^jabh. ezama ismét arról rffca* A levetek minitt* kéi amtialtaná^
gAgy-Kanisaa csütörtök
Zala 39. szám 4 lap)
1902, május hó 15-én
Mxidútoek:
2663 saAm tk. 1903
216-1
Tavaszi és nyári idény
19 0 2.
Valódi brünnl szövetek
Árverési hirdetmény.
Egj darák Jftr. 1.10
A nagykanizsai kir. tsxék, mint tkri b a lóság közhírré teesi, hogy MAl»k Jrizsef, végrehajtatásak Mi\'.oí\'cs Joz-ef titvehnzi lakót. végrehajtást ®en*«deit elten 100 kor. tőke, ennk 1896 aprilia 24-töl jarő 8*/a kamatai, 35 kor. 30 fül. per, 14 kor. 60 filL vhajtá* kére. mi, 18 kor. 30 óü. arveréa kérelmi éa még felmerülendő kfct-legek iránti vbajiá i flgtében a nagvkanizaai kir. tosék területé!)ex tartozó s a íityebázi 63 az. tkvbas f Ive t -f- 71 brjz ház, udvar eg ke.i i-■ek néhai Ma oüei Józsefet i letet\' s 3<3 kor. 3Q tjll. becsült */<- — a tityehazi 195 az.
tkvoen lel vett- 1 3>H/a és 371,\'bhraz. ittt;atianok-os* Hatóik* J zsefet illetett « 369 kor. 60 1111 becsül\' f/t ré«* í — végül a lityházi 335 §z. tfctbea I 268 b hw. ingatlannak Maiol cá Józse\'et íetft a 621 ko:; becsű.t fe«e re»z«
1902 évi július hó 17 napján d. e. 10 órakor
Fityebái községházánál Remete tíeza feip*-revi ügyvéd vagy he yette-e kö/.benjöttevcl n egtar-taudó nyilvá oh biroi ar?ere*en eladatni fog, meg pedig tekintve, h gy ax je árverezendő ingat\' tanokra *zv. Matoiic* Jói-efné s*. Kaugya ics Aoaa javára hoítig t^rtó íia-zonél • eze i szolgalmi jog, ezt meeeiőzöl-K ptdig jelzálogos kovetelea van. bekeblezve; u^fa »a/»-r. a lenti in^íano* a s/oUa mi joggal terhelten bo Mtialsnk ugyan árvere* an. a aouk epaégbeu tartásával adatnak el, d# rsik íikk-or. ba a az* Iguui jbgo megelőző jelzálogos •iifiele-4 keléül szuknéies-ner matatkor? veMar •"•törtetik.
elrrakf*zu »-#e ben az arvere- ha ályia asna ván*, a a fcat mmUmiok a szolgaim:jog felár*,.* • veikül u azon határnapon újból elarv»»r ztenek.
Kik. ál asi ar a fentebb Kitett becsir.
Árverezni Mvá*>ók fartoasak * becsár I0°y#-ni készp-»rub«í vagy övadékk* p-í p ip n»an a k»-küldóii krzehez letenni.
. A kir. tőrvécysrek mint tkvj hatú-a^ Nagykanizsa 1904 ápril 28-án
(ÍÖZOfíY
■ kir. törvén y*zeki a^Urö

frt. $.76, 3 70, 4.80 jó , valódi
.. it ,, « üi4* . , Éri 6.— ét 6.90 jobb \'
S^ii^í.17^? 7.75 finom \'
\'StL Í* 4,lr"1\' frt. 8 66 finomabb ^ ára a^k 1, w , finom4,)h
aaOva-Ükből
1293 tk. 1902
224—1
Együttes árverési hirdetmény.
A nagy kan izsu kit. t4z*k mint tkkvi h*to*ág ktrrinrre tenri. bogy a magyar or zágos központ t:*karekpenH «r v-\'gr~bjjutó a- Cimmerman ea aejj Stbjan Anna elem 179 korona (ut tű-e, euu* t* pedig 16 kor. iT.au Í9U0 l-!ől Hl kor. 76 ftll, mán 19U0 au u-»x»ui "I kor. <6 filL után 1901 I. bruar l-tól 6*/a ÍUi 1*4 vaajri^ 2 kor: 45 li«l. Mrsag, I kor. 11 nyugta bélyeg. 40 kor. 20 fii!, vegreiiajtii ">i, kor. 30 líd. éa 12 kor. ftrveras "it 48 kor. 72 l»lt- ár«cré«\' meakiaerleae \'ba • del^alai takarékpenztar 400 korona eoaek 1999 p ép e »\'bcr 3-io. 8#/f kamatai, a *;zrt kamatot kamatai, :46 k«>r. 10 (Ular kor. 80 Ml végrebajita kérelmi, 21 kor. I\' 11. árveré* kérelmi, 13 kor. 62 fiit. Arvtréa er\'eai a né*: felmerülendő kóliaegek iránti HgT\'bajtáai ügyében a aagykanizaai kir. ta<ekj kei tarozó az obornaki 44 az. íkvLen í. i onzAaiig íelftti a 247 kor. becsült 3 drb. [ ró így i s/ántóíőld, továbbá az oboruakí I tkvbeo I 1—4 6—8 eoraxamitf felveti a oroaára becsült ingatlanok
1902 évt június hó J\'án * tL / 10 árakor
íjkoraak község hazánál dr. Löv Tivadar éa dr | ^aktáo Zatgnood íelpere»i ügyvéd vagy he ivet-ta^ak közbaojöttével megtartandó nyilvános Ar«| veréaaa eladatni fog. I
Kikiáltási ár a fentebb kitett becair. árrerezni kívánók j irtóznak a becsár 10|«áij ^\'zpévabea vagy évadakképea papírban a ki-■flidAtt kezéé ez letenni..
Kell K.-Kaaizaáa. a kir. iiaték mint telek*! K.nyvi hatóságnál, 1902 éfi febr hó 24-én
\' GOMBY 1 1
lur Uzéki a\'bíró
«ro 1415
Egy drb. szövet fekete azalon ^liciny ^íO frt.* j továbbá felöhö szövetek, turista loden, legíi" í noroabb kammgaru ^tb gyári drakoi Kü\'d1 szét a *o id és legmegbízhatóbbnak elismer\' poaatógyAr-r <ktar
Siegel Imhof Brünnben.
Hlaat&k laiyea ra bérmenUe. — fllnt* aaarliafl aaállltáa JátÁlláa Mellen.
T
A privátvevők jelentékeny «>lőayére van, ba Szöveteket lenti gyári raktárból rendelik.
144—20
aló ém ölen* órAk. — 1 évi )ótáláaad privát vavAkaak —-
Konrád János
éragyára aranyt ezüst as ékszer-áru szállító-háza
Br0x, (CmbomiK f Jé aickal romoi.toir-óra. írt. 8*76 Valódi áatat naoatob-ön firt 690
469— Valódi aaftat lánc frt I SO
Nickel ébreastő éra frt 1^6
Cégem ea. éa kir. birodalmi címerrel vaa kitSaUtv sámialav arany. ai«t kiitiitási érem valwiat «aaray merő-levél vaa birtokomban.
Rendkívüli szerencse \'
BIHARI EDE
főárudájában, ahol eddig több mint
VST OT MILLIÓ

koronát fizettek ki, közötte
00,000kor
ffii ÜSi Ual\' 4P
Zzz \'
e\\>r~! en ■ -bj vU-
.a bebob. szanirs
kor, a 2S718. számra
!a ^a^zdasodbatimk!
- SZS^S^CSS-NAKTAR.
Juiu
1 I H7S0
n ■ .. .
3 . tsus
tíö.-jjf i i hitiiú .
!Í5
I i
ilitt I AseuiiL I Supteatj OktóíéTTKottab.

31
wr| jjj i Ml;

■ KtM
j ía»ai ?
sai; Hí ti
i
t!|
24 OK^I
mm*
Jt 1-MÍÍ
m : ii í
IN
IMiM KMm
ic;ii
mu lujfc
I- US
IIU

aui am ■a«w| «rm
iMtS
t*h
Mau
ura
MHl
Nai raam
ÜHi Maaa 9>,m
flUI
ram slara éfaHM
.anai
uaat
jfíiko
ikor v"- 3
(•»# V m

