Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
101.25 MB
2012-11-27 13:28:57
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
280
3546
Rövid leírás | Teljes leírás (1.62 MB)

Zala 1912. 123-146. szám június

Zala - Politikai napilap
39. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


Megjelenik minden hétköznapon eete 4 órakor.
sMrlMtlieéf kohiUiital:
NAGYKANIZSA TELEFON-SZÁM 7*.
Z A L A
BbtnMTf int.
\' ail)>n raW
Mába* Mm |
Ef7 Mn 1M K 1 tlf Mm US C
Wwwtt\'M ue. 1 Hm léim i ua > tr- 0
Egilu lm fS» . 1 1 l«Sa IM tbr- 9 0
fan i ttUr.
Siawsr- POLITIKAI NAPILAP.
XXXIX. évfolyam 123. szám p Nagykanizsa, szombat 1912. junius 1.
___; X : - " • . .. >•
Zala\'Hírlapkiadó és Nyomda Rt
A utIW tekét szirmok oijr Ugyan, oly surényen ölelik -kQriU virág . sötétsárgs poraók ti a maga illatos szerénységében a haiároiottan poétikus Út virág a mar-garéia-virág. Most pedig, málól kezdve szimbólum lesz ez a kis, fehér-sirga virág," mert-mint lenitbb 1 mondoiiuk ez i vitág most tzcrepeini fog Nagykanizsa legköielebbi egyik társadalmi eseményében, ez leu a varárnapi virágnap virágja, ezt lógják a nagykanizsai urileányok árusítani, ezt fogják a jótékony úriemberek viiírolni és a gomblyukukba tűzni, hogy megmutatok, hogy az Önző, rut, anyagi világban is él meg sokak szivében a sze-rdef, a humanizmus — kis margaréia-virigja. Üdvözlőnk, szeríny virág, mint aspsugaras meleg szereld szerény eíő-
már megszokottsággal és, ha*nem le teljes közönnyel, de mindeneseire a nemtörődömség egy bizonyos éneimével néztek, éltek, éreztek végig, nem Uyen tata, hanem virágnap lesz, csupa virág, csupa szépség, ahol mindenkinek, — aki ismeri azt a közmondást, — hogy .ki a virágot szeréti, rossz ember nem lehet", kötelessége lesz, hogy egy-két fillért (vagy koronát, tehetségéhez képest) áldozzon a kis msrgaiétavirág oltárára a jótékonyság tündérének. Mert ezen a napon a margaréta - virággal lesz elválaszthatatlanul egybefOire a jótékonyság és az ember ■ jó savét q egyszer igazán a gomblyuká^ ban fog|a viselni a kis margaréta virág — némi — margaréta csokor képében.
Margaréta-virág.
Gyermeknap Nagykanizsán,
Nagykanizsa, május 31. .
(L 1.) Világok nyílnak a mezőkön ; V városban, a házak kOsött, az emberek lelkében agy makett aóhajiásaal, teij«s pom-pájával Waaakad a tavasz; az ébredés lehelete tölti be az üteák«t; gyönyörű meleg napsugár, csókolja végig as egész, ragyogásban fürdő várost: ia Nagykaal-tsa .társadalmi* életében megjelen egy emraaertL naiv Ida vifnfi MMljNMk A MT( la olyan furcsa\', romantikus és szentimen-^ í hogy margsréla-vttg. ^^ h„n> , ............ -
Tehát vaaáraap nevezetes napja lesz Nagykanizsának, amelynek már nem uj a gyermeknap. De ujjá, széppé, érdekessé és poéükussé lógja tenni e napol aa ioté-zöségnek u az igazán épp ugy praktikus, ■im kanéi rtformjsj hogy ezt a napot világnappá avatja. Nem holt, lejáratott sabMa lesz tehát az ezidei kanizsai gyer-iatliisV.\'aBrelyet — vsHjn> na — sokan
társadalom intelligens, megértő jótékonyságában, hogy ezek a kp margsréts virágok nem tagnak gazdátlanul, árván átáradni, hanem valamennyi, egytől-egyig el fog kelni, valamennyi* egytől-egyig gazdára lel, valamennyi, egytől-egyig fog egy-két fillért hozni az elhagyott és szP* gény gyermekeknek, akik részére elad torban szól ez a gyermeknap, ez a virág-ünnep. Hisszük, reméljük, hogy a gyermeknap jóvedelmét tetemesen, az eddiginél is nagyobb mértékben lógja fokoini az elnökségnek ez az — iaméteijűk — bájos gondolata, hogy sokféle; más dolgok helyett virágokat fognak árulni
Szükségesnek és lényegesnek tartjuk itt annak kiemelését, hogy a befolyandó jBvedelem legnagyobb részt, .majdnem azt
műtad. Itt lógják azt azétosztani két igen nagy jelentőségű, jótékony voltában szinte megbecsülhetetlenül értékes kulturtényezó kOzOii; Ai egyik a népkonyha, a másik Patronáuegylet. A befolyt jövedelemnek csupán narmtne százaiét át kell Budapestre küldeni, \'a gyermeknap Hgájámfc a többi hetven százalékot pedig itt, Nagy-kámzsán osztják szít, még pedig ugy,
hogy felerésze a népkonyhának, fele része pedig a patfonáaagyletnek jusson.
Hagy mily Mésós s népkonyha működése, hogy mily kulturmunkál véges a patronáasegyW, azt hem tartjuk Itt szükségesnek elmondani, mert úgyis tudfí azt mindenki, hogy a népkonyhán százan, meg százan kapnak olcsó és jó táplálékot, mindenki lufija, hogy a patrooáziegylatban nemes sztvfl uri .hölgyek olyan munkát végesnek, amiért egy egész város hálája és elismerése száll feléjük, mindenki tudja, hogy a patronázaegylet révén száz. meg száz uegény gyermek kap ruhát, ellátási, szeretetet és más boldogító dolgokat, melyeket a végzel, ez a teg-igazságtalanabb imponderabtlía. elvont tóié. -\' T
Gondoljunk arra, hány szegény fiútól tagadta meg a sors a szülői szeretetet, hányan ismerik meg a nélkülözést már közvetlenül a bölcső után, hány gyermek nem tanulta meg szeretettel és áhítattal kimondani a átülök nevét, hány, de háay gyerek Vkn egyedül, kitéve fs életnek, a sorsnak I A növény, sz állat magára hagyva nem oly gyámoltalan mint az ember, aki azáltaT, hogy legyőzte a termeszei et, el ia szskadl tóté és ha szülök vagy ilyenek híján mások nem gondozzák, elpusztul. Hányan, de hányan vannak Ily magára hagyott gyermekek, kiknek a békés családi oiibon meghitt odu|a aohsem volt búvóhelye, kik sohasem Ülték körül nyáj is arccal a culádi asztalt, kikel az étet-tegyes áije már keia fiatalságukban — amikor még máa gondtalan gyermeknek csupa mosolygás az élet, csupa kacagás az ég éa a föld — akiket az élet fagyos árja már ebkor k««0MMcM dermesztő karjaival, amelyek mögött az éhalg, nyomor, lizás és a szegénység triUlé démona kandikál I
A Zala t olvasói megbocsátanak; cikknek ezért az elérzékenyülésért, de
leHetelleQ megállani anélkül, Ha aa ember arra a humánus, ana a jótékony, ara juf igazán páratlanul és magában tmbui munkára gondol, melyet a názségyíet véges, Azáltal, hogy at államot ebben az igazán nagy éa szép munkájában olyan mdaadó, olyan meleg emelettel és lelkesedésével támogatja: szülője lett igazi szülő helyett sok-sok szegény, elhagyott gyermeknek, a kik as étái örömeiből semmit, csak keserűségeiből . vennék ki részüket enélkül, odaadó barátja azoknak, a kiknél teljesen hiányzik a támogatás, aa, aki niháwe, nevelje, elhelyezze ókat s amikor már állásban vannak, felügyeljen reájuk éa édes testvérünk lett nekünk mindnyájunknak a palro-naíegytet aitttat, nogy meg^oforrTmetotr a bűnre hajló fiatal lélek végkép elveszett volna a társadalom számára, tiragadja ét gonosz környexeléböl és a jó ntrs tereli őt, édes testvérünk ezáltal at egylet mindnyájunknak, akiknek szive embertársainkért, at egéaa emberiségért együtt döbben. *
Vaaáraap virágot lógnak árulni a szegény gyermekekért. Máskor máa, ezerféle dolgot ragad meg. leleményesebbnél leiemé* nyesebb alakot OH magára a jótékonyság, hogy megmosgasaa az amberah szívéi. De bármikép la áll velünk szemben et a nemes, Igazi, gyönyörű agüádő, mindig ott ragyog a gyermeknapok, egyleti gyft» lések, virágflnnepek mélyén egy odatévedt nspsugár, egy táncoló fény, mely belevilágít a jövőbe ée ebbe a mélységéé szeretetbe, mellyel az agüctt vezetői ezt az impozáns knlluimlsatlót teljesiiik. De bármikép, bárhogy Is kérik tőled a filléreidet, ne sa.náld tőlük; mert nemes célokra, uját magnnknek adjak azt. Ezért légy mégegyszer üdvözölve kis margaréta-virág, mezők, napsugár szerény követte, jótékonyság jelképe, az igazi hnmsairmua, az igazi emberueratet szimbóluma I____—
REQÉNY.
A KÉT DZSIN.
tru. luM Zllg«iluS, 40
As ütközet Dergovics letörésével végződött Éjjelente a társaság fiatalabb tagjaivei mulatott. Esek a mulatságok reggelig tartottak éa a félvilág legszebb női voltak hivatalosak. A dúsgazdag éa szép ember után bomlottá: a nők. Kenesaeynek csak a kesét kelen kinyújtani utánuk. A Józsefváros színház primadonnájáról, a szép Torán Nesvól az egész város beszélte, hogy Kaneasey tartja ki. Tényleg gyakran MetaR látni a szép leányt s magas hajtó-kocsi 0 lésén Keneaaey mellett, aki bizlot kézzel hajtotta a négy szénfekete lovat
Dv mindez csak rövid ideig tartott Egy-két bél multán Keneaaey ismét hetessel! előbbi fásuk nemtörődömségébe. A rerafny, a kártya, a szén Túrán "Nusi nem érdékelték; Kijárt « szigetre és gyakran érékig elbolyongoll, egyedül járva a sziget uijalt. Máikor meg óraszám sétált a város ben. Betért kis vendéglőkbe és elnézte a fiatal párokai, kik szerelmes enyelgésael Mák sörüket
Egy Uyen sétája alkalmából, hogy l Halá szék boltja előtt ment el, megplllan\' tolta Ilonkát. A leány olyan volt egyszerű fehér tubájában, mint egy nyitó rózsa kirakatot rendezte, szeglüket és Illatos tubarózsákat csoportosított az üveg mOgé.
Keneaaey megörült a találkozásnak.
— Sohasem néz felénk, — jnondáJ szemrehányó hangon a leány — pedig \'megígérte { mukkor, hogy eljön néha.
Hát annyira hiányzom?
— Igen, hiszen mi mindnyájan annyira SealiHK, - --■— s-\' ^
— Mint valami öreg bácsit 1
— Art akarja, hogy megmondjam, hogy még fiatal ember ? No, jöjjön be egy kicsit, kitűzöm egy szép szegfüvei.
Kenessey bement és Ilonka kiválasztotta számára a legszebb szegfűjét. Mikor gomblyukába erősítette, felnézett Kenessey re és kék szemeiből meleg szerelmes pWantáa szállt a férfira.
— Emlékszik még, mikor az Adriában szegfűvel kitűztem?
— Emlékszem, Ilonka I
— Akkor kezdődött az én szerencsém. Még sokáig elbeszélgettek. I onka ugy
el ludoW beartlgetnl eetei. hog> aaat-rusága eloszlott és minden érdekelte, ami a leánnyal történt. Azok as egyazerű, semmitmondó dolgok, hogy kik a legjobb vevői, hogy mikor voltak Színházban éa hogy mennyi már az.östrekupirgatott pénzük.
Ezen idő óla löbbszOr eljárt llonkáék-hoz. A pletykával most már hem törődött. Felesége, sőt sz egész Nagytarai mint egy elmosódó emlék jutott néha eszébe. Egyszer-kétszer este Is eljölf, A boltot beiárlák és fönt a lakásban Ilonka lek-eslélyt adott, Kenessey gyakran éjfélig is elbeszélgetett is Hslátsné tréfán hangon kirgeile sludnl. Rideg életében valóságos |ótétemény uplt számára et a kellemes cssládi kőr. iloflka lelt bizalmasa. Lat
sanként elmondta neki, bogy elvált iele-ségéiöl, de az okát nem mondta meg. Ilonka meghatottan hallgatta. Nem bírta megérteni, bogy lehetett olyan asszony a világon, ki Keneaeeyt nem szereti Mert Ilonka előtt Kenessey volt e tökéletesség. A szépség, s jóság, férfiaeaág ariataképe. Egy szólal Keneaaey voH az eszményképe .. . Régóta tudta, bogy lelke mélyéből szerelmes bde. De ez a szerelem egy szűznek rajongása volt egy el nem érhető ideál után.
Egy májusi estén Kenessey egyedül ült dolgotószobájában. Kedvenc könyvét, a Quo vadis-t olvasts. Meg tudta érteni azt a mély, nagy azerelmet, mely ott megvan irva és minden kedves volt neki, ami Rómára emlékeztette.
Csengettek ajtaján. Inasa nem volt otthon éa maga nyitotta Id az ajtót Haláaa Mid, az Ilonka huga lépett be: A síeléstől síig lihegett és szemei köny-nyeaee voltak
— Mi baj ? — kérdé ijedten Keneaaey.
— Az édes msm> nagyon rosszal van.\' A doktor urat hivttja és Ilonka nagyon kéri, bogy jöjjön azonnal.
Kenessey kocsiba ült a leánnyal t pár perc múlva ott voltak.
Az öreg asszony tényleg nagyon rosz-szul volt Kenessey. megvizsgálta és rögtön létté, hogy a vérét tárja. A beteg sggódó stemekkel néz<e Kenesscyt. Már csak Kenetén buszéit és suvad tobbuOr fuldoklást rohamok alakították meg.
- Monti ii meg u igazat, van-e remény, hogy megj(yőgyulhalnk ?
. Krnrssfy vipsztalta. Megnyugtatta, hogy nincs olyan roauul. Msjd cseppeket ir és felléttenűl jobban less tőle. De a beteg fejét ingatta:
— On Jó emberi Vigasztalni akar, de én nem áltatom magamat Énem, bogy erőim fogynak, ez e beteg sziv már kifáradt.
Ilonka kétségbeesetten állott édesanyja ágya mellett A bej olyan hirtelen jóit, hogy még gondolkodni sem tudott. Kenessey volt minden bizalma, csak A mentheti meg édesanyját, senki más.
A cseppeket beadták a betegnek, de javulás nem mutatkozott. Hali sóé agyra gyengült és léiekzete egyre nehezebb lelt A két leány határtalan kétséf beesésed tartotta édesanyja kezelt. De a kezek mindig hidegebbek leltek; egy mély sótaaj és Halászné vissuhanyatlott vánkoeéra.
— Maghalt — mondá halkan Keneaeey.
A kél leány keserves sírásban tört ki.
Ilonba ugy zokogott, hogy sudár termete megremegett bele. Könnytől ázott arcát Kénessav fsM tordite és kétségbeesett, könyörgő bangón kérdé:
— Mi leu moit beMMnk?
— Kenessey szivét facsarta a fájdalom. Szemei könnyesek lettek s öntudatlan mozdulattal magéhoz vonta a síró leányt, mondván i
— Ne tétjén, Ilonka,\'én leszek az ol-lalmatója, Igazi aaerett barátja.
S a leány odaha|totla fejét a férfi vállára és tlrt hosszasan, keservesen.
(Folytatjuk, i
3. •Mai.
ZALA
1911 |unh« I.
üj tárgyalások előtt.
— 3*|át tudó»itónk táebnlehnUM. —
Budapest, májul 31.
-TAz sttsnséki pártok vezérei ma iaaét tonu tanácskostak i képvadóbázban ál maguk részéről a megegyezési befe-lenttnek letemették b Mi ette az eUen-táfci pártok fognak gydlésezm a caan L. uÉBMHU i widel ■s^Mspnrtássil ál sllsnatoi akciónál anemzeti munkapárt agy ta(ji. kinek véleménye nagy aullyd bir, • Zala tadóaitója ctM a következőket mondotta
— Minél több italét szivárog ki ü , dlenséki pártok megállapodiiilból, annál
bálságliliiiitiiif válik, hogy a baloldali pártvezérek választójogi tervezete abban • (ormában, amelyben a* előterjesztették, tetjessiggá elfogadhatatlan. Sulyoa hiba volna aaonbsn abból moat. már axl kö-vetkeztetm. hogy a kormánnyal a megegyezés lehetetlen. Maguk a vezérek tervbe vettek bizonyon módoiitáiokat az eatftqpe tr^\'1""^ ejnedatáeára. A Hipiiti lehetősége mellett szól, hogy a válssztók izámát az ellenzéki pártokon kOifllbélOl kétmillió 400 cm főben állapították meg áa hon ennek a azámnak nem marad jelentékenyen alatta az a halár, ameddig a kormány la elmegy. A mavaiái Htkneeágának kérdésében szintén módodtásók teamek szükaégeeek, de ha egyeaer a szavazók axámára názve nincsen
I irtHrtüi ntiuk mmlist
H VHMIW H|MI IH|HWIMV. - talál MósMAak távirata. -
Bécs, májul 31.
Londonból jetanllk. hogy a DaMy Ex-press azt a hihatdtsnni hangzó bírt közli, hogf Hoktabtrf Ztófia hercegnő, Ferenc Ferdinánd tróoörököa neje szz»l a ké-réuet fordult Rómába a pápához, járna kH.tym FfrfM Jáwrf királynál
hagy ót ax uralkodó) caalád tagjai megillet rangri emeljék. E, hir aaerint X Ptbs pápa megbízta a bécsi nuncinst, hogy a kezdeményeié ltoeeeket tegye
ed hím mm.
Budapest, májaa 31.
Ma hajnalban lulyoa kimenetelő baleket érte Bodapealan a váron villamoetáraeeág egyik kocsiját, melyei Ssekues Pál kocd-vezetó vezetett A kocái 29 ulaaaai robogott végig a Hungária-uton, a midőn a töltésre ért, nagyol zökkent éa öt mitv Trtttységbe lezuhant. Ax ulaaok jsjveszéke-lésére több ezer Mnyi közönség gyfllt öaaxe a darabokra tört villamos kocái köréi, mely valósággal vérben ázott. Ai utasok közBl tizennégyen súlyosan még" sftáséa, ugy mkhen i kétrtésrkhm^arm msntflk szállitották*L
A rendőrség megállapította, hogy a ka-tssztrólát bönös kezek idealék elő, mert a sincsaiornában kövekel éa vasdarabokat helyeztek d.
á megegyezés lehetősége. Még csak azt teszem honé, hogy a kormány siettetni tagja a Iái gyalásokal, mart semmi ssetre se hajlandó a helyzet eipos-ványositását előidézni.
Az dlenaéki pártvezérek ma két óra boaaut tanácskoztak a parlamentben. A váderójsvsslatrs vonatkozóiig abban állapodok meg, hogy 4—6 évig terjedő grtmzoriumot követelnek éa kívánják a 43. | kihagytál. Kossuth Ferenc a holnapi Ilésen azt is kérni fogja, hogy a Ház 0léseit kél-bárom nspra napolják eL Valóizmfl, hogy LuUca Láazló la telszó-tal. Justh Qyula ma ami a ki jelen téiiel igyekezett enyhíteni tegnapi kirohanáaaii, hogy ót tegnap lélreéiietlék. mert ó késs legmesszebb menő engedékenységre, a
■**T*n " háhnHtnW t»l hngy
már minden késien van, akkor az utolsó órában dóéit Siterényi a Kossuthot iámét befolyt solnt akarja.
A képviselőház &lése.
—A képviselőház mar Ölése is obsitukcié-mentesen folyt lé, de azért kétségldenOI obstrukció típuia van annak, bogy ismét két szénok beizélte ki át Blét qtt Mamát-:-:-
Ax Bléd Tisza István gróf fél M-kor nyitotta meg. A védeiőbóx elsőnek SOmegi Vilmos szólt hozzá, aki Örömmel jelentette, bogy az ellenzéken negegyexéa jött létre. Hosszasan beszélt a trializmuaról. ^ javaslatot nrm tagadja d.
Utána Horváth Mihály beszélt a javaslat közjogi vonatkozásairól, majd a kétéves szolgálatról éa az altiszti kérdésről Közben sz elnök rendreutasította azért a kittje lé leért, hogy est a javaslatot senki-eem Havazhatja meg jóhiszeműen. Hstá-rozati javaslatot nyújt be, melyben a véderőjavaalat vtsszsvonását kívánja.
A holnapi ülés napirendjére a véderőjavaalat foiytafólagoe tárgyaláséi taxték ki, 11—* — "fgd árt.
Hwn nlilji ímester?
Lővöldörés b Sugár-uton.
— Saját tudóaltónktól — Van egy arab közmondás, mely axl ax axiómát állapítja meg, hogy ki ahogyan sakkoz, olyan ember. Ha magyar ember találta volna ki ed a gondolatot, jkkor ax agy fejezte volná Id magát, bogy ki ahogyan mulat olyan ember. Valóban, sx emberi őszinteségnek nincs csalhatatlanabb felidézője a soksi szidott alkobolná\', melynek Örökké megmarad egy jó tulajdonsága, az, hogy a legmegátalkodottabb képmutatót is valódi betső ábrázatjának feltárására kényszeríti. Olyik ember sir, ba mulat, olyik őrölflaen nevd, egyik lör-zuz, a másik kötekedő lesz, némelyik pedig nem tud addig hazamenni, mig hajnalni útjában néhány ablakot be nem
ltotl-e l,nkat rajta az Bmtastst \'golyója. A lövés dörrenésére odafutott a kőzetből agy dllaoylámpagyujtogató is, aki szintén látta a bdyexinárfll mod már Mólépáe-ben menakfllő bonvéd őrmestert
Reggel te éj|ell nyugalmában ilspsssn megzavart szatócs a rendórkspitányságrs ment, hol jegyzőkönyvbe foglaltatta a lentebb Idrottakd éa arra kérte a kapitányságot, hogy legyen erről jelentést ax ss-redpareassnobságask, mely* a lövöldöző áa ablakbeveró honvédőrmes-ter megbOntetését éa kárának megtérité-sé« kéri.
"T-
zúzott.
Az alkohol élvezőknek éhhez a válfajához tartozik egy nagykanixaaí 20-ss hon-védőtmesler, aki ax ablakbeveréd még egy aokkal súlyosabb toldalékkd is komplikálta. Weisz Sándor lugáruti izatócima hajnalban rémei ablakcaörömpölésre ébredi. Az ő sugánitl lakásaNftsl csörömpöltek, még pedig mind az öt A rémes zajra felriadt ember az egyik bevert ablakhoz rohant éa az utcára kinézve, ott egy honvédőtmeaiert Látott, akf^ég egyre munkában volt. Amint a kereskedő az ámulattól megkOvOtten nézle a_ .mulató" hadfit, ez ót meglátva hirtelen reebébe nyúlt és a következő másodpercb n revolverrel vsgy browoinggd a1 kereskedőre Ml. Ez halálra rémülten kapta be fejét az ablakból éa tapogatta, bogy nem
HÍREK.
Idöjóalás. u\'
(á mrteorologtal lntí»t |itiiHas)
Budapest, május 31.
Enyhe idő várható elvétve csapadékkal. DtU hőmérséklet 20"2« C
— A Tornaegylet díszoklevele. A Magyar Országos Testedző Egy esti letek Szövetsége e hó 27-én tartotta, egy országos tornaverseny keretében XXV. rendes kOagyttáeát Jubilált a M 0. T. E. Sz., s 23 évi nemet, busfá munkálkodásáért méltó ünneplésben volt része. A kát-napos torna versenyen, mely a diszköz-pnu.i „.j.h.i. .. „-.a, i-gHiTi^hh alléiéi vettek ráad. Soha oly Impozáns módon nem jutott kifejezésre a magyar lélek sportszeretete, mint ex alkalommal. Ax oraaág minden torna- ás sportegylete elküldte képviselőjét a Kolozsvári megtartott jubllária diaakőzgyOléare. A Nagyka-ssei Tornaegylet la teljedietle ebbeli kötelességét, annál ia inkább, mert biax ó volt az, mely — néhány aportegyesOldtd keaeifogva — megalapította 29 évvel ezelőtt a Magyar Országos Testedző EgyrsOlet Szövetségét. A Nagykanizsai Tornaegyletet Ptlckl titkár képviselte a duzközgyOlésen, melynek legkimagaslóbb aktusa volt ax, midőn Berzeviczy Albert, a Srövetség elnöke, magaaröptO beszéd kíséretében átnyújtotta az alapító egyeaO-Icieknek s SzOwttég dlaaokleveM. A KyönyörO, mfivésxkézból kikerült dtaxok-levél szOvegd érdemesnek tartjuk ideig-tolni:
Elismerő oldert. .
melyet e M 0. T. E Si. 25 évi mfikO-désének emlékéül a Nsgy anizsdi Tornaegylet nek átnyújt te amely tanúsítja, bogy a^lsgykaniiiil Tarassgylet a^SsOvetay alapításában részt vett és dveihez tántorii-hataUanul ragaszkodott. a aazatteateaieat mindenkor fl{ybtü|A éi cftdinény i I®-vékenységgd fejlesztette, miáltal kiváló érdemeket szerzett magának.
Ennek bUeiéOI a M. 0. T. E Sx. pecsétje és aajátkexO alálráaunk.
Kell Kalozsvárt a Magyar Országos Testedző Egyesdldek Szövetségének 1912. évi május hó 27. napján megtartott XXV. rendes közgyOtésén.
faktorok, mefyelnik legtugyeM, átoigálatoi Mt. nem óbijtoadt, nem akarnak riia ludomáil MM (ttt, aatl N az alkatom. Adjak mag a Tarnaagytotoak azt. amit kár, bogy atog
.. ■ . . I_.L - .
utcsooo pvonea nezzs amilyen aHiltai látott. r.
— Eiáivereatéfe a Mamasll fldH A Balézsjf OyOrgy tulajdonát Idpead Cwn-gery utl Nemaeii Tördöt legnsp dáreáras !■! In
swreléssd egyfltt Cdlag Jenó, s gfliMrdó bértóje vette mag 31 esd k^róná^t,
A déli vMMt.fctegjrWáa^ A (MM vasúi, mint Btcsból jelentik, tegnap tartotta 63. rendes kttogyMáed Aa etoök meleg szsvskbsa emlékesen meg a párul komité tagjának, Rothschild Oueztáv bárónak ejhunyláról. Helyébe Ude Ranáet kooptálták. Aa ád jelentést, a mérlegel, s revizorok által előterjesztett jelentést vtu nélkül egyhangúan elfogadták. Az i,7l4000\' korona hUnyt uj számlára írják. Az stnök nyilatkozatait a szanálási akcióról is egyhangúan vita aétkfil tudomásul vették. Az elnök kifejtette, hogy ha a muR nyáron kezdett tárgyaláa nett nyert befejezést, ex oly körűjményekre vezethető vissza, melyek kivfel esnek ax igazgatóság körén.
— Dr. Perről holnapi eMadáaa. Mint egy kél hete irtunk dr. Fent! Frigyes kolbergi mérnökről, a világhíres tajeaá-tnaló máiésziAl aki akkoi Nsgyksnizsátt Iád, bogy eMuteaen tájékozódjék aa iránt, érdemee-e Nagykanizsán tudományos ató-adád tartania. Miután a jeles ember meggyőződött a város lakosságának fejteti intelligenciájától, elhatározta, hogy |unlus hó 1-én itt is előadád tart áa csodálatos képességének titkára itt la megtanítja hallgatóit. Dr. Fertőiről nem lehel sok ujai mondani. Hónapok óta ezernyi haaá-bokal irt róla az egéax világsajtó. Minden egykori középiskolai tanuló tudja, bogy ennek a rendkivDli embernek tudományos találmánya rövidesen sz sgész algebrái Id fogja szorítani a világ összes közép-iskoláiból, mert módaxere nálkOlöxhetővé leaxi ax algebra összes áganlainak tanításit. Dr. Ferrol előadáaa Nagykanizsán a Fó\'gárf EgylcT nagyleretfcéB szombat estt /él V &tagm MaOnOB, annak belépő dija mindössze 60 fillér. Majdnem biztosra vehető, bogy eaan a páratlanul élvezetesnek Ígérkező tndomá-nyoe előadáson a város sgész InWIigaas Iskosságs találkozni fog,
— óra éa szemüveg beszerzésére • legalhalmssabb cág SiMs Antal máórái ás látsrsrész, javítást olcsón v||Ud .lfm rtKÓ* épBldd»«i. : ■
Berzeviczy Albert etnőt.
Boűá Mihály
músodelnőt.
Maleczky Ronuin titkár.
__ Vslóban, kevés oly sporfegyesOld van hazánkban, mdy oly hosszú és esemé-nyes mu\'ltsl dicsekedhetnék, mid a miénk. Aa Országot Srövetség már honorálta a Nagykanizaai Tornaegylet .Ogybuzgó és eredményes* tevékenységét, de azok a
r Abtoljuk a biotu wakt i
ANIMO PEZSGŐ
itaHillM M.
v lllilnji>> Hi Iktakw, »i«JtettkM ás |iiililt« fayS«Sá.
KéijQak a ■ilmilttaillll
ANIMO-
N PEZSGŐT I
hnkM |w|lgjl»M. Mkfayés
ALT ES BOHM - NAGYKANIZSA
22. bét
HETI SOROZATOS ELADÁS!
A. ás B. levélpapír
1 doboz — 100 darab Ara 90 fillér
Univoraum rssxeló
Lelsőrendű hiztartiai cikk I darab Ara <0 fillér j
Flor (yennek tricot ingek 5 nagyságban caoportoaitva I. II. III. IV. V. MIK 1.
-t 1,10,1.301
22. hét
Kölni vb Joh. Maria Farina kis üveg K 1.—. IS >
Z_J
Ezen árak caakS ezen a háton maradnak árváhyben. Vidéki rendeláaeket pontosan aaaköslünk.
1911 (unta t. -
ZALA
S. 4M
- te tojóira! válsága. A .Nyugat* válságot AHapoU még mindig nem ■•al meg. Mióta Hatvany bárá megszűnt ■ lapot támogatni pinzével, — cikkeit csak etnélkoiözi valahogy • MHM, — nóta • vállalat sehogy w *» negni tártai ni. Mint DuJapUtrffl írták nekünk, most mát jelentós változáeok követtetek be • .Nyagai\'-aál. Etek a fáHodh aok t knii»iifc: A .Nyvftf* című lap laipiM frniin|tárraaág lenni. Feton-tott. A .Nyugat"-nyomda r.-L Harvany 1 iéii mteémmáhá T\' ÉL tgaotm, a lap MaarteaaiSK áa fimfá MÜee^Jepagyih aamtertője • .Nyugat* uj tntejdonoaai. A itavényürsaaig - végUeligMiképptn — odujándétozts nekik • lapot. OuM Ernő, a .Nyugat* felelóa azerkaeslflteeág-képpen táraik. 15000 koróna végkielé-mm kapott. Esenkivil gondolkodtak \' róla mik módon íi. A (óvárosnál "8 len Imétyl Jenőnek, at álltabs visszsbe-tyexeit teológUi tanárnak sz utóda. A lap uj talalóa sserkeeatóje Lengyel Qéza len. A Nyűgei-könyvtárt az Athenaewn vette át.
_ — Flzetéijivitáa a csendöraltisüek-nek. A fontos a emellett nehéz, edzett fizikumot is megörlö szolgálathoz képeit vajmi silányul voltak fizetve eddig a csendőraltiutek. Most végre -a közbiztonság e derék katonáira is {obb napok következnek. A honvédelmi miniszter ugyanis a Rend. Közlöny legutóbbi számában közli az Örvendetes hírt, amely jobb anyagi |svad*ímuásl Jelent a csend-óraltiazteknek. Eszerint a csendőr fizetése as eddigi 900 KrAl lOOOre, u őrsvezető-joMKimr Őrmesterekké 1300-ról .1600 koronára emelkedik; Ezenkívül 24 éven át emelkedő maximális évi 700 korom pótdijat iá kapnak az altiutek az eddigi 16 éven át emeikedó legnagyobb 900 korona helyeit Minden 12 órai kOiRo^tut után pedig a csendőr 1 ki>r.; at őrevtzetö őrmester pedig I K 20 lill. dijaf kap. (Eddig 24 óra után 80 fül. volt mindóssze a pótdíj.) •A kinevezett járőr<e<eiő ezeken MvQl még 20 hllér napi pótdíjat kap. A ruhaáltalányt is évi 170 koronát* emelték fel. A pótdijat már május 1-től, a USbbi fizetéa-javitáaok pedig a j3vő évben lépnek áMbf. A rendeleti közlöny egyidejűleg as altiszti egyenruhásaira Is tartalmú vMMatáaokaL így tz u. n. zubbony
hozott edénybe, nwlyat ijedtében a földre ejtett, mikor meglátta, hogy a házbetiek hanjöttek A lattanért tolvaj könyörögni kezdett Bencze lányinak, hogy na szóljon senkinek a datogrói, majd pénzt Ígért hallgatásáért, ja Íny azonban aüiiw elutasította a tolvaj kérését és aW dolga volt apjának tapaaatalatait elawadani Bencze Jánoa ma raggal jött a kapitányságra permet tenni, mely sililjstentiit a
Mr. Bgyiazeégbn tette át_
tfanl^l aMiJIIhlifc iiBIm 1
V \' iwtvMn u mpirlr
nagykanizsai szociáJdeiaokraU párt ma eg? vasárnapra tervezett népgyűlés tartására kért engedélyt a főkapitán^tój. A népgyűlésnek, melyet,\'- évi június 2-án, vasárnap délelőtt II órakor a Polgári Egylet karijában tartanak, n a bejelenteti egyetlen tárgysorozati pontja van: .Hogyan küzdjünk a választójogért és szakszervezeteinkért?* A népgyűlés tartásit a FA kapitány megengedte.
— Az Edison no ti ti] mfllori. E hát eleje óta az agán kanizsai mozilátogató közönség elragadtatásától kísérve folynak naponta a Szarvas szálló Edison mozgófény képszínházában az előadások, A nagy építés beit átalakításokon kivOl kiváló újítás as uj tulajdonos teába került mozinál, hogy annak képei tinta tág, nagyság ás témájuk tartalma tekintetében felülmúlhatatlanul tökéletesekké villák. A minden második nap változó nű-é» halntpulja siaket a pasar moziujdonságokst tartalmazza: Oaumont újság, látkép. A boxmasto leánya, humora*. A menyasszonyi ruha, dráma. A kis csábitónő, humoros. Az amerikai szabad ságharc. Óriási sláger, dráma. Kellemes fogadtatás, humoros. A szerelmet Titó, kacagtató bohóság.
hogy u ifjak ingyenn fissttsnáikSii áiiáat ne vállaljanak és mlnimilis 00 korona havifisatist kérjenek. Ezzel kapcsolatban szóba hariM n Ugytsn áfldiftffmftfft ka, melyet n edd ginéi síÉltnbb alapra I akidnek
Dr. Miktós Dezaó egysatUati ügyén rtetetesen referált a vaaároapi munkaszünet ügyében tett mtézkedénkról A
aztán emeikedó vanalkaa Mai, sM ha magtoráltoa IBrtánas A estnpad mind a három " teán űiuztót tnttatt, a náthán . pedig pazar ia ki nynjtatt gaadag dtaattiaivai addíg üt Mra aaai vett Az sMadie man, mint a
Boák Páter rendőrfőkapitánynál,
^iiiiroi iiiiiaww icinu ■ mányim. As ügyén referátumát tudomásul vették. Ezután folyó ügyeket tárgyalták Nagy örömet keltalt mintegy busz uj tagnak bejelsntin. A választmány a jelenlkejSket a tagok aorába iktatta. Egyben kimondiák a taggyűjtes tovább foty talását ima biztos reményben, hogy nemsokára Nagykanizsa agán magántiesl-viselő társadalma tömörül u agyesáletbe, hogy a kari érdekekért még eredményesebb ■unkát lejthessen ki a vezetőség.
Ezután n ujjsbbsn érkezett adományokat jelentették be.
helyeit itesti sspkát, buaérvóróa azegéiye-aáseel, n ónálló őrsparaac»ookok pedig awgkflWnbóztetéaOI a hajtókán fémgömböt hasinak
— Adományok a magántisztviselők eQbonénak. A nagykanizsai magánltnt-vMők egyesületéhez ujabban a követ-teó adományok érkeziek: Első magyar MMÉan Mitotlló il. teaéttemgkeéeéta Nagykanizsa so sorona az tgytSBktl helyisig berendezéséé; Pollik M. Emiltől Nagykanizsa 10 kor. és a nagykanizsai Maő kernkedelmi .iskola 1902. évben érattaégizetteitől 40 kor., e két utóbbi u tgyesület segiti-alapja javára. A tzives adományokért ezúton is hálás köszönttel mond az egyesület elnikstgt.
— Tettenért sslrtotva). Pechje volt egy egésaen jól megtervezett betöréses lopással Faisz Rozália kiskanlzsál munkás-lánynak. A számításból kihagyott véletlen okozta, hogy tettenérték. Bencze János kiakanizsai munkát tegnap reggel bejött a gyárba dolgozni, felesége a mezőre aaenl, neveli lánya pedig szintén munkába indult a azalmagyárba. A hazulról eltá-
- roiotlak Hilitál f^ir rí
at erén alá tették. A szalmagyárban tagnap délután azonban nem volt munka i csért onnét a munkásokat hazaküldték. Így került haza délután 3 órakor Bencze leánya, iM ialisukal nagy meg lepelésért nyitva talitta. Amint aztán a konyhába lépett, a nyitott a|tók magyarázatát nyomban megtalálta. Nagy Mmulatára ugyanié ugyanit álsileni szomszédjuk, Hűlsz Rozália gazdálkodott a konyha mel\'ettl kamarában. A zsironindelyból meregette snnsk tartalmát a ssoknyás bstOró egy msgával
Schmidt Jánoa^
szalámi gyáros és hentes-iruk nagybani készítője, Fogaras.
Ajánl 5 kg.-os poatacaomagokban:
Elsőrendű száraz kolbátz ttslonnát
kg-ját . J------ --------.-laf.
Eltörendő szallag szalonnát füstölve kg -ját . . . . . . . . 1.52 f. [Paprikázott tzklonnái szallagbati 156 f. í EMreadB tissfa úSműun . . 1.70 f.
A munka jegyében.
A magántisztviselők egye ittlétének fejlődése.
A Nagykanizsai magántisztviselők egye-stlkk nagy lépésekkel bslad előre s^ fej-lód«s utjin. A vetetőség helyesen és jól tiimüoll akkor, midőn hozzáfogott az egyesület helyiségének megalapításához. Az egyesület Fő-ut 24 szám alatti emeleti helyiségét most rendezik be és a közeli hetekben bocsátják a tagok rendelkezésére és az uj tagok máris szép számmal jelentkeznek. A tagoknak élénk érdeklődése természetesen a vezetőség munkakedvét is emeli, amit igazol a kedden esté tartott tartalmú tárgyaorozatu válstzi-mányi gyűlés is.
A gyűlésen László*Vilmos alelnök elnökölt. Besiámolt a M. O. Sz. budapesti kötgyűléséTŐI, mit iudomásul vettek.
A losoncti magántisztviselők egyesülete átiratilag megkereste sz itteni egynűletet, hogy hasson ods, hogy s felső kereskedelmi iskolából közeli b«t«kben kikerülő Ifjúság száz koroná fizetésen alul ne vállalton munkát. A részletesen Indokolt átiratra, többek felszólalta után, a következő hatiroutot hozták: A Nagykanizsai magántisztviselők egyesülete helyali a losoncti átiratot, mert a jelenlegi óriisi drágaságban ummlvel aem Indokolható az Jngysn munka tel|esitái. — Allratllag felkérik a nagykanizni felső keraskedelml Iskola Igssgstóiágál, — hogy világosítsa fel as élstbe klketOló Ujakat, a nehés megélhetési vlssionyokról ás hsssen oda,
3
TlazMettel értesítem s n. é. közönséget, hogy a szlnl-Idány tartama alatt - i
minden izinhází előadás után a
„Korona" szálló ! éttermében I
- naponta
állok t. vendégeim rendelkezésére. Szirea támogatáat kér
Kim. Ernő
Színház.
jfapunyKig a Mitikgrbmi
Nincs többi hombár, bodály, fabódé. Az ujjávedlett srinkör áll a helyén, kivűl ugyan csupán faváz, de belül kellemes, kteyileiii, isüses, jól jakzarett. A közönség krifikunbb és kevéabbé belliásos része könnyen hajlik arra, hogy Ffiredi igazgató minden érdeméi n után hálja meg, hogy hogyan fest Torkoa poron tiszti uniformisban, vsgy hogy a férfikó-rístik délcegség, daliás termet dolgában vetélkednek-e á MCH MWUMIHMM. Tévedés van a dologban. FOredi igazgató igyekezetének érdemei kezdődnek mind járt a külső fakerítésnél és folyatódnak pazar világkáaon, a színkör tetős falazatán, asinórpsdlásán, ízléseien elosztott ülőhelyein, szőnyegein, drapériáin át a pun és tökéletn díszleteken, gudag ruhatáron és szer apró részleten iereaa-tűl a hatalmú és szintén jellemző bőkezűséggel összeválogatott társulatig, msgaaztaló megjegyzéseknek hallattuk olyan ellenvetéaét: .Hja, kérem, — itt a hatást nem a szereplő, hanem a világitasi effektusok, a szép sxinpsd, a színes csoportosítások váltották U.\' Ez igaz, csakhogy mindezek szintén hozzátartoznak az e& Idátokhoz éa nem kevésbbá fontos tényezői sz operettelőadianak, mint a szereplő színészek. Ha valójában méltányolni jtejuk a tegnapi előadást, képzel|flk el, ml tett volna a .Táncos huszárok* cimfl, kOlönben várszegény, silány éa bukott dsrsbból eddigi nintársulataink elóedá-sábsn. Szinped helyeit Oret fadeszkák, a háttérben Kövesy Ismeretes szslámi-erdöja, porosz liiztek kanizsai rendőri, vsgy pláne finánc-uniformisban, esetleg vegyeean a kellőben a tökéletes garderobe kiálliláa helyett, mellyel legnsp u operett nálunk nlnrekerOII. Azt hlsnm, mindnyá|sn meg-egyeiűnk a követteőkben:
Az igttgaló némi isk kii hibát követelt el, hogy nem |obb darabbal nyitotta mag a nezunf; da még mindig becsületesebb aljátás at, ha asetinyen keadl is

moagaimu, után randaale
gyönyörködni asanl a ■Inhéslit. része tehetett - peresei akt ntséeMMa akarta doteotnt a pákáig, vagy a aaMya árát. melyet Fiaetctt. u egyéb ~ y|li hijján fennakadkatmt furcn ar\'rinnéaata, vagy i termetén.
A társulst nagyszámú közfll, akiket magiflttlak. Mi foMm tSMk ka saanpkMW. mindazok, kik nilunk THtU Ilonka primadonnája a társulatnak, — amint át agy páholyvélemény kiaaartflHISi Teleki asitbratt, másodprimadoona, de Hídi Iréntől Harkányt Otaeltüg minden M járt primadonna sttOrpfll nagyiat Wteá a erős csengésű hangja ée rend-kivfll megnyerő, kedves jitfia Vámty Mártonnak vott néhány inehssima; vele snmben vártunk mág a bfeilatlaLMaMn Ilonka maga galmas, életeleven színdarab, látta, annak mi nam tndjnk slUpnlMM tenni azt a pajboa bájt, nagy tarol betöltő, nyugtalan aleveneigal, mellyel nak* ran önkénytelen tanéra ragadta a kftrio-téget. 0 maga kfllön tanulmányt étdenwl, sehol nen
Unult, aakol nem látott n a genra. Van benne valami hangulat a cirkuszból: a szélső leszteienség & a leljn hőstette tég, de izMeéhcn ia artiaaUtenikan te-zin magas miréazi színvonalra aatate dik. TsTálkoziunk még a msgysr vidék agyik legmfivtaibb színészével, Rálmy te, ki a polgármestert adta. Alakttiaa tökéletes volt, menten minden proviadáNa ciepűrágástói, hatáivadáazáatól Elmondhatjuk, hogy u agán harmadik felvonjál ó mentette meg.
Az előedteLeakei Zsigmond prológja előzte meg, melyei Kondrit Ilona adott no.
A bemutatkozás zsúfolt ház előtt tatyt le. A közönség, peren bírál, keres hibákat, de aaért azzal a benyomáaeal üvo-zott, hogy n a aaaaon Ifdflletn hadáét felen t a kantrul nyekban negény törtánctíben.
Héti műsor:
Péntek. A becstelen Szombat: A bőregér Vatérnap d. u.: Csákon szerzett
aate: te kuaairok
Hétft A kis Ind.
Qabona-Qziet
------------Távini. -
Mfcte. te)H n. Káasánhástet i 5-tel maganbb.
Hntárldö Szteti
Buli 1911 májua —.— . , oki 11.65 Ron . októberre 9.70 Zab , októberre 9.19 Tengeri 1912. má|. —.—
. N- I*
. aug 9.-Rapce 1911 !»■-
FylsHaanrkeaetái NAOY «AMU. Igazgató: BOROS JAítOS.
Ml UH
Mkfüni
KOttser te ftttfi
készítő NAQYKANIZSA Király-utca M.
4. oldali
ZALA
Itll jwt* I.
A Kiskanizsai PolgáH Olvasókör
saját helyiségében n,
f. évi június hő 2-án
TkJT NYÁRt —
MULATSÁGOT
ERDEY JÁNOS UtrtmiOéésértl
BELÉPŐDÍJ 40 FILLÉR
KEZDETE DÉLUTÁN 4 ÓRAKOR
A meiterdalnok,. . .
Cipőm nép k ioMMm, Hmm* |árni thMa, Mert ha ttpőimgzefc, varrak. Rajt\' m
KAUCSUK SAROK.
Hajcaár-utca 3. az. alatt
GISlA ÓlC
egy htHószoba és konyha berendelése, ingaóra, továbbá drótkerítés fikusz, pálma és más egyebek.
llWi! Fönt 13. ütfíl


11
újonnan ffcreodezett ffiz-mosódája és fényvasaló intézete.
Főflzlet: röut 13 (Rózsa vendéglő)
Gyüjtfltelep. Kazlncy-u. a
I
Saját gyártmányú és
the flmtrican ihoc Company Boston a
VllArit_fltnfHlrat-ClpókCt
óriási választékban tartunk raktáron. Mérték után készl-tünk mindenfajta cipőárut. TMcfcMd
Miltfnyi Sándor éfiFlo
NAGYKANIZSÁN, ■ FÓ-UTON * Vára* palotájába*.
KWIZDfl-rÉLE RCSTITVITlOUSrLMID mhbMiMi » [i?HUÉKMI

Ai udvari ntálMtbaii ét vtraenyittiUAk-<-btn 90 év Ata használatos, mint kltikiö ciAsitfi sier nagyobb munka végzése előtt és útin, ingyuUadáseknáŰ **■>■ Tniningtvn neiuiflihetetlen. mg
H>M» 4r]«gyaék Ingyen
Ffiraktíf: KVIZII fEKÜfi 1ÁH0S
» oatMáHracjrlf r>f ti kii., • romín UtMfi é$ koHir kuáM <ini>n> iaatgyói jiiial! dktaatwa nU nál\'t-lója, VerUUtl u«f>mi«w InnMq ta Win Mit Itt
nwnivó
ff muraközi kosár fe fonottbutor ipar r.1.
1912. évi jaoins hó 9-én d. u. 4 órakor Perlakon, a Perlaki Takarékpénztár Részvénytársaság helyiségében tartandó
Jl. évi rendes közgyűlésére,
a melyre a t. részvényesek ezennel meghivatnak.
Tárgysorozat:
8707
1. Ax igazgattat jelenléte ax elmúlt SileH évről.
2. A fdOgjrelő-bizotttág jelenléte. -3. A mérleg mtgállapitáta ét az éti zártzámadátok feletti határozat-
hozatal.
4. A felügyelő-bizottiág ét az igazgatőaág rétiére a telmenlvény meg-
5. A rétzvénytáriaiág fOtooMaa, a föUzámoláa kimondáta, tölizámolók kirendeléte él a RtttzámoUi módjának magállipitáta iránti igazgatöiági |a»ai-
lat táwraláaa át t Mnrtan hetározathoaatal.______
t mraMot hpHnBilt. _____Ax igazgatósig.
A mérleget-, iryeretég- ét vetzletég-tzáailál éa az igazgaióaág éa tel-Igyaté btzotlafc (tlenléteit Murtvldtn a tártaiig át Ptrlakoa a Perlaki Takarékpénztár R/T hteaiaiot halyitégeiben a L rétzvényetek twteklnlhrtik. _
\\m kiint ajánlok
OylariMcafAkalt
láayilhai at—, fitt, — reaxaye, MVi kajtria éa
íruoMnct, unt, rtipr áéliiiBt
Fenyőfákat:
kktaiiM ti aamat tényé-k«V)Thqa,Tanit áapyraait Saiatokaj atgtlyaat falé ■tótpe Sarat foaaaaáag) éa Baroatváal UmaTatén vi-rápé dkibokrakat.
Spárgatövet
t ént 100 darab Ml kutat, — ) érté 100 darab 4 Mrma
..Fatomal utak mM
leginytnijártói.
M méfcr magaa 10 darab K «\'M, 100 dtrtb 44 m
Virágpaláatákat:
* rtiiijtii—. i^ati. ra«wh Vaalfla, Bejiiaia, Calaat,
■JÉM É Ipif. ■iaÉMáÉi iiipns ái
nyári rtrégpéláaláSit
RósaAkaft
lattaara, magat-téttat, I km b *«il rteaákai agy-l évet péWi\'aftkbaa, fajban.
Bí PCTERTWNN JÓZ5Cr ."ÍSS
Báthory-u. 22. kartéazet. a Nagyifenizsa, Fő-ut 1. «. virágüzlet.
Egy liter
RUM
kHOnö minó-aéfl-ban
w K. 2 20
Kapható Qeltch és Qraef
Drogéria, ttazer- éa eicmege-ktrttkedétébtn.
Nagykanjzaán, (Várotház palota.)
ÉRTESÍTÉS-
Értésitem az igen tisztelt rendelőimet, hogy 10 év óta fennálló jó hirnevü szabóműhelyemet Király-utca 14. sz. (Babochay-íéle házba) halyaitam át, ahol a mai kor
igényelnek megfelelő URl WYAT-TtRnCT l
rendeztem be Rak táron tartok mindenféle\'TKi- és külföldi gyapjú szöveteket és azokból 40 koronától feljebb kéultek urldlvat öltönyöket. Ugyszln-
3SS-iagOn AIIAnyAtr»l1»g»IA. n vősebbárak mellett készittk.
A n. é. közönség szi ves támogatását kérve teljes tisztelettel
itt Mikii, IMI
KOJ
fltökke hálás lesz,
ha a .OLÓRIA* lábhlntőport használja. 3 nap alatt megszünteti az Issadást. Kapható:
VELECZ EDE ttÉLMrini ÜÉt
1
Bolti szolga fel-
vAffit;ir SOMOGYI EDE YULtJUJV kárpitos butorke-
reskedésében.
Kazinczy-u. I. sz. sns
MSN
wM-vÉk
bm-lona uaMi
Málna II ii I « - * \' -
M1BJU9 ji. utjinuut Ita pénteken és szombaton:
htrikiliMtoi
Előadások kezdete vatámap ét Onnepaapokoa d. u. 4 érakor, hétköznapokon padig S órakor.
Itt b kéz-lzzalásl
pár nap alatt megtzOntet az
ANTISUDOR
agy Bveg 80 flliér.
IfllHHjfMrtl
ellen hatználjon
SALVATOR tyukszemlrtót,
mmw lvt( mo finér, no
„ Salvator" tyukazem tapaszt
_mmw Utál »Q WI4r.____
Kapható:
Beik Gyula
.SALVATOR \'győgyttertáiában, kozmetikai éa gyégylabocaiorium -NAGYKANIZSA, —
CIRKVENICA
tengarl fUrdtí és klimatikus pyógyhely. (tlMl nlllN)
RtlyadUlt kalttmi tangarl tttrdS. Midi homolpláit. OyeimekeV f«)U|iy«t*< nélkdl >»■ wítai nyírt bMiahalntk t teit|«rbe, N»ay |yt|yKttat t gfttvély la angolkArnál, at M«g?*tdaair l)stlglé|«lnél, vé\'rtugénytég, tipkémll. nélbdtgié|eknél, tlhl|liodáinál, Mait crakM ét laontheu
.ménéi, buiakéroái. mt Fürdőidény május hó IS tOl október 15 tg, ÜÍH
Mint kllmatlkui gyéiylttly párattan maláriánál, Intluanaátál át mlndta hurutot biltgtágnél, —
<ft ratpti isi nrii kim mum
Wyfim ■ kH«miila|litiii .lala Mtrttsktadé ál NyomU HéMváaflá(Mtág* k0eyviyowl4*Umi

im 11
HAGY KAN USA TELEFON-SZÁM 7&.
ZALA
ELÓruarto Aa*m IMllHa taW
hWM | aMUMMi
If) kin II ( tr Un IJSg N^H-\' . ! Wb|| iáa«i 4M .

XXXIX évfolyam 124. azám Nagykanizsa, vasárnap 4912, június 2 | z^wiriapkiadó *» Nyop^j^
Tavaszi MM ajánlok:
Gy ImOlcafákat:
úp> ttod é» Ubpe pA-<l«|S»«i lka, körta, ca*-reaaye, mk, kapaia H tiaacáanck, aailra, «■ tUééfc. *
Fenyőfákat:
• *• hm ivrA-lTIw áepviaarie

Spárgatövet
Sétae lOOémb »M >■>—■. — 3 ÍM I0B darab 4 karaaa.
FaMrstk utak aellé
|tgtnyenyórtól.
4 3 nitM aafaa M
é*nb K aao, 100 darab 40 kar*pa>
VlráfpaliotAkat.
PelariBetMi, S^ri*, f Vaatia, Bötala, CaleM,
LobeHt, reaaoatsat SMgffl; 4lu Caaaa tt Dáiiltákaí. -■m<««(él« MtayM 4» ■yéri vliáJaHetákit
Rónákat »
Vt fclii iBBTijirli éw péMáayakku, Mt ta|ku.
Bí FCTERTWNN JÓZSIT ."ASS
Báthory-u. 22. kartáazat * Nagykanizsa, Fö-ut1. az. virágüzlat.
Ha üde és finom arcbőrt óhajt
EEE IRMA\' is?
•zaplöt, májfoltot áa pöraafléat attávolü ártalmsa anyagot dl dl dl dl nam tartalmaz. — Kapható: dl dl dl dl
REIK GYULA
SALVATOR tártban NAGYKANIZSA.
Hajcsár-utca 3. sz. alatt
elsidLöle
egy MBÓateb* éa konyha beren deiése, ingaóra, továbbá drótkerítés flktaz, pálma és más egyebek. **"
Egy liter
RUM
kHQnfi mlnó--*gr
ban
K. 220
Kapható Geltch ós 8raef
kratodMtan. MflAaMa, (Vfcaefcáz palota.)
A mester dalnok ...
Cipóm szép tt tökéletes, ^ ö«nnt járni éivseetes, Mert ha cipót saeyzek, varrok, Kají\' ru
{
Tapéták
KAUCSUK SA
Linóleum
Sfí^fiian/i «.4íóí
n, jwjtsiaoó »
tfdefon 222.
SZacmfianp&za
- Kazinciy-utca &.—
Lincrusta
Jerk & Schuschitz
asény«(h*a
Wlan, VI. SvMHMtrtaritraiit I, Minták <a kSIMfnttatk kívánatra Innrtn.
500 koronát
(betek annak, aki Barttila logvlxének hasz-nálata mellett, Üvegje 80 HU., valaha Iámét loetájást kan, vagy a szája bilzllk. Barttlla-Wtókler Ed., Béca 10/1. Sommergawe I. — Kapható Nagykanizsán minden gyógyszertárban. különösen Oeitch éa Oraat drogériájában Városház palota. Ciakil .Bartilla" fogviz kérendő. Hamisítások bejelentés; Jól lutahnattatik. —M6t
Ö5ZÍ TRÁQY/ÍZdS
Óvakodjon a haarisitá-
• ok tói!
6teksil|n*. hamiaité-aoktóll
A ?
Chomassalah í
Valódi\'
Csak ik-korvUódi
na N
ólom xár rao rejts 1
Miadn ult tar-talomfal-itwl van eJlálial
Kalnéf lilaat a Thomaaphoaphatfabrikto Mllll HUH BERLIN, YaiértéevieeMH Budapest, VI., Andristv-at 49. - KfUOnOisn a jelenlegi rendkívüli olcsó árakra flgyelmcx-totjük a vásárlókat. 8507

1
Ili-irta Ilona
oMi
JMémetalföId-^merikai gőzhajózási Részvénytársaság jVCagyarországon bejegyzett cég. *
gSggffff Rottordam Nowyork Kanada között
Iroda : Budapesten, VIL ker. Ntfelejta-utca 47. az.
mmM
A világ l«f«U® móorfUrdAJ* 150,000 móor.fürdön (elOl egy-egy idényben. Saját gyógyisssp (móor) terület 30 millió köbm., amely versenyen Érvül 411, ugy a vegyi Asssetételbeh mint lyófyhstásánál fogva. A gyermekek gyógyítására Ideális tirtóskodási hely, Termássetes rádlumot Miugársó intései.
X Szivgyógyintézet
mert a legeröselil) ssénsavíorráaa van as atós
Idássyi Május MAI ai«pt. JO lg.
_ na
legerésebo ssánsavlorrása van as agóss kontinensei),
FMrdők áprll 1 ISI obióW .10
riirnnwií • Vérssegénysíg, sápadtság, skrofli, 6rók-^yOgyíl* Ifitt gyermekbetegségek, rheuma, kftas-vény, légsOsRrvi katarrus, vese- éa emeutó-stervek raeas mflködése, állsndó ssékrekedések, idegbetegségek, ideggyan-grlég, klssteris, nBi baiok, issadmányok. myom, sslvbajok, gyenge ssivverés, krónikus uiv és istimgyuiadáa, síivbiljen-, tytl bibék, iiivelbéjasodá* stb rllan
IVospektusok ingyen a polgáraidat»ri hivatal utjén.
ZALA
19131 j»h» I,
A Kiskanizsai Polgári Olvasókör
saját helyiségében Ml
f. évi junius hő 2-án\\
— NYÁRI —
ili/7^ TSÁGOT
mátt ERDgY JÁNOS UtrtmM/MW*l
BELÉPŐ*
t>U
40 FILLÉR
KEZDETE DÉLUTÁN 4 ÓRAKOR
A netter dalnok . . .
Cljfo nép és WUMm, Banae járai étvaaasas. Mát ka *p& mut, variak. Rajt\' vsa
I
KAUCSUK SAROK.
Hajcsár-utca 3. sz. alatt
ela<cl.ólc
egy hállószoba « konyha berendezése, ingaóra, továbbá drótkerítés pálma és más~egyé"bek. SJOO
K«fl! Főnt II HWJill
Maye
[Ki

újonnan berendezett gőz-mosódija és fényvasaló intézete.
FÓBzIet: rflut 13. (Rózsa vendéglő)
Gyfljtötelep. Kazincy-u. &
".: Saját gyártmányú és
the American ihoc
Compony Boston v
valódi amerikai cipókét óriási választékban tartunk raktáron. Mérték után készítünk mindenfajta cipőárut.
^ -.«.»_« I IIIUlllU
Niltényi Sándor fc Fia
NAOYKANIZSAN, ■ FÓ-UTON a Vároe paloupbaa.
KWIZDfl-PÉLE RESTITUflONSrLUIb mMMiéé! * t0Ni KIN

Ai udriri istállókban és versenyistállókban 30 év óu hmaiUlos, nrint klt«i6 nöjitS sier nagyobb munka végzési rifat és attn, lagyiillidlaiikidt stb.
\'"\'""irrá nrlrff^fftt1"!"-wi
Kéns arjagyaék tngyan éa Mrmantva.
-HnMrr IVIZBA FERENC lÁttQS
xisx is Hf, a nuoAnJdiflaii is büitif ttttufcjtto* dkt«u»« mii náU-I6|», ktruuti u<i|iiiini Kom i&nx-KD WM MM1
nwmvó
a muraközt kosár fe tononbutor ipar r. 1.
1912. évi junius hó 9-én d. u. 4 órakor Perlakon, a Perlaki Takarékpénztár Részvénytársaság helyiségében tartandó
II. évi rendes közgyűlésére,
a melyre a i részvényesek ezennel meghivatnak.
Tárgysorozat:
8707
1. Ax igazgatóság jelenté** az elmúlt Ozleti évről. "•
2. A lel Qgyeló-bizottság jelentése,
3. A mérleg megállapítása éa az évi támámadáaok feletti halirozat-bozatai.
4. A Itlflgyető-bizottság éa az igazgatóság rétiért a felmentvény meg-
1 A részvénytártaeég fOtoezláss, i fölszámolás kimondása, lölszároolók kircndeMte ét a fölszámolás módjának megállapítást iránti Igazgatósági javat-|| h iMUrotiihnttltl. -
Hivatalot lap íi jelölése.
A mérlei •gyaéó-bizoti rttpénztlr R,
legei-, taL j.
t^frí
Az Igazgatósig.
ét az igazgatóság ét lel-saság ét Ptrlakoa a Perlaki Taka-hhratalos helyiségeiben a f. részvényetek betekinthetik.
nyereség- él veszteség-számlát (elentéseit Murtvlden a tárt
\\m In ajlBiik
QyBmölcsfákat:
■agat tonsa pét-
dáayakbaa alaia, Hrte, aea-reasaya, aaggy, kajasU éa
—- nucáanek, ttita, rtigM -
•és Ü6ML
Fenyőfákat i
klrtnslgss éa nantst tetyö-k»t,Thnja,Ta!tus aepyraáte Saiaeekat, sngélyM* való
Wipe Sana BaroaMat. ITgyssii rágzé diaibokrokat.
éa ■Ma vt-
Spárgatövet
i évae IQO d»r»b >*M R9rana< 3 éni ina datafc » kssws
Peaeraa* «tak sssM
Itqtnyenyártól.
4—5 métar magú. M darab K 4-so, IQO éuab 40 kar***,
Vlrágpaléntikat:
Vaaála, Bígúaia, Caieaa,
Loballk, ifHMMt fcajS;
j^aéaOttttUuí j_ (HMtaMa sátayse «T nyári trtiágpaMaláiUrt, <
■HMMMMMHa^MM
Rózsikat i
tzowora, magát ISttak. kikor é» taté rósslkat «cr esi évas példáayakbta, M tajban.
r: PETCRTMNN JÓZSIT f££S
Báthory-u. 22. kartiszet. a Nagykanizsa, Fő-ut 1. sz. virágüzlet
Egy liter
RUM
kitűnő minő-
_ban~
w K. 2-20
Kapható Qeltch és Qraof
Drogéria, fltaer- ét caeraege-
karatkedéeében. Nagykanizsán, (Várotház palota.)
tRTC51TÉ5.
Értesítem az igen tisztelt rendelőimet, hogy 10 év óta fennálló jó hirnevfi\' szabóműhelyemet Király-utca 14. sz. (Babochay-félc házba) helyeztem át, ahol a mai -kor igényelnek megfelelő
URl WY/IT-TCRnCT rendeztem be. Raktárontartok mindenféle bel-* és külföldi i szöveteket és azokból i koronától feljebb készítek uridlvat öltönyöket. Úgyszintén fáson öltönyöket legelö-
gvapjui 40 koro
nyösebbárik mtllétt készTfejr" A n. é. közönség szives támogatását kérve teljes tisztelettel
II.
M31
Örökké liílís lesz,
ha a .OLÓRIA" lábhintőport hasz-nálja. 3 nap alatt megszünteti az Izzádáll. 3E KiphXtó;
VELECZ EDE
1
Bolti szóiga fel*
vátfvH Ir SOMOGYI EDE VtJtüllB. kárpitos butorke-
reskedésében.
Kazinczy-u. 1. sz.
rra
i4
RIIZHkif-tZllMZ bm-lana tam
május 31. és junius I én pénteken és szombaton:
M nM^im
óriási tlágerdráffii.
5
—és még \\J szám-
Eltedások kezdete vaáárnap éa ünnepnapokon d. a. 4 órákor, hétköznapokon pedig S órakor.
Itt- és kMíst
Intőn, lirtwmte
pár nap alatt megszüntet az
ANTISÜDOR
agy iveg 80 Bllér.
Kapható:
Beik Gyula
ellen használjon
SALVATOR tyukszemirtót,
tgy Ivsc M fillér, vagy
„Salvator" tyukszemtapaazt
sglrltvélISMIe.
.SALVATOR\' gyógy szertárában, kozmetikai ét gyógylaborBtortum NAGYKANIZSA.
CIRKVENICA
tengert fürdő és klimatikus gyógyhaiy. (illll Rlllltl)
IgystWt kalfSIdl tangarl tárd*. Msaés homokpláas. Oytimektk Mttgyclat nélkül métát nyír* beaiahttnsk s Isngarbt. : Nagy ayégyhat*a I gOrvéty Ss angolkórnál, aa idsgtvodun Kftsgségslaé), yémsgénysfg, lépkómtl nólbattgségfknél, ilM|s«txUsnál, Idült csakM é» laomitteu-
mánéi, btt|akétfaái. |mT Fürdőidény május hó 15-töl október 15 lg.
ííi^av^ffi^tuttxt^ di említi mm timttrttiim
MnmiiliS 8 késdótaMduaet .tata Mlrtaffcladó ét NyiMada tttewéayaiaatégk kOanaywláll** Na
M«gJ«l—ilV minden kétkftinapoa est« é
fa >1 nv • ■ NAGYKANIZSA
TELfüK OK-SZÁN 7&.
•€, 11 \'

uiWuunte Ua
NthkM tart
Mén hatéval «mMé E»T km I S K I Cft MM IJ» ■
Ec*m * .1 r«*> tm» I* ■ lfr« imám irm é BBér.
Mail. Ml I IMmIMIiI
tsiassr- POLITIKAI NAPILAP, a^tHggSs:
----—————————————————_-------. ---1—ITIMWI1. .... _JJt
IMÉMNUMi* \\ \'
f Zaiá H.rlapkledó éfl Nyojpidt m
XXXIX évfolyam 124. tzám Nagykanizsa, - vasárnap 1912. junius 2
avaszi kiDftelésre ajánlok:
Qylmölcsfákát:
Stajakkaa aku. kflrtt, taa-rnuyt, ■<<fi kataata ét fraadbanck, asttva, r<a0t
«a
Fenyőfákat:
Mataatan la aaa kqf Int, lmja. Tina Mpi\'iaa jwM^MghAiiB
■MUA ibhm » r*pé iaakaknEaL
Spárgatövet
I *wa 100 Sárii S-44 a aratta. - I éves 101 4arak 4 ktrtM.
Paaaraal itat mM
Icgcnqcnyárlál.
8 mttm Hfu M — K 4\'—. tflP dwtb 44 kar a* a.
Virág palántákat:
Dalaa^MlM C^krla
rvuiiMm,
Vaaflla, Befinta, Caliaa, Labda, ramoataot SatgA; étas Caaai í» DábUákat, —
■métáiéit ttlnytf él nyíri rirSgpailatikat.
Rózsákat:
ttaaiani, ■ kot ti tali rósaálUI «r-Ml
Ki PETERTldNN JÓZ5ET ÍÍS3
Báthory-u. 22. kartáaxat. a Nagykanizsa, Fö-ut 1. az. virág űz tat
Ha üde és finotn arcbőrt óhajt
IRMA IS
szaplöt, májfoltot éa pöraanéat altávolü ártalmas anyagot dl dl dl dl nam tartalmaz. — Kapható: dl dl Á dl
REIK GYtJLA
SALVAT08 tárábaa NAOYKANIZSA.
Hajcsár-utca 3. sz. alatt
©lSlCLÓfc
egy báttószoba és konyha berendelése, ingaóra, további drótkerítés flkosz, pálma és mis egyébtfc
A meiterdalnok ...
Cipóm szép és tokélates, Banne járni flmB, Mert ha cipót saagzek, varrnk. Kajt\' V4» ji 2
Qoltch és Qraef T " iHftLAfl A ]
- Dro«*t*-."f- * «*""«»«- ! i/Ai ipqi iif QAP/W " .
IimiíiIliiig;--1 I IVMJ^OUK Í>AKUI\\. X A
llÉfiBaMHh, (1/asaiÉi iialiHB) -frj- ------------I 111
; \' ¥
^iaafina/i/i cMói
tiknszaoó /
ffMon 222. ^rfa™***
í Kaztnczyutca 6. 11 ^—-----——---—.............■. ...............—- ■ d* _
500 koronát
tizetek inuk, akt BuHlta fogvixtetk I nálata mellett, Ovegje 80 IUL, valaha fogfájást kap, vagy a szája bűzlik. Bartflta-Wtafcier Ed., Bécs 1.0/1, Somwnpm L — Kapható Nagykanizsán minden gyógy-szertárban, különösen Gcltch és Oraat drogériáiéban Városház palota. Caakls „Bartllla" fogviz kérendő. Hamisítások bejelentése Jól jutalmaztatik. 8302
GMx&e&Miw&m) ő5zí tká^alab
Óvakodjunk h*ml«i titoktól!
Valódi
ChomflHalak foS^Xci.
Tapéták Linóleum
ncrusta
Jerk ék Schuschitz
tslnytghái Wlan, VI. ■umyan4arfaratraaaa 4. Mlatik 4t kSIMfvittek klviutra laon.
Jilafc >Um i TlwMalialaWtis Ulnll KUN BERLIN. vttfek#flesM|s Budapest, VI, Andrássy-ut 49. - KOIOnOtu a jelenlegi rendkívüli olcsóárakn flgyilmet-tatjük a viaárlókat. S507
ÉnlMa Vonal. Rotterdam
JMémctalföId-^merikai gőzhajózási Részvénytársaság Jvíagyarországon bejegyzett cég.
SSaZStoS Rotterdam-Newyork Kanada között
Iroda: Budapesten, VII. ker. Netelejts-utca 47. az.
irasM
A világ legelafl móorfürdöje 150,000 móorldrdón leíill •egy-egy Idényben. Saját tvó|yiiiap (móor) tarQlet 30-tnHHó kobm., amely varasnyan atvOl áll, ligy a vegyi öuzetitolben mlltt tyógyhatáiánál lógva, A gyermekek gyógyítására Idr-álls tarlóskodáal hsly. TarméasetM rádiumot\'kiaugáraó latélal.
vtfbt Szivffyógyintézct ™igMo;;
mert a lagaróaabD iiéniavlorráaa van at aaé
r.vÁnuit • Vérszegénység, sápadtság, skrofli, örök VJyOgyli: |5|( rycmekbrtegaégrlt \'
rheuma, k&az rmraalö-aiarvrk raaka
vény, légMasrrvi katarrus, veae mOködéae, áHandó székrekedések, \'idegbetegségek, td«ny geségv hisztéria, nOi bajok, Izzadmányok, mvom, síivoajok gyenge szívverés, krónikus szív- és izomgyuladis, uivbilaa
Máajri MAjua 1-t«l az4pt. NHf.
ji
legarflaebb azénaavrorrása van aa egész aontinanaen, FUrdAlt áprll 1 141 ok!6W Wlg.
aioa, izzaamanyoK, myo likus szív- és Izontgyulai tyQ hibák, ssivelhájasodia atb. altaa.
Prospaktusok ingyen • polgár mesteri hivatal utján.
1 oldaL
ZALA
I9IZ |unf«t 2
lr. Oetkcr ült
w
minden alkalommal
vanliin-cukrot A 12 Mér
IziMiHIMr
hanti ■ drága vanillacső helyett. .
téaiták. kakaó te tea, csokoládé ét Maik. lupf, mártások, tejsrin, f^— pnddtng és torták ré-síért, tt tt :t :t
Finom vagy porcukorral keverve mindennemű tészta behlntiséie páratlan te rendkivfll kiadás, így kiigltipl, fánk, i lásiiniiiam stb.
i csohug á 12 L pótol 2—3 csövet:
MMtrin kapható millió rfCcp<tcl!
Tészták sütéséhez csak a VAL0D1 Dr. Oetker síílöpor 121. hastnálamM.
. , A Pmsoityi I«mk«<tlni és Ipar-kamaráid itna tárton nyilvános, három évfolyamú
HM iKtÜllllBi lltltl hlttlTllI
I iMiwWl <IIHMlilll>t» latcmnu. tikimi tMMn kllrr \'Mi* ftt-ioaxtMTósAo
Mmtit mmm
kOalsniMt 37* kfaé(> htoéraéktet,lrö-,levtga-.
fi WtHfOtlW^^Wl^il (31Btte| yiBnUofc. KttOnG |y«o eredmények nöi- éf »ciuxfattúty AitfajnlrnAl.
Bad Neabans
•Ilit mállott.
8453
Pottt- és távírda hivatal, elektromos viligi-lí» te vízvezeték. CMavM park, aatobui Cili ét Nsahaos kMML Ménékelt iraki
MÉH m Ml Iklihril
Tudakozéditok és prospektusokat ingyen és >t—lit MW— mm l(*asmMaafe.
Két ió karban levő
illáLrd.
azonnal szaMd kézből eladó. (Az egyik garambol a másik forgatható). Cim a kiadóhivatalban. < 1 8681
44
í-000000-=-Legfinomabb
kávéfaj keveréke
a Kardinah
pörkölt kávé
II
4
K 1.20
naponta friss pörkölés
II Schwarz és Tauber
toi cégnél.
a-s-oooooo-B-J
-Mlillll
L
kl a szeszkezelésben jártas, a szeszadótörvényeket ismeri, (elvétetik
Mmlti rtumrtimiíl
ItTagylcarxIzean 8717
TEJ
1771
vásárolta* egy nsgytökéjD tejérté-kesltS által llrtoágokkal, gáadűt-kal, lej- vagy vajszOvelkeietekkel hajlandó évi kenést csinálni Tejdus vW \'ken hajtandó |yOftAh(\'infaf [elállítani. — Pontos ajánlatokat .Besacre Verwertang |7M* Jíjl-•gével Annoflíen Expeditlon M.
Dnkes Náchf. 11. fcüldcndó. .
WF A l»|w»«»mHt f
X^hlKtMAR/
l mólMnyaa *»*»» / latnÍfiMlij«i\'|W, laaayw HM./
Ijjlfy^J MMjiMMIia.
ái M"

GUTORI FÖLDES KELEMEN
aradi gyAgyWiirtez áltat kásalleM
i UK M
Icgjubli arckeaóca, mely 2 -3 nap alatt Hjltj* éa szépíti az arcot —
Mnpflit.Prtfmff eKXeaoii szer 8*JPtó>
I lUrqtl-VretTlK mAjtoUok, pattanások, bóratka (Mittsacr) táncok, kiütések «tfc*tMoo.
Mftpoil-Príma p4"\'1" "" bórpatia-I IQT^II-V.lxme nisvk, wlmmerlik, atc-
te kétrítéiMte. aapboniite ellen.
Manitlt Piám* bámulatos hali** abban
nargii-ireme re„ik, ^ m^nn,
ez rOglOn felveszi ét ti okozza azon csodás átalakulási, hogy egy aitaplóvelt vagy Máltáitokkal frdelt arc T 3 nap alatt lehérréleaz.
Harqil-C^mt
fényét, azért nappal is haaznaihaio.
A Földes-félé Margit-Créme
ira: nagy tégely 2 kor., kis tégely I korona,
nafgit-pudw^\'Tfor^SSr
Margit - szappan darabja to Mér.
Coaklo akkor valtai, h* mlntcn dobOz (utorl FÖLDK8 KKLIMEN gyógyszerész ARAD, felirattal éa címerrel van allitva. Utánzatoktól «vakod|unkl
Kapható NagykaitUtá*: Helk Oyula, Btlua Lajos, Neumann Aladár. Oelch és Orset dro-gerUiában. Csáktornyán: PsM Jtoó és Rtl-chatJ Jeoó gyógyszertárakban.
aM
MUffiTO
A szalonban éa a gyermekuobában mln-_dentttt ott legyen, mert kicsinyt éa ná-gyot, listait te Artgtt, szeg\'nyt vagy gazdagot egyaránt mesésen szórakoztat.
1491
Mindenütt kapható.
Ara 1 korona
Gyárjia: a „Cserépgyár" Rt Kismáoyáa
Mta
klaomanyl raktárt « hajtván lonntar-tanl, • célra tvaHkUfM éa agilis képvlaétókat karosunk.
a. lTO-M.
n
Zala" Hírlapkiadó és Nyomda Rt.
denféle ipari, keres-kedelmi, pénzinté-zeti, ügyvédi, közigazgatási és hivatalos nyomtatványok, árjegyzékek, müvek, meghívók, körleve-lek, névjegyek,- falragaszok és egyébb reklámnyomtatvány.
PONTOS SZÁLLÍTÁSI
MÉRSÉKELT ÁRAK I
VOMIOZÓ
Nagykanizsa

A A
NáLOZÓ INTÉZET lí
TELETON: 78.
-minden szakba végé
munkát készitünktu. m.: egyszerű és díszes könyvbekötéseket, bevásárlási könyveket, irkákat, és rajzfüzeteket, szelvény (juxta) könyveket, felhuzatokat, szallagokat és aranyozásokat
ÍZLÉSES KIVITEL I TARTÓS MUNKAI
készít; mindenféle fekete és színes rovatozásu vonatozásokat, melyek nemcsak a kivitel, hanem áz árak tekintetében is kláil|ák a versenyt más intézetek munkáival szemben.
készít: a legjobb és legtartósabb üzleti könyveket, strazzákat, ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket vászon, moleskin, börkötésben, rézsarkokkal, szolid versenyárban.
ll|)li—ft minden hétkfoaapoa cito I

NAGYKANIZSA
TELEFON-SZÁM 7S.
A 1 n-i\'i * M Hl \' l > • \\ "j Zím Ml iJV^j-Jti^
ZALA
ouOriarrlM AlUHL
ttA*fa»* iMláf
•MMM
iJIII llflUa U*g
VJt , I ÍM
rainn J.~ , I PMn W-E»m. 14 . 1 E|f*H IM Vkr-
IfJWi uá. ára I IBM*. 11 • • UC U - -\' 1
-siSsr- POLITIKÁI NAPILAP.
XXXIX évfolyam 124. szám. "Nagykanizsa, vasárnap 1912. junius 2.

Zalát HWapklfdö és Nyomda ftt
Egy radikális polgár naplójából.
Nogytanizsa, juriiua 1.
... Nem tudom; ki állítja ki ma az oklevelet arról, hogy valaki radikális. Egyszer tudom, Vázsonyi Vilmos volt a radikáiizmus pgye^ temi tanára. Később, egy rosszhírű időben, Krístóffy József. Töie senki se vette volna ki tüvtsen a diplomát, miiftán öt Justh Gyula, a ki ebben a korban a hazafiság tanszékein Olt, szemétnépnek deklamálta. Utóbb azután, különös for-
kálizmus magyar pápája, eg^ csomó püspökkel, a kik újsághíreket se ettek még a választójogi eszmékből, a mikor mi már mohón faltuk a tudományos könyveket, brosúrákat, külföldi szemléket, a melyek az általános választójog történeti fejlődésére tanítottak bennünket és a melyekkel magyar talajba először kezdtük beültetni az uj gondolatot Jde én nem követem Justh Gyulát és püspöKcit. Utálom az obstrukciót, különösen abban a rendezésben, a
hngy fitf gyalmmttálr Nem tlldfik
történelmi hivatást látni abban, hogy egy csomó ember névszerinti szavazást kér, zárt ülésezikmü-feiháborodást rendez és közben a •Ház büfféjében szórakozik. De ha nem esküszöm justh Gyulára, akkor szabad-e magamat radikálisnak, a
tói, mint a magam lelkiismeretétől: akkor Igen Sőt akkor Is Jogot érzek ehhez, ha örömmel látom és kedvesen fogadom az oly reformot, amely egyelőre a jogtalanok felét .vonia be az alkotmányba. Igaz: a aik kivül maradnak, azokkal igazságtalanság történik. Az egyikkel nagyobb, a másikkal kisebb. Hanem volt-e már olyan forradalma a világnak, a melynek sikere az összes elégedetleneket egyszerre, teljes mértékben kielégítette volna? S megáll ha t-e, érvényesülhet-e . egy olyan szolidaritás-ftie, hogy a mlg a tfiidfin mindenki az étvágyát ki
nyugati gondolkodásúnak vallani? Ha a jogcímet nem kérem más-
nem elégítheti, addig mindenkinek éhesnek kell maradnia, még annak is, aki jóllakhatnék? Ilyen megállapításról sohase hallottam.
Azért azonban én nem borítanék föl parlamentet, villamos\' kocsikat, kandalábereket és gyárkerítéseket, mert az egész követelés meg nem adatik és főként, mert azt az obstrukdó ki nem csikarta. AíT mondják: minden jogkivivás forradalommal és vérpazarlással jár. Lehet: dé az ellenkezőre is. van példa. S ha vér az ára a népjogok diadalának, -1- akkor semmiesetre se vették meg azon a véren, amelyet a mult csütörtökön és pénteken vesztegettek: az csak az obstrukciöért fizetett, kárbaveszett, meg nem érdemelt áldozat volt, amelyet, ha már pusztulásra volt
iogkiteqészfés hívének, halatlönak, szánva, jobb alkalomra kellett
volna hagyni.---
A szervezett munkásság bizo-
nyára taktikai okokból se fogja beismerni ezt a csalódást De ma, a már be nem vett \'radikálisok, az az el nem ismert haladók. Igazolását látjuk benne annak, a mft csöndes szemlélődéseinek megállapítottunk; hogy a \' Justh-párt, a hivatalosan radikális, nem .való arra, bogy az általásos választó-, jogot kiküzdje. Sem elég erős, sem elég következetes és legkevésbé se taktikus arra, hogy ezt rá lehessen bizhi.
De vájjon érdeke az obstruk-ciónak, hogy az általános választójogot elérje. Bizonyára—azt hiszi,
hogy igen. Én a parlamenttőr messze élő, talán kissé elméleti radikális, azt hiszem: nem. A jogkiterjesztés első hullámán be fog-nak evezni a parlamentbe a munkásság, a szociáldemokraták első képviselői; minél" többen, annál jobb. Én bízom benne, hogy a szervezett munkásság legjobb tudással és előrelátással kellően felfegyverkezett embereit küldi a törvényhozásba. Névszeríht is megmond hatnám, hogy kiket, — de elvégre a szocialistáknak mi polgárok va gyünk legkevésbé hivatottak- kép viselöjelölteket ajánlani. Ha ezek bejönnek és tnegbecsuiik a helyet, a melyet annyi áldozattal \'és küz-défémmef szerzett nekik a munkásság: mellettük fog legjobban bebizonyosodni, hogy mennyire nem valö—a obstruk torok—legnagyobb rtsas,
parlamenti küzdelmük mellett fog beigazolódni, hogy mennyire nem parlamenti harcmód mind az a léhaság, amit Justhék az obátruk-dóba kotyvasztottak. S hozzájuk közelebb fesz a parlamentnek az a része, amely nem obstruál, hanem egész meggyőződésére, cselekvésére, szin-vallására radikális és ^közelebb leszünk ml Is a radikalizmussal nem hetvenkedő, azt nem hasznosító polgárok is, épolyan közel, mint a milyen távol lesz megint a Justh-párt, ha a jegybank és a választójog után valami egyéb* ért lesz kedve és esetleg módja obsttuálnl.
fl néppárt mentőakciója-
Agitációs körút a keszthelyi Járásban. • Saját tudósítónktól. — A néppárt lapjának, at .Alkotmánynak tegnapi számiból veuzOk a követhasi bh adást:
Zalavármegye területin Siposi István központi titkár a napokban agitációs körutat tartott, melyről a következő jelen lé seket kaptuk.
Keszthely fiókegyházaiban,; Ctuutgtn, Tomajon, Balatongyörkön, Vonyarrmt-i- htgym és Gyatúdlásan áidoiócsatörtOkön ~ ts pörikOM\' Hüiifljtn mmacmm inion-kűMn, igen népes gyűlést tartott a Kat-holikus Népszövetség helyi saarvesete, mely gyűlésen Bl|>uli|b Sándor helyi igazgató és Síposa István központi lllkár ismertették a Katholiküs Népszövetség mfiködésé\'. A gyűlések hatáss alatt %«n sok n| tag jelentsezett, agy tic^y a keszthelyi szervezet dr. Donát Ferenc apátplébános helyi eínökféfé és Blasutigh Sáa-parlamcntbe a mai doi helvi igazgatósága alatt mái Ifibb, mint 300 tagot stámláL
Sármellékeit május BO 17 Bl vqtt Ul-holtkus népgyűlés. Bár a kellemetlen idő
a Kovács Gyulák és mások, s az ö
Prológ
a nagykanizsai uj nyári szinkör megnyitásához. Irta: LENKEI HENRIK.
A szezonnyitó előadás előtt daoadu: KaaMt IImhu Ki hűvös kortyot ád a tikiadónak, ~ S a sebesültnek gyógyító kenőcsöt; Ki a gyermeknek zöld gyepet kínál, S a fáradt aggnak ptberfl padot, Ki rakétákat gyújt az éjszakában, S a némaságot pezsgő dalra kelti, KI borral tölti meg a serleget, S vászoma, aóbe életei varázsol — Mind légyen áldott I És áldott legye n, Ki kscigásra bir mogorva a|kat, S borús homlokról lel hót etsiirit, Ki lángra sí fi ja lappangó tOzOnket, S a sziklafalból új lorrásl kicsal — Szónok, művész, tudós, próféta, köM, Az emberiség nagy barátai, Nyomora midi MtOnk jóHevfll — Áldás legyen nemrr merkífölonT
De mint a lencse a nap sugarát, A színpad góca egymagába vonja Az étet minden báját, gyönyörét,
S a kin,.t gyász megoldó könyjeit. Hallgasd meg Binkbán búgó kilörétét, És Lilioihfi mókás kacaját, Figyeld Hamlet emésztő kételyét. És Pukk ezüstös hangja pattogását. Mulass Nsgyzajthay maradiaágán, S Szélbáiy kérkedését kinevesd I
Eléd lobog Elektra boszujs És Kleopátra (Ozhányó szerelme. Ophéliát megváltja tébolya, És Júliának üdvöt ád a sir. Szemed előtt jár pórul kapui Tartule, S vesztébe bonyolódik ödiputz, v A Makrancos hölgy derekát beadja, S Constantin abbé kedve el raga d.
Halld a Cigány b\'úfélejtő zenéjét, És Oöndör Sándor slrva-vigadását, A ttpegő kis Qésák csattogását, S a keringőző Víg özvegy dalát. Halld, hogy hörg a Bajszzó bánata, S mi szivtépón jajong Hunyjdy László, Hogy harsonáz a méla Trubadúr, S hogy csúfolódik a Ssép H> léna I
S Ml tépelődik A\'Jám faja sorsán, S a boldogság percét Fauszt itt leli, Itt mondja el Bölcs Náthán atép mai*|M, 8 Itt bor»mg|liiuk a Kisértstak I
S elébed állnak mind-mind bosszú sorban A festett deszkák benépeaitői, A nagy ukkjátszmák biztos mesteri Csodás szims tal, fényes taktikával Vezetik ütközetre a hadat, S akármely részre dől a veszteség, Mindig ti nézők vagytok győztesek I
Mert bár bohókás, bár komoly s harc, Bár ének, dal, vagy párbeszéd mímelje, Bár taglejtés és arcjáték kiséri, És lényhatás, tánc, tréfa fűszerezze, — Mindig elélek térje képeié, Mindig felélek küldi dallamait, Mindig tinéktek szól a jelenéi, Mindig tlvlsztak kincset magatokkal, -Mely a köznapnak szürke sivatagján Kápráztató, gyönyörű délibáb!
S ha csak pár órát elmélyedtelek, Ha csak futólag vidult lelketek, Éteteröiök uj rugót kapott, .„ Megküzdeni a gondlelt holnapot I
Ezért fogadjátok most szívesen A \'költő munkatársát : a színészi; A hangszer ő, amelyen ujja látszik, u a szócső, ml által 1il, parancsol, A bajnok ft, ki érts slkrs száll.
De nemcssk értei Tiértetek is, Hogv üzenete szivetekre hasson, S kihámozzátok, amit magva re|t 1 Apostolok vagyunk mindannyian I Mi közvetítjük a nagy sokaaággal A szeli.mhösök halk szemléletét, S minden helyet templommá avatunk, Hol áhítatra ébreszt szózatunk I
S ha néha-néha elhangolt a hangszer, Rekedt s xőcső, s bágyatag a hajítok — Szigora gáncs ne rontss viszonyunk! Leszáll író is gyakran a magasból, Hogy hozzáférjen mindenik szivéhez: A hallgató ae kiván minden este Szárnyalni fellengző mezők feté, 5 á deszka, mely jelenti\'a világot. Gyakorta foltos, és szútól kirágott t
De bár szellős faépfUetbe játszunk. Bár kószinházban, gasdag disa köeflU, Akár a könnyű Mútaákért hevüljünk. Akár az Eszmény dicsőségéért — Tibennatek a buzgó vágy legyen, Hallgatni minket hívőn, melegen,
A szent Művészet Istenasszonya I Budapest) m4/üs 13. 1912.
4. oldal.
ZALA
Ittl
tagok la tt
avart tatárai «0M ■ gyűlésre, igen izép tzámmil összejöttek a I tt ártteMÜMSk. A gyűléten Vids János pMbénoa hely! igazgató ás Sipoes litván központi titkár tartottak beszédet A tagok számi népen szaporodik . Tiittaíittltii nUjua hó lS-án tartott a Katboiikui Néptzövettég helyi szervese* igen izép és nagyon látogatott gyűlést P. Rácaty Farkat, taentbcnadatrendi
plébános, helyi igazgató ma gss szárnyslásu megnyitója titán Sipmse litván központi titkár ismertette a Katholi-taa Népszövetség laStaégiiirgN AI hallgatóság lelkesen tflnteteti a KathoUku* Népszövetség ntwtt
Alsápllpkt* május 19-én, vaaárnap, a nagymise uián volt a Kattralikui Nép-Mtostoág helyi szervezetének gyfliéte. örfási megjelent közönség hall-
gatta Vlda József pSbánoi helyi (gsigsió é» Sipos István közppnli titkár előadását s a gyűlés után számos uj tag jelentkezett.
Sttrtíry&gyvdron délután, a litánia után tartott a Katholikus Népsaövdtég helyi nanasate igen szép gyűlést. Siijj Alajos plébános, helyi Igazgató ás Siposa István központi titkár beszéde után (óbb tag jetentkeáelt
Ntmesbükdn májúi 20-án tartotta a Katholikus Népszövetség alakuló gyűlését. Szűkíts Vendel piébánoi ét Síposa István központi tilkár beszédei uián a tagjelent-kezés rtatoa megindult Helyi igazgatóvá Kása Qergely földbirtokos, jegyzővé Sulyok István kántortanító éi ctoporlve-i ütővé Nyúl Antal lett megválasztvs. A tagjatsntkaaés még mindig tart. Iraüi on májul 11 én mimi i tfir
hollkuz Népszövetség Belyl uainete rendkivOl látogatott gyOÜsI. Tánc tos Kálmán h. piébánoi és Sípost litván köz-ponti titkár beszédének ■ hatása alatt igen sok nj tag jelentkezett Helyi igazgató Vtraastó István, a fogyasztási szövetkezet pénztámoka.
limétetfQk, hogy ez s tudósítás sz Alkotmány-ból való, tehát nincs minden ataptigetés sz etsdmények lulzása nélkül. Mi léhát egyáltalátan nem kezeskedünk arról, hogy s Népszövetség tagjai csakugyan ily rohamosan növekednének a keszthelyi járásban; de bennünket ez nem is érdekéi közelebbrőL A ml figyei-mflnket ss a mozzanat ragadji meg, hogy as országgyűlési néppártnak egyszerre mily sBrgós lett az, hogy a keszthelyi\' játtat megdolgozza. Százszor és százszor megvilágítottuk már mi — s megtették ed mások is — azokat a szálakat, melyekkel a Népszövetség elválaszthatat-laaui össze tan kötve a néppárttal i kimutattuk, hogy a népszövetség nem egyéb, mint a néppárt gsidatági jetazi-vak jelmezébe bujtatott harci szerve. A
népszöveiaég
kovszky Béla mandátuma beteg s aaárt •róiítik a Követséget. De nem sok eredménnyel. A szövetségbe talán még belépnek az emberek; meg is maiadnak jó kathotikusoknak ét szövetsági tsgoknsk, de sbbs mártiem egyeznek bste, hogy ótet központi direktívákkal letzavazussák valamelyik párt jelöltjére. A keszthelyi járásban összeszedett tagsági dij — már itaerinl, amennyi ■ tudósításból igaz, — használhat a népszövetségnek. De Ráta wiky Bélán már ez sem ságit,____________
Szinház után
a színészek és közönség találkozó helye a
„Badacsony"
vendéglő (Fö-\'ut) — A vendéglő naponta éjiéi után 2 óráig marad nyitva és mindvégig
meleg ételek
kaphatok, sh
*** Elsőrendű cigányzene I
l
amerre lér,
i i i i niilliiillll rtiallti I — 1_
irppan potttisajat citnsna.\'A pstt cet- a aiflwteégil tzokta moigóiiiini politikai céljainak érdekéhen, ahogy a szocialisták sz utcái mozgósitják meg. Vslahánytzor s néppártnak szBtaége van arra, hogy pozícióját megerősítse, mindannyiszor a népszövetségnél rendel meg üdvözlő táviratokat Tehát itt nem gazdasági akcióról, hanem leplezett pártpolitikai propagandáról van azé. Iz legélesebb világossággal kiderüli a letenyei járásban, hol a népszövetségek állítottak néppárti jelöltet.
A keszthelyi tárásban Rskovszky Béla a képviselő és ő a néppárt tagja. Maga Rakovszky sem áltatja magát azzal, hogy részére ebben a kerületben még egy választáson mandátum teremhetne. Mint egén Zalában, a keszthelyi kerületben is aegmgotl a néppárt taizji s s mmt a párt elvesztette Letenyét, Kanizsát, Eger-szeget, el lógja veszteni Keszthelyt ír. A keszthelyi néppárt rosszul érzi magát s start mozgóéit ja a népszövetséget. Ra-
KHtBlBl UÜllllIlL
IBÜHIB Eéteac előterjesztette ax leniek pootoratait A kormány körében azokat clfogadhatatlAnohnnit\' tartják. — A miniszterelnök holnap Írásban válaszol.
— Tekfo^elentés. —
Budapest, juniuá 1.
Kossuth Ferenc ma előterjesztette s baloldali pártok jivaslitát, melyben s békéi kibontakozást célzó feltételeket összefoglslták. Megállapítható, hogy sz ellenzéki javaslatok a többség oldalán nem kellettek kedvező benyomást. Az előterjesztett (ormában .sem s választó jogra, sem l véderőreformrs vonatkozó ellenzéki javsslat azt mutst|a, hogy ezrk s prepozíciók nagyon is felületes módon M«fln»kt aminthogy ^ mindössze néhány napi előkészítés után másképpen nem is lehet. A véd erő re vonatkozó lész pedig egy képtelen alternatívát állil lel: vagy •
végzetes revolúciós politika feltámasztásé\', vagy pedig ennek visszautasítása esetén egy szerencsétlen provizórium indiiványo-lását. Ez s provizórium továbbra is nspi-renden tartaná a kálónál kérdésékét, me-pnntwai t f lyakask nyugvópontra juttatása pedig oi* nagy érdekében állna Magyarországnik^ A kormány mindenesetre meg fogjt vizi-gálni ax eueatti isvasistiik Urgynásoe stopján fogja visisaulaaitani azt, amit azokból vissza kell utasítani. A béke ügye ezek után azon fog megfordulni, hogy as ellenzék mennyire nyújt teret a módosításoknak.
40 koronái fognak levonni a budipasM tüntetés és ss irviikstantrőéa károsultjainak |avá». A Ház két mandátumot igatolt, majd felólvasták az latorpellAdós könyvet, aztán sz elnök jelentette, hogy Kossuth Ferencnek engedélyt adott arra, hogy az ellenzéki pártok herében a parlamenti helyzettől napirend előtt teteeó-laljon.
Kossuth Ferenc nagy éntekl&MstS kisérve emelkedett szóitata. A szövetkezett ellenzéki pártok nevében beszél. -jétentette ki Kossuth. A parlamenti életben súlyos súrlódások vannak, melyeket mindenki ssjnál. Hivatkozik arra, hogy nincs önálló hadseregünk, mert ez csak kiegészítő része a közös hadseregnek. Éppén\'a mái viszonyok muUtjlk, högj ki vagyunk szolgáltatva Ausztriának EMs* mert, hogy le feszten! bed a véderő!, ehhez hozzá Is járul, hi eleget lennek a törvény szellemének. Sajnoi, e követelé-sünkkel szemben áll uralkodónk felfogása. As egész ellenzék óhajtja a békét i azért előterjeszti ennek békepontozatait Felolvassa a hírlapokból már ismert pontosatokat, melyek a védertjavasfetrs és s választójogra vonatkoznak. A védertre vonatkozólag vagy s javallatból s közjogilag sérelmes rétnek kiküszöbölését kívánja, vagy provizóriumot. Kéri s több-léget, fogadják el a javaslatot és kéri s ■■■tiiintwiMittaa hngy tájékaititsa —a-kormány felfogásáról. _
Atsfános meglepetésre Ltkia László miniszterelnök nyomban válsssolt. Ez sl-kalommsl csak atra szorítkozik,- hogy köszönetet mondjon Kossuth Ferencnek azért, bógy az ellenzék megállapodását előterjesztette. Bár első hallásra is vannak ei-feimtisei, mégsem hrtená illőnek, hogy a kormány álláspontját eliO hallásra pre-dzirozza. C*sk annyit akar kíjeienleni, -hogy a kormány álláspontját a legrövidebb idő slatt meglógja ismertetni, de ez s körülmény semmi esetre sem hátráltathatja a parliment munkáját. Sok és sBr-gfi dolga van a Háznak; már juniusbsn vagyunk és 0 óhajtja, hogy s Máznak ez évben ii meglegyen s nyári szünete. Esért kerülni kell minden idOvcsztqiégei s Igérl, hogy válsizát s legrövidebb idő alatt magadja.
A miniszterelnök szsvai után áttértek s véderőjavaslatok lárgysláaárs és Ostfy Lajos mondott beszédet, melynek végén Icunészdesenhalátozsti*\' jsvtilalet nyuj-tott be. _ . -------^— —■--\' ; ■ •--
A Ház legközelebbi ülése hétfőn lesz.
_A,kormány valaaza
MESTL.^
•vímsI fiffánre cmc awnók.
MMtéjOlOll
réobtvált tápláléka
\\ Jé#r*faái£qt&
Tiszta alpasi tálat
*tamiint«jf "\'ti1 -
wJsnm tmlisa, . \'
mlnawn §»oeit*w**\'*WjlB v éregtHntn aapnBF PVMUMMWS mn»nM
A képviselőház Qiése.
Igen nagy érdeklődéssel várták a képviselőház mai ülését, melyet Tisza István gróf elnök lél 11 órakor nyitott meg. Jelentette, hogy a pártok megegyezésének értelmében minden képviselő napidijából
Elhajadt hirafc "szerint fiiMi? László mlulsilereinök holnap írásban fog válaszolni sz ellenzék békesjánlstára. Ki fogja fejteni a kormány váliizlójogi álláspontját, mig az ajánlatnak a véderőjavailatra vonatkozó részét egyszerűen elutasítja, mert az minden további tárgyalásra alkalmatlan
A nagyérdemű közönség szives pártfogását kéri
Kovács Jolán
oki. szOléaxaA 8719 Msgysr-utca 5. sz.
SAOTATOR
vaaa- to hétyaghajakaál, klszványaéi, czaksrhats«sáfaét, vtrhMtyaál, sartaa-táattatotogzéslszarvakhanitjaiaállutWkstáss. Tnésntei
kiváló bór- éa Uthiomos 4 gyógyforrás
* iMF
SCHILTIS ÁffOST
lltífillklllflllM)ílH!Wl
IjdÖJóslás.
\' (A itateorologlal Intézet HaaSltaJ
Budapest, |aniut I,
Meleg MA várhaló, elvétve M-oi némi csapadékkal Déli hőmérséklet 21.0* C
A bolgár királyi család nton
ötlb, jimiui I. Feidtnánd bolgár király és neje, valamint a trónörökös ma délután 3 órakor Bécsbe érkeztek, Etoooors bolgár királyné Budspeeton, a keleti
(sáiytuővkóö gamióiew catiajiwör.
Fircák püspök meghalt.
Ungvár, junius 1. Flrc.dk Oyult görög-ki tbolikus püspök az éjjet meghall
Egy uricsalád tragédiája,
Budapest, junius I, VértagyassMsn tragikus jeleneinek voltak lanui azok, kik a Kassa feNH érkező reggeli gyorsvonattal |<Mtek Budapestre A vonaton utazott Schumann Miksa kasul lőerdász Is s feleségével, egy szép, fiatal asszonnyal. A szerenciétleh ittzony < elmebeteg ét térje a Scbwartér-assaatórtumba akaite felhozni. Útközben i-férj szerelő aggodalommal őrizte betegét Ez azonban agy őrizel len pillanatban mégis kijutott a kocsi folyosójára, melynek felrántotta ablakát és szon ál kivetette magát t robogó vonatból. Az útitok az ijedtségtől dermedten nem tudták megakadályozni a szerencsétlen uszony végzetes lettét és így nem akadályoztatták meg síi sem, hogy s főer-dász teleségének eltűnését látvs, maga Is utána ne ugorjon. Ki ntssok megrántották s vészfékei, mire s vonat magállt A hásss-~pánTatatk mentén etymái közelében
aaiitflt~ffiffiaséiist iHmaiciwta, itaiáiot
sérülésekkel. - A főerdészt és feleségál i vonatra lelték s Pestre szállították őket hol már s menlók vártik rájuk.
Egyltt a halálba.
Békésgyula, junius 1. Ákos István gazdaiegény és Tatai Zsófi, egy jómódú földműves család gyermeke régóta szerették egymást De egymásé még sem lehettek, mert a leány vagyonos szülei ellenezték a házasságot. A fiatalok emiatt való-elkeseredésükben halálra szánták el magukat, s ma reggel egymást átölelve a Körösbe ugrottak. Holttesteiket néhány óra múlva találták meg.
* _ ■■ =—=———= Heti sorozatos eladás! n i iw AA
ALT és BOHM QYOMÖLCSPWat minden háitartáaban nél- Só- és paprika-tarló Nickel kenyérkosár 23.
N 1 db. ára t kar, t.drb. ára ao ttltár. 1 Urb. áta K f— HÉT 1911.
NAGYKANIZSA, Városház-épület. A MII RÉI Upkiiík | Unlveraum rtaitlA ao fltl. | A éa 1) lovMpaplr 00 t. j
ttll. juntas S
ZALA
1 sá**.
nmeic.
— Piozigyl Maottság ülése. A várai UpvinWHMW pénsttgyt Mxott-ián ma saombd düuttn M 6 órakor bizotttigi Mid tart, melyen löbb nagyobb Jdantőaégl OfT* Uottencfc dfl. A Nitijeig\' Mii tegyairőt ét hozandó
InUroiatairól hétfőt tzámankbzn tudó-dfedfc
— Fihetia a 30 e<cr koronát. Mt JéártiW aagtnt izi i ritka vig hangulatot lehetett megtalálni a váraház Oatzet irodáiban, mely ott pénzosztás idején tzohoit jelenlkeznl-vMert ma 0H(inl pénzt oadottak a tárai tisztviielőknek, kiknek ■a dppU, tót tripla, a nem agynak quadupia eliejéje volt. Az államsegdy-képpen már hónapokkal etdőtt érkezett 30 Mer koronát a legutóbbi rárőti közgyűlés ontotta W éa azt csak ■ tegnapi tanácsaiét utálta ki. Amint a tisztviselők az erről izóló írást ma reggel megkapták, Móra mulya már magja tani toll a-váral karaiban a 30 cser koronának, aretyet Htámx Qyula pénztára alig győzött kifizetni a rács előtt tOrelmetlenkedőknek.
— A városházi boltok «t| ajtói. Évek óta foglalkoztatja a városház épületének gondját vtaeM várai tanácsot éa sz UkMkes bizottság okit g pusztuló | vámskért boltajiók. pótlásárak ügye. A j karetkadók pótlékai szereltek volna, de | a vára est non volt hajtandó oly feltételekkel megcsináltatni, a hogy a .boltotok óhajtották, hanem ahelyett azt Határozta, hogy egyszerit gOrredónyöt aj ókat és kirakatokat csináltat a régiek helyére, E tervek hallatára több helybeli és idegen iparos ijlnlatot adott te a vára mérnöki hivatalához, amiket a mérnök a tegnapi tanácsülésnek matatott be. A tanács, bár az ajánlatokat általában elfogadhatóknak találta, mégis azok csekély néma miatt msenytírtyaUs I irtását
el fc utasította a mérnöki hivi-
aiakaL A tett mirhiváiárteret hozták rendbe is nyerjen már mególdád az országos marha vásártér végleges elhelyezésének kérdése. Létesitessék közaégi takarékpénztár Kiskanizta ositraik a mai kit kerület halyatt bároo köztgazgi-tási kerületbe. Dr. MaltA LászM V. kép-viaató indítványai voltak: A VI—VII. területi várai kMaaicsoeot iiipidljiiaih felemelése A Király-utca mindegyre növekedő forgalmának megoszlása aahéwt,
talt, hogy annak dőkészitése iránt intézkedjék
— Tárgyatiák a közgyűlési indítványokat A tegnap délben tartott tanács-ülés vette fel tárgyalissinak sorába azokat ss indítványokat, amiket 1912. tvi véroai HQÜégvetés képviselőtestületi tárgyalásakor egyes várai képviselők a közgyééinek tettek. UJttoy QézaJodit-ványai a kővetkezők vaisk^-STvára ne adja többé évi átalányösszegén (400 kor.) bérbe i harcászati lőteret, hanem minden tptt hiutuálatéíl BRöti ilijn izámiiton *a katonai kincstárnak, mint ihngy másutt 50— 70 koronát számítanak. Ezenkirül állapíttassak mag több időszak, midőn a mezei munka miatt nem lehet lőgyakorlatot tartani. A vára hozza jókarba a cawrfü h förhina szőlőhegyekre vezető
« l váhtáfár évenként 2 százalékkal csOkkene és így 49 év múlva az épBIei éa berendaiia leijeten ingyan kerülne a város tulajdonába és a vitet-kozó köteles szt |i karban, httználhaió állapotban átadni. A vállalkozó köMea VOl^a sz épSlatat (dókőzben bármely gyBléai, vagy agyib cüokri nappal átengedni a váranak, U erről (iHiitran értesítést kap.
tJJ firdö a Balaton mellett Ugy
hogy a Rnagonyl-atra MylaKtiképptn a értesSIünk, hogy a pUtWa rend tatif-Líszló-ffliWŐ lelkén kereaztOl uj nt nyit-tatlék Kja4tnitaára A váron \'tanáét aa indítványokat a megfelelő szakbizottságoknak adta ki javaalattétd végett, a László-fürdő luiaidonoiál, a Naggkanlzaai Ttksrékpénztár RiaevényUntaigd már most fethivta ajánlattételre. # \'
— Gyermeknap Nagykanizsán. Nagykanizsa várnának minden tétagéten, — egész társadalmi életében nagy várakozással tekintenek a holnapi gyermeknap &. Mindenütt a legáltalánosabb örömmel is érdeklődéssel várják ezt a napot, amely. . — ha az előjelek nem csalnak — igazi ünnepe lesz Nagykanizsának is a jótékonyságnak. Már ma fdállifotlák a korzón a holnapi nap fótátorát, amelyet kit hatalmas nemzeti lobogó diszlt. A zászlók vígan lobognak h szélben éa a gyermeknap re ndezó- bizottsági is nagy reményied néz a holnapi mp tü,—A holnapi vt rág napra tervezett nagy cécóinak részleteiből annyit kOzöltak valónk, hogy a program legtöbb érdekesiége egy mozgó tzinptd lesz, — melyen i minap érkezett tzinlárialat legjelesebb tagjai árvára különböző pontjain kabarétzámokat produkálnak. Reméljük, hogy Nagykanizsa intelligens közönsége megértő bizalommal ia áldozatkészséggel fogja honorálni a rendezés nemes és táraazió munkáját és a holnapi Virág- és gyerm< knipnik agy erkölcsiekben, mint anyagiakban páratlan sikere lesz. »
— Egy polgármester ezüstlakodalma Szombathelyről Írják, hogy Brtn-ntr Tóbiás szombathelyi poiglrmetter tegnap ezüstlakodalmát ünnepelte nejével, «w k.I—« M.^H^I a p^g4-----
párt a vára társadalma benaőséges ovációkban ritzedtdte.
-i A szombathelyi püspököt megoperálják. Szombathelyről\' jelentik: Gróf Mikes János megyéspüspök betegsége rentes lefolyású. Néhány nap múlva orvosai tanácsára a budapesti Vifife Keress kórházban szállíttatja magát, a
kAi a gmáigi rtr I naaáBHg ggi
nvr w sst sa mini wn uwttttimavr Mitvmr I u rrcr
Híg, tfloivns fafj* 1 pDapCkffn
donát képeső BaWdti-OszM ia Falu-Szemes i legközelebb parceitázásra kefUtr Réuvéaytirsaaág vari alakulóban, amely ^modern íflrdőhelyet létesít éa a villákat felépítteti. A bankári teendőket a Hungárfi Bank végzi i a tank égtae atatt létaOl az uj részvénytársaság is.
— Vizsgák sorrandja. A nagykanizsai áll. polgári fiu- ét leányiskolának ma délután volt a tornavizsgájs a várai erdőben. Az egyéb vizsgákat junius 11-101 21-ig tan|ák meg. 29 Ikin Ti Dcum-mil bezárják az iskolaévet is 26-ikán tanulmányi kirándulásra indulnak a Magas Tátrába.
p— Dr. Oetker sütőpora. A budapesti Tsvasti Vásár likalmával, mdy legulóbb a Vigadóban tartatott meg, kiváló napilapjaink, mint a Pesti Hírlap, Budapesti Hírlap Az Ujiág, Nsuei Peiler Journal, Práter Uoyd ttb. a ma rtvár az aaiasvi-ligön jS hírnévnek örvendő ar. Öelker-féle Bukni (Wien mellett) sütőporgyár ktáltWáiáröl a tegsztbben emiékéziek meg. A kiilliüs Ízléses rendezése felől különösen a hölgy vendégek fejezték ki elragadtatásukat s szívesen fogadták a gyár tulajdonolt állal átnyújtott p óbactomagokai és Vény könyveket. Dr. 0.<tkar készítményei nálunk Is állandó helyet biztosítottak maguknak minden háztartásban.
• — A főgimnáziumi rajskiáliitás megnyitása. Holnap, junius 2 in vasir-nap fel tizenkettőkor nyílik meg a régi gimnázium rajztermiben a főgimnázium által rendezeti njikiállitáa. Nyitva van naponként 9—12-ig ét délután 3-6-ig. Belépő-díj 30 fillér, mely dijakból befolyó öttzeg tehetség ti rajzolók jutalmazáiári tordktatik. Minden egyhez sorsjegy tzal ja. . . Manna, „i^ —pf-
Legjobb ödiíö ital
— Hogyan Juthat Szekszárd — ingyen színházhoz A szekszárdi színház épüld ügye, ugy letet: egy etapéira megoldásra kerül, Büchier József eszéki lakos, magyar vállalkozó ajáalatot tett a városnak, hogy a legmodernebb berende réssel nagyszabású színház épületet hajlandó emelni a saját tervei szerint éa uját költtégén, ha a vára 20 évi kiziróiagoa jogot ad neki arra ét 400 négyszögöl területet. A várót évközben bármely idó-oakban megkapja két hónapra az épületet nini előadások céljaira ét ez időre a vára azabbatja meg éa azedhdi te a béröttzeget. Büchier az uj épületben nagyszabású mozgószinbázal létesít, melynek Belépi api a városa laníc áll pkaná meg. A váróinak jogában áll 10 év múlva az épületet a költiégek 79 tzázalddn
juniut 6-án dduün 9 órakor 3 -darab keretes olajfestmény kerül kisorsolásra Tekintve a kláliilásrendeiő trtzsircjg nemes intencióit is ilyenféle vállalkozásoknak kulturális és pedagógiai eiőnydt, kérik a kötöttség nemes lámqgjtását FeM Hzdfiafc kösrönettel focadatnik is hirtapilag ayugtiztatnak. —-—Hagy suttal at gnwater ? Ily xímlLiegnapLközkméayünkten_hizt—aiU
tunk attól, hogy a Sugár-uton egy honvéd őrmetier hajnali négy órakor beverte Wdiz Sándor izatóct ablakait ét amidőn a felriasztott ember kinézett az utcira, erre revolverből rálőtt. A rendőrkapitánynál tett feljdentéare a 20. honvédgyilog-ezred parancsnoksága nyomozáat indított az igtli botrány okozója után, de a nyomorát azt állapította meg, hogy as az őrmester, aki a botrányt állitótag elkövette, már 2 órakor a kaazámyában volt a különben ia alibit igazolt, mdy ezerint azon az éjszakán a Sugár-uhuk még a tájikán sem járt. Mát oldalon megindított nyomozás hir szerint vitzont arra az eredményre jutott, hogy a nagyméretű akan-. ddumot egy vidéki vaiutai inizcenálta, akinek egyenruhája okozta azt, hogy a reggeli télhomályban egy katonával tévesztették ö««ze
_]- No haheainnk. amikor a Mt gyor meknek nincs dvigya, loaéaNp t tate leiében, bágyadt is soványodik Itt tegMaégia van i ilkeig, éppeat aaiN izílőre, gyermekre rtérn egyaránt a .Pbosphaline Pdttira\' vüágWrt tápszer, — amdy a tdtUdiehai izervezetet egyhaUflie NtetaM, sitt, a tenne fogai •Moarfát, a tokát magkaményki ét aa
jék a Phosztettne PiUíérts-l, mart aa á tegnnomiyu es isgaatnatasogaDfi tapu»« anyagokht "tartaUnazza. S175
Ha jó bortakar olcsón
inni, SSJTW
m
10 flll^ Magyar-u. 74. TeMoa 2IS. «. SAntAN JÓZSEF lOszétkentkedd; 8977
ugy Wct)( Sátrán
mety literen- 7%M| atanytegyi Unt vflrta II HU. fehér rW^ ktvánaira^házhoz küldöm. — Cte Inti
AZ ÖREGEM
la mindl( aat mondta, hogy aaapWk elftséaért, valamint tinóm, puha bír éa fttwr MM at-
Mtéri ét otgnvltáia wac* tobb ■ ■lat a nUgtiM „StnStopMtl" HNonrtlt-
vMjnyt jimwn\'sw. \'"tasato
Bergmann ct Co. cég Tetichan lE. Kapható ■Itatti gjaginwUfc . meatrta- Ittxtsmtái a minden « atakmábx »«gó ffiletbcn, Darabja S0 llllér. llasoBlókcpín csodtOatOMn bavádk a Bergntann-féle JHaaéra" llliomtslkrém fehér aa Unom nfil kewk migóváaáia, auak tubusa 70 Mrt witdaaltt kaphalá.
A kész szölövédeliiii porok
. kid Ufrifibhtk és ma ta IrgáltaianoMhbsM «l vasutak icr^dvt.
a Dr. Aschenbrandt\'^^
Bordói por „ Rézkénpor jJ^
píronosjprSfa 4t • Uftstkamal tftaa. Esan utóbbt szer MgélyévaJ av«ak«ni aakor»aJ sok axar hold uU termését teljeaeú MftMSlMk.
A bordói
hn ti-t ütln. Iciicbb uákokbaa 68 fiUtí.
a rezKenpor kfT wbu« ta
, fillér, kiubb iiikokban 49 MUr.
-—t- Viaái ká|i»iaatal a MOt
Magyar Mnögaadáh SzBvatka zete Budapest, V., Alkotmány-n. 31.
Párok aaaaklvSI ka^kiHk a _ Huni k*a urtaM mm faj^aaatiai tnw^tko|etekn<y, • Géadaaáfi Kvt«*tü :—11 Ilii NagTkaatMaa, Molnár Ipiscnil báty, a Tapvkavtdékí Osxdakt i1,1 "
HIRSCH és SZEGŐ
Nagykanizsa, Fö-tér,-
m, WH u M t)Uii iiiiu
TELEFON: 75.
TELEFON: 75,
Kölctön-ponyva intézel, u Víz mentei ponyvák (kazaha karók) aj Nyers-ponyvák it ponyva-azövetek. a Oabona-taikok minden minőségben, a Ponyva-különlegettágek. a SpectalUátok mozdony ét ciéplógépekrc olíjmézgával prephrátva, tartóitágért évekig navaloluak. a Raktáron tartunk sátor-ponyvákat mtaűtn tilnben it minőiigbcn. a Eladási feltételeink aiőnyOaek. a
m Kívánatra kéastiggtl szolgálunk mintázott árajánlattal, ta
üzletszerzők kerootetnok ———m
■ZALA
Itll fURlW 1
tagok éa «
Sulyok ntdvé
wué hatáaul vo* • gyStéaie, igen nép ninmal öttzejöttek a érdeMdők A gySlénn Vkla pübioot helyt igtzgttó él Sipon litván kOzpontl titkár tartottak beszédei. A tagok néma népen naporodik.
rutoarwMftnn májúi hó IMa tartott a Kathottus Nápnövetaég helyi miwiHc igen nép éa nagyon látogatott gytttért. P. Rácacy Farkat. uentbenedekrendi áldozópap, plébános, beltri igazgató magaa nárnytlua megnyitója után Sipon
C » a a — * * i . .. . - .l. _ ki
WVU íoipunil (UiAv mentát i imnoa-
rjt rvepcinvciKf ixnEKft\' «
gatóaág lelkesen tüntetett iKatbolikui Népazflvetaég melléit
AlsápáMéh máiua 19-én, vasárnap, a nagymisb után *oN a KatboUkui Nép-atOveliég helyi nemzetének gytllése. Óriási nfmban megjelent közönség haB-gatta Vida józáef plébános helyi igazgató éa Sipoa litván k Sí ponti titkár elóadáiál a • gytlée után stimoe uj tag ietent-kezett.
Smlgyötgyváron délután, a litánia után tartott a Ketholíkui Népszövet »ég helyi szervezete igea nép gy illést. Siijj Alajos plébáflot, helyi igazgató éa Sipow Irtván -központi titkár beszéde után fflbb tag taáamrtniH
NemesbUtön májút 20-án tartotta a Katholikui Népnövetség alakuló gyQtéiét. Szukita Vendel plébános ét Sipon Irtván központi titkár bctzédel után a tagjetent-kezét rögtön mag indult. Helyi igazgatóvá Kin Otrgaty földbirtokot, (egyzóré Irtván kántortanító éa caoportve-Nyal Antal lati mtgviliiilit. A-ugjaientkezét még mindig tart.
Kmmta-an májút 21-én tartott a Krt-hoítkut Népsiövettég helyi szervezete rendkívül tátogatott gyQIitt. Tiactoa Kálmán h. plébános éa Sipon litván központi titkár beszédének a hatén alatt Igán tok uj tag jelentkezett, Helyi igazgató Varantó litván, a fogyasztási szö-vatkent péflztámokt
Itmételjük, hogy ez a tudósítás az Alkotmáay-bó| való, tehát nincs minden népligetét u eredmények lulzán nélkül. Ml tahit egyáltalában nem kezeskedünk trrói, hogy a Népnövetiég tagjai ctak-ugyan ily rohamonn növekednének a keszthelyi járátban; de benntlnkrt a nem it érdekel közelebbről A mi tigyei-ménket u a mozzanat ragadja mey, bogy n ortzigg) Qléti néppártnak egyszerre
mily LifiixBt tett —, bog? a tauthclyi
játért megdolgozza. Százszor ét százszor awgvilégitottuk mér ml — t megtették "tat-
melyekkel t Népszövetség elválaszthatsl tanul fant van kötve a néppárttal a kimutattuk, bogy a népnöveltég nem egyéb, mini i néppárt gtidatigi jelszavak jelmezébe bujtatottharci atyuflMllég, liiima jár, politizál t a néppárt poütikáiát csinálja. A párt ezt a szövetséget szoku mozgósítani politikai céljainak érdekében, ahogy a szocialisták n utcát moagótitják mag. Vili hányszor a néppártnak szüksége van arra, hogy poaidójit meger ósiltt, mindtnnyiizor a népszövetségnél rendel meg üdvözlő táviratokat Tehát itt nem gazdasági akcióról, hanem leplezett pártpolitikai propagandáiéi van né. Íz legélesebb viligonággal kiderült a Menyei járásban, hol a nép-szövetségek állítottak néppárti jelöltet.
A htsxtbdyi járátban Rtkóvszky Béla a képvinlő ét 6 a néppárt tagja. Maga Rahovnky ntn áltatja magát azzal, hogy rénárt ebben a kerületben még egy vi-tantáaon mandátum teremhetne. Mint egén Zalában, a ketzibelyi kerületben it megingott a néppárt talaja t a mint a párt elvesztette Letenyét, Kanizaát, Eger-izeget, el fogja ventenl Keszthelyt i». A knzthelyi néppárt rotazul érzi magit t ezért mozgósítja a népszövetséget. Rt-
kóvszky Béla mandátuma beteg t ezért trósNik a szOvelséget. De nem tok eredménnyel. A tzöveitégbe talán még beltp-nek n emberek. meg ia mirtdntk jó lutholikuioknak és nOvgteégi tagoknak, de abba mir egyeznek bele, hogy óhet központi direktívákkal leuataztauák valamelyik párt jsMMjére. A kenlhelyi itrátban dsucszcddi tagsági dij - mér ataerint, amennyi a ludówtiiból igát, —
heaaiiálkat a násiaaflMdaán-\'^ n - Pa>_
ussznsinai • ncptitHF*»nniiwi wv- w
Színház után
\' V >vT
a tzinének ét közönségtalálkozó helye a
„Badacsony"
vendéglő (Fő-ut) — A vendéglő naponta éjfél után 2 óráig marad nyitva ét mindvégig
meleg ételek
kaphatók. hm
wm~ Elsőrendű cigányzene!
küuin mmi
Kouuth Ferenc előterjesztette az ellenzék potleiililt — A kormány kO-rében azokat elfogadkatstlanoknak tartják. — A miniszterelnök holnap iráatwa válaaíol.
— Tikfonjtltntés. —
Budapest, juniua I
Kouuth Ferenc ma előterjentette a baloldali pártok javatltlál, melyben a békét kibontakozást célzó feltéleleket Ousefogltltik. Megállapítható, hogy u elletiíéki javaslatok a többség otda\'án nem keltettek kedvező benyomást. Az előterjeiztett fonnibin sem a választójogra, sem a vAderőreformrt vonatkozó ellenzéki javaalat azt mutatja, bogy ezrk a propoziciók nagyon it felületei módon készültek, aminthogy u mindöttzé néhány napi előkétzilét útin maiképpen nem It lehet. A véderőre vonatkozó tétz pedig iLáUiLfd l vagy a
végzetet revolúciós politika fellámantáiái, vtgy pedig ennek vianauiatitáia etétén egy szerencsétlen provizórium indítványozását. Ez a provizórium továbbra ia ntpi-renden tartané t katonai kérdéiakat, melyeknek nyugvóponttá juttatán pedig oly
40 koronát fognak levonni a hudipaatt tüntetés éa u ánrízktteartrófi károsultjainak javára. A Ház két mandátumot igatolt, majd fstohraaták az IntarpallAcióa könyvel, után u elnök jelentette, hogy Koaauth Ferencnek engedélyt adott tm, hogy u ellenzéki pártok nevében a parlamenti helyzetről napirtnd előtt felnő-
gysrmekhaitjt
Kouuth Ferenc nagy érdeklődéstől kitém emelkedett szólásra, A nOttette-
jelentette ki Koaauth. A parlamenti életben súlyos súrlódások vannak, melyeket ftindenki sajnál. Hivatkozik arra, bogy nincs Önálló hadseregünk, mert ez enk kiegészítő réazc a közös hadseregnek. Éppen ^ mai mionyok mutatják, hogy ki vigyünk uolgáltttvt Auiztriának. EW-meri, hogy le leiztehi kell a véderő!, abhez hozzá <t járul, hl eleget lennek a törvény szellemének Sajnos, e követelésünkkel nemben Ali uralkodónk felfogása. Ax egész ellenzék óhajtja a békét s azért előterjeszti ennek btteponkaetalt. Felolvassa a hírlapokból mir ismert pon-tozatókal, melyek a véderőjtvastatra éa a válatzíójogri vonatkoznak. A véderőre vonatkozólag vagy a jtvilláiból i közjogilag térelmet rének kiküszöbölését kivinja, vigy provizóriumot. Kéri t több-légél, Mfaajik él a |avaaia*M ét Siti a mkiinterelnOkOt, hogy lájékozlttn a korminy felfogásáról,
Á\'laíános megtepetétre Lakún László mininleietnOk nyomban viltnoli. Ez alkatommal csak arra szorítkozik, bogy kO-szönétet mondjon Kouuth Ferencnekaiéit, hogy az ellenzék megállapotliait előter-jentette. Bár első haliéira ia vannak tb letmtisei, mégtem tsrtaná illőnek, hogy a kormány álláspontját első halláara pte-cizirozn. Csík annyit akar kijelenteni, frwy a kotmány inátpontját a legrövidebb idő alatt megfogja ismertetni, de ez a körülmény semmi etette sem hátráltit-
vitial falfdíve csscaamflh gyermafcafi, gwprnofbajowái
réflbtvált tápláléka
JVJrtfo Aá/U4MAn%> M \'QrvpéUtM tuán&tiu Tiszti aípafi l^if y
ttritlntl ■ , iMtt 1l*rie«w_ ■tátin tyttyttiHárlin te
■ IteteteNi mi«n»H.
nagy érdekében állna Magyarországnak. a kormány iftiMéfléWtre fflég lógja trlts-gálni az ellenzék javnlatail.. Tárgyalások alapján fogja viauauiaailani art, amit azokból viatza kell utaaitani. A béke Ugye ezek után azon fog megfordulni, bogy u ellenzék mennyire nyújt teret a módoaitiaoknak.
A képviselőház ülése.
Igen hagy érdeklődénél várták a kép-vinlőház mai 0létéi, melyet Titza István gróf elnök fél !! órakor nyitott meg. jelentette, hogy a pártok megegyezétének értelmében minden képvinlő ntpidijából
ha ia a parlament munkijit. Sok éa tür-gőt dolga van a Hátnak; már junluiban vagyunk ét 0 óhajtja, bogy a Háznak ex évben, it meglegyen i nyári szünete. Ezért kerOlni kell minden Időveiztetéget t Ígéri, hogy vilatzil a legrövideBb idő alatt megadji.
A miniszterelnök tzavti után áttértek a Véderőjtvulitok lárgytüiirt ét Ottfy Lajos mondott benédet, melynek végén lerméneteten határozati > javaalatot nyújtott be.
A Ház legköulebbi Oléte hétfőn lear.
válasza.—
A kormány
Elterjedt hitek szerint Lukács László miniszterelnök holnap Írásban fog válaszolni az ellenzék békeajánlitára. Ki fogja fejteni a kormány válttztójogi álláspontját, mig u ajánlatnak a véderőjavatlalra vonatkozó rétzét egynerüen elutasítja, mert az minden további tárgyalásra alkalmatlan
A nagyérdemű közönség szives pártfogását kéri
Kovics Jolán
oki. szQléaznA S719 Mtgytr-ulca 5. n.
kiváló bór- és Uthlomof t-(jóftjfuixáa
SMM&TQE
wss- ál hályatSajataál, klszvésysái, czsksrtsts|si|aál, vtritaayiái, mén-táal «a Wfiáalatsrvek twntjalaál lűttoi katán. Tnéntta Ttanata nv^yirk
***** -- SCHILT1S ÁSOST1

