Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
A védett dokumentumok csak könyvtárunk épületén belül, az erre kijelölt pontokon tekinthetők meg!
10.71 MB
2011-06-27 08:53:47
 

application/pdf
Védett Védett
0
197
Cím: Rómáig és vissza
Alcím: útirajz
Szerző: Bátorfi Lajos (1835-1896)
Kiadás: Nagy-Kanizsa : Wajdits József, 1888


Szöveg:

i
RÓMÁIG ÉS VISSZA.

ÚTIRAJZ.

BATOSFI LAJOST 0 L. 1

Ára: i frt

NAGY-KANIZSA,
NYOMATOTT "WAJDITS JÓZSEFNÉL

^^g^^^^^jB^^jssaa^^^isf^g\'^^t^g^^Kg^á


L>

RÓMÁIG ÉS YISSM-ü


jg . &

Bátorfi: Honjáig és vissza. }


NYILATKOZAT.


Jelen könyvecske jövedelmét Jeruzsálembe
történő utazásom költségeire
fordítom s. mindaddig, mig a szükséges
összeg" együtt nem lesz, takarékpénztáriig
kezelem. Elhalálozásom esetében
az együttlevő összeget esedékes
kamatával együtt a Jeruzsálemben
felállítandó s a magyar „Miatyánk"-ot
tartalmazó emléktábla költségeire, vagy
ennek fedezése után, hasonló jeruzsálemi
magyar czélra ajánlom fel.

Nagy-Kanizsa, márczius 15. 1888.

Bátorfi Lajos.


$2


m

© SZENTSÉGE
xiii LEO PÁPA
SZÓZATA:

& »& ®

MEGELŐZŐLEG
HAYN ALD LAJOS
BIBORNOK-ÉRSEK
ÜDVÖZLŐ BESZÉDE :

(Róma, deczember hó 30. 1887.)

8-85


iVI agyarországi egyházi és világi tanféríiak,
papneveldék és tanintézetek elöljárói, egyetemi
tanárok és tudorok, katholikus egyházi és iskolai
lapok szerkesztői, tanítók és tanítónők s magas
rangú iskolafentartók hálásan visszagondolva
arra a nagy apostoli kegyességre, melylyel
Szentséged minap Mária országának lakóit, kik
a magyarok első zarándoklatában részt vettek
s jubileumi ünnepe alkalmával trónja előtt
üdvkivánataikkal megjelentek, — fogadni és
fogadtatás által boldogítani méltóztatott, — szintén
óhajtanak hasonló megtisztelésben és szerencsében
részesülni. E végett velem együtt ide az
örök városba felzarándokolván, kívánták, hogy


Szentséged boldogító szine elé s apostoli lábainak
csókjára legyenek bocsátva.

Mert igen jól tudják ők, hogy sokkal gyümölcsözőbb
lesz törekvésük, melylyel a magyar
ifjúságnak lelkébe a tudomány kincseit, a szent
bölcsesség szeretetét s az örök igazságok iránt
való buzgóságot beoltani igyekeznek, akkor,
hogyha e törekvésük s nemes igyekezetük ennél
az isteni és emberi bölcsesség forrásánál uj
erőt merít; igen jól értik ők azt is, hogy
tanításuk a reájok bizott ifjúságban és zsenge
gyermekekben sokkal hathatósabb leszen, hogyha
ezek észre veendik, hogy az ő tanítóik Krisztus
Urunk helyettesét, az örök igazságok tévmentes
őrét és tanítóját szinről-szinre tisztelték, az 0
atyai buzdításából tanulságot és lelkesedést merítettek
és az örök városba helyezett szent

®


1)

Péter széke előtt megjelenve., az 0 apostoli
áldását vették.

Nem is hiába óhajtották\' leikeink szentséges
tekintetének kegyességét. Nem hiába kértük
az Istent, hogy legkegyesebb Atyánk élő szavának
édességében gyönyörködjünk ; nem hiába
epedtünk azért az apostoli áldásért, melyet reánk,
jelenlevőkre a jelenlevő Pápa adni szokott.
Mindemez örömben ime most mi részesülünk.
Es vajha Atyánknak és Pápánknak, ki annyi
és ily kedves, ily üdvös kitüntetésben részesít,
gyermeki szeretetünk mélyéből valamivel viszontszolgálhatnánk,
a mi hozzá méltó volna, a mi
előtte k