í,
Ml
ii niiirtíjft, taaiv vwiutval i íjA/i in mi jigyant Imi oA*
Kftll. Wl ál
tietMi Ciliik hüM>« kuk ki i lm sa ur «i fiiu «Vt. #
As f. aiislályai aar^elytk árai egy nyolcad <l/.,) —.75 trt vagy 1.50 k. II egy aeg*rd l\'/t) 1-50 Irt vagy 3. - k. egy léi iV,I 3— . » 6.- \\ , 11 egy egé«z (%) 6.— * • 12.— •
Eredeti aOjegyeket utánvéttel vagy a belatosa/eg előaate* bakfltdeaa allaAébeo kt^dök. Minden re deléahe* a hi/alalos tervet ingyen melléklem. A hivatalos nyeremenyiagyzéket hozás nt%° azonsai küldöm. Szíveskedjek megrendeléseit minthogy a huzA« már í. hó 22-én kezdődik mielőbb, d" mindenesetre
toiyá évi má|ua hó alólirt szerencsés ídetárnsiióboz juttatni.
Iludapetl Vároabíi útra 14, H\'ozaa mái f. íló 22-én.
^le lasyesfjfq; V^Hae.ftitffiy.,
\\ HLdTKÓ J/ÍN05 7 ~
Vfőrfi szabó NAGY • KANIZSÁN, y * ^ ^^WjyiT^^^M^ *
11 Pífi-ste^f • I sfeá^wöWiiÉi?! I
I I • hü II blIvNjuftut juiii^Mk. j! ] J ■ jmf
U <_»i H+wéhétS WHlógrp.\' ti* ui*n»hr akA aratitgcp
m Nagy- választék magyar és va.oci angol keimcicboí. tükusráióurp Kaé»as>a|t*
I .„..., . . L , . .. ...... , I Kéiebaiőfonial
Vidéki megrendelések a leggyorsabban eszközöltetnek.
I ^ n , .__.. , -. . ^ I Ii 1 .4 H T VI í 71 1 I 11
M^ Pontos és gyors kiszolgálás! .. rj^ J
W ^^^^^^^ ^^dGP** ifép"ink«t a^m látia n áruinkat ti*• m kérHeata. Olcaő t irtiUkr. »». * _ r»k\'án. I> ^.rk mluliakaM) vei k^rul *
P, WILLIAM J. STILLMAN r%i BUDAPEST.
íayton & bnuttlewortn sj <,.«.•.-. »•«,••• «r„ r . v-T.......
MfeufeU gipgjirmk q) Budapest ^si\'" === Képviselő : WEISER J C Nagy Kanizsán. =
által a togjatányoMbb árak mellatt ajánltatnak: \' - __
- c. • \' \' ^jn ellen a legjobb szer a I
. •„ \' ^ Dr. ASCHENBRANDT-féle ^ {
Loco mobil és gőzcséplőgéplészlétek ^S^ \' ^fVf?,
továbbá Járgány - cséplőgépek, lóherecsépek, tls/tltó-rosták. konkolyozók, kaszáld- 4a Hasznalata OlC*ODD, mert keveseOO kell belOle;
nntóiép*. sxáoaaye/isk. boronák. biztosabb, meí-L a lombhoz tapad, a szél le nem fújja ;
r 1 h\' n«fiu< ajánlatosabb — mert a mustot nem büdösíti mint a
*\' „WHOIDDH-líniI tiszta kénpor vagy kéntnáj.
y ^ wo** eorraiőgépek A szőlő érését sietteti, a termés minó-
. - - /\'-ts* veotoeá«éa.fyeátáh. ségét javítja.
ifec®^^^^w » ott a hol muítévben a peronoszpora nem
^BkaI^w\'f^VH\' • ■ darálók, őrlő-malmok. . ... ■ . .. . . \' . , , r .
- ... t^tt kárt. de a hsztharmat i&en az e/so permetezés
- ? otyoumot actél-akék, i i áá t\' i x. , i u L« A
J^HHIIHHHIHBBBB^^S^ ^\'Helyett eVj» rezknipnrral toKeko- bep >to/.ui. h/.
U iyies költstaiHeytakarítás. ^fefl 219—3
S- éc S-eaaS ekék és mindért egyéb gazdasági gépak. • f . — — •
•o ^ • "," Számos magyar gazda bizonyítványa
tf ^mJ j Tr\\ kivanatra magküldetik. t
Llncolni tBrzigyirnnk > vilig legnagyobb A^^ŰÍ. XfZI^Kh SifVfttáSI^
locomobil- és caéplflgép-gyára. HtJOAPKST, (V.t Alkotmány-titcza 31. sz.)
--———-• Megrendeléseket elfogadnak vidéki meg-
. ;\'- • :^oif^m^m^M i 1 • bízottak is. . I
«« i |S|| -- * 4 por i«n|»linié t Miklós János-nAI XmIb-Kgersxe#. I
M & í 0 IH- Honcnbetg Caákiorny*, Lisxt és Brodnyák-nM
Stridó. Béke ti fi le lé ttél Zn/n Koppány.
|l és fűrész-berendezéseket |l --
k\'ininü kiviitlben- ponfos ki.szol^nlás és o I có á r a k I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II I II
——— n:p /Vlt pzAÍU1 ov* njonnan a\'akuli ■
1 Gép- és maf om ép itészeti m m%wem**
I és javító műhelyek ||\' lüiililM
ÍJ --^ag-jr-ICaxilzsáan..- fpi —:— felvétetnek —»—
{ \' (Tulajdanosak: hifitic is Fasching mérnők.) I 1111116 ifll?
^ Nyers es appretált vas- és érc-öntvények a legolcsóbb g könyv- és papirkereskedésében
K árszámítással rajz és minta után gyorsan készíttetnek, jjf m í{JL^T-Bk4í(ISi4í("i
B tervek és költségvetések dijUlmvk. 197— iplj *
^MÉöiiílH^Hi^HKiiití I | I \'II I I I I I 1
\' _-I I I | yltlrl I 1..
Diszműwek, ké p" - ^ ö ny y ek^|ma kő nyve k ,alb u m ok stb.
! \'[ , „ Nyomatott Fischel Fülöp könyvnyomdájában N\'agyksnirsáii.
• \' • 1,1 • J \'í ff* _ --i .41 - k. . t\' . \'
vl^__. ■ .V. • . • . \' • - -f \' ^ ■ • f. ■. ■_- \' _
le iffülfl !iif§§t!5f
(I hlrafol Mralócrpfjnr |
HLflTKÓ J4N05
férfi-szabó NAGY-KANIZSÁN
A jácsi posztógyár kizárólagos raktára készít elegáns és sikkes
>i a leetiiabi; divat szerűit
KétrrkHIA a^Nlogep. ..flalny"1 mamkraká araláfrp
l\'ttkMHráliHo\'p Niéaac^S|lá (ereblfe n
HS>iXÓriikf>itülék« !4<*«el»«»löfnrinl
nvisTw.iivY.iii
i^e \'t/ísáríiijon, tíiir gép»ink«t ni\'in -látta a árainkat n\'-ra kArdeata. <Mc«<> tirtAlikráaMli úri ám r»k\'ára. Te^éte taiiilakSafrel k^ral
WILLIAM j. STILLMAN ............. BUOAjPEST.
fjrigatú 36*i,000 «é|» V. kar. V*«i-«t Su
Képviselő. WEISER IC. Nagy Kanizsán. =
Nagy- választék magyar és valódi angol kelnrckbőí -Vidéki megrendelések a leggyorsabban eszközültetnek. Pontos és gyors kiszolgálás! ..
íayton & Shuttleworth ^
Váext-k6rűt 68. sx.
o«*»xdasáfi gépgTárosok Q) Budapest
által a togjatártfosabb árak meilatt ajánltatnak:
A szőlő
OIDJJM bete ré
ellen a legjobb .szer a
Dr. ASOHENBRANDT fóle
Leszállított ára Budapesten; í>(> kgos zsák okban á k: 46 fillér; 10 és o kgos zsákokban á kp 50 fillér.
Használata olcsóbb, mert kevesebb kell belőle; biztosabb, meri a lombhoz tapad, a szél le nem fújja; ajánlatosabb — mert a mustot nem büdösíti mint a tiszta kénpor vagy kénmáj.
A szőlő érését sietteti, a termés minőségét javítja.
SíSB^ Ölt a hol mult évben a peronoszpora nem if\'tt- kárt, df» a Nsztharmat igen aelső permetezés liflyett rízkhipnrral a tókeko< bepno/.ui. Ez lényeges kölIségmeytíikaritán. 21W — B
== Számos magyar gazda bizonyítványa kívánatra magküldetik
Megrendeléseket elfogad a
..• Magyar S^Svf
BUDAPEST, (Vn Alkotmány-titcza 31. **.) • Megrendeléseket elfogadnak vidéki megbízottak is.
\' % |»or li«t|tltutó : Miklós t/ánoa-nAl Zut*~Kgersze#. Hmttibetjí ltrxsŐ-"b\\ Csáktornya, Liszt és Brodnyák~m\\\\ Stridó. Bfikefí filek ítél Zala Koppány.
\'-^Z legjobb aorvetőgópek, icocíkavá^k, répavágók, kukoiieza-aumiolOk. darálók, flrlfl-malmok. rtZZ- egyetemei aexél-akék.
t* S-eaifl ekék és minded egyéb gazdasági gépak.
Ri*at*U$ érjxigmSM kimé tutm tugyeíi n bt Mén Wt
hüU*tn*k
Llncolni tOrzagyáronk a világ legnagyobb locomobil- és caéplggép-gyára.
és javitó műhelyek
--ISTa&jr-Klaiílzsán.-
(Tulajdonosok: hifwíc és Fasching mérnök.) |
Nyers és appretált vas- és érc-öntvények a legolcsóbb ^ árszámitással rajz és minta után gyorsan készíttetnek. ^ tervek és költségvetések dijtuUnok. 197— $fl|
felvétetnek
könyv* és papirkereskodésében - KkW\'KkKlllkKm
| Nagy választókban kaphatók: n»€HKL FVIaOP kbjtiaiáÉiáN
< «i«Y-IUNUSÁI.
Nyomatott Fischel Fülöp könyvnyomdájában Nagykanizsán
Nagykanissa eltörtök Zala 39. azAm H. lap _lflpg májua hó^JB-én
____Huszonkilencedik évfolyam 40, szám,
NtvrkHli^l ^^^ ^^ \' \' __ í Mn»»lé«l «r mk
Vároaháv-ApftUt. Ftachel FIlAp kftajVr \' JMHHf ___ ^H^ ^ ^ ^ kwi»i
r / A l A sfeL. : ES
1 -s—sítrg 11 I II «-
ii j « . M A ^^^^^ I J ^^^^^ WSwtétik, vaUwal a btrdaláaalr
a* i«t ^ • M 4 w j ^ rn. 4 \' *°t*ikoiök FÍMUI FU*p U^HM
voaatko«ó mntUn k&aienéuy. JHHi A. ^iMk. uIimIm Ibié—d fik.
Kiadékwaui Politikai lap. ^ ^
>4ro*h4B4pttut^«cAw kAtijv Megjelenik NAGY-KANIZSAN hetenkínt kétszer: vasárnap s csütörtökön. f^m Máa\'in te niMr.
Nagy-Kanizsa. 1»Q2. 1 1 \' Vasárnap, május 18. ^
fmmmmmmrnm* ^^^ Fehér galamb a nagy eszmék elhinté- Nem hiába zendül meg hát az ének Vr^l^^^Jl sére induló Salvator • feje fölött; milyen minden év pünkösdjekor a Krisztus széliéig Legolcsóbb bevásárlás/ forrást ■ gy^nyörQ jelképe a békének, szelídségnek ! mét követni akaró kereszténység templomai-
(g^fe így jelenik meg az Írás szent legendái- ban : Jöjj el Szt nt-LélekJ
H/1LPHCN L. ÉS F\\A I ban 9 Szent-l.élek, a legtökélyesebb Vi!á-| Az ember Valódi rendeltetésének ősvé-
(HALPHfcN MÓR) I gosság \': Isten lelkéből. nyét megjelölő Világosság erejét, a tiszta
^ xacic-iiaxizsak, i».|t a. I É* A sz»mbolumok igazsága érvényesült értelemnek békét teremtő lényét kőnyöigi
| ^^saa^ I I akkor, az idő npgj. jnésueségében és érvé- le az emberiség lelkébe ez az Istenhez kiáltó,
ff A n. éret közönség ftpyelmAbn ajánl- if I nyesülni« fog időtlen\' időkön át, mindig, fönséges ének.
dűsan felszerelt raktárunkat Á j örökké! . » J Jöjj el!
N uői és leány szalma-kalapokban ml Valamikor a Szent-Lélek, az Isten lel* | Nem ok nélkül kéri Isten lelnének vilá-
férfi, női és gyermek ll ! kéb0l lelkezett legtökélyesebb Világosság gosaágáf, erejét a kereszténység ilyenkor 1 _
r. glace- áa szövött kosztyükbsn, \' x I megszállotta, megájjnyékozta at emberek Nem egyszerű *mlék«üi>nep ez ! Nenrpusz.
nap- és esfíernyó\'k, ruhnrtmzok, I lelkét: mindenkor az íg;^i rendeltetést meg- tán emlékezet okáért zendül meg ez a főn-
menyasszonyi koszorúk, fátyolok, I j nyugtató £ríélem eréjévd haladott és halad í séges ének; nem csupán azért, mivel hossiu
arezfátyolok, művirágok, I az embeiÓs-\'g u megváltáshoz vezető !>éke\'századok előtt ezen a napon gyúlt ki az
"tClP*\'^ I — - apostolok lelkében is a magasabb emberi
! f) _ oltárdiazek. Valamikor pedig ezt a Világosságot a. • rendeltetést ntegvilágitó értelem fénye, a
\\f\\fi Temetkezési tárgyak, sirkaszoruk l\\l F \' . ! » • • .
> I Yalődi D M C kötőpamut S I « —hatalmának telülkerekedé e elzarja; j mikor megihlette őket a legtökélyesebb
1 éa berlmi köiőpamut 1 valamikor olyan vastag rétegben fekszik az; Világosság ereje. Ennek az Istenh^a kiáltó
M^ | IfpláíjKjlli Élt llllclt JL | emberi agyágra, hogy ez az isteni Világosság éneknek —fájdalom í — mindig megvan
A m sem V1 áttörni : homályba vész az a maga aktualitása, mélyebben fekvő indító
"ff^í^^^®®®*®*1-\' iglaii rendtfftetés ösvéi^\'e sa haladás helyes oka abban, hogy a Krwztus szellemét követő Veloafmc és Párisi bólgypor. 1 Jk ösvényéről letévedő emberiség vezető fény és e szellem diadaláért epedő kereszténység X. M mitwiiis. ^^fr M hiányában tétovázva, úttalan utakon, kérlel- még mindig érzi : mily.nagy szüksége van
- hetetlen érdekharccal, egyik egyén á má- .arra az igairi ösvényt jelölő világosságra Jöjj fii! síkban ember testvérét meg nem ismerve, melynek, fénysugarait időnkint bizony-bizony
Lángnyelvek, fényesség az apostolok feje egyik a másikban az emberi méltóságot, erősen megtöri^ meg kuszálja vagy egészen -Íólött\': milyen lélreérfhetetlen jelképe az érte- megtaposva, bomlas/itc),. pu^ztitáJcavargással ft is zárja az emberiség végzetei gyartósá-lem világosságának, fényárasztó hátalmának:! hánykódik, vergődik magasabb,cél nélkül, gát kiaknázó sötétség szelleme.
1 Kereskedelmi és farbanfc-Részvényíarsulal Nagy Kanizsán TARCA.
— r-. aUdjpL ta ilui filnwll wnjtgyik t^rpaljrikf\'t liislalt—fiiéig [Mintniin a mindanfroH h|»aUj<>g ^ 1 I\'li IlkÜsdrC
. napi arfolyamoii.
A foglaló lefizetést at/La a ▼(>•> Irlcijrcjel (ariu résalcllvel) kap. mvljr a vásárolt sornia^vek c>ry* ■ hifiit u SstntfAtk* Üt
_ \' i* % hátralékot vételért lunUti fel / Öréimk, mtjt-i t\'-té* ripumtirt.
A VélaiarbáUal|t SlfgSl»lfalli lulBgeuahi\'lüÜ^lHwiijpl lil\'iU\'iam allapitftfk hu*. Hm ■ lw*úij»<n» innnja -----------ftimmi A.mff .mi,^- •\'■••■y^f-if urannM\'
• itn r, hurajf letelte utáu a bátraiékot inéf ,a«B flaett^vffli a ki. akkor a vételár- tutralrk Haeté«én«k hatariil- je , /, <ri »v »if»./ ít\' rmt!<
a letrijejryen lalllatotatt aálogkö\'caöa-üsla^re voaatkoaó »aabá]jfj|k értel«.;l)>p ncg|iö<<isxMfitiiitty. » a -zn\'ikn,t
Azon M»rejefyek. melyeknek legkiaabb njrertmétfjtt aa áiloíyanértékuél kiMbb, nálunk arl«»lyaoive*at. t „ /. /<N*i
ellát blaUáitaadók. . _ Klutriükr* m»g /?«*/. niuyirifrff.
A Irléljeiy átrrlflélél kradv c minilru a) er«\'ui*\'nj kauiNtiuu Nor»|«\'K)rkuél h kHmiai II—fi ti»9té* Dielféaj la, kliáréaftaaa m vnál lllril.
alkalma nyílik ilymodun, aorvjegjrtk játékjogát alraéa tnr^seriaai éa uirgluilároaott idubna irm kaMt A.híUm « h^ú-i h>ainkiu
Aeeiéntkkel eredeti sooj«(/ak birtokába jilUil _________________l.uii u mia* "i*iiJir\'iimi""
Alkukból iKifMW tt tirm<t«i>i
A lelél|c(y átvételétől kezdve mindéi* uyeremény a %evűt Illeti. hl*Imiik *Iv*:IjM ■•<■*.
-—-\' - 1 \' _ ^ - \' --T--, — 1 K ) 1 Ntn- JK (T Uf.it \\
i a o r a { • g y a • in e HiaáTvreüe^ " Toayen-iH\' *f\'" t *s\' t*Á*tt ;
- -—- - ....." ; i „ , , - uawMMi.e .i , <WéilM, früdL
/I TlaM-saAkAljMAal aora - -Aprília 1. lÖÖ.t«K) k<>r. -tó. "kor.
|e»y \'Októberi. I \\
200.íMá) kur. fifraa a^rajofvra I "^l\' • * \', fri:
1870- --í ^i-,5- - ^T Lkur- - tí0 kuf- Í K,
AU IV aerajeuj November 15. ItOWW kor. . Jl Fél t MkiU, liit m*ta*eti* Mfc
lí»0.0üt) kor. 30 kar. • . r Tiun .
______ . - ._. . . ... ____________ _ fc.____ .. - ----— .. I Mtíttts »iitflt antííkmf,
I *•, OH uiayjMr Irlaálogbitrlbank Májai J V 70ül0 kor. I 40 kor , * K\\y*<lm* t*lj*,<
T ft«rf|fK/ Nov-jmber ló. _ [! . II- Str»:*Oé*i t$» as x/ hitnek bürtijtj -
Vebraár 25. 2tX>.OCOkot*__|j | I lh féqpJtíl kapott «i fői<l mi*df* rjvf,
\'1 ma«;ar jel záloghitel bank\' r . OR * I Sokai
\'3 NOr>iieev Jnm«» 26. 100.0(0 kor. 1 dU Kag- ... . . , . ... .
MrW - Októb»r26 . |______I U*** >oL**m*r
lű . ( Február 1. 4U(ir*M» kor \' Kf^ia surx.jegyre I ^ .V *
.______^ : Soroaat bixzáa; . . . ottiww aor- ■ fc .1 í?m "f/ikut k<tjt»tl,
^ AÖÜU ^ í ázám bataa} . ŰoUo kor. ^Z\'^ 4
» •__j j ( bovemb. .8 __ ____a • 00 aor. r r ■ ftjf , ffi,ii.
■ :{Q0 000 kor. ®or*jegyr« , | JqmU htt vkként me**u . Ur,tU
) Oi; { e* oazlrák Allamaoni ] Jpaioa 2. . 65 kor* Ö\'ndpé millióit k
IOV* Jw Dac-aember 1. 15Ö.C00 kor. Fél aon-jegyr^ M
t I 3(, kor. 1 A\'»<vm/ láityfijttl loboy ma a /tíCyí/\'i,
Ftbioáris; ^ : "" •( I \' * ^li^^^áJ1 • WtJ?*!™*\'*
^ m 1őön ®« os^rák földhi ; Májoa 18. 90.(00 kor \' 40 kor i J "i?/!^ fl^?
lOöU leliatézeti aerajegy Aagoaataa 16. , I \'1 .Uut ^wt mid*** * m a ^r*^.
t November 17. ] __(j 1 V- ^"14 \' \'W
---r-t—W-. • ■ -----I ■■ -—l • J raa, «vr -•« bit túriéi.\'"
•\' . fl Mircaiaa 1. I i .1 v?__, . . ^ « . _ l**.
BfW*ro.i ..„Heg* , W-L I . J I { «P V. J " ,
November 3.
11 J .l\'-l^/ f/aatíárt. V , \' 3Ö0.OOO kór. I 10 kor. I M * &röi?/vii ^L uJ/t m,u,*k mmm;
OBMirék hitelintézeti Wijei/ t jbIÍ98 it , : j,, ___a______________„1Hl mn t: * T/7
Zala 40. szám (9 lap)
tqo*. május hó 18-án
Nagy-Kanizsa, vaaárnap__
Érezzük, éreznünk kell.szakadatlanul j magi járásbirósígboi jarásbiróvá nevezte ki. vény utján leendő törlését kéri feliralilag a
rettenetes tragikumunkat, hogy Krisztusnak,! A kirílf Ctiuár 8áodorz«laigermgi tArv4ay- magyar országgyűlésiül. A felirat szerkesz-
ax emberszeretet, a világszabadság fcJSÜff* " "^\'lésével Kaulmánn Mátyás vármegyei al-
» u i m.«.! • i »r • ..i.í egyzőt bízták meg, a ki azt már elkészítve
apostolának laouen iüok naiaaasat megjeioio — Megkel kö«gyilié». Zala vár- bemutal la a közgyüléanek, amely az élénk
ösvényéről minduntalan le-letévedünk; •— megye törvényhatósági bizottsága május helyeslés között logadia el-
hogy a sötétség vastag rétege fekszi meg 12-én tartotta tavaszi rendes közgyűlését Felhív A* A Zalivarroegyegyri
lelkünket, s a helyett, hogy az isteni Mester dr. Jankovics László gról elnöklete alatt, gazdasági egyesület néhu gröf Festet ts
szelleme szerint magunkhoz ölelnénk a A W11,68 ""•fyitása után Barcza László György szobrának Keszthelyen junius 8-án
szeretet ervesiiő hatalmival eovüttes hab-C8hf| 8Zavakl,a\' emlékezett nwg Horiozzky tartandö leleplezés ünnepélyén testület^ szeretet egyesítő hatalmával ^^s ha,ft Wandorről. A közgyüle* egyhangúlag járult f részt ^ „,jért ,s iudomására juttafja
\' "">gával ragad bennünket hozz4 az lfld„ványhoz. hogy hatranagyolt Jigea tmtelt lag urakn,k( bogy akik az az ösvénytelen, a magasabb céltól elvezető családjának lészvétükel nyilvánítsák. Koller egyeaület küldöttségében részf venni óhajtürelmetlenség; a béke lobogóit fölgyujtjuk Mvan kén a közgyűlési, hogy fejezze ki ,anakj j„nill8 «.án dw e< jq órakor * keézf-a gyűlölet üszkeivel; s a szeretet lassú, de | köszönetét Daranyi lölituiivelósügyi m.nisz- he|yi vasuti állomásnál csatlakozhatnak a biztos hóditása helyett az erőszak gyors térnek* a ki Zalavármegye kisgazdáinak küldöttséghez. Megjelenés: fekete kabátban, diadalának múló eredményeit akarjuk, 600.0>0 szőlővesszőt adományozott. — Á Elszállásolás iránt a keszthelyi helyi bi-Ereziünk kell szakadatlanul, hogy a "P*™"1 ^i loi.to.-saggal bírt a zoliság vagy az egyesület titkári h.vátalá-
. . . , : keszthely—tapolcai h. é. vasul segélyeié- hoz lehet fordulni, sötétség áradatai lesodornak bennünket, eóre megaZHmolt ltíu,uj0 kor>nanillc H _ Sziaúgy. Köve** arénájának .-pitkezési
keresztényeket is, az emberi megváltásnak vármegyei gyíynpénztárból leendő Mvetele i munkálatai a múlt heti folytonos esőzés miatt egyedül helyes ösvényéről; s hpgy ennek amelynél névszerinti szavazással dönlöliek Mak laasan haladt előre, mit uz; látszik Kővessy-következtében nem bi^uk teljesen szep.őte-1 el, hogy a2 4rVmék 4ltal ^jiapt.öft gfc
lenül megőrizni a reánk megváltói örökségül feltételek mellett a fenti segélyösszeget; A „Magyarország" maissámában a következőket szállott szenl eszméknek azt a dicsfényéi, kölcsön veszik. Majd a Bulaton-hajózasi!°l»awuk: »KÖvessy Albert kitűnően szerrezeit hogy ezeknek és csak egyedül ezeknek i részvénytársaság momerundui.iára tértekátJ^^T J^^JS™ ?
di&díla vezetheti közelebb az emberiséget A Uiomerandumban államsegélyt kér a mjnap a Nemzeti Szalon tárlatának megnyitása t .-j társulat és ezt pártolóla* felterjeszteni kéri*!alkalmából díszelőadás volt, amely Rózsa Miklós , , 7, ,, a miniszterhez. Hertelendy orsz képviselő poétikus prológjával kezdődött, a melyet Somló E Végzetes gyarlóságunk érzetében nem ^^ k a mmi3Zter a társaságnak W ««\'» Majd ^ták-Az átok nélkül kiáltunk tehát fönséges énekszóval a ki\'átüaba helveLe a kért szubvenció men- »wfa. «raü vigjáUkot, amely utón néhány aza-i«.k . .i TAU\'iok-. .. 4.,.- . ű. , R1\'aWaU11,lelTe^le » aeri szuovencio meg- va]al és.énekazám következett. Nagyon tetszett láthatatlan Tökélyhez, hogy araszszon Szent-1 adását. Egyben a közünknek tudtára ezek közül Sziklay Szeréna szép éneke és tera-
Lelkével bölcseséget- erÖt, szépséget a mi adta, hogy a hajózási- társuial, a kikötött peramentumos tánca, amelyet meg kelleti ujráz-lelkünkbe; hogy követni tudjuk szakadat- szerződési feltételeket, amelyek, dacara, nia. Az előadásokat naponta zsúfolt ház előtt
lanul magasabb rendeltetésünket. . « a miniszter lik^Sr^W^^^ gSSffi^^ "
j--lyosabbak, szívesen lelje^lt, a Jöbln közölt yessy igazgató áldozatkészségét és kiváló tehetsé-
______ elfogadja * 6000 korona subvenció melleit géL« —Lapunkszerkesztőjéhezmtéiettlevelében
H I ll S K a három hajó, 10.000 korona t-ubvenció azt írja Kövessy igazgató : .Olyan szép társu-
megadja ese.én az ft hajójárat beállita-áL laktU\' vonulí)k be\' l£P {ó ——- ° \' 1 okuk sem lesz szégyenkezni.* Szívesen hisszük,
— HAaaaaAgkit**. A belylíeü állami anya- A közgyűlés ezek ulán elfogadl* az indít- hogy igy iesz. —
köDy»i hiraialbiot. bó 15. fölött h»za-«*got Vne« ványt ^és pártolólag terjesztette fel a me-\' — A TarsaikSr u) ottliona. A
szokolgradáí\' GyUrils János nyugrtlioniáuvbeii n. morandümot a miniszterhez^ Ezu án a nagykanizsai Társaskör tudvalevőleg áthe>
" kir- aiíU^- - Mentwk tehrtta urnOvi-l. küzt{yü|6il eJliaiáru/la Heves vármegye ál- lyezte herytségeít a Főúton levó Littke-
Mrot tamik iSbner fthtoó éa Beinlen* A tied C».-- . r , , oxr** . oT, j, . . ; u » ■ r ■ ._
es kir. MKiado-ok szerepeltek. ,rala fo,vtáp\' hogy a RakóCzyl, Thökölyt féle haz eliő emeletére. Az uj helyiségek,
— Á blr黫K kér*i<6l A knaly üürtgh és bercsényit dilfamáló 1&87. évi V. t. C. uj berendezést is nyertek a tagok áldozat-János tatai királyi járásbírósági albiró\' h hü- és az 1715. évi 49. törvénycikkek ek tör-1\' készségéből. — Most végre rendbe jött a
Ilaluihfaujií; iítjúl tujt; rntml fnitjn[iU\\ tlu ify r/im/mír eíhtffű. ft^Fff^tj*** &ÚM.\' A fSU tmalt km /fyyw, -ilthj uz ígbt tii/yni. Oda tíl&yit*oii inalaszltfJ *uytirti, A Imi^ fftf ftffalt mM hit,
A\'ith üorberí.
A csók.
Iria : \' Kardot Sámuel. «
Hogy ki találta tel a wkol, seuki sem tudja. Neg ,izi >em\' ludja a ladomÁnyos világ, hogy f<ífti t fottallio, vagy a/on-.nn bizonyof, hagy világraszóli\'i, züeuiali*; tolt a találmánya. Valószínűnek tartjak, hogy a galamboktól laimlla el az emberiség h csók.ilúd-\' zásfc Laiubeuíü, " bires turini fr/ínlÁgíí^ a |jiz- \' földiekre vezeti vissza a csék eredetét. A tUz-földi a szonynk anyui .szeretetőkel Ősrégi időktől fogva azzal fejezik luL bogy esó ot nyomnak gyermekeik arcára. A tűzföld lakói nem ismerik a {tokárai » valahányszor inoi akarnak, leiel üsz-uek * forráshoz « ugy szívják föl a vizei. Így, j szájrúl-szajra itatják íi gyermekeiket, épp ugy, mim a madarak.
tlégi írásukban nyoma van annak, hogy a bolyongó Odisszeusz vándorlása közben arra a j bohó gondoláira jutott hogy csókot leheljen a. kalipszi oymfa finom ajkaira, oit az osz\'opós btiUngban, a hol nen hallatszott más,, mint az! örökké morgó, zngó hullámok zaja és édes, esi-, lingelö kacagása annak • bohókás, ragyogóan részegílGen szép nymfáaak....
A régi rómaiak, görögök és zsid k, mint lagidősebb népiajok már ismerték a csókot, -r-SiiabKin, a bölcs király azt - -mondja ; .foókolj meg engem a te ajkaidnak ísóEjaváfí •ilág szép\' poémámak legszebbike, az Énekek éneké caak ugy csattog a csókoktól. Homérosz megírta, (Űáyszea 17. 31) hogy az Ártpmiszüez hasonló
szép Henelope megcsókolta ay ű kedves T-*)« | nakboz fiának orojti e» csitrug.j kst s»Mina>. ■—< A zsidók ugy, iHol a perzsák nazy l»«>Vílet jelenek t irtoltak a cs\'>ko\', csak ugy, mint a górő^Ok éa romaiaii, a kik met; isteneik >zobratl is megcsókolták a szertár ás alait. A p-miitex msinmu< cjókra nyújtotta kezét a márcinsi összeesküvők megcs\'költik Cte ár kezét, ; rc.it es me lé\', mielőtt be:edöflek törttkel. bi<\'c(etíaous díva iá lelie biródalu ában á ubc^ókot.
A rüinaiaklól n taiin nepe. -auztuda al>a rnen* * csók fugaliat. Krat ei-tort* jíbnn minden uemes ember, a kinek bároiti apród\' voit a\' kiserelében. ajkon csókolbltia áz< az Uri .nűt, a kihez laio-mrnt. — MívhI—sisbad- tfiKtésere—toí\' hagyva-, hogy megesókulja az Ot i\' gadó női, axi hiszem 60 éveo lu1 iáknál nem igen éli ebbeli jugaval... * jy\'-\'
. A római pápánál íz volt u sz<>k«a, hogy császárok az ajkát bibornokok n johbkezéi. pQs pökök a térdét, közönséges emberek a ati(Lt, pogányok azonban csakis a tőidet c*óko balták meg, a mely elég szerencsés, bogy a római pápát viselhesse méltatlan ijzineíi.
A kézcsók a régi időben vallásos szokás volt. A pogány népek ujjaik hegyét megcsókolva Qd vöxöliek a kelő é- lenyugvó napot, holdat es a csillagokat. A rómaiak csak későn fogadiák be a késcsókot; és -még Caló idejében furcsának találták volna; ha katonák kezetcsökoltak volna a hadvezérnek; mig később nagy kegy volt,, ba valakinek megengedték, hogy ke cet csókoljon a konzulnak, vagy a tribunuinak.
Bogy mennyire emberi a\' mintegy velünk ;szüleied dolog a (*ók, bizonyítja az, bogy mikor ! Cortfs az amerikaipariókra szállott, « vadak\', a i kik közé aligha jutott annakalötte európai civili-z&wA jtfecsokkál fejelték ki tiszteleteket ,
D3is*eást,éa Agaiaennon megctóknllák a löl-det, a mikor hazájuk földjére lépek! valamint | ismeretes a földel, dint anyát megcsókoló Junius Sruiua esete./
Sokrate» csókkal logadia tani\'van„vaii es c»i>-kai hocsalottá el őkelí ma^atu) —
A. középkor bénct köjő frjed-ln»-i is megcst.-koltak egyiuási. H >*y szívből jött e ez * csu., hizouy\'aan, de azért csök vol a neve.
Mi cdeseBl) a méhsörnil 7 — Kérdi \\alsk. — Az eg Jiarmatia. £s mi edesebb a liarun n V Hybla mexe. Mi édesebb a inéznét 7 Nektár. G« nek\'arnal y A csók.
Sok népnél isiiterellen a csók fogalma, így a japatiiaanái ex szokatlan. Ha európai ember Ja-panban valakit megcsókol, megbarnuljak, mint valami idegen dolgot.
A csőkot rendszeriül követni aszokott hangot fii megvizsgállak a ■fllOi.böiő népek és köHtn s ^-tréfásan, vagy sntirikus módon irrak róla. lzy egy német költő — Jargensen — azt mondja, hogy a tenger hullámainak csobogása a mint a sziklákon megtörnek, olyan, min: hosszú csókok hangja. Egy másik iró — Kierkegaard — azt írja naplójában egy jegyespárról, kik szomszédságában lakiak, bogy .megsZtekitás nélkül olyan hangok hallatszanak át, mintha valaki légyfogóval csapkodna: az a szerelmesek csóko-iódzáaá.*- Drasztikusabban irja egy német: »A csók ugy hangzott, mintha valamely tehén hátsó JábaM mocsárból emelgette volna ki.« (No es ugyan inesztetikus megjegyzés I) E<y regi dán irÓ a következőképp ir: ,Hevesen ölelte magához a nőt es csókjaival bJmosta el. A csókok ugy hangzottak, -minlba febenek saarvail vagdaltak volna.* .Minden leány ajkán ugy fit a csók, mintha arra várna, bogy leszakítsak.* Így tartották ezt a középkorban. A francia köbök szép é^kivánatosasszonyokat jetlem«*tak> azt mondták ajkaikról, hogy .formásnak és csókra termettnek kelj leoní* .
Ilogy a n$k rn.il várnak a csóktól, nehéz el-I dönteni; dt általánosan ismert tény, hogy szép, gondozott bajuszu férfinek előnyt adnak. \'Asérl a bsjucgtala.a le|ények nem is mernek csókot ]kérni, vagy pláne ilyent lopni. \' Ctlfi3á, tsojry
1909 május hó 18-án
Társaskör uj otthona és,az ma, vasárnaptól kezdve a tagok rendelkezésére áll. Kivúnatos lenne, ha most már a háztulajdonos a ház előtti járdát is ,rendbe hozná, mert ott a téglák nem egymás mellett, hanem egymás lelett hevernek.
— Osztályso--sjegyvevőknek, kik kellemes és teljesen niugbizbaió ósaz«kötletesre su\'yt fektet-nek, ajánljuk a Nemzeti Pénzváltó Részvénytársaságot, Budapesten, Mert eltekintve attól, hogy eddig a legtöbbet itt nyerték, az intézet 330.000 koronát kitevő óvadéka, , mely a legnagyobb a . a sorsjáték igazgatóságánál, már egyinagaban szintén teljes garanciát nyújt a ►ocajegj-yi»sr» lókkal szemben elvslalt kötelezettségek rendes lebonyolítására nézve. Vidéki ügyféléknek az intézet szón lüiioös kedvezményt nyujija, hogv s nyereményeket bármely Összegben, lejárat előtt is, kívánatra valamely nagyobb vidéki bank- vagy lakarekpénztárnal ju\'alek- és költségmentesen kii izei téti. 200 -3
- Miijtóper A nagykanizsai kir törvényszék lolyó hó 16-án nyomtatvány niián elkövetett rágalmazási pert tárgyalt Mint vádlott Révész Lajps lapunk társ szerkesztője állt a birák előtt. — Révéiz Lajos a felelőssége alaltmegjelenő Friss Uj ság Mellékletének 1901, augusztus 31-én megjelent számában „Brutalitás" cim alatt Fongráczné Dómján Julianna nagykanizsai gazdag haztulsjdonosnő abbeli kegyetlenségeiről emlékezett meg, melyekkel Poog-rácné fogad olt leányával szemben elbánni szokott, a janlván- egyúttal ezen embertelen kedvteléseket a rendőrség figyelmébe. — A nagykinizsai kir. törvényszék vádtanácsa, tekintettel arra a körülményre, hogy a Friss Újság Mellékletében felhozottak aló-nak bizonyullak és a közlemény á közérdeknek is sz Igáit, az eljárást Révész La jos szerkesztő ellen beszüntette- Panaszos felfolyamodása folytán a kir. tábla a vádtanács határozatát megváltoztatta, Révész Lajost vád alá helyezte és a kir. törvényszéket utasította a főtárgyalás kitűzésére. Ezt folyó hó Ifi án dr. Kiss István kir. törv. biró elnöklése alatt meg is tartották A panaszost, ki személyesen is megjeleni, Re--bestén y Lajos ügyvéd képviselte, A rend-
kívül érdekes lefolyású tárgyalás alatt * a vádlottnak, — ki védőügyvéd nélkül jelent meg, sikerült bebizonyítania, hogy ő nem 1 rágalmazta h panaszost, hanem közleményével az emberszer«tetnek és közérdeknek kívánt szolgálni. — A bíróság .a rendelkezésére álló bizonyítékokból meggyőződvén arról, hogy vádlott a valót irta, efogadtá védekezését és alapos indokolással a vádlottat /elmentette, elmarasztalván Domjánné Pongrácz Juliannát 121 korona ügyv&ii díj és egyéb k\'illségek megfizetésében. — Sebestény Lajos Ügyvéd az Ítélet ellen felebbezett. v
— Tanítók kéig;íiléee. A „Zalamegyei Alt TuniióteaiQlei\'\' ntg»kaniz«ai járás\'.öre -évi rei de* közgyűlését inaju* lö en tarlót a E»tU-regiiyérit az ottani községi népiskolában. A gyü-le-en u jaf.\'si kór tagjai közül mintegy hatvanan vetlek részi. 0 I volt, Berlcvríei József szepetneki I plébános is kaplalanj ival ■ több eszferegnyei lakói. Hajyató Sándor elnük 10 óra tájban nyi-to\'ta meg az Q ésl, őröméi fejezvén ki s fölött, bogy az ottani elülj áróság és iskolaszék tagjai (■özül is oly szép számban jelentek meg, amivel I arról telték tannságot, hogy a tvni\'ás (igya iránt melegen érdeklődnek, — Megnyitó beszéd-jének további részében loglalkozoti a tanítók I h^iyzetóvel fs elszomorító jelenségnek mondta, I hogy a mavyar lantlas-ügy löllendülési korsta-kanak btrniincnegyed\'k evében is még mindig a-i tanítói lizet\'sek rendezéséről kell tárgyalni. —-í Valamikor ezt ők — a zászlóbontás idejének el«ő kü/dői — másként álmodták. Elismerését fejezi ki a járási kör ta.jamak, hngy nyomasztó anysgi helysetók közepette ts tueztették köteles-sézöket. dolgoztak buzgón, odaadással lelkes ha-zalisáa))ól; es végül arra kérte, arrá buzdította őket, hogy a hazaszeretetnek ez a szent önzetlensége vezesse Okét továbbra is magasztos működésükben. — A lelkesítő beszédét nagy .éljenzéssel fogadták. — Az Ülést megelőzte Ltncz látván eszteregnyei taniló gyakori iti tanítása. A földrajz kóréból Helvéciát ismertette az V. osztály növendékéi eiót\'. — A tárgysorozat továhbi pontjai vo\'lak : Almúsl Jai os értekezése ,,A tanítói .fizetések szabályozásáról" ■ tíanekovich János előadása ;,A szakszerű tanítóképzés és képesítésről" ; Vltuili József felolvasása „Az ifjúság erkölcsi életének megóvásáról." Váradíj Menyhért vakokról, sű\'-e némánról és dadogókról bzóIó.
nak es löloUa-óknak a gyűlés jegyzőkönyvi
köszönetet szavazott. — A pénztár állapotáról Kaun Irma pénztárosnő tetrt jelen\'ést s végűi indítványt a hátralékosak felszólítására vonatkozó-Uag, mit a közgyűlés el is fogadott, A folyó ügyek során a többek közölt pályatételt ia 10-sótl ki a közgyűlés ; és pedig as elnök ajánlatára a következő létet: sMikénl volna a népiskolában as énektanítás akként vetethető, bogy annak alapján a nép ugv egyházi, miat világi énekeit ketszólambán énekelje ?« Jutalmul 1 dr. 20 koronás aranyat tűztek ki. Beoyajttsí batáridő: 1902. december 31. A pályázatban esik a járási kór isgjsi vehetnek reszt. A pályatétel kitűzésével at elnökséget bíztak meg. — As flfésr^ vége leié egész váratlanul a terembe lépett Véetty Zsigmond nagykanizsai p>lgárme*ter, kit a tanítók nagy ovációval fogadtak. Az elaök lelket szavaknal .üdvözölte őt azért ^a példás érdeklődésért, melylyel a tinitas-Bgy minden mozzanatai kiséri. A polgármester kíséretében volt Fari-ót Fereac nagykanizsai vár. alkapitány is. — A közgyűlés I órakor végződött. Utáua társatebéd volt.
— I\'árbtl\'üc). A nagykanizsai kir. tör-, vén/szék büntető Unacaa foiyó bó 16 án tárgyalta dr. Scbwarz Zsigmond a dr. Hochstitdter Sándor, keszthelyi ügyvédek párbtj>űgyét. Nevezettek I. evi mnrciuá 4én Keszthelyen a .Hullám* szállodában kardpárbajt vívtak, mely alkalommal dr. Sehwtrz a bal vállán, dr. Hocbaíádter pedig a lején sebesölt meg könnyebben; Előbbinek aérülése 1 nap, utóbbié t nap alstl gyógyult. A lelek kibékülve Urosták a viadal uinhelyéről. A párbajra at szolgáltatott okol bogy dr. Résen berg Sándorkeszthelyi orvot azt- mondotta dr. Hoehsia;temek, bogy róla dr. Schw.ra sérlőleg nyilatkozol* azon alkalomból, bogy At a segély-egyletben tg izgatóxági tagnak választottak. Noha — mint a tárgyaláson kitűnt — dr Scbwarz a neki iwpu\'-ált sértő kifejezéseket nem hs*snáli*, az ügy i\'égis leayveres elintézésére kerü l. Dr. Hern-s Tóth Lajos kir. alügyész szerint dr. Roseu-bergnek is a vsdlotlak psdjtn volna s helye, de bűnösnek kéri kimoodahi dr. Hochsludterl es dr. Schwiirzoí is. A kir. iŐrvénytzé< mindegyiket 8-8- napi láliamingházra ítélte, ügy a vad képviselője, mint a felek az ítéletben megnyugodtak és így jogerő*.
— Gleichenberg Stejerorsságbsn, 300 méterre az Adria lelett fensikon lek-zik; ne u mint általánosan hiszik a tüdővészesek gyógyhelye. kik hegyisaaoatóríumba valók, hanem minl.Ems kiválóan a nyálkahártyák katarrhusai ellen njánlatos. Forrásai hasonló öaazetetelüek
Ha Hnpti. uuOaUumik ; nyili és mégis Wall_lek=
vésenel fogva pedig jelentékeny klimatikus «lö-
míuden népnél egyforma az asszonyoknak ebbeli Angolor-záglan börjönlillnte\'és van arra ki-..csókon -csökért lehetne vő.\'egényt szereim, sók lílése ét veteménye. Es Ném etorsxávban azt szabva, aki evy nőt akarata ellen megcaókol. \' leanv nem maradna pártában, ttri/\'ák, hngy a bajusztalen Csók hasonló a só Nálunk is lordullak mar élő ilyen perek, I á bar édes sokak előtt kedves a csók, óva-mlfciil nyújtott tojáshoz: íztelen. Hollandiában azt de nagyon ritkán ; mert csak elvétve akad nő, | kodjék mindenki, hogy ne csókoljon szájon bár-mondják a nők, hogyr .Csóknak nem eleg imgi trtri megharagudnék—a uúiOi, ha »gy lirf\' kii. Számtslah betegséget hurcolnak el az embe-.csaitanjoii, hu nem ízes erőteljes és édes legyen.\' csókolja ; persze enuek fiatalnak és csinosna\\>ek a szfljcaókkal,a miket elkerülhetnének \' h"gy valamit érjen" Továbbá »Olyan legényt, a kell lenni. ; egyébként.
k< nem dohányzik és bajusza nincsen, megeső- Á keleti\'országodban életévet lakol, a. ki egy A magyar dzsentri osztálynál bevett azokat, kölni annvi, mintha a haz falát caókolnók." nőt, mások szemeiültára~megc*ókoim>. Még a;hogy jóbaralok, kedves ismeró-ük — \'erftnk és
legközelebbről való rokouok is kerülik egyma*t nők — taláUnnl-ukkor épp ugy, mini bucsuzá*-.— teifi ek nő-— a nyilvánosság elölt ; s csak kor arcuk \' mindkét oldalán megcsókoljak e.ty-
, Mas.eaz azl alít ják, hogy a térti ajkai körül ne legyen nyála*, meri a lányok nem csak nyálas szájúnak gúnyolják, hanem azl mondják róla, bogy „Megcsókolni jó ugvan, de caak ha szomjas az ember.\'1 Mas szóval „Csók mártássá1." ■ Itália tüzes-vérü lakói abban a vei ményb>n vannak, hngy: „Ha megcsókolják a >zádat, az nem rontot njtid." Egy mosi élű francia iió agy tartja, hogy : „A csókokat ugy cserélik kf, mi ni a ros-z párbajozok a golyókat, melyek célt
szűkebb c-alndt körben veti la sűrű fátyolát mást.
férjé, vagy csaladjának Térti tagjai előtt, vagy ad neki c-úkot.
Fiatalságunk a játéknak több neméi ismeri, a melynek » quintesaenciája a e-tók. Erre lyukad ki minden fordulót. Ilyen a zálo ósdi s a .fordulj bolha" játék. . Vannak népe!
A lappföldiekről allllják,- hogy csók helyeit orrukat dörz*ölik egymáshoz. Ez *em tartoihatik a keltcme* szórakozások köze.
A ptipua-négereknél halá lai büntetik azt, aki másnak a leleséget megcsókolja. Ehhez természetesén szükséges az it, lr gy a megetóko t atz-
tulnd\'g történik
a mélyeknél at eljegyzési szony panaszt tegyen, ami rfen tévesztettek s a becsület, ki van reparálva," Van \'gyűrűvallással és cső\'.kai pecsételik meg. — E meg.
aki ázl állítja, hogy a csókot le I< hel ugyan tö-\'1 nélkül nincsen érvénye at eljegyzésnek. KülönX hogy a mi vándorcigánvaink toba,
rolni de a wtv -ligyé! nehéz oltani. A spártai anya csókkal bocsátotta fiát a vagya 1\'gritksrib eketekben csókolózzunk Oa
Hogy a lopílt ctókok a legédetebbek, azt harcba éa majd mindegyike azzal a föltétéllel még ritkább, hogy egyik cigánv a másik asz* elvitatni nem lehel. ígért lianak csóko1, hu becsülettel küzd a harc- szonyál valaha megcsókolná. Meg a ttcuge gyér*
Spanyolországban aza közmondát :,Ha anyád : mezőn. A ki az ejleuség elől meghátrált, hatá- mekek sem részesülnek ilyen sedveasedesben haragszik,\'hogy c-óköl kaptál leányka, — add jába \'visszatérve, löviskoszorul voll kénytelen szülőik részéről. *
vissza és akkor az egyensúly helyreáll." - !viselni ea a földet kelleti nappnkint többször A cs\'úk magában semmi; se ede.s, te keeerü,
Sjfy deákról állítják, hogy a mikor csókol | megcsókolnia. ; at\'ól függ, hogy ki adja azt.
lopott egy leánytól, ez ingerültén leszidta. „No! Katalin cárnőről beszélik, hogy egy vadászatj Álljon itt végül t csóknak különböző dsfini-.,ezért nem igen érdemes haragudni — ellenveté1 alkalmával hirtelen vadkan rontoil a fejedelem- cíója. A e*ók lehet: hideg, meleg, Itgyot, égő, a szellemes deák -t adja vissza a caókol s ak- nőre, aki .áldozaiul esik az állat dühének, ha a jeges, lángoló, hüvöt, langyos, szereleinitttt, kőkor nem lettél magénak szemrebáuyáat.* hajlót egyike — égy szegény muzsik — ott nem zönyöe, illatos, zamatos, balzsamos, szén vedéi y es, Dániában egy jegyespár valsmrlölötl össze- Merem és ártalmstlaimá nem teszi at állatol. A részvétlen, ooldogitó, hosszú, hevet, őrjöngő, különbözvén, ttrs a.-megegyezésre jutottak, hogy cárné hálából ott nyomban megcsókolta az ámuló poko l, iagy, ringo, lebütő, mohó, mámorító, ude, \' visszaadják egymásnak a váltott leveleket! >Nem muz*ikol ét grófi rangra émelle. hízelgő,, csábító, örömteljes, ájtatos, tznélyel, kellene egyuttsl a\'csókokat i* visszaadni?* vélé Ismeretes at a Jpdás-oaók, amelylyel Jézust | fajdalmas. lelkes, szelíd, bolond, isteni, csöndes,
az egyik. Ami meg -is történi, persze a frigy meg-1 elárulták, újult. • . Alig van költő, a kf löbb-kevesebb verset ne
Sok országban tilos az utcán való csókolód-1irt vorna a csókról; de csak mindig fiatal kor-zá». lgy Szfdneyben egy fiatalembert 6 silling ban> Mert mikor az ember megvénül, megszűnik pénzb\'ünleté*re ítélt a rendörDjróság, mert nejé-1 a csók varázsa, édessége, méze,. 131 való búcsúzát alkalmáVsf ezt a nyílt utcán| Vao egy s^inuillvenk, amely a .Ctókgb szer* megcsókolta. \\ sett vőlegény *-ről szól. —• Hej I hs manapéág
hangot, gyengéd, bűnös, átkos, égi, aggodalmá*, emos\'zlö, sejtelmes, izzó, pertse 0, Ideges, gyöt* reluie% remegó. villamos, viharos, gyors, hútles, jósán, rémséges, sivár, Issas, ingerült, szülői, .testvén, bsráli, sok, kevés /— de eleg toba.......
Nagy-Kanizsa vasárnap
Zala 40. szám 4 lap)
> 1902. május bó 18-án
az említett német fűrdft
nyekkel rendelkezik felelt.
A mintaszerű gyógymódok, mint a Beichenball
— MipUlAk. Uanzerga József ös. társai, még mindig Iliik me*terségökar,~mel/lyel állandóan fog alkozialják réndWsépnTé^ Folyó hó lfi-an Auasee. Ischl, Gmunden fürdőhelyeken beleegye- nagyban dolgozott a banda Salamon József leesel utánzóit kOlfln kamrákban tOrléoő aóviz jgeiyéi löldmivei a percnyi vásáron eladta linóit, | és fenyő belélegzések, a felaővilágiUsu nagy I mélyekért 700 kor. kapott Tegnap N.-kanfzsara j pneumatikus kamrák, a sajátságos légzési késztl-1jöttés valahogy betévedt Maxi Jano; korcsmájába.\' lékek, es httlónöseu a vízgyógymód klllün vii-jlt; mar együtt Ültek Han/ergá József, Sáraözy gyógyintézetben, QUiehenberget a légzőszerv Gyula, Ecker Józ-el és Tóth Jozaef ismert verne- védekezni
ka\'arrbuiok speciális gyógyhelyévé svatják. — Orr,-torok,-gégefő és bropcbiál katarrhusok vsla mint, ezeh köveikezieben fellépő ka arrhiku tüdőgyulladás és tüdő íeíluródAs kellő időben hasznait gyógymódokkal visstalej esitbelők, mielőtt a tüdő allsndn sQrüsódrse vagy tagolása bekövetkeznék.
Kozgudaság.
KOsdeleaa a szőlő perono»poraja ellen.
Hogy a szőlő peronespora betegsége ellen kell, ha csak nem akarj* szőlőjét a
zsebében roll. A hamis kariyázók idő iou va a rendőrség kezében.
— IMII Jég- én viszenlhlsteillá-ltr-saiAg Trlrazibrn Ezen tarsassg évi rendes A gyógyhelyen töriénő óvintézkedések a ös. közgyűlése iriácius bó lartaioit meg es az
kir. kerületi orvos féjügyefelc alatt állanak és lljpi. evre vnftaffcoiólag ott elő erjesztett üzleti ujabban a szigorú kőpesi tilalom altal lökélelea- jelentésből a következő fo ltosabb adatokat kö-bilettek. A gyógybasznajul kiállót influenza zölhetjük, A •jégbizfosiiiisi ágazatban 3,609 256 után, továbbá gyomor es hólyagkalarrhua,- bégy-kor. volt díjbevétel az előző évi • 3.690,14? kor csöbpmok es küsz-vény bajoknál, azután az acel- j szemben: karok fej eben 2.1)18,253 kor. tizettetett forrásra éa pezsgő \'acél fürdőre való tekintettel\'ki az előző évi 2.145.664 kor, szemben. A fOz
ly\'es azereüc-iejitókosok. Kártyázni kezdtek vele,\' fellellen elpusztulás vészélyeinek kilenni, az> ma játszva a híres „hol a vórös ,disznó" játékát, mar minden azölffsgazdá tudja, de azzal kevésbbé Rövid 10 perc alatt Salamon pénzé a sipmták; *an tisztában, hogy mikor, mivel éa bögyén p-r-
pedig rövid j
vérszegénységnél és női betegsegeknél igeu ajánlatos; u\'o kura a h\'gyekben mindig kivá« Dalos.
A gyógyhelyet Feldbret\' áltamvasuii állomástol erjűk el, vagy Furkls défi vasat állomástói kei órai kocsizás liiáu. Óvakodjon . mindenki az alacsony fekvésű rossz lakást .ajánló bérkocsisoktól, s ezért kocsiért direct az igazgatósághoz szabályszerű forduljanak, a mely száraz, mbga-t helyen lek vő yényenkint 8\'>
viszontbiztosítási ágazatban 1.164,032 kor. tolyti be dlj-ikból, ni líli\'O. évi 842,670 kor. szemben, mig a karok a kartartalékok figyelembe vételével "em oly egyszerű 797,417 kor. igényellek az előző évi 686,346 or. | szőlősgazda képzeli szemben. A tikdíj tartalék 577,016 kor. emel\' kellett es a díjbevétel 50\'/|-ál teszi. A merleg 313;363 kor;- nyereséggel zárul, mely »r alap-\'.vouások eszközlése után részkor. 0-ztalék kifizetéséi teszi
lakásokról is gondoskodik^., készséggel ad lölvi-lágoiiiás\' és prospektust ingyen küld.
— Xévmagjarosilás. — Kiskorú Gibs Oszkár nagykanizsai illetőségű ugyanitteni . fakós vezetéknevét Gárdonyi\'ra magyarosította.
— Túrok A. Tár mi a legnagyobb ló-
lehelővé. A nyereség es d j\'srtalekok ez idő szerint 2,588,964 kor rúgnak, u<y hogy a társaság a leljes-u befizeetl 8.000000 koronanyi rssüvenytöke bo<zászamitasával 5.588.694 kor. biztosítéki alap feleli rendelkezik.
— TolaaloJ gráf leve e a eárhez. Tolsztoj gróf l\'velel irt a cárnak, a melyben elénk színekkel irja le az orosz pirasztok nyo-
városi osztilysorsjegy ftelsrusitó. Ki ne ismerne morusagos helyzeté. Acsásári családnak ojvik ez fflpszígí«er»e kedveli, -szerencsés bankházat-?
meteazen. Ebben a három irányban meg mindig sok hibát szoktak elkövetői, melyek mindegyike jelentékeny kánai jár a termelőre.
A bordói lé, tnely nem egyéb mint rezgSlic éa mésskaverék vizes oldata, ugyan a legbiztosabb szer a petouoapora ellen, ha idejében es meg-telelően erős ösSzef étellel kes«i\'ik el, csakhogy annak elkészítés* nem olyan aőnnyü, hogy uIonul felen ne követnének ellene goromba hibákat, főleg az oldat tökéletlen közömbösítése által, ami azutan megbosszulja magát az clűvigyázíjflan birtokoson.
Meri- u bordói lé helyes elkészítése távolról , dolog mint azt a legtöbb a rézgá jp ősszel örése vagy rforró visben va ó felodáaa, a roészií-J elkészítése, ennek kellő arányban való hozzákeverése a réí-gálrc és víz előírás szerinti 1—2—3 százalékba oldatához épen nem c ekelység, mert sem pontos mérleg, sem lakmuszpapír ott kinn a szőlőbén nem szűköli kéznél lenni. Aa adagolás »sae u* mertekre* a közömbösítés t\'alslQmra* történik és a vége vagy anyagpazarlás, vagy egy perzselő hatású folyadék. Nem is . szólva arról, hogy a rezgálicol Is oryá^azerte hamisítják, • igya leg-nagyobb pedantéria mellett ia ai így elkészített oldal a bélejt elyezetl reménynek nem fet elhal tneg.
Azért kell mindenütt, ahcl a permetező
Kevet éégnek sikerüli a játszóközöna\'cg kegyét oly nagy méi lekben megnyerni, miot Tőrök A. és Társának. A bankház által gyakorimba vett elv, liógy vevőivel a legmesszebbmenő előzekeny-séget tanúsítja es azokai jól szolgálja ki, hálásnak mutatkozott. Vevőkőre folyton nagyobbodott és az állandó forgalom növekedése folytán a Váci-körút. 4. alatti földszinti és inásodemeieti föBilét szűknek bizonyu t; ugyannyiril, hogy a j fottzletet a hasonlíthatatlanul nágyobD ierez-
tagja átadta a levelet a ezruak. -Tolsztoj ebbenjfolyadék elkészítését nem képzelt szakemi,ér lel-a levelében legezi és dra a les\'véreuek szólítja jesilt, elsőbbségét adni már kész permetez" keve-a cárt. A nagy tókdai — írja Tolaztij — a joli-1 rékeknek, melyeket egy-zerüen a íKBe kell bágyság\' megsziln lete se vei még nincsen megoldva, keverni megfelelő arányban es kész az oldat.
— A par az (ok kerése jogos es igazbit a a/ok Ezek közt a legkHBnöbb anyag adr A»cbenlirandt« elöl senki sem zirkózhauk el. Egyetlen módja féle bordói por, melyét három ev elől\' kezdtek annak, bo/y a paráiztosziályóu segítsenek, o»uk hazáokb m alxalmazni és melynek használata az, ha m -ga a cár a Inliető .\'egsttrgősebben veszi i mindentttl, ahol csak kísérletet teltek vele, a :eg* kezébe az ügyöket. Csalt le egyedül vagy ráf jobban bevál.
képes, draga testvérem, — igy folytatja Tolsztoj. I Érre az anyagr ia figyelmit legelőször LinbsrJ
— Vagy taláu—van egy hiialom, a mely .lágnd György,_a m»gyaróvári g*»d isági akademu
körül 46—\'b. helyisegbe ffélyezle a:. Ezenkívül.a ebben akadályoz, a mely a te hatalmadnál erő- tudósi tanára hívta fel, aki több éven nt végzett fövarna négy nagy kerüleleben liókllzleiei is van- sebt? Ha.igy van, ngy engedd, hogy a pura-al | vele kísérleteket « legjobb éredm myiiyel. nak és pedig :• V."Váci-kórul 4, IV. Muztum- osztály, miként mtuden inas osztály, maga »e- A bordói porról azóló jelentésében a körút 11., VII. Krzaébet-übrut 54.\' és Kerepesi- delmezze meg érd-kelt, hogy a-parasztok maguk j kezokb-n sorolja ul 32. szám. — Töiök bankház ama törekvése- álljanak elő igény ikke: es követeléseikkel. Te nyett : - •
ért. hogy vevői kívánságát kíelégitse, vevői el- magad, draga testvérem, ezzel nagy tehertől- »A dr. A<chenbrandUílle por előnyé a bordói „t„7n^, ü ii a Hzámos beerknző há- lógsz ms;szabadulni. Tolsztoj ezu an azt a javas- lével jrézgalte és mBtókeverek) ssemben
lanylUtkozai bizonyít. Ezenkívül hivatott helyről látót terjeszti elő, bony a kormány Jjsard jiilt telkese. —---;---1-
elismerési,en res/esült e cea auieny- \'"S"*é sok földet s adja el o\'c ó áron a parasz | 1, Aa oldstot elkeaziteni igen könnyen,
"[foknak; A cár megkjpia a tevelet és azt telelte|gvonj_röyid idő ahitt lehet, b >gy lavttél nagy éi deklődessei ■gazdag van benne.
kiivet-annak elö-
k\'i-
íá hízelgő ensmeresiien reSzesütt e cek auieny nyiben a m. sir. szabadalmazott usztalysorsjáték igazgati>tága — ■ o.elv sorsjáték ugye* megitélé- Tolsitojnak sében a legmérvadóbb — a Török < ég érőmére olvasta, mert nagyon sok ieazolta, hogy a legelőzékenyebb módon bonyo-Inja le a vevüko/ünséggol dgyleteif. —Mindezek után azoknak, kik az i»iiaiy«irsjsukban keresik szerencséjüké\', a szérenc-e altal kiválóan kegyelt Torok A. és Tárna bankházát ajánlhatjuk. E rég a mí\'jus 22-en csUtőriűkön kezdődő J. osz<. húzáshoz Sorsjegyeket eredeti, árban árusít és pedig egész sorsjegy 12 korona, fél Sorsjegy .6 korona, negyed sorsjegy korona, nyolcad sors jegy 1 \';i0 korona. —- Török. A és Társa bankház mai b.-rdetésére felhivju\'z olvasóink figyelmet\'
— Balesetek. Tizedes Ferenci, Csengery-uti I háztulajdonos 4 évesleánykája pénteken délután j bele esett az udvarban lévő-3 .méter mély meszesgödörbe, a mely telve volt oltott mészszel. A leánykát ugyan kimentették, de altestén súlyos, égési sebeket szenvedett. — A szülőket vétkes j gondatlanságért fogják felelősségre vonni.
Szombaton délelőtt -10 órakor Z á b ó Sándor vasúti váltóőrt egy a ,\'Franz. malomból jövő j mozdony elgázolta. Zábó jobb karja teljesen szétroncsolódott és fején is jelentékenyebb sé-j
rüléat szenvedett. ^—«
f
— Fáldts-léle .Harglt-1\'rém Nen)eiak! hazánkban, hanem a külföldön is elismerik, \'hogy a Földes Kelemen aradi gyógyszerész által! készíteti Margit-Crém az Összes siépitőszerek között elsőrangú helyet foglal el. Pár nap alatl minden arcot Qdil, liatali\', finomít. Széptől, kiütéseket, tóitokat, j-incokat éa egyébb börbajt eltávolít. Minden hölgynek nélkülözhetetlen. Nagy légely 2, kicsi 1 kor. Szappan 70 fillér, púder (3 síinbsa) l.W) k. Kapható a készítőnél és minden gyógyatertárban; Utánzatoktól óvakodjunk. 117-5
1 nyíri idény alatt elutazó közönség
figyelmébe ajánljuk
tiii- és hetöréninentca páncélszekrényünkét. melyben értékpapírok, aranynemüek, eztistiieiuüek és 1 ékszerek ==
a fél saját zára alatt
biztosan megőriztetnek.
Kereskedelmi és Iparbank
Réezvénytársulat N Kanizeán
/ Egy jó erkölcsű líu
*
== taiioucul ■
felvétetik) aas-a Tódor R. fütetr- ésrseoiegeieresked/-sében Caaktornyin
2. Ai oldat erősen alkalikus hatasu a veie a\' omb ayengs leveleit még ügyetlen munkás sem képes leperzselni.
3. Ai oldal kitűnően tapad * olyan esők, a melyek a reigálic és ineszkeverekei okvetlenül lemossak, mim képesek u zöld részekről lemosni.
4. Ha az old$t nem lesz a permetezésnél elhasználva, k megmaradt mennyiséget egy bedugaszolható hordóban huzamos ideig eltarthatjuk a nélkül, hogy ai állás ártana az oldatnak.
Amellett a bordói por használata olcsóbb ia mini a házilag elkéaailelt bordói lé.
A bordoi por ugyania sokkal tökéletesebben tapad, mint a legpontosabban elkészített réz-galic es mészkeverék, a igy kevesebb kell belőle. A. jobb lapadás pedig onnan ered; hogy a bordói porhbi éhkor Is van keverve, mely a tapadást lényegesen fokozza.
Míg ugyanis a bordói lehea az első permele* zésnél 1, a másodiknál 2, a harmadiknál 3 kg. rézgálicpt és ngyanannyi meszet kell venni, addig a bordói porból ai első permetezéshez 1, a másodikhoz és .h\'armadikhoi 2 legfeljebb 2 , százalék minden körülmények közt elegendő. K* [oldat elkészítése pedig —izemben a rézgálie ás I mészkeverékkel, néhány peres alatt történhetik [meg, a igy munkában ia nagy a megtakarítás. r~ Amellett a bordói poroldat annak tiszta-I aágánál fogva a permetező (ép dióját és szelepeit j nem dugaaiolja el, a igy ki ven zárva\' a bordói I por használatánál annak lehetősége ia, hogy a j gép tisztítása miatt a legbecsesebb idő elpocséko\'.-I laaeék, már pedig erre a bordói lénél naponkint van esel.
Végül az oldat elkészítésit akármilyen gyakorijában napszámosra leket bízni, legfeljebb anya \'got pazarol; ha nem ismeri pootoiio a vizes ka
I
Nagykanizsa vasárnap
tartalmát de kárt a szőlőben semmi esetre sem tehet. ^ Pedig tudjuk, bogy gyakran csak azért halas latolt a permetezés néha egyik hétről a másikra, mert a gazdi maga képtelen volt magának időt szakítani. bogy ezen munkánál, (mely a legnagyobb precizitást igényein jelen lehessen; ezalatt ped\'g a perooospóra rohamosan lepte el a .»z6iől.
Ezek azok az előnyök, melyek a bordói por elterjedésének útját egyengettek amelyeknek, köszönhető, hogy ezen por hasznalata évről évre terjed. Ma már a legtöbb uradalom bordói porra1 p rmeez, mart több mázsa re/gálic ieloidá-! aávál járö nagy munka ós a rwikó, mely ai helytelenül készített perrae\'e/ö oldat nyomában | jár, elidegenítette okét a \' közönséges bordói lé alkalmazásától, —__
A, magyar Mezőgazdák Szövetkezete/mely a bordói por,\' ezt a kitűnő anyagot gyárts*ja é< forgalomba hozza, bárkinek, aki iránta érdeklődik, díjmentesen küld el egy részletes in mert elő (fisetet. Kívánatos, ho/y ugy középbirtokosainak, kiknek intelligens szőlészeti io<é/.ő tartása nincs módjukban^ mint kisbirtokosainak, kik maguk kédzitik él a permetező folyadékot, minél szátiio-ssbbin térnék át a bordói por általános h szná-latára.
N YILTTKK.
oh 1 t S j
Főraktár l>OarMaárr<aa«r
Haffmann József MM
aéfme
Budapeat, Bathory-utoia S. aaam. °
Állandó raktár Nagy-Kanizsán: ^ Brück Márkus ^ /la\' éa Társa k
Zala 40. szám S. lap 1293 >k. 1902\' 230—t
Együttes árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir, (szék miipt tkkvi hatóság közhírré teszi, hogy a magyar oraágo* köz-ponii takarékpénztar vh»jialónak Czimmermann Jófset és\'neje Subjan Anna elleni 179 korona 5i fii*, töke, enunk és pedig 16 korona.\' utáa 1900 február 1 tői ; 81 kor. 76 íiil. u\'án 1900 augtoratus 1 tfllj 81 kor. 76 ./ill. u án 1901 f bruár Itől 6% kamatai, 1% vagyis 2 kor 45 fill. bírság, 1 kor. 14 ftil. nyugta bélyeg, 40 kor. 20 fiit végrehajtás kérelmi, 24 kor. 30 fill. és 12 kor. árverés kerelmi, 43 kor. 72 Í4IÍ. árvereaf megkii^rlési továbbá a detza\'ai takarékpénztár! 400 korona töke, enn»k 1899 szeptember 3 tói 8®/o kamatai, a lejárt latnatok 8% Kamatai, 36\' kor. 10 ül. per, 26 kor. 80 fill. • végrehajtás, kérelmi, 21 kor. 90 Üli. ájverén kérelmi, 13 kor. 62 till. árverés megkibérlési s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. Iszák területéhez tartozó az óbornak II 44 sr. tk v-ben i 1- 8 sorszámig felveit s 247 kor. i b^öalUt 3 drb. esányi völgyi Szántóföld, továbbá j az ODornski 9 sz. tkvben l 1—4 B— 8 sorszámig lel vett s 1415 kor. becsült inga\'lanok
♦ \' 1902 évt junius hó j-dn d. $ 10 órakor
Óbornak .község hazánál dr. Löw Tivadar és dr j Fábián Zsigmond felpireM ügyvéd vagy helyet \' lesük kőzbenjöltével megtartandó nyi lvános ár verésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a lentebb kitett b*csár.
Árverezni klváuók tartóznák a btcsár 10j-át I készpénzben vagy óvndekképes papírban a kiküldölt kezéhez letenni.
Kelt N.-Kanizsán, a kir. tvszék mint telek-| könyvi hatoságnál, 1905 évi febr. hó 24-ön
GOZONY kii. taséki aibiró
1902 május hó 16-áo
hrsz. ingatlanon épfllt 106 népsorssámu bás 2277 j kor. kikiálllá\'i árban Pussta Magyarod község bíró házánál
1902. évt junius hó 12 en d. et 10 ómkor
Dr. Tuboly Gyula « nagy a nizzai lakós felp rrsi Ügyvéd vagy helyettese köbben jött évei megtart tandó nyilvános árv- rés ép eladatui log. Kikiáltási ár a lentebb kit tt hecsár. Árverezni kívánók tartoznak a b*csár IÖ%-át készpénzben vagy óvadekképes papírban á kiküldött keséhe* letenni.
Kelt Letenyéo, a kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóságnál, 1902 évi nárdus hó 15 én
NÜNKOVICS kir. jbiró.
A Rlchter-féle
UalmBnl. Cipsjom
Hargaay • Pala • EzpaUar agy régi kipróbált háiiaaar, a mely mar tébk mist 58 év éta mag-MshstóbsdArza6lásfll alkahaaststik tknafÉ, cáázaál éa miMIMséL XntáS. Silányabb atáatalak miatt — beváaáriáakoróvatoaakle-gyttak éa aadha aradat! ávagakat dobosoktatt ajtotiif védjagygyat éa a JUtHa" uii jjMj^Mil Wjaé-joaJt «L - 80 l,iL40táaak. árban a Wtobb gyégyaaartárkaa kapható. FőraktárrTörök JólStf gyógyataréaaaái Budapesten.
btcHsr F.Áti: (lr$i,
aáa. (• kir: MnH ttáilfcélt
■ MisTryyv^wn
Étvágytalanság — =z=: Nehéz-emésztés
eltávolítja a „Rohltschl Templomforrás\'\' ásványvíz rendes haaználatá. - Rég\' vagy krónikus állapotnáll „Styrl.a-forr ás" (erösebb) hssz-iálandó .
Szétküldés! rsktár Magyarórazágrészére
Hoffmann József-"^!
BUDAPESTEN, Bátbor/-utca 8 "ssim
1969 tk. 1902; 212—1
# Árverési hirdetmény.
A lete.ryei 1 ir jbirósng mint—rtrvi—ha\'ó\'ág ÁÍ zhi^ti üaiL koftv. a Mr-aJ -amkitcstár végrehajtalak ifj Mali\'Zs J- z^ef ,iji**I ms yarodi1 • akós < llt ni .9.1 kor. 65 iiil. töke es kamat, ennek 1901 évi\'ju )us tői járó 5% kés*delin kum t»»í 5 kor. 66 fiíh arfóbebaj á-r i le ék 17 k v 30 W. v fereliajhsi, 19 kor. 30 fi . «xu\'lall 1 ^ölise.ek ir.tn i ve.r"bnj ási ügyiben a tna^V-1 kani/sii kir.-4tdrv* uys/ék (a letenyei kir. jlnrosng\' terü.\'i\'íén !ekvö Pu^z\'a-M <gyarod kö.s^gi 17 sztjkvhen A 1. 1-.-13 soraz. ingatlan és a 23\'
A—-:-:-==-
Jó és olcsó örák,
—. I évi jótáláasal privát vevőknek —
Konrád János
iragyára arany, ezüst es ékszer-áru száll itó-háza
Brüi, (Cvakorpséf.) Jó alckal rumn toír ofi frt. f 75 Valddi \'Satt\'f r«ifoi.tolr*óra frt. &*bQ
4C9- Valódi tattal lánc frt, 1*0
. Niokal cbri-aitö óra trt 1 95
Ci\'gora 04. éa kir. birotla mi ciinörrel vaa klflaUtv ai atal >i arniy. aaSil kiállítási éraa vaUmiat -rar mvrö-^lavél vaa hirtakjabaa. Nagy k^pas árjagyzék lagyaa és keratstva.
Rövid IniM ítél iüM-iizlititlinní vélt. Egészségügyi hstóság által megvizsgálva-
/{a/Mfint;
iiélkíilii\'liellrn
fo g paszta
^ fogak tiMztántrrlásáho/ íogviz- nem elegendő. A fdghiiFon mindig újonnan képződ^ ártalmas anyagok eltévolitásáboz vegyi •isztitás kapc8olalossn íicii o^g hnló fogpaszta szükségelletik, mint a „Kalodont" mely eddigelé mindért kullurállamban a legbeiósabbri*kak hizonytilf.__
„•védjeery
puma (tiikifsziszj
MÉM\'ES gyógyszerész-féle
hatitiölalbun n leyhatúsósabb, feltétlen tisztasága i öietkezteben u»y hit ni bfhő has iiá\'nlra mindenei eití\'l UyjMan alkalmas kü\'öi ö-t 1 is • utQs ur nyira kedvel Uiómódszerre (ma*«hge) K ttí».ö s kérrel h«asmtlisllk köszvényt ci>uz, tiiegfiülmk eller, bénulások, ficamoknál^ yyuladih és keléinél további a frjbőr eiöaitesrrr, v l minl a száj tiaatil^aara ; óe/«ó/iy, yyoraör-vöicr, rosszullét, fejfájás s\'b. ellen, Kulonnknuk, vádásanknak, tuns aknák, lev*ihordó>riak s általán sokai tyaloulóknak néliülOsbeietler. Valódi osak a mellekeit védjegy gyei. Egy 30 fillér, l és 2 korona. Kapható a yógyazerárakban, dn gurriaihan es lUsz»rkere>k\' desekben. N \'gykapcsAn Anhuth jSWidt\'i falaton Te>tvirek, ifj. Fifchtr Ftrencz, Ft**tlhofn Mzmf • Haas Vilmos, Kaufmann Géza Ntu ét Klein, Kathmaun TeMt-érek, Szíláyy A. Sch/esitHjer Izidor, If eba és Schmidt, Marton és huhsr uraknál » gya ta-lácan oí", ahol plakátok a fenti védjegygyei íáthatők. Valamint közvetlen
VÉRTES L. „SAS" gyógyszertárában
LUjGOSON «» 54"
Diszművek, torért imakönyvek, albumok sth.
Hagy választékban kaphatók^ Flfit€HEIa FCIaOP UMtrMéifa üAiii-aáiiiaAa.
Nagy Kanizsa vasárnap
Zala 40. szám (. lapj
I
1909 május hó 18-ta
Tavaszi és nyári idény
19 0 2. Valódi brünnl szövetek
Egy darab Mtr. 110 *"*» 19 9gUdl
agy taljaa férfl Ollésyssk (kabát, nadrág éa aal-May has) Ara csak
írt. 2.75, 1.70, 4 80 )ó írt. 4a 0.UO jobb frt 7.76 fiaoa frL b 45 fínowabb írt. 10.— Isgflaoasbb
nőtt\' takból
Egy drb. sió vei fekete szalon öltöny 10 frt,% továbbá fclóltft szüve\'ek, torifta Joden, legítT nomabb kammgarn rib. gyári árakoi kQld azét a tóid éa legmegbízhatóbbnak elismer.\'
posztógyár- r a klá r t
Siegef lmhof Brűnnben.
; nialák lagyea éa brrnientte. — Illata ■aariall aaállltáa Játálláa melleit.
A privátvevók jelentékeny előnyére van, ha szöveteket fenti gyáríraktÁrból rendelik.
144-20
lm gjifW \\amg
Glaikift. UfUlai uéttirfa mímiml -
A lagnjabb aód*s«rek asariat bawsdasatt psssgé éa árványvia, tálam int ualáp-íkrdik. KalUaaa. bftv4a égalj; a kianlta aiadea igéayslssk nagfalalö ölesé lakáMk villáin t II glUúr kél jó vasdég!A, grógytsanár, aaposta kétasarsesa , asép klrá«-éalaaoW. A s4i is*rrsk biatslaisl. aápkér, várass-gaayvég. tavibbá a 1«ke«i» éa vméastánl asarvak bajai all«a kiváló srvoai Ukiatályfk ajáaJják.
Evad tu»j!iH iStól urplrmber 20áig.
Asirsé kezdetétől Janin* 15-lg és m|ui Ma ta-lél iMptasibar SO-lg laieaieiei ll—ilk áriak. Ka)világosi>isasJ aaolgil és klvs-untra proapaitant Jkald a flrd&igaagátóság. ÁUmmdó Urééarraa dr. Hkerer Aladár t. lootvos* Taréiul Károly-forr4m k4l5nö«as aiiat óvas*r iárváay aostéa ivómul ajáalbaló. — JI«gr#adaJéaek Tven lirdóigasgattMágáSos éa Bsdapeatns Édéakoty L. et. é« k r b iva;i esallllékos LV* Zw+bet-iér V.j fatéMéadoii. Potta- és távírda .álioma* bslybas Vsasil ál lámái F Ué*Córf a h*zomb»tbely«Pink.i loi von Ion, ksvaaa a a0 p#ronyirn 64 kist.) fekv4 lürduba a k4aiaS«éá%4 kényeim** bár- éa tsraa*kocn>k (oa»aíka-aak) laitjak f«sn ; agy ségyáláaaa bérkocsi ára 4 kor. 90 fillér, vár*»>koea.s agy ksly Mlér legyek Táltkslék a tssal) lialaaisál Stanikaikclf ét t\'elsé-Lér koiött 17H 6
Hyuj sunk kezet a szerencsének I
Már sokan szerencsések lettek egy nálunk vásárolt
I sorsjegy által
A legedéiydúsabb sorsjáték á világon a mi m. kir osztálysorsjátékimk 10,0,0 00 romjegyre 5 0.00 0 pénznyerrHény
Legnagyobb nyeremény esetleg
LOO0,000 korona.
1 jutalom 600 000, 1 nyeremény á 400.000 200 000 2 h IOOOOO 1 tHH HO OOO, 70 OOO, 2 á 60 OOO 1 * 40 000 5 á ftOOOO 1 á OOO 7 h 20 OOO, & á Ift.OOO. »I á 10 OOO. 67 » 5000, S á SOOO, 4S2 á !MM»0 768 a 1000, 128* á 500, 90 é SOO 31700 a 900, 3900 6 170 4SOO é ISO 50 á ÍOO 8900 á HO, 2900 á 40 Os**esen
13.160.000 korona, m Tizenhárom millió 160.000 hm*
SZERENCSENAPTAR.
fíK Ikrnl HTT M w
Iwttt I lém [>«■iu|h«i
Imafcr í krttk*
IPSN a|in 1 ISipi | waw 1 IbUMI I H«SI(N|N PBHIIIj Jtstwm |
ki H 171 4 S1SM71 U > Utti Sí S44N4 F i W7a S: 2 i77m a* J mh ki saHm sr. J p] amp } 1 4MXS ril47M M * tsimrii\' i \' kWY> i 5SÉ® 1 íssmi i XWM 1 ] ff Mai i % wm CvTTj l[ MÍI
0 AÜ p llll— 8 VK3M0 fTWt II 7 37701 K 8 51(30 H 1 ni 4 7I7ÍV S&K3 10153 nl a íís M47I mim 8KI5 l\'JWJó rfllll ll S.4MM 3.4 mim f* &\'4S07» Ktmme [i itfbá sf nUmm p sfimm ■ «Pmn HIHÜ F] anmi M K 4Mlm 5{l7709 j i^rw c 4PNI P 5ÜÉ41 Hf 44307 ii i •>|ilimt, I 31173$ 1 dana | frjémsi I \'{Hlitt 17jmiN r nwrana 4 39esak| 4SS| ámma n alBONi i| «brm |MMÍ
B P f 8 J74IO 7V7M M \'1 s í\' smüm 7MtH HTO VI 7ÉMU iH^WISt K g j sfamstr mmmc MMÜV p. ysmii. I snimf 1 •j omnr ; 7 jmaf 19H8E Timit?
4 9MN XMMB 111 mmi K HSMirl p sfnsis k| WMtl H saama a 1 samMl 1 V 55171
c io mm P III IMS vr n II 11 íóeaa R117 tTűHÜ B iiniSKl t»ÍM n \' 11\' ,V9CP» s|it> msa H 10 17769 11 3*3*7 S Krttmif rjiiMmm járnám Tíiimét iíjpmm i S4MI; <OM j p!MB! iiimmf [njmmi
A|l21i44S» V >8}5Íél7 H NbíiaB K 1.-.S3677 ff is mm K i-i lt ta M 15 Iá MM MMI S47U 17330 miTif l 12 19874 9 uimmc 3 isHmm1 ifiimKi isyüm labmTs 1 I3|5I37H yimm 115W4H iafjK7 ^tíümtti i itnmm K Nbinr r isim?! IIIM K amil \'II24BMÍ Himtitü /Ml II K itpTáá 14 UU i i4Mmi n; 17703 tipmM H tf74sj| JÜTik l.-J MM <ÍMcm Iiaimm luitttn
> íjtfmiis ? t«m«4 \'1171174 IS iéáÍH4 1 1 fŰIJt < ia ám ■nirfmjaaa Ű 1\' r.fsmu idam i7j7!»|« | rim ismim umam isjmimM liáamm ^ ,\'iaaym n Tíffía; i isimitf hrtnet*
c tvI4M vTttffifer* r Ti tim í tTttntt H I7WBSI K tnmmS H177MI ismm? PljWl nimnijí HammLi amMj 3\'álSMti
P i\'-íifiOi Hisfinm i KllSttlf* M e JMI7UI H i»aau» ie4Mn\' üomm?" bifim1 ■ WfiSSQ \\ Isrammi liidim *jiS7rm JKIM Ki i«mm| 19913*2 3lltKSl \' MMi • isfumi i aa fia al i(| jPÉSSI iafaüa aisátti D f sl Fí te SOÍ74I77 [ Izr.^mi V
an M K ceijiNytA i p|eji7/s& p 21 KOSI v Bt IMII 11 llij mis S liijismi S&iA ÜMKtU 1 \'jilláötTS imtm *)iu anr ? 2i|5i7m timiit anmm 9B ü. 1 OBf AIT9P\'
S 23.52507 Gutran FMánm aMsmi rssnfia v Fi 25117708 n niiatts k ISTJUlét l pefinis1 asaiii; L frflmmp |2SK|t77 Ü4MSUI ji\'\'.- ♦ "j rijtmai ijviiaa" r.jtiam wmni1 t] ümm4 2 M >0463 11; dMMft m|M W- ftitvl4 MMk\' tdlmflm I U U*r4 » as asis pap nmmi
1 37110 JKffTSt J\'.jWOM swük ESiS
^ mm \\ fi 17330 jMar?ti Jsaüm aTíMftl ijk*mme i £mmm m mm pstimTi
OjHB Hf^imn Rp^ntu Bmmmi cini mm 4 L^íMOn s prnÍHi" öJMaa K IÍÍ t luaai HMSI7 Z> VZOt 1 a> tláll 1 M :7 7V7ÍW >amm 29 MM tffVUPIt jlimi iMH tvBi --SMSI LÜ125
: mmim u mién v pjtóíM 1! IMMIK TTTSÜII IBümai i Ü 74309 i v smm »>1Ú||» & aN4S j\'ism
1 H 3" W^W ; m mm 3 >>3K1I7 B aa iitSl iim \'SvsOiM
il- Sl I7S44 am || -(1-14174 p mi r | Hm mim
Mikor van szöleté >snsnsm ? 5 fidrakt kisárslie a nnmmaL Eien n vm Wpf»MVf, rg »«rw»*>H m«MímMIm WJagv- lapiiibán ss-v« -oindafl agfas naptin máa Mltik »ul». lainam MMMalÉi ass-
Hs idibóibn • txiin dí«fvn(i wlw, M 1 nábiak kiphMék, ül \'>mk bárki ki iratnavtkaf|a sa|ál aaáuaMá - , .....-........-,.....i
Az egéas vállalat állami felOgjelet alatt Ali.
la L osatály ercdeU ••rajrgjvk larvas«rt balltjai a kévelbaaék:
egy nyo\'cad !/a) Ír1 \' 1 fí0 kor. egy nagytd \'/«) írt 1 M ragy !• — kof.
a (%; Irt t 6— , , egétz ÍV.l frl . ML- .
A aarsjtfyakat ■lámvdfl^l ■•gkSldjik, Bivatnioa nrviirf dtjti
l «agv as tmegtk pestaaiftvdtyaa talé tMsi i rt\'l. ilr|li)l|ilit kfi4ak asaissl, és bgkétébl
I4safa« bsailé^ss aÜaaélsN
\'1 azázfkivalé f rvoa áitat v|ai.lva. A legizlresebb éa legolcsóbb ásváayiz 9 kapható miadea jobb tdaaerk ervekedéaeWs teodégv^bsa,
f. majiiH h6 SS i|g
♦Iy lijmi s kaiáf XazísCtff vjfil, WavatlaNil btasé ik bokdldasí.
F ÓKOK: V., Vámi-kSrul 4,
Muzeum-kőrut II. SIA.%S4SS>%X)%
Erzsebe köru- 54 KilHPKMT, VI. ir. . / körül Ifi a
TŐRÖK A és
riiué Ida almit lal asitltló barsssaal
4MHS4«
Megrepdelo levél levágandó. T. TOROK A h T
listtiiiiat, kUM
i bt kir utak a»ilál;ssraj4ték rrealrii mmi
üli laldrnt.
Km t réazcmrc . ~ - -
I • - * alásuulssBi brrfsi \\
A *\' kor. ífsssrg < sialt4as)al klMám
« BdUkrlit baik|f|i|«lbaB (lél)igvkl««ii >
IÚ——;-----1 . . \'
9
f \'
C I - ■■ -
m nam s*smn
a