IlllfillilSlllllllllltlIWt
Idöjósiás.
\'(A Mttorolngltl latteit julentétt.)
Budapest, juniut l.
Meleg lao vét halót átvétve IH-ott némi j cnpadékkal. Déli bóméraéklat 21.6* C.
A bolgár kfÍAiyi család ntoa
Bks, funiut 1. Fítúlndnd bolgár király ét neje, valamint a trónörökös ma ttél-utáw 3 órtkot Bécsbe érketlak rianniti bolgár kifályné Budipetten, a keleti pilyaudvaron csttlakozott cnládjáhoe."
FircAk püspök meghalt
Ungvár, juniut I. Flrt.dk Qyult (Orőg-katbolikui pütpök at ijjel meghalt.
Egy uricsalád tragédiája.
Budapest, juniut I. Vérlagyantóan tragikus jelenetnek voltak tanul átok, kik a Kun felől érkező reggeli gyorsvonattal jöttek Budapestre. A vonalon nlamt Schumann Mtkn kaaaal tóerdén te a feleségével, egy szép, fiatal ataaonnyal. A nerenctétten tttzony elmebeteg ét férje a Schwtrzcr-tunalóriumba akaila leihozni Útközben a férj szerető aggodalommal őrizte betegéi Ez azonban agy Maatten pillanatban mágia kijutott a kocsi lolyoiójiri, melynek lelránlotta ablakit éa azon it kivetette magát a robogó vonatból. At útitok n ijeditegtót otrmco-ten nem ludtik megakadályozni a szerencsétlen astzony végzetes lettét ét igy nem akadályozhatták meg azt tetn, hogy a Mer-dén feleségének eltOnétét látvi, maga ts utána ne ugorjon. Az útitok megrántották t vénlékel, miié t yonat nwgim. A háiiK
találták, mindkettőt enmétetienOl, halálos sérülésekkel. — A főtrdéul éa feleségét a vonatra tették t Petire nállitottik őket, hol mir a mentők virtak rájuk.
Egyltt a halálba.
Békésgyula, junius 1. Ákos István gazdalegény és Tatai Zsófi, egy jómódú földműves család gyermeke régóta szerették egymást De egymásé még sem lehettek, mert a leány vagyonos szülei ellenezték a házasságot. A fiatalok emiatt való elkeseredésükben halálra szánták el magukat, s ma reggel egymást átöléive a Körösbe ugrottak. Holttesteiket néhány óra múlva találták még.
ALT és BOHM
NAGYKANIZSA, Városház-épület
Heti sorozatot eladás!
f vOMÖLCBMío SÓ- éa paprika-tartó Nickel kenvérkotár
jmlnden hit/.tartásban nél- " r
imilíliéllíir— ttlMtltytiwt tayenco betéttel
1 db, ári t Hor. I drb ári ttO flllér. I ilrb. áia K !•
[ lÉtlfl |Í| imm l^"1""""1 fW\'»l* *Q Itll.j A át It Hvolpaplt OQ t. j
Ktta árak Cli^lt na* t Hátin maradnak árvteytna. i Vldákl rtwdtléitltt pontosan ttakfttMnk
23.
HÉT
mt.
4. oldal.
ZALA
Ittl JUfifM 1
mrt hatásul fod a gyűlésre ■ágii IfM asáp námmtl OsasejOttek tagok éi ti árdeklódők A gyűlésen Vkta János plábánoi helyi igazgató él Sípon litván központi titkár tartottak beszédet A tagok izáma népen szaporodik.
Ztitoapáttban májua hó lá-án tartott Katboükizs NépszOvetaég bátyi zzervezete igen uép és nagyon látogatott gyűlést. P. Rácaey Fitkaa. azentbcncdskrendi Hdozápap, plébános, heivl igazgató magas szárnyalású megnyitója után Slposs István központi tlikár Ismertette a Kathoit-kw Né|
gatóaág lelkesen tflnMett Népazóvetséf mellett.
AUópuhoktn május 19-én, vasárnap, a nagymisa után vált a Katholikui Nép-stóvitség helyi szervezetének gyűlése. Óriási számban megjelent közönség hallgatta Vkta József plébános helyi igazgató éa Sípos István központi titkát előadását s a gyűlés után számos u] tag jelent kezelt.
Szentgyöt gywUon délután, a litánia után tartott a -Ralliolikus Népszövetség helyi szervezete igen szép gyűkbi. Szíj] fyajoi plébános, helyi igazgató és Sípon István kftaponti titkát beszéde után több tag jelentkezett.
NemesbBkön május 20-én tartotta a Katholikus Népszövetség alakuló gyűlését. Szűkíts Vendel plébános és Slposs István központi titkár beszédei után a tagjelentkezés rögtön megindult. Helyi igazgatóvá Kása Oergely földbirtokos, jegyzővé István kántortanító és csoportve-Nyul ántal latt ■agválasatva.-A lagjelenlkezés még mindig lart.
Sulyok
-A*
Kaimaa-on május 21-án tartott a Katholikus Népszövetség helyi szervezete rendkívül látogatóit gyűlési. Tinczos Kálmán b. plébános és Siposs István köz-pontl titkár bestédének a hatása alatt igen sok aj tag jelentkezett. Helyi igazgató Verasztő István, a fogyasztási szövetkezet pémtárnoks
Ismételjük, hogy ez a tudósítás az Alkotmány-hót való, tehát nincs minden szépítgetés as eredmények túlzása nélkül. Ml tehát egyáltalában nem kezeskedünk arról, hogy a Népszövetség tagjai csak-ugyan Qy rohamosan növekednének a keszthelyi járásban; de bennünket ez nem is érdekel közelebbrói. A mi figyelműnket sz s mozzanat ragadja meg, hogy as országgyűlési néppártnak egyszerre mily s&igfit lett az, hogy a keszthelyi járást megdolgozza. Százszor és százszor megvilágítottuk már ml — s megtették ezt mások Is azokat a szálakai, melyekkel a Népszövetség ehrálaszlbatat-lanul faaze van kötve a néppárttal s ktaratattuk, hogy a népszövetség nem agjéb, mint a néppárt gazdasági jelszavak jelmezébe bujtatott harci szerve. Á népszövetség, smene jár, poUUzil s a néppárt politikáját csinálja. A párt ezt szOsetséget szokta .mozgósítani politikai céljainak érdekében, ahogy a szoeislisták sz utcái mosgósiiják meg. Valahányszor a néppártnak szüksége van arra, hogy pozícióját megerősítse, mindannyiszor a népszövetségnél rendel meg OdvOzlO táviratokat. Tehát Itt nem gazdaaági akcióról, hanem leplezett pártpolitikai propagandáról vsn szá. Ez legélesebb világossággsl kiderült a Menyei járásban, hol a népszövetségek állítottak néppárti jelOttat
A keszthelyi járásban Rskovszky Béla a képviselő és 0 a néppárt tagja. Maga Rskovszky aem áltatja magái azzal, hogy részére ebben a kerületben még egy választáson mandátum teremtetne. Mint egész Zalában, a keszthelyi kerületben is megingott a néppárt talaja s a mint a párt elvesztette Letenyét, Kanizsát, Eger-szeget, el fogja veszteni Keszthelyt ir. A keszthelyi néppárt rosszul érzi msgát a ezért mozgósítja a népszövetséget. Rs-
kovszky Háta mandátuma betag a ezért eiOsitik a szOvelségel. De nem sok eredménnyel. A szövetségbe talán még belép\' nek as embereik; meg la maradnak jó katbotikuaoknak éa szövetsági tagoknak, de abba métámra egyeznek bele, hogy ókat központi direktívákkal lessavastsssák valamelyik párt JelOttjáre. A keszthelyi járásban \' összeszedeti tagsági dij —mér aszerint, amennyi a tudósításból igaz, — népaaliataágaak. Pa Ra-
Színház után % >
a színészek és közOnség^ találkozó helye a
„Badacsony"
vendégló (Fó-ut) — A vendéglő naponta éjiéi után 2 óráig marad nyitva és mindvégig
meleg ételek
kaphatók. gM
W Elsőrendű cigányzene!
Kílltltl Itktllüllt.
Kossuth Ferenc előterjesztette as ellenzék pontozatalt — A kormány kö-rében azokat elfogadhatatlanoknak tartják. — A miniszterelnök holnap írásban válaszol.
— Telefonjelentés. —
Budapest, junius I.
Kossuth Ferenc ma előterjesztette a baloldali pártok Javaalatál, melyben a békés kibontakozást célzó feltételeket összefoglalták. Megállapítható, hogy az ellenzéki javastarok a többség oldatán nem keltettek kedvező benyomást. Az előterjesztett tonnában sem a választójogra, sem a vádetóreformrs vonatkozó ellenzéki Javastat szt mutatja, bogy ezrk prepozíciók nagyon fa felületes módon készültek, sminlhagy sz mindOsszé néhány napi dSGBíJTés ~űüGT másképpen nem is lehet. A véd erőre vonatkozó rész pedig egy képtelen allemalivál állit icl:. vsgy a végzetes revolúciós politika fellámssztásái, vagy pedig ennek visszautasítása esetén egy szerencsétlen provizórium indítványozását Ez a provizórium továbbra is napirenden tartaná e katonai kérdéseket, melyeknek nyugvópontra juttatása pedig oly nagy érdekében állna Magyarországnak.
kormány mindenesetté meg fö(|l vili-gálni az ellenzék javaslatait. Tárgyalások alapján fogja visszautasítani azt, amit azokból vissza kell utaaitani. A béke ügye ezek után azon fog megfordulni, bogy az ellenzék mennyire nyújt teret a módosításoknak.
A képviselőház ülése.
Igen nagy érdeklődéssel várták a képviselőház mai ülését, melyet Tisza István gróf elnOk léi 11 őrskor nyitott meg. Jelentette, hogy s pártok megegyezésének értelmében minden képviseld napidijából
40 koronát fognsk levonni a budapesti tüntetés ás az árvízkatasztrófa károsultjainak |avéra. A Ház kát mandátumot Igatolt, majd felolvasták az Intarpslládós könyvet, sztán sz elnök jelentette, bogy Kossuth Ferencnek engedélyt adott arra, bogy az elletnék! pártok nevében a parlamenti helyzetről napirend előtt felszólaljon,
Kossuth F erese nagy érdekMdástdl kísérve emelkedett szólásra A szOvetke-
• t-át rtlrnrdhi ——■*»---l.___n _
wn knvntvBi pintnr in fi ocn oewwty
Jelentette Ü Kossuth A parlamenti életben súlyos súrlódások vannak, melyeket mindenki saJnáL Hivatkozik arra, bogy nincs Ónálló hadseregünk, mert ez esik kiegészítő része a közös hadseregnek. Éppen 1 mai viizonyok mutatták, hogy Id vagyunk szolgáltstvs Ausztriának. Elismeri, hogy fe fosztani kell s véderőt, ehhez hozzá is Járul, ha eleget tesznek törvény szellemének. Ssjnos, e követelé-sünkkel szemben áll uralkodónk (elfogása. Az egész ellenzék óhajtja a békát s ezért előterjeszti ennek békepontozatait, Felolvassa a Űrlapokból már ismert pon tozalokat, melyek a véderOJavastatra és a választójogra vonatkoznak. A véderőre vonatkozólag vagy a javallatból a közjogilag sérelmes részek kikűnObOlését kívánja, vsgy provizóriumot. Kéri atObb-légét, fogadják el a javailaiol és kéri s miniszterelnököt, hogy tájékoztassa kormány felfogásáról.
Á\'latános meglepetésre lakóét László miniszterelnök nyomban válaszolt. Ex alkalommal csak arra szorítkozik, hogy köszönetet mondjon Kossuth Ferencnek azért, hogy az ellenzék megállapodását előterjesztette. Bár első hsllásra Is vannak ellenvetései, mégsem tartané illőnek, bogy la kormány álláspontját első balláara pre-cizirozza. Csak ennyit akar kijelenteni, hogy a kormány álláspontját a legrövidebb kló alatt megfogja ismertetni, de ez a körülmény semmi esette sem hátráltál ha ja a parlament munkáját. Sok áa sürgős dolga van a Háznak; már Junlusban vagyunk és 0 óhajtja, bogy a Háznak es évben is meglegyen s nyári szünete. Ezért kerülni kell minden Időveszteséget s Ígéri, hogy válaszát a legrOvideBb idő alatt megadjs.
A miniszterelnök szavai után áttértek a véderőjavaslatok tárgyalására és Ostfy Lajos moodotl beszédet, melynek végén természetesen határozati*j|vaelatot nyújtott be.
A Hü legközelebbi ülése hétfőn lest.
A kormány váfifzi:
Elterjedt hírek szerint Lukács László miniszterelnök holnsp Írásban fog válaszolni sz ellenzék békeajánlatára. KI fogja fejteni a kormány választójogi álláspontját, mig az ajánlstnak a véderOjavaatalra vonatkozó réazét egyszerűen elutasítja, mert az minden további tárgyalásra alkalmatlan
gysrmeMtszijt
víggal féfíőive caecesmflh gyermekek, gyomorbajosod
réobtvált tápláléka
JOJvéfe Aj/ié^riUtt/ Jijjnhdi&tg <yti**A<m. Tinta alpesi tajaf
■ la^iaiiaai, • . taaaaa Itáliai, * aüaSaa avdgyakanai »aw • rfrogartiábaft keipftaüty aép«Mfu4 ii|iai»»w.
A nagyérdemű közönség szíves pártfogását kéri
Kovács Jolán
oki. uűléazaA 8719 Msgysr-utca 9. sz.
SAL¥AT GR
vasa- ás hétyafbajsknál, Márványáét, czaksrbstsgságaát, virtMayaái, smétr táal ée Mafzásl azsrvak banitJalaáJ kifOaé katása. ~
kiváló bér- éa ttthliiiiioa t gyógyforrás
TÉrlraiikcs leldtiKInfmt
Időjóslás.
\' (A niátíorologlai latézat JaltwtéaaO
Budapest, junius I.
Meleg idő* válható, elvétve Ht-ott sást csapadékkal. Déli hőmérséklet 21.6* C
A bolgár kmUyi család utón
Bks, junius 1 Feldtndnd bolgár király és neje, valamint a trónörökös ma délután 1 ótakoi Bérsbf *"tintak fíananti bolgár királyné Budapesten, a keleti pályaudvaron csatlakotoN csstádjáboe.*\'
Fircik püspök meghalt.
Ungvár, Junius I. Flrc~dk Qyula görOg-katholikui püspök az éjjel meghalt.
Egy uricsalád tragédiája.
Budapest, Junius 1. Vérfagyasztóén tragikus Jeleneinek voltak tanul ások, kik a Kaaea fefől érkező reggeli gyorsvonattal JOttek Budapestre. A vonalon mázott Schumann Miksa kassal fóerdász la a feleságévei, egy szép, Hatal aaasonnyal. A aserencaétlen asszony elmebeteg ás férje a Sebwarzer-szanatóriumba akarta felhozni. UtkOzbeo a férj szerető aggodalommai őrizte betegét. Ez azonban agy őrizel Un pillanatban mágia kijutott a kocái folyosójára, melynek felrántotta ablakát éa azon ál kivetette magái a robogó vonalból. Az utasok az ijedtségtől dermid-ten nem tudták megakadályozni a szerencsétlen asszony végzetes lettét ás igy nem akadályozhatták meg azt aem, bogy a fóerdász feleségének eltűnését tátvs, maga Is utána ne ugorjon. Az utaeok megrántották s vészfékei, miié z vonat megállt A háza** pári | ainek mintán saymás közelében találták, mindkettőt eszméletlenül, halálos sérülésekkel. — A Merdészt és feleségét s vonatta tették s Pestre szállították Okét, hol már s mentők vártak tájuk.
* wtm*
SCHVLTIf ÁCOST
Egyltt a halálba.
Békisgyula, junius 1. Ákos István gazdalegény és Tatai Zsófi, egy ómódu földműves család gyermeke régóta szerették egymást De egymásé még sem lehettek, mert a leány vagyonos szülei ellenezték a házasságot A fiatalok emistt való elkeseredésükben halálra szánták el magukat, s ma reggel egymást átöleive a Körösbe ugrottak. Holttesteiket néhány óra múlva találták meg.
. " . f _ _ —— Heti soroxntos eladási ....... aa
AiT pq ROHM |.K?sasaaai i»-í»wrika-i.r.éi ^
f \\ l I \\~J vj I M yy | | | Y, | IBISihattlA lar»<x» U^aaca WMtW
^"a ■w ■ t db. ára 1 Uer. I drb ára SO flltár. t drh á<a K t* «J g (••
NAGYKANIZSA, Városház-épület. it| UHiMli: m..ja^i. #oj
•_\' ___\' K»ía ** eaagta Mas l Mtaa maradaak árréarkaa. 1 Vidéki mliltiiln puainaaa aaakAaMak.
1912. jtmiss 1
ZALA
S.
nmeit.
- Pénzügyi bUottilc űléte. A városi képviselőtestület pénzügyi bizottsági ma szombst délután fél 6 órakot bizottsági Uáat tart, melyen több nagyobb jelentőségű városi ügyet készítenek elő. A hiioSaágl Más lát gyeiről éa búzandó határozatairól hétfői tzámankban ludó-
sS^S-_______
1 - Felvették a 3tT ezer koronát. Ma
déklótt megint act a ritka vig hangulatot lehetett megtalálni a városház Dsazes irodáiban, mely ott pénzosztás idején szokott j&enlkeznl Meri ma megint pénzt osztottak a városi tisztviselőknek, kiknek ma dupla, sül tripla, s nem egynek quaidupia elsejéje volL Az államsegélyképpen már hónapokkai ezelőtt érkezett 30 ezer koronát a legutóbbi városi közgyűlés osztotta tel és azt \'csak a tegnapi tanácsülés utalta ki Amint a tisztviselők az erről szóló Írást ma reggel megkapták, Mióta múlva már magja sem volt a városi kasszában a 30 ezer koronának, melyet Htlvax Gyula pénztáros alig győzött kifizetni a rács előtt türeimetlenkedőknek.
— A városházi bottok nj ajtói Évek éta foglalkoztatja a városház épületének gondját viselő városi tanácsot és az illetékei bizottságokat a pusztuló városházi boüajiók pótlásának ügye A kereskedők pótlékát nerettek valns, de a város est nem volt hajlandó oly feltér leiekkel megcsináltatni, a hogy a boltosok óhajtották, hanem ehelyett azt határozta, hogy egyszerű göoedónyös aj ókat és kirakatokat csináltat a régiek helyére. E j tervek hallatára több helybeli és idegen iparos ajánlatot adott be a város mérnöki hivatalihoz, amiket a mérnök a tegnapi tanácsülésnek mutatott be. A tanács, bár as ajánlatokat áltatában elfogadhatóknak találta, mégis árok csekély száma miatt vetSenyiárgyalás tartását rendelte el ée utasította a mérnöki hivatalt, hogy annak előkészítése iránt intézkedjék.
— Tárgyalják a közgyűlési inditvá-ayskat * tegnap dtíhen Lutaii lanácfc / ülés vette (el tárgyalásainak qprába azokat at indítványokat, amiket 1912. évi —városi költségvetés képsIseWtestüleii tét-gyaiásakor egyes városi képviselők a közgyűlésnek tettek Ufiriry Qéza indítványai a következők voltat: A város ne aá|a többé évi átaláayflaaetétnéQOkoLX bérbe a Itanászaii lőttrtí, hanem minden —egyw\'haaanálatirt kü\'ön dijai azámiison —a katonai Bncatánttk, mint ahogy máiul! 50—76 koronát számítanak. Ezenkívül állapiltasték meg több időezak, midőn a mezei munka miatt nem lehet lőgyakorlatot tartani. A város hozza jókarba a emföi tx förhinci szőlőhegyekre vezető
utakat. A heti marhavátárteret hozták rendbe ét nyerjen már megoldást et országos markavásártér végleges elhelyezésének kérdése. Létesitessék községi takarékpénztár. Kiakanizss ositassék a mai két kerület helyett három közigazgatási kerületbe. Dr. Matek László «. képviselő indítványai voltak: A VI—VU. kerületi vároai kültanácsosok napidíjainak felemeléte. A Király-utca mindegyre nö-*4 vekedő forgalmának megosriása akként, hogy a Rozgonyi-ulca folytatásaképpen a
László-fürdő telkén keresztül uj ut nyil-tstték Kiskanizsára. A városi tanács az indítványokat a megfelelő szakbizottságoknak adta ki javaslattétel végeit, ^a László-fürdő tulajdonosát, a Nagykanizsai Takarékpénztár Részvénytársaságot már most felhívta ajánlattételre.
—Gyermeknap Nagykanizsán. Nagykanizsa városának minden rétegében, — egész társadalmi életében nagy várako-zással tekintenek a holnapi gyermeknap elé. Mindenütt a legáltalánosabb ötömmel ét éfliekiMéeael várják ez! a napol, amely, — ha az előjelek nem csalnak — igazi ünnepe leu Nagykanizsának és a jótékonyságnak. Már ma felállították a korzón a holnapi nap iósátorát, amelyet két hatalmas nemzeti lobogó dinit. A zászlók vigan lobognak a szélben ét a gyermek-nsp rendező-bizottsága is nagy remény-| nyel néz a holnapi nap elé. A holnapi [ virágnapra tervezeti nagy cécóinak részleteiből annyit közöltek velünk, kogy a program legfőbb érdekessége egy mozgó színpad lesz, — melyen s minap érkezeit sxinlársulst legjelesebb tagjai a vároe különböző pontjain kabarészámokat produkálnak. Reméljük, hogy Nagykanftea intelligens közönsége megértő, bizalom mai és áldozatkészséggel lógja honorálni a rendezés nemet és fárauíó munkáját és a holnapi világ- és gyeimikuaptnkqjer-kötcsiekben, mini anyagiakban páratlan tikere leu.
— Egy polgármester ecflstlako-dalma. Szombathelyről írják, hogy Bren-na Tóbiás szombathelyi polgármester tegnap ezüstlakodalmát ünnepelte nejével, RQL IWfer Margittal. A polgármesteri párt s város társadalma bensőséges ovációkban részesítette.
—— A szombathelyi pfiapSköt megoperálják. Szombathelyről jelentik: Gróf Mikes János megyéspüspök betegsége rendes lefolyású. Néhány nap múlva orvosai tanácsára a budapesti Vörös Kereszt kómáiban szállíttatja magát, a iBi l |wfii>(ft jj^ t nmn|||ff udvari tanácsos. főoivos fogja- a püspökön végia-
megváltani; ez a vállaágár évenként 2 százalékkal csökkene és így 45 év mulvs u épület és berendezés teljesen ingyen kerülne s város tulajdonába és h vállalkozó kötetes azt jé karban, használható állapotban átadni. A vállalkozó köteles volna sz épületet időköeben bármely gyélési, vsgy egyéb célokra nsppel átengedni a váróénak, ha erről előzetesen értesítést kap.
~ UJ fürdő a Balaton mellett. Ugy értesülünk, kegy a pUriela rend talaj
Legjobb fidiiö ital

Savanyúvíz
J—■ -----■--^
} ^^ máasses utagytei,
dónál képeső Balaton-Öuöd éa Falu-Szemes a -legközelebb parcellázásra kerül Részvénytársaság van alakulóban, amely modern fünlőbelyet létesit és a villákat felépittetL A bankári teendőket a Hungárii Bank végzi s a bank égisze alatt léteaOl az uj részvénytársaság it.
— Vizsgák sorrendje. A nagy kani zaai áll. polgári fia- és leányiskolának ms délután volt a tornsvizsgájs a városi erdőben. Az egyéb vizsgákat juniut 11-től 21-ig tartják meg. 25 ikén Te Deum-mal bezárják az iskolaévet és 26-lkán tanut-minyi. kirándulásra \'indulnak a Magas Táliába: \'
— Dr. Oetker sütőpora A budipesti Tavatti Vasár alkalmával, mely legutóbb a Vígadóban tartatott meg, kiváló napi-lapjaink, mint a Pesti Hitlap, Budapesti Hírlap Az Ujtag, Neues Peder Journal, Petler Ltoyd ttb. a ma már az egész vi lágon jó hírnévnek örvendő dr. Oetker-léle Badeni (Wien mellett) sütőporgyir kiállításáról s legszebben emlékeztek meg A kiállítás Ízléses rendezése félőt különösen a hölgyvendégek fejezték ki elragad tatásukat a szívesen fogadták a gyár tulajdonosa által átnyújtott próbacsomagokai és vénykönyveket. Dr. ó-tker készítményei nálunk it állandó helyet biztosítottak maguknak minden háztartáiban.
— A főgimnáziumi rajzklálütás megnyitása Holnap, juniua 2 én vasár np fél tizenkettőkor nyílik meg t régi gimnázium rajztermében a főgimnázium által rendezett njikiállitás. Nyitva van naponként 9—12-ig és délután 3-6-ig. Belépő-díj 30 fillér, mely dijskból befolyó összeg lehetséges rajzolók jutalmazására fordittatik. Minden egyhez tortjegy szel vény jár a a kiéllitás utolsó napján, junius 6-án délután 5 órakor 3 darab keretes olajfestmény kerül kisorsolásra Tekintve s kiállitátrendéző bizottság ne mes intencióit ét ilyenféle vállalkozások-nak kulturális és pedagógiai előnyeit, kérik a közönség nemes támogatásét FelO fizetések köetöneftel. fogadtatnak ét kirttpiltg nyugtáztalnak.
---Hogy mulat aa ármeater?—Hy
dmO tegnapi közleményünkben hírt ad
Ne kabonank, amikor aktej meknek nincs étvágya, nadütea a i létében, bágyadt ée soványodik. Itt segítségre van azükaág, éppea csért átááa szülőre, gyermekre nézve agyarám a — .Phoaphatine Falüérca* világhírt | tápszer, - amely a Itjiódéskan aaei vezetet egykettőre Mfriettl, siti, s benne fogWt méssfoufát, lókat megkeményíti éa az easéei veket fokozott arankán serkenti, csecsemők, de Ktdfllfi gyermekek la ued-jék a Phoszhatine Falliérea-t, mert as a
a csőn-
legfinomabb és^jagtulhatásosabb .tápláló anyagokai tartalmaaaa. 1175
Ha bort akar olcsón Tini, aSJ^jáaSS ttMP*r~
h|nj1 mely literen- TUUl aranyhegyi ■M, Unt vörös fin. lehér rizling
Mfill kívánatra házhoz küldöm. — Cka llll., Magyar-u. 74. Telefon 21S. aa
SAFRAN JÓZSEF lOszaketeakedó. <572
hajlam.
— Hogyan Jatkat Szekszárd ingyen színházhoz. A szekszárdi színház épület ügyr, ugy lehet: egy cupásra megoldásra kerül, Büchler József eszéki lakos, magyar vállalkozó ajánlatot telt a váróénak, bogy a legmodernebb berendezéssel nagyszabású színház épületet hajlandó emelni a saját tervei szerint és uját költségén, ha a város 20 éti kizárólagos Jogot ad neki arra és 400 négyszögöl területet. A város évközben bármely klóinkban megkapja két hónapra az épületet színi előadások céljaira és ez időre a város szabhatja meg éa szedheti be a bérösszeget. Büchler az uj épületben nagyszabású mozgószin házal létesít, melynek belépi difiit a váron lanici áll pitaná meg. A városnsk jogában áll 10 év mohra as épületet a költségek 75 százalékon
tünk arról, hogy a Sugár-uton egy honvéd őrmester hajnali négy ónkor beverte Wein Sándor ualócs ablakait és amidőn a felriasztott ember kinézett az utcán, erre revolverből rálőtt. A rendőrkapitánynál tett feljelentésre s 20. bonvédgyalog-ezred parancsnok ságs nyomozást indított az éjjeli botrány okozója után, de a nyomozás azt állapította meg, bogy u u őrmester, aki a botrányt állítólag elkövette, már 2 órakor a kaszárnyában volt s különben is alibit igazolt, mely szerint azon ai éjszakán a Sugár-utnak még a tájékán aem járt. Más oldalon megindított nyomozás hir szerint viszont arra u ered-idényre jutott, bogy a nagyméretű skandalumot egy vidéki vasúin inszcenálta akinek egyenruhája okozta azt, hogy a reggeli félhomályban egy katonával tévesztetté^ össze.
AZ ÖREGEM
Is mindig ut mondta, hogy naplók élűiéiért, linóm, puha hUr és íchér telnt ét-érésére és megóvására nincs jobb szappan, mint a világhírt „Steckenpterd" tltlomtaj-szappan. Védjegye „Steckenpterd", kétaM Be^mann <4 Co, cég -Tetschen. wE Kapható: minden gyögyszertár-, drogéria- Illatszertár a: mindén e szakmáin vigö üzletben. Darabja 80 fillér. Hasonlókeneti csodálatosan beválik a Bergmann-féle „Mancra" llliomtsjkiém fehér Ss finom nfii kozek megóvására, ennek tubusa 70 f-ért mindenütt kapható.
A kész szölövédelmi porok
kost lefréfibbsk él mg ii altaiánoeebbsa el vannak terjedve
Dr. Aschenbrandt"^^
l«v«lek ia ffMüift
p «r onosz por a ja es a fürt peronoszpóra és i
Bordói por Rézkénpor \'JiíU^
Ezen utóbbi szer stgslyfosl évenként sikerül sok ezer hold szóló termését teljesen mefmeotem.
A bordói por
baa 64 fillér. kisebb zsákokban 68 fillér. -a ritVinr\\e\\r kiUfrimiwkfat Sff
a rezKenpor kr uik0itb»n v>
filter, kisebb isákolcbsn 48 fillér.
Magyar Mezőgazdák Siővstke-zete Budapest, V, Alkotmány-u. 31.
. Porok aaoakhrSt kaphatók i -„Hanjfyí"-hoi tartósa összes fogyasztási szövetkezeteknél, a Gazdasági Közvetítő irodá-5st Magylrantsia, Mstaár l|iilinM tEanrt* hoty, s Tapolcavidéki Gazdakörnél Tapolca.
zstt. m b itztfuíii úttt Mltitata. \\-
TELEFON: 75. R TELEFON: 73.--- \\ \' —
___*
HIRSCH és SZEGŐ
Nagykanizsa, F6-tér,
Kölcsöo-ponyvs intézel, u Vízmentes ponyvák (kazakakarók) u. Nyera-ponyvák és ponyvs-szövelek. ■ Oabona-ztákok minden minőségben, a Ponyva-különlegességek, a Specialitások mozdony és cséplőgépekre olsjmézgával preparálva tartósságé ti évekig szavatolunk, a Raktáron tartunk sátor-ponyvákat minden a Eladási feltételeink előnyösek, a
as Kívánatra készséggel szolgálunk miniásott árajánlattal se —— Üzletszerzők kerestetnek.
6. oldal.
ZALA
1013. junta T
— Áthelyezett lioeiMnánilov Szé-kety Zoltán nsgyksnizsai bonvédszáesdoit, a 20. gyalogezred gazdászati tisztét, ki hoeszu itt tartózkodása alatt népszerű éa kedvel) tagja volt városunk társs-dalménsk, Nagykanizsától áthelyezték
— Házasságok. Az eteult héten házasságot kötöttek Nagykanizsán: Plánder Károly földműves, Mariea Évával; Qedeon Ferenc napszámos, Dani Annával; Mor-gŐSern t-jjöí ügynök, MOli Karafiát Ferenc,\' KOdbaum Annával, ti-(Myi*József földmOver, Snef Anával és Joóa Pétnt napszámos, Juretits Katalinnal.
— Amatőr fényképészeknek I Az eli9-•mért legjobb szalon- és uti féayképezó ké-szfllékek. Uj felülmulhatlan pillanat felvé-telte szolgáló apparatusok, valamint bár-
-mely az összes fényiépezésta -szükséges
eszközök kaphatók: A.-Nibll csász. és kir. udvari ssállitó cégnél (Wien 1. TucMauben ; 0.) fényképészeti különleg sségek raktára. Alapíttatott 1854. Kivánatia készséggel küldi meg nagy képes árjegyzékét. B
— Gyáazrovat. Az elmúlt héten elhunytak Nagykanizsán; Horváth Géza 19 éves zenész, Mayet Ferencné szül. Kárász Mária 69 éves magánzónó, Fieischhfcker Adám 81 éves magánzó, Farksa Erzsébet 11 éves, Samu István 3 hónapos, Kanló Mária 16 naoos, Verfaovea József 78 éves
eapszámos, Vsjds Ferenc né szfll. FDIöp
Anna 64 éves fOldtoQyesnó és Szalai Mariska 19 éves divstárusnő. ~__
— ón áa szemüveg beszerzésére a legalkalmasabb cég Szívós Antal máórás áa látszerész, javítást olcsón vállai .Szarvas asáüó* épületében
— Nyári táncmulatság. A nagykam-zsst fOtőbázi kézművesek dalköre holnap, vasárnapdálulán a Msscbanzker-féie kert-helyiségben kabaréval egybekötött nyári
■v táncmulatságot rendez.Program: (.Megnyitó ének. 2. Színmű. 3. Zenebobózal. 4. Humoros jelenei. S. Vtgmonolög. & Kuplék. 7. Beszélő fej. 8. Legény élet. Lesz tekeverseny is három értékes nyere-ménnyel. BeKpó dij személyenkint 1 kor., családjegy 2 kor. 20 fillér. Kezdete délután 3 órakor. A mulatság igen sikerOH-nek Ígérkezik.
— A nap-nap után előforduló betöréses lopások szükségeséé teszik minden Id-
__nek, hogy betöréses-lopás ellen biztosítson,
külOnOsen fontos ez főleg olyan helyeken, ahol a nyári idény alatt a lakások leiügyelet nélkül maradnak. Betöréses-lopás elleni biztosításokat csekély dijak mellett elfogad ü ->-a Magfar Francia Biztosító Részvény Tár-\' VezMgyriöksége Nagykanizsán.
— A hálószobák réme, a poloskák kiirtása eaaig a tetietetien aotgok "HSzg"tarto-
nel" történtek próbák, beigazolódott, bogy a PWt*" hatása folytán a prlfk íögtölL kiszáradnak éa többé Id nem kelnek. —A Címexin mindenütt használható, szövetei, | bútort, falat vagy testést nem piszkít; nyo I mot, vagy foltot nem hagy. — Moly ellen egyedei biztos szer. Kspható: Reik Gyula gyógy szertárában Nagykanizsán és s kéazl-lőnél „LöchererjGyula gyógyszertárában — Bártön."

Tisztelettel értesítem s n. é. közönséget, hogy a azinl-idény tartama alatt \\n ■ i
minden színházi előadás ntán a „Korona" szálló íilL
naponta -
friss vacsoráual
állok t. vendégeim rendelkezésére. Szíves támogstási kér
Kiss Ernő
Színház.
Heti miaor: Szombat: A bőregér Vasárnap d. u.: Csókon szeneit vő-legény
________,__este: Táncos huszárok
Hétfő: A kis lord: énekes vijHItttr Kedd: Ártatlan Zsuzsi. Operett. Szerda: Csűri. Vígjáték. Csütörtök: Valami hibája van. Vígjáték éa ParaaztbecsOlet. Operett. Péntek. Kis gróf. Operett. Szombat: Kis gróf. , Vasárnap: d. u. Táncos huszárok. Operett. » este: Cigány szerelem. Operett.
* A becstelen. Tegnap eate a megújhodott arénában Gorvay Andorka Abeas-telencimü bárom felvonásos silnmflvét mutatta be az uj színtársulat. A darab maga a társadalmi színmüvek köréből való ti az erkölcsi valeurők egymásul való szembeállítása által bonyoütja le iz-gslmes, drámai meséjét, erős szatirávar és a morális és sz úgynevezett immorális világ moliciozus beállításaival. Mi a különbség a „becwOtetes* és az úgynevezett .becstelen" ember kOzt, vagy legalább ia a közt, akit a világ annak tart ? Csupán az álszemérem és kislelkBség, hogy mig amaz a hiu mázt, a külszíni meg sksrjá óvni, emez Hidegen, öntudatosan becstelen. Mindnyájan a ragadozó állatok fajából vagyunk csak senkiben llnci meg az a bátotság, az a clnlzuius, hogy ezt be is vallja, amint azt a dsrsb bőse Oivdih Sándor leszi. Ez sz őszinteség cinikussá, vakmerővé, a legjobb esetbon enfent lenible-lé leszi a dara bőséi, aki melleit Kápolnay László, a férj, mim ez Örökre ingadozó hazugság, nevetségesen szánalmas alakká válik.
— Még nem elég vastag á bőr a pofámon, — mondja Osváth, mikor életének első „IcHemtelenségét", első következetlenségét elkOvetl akkor, smlkor visszautasítja Kápolnay leletégél, akii haláloetn szerí\', s skil msga s férj ád cl neki huis-ezer koronáért. Ml ez? Inkonsskvencla eddigi életével? Vagy szenllmentáliimua abban, aki msga a meg eeiesüll cinizmus? Ez a modern színmüvek megtisztulás , katarzisa, esi ás elégtételt, ezt a leiemelkedést s másik teleli, juttatja ss Iró jutalmul a „becstelennek* és sz sisiony a becsületes ember (elesége mindnyájunk nevében botul annak az embernek a keblére, akinek as eeie, de issirlms Is nagyobb minta többié, mini a világé.
Ma/tHtnyt László Osváth nehéz stsre-pénak nagy sslnpsdl Indással feleli meg Kiváló sslnéss, aki a legneheiebb falsda* \'oi la csekélyebb hsngsnyaga tlseáti Is — bravúrral oldatta meg ée nem egy
kitörésével megrázta a MzOnaégd. A szerepnek ilyen módon való felfogását sikerültnek leríjuk áa ez a nonchalance, mely-lyel szerepét megjátszotta, szerintünk a leghelyesebb, Osváth alakjának a legmegfelelőbb. Méltó pertnere volt Kondrát Ilona, aki Kápolnay László, a zugmanó-verekkel foglalkozó képviaelő feleségének nehéz szerepét játszotta, üesztussi, mimikája, hanghordozása, mely az érzések egész skálájának visszetákrOzielésére alkalmas, a szerep egész megjátezása, arra mutatnak, hogy nem,, mindennapi tehetségű drámai színésznővel álhmk szembeit. Az a játék pedi{>, mellyel — a darab végső crescendojábsn — Klára érzelmei megfordultát jllazotia meg, nem kO-. zönségea művészeti produktum. Kissé szin-ielenebb alakítást nyújtott Sipos Zoltár, a képviselő alakjában, de játéka egészben véve. tetszeti a közönségnek. Élénk és Dde hatást keltett Zaiay Margit, Rennerné szerepében: határozott, temperamentumot, kedvea színésznő, akinek még nagyon sok sikert jósolhatunk a kanizsai színpadon. Nagyon jó alakitáat nyújtott Somlár Zs (Braun) és Rüuxy Ferenc (Elekes ügyvéd) is. Jók voltak Gombos Malvin, Losonczy Zoltán, Serjőzy Ilonka és Thu-róczy Gyula.
A közönség nagy letazéssel (ogadls a minden izében mOvénzi aiinvonalu rió-adást. (k. I.)
Qabona-üzlet.
- Távirat -— Budapest, junius I,
Készáru-üzlet t
5-lel msgaaabb.
Határidő-üzleti
Buza 1912. oki. 1180 , - . ápr. 12.10 Rozs . októberre 9 80 Zab . októberre 9.23 Tengeri 1912. |un. 897 , jul. 9.04 Repce 1912. aug. 18 10

Egy forgalmas utcában levő
ház és vendéglő
teljes berendezéssel Együtt betegség miatt eladó. Bővebbet Hunyady utca 20. szim alatt. 8718
Keresek
magányos*urnál helyben, esetleg vidéken h«xT*B*t«aSI áliAai. Cim a kiadóhivatalban.. 8690
Tisztíts csak
Glóbus
IfémHsztitokívonaMm
legjobb Fémtisztiló a világon
Építtetők figyelmébe!
Van szerencsém s n. é. közönség szíves tudomására adni, hogy
épltéal irodámat Király-utca 47. szám alá helyeztem át Ajánlkozom bármily tervezetek éa uj épületek készítésére, valamint régi épületek átalakítására és javítására, úgyszintén cserepes munkálatokra is. Elfogadok bármily nedves falak szárazzá tételét is jótállás mellett.\' Helyből vsgy vidékről hoazám Intézett levelekre azonnal válaszolok.
Kiváló tisztelettel
8370
MANKOVITS JAKAB,
éplló és építész vállalkozó Nagykaataáa.
(április 1-tól kezdve.)
Sl W| Mit Ma HuutM
WV mmttámk, kaff Ml
laaabl aattaiooila
r.m. cturimpn Jülllű Hi(rt||líUi
Elvállal beton, vasbeton hidak épttéaát, járdák aszfaltozását. Mozaik, granttto terazzó-burkolalot színes mcilachl fa cement-lapokat a legszebb kivitelben késalt. Minden méretű beton-csövek éa cement-zsindely ven raktáron. 8038
Zamatos hegyi (a)borokat
vendéglősöknek mérsékelt árban szállít a
Visontai ós Mátrahegyaljai szólótelepek
Borértékesltd Részvénytársasága Kóspontl eledásl Iroda és Igasgalóaágt OYÖNOYÖS (Nevesmegye) POtér t.nby-hás (nj jhuikpalota.) Coatadók I,
SOrgOnycilm i Vliintamltri
s4o haiti salát haatyl oltvány mtnia iiMt*t*s>iRt> II Pioni\'
t>MM SM mám.
yi «nvány minta aaeie»«i«M\'»»* áttagas évi tjrntésí 19000 hl, PiAbakUiiltnímtk ÍQ llicilfll tvltotf kA\'c«ft> hottltatun, utánváltsl wSltmat-llnki 1011, évi bóránk tajoV uartnt, llirrjs » ttUiWJt tOtl hllírtg. A torok t*t»iMtnk*« ssrmélysson inv|t»klntltitOk n kMi».,iii«ii\\L N«g)Mni iKvaUtisholinM k*Um>«»»»«»
;t -átsk il« IttnWil tslMtulrk stiavtléiyvlrinrk Otor.áraK nagytwn Injuk iisrlát, Ht*H« M> jltlárinl tW Hlltni| tg\'\' ttmbk udMtv-ISpslitk slnttka
jl«V*«W*jiy» I ít|«|iitll» Sgtl Itlttt\'iyMI <vSnn»nt AKI Ulléllg, Zala, vsi ti sfilittútfili
HIMrlöl Wtl
MiiasiiiMyvi ként a
^HMHBMWHMBímmBÍV
stlkséttltllikvt ksdvatö "tsltélvlik iwllsll ii (íiS»nl»tvkÍ)Mtí ■•ilinaii* tt) miilWnyö* ár
uraflnNHneeli VI., Pr*naeiMÍf PJBIJIl.r™.....
■Sgll ét k utiioimSI ti jiilih lajUntnkst tttfnitMIllik A I, vonAéglfts M*k aasu M kar
ólHtrek tajnk m Sv|áMt wmi so ívtivif 11 Patáár oavta éa Tara* (ltA<etv|Htnkmi IsgntAbb ktvátaartaé
tmii sIójsgyMtisttk.
1912. Mű* 2
ZALA
T mm.
REOENY.
A KÉT DZSIN-
Iru. luMI»(n>«* 41
XVIU.
Az öreg asszony halála után Kenessey majdnem naponta benézett llonkáélthoz. Elbeszélgetett vele a boltban, de tokáinkra -\'^moal már nem járt lel. Ha egy nap elmaradt, Ilonka már nyugtalan ée szomorú lett és másnap délután, Kenessey rendes látogatási\'itlcfg; százszór Iá ktitézelt az Dzfet tűkörabtokán, hogy jön-e már. M-n-dengap ő tűzött yiráfeót gomblyukába-ér \' Mici \'gyakran rajta érte, hogy féltő gondossággal leszi el a tegnapi virágot.
Naphosszat az üzlethez voltak láncolva, esténként meg az üzleti könyveket éa számlákat nézték ál. Kenessey ajánla ára egy elsőrangú mfikerlisszel leptek szerső-désbe és most már a. kisebb virágkeree-kedéseket is ők látták el virággal. Az üzlet rohamosan emelkedett és Ilonka már alkuban állt egy belvárosi élénk forgalmú u\'cában egy nagyobb üzlethelyiségre, hová szeptemberben ál akart költözködni A vasárnapok voltak Ilonka legboldogabb napjai. Az üzlet zárva maradt és délelőil misére mentek. Dé\'után pedig megjött Kenessey és a szép tsvsszi napokban kirándullak a főváros környékére. A hatalmas au\'omobil messze elvitte a két gyászruhás leányi. Ilonka boldog volt, hogy Kenessey közelében lehet és a szive elszorult, mikor a délutánnak vége szakadt Valótággal imádta az előkelő szép embert, kinek nézéséből és fnoso-lyábóf te kiérezte a rejtett ttomorüiizoT. A lány nagyon jói tudta, hogy Kenesaey figyelme és gyöngédsége inkább csak baráti szeretet és hogy ő szivéhez mjnd-fddig kőzdebb férkőzni nem tudott.
Kenessey érezte, hogy a lány tiereti. Észrevette zavarából, pirulásából s azokból a rajongó tekintetekből, melyeket rája vetett Ilonka olyan szép voll, hogy tökéletes szépsége mindenöli feltűnést kellett Kenessey büsike volt rá, hogy ugy kirándulások slkalmával minden azera s szép iány fe* fordult A lány rajongó szerelme jól esett neki, szívesen járt hozzájuk, de aztán ennyi volt az egész.
A szive beteg voll és a nagy szenvedély lángjától el perzselt szív még nem btri egy uj szerelmet befogadni.
junius elsejére esett a bűkkösdi vízmű-társaság zsilipházának atepkőtetételi Bo-nepélye. A részvénytársaság rendkívül lénnyel és pompával készüli a nagy eseményt megülni. Az ünnepélyre a miniszter is kilátásba helyezte megjelenését
Mtjus uioltó napján nagy táraság indult Nagytarslbs. A kegyelmes nr, ujbáli Braun, Keneeiey is ott voltak a miniszter kíséretében. A nagy ptnsinté-reiek vezető, emberei, a Kormány kikül*-dőltei, egész serag mérnök inAszaki tanácsos egészen , megtöliöttök e különvonatot HollUndér is a társasággal al*w zott. Az állomáson Hwyhály gróf Odvó-zöhc a minisztert a vármegye nevében. Elmondta, hogy mily jótékony ez a vállalat sz egész vidékre nézve éa mindannyian hálásak a kormánynak, hogy a kivilelt etőtegMctie- Hegyháijr igazai mondott, mert válUlat rajta te segített A mjicsatorna egy résre sz ő birtokán ment kúesztül és a gróf tekintélyes megváltási összeget kapott kavicsos httkkösdpárli lödjeiért
A társaság hossza kocsisorban vonult az állomástól Scherr - Fich inger herceg kastélyába. Az ünnepélyre az öreg herceg ia lejött Bécsbe fiávsl, Ol\'ó herceggel, hogy s minisztert vtndégül láthassa.
A vactora valósággal udvari ebédeker emlékeztető látvány .volt. Az öreg herceg lebozatla családi ezOal|ét éa az uradalmi kertész vslóságos tündérkertté vsrátsolts a hatalmas ebédlőimet. Kenessey a
aiöregi püspök mellett olt. izemben a miniaztenel. Mint a kerület Wpylaetóje és s vállalat egyik főrészvényese bizonyos kitünlelő fogadtatásban részesült az öreg hercegnő részéről. Az uradalomnak ugyanis elsőrendű érdekévé váll a műcsalorna minél gyorsabb idő alatti kiépítése, mert HoPander főrészvényesnek nyerte meg a herceget á milrogénfejlesztő (gyár részére.
— Ugysnctak felvitte sz Itten- ennek a mi doktorunknak a dogát — mondá a nagytarali közjegyző az asztal végén. — Szinté el sem ludom hinni, hogy ez a milliomos nagy ur aki ma hercegekkel, püspökökkel és miniszterekkel látsalog egy év előttjnjíg-A háziorvosom volt, évi száz korona fizetésért. (Foiyí. köv.)
wmmi
felte-tana hüm.
junius 2-Ao vasárnap:
[DISON
fl/MÜR
• r- • \' > i"j ^^
tr ortast araraaT
és még. ö szám
Előadások kezdete vasárnap és ünnepnapokon 4,. a. 4 iónkor, hétköznapokon pedig 6 órakor.
Vsa mianeaáak n i kbiflaaégtt hftmt-dezés vállalatunk™ (elhívni.
Dusán felszerelt raktárunkon hátik, ebédlők, urtnobák, szalónok éa zongorákból állandóan 400 siobaber-ndcíés Ali a legegyszerűbbtől a legfinomabblg kíválaattáara készen, de készítünk mindennemű berendelést saját vagy. bármilyen terv szerint la. CgySs darabokat ia nátttlaak I
Fizetési falt*tataink, ha Na|ytSatS hitalt éliajt t|SaySa vonni, a taaalá-aylttk*ski__8791
A szállítás elölt a vételár 30 tzáialékaliseteodó előlegül, míg a fennmaradó Bfeg 36-havt ym 12 negyedévi agyeato rtettfttwn utteestacto.
Inaatlantulajdonosok, vagy maga* tus hivatalnokoknál, — de oly kisebb hivatalnokoknál la, akik kezessel bírnak — kívánatra elűlagtst •ItaKInthatUnk it eaak aa els\'ö részlet elleeéSSH szállítunk mér mlndan-nsmU berendezést Utaxúiok egyikéi akt áUaa-rtósn at omágot járja éa tnáv. bérletjeggyel vau ellátva, beeaet kívánságára fraidagott (el-szerelt tnintagyOjtesiénynyel bárfaova dijmeote-sen elküldjük.
Saját kiadású, nagy diazet Hluastrált bútorát-bum unkát t korona (bélyegekben\' Is küldhető) ellenében aiivrsen megküldjük
Kiváló tisztelettel
Modern Lakberendez éat Vállalat
Budapest, IV. OarMaay-u. 7.
KEREí
EK
egy gépészt ^ez évi cséplésre, aki a gépjavítást azontúl megkezdheti. . Ajánlatok
SltmiSgHfl Ionhoz
:1Tlt&énIadoiján inté-zendők. «
Schmldt János
szalámi gyáros és hentes-árak nagybani készítője, Fogaras.
Ajánl 5 kg-os postacsomagokban;
Elsőrendű szársz kolbász szalonnát
kg-ját . . . ..... . 1.48 f.
Elsőrendű szallag szalonnál füstölve kg -ját . » ..... . 152 f.
Paprikázott szalonnát szallagban 156 f.
Elsőrendű liszts disznózsírt . .- 1.70 I.
őlfaeladás!
Szép bükk hasábfa MlUll 14 Szép cser . „ 41 „ ll-od rendit „ „ .. „ 44 „ Szép dorongfa „ (I ,, házhoz szállitvs Nagykanizsán átvéve készpénzfizetéssel.
Megrendelhető:
Breuer lestuéreknél
Bánokszentgyörgy. m,
. at
Jl Letenyei Takarékpénztár Részvénytársaság
felhívja a t részvényesei figyelmét, hogy a részvénykibocsátási műveletből kifolyólag az elővételi jogok a Nagykanizsai Bánkegyestílet Részvénytársaságnál is gyakorolhatók, mely intézet egyúttal befizetések felvételére és nyugtázására is jogosult. —«— Teljes tisztelettel
= L etenyei Takarékpénztár Részvénytársaság. =
Vttfat. —-------■\'- \' ZALA ItIZ június T
Acélredőny, fatredőny, váuonredflny, napellenző, ablakszellőztető, m. Idr. szab. „Hungária" ajtócsukó és itinhási vufAg-göny gyártmányai a legjobbak t Újdonságok kertisátor, kávéházi ponyva, és szabadon álló napellenző-szerkeziitekben. Süryönyczjrn s Redőnyöaök Budapeat. BUDAPEST, VIIL, KJLsfaludy-utcra Sx T«Woa 2S—47.
Kerágyi és friicli reilínyayir
KTÁ07 «őnyeg, plüs MKUoMi és szövet
Dlviaok Eí
ban különböző árakban
UrtöitiltHilai mi
TUKSA BÉLA
KÁRPITOSNÁL
ifiirüm a pósta íjifHett
I luilcilltH toiltf: Nriiuif ínitiMit.
Miilti vldiken y\'16 my
UVIfwVI munkálatokat. ^
Varroda
megnyitás*
Van szerencsém a n. é. hölgy kö-zöns^i; szves tudomására adni, hogy Kazinezy-utca 10. sz. a\'alt egy mai kornak megfelelő
női divattermet
nyitotam. A fővárosban szerzett >r tapasztalataim és jó hírnevem bizonyítékot nyújtanak arra nézve, hogv a hölgyközönség legkényesebb Ízlését Is kielégítsem. Kívánatra házhoz-megyek, úgyszintén
vidékre is. Tanuló és varróleányok felvétetnek. Szíves pártfogást kér
GOLDSTEIN ÁRMIN NÉ.
msnswasti
r ^^"txr
A Liniant. Capsici cae^ i hr§tty-hii\'Expeller
fMaki
m vágyásai Mnajatt Uaiua, mdj mii aaáár »ta lagjaH Minaölanat kunjait UniajNt Mánál m uftlliuti^l f1gjal»a«la(áa Síiánj bamlaítráajúk mimUiUiiUtkoT éntoifi lagrüak «a cmá éfm ar*d«d trtpt fopjjttaktat, awty i.Meriwy-radjegjujel «a * Kiaalar aliáiott Maoska raa ——I (■*«. in tragakbaa 1-80. I 1 40 «a ÍSt= ár ^wtiti Minién gjifjntn-tapáSa — Hntur THt Itmet

kocsigyártó
Mii tirlíz. Niziicy-itci ÜL
Elvárai kocsi fényezését, bélelését és minden e szakmába vágó Javításokat — Használt kocsikat becseré\'ek
8648
IÉtfí
^WRrUM
iü»

I

p
ISR /

fcW CSAKORJAS
FEDAK-CIPŐK RÉMET
30 FILLÉRÉRT.
Jr Mimii ii i;Éiri ült te lika ifikiil Nijf 111:111
NE FOGADJON EL
-MÁ-Á-Á-^"P riní/Uia! i
ERTESITES
Az építési iefsny
bátrak «s-
TERRENOL
eyunk szabadalmazott „TERRENOL*4 fala piái lyártn ajáahsi.
X „TERRENÖL" paU a Ifjabb séfú aabeatből és á Ufkitfislkbesk t " beocsini portlandce mentből eljárás szerint készül és kilinleges gyártási eljárás következtében nndkivtí mgmbmma, szilárd, viíáthatían éa tüxkixtoi. Fin. Rak, melegnek eleatál és évről-évre ntr-dabb lesz. A „TERRENOL" festék bozsá-adása nélkül késiül és ezáltal tar mászatva portlandcément-szürke színét állandóan megtartja. Xeízitunk is kívánatra készséggel szállítunk azonban fehér és piros unfi palái is. A „TERRHNOL" pala bártftely mifi hasonló gyártmánnyal felveszi a versenyt, amiről az ország minden részében végzett igen sok és jelentós fedési munkánk, valamint s birtokunkban levő hivatalos bizonylatok éa számtalan elismerő levél tanúskodnak. VMI megemlíteni bátorkodunk, hogy képvtsale* tünkkel bárhol előforduló munkalatokra
Kremsier Kálmán urat Nagykanizsa, Király-u 32.
az. biatuk mag, ki árajánlattal áa mintákkal bármikor kiataággal fog n nlgifat, UajSk I tehát, hon adandó ajkaloraniai navaútt kápviaelonknoz azivaakadják lordilai.
Magunkat ami jáinitntailáha ijlatn vagyunk fcnrato BrttaláWtl
Miskolczi és Társa Mb**tc?"r-\'p*u^rár* Piszke.
r.. __ • éa hal hólyag bUmmi újdonságok
Snwltti
Hbfe^&í:

Hyilenlkas óvszer kOIInlsgasséiek. Valódi francia és amerikai gyártmány
eredeti csomagolásból. :•: • Orvosilag ajánlva 1 Faltétlsn blstoal
UjdORSáll •j,time" 1 •-"-•mln\' teként 6, 8 K
„Semiramis" I. II. min toként 10, ti! Ezen . uj és modern technika szerint készült férfi óvszer ktlIO a/ összes eddigi i múlják* — Kizáróli
vszer különlegességek gyártmányokat leiül-óTa« nálam kaphatók.
„MII Hl SPMT" II!
a legmodernebb éa legkényelmesebb nAi óvó ki-On egesség. Ara IS korona. Ssétküldéa titoktartás mellstt. — Kérje jngyen és bérmentve 3tOJ-nél tObb ábrává elláttfn legújabb kcpi\'S árjegyzékemei. Mü-

tt
mi
1451
mDimm
kMlalN üMuiml aNa-llll Mlltklllll Ulllltt lipkili
Ifitnit
PflKCOLfl.
Saját gyártmányú és
Ihe Rmerican shoc Company Botion u
valódi amerikai cipőket óriási választékban tartunk raktáron. Mérték után készítünk mindenfajta cipőárut
Tisztelettel
HittényiSdndorfeFia
NAOYKANIZSAN, a FÖ-UTON
a Város palotájábaa.
mflsaar. éa gummláruk*gyára apsst, ív., Kárenánareag-smiT. Alapíttatott tS7S. Talaton tS-TS. KépvIsalAt minden városban msvs> jutalékkal falveszt
Veszek és eladok
urasigoictól levétett férfi ruhát. A nagyérdemű közönség szíves pártfogását kérve, vagyok tisztelettel
fiHMir Rita UNkzi »
Pirin kiftitoi m _i«uil Mi
nm w
Kötazer és fttzö-készitö
NAGYKANIZSA Klrály-atca 28.
6000 ajándék 6rr
Reklám céljából leatMasttaaay nyiaégfi Arát ajándékozunk I lap oTvssötnsk. Csakis a ltgels gánsabb, - ktvanat szerint -url. vsgj nAi slaka ,Nobless< kerülnek szétküldésre. Irjo
______ amíg a készlet tart Nsui
Sehmtta, arany ts éksssráruhásánri wisn, VI., LlnlesisAsa* se. M
prsclzlós Arák
szennai,
Fóut 13. Iont
1 a
e t
if N (A
Mp KIÉ
újonnan berendetstt fftt-mutódája ét fésyvataló Intézete.
FAfttlett fóut II (Rótti vendéglő)
UyUJtó elep. Ktilncy ti &
N|muLM | UiífMtiinm ,iab HMtpkkáó k Nyna* IM« liilliuHj\' kteparwU^M
1911 Junius 2.
ZALA
9. oldal.
IIMHIpIHIttlI
Bonyhádtól Afrikán át Egerazeglg. — Safit tudóiltónktót -
Körülbelül kaiminc esatendeje egy Sfn| gtr Árén ne»S aészkereahedő volt Zalaegerszegen. Az öreg, sok csapástól sújtott zsidó gyekig tengódött, hogy nagy család-ját valamikép el tudja tartani szűkes ke Bf^iányáhat. Végre ifetl kellett családos-
tut vándorolnia Egertzegröl BoE jjttfig számos rokona s még több jóakarója sok. Aa ötvenöt esztendős Singer Áron innen Bonyhádra költözött, hol kis rólöir kereskedési nyiiott. 1*1 szgletetl halódik fia, Buti, aki páratlanul sok hányattatás után a minap egyenesen Éaiakafrikábói, a francia gyarmatok idegenlégiójából érkezett Egerszegre, hogy itt rokonait felkeresse, akikről otthon Bonyhádon oly sokat hallott. Di Singet Benő nem lenne a sors Udöeött gyermeke, ha egykor jómódban M rokonit közül csak egyei is megtalált volna. As újra csalódolt szegény fiu továbbutazott ismét, hogy most már. végleges tlhalározájá szetini itthon legyen katona, hivatásos katona, aminek megmaradni Afrikában oly lehetetlenség voll számára.
Sbtgtr Benő élményeit apróra eltenélte és azok érdekességüknél Ingva érdemetek arra, hogy a Zala olvasóinak megírjam1 őket
Nem több idő előtt, mini három tövid bóncpjs: még a frai cia hírneves gyarmati hadsereg: az Idegen-légió pipacs-szin keppijét, kék köpenyegjét, bő piros hugyogóját, állati borjúját és az otromba Lehelt viselte Singer Benő. A lábai Afrikában, az algériai izzó homokon léptek ki a hfcmi Jnduló harsogó ritmusaira és olt marsolt a sorok közöli azokkal ao.u-dtlatos, egytői-egyig misztikus muttu, extravagáns életO emberekkel, akikei légio-nistákna| nevez a sitág.
orssnés
influnntál,
XaataáljaR Fattar^áta Klaatluldat éa rattae-téta KlaapllulAkat. mely ak agyadOll k«aaité]a Pallér V.
udvart gyégyaseréaz, ntu-»tea, Cantraia 12a aa. (ZáarSkm.)
L APélter-féle Elsatluld saját tapsai falatunk nerint fajdatomeilllapltó, gyógyitó,gyenge-Mgat raegaziintető haötial tflr, ey< WSpiS négyit caézt, Uszvéa) t, td< eeiüget, oldabíur*«t. ixsggatást, Inti
éa derékfájást, taáhát, bénulást, tmmffjaat, miértet, sok itt meg nem mnli-raetftéabtdllja az emberi. A Feller-léíe EtaaMdot, rakadtaég, nátha, «B-és torokfájás ét légvonal, vagy hálástól eredő hfjok elten la péistlaa gyógyalkarret használják. Valódi csak ugy, ka minden flveg a „Pillér" nevel viselt. Tizenkét kis vagy hat dupla vagy két speciális űvag bénntatvs m korona tt További tadomáfára at emberek ezrei
• óhajtjuk hozni, hogy yomoroalok. gOru, K-(íí,ljá;iyí»l Ingar, ruta-
vánlalaaMta, retaJfáf, báuyisl í szültél, lelbOWKéa, ptiHadltááf. dugulás tftuytrss bántalmak és UUMtnd smásl-létl savarot ellen klUtoA éa biztos Sikerrel használják a Feller-léte hathajtó kebarbsra-jjlsisiiiiam Séoa-f Wrm?nlv* 4 korona. OvsKbdjynk azonban mmim toktól éa et-mettáaa ala4*n rendelést gondosan
film I. Itat néHMÉUHt, UMfci, Cemrsls iss m UHittmtm
A szeme előtt kiTtn pálmáh hajls^fri-tak az Atlaszok ormai felől lesivító -bOs szélben; sötétzöld oázisok látszották valahonnan a bomályló messzeségben, mint a sárgás vászon közepébe csapolt olívzöld tónus. Előtte, mögötte, kátyldalról pedig az idegen világ sivársága, szótlan saomorusága nehezedett tája.
Ez mind eltűnt előle mostan. Három hónap múlva hazai földet taposol! lábaival; ez a rövid idő elég volt ahhoz, hogy « leg sivárt hh idegenségtől irt rtrtppen-,
jen a meleg szeretet es a közvetlen sziv-melegség hazájába. Singer Benő hazajött; hazahozta annyi sok egzisztencia akaratlan letörője: a mindennél erősebb hón-14\' vágy. Megjött, látta a hal esztendő óta d-bsgyott hazát és azért a pár pillanatnyi örömért, amelyei a találkozás perce szerzett neki, drágán fizelel! meg; most iigtét odaadta magát rabnak a militarizmus karmai közé. r
Singer Benői, aki hazajött a francia idegen-légió 1. számú ezredéből csak azért, bogy a hazáját láthassa és azután öt évre odaadja magát a közös hadseregnek, épp olyan röviden és ennek d cára jól találóan tudom jellemezni. Mint elhagyott francia bajtársai közül igen sokat, ót ia nyugtalan, folytonosan fonásban álló Wre vitte ki a francia zászló alá- Arismeretek gyűjtésének, emberek, tájak és országok meg-ismerésének olyan hatalmas szenvedélye
tokban laayáatak a légionisták, bét számra nem ihattak máa vizet, mint amik az esőzések alkalmával szikiatepedéeekben viaz-szamsradlak. Fez bevétele után Singet százada az ezredtörzs székhelyére kerüli: Sidi-bel-Abb^s déli Oran-beli vároabs, ahol több zászlóalj légionista állomásozik.
Es évi február hónapban tettek ki a §Uger Benő öt esztendeje. Levetette a légid kék kabátját és hazajött. Csak itthon jött rá, hogy hoHzu kóborlásai alatt elfe-lejtette a magyar nyelvel Némtilill, fian=
ég, lobog ezekben az emberekben, hogy semmiféle utólagos ét keserves következménnyel nem is (záirolva, odaállnak a Bureau de Recrutemeni hivatalnoka elé valamelyik francia határszéli .erődben és elsréntan mondják ki a soha vissza nem vonható kívánságot:
__— Monsieur, je. vem m\'engager á la
Légion I
Pár óra múlva pedig már mindég megtörtént ahhoz, hogy a meggondolatlan fiu örökre megátkozza könnyelműségét.
Melegszívű, csalódott emberek teszik ki az idegen-légió eszkuádjait. Olyanok élnek ott, akikhez rossz, goromba volt az élet és skik azt hiszik, bogy soha másként nem is lehetne, ezért helyzetükön váiioztalni nem is akarnak. A semmivel nem törődéa és a könnyelműség a legtöbb egzisztencia korai letörésének oka: ezt magyarázza meg az idegen-légióban ióiiűnó számban található intelligens elem.
Singer Benő pedig még kalandvágyó ia volt a nagy könnyelműségén kivOL Az életének eddigi története érdemes arra,
BOgy CllUUMfynn:---
Bonyhádon sifllslall hntinnhárnm mt-lendővel ezelőtt. Az apja ekkor már bol-tos volt, Benőnek is- be kelleti volna érnie az öregek szerint azzal, bogy kurta-szoknyáju sváb parasztlányoknak három krajcárért pántlikát méregessen a pult mögött — egéaz életén keresztül. Az öregek oly kevéssé ambiciózusak, hogy azt akarják, étje ba a fink azzal, ami az ap|uk volt. Singer Btnő tizennégy éves koráig volt a szülői háznál: 15 évet korában Fiúméba siököU; a zsebében nem volt több pénz károm krajcárnál . .
Ezrei a három krajcáira! indult neki a világnak. Azzal járta meg Amerikái, onnét meg Pátiiba került. Németországot begyalogolta ezután, majd három év múlva — 1908-ban — ismét Párisba kerüli. Ekkor tizennyolc éves volt. Elég áretl, lej-jeti és erős arra, hogy a grandé nádon hadseregébe lépjen. Angar«ált a léglóba
Port Vendres kikötőből poatahijó vitte Singer Benőt Algériába. Ai első számú ezredbe sorozlik be, amelynek a 17-ik századába keidll. Es akkoriban a marokkói h*Ur"élen, El-Atlcha helyőriágbM állomásozott. Tat|es két ttuandő) löllöH ebben a városbin, vHnét padit Tlamcao ás Úud|-da állomásokra kerüli.
A mull évben tiui Úti Pix onliimlmíl ás a Moulouya-lolyó mallatt vívott véras ütközetekben l\'.t alall af Idő alatt sáto-
ciánl, olaszul éa angolul kitBnően beszél, de mihaszna, ha magyarul egy szét se ind már ? De most már tanul magyarul ia, ami képzelhető, rendkivSI gyors tempóban megy nájá, aki ÜAnbét évig egyéb nyelvet sem beszéli, mint a magyart — Zslaegerszegről Pestre utazott a sok idős embernél tapasztaltabb fiu, bogy ott azonnal besoroztam magát a közös hadseregbe, melynek ugy szerelne már a kato riája lenni.
SOMOOYSZENTMIKLÓS községben egy lakóház, melléképületek, kert, SZÉP gyümölcsös majdnem két hold belsőséggel
Télből ELADÓ.
Bővebbet a tulajdonos
bt Hull Szabi SftlgrittÉl-
H65S
ViMJi krimi szivetek
as mi. éri tavasai és arárt létein.
I saitiéaj 7 tar. t sastvény IS Mr.
■M aaat»éa> IA aa. haaana
IsCae lérftraháfcaa i e—tiSai IS
aXlAlilSsd t tasfcéay Ir hét.
illjall, esah I Miliiaj » hat.
ür-
aga dk tm igf\'i
SÉM N| IHImIR iHMft |MÍ|MM Cl
Sifgd^liphpf Briinn^
ARGSA
lüllfllll
litiipiln
(A magyar FrtnssntSsa.)
SittrUrt Ht 0 izüiyiiyfWi
Hldsgv.zgyógítntézet Világhírű vaslápá á frázeUabadSvat egyaamékU, sót a marienbadit ia Jóval télfllmulja éa b»> iánkban a legjobb. Tertaésaatss aaéia. aavaa tUrdók. Olaubaraoe-vaaaa éa llttilan tartalmú alhatlkua a«a
tarrélak. Páratlan gyónhatáau : .vérsze-génység, csat, hugysavas dtathezla, Idegbajok, a vese, hólyag, emésztési és légaóőstw
vek hurntos bántatmal ellep. F Qrdóorvosok ét. ■aita Kaewél n taatraagé* 4a |gr. atUek Gyula. Éváé aAi 2#*t6i aaaptambar ta-lg, sasMsg végéig. Vaaut posta, távírda éa leletoe állomás, Közvetlen vasúti kocsi kózlakadés, „Tarcaa-tUrdÖ" felirattal. Vjllanyvilágír .tát, tenyVasek. Kívánatra prospektiis. 8562
Bazsó Testvérek kocsigyára = és lóvasaló műhelye, =
Nagy raktár finom kiállitásu mindennemű uj és modern, úgyszintén javított kocsikból.
ELVÁLLAL: lóvasalást, kovács, bognár, fényező és nyerges munkákat, kocsik javitáaát, átalakítását. -
. KltUnó munka I Jutanyes arak I
Perlaki as. klr. Allaaal n»emkárhákx.
144/912. szám.
Pályázati iMmy
87(®
A perlaki magy. kir. állami szemkórház élelmezését 3 évre nyilvános versenytárgyalás utján szerződésileg szándékozom biztosítani.
Amennyiben Cimed ezen élelmezés teljesítésére vállalkozik, illetve ezen élelmezést elnyerni óhajtja, ezennel pályázat tételre felhivom.
Pályázati feltételek a következők:
A kórház ma 45 ágyra van berendezve A jövő évben 61 ágy van engedélyezve és Így ezen 45, illetve 61 beteg élelmezését, valamint az alkalmazottak és cseléd-személyzet élelmezését akarom biztosítani.
Bővebb felvjlájzosltást g m. kir. állami szemkórház gondnoksága ad a hivatalos órák alatt.
* Perlak, 1912. május 30.
j&Z igazgatóság.
Ha „F 0 R H I N"-nal permetez,
* ay mórt a „rortHIN" a sak-
aaarta magjawltatt SŰgg
BORDÓI KEVERÉK
késa Állapotban I Nagyon arltssa
r-szdr
Kevesebb ágóna,
n-szor Hevesebb munka, «Mpt*
Hevesebb
amunkAbm!
kéaa ailapotban l Nacyon sraaea tapad a nsdves tevék* lat Bárally harmatnál permaisahat vsta> SMtt MOaAas tniikill - • Semmi átadók* amcsi Siá®-talat elitmtró ayttatkosatt Qyáltjuk sildig ér, Aeekawkrawgt r
éa(nai képweil Nshét^erl éa kardél -port la, Kérjsn üígyea ás hécwaaivt Itlrátt a
FORH IN-gyarlói
■uoarasr, vi„ Vkaal-vt ajk
10. oldal. # " ZALA IMZ Juflíui t.
. i "/ y
Csépléshez, gözekeszántáshoz, téli fűtéshez
X kiválóan alkalmas **
Tatai briketteket ós tatai darabos szenet
EfSSí; Magyar Általános Kószónbánya ftószvónytársulat Budapest, V., Zoltán-u. 24.
Földbirtokosok figyelmébe.
Kondor Adolf
törvényszékileg bejegyzett ügynök Nagykaniiián, Arany János-utca 2.
(saját házában). Interurbán telefon: 122.
Ijáwlja ügynökségi liuilájál a n. é. hlrtnkna kfisfinaég1 figyelmébe
KíaavIrÁvnl még a jelen nehéz pénzügyi viazonyok kö-" zótt is földbirtokra, a tényleges becsérték
\'/> reszeie, állandó vagy torlaszt áazi jelzálogkölcsönt 5 . —6*» kamat, ebő helyen\'leendő bekebelezés mellett készpénzben minden levonás, storno vagy bírság nélkül, 2000 koronától bármily magas összegig. — Szükséges okmányok:
1. telekkönyvi kivonat, . -___:
—__i_•■ . ■-_
3. adás-vevési szerződés vagy becsübizonyitvány.
Pl vállal régi kölcsönök olcsóbb kamatra való Ksívmil íratását (Convertálás).
IfnwAtsé földbirtokok és városi házak vevését,
ikozvctit ^ bírletót
Közreműködik u flnJU»«dr®»" földbirtokok és
Teljes tisztelettel
Kondor Adolf, Nagykanizsa.
ERTESITES.
A nagyérdemű - közönség szíves tudomásár* adom, hogy
IMQYK/UUZ5/ÍP, SUQ/ífMITOl 20. SZ.
alatt, a közöakaszámyával szemben, költséget nem kiméivé
ugy rendeztem be, hogy az Ilynemű vállalatok közt méltán az daö helyen áll, hoíszórme és egyéb téliruhákat, moiykár ellen jutányosán tekltaég mellett elfogadok. — A tárgyak ttz és betörés ellen Is biztosítva vannak. — Mindennemű sffirsmtinkákal készítek. — Szíves pártfogást kér 8390
$ ROBINSON QTULfl szűcsmester,
^999999
__VARASD-TOPLITZ \'KSi
Vasat-, jpoeta-, telefon- éa Uvlrdaállomás. — UJ gyógy szálloda villanyvilágítással. — Hírneves radioaktív forrás + 58\' C.
AJ.nl v. 1
Köszvény, caúz, Ischlas stb.-nál.
Ivéhuráü i mazaes mroa, |áp\', msll% ná|-, gyomor* ás bélbánlalnisknál, — Elaktr, wiisssi«, iszap-, snéiissvas ás nnpfllrddk, Bgésx éven át nyitva, Modem kényeién, UJ szállodák. Mssés környék. Kaliinaune. PtlrdOorvóa Dr, LOCIIKRT j. I\'ritipektns lafym. IDSI
i
Szőrmemegóvó intézetemet |
#
$ *
w
Sfto egészséges bükk hasáb 8698
TQzir/ln/iT
tuskó ét rothadtmentcs ajánlom
Klein Gyula Barcs.
irodai teendőkben jártas
magyar, német és horvát nyelvet bíró egyén alkalmazást keres. — Cim a kiadóhivatalban. 8716
JCeveset használt
zongora fadvtiÓf*l(ii*ltk mt/M
ELADÓ-
Cim a kiadóban 8700
.100— IM--IM katasztrális koM terjedelmD bs-birtokot ^BiHÉl^^lóNri ilvéMkf létre. Ml^tfvéntaUk a kBeaégbee megteWÍ Iák* és gsartaságt épület, jő gabona-lmné talaj, lehsáflleg slk, avagy nem tul dombos fekvés. Bérlet tartama.lehet 3-8 év. — Részletes szíves ajánlatokat kér junlus hó 15-lg Irttz Mér MaM (Fő-tér) Caaaéd megye.
S04H
Un. fcbftrafk ttmin
,D. V. mentén Nagykanizsához 25 kim. klb. 68&00 (J-öl birtok, lakéház, pincék éa melléképületekkel
AZONNAL HAbtl
Érdeklődőknek (elvilágositámi szolgál Székely Ernő Hftflri Pacáén.

