Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
A védett dokumentumok csak könyvtárunk épületén belül, az erre kijelölt pontokon tekinthetők meg!
11.55 MB
2011-06-27 08:36:43
 

application/pdf
Védett Védett
0
201
Cím: Konstantinápolyig és vissza
Alcím: útirajz
Szerző: Bátorfi Lajos (1835-1896)
Kiadás: Nagy-Kanizsa : Wajdits József, 1873


Szöveg:

9\'h

Í3 i C 0 il

KONSTANTINÁPOLYIG ÉS VISSZA


&— .*§


JA \' Z /

*^v*«^í ^/W^ ^yí^^<^ ^^f&<^**>*^

Í\'. ^

^•V-Wtíf,\'\'C

•f./
IACHMID BEJ.


Pataki Josefnóf. nííiiiitézete.TesterL 1873


KONSTANTINÁPOLYIG


ES VISSZA.


—. (JTI RAJZ. —

B-A-TOn-FI 1L.A. JOSTOXJ.

NAGY-KANIZSAI

WAJDITS JÓZSEF NYOMDÁJÁBÓL

1873.


-<$

KIRÁLYI PÁLNAK


BARÁTI SZERETETEM S TISZTELETEM JELEUL

SZEBZÖ.

•§.

• ..\' . Tisztelt Barátom !
Kifejezhetlen édes és boldogító engedménye a
szellem erejének, páratlan jóságú terménye a szellem
munkásságának azon belső érzeiemnyilvánulás, melyet
nemcsak szívben érezni, de szóval kijelenteni,
sőt írásban örökíteni képes.

Hálával tartozom a mindenség urának, hogy

„annyi balszerencse közt, oly sok viszály után" ily

nemes, ily önzetlen barátot engedett bírnom Benned;

de kettős hálát ápolok szívemben azért is, mert tisz


teletérzetemet ily szerény módon nyilváníthatom,
\'tettlegesithetem.

Fogadd tisztelve becsült kedves Barátom ez „útirajzot"
szívesen, szeretetem, tiszteletem s nagyrabecsülésem
jeleűl, s ne keresd a hiányt benne, mert
sokat találsz, egyet azonban bőven: a jóakaratot, s
ama honpolgár! meggyőződést^ hogy kelet felé éles
őrszemmel kell tekintenünk s a századokig tartott
félreértés okozta sebeket gyógyítani vagyunk hivatva.
De hisz ezt nem kell mondanom Neked, ki hazánk
jövőjét annyira sziveden hordozod, ki viszontagságos
multunkat oly mélyen érzed, ki jelenben a törvényhozás
nagy munkáját egész lélekkel híven telVI


jesited. Ismer a magyar nemzet a szabadságharcz
hősi küzdelmeiből, ismer tollad erejének hatalmából és
ismer a királytól az utolsó pórig mint ernyedetlen
munkást, s higgadt törvényhozót az országgyűlésből
s ismer mint a főváros diszkoszorujának egyik legtevékenyebb
eló\'harczosát; igen, ismeri a nemzet nemes
törekvésedet; mig a törvényalkotás nagy művében
pihenni teszed tolladat, addig a múltban nemzeti
ügyünkért vértanúi halált halt legjelesbjeinket keresed
fel, hogy adja meg a nemzet a kegyelet oltárán
hálaelismerését, majd tettedben jelezed nemzeti létünk
egyik ősi szokását, az országos dalárok mtíködésébeni
jótéteményt, hisz vidor életben vidorabban
teljesítjük a munkát, nekünk pedig sok munkára van
szükségünk; jelezed: sirva vigad ugyan a magyar,
de nem szabad csüggedni; előre ! ha kell a fegyverrel,
előre a tollal! előre vigan, férfiasan, határozottan
. . • . élni, vagy halni a hazáért!
Elj nemes Barátom, mint édesatyja e nemzetnek,

hű őre a szabadságnak, s törhetlen harczosa a hala


dásnak soká, igen soká! s engem igénytelen, de hő

érzésű tisztelődet tarts meg jó indulatodban, szere


tetedben,
Nagy-Kanizsa, május 1-én 1873.

ölelő Mved
BÁTOEFI LAJOS.


A seb, ha már behegedt, nem oly fájdalmas,
mint ha felszaggatva újra véreztetjük.
Királyi Pál,
„Szigetvári vérta