__i b ii r ü 11! if fi I p 7 fi I a n
iluLq
L a legnagyobb rál .sjtUkbstn kaphatók \'
ÜbOMJAl l^fllü lí^ 1 * 1 ^ ** fii ^MMll.Wl4áfet>H
Nvgy Kanizsa, vasárnap,
Zala 40. szám 7 lap)
\\
1902 májas hó 18 Én
HL/1TKÓ J/ÍN05
férfi-szabő NAGY-KANIZSÁN.
A gácsi posztógyár kizárólagos raktára készít elegáns és sikkes
. ^^ mellett a Icg]obl> !:clr-,:!ibál.
V ^ • ,- 1
U Nagy választék magyar és va.ódi angol kelmékből. I Vidéki megrendelések a leggyorsabban eszközöltetnek. ( Pontos és gyors kiszolgálást

1
Malom-
í és fürész-berendezésekat f
£3 kiíninü kivitelben pontos kiszolgálás e- o 1 r s ó árai I - luellelt szállít az njonnan a Akult -■— s
R Gép- és malom építészeti gyiri
V és javító műhelyek
-ISTagr^r-l^anizsán..-
[Tulajdonosok: Jssifsvic és Fascbing mérnők.)
Nyers és appretált vas- és érc-öntvények a legolcsóbb árszámitássál rajz és minta után gyorsan készíttetnek, vTervek és költségvetések díjtalanok. 197—
SZEHASY. HOFFMAHH és TÁRSA
gELYBMÁBUHÁZA BUDAPEST, IV., BÉCSI-UTCA 4
:i3f)
tavaszi és nyári újdonságok
telje« választéka ra! lám érkezeti. Cés;iink elve c-.ik „Kiral Clast" tíyá rimán yufe-elár04i\'d«a.. Cfeünk or-\\ szagban egyedüli, mely Lyon . e« Paris legelső a leghíresebb gyárosaival kó/«Vi|éti — ös«»rkŐlle!e-beit áll• ai[
—4---állaln.il leka üli tnilllji; gj.
minősegek ki/nr^ngoegii,,^.
nél szerezhetők" líe .....
Minden egyes árucikknek
ISIIÉI len K/nlioit Ara
nyíltan, számokkal van je-
_ _lólv.e. eniélfogva a tulliielé/
Ifljreen ki. can 2iírztt.
isi a-Í \'
.•o
x í * ■ <
1 K
■ a
:!s ■ «
, n. 5
± s
íít
iZ 1J <
Miníúk <• ritirkre kiráiinlnl bfrmrntrt küldet ur)t
SZÉNASY, HOFFMANN és TSA
s k l y ni A ii ti ii A n BUDAPEST IV. BÉCSI-UTCA 4.
T^^S^S^&^S^X&S * f&Jf ÍCj£
ImmmMmmMm&^KMí^


! a
A SZÓLÓ PERONOSZPOBAJA
ellen való védekezéshez legjobb anyag a
[ Dr. SCHENBRA.JDT-téle
„BORDÓIPOR".
Lessátlilelt Ara Kntlapealrn : í>0 kt-"- x-akokban i kv. 70 fillér 10 és ö Igos >satokhan a kjr. 74 fii er
Használata o\'csóbb. biztosabb a <■ ••.Ii.-z j-iii«.ii tapad min\' a redguju-z, a permetezőt sohasem dugítja
A magyar óvári- m. kir. g&zdasági akadémia növényélettani állomása kísérletének fényes cedme-nye: 450 magyar gazda bizonyítványa bárkinek díjtalanul megküldetik -
Megrendeléseket elfogad a
„Magyar Mezőgazd. Szövetkezete"
alyi _____
1\' lll\'DAPKNT. V Alkotmány ulrw :il. Megrendeléseket elfogadnak a vidéki megbízottak is
A por kapható ; Miklós Jánosnál Zala-Eiíoraxog ; Éosónbere; ltozsőnói Csáktornya ; Linzt és Brodnyák* nál Stridó ;\' Hók0fi Élőknél Znla-Koppány.
éh 11 m. kir. államvasutak gépgyárának vezérúgynóksége $
BUDAPEST, Váczi-körut 32. szám.
ajánlja a magyar királyi államvasutak gépgyárában készült
4, 6, 8, 10 és |12 lóerejü GÓZCSÉPLÖ-KESZÜLETE T, 14, 16 és 20 lóerejü COMPOUND-
LOCOMOBILJAIT, és végre
továbbá: a szab. ósztr.-magyar á\'lamvasuttársaság reslcal meítigazdasigl gépgyárában készült SACK ■ rendszerű-aeéÍQQtésüekefŐvel ellátott EKÉIT és egyéb mezőgazdasági eszközeit. 1
| Kizárólagos képviselői Mviie és Piutér, Szombuthcy. \'.
Míllcmnílim" legújabb szerkezetű fűkaszáló-, marokrakó » vlVllllt5illllUlIl és kévekötő aratógépelt [
■bpJI
Nagykanizsa vasárnap
Zala 40. szám (. lap>
1902 májas hó I8-4.
Tavaszi és nyári idény
19 0 2. Valódi brünni siövetek
Egy darab Mtr 1.10 egy tiljn férfi oltday aek (kakit, nadrág éa mellénybe*) ara csak
vm
írr. Í.76, 8.70, 4 80 jó. valódi Irt 8.— éa 6.U0 jobb frt. 7.75 fifloa
frt. 4 65 fiooipabb MÖTfl-frt. 10.logffaoaabb \' lekből
Egy drb. szó vet fekete szalon öltöny 10 Irt.\' továbbá felöltő szövetek, turista Joden, legfiT nornabb kammgarn >lb. féri áraku i ^Üld szót a ooid és legmegbízhatóbbnak elíamer1 poBzíógyár- r.«ktar
Siegel lmhof firünnben.
! Minták Ingyen ée krrn^ilve. - IIIbIs axeriatl nallltaa Játálláa mellett.
A privátvevők jelentékeny előayére van, ha szöveteket fenti gyáriraktsrból rendelik.
144-20
laresa gjógylftrdo \\mmh.
tiutowtirUiii uémián míirrM. —*
A legajabb aMfimk mmt bareaAeaatt petigö éa árvásvvi*, ralaaiiat «aal*^fAr44k. lelUaea. bévée égalj; a kéayafea aiaaea igéay amak megfelelő oleaé laka*ok tllíaaoJI gltAa két jé vaadéglA, grégyeaariar, aapoaia kétexar aeaa , aaép klréa* lalíatk A aasareak beat almai aápkér, véraae-ptajicf, toeabba a légsaai éa eméastéei aaervak bajai atteB kiraló orrom tckiatelyek ajaaijak.
£vad m*jui Itt-lól urpltmber 20 ál*.
Aa év»d kezdetétől Jaaiaa 15-ig és aafaai laa 15 tél Bic^tcabar SO-lg teleme>eo llMifcb Arak. *efvilagoai*áatal eaolgal éa ki»a-oatra proipattat kaid a fürdő igazga tóaág A1 laa dó fűwéémnmm ér. Kkerer Aladár t a. löonroa. Taraaal Háralj\'farréa HIódAni mint JÉíiÉj eaatéa írómtiJ ajánlható. — Jfegr*a4#léetk Tsrcaa tújigü».üz r* tiudipesteu Kd«eketjr
L , c«. é- k r u jvar j »zailitób<>a (V., Kn»ébat»iár JM Fosta- a tár>rda álloaa* fealybea TaaStl álioame M.o-fc<>r, a Szo mb* tbely-Pí üfe* f y i rt»» ion, bo\'íDau a S0 percnyire 5S klat.J fekvő fürdőbe a k&cfoaédest ftttyolai bér* éa tteaikoaik |n.iiba* aek) Uitjak í«an ; agy •égyiléaaa bér kocái ára 4 kor. .10 fillér. tar«a»koea.a agy baly flli í»Her Jepek véltbalék a «a»al| líalaaiiél Hieabatkel;
éa fr\'elsé-fcér bMU. 178- b
Nyuj sunk kezet a szerencsének!
Már sokan szerencsések lettek egy nálunk vásárolt
sorsjegy által.
á logrélydusabb sorsjáték a világon a mi m. kir osztály sorsjátékunk 100,0 00 NoraJegyre 5 0,00 0 péuznjerealnj Jut
Legnagyobb nyeremény esetleg
1.000,000 korona.
1 jutalom 600 000, 1 u ^remény á ÍOOOOO 2MOM 2 ft JOO.OOO I a MM HOOOO 70 000, 2 á 60 000 1 I 40 000 5 á WOOO 1 á 25 OM 7 A 20 000 8 a 15.000. 81 á IOOOO, 67 á 50M, 8 á 8000, 482 4 20O0 7B8 a 1000, 128* á 0M. Ml SOO, 81700 á 2M. 8MOi 170, 4MO A 180 50 k ÍM. 3900 á HO 2MO á 40 ömeacn
13.160.000 towiii azaz Tizenhárom millió 160.000 koroü
SZERENCSENAPTÁR. v—.
/n.K.tCVLTEi^ VECYTAHI IfITÉZETE:
&KRÍSTÁLY
^flfea ZIT LUKACSFUROOI
SZERENCSENAPTÁR. —
IMÉ hm Mkiin Mi IÜB 1 km 1 Iditts |Si9finfeai| Okláksr i---> -- nfiava hrab
r 93a u >uai P mz t MXiy ci íUS i* 1 1 ernn [ 1 rhi í .UT 1. 1 1 HMrl " 1 vhéi rrvcs
8 zn tam &IÜ 1 6S71I b : S 17760 t 2 taaa vfMTM N INSi Pj r M9l r\'j * 2 MM a t SM ii\' \'Min
c p 8 M < 1 4 & 7I7ÍV 10463 rrv Hl 4 Ki b páti 59671 ttUB 4 OHM , 4 tua ! \'>96379 Pl 3(19997 3! 4J74877 v! \'JíflIK» Si 9NMM 11 iapp Ktfmn CJ 813SM s p 9SÜP ! 499949 629091 H 1M677 V 41 49H H IÜM K| siiTua s j 491179 ílxSl ( 4 aaa 1 4.41421 vrnM Hl «4M0 K ||M K| apin C"{ H7f7M
f TÍ W | 4 37410 V • MS i I 1 941997 B 9MM l\'l H9IM tpjql v\'| ai8ft \\ |i 4 ifin P1 MMÉn
H K 1 1 3Z70I tma T | U7B 797C4 IMM !\' 7 1 fl M MIS •0001 H J 4IM0 K 7JMH sasi Pl TpM 9j apwn V II lTfi>M -ma 1HHM pl aM H K laHN 1411 OUfM r é9M P| #4UM MM > < aJn|S
8 0 MN B • h lo K 9 ■91 \' v;7S0it CVy W&76 a 9MHII r*\\$£í Hl 74377 K I0j997n Hl 0HM9 9 v HÍ INIÜH
c P K 10 n 12 twr/ NN HÜ it K tt ló U 1? liéöi ■117 ím laaMi V II 12 •X3W2 91VI IfKN JNOuC S tü 11 12 ma 97a 9K79 P KHK a|llf 969S VII 2(3Si&l II 13,\'53798 11 17769 K 1131097 4 1269671 c 11 ma > 1 H W\'Jlí \'i Wíí, 1X96994 K] ",S7M ditm DM 1 P a tojWW í-1 7X740 vftMHa Mjitánn KÍ12Í 4M IIJK
11 8 IS s 19 6IS79 * II9BSÍM íliSiSS mS P H IMM9 rjioMg
0 K unt i^ann n 14 16 N47kt 1790 D P I4«M.1 MÍMSI V 11 MiOMR luu&a K U|7»7I7 sasai PIMMM 9JIMM MMf h r-i2jait 8 I4| MSI Liinflj u 9 iS r!i«M Pl B|74M vfakiA
fl 16 CM 1b ül 71 1 16.91400 B 14 S0I7 Dhgisei V j éf9ü9fi pM 1\' l«M» II 1499149 - \'•MM írfnfii Híttu Hü 1* ,\'tajnM Hhaasita
cm, P llH Uóua M 7tfa 3 17 iios 1 17 ®?70| 1- 51690 vwm V|IM:7W II Ki CttOOI 4 iTjoaao i^jaÉnt i^aaa WlpIlN K ir:n679 » wins ^Iiyawt? p V|\'IT; 1 alirfnÉM
8jlfi íaj aiiov Kllf II K 1-aaa I»á44tl klMpai - 19Í9I3KK p 1 -aawa Ulia 9K9B r K rjiHUM
-1 tfSfti09 21 CHC H| ra ? I7BM | E Hff tl MM7 RSOI r Rí loie • hl j 10991 C)f4l9M \'\'PHMS N 34 999 iipft KnuHM SKIBSM rmm SmÜM - H0315 f 11 J\'454M lagi imt rteiíís p mm mm
K •Ávurt | sí p íí iiaii 11 .uw> IBSII* * bl!99M M 2S6187K C|2/j7Nt7 k 2216979 r« 9M itlfiflii
« nw7 ífjiőwrr H ■ 4MIS K- SOtttíh líkwW rjpw B gHim MMHB069 Hb9ÉM96 23JUI9 jH ?hSS
f I tn U ■ OiirM IT \'JSr, KOm íWÍJTlO S| PBIMMIf 11 24191J9D wéoa \' ti if 15169 \'■\'•\'MIS \'24 4NM iiftilM
í aj mii K ^WU í»i M 9R[ B977 un 8 ffliMM V 9> I7Ü30 ( MM PKnin nw awni j.i&iiiati á aisii ami 17110 H jftftsm ea»»i >M| P 7>9SM SM3621 H aMts K anya obuntn r MM79
j: J7{ mm mm 1 v\\mmi Mimn wutu 8 í\'| f fiwm ^JJaOI V74390 11 /7 38179 < ÜK.á&W 9 21; SÍ 102 C 2 »442l P MN9SI7 X 9R91 is HT 79794 * 2-9MI r|9MM \'i27|9tin »19 I19NM *£!*\' 9fl oKnn I\' :\'lTT» 1 M9B9T
ri 1 Kí 29j7Mlé 8 r 11 v iigfla nrarn
» 3 WMS ctniaiifl • pfQlli rji «44n K »\',99799 C a • ni t9 r SI 179*4 V * -216111 K g 90 4919 1 MM f 17 l|<l 16179 n sansÉü 1 J9I7V7I7 I^MUS 9ai Mit
ÍMZEÍ
P\\rmm snTMit
HgÜl Kj»i759lí M whSI
1 van sz
t Mindenki ktaéftlt* ViHI Mámmal fj#1
itOl
a.....r. iilliNa^Én ft*Mjí
nap^baw aa ét •mndan agfaa afMn aéa fioaia laaas «apaisa m
\\ bárki kivélastihatia uját aiAaAi
Ha idóki\'ubcn é ni
w1.
hecyiforras
g^" ICEflTISZTA BICARBOHAT
ÁSVÁttYVIZ
KAPHATÓ»
ruszcRKEaesaEDiSiKBcn] vEnoécLOKSEn!
ésniNOtflVASVTI ÉTKEZŐ KOCSIBAN
Az egész vá<lalAf állami Mügjelti alall áll.
Ai /. aastáJjr eredeti aari]ei;eb un»a«ra Uééijaí a kovetkeaftk
egy nyo cad ;\'/,) fii - .75 v» 1 00 kor. egy ntgytd C/J Irt 1 M ragy ! 8 - kor » fél (%> Irt 8.— , 0 B egész (vj írl . ML- #
A aarajagyakat ■láavéfiel vagv ti irt vecek |>*ala«fil«A»yas viló tüttlaa baklM^ae elksélaa aagkAÜjik. Hivat«Joa tirviiH díjltim l Kgh>fti< kit Hifink atai aal, de bgkéiM
£ é. májua hó f9
|?B*ljr s«pos a kszáo uiliU ejaai, Wiwtlull boaaéik bakdblaai
l^Zu TÖRÖK A ós TÍÉ
Muzeum-köru; 11. baíimhaxa
Erzsóbe körű\' 54 HUO^PKMT, Ier^z-kArul 4« <«
ulaéa iirii na() n>erea nvrliflali hl Rfiyrabrtalll uUlakaek ^a |aélg
rlilé l#la alall hat aillllá karaaánál ilbbel.
\'jf.fao száz kiválj <rvoa áJal ejaMva. A legízie e^ebb és legolcsóbb ásváfiytz kspkat^ mtoéefi k>bb iösserkerrtledeselga
Megrendelő levél levágandó. T. TOEÖK A H T j luttáUul,
Ker**i rtfDWnrt1 , I aait ai kir aaab e»slAI|aeraJA4ék eredeti aaa
lél|»ar*jeg)»i a Itfcalalo* terveacKel rfjWl kéMeli
lánteteleaal kereaa
<- aiaateaefeaaii ■iaÍ«Aaa}«l kttldéa» aielléfcelta baib|rir|tkkoa (lél;i|Hk«
A oaa k\'Vial IC
I i
II
■ ílJ^^ai a ft ii mtr rtM
a legnagyobb vál asztókban kaphatók :
N»gy Kanizsa, vaaárnap,
ÉHLflTKÓ JANOS
férfi-szabó NAGY-KANIZSÁN.
A gácsi posztógyár kizárólagos raktára készít elegáns cs sikkes
ÍPlPÍiiffiia
MII iJlU\'ljüllői igen jutányos árak mellett a legjobb fcclr"\'kből.
Nagy választék magyar és valódi angol kelmékből. Vidéki megrendelések a leggyorsabban eszközöltetnek. Pontos és gyors kiszolgálási
SZEHáSY, HOFFMAHH is TÁRSA
SE L t I X D I AZ A BUDAPEST. IV., BÉCSI-UTCA 4
:I3G
Malom-
fli
tavaszi és nyári újdonságok
telje* választéka fijj i*rr< érkez»!t. Ceaö\'ik elve c-.ik .Kirsi Clas** ujárimányuk rlaru-o\'a-a. CVjüiife »•\' or- * szánban egyedüli, ine\'yLyon Paris legelső s. leghíresebb gyárosaival k>izvpí|en , ös-crrköltefe-ben all • az állalu ik lefcö öd iniola« minősegek ki/aróLjitCgji,,!;. , n*l szerezhetők be Minden egyes árucikknek
föltllteii »/iibolt ára
nvil*an, számoíkn! vsi j lülve, entélfugva a hil/ijelé* téliesen ki tan zárta —
Minták a ridfkrt kirátwlra
Urmrjitre küh/tturk V
SZENASY, HOFFMANN és TSA
SE I. y K 11 A R 0 H A Z A BUDAPEST IV. BÉCSI-UTCA 4.
í és fürész-berendezésekat fj
ifISl\'kíiniiyü kivitelben pori jós. kiszolgálás és olcsó Arak Hf Sp - mellett szállít ax uj onnan a akult -
| Gép- és maiomépitészeti jyírf
és javító műhelyek
-ITagy-Kanizsán. •-
[Tulajdonosok: lasifwic és Fascbíng mérnök.)
Nyers és appretált vas- és érc-öntvények a legolcsóbb árszámítással. rajz és minta után gyorsan készíttetnek. Tervek és költségvetések díjtalanok. 197—
A SZÓLÓ PERONOSZPORAJA
ellen való védekezéshez legjobb anyag a
Dr. SCHENBRA.JDT-téle
BORDÓI POR

i -
I.es/állilolt ára Hii(ln|><-»>cn : 50 ki;t>s z-ákokbao á kv. 70 fillér 10 és 5 kgos /saiokhan a kp. 74 fii ér
Használata o\'csóbb. biztosabb a c<elbez jnüiKin tapad tóin* re^aaítez, a permetezőt sohasem dugítja
A magyar óvári m. kir. gazdasági akadémia növényélettani állomása kísérletének fényes eredménye : 450 magyar gazda bizonyítványa bárkinek díjtalanul mégküldetik
Megrendeléseket elfogad a
„Magyal Mezőgazl Szövetkezete"
>1 BriMPKKT V Alkotmány Mim 31.
\' Megren leléseket elfogadnak a vidéki megbízottak Is
1. A por kapható : Miklós Jánosnál Xala-Egerszeg ; Rosonberg Rezsőnél Csáktornya ; Liszt és Brotlnvdk-nál Stridó ;Hóketi Élőknél Zala-Koppnny.
í; I
Sf-
=>-í >|s
ui m <
-•SS j:. a -
a. m
fii Hl
#1
$ II ni. kir. államvasutak gépgyárának vezerúgynóksege é
===z BUDAPEST, Váczi-körut 32. szám. "
. ajánlja a magyar királyi államvasutak gépgyárában készült >
4, 6, 8, 10 és112 lóerejü GQZCSÉPLÓ-KESZÜLETET, 14, 16 és 20 lóerejű COMPOUND-
LOCOMOBILJAIT, és végre
Míllannilim" legújabb szerkezetű fűkaszáló-, marokrakó ^lYlllltyllIllUlIl és kévekötő aratógépeit;
további: a szab. ószCT-magyar álamvaauttársaság reslcal mezőgazdasági gépgyárában készült SACK- I
--- rendszerű acélőntésüekeíövel ellátott EKÉIT ás egyéb mezőgazdasági eszközeit - I
=p Kizárólagos kepvue^ö; Melia ép Pintér, Szooibathey.
Nagy*Kanio*arvasirnap
Zala 40. szám v® lap)
1902. májas bó lMn
ndT"^
Déli li|- ii Viszontbíztositá-Társasáo
Milálya BIHAPftMT. l if«l-uir* aO. m„
ai Adrtai htttoalta táraalat" Háiábaa, Ifárö PoúmanicMky Frigy te intcxo.
íeljtwn Mi* alaptőke 3,000 000 K Tarlalékok .... 2,588.964 K.
K táraaeig, m«lv * kir «aab. „Adriai bixtoaitó-tirsnlgt" védaokiiégt* alatt alakotaludta ■•nú tar-■iayakat biatoait |é«kár «IUa éa a t ea. blatoiHA köarta»«gaek a lagtlAay&aebbee Meg állapitett bia\'oeitáfí teltételeket avatja.,
A butoai\'áai 41 lak Igen Jatinyeeak a\'a fetaerSla károk a leggyeraabbaa ée Itgpoaloeabbaa térlttétaek ■eg.
Biateaitáaj ajánlatokat elfogadnak éa köielabbi fel világosi tá*»k»t kéaaaég«Ma adaak aa „Adriai bit-WMliö-táreelat" Magyarvraaágl oaatálya, Tala»iat öeaaee veaér, fö- ée keiUMi ügraokei.
Köögyertbrf I.ÖWV AOOI.f
egy doboz ára 1 kor. 20 fill
riLYTHIA a t)őr ápolására:
ix imMr sséfiUiéN OTTl^WD!
ée &*<mitá*t?* JT KI MJjLíXl
lifgelriáaaalib, lellelle* báli éo itlea púder. Fehér, réaaaaaia vagy aárgáa. Vegyileg eiialyaálva te ajáalta Dr. J. J. Foklea. kir. talár által &ée»feett Ellamertf levelek a legjobb körökből aUadea doborkez »ellekelve vaaaak
GOTILIEB rAÜSSIG
ea. ée kir. adv. letlelle-eiappM ée lllatosergyára rörahtári KM\'N, 1. Wallaelle O. SzétkBidéa utánvét vagy az őgezeg előleges beköjdése Mellett. Maphalá m legtffbb lllalaaer-, aregaa-kereebeééebca é« rban, Nagykanizsán. Ali éa Bökai Kelatí M. Mér éa Kreiaer ? Gyula cégeknél.
A nagy kir eiab. outalyaerejáHkaak, a világ e legeeélyéasabk sorsjátékának
nyeremény-táblázati.
100000 Iirsjii; 50000 njarenéaj.
Mindeu második eurejeity nyer. m nyf"mt*ny esetleg
mimo Korona.
\\ 4 i .1 2
| l 5
l \\ 7
!
67 ü
43í i tili
vm
31700 3*HK. 490*1 - 50 39
290»
utMMJ -
jutalom nyer- á
600000 400000 200000 100000 .0000 gQaOO 70000 60000 40000 30000 250 0 20000 15000 lOtHK) ÖOUU
3000 2000 1000 5O41 300 m> 170 430
I (M> «Ü 40
13.16UOOO
z Ha Önnek =
a >
m. kir. szali. o sztá ly s o rsj átékban
eddig nem volt szerencoéje, ugy kiaértae azt meg a rendkívül szerencsés, vilá^azorte ismeretes
■ m/.éren t\'ne-m ii j I <^<l« iii )>en. -
Én kimutathatom, liogy eddig a legtöbb nyereményt fizettem ki.
A io. m kir. szab, osztály sorsjátékhoz
mely hét
I. osztályú húzása 1902. május hó 22-én és 23-án
ajánlok
- eredeti ,
sorsjegyeket. • — 0.
tartatik inon; V egész fél negyed .nyolcad sorsjegyet 37- 150 koronáért az összeg beküldése ellenében vagy utánvéttel. Hivatalos tervet ingyen küldök. Megrendelesek közvet-""\' "- lenül hozzám íntézendők,.-—
GAEDIOZE A.
■ BUDAPEST
IV, Kossuth Lajos-uteza 11.
Április hó 5-én a
100 000 koronát főnyeremény
immár harmadkor jutott iryüitodétnnek osztály-_ részül. --
Rövid időn belül
miliőt
fizettem ki t. vevőimnok, köztűk a következő főnyeröményeket: 600000 korona 62551 az
12
J* «*-» -
i.
>1 c
E
aj
400000 400000 400000 100000 100000 100000 "70000-60000 60000 60000 30000 30000 S000Ó 25000 250Ö0 20000 20000 20000 20000 200,0 20000 20000 15000. 15000 15000
33464 11119 28916 42758 49878 87991 60312 78863 825v 8 97263 6920 38691 90964 23481 30049 28950 3340? £5862 44410 60781 788*H 8*874 57734 779ÓO 82506
llHéiyi 8iil«
czipeazmester IiGT*K ANIZHÍI
Vareebai yalalábaoi * - \' Alapíttatott iSfj. -