f^dMIGm
, W^P a legjobb cipókróm
! or egész világon. Hz eddigi ullághirO tolktnck ullrlol nAOII gyárlíso It.
r 8i hüMl) ftei ÜL
9 $m cs h Úr. udotri szélllló. 80 foes ggéri frnnálláa.
Újdonság!
Legeszrnényibb vizbeszerzés lámpa szivattyúval házak, villák, jószág és gazdasági udvarok réazére, motorért nélkül működik Továbbá készítem Hydropnenmatgma viszel való elUtáa teljesen OnmaMdó készülékkel, különféle szivattyúkat erit éa Héiliajtásra, hideg és meleg ylzvoetéket; gázfűtést, fnmOaiobs berendezéseket; kútfúrásokat a legújabb stílusban, teljes jótállás mellett. Több Mrsngu méltóságoktól kffimfr ofcliyHMf rendelkezem- jó és szolid munkámtól;-
~ TSBBBS •
Fischl István okleveles gépész
vízvezeték és kútfúrási vállalata, gép és mOlakatos műhelye 8877 Kisfaludy-utca 4. sz. Nagykanizsán.
„A köztudatba ment át",
SV Isoicj Makin 8611
Kállai LAJOS motorgyára
BUDAPDSrr, VI, Oyár-alea »8. ssálllOe
teljes jótállás mellett
a legblrnevsssbb
motorcséplőkésxletoket.
Sejét érdekében kérjen minden gazda diszfóér-, lapot, melyet Ingyen és bérmentve káldja gyár.
\' Kállni UJON klrsaavM
, | netergTára aem léresa-
I1 tvadé tsue méa Kállai netil kereiketléeégekkei.
Fontos
B»|) nlnnlh minden hétköznapon este € órakor.
3iiilinl.l| w UUttM-
NAGYKANIZSA TELEFON-SZÁM 78.
m iims hmii
A i "i • \'. \' M >S I 11 i > • aaMHiMUIMIt Ki»-gtüfc ■frfcihhi M I I 1 h
. -- ■
ZALA
OOMUTlII A*AA
. w.. ill IfM. ■ I
i < . -; H^náS— .
j niíiw a—\' ,
>* <». 1% a I tfm. Ihd ÜL—. « E|TM ote ár* ( WWr.
rr.-araar- POLITIK At NAPI LAP.
M^aailMiA * \' 11
XXXIX évfolyam 125. szám.
Nagykanizsa, kedcj, 1912. junius 4.
ridkMi
Zala ftiriapkiadó é» Nyomda Rt.
Válasz az ellenzéknek.
Nagykanlaa, junius 3.
Kossuth Ferenc a képviselőház szombati Ülésén előterjesztette a „szövetkezeit ellenzék" békefeltételeit.
A Ház azzal a figyelemmel hallgatta meg a Idváló pártvezér előadását, amely ugy egyéniségének súlyánál, mint "előlerj&ztése tartalmánál, s a melyben szólásra felállott, a pillanat fontos voltánál fogva őt méltán megilleti.
A ,felhívás I lér Ingőre\' tehát megtörtént
A miniszterelnöknek már első hallásra is többféle megjegyzése lehetett volna az előterjesztett ellenzéki megállapodásokra. Magába (ojtotta azonban e jogosult megjegyzéseket, mert még a látszatát is kerülni akarta, hogy ily fontos L a politikai viszonyok továbbL fejlődésére nagy befolyással biró kérdésekben el akarrtí hirtelenkedni a dolgát.
Gondja volt azonban rá a miniszterelnöknek, hogy az ellenzéki » piupuilUOkiá KjlUfS válasz! adjon, j
A jól megfontolt Írásbeli válasz ■—mái a tegnapi nap iulyaiwáii Kossuth Ferenc kezei közt volt, ugy hogy az ellenzéki pártok már a mai ülésen abban a helyzetben lesznek, r- hogy a kormány álláspontjának
teljes ismeretében >m,*KKi J ~£atokaLhozhatnak, i i torábbHé— pések tekintetében megegyezhetnek.
1
batáto—röpítse.
Ahhoz, hogy a mlhíszíerelnök ily rövid idő alatt és Írásban kitt közölni az ellenzéki pártokkal a kormány és a többség álláspontját, a folyosói pletyka azt a hireszte-ést fűzte, hogy ez az eljárás az ellenzéki feltételeknek en btoc elvetésévet egyértelmű.
Talán mondanunk sem kell, hogy ez a híresztelés hamis nyomokon jár. Felelőssége tudatában a kormány a legkomolyabban figyejmére iliéitatja az ellenzéki pontozatok tartalmát, mérlegeli — az országra nézve — azok horderejét, s megjegyzéseit az érveknek és a statisztikai adatoknak gazdag tárházával támogatja.
A válaszból megláthatták, a szövetkezett ellenzéki pártok vezérel, hogy a mi javaslatukban jó és elfogadható, annak elfogadása elöl sem a kormány, .sem a munkapárt
m«»r»vfn el nem irárlmzilt- A mi pedig a punkiációkban, meggyőző* désük szerint, a nemzet jól felfogott érdekeibe ütközik, amiből a\'nemzeti államra azokból veszedelem következhetnék, azt el nem fogadni hazafias kötelessége kormánynak, többségnek egyaránt.
Egyet határozottan megállapíthatunk: a kormány válaszának semmiesetre sem az a céljai hogy a békéhez vivő utakat eltorlaszolja, a megegyezés fiiüjait a levegőbe Hamu Igeuii célja az álláspontoknak\' pieiizirozása s a helyzet" gyors lisztázása.___
Általánosságban elmondhatjuk, hogy első hallásra á leryezet nem tett jó hatást a munkapártra, mert egyrészt a katonai probléma félszeg megoldásával nyitva kívánja tartani későbbi időkre is, a nemzetre nézve oly sok izgalommá! és sok veszedelemmel járó hadsereg-kérdést ; másrészt a választói jog kiterjesztésének ezt a módját és mértékét a nemzeti állam zavartalan továbbfejlődésére, s Így a magyar nemzet jövőjére nézve veszedelmesnek Ítéli
Hiba volna wlwlatr blzonynyal, ha a Kossuth Ferenc által előterjesztett tervezetet ultimátumnak szániák volna a szerzők, mert sellőt a világon tgy nem csinálnak békeszerződéseket. Még győzelmes háborúk révén, erőben, hatalomban, önérzetben megnövekedett népek se diktálhatják ugy a békét, Hör mindent sikerüljön keresztül-vinníök, a mit szemük-szájuk kiván.
Parlamentáris pártok, pláne kisebbségi pártok annál kevésbé tehetik ezt. ,
A miniszterelnök eddig is bámulatos türelemnek és angol Iftg-mának adta jelét a válságos szK\\ tuáció rendbehozására irányuló fáradozásaiban. A türelme és hideg-vére ezentúl sem hagyjítserben; de fel kell ez államférfiúi erények-
kel magukat enesttenlBk az elle\'n-
zeai poiiuKusok nevesebbvérü tag-jainak is, a kik diktálni szeretné*
nek, nem egyezkedni; leigázni ás nem békümr " "7" I;"
Ezért a kormány rdlastában W-megy a határig, a meddig a jelen és a jövő előtt való felelőssége, lelkiismereti és az országnak j0i leifogott érdeke szerint elmehet Elmegy addig a határig, á melynél már nem mehet tovább, agy hogy a kormány válasza magában iogialja alt a Mg/eges álláspontot, a melyen változtatni már aligha lesz mád és lehetőség.
A Diezel-motor.
Aa egertzegi villanyvilágítás bajai
Utazás egy fclebbczés körül.
. _ Ha|ál MMMaktáL —
Mialatt Nagykanizsa érdeklődését s lorgóáiatn Ogye kötötte la as slatt a szomszédos ZtlaegciesagHH ugyancsak villamos mizériákról zd hm aNaol munka-társunk.
A zalaegerszegi villanytelep, melyet bal év sióit « kivá ó és közismert Üatw és Tina cág tUBlt nyélbe, s amely ennek* ke.eiéscbói, rövid de botrányos mástálév alatt s város háat kezeléiébe heiBH, — kicsinynek bitonyuli. A !M0 láeféwas—»
dezett Özem nem képes elülni á világítás és ss ipari üremcltjolylon növekvő szflk-
•v Ebből az ötletből kezdetben htrfengns Vísétjeiekkel kezdett s tiszteletreméltó báiikezelés a világítás tőiét ügyével kibabrálni. Például ju 1100- gyertyafénye Ívlámpák hetyett-egyizerOeu 400 gyertya? -fényű armaiura tacMilvényekkel kevert^ icüék meg sz é\'*ml"gy»*\'\'t***1 kapesci
Inban a közVílSgíimrnö; meg a Közönség uiegetagedáitf.
REGÉNY.
A KÉT DZSIN.
Irta: SaaSI lafijasm. tó
Másnap délelőtt volt az alapkőletéiel ünnepélyé.
A mise után, melyet a szötegi püspök nagy segédlettel celebrált, a Bükkösd partjára vonult ki a társaság. A nagyszabása műnek még csak körvonalai látszottak. Hosszan elnyúló magas löldhányások, itt-ott emelő darák, ideiglenes vasúti vágányok és a Bűkkösdön épű ő vubeton kid egy félig kész pJleije, meg s munkás-barakkok bosszú aura — ez volt az egész. A munka szüneteit a mai napon és a zászlókkal és lombfüzérekkei díszített patton sz ünneplő ruhába öltözött munkások százai állottak.
•\'" Van Hoock, i hírnevei belga mérnök, a vizmü lenreiője es a munka vezetője Üdvözölte francia nyelven a miniszteri. Büszke árra — mondá — hogy a hatalmas müvei a izép Magyarországon alkothatja meg.. Betzédtl természetesen háromszoros éljennel végezte, mely olyanformán hangion a belga kiejtési ben > élolan.
A miniszter Bosszú btt idei ffiónaötr. Az alkalom kltünö troli a ktresZédílmt polttiks Irányelve!! sz országgal megismertetni, A lóvároil itpok gyorsírói «or-lalmsian jegyeztek és másnap a bécsi lapok Siló helyen hozták a magyar keresjte-deimi miniszter loqlos polltlksi kijelenléaell,
Az slapkóletélel után a részvénytársaság lunchöt adott a vendégek tiszteletére, a Bükkösd partján meg hevenyészel! asz-Uioknál a munkásokat vendégelte meg. A reggelit a kaszinó verdéghőse, a híres Szarifner készítette, ki erre az alkalomra valóságos pincéredet hozott le a tóvá-í«(S.
Nemsokára vigbn durrogtak a pezsgős palackok a Bükkösd pírt sin és egyiptomi dgsretták kékes fOSlje terjengett s verőiényes meleg juniusi levegőben.
Kenessey egyik csoporttól a másikhoz meni. Bizonyos tekintetben házigazda volt itt és ujháti Braunnal együtt mindent elkövettek, hogy az előkelő társaság jól érezze magái. Ép egy fiatal mágnásokból álló társaság közölt állt ét élénken tárgyallak a bécsi ver.-enyek esélyeiről, midőn Katolnsy gróf egyszerre megszólslt:
— NI a Hol\'ánder 1 Hál sz hogyan kerül Me?
— Érdekelve van a vizmfi építésénél — leletre Hegyhíly gróf.
— Te megfordultál egy-kétizer náluk, kegyelmts uram, ugyebár? — kérdé Kaiolnay gróf.
— járlarh hozzá uk a télen. Akkortájt baccarat-bankol adoil.
— No meg a szép aiajopy ii. votuoll, ugy-e isgyelmn urain ?
— Hál blsony az nagyon nép aiz-itoqy.
— Tényleg nigyon sz\'p, hamm ugy tudom, hogy könnyelmű nőcike. Ail hl-szem, hogy a írsrsnoiéi nytrőkst boldo-gftolla bájaival.
— Hitvány jellemtelen ember az, aki egy védtelen nőt megrágalmaz I
Kenessey hangja volt, aki halványan az izgalomtól éles bsngon kiáltotta ezt.
Kaiolnay gróf egy pillanatig meglepetten nézett Kenesseyre, aztán egy gyors mozdulatra) a széket emelte lel, hogy leűsáe véle. Az urak gyorsan közbeléplek. A halaimat lermetü izmos Kaiolnay gróf bíborvörös lett sz indulattól és cssknsgy bajjal elkerült a teltlegestégtől visszatartani.
— örült vagy részeg ez az ember — mondá Scherr Fachinger Oltónak. Kérlek, vegezzeteíc vele, hogy a pisztolyom elé kaphassam.
Az inddens a főasztal\'ól távol történt és a dolognak , rajtuk kívül nem volt tanúja. Katolnsy gróf eltávozott és a fiatal herceg Laroictí gróf uhltnui föhadnagy-gyal rögtön provokáltatta Kenesieyt.
A képviselő Hegyháty grófot és ujháti Braun Sándort nevezte meg segédekül. Az ur. k már kora délután tárgyallak. Kaiolnay gróf alig ismerte Kcnesseyt ét fogalma icm volt róla, hogy miért sértette, meg ez az ember. Eliőrangu sportember hírében állt. Bizton kezéről cwdáksi metéllek éi barátai tudták, hogy a fecskéi lelövi röpfében.
_p-A segédeknek maguknak Is isiányos
volt Kenessey viselkedése. Nem voltak k/pesek ftlfogrl, hrr»tn sérthette meg s grófot ennyire egy lime\'vtlen snyony-éri. Bliönyt Mn a pengő uállt s htjébe gondolták — éi sbbtn sk emelkedett hangulilbsn középkort lovagnak vélte magái, |l Hküt lolt arra, hogy a védtslen
nők bectűleiét védelmezze. Tettlegesség végre mégiem történt és a dolog annyira érthetetlen és különös volt, "hogy s segédek jobbnak látták as ügyet békés uton megoldani.
Estefelé Hegyhály gróf és ujháti Braun felkeresték Kenessey!.
— Bocsánatkérés tanuk előtt, moodá a főispán — ebben állapodtunk meg.
— Nem kérek bocsánatot — mondá röviden Kenessey.
— Akkor nem marad hátra más, mát a fegyveres elintézés.
Piszto\'ypárbsjban állapodtak meg. Kenessey csak szt sz egy kikötést lette, hon a párbaj a fővárosban történjék mag. A gróf ebbe is beleegyezett. Hogy távoaá-sukkal feltűnést ne kd senek. elhatároz-\'ák, hogy a párfcaj harmadoap ieend és este valamennyien réázlvesznek Seben Fachingenék fogadóestélyén.
Másnap délelőtt utaztak viasza a fővárosba. A miniszter el volt ragadtatva a nagyszerű mfl bakiimat arányaitól és melegen megköszönte ujháti Braunnak és Kenessey Sándornak fáradozásukat.
Kenessey délután otthon maradt. Nem volt tgy pillanatig se kétsége, hogy a párbaj végzetes lesz számára. Híréből ismerte Kalolnayt ás tudta batoean, hogy s híres lövő nem fog hibázni. Éz mégis csodálaiossn nyugodt marsát A haiti gondolata nem rémítette. Szinte belenyugodott abba, hogy ennek ügy kelteti tör-léttnl. Az uioliónégyhónspttgdma megteltté, s sok szenvedés és véayóóAs b-merílstte. (Fotytatjuk)
ZALA
Ugytáiadk, ennek dacára Km mit elég ■ áraarfajtesztő art, mert részint a fogyssxtók panaszkodtak, részint pedig a lámpák égtek homályosan. emit különben ma ia bárki eüeawrhet snélkfli, bogy ax IfBiaág éden vétene
A nehéz eset tettre serkentette u eget-ssagi városi tanácsot, nety keUA misaaki tlliali)it megbiilgstáss után dbata-<rneta, hagy a mtaétiákon segítem fog. "" tekintetben mnáslbseésw i
vegy agy pótdtaamóvd látják el a Ülepet, mely s pár év mohra eszköalendő kftiibásig aisgoldapá a kértlést,
pedig egy uf motor bessenésávd már most téglegcscB nyakát sugik a HHaytahp betegeégánsk
A városi tanács siakéttók magballgalása után u utóbbi melleit döatött Beazertx-tek ajánlatokat a ekkor aa tant kV bogy a magyar cégek 70—Í5 cser koronás ajánlatával szemben külföldi cégeknél agyanas s 300 lóerős motor 43—90 eier koronáért beeaereibető.
Végre is boeeau vona után a budapesti Láng ét Társa cég egy elfogadható ajánlatai tett.
Otveaháromcaet koronáén hajlandó egy 300 lóerős Diesel motort szállítani, mely HwlMi i Hhlhilfi költségeit hossáadva, hfitülbdOI kerek 100,000 korona bclotletéssd lehelne a Villsmos-ttlepet biztos és dtemképeá helyiéibe hozni. >
A városi képviselőtestület, mint annak idején mag irtok, — a f. évi április hó »-án tartott kézgy ülésen e Láng cég ajánlatát elfogadta. Ezzel ax ügy rendben lett volna. Hogy még sincs rendben, annak egy fskbbeiés ss oka.
- A falebbezést Udvaidy Vince városi képviselő adu be. A tekintélyes helyről )0M nónak nagy súlyt kölcsönöz sz, bogy ugyancsak sz az Udvardy Vince indította meg a város érdekében a harcot, ski ezelőtt négy éwei a Oanz-IHe kötismert kezelést hatalmú harc után a pokolba kenette.
A felebbeiés mege e motorvásárlás tétgrát nem emiiti. Nem hozza fel azt a vároaeserte emlegetett érvet, hogy a mo\'or ám nem épen kevéssé borsos. Tisztán és tárgyilagosan azt mutatja ki, hopy az 9000 koronával beállítható püdinamó, mety minimálisan két éne rendest as I—tekintve, hngy a lOOtOQQ
komnál befektelés évi smuitása körűikéin 6000 koronái tesz ki — a váróénak e két év alatt 6—8 ezer korona megta-karüáat jelentene. S e mellett természetesen a kérdés időleges megoldásával egyidejűleg a végleges rendezésnél is szükséges és hiánypótló befektetés maradna.
A tslebbezés már a vármegyénél van. Enne] elintézésére a közeli napokban rendkívüli vármegyei közgyűlés egybehi-vását fogják kérni Ezzel elérik azt, hogy jobbára egerszegiekből álló negyegyülés tag e kérdésben dönteni.
Értesüléseink szerint azonban — tekintetlel a Mebbczés alapos indokaira s jfirt, bogy a váróéban a motor árát máris sokdják, — a kérdés sorsa nem biztos i dics kizárva az az eabetőség, bogy a vármegye, mini már annyiszor«- iimét mrg-váhoztaija a város határozatát.
A város hotnspatám közgyűlésén Kin-Ián szóbs kerül az ügy.
A vármegyei rendkívüli közgyűlést a ■apókban hazaérkező dr. Bálát Bála főispán fogja Oeszebívni. Exen válik el, bogy a Láng cég Dtexdmotor|a drága-e vegy sem.
A HIRDETŐKET
kérjük, hogy hlrdiléselkrl dili 13 árúig küldjék bt. jr JV
Elutasított ellenzéki fércmunka.
Az ellenzéki Javaslatot a kormány elutasította. — A kormány váltói hatatlan állásponttá — Felületességek és képtelenségek az ellenzék tervezetében. — Amfkor Tisza Justhra hivatkozik mint piecedensre.
— 3*|át MAaiHok tcIefoo]eteatése. -
Budapest, június 3.
Mint a Zala etőre jeiexie, Lukács Ctizló tniniailfwlnflk_ átgaap rstr Kneanlb Fft-.
rencnek írásban küldte meg válaazá! az ellenzék békfljavaalaUira. *
Lukács miniszterelnök válasza pontoo-kint reflektál aa ellenzék béképropoticlóira; pontonkifli mutatja ki ar ellenzéki munkálat hibáit éa beigazolja, bogy a túlságos felületességgé! készük ellenzéki javaslat túlnyomó részben Hibás, sói hibát a statisztikai alapja ts. amennyiben a minisztérium hivatalos adatai aaerint az ellenzéki pártok tervezete nem ts 2,400.000, hanem közel 3 millió embernek adna választójogot, amit pedig a Koeautb-párt vezérei, közöttük legelsősorben gróf Appouyt Albert nem óhajtanak. Kétségtelen, bogy ez ellenzék válaastóHivaalata szerint áthidal hatatlannak tetsző ellentétek mutatkoznak az értelmi cenzus fokouta, a korhalár, a bírót kikÜldOtl, a titko szavazás ás sok egyéb részlet tekintetében. Határozottan visszautasítja a miniszterelnök az ellenék javaslatainak a védeiőre vonatkozó részét.
négyesztendO provizóriumát igen szc-reocsétlen gondolatnak tartja, mert ez tovább is napirenden tartaná a katonai kérdésekel, sőt a provUor um éppen oly időpontban |árna le, amikor a két állam közötti gaidaság kiegyezés is Irjár ée ilyenképpen ugy gazdasági, mini katonai téten egy időben volnánk kénytelenek kényea éa nehéz kérdésben tátgyelni áa határoeni. Ex ex ortxágnak semmiképpen sem volna érdekében.
A kormány azután megteszi a maga propozicióil, amelyekbea változatlan álláspontja jut kifejezésre. A mini*iterdnök kötelezettséget vállal, hogy a választójog-löt az őezifllésszakbin totvényjavaatatot fog beterjeezteni. A javaslat az általánosság éa egyenlőség tekintetében sz értelmi cenzus alapján épülni- !M és érvényesülne benne a szavazás diccntrsHiálása, ugy-azinién a tilkoiság is a magasabb állami érdekek korlátai kOzött. Gondoskodni óhajt a kormány a választások lisztasárá-ról ia, úgyszintén a választókerületek cél-szerű aj beosztásáról is. Kötelezettséget vállal arra, hogy a legközelebbi képviselő-, választások már a választójog alapján történnek meg. Ezzel szemben az ellenzéki pártoknak kötelezniük kell magukat, bogy o véderőjavaslatokat megszavazzák, erre sz esztendőre pedig 136000 főben megáDapitandó újoncléitaátm^ szsvaznsk meg. Végül pedig a kormány a házsza-búttmtm BrbBfőítmi éhajij»r--
Az elletnék magatartása.
Az ellenzéki pártok vezetői ma délelőtt másfélórán át tanácskoztak áa ezen azt határozták, hogy a miniszterelnök ajánlatát nem fogadják el és hogy az obetruk-ciót folytatják a védirőreform ellen.
A képviselőház ülése.
Párhuzamot Mének lennek. — Tisza sikere.
A képviselőház mai ülésén nagy sikert aratott Tisza István gróf erél e Justh Qyula elvakult következetlensége felett.
Az ülésen folytal\'ák a véderőjevaslatok tárgyaláaál. Előbb Hammenberg Lásdó, majd Földes Béla t izéltek a jjvaslai d-len s mindkettő nyújt itt lie határozati ja-vaalalot. Az ülés végén Tisza István gróf dnSk jelentette, bogy Szepesházy Imre munkapárti képviaeiő Indítványt nyújtóit 1jf,1iagjrr Ház\'paroliéi üléseket taitson és pedig délelőtt 10 tői délután 3 lg és 4-IŐI 8 lg. Tisza jelenti, hogy az indítványról a házszabályok 203. j) a értelmében holnsp vita nélkül jognak szavazni.
Magából kikelve ugrott lel Justh Qyula ás ast Igyakeietl blx< nyltsni, hogy egy-szsrű Indítványról van ssó, mely a házszabályok (08 9<a szeilnt bírálandó el, lábát azt be keulrnlasIhdiiványkönyvbe
áe helyet kell engedni a rendes vitának. Hasa magyarázza a 303. wakaszt, mely art jnoodja, bogy a Ház üléseinek mag-boeszibbitásáről vits nélkül dőnl s His. Holló Lajos és Appanyi Albert gróf Justh áiiáspootját védik, ekkor azonban nagy meglepetésre Tisza arra hivatkozott, bogy "Ugyanez u eset már 1908-ban előfordult, S aa akkori házelnök, Justh Qyula, aa áprilia 3-iki ülésen szintén á 303 szakasz alkalmazásával döntötte el a kérdési ét a vitát nem engedte meg. (Nagy kétszeies éa percekig tartó éljenzés a jobbuldalon.
Holló Lajoe még akart beszélni, de sz dnOk Üllélesittétle a jegyzőkönyvet a s holnapi napirend megállapításával az ülés véget ért
Hirek ujabb sztrájkról
A munkapárt nagy siker |dlegét tulajdonítja annak, bogy holnap s parallel Oléfcektól vila nélkül döntenek. Aa ellen^ Zék ennyire kétségbeesett, hogy ma dét-előti már egy uj\'bb lltalánoa sztrá|k híre terjedt el a Más folyosóján: Bár e hitt megcáfoltak, tnégti nagyszáma áu/Wnisd-got és csendőrséget összpontosítanak Budapesten.
Gyermeknap Nagykanizsán.
A margarétavlrág ünnepe.
— Ssfát tudódtdskWL —
Vasárnapra végre kiviritollak a margaréta virágok Nsgykanizaa utcáin. Vdük együtt szép, meleg, poétikus ünnep kö-szöntötl be Negykanizaa társadalmára.
Amint a Zulu megírta, a rendezőség ez alkalommal azzal a bájos gondolattal nyitotta hl a gyermeknap szokásos prog->i niaját| hagy—ui\'\'g"h*\' \'*
Konstatáljuk mindenekelőtt, bogy ez az ötlet a valóságban is kitűnően bevált és a tener és sárga margaréta-virágot Béffl-csak külső díszt és csinos, kedvea varázat adlak a gyermeknapnak, hanem — ami mindenesetre főbb a bevételt is tetemesen fokozták. Az az ui, mdyd1 a kis virágok megtetlék, smig s gyűjtő hölgyek kosarából e gomblyukakba vándoroltak ál, az slfr\'gy"" gym«fc»k<i»ii
nagyon szép jövedelmet hoztak.
A rendezőség hal urnái áílitott fd. A korzó egyes sarkain három urna állott, ■ posta előtt, a piacon éa fenn sz Eötvös-téren egy-egy. Az egyes urnáknál a következő hölgyek voltak szivesek közreműködésükkel a nap sikeret előmozdítani:
Vécsey Zsigmondné, Roscnfeld Józsefné, Deák Péterné, Kaffka Ernőné, Ledofszky Ernőné, Blumentchein Vilmosné, az első, dr. Bereczkv Viktorné, Porbétb Arturné, dr. Fodor Aladárbé, a második, Rdcben fdd Oyuláné, Rapoch Oyuláné, dr Orosz Dezsőné, a harmadik, Saner Ignáczné, Strém Tivadarué, Kahn Irma, a posta előtt, Stern Sándorné, Poredus Antalné, Hdlay Józsefné, az Elek-ház előtt. Révész Lajosné, Szegő Oyuláné és dr. Wdszné Halán Ilona a Eötvös-téri urna előli.
Mindén urnához Uz-tiz leány volt be-osziva, kik buzgó munkával iparkodtak á jövedelmet emelni. A hal urnán kivülagy hatalmas tőzsdesátrat ta állítottak fd a korzón. Itt foglaltak helyet:
Dr. Tuboly Oyuláné, dr. Temás lánosné, Pongór Henrlkné, Orünhut Henrlkné, Masler Istvánná, dr. Rothschild Jskabné, Ötvös Emllné, Remete Oésáné, Farkas VUma.
Már kota reggeltől kesdve élénk áld, nagy sOrgés turgáa uralkodott ás a gyü|-láe egész a késő délutánt órákig lankadatlan kedvvel tartott, Hul llt, hol olt
csörreni meg e bájos kéregotSt perestye akiknek gyüjfáeát Sesberee jóseefaé ve setie. Hullott a pénz ás agy beSKIis elkellek g margaréta virágok. EMI SS S nyolc nagy koaárvirág a, emetyei kösai egy-egynek hátaaás, háromszáz hosoae eoM as ára. Egy vuágqgk kt ÜMár eoi as ára, de nem keveeaa voltak, akik Ma koronát te (nettek agyárt. A gyenasámap ekként busás jövsrtetammd staédoa, mdy-ről pontos éjredmányt mod még ama UtaOUHtank, mart a sakavtasfÉlés ép most van lotysiaetban, KBtöabaa agg a gyermakaaQí gyűjtés nem árt véget, a\'
jövő Mtan jótékony déMáaí adds lett, melynek jöveddmd setatas ■ bevételbei csatolják.
U)pl|áia hagytuk a nwgemtitáaben aat, akinek aa érdeae, e szerepe a legelőbbre való: Vidor Samnaét. Voltaképen ó vök az agáez gyermeknap readeaő lelke ta agitációs vezére Ak ó saemélyén nyugodott as agées gyermeknap rendezést él sikere. Aa ő vezetése alatt, még a footbali-aeccsbes, a vasúira áe a legmesszebb levő utcákba ia kivonattak a gyűjtők. A tegnapi nappal s nagyságos asszony ujabb dokumentumát adlg jótékonyságának, Mrad-katallanaágának áa annak, bogy mily nétkűíflihetetlen szerepet IÓH be Nagykanizsa társadalmi éleiében.
I oltM rn klttitittii
Tagnap adták ét aa érdemkereaatat.
- Saját tudósítónktól.
Csáktornya, junius 3.
A koronás arany érdemkeresztet, mellyel őfdeége Schwsrz Jakab csáklornysi főrabbit ötvenéves működési "jtthlleiima alkalmából kitünletta, legnep aduk át a jubilánsnsk megkapóan aaép ée beneA-séges ünnepély keretében.
Az ünnepség a caáktomyai városháza díszt érmében folyt le délelőtt tíz érakor. A termet zsúfolásig megtOHOtte a város közönsége; képviselve sáliak oli az "ff*—
hatóságok, egyesületek, tedülMek. A belépő lőrabbit lugó éljénzéeeel fogadták. Az flmtepségén a kormányt Haját fsiw dr. orezággyüléei képviselő képviselte, Id nagyhatású beszédben vázolta Schwsrz főrabbi érdemeit és álnyu|kMta néki a királyi kitüntetést. A jubiláns inéfy meg-hslollsággal mondott köszöndel a aztán Sz üdvözléseket fogadia. ---
Beszéllek. Benedlk Ede, a hilhBsoág — nek egyeden olysn étő tagje, ki ölvén éve jelenvolt a rabbi Csáktornyára való érkezésénél; Szalmay József főszolgabíró a járás, Dénes Béla iőjegyző Csáktornya város, Zilnyi Károly tanítóképző intézeti igazgató az iskolák nevében; a csáklornysi ulánuj helyőrség őrnagya a tisztikar üdvözletét tolmácsolta, végül Wtilák Rezső hitközségi elnök méltatta a jubiláns érdemdt.
Az Ünnepség emelkedett hangúidban, a k tűntetett ősz főrabbi éltelésével árt véget.
Egy litar
RUM
krtOnö minfl-
ban
asr K. 2 20
Kapható
Geltch és Qraef
Drogéria, fsaaar- ta
kereekedéeében. Nsgykantasén, (Városház palota.)
1911 junius 4.
ZALA
3 owsí
A lövöldöző répatolvaj.
FaiaMii tették a vádlottat — Esküdtszék! főtárgyalás. -. Saját ladóaMaktól —
Ma détetftt kezdődölt meg a nagy-kgnizaai Wr, IQiváaysiéksn a mindössze Mi napra terjedő f. évi junius havi es-ülésszak, melynek csupán két
kbgysláa alá kertikl tiflnWrr van. A-mr mp vádlottja Takéa Józstf 37 évet orosz-íonyi napszámos voli, kit szándékos emberölés bűntettének iisérlttével is lopással vádolva állított a íciiV ügyész az etkOdtek \' elé. As sskűdtezSk megalakítása és a vád I ismertetése után általános megborzadást hakve olvassa fal a tárgyalást vezető dr. Ketteát Imre dnflk sz űgy irataibői, bogy a vádlott néhány tvvcl ezeiőU szándékos emberölésért, saját testvérjének megölése miatt bárom évi legyházbdntelést állott kL Gyors tempóban haladt a tárgyalás, mely délelőtt fél 12 órakor már ott tartott, bogy a kár. ügyész vádbeszédébe foghatott bele.
A mindvégig tagadó vádlott ellen csupa olysn gyenge bizonyítékok alapján kovácsolták meg a vádat, mint aminő egyes la—latsfc IX U észtetéke volt, bogy a vádlottal a tett elkövetésekor .hangjáról ismerték W*. .Nem Is fogadták el az esküdtek ezt bizonyíték gyanánt és Takácsot felmentették. A vád szerfal Takács Jósad Orasttonyban Waiaa Ede pusztáján még a télen, febtuár 28-án éjjel répát skart lopni. A nagymennyiiégben felhalmozott répa őriaöje, Csendőr József észre-vatte a répatolvajt és rákiáltott. Takács ijedtében földre dobta e répával telt zsáfcot, de a következő pillanatban már visszanyerte bátorságát és hangoa disputába kezded\' áz " éjjelt őrrel. Mikor ez végSI igy kiáltott feléje: .Ismerlek ki vagy, elme kelsz,\' Takács előkapta forgópisztolyát ás rálőtt Csendőrre, kinek jobb vátta mellett sivított el i golyó. Ugy látszik szonban, bogy csak egy golyó lehetett a fegyverben, mert Takács a itta téten lövés ulán futásnak eredt ás elmeneküli. A lövés zajára felébredt cselédség. kOztük magának Takácsnak fivére is állítólag ^hangjáról tettemének Takácsot.
Dr. Kiss László kit. ügyész vádbeszá-dében a- tanúvallomások sdstsii ugy csoportosította, bogy aaokból következtette utján a- vádlott hünösiigs tűnjön kL -üemzte Géza védőügyvéd ezzel szemben
b esküdtek Idkiameteléte apptlláii, mely nem engedheti, bogy pusztán a hangról valór felismertetést bizonyító erejű tanu-vallomáanak fogadhassák el.
A védó győzött, az eaküdtek alig télórai lanácskozás uán, detutáit tél 2 órakor meghozták vadifejűket, mely Takácsot nem találta bűnOsnek éa ez alapon őt a törvényszék felmentette. Az ítéletben sz ügyész is megnyugodott, s igy az jogerős.
Schmidt János
szalámi gyáros és hentes-áruk nagybani készítője, Fogaras. -
Ajánl S kg -os postacsomagokban: -Elsőrendű száraz kolbász szalonnát
kg-jtt.......... . 1748 I.
Elsőrendű azaltag szalonnát füstölve kg.-ját.........iMi.
Paprikázott szalonnát azallagban 1 56 f.
Elsőrendű tiszta diaznózalrt . . 1.70 f.
I1IRCK.
— Eljegyzés. Cséry Bálint Pancsova szab kir. város rendőrkapitánya el jegyezte Czindet Margit uríaángl, dr. Czinder István ügyvédnek, a Zilshgsrsirgt ügyvédi kamara elnökének leányát.
— Balatonfüred aj MorvoM. Hajdú Tibor dr. pannonhalmi főapái Balatoo-füredffirdő főorvosává dr, Kozautíza tftiáf, a budspcsl\'városuiajori azanalőrium vosát nevezte ki.
— QyátzfovaL Egy érdemes\' derék iparos haláláról uóió gyászjelentés ment ma szerteszét a városba. SchávH Lajos műlakato* a megboldogult, akli már évekkel ezelőtt szélütés árt, s igy a 45 éves szerencsétlen embert nagy szenvedéseinek tartósságától mentett meg tegnap, vasárnap délután háromnegyed I órakor beállott halála. Temetése bolnap, kedden délután 4 órakor lesz.
— Bérmálás. Muraközben 15 év után bérmálás tesz jullus és augusztus (tavában. As eddigi megállapodások szerint dr. Baaer Antal kosdjutor-érsek Jullus 20-án érkezik Csáktornyárs s bénnáláaok pedig 21-én veszik kezdetűket.
— Áthelyezések a Csáktornyát határ-rendfin»égnét A belügyminiszter dr. Erdélyi Zoltán fogalmazót, a csáktomyai határrendőrség vezetőjét, áthelyezte Qyana-flfváiá hasonló mtnóségben s helyébe ugyanonnan Brticky Kálmán segédfugal-mazót helyezte át Csáktornyára.
— A muraközi ar ymo ások Lefejezése. A muraközi aranymotáso hoz nagy reménységgel fogott hozzá s muh Ősszel egy konzorcium, melynek legjai között állítólag Józaef főherceg is szerepet. A kimoeo I\' srsny éneke szonbsn nem állott aranyban az üzemköltséggel, ezért a konzorcium most shbahagya az arany után való kutatást.
— A balatonfüredi fürdő megnyitása. Balatonfüredről írják, hogy pflnkóed-. vasárnap nyitotta meg Ungl a Va\'érián fürdőigazgató szépszámú érdeklődő közönség jelenlétében o fürdőt és azt rOvid besiéd riséreiébcn átadta a közh szná-latnak.
— Megfuil/dt s párnák alatt Alsó-tendvai tsdósitónk irjs: Zsupántc Antal ráckanirsjt földműves s Ideaégével bét főn HmeriTa mezőre, bogy földjéről füvet hozzanak. Leányukat, az 01 hónapos kis Katicát azatait egy Oregszszimy gondjaira
hizták_Fit*, mikor h.tamralrk, a Ha
leánykát az ágy párnái kOzOU.tuly taláfc
Iák Megfulladt a párnák alatt, melyeket az öreg aaszony azert rakott rá, hogy m;g ne fázzék. A gond ítUn öregasszonyt fc jelentettek a járáibíróságnál.
- Pisztolypárbaj Nován. Dr. Eppin ger Nándor ügyvédjelölt és dr. Székely József járásorvos közt pisztoly párbaj volt. A párbajban, melyben egyik fél ism sebesült meg, nsszesTtSIaltozás adott ok ot.
- Lakodalom az égő házban Alsólendvsi tudósítónk irjs:. Szombaton este lakodalmat ültek az alsólendvai járásban levő Alsószenterzsébeten Tóth János házábsn. javábsn folyt s mulatság, búzta a cigány, járta a csárdis, mígnem egyszerre vslski bekiáltott sz sblskon
- Ég s házi
A lakodalmasok kiiohsnlak az udvarra I csak akkor látták a veszedelmet: feleltük a ház egy láng volt Oyorssn nekiláttak a mentésnek, de a megtelelő oltási eazkötOk hiányában nem aokra mentek,
a tűz átcsapott Kovács Ferenc szomszédos lakóházra s pár pillanat múlva az te lángba borult. Ugy Tóth\'lelkén, mint Kovácaék-aál ez épületeken kivűl igen aok takarmány és gazdaság) eszköz tett a tűs áldozata. Ugy beszélik, hogy valaki, akit nem hívtak meg s lakodalomra, bosszúból gyújtotta rá a násznépre a házal
Ai aszófői villamos kOapoot Keszthelyről Írják z Aszótón csütörtökön volt a balatoni központi villamos telep ügyében az engedélyezési eljárás. A hatóság részéről Langer István Mssolga-biró szállt ki, aki egyúttal a bizottságban* elnököli Is."* A Balatoni Szövetség részéről «. Haor Tempis Móric egyetemi tanár, választmányi tag ás a szövetség titkára jstenáek mag. A Vasul részétől Kan tő-mérnök és dr. Csupor Jenő fogalmásS veitek réasl. Az étdékellek semmi nehézséget nem tettek, sót mindenki a legnagyobb Örömének adott kifejezési a felett, hogy s mű itt létesül. Az épitke zást most már gyors tempóban megindítják éa auguattus havában a telep megkezdi működését.
— A mu kásbiztosító közgyűlését elhalasztották. A nagykanizsai munkás-birtosttó pénztár tegnapra tűzte ki ez évi közgyűlését. A közgyűlést el keltett halasztani, mert azon a tagok nem jelentek
meg haléroalhépta számban, __
óra és szemüveg beszerzésére a legalkalmasabb cég SzMs Antal máórás ás támieráss, javíttat olcsón váltai .Szarvsa szálló* épg\'etében.
SPORT.
■— Fotballn^rkózés Vasárnap délután a N. T. E barttaágos mérkőzést tartott »z I. K. S E csapatával A ma\'ch az I K. S E győzelmével végződött 1.0 arányban. Jó volt: Róna éa Rajkl.
Ttvtrátik is tilttMMatluk
idAjósiás.
(A ma\'eorotogial Intését jalaatéaa.)
fíudapest, junius 3.
—nLr— teleéSti
MelegeTfc idő várhaló elvétve caapa-dékkal és zivatarokkal. Déli hőmérséklet 184C —r~
A fehérvári gyilkost alfogták.
Székesfehérvár, junius 3. Székesfehérvárott május hó 8-án uiegOlttk ás hlra
boltik Stefanki pékmestert Oyffcoeét ma sgy Ctatovács üyóka nevű aaerb nsiás személyében elfogták A isMgvtttoaaát 9000 korona Mespánst találtak.
Patarso őrjöng.
Róma, junius 3. A római asasuáctts bünper vádlottja, rtrtrrai hadnagy a mai tárgyaláson váratlanai Őrjöngeni kezdett. Izgalmában fejét ugy vágta neki a ketrec vaskortátfának, tngy menten végtgSntOtte a vér éá Himéumm Itwas A Styá láaLbtaonytatan időre el kelleti kslnalaal
\' Ké^aviaUk«a halála.
Bréhur, junius 3. A német ássakavugatt repűlóverseny mai startjánál\' Huchstttdter és Stiele aviatikusok lezuhantak éa asűr-nyet haliak
8 Köszönetnyilvánítás I
I Mindazoknak^ kik felejthetetlen I
■ epénk, ■
1 Flelschacker Ádámnak I
■ elhunyta alkalmával fájdalmunkat B
■ részvétükkel enyhítették, kOszOne- ■
9 tűnket nyilvánítjuk. ■
S A gyászoló család I
Egy forgalmas utcában tevő
ház is iidi
teljes berendezéssel együty/beleg-ség miatt elsdó. Bővebbet Hunyady utca 20. szám alatt. 8718
Jtapfürdök: ;; JCevegöfürdők Bad Topolsitz mmM
Szénsav tart. 30*. RadlumiBrdOk. Naptunyhat és villatolóatál. dládaySk.
zés Massage, Failgo, uwMK, hízó-éa soványiw kúrák. — ElaórendJ konyha, -Tenniahelyek stb. — Szobák, sasait, ut-gyttSs.vttlsnyvltágnássat egy hétra 7S kor.
ás aaaa tatül B379"
Prospektusokkal éa felvilágoailáaaal aaat-gál._ai Igazgatósig ás a wlenl Irodát IV., Karottaaagaaaa 16, . Pfiorvoa: Dr. Otta KaWngar.

Oyflmölcsfákat:
magas tfinaS 4a tArpc pét-dáayoktiaa alaia. kOrta, taa-resxnye, aaggy, kaiaaii éa franci barack, nllvv rlágté éa dlótát
Fenyőfákat:
kézOnséges éa nemes fehyó-kat, Thuja, Tazoa éa pyramia fluxusokat, szegSlyaek való törpe Suxub (puszpáng) és Borostyánt. Úgyszintén virágzó atszbokrokat.
Spárgatövet
S éra 100 darab a-ao karana. évaa
100 darab 4 karana.
Faaa raak utak mellé
jcgcnyEnyárídt.
4-5 métar magas 10 darab K 4-SO, 100 darab 40 Mrara,
Viragpaláatákat:
Pelargoalni, Sahrta, Faabala VaailTa, Bafóala, Cataaa, Lobaüa, rcaaoataat dtsz Caaaa éa Dáhllákat, — mindenféle saáayag 4a nyári virágpaláaUkat.
Rózsákat:
azeaMra, laagaa Wi isS. bokor és faló-rózsákat agy Mi éves példányokban, set fajban.
PETERrMNN JÓZ5Cr ÍASS
Báthory-u. 22. kartészat. a • Nagykanizsa, Fö-ut 1. sz. virágQzlat
jllll I. itáát ao
ALT és BÖHM
NAGYKANIZSA, Városhóz-ópület.
Heti fproxatoa eladás I
avOMÖLCSPRia minden Háztartásban nél-tütmtifttsn 4b, ára I kar,
S6- és paprika-tartó
stlnet tayenee I (trb ára ao nilér.
Nickel kenyérkosár
fayvm* betéttel t drb. ára K f
llátBfl IIÍO UlMH: j ílslvsraam taaialá ao wn.| A 4a tt laviMpapfr
ao «,
Ca*n arak caakla asan a hétea aiaradaak étvéaybfn. i Vidéki randaMaaket pootoaaa aaakAaNnk.
23a
HÉT
1911
4. oldat.
ZALA
r
1911 JjmítiS 4

k
Szinház után
a Btnteck és kQtOnség találka, j helye s
„Badacsony44
vendéglő (Pó-«t) - A vendéglő naponta éjiéi után 2 óráig marad nyitva és mindvégig
meleg ételek
htfcMii _ma
W Elsőrendű cigányzene I
Szinház.
A nagy meglepetés.
Bemutatkozott aa egész opcrettare-mélyzet.
A Bór egér előadása - Sa|it MMténkWL
Nagy magtepetéa érte szombat este sz arénában a közönségtt, mdy a ciűlörtök-eati megnyitó etAadáakor azl hitte, hogy bemutatkozott elölte az uj szintársulal operetiizemélyzele, melynek pedig akkor csak egyik részével* most már tudjuk: a jelentéktelenebbik rétiével lehelen megir-tnctkedni. Alig kéttztr huszonnégy óra mull d csupán, t már igazoltnak találhattuk a szezonnyitó dóadáiról szóló köz-kffléüyflnk ama MátvHinak Batyitaágd, hogy Füredi Béla, a művészi ím tudóktól duzzadó uj tdoigazgttó csakugyan fokozatosan egy emelkedő vond irányában óhajtja színtársulatának messze földön hhtaeá^itlt t^mélyztlévéT ét pazar technikai felszereltségével a kózónséget OMgismertetni. Ha a ,Táncos huszárok* etfladása egy majdnem minden tekintetben kifogástalan dóadás voli, akkor s .Bőr-egeret* olyan tőkéidet művészettel játszotta d a kanizsai arénában Füredi direktor társulata, aminőt, bízvást mondhatjuk, nemcsak s kanizsai aréna közönsége még soha nem látott,* hanem shogyan csak igen-igen kévét vidéki szin-bálban képzelhető, hogy valaha is ját-1 saodsk Az objektivitás halárain józanul bdU maradó" ítéletemmel mgrem azt it 1-trtMwi. hogy a mindtKy tzátfr vidéki
|——jHfll jlHtflgekből flmeálhiott buda-pettt uj Népopera entemble-ja ciak nianatokkal lehet képet különbül produkálni eaneh tz operttzánr i Henőhatai-mat operettnek dóadátát, mint ahogy azt a pécs—kanizsai sziniktrdlet magasan _dotált mflvészei produkálták.
A csodálkozás moraja megazámiálha-taUanul sokszor vok hallható a nézőtéren -—e minlaetőadáá alalt, mely, különösen, ,—hogyha t leaahtt fifavái
sértkkd tem rontották ygjna a n>h*
. ". ------- _dfl*dáaban-
nanns stinnn it- , ,__
tzinejava.
H IzMe tbUdes operd iihzziót, az operett-Személyzetnek minden dicséretnél többet
EL_étá reklámjául nnlfélt vnlna—Hányan
lettek bánját fogadalmai a tzombatetti dőadás közvetlen hatása alatt, hogy nem len olyan operett előadás az idén Nagykanizsán, tmelyen míg ne jelennének I Legalább ugyanannyian fogadták ezt, mint ahányan egy nappal korábban a drámai együttes láttára es hallattára azt határozták d, hogy minden drámai ás vígjátéki előadáson jelen lesznek. A Bőregér tdjes
I 1 három óra hosszat tartó előadásán egyik
ninparii szenzáció a másikat kergette.
Az dsó meglepetés, ami ott a közönséget érte, egy gyöoyörüen csengő tenorhang volt, mdy ddate a kulit szák mögül hal-
II látszott, majd a közönség viharzó tapsai -i-----között a nyúl színpadra lépeu azzd bützke
tulajdonosa, Burányi Ferenc, a tenorista. A tiszta, a legmagasabb regiszterben is
---ágyenldeten zengő férfihang még párat
Itn tok élvezetet ígér a színházlátogató publikumnak. A két remekhingu éneketnő, Oörőg Olga ét Haraszti Vilma között nehéz az daőtég pálmájának érdemét ddön-lent. Ttlán megfelelőbb ét igazaágotabb a szerepkörük közti különbségeket megállapítani. Görög Olga ugyanit Inkább a tulajdonképpeni értelemben vett éneketnő, a koloialur, Haraazty pedig nttbrdfpri-audonoa. Oörög Olga különösen a darabnak agy magyar nóták egyvelegéből tajó betétével brillírozott, elsőrendű hangot át imuk alsórendD Itkolásotliágái mutatva be, amhrd a lolyton újrázó hill-gstóiág alig győsOtt betelni, Valóban ko-
moly. minden vtdéli méreten felülemelkedő művészet sz övé. Haraszty Vilma ízig-vérig primadonna, olyan temperamentummal, aminőt SdUay Szeréna óta nem láttak a kanizsai aréna falai, de még inkább olyan hanganyaggal, aminői még Sdktay előtt tem sokat lehetett ott találni Hatása óriási volt ér megálltpilhstó, hogy a kitűnő stubrett egy \' csapással bevette Nagykánfetán ia a népaserhtég várának erőt ellenállású bástyáit. Wáo5Ference», t társulat jdet jdlemizinéazd mő tenne egy kSJón dkk keretében képességeihez
mérten méijatni Itl etih ad twtggyózó (tétünket! ismételhetjük, hogy es sz igazi, mélységes müvétze\'tet dolgozó, minden pose-!ól mentes ember toki feleit hetet lenné fogjs tenni nevél Nagykanizsán, ^i1 dőadás kitűnő egyflttesében^Hjea tiltme rét átéli még hü Miklóst, titánt Vilmost, Ttltki l\'onkát it Várnát Mártont.
_ (« «•)
\' Hírek a színházból. Eseményei hete Ígérkezik a.kanizsai színkörnek. Eian a h-len az fug kiderülni, hogy Füredi igazga ónak nemetak szép. színköre pompái díszlete, kiváló rrQvétzri vannak, hanem hogy múiora is oly gszdag is változatos, melyen i fővárosi színházak minden elfogadható újdonsága szerepel.
Mt ette a Kis totáot mulatja be a társulat. Holnap az Általion Zsuzsi hoz letz iimét szerencsénk. Nálunk tavaly it likere volt i ez valószínűleg az idtjn tem fog elmaradni. Szerdán a hálót Halász Ilonkának letz a napja. A ,Csitrf című vígjátékot nagy tettzéstei fogadták min. \' őtrmi, ott a, hut -Item llilisi l\'onka játasotta a főszerepet, pedig sd mondják, hogy ebben a szerepében felülmúlja a szerzők minden jó igyekezetét. Ezen az előadáson viszontlátjuk kedves töfdtnket, Zalay Msrgi\'ot Nancy szerepében és a kitűnő Majthtnytt, mint Miurice ot. A mm mm nttip u ortzágoian áép-tzerO Pajor Agnet, Cterényi Adél, Sípot Zoliin, Lóránt Vilmos, Sombár ét Thurócy kezeiben van.
Ciütörtökön ismét Oörög Oga él Burányi, egyképpen kiváló énekművészeiében fog gyönyörködni j közönség, mdy látta a Bőregér dőtdáilt t igy teljes blra-lommii várja a . ftTttrtbectfllttVe*, Szerepel Várady it, mi<i* A f.o. Az rperál a .Valami hibája van" dmü vígjáték döadása követi (Csütörtökön\' délután a Oytirkovics leányok-at adják)
Pénteken érk zünk el a tzeron Bobher cégéhez, Jánosvitézéhez. mailiaz
— szóval íldgeréhez; a „Kis gróf cimű operett előadásához: Mint hátijuk,- rrrr a premk-rte már ma történtek jeg£ elöj»?y-rfsstt Az öperelt főszert pit a mi páratlanul temperamentumot ét sikerekben gazdag prím\'donnánk Haraszti Vilma játizt. A kit gróf Siprt Zoltán, Ht wsrdét Zalay Margit játaza.
Szombaton Bíró Lajos natyiktrO szir. mflvét, a „Rabló lov;g*\'Jt rdják. Az
.Heti mfisor;
Hé&5:
Kedd. Ártatlan Zsutii. Operett. Szeida: Ctitrl Vígjáték. Csütörtök: Valami hibája van. Vígjáték és PariiztbeciOlel. Opera.
Péntek. Kit gróf. Operett. Szombat: Kis gróf. , Vasárnap: d. u. Táncos huszárok. Operett. . ette . Cigány izereiem. Operett.
Gabona-üzlet. *
- Tkvfrmt -__Badtpeti. jnnhw a
Kéizára-üzlet i 5-10-zel olcsóbb.
Határidő-Üzlet t Buza 10IZ okt. 1160
. . ápr. Rozi . októberre 0 60 Zab „ októberre 8.82 Tengeri 1012, jun. 801 .. . <Jol. 0.26 Repce 1012, tug. —-
PetetóssMrfcciitót NAOY SAMU. Igargajói BOROS jANOS.
iiülikÉit/likíi ktty Itina unttu
Csak 2 napi
Folyó hó 4-én és 3-én:
1. ATHÉN, term. látkép.
2. EQY SAKK PARTHIE, dráma. 3- A OÓLYA. astwp.-
4, B \\NETI mint BÉKESZERZŐ.
5. SAMÜ ÖRÖKSÉGE, humoros, \' & EQY CSÓK TÖRTÉNETE,
dráma kit rétiben. 7. AZ gLVÁLT ASSZONY, hum.
Előadások kezdete vasárnap és ünnepnapokon d. n. 4 órakor, héttömapokon pedig S ónkor.
Saját gyártmányú és
the Rmcriean thoc Company Boston u
valódi amerikai cipőket óriási választékbnn latiunk raktáron. Mérték után készi-
Tlsricictld\'
Niltényi Sándor és Fia
NAGYKANIZSÁN, a FÓ-UTON
a Várót patotatában.
EJ
8771
vásárolta tik egy nagytőkéjű tejérté, kesitö által UrnigoBkal, gazdákkal, tej- vagy vajiáövet kezetekkel hajlandó évi kötést csinálni. Tejdus vldtken hajlandó gyOjtőhe\'yeket felállítani — Pontot ajánlatokat „ Bcssere Vet wertung 2754\' lell-g/vel Annoncen Expeditlon M.
Dnkes Nachf. I L küldendő.
Miit
ki a szeszkezelésben jártas,.
8ze5zidótórvétiyeket Is-meri, felvétetik
Sziuliiultí riszvéiftiriuiiiÉt
2ST agy Icanizeán.
"8717?
Automobil
14-16 HP. Könnyű kocsi teljesen jó karbfn Lamln A Klement gyártmány, teljes ietaz ttléasa* u} Kummfltkal amerikai tetővel sürgősért, ptadó,. Bemutatja Boskovítz Antst és • Fia ékuerész KAPOSVÁROTT. n
Ttlttn 104.
Tatatao 144.
kat mások is le- és felűlfoglaliatták is szókra kielégitéti jogot nyertek volna, ezen átverés az 1881: LX. t-c. 120. §-a éa a vh. n. 20. §-a értelmében ezek javára ia drenddtetik.
Kdt Nagykanizsán, 1012. évi máj. 27. Maslmovtts Oyörgy kir. bírósági végrehajtó.
€rtesitésf
Van szerencsém a nagyérdemű közönség beetet tudomására juttatni, hogy a helybeli gőzfürdő udvarában (Klsfaludy-utca 4. az.) a jelenkor Igényeinek megtelelő éa mindenképpen modemül berendezett
gép és műtakatos műhelyt
nyitottam. Több évi külföldi tevékenylégem alatt isakmámban gazdag tapaaztala-tokát szereztem, melyek lehetővé teszik, hogy tisztdt megrendelőim Igényelnek teljes mértékben megfelelhessek.
Elvállalok: Artézi ftnéiykut) fúrásokat, (Ontó- és vízvezeték berendezését és szerelését, mindennemű kutaztvattynk készítését kéz- ét trőhaltásra.
Készítek ét Javltok: Gőzgépeket, cséplőgépeket, motorokat, atólőpréteket, permetezőket, mechtnlktl munkákat mint bicikli, varrógép, itb. lakatot munkákat .mint vaskapu, ilrráct, lartányok, vasszerkezeti munkát, úgyszintén mértegjavltósokat.
Szolid éi |ó munkámról több lőrtngu Méi|tóiágokMI damerő okiratokkal rendelkezem. Minden munkámtól kezeitégd vállalok.
A nagyérdemű kötöntég szivet pámogátát kéri 8801
•v iluieletlel, FiOClxX IwtvéXL gép-miilakatos it szetdő.
TüubnTLÖX: riLVÉTITNEK ÍM
Képezdész árva fiu
instruktor nevelőnek
ajánlkozik a szünidőre fiuk mellé J bárhová szerény fizetéssel. Cím özv. Kovács Ferencné, Újudvar,
u. p. Gelse. 8721 f.....
Tanuló leányok
jó fizetéssel {elvétetnek Lux Unka jlflLdlyatterméhen Ugyanott kési— lányok is kerestetnek. 8722
026 1912. végrh. sz. S720
Árverési hirdetmény.
Alulírott btróai|rr«|rdHtrőas 1881. LX. I.-C 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. jitálblró-ságnak 1012. évi V 437/1. számú végzése következtében Pollak Emil bensení ügyvéd által képvttdl Erted Mittauich is Sonn Francentlűll cég javára 317 kor. 14 filC I jár. erejéig Oll évi mtjua hó 8-án fnganalotitotl kielégítési végrehajtia utján letoglat éa 800 K-ra becsült 20vig kanavász, 10 vég karfon, 100 kaadtir kendőből átló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.
Mdy árveréanek a nagykanizsai kir. járátbirótig 1043, évi V. 437(1. szánra végzése lolytán 317 K 14 Ilii. tőkeköve-leiéi ennek 011. évi december hó 1 napjától firő 8 V, kamatai, y/, villó díj ét eddig ötazesen.76 K 29tuierben bíróilag már megállapított köilaegek erejéig Kia-komáromban (a volt azöveikeseti boltban KOzs^ttázUOl) Teéfldő ész közlésére 1912. M junius ád 7-ik napjának délelőtti 9 óra/a határidőéi kit 11 zet t k és ab hoz a venni Kzándéknzók nly jnegjegyzéisd hivatnak meg, fiögy az enntetT Ingótigók sz 1881.
avi LX. t. t.-107. is 108. §-a <ileimében-
készpenzfizdés mellen, a legtöbbet Ígérőnek bectáron atul ia el fognak adatni.
NyoaaMl a UatftaáalfeaM .laki HtrtapáMó is Nyomát Mavfcytiiaaig\' köaynyonalájihaa Tiuta ihil
H EŰSBÍSŰH
NAGYKANIZSA
TELEFON-SZÁM 78.
4 "1 "I l M 11 li il IJ > •
_). Ti \'■ r \' \'-\'■
^ ■dfahiii •-> «1 II fc
J.I \' - MM Hj 1 t
Megjelenik "iMf hétköznapon est* é
ZALA
riiVizrrtsi Amam.
Helyfc«i I P«a* Uitn h\'ordrn I uMk Ff, Mn 1.20 K | Efj tán UIK
14 4 | EflU éfn Mt— . K*ye« nán ání ftlUr. Malateápt, Ml 1 * ■ 1 te j ■
> \'Jl« h|ll » I »tBfc.
EtHl\'■■« «• irfnlt* trt«Maá á|t 1 UnÍ. - KitÜMtá^WMUa 0
as^fitr POLITIKAI NAPILAP.
XXXIX. ivfotyam 126. szám. I Nagykanizsa, szerda |9t2. junius 5. I
megszavazták a váderőt
IMMMHIMI W
Zala Hírlapkiadó éa Nyomda Rt.
A képviselőház elintézte a véderőjavaslatot.
Nagykanizsa, junius C
_ A képviaelőház ma elfogadta általánosságban éa részleteiben a véderőtörvényt. Az ellenzék mindjárt az ülés megnyitása után óriási lírásában tört ki éa ax elnök ninira nem ügyelt. Aa el* aök feiazólitáaára szónok nem jelentkexett, mire Tisza látván gróf kimondotta* hogy a Háa a véderójavaalatot álfa-
láiioaaáfbaa etfpfnáta. A lárma, kiabálás tovább tartott, ax ellenzék ahelyett, hogy a részletekhez szólott volna, tovább zajongott, mire ax elnök kijelentette, hogy ax egyes szakaszokhoz szónok nem lévén, axokat ia elfogadottnak jelenti ki.
(Saját tudósítónk távirata ért d. u 2 órakoi.).
Csodálatos eseményeknek állunk a hatása alatt most, midőn e sorokat Írjuk, alig két órával lapunk
gróf vállalkozott s mely — ügy látszik — egyedfii alkalmas arra, hogj, Magyarország megbomlott parlamenti életét a végső zülléstől megmentse, — alig lehet megáliá-pitani: okolhatja-e bárki is a Ház elnökét a történtekért s azok nem tisztán annak a végletekbe vesző, hebehurgya, lelkiismeretlen és hatalmi mániában őrjöngő politikának rovására irandók-e, melyekkel az ellenzék évek óta pocsékolja
j mely a hazát tartja elveszettnek j amiatt, hogy a kormányhatalmat nem nyerhette el. Ezek aítárogatós j és vitézkötéses kivonulások azon-| ban a ma hatalmas lenditő erővel I megindított eseményeket már nem ^csinálhatják vissza, a véderőjavas-I latokból törvény lesz és ezzel poli-| tikánkból ki fog Jcfiszöbölődni az I a rákfenés kérdés, mely egy évtizeden át megbénította az ország gazdasági és kulturális haladását,
az ország pénzét es idejét. Az bl--zoityosTfiogy történt ma s képviselőházban, az nem sablónós hétköznapi esemény és hogy annak előidézésére és végrehajtására mindenki nem vállalkozott volna. De az Is kétségtelen, hogy rózsavízzel nem lehet fekélyeket kiégetni és hogy nagy időkben csak herkulesi .karok, képesek az események lenditő kerekét uj irányú mozgásba hozni. Ha -rendkivüiiség történt, kárho-zatosan rendkívüliek a motívumok is. A sokfejű hidrával nem lehet >parlamentérozni és ki ülne még
megjelenésé -előtt. Izgatottan varjuk ; fel Magyarországon formasértések az ujabb fiireket arról, hogy mi j fői szóló hii-eknek, meséknek, ha történik resten.—Ninci időnk síi"tudjuk, högy ezek a1 formák séftet-események nyugodt mérlegelésére, i lenségfikben csupán arrá voltak azok kusza egymásutánjában és j alkalmasak, hogy httsz elszánt rendkivfiliségében alig tudnók meg- í ember zsarnoki rémuralmát bizto-illapitani. hogy midőn a Házbán j sitsák.
Ufllíllílnnltrfirlt a hÓTPzabálynk I Ami történTfog. az könnyen-el^
k#»tfsánek az a szelleme, melv- képzelhető. Ismét szerepelni fog a
nek megvalósítására Tisza István | véres kard és könyfátyolos honfibú,
süt még közjogi előrehaladásának sem vált javára. Akt ezt megcsinálta, férfimunkát végzett.
Nem áltathatjuk magunkat azzal a -reménységgel, ■ hogy ezzel az egy zökkenővel egysz£fte biztos és sima csapásba jutottunk. Szó sincs róla, a mfifelháboro-dás végig fogja harsonázni az országot El lehetünk készülve a legféktelenebb izgatásra, szenzáció? napi eseményekre, fenyegetésekre és erőszakosságokra, mindez azonban nem fog változtatni azon, hogy a mai tényeket* befejezetteknek ne tekintsük. Mint a falról a borsó, a nemzet értélmérői \'hjjy tognaic visszapattanni-a feldühödt ellenzéki vádak és siralmak, mert ezeket már régcsrég meguntba nemzet, melynek egy misével felér Páris: egy kusza és lehetetléft formával az ország egész jövendé-
— Sulit tudásitónk tele(on)«lentése: — Budapest, juniut 4.
Az ellenzéki pártok azzal az alhatáro-záttal vonultak lel a képviselőház mai Illésére, hogy a végletekig obstruálni fognak ét megakadályozzák Szepeshdzy Imre munkapárti képvitelő indítványának vita nélkül való elfogadáséi Es az mdttvény tudvalevőleg az Dlétek megbossssbbllé-tára, illetve a parallel ű létekre vonatkozik.
Tisza István gróf \'házelnök fél II órakot nyitotta meg ax Ölést Jelenteti*, hogy a mai Dlös eltó tárgyi a véderőjavaalatok.
Holló Lajot á házszabályokhoz kér szói.
Elnik kérdi, bogy a házszabályok melyik
attksatébot tktr btiaélai.
Hollói A MuiabUyok 303. §-ho*,
Tisza litván gróf házelnök : Tudomásom szerint e percben olyan intézkedés nem történt, mely a $13, § elbírálása ilá
1 irtózna s ezért a szót nem adom meg.
Moit a baloldalon többen szót kérnek a házszabályokhoz, de az elnök jelenti, hogy hutz képviselő zárt Oiétt kért. (Óriási látna.)
Tisza litván gróf házelnök: Méltót-Ittstnat, megengedni, hogy az -ország komoly helyzetére való utalással, ippel-látva mindnyájunk hazafiaa aggodalmára, azzal s kéréssel forduljak önökhöz, mét-tóztassanak megállni azon akjtóa, melyie az obstiukciö az országot juttatta.
Az ellenzék hihetetlen tomboláiban tört ki. Kiabálnak, fütyölnek, a padokat verik, ugy, hogy az elnöknek egyetlen szavát sem tehet érteni. Az elnök azért rendületlen nyugalommal beszélt tovább t a gyorsírói jegyzetek szerint igy folytatta --- _ " -----—
— Látonl, hogy minden további időpazarlás hiábavaló. A zártüüst nem ren-delem ti. Kiteszem a kérdést-. ~
elfogadja-a a Hás SngiiHáil indítványát. Elfogadja-* továbbá
RtüLNY.
A KÉT DZSIN-
Irta: twtt Zsigmond. 43
Ekz Iveiziétébe pedig belenyugodni amúgy nem lett volna képet soha. Mikor azt t nőt gyalázták, akit életénél jobban szeretett, szinte öntudatlanul mondta t. sértő tavakat Katolnay grófnak. De mikor\' megtörtént a tértét, bízonyot elégOllséget érzett.
LeOli Íróasztalához, bogy iratait összeszedje és vagyonáról rendelkezzék. Öccsén khrtU nem volt senkije a világon. A sorhajóhadnagy jelenleg Pótéban volt a nyári eskaderhez beosztva. Nagy ritkán irt ctak bátyján 1 \' in ifKla Eatoli Ungaiáai litzt, rendesen megéli fizetéséből. Kenet •ey vagyonának egy részét neki hagyta. Elvált nejéről már előbb gondolkodott, di most mégis rágondolt ét tieki ii hi-gyott egy ntgyobb összeget,"
Ekkor Honiéra goodolt. Szinte megborzongott, midőn eszébe jutott, hogy ml lett belőlük, bt 0 tem letz már.
— Gazdaggá lestem t leányt, — gon-dolá — Ilonát lesz t főváros egyik legtöbb pattija: Körülbelül hé*>Táz«ur korona hozomány jut Ilonkának. A szép ét gu-dig leánynak btmtr tktd szerencséje. Jobb Is, bt egy flstslsbb ember l«tz éltt-lária, akt nagyobb ittrelmel tdhil neki, mint én t kihűlt tzivfl, korán öregtdtll fértt.
ö: ón tájt mégis riuféthitlrozta,
bogy elmegy hozzájuk. Ez voli rendet látogitáti ideje ét már bárom napja nem Volt náluk.
A leányok nagy örömmel fogadták. A bOkköidi ünnepe lyt a lapokból olvaiták ét i tudósi tálban pirot írómul buzogit-ták itá Kenettey nevét. Fél órát töltött ott Ksnewey; midőn eltávozott, egy kissé botiztbban és melegebben noriiotta meg Ilonka keiéi.
Mikor haiatért, a kegyelmet ur már várta a dohányzószobában. Az áUiml.ká? rosszkedvű ét tzomoru volt.. Kenemeyt nagyon tzerette ét t pokolbt kívánta u egész párbijbitlóriát. Biztoian tudta, hogy barátja megsebesül ét tzive melyéből1 sajnálta a fiatal, ttép embert.
Kenettey röviden közölte a kegyelmet uptlrendelkezéséi. Olyin megnyugodtin beszéli végső akaratáról, mintha csak egy kirándulásiról vdlna szó. Az állami llkár csodálkozva hallgatta Keneueyt ét valtmi homályos lejtelem kezdeti lelkében derengeni, hogy Ktnesiey szándékosan keretle ezt a végzetet OsszeiOzén \'Összeszámol ták az értékpipirokal, a be!élkönyveket él a készpénzt; Kenttiéy lepecsételte címeres gyűrű ével ét átadta vtsitekrénye kulctát t kagyilmet urnák.
Kérlek, Intéxkedjél megbetzáléiünk szerint tzon eselre, lm izüktég lm rá. KötzAnOal silvsttégidtl ét nt is Igazi
Cl barátságot, mellyel .eddig It irányom-in viMlkidlél, ^
A ktgyelmtt ur meltgen megszorllttlli bjfrálja hazái ét ntm tehilall róla, de t
szemel könnye ek lellek. Az öreg urak
már könnyen elérzékenyednek. Még jó ideig elbeszélgettek. Mikor a vactorára Indultak, a kegyelmet ur kimentében megállolt egy percre t Tizian-mátolil elölt:
— Vájjon hol láttam én ennek a képnek eredetijét? — mondá. — Nagyon itmerőtdek tflnlk fel.
— A Vilit Borg hete ben láttad.
— Ah, igen, iz égi földi szerelem. Emlékszem már, Tizián hires képe ez. De hál mit jelenthet tulajdonképen ez az égi ét 10ldi szerelem ? Mi ctak a földi szerelmet ismerjük meg életünkben. A szerelem ciupt testiesség, olthitlan vágyódás egy nő birbatáiáért. Ha bírjuk a nőt, a tzerelem lattan eltűnik, mert vágyunk ki van elégítve.
—■ Az égi szerelem a rokonlelkek tze-relme, a tettleiiég nélkül vtló eszményi érzelem, mely mindennél jobban ötne-füzi a férfit a nővel ét ez a tzerelem az, melyért életünket it odaadjuk.
— A lovagoknak kora lejárt, ma már néni hatunk meg lovagi tornán hölgyeinkért. A mi korunkban cttk szentimentális varróleányok iitntk \'már gyuftoldi-tot, ht gnvdllérjuk -otthagyja ókat.
A kegytlmet ur komolytn gondolta aat ét nem ludta, hogy olyan emberrel bestéi, ikl életét i:ín?tl| odudnl reménytelen utr>\'méfrti *
XIX.
Máintp ti\'itgtl négv őrikor Indullak a lalálkoiórt. A ntgy áutomobllban llegy-
háty gráf, ujháty Braun, Ktneaaey ia Farkas doktor, a Szent Józtef kórház tebészfőorvoaa ültek. A nap nemrégen kelt ét a főváros utcái csendesek voltak. Mikor s gépkocti a Rákóczi-ulon végighaladt, Keoeatey egy pillantást vetett llonkáék lakáaára. A virágüzlet zárva volt éi az ablakok redőnyei le voltak eresztve.
A párbaj színhelye a Terézia-major m^gont -kii erdő von. A hatvan lóereje gép félóra alatt lette meg a bosszú utat
Ellőnek érkeztek. Az automobilt elküldték Daimánd közaég irányában és gyalogosan indultak az erdő felé. Egy szélei vágátbin megálltak.
Gyönyörű juniuti reggel volt; a reggeli harmat gyémánteteppekként szikrázott a nap sugaraiban. Kenettey kflKkn állott és láttzólag egy piciirtára figyelt, mely hangos énekkel szállt z felbőleten kék égbolt fejé. A két tegéd halkan beszélgettek. Farkai doktor pedig kötőtzereit rendezte egy bttalmai törzsű btUtfa mögött. Pár perc múlva látható volt az országúton Katolnay gróf vörös Dtimlar-koctija.
At urak üdvözölték egymást, azután a szokáios békéiletéti kMmt után felolvasták a párbaj teltételeit. Huszonötlépét távoliág, öl lépik avance-sztl, Misaeri golyóváltál, öt ínáiodpercnyi célzást Idő. A lelek egytserrs lőnek.
Scherr Fachlnger herceg kilépte a távolságot. ló hotuutkat lépett és hat^o-ttn itámMHa lépéseit. A helyekre tortól hutlak. KtnetMy kapta a jobbik
(Folytatjuk.)
l\'oMaL
ZALA
IMI ftifitlis 5
• Trtwltn kW JsTulatot ál-<«Wíim<|>i», rtalrttibM éa
karuéHtri olTuátku it, u
Imim iarittváayok dntétéM Akik elfogulják, aéltóitjuMaak
A WnéWám i munkapárt Mállóit.
IMk i J•lentea, hotf a tBbb-aáf itf>|idáau A javaslat el/o-gatatváa, átkBldetlk a főrendi-
Tisza még jiulfi Gyulát a mentelmi Jfaoltaéghue utasította aztán a jegyzőkönyv MkliiMiig az Blétt felfüggesztette, Káaőbb ismét megnyitotta aa Uésl. A jigyzőkönyvet tomboló zajban hiteleáileü-ték a ax elnök jeleatette, hogy. a Ház már m délután 4 ónkor élést tart, t tőnek napirendjére a honsédség fejlesztésérdi szóló javaslatot tOzte ki.
Mit mond Tina?
Hna István gról a történteket hírlapírók elóii így mondta el:
— Mikor az Ólét megnyitása után Holló és Justk, majd az ellenzék minden tagja felállott, s a házszabályokhoz szót kért, én ákaMnosaágban figyelmeztettem az et-ienzékel, szálljanak magukba, álljanak aieg a lejtón. E percben óriási zaj támadt, tátau, klabálá*, Us én ciuwk tUiita te ■ sább beszéltem, hivatkoztam arrk, hogy Aadrásay Qyula_:giót ai obslrukciól a. legveszfiyeaebb eszköznek bélyegezte, s ezzel bizonyította azt, hogy busz ember non uralkodhat, Nem tudom, hallották-e, éa ti mondtam ás kijelentettem, bogy teljesítem elnöki kötetenégémel, A zárt Ölési kérelmei nem veszem figyelembe, mert a tárgyalások komolysága felett őrködni tartozom ás nem énged&lem kijátszani s hézsnbélyokat. Miután a tttlstkettrO uj tovább tartott, tettettem a kérdést Szepes-bázi indítványa lelett t miután azt a többség elfogadta, megkérdeztem, akar-e valaki hozzászólni s véderőjavaslathoz. Miután senki nem jelentkezett, (eltettem i kénMal, e*ugatija-e i Itárz javaslatot általánosságban, szatén részleteiben, vé-gW etogadje-e általánosságban és részié-leiben harmadszori olvaaásban is. A többség elfogadta és én az Ölést telfOg-|t»ztettem.
A hatás.
TI II lillHnr UT UiSül ■BI°tFt|- .
Óvó intézkedések.
A honvédelmi miniszter rendeleiére Budapest egész helyőrséget készenlétbe helyezték. A rendőrség ia permanendában ven. DéMán nyolcszáz yendór érkeaett a lóvéméba.
m iiittsi mm.
ölette, s képvhelOt ótláil lutnunuiötirio^ hamak aJalyesórarA-keffflánypárt dudál\' mámora ieirbaiáilan. A Ház keretzflolyo-sóján egyszer csak saLötvtn rendű tűnt /el flifegymkerre karddal és revolver iel s elzárták az utat, melyen Tiszs gróf az Oléatarembe megy. Az ellenzék frappirozva vaa, nem ludják, mi tOrtént. A folyosón kiadták s jelszót: .Osazefllnil Tanácskozni 1" Justh kijelentette, nem hiszi, hogy ennek a törvénynek kötelező ereje lehet. Az ailauák összejött tanácskozásra a képviselőház kupolacsarnokában és elba-térocta, hogy manifesztumot intéz a nemzethez. Apponyi Albert gróf annak a lel-logáaának adott kifejezési, bogy ezek után a főrendiház nem fogja megszavazni a javattatot Az ellenzék el ha tár ózta, hogy a délutáni ülésen nem ven részt, mert Sze-pssbázy indítványét törvénytelen formában Hifi a,---
Délután a munkapárt is értekezletet tartolt. Ezen lakért László miniszterelnök köszönetet mondott a pártnak és ki-jeÚWette, begy u érdem országszerte Tiszáé, szé r nagy Mifté, ki egész bátorságát és srélyét harcba vitte s ezzel megmentette az országot Minden rendben van, — mondta a miniszterelnök. A munkapárt tagjai nyomban nyilatkozatot írtak alá, melyben klje lentik, hogy minden a fórt akaratából lOrtént a hogy a páti meg ■avaata a javsatalakat.
imnuirirr ivroni wwmwhjvi
ée kilenc gyermeket hagyott hátra.
- Saját tadásMaktti. b»—
Kapesvárrói Írja ludtytónk, hd(y Komd-romi Jóeset ottani építésű vállalkozó 120 ezer korene véHóadósaég hátrahagyásával megszokott Kaposvárról.
Komáromi az ulóbbi időkben oly építési vállalkozásokba fogott, melyek csöpp reményi sem nyújtottak arra, hogy anyagilag sikerüljenek. Komáromit, ki ezeiOtt kilenc évvel egy nagykoaittai Ozvegyess-szonyt vett (eleségül, kinek három gyermekén kivOl némi vagyona is volt, a vagyon lette ,meggoodotattanná. Tudniillik art a csekélyke vagyoni, amit az asstony-ayai kapott, meg akarta duplázni vállalkozásaival, de amije volt, ar is eluazott.
Rövid időn belül Ötvenkét váltóját számitolták le. A mai napon, midőn eHOnése
jött hivatalos értesítés részére.bogy junius 6 ig bezárólag Összesen körülbelül 0,000 korona váli óadósságs rendeztessék, ö erre a bekOvetkezeodó tragédiára már régebb idő óta számított, ugy annyira, hogy felesége előtt több izben hangoztatta, hogy ha tartozásét rOvidesen fedezni nem tudja, kénytelen len Ongyikosságot elkövetni.
Komáromi már régóta tervezte a szökést, mert ugy rendezte, hogy azokon az épületeken, melyeken még most munké-iatokat folytai, még s munkavezetői is ugy tndték, hogy a k« o -á-knál teljesiti utolsó fegyvergyakorlatát. E szerencsétlen vállalkozó eltűnése sok ksposvéri kereskedőt és iparoat károsított meg. összeköttetése Kaposváron körülbelül 42 emberrel van, kik még s msi nap folyamán megteszik ellene a bűnvádi följelentést.
A megszökött építési vállalkozótól a\' mai nap folyamin több levél érkezett kaposvári ismerőseihez és üzletfeleihez, — amelyekben etósen védi magét és átkozza szerencsétlen sorsál, smely idáig juttatta.
Komáromi józstl eltűnésének körülményei a legnagyobb sajnálkozást kellelte Kaposváron,~mert mindenki . sze relte az igyekvő, Szorgalmas, de szerencsétlen vá\'* lalkozót, akit ily balvégzet aodort ennyire, hogy cnládjál; kilenc gyermekét, akiket pedig a rajongásig neretett — itt kellelt hagynia.
A bevétel *ág*4 eredményéi ma még nem lehel pontosan megállapítani, de tudni lehal s kOvetkeidkel:
At urnákban az idén héromaaás koronával lObb eyoit Oseae, mint tavaly Nadrággombokon és egyéb tréfás érték térgyskoa kivOl találtak pedig u urnákban és perselyekben
900 darab 1 fillérest
7900 2
2«t0 * " 10 w—■ •
1000 20 \'■k ......1
Tlö • T kofonátl
\' 3 .«f 2 •
I forintost 3 koronást 10 , papírpénzt tiz koronásokat ki ezt nem közölték
lltMin zsik mm
A gyermeknapi gyűjt éa eredménye.
- Salát tudósítónktól. — A tegnapelőtti virágnapot gyermekekért rendezték; ehhez a célhoz azinle illik a meseszerű mozzanat, hogy a gyermeknap eredményét, a sok apró éa nagyobb pénzt tegnap zaákszámra szállították el Vidor Samuné nmő lakisi ró I. Tegnap egén délután tartott a pénzolvasás, ami csak akkor kellemes és szórakoztató, ha a saját pénzünket olvasgatjuk, de bizony munkának is nehéz és a javából való megolvasni 12—14 ezer pénzdsrsbot, mely nem e mienk, hsnem kOtfigyes pénz. Ezzel a művelettel talán még ms s,£ lenns késsen s bizottság, hs sz Osztrák-magyar bank kölcsön nem adta volna pénaolvasó asztalait, ezeket az almás sppsrálusokal, melyeken oly rtagy mennyiségben lehel a pénzt tgysrrrrt megmérni, ahogy a piacon a cesresznyét áralját
4 .
3 a
Hogy a nagyságos adta és Id gyűjtötte, velünk. A lőisdesálor külön jövedelmezett 300 koronái.
A péntek olvssása késő estig tartott Ekkor a tok aprópénzt, miután azt Vécsry Zsigmond polgármester elnök ée űdtpdr Béta banktisztviselő, pénztáros azt élvet-Iák, — zsákokba csomagolva, kocsin elszállították.
Mint értesülünk, a jövő héten a színtársulat gyermekelőadást rendes sz aréná ban a ennek a tinta jövedelme Is gyarapítani lógja a gyermeknap eredményét Veaty polgármester elmére ma BeiltnMI la érkezett 10 korona. A küldője Bek. dt. Kreuscbner Kttri Rudolf né ttűl Winhoffer Amália urnő, ki azt Írja. bogy a Zalában olvasott a gyermeknapi előkészületekről s a nemes célhoz szintén bottá sksr járulni.
\' A gyfljiött Összegből íudvalevőlrg50>v-ot kap a helyi patronázs-egylet, 40*/, ot s népkonybs és 10\' ,-ot az ont. gyermekvédő liga.
Angyalcsináló anya.
Esküdtszék! tárgyalás. — Második nap. — "
— Saját tadWtáoktól. -A keutbeiyi gyermekgyilkos leányasz-szony bűn ügye foglalkoztatta ma, a junius havi esküdtszéki ciklus második, s egyben utolsó napján a nagykanizaai törvényszék esküdlbiráit. \'■ . v-.^
Puha Érztébet 24 éves ult besenyői cselédleány s vádlott, aki március 22-101
tonnásban a nagykanizsai klr. ügyészség fogházában, A vád: siándékős emberölés büntette,. köznyelven pedig engyalcsinálát.
Puha Erzsébet eddig üzle s llliott relmet egy zalabesenyői legénnyel, mígnem annak ránézve a szokásos igen kellemetlen következményei jelentkeztek. Puha Erzsébet gyermeke Keuthelyen 1911. szeptember 10 én uületett meg. A szép, egészséges kis gyermeket anyja Keszthelyen egy Fsrkss Jánosné nevű asszonynak adta, ő maga pedig szolgálatba állott. Puha Erzsébetet azonban az anyai szeretel nem valami nagyon hevítette, mert, mint a vizsgálat során igazolódott, már nűlés előtt foglalkozott azzal a gondolattal, hogy ha gyermeke élve nülelik meg, azt el fogja eméaztenl. Alig hogy uolgálatba állolt, már azt kérdez-gettc ismerőseitől| hogy mivel lehet egy -kéthetes kis gyermeket a legkönnyebben eltenni a láb alól. A kellő tanécsqkkal felszerelve szeptember 24 ikén elment Farkas Jánotné lakáséra. Tervének Igen kedveseit az a körülmény, hogy egén nap aikerűli Ut egyedül maradnia gyermekével, kinek nennalávélbOl, anyalevél-bél, sáfrányból, cedtuilslevélből ét magyarboriból való főutat készilell ét ezt a lOrlelmea koiyvalékol a szegény halálra lléll kis pórontlyal magitalla. A gyermek azonnal tómul leli át pár órai asOrnyü klnlódát ulán kliienvedetl
A artrnyf bűnének tnlyi ataN roefea dotó leáriy a tárgyaiét elején mindent konokul tagadott és a nyomozás almit MM beismerő vallómására nézve sít mondta, hogy art a csendért erdenk hatása alatt lette. Ámde a tárgyalás vetető ár. Kernéi Imre elnök fortélyos aályaaeége megtörte. • reakharar bevallotta Mttlnili legapróbb részletét Amit még azt a hét tanuk (köztfl i a vádlott aa^ka-nővére) derítették U t Igy as sskadtak \'-M^hw egy taxissá táasááaott taayéltaa * ui álltak stemben. •
DétaMT II órakor már a kárttaeak is meg voltak tzOvegetve, melyek a máadé-kos emberölés, mérgezés, vagy a gaadat-lanaágból okozott emberölés tányáBáUnak felderliésárc irányultak Még a déli én előtt fogott védbeetédébe rtacáer tsnv klr. ügyéez, aki á gyermekgyUkoaeég bűnének óriási krjniaológtal jelentőségé-ről bestéit Dr. fomjd* Lajos, a védő azt igyekezett kimutatni, hogy a vádlott nem mérget, haneot orvosságot akart beadót beteg gyermekének, s igy ennék haléléért legletjebb gondatlanság elmén lehet elitélni.
Pontban déluitn I érakor fOggeaztatta tel a tárgyaiáit dr. Ksoedi Imre elnök délután Ml 3 óráig, amikor U etnOkl rezümé és a verdikthozatal kőtelkeitek.
Fél 3 órakor az elnOk lörvénymsgyará-zatávai folytatódott e térgyeiáe, majd három óra után néhány perecet mér verdikt hneatalta vonultak vtataa at esküdtek. Alig félóra hosszat tartott tanácskozásuk, melynek eredményét főnökük, Osaád Péter nyűg, dv. álíömiitönOk hirdette H. Az esküdtrk Puha Erzsébetet hétnél lObb igen navauttal gyermekének stándikoe megmétgnétébtn mondták kt bűnösnek, min a szakbiróság 3 M börtönbüntetést rótt reá. Az ítéletben ugy az elitéit, mint védője, valamint a kii. agyén megnyugodtak i igy az jogerős.
niREK.
A ,Hulltm Agnw" Pwtofcuu.
Hogyan dolgozik a perlaki Magyarság. - Saját tadóiltóakML -
A mai ttviroe politikai világban |ói esik lálni azt, hogy haténk, egyik legnebb, de legvesiélyesebb területén, a Muraközben a magyarqaodáa, s a magyar btan ritf Bagilapwt-sának munkája napió^napra kalad előrt. Ai Hat, hngf tu ú, mini a- nenaatliéjjp\' lakta vidékeken, lel fii ü l fejét agy Ut m. hldte, de-báis sr hiegenapw területeken lakó magyarság erélyének I haialiaágá-nak, — az izgatók IcglObbatOr eredmény nélkül kénytelenek vitazavonuini
Mi, akik Itt élünk MurakOz egyik leg-azebb, legvagyononbb mezővárosában, Perlakon, ezerszer köszönettel tartozunk a Zs/d-nak, bogy mindannyiszor, amikor a zágrábi theologiárót kikerült egy-egy msdátfióks kezdte hirdetni a nagy horvát eszmét s gáncsot vetett a magyarosítás nehéz munkájának: azonnal ott volt, s kérlelhetetlen harccal vagy legyűrte, vagy leheletlenné lette további működését. Azok, ak k nem éltek még nemzetisig lakta vidékeken, akik nem látták még, miat kell nanrAl.nmnr* liMinhinl mv m, talnaialnri
nBpiui itapta ^r^^^^^v^
földet megnerezni, nem is tudják, erfy szükséges egy haufiaa lapnak atBntalea támogatása, segítségre jOvéee, mW a bogy ezt a muraközi magyarságért s Zola teszi. A Zita i a muraközi magyarság rendületlen küzdelme mellett, moet mér bátran elmondhatjuk, hogy MutakOi leleten elveszett a horvát eume némára, Ha a horvát nyelv még él la, — de a gravitáció, a magyar éltambos való tar-lotái ludela már oly artka, hogy további rendíteni munka melletl tggedalomia nincs ok.
1911 junlus 5.
ZALA
S. 9Ué
E munkában legelöl vsn Oaaparics vértanú ■■ködáaéntk helyt, a Dráva cneüctti kedves ba Perlak A\'48-as idők Hilliiai ax idegen ajkú területeken tán lehol.nea ét annyira, mint itt Szinte a ungkaluílságig meghat, amikor nabad Időmben eétáicitok, a látom, hogy néha tg ecytzerü WMmives kalapot emel Onpárict emlékoszlopa elölt.
S minden a perlaki inteltgenáa mun-kéjának i tapatatoa eljárásának ax nad-aétiye Ha valahol, ap itt bevitt egyik ntfj politikusunk mondása, hogy a nemzetiségeket nem lynyegetéeeei s szigorú ^ falté péasei. hanem\'a mindennapi életben az ériuiki léaaal keli magunkhoz forrasztani.
Régi szokás, — még > felszabadulás idejéből származik, — hogy lavasszal a perlaki" KtyssaniU ünwep«tyeke< tsitsnsk, amelybe igyekeznek belevonni a horvát íjktt polgárokat ír. E hagyományos\' szokást követve, tartotta meg vasárnap tavaszi, — szimelőadással összekötőit ünnepélyét a pertaki .Polgárikor" a Lakácsics féle vendéglő szépen feldissitett keijhelyi-légében. As ünnepély lényének emelésére helybeli fiatal emberekből és uri leányokból aiakaü- dilettáns társasán előadta Szofay Sándor, nagykaniaaai igazgató, a Zaia volt főszerkesztőjének iroda mi becsű darabját, a t Haitim Ágnest\': meglepően ügyes játékkal. Elmondhatni az égést
unv iI m, W^T ii\' u iniut T\\7|
végezte; amelyben oroetíán réu* van a rendezőnek, Ptakay Jótstfnek. A szerep* Iák közül ki kdl emelnünk SzaoucA Arankát, aki Hitllám Ágnes szerepében közvetlen s tehetségre való játékot produkál1. Kataakt Iinska, Juliska szer> p?ben löbb-ször tapsot kapott bájos megjeiené\'seért. Eredeti volt Ptakay József (Janó dró:oa-lói) a Varga Lajos (Kond.r András) szerepében. Kaom még Ouuic/i Döme (Bírna Paht, UpM Ehió (hm Ptsis), Ptakay Jőuefné (Szentes Fámjt Gudltn Ferenc (községi jegyzi) s Mditk Margit II jó leány) szerep«Oen.
Ax ünnepélyen jelen volt Periak egész iaMHgeeciája s .mely a kitünó italok s llltíjlg Wf hjiiilig ■■itlt együtt dr. H: Oy.
— Megépítik a Batthyány utcai hidat. Mát évekkel ezelőtt kezdeményezte s Negykanizsai sxépitőegyesülei, hogy a Batthyány utcát a sétatérrel híd kö«se Össze. A jeles Oilet soká teljesei aludt.
la annyi történt azzal.
"tyrüisi tanács elkésiitette n tud lervét 6 költségvetéséi. A tüen«>i<.i«r koronái azonban,\' mint a költségvetés kimutatott, sokalták a városi vagyon gondviselői, akik aztán az egész ügyet sktaflba helyezték. Többször sürgető beadványokkal fordult a SzépitőegyesOkt a tanácshoz, mely végre a minap kiadta azt véleményezés véget a pénzügyi bizottságnak. Legutóbbi beadványában az egyei üld a hidépllés költségéihez való hozzájárulásképpen a maga részéről 2000 koroaál Ígért, avagy az . állandó városi szubvenciójának évi (400 koronának) felétől hat éven való lemondását A bizottság igen helyesen és teljes méltányossággal raapektáita a Sxépi\'órgytsaiet nemes ambécióit és agy határozol t, hogy nem javasolja s felajánlott hozzájárulás tgánjh—ü«mé1 hanem art inítiiy^ny\'>rra. hogy a város a legsürgősebben tisztán a városi költségvetés terhére csináltassa meg a körülbelül 12 ezer koronás vasbeton hidat, melynek tervei és költségvetése már rág elkészültek. A tizenkétezer koroaál s bizottság amortizációs takarékpénztári kölcsönből javasolja fedezni, melynek első törlesztési részlete már at 1913, éri várni kOiliégwIitbe Itlvttndő Unni.
— Eljegyzés. Kmnbtigtr Béls, Nagy kantaaáa kereskedő, el|egyezte Pollcttr Katust 7alasgares ágról.
— Katonai hlr. Ma jött először hivatalos utján Nagykanizsára a székesfehérvári V. honvéd kerület ti| parancsnokai Wiebet Adorján cs^ és ktr. altábornagy, Lóskay Oábor utóda. A kerületi paranca-aok a 30. honvédgyattgtzred felett tatí szemlél, mely a várostól mintegy 20. kilométernyi körön péntekig ezredgyakorlatot tart. Az ezred egész állománya már tegnap kimaairoxott a környező közaé-gekbe, Németszentmiklósra, Hosszúvölgyre (Langviz) és Fűzvölgyre. A kerületi pa-rancsnok, \' Id a déli gyorsvonattal érkezett, a Korona szállóban megebédelve azonnal kihajtatott Fűzvölgyre, hol jelenlétében megkezdődtek a\' gyakorlatok. Wiebet Adorján altábornagy f. hó 7-éfc tartózkodik Nagykanizsán és snnak kör-^HPSaaSS*\'. ■■ .iT ■ . f ■
— A kórház bővítés Ugye. A városi képviselőtestület közkór hiiügyi bizottságát Trlpammer Gyula elnök ma délután fél 6 órájára bizottsági ülésre diivta össze. A.ritkán ülésező bizottság mai tárgyalá-sának legfőbb tárgya s kanizsai kórház bővítéséről sző), erről s mind égetőbbé váló közügyről. Valóban ideje volna, hogy ezzel a halaszthatatlan dologgal immár komolyan foglalkozzanak arra illetékes hatóságaink, mert lehelellenség, hogy kitartó ámbiciójuk épugy erdményre ne vezessen, mint ahogyan kizárólag a lürel-
etediiiéitye az, iitill sz uj
gimnáziumépilés ügyében a kormánynál eddig sikerült elérnünk. _____
— Nyá\'l szabadságon. Ptrga Károly, Nagykanizsa város sljegyxője holn >p, I. hó 5-én ktzdi meg közel egy hónapra terjedő nyári vakációját, melyet a váróétól távol fog tölleni. Az aljegyzőt legfontosabb dolgaiban a főjegyző éa a közigazgatási tanácsos fogják helyetle^teni.
— Hatósági lakáskOtvetitás a Bula-ton salai partján. Zslavármegyel törvényhatósági bizottsága legutóbbi közgyűlésén szabályrendeletet alkotott arról, hogy a Balatonpart zalai községeiben életbelépteti s hatósági lakásköivetitést. A szabályrendelet ma jelent meg a megyei hivatalos lapban s-belőle s következő lényegesebb pontokü közöljük:
A községek képviselőtestületei kötelesek sz elöljáróság arra alkalmas egyik tagját hstóaági lakáskOzvetiiönek kijelölni, ki a községi elöljáróságra a fürdőhelyeken a lakáskOzvetnés tekintetében alácb rárótt kötelességeket leijesiti.
Amennyibaaa községben kör- (községi) jegyző székel, ez esetben a hatósági lakáaköavefltö a kör- (községi) jegyző; esetleg ségédjegyző.
A községben, iiletvs hozzátartozó lütdí-telepen levő minden ház (villa) tulajdonos, aki fürdővendég részére kiadó lakásul rendelkezik, köteles az elóljáróaágnak bejelenteti:
a) minden kiadó lakáét, illetve kiadó külön szobát, azok számát, árát minden évben s kiadás előtt,
b) s bejelenlett Iskások, lakószobák kiadás esetén ezt i kiadástól számitolt 48 óra alatt. ■ __
A községi elöljáróság a fenti bejelenlések alapján nyilvántartást vezet, amelynek alap)án a hozzá forduló bérlőknek a felvilágosítást megadja.
Kivánstrs s bérlőt a iakáahoz a községi szolgám (kisbiróval) elvezetteti.
Ugy a ház (villa) tulajdonos, mint s bérlő az elöljáróság közvetítésével történt Iskás (szoba) kiadás, illetve bérlet után s bérösszeg l—l százalékát köteles a községi pénztárba bcüzelni, a melynek leg-kisebb mérve mégis havt bérletnél 1 korona, heti bérletnél 90 fillér. A bérlő által fizetendő e dijakért a háztulajdonos felelöa.
Ha a bérlő a lakáshoz vsló elvezetését óhajtja, skkor s vezeiö részére minden ellöllOII félóra után 20 fillér dijat fisét a községi pénztárba, amely összeg biztosításéra az elöi| íróság kívánságára megtelelő elölje! tartozik letenni.
A községi elöljáróság a vssutt állomáson, mát forgalmss helyen feltűnő falragasz utján Közzétenni köletss s hsióságl IsíáskftivciHŐ nevét, lakását éa a közvetítési dijakat *
— Közvilágítás házi kezelésben Pécsről táviratozzák: A város elhatározta, hogy a villámáé világítási háti késelésbe veszi. Ax erre vonatkozó határozatokat egyhangú szavazással boxia meg a törvényhatóság közgyűlése.
— Koszorutpótlá adomány. F. hó 1-éh elhunyt\' özvegy Schteaingcr Albertné iránti kegyelet jeléül adakoztak: Stern Sándor ur és neje 20 K; Lőwy Adolf ur ás nete, Dr. Orárig Lajos ur ás neje, Radő Szabin\', Tera, Lajos 10—10 kor; Neumann hiHajunő 6 kór. $_ Neumanné, Sdiiesing Róza úrnő, HŐnigsberg Henrik ur Vafaed, Schlssiniger Lipót ur, Saamek Mór or és neje, Weisx Johanna sz. Szarnék úrnő, Bőhiu Imre tts és neje, 5—5 K; Ooldner Jánoené úrnő Zalaegerszeg 4 K, összesen W K; L, évi május hó elhunyt Berger Miksánál, sdományott Laag Mikw ur 10 K-t, Ai hr. StetUtgyésL
— óra és szemüveg beszerzésére a legalkalmasabb cég &Ms Antal műórás és látszerész, javítási olcsón vállal .Szarvas szálló* épületében.
Színház.
* Halász Ilonka Istenkém, istenkém, milyen hagy gyermek la az ember — néhanapján Ax ember délelőtt még véres riportokat, Tiianic-aOlyedést, családi tragédiákat ir meg, mint ujaágiró, olyan egykedvű nyugatommal, min ahogy Budha áll a szenthegyen; vagy az ember miat ügyvéd ptrwáfcn iiriiáHat el a sregény ember leje alól; vsgy mint orvos kijelenti, hogy s drága lány menthetetlen s axtáh ő, az orvos, jő élvággysl megebédel; vagy müü uzsorás napközben egy fontot vág ki Antonlo ni ve közepéből a este beülünk a színházba és sírunk, sírunk, sh, csak sirunk, mert hiszen mégis borxssxtó az ax .izgalmas nap*, melyen a szegény kis Cedik-nek Dárincourt gróffá kell lennie s el kell hagynia a nemes Dicket, a cipőtisztítót és Hobbs-ot, a füsz rkereskedől, derék, igaz barátait Az ember sir, csak sir" és maga sem tudja miért; talán azért, mert az édes könyek lelkét, D.ckenst sejtjük s levegőben (kinek novellájából készült s .Kis lord* cimO vígjáték), vsgy mert oly kegyetlen egy dolog sz, smi a kis lord mamájával történik, vagy bánatunkban afelett, mert Cediknjek válnia keil, vagy örömünkben afelett, hogy oly pompás teremtések is v»nn»k a vHágón, amilyen Haiász Ilonka, a főváros volt csodsgyermeke. Láttunk könyben ázott, hosszú bajuszokat a földszinten és köny-fátyolos szemeket a páholyokban. Ugy emlékezünk a tegnapi szinköri előadásra, mint a meghatott béke egy csodaszép mcseköUeményére, melynek megfogott az Oda, naiv, hófehér hangulata. A nézőté-ren a iélekzetvételt sem lehetett hsBanl; a közönség lelke a színpadon volt, ott ujongott Halász Honkával,—vele táncol!, bókolt, segített megkörnvexni | uigítru Oreggrófot, megjutalmazni Dicket, Hobbs-ot s vele remegett s beköveikexendö nagy csapás miatt: hogy Cedik-ből snglia lordja talál lenni, ami valóban kellemetlen dolog és nagy szégyen. Halász Ilonka e gyermekszerepekben tünemény. Kicsiny, nagyon kicsiny volt, talán hat éves és a közönség igazán nagynak találta. Ugy hatott a jatéka, mint maga ax öntudatlan, ösztönszerű átérxés, pedig sz s rengeteg finomság, sokstérő megfigyelés, — mindmegannyi lóketetes illúziói s valóságnak, — a legludatoaabb, megfigyelésen, meggondoláson emelkedett művészet magaslatán áll. Tisxts és álfogó beleélés párosul játékában s legnemesebb Önkritikával és fig. elemmel. Semmi hatás-vsdásxás, semmi primsdonnáakodás; képes egy ének — é* láncsxám titán gyermeki egyszerűséggel és naivsággal helyet foglalni a nagypapája Ölében, A közönség az este megszűnt bírálni, csak beleolvadt abba a hangu\'atba, melyet Halász llonks játéka oly hiánytslsn teljességgel ksltetl.\' És Halász Ilonka válni készül a sfinpad-lől, — mert hogy msHékfoglalkozásárti nézve doktorné nagy»ágoa saszony la. Elhagyja a szinpadol, — kérdés: s színpad engedi-e. A kOrönség ugy ünnepelte, hogy ebben benne volt sz a vágy, hogy szeretnék a váfi i minden virágát a lábai elé rakni.
Mini mindig, etullal Is kitűnő voll Izsó (Diók), Rákosi (llnhh*) j értékes ailnésat Ismartűnk mag tiüilunubiiii \'a finom ig-lésO, dlsilm«vá|i silnéiuiói Cserínyt Adél-ben. Sstfőiy hu ka ia ügyes voll kicsiny taervpábsn.
Heti aáitr\'
Kééi Ártatlan ZaaasL OparetL Ssods. Csűrt. Vígjáték. CUHMM. Valami Ubá^ van. Vígjáték éa l»iiisilhiiaglsl Opa* Pintek i Kis grőf. Cfperett Swmbat: Rabló lovag. Vaeámaf: d. ti. Táncos haaaárak Operett, este Cigány müfem. 4 -___... Qpeteti ; - ~ . i
SPORT.
^fejjCereskectolmisták-NTL 1:0.
Vasáznap dáiutá«v a Magykanisai egylet a kereskedelmisták kitűnő vai trénrigmérkőzéat tartott, melyat a kereskedelmisük nyerteit mag 1.0 arányban. A Tornaegylet nem állhatott ki teljes csapattal. Szerb, a csapat gertnea, még nem heverte ki s legutóbbi matchen történt sebesülését, helyét tehát tartalék töltötte be. Tóth, ki legutóbb szintén súlyosan megtérült, csak statisztált Csütörtökön azonban már mindketten játszanak s reméljük, legjobb tudásukat viszik a székesfehérváriak ellen való küzdelembe. Uj játékosokat is próbált ki a Tornaegylet s tulajdonképpen ennek tulajdonit* ható, hogy csatársora goalképtelen volt, A játék szép s ss első télidőben rendkívül változatos volt. Félidő ItOa harsak, javárs. Á II. télidőben állandóan a karasfc. kapója előtt volt a labda. Támadás támadást követett s így minden pillanatban várható volt a kiegyenlítés. Tóth souihjá! ban Btach közvetlen a kapában fogja. A bitó tizenegyest ítél s Lőkt ágyuuetü lövése s felső kapuiarái pattan vissza. A Tornaegylet- a kereskedetmisiá-kat ezután is teljesen a kapujukhoz szögezi s csupán R»jki jó védésének köszönhetik, hogy gotl nélkül menekültek. A mezőny legjobb embere Schlesinger voll, ki, mint hátvéd, mindannyiszor bravúrosan mentett. Uj poeztján kitűnőnek bizonyult, ajánlatos lesx tehát őt továbbra is e ponton lu^yni. A kereskedelmisták között legjobb volt Róna. Precíz labda-lechnika éa passzjáték, továbbá kitűnően helyezett souhtjai jellemzik játékát KMMk dicséretesen szerepeli még a keresk. csapatában Krrteiz és Neu. Rajki, már salat irttméllUI, izükztutjul jé inM Ai sláaa tes hirdetés nélkül megtartott Irén Ingmérkőzést mintegy 3—400 főnyi közönaág nézte vígig. Örömmel konstatál ak, hogy nálunk is meg van már a footballnak az állandó közönsége.
_Qabonarüilet;------
Távirat —
Budapest, junlus 4.
Készára-üzlet i
Változatlan.
Határidő-üzleti Buza 1912. okt 11.61 . ápr. —.— Rozs , októberre 9.S2 Zab , októberre 022 ^ Tengeii 1012. jut 8 71
-. . IA *«1
Repce 1912. sug. 1825 FelelősszerkesztBt NAOY SAMU.
Igazgató: BOROS JÁNOS.
Nyilttér.
—A- nagyérdemű kfláflnaég szíves párfogását kéri
Kovács Jolán oki. szülésznő
Magyar-utca 5.
Ha jó bort akar olcsón inni, ;aTÖ VlM-
M"ftSrBt JTX
in Nlj kívánatra háahoa küldöm. — Cha IU IIII.I Magyai u. 74. Telefon III m.
lArHÁN JÓZSEF hlaserksrssksdőt, 8STS
4. oldal.
ZALA
101$ |unh» §.
ALT ésBOHM
NAGYKANIZSA? Városház-épület
Heti sorosaim eladás!
•yOmOíxwpmés só- és paprika-tarló Nlckel kenyérkosár
minden bázttflásbsn sít- ,r • .____. 77.. .,
kOlöihctlcn «im» tsysscs («)rtnce beiéit*!
1 db. ára t kor. I H In W fWMr. I drb. In K f
lltti nig bikfitik: "e**** — 5 5 tc»#tp»pt/ — $
CiMtrak csakis mm * béta mnkit ériríojben, ; VMékt nwMMkekst pMtaeaa MMML
23.
kÉT
1911
■in ii ii min mii
a Zerkowitz-féfe-
£ palota építkezésénél t
téglák, éiu ajtók
es
8739
ablakok eladók
Mvebbét x murrtravezetőnét.
ITfarlA stifttmtos hó t-re ÍV la HU egy 3 szobás utcai ISkás mellékhelyiségeivel. uóvebbeT Mil^nyi Sándor és Fia üzletében.
sm
A mai korszaknak megfelelően berendezett 8728
mészárszék?
lakással együtt azonnal bérbeadó. Bővebbet Strasser jajcabnál Letenye.
■■■■■■■■■■■■■■■mg Veszek és eladok üzlethelyiségek
uraságok tói levetett férfi ruháL A ! kisebbek-nagyol. bak november l-re nagyérdemű közönség szíves párt-1 kiadók. Felvilágosítások MÉLCZER fogását térve, vagyok tisztelettel j avegkereskedésében nyerhetők. -
ígiftjff Elit SlfílHlSZI t L E«r torgálmas utcibw levő Schmidt János
szalámi gyáros és hentes-irnk nagybani készítője, Fogaras. Ajánl 5 kg.-os postaciomagokban: Elsőrendű száraz kolbász szalonnát
krP . . r .... 1.4S L
Elsőrendű szallag szalonnát ffls-
Wve kg.-jS . : . ~ ^77.1.52 f. Paprikázott szalonnát na\'llaghsn L56 l ÜMlÉllin IBill illitiifliiiil I 711 I
Egy liter
RUM
kittnő minőségben
-r K. 2 20
Kapható Qeltch és Graef
Drogéria, Msmt- és seemege-
keraskedéeében. Nagykanizsán, (Városház palota.)

teljes berendezéssel együtt "betegség miatt eladó. Bővebbet Hunyady utca 20. szám alatt. 8718
Tanuló leányok
jó fizetéssel felvétetnek Lux Llnka női dlvattermében, Ugyanott ké: lányok is kerestetnek. ,-W
22-- -
Építtetők figyelmébe!
Van szerencsém a n. é. közönség szíves tudomására adni, hogy
építési Irodámat Király-utca 47. szám alá helyeztem át. Ajánlkozom bármily tervezetek éa uj épületek készítésére, valamint régi épületek átalakításira és javítására, úgyszintén cserepes munkálatokra is. Elfogadok bármily nedves Islak szárazzá tételét is jótállás mellett. Helyból vagy vidékről hozzám intézett levelekre azonnal válaszolok.
Kiváló tisztelettel 8370 MANKOVITS JAKAB, »
építő és épitéaz vállalkozó Nagykanizeáa. Tatalan 2Sa. sz. (április 1-tól kszdvs.)
Ha „FORHIN"-nal permetez,
ff^- meri a „PORHIN" m sok-lama megjavított SOH
BORDÓI KEVERÉK
kéM tllafaOMn I Nagyon erdsM tapad a nedven levélre lil Bármily har-mataál permetezhet vsla, inert kttüaőea tapadt SamuiOladéka alncal Szánt-utas eltemető nyilatkozati Gyártjuk u addig ar, AsohenkrsncM tuba-hdpnedtt aéakénairt ée
I-MéT-
Kevesebb a gond,
U-3ZOT
Kevesebb a munka, Hot nevesebb, amunkápr!

dalmát ■■ kornál port le. Kér|an bánaantva lalráat S
iBfyn ás
RORHIN-gyárlól
•UDAPIST, VI., vtaal-at M.
Ügyes
Kalapdiszitőnő,
elsőrangú munkaerő, ki önállóan vállalkozik egy .üzlet Vezetésére augusztusi belépéssel kerestetik. Ajánlatokat Kelemen Bélához Csáktornyára kérek. Ugyanott egy idő sehb segéd is Jüsly£telik 8126
Raktárnak
ki a szeszkezilésben jártas, a szesz.dótörvényeket ismeri, felvétetik
^nzimalti riuvlRvtlrusHiii
iTaerylcaxiizeiáixi.
8717
Saját\' gyártmányú én_
Ihc American shoc Company Boslbn a
valódi amerikai dpőket -óriási válas7.tékhan_tartiink raktárón> Mérték üfp kSzF -tünk-
Tisztelettel
Milténgl Sándor és Fia
NAGYKANIZSÁN, a FÖ-UTON s Város paloU|ábaa.
Felhívás. ^
Tiazieibltel tudomására adatik mindég kinsKtoty: .
\'.1, itrütk Gytygy gépiterew
(moriteur) wBitsniborgt állampolgár, nóthii augsburgl\'— azelőtt nagvkanizsaT — laka*; Sjrfthsle Bernát éa StrOMe Angelika ($*Bleielt Burgi) ita, mindketten angabwgt lakútok,
2. SMUHr Ftida Johanna augsbargi iik-tóaégt, augsburgi lakoa, hajadon, leánya as elhunyt S\'ádter Lőrincz és Regina (rzQletett Weisz/ gombkötő mester házaspárnak, mindketten Utoljára augsburgi lakosok,
egymásul házasságot kötni óhajtanak
Ha bárkinek ezen házasság ellen küegása volna, ugy minden egyéb mellőzésén I alanti hl vauinál 14 nap alatt tessék bejelenteni. |
Augsburg, 1912. május 31 L 5.
dtr Siandnbtamti 8727 In Vcrtrttuig
htm.
TEJ
1771
vásárolunk agy nagytőkéjll tejérté-keslfő áltat. Uraságokkal, gazdákkal, tej- vagy vajszOvetkezetekkel hajlandó évi kötést csinálni Tejdus vid ken hajlandó gyOjtdhelyeket lelállitsní. — Pontos ajánlatokat „Brssert Verwertnng 2754* JeH-g/vat Annoncen Eipedltion M.
Dukes Nachl. 11. küldendő.
A mester dalnok .
Cipóm szép és tökéletes, Benne járni élvsaefcs. Mert ha tWmfr1\', varrok, ! tUjf van
KAUCSUK SAROK.
Tavaszi Mimi ajáilok:
Gyümölcsfákat:
mafu törzaa tt Wrpa pét-" aáiyötbas itaia, körte, eaa-reazaye, mtgf>, kajatia éa traadbaiack, aaítvs, rlagM éa dtótát.
Fenyőfákat;
k8zSna<|es éa namaa tanyákat, Thuja. Tárni jéa pyraata Buxuaokat, angétyaaa vaM törpe Buzim (puszpáng) éa Bftroalyáitt. UayaalaMa vl-ittfaó alubokniaat.
Spárgatövet
I évta 100 darab 3*00 korán*. — 3 áras 100 danb 4 ktriiu,
PlNfUl űtík mellé
Icgcnyinyárlát.
4-5 méter uagaa 10 darab K 4-ao, ioo darab 40 aerem,
VirágpelántAkai:
Pelargoalum, SalvK C<mM( Vaalfla. Bagönla, CMms. LobsHa, rvoelat dtaz Caaaa éa Dáhtlákat, -mindenféle letsZH ¥ nyári vMgpaláatákaL
Rózsákatt
miai ■. —a" Wr"*i kor éalotá rózsákat agrMt éves p4l«ayethaa. ackj tájban.
]IIÜ I iMR
FCTCRHANN JÓZ5CI*
Báthory-u. 22. kertészet, n Nagykanizsa, Fő-ut I. az. virágüzlet
Mm—lia • MiiatnlsM IIII .Uta llktagliiáa ás Nyeaada IMnli|MniiÉg\' kdnnniiwáHitaa "igjlii^i
■HHMV^ S teáiiÉVMÉ*
nagykanizsa telefon-szam 7&
w *" \'* 1 i
A ■ii* M III <e> •
1 im*m MWe^k^Ue-
lafjdaA minden hétköznapon entn €
ZALA
iLomiiui
■-■juü POLITIKA I * NAPILAP. ..........
|4rlwn Kiwíi»» ! »*• tMUIarii \\Mt < tm !.-»# U» * .. w. NfcfrwMw* (B .
Erwi *».<■ iiA\' T } 4»» Ml" ». Egyaa nia ir* 6 ftlMr.
MuUtuuuk, MK hMU m M^thr I«JimIh|I> mriÉI JH (ÉHr.
XXXIX évfolyam 127. szám. | Nagykanizsa, csütörtök 1912. junius 6.
Zala Hírlapkiadó éa Nyomda Rt
A letört obstrukció.
Nagykanizsa, junius 5. - A magyar parlamen tát izmus fájdalmas műtétet hajtott, végre magát. A fekélyt, mely testén geny-nytdt és pusztított, maga vágta ki. Hatalmas elhatározás kellett ehnez, a kényszerű szükségesség tiszta belátása és az öncsonkítás kiváló bátorsága- Az opetáció_természe-iesen fájdalmas és azt megsínylik a szarvezet egészséges részei is. A tétlenségben, idő- és pénzpazarlásban tobzódó obstrukció volt a magyar parlamentarizmus éjő szervezetének rothasztó fekélyei; ezt. most maga á parlament vágta ki a testéből Fájdalmas a műtét; bizo nyos, hogy akik végrehajtották, szintén nem úri passzióból vállalkoztak erre s hogy mikor a műtő kést kezükbe vették, felsírt a lelkük, mert azzal végre is a magyar alkotmányos élet szervezetébe kellett betevágniok.- Kellett, hogy a rothadó\' rész kfope. álásávai megmentsék az egészségeset Történeti pillanatok intése és ösztönzése buzditotta őket a-tettre, a kötelességre, mely "szomorú voitj de mu-I oszthatatlan.
jellemző tünete némely körök és rétegek politikai érettségének az, hogy az események fontosságának súlypontját azokra a dolgokra helyezik, melyek a képviselőház dél-ntánl -ülésén töiténlek. Miiy döb-
benettel tárgyalják azt, hogy ten-
dőrök jelentek meg az ülésterem-* ben, negyven képviselőt kivezettek onnan, egyet letartóztattak s a kivezetettek közt több mágnás is van. Szó sincs róla, kinos, szerfelett kínos mozzanatai ezek a háborúnak, de aki Világosan gondolkodik, az előtt e1 délutáni események nem homályosíthatják el a délelőtt történtek fontosságát; a képviselők kivezetése, rendőrök szereplése már csak velejárója és kifolyása a délelőtti döntő ütközetnek, ezek már csak utócsatározások, melyek ha elkeseredettebben folynak is, any-nyi és altkora áldozatot nem igé-nyelnek. A lényeg az, ami délelőtt történt-: a véderöjavasiatok megszavazása. Ez volt a döntő ütközet s ez az ütközet elkerülhetetlen, nemzetmentő volt w
„S most balság, lobogj!" mondják egy Shakespeare-drámában. El vagyunk rá készülve, hogy , szabadjára kerül és lobogni fog minden „hátság", minden féktelen indulati dé azt is sejtjük, hogy nem\' a nagy operáció, 4 véderöjavasiatok megszavazásának módja, hanem a képviselői immunitás meg-sértése és erős kézzel érintett egyéni érzékenység miatt. De ez a csoda sem tarthat soká. Hatékony fegyvere nincs a kisebbségnek, a legutolsót, a házszabályokat magaadta ki kezéből, midőn közel egy évig vfeszaett-veie^Fognák tttta-
kozni, kiabátni, proklamálni, padot
verni, de hőiben mégsem történ-
het egyíb, mint hogy a Ház meg fogja szavazni a házszabálymódo-iítást Is, aztán az őszig elnapolja magát Ez fog történni; a szünet hónapjai alatt a nemzet egyeteme a viharzó parlament hangulatától menten gondolkodhat afelett: volt-e képzelhető egyéb kivezető ut az Obstrukció ingoványából, mint az, melyre a többség rálépett
Abban minden részen megegyeznek, hogy a ml történtévtftrténlkr az szomorú egy dolog, de szomorú kényszerűség. Kitérni nem lehetett előle és talán nem is a
letört ellenzék veszített veje aieg-tfibbet Igaz, kellemetlen egy eset az, ha az obstrukció diktátorát rendőrök viszik ki az ülésteremből, de ne felejtsük, hogy ezzel abból a zsákutcából is kivitték, amelybe vak és tehetetlen politikája őt és pártját juttatta. Az ellenzék helyzete már mindenképpen reménytelen és vigasztalan volt Maguk sem tudták, mit akarnak, hova vezethet ez az elposványo-sodott opponálás. Az 6 számukra nem volt megoldás, csak egy: az, melyhez most a többségi párt for-
dult. Az ellenzék hát kinn van a zsákutcából, kinn ván kinos és lehetetlen helyzetéből. Természetes; hogy zajong és háborog a történt sérelmek miatt, de azt alkalmasint megvallja önmagának, hogy ,rajt<f wgltvé va/fc
—Nem magyar ember az, kia tegnapi és mai nap parlamenti ese-
ményeinek örülni tud. Szomorú és fájdalmas események ezak. De fztán az qtfg nem férfi, kf inkább pusztulni hagyná az agész szervezetet, mert nincs bátorsága ahhoz, hogy abból egyetlen pusztuló részt eltávolítson, igen, a mltétnek gyökeresnek keli lenni, ki kell szedni egyszerre, egy operációval minden cseppjét Ha magát a műtétet a véderő megszavazását kívánatosnak, helyénvalónak tartottuk, akkor nem Jtell feljajdulni minden ujabb kioperált mirigy, vagy kieresztett csepp vér miatt__
II MÜ kirlízHvités
Mit javasol a bizottság 7
A megvalósítás mhásségsi.
- Saját tudóaltónkiól. -Állandó napirenden tartott kOzflgyatok kgfoníosabbjsinak egyike a Inainál kOs-kórház nagyszabású kibővítésének és ál-\' alakításának Ugye. Közel két év óta számos újságcikkben ismertetiQk a mind égetőbb szükségletté váló kórbáibóvitési ^ tervek készítésének etyzmínyéit" majd a kórhíz. pi\'ó •peculis.a, Súmty Oyuia mü-épiiész által késziiell általános tervekel, melyek egy—valóké 11—mnnaiaaniilia. a
kanizsat igényeket bosszú időre kielégítő bstslmas kóibául mulatnak. E terveket tegnap revideálta " a kórházi biaottaág, miután előbb azokat Király Sándor városi mérnök éa dr. Szekeres József kórházi ligszgaió főorvos részletesen áitanuhná nyoziák és észrcvétdciket a bizottság tU lerjtszteiiék A revízió elsősorban annak ffleginapitssávai luglalkuzuii, búgj a II* dol^ui w I v^jkH^frdh
REGÉNY.
A KÉT DZSIN-
Irta: SaaW falaisai. 44
A leieket helyűkre (liitották és miután uebjeikbót átadták melliátcáikai ós ága-reúa-szelencéiket, fellőnék a kabátjuk gallérját és átvették s pisztolyaikat.
Hsgykáiy gróf voti a párbaj vezetőj\'. As dsó la pata Kenessey öt lépést lett előre és s bstiieiud aliou mtg.
— Ez az ember si akarja magái veszíts* — mamugá dühösen ujiUU Braun.
A következő Lp»M eldördül a két lövés. Egyik Ml asm séiOJl meg, Kaiolnay gróf golyója Kenessey kabátujját Horzsolta.
Apisztotyokat újra töliötték.
Mikor s fövés fósije eloszlott, mindkét fél egyenesen Mán a helyén. Egy pillanat main Kenessey agy lépé* lett dőre, bár-télen megtántorodott, megmozdult a sarka körül és hatalmas zuhanással hálára eseti,
A tégédek és orvosok fettjr nstsdisk, Kabé jlaak baloldalán tenyérnyi véres folj látiaott, amely rohamosan nagyobbodott, Kenessey klnyllotta szeméi, valamit szólni akart, de ekkor véres bab öntötte cl száját, lehunyta szemeli és niájull.
TOdóaérüiése vau — mondá Pariul doktor. — Nagyon tulyos sérülése levá hozzá etsodilmasan.
Kaiolnay gróf most odajött a sélíSsDIi-höz. Egy darabig ránézett a mozduisilas smbsrrs, szila vállst vont és igy nóll t
— Igazán nem lehetek róla. — Kő- | szönt sz unknak és eltávozott tegédeiveL
A két. orvos ottmsrsdt és bekötözték Kenessey! Lassan, vigyázva vitték mind a négyen karjaikban az au\'omobilhoz. Elhelyezkedtek a hosszú kocsiban és a gép őrült -Iramban igyekezett a város felé. Kenesseyt s városligeti „Keri\'-szanalóri-nmban helyezték efc Fel ór< múlva s sebesült már s műtőasztalon feküdt és Kn\'aasy, s vttágbiiü sebésztsnár ezt mondá Faikas doktornak:
— A golyó s bal tüdőn haladt keresztül, hátul s hatodik bordán megakadt. Szivsérfllés nincs. Az eset rendkívül súlyos, de reméljük a U-gjdbbat
Eltávolította a golyói és megígérte, hogy délután újra eljön
Keneasey azonban sem azoap, sem másnap nem nyerte vissza eszméletét. Nyugodtan feküdt ágyában és csak gyenge lélekzetvétele árulta el, hogy él. A kórházi orvosok, sőt s híres sebész tanár Is, nem sok jót remáürk már. Végre hsrmsdnsp délelőtt kinyitotta szemeit A gyengeség-löt kabuH.n nézeti uéi .1 fehér bekg> szobában. Ágya mellett Ilonka Bit és a nyitott eriúlyajlóról beeiő nap-ugár arany fényö/önbe borította dua szőkn hajzatát. A beteg szólni akart, de Ilonka boldogságtól sugárzó arcul Inletls a a.beazédlfll.
Két nap és kél éjjel üli már s beleg ágya mellett; a Ifom/íi éj|daket s ksros-székben ülve ■ félA\'ombvi élte ál. A plrhaj délelőttjén a< örig kagyetmsa úrral jött kl ás stóla Itt maradi a szanatóriumban. Anyai nagynénjét távffslllsg hivta föl s
fővátöabá és most. az volt az üzle>ben hugival együtt
Kenessey gyógyulása nagyon lassan haladt. Kulany tanár naponia kétszer is kijárt hozzá Hat hét múlt el, hogy egy meleg uliusi délelőtt elhagyta ágyát A hatalmas, szép ember egészen lefogyott és beesett sovány arcán mély nyomot hagyott a hosszú betegség. Ilonka karján tudott csak a karosszékig vánszorogni és ahogy leült, majdnem elájult a gyengeségtől. Egész tiapoksl töltött ezután s karosszékben ülve. Ilonka féMÓ gondossággal ápolta és aggódva figyelt mimlen lélekzct-vélelérr. Már aaguiztua vége is djött, bogy Kenessey kint sétálhatott a szanatórium patkjában. Lassan; vigyázva járt lton kára támaszkodva a kert jól ápolt utain, melyeket már tarkává telt a hullgo-gáló falevél. Az esték mlr hűvösek lettek és még az slkonyf isalM hiállts előtt a szobába kelleti mennie.
Egy ssép nyárutói estén ott 011 rendes helyén a nyitott erkélyajtónál., Ilonka vallffij regény! olvasott fel, dallamos hangjivzl miniegy étembe rmjrrtvs Kenes-áéyl. Alkonyodott és s nap izzó tutár-özönben meni le s paik\' lombos fái mögött, hosszít aranyos kévéket\' lövellve as acélszinü égboltozatra.,
— Trgye félre a könyvel, úgysem Iái már \' mdnda Kuueva y, — H \'s^élgii-sűnk af v kissé.\', ••
— Hál mitől sklrjs, bogy * bostáijsk t
— Arról, hugy mags I világ legderekabb || legédesebb teremtése - mondá
komoly bsngon Kenessey. — A maga ápolásának kössönhetem ételemet.
— Csak a kötelességemet teljesítettem, ön volt életemben legjobb hozzám és ázlán olyan egyedül van a világban.
— Tehát cs*k báliból és szánalomból ápolt, ugy-e, Ilonka ?
Kenessey megfogta a leány kezét, ajkéhoz vonta, hogy megcsókolja. Ilonka ellenkezni próbált Nem tudni, hogyan történt, egyszerre cuk arca közel jutott az imádott férfi arcához és egy hoassu fonó csókban egyesültek ajkaik.
Másnap meglátogatta a kegyelmes ur.
— Kedves Sándor, — mondá — Isten uian igazán Ilonka kisssssonyiisk köasOii-beted gyógyulásodat. Ha ó nincsen, csődöt mondott volna kartársaid tudománya.
Ilonka dpirult a dicséretre. Kenessey magához vonta és gyOagédsn megcsókolta bóitoUI. —:- ---
— Megengeded, kegyelmes ursm, — mond\'á fátyolozott hangon — bogy bemu-Uassm neked menysssztmyomat, Halán Ilonkát
A"\'^C|QfCHNI Hf fisHikMí WvM%g#-ugrott fel székéből 1
. No, ennek igazán ÖrűlOk I — kltf-tott fel lelkes hangon. — Ea már teásán okos dolog Még szt s bolond plrfcajt sem sajnálom, hogy Ilyen kedves lclesl|tMa luttalott
A kegyelmes ur ugysnls elvileg mindig helyeselte a házasaié intézményét, Ö azonban nem kért barnít soha.
(Folytatjuk.)
4. oldd.
ZALA
101% junh* f.
ALT és BÖHM
NAGYKANIZSA, Varos ház-épület.
— Hoti »orom«t— >l«dá»l
m«*Oi»ftuMf«É«_ |Sb és paprika tartó Ntckel kenyérkosár
m ktlloa&etlen "íne* íayéuce kyiw k«M<M
I db in 1 kor, I drb ára — HUéi>. _IW.hH1-
feüpfi hÉÉI: Ualwwuni nH> 55 Wtt.jA te B jsvttpspti aojt,
Cuulnk mM um a Mm untuk Éi i >aySa«.: VWHmMíhMsm
23,
hÉT
19IS.
■iiiiiiiiiiiiiiiiib
a^ Zerkowitz-féie
t palota építkezésénél %
téglák, mim ajtók
es
8739,
ablakok eladók
Bővebbet a munkavezetőnél.
Kiadó
augusztus hé l-re egy 3 szobás utcai Bővebbet Miltényi Sándor és Fia ötletében.
» ■ S7J5
A mai korszaknak berendezett
megfelelően 8728
mészárszék
lakással egyfltt azonnal bérbeadó. Bővebbet Strasser Jakabnál Letenye.
Ogyes
Kalapdiszitőnö,
elsőrangú munkaerő, ki\' önállóan vállalkozik egy üzlet vezetésére augusztusi belépéssel keregstik. Ajánlatokat Kelemen Bélához Csáktornyára kerek. Ugyanott egy ido scbb segéd is felvétetik. 8726
Felhívás.
Tisztelettel uirtrHMaéia adatik kinek, hogy:
1.\'gaalih Qyürgy János (monieur) wörtemt^ergt állampolgár, i augaburgt — azelőtt aapsaasMBM — kséoa, Ströbele Bernát és Stittbele Aaaskks i született Burgi) Re, mindketten augsbwgt jakoaok,
2. Stűdttr Pikk Johanna augaburgt öte-tflságS. augsbutgi lakos, hsjsdon, leánya as elhunyt S\'adtat Lőrincz éa Rsgins (wflletett Weiaz) gombkötő mester házaspárnak, mindketten utoljára augsburgl lakoaok,
egymással házasságot ketnt óhajtanak Hs bárkinek esen házasság ellen kifogása volna, ugy minden egyéb ndlMMvcl alanti hivatalnál 14 nap alatt tessék beje-lenteni. - * * *
Augsburg, 4912. május 31 L. S. ^
dkr jMaáNsiiak 1737 _In Vrttntmt
r~-i- ZdSr—
■iiimiiiiiiimii Veszek és eladok üzlethelyiségek
uraságoktól levetett férfi ruhát A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve, vagyok tisztelettel
kisebbek-nagyobbak november l-re kiadók. Felvilágosítások MELCZER üvegkereskedésében nyerhetők. —
WMr Ilii UrtlHbi 1 ***** utcában ,evö
Schmidt János
szalámi gyáros és hentes-áruk nagybani készítője, Fogaras.
Ajánl 5 kg.-os postacsomagokban:
Elsőrendű szárai kolbász szalonnát
kg-ját . . . ... . 1.48 f.
Elsőrendű szallag szalonnát ffls-
tölvr kg-ját .;,. i . ..... . I.3á i
rs|>iikái\'ilt szalonnát nallagban 1 56 f.
FhfttndQ iazift disznózsirt . . 1.70 f
Egy liter
RUM
kWnő minő aég-bon
íi K. 2-20
Kapható
Qeltch és Graef
Drogéria, flaaar- ás eeemege- J kereskedésében. 4
Nagykanizsán, (Városház palota.)

teljes berendezéssel együtt beteg-lég tttlátt eladó. Bővebbet Hunyady utca szám alatt.- 8718
Tanuló leányok
jó fizetéssel felvétetnek Lux Linka női divattermében. Ugyanott kézilányok is kerestetnek. 8722
Építtetők figyelmébe!
Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomására adni, hogy
épitéal irodámat Király-utca 47. szám alá helyeztem át Ajánlkozom bármily tervezetek és uj épületek készítésére, valamint régi épületek átalakítására és javitására, úgyszintén cserepes munkálatokra is. Elfogadok bármily nedves falak szárazzá tételét is jótállás mellett. Helyből vagy vidékről hozzám Intézett levelekre azonnal válaszolok.
Kiváló tisztelettel 8370
MANKOVITS JAKAB,
épltó és építész vállalkozó Nagykanizaáa. Tataion 238. aa. (április l-t6l kezdve.)
Ha „F 0 R HI N"-nal permetez,
-szőr
Kevesebb a gond, szor
hevesebb a munka, szor
Kevesebb.
amunkajMi!
mart a „forhin" a aak-aaarta magjavltott HM
BORDÓI KEVERÉK
kása állasatkan I Nagyon art tapad a nadves tevéire lel Bármily harmatnál permetezhet vsls, mert MIQnőan tapadt - Semmi Otsdéks nlneal Szám tálán slltmerő gytiatkosatl Qjártjuk u Aldlg ér, Aattisnkranm szabadalmát kápseett Héakénpert éa ksrSál part la. Kár|sn lágyon ás bérmantvs leírást s
FORHIN-gyártól
•uÍAraaT, Vl„ V*eal>ui ao.
ilílll
ki a szeszkeztlésben jártas, a szesz, dötörvényeket ismeri, felvétetik —
SznzftBHittÉ íttidiftimiii
ÜTagrylceLiiIzeáiii.
\' 87t7
TEJ
I7T1
viaárollalik agy nagytékéjfi tejértí-kesltfl által Ursaágotkal, gazdákkal, tej- vagy vajszOvetkezctdkkel hajlandó évi kötést csinálni. Tejdus vld ken hajtandó gyűjtőhelyeket felállítani. — Pontos ajánlatokat" „Be sec re Verwertung 2754" jeligével Annoncen Expedltlon M.
Dukes Nacht. 11. kSMeadó.
Saját gyártmányú és
Ült Rmtrican shoe Company Boston »
valódi amerikai cipőket őriásl választékban tartunk raktáron. Mérték után készítünk mindenfajta cipőárut Tisztelettel
Miltényi Sándor és Fia
NAOYKANIZSAN, a FÓ-UTON
s Város patotájábsa.
mester dalnok . . r
Cipöm szép és tökéletes, Benne járni élveeetes, Mert ha r:ipől awpst. asmÉ. Rajt\' vqi „
KAUCSUK SAROK.
Tavaszi kiHltetlsre ajáoi
Gyümölcsfákat:
majjaa törsaS áa Utrpe pét-dáayokbaa alma, kflcta.oaa-ressaye, meggy, kajaila áa Iraacibaraek, estlva, ringló és diófát.
FenyOfákat: _
kSzónságes áa namss (anyóka t, Thuja,Taxus áspyramis Buxuaokal, aaagályssa való tórpe Buzus (pusspásg) áa Borostyánt, Ugyaslatáa virágzó diaibokrokal.
Spárgatövet
t évas 100 dani> a-ao RSIMHk — 3 ávss 100 dsrsb 4 karana.
Faaarnak utak mellé
|(ginycnyártót.
4— B méter magas 10 áarab K «<ao, 100 darab 40 karana.
Virágpalántákat:
Pelaigoalum, Satvta, Vanília, .Begi aia, Coleos, UW( NMMpáapmT disz Caaaa áa Dábitakat, -mlnéentéte aaónya* áa nyári ItágpaUatákat
Rózsákat:
szemem, inagaa ttlriat. bokor éatttté-róssákat egy-két évea pólStsyetkaa, aaá Nbsa.
PCTERHANN JÓZ5tr
Báthory-u, 22. kartésxat. n Nagykanizsa, F6-ut 1. ax. viráoüxtet.
]nli I. HMiee

Megjelenik minden Mtk&snapea «t« €
NAGYKANIZSA TELEFON-SZÁM 7S.
wmm
!Me» POLITIKAI NAPILAP.
A —» \'a» »«\'»\' N * •
i ^^^^ x" JL^k\'
tíJbVŰLMM
UtflMB
klihn lwJ..r: ilk;ttÜKUl ju r i«, ijs »
k iHÜlKt U>> , 4it .
<«.,*» >.- , r«nn ,
Kr-«« <•»•• 14- . | S«*ai ém IS - .
Etycw nia áfto * flMr.
agg** »jjjjgiiii* # iW K l»>»
XXXIX évfolyam 127. szám.
Nagykanizsa, csütörtök 1912. junius 6.
Zala Hírlapkiadó éa Nyonda Rt
* letört obstrukció.
Ntgykubia, fakm 1
A magyar parlamentit izmus fájdalmas műtétet hajtott végre magán. A fekélyt, mely testén Keny-nyedt és pusztított, maga vágta kl. Hatalmas elhatározás kfellett ehncz,-a kényszert! szükségesség tiszta belátása, és az öncsonkítás kiváló bátorsága. Az operáció természetesen fájdalmas és azt megsínylik a szarvezet egészséges részei is. A —létlawaéehan, jd& és pén^pararláv baa tobzódó obatrukció volt a magyar parlamentarizmus élű szerveseiének rothasztó fekéfyeí ezt most maga a parlament vágta ki a testéből. Fájdalmas a műtét; bizo nyos, hogy akik végrehajtották, szintén nem uri passzióból vállalkoztak erre s hogy mikur a műtő kést kezükbe vették, felsírt & lelkűk, mert azzal végre is a magyar alkotmányos élet szervezetébe kellett belevágniok. Kellett, hogy a rothadó rész kiope.álásával megmentsék az egéstségesetk Történeti pillanatok Intése és ösztönzése buzdította őket a tettre, a kötelcs-ségre, mely szomorú volt, de mu-laszthatatlan.
Jellemző tünete némely körök és rétegek politikai érettségének az, hogy az események fontosságának súlypontját azokra a dolgokra he-lyezlk, Inelyek a képviselőház dél-—utáni ftléaén történtek. Miiy döb-
I---aJT
DC ITv UU
dőrök jelenlek meg az ülésteremben, negyven képviselőt kivetettek onnan, egyet letartóztattak tatí-vezetettek közt több mágnás is van. Szó sincs róla, kinos, szerfelett kínos mozzanatai ezek a háborúnak, de#aki világosan gondolkodik, az előtt a délqtáni események nem homályosíthatják el a délelőtt történtek fontosságát; a képviselők kivezetése, rendőrök szereplése már csak velejárója és kifolyása a délelőtti döntő ütközetnek, ezek már csak utócsatározások, melyek ha elkeseredettebben folynak IS, any-~ nyi és akkora áldozatot nem igé? nyelnek. A lényeg az, ami délelőtt történt: a véderőjavaslatok megszavazása. Ez volt a döntő Ütközet s ez az ütközet elkerülhetetlen, nemzetmentő volt
„S most balság, lobogj !a mondják egy Shakespeare-drámában. El vagyunk rá készülve, hogy szabadjára kerül és lobogni fog minden „hátság", minden léktelen indulat I de azt is sejtjük, hogy rem a nagy operáció, a- váderőjavasiatok megszavazásának módja, hanem a képviseföl Immunitás meg
sertése is erői kézzel érintett egyéni érzékenység miatt. De ez a csoda sem tarthat joká. Hatékony fegyvere nincs a kisebbségnek, a legutolsót, a házszabályokat magaadta ki kezéből, midőn kőzd egy évig vis6aaált vale. Fognak tüU-
kőzni, kiabálni, proklamálni, padot
Jtet egyéb, mint hogy a Ház meg fogja szavazni a házszabálymódo-«ttet IS, Után J»z őszig elnapolja magát. Ez fog történni*; a szünet hónapjai alatt a nemzet egyeteme a viharzó parlament hangulatától menten gondolkodhat afelett: volt-e képrclhető egyéb kivezető ut az Obstrakció ingoványából, mint az, melyre a többség rálépett
Abban minden részen megegyeznek, hogy a mi történt és történik, .az szomorú egy dolog, de szomorú kényszerűség. Kitérni nem leheteti etöte ér tatán nem is a letart ellenzék vcszitctl vek a legtöbbet Igaz, kellemetlen egy eset az> ha az obstrakció diktátorát rendőrök viszik ki az ülésteremből, de ne felejtsük, hogy ezzel abból T zsákutcából is kivitték, amelybe vak és tehetetlen politikája őt és pártját juttatta. Az ellenzék helyzete már mindenképpen reménytelen és vigasztalan volt Maguk sem tudták, mit akarnak, hova vezethet ez az elposványo-sodott opponálás. Az ő számukra ne m volt megoldás, csak egy: az, tneiyhez most a többségi párt fordult. Az ellenzék hát kinn van a zsákutcából, kirin van kinos és lehetetlen helyzetéből. Természetes, hogy zajong és háborog a történt sérelmek miatt, de azt alkalmasint megvallja önmagának, hogjMpjia segítve van. ^ _
Nem magyar embtr az, ki a ii és
ményéinek örülni tud. Szomorú áa fájdalmas események esek De aztán az meg non térit, kt inkább puszilni hagyná az egész szervezetet, mert ninc* bátorsága ahhoz, hogy abból ggyetien pusztuló részt eltávolítson. Igen/a műtétnek gyökeresnek kell lenni, ki keli szedni egyszerre, egy operációval minden cseppjét Ha magát a műtétet a véderő megszavazását kívánatosnak, helyénvalónak tartottuk, akkor nem kell feljajdulni minden ujabb kioperált mirigy, vagy kieressfott
csapp vár ffljfljt,_-"
1 HM MrÉHiitB.
Mit Javasol a bizottság ?
A megválás!tá« mhásaigsi.
- Sa|ái ludéaltéoktét, -
Állandó napirenden tartott kt>s8gfalnh legfoo osabbjainak egyike a kanizsai köz-kórház natgrazabáia kibővítésének áa ál-alakitésénak ügye. Közel kát év óla azátnos ujsagctkkbsa UmertaUDk a mind égetőbb szükségletté váló kórhézMvitésl tervek MatMsének ilózményeii, majd a kórházilpitö specialista, üándy Qyula mü-épi\'éw tHal kémeit áiiaUaor terveket, melyek egy valóban monumeniálu, a kanistat igényeket boaaiu időn kielégítő ttalaimaa kóiháaat mutáltuk. E terveket tegnap revideálta a kórbáli btaoMaág, miután tióbb azokat Klróiy Sándor városi mérnök é* dr. üuktrti Jóaaal kórházi igazgató fflorvoi részleltsett áttanulmányozták és észrevételeiket a bttoUság. alá \'rrjnaaWttk A reslsiá elsóseth— aaaaá megállapításával fnglalkówtfl, faagy *-kt_ dolgowl vAzlaitervek nkhWhe -a
REGÉNY.
A KÉT DZSIN-
Irta aaaké Tilaaial. 44
A leieket helyükre állították és miután Habjaikból átadták SmiiWáicáikai és ciga-relianzelencéiket, fellürték a kabátjuk gallérját és átvették a piastoiyaikaL
Hagyháty gróf volt a párbaj vezrtőj-, Az daó ttput Kenessey öt lépést lett előre és a barriernél állott meg.
— Ez áz ember el akatja magát veszítem — motmugá dahöaen ujbáU Braun.
A kővetkező üpsra eldördül a két vés. Egyik léi aem léitUi meg, Katolnay gtól golyója Kenessey kabátujját horzsolta.
A pisztolyokat újra (Öltötték.
Mikor a Jöiés fűnje eloszlott, mindkéi fél egyemen áNoa a helyén. Egy pillanat múlva Kenessey egy lápé* tett előre, hirtelen megtántorodott, megfordult a sarka körül és hatalmai zuhanáiaal hátira eaett,
A segédek és orvosok feléje szaladtak. Katijának baMdgtán tenyérnyi vírerfat! látszott, amely rohsmosaii nagyobbodott, Keneasey kinyitotta szemét, valamit szórni akart, de ekkor véres bab öntötte ét Máját, lehunyta szemeit és eMJull.
TOdősérütésc vnii — inondá Farkai dpktór. — Nagyon tulyos lérülén tévé hozzá aggodalmasai).
Katolniy gróf most odajölt i sebesült-höz. Egy darabig ránézett a mozdu>atlaa emberre, aztán vállal vont és igy szólt:
n nem tehetek rőla. — Kő-szőni az uraknak éa el;Avozoti segédeivel.
A két orvos ottmaradt és bekötözték Kertesseyt. Lassnn, vigyázva vitték mind a négyen karjaikban az au\'omoblíhoz. Elhelyezkedtek a hosszú koaiban és a gép őrült iramban igy ekezeit a város felé. Kenesseyt a városligeti BKert\'-szanalóri-umbaa helyezték el. F<U óm múlva a sebesüli mar a műtőasztalon leküdt és Kutassy, a világbitü tebéizlanár ezt mondá Farkas doktornak:
— A golyó a bal tüdőn haladt kérésziül, hátul a hatodik bordán megakadt. Szivsérülés nincs. Az eset rendkívül súlyos, de reméljük a kgjobb&t.
Eltávolította a golyót és megígérte, hogy délután újra eljön
Kenessey azonban lem aznap, lem másnap nem nyerte vissza eszméletét. JiyugodlanJskfldt ágyában és csak gyenge lélekzetvétele árulta el, hogy éh A kórházi orvosok, löt a hires sebész tanár is, nem sok jót reméltek már. Végre harmadnap délelőtt kinyiiotta szemeit. A gyengeségtől kábultan nézett szél n fehér beteg-SzobábJiíT Agya mettett Ilonka Ott és a nvilolt erkL\'lyajlóról beeső nip\'Ugár arany fényözön be boritolla dui itőka hajzstál. A beteg iró\'nl akart, de Ilonka boldogságtól lugártó arccal intette le á beszédtől.
Két nip éa kél éjjel alt már a beteg ágva Ménéti; a ttouru é||elekcl a ksroi-székben, ülve f^M\'ombvi él\'e ál, A párhal-détetőlljéii az öreg kegyelmei urril Jött ki áa azÓM Ili miradl i stamióflumban. Anyai nigynénjáé UVIrilllig hívta föl a
fóváiosba és moá<~ »z volt GüpvaT együtt.
Kenessey gyógyulása nagyon lassan haladt. Kutassy tanár niponts kétszer is kijárt hozzá Hat bét mult el, hogy egy meleg uliusi délélőtt elhagyta ágyát A hatalmas, szép ember egészen lefogyott éi beeteti sovány arcán mély. nyomot a hosszú betegség. Ilonka karján tudott csak a karosszékig vánszorogni és shogy \'letilt, majdnem elájult a gyengeségtől. Egész napokat töltölt ezután a karoa-izékben ülve. Ilonka féhő gondoaaággal ápolta éa aggódva figyelt minden lélekzet-vételére. Már augusztus. vége is eljött, hogy Kenessey kint sétálhatott a szanatórium psrkjában. Lassan, vigyázva járt Ilonkán támaszkodva a kert jól ápolt utain, melyeket már tarkává lelt a hulldogáló falevél. Az esték már hűvösek lettek és még az alkonyi szellő beállta előtt a nöbáoa kellelt mennie.
Egy szép nyárutói estén ott flli rendes helyén a nyitott etkélyajlűnál. Ilonka valami regényt olvasott lel, dallamos hangjával minleey álomba ringitva Kenessey!.\' Alkonyodott él a nap Izz6~ itígár-özönben ment le | puk lombos fái mö-göii, hosszú aranyos kévéket lövellve at \' océlszlnil égbollozitn.
— Tegye félre a könyvel, ugywm lát már.- mond* Kuiifiis y. — B"irétgai-lünk ayv IHiié,
— Hát fliitöl akarja, .hogy bessél|ek t
— Arról, hogy maga a világ legderekabb éi legédesebb íoromléie — mondá
az üzletben komoly bangón Kenesiey.
A maga
— Csak a kötelességemet idjaaMsNtm. Ön volt életemben legjobb hozzám ás aztán olyan egyedül van a világban.
— Tehát cúk hálából és szánalomból ápolt, ugy-e, Ilonka?
Kenessey megfogta a leány kezét, ajkához vonta, bogy megcsókolja. Ilonka ellenkezni próbált. Nem tudat, hogyan történi, egyszerre csak arca Üsd jutott az imádolt férfi arcához és egy hosszú forró csókban egyesültek ajkaik.
Másnap meglátogatta a kegyelmes ur.
— Kedves Sándor, — mondá — Isten után igazán Ilonka kist iszonynak kBaaBn-heted gyógyulásodat. Ha ó nincsen, csádM moodotl volna kartártaid tudománya.
Ilonka elpirult a dicséretre. Keaeaaey magához vonla éa gyöngéden megcsókolta homlokát.__•
— Megengeded, kegyelmes uram, — ■mondá fátyolozott hangon — hogy bsimit-taiaam neked menyasatonyomat, Halász Ilonkát.
A kegyelmet ur túriak* füigi léggel ugród fel izékéből •
— No, ennek Igazán örülök 1 — kiáltott fel leikot hangon. — Ea már igazán okos dolog. Még aat a bolond párbaji aem sajnálom, hogy ilyen kedvet lelciághsa juttatott.
A kegyelmes ur ugyanis elvileg mhtdla helyeselte a házaiéig Intézményét a azonban nem kért beMlt toha.
(Folytatjuk.)
1 oldal.
ZALA
1912. Mm 6.
által iráabtn hénitril programmaik. E szempontból kifogástslannak talál Iák ■ tetveket, melyeknek azonban mégis aéai aódwltáiát kívántak i mérnök éa
Csak wuM, aa iráabaM programúinak rajzzá való váNoeáaabor derűit ki az, hogy í ragályos betegek uj pevitimija négy méter közelségbe jutns u utca-■j fronton termett aj igazgatósági épülethez.
Ennek a veszedelmes köwlaágnek oka
hagy i ragéiyoe belegek periP siapjéai á jelenlegi ragályoe-hsáagpaillloal tzántik, amint a progrsmm rf sasi int aj ép&leUél kellene megtoldani, így azonbán ezt nem tartják kivihetőnek • erre aázve a ntonök áe Morvoe propo-ddéja az, kap vegy emsielre matt W a ngályosok régi épületét, vagy pedig egáaaan hontiák le azt éa ujat építsenek helyelte, amiper annak hátrább teljesen ■agltlelll helyet MM biztosítani.
Mág egy kia részletkérdésre volt észrr-vátaNk as dőaeaeen revideálóknak. Ugy taUliák ugyanis, hogy a IQdőbefegek ter-veaatt pevWoojáben túlságosan sok a mellékbdyiiég, amelyek kOsBI kényelmesen el lehet annyi helyet venni, hogy as eMMnyaottnál mág hattal több beteget el lehetne ott helyezni. így összesen 38 elhelyezést a tüdőbetegek
A btaoMeág teljesen akceptálta ez éezre-vétdekd és sztz jsvaslstot terjeszti a városi tanács elé, hogy a fentebbiek figyelembe vételével terveztesse át a váz-teMervebel. Fónlottbb határozata azonban a bizottságnak az, mely e lenek egy ré-eaésefe sürgős, mielőbbi megiralóulást ki-vánó batároutáról szól. A 94 ezer korona költséggel előirányzott ludőbeteg-peviOoara vonatkozik ez. A bizottság ugy véii (s ebben lökékteeen igaza van), bogy agy tüdőbeteg- kórházra a legkönnyebben lehel a kormánytól minél nagyobb támo-ptást szerezni s különben is ez s legsürgősebb, amivel a kanizaai közkórházat adnéi előbb lei kell szerdai. Ennek egysegében való nisgépilését tehát a város g legsfljg^Mbbatí szorgalmazza. De mivd sz t-vek szerint a tüdőbeteg
pavilon már es aj leiekre esnék, azt jevaeotja a bizottság, bogy a városi iagattaaból — a legrövidebb idő alatt rsetnlják — ez egén majdani kórházi kertletet a légi telekhez és minde-nekalOtt ezeknek körtallsl való egybekeri-
Maigigi ffir-y*\'
Ami a kórtiárfpiléi hómhilii kiu^t. nak (höriUbeUU 750 ezer koront) előteremtését ét igy az éptléi tnégSezdfSnelt IdtKlfiégW illeti, arra nézve Véaxy Ziig-mond | lgánnesiei igy nyilatkozott mun-katáieank előtt:
— A tervekkel éa a költségvetéssel, — valamint magával az egéaz kórházépítési üggyel eddig tulajdonképpen még csak
• bizottság foglalkozott De valószíné leg még ott sem kalkuláilik ki minden adat figyelembe v ékeiével, bogy mibe ke rütae az aj kórbáz fentartáaa. Mert nemcsak az óriási építési költségekről kell goodoehodni, hanem a maiakhoz képest jelentékenyen növekedő adminisztr..cioná-hs költségek fedezéséről is, a rendkívüli imaiáll iilsi i|int Sás kiadásairól Az, ugy alig bápetlbelő, bogy mindezt a dijak (ami ma minden be-legnéi naponta drka I korona 80 fillért lem M) BemHáeátill iebessen fedezni. Oly bontbiMs emelésnek kellene ennek Isttais, bogy a kormány, mely a legtöbb beteg Után anga fbeti a betegápolási dijakat, abgba egyezne bele abba. Tán valahonnan az országos betegápolást alapból tehetne megtelelő nagyságú kamatmentes asgáiyl kapai, ami nagyol lendíthetne a dolgon. A tüdőbetegek peviUonja csaku-gyan a lagsBigőiebb, a ezt okvetlenül bármi áldozat árán ii meg kell ilko\'nl. Ami pedig i kitartást ás türelmes lOrtlu véd tlteti, aa mindig meg len bennünk f célok elértéének érdekében
A csodadoktor áldozati.
A taaitó, kl szégyent hozott ■ falura - Salát taáéktiéiktoi. —
tdaoginiigiii voltad i ott fígyebws-tenek, bogy Zstaszenigróton van valami orvot a kthei az egésa Zils, sőt Vliiptám megyéből is tömegesenódulnak a parasztok ; csodadoktornsk mondják, a-ki mindeneit meggyógyít. Hafiotam azonkívül valami faltisi- taniiióc&L a ki borzasztóan
meg ti rry lette ezzel a doktorral vaiQ valami léte öseii MHirlésál. a saját iafejabeii nép RMázadt edeae éa még egyéb bonyodalmak ia származtak. Igen érdekesnek iát-ázott a dolog. Kuruzsló dokior, lönkreteti felekezeti lenié, lázongó fareaztaág mindez egy kalap alatt, etaőrengu salai éa magyar kuhnrképaak kínálkozott Hát csakugyan szokatlan és hallatlan dolgokat tapasztaltam.
Elutaztam Zalaamitgtótra, hogy a csoda doktorral megismerkedjem.
Rendelése közben invitált magához a a bagoly éa a keleti írásjelek helyett egy a legmodernebb mfltóeazkOzOkkd i műszerekkel legpanrsbbal fölszereli operáló letemben találtam magam, a melynek a berendezése éa fölszerelése akármelyik nagy vidéki kórházéval vetekedhetne
Egy aeesony ült előtte bronzszínű arcától erősen elütő febér színű orral. Aa asszonynak lapos volt sz orrén, a melyet a doktor kürtöli a az évek óta büzfc gennyes orral azenvedó asszony > arját oilábos kötve, * felkar bőréi átplántálta kiirtott be yre. Igaz, bogy a körmei lepotyoglak, de van szép, egészségű orra. Így dolgozik n a „csodadoktor", a Halai dr. Hamburgét, a ki mesterségét a budapesti és berlini orvosi egyetemeken s kórházakban szerezte a hazajött körorvosnak- Égvedült titka az, hogy képsett műtő-orvos, jó txvoa, ba lehet, meggyógyítja a betegeket, nem nagyképűsködik, megmagyarázza mindenkinek töviről-hegyi re a baját, bogy az orvosság, hogy fog hatni, ha uükeégét látja gyoraan éa ügyesen operál. A milyen energikusan csak képes, súlyt fektet a beteg körili tisztaságra éa általában a közegészségre, ami szintén szorosan hozzátartozik esdünk böz.
Miután szereti a népet a törődik bde-gekkel nsppsl -és éj|et eg> forma buzgalommal, óért tudóinak a népek hozzá, de nemcsak a parasztság, hanem az egésr környékbeli inlclligenria a. papsáp is ked veti a szívesen megkérik a tanácsát.
Hát a tfoktor már nem kunus\'ó, azonban a meggyötört tanító és • lázongó nép eade megdöbbentően igaznak bizonyult, épp ezzel az orvossal Oeszekött\'--tésben éa a dologban az a legfurcsább, hon a dologról a duktot semmit sem
tudott _\'
A tanító esete a következő: Fafajában, jaUmim—iffüur g hol ó rám. kath- felc-umtór atwi a vorneny, Ezen a \' helyen mutatkozott először a járvány,, tehát sürgősen irt~ a kőroi vosnak, dr Hamburgernek, bogy jöjjön ki és csinál? jon valamit A doktor rögtön kikocsizott
atfjs, 1912. dprtlti végiig nem kapott fl-zetést a községtől. Szaladgált a folyamodott a tanító fübOz-fához, a ulassenigrótí főbíróhoz, a tanfelügyelőhöz, mindhiába. A talu M vok lázadva ellene, ^y látszik, róttak okok, a Imelyek miatt modenáig nem lehetett erélyesen kOzbelápai.
Ha könyörületes emberek nem edtak volna enivalél neki. éken fordulhatott volna fel családjával együtt. Cnk április végén kapta meg a járandóságát, de inna ht csak báromnegyedtésié\', e minek meg más története ven, a mivel ujabb bej uakadl saagénytojérr——*--4
Alkalmaztatásakor a dijlevélben kikötíe- t lett, bogy évi to koronáért harangozni I
vagy haraiyialitt bOteas Miattit A ntm akart hsrangoatu, harawgoeét pedig évi 10 koronáért nem kapott, illetékei I tlsztslsttal kijelenlétte, bogy a ló réi lemond, keressenek más hnaegneíit vagy hatangoztalót.
De a község sem hagyta annyiban a dolgot, bejelentették «rügyet a vinprlan izeijlsréknek, s mely leirt a községnek, hogy ha a tanító nem akarja a dolgot vállalni, akkor fogadjon a község harangodé, a kinek a fizetését vonják le a tanító járandóságából. Erre a célra ouradt bent a tanító laaááeéeek-qguMfe4-*S> see. Az Umak 1912-ik nrtsatfcjábaa, — Zalémagjtében *,
Ujabb izgalmak a Házban.
A délelőtti Qlii. Nfyr— képrbelgt htveaettah. Juathot 15, Bikásttt, Polónyit, Eitnart iiz napra kixárták.
— Táviratok ét tekfoajekntétak. — A képviselőház tegnap délelőtti ütésének | bet I" .Pőgazeméer f* a legenyhébb. A
éa nagy eueigiávál feküdt neki a áivány elnyomásának Oiszebivta a községházára az Ossza asszo iyokat és megmagyarázta, mit kdl tenni a betegség dlen és dke-rűlése végett. Negy Írásokat függesztettek ki sz alvóén, meg á felvégen, a melyen rajta volt: Németfalun vőiheny, ragályos betegség van, idegen ne igen tartózkodjék itt. Ugyanezt a szomszédos fslvákban Is ki doboltatta. Szóval igyekezett a vörhenyl to ugy kezelni, mint a sertésvíszt szokták. A vörhenyt lokalizálta is, más fslvakba nem ment át éa szépen el is mull.
De más bejok szármsztak belőle. Az egyik némeifalusi magyar Zaiacaányban volt, a hol valaki megszólította a követ-kezőképpen:
— Hát kenteknél kitört a kolera ?
— Nálunk?
— Hát bizony itt kidobolták
Lesújtva meni haza a magyar a ottnon
összeült a kupaktanács s megbeszélték nagy mérgeaen, mit kellene ezen gyalázat miatt a falunak lenni, bogy az egéss já-ráibsn koleráinak mondják ókd. Megállapították, hogy miután a lati Iló irt a doktornak, ő hozta a fejükre a szégyent, vele kell pddáesn dbtnnl.
A hevesebbek ad követeilék, hogy rOg-lön ki kdl a halárba hordatni. Az okosabbik ázónban mád |avaiollak, a mii a többság elfogadott. i
Elbafározlák, bngy nem adnak fizetést neld. Nem Is adtaki 1911. novemberében nyomták el Némdtsluban a vörhenyt i ezért Némd Mla tanító, női, kél gyermek
eseményeiről esti lapunkban kimerítően tá|ékodeltuk ragyksnisaai olvaaóinkat, a vidék kHaOnséget pedig oly módon inlor-máknk, bogy a kora délutáni órákban a híreket tdefoeon éa iáviró utján továbbítottuk a vármegye minden járási székhelyére. A Ház délutánt izgslmaa üléséről ma teggd 8 órakor adott a Zala rendkívüli kiadást, melyben közöltük ed,
nugy negyven reméül lépnuiőt rha-rök távoli:ottsk d a Házból, Csuka István! pedig, ki egy rendőrt bántalmazott, letar-tódalták.
Arról a hatásról, mdyrl a parlamenti események a főváros közönségére lettek, Budapestről a következőket táviratozták:
Az egén város a tegnapi politikai események hatáaa alatt áll. Auatanoa a vélemény. hogy aZ ellenzék a csatát elveszítette. Nem sikerüli maga mdldl a közvélemény rokonszenvéi felkelleni, mert sz általáoos nézet az, hogy bár aajnálatoaak azok az események, melyek a képviselőhát tanácakozó termében lejátaaódtah: az öbsirukdó megérdemelte sorsát, le kellett vele számolni, mert az ország immár egy álló eiziendeje szemléli tobzódását, mely-lyel minden törvénybozád mupkáf meg-a<óSztott. Nem fog átkerülni az etísnzék-nck, hogy a véderojavadatok érvényes el-imézése iráni kétséget támasszon, mert egészen bizonyos, hogy a főrendiház normális tárgyahs után elfogadja a javaslatokat, melyeket azután a király szentesit, az ország tOrvénytárs pedig publikálni fog. A kormánybsn meglesz az erő, bogy a javaslatoknak az tgéu országban érvényt szerezzen. A véderőjavaslatok elfogadásával s katonai kérdések sz ország nagy szerencséjére egy évtizedre
miniszterelnök szintén nyugodtan fogadta | ed a megrohanás!, majd (elállóit a as j egész munkapárttal kivonult az ülésterein-| M. Az ellenzék bennmarad4, ée roppant | izgalommal tárgyalt Ekkor megistnéM-| dőli a tegnapi fdend.
Egy plllaaatkaa ssásllvn tea-dór nyomult ■ taraab* MUa A^yd kásauijil, kiaek at» ■mtatáaa amartat alléi elliM>ák a taraihől mladamokat ■ kép vlaalAkat, Mkat aa alaök tagaap -----Uvesettstett.
a napirendről.
A képviselőház ülése.
A ma délelőtti Oléa lefolyásáról a következő tsdóeiiást kaptuk:
A képviselőházba már 10 órakor megérkeztek az Oeazea munkapárti éa ellenzéki képviselők. A folyosókon mint a méhrajok zaonganak s izgulnak n emberek, sz ellenzéki részeken a legkalandosabb haditerveket adják szájról-szájrs a kipirult arcú Jusib-párti képviselők. A karzatok zsúfolva. Mikor az elnöki csengő megszólal, mintha ostromra mennének, ugy rohannak be a képviselők az ülésterembe. Tisza István gróf megjelenik n elnöki emelvényen i fd II órakor meg akarja nyitani az ülést, n azonban lehetetlen. A Justh-párt valóeággal a síu-indíánusok módjárs viselkedik. Sípolnak, trombitálnak, rekedtre kiabálják magukat a a padokat verik. A terem közepén tömeggé verődnek Oeaze, a az irtózatos\' hangzavarban ökleiket rázzák az elnöki emdvény felé. Tton István gróf rideg nyugalommal ül helyén, néhány percig cerusájávd jegyezget, után mág Mm nyílja ai Oláaf, hanem távozik.
A Justh párt mod egén dühével a munkapárt ellen fordult s lóképpen Lukács Láizlól illették e helyen vtoui nem adható lérlóklfejnéMkkel, melyek közt a. Ősiem-
Ez a művelet terméneteeen óriád is-galmak éa páratlan botrányok között folyt le. A rendőrök a képviselőket csupán u (Materem ajtajáig vezették, de aki a maga jószántából nem akarta elhagyni a periemen! épületét, ad a lépcsőn la a rendőrök vitték le. Összesen harminckilenc képviselőt távolítottak igy ei, miközben ezek megismételték tegnapi kljelenléedbd:
— Csak az erőszaknak engedek t
— Ki parancsol nekem ? I
— Oyávs pribékek I Sitt Justh Oyulát bárom rendőr vitte ki a képviselőházból. Egynegyed 12 órakor fltaa István gréé ismét megjelent, mire ApponylvtteSétivtl az egész ellenzék kivonult a Házból.
Tisza megnyitván sz ülést, jelenti, bogy a Házban a tegnapi események megfe-métlődtek, t ezért maga réezéról csak egészen röviden konstatálni kívánjs ad, bogy ó Is igénybe vette a tegnapi eszközöket. Javaaoljs, hogy az interpellációkra át ailáz.
Kiss Ernő beterjeszti a mentelmi bi-zottaágnak azt a jelentését, hogy jutthat UzenOt, Bihády Antalt, Mányi Gézát, Elinti Zsigmondot és SOtnegi Vilmost tíz-tiz napra zirják ki a Ház üléseiről, • többiek pedig kövessék mag a Házat. Ai elnök felteszi a kérdéd, a a Ház elfogadta a mentelmi bízottság javaslatát.
Ezután harmadszori olvasásban n megszavazták a honvédségről szélé törvényjavaslatot. Következett a katonai bbnvádi perrendtartás általános tárgyalása. A javaa-latot Darvay Fülöp előadó ismertette s azt Németh Károly, Székely Ferenc igu-aágOgyminiazter éa Bianár Béta honá-szóláu után egyhangúlag aegauvaaták, majd végeztek vele részleteiben ta.
Darvay Fülöp ismertette a hoevádaág katonai bűnvádi eljárásáról szóló javea-tatot, melyd Jakabfy Elemér hmitiirtláaa után általánosságban, majd részleteiben la elfogadták. A harmadszori olvasás délutánra maradt.
Háromnegyed kettőbor ál akartak térni az interpellációkra, de la toWpellátó ellenzéki képviselők nem voltak (etan. Mag-ál lapiot Iák, hogy a délutáni UléMn tárgyalják harmadszori olvasásban a honvédség bűnvádi eljárásának, a debreceni ée pouonyi egyelem lelálMáiának a ax Amerikával a úrnői |og védelme dolgában kötött neuódáe javallatát. Ai Oléa 3 órakor vágd ért.
1912. junius 6
ZALA
§ uMML
Lmi c szentesítés?
Bécsből jelentik: Jól értestUt körök leJ-|m|ii uerint a korona informálva van a kormány minden lépéséről. Teljesen feiu áa alaptalan az ettenaüiwl u a reménye, begy a király nem. fogja isentesimnl a noal hozott fflrvényihat Ha a főrendiház agkct nem ntask|a Ttana, ások izente-tttm a királynál aemml ikadál|» ee« fog találni. Lákáa láextt mltószterdnök ,i!\'szinOleg még ma Bácaba utazik. jA Wváros egészen ayugadt, Mtkftznapi kép* matat 4a rendzavarástól egvdtaiá-\' Ma (táta— Jmlk Oyulá
nak volt gyengébb óasaehoccanása akatona-aággal. Ugyanié a Hátból kivezetett banntnc kilenc képviselő justk Gyulával aa élükön tűntető kórmenetet tattolt a váróéban Mikor a Muzeum-körulra érlek, agy fendflrianáciot szétosziáara trólitotta fel őkd Mivel Justh nem skart\\cngedaimes-ked I, elhangzott a vilányiirt:
Bajonett auf!
Juith Oyula némán bevárta, mint szegp-nk mellének a szuronyokat, étkor azonban a löbbi képviselő elvitte őt .magával.
-u
A« ön gyermeke szenved
a fájdalomtól, melyei bőrkiütések, ótvar, nedves, feltört bőr okoz. — Ezek eOen számos orvos éa szBlésznő gyermekkenócsöt * legjobb eredménnyel ajánlja, mely azonnal tájdakaiailapttólag és gyógyfcólag bal. Felnőttek la kitűnő eredménnyel kasználhatják bőrkiütéseméi, fellörede-zett bőr, kézdurvuláa éa lábtzzadás ellen. Vigyázaon minden doboznál a „Babymira créme* névre, éa utánzatokat utasítson vissza. Kapható minden gyógyszertárban, dobo-zonkfart 00 főtérért, vagy magánál a készítőnél Brodjóvin H. „Zrinyi"-hez címzett gyógyszertárában Zágrábban.
r-vagjr
„Babymlra-créma*
HIKCK.
Időjóslás.
(I Mtueietegiai mexw iriMtsst)----
Budapest, junius 1 Meleg idő várható elvétve csapadékkal. Déli Mmánéktet 2HC
— A holnapi ünnep miatt a Zala legközelebbi száma pénteken ate jelenik meg.
— A caéfctornyai főrabbi kitflnteténe. Lapunknak e hó 3-án megjelent számában a Csáktornyái főrabbi kitüntetéséről szóló cikkből tévedésből kimaradt u érdemkereszt átadási ünnepségének egy igen jetenáákany és minhat nagykanizsaikait Igán kaséiról érdeklő része. Ugyanis T koronás arany éráembereszt feltűzése és a járási fósioágabáró, valamint a tisztikar képi Intőjének beszéde után Neumann Ede dr. nagykaaizsai főrabbi, — aki nejével együtt részt vett aa ünnepélyen, — mint aa Országos RsbbiegyesSlet alelnöke és a IX In. köztég kerület képviselője 0önyörS beszédben UWői lendülettel és a meleg baráti érzület közvetlenségével ünnepelte kitüntetett kartársát, oly nagy belássál, hogy ai egybegyűlt díszes klW Uftf stgy élvezéBei csagoa minden Hívén és a heaaéd bsfcjsztéiel zúgó et-jenzésben és lapebsn tört ki, az ünnep bevégezte után pedig tömegesen siettek a főrabbi úrhoz, hogy elragadtatásuknak meleg szavakkal adjanak kifejezést.
— A megyéspüspök betegsége. SzombailKlyről Írják: Lumnitzer Ernő udvari tanácsos, a Vörös Kereszt kórház igazgató-főorvosa tegnap este Szombathelyre érkezeit, hogy Mikes János gróf IgyéapflipOköl konzultálja. A megyés-püspök állapota annyira javult; hogy most már minden aggodalom nélkül alávetheti magát a mű étnek. Eddigi megállapodások szerint a megyéspüspököt ma Lumnitzer tanár, esetleg Mezibradizky Kálmán dr. vármegyei főorvos kíséretében Budapestre szállítják és a Vörös Kereszt kórházban fogják vakbelét kioperálni.
-^-JUJpátéat Maotteág ülése A képviselőtestület építésügyi bizottsága ma délután fél 6 órakor bizottsági ütést tart, melyen újból több uj házépítési (köztük egy emddes házét is) kérvény sorsa lelett halár óznak.
— Vörhenyjárvány Kaposvárott. — Kaposvárról táviratozzák, bogy ma ott az összes elemi iskolákat bezárták, mert a váróiban a vörhenyjárvány veizélyes irányokat ötlött. As idő előtt berekesztett tanévről s gyermekek nem fognsk vizsgázni s vizsga nélkül kapnak bizonyítványt.
— Tárgyalják a Farkas-Ügyet. Laát-nyéról Írják, bogy Farkas László sljárás-biró ismeretes ügyében már volt agy tárgyalás. Farkai dr. rágalmazóéi és be-ctüteártrtéd pört indított Vaák János Mekkönywaseió ás Tatéi Antal lakaiák-pénztári könyvelő elten. A tárgysiáara aa igasaágSgymini\'zlar Sligtéauer Józsaf perlaki járásbírót delegálta. A tárgyalás azzal végsődön, hogy ugy Vadla, mint Tiatár bocsánatot kértek, mire Psrkas iijárásbiró jogi képviselője vtuzavonta a panaszt s a bíróság az eljárást beszüntette
— Aa araapi körmenet. Juniui 6-án, attörtökön ünnepeli a kaik. egyház egyik legnagyobb ünnepét, Űrnapját, mely alkalomból a Nagykanizsán ss ünnepi isten-hsaMet dálalótt 9 órakor keidódik a Itentlerencrendi plébánia templomban. Utána megindul a körmenet a szokásos torrendben. Az isteni tiszteleten és körmeneten részt vesznek as összes ba\'ó-ságok, katonaság éa egyeaülctek. A holnapi körmenet alkalmából a Katk. Legény-, egylet elnöksége lapunk u*Ján is fel kért az egyesület összes pártoló és rendes tsgjiit, hogy a körmenetén minél számosabbari aziveakedjenek megjelenni. Oyüle-kezési hely a Cintorium Kszincy utcai bejárata^ délelőtt fél 10 órakor,
— A wárévrt kaposvári gimnázium.
Kaposváréi jelenti tudósítónk: A kapos-vari állami fógimnázium ebben az esztendőben éri el fönnállásának azázadik évfordulóját. Ebből aa alkalommhél Kaposvár város közönsége és vezetősége nagyszabású ünnepségekre készül. Az évforduló október 17-én lesz és sz országos méretű knllurűnnepségd ii akkor tarják meg. A jubileumi ünnepségeken való megjelenését megígérte Zichy János gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter Is. A főgimnáziumot 1813. október 17-én adták ál rendel-letétének a város és s vármegye közönségének, vslamint az Esterházy h .rcegi család áldozatkéazségéböl. 1897-ben uj hajlékot kapott, a mely árnyaa kert közepén tekvö hatalmú, palotaazérű épület s a mely ma is otthona az intézetnek.
— Érettségi eredmény a gimnáziumban. Trgnap délután fejeződött be a nagy kanizsai—piaiiitilőglmnáziumbin—II idei érettlégi vizsga, mely szombiton kezdődött, majd hétfőn ét kedden át tarlóit. Az érettaégi vizsgán minisztert biztosként Berkes Ottó keszthelyi premontrei, rendi igazgató volt jelen. A 24 érettségiző kf-züi hárman lettek jeleken érettek: Berger József, Fehér Miklós és Metzger litván. Hden lettek benemiluruiok,\'nyolcan egy-izerűtn érettek, halan pedig egy tárgyból Ismétlő vistgári utiiittdUk, imlt I. év izeptemberében Siákeifihérváron kell letenni "k.
— A dunánt. ev. egy h ár kert lat gyáiz I Ünnepélyt. Űrnapján, junius 04a a duaántuN ág. hitv. ev. egyháakertlnt Szombathelyen gyászűnnepd tart, melynél Oyuraff Ferenc püspök fogji ellőnek méltatni Véaaey Sándornak, az agvbái elhunyt vezérének érdemelt. A dunánlul minden részéből már ma sete Siomhat helyre érkaanak a közgyűlésen réot vavA tagok. Az agy ház kerület nevében a templomban Bognát Endre, egyházkerületi főjegyző tartja az emlék beszédet.
— A főgimnáziumi rajikiállltást a kltrönség ■ rrá^nmil Hl"ga\'jr, hogy erre való teklntdtd a kiállítást vasárnap délután 6 óráig nyitva tartják. A ilárlát megtekinthető a régi főgimnáziumban naponta délelőtt 9-től 12-ig éa délután 3-től ó ig. A képeket vasárnap este 6 őrskor sorsolják ki.
--Elhalasztott befizetések, A Nagykanizsai Takarékpénztár áltat alapított Oeaegéiyzö Szövetkezetnél a csütörtöki befizetések pinteken, as az I. hó 7-én lennek megtartva.
A Oaidaaágt Önsegélyző Szövetkezet f. hő S-ára (csütörtökre) eső bdizdésd as tnaep miatt pénteken délelőtt tartja meg
— óra áa sretaűvog beszerzésére a legalkalmasabb cég Szhó* Antal mfiórát éa látszerész, Jsvitást olcsón váltai .Szarvas tzálló" épülőiében.
Szinház.
Hoti mtaor: Szeida: Cdtri. Vnjtáéb. CsttáeUk: VatannMbája van. Vígjáték és Paraszt becsület. Opera.
Paúek. Kis gróf. Operett. Szombat: Rabló lovag. Vasárnap : d. u. Táncos huizárok. Operett s este: Cigány szerelem. Operett. -
SPORT.
— Nem a kereskedeimlsták, hanem as IKSE. A vaurnapi football mérkőzésről móió tegnapi tudódtásunkban lévaién irtuk azt, hogy a Tornaegylet csspstának a kereskedeimlsták voltak az ellenfelei. A valóság az, bogy es alkalommal a tornaegyldtd az Ifjuságképső sportegylete mérkőzött.
a A NTE legközelebbi mérkőzései Tegnapi cikkünkben megemlítrtfflk, hogy holnap, ralliörlökön egy izékedntlárvári
foolbaUctapat rándul le Kanizaára. Mint értesülünk, a izékeslehétváriattil való tárgyslások nem vezettek eredményre. A fehérvártaknak ugyanis csütörtökre, vagyis umaprs lekötött mérkőiéaflfc van s ennek következtében s Kanizsán tartandó matsh elhalasztását kérték. A Tornaegylet foot-ballintézősége még nem határozta meg a mérkőzés napját, mivel azonban a tornaegylet csapita e hó 10-ára és 29-ére már le van kö:ve, s fehérváriakkal vdó mérkőzés csak e hó 9-én, a legközelebbi vasárnapon, vagy 23-án tartható meg. A Kaposvári Törekvéa Spxiegylet meghívta Tornaegyletet egy Kaposvárott tartandó footbdlm?rkőzésre. A Tornaegylet a kihívást dlogadta. A ma-eb napját e hó 16-ára tűzték kL Ez letz az NTE-nek az ellő, idegen vároibin lejátszódó mérkőzése. Folyó hó 29-én Szombsthdyre megy s Tornaegylet csapsta, hogy az SiSE-tól 2:1 arányban szenvedett vereségért Szombathelyen revansot vegyen.
aN. T. E. ma. tzerdán eite 9 órakor a „Cenud\'-kávébátbin öisujoveteii Utt. Ezúton ii kérdnek a t. tag urak, hogy az öiszejövetelen — tekintettel a megbeizó-lendó űgy fonioitágára — \' megjelenni szíveskedjenek.
Nyilttér.
Qabona-üzleL
— Tártml —
. Budapest, juttitti S Káfára iiW t IO-15-leI o\'caóbh.
HahlrMI taáati Buza 1912. okt II 41 . ápr. ^ Row , októberre 9Í2 Zab , októborro 9.18 Tangert 1911 jua 874 * Í.V ■ |aL 8» .ftepce 1911 aug. 1823
Felelősszerkesztős NAOV SAMll. igazgató: BOROS jANOS.
A nagyérdemű közönség szíves párioKását kéri
KovAcs Jolán oki. nzillésznó
Magyar-utca 5.
Mindazoknak, kft felejthetetlen anyánk, nagyanyán
Ín. Sdrit»i|«r Aftvtiá
szűl. Hotfmann Sarolta dlulálotáaa alkalmával lájdahnunkat megjdené-siikkel enyhíteni Igyekeztek, ezúton\' mond hálás kOaáduai a
ans
zytaaall aaaiae.
j^z épülő- ftseke! fele házban
egy L emeleti ótszobás és egy I. emeleti, esetleg földszinti háromszobás modern lakás, valamint egy raktárnak igen alkalmas sonterrein - helyiség -november l-re KIADÓ,
untat mm u-i
8738
Házmester
állást azonnaf-dfog^ lalhat tisztességes házaspár esetleg egy felnőtt gyermekkel ^ Deák-tér 2. sz. alatt.


t
ZALA
1912. (önius 6
Osztrák-magyar bank.
At 1911 <vi junius 4-én megtartott kisorsolásnál kisorsoltatok: V ,-ot, 50 évet, forintra nóló záloglevelekben
1,253.000 K és 4* ,-ot, 50 évet, koronáról stóió záloglevelekben 4
549.000 K.
As 1912.. éri iuniua 4-én kisorsol! záloglevelek 1912. éri október l-étől tagra agy a jefaáloghitelpén?lárnál bécsbea, vstamint valamennyi bankintézetnél U fognak fizettetni, »f ALI fiiaftt* 4-én kisorsolt ét a korábbi ki sorsolásokból még fel nenr veti 4* ,-os záloglevelek számjegyzéke s nevezett pénztárnál ét valamennyi bankintézetnél ítNánatm ingyen kiszolgáltalik.
A UsorsOlt záloglevelek kamatoztatása aa illetó kisorsolás után legközelebb kOvetkssó szelvény hatándóvel megszűnik, tebái a L é. juniua 4-én UaotsoH zálogleveleket illelóleg 1912. évi október I-én.
Bécs, Í9IZ évi (uniui 4-én. -—:
OSZTRÁK-MAGYAR BANK.
Popovics komáén11-
Wolfrutn
Wrseácsos
Pranger
rnértitkit.
Schmidt János
lültai gyáros és hentes áruk aaybtai Hnft^t, Fogahts.
Ajánl S kg -os postacsomagokban :
EMrtndS szitáz kolbátz sztlonnál kg-ját , ..... 1.411.
Elsőrendű szallag szalonnál f«t-Wve kg-ját ...... i . 1.92 f.
paprikázott szalonnát nailagban 1.56 (. Eltérendő tiszta disznózsírt . . 1.70 t.
F ÁB TOLJUK A HEGYEI IP AKT I
AN1MO PEZSGŐ
I
■■iill 11 I llu I .............. .. = ^taMN^É^ _____
i iiililt Urnái M.
Miaduj II liiitt.it-,
I—digtfllM M rMSC-
fiilrttiw kflwli
Kérjünk s mindenütt
ANIMO-
PEZSGŐTl
Pécsi Antal
kocsigyártó
Km riittz. toiKMtu 3.
Elvállal kocsi fényezését, bélelését ét minden e szakmába vágó javításokat Hennáit koraikat becserélek M
íifSM S
uzHitv-izialáz
Csak 2 nap! Folyó hó 6-án és 7-én:
lawuSsMs aacy müeor I
1. Katpi tenger, term. látkép.
2. Szürke autó, dráma
3. Samu inkasszál, humoros.
4. 5: HATÁRTALAN SZERELEM,
dráms két részben, fi. Az Ügyes kutya, humoros. 7. Elnyert menyasszony, humoros.
Elóadások kezdete vaaáraap és ünnepnapokon d. u. 4 ónkor, Hétköznapokon pedig 0 órakor.
OZtETHELYIStGEK
kisebbek-nagyobbak november I-re kiadók. Felvilágosítások MELCZER üvegkfreskgdésében nyerhetők. —
bármilyen nagyságban a legmagasab árért
SCHERZSAMU
Gabona - bizományos.
Király-utca elején épülő kétemeletes Inw Ml bérházban II
egy nagyobb bolthe- > Q lyiség, kirakattal no- ¥ vember hó elsejére .. KIADÓ, — esetleg lakással. Hl
1"
A mesterdalnok
Cipóm szép és tökéletes, Benne járni flintas. Mert ha cipói szegtek, varrok, Rajt! na a.
ÍM Iriiii szivetek
ae Mia. évi tiind éa erárl Idáain. BnmsMay itwMq iker. aJban.Meaan I f mimrn te tar. tsHn Mi üli kiül a 11 sasMn 18 bee. feÜL saMs IsaalM 11 It kar.
Járnál, cm* 11 mlitaj ■ kar.
Steget-Imhof Brünn.
A mai korszaknak berendezett
megf eleiden 8728
KAUCSUK SAROK.
mészárszék
lakással együtt azonnal bérbeadó. Bővebbet Strasser Jakabnál Letenye.
E. 258/1912>«zámhoz.
Versenytárgyalási hírdetméiy.
A m. kir. tőldmlvelésflgyl Miniszter Ur rendeletére a Driva folyó zákány—molvei szakaszán 1912. évben végrehajtandó föIylitöiágM lza-bályozásl munkákhoz szükséges 3100 q portlandczement szállításának
1912. évi junius hó 26. napján d. e. 10 órakor
a nagykanizsai m. kir. folyammérnöki hivatal helyiségében nyilvános, zárt ajánlati versenytárgyalás fog tartatni.
A versenytárgyaláson az ajánlattevők, vagy azok képviselői Jelen lehetnek.
Az ajánlati feltételek, a végrehajtandó munkák helyzetrajza, a kötendő szerzőSés tervezete és az annak kiegészitö részét képezendő általános és részletes feltételek, valamint az ajánlati feltételek a nagykanizsai m. kir. folyammérnöki hivatalnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők, és ugyanott szerezhető meg az ajánlati minta is.
Az ajánlatok, melyeket az ajánlati feltételek szerint és- az előirt minta használatával kell kiállítani, a jelzett napon d. e. 9\'• óráig a nagykanizsai folyammérnöki hivatal főnőkénél vagy annak helyettesénél nyújtandók be.
Nagykanizsa, 1912. évi Junius hó 3\'án. 8733
M. kir. folyammérnöki hivatal.
p. H.
E. 3381912. szám.
A m. kir. földmivelésügyi Miniszter Ur rendeletére az 1910. évre engedélyezett Muraszabályozási munkáknál szükséges, Muraszombat vasúti állomáson átadandó 4500 q (négyezerötszáz) métermázsa port-landcement szállításának vállalatba adására a nagykanizsai m. kir. folyammérnöki hivatal helyiségében
1912. évi junius hó 25-én délelőtt 10 órakor
nyilvános, zárt versenytárgyalás fog tartatni.
A szállításra vonatkozó ajánlati és részletes feltélelek az ajánlati minta és a kötendő szerződés tervezete az alulírott hivatalnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők és ugyanott szerezhető meg az ajánlati minta is.
A versenytárgyalásnál az ajánlattevők, vagy azok képviselői jelen lehetnek.
Nagykanizsán, 1912. évi junius hó 4-én. 8737
P- H. JVC. kir. folyammérnöki hivatal.
HIRSCH és SZEGŐ
11 Nagykanizsa, Ffl-tér, 1
ott, m ü Mi cikkek iiltti
TELEFONt 75.
TELEFON; 75.
KOJcsOn-ponyvs intései, as Vízmentes ponyvák (kazaltakarók) ■ Nyert-ponyvák ét ponyvi-nOvetek, u Gtbonatsékok minden minótégban. u Ponyva-kOIOnlegeiaégek. ■ Specialitások mozdony és cséplőgépekre olajmétgával preparálva, tartósságért évekig suvalolunk, « Riktáron tartunk aálor-ponyvékal minden ulRbtn ét mlnóségben. u Eladta! teltételeink eldnyOeek. ■
aa Kivánatra kéinégget szolgálunk mintázott árajánlattal, t*s
mmmmmmm Otlelsteritfk kerestetnek
— I I ..........1 \'\' \'
1911 junlw 6
ZALA
9. oMtf
ALT és BÖHM
NAGYKANIZSA, Városház-épület
aYOM<k.c»>Mi mindsa UdMWw *4I-9HI
I dk Sri I kar.
Heti lorottte* ebdáil
Sé- és paprika-tartó
MÉM ll/IKI I *t klM MMr<
Nlckel kenyérkosár
líjeact Wtllil I drb t>« K I\'
23.
ÍM É| h^SF I^Sm* — n.|»»* ***** S5T]
fi— tok «aa»a aa»a a kálaa aawdaak kilajkaa. i VMM KHM*Hka< pmmm wtMkl
,HÉT
1911
iW! főnt 13. Mi
1!
újonnan berendezett gőz-mosódája és fényvasaló intézete.
_!----i-------- Sr
FöŰzleti Főút 13 (Rózsa vendéglő)
Oyűjtőteiep. Kazincy-u. 8.
Keveset használt
zongora f(tdv*xSif*ltét»l*k malM
ELADO|_
Cím m kiadóban. 8709 STE1NER JÓZSEFNÉ
MasiHse is manikűr
a nagyérdemű hölgy közönség b. tudomására adja< hogy lakását május 1-től Király-utca 25 alá helyezi át
Egy liter
RUM
kittnö minő-
ben
K. 2-20
Kapható Qeltch és Qraef
Nagykan iesán, (Városház palota.)
Építtetők figyelméba!
var ni l uneei I a.s.aB— tudomására adni, hogy
épi^éal liodámat
Klriiy-atca 47. aaiaa alá bety«deft át Ajánlkozom bánaity tamiaUá áa uj épA-Wtás Mazltlaára, valamint rági épületek átalakítására éa prhásáia, úgyszinténcse-repes munkálatokra Is. Elfogadok bármily nedves (alak szárazzá tételét is jótállás mellett. Hclvbfl! vagy vtdéMi hozzám Intteti levelekre haonnal válaazoMt.
Klváld twetetettel 8370
MANKOVITS JAKAB,
ápüA áa építési vállalkozó Nagykanloia. Talalan ZSS. aa. (április t-táí kexdv*,)
Hajó
frán József nlv-
bortakar olcsón inni, |pÉiSt!
kgnj) mely literen- 14 Hli aranyhegyi MII, Unt vCrta II llll. lekér rizling M fitt—kívánatra UHrb kiildoffi. —CB H llll., Magyar-u. 74 Telefon 218. az.
8AFRAN JÓC9EP tnszertteTHkrtO. 8972
ÉRTC5ITÉ5-
Értesítem az igen tisztelt rendelőimet hogy IQévóta fennálló jó hírnevű szabóműhelyemet Király-utca 14. sz. (Babochay-féle házba) helyeztem át ahol a mai kor igényeinek megfelelő
URI DIYHT-TERnCT
rendeztem be. Raktáron tartok mindenféle bei- és külföldi gyapjú szöveteket és azokból 40 koronától feljebb készítek uridivat öltönyöket Úgyszintén fáson öltönyöket legelőnyösebb árak mellett készítik. A n. é. közönség szives támogatását kérve teíjei tiutdettel
lltMbiltM.
ma
Via, ii^I ^—■—1 a~ 1 — — — -
!
Sffaufrrian/i
jeinstaSó
... \' _ ■ > vfjf\':\'.*.
&M>n 222. ^^^
í . Kazinczy-utca 6.
j hmm
14-16 HP. Könnyű kocsi teljesen jó karban Lamln él Klement gyártmány, teljes felszereléssel uj gummikkal amerikai tetővel sürgősen eladó. Bemutatja Boskovitz Antal és Fia ékszerész KAPOSVÁROTT.
Talafan M4.
Talalan 1*4.


■pais^r A Liiiinl. Cipsíci tltr|ttyfili-Ei>tHtr
Sárfala
Clip I
i Mtymlr
WsiiiMWkna, natai hwn>i>»jrt afcai >1 ........ InMú knW ta
Ipij íkU, iltaaMaMer
mm ama —«an 0T«f«
B STiMtMktoa IC-^SS, K1.40 ta 3
M g S— ál kyiahk békém fltnMh a
H e»W ksji* - WmáMt: rirSaMawt jj
8 ayr gX—rtnajmn nBlÉW. : I
Varroda
^ megnyitás.
Ven ssfrsweaán a s. é.\'WigyM-is ay szims twaamaaarw aam, a««t Kazinczy utca to se, aw ^fgf mai körűek megfelelt
női divattermei
nyitottam. A eéwéw uterzefí hywwáalnáalat m/t blmmm bt* umytléM nyújtónak arra aáw, Hagy a MtoMMHí Itgfán}*-seío iiUsétb kkUrfttm KM-natia hátha megyek, agyuMn
vidikrt tt. Tanuló dl wirrd^dnyná fetvHetnrk. MM páitf*gá*i Ur
QOLDSTEiN ARMINNÉ.
Síjét gyártmánya éa
lh< RmtHcon ihpt
Company Bolton a
valódi amerikai cipókét óriási választékban tartunk raktáron. Mérték után készt-tűnk mindenlátta cipAArut. Tisztelettel
Miltényi Sándor és Fia
NAGYKANIZSÁN, a PÖ-UTON a Véna pstotájábaa.
3S!
IfltUfltirlílMlÉI
pár nap alatt megszüntet az
ANTISUDQlt
ayv flveg 80 Hllér.
— Kapható:
Beik Gyula
ellen haasnáljon
SALVATOR tynkazemirtót,
agy Ovan M IIIMr, ragy
wSalvator* tyukaxeuitapwzt _sav levél ae Wé>.
.SALVATOR "gyógysnertárában, kozmetikai éa győgylaboretorhun NAOYKANB8A. =====
Bazsó Testvérek kocsigyára == és lóvasaló műhelye. =
Nagy raktár finom .kiáilitásu mindennemű uj-és modern, úgyszintén javított kocsikból.
nvflll fll Tili aaallat, kovács, bognár, fényező és nyerges nninháhal, kocsik javítását, átalakítását. —==t
K itün* munka I Jutanyaa Ink I
CIRKVENICA
tengeri fUrdö és klimatikus gyógyhely, (filii Rillltí)
KgyadUH batfHIdl tangart tUrnfl. Menés homok plán. Qyetmektk (etOgycUt nélkttl 3IU mim* nyira baoMhatuak a tengerbe. Nagy gytgykafeSa I gOrvíly a* angotkiniál, aa Mafnkadaiar batagaégatnál, réraaagénytée. nápkftraál nélbatagséfaknét, etM|uodáanát, tdtllt catűdó ás taomrhea
mánál, tmiakómáL ^ Fürdőidény május hó 15-töl október 15 lg.
<a Pretpiktist taim kM i MüMMi
EL5ŐRANQU
Mt4
1 Tan
mm üiiiii: =
•amtaai Win-
ALKALIKUS. SÓS. JÓDOS VIZEK
Radioaklio források
Ufaátat, alkati bajofcai, nyerinsk MrabM. MMS* rtMta áa taaetaryata. HyM 4a
MM tara, KMukt prot-
nMw
64\'C
NE FOGADJON El
MAA/ST! \' :\' JÉi. 6

K\'ü
HÍ: ttMKI
■ 41
> \\ AgSjv^9 Br\'^^^SB\'
CSAK ÓRIASpB\'
FEDAK-CIPÖKRÉMET
30 FILLÉRÉRT.
M in ijiik
OylmMc«r*ki.t:
tBrpe példányokban iha, k6rte, cst-rraaaye, meggy, kujreln é> trancibaraek, ttilva rtagtó H «MMt.
Fenyőfákat i
kSzönséges és mim tenyö-kut, Thuja, Taxua éspytamis Buxusokat, szegítyack való
tOrpe luxus BomiMat (SasA dlaabufe
(puaxpái Ugysaist krokat.
Ílagjés etea vt-
Spárgatövet
ItmUOtott a-ao koron*. — 3 évek 100 daiak 4 korona.
Fasornak utak aalle
Jtginypnyárlé!
4- S métar iaagaa 10 darab K 4 ao, 100 dnl ao tarara.
VtrúfpaJáatákat;
RÉlsrMalam, Sahrla, Fuobala VanilTa, Bcgóata, Colán. .■Lobella, rcmostant SwiiM, \'dia* Caaaa 4a Dáhtlákat, mlndentéle axdnyag á> nyári viracpaláalákii
Rózsákat:
stomoni, magas-törtad, bo-, kar éa luW-róasákat ogy-kái éves példányokban, aok lajtai.
S- FCTCRTWNN JÓZáET:^
Báthory-U. 22. kertáazwtm Waoykemiea, Fö-ut 1. az. virágüzlet
Ha „FORHIN"-nal permetez,
Kevesebb a gond, -szor Kevesebb a munHa, -szor Kevesebb, awuüqta!
aiart a „roanin" a aak-aaarta magjavttatt S0S6
BORDÓI KEVERÉK
kéaa állapottan I Nagyon ardsso tapad a nedvet levélre 1*1 Bármily harmatnál permetezhet nta, inert MtaaAan tapad I — Semmi üledéke nlncal Számtalan allsmert nyilatkozati Gyárijuk u •ddif ar. tMfeSStaaSt aaaha-daloiát képaaatl N4*kén»ar« 4a bárdét part ta. Kérjen Ingyen éa bérmentve lalráai a
FORHIN-gyártól
suoApasT. vi.. vaaai^t aa.
(Mi hutaira « átt is lika arakaál Nafykstiitin
_ VÁRASD TÖPLITZ
Y—I. gnitr. M\' — Uj pr*fysfsi|p^a
TMarrifl"* "*\' — Ht\'aove* radioaktív forrás -f 5S* C^
Ajánlva :
isNiliH
Ball<a 4 fiBU

K0 zvtoy, csúz, ischla, stb.-nál.
Ivókúrák i makacs torok-, gége , mail-, máj-, gyaanr A btikántalmaknáí. — Ekktr. maasage, iaiap-, síénsavaa 4a naptfirdök; Egész éven át nyitva. Modem kényelem. Uj aUUodák. Maaéa környék. Katonazene - Fürdöorvos Dr. LOCHERT J. -Praapabaa ingyen. 8581
Ha üde ós finom arcbőrt óhajt
h**2ná>i°n IRMA
CRÉMET SZAPPANT POUDERT
szaplöt, májfoltot éa pörsenést eltávolít ártalmas anyagot nam tartalmaz. — Kapható: dl dl dl dl
REIK GYULA
SALVATOR gyógyszertárában N AOYKANIZSA.
ÉRTESÍTÉS.
A nagyérdemű közönség szives tudomására adom, hogy
MQYItflNIZSjIrr, SUQflR-UTCá 20. 5Z.
alatt, x közöakaazámyával szemben, költaégei nem kiméivé
Szőrmemegó yó inté z etemet
ugy rendeztem be, hogy sz IlyoemO vállalatok közt méltán az etsA helyen áll, hol szórme és egyéb léliruhákat, moiykái ellen jutányossn felelősség mellett elfogadok. — A tárgyak tSz és betérée etlaa is Mztosttva vannak. — Mindennemű szűcsmunkákat készítek. — Szives pártfogást kér 8300
Újdonság!
Legeszményibb vtzbeszerzés lámpa szivattyúval házak, villák, jószág és gazdaaági udvarok réazére, motorért nélkül működik Továbbá készítem Hydropoeumatfltus v<zzel való ellátás teljesen önműködő készülékkel, különféle sztvattyukat erő éa kéz hajtásra, hideg éa meleg vízvezetéket, gázlütéat, fürdőszoba berendezéseket, kútfúrásokat a legújabb stílusban, teljes jótállás mellett Több főrangú méitósá-goktól kitűnő okiratokkal rendelkezem jó éa szolid munkámról
8Ö77
——:—--;—I—Ttsikliltrl____:| . • •
Fischl István okleveles gépész
vizvezettk és kútfúrási vállalata, gép éa mOlakatos műhelye Kiafaludy-utca 4. az. Nagykanizsán.
Kitiiüi és Frotilich redlayarár
A célredőny, faredőny, váaxonredőny, napellenző, ablakazellőztetö, ma kir. gub.
„Hungária" ajtócsukó éa grfnUki vaafüg-
----__ . - -- gony gyártmányai a legjobbakt
Ujdonaágck kettisálor, kávéházi ponyva, és azabltdon álló napellanső-amarkexetekben. SCagfoycaika i R«á0siy&a«k Bud.paat. BUDAPEST, VD1., Klafkludy-utou S/a. — TsMm 23 47
,Ua IIÉIÉII a Nyaata
Megjelenik minden hétköznapon óta I órakt
j-fc MtiiiWwiy-
NAGYKANIZSA
Kaxtfl -j ■ l>
TELEFON-SZÁM 78.
M tóik l i| k » i n-r. >*) lik Hl - fcb-Wá —iliiiilii ftl 111 ét
ZAL A
liiraim itu
litlti»i L«nh« \'
•mMM
ma
-siíSr- POLITIKAHNAPILAP.
r .twí^m VJP ,, ; i «l ■ l «JI
1 . JA** Ar-
K|T«i sate ám I fQMr.
A. UK \', - - 1 fa n^l ■Miki» mm.
— n m i i I |I wate I Másán
XXXIX évfolyam 128. szám.
Nagykanizsa, szombat 1912. junius 8
Zala Hírlapkiadó éa Nyomda Rt
A parlamenti botrányok í visszhangja a vidéken.
Nagykanizsa, junius 7.
öt órai " gyorsvbnattávoiság, a telefonnak gondolatközlése, hlrttf-jesxtése szerint pedig egész jelentéktelen Időköz választ el bennünket a parlamenttől, amelyben kétségen klyfil rendkívüli, eddig soha nem történt események kergetik egymást A régi forradalmak eseményeit a pesti gyorskocsi csak napok múlva hozta le a vidéki
vlltMUlU; most azonban az események láza, Izgalma,, Idegfeszítő hatása szinte egy Időben terjed cl a főváros hangulatváltozásával. És mikor itt a vidéken tudottá vált, a külvárosi utcákban is hire futott, hogy a parlament milyen rendkívüli körülmények mellett, 4 a külföld. törvényhozásaiban is fisak a végső szükségben alkalmazott formák között szavazott meg egy törvényt, hogy a síppal és automobil kürtökkel ellentálló képviselőket a háznagy rendőrökkel vezettette ki, nem is egy-kettőt, hanem negyvenet, közöttük a harcos ellenzék vezérét, — milyen volt akkor a vidék hangulata, érzésvilága?
Az utcák, a terek változatlan, rendje, zavartalan nyugalma után még nam lehetne azt mondani, hogy tatyeaen közömbös maradi A
-jelenetek. ! zés, előkészítés, a szervezett réte-
geknek kiadott vezényszó nélkül nem szoktak bekövetkezni. Ilyen apparátusa a polgárságnak nincsen. De a zajos jelenetek nélkül is megfigyelhető az érzések erö-sebb hullámzása, a rokonszenv, vagy a felháborodás, a melyet a nagy események hire kl szokott váltani és amely azután formákat is talál, hogy megnyilatkozzék,
A junius 4-iki események híre nem hagyta egész hatástalanul a vidéket >A vidéken, (talán ép azért, mert a parlament működését, ma-. gukat a törvényhozókat közvetlenül nem látják) különöséit régebben nagyobb volt a poUtikai szín* térnek, a politikusoknak nimbusza. Talán volt vjflami naivitás is benne, hogy a honatyákat, a kikkel az ország nagy nyilvánossága napnap után\'foglalkozik, fölöttünk álló embereknek hitttjk és érthetőnek tartotttik a fővárosi sajtó buzgalmát, hogy ezeknek az embereknek sokszor egész jelentéktelen mondásalt, sejtes elmésségeit is följegyezzék. Annál mélyebb Itatási kelthetett tehát a vidéken, "hogy ezeknek az embereknek az összességét, az egész parlamentet látja tekintélyben magtörve, méltóságban megfogyva.
Ezen tol azonban nincs hatása az eseményeknek, akármennyire rendkívüliek is azok. Egyesítendő alatt a magyar képvlwfffliáT fogalma
fogalmával. A vidék, a törvényho-
zás tekintélyében és missziójában bízó vidék azelőtt a parlamentben^ látta sorsának egész megváltását A tisztviselő fizetésjavitást, az iparos segítséget, a kereskedő a jobb kéresetmódot előmozdító intézkedéseket az intellektüel több kuitu-rát, a munkás, az • alkalmazott szociális intézkedéseket, és igy tovább. A régi parlamenteknek szinte terhes volt a sok feléje for-. dúió várakozás, a sok türelmetlen Igény és némelyik politikusból kl is ttyt: de uraim, mindent, egy. bérre mégse lehet a tőrvényhozástól várni!
Attól a parlamenttől, amelyet végleg hatalmába kerített az obstrukció, nem várt nem remélt és már nem is kivánt senki semmit Szinte mosolyt keltett ha még egy-egy gyűlésen a régi mondás hangzott et: .és intézzünk föliratot a törvényhozáshoz ..." A törvényhozáshoz? Hol van az?
A vidék, hogy a túlnyomó részének hangulatáról híven adjunk tükrót: az eseményekben az ób-strukcióvai Való, hatalmas birkózást lát A fő és a lényeg mégis \'fcsak az, hogy lesz-e a törvényhozás, a parlament végre egyéb, mint obstrukció, mint üres színjáték.
Ha más; lesz, ha fgazíjjarlament lesz: akkor fog a vidék igazi érdeklődése njra-a- parlament felé fordulni, annak—eseményei után ■\' Bizonyos, hogy agy-agy
adótörvény, vagy egy-egy a gaz-
dákat, az iparosokat keresetükben érintő reform kisebb jelentőségű, mint az alkotmánynak sérelme, a parlamenti szabadság veszedelme. A közhangulatban azonban amaz mégis nagyobb hullámokat tudna verni. A mi annyit jelent: a parlamentnek nem lehet egyes-egyedül magával foglalkoznia, hanem előbb a néppel, a közönséggel.
Rejtélyescsontváz.
Az Elék-féle ház lttka-
Mit találtak as a] aaáHMpi«éan«l ?
- Saját tudőattóiiktóL -Tegnapelőtt, szerdán délután 5 te tájban az egész korzóláján gyorsan elterjed! az. a hir, hogy az Erzsébet királynétér s a\' Főul sarkán hetek ÓU folyó házbontásnál s pince talsjában egy ép csontvázat találtak. A csontváz bordáin állítólag egy olyan kis zománcos vatlemezke feküdi, mély az újfajta postaszekrényeken az időt jelzi, amikor a szekrényt Uresilenl szoktak. A dolog fOlOUe rémesen hangzott s a különös felfedezés után alig 10 pcfseel már s helyszínét! Volt sz CKK-MZ lerombolás alatti pincéjében egy rendőrtiszt, egy rendőrorvosr egy másik orvos és lapunk tudósilója, a ház romjai körűi pedig kíváncsi emberek egész tömege; Amint s hivatalos személyek a csákány-ülésektől Össze- visszsrspedt mennyezetű pincébe leértek, annak mélyében mindössze egy kis gyertya világánál kél fcatai kőműves azon buzgólkodott, Ingy a csontvázét lehetőleg sértetlenül aikerűljön az azt borító, mindössze alig máifélaraiinyi
földtől magrsabadilaniok, _m
A munka lassan haladt, de a felszínre
állapíthatták, hogy a bolttest, mely s pin*
REOENV.
A KÉT DZSIN-
Irta: laaal Tálamén*. 45
Szeptemberben eldőlt végleg a válópör is. A kurts annak rendje és móda szériát felbontotta Kenessey házasságát. A virágkereskedést eladták és Ilonka nővérével és nagynénjével együtt lakott az uj lakásban, melyet Kenessey bérelt ki számukra. Az őkűvó mán, melyet január végére tervezlek, Kenessey kl ide költözködött volna és most már nagyban járták as Belelehel, bogy hkásukat berendezzék. Keasssey fényes kelengyét rendelt Ilonkának és a járó-kelők irigyelve nézték a
naTMf fnli^annanaláfcIá11íá4-» » -* n—i- — -pacot renczwinpimHHqSij luQVttOTTK®
névbelűivei égy előkelő Vád-utcai keres kadés kirakatában ki volt álUtva.
Nagy taraiban és Sasnlbékállón e legkisebb meglepetést sem okozta Kenessey eljegyzése. Ok ezt már előre tudták, hiszen a megrögzött Don Jüan azért a leányért kergette el hűséges feleségél. Még szép iőlé, bogy egyáltalán elveszi, mikor egy év ó\'a viszonya van vele. A főbíróm dőre kijelentette hon nem lógja fogadni Keneceynét, ha Nagytaraiba fön.
— ilyen homályos múlttal biró nőkkel nem szoktam tárulogni — mondá nyomatékkal.
— Es ez Ilyen személyek csinálnak szerencséi ss éléiben ~ fakadt ki mél-
tatlankodva özvegy Sárayné. Leányának egy év óta udvsrolt egy járásbirósági aljegyző és mostanában helyeztette át magát Szöregre.
— Szegény drága Ellám, — mondá sóhajtva a főblróoé — milyen jó volt, hogy figyelmeztettem férje gyalázatosságára. Mondhatom, a szemeláttára csalta a szegény asszonyt i nagyságos képviselő ur.
XX
Szeptember végén Kenesseynek Bécsbe kelleti utaznia; A bűkköidi-vizmfi ügyében tárgyalt as Union-bahkkal. Egyedül uts-zott és cuk egy-két nspig szándékozott sz osztrák fővárosbsn időzni. 1
Másnap déltájban elvégezte dolgái és s Tuchbubenen keresztül befordult s Orabenre. Napfényes derüli idő járt és a széles ulcs tömve volt sétálókksl. Kenessey gondtslannl ment a gyalogjárón, nézve az előkelő közönséget, közben egy-egy pillantást v tett a kirakatokra. Éppen a pestisjárvány emlékére emelt fogadalmi oszlop előtt haladt, mikor egy feketébe öltözött karcsú nőalak ölt vele szemközt.
Rögtön megismerte, Ellz volt. Kenessey-nek s szívverése elállott egy pillanatra, a következő másodpercben már Elit mellett állott.
— El Is I — kiállotls és mindkét kszé-vsl megfogls Hollánderné jobbját.
Az ssszony sápadtan állt meg aa iiga tottságlólf Pár piíl.inslig srólni sem tudott.
- - Az Istenért I — mondá - Kenessey I
- - Én vagyok, Ellz I Ah, Islsnsm, hogy
megint láthatom. Mintha egy örökkévalóság mnlt volna el azóta, bogy utolszor láttam édes arcát. Ne húzódjék tőlem I Nézzen rám, beszéljen hozzám, hiszen oly boldog vsgyok, bogy megint láthatom.
— Jobb léit volna mindkettőnknek, ba nem találkozunk — mondá szomorúan az asszony.
— Ue Hál miért ne találkozhatnánk? — fakadt ki szenvedélyesen Kenessey. -r Mi állja ennek útját ? EHz, kérem mindenre, hallgasson mer. Én most is ugy szerelem, mint akkor. Én most is ugy imádom, hogy odaadnám önért az üdvösségemet. Miért rejtőzik tőlem ? Miért hagy kmlódni és epedni ? Ellz, hiszen tudom, hogy ön is szeret engem;
— És ha bárhogy szeretem is, jobb nekünk, ha elválunk. Kérem, ne kínozzon mvabb. Én s mi szerelmünk emttétel-temetlem már és még ma is és mindig, amíg élek, airstni fogom, Qe értse meg végre, hogy nem lehetek sz örié. Asszony vagyok, féljem van, akivel együtt \'kell maradnom. Erre tanit s vallásom, meg s nevelésem.
— Ellz, hallgasson rám I Elváltam nőmtől, szabad vagyok, legyen a feleségem. Hiszen tudjs, hiszen érezheti, hogy nem ludok Ön nélkül élni, akárhogy próbáljam. A ml szerelmünk nem a röpke szerelmeskedés. Minket n rré»v, a nagy szerelem köt \'össze, mely csak yiter él minden tmbar S\'iv\'h*n,
És ha az nius szerelem, akkor slpet-sstll s stlvot — mondá stomontsn as asszony - itten vele, Kenessey. Megyek
utsmrs, nekünk nincs már egymásnak semmi mondanivalónk.
— Eliz, sz Istenért, ne menjen el — kiállá fájdalmasan Kenessey.
De sz asszony már megindult Kenessey hangjára egy pillanatra megállt és (aMje fordiiá halvány szomorú arcát. Aztán hirtelen elhatározással tovább ment és karcsú slskja eltűnt s járókelők forgatagában.
Kenessey magára msradt Valami kinos érzés szorította össze lorkái Hirtelen metsző fájdalmai érzett mellkasában. Erős köhögési roham rázta meg és mikor kendőjével letörölte sjkát, nagy várfok piroslott a fehér vászonkendőn. Feje zugon, szédfllés fogta d és alig volt annyi ereje, hogy kocsiba ülhetett
Hat bélig feküdt a szállodában. Ilonka az aisfr vonattal Bécsbe érkezett ra ismer ott Olt vőlegénye betegágya theltétt. A nagyhírű orvostanár tOaővérxést állapított meg és Kenessey halvány aa, hangtalanul feküdt s |eges borogatások alatt.
Már november Meepe volt és (étiekre fordult az Idő, bogy betegszobáját elhagyhatta. A tanár déli tartóskodást ajánlott és Kenessey San-Rém ót választotta. Az öreg kegyelmes ur és Ilonka kisérték le.
Kenessey az égte utasás alatt szótalan és szomorú volt, Milanóban megpihentek. As Idő ködös és esős volt és mind a hárman nyomott hangulatban öltek a szobában. San-Rémóban a Grand Hotel de la Mediterránéba szálnak.
(Végs következik)
2. oldal.
ZALA
Itll Mm I
• vöd Ürítitek! Márk Iáit boát-hdyteág alatt tekldt. legalább ttm érvei ndM bmütf aéa. Ellenben azt as össan aagjalanisk agjártdmtkn konstatálták, kap a caoatváx fOttádenli valaaasly bfin-ssst áldozataképpen jatott a piacába ás II aas stehnszhste aa a sima, amit a kamaaai MihnMáenksál is a táros lerl-Mta lliláai teteukiaH gyakran talilhdő •ági trotaáaahia alkdmarai asnktol. As tsdslttik. kogy a caoalváz valamely régi kacwi vo«, aktiak kulttaitdnl as agáas ila|a tata vaanárre. la tattátiasll történt ami sk alábbiakból kövd-
A holttestei agáaa hteoayossa a tebon-lás alatti kétemeletes Ma kása pinrt^áiiM Mák tt Cm vak miadeoeksiött u a | Mrttaáay, hogy s csontváz koponyája | asniiss a hál kMaA (az utca maiMtt) I hmásaasatarntnak falához tratt iílesxtn. | rtk a boMsst már az ápMás dőtt ott tett j SS elaőaorban a tuodamentum j
ásáskor tara kelteit volna venni, ás mág inkább akhar, mikor a ház talál rakat kasdiák. Azután mag fontot az is, hogy a csontvázat pincében \'atiái Tiettersége aen, mintegy kát méterrel mélyített nívón találtak. Cl i Éró csak u épk kasáékor (Ott látra, ss pedig kisárt dolog, kogy est s hullái három méter mátytágbea ásták volna fL mint ahogyan azt elásni Miatt volna akkor, ha azt az Elek-ház épllta dőtt tették vota leJWáai helyére Noha agásaaa\' kétségtelen lehál a gyltkoasig, arról teriMiastsaen aaú tem lehet, hogy annak dkOvstóját, vagy akár csak sz Idatét is meg lehessen éltepiteet Oly régiek a csontok, kogy shg ét valaki asoa kor ember® közli, amikor ez aa örökké IshMilhsMItn bűneset történhetett.
A csontvázat, mely agy óriási, mintegy 2 méter ás 10 centiméter msgss emberé volt a rendőrség • köztemetőbe szállította, hol az ismeretlen halottak csontjai-nak gyfljlöhelyén temették el.
T1
Merénylet Tisza gróf ellen.
Kovács Gyula a Háa Uáatarasében aágyaaar rálőtt Tiazára, _ d« aam talált, azután aaagát föbelőtte.
- -Táviratok tt Ulefimjtíenlésck. -
Krném (Sirassa) Qyula gatapitrrt kip-•tesd a tMMMMz mat ütése tízben pgfgtialútvbtl néryuer rálitt Tlrn Mmr gwy IHöRöfere, mm magát ftbe Utte. Tisza sértetlen maradt, Kovács állapotú taqMi
A MM hivatásos politikusokra, kik lahábh barátai a rendnek, békének, snnháaak, mini as bfsló parlamenti Mcoskask, megnyugtatóan haton Káeatyi Mihály grói tegnap esti korrekt, ur) ás bMoty msgstattiia Az ország egyik atsó mágnása, U ép oly közelről érezte Tisza gróf házelnök! szigorát, mint például • —áayló Kovács Gyula, kát politikus utján meghintem Tiszának, hogy bár a pdtad totósát áthidalhatatlan szakadéka válaaitpi el őket egy mállói, meg vsn ■tál győsődve, hogy Tisza István jó-tuszemflen, meggyőződésesen cselekszik s ktfatmu t, hogy Tisza grót uemétyét a taaggjwáá tiszteleiben tart/a.
Mi taiyságssen sajnáljuk Kovács Gyulái, aa embert, ő áldozats lelt határtalan fiadliaiiiliiik (bár, ugy látszik, ztUOtt anysgi viszonyai Is Bövdtek elkeseredését ás éMaaaMáti de azt htszszflk, ha nem Is ftbb joga, de mindenesetre tObo oka vsa iá Károlyt Mihály grófnak, hogy sz aBnbaánft megmernie, mint Kovács Ojtanak, ss sgysaetB gabonabizonifc jWMt Kltulyl gtól mégsem pályázik ti... tini i i| csak magánbecsflleté-bsn ssa akarja áriateni. Elismeri Tisza jószándékalt s megvan benne az az okoa mérséklet, hagy s politikai erők márkO-aását nem akarja az erősük végleteivel ■ág stvadüHsbM tenni.
Nemrég sgy munkapárti újságíró, Pályi Eds ugrott le az ülésterembe és \'■""H\'N n dtanáML Ma Kovács Oynle fegyveres luciaijtetü és Öngyilkosságot köve Ml SL Mindkettő rialtált, a vérmérséklet asnalBs határain hd járó ember, tehát pltaatláari. vsgy arra, hogy hatat kakasa, egyik tem alkalmas. Kovács Qyula sasts mélységesen azomoru és fájdalmas, de pakliksl tényeket nem érint. Az elvadult temperamentum, vagy a bomlott agy maakája nem komályosithaija el a dolgok lényegét a bizony szegény Kovács Oyta hiába Mlls magát főbe, mert ezzel SB hajszálnyi változást tem idéz dő s
A revolverei fiiéi.
Budapest, junlus T. A képviselőház mai Olását megdöbbentő incidens savsrte meg. Kevéu Oyuls gaz-dapérti képviselő négyszer rálőtt Dm látván grál házelnökre, de nem taták, aztán asgál lőtte főbe. As ülás, melynek karalében s merénylet történt, s következőképpen tetet te:
As stanáb pártok elhatározták, kogy saok s tagjaik Is megjelennek s Házban, ktai onnan már Ismételten sltávolHottsk. DéteáőM 10 őrskor be la juthattak mind-Bfl^i S Ház Hástermébe, ds csakhamar MMatf PwiUk Ptrsnc rsrdőrfalBgyrlő, MMptl s Igy saált.
— Felkérem a kegyeimet, máltóeágos ás akgyiágos képviselő urakat, kikel ál llésekről kizártak, szíveskedjenek távozni.
as siőssaknafc engadek~r — sagts kórusban aa sltensék.
— Kérem kegyelmes uram, — szólt a felfigyelő justh Gyulához, — vegyék erőszaknak azt, ba OnAket egy rendőr a vállaikon megérinti.
— As már erőszak, — hagyta helybea Justh.
Erre Pavlik előbb Justh Oyulát, majd a többi kisárt képviselőket megérintte, mire ezek távoztak.
Ekkor megjelent Ttsu István gróf az elnöki emelvényen. Éktelen sípolás, trombitálás, ordítás fo ad\'«. Tisza fölitta a iajoa|ák neveit s u -uoíi. Umft magjelent Pavlik lel figyelő százötven randőnel s most azokat távoli tolták el. kiket Ttaea fölirt. Etra az egész ellenzék khroau\'t
A merénylet
Mikor sz ellenzék elhagyta a termet, a baloldali (ellenzéki) ujságMi karutrő\' beugrott az ütésterembe Kovács Qyula, a kizárt gaadaplttl kípviaeló és magából kikéivé kiáltotta: 1
-- Míg van ht ellenzőül — és revolvert, rántva aa Wttásbaa iteaatÉrt Tlaaa istváa yréfra lett——-
Kováén t|jaáaakla ktaa axor lőtt. Egy pillanatra itlaa talt, aztán a negyedik folyót la kilőtte Tinára. Efyik golyó aaaa találta ol a Ház elnSkSt a asata Kovács főbe lőtt* magát Vártál borítva, cazméletlcnBl aaett aa ajaá|lrál paíkoly alá.
A merényletnek irtózatos hatása volt A munkapárti képvtsélek Kovács Oyttlá-hoz rohantak, mire az ellenxéki újságírók odakiáHolták:
— Meghalt, ne bántsák I
Nagy Sándor, Kubinyi Oéza és mások torkuk sukadtából kipirulva kiáltották sz ellenzéki u|ságirók felé.
— Hitvány gszemberek, maguk a cinkosok, maguk engedték bel
Kovács Oyulát bevitték sx orvosi szobába, ahol dr. Alflidt Béla, a Ház orvosa bekötözte. Innen a Herczet-szanatóriumba vitték, s útközben Hock Jánoamegáldafia. A szanatóriumba i megállapították, hogy Kovács Oyulánsk a koponyacsontjs meg-roncsolódott, de azért ha kompHUaő nem jön köxbe, fel/pOIbst.
A merénylet óriási kavarodást idézett elő s Házban. A karzatokról a megriadt nők sikoltva szaladtak te a képviaelői folyosókra, s Ház minden részében M-vesztett tömegek szsladgáltsk s s képviselőház dőlt nagy dolgot adott e rendőrségnek SZ, "hogy a felizgatott tömegei sztatallsaa. CaakMmar megjelent a Házban Maikovkt rendőrkapitány, a megellvén a vtsagtlatot, megállapiiotte, nogy más, mint Kovács nem nassnált fegyvert Magállapltutlák*továbbá. hogy agy golyó s magyar elmarta furédott, kettő ss shwkl
emelvénybe egy pedig Tisza jegyzeteli túrta kereszt o Ha se a golyá egy a#syt-val feljebb megy, akkor a házelnököt találta
0—eptlh TlaaáL
Mikor is Uástenmban némileg helyn-állt a rend, Tina gróf isméi sMogteM helyét ás így asólt:
— Igy őrült rámteltet kövelett el, de Haksiávil magának te végtt vetett, kon kivonja magát a bfinlető jgaaságMoteál)
— áhjsádtMtafLJÉpL, i.
Otégtí tulajdonítani egy SrtUt rémitttétuk, Hnasakssa indokolj! efnökl e\'járáaát, a azt kfllföldl példákra hivathozva igazolja. As Sléat M peren teMggeszti
Szflnel utta faJtémh Béla elnököl, s • Ház haraudnon olvasásban elfogad ia a honvédség bfintatő átjárásáról, az amerikai seersőaásiől éa az uj epetemek felállításáról szóló javaslátókat Ezután s polgári perrendtartás életbeléptetéséiről szóló javaslat kardit napirendre. Miután PUtz Sándor előadó ismertette, Satafr miniszter, Simdr Bála és Nemet Zsigmond hozzászóltak, s Ház s javaslatot ás részleteiben elfogadta.
Ekkor Ismét Ttexs foglalta el as elnöki széket Napirend előtt felszólal ATáwai Hé-dervdiy Károly gróf, s kOv leli, hogy a naplóban örökiteék meg azt a mélységei felháborodást, mely a délelőtti eseményeket kkirie. Tisza jelleme tisztán áll az ország elöli s hálát ad a gondviselésnek szerencsés meglMnekflléseéil. As —egésx-munkspárt agy emberként Onoepli ás M-vOzli őt E savakra mankapárt felállott ás percekig éljenezte és tapsolta Tiszái.
Tisza röviden válasaolt, kijelentene, hogy mindaddig\' rendüMenUt tuiyén marad; ndg munkáját teljesen el nem végezte.
A délutáni Ölésre huszonkét mentelmi ügy lérgysiását tűzték.
Kovács Gyuláról
Kovács Oyula, a merénylő képviselő I873 >en sxOUelt. tehát most 37 éves. A Házban Qyomát képviseli. Roppant in-dulstos embernek ismerik, ki nagy vagyonát elköltötte, s most as aawi bukás szélén áll. Minap csődöt kértek ellene. |Az Öngyilkosság gondolata már korábban megfogamzott benrte, s erre előkést Öleteket Is tett. Ma reggel azzal távozott el a Huv gárii szállóból, hogy többé nem tér vislaa.
A helyzetről.
Budapest, junias 7.
A nemzeti munkapárt vezetősége, úgyszintén Lukács László miniszterelnök nagy tömegben kapják ax ország minden rétiéből s távíró ikat és levetaket, matyakben Bdvöxlik őket a pjriament munkaképes ségénekttttrwáWtásxslkstmáHH NyiteátK való a M«iihaHiiiá«niiit »» n érzete. mely s polgárságot áthaija. l<en Wle-metíenfll érklletlé Sz clteniéket, hogy grtf Károlyi Mihály két mácnáat kfildOtt Tisza láváihoz és ipoatán kijelentette neki, hogy .nyilatkozatai nem vonátkoztek Tisza lamn személyére, hanem csak potltlkfl eljárását bírálták. Az ellenzék, melynek nagy hajlandósága teli volna a poHMksi harcot társadalmi térre is áttajesztciü, fájdalmas leckét kapott éppen attól a férfiútól, akit olyan szívesen áUilattak volna annak a mozgalomnak az étere. Nehebieezky Oyörgy volt koalícióé főiapán kilépte a munkapártból elszigetelten marad. A munkapárt körében tisztában vannak vele, hogy s k lépett képviselő s koalícióból s nemzeti munkapárt védő-sxárnysi alá menekült, most pedig nem volt meg az a határozottsága, hogy a többség politikáját támogassa Nebebreciky ax ungvári kerületet képvteeüo és akik a kerület hangulatát ismerik, ugy mondják, hogy választói köreiben képvitelőjflk lépte eros lehangoltságot keltett.
Nyilt-tér.
Salyos családi sorscsapásom következtében, valamint ennekfolytán keletkezett nsgy elfoglaltságom miatt esuton veszek bucsut mindazoktól, akiktől exkteig eibúcsúzni alkslmsm nem volt. Különösen búcsúzom Horváth Taráz, Rheinwald, Tsnssnbergir Jánosná anyósom és Ptczeii Hsdvlgtól.
1740 Tancsenberger Jósssfná.
FELROBBANT
• monarchia l*f »• fyobb llpwiakláia.
TBbb, anáaH MmomM kalatt, %aa
— Saját taOéaltóBk «rtata^ttatta -| • - Mas, juaMM 7.
Á Bécsújhely melletti WMtenémfban ma regei üvegébe repüli a mmutkk Ugnagyabb UpatrakÜM éa a boraalaaaa arejl raktsMa. 7- mslyask okát mág asm sikerült kideríteni, ■ — slpasMiaas as egész közeli vidéket, saá aaftsti megttt és eaéat eeegeebeattett.
A mOtleraduifl Iflparraktárbaa mintegy kétuéz wákraMiaa lőport tartottak. Ma taggal robbanás történi s toronyban s agy pillanatban ax agán rektáa a teUgőba repült. A robbanás á raktár dŐM posxtolá bakái ssásötvea méternyire eldobta, ds asm Olts mag. A robbanás oly irtássna delonációval ment végbe, hogy Bécsig alfcallották. A kalaszlrőtá a wtenerneuMadiiv repülőtér összes hóngárjalt elpuizlíiolta és a vagyonokat érő yei>0tógépeket te tönkretette
A robbanás ereje s JoaefsUdli iskolái föMrcngtaiarüsn megrázta, aa Onsaa ablikoksi Bezuitl\' I i gyetmekek III olyan pánikot kellett, kogy esek agysUit gétolva menekültek a tanteremből. Közben két U» leányt haltra gázoltak ássokgyer-meS aulyossn megsebesült Nüitsiaat hb-zelében a robbanás kdöntött egy I tel, a mely az itt dolgozó, halálra ijedt munkások dót elzárta a kijárást. Itt te rémes Istenetek játszódlak te. A munkások agymád tépve, taszigálva Igyekeztek megokolni, miközben közülük negyven mégse-besült; némelyiknek a fülét, orrát lépték ki, vsgy a karját törtek el.
A mentési munkálatok már megindul\' tak. Eddig IS Mattat fs mintegy nyolcvan sebesültet találtak A légnyomás oly erős volt, hogy még Bécsújhelyen is bezuzls az ablakokat
Bécs, junta 7,
A legújabb megállapítás szerint s raöl-lendoifi robbanás harminc emberfmegOit, köztük egy kspi\'áayt áa BUM 9flK(llH( ét százötven ember me^eeöeeOtt
Imlisik etv cikk mit.
Bet^b aavartm <f. tattulltiilwar
(Föfttiriek bennünket, Bogy közöljük sx alább aMgj-tíM - sorold: Eteknsh helyet kdldt adnunk, mert a cikk, mely miatt & j. tanár arat támadás érte, szinten a Zalában jelent meg. Talán feieale-gn Is hangsúlyosai, hogy az slábbi nyilatkozattól ml lejnan távol állunk, ss tisztán hójának a magándolga; as ssm a mi hivatásunk, hogy megállapítsuk: menynyiben van igaza a nyilatkozónak. Az esdteg érkező válasznak, IfffTléflftelCT,
szintén helyet kell adnunk. (A szerk.) •
Egy Aaziute axó.
Pár héttel ezelőtt tOrtánt. hagy e lap haaábjaln névtelen01 egy cikket jalentsttam meg, amelyben as ipartatütetnál a szabadulások körüli visszaélésekre voltam bátor reámutatni.
Bár ama sorok msgiráu csupán s tisztán közérdekből történt s aawmláda személyi differenciák sem szuggerálták, ami különben a sorok józaa átolvasta Után, azok hangjából világosan ki te tinik, mégis skadtak, különösen jóakaió ianitó-társaiin közül egyei üns fejű, alaitomM, folyondáitérmészetO, ravau politikusok, s öntelt, hajszát kedvelő, elbizakodott s csak pOffrsikednt tudó alakok, kik a legutóbbi testületi gyűlésen, amikor js en nem lehettem, meri msghtvs tem voltam, sd Impu* táliák nekom, bogy aa általam ht dkkask
]

IMI janftis 1
W
ZALA
3 oWal.
In > i tutr m> raJt egyéb célja, mint Antit Ipariskolai igajgató be-
jgár az lp»rf»kolal tanítótestületei m-miképen (kn íkrtóm kompetentnek, kt-IBaBm -pedig jogosultnak • dologban rtl6 iiélkezétre, különösen annak át a tagját, atttdisonáltii, mivel személyem-mci «lég ptukot módon, távollétemben plj»léAképp<m ayilalhntiak. amely teám q^t bocattetbevágó dotog; koteieaaé-gtgiiwk tartom ngyane l»p lia»4b|ain U-I^hMM, bogy engem aa íraKletT cíií otgirátára tammiááli mcHékutndék nem ráérett csapén a ktpárdot i aa Ipor-tanítótestület rtputádójának a imlért. att bteaam, véd tgyáltatán nem érhet. S ha mágia dohtól, tajtékzó, uuálybordozó jótkaréim etl uándéhoatn agy magyaténák, ahogy sekik legjobban eiik i akadnak hülye utzltteniei, kft ebbíl ellenem lókét ko-yáctolnak, ám legyen. Mégis iimételten hengeolyianm. hogy toraim aenki ssemér tyát érinteni nem akarták, de ha mágia bármily rosszakarat aal kiolvasná bsMs, a lelelfliiáget mindenkor váltalom érte.
Na Mgy|áh azonban iiutelt jóakaróim, hogy olyan nagyon ijedés termáesatt vagyok, mert ene különösen es esetben okom nincsen, már aaárt sem, mart én ayttia uuktim kártyázni s soha olyat asm leszek, a miért a felelitségel nem mentém váltatni
üzenem meg nekik, ha tajtékzó dühök ralimir aasr vetem, M itatiumusan, tava* izul, orgyilkoi módjára támadjanak, legyenek nyilt, egyeneeleikü tmberek, támadjanak szembe s ha valami fáj érzékeny kis lelkűknek, öntsék ki elöltem, megadom iá as örökké gyógyító flaitro-mot s ha felelősséggel tartozom valakincká bármelyik ürasfejü auziileniének az elég-láMadásrs Is mindenkor készen állok.
Banekovics János, Igazg. tanító,
HÍREK.
któjóslát.
(a —n«»lotttt taiéaat |»lsatlm,)
Budapest, junius 7.
Meleg idó várhaló, nyugaton csapagék-kal és zivatarokkal. Déli hőmérséklet
ar«*c
— Aa agerszegl rendőrkapitányt a -Ma. ZÉM—latgifll jelentik, hogy a teg-atáhUL tárolt közgyűlésen Wappet Ignác napirend előtt telsz ólait a indítványozta, hogy a bekövetkezett zavaros politikai viszonyokra való tekintettel írjon fel a képvitelőkeslület dr. Bálás Béli főispánban s kérje fel, hogy töltse be a rendőrkapitányi állán. A közgyűlés as indivány eltagadta.
— Nagykanizsa közegészségügye májusban. A minap terjesztette be dr. ftáti Kálmán vároei l orvos s poágátinea tart hivatalhoz Nagykanizsa város májoa havi hünigáuiégügyi állapotairól szóló részletes jelentését, melyből közöljük aa alábbi kOzérdekfi adatokat: Nagykaniz án az elmúlt május hónapban az Időjárást viszonyok általában kedvezők voltak; a hé legnagyobb r4s-#ben meleg tavasai Időjárás uralkodott, bő esőzésekkai éa szelekkel váltakozva. A közegészség! állapot a letaótteknél kedvező Volt, kórjelleg ham uralkodott, a megbetegedések száma csekély vott. A gyermekeknél Twtvezötle-nek voltak a közegészségi áitapoto . Itt leginkább a légzőszervek hurutot ás lobos
A« ön gyermoko sionvod
a fájdalomtól, radyto bői Hűtésit. ótvar. nedves, kivörösödött, taKOiaoBH vagy leitört bőr okoz. — Eaek élten számos orvos és Bttléasnó t .■obymára-irtmi* gyennekkentow s legjobb eredménnyel ajánlja, mdy aaon- I nal fájdatomcstUapitólag\' éa gyógyítóiig hal. l et nőttek ia khflnő etédméuiyd luuználhatják bóthltléadmél, fdtörede-aett bőr, kézdurvuláa ét láblaáBát dtea. Vigyázzon minden doboznál a .Babymira créme* névre, és utánzatokat utasítson vissza. Kapható minden gyógytiertárbta, dobo-
— 1 - —— nú- - ■ - - *. * 2 ... .. — .. *
suiaiui w nnercit, vagy tuyganat t saznoiici tsroajovta H. #ZHoyi*-bet címzett gyégyaoatárában Zágrábban.
betegségei éezkltettah, számot tttlben koduaőtku telotyásial Nagyobb staubon fordult elő a kanyaré, de enyhe lefolyát-sal ét tzórványoaan a vflrtany, isimén enyhe stskbsn ét lefolyással. Ami általában a fertőző betegségeket illeti, gyermek\' ágyi Iáinak agy esetben, difterittsz 3, bátanytumlő t, kanyaró 94 él vörheny 7 atatben lord olt elő májusban Nagykanizsán. - C hóban tartották a vároei orvotok a kisdedek tavaszi himlőoltását. A különböző okokból elmaradtakat f. év szeptemberében fogják beoltani. Törvény-taékl át otvostendóti boncolás e hó folyamán nem volt Nagykanizsán, súlyos testi tértéét kettőt követtek el, t egy öngyilkosság it történt. Elmebajost egyel koosto-IIIMk: Outi József 67 áru náe mtaaáiae segédet, akit idüll ilknhnlitmntasl további megfigyelt végett a v. köikórhásba szállítottak be. A méjut hó tolytmáo Nogy-ktnlztán előfordult 94 hatálesot közül 30 esetben lOdöbetegségek képezték a Mái okát -, szívszélhűdés I. hishártyatob I, lánggörct 9, tOdőgümőkór 10 kanyaró I, votelob I, így bántalmak 4, aggkori vég-kimerülés 2, lulladás I, mébdaganat I, götvélykór 1, vörheny I és velesxaietett gyengeség I esetben voll halál oka.
— Diákok a lornaversenyen. Pécsett holnap kezdődik az országos lurnavet* seny, melyen a nagy kanosai éa az eger-izegi Mgtmnáziumok ifjuaága is részi vesz. A kanizaaíik közül 65, az. egeraregiek kötül 34 tanuló vesz részt a versenyen.
— Gyilkolt a keszthelyi vonat Balalomzenlgyörgyi levelezőnk irji: Tegnapelőtt este 9 órakor a keszthelyi vonat Balatonszentgyörgy állomáson elgázolta Csepttyi Ferenc gazdag nemesbüki bir-tököli. A vonat kerekei a iicibiictétlen ember mlnákét lábát lemetszették és nyakát tfgBITffTfttdáL Mire páiytőr t bdyni-
Mrwti Ctqwll már haton toll. Aa orvosi viztgálat szerint Csepélyi ittas
volt ét igy került I, vasúti sínek közé. Ctepelyinél, aki leggazdagabb ember volt Nameabűkön, több ezer korona kétz-péqzt talállak.
— Balotonföldvár vizvoaatáke. A Balaton földvár fardörénvénytársasag vízvezetékét, — mint ottani tudódtónk írja, — Kőröshegy ktzség kívánja átvenni és mint közmüvet kezelni. A terv az, hogy a köziég erre a célri 30 évea amortizációa kök tön t vegyen föl, amelynek kámatalt és a fenntartási költségeket is a részvénytársaság fizetné, ugy, nagy a 30 év d-multával a közművek s közság tulajdonába menné tek ál. A vízmüveknek átvételéhez 200.000 korona kölcsön szükséges, amely a részvénytársaság ingatlanait terhelné. Miután az e tárgyban legutóbb megtartóit képviselőtestületi ülés nem folt határozatképes, a tárgyat a legközelebbi ülésre tűzik ki.
— óra és szemüveg beszerzésére a legalkalmasabb cég Szhát Antal mfiérát éa láts\'trész, javítást olcsón vállal .Szarvú szálló" épületében.
t — Keretménteleposztáty Nagykanizsán. Rövid idő kérdése etapén a nagykanizsai uj méntdep megépjtétéort dolga. Est már csak az teHáai terveknek a tíg-tőbb katonai babona való végleges jóváhagyása kéiielleti, ami asoaban, iimerve a katonai érdehok ügyének gyors elinté-zéti módját, caak igen rövioldőro tzöló késedelem lehet. As uj kanizsai méntalip hivatalos tlniviiéaénaa él mfiködési körének, valamint as azzal kapcsolatos különféle áthelyezéseknek ténleteiből biva-lalot helyről az alábbiakat közlikkeltők: Folyó évi jullus hó l>ével a ptlini 3. tz. méntelepoútá\'y parancsnokságit s hidegvérű tenyészkertltet Öttzes ügyeinek vezo-tétével megbitsa . keretménteleposztáty parancsnokság" etnniaéisal Nagykanizsám helyezik át Aa uj kantsaai méntelep parancsnoka Málnát Irtvárrtsázsdoa, l paltni mtmelepoeauthr Wtntati parancs-aoka loaz. Ugyanakkor az adffiigi nagyatádi 4, számú ménteleposztályt Nedellczí Hottálh Jenő századot parancsnokiága alatt fízUaba helyezik ál éa anaak működési körét Zala-, SooMgy-, Vas-, Baranys-, Tolna- éi Sopronraagyékra, ezek matagvért lótenyésztésiSnek strolgált-tában sztbták meg.
— Aa Őrillt légionárius. Gyékényeiről írják lapunknak: Knics Oyula kaposvári aazlsloa tegnap détulán hírtelen megőrült a gyékényesi vasúti állomáson és nagy botrányt csapott. A szerencsétItn ember rendkívül sokai olvasott a franciák idegen légiójától ét föltette magában, bogy mindenáron légionárius test. Megszökni I léhát Kapót várról ét Francia otsaág felé vette az útját, a gyékényesi pálytudvaron azonban kitört rajta az őrület éa mikor a vonatbál kiszállva mag-látta Olt á határiendóitfrgi, fcmiMI lépett, haratny hangon vezényszavakat kiabált éa folytan azt hangoztatta, bogy engedelmeskedjenek neki, mert Ő tegoná-rius Az áUomátoo nagy volt a kontter-nácjó ét csak nagy nehezen sikerűit a téboly doti embert lefogni Bevitték a pécsi lebolydábt.
Szinház.
^ Csitri Llgy retirflk étrrr, hngy már most, a színházi szezon kezdetén kimeri-tetttk a dicsérő és elismerő jelzők tárházát, mely rendelkezésünkre all. Mi ujat tudhatnánk még mondani a Csitri szerdai előadásáról, melynek dicséreté ól még ma it hangot a város; mi ujit mondhatnánk Halán Ilonkáról, kit elhalmoztunk már a dicséret minden virágával és ékkövével, beleértvt t csillagokat is. Szerdán, a harmadik falvonás végeztével a zsúfolt szinház fölemelkedett bdyérói a tapeaal, éljennel, kendőlobogtatással perceid ünnepelte ezt a tüneményes nőt, valami olyan tüntetésszerűiéggel, ahogy Pesten a nemzeti munkapárt szokta ünnepelni a miniszterelnököt Elragadóan bájos volt Halász üonks az ünneplés középpontjában, de mi még szebbnek találtuk ezt s közönségei, mely oly hálái és eüsmeró tud tenni ekkor, ha komoly ét igazi értékkel kerül uembe. Azt pedig nem tehet lairni, mi volt ő a Ciitri-ben. A fegyelmezetlen, a lázadozó, eszes, végtelenül kedves éa naiv nermekleány és csak abban a poézitben lehet ily tökételet, mely Halász Ilonks minden szsvából, mosolyából, frappáns és kidolgozott megfigyeléseiből kisugárzott.
Zagá ás utnni nem akaró áá|maáe Meaát, hogy a csokrot, matyói MnyajMtai eett, örömmel ét taati rümnoitiaoi sálát -Nagyon tótat aallani •oaáaaaot áty-ttmyt dicséretére w. Ktvátáan tataRtgaaa, kitűnő mtejiti iiátI ta disiíIngváS ■»• dnru máv«Mmher. A natnséfiiik ét álgondoláinak tlkerült umdottasta minden Játéka. A Cittrtl at a krtAaa vitte non köznapi tthono. matyót Ma |t Marin és Haltai lloatn kivöi
Xatay Mamit egészített kt Ztatyt a mi lendklvti bájos ta tsttntaasi tatatah mellett It vúáigcaokorral tüntetett a kWrön-aég- iioada aftu^aftaaltaa «ty ItauhL diktlrü ta művéasl voa, hogy voMhoa büszkék tatgftak rá, Curéut Adél ta Pajor Agaés a két iatiatwi tMrtpében tökéletesük voltak; a MMaalg nagy alta-méréssel emlékezik rájuk. KottáSk éaoro-vennl, bog* (?«h&m Malvin ti nagyon tllogatjhalo, megértő, ügyei amotamM, hl több jQrakorlattal még at itmartebb aavoh közé emelkedhet Ai előadta sikerét emai-ték Tomiár ta TUmáey. A dlsitatik gyönyörűek, s tsngmpartt ráta a kűlön-böió világltáil aapHohban pumpálta mutatott
* Partivthacstlat. Tagnap aata mt-gint parádés aMadts volt at uj kamsaat vénában. Sajnos ta eléggé nem rontat41 ható, hogy a \'nézőtérén ez alkalommal sokkal kávésabbon voltak, mint a moh bora közöntéget az st, előreláthatóan powpts operaelőadás megérdemelt volna. Mtndaat, lml| a tzlnlánulal minden vidéki mérete kel magbaladó hatalomé ét értttas hang-aayaaárót a minap, ti Bőregér otóodtaa-hQt elmondottunk cstk Igazolta ta ovo-matékoian mtterfiStaSa aa a mWtvnat, amiben a tegnapi előadás alkalmával részünk volt. Etaőrendt művészi vállalkozás tolt a tagnap éi rliőrendű siker ennek eredménye. ŰM| Olga kltiJiiÉiiil gyönyörű tsnprtnja santuna nehéz szerepében diadalmasan h inogta tul a hatvan percig tartó agyétten felvonáson koreoalll a zenekar ta énekkarok erőteljes harmóniáit Kiváló zenei képességek, tempera menium ta jáiékművéizet tündöklő lánccá egyelhették munkáját melynek alig van párja a vidéki színpadokon. — Buldnyl Ferenc tenorista volt a partnere, aki gyönyörű hangjáhoi méltó ueiepties jutott Torridu alakításában. Aa előadás meglepetése volt Zalay Margit ta fítfoe Ágnes szereplése, kikről kiderüli, hogy Igen csinos tnehhangjuk is van, amival pompáim tudnsk bán\'i. Altiót Váraáy Márton, a baritonlt»a alakította, aktnak éneke lain-lín sok szép rétUefMh bővellédéir. AZ opers előtt, mrlyben még Tobmy Bála karmestert lt>e*i meg nagy éa őszinte dl-c ■érgi; a .Valami bíbl|a vaa" dmt egy-
felvo á.\'is vígjáték ment, melynek tsa-replől közül, Halász Ilonka és Somiét Zsigmond rendkívüli sikert arattak.
Heti mbtoe:
Péntek: Kts giót. Oyolt
5uiatatt: Ribtó tnyug.
Vasárnap d u ^lé helyárikkal) A Irta lord, énohoa vígjáték . este: Cigány ueretem. Oparatt.
Gabona-üzlet.
Tivlnt — Buáapest, junius 7. Kéatám tvteé t
Változatlan.
HatArMÓ-txtati Buza 19IZ okt 11.49 , . ápr. —.— Rozs , októberre 9 93 Zab . októberre 9.22 Tengeri 1912. jun. t tO . jul. 188 Repce 1912. aug. lt.-
Felelósszerkesztó: NAOY SAMU. lganga(ét BOROS jANOS.
ALT és BÖHM
NAGYKANIZSA, Városház-épület.
Heti sorozatos eladást
avOMÖLCornts mindin háztartálban nét-»|it»heU«n
I ta. ára t aor.
Só- éa paprilt-tartó
tslntt ftytace 1 itrh ára OO ntlOr.
Nickel kenyérkosár layertee letéttel I drb. ára K f
HtH ||| U||HÉ| lUnlwravw rvtattá OO Wll.jA ta H IvHlpaptr H l,
Caaa árak cukit aaaa t kétéa wwOit ét itajtaa. i Vttakl nntaléuktt tailoaaa toatOaMat.
23a
HÉT
1911.
2 oldal.
ZALA
tftSL MMt •
Ni m
t
a vöd OrtoMd Márt Ma bok-bdytoág atoll MM, legalább tevtn émt betilt mta Ellenben ízt u amm ■gyétMImaen konitidkát, f l ctoatoft MMttoaai valamely bfln-átdotataképpan jutott a pincét* 4a dkilmikMó u a térni, amit a hártnMtonkaél áa a várói tork-NkttaO áitanánál ptkm latolható caoalvátahia mUit Aa
hogy a caoatviz vatomly fáy barnai von, aktaak bohteMdvd aa eerbm áato tott vae oórva. M tottátlMd történt akii aa aMbMaáMI hOvat-

A MtoM agiaa Maonyoaaa a toboa-táa aiaM kÜaaatMaa bál Maa piacáfákaa totál ti. Em vall lalad—talöll aa a HMiminy, bogy a caoolváz koponyája ■mii áttaUW (ax utca mtltotti) faadanttfliumánik falábot volt Illesztve, ha a bottteti mit aa ápMa tWti ott Ml aa ddteutbiH a hinitomintam
áltatni étzre kelten volna vsad, 4a még Inkább attar, mikor a hát talál rakai katdták. Anitán Mg lantot at la, bogy a rintvil plncában, tokái mMtorak mii. mintegy Ml méterrel mélyített alvón utáltak. Et i alvó ctak ti ápakwtaboi |M Mm. at pedig kitárt dolog, bogy art a kullát bárom méter adylégbea ádák tolna ö, mini abogyin ad etetni, kenut volna akkor, ba aal tz Etok-Mt ápatáv ttltt uttlk lakta Midin ktlpára MoÉa. •gátién bétaégtatoa Jakát a gytlkouág, arról Hinti iitmin szó tera lakat, bogy vagy akár ctak tz állatílanf. Oly\' rágtok a csontok, hogy alig ál wiaU aaoa kor ankarai közit. amikot M m órOkhi ftkterUbdatten btaaaat történhetett,
A ctonlvátal. mely agy óriáti, mintegy I 2 máMr áa 10 csnlliiiálat magaa emberi | volt, a rendőriig a kOttmnstóbt szátli-|Tolta, hol aa ismeretlen hslottak ctonijai-| nak gyűjtőhelyén temették ti
Merénylet Tisza gróf ellen.
Kovád Gyula • Hál lláetnmaében aágyazar rálőtt Tiszára, da nem talált, azután magét íőbelőtte.
-- TTtÉÉÉ tt tokáii|>iliaááM». -____________
XMk fStrattm) Oyula garxtapóh akad a ifrikiUHi mai Htm kOzbett MfgdptszMybil négysar riUH Tisza mm gtúj hdttinökre, atutdn mogul fiü MMt Ttaa aárdrím maradt, Kavics állapota tulyos.
A nem hivatásos poöBI utókra, kik laktkk barittat a rendnek, békának. Munkának, mint ai ugató parlamenti heccetaék, megnyugtatóan halott Károlyi kUkáty gritf togaap esti korrskt, urt ét komoly magitmán Aa oraág egyik dtö miguáM, ki ép oly közelről érezte TtoM gról háxelnöki tztgorát, mint például \'a merénylő Kovács Qyula, két politikus utján wegtzenleite Tiizántk, hogy bár a pa—kM Mlogat áihidilhilatlin szakadéka váliMtja d őket egymádól, még tan arról ndafidve, bon Tisza Idván jóhiszeműen, meggyőződésesen cselekszik s ttjdenti, hogy Ttaa gróf szmétyé a Immgyobti fittteleiben tartja.
Mi mélységeim sajnáljak Karács Qyulát sz tabert; 0 áldozata tolt haditeton taadliniaánit (bár, ugy látszik, itllött aayagi vuaonyu ia növelték elketeredétét át Üduntlmái), de azt btozudk, ha nem ll több toga, da mindenemre több oka via iá Károlyi Mihály grófnak, bogy az magmentte, mint Kovács BT BáUuiiáÜllUuitr nwsndt. Károlyi gtól mégsem pályázik Ttiu (leiére, még cuk magáubeuBieté* bán ima akarja érinteni. Elismeri Tiszt jóatáodékait a megvan benne az az okot hogy a politikai erők mártö-nem akarja aa erőszak végleteivel még dvadultabbá tenni.
Nonég egy ■ unkapárti újságíró, Pályi Ede ugrok le tz ülésterembe ét inzultálta tt dteoáhat Ma Kovics Qyula fegyve-na atatéaflatot és öagyilkoiságot köve m d. Mindkettő exaltád, s Térmérték let aanUHa határain tol járó ember, tohát péMaadáiia. vagy arra, bogy hatást ktk-saa, egyik atm alkalmas. Kovács Qyula aMM aid|iáginu szomorú és fájdalmat, de poHMkd lényeket nem érint. Az dva-dult temperamentum, vagy a bomlott így wnkáji atm homályottthtijt d a dolgok lánytgél t bizony szegény Kovács Qyula hiába Mtto magát főb^ mert ezzd V hafBátoyi váHozátt tem idéz elő a poütikábin.
A r«volvere« ülés.
Budapest, juniut 7.
A Upvtodőkáz mai Süsd mwMbbsntő IncktoBi avatta mag. Kovács Oyula gaz-dipárti hápviadd eígjtrn rálőtt Tisza totváa gróf házaMkre, da nem talált, adta magái Mto főbe. Ax tléa. melynek kartlében a merénylet történt, a követke-aiMppaa Myt la:
Aa dtoaaán pártok alhdárodák, bogy aaok a ugjdk m magjttotmak a Házban, hftd onnan már iaodalton akávoHtotlak. Dddőtt 10 éohM ba la juthattak mind-ayájan a Ház náatormábe, ds csakhamar ■Mjdtd Petiik Prranc rendőridtgyeló, tfaHteril t tov uW ■
pMRIRI ■ ■! W á
— Felkérem t/WgyalmM, méltótágot ás aagyaáaoa kepviséW urakal, kiket u Illésekről kizárlak, tzivetkedjenek távozni.
— Csak az srőMtknii ingidtk j — ngta kóreibtn az ellenzék.
— Kérem kegyelmes uram, — szólt a felügyelő Justb Oyutáhoa, — vegyék erő-naknak azt, ha önOkd egy rendőr a vállaikon megérinti.
— Aa már erőszak, — hagyta helyben Jadh.
Erre .Pavlik előbb Juath Qyulát, majd a többi kizárt képviselőket ntegérlntta, mire ezek távoztak.
Ekkor megjelent Tisza Idván gróf az elnöki emdvényan. Éktelen ttpolát, trombitálás. oidilás lo adta. Tiui fölitta a ujoogik neveit i "H ozott. UmtA megjelent Pavlik IdOgyeiő tzáiöiven rendőrrel a moat azokat távolították el, kiket Tiszt WWn Erre at igéit eUemék Hwau\'i
A merénylet.
Mikor aa ellenzék elhagyta a leimet, a baloldali (eltontéki) újságírói karzalró\' beugrott az misterembe Kovács Qyula, a kizárt gazdapani képviteló ét magából kikelve kiáltotta:
— Még van itt ellenzéki I — és revol-wwr ráMw at maatkan \'iniilfir Tlaaa Utváa gráfra Wtt-
Kováca tfyaáadáa hátid* ttor lőtt. Egy pillanatra tiáat-talt, at tán a aipiélk gebét la kilőtte Tbraára. Egyik golyó tam találta al a Ház thlkM t atatáa Kovács főbe lőtte atagát. Vártál borítva, eaxméletlenBl aaatt aa ^)aág^rél pakol T alá.
A merényletnek irtózdoa hatáu volt A munkapárti képtlaélek Kovács Qyulá-boz rohantak, mire az ellenzéki ujságirák odakiállották:
— Meghalt, ae báataákl
Nagy Sándor, Kubinyt Oézi ét mátok torkuk tzakadlából kipirulva kiáltották u ellenzéki ujiágirók felé.
— Hitvány gazemberek, maguk a dákotok, maguk engedték bel
Kováci Qyulát bevitték tz orvod tzo-bábt, ahol ét. Alföldi Béla, a Háíorvosa bekötözte. Innen a Herczel-szanatóriumba vitték, a útközben Hock János meglldotia A íztnalóriumbt r m^gállipilották, hogy Kováci Q)ulának a koponyactomja meg-ronctolódott, de azért ha kompHkáaó nem jön közbe, felépOlhd.
A merénylet óriáti kavarodád idézett dó a Házban. A karzatokról a megriadt nők sikoltva szaladuk te a képviielői lofyoaótri, a Hát minden részében fejvesztett tömegek italadgáliak i a képvf-időház dőtt nagy dolgot adott a rendőriégnek ft, - hogy a fditgalott tömegei izékMttotH. Cukhamtr megjeleni a Hátban Markovks rendőrkapitány, a megejtvén a vlztcáuiot, megél la p«o(U, finn más, mini Kovács nem naHnáll fegyvert. MagiáltopütMiák továbbá, hogy egy golyó a magyír címerbe hirMoll, kellő at ünökl
imiN tagb*. *gy pedig Ttaa jtgiaatoli huta haraMtki. Ha m a golyá agy ujjnyival feljebb ángy, akkor a háadaBhM találja
ünneplik Tlaaát
Mikor at ntásiaraiabsn némtl«g helyreállt a rend, Tlm gróf taadl dfoglaka hetyd át toy asök:
Egy OrM rémleitot hövaMN d, da önkiiével magának to vágtt vaMt, hogy IwiMla Ötagái i A®ttotő igartijmol|ál-Idáa Ina aüi Nem M aggya» Mto dk#d Mlg/dialhMl egy értit rimtettámk Hottzaun Imtokoljá elnöki efMaát, ti ad kUBOi péWáfaa Wvalbotva igatrtja, Aa alád 01 peren fsWggitzU
Szflftd után Jmámk* Béla daOMM, a a Ház htrmidtzorl nlniáihan dfagadta a hónvéd lég bOntotő eljárásiról, u aan-likai tzerzWésról ia at aj etódemtk tdáUHátirÓt uóW javaddohd Imiin a polgári perrendtartát életbeléptítéiéről műm javadat kertit napiremtre. Miután Pián Sándor előadó liatti tolta, Székríy minitzter, Blanár Béla ét MmaZdgnoad hustátaWIak, a Hát a javMlaiot M réstto-telben dfogadia.
Ekkor tomd Tina fogtállá d az daOhi széket Nspirend elölt Mitó\'altfkaM Ni áenáty Károly gtól s köv tok, hogy i nsplóhsn Orökitoék mag ad a mélységei felháborodást, mely ■ détatőtti eseménye kr ki«éne Tisza jdteaw tisztán áll at ország elölt a hálál ad a gondviselésnek narancaát megmenekOléteért. At egáia muikapál égy emberként OnnepH ét M vtteN Őt. E ttavakre munktplrl felállott áa percekig éljenezte áa -laaaolla Tiszát;
Ttaa röviden viltaanlt, kijelenteiie, hogy mindaddig rendOlellenUl fittyén marad mig munkáját teljeven el nem amsét.
A délutáni filtere huszonkét mentelmi Bgy tárgyalt tál testét
Kováca Gyuláról
Kovács Oyula, a merénylő képviselő 1879 Fen tzBUet\', tohát mod 37 évet A Házban Oyo-nál képvitell Roppant in dulatot embernek ismerik, ki nagy vágyónál elköiiöiie, a motl at anyagi bukás szélén áll. Míntp csMW kérlek ellene. öngyilkosság gondolata már korábban meg-fogamzott bernst, a cm előkés:Öleteket Is tett. Mi reggel azzal távozott d a Hui-ígáris izállókiM, hogy többé nem tér vtotu.
A helyzetről
Budapest, jtmiaa 7.
A nemzeti rttunkapárt vezetősége, ugy-tzinién Lüktet László mjniuferelnök nagy tömegben kapják az.ortzág öilftdín rtmté-ből a lávirft \'kit ét leveleket, .melyekben Odvötlik őkei a pirlameat muAtképet-l tágémkkt lnadmiii dhalMikil. Nrltoáa vtló a felMabadulátntk az tz érzete, mely a polgárságot álltatja. -Lpa kdto matíenOI érintette iz ellenzéket, hogy gróf Károlyi Mihály kéi márnán kDIdött Tisza Idvánhoz éa spontán kijelentette neki, hogy nyilatkozatai nem vonatkoztak Tisza István személyére, hanem cuk politikai el járásit birál\'ák. At ellenzék, melynek nagy hsjlaadóaágt telt volna a politikai harcot táraaddmi térre ia átterjeateni, fájdalmat leckét kapott éppen attól a férfiútól, tkil olyan ulvesea állítottak volna annak a mozgalomnak az élére. Nebtbieaky Oyörgy volt koaHdóa főiipán küépéK a munkapártból eltzigeleiten marad. A munkapárt köriben tisztában vannak vele, bogy a k lépeti képvtodő a koalícióból a nemzeti munkapárt védö-tzárnyd alá menekült, moat pedig nem volt meg az a halárosottaága, hogy a többség politikáját támogasu. Nebebrectky az ungvári kerületet k^tviadlo éa akik a kerület hangulatát ismerik, ugy mondják, hogy válanlói köreiben képvtoelőjük lépést erős lehtngolttágol kelteti
■tol da—1 hatott, aafc ii»i»H
M, (aatat
Nyilt-tér.
Salyot CMládi toncttpátom követkéz-lében, valamint ennekfolytán keletkezeit nagy elfoglaltságom miatt ezúton viszek buciul mindazoktól, akiktől ezideig eibu-ctttzni tlkalmam nem volt. Kltönöseo buctuzom Horváth Terit, Rhelnwald, TanMhbargcr Jánotoé tnyóaom ét Péctdl Hedvigtől
•740 Tancaenberger Jóaaetné.
FELROBBANT
d MtaanUa gyakt Iflpownklára.
TCkkt
Idtt uaáaMtat
Bi
A Bttiujhtly melletti WMrMtoflm ma reggel ImgtkJ/gpék a. aaaaMlii, Iggangyeéé ajguiaUÉt át a attja rokbartái, — melynek atd dkarW kideniepl, •i «(én M vkMvt, fm m* métrt
mmmJStí Ét m&at im^^IMÍ
MVvW w HUH aMjlaM"MMtl
A oWtoitáwn Mponatttrkaa MtaMgy litái tokiaáia lőport tartottak. Ma raggd robbanát történi t toronyban t agy pillanatban at egén taktán a tavagÖbi rapklt. A robbanát a raktár cMk püMlalá btkál ttáiMvi-a méternyire eldobta, dt mm mm meg, A robbanás oty irtótnw detonációval meat vigkt, bogy Bécsig tlhallolfík. A kt attlrólt a wicnerneusltdti rípülőíér öttiet hangár jak tlpamlMMM a vagyonokat érő repülőgépeket It löokrt-totto
A robbanás ereje a JoteftUdil Iskolát Whtrengáai tarOsa mtgtátta, aa Bmmi ablakohal beiuzla a a gyetmtkek közi otyen pánttal kajtatí, lagy taak min gátolva menckoiitk aiamaranböLKOakea két ád leányt botira gátollak él tölgyet-mtk lalyottn migMbtdfll MwitMik kötelében a robbanát kdöotftt (gy f lat, a mely aa III dolgoió, kaidra ijedi munkátok elöl \'eltárta a ktjárád, Itt to rdaai Jelenetek játa/Ődfak to. A munkások agy-mád tépve, fátzigálva igyekeztek ment kölni, miközben kösilih nagymn megee besült; némelyiknek a KlMt, orrát tépték kl, vagy a karját törték el,
A mentéli munkálatok már meglratol-tak. Eddig 15 halottat At mintegy nyolcvan sebesültet talállak A Mgityomái «ly erői volt, hogy még Déciujhelyen te bauzta at tblakokti. .
Héa, juniut 7.
A legújabb megillapkia szerint a möl-lersdorfl robbanát harminc emberi magáit, köztük egy kapitányt éa bim önkéntest á százötven ember megsebesült.
Iiiiiisik qj tíU Ml.
Btol\\0 zavarok eg, tante^lOletben.
(Fölkértek bennünket, hogy közöijOk af alább nagj- L\'^t a»rtrtd. Ezeknek helyet keltett adnunk, mert a cikk, metf miéit B. J. tanár ural támadái érte, tzin-tén a Zalában jeleni meg. Talán letoate-gtt to haagaalyoaal, hogy at alábbi nyilatkozattól hí IiI|iim dvol állunk, aa ttotláa írójának a magindolgt; n Ma a mi btvetámnk, hogy migákipltiia: menynyiben van igaza ■ aytlattotónak. At esetleg érkező váiasznik, l fffnétxctlciiflfi,
ointéa helyet kell adnunk (A sstrk.) •
Egy őezlntc asó.
Pár hittel ezelőti történt, hogy a top hasábjain névtelen 01 egy cikket, meg, amelyben at ipartestületnél a dúlások körüli visszaélésekre voham bátor reámutatni.
Bár ima sorok megírása etapén t tisztán közérdekből történt a iimaüdi tzeméiyi differenciák aem taaggerátták, ami külöaben a iorok józan áfohrtaáaa után, azok hangjából vitogotan kl to lkaik, ni égit akadlak, különösen jóakató tanltó-társaim közül egyei Bmb fejű, alattomos, fol)ondárterméuwtfl, ravaaa politikusok, t öntelt, htjuát kedvelő, dMsikodati t caah pöffitzkedni tudó dákok, kik a legutóbbi t\'eilületi gyüléten, amikor je en oem tokit-tem, mert maghivi tem voltam, ad kapu* táliák nekem, bogy az általam kt cikknek ^
(Ml tutin &
ZALA
S. oMtL
H bajszának ním *oM egyéb célja, mini Mill ipuiikolal igszgaló be-
Blr aa Ipartekotd tanítótestületet \'ken-miképen mm tartom kompetensnek, ká-KmBaan pedig jogosultnak a dologban fltf Mtfkaiéan, különösen annak ezt a iag|ál, miedaaooéltal, mivel személyemnél aMg pwxkoa arádon, távollétemben olystMéppen nyüdknztak, amely reám uHrt becatleibcvágó dolog; köldeseé-pmutk tadnn Mg) ina iip hattfrjfi" tí: jelentem, hogy engem aa emiitett rikk aiagkáiÉia ummifdii iwllákiaándál nem Hjéiek, tanán a hflzéfdek a ai ipar-dtolH tanilótestDId reputációjának a ■agvédéae, amiéri, azt hiszem, vád így Halán bem érbet. S ha mágie dflhtői tajtékzó, uszályhordozó iéakaréim ed iiáidlkima ugy magyarázták, ahogy nekik legjobban eetk a akadnak bOlye tsszidensei, kik abbéi attcéem tékát bo-vácaolMk ám legyen. Mágie ismételten benganlyeaom, hogy soraim senki saemé-iyél érinteni nem akarták, da ha mágia bármily raaeiakerat est Kiolvasná belőle, a Islelésságel mindenkor vállalom érié: Ne higyjék azonban tisztelt jóakaróim, bogy olyan nagyon ijedés termésselII vágyói, mert ette különósea ez esetben ehom nincsen, már azért sem, mert én-nyíltan azokiam kártyázni a soha olyai nem teáidt, a miért s feteiősségd nem mentém váltain! Itt a nyilvánooság dóit 0 zenem meg nekik, ha tajtékzó dühök \'•vslsmli akar velem, ne alattomosan, ravaszul, orgyilkos módjára támadjanak, legyenek nyiii, egyenetldkÜ tmberek, támadjanak nembe s ha valami táj érzékeny kii telküknek, öntsék Id elöltem, megadom rá sz Ötökké gyógyító llislro-mot s ha felelősséggel tartoaom valakinek, bármelyik űredejü asnidensének sz elég-léteisdásrs is miedeekor késien állok.
Banekovies János, ígszg. tanító.
HIRCK.
Időjósló.
(A netconriogial latént |ilwitw.)
Budapesti junius 7. Meleg idd várhaló, nyugaton csspagék-
kd éa zivatarokkal. 274* C
Déli hőmérséklet
— Az egvrszegi rendőrkapitány! ál--téfc-2aÉaagerliegrfl jelnwik, hogy a_ legutóbbi várod közgyűléseit Wu^jw/ napliend előtt hlnétalt s-foditványoziv: hogy a bekövetkezett savamé politikai vinonyokra való tekintettd írjon fd a képviídóieMOlet dr. Bálás Béla főispánhoz s kérje fd, hogy lőttre be a rendőrkapitányi állást. A közgyűlés n indi vány eltagadta.
— Nagykanizsa közegészségügye májasban, A minap terjesztette be dr. Aétz Kálmán várad L orvos a polgármesteri bliatalkm Nsgyksnízss vároe májua had bDaegáezaégOgyi állapotairól szóló iéiüHii jelentését, melyből közöljék az alábbi bOoérdekü adatokat: Nagyítania án az dmuK májas hónapban az Időjárási viszonyok általában kedvezők voltak; a hé legnagyobb risiében meleg tavaszi időjárás uralkodott, bő eaőzésekkd éa ndekkd váltakozva. A kőzegészsigl álla-pot a felnőtteknél kedvező volt, kórjelleg nem uralkodott, a megbetegedések száma csekély vott. A gyermekeinél kedvezőtle-ask voltak a közegéazaégi áliapoto . Irt Isglahább a légzőnervek hantos és lobos
Av fin gyermeke szenved
a fájdalomtól mdydXbérkHMeek, ótvar, nedves, tóvötösödöti, feWörzsölt vagy feltört bér akoe. — Edk elten számos orvos és szülésznő a .Babyurim eréua* gyei luekkeuécsW a legjobb eredménnyel ajánlja, mdyazün-nal fájdalonioiUapitólag és gjégvIÍMag hal. Felnőttek le kttfinó eredménnyel használhatják bőrkiütéseknél, lebötede-aefi bór, kézdurvuláa éa lehtvsarito etten. Vigyázzon minden doboznál a .Babyndm créme" névre, és utánzatokat utasítson vissza Kapható minden pépaaertárttaa, dobo-aonkmi Őűluléfért, vagy magéoál akanttOod Brodjov HL .Zrinyl\'-bez ctmzett gyógyszertárában Zágrábban.
betegségei észleilettek, számos esetben kedvezőtlen lefolyással. Nagyobb szárffban fordult elő a kanyaró, de enyhe lefolyáe-sd éa szórványosan a vórkeny, szintén enyhe alakban éa lefolyással. Ami általában a fertőző bdegaégeket Illeti, gyermekágyi láznak egy esetben, diilerltfu 3, báráapbimlő I, kanyaró 54 éa vörheny 7 esetben fordult elő májusban Nsgy-kanizaán. - E hóban tartották a várad orvosok a kisdedek leveui himlőoltását, A különböiő okokból elmaradtakat t. év szeptemberében fogják beoltani. Törvényszéki éa orvoerendéri boncolás e hó folyamán nem volt Nagykanizsán, súlyos lesti sértést kettői követtek d, s egy öngyilkosság is történi. Cimebajost egyet konala-láltak, fluii Jűzzei fiZ nfla mOrtm-legédei. akii idilli dkoholiemueed további megfigyelés végett s v. köikőrháaba azálli-totlak be. A május hó folyamán Nagy-ksnizaán előfordult 54 haláleset közül 20 esdben tOdóbei. gségek képezték a halál okát] szívszélhűdés I. hasháriyalob I, ránggOrcs 9, tüdőgOmőkór 10 kanyaró 1, veselob I, agy bántalmak 4, aggkori vég-kimerülés 2, fulladás 1, mébdaganat I, götvdykór I, vörheny I és veleszületett gyengeség 1 esetben volt hslél oka.
— Diákok a tornaversenyen. Pécsett hointp kezdődik n országos lomaver-seny, melyen a nagykanizsai* és az eget-szegi főgimnáziumok ifjúsága ia reszt vesz. A kanizsaiak közül 65, sz egetazegiek közül 34 laiiuló ven lésxl a *
— Oyllholt e keszthelyi vooat Balatonszentgyörgyi levelezőnk Írje: Tegnapelőtt este 9 órakor a keszthelyi vonal Balatonszentgyörgy állomáson elgázolta Csepetyi Ferenc gszdsg nemesbűki birtokost. A vonat kerekei a szerencsétlen ember mindkét lábát lemetszették és nyakát ajfijiwfij^^ Mire pályaőr a hdytzi-eére érkezeti, Cwpell mái hatolt vott Aa orvosi—vizsgálat szerint Csepeiyt twaé vott és igy kerüli a vasúti dnetr közé. Caepdyinél, aki leggudagabb ember volt Nemesbükön, több ezer korona kén\' pénzt találtak.
— Balatonföldvár vízvezetéke. A Balaton földvár fürdőréuvénytáraaeág vízvezetékéi, — mini ottani tudódténk írja, — Kőröshegy kézség kívánja átvenni éa mint közmüvet kezelni. A lerv az, hogy a község erre a célra 30 ávw amortizációs kölcsönt vegyen föl, amelynek kamatalt éa a fenntartási költségekel Is a részvénytársaság fizetné, ugy, hogy a 30 év d-mattával a közmüvek a küzaég lulajdo-nába mennének át — A vízmüveknek átvételéhez 200.000 korona kölcsön szükséges, amely s részvénytársaság ingatlanait terhelné. Miután sz e tárgyban legutóbb megtartott képviselőtestületi fllés nem volt határozatképes a tárgyat a legközelebbi ülésre tűzik ki
— Óra éa szemüveg beszerzésére a legalkalmasabb cég Szívós Antal mfiérál éi láis\'erész, javítást olcsón válld .Szarvú szdló" épületében.
t ,J- keretméntelepoe/tály Nagykun i-aaán. Rövid idő kérdése csupán a nagykanizsai uj méntelepjnegépWáeének dolga. Ed már cenk u építési terveknek a legfőbb katoad helyeken való végleges jóváhagyása héelnHeál, ami azonban, ismerve a katonai érdekek ügyének gyors dinté-zési módját, csak igen rövid időn szóló késedelem lehet. As aj kanizsai méntelep hivatalos elnevezésének áa működéd körének, valamint az azzd kapcaoialoa különféle áthelyezéseknek résztelei bői hivatalos helytől az alábbiakai közük velünk: Folyó évi julius hő 1-évd a pslini 5. sz. ménteleposztály parancsnokságát a hidegvérű tenyészkerűld összes Ogydnek vezetésével megbízza .liitfllWlllHyilillb parancsnokság\' elnevezéssel Nagykanizsára helyezik át Ai u| kanizsai méntelep perancanoka Molnár látván százados, a pslini ménldepontály jelenlegi paianca-
■ uh. III - 11 .. - — ....
duu lesz. ugyiiieaiw is eoatgt nagyatádi 4. számú ménteleposztályt NtScIiczi Horváth Jené százados parancsnoksága alatt Pallnba helyezik ál éa annak működési köréi Zala-, Somogy-, Vas-, Baranya-, Toitia- és Sopron megyékre, ezek mdegvérü lótenyésztésének szolgálatiban subták meg.
I — Aa érült légionArlae. Üyékényea-ről irják lapunknak: Kavics Qyula kaposvári uzialos tegnap délután htrtden megőrült a gyékényül vasúti állomáson áa nagy botrányt csapot\'. A szerettesd len ember rendkívül sokét otvaaott e franciák idegen légiójáról ée föltette magában, bogy mindenáron légionériut lesz. Megszökött tehát Kaposvárról és Franda-orsság felé vdle az útját, a gyékényest pályaudvaron azonban kitöri rajta az örüld éa mikor a vonatbél kízzállva mag-\' látta ult a haláiieudőiOket,—bozfá|uh lépett harsány hangon vezényszavakat kiabált éa folytan ad hangoztatta, hogy engedelmeskedjenek neki, mert ő- légionárius. Az állomáaon nagy vott a konder-náció és csak najnmehezen aikerdlF á" tébolycdott embert lefogni. Bevitték a pécsi tébolydába.
* Csitri, ugy véáuog éure, nogy mér most, a színházi szeron kezdetén ktmert-teUűk a dicsérő és elismerő jelzők tárházát mely renddkeiésOnkre sll. Mi ujst tudhatnánk még mordan! a Csttri szerdal előadásáról, melynek dicséreté ól még ma is hangos a vároe; mi ujsl mondhatnánk Haláss Ilonkáról, kit elhalmoztunk már a dicséret minden rirágávd ée ékkOvévd, beleértve a cdllagokd is. Szerdán, a harmadik tdvonáa végeztével a zsúfolt színház fölemelkedett helyéről a lapéul, éljennel, kendőlobog tatáiul perceki ünnepelte ezt a tüneményes nőt valami olyan tüntet ésszerű léggel, ahogy Pesten a nemzeti munkapárt szokta űnnepdni a miniszterelnököt Elragadóan bájoe vott Haláaz Ilonka az ünneplés középpontjáben, de mi még szebbnek találtuk ed e közönséget, mely oly hálás éa dismerJ Ind lenni akkor, ha komoly és igazi értékkd kerül szembe. Azt pedig nem lehet Idrni, mi vott 6 a Csitri-ben. A fegyelmezetlen, a lázadozó, eszes, végtelenül kedvű és naiv gyermekleány ée cssk abban a poézisben lehet ily tökéletes, mely Halán Ilonka minden szavából, moaolyából, frappáns ás kidolgozott megfigyeléseiből kisugárzott
Zagá éa szűnni nem aharé djensés Mosta, hogy a csokrot, melyd felnyújtotta* oald, örömmel áa ittri eltimeiáael adták -Nagyon sokát eetteae moediaaBé Ma/-tkényl dicsérdért Is. KMUdan tntdiígens, Wtűnő mnjdenáef éa diadingváJI ne-doni aévMBaahn. A tamMaégnak éa dgondoláanak sikerüli prodaklumA minden játéka. A Csitrí-t a triász vitte nem laxttspi siketre, melyet Majlbényin éa Halén ltomén kivöl kd Margit iglnttsti ki, Zdayt. a mi rendkívül bájoe éa tatentaaiei töídlnk mellett is virágcsokonrd tünldetl a köaöa-eég. Caaada eett -oaesepláae. aif diszkrét és mflvéád volt, bogy büszkék lehettek rá. Cnréay< Add áa fb/or Ágnes a"kéi itaaináiU szerepében tökéletesek vokak; a közOnség nagy eüa-meréeed emlékezik rájak. Ketdjűk éura-venní, bon Gaathat Malvin tt nagyon elfogadható, megértői, Ügyes silaáeenn, ki több gyakorlaital még az ismertebb nevek közé emdhedhol. Aa eMedás sikeréi emd-lék Tomiét és Ttuuőcy A dinietek gyönyörűek, a tengerparii réu a különböző világítási kiléteikben pompásan matatott \'
* Parasztbecsület. Tagnap este megint parádéé előadás vott u uj kanizaal arénában. Sajnos ée eléggé nem raeead-ható, hogy a nézőtéren ez alkalommal sokkd kevesebben voltak, nini amekkoia közönséget sz sz előreláthatóan pompás operaelőadás megérdémsK volna. Mindazt, amli a színtársulat minden vidéki méretehet meghaladó hatalmaa és értékű hanganyagától a minap, a Bőregér ddadáu-bor elmondottunk, csak igazolta áa ayo-metékoien megerőslldte as a műélvezet, amiben a tegnapi előadás alkalmával részünk volt Eltörendő művéül váQaJkosáa volt a tegnap- éa elsőrendű siker ennek -eredménye. QWj| 0%a kitejezéslell gyönyörű szopránja Santuzn nehéz aserepében diadalmasan harsogta lul a hetven percig tartó agyétlen felvonáaon keresztül a zenekar és énekksrok erőteljes harmóniáit. Kiváló zenei képeseégek, temperamentum éa játék művészei tündöklő lánccá egyesítették munkáját, melynek alig van párja a vidéki színpadokon. — Batányl Ferenc tenorista volt e partnere, aki gyönyörű hang|ához méltó szerephez jutott Tortidu alakításában. Aa dóadáe meglepetése vult Zalay Margit áa Pajor Ágnes szereplése, kikről kiderült, bogy igen csinos ánekhanejuk is van, andvd pompáim tudnak bánit Alfiót Várady Márton, a baritonista alakította, akinek éneke szintén tok szép réizfetben bővelkedett. Az opera előtt, melyben még Totrray Béla karmestert H e\'i meg nagy és őazinte dl-c fre», a .Valami hibája van\' dmű egy-Telvó itos viglálék ment, melynek szereplőt közül Halász Ilonka éa Somldr Zsigmond rendkívüli sikert arattak.
Heti műsor: I P/mtéb Kh »röt. Operett
Szánkat; RsMó lovag.___
Vasárnap d. u.^féihelyárakkal) A kis lord, énekes vígjáték. \'■ • , este: Cigány szarelem. Operett.
Gabona-özlet.
Távirat. —
Budapest, junius 7. KéaiAra-Bztet i
Változatlan.
Határidő-Üzlet: Buu 1912. oki. 11.49 . . ápr. —.— Rozs . októberre 9 53 Zab . októberre 9J22 Tengeti 1912. jua 8.80 . jut 9.88 Repce I9IZ eug. II—
Felelósazerfcesztő: NAOY SAMU. Igazgató: BOROS jANOS.
ALT és BÖHM
NAGYKANIZSA, Városház-ópúlet,
Heti sorozatos eladást
evOMÖLcernka minden házUrtáaban nél-ktutkr.hetlen 1 db. ára t kar.
Só és paprika-tartó színes fsysnce t rtrti ára eo fllier.
Nickel kenyérkosár tayencs betéttel
I drb. á«a K t>
hltll li| Ültillll 1 |U|ilT*r*\'"n ^^ «»•!* *« B levstpaptr eo
Cauárak csakis ts«a s hétc* maradaak áriUybss. t VMákl rendslésekel piainMa inXlatSaS
23e
HÉT
1911.

4. oldal.
jCz épülő Jpehel féle házban
egy I. emeleti ötszobás és egy I. emeleti, esetleg földszinti háromszobás modern lakás, valamint egy raktárnak igen alkal--más senterrein helyiség november l-re KIADÓ. ,
Uirilaiszi
8738
ZALA
m mn a
A mai kórsuknak megfelelően berendezett 8728
mészárszék
takássa) együtt azonnal bérbeadó. Bővebbet Strasser Jakabnál Letenye.
Saját gyártmányú és the flmericon shoc Company Botion a
valódi amerikai cipőket óriási választékban tartunk raktáron Mérték trtán-fcésri--tünk mindenfajta cipőárat
ffllttnyl Sándor és Fia
NAGYKANIZSÁN, a PÓ-UTON
a Vlna paloti)Zbai>,
Egy fíter
RUM x
... \'\' ben
0K~ K. 220
Kapható Geltch és Qraef
Drogéria, Maaar- éa csemafe-
kereafcadéaébaa. -Nagykanizsán, (Véraa^a palota.)
Schmidt János
A mesterdalnok . . .
Cipőm szép éa tökéletes, _.
Benne tárni elveesta. Mai ka dpét V varrok. Rajt van
KAUCSUK SAROK.
ualámi gyáros és hentesáruk nagybani készítője, Fogarat. Ajánl 5 kg.-oa pnetaewagokban: Beérendő aaáraz kolbász aulonnál
kg-ját ...........1.41 f.
Elsőrendű szallag szalonnát Mts-
tOlve kg.-ját . . v í . . . . I M-t. Paprikára* szalonnát aaslsgban 156 I. EtsfliemlB tlsztar disznósajt -r—~HP tr
SiőllőszálHtrt kosár f: OyOmölcsszállltó kosár Baromfiszállitó kosár Husszáliitó koetf minden mennyiségben kapható aa
Irazíias Kizpiiti lidltmitkit
kőid kébe tartozó faipari és kosárfonó szövetkezelek
Értékesítő Központjánál Budapest, VI, Podmaniczky-ulca 40. sz.
Szétküldés! raktárak: Budapest, Kecskemét, Szépfalu, Szeged, Zenta, .Nyttr», Apaiirt.
Nagy készlet a kosár-szakma Összes cikkeiben és gazdasági leesakftaOkben.
Keveset használt
zongora k(tdvozófi/féfoltk mo/UH
ELADÓ.
Cim a kiadóban. 8709
In künn ajánlok
Oytaftlcsfákati
Unv* tflrer vtí-SáeyetfeM ÜM, kOrtr, csr-rsaaaye, MfZT. kajaxlo H hsadbandu sanv. rtegió t* etóui.
Fenyőfákat:
^B^^a a neines lenyö-| kot, Ttiuja, Taiua Sspyrsaüs Bnxnsokat, szegélynek vetá Wtpt Bejaw íputtpáat) éa BnrratTtoL UfTMinlén rr-lápA éinbokroai.
Spárgatövet
z trss íoo itarst) S1 korona. — J 4 100 darab 4 horo
Fasoruk utak bcM
{cqcnqenyárfót.
4—5 ntto napa 10
ilaiati_
darab 40 tarfiT
Vlrágpalántákat:
Ntargeetoa, Salvta, Pochaia Vanília. BafAala, Col mi, Lobella, remoataal SMtrfS; dtsz Caaaa éa Dáhliákat, -mindcnliíle as6ny«g é» nyári virágpalántákat.
Rózsákat:
UOillOfU, lMpt*l0flSfi, bokor í. luió-rónSku agy-két pél«a)iB>eaa,—to* fajban.
sí vTTimm Jói5ir í\'áaa
Báthory-u. 22. kertészet a Nagykanizsa, Fő-utt az. virágüzlet
érteni mi
bármilyen nagyság ban a legmagasab árért -sem.- itou-1
SCHERZSAMU
______ÜUböfll bm^ánr* •
99VÍ
ÉRTE5ITÉ5
Értesítem az igen tisztelt rendelőimet, hog) 1(1 év óta fennálló jó hirnevQ azabó-niiihclyeniel Király-utca 14. sz. (Ssbochay féle hátba) helyeztem át ahol a mai kor igényeinek megfelelő
URI DIVAT-TERMET
rendeztem be.Raktáron tartok mindénféle bel- és külföld) gyapjú égöveteket és szókból 40 koronától feljebb készítek uridivat öltönyöket. Ugyszln lán lation öltönyöket legelő* nyöaebbárak mellett késül k. A n. 1. közönség szíves támogatását kérve teljes tisztelettel
UHU Mik». ferttszafei
aan
€riesités !
Van saaiaicaéiii a nagyérdemű közönség becses tudomásán juttatni, .hogy a helybeli gflefOrdO udvarában (Kisiatady-otca 4. sz.) a jelenkor igényelnek meg-Metó éa sakidenhéppcn modemül berendezett
gép és mülakatos műhelyt
nyitottam. Több évi külföldi tevékenységem alatt szakmámban gazdag tapasztalatokat szereztem, melyek lehetővé teánk, bogy tisztelt megrendelőim igényeinek teljes mértékben megtelelhessek.
Elvállalok: Artézi (mélykút) fúrásokat, fOrdó- és vízvezeték berendezését és szerelését, mindennemű kulsüvaUyuk krfaiitéaél kéz- éa eróhajtáara.
Készítek éa javítok: Gőzgépeket, cséplőgépeket, motorokat, azótóprésebet, permetezóket, mechanikai munkákat mint Bicikli, varrógép, atb. lakatos munkákat mini vaskapu, sirrács, tartányok, vasszerkezeti munkát, úgyszintén mérlegjavitásokat Szolid éa jó munkámról tObb tórangu Méltóságoktól elismerő okiratokkal nnátfcmm. Maidén munkámról kezességet vállalok.
A nagyérdemű közönség szíves pártfogását kéri 8501
tisztelettel n»ctO. XstTréXL gép-műlakatos és szerelő.
MK- TJ^JSnTXiÖiC FELVÉTETNEK.
KWIZDA-félc korneuburgi marhapor.
ílmt tisr Imi. umtHMlil n iiht rtnét.
50 ív óta a léetonb IsliHőban Iwiu-nS latban étvigytalasnág, io«*« emész-LaásmÉL a t*| |avitá*atm • a it|eMs lo-koeáaá-a, 2
in m in 114 Ml m Jl m.
Képes árjegyzéket Ingyen és bérmentve

ffraktir: (vizit fime Hik h^^^Z^
Ha üde ós finom arcbőrt óhajt
mm* m m A CRÉMET
használion IRMA fi^
azeplöt, májfoltot és pörsenést eltávolít ártalmas anyagot dft t* Jl dl nem tartalmaz. — Kapható: dl dl Á dl
XDXTTXr P VTTT X SALVATOa gyéfjraaer-XVJZ^AXV VJT X u L/n tárábanNAOYKANIZSA.
GLEICHENBERG
fflrdő
Idény május 15-től szeptember 30-ig, felBImulhatatlan minden légzési betegségdinéi.
Világhírű gyógyforrás.
Felvilágosítások és prospektusok a fflrdő igazgatóságáflál Oleicbenberg.
8428 STEIERMARK
CIRKVENICA
tengeri fUrdtí^és klimatikus gyógyhely. Ilim illlftt)
■cyeaQII baltáiéi tnngart fSrsM. Meiés homokpliis, Oyeimekek WSgytM nélkül 200 méter nyíre benahatnek a tengerbe. Nagy gyógy hotá* | |0<vély áa angolkörnAI, aa idagriedew betegségeinél, vérsssgényaég, lápkórtiál. nOlbelsgaégeknél, elha|a»odátnál, IdUll cwkW <s IimiiN
mánál, hu\'lfMrnái. j^r Fürdőidény május hó 15 iöl október 15-ig. Mint klimatikus tyáeyhslf páratlan maláilánáíj InllusDtaaál és mlndsa hunitoa bstegaégnél, —
di hwktni iH?ti kM i IMíIMMi.
.Sala IIUMill áa NyeaA lámi IsiU mig- .... .............
Megjelenik minden hétköznapon este €
fci.ÉilJil.l-
NAGYKANIZSA TELEFON-SZÁM 79.
A 1 " | \' M Hil !■ k ■
mL léliK
r.öntnfa Ajuul
llolyfeaa I M
horiWl \' aȎtl
...Vr. IJS * I E»> Un iv< 5J0 . ^
\'éUnt 7.- | FtlMM
Ult.

l*y»a Mka fa* (|flUi.
US -i ina, > \' i i\'I k.J"I 1 M B4. EljeufjliH M ll» iiMW 1
körteit — tiiiUili|l É I « ■
ttaiaag— POLITIKÁT NAPILAP.
^^^mmmmm————■ g ... ■■■■ ......[i—a^j^j ^ i ..i ■■. ■ ili^I I ..............am
XXXIX. évfolyam 129. szám. | Nagykarrizsa, vasárnap 1912. junius 9. I^Ta^pkiadö^Nyoaéa
ALT és BOtfM
NAGYKANIZSA, Városház-épület
Heti sorozatos eladás!
Llkőrfcéaziet I I HAMUTARTÓ Raffla kosárka
I üveg és 6 pohárka színes tayencé nickat lógóval
1 készlet ara K «•— 1 drb ira »0 fillér. 1 db. ára I Kor.
Junlua satoi kasMMlag utasé eslkkak oorozatoa atadaaa I
Nagyazabásu külön kiállítás I
Ezen árak csakis exoo a héten maradnak érvényben.: Vidéki rendeléseket pontosan ta kOxlQnk.
24a
HÉT
1918.
\'JULCSA
iviiTilaal
Nimiiln
(A magyar Franaanakaa.)
Sjkhih iii ti mmiMi
Hldajjv zgyógyintázet. Világhirfl vasiapa a frazeosbadival egyenénékfl, sót a marienbadil is jóval lelttlmulja éa hazánkban a TégiobB TSirméezétoa azén-«a»— fOldélt Qlaukaraoa-vaaaa éa Htlatoa tartalmú alkalikus aoa farréaok Páratlan gyógyhatású : vérsze-gáayaég. t*s, hugysavas diathezis, -idegbajok, a vess, hólyag, emésztési éa légzőszervek karana bánialmai ellen. FQrdőorvosok: Kornál v, tanáraagiá éa ar. (Hűek Gyula, (vad májua SS-tél aaaptomkar UMg, asatlaf vécéig. Vasat posta, távírda és teleion álhfás Közvetlen vasúti kocsi közlekedés. ..Taraaa-ttlrdó" felirattal. Villanyvilágítás, lenyveset Kívánatra prospektus. 8562
« A Pozsonyi Kereskedelmi- és Ipát — - kamaráti\'l fenntartóit nyilvános, három évfolyamú\'
fttá brutaülBi Iskala Fnfitai
érettségi r zsgálat Ál.aaHirSfiZs latcráfiM. ErtealUt kívánatra SSM:
Dl
-aca
» Z IGA, OATÓSAG.
Permetezés helyett porozás!
A szőlő peronospórája ellen kitűnő sikeirel lehet védekezni minden permetezés nélkül a Br. FECHTIG-féle
t^pülvazurSZ:
seg TyéveL Az etözó évi eredményekről szóló beszámoló füzet aHadsa érdeklődőnek dljment sen megkSIdetlk. A „Pulvazuró" ára ■•fybaa 00 f. 50 kg.-on alul 62 f kg.-ként — Egyedül beszerzési
forrás a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete Bpest, (V., Alkotmány-n. 31.)
szőnyeg, plfis és szövet
Kész Bfvánok °&t
ban külőnbőző árakban
nn ktr.-tÉtmikcM tfcsá tok
ül) TUKSA BÉLA
KÁRPITOSNÁL
IllMlI, a pósta mellett.
I liiilulllii fcilil: lliilml UrsttazisikaL
vidéken való "6I munkálatokat.
Schmidt János
szalámi gyáros és hentes-Aruk nagybani készítője, Fogaras.
Ajánl 5 kg.-os postacsomagokban:
Eltörendő száraz kolbász Szakmái
kg-ját ........... 1.48 I.
Elsőrendű ssallag szalonnát füstölve kg.-ját *. ......1.52 f.
p.p^M^t fffl\'^t mlli|*rr í m f.
Elsőrendű tiszta disznózsírt . -. 1.70 T.
A mesterdalnok . . .
Cipőm szép és tökéletes, Benne járni élvantes. Mert ha cipőt szegzek, varrok, Rajt\' van
l
W
KAUCSUK SAROK.
Egy liter
RUM
m- K. 2-20
Kapható Geltch és Graef
Drogéria, faszer- és csemege-
kereskedésében, Nagykanizsán, (Városház palota.)
Illlltlll! Főút 13. Ildiin
Main Hl
újonnan berendezett göz-mosódájs és fényvassió Intézete.
Főüzlct: Föut 13. (Rózsa vendéglő)
Gyüjtő elep. Kazincy-u. 8.
Cs. és ki. sssb stavKóróK pneumatikus gummt pelottával. Haskötők hölgyek faurak részére mlnderr altest-betegség és lógó has elteit. Oömml göfts-ér harisnyák. Mffá-bakat és műkezeket amputáltak részére, testegye nesltö, Jjjró-és támgépeket, mft-és támasztó tűzőket, egyenestartókat ter-dcnnőltek részére, vatamtntBbetegtpo^ láahoa tartozó Oaz-sza cmewt knalt — apetímtkr legmodernebb elvéi szerint legjutányosabb gyári árak meflett
tt | ja f cs. ésklr.ssab. aárv-
Keleti J.
Butlapaat, IV. KarSHalOrésg 1T.
Legújabb háromezernél több ábrával ellátott
képet árjegyzék Ingyen és bérmentve. Alapítva tara. SMS Tslatsa IS Te.
Cfszta nyersanyagok! tiszta gyárak!
A SCHIHT „SZARVAS" MOSÓSZAPPAN a legjobb, gondosan megválogatott én tisztított nyersanyagok ból készül. Nemcsak hogy minden készülék, kazán él gép, hanem a gyári helyiségek Is a lehelő legtisztábban vsnnak tartva, hogy Igazán csakis teljesen Úszta szappan keríti" jón kl a gyárból. A 8CH1CHT-„3ZARVA8" MOSÓSZAPPAN tisztasága és ufói nem éri ló minősége évtizedek tapasztalatainak eredménye.
fl ruha belxleláaihoz „AWZOnVDICUIK"
l Itqlobb sí mswktviwsl.
Üszta szappant Ciszta ruha!
A ruhát csak ugy lehet kifogástalan lehérre mosni,, a nélkül, hogy az megrongálódjék, ha teljesen tiszta, hamlal-tallin szappant használunk. Mi 25.000 koronával Haavatolunk azért, hogy a SZARVAS .védjegyű SCMlCHT-SZAPPAN téljősen tiszta éi mentes minden káros elkstrésstől. Ai ujabb Időknek minden vívmányát és a tudomány és technika terén (elentkviő találmányt lelhastnálunk arra, hogy A SCHICIIT-,SZARVAS" MOSC^. SZAPPAN gyártását s legolcsóbbá tegyttk, Tókélelesltésén Myton dolgosunk.
R ruha Nlitalásátioi i l«|k>btn ii
.nsuonvDiniiuc ÉnéíiViim,
2 oMat.
MMMSMiMflMM
•AMM
ZALA
VE
1911 junius 9.
jum fmanu ^ ^LOI
11 teljesen jó karban Lamin & 11 I
" \\ • y ^ W\'-r \'\' \' " tBt KÍement gyártmány, teljes ^^KJ*
P, fi p> Hl felszereléssel uj gummikkal . . ^^^^^^
t&mS^aOO Hl amerikai tetővel sürgősen : Vj^^L
mm t -------- ..r^w «V\'C : -_•..«•\'|l| elidö. Bemutatja Boskovitz ^^^^^ -
111 Antal ^ és Fia -ékszerész
\' • ik- kaposvarott. dhmftin
___ \' \\ » W iii Talalan 144. Talalan 144. ^B^M
nani\'&oa IHHHBMHMMIM
oTzfzfon 222.
m
Kazinczy-utca 6.
Saját gyártmányú és
Ihc American shoe Company Boston a
valódi amerikai cipőket óriási választékban tartunk raktáron. Mérték után készítünk mindenfajta cipőárut.
Tisztelettel
mttényi Sándor és Fia
NA0YKAN1ZSÁN, a FÓ-UTON • Viros palotaiban.
StliertnzÉii jMM
közismert 3P közép hőmérséklet, hS-,levegő-, homok-, nap- ét elektromos-fürdők és maeg tvófoniaok. Kitűnő gyíg) eredmények nfii> és
ida|^ejóknáI,kB«vány, ciui éshólyagbajoknál.
Bad Neihaos
cint maitett.
8453
Peali és távirda hivatal, elektromas világítsa éa vtzvmták. Gyönyört park, antotma COi éa Naahioa között. Mérsékelt iraki
in míis Ilii iktilRii
TadaketAdáaok és prospektusokat légyen és Mrantre kltd as Igazgat***!-
rrt V^hT , fTH3ü rere
Tapéták Linóleum Linorusta
Jerk & Schuschitz
■stnyaihls Wlén, VI. Oumpandarfaritruas S. Kérje mintakönyvünket bármely kárpitosnál, vagy dtaxitónél.
Iái és kéz izzadást
lyikutMírktnM
pár nap alatt megszüntet az
ANTISUDOR
egy Qveg 80 fillér.
Kapható:
Beik Gyula
ellen haaználjon
SALVATOR tyukszemirtót,
■av Vvsg ao miért vagy „Salvator" tyukszemtapaszt •ay tevéi ao miér.
.SALVATOR "gyógyaeertárában, kozmetikai és nagylaboratórium NAGYKANIZSA.
tárgyak Mlmlannemll Hiivas párltogáat kél n.iutl
ga KQBIH50H QYUL.A wücwnMer,
SIOCI- 8451
nhic imtiiii
iniiilu MmÉml •Hátait MlKtlIlll ■iiiiiltl kipkiti
emum
liilitnl iiirikil
MRQOLfl.
A szalonban éa a gyermekszobában mindenütt ott légyen, mert kicsinyt és nagyot, fiatalt éa ftreget, szegínyt vagy gazdagot egyaránt meaéaen szórskoatat.
Mindenütt Kapható. S49I
Ára 1 ^orona
Gyárija: a .Cserépgyár* Rt. Klsmányán.
Mintán nagyhbb vSrMbaii éltaaMlé bizományi raktárt ehajtv*n lanntar-tanl, a oélra 6va4ékk*paa én agtlla kápvtaaWurt karaannk.
Abutfapaatl raktér talalanas. 170-M.
500 koronát
(izetek annak, aki Bartllla fogvizének használata mellett, üvegje 80 fllL, valaha ismét foglájást kap, vagy a azája bűzlik. Bartllla-Wlnk\'er Ed., Bécs 19/1. Sommergasae 1.
| — Kapható Nagykanlzaán minden gyógyszertárban, különösen Qettch és Oraef drogériájában Városház palota. Csakis „Bartllla* logvlz kérendő. Hamisítások bejelentése )6t jutaimaztatik. « . 8362
Építtetők figyelmébe!
Van aaetencaém a n. é. kBnOnaég satves tudomására adni, hogy
építési ixod.Am.at Király-utca 47. szám alá helyeztem át. Ajánlkozom bármily tervezetek éa uj épületek készítésére, valamint régi épületek átalakítására és javítására, úgyszintén o repes munkálatokra is. Elfogadok bármily nedves Isiak szárazzá tételét is jótállás mellett. Helyből vagy vidékről hozzám intézett levelekre azonnal válaszolok.
Kiváló tisztelettel 8370
MANKOVITS 1AKAB,
épitö és építész vállalkozó Nagykanizsái. Talalan 230. as. (április 1-tót ktzdvt.
Bazsó Testvérek kocsigyára és lóvasaló műhelye. =
Nagy raktár finom kiállitásu mlnlmtmiüUesfflodéffiTufv-. szintén .javított kocsikból
ELVÁLLAL: lóvaaaláat, kovács, bognár, fényező is nyerges munkákat, kocáik javítását, átalakttáaát.
KltUn* munka I Jutany aa árak I
£rt esites.^HH
A nagyérdemű kAzfinaég szivaa. tudomására adom, hogy
MQYMMIZ54H, 3UQ/llWrOI 20. 5Z.
alatt, a közflsfcaeiámyával aiamban, költséget nem kímélve
Szőrmemegóvó intóze temet
ugy rendeden) he, Imgy ag Ily nem U vállalatok kost méltán aa eleA helyen áll, hol saArtne m egyél) téllruhákal, ititilyMf allan jutánytwan letstfleaég mai lati sllíígadoik - A ta» éa Mwéi allan Is MaUialtva vannak seliramunkákal kiaatMi.
„A köztudatba ment át",
M" hegy (Műk In 8^11
Kállai LAJOS motorgyára
ST3TDAJPSST, VI, fiyáratea SS. aaálim*
teljes jótállás mellett
a leghtroevMaöb
motoroséplAkémxlotokot.
Haját értiakábM kérjen mlndan gaada dluMáw lapot, maiyet Ingyen éa bármsntw káM|a gyár*
- 1 ■ _______14Aliul UJtM lslr«e»a«»n
Fortlos 1lQM«lmezt«téal STi^ \'ÜZ,
tií)|\'i\'itfai 1 ■IvAl/fnU1\'!..1. ■ . nnnkereibeilAeégfkkel
i
NAGYKAiLLLSA-
■■ V
TELEFON-SZÁM 78.
A I " \'l v latf Hitii lujil •
Z A L A
■LÓnilTta AÍASL IWykw r«U
liiatM t } M4tklfti4arfi
Egy hó,. 1.20 K I Egf Mm IJS t Nnr«IW» 5.30 .
PiUm 7, évre 14.
IMMilHMi
Zala Hírlapkiadó és Nyomda Rt. 1 i
yy-\'aíaar-POLITIKAF NAPILAP- a-g8
XXXIX évfolyam 129. szánt | Nagykanizsa, vasárnap 1912. junius 9. I * Revolver.
Nagykanizsa, juniut 8.
Egjr elszánt kisebbségi csoport közei egy évig megakadályozta-a magyar képviselőház munkásságát. A véderóharc egy évtizede dul, kormányokat buktatott nemzeti ellenállást és koalíciót szült, koalíciót buktatott; utcai harcokat kevert melyeknek áldozatai vannak; végre is a többségi eró meghozta a véderő ügyének végieges rendezését A képviselőházból negyven ellenzéki képviselőt kizárt p Ház s bent a parlamentben rendőrök tartják fenn a rendet. Ily nagyszabású, alkotmányunk lelke körül tomboló események. közepette vájjon lehet -e politikai jelentőséget tulajdonítani néhány pisztolylövésnek, melyek egy halálra elkészült tönkrement és tulizgatott ember remegő kezétől eldördültek, jelenti-e Tisza gróf felfogásának helytelenségét, vagy az eüenzék igazságát az, hogy Kovács Gyula, kit elhibázott tőzsdei spekulációk a sir szélére kárhoztattak, mielőtt végezne magával, a megsemmisülésbe magával akarta rántani a képviselőház elnökét is.
Talán a bárki mástól, más kéztői dirigálva dördülnek el ezek a lövések, talán erösebb visszhangot
, II I 4je.
, | ra**. a- ,
. | tg*m m- . ■ Ara é flUr.
>i i u mfc.
"■ii H|» I tíi « bin»
magát," végső szükségtői kényszerítve és a legmagasabb állami cé-lok szolgálatában á többség. Oly I hatalmasan jövőbe vágó és mély-\' ségeket érintő kérdésekről folyik j itt a harc, hogy ezeket se golyó* I val, se kötéllel nem lehet elintézni, j Belejátszik a küzdelembe Magyar-ország minden irányú közjogi szel-1 lemé, de minden irányú társadalmi és gazdasági aspirációja is. A szellemeket pedig sem megfojtani, sem agyonlőni nem lehet Ha justh Gyuia pusztulna el, még koránt sem szállna sírba vele a társadalmi ra-dikálizmus szelleme, sem Kossuth Ferenccel a közjogi radikalizmusé és ha Kovács Gyula golyói jobban találnak, akkor sem öli meg sem a többségi jogok elvének érvényesülését sem azokat a társadalmi kívánalmakat, melyeket Tisza István gróf is reprezentál.
Vagy alacsony, fegyelmetlen és parlagi az a gondolkodás, mely azt hiszi, hogy egy revolvergolyóval korszerű kérdésekben igazságot lehet tenni, vagy olyan, .ami-| lyen a szerencsétlen Kovács Gyu-I Iáé volt: egyéni katasztrófáktól el-| vakult és elzü\'lött i"" RéVüfver a magyar képviselőház-ban! — ez már valóban döbbe-
keitettek volna; legalább is arról tanúskodtak volna, hogy akadt a ] küzdelem mindkét oldalon egyet-képviselöháznak olyan tagja, ki len fegyverrel folyik : a házszabá-
__álltiyth-MTttnyiljfrr^hffgy:, Tisza i Ivókkal. Ezeket használta ki, ezek-
—látván gróf olyan átka ennek az | kel élt vissza az ellenzék * időtlen —országnak,—kit—halálosan el kell | idők óta és ezen teszi tul most
pusztítani, mért külömben az ország pusztul el. Ilyen tagja azonban*a háláira készülő Kovács Gyulán kivül aligha van a Háznak, Kovács Gyula meggyőződése pedig teljesen hatástalan. Az agyon izgatott embevvérbeborult szemeinek rémlátásai a meghiggadt komolyság előtt nem bírnak bizonyitó erővel, mert mi, élni akaró és az élet tartalmát kereső emberek nem tehetjük a magunk igazságává azt, amit a halni készülő, az élettel leszámolt ember lát és gondol.
"Kovács GyutrTgazságát Károlyt Mily gróf sem fctte magáévá, any-nyira nem, hogy előzetes nyilatkozatával egyenesen deeavuálta, hitelüktől fosztotta meg ezeket a szerencsétlen revolverlövéseket. Pedig mi Károlyi gróf hazafiságában sem kételkedhetünk, és abban sem, — hogy az ő uri érzése is lázadoz a sérelem ellen, mely rajta esett De Károlyi gróf tiszta látását.nem homályosította a halál árnyéka, az ó Ítéletének helyességét nem hibban-totta meg a saját maga egyéni katasztrófája. A gróf és vele együtt mindenki más igen jói tudja, hggy itt nem egyéni Urannlzmusfór van\' s9j hanem az elveknek olyan har-cáró1, melyen a jövendő Magyar- f netes dolog. De csak azért, mert a ország sorsa dől el. És e roppant ! gyilkos szándék soha nem hagy
hid\' gen bennünket. Politikailag azonban Kovács Gyula revolverének nincs sok jelentősége s annak szereplését bizonyára az ellenzéki pártok sajnálják a legjobban.
nmtNj imaini
As ország legnagyobb gózgépteiepc
A balatoni villaaras körvasat is megless ?
- Saját ludósitúnklól. -A balatoni fürdőket villamos viiigiiás. sjI ellátó villámot ír 8 vek tervezéséről túlontúl sokat lehetett már a Zalában olvasni. Olyan sokat, hogy színié már kételkedni kellett sbbsn, hogy e nagyszabású tervek, melyek kezdettől fogva Zala-megyei is elsőrendűen érdekelték, egyál-Ulán számithatnak-e komoly megvalósulásra. A Balatoni Szövetség kitartó mun-Uja azon bán VéfM li likéit arsMtr-nemrég már arról számolhatunk be, hogy a nagyszabású balatoni villamostrávek építését s somogyi parton levő Szánlódon — abba kelleU hagyni, mert S munka folytalisát eihánthatisn technikai akada-lyok lehetetlenné tették. Igy ja\'ott Za.a-megye ahhoz az óriási kőzgazdaaági |e-lentőségében és értékében egyelőre még fel sem becsülhető vállalathoz; melyét • most itt Zalamegyében, Tiheny és Aasófő községek közölt, ez utóbbinak halárában a Balaton partján fognak létesíteni. A ránk, Zalamegysiekre nézve kiválóén szerencsés fordutstról és s hatalmai művek technikai kiviteléről az alábbiakban értesít bennünket balatonfüredi tudósilónk:
Országos nevezetesség lesz s balatoni villamoamávek telepe. Azzá leszi azt nemcsak í lecUttkl féjMlálg csúcsán álló berendezése, hanem még inkébb temem méretei, melyek szerint ez a telep gőzkazánjainak számát és ezek erőfejlesztés képességét illetőleg Magyaromé* | leges tegnagyebb gyártelepe lesz. Rövidsb-| ben: Magyarország legnsgyobb kazán és | gépháza a zalamegyei Aszófőn lesz. A 1 echnikai remdtmű létesitéséhez szükséges | telepengedélyt s Hazsi villamossági réss-
Qrieg-szonáta.
- A .Zala\' eredeti tárcája. — -Jrta: Schwarz Ilona, t
A kertben orgonavirágok ny ittak. Lanyha, meleg szellő csókolta körűi s virágokat, melyek a lenyugvó nap aranyszineiben penpáztak As egyik kertre néző ablakból zoogoraazó hallatszik; csudaszép, btzarr akkordok. — Valaki Oiiegd jai-aatk Paolo Ortgoton,a messze oisszNHdröl ét zongoraművész szokott minden snL Ujja nyomán érzéssel idl Isksdnak.
A kert másik oldalán Iskik egy halvány arca fiatalember, Ügyvédnek kés/01 és éjstaappal tanul. Sokszor lehel hallani, aaint hangosan mormolja a szavakat, ■ajd meg meg akaazlja nehéz, fojtó kö-Wgése. Tadőoslsg. A végét járjs már, ds 4 sem ind róla, tele vsn rsménnysl.
Ez az ember azokte késő esti órákban Isügatni a kerten átazálló zenél Egyezer Mtofságat vall magának és elité/deli ksgsdaml Megválta, mlg s művész bsle-<ap valami Grlegdelba és akkut mnésatn bswiálizotl, Paolo sleints azl hkta, hogy eaoda történih vele, hogy valami lulvIlMl iMIrumsnltim kisan as é umgorejéiékal Ue ssián rálőtt, hogy cask ék) tmher "tat, alt tgy jáisslk. ts allól s nap\'ót k*dW álig Irátts sz ssiét Még aatbben, •ég itodsitbbsn jáiiuHi «i a kirí másik "•Mól nilridlg laitaenddli a tegidiasó,
És já\'azoi ak soká egyűli; kél isiperellen lokonielek messze egymástól és mégis közel. A dalban egyesülve.
W JL. _ w \'fe* .— _
II.
Kiemelkedik s háttérből egy nőalak. Egy nft, akit rossznak tartott a láraada-lom asérl, mert szeretett. Szerette Paolot. Imádta s tüzes olasz voltéi. Imádta a nemét, az ajkát, s kezét, de legjobbsn mégis s játékát szerette. Minden bűnétől megitsziuHnak hiile magát, ha hallgatta, ugy áthatotta a zene . . * Ilyenkor nem tudott mást, cssk némán a zenén keblére borulri és csókolni s szsmét, s száját, S kezét , . . s kasét .... ha s kézről lesiklott sz ajka a billentyűkre, akkor ki|ózsnodoll. Mert s billentyűk jéghidegek voltak , , .
Egy gyönyörű lavaad estén, már lemenl a nap, s kis szobában nlncssn semmi lény. Teljes homályban játszik Paolo. Ortegái iát\'tik, A pamlag sarkában Öss-srrhuiónvs 111 s i o és áhítattal liallpallij. Egyszer cssk , , , mltlllin a túlvilágról jönne, máisbuian, szenvedélyaien mrg aióial tgy hagrdű ts cieng bong s zongrirs, tokog, sir s hrgrdű és s lány m«(derm«dv<\'. ramigvs vár|a a dal végéi KI jálailk, Paolo ? kérdi. Nem ludam, iibih kurstnm; minden aale látatunk Igy agyált
A leány sitivé kapla köpenyét magára éa sió tiflfkNl drt>han* llngy miérl V Mtiuit sem mrtia Másnap, mikor «• aal Ittai AMI, valami léthslsttsnigrő Ismét HsoIiiImii von-
zotta. De már nem Csupán Paolo miatt. Eiienálihatlan vágy kinozla, hallani akarta a hegedűi. Nem soká kellett várnis. Alig kezdett Psolo játszani, megcsendüli egy fájdalma, hoaszan elhúzott knrta hang. A A leány nem mert ezólni; égő, kimeredt szemekkel bámult a sötétbe és msgs elé igyekezet! vsrázsolni a játszót. Ugy képzelte, hogy ez nem letet máa, mint egy erős, gyönyörű Hu, ski hegedűbe önti iuó lelkét Oh I hogy izeretbel ez u ember. Es smlnl napról-napra tellastta, Isusnkint elhomályosult lelkében Paolo képe Egészen sz s másik foglalts d: ss s másik, akit még aoha nem tátott. Oon-dott arra is, hogy leikeresi, hog/ megvallja neki ad, smit érez és hogy meg-caókoljs. De vslsml mindig visszatartotta. Nsm volt bátorsága megismerni. Hátha nem olyan, mint amilyennsk képzelte? Hálta beieg, esnnys? Nem volt bátor ságs megismerni, Csak tázsssn, türelmetlenül várts minden este s hegedni Amikor megszólalt, akkor msgnyugodott. -Egy este hlábs várta, nem jötts hsgedű-uó. Jálwtaioti Paolo caudaképen, nsm volt képet megnyugisinl s leányi. — El-rotanl, Puiolt hds aa é|taakába. • Miért nem jálszott, miért nem ? Ffljylótt ea |ürl ss suében bolyongása köaben. Meni, csak meni, rnsgá mit ludls merre, hová. Eaytitr eták ifflJV hney Psolo Iskáss tilöli vsn Ismét. A itnéMiiél aötáiség ho ,ltt)l| s ksrl mtijk végén gyenge fény Iái aslii aa sgyilr stilakhani alig világit ,, . mlnlha gyti ya égne ,, , liittttHtjMl P llyáh késAn r ímbolyóa
még nebány percig az ajtó előtt, azután kopog. Először félve remegve, majd erő-sebben, idegesen, türelmetlenül. Ei jön egy öregssszony, ki vannak sirvs s aaemei.
— Te vsgy sz. Márts ? kérdi.
— Én vagyok I — hazudta a lány éa as aaazooy beeresztette. Sötél folyosón voltak, as asszony sirvs beszél.
— Későn jöttél, ss este meghalt.
A leány nem kérdi, ki balt meg. Kémes sejtések botzoagalják át. Beróni a sióba ha, as asezony künn marad. Benn a nobában, keskeny ravatalon fekszik a fiu. Fejtől bét gyertya ég, a bolttal kicsiny, kínossá összebnzódatl. A leáay szemel elhomályosulnak... A levegő fojtó.. . és ájulian esik s ravatalra.
Ném tudja, meddig lekűdt ott. Csak mikor á|ulAtábó! és bosszú, keserves sírásából magához Sért, kezdi össsaaiadni kusza gondolatait. Végigsimít a homlokán, Igysknlk átgondolni a történeteket, de impielen rá, Egyszer csak a kerten tsalróé idngoratangok érkeznek. Mélabús, bizarr skkotdok, valaki Ortsgd játszik. A leány észbe kap.
Hát ili vagyok P Hál meghalt ? Halkan nyílik ss a)io, aa Öieaaawony jött te.
KI On kisasszony ? Az éjjel aa! hittem, uegény fiam menyasszonya jön; ml köss volt s Mamhos Usasnony ?
A lány jó dsrsblg nem Mel, Vég iil tompa, uintelen hangon kérdi i Hál volt manyaasaunga, hát sas-retvil v
A tertbAi kábító orgonalllat özönlött a stobéta Is Páolo Ur legel jélssolla.
4 oldal.
2ALA
Í#Ü pü 0
vénytéraaság u illetéke* balatonfüredi léaao Iga Iliiéi ágtól a minap kérte é« a haté lég példái gyorsasággal mér a mull M 30-án « helyszínén a telepengedélye-zési tárgyalást is megtartotta. Mmihogy pedig ott sem magánosok részéről, sem petüg közérdek tekintetében semmiféle kifogás a telep létesítése elleti nem me-rüll W. a Maaolgabtró -a telepengedélyt megadta és már javában ássák Aszófőn a hatalmas kiterjedésű épületek iunda-
Az egész\' teleprt Teijesm "mbemnbóh kétzülő óriást- csarnokok hálálják majd augakban. Emeletes nagy termek lesznek esek, melyek nagy része alatt sutterami . helyiségeket építenek. A csarnokokban helyezik el a hatalmas méret0 gázkazánokat, gőzturbinákat, a dinamógépeket és a kapcsoló táblák egész seregét. A gőz-Ozemi telepen ugyanis „gőzturgódina-mók" fejlesztik az éramqt, mely természetesen i\'oigódtam lesz. I*C ugyanis, nem agy mini Nagykanizsán, telismerték a forgóántm óriást gazdasági előnyét az egyenárammal szemben, mert csak ily rnódtut lehet nagy távolságokat betovonni a villanytelep gaadaságí szférájába. A balatoni viltamoe telep pedig, mint az köztudomású, a Balaton egész területének és kornyékén villamos világiiáaaal való dlfc lását célozza. Honibii* meimylségü, 5900 voltos lorgóéramot produkál maja a ae-"~ talmas vállalat, mely alkalmas lenne az g|iit magyar főváros viUsnystűkségleié-aak kielégítésére :> ^ \'
Ami az áramvezetés! illeti, ez vasoszlopokon fog lOriénni, melyeken minden óvintézkedést megtesznek, hogy s forgód árammal való birmlnő «<■ iencséilenségnek még a lebetóségét is kizárják. Mini egy kiváló technikai érdekességei, sőt rend-Mvüliségei kőtölhe jtlk. bogy á tó leg-ssábebb rész a, Tihnny és Szántód közt, a vtz lelett vezet ét löbb villamos vezeték a zalai partról a somogyi oldalra. *
Büonyáta a legszélesebb körben érdeklődésre számot |Urtó tudósításunk végén hadd reprodukáljunk egy kombinációt, •mivel ennek a horribilis árammenhytté-get termelő villanygyárnak tulajdonképpeni célját és rendeltetését lalálgalják. Az a sghaosségmennyiség ugyanis, am>l rz a telep produkálni krpea lesz, még. Ötven év morva it sok tesz attboz a nQ^ségleihez képest, (.ama a meg oly rohamosan fejlődő Batatoopart belátható időn belOl JaÉBetPt tqg-. Minek tehát ez a rengeteg
elekliuiiins i
i ? P»«> perapektivájn-
dolot az, amit ennek magyarázatául
niRCK.
Rémhírek
Eitntr Zsigmond agyonlőtte Tisza grófot, Eitnat is mfrd függetlenségi képviselőt leszúrták a estndmSk. — Budapest ostromállapotban. . — Sajit mdMÚoktóL —\' Elöljáró beszédképpen e» megfigyelésünket kell tyzöbtünk és ez a sok évi ujaágirói tapaaztaláaon nyugvó megfigye-lésOnk a kflvetkiag • i_
Hl délelőtt 10 órakor\' Nagykanizsán a Magyar-utca végén egy cselédleány marólúggal, vagy kénes gyula oMaiávaKmeg-mérgezi magét, délután e órakor már az a bár kering a városben, bogy előkelő úriasszony Öngyilkosságot kísérelt meg.
Kovács Gyulának Tisza István gróf ellen a képviselőház fliéaén elköve\'ett merénylete a Zala híradása nyomán mély megdöbbenést kellett Nagykanizsán. El voltunk rá készülve, hogy a felizgult tömegfantázia nem elágazik meg egyetlen sikertelen mrrény lettel és bogy mire a hold feljOn, s politikai merényletek olyan büakrőhikájéval lesz dolgunk, melynek he csak fele igaz lenne, hírmondó sem maradna a ma Magyarország sorséi intéző társaságból. A tév hitekkel éjjeli II őrskor találkoztunk, mikor a stinhárból kijöttünk.
a KA ntnn, . Kftipnnii k*»éh«. »iöit egy twij Bjy úrral, az említette a táviratot, fiatalemberekből álló kis csoport tárgys\'t valamit izgatottan és közülük valaki oda
kiáltotta a színházból özönlő száznyi tömegnek:
— Ide jöjjetek 1 Nagy eset I
OdtözOnlönünk. A csoportban nem
volt éppen nagy dolgokról szó, csak arról, hogy a Ház délutáni Olésén Eitner Zsigmond, a mi aümegi képviselőnk agyonlőtte Tiara István grófot, mire Eilnert és négy függetlenségi képviselőtársát csendőrök felkoncolták. Mellékesen megjegyezték, hogy Budapesten -■yombi.n proklamálták, részint a toirudilmat, másrészt a k-tonai téir.ural nat. Egy borbélylegény narancsot hámozz t és miközben a magokat kiköpte, egykedvűen megjegyezte:
— Ugy tudom, bogy Őfelsége lemondott
Egy barátom igen valószinl föltevésből indult ki, szólván:
— Ha igaz az, bogy Pesten Hy szörnyűségek megestek, ekkor vsléazinl, hogy el vagyunk vágva a fővárostól. Ott agyania addig nem engedik ae telefonon, se tévtrőd rőtön továbbítani a híreket, mig előbb az Összes városokban nem értesítik a katonaságot él a rendőrségül Erre at óvintézkedésre szikség van, hogy as eeettiges zavargást megakadályozzák. —_ Egyéb magyarázata ,nem képzelhető el fnnafa hogy a Zala nem ypott táviratot.
— De igen — válaszoltam, — vsa még egy eshetőség. Az, ludniliik, — hogy ezek az események nem történtek meg.
E szkep\'lkus kijelentétért meg sksrtsk kövezni.
— On kételkedik ? Hogyan ? Hisrea Y. ur aajál szemével látta Szeijtlvánon a táviratot, mely Eitner családjához ment Sümegre.
" Én ezekkel a saját szemmel látott távirat okkal ia liazlában vagyok. Előfogtam Y. urat.
— Hát csakugyan igazak lennének ezek a retienetea dolgok ?
— Hogyne I — erősítette Y. ur — benn volt s táviratban.
— A táviratban? Ez kevés.. On olvasta a táviratot ?
— Én magam nem olvastam, de beszél-
olvaala a
éa Ferenc Ferdinánd elkobozta az alko-mányi
— Engem—ofyan vehemenciával rohant meg a tömeg, mintha az alkotmányt én koboztam volna el a azt most rajiam keresnék:
— Micsoda értesítést kapott a Zala ? Semmit V —No szép ki* újság I
Kártm, kéram — szólt lapunk ■
betétje, — a Zaláhoi szó Mm fér.\' Emié-
hallottunk. A balalom vHamos körvasút mihamarabbi létesítése lenne ez, amit •gyedül lehel elfogadni e nagyszabású | villamos müvek létesítésének plauzibilis | magyarázata gyanápl. Ha ez igaz, — s | miért ne lenne az? — akkor Balatonunk | agy-kettőre a világ egyik leglé ogatottabb | helye lenne, fürdői pedig világfüidők, mint | amik már tégesrég lennének is, ha törté- | aeieaen nem Magyarországon laknánk: |
kezzenek, uraim, valamikor huszonnégy\' óráig kellett vámunk, hogy a ge II királynégyilkosságról valamit megtudjunk, most pedig s Zala ugy szóiván óránként informál bennünket.
— Az az egész vármegyéi, — jegyeztem meg szerényen.
— Akkor talán elaludl a tudósítójuk.
— Akkor falán caak később érkezik a sürgönyük, — vélekedett e-tömeg.
SAJLVATQR
kiváló bór- ée
lithlnmoe gyógyforria
ái Xtyn>i|akaái. Haiiiajail, l Mai kilifstpél, ifc hujaéi, gg^gi tial és létei íéai namt hm il|afciü Ultfktlha Tnémtut
SCHVLT1S ÁC0S1 \'^l1*\'1*-\'
Éa at az ur aaját szemeivel ttviiaiot t
- — Aat nem. mondta. Azt mondta, hogy neki egy vasúti mondta ét a vasúti ertp litette a táviratot,
— Kö»i önöm, m >tt már egészen biztos. bogy semmi aem igat a dologból. De közmegnyugvásul fölmegyek a téviró-hivalalba, s megrézem, nincs e s Zalának aürgö\'iye.
Vagy huaz ember csatlakozott hozzám t mentünk t lőportára, mások meg kocsiba Utek a a vasútállomásra b«|taitak, hogy előkerilaék azt a vasu*it, kinek a sógora említette a távitatoi. A postaépület elétl már egész forradalmi csapat tanyázott, t táviróbivitilban pedig Játnál János ét Dobrovici Milán táviratot fogalmaztak. Miután, — mint reméltem is,— címünkre nem voli semmi, udvariasan aján koriam, bogy tn^jd én sürgöayzök a legilletéke-aebb Magyar Távirali Irodának.
D brovics Milán magából kikelve rivall rám:
— Nem kell I Tt munkapárti forrásból kaptok híreket. Azoknak nem hiszek.
Hogyan, Mi\'én ?
kétdesiewtv
Hiszen he Tisza m L-g hall, abból a munka-
pérti forrás aem fog mér eleven embert csinálni.
Végre is Tamás Jinos sürgönyzötl egy megbízható cimra: a Royal szálló porté -sának, de ezért én is elküldtem a magam táviralát. Moet már annyian azorongtunk a táviróhivalalb >n, hogy alig fértünk el. Kipirult arcok, izgatott szavak. Mindenki hitte mér, — csak reám haragudtak, hogy én nem hiszem. Ekkor Tóth postatisztet fogták ostrom alá, hogy áruljon el valamit, az ő kezén bizonyéra mentek táviratok keresztül,
\'— Uraim, én legye\'mit kapok, ha egy szót ia szólok —. válaszolta a távirótiszt. — Sajnálom, uraim, egy szót fem stól-bslok. Nem. Kérem. Sajnálom. Nem lehel Evy > zót sem. Nrjjt tehetem. De tesiék Pisire sürgönyözni. Moal már ugyan fél
tizenkettő van ée rendes hőrSn közt nem kaphatóinak vátaeat, mert caae éjfélig van saoigélat, de magtassew, bogy KI maradok, mig megjön a váltsz ét kéibesütetem. Akár bajasfig it.
Ez már Jelent vaitmil. Megdöbbentem ás magamba szálltam. Tehát mégis Igai A távirótiszt Mi valamit, at ő kezén gyen tartalmú lé vitatnak kellett átmennie, aei különben nem néliiana fel bemisdwi arra, hogy táviratoztunk s nem maradna Itt hajnalig hanem okosan ét M>imegnyugvásra kijelentené, — amit jaabad megtennie — bogy tettuni Uyen * távirai-rA hitről niftCS ludbmáae. Ezzef iga tán tzolgálálot tett volna t közönségnek. De tovább menve, mikor fetéráa át ujabb és Ujabb emberéradatok ostromolták, már sejtetett is. Mikor valaki repredukáMa a keringő bireke\', egy postatiazt ennyit jagysett meg:
— Nem egészen igy történt . . .
Híre Uh, hogy egy postatiszt bement
s telefontözponiba, — bol caak 9 éréig szokott szolgálat lenni, — s Pécscsel beszél. Ms mér sejtjük, bogy nem kapott összeköttetést, de azért ezzel a kijelentéssel jöil ki:
— Sajnálom, nem szólhatok semmit.
Közben szünetelő postatisztek is jöttek,
de Tóth Béls bezárkózott s ezeket aem engedte be e hivatalba, hol a Tamáa fános címére érkező véleszt várta, snert a
Zala táviratéi nem akarta megvárni.
Mint már minden kétaégtelen volt. Hitlem, uram, hittem már én ia. Hogyisne I csak nem képzelhetem, hogy a táviré hivatalban igy minden alapot ok nélkül titkolózzanak, — bogy igazi nevén ne nevezzem ezt a fölösleges btgombolko-zást. Az utcákon nagy tömegek politizáltak izgatottan, meggyőzték és agyon inzultálták egymást. Mi pedig, én és István végső kétségbeetérünkben bementünk a Korona kertjébe, bol Haraszti Vilma, a* legcsodálatosabb primadonna isteni bájjal psszirosott tockfortol evett és sört ivott -rá. Megkérdeztük mi a véleménye. Kije-ientette, hogy állásánál fogva nem politizál.
Jö t Pilitz doklor i közölte, hogy Elek Ernő mo t. jött Peatről a gyorssal a azt mondja, bogy aemml sem igaz a rémhírekből. A doktort a jó hírért vibaroaan megéljeneztük. Valaki jelentette; bogy este 7 órakor kereste Eitner Ziigát telefonon, de szl a cálaaif kapta, bogy Eitner Z;iga épp;o most kiment a Margit szigetre vacröráwnT Ez is jé hír, A Koronában megarálit egy\'ulas; ki szin-
t*n a gyorsai j j azl_monrijii,—bogy -
Kelenföldön sz összes híreket megerősítették. Egy másik u\'zs Fehérvárról hozott bizloa híreket. Végűi ízentek a postáról, hogy Pest nem ad távirati választ, mert azt mondja, hogy Kanizsán csak éjfélig van lévirószotgélat. Ea a cenzora.
Tehát igaz. Moet mér te Uviié, ae telefon. Az emberek hajnalig Izgultak még az utcán a már világosodott, mikor lefeküdtek, de aligha aludtak.
Nékem pedig, hónapok óta dőaaér, ma ismét reggeli S órakor kellett fölktlnem, hogy uj vezércikket Írjak, ha a rémhíreket Pesttől megerősítik. Mire bejöttem a rcdskcióbs, mér itt volt a válasz tagespi« táviratomra:
ZALA, Nagykanizsa Ráa. hírekből egy szó aem iga*.
HIRSCHesSZEGÖ
——— Nagykanizsa, Fő-tér, ■
ott, hp is Mi (lünk illlilili.
TELEFON: 75.
TELEFON: 75.
KOIcsOn-popyva intézel, u VitmertleS ponyvák (kazahakerók) a Nyert ponyvák\'éa ponyva-sróvciik. M Oabona zsákok minden minöeéftbcn. h Ponyva-kü^lrgességek. n SpeoalMiok moe-dony és cséplőgépakr.- o\'. jmézgáVll preparálva, tarlősségért évekig szavatolunk, u Rikláruit Ununk sátor-ponyvákat minden nlnben és műtőtérben, at Eladási teltételeink előnyösük. ■ ae Kívánatra ké*iségi>el sa. ig.Uuok inintézoll árajánlattal, se Ozletaxeraók kerestetnek.
t
1ül>nlua 9.
ZALA
IMI H TMSfe* Ennek flrülnek ■ munkapártiak. TaMI ét Eitoer. Ennek örül-Mk sz ellenzékiek. Nftcm nem kellelt a) isséHlkknl M. Ennek SrfttOk én. Nekem • kor« ha|Mli órákbin ketlatt KH-Enaek nem örülök éa.
Időjóalas.
------- •4—----a-i-i - . • «. »
(A MWJi WU|W Wn |iNBW>r -
Budapest, Junius 1 tfehgMA várható elvélve csapadékkal és shlMifcH Mii gfrf-ttal 27. 3< C
— Jaolaa I. Nagykanizsán A koro-aáaiat évforduló <»lkalmáből ma délelőtt jlnnepélyea oagymise von s nagykanizsai awatfarencrendleh templomiban. A misét BCttny Tivadar plébános celebrálta lényéé segédlettel. Megjeleni ott Vktty Zsigmond polgármester vezetésével a városi tanács, a rendőrkapitányság, további « Nagykanizsán "székelő állami és megyei hivatalok tisztviselői kOzfll számosan. Ki-vöm! s nagymiséie mindkét tisztikar löbtí tagja, valamint a polgári iskotaé tanulóifjúság ás a lanleiiflletck. Egyes Iskolákban a nemzeti flnnep alkalmival iskolai ianspsigsksl lartoliak, melyek közül az alábbi kettőnek mBaorát van módiinkban kösüáai. A Maökertakedeimi iskola ünnepélyének programmja a kövelkezö volt: ^Himnusz, énekelte as ifjúsági énekkar. BjjjÉhw,VttOmaartyrsaavatte-Róna Ferenc a. o. l OttIHpt besaád. tartotta Bakig Dsiaö
Tartad még Ismb a királyt, Énekelte as itjusági énekkar
Péti dal, irta Vörösmarty. Szavalta tisMá János Ösztöndíjak kiosztása. Hhatmsv. énekelte az Itj. énekkksr. Az ta. elemi iskola növendékei sz alábbi aflsoru ünnepélyt rendezték. Himnusz
Ünnepi beszéd, mondta Halász Jenő
Halad], kaiadj én nemzetem, Póza Lajostól Snvstta Domány Sári UL o. I.
Mikor iiaádkoziok, POsa*- Lajostól. Szavalta Sirém Zsigmond UL & L Both bajnok özvegye, Arany Jánostól.
SaanSa Hivat I tlty IV o. L__
A király. Mon lnvántól. Szavalta Zerbovtta Oyörgy IV. o. I. Ösztöndíjasok névsorának lelolvasása. SaéeaL
— Uj kaaázsai házak Az épMaOgyi tegnapelőtti bizottsági ülésében több építési engedély kiadására nézve kosott lavsslstot. AZ uj hizak kö-
dm, aaÉHsfcjagipMÉÉIi iwá 1i| eagadtijrt kenet, van tsmé! két émehserf ~ ház Is, mayek egyike pbhre kéluiiUUss. A físcAtl-tik biz lesz az utóbbi, a Kisfaludy és Caengery utcák kereszteződésénél, a Blau-féle telek sarkára tervezett
r saroképület. LáP-uk ennek terveit, melyek azt mutatják, bogy ez az épt-tészeti temekbe készülő gyönyörű saroképület egyike lesz egész Nagykanizsa leghatalmasabb méretű épületeinek. BOukék lehetnek ana tervezői, Bacna és Kásák nagykanizsai műépítészek, skikn.k ez az alkotárok kiváló srchitekturitis képességeikről fog maradandó bizonyságot teremteti. Szilárdsággal párosult finomság, a beosztás mintaszerüségé és remek stilus-mivésset jellemzik ezt s munkát. A zala-megyei származású jeletenképzett építészek egyébként s jelenben nyolc külön-böző nagyságú uj nagykanizsai épület tervezésével és megépítésével vannak elfoglalva és Igen jelentékeny slerep vér kiváló képességeikre a nemiég erős lendületi fejlődésnek Indult Nagykanizsa város továbbépítésében. Ugyancsak az ö müvük less Samety Olgának a Csényi Léssió Utca S. szám alatt épülő egyemeletes háza, melyre szintén most adott sz építési bizottság javaslatot, hogy annak megépítését s lanics engedélyeire Ezeken kívül as slábM Ingatlan tulajdonosok réssére tilsményszta a bizottság as épttisl enge-
dély kiadatását: Rettboitar Lajosnak T*-\\ leky-ul 40. síim alatt alcai éa udvari lakóépület építésére; Stróbl Ferencnek Rákócziul 80. sz. a. és dr. Villáayi Henriknek Csengeri-ul 23 u. a. udvari lakás és mellék helyiségek építésére; Oodina Jánosnak Al lila-utca 10, Kih Jássef nek Teleky-ut 02. Pfelitovszky Kiritlynsk Hunyedi-ulca 37. és Vilan Jánosnak Hanyadi-ulca 19. szám alatti bizaiban melléképületek emelésére éa belső átalakításokra^
— Esküvők. Az elmúlt héten hásaa-aéfot kötöttek Nagykanizsát. Mutter
Ferenc földműves Muczer Juliínnával, Lakica Oyötgy kocsis Modrics Reginával, Itj. Fabik Tivadar kertén Rekvald Terétiával, Vada Oyörgy földmöve^ Mihüecz Juliannával és HoAith Rezső csizmadia Takács Gizellával.
— Uj kanizsai Iparosok. A városi tanács tegnapi tanácsülésében az alábbi uj iparengedélyek kiadására nézve határozlak; Pinlaria Márton cipész és Rtkh Samu pálinkafőző, likőr is rumgyártó ipar gyakorikéira kapuk engedélyt, Deutsch Róbert pedig bőtkereskedés nyitására. Lemondod Iparának gyakorlásáról a Hattyú vendéglő voli tulajdonosa, Rákot József, kinek iparigaiolványáí a tanács bevonta.
— Oyáazrovat. Az elmúlt héten el-hunylak Nagykanizsán: ösv. Schleainger Albsrtné ízül. Hoffmann Sarolta 75 éves maginzónő, Kők Ferenc 65 éves föld-atlm, Síkéul Lajos 44 ávas lakaftw,. G Oegger János I mpos, Erdélyi Erzsébet
5 éves, flsv, Veibovecz György né síül. OitUcr Mária. 83 évti WdmOvewő, Varga Oyörgy I hónapot és Pirs Antalné szül. Szigeti Rozália 56 éves nspszimosnő,
— Még egy csontváz. Tegnapé laputikban ismertettek azt az érdekes ciontvizleletet, amre a lerombolás alatt lévő Elek-féle biz pincéjében bukkanlak. A rejtélyes csontviz történetére nézve különböző kombinációk indultak meg, melyek azonban természetesei] mind egy szilig találgatások, amiknek hitelességét sobs nem lehet msjd megállapítani. Van-
Haacnatjon Pattar-Mle Klaafluldet «a Fallar-féle llaapllulekat, mm-lysk tgyaaail ktaaiMJa fallar v. Jant udvart gytgysssréaa, Stu-aiaa, Cantrala 12a aa. (lápttm.)
L A Feller télé Elsalluid salát Upaartalatnnk sierist I jdalomcaittapiló, gy6gyUó,gyeogt-séget megszüntető hálást ai bír, gyorsan és
biztosan gyógyít csúzi, kSsxrén> t, Ideggyen-
f\'eséget, oldalnariat, szaggatást, inflnaniát, ej-, fog- éa derékfájást, ssábát, bénulást,
■samtájáat, mlgrSoi, sok itt meg riem amU tett betegaégtoí megszabadítja az embert A Felier-léle ElaafluUoL rekedtaég, nátha, nell- éa torokfáfáa éa légvonal, vagy baiéeldl aradő bajok ellen is ptratlan gyógyslkerrel haaználják. Valódi caak ugy, na minden fiveg a .Feller" nevet viselt. Tizenkét kia vagy hat dupla vagy két speciális Dveg bérmentve ot korona.
IITovábbá tudooláaára óhajtjuk hozni, In isf
M
—■ * ,, ... „-JII.
aranyerei bántalmak és különböző etnési-
as emberek ezral gyomo\'r6alok. görcs, fl igytalanaág, vesaegéa,bánysal Incer. roas-uílét, lalMIflgéa, pbffadlaáK,
tásl zavarok ellen kltllnfi és biztos sikerről haaználják a ftller-féla haaha|tó Rebarbara-Elaapllulákat 0 doboz bérmentve 4 korona. Óvakodjunk azonban mániátoktól áa ol-*m(tzllnk minden rendelést gondosan
Ititír I. )HI iMifiiSiuoil IAHci.
Caatfal* in aa tzaaraaaiaaral
nak, akik tudnak agy naintagy 35 év előtt nyomtalanul ettünt kanizsai levél|»idóról, a kit Pichierttek hivlak. Ez olyan rendkívül szálas ember volt, mint smiaőt a tegnapelőtt talált csoarviz mutatott. Egy másik, már több valószínűséget tartalmazó kombináció a következő; As Elekféle ház azon helyiségeiben, hol legutóbb Orönfeld Mirk ruhisflzlete volt, a 4S-aa szabadság harcol követő Bscb — korszak\' ban pandúrok tanyázlak. Az épület e részéből egy ffiéjf nu^t is megtévő csapó-ajtó vezetett le a pincébe. Már most,
ismerve a atres paaaáNW MKálls inlta- ■■ \' ■" táai módazerét, aem tehetetlen, bogy a OrüajaJd Mirk • bolljábari vagy ötven eaztendővel ezelőtt kicsit halálra vallattak egy makacsul tagadó delifikvensl és a hullát a megijedt legények a csspóajión át s pincébe szállUottik s olt helyezték éppen nem .ötök* nyugalomra Egyébként a mai napnak is van egy ilyen fajta csonlvAzlelési szenzációja". Ezt a csontvázat fítUinga Qyula épHőnek a Kinizty utca 2 a szám alatti üres telkén la Iái iák, midőn ott mcszesgödröt ástak a munkások. A csontváz, mely mintegy 60—SO éves tehet, alig 30 centiméter mélységben feküdt és még a legvékonyabb részei is msjdnem mind épek yoitak. Semmi jelet nem találtak mellette, amiből kilétért következtetni lehetné, de a körülmények arra vallanak, bogy jellege semmibea sem különbözik azon számos emberi csontvázától, amikel a ktnunt ásásoknál minduntalan találat lehet.
— 6tm ée szemüveg beszerzésért s legalkalmasabb C*t AMl Arrtsf mflórts és látcarész, javítást olcsón vállal .Szarvas szálló\' épületében.
— Kipróbált fözóutasitások. Lrm csepegtetett tisztával. Egy csőrös bögrébe 2 tojást verünk, 2 evőkanál lisztet adunk hozzá s sima, slrü, folyékony tésztát habarunk belőle, melyet 5 percig pihenni hagyunk. 5 db. Maggi-féle húsleveskockái 1\'/,—1\'/, liter forió vízbe feloldunk, a levest a tüsra tesszük s ha forrni kezd a tisztái Isssan belecsepegtetjük s közben néhinyszor könnyedén elkeverjük. Az újbóli feHotraUs ntán a levest, mely 5 6 iuniély—lésiéie elegendő, szonnsl tátsl-hsijuk.
— Emésztési zavarokat felnőtt gyomot betegek i él és öregeknél elbánt az ötven évvel ezelőtt feltalált, eredetileg s gyermektápláliara bivatoll Nestlé-lápeltdel, mely a legtisztább a\'pesi tejet,lartaimazza. Elehető legjokbsn emészthető tipeledel az orvosi pratxlaban, mint diaetikum kipróbálva és sjánlvs van. Piöbadoboao-kat éa ismt.ile.iö Iratukat Ingyen klld a francia svájci Nestlé-lirsaaag (felnőttek
lakosztálya): Wien, I., Biberslresse 11. Msgyar levelezés. Dobozonként I korona 80 fillérért minden gyógyzzertirban és drogériibsn használati utasítással együtt kaphstó.
— Maga ásta sir. Tomsics András ISndé laki 67 éves gszda a közaég köze-téren, az országul mellett emelkedő hegy-o dalban a b zhoz szükséges földet a mint kikapálta, a felette emelkedő föld-rtleg lezuhant, s-a föld mélyében dolgozó embert betemette. A véletlen Polik Emil alaólendvai Ikp. igazgató uljii S\'ridóvárra irányitolta, ki a veszély színhelyére érve, hozzá f< gott sz ember életének a meg-menléaébez. Fáradságos munka irin\' az embert sikerült is élve klszabsditani, de mire hazaszállították, belső sérülései következtében meghall.
— A hálószobák réme, s poloskák kiirtása eddig a lehetetlen dolgok közé tartozott. Mióta azonban a „Lüclierer Clmexin-nel" történtek próbik, beigazolódott, hogy a Clmezln hatása folytán a peték rögtön kiaziradnak éa többé ktnem kelnek. —A Clmezln .mindenütt haaznilható, szövetet, bútort, falat vagy les lést nem plazklt; nvo mol, vagy foltot nem hagy — Moly ellen egyedül biztos am, Tgyedüll főraktir Retk Gyula .Salvalor" gyógyazertárában Nagykanizsa
Nikita király Bécitai.
lám, jaaáos H
s*ját
NUáta ■oalsasgiél király au érkezett, hol a déli vasul IsldlssMsti áM»> misépületében nagy fénnyel fogaéMk. — Fogadására magjelentek kKHytiaá. a ints* Örökös és s főhercegek A kMcaSadt M-vözlések éss bemutatkozások atáa a mon-tencgról uralkodóval a közönség üjansS sorfala között a Hoftmrgbe hajtattak.
PÁBTúgug a — iái rrni
ANIMO PEZSGŐ
I IMNi IfgNl
"lii^li. .iU >1 \'till\'na.
|ilálH» kápkaM. Kérjünk a anlzadaeaBtt
ANIMO-
PEZSGŐT!
■aaahlri paiaaiajái 11 raflll i a|f-
Szinház.
* Haraszti VUaw A „Kis gróf" clttB operett szerzőinek, a saját talentumának, a szerepoastáaaak is a közönség aaaraW-reméttőeigtaik jóvokáből a tegnapi est Haraszti VUmáé volt, a nagykanizsai szia-társulat szubrctlprlmadonaijáé. Maga, as operett szövege nem sok vizet zavsr, éa zenéjében sok a megejtő báj és kedves ség, mely egyes számait kivitte már a cigányzenekarokba és az utcára ie. Hogy a külsőségekkel röviden végezzünk; a szinház zsúfolva voM.s ez a táblás ház igen jól mutatott, különöten, mikor oly tartózkodás nélkül való odaadással tapsolta Hargaati Vilmát, aki a darab keretében brayuros nyári primadonnái jálsaoM. Hsra»sti a maga tudományénak már meglehetősen a delelője, a zenitje felé jár, pedig aránylag még nem aok cipőt szaggatót! el a színpadon. Nsgyon is fiatal ahhoz, hogy zajos sikereit a gyakorlatnak, a rutinnak irbatnók a javára. Sőt éppen sz kölcsönöz játékinak valami üde bájt, bogy hiányaik belőle s kiérdemesült primadonnák csalhatatlan, de megunt trifefc-raktira, hatásvadászó, merész sabioo|ai, sablónok,
melyek már nem 5 sablónok, MBM maga az élet unilmz. Haraszti Vilma, rmot egyéniség, végtelenül kedves, kösvettam, elmés és müveit leány, ki emelett megjelenésében rendkívül kecses és kinek kellően erős és finoman csiszolt hangja vas. Ez ő az életben és ez a színpadon, hozzáadva csapongó, hamisitatlah temperamentumát és alakításainak tökéletes illúzióját. Tegnspi szereplésével egy csapásra bódította meg s közönséget. A fényesen dakotáit színpad milieu-jében valóban gyönyörű jelenség volt s e milieunek aem vált kárán a primadonna megjelsnéas áa pszar toalettjei. Több énekszámát asag kellett ismételnie s különösen felvonásbeli duettp Sípossal, keltett hatást. — Sípos, a partner, a Kis gtéé, ügyes, kellemes jiiéku fiatalember, de jobb lenne, ba nem énekelne. Sajtftt, hogy nem a maga jószántából éacbsMe végig a felvonásokat, hanem, mert aa a a szerepében ven. Kir Síposéit és kár a siercpéri. Óriási volt a hatása MÉha^t tökéletes slakitásának és Izsó pompás színigazgatójának. Elismerés illeti Má Zalai Margit, Pajoi Ágnes, Cserángt játékát. A sslnpad mind a három lsév» násban pompásan festett.
* Hírek a aalaháabél. Egy hett lka-latinai müvéül munka utált uamár i
* v
4 oldal.
ZALA
ifi® fmm »

>fc)*llll| U illetéket halatnnfflredi Mannlgaliiiiiágtót • minap kérte m g ét • halótág példái gyurtteátgiil már a null hé 30-án a helyűimén a telepengedélyekét! iárgyatáit Iá megtartotta. Mtntho^ pedig ott sem magánotok részéről, tem pedig ktyírdek tekintetében eemmitéle kilogáe a telep létetitése elien nem me-«tM, t főetoigtbiró a lelepéngcdéíyF megadta éa már javában uták Awőfőn, a halaimat kUcr^détO épQletek tonda-—ül Ilmát.
As egész leiepet Mfcaen vasbetonból késtülő óíflil csarnokok foglalják majd magukban. Emeletes nagy lennek leesnek eaak, melyek nagy (éate alatt sntterami *\' helyiségekel építenek. A csarnokokban ke* lyeiik ai a hatalmas méretű gázkazáao-fcat, gőzturbinákat, a dinamógépekei ée a kapcsoló táblák egéss seregét. A gőz-üzemü telepen ugyanit .gőzturgódina-etók* fejjlcaxttk ai áramo.1, mely lertné-saatesen forgódtam lesz. Itt ugyanis, nem agy mint NagykahittAn, (elismerték a forgőáram óriási gardesági előnyét at egyenárammal nemben, mert csak ily mődan lehet nagy iárajiágokal bélovwini t villanytelep gaxdanlgt uférájsba. A balatoni villámot telep pedig, mint at köt-ludomáiu, a Balaton egész tetőidének és Mrayékán villámot világításul való diétását célozza. HomWti mennyiaégO, 5900 ■voltot forgóéramol pmdiü I majd a ha-takaas vállalat, mely. slktlmts lenne aa egén aagyai (óváros viilanytzlkségleté-nsk kielégítésére .«-•
Ami aa iramvetetésl illeti, ez vasoszlopokon fog történni, melyeken" minden óvintézkedést megtettnek, hocy a forgó-árammai való birmlnő tzrtenctéilentégnek még a lehetőiégét is kitárják. Mint egy kiváló technikái érdekességei, - sót rend-ktvtttséget kÓzOiha jak. hogy t tó leg-szüksbb réttctt, Tihany és Srántód közt, a vtz felett vezet ál több villámot vezeték a tatai partról s tomogyi oldalra.
Biionyérs s legszélesebb\'körben \'idek-Ifldésrc tsámot |tsrtó tudósításunk végén hadd irprodukál|ttnk egy kombinációt, ■Iwl iatw> i iiiiniiiiiii iiiiiiiiiniiijiii" get termetű vfllanygyámak tulajdonképpeni eéWát éa landüteiáaét találgatják. v Az a villám ttágmennyitéK ugyanis, amit a a telep produkálni krpea. lesz, még Ötven év mulvs ia sok lest ahhoz a stüsséglet-bet képest, tJamít a még oly rohamosan lejlódö Balatonpart belátható iddn belül Igényelni tog. Mrek tehát ez a rengitcg aMtromot-cnergii!• Pazar per ihjtug az; auni ennek haUottnnk. A balatoni villamos körvasút mihamarabbi létesítése lenne ez, amit egyed01 lehet elfogadni e nagyszabású villamos müvek létesítésé ne. plauzibilis magyarázata gyanánt Ha ez igaz, — a miért na lenne at? — akkor- Balatonunk agy-kattóre a világ egyik leglá ogalottabb helye lenne, Hbdói pedig világtOidók, mint amik már tégesrég lennének is, ha történetesen nem Magyarországon laknánk.
Í1IREK.
Rémhírek.
Eitrnr Zsigmond agyonlőtte Tisza grófot. Eitneit és még 4 JÓggttlenségl képviselői kitúrtak a esendőtok. udapest ostromállapotban)}
:-= látat iwtawiHitioi m—-
ElQljáró beszédképpen egy megfigyelj aQnket kell kötflfoOnk éa n a te* évi újságírói tapaastaláaoo nyugvó megfigye-lésOnk a következő:
Ha délelőtt 10 órakor Ntgykapizaán a Magyar-utca végén egy cselédleány marólúggal. vagy kénét gyula oldatával megmérgezi magát, délután 2 órakor már az a hir kering a váraaban, bogy *Vtőkélö úriasszony Öngyilkosságot kísérelt meg.
Kovács Gyulának Tina litván gróf ellen a képviselőház illésén elkövetett merénylete a Zala hiradáaa nyomán mély megdöbbenést kellett Nagykanizsán. El voltunk rá kéaafllve, bogy a felizgult tömegfantásia nem elégszik meg egyetlen siketlelett merénylettel és hogy miit a hold feljOa, a politikai merényletek olyan bűnkróniká|ával Irat dolgunk, melynek ha csak fele igaz lenne, hírmondó sem maradna a ms Magyarország sorsát intéző társaságból. A rémhírekkel éjjeli II órakor találkoztunk, mikor a tiinháibói kijOttOnk. A FŐ utón, a Központi kávéhát előtt egy futait wbtitkbll álló kis valamit tigatottan éa kAtüiük valaki oda kiáltotta t színházból özönlő ezernyi tömegnek: ---------\'\'
— Ide jfljjetek! Nagy eset I
Odaözönlöttünk. A csoportban nem
volt éppen nagy dolgokról szó, csak arról, hogy a Hét délutáni Olésén Ettner Zsigmond, a mi eümegi képviselőnk agyonlőtte Tiaia litván gróH, mire Eiinert és négy fQggetlenségi képviselőiársát csendőrök felkoncolták. Me.lékesw megjegyezték, bogy Budapetten y>mb..n proklamálták, réatint a ton.d tlmil, mátréazt a k\'tonai rémuralmi. Egy borbélylegény narancsot hámoz" t és miközben a magokat klkOple, egykedvűen megjegyezte r
---U0 tudom, bogy őfelsége lemondott
és Ferenc Ferdinánd elkobozta aa alko -mányt.
Engem olyan vehemenciával roham meg a tOmeg, mim ha az alkotmányt én koboztam volna el s szt most rajtam keresnék
— Micsoda értesítést kapott a Zala?
? _ Ha stép kis njság I_
7ál4htiT uA ims fi, FwilA
blIIIIUL MU KIU IBr tOTW"
kezzenek, uraim, valamikor hnazonnégy óráig kellett várnuak, hogy a gefi királyné-gyilkosságról valamit megtudjunk, most pedig a Zala ugy szólván óránként informál bennünket.
— Az az egész vármegyét, — jegyettem meg szerényen.
— Akkor talán elaludt a tudósítójuk.
. — Akkor talán csak később érketik a sOrgőnyDk, — vélekedett a tömeg.
.SALVATOR
kiváló bár- éa tttkilUMM «. gyógy forr áa
£ ^ly^^ijijg^ kfazvéayséi, cukirWtifié|iii, vVftMsyaél, Méa^ táai fa iéiagzáai szarvak larityalaállútlalketáii. Tnéntat
- SCHILTU ÁCOST1
v.
Egy barátom igen vaiósztnl BHtnésbőt indult U, ssótván:
— Ha Igaz sz, hogy Pesten ily oörnyft-tégek megestek, skkor vslószinü, hogy el vagyunk vágva a fővárostól. CM agyania addig nem engedik ae telefonon, ae távíród rőt on továbbítani a híreket, míg előbb aa összes vámokban nem értesítik B katonaságot és a rendőnéget. Erre az óvintéakedéara iiákaég van, hogy as tettlegu iavargáet megakadályozzák. — Egyéb magyarázata .nem képzelhető el annak, hogy a Zala nem kapott táviratot
— De igen — válaszoltam, — vsa még egy eshetőség. At, tudnilUk, — bogy ezekat-események mm történlek meg. NÉ stkap\'lkua kijelentésért meg akartak követni.
- — ön kételkedik ? Hogyan ? Htsrea Y. ur aaját szemével látta Szentivánon a táviratat, mely Eltner családjához ment Sümegre..
Én csekkel a saját ssemmel látott táviratokkal b tisztában vagyok. Előfogtam ¥. urat
— Hát csakugyan igazak lennének etek a rettenetet dolgok ?
— Hogyne I — erősítette Y. ur — benn Voll a táviratban.
— A táviratban ? Ei kevés, ön olvasta a táviratot ,?
— Én magam nem olvastam, de beszéltem agy úrral, aa említette a táviratot. —is aa i táviratot?
— Azt nem mondta. Azt mondta, hogy neki agy vasúti mondta és a vasúti említette a táviratot,
— Köti önöm, mist már egészen bit-(os, hogy semmi sem igaz a dologból. De közmegnyugvásul fölmegyek a láviró-hiva\'.alba, a ir.e^-éz.m, ninca e a Zalának türgöiye.
Vagy buaz ember csatlakozott hozzám a mentünk a lőpottán, máank meg kocaibe Öltek t a vasulállomásra ktjtaltak, hogy előkerítsék azt a ttgprti, kinek a sógora említette a táviratot. A \'postaépület eláll már egéax forradalmi ciepit lanyáioit, a Uviróhivatalban pedig Taináa János és Dobi öv Ica Milán \'ávtratoi fogahnaatakr Miután, — mint reméltein ii, — cimünkre nem voll semmi, udysriaaan aján kotlám, hogy majd én türgönyzök a lejiitletéke-lebb Magyar Távirati irodának..
D brovics Milán magából kikelve rivall Lftas:
- -- Nem kell I Ti munkapárti farosból kaptak kirakat Aioknak nam htaaah.
KMg—. , abból a luuuka* párti forrás sem fog már eleven embert cainálni.
Végre ia Tamás J inos iflrgönyzött egy megbizhaló cimre: a Royal szálló portá-aának, de azért én ia elküldtem a magam táviratát Most már annyian szorongtunk a táviróhivatalb >n, hogy alig fértünk el. Kipirult ártok, Izgatott ezavak. Mindenki hitte már,\' — csak reám haragudtak, bogy én nem biazem. Ekkor Tóth postatisztet fogták pattom alá, hogy áruljon el valamit, ai ő kezén bizonyára mentek táviratok keresztül.
— Uraim, én fegye\'mii kapok, ha egy szól is szőlők — válaszolta a lávirótiizi.
— Sajnálom, uraim, egy ától sem szólhatok. Nem. Kérem. Sajnálom. Nem tebe*!-Evy nőt sem. Nem tehetem. De tessék Pestre sürgönyözni. M ist már ugysn fél
■art eaak hogy
válasz ia
tizenhattá van éa watfea kört nean kaphatnának vátafat, éjfélig van snolfálat, da in maradok, «míg megjön a kézbeslttetem. Akár bafnallg is,
Es már jelent -valamit. Megdöbbente r áa magamba saálHam Tehál rnégii Igaz A táviróttaat tnd valamit, aa 6 kanén tartalmú lávlratnak krttA átmennie, különben nem saóttiana fel bennünket arra, bogy távit atomiak l nem maradna itt hajnalig, hanem okosan éa kőimtg-nyugváara kijelentené, — amll aaabad magtennie bogy saniáii Myaa távirat-rtl,;hirrői nincs tudomása. £aaai igasáa sxolgátatot\'~tett volna*a kötflntágnak D« tovább menve, mikor Márán át ujabb és Ujabb esnberáridatok ostromolták, már sejtetett is. Mikor valaki repradukálta a keringő hirelte\',\' egy poatatiaal ennyit jagyaatt meg:
— Nem agésaan így történt ,. ,
Hire kelt, hogy egy postatiast bement
a telefonkörpontbtj — hol eaak 9 áráig szokott nolgálat lenni, — a Pécscsel beszél. Ma már sejtjük,- bogy nem kapott összeköttetést, de azért kzzei a kijelentéssel jött ki:
— Sajnálom, nem női hatok semmit
Közben azOneMlópoetátttttok la jöttek,
de TÓtk Béla bezárkózott t eteket sem engedte be a hivatalba; hol a Tantét jános címére érkező válásai várta, mert á Zala távjúuát fttrn akatii ■agiifi-
Moet már minden kétságlalsn volt, Hittem, uram, kit lem már én ia. Hagy is ne 1 csak nem képzel belem, hogy a Iáiké td-valalban így minden alapos ok nélkül titkolózzanak, — hogy igazi nevén ne nevezzem ezt a fölösleget btgombolko-zást At utcákon nagy tömegek politttál-tak Izgatottan, meggyőzték éa agyoninzultálták egymást. Mi pedig, én áa István végső kétségbeeaérünkben bementünk a Korona kertjébe, hol Harist!i Vilma, a legcsodálatosabb primadonna Itteni bájjal piizirozott rockfortot evett éa töri ivott rá. Megkérdrziük mi a véleménye. Kijelentette, hogy áltálánál fogva mm politizál.__•._.
Jö l P.IIU flóklotf a köaSlIe, bogy EieT Ernő mo I jött Pestről a gyorssal a azt mondja, hogy semmisem igaz a rémhí-rekbóL A doktort a jó hírért viharosan megéljeneztük. Valaki jelentette, bogy este 7 órakor kereste EUner Zsigát telefonon, de azt a válás*! kapta, hogy Eitnyr Zsiga éppen most kiment a Mar-
sít iprtifFiyy . p. is ia aa—
£11__Mumu—umuiH-.L ii .za p nr.
A Koronában megsrálll pgy utas, ki atiit-ttn a gyóntat j^ s sn TnnS^jaf h igy Kelenföldön at összes híreket raegtiőei tették. Egy másik uizs Fehérvárról lioxotl biztos híreket. Végül itenlek a postáról, hogy Pest nem ad távirati válaait, mert azt mondja, hogy Kaniaaán eaak éjfélig van láviróuoigálat. Ez a cenzora.
Tehát igaz. Moet már se táviié, ae telefon. At emberek hajnalig izgultak még az utcán a már világosodott, mikor lefeküdtek, de aligha aludtak.
Nékem pedig, hónapok óta előaaár, ma ismét reggeli I órakor kellett fölktlnetr, hogy uj vezércikket Írjak, ha a rémhíreket Pestről megerősítik. Mire bejöttem a redakcióba, már itt volt a válaez tegnapi táviratomra:
ZALA, Nagykanizsa Rén.
hirekből egy asóaem igai.
HIRSCHésSZEGÖ
Magykánizea, Fő-tér,«
uik, Mina és Mi tHAik iillilili.
TELEFON: 75.
aa ae
TELEFON: 75.
Kölctöa-ponyva in\'ézet." is Vizmenlet ponyvák (kazahakarók) a Nyert ponyvák és ponyvt-iröveii k. m Gabona zsákok mindet minőségben, u Ponyva-különlegességek, K Specialitások mozdony és cséplőgépekre o>< jmézgával preparálva, fartótságírt évekig navalolunk. h Riklárott tartunk sátor- ponyvákat minden srliiben és minőségben, u Eladáai faltéleleink elönyÖKk. ■
M Kívánatra kétttégRel tt< Ig.tlu-ik mintáiott árajánlattal. ** ——— Üzletszerzők kereatetnak
Hlt>aK»9i
w
HMM 41 Ttena. iMMk öiűlnek a mun-b^dHf Tehát 41 EMmt. Eim0 Orüi-Ht tt dliaaáhiih Nékem nem kellett a| u nénikbe! Intl. Ennek MIM én. Ne-tam * kort ha|nati érékbin kelteit 101-Eeeek nem ürülök én.
___ IdöJMAt.
(A aataimlagtil tatásét | tiltása)
Budapest, junius 8.
Ikategldé Téttaté elvétve csspartékkil fcrfwtmokkel. Pék hénénéhtel 27- 3\'C
- Juaius I Nagykanizsán A kora* ■étért évforduló tilalmiból ma délelőil liti|il|ii a agy mise vok i nagy kanimi uentféréncrendlek templomában. A miiéi Mkaaey Tivadar pMbánoe celebrálta fénye* segédlettel. Megjeleni ott Viesey Zsigmond polgármealer vezetésével a várom tanács, a reodőrhspdányiág, továbbá i a Nagykanizsán székelő állami áa megyei hivatalok titdviielői kQatti itámonn. Kivonult a ntgymiiére mindkét Hátakat több tagja, valamint a polgárt takotai lanuló-itjutág éa a lantéit a letek. Egyea iskolákban a nemaati ünnep alkalmával iskolai ünnepaágekd tartottak, máyek kOiüt sz slábbi kettőnek műsorát van módunkban ktafltaL A felsőkereskedelmi iskola űnoe-pélyének pragrammjs a köveikeió vott:
Himnusz, Inak alti aa ifjúsági énekkar.
Kiiáhbimnus, irta Vörösmarty, saavsita Réoa rWKTm. tiÜÜL.\'.\'M
Onaepi beszéd, tartotta Balog Dezső tanár
Untad mag fadw a királyt fneketts az ifjuéet énekkar
Pék dal, irta VőrOenarty. Szavalta ütatt János.
Oantaditak klonlása.
Himnusz, énekelte az Uj. énekkkar.
Ai let. elemi iakola növendékei u alábbi müaora ünnepélyt rendezték:
Hinnaez.
Ünnepi baaaéd, mondta Halán Jené Inná
Haladj, haladj én nemzetem, Pósa La-josaói. Szavalta Doó^iy Sért JU. o. t
dély kiadatását: Reühoffet Lajosnak Te-teby-ut 40. aaám alatt utcai éa udvart li-kóépűlet építésére ; Stróbl Perenceek Rákóczi-ut 89. az, a. éa dr. VlUtoyi Henriknek Cwngeri-ut 23 u. I. udvart lakéa áa mellékhelyiségek építésére , Oodina Jánosnak Attila-utca 10, Kk Jáaaetnek Teleky-ut 92, PÍdtrovnky Károlynakv Hunyadi-utca 32. és Vilart Jáaoanak Hujjyadt-uica 19. szám alatti hátúban mettéképOletek emelésére áa bdsó átalaktiásokra.
— Esküvők.. Aa almuk héten házasságot kOlőttek NagykanizsánMec zer Ferenc RHdmgvea Muczer Jöttémével, Lukács György kocsis Modrict -Reginával, ifj. Tahik Tividar kertén Reinvaíd Teréziával, Va da György töldmBvea Mihálecz Juliannával éa Horváth Rezső csizmadia Takács Gizellával. I
— Uj hanltael Iparotok. A várod I tanács tegnapi tanácsülésében az alábbi
uj iparengedélyek kiadásárs nézve határozlak.\' Pintarics Márton cipén áa RtkM Samu pálinkafőző, likőr éa rumgyártóipar gyakortáeáta kapuk engedélyt, Dtuixh Róbert pedig bőt kereskedés nyitására. Lemondott Iparánik gyakorlatáról a Hattye vendéglő volt tulajdonosa, Rákot József, kinek iparignotványát a tanács bevonta.
— Oyáazrovat. Az elmúlt béléit elhunytak Nagykanizsán: özv. Schteiinger Albertné szflt Hothnann Sarolta 75 évei magánzónó, Kék Ferenc 65 évet löld-mflvn, Sebével Lsjos 44 éves Iskslos, Seggét Jinoa I rtspoa, Etdélyt Etseébel 5 évei, özv. Vet bonts György né uOL Oiltler Mária 13 évet löldművesnő, Varga György I hónapos és Pip AnUlné szül Szigeti Rozália 56 éves napazámoenő.
— Még egy csontváz. Tegnapi le-punkban tsmertetttt azt u érdekes csontvázleietd, amte a lerombolás alatt lévő Elek-féle ház pincéjében bukkantak. A rejtélyes csontváz történetére nézve különböző kombinációk indultak meg,
melyek azonban természetesen mind egy szálig találgatások, amiknek hitelességd
Mikor iasádkoatoB, Pósa \'Lajostól. Szavalta Strém Zsigmond Ili. o. t.
Beik bajnok Özvegye, Arany Jánostól. Szavalta Havea Lilly W & t.
A király, Móra Istvántól Szavalta Zerhbvttz Oyörgy IV. o. I. Otaöndijaiof névtotánik tetotvasán. SaéaaL
— UJ ketdsaai házak. Az épitésügyi bizottság legnapdottl bizottsági ülésében ismét több épiiési engedély dadáién nézve hozott javaslatot Az ufclügk kö-
--—^-\'r Z
ZOfY. tlnilMI m - gruiiclCi c
Wkrtétyt ifatek, ygn toét két emddea ház it, milyek egyike pláne kétemeletes. A Fbdkd-téte ha len dl utóbbi, a Kis-faludy éa Csengery ulcák kereszteződ ésé-ad, a Blau-féle telek sarkára tervezett kétanddea taroképüld. Láttuk ennek ter-vett. melyek azt mutatják, begy ez az épi-tészeti remekbe készülő gyönyörű sarpk-ípttlet egyike ku egén Nagykanizsa leghatalmasabb méretű épületeinek. Büszkék lehetne* arra tervezőt, Boaia éa Kötők nagykanizsai műépítészek, skikn k ez az dkottndc kiváló aichiieklurilia képességeikről fog maradandó bizonyságot terem-leni Szilárdsággal párosult finomság, s beoedáa mmtatmüsége és remek stüus-■éiáaiit jellemzik ezt a munkát A zala-megyei származású jdesenképzett építészek egyébként a jelenben nyolc küiön-böző nagyságú uj nagykanizsai épüld ler-veaáaével éa megépítésével vannak dfog-Idva áa igen jelentékeny szerep vár kiváló képességeikre a nemrég erős lendületű fejlődésnek indult Nagykanizsa vároe továbbépítésében. Ugyancsak az ő művük len Samtly Olgának a C lányi László utca ü. szám alatt épülő egyemeletes háza, melyre szintén most idolt az építési bizottság javaslatot, bogy annak megépítéséi g tanirf engedélyem. Ezeken kivül u alábbi ingatlan tulajdonosok részére vdemányezie a bizottság sz építési enge-
sohs nem lettet mejd megállapítani. Van-
lÍMRlk iijtfilliif
Hiaamjaii rallar-féta Klsatluldot és Fallar-réla llaagllalákat ma-tyak sgysKHI kéaaitója Fallar V. Janó udvari grlgysssriw, Stu-klaa, CaaiU ala Itt aa. (gágrlfem.)
L A Feller léle DuflaM aaját tapsai tataiunk "ti,gyenge gyorunés | .Meggyei-nsgKStást, inttueniát.
szerint fejdátomcslllapltő, gyögyltA,gyengeséget megszüntető hálást al hlr, gy
biztosan gyógyltcsúzt, köszvényt, ideggyen
:t,oldaüzuriiU _ŰÉ" \'
és derékfájást, zsábát, bénulást.
geségei
lej-, reg- .. . V ■zraitájást, migrtni, sok itt neg nem említett betegségtől megssabMiltjs as embert A Feller-téle Etaalluldot, rekedtség, nátha, mell- és toroktájás és légvonal, irigy hűtéstől eredő bajok allén Is páratlan gyógyaikerret használják. Valódi csak ugy, ha minden üveg á .Feltei" nevet Vlaefl.
Bveg a • .1 k\'ét speciális Oveg
Tizenkét kii vagy hat dupla vagy ; bérmentve öt korona.
||Továbbá tudomására óhajtjuk hozni, h MMroajok,
puffadtság,
as emberek ezrei gyomom vágytataniág, vcseegéa.liány
ioey górcs, ét-il Inger, rosz-ddgutás,
szuliét, folbUfÖKéa,
srsiiysrss bántalmak ás különböző emést-láal uvarok ellen kitűnő és Biztos sikerről haaználják a Feller.-léle haahajtó Rrbarbm-Elssplluláliat 0 doboz bérmentve 4 korona. Óvakodjunk azonban utániatoktól és Hímeztünk minden rendelést gondosan
jtMf !.)lll IfilfUNUIII, UWtl
Ceewile Itt ai, t"tlJ\'l Mttlj
nak, akik tudnak egy mintegy 35 év déli nyvartatanet\'eklnl kanlaaai levdhaidéfél, a kii PlcMernek WvUk. Ez olyan reed-khtt száln ember voM, mint aminőt a tegnapelőtt talált csontváz mutatott. Egy másik, már több valószínűséget tirtal-maaó kombináció a következő: Aa Eleb-fék ház aton helyiségeiben, hol legutóbb Grűnfeld Máik rahásüziete volt, a 4k-ea subsdságharcol követő Bach — kórsukban pandúrok tanyáztak. Az épület e (énéből egy még nuig is meglévő csapóajtó vezetett ka pincébe. Már mod, ismerve a htaea pandúrok radikális yillatát] módsáetél, nem lehetetlen, hogy a Grűnfeld Márk botijában vagy Ötven eszttndóvd ^zeíőlt kicsit halálra vdkttak | egy makacsul tagadé ddlnkvend és a hullát a megijedt legények a csapóajtón át a . pincébe száll kották a olt helyezték éppen nem .Örök" nyugalomra. Egyébként a mai napnak la van egy ilyen taj<á caootvázleiád szenzációja. Éd a csontvázai Rtldlnga Gyula épiiőnek a Kinizty utca 2 s szám alatti üres telkén taUllák, midőn ott meazaagOdrOt étiek a munkátok. A csontváz, mely mintegy 00—30 évet lehet, dig 30 centiméter mélytégben feküdt ét még a legvékonyabb rétzei ii míjdnem mind épek voltak. Semmi jekl nem laláltak mellelte, amiből kilétére kOvetkcdetni lehetne, de a körülmények arra vallanak, hogy | el lege semmiben sem különbözik azon aiámoa emberi r*^"\'*liAléti itnlket a kinlznl átátoknál minduntalan találni lettet *
— óra ée szenQveg beszerzésére a legslkaimasabb cég SzMs Anád méórái és látnerén, javKást oleaén váild .Szarvas szélié* épületében.
— Kipróbált fözóutaaitáaok Lem aeptgUUtt tésztával. Egy caőrOt bögrébe 2 tojást verünk, 2 evőkanál liadet adunk hozzá a sima, sütű, folyékony lészUt babaiunk belőle, melyet 5 percig pihenni hagyunk. 5 db. Maggi-féle húsleveskockát IV,—tV, liter forró vizbe feloldunk, a levest a tűzre tenzük s ha fonni kezd a tésztát lattan bekcsepegi etjük s közben néhányszor könnyedén elkeverjük. Az újbóli kilotralát után a levest mely 5 6 stemély részéte elegendő, azonnil Játil-hsijuk.
— Emésztési iavarokat felnétt gyomor betegek rd és öregeknél elhárít sz Ötven évvel ezelőtt teUaláll, eredetileg a gyermekUpláláara hivatott Nestlé-tápeledel, mdy a legtisztább a\'pni tejet tartalmain. E lehető legjobban emészthető táppledcl
rttapliáiim
VlPftMlTf ** \'^"\'vi van. Pióbadobozo-kal és ismtildő iratokat Ingyen kéld a franda svájci Neatlé-társaaag (felnőttek szakosztálya): Wien, I., Bibertlrane II. Magyar kvelezét. Dobozonként 1 korona 80 fittéiért minden gyógynertárban éa drogériában haaználati utadtáiul együtt kapható.
— Maga ásta alr. Tomdct András tkndé laki 67 éves guda a kOzség közeit- en, az országút mellett emelkedő begy-o dalban a b zboz nükaéges földet a mint kikapálta, a telette emelkedő földréteg lezuhant, a a töfd mélyében dolgosé embert betemette. A véletlen Polák Emil alaólendvai tkp. igazgató uljd S\'ridóvárra irányitotta, ki a vcizély iz in helyére érve, hoizá l> gott az ember éleiének a megmentéséhez. Fársdságos munka árán sz embert dkerfllt is élve kisubsdttani, de mire hazaszállították, belső sérűlésd következében meghsH.
— A hálószobák réme, a poloskák kiírtán eddig a lehetetlen dolgok közé tartozott. Mióta azonban a .Löcherer Cimexin-nd* történtek próbák, beigazolódott, hogy a Clmezln hátán folytán a peték rögtOn kiszársdnak éa tObbé ki nem kelnek. —A Cimextn mindenütt hasznáthstó, szövetet, bútort, falat vagy festést nem plnklt; nyo mot, vagy foltot nem hagy. — Moly elleti egyedül biztos szer. \'Egyedüli főraktár Rdk Gyula .Salvator* gyógyszertárában Nagykanizsa.
Nikiti király Bécsben.
*eiái
Ntküa monteaegtél király ma érkezett, hol a déli vauit IddkdMd tBe> tráeépüledben nagy Menyd fogadták. -Fogtdására megjelentek khályuek, a trék* örökös áa a főhercegek. A kötcsOaös űd-vözlések áe a be muuikotáioh Ván a moe-tanagiál unúkodóvd a bűeűeatg sorfala kötött a Hofburgbt hajWtek
nom raari
ANIMO ™
m nné U.
MUUajeUi U*m*m, < lelégtlkM áe mmmr pIMa k»(A»li,
Kérjflnk a ■frrienatt
ANIMO-
PEZSGŐT t
r4.
Színház.
HaresaU Vitae. A ."f* gcüÜ cjgg, j operett szetzSlnek, a aaját titentuntának, a szerepoeztárnak áa a közönség szeretetre mdlóeácának jóvoltából a tegnapi ed HaratzH VUmáá voll, a nagykanizad ssin-társuld szubrettprimadonnájáé. Maga, n operett szövege nem sok vizel zavar, da zenéjében sok a megejtő báj éa kedvei ség, mely egyes némáit kivitte már a cigánytenekarokba áa az utcára ia. Hogy a külsőségekkel röviden végezzünk: a színház zsúfolva voll • n a táblái hál igen jól mutatott, különösen, mikor oly tartózkodás nélkül való odndánal tapsolta Harttzti Vilmát, aki a dttlb keretiben bravúros nyári primadonnái játaaok. Haraszti a maga tudományának már meglehetősen a delélőfé, I reitltje felé jár, pedig aránylag még nem sok cipőt szaggatott d a izinpidon Nigyon is fiatd ahhoz, bogy zsjos sikereit i gyikoridaeb, a rutinnak Irhatnók a jsvárs. Sőt éppen az kölcsönöz játékának valami üde bájt hogy hiányzik belőle a kiérdemesüli primadonnák csdhalatlan, de megunt trtkk-
artwttzvadástór-jnei^sth-melyek már nem is sablOnok, maga u élet unalma. ntllU.ll Vttmu, egyéniség, végtelenül kedvet, közretten, dmés ét müveit leány, ki emelett megjelenésében rendkívül kecsn és kinek kellően erőt éa finoman csiszolt hangja van. Ez ő az éleiben éa n a ninpadon, hozzátéve cupongó, hamisítatlan temperamentumát éa alakitáuinak tőkéiéin illuziéjél. Tegnapi szereplésével egy ess pásra hódi-totU meg a közönséget. A fényesen dekorált ninpad milieu-jében valóban gyönyörű jelenség volt s e milkunek sem vdt kárára a primadonna megjeknéae éa pazar toslettjei. Több énekszáméi ang kellett ismételnie s különösen másodft felvonásbeli duettje Sípossal, keltelt nagy háláit. — Sipos, a partner, a Kit gráf, ügyes, kellemes jáléku fialeiember, de jobb lenne, ba nem énekdne. Sejtjük hogy nem a maga jószántából énehake végig a fehronásokd, hanem, mert n a a szerepében ven. Kár Sipoeért éa kér a szerepért. Óriási volt a hatén ttfctap tökélelet alakításának és Iztő pompát izinigazgatójának, Elkmerét illeti Váraif, Zalai Margit, ftyoi Agnee, Cstrényl Adél játékát A ninpad mind a három felvonásban pompásan testeit.
• Hírek a színházból. Egy bek hatalmú művészi munka után immár mind*
«|gg. t«tA M|w dkstéaek kilátáiávst át-ize Ptlredl Béli stfiíigaígaló tárlak |1M keli dus programwfát, mety egy csomó raufolt házat biztosit A közönség nagy érdeklődésére és is általános köióhajlásra váló tekintet W a mult bélen rendUvüti siket aratott Kis grit és Bőregér operetteket, valamint a .Critrf cimfl* vigjáiékot iaraélli a min dan ssánerben egyformán kiváló társulat. A jövő heti mDaor tehát tgy alakul: Va-Lebár gyönyörű zenéjü nagy ope-a Czifányszertlem kerül sriníc oly hállltámil és oiysn elsőrangú ize-amilyent még nem látott a közönség. — A Cigányszerelem Sklndásásak érdekességét emeli az, hogy 7lejeiy Ilonka mini kokwatur énekesnő fog benne Zórika izerepében bemutatkozni. As örökké becses operett többi főszerepéit Hmatzthj Vilma Burányi Ferenc, Vándy Márton és Sípot Zolán játszék. Halász Uónka pedig, s bájos csitri, Jolán szerepéken, mint szűkeit énekesni log itt snkoldsliiságától tanúságot tenni. Hatón a gyönyörű zsnéjű, nagy sikert aratod Ma grti/, kedden pedig s Csitri második •Madéss következik előreláthatólag fokozódó érdeklődés mellett, szerdán pedig Sckóalwrr Károly világbíró színműve, s HM és Haza kerül szinte elsőrangú szerep-esskUban. Csütörtökön Suppé örökbecsű nagy operettjét, Báaaccwt adják, a 2 női főszerepben Harasztky Vilmával és Teitky ttnskénl Pfiililni i " it Halész Ilonkával s cimizerepben. izombalon pedig a szenzációs sikert sralott Báregér, tt az opífclzimba \' menó gyönyörű nagy operett, jövő vasárnap Liplay Imrének, i fiatsl Írónemzedék egyik legkiválóbb tagjának kedves pirasr vigjuéka: fflaasz pénz nem vész H kerül sünre, a főszerepekben Kondrát Ilonával, Halész ÜnahÉval, Zalay Margitul, Majihényt Lászlóval, Izsé Miklósul, Sípos Zoltánnal ás Lérént Vilmossal.
Heti műsor:
Szornká: Rabló lovag.
Vasárnap d u. (félbely árakkal) A kis lord, énekes vígjáték. . este: Cigány szerelem. Operett.
HéM\\ Kis gról szenzációi operett másodszor.
Kééi : Csitri Vígjáték, másodszor.
Szerda. Hit és bsza. SchAnhtrr világ-hites színműve. Be aautetó.
CsBí&rt&k Boccacctó, nagy operett
t nkttl Ko f»b<M I^A^ -=-
__Suméat Bőregér, nagy opersit
Paraszt játék szenzációs újdonság.
Foa-Krém_
m
Siájyiz^
IRODALOM?
Olcsó Jókai. A páratlanul olcró gyűj-fsméayntk most je\'eii meg juniust soro-tali: 61 Anekdota könyv IL Kacagtató saskdntik. meganryi dokumemutna a közelmúlt társadalmi életének. 62 É\'et-kápek Táraadalmt oaztálysk. egyéni jellemek élesszemD megfigyelései. 63. Házas-tág éhségből. Házasság gyűlöletből. Kü-öncködó emberek lantaaztikui történetei. 54-66. A fekete vér. Regény az ébszoli-. [ izmos Idejéből, sz sriszlokrácis és műVési-ifilág számos érdekes alakjának rajzával. >f1 -70. A damokesok. A székely nemzet pranykOnyvébe való regényes Mrtánetl jdalok Rákóczi Oyörgy korából. At Oc<6 óksi egy-egy száma 4(1 Itllérérl minden kapható.

A politikai körök még mindig Ktváa Oyula tegnapi merényletének kaláaa alatt vannak s ebben megnyugtatóin halott az a távirat, melyet Tkza litván gróTtsgnsp este kvpott. A távirat szövege s követ kező:
Gróf Tüza tiltván belsrf tanácsosnak
titkos
Hala
A király fidvozfi Tiszát.
A király távirata. — A merénylet hatén*. — Hit mond külföld ? A képviaalSháx Oléae Kovács Gyula vallomáaa — Táviratok ái tataluiytlméail. —
Budapest, junius a.
Kormánypárti kötökben a politikai baiy-set képéi s következőképpen rajzolták mag A tagnapi bűnös merényiéi a politikai helyzetet ssami tekintetben sem váltói taita mag. A nemzeti munkapárt Idtartása változatlan ék d vsn határozva, hogy parit meni méltóságát nemcssk s lipotkil és -fűtyűttjkkd, hanem nvotveiei merényletekkel szembea is megvédelmezi Meg állspilhSIÓ egyébként, hogy sz alstt i néhány nap ilatt, mely óta a képvisclő-báze munkaképességét visszanyerte tOé-beTaqlgozolt sz ortzág javára, mini lefolyt esztendő egész tartsms alatt, mely alstt ss obsltukdó zavartalanul lobtódol1 A katonai javaslatok után as uj aura-temek felállítását, s perrendtartás életbeléptetéséi intézték el, most pedig az állami tisztviselők családi pótlékának elinlésése van soron. As ülésszak méllő befejezése lesz a házszabályoknak egy oly reformja, mdy s képviselőház munkaképességét jövőre is feltétlenül Mstositjs. As ország tjtfnden részéből nap-nap után érkeznek ugy a nemzeti munkapárt vezetőségéhez, Jminl s kormányelnOkhöz js Mtfizlfi aüfcJ gönyöi és levelek, melyet a pártot és a kormányt arról győzik meg, bogy ss ország közvéleménye helyesli fáradságos munkájukat. A mi as ellenzéki Ispokbsn a munkapárt bomlásáról szóló híreket [illeti, ezek s hírek egyetlen pozitív tényre sem támsazkodnak éa Nehrebtcsky Oyörl gyön kívül egyetlenegy munkapárti képviselőt sem udn k megnezezni, aki a pártból kilépne. A munkapárt összes tagjai teljesen szolidárisak. A illető lapok híresztelései tehát snnyirs magukon viselik s nyilvánvaló tendencia bélyegét, hogy a legkisebb felad bsrsngbsó sem ül fel az il.-en hsngnlalkeltásnek.
Budapest.
(Feladatott Wlenben, junius 7-ikén, este 8 óra 30 perckor.)
Mély sajnálattal értesültem az ón ellen intézett merényletről és rszívből örvendek, hogy a mindenható megóvta önt.
Fenna József
Tiass álvéffc a sürgönyt, de nem tett róla említést senkinek, mert azt hitte, hogy a sürgöny hamisítvány. Ugyanis as nem s kabinetiroda utján érkezeti és nem sürgős jelzéssel. Még ss eme Tisza kérdést intézett Bécsbe s kabinetirodához a kapta, hogy a távirat csakugyan a királyé s az azért nem a kabinetiroda utján érkezett, mert asf Ofilsége maga fogalmazta és i is küldette eL
A király üdvözli táviratát dönti jelentőségű politikai szimptoménak tekintik,
A munkapárt köreiben leikés- hangulatot váltott ki a király sürgönye, aki a legközvetlenebb személyes formában, meleg sssvskkal üdvözli Tászájji_ _mMs6 titkos tanácsosomnak" nevette ől és örömének adva kifejezési atfölötl, bogy az ellene intézett merénylet nem sikerüli. Tsgsdbstlan, hogy s politikai helyzetet a király szsvsi oly módon világosítják meg, amely s legmélyebb benyomást tesd vslsmennyl pártra.
Az összes bécsi ispok ma egyhangúlag és egyértelműleg a legnagyobb megfco ránkozát hangján imsk Kovács Qynla merénylet érői és magasztslják Tiszának ugy egyéni,mlntpolitikai nagy jrvaütáaail, örömüknek .adva kifejezést, hogy az ellene
m^fényhf wghimiillA külKMttWI tiffcacn pfHig almi i Hirilnériri fimK .....fr
yirs elvadulta, mml sajnns wintiinír
s legelőkelőbb lapok a legmelegebb elismerés hangján nyilatkoznak arról i páratlan erélyességről, céltudatosságról és hazafiasságról, smelylyd Tiszs s magyar parlajneniben a rendelt helyreállította. Igy ir többek közt s Vossizche Zdluog, a Kreuz-Zeitung, amely szerint Tisza István kész volt magát feláldozni, bogy a jó ügyet győzelemre vigye; azután a Flflicbe Rundschau, amely szerint a parlamenti" rend belyreállitáM egyetlen egy. férfi érdeme, ar erős akaratú Tiaza grófé, akinek egész Ausztris-Magyarorazág, élén az sgg Ferencz Józad királylyal meg fogja köszönni, hogy a véderőjavaalatokat megezavsztatta. Tgy ir a Berliner Zeitung am Mitlag, mig a Frankfurter Zdlung a nap hőaének nev.zi Tiazái. A Hamburger Nachrichten szedni Tisza fellépése helyreállította az öaazhangot Magyarország és a korona között.
A Leipziger Neuile Nschrichlen viszont pedig azt mondja, hogy egyetlen egy ember energiája Tiszáé, aki az ördögtől sem léi, még mindig csodáksl müvei A Msgdeburgische Zeitung végűi azt mondja, hogy Tisza kétségtelenül a magyar állam éa a parlamsnlárjtmua érdekében cselekedeti, midin sí ubilrukció-nak végsl veteti.
Budapest, junius & A képviselőházbán az ellenzik a házelnökség ma is a napok óta megszokott sablón szerint dolgozott. Az ellenzék már kora reggel teljes számban megjeleni az ülésteremben,
tok zsúfolva: leli ■ vannak"
kizártak is. ^~fcarza-Aj^ mesteremben [a-
a kuimánrTÉnfttt
Zichy Beöthy és Székely minisz terek.
Tisza István gróf fél 12 órakor elfoglalja az elnöki széket. Tüntetés, sípolás, trombitálás, kiabálás. Néhány perc múlva Tisza távozik, bejönnek a rendőrök s kivezetik kizárt ellenzéki képviselőket, mire az egész ellenzék kivonul.
Tisza Ismét megnyitja az ülést s jelenti, hogy a kizárt képviselőket ismét ki kellett vezettetnie. A mentelmi bizottsághoz utasítják őket.
Az elnöki megnyitó után Hegedűs Lóránt előadó ismerteti a pénzügyi bizottság javaslatát az állami tisztviselők családi pótlékától. A jelentés kéri a sürgősség kimondását.
A sürgősséget kimondják.
Teleszky János pénzügyminiszter javaslatot terjeszt be a kecskeméti károsultak felsegélyezéséről. A javaslatot kiadják a bizottságnak.
Következik a polgári penend-tartás életbelépésétől szóló javaslat harmadszori olvasása. A javaslatot elfogadták és átteszik a főrendiházhoz.
Itfl furtfttt »,
Most az elnőklést Beöthy Péí alelnök veszi ál és Vadász Lipót hosszasan megindokolja g hátim-bdtyok revíziójára vonatkozó indítványát. (Helyeslés) A Ház « Javaslat tárgyalását napirendre tnzl a a tárgyalás időpontjának meg.»f állapítását az dnökaágre bízza. Plész Sándor dőidánában (fogadták továbbá a tengerészeti bíráskodásról, a szabadalmi tátit-tniwokró! éi a kúriai bíráskodás mMosirdsártt UŐTŐ {ávaslaiolff . Megállapították, hon a Ház\' legközelebbi ülése hétfőn déleffM 10 órákor lesz a ma \' tárgyalt ja-, vaáfktak harmadszori olvasásával. Ezzel a mai ülés véget éri
Kovács Gyula vallomása.
A \'tegnapi parlamenti merénylet hőse, Kovács • Gyula, ment már minden valósdnüség szerint életben fog maraoni. Teljeseri eszméleténél van és ma délelőtt részletes vallomást tett r-tizagálóbiró-nak, aki ót a HerczeMéle szanatóriumban felkereste. Vallomása a következőket tartalmazza:
A parlamentben történt erőszakosságok a végletekig elkeserítették, s ugy érezte, hogy a vele történteket nrr iudjá túlélni A revolverL mellyel a képviselőházban a négy lövést tettev már rá-|en vásárolta és azt hosszú idő óta tegnap reggel vette etöuör magához. Azt megtöltve elhatározta, hogy ha vele még egy törvénytelenség történik, öngyilkossá lesz. Midőn az újságíró karzaton megjelent, látta, hogy a rendőrök már megint erőszakosan távolítják el pártjának tagjait Ezen roppantai felizgult és eszét vesztetten rohant le az ülésterembe, hol öngyilkossá lett. Azt, úgymond, egyáltalán nem tudja, hogy miként lőtt Tiszára.
A vizsgálóbíró e vallomást tar-talmaeó—jegyzökönyvet aláíratta Kovács Oyulával, akit előzetes le-tartóitatásba helyezett. A végleges letartóztatást a bíróság akkor fogja foganatosítani, ha a merénylő képviselőt a Úáz mentelmi- bizottsága kiadja. Addig is, Tntg er meg nem üicT^fuhé jörténlk, a ■szanatórium kimenti egyes számú szobája előtt két de-éz tchllv ArtrMiir, gklk orvosain B ápolóin kívül,—senkii be utfll bó-csátanak Kovács Gyulához.
A honvédelmi mlnlaitar Bécsbcsa.
Bécsből jelentik, hogy Hazai Samu honvédelmi miniszter legközelebb királyi kihallgatásra megy. A kihallgatás elé nagy érdeklődéssel néznek.
Elkobozták a Népszavát.
A Népszavát az első három oldalán megjelent közlemények miatt ma reggel az ügyészség elkoboztatta. Erre a láp ujabb kiadást adott, s ebben üresen -toagyta az első három oldalt. Az ügyészség ezt a kiadást is elkobozta, mert még további négy oldalon, tehát összesen hét oldalon talátt Izgató közleményeket
mélerenkint I K IS fii., utolsó uj-
Bál-selyem,
doniág Frankó és dvámoltsn házhoz szállítva. Dus Választékban kapható IV
Henneberg aalyemgyár Zürich
/
0"i - 1 \'"\'f , , , "| loi(ta el. Srrve még rtem énért kíntól oo- II* J a t
Cipő valódi iuH él fáyddmában felkiáltott: EMs I -|||Í|l||t||M|HI»
jSiiqufnrjiisarokkal SS?SSS^tSÍ^X ^ IIHHIBEIi
láu hallatnod be i krtárt abtakoa - IIH"WHII»H/I
fiiWFBMMW tt^+Stt^.fifti J Nípt.k.rtkpínitár Részvény.
f flr képei áloi. társasán zálogosztálya által folyó
BR rR. Felkelt éi uti k.\'iettá(ábói egy négy- 8-ikára. szombatra meghirdetett
\\l\\ izegldes üvegeiét vett dó; a felirata ez nyilvános árverés nem tartatlk meg.
jflgg^L j 11 A volt S\'rychninum nitneum.
r~ CA — Ugy caeteksaem, mint a szentimea- ■ Igazgatóság.
Bw^BL léül varrólányok — moodá magában éa .
Jvfl^^m sjomoru mosoly vonult el i|kán. \\i
■L/W5V JrT^B Bhtorkérael önté ai (hregcse tirtaimái Van szerencsém an érd között^
F\\J jfSí^A® ^BŰtJSSm aíSbift ** tudomására, adni, hogy
A S" löi H rtíS^JBfiSISt nlilei vasárui b cilMii uti
ffu/VX TT SRSt- boao,f,tt, \' ^ HÖRVÁTH JOZSÓ JÓZSEF
NÍS - X* 9 J M \\ Épen épM moh i Duomo óréj*, ni- teljes zenekarával «.* .fi
VJ aT/JCTf/^B kor a nyitott ablakon hntatmas tuhanáa- TI ___a __ _ _
.......^ff^MP ^ifSSS^-^ Hangversenyt Takarítónőt
~ ~DVuWtlj LUlAmunlL szemrehányó hangon liraael. rendez. . . \' ,
X6aaiah szomorúan állott Kenceaay A n.„ulk.. m- ■ ._ keresek. — Clm * kiadóban.
----- holtteste mdtoi A nagyérdemű közönség -szíves ^ . .
Qrp CKIV ~ IgWd limael - mondá tompa Pártfogását kéri;
KHUElNY. hancon - A nerelem He meg ét atfa Flo-vUA lánno ^^S^BHBIIHHVBl
— szerelmet én nereztem neki. ncZRO Jdnos M jrrrjfj^y*?! FB
At/ p.7Qt xj — Nem iamered aa embereket elütné 874ó * Szwims nállod». HUUlUkAXáJáH U^ol in . barátom Abdallah 1 Különöa fajta rz. A -:--
46 S2S\' ÜT?-JtSs-tt Miai üoios hagy alélt á-
bsgytam. hoz tartozó M
— En a rópke szerelmek djsinje va- ^^■■^P^pn ■
Sa^SíSáí fi2 dili. Kírályserfozde BSÍf^H
« . . . . ._____ virágot réten, vgy mint as tttaloo rótta. v
Kél Mtg marsít llonkz és a kegyel Ha élvezted illatát. eldobhatod könnyen, rflfllUOnU ROMIIt öIqltn ?
tt&üxzsA fBZ"|í li-lHiTO
gjnsBwssrss jw fEmVnh>Xoiiar.ll
*** uUl"1 in , . .. , egyetlen tzereimet. 8747 Csengery Ut 5. ||BBM«BHÍBMgMH
J^STÜ c - az emberek olyanok, bogy meg- \'--
wdlod. ktnyelmei kocsiba. SzuUe jó- halnak azereimQkért - levé bo«rm^m- nPlf| - „á. . ,.nh.
bedrC volt azon a reggelen » tréfálkozol dnlUn Iinwel ^ QT 0 7 QM l> clm-, szoba-, —
■"■"üt ^ Elhallgattak. A nyitott ablakon beáradt jlMd/ DlLA fi ! - ^
- Ntnömár k romi bajom - mondá , tenRer sös illa(a H Itmaelnek ugy let- Wt VI,Ln BÚTOR fest/S . ..n k . n j. „ . , ^ ./;
-azeskOvót má)u,ban_ tartja m* Ad- ^^ ^aet. b^ tévmlatt. mintha két Eétv«8-tér 33. flnnkísník WoétltnUL ^ ^ kaf®*tt 30 hot*-dtg uagmi tuk tegéity lenek a Utpamon. f«nret kónnvesepp ^OrdflUvotna le Ah. ^__■ ---das szántólölü, 10 IlUlU fgf" ~
i JS^/S trrLZ™, - -NynimtMitr r^^rriSa^-1 1 hold beQlteteü
mTsmL\'iT1 ^ i i i*\'"" — ui/vlMt Tlli< telekkel, tgj |nPf=~" ~
Jeaaa daf tó^^^L^te^r Qabona-Özlet SZOlgai. gairou üzlettel azonnal arst
iwswtakoq^áfaw. , - mmt - i .. Személyesen jelentkezhetnek a Zala néaBB ük A
jL^TOSBri Budapest, jnnini 8 irodában, K.zlnczyutca 3. szám. BlKPMDO.
elhagyatottnak érezte magát üt az idegen Kéazáro-üzlet t \' "
Egyszer használt jókarban levő Bővebb felvilágosítást ad
lisztes-zsákokat, Holczer József
.... | tulajdonos — Felsőhahót
legmagasabb árban vesz KLEIN I \'
GYULA, Barcs. . 87481 ----------------- .-
Siegel* _
at rtaltn, a MMM . MatanNt ama. a* MkMM mmfm Imim** ,.|>.
Egy főzó"a.tSLsitáuá5l
Zóldbablovos. (6 stemély részére).
Vizet teszünk fel abban egy kanál tói — Ha forr a viz, beleteszünk egy V, kg. tisztított zMdbabot és megWzzük puhára — 6 deka zsírral éf 3 kanál titzttd rámád kénttünk, agy kis vOrOahagymát rendünk Öble, linómra vágott zöld pétrezietrmet meg egy kis paprikát adunk hozzá ét aaonnd W-etesdjttk fonó Mtfgi-hudcvnaael — Maggi-féle huilevei-kockát \'/. liáu ionó vitatel teOatfük t rögtön tán husOveai nyerünk) — Revét törött borsot ét ecmet it tegyünk bde, a láltUtSnt pedig 2 dea MWt. FOehdünk bde cdpdkét.
Oyözödjék meg kérési, hogy s l-féle
dekttü, db). 5 ,„,
etöáiHtott haslevaa a hamis Itwaehath
^erőteljes, jó ízi 8743 otf.
^ MAGGI
jó\' valódi
)gumoiísarokkal
PiWHl\\ A kim
REOENY.
A KÉT DZSIN
Itta: taaM IMgmaat. Kanesseyre láthatólag jó hálánál
volt
a langyos lenge n tevegö. Naphossza! d-üldögéltek a ler.gttperi írelletti parkban, a páTmactOpor\'ok kötöl1. — A beteg már járkálni kezdeti ét az orvot bulotra vette gyógyulásit.
Két hétig marad\' Ilonka ét a kegyet mea út Siti- Rémóbin. Az orvos ut javasolta hagy Kcncssty tavai végéig maradjon a tengerparton. A kegyelmes urnák dolga vott a fővárosban, így hát Ilonka vele átázott.
Kenessev sz állomásig kiiérl* ókét i aaáiloda kényelmes kocsijában. Szinte jókedvű volt szón s reggelen a tréfálkozó:! Ilonkával.
— Nincs már s< mmi bajom, —moadá — as eskOvót májúiban tan|nk meg. Ad* dig tueglnl ciak legény fészek a talpamon.
Ilonka nehéz ,*t*-*tl bucauzotl teytÖL Hosszan nézett ki a luxusvonal kocsijából, kendójél lubogutra völégénye fdé: Ktnesn > mégYMa, ■■\'g a vonat tet-jaten d nem tűnt látköréból, azián leverten ment koedjábor.
Az estén egyedül OH szobájában, íróasztala dóit; 0>y egyedülvalónak, olyan dhagyalottnak érezte magát itt az idegen messzeségben. — önmaga kívánta, hogy Ilonka elutazzék. És mikor menyasszonyán gondolt, érezte, bogy smit a lány báat érez, az csak hála éa testvéri vonzalom. 0 csak egyet szeret ma it, Elizt. Es oem fog szeratni életében tenki mást. Btdosan tadta, bogy annak a nőnek emléke nem fogja elhagyni tóba ét azt i lóvárgó vágyai dvetzMt szerelme után bde fogji vinni náazágyába it.
Nem I Minek náaffljön meg újra 7 Miért hazad) >n egy életen át Ilonkának ?
Aa étet uayia ürcsr és csak nilyos teher EHz nélkül. Kimondhatatlan kénétbeesés
fogja d. Szive még nem érzett kántól no-rult Osata ét fájdalmában felkiáltott Eliz I
Dt a ctendes szobában ttnkitem felelt neki éa csak a Földközi tenger mormo-láia hallatszott be a küárt abtakoa. — Semmi, temmi t Kaneseey ugy érezte, — bogy minden dveaadt, Eliz nélkül nem képet átni.
Felkelt éa uti kotlájából egy négy-tzegldea flvegeiét vett dó ; a-felirata ez volt: Stydutinam nitricum.
— Ugy cselekszem, mint a szentimentális varrólányok — moodá magában éa szomorú moaoly vonult d ajkán.
Bhtor kérael boté sz üvegcse tartalmát agy pohár vizbe éa egy hajtánal kiitta, VUUglát rázta meg ledét ét egy-két pD-laaal múlva holtan bakolt aa íróasztalra. A villamoslámpa tovább égett és s lengor-ról jövó etil »zél borzolgalla a halott szóké hajzatát.
Épen éjfélt ütött a Duomo óréja, mikor a nyitott ablakon hitdmat luhanát-sal a .kél dzsin szállóit be
— Ea a te firkárt Abdallah1—wtondé -azemrehányó hangon itmod.
Abdallah saomoruan állott Kenceaay bohteite mellett.
— Iguad van, tsmad — mondá tompa hangon. — A ueieteia rue meg ét ada uerdmd én nereztem neki.
— Nem iimertd az emberekel eléggé bírálom Abdallah) Különöa fajta ez,-\'A uivükkei nem uab\'d játszani. Látod, én gazdaggá tettem, — de a nivének békét bsgyt*m.
— Én a röpke tzerdmek dzsinje vagyok — mondá lattan Abdallah — az Igni, mély Hereiemhez nem értek. Az én sserelmdm olyanok, mint a pillangók a virágot réten, vpgy mint az illatot rózia. Ha élvezted illatát, eldobhatod könnyen, mint ahogy a lepke ia tovább izéli virág-ról-drágra. Ennek it ilyen szerelmet akartam adnL Éa az dió nó, kft kafjaiba ad- _ tam, fdszf\'Otta f<ivében a mély, perzadó, \' egyetlen azerdmd.
— Ét az emberek olyanok, hoey meg-hglnak szerelmükérttevé hozzá megindultan Itmael.
Elhallgattak. A nyitott ablakon beáradt a tenger tót illata és Imnaelnek ugy td-szelt, de lehel, bogy tévedett, mintha Mt fényes könnycsepp gördült volna le Ah.
r nakffiára. 4Vége)-
- Nyomdánk liS/ére- keresünk efljf
Qabona-özlet
Válionilan.
- Távirat - , Budapest, Kéazárn^lztet i
L
Határidó-flzlet:
juniai 8.
Buza 1912 oki. 11 45 . ápr. 11.74 Rozs . októberre 953 Zab . októberre 921 Tengeti 1912. Jun. 883 . |ut. 890 Repce 1912. áug. 1810
Felelösszerkcsztö: NAQV SAMU.
Igazgató: BOROS jANOS
inam
VARASD-TÖPLITZ %
Vasat-, posta-, tetefon- éa Uvlrda-áliomáa. - UJ gyógy szálloda vUlanyvilágliissal. — Hírneves radioaktív forrás + 58\' C
Ajánlva:
Köszvény, caúz, Ischias ^tb.-nál.
Ivókúrák i aakaca torok-, gége , mail-, má|-, jtyowor- ét bélbántalmakoát. - Etaktr. aiaaatga,
n-i atémavaa ét naptttréék. Egtai évin át nyttra. irrt kényitan. UJ írlllodit\'- Maiét környék. KttoDtitM - raraAorvoi r Dr. LOCNEIIT (. HraapakUia Ingyan, gftál
Á Néptakarékpcnztár Részvénytársaság zálogosztálya által lolyŐ 8-ikára, szombatra meghirdetett nyilvános árverés nem tartatlk meg.
Igazgatóság.
Van szerencsém a n érd közön*\' ség szíves tudomására, adni, hogy
iíiIh utóin íj csitmikii itti
HÖRVÁTH JOZSÓ JÓZSEF teljes zenekarával .
Hangversenyt
rendez.
A nagyérdemű közönség-szíves pártfogását kéri
Ficzkó János
874ti * Sz»r«4« »tálind«.
Héhai Samfh ba|os hagyatékához tartozó
62 dfli. Királyserfözde részvény nálam eladó.
Dr. HALl\'HKN JbNŰ, ügyvéd, 8747 Csengery ut 5.
Eötvös-tér 33.
dm-, szoba-, ÉPÜLET és BÚTOR festó Wunkfanflk ftlofíttnik.
VilMi Maii szivetek
■ NO, M awri ál ayérl taáoyro.
Sav natvtai ll wMq 7 kM aJS a katm 11 azatvéqy ta k*t InáátM 11 antvénj ts kan ÜkatHat It aaahfci) 17 tor.
11 nahlii » tor. HtMin a t aw.
i a*, mm mb errrt^m
\\ am MtHtn Iwari vMn%|án MM,
Imhof Brünn.
Takarítónőt
Jjeresek. -r Cím a kiadóban.
Tisztíts csak
Glóbus
KFémhszhl~okívonafalj
legjobb FomWsititö a viljgon
Személyesen jelentkezhetnek a Zala irodában, Kazinczy-utca 3. szám.
Egyszer használt jókarban levó
lisztes-zsákokat,
legmagasabb árban vesz KLEIN I GYULA, Barcs. 87481
jó-kafban- -levő 30-hojk das szánlólöld, 10 hold fét, I hold bénilcteU síjig^^tgr ház telekkel, egy J^ tgf^" galmu üzlettel azonnal 8744
BÉKPEflDÓ.
Bővebb felvilágosítást ad
Holczer József
tulajdonos — Felsőhahót.
Dreehsler Dezső szakíró
Btabáatatí rajztanító, a azabáaxati vonalzó feltalálója, aa első pozsonyi azabásfrati szakiskola tulajdonosit, -a hély-\' beli ipartestület felügyelete alatt úői-iuba éa fehérnemű
Szabászait tanfolyamot
rendez helyben, az ipartestület olvasó termében
Tmitásí tárgyak, idő, dij és a többi feltételek i helyiségben kifüggesztve találhatók.
ipartestületi 874S

, I
t. owaf.
mmmm
ZALA
ifit. junJw f.
ŐSZI TKÁWÁZAS
Öyskodjunli túuuftiU-•Oktőll
Ofjkaditwk • kMMk soktól!
_ h^^Ui _____
Hm«»««»l«k * leelobb és legolcsóbb unomosMiűR io.JbiM»s mSirujj*
tw « in.M
j kar W1^ "JL trnku
.Jiswisl- P 1111
\' ia»M ui- ( *»
pisM IHMIIUklKkl
juak\' M/fe^jpJg*
■Minden aak ter-uiomjd-sésselnn ellátva!
Ul|«> Illaet 4 Tb< nusphotphatfaociken RUM TIMI BERLIN, vexerkep viselője fi»át|mt. VI, Andrissy-ut 49. — Különösen
.....Andrissy _____
S pknlrgi rsadkmili -dIcíö árakra ngyclmet-l*tjfik s tMárióui. »50?
[DISMI
H/HtMMto
tat-tana utmát
nap!
Csak 2 Folyó hó 8-án és 9-én:
snnsAslts ni|y niStrl -,1. Nivái hegyszakadás Term.
2. Gyanakvó férj, Humoros.
3. Mai, /nini ówszláiuaeliilitó.-
Humoros., . 4., 5 NEBANTSVIRAÖ. Dráma.,
6. Görög típusok. Tanulságos
7. Polidor libát lop. Kacagtató
Előadások kezdete vasárnap "éa Ünnepnapokon d. u. 4 órakor, hétköznapokon pedig \' 6 órakor.
Zamatos begyi fajborokat
vendéglősöknek mértékeit árban szállít a
Visontai ós Mátrahegyaljai szőlőtelepek
Borériékesitő Részvénytársasága IffcpMtl iluláll Irrfg és tataatőság: OYÓWOVÓS (Heve—egye) Főtér Laby-ház (aj Bankpalota.) Postafiók I.
SargOaycsJB: Vt»*nt»matrk. ---:-:--Tltlfra 9M síim.
iae hold saját b*ayl >Uvkny minta Mdlitnlspatnk átlagos évi termése 12000 M. PtőbakOldeniégyéK 30 IitéHőnelteté kOtcsöi hordák b»«, utánvéttel Szilllltat-a»k. 1911. évi borárak fajok nerínl, literje 50 fillértől 100 fillérig. A borok telepeinkéi) aacarfbesen megtekinthetők és klrátorthstók. Nagybani bt-váaárláaoknál kedveimányes
\' árak tl fizettet laliaiiltk engedéiyMieaiek. -----
ÓSar ánk ugybaa fafok stertot, literje 60 ffflénftt 190 ttltértg. Egri borok Stőlőte-tepewk et>M»
Naaymáliásáia Dr. KSIIny ZsttSn v. b t. t. — Hrre-aen* Idttpáma egri pincéjéből tsánnaaó: Óborok (s|ok i a évjárat aieriot 80 fillértől 300 fillérig. Zala, vas és somogyrcegyei képvltelel: Polgár Oavltf és TSru urak Budapest, VI., Frinavpán>u. 12. SAMŐtelepúnkőn legutóbb kiváló minó-aégt és a sioaotiBil ia jobb lajborokai termeltetik A t. vendéglőé urak egáu évi bor-ssikséylettitet kedveié teltételek mellett is (réasletrkbrm uülltásra i«) náltáayoa árban elő|egyezhetili. 846S
értesítés / ^L:
értesítjük t. részvényeseinket, hogy az : uj részvénye^, a ; pesti magyar keres+ kedelmibank helybeli fiókintézeténél átvehetők. il^V-
Nagykanizsa tgií, juniua 7,
lldldi llml^lanli
itfitT wntíft mzmumsit
8743
- -„Zala" Hirlapkiad(
NTOflMI -
gj L«:: iHTfcZCTQMK- -_
---RFN ítészjUnek-tnifl .
MfW^^mwm
r-
3-és Nyomda Rt.
Nagykanizsa
RFN^eészSlnetamn^ denféle ipari, kereskedelmi, pénzintézeti, ügyvédi, közigazgatási és ftivata-los nyomtatványok, árjegyzékek, otfivek, meghívók, körlevelek, névjegyek, falragaszok és egyébb reklámnyomtatvány.
PONTOS SZÁLLÍTÁSI
MÉRSÉKELT ÁRAK I
—---Tyr ■
¥TOHMr INTÉZET s KÖNYVKÖTÉSZET \' TONáLQZÓ INTÉZET
ITI KÖNYV É
TELErON: 78.
nitffifcrrszakba vágó munkál készllihik.tr. m.: egyszerű és di-szes könyvbekötéseket, bevásárlási könyveket, irkákat, és rajzfüieteket, szelvény (juxta) könyveket, felhuzatokat, szallagokat és aranyozásokat
ÍZLÉSES KIVITEL!
TARTÓS MUNKA!
készit: mindenféle fekete és szinea rovaluzásu vonatozásokat, melyek nemesik a kivitel, hanem az árak tekintetében is kiállják a ver-; senyt más intézetek munkáival izemben.
készít: ■ legjobb és legtartósabb üzleti könyvéicet, strazzákat, ügyvédi napiókat, jegyzökönyveket vászon, moleskin, bőrkötélben, téziarkokkal, szolid versenyárban.
MHNNMMN
D. a 7 i UJeisz SomaCir a ^SF^ri^s
Poréi Antfll " Uk M hlkr. »iM>£> w filé,. PSB\' iW -T*
I CV/OI ruuai Elváltai betoi, vasbeton hidak tpH sít, a rézkénDor r X XJ^ES^bSj L
Kocaigyano torazsó-burkohtm színes mi tlachl t* ce \' , . . BC m jf*1!.\'
„ . . „ mfnt-lapokat a legs ebb kivitelben készít. „ » . T\'."^* mm &£Sí1SUlEP "ii\'iiT
Kii [ ál. KB2PCHtea M. Minden méretű betonkövek és cement- "■W"1"f.*^ H\' "ü\'1!11! ■ ■ j™"*\'
H \' zslndal^van raktáron. , 803& Budapest, Y. Alkoimany-u. 31. un rj i" r srt^a i»..n...i.
\' ^MBBEg^ . " .. t ■ - ___~ " "Porok xoakWII kapáaták i .
aiW ű."y> II | , - I J | Jk>f]rá"-SM tsrtoiő Ünd f*motM>
vBszeK is elacak igagasggai
U^V^Z nlffirpy uraságoktól levetettférfl ruhát,A m 1 11 \' *j i—b^J
^ Vrfv nagyérdemű kflzfinsép szíves nárt- -JM^UléTtfW\'AYáiíéiflSBSfr | ............... mu
■ - ■ \' fogását kérve, vagyok tisztelettel K tiT T
Elváltai kocát fényezését, bétojfe (ttlttlT 8t WfllHlCI X | A LilllHl ^ilCl IMfe | I || 4 ^g^00®^ |||
sét és minden e szakmába Vágó ___| ^ it • Tfl • B V-Pl I ■ - £ 1 • 1111T fi T kávéfaj keveréke T
javításokat. Használt kocalkat* \'MnanMMM j * \' ptum, fi 0 ,. , V
—- ***** aarfan—« Li x a Kárainál i
\' ■ SzivA áz 11 fi TII D II 1/ 1 MtaM " B Y Y
r—-- Df^z,n MUlullOlr : \\ pörkölt kávé |
Varroda , éslokomobhok j ^jjax^lírr | j \'I* kg. K 1.20 \\
megnyitás. SSL i ^S^íSvste fi * n»p°nta friM p^^oiéa $
vmA^ a n i\'iMgy^ j | JfcJ^Á^ I | li Schwarz és Tauber |||
afns^f az.net tudomására adni, j. MZ- ^ AijB V Mar MUli ti JllUI tmitttttr. fi III ■
hogy Kaway-utea 10. sz. aiatt tek. ^^SBEB! B > JMaáhM, s |£ . w cégnél,
r egy *ai kornak megfelelő \'S" Bk&MliáMÉIIld^ff^^ iL-S-OOOOOO-^-ál
női divattermet *** ■^SSÜ—^\'- -v •\'• y^\'" M mm mmm"
•^^fSt^ ~ DwriH-Hrtwwáf R.-Cőrt, -^ _AJ T [1T? T jJ
zórrytíékot nyújtanak arra nézte, Németország legrégibb, legnagyobb JűBággSaaJ ■ 1 %P| W v
Appr a JröfgyMzBnsig legtínye- mőtorgyáta. — Vezérképráeia mr^^^ , ^^KSMBU
vS fzttWr ts OeUgttsmrKm_ »» • » ■ a ^ ll .i -
natra Uztuam^ek, úgyszintén Ifilll Wi 3 legJODD CipÓkrem
Tanuló és varróleányok felvétetnek.___ ÉS TÁRS A ^^ T"<lÍt*1* T
IEgy eeaetvonáaaal szint és fényt ad. tbotAbi ri rcáaiei ■ viannai
I I
m
maii saáUtia
Kadvezé fintévi/ taUét*-
I I A világ legclafi móorfördője 150,000 mWbrdön Mol
egy-egy idényben. Saját gyógyiaxap (móor) teriel 110 millió
KM A ÍV fi ■■ kobm., amely versenyen Kívül áll, ugy a vegyi imetételben IIMII^III mini gyógy hatásánál lógva. A gyermekek gyógyítására idn-11 % 11 fi II ális tartózkodási hely. Természetes rádiumot siavgéizó intézet
lluUllU Szivgyógyintézet
mert a legerősebb uénsavlorrása van aa égést konlinen»en. Idény: Májssa 1-től azept. 30-ig. — Fürdők ápril Mól október 904g.
Gyógyít t
Vérszegénység, «áp*át«ig, »krt»fli, lütt gyermekbetegségek, rhmn. h4a»-katarrus, vnke- és MMáéMtvtá ma
vény, légaMarvi működése, illand
gcaég, hintem, nái bajok, iniJaii) eé, kréniki
működése, állandó székrekedések, Idff betegségek, láAtyn gnég, hintem, nOI bajok, irsadmáayeá, royffm, laivoajok, gyenge szívverés, krónikus Szrv- és imwgyilaáás, eirbw*-
tyS hibák, szimthájaiodá* m ellen.
Prhepfktuaok ingyen a polgármesteri hivatal utján.
6000 «Jánd«[ ónt
Reklám eéljáböl taatWavtt meny-nyitésil órát íjinaékotaok e lap olvasóinak, p |PÍÍÍjÉ^M
űrt. «*f) nöi alakú .Nobltin* érák keretnek laétklldá\'re. írjon aaiig a kénlet tart Hann lakaM, arany aa AkaaarSruluuanak Wtna, VI., Ltariaaéaaaa OO. ad
piacltléa aaaaaal.
Pécsi Antal
kocsígyártó lüi síié. KulRGHtca 2L
Efvilfal kocsi fényaeéiét, bélelését és minden e szakmába Vágó javításokat. Használt kocsikat becserélek mm
UJeisz Soma ZX
Elvállal beton, vasbeton hidak épll sít, járdák aszfaltozását. Mozaik, granilto terazzó-burkohlot színes metiachi \'s ce mfnt-lapokat a legs ebb kivitelben készít. Minden méretű beton-csövek és cement-zsindeljű/van raktáron. t 863g
l/eszek és eladói
uraságoktól levetett\'férfi ruhát, A nagyérdemfi közönség SZÍMCS párt-fogását kérve, vagyok tisztelettel
(nllikr Hü KirtMczi X
Varroda
megnyitás.
Van aStencsém a n. é. hölgykő-szíves tudomására adni, hogy Kazinczy-utca 10. sz. alatt egy Mai komák megfelelő
női divattermet
nyitotiam. A fővárosban szerzett mpasztUaMm és jó Hírnevem bizonyítékot nyújtanak arra nézve, hogy a hőIgyUzBnség legkénye-tztéséi is kUégmm. Ktu-natra házhoz megyek, úgyszintén
vtUékrt is. Tanuló és varróleányok felvétetnek. Szíta pdrt/ogázt tér
Nyersolaj Szívói áz Dloaet Benzin
ÉS L0K0M0B1L0K
Mesne . menő JótálUa
Dwzdaí Hotorgijár K,-tápt.
Németország legrégibb, legnagyobb mótorgyán. — VezérképviaeiO
Igiéi
ÉS TÁRSA___
Budapest, V., \'Koháry-atca 4. n.
fPt
í .SKjM.
► \'iÉmmm
HMJ
PD fc -- r %m KI u 1 a legjobb? fix11 padlofesfeK l (1 zománclakkfesték \' „ házi használafpáSn}n tufornak.ajtónak slb. j
Egy eeaetvonáaaal aaint és fényt ad.
TARTÓS! - ELEGÁNS! KIADÓS! Használatban a LEGOLCSÓBB I
Vásárlásnál ügyeljen a törvényesen védett névre és etikettre; minden más csomagolást utasítson vissza 1
Kapható Nen és Klein cégnél, Nagykanizsán.
A kész s^őlővédelmi porok
kbt kpjgjhbili ét m* i« léféraáwnwilihf ■j el wmk ■■
a Dr. Aíchenbrandt \'^, ~ Bórdöi por íT1
Rézkénpor ÚLZ^"*"
EMI evtwkéQi riurfl vak
eief h<»H uW Í«rm«aét teijeien imigiail—i.
A bordói por
bü 14 taUr. Idnbb taálnkbu 68 fiUtr. a rávleÁnru-tr kUopammboktBl 50
a rezKenpor k|T„^.^u.
Gtlnl ki,cl)], ívitokl^n 49 Mii.
ValáMMkt a — IMüt Magyar üaiáfasáák SaSvatka-aata Budapest, Y^ Alkotmány-u. 31.
. Porok---IdvW k«yk>Hk I
Jfaagrá^-kaa totuó ówm tonantáai szovetküetekn*!. a Caiáaaági UpvttM irodi-nil Kaftkaalaa, Molnár Inácaíl Kaaat-hely, > Tapolctvidéki Gudakórnél Tapolca.
GLIMA
wf^i^iwm ii wima mi i
m tma i^marife" "1
K|MNM « inmiiiiim WMiMnNi
Ha. Oi—ta
.> Bachrich és Tarsa
batamarsNsaac
motorgyári fióktelepe BUDAPEST VI., Váci-körut 59 XX.
jps i ............. 9jjj
^ Legfinomabb
kévéfaj keveréke
a Kardinal
pörkölt kávé
\\ kg. K 1.20
nt(>onte friaa pörkölés
III Schwarz és Tauber
[ mm cégnél,
"mi i i \' ma p l
ÜTIG-RiU
a legjobb cipőkrém
ozjrgéez nilágon. fli rddlqi oilághirö vikmek ollriol nflkflli gyártása li.
r ■jJtvryvrf t
áliiiiHf. Gapsici cofflp., ili«f|«Hy-Faia-Expeilcr
,<liH,
« Hamt ktanral kUaaar, aaly aá> , eSéHMarirtkMMHmnklnáqnil I klaili|ill. Mimii ia aa«MIMnli HmliaMI. OSlaj kaaWtriay«a aWI aailaialltÉiii irmait Ucrlak ia eaak o^pía mtért arafot fopJtukW
mdy a ^larsan* titánnal« a IMiMr
|j«tl»i—I «UiMt Moak* -na tmmm-srinlbaitta l -SI, I t 40 ■
1- ii Émahv^ mrntm ptp—r " "—\'
0 Whr ramUrt u jrw nuttmr

«mo a. és Mr. udoari szállító. 80 foes gyári lennállás.
BrOwall S Bmnot-Ainti >uililfaon WIB. 1 illául érem."
Az eredeti Wolf rendszert ==
3?ab. túlhevített gőzzel müködö iokomobilok
asalapnélkUlt, precizISt vezérmávet 10-000 Mará mnakabiráiMl, Ieggazdaságoaabb üzmlk, könnyű kaza" lésük és kiváló UvitelOk révén világhírűek és barmnly tpartalap lacaMayttoaMk .r«a*p«l HM ......Hl, MAGDEBURG - BUCKAU
Ha ORH ^ permetez,
ggf" mnrt a „PORHIN" naarta ntasjavltatt
BORDÓI KEVERÉK
a aok-
■ ____—_________8086
SZOT , I ■■■ Kevesebb — a gond, -SZOT
Kevesebb
a munhá Isiin allnttusrO nyllalkoxatl Óvárijuk aa . \' addig ér, Aiehanbranm naba-lalaát képneett Ráakánaavt áa karáét port In, Kérjen (ügyen ás Mrmtiiivi lalránt ■
•szor Kevesebb. amunkdlMfl
háaa attapalhant Nagyon tapad a itmivea levélre Isi Bármily barmainál permatazhit r«te, mm klltinfiod tapadj - Semmi Üledéke nlncsl Szám* (illan allimirA nytlatkoaitl Gyártjuk aa
FORHIN-gyártól
auoAratT, vi„ Vánni-m aa.
R.WOLF
■UptIMM i
KÁLDI TIVADAR
okleveles gépészmérnök, Budapest, V., Báthory-u. Iá
ÓMiptim 850,000 Ildin fetür.

Legeizményibb vizbeszerzés lámpa szivattyúval házak, villák, jószág és gazdasági udvarok részére, motottió nélkül makódik Továbbá készítem Hydropneumatikua vízzel való ellátás teljesen ÖnmtlkOdó készülékkel, különféle szivattyúkat eró és kézbsitáíra, hideg és meleg vízvezetékit, gázflltéat,-lltrdószoba berendezéseket, kútfúrásokat a legújabb stílusban, teljes jótállás mellett, Több főrangú méttósá« goktöl kltUnö okimtokkal rendelkezem jó én szolid munkámról.
Ttsztilettel
Fhchl István oklevelet gépéu
vlzvezctck és kutfuráai vállalata, gép éa muUkaka mBhetye Klsfatudy-utca 4. sz, Nagykanianán.
10. oldal.
A
ALA
1912. MK 1
n kin link
Qylmőlcsfákat:
*á«yirt«« ite, körte, cs reszaye, a*ny, kajáin Iraaritteisrt, ssiln, it*| TVK"
Fenyőfákat:
M, Titúja, Tua> M pvi i ftisuaokat, mfélynek tfcp* Bon
itailö-
mpe ina* tMsántai) Boroalyiat, waigies itptMotnk
nH MA *t-
Spárgatövet
ttoaelOOSanba-M mrm — 1 érm IH taiib « ktrM*.
Paaoreak utak mM
legenyenyárfól.
4-5 méter M(M H> darab K 4;«0, 100 darab no k«ren«.
Viragpalántákat:__j
Mamalai, Satvta, !*■*»<■
LoMta, Mi Mj «aa Cnaa feOátMfat, —
■indtiMk nl»yH tm j ., ..._
u^ui ,ni^viinuuiu > >
Rózsákat:
imki, májat tör iát. bokor é«|uti-ri*fákat3gy>két ém pélttayokhaa, tok fajban.
XL PCTCRMNN JÓZ5JT
Báthory-u 22. kartéazat a Nagykanizsa, Fő-ut 1. sz. virágQzlat
CiáizértörtW aÍTfö&FZ
I7V irgetuM rend tulajdona. Rlsfimnju k4*e* kévvlil syégyiOritfi; Madara WrwdnMa (Sí-tiiféí. kébyeluw ititytSrSak, Iaiaft*r*t«t4-soV, witáák, kttlftn hSIgyek 4a arak rénérv. Tlrlk-, ki- it asratayflrM*; Mlf, uaMa*t>-4* «iyama*tiflr44k. A liirtlők kítflnO Medméay-nyel banaáltataak tAleg esetet a4«t»lMk«»l JtJéSklill ajtaa. l»*-k»r» » li|«A»«tr»tk k«-rates eaetalben aa altestt pangásoknál B0 ié-nyelAieá laMaoha SaotM keret**, |után)0S Urak, Qj4fj- éa aamttj mnrs tYpfjwktnst ingyen 4e bérmentve kMd
8IW-:-fkm ■
hra uutMiM
mm
Kőtaaer éa fliő
kéazitő NAGYKANIZSA
Király-utca 28.

a bőr ápolására, pz arc bőr szépítésére ás ftno
mitására PÚDER.
E|y doboa I K. ban, Nagykanlia
•legelegánsabb Imlettc, báli és sálon púder. Fehér, — i Un. isgj sárga Vegyileg analy7álva ía ajánlva ===== POHL c*. és kir. tanár által BÉCSBEN
tHiaar dnHtilitiill Úridéi. bMh Mutál mM Ma immI
GOTTLIEB TAUSSIG
m é« Ur. aev. uncrta bmmi n www ■*>«. m,«éi*i • •> w«h-ttllt L — SnKkSMSt ■ttaMt, w«T u taHtiitntn MSMSm■Iliin.
40 Ott KapkatA »legtöbb illatsaer-. drogna- ker akedésbee és gyrtpanrtár-ta : Alt és Betűn, leteti M. Mér, KrtiaerCyalaésGettcti 4* Orael c4f*koéi. tortbbá Rtfk Oyeia gjégysaertártban.*


lÉ-Wi Ml
IMI
Jtómetalfóld-jKmerikai gőzhajózási Részvénytársaság Jvíagyarországon bejegyzett cég.
Rotterdam-Newyork Kanada között —
■FTtnnlrlnH
husjőjánatolc
Iroda: Bndape

Langen & Wolf
8273
W\'ian X 3. Laxenburgerstrasse 53—56. szám. Mérnöki iroda: Pozsony, Stefania-utca 25. A monarchia legteljesebb motorgyára
MBga
i .1 Iliink
Benzin, Benzol, Petroiln, Nyersolaj, vtiágitógáz és szivógiz hajtásra, több mint 106.000 dib, egy millió lóerőn felül forgalomban.
&M-1éíenyer&olfl|moloroíi.
A legmodernebb szerkezei Az égő anyagok legkisebb fogyasztása.
\'A ERTESITES
Aa mMov *«4aMímM Mimé <m-pmk aiaMeWett iaté
r<M$ pala |7«rtmaí»Yunk»Í Mim ln^^f
, h ..TEKKfcNlM pé* a lipitt má»4 •éfA aaWattWB ia a ltflit(iafUMli «Émmh \' biacMii Mrtla«i4rMM«tMI eaaka^akMMC) üljárást síerittt kéuiil It küleelwea f •IjártU kovrtkf?téhati rimdkHtm rmgttimm. Miiérd* pnáthaifan tntbixto* Fm^ sak. nial>fiifit. p—UI 4a évt& ÁTr* aamr daW» Waa. A IflBSlIOt*\' laalüi Hoiti-
iKttaa nétkti? UmSI é> ouHai IsrMiitta* jwrtimiwriit • aaarfcr aiiarfl aiUfttlwaa mtf Urtja. Kmttutik éa kívánatra Uménil uaWiBli m»hm faMv 4a hm aciaft p*Ut
k. A ^TORENOL \' pala mU Ka
aMhkó tryártmáuo)*} faw <—i a ««na|i Mai* rA aa araaiSf wiaJ— r^aaélMp végiatt tgav sok áa jataatAa Miai munkánk, valamint a birtokunkban M k^yatáJoc hnatyfafit 4a
atimtakn fiiiwyjt ImA liatMÍw4iaÍL Véfüt IwúwktMlötik. b«n k^fvám-tttt\\kk«) "ímiwl «Xlwdy>i ntunkaíaittb-a
Krtmiier Kálmán urat Nngykaniria, Király-u XL
H, ml In átítjawiaW.ai « i»tM»kkfl
TERRENOL
branr UaMifií m tehát, Wv adikftdó Jniü—I ptmeh
tíía
kipiinliiiikli imMkediüi (wdalni
Migfkat mlvw jwttdalíűaw iliakw wywwk HnáB "Botáitxlr"
Miakolczi éa Társa Píwke.
NE FOGADJON EL MA-A^ST!
Ém
f: ?
MBBi 1U
Wtw.h v,\'- ■ * jji

\\\\
\'FjOrpiM
i
CSAK ORIAS
FEDAK-
CIPÖKRÉMET
30 FILLÉRÉRT.
Finktír Múl ít vidékére Alt és Béta araknál Miíjfkii MÍi
Acélredőny, faredőnyv vószonredőny, napellenző, ablakazellőztető, m. kir. szab. „Hungária" ajtócaukó éa színházi va.füg-
_^ _____göny gyártmányai a legjobbak!
Újdonságok kertiaátor, kávéházi ponyva, éa szabadon álló napellanző-azéwkezetekben. $H*f6s>ycxlsn i Rndőtsydnéik BudsipMt. * BUDAPEST, VIDL, Klafaludy-utcsa S/a. Talafoa 2S (7.
Korányi és Fröhlích ratfavivír
NfMÉN fl
ihnHytiméf fc0iyn?andl|AlMi Ni
jMtaatffaif fa >i»<I htnlult
NAGYKANIZSA
telefon-szám m
m ■ - ■* ■ ■
a —M • ■ \' n t • l^hh iriiilfc —Xtm-
,n>t \'Lft^TdTilittSSr

wl&rvmtm asu*
Hf*« MM
Hit.. I ml | I j fll TI f 1 i if CflUn, lJII Í0 M* LSS C NttrwUm SJO . Hh|»«Im Ua. rmrnn 7.— » FéMa** tfc- . (ffa *mt 14— . { trhx *m» ttr< .
Ec7«* -A- éáaa * raur.
- POLITIKAI NAPILAP. arass
— »
Mi » om a n
> S |MÖU« I mi
XXXIX évfolyam 130. szám j Nagykanizsa, kedd iwi2. juniué II: V
Zala Hírlapkiadó és Nyomda tt
I nüürt tiHIMft
Nagy kanosa, junius 10.
Az országgyűlést nemzeli m un kapáit a kOistkiifí manifeszlumot intézi a nem-
ZtttMZ:
A Nemzethez!
Hazánk bölcsességgel visszavívott alkotmányit a megátalkodott obstrukdók gyalázatos végromlás Jelé sodorták. A képviselőház, melyet egy-egy maroknyi duháj töredék immár szinte állandóan tehetetlenségre kárhoztatott, nevetséges
csétlen kormányzat ellentétbe kergette á koronával, s kihívta diene az egész civilizált világ súlyos ellenszenvéi Joggal támaszkodunk bizalomra most Is, mikor elkerülhetetlenné vált harcunk, nem kormány-s n^m pártérdekért, de egyedül és kizárólag a nemzet munka lehetőségéért s igy magáért a Nemzetért (olyik.
Ne rettentsék el a Nemzetet a harc muló nehézségei és keservei! Ne a duhajság utolsó erőfeszítései: a néplázitás, a képviselőházi síp-hangversenyek izetlensége és mind
pipogya cinkosa volna a Nemzet
elianáégelnek, hl még tovább Is « zlne?°njkban niegtébolyodottak tűrné a legtudailanabb és legléhább parlamenti elemek örökös garázdálkodásait
Nekünk, a többségi pártnak kötelességünkké vált, hogy ezt tovább ne tflrjOk.
Férfiak, magyarok vagyunk, — nem Is tűrjük tovább!
A haza szeretetéből, alapvető törvényeink, szelleméből a hosszú, békességes tűrésünk megcsúfolásain érzett felháborodásunkból merített erővel végre megkezdtük a nyílt, Krfias parlamenti harcot a magyar képviselőház rákfenéje, a folytonos, otromba obstrukdó ellen.
E harcban győzni fogunk, mert győznünk kell. Az alkotmány, a Nemzet jövendő békéje, becsülete, biztossága parancsolja ezt A Nemz$l hozzánk fordultrbizaF
ifiikor " AbatmkriAif i melyeket étedctllcK gitségéval uralomra kapott szeren-
merényletei.
A haza védelmére feltétlenül szükségessé vált véderö-reformot már Is megalkottuk. Helyreállítót1 tuk ezzel a monarchia nagyhatalmi erejének teljességét, melynek híján Magyarország nem állhatna fenn. Velejár e reformmal, a nép rendkívüli hasznára, a katonai szolgálati időnek két évre leszállítása is.
Befejeztük még egyéb fontos, közérdekű nemzeti munkáinkat is. Megalkottuk a törvényeket, a melyek alapján a kulturának uj erős* ségei épülnek: tudományegyetem Debreczenben és Pozsonyban.— Gondoskodtunk az állami tisztviselők családi pótlékáról. És megszilárdítjuk a képviselőház gyöngék-ii«k bizonyult házszabályait ugyanazokkal * bölcs rendelkezésekkel, írok-
ipar
ifeottak meg, a kik ma, kormány-
zati- muüjukhoz következetlenül, megint visszásfllyedtek az obstrukdó fertőjébe. *
Hátra van még legnagyobb feladatunk: a választól jog teljesen demokratikus, de e mellett nemzeti reformja. A reform, melyet tervezünk, demokratikusabb és nemzetibb, mint a melyet az obstrukcióra egyesült kisebbség akar. Az ö általános titkos jelszavaik nem őszinték. Ne téveszszenek meg egyetlen józinészü polgárt se! Tekintsen ki ki az uj koalíció több, mint kétszinű összetételére. Szár-mazhatik-e az ellentétes szélsőségek ezen egyvelegéből bármi jiTT nemzeti és népszabadság ügyére?
A képviselőházban egyelőre még iölyföff Ismétlődő sajnos jelenelek az országrontó obstrukdó Mtégvonaglásai . Az erőszakoskodás most Is az obstrukdó részén van. A Ház elnöke és pártunk, mfnt többség mindössze is nem tfljg. többé az erőszakoskodást, hipeiq megtorolja. De a megtorlás eszközeit, melyeket alkalmazunk, egytól-egyig törvényeinkből és házszabályainkból merjük. Ha ezeket a törvény-és házsfcabályszerü eszközöket m-előlt nem alkalmaztuk, az csak olyan kímélet volt a kisebbséggel szemben, melylyel az újra meg újra visszaélt. A rendszerré vált visszaélés, a szertelenségbe vitt obstruk-clő kíméletre többé nem farthal
Igényi ■ -------------^—
Ez, ma meg toiyo,
teljes tlfadállal befejezendő parlamenti harcunk lényege és igazsága. Legközelebbi célja pedig a paris-menti bíke és munka. Ezt a célt másként elérni, mint harccal, lehetetlennek bizonyult
Harcunk tehátaNemzetéletéért, alkotmányáért és jövendőjéért folyik. Készek vagyunk -e- küzdelemben a legteljesebb önfeláldozásra is, de sem parlamenti, sem utcai duhajok dől meghátrálni nem Jogunk. \' Megmentjük at ősi magyar nemzetet s megkezdjük az uj nagy munkás Magyarország továbbépítését.
—Az egész -műveit világ szelne, rajtunk vas. Becsületes mérésünk márts visszaadta rokonszenvét a isméi bízik Magyarország jövőjében, történelmi hivatásában. Bizzék benne a Nemzet is I, És erősítsen bizalmával bennünket, a kik, mint egész férfiak, mikor a Nemzet életéről van szó, nem állottunk meg félúton. Éljen a király! Éljen a haza I Az oiszdqgyüUsi nemzeti munkapárt.
A kanizsai ellenzéki értekezlete.
pártot
- Si|át iséóat tóiktól. — .
Szombton NagykáhUtáni tlkciau Jto--
nyák 0ézs, s kerület orsz. képviselője s elvbarátai ezt az alkalmai megragadták ahhoz, bogy üdvözöljék; A Polgári SgyM „ éttermében gyűltek ösaie ssumbahm este, hot a bslépd képvtseWtlIjwalinIto-P
A falusi életből.
Ma: Móric PáL Áwn Kovács- < _
A sasaimihályi útszélen, az árok mellett terpeszkedett a aáúleddrt váljogház. Körülkerítésre sem érdemesítették. Nem volt üt iáit oltalmazni- As itt lakos sngény-easbmnek elég gondot okozott csaMdjá nak a kwlartása is. Áron mester, s zsidó-kovács gazdálkodott ebben a szélvész-lépte fedelfl urasági zseliérházban.
Kitfinó szál ember vok ez az Aron kovács. A Szent írás lapjain olvashatnnk ilyen szál embereiről. Amaz időben nö-vekadtek ilyaa szálas emberek, aridán a ■Mák még asagak szántogatták az Igém P0M|IL
Amh mester domború mellén feszült a bórkötő. Hónaipg gyDrt tagujai; korom-flstOs, duzzadt karjával, harapófogó-kemény markával játam forgatta az öreg Pörölyt. A luakón lapuk a Utzems, midőn Aron mester oldalába vágta a hótól zizegd vasat. A kevély tOzestss csakúgy pörkölte az ezernyi szikiát hí
...Az ilyen munka áldott munka. A szállá ember homlokáról harmatozó verejték, mint drága ryflnrymm pergede-zatt a nyiszorgó tüzes vasra. Megszentelte s vasat. Sssntséggé svstts s munkát . ..
Csattogott pöröly. Szikrázott az Izzó vas. Aron mesternek, nagysrakállas Aron msstsrnek embernyi legényfiai, a barnapiros arcú Dávid, Manasaé, meg Kuben
régi-régi keleti melódiákat dúdoltak. Szikrázott az izzó vas .. .
Lovakat vitt fink vasaltatni a kovícs-nrúbelyhez. Apró gyermek voltam még akkor, Aron kovács nevetve emelt le a fő bétáról.
— Mi akar lenni sz urficska?
\'— Huszárkapitány I — feleftem büszkén s nagy csizmás óriásnsk. És addig sürdOrködtem körülötte,kemény markával megsimogatta fejemet.
— Jól van, no I Hál csak fujtassa .
Lábam nyómintásárs, a körtefa ráma
kóaé szoritoit kormos ráncu „fúvó* afivitó hívására csapdostak, szálldostak a lángok a parázson hívóból I... Mintha csak tttzes szárnya tündérek repdestek volna ki a korom vár ból I
Urlicskám lassabban I Aron mester barátságosan bólintott felém... Addig illegette, forgatta pörölye alatt a szikrázó vasat., mígnem patkóvá görbült as esetlen vasdarab ...
Dávid, Manaré, meg Rabén régi, régi kelet0 melódiákat dúdollak. Szikrázott az izzó vas. Csattogott a pöröly. Nyihogtak, vihogtak a lovak, édes atyám ragyogó zzórt), erdélyivér nemes loval.
Motóia mulatozásai.
Moláls szomszéd zömök, kövér emberke volt. Télen-nyáron báránybőr kuca< mával oltalmasls fejét. A tokaji hegy falói fütyörésző zord szél bele-belekapaszkodott lógós fOHIncsébe. Apró fekete szeme vidáman bunvorgotl szőrös arcából. Inkább fissás, mint Jiányiorrit voll Motóls. Ke-
netlen csizmája /árkát félregacaolta. Hor-patag csizmaazáiából fityegett s csizma-hozó füle. Azért nevezték Mot ólának, mert hányta-vetette kezét-lábát, mint a motóia kerék.
Motóia szomszéd boltjában minden szükségletét raktáron találta a kiaigényO hajdú. Motóia szomszéd s menyecskéknek búzáért, kukoricáért is szívesen szolgált portékávsL
Hát még a pipán kapadozó kamaszok I.. . Ezeknek a fickóknak volt igazén krdves barátjok Motóia.
— Tudja Petiké?... Mindegy nekem a tojás isi És az „anyámaaszony" kezez lyukocskái siói Idkeriteti tojásokért olyan selyem bojtos, szagos megyfaazáiu, piros „cifrs pipával* kedveskedett Petikének, hogy az öreg görög POpovks boltos még iga pénzért sem árult Oyen pipát.
Ámde azért, Motóls szomszéd még sem cifra pipával, egyéb más, finom portékáival — micsodanyitágaepiók I — hanem hejhujáa, hangoa muiatozáaaal örökiielie nevét. Mert midőn például „purim", kö-, vetkezeti, a kóser pálinkát, kóeer borocskát sem vetette meg Motóls szomszéd. Sőt cigáayl Is parancsolt az udvarára. Muzsikus Tuakó Béni, pikulás Xörfé Adám voltak s kedves cigányát Ádám, minlbs caak kását luft volttá, duzzadt pofával viiliiatfa plkuliját. Béni ódon-dlvaiu .maraot* hangolt.
— ujtiju I jujulu I Süvegéi (Óién csapts. Saiktg érő, kigombolt ksbáljál szélnek eágeate Molőlk. Toporgós tánc-léptekkel Indult Simon zsidóékbos ás a
többi felebaráijáboz, kedves komájáfeos szomszédolni.
Tuskó Béni begtdOjén reszketett a kar.
Adám tele tüdőből repedezlstte stkottóe pikuláját.
Motóia ur utcahosssant táncod, tapsolt A rátarti bajduk megállottak nézésén. a vastag bajdubajosz alól jóbflen mosolyogták a mókás táncot Szélszárnyra bocsátott kabáfu Motóia uomszéd hejhujáa vig hányavet iségét.
Útban Jenusüm Jelé.
Nyurga, szikár ember volt az Ürge. Magános özvegy ember. A református templom szomszédságábsn rogyadozott nádredilez házikója. Az öreg Ürge ebben árulgatla szerény portékáját. Ezea gyönge kis su\'óafUlet jövedelmétől élősködött. A péntek estét várta legneberebben. Nálánál korábban egyik hivő aem kapcsolta be a rozoga boNallőt Bár a aánM sár nevezetes hirQ tapadóé mivoMráL aa as öreg ember pakfoncsattos MMoMÉI. fehér harisnyáját, térdigkurta .asdrágjál bob verő kabátját emelkedett érzések
között öltött fel. rővaga ktwmDs, rdfea-
bőirel prémezed bársony kalpag voN. Még kockás, sárgs zsebkendőjét is nyakába kötötte, azután ba esett, ha fujt, méltóságosan ballagott a zsinagógába Űrge.
Attól. volt nevezetes ez a szomorú arcú, átváltódott Öreg ember, nogy min-dig amaz sxentvárosba, a siratott Jem-zsálembe készült, ás Volt a laaátl—atiti vágyódása, hogy a Szent FMdta feje* hesse be örömtelen életét Csért koplalt
1 oMai.
ZALA
1911 ff,
Ai eteé bestédet Tamás Járna ár. ügyvéd moodts, U nagy MÉH keltett at poHMkal Midiidül vonatkozó A uocíatieták nevében ScÉMfl Jóead, • néppárt imában Máltk Uedó dr. ügyvéd üdvözölték Bosnyákot, ana váiaaaoit.
Mist értesülünk. elhatározták, bogy Nagykanizán bighftielehh népgyálirt ián-
lukács i Mié.
A képviselőház ülése Ujabb Usá-" k. - A Házat királyi kézirattal napolják aL
- TáHmak ás teletonjelantétek. —
Budapest, junius 1(X
A királyi audtonciik.
László miniszterelnök tagnap ■ tál 10 árakor királyi kihtllgsláson jeleni Mg Scböabrunnban. A minierter-dnök jelentést Mt t parismenti bdynt-rdi ét t kormány munktiervéről, amiket a király kaptáén tagadott. Lukács után Hazat Samu honvédelmi miniszter jelent sm| kihallgatáson áa aa ujóncjávaálaltél Ml elétai|eaitéal Ugy a miniszterelnök, mint a honvédelmi miniszter délután ilaaniiHitik Budapestre
Értesülésünk szettnl s miniszterelnök arról a wganiaUtwÜ ia ihTotiáHa a SF rályt, melyben t védcióteform t főrendi-tetQUtet. A miniszterelnök sít bogy a főrendiház túlnyomó HSbb-nem megy bele ttoknak a formai i-a tárgyalásába, melyek UzOH a képilnMhái a javaslatot elfogadta. A mi-ututereinök felhatalmazást kapott a Hátnak királyi kézirattal fald elnapolására.
Jól Informált politikai körökben ugy tudják, hogy ha u osztrák Keichirath nem aaavnsná meg a védet flreformot, akkor a raitkatalot elnapolták áa a relormot a 14. |. aaerint caáazárí luidriéttti léptetik
A magyar kormánynak az aleae,bogy nem várja be a véderÓtOrvény izenteti-tését hanem az ujoocjavaalatot a fölemelt m—már legközelebb bemutatja a kápvtecWiámak
A képviselőház ülése.
A képviselőház mai ülésén aemmi rend-Mtgi dntag nem törtét gertit te**, dia, mai) „Gtafc ti -erőszaknak enge-
évek óta, Jeruzsálemért bőjtölgetett Az ntasásrs, — a szentföldi szép életre — ó, ü cédrusok t szájától vonta el, szájától lyiidti össze a rézgaraaok korszakában olyan ritka ezüstpénzeket.
Azonban leiette gyéren szaporodtak azok a kellemesen csengő ezüst-tallérok. Sőt mindinkább kesbedett, évről-évre élesebben köhécselt az öreg árva ember.
dlak I" jelszóval folyik, már nem megy rendkivOlitég arámba.
Tisza látván gróf iái II érakor elfoglalta aa elnöki aséket, mire bevonult at ellenzék éa elhelyezkedik. Jön Pavlik Ferenc felügyelő, jönnek a rendőrök él a kitárt képviaelókel láttám ttóliiják fel.
~ KI az a Tina t —-— Nem megy üiik I
— Csak aá erőszaknak engedünk I tagja Untakén ellenzék, kgaaéhberezik Tinát, a kormányt, mire t rendőrök vát-tan érintik őket a Ok nyugodtan távúnak. Juath Qyulava fblyotón leül ágy pamlagra éa féktelen haragjában állítólag könyvit MM. . v ■ * ■ *J
Ezután bevonak a munkapárt mire a
benmaradt ellenzékiek éktelen lámát csapnak. Sípolnak, trombitáltuk, a padokat verik. Lukáct a fejét csóválja, Tisza pedig fdfOggenti az Uéat, gúnyosan mosolyog az elienaék felé éa távoaik.
Ismét jön PavMk. jönnek a rendőrök ia \'kivesetnek egy tereg ellenzéki képviidőt. Pap Zoltán és Hammertberg Látzlő nem akarnak távozni, ezeket 3—3 rendőr kiviszi Erre sz egész ellenzék kivonul.
Fái egykor Tton ismét megnyitja n ülést ét jelentést lett a ma megismételt sajnálatos esetről, mely miatt iámét több képviselőt a mentelmi bizottsághoz kall utasítania. Ezután előterjesztették a mentelmi bizottság javaaláiál, melyet a löbb-tég elfogadott Enerjpt 15 napra kizárták B niésékből Hermák, Vertán, Titaly, Horváth OyBla, Mezőey, Benyovszky, Bemáib. Bizony Akoí, Malatinszky, Hegyi, Ladányi, Unnánczy és Otlfy képviselőket.
Következett a napirend tárgyaién.
A tzombajon elfogadott javaalatokal ma harmadszori olvaaásbsn is megnavizti a Hái.
Hegedűs Loránd pénzügyi bizottsági előadó ismertette a családi pótlékról szóló jivulalot éa annak szociális jelentőségél. A tisztviselők ez év elejéig misazamenó-leg kapják a pótlékot A kormány dolgozik a tanítók nyugdíjtörvényén és egyéb a lisztviselők érdekeit érintő javaslatokon Kenedy Géza köszönetet fejei ki a kormánynak. i javMlgtért, « kéri, bogy annaltj előnyeit a nős, de nem családos tisztviselőkre ii .terjesszék Id. Tekszky pénzügyminiszter kijelenti, trogy a |lVáálallal Európa minden államát megelőztök, a reméli, bpgy ez a gyakorlatban be fog válni. Ígéri, bogy mihelyt a pénzügyi vi-nonyok. jobbak lettnek, s javaslatot a nős, de nem caaládee tintvitclflkre li II Ingják üjjwtenl, A Hál a Javult! ul
Délután a raaiü pótlék következik banaadaaart olvasásban, továbbá a bar, bus, cukor él sOradó-3. §<éaak módot) táaa ia javallat aa illamvasMtt tisztviselői likéházak építéséről At OMs egynegyed háromkor irt véget
I uhklr M stittrc
Füredi igazgató kérelme.
- Salát tudósítónktól. -Füredi Béla, a pécti Nemaeti tsmhát tgugsiójt engedélyt nyert Nagykanizsa városától, hogy a várna területén újra építtethesse a Kövesay Alberttől megvett Kölcsey-otcai> nyári színkört At ingedélyt Füredi megkapta, a színkört .16 etet korona költséggel átépíttette i már látszik li benne i társulat
Füredi, mikor már megkapta az engedélyt a at építkezést megkezdte, arra fölfedezésre jutott, hogy kissé deaámitotla magát Az derük ki ugyanit, bogy at rendes társulati Idadáawt ia alig tudja fedezni Kanizsa, arról meg szó sem lehet, bogy i kanizsai bevételből törtaattődjék aa aréna építési költsége. A számítás az, bogy ha a színkört naponta megtölti közöntég, akkor éppen bogy fedeti izin\'ánulatnak körülbelül halnál korona napi kia^áaát, arra azonban temmi tem méred. hogy ti épitttczéi kfiüiége ii ittt lesziédjék. Kiderült közben az Is, bogy Kanizsái} nem lehel négy hónapos sisionl tartani t igy Füredi, ha nem akarji cí-rontani az Őszi szezont, kénytelen társala-linak teljes fizetéssel egy hónapi szünetet adni.
Mivel a számítás ily gyengén váll be, — aminek főképpen a azinlgazgalónak igazán derék, becsületes ambíciója as oki, — Füredi igazgató azzal a kéréssel fordult a városhoz, bogy a várót az aréna építési kőlltégeihez akár egy Otuegben, akár bárom évre Montvi, járuljon botzá háromezer koronával.
Ezt a kérelmei tárgyalta a pénzügyi bizottiág, mely azt teljeailheteminck véleményezte i eteu ii iHpon I IBBCT
Füredit kérésével elutiiüotta. Mint értesülünk. iz igazgató most egyenesen a város közgyűléséhez fordul 1 reméli, hogy olt több jóindulattal fog találkozni.
Legközelebb ml it igyekezni fogunk, hogy rámutattunk néhány olywk izem-pontra, melyek a kéréa teljesítése mellett szólnik i ezek ellője az, hogy Füredi
Téli tutoe vöd a virradat Hetivásár napján tanakodtak s járókelők.
— Mi van az Ürgével? Miért nem nyitja ki a bobot?
As egyik birkabőrkucsmát hajdukoma ktniitkhin hunyorított a gyülekezetre
— Oly régóta készült, hál most már Maonyoaan el tt ment Jeruitálembe.
— No, ez már igaz ia lehet, Ciuka komám! — helyeseitek a többi hajdúk. Nevetgélve oszladozott a közönség.
Elmúlt a heti vilii; d» BUM Igiai nap nem nyitotta ki a bobot Sőt, ami ataddig tobaaera történt meg vele, a péntek esu imádkotátról It elmaradt
A templom pitvarában találgalóttak a vén emberek.
— Vájjon, hol Mwt et a Goiddiener Sámuel/
— Hová maradi ti?
— Miért nlnct üt?
— Saó nélkül talán ctak mágiám in-dutt útnak 7
Da hiába voH minden beszéd I Sámuel Mai IM, Sámuel aznap aato mágtem Jött
fel a zainagógába. Nem jött. fel hódolatát bemutatni az Urnák.
Másnap már az dőljáróaág it érdek-Ivdni kezdett a vén Sámuel bolléle iránt Fagyos szombati napon Kállai lakatos nyitotta fd az erősen vasait bázajtóL
Farkaaorditó hideg, zúzmarás szoba volt a vén Sámuel lakáta, mint amely nobát egéaz télen át nem fűtik.
Mivel UL ^ablaktBggOqi- ia le voH eresztve, fétbomály volt a tzobában.
— Sámuel! Barátom! Hol vagy? — reszket ős hangon szólalt meg a gabona-kupec vén Mendel. E remegő bangókat tompán verték vissza a hideg falak.
Az egyik csend katona az ablakhoz lé pert. A jégvirágos üvegtáblákról félrehúzta a kopott .firhangot*. Bágyadt fénnyel villantott be a borongót téli napaugár. Ötszeborzongtak a hivatalos emberek. Nagy Arnóc ctend katona hátrább lépett az asztaltól. Rekedtesen mondta; —- Ott fekszSti
A tepertelen aobiföldön nyújtózkodott Sámuel. Valami Oreg héber könyv ia ott bevert mellette. Fordították tzikár testét Nemzetes Horváth Imre, a csendbiztot,
csapott a kezével. -
Ennek már kámpec I Ez már halott I Az árva Oige izom izéd, hiába kéuü-lődött oly tokáig, sohaaem jutott el amaz szent vároata, Jeruzaálethbe. melyet falu-, helyeken ma la tlrilnak a kegyei emberek, ttakállat vén emberek.
Igazgató boaenuege olyan izlnkörrel aján
BHiUW
várakozásunkat felülmúlja és mely legalább liz évre megoldotU Kanitaán a színház kérdését
Ujabb robbanás
a möllersdorfi lőporraktárban.
A robbanásokat bünée merényletek idézték elő.
- Saját tudóaitónk leleton|»lentéae. -
Bécs, junius 10.
Szombaton éjjei fél 2 órakor MöJlers-dorfban ujabb robbanáa történi a isméi 1400 kilogramm lőpor jelrobbant, messze vidéken megreszkedtetve a levegőt A robbanáa oly hatalmú volt, hogy a közeli községekben, igy Wiener-Neuatadtban is sz emberek éjszakai pongyolában riadian szaladlak az utcára. Az azonnal megindított vingálat kiderítette, hogy bűnös me rénylet történt. Az őr éjfél után egy tiaztl-tapkát embert látott- közeledni, ! midőn rákiáltott, az pontosan megmondta a jelszót. At őr mégis gyanúinak találta at éjjeli lálQgitót, utána meni, a mivel aa futnj kezdett, üldözőbe vette. Ekkor lör-lénl a lobbinál, Valósiinü, hogy i pta-leai robbtnát it bünöi, merényiéi követ-kMményi.
Egy operaénekei halála
Saját irtttm>a MatnásiMWM.
Budapest, junlui 10.
Eráts Ricbáie, a világhírű npiniafaii, kl külföldön tok dkaéeágd rnrnm t magyar névnek, m# Budapesten m^hsl\'. Halálos ágyához kívánságért látlcatilag elhívták Frankfurtból Pangóra Jotefln Uaaaaaonyt, tit a müvéét félórával halála előli nőfll.rett A aaartartáa után Erdőt
Richárd dventaHe mar kíssenveoalt
eszméletéi ia caabha-
Árvizek.
— rdv/rof. — «
<j , . Summa/vár, juaiua 10.
Kit ék a környéken nagy vihar dtbön-gött ét at ár hét vasúti hidal elsodort. At összes boigk kertészeti telepek tőnkre menták. Az atnfabármegyei Enttébelfal-vén az árvíz más/6 méter magasságot ért W éa kilenc utcát elöntött.
A körjegyzőkért.
A miniszterelnök leirata Zalavár-, megyéhez. - Saját ks*WttiVaktét -A kátaégi ia körjegyzők fiúgyermekei részire MtatiteMő internál uaok Igyában Lukíci László miniszterelnök, mini beikgy-mlniatler ma a Zalaiéi megyei törvényhatósághoz a következő rendeletéi intéite: A folyó évi állami költségvelisi törvényben fölhatalmazást nyertem arra, hogy a községi közigazgatáal tanfolyamok álater-vezétével kapcsolatban a községi ia körjegyzők középiskolabs járó fiúgyermekei némán Internáluiokal Jétaaiihesaek t bogy ez intemátusokban a utóban forgó tanulók számára á\'lamköliségen ötven helyet aiapithank. A töivétiyhoiái ezzel u intézkedéssel a köziégj-.gyzŐI karnak régi, méltányos óhaját kívánta teijetdiéni; tudvs ia méilányolva, hogy* a község-\' jjgjüűl kar faluhm: kötött, elnlgelell helyzeténél lógva a gyermeknevelét tekintetében valóbáaii hátrányos hefyzetbeti van s a kar zöoa a gyermekneveiéi megtelelő anyagi eszközeível nem rcnddketik.
At ötven alapítványi hely azonban a községi jegytők létszámához vlawayltva kevés. Többre, legalább la kétszerennyire van nükiég avégből, bogy tz intézmény i kitüiött célt megfeíelőeu woljálhaaiá."~
Tadatlbaa vott as i körülmiwy \'a kor mánynak is, amidőn a kOltségfödözetat a költségelőirányzatba beállüotu; a midőn u egyéb nagyarányú közazákaégietek szem előtt tartán mellet! a szóban levő mértéken tul nem mehetett, abban a jogosult reménybe kereste és vélte megtalálhstni a kiegyenlítést, bogy a törvényhatóságok áldozatkészsége i jegyzői kar érdekében szintén kellően fog megnyilatkozni.
Ezt a reményt kívánom valóra váltani most, midőn a közaégjegyzői kargyanaek-neveiéti ügyében a Ztiavármegye törvény-hatóiágának hagyományoi áktonikénaé-gébez fordulok. Legalább még ötven ingyenes helyet ktU alapítani.
Kérem a törvényhatóságot vegye ki réazél esetleg aközaégek áldozatkészségé nek it bevooáiávd ebből nemetak a szülők aegitaégére nánf, de a magyar kutturs szempontjából is gyümölcsöző alküláihOI
Schmidt János
szalámi cyároi és hentes áruk nagybani készitOjc, Fogaras.
Ajtni S kg -os poatactoaiagokban .*
ElaóieadS iáéin kolbán anloanál te-ját...........1.48 I.
ElsőrendII snllag szalonnál füstölve kg.-jál ,.,..... 1.52 f.
Paprikázott szalonnál naliMban 1.50 f.
EMrendü tiszU disznózsírt , , 1,70 I.
ftll junius 11.
ZALA
3. otáM\'
riangnt a uom »mt i
ANIMO PEZSGŐ
m
" 1 ■
||U|I>« kafkaWb
Kérjünk « ■bit—itt
ANIMO-
, PEZSGŐT!
|!1>|jli ftt WMi|fa
HÍREK.
Idöjósiás.
(A rostsorol oflal MM jelentés*.)\'
Budapest, junius 10.;
Enyhe idő vártató tok helyen csővel és riialarokkal Déli hőmérséklet 16* C Budapesten ma délelőtt felhőszakadás volfc
— Egyházi hlrck. A karmacsi püspöki szabadadományoiási plébánia javadalmai Kamtcs Láazló vízvári káplán nyerte el. Ttowe Kálmán karmacal ideiglenes admlnlzzlrátor ea állásától felmentetvén, ftfflhbf fttopjahriyto. 7iliTri"\'A" kW-delelt káplánt minőségben Gróf Festetics Jenő a kegyutazága alá tartozó* szdencai plébánia javadalmat Hónát Vladimír zágrábi magyar államvasút! hitoktatónak adományozta.
— -Alsólendvn költségvetése. Ataó-lendva képviselőtestülete legutóbbi közgyűlésén elfogadta ugy az idei pótköltségvetést, mint a jövő évi rendes költségelőirányzatot. Alsótattlva községnek lövőre 12,396 kor. 91 ML lesz a bevétele és 36,008 kor. a kiadása. A hiányt 56*, pótadóval fedezik.
—Á Farkas-Ügy tárgyalása, Egyik mtaapi lapszámunkban tudósitoltunk annak a becsületsértést pernek lárgyaiáaárói, nmit dr. Futkos László volt létenyel sljá-lásbiró Vadla János lekkkOnyvezető és TTsUt József takarékpénztári könyvelő ellen Indított. Az ítélethozatal nélkül véget ért 00 elintézése, mint hiteles helyről velünk közlik, nem Tislér bocsánatkérésével történt, hanem egyszerű .sajnálkozás kifejezésével *. Tislér a targysláton kangsu-lyozta, hogy nem ismén el ez éliene
emelt vádat alappal biróoskés kérté an áái étdénnt** unyaiáui. emői i tiván-ságától hírforrásunk szerint szért állt el aztán, bogy s dolognak már egyszer vége legyen s igy telte meg sajnálkozó kijelentését.]
— Négyszáz mozdony vezető Keszthelyen. A mozdonyvezetők orsz. szövetsége e hó 9-töl H-ig kirándulást rendez a Balatonon, mely Keszthelyről Indul kL A kiránduláson négyszáz mozdonyvezető vasa részt.
— öngyilkos takarékpénztári szolga lapokéról jelentik, bogy a Balatonmel-léki Takarékpénztár szolgája, Oémes János, ki már régóta állott az intézet szolgálatában, szombaton agyonlőtte magát As öngyUkoe szolga reábízott pénzekkei aem tudott elszámolni s ezért vált meg sz élettől.
— Kanizsai méatároeaegédek szer-vezkedese. A nagykanizsai husipari munkásoknak (a hentes és mészároe-aegédfknek) mindeddig még soha nem volt amciálísta szervezetük. Most már Ok is eléggé nagy számúaknak vélik magukat a szervezkedésre a ezért eleget tesznek a budapesti szociáldemokrata pártközpont lelhívásánsk és ms este 8 őrskor s Badacsony vendégtőben megalakítják a húsipari munkások nagykanizsai szakazervezelét. Az alakulásnál központi kiküldött lesz jsMB.
— Merénylet egy kii leáay ellen Egy bestiális ember etttm éikasait ma W-jeleniés a nagykanizsai rendőrkapitányságból. Matton Jánosáé ujságárus a panaszos, kinek 9 éves Mariska nevű lánykájáról van szó. A féjietten kis leány már mintegy két héttel ezdöjt, egy vasárnap délután négy esztendős lestjfaéjéwl kk ment a villanygyárból kifolyó melegvizű kanálishoz, melynek vizét, mint sl köztudomású, a szegény néposztályok kiváló gyógyiló erejűnek tartják A gyerekek már a vízben voltak, midőn arra ment egy kanizsai cemenlmUokáa, aki szóba elegyedett s leánykákkal, s midőn megtudta, hogy senki felnőtt nincs velük éa ál sgész" tájékon kivűlük senki nem láttató, a 9 éves kis Mariskát kiemelte a vízből és silsaa s legsljasabb merényletet kísérelte meg. Noha mindössze kisértet történi, a kis leány szülei most két hét múlva mégis éssi evettek valamit a gyermeken, aki faggatásukra elmondotta kstandjál a bestiális emberrel. A szülők ezonnsl a hatásági orvoshoz mentek, aki látleletei vett fel a leánykáról, a annak alapján ma megtették a feljelentési. A gyanúsított még tagad, de vadállati merénylete kétaégtelc-nül be fog bizonyulni.
— A rossz családi élet átka. A sala-megyei Kisőrsön Németh Jósset 28 éves vincellér megivott egy liter szénkéneget, smitól borsalmaa kínok között mcshalL Azért lett öngyilkos, mert a feleségével való Örökös perpatvar elkeserítette.
— Csaló péksegéd Furfangos módon szerzett 32 koronái Lukács Imre péksegéd gazdájának, Rosenttat Öéza nagykanizsai pékmesternek feleségétől. Midőn tegnsp, vasárnap délután a gszda a kávéházban volt, s ravasz fiu szzal állított be Rosen-thalnéhoz, bogy őt a gazdája küldle, hogy kérjen a nagyságától részére 32 koronát, amire a kávéházban sűrgőa szüksége van. Az asszony gyanultanul átadta a pénzt, ámde nagy volt a kölcsönös meglepetés, midőn este a pékmester" hsismenl, s mit sem tudott a dologról, Azonnal értesítették ekkor a rendőrséget, de már későn, metl a csaló péksegéd sebül gg egész város területén nem volt már- megtalálható. VstószinO, hogy Triesztben lakó szüleihez szökött, s minthogy semmi ígszolványt nem vitt msgával, remény van arra, bogy talán már a Csáktornyái határrendőrség lefülelte.
— Utőállltés. A minap ismét katonai urotmtái vat Nágytmtttsáft. á melyen
szonbsn ekkor mindössze 9 apát vizsgák
Isk meg, 9 besorozott újonc apját. Ük keresetképtelenségűk igazolásival fiaikat a katonai szolgálat alól szabadítani igyekeztek. Ez hétnek közülük sikerült is. akiket a sorozó bizottság keresel képteleneknek talált
— Éjjeli őr. aki ijedtében meghalt. Alsólendvárói írják: Kerkabarsbás községben a mult bét egyik éjjelén tüz támadt Barabás János portáján. A tűzet elsőnek Szabó Járna, a község éjjeli őre vette észre, ki foglalkozása ellenére is nsgyon ijedős természetű ember volt. A felcsapó lángok is annyira megrémítették, hogy lelkendezve futni kezdett, majd az ijedség következtében izivszélbüdést kapott s holtan esett össze. \\
— Meghalt az apja airján. A zalamegyei Magashegyen vaaémap temetlék Slepsics János gazdát. Irma nevű leánya súlyos betegen kisérte apját utolsó útjára, melyről azonban 6 sem tért vissza. A leány ráborul! apjának frissen hantolt Sirjttl T" nem kéli fellöbbé, meghall. Szívszélhűdés érte.
— A legbizalmasabb Szlvóa céget keressük fel óra és szemüveg bevásárlásánál, Szarvas szálló épületben. Jsvltást szakértelemmel végez. Színházi kukker 7 koronától 20 koronáig. Kukker kölcsönbe 40 fillér.
Színház.
Heti műsor: Hétfői Kis gróf szenzációs operett
másodszor. Kedd: Csitri Vígjáték, másodszor ^Szerda hit és haza. Scbőnberr világhírei színmüve. Bemutató.
Csütörtöki Boccscció, nagy operett Péntek Kis cukros, vígjáték. Szombat: Bőregér, nagy operett Vasárnap: Rossz pénz nem vén .at . /,» Paraszt játék szenzációs
e újdonság.
. * Szalkay Lajos színtársulata, mely most Tapolcán játszik, e hó 15-ikétt kezdi meg működését Keszthelyen. A tártulat a .Leányvaáár" előadásával mutatkozik ;beL
AZ ÖREGEM
Is mindig sat mondta, hogy szeplők elűzésére, valamint liliom, puha bír és fehér tatai 4l± éréíére és ■agóváaáia ninca jobb aaappan, mint a világhírt „Stcckeopferd" llllomtej-szappan. Védjegye „Sleckenpleril", készíti Beqpnaaa at Co. cég Tetschen a E. Kaptató minden gyógyszertár, drogéria- Illatszertár* minden e szakmába vágó üzletben. Darabja 00 fi Hét. Hasonlóképen csodálatosan beválik a Bergmaaa-féte ,,ManeraV llllomtajkrém fehér és finom női Ireaek megóvására, ennek lubu;a 70 l-ért mindenütt kaptató.
IRODALOM.
Az .Athenaeum Könyvtár* Csehov-kötete. As Athenaeum Könyvtár a hazai és a világirodalom legkiválóbb munkáit ígérte megindulásakor és igy a magyar oivstóközönség szinte várta Csehov vata melyik munkájának megjelenését Nagyon kielégitő az a gondosság, melylvei a kiadócég a nagy orosz irő elbeszéléseit összeválogatta. Az orvOi felesége és más novellák címen Csehov legjobb és legjellemzőbb elbeszéléseit gyűjtötte önsze. Mindegyik bű tűkre Csehov rendkívüli meg-figyelőképességének, előzdáu közvetlenségének és annak a hol megható, hol meg-
Oroszorsiág, hanem az egész világ egy tag kedveltebb éslegolvasotisbb irőjává tetir. A» awmili H»iltaa| fla tir*jifc NygJT^k elbesiélőjOknek. Különösen kisebb, néhs alig néhány oldalra (erjedő, lárcaazerü novellái elaőranguak. Néhány vonással mesteri módon jellemez meg embereket, siR egész társadalmi ssztályoksta A kis-
niáteouleámak
Í3S
embernek, as _ utolérhetetlen rmgrajzotöjt. ielentéklelen dolgokból sötét tragédiáját tud ktéreztstat De ezl s Sötétség* S humor ragyogásán keresztül láttatta. Mikor ssamfiakban tajcstltan a nem tudjuk, hogy a nevelés, van a megindultság csalta-e oda. A lagMM» ször fájdalmas melflkérzések MkeHéas nélkül kacagtat Mg Ea aa á kacagás jól esik, megtisztít éa derűvel tölti el lelkünket — Aki agyeaatm akar raéty gyönyörűséget éfomás pihenni: aa » vaaaa Csehqyot. Aki píclpyke, de éles tükörből akarja a világol magteiaanil: aa távassa Csehovot, A most ragjaitai hé-M a mgy orosz mester bsraMckttSní kisebb-ásgyqbt elbeszélésé! éa spróvás-Istát foglalja magában. Egyik jobb, mini a másik. Megismerjük belőle áHalébaaas egyszerű ember, de különösen az orosz ember sgész érzés- ás gondolatvilágát Mindazt, ami az orosz fajban saép és nagy, de azt is, ami benne csueys. fogyatékos. A novellák fordítása rendkívül gondos. A kötet as AAeneum Könyvtár diases könlösébtei Bssch Árpád finom boritéklapjában jelent mag. Ara tsléaas vásaonkötésban I kor. 90 fillér.
Hajó bort akar olcsón
3 khM-
mni,
ugy lüelje Sátrán Jósad
kasait mely literen- M fjll aranyhegyi IBillt, Unt vörös II Ilit. fehér rizling Ifi fili ktvánstra házhoz^ küldöm. — Clm ■aV illl.) Magjai\'11. T4. Telefon Üt8. \'ML
SAFRAN JÓZSEF Iflszctkersskedő. 8572
100 darab
legfinomabb^
slsfáslwosl kartonból
2 K-ért
káaait
Zala nyomda réuváaytára "ngjbaalsniin
Dépfakarékpénziár Részrónytársasóg Ragykanizsán
leljesen befizetett alaptőke 1.300*000 korona tartalék tőkék 100,000 korona.
Elfogad takarékbetéteket
nettó 5°|o-os kamatra.
A kamatadót az intízet fizeti.
Visszafizetés 10,000 koronáijí^báraiikor azonnal, nagyobb összegeknél egy-két napi előzetes bejelentés alapján történik.
IT* Felmondási dlj nena száaiittatlk.
Váltó leszámítolás, tBrleaztééaa és egyszerű JetZálogkOfcsanSk, fol>ó-számla- és lombard-hitelek a legkedvezőbb feltétel|k mellett et^edélycztetnefc.
jtz intézet szerződéses társa a
Magyar országos központi takarékpénztár
tpr- ■ttját tflkél 40 mllllé ksrsaa, Hm
amely iVs^eköltetése révén a Néptakarékpénztár ügyfeleinek a legnagyobb elönyöket nyújthatja.
1 oldsi.
ZALA
1911. janla* ff.
As sfeé ImiérlH Tamás Jfcns dr •gyvéd awndta, U nagy bsttM keltett as polllihai héidáaakii «ons4k«s6 A asndaltetik nevében ScÉaafl Jéesd, a néppárt nevében Málék UhM dr. ügyvéd Üdvözölték Bosnyákot, Srv válaszolt
MIM értesülünk, elhatározták, bogy Ntgjksilllás legközelebb népgyűlési ren-
Likacs i Mní
A képviselőház SMs#. - Ujabb ki sá-A Házat királyi kézirattal napolják eL
- TSHraMt ás nlil>in|tiialánk —
Beaapesl, junius 10.
A királyi audienciák.
Lásilő miniszterelnök tagnap M 10 Arakot kbályi kikalgaiisna
ftfrlMal^tt r afrlttBÉnfik » Csermik. Vértan Tíigjy. kailimft KidírilU Miksa as te hamr
M| Sckönbtunnban. A miniszter-lelenlésl Ml a parlamenti belyiel-(61 ái i kormány munkatervéről, amikéi s király knuesin tagadott. Lakács után Ham* Um hunvédsfcni miniülcr jeleni Mg Mkaágalésoe ás ss M|uac|svasislrAI rn stótsíjssztéal Ugy a miniszterelnök, mint a honvédelmi mis isit w délután vissMulsilsk Bodspeslre.
MhBBMB
Itfóf i fogaAdiaról is informálta IH rályi, melyben a véderötsíorm a főrendi* kásban rétzésülbd A miniMtereinök att Hasi, hagy • főrendiház túlnyomó többlége nem megy bele azoknak a formait-tásokntk a tárgysiásábs, melyek között a képviselőház a javaslatot elfogadta. A mí-aftikniafU felhatalmazási kapott a Háznak királyi kézirattal Mid elnapolására.
.Jól Informált politikai kötökben ugy hidják, bogy ksu osztrák Rticbsralfa nem szavazná mag s véderőreformot, akkor a mfckaisM elnapolják ás s retormot a 14. f. amint császári ttmMsIlei léptetik
dtak I* jelszóval folyik, már nem megy rendkivQliiáf námbs
Tisza István gróéld tt árakor elfoglalta az elnöki székei, mire bevonni! sz ellenzék ás elhelyezkedik. Jön Psvtik Ferenc felügyelő. jönnek s rendőrök és a kizárt képvisdőkd távozásrs szólítják fet
— W at a Tisza F
— Mám megyünk!
— —Cssk az~ "erSizakiuk- engedőnk! zagjs kónuksn ellenzék, iegas—bausik Tiszát, a kormányt, miit a rendőrik ijip km érintik őket s ők nyugodtan távoznak, jnsth Gyula a folyosón leöl egy pamlagra ék féktelen haragjában állítólag könyeil törli. ,
Ezután bevonati a munkapárt, mim a banmsrsdt ellenzékiek éktelen tyrmái csapnak, Sípolnak, trombitálnak, a padokat verik. Lakács a fejét csóválja, Tisza padig I elfüggeszti az élést, gúnyosan mosolyog sz elletnék felé és távmák
Isméi jön Partik, jönnek s rendőrök ét khreMtnek egy sereg ellenzéki képviselői. Pap Cokán és Hammersbtrg László nem akarnak távozni, ezeket 3—3 rsadőr kiviszi. Erre az egész ellenzék kivoaul.
Ffl egykor Hsa ismét megnyitja as ülést és jeleatésl less a ma magüméielt ssjnálslos esetről, mely miatt ismét több képviselőt s mentéimi bizottsághoz kell utisttania. Ezután etőterjeertették a mentelmi bizottság jsvaslslál, melyet a többség elfogadott. Eszerint 15 napra kizárták
A magyar kormánynak as s tetve, bogy
as ujoucjsvsslslol s fölemelt
___már legkflzeltbb bemulaija a
képviselőháznak.
A képviselőház ülése.
Á hápiissMház mai ülésén semmi reod-ktttü aolűg ttém történi, meriszi komé-erésisknsk enge-
Oyuti, Mszösy, Benyovssky, Bemáth. Bizony Akol, Mslatinszky, Hegyi, Ladányi, Urmáaczy és Otlfy képviselőket.
Következett a napirend tárgyalása.
A szombaton elfogadott javaslatokat ma harmadszori olvasásban is megszavazta a Ház.
Hegedűs Loránd pénzügyi bizottsági előadó ismertelte a családi pótlikról szóló j iv sala tol és annak szociális jelentőségéi. A tisztviselők ez év elejéig mfeszamenó-leg kapják a pótlékot. A kormány dolgozik a tanítók nyugdíjtörvényén ét egyéb a tisztviselők érdekeit érintő javaslatokon Kenedy Oéaa kOesönetet fejez ki a kormánynak a javaslatért, s kéri, bogy snnak
Délután a (saUdl pótlék következik harmadszori otvasáaban, továbbá a. bor kos, cukor ál söradó 3. §-ái»k módosítás* és javallat at államvasút! ttsztviseM lakóházak. építéséről
Az OMs igy negyed háromkor irt végei
I uiiUr nmi
Füredi Igazgató kérelme.
- Sajit méóaMnkMi.
Füredi Béla, a pécsi Nemzeti színház igazgatója engedélyt nyert Nagykanizai városától, kogy a váras- lerkMén ujra-ápttfethesw s Kövessy Alberttől megvett Kölcsey-utcai nyári színkört, As sngedélyl Füredi megkapta, <a színkört 10 ezer korona költséggel átipiiMte s már játszik Is benne a társulat.
Füredi, mikor már megkapta as engedélyt s az épitkeaésl megkezd le, arra lölledezésre jutott, kogy kissé rtazáraitotu magát Aa dettut U ugyanis, bogy sz rendes társulati kiadásait is síig tudja fedezni Kanizsa, arról meg taó sem lebet bogy s kanizsai bevételből lörlesztfldjék as aréna építési költsége. A izámitás ss, bogy ha a színkört naponta taeglölii közönség, akkor éppen hogy fedezi tzirrársulataak körülbelül hatszáz korona napi kiadását arra azonban remmi sem marzd, hogy sz építkezés költsége Is lür-
rtja be s védcOtörvény mnwif- sMaysit s nős, de nem issiádus lIszM-
telflkré is .terjesszék ki. Teletzky pénzügyminiszter kijelenti, bogy a javaslattal Európa minden államát megelőztök, s reméli, bogy ez s gyakorlatban be fog válni Ígéri, hogy mihelyt a pénzügyi viszonyok jobbak lesznek, a javaslátót a nős, de nem családdá tlszívlielőlnre u ki fogják terjeszteni. A Ház a jsvadalot
általlnosiágban ét rStléfétben elfogadta.
évek éta, Jeruzsálemért bőjtölgeteit Az ototen, — a szentföldi szép életre — ó, ti cédrusok1 szájától vonta eL szájától kupurgaHa össze s rézgarasok korszaká-bss olyan ritka ezüstpénzeket.
Azonban felette gyéren szaporodtak ások s kellemesen csengő ezüst-tallérok. Sőt mindinkább kesbedett. évről-évre élesebben köhécselt az öreg árva ember.
Téü zúzos volt s virradat Hetivásár asp(Én tanakodtak a járókelők.
— Mi van az Ürgévd? Miért nem ayitp ki a botot?
Az egyik birkabőrkuezmáz hajdukoma hamiskásan kunyoitok a gyülekezetre
— Oly régóta készük, hit most már Msosyoasn el is ment Jeruzsálembe.
— No, ez már igaz is lebet, Csuka ■ I — helyeseltek s többi hsjduk.
ve nsrtsdorntt s közönség. Efendi s hetivásár; de az Üm egész nap asm nyitotta ki s boltot Sőt ami dtdtHg sohaaen történt meg vele, a péntek eab imádkozásról is elmaradt. »-
A templom pitvarában felálgalóziak a féj] ffflfrtfflfc.
— Vájjon, hol fehd ss a Ooiddiener Sámuel?
— Hová marsdl el?
— Miért nfeca Ml?
— Szó adkül isiin cssk migasm indák útnak?
Ds Mába vok minden beszéd I Sámuel asm |Mt Sámasl ssnsp ssfe mégsem jött
fel s zsinagógába. Nem jött fel hódolatát bemnlaini az Urnk.
Mámap már az elöljáróság is érdeklődni kezdett s vén Sámuel holléie iránt.
Fsgyos szombati napon Kállai iakstos nyitotta\'fel az erősen vasalt bázajtóL
Farkaaordiíó hideg, zúzmarás szoba volt s vén Sámuel Lakása, mini amely szobái egész léién ál nem fűlik.
Mivel sz ablskfüggóny is le voit eresztve, fdbomily volt a szobában.
— Sámuel 1 BarátomI Hol vagy? — feszkeiős hangon szólalt meg a gabona-kupec vén Mendd. E remegő bangókat tompán verték vissza a hideg falak.
Az egyik csendkstons az ablakhoz lé pstt A jégvirágot üvegtáblákról féirebuzia a kopott „firbangol". Bágyadt fénnyel villantott be a borongós téli napsugár.
összeborzonglak a hivatalos emberek.
Nagy Arnóc csendkatona hátrább lépett az asztaliét Rskedteaen mondtat
- Ott fekszik)
A sepertelen szoba földön nyújtózkodott Sámuel. Valami öreg béber könyv is ott bevert mellette. Fordkotlák szikár testéi. Nemzetes Horváth Imre, a csendbiztos, csapott a kezével.
Ennek már kimpec I Ez mir halott I
As Írva Ürge szomszéd, blibs készülődött oly sokáig, aobasem jutott el smsz szent városbs, Jeruzsálembe, melyei falu-helyeken ma Is sirsinsk a kegyes emberek, szskáKss vén "emberek.
. .—V
Kanizsán nem lehal négy hónapos szezont tartani s igy. Füredi, ks aam akarja elrontani as őszi szezont kénytelen társulatának teljes fizetéssel egy tonspi szünetet adni.
Mivel a számitás ily gyengén vAH be, — aminek főképpen a színigazgatónak igazin derék, becsületes ambíciója az oka, — Füredi igazgató azzal a kéréssel fordult a városhoz, bogy a város sz sréna építési költségeihez akár egy összegben, akár bárom évre feloszlvs, járuljon hozzá háromezer koronivsl.
Ezt s kérelmet tárgyald a pénzügyi bizottság, mely szt teijesübetettonnek véleményezte s ezen as slipon s fenééi Füredit kérésével elufesitotts. Mini értesülünk, sz igazgató most egyenesen a város közgyűléséhez fordul s reméli, hogy ott több jóindatottai fog találkozni.
Legközelebb mi is igyekezni fogunk, hogy rámutassunk néhány olya szemponttá, melyei a kérés teljesítése me^ed - ssólnak s esek elsője sz, hogy—Füredi igazgató bőkezűsége olvsn színkörrel sján dékoantt meg bennünket, mely minden várakozásunkat letülmutjs és mely legalább üt értt megoldoitá Kanizsán a sslnhii kérdését
Ujabb robbanás
a möllersdorfi lőporraktárban.
A robbanásokat bflnAs merényletek idézték elő.
- Saját tudósítónk lelafoojaleatése. -Bécs, junius 10.
Szombaton éjjei fél 2 órakor Mölfers-dorfban ujabb robbanás történi s ismét 1400 kilogramm lőpor felrobbant, messze vidéken megreszkedtetve a levegőt. A robbanás oly hatalmas voN, bogy a közeli községekben, Igy Wiener-Neustadlhan is az emberek éjszakai pongyolában riadtan szaladlak az utcára. Az azonnal megindított vizsgálat kiderítette, hogy bűnös me rénylet történi. Az őr éjfél utin egy tiszti-sapkás embert látott közefedni, s midőn rákiáltott, sz ponlossn megmondta a jelszól. Az őt mégis gyanusnsk felélte az éjjeli lálogatót, utána meni, s mivel ss futni kezdett, üldözőbe vette. Ekkor tOr-tént s robbsnis. Valószínű, hogy a pén-fesi robbanás Is bűnös merényiéi kövel-kasinénys. ,-
Egy operaénekes halála
— Saját fedMtéaii WííooJsImMh. « AmÉpssr, (a«t«t UL
Erék Rfekáis. s világhírű jiiialaiahii. ki kűlföMöo sok dlcsütágtt szerwti a magyai névnek, ma Bséspsslsn nwgbtli Halálos jgyákoa klvánllgiri lirtratilig sUdvták Franltlurlból Pangóra Jnzefin kfetswnnyt. sk a art) véss rétteával halála előtt nőül vett A sssrtértás után EiMs Richárd elvesztetté ssapiéfetét ás caakks-mar kiszanveoett.
^Árvizek. \'
— Távirat, —• * Stmmnfiár, junius 10,
Itt éa\'s környéked nagy vihar daköa-gött és sz ár kél vssati hidat sfeodort. As Osszss bolgár kertészsli telepek Makn mentek. As siaÉNhérmegyol Crzaébatfsl-ván as árvíz mái/él ééter maganáget ért\' el és kilenc utcát döntött.
A körjegyzőkért.
A miniszterelnök leirata Zslsvér-■ egy ékez.
- Saját taéiMtidktt. -
A községi és kör jegytök fiúgyermekei rfjiín léietifendő inlttmáluiók ügyében Lukács László tnínUzterelnök, mini bsikgy-mlnitzler ma a íSalavijfmegyel törvénybe-lósághoz s következő rendeleid intézte;
A folyó évi állami köttségvitéií törvényben fölhatalmazást nyertem arra, bogy a községi közigazgatási tanfolyamok átszervezésével kapcsolatban s községi és körjegyzők középiskolába járó fiúgyermekei számára inlernáiu tokai lé lejthessek s bogy ez iniemátnsokben s nóbin forgó tanulók számára álamköliségen ötven helyet alapithsssk A lörvényhotás ezzel ss Intézkedéssel s közaégj gyzöi karnak rigt méttányos ŰBijU Utánia liijesikní, tudva és méltányolva, hogy a • községjegyzői ksr faluhoz kötött, elszigetelt hely-seténél fogva a gyermekneviléi leklnle lében valóbasn hátrányos helyidben vsa s s ksr zöme a gyermeknevelés megfelelő anyagi eszközdvel nem rendelkezik.
Az ölvén alapiiváhyi hely azoqbsn a községi jegyzők létszimiboi viszonyítva kévés. Többre, legalább - van arükség avégbAI, to^ n Inlésmény a kltűöSR céll mégféldőed —\'gffflrrrs Tudatiban vóH ez a körűimén ji a kor-mánynak is; amidőn a kmriégtOdOzekl a kOliségetöirányZdiba beállította; a midőn as egyéb nagyarányú közsztkségleiek izem előtt lartiu mellett a szóban levő mértéken tol nem tBflietett, abban « jogosuk reménybe kereste és vélte magtatélhstní s kiegyenlítést, bogy a törvényhatóságok áldozatkészsége a jegyzői kar érdekében szintén kellően fog megnyüstkoznL
Ezt a reményt khrinom valóra viltani most midőn s községjegyzői ksr gyermek-nevatéd ügyében s Zalavármegye törvényhatóságának hagyományos áldozatkészségéhez fordulok. Legalább még ötven ingyenes helyet kell alapítani.
Kérem a törvénybalóságot, vegye ki részéi ésetfeg a községek iktoiathénaégé nek is bevonisávdsbből nemcsak s szülők segítségére szánt, ds a magyar kukuri szempontjából is gyümölcsöző slkodsbM.
Schmidt János
szalámi gyároa és hentea áruk nagybani készítője, Fogarss.
Ajlnl S kg-os postacsomagokban;
Elsőrendű szárú kolbász szalonnát kg-ját...........1,48 I.
Etsorsndű szallag szalonnát füstölve kg.-ji|....... . 1.52 I.
Paprikázott szalonnál szallagban 1.56 f.
BMrtndü Hada disznózsírt . . 1.70 f.
1911 (unta II.
ZALA
r Áttoljuk
*n vari
ANIMO PEZSGŐ
" \' i] "11\'W * 1
Kéljünk ■
ANIMO-
PEZSGŐT t

niRCK.
Idöjóeláe.
(a
Budáptst, junius 10.
Enyhe idő váthalő tok helyen esővel és (WaiaTOkkat Déli hőmérséklet 16\' C Budapesten mt délelőtt felhőszakadás sok
— Egyházi hirck; A karmacd püspöki tzabadadományozátí plébánia javadalma! JMMB Láatiű vitvárt képién nyerte el. Ttmei Kálmán kstmscsi ideiglenes tdmlnlszltálor te állásától fölmenteltén, előbbi ÉillBálfclIlks Tiliesántfrs delelt kápléid minőségben. Őréi Festetics Jenő s kegyuraiága alá tartóté sielencci plébánia javadalmai - Honé Viadhnk ságrábi magyar államvasút! hitoktatónak adományozta.
— AlsólendVá költségvetése. Altó-tandva képvistiőtestttlde legutóbbi köz-gyQiétén elfogadta ugy a* idei pótköltségvetést, mint a jövő évi rendes kOll-eégdóirányzaiot Aisólcndva községnek jövőre 12,396. kor. 97 fitt. lesz a bevétele éa 36,008 bor. a kiadása. A hiányt 967, pótadóval fedezik.
— A Farka t-tlgy tárgyalása. Egy* minapi lapuámunkban tudórttoltunk annak a becsületsénesi pernek tárgyalásáról, amil dr. Fiakat László volt Menyei aljá-ráebiró Vedk Jáóoa kkkkSnyveadff éa VltUt József takarékpénztári könyvelő ellen indiioU. Az ítélethozatal nélkül végei ért ügy eüntéaése, mint hiteles helyről velünk közlik, nem Tisiér horsánatkérésével történt, hanem egyeaerü .sajnálkozás kifejezésével*. " Titíér a láigyalátuu bangre-tyiiiig, lrogy nem isineil el az -ettene emelt védet alappal bírónak ét kérte an-aak érdemleges tárgyaláséi. Ettől a kívánságától hittoiiátiuik szerint azért álHéT aztán, hogy a dolognak már egyszer vége legyen t így tette meg sajnálkozó kijelentesd.!
— Négytzáz mozdonyvezető Keszthelyen. A mozdonyvezetők orsz. szövetsége e hó 9-től li-ig kirándulást rendez a Balatonon, mely Keszthelyről indul kL A kiiánduláeon négyszáz mozdonyvezető vasz részt.
— öngyilkos takarékpénztári szolga lapokétól jelentik, hogy a nststnspiI léki Takarékpénztár szolgája, Oémes János, ki már régóta áttolt az intézel szolgálatában, aaom balon agyonlőtte magát Aa öngyilkos szolga reábízott pénzekkei aem tudott elszámolni a ezért vált meg U élettől
— Ifanliaal mésrárnMarárlak ur. vezkedéee. A nagykanizsai husipari munkásoknak (a hentes és mészáros-segédeknek) mindeddig még soha nem vott trnciáliets szervezetük Most már ők is eléggé nagy trlmnaknslr vélik magukat a szervezkedésre t ezért eleget lesznek a budapetü szociáldemokrata pártközpont felhívásának és ms este 8 órakot a Badacsony vendéglőben megalakítják a husipari munkásáé nagykanizsai szakszervezetét. Az aiakuláanál központi kiküldött lesz jelen.\' .
— Merénylet egy kle leány ellen. Egy heatíáha ember eüon érkezeit ma tétjeién! éi a nagykanizsai rendőrkapitányságból. Marton Jánosai ujlágérus a panaszos, kinek 9 éves Msrieka nevO lánykájáról van tzó. A fejletten kit leány már mintegy két héttel ezelőtt égy vasárnap délután négy esztendős iestvflkéjévd kiment a villanygyárból kíMyé maiegviin kanálishoz, melynek vtsd, mini az köztudomású, a szegény néposztályok kiválj gyógyító erejűnek tartják A gyerekek már a vízben vohak, midőn arra ment egy kanizsai csmenta unkát, tki szóba t elegyedett a leánykákkal, a midőn megtudta, hogy senki felnőtt nincs velük éa az egén tájékon kívülük senki nem látható, a \'9 éves kis Martakéi kiemelte a vitbőT éa ellene s legaljanbb merényletet kitérelte meg. Noha mlndüeen kísértet történi, a kit leány szülei most kél bét múlva mégis észrevették valamit a gyermeken, alti ftggatátukn elmondotta kaiendjái a bes-liális jmberrel A szülők atonnal a haló-sági orvoshoz mentek, aki látleletet vett lel a leánykáiéi, a annak alapján ntg megtették s feljelentést A gyanúsított még lagad, de vadállati merényien kétségtelenül be fog bizonyulni;
— A rons családi életátka A aala-megyei Kieőrsön Németh Jósad 28 éves vincdlér megivott egy Uter nénkéneget amitől boradmn kínok közölt meghalt Azért lelt öngyilkos, mert a teleségévd való örökös perpatvar dheeertldtt.
— Ce«ló péksegéd? Furfangos módon atertett 32 koronái lakén Imre pékségééi gatdájának, Rostnthal Oén nagykanind pékmesternek feleség élői. Midőn tegnap, vasárnap délután a gsida a kávééiban volt, a ravasz Hu azzd állított be Roien-thalnéhoz, bogy ót a gazdája küld le, bogy kérjen a nagyságától részére 32 korond, amire a kávéházban sürgős szüksége van. Az asszony gyanutlanul átadta a pénzt, ámde négy vott a kölcsönős meglepetés, midőn este a pékmester hazament, a mii sem tudott a dologról. Azonnd értetild-ték ekkor a rendőrséget, de már későn, mert s csaló péksegéd sebol az egén
vérei fámáén naa vöh bit fflégftlái-
ható. Valószínű, hogy Triesztben lakó születhet szökött, s minthogy aemmi igsiolványt nem vitt magával, remény van arra, bogy talán már a csáktornyai hdárrendőreég lefülelte.
— Uióállitáa. A minap Ismét katonai utoállitás vott wap*?"*—ff. amelyen
jak meg, 9 beaorozott újonc apját, kik keresőképtelenségük Igazoláaánl fiaikat a katonai szolgálat alól szabadítani igyekeztek. Ez hitnek közülük sikerüli ia: akikd a sorozó bizottság keresetképteleneknek talált \'
— Éjjeli őr, aki Ijedtében meghalt Alsólendváról irják: Kokabarabáa községben a mull bét egyik éjjelén tüz támadt BarabU János portáján. A tűzet elsőnek Szabó János, a község éjjdi őre vette észre, Ü foglalkozása ellenére ia nagyon ijedős lermésadO ember volt A felcsapó lángok ia annyin megrémítették, bogy lelkenttezve futni kezdett, majd u ijedaég következtében szivszdbOdéd kapott s holtan esdi össze.
— Meghalt az apja sírján. A zalamegyei Magasbegyen vaaárnsp temették Slepsics Jánoe gazdát Irma nevű leánya súlyos betegen kisérte apját dolsó utján, melyről azonban ő sem tért vissza. A leány ráborult apjának frissen hantolt
m_ nem ball ft-t-z -.. .1 sa
ittjstb ■ uviii icn itt twoe, megnatt. Sdvszélhüdés érte.
— A legbizalmasabb Szívóé céget kereasük Id ón és szemüveg bevásárlásánál, Survas szálló épüldben. Javítási i is kértelemmel végez. Színházi kukker 7 koronától 20 koronáig. Kukker kölcsönbe 40 fillér.
Szinház.
Heti násor: Mi Kis gróf szenzációs opereli
máaodazor, Ktái: Cdtrí Vígjáték, másodszor. Szerda. Htt éa han. Scbőnherr világhíres gdnaiBvc. Bemutaló.
Csütörtök: Boocacció, nagy operett Péntek Kis cukros, vígjáték, Sraméel. Bőregér, nagy operett , la affitty Rasn pánt nem vén et Pauszt játék szenzációs • újdonság.
* Szalkay Lajos szintérsulala, mely mod Tapolcán jáiazjk, e hó 15-ikán kezdi meg működését Keszthelyen. A társulat a .Leányvaáár* előadásával mutatkozik ;bk
AZ ÖREGEM
la mlndff ut mondta, hogy szeplők elűzésére, j valamint linóm, puha bftt és fehér telni alátétéit és asgovtsán nincs jobb szappan,! mint a Ttttahet „Steckeoplert" liliomtej. szappan. Védjegye „SteekenpterU", készíti aiignsa *t Co. cég Tetsehen a E. Kapható minden pégi—Iái-, drogéria- tOatanttárs mladsa a aasteáka vtge íuettwe. Darabja 80 fillér, Hasonlóképen csodálatosan beválik s Beigntann-téle -Msaers" llllomtajkréra fehér ás linóm nöl kezek megóvására, ennek tubu«a 10 Mft mindenütt kapható.
% rM*\'.
embernek, az tgjnnü tiáitpiiégé»8> móláihatdtan Mégntioléja. A ■indaaatgl. jdentéktelen dolgokból töád truádiákd lud Mtvealdat Og ad a sötóséfd a humor ragyogásán heresstai UHitjt, -<-Mikor ennünkbeg tsátslrtan a köny, nem tudjuk, hogy a neveiét, vegy a meglndulttég csaNa-e oda. A togiobb-szOr lájdalmat ■allákiiafciih Mhakén nélkül kacagta! meg fi \\z t k* agái jól edk. megtisztít éa áertvd WÍií d lelkünket, — Aki egyszerre akai aÉ gyönyörűséget érezni ée pkMaé? as mp vasn Csehovot Aki picinyke, áe Wea tükörből akarja g vtlégol megtamernl: at olvassa Csehovot A etoel nagjaleal hk> lel a" nagy ama anater harminckilenc kinbbhagyóhfe elbettdéad éa apró váa-Istát fogVujs magában Egyik jobb, aát a másik. Magleaisi|ák belőle tkalébee n egyszerű ember, áe ktlOnöeen as non ember agán értés- éa gondolatvilágéi, Mindazt ami az oron fajban aaép éa nagy, de azt le, ami benne ctunya, fogyatékot. A novellák fordilán rendkivűl gondos A kötet n Athencum Könyvtár dlues köntösében Baach Atpád fmom boritéklapjában jeleni/meg. Ára izlésn váuoniíötésben I kor. 90 fillér.
Ha jó bort akar olcsón inni, SSriéűl irilrtUfi-
kaajj mely literen- 71 Ml aranyhegyi ML kint vOrta U Inl. fehér rtHg
Htt. Magyar-ü 74. Telefon 218. az. SÁFRÁN JÓZSEF fűszer kereskedő 8572
- IRODALOM.
Az .Athenaeom Könyvtár" Caeltov-kOtete. At Atbenaenm Könyvtár a kani éa a világirodalom legkiválóbb munkált Ígérte meginduláukor és igy a magyar ólvacóközbnség szinte várta Csabov valamelyik munkájának megjelenéséi Nagyon lAclégitő sz a gondosság, melylyel a kiadócég a nagy oron író elbeszéléseit összeválogatta. Az orvos felesége és más novdlák címen Ceehov legjobb és leg-jdtemsőbb elbeszéléseit gyűjtötte ö$ne. Miinligylk\'hn lükte Csehov rendkivűli meg tigyelőképességének, dŐBdán közvetlenségének ét annak a hol megható, hol meg-kacsgtató hudtornak, mely őt nemenk Oroszország, hanem az egén dlág\'egy legkedvellebtr éslegolvasotlabb kójává lelte, Az oroszok méltán öt tartják legnagyobb elbetzélőjOknek. Különösen kisebb, néha alig néhány oldalra terjedő, lárcaazerfl novellái eltőranguak.\' Néhány vonásul mesteri módon jellemez meg embereket, sőt egén társadalmi eariüyokil, A kis-
nrs
nagykanizsán
Celjeícn befizetett alaplóke 1.300 000 korona tartalék tőkék 100,000 korona.
Elfogad takarékbetéteket
nettó 5Vos kamatra.
A kamatadót az intézet fizeti.
Visszafizetés 10.000 koronáig bármikor azonnal, nagyobb összegeknél egy-két napi előzetes bejelentés alapján történik.
H* Felimndánl dlj nem niáiittotik.
Váltó-leszámítolás, törleaztéaea- éa egyazerk jelzálogkölcsönök, folyószám Is- és lombard-hitelek a legkedvezőbb feltétcl|k mellett engedélyeztetnek.
intézet szerződéses társa a
Magyar országos központi takarékpénztár
•ar- "uját I«k«l lék mi Iliié k*r«na.
amely összeköttetése révén a Néptakarékpénztár ügyfeleinek a legna-\' • gyobb előnyüket nyújthatja.
4 oldali
ZALA
1911
ff.
■■ ■ ■ m ■ ■ ■■■ ■■■ ■ «a »
| t>t tj
[ Singer József és Társa W Ma, kedden, ? nagy maradékvásárt, •
l. Nagykanizsáit, Kazinczy-utca I. szám m *
^ . Telefon: 163. •::• Telnfén: 163. j rendezünk.
i i i i
Tini krOltetésre ajánlok:
Oylmőicsfákat:
BI(H iftretB te l»fp* pét-dásyokfeaa iém, MrM, eat-reusyt, M0, kajKlo íi Iraacibarack, salln, riafM
Fenyőfákat:
kásfttiaáKes áa HMI fufijrA* kH.n^Litew asprötais Smmmh mUtm HM (Sqw kavflUMI k
11 ilWllMltfffl ti
ráfaS Stsbokrokat.
Spárgatövet
I im UX> dar»b afto Intim — S ért* 101 Int t ktrtwk
Pawrwt utak mN
(fgmyentjiírtót.
4—8 méltr mafaa 10 <awÉ K 4>ao, 100 darab 40 htrtrt.
Virágpalánfákat:
Pelaigonlum, Salvla, PmMi VaBíila, Sejptnia, Oattaa, Lobellt, ifotlMl SmkH; dlat Caaoa ía Dáhllákat, —. ■Mailt *s6ny«at ét nyári rtrSgpaiáitákal
Rózsákat:
aiMöorn, m*fak-t4rua, bo-kor é» ttté-rliSI II «rM> ént >tl<Éa|l>>a«, né
lajbST
Sí PCTERTMNN JÓZ5tr ÍÍSS
Báthory-u. 22. kartéazat. n Nagykanízaa, Fő-ut I. az. virágflzlat
Ml BÉLA
Cim-; szoba-, EP0LET- és BÚTOR-feslő Eötvös-tér 33. PlunkéwilRi kMWntk.
Veszek í\\ eladok
uraságoktoi tevetett Hrfl ruhát. A nagyérdemű közönség szfves párt-fogását kém, vagyok tisztelettel
igMr M iHMka I.
Egy liter
RUM
kitűnő mtnö Ságban
a*~ K. 2-20
Kapható
Qeltch és Qraef
Di agai la, Mn- 4a CKiKp-i i .... zenaaeoeeeaan.
Nagykanizsán, (Városház palota.)
A lt(ffit4trntM\'
Í* kcrékp/ÍR\'
aiWtaayaa artaa .áSvtttkl *ltí*ns, kCnayaa táró. fyuúOmMui.
IpiHldrt
tnmr Ms
IttVfcMfats. Árjegyzék lifftn.
Saját gyártmányú és
Ihí flmerlean shoe Company Boston s
valódi amerikai cipőket óriási választékban tartunk raktáron. Mérték után készítünk mindenfajta cipőárut TlaalcktM
Miltényi Sándor és Fia
NAGYKANIZSÁN, a FÖ-UTON a Város ptiotaiabu.

ÉRTC5ITÉ5
Értesítem az igen tisztelt rendelőimet, hogy 10 év-óta fennálló jó hirnevö szabó-műhelyemet Király-utca 14. sz. (Babochay-féle házba) helyeztem át, ahol a mai kor Igényeinek megfelelő
URI DIY/IT-TCRnCT
rendeztem be. Raktáron tartok mindenféle bel- és külföldi gyapjú szöveteket és azokból , 40 koronától feljebb készítek uridivat öltönyöket. Úgyszintén fáson öltönyöket legelőnyösebbárak mellett készít-.k. A n. é. közönség szi ves támogatását kérve teljes tisztelettel
iíimiii,M»iií.
863S
SzOllflgzálHtó kosálr ^ OyflmClcsszálHtó kosár Baromfls*»Hitó kosár Husazátlitó kosár minden mennyiséiben kapható aa
lnzí|n Kizputi Nitilszmtkmt
kOtel kébe tartozó faipari áá kosárfonó szövetkezetek
Értékesítő Központjánál Budapest, VI, Podmanlczky-utca 40. at,
SrétkStdéai raktárak: Budapest, Kecskéméi, Szépfalu, Szeged,
Zanla, Nyílra, Apátia. Nagy kétzlel a kosár-srakntá Dtiia éa- garáeaéal liasikHaflkbta.
Vetyl éa diektlkiis gyógyhely
Ball lonolsci
CfUI mei r\'t Stejercrsz g
F4orto»: Dr. Ott* Katttng«r.
Napkunyhók, SiéMatastürOflk, diSikurSk. Hydro- és EMrtrotheranla RAdlnn belét-lés Mastagt, lingo, «rofjr fttrdók, hitó- ét soráajritó kúrák \' (370
luCérrtélcrtlt Axaűc 1
Pmtptk tatokkal 4a ftMIáfotltással sset-fki az tpsaMtság 4a a wmrt iroda: IV., Ifiintlaintiaaa IS, r
Örökké bilis lesz,
ha a .GLÓRIA" lábhintóport hsai nálja. 3 nap alatt megszünteti at Izzadást, jh Kapható:
VELECZ ÉDE tgtaLllffklliai, *****
WHItWII «&
___ars
i íjSL
A mesterdalnok . . .
,__ Opömüuép. éa. Sfean......
Benne |áml ílveeetw, Mart ha cIpöt szegtek, vartok, Rajt\' van
\'Al
KAUCSUK SAROK.
üjdonságf
Legeaztnénylbb vizbeszerzés lámpa síirsttymral házak, villák, jóazág és gatdaaágl udvarok részére, motorcró nélkül .működik .Továbbá készíteni Hydropneumallkua vzzel való ellátás teljesei önműködő készülékkel, kOlónléle szivattyúkat erö «s kéalia|táaia, Még és neteg vieveaatákat, aáztutéat, lOrdótaaéia heti mlriáarkal. kuífurJsokál a legújabb stílusban, teljes j(lllltái mitllll TSIilr tflisiigii méltósá guktúi tutunó okuaiokkzl leiulelkezziu fa Éa azutal inuiikáiiiirtt.
8077
--Tiszteletid-
Físchl István okleveles gépész
vízvezeték és kútfúrási vállalata, gép és mOlakatoa műhelyt Kkrfaindy-atca 4. az. Nagykanizsán.

Ha üde és finom arcbőrt óhajt
használjon JJ^JJ^
CR ÉM ET SZAPPANT POUDERT
szaplőt, májfoltot ás pőrsenást eltávolít, ártalmas anyagot 41 dt dl dl nam tartalmaz. = Kapható: dl dl dl dl
REIK GYULA
SALVATOR gjáajaaar tárában NAOYKANIZSA
AU és BÖHM
NAGYKANIZSA, Városház-ópület.
Heti sorozatos eladás!
Likőrkészlet HAMUTARTÓ Raffia kosárka
1 Uv«k és 6 pohárka wlttt laytnea nlektl (ogóval
I késalat ára K »• - t drb. ára ao Wtlér. 1 db. árs I ttar.
Easaárak csakis taan a héten maradnak érvényben, i Vidéki rtndtMttkti pontossá tatkfialllnk.
24t
HÉT ms,

tfc»kmlli | tt HmUMmIsI
NAGYKANIZSA
bilaaf« & TELEFON-SZÁM 7S.
qt n IÍ>ISi..mJ A irt ii •* ■■ " M kőd 11 I »
i —tg wK-ja.- ab-afca*. Mé^mm "II \'
laiilli > il te q*M
iummiwiiw
"Tas®
ZALA
- POLITIKAI NAPILAP.
^■*-*-- a.iSi. i aMfllla*
■irMi In Ma Ull
HsnwwÉinki VJ® 0 ^
Pdn i-, r«M i> *
l|tü é<n li,— , bta fan Ik- .
IfffW «aá» áM á
\'111" i t T\'íJSl\'S
ggier U 4*. l
XXXIX
évfolyam 131. sz&tfi. Nagykanizsa, szerda 1912. juniua 12. | ^ ^^JSTh^Nyomda
izw mi IM tfHM IHL IO/IH^I HlM/íll Imii.
Nagykanizsa, junius II.
A városok kongresszusa egy régen érzett szükséget pótolt, midőn az önkormányzati élet szabad fejlődésének biztosítása céljából egy uj városi törvény megalkotásán fáradozott. A május hó 17. és IS-in tartott egyetemes ülésében megvitatta tehát azokat _az elveket, amelyeket a városi élet szabályo zásáttál érvényesíteni óhajt-
Természetes, hogy ez alkalommal foglalkoznia kellett a városok beiszeo^elének mikéntjével fennek keretében azzal, hogy amuni-cipiálfs életre való aktív beavatkozási jog minő határokig, terjesztessék ki. E kérdés \' megvitatásánál nem hagyhatta figyelmen kivfil a mai Idők azon állampolitikai törekvését, amely a népképviselet szélesebb alapokra való helyezése érdekéből a választól jogosultság általánossá tételét célozza. Szükségessé tette ennek figyelembevételét egyrészt az a szoros kapcsolat, amely a? állami és helyhatósági közigazgatás között van, másrészt jumalt a tudata, bogy a városok csakis a demokrácia levegőjében fejlődhetnek, de á kommunális életnek ezzel való fetfrissitese egyenesen kívánatos.
Artnr éiTényben levő tételes ItözigazgatásT jog rendelkezése sze-rint m. varóiókbáfl választó azr aki az országgyűlési képviselő választásra jogosultak állandó névjegyzékébe fel van véve (1886. évi XXL t-c. 31. §-a.) A rendezett tanácsú városi választói jog szélesebb körű, amennyiben csak adófizetést kiván (az 1. oszt. ker. adó kivételévé!.)
A politikai hangulat azt mutatja, hogy az országgyűlési választói jogosultság a magyar társadalom lehető legszélsőbb köreire is kifog terjesztetni, s igy kilátás van arra Is, hogy a városi választók száma is nagyjnértékben megnövekedik.
Alapvető kérdés már most az, vájjon a városi választói jog azonos legyen-e az országgyűlési választói joggal, vagy pedig külön városi választói jog teremlessék-e?
Mert mint- minden kökélftben, ugy a városi életben is tudvalevőleg az érdekek harca folylft E harcban a tömegszükségletek kői-hatalommal való kielégítése körül folyik a küzdelem. A városi élet tehát az ott lakók mindenikének az érdemjcőzelről érinti, ebből fo-lyóiag a városi társadalomnak a helyt érdekkéjRiseleJtbm való köz^ vetien vagy közvetett részvétele mindama rétegig lehetővé teendő, amelyeket a törvényhozás az állam-politika Intézéséhez elég erősnek és megbízhatónak talált
Megfontolandó aennhti, hogy az oraiág gazdasági és kulturális fejlődése folytán. a proletár elem nagy mozgásban van. A gazdasági konjunktúrákhoz képesUlakása ma itt, holnap más városban van. A helyi közéletteltehát érdek konnexl-óját megszakítja s minthogy a\' választói névjegyzékbe a korábbi holtartózkodása szerint vétetik fel, ennélfogva szavazati joghoz jutna olyaif közületben, amelytől teljesen távol-él, amelyhez semmi érdek nem fűzi. Uy módon azok a; elemek és érdekek, amelyek a közigazgatási joghatóság- ténykedései által a legsűrűbben és legnagyobb mértékben érintetnek, a felelősség nélküli és érdekeiben alig érintett tömeg által pafaüzálfatnánaki Nem
lehet figyelmen
«*m hftffY tfthh
kivül hagyni azt — különösen fri-lakosság
ságos, úgynevezett civis jogot élvez. E jog a cívist rendszerint a gazdasági ügyek intézésében való részvételre képesiti és vagy a közteher alól eg^zben, vagy részben mentesiti, vagy a közvagyon jövedelmében részelteti.
A városi választói jog kiterjesztése természetesen e jog kiváltságait is megszüntetné, s igy szerzett jogok sérelmével is járna.
Nézetem szerint demokratikus államban egy kiváltságokra alapitqtt helyi szervezet, ha az nem a közbizalom talajában gyökerezik,sokáig fenn nem tartható s épen ez oknál fogva az úgynevezett civisjog megszüntetendő. Ha másképen nem, megfelelő kárpótlással vagy kártalanítással kell lehetővé tenni, hogy
I a demokratikus közszellem e helyi szervezetekbe tt behatoljon s ott minden irányban érvényesüljön.\' A demokráda csődjéhez vezetne azonban az, ha a helyi érdekképviselet körében^ szavazati jog révén alcliv beavatkozásra képeslttetnék az oly elem is, amely a helyi érdekeltség-tűi távol él s melyhez tehát sem .érzelmi, sem érdekkapcsolat nem füzi.
Az egészséges önkormányzati f élct előfeltétele, hogy annak részeit ne csak a jog, de az érdekazonos-"ság á emelteit ilóH trWmi egység Js összekapcsolja, amelyei az együtt-laEás hoz léire s a röghöz kötöttség fejleszt aty erőssé, fiogy nemcsak a politikai szempontoktól mentes higgadt mérlegelést teszi lehetővé, hanem egyszersmind ön-tetten cselekadetekre, a helyi érdekeltségért való példás áldozatkészségre is képealt.
Az önkormányzati életre tehát .csak az nyerjen beavatkozási jogot, aki annak légkörében legalább is egy bizonyos idő óta él s Igy feltételezhető róla, miszerint ismeri annak közelebbi céljait és törek-vésdt a municipialis élettel közelebbi érdekkapcsolatba jutott s ezáltal megvairjr garincuja annak is, hogy jogai gyakorlásából előálló következményeknek részese is larr
A most előadottak utalnak arra
a véleményre, hogy a városi lasatói jog az országgyűlési válaaa tói joggal legyen ugyan azonos, azonban annak gyakorlása a választást megelőző néhány évi helyben lakáshoz köttessék.
Lukács Ödön.
Veszprémmegye
fldvOzli a kormányt és Tiszát
Veszprémvármegye törvényhatósági bi-tottiégs ma Hunkár Dénes főispán elnöklésével tartott rendes közgyűlésén elhatározta, bogy a kormány kinevezését hazafias ürömmel tudomásul veszi, a kormány mBködése elé -bizalommal néz éa azt buzgón támogstjk. Az elfogadott határozathozatalhoz Szász Károly országgyűlési kép-■jviaeló azt a javsslatot fűzte, hogy a törvényhatóság Tisza István gróf házelnököt az ellene intézett merénylet tneghiusulls alkalmából üdvözölje. E javaslatot pártolia Moháesy tajoa, az orsz. függetlenségigaz-dapári alelnöke is. Ezután a közgyűlés egyhangú lelkesedéssel kimondotta, bogy Tina István grófot táviratai üdvözli.
A bá—aiMly—áfrttáaá elfogadták. Aa Mm-■ék táv*l volt a> IMaváL — A kásalalktt a hl-rályaál.
A Hái üléseit egy
hétre, elnapolták.
- Táviratok éa Wletonjelenlések. — Bhíapett, junitta II, A képviselőház mai Másén, mélyről as ellenzik ismét tstjaaszárnban távolmaradt, imgsuvsiták Vtidéu tlpólnsk a hássaa-bályok szigorítására vonatkozó ladHváayát. Ezzel tehát kiuedték az obstrukdó mértg-fogalt s biztosították a magyar parlament munkaképességét. Vsdáss Lipót inditványs tudvaleyőieg nem tartalmaz egyebei, miat azokat szakaszokat, melyekel anaak idején a koaübó léptetett életbe. — Minthogy pedig ezeket a svsfcsssntat annak idején Apponyi, Andrássy, Justh, Kossuth ás Zichy Aladár szerkiszlstték akkor, amikor ők voltak kormányon, ezek ellen ma sem lehelnek kifogást, mert ami jogos voll 1906-ban, az ma is as. As ellenzék nem kifogásolhatja kizárólag aaárt, mert ma nem ők vannak kormányon.
A HAsal agy hátra élup*Mk.
A képviselőház ma Ismét ellenzék nél-kül tanácskozott Délelőtt t» órskor sz ellenzék Justh, Apponyi és Zichy Aladár vezetésével be akart menni a Mázba, de . g főbejáratnál katonaság és rendőrség állta utjukat. A térségen óriási zsivaj támadt i Apponyi rászólt a rendőrtisztei-
ellenesen zártak ki Azt üzenem Tiszának, hogy dnöki tekintélye csak snayit ár, smennyi karhatalommal rendelkezik.
Bent a Házban fél II órakor Tisza megnyitotta az ülést Harmadasori olvasásban elfogadták a tagnap megauvssott javaalatokat. Ezután Vadáaz indítványára került a sor és sz elnöki ssébet Beöthy Pál loglalu eL
Elnök: A miniszterelnök ur kiván szólal.
Lukács László miniszterelnök: T. Házi Éveken át szerzett szomorú tapasztald! és a legutóbbi események igazolják, h©gy a jelenlegi házszabályok nem kápéM biztosítani a parlament célját és rendeltetését. Nem mint a kormány feje, hanem mint a többség vezetője köszönetet mond Vsdász Lipótnak inditványs benyújtáséin. Azt hiszi, hogy ezzel s jövőben a Ház tanácskozási rendje biztosabb alapokra helyezkedik. Általános óhajnak ad klásja-zést, mikor kijelenti, hogy a javaslatot elfogadja
ALT és BÖHM
NAGYKANIZSA, Vórosház-ópület.
Likőrkészlet
i IIvck éa. 6 pohárka t ktsslet árs K
Heti sorozatos eladás 1
HAMUTARTÓ
■sínes taysnea IdrbájaSO tilUr.
Raffla kosárka
alckal fogóval t db. ára t kor.
Junlus IS-4ISI hssasdStsa utsas salkksk sorosat** altosa* I —— Wagifsaaktsa hUlttn msnitsa i ,
Caea árak csakis u»n a bétea maradónk érvényben, i Vidéki isnásMasket poatoaaa n-t^M
24,
HÉT
1911
2. oMiL
ZALA
Ittl junlut 11
Mqtffci lm nngáhapüja, bogy ■ moel Tlau aér ugrai laieiébou A livaaletot elfogadja. Vb Aatal fiumei bápvtadő elítéli u obitruk-dH, mdy Hűmének i* nagy károkat oko-eott. Biaik bánat, hogy a kormány meg-cdnál|i a demokrittkur válarrtójogot Ttsza litván grót: csak rtktdea ába|t at Nyitott ajtót döngetne, ha a [ kárdéttel izemben az iadMráttyt Elitmeréstel emlékezik meg Vadász Lipót nereplétéról. Kijelenti, lágy a hámabályok szigorításét dfogad-ttk taok is, kik t mult ülésen s többségit kápilnhtl Komikus kijelentét u, hogy a hámabityrertnót csak köimag lehet csinálni Ezt atzigorilást a mai kisebbség k mikor még Sk vitették a politikai (ililBitég súlyát. A politikai következetlenség és erkölcste-tesség legeklalántabb példája lenne az, ha moat éppen ók dteneznéh eizakaszo-kat, Uh azokat ertdetitag megalkották éa aart a titkairól a koalíciónak egyetlen üdvös ötökiége. Aa ellenzék tagjai közöl a .mentelöli hiwttaág hatvanat kizárt U ülésterem ból, a többi kilenc vennék joga lenne M jelen lenni, de mint ujnálattd iái ja. azok azonoiiiják magukat a boliány-Msökkd. TjixtuHabb élét meg teremtési nem megy ráikódtatái nélkal. Ami ma tadéhik; ai nem egyébb, sunt a éV Otá lejlAdó króoikut betegség gyökeret ki-operáláű MMta i pottttaa porondján hkad. mindig az volt ai áflátponlja, bogy aa aaatchikue állapotokat meg kall szünidői, 1896-ban mint fiatalember vállal-kosai akart arra, 904-ben mioisztarelnOk-lége alatt meg ia kiiérelte, majd dkot-mányotan félreáll!, mikor az ország nem oulotla teKógáiát. Aióla az etemények At igazolták. Hun évi politikai működeiének erkölcsi tökéjét dobta most i küzdelembe. Állítja, bogy liten kegyeiméhói tok szeretet ét kévét gyűlöld van sávéban. A küzdelmei Idke egén hevévd és n ügy iránt való odtaditesd harcolja végig, (A munkapáit MáU i percekig él-jaad t tapadja Tusát.)
Szünet után megtjieBft"á suvaiáitAz dnök jelenti, bogy i Ház 449 képvitdójc közül 230 igennel utiazott, 218 képvi-tdó pedi távol volt. Tehát a javaatatot egyhúgukig tifogodtúk.
A Ház u elnök javallatán legközelebbi mm Aün, járná 13 ún Uitja, tnapi-rendjére a további intézkedések megálla--n iám— -
A főrendiház.
A főrendiház bfeottiágd ma délután tartanak ülést és ezen tárgyalják a képviselőház álul elfogadott javallatokat A főrendiháznak szombaton délelőtt len td-jes ülése. A főrendiház ellenzéki tagjai ma gróf Dttevfty Amál lakásán bizahnti jttakerldd taroltak, mdyen követendő ■agdiiláiiikil beszélték meg.
Déhai Samek bajos hagyatékához tartozó
il líb. Kiralyserfózde
részvény nálam eladó.
Dr. HALPHEN JENÓ, ügyvéd, 8747 Csengery-ut 5.
Tlszi is i zilnnini ínyzH
A Jegyzők nyiUtkoaata.
A zatmármegyel községi éa k^kjagj-sók egyesálete a követkelő nyilaikonto1 adfcM:_
Kongresszusunk dkalmából több napilap ad Ida, hogy a nlimtgyd jegyzők d&dárosták, hogy Tina Idván gróf aiiÉith emlitéaekor a kongressius áltál történt megflfnséta e/bta Hl lakoznak $ begy a^Sopgrenzud a miatt máanap moginterpdláiják Alulírottak, mini a Zala-oagyd Jegyzők Egyeettdének vezetői Ujetenljük, hogy a kongresszuson latjai iwtmhan megjelentünk, de ott külön gyüléd nem tartottunk i így a mondod lakat nam ia határozhattuk d; es állitáwk Ichál a vtlótágnak nem fddnek meg nyilván légből kapott koholmányok,
Ootambok, 1912. |unius 8.
A zalavármfeyel községi és köriegyzők egynüldőiek elnöksége nevében r
Startsiriszky Qyírgy, qyetOtetj elDök.
Harmat Nándor, tgymOM főjegyző.
PáJtTOLJDK A mcvn IPÁIT I
ANIMO PEZSGŐ . i \\tm tmt n -
MMatjatt Uviháabaa, vendéfllliefl ti mm1 {•túladna kaphatf.
Kérjünk a mindenütt
ANIMO-
PEZSGÓT I
IbnkM p»M|lnát r.t. C«*ktow>á«
Vérengzés Kiskanizsán.
Unokatettvárak harca.
A poraljárt támadó.
,- - Sajlt tudósítónktól. -
A hites kitkanizsai. virtus tegnap este majdnem megint teremtett egy ékes onn-virágot. Ciak a szerencsés véletlen okozta, bogy nem történt gyilkoeság, smit egy kötekedő kitkanizsai fuvaros közdi rokonán, n unokatestvérén akart elkövetni vald semmiség miatt S ez a véletlen va
lóban annyira tieiemlaér rssk i gyilkosság nam éppen a gonosz nándéku embert verte meg t megtámidott unokafivér oly ala-poaan, bogy bizonyára bosnu időre le fog nokni gdnon hajlandótágairól.
Már hónapok óta a legfetzültebb volt a viizony a kti unokafivér, Imid litván és Imrei László kiskanizsai földművesek között. Lad, a fiatalabbik egyszer annak a gyanújának adott hangos kifejezést, hogy unokabátyja, látván, az erdőről sok fáját ellopta. Ezt az utóbbi megtudta, a ettől fogva gyűlölettel viseltetett unokaöccse iránt, khrd ez ügyből kifolyólag gyakori chnkodán volt Legutóbb tegnapelőtt diaputáltak, amikor Imrd Lad megiamá-tdte gyanúját, t kijelentene, 1*00 ez a meggyőződéie megváltozhatatlan. Ez Imrd litvánt (akiről a rendőrkapitánytág ad mondja, bogy csakugyan ludas a fslopás-ban) a végtőkig forralta, t midőn tegnap este kocsijával Szepetnekről hauléróben
volt dhalárotta, hogy vérrel lógja lamoeai gyaiántát. Klskaaiaaára érve kacuját meg-állitotla Imid LászMék swpdneki-uícd háta előtt ée a navakkal nyitott be a házba:
— Öcsém, hál and valamennyiteknek meg hall halai, mert ad mondjátok, bogy éa lopiam d a HE
■A szelíd termászatfi Imrd Lássiá caáti-tani igyekezett unokafiyétél, akinek borúimat fenyagetására így válaszolt:
— Bátyám, majd holnap bondünk erről, de most menjen haza békestéggel
Imrd Istvánt azonban nem csiliapitotta az g békülékeny hang. A különben it nagyon házaártoe, kötekedő termándü ember, akit a rendőrség mindenféle verekedésekért már számtalanszor megbüntetett, nekirontott unokaöccsének, akit megakart ragadni. Ennek azonban lógóra, Potel Orácz Jónd a ngltiégéri ment ét a verekcdéit megakadályozta. Imrd litvánt n a kudarca még jobban fdingerdle, t dühében topói tákolva ment han Indulatai azonban otthon sem etil lapod tak és este LO órakor egy lőcsöt véve kezébe visszament unokaöccse házához. Szó nélkül rátámadt a JŐcetel Imrd Útadóra, as azonban Idejekorán észrevette a lámádéi\', egy áfől kapott fel, a ezzel megelőzte unokibátvta tervét Végigvágott az fisával a bátyja arcán, melyet nyomban döntőit a vér. Minthogy ez még mindig támadni akar!, Imrd László íi folytatta a munká\', s oly alaposan helybenhagyta támadóját, hogy ez végre is eszméletlenül esett Össze. \' A vérengzésről csakhamar értesítenék a rendőrség közponli ügyeletesét, aki dr. Ooda Lipót rendőrorvosul a helyszínére kociizotl. Itt a póruljárt emberi fdmoiták véréből és s men\'.Akocdn beboziák a közkóthá/b . Imrd Idván álltpote súlyos, de nem életveszélyes. Körülbelül 20 nap múlva kijöhet a kórházból. Imrd Láazló} még u éjjel előaeles teUrtóilatánd bo-kitérték s rendőr kapitányaágra, a honnét azonban az ő ét a tanuk kihallgatáu után. szabadon bocsátották: VaióuinOleg a hajz nála lem jog meggörbülni azért. smit dkövetett, mert ugy látszik, csete-kedde nem lépte tul a jogot védelem bálái dt- .-:-
niREK.
^^T^r™"" ■——r-: " .\':—:—---------------ilOllipöin
dkerült, hanem x
kanizsalak győzelme
Junius 7-én és 8-án folyt le Pécsdl az 1912. évi országos lomaverseny, melyre Pécs várou s a résztvevő vidéki intézetek hónapok óta lázas izgitottiággil kénfllődtek. 32 intézet vett rétzi a vene-nyen 2970 tanulóvd. A nagykanizui főgimnázium 70 tanulót küldőit a versenyre. A lelket, nagy reményekkd dtdt cupa-tot László Józnf tornatanár vezette. Az övé a győzelem, u övé az eiiimerét.
Aki itmeri László tornatanárt, az nem vonhatta kétségbe s kanizsaiak győzdmét-De ily impozáni, minden reményt fdül-muló eredményt még tem vártunk. 32 intézd közül a ml gimnáziumunk 2 elsá, 6 második dijat ét 2 díszoklevelet hozott haza. Láuló e nagyszert tzerv pl éttel tzéletebb körben íimertté Idte a mgy-ksnizni főgimnáziumot t annak kiváló hírnevét
Scombatou dátatáa Ml ) órakor gytte keitek at intétetek a pécd taékesogybái előtti hatalmú téren, honnál négyes sorokban voaalak fd a .Pécd AMdáttfcat Qah* ipotttelepérs. IN oadopokba állnak, nafé az adott jelre felzeng u éark;
.Idaa áld mog a magyart .,
Hároanatr arás ff|n nagyar düh hangja száll u égnek. A nézők timentyi sokasága letkosltfln, biztatón kiséri at «|ak énekét
Ninct annyi hatyánk, hogy a verseny mindth résddét msglrhtlnók, hlaaaa oty tartalmú volt e varomy, mttyol mág nem igen randulek hazánkban. Csapáia azokat a versaaysaámokd igteájuk ide, melyek bennünket ia érdekeinek.
EtdJtorbkn VWfe Sándor VH1. otxiályu tanulóról kell magomlákeznOnk, U Idg-vérig László tornatanár tanítványa. Indokolt at a feltevésünk, hogy Vargáról nem sokán mint hazánk agytk legjobb atlétájáról hallunk benétnl. Sulydobásban 2970 versenyző közül hozta d u ateö dijat, Jobb és bd kézzel öeezaten 19 m. 31 cm. dobott A 190 méteres síkfutásban második lelt. Elsőnek egy veszprémi cHenlete ért célhoz, ki cuk néhány centiméland előzte mag. 130 méterig Varga agy méterrel vezetett, 11 azonban el len tele elérts a a célnál agy araanad megdőlte. Hogy t verMttyrmtgnytrai" ntm tudta, cuk annak tulajdonitható, hogy — érettségi tévén -- tréninget egyáltalában nem ve-
Németh János VII. osztályú tanuló a lűggeazkedetben az S\'SŐ, SíUkitS Béli VH. ouiályu tanuló a mátodtk díjai nyerte. Vladta Jenő VI. ouiályu tanuló a 100 m. síkfutásban és távolugrásban (5*14 m ) szerzett két második dijat Fülöp György és Polrca Nándor VI. osztályú tanulók a mátzáibin nyertek máaodik dijat
A tanulók vatárnap détulán érkeztek han.
Időjósló 8.
\' (A meteorotoglat intént (ajeatéw.)
Budapest, junius It.
Enyhe idő várható a tok helyütt csapa-dékkd ét zivatarokkal. Déli hőmérséklet 21\'4* C.
Nagykanizsa éa a DKE jövő évi kOagytMsá. AJ víroii lanács mini Nagy-kanízu yárot közönségének képvltdájg t
áttramt mtíieri Dunán-tttü Köemüvdődód Egyededhez ezzd a meghívásul, hngy s DKE jövő évi Ma-gyűlésd tartu Ntgykaninán. A minap érkezett meg Rákosi Jenő elnök éa dr. Fodor Onkár ti kár aláirátáral u átiratra tzóló válasz. „Nagy és mély báiávd vsad a DKE igszgalóaága Nigykaniua vároa mindig áldozatra kén közönségének átiratát, mdy igu örömet fog kelteni n egyesület igugatóaágában ét minden tagjába," - kezdődik a válasz. Majd as alábbi tartalommal folytatódik: Ámde a minapi tzekizárdi közgyűléshez több mát oldalról it ér ezett haton 14 dóterjeutá^ ezért az igazgitóeég csak később ng Nagykaniau vároa .jóleső mtghiváaáml" foglalkozni, amikor a kérdés aktuáüt tesz. Mindeneaetra örömmel fogjuk megragadni u likaimat, bogy egyik legközelebbi közgyűlésünk Nagykanizsa város vendéglátó fokú köztit tartassék meg,\' igy fejnődik be a DKE lelket hat^u átirata.
HIRSCH és SZEGŐ
■ Nagykanizsa, F6-t6r,
ott, mm ti uztoüi tikkik niiiim
TKLBFONt 75.
TELEFONI 75.
Kölcsön-ponyvs intézd, a Vízmentes ponyvák (kaaaltakarók). a Nyers-ponyvák és ponyvi-ttöniek. a Oabona-nákok minden minőiéiben, a Ponyvá-különligeiaégak. a Specialitások mos-•dWty és cséplőgépekre oUjmétgávd preparálva, tartóaaágért évekig szavatolunk, a Rakláion tartunk sátor-ponyvákat mlndtn ninben la mlnöiégbtn. a Eladási föltételeink előnyölek. a
•a\' Kívánatra\' kéuaéggtl uolgáluiik mintázott árajánlattal, aa
Ozlatazerzfik kereatetnek i
1911 junius 12.
ZALA
*» 9f oMM
— Kifontr üdvöall a knraáayt Kaposvárról ttvirdossák. bogy oN tegnap Miatta nagy népgyűÉt tartottak, ady-M kifolyólag táviratilag üdvözölték Lakács Lástíó mtaiszterditököt és Tina Mria gtól házelnököt ,
— UJ Igyiéd Dr. Bank* látván aa igyváti vizsgál leievén, ügyvédi tevékeny-aégd atyjával Dr. Rothschild Samu Bgyvéd-del közös irodában fogja folytatni.
— A Klrály-Sőrfőide Réswénytár-aaaá( nj réazványd a voaelkoző térilvé-nyab aHanábaa a pásti magyar kereakt? Mai ben* helybeli flőkíniéielénél ál-vttMflk.
— Aa Ipartestületi elnök lemondása A nagykanizsai ipartestület vezetősége ás aa ipartestületi vendéglő báriája kődül differenciák támadtak s ebből küolyolag Samu Józsd lemondott as ipartestületi eMkaágrdl: As ipartestület e bavt ülésén foglalkozói! u elnök lemondásával,, s a vendéglős eljárása telelt roossalását lejesie U, Aa dQljárósig a nápsserü és kössae-relelnek Örvendd elnök Iembitdásál nem-csak bogy nem fogsdta el, hanem tetlü-letileg érte ment és néki egyhangúlag bizalmat azavatváa, felkérték, bogy tartsa meg továbbra is aa elnöki tisztaéget. Samu jóssel meghalva köszönte meg a bizalmat, mely előtt meg kéli hajolnia éa
M- Inaikksa ia jMfllAfÜi.
■> ll\'RI
— Aa Blcfcbsrg-slapróL As Eichbctg-atap végrehajtó lilniiiiágámk legutóbb tartott ülésén OiDnhut Henrik előterjesztette aa sketó folyamán megejtett gyűjtésről szőlő mé^legd. mely a kamatjövedelem botsáaaámi\'ásával éa a felmerült költségek levonásával 6220 korona tiszta eredménnyel sárul. Elbj tárulták, hogy ezea SsssegbŐl kerek 5000 koronásai őrök időkre szóló .EkMberg alapítvány" létei illetik és ennek kamatjai részben a boldogul! igazgató még életben lévő legközelebbi, ínséges rokona támogatására, részben pedig a helybeli kereskedelmi iskola ssegénytonu érdemesebb tatmlói jutalms-záaára, — a tőkéből még fennmaradó 1320 korona pedig a simák átalakítása
ás a kanak. Iskola ápátattbsn elhelyezendő emléktábla kflbaágsinafc fedezetére fog fordíttatni. Az atapüvány maga őrök időkre a Nagykanizsai Izraelita hitközség kezdésébe megv át, mely a tőke gyümöl-csöztetését éa Mamstjövedslim rendelje-tés szerinti felosztását váMjs ás Ütött-kívül ae .luadlta Sientegytet *-tel karöltve a sírnak mindenkori jó^rbadartásátd gondoskodni fog.
— MagMsbbcaték a fizetésemeléseket. A város legutóbbi közgyűlése tudvalevőleg személyi pótlékot szavazott mag a polgármesternek, a főjegyzőnek ás a két mérnöknek, Mint értesülünk," Mat-kovics Lajos éa Ptamtar*János közadózók most ezt a fizetésemelést megtdlebbcztéb a vármegye törvényhatóságához.
— Két csodagyeruMk. Ma délután kél érdekes ítfllsejD gyermek tűnt föl sz egyik kanizaai kávéházban. Az egyik, ,a flu, billlárdaanti ás sorra verte partnereik A másik, a leány, drukkolva kibiceli a fiúnak. Mindkettő szőke volt és kékszemű, A leány térdig érő szürke, fehérkockás kosztümben, a Hu ugyanolyan szinti, rövidnadrágos rabéban volt. A kávéház publikuma OsszeaeregMt és bámulta e hát gyermekei, akik atjg látszottak liz évesnek.
— Ki ez a két Hs szőke baba? — kérdezték
Művészek, csodagyermshek — fe-lelte tört magyarsággal egy szikár alakú, \' SOtUiáa siia ftateteabar----
— Milyen mávéaaak? p3S Zanamáváesak.
— Es ön ?
— ín az impresszáriójuk vagyok.
Elmondta aztán as Impreeszártó, bogy
a két kin művész egy hannoveri karmester gyermeke. Világkörüli uton vannak ás most msjd Kanizsán produkálják a művészetüké\'. Ms este már föl is lépnek a Szarvaa éttermében. A leány kazilofówo éa lobofánon, a Hu zongorán játszik. Az impres*zárió — S\'dnberg a neve — meginvitált a Sáarvasba, ahol a két caodagyerek próbái tartott. Megkapó volt a«tét kis csodstyennek játéka, Művészi tökéletességed játszinak. Végtelenül bájosak. A leányt Lorll, a fiút pedig Vliud-nck hívják Mindkettő kilenc éves. A gyermekek ma ál holnap este látszanak Nagykanizsán.
- Megalakult a húsipari m kanizsai szahaaerveiets Mint jstsiiák. tegnap este 8 órakor tartották a nagyba-nizzai husipari munkások első szocialista szakszervezetük megalakítását, összesen huszonegy mássáros éa bantessagéd veit részt a megalakulásban, amit a megjelen lak egyhangúlag mondtak ki A szakaiéi vezet elnökévé Names Józsefet, jegyaőjévé Németh Lafost, pénztárosává pedig Mal-letsdoiftr Ádámot válasatotttk mag. Az alakuló gyűlésen Idolvaaták a szakszervezeti álapazabátyok tervezel ét, melyet a polgármester uijáa Zstavármegye alispánjához, terjesztenek fel jóváhagyás végeit. \'
— Évzáró vizsgák. A helybeli főglm-náziumtían a rendes tanulók évzáró osz-lályvizsgálalai június 13.,\' 17 23., "á magánvttagálalok pedig jűnlus 14. és 15.
I napjain taaznak." — A helybeli tar, hit-jiközség iskoláiban a vikagákat e bő 19 lől 26-ig tartják meg. A kereskedelmi iskola szóbeli érettségi vizsgái junius 17-én és IS-án lesznek.
níptokartkptfnztár Részvénytársaság Ragykanizsán
1(I|h«i befizetett alaptőke 1.300.000 korona tartalék tőkék 100.000 korona.
Dfogail lakai íkbttéteket
nettó 5 Vos kamatra.
A kamatadót az intézet fizeti
Visszafizetés 10.000 koronáig bármikor azonnal, nagyobb összegeknél egy-két napi előzetes bejelentés alapján történik.
Fal—dáal él\\ nem aaáaslttatik.
Válté Isesámltolás. törteastéaea- és egyszerű Jelzálogkölcsönök, folyé-saámla- éa lombard-hl telek a legkedvezőbb feltétetek melleit engedélyeztetnek.
jtz intézet szerződéses társa a
t V •
Magyar országos központi takarékpénztár
MT* aajáá tSkél 4Q ns 11116 karaaa,
amely összeköttetése révén s Néptakarékpénztár ügyfeleinek a legnagyobb előnyöket nyújthatja.
— a lagSIaatiiiaiaSS Sslváa atgsl keressük tel éra és szemüveg bevásárlásánál Szsrvss Szálló épületben. tavliásl szakértelem •el véget, "ilatiftst gukker I koronától 2U korcnÜK. Uakker hSlHWabe 40 miét.
PLPlÜtSi
fwní
ensaiMMiMiH.
NutWHll lul iMi aa —faeHI H nglUt |
Styna £
mi
u.iiniimit iiietkift -haitthn Mtlleraaiwtitrai
löonatiíS
liiuiTt Msittr<
\' ■eMMfixS, SHSty J laMaL IMmmm
HI.BStMFt.l XiplUli
háiammHAmHNnMrs
SpüllviWMklMlHI
l nsas aiatfaea sÉB
m a tasiaiaa-
\'udífrít
taassi™ vasit mi kantlaZI, otnttMtttaál, f ---|—iriUaM
Legdúsabb, természetes magnézium• olaubersósforrasok.
L
riiillii lniiiiiMit mm aen—i MH. iinni rM mwr
1
Színház.
—-RSb|aiW|. BUS tljorMföB fd-vooásos szlnjáléka, a Magyar színházban mérsékeli sikert elért Rsblólovag szórakoztatta szombat este a kanlzsu aréna elegáns publikumát. Pőieg4>edlg. azokat, kibe) nem bántott az, bogy a darabon Herczeg Perenctől Bródv Sándoron ás y««ncetukczeszW tgásiiir Koe-
tandlg minden valamire való Irodalmi jgOHTHII MCU HHI ia Mk-7 dezbétó volt, éppen csak Bíró Lajos Írói egyénitége nem. Ettől szonban függetlenül pompásan játszott s szinésxgárds. A bőst Majthényl, játékának biztos Ulé-nyével staklteite a hatása maradandó vott. Partnere, Király Boriaka még csak tz este mutatkozott be Nagykaninán. A bemutatkozás nagy és kellemes meglepetést kdtett, amidőn a közönség a társulatnak ezen eddig ismeretlen Űtűnőségé-vd megismerkedett. Hálás szerepét nagy értelemmel, sok bensőséggel és igaz drámai erövd látszotta. Nagy sikeré volt Somlátnak, Id az öreg grófot ábrázolta. Jelentéktelen stelepében talán valamennyinél nagyobb volt azonban Bodonyi Béla ki a fajtájával sehogy meg nem elégedő grófot nmek megfigyelésekkel, mély értelemmel és gyönyörű színesen játszotta. Elsőrendű,\' igen kiváló |dlemkomikus. Rákosyról beszélni is felesleges. Ezermeder. igazi un, művésze s színpadnak. Sípos Zoltán, atakitása érdemeli még sok figyelmd. Sok jó volt a játékában.
* C\'gányszerelem. Lehár Ferenc pánttan sikerű operettje, s Cigányszerelem, melyd s mult esztendei sziniszezonbsn Nagykanizsán a VigÖzvegy éta nem te-
peseta* liésÉlUnés mdMI vagy aga dő baüdl add, sgy év adttsd, « is ladatl még agy assM bésd Inni A pompás apad előadásé igen fsteádnkd rótt es oj ssMtáreaáaira, ssgd kevés vdálu baáyea adassék agy ad, ahd ábogy ezt az égy slágert KfrrtMf* BáMft, ldMÉi *-----
produkál
fcwtstttáljuá, a
ugy játszottak astnássetak, ahogyan tank elsőrendű képmégettttól Ittlett, As sM-adás szenzációja vott Ilonka aat-
reptaae Csak and leheld! valójában raagtudni. mlttő nmek, tabadne* hang wfiNMas aa a iüöői paa^a prims-40Vta, ad Zártba tötsrepében aád Sdta rttwénanaaaő brtMnadL MaaaaQiViaM urdkodoH még ktvgte aa ade a színpadon. Fedik Zsazaának, datve Martká Eleinek htese saanpál. a KőrOeháay Uaad játaaotta eléggé d nem laniaihaág
tsmenlumávsi, gyönyörű baattnf ás gradtózus táncaival. Hadas Imda nj szerepkörben mutatkozott be, mint szub-rdt. El Ml tssnud, hogy a bájos aat-néaznő utfvanáNMd, aktaz operettben ta etaőnndSan megállja a helyét, A dgáfly Vándy Márton volt. rulinoa játékávd sok étveasáet saaezve • hálásan dia közönségnek. Kahinetatskol voltak a jaáea etyüttesbíit MÉUwy Pennc, S^m áa Soadr.
* Hit ia hasa. ScbőnMt Károly a Vígszínházban előadott nagyhatású ssltt-müvének, ady Nlaseármtághen Qtaatu und Maimat daaa Óriási dhasraL pl, Bécsben Odaásaaor egymásután barSM színre, holnap taaaa bemutalója. A ssaais délylői Izzó színművet, mely s misre^őkn nagy feladatot íö, H|f ífdeWődítwd kísért a közönség éa u elövéldbői ítélve, zsúfolt ház fogja a gyönyörű darabot (B-tmáai Főesaepdt; Köméi Ilona, HaMv Ilonka Zdey Margit, Bodortyí Béta, Majlhinyl ÚiszlŐ, &>mlát Zsigmond. Réiossy Fenne, Sípos Zoltán ás Lőréit Vilmos jétfzák. E darabban kezdi meg 4 estére terjedő bocsufellép\'einek sorosaid Hékt Ilonka, aki a hó 18-án végtag vlaazavonal a színpadtól
Heti műsor.
Kedd: Csitri Vígjátéki másodszor,
Sainfe. Hit és haza. Scbőnhcn világ-híres színműve. Bemutató.
CdMOrtM Boccscció, nagy opetdL
Péttkk Kis cukros, vtgjdék.
Szombat; Bőregér, nagy operett.
Vatdtnap. Roaai péni nem vész aL Parsszijáték szenzációs újdonság.
Gyilkos villamoskalauz.
— Saját tudósítónk távirata. —
Budapisi, juniaa II.
Véres merénylet történt tagnap este s budapesti Rákóczi uton. Rúth Hermana JBEfilgídO teomr á\'KBiiti vasul Illfl as számú kocsijáról. Még ffliéiőti aa ajtál mzga után betiuktuau volni, s kaiaus nem várva be a pótkocsi caingstéad, indítóit és M kis gyermek kieseit a kocsiból. Róib rászólt a kalauzra, mire « gorombán válasáoH s a kereskedő inzultálta a kalauzt. A fddObObödt ember kéd vett elő a a kereskedőt szíven szarta. Haldokolva a klinikára szállították. A kalauzt letartőztatták.
Gabona-üzlet.
— Távirat. —
Budapest, junius ti.
Kéazára-Ozlet i 5-tel olcsóbb.
HatMdMddi
Buza 1912. oki 11JB . ápr. Il» Roza . októberre 9.45 Zab . októberre 9.09 Tengeri 1912. jun. 8.70 . jd. • 8.77 Repce 1912. aug. 18.10
Felelóeszartészté: NAOY SAMU. Igazgató: BOROS jANOfc.
CIRKVENICA
tengeri fUrdö és klimatikus gyógyhely, (Iliit iillitt)
■cyanmi b* Küldi tangarl Mrtf«. Maaéa bomokplázs. Qyeimekek tatagyalal nélkOI 300 méter nylra bemehatnak a tengerbe. : Nagty gyd*yhat*a I gOtvdy éa angolkiimil, aa irtagn»aaeae bktagaágelaél, vérszegénység, sipkömál. nélbetagaégeknél, albijaiodáinál, Mait caakM as laeartme-
mánái. bujákéinál, ff^r Fürdőidény májút hó 15-től október 15-ig.
dl PrtwktHt tnvta m i mam
ZALA
I9IZ jítnlto 11
KIS! BÉLA
cia-, szoba-, BPOLET- és BÚTOR-festő Eötvös tér 33. Haotósník MeéMnrii.
Egy. liter
RUM
kitűnő irM-
ban
am- K. 220
Kapható Qeltch és Qraef
Bftogaiia* Hner- él* caciut^t-
k- « il-H -
jcnwiumicn.
Naghantisán, (Vlieahál pnk*-)
Építtetők figyelmébe
Van szerencsém • n. é. közönség ndvca ludomisira adni, hogy
*pité«3AlXOdAzXMtt Király-oica 47. adtai até helyeztem ét AÜrKr&ími bármily tetvéiritk és ui épületek készttéefi, valamint régi épületek átalakítására és javítására, máiliitfn cae-rvpaa mtmkálaíofcn í*. EMagadok bármily nedves lalak szárazzá télelét 1$ jótállás adtat Helyből vagy vidékről bfaám intézett Itvéfckrc atoiinal\'válaszolok.
Kiváló lisztdettd 8J70 MANKOVITS JAKAB, n*\'
építő éa éptlész vállaltaaé^lagtfkaaknáa. T«I«HII a*a, as. (áprilta t-től keidre.)
663 1912. végrft. aaén. 1796
Árveréai hirdetmény. Alulírott biióíági végrehajtó as 1881. évi IX t-ca. 102. H érteimében eaen-ad közhírré feszi, bogy a nagykanizsai Ur, járásbíróságnak 1909. éviV. 371 3 számú végzése következtében ár. Szem-iváayt Ármin újvidéki ügyvéd által képví-sdl Findeiaen Gusztáv újvidéki bej. cég javán 514 kor. 83 fül i jár. erejéig 912. évi március hő 14. n. foganatosított kielégitéul végrehajtóé utján idoglalt éa MTMT" hvcsüll 1 téHu, t Wotlieinr ssekiény és nobabuioroeMI állő ingóságok nyilvános árverésen Haditan kr
Mely árvaréanek a nagykanizsai kir. jirtlbitőaág 1909. évi £571 4 námu végzése folytán 120 kor. lőkckőveteléa ennek 909. évi április bő 27. napjától járó 3% kamatai, \',*), váltódij és addig Oaaaeaen 106 korona bíróilag már meg-állapított költségek erejéig Nagykanizaán, Király-utca 28. sz. alatt leendő eazMz-lésére 1912. évi Junius M 13. najőnak déktíttt 8 M/a hatáiidőül kii űzetik él ahhoz a venni azándékozók oly megjegyzéssel Mvalnak meg, hogy <« érintet ingóságok n 1881. évi ÜL l -cr. 107. éa 106 9 a értelmiben kénpéBllizctts méltat, a legtöbbel «éiőoah becaároa ahgis átfognak adatai. Amennyiben az dárve-WHlÉgvM .fáwk a le- és IdMtoglaJUliák éa aaokra MdégitéjTjőjöT nyertek volna, ezen árverés u 1881: LX t-ct 130 §-a és a vh. n. 20 §-a értelmében oek jivára ia elrendeltetik. Kdt Nagykanizsán 1912. évi junius hó
. Maximovits György, x kir. bírósági végrehajtó.
flrt
két angol hófehér
fox, fekete szemgyürük-kel. Bővebbet Oebane-reknéi, Letenye Zalam. 8751
áajál gyártmányú és
the flmfrican shoe
Company Boston s
valódi amerikai cipőket Óriási választékban tartunk raktáron. Mérték után készi-tflnk mindenfajta cipőárut.
Tiszteletid
Miltényi Sándor és Fia
NAGYKANIZSÁN, a FÖ-UTON
a Várea palotájábaa.
7093 1912.
Hirdetmény.
9752
Nagykanizsa város rendezett tanácsa közhírré teszi, hogy a kőz* vágóhídon levő béitisxtitó és pacaimosó és bélsxiritó nyilvános szó beH árverés utján az egyidejűleg megállapított ámrésl feltélelek mellett 1912.4vi november hó I tői terjedő egy évre bérbeadatik.
A kikiáltási ár 2315 kor., azaz Kettőezerháromszáztizenöt korona Árverezni kivánók tartoznak a kikiáltási ár 10" ál bánatpénzül letenni ezen bánatpénz bérlő által a negyedévi bérösszegnek megfelelő összegre kiegészítendő lesz, s ezen ősszeg a bérleti idő tartamára bjztpsilékul fog szolgálni . , \' ; \' 4 .
> Az árverés határidejéül \'A .\'
1912. éri juiiua hó 4. napjának d. \'a. 19 órája
helyéül *a városház tanácsterembe tűzetik ki.
Az árverés) feltételek a kü&vágóhidi szabályrendelet yonatkozó rendelkezései a hivatalos órák alatt a v. kiadónál a tanácsi irodában bárki által megtekinthetők.
Mely árverésre a bérleni szándékozó^ ezennel meghivatnak.
Ml
A városi tanács. Nagykanizsán, 1912. május hó 24-én.
Vócsey
polgármester.
Imi! Főút 13. Hamttfi
Haye
i Kii
újonnan berendezett gőz-mosódé ja és fényvasaló intézete.
Föüzlet: Főút 13. (Rózsa vendéglő)
Gyűjtő telep. Kaíincy-u. 8.
mm
iiiiiiii
pár nap alatt ategnünta az
ANTISÜDOR
egy Iveg 80 Hllér.
- ellen használjon
SALVATOR tyukazemirtót,
•nr avas ao miAr, vagy „Salvator" tyúkszem tapaszt •nr i«véi ao nu*r.
Kapható:
Beik Gyula
.SALVATOR \'gyógyszertárában, kozmetikai és gyógy laboralorium === NAGYKANIZSA.. .
€rtesités /
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására juttatni, hogy a betybefc gőzfürdő udvarában (Kistaludy-utca 4. sz.) a jelenkor igényeinek meg-Wdő és mindenképpen modernül berendezett
gép és mülakatos műhelyt
nyitottam. Több évi katfOlúi tevékenységem alatt szakmámban gazdag tapasztalatokat me»te»i, mdyefc lehelóvé teszik, bogy tiszteit megrendelőim igényeinek tdjes mértékben me^ddheseek.
Elvállalok: Artézi fmdykut) furásölöi, fürdő- és vízvezeték berendezését éa szerelését mindennemű kutntvattyak készítését kéz- éa erőhajtásra.
Készítek és javtioh: Gőzgépeket, cséplőgépeket, motorokat, szóló préseket, permetezőket mechanikai munkákat mint bicikli, varrógép, stb. lakatos munkákat mint vaskapu, sirrács, taitányok, vasszerkezeti munkái, úgyszintén mérlegjmritáaokat Szolid éa jó munkámról több iCnmgu Méltóságoktól diamerő okiratukkal rendelkezem. Minden munkámról kezeeaéget vállalok.
A nagyérdemű közönség szíves pártfogását kéri 8501
ItatetaM lETr/hl Iartv4xx gép-műlakatus és szerelő. nt rejk^rxjjjöx. felv£tetnejc. ~wm
Elköltözés miatt egy
4l á Z-
(Józael-főherccg-»t 63. sz. alatt), mely 3 noha, dftssoba, konyha, éléskamra, pince, mosókonyha, faház, sert ásói stbői áll; uonnd
bérbe kiadó,
vagy előnyös fizetési feltételekkel eladó. Bővebbet ugyanott Székely József tulajdonosnál. 8750
Nyomdánk részére keresünk egy
szolgát.
Személyesen jelentkezhetnek a Zala irodában, Kazinczy-utca 3. szám.
Egy jó karban levő 30 holdas szántóföld, 10 hold rét, 4 hold beültetett &9iő, két ház belekkel, egy jó foir galinu üzlettel azonnal mu
BtKPMDÓ.
Bővebb felvilágosítást ad
Holczer József
tulajdonos — Felsőhahót.
Hűlni
14-16 HP. Könnyű kocsi teljesen jó karban Lamin & Klemen! gyártmány, teljes felszereléssel uj gummikkal amerikai tetővel sürgősen eiadó. Bemutatja Boskovitz Antai és Fia ékszerész KAPOSVÁROTT.
Talataa 144.
TatatM 144,
M\\i tlilu
frtesitu i iiiyíriná kiziisí-git. bi|j tiszti bükkfa bisífc tféti ilj« 44 kwma, kavart MÍii40Ju)rona ttflu izíliitn.;— Megreadeibati:
lischer Yerencznél
TTIrdlTy-VttO am

Tavaszi mnm ajánlok
Gyümölcsfákat:
magaa törzafl áa IBrpe péJ-dáayokbau alma, körte, eae-reaxaye, meggy, kajaata éa fraodbanak, nllva, ringló és dlótát
Fenyőfákat:
közSnaégea és nemes legyüket, Thtijif Tana «a pyramis \' Buxasokat, szegélynek\' való töipc Buxus (puitpáng) éa Beraitykat. Ugyazlatéa vt-
Jgyai rágió almbokieSat
Spárgatövet
t évM taidanb a-ao kiraaa. — 3 évaa 1Ó0 darab 4 korona.
Fasornak utak acSe
jcgoiyenyórfói.
4-5 métar magas 10 darab K 4 SO, 100 darab 40 korút
Virágpalántákat:
Pelargonlum, SaM*, hMata Vanília, Btgóűa, Cetem, Lobella, rcmontant SaaÉB; ditz Caaaa éa Oáhűákat -■MdaaMla aalane h ■jrén ililfpda«lásai
Rózsákat:
iiamoru, w^l"*! kot áa tatá rówlkat egy-két ivbi péUlayakba^ tok fajban.
1SÍ PCTCRTWNN JÓZ5CT TÜS&
Báthory-u. 22, kertészet, a Nagykanizsa, FÖ-ut 1. az. virágűzlat
.geáa HMsgMadó él H| III III Mnvéa
aaáf* >fla|i\'a>mátjéki
Magjwlwft uúmémm Mtfrfti—ytm wte 6
NAGYKANIZSA
TELEFON-SZÁM 78.
—> «um, mm Ml
>Mli || - ÍM-
ZALA
■Hűi 1H K I Igf Mn Ut S
hm •
POLITIKAI NAPILAP. a=FE
Ifte Im M^
low ■
Ml MmÍMNMI aMl»
9bl
XXXIX évfolyam 132. szám j Nagykanizsa, csOtörttk 1912. juniua 13
Zala Hírlapkiadó é* Nyomóé ai
II kim
mm
Nagykunban, ~unitu 12
Hatalmas,. egész ivei éa tok szövegű plakátok láthatók m^ Nagykanizsa minden olyan helyén, melyek éppen alkalmasak plakátok elhelyezésére. Az impozáns ivol*: dalakon a helyi ellenzéki pártok közük, hosy vasárnap Nagykanizsán népgyűlést tartanak Is erre I meghívják a vár. t közönségéi.
.JogÜprás, gazság, árulás" ét; hasonló jók gazdagon tenyésznek a feUtiváabig, <te bámüy ttilyoaak ] és válogatottak ia e szavák, nékünk nem Idegének. Élénk emiékeze- { tünkben élnek, hiszen nem is oly I rég közéli vonatkozásban voltunk! a forrásokkal, honnan azok kikerülnek. Ismerős kép nékünk az utca ezekkel a plakátokkal s a nagy tér, vagy a zárt terem ezekkel a gyűlésekkel. Ott voltunk, — túlzás aélkül mondhatnók: — a i barrikádokon Akkor ugy. ítéltük I a helyzetet, hogy a magyar nemzet dal alkotmányát valóban veszély \'
m»rt >nn»k minden hál. 1
lapunknak, a Zalánúk tgéai hatásával és minden erkölcsi tőkéjével. | Zalavármegye akkor nagyszerű és \' emlékezetes eseményeknek volt a ; síinhelye és eaaknek az eaemé-nyeknek mi voltunk egyedüli kró* j nikásai, egyedüli megörökitöl és bizony — eilsme Ik-e mokt utólag, i vagy sem, -*- nagy részben elő- | mozdiiói is. Ki ne gondolna vissza j szívesen a helyre, az időpontra, az , alkalomra, ahol, amikor, amelynél i valamikor munkaképességének leg-; jobb energiáit leve/ette, ahol éve- ; ken át lobogtatta lelkesedésének { lángjait ás utútla ünztlleu, ideális j hevületének legüdébb szineftlgen, t mi akkor szemben álltunk, ilc arat- i vei mi szembeszálltunk, az valóban .jogtiprás, gazság árulás* volt A ! Zala akkor még a ketdet erkölcsi és anyagi nehézségeivel küzdött és amit ml ekkor a végletes harcba vittünk, az nem kevesebb, mint a ]\' saját létünk, a saját exisztenciánk volt Álljon elö bárki, ha van | jussa hozzá és jelentse ki, hogy a j valódi, a kétségtelen és mentséget ; nem tűrő jogtiprás Idején többet kockáztatott éa többet mert, mint
tyáját és őrtornyát a hírhedt Bachus pince züllött és tömlöcrevaló alak- I jai szállták meg. Ott voltunk min- j den készségünkkel, minden energiánkkal, Ifjuságunk tobzódó bizalmával és hevével ás ott voltunk !
mertünk és kockáztattunk ml és jelentse ki, hogy ezt őozatlenebbül cselekedte, mint ahogy\' ml\' tet-tük. Az emlékezés mindig enyhe \' színekben tarkái és kedves. — | Egy napon az tlőu a lehetőség ]
elölt állottunk, hogy a ml rajongásig szeietett főszerkesztőnket, Szalay Sándort az Ismeretlenség Homályából jött Szulyovszky királyi biztos áthelyezteti Abrudbányárs, felelős Szerkesztőnknek a legsúlyosabb sajtópereknek egész garmadá|át köti a nyakába és a mi a legsúlyosabb; lapunk megjelenését hosx-szu Időre megakadályozza. Mi megéltük és átéltük a cenzúrát, azt, hogy minden sor írásunkon megjelenése előtt a királyi Ügyész korrigált és hegy szerkesztőségünk* ben, hol eddig ml voltunk otthon ét ml vnlhiqk az urak. Dfák Pétar rendőrkapitány tartott Inspekciót Igen, ha van valakinek köze ahhoz, hogy Zalavármegytben oly élénken és vi ágitón lobog l nemzeti t» ;ok védelmének lángja, nékünk ehhez a drága és mindennél szebb hevülethez kö2ünk, jussunk van, mert mi segítettünk azt éleszteni, lángra szítani, mert abban benne van a mi munkánk, a ml szenvedésünk is. És ha van vaiaml, ami most csüggeszt bennünket, ami felkelti bennünk a csalódás keserűségét ám nem az, hogy most a becsületes és meggyőződéses politikai felfogásnak áthidalhatatlan örvénye és szakadéka választ el bennünket egymástól, nem az, hogy most ml vagyunk azok, kik ellen a plakát és demagóg menydörög, t- egye-
I dül és kizárólag az, hogy motl í azokat kikkel együtt küzdöttünk h4s lelkesedtünk, egy táborban láá-j jak azokat kik valamikor közös ellenségünk volt, kiket valamikor közöst* gyűlöltünk. Kristófy né-, künk még ma is Kristófy, — as ! at ember kl sáros patákkal gázolt végig törvény könyveink fehér lap-j jnin, — de nékik már jőbsrát ás ! szövetséges társ. Et valóban nagy ; távolodás, nagy Br kenőnk között. | Elképzeljük ast hogy Tlasa öa i kényes törvényalkotása, a megsár-tett immunitás is a ínég jobban | idill II agyául hlmág még tftiiafc" Uvumot még helyralgááiiő tepátá-tumot talál, csak egyet nem. Ha mint a gummll, ugy oyajtfuk is a politikai morál áa ethika anyagát I ami gyomrunk akkut sem veszi be szt, hogy most keblünkre Öleljük azokat kiket valaha lehazaáru-j főztünk és ugy záituk kl a magyarság társadalmából mint a béi-I poklosokat
Mindegy*. A. gyülekezel, mely I vasárnap a maga részére lefoglalja ! az Erzsébetteret, vagy valamely I vendéglő nagytermét együttesen ás \' egyénenként jó Ismerőtünk, rigT i fegyvertársaink. Ami közős harca-j fnk öta tőrtént irrői 12 1 ml igaz és meggyőződéses véleményünk, hogy zsákutcába jutottak, hogy a I régi nagy harcok apró hatalmi
Szeictem ad ■ külvárosi kis viBtf. a melyet bárom hónapja, hogy kibéreltem, távol a többi lakhelytől, migényotM áll s a nagyvilág zaja it csak tévőiből, tüok-zatnaan, elhalványodva jut Ida.
A hervadt levetek illata sugártik be botzáat a nyitott ablakon. A crysanihe-taumok lanyar txaga a aéa tengeri levegőre emlékeztei.
Élwem a magány fótélcményeil. Ismerem a Iáimat, a sima tOrzsfl gesztenyefákzt, aa áréahsa plalánnhat A madarak aiár laaernek éa aem iepatoek ti lépteim neszért. Aa egerek hakoaoak évente a fflklulalsr a a vakondok mind méyebbre ásta odúját a hideg közeledtével.
Uyen at étetem, a társaságom, ember afcma körítettéin igy akartam. Rtggd tgy aaaaony beadja a rácsos kaptm a napi ataaá^met...
Stabad óráim nagy részét a nagy harmóniáról szóló müvem munkálatai töltik be. Némelykor orgonám mellett álmo-Érzem, hogy áitk, mert azabadon
Egy barátom ma meglálogatoK éa igy szólt:
— Valakinek mégia itt kéne lakni ... . A villa nagyon magányosan, elhagyatottan \'thaaik. S ety tolvajbanda garázdálkodik a vidéken. Nem callekrik helyesen.
Mosol) ogtsm éa válasz gyanánt kezemet nyújtottam, tudom bogy izmosat, erőiek, t "
Ma reggel csengettek, kilenc óra lehetett.
Szobásomhoz híven, névtelen caenge-óknek nem válaszolism. A léplek pár
nem hangzottak. Majd újra ft\'t"— t ái a|« mogul aujiduc
Trtmttt l«lw
akarja lolnt
Ma délután hatanló eset. A barátomnak igaza volna ,.. Ugyan i
Azonban egész osteiate, a bogy az éj kOzaiedtét éreztem, kis izgalom vett erőt rajtam. Sflrö köd nehezítet le mag a leveleket ét tette bulláinkat zajtalanná. Nem it téláltam tokáig. Oondotan be táram előszobám ajtaját éa moet itt vagyok a szobámban ás borzongat a hideg. Tán h»tnii>nék Ia m»nn^m t t tagjaim oly sutyonk, az agyam kábult.
— Mi az? A kertajtónyikorogI Oyenge, határosai laa nesz ét éa mégit hirtelen lalugrottam, összeszorított ököllel, mintha egy ágén rablóbandával akarnék birokra ketni.
Ah, igen I A latorban a homok meg-reccaenl. Igen, hétaég aem tér hozzá, hogy valami vaataenzám kaparászik az előato-bám ajtaján ...
Szó tam fér bozzá... A bejelenteti kellemetlen látogatta... Mozdulatlinul állok ét haüom, a bogy az ajtó azinte zajtalanul megfordul; majd nesztelen léptek a padlón...
A sztlon, az előszóbs nyitva vannak ét moat a pohárszék ben, a kredencben uBatelen halk csörömpölés, kotoráaaáa hallatazott. Majd elfojtott örömkiáliáa Qiötle meg lOlemel; ah, igen, megtalálta az éremgyDjteményemet I
Kstteir vsnnsk I Nyugtalanság vett erőt rajtam ,.. Majd, meg kall vallanom, órait lételem fagytetiolli met ereimben a vén I Nincs legyver nálam I És ugyan mit ctlhálnék. ha volna I Mit éfiioTá legjobb revolver it +egy rak ügyetlen késiben 1 Van Ut ugyan agy tér- és kardgyOjtemány,
de ugyan mit ér nekem egy éles maláji tői. avagy egy tokdói tcétpenaob^
P.s mégit T m¥ti ínp a^a^—.y utálat, az Írtéul érzést It csatlakozik, utálat ét irtózat a vadállat iráal at emberekben, kik undok kígyókhoz hasonlóan csúsznak végig a faiakon ée utálaloa érintésükkel beszennyezik kedvenc tárgyaimat, bandita banfla kezeikkel megérintik mindazt, minek érintéséhez csak nekem van locons.
igen, pDHMetem irántuk nagyobb, mim (élelmem. Akarom, bogy megbűnhődjenek,
§__a Hlhbi nrtet. édes testvére ezeknek,
látta e büntetés ét lételem töltse el egész valójukat
Jönnek tel. Egy lépcsőfok megnyitót-* gott lépteik alatt. Moet még egy nyftor-gás. Igen, ketten vannak. Mit bánom én. Az áj nekem kedvez... A lámpáét bizonyára az első hozza. Különben várok, mig leteszik valahova.
Egy ablakfüggöny mögé rejtőzöm; épp idejekorán Az ajtó kinyilik ét én két ember rövid, lihegő lélekzetét hallom ...
Megvan. A lámpát közvetlen kőzetembe, a kandallóra tették ... Hogy megrohanják Íróasztalom HÓUait, de a durva, neked! hangok izgatottá lesznek, szenvedélyes kifakadáaokká, mert Dretek a fiókok, ninca bennük tan ékszer, sem pénz ...
Cselekednem kell. Néma mozdulattal, mely előbb kúszik, aztán talál, megérintettem u Idegen tárgyat, ott a kandallón. Kit vilitmot lámpa. Jól van. Viiszahuzom a kezemet ét felhatználva a feldőntőtt fiókok neuét, halkan kinyílom az ablakot egy hittelm mozdulat, a a lámpa kint Itknik a kertben a földön
KláiMát, káromkodás ét a csakhamar helyreállott csendben erős szívdobogás.
Oyortan keli cselekednem, mert egy Ma Ül h nagliiiiiniii n«itrtgzK«t. hol
hlrnnyán. a gyújtói tartja
Tudom, hallom, látom mindkettői mozdulatlanul a félelem verejtékével arcukon, Éa hajlékonyan, láthatatlanul, némán kőzeteden! ét kezeim, a melyek nem hahóénak. á\'fognak agy nyakat
0, et az éráét, az összezúzott husltoag, a megkeményedett erek, megroppenaak egymáaboz közeledő hératykajjalm közöd .. .
Egy rövid rekedt sikoly, majd száraz, kioee csuhláa Aa taiber hetei lilaaml kednek, bogy áilogjanak, de mér háaón, ét a bogy én mind erőeehbea ttorikMB, a másik a kitaláltak feletti rémületében menekül, az adónak ront mrglaltltt a kilincset éa rohan le a lépcsőkön
De félrelépett éa a teste gurul kfeté. Már it eleresztem a kezeim közé szorított nyakat, t egy holttest csattik le éa zuhan tulytaan a padlóra.
A menekülő után sietek, ki Mhe« mér éa a kijáratot keraai Látom, abogyt«ySi sarokból a másikba rohan, libegve, ayflgve, mint az üldözőit áltat Én ismerem a lépcsőket, a tarkókat éa az oktalan, ki nem hallja jöttömet, tzflhtelen mozgásával elárulja hollétéi. Magragadom őt, mint a hogy az eteőt megragadtam ét esztelen dohtól tihábuMaa végzem be rettenetet munkámat....
t
Minő éjszaka I Uram, teremtőm I . . . A két hoKtetttel közelemben . ... Milyen fáradt vagyok .. , Minő kinő szomorú-tág I . . .
Az uj|aim sajognak . . . Sokáig tagnak fájái, nagyon tokáig ...
2. oldal.
ZALA
1012. junta 13
guertDaharcokká fajultak és hogy olyan meddő, munkátlan állapotra kárhoztatták ezt az országot, hogy eaen az uIoq mi -nem követhetjük őket. Akiket ők jogtipróknak, hazaáiuiőknak mondanak, azok a ml igen higgadt, igen jóhiszemű éa/ nem kcvésbbé hazafias felfogásunk szerint igaz, dolgos és becsületes fiai ennek a hazának, kik az utca nélkül, sőt az utca ellenére b elvégezik bonmentő feladatukat. Eríöl irunk, ezt részletezzük és magyarázzuk már jó ideje és ezt fogjuk tenni mindaddig, mig ennek szüksége lenforog. Ma nem állunk dó a magunk igazs^aival, a magunk érveivél. Minek is tennők, hiszen tisztában vagyunk vele, hogy azoknak a hevületét, kik egy álláspont mellett angazsálták magukat, mi nem mérsékelhetjük. Csak égy kérésünk és egy figyelmeztetésünk van a részükre. A kérésünk, hogy ne feledjék ei, hogy akkor, mikor nem pártérdekek forogtak a hanem valóban a nemzet
egyetemes érdeke volt a tét, akkor egységes volt a vármegye és a város,—amit ma nem lehet róla elmondani. A vármegye és a város megmutatta, hogy nincs itt labanc, nincs itt áruló akkor, ha valóban nemzeti érdeket környez a veszély. Ez az eset ma nem áll fenn és ami ellenmondás közöttünk van, az a hazafias felfogások külöm-bözősége. Ezt pedig tisztelni kell s a másik felfogás ellen legfeljebb érvelni lehet de lázítani nem szabad. Hagyják a szenvedelmeket, ne játszanak a tűzzel, mert igazán nem olyan időket élünk, hogy a lángra lobbant szenvedélyek áldozatok nélkül pihenhetnének el. Egészen bizonyos, hogy lesz kibontakozás a mai állapotokból is és iesa megnyugvása a mai háborgásoknak fe, Szörnyű kár lenne, ha infermezzo-ként rti és szurony szerepelne. ~ Figyelmeztetésünk pedig az, hogy ne nagyon ragaszkodjanak a kifüggesztett plakát szövegéhez. Ez ugyanis főképpen a véderőreform elleni harccal indokolja az-ellenzék küzdelmét, holott tudjuk, hogy ez a harc a Justh párt programmján legutóbb annyira nem szerepeit, hogy a párt provizóriumot ia hajlandó vott megadni, mely pedig évente 45 ezer katonával többet jelentene, mint a kormány javaslata. Ellenben a választói jog valahogy elbújt a plakáton. Hát ha a népgyülás elfogadható indokolással akar szolgálni, hozza előtérbe és szögezze le az általános választójog követeléséi Választójog, választójog, választójogi Ne tessék tőle félni, ez az egyetlen, ami nem szól önök ellen és ez az, amitől önök többé nem szabadulhatnak. És ez az, ahol még mindnyájan találkozhatunk. Ezt nem kell elbúj* tatni, azt nem kell restelni, mert ha azt elejtik, akkor igazán a leg-meggyözódésesebb hívük eem sejtheti, hogy miért az egéez vihar,
Régi barátaink I Közős multunk-ban születtek a jelszavak, melyek ma a plakátokon olvashatók. De mi már nem lelkesedünk értük. Mi ugy véljük, hogy Kristóf, kit közösen hazaárulóztunk le, ma nem szerepel közöttünk. Nem mi vagyunk azok, kik megbocsájtottak néki.
msr MM MkM I MUHI
(Tisza gtőf beszédéből.) , ^
(Tisia látván erét tegnap, a házszabály-revízió megalkotásának napján, — mini a Zala is jelentelte — nagyaiabásu beszédet mondott, mely alkalmat arra, bogy politikai ellenfelet! ia goodolkodóba ejtae Tegnapi htdáiilátunh lel|ettégének kedvéért MOljük a hatalmas beszéd kővetkező részét)
T. képviselőház 1 Méltóztassanak nekem megengedni, be szokásom ellenára egypár szót uját csekély személyemről is azólok. (Halljuk ! Halijuk 1) Talán megbocsát nekem t Hát azért, meri közéleti életemnek egyik legünnepélyesebb pillanatában énem magam t talán indokolttá leheli ezt az a körülmény ia, hogy ugy vélem, a közügy éldelte It azt kívánja, hngy a ntmwl tiszta látását ebben a nagy
kérdésben személyi kérdésekkel ne lehessen elhomályosítani. (Zajos helyeslés.)
Én ezzel a nagy problémával, a magyar ptriamentáiizmutban fellépő anarchikus jelenségek elleni kOtdelemmel, mondhatni, közpályám első időszakától fogva azonosítottam magamat. Mint fiatalember 1898-ban felajánlottam magamat erre a szolgálatra. Akkor nem kerüli rá a l sor. A után fehréllem a harcot a győzelemre való nagyon csekély reménységgel 1903-ban éa 1904-ben mini az ország miniaziereinöke. Elbuktam ebben a harcban. Most, néhány ét múlva, egy talán 30 esztendős becsületes munkásság által gyűjtött egész erkölcsi tőkéi dobok ebbe a küzdelembe. (A Ház tagjai -felállanak. Hosszantartó zajos éljenzéa és taps.)
Azt hiszem, bogy ezek a száraz tények lel mentenek sz alól, hogy az ellen a ne vetséges vád ellen védekezzem, mintha engem személyes otUbiúó vagy halalmi vágy alacsony ösztöne vezetne. (IgaziUgy vanl Felkiáltást k. NéVéUégetl)— tiisey na: Oizanber, tki nni|» i— Tisza István gróf. Nem gazember, leg- -feljebb téved vagy félre van vezetve.
Elnök: Erlsey Péter képviselő ural rendreutasítom. Tisza István gróf: Szeretném meggyőzni t. Házat arról is, bogy ebben az erős küidelemben nem vezet a gyűlölség szenvedélye sem. A jó Isten kegyelméből az én lelkemben ntgyon sok szeretet és nagyon kevés gyűlölet számára van bely. — (Élénk éljenzéa éa lapé.) — Az országot, a közügy érdekeit szolgáltam mindig egy erős meggyőződéssel biró becsületes ember lelkének egész felbevü lésével, (Élénk éljenzéa.) de ez a felhevülés odsadás voll az ügy iránt és nem az ellenfelek iránt érzett gyűlölet fZajqa éljenzés és laps)
T. Ház 1 Azt hiszem, zl a lényl is beigazoltam az 1905 iki bukás ulán tanúsítóit magaviseletemmel, (Igaz I Ugy van I) és azl hiszem, -bogy ha akkor, a mikor valóban elkeeerlthette lelkemet az orsiágra tornyosuló nagy veszélyek miatt érzett hszafias gond, bánal éa elkeseredés, hogy ha akkoi Is ludlsm szolgáislokst tenni legelkeaeredettebb politikai eHerfelilmnek, a mikor nátelem szerint helyes dolgokat akailek, ugy ctakugysn |oggtl kiválthatom, hogy hlgyjék tl rólam, hogy nem gyűlölet vetet mos/, a mikor a tlker küuöbén vagyunk. Ét a mikor, ha sikerül gyóielemre va> | telni etl a néfcy kOidelmel, hlgyjék al
nekem, mát értés satmárs nem ieazbeiy lelkemben, mini e boldogság, bünkt tág áe e bálaértei számáré a jó Isten iránt, a ki megengedte, bogy ebből a küzdelemből kívehestem s részemet. (A Ház tag jainak nagy része feláll és tepsol. Hoez-szantartó élénk éljenzés.)
TTHázT íii láttam föntycenhd, láttam nagyra nőni a nemzet feje fölött a parlamenté rízmus eljárása által szült veszélyeket. Fölemeltem intő szsvsmal, fölemeltem karomat a veeiélyek ellen, a mikor lehetett. A nemzet akkor nem halgatott reám, elgázolt, tovább rohant a szenvedély utjátk ~ Azután később, a mikor marcangoló tájdalommal lelkemben láttam, mennyire nekem vott igazam, akkor később jöttek hozzám azok, a kik kevéssel azelőtt reám szórták legigazaágtaia-nsbb vádjaikat (Igazi Ugy vanII éa bevallották, hogy nekem van Igazam.
Az Ur latan különös kegyelme megengedte, bogy még egyezer fölvethessem ezt a kérdést a nemzet elé, éa most mindenre, ami szent magyar ember előtt, kérem a nemzetei, most hlgyfen nekem és ne akkor, amikor már kétőn less. (Hoeazantarió, meg megujuló zajos éljenzés ás tape. A szónokol a jelenlevő képviselők tömegesen üdvözlik. Felkiáltások: Szünetet kérünk!)
Politika a közelben.
- saját MósNAektól. -
Csáktornyától jelentik, bogy a ciáktor-nyai munkapárt táviratilag üdvözölte a kormányt éa Tisza István grófot. Az eltő Uvirat szövege a következő.
Örömmel vettük a ("irt, bogy halalmta pártunk végre ura lett a helyzetnek, a tzégyinletrs obeiiukciót letörte és a két sürgőé törvényjavaslatot megszavazta. Eljárásukat lelkesedéssel helyeseljük A ceák-tornysi választókerület munkapártjának végrehsjtó-bizottsága nevében Wcilák pártelnök.
Tisza grófhoz a kővetkező sürgönyt küldték:
hseslies megelertá
Pugtüja léi Hm ée sáért a Csáktornyái válazztókerQlet munkapartjának végrehajtó bizottságs nevében
őszinte azeiencsekivánataimal.----WoUák
pártelnök.
A székesfehérvári ésfejémegyei munkapárt a Ház elnöke ellen elkövetett merénylet alkalmából a következő táviratot ÍQMte Tisza István gróéntt; :
tóaégoá eUea elkövetett IrOlt rőt Htzénk érdekében önzetlenül vállalt nemet hivatátának betöltésére adjon önnek erőt hszafias meggyőződéstől ál hit ott lelkiitmerele, mindnyájunk csodálata és őszinte, szívből fakadó rajongó szeretele. A tzékeifebérvá.i és fejénnegyei nemzeti munkapárt nevében Vérteasy József.
A székesfehérvári és fejérmegyei munkapárt elnöksége nevében Vérteesy József sz országos nemzeti munkapárt elnökségéhez a következő táviratol intézte:
Megnyugvással vettük tudomásul a parlamentünk testén rágódó obstiukdó letörését Khránjuk, bogy hazafias munkájuk teljes sikerrel járjon t találjanak rá módot, hogy necsak a most folyó obstrukció töressék le, hanem egyáltalán a jövőben minden obetrukdó lehetetlenné létessék. Parlamentünket a végső vestélvlől csak igy menthetjük meg. Bizioallhiljuk arról, bogy .e hazafiat munkájukban a legnagyobb lelkesedessel és kitartással fogjuk a pártunk vezetőségéi követni.
A pécsi nemzeii munkapárt délután 8 órakor nagygyüléat larlott, a mely alkalomból a nöegyleti nagyterem nufolátig meglelt. Ztolnay Miklóa elnök távollétében Fgkete Mihály pártélnök váiolta a politikai helyteleli vlisiiemlékeive etelóil . 40 évvel, a mikor a Deák-kőinek voll a titkán, hogyan tildilmitlák akkor Deákot. Épp ugy Igatolnl fogják tt etemányek Tina Itlván grófot It. A nagygyűlés egyhangú lelkessdáttel elhatárolta, hogy Qd-
meiényieU Tanácsa,
v<ajj Lukács László minititeretoafcflt, a nemzeti munkapártot, gróf Tisza litvánt pedig at ellen- intézett merénylet atkáiméból üdvözlik: bős ét hazafias eljárásé-bői téljet sikert kívánva.
ZalastentgróMU írják, bogy az ottani munkapárt ia üdvözöNe á kormányt áe Tisza István grófot
Halad a köny vtárügy.
Wlaaaici leguj.bb levele a, * polgármesterben.
,«« in* * ,
\' Gavalléros ajánlat.
. — Sajit tudósítónktól. — Annak a becses előzékenységnek, melyet WlaSsia Qyula dr. volt miniszter, a közigazgatási bíróság jelet elnöke Nagykanizsa városával szemben egy itt létesítendő közkönyvtár Önében való tartós éa in len víz érdeklődéssel kifejezeti, kezdenek már a gyakorlati eredményei ia mutatkozni. Igy kell felfogni annak a levélnek tartalmát, metyet városunk kiváló fia legutóbb a polgármesterhez intézett, a amelyben most mái konkrét ajánlat, helyesebben: ígéret van mfbden részletre vonatkozólag, ami csak ennek aa Ügynek a problémáját képezte. Kát kézzel kall kapttl a pompás sjánlalon, aminek a vám itazátOf negkivám lánHjilim ü ttf gyobb áldozatkészséggel meg kell hozni Nem. lehel eléggé nagy ez aa áldosal ahhoz a nagy kulturális értékhez képest, amii ez alkalommai ajándékul kaphatunk. S nem lehet eléggé bőkezű a vároe a megazaboti löltételek teljesítésében ahhoz bőkezűséghez képest, emivei kitűnő pártfogónk bennünket elhalmozni szeretne. Hisszük, hogy a pénzügyi bizottság is ezen a véleményen Kaz, melyei Wlaaaici Gyula lagujabb levelét véleményezés végett kiadták. Itt nem lehal más vélemény, mint az, hogy a nagy értékű ajándékot el kell fogadni, a ami máétól értetődik; annak használhatóságát áe épségben való megőrzését a megsiándéko-zollnak, Nagykanizaa váróénak kefl bizto-
tilani.
A közérdekű levelet, melyről említési tettünk;-egész- lerjedélmében itt-kOzöljtlk:
Negysigoe
Vécsey Zsigmond polgármester
urnák
Nagykanizsa.
melynek egyik legfontosabb jg|-adata, bogy szeCeini életünk vidéki góc-poníjsín a közművelődést szolgáló nagyobb arányú közkönyvtárak létesítését éa fejlesztését minden tőle lelhető eszközzel előmozdítsa, Mibalik József kir. tanáraoa előadó urnák a belyninén szerzett tapasztalatai alapján örömmel ragadná meg az alkalmat bogy a Nagykanizsán a város tulajdonában lévő a mintegy 900-000 kötetre rugó könyvanyag fiáhatináléaánl államsegéllyel egy nagyoMt a város j»-lenlőeégének megfelelő, modem értelemben vett és vezetett közművelődési könyvtárt lélesit Az Országos TanJcs anyagi támogatása a könyvtár ttnyvaayagának beszerzést re, tervszerű fejlesztésére, a könyvraktár, az olvasóterem és egyéb helyilégek célszerű berendezésére s az anyag helyet felállítására volna fordtíandó,4túg a helyiségről, snnak fentartásárói, (ütéséről világításától, lisslántartásáról aa nodaí szükségletekről t a kezelő könyvtáron megtelelő díjazásáról (legalább évi 600 koronával) a város közönsége láttatnék gondoskodni. Ilogy azonban az eMreiálhaióiag (elemes összegre leijedő államsegély megajánlásával éidem szerint foglalkozhattunk, • tflkeg volna bittó* tájékozta uh nyerünk a vároe közönsége részéről kért ée véri ellenszolgáltatás mértéke telól
Felkétem tehái Nagyságodat, méltóztatták Tanácsunkat lájábuaMni aziránt,
1911 junius 13.
ZALA
1 oldal
vafioa hajlandó e a viroa tanácsa a Kitiltani tzándékoll közművelődén könyvtár céljaira a városbázépület egyik udvirt Kánya első mílilán iá*6 négy taob*, jelenleg bérbe adott batylaé|«t átengedni, S a könyvtárnak megfelelően álalikittitfil, annak MartáaáiAi: táéaérft, vüágitáaá-rét, takirittitáTf**\' eondoakodni. továbbá megjelölni axt ax baaaagal, aatyat • várai taaécaa-a köayvtár jaiartalmiiáiára. etaő korban a könyvtárok dijaiáiára, a izflk-téges kezelési nyo ntalványokra éa irodai si okság\'etekre, köKaégvitéeileg állandóan biztosítana áa ehbént nyerendő alapbál kiindulva aa Országol Tanács a mega részérói a Nagy kandián létesítendő közkönyvtárt 1913. évi ptogrammjába felvenné i a munkálatokat még ez év folyamán elókészilve, semmi akadálya sem lenne annak, hogy a könyvtár 1913-ban tel ia tltiHaaaék.
Fogadja Nagyságod kiváló liszteletem nyilvánítását.
Budapest, 1912. május bá 31-én.
Wlasaka a k. elnök.
liszi 3 királynál.
Budapest, junius 12.
áz ország hangulata két kimagasló nsiménv kstáaa alatt III Ai agvik Tiaza
...\'ii.imnn .\'i1 mi ... .r j,„ . nra
gróf tegnapi beszéde, a másik pedig az a tény, bogy a főrendiház egyesült bizottsága tegnap dáután huszonkilenc szavazattal kizenkettö ellen m igáévá tette a kormány álláspontját és általánosságban ét részleteiben ia elfogadta a védető-javaslatot, továbbá a honvédségről és a katonai büntető perrendtartásról szóló javaslatokat. Ugy látszik, bogy e két esemény hatását-erősen érzi az ellenzék is, mert aemmiféle eszköztől sem riad vinza, bogy azt gyengítse. Főképpen azt a hírt terjeszti, hogy a házszabályok revízióját az ellenzék kizárásával vitték keresztül, holott éppen Tisza litván gróf tegnap kimutatta, hogy a kizárt 60 ellenzéki képviselőn kívül még mindig majdnem száz képviselő teljesíthetné akadálytalanul törvényhozói feladatát Axt a W is kolportáljuk, bogy a kormány azzal ijesztett rá a főrendre, hogy ha nem szavazzák meg a vécerőjavashtokat. ik-
onaágot. Komoly politikai körökben mo-
lolyognak ezeken az alaptalan bireezielé-seken a meg vannak rála győződve, hogy az ilyen mesterkedések már nem tartózta ihatják fel a rendcsinálás megkezdeti müvét. A törvényhatóságok állásfoglalása ia azt bizonyítja, bogy az ország örvendve lélegzik fel az uj rend felszabadító hatásának nyomán.
Az elterjesztett alaptalan hírek rovata alá tartozik a képviselőház jegyzőinek kővetkező nyilatkozata ia:
A „Magyarország" kétségbevonja a tegnapi szavazáa eredményének hitelességet, a axt állítja, bogy kevesebb képviselő szavazta meg a házszabály revíziót, mint a mennyit a Ház jegyzői megállapítottak. A szavalásban közreműködött jegyzők ezzel szemben felszólítják a .Magyarországot", nevezzen meg csak egyetlenegy olyan képviselőt, a ki nem vett részt a szavazásban éa mégia szavazónak van feltüntetve. Mindaddig, mig a „Magyar-onzág" ezt meg nem teazi, ezt a közleményét ii azok közé a mérgezett tendenciáin koholmányok kőzi kell torolni, a melyekkel ez a lap a közönséget félre szokta vezetni.
A Háznak a szavazásban közreműködött jegyzői
Bécs, jualua 12
Tltza István gróf, Betlhy Pál és /an. kovkh Béla, a magyar képviselőházi ilrtOkség tagjai tagnap lala Bécsbe ér-
keztek i a Lscher szállóban szálltak mag. A képviselőházi elnökség azért jöH Bécsbe, hogy a királynak bemutatkozzék. Ma reggit Tltza és jsnkovich diszmagyarban, Beöthy pedig bonvédhuszárfóhadnagyi egyenruhában automobilon Schönbrunnba mentek, hol fél ll-korjkirályi kihillgi-tásrs jetrntek meg. A kihallgatáson Tlaxa bemutatta a két alelnököt, kik caakhaaar távoztak a király dolgozó szobáéiból. Tisza még félóra hosszat bennmaradt i aztán a reá várakozó alelnökkel együtt visszatért a Sacherbe, hol g pirtás rengeteg iöS, cimére érhetett Odvöxió táviratot adott át.
Budapest, juniua 12.
A főrendiház iiombati ülése elé s leg-lelcsigárotubb érdeklődéllel tekintenek. Politikusok ugy számítják, hogy az ülésen százharminc kormánypárti és mintegy hatven ellenzéki politikus fog résztvenm. Az Blésre hazajön Ctáky Albin gróf ii és magi ehiöhól
Budapest székesfőváros ma délután log foglalkozni a legújabb politikai eseményekkel. A közgyűlésre Horváth Jenő bizottsági tag a kormány hánt való bizalmatlantági indítványt nyújtóit be, mig ezzel szemben szerepelni fog Heitay Ferenc elleninditványi, amely szerint a törvényhatóság bár sajnálja a parlament legutóbbi eaeményeil, azokat indokoltaknak tartja, a reméli, bogy a kormány lótekedii fog, bogy a béke mielőbb helyreál íjon.
Zmrgáiok a vidéken \\ Budapest, juniut 12.
Mi is több vidéki váróiból jelenletlék munkátzmigáiok híréi. Stegeden megdobálták i rendőrtég épületét, mire a kivezényeli rendőrök tz .(szórták ■ tömeget. Kecskeméten katonatág cirkál a városban. Aradon is voltak zavargások, melyeket lovasrendőrök fojtottak ei. Kaposvárott ttzencfy embert elöálli\'ottak.
Kovács Gyula ügye.
- Budapest-, junioa-42.
Kovács Oyulát a vizsgálóbíró tudvalevőleg előzetes letartóztatásba helyezte. E vizsgálóbírói végzés ellen Polónyi Dezső, Kovács Qyula ügyvédje ma beadta a fd-folyimodáal.
Kifosztott szülésznőd
Nagy ékszertopna Kaposváron.
— Saját tudósítónktól —
A kaposvári rendőrség szombaton esle óla egy nagy ékszerlopás ügyében nyomozott. A nyomozásnak meg is lett az eredménye, amennyiben a tettest még idejekorán sikerüli elcsípni
Az ékszerlopás a Turul-azállóban történt. Szombilon esle itt szállt meg a Kaposváron izereplö .Uj Színpad* izin-tánulat egyik tagja, Markovics Margit színésznő. A színésznő a Turul-szálló ötös számú szobáját béretfe ki és izután rögtön intézkedett, bogy holmiját a vasú i állomástól a szállóba tzállilták Ztilakó Mihály kaposvári kocsis ment ki a vasu\'i állomásra a színésznő holmijáért és még szombaton esle i szállóba vitte Markovics Msrgit podgyászát.
Szombaton este 8 ét 9 óri között i tzinétznö néhány percre elhigyta lakását és amikor szobájába visazatért, rcliküijé-ben lévő több ezer korona értékű éksze-reinik cuk hűit helyéi találta. Mirkovica Margit rögtön a rendőrtégre lieiatt, ahol jelentési fett a hegy éksierkipásról. A rendóriég rögtön nyomozni keidett ét a telteit még viiámap dálilötl elkerüli Zulakó Mihály koctli mjnélyében kinyomozni, akinél ii illünt több eur korom értékű ákisart mig li tiláilák. A nndflr-tégin ■ koeiii ilainti tagadta, hogy a
lopást Ö követte volna at, később azonban töredelmesen beismerte bánét.
Előadta, hogy mikor a színésznő podgyászát lakására szállította, látta, hogy Markovics Margit retiküljében több érté kas ékszer van. Megleste, mikor g.ni-náunó elhagyta szobáját és akkor beosont oda s-a-aH»Oiböl két brillláni gyűrűt, aranykarköiőket és még több ékszert ellopott. --\\ . ,--<■■ -
A. benn
Hvetfc linkel:
Nyilatkozat
Jtező sorok. közlésére kértek fel
Alul írott kinyilatkoztatom, hogy a Zala folyé bó 6-iki számában .Egy őszinte szó* dm alatt megjeleni cikket téves információk és sajnálatos félreértétek halála, alatt Ittam meg.
Minthogy a f. hó 6-án tartott tanonciskola! értekezleten történt felszólalások teljesen jogos mederben folytak, azok folyamán engem Személyemben senki meg nem bántott: elismerem, hogy hirtapi tá-madáaem. nemcsak éles hangja éa aértő kifejezései miatt, hanem ízért ii méltatlan ét igaztágtilan, mert a lantestület részéről nekem senki seni tzolgállil ott okot bármily lámadásrs lr.
Ezek u\'án természetesen kötelességemnek ismerem, hogy az említett ci hat Vísszavorjjim t kinyilatkoztatom, hogy a nagykanimi iparoUanoflciikola Imletlüle-ünnepélyeten bocsánatot kérek Midőn ajd i nyilvánosság színe elölt megteszem, kérem, hogy az igen liszleM tantestület az egész sajnálatos incidenst meg nem történtnek tekinteni szíveskedjék. Nagykanizsa, 1912. junius 12.
Teljes tisztelettel
Banakotrich János igaxirató-iaailó.
Magyar, német és horvát nyelvet beszélő papírtzak-mabeii családos iparos
1000 K óvadékkal
pénzbeszedői
_vagy baiopló minőségű
áMaodó JITáal kerei. --
Szivei megkereiéseket i
lf m ipart i
ANIMO
DrAííeti
i Iqjtll limai mi.
MúmJm jobb kávéházban, venáéflőbttn át csőm-jaüxletban kapható.
Kérjünk u mindenütt
ANIMO-
PEZSGŐT 1
SaiakM panflnáir.l.Crtktanqrái
Egy liter
RUM
kitűnő minő-aég-ben,
K. 2 20
\' Kapható Qoltch és Qraof
Drogéria, fllizci • ía ciemige-
heretkedéiébeii, Nigykahlzsün, (Váraikéi palota.)
HÍREK.
Egy foiesJsgtt visni
Megkárosítják Zalanwgyét
A vármegyei kgrdh figyatmééa.
Tiszteli SiarhaHiö Url
Kérem az alábblak sztvas kfiftttft: . A „Zala" májút 30-ítf megjelent ai mában olvastam, hogy a várthagye hM »é|t körében nagy visszatetszés! a Duoánljlti vasul fuztóa mozgalom kénül a lOrzsrészvénytulajdo-noaok jogos érdekeinek kijátszáséra irányuló trannakdó megakadályozására.
Amennyire indokolt a félelem, valamint Időszerű a mozgalom, annyira hdyénvsM rámutatni arra is, hogy Zalavártaagye érdekeit nem annyira azon fúzió rénaéröl fenyegeti veizedelem, mély i islaegerszeg —zalalövői vasul kiépítésével egyidejűleg létesülne, hanem más oldalföl.
A mindössze 20 km. bowxu Zalaagír-szeg—nlalövöi vasul kiépítése és holdja nem befolyátolji az aránylag tokkal hosszabb Dunáijjull vasul jövedeleeaö-aégét oly mértékben, hogy ezáltal a lörxa-réizvénytulíjdonosok lényegetebben mag-kánjaliuinánik. áiöBlifül éá^A Qj vasai előnyeit mégis Zalaegerszeg, illetve Zala-vármegye fogja élvezni.
A másik tokkal nagyobb veszedelem az, bogy a Dunánluli vasul egyida(Blag kiépíteni készül a vargabetűi zalabér— tárvár—kőszegi hangzatosan elnevezett zala—vss soproni vasutat, mely csapén neve ulán zalai, mivol kacskaringós 100 km. boaazából mindössze 5 km. épülni Zalavármegye területén, egyebekben pedig annak létesítéséhez setnminéven nevetendő érdeke nem füxödih.
Erre a vasúira, mely még a sxomaaá-dos Vasvármegyi igsz érdekeit sem snol-gálji, mivel Szombathely kikertUáaávai néhány nagybirtokos és cukotgyira révén érdekeli bank kedvéért Oly helyen épülne, hol jobbra-balra 5—10 hm. távoháÉNa párhuzamoun mindenI lé vannak már vasutak, szükség nincs. —Valójában ugy áll a dulug, hogy i QuüántulL- v*«"\'i mely—niíjdiiint egész hosszában Zalavárntegye területén vonul végig éa Zalamegye adózó közönaégéaek milliókra menő toaátáruláaánLláia^L-jnvedeimrfoiQslegeib& egy liljiaia idegen, nem-is- köxérdekit tzolgáló vicinálist építene ki. mely vicinálisnak jáva^ahaa. zőségre nincs -kilátása és igy csupán a Dunánluli jövedelmeiből a törzsrészvény-tulajdonosok rovására élősködnék.
Ami ellen a leghatározotlabban tiltakoznunk kell, ax, hogy egyes nagyurak vármegyénk rovátára építsenek maguknak családi vasutat oly vezetéssel és kérdőiegei irányban, amint ezt hasonlóan a közel múltban az állam pénzén kiéplttt balaionparti vasúinál láttuk.
Ha ezen vaauiat a Dunántúli Vaaat kí-épitené, ugy nemcsak be láthat lan idöa belül nem kerülne sor a törzsrészvények kamatozására, hanem boaazu időre hátráltatnánk megyénk területén régóta vajúdó éa közazükaéget képező vasúti vonalak, közte Nagykanixaa város érdahaát érintő vonalak kiépiléaét ia.
Ezért nagyon helyes, ha a tatai illetékei körök minden rendelkuém álló Ma-közzel odahalnak, hogy egyes vaiaMpM ipekulámok téliéről Zita vármegye vitális érdakeinik ki|álazáaára éa sok náNós magkároiilátára készülő merényletet a miniizterlum vagy, ha hall, végső nithia még a parlament la magikadályoaa.
Tintitt intkeutó. urnák maradtam hauflai üdvöt let lel
Bud«peit, 1912. juniui 10-án
% ü
4 oldat.
ZALA \' v
As ön gyo|rmoko nevet
Im agéaistgai; használja óért a bőrápolásán a legjobbal, csakis a síimokorvos ás asBléaznó által ajánlott .Babymlra-créme* gy&tttekkenőcaOl, mely aabanal fájdalom cfiHapilölag hat á ktvOfflsödOB. nettre*, kidörzsölt és feltOrt bőrnél, mindenféle bőrkiütésnél és őtvaroál. Felnőttek is kttűriö eredménnyel használhatják bőrkiütéseknél, lel töredezett bőr, kézdurvttlás és lábizzadáa ellen. Vigyázzon minden doboznál a , Bsbyraira-eríme" névre és utánzatokat utasítson viasza. Kapható minden gyógy-asertárban, dobozon kint 60 fillérért vagy magánál a készt tőnél BrodJovta M. "„Zrinjrf\'-hez címzett gyógyszertárában Zágrábban , 8M2
— Nem engedélyezik a népgyűlést Arról értesülünk,\'kogy Deák Péter rendőrkapitány s vasárnapra tervezett ellen-séki népgyűlés bejelentését nem veszi hatomásni. A főkapitányi végzés ellen a népgyűlés rendezői az alispánhoz fognak Mebbezm.
. — Számvizsgálat a városnál. Teg-napelőtl, hétfőn Nagykanizsára érkezett HaWczy Pál, a ralasgyszsgi m. kir. pénzűgyigaigatóság számvizsgálója és három napon át Nagykanizsa város pénztáránál, a rendőrkapitányságnál és a kárkén pénztárban számvizsgálatot tartott. á pénungyigirgslfatg kiküldöttje mind-károm helyen mindent a legteljesebb rendben talált s s pénztárt könyvekbe s pontos vezetésekei elismerő nyilatkozatát vezette be.
— A rendőrük lemondása. Budapesti tudósítónk telefonálja: .Rendőrök lemondása\' címen egyes lapokban meg-Jelent közleményekre vonatkozólag a rendőri sajtóiroda a kővetkező cáfolatot adja ki:
A mai lapok egy része azt Írja, bogy as utóbbi napok eseményeinek hatása alatt a rendőrök tömegesen kilépnek és addig mintegy négyszáz rendőr mondott le állásáról. A főkapitány kijelenti, bogy nem négyszáz, hanem agy rendőr sem mondott le, s az egész közleményből egy ssé sem igaz.
— Oyászrovat Tegnapelőtt, hétfőn déWőtt váratlanul elhunyt Nagykanizaán StíUtt Adotfné siBi Sehmidt Lujia, SthoU Adolf nagy kani zaai posta- és tavirda fd-Igytlő neje. Temetéas ma .délután 5óra-kor volt a temető halottas kárából a nagy gyásztői sújtott család ismerőseinek és asitslfiliii 1 igen nagy részvétével
— Végleszámolás az uj iskolák HpfUrn Már brtrjnMfrrtnfl jsrt u atsó tanév, amit a Rozgooyi utcai ás tamatoatéri uj kaatzasi iskolákban mull év asaptemberében kezdtek, s még mi:>dig lűggőberf VáB-áZ építési költségek vég-leges rendezése. Ez is meglesz azonban a hét ssombktján, amikor délután fél 6 ólán utotaó bizottsági Blésre hívták Bsssze sz iskolaépítő bizottság tagjait, kegy az faj iskolák épületén megejtett Mgfrizsgálatrál szóló jelentés alapján a vállalkozókkal sz építési költségek utolsó részletét elszámolják
— A pécsi jof ttMtttta aj tanárat Zidry Oyula grót pécsi püspök a pécsi püspöki jogakadémia büntetőjogi tanszékére Szieberth Frigyes jog- és államtudományi tadort, a kereskedelmire pedig Wlnklet Károly jog- és államtudományi taáort, budapesti lakóét nevezte kL
— A puskapor. Siótokról jelentik: Tegnap Fonyódon Schmuz Adám fonyódi jéaaédu gazda puskaporral megtöltött edény felrobbantásával akarta a Balaton partján skoaporodou varjakat elriasztani. Műtősben sz edénybe egy fél kilogramm paskaport öntött, a pipából kipattant asikra as edénybe esett, mely hstalmaa robajjal felrobbant éa az egész lakást Magtsngeibc borította. A házbeliek később berohantak, ds Schmttztl már halva ta-tékák, Isje és taste darabokra voit szaggatva.
— A tsaetsalwi—alHi BalvSs |S|*I hassssSli tel Ars és szeitittvsg bsvssérUUaaál, Isanaa asáitt éjriHittat. javtiaat mtkittiim-mM váyas. StiahSai guklusr 7 SsrvaátOl ltU "kdsnsálg. Uskks* kltfcaSatu «t IriUr.
— öngyilkos pepszakácané Somogyvár községben Hankócy János plébános siskácsnéjs, Buzik Károlyné öngyilkossági szándékból mailbe lőtte magát és súlyos sérüléseivel beszállították • kaposvári közkórháiba, ahol most ápolják. A szakácsné öngyilkossági kísérletének, mint s vizsgálst megállapította, komolyabb oka nem volt Buzik Károlyné bort akart inni és e célból sz egyik cselédet beküldte a plébánoshoz. A plébános elutasította a cselédei és megdorgálta a szakácsnéjái, amit az annyira a szivén vett, bogy öngyilkos akart lenni. A revolver-golyó) amit mellébe röpített elkeseredésében a pap-ssskácsnő, nem taláh nemeseob fétiékel és igy életben maradása kétségtelen.
— Ahol nem kellenek a milliomos cigányok. A milliomos cigányok néven immár országosan ismert gazdag rézműves cigánytaraván, amely tavaly pár hétig Nagykanizsán is időzött, hat családdal tegnapelőtt Székesfehérvárra érkezett Vajdájuk fölkereste Ktnatty Gyula ügyvédet, akivel fölment a rendőrkapitányságra, bogy két hónapra lelepedési engedélyt kérjen a városban. Ezslstt akarták elvégezni a városban s s környéken sksdé rézműves munkákat. Bár okmányaik rendben voltak s igazolták, bogy Bécset, Kaposvárt, Veszprémi, Nagykanizsát, Zalaegerszeget s még néhány aunántuli városi becsületes munks u>án hagyták el s pénzűk is tömérdek van, s főkapitány nem engedélyezte letelepedésüket.
— Vaaatl baleset Kaposvárról jelentik : Caoma és Dombovár vasúti állomá-K)k MtOtl egy letieivuiiat elszakadt koesijs-belefutott ma hajnalban a Budapest felől jövő személyvonstbs, a mely csak egy árai késéiwl Mytatkslla atját A teher-kocsi pozdorjává zúzódott, emberéletben azonban nem esett kár.
— Villámcsapás a vendéglőbe. Nigy riadalmai: okozott tegnap délben Nagyatádon egy vendéglőben s vílHm tBvfl"v{zr-tetése. Hatalmas fekete felhőtömagek kö-
»0I, ponlbsn déli_I2ftrsknr lecsapol!
Bírta Gábornak a Széchenyi-téren .\'evő vendéglőjébe. 71 villám a letöieten tfraz-tOl hatolt be. A mennyezetről lejött a vakolat s s nád és s gerendák tűzet fogtak. Szerencsén a vendéglőben éppen akkor többen voltak a a keletkező tűzet csakhamar eloltották.
Színház,
^ • Jótékony germekslőadás. A junlus 2-án tartott yirsgnappal a liga működése még nem ért véget. Ennek kiegészítéséül vasárnap délután még jótékony gyermek-előadás is len s színházban, melynek tiszta jövedelmét szintén a gyermeknapi jövedelemhez csatolják. Az előadáai, mely egyenesen gyermekdsrab lesz, — a dme: Á liláncolt grófkisasszony — mérsékelt helyárakkai tartják meg. Minden anya jól leszi, be gyermekeit elviszi erm sz elő-adásra, mert egyrészt jótékony, kullur-célrs áldoz ezzel, másrészt pedig őszinte győnyörűségd szerez evvel gyermekeinek is. Ez lesz ugysnis ss idd szezon egyetlen „gyermekdarabja".
Heti mflsor:
Sztrda. Hit és haza. Schőnherr világhíres színműve. Bemutsló.
Csütörtök Boccacció, nagy opetdi.
Péntek: Kis cukros, vlgjáíék. ,
Szombat: Bőregér, nagy opemll.
Vasárnap: Roasz pénz nsm vész sl. Paraazl|áták annzáclM újdonság.
Pstslásessrkesstéi NAOV SAMU.
Igaagatái IOKOS JÁNOS,
liflfiiikKltlfliiiilf iimk
Időjóslás.
(A aurtsomteglal Intézat Irfistáss)
Budapest, junius IX
Elvélve csapadék válható zivatarokkal Később hűvös idő. — Déli hőmérséklet
344* C -<* •• — \'
Rejtélyes postád lopáa.
Kaposvár, junius 12. Vakmerő és egyben rejtélyes betörte történt sz éjjel s kaposvári vasiili állómásón. Palkó Jósaef és Szabó Fereflc postaszolgák az éjjel azólgálatdHdjesitdlek a kaposvári vasúti ^állomás mozgóposta hivatalában. Amikor a Fiuméből jövő 1007-es siáátU uemély-vonst éjjel I éra 5 perckor berobogott az állomásra, Patkó és Subó bezárták a kezelési szoba ajtaját és kisiettek s fiumei vonalhoz, hogy ss érkező postacsomagokat átvegyék. Mindössze öt percig időztek kBnn. A kezelési saobát bezártan találták, ahogy oda visszatértek, da legnagyobb megdöbbenésflkre a Szigetvár felé irányítóit postazsák föl volt vágvs. Csakhamar megállapították, hogy a postazsákból 3 pénzes-levél és 7 ajánlott-levél tflnt st Az esetről nyomban jelentést tettek s postahivatalnál, ahol azonnal rendőrség segítségét vették Igénybe. A tettesek még addig nincsenek meg, de s rendőrség azt hiszi hogy a nyomukban vsn. A kincstár kán több ezer korona.
Kataaxtrófa a vadáaxatozs.
Sátoraljaújhely, junlus IZ A sátoraljaújhelyi rendőrségen ma megjelent Dombó Oyula adótiszt, s elmondta, hogy s közeli erdőben vadészo-t s mikor vadászatról hazatért, az egyik bokorban vérea női holttestet talált. E bejelentís folytán s rendőrség vizsgálaton indított, a megállapította, hogy as asszonyt Dombó egy eltévedt golyója ől\'e meg. Az adótiszt ellen gondatlanságból okoiott emberölés miatt djátást ibdítoitah
VatMf kriiii szivetek
m mi. ávt aavsart ássvárt Hlaii i.
1 aaslvás) 1 bs>. I assMny Mbar. t saiii Siaj 15 tor. I ssah ás^lT kar, f V VWí
t-SM
SKj >• kW mm aM mapi i"il"«» mm né** 111 nam
Slcgcl-lmhof Brflnn.
Bnr —tvéay aJV aa. ksssss i*at* aaaimiákia
w
Qabona-Qzlet.
— Távirat, -i.
Budapest, junius
Készárs-flilst t
10-zel olcsóbb.
Hstáridó-Bzleti
Buia 1912. oki 1122 —. 1013. ápr. 1144 - -Rozs . októberre 9.33 Zsb , oitíóberre 9.03 Tengeri 1012. jun. 863
_ . . iái, m _
Repce 1911 aug. 1815
12
reá.
SPORT.
*■ A Tornaegylet Kaposváron. Kaposvárra megy vasárnap a nagykanizsai Tornaegylet footbsllcupatai Játékosaink eddig csak itthon, füves pályán játszottak, nem Ismerik még egy modern foot-batlpálys méreteit, talaját. Idegen pályán, idegen, állandóan eznkn menő, a mérkőzést hstslmsa Iribünröl néző közönség előtt kelt játnaniok.\' Ez s közönség nem tudja, bogy a mi football sportunknak nincsen még mult|a, megköveteli a szép játékot, (fjeink nem némítanak győzelemre, — tanulni mennek. Msjd ha már meg-ianuüák Szí amU Hl, akkui jön a—gyí zelem. — Footbdlistálnkst — clőrelálha-lólág — sokan kisérik első u: |ukra. Szüksége is lén csapatsinknak egy kis hasai hrfkedló, bátorító közönaágre. A Kaposvárra mennő csapat felállítását egyik legközelebbi azámunkban hónuk :
A Nagykanizsai Torn+Egyiet lekölötl mérkőzéséi:
Junius 16. Kaposvár, Kaposvári Testvériség SportrEgyetűlele.
. 23 Nagykanizsa. Szombstbelyl Magyar-Állam-Vasul.
„ 29. Nagykanizsa. Ss\'keafebér-várl Túrna-Club.
. 30. Nagykanizsa. Székesféhér-véri Déli Vssut Főműhely.
UTCAI KÉT SZOBÁS LAKAS konyha, éléskamra és a többi mellékhelyiségekkel /. é. augusztus hó 1-ére Király-utca 23. szám alatt kiadó. 8758
Kondenaátoroa stabil-gépász
géplákatos. nős azonnali belépésre | állást keres, esetleg fűtést is elvállal. I Mn I amsen Károly ffépéaUS ^iaiaegersreg;Rálróct -otcrTf.^
rMplaftarrtplnzlár Részuénytársaság Hagykanizsén
Cel|nen befizetett olaptűke 1300 000 korono tartalék tőkék 100,000 korona.
Elfogad takarékbetéteket
nettó 5°|0-os kamatra.
A kamatadót az intézet fizeti.
Visszafizetés 10.000 koronáig bármikor azonnal, nagyobb összegeknél egy-két napi előzetes bejelentés alapján történik. > • ...
jJT Felaaeaadáal dlj neaa aiáaslátatilí. ^g
Váltó leszámítolás, törlesztéaes- és emserfl jelzálogkölcsönök, folyá-számla- és lombsrd-hltelek a legkedvnóbb feltételek mdlett engedélyeztetnek.
flz intézet szerződéses társa a
Magyar országos központi takarékpénztár
Uh sapát tókál 4Q smllllá keressa,
amely összeköttetése révén a Néplakarékpénzlár ügyfelelntk a legna gyobb előnyöket nyújthatja.
1912. Junlus13.
ZALA
Kiráowl és Fröhlich ndűnygyár
Acélredőny, farcdőny, vászonredőny, napellenző, ablakszellőztető, ra. kir. azab. „Hungária" ajtócsukó és színházi vaflfl|> gőny gyártmányai a legjobbak I Újdonságok kertisátor, kávéházi\'ponyva, és szabadon álló napellenző-szerkezetekben. Sttrgönycxim: Redőnyöaők Budapest BUDAPEST, V&L, Kiafaludy-utcsa $ a. \' Telefon IS-47.
HEISZ BÉLA
dm-,. szoba-, ÉPÜLET- és BÚTOR-festő Eötvös-tér 33. Hunkásaéfc Woéfdnrk.
[| J\' két a^g0\' Hófehér
1211 fox. fekete szemgyűrűk-IIIUU kel. Bővebbet Gebane-reknél, LetenyeZalam.__8751
Veszek és ilaiek
uraságuktól levetett férfi ruhit A nagyérdemű közönség szíves pártfogását kérve, vagyok tisztelettel
Eifeto Ua miHbi *
7093 1912.
Hirdetmény.
8752
Varroda -1-megnyitás*
Van surenctém a n. é. hlflgykö-zöníég szíves tmkmásáru adni, hogy Kazinczy-utca W. se.\' o!att tgy mU kornak megfeleli
női divattermet
nyitottam, A fővárosban szerzett tapasztalataim és ji hírnevem bizonyítékot nyújtanak arra nézve, hogy a hdlgyközönség legkényesebb izlését Is kielégítsem. Kívánatra házhoz megyek, agyszintén
vidékre Is. Tanuló és varróleányok felvétetnek. Setm pártfogást kér
QOLDSTE/N ARMINNÉ.
Nagykanizsa város rendezett tanácsa közhírré teszi, hogy a közvágóhídon levő béltiszti tó és pacalmosó é&. b.éiszárit§ nyilvános szóbeli árverés utján az egyidejűleg megállapított árverési feltételek mellett 1912. évi november hó l^ől terjedő egy évre bérbeadatik.
A kikiáltási ár 2315 kor., azaz Kettőeierhárpmszáztizenöt korona. Árverezni kívánók tartoznak a kikiáltási ár lOVát bánatpénzül letenni ezen bánatpénz bérlő által a negyedévi bérösszegnek megfelelő összegre kiegészítendő lesz, s ezen összeg a bérleti idő tartamára biztosítékul fog szolgálni.
Az árverés határidejéül
1911 évi július hó á. napjának d. a. 10 6rtyk
helyéfii a városház tanácsterembe tűzetik ki. . _\' • • _
Az árverési feltételek a közvágóhídi szabályrendelet vonatkozó rendelkezései a hivatalos órák alatt a v. kiadónál a tanácsi Irodában bárki által megtekinthetők.
Mely árverésre a bérleni szándékozók ezennel meghivatnak.
A városi tanács.
-Tgj/ykanizsán; 1912. május hó 34 én. -----
g^jp ~~rSy-~,—Vécsey polgármester.
Ha „FÖ R H I N \' naL permetez,
I-ször
Kevesebb a gond, -szor kevesebb a munka, -szor Kevesebb,
a munkabér!
gf^- raort a „ÍOHMIN" • Hk-•xerta m»ej»vlt»t1 DOSS
BORDÓI KEVERÉK
kéaa Állapotban I Nagyon iriwn tapad a nadvea tevéire lat fineiir harmatnál permetezhet v«le, mert írilühőan tapad I — Semmi Üledéke nlncal Számtalan elismerő nyilatkozati Gyárijuk aa addig ar, AaehanbraiMSt aaaba-áalmát képetett naskannert éa Karáét port la Kérjen Ingyen éa béraiaawa lairáat a
FORHIN-gyártól
■UOAMSTi VI., V4aal-«at aa.
Ha üde és finom arcbőrt óhajt
használjon
mm.
GREMET SZAPPANT POUDERT
azeplót, majtoitot as pOrwnést eltávuliL áitalmas anyagot dfsfi M & ~nitff-ttarWwizr Kapható: Jt A
REIK GYULA
SALVATOR gyógyszertárában NAGYKANIZSA.
£RTESITÉS. ---*
A nagyérdemű kflzOnség sztves tudomásán adom, hogy
MQYMNIZáAi, 5UQ/ÍR-UTC/1 20. 5Z.
alatt, s közöskaszárnyával szemben, költséget "nem kímélve
Szőrmemegóvó intézetemet f
ugy rendeztem be, hogy az ilynemű vállalatok kOzt méltán ijif sz első helyen áll, hol szőrme és egyéb téllruhákst, molykár ra ellen jutányosán felelősség mellett elfogadok. — A tárgyak ™ tSz és betörés ellen Is biztosítva vannak. — Mindennemű azflcamunkákát készitek. — Szive* pártfogást kér 8390
x
1 ROBINSON QTUL/1 szűcsmester, \\
Saját gyártmányú és
the Hmiriran shof
Company Boston u
=valódi— aineríkai cipőket óriási választékbán tartunk raktáron. Mérték után készítünk mindenfajta cipőárut
Tisztelettel
Miltényi Sándor és Fia
NAOYKANIZSAN, a FÖ-UTON a Vároa.palotáiéban.
344 19(2. végrfc. saám. STS6
Árverési hirdetmény,
Alulírott bírósági yépekalló as ISSI. évi UC t-ca. 103 f-a érteimében sssa-nd kOstyné maii, hogy a perlaki Ur. járésblréaágnak I9IÍ évi V. 23*1 számú végzése következtében dr. PlcMm Gyula ügyvéd által képviselt Hausr ás Hilndel cég javárs 371 kor. 19 fül. s [ár. erejéig 1012. évi május M II-éa loaénslpsttolt kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 768 kor.-nt becsült kővetkező ingóságok, u. m.: QzJsti felszerelés ál kBIOame rőfös áruk nyilvános árvetésen eladatnak. ,
Mely árverésnek a perlaki királyi járásbíróság 1913. évi V. 230 2 ssáam végzése folytán 371 K 191. tőkekövetelés ennek 1912. évi március M 31. napiáiál járó 6*/, kamatai. 1váltödij és eddig összeseit tl K 44 fitt. triróiiag már meg* állapított költségek erejéig aisódomboml Qziei helyiségé bM teendő megtartására 1912. évi junius hó ÍS-lk napjának délelőtti 10 órája haiándéoi kilOzatik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegy-zéitsl hivslnsk meg, hagy ss érintet tn* góságok u M. *W Ut i-a. 107. «r 108 § a értelmében késspéndisstés melleit, a legtöbbet ígérőnek bacsárea sM ié elfognak adatni. Amennyiben az stárv*-rezendö ingóságokat mások is le- és felBIfoglallatlák és azokra kielégítési jogot nyerlek\' volna, ezen árverés sz 1881: L£ t-cz.- 130. § a és a vb. n. 3a §-e értelmében ezek javéra is elrendeMedk, Kell Perlsk, 1913 május hó 29-és.
ANÜRÖCSECZ LÉNÁRD kir. bir. végrehsjlő.
A mesterdalnok . >
Cipőm szép éa tökéletes, Benoe járni élwetes. Mert ha dpőfszegzek, varrok, Rajt\' van
KAUCSUK SAROK.
JL
Újdonság!
Legeszménylbb vizbeszerzés lámpa szivattyúval házak, villák, jószág és gszdaségl udvarok részére, motorerő ndkai működik. Továbbá készítem Hydropneumaűkus vizzd való ellátás teljesen OnmOkOdő készülékkel, különféle szivattyúkat erő és késhajtásra, hideg és meleg vízvezetéket, gázfűtést, fürdőszoba berendezéseket, kútfúrásokat a legújabb stilesbsn, teljes jótállás mellett. Több főrangú méltóságoktól kitűnő okiratokkal rendelkezem jó és szolid munkámról.
Tisztelettel
Fischl István okleveles gépész
vízvezeték és kutfurád\'vállalata, gép és mülakatos műhelye 8077 Kisfaludy-utc* 4. sz. Nagykanizsán.
ALT és BQHM
NAGYKANIZSA, Városház-épület.
i\' » Heti sorozatos eladási ■
Llkörkészlet HAMUTARTÓ Rslfia kosárka
1 Ovt| éa 6 pohárka ailnaa fayvnce nlckrl fogőval
I -ktfazlat áia K S\' t drh ára ao ntlér. t tlb. áts I kar.
Ju«|ua \'S-Stél haanéaélaa u«»«o aslltaak imnlM •l»d*»n t NanveaalaAsu kUltttt kiailttAal ■hmm^b
24a
HÉT
1911.
& oMai.
ZALA
1911 |«ntn« 1}
wi itt éií:
Gylaiölcafákat:
(Uayokban ifana, kOrtc, cse-réaxoyt, me(®r, kaJaita ti ltaar*araak, axlb*, thji
Fenyőfákat:
■Hl. tenjö-Inl, Thuja, Tdh Mmák Butitokat, nfltyaeli mM UVrp. Inai fai ■■<■») éa Boroitvint. ttnnaMa ik ráfciö hatok rekai.
Spárgatövat
t éraa I00 4ar»b x»o
aaraaas. —
1SS darab «aaraaa*.
Pajornak utak mellé
|cgenyrfujÁrfdt.
4-5 métar aupa 10
danb K *<aO, 100
tfwab W karára-
Vlrágpalintákayt:
S Pílarjonlum, Salrta, Puchala Vanília, Colcua,
Lobilli, reatoowoi Sm|H j diai Omm ia Munkát, -aaiatfaaMc «*«raa ta nyíri nrKpaUatikat.
Rózsákat:
azomoru, maga* löt iád, W kor éahaK lénákal ny-két érta példányokban, aok latban.
Bi PCTCRTldNN JÓZ5IT ."jfig
Báthory-u. 22. kertéazet a Nagykanizsa, Fö-ut 1. sz. virágüzlet
l/ lAMl/ff/t
}WUl c
91$SM20Ó-
m
f
éfe&fon 222. Wapy/íam*>a
Kaiinczy-utca 6.
J
NE FOGADJON EL MÁ-ArAST!
Hm

ij
CSAK ORIAS W
FEDAK-CIPÖKRÉMET
30 FILLÉRÉRT.
Főraktár Naifkiiizsi is viiákére Alt ít lifci vikiál Niifüaizui
Zala" Hírlapkiadó és Nyomda Rt:
Nagykanizsa
n

f
NTOHM!
intézetQhk-
-~ BEN kélZQtnek minden/éle Ipari, kereskedelmi, pénzintézeti, ügyvédi, közigazgatási és hivata-los nyomtatványok, árjegyzékek, müvek, meghívók, körlevelek, névjegyek, fal-, ragaszok és egyébb1 reklámnyomtatvány.
PONTOS SZÁLLÍTÁSI MÉRSÉKELT ÁRAK I
TÉZCT
TCLCrON: 78.
minden szakba vágó munkát készítünk, u. m.: egyszerű és díszes könyvbekötéseket, bevásárlási könyveket, .Irkákat, és rajzfüzeteket, szelvény (juxta) könyveket, felhuzatokat, szallagokat és aranyozásokat
ÍZLÉSES KIVITELI
TARTÓS MUNKAI
VOMLOZÓ INTÉZETÜNK
készít: mindenféle fekete és sslnes rovatozásu vonatozásokat, melyek nemesak a kivitel, hanem az árak tekintetében iá kiállják a versenyt más latiutak munkáival szemben.
i jn II
1 ,V m • -""A
A i1
készít: a legjobb és legtartósabb üzleti könyveket, strazzákat, ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket vászon, moleskln, bőrkötésben, rézsarkokkal, szolid versenyárban.
.1* HktasMadá ét «,„arta Wwéahánailr »n)ia|iaÉt|lkM Haji Imii,
Megjelenik minden hétköznapon Mte < órakor.
ff | I •* « >iitlki»lHl:
NAGYKANIZSA
TELEFON-SZÁM 7&
Subo] m 5. I
m\'.iin < ■■> ■ - \'■ - M lr l
" 40
ZALA
HLŰrmnrin áaaa*
■ III lll h l lll f taa* Éyln [■"» —_
POLITIKAI
lm«n i Ejy Un l K
rmrn* Ír- *
Hrí» fan 14.— » <«T* Ml*
ier —
in 4
NAPILAP.
XXXIX évfolyam t33. szám. I Nagykanizsa, péntek 1912, junius 14. ------1----- \'
Zala Hírlapkiadó és Nyomda Rt
, tiltott Mi
Nagykanizsa, janim -13,
Mindenki, akinek idegeit nap-nap ufán-njabb izgalommal gyötrik a parlament eseményeiről szóló, harsogó külön kiadások és .részletes tudósítások", a megkönnyebbülés reményével hattett hirt Lukács László miniszterelnök audienciájáról. A kihallgatás kétségen kiről a parlamenti helyzettel volt összefüggésben és ha hivataílosan nem is publikálták, bizonyos, bogy a miniMteretnök elnyerte a korona hozzájárulását a Ház-elnapolására.
Elpihen tehát egy időre a harc, amelyben Ismerjük el, mind a két fél a szélsőségekre ragadtatta magát. A célszerűség, a taktika helyett sokszor az indulat lett úrrá, amelynek kitörései innét is, onnét is sok fölösleges lépést provokáltak. A többségnek végsőkig feszitett béketűrése, amely most letörte fékeit s -az ellenzék kétségbeesett ragaszkodása az obstrukció jogához: ez a két ellentétes érdek egyszerre oly hatalmas erővel csapott egy-
másnak, hogy annak hevében a túlzások, ha kárhoztatni valók is, de mindenesetre értbetök.
Igazán itt az ideje.hogy a nemzet a napról-napra ismétlődő, dics-\' telen jelenetektől megszabaduljon. A cél ; az obstrukció letörése, a
tető alá hozása el van érve ftaost már azt mondhatnánk, a megszerzett rendből és nyugalomból a nemzetnek végre kóstolót kell adni.
A nyári szünet bizonyára lehiggadja a szenvedélyeket, és talán kitölt valamit abból a ma halálos nagynak tetsző szakadékból, amely a harcos feleket l a többséget az ellenzéktől elválasztja. Erre a közeledésre nem a többségnek van szüksége, amely erejében és tekintélyében meg nem fogyottnak érezheti magát Talán\' az ellenzéknek szüksége xan rá az or-
szágnak, a melynek társadalmi és gazdasági élete nem állhat fenn és nem- fejlődhetik az örökös izgalom, az állandó botrányok, a szakadatlan dulakodások között Nem szólva arról, hogy azUy macedóniai állapot még jobban megrendíti a külföldnek bizalmát, amelyre tőkeszegény voltunk mellett annyira rá vagyunk utalva, — a belső életnek minden kulturális működését, szervező erejét és vállalkozó kedvét megzsibbasztja az, ha a politikai nézeteltérések áUandóan késhegyre mennek egymással és nemcsak a parlamentben, hanem a perifériákon a személyi részre terelődnek.
Mindenkinek egyforma érdeke, kötelessége tehát, hogy a toronymagasra fölhuliámzott indulatok lehűtésén, az ellentétek lókalizálá-. Azok a törvény-, a melyeket a képvisclő-
ház kivételes körülmények közepette megszavazott, minden bizonynyal elnyerik a főrendiház többségének jóváhagyását és a miniszterelnök audienciája arra nézve minden kétségét eloszlat, hogy a király ezeket a törvényeket szentesíteni fogja. Komoly ellenzéki ember nem áltathatja se magát, se pedig választóit azzal, hogy mindezek visszacsinálhatók lennének. Ha pedig az a meggyőződésük, hogy e törvényjavaslatok meghozatalának módjában, vagy a már elfogadott házszabáiyrevizióban a
nemzet magasabb érdekeit vészé-lyeztetö valami van, — az ellen komoly küzdelemmel kell hartolni, nem az indulatok örökös fölkor-bácsolásával. A lényegben, ha drága áron és ha sok, fárasztó izgalommal is, a képviselőház eseményei a parlamenti rendnek és nyugodt tárgyalásnak építettek alapot, amelynek be kell következni és amely be is fog következni, — még akkor Is, ha attól lehetne tartani, hogy az ősszel ideig-óráig ielujulnak a mosiani botrányok.
Reméljük, ettől nem kell tartaniT A nyár, a pihenő, módot adnak az elcsöndésedésre, a higgadt gondolkodásra. A harcra való visszaemlékezésben mindenik fél fölismerheti a maga túlzásait éWia becsületes a szándéka, módot nyújthat annak jóvátételére, kiengi lésére. És mielőtt a politikai sllan-
tétek a társadalmi életet, a magánemberek érintkezését megmérgez--hetn^k,\' — sietni kell ezzel a lehig-gadást, nyugalmat, csöndet teremtő, kiegyenlítő munkával.
A nagykanizsai folyammérnökség és működési körs.
— Saját tudósítónktól. -
Emlitetink, hogy junius bő elitjével egy jelentékeny .közhivatallal gazdagodott Nagykanizsa városa. A m. kir. folyam-mérnökség ez, melynek számos alkalmazottat foglalkoztató irodai helyiségei az Eötvös-téren, a szentháromság melletti Szegő-léje házban vannak. A nagykanizsai ~7öTyIMmérn0Mr remMtetéee es mftkO-dési programmja, mint velflnk hivatalosan közlik, az alábbiakban van Oaaaafoglalva t
A folyammérnöki hivatal leljeaiti a Mura folyón az ország halárától a Murának a Drávába való betorkoláaáig és a Dráva folyón az ország határától Somogy- éa Baranyavármegyék határvonaláig terjedő szakaazán a vizűgyi műszaki szolgálatot Elkészíti a szabályozási terveket és végrehajtja az ezen tervek alapján aföld-mlvelésOgyi miniszter által engedélyezett munkalatokat
Nyilvántartja a\'Mura éa Dráva folyók partjain él medrében i beálló váhoaáaokat Ellátjí « viijogltörvéity végrehajtása körül felmerülő müazaki teendőket éa gyakorolja a folyamrendőri felügyeletet. Qondoskodik a meder tt vontató utak
. *■ ■ . -- .. .1 i «i . i
loirarnan uniinuf, n ruuiaiu azabadkikötók,\' továbbá a hajómalmok, valamint a közhajózáa éa lutajozáara nézve fennálló rendszabályok betartását ellenőrizi és felügyel a barcsi téli kikötőre és annak Jókaiban tartásáról gondoskodik. Szükség esetén közreműködnek mérnökei árvédekezéseknél.
Működési köre kiterjed Vaa, Zala éa Somogyvárroegyékre, valamint a horvát-
"óuáwi viinu. wuwriMppaE
vaOLáipi vitaiam agp. ni
rAmárm ■ !__
iflin) 90 \' \'
Qy«mekek, holnap kirándulunk
vagy
egy gyötrdaMS éjszaka története.
Apa: Qyennekek mars az ágyba Ha holnap kiskarunk rándulni, korán kell kelni
Lajoska: Még egy kicsit hadd maradok. iRántz az aaztaloa maradt süteményre.)
Anya: Minek iz ? Holnap atm tudlak kihúzni az ágyból .
Pista (int az Ocscaének, azután siáza-toeaa): En lefekszem, de az anyuaka fiklessen le. Aaya (lókaji); Gyere . .. Pisla (titokban föltartja az ujját, ami az öccsével megállapított jelbeszédben annyit jelent, bogy: esküdj meg, hogy az egyik süteményt nekem adod, mert én csalom el innen as öregeket) Lajoska (föltartja a két ujjáU Anya (Pistához); Na gyere.., Pista: A puska is jö jön .,. Ö takar-
jen-ha _
Apa: jó, én takarlak be .., (Mind a hárman át mennek a hálóba)
Lajoska (biztos griffel ellopja az Osazea manduláapereceketj Anya (ilazól): Te li gyere, fiam.., Lajotka (szelíden); Igen, anyuska... (megnyomja a konyMbi sáóló csengőt.)
A cseléd (bejön ti tálja, honn ebédlőben már nincs senki, leiicdi ú aulait i Igy sz eltűnt msndulásperecekért holnap neki lógják Ígérni a kapitányságot és , majd mag nézem a káderedet, le penca-márí., ;* le neki jut)
Apa (visazsjön, dühöaen): Mit kap-kodnak, mit kapkodnak? Tudod, bogy vacspra után azeretek egy Mcait az asztalnál üldögélni... Mii kapkodnak ?...
Anya (idegesen): Nem kapkodnak;.. Sow kapkodnak ... A cseléd egyszerűen leszedte sz asztalt, mai azt hitte, bogy lefeküdtünk ... Feküdjünk is, mert bolnsp koráa.kell kelni...
Apa: En ilyenkor még nem tudok elaludni. .. _
Anya: Majd tudsz .. . Egy kicsit úgyis beszélgetünk még . . . Apa: Minek ?
Anya: Mert én meggondoltam . .. Menjünk mégia Esztergomba . .
Apa (idegesen): Ez voll a legelső tervem, akkor persze nem kellett . .. Mosl már nem lehet
Anya: Miért? A sült csirkét nem kell átpakolni akár a HüvösvOlgybe megyünk, akár Esztergomba . . . (bemegy a hálószobába és lefekszik.) Apa (haragosan követi.) Pista (a takaró alól, fojtott hangon): Adjál még egyet » . , Te, bizony lilén, négyet ettél . . . Apa: Aludjatok ... Anya: Ne bántsd őket, izgatottak . . . (figyel.) £
Apai En is... KI fud ilyenkor aludni... (figyel.)
Anya: Ml ez ? . . , Mintha valaki cukrot ropogtatna </i , Apa (aifu|va i gyertyái): Ropoglasion.,,
Tts Din ssUnel. Anya : Alizol már tv Apa: igen , •.
Anya: Szellemes, az vagy.,, Csodálom, bogy kibírod . . .
Ujabb Üt perc.
Apa (szép lassan elszenderedik).
Pista: Papa kérem, ha roeaz idő lesz ii elmegyünk ?
Apa: Nem megyünk éa hallgaaa . . . Nagynehen elaludtam él fölráztál. . .
Lsjoaka (nyafog): Papa kérem, én nem ludoc aludni
Anya : Majd ludaz . . .
Lsjoaka: Annuska ébren van ... ?
Anya: Igen ..
Lsjoaka: Akkor teaaék megmondani: mi Elöindia fővárosa . . .? Ugy töröm a fejemet . . .
Anya: Nem tudom . • . Aludj . . .
Az apa (álfordal a máalk oldalára, fél-öntudattal fölieazi a kérdési.)
Tts perc szünet.
Az apa (magában): Előindia fővárosa ? ■Ml li Előindia főváron ., , különbén, bánom li én . .. (aludni próbál).
Ai anya (c-durban horkol).
Az apa (hiába küzködtk): L-lel kezdődik ... A nyelvemen van .. . (töri a fejéi.).
Pilla (álmában): Adjál még egyet , . . \' Ar. apa (iizidvi): A fane egye meg.,. Lombroto .., nem, ai egy ludóa volt.., fölköltl az assaony)
Anya (iladlan): Ml ai 1
Apa: Miért nem mondtad meg annak a gyereknek?
Anya: MII?
Apa: Hogy ml Elótndll lővárou , , «
Anya: Mert nem tudom . .. Api? Most engem kinot . . . L-M kezdődik... Ugy aeng, mint Lassalle... Aaya: B-vel keulődik.,. Mindjárt
: L-lel kezdődik, ez biztoa...
Csöndesen feküsznek is kínosan gondolkoznak.
Apa: Moat ezért a marhaságért egyáltalában nem fogok indái elaludni. .
Anya (hirtelen): Hopp, én tudtam, de le megszólaltál és kiverted a fejemből...
Apa: Föl kell kelleni a Pistát, az biztosan tudja ... Moat buraija...
Anya: Hagyd aludni... Hopp... Osnges...
Apa: Ab... Mondom, bogy L-lel kezdődik ... (dühösen) Pista...
Pisla (álmoian): Már indulunk ...
Apa: Mi Előindia fővárosa? .
Anya: Ugyan ne zaklasd azt a gyerekei...
Apa: Caak mondja mag ...
.Pilla: Debrecen .,. (elalszik.)
Apa: Már virrad és még semmit sem aludtam,. .
Anya: Hál alud| ...
Apa: Könnyen beuéliu... Hopp .., Most már agéaien bizonyos T-vet kezdődik... Búdba... Nem...
Apa (felugrik u ágyból): Nem bérese tovább . .. En telefonálok a háikarbea nak».. i ■
Anya: KoeaiulUagy f ■
Apa: Nem, de ajsklftíjnelban tafcft-lelessége tudót, hogy hívják aat a nyomorult várost g|w
1 oldal.
ZALA
1911 funlui 14
A király és Tisza.
A|NáiM a |wrtwwll tzBnetben - Táviratok «• tcMua|<t*ntéwk. — >; Budapest, janin 13.
A képvMűbáz einöktégénk legnapi audienciája H a király uokatlanul meleg éa "határozott elismerése bizonyára hatásul lesz a politikai betyaet további alakulására (a mindetwuln elveszi az ellenzéki agitáció élét iá. Nagy fellOnéít kelt u udvarhoz közel ánd./reodenblatt mai cikke; mely többek közt a következőket mondja:
ár uralkodó a alkalommal sokszor megcsodált bökssséfének ée mély alkotmányos érzésének adta tündöklő bizonyítékát. Azon szavakból, melyeket Tisza latvén grófhoz Intézett,- as uralkodó Igaz ás őezinie jóindulata és s ptriamentariz-mutról van nugu felfogása áradt ki. A férfias ét impozáns mantartámk, melyei áz elnökség a dúló viharban tanúsított, legszebb jutalma az a fentaitáa nélküli atttmerás, mely megerőtüi őkei tbhsn a tudatban, hogy munkájuk honmentó munka volL Tina gróf minden lehetőt megtett arra nézve hogy a parlamentet ktgyőnritu súlyos btStaiágéMI s nehéz operádét műtéthez ficamodott, bogy enávoütu az obairuktiót a nemzet testéből. Amit Mát, az a parlament fsntartása ét meevőeltéu étitekében lőrtént. Étért mljji tntgnyertt! ti ellniinlnyo* u»ai-kodó leijei helyesléséi
Nem keváabbé nagy batáu van innak a levélnek is, melyei Tina István gról az aradi mankapért elnökéhez intézett. Ez á levél egy ctapáara véget vethet annak a segittégneb, mélyet sz ellenzék a sxoci-álMáktól i az utcától remél A levélben Tisza teljesen egyetértve Lukács Látzló miniszterelnök idevágó progrtmmjávsl a válssztó jog reformjára nézve nyilatkozik t újból hangsúlyozza, hogy ő is örömmel megtdji t választói jogot ét a képviselőházba való bejuiáa! a képzett mun-kéaaágnak, egyúttal invitálja a munkásság képviselőit, hogy a reform megalkotásnál legy nek a kormány ét i többség segítségért E levél után jogotan senki senki sem illetheti i többséget azzal a váddal, bogy ellensége a népjogok ki terjesztésének.
Budapest, junin 13.
.Lakács Látzló imnitiieretnóh me dél előtt meglálogitti Tisza litván grótiüfla^
kásán | PpamKaii \'
fét^rtn tt tnáttkiwm —A aemseti ■nnkspárt ma azt a Jelhi-vást küldte szét tagjainak, bajgy a parlamenti szünet alatt a vidéken tartatnak népgyüléteket.
In Ml i Mii
Ninct benn az 1913-n költségvetésben
Slrfene a várni . - Saját tnúMUoktöL -Az már igaz, bogy Kanizsának nagy taejtncaéjt van a • örménynél. Nemcsak, bogy aj dolgokat nem kapunk, de még ezt is eheaUheljflk, amit már a miénknek hittünk. Legutóbb már kétaégünk sem lehetett az iránt, bogy a jövő, 1913. évben megépítik a kanizaai postapalotát, moet meg arról értesülünk, bogy az építést költségek nincsenek fölvéve a jövő évi állami kőktégvelésba éa igy az építkezést bizonytalan időre elhalasztót tik.
Azzal minden illetéket tényező tintában van, hogy a nagy kanizaai fépottahiuial állapota mai helységében tarthatatlan. Belátta ezt a kincstár is, mely u építendő uj palota helyéről is gondoskodott. Nekünk n vott l reménységünk, hogy a palotát már as év folyamán fölépítik s nagy csalódás árt benntnket akkor, mikor Istytéa tanyák Oéu utn.
képviselő arról értesített, hogy a postaépítés költségei nincsenek benn a 912-ös költségvetésben, de ő, a képviselő garanciái nyert arra nézve, bogy ut a jövő, 1913. évi költségűiéibe okvetlenüNfölvenik.
Ami aaooéüsn nem történt meg.
Városunk egy agilit ét mér érdemeket szerzett egyeattete a gyáriparosok helyi fiókja érdeklődött moet a postapalota sorsáról s meglepő választ kapott. Kiderült, hogy a kanizaai postahivatal építési költségei a jOvö^ W3 - fel költségvetésbe tináenek főlvévc. Még cuk jövőre kénil-tetik el u építési tetveket és az épitkezét terveit s akkor, ha a város eréimen sürgeti, talán, — de cuk lalán, — fölveszik a 914-es állami költségvetésbe.
A gyáriparosok fiókja a maga részérói már megtelt annyit, hogy központja utján megsürgette a postapalota éprtéaét, legfőbb kötelessége azonban a váratnak volnatz, bogy napirenden Uutu a poéta-éplléa ügyét ét minden összeköttetését felhasználja abban az irányban, bogy a mielőbb való építést kisUrgesse. Reméljük, hogy ezt a feladatát a várae tetjeaiteni fogja.
PÁKTOLJUK A MEGYEI IPABTt
ANIMO PEZSGŐ
i fétftM firtrti ni.
Mné«*jtU>U«iliúbaa,< yélglik— és etetne* pfablka Inpluté.
Kérjünk n mindenütt
ANIMO-
PEZSGŐT I
lanklal pM«<nirht,Wktanyái
HÍREK,
— Személyi kir. Zslaegernegrői jelentik, bogy Korbay Károly -polgüinesiix ma megkezdte hat heti nyári szabadsági\'.
— A vasárnapi népgyűlés. Tegnap azt irtuk, hogy Deák Péter rendflifdkapi Uny a vaaárnapra tervezett ellenzéki nép-gyülés bejelentését nem veszi tudomásul. Most- arról értetnünk, hogy a főkapitány ma engedélyezte a népgyűlést, azzala lellélellel, ha annk bejelentői erkölcsileg, hanem anyagilag ia garanrii-kat vállalnak a népgyűlés esetleges követ-keiményeiéri. Az engedélyezés további feltétele, bogy a népgyűlésnek\' annak végeztével a helyszínén nyomban szét kell oszolnia.
— A közös daadárparancsnok Nagykan izaán. Tegnap délután Nagykanizaára érkezett a soproni 28. cs. ét kir. gyalog-dandár parancsnoka, Rebiacka Károly altábornagy, hogy a felügyelete alá tartozó ét. közőt gyalogezred itteni zászlóalja felett szemlét tartson. A dandárparancsnok holnap délig marad Nagykanizaán, amikor vinuutazik állomáshelyére, Sopronba.
— Oyáazrovat Pécsről írják, bogy Fodor Ignác dr. pécsi orvos neje, nOL> AH Karoiin 54 éves korában hirtelen meghall. Haláláról többek között a kővetkezőket írja a Pécsi Napló:
Fodor Ignác diné már fiatal asszony korában egyik éltető lelke volt a pécsi izr. jótékony nőegyetülelnek, melynek egyik kiválóin fontot ét sek munkát adó tíuiségét, a pénztárkezelést magának tartotta fönn, melyet páratlan lelklisme-retességgel látott el évek hosszú sori óta. Ctupa szív éi szeretet volt övéi ét t szegények iránt. Mindenki aki cuk ismerte, lltzielta él szerette, Igy érthető sz a meleg érdeklődéi, mely betegágyát vároitierte környékezte.
Az elhunytban öóhm Emil ntgyksnlsui ntgyktriikedó át Ledo/uky trnöné urnő nigynánjükat gyászolják.
— A szambuthelyl püspök mi gyógyult. Mikes Jánoe grót szombathelyi megyét pMpók, a kii Lumnktír tanár a napokban megoperált, már elhagyta u ágyat éi naponként több érát KMt a kórház kertjében. Minthogy t főpásztor állapotában állandóan tartóé a javulta, titkára már eltávozott mellőle éi remélhelő, bogy a püapök hamarosan fogja hagyni a kórttázaL
— A legényegylet jubileumi ünnepélye. A nagykanizsai kath. legényagy let e hó 16-án, vaaároap ünnepli fennállásának Ijwtziéhdős jubileumát. A jubileumot u egylet nagyszabású ünntpaégek keretében üli meg, melyeknek proprammja a következő;
L Gyülekezés d. e. »j,ll órakor a városi Feitőtémplom előtt, onnan bevonulás fél 11 ónkor a templomba ünnepi Itten-tiszteletre, melynél u egylet tágjaiból alakult dalárda, valamint Haffner János ét Vidot József urak fognak énekelni. A szent beszédet tartja főt. Bőrzsey Tivadar h. plébános ur.
II. uantii közgyüiét d. u. 5 órakor az egyesület helyiséében (Kszinczy-u. 8). Ennek tárgyiorbufa t
I. Elnöki megnyitó. Tartja főt. Horváth Oyöfgy egyl elnök ur.
X Az egyesülr 10 éves története. Előadja Katiéin Ferenc I. titkár.
3. Ünnepi beszéd. Tartja tőt Lukács József egy a. alflnök ur.
III, Este 8 órakor láreaavttaott st egyealUel heiylségéhcn Egy tetílék ára 3 korona. A tagok vendégei ia aaiveua láttatnak. Rétzivételre külön ivén lehet jelentkezni. Kedvező idő esetén a lártaava-csórt u egyesület udvarán log megtartatni.
— Miket János gróf Tiszához. Szombathelyről írjákMiket Jánot gróf megyéspüspök, aki tikeret vakbél-operációja óta a budapeali Vörös Kereszt kórházban fekszik, értesülvén a parlamenti eseményekről ét Tina litván gróf ellen elkövetett merényletről, meleghangú táviratot intézett Tina István grófhoz, amelyben szerencse klvánalail tolmáctolta a merényletből való uerencaét menekülése felelt
— Tiltamoe ellenőrző bizottsági ülés. A városi képviselőtestület villamos ellenőrző állandó bizottaága ma, csütörtök délután yiffttóf kitolt\'t|l ülést UHt. En»-nek tárgya len annak megállapitáu, bogy tiagykanusán a villámot áram magánfo-gyatztáii 1910. év julíus 1-tői 1911. évi juiiús l-ig terjedő időben . meghaladta-e a 600 ezer kllovatióiát A három évv4ta érvényben lévő uj villámos szerződét 29
\'inis n uetbn, ha aa-évi magánfogyasztás a 600 ezer kilovaltórái maghaladja, akkor a logyantóknak Teljesített Bzéiétélt őuiegének ■ 10 tiáf-léka viinatéritendő.
— A Kazinczy-utcai parkozáa. Sok ember előtt érthetetlen volt, bogy a Kazinczy ulca utolsó szakana melletti s \'énpernyelerakodóhely 430 négyszögöl terüietü ulcai oldalának pitkirozáaái t tavaaszal nem kezdték\' meg, holott a szerződést, amit e lei Öletnek megváaáriá-lára nézve a várót t Déli vaspálya társa-tággtl kötött, már egyik márciut havi városi kőzgyülésünk jóváhagyta. A parkolási munka megkezdésének akadálya akkor az volt, bogy a fák ét cserjék Ollelétét megelőzően jelentékeny fökttöl-tésl munkákat kell ott elvégezni, t mire ez akkoriban meglett volna, u idő előre-baladottaága miatt ültetésre már gondolni tem lehetett volna. Így i parkosát az önre mandt Am a földmunkák akkorra már kénen lesznek, mert Király Sándor városi mérnök t minap pontoun kijelölvén a feltöllandó kerületei, i töllét néhány nap óla aerényen\'folyik i u mihamar be ii fog fejeződni. Egyébként pedig nen területre tonslkozó adáaváteli szerződés lem végérvényes mág, mert ut t törvényhatósági (megyei) közgyűlésnek kell jóvá-higyitlt, aml,moil már ninlán csak it ön! mcgytgyüléstn Ins lehelságn. Mind Sionállll Fabkk metltr-ét legényei ugy tekintik a dolgot, mlnlba n a formilltát
már nemit voiaa hétre ée minden \\zeiüket kifejtik \'majd, hagy s f iifni j. utcai kit parkocska minél tzebb tegye*
— At ovodabisattaág llén- Ifemle Oéu várod képviselő, at miHlatiiwtmái elnöke f. bő 15-én, ttomljfl délután g őrére Maottatgi ölésre hivla Onu Maott-aágának t^jaiL A bizottsági Wéteu • nagykanizsai óvodák azldai évzáró etaagáinak termlnuuit állapítják még ét k*. jelölik u egyét vizsgákra (tbtoabk gyanánt ktkOtdendő ovodabizottaágí itgoktt,
- Éjjeli Utlefuns\'olgaUl WngyU-ntzaán. -Mint értuülünk, a gyáriparotok orez. szövetségének nagy kanizaai fiókja megkerette u illetéket tényezőket n iráni, t^qgy Nagykanizaán n cuk erte 9 óráig, hanem éjfélig legyen leletontolgá-lat Ezt a kivinságot, ugy KétjOk, bővebben indokolni sem kell aaok előtt, kik Nagytaáizu éksténety fejlettségi lokál ét nagy forgalmát ismerik a bíznak benne, bogy a helyénvaló kívántig, mely az egén vám óhaját fejezi ki, teljesülni fog. — in emlékezünk meg a gyáriparotok helyi fiókjának agy másik közérdekű kezdeményezéséről is* As ont. polgáriskolai egyesület véleményt kért a fióktól a polgári Iskolák reformjára vonatkozólag A Hók a helybeli polgárt iakola lantattü leiével tartott közőt értekezletéből ttMyó-lag azt a véleményt1 lerjeuietta főt, hogy
teljesen ipariskolai jelleggel, a kanizaai Iskolát pydig mielőbb szereljék fel mt-helyekkel és laborakwiuattkkiL
— Egy egeringi ifjú annenwó sikere, Ki hindi, Zalaegerszegen egy
aeneazerzó csodagyerek nevelkedik. Tizenöt esztendői mindössze a kis Hermán Ernő és szerzeményeit, két pompát magyar népdalt, a jeles zeneműkiadó vállalat, a Zenalap* nyomtatta la sok ezer példányban, imiról ma már egész aeoétó Magyarország muzsikálja a Kis- Ernő nótáit A dalokról/ melyek egyike .Rég elhúzták már u nti harangot*, a másik pedig .Oyere rózsám a keblemre* stö-veggd kezdődik, az alábbi nagy dic,ére-lei írta egyik zenei aztklapunt A dalok a melleit, hogy eredetiek, népek ét han-gulalkellfilt k éneklésre is tgan alkalmsuk ét jó leiéiben vannak Írva. Különösen t lajsau .Rég elhúzták az esteli harangot\' hgparoun nagy népszerűségnek tag Örvendeni ét hingversaiyekra ia alkalmas.
tép jövőt [ötölünk a íialal, tehetségű leneazerzóaek, Hermsn Ernőnk, aki ezen dalainak megjelenésével cuk felbuzdulhat erejének további litvialaknititra; hlva-tása lehet rá, hogy a magyar zeneirodalmat sok-sok értéket, nép ét igazán töróimetuett magyaros irálya művével gazdagíthatja.
— A rézV énporozáa Ideje. A szőlőfürtök, illetve az egyes uőiövirágok infekciója a ptronóspóra epóréi által akkor történik, midőn a virágzu ideje elérkezett. Azért ajánlja dr. lslvántty Gyula, u ampelológiai intézet tanára, hogy u etaó réikénporozást akkor kell végezni, atikor a virágf ünök ágbogoean azét bomlottak ét virágzátri kén ülnek. Vagyis u idén, tekintettel a megkéselt virágzásra, a legfontosabb ellő porozás fcteje junius 10-20. kOst ér kezelt el. A szőlő levele megríiküaadó. Porozáshoz csakis megbuható h tyröl betzerzeit Dr. Ascbenbrindt-téle rézkénport használjunk, mert a puszta kéapor-nl, történő védekezés nem haazntl a perono\'pórs ellen. A fürt peroooepórtja ellen a réskén por az egyetlen biatoe uer.
Fog-Kr^^
m&m
1911 junius 14..
Zala
3. oldal
Színház.
• Halász Ilonka bncssjs. Egjr sikerekben nndktvtt gazdag mflvéad pálya fcjcaődik be holnap este a nagykanizsai színkörben. Holnap Ut cukros\' cimü bájos vígjátékot adják (e tejfehérebb darab) áa nmek ciinssci epében búcsúzik a felülmúlhatatlan Hatást Ilonka a szinpsd-lól, mely pedig ssámárs, rövid pályafuláu alatt, csak örömet ée dicsőséget teremtett. Halász Ilonka tudvalevőleg « budapesti Vígszínházban kezdte színi pályáját, hol Molnár Ferenc .Jőzsi\' jának ő voll feledhetetlen gyermekszereplője. Mikor még más a betűvetést tanulja, Halász Ilonkának. a kivételes gyermeknek már otazágoe neve áe olyan sikerei voltak, melyekről némely prímadonna mindhalálig hiába áimadoz. S azóta ragyogó itjuaágának művészi kibontakozása egyre fejlődő, merészen fölfejé haladó irányt mulat. Ma már nem csodagyermck, Hanem komoly áe nagyszerű művésznő olyan Máttd, melyeket főbenjáró bén elkövetése nélkül csak egyetlen egy esetben szabad végleg elvonni a színpadtól — éppen abban az agy esetben, mely Halász Ilonkával megesett : — ha tudniillik a művésznő férjhez megy. Halász Uonka padig amíg művésznő voll, tdjesen éa fentartás nélkül sz volt és semmi más, most, bogy rewmg, nagyságos asszony, ezi s siet e-pd la fentaitás nélküli tökéletességgel akarja betölteni .a nem akar semmi más lenni, mim feleség és legfeljebb még vigasztalója a férje pecieasd közül a szomorúbbaknak. A holnapi ed tehát, melyen Halázz Ilonka bucsui mond forró sikerd színhelyének, nevezdes pont. Ennél meg kdl állni, ezt meg kdl ünnepelni. Ena készül most Kanizsa közönsége, mdy holnap zsúfolásig megtölti az arénát a rajta leez,.bogy a magánéletébe visszavonuló művésznőnek oka legyen rá, bogy ezentúl bocsuidlépésének meleg és zajos sikerén át jttau egykori szíapsdi pályafutásét.
* HU éa haza. Magyarországon nem lehet sikere Scbönber Károly német terű-leieken kolosszális sikert aratott nép-drámájának, mely a 300 év előtti németországi protestánsűidözések megtáió témái közül ragadou ki néhányat A magyar népnek mncsra& Dyéfl lörténetí emlékei, a ezért s mi közőneágjÉT lelkétől igen Iával éH a bár minden művészettel meg-
.lammt ^yfrna ip* Ifir mnU
azért a pompáa játékéit is, amit tegnap este szíoéaseuik kifejteitek. Sikerűk msg-Iddőbb darabban ugysmly fáradsággd basonlithaiianul nagyobb lett volna. Rákost Ferencé volt tegnap megint az elsőség. Egy 83 éves aggastyánt játszott olyan tökéletes illúziókeltés mfivészdével, ami csak a legnagyobb színészeknek adatott meg. Konárát Ilona ugyanaz a mdy laientumu drámai hősnő, aminek 01 év előtt. Bihari társulatánál ismerte meg közönségünk. Csak egy a kár, hogy oly ritkán lehet őt a színpadon látni. Ssnd-perget szerepében SomUr kiváló nűvézzi alakítási nyújtott. Meglábolyodásának jeleneidben lűkdstes vott. A rendezés hibája, bogy ed a tébolyt környezete észre tem veszi ta az őrült Sandpergert a ninpad minden szereplője mini normális embert kezett. Zaky Margit nagy drámai erővd hatott. Megbaián a színpadon igen művészi volt. A megrázó erejű összjáték kiváló jdeseégei voltak még Bodonyl Béla, Sípos Zoltán, Majthényi László és Haíitx Ilonka, akik mind tehetségűk legjavát produkálták.
Heti niiaor:
CiOlörtOk Bocncció, nagy operdl.
Pénttk Kis cuktos, vígjáték.
Szombat: Bőregér, nagy operdl.
Vasárnap. Rosu pénz nem vész el. Farasdjáták stanzádóe újdonság.
TtrtriM ts ttíffHMntúa
Idöjófláa.
(A meteorológiai lattset liliatni.)
Budaptst, |unmi 13.
Sokhelyen esapadék, zivatarokkal; hűvösebb idö várható? Déli hőmékséklet 26-9* C.
Kovács Gyula állapota.
Budapest, jun. 13. Kovács Gyula képviselő állapota áüindótp javul. A. vizsgálat a rendes mederben folyik s Kovács Gyulát ha jobban lesz, átszállítják a rabkórházba.
Kegyelem egy rabló-gyilkosnak
Nagyvárad, junius 13. Sípos Bálint rablógyilkosnak, kit a nagyváradi esküdtbíróság halálra ítéli, a király megkegyelmezett. Az erre vonatkozó iratok ma érkeztek lejt kabinetirodából, azokat holnap hirdetik ki Sipos előtt
Szerelni dráma a fővárosban.
Budapest, junius 13. A Kendéi utcában, ma hajnalban véres szerelmi dráma történt A dráma hőse Csépén Kálmán foglalkozásnélkűli fiatalember, Id abból élt, hogy rendőri feltigyeletalatt áilóleihyok-kal kitartatta magát. Legutóbb tigjdu Mária nevű leányt zsarolt állandóan; végre a lány megunta és szakított vele. A züllött seiyem-fiu ma reggel megleste a leányt pénst kért tőle s mert nem kapott revolverrel rálőtt. A leányt súlyos . sérüléssel kórházba száliitották, a
irfrtokos tsgJtdjáni. A fCIdéS ur tiz éve hűtlenségen kapta feleségét és agyonlőtte. Ekkor az esküdtek felmentették. Nemsokára ezután legidősebb Hát szerelmi kalandon agyonlőtték. — a földbirtokosnak még egy Ha s egy leánya maradt s most ezekről derült ki, bogy viszonyt folytatnak egymással. Mikor az apa erré rájött mindkettőt megölte. A borzalmasan sújtod embert letartóztatták.
Ax idei hadgyakorlatok.
Makó, junius 13. Az idei-nagy katonai hadgyakorlatok tudvalevőleg Makó környékén lesznek Ma huszonhárom vezérkari tiszt érkezett Apátfalvára, hogy a telepszemlét megtartsák.
A legStulaisiin Szivét léget keressük fel óra 4s szemüveg beváiádáaánál,
ker- 7 koronán)! 20
Szarvsa szálló épületbe*, javítást szakértelem: ii gukxt
koronáig. Gukker kölcsönbe 40 fillér.
mel végez. Selabáil
Qabona-özlet.
| - Távirat. -
_w"*rnfi hnh" \'3
Kéesára-űzlct r
Változatlan.
Határidő-Üzlet i
Buu 1912. oki 1138 . 1013. ápr. 11.56 Róza . októberre .9.40 Zab . októberre 9.04 Tengeri 1912. jun. 867 . . jut. B76 Repce 1912. aug. 18 15
Felelőaazerkesztői NAOY SAMU.
Igazgatói BOROS JÁNOS.
merénylőt ^Tetartó^ttákT"\' j J HIRDETŐKET
Egy család átka.
Róma, juníuTTl Réftenéfw lfok~ nehezedett Viodei Romeo nagy-
kérjük, hogy hirdetéseiket déli 12 óráig küldjék be^ar «<
Nyílt tér.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kft Islijthilsttia nőm áa anyánk Sdutt AdotM szül. Schmidl Lujn dhdáloeáaa alkalmával lájddtotinkd aisgjdi nésűkkel éa rtazvéiakhd eayhá-feni sdvsnk voltak, ezúton mond kőazaodet
p* a gyászoló család
Takarítónőt
keresek. — Cim a kiadóban. ---f
Van mettacséak a n é. közönséget lakbérnél dezéa vállalatunkra telkivel.
Dusán Msaekelt raktárunkon hálók, ebédlók, uiieiobák, a^atónok és zongotáktöl tnaaOSn <00 nobatxfenOesée üt i leíéjyszerűBbHI a legfioomabbig kiválasztásra készen, ée készítünk mindennemű berendezést saját vagy bármilyen terv aasrtat ts. Egyen darátokat )* átállítunk I
Flaatéat taltatalalnk, ha Nagyságn Mtstt éhajt Igtsyke vermi, a lagalS nyleekSek, 5791
A száUltás előtt a vételár 20 azántéka Naetsadö előlegül, míg s fenn maradó Oawsa 36 havi vagy It negyedévi egyenlő issaisuau BtüUiaálá.
tn|atlaiitMlajliaaaik, vagy maga* mm hivatalnokoknál, — de oly kliebb hivatalnokoknál Is, sfctk kezesael bírnak - kívánatra előlegtől eltekinthetünk ia ösiK a* •laő réazlet ellenében elállítunk már minden? nemO berendezést. Utazótok egyikét, ski állandóan aa országot járja és név. btneUsgmd van ellátva, becses kívánságára gaxdagio Tet-azorelt mlntagytyteménynyel bárhova dljmento aen etűdjük.
bumúnkat I köronafbét ellenében aalveesn megk
Saját k ládám, nagy dlazes iltusstrált butoral-* lyegskh iilliljiik.
lekben le küldhető)
Kiváló Uaatelettel
Modern Lskberendezéd Vállalsi Budapaat, iv. Oartsaay-y. r.

lalavánaegye kSilgnignvgnltal blaattaágátél,
2508. tb. 912.
8730
Hirdetmény.
\'*. A vármegye alispánjának kérelmére a Mura folyó felső szemenyei szakaszán létesített átvágásokban felhasznált és Felsőszemenye, valamint Kiscsernecz község határában és pedig a felsőszemenyei 46. sz. tjzőkv-ben 144 hrsz. (681, 680, 677 és 678 hely szám) alatt, — továbbá a kiscserneczi 11. sz. tjzőkönyvben 314 hrsz, (349 és 367 kai helyszín sz.) alatt felvett Ingatlanoknak a kisajátítási összeírásban feltüntetett részeinek kisajátítására, — az 1881. évi XLI. t.-c. 36—40 §§-ai alapján való eljárás céljából Odor Géza elnöklete alatt Tóth János, Gosz-láth Lajos és Czobor Mátyás megyei aljegyzőből álló bizottság küldetett ki. Ezen bizottság eljárásának határideje
1912. évi junius hó 17-én délelőtt 11 órája,
aTcüldöttség találkozási helye a felsőszemenyei körjegyzői lak.
A vonatkozó kisajátítási terv és összeírás vonatkozó példánya Felsőszemenye és Kiscsernecz községek községi házánál közszemlére kitétetvén, ott az érdekeltek által 1912. évi május hó 31-től junius hó 17-lg megtekinthetők.
A kiküldött bizottság a klsajátitáai terv megállapítása felett akkor Is érdemileg fog határozni, ha az érdekeltek közül senki sem jelenik meg.
Zalaegerszeg, 1912. évi május 25-én.
Árvay Lajos
alispán, mint a közig, bizottság h. elnöke.
HaaanAljon Fallar-léla Staaltlliaal *a Fatler-féla Klaapllutakat, ma-lyak •■yadüll kéasitéja Faltér V. Jené udvari gyágysssráss, Stu-klaa, Cantrala ISS aa. (ZáglISie.)
L A FeUer-féla Elsalluid táját Upaai tataiunk szériát fájdalomcsillapító, gyógyító, gyeaga-an " " naí bír, gyorsan és eggyeo
. aeget megszüntető batáaaal bfr, gyorsan biztosan gyógyít cadzt, köszvény t,Mlaggy« geséget, olda&zuriet, szaggatást, inWaaaaál, fej-, Tog- és derékfájást, isábát, bénulást, ezemfijást, mlgrlot, sok Itt meg nem emb-tett betegségtől megszabadítja aa eabarl A Feller-téle Elsafluldot, rekedtség, nátha, mell- és toroktá|áe ás lágvaaat, vagy hűtéstől eredő bajok el ka ts pimtten gyógyslkerrsL használják. Valódi csak agy, na minden Ovsg a „feltet" savat itsn. Tizenkét Ids vagy hal éapta vagy két speclátls Ovsg bementve ót korona, II Továbbá tudomására \\Sh»jt|uk kosai, hogy aa emberek ezret gyomorbajok, görca, et-vágitalanaág, