Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
54.89 MB
2010-12-15 15:20:00
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
411
3494
Rövid leírás | Teljes leírás (623.08 KB)

íi
Huszonkilencedik évfolyam 44. szám.
tt«t>rkHiUa« g
Aiakd nitp Ui;i
kimtulHtUi
i aMrktoUTtl írttktml htot upoa-kút d: ». 4—5 in klat.
de {nttwndt » l»p imiubi rtoiirt ron»Uo»ó minden ktittaéuy.
XiatthtvéSal:
yiraliúlplUtt i fíuktl mt/i ktuyv, f*rMk«4ÍM.
ZALA
Politikai lap. Morgjelonik NABY-KANIZSAN hetankint kétszer: vasárnap
csútc.-lökön.
■I*nar<é«l Arak
K|*n tm . ......12 kamu
ritm ..,...• kowu» H«nr»Um...... ! kmn
KjrlIlUr pMlUorm 40 Olltr
EtGlartfak, vénüli i MidiUwkr TOHtkaiik fimm FUfip ktirrtm iídMh UUuBdak.
BimniUtta Unlak enk ímmH kmdt Ml fogiidlataak >i
üom ■>» tn M niMr.
.Nagy-Kanizsa. 1902;.
fitltli ttarkfititt: Maalay Náaáar Slirkiiittlin: Hnru Ii^m.
Vasárnap, junius 1.
II íjrírí idény alatt elutazó közösség
figyalmébe ajánljuk
^lals^lllltl^
tűz- és betörésmentes páncélszekrényünket, melyben értékpapírok, arany neműek, ezüstnemilek és \' ékszerek 1 ■
a fél saját zára alatt
biztosan megőriztetnek.
koiatait, melyekből esetleg következtetéseket akarnának levonnie programmra. Belépése a Széli kabinetbe már magában véve is .progrumm ugyan, mely az összes gazdasági érdekek ápolását tűzi ki célul; de sok függ a módszertől is, melylyel e cél elérésérc törekszünk. Az országos iparegycsQlet jubileuma alkalmával az uj kereskedelmi I miniszter, aki kinevezése óta igen tartózkodó nyilatkozataiban, mégis mondott egy szót, j mely bizonyos utmutatást foglal magában, I Az iparegyesület védnökének, József főher-jce^m-k az a dicső gondolata volt, hogy Zichy Jenő gróf QdvOzló beszédére adott I válaszában idézte felejthetetlen édesalyjanak, József nádornak egy bitvan év előtt tett ! nyilatkozatát, mely szerint a magyar mező-I gazdasási ipar nélkül meg nem élhet Saját
i nézetét pt\'dig e szavakkal fejezte ki a magas GÖrÖnqyÖS Utak védnök: »A magyar gazda előteremti a
\' nyers terméket, az iparos -feíilolgozza, a A tátongó hézagokat a kereskedelemügyi kereskedő továbbszálli|ja.« A főherceg e miniszterjiimbán immár betöltötték s ismét szávaibán boldogult atyja mondásának már rendes működésbe léphet\'a nagy" motor,(kiterjesztésével találkozunk, amennyiben a mely gazdaság érdekeink-nagy részét moz-j hivatáiszerü kereskedelemnek nemcsak lét-gatja. Láng. Lajosnak, az uj kereskedelem-(jogát, haneír hasznos és szükséges voltát Agyi miniszternek még nem volt alkalma |js elismeri. A kereskedelmi miniszter meg-programmját az* egyedül illetékes helyen, ajragadta az alkalmat, hogy köszönetet mond/l képviselőház plénuma előtt kifejteni, miértjj0n a f. hércegnek a meleg érdeklődésért,. » ketszeres figyelemmel lesik alkalmi nyilat-(melylyei a munka iránt viseltetik a hogy!
Keresdfilmi ís Iparbank
Részvénytársulat N.-Kanizsán.
egyúttal kifejezze azt a meggyőződést, hogy az ország jövő fejlődésének egyedüli gazdasági alapja csak gazdag ipar lehet. — Gazdag, erős ipar pedig csak ngy létesülhet, ha annak előfeltételeit megteremtjük, ha i* vállalkozási szellemet buzdítjuk, a .magán törekvést 9z*retéi(el és nyomaték o« san támogatjuk. Miután pedig az uj keres*, kedelemügyi miniszterről tudjuk, hogy nem barátja az üies frázisoknak, programmja lényeges pontjának az.,ipar hatalmas elősegítését tekinthetjük, mely pontnak megvalósulása különösen a szivén fekszik, mihez jaz eszközüket nem fogják tőle megvonni, I mert a mezőgazdaság egymaga lehetetlen hogy képes legyen a folytonosan növekvő 1 közterheket fedezni, miután már most túlterhelés miatt panaszkodik és. könnyítés utai» törekszik.
Igen fontos kiegészítésre talál \'e prog-ramuipont az uj kereskedelemügyi államtitkár, Wickenburg Márk grót egy nyilatkozatában. A kereskedelemügyi minisztérium tiszt viselőkarának bemutatása alkalmával az uj államtitkár említést tett azokról a tényező ről is, melyek a magyar kereskedelem és ipar göröngyös utain haladva verejté...