Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
29.74 MB
2010-12-15 15:25:32
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
181
3707
Rövid leírás | Teljes leírás (654.25 KB)

Huszonkilencedik évfolyam 88. szám.
lankmiMl * Uiilrilittai
___tnxtünl értakaui lnhat upoo-
Uit \' » 8 ktat.
tj, intiMídS » Up awll»mi tinin ,Mti>o«* minden kWméay.
BlátUnttl: Y fettbUiptlit: Fitcktl füllp ktajt laraitulMi
B elyitei telefon ioj. uám.
ZALA
Politikai lap.
Megjel«flfk NAGYKANIZSAN hetenkint kétszer: vasárnap t csütörtökön.
j
Kftm érrt
VHém
>H|ritill
|iM»U>l árak
• ka
. SyUüir p«tlt»r« 40 fflMr
IlMwUHk, TiUttiat t klrdtttwkn
routkorik Fi»el»I JttlBp k*u/ ik— ümIMIM iiUwdlt.
MraaaWtUa l*nlak mi ivmmt tat Ml (ofwlUUak ai.
Htm <
in N ftlMr
Nagykanizsa. Iy02.
FMIi u*rk*ull: ■■•laf Iáa4« tnrtiuUlifi: lírtM L^Jm.
Szombat, november 1.
A halai.
Ha föltétlenül igaz volna az, hogy — amint Petőfi irta — az a valódi bölcs, ki sohasem bölcselkedik: akkor manap-■ág tenger volna á bölcs emberek száma. Azt látjuk azonban, hogy inkább a >parva sapieotia regnitur mandus* régi mondás igazolódik be nemcsak az egész Tilágon, hanem az egyes emberek életében is.
Valami rettenetes láz vett erőt az embereken az élet kihasználásában. Ez a láz pedig nem tür meg semmiféle bölcselkedést; és csupán egyetlen életbölcseleti igazságot ismer — ami a positivizmusnak a legridegebb forrásából fakadhat — azt, hogy a halállal megszűnik minden; tehát az életet ki kell aknázni.
Az életnek ebben a mohó, telhetetlen kapzsisággal való kihasználásában ran égj®" legnagyobb tragikuma az úgynevezett civilizált emberiségnek. — Mert ebben az önző kihasználás ban az emberiség a maga életét falja, emészti, égeti el egyfelül; egyre óriásibbá, feltűnőbbé, áthidalhatatlanabbá, lázítóbbá teszi a sors aránytalanságát másfélül. Tehát semmiképpen sem alkalmas arra,
hogy apaszsza azt a veszedelmes örvényeket rejtő tengert, mely a jólét és nyomor között hullámzik.
Ámde azok, akik a halállal örökre megszűnő életnek gyönyöreit végig akarják élvezni, nem bölcselkednek. Azoknak hiába mondja a rejtelmek között sejtő lélekkel járó, hogy gondoljatok a halálra: — nem fognak rágondolni; vagy ha rá-gondolnak is : az a hit, hogy a halállal i ▼ége lesz mindennek, csak szitja ben-1 nök a láz tüzét, liogy éljenek önfeledten, hsjhászszák a gyönyört s fenékig, ürítsék ki az élvezetek serlegét.
A halállal csak azok foglalkoznak,! akiknek bizony.bizony nagy szükségük van arra, hogy bölcselkedjenek. Ki-ki a maga lelke és módja szerint Csak azok foglalkoznak bölcselkedésbe merülten a halállal, akiket az élet nagy aránytalanságai, az eszményi igazság keresésének eredménytelenségei talán folyton lázadásra izgatnának, talán kétségbeesésbe kergetnének, ha előttük nem állana fönséges bizonyosságával a min-deneketkiegyenlitő, a hatalmasan egyen-lősitő halál; s ha annak rejtelmei között kutató lelkökben vigasztaló hitté nem érnék a sejtelem, hogy a kibékítő, meg-1
nyugtató eszményi igazságnak világát ós az életet a halál hidalja át.
Ez a hit, az emberi léleknek ez a titkos sejtelme az a nagy erő, mely a jólét telhetetlen tobzódása és a nyomor vergődése között hullámzó tengernek örvényeit elsimítja, s meggátolja, hogy a létküzdelmek között vergődő émber-milliók azoknak forgatagaiba ne sodródjanak.
Ennélfogva, ha az önzés ai emberiség egy nagy részét teljesen meg nem I vakítaná; ha az élet előnyeinek lázas i fölhasználása közben is lehetséges volna a bölcselkedés: akkor a jólétben tob-I zódóknak is be kellene látniok legalább I annyit, hogy az ő földi létök érdekeit w fÖdözi a kiegyenlítődés gondolatával - a halál.
Sikkasztás és ellenőrzés.
Ismert de__
talás az, hogy társaink vannál csétlenségben, és nemzeti öntudatunké egy cseppet sem emeli az, hogy ha nálunk a köz- és magánpénztárakból való sikkasztások kora még nincs lesárva .* Magyarországon kívül és nemcsak Ausztriában. hanem a kaltura tekintetében oly magasan álló és erköl...