Megnagyobbított üzlethelyiségemben állandóan nagy raktárt tartok
saját készítményű mindenféle
tiri-, női- és gyermekczipőkből.
Raktáramra készített czipők épp oly gonddal késxQlnuk, mint a tneg» rendelt czipők és áruimmal versenyzek a gyárilag készült silány kirrtetó és mmő&égo czipők áruival.
Megrendeléurc készítek beteg lábakra orthoped+ezipúkei én mimdeu • ia rágó különlegességet
Megrendelésre készülő czipők a legrövidebb idő alatt készülnek.
YnUkrOt mér tik hiányában eUgmil pitéit 1AW í MMéiee. k a. érd kSeAnaágat poolai éa jó kiaaol^áláarol botoaitem Ul^ea ticxtaéettel
# MILTÉNYI8ÁNDOP
gyttítnusáti
Nagy.líani^n vasárnap Zala 40 8*ém (IO lap) . 1*02 roéjui bó II ár,
■r i Ér khh—ttm> ^í^^T^iÜt tm^mmLm*««• M^ I
Ti VIZGYÓGYIüTÉZET pozsomy, C/fít híjl* es SANATÖRÍUM (C0«I9«) 1
Ili I t 1 7- "T" t i w, w, %.r -wr MTV 7 Mll iflí J wty. m Ha<N 1 fc*., mppf If tr, ptémrlM fm " ■
|»a Ili Mer* pAí\'ittéfltw iűlllt fitifí. MN»fMm«t j£J fi fi fVgg ™ í^Jj rOtOCS RUMI ntM»r4M AJUOfft. *■*» i7 Iri f § 3 éfmv »rtryi alak. ItlfonMn wO.Kwrthitt wfctwoti MaHfa /# <PK (____ír IiémM Érti\'IIII ..... Tt Jk W
■ Iá\' » fi • k K<Unfl rllAiÁ.Arak. ^
Ijl í FÉRFI ét GVERMEK-ruha áruhá2a jUJiJ
m 4 "SST*o s AN^Ei aM ím M =3flgBi£«l
I feH - I \' . «»»ihk» »•<•• iii^ib iiiitiiiiiíiiiiu.«>ii»»iw. ■ÍÜnnfÁin/má 7 Ni"* ■ idtjtt,«eiiMi rwi*
|l|5 S|h^haüss|r (bSiMAGYAR SJJISZERTAR!^
j| 1f* tartanuk - «DÖT takarítanak S jfc^ iZXEH^^^lT^. f If
|1 ffl"SCHWANHÁUSSE*t\' •loNannesflas,e 2- j?| UOt NirgyTflyÜái* \'ii "Tüf II
ffiwP Mflp* "lífflf^^oöP!? § - jrsas&s- |p|!
■ kl ^ Ljl, Bwíjkwí, V., vtcii kömt 18. >| LriVKISA^ ul^lfW^^aC ■ nrdu. «j«*«
se tlrdui/i éf rfr« ál l , gkfl
vn • «iUf^ mlllf IV^dlfV* IfMiMm^i \\ f
ll\'ii f itroertyto füzet 1 kor, bérmentve^! | _ -rfllfl IlJ* «#tfli* _rt rt||«• jjfj £.TTt , £
S! V NEW-YOBK kávéház-1J^fe&S? ¥ ijl
PST1 I Ven /fi^A.! Mré. Cl ■ fS^L BA ALTAUIOS TilOOSlTOTf Hlii
W *im találkozunk Bn »wiin jufetr M^^irnékMMR Uv isrgí
SJ fl HL I ÍJ BÉRMENTVE. ||||P
M € JzM U»lénkínt hön v&ffttMfca* 0 lm f v ^^^ ^ i ij^iH |J á ^ ■ ftSSfc * • 9 , t
1! i 5 ......*Sr..... ]...... fers;---—£ rfZ &
lltfgr JL, MAGVAK TCRMITA.TAPAM .
2 3 5 \' jB 1 ^béiwik*kui4i v«tfjidwkteM; 3wYc»a^/a>r/öö5 8 c|
< « • M 1 VÖRÖSKERESZT GYÓGYSZERTÁR : Jjafaataság a (ar»ií1ai Májéi patoléjíbatv* I ? 3 2 • ^
^ í ^ ÍC» \' Kapható |ydfytiertáralibiii és tfrofMfiákktii. á ^ sl\'jrS*
í gg^fcMlP^ ""^illii^;!;!!! ■mmmmmmmÍ^^ * liiciféit ^ > • » " »
ti W^ÉjWj^^ 1U
|SÍ q téli m nyári flyöfyti^ ij B\'iyíj]^ Wi^íW] j\'l Wif1 \'4
Sr^SrBSSBr™®iH®Síü! |II i M
Hic . it$mmtnm Müf^ttmüt
\' B KÉZPASZTA IBOLYA-ILLAT HU
lUl* )8f>» tutinn wnáw.ia. o. m B mm* imiuhiii . i. ^ .......fl TV ***** Mm, B
" % I *» S; Sír |> JENCS VkMOS gyó«yu»rtár»lp^J
Ai óiszes létező és bórhol ^fí:|ííjFEjj QÉI K gyógyszertárában fludépcsfL^J Silfy^M} UMj^abidiáatBrBSH^MtaasarBi^^l
L A iCKjoob &TéhHi"~
PÍF^JSw ****** ^ innonwit éic*«€7ek«t * nPHÍ^ ^ r — m
w^ wo yi^m^ • o )|L6 UGi I C6
BRA1JSWETTER JÁNOS1 k«obb Ver?é cigarettapapír, l^^Jl
V ^^^^^"ll kgteüyelitbb Vergészivarkahüvely.
\' itAUhtl«gc*#ét54 ~ ^^K^^Vp^i E|yuar meqgyujtva,
v^l Clivattyuk a BMBértegek 1B a clgaratu a nélkül, bogy kialudna. Hm]
ta» — s ia^® egét*vég<t ^ A Ihrrl
látnd«nutt kapható, •
ÜÍí^\'iiÁ-il í* «.( fi*.!- I»iÜ\'/ír-. IfAnévnvt inutátúU^M M f
* \'_ Huszonkilencedik évfolyam 41. nz&m.
S hNiili*! éral
rj X T ■ * !&: ; ■;: IS
A ••"kaaatffel értakaaal lakai aapaa- ^ M % I # % , mtér ^^ miér
klet d. i. 4—ft^ra kftal M ■ .
M A ^^^^^^ ■ A Elöíaotéaak, valavlal a kirdaUaakr
da Intfaaadő a lap laelleati részire M W^^^^Á M voaatkoaák Fiaekd FlIAp könyvkor*
voaatkoaé aiiadaa kOslaaUuy. 4HHHHV ^Btoa .dflHBHV ledéaéke laséaaadét.
-.rT—4-í Pnlifilrili Un Bérmontetlea levtlek etek nwrt kmi
Kiadóhivatal: rOUUKftl lap. ««| fogadtataak aé
V4nehAaápiia^jj^ kftö/v Megjelenik NAGY-KANIZSAN neienKint kétszer i vasárnap 8 csíltf rlökdn. r^ h*.^ te niMr.
Vagy-Kanizsa. 1902 | • Csütörtök, májú. 22.
• ———
^^^^ íonto* gazdasági érdekf|hog.y a birtokosok- irányt, mint a minő mezőgazdaságunk ér-Alapítva isiil nak alkalmas közlegelt^tőjök legyen. dekében kívánatos volna. v , . , .... . ^gj
f Legolcsóbb bevásárlási forrás! 1 Haivi"g*IÍuk ** községeket, azt fc/ Köztudomásu ugyanis, hogy a riépigr^
gjft tapasztaljuk, hogy af$l az állattenyésztés i állattenyésztés s a közös legelők ügye egy.
fj/JLPHEN L. ÉS f l/J I kedvezőbbek az állapotok, ott nagy mással karöltve járó fogalmak.
(HALPMF.N MÓR) I 8U\'y "letelve a kő*legelő fentartására is. A hol nem törték fel a közős legelőket,
IA«V.HAail«AI( ro-tnr a. I "~Oak meg kell nézni például a mi VI. ott "íegvan a virágzó állattenyésztés is, a 4 \' ii i ^ VII. kerülelbeli (kiskanizsai) polgárainkat J ho1 ^lenben eke alá kerültek, állattenyész-
fT A n. érd. közönség flgyelmébo ajánlói akik kiválóan iöldmÍveléssel foglalkoznak. Jlésrö1 ncm is beszélhetünk, mert bizony l k jak dúsan felszerelt raktárunkat A |Náluk mindig a legfontosabb kérdések ncm pölolták a legelőt mesterséges takar-I női és leány szalma-kalapokban, II j egyike volt a közlrgeló kérdése. imánynyal, hanem bevetették a feltört ré-
f íérfl, női és gyermek N HDc ez. nagyoa is érthető, mert tagad-iMfkct
glace- és ssövttti kesztyűkben. 1 hallani ho**, a mezei gazdaságnak alig van Moit W™ már a ^P a ,e8elök
nap- és esőernyők, ruhadissek, ti 4ga, amt)ybcn biitokosoknak több kártl 8 P\'óbáíKal * ott «s lépé^k^t
rr.enyasssonyi koszorúk, fátyolok, I Lhctnc okojm; mint , ^ jtenot az iránt, hogy legelőre tehessen szert,
arezfátyolok, művirágok, - I ... ■ . " de legtöbb esetben sikertelenül.
I szalagok és cipkék, fttsönyök. I Törvényhozásunk is e ismerte ez igaz- Véleményünk szerint a bajon csakis ugy íj Oltárvirágok és oltárdissek. -I «*got, s V 1894. évi XI[. törvénycikkben |chelne Mgitenít a községek olcsó kamat Ul Temetkezési tárgyak, sirkoazomk ÍJ bár rövid vonásokban - megállapította me,|eU juthatn4n<ik pénzhez a közös legelők ™ I Valódi D M. C. kötőpanfnt, Smirna I \' ama szabályokat, melyek a mezei gazdaság alapítása céljából. I és berlini kötőpamnt 1 érdekeintk megóvására úgyszólván elkerül- g amennyiben i|y ut0n sikerülne a kö-
I Iflislilftsafek Ifik nlbtL Jí hetetlenek, * a melyeknek mellőzése több kérdését si.keresen megoldam,
lyR^ VjJi tckmtetbe* naSy°bb hátrányára lehet a bír- afra ke||ene törekedni, hogy az idézett
ki Velostlse és Párígf bőlgypor. toko5okna,c- törvény 19. szakasza alapján elkészítendő
V UjWnim m*tm*i+ J^E De bármennyire is örvendhetünk a tör- törvényhatósági legeltetési szabályrendelet
^■■■■MvHHBÉMHHHMHBdMii^^ vényhozás ezen intézkedésének, örömünk nemcsak a pásztorokra, valamint az állatok . nem lehet teljes, amennyiben :ajnálattal legeltetésénél való felügyelet módozatain
Egy fontos gazdasági érdek. látjuk, hogy a közös legelők dolgában rosz- , nézve tartalmazzon intézkedéseket, hanem Aftióla MagyafóttZágőfi—ii örvnidete- szul áll az egósa orsgág, s ennek következt a legelők mikénti ápolására is.—Mert nem többén kezd föllendülni az állat-tenyésztés, ^tében állal tenyésztésünk sem vehet olyan j elegendő az állattenyésztés szempontjából
1 Kereskedelni is Iparfaank-Rószvénytársulát Nagy Kanizsán TARCA.
----thflji falumll iMMi.pytik Láiielviktrl fagUlá írllflt Duulufiin a min,lwnk„r, __A Mískflr bclCSÍ SZCHclJE. )
• napi irfoivaauu. \\ i
A foglaló Mltei\'-HP atAn a vevő IcteiJexjel (w« ré*al«li*el) kap, mely a v&a&roll eorajegyek ]*gym 1 Irta : Itallér Jenn
xéklt éa a kálraléko" vétalárt Ittatiti fel. ■ ^ - - a I \' . __________.
A Tfttlfr ^gftjKléUre Bladi-Beke\'.ött 6 bóaapi idúiSMan álla^itlallk aef. fl» a letétjefv vevóia \' rővida«*g okáért zsugoritofaill ean)ire
\' raéa fi k^aap latalta ntáii a Atralékot aiég aa* íaelta vnl^a ki^ akkur a vételár-fcálralék faaUnlae k balárid* j ■ o*S»e a Miaka hstyam nevét , vatóaSgoe mi-
a lalélíaiyaa talilalaUlVaálofköleadü-aal^íi* tonaikoaó taJfcályok értein* f.eu ■tfkdeasabbiihald. voltában hOMazú az, mm a túha-iatoa (io\'gotha
Ami^lyekaek inkább ay.rea.éoja a, árlolya-értékaél ki^bb. aélaak Malya«vaa.U^ | é< 0|y<lll m)u| lu|kor errbáron
•llea bialAaltai dok. . .. , i t, . . • .
A lctM|ray AtvetrléUl kfidvr mliidra a)frr#ifn> kamitloio Ner»|(t;fkuH » bmum llflZ*\'ga<Juk t»gv petilCliUH ktít peil|ej«*\', vagy nillt
U, kiaár«ns«»>eai » v«v4i lllrll. ( uiikoi a* OHti»r r líd TAri lót.uokbot kiteprM szaU-
llkalom i.Vilik ílyroodon, aiirejégyak jálékjugát oliKóu B»«K«»ertaoi m^gka\'ároaott i4öl»da ueiu kOtotL \' kat kötilfk o»zt ttH »UltyoRlatlák.
leflaaiéaekkel Madeii ^jegyek birtokába Jaialr ^ ^ - __________________Mert U- jea^el en igy hatóik: Latna
.% !etél|ei;y átvételétől kezdve aiiadea «;frviaéa/ a vevőt illeti. j ZaUiki Miska
. i ■ Hogy a predikátum calraogja ia olt ekexkedik
A aof ^J agy a é p • \'-ílBiái évanta Főayaiaatóay _ diráSokéut ! bŐC^Üleles oefe mellett, anitSi is m^gvagyon a
- f . / : \'éf.T* ir —.■ ,1.1 iiaépw i\'i mpi>*li <". «r-vwart=i< \' maga asomorúi goa b aóriaja, amely név é*
1% ae TUza»iakál>eiá«l wre jj,április 1. ISO.UOOkur. tókor. f hiahría szertelenül drága...
,e*J - mMiMéito* ; P ■ . Egéaz vagyonát eméuztette 101. _________1 _. . • - 200.000 kor Egéaa aorejegvra .. J . , w .
7 —T--ti U..M-VK---------— - TOOQUi kar _i_____sü kai„ ^ e« nem a«"»o»i; a dolog rendjéhez
1870- ZrilZ \' I K^mW 16. m Z , -nr*.^ " Mind^néBW kflorgalTák /.lüiit aramat az e,ra-
íoauno kor. | 30 kor. aok«, meg » fiskálisok, (nak a* haahelve maradt
±\\ mm*}*r jeliaiogiiiu lbank Mijua 1&7 1 7QÁ0 kor. j 4o\\or\' , meg mutatoha, mmt a tilalomfa a kervaztu on,
eere|fff jj November 16. ________ . j hoyy : *eddil( ea oe tOVAbb !•
íVebraáf fcY ""* 20P.OtO_kor__• | Kién a kis Maken állott eu>hfremlék«zet óta
||VNnai;irjeliál«|hiaik«ik UaaiaaSS. I IUO.OCO kor. | 90 í ! egy jóravaló, kiad\' spet rance-torma ^zena^aruiada,
aorajegy fj Októbor if6 . i |____ ^ - aoiii ><s örfg emberrk igy láttak ptndelyea-koruk-
\'v • - . í; g0raaal-baaáalF,,brwár1\' \' 600000 kor. jj l au és Igv hagylak holtak uapjao.
J 4\' M 1 WfS(V*" ol,*lrélt *!1mb- ( Aag. i. I Sfü kor. ) Ag északi oldalát úgy bevárta a sok eezteudn
1 lOUU Saáai-kaaáa J rj u^ktr^ ! óttt
. reá szakadt eső és úgy behorpasitotta hólé,
-—1: ■■ ; -------■ - .. . . ,1 jj g0rpii.vftl j Aapor, jég, mi olyas, hogy ha^onlatoa volloi^an
,QlM.ea.a.irAkaii.«..ra- 1 Ja*, a . J 60 ^ ! ^ber|ez akinek ag oldalfconlájAt, meg a a-ipő-
IÖOt jw jj Öacaember 1, 1*0100 k«r Fél aorejagyra » Jét hempitOtták... ^
| _ 31 kor ■ A tetején íú ütközött fői, a lejt(jén gaasal,
•TaKvlrlö- - J .moha*al volt \'b^zVgvc
4J, IQüA ae oaxtrák füldhi- Méjaa 16 90.COO kor. w | , 40 kor Oe, mintb l la eűek kÜlÖttoa kegyelt"a Őr-
•> lOrU tellntéaell aerO\'SJ Aagooal^ 16. lódult volna feleMe, se ,/, I nem Halló t, le
~r »- - - a«)ve«Mr íz, __ J ! ,
■ \\tL —•----------g——- T/í — \' ne« roakauf, seui crn^s iíóíu iulh*a!. cssa mL
t Mircaiia !. ! L1 , • ,71. •
Béeavároai aor^J^y j Jaliaa I. 4UU0U0 kor.- - Á 60 .kor. heikoznapi, ioe^kott la- ült állapotában.
I Kovepber 8 - . • --vi-______/ ; | A azin^t e^nbér^ia meg uem ha arozta \'volna.
\' Jaasar a. a/Wi oími fe,,r * n a<i- l a-- ! 1 1 1
Paalrék httello^aeti >#raje«y J>|ÍM j. A >Nurakü<i éberek" eiinü dklusHul. \'
Nagy-Kanizsa csütörtök
Zala 41. szám 2 fap)
l 1962 májas hó 22-éo
ai, hogy kőifts legelő létezzék, hanem ha ® fősulyi, mert arról győződtünk még, hogy eppeo
\'itt legnagyobb a szederla hiánya. I A azedérN tenyésztés emelése érde*ében ki-
már létezik, gondoskodni kell karbantartásáról is.
A siederfa tenyésztésnél azonban a tulajdon-képeni fiiadat abbao áll, bogf a kiültetett szeder, fákat megóvjak a megrongálástól es azokat ktiim.
Hogy az ország legtöbb helyén a még "**0*\' l 0J6 7l44 .. , , . . - zaa^o, vagy eleven sővéavuek tias
létező közös " w« >t ■ * - - —-
osítoTlonk a vár megyében UXHVz liter srederfa vehetővé tegyük tulajdon képoni céljukra
tovább iskolá- Telje* megnyugvással mondhatom, boiy a Használható mag" vármegye ugy éghajlati, mint talaj vi*aonyaioat
legelők a valódi célnak meg j ágyi szederfacsemetét és 21,307 darab kiül éieare fogva nemc«ak alkalmas a seffemteiiyésztetre, nem teleinek az csakis a legelők elbanya- alkalmaa szederfát. Ezenkívül a vármegye állam- baoem Üt még több sikerrel üzbetö mint a
i b ía^a* i i \\ •» • > ? u [építészeti hivatala részint állami, részint törvény- aágon. Hiszen éppen aa Alpesek é* a Pyreneusok
golt kezelésének tulajdonítható, hogasolás,. hatóságt utak mellé 1.142 d«rab szederfát ültetett völgyében ; hazánkban p-dig Arad éa Kras*\'.-elhullatott trágya teregetése- gyomirtás, mű-
íu, mely mennyiseghez áz országos aelye utenyésa*
bot ado gyében
trágyák alkalmazása stb. úgyszólván teljesen \'esi lelü-\'yelőseg (.007 darabot adott. Összesen
. . . . , tJ,» [ /.. ki lett tehát Ültetve a vármegyében 21.842 drt>.
ismeretlen dolgok a közös, legelők tulajdo- 8te(jerfa#
nosai előtt, s igy nem lehet csodálkozni Kedvesen
közös legelőink szánalmas állapotán.
kasználom fel ezen alkalmat is
Szörény varmegye hegy a-f vidékein termelik a legjobb gubót.
A fő természetesen az, bogy elegendő s/dería álljon a- aely mtenyfcSZlók rendelkezésre.
Ezért i«méte ten ós legbensőbben kerev a
Oda kell tehát hatni teljes buzgalommal *áért. ugy a gazdasági érdekek föílenditésén mun- Megilletődve kérdezem azonban, h.»«y a kiöl
kálkodó gazdasági egyesületeknek, mint a népet irányító tényezőknek, hogy az állattenyésztés kérdésével szoros, elválaszthatatlan kapcsolatban levőr fontos gazdasági ériek előmozdittassék mindenütt; hogy végre hazánknak egyetlen földmivelő községe se maradjon — alkalmas és jókarban tartott - - közös legelő nélkül.
mély köszönetemet nyilvánítani az á^amépileazeti | törvényhatóságot, bogy a szelerfa tenyésates er-hivata nak, a szederfa tenyésztés lelkes felkarola-j debében emelt kereaeimet méltóztatnék uagybe«<-a
figyelmére méltatni.
Itt felsorólok néhány községet, a hol már fogteteti szedertákból "hány darab van epségben és lalkoztak a • élyem tenyésztéssel, de a siver egy»K hány ment tönkre a kellő gondozás éa edenőrze* vagy másik ok miatt ne u volt éppen orv^ndetes I hiányában. Dmhéty kőzsegben a selyémtenyésztök* a
Az ors/ágos selyemtenyésztési, felügyelőség I hernyók gondozását gyermekekre bíztak, minek tehát minden lehetőt, megtett arra nézve, .bogy a i következteben a hernyók elpusstu\'tak. selyemtenyész é*l u vármegyében roet/honosítsa Mura Keresztúr községben is foglalkoznak a és nem rajta múlt, ha ez nem kikerült. selyemtenyeszté-Sel, de a lakó*sag kereskedest u*
Régi lapaaztaláaüuk. hogy a Kzederta ás ezzel | ás többnyire távol van. A b^tjnyók ápoásat ht kapc*olstbao u se ycin1 anyás- te* alapját nem is gyermekekre bízzak éa e/ért nem sikerül a vetheti meg\'egymaga a felügyelőség, ha e téren tenyésztés.
nem /éssesiti kellő támogaiasban iv vármegye | Ugyanezen viszonyok vannak Bajtsa éa Hty*~
lúmtgt selyemteoyésztésa.
Talán sincs az országban varmegye, ahol oly sok és költsége* kiserletet \'e\'tünk volna a selyem-tenyésztés ^meghonosítást céljából Zala vármegyében
törvényhatósága
A selyeratenyésitétnek egyedüli alapfeltételét a szeder la bősége képezi, mert csakis igy számit* halni nagyobb gubotei-melé*™ ci ez teszi lehelöve l H/t hogy annak meghonosításával komolyan foglalkozzunk egyes vármegyében.
A szederla tenyésztésnél pedig a kívánt ►iker mint eppeu f csakis a községi faiskolák renderesével, szigorú ellenőrzésével, illőivé a járási laisk la felügyidoT
Két ízben próbáltuk meg egy külön selyem- intézmény életbe lepletekével érheti el. tenyésztési felügyelőséget szervezni" u vármegyé-j Erre nézve is szívesen mégte\'te a kezdeménye, ben, de .nt nem tarthattuk fenn, mert iihic annyi Izést a fel ügy elöség, de sajntia évek o a er» d-
gubór sem leimeltek, középes községeben. Hogy » vármegyében
uiiat egy jnás varmegye menytelenUl kerem a törvényhatóságot, nogy a járási faiskola felügyelői lutenijenyi \'lepietne itíl\'yemtenyésztes m-*g- j életbe u«y, n mint ezt más vármegyék már meg
honosttasa vegeit mégis oly k61^égjek áldozatokat tették anélkül, hogy előzetesen tsiskolai Kzubály-
rendeletet alkottak voljg
hoztunk, ennek két indító oka volt ós pedig: I Az bozxank
vármegyébe is vigyük be. Különösen a Halálon d^tea haladást nyert a selyem tenyészt ós.
há:nm köenegbeii 48.
Nagy-Kaníitán^U mgyréazt gfermekPt ttarték a selfemitenyésztént, a mit nem le et komolyan venni. Ha a tenyésztéstcsakugyan.aggofc ^a gyermekek Hzhétiz, ezért nem >ehet azt kizárólag gyermekekre bízni, » kikben nincs meg a szükséges komolyságnál\'hatatoaag es inkább mulatságos trét inak uJuiitik a dolgot, kül<intis*n ha valaki komoly ellenőrzést nem gyakorol telattük.
Légrád községben a *eiyemtenyé«ttük atlagoa keresete 1901. évben iő kor. 8-i fni volt, mély csekély eredmény a agy *aedería hiánynak tul^j-d«»mthit\'». Kerjók aa elöljáróságot, hfwy aa évi XH-ik törvény 46. §-a ertelmcben mentől nagvobb góndöt* fordítana a szedertattnveizttart.
Ugyanéi re melegen kérjük A!só-l)omboru, Alsó-Páhok, KoHori. Balica,D vaiasihec, Boimrnya
Báuy
vr\'w "^rVT"-7 \' , L >zen lotézménynéklQ Hodo Nyirvőlgy és Báuv^n község
qyik az volt, bogy obb ízben érkeztek köszönhetik ino.t az .lleio varmegyekhógy terU-: M niive, a „ederta hianya miatt a
^ÉSÉSSÍÉSíLISMÍ!!ürvel,"i Helyemlenyesztea nem öllhet nagyobb m-rvekst.
vidékere hívták tel tigyelmemet, melyet éghaj lati viszonyainál fogva én is kiva\'óan alk ilmas-nak iártok ezen iparág meghonosítására.
Teljes bizalommal fordulunk tehát a vár negye | riigott.
A aelvemtenyeazlök. átlagkeresete 11—49 kor.
törvényhatóságához ós a legbensőbben kérjük, [ bogy a laisl-olai sz<batyrr*ndel>»t éleibe lepte előtt j
Csáktornya községben 1900 ban 70 korona In fül., kereseti átlag egy felyemtenyesztó^ dte IW1-inlézméuyt és j ben nem atker.ü t a tenyesz\'e*. Reméljük, hogy ezért jövőben is togíalkoznák selyemteuyésaíéaaet VB^-,- és a ieuyésstés kórlU több figyelemmel fognak
tt «ni erteím*H. de szegenv nép érdé* a közutákat, niert a\' szegény sélyemtenyésztök | eljárni.
Dráva-Vásárhely községben ^em sikerült a ten-yÓHztés, aiuauuyibau jl teuyósziu^ avtUg caak. 13 kor. 65 fill. kérent^k.
A másik oka \'annak, bo^v költségét es ia szervezné a taiskota lelügyeio fáradságot nem kímél ve, /parkodi ünk - meghonosítani legyen meg\'minden lehetőt a szederla állomány a sélyemteny^ziest. a varmegyében, az volt, gyarapítására. Külbnösan tásitaa be szedertavi hogy
kénrn min\'eiry km élességünknek ismertük nagyobb csakis a széderfanak. veszik tttzverlen hasznát, áldozat áráu is megteremteni ^zen keresett agit. Minden másnemű fa_a k.özuiak iiiöliflil, QCm oioz ENó sorban a azederla Venyeszte^re fektettük dilja elb a szegény nép érdekét.
E^yik rozsda-rőtnek, a másik vadgalamb v mim a gnrhes gebe a teherrel. Nem éiünk aziniinek,* *» harmadik barnásnak mondta, de pqsvzefogva sem egy Ütet-taplót\' Cfak hú<iuk, akadi olyan bectmérlő is, a-i , eszn üuekMXcsu-i cibáljuk, va ameddig lehet. A teher nagy, az erő tolta. J \' vékony, Húzni muszáj, mert nem tehetünk ellene.
Ha Hzambe jót egyik-máhÍK az _ öreg\'"Miska fa bambót kihonyol dm pe<lig nem lehet... Hal bácsival, egyik »e mulasztotta volna elt hogy; csak koc >gu<.k valahogyan...\' megkérdezze: — No, Miska bátya, eladó-e a .. Szép, langyos téli nap volt. széna V Borbala nspja,\'
(Cz járta akkortájt az üdvözlés helyetti) • Hehi^tam a s/obába és leültettem.
— Széna ám az ángyod -z wzhaja... | öwesuklotlak a rokkait \\érdai, mikor be-
— micsoda ha mm örag saéna^----lépéU; de h ffeesó fü^ádtHtág, a törkölypalioka,
Ilyenkor ZsUskt uram végigmérte szúrós!amjt f«|hajtott, megoldotta a nyelvét.
tekintetével a kandiakolót,. egyet rándított pa- |__Hát mondja, Mska bátyám, mitíevő les/. I
nyókara vetett, .töméntelen, Toltu .mentéjén", kend iz*al a sarjiikaealM, aki a. telkén mar\' az\'án - duzzogva á lt odább, | egészén megtópóli, romlásnak M«ett« ha majd í
De vo\'t Ugy, hogy telelt is; ilyenfórmán : jegyszer elkói özik ebből hz Árnyékvilágból?
— Hát öcskös, (mindenkit tegezett ;) ha tel — Hál kótyavetyére kerül .. . még azt ae tudod, bo^y a második kaszálás után — De nem poka* erö ám az már...
sarjút szoktunk betakarni, *kkor eb ura fakó...! „^ vegigluttma szemeit a szűk szoba-
Szegény Z*uski úgy volt a szénájával, mint j ajtón, a két ablakon, aztán osszec-ucsoritotta!
a koros leányzó az idejével, jól esett a lelkének, ha cpak egy-ket héttel fiatalította is meg évei izámát... " ^
.•.Hanem az. idő lassarNUsan IChajletfer Ö is elért elete kapaszkj\'doján addig a pontig, amelynél feljebb hágni nem lehet, de amelyről lemenni — muszfj. V
.Szemei/iek fénye megtörött, lábainak régi rugalmassága elveszett, há\'a meggörnyedt, kezei összeasztak, »/óval merő roncs lett.
Mikor me^-megvigasztaltam egy-két jó-szóval, meleg gtmyaval, avau egy .fel* ét fekete cukorral", bágyadtan mósoTyodott el as mély^sóhnjfáa, neh^z aóhajtás szakadt tel a szivéből, |!J * ~ Kj, öcsáin, ne zuvatolj ilyeneket a tíilembe.l íjjry.éin, tíogy nem mes.»2e a ha ál hívása, \'i\'udod, úgy vagyok én már az áWjUmine^
szederjes ajkait* h ugy súgta a két tenyere közölt :
\' — Egy emberéletet ér az! firled V... Noi....!
— Hogy hogy\'V-.
— Hm! ..lut e<ak ugy ! .. Sora van annak. Mi nem vöt; könnyebb, mint azt eltalálni,
hogy a „sor" rei drekeritése egy kis időbe kerül.
Annyi időbe t. i„ amig Valamennyire kapatossá lészea, akkor aztan majd lefetyöl, hogy egy nekí vadult ^zélma om se többet;
K< rtyogtona is ám egyre-másra a szeszt az öreg. hogy szinte kigyuladl a boroatas ábrázata.
—Hál azláu mióta ácsorog az a nyomorult j ^azal ott a jundusotuV 1 - ■ —■ Hm, nat a rebil ió óla. .,! — Mikofc kend\'a kukorica közúti bujdokolt ayaf*t**akaj4—
— Bujdokolni i«isn, bu^lokoltam, da megvót annak az oka-foka.
— Vot ám az ördögbe! M-*rt megijedt kelmed a granicsároktól, meg as illerektöl, azért hiuiiett lova.
» Iszeu az gyavaság lött vuua ! Hál mikor láttad öcskös azt, hogy a Mi*ka bátyád megrökönyödött volna aa árnyékától?? Kiálltam én a a pa\'acra akkor ia, most la! . Alt a ritkán jóliakó nebo\'arját ennek a ksaervetüa világnak, hát olyan mihaszna, teszemutty legénynek tart éngemet valaki V ..
A nagy fölindulás annyira erőt vett gyönge idegzeten, hogy köhögési roham támadta meg,
Megbántam már, hogy a történél kipuhatolása érdekében ilyen vaakos és durva eazköthöa nyúltam, ea ennyire fél ingereltem ; de, hogy megjubázott iamet: •ainle lelkendezd örO n melegje öntötte el a szivemet.
Fölhajtóit még egy kupával, meglörö te a bajuszát, egyei rándított kopott, elnyűtt bundáján, \'aztán csak ennyit szólt:
— No!...
— Elmúlt ? kérdeztem*
— El .. Hát, mit ia akariam • mosdani?..* bruszikolt az elaggott caont — hja,.., hát szeretned azt az istóriái hallant ?
. j- Nem bánnám, ha fáradtsága nem tiltana, hogy elmesélje.
Az Öreg fólfortyant...
— He nem meselök ám én, hanem azomó-ruságos igaz ágtrák\' a szálait szövögetem... Hát ha életembeu ki nem kotvogod,.— akkor kibót-fentem, taert boltom utáiifVa eb^lk harmisadj&rá kerülhet a sarjú ia, addiglan nincsen az a bsate* kuralj. aki kiforgaasou utolsó javamból... Na
: Adj még egy hajtással t
Nagy-Kanina csütörtök
Zala 41. szám 8 lap)
1901. május hó tS4n
BIBIK.
A m. kir. pén
■m-l kevés « «ederf», ,Sl a* epreskertben bur,^ Ithto pintúfji 4c«diitkir«k.<
P"*" áUJ a tkex-é< b\'?>\' , , ;a lX -i. íizetéá\'i .„,.alr Wi?.ko«Ub». lUS*ry
farkai Jaaoa
Dráp*-C$úny kfaaégben eiéoken érdeklődik a aki a selyemtenyésztókeia iombazedéiben gátolja, jl tép a selyemtenyésztés iránt. Átlag 36 kor. 95 j Szabotica községben élénken érdeklődik a nép: tilt. keresett egy tenyésztő. Azonban , nem -Üthet a seíyemtenyéezlés iráni és egy t$ayé*z\'ö átlag j
nagyrbb mérveket a tenyésztés, mert a köz 32 koronát keresett. A \'enyésztés azonban nem J _ wiléiémMém Ám. kir. péniiigymmtaatev
terekan mccs ssederfa. Melegen kérjük as elöl- bogy nagyobb mérveket öltene, hanem csökken, ; r - ---..----
járóságot, bogy a köztereket, közutak mellékét {■
Öltéssé be ssederfával, mert csakis as által biz- ^ -
toaitbaija a szegénv sélyemtenvésztőknek a szabsd f Tüút\'Stent\'&yörgy kŐ\'seg satvemtaavé*Itői I" .^l-1* i"**?"."^"1!. v .k tk^i^ lombnédMt. A twjLflk magán tul.;donb.» | Átlag 31 kölnit kere».ek. Kérjük » .eüLó* ^iffiÖ^1 ******* 0a"
lert szederfákra w«k utalva, melyekre .ion.1--* --- - ----U,T mikíW,d"í tort
ban minden körülmény közi nem Egregy. Felsö-Páhok, üogáp\'a, " keaai, Hány, Szabtr, Szepetk,
Ssent-Grót, SzentJakab községben fs kedvvel írek ígérkezik. A tenyésztők átlag
foglalkozik a nép a selyem tenyésztéssé! és átlag felöl kerestek. Hogv itt nagyobb mérveket fog !" . lo . Ljk___n^i^i. r— *
30—66 kororonát keresett egy tenyésztő. Szederla öl\'eni a t»*nyéizté«, annak biztos jele az. hiánya miatt azonban nem ölt bet nagyobb mérvet jobb módnak is foglalkoznak azzsL A tő termé-] a tenyésztés, miért is kérjük s községek eígl-1 nzetesen az, bogy a »zederfa meoíől- nagyobb j járóságát, hegy kős\'ereketés közutakat ültetné mérvben stapjrfi tessék.
Mi
rE<5\'lLlhfl«fren * \' men 1 fégí [ak Óriás János e«áktoroyai kir. adóiiüta! a Xlok
^Mpr&k . y ■ \'fizetési "sztaiy második fokozatába leptette eld.
Zapoto, TörjeJ, Zal»ü,t6r :gen já. selyemtenyeszto koieeg-; _ KakÉwék. //,. M Jéaa^ • W
30 koronán \' 9
kaoizasi tárai dalomnak\' tömért tevékeny tagja,
Nóra úrhölgy gyei
Dia/e* esküvőnek volt aztnbelye vasárnap d,
n. a nagykant/saf tar* templom. Fwcks Arthur a
> - . - i . i . __ Festi Magyar Kere-k^delmi Bank főíi«s:visalÖía
Zrma alva községben 1901. évben nem igen \' f/ ! r, \' , u , .... -ni.. „ ^ .z w i Uezette ousrboz Lmo/m Htot kisasa nenai
^ iker ölt a selyemtenyéflztéa, amennyiben a Helyem . Tj ... rw^—
teoyc.il/5k nilag keresete 14 kor 64 liller Volt. I Ud°r,k\' .i^nun f ÍS
Reméljük .sonb.r, hogy > «ederi,*llomíBy |\' ro#".\'f.* ttm*"om mHtíU ____ \'i . , §/ , tl . , ., /\'ünneplő kO<ön»^rgel.
níJíT ͧí a1 14 löbb ef6Í" ifair Jóiseí m. kir. pmta
/•^IwÁifzik^f\' u x . , é« távírda tiszt eljegyezte fuűonti Antoma k. a.
nmekből látható, bogy a nép nemcsak ér- . c* - . i , ■ . i * A « ^
népnek, ba a köztereket és a köweg határában I d^klödik a aelyemtenyésztés iránt, banem ezzel F,t0f,la U\'°4
a közeli közutakat belásitsni wederfsval. foglalkozik és idővel igen nagy mérveket fog íT?. * .a< . , l—i— ^
« t » .. . . . . I ai.a. / . , _ Spittfr Adél kisssst\'tnyi Nagykaataaín afja*
Mura Sterdahily kóz-ég lako«ságs is kedveli N\'eni a tenyésztél s várroegyéber, ba elegtndö ^ ^ Z^mond KsrolvvárW»^l a telyemtenyésatépt mi abból leginkább kitűnik, U^na les/, Bezerédj <1MI e /<M«mo,l<l hogy az 1900. é?i eredménytelenség ym nisz« t
be sxederláfaL
Mura-8*entiMárton község lakossága szintén érdeklődik a selyemtenyésztés iránt es annak dacára, hogy a lombot sok ntáojaráassl, fáradsággal messziről voltak kénytelenek bessereror; mégis átlag 32 korona volt a tenyésztők keresete Nagy szolgálatot tenne az elöljáróság a szegény
lotta vissza a népet a tenySutéstől és 190í. évbec átlag 36 koronán fel81 keresett egy teoyés/tő. Itt is kívánatos volna, hogy knönö^en a köztereket és kőzntaaat szederfaval fsiitaoá bt a közrég.
Ptklenica én Podbrazt községben 1901. évben kezd\'ek foglalkozni a selyem tenyeressel és meglehetős volt az eredmény. Az érdeklődés a tenyésztés iraot minden esetre fokozódni fog ba az elöljáróság szives lesz a szederla állományi gyarapítani
Perlak községben már két évben nem sikerűit a sHyamtenyéezté*. Ha azonban a tenyésztés körűi sz adott utaaitasok szerint járnak el, ugy ** eredmény nem marad el.
Kís-Komárom jó selyemtenyéaztő köz-ég é« egf tenyésztő á\'lag 64 kor. kereset*. Nagyon elkedvetleníti a tenyésztőket az, bogy a kgz-j tereken, álló szederfákról * lomb^ze^ést gátoljak í Vegye védelmébe az elöljáróság a üegény j selyem tenyésztőket és az 2894. éri XI - k törvény j 95. §-a ertelmebeo biztosítsa nekik a szabad k>mbfizedé«t« A most intézett törvéoy s\'erint 1001 koronáig te/j«*dbető pén/bttnteléssel snjti«iik «zff
1 nyári iiíijf alatt elutazó közönség
figyelmébe ajánljuk
BSftms
fi


5\'/
tűz- és betörésmentes páncélszekrényünket, melyben értékpapírok arany neműek, eznstnemnek és : ékszerek \'
a fél saját zára alatt
biztosan megőriztetnek.
imuélÉii^íM
Réfzv«nytársulat H-Kanizsán.
Teljesítettem kívánságát Mikor filhörp ntet\', ugy; teszett neke mli»vlui #z a k< rty tett—mto*—at—aratoké gomb, »melyn»k ma r&/a vesszővel való. megénatéaéböl a „tzabwUjúág* kipat sn legom-fcolkozo\'t rejtekéből és szűzi MjdftArébui é«: plasztikon egyszerűségében jel-nt m^g.
Megeredt a szavs, mint napfény) en a hangyaboly mnakás lakossága, ha dologhoz >át#
— . .49 telén történt, az»s nem tr, .. tavasz dewkáa...
Bzgstott, bogy ne fetj k. mert renc*e ér.
nagy sze-
I lállAislcl+« A király Balaeéri Úmrmm "ttarohr cs. ea kir. aitabnm gynak, a ftekvatabér* vár) V. bon ved\' erttlet volt paraaca* «>k »aak Mijat kévéimért történt nyagallományba klyetéai al« kalmából a Lipót rr*4 *ova^ eie«zt|ét d\'jmeoi^san adományozni.
— Hsialsiássk. Ketch\'nfetd Márkn^ ma* gán ó folyó bö ItMa, * laténak MtMk avahan *é:4-|gyengfllea l ovetkeztehen rihunyi Aitikoay* tat kiterjedt előkeld r \'kottaág gy4«so<j». Tem#tésa kedden delatan volt.
Caepln* Lipót aaataloamaaiar, vár <aaak •gjrik legöregebb i|uraaa, vasárnap raggal cklaaak 7L é etieu dbuns(*
— t4«a4aaAgl vándor tan *r A íuld-mr>eléitgyi miniszter Abenyí Károlyt, a Csáktornyái állami taaitóképazdehaz ba^ziott gazdi-ié|i vándor saaktaaarf. avi jaiiwká t*é*al a azolaá at érdekében a felegybaaai ál ami iaattó* k peadebez áthaljrazia. Navaaatl helyére a caiktornyai áílami tanitóképazdáhmi Barna Baláaa gazd isági tanintéaefi seg^dtasait osstolta be, a fTO\'gbtzfa Zala éa Vaa»armetyek UrrftiHera a gaz la-ági vántkiría^áH teendők eiU\'aaé^al
— Slegaylté kaacpélf. A Ka\'hoiikoa L gényegylet pönko-dbéíí sn delu in sajál helyi-gfg^b^ti nagy ^rdeklödea melleit masayita Itua* pelytkendezttt, mely a Hywnos eiéoekle«éaal vette kezdetet. Ezután Horváth tiyfrgy fógymn iaazfató; az egyeaft et elnöka megnyitó hesaade
Hogy aztán et^eazeUem. bogy a wiédban következett, met>ben-az egy—ilat cé\'jait ecae-»»ionati*z\'ek <a vannak bekovartélyozva, hogy csak egy hees házán vagyok mellém azegödötl, hogy elkísér. ■.. Na, m*-g egy kortyot, m<ist jön a ja
mőg felte. R assur Ferenc, Orbán Jő sef é« Magyar meatea Ferenc sas valtak* Mifr»- J. z^t e«yl, a^ataok li*(«ilvaMaaal «aórakoziaMa a ha) g <t «ag \'\' W.utai* Horvátk György e aók az újofiaati he^yatt tago-
— A fele*egiím azemrevaló jószág vót. Mint kat üdvőeoite, az eoekkar a Siozat »t
vót
az ő-/i barack zsendülő bimbsjs, olyan
,két gimUitljú, |»utal>o# wáj*. ^rled ?...
a. . , a ___a__■ Erem. bóliototlam rá. eayatlal idegeset
„.Ebadta yalanykot! M embftr -egterelod.k lhd Un7!kl.Uj<lnK " e
agfluas
nstpUyt
Pedig akkor vó .. üárk napji után, n ikor a dérgteeát vásárra mentem. £ri« d f .. tetem.
— Na f.,. Hát, tud« ivsló, h"gy éa minden latenterÖmtMta vásárra elvetődtfm, ahol pláné* takat árultak. Planétáért a JőJ<őm ídve«aége is oleaó lóft aóoa, ngy baiekavered«em. Pedig, mán mondom, alig agy hetes házas vótsm.
— Erted f...
— Oböm hát itl a hiba l
— Ej/elkor valaki canrömp^z az ablakna.. Kiiekín Ki az ? a cigány*»»z<jnv vót Kimen tem. Oda a<impotyogtank a kocaiazinbe. Telegylf mészöííe ott aztáo á fejemet mindenféle bsbo* aaaéeptí és azt tanácsolta, hogy löstént »»enpk a vtmefő leglrí«ebh kr.röaztjéhez, tatátok r-tf >gj pléhdarabot, akién szem tan Azt a plrfbt tegyem a amem mellé é< kerüljem meg het*4er a le-mető\'. Ha azt m"igtt«»/#m, az a nutieius gsz« daggá tösz. ftzegeay holemd fejem beleögyeaka
- N. bea^tj a kirtyiba. A d^gi^. ^J\'"^ azerdaheiyröl ériöltik lapu
Iroa aem leltem e,y Ii. pfánélái scr ^rt \',t±\'mS*nv\' « »ulban hogy dr. Ruzuaha Kal.i.an, lt,r. un* WJ r- -_—«o?ább nem m-mdom
trt-
váairoa aem leltem egy fia pWw i Attól foava -
igen vékony vá#*r volt. Mar pedig nekem ptá- _y
aéla vagy asám öllótf, mivelhogy bab<»aá«i u
vó am, mog /atrM ia.. A baUnara rataaétottak, ^ »«t«em. De nem hai
a lotraásba aa örd\'g kergelóit. Hogy amit se * ribe zeles, pa?i*ka se szözd-hany. A lát am fnirianak, akarom, mondani pláaéiáanak; »0< ***** ^vm a - a»rfca -hát hazafelé ir>ayosetnttsm vén e* kvimat, eztet .
a két fo^kaatat (Jik"*bea ayakamba szakad agy .. Ev raz endor- torlód ni. A »z»*rm fan-ttteiiíeíen (5rgeteg. .Szerencsémre, vagy sz ren dua*|i együtt d\' Uzi> » a jo *>u Az a; gazda eaetienaé^Ömra, a Piláftts tudja ti>kább — mesélte et. b<#jty í« alatt ftbtfc rezk^o ler-ataalta egy cigái.kaliba, akit máakOlómben baa egy sipk^te!" r>f.gyot# egy kdtefve^et, petmiak ia binak. Tóporodöt\' vót a vén e«o* egy pléhlemezt találtak
| melynek elhanstaaa ataa as eln< befejezettnek j«*lentetla ki.
— HajgaléMáudargyAsia Faj* daltOki Vttiteiég érte bara útikat és uó» társunkat, /Jajgató Sándor polg. lanytakolai tanárt; édra*aufjgf Útv líajgafé Itoréoéy ?zűf. Joőt M rta, májtia 21 én rtffgfi vég-elgyengüléfcbrn élhonyt Kebd-foametyjé()f |>Ö kurabao. Hegi hü barátunk tiiély gyáaaábati daruzta, igaz ri^zvctfel ott-tozunk.
— Tanfellgyalél látagatá*.
tanácaoa,
Igolelügyeld, máj. 16 An meglátogatta ag aszaalt többe néptskoUI a a tapa»zUltak (elett ntejea ti\'amerúaét ny Ivánilulla.
— kuugreamua A kere^kftldmi aik ilmazotuk országon kongr**s2u*4t zug. h<5 20 án tartják tneg Nagykatvtaaáí» At erre* való elő munkálatok már folyamatban vannak.
roazla, a kit bevne találta a. mint a préaőft oaáeéga, éa vészbe a •ezimilnJyT kögytttL — Moad^k ad|ao"leUa * aaaongya fb»adj. Iv\'en Azoebaa, bogy l«beveretem ; szébt erei/kó^tftnk a doigoai era/yáUn. Mógná\'t^ á tenyerem rovátkátt é> — minekutánaa jéi kikéHoz/><t — mógtépdeate a gnba^oa; esombek\'s héját.*.
A fekte aa t épzelőd/> erőv a kötéllel lov*bb yom-bofyríhaffa üt törvftfctff. Kti ajligyetet\'szetaföd^yt UrHem a ezom<\'ru<»ága&jijifmr>ara. Bekesség vel€d9 Hnid* g emlefcá Mi «<a
Pérafli. écaett ai a Nagy*
A Baballlaá^r -ílárofit^or adták egymásután Izr. Jötékuny Mő»|flet céja^r "t3m*4röt klínííalt Babafdndér b^tiütet, a , I\'tc^ett k^itilén ^ ifayer»berg Frtda k. ál taaMot fe A *tk«t még aa-gvobli\' volt, miit nálunk. Nem mttitlia a pécai ttiükedvelők a ouetnkd tul zaroyaHák
Nagykanizsa csütörtök
volna, hanem azért, mert a játszóhely a gyönyörű pécsi színház; illetve ennek modern színpada volt- A pécsi újságok hasábokat irn k az előadásról, éj elhalmozzák dicsérettel a szereplőket és\'ezek élén MaYers-berg Fridát. A Pécsi Napló tudósítását a következő Hiavakkal zárja : „Vidéki város-ban ilyen szivet és lelket kápráztató képben még nem volt részünk." - Az Uj Pécsi Ujüg „nagy művészi esemóny"-nek mondja az előadást, "melyre egész Pécs városa büszke lehet".és így tovább.
— Há/bouliU. A Wr|s \'fele ház lebontásét megkezdték, mi annyit jelent, hogy\' at 0*zt Magyar Bánk itteni palotájának építkezési man- j kalataiboz hozzáfogtak. - \'
— TAs. /«ls Szeu\' Jakab községben május 17-ikén dé\'Ulán félhárom- órakor egy pajta ki\' gyúlt és » jangok jiuttaleka léit. Hogy a nagy szélviharban a tűz tovább nem terjedt, leginkább
Zala 41. Mám 4. lap_
ság sem mondhatna egyebet, mint hogy a tőrvény; tői vény. — Ez pedig nem azért van, hogy valamelyik község elöljárósága megerőltesse mellette a maga józan eszét.
— BorklftlIliAa P«»«i»«Jbiass. A főzni nyi Urszágos Mezőgazdasági Kiállítás keretében borkiállítás is leaL megtartva, mely iráut országszerte-igen nagy at érdeklődés mutatkozik, ismereten, hogy haiáukbau a borkereskedelem mar néhány ev óta pang, s így az tt\'olsó évek termése még nagy részben eladatlan. Azért \' is termelőinknek minden alkalmat meg keli ra-i padniok, hogy boraikra a köztigyeimet felkeltsék, mert ugy külföldön, min hazánkban a fogyasztó közönség egészen tájékozatlan fel újított asöKtink termőképessége ée boraink minőségeiéül. Kiváló alkalom kínálkozik u pozsonyi kiállításon a borok bemn\'atására azér: k, mert gondoskodva le-r\'arrólphoxy a kia lilásra éidemesitett összes I borok pohaiankiht kimérttsentk, » igy a kiállítási; látogató közönségnek módjában leend a borok | jóságáról i»le.\'e« utján mggyőz\'idést »zemni. A
I
1902 uájua hé »«4n
I bvári 001 kiiűzetik \'is ahhoz a renni «ándéku»ók \'oly megiegyicéi>s\'el hivnlnak meg, hogy as érinteti ingóságok as 1881. évi LX. i.-e 107. «• 108. §-n értelmében kéizpénz fize\'é* mellett, a teg-iflbbet ígérőnek, beosáron alul ia el fofeai adatni.
Kelt N.-Kanis<an, 1902 évi május bó 11-éa
MAXiMOVITS GYOfitiV kir. bírósági végrehajtód__
286 Ik. 1902." 238—1
ArFerósi hirdetmény
A nagykanizs u" kir. tőrvéefssák telek könyvi osztálya részéről közhírré tetetik hogy 9>r. Taaler Józiefné végrehajt a tóink Ptang Mária térj. Ország Ntvanni\' végrehajtást szenvedő oro»«toayi lakos elleni 80 kor. tőke, en»ek \'J*87 évi dec. bó 30. napjától járó 6\'/* kamatai, 26 kor. 33 fül. per, 7 kor. 40 fül. vegrefcaj\'ás kérelmi, lt I
"ké«ÍMÜ6 \' £ 95\'mn je enlegi «a fimerülcndő költ
nak belőle azok a községek, amelyet kevés vagy semmi gondot sem fordítnak a célszerű be-lásilásra.
— Halott wz inkola udvarán. Somogy-Miháíd községben nagy riadalmat okozott május 17-én délelőtt. 10 óra után agy 11 éves lakolás-íitinak hirtelen halála A szokásos tiz percnyi szilnél alatt künt játszadozott tanulólársatyal az iskola ud a-rán. £ küzben rájött a hökhúrutos köhögési roham, majd orrán, száján ömleni kezdett a vér. A tanítók íjtdlen rohantak hozzá, ápolták, segíteni akartak rajta. Mikor látták a veszedelmet, rögtön küldtek a lelkészéit és értesítették a szülőket; de mire ezek megérkeztek, szegényke már végsőt pihegett s csakhamar kilehelte leikéi. A helyszínén megjelent azonnal az • elöljáróság és az esetről a körjegyző jegyzőkönyvet vett íöl s rögtön jelentest küldött az Iharosberény-ben lakó körorvosnak, a csurgói szolgabíró-Ságnak és járási orvosnak. —? A szülik el akarták szállítani haza a hullát,\' hogy ravatalra helyezzék ; az elüljáróság azonban őrt állított melléje, hogy azt senki meg ne közeíitie; s ugy maradjon, ahogy meghall. Szegény szülök azután\' ott sÍrdogáltak rgeaz napon és éjszakán ál gyermékök megmerevedett hullája körül a* éjszakára megkettőzött örzet társaságában. Punkösd reg-"fy") megérkezett a k\'őrorvos. m\' g- ;
(Budapest, IX., Ollöi-ut, K ztelek
jár le Bejelen\'ési ivet küld é< részletes feliiilá- Kégek iránti ügyében a fenin vezett kir. törvény-gusiiást ad dr Drucker Jenő, csopűrlbizlo*. Hek területéhez tartozó a kerecsényí 48 számit
tjkvben Piang Maria tulajdonául A -f- 490 hr»«. alatt léi vett 808 kor. becsült boszorka bányáéi
---- szőlő .
1902 évi junim hő 10*4* d. e. 10 árakor
\\ V I L T T i; lt
K.Q i
Főraktár ^(■OumiiiWa^
Hoffmann József
* cUgm*
Budapest, Báthory-utcia 8. aaam.
Állandó raktár Nagy-Kanizsán: Brück Márkot és Táru/v/_ suliitokul.
W\\
IS avany uv iz^i
HT|in i
a hullái 9 azt mondta,hogy szállítsák! ial a IküIői házba, kár volt eddig >s!
néz<e azonnal
itt h\'gyni. Valamivel későbben mefcérkezell a szolgabíró és a járási orwos helyettese. Az orvos megállapította, hogy a különben is gyönge, beteges gyermek tüdőiében a köhflgéat roham következtében valamelyik ér megpattant és \'gy elvérzett. Ehhez az esethez bőven lehetne kommenlárt is Hízni. Meg lehetne kérdezni többek közöli, bogy miért kellett unnak a hullának a haláleset részletes megállapítása és jegyzőkönyvbe foglalasa után még 21 óra folyásáig az iskola udvarán maradni igazán kegyeletsértő módon ? — Föl lehetne, vetni azt á kérdést is, bogy mi történnék a rendőrha-1 lóságt joggal felruházott szolgabírói hivatal.! kiküldöttjének megérkeztéig egy rögtönősen kimúlt egyén hullájával akkor, ha a hirtelen halál a templomban, nyílt utcán vagy | idegen magán lakásban következnék he ? j Van-é szükség á hullának a helyszínen való hagyására olyan esetben, mikor a|
Kereekeny kiízség házánál Takács Zsigmond felperesi agyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános átverésen még pedig lekivtve, hogy as, e árverezendő ingatlanra 0. 8 aorsaáa alatt Plang Ferenc jayára holtiglartó haszonéi-">ezeti eiolgalmijog ezt megelArOleK pedig Taaler József és táród ugy Kohn Oá-pár ja«ára jelaálogi követelések vannak bekebtesve ennélfogva fenti ingatlan a jelzeit szolgalmi épségben tártáéival bi>C6ájlalik ugyan árveiés alaf de avvaí csak as cselben adatik el, ha trte.e saolgalmi* foggal lerhehea nevezeti jeltalogoe hitelezik k>. elegitésére szQkaeg«> és 250 kor megi1Mápilbn összeg baigértetik, elleneseiben as árverea ha tályaf veszti ü az ingatlan szolgálom uátkUI a azon határnapon ujLől elárverestelik. * Kikiáltási nr a fentebb kitett bresár. Árverezni kívánók ia-tóznak ajbec-ár 10 •/«át készpénzben vagy óvadi\'kképes papírban a ai-kQldött «czehez letenni.
A kir. törvényszék, mii|t telekkönyvi halóság-iül N gy-Kaiiiz^in l!*0i év l>biuar hó 26 áu
(IÓZONY hr. tör ény>t(ki s\'bfró
Étvágytalanság rzz — A clicz- emésztés
eltávolítja a , Rohllscht Templomforráa\' átván< víz rendes használata. — Ráf\' vagy krcnlkur állapotnál a „Styria-forrís\' (erösebb) haazirálandó.
SiéikUldísi raktár Magyarország ászára
Hoffmann József-nél BUDAPESTEN, Báthory-utoa 8 alám
A női szépség
itiiMn, ISátlat—liliiw és fuilarlávára l«tkiilaakli ta — l«|bMmbk a -
FÓLDKS-fele
MARGIT-CREM
inuly vpgytínla, mm kipmu ItlJfH\'H íh\'lní\'iui
Ml iMitwt MM MrWv i ti áálrmeal«a
rll. KZáoi 10Ö2
Arvüfüíu kirdetiuéuy.
18SI
230
Alulír U bírúsiipi végrehajt/) «/. lösl. ó\\i I<X. i-c; 102. jj-ii érteim1 ben e<oiiiiol_ ■ kiízhiritf teszt, hogy » nkanizani kir. járnsbimaágnak 19Ü5J évi V. 171-2 számú vevsMe kiivulkéziében Dr. Berger it-zsö bpe-ti Qayvéd állal képviselt Kalmár és Kn^el bpesfi eljavára Dfím itörly Jámn és Szslecky Mari ellen 8720 bor. s jár erejéig 1902 évi lebr. bó 17-én ..lOKSuatoxiiu t biztosítási végrehajiás utján le és* felUi foglalt es 25,01 kor. becsOlt t< bén, borjak, lovak, gazdásági felszerelvények motor, ma\'om berendezé* stli. bői álló ingóságok nyil<
Tlné■ 7pafa irátf.
kul eiUghiirS inUikIm pár nap alatt alilnlll saap-tttt, Bá]hll»t, |«IUaiat, borátkát (Mlt«wi«r) fai aiiadaa ■áa lii)rb»H, (Ukallja a ráa-oqkat, radOkat, hlnlsMjraktt és u urci.it fthirti, hmM m wm mmmm.
LtfkilMkkitttrr a nap in rnfí bufttlytUa 9Ü4n.
bűntény közvetetlen^ge ki van zárva;
mikor a külső erőszak nélkülbekövelkrzett I vánoi áneresen eladatnak, hirtelen halál okának kutatása közben csak-1 Me\'T áverésnek nagykan.z kizárólag a hivatalos boncolás állapíthatja meg: vájjon forog
mutató gyan>s körülmény ?--Miétt kellett hát annak a\'gyermek-hullának 21 órán-át az iskola udvaran.várni az illetékes -hatóság intézkedését? De hát eze re a természetes észbőt eredő kérdésekre a mibáldt elüljáró
ii kir. isms*
hirósH<j 1 i)02-ik évi V. 171-3 asámu (égiea-fóly-«tau 8720 kor. líikekövt\'lélés, enuek iBOl évi fönn bűncselekményt j ok . ber bó l u\'apjalól iám b\'/a k maiai, \'/5»/, vrfltó díj éa eddig -+wa»eiien-07-t- i-tír.- Oí Wt biMiliiK megHjlapíthtrkfiitségek <»rejeig Hzenl. jakab»n .a ll -i< s/.iiiín jee.időjészkjtjlésér.e -
• • .litO\'I\'évfmáfm hó 2ü vadján. \'v\' . -\' , \' (/. u. 2 órája . -\'\'»-
Árai Kis Itfílj 1 kar, tufj Ug«l}\' t kar., Uéegíl ktlffuor kar IJO iíarfil tiaouau 70 Bit., kar. fit fogpép {/aknfuuia) t iar., Marfű arprúr 1 kar.
VtáasaiekUl áiakaájaak! Postán aláarátalM van a ptiui illaatas bakáláéaa atáa klMl a káaaltá
FÖLDES KELEMEN
gyógyszerész ARAD.
A api/aló minden t/yói/yizti\'tárban, droyttt , is illatszer kertsikedisben.

Főraktár ■
Kamrán
■EUI LAJSS rá rRáVER s»;i,i
gyógysaurtirilwi. _
Nagy\'KftiiixM, oaűtörlök Zala 41. aiám (5 lap)___ __iqc*. májat hó 2?-én ^
J Tavaszi es nyári idény \'
Valódi brünni szövetek ^Cwlifl^ oA^M^EaSaR^H^kfti 4fÉ ^^ privát — ^kl
iWzrg]lljffHéii k*rty4k ^Jr08 B
léarbaai ára «ak frt\'. 66 . ITTIL \' ~ VV V arany, ozUot «• okazer-Oru
17 Ia§aa#e*bb Itakltft . . , . ,, azalllto-hara 9W
í Egy drb. uővet fekete -Illón rtlfflny 10 | LÖgSZGDD 8 iGgjOUU ftrtti, UMiraát* MjjH
) továbbá felöltő aiövg\'ek, lur st i Inden, legíi- 9 ^^ A aúbai r«««» ««»ir /»r» b|HV
f nomabb kamroftim #lb gyérl drako- IVdl kivitelhftn kilfthflt/lk tL ,rt\' 875 X
•lét O «oíd á* l#*toegbtah*iébbuak elianier\' i MVIWIÜWI aapilOWR "Valódi wi-t r.a»>.toir óra ▼
poaatAgyár-r\'ktár « «n* i i viiiu «
. - ^ - - H TCP Ft fel H lllfttt vValMf ntat láae fn 4*»>
Sieyel-Imhof ttrünnbni. I WUSJ * mvy mati ábráié éra m t^s
minták ihtm **raaaeaau e. - Mlaia Úavvk öregedésében N -Kanizoán ~ 6> kír *rMm fM kilt,UU
ueHnll uaállltúa JútállAa Mellel*. J "OtyVKOTtfUIOacOODOO n IV.aniZOaa araay atá* kiállttá.! éra. valami*: .aarsy
| fKetz.rrimTWW\'"" ••; i&pvui \'\'MMmpKMilMl ■•rA-lavél van birfíikaabaa
»A pri vát ve vtfflc jelentékeny előnyére van. hu 1 SáeV^\' /^fíft^\'\'yjf* J^gguSp^B^S Magy árjegyzék iagyea ée ber«e«tve.
! eanvneket lenti gyármiktHrbóI rendelik. iffft^^rflfeffiffipffi jT? ^ruBt \'
* O O-O O O^O-O 0-0-0«K>--0--0-<>-0-0 -O-O-O-O- 0-0-0-0-0-2
0 Javatotok: a l*«aAaaervek é* imtaiőMervek mindennemű J Goiftlff-k HItfVOSÍllI^ fcílie-f
0 itaiarrbUHoa meglietei^d aei, valamint veriuegenvaeg oib. Ki len 0
a . a« a (t\'bleagél artlégregt ár. I
O |avalat: a«a*Or O \'
o GLEICHENBERC,»hr-t»l> h ^AiL h
Alaalikua-moriatikui iorflaot; (\'onntanMn éa föwmu lorra^: alk«- i ™ Jj^ # i?vVv ^ ^f\'jS\'
li.-niurii\'i^u* aaéraiv: Janón torra*; »í««Ij» a/ei-nav; Klau«eu 0 * ■j/j?\' j^y/t ^í^To Jjij^jK^ ff ""
O n.rráy; aavó, áiMriUaált lej (a^araa tápldá-}, kefyrt (orrán be- r k yfflBnfrilliff 11J ^jfBK J^KtfSf TQnöB *
O lele^^a. nundkel\'.. kUlun O^O J^TMSf^^^^^ -
O nokban; Je.iéM k^tOlck, pur- 0 p . ^^ \' l/ \\ * * ■
ö n anína kaniMrak, idea aavány-T FclvlIAgositás én proo- 1 WS Vffl^\'Á Vvi/* • ^ • > \'^H 1
I. Vi.< ea p-agő meleg niriAk, le- J T * ~ v ^ jí fVT\'.r ..ydfr ^ ?
? nyőiU é* ecéllürd^k. Nagy vu- 0 pektan iugyen. 0 t Ifc ;/ * ^ 9
0 gy^yin.éiet, Imepkura. |..gy 0 ? Ü .í £ •
0 «\'Mfi»d"e le erdőé lennik^fi. k ... . , . ., A . ,m>* ^^^^Z^^P^r^
1 T UN! ú kicir megrendelesek 11 ? . •• \' • —
i 1 • B|i.f .. ni \' i . MévekOta araieiri^P j llal«y maroicrakA aralégéy
"Saison máius l-tol szept. yéaéia. T l|WHlwi|MI ilISlKliq. 9 Vkmmmmtiép m 1 Oae«^y0|t6 gereblye e«
ó r . 9 9 ó o béa»érabmal>b. I HeiebAlaUnal
•O-O aOH>-^-<HH>-0-0-<H>Oa<>^0 0-0\' O O fKKMH 1 | N T H 4 II %lt
fül vai|ár\\<lf(Vf}t mi< látfa • araiakai »«a turdan. Olew tartalék réaeak
A SZŐlŐ »>r«a*i rakiara Te»«efc ■alaiakOayvei kéetl
ATT1 TT-S^ff U L WILLIAM i. STILLMAN fttl BUDAPEST,
uiu^ u avjl Djxe.se :e
Igaagals MttH ®ép V. kar. Várai-at 10. naa
ellen a legjobb szer a -Képviselő WEISER l C. Nagy Kanizsán. =
Dr. ASCHENBRANDT-fele
y Job - t JL m lL tslvétetnek
o f. IMrasp Z\'schel
..... - - ^ | wtml ^ w.w v^m konyvkereskedeaeben
Leszállított ára Hudapesten; áp kgoci zsákokban á kg 46 fillér; 10 és f> kgo.s zsákokban á k^o fillér* ~~ *
Használata olca/»bb, mert kevenébb kell belóleí~" JÍÖ* Jű
biztosabb, mert a lombhoz tapad, a azél le nem fújja
ajánlatosabb — mert a mmtot nem büdösíti — finnt a m 1UV o 1 a rn
tiszta kénpor \\nu\\ kcumíij. \' . -_ •• _ jff. • ^VVIV\'flff1^\'\' • • • -r: •".\'<<. ^ ,"
iJ|,"6\'^r"é< ml"\'- (ás förész-bsteadciéscket i
WB* Ott a.,hoi roult a peronoszpora nem könnyü kivitelben ponlos kiozoIgM^s é« olcsó Arak 3
tett Kft; Htt hsUhatmat léni. aj elsÓ permeteaéa— —KSL • ,» iX All,
helyett t\\é* rkkénporrol a Iveket bops\'iroaoi. Ka p-d.g ^T ——^"inetWfr- eüftH^ ^ UJOÖBM fakult---U
lényege* költségmegtakarítói. 219—3 « f|v f I 9 % i \' 1 1 % M
i«P-bsmalomepiteszetioyar|
_..,; | és javjtó müheiyek 1
„líljit IwpiW 1. _^Uy^nl^éL_ 1
BUDAPEST, (V., Alkotmáoy-uttza 31. az.} Hj fTj •! i i •# ■• r r «* r *i% H
Megrendeléseket elfogadnak vidéki meg-\';(IUlajDOIIOSOKI JOSIlOVIC BS ^aSCHinQ Mm] ?§
bízottak is. - — ; 1 ~ M Nyers is appretált vas- és ért-öntvények ,a legolcsóbb ^
A por kaphaié: Miklós J<ino?-nnI Zaln-fyerne<ju f ^ árszámi^ással rajz és.minta után gyorsan készíttetnek, tj Hosenberq Kezst-nel Oúfyornua. Liszt és- - limlnuák-rtnl EB - : . - .... .« , .... B , .
Slrídő, hktii HMI Zola-Korány. . . g| TcrveJí kőltaégveíéüek dijtzlaifok: 19/-
-—-^-:——- iteii^géi^^MÖfclS \' \' • ■ 3
_ _ ._• _._ t é
Öiszművek, képeskönyvek, ímUpTiIM sí
NagyKauiua csütörtök
Zala 41. Mám 1.6 lapj
1909 május bó 22-ér,
lnMTKÓ JdNOS
férfi - bzí ibó NAGY KANIZSÁN.
A fácsi posztógyár kizárólagos raktára készít elegáns és sikkes
a legújabb divat nerínt igen jutányos árak mellett a legjobb kclmékbfll.
HAZAI GYÁRTMÁNYl\\
WEISER J. 0.

gazdasági gépgyára Nagy-Kanizsán.
Ajánlja EGYETEMES ACZtLZKÉlT l-J sesélgsrendélylyel, fllstf minőségű tömöraczél-kop-Hiányokkal. KÉTVASU ACZÉLEKjÉIT. Ac egyeteme* ekékhez alkalmazható össze* íolazerelvónyeit, boronált ás e^yéb talajmiveUf ssskössAfc
Nagy választik magyar és valódi angol kelmékből. Vidéki megrendelések a leggyorsabban eszközöltetnek.
Pontos és gyón kiszolgálási -- --
Zala-Drill

-1*\'
1


Nélkülözhetetlen útiadén családnál.
I ii|
Egészségügyi intézkedések az egészség előmozdítására ós megőrzésére, esetleg a háborgatott egészségnek helyreállítására. az egészség-, az orvoárendószot és —— a kórgyógytan szerint <<
Irt*
? iisiiwafcy jéisit,
A vaskos kötet árt kötve 3 korona.
KArUATéI
FISGHEL FÚLÖP könyvkereskedésében
V« BJ.áanlviiün
Mf
N
Sík és hegyes talajboa egyaránt alkalmas hazánk legjobb aorvető-gépeit szab. kikapcsolható kapacsnklyókkal.
8\' *
B 2
5
A.
N


E s>
Homokos talajra a „ZALA-DRILL" kttlftnflsen e esélrm készített és kUOnönek bizonyait vctöurskksl ellátta.
ET" | iot-
„PERFECTA" meritfi korongos vetógépclV leszállított áron. — „PLANET" rendszerű lókapáit. — ^PLANKT" rendszerit kézi tolókapált töltöfíetövel 22 kor. árban. „HOLLOTGSWORTH" lúgereblyélt — Kukoricza mor-zsolóit, szecska- és répavágóit, valamint egyéb E. gazdasági gépek és sssköseü
HAZÁI GYÁRTMÁNY!m*

Nemzeti irodalmunk legértékesebb alkotasait, a magyar irodalom fömüucu
FRANKLIN
Társulat kiadása
mmtűimr
Iwl^Remekirók
OH lián «irtaMá ut» kiaiuku, I aasM, BáiásS. aás siael léaiaa- rmém*
■ rn+m.+m fr"**" y* {JaSSIE
7m —i11 n \'
*Arms Jitu j UU; Ural; •ina( UtUi laMaS; Siader Iém lálsl EHóe; Fercacs *Mtjt* Jiitef ImS Lajsi Saniwi Bíoiel Midícli tort Csky Ocndj Mán Masae
Oaataaar V. I \'Cwht fitrf Saáá Fafeasi ■MsJáMflr
Hab Péttr Ptljá Sáaáer Notr Or* IsMsayt Istr.p. Bkálj *Sriflij)cti Ut Hnu Tehki LáirkS p. a>«M)éa») L *r*mjia Mthíly ÖMtojiJkiaf T^i iánoi tMl Muef * r<r*|«wrl> Jt laiaas Ját*f Znayi Hálál
frn Mpkalaéák Iwnlllei
* 1 <1 up JÉM rf^ilit kí-» Mr-íW-Ti^.: to^lMk tli<««,w%. in
kvl » na.. <c« ast a* * A. s^ v
á FraaUa-tfte Magyar R»-[ snektrók it kStetes Mrozaiakku jdeuek meg 1902 februártól kezdte ás uoalal minden (élivben egj-etT K UtetMI m uroziL
á Friniiin-íéle Magyar IU-j meklrAk dátiaUiMt tüS* ta*■ | TtiméíjképíD i aiost megjrlení aj , augytr Shakspere - üladáa. 6 vhIuh UtfUÜ», dbtiőttiben 20 korona — Utétdo írbin \' i^lUÍUfllTToloíl c kiadás kaki ára I Ip keresi Icai, ás a eddig lw|a-I laakti toll ghiktpen kiadás 100 karaaáfei karék. — LcfUiiídbl) kát-I tálak resukfonffiiuíktii IS-liStuli-| psn raaaUi * lítíii. a»ruadal I áras; Jdaea, Fatál, Vér-. a ÍÍTth, lirey It&sl, üíííí 7 LásSd, fiüáti Jt»o, Spfn Yímm tl6Ji>itíl*tc. ti h tfrcÁtt latjai wtfir Síti&ttre. ás kiáa Uaát-műt* i Mafyar hMMkirók ^••-•fáao a
- M* M
■ Hft.
rtmi. A
*■ |M» .. Jt- taMnnr >
A W.tftr |SV > Síróít IS 0>|-( áf i*ii ítí fe^i, >>it I NUWni V < v i *\' 1 "-"—HST"
AJpiaűdcr Bernit Angyal Dirié Bidics Ferencz BáuAczi József Beöthy Zsolt
BerzericzyAlbeit ■Baytr József Endrody Sándor Eródl Bála Erdély! Pil Ferencijr Zoltla Prakaál Vllaoa Oynlai FII nalarlch GoaaUa Koröda M iíoHOth Ferenci lonat a.idar L*»«yJ4»»f X+tjr**f Ldiilú. SAaiul Jeni w*dl frifTM Szícby áitv>\' leáll Uitmim V4ul\'lémtt Vadul Kiivií
keiiiiuy itém

-"u. ka t bt m\\ ■\' tiáá iát
A FrasUin-Táitoiai álul kiadolU«Magyar Remeklrólu nagy árUUl read-krrál eneÜ, kegy tuok kiegészítse s
Tel/e* Magyar Shakspere,
a Klslaludy-Társaság által kiadott s-káUliek . Ara*y, MU, V\'óromarty, Mas Károly,- Léeay, Arany Látzló, Fejet, Gfegvst, Gyiry Vitmot, Urincty-íeAr, XdJum Jeni, Szigligeti álul íorditoll kiadása. Ez a fordítás ma már magyar mnekiró-azáitÜM megy, mert azt halljuk a színpadról, ezt idézzük lépten-nyomon átment a nemzet vérébe.
k teljes magyar Shakspere-t kedrezsaányee áron kapják a «Magyar ItemeklrAks megremtitSt vigyls a bal ksteua dtssesen bekiUU nukál 90 koros* bolti ár helyen 20 koronáért, ha mind a két munkát megrendelik
Megrendeléseket elfogad minden hazai kiiyvkuukaáés ▼agy a Franklin-Társulat Budapesten.
MEGRENDELŐ JEGY.
Alóliroti (W*_
Jám > kii ssÉsrfdbOa
füd Maayar Itomhrtk 56 HM H0 kar.
< Shakspere tűt* söműm 6 bMs( 90 lm. MpcM K kor. ksib\' rméwít áron
Shaktpere öthu tnimüomt *****
(a Magyar Rmiktrék fUMiJ é* kért a aatfWMst fiUéU*
•. * \' Btty:
Bwlwiliéi féwaháa-épllal, Fiatal FtMp klayv-kirMk^WWi
A lairkNfiAtil énúMii Utol aapoa* kint d, a. 4—S éra kőat.
dt iutéaandö a lap saalUtni risslra vott»tkoad~ttÍB<l<m ktaltMénj.
Uadtklvml
Véroahénéptlat t AaráW iWf könyv tmikidiM.
Huszonkilencedik évfolyam 42, sz&m.
Z ÁLÁ
Politikai lap.
Megjelenik NAOMANIZSAN hetenkiot kétszer: vasárnap s esútfrtökón.
IlillivUíil Érek
Cféts ém
Félém
Hafjadéin
13 I
e kftMKa e hím
Ü fi mér patitaarm eo fillér
RtMwtéMk, valamiat • Mrieééwtr voaatkoadk Fíaafcal Fliftp kéir\'Mw fáÉiéki (atésaadöi.
Bér aiM telin Itwlak enk íaaaft fenn bftl fogadtatnak «i
Ipn Méa An to fillér.
Xae?-Kanizsa, 1 v) 02
Felelés aiarkautf: litlar >«Nd«r Srernns/IAtart. Rnras
Vasárnap, május 25.
i nyíri idény alatt elutazó közönség
figyelmébe ajánljuk
jjlt&liitiüi84
tiiz és betörésmentes páncélszekrényünket melyben értékpapírok, arauynemüek, ezüstnemüek és \' ékszerek r
a fél saját zára alatt
biztosan megőriztetnek.
Kereskedelmi is Iparbank
Részvénytársulat N Kanizsán
Közjogi zavar.
A néppárt civakodó katonája, Rakovszky István, tüzes nyelvvel öntötte ki a pünkö\'di világosságot a negyvennyolcasok feje íölé ; beültette keblükbe az erős ingert, hogy a delegáció albizottságaiba bemenjenek, hogy ellenőrizzék azok működését. Mindenekelőtt természetesed abban az irányban, hogy a delegátusok a tanácskozások al. tt kizárólag a magyar nyelvet használják-e ? Hogy ezek!
a bizottságok tulajdonképpen csak praktikus] Behatolásuk a delegáció bizottságába tehát ^segédj^közök a végből, hogy a teljesülés- jogtalanság volt és éppen az ellenzéknek tteknndokoU javaslatokban tárgyilagos anyaim int! kisebbségnek kellene ovakodni attól, got nyújtsanak a határozatok számára biztos1 hogy a szigorú jog alapját elhagyja, melyalapul, és hogy legcélszerűbben, hogy a ről egyedül küzdhet hathatósan a hatalom kő*ös miniszterek a Kérdésekre pontos fel* ellen. Különben előre szentesíti a hatalom világosit&sokat adhassanak, —: mert nem minden önkényét.
mindegyik közös miniszter ért magyarul • i A kisebbség e jogtalanságának az álta-ait a nyelvet használják, melyet a minis** lános jogtudat érdekél>en \'kétszeresen elejét terek\'értertek ; ezt csak mellesleg említjük, vették!: egy részt midőn a bizottsági elnök A nemzeti állami eszme sértéséi a hémet h tárgyalást azonnal berekesztette* mihelyt nyelv kivételes használatában már azért som! a negyvennyolcas képviselők a teremben lehet látni, mert e bizottságok tárgyalásai-! mutatkoztak ; másrészt pedig Széli Kálmán ból a delegáció ügyrendje szerint hiányzik előzékenysége alaposan ^giirtt
a nyilvánosság karakterisztikuma. Az ellen- a törvény keretében,• midőn a delegációt őrzésre pedig fel is kell jogosítva lenni és az ügyrend megváltoztatására birta Mert sehol sincs törvényben kimondva, hogy Széli Kálmán elismeri az erkölcsi jogot az minden képviselőnek már e minősége jogot ellenőrzésre, mely jogot főképpen az ellen* ad az ellenőrzés gyakorlására á delegáció zéki képviselő számára kel) megőrizni. A \'bizottságainak tárgyalásaiban. A delegáció, delegáció tárgyalásainak eredményeit persze melyet a törvény felhatalmaz, hogy ügy- a parlament elé is terjesztik ; de csak mint rendet alkosson magának, ugy rendelkezett, meg nem változtatható határozatokat, mt-hogy a bizottságok Ülései ne legyenek nyíl- lyeket csak tudomásul kell venni. E hatá-vánosak, hogy tehát e bizottságokban csak rozatok keletkezésére az ellenzék, t. i. a kőz-a \'.legátusoknak és a magyar miniszterek-, jogif eddig csak időlegesen gyakorolt bének legyen szabad megjelenmök. A négy-* folyást: a. hatvanas évek. végén, mikor vennyo!c<tsok azonban vonakodnak mandá- Tisza Kálmán vezetése alatt, és aztán mikor tumot vállalni a delegációba ; hogy képzel- j Ugrón Gábor vezetése alatt vett részt a hetik tehát, hogy ily \'ellenőrzési joguk van, j delegáció munkájában, De ha oly erélyesen melyet tulajdonképpen csak elvonnak tőlük? hangoztatja az ellenzék az ellenőrzés er
— TÁRCA,-
Erdős Renéehez.*)
Tudod-e, hoijy versi d minden egyes szója, .1 leikém húrjának ii/az aómólója ; Tudod-e, hmjy verted mindenik torába I \'alaki a lelke vigaszát találja
Sirni pananzkodüt az édes anyádnak : Sirea rebeged el százszor as imádat: Sírva trod versbe: „Édes anyám, latod,. Valaki nem tudja ssrrélhl&tÚEyiHL*..^* 6\' a pariaszod elszáll messze, messze, messze, Es visszaszáll kostád, szivedet epesztve ■■
Mint a pacsirtáé, olyan a Ts hányod; rJ ringat, elaltat a Te bÜvfis lantod:^7~~ Hu nem a lelkedet fájdalom takarja. Sorvasztó búbánat ekéje szánt rajta...
• - Tudod-e, hogy verted mindenik Sorába l\'aíaki a lelke vigaszát-találja?......
\\ . Somlyó Zoltán.
„ A megváltás ösvényed
Marezali Péter gymnásiurai tanár volt egyik nagyobb városban, Dunántúlon. A ményiségtant tanította. Mindenki tudja, bogy a meoyiségtan tanárait
v) Mutat?. fertőnek ^ajtó alatt lév.t könyvéből.
tartja a világ. nincs s\'jvflk, c
Xftrkozottak, mégis lUpa ájfcmima | vplU-
es volt az álma, pedig matoemntikua
, rideg embereknek ; ku i urak,- more vek,
aa életük. Est rnnr.dják. Nem látó t a világ mégiiyen melegszívű mennyi-
lateo tudja: én bem irona alá a világnak est ségtan professort ^
véleményét. Úgy vélekedett, ho?y as emberiség megval-
I Ismertem mér törléne.t-tanárt akárhányat,\'akikJ váltása, a* a frtnsége* munka, melyet Kri.rn* j úgy menták az u\'cán. ugy jártak-kellek a*; "lapozott meg, nem fejeaódrttt még be. Tebat emberek Hlötf, mintha * kftiépkorbelf rfallflrö» Axl * hatalmin inunkat Joytatni aell, de igazan kosokat akartak r volna a maguk becse* egyéni- krisztusi alapon. Eh lelkébe felkelt as a gon-jlégán ssemlélletni. Ugy ssiotén volt szerencsémj(1 ö jennek a munkának lesz.apo*-
{akárhány, irodalmat tanitó prolessor úrhoz, akik;,a\'«- Me# kell atonban jegyezni, hogy a munka I meg ugy lépkedtek a társaságban, tnintha Corio-^l •\'rtdig való folytataaát nem fogadta el helyesnek, lant akarták volna bemutatni szakadatlanul abban I Kwkbfll elégg* világon az, bogy Marral, Perer nXT^ramaT páibán^TImkQr zavarotokat kérjntím vo,t valami küsütmeges emb i . He ftekneü Shakespeare beállítása szerint. E<eknek a pro-] aUpjáh á*t nem lehet* c^u talm, aa k világ afelé , fessor uraknak az egyéniségét biioay egy cseppet I bolondos álmadozónak íart«»na. I sem aranyozta be a történet és irodalom kőlte-j Hogyan í« lehet eay isauieiiiatikosiiak ilyen | szete. Alaposan kellemetleö emberek voln*. bolondos alva! Hogyan l-h\'t egy menuyi-égtani —Ismertem ellenben akárhány olyan afanyliidg^ [ÍtfH*ágokkal luglaJso/ó, jrtl ícgyelm^nt elinénak | tan-professort, akic vegtelen nyaj-ia, kedves. \'.aon lOrődni: miként juthatna ei az cmB«>ri«ég emberek voltak ; tudlak mindenért lelkesed <i * meg vall as3 a boldogság i<eret világába! 1 egész a lángolásig ; sőt — bogy nagyon nagyot I . Htsc akiben csak egy eséppnyi praktikus ész mondjak — tnég *álmaik* la voltak. : van, annak unlnia ke»|, bogy ■» bi*ldogság a/ ns
Ilyen volt Marezali Péter tanjár nr ; ♦ehá\' egy •ismeretlen«, melyei a föld<> semmiféle i ne méltóztassanak megijedni tőle, nem fog „W*u*N í egyenlettel sem lehet ni gtalalni! liUer meg ezer |és »<ttsi/itis« nevU csndabog4rakkal untatni ben- példa mutat |a. hogy a maguk sor Mát kovácsoló nünket. Volt neki Is evy kedves »á!mu« ! * emberek még a S\'erenc-»ejOket v» ahogy e-ak Fogadni mernék,"Jb >gy a szerelemre gondoltak, j megková soltak, de a boldogságukat nem, sqíuu Err«* a legédesebb alomra. . Nem akndt ineg dyan matiiauutikun, aki e*t mi
Hst nem ci vol\'. | is nereneat e?»ak egy ember a/-a inára is ki uidta
Marcali Péter arról áImádott: hogyan lehetne i volna keresni. Ki volna hát ua a hatalmas **m-megvAltani az emberséget. jber, aki ast as emberiség mii Hói «aámára mag
Es is a féle „tfrtf^moa^d1\' >vagv »repülő gép\', bírna falain i ? t de nem s mntbeinatikuaok, hanem a li|o#olu*ok I Marezali Péter tanár ur azonban bn.it a álomvilágabót való. Marezali tanár urnák azonbau J maga apostoli erejebeii. Szentül bltte, bogy be
Huszonkilencedik évfolyam 42. szám.
IwfcHlli*!
Virwfcto-Mi*1* MJíp kéij»-
timknlWbu
A l|irk#ljUfivil irtakaaal lábat iape»-kiat d. o, -4—4 irt ktat.
,le luUundtt » Up ra*Umi riutn voaatkea^-ta latin ktaUaiuj,
Ku4éklval*l
ViruliMptht: AmU ttltf könyv iitmimIM
Z ALÁ
Politikai lap.
Mflgjtlinik NAÖMANIZ8AN heienkint kötszer; vasárnap » csütf rtdkön.
MtDi
U 6 korai* i k
Un lm
WUvra Ktf^adéfn
üjtHUf pMitáer* 40 IIIMr
CIHntMk, nlMltl • MrMtortr maatkoaAk ftukfl fíWp UmfrUim uMti InrtModUt.
Mramtatlás imU *mk íamert bai bfil foeaétataak «.
ifjrm —-—|t tn •• fumv.
Naiv-Kanizsa. Iw02
Flltlll Kirfcfirti: lialar «and»r Slirkilitfttlri Rriraa l.aaj»«.
Vasárnap, május 25.
A nyári (dény alatt elutazó közönség
figyelmébe ajánljuk
ItMIÍtl1
tűz és betörismentcs páncélszekrényünket melyben értékpapírok, aranynemüek, ezüatnemück és - ékszerek "" ,
a tél saját zára alatt
biztosan megőriztetnek.
a bizottságok tulajdonkeppen csak praktikus ^sBjjféiJji^küzök a végből, hogy a teljesülés-nfckTnuokolt javaslatokban tárgyilagos anya\' got nyújtsanak a határozatok számára biztos alapul, és hogy legcélszerűbben, hogy a köiös miniszterek a Kérdésekre pontos felvilágosításokat adhas$anak; — mirt rier\'n mindegyik közős miniszter ért magyarul -azt a nyelvet használják, melyet a miniszterek \'érteitek; ezt csak mellesleg emiitjük. A nemzeti állami eszme -sértését a hémet nyelv kivételes használatában már azért sem lehet látni, mert e bizottságok tárgyalásaiból- a delegáció ügyrendje szerint hiányzik a nyilvánosság kurakterisztikuma. Az ellenőrzésre pedig fel is kell jogosítva lenni és sehol sincs törvényben kimondva, hogy minden képviselőnek már e minősége jogot ad az ellenőrzés gyakorlására á delegáció bizottságainak tárgyalásaiban. A delegáció, melyei a törvény felhatalmaz, hogy ügy« A néppárt civakodó katonája, Rakovszky rendet alkosson magának, ugy rendelkezett,-István, tüzes nyelvvel öntötte ki a pünkö di hogy a bizottságok Ülései. ne legyenek nyil-világosságot a negyvennyolcasok teje lölé ; vánosak, hogy tehát e bizottságokban cs\'ak beültette keblükbe az erős ingert, hogy a a J^l^gátusoknak és a magyar miniszterek-delegáció albizottságaiba bemenjenek, hogy nek legyen szabad megjelenniők. A negy-ellen\'rizzék azok mftködéfét. Mindenekelőtt vennyolcjsok azonban vonakodnak mandá természetesen abban az irányban, hogy a t uniót vállalni a delegációba ; hogy képzel.- j delegátusok a tanácskozások al. tt kizárólag hetik tehát, hogy ily ellenőrzési -joguk van,\' a magyar nyelvet használják-e? Hogy ezek, melyet tulajdonképpen csak elvonnak tőlük? \'
Reszvenytársulat N Kámzsán
Közjogi zavar.
| Behatolásuk a delegáció bizottságába tehát jogtalanság volt és éppen az ellenzéknek rminf kisebbségnek kellene ovakodni attól, hogy i szigorú jog alapját elhagyja, melyről egyedül küzdhet hathatósan a hatalom ellen. Különben előre szentesíti a hatalom minden önkényét.
A kisebbség e jogtalanságának az álta. lánoH jogtudat érdekében \'kétszeresen elejét vették": egy részt midőn a bizottsági elnök n tárgyalást azonnal berekesztette, miWyt a negyvennyolcas képviselők a teremben mutatkoztak ; másrészt pedig Széli Kálmán előzékenysége -által, ki is alaposan ^imt a törvény keretében, midőn a delegációt az ügyrend megváltoztatására bírta Mert Széli Kálmán elismeri az erkölcsi jogot az ellenőrzésre, mely jogot főképpen az ellen* zéki képviselő számára kell megőrizni. A delegáció tárgyalásainak eredményeit persze a parlament elé is terjesztik : de csak mint meg nem változtatható határozatokat, melyeket csak tudomásul kell venni. E határozatok keletkezésére az ellenzék, t. i. a közjogig eddig csak időlegesen gyakorolt befolyást : .a. hatvanas évek. végén, mikor Tisza Kálmán vezetése alatt, és aztán mikor Ugrón Gábor vezetése alatt vett részt a delegáció munkájában, De ha oly erélyesen hangoztatja az ellenzék az ellenőrzés er
TÁRCA,
Erdős Renéehez.*)
Tudod-e, hoi/y rrrid minden egyet ttija, A .\'/.na húrjának ii/az izóttólija ; Tudod-e, hogy verted mindenik sotábu Valaki >i lelki atyaitól találja ?......
Sírra puiiiifzhidot az rdei anyádnak: Sírta rebeged ti ttát\'tor az imádat: Mrva írod vertbe : , Edu anyám, latod, Yalakt nem tudja [tufűBt a lányod.., ti a porta <zod elszáll messze, messze, mettzt, E» ntuattáll kottád, szíredet epesztve ..
Hint a pacsirtái, olyan a Tt kongod ; tJringat, eloltat a Te büröi lantod..: Hanem a lelkedet fájdalom takarja. ísQrvatzió búbánat ekéje szánt rajta...
• ■ Tudod-e, hogy rrrvd mindenik torába Valaki a lelke ugattál találja?......
, . Somlyó Zoluin.
„ A megváltás ösvénye."
Marczali Péter gymnásiurai tanár volt egyik oagyobb városban, Dunántúlon. A ményiségtant tamioita. Mindenki tudj*, hogy a meuyitéglaa tanárait
\') Mulat v. szerzőnek ►ajió alatt lév »könyvéből.
tartja * viiag. /«rko<ott»k. megi- e* volt az álma, pedig aainematikna
rideg embereknek ; ku i urak., uieieyek, a< életük. Est mondják.
Isten tudja: én nem íren alá a világnak ezt [to véleményét. .
I»m*r(em már lOrfénel-tanárt akárhány*\', akik úgy mentek az u\'cán, ugy jártak-kellek az emberek kizrttt, mintb* a kAzépkorbelí \'t»iirtrő» i ko«ikat akarták rvolna » maguk bec»e« egyéniségeit szemlélteim. Ugy mintán volt szórendéin J akarltány, irodalmat tanító professor urboz, akik meg ugy lépkedtek a tái»aaáiiban, rnintha Corio-1 lánt akarták volna bemulatni szakadatlanul abban 11 drámái púiban, úrkor S\'ívawtokat
Nem láto:t a világ mégiíyen tnelegaaivü aranyi. séglan protesaort, *
Ugy válekeda<t, bo?y az emheritég inegvál-váltása, ax a frinség** munka, melyet Kri.i n» alapozóit meg, nem fejeaödntt mág be. Tobat á\'i u halaim«» munkát ,\'oytatni kall, de igazan krlaitu*/ alapon. Es lelkébe ferikeil ii h gon-d lat, hogy 6 >- ennek a anukauak lesz.apos-lala. Meg kell azonban jegyecni, hogy a manka eddig való folytatását nem logadta el helyesnek. Ezekből elággt világos az, hogy .Üarmtli Páter It^f Jnem volt valami kO.zdbuéges emb-r. De eteknek
a Tttág alate
Shakespeare beállítása ezerint. E/eknek a pro- alapián a«t -»em lehet\' c*U l»títr, fessor uraknak az egyéniségét bizony egy cséppel j bolondos álmadozónak lari\'H\'ji. sem aranyozia be a lörlénet ée irodalom költé-j Hogyan í« Jehei o*y maiufinalikusiiak ilyen szete. Alaposan kellemetlen emberek volfik. bolondos alma! Hogyan l-li-t egy inennyi-egtani hmertem eKenben akárhány olyan mínnyitég.(\'na«»»gokkal jrtl iegyelmezad elmének
tan-pr\'dw«oit, akit végtelen ny»j t», kedven, \'.*on iUn>dni; mikém jutbaiua eí az enib^rnég emberek voltak : tudlak mindenért lelkied >i;» \'"\'di in»gvalua, >t boidogsáí; i<erei rilagába 1
. Ht*{ akiben e**k egy cseppnyi praktikus ész van, anaak tudnia ke<l. hogy a boldogság a« at egy .ismeretlent, -melyet a földi) semmiféle eyyeiúettel sem lehet ni gialalat! Ezer meg eaer példa. mutatja, hogy a maga* sprxÁt kovácsoló emberek még a a/erei^-míOkat v, ahogy c»k
!egész a lángolásig ; sőt — hogy nagyon nagyot mondjak — még tálmaik\' la voltak.
Ilyen volt Marctali Péler tanár nr i*: \'eliá I ne méltóztassanak megijedni föle, nem f»g .sinun\' j és tcotinuf nevü csodabogarakkal untatni ben uünket. Volt neki Is egy kedves »álma< I *
Fogadni mernék,"íi\'»gy a szerelemre gondoltak, megková s^ltaa. de a boblogaágukai nem, sQbu. Err« a legédesebb alomra. . *- Neui ak^dl m#g ilyan mAtheinatikuf, aki *.t ax
Hát nem. ez trol\'. |is i-eienent e*ak egy ember inaaára ia ki >adta
Marcali Péter arról álmadoll: hogyan lehetne \'volna keresni. Ki volna bál »s ■ hatalmas >a-megválteni az emberiségei. i ber, aki ait aa emberiség milliói >«ámára meg
iáz ta n|éle n0rök-moz<ii\' ,vagf •repüli gép\';, btrtik találni?! de nem a wntheinatikuaok, buttetn a lilo/olu-ok j Marctali Péter tanár ur azonban bta <tt a álom világából való. Marczali tanár urnák azonbáujmsga - apostoli erajeheti. Szettlill hitte, hogy he
Zala 42 szám É lap)
1992. (BÉfUR M 264*
4a hogy az egész szabadelvű párt a közjogi ellenzék álláspontjára helyezkedik abban a pillanatban, mihelyt kitűnik, hogy a pragmatica sancliobői folyó ügyeket a „közösség" módszere szerint többé nem lehet a nemzet túlnyomó h«sznara, hanem csak túlnyomó károsítására kezelni- — Es hozná csak meg politikai pártéletünk való. ban egészséges tagozásá!: a mesteri ge. sen felállított és (elfujt kii önbségek félretétele mellett az összes haladó elemek egyesülését. A Magyarországra nézve oly üdvös fejlődés számára az átmeneti állapo^ ma a delegációban lehetséges.
Amint tiszta, választások keresztülvitelé-
kök* jogát, akitor önmagától ered azjazerlnt ki van zárva, az egykori balközép elleoőriés erkölcsi kötelessége is, melyet önmagának ellenmondó eljárásai a Deák-csak azzal lehet teljesíteni, ha a közjogi Pattal való fúzió előtt és után, a négy-ellenzék a delegáció működésének minden vennyolcasok Ugron-szárnyának ingadozását stádiumában részt vesz, ha beválasztatja osak opportunitási megfontolások szerint magát a delegációba. lehet elfogulatlanul megítélni. Mert külön-
ben, ha csak a legkisebb elvi különbség
. forogna is fenn, a közjogi ellenzék egy Nehezen volt az Szent-Lúlejc, ak. tagjának 8em |enne s,abad mjnth0gy az
Rakovszky Istvánt ösztönözi.\', hogy köz- országgyűlés 35 év óta a 67. kiegyezésen jogi tüzes csóvát dobjon a parlauienlbs ;L|apa|( mÍD(hogy a közöa ü?yek tárgyalá-és nemsokára mutatkozik majd a negyven-a de,egAciót kü)dj ki( raely mjDtegy nyolcas pártok taktikai rendién, - váljon i tjbizottflag.< mégÍ8 csak ezt az országgyü-jótékonynak bizonyul-e rajtuk a tüz ha-;|égt kóp*vise|j( mÍDthogy az országgyűlés a talma, mert féken tudják tartani s meg|delegáció határoÉatjit érinthetlen, minttudjak őrizni, avagy pusztító ijedelmet egy (örvényes tényeket veszi, — a közjogi
terjeszt-e soraikban ez az »égi erő. | ellenzék egy tagjának sem lenne szabad,1 hez és egységes, szigorú ös-zetér hetetlen
A nemes tüzadományozó a közjogi mely a delegációba való választást vissza- séí\' törvény alkotásához volt Széli Kál-
elleniek rohamának rendezése által, mely unitja, tovább is az országgyűlés, egy mánnak államférfiúi belátása és bátorsága, i ... , • , .,• \' .... . ., , , , , ugy tette rögtön hozzáférhetővé kicsinyes
párttól azt remélte, hogy chauvm.sla in- ilyen országgyűlés tag|dnak lenn. és annak a~á1yok ésszQkkeblü el vdermedtség ellenére
dókból lépre megy neki, csak a kormány- munkáiban résztvenni. De midőn az egész a delegáció albizottságainak tanácskozásait
bak és a szabadelvű pártnak akart kellé- ellenzék az országgyűlésben egyült dolgo- is a negyvennyolcas pártokhoz tartozó kép-
metlenkedni. De előkelő melisztófeleazi zik, a bizottságokban oly kérdések elinté- viselők számára. Ám a negyvennyolcasokbaif
törekvésében, uielylyel a rosszat akarja zés-éhéz is hozzájárul, melyek a „közös",két lélök \'akozik, melyeknek egyike nem.
előidézni iiiiniiyii \'iricglfliléiilielííi veté és Sgyetcfce! 1 - , fMn in^, 8őrtcs*k vá\'"\' a más.ktál, hanem tudvale-
. _ . . , ... .,1 \' , , , , . , : \' . TvSleg már el Is vált—Mily kőftnyen m«g>
kozjogi súgójával, hogy jót cselekedett, melyeknek keresztülvitelét egyedül \'^\'k, törlénhetik ez most ismét, vonatkozással a
Mert a Közjogi ellenzék nem megy lépre lehetővé: következetesen « delegációba is nem csupán \'látogalásszerü belépésre a dele-
Rakovszky urnák, ha bemegy a delegáci-\'he kellene mennnie, hogy itt is, mint j gációba, miután ez megfelelő változtatás alá
óba, hanem lépre megy magamagának, ha amott, törvényes eszközökkei hasonló szel- vette ügyrendjét; csakhogy akkor az egyik
nem megy be a delegációba. Csak Tisza I lemben mQködjók. Ez lenne a folytatólagos\'1^ alkalmasint maga^után^ Juzza^a má-
Kálmán magatartására, midőn még a bal- j propaganda nemzeti törekvései meTTett, aMíw me|\' C" m\' *
... . .. . , „ (késlekedni tog, de végül enged;
közép leaderje volt, és Ugrón Gábor ma-j valóban alkotmányos tovább-lejlesztése Más következménye nebezen lesz a mi-
galartására kejl visszagondolnunk a dele politikai programmjának. niszterelnök e őzékenységének, habár nem
gációban való közreműködésre vonatkozó-1 Minthogy pedig a közjogi ellenzék az is lehet teljesen visszautasítani azr a felte-
iag, hogy tisztába jöjjünk arra nézve, hogy j országgyűlést a maga és a szabadelvű vést, hogy e változás tulajdonképpeni szerzői
a pragmatica sanctfó lolytán Magyarország\' párt köcós talajának tartja, a:ta bizonyi- f"3,1 áfámölöik, hogy a közjogi ellenzéknek . . . .. , \' .. , . .|f>, . .- kivált natalabb tagiainal holmi herostratesi
és Ausztria kozt „közös" ügyek elv, tékot szolgáltatja, hogy a kozjogi kdlonb-1 vakmeröség felpezsdülése törne keresztül. A
visszautasítása lehetetlen, a pragmatica j ség közte és a szabadelvű párt közt csak | sz&mitás meglehetős hamis már az időpont
sanctiót pedig a közjogi ejlenzék is vallja. I az Ausztriához való viszonyunkra vonat-1 szerint is, melyben be kellene válnia. Mert
Es miután az elvi visszautasítás törvény kozó célszerűségi szempontokba olvad fef, | a delegáció összes bizottságai befejezték
tehet Vjeini a/, emberileg földi megváltását, az attalanu. boldogságot m-g leiiet teremteni a
fuldun.—2-- -......., —-1—
Magán ke/dle a\' múnk»l.
Megházasodott
Elveit egy fiatul özvegy-asszonyt, akiben fel-födöcte az emberiség liildi megváltásának egyetlen és leghatalmasabb aUpvonasat, az ulialanoa j emberszeretet. Ez a r<gy>>gu s/ero\'l, bogárfekete• bajo, >kereklagu<, „(•zleriiieiü" menyecske maga volt • utegiestesUlt nyájasság, ked\'e-seg, Mosolyával kedvességével bem lukarkudott senkivel szem? i beji sem, legkevesbé pedig Marczali Péterrel szemben.
A tanár w éppen -,n egyéni boldogság első ) lépésének gondolatával, a \'házassággal, foglalkozott, mikor a kedves menyecskét megismerte.
Egy ideig csak nézte, figyeltH az \' elbűvölő j
asszonykaí. gyiiuyiirködütl___beunc mód nélkül.!
Egyszer aztán <r hmntokira csapott, mmtba valami bonyolult harmadfok 11 egyeuletet fejtet^volna meg. j
— Megvan ! Ez leac az\'! Ez meg tog engem érteni. \'
. Fölismerte benne azt a melegszivU/teremtési, aki szereli az emberiségei, tehittjelkyiedni is tud majil a megvallás gondolatán, megkérte kezét. Az ijzjegy meiiyeoake aranyos kedvességgel nyújtotta oda tieki gömbölyű kis, bársonyos, forró kacséját,\' es megtörtént a házasság.
Mikor a tanár nr a maga i>oldogságának-féiz> két eképpbn \'megépítette és minden néven nevez.-heto • vibnrok, vészek ellen biztosiioltk a méies^ heteknek és hón\'apoknák házasság-aranyozó gyönyörűségeivel ; végre arra gondolt, hogy most már az egyéni boldogság kereteiből kilépve, folytatni kell\' az apostoli munkát nagyobb kerétben, ax általánosa-emberi boldogig keresésével.
Iro-asztalahoz ult.es tolytatta az emberiség földi megváltásának t.>nséges ainuL
vabfir
-KltmrOl\' gnndo iitaiba, ea Ittzasan irta tuv
irányító 1i1.fivét. Az leXz a löldi \'megváltás evan-gelinma. Az emberiség általanoa boldogBagénak gondolatán csü jgő, önzetlen, apostoli lelek szellemi örökségkincse.
A menyecske ezalatt egyedül volt; unatko-j zott; kiki-nezegetztt az ablakon; kózbttu-köi4 ben nagyokat ásítozott A mezes-hónapok utan nagyon kínosan esett neki ez a szomorú egyedül-valóság.
— Mit dqlgozol olyan sokat az irodádban \'? — kérdezte egyszer.
Marczali Péter fölemelte gondolkodó lejét és balkau mondta :
— Nagy munka az\' édesem ! „A megváltás j ösvénye."
A znenyecske iueglepödötlen, szinte, rnegdöh*. benve nézett urara: vájjon nem z\'iyárodölt-p meg ?
Mikor aztáb térje elkezdett előbb csendesen, • majd fokonkint jobban uekiuíelegedve, lelkesen j beszélni az élet nagy aránytalanságairól, az ellen-I tétekiől, az igazság érvényesülésének\' rendszeres, j | és törvényekkel biztosított vagy védett clnyo-1 másáról: megnyugodott némileg, mert látta,-i hogy tiszta elmével íoqdolkoiik; de magasan I járó gondolatai, nem hatották meg. Egykedvűen liallgaita. Ugy gondolta/ hogy ez u fantazmagória már velejár a professzori hivatással. Nem szólt ugyan ellene, de rémségesen untatta.
Az pedig igen nagy baj; kérem, a lehelő ! legnagyobb baj, mikor az asszony unatkozik. A j férfinál a tctienseg az ördög párnája; az asz-I szonynál: az unalom.
Minden unatkozó asszony melleit hét, aaolgl-latrak-az ördög áll;
-Maruiali Faiar lauar nr lázas agygyi, kiresta
az emberi megvábas ösvényét; a telesejw meg valami olyau ösvényt keresett azalat!, ami kivezetné 8/ egyedülvalósag uualmábó1.
C<ak tö kellett ébrednie lelkében a vágynák. Hét ördög Jeate gondolatát.
Egyszer ctak .Sztrakay Tivadar, Marczali Péter tinta! kollég\'iju. .nagyon melegen kezdett\' érdeklődni ,A megoáUik iisvényt" iránt.
Marczali Péter magán kívül volt örömében. Meghívta kollegáját; gyönyörű részleteket\' olvasott föl neki munkájából. Bemutattá (eleségeuek is a nemes törekvésű tiaialembert, aki követiri tudja aa ű apostoli lelke szárnyalását. Meg lett az ismeretaég. Uét ördog dolgozott rajta.
A délutáni előadások után a tiaial kolléga mindig hazakísérte Marczali Pétert a osodilalos nagy áhítattal hallgatta végig pl migtáüds Ösvénye" egy-egy ujabban elkészült részletét; s mmdig el volt ragadtatva. Felolvasás után pedig Marczali Péter tudtával es engedelmével be-bement az unatkozó asszonykához; a ott besttlgc-tett, mig a férj folytatta világraszóló munkáját.
Egyik délutánon éppen azt a remek részletet olvasta föl Marczali Péter az ö fiatal kollegájának, hogy a vallasi, társadalmi, politikai éa egyéb hagyományotságtöl megtisztult lelkű emberiség miként találkozik majd a haladáa, a megváltáé I ösvényének egy pontján, a melyaz általános testvériség ölelkezéai pontja, a megváltás diadalponya 1 lesz. Satnkay Tivadar elragadtatással tapsolt. — i Marczali Péter szemeiben a lelkesedés könyci | ragyogtak.
E megható jeleuet után Sztrakay magára | hagyta kollegáját.; ,
Nagy-Kanizsa vasárnap
Zala 42. szám 8 lap)
1909 május hó 25-én
munkálataikat, egyei kikévé, melynek a kai _ <y«gr •raségg; Által beaaérfSiemere/\'rtufra\' tartalmazó 190i évi ktmUn lajstrom
Ogyminiaz|eríumróI szóló jelentést kell tudo- j Mik\'óatól. fámét sry elegáns kit tflse* jelent meg 1883 éoi 44 t.-e. IV §-a értelműm a
tná«ul vennikezdődnek y teljes ül, és í * rraziggytJléii képviselőtől, Hzemare | ma( m„tól fogva 8 najxm ál qrwiroiiadfr
ezekben, ugy ezek nyilvánosságában a kép-; » Mp»í«löbá*ban •tartott! hmatol helyiségében ltiuumttn kiUtettu ofy-
■ Imi. i. 7 • . négy talpratMlt éa a s«ónnk eredeti egyéniségét i , 3 J. . . ,.__, _
viselőknek sincs egy szemernyivel sem több Tlie,fl ^„édct adja kö/re. Négy beszéd, h\'W (Uokat "»»«»«*« "V™*™*- \'
joguk, mint a misera plebs contribu\'<;ns fcmiiit ^ négy más-más tárgygyal foglalkozik éa\\<u öt vagy másokat illető adöjaamlatokra
többi halandóinak. De tárgyi tekintetbenj nund a négy ugy alakjára, mint tárgyára né»ve nézve észrevételeit megteheti a lenti határidő
sem egyeznék ez a számítás. j ollír a megagokötl chablontól. Mint a négy ojL^ frástmi a kir. pénzügyigaxuatóságnál.
Mert a delegáció az iigyrenAmódositott, J utóbb M *Mkimtő-hixotttágnál.
szakaszaval pontosan körülirta azt a jog- r trd^,ö (^légo.odo&llemü világfi.
kört, melyen belül a képvis: lök a delegáció albizottságaiban folyó tanácskozások ellen* őrzése céljai ól mozoghatnak. De már a módosítás lénye által az 1867. XII. t. c. \'15. j-ának alkalmazásában és megerősítésében, újra bibiai iyito-ti_ a dele-
Nagykanizsán 1902 május hó 21-án
neu Lengyel
ellenőr. h. polgármester.
EIB1K.
— Zászlószentelés A nkanizsai rom. kath.
a kinek Mzen-eré* ismer,tik, még akkor ia lö\'-L léllen figyeloaet éa megfon ioá*t igényelhetnének, I El-ö beszedét a tOldmO«e\'éai tárca költségvetése1 tárgyalásánál mondotta éa a -gazdasági neveié*! etsörendtt lontossuga és szükségessének hangos* talása mellett rftvítl, de meggyőző szavakkal bivia fel a ininiazter fig/elir.ei, hogy tanulmányozza a gae ó. hogy a képviselőház házszabályainak Homestead tőrvényi, mely törvény tivatva lennel semmi befolyásuk és mgerenciájuk sincs a; a k« és törpe birtokot elidegenithetlenségéi bi*-| delegácó ügyrendiére Tehát mind am, tn.i\'an. ea meg-eremtenl egy állandó éa erő. ki^ .. . , \' , .... i i _ i.- \' birtokon osz áiy.t. Második bea/édét az ifjúság
ttódozalok, melyek állal valamely képv.-, ^ , k0;okUfási tirCH köHSégveléne U\'r-a. , . ^ . „ ..
>10 valamely albizottság .tárgyalásain, ha gyal4í,nt| .ártotta éa abban alaposan éa meg- S0^*^^- Qanepélye
nem is tagja az illető bizottságnak, részt "kő módón- foglalkozott, a, iljuoig nevelésivel, **r^" rr*i IStól^
vehet az albizottságban folyó tárgyalásokrafítetlenU. elítélve elődeink. Jn ílhstározáaái, j^^J^^T SSS nézve csak egyetlenegy jogot óvnak meg j h0BV M számára, a néma jelenlét
lehetőségétől tehát, hogy lömeges (UJUK lliri||Ki u v" > i ui\'iini >■ onwuinv\'o n • « (1/1
nyozás által megakakályozzák a delegáció|(cintetbrn jínca gond reé^bogy ne mk Qcy-ÍSba Sm.aSriumba. abol _
esetén
I ír- ,.„ „„ , t r 4 i ,P»eléaé7r««n az ottao. "alkotó sok kUlúnléle V"18"!!, ha valamikor mégis ily gyerekes kt-érletel[ 6 to ág „ íröi pr6btr, lekM ifjtÍDk •zentetóai OMepély a/ alaó ten-ptomban Öórakor
mtménsk lenni, ri.glüa kéznél van azrk3teteigégerím(íl: H.iánuun .-a,.kbai ajáalj* ^ Otmepi ^et tat S.u»
orvoslás : a nyilvánosság azonnali kizárása, . kö^at*,! ^orményoak eyy o\\ ^etem M-
és az (iavrendben a .estilUtte In intefi,um! \'álli1i.at a vidékeo, va.y a Karpatok\' tbvében, »menet tőbbé Dem wrakoz k, hanem fr^Lt
vagy ped a a Ba atm pariján, hol a tanuló llju- ~ T"",,ék la*»*J«l*»* A .Zal»»eiyei
•áK caak tanulmányinak elbet és a tanulás AU.U.oeTaii.ióttatölei. sümegi járási aore máj.
WiaMal nkta\'áat jólnrmán tgy ^Ppiitio miatt a^tnélyeseo nem j«Ienbrtvé0 " meg, helyettesDl Sebestény Kató kisasszonyt kér-
7, A TI helyre, a« on.zftK lőviroaaba k^naioaaoUik. a "-yeiwau ^neaMmjr aaio ajwaoony. «r-
jogát Annak ;i&|öi védő Már k „,,, derült fiat-.l.ég **.f ~ \\f:tt6\'é6
meges inditv*\' | mH)?aríl van |,ágyaivá, e. semmiféle te- VI80 t*®P,1om.n41 ,ef\' hoon"-\' nT
ák a delegáció kintetlirn nincs gond reá, hogy ne caak tanítsák, P*9 58 »
aíbizoiíságuínak tárgyalját meg van fosztva de vezeték é. neveljék ia .1ketr Szemére azorint r„„l SSfdií m
a delegádó legfanatikusabb elesége is; és ^SmSfa ^
Oe hazsfiHSS-g és okosság előre meg fog hitiitilani minden ingerlést az ilyen kísérletre. Nagyon jól tudja a közjogi ellen zék, hogy a p»
a nemzet többségének ia akarata éa meg ~győződése szerint most .gundolni sem lehel a k\'izös ügyek kezelésének megválloz tatására. Ezért a közjogi ellenzék, hogy lelkiismereti köleleesegónek a kö ős ügyekre
mellett peveléae\'re in kellő gondol lehet fordítani Zala.MiháJyfán \'artoi a meg évi rendes
- internálu»oKban. Szerinle erre a cilra kell kÖzgyQléaél, melyben a Könny* Jóo«l bata.av.i
ment többségének, tehát pénznek lénni. mert ezt elodázni, pártérdekeknek m«g®feaedett e noki g.zuege-. ia be\'ÓIH ltek Mfg \' ^ ■ - alái^ödelai o«mIeBet. Ügyancaak a közoktatási váiwztúllalt elnoWf egyhangúlag U» Károly
tárca knl\'aégvétéae .tárgyalásinál mondotta el *0m8j|! » .Sfimeg és Vidéki* teleli, szer-
harmadik beazédet: az ujeagiró-mkolttO\'. Szemére kM«tőjét.
nagy rokonazenvvel azól ■ birlapirókról, éa éppen — At aréna ilgye. Kövesy Albert ezért hibának larlj\'á, bogy ásóknak a képzisére, színigazgató már megkezdette az aréna a kik a közvéleményt irányítják, a sajtó fuvata- épités6t a R0zg0nyi- és Kölcsey-utcák sar-
vonatkozólag az egyetlen kielégítő módon l°« kepviaelőmek szellemi mUreléaere nincs semmi . hírtMen m.|v^t a viroai kénvi. eleget tegyen mí megfelelőbbet sem tehet, ioad fordítva éa ajánlja a kallnazminwzfercek, ,evif1 háztelken, melyet a városi képvi-1 8T \' g 0D e sem lenel\' hogy állitaon fel egy fe.aőbb ujaágiró-isko ár, hol selfltestület három évre ingyen engedett át
mint részt
I I , t . , . nnmj BllllHia OTT IC IUUU UIWKiru\'lMU w, uvi---------------- - - ■ — — —----—
hogy cselekvöleg és szenvedőleg a ^„gal6k a hir,,Jir6 technikai isineréteinek el- e célra. Kövesy Albert azonban (talán mert vesz a delegációba való válasziá ban. UjmUfea melleit oktatást nyernének a reájuk a hivatalos elíárást nem ismertei az éoít-
ujatitá\'-a melleit oklatáat nyernének a reájuk nézve tonloaabb ismeretekben ia éa ez által a ! tudományos niveau ia emelődnék. A/nuban a tanfolyamra való felvételnél a legelső kelléknek
a hivatalos eljárást nem ismertei az épít* kezést a nélkül kezdte meg, hogy a tanácstól a szükséges építési engedély kiadását
— Folytaid, tdti öregem! Ez bilhftUMláa\'az intam jellemet köveUlné meg azoktól, a kik bevárta volna. Ennek következtében az épi-mO !•«>! — mondta keneteden ts átment a/ j majdan hivatva Ie*zn»k x nngy nyilvánosság tés folytatását felfüggesztették. Az eddigi •Mzonykáhor. \'előtt ítélni eleveneket i* holtakat. Ez a kűveiel- vizsgálatból kitűnt, hogy az aréna tetőzete
Maiujli l\'étrr t^ibb ilma.lf.vp\'1 éi kórhen- wény emelné n hirlaplrók <rkölgi tekip. ^ k<m6n |(a<v,t|,n liOaeléUWalt volnT
közben aza»n rót\'a papírra condolaiait. ÍUlyét éa ezavHiknak nulyál fokozná. Nttyedik . , _ \' • ... ____,
KéWibb » szobaleany bebozia . poatán ér- he\'wdében, melyet a bonvédelir.. költ^gveté, am» könnyen tűzveszélyt okozhatott volna keze<i leveleket, 1 tírgya áaánál mondoit, a katonává v.ló neveUa- Moat a szabályszerű építési engedély megadása
Az egyik halybúl érkezeti. kről bozot: föl egészen uj dolgokat, melyek, ba alkalmával előbb arra nézve történt intéz-
l-aereilen, nagy, kuazavonásokkal alakítod megvalóanlbainand\', ha inukban reridkufll nagy kedés, hogy a tűzveszély lehetősége elhá-belík ékeakedtek a bóntékon. \'fonoaaagu eredu,ények nyilv*nulnán.k ugy \'kfli. ritUs9ék Miut4n M nehézségekbe nem
Kiváacaian bünioit* töl. . uzdanági. mint badáazati tekintetbeo. Hebuulal ... _ ■ . .____... .
C«ak ennyi volt benne: akarja mar az elem. lia.akolákb.n a Ifgyver ütközött, a tanács megadta az engedélyt az
.Szegény bolond, te az emberiség meg r át táti kezelést éa a céliövéat, hogy — lia majd elérkezik, aréna építésének folytatására.
önényél kereted. feUtéyed már megtalálta a mai ■játí. Ctak te nem tátod]\'
Marczali Peier az agyához kapott, ISIOgroli. Mi ez?
Kaiteneie* gondoiai nyi\'a t ét lúlzaklatolt •gján.
Kígyót melengetett volna keblén!?
a had\'őlelezeltaégiik ideje — egy mindén t» I — K«kM<M#kHAr(ysl*Mk At r.kiki-kintetben\' harcra nevelt éa harcra kész újonc néki tárgyalások a nagykanizsai kir. törvény-aayág álljon rendelkezésre, olyan ujonewayag, széknél június hó ü-án kezdődnék, minden kor mely «géaz világon ritkítja párját. Es ha ez már reggeli 8 órakor. A nagy erdeklödesne* ingva ■ megvolna, akkor csak természetszerűleg folyna tárgyaló terembe c»«k belépti jegygyei lehet >•*•
éhből a tényleges ka\'onai szolgálati idő ImzII-liiáaa éa a mint az illasiiris szónok maga is
Dalt arccal, íeízketve, da a gyana kigyo- mondja: Ez volna egy bélyeg nemzeti muriba éa
ku záaával, sajtaiknul ment neje szobájához, Az. ajtó-Aggöny szőnyegét kissé szétvonva,
pénzmegtakarítás nagy scátáb.n. A sárga színnel nyomott f-hérboritéku elegáns füzet, mely a tár-
iitta : miként ölelkeznék neje és Silrakay s bogy sadalom minden osztályának és érdekelt kŐr"k-
tapsdaak egymáshoz őniudatvesztö, mámoros | nek megköldetetl, bogy abhoz a purlmanHn _ ___ __ ________
csókkaL kívül állók is bozzá szólba«<<aa>.k. az Aiheimeuiti \\ ^flíVfpfj^V^fen
Őrfiletes kacái tört ki belőle. könyvnyomdájából (VII, Kertpesi-m. 54.J kerüli | jej,e a vizsgafafut a
Rohant vissza irodájába. ki. Ára V
\' Néhány pt\'laoat múlva ,A mgtdltát ötténye" \\ _____
ezer darabra lépetten, loazlányokban bevert a
Kárhozat itli az emberiségnek, nem megváltás !\' ^ VÍTOS llázi\'DÓ).
Másnap megindította a tálópör1. _ HIRDETMÉNY
_ •
Az adókivető bizottság elé terjesztendő I lll-ad osztályú kereseti adó kiszámítási javas- \\ azt
jutni. Ezen jegyek azonban ma| ki ia oazlattak. Figyelmébe íijahfjiik 4 jeayiu a|éono«okmik, bogy a tarnyalas-oki a c-ak óráig merne* be-bncaájlaaí, ho.\'y a -argyaiasok ment e né zavar-lássák
— A kakaal ■•ndaiuut A baksai k»-i0lelh*n megválasdntt Darányi Ferenc dr. aép-a kúria tudvalevőleg elren-prlíciónak arra a pontjárn, vájj. n iaaz-\', hogy a k«pvi«elö a p"l>álass\'ai napjan a vnisaztaa aninlielyen tőbb baksai vá> !a-ztómk abbólj/célbí\', bogy reá »s***zz>nak, fs ját kezűleg pénzt adott\'\' A vi/>galai során tiibb laiiUÍ hallgattak ki, akikre kivaikowa történi. — Ezek azl vallottak, hogy c«aki« étkezésre k*pia\'< egy koronát, ellenben Schvarz Simon aorconi-rns, a kinél a néppárti választók gylitkestek, inoadja, bogy Daranjl igen is oniogalolt
Hagy-Kamm, vasárnap
Zala 42. szám (4 lap)
iqoj. május HÓ «fr«ii
p4a>t| agy nagy bőnaakával járt körül, abból szedte lei a bankókat Némelyik rálaaztónak 10, mátoknak 20, aőt 60 koronái is adott. Estére a bőráaka egésaen kitirfllt.
—Népünnepély A nkamsaaiAlt Munkás-képző hgyesület 1901. éri junius hó 8-án a sörgyárban d. u. 3 órakor kezdődői eg,nafj népünnepélyt reodei. Műsor: Délutánfél 9 órakor: Kirooulá* az egyesület helyiségéből* helybeli | hadastyán-zenekar kiaérete mellett Délután 4 órakor : Nagy sétahangverseny. Délután 6 órakor SaórakoiUtó játékok és előadások. Este 8 órakor : Fényes kivilágítás és tűzijátékok utápa következik tánc. Megnyitóul a »Társalgó\' táncolja 30 pár. —\' Belépő dij: személyenkint 40 fillér.— A Társalgót Kippl József Unitja be.
— Kauaruptllö ad«ata)«k, F. hó 18-án elhunyt Reichenfeld Mark iránti kegyelet jeléül adakoztak. Reichenfeld Győző i\'OO kor. Bianktnberg Vilmo* 10 kor., Reichenfeld Ede, Reicbenfeid Gyula, Reichenfe d Sándor éa Wiuter Nándor \'5—5 korona, — összesen 230 koruiia.
A nkanisaai Che>rs Kadíaa.
laloban, a néppárti választók kó<Ql többet elha-tárosták, hogy minden sroa meg fogják akadályozni, hogy a két Kovács - megjalenheaaen a programmbeasédnél. Körülállták a házu«at, azzal a szándékkal, hogy őket onnan nem lógják ki-boosájtani és mikor Kele \'József útját aula Kő-rácsnak, ezek közül az egyik bsjiával mellbe vágta Keléi. Eat aa ügyet mult év december lft-án tárgyalta a nagykanizsai kir.\' törvényszék. Kováoa Istvánt, mint tettest, máslel evi börtönre Ítélték el aulyos leati séries bűntényért, a fiát: Kovács Jánosi, hat hónapi börtönre, mint . n verekedésben részest. Fned Ödön dr. védőigy- j »éd az elsörendU vádlott itéleie ellen felebbezést jelentett be. — Időközben Kovács litván fia1 uemllot\'fl, hogy Keléi nem az apja, hanem ö vagta meg a baltával. Igy került ez . aa ügy a péoai tábla lelebbviteli tanácsa elé, a hol Fried Ödön dr. nagykaoiziai ügyvéd hatásos ved íj beszédje uiján a< elsőrendű vádlottat, Kovác t laiváut a vád és annak következményei alól (elmentették. A másodrendű\' vádló t ítélete vá tozatlan maradt. — Ktáieit caecseaaö. Sóptérfll egy meg
elindulni akarnak. Az értakesleiet aegtMatfcg iamerkedée céljából társas él kezet lees d. u I órakora Pannónia-tiálló(Kerepsti-ui) éttermebeo — A bárfflplaeér levele A főherceg ▼érből származott löpiacer: Wallburg Ernő baró. a . VendéglStök Lapja\' szerkesztőjéhez a kővetkező levelet irta .*
íbisz György szerkesztő
őrnek Budapee\'ea.
Tisztelt Szerkesztő Ur!
Mii nspon s H.r.anyi-Tenlvérek czég »zol• i gálatába léptém es működésemet, mint a New-York kávéház főpincére megkeíde\'te n
Ezen alkalomból fogadja kedves szerkesztő ur, mint a pincárek eli-mert szószólója éa sa|tó-beji vezére, Üdvözletemet, mert ezentúl én it bivei kIzé azámltom magamat ée mindrégig az ia maradok.
Szerkesztő ur tslán csodálkozni fog lépésem fölött, minthogy sokan vannak, a kik nemcsak csoda koznak, de mag i« Útköznek aaon, hogy — I élni merészkedem és tisztességes utmódon akarok
— Haeberlelepleaéal Ünnepély. C-erlán Károly Zalavármegye ali-pánja valamennyi ttfr-rényhatóaági bizottsági taghoz a következő kőr-levelet intézte: „Keszthelyen f. é. juniua hó 8 ás fog megtartatni Festetich György gról a lógna7 gy«bb magyar lazdanak t\'zib\'irleleplezési Quiie* pélye; a melyre a Festetich szobor rendeső bizottsága a varmegye töryényhatiss;át is uiint ilyent meghívta. Midőn erről t bizottsági tag urst értesítem, lel\'(érem, hogy vármegyénk e<en kimagasló alakja iránti tiiatelet éa hálás kegyelet jómagát is betegge
tévedt leáuy bűnéről vesszük a hírt. — Fa kaa caaládomuafe kenyeret biztosítani.
Annál elbuktatta a nagy szerelme s annak gyű mölcséiől erőszakos utou akaris megszabadítani magat. Elme.it Lakán lakó növei eh«t, Farkaa Ju|iahoz s annak segélyével sikerült is ez neki. Az öt liónspos magzatot elásták a kertben s a csendőrök caak nagy kutatás után akadtak ott rea A leány meg te próbálta a lagadáat. A szegyeu tői téli, ez adta néki ast a gondolatot, hogy
Ugy vélem, némi magyarázattal tartozom a világnak é< első sorb in uj kollégáimnak, hogy leire ae értsék törekvésem tisztaságát. Mindenekelőtt kijelentem, bogy büszkén rallam magamat pincérnek, mert> hosszú érek tapasztala ai során arra a meggyőződésre jatottam, bogy a pincérség mely löbb méliallantágban, mint ■ elismerésben részesül, tiszteletre méltó foglalkozás és a ki
kenyerétfép mini teszem
e.. 10 órára megjelenni szíveskedjék.
— Ma|álla. Az izr. polgári iskola ifjúsága szerdán, folyó hó 21-én, délután a sörgyári parkban majálist rendezett Az idő némileg kedvezett néki. bár az ég borús rolt, de azért mégsem esett az eső, és igy a nagy számban megjelent közönségnek nem kellett fedél alá menni, hanem a kertben mutathatott. Délután 2 órakor rette kezdetét Elsőnek az ifyusági énekkar eléne< kelte az •Eltörött a hegedűm« c-imű népdalt,majd W e i s z Oszkár a Hajótörés cimU monológot adta elő szépen és érzései. — Az első négyes után We 1 t n e r Simon-jiedig >Egy kedves ember* monologgal akarta a közönséget nevettetni, de mikor belekezdett, hogy: .ilyesmi csak velem történhetik", rögtön kijelentette: .tovább nem tudom.* — Es ezzel nagyobb hatást ért el, mintha az egészet elmondta volná. Az ifjúság egy-kettőre táncra perdült éa járták jó kedvvel késő estig Az első négyest 60 pár táncolta.
— Bank mellékhely. Az Osztrák-Magyar-Bank uj mellékhelyeket létesített. Igy a többek közíjtt a nagykanizsai bankkerületben Keszthelyen, hol a Keszthelyt takarékpénztár réBavénytársaeágot bízta még az ügyletek ellátásúval.
— Juniális. A most megalakult Nagykanizsai K <lhólíku* Legényegv et junius hó 1-en a
gyermekétől megmenekedjék. A bUniis manipuláció Ie,en a D8he< .P41/4" kfre"\' m*"< tette a raló-zinüleg elmegy ®T haaznos tagja a társadalomnak,
akiből a testvére segítse-1 11 méB \'Par űzői, vagy u kereskedők, vagy„akar ; a diplomával rendelkező emberek. Ha ezt a kedvezi) Ítéletet nem alkottam volna meg már évek, előtt a pincérekről, bigyje meg, nem léptem volna magam ts körükbe. Dj miután szemernyi kifogást
géyel angyalt cioállak
- — Tolvajok a vaautAlloaaáauu. A ka-posvár-uocsoladi vasútállomáson arra a kelle-metlen telledezéare jö lek r», hogy a feladott gabonanemQekböl jelentékeny mennyissg rendszerint eltűnik. Megfigyeltek eunélfogva aa álló
sem emelhetek a pincéri foglalkozás ellen sői, egyes fonhejázók előlíeleteire sem lekt lek aulyt, terméazeieaen emeli fővel kötöttem oldalamra a
más szemelyzeié. es. kiderítették bogy iannak^ , dolgomat
minn n h 1 rnm tfloii mmrl—nhirntmniihiti A-I——-
mind a három tagja részes a gabonalops.ban. A csendőrök a nyomozási sikerrel bevegezvén, a| három vasúti alkalmazottal, köztük Kardos állomási elöljárót letartóztatták a a kaposvári törvényszéki fogházba kísértés. A gabnalnpáa leg■\' nagyobbrészben h. kapós vari -uradalom kárára j kővettetétl el.-M.
— Igati tiszta választás. Tudvalevőleg nincs,\' olyan nyomorúságos állás, melyre a pályázók özönével ne jelentkeznének. A legnagyobb ritka-\' ságok közé sorolható tehát az az eset, hogy Makón a városi állal orvosi állásra\'hasztalan hirdettek pályázatot, senki sem jelentkezett — I Érdekes incidense volt a választógyűlésnek, a városi főjegyző évelődésére :
— No, képviselő urak, most válogassanak. .
Az egyik városi képviselő nagy derültség között;
igy válaszolt:
b\'ölkérem kedves szerkesztő urat, szíveskedjék ezen saraimat b. lapja utiáu nyilvánosságra itosni inert dokumentálni akarom a világ előtt, hogy sem engem, sem jelenlegi főnökeimet Harsáayi Testvér urakat nem a szenzációhajhászai vezerel, mint azt némelyek fellűu e\'ni szereiuék. En tisztán a becaűletea megélhetés céljából lettem ló-pincér.
Fogadja Szerkesztő ur kázszoriiásomat éa adja át dj kariársaiuinak üdvözletemet.
Budapest, 1902. május bó S-eu.
- Tisztelettel
WcULbu.ro JSvriö. .
— llyeu tiszta választás is régen esett meg aiuu\' J . , , ...
városíuuán. V ! E« hel>reig„nás
— Uaidakérék (gaedák vsgy l\'öld mlvelAk Miftvetaéice.) A Magyar t>azd«azfr
aaját pénztára s a lelso templom telepítési alapjas veis^gnek egyik legfőbb törekvése a kisgazdák
javára a Pulaári Egylet nuuj termében tnnibolával és vtlai;p"8laval egybekötött juniálisi rendez. Kezdete este 8 órakor. A helyek árai: Páholy 5-kjor: — Családjegy 3 kor — S\'emelyjegy I kor. 20 fill. — Karzatjegy 1 kur. 20 liiler.
— Ur a pulillkAbaM. A migyar ember egy kis háború nélkül nem igen bírja ki alkotmányos jogainak vyakorlaaat a képvixelö választanok alatt. Külöailseii Zalái ,u éleuxek a választások, meri a néppárt kellő előkészülettel indul a harcba ea ju korán megkezdi a magyar vér pezsdítését- A zalai kerületek közül Lepsényi örökéért a.lelenyei mandátumért, ez idén Szüllő Géza harcolt legerősebbed, legtöbb tűzzel. — A néppárti választókat a muraközi hecz-káplánck, a. kik a zágrábi érsek fennhatósága alatt állanak, nem politikai szempontokból izgatták, de kizárólagosan egyházi szolgalatot végeztek ezzel es a i nfí beiiiii; politika, az egyenesen magyar ellenes, mert tudvalevő dolog, hogy l\'oszilovics érsek ■sohasem voli barútja Magyarországnak. Zala-
és löldmivelők támogatása s erdekeinek hathatós előmozdítása. Hogy ez minél eredményesebb legyen, legsürgősebb feladat a kisgazdák és töld-mivelök szervezkedése. A szervezkedés módozatainak megbeszélésé céljából a Magyar gazdaszövetség a I. évi junius hó. 12- én csütörtökön, d. u. fél ne|jv_óraliur tíudapasien a vármegyeház disziermúben egy ericke\'lelet t\'Tt, nv.r!j c es Utou • meghívja a lelkész, tanító es jegyzőket,! valamint minda/ou birtokosokat, gátiakat és földmivelöket, kik a löldmivelők szervezkedésé- [ nel, illetve u községi gazdakörök letesíieajnél fföldmivelok vagy gazdák szöretsége) közremü\' | bödni hajlandók. Ezen értekezleten a tűikért i előadók részletesen Ingják ismertetni a kiágaz-1 gák es földmiveiok szervezkedésének szükaeges-segél vagyis a gazdakörök célj .1, hivatását és működési irányát. A\' kik e hazaltas nemet munkában résztvonni kívánnak s az értekezleten jelen leniig akarnak, szíveskedjenek legkésőbb I junius hó Rg a Magyar Gazdaszövetség titkán
megyebeli pedig a muraközi kerületek rálaszlá-1 hivatalánál (Budagest, Burros-utca 10) jelentkezni, sáíl a zágrábi érkski palotából dirigálják. Az idei j Miulán loheiséges, hogy ingyenes elszállásolást kap-
valaaztan alatt a leteuyei kerülethez tartozó Sormás községben nem egy véres-1 verekedés folyt le a .néppárti a függetlenségi választók kö\'
vehetője jelentkezők leiáru
zólt. A soruiasi füíjgetleoségi polgárok Kovács (Nácl.l István volt és a fia Kovács Ijogosító (Nijci) János. Ei mikor Szüllií Géza megjelent a)címüket
hatiiaa az értekezleten megjelenők, a mennvibén tehát erre rellektálnuk. szíveskedjenek ebbeli szándékukul szintén junius l-ig tudatni. — A
(járványt kapnak, ha i aton vasuli állómat
vasutimenetjegy vállasára közlik nevel,
pontos hontifíí
xJJ&ró
Ezzel kupt\'suiutoau közöljük Sólymost Eleknek, érdekes helyreigazító nyilatkozatai ia,ineiy»l ö is a „Vendéglősök Lip/a* saerke^zijjeiiez k01-
|dött aőzlés végeit _
gy szól \'
A báró Wallburg főpincerségévtl kspcsola-to-an — abból az alkalomból, h»gy en adtam neki áz első úgynevezett borravalót — egyáltalán nem kívántam belekerülni az újságokba. I)* mert, több lap teveaeu irta meg a kerde*e* dolgot, kölelesaegem eimondani, hogy az valóoan mikep történt
— SzeretncIT\'lizelm,
Méltóztaisék, — válaszolt br. Wallburg Ernő \'főpincér.
. <—■ liram, — folytattam — e pillanatban szükséget érzem annak, bogy eltének a szokástól, meri mielőtt fizetnék, be akarom magamat mulatni önnek. Én Solymosi Elek a „Népszínház" tágja\' vagyok. Niaca szándékomban tüntetni senki ellen, mert arra ae okom, se jogom nincs, de tűntetni akarok ai ön munkás erkölcsei es aaű 81 kö^elességludása mellett. Azért teszem, mert magam is munkáa vagyok és hála Istennek — apa is. Igen kérem, togadja el tőlem e tizenegy koronát — de nem ugy, mint borravalói -— mart én e> elnevezést a mai naplói kezdve Ifibbé nem használom, hanem ugy, mint egy magerdemeit különdíjat.
Solymosi JSleh."
— HőslelkÜ asszony. Nem amolyan nyul-természetü fehérnép lehet Farkas Gergelyné, répa celaki lakosai). Legutóbb is megmutatta, hogy nem ijed meg a maga árnyékától. Az történt ugyanis a portájukon, hogy régi haragosuk, Vadas Antal" betört hozzájuk s Farkas Gergelyt,ki éppen a. keze ügyébe esett, torkon ragadta a foj-
Nagy Kanutsa, vasárnap,
lógatni kezdte A dulakodását halira, berontott a I szobába Jf\'artan t iergely né a egy sa&iáa üveggel ugy teremtette füUovön az ura megtáraadóját, j hogy as elfeledkezve régi haragról, Karkai Gergely- j röl, el az eg&z világról, ugy zuhant a szoba padlójára, mint egy darab fa. A hitestársak a megkábult Vadast ekkor aztán felpakolták a asépen kihajították az udvarba, hol testének érzékenyebb fele as agyagos földdel jutott érintkezésbe. A megkezdett pásztorjáték a büntető bíróság előtt nyer majd kifejezést.
— Pacalt bqlaloal ha>»li. Mini Kesat-helyről jelentik, a balatoni halászati társulat el— | hstározla, hogy a Balatonnak nagy mennyiségben halassolt kecsegdjét és gárdáját berlngmódr* páoőtva,\' kereskedelmi forgalomba hozza éa versenyre kel a külföldi heringgel. A balatoni fogast pedig konzerv módjára dolgozzák föl. A társulat állandóan Otsiáz embert foglalkoztat. Ez évben s halállomány gyarapítására 20 millió logassUtló ikrát és 800.000 növendék-pontyot helyezlek el.
\' — Pérn |árt leáaykcreakedA. Sohvarz Ignác győri illetőségű ember leánykereskedéssel foglalkozott. A legutóbbi időben azonban ugylát-■sik: nem tartotta üzlete kiterjedéséhez méltónak s be lorgslmat, hanem kivileli kereskedésbe kanolt 3 Bukarest, Jasay és Szólta mulatóhelyeit látta el „friss szíkllitmányokkal.1* A mult héttőn is a Balk\'p félszigetre indult s magával vitt hat sop ronts egyei cselédlányt, akiket azzal általot\'í hogy Bukarestben gazda; román családoknál hallatlanul magas díjazás mellett he\'yezi el őket. A kupéban filvö asonban összeveszett a lányokkal s azok közül egyik paprikát hinted a szemébe, s többiek pedig reáesve ugy elverték, hogy a jeles férfiú tulyos testi sérüléseket szenvedett. Barcson hatóság elé került a dolog, ahol a.izegéjy leányokat felvilágosították Schwarz terveiről. A leányokat Szombathelyre szállították. Schwarz Ignácot pedig egyelőre vizsgálati fogságban tartjak s nyomozást folytatnak eddigi a/állit-mánysira nézve.
Szerkesztői üzenetek.
Faeaa. Mint meggyőződtünk, tévedés okozta, hogy oda került. Bárcaak minden kereskedő annyira magyar vo na, mint a szóban forgó.
0. Z. Budapert Szíveskedjék uj gyűjti* ivet küldeni.
Zala él. aaám (ff. lap)
Annuntio: As ártatlan, Dosztojevszky : A Játékos, Theuriet: Egy gyeoge pillanat. A könyvek megrendelhetők s kiadó Pallas részvénytársaságnál Budapest V. Honvéd-at. 10
A_1WÍ május bó M4b
Férfiaknak ingyen küldik.
fty s) taiálaáiijra orroaaáf, aaly aa e^ri enM vlaaaaUÜtitJa. Bgjr tipa próbúaoaug a i 100 aldalaa köuyv pgats utjfcn jól \'
IYIL11ÉR.
kU Mi inak. iagyaa ktUatík agy peáfe4 1m-láaalatfa aálfokk iiaiiáiiiriaM4jk<l po«U Ibii ntiijí
Budapest, Batbory-utona 8. iua
Állandó raktár Nagy-Kanlztán: Brttok Hárktu
és Tára* ^ BilUMul.
iavanyuvTl
j, ntaésalll kaphat*.
afcíont
uélh
fogakat tisatáu, fohtraa él agiaaaigaaaa tarja hsat.
bura mHtóbb caodaorvoiságból pult agiu aak t világ bárnál; -*-lki. i U lm ,8uw 1 iáiul l»ítitnt«"-ho» fordulnak. Ca« gyógyaaar Uintttt aaratel akik tatalkari kikágáaak folytán Mai h^jakkaa, i/^Ba islatptsMnsüMH a**ra aairitat a m *Mfl itlhaifoau k> latáaat tj iaayai> laaa^al Hyijl «#!» aiaaaaokua i0*7,11 ktldani, a kik ért* inak. Es «r (ári orrquig a abaj sttkoa gyógyítható a ralaigaiá. • tik a Hátaikért kihágásokból axánsasó nimi a-Jtrtie. olgyangtilóaban, r. najyobb aaai bajokbaa aa gyógyíthatják macskát otthon. Kaau ulijlliii kat aasa rtmkn, a kai as arS a aagj 1 kii naaa alkági, aa évak áea baatW aaaeU Yaitfral a a liatia csodálatra multó. Bárki Irag a fiat iákat MaOlaal laaMtata a a pakli rigtSa >61 liwa^lp al laaa kkidta. az intáaat legkivált tank itti Ma, a kik ea otthont aaa ha^yknijak ai a a pvákaaaaMg, a aalj Ja bacuomagolva póitán küldetik, aegattatja naku, mii könnyön gyógyíthatók a rattaavtaa baj Ml 01 lkon. S» Dtiaat klvéloll. aaa taas. Mindénkl irkát trla kártaMM migynrol a kap így paklit jól bacaoaagolva Hajinál •gyáH. ponia ntján tltoktartáa, aailatl iagyan. írjon ;aég aa. -A CRomag oly aaápaa ka aaa aaaaagaiaa, ko£y aaaak alakjáról saaki aaa fogja kltadai., mit tati.laaa- a fonalat kávatkasMag c|aaaaai kafo ■adlaal I—Illan aa. Elaktias BalMlag, faat fvsa, Is4 A^a rlha. A lavalak aladlf > ásaaialaallaaMh.
itnictkyni jmjxi .Cl 11 ál - JNfáiftSial üp
■ WMfiitt, iaáat át MIMi
Beniczkyné Bajza Lenke
..., RCQÍITCI..
in
Irodalom.
-- Ifjúságom cím alatt Jánossy Gábor inmert író egy novellakötetet adott ki, melyhez Pékár
ti)tilt—iüa-az_előszót a azzat kezdi, hogyj -A
legifjabb magyar irodalom aecess/iós termékei uián, bevallom, sajátra lelki örömmel olvastam á\' e>t a könyvet, — Ugy éreztem : az ér/ékies nsturalismua, a bűnöket hajhászó oinizm uVfüledt levegője ulán moaolygó tavaszi virányba lépek, ki az egészséges szabad levegőre, hol az idealiz-<nns szüaies uellöje és nemes érzemények virág, illata üdíti fel a lelket, A kötet 3 részre van j osztva: I. ü.le>képek és raJzoV, II, A nevelő úr (vígjáték.) III. Emlékezés; — Ajánljuk az iroda | lom barátjainak. A kftlet ára 3 kor. és kspbaló N.\'Kanizsán Fischei Füöp könyvkereskedésében
— Négy regény — négy korona. A világ-1 irodalom négy li\'önőségének egy-egy légéinél | ■dia ki most egyszerre a Psltás irodalmi ésl nyomdai részvény társai-ág, naiiyon h».ep kiállításban é« rendkívül Ízlesés böí-itékban. A regé-nysk|mindegyike egy-enf jellemző alkotása az 1 i\'lető szerzőnek, melyekei úgyszólván löt» lessége | e\'olvasnr mindenkinek. Az annal inkább meg-l tehető, mert a kiadd társaság az egyes regények árát mindössze egy korooábsn állapította meg. A regények címei: Slenkiewic: Ot kövessok. D

. ■ Raffday » Uáalbaa ... I, Ara Ha ve 4 kar., kM»a Ul
Af
iwswiaai
A Rlchtar-féle
Llnlmnt. dm. cumi
■arteay-hUa-&eallai an |W kipróbált háiiaijsr, a aaiy aár ttbb mint SS év éta ma« UakatébadarssMMI alkalaMitau káurtarati. ttánll la í^Waáia Intés. Silányabb ntáu^ak aiatt
■ mi » berfaárlíatoroiatuajjiip
Jyünk éa oaakia oredpii üvegqkát ibosokbaoaJtrNlffvádjMVgjnl
logtibb crófv KMilArbau
mPtTiC&
ia a „kUW oiuBBjai jsnk aE r 80 f, íj. 401.4> árban a " kapható. Kirak tár? József gyópnereeaaál Budapest* q.
BlcHtr F.illt fim,
ctéas. tá ktr. ufyati •aallitÁi.
Hidomaát____
HyMá Nasa
Mt k. kar* 440
Elütik B
Rag. $ kec rvw w kM tét** 14 aa
hkett ktaft. Abo( »oÍ0Í izefil
IA IUt Aw I luw. *a*ot 4*
L
a aac aaáptaaagwi, «.
Maii %|»I|»I||| a Tina1\' —-
a4nxha4|)lafa a^fk aUArmagp imjiui
aatrak uafln \'datfwfo^i * an.i. adadaa h4ai
HÓCHfl FÜLOF
Fischei Fülöp könyvkötészete Nagy-Kanizsán
■illtonifllü liWvÍAIfl.niinht A fűzéstől A LEGFINOMABB QBMfeÉSIG: BlVIVwillluVa iil\'flUlU\'SiyifWl Pupartout strlék-albumokát dítzfelirateiciuit, táacraaáaksfa ^nbiM kMtaU| Elvállal tavábbá képek, fotográfiai tarvak, rajzok áa térképek cachirozáaát, ugy minden a azakba vágó mo/tluH.
Ö vállal ** készít

Nafy-ICaniasa vasárnap
Zala 42. szám v\'6 lap)
1902. május hő 15-én
l
H%yok
rtalM* nélkttm-betolta.
Legjobb eripltfl
A női szépség
•lérMn, tSkálet\'ailáaera éi f»hUrtá»áre lafkltlitMi ís j.gbi*loaabb t
FÖLDES iole
Margit-Crcme,
m.ly vpgylinÍB, mm higanyt mari óimul im tartalmai, IctjtKn Hrtalmathii to
aairaentea. Eiett viltigk\'iril arcakaaOca pár nap alatt eltávolít aaeplit. májfaltot, patUaút, borátkát (Mitaeearl to minden más bSrbajl, Kialmltja a ráncaokat, redfik.t, himlő-íielyaket to ax areaet /\' hérríy tiiiitirií
ia d\'/erv\' tnnhyolifi. Lcttkiiüa&üti Aviszcr ;i nap í* tw-
folyttsu elltstt. Jn: kiír légei* I kor. uacy tégely X kor. Utn/it hülwim-1 20 k. Margit ««i/\'/kiii 70 fii.. Marfii fog ffg <Xaliiifa*l<i) 1 k»r. Margit nretrit *0 kr. Számtalan rlismrrö w kűszüiw Ml .\' Postán utánvctellul Tegy apáaa alÁMtea beküldi™ titán klldl a kárailA:
FÖLDES KELEMEN
__ 4)ótrurréll ARAD
Kapbató minden íjogyeaertárban. drog.-riábm éa illat aKarkerMkodiaben.
Faraktár XaayzKnntxsitn;
Ma Lajü ii min Nb iriiriiirtitiibii
( sixlaa.
»y«r»
hatáau.
ÍÖ26 rfgrb szám. 1902 289 -1 I
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végreknjló a< 1881. évi LX j !>>c. 102. §-it értelmében ezennel közhírré leszi, ; hoii\\ h iikanir.iRi kir. járásbíróságnak 1902 évi V. ;\'ü80 1 azántu végzése következtében Remete I i(ií*a .lluyved javara Vargn J&noa bakaaházi lakos ielloa 318 korona 66 fillér a jir. erejéig 1902. | j évi április hó 14 én foganato»itott kielégítési I icgrehajtás utján loíoglali é* 660 kor. becsült 4 drb. szarvasmarhából álló ingóságok nyilvános |árverésen eladatnak.
Mely árverélnek a nagykanizsai kir. járás* I biróságl902-ik évi V. 386 -2 számú végzése folytán 848 K. 66 fii. tőkekövetelés, énnek 1901. évi níÁrciui hó 22. napjaiét jAift 5% kamatai, \'/)\'/• valló dij és eddig Ouieseo 17 kor, 50 fillérben bíróilag iiiár\'inegallapilott költségek erejéig Baksa.j hazán a helyszínén leendő eszközlésére
1902 .május 31. napjának d. e 9 órája
bt ári ófll kitöte\'tk éa ahhoz a venni szándékozók oly tnegiejyieasel hivainak meg, bogy az érintett ingóságok az 18S1. évi I.X. t.-e 107. é< 108.
értelmében keizpénz fizeié* mellet), a leg-ölkbtt ígérőnek, hecsároii alul in ei fognak 1 adalhi.
Kell N.-Kaniz-aii, 1902 ári mAjus hó 16-án
MAXIMOVtTS ÜYÖRliY kir. biróaáp véprehajló.
Tavaszi és nyári idény i • • ». Valódi brünni szövetek
Egy darab Mtr. 3.10 egy teljaa ftrfl öltönynek (kakát, nadrág áa mai-lény hez) ára aeak
> írt. 8.76, 8.70; <80 jé frt. «.- ia 6.90 jobb fit 7.75 Ónom frt. 8 66 flaoaaakk l frt 10.— tegfimwabb
raitti
takkM
Egy drb. szövet fekete szalon öltöny 10 frt.* továbbá felöltö szövetek, tarirta loden, Iegfi: noraabb kammgarn stb. gyári árakon küld* szét a sö\'id éa legmegbízhatóbbnak eliaaer poaztógyár-nktár
Siegel-Imhof Brünnben.
ninták l>g;ri éa Wriftte. — I azcHaatl aaálUlásJátáUá* aelta.
A privátvevök jelentékeny előnyére van, ba szöveteket fenti gyáriraktArból rendelik.
144—20
Ili
iiü^k Kaphatók
9I8C88I Vtife
könyv- is papirktrisktdtstbta.

Malo in-és füresz-berendezéseket
könnyű kivitelben pontos kiszolgálás -;- melleit azállit stz ujonnan
es o I
Ci a\'akull
o arai
1 * S —
M3. ^ Q $
1 * ii Hí fif
1 * m *
__ . m . Egl*
E Nyert és appretált vas- is érc-öntvények a legolcsóbb ^ B árszámitással rajz és minta után gyorsan készíttetnék, jaj I ^ ■ . m Tervek <ie k01ia*ávttia»k dijtaluaok.-iU7—$

Gép- és malooiépitészeti gyár
és javító műhelyek
--£Tag3r-2£a,xa.lzsá3a. v--—
(Tuliitaosok: losifovic és Fasching mérnék.]

Vérialkotö.
Megerősítő.
Vastartalmú tápláló- és erősitö&zcr. vért-alkotó és ide&-erősitő, jóiaü és = könnyen emészthető. ■
Mindenki orvosánál tudakozódjék
Főraktár, Zalamegye részére:
i : JMaKybanizsáii.
Iilfii lék a^srsíís
i *
$ $ * * * * * $ $ * *
¥ ¥ i
EÍiÍ!ÍÍÍÉ
rVK.LCYCTEA\'l \' J£CYTArtl IflTEZÉTE
. ___\'ii\'i-iiimiii fia |
ZT IVKACSFURDOI
IC ED
BICARBOMA
i
ASWAOYVIZ
KAPHATÓ ;V„ 1 i FUSZ£P.K£R6SK£0£SEKBE VENDÉ CLOKBEN
ÉS niflDEtl VASÚTI ÉTKEZŐ KOCSIBAN^
t ii
n c z rUmu (tiikutiitz)
„"VédJoejjr
VÉRTES gyógyszerész-féle
hanmilalliiH U lighutúsotubb. Feltétlen tisztasága lötelktitében ttiy tíUaő iiiim btUű \\ tis. tiálalru mindenei ei(i.4 let/jobbaii alkalma* külör.öscu ia a mos Hiiaym krrtvit\' gyutómódszerre (tti»-Kkge) K-itlinö ak»rr«l b.azaallalik küfZréity, csiiz, meijhiiléstk elLer, bénulásuk, ficamoknál, tjyuUidús it kelésnél további tr /rjbSr érflsiiesrrc, v. h.minl a Máj liSjtlitAsara ; belsőity, gyomor-görcs, ros.-zuUét, /tj/ájái atb. eiletí. Katonáknak, vadászuknak, turis Aktiak, levpilttirdó1 nak s Allallit sokat ityulnulól>i>nk nellülózheifllen. Vslodi e<a\\ a mellekelt vcdjfgygyel Égy üveg 30 fillér, 1 és 2 korona. Kapható a igjógywer árakl nn. dr» gurriakban ea lllfzfrkcre.\'-ki déaelvhrn. N»gykanitaáii Aimuth ti\'áthái\', h\'alutmi Tetlv/rek, ifj. Fitchtr Ferencz, Fttulho/fr Jázuf Nutts Vilmot, Kaufinann Géza Neu ét Klein, ltathmaun Testvérek, Szilágy A. SchUíingér iitdor, tlei^a éa.,Schmitlt, Marton és huber uraknál fgyá ta-lában od, ahol plakátok a ("ÉUiryédjegygyel láthalúki Valamint közvetlen
Tubb azáz kiváló orvos álfsl ajanlva. A legizlelea£bb«éa legolcsóbb ái átiyiz kapható mnidafl jobb tUaaerk ereskedéae beu . vendéglőben.
VÉRTES -L. „SASU gjtógyszertárában LÚGOSON 4v»54 "

Jftgy Kanizsa vasárnap Zala 42* szám (7. lap; 1903 májua hó 2Ma
- i WFmFR T 71 SZÖLÖ ™boszpobaja|
*% * * JJlkjUll U • \\Je p lg; ellen való védekezéshez legjobb anyag a
I jósági gépgyára Nagy-Kanizsdn. igj — Dr. SCHENBRA.\'tDT-téle
H Ajánlja EGYETEMES ACZÉLEKÉ1T M ^^ .^itt jA — ^^.
fig n acsélgerendélylyel. első minőségű tómöracxél-kofw K K TJ Ti / f T TJ TI lá
L J| mán jókkal KÉTVASU ACZÉLEKÉIT Ax egyetemet g ^ JfJ, J^ X " JL U X* ■ Q
&gS ekékhez alkalmatható összes fel szerelvényeit, bora- 15
BB nüt ée egyéb t&l&jmralő eszközeit BQ LetBálllfelt ára Bfrdapevtem: 50 Jtgoe zsákokban á f£
uiijl ~ hűl" jd ~nar i - j-l ■-■ju-iun ru i jn . 70 fillér iO és 6 kgos /fakókban a kg. 74 fllér.
l! Mf | n >RI Sík és hegyes talajhoz Ö p Használata o\'csóbb. biztosabb a "ebihez jobbét tapad |f
^ /nh llPlII Wará^talkahnasba. g min. s rexgal.ei, a permetezőt sohasem dugítja
Nj I Hl aAnk legjobb Borvető- ^ A magyar-óvári m. kir. gazdasági akadémia B
Í?J mm I III gépeit szab.kikapcsol- N » növényélettani állomása kísérletének fényes eredmé- ^
Es haló kapacsukJyókkaL q jL nye; 450 magyar gazda bizonyítványa bárkinek S
; \\ ^ EJ, díjtalanul megküldetik
^ ^ ^"r\' " ^ w p Megrendeléseket elfogad a
{f | |Jap Mezőgazd. Szövetkezete" S
S J l^i BtDAPKMT. V. Alkotmáuy mien Sl.
mk H Megrenie léseket elfogadnak a vidéki megbízottak is ^
Homokos talajra a „ZALA-DRILL" különösen e czélra r^
készített és kitűnőnek bizonyult vdősarakkal ellátva E«J| ^ P°tF kaP^atóJ J*nosnál_ Zala Egerszeg ; fl
PS w ■ ^—________f^J ttoabuUwg Rezsőnél C sáktornya ;:ttszr& Brötoyák-jw
Ö .FERFECTA" mentő korongos vetőgépelt leszállított gl 1 nAl StrÍdÓ i Békefi ^,eknél Zala-Koppány.
B| áron. — „PLANET" rendszerű lókapáit — „PLANET" £ --- , , ..-—___^^^^ ffi
B rendszerű kézi tolókapáit tóltögetővel 2C kor. árban. — Kg (Hill ™ PrT "" | ^ jW
^ „HOLLINGSWORTH" lógereblyéit — Kukoricza mor- f \' —_____
BH zsolóit, szecska- éa répavágóit, valamint egyéb L^j
gazdasági gépek éa eszközeit |j| TT*3 3 J A % felvétetnsk
■ ■ fa— ed Ifilliili F:^„HiLfrp ____- _ — » » _______ .
Nemzeti irodalmunk legértékesebb alkotásait, a magyar irodalom főmüucu
n ámmmr franklin
lm 1fm J fT Társulat kiadása
iwl^Remekirók
<Ém 4u i|ili Mi hjv ümMci, 1 wnt, ■áréiif irii u#ri féuoa-1 rmén* 1 A PrtniiÍD-Tárwü«t áluű kiadott «Magyar Remekirólu aagy értékéi cseé-
» m**-*,*** i!Mk,iHMilMiÉÉ Ml, i tr^ílíilS!! kir«J MMÜ, begy MMk bwÉwhéie a
(éilluiiMb-TML — ^pg; k^ Mii - .. ^ DL .
r Isí^St J—Téljw Magyar Shak&pere,
4 ti^m Ciiíiiai" k\'íroi» \' á Pn»kiifl-We Magyar Rfr I AkuiMltrbcrnii
Urmm Uuló fS stiZt | mekirók ót kdtetet MroutoUai Angyal Divid 1 Klslaluüy-Tarsasag áJUl kiadott < tOiiélak Arany. Ptt6fiy VófmmaHf, Mai Ittuu SáAat KÜrter Fereaa ^^ aef ItOtMrtöl kaávc { Badics Perencz 1 Károiy, Lémy. Arany László, Fejes, Grfuis. GyÓry Vilmos, /.érimesg Ltkr. Rákod •Miit* Jóuef Koiwiíj Lajos ^ aaaaaa Miévkca tfj-HJ B4n<Sczi Jóx*cf ; Jenő, Szigligeti által fordított kiadása, kt a fordilá* ma már magyar rarookiró rrta^a Ivmhí Ekátid Ifaéáea lmr< UiftM ISá MraaaL Beöthy z»oit megy mert azt hűlj ok - inpadrói ezt idéuök lépten nyomoa ilmont a aaaiirt váréba
* GAf (M ite Cdeaaa [ A PmUHMe Magyar He-, Br:\'\'v t:2>^Aibert A teljes magyar Shakapere-l kadrezaiéayot áron kapják a «Magyar Owkowj v. U Pinaáa Pélar mekirók dfótttéioekküia Ué- ®a^er..JÓ**ef Remekírók* megrendelői, vagyis a kat kdtetea diaseeaa bakélétt maakit 30 Unm Qmy. PmM Sáaéor vtwáayU^aa a awtt ■epeteal^ ^Sándor . bolti ár helyett 20 koronáért ka miad a két munkát megrendelik.
ftMI PareM Beitek? Grefa mafyar Shakspere - kiadás E^dl Bála __\'__. IX . . J _ . _ . "T .. ^ _^ _
iNtiMW gtátfaeariiftf.f? 6 vukcs töteiw, dktköú^es Eniáiyi Pái Megrendeléseket elfogad mladea hasal könyv ke raakedéj
PcMÉ«« juaáiy *5*§kf*u Ed* 20 korona - kitételei árku Fereacsy Zöitáa vagy a PranlülD-Táraolat Bodapeatea.
jtfMf Mái Láariá p. iiátiml, Mao t Uaááa botti ára VUmb
QyiBffleei L •Twm^c Mihábf 10 kereaa kai. é< «t eádif íorf*- Oju^ Hl UPrPPVnUT rt löpv
dfaáb|tJiuar János tamfcei ta* SWifm fcnáái Iflft| HeinrichGwurtáv fi _Wr*UI\\CiIVL/E«lA/ JflUl._
lifia Jáaa^ ^iiwaa JC. kareaáka karit. — Lefkifátóbb kit- Wl |||| 1 ............
latataJM Zfteyt HüIéi \'^ tüakremekMaátuÉnkMiSkiía-1 Kowu.ra F«r»BC* áuu^h a A I
\'^amráar. a**. í pere re»«k4l • kkál?. aám^at! Anáw I|* ----
> i Anaj Jáaaa, M, Vértom.*;,\' II ■ ^ ^ _ _^
HiplmjM Ká^alaáál Unj Já«e<t ! ^mk6 | ^-------- "--^mmmírmtém
ÜnaUMm*_____liittá, Báű# lat», Jff? vBmaa\' ||] _mM Mm^r » ^ ^ » -----
• jalvt f^4ufél ki-1 étflhciéj^m Kr vr u^ei Fr»jy«a " --\' * J*T/er " W MT.
r MUlffatiTT^ r*\' »^aiáiuiJ ^ - Hfl # kor etm
M,fr . . ^p-^r^i «aa i||| - • Sfce^pere ottaca uamm^üi 6 h*3m
A SSt^tJP i ~^ ^ lfcÍ r ^ ^ nálkíU) » Imái Ml afe^
•W4ÍWW, iFa w Mé- ttiÉttroa ai llW^laa 1 | \'étkén* nééMtám főMMél MÉM
?? v^Mhw i#> I taftáay ári M lm*. uAM^ lutr^i f
ÍMK^ ilt. 1 i |I| 1 v • -;---
Nafy-Kaniasa vasárnap
Zala 42. szám ,\'0 lap)
máj ii3 ba 16-éo
hetetlen
A női szépség

•térésére, tAkéfeo attéaare ét íe« tartásira ísjc, itanu>vfe éa fogbialanabb a
FÖLDES tele
M a r gi t-Cr*me,
aaly rtgjrtiaala, mm kigeayt mm ólmót ms Urtelau, ídftmn Artmimallti* él
aairáante* £m nléfkiril iraktrto pár *ap alatt •kárain tylli aájNütot pattaaaat^ béreikét iMiUaaart ét ®iti4ían mi bórb^jt Kwaiiji i rim»kit, r«d*k»t, kiaÜ-hljrikrt éa 11 imot fthétw* wkww
é» mbr ^tfrfwji. UgkitiaMI bmer a 19 «
fMfán ffle«i Jra. ka tégely t kor. macy tégely * kor Mtayii kiijfftr | 30 k jfiwjtf hsijflptt TOfil., Marjit NfHp (ZakHfm><9t 1 kor. Marcii trzris 10 kr.
i. hli-W Wí /
MM vagy 1 péu etóaetw ataa HUi a.kétailé
Postán • beátl
FÖLDES KELEMEN
Arádnutrrima AMAD Sapka .0 aiaéaa fyégjaaartárbaa, drafé riabea éa itkMarfaMkalUa.
Förmkíir Caflfrsia:
Ma Up éi Mpr Mumitartaraka.
^fliitáf
haU
925 régrb. szám 1902 289--«4
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó na 1881. évi LX |l«-C. 102. §•• értelmében ezennel közhírré testi* bojh a wkanitaai kir. járásbirfaágaak 1909 évi V-386 1 számú végzése következtében Remete tíeta u*yvrd javára Varga János bak faházi lakot ;eilen 348 korona 66 tiltéi a jár., erejéig 1902. | évi április hó 14 én foganatosított kielégiténi régrehajt ás utján lefoglalt éa 660 kor. becsült 4 ; drb. szarvasmarhából álló ingóságok nyilvános j 1 árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir.. járás* j biróaágl902-ik évi V. 386 - 2 száma végzése foly-táo 348 K. 66 fii. tőkekövetelés, ennek 1901. é*t máreiu# hó £2. napjatói járó 5f/a kamatai, VaVat j>at!ó dij és eddig \')*s«esen 47 kor. 50 fillérben ! binilag már megállapított költségek erejéig Bákss* hátán a helypxiaén leendő eszközlésére
1902. május 31. napjának d. e. 9 órájs
hs ári őül kitfltenk és ahhoz a venni szándékozók oly megie.*y<é*ael hivatnak meg, hogy aa érintett i\' góaagok at 18*1. évi LX. i.-e 107. é< 108 | | §-* érteiméhen ketapena fitetés melleit, a leg-| dbbet Ígérőnek, heosáron alul i* el fognak | adatni.
Kelt N.*Kanit«aii, 1902 évi május hó 16-án
MAXIMOVITS GYöSíiY kir. bírósági véfrebgjló.
Tavaszi és nyári idény
1 9 © 9. Valódi brünai szövetek
valééi
Igy darab Mlr. *10 agy taljaa férfi óttftayaek (kakát, nadrág éa aal-léaykaa) ára aaak
frt t7S, 8,70, 4Ü jé frt, • — éa 190 jatt írt 7.75 finom frt. 8 16 ffeeaabb trt 10.— lnWaaaakb
Egy drb. asóvet fekete szalon öltöny 10 frt.* továbbá felöltő szőve ek, turista loden, legfC nomabb kammgarn slb. yyári érakon kaid1 azét a só id és legnegbizbatóbbask eliaaser1 posztógyár • r»klár
Siegel-Imhof Brünnbetu
Hí tatáik lagyes éa kénaeatve. - Utasa | neHaat! asálUtáajátállBS aelteti.
A privátvevők jelentékeny előnyére van. ka atövefeket fenti gyárirak tárból rendelik.
144—20
|§ij§§fiy$k
Kaphatók
mmi Ilii?
kúp- is jiiirbmÜisttN.
Malom-1 és fűrész-berendezéseket
fikfinn\\ü kmtelbm pontos kiszolgálás o l c s ó árak
®
mellett azállit az njonnan a\'akult
Gép- és malom építészeti jyirlí

Vértalkotö.
Jdegerősitö
E □
□ E
és javító műhelyek
- 2STagry-g:an \\ zsán__
ü 1 i Ü
(Iilajtfsassak: hiú és Fasohing mérnök,]
• aui
B Nyers és appretalt vas- és érc-öntvények a legolcsóbb B árszamíussal raiz és minta után gyorsan készíttetnek. Lj. & y^yy^ cs költáégvet&tk üijtulunuk.----------19?— -ti

a f
$ $ $ * *
a *
a $
$ $ * *
a £

* * *
¥
Vastartalmú tápláló- éa erősitöszer. vért-alkotó és ideg-erősitő, jóizü és könnyen emészthető. =
Mindenki orvosánál tudakozódjék
$ Főraktár, Zala- gyógyszertáriban
^r piegye részére: a „Fekete Sas\' -hox
*
Nsgyksnitaáu.
Taos néz kiváio orvos a fal «|aolvs, A legizlreaekk és (%olcsóbk 4f ábyis kipéeté amdta yoato laaaestsriekirtaaalaa 1 Teedégtóbee.
rUimi (ililirimi) VÉRTES gyégyszerész-iéte
kofimfatbttH m UqhütáiQMihh. titt/saifs 1 Övalkestcben a^V külsú
tt*iiH las sáialrk siisdetiifé*! s/ls/asi ktt*6tös*-i» ia a mos
inii) ra k«dv?T |^u>ÖBÓdmrr€ (ma^evgei K\'ttleé akerr«4 k^eaaaliaiik ko»tthnsi, jmMIWi eller, bénuláfák, ficamoknál, ás kaléimft
tovább a fffb&r ei(tattá*rt. t Unint a mi)/ liaattiaaara ; Mtolfg, gyomor\' ywc*) rvs zuilft,- fejfájás nb. etlen. Katonaknak, vá^áeau^aak, «ur>aiknekt leve hordó nak a általán aokat i)»kléki «k neUiilOtbe\'eilet. Valódi eas« a roellekeU wdj^g^gvrl £gv fl^eg 30 fillér, 1 éa 2 korina, Kapkató a i^yégjevfr aiaktan. di< aiueriakban es tB^terkere^k* delekben. NayykanuaiM AtmM fiétkén, Pákám fedetni, Fvcker FertncM, F«9*oAa/er J4*t/ <tí*m Ki/aai, Kantmmm irha Nem h Kitin, Keiíkwatm TcUvérek, Szilágy A. Schéifinytr Izidor, NssjS és Ofkmiiit, Martom m iiafror uraknál egy a salában ol», ahol plakátok a faatí^edjegygyel láthatók. Valammt kotveUea
é »
VERTES L. „SAS".g^gj\'szertórában
LÚGOSON 47. « \'
Nagy Kanizsa vasárnap Zala 42.
í WmtiHAZAI GYÁRTMÁNY!I
i §
Ö
WEISER J. 0.
gazdasági gépgyára Nagy• Kanizsán.
Ajánlja EGYETEMES ACZÉLEKÉ1T actélgerendölylyel, első minőségű tÖmöraczél-koa-mányokkal KÉTVASU ACZÉLEKÉIT. Az egyetemet •kékhez alkalmazható összes ítlszerelvényeit, boronák és egyéb talajmnrelő sezköaeii
Zala-Orill
sík és hegyes ialajhos egyartyt alkalmas hazánk legjobb sorvető* gépeit szab. kikapcsolható kapacsnklyókkal
Ő Pl
s
a tö
E B
Homokot talajra a „ZALA-DRILL" kfllftntaen e czélra készített és kitűnőnek bizonyult vetőiarnkkal el látra.
„PERfECTA" merítő korongos vetőgépeit leazállitoti áron — „PLANET" Tendszerfl lőkapáit — JPLA5KT" rendszerű kézi tolókapáit tóltögetővel 20 kor. árban — „HOLUNGSWORTH" tógerebiyéü — Knkoncza mor-zsolóii, szecska- ét rópavágóifc, ralamint egyéb gazdasági gépek ét eszkSzsÜ

HAZAI GYÁRTMÁNY/EOL^l
szám (7. lap/ 1902 májat b6 26-4*
\\mmmmmmmm wrnrnmmmm^
|A SZÓLÓ PEHOHOSZPOBAJA
ellen val$ védekezéshez legjobb anyag a
Dr. SCHENBRA.JDT-téle
BORDÓI-POR".
fi
& S
faj.
r ii
i i
\\9f
I^«»AUJ<oU Ara Bndapeaten : 50-kgoi z«ákokbto áj kff. 70 fillér JO és 5 kgos /askokbsn a kg. 74 fllér
Használata olcsóbb, biztosabb a eveihez j>bban tapad mim a rezgaliez, a permetezőt sohasem dugítja
A magyar-óvári m. kir. gazdasági akadémia növényélettani állomása kísérletének fényes eredménye ; 450 magyar gazda bizonyítványa bárkinek díjtalanul megküldetik
Megrendeléseket elfogad a I
„MagySr Mezögazl Szövetkezete"
BCDAPK*T, V Alkalmán? nlea 31.
MegrenJeléseket elfogadnak a vidéki megbízottak is
A por kapható : Miklós Jánosnál Zala-E*erszeg ; Roaenberg Rezsőnél Csáktornya ; Liszt és Brodo;ák* nál ötridó ; Bókefi Eleknél Zab-Koppány.
cKiiluu
mfelvétetnek
FISCHEL FQLÖP
könyvke r e sk sd e sefcaa.
Nemzeti irodalmunk legértékesebb alkotásait, a magyar irodalom főmüucn
FRANKLIN
Társulat kiadása
lüir
Remekírók
tsz alt 4 -cH^cá • aM-.«, u m m
> s>im 1 Maüi r>aai
/VllllM
1, mMhL aél m$á fitt— { a* rmátmk
ét M tri
•ártny Jémt Dtkkéj Un*f •drmny LámU \'űtfMy Séaéer hkm Sátat Diner ?ema Mtuf Iwnfc Lap* , Wiieil Déáel Maéé<* fan Vfca Meaaa ömú—i V. y Ptoaéa Pébrr •ŰNw#r öffy. failS lété* ftafc Facaa lavfciij Gfrfi MafeJéaafa. lat* p
fi \' 1 Mfe% \'fafrhjm T*ái Léadé
y mm t«mlj uíöó p. Mafa L \'fám ftnákjtUml •ftyda Jém— liaaée Jéaaf \'flrtmira ft laaa Jéarf Zvtart Vm
lton Sjpfctáiart íaacaJMaa * í aiwri ám naátfi íí-
S* W- r a*. akna a
é ut
_k\' «a
Wf 74MNaa*Mi
! A FraUa4Mc Magyar fte-mekirók S UMa aroiaiafckaa jénpkatf 1903 Mraéflél kaéve és aaaH aaéM Mattra <fj~*fy í * k**a« il* taraat ■ A PrmáJWk Magyar fU- j mekirók eMuléiart küéa kaé- j vciaéaytiats • sw/U a(Adtáé aj I at0ia Shakspere - kiadáa,; S hém Mattet, éhiiltaScs 20 korom - UiSda áriát: niaiiiüÉ. Matt a fcaéa >aM in 1 SO lavaea tea, k a téálf fapa-1 Mia át ftiüfw uaéÉi 4S0 > . laraeéba Uf*L — U|btÉÉáéé Uí-iÜM ranthyilfiaiiai Űrtft^ ? í ae« wa árit t lkáéi. iétsvM ; l inay Üeaa, Ml, ;
jl^. uaj mai^ a^mt Uarié, Séfca* wfv4^ Ím Utocüttem. I* n v\'fi\'t ttjm
ftatipea. a4ru«4a aaV A Magyar Utaan* iró k • ffC/i aispisaL aara^béi s Ik !
Aiexaoéar bcrnat AafyaJ Dértá Badicí Fima Béoécxt iéaaaf Saétby Zaalt flerzcvtesyAiberl Sayar Jéaaaf Endrőáy Séaáor Erédi Séta ErééJyl FAJ Faraaeay Zaitéa FraÉaéi VOaaa Gvala/ Ml MtrlcbGcaáv S«ra4a HJ laaiik Nmei
A Praakim-TáfteJat Alul kiadott aliagyar Keiaekiróka aagy értéléi kífü légy aaaá bagéwltéja a
7M/m Magyar Shakspere,
a liisialtiUjr-Tirftaaág aMal k>adau \' kúidiik Arany, PitéjL, lMi nww ty, 1 ; Karóiig. Lmty, Arany Lástid, Feje*, Or4ftiia, Oy&ry Vtimwsr / Anmttp- /Mr Mikid Jmó, Szigligeti éltei fordított kiadé»a ks a fofdiHa aa aér aagyar niaafciré iiéakt aagy, mórt azt hallják a «ziB£adrél.rat idéuik léytae-ayoaoe. éiatet a taaiil vérÉa A teljes magyar sbakipere-i Irdraraéeyat éroe kapják •«Magyar Remekírók* aoyaadatft, tinii a lat Ucaia tfiawaai bekététt ma akit 10 karate böki ér hefvott 20 koronáért la aiad a kél aoalát aagraoéalik.
Megrendeléseket elfogad mlodeo hasal kótyvkafaafcaááa va^y a Fraaklln-Társalat Badapeatea.
MEGRENDELŐ JEGY.
mmirniUZu
flaaeea. ili 1
LM #>wmf Lftaatf fMfé JaaS ***** Prtffw Sxétjj tisr^** +l>aém Hmm 1 Mr -1 nawrail 4én ;
AJdJértfl
lidÉéii
mi
mp €
.aiaap mi aaeMdf la
k imUum Mtjjuai Aa? a taituitati
aaisyán Mi aiaaA^I
■Buti
\'fit Ifl 1 saa.\'i NI

* ■síit a 1 it
Bfmmm* mmi a
fésr
I áCSürtí-\'
íjaaNfia Uaa lÉps-

I il
Él
- « SUktf+re ómut tMwfco fl UW.\'.i
1| (• !uu*rjkiiiéwi a műláp » hnm
iH I A WK • /WMMé
IFI—___
Mhryr H néávék »
• Skúktpe^ mm iiá 6 ÍD kor. kt<h eea
KLYTHIA
ds arczbör átépítésére TJTT]^
és fiaoaitiaára 1 U i^iiH
IjttflfiliMikk* ullrllr* Itnll fi kmIou puilter.
Kaber, romtaaala Ttfrx aargaa.
Vagyiláf analyaálva a|kal»a Dr. 3. J. Pohl c« kir. laair állal Héeabrii
Ellieieri letelek a legjobb ki.rukbol minden dobozhoz mellékéivé vaaaak. i ----^-----------------------^ 1
.10 «\'•« (lll\'aíl or»»l
, «vl jntaláaaal privát mlki
Konrád Jáno
ragyára arany, ezlist es ekszer-áru szallito-haza llrilt, \'Caákoraaag Jú iilckül ramn lou ora irt. S\'/ö Valódi tattal nanatait-lra frt. 5 "rO
GrOTTIilHUB T^-UböiÖ
469— TalAili oiilfit lánc frt. ím
Xkkal úbmattf ára tn 1*95
Cégem c.u aa kir. birodalmi (tímárral vas kitéatatv a inat iU i ariity. ktállitaai áram valamin: aianr
merfi-leval van biiUik jjabaa Nagy k-pea árjegyzék Ingyen éa btrraenlve.
ra. (a ktr. ■di-lallelte aiapiiau »a lllalairriu »r»
l\'arahlir t HKC\'M, I. »»•lluclle 3. Szétküldés utánvét vagy az üsszog előleges bekuldese mellett. Kaphat* a leilíkb illala>.rr-. ér«í«a-kere»kréraliíB f« uáoaürlarbaa. -Vnyyioau.un .\' Alt va Ili\'liiu Kelati II. Mér éa Kraiaar
\' t! vulu cégtktiét.
riLflTKO MN05
férfi szabó NAGY-KANIZSÁN
Borostyánkő — Olaj — Fénymáz
—— « padlózat mázolásához. ——— A legkiadósabb! A legtartósabb! Használatban a legolcsóbb |
——— Egy kilóval 160 Q méter mázolható. ——
Raktárak Nagykanizsán:
FIALÓVITS LAIÜS ós NEU ós KLEIN, cégeknél:
A gácsi posztógyár kizárólagos raktára készit elegáns és sikkes
a legújabb divat szerint . igen jutám us árak \'
mellett a legjobb kelr
Nagy választék magyar is valódi angol kelmékből, Vidéki megrendelések a leggyorsabban eszközöltetnek. Pontos és gyors kiszolgálás!
Megnagyobbított üzlethelyiségemben állandóan n agy raktárt tartok
saját készitményü mindenféle
uri-, női- és gyermekczipőkből.
Raktáramra készitett czipók épp oly gonddal készülnek, mint a meg" rendelt czipök és áruimmal versenyük a gyárilag készült silány kivitető os minőségű czipők áruival.
\'.« itegrendclvBre kiailtek beteg lábakra ortkoped-crfpókét ta alaéaa • aaakba vágó különlegességei.
Megrendelésre készülő ezipök a legrövidebb idö alatt készülnek.
a. TidArSl aaériét hiányában tUpiuU W !--
ffll 4 a. M. káaboMfal pontsa és jó kuastgáléarti kialaaéha
ezipétzmeater liGT\'K ANIZBÍN
fáráiháa palalákak _ Alapíttatott 1*77. "
MILTÉNYI SÁNDOR
Nagykanizsa vasárnap
Zala 42. szám 8. lap
1

1903 május hó 25-én
■í » • fit V a a
■#fa í
ee
»=■= a.
aa ui a> < a a K
f -i ES
a -jé i 2 - * jc tx 4.A
I
ál ü ni. ül- állaimiasutali gépgyárának vezárügynőkságe
===—=. BUDAPEST, Váczi-kőrut 32. szám. :
. ajánlja a magyar királyi álluinvasütak gépgyárában kosz tilt -4, 6, 8, 10 és 12 lóerejü GÓZCSÉPLÖ-KÉSZÜLETE T, 14, 16 és 20 lóerejű COMPOUND-
LOCOMOB1LJAIT, és
Millennium" \'eBuÍa\'3,k szerkezetű fűkaszáló-, marokrakó
W — és kévekötő aratógépeit,
továbbá: a szítb. osztfc-magyar á\'lamvgfmt-tíirsaság resicáí mezőgazdasági gépgyárában készült SACK-————— rendszerű acélöntésuekefável ellátóit EKÉIT ós egyéb mezőgazdasági eszközeit. ——— z= Kizárólagos koprlaolö: Melis és Pintér, Szowbathey. ==r
i^\'k ....... a<
L mpll^tt a IACTIAII
lütéij! liitos
Fritze 0-fóle
N»Rl»Kanixsa márti«p Zala 42 szám 9 lap ___1902. mijiid bó t6«én
S I;NEHllfiffiElffl (Cattag.).- ^EEEnDHl fH
«llllL lo ..„reu K*Pe*ÍKir*4r^H ^^i^mTTí *** ^ /t
Jl\' I ^^_*****i é« n> <é|m<éii mm ii mminiin^flf — ■■■■ ■ ~— ~ m^ MPWflr X
I s| I FÉRFI és GYERMEK-ruha áruháza lUH|
hajfestS
;■afegyggarany irwlBm Wnl
B 1| \'trrn s AN::lian : i ■ i« ^:i»i mm!
Qf I I ii^iiiitiiniiiiii>»»é»itó.t»tf.»Pinftfimviw^7 le^jobé Thymát a vgágoa. letpéori fyenii
8! ff SCHWAMtf AUSSER (*MAGYAR ORVOSI MOSZERTArI\'^
1 "Í fe UBfIDHT TARTANAK - IDŐT TAKARÍTANAK SSfüSSfíÜS* I lí
|ft |J| /■ """\'•i Ml íMHÉMli lillINl, tWllülli 1 * |
lU T jA —-= K«?*» •rjtgyxik irvgyao birm«ntv«.-r-—=r IW M^iirim atxi f g
\\u%L\\ 8CHWAHHÁUS3EB. BÉCS, I.. Jthannttgaiie 2. ^
JSg&T\'.*i_i ■ ■ wm-i-i.Trf^^nBjTimrT^riM let
iiiaaii^juziiiia^ jii
—.......................\'ff\'-Nlr
l\'jjia^i.—ifAZ CLISME® LEfrJOBB^; ailf J:J!}.
,t <A rnpRÁsju,ítítp1ÍV%sí I S^^^SSSt ; iSft
■fi] | [ nmcrteto füzet I kor bérmentve*! |V TUrll** ** mimam mm*** u*. ^ 2 5 £
K11 ». 3 iiiflinw1iuoAPESIp\'i §\' IREW-YOBI kávéház- M
Sj H _ . .. ■ IP^ 1 « BÉRMENTVE. utAuem*. SfBiP
Isii JB, **CVA*. türi«ta.tapaszI ,Q/Íu> (pzAtilam* \' ;sfgi
2 2 S "8 J rruíikeddí l86SV*tOt. v*!*! < í s á VÖRÖSKERESZT GYÓGYSZERTÁR 3 JjSoiqaipsáa á firsvlaj sár ál p aloiaj ok an-9 ? J S • ^
! iHHBE. w^^tawiiT^M, ;5 ^ u cB^dapc^&i, StB
í Ljz^9** fafMé lyéfymiUfiUM ét IrijitriíUii. í L ZrtU
P * 8USA»£«TSU jfiol\'jMSIilW\' ■ i I I H
p 1| < fiKÉZ PASZTA iRni.VA.il i at|.,--------.......—— L
<ílí « ^Inrr mg^* f| ?!52S-Stiir • »iiiiiim» üi k+féumm | ......* Mm
^ - - .:■. r*. - ■ hímnem .iBPfa ^ - - Bt mwt ~ JU t \\mmL S Mm
a ijo »mmmm. j&p rip#r k imMb^m — vi < mtmi a. in rum íü* ié»»ii> i hm
1 - ff jljOlCSWJIOStyéjyoKt^ii^J
1 I jfjk őtszes létező és bdrhol i T/tjŰR TI A ^^^áfában Ou^ppst
gli jjfetogfifysgrekfffggfiffdáy&^IILI Mii BkésSétatéiimtoasarajC
fi ^ g —a w» *r<iit
M^y ........ ö ........ «fc*rcrefce1 > __ |
„Le Délice" Q
ISV N?^ PWU8WCTTEJ JAMOS STTSÍTÍ\'xJI ^ fq^kb fcnjl cigarettapapír, " ^ i kfitártüeü fagi túrarkaJuively.
M . krEy E«y«er-myajtrt, L3J
FM |Kgnfattyi3K ^ Merlegek El acfgwtua^ékü,bogykMn, r
WW* ■ I I I M | T I Mindenütt kapható. * LMJ
_.______. ___ L I
Nagy-Kanizsa vasárnap
UH 42. siám (M
1902 roi)i)» 26 én
Ha látlak oli Zacherlin, a szivem is dobban ; De nem {beadtak el. ha kínálnak tokban,
w r *
Tokban a mi van, haszontalan dib, dáb; Attól ugyan nem döglik, se féreg, se a sváb.
Zacherlin üvegben! Ez az igazi szer! Legyen áldott a ki készít, százszor é3 ezerszer S ahol íügg.a Zacherlin plakát Ott kapható Zacherlin egész éven át
Nyomatott Fiscbel Fülöp könyvnyomdájában Nagykanizsái..
riiii iiiáftüiiiiiin ii \' r IZ; . v
Huszonkilencedik óvíolyam 43. szám. . *
NirrkMiilirg
taioalái-iptlií, Fi»ch«l Kilop kiljv kunMMbig,
^ if.rkMliCrtl érttkaaal IflliBt l&poi-kllt d. a. 4— & úri ktat.
,io InUnndS » Inp tnlUsf rinira Ttaalkotd Bindti kOalaaénjr,
Kiadóhivatal:
Viri)íh4«*pSl»t: M«-AW ttlíy kdiiyv IirMkiHié*.,
Z Á Ii^A
Politikai lap,
Eltn.rU.I árak
E|la 4vr» , . 12 korona
Fáién* ...... fl korona
Naryadárra ..... I korona
M/íltUr patítaora 40 fillér
KttiSaaléaak, aaiaaiat a klrdatawkr foaatkaaák Flacbat PaUp kAajrrkaaaa tadéaéba latéaaadák.
Un
iMtátlaa IcT.Uk eaak iansrt kazak Ml fotmdtataaa at.
Megjelenik HA\'GY\'KANIZSAN netenkini kélszor; vasárnap : csü:1..-tőkön.
■paa
aaa •• lUMt.
■ss^mbs
Nairv-Knmm. 1^02
Falaiba aiarKsailá: Maalay ftaaadar Szarkaaitótara: Hrvraz IjwJim,
Csütörtök, május 29.
1 nyári idé
figyelmébe ^ajánljuk
w«4w

HWNWVfV
tiiZ\' és betörésmentes páncélszekrényünket, melyben értékpapírok,\' aruuynemüek, ezüatnemüek és • 1 * ékszerek \'
a fél saját zára alatt
biztosan megőriztetnek.
Kerescedelmi és Iparbank
Részvénytársulat N -Kanizsán.
Színésze lünkről.
• Ennyi vajúdás közepette arénát felépíteni még nem láttam, mint a hogyan az tálunk Kaniz.-án történik. Thalia istenasszonya ugyancsak, neheztelhetett reánk. No de mos\' már ki van engesztelve; temploma közel áll az elkészüléshez. Kétkedve kérdem: —• lesznfek-e sokan, kik örömmel áldoznak oltárán ?
Mindig abban - a hiedelemben éltem, hogy Kanizsa levegőjét a közönyösség ba-cillu<ai inficiálták, mert a nem bánomságnak
bői a művészet.iránti érzék s ezzel példáját szolgált,itta volna annak, hogy vannak nap-íjainkban "iqberuk, kiknek aesthetikai "élveiét ,1 nem kell Pedig tudva van, hogy Homeros I már akkor énekelt, a mikor a görögök még az írás "mesterségét sem ismerték, mégis I élvezetiül ifcédték magukba a Homer nyuj-| totta le ki eledelt.
Ma míWAltoztatl am a nézetemen, mert égy körülmény. meggyőzött a felől, hogy van itt törekvés a művészi után, sőt egy kis áldozatra való hajlamot is sikerült lel-fedeznem. Csakhogy ilynemű szükségleteinek jikielégitését nem a helyes uton keresi.
Megjelenik városunkban egy országvilágot bejárt mimikus, a ki ismerve a \' nagyközönség gyengéit, hamisítás mókáival magára tereli, a közfigyelmet. Eléri azt, ■"hogy n város apraja-nagyja őróla beszél s a mikür előadást hirdet, a.közönség, abban a balhiedolemben van, hogy valami rendkívüliben lészen része, valósággal ojlrom alá fogja a pénztárt. S mi az eredmény?— A boldog mimikusnak 600 korona plus (s e mellett jót nevet a markába) a közönségnek pedig — bosszantó kiábrándulás.
Ez az a iün\'ét, melyből azt merem következtetni, hogy városunk, közönsége fogékony a műélvezetek iránt. Kérem, ne tessék1 félreérteni, a szó nemes és komoly" értelmét | veszem, fsak tudni Itell a j^MjAt, \'hogyan ■
szinte sértő közönyével nézett a szinügy elébe. Mintha kihalt volna nagyközönségünk
kell ezt a fogékonyságot érdeklődéssé fejleszteni.
Ez a feladat vár Kövessyny a ki, mint \' hallom, buzgalommal lát hozzá nehéz mun« I kájához. Nem ismerem jelenlegi társulatát, még a repertoirját sem, de ismerem az ő mü-j véSzu egyéniségét, nemes ambícióját és I szívós kitartását, melylyel kitűzött célja felé I törekszik. Mert Valljuk meg: van benne egy |jó adag idealismus. Ez pétiig nehezen telepszik meg a vidéki színi direktorok íél-I kében. Bizonyságot tett idealizmusáról akkor, mikor a budai Kisf^ludy-szinházat dirigálta több tapintattal és körültekintéssel, mint a mennyi anyagi sikerrel. Sőt ugy tudom, hógy ez a vállalata érzékeny anyagi vesz* teséggel záródott. JÉs mégis mennyi szeretettel ragaszkodott ahhoz a rozoga épülethez, a mely néki csak gyötrelmet okozott, I bizVa abban, hogy idővel állandó közönséget szerez színházánál- Csalódott.,. j Most nálunk próbál szerencsét. Adja Isten, hogy siker koronázza vállalkozását. Ismétlem: erős fába vágta fejszéjét Mert az, a mit fent elmondottam,nagyközönségünkre áll. Varr azonban társadalmunknak egy kis, de kihatásában jelentékeny köre, amelynek. művészi érzéke nagyon is ki van fejlődve. Ezt még nehezebb lesz meghódítani; ennek már nemcsak elfogadhatót, hanem igazán művészi beCsQt kell előadni, hogy aesthetikii szükségletét kielégítse. Itt már nem eléj, a
jf\\ S7&nHé)r, hangm a fifl annak a végrohaj.__
tása.
. Ezzel nem mondom.
bogy rendki viliire
TÁRCA. A kutyakorbács.
Nem fogadia el a kihívást! Vérig inegszégye-. oitBiit ül ellenfele, ké szeresen belemarkolt be-nOlelébe. Előszűr nyilvánosan pellengérre állította, sin án pedig megtagadta az elégtételt.
Nem maradi mat hátra,mint a megkorbácsol**.
Minő alja* legyver ez férfi ellen 1 Alja*, a Mpása, alattomos a használati), ile nem volt as* mM. Hisz-Őt i« tijgr »et> gyanánt-égel le a; . uenvedeli sértet, teli e< a nemtelen elégtétel,; nincs menekülés a gondolat elől!
Már harmadnapja hordja magánál az égető1 sértést, mely fölrázta kedélyét s megrendítette I idegeit, mint forró láz szokta a testet. Ebből az állapotból menekülés kell, kOlSnben még 0n-| asgában tesz kárt a saját fin la I, fölt\'irő életében \'melynek pályája elé olyanformán nehezedik ez a I ■Mgslázláláa, mint a vasút elé a gátló kőszirt. Kl kell távolítani, bogy ismét szabad legyen az út
Elindult hát kulyakorbácsot venni. Nem volt bátorsága bemenni at első Q/leibe, mely útjában feküdt, hanem távolabbi városrészek felé kalandozott. Aaláa le ia akarta hűteni magát, bogy \'sljeeen kflcSab\'W arccal kérhesse a boltba* *ai a szerszámot, mintha csak igazán a kutyájának
kellene. — Mint a félénk tolvaj, fl i* azt hitte, bogy ssándekát le febet olvsini arcáról — — I— és mikor átlépte a bolt kttsiflbét megvillant fejében az a gondolat, Hogy ő most nagyon ha [eonllt 11 z öngyilkosjelölthöz, aki revolvert vásá< rolni megy é- .nyugodtságot erőltet.
Elébe teltek egy csomrt kutyakorbáeaot, megkérdezték: milyen lajlu kutyához akarja haazuální. Ejnye, erre ö nem i* gondolt I De ha már füllenteni kell, hát legyen látszatja; azt muudta, bogy bernáthegyi ebnek kell a korbács. Kapott is egy jó hüvelykujj vastagságút, börfonatoa&t, a .végén -gombes-oÍMrltiinévnl; Nem is akudottrá, megvette méregdrágán.
Zsebében a bőszülő szerstámaal, számítgatta ellenfelével való találkozásának lehetőségéi: Arra nem azáníilhatott, bogy * nagy párosban osik|
jönni ; hogyan rántja ki a korbácao\', és suhint vele, arcba, mellbe, ahová ér! E képet el kall oaslatnia valamibép lelki szemei elől, mert ittnl* faj neki az a gondolat. Saiate égeti maliit a belső z*ebbe rejlett korbáoa, mely klgyolormán ű<szegöngyö|ve, minden lépésnél érezteti jelenlétét.
Meunyivel kRnnyebben hordozta vólnii a párbajokoxta seb fajdalmait I Mily kívánatosnak tetszett neki lelklilött, bosznló kar, ezekhez a tétlen maradt keaekhez képest, melyek aa elá£-J^tel joodo atám >ssllinszerüleit Okú.be szorultuk.
Ismét elébe tulu tak azok a kínos képek, ujrn vegiiíereite a megeyaiazást De bna itt a korbács, majd segít azl
— Vigyázzon az ur I ordítja valaki Iliiébe, Egy Kővel megrakott szekér kocsisa volt, a ki n lejtős utcába akarta felvontatni n terhet. Felreugrott é« a 1*1 mellé lapult, lonen kellelt
úgy elébe fog ssslsdni, meg kellett hát lenn I valahol. Abbairaz élénk forgalmú u\'CAhatt, 11 hol
I lakot\', nem táinádhiftott rá, niert mégis »zégyelte végignezme, mint suhogiaija meg h fuvaros 08-* dolgot a nem akarta, bogy tálán me«hurcóljiVk torát elernyedt páráin, melyeknek hátán a* O\'é-at újságokliau, egyebUtl. Olyan helyen végez sek dagadt nyoma látszott, vele, aliul épen elán taun Íe«a a lény megál-1 Ezek n digadt nyouiok 1 Igen, ilyen bélyeget lapitassra,\' de a nagy, a nyera tömegtől irtó I fog viselni m i nyomorult ia, at fl késitől f aoti. — I Vavy . vagy... most hirtelen azt érezte, hugy
Meg ma meglesz a* alkalom, bizonyár*. E*te-1 valami összekuszálja gondolatainak szövevényét, leié, ba a ligetbe megy a tisztelt ur,.valamely Mért ütik aa a lovat, miért? Ütik, hogy dol-
melléknlcábin............gozxéE, hogy adja ki minden erejét.--fl,
De addig ? folyton DIdőzte öt annak a jftveu.iülui akar, hogy boszut álljon. Büntetni akar, dflbeli jelenetnek a képe: hóf yaa fog vele szembe [fajdalmát, gyaláiatot okozni. Milyen ellentét, —
Nagy-Kanizsa csütörtök
Zala 43. szám 2 lap)
1902. ipájm hó 29-én
áhítozunk, hisz a művészetekért rajongó\' menlurn fekszik előttünk megint. Wlasaici Gyula Klek megtalálja gyönyörűségét egy kis da
kullu»zoiininter,ál\'alábao »éve rendkívüli erélylyal éa sziió-Hlggal tőr elór* a maga r«ii*zO\'ljabaii
berandaaése halad lépéeröl-\'epssre. A haladta ütemet malaca aa, bogy mig 1696 ben caak 882 állani elemi iskolánk »oJ\', az 19t>2. év Ő-aén már 1868 állami népiskola lalt »servesve aa or»z*g egye* vidékein. Lsgiöbb Arad, tíereg, Csongrád, Három■
locskában, egy kii lakóház v. kép scemlé* hrnagy namseti célok megvalósítasz fal\'. Tliatán lésében is, ha van a dalban melegig és l*"-""\' léladaloksi v.u tat programmjába a
közvetlenség, ha van a lakóháznak jellege
és ha megkapóak a kép szinei. Hogyne\' üeg. Nemcsak a s-erveieu kérdésükben iud ujat j már otí tartunk,
. , , \'és maradandói alkotni, dé a legkisebb iskola kér-; 104600 gyarmek ji
gyönyörködnénk tehát egy darab harmont- d4„ fein kerüli el ügyeimét. Ha a nemzeti elét tehát hat év inalva inár llibb m.n -26040G-re kus előadásában, amikor a művészetek > minden vonalán vagy legalább uagyobb lertl\'eten emelkedőit es a létezam. Ei emelkedik folytoo-
uépoktaláa szélet területén * azokat a fogyatékos ssék, Honyad, Kolosa, Maramaroa, Njitra,\' Pest, póuzUgyi eszközökkel Iásr/nle rohamos-n valósítja j Szolnok-Doboka éa Temes vármegyékben. £• aa " \' --^gg - - - - *. hogy míg 1896-ben caak
lés maradandót alkotni, dé a legkisebb iskola kér-;104600 gyermek járt az állam iskoláiba, 1901-ben,
majdnem trinden ága személyesítve jelenik (® meg előttünk?
Iiadd jöjjön hát az a tarka szines világ és hadd gyönyörködjünk a mesebeli világ sokféleségében és izgalmaiban I
folyvást.
As állami népoktatás\' eredményeiről is nagyon hogy mag bírjuk-e olduni az egvnéíes nemzeti | megnyugtató ada\'ok vannak íelveve Halasi Fe-állam felépítésének szorongató p. obiémájat a keilő renc beszámolójába. A beérkezeti jeientrafk
itüliez banonló u unka folyna és eithez baaonlo sikereiuk volnának, nem volna tbbbe kérdés,
időpontra ?
Szerencsére kiiUtö htdseroge h v».n a magyar kuliuazminiastarnek. A magyar néptanítók — I* lamitA és nem államiak — megér, ették vezérük
szinte ueglépeié-oek Is beillenék. Meg iii»abb aa 1901, évi aiatisztika. Azokban a küzs.gekhen. a legfélreeső ebekben ia, akol az államnak nepisko-
GdvOzflliük Kövesavt és szivböl kivíin-; lam"*1 es.nem »"Bn"« - meger.eiceir vezeru* laja.vao. a magyar anyauyalvfi lakosság szama \' \' j incsszelekintő intencióit, Igazttágn van Momm>en> csaknem m ndeoutt emelkedett. O
juk neki; ne teljesedjék rajta Heltái Jenőnek n^k, a ki egy helyű\'! a-t mondja, hogy az
az
még jo> ban
emelkédeli azok vzamaj a leik idegen anyanyelvük mellett magyarul w tudnak. Aa írni és ceti látják éi mester keze \\eseii okét. A magyar[olvasni tudóké pedig, szinte _rohjtmosan. Némi
a mondása, hogy »két-boldog nap van emberek jól tudnak engedelmeskedni, hacsak a
a színházigazgató életében.; az egyik, a. kuliura t-zér éa ezer harcosa dolgozik az ország román nyelvterület a/, a hol ez « mikor színházat kap, a másik, a mikor különbjaii részén « migy nemzeti gondolat meg- jut tiszta kiíejazéara. A román faj.
mikor színházat kap, megszabadul tflle.a
Szőllösi Arnold.
b«\'áa Otl ti
ném hol
Magyar kultur-akció.
(kg.) A magyar társadalom még mindig kénvei-m -en nyújtózik végig puha fekvőhelyén. Nem hallja, vagy nem érti meg as ebres/ttí trombitaharsogás, mely bol az irodaloa é* sajló tábor-helyein harsan lói, <bol p-dig az ál\'ami élet caocssn. Maga Széli Kálmán minisiterlnök, is belefujt ebbe az ébresztő kürtbe. Az állam neta-zetalkotó munkája mellé segítségül hivta a magyar társadalmat. De a társadalom nem érez töl
!valótiiá«a érdekében, aránylag csekély ellátás [ tömegesebben lakik, ellene áll a magyar kubur-I mellett, Es kitűnő táborkar vezelf ezt u serény törekvéseknek meg a vegyes köz-egekben is. lés derék kullurmunkát Budapesten, Wlussic-f-mi-1 Ellenben rendkívüli kedvező a< eíedmeny a lót, i ntszioriumában. A sikernek minden löl tétele meg némát éi szerb nyelvteriiieiéken. Meg .tz olyan j vau ott, kivéve a megfelelő anyag eszközöket, községekben i«, a bol a lakosáig túlnyomó rész •
Dé meg kell ismerni, hogy azzal, a mi van, színUi tót, nemet, vagy axerb. Ki 1901 \'csodákat birt teremteni akül\'uszmiuiszier és derék tfha< tisztán megjelölik uz ia.oUk láborkara.
A miniszter munkatársai közül az egyik H ilász Ferenc, a uépoktalási ügyek vezetője, most
évi adatok allamo>itaaa> nak derékutjál s ujabb bizonyságát adjak aunak," a mii legjelesebb publicistáink egyike már .ivek-kel ezefl t megállapított, hogy a roma > fa|t,
egy kfinyvben xzáiaol be a magyar állami nép- hol tömegesen lakik, a magyar kuilura-al ®-y-
oktntás állásáról, eredményeiről és programújáról, Wlassic* mini*«l<-r kullorakcójáoak ege»z képe meg van benne rajzolva. Nemcsak számadatokban, de kultúrpolitikai gondolatokban í«.Es ami tö,nihc« l.ega abb is 840 népiskolám benne eaépltéa. A sikerek mellett előfordulnak es égető
közelíteni 119bez, csaknem leheleden. Egyébiránt pedig az országbdf beérkezett jelen ések azt mutálják, hogy az ezer uj népiskola.) kívül még
bamoai a~a sürgős
keleti álmodozásából. Vagy caak lassan. A trom ! benne a még tátongó nágy hézagok is.; de sehol bitaharsogásl hazafi*, irá.tsok kellemes zsonessf(-\'B,!,na" "e®tel1 deeperáciti, vagy a Pató Pal
kényelme szempontjabó. Az erdekes be-
bitaharsogást hazafias tráasok kelleme nak veszi, holo t rettenetesen nem az
zsongást) Ha a béke
nrék
Wlaasics nagy kullurmnekajának Ontudatos-skcat és reilitáaát legkedvezőbb üklnben azonban mégis as irtókozaiosság tüuteti f»l, a melynek
verőfényes idejében nem tudunk sem a ,a»dastgi, M^ol,dban St0,m< -«8<«>alom, megnyugvás éa lélrehozása egészen az ő érdeme. Az állami iskola
terén nagyot, elhatározót, |J öyugtalanaug Váltja egymást de a caQgg.dea leverő \'indulata suliul num vegyül el a könyvben uralkodó hazafias i.it is bizalom nemes érzésevei.
i \'
sem a kultnrélet
bilincelőt és kényszerítőt alkotni; ha a nemzeti társadalom nem siet kiegészíteni és tartálommal,,. , , , ,.. , megtölteni az állam akcióját: k6dfoezlányo.ká|^>,^|.l^l^,°L6,®\'_e szaggatja szét az első ronaz idő az egységes | " \' nemzeti eszmét és Magyarország történeti mütszió-jáa, u.y, a hogy, nemzetiségi és felekezeti
ebol sem áll magában. Előtte azonnal szervezik a kisdedóvót. éa utána a gazd iSágí ismetiőiskolnt, ezűlán pedig az iljusftgi egyesü etet. As eges*
milyenhez {hasonló népoktatásban, de kivált az auami népiskolákkal reg pem feküdt előttijük a magyar kultúrpolitika kapcsolatban tehát négytagú rendszer képződik
I állapot líiról. A magyar
ki. Egészen uj népoktatási rendszer. A 3 —6 éves gyermekek a kisdedóvóban, a 6—12 éves
_ _ ___
J!rr»kií£i«.ío^^ Tlxl!\'? fwk?li bajabia Sinylik. A 16.725 elemi nép- a. elemi iskolában. - 12-15 ajttUj.
század első feleben fog eldőlni ez a uagy kéfdés ^J ;»ind,« 13 269 van a hu- ismétlő,isko.ában, a 16-50 evea Hz-ifjuság. egye-
------- » taraadalom is lóléb- !■ kéziben. E»ek kü/.lli meg mindig.csak sületekben nyeri művelődési karakterét. Es ezen
arra ai öntudatra- -a kzáz\'aLévt bir magyar -tanítási nyelvvél, 26 a láncon végig a magyarnyelv és « hazafias szel
I .. . _ >« .. IA1 #. l„ ...IA .,. ...A.. ABIIIT Inm /1, V m IMI, I
a szerint, a mint a nemzeii red, vagy nem ébred ftil mivel kormánya már &rek egység valóságáért.
-Esnek a _
larpolitlkai réiieröl most lo ftfe érdekes doku-
küzd a nemz\'eli sz.izaléi>jáuak a tanítási nyelve pedig uiég csak lem dominti
nem is vegye*, bam-tn rge«zeu mas nyelvű. A 3218 b ás nyelvű felekezeti iskoláról egészen bizoiiyos-. bogy azokban
állam
érdekeinek iskolák [ meglel-15 buzafias nevelési biztosítani nem lehet.
A két utolsó, igén becses népoktatási tagozatnak a atervezése most tolyik. A gáadasag lawctlö-
fsldmi válttal igy 1
———— —" | Szomorú, hogy a nemsetisegek ^a tal
mdyen intő, visszarimó ellentét ez\'/ ValamiItelekezeii népiskolákban meg az 1893. cvi tőr hstarozatian eriás »ugailia neki, hogy itt nem a tfeny sem blztosilj^ egyáltalán a liazaliaa nepne- indult meg es ez it erősen gazdasági auspiciuinok kocsis as embertelen, banem ő ; -<• a kocsis
miniszter is nagyon elősegíti. A mull e\\ben már föntariOit 37.161 növendék járt ezekbe aa iskolákba. Az ifjúsági \'egyexületek áttervezése pedig legújabban
veléat. — Dé még ennél ia szomorúbb, hogy alati. Ha ez a négytagú siervaZet oi\'.K turbeló-ugyant-zt a\' községi jellegű népiskolákról is meg leg is megvalósul, a magyar állam vezetése ala t
meg a gebe közt az ostor közvetíthet -cs^k, s alvégre az a szegény ember üiak" "kényszerű"-" ségböl dolgozik-\'ostorral.
öl BÍc<oda kény-zer hajtja ? ■ Megsérteti be- politika tekintetében nem váll be Annyira csület. Milyen fegyverrel áll szembe avval a
másikkal ?--No igen, az a kulyakorbács a
megve.lei gyalázza, nem a megveröt — — de mégis/* mégis az ő kezén is áiázó nyomot hagy, ralamint a kiszúrt fulánk a n:éh testét megcsonkítja. ___
Nem! Neki nem kell korbács; a sasnak is > százaléka részesül elemi oktatásban. Íme et áz | össaeforraastani
természetadta csőre.
Magához intett egy utcagyereket. — Kóvide-Ben odaajándékozta neki az uj korbácsot. Szaladt ia vele az a lurkó nagy Brütbrívalgás közben. Most nincs nála semmi, csak a két karja,
\'ebet állapilani. Az Idő tehát meginm ti a, hogy egy uj müvelődesi ké-zieg log állani, uiely a ntp az lt)68. évi iskolai törvény rendszere a nemzeti gyermekeit 3—20 éves korukig a magyar ku>-
nem lurpoluika varázsa a ali tartja a előre sáinle ki ered- sem számitható eredményeket feg előidézni nem* csak a hazafias jellegű műveltség, hanem a gazdasági műveltség és a népjólét területén is.
A gazdasági eszmakör összeolvasztása a kul-tur*eszmekörrel, Wlassios mioisjljtrnek hatalmas gondolata volt. A vagyoni jólét erejét lógja ez nép gondolkozásában a magyar Ka százszoros hatványra asszimiláló erőt, a un a
vá\'.i be, hogy nem is beszélvén a túni\'ás menyeiről, a tanköteles gyermekek iskolába járása tekintetében még ma is a magyar áll a harmadik bolyén. A német tanköteleseknek ugyanis 908 százalika, a tótoknaa 87-2 százaléka, a- magyaroknak pedig csak 85\'1
a magyar | ezért
csak az ö acélos karma szolgál fegyverül, meg a > iskolai psrtikulánzmusok eredménye 34 évvel a kulidra azépaégeivel.
— _ ;yar I fogja emelni
van I nyelvben egyáltalán találtatik
Jobbal nem ia fejezhetjük be. A magyar nem* zeti társadalom figyelmét, éénk «a szerető figyelmét, valamint reális támogatását kérjük ehhez a kultur -akcióhoz. A falua -és- ktavároaban . . , .— a művelt és birtokos magyar emberek nagy soka-
Wlasaica miniszter hatalmas azarnyalást adott. A1 gága lakik. Forduljanak as iskola felé, a hova
népiskolai törvény élei belépése után, nemzeti politika szempontjából I Es szűkség az iskolák állsmosiláaára.
Valóbán\' rendkívül uagy vigasztalás, szinte lOlemelő érzés az, amit ezzel szemközi az állami
csali forró bosznérzete; - Aki ember a talpán, népiskolák fejlődéséről és hatásáról ebből a evvel a két erős fegyverrel szerszám nélkül isi könyvből meríthetünk. Elődjei kezdéseinek
kivágja az igazat..;.:.
— •— Annak a nyomoraltnak tói, hanem ökölcsapástój fog gyűlni 1 \' ^
nem börsziji- \'n.a6Y nemzetiségi tömegekben elenyésző állami
1 vér arcába oépiakolák fölállítása helyett 1897. február 26 án kimondott programmja szerint aa állami iskola-
E,U.ede,t.,.i.tnia kéllett, hogy abba . OÜk | ri\'^ü\'lön^VS M
vegyes községben a magyar kiaebbséget meg XiUf. kell óvni az elzülléstől, vagy éppen hódító éa asazimiláló erőt kell neki adni az iskolával. Etsel az óvatos programmal folyik as állami népoktatás uj szervezése. Ai .ezer népiskola*
utcába éljen Idejében...
az ő gyermekeik ia járnak. Jusson eszükbe, hogy a magyar iskolák által moat a nemzeti é étnek ujabb szervezése folyik. Segitáeu mindenki a magyar állam ezen nagy munkájához valamit, A siker java attól lügg, hogy a nemzeti társadalom 4 képes-e est az akciót a szükséges eredményekhez hozzájuttatni\'
Ha képes, akkor nagy csatát nyert a magyar nemset, csöndben, szinte észrevétlenül. Es a nyert osata következmény i nem lógnak elmsradai.
Zala 43. szám S lap)
Unfcpi kSmraet FeUiivda. Az urnapi r. kath. egy hiti körmenet alkui
1.) A v. képviselőtestületnek 40. jkv. - Pelfáraieeterlak ellem. — s7.. a. hozott határozatával kiküldött bizolt- Körülbelül két hét ~előtt Vlcity Zsigaond ság jelentése, a v. pén :ilgyi bizottság vé- polgármesterünkre vonatkozó közlemény
. , í. pi. T-., . ; eCTM» körmenet attai- ieménye és a v. tanács avaslala a 2 millió , . D . ,. a. . . „ D . \' ával ahivekájUto*agát mélyen aértö boirtujot . .. \' jelent meg a Budapesti Hírlapban „Pofoz-iloania elkerülés. r>filiáhAI ouvutiSrlftlficr 11 rém.1 KOICbOnUgy largyaDan. _________________
tolongás elkerfllese céljából egyetériöleg a rém. kath. plébánia hivatallal a következő intézkedések elrendel éaét tartom szükségesnek :
2.i Oráner Géza tia cég ajánlata az uj kodó polgármester" címmel abból as alka-honvédlsktanya előtt épitendő ut nyugoti lomból, bogy ellene egy ügyet a iáráabi-A reggeli 9 Arakor tarandó isteni tiszteleten részének vallalathivétele tárgyában, a v. róságnál letárgyalták. A jogerős Mélát be-
ysfi^&éiT KÖS! ,bizott84g véleménye av-,anác9 rt3a néiküi ^^
tspalár) kívül másnak helyet foglalni nem szabad.\'\'a .f^T" „ . ... . ... nem méltattuk figyelemre, mert bizonyosra
A padsorok 15 elaö padja fentariatik a \'h.:6-( 3.) Gráner Géza Ha cég kórvénye a két / - \'
rtgok ressére még pedig . bejárattól ba<r. «ff1 városrész közötti uj úttesthez, az ut men- ve,,uk\' ho8* 1 k>r. törvényszék, mint abban 6 pad a városi tanács, a kir. törvényszék, kir. lén levő, a város tulajdonát képező föld- az ügyben másodfokú bíróság, úgyis elég-
járásbíróság síb hatóságok é* a főgym»a«iumi1 dombok felesleg földjének elbordhatása tár- tételt fog adni meghurcolt polgármeatertlnk-tanárt kar: a pbb.a eso 6 pad pedig á katonai I,. ° 1 L ....... .
tisztikar réáséw {gy&ban. „ek. A kir. törvényszék azóta le is tárgyalU
A padsorok között levő kösépbejirat a iflzoítól *•> Csigah^zy Antal v. erdőmester 4 az ügyet) u i(é|etet megsemmisítette éa aj
íírtS,fínSaSty4n M \'tótní,ra J f™ ÍrtD" kérVéDyének el0\' tárgyalást rendelt el. Be akartuk várni az
A körmenet útja » templomból cmctdriunij- \' g \\ Néhai Festetich György gróf szob- teljes lefolytatását és a jogerős Ítéletet
VsfímT^JÜűSí repé,íére-8 ^brí9 ra,k azu,án m-
Deák Ferenc tér keleti old<ián, ugyané tér bizottság elnökétől érkezett meghívó elő- pal megjelent közleménynyel hírlapiról szem-éjszaki oldalán a Fő. es■ Városház ntcáu és j terjesztése. | pontból fogla kozni. — De ujabban meg a
eiactoriumon át « templomba vezet I 6.) Kralioh Lipót községi kötelékbe való I UuB„,m*i no -x-.l.. «-.—,
A körmenetben való részvétei a következő! (elvételének kilátásba helyezése iránti tanú-1 , . . -
—jk.. . . nana.\' meg „A nagykanizsai polgármester Ugye
S fítyebá\'i önkérte*] címmel égy közlemény, mely világos celza-ir- lossiggal Vécsey Zsigmond személye ellen
sorrendbén történik : a zászló vivők után a belv-. • • , . béli e*«i fiu éa leánv iskola, a polgári fiu- ;., .C3t javaslat. kéDVÍakola, fögvinna^tuni tanulói, lóldmtves ceh, , , "■•■■■•aUag. sz sggharco- é. hadastyin egyesület, a tűzoltó tötolló.egyesaietjolyó evi juniut hó l-én v.
testület, tel díszszázad iatoua-ág, tűzoltózenekar,. °«P Mveiöllen tdő esetén innia* 8-án) d ;lu «n , „ ^ htrlaui lámadáaok —
alehér ruhás lánykák, kántorok, - oald.cb.n Faházán, a, özség, erdöhen saját alapj* Ja. irányai. Mivel lelUt a Hírlapi támadások -
(mennyezet* kflrfll » rUiri grenyas ma iava>zi_mulaisago. rendez. Heléptt di|:aze-iUgy lálsztk — rendszeresekké akarnak lenni:
e« kalonai diazkisérettel. A bajdacbin (mennyez-\'i) ■tán * halósagok ké)iviselőt, fél diezszáz id katonaság és végre a bivő kösitctg.
Viaszajövet a cinctórium bejáratánál az elemi és polgári liu ás leány iskolák növendékei a Nádor u\'cába k*nyarodnak be ; a iógymnaatum
arttyenklnt 60 fillér, c<a)ádjegy 1 kor. Ke.date I „j^ 100s( fe| kelL szólalnunk. Nem szándé-delntáu 3 órakor. FelQllizetések köszönettel fo-
gadtalnak es hirlapilag nyugtaktainsk.
— ZáaBléasevleléa. A uagytanizsa róm kath hajadonok vasárnap t. hó 25-én z.lszlót szeulelietlek a bit dicsősegére. A szép Ünnepe.y
ifjúsági pedig a Ka.íncy-utcában a Dubriuhát sorre.?d^I s\'jnos megzavarta a rcggWi esó.mWy
- _ , ,| * . . , a Hifiit Kalcan iraIÁ <>nl» I anóa» laltAla LuutA
elölt foglal állást. Az* agbarcos és nzdt-Uan
egyesület a cinctóriumi fasorban vonul a templom 16 homlokzata elé. és ott akként foglal al-
ti nyili helyen-, való gyülekezést lehete lenné tette és tiy a tervezett önnepi mesei elmarrd . Az finnepely színhelye:
kpzunk sem a Budapesti Hírlapot, sem a Magyar rszagot meg ádoIni,hogy talán kissé könnyű elkiismercttel közölték le a bekftl-dötí tudósításokat; de mindenesetre elszomorító jelenségnek tartjuk, hogy akadnak Kzentíerencreüdiek i egyének, akik a sajtószabadságnak szigorú
Jást, bogy a templomba való bevonulás lehetőleg, lemploma. zsúfolásig megtelt ünneplő közönség tárgyilagosságot követelő keretébe egy expo-
. I.í^í a á - ,t ..a Ma .a a at Orpl ITlpIvnoL* KflPÍl IjJill PPflHIrlvHl Ofít Vnll fl fp - .... .
□áll állásban levő tisztviselő célzatos és
gel, melynek, sorában rendkívül sok volt a le herrubái I ányks, kik aajnos a rossz idő minit
nem vehették ki érdemleges részflket az Qt:ne- mindenekfelett méllatlan meghurcolAsát is
pélytől maiyen löbh egyesület tesiaiefilpg vett becsempészik félreismerhetetlen egyéni ellen-részt. Az ünnepély fénypontja, főt. Nith Nor- r
bert hatalmas beszéde volt, melyben költői len- szeuvből és mégis az egész város kösönsé-
dülattal éöáelelte a magyar leányok köie-e.«»ígeii gének hangul. tara való hivatkozással- Vécsey
a vallás\'és háza iraut. — A zászlóanyát, Zichy ° . °
Aladár grólnél, Sel.esiény Kaló oríeány kip i Zsigmonddal szemben a közhangulat eléggé
íselte, ki az elaö szeget varle a fehér selyemből éiIlletően megnyilatkozott akkor, midőn őt
, készült egyházi zászlóba. Utána Halv.x Frigyes a város képviselőtestülete « szavazattal aaem-v. tanácsos következett, mint a városi tanács
[ iiieghitoi tia. A szecbeverés nem lévén á\'taláuos. ben 15a szavazattal polgármesterévé valasz-|az ünnepély aze^resze nem nagy idöf veit tolta. Hogyan lehet e megnyilatkoiásaal íigénybe. Mire az ünnepély véget éri, az ég is . .„>, ■ i , ...
kiderült, U J, hogy a/ ünnep ö. hazatere szemben azt álljtani, hogy a ukaiuzaal polgá-
—j^azán ünnep et szint kölcsönzött városunknak, rok nem akarják őt megtörni a városéléii ?! - Haraafljvl hír KlobucsAr Viln>os hon- — A vlrá(;korzó elmarad. S — Ellleg • aeijtl tlaat«lMl«kMk. véd Mparaoeaaoki adlatu<, al:ábornagy tolyó hö; Keresztény jót. Nőegylet junius hó i^-ére Kálmán miniszterelnök az egységet megyei
akadály ét tolongás nélkül történhették.
Felhívom azon utcák lakóit, melyekben a kör n-eaet elvonul, hogy az ablakon lelteit kalappal égö szivarral .való kinézégetéstől ét egyebb a/ ájtatos kö«önaé;et megbotranykoz ató esalekmé-ayektöl őrizkedjenek.
Ezen felhívás be nem larlói ellenez 1879.e\'.i XL t-c. 79. g.a fog alkalmaztatni.
Nagykanizsán, 1902. évi május hó 26-án.
Qjnák 1 éte.v s. k rendőr/őkupitúny.
BIBIK.
W-án éa 87-4n váto-nnkhau idó ölt a tÖ. honvéd :
tervezett nyárt mulatsága értesülésünk sze
rint elmarad, illetve a nőegylet
rerldező-időben
ügyviteli szabá yzatb.i balevételia aat a rendel-kezési, hogy indokolt kérelemre minden megyei lisztvíseKl két havi fizetésének megfelelő iBriesz-léces előleget kaphat; de, ha fizetése \'evao foglalva , az előleg caakía a tartozás törlesztésére
gyaogezred megvia^ál^sj vegeit.
— F.llegyiéa **teri Ferenc m; kir p- ila. . . . , , ,. .. - ,
éa távírda tia\'i eljegyezte Haba Erzsikéi, Hiba ^ széP lervét mf. aIakban ^ Fái téglagyáros leünyát Nagykani/san. j szándék zik megvalósítani
—» Halála*xáa. Gelseí Gulmann Relly | urleány, gelsei Gulmann Aladár és neje, ,- ... . ,L. •
..ai j. • ti i. l. l . ■ \' |val ea viügpo<iával egybekötött zártkőrll juniá-i.-.-\'—------------------
szui. rudíni Pollak 0 tllia, humánus intéz- jijy, reDdet 1902. junius l én, a s.<jál pénziára h:s«ük, hogy ez a mód gyönge orve tág a be-nényeink bőkt:;ü pártfogóinak egyetlen » a (el\'.,\', templom felepitéti alapja javára 0 l^gtég gyógyitá\'ára. Sokkal bizloMbban elároé leánygyermeke, több heti.szenvedés U\'án Polg«ri Egylet nagytermében, egy jfihirnavO te.I emberséges céljál a kormány, ba liactéaségesebb éleiének 16-ik tavaszán elhunyt Bécsben i ne"r közreműködése melleit. Kezdete este 8 ora-
- Zárlkérq (iihIAIU. A mosl megalakult I ,ord\'"l",A- A min\'Mterelnök tael 11 imézkedeasel Nagyiani.t .i Katholikus Legényegylet lombulá- Ml ak«ritt elérhi, hogy a lu-tviselők ne legyenek .....I kénytelenek adóttagot ctinálai. Mi azonban att
— lérmagyaroiIUa. — Hirttktl Jakab
| kor. A helyek árai: páholy 6 kor, családjegy 8 kor., szem<\'lyjecy 1 korona 20 fill, karzatjegy
| fizetési adna a köatissiviaelóknek.
— A kis ■>«••• Nlaéar Róua Sándor 11 évet zalaegerszegi tlu sokat hallott névrokonáról, a biret rablóveaérröl mesélni. Gyermeket képzelődése felidézte azokba a regénybe illő időket, a mikor a névrokon lobogó qjju fogben áa bateiél gatyában délceg paripás ülve járta be a Dunántult; rettegésben tartva mindea reodű ét rangú embert. Sokat gondolkodott azrio, nem-e
m. tanárt az Országos Képtár őrét, ujabb jgató áldozatkészségéből épülő aréna m» már Ahgprobáltó Vkola^áMaít^a wXsre^^lot ^ kitüntetés érte. Az orosz - cár a Szent fedél alá került. A belső berendezés jelen-1« »k nem álltak rá, elment lehat egymaga a el-Szariiszló-rénd lovagkeresztjével tüntetőt ki. j tékény mutíkálatai nyolc napot\' vesznek kóborolt a vidéken, de\'csak gyalogosat^ mert* — Táreai közjejIllés. Nagykanizsaiigéqybe. Az ar nn ünnepélyes megnyitásaIV\'V1"\'""P" <«ni ttlálknzo\'L Végül megnnhaiiv7 képviselőtestülete 1902. évi május hó 2Á ün junius hó .Vére te.veztelik. ^vmegnvflási ^sösége1\' 1 •r\' hel,k niu|v* r0n"0,1°- 04
ktt p i r " lz adape!\'\' ^T8lar 1 korona 20 flflér. - Jegyek előre válthatók"
^T 4"\' M\\tMk ü*vB"u Irmlrr íóz-ef, Beltt Lajo. ifj. Wajdila József, ■tviitoaiaiuat a oengyminiszter megengeaie. Feiwelbufer Józ3cf
ét Sehlett Antal nrtknál ét
>— Dr. Nyári Sándor kUBllte- este a pénztároál. Táarrendezők: Erenutz Ká< téae. Örömmel értesülünk, hogy megyénk roly, Kolarils Baldizsár ét Bodit János urak. jeles szülőttjét. dr. Jtfyári Sándor tgyetemi j — Silu flgy.Kövessy Albert színigaz
d. u-3 órakor város közgyűlési termébenköz- ielőadásra Ábrán,i Emil kezorus költőnk
gyülést tartolt a következő tárgysorozatai:[ írja az ünnepi nrológot-
. 1 .11 ? 1 • ", ft i -V; t- \'
zve lt«za kerüli. Ei
rongyosan,
2 évvel ezelőtt volt A
■naposban megint megszállta a vándorlás dühé s ismét elkóborolt. -Szfllöi keresik.
Boriapaat, Bathory-atcaa 8. mm
Állandó raktár Nagy-Kanizsán
Brtiok MÁrkna JrS^ éa
Ivv^ Büfll, ií^y
Rohitschi
[jagy-Kanizsa, csütörtök —--•■ _ \' ■
— El)ttnt (iida. Henkö J6isef alaólendvití gazda mar két bél óla altOnl hazuról. Hozzátartozói mindenütt keresték, de biába. — Az a gyanú ia fölmerült, hogy az eltdol gazda valamely bűnténynek esett áldozatul. — Ugyánia Simonka József már régebb idő óla szerelmi viszonyt folytatott Honit Önével s mikor BenkO eltűnt, Simonka ia el akart párologni a faluból, de letartóztatták.
-r Bortaluiae ha Al Borzalmas balállal múlt ki I. hó 26-án Kámán István ngyáoi ésor dás. A mezőn volt a falu marháival, midőn a bika mégtámadta és a szóisoros értelmében össze marcangolta s a felismerhetetlenségig egy hús-tömeggé tiporta. A 66 éves embert a vele volt tfgáves fia védte, de eredménytelenül; mert a bfajjagy döfésre ketté hasiiolta Kamin testét, ki ripOVvieRhalt. Érdekes, bogy a megvadult bikí * flut nam bántotta, jóllehet ez ugyancsak ha* taltnasan\' Ötölte.
- — A szökevényeké A dolog rendszerint ugy kezdődik, hogy két szempár ögszevillun, a szivekből kicsap a láng, az erekben zakatolva ficánkol a vér és jazlán következikaz lilelés, a csók. így esett meg ez Faliéi\' András Itognárlegény és Krémerlatyin.\'iuradalmi bognár listai éa srép felesége kőzött, Tót\'Szent-Mártonban Csakhogy a »zerelmesek ez esetben csupán epekedtek egymásért, de az ölelééig. a csókig nem futhattak el, meri Krémet litván vad tűzben forgó szemek* kel ügyelt egyre az ő asszonyára. A s/erelmesek . nem állhalták sokáig etl a helyzetet!, végre is abban állapodtak meg, hogy megszöknek. Egyenesen Pécsr i mentek éa ott mint férj és féleség éltek immár két hónap óta. - Most azonban a szökevények boldogságát .megzavarta a szigorú igazságszolgáltatás A hitvesi hűségről megfeledkezett asszony ugyanis szökésekor ellopott férjétől 80* frt. készpénzt és mi egymás aprólékos holmit, Et okozta vesztét, mert a J.féri meg-zökőit feleségét, mint közönséges tolvajt jelen-; lette fel a bíróságnál. Krémer Itivannet letartóztatták és elszállították Tót-Szent-Mártonba.
- — Fnrfangoa aiuaay. Egy nagykapornaki asszony egyei-máat vásárolt a minapi hetivásáron a betette á holmikat egyik ooltba annyi időre,
Zala 43. szám (4 lap)
1902, május hó 99-én
hittak kiváló értékst ad\' az az eredeti gondolat, hogy a telekkönyvi mintákat kolön főzték össze s ekként azokat, az 1. rész mellé kiterítve, tanulmányozhatják. A II. részben 50 darab .végzés mintát látunk,melyeket a miutatár telekkönyveibe\' bevezetlek. Az 1. rész foglalkozik a telekkönyvi kérvények as okiratok rövid szerkesztésével is. Az írók szakítottak az eddigi minták idölrabló . hósatad.ilinásságával.
Az írók tekintettel\'voltak az általános polgári törvénykönyv tervezetére is...-——---- , 1
A könyvnek jó hasznát vestik mindazon, a kiknek a telekkönyvvel dolguk van.
A teljes mii ara 10 K. Megrendelhetők a Telekkönyvi Tisztviselők Országra Egyesületénél\' Budapesten (V., Alkotmányutca, törvénykezési | palota), vagy a társszerzőnél, Sági Jánosnál Keszthelyen. ; .....~~r\\
-- Tiia. Badacsony-Tomajon Tormássy Gábor házit valaki állítólag boaznból folyó hó 22-én este léi 10 órakor meggyújtotta éa naak a közel i lakó kántortanító es osztálytunitónőnek gyors megjelenése mentette meg a házbelieket aszörnyű >U«baláltól. Ezer szerencse, hogy a náddal fedeil ház teljes szélcsendben gyuladt meg, meri különben óriási szerencsétlenség következett volna be, lévén a falu majd összea lakóháza szalmával éa náddal fedelt. .
— A aniukauélltüllaég ariailáia. — A modern társadalomnak et ellen a sajnos nagyon is akut baja ellen való védekezéséről irt egy dolgozatot Gelléri Mór, az > rszigos Ipar-egyesület igazgatója, mint e célra a nemzetközi inunkasvédő egyesület magyar osztálya által főkért előa9Ó. Kifejti, hogy a munkanélküliségtksi főképpen a gépek nagymértékű (erjedése, a munkaerősnek a nagy városokba való torlódása, a szezon-munka, az ilzleipangás, az ipari válságok vagy más hasonló rendkívüli esetek, a melyek a munkások nagyobbmértékn elbocsátását yunják maguk után és végre a munkakerülés.. Vázojá a védekezésnek régi és njabb formáit a\' keresztény Aecbergekel, ellátö házakat, a német, munkás\'kölóuiákal. Foglalkozik a munkanélküliség ellen való biztosításokkal s az ellene éleibe léptetett apróbb intézkedésekkel ia. Leírja a budapesti foglalkoztató-műhelyt, a- mely Glück
Templomtorrás
•endkívülí üdítő
rendkívüli üditö
éa at
egészséget előmozdítja.
StétkUldéel raktár Magyaron tág r éatér •
Hoffmann József-nél
BUDAPESTEN. Báthoryutea~8~saám
míg kocsijával előáll s azokat elszállítja. Egy ma-legyes k-zdésere Jötl léire, további a svájciak sik asszony ezt ligyelemmel kísérté és alig hogy jgj„ figyelemre méltó munkásságát, különösen amaz eltávozott, heállitctl a boltba s- kérfe ahol- |pB(iig az ottani munkás-titkárság javaslatait. A mikat, miket állítása sterint az előbb ott hagyott, magyar munkások 0 nyoc órai munkaidőt, az A kereskedő mi roiazat sem gyanítva, kézséggelléjjtli ^s gyermekmuuka eltiáiát, a női munka kiadta a kosar i tartalmával egjIDit. A mint az pkorláiozösát, valamint u vasárnapi munkaszünet asszony kilépett a boltból, izembe jön vele a _A(.gtarlA*át követelik. Ez érdekes füzei utolsó másik, az, aki a szótan forgó tárgyakat az ü£ fejezete a munkaközvetítéssel, a közmunkákkal, letbe lette. Megismerte a kosarat éa benne a hol- idegen munkások kitilt ami s a műnkénél-
Férfiaknak
Egy uj találmánya
küldetik.
ingyen
orvosáig, mely aa dvitiUill erőt vJmua\'álIltja. Egy lágyan próbactomag a I dtiiu HOQ-otdalaa könyv poata- ntjáu jól becsomagolva kílditlk I azoknak, kik érte írnak. Ingyen küldetik agy próba a leg-bimulnlra méltóbb oaodaorvoaeágból potln nljiii mindatok-! nak a világ bármily réasébe, a kik Irta „Suti Uedical Iaetüate"-hoa fürdőinek. Ezen cyógy«aer kimentett éneket akik fiatálkori klhágáaok folytáa nemi bkokban, ej pilla val-amlntelveaattett erőre aaeavedlek e eaoe ekM lelhaározta ka intézet egy ingyen csomagot könyvvel egyttl
_________D______JHBRHHHHI HHHI mindazbkua ingyen köldeni, a kik érte írnak. Ba agy blal
mikat. Kérdőre vonta a csalói, mire et ledothű küliek "biztosi,áeának nem könnyű problémájával ""oa.ág a abaj otthon zjigyitbaw. • , m\'nJ,"k> » ajk » a kobrát és ugy elszaladt, hogy többé ráakadniuk™, s ezekre vonotkozólag teszi meg |
Emi _gjóHfdiagr agreaeae hol aa érti a nagyobbomt lailtága
nem lesetett.
észrevételeit.. 8aoeiAlpoHlikinaink Gáliéri—"ktW gyégyitlutják
részesíteni
Irodalom.
— Kómái eke. Zala és Veszprém megye) blzonj ára kellő ligyelemhen lógják
baiárán, Hany község mellett, — mint tudósilónk \'._
írja, — egy romai táborhely maradványaira j akadtak, melyoek közelében egy eke ösazéssvaa-\' részei is előkerültek. E részek : két szántóvas, egy szokatlan nagy ekekés éa egy ■ rendkívül érdekeaj * line, mglytyet az ekét a vonöáilathos erősítettek, I - Magyar ConfékfoJA Honi Ipar pünkösdi az eketej él a többi rész fából készülvén, élkor- j«»HW főkép a mitgysr\'confeciiö és izücsiparnak hadi. Taligái abban az időben még nem haaznál- van szánva. Érdekrg kOzletnenyekben rámutat tak, hanem az ekesterü földluróeszközt a lanccal ipar ez ágiunk lmjaira és ráutal a< orvoslás közvetlenül erősítették hozzá a vonó állalhoz. A \'módjaira. A Honi Ipar sorra veszi az ósszo\' leletről ériesitetlék Darnay Kálmánt, aki beszól- iparágukat s így a magyar iparnak legkedveltebb lilotta sümegi müzeumába.
— Telekköii>vl Miutatár. A stakkö zonség a telekkönyvi Intézmény mintegy fél-százados lőnnálláaa óta tulyinn sürgetett oly szakkönyvet, mely a telekkőayvrezftés technikai résével fogial ozik, A Telekkönyvi Tisztviselők Országos Egyesülete a hiányon segitett most, midőn kiadta Sági János t» Vajd 1 Adolf .Telekkönyvi Miotafár* cimd müvét.
E munka 2 részből átl. Az I. rész 3l ivea könyv, a II. réaz pedig t? iv; 2;l, külön Összk\'-
1 ftwéttrjin ulanzatokbiiu bemntatoil telekkönyvi mmjjkml s 4 egyel) mintából áll, mely uMóbbi-alrííl, mint külön kötetei, kereiztaölés a alt kell kezelni. A- II. rész 500 lelékkönyyl bejegy/ést tartalmaz, melyek egymással ö-szifüggnek. így p. : látjuk az átjegyzést, a1 terhek átvitelé, az uj talekk\'önyv nyitásit, és a terhek áthozá"ái. E II. részben meg abitjuk ligjtaszes telekkönyvi \' d.> jegyzést üsszepóntpaiiva, melyeket a telekkönyv-Urak tizezerekre m nő telekkönyvei tartalmazhatnak. a
Az I. rész a II, réazt magyarázza, mely útób-
orgnnuma. A nagyiparosoknak nélkülözhetetlen, mert köztzallilási rovatában, mint a legfUgeetle-iiebb oi\'gauoin, elbírálja az összes állami szállításokat és közmunkakai cs hi\'-elét szurzldésck alnp* ján kivonaiilag közli nzoii árlejtések eredményét, melyek oyilváuos paly.iz.it. tárgyát képezték. A Huni Ipar minden számában egy-egy-hazai gyárát ismertet s jelen szam ibun az egyetlen liazai és legújabban alapított szürmetestc-zeli gyár méltatását. huz/a. A Honi Ipar élőfizetési ára egéez évre 10 korona, félévre 5 kor .ina ; a. lap kiadó hivatala Budapest, VI., Aradi-utca 15. szam alatt va . —
kát eaon réaaekre,
ajOioUJa at éfirite feaaAlíié aeali ba|<efcat a a liatáa ceodáletra ■•Ité. Bárki Irtg a fiat irkál Miau Sledloal ■■•lllile a a. pakli lilgtBn jól betaoBatelva át teaa küldve. At latéMt legkivált aaok uiáe aéa, > kit u otthont nem ha^yk>tják"el a a prébaotéaag, á aely JH becsomagolva péatáa klldtUk, ■mmotalja nekik, begy mit köaayaa gyágyilbaték a raltaaetaa bej bél ettkoa. Aa nléail kivételi ara lesz. Mindenki Irkat érte bárhonnan magyaréi a kap egy paklit jól bsoaoniagdlvá kdaynal egyltt, poata utjnu tiloktartéa, melleit ingyen. írjon aég aa. A csomag oly eaipen be vau nomagolva, hogy annak alakjáról senki eem fogja kitndgl., mit tart-laaa. a laveM kóvetkeatlag elmaaai: State nwlteat IoaUtnte M Elektroa BalUlaa, Vart Wayaa, lad Aat-rlka. A livelek mindig kénaealéilliadék.
Egy jó trkölcs\'ő tiu
238—2
felvétetik
Tódor B. fűszer- és csemege ke rtslcyié-
sében Csáktornyán ---------
ŰOOOOOCOOSOOOOOOOQ q Ház eladás.
O Közhírré teszem, hogy elObb Gzike 0 Mária férj. Tuboly Victorné, jelenleg O* alulírott tulajdonát képező Nagy*
o o 0 o 0 0
.Kanizsan a Király-utcában fekvő 538.538/á régi, 18- uj házszaraalatti ingatlan kedvező feltételek melleit szabadkézből eladó.
Vételi ajánlatok as ár-megjelölésével esetleg levélben alulírottnál tehetők.
0 0 0 0 0 0 0
0 o
Markovics József ügyvád q
lakik Kőszegen. \' Q
cooo 0000:000000000
Ntgj-Kanissa csütörtök
Zala 48. szám ;S lapf
1902. május hó 29-én
lí wnM limiltif I««kli!^i|!ij<
<CbUftff4l »rA|érrpK7Ár.)
géveköt" •r»U|fp. flkswáléf^p.
umrokrMkrt aratógép liéuK7A|l4 gereblye é« Kévckatófonul
U V A H T n \\ \\ 1\' %
vásárdíjon, mis? gépeinket nem látta i araiakat nem kérdezte. Ölető tartalék rémek óríáai raktára. Te«aék minlMkHuyvei kéről 72-
WILLIAM J. STILLMAN Évi irrmHén
igazgató. 902,000 |rp
»• -■■ Képviselő 7 WEISER l C.-Nagy Kanizsán
BUDAPEST,
V. kar, Vácai-at 80. aaáa
Halom- Q
és ftrész-bsrendezésekat
könnyű kivitelben pontos kiszolgálás és olcsó árak
mellett azállit az újonnan alakolt
G ép- és malom építészeti wirf
és javító műhelyek
^tagry-ica.ni tisslp- . —
Li
y
(Tutajdonosok: Josífovic és Fisckiii mérnék.]
Nyers és appretált vas- és érc-öntvények a legolcsóbb árszámitással rajz és minta után gyorsán készíttetnek. Baj Tervek és költségvetések díjtalanok. 197— §|Í

Tavaszi és nyári idény
: 19 0 9. Valódi brflnxü szövetek
Egy darab Mtr. 8.10 ifj teljee térti ultöeynek (kabát, aadrág éa aaal-léaybea »r» oak
frt. 2 76, 3.70. 4.80 fé frt. 6.— éa 6.90 jobb frt 7.75 fi dobi frt. B 66 naoMabb írt 10.— legfinomabb
Gyümölcs ér szöllö bor készítési gépek
Gyümöles ésszöllő sajtók,
Egy drb. szöget iekete szalon öltöny- iO frt.* ; lovibbá ft lul\'ó aröve^k, turista loden, legír | nODiabb ka mm guru *tb. gyári árako ■ küld* | szél a sbid es leérne? bizhatúbbuak elismer1 posztógyár-raktár
Síegel lmhof Brünnben.
Hlaták Incjrn ra brrairnhe. — Hint a szerinti Hzálllláa Jólálláa aaaelleti.
A privát ve vők jelentékeny elŐayére van,- ba szöveteket tcnti gyáriraktsrból. rendelik.
144-20
Jó éa oleaö or«tk,
— 1 évi jótáláaaal privát v*«6kaek —
nKönfad^Tahos.
: ragyára arany, ezüst es ekszer-áru szál! i tó-ház a Br&x, i Ceebor»*áf. > Jé aíckal remoutoir-óra
____ \\Jr\\, 8\'7b
Valódi esdat reftontoir-óri trt 690
469-
Valédi ezoat láoc frt 120 N leket ebr^ztó éra trt 1*96
Cége® ci éa kir. birodaUai eúaerrel \' vaa k íflatatv aáaiufza arány, «al«t kiállítási érem valamié* eieray ■aró-lerél vaa liirtokoabaa. Nagy képaa áíjsfyzék iagyea éa kenetetve.
roly onosan ható kettős emeltyű szerkezetitel, és nyomerő szabályzóval.
A munkaképesség 20\'/,nagyobb mint bármely más sajtónál.
HydrftlyléU* sajtók
Siélló és gyümölcs zuzók
- és bogyó morzsolok, zzzzz: Teljesen felszerelt szüretelő készülékek- /ju^
Ssollő és gyümölcs őrlők, Aszaló készülékek gyümölcs és főzelék aszalásra, gyűmölos vágó és hámozó-gépek. legújabb szerkezetű szabad. önműködő „Syphonia* gyümölcs és asSliSveaazS permetezők.
-A. Iogl3o"b"b -\\retőg;ópelE
Mayfart Ph. és társa legújabb szerkezetű
n A Ti R T T A €t Itolófoetfl-kerek-rend^er] vetófépsi. —.Mipdeunemtt »aag- e-»/v vji r\\ 1. k^kJ ii yv kfl\'ftmv\'t* a^m*-.. váltókerekek uelkul, dom*
bou avagv síkságon, a legkönnyebb járás, fegnagyobb tartósság és mind a mellett a lego-c-óbU ár áltat tűnnek ki. A lebetőlegnagyobb munka-,idő es penzmagiakari\'ást teázik lene love Kűlönlegessé^ekttjzéna* és *zalmapré<ek kézi használatra, knkoricamorzsolák, cséplőgépek, járgányuk, yabonaroslák, ^rteurők; ekék, hengerek és koronákban a legújabb Veiidtaer ca elisuiet Íegju^íi Mkutás alkalmazmellett gyartanaK es láaíi ana*-.
Mayfarth Ph. és társa
wáai. éa kir. kltáréla|Maa luk lasdaaéft gépgyárak, vaiéalééék 4a raakAmoraifiirk
Jllap. 187&. BÉCS. II Tabovslrasse 71. 730 munkás.
Kitflntetce lobi mini 450 arany, tzüat ét bronz éremmel, az ottzes nagy obi kiál liláitokon. Réizl\'te*. árjegyzék ingym Képri*ttök éa oionmtohirntnéák kitrrsMmk.
Elvállal és készít
Fischel FüIőd könyvkötészete Nagy-Kanizsán
mindsnnenu könyvkfitő-Bunkát
A FŰZÉSTŐL A LEGFINOMABB DISZKÖTÉS1G:
vabaifat
Paspartoet emlék-albumokat diszfeiirat*knakt táncrendeket a ^nomabb kivitelig Elvállal továbbá képek, fotográfiái tervek, rajzok és térképek cachirozását, ugy minoen e szakba vágó monkát.
Nagy\'választékban kaphatók:
FISCHEL FÜLÖP UlJTtmtaMi sAfii-airaiÁi.
Otszművek, képeskönyvek, imakönyvek, albumok stb. >
Nagy Kanizsa, oiilörlök,
Zala 48. szára (0. lap)
;908 fnájus hrt 29 én
Nyomatott Fischei Fülöp könyvnyomdájában Nagykanizsán,
f^HW-OKHHHHH>-0-<MHHHH)-0-0-0 \' O-O < >-0-0-1!
Javálniok: a McaAraervek éa < méa/.ifi.izprvi\'k mindennemű kaiarrbuv* mejjbelein\'dosei, valamiül vértiegérVaíg alb, Ellen javaim: «-i-ór
GLEICHENBERG hMM
Allralikna-murialiku\' forrásai : Gonaiintlo és Emma lorru* : alke-ll^nuria\'iliut aiéi\'say: János (orrá*; • i«zi-< tiéiitnv : KIA<en torrá-: a:ivrtr tlwft\'igáll loj (*/nrni lápláláaj, kelyr, lorrflK ai\'t ba-
lf|e/\'M. inipdktfl\'fl k Ultin i»bi- t-o-O-íO-O-ai O-O-O-O- O-O-nukban; légze-i kt\'R«ű|ck, puf- 1 n-áiikDír kam«rak,\' éde* anvúny-ftt ea |i" \'Sgö i"i\'lof fOr ifik, le- , nvilii á- »eéIlflrd<U. Nagy viz- j gyögym\'rtei, fmepkura, y 9-lírtipjos weísg. permenl**, s/.él- i» cseud-s iífes\'1, erdfa lenaikon,
9
6 I
o
3>
o
A szőlő
GID1UM betegsége
ellen a legjobb szer a
Dr. ASCHENBRANOT-féle
üéziéapifr
Lcszátlitott ára Budapesten; iíö kgos zsáknkbpir á kg 46 fillér ; 10 és 5 kgos zsákokban á kg 50 fillér.
Használata olcsóbb, inert kevesebb kell belőle; , biztosabb, mert a lombhoz tiipnd, a szél le nem fújja; ajánlatosabb - mert a mustot nem büdösíti - mint a tiszta kénpor vagy kénmáj.
A szölö érését sietteti, a termés minőségét javítja.
DjSE"- Olt a hol mull évbnn a peronoszpora nem tett kárt. de a liaztbarmat igen az elaó permetezés ItoiyuÜ <"U\'k rétkénporral 11 lókckct bepuriKui, Ez 1 u jí Unynjn külIsfymnjliikariláK. \'"Efcl 21 Uy t
==== Számos magyar gazda bizonyítványa
kívánatra megkllldetik. ===============
Megrende éaeket elfogad a
\' BUDAPEST, (V., Alkotmány-utcza 31. áz.)
Megrendeléseket elfogadnak vidéki megbízottak ia. -
A |>or knpliaiá: SlikUU Jánot-a>\\ Hala-Kytr*tty, UosHtbery UeztS-nel Ctdktornya, Liszt r* Brodiiyák-nb\\ Slridá, liike/i Elek tél Zala Koppány.\'
A rabló leánya Szer elem és gyűlölet ■ : A könnyelműség következmé-z nyei Aranka .
Kaphatók: FISCHEL FÜLÖP © ©©»© köny v- és papirkereskedésében
©©«©«©© NAGY-KANIZSÁN1
fíUTKÓ JAN05
-szabó NAGY-KANIZSÁN.
A {ácsi posztógyár kizárólagos raktára készít elegáns és sikkes
a legújabb divat szerint igen jutányos árak
r ? «i 1
\' mellett a legjobb kelmékből.
Nagy választék magyar is valódi angol kelrnékbóL Vidéki ■cgrcaddétek a leggyorsabban eszközöltetnek. Pontot és gyon kiazolgálás I
felvétetnek
FISCHEL FÖLÖP
könyvkereskedésében.
T niiiiuaoi\'ii anion <>-0-<>-<>--0-0-<T UlZUliaa ia.
6 nukban; légzé-i keaaUlik, pue-A ó A ,>or 11
A- n-aiikoa kamarak • ide, ásvány-1 Felvilágoaitáa éa proa- X fíosMem Um!i-w\\ CMkior
I n<»\'P"\'ttIn-rf* fflrlík, f«-T . í Slridá, Hélce/i JS/íit.él Zala h
T nyfliu é- »cél/űrd«U. Nagy viz-7 pektas ingyen. t I \'
¥ gy<ifyin\'rzei, feiepkma |.<ey Q» t | ; \'
9 Inii).\'yo< |H?rmin>i\', K/.él- ) 0 _____---
f©-1©^^ ^ \'S \',ÍM\' B*B|TCDd*léS>k II T | W/S-g J|i ^ „ . 1
|Saiion május l-tólszepT^géig!^ i|«Bat«á|aál Gleichnnbirg. T j jgff^IíSI^ÍS^ÍÍ
M Ilii m Iliin iiiilj
a ifFtilifíl \'==
. j «« vo. v {f tár oat x i saÉBá v? w
^fe - Ára füzetenkint 30 fillér. -
MEGJELENTEK\' Az Istm ui,ai Az^rtaüanul - a rc
1 1 J6a és cml6 • • eUmt Szer
, . ,, A kincsdisók . .
.Jl ffynjtogató A f mka lölet
W§ A ká^óslat Vallomás a ha- A *
. Jlg} Az elhagyóit.. m előtt—— ség l
bányatorkolat- A mre\\em ha- = «tí/=== ; talma Ara\\
W Kaphatók: FISCHEL FÜLÖP m ^^ köny v- és papirkereskedésé< "^m! NAGY-KAN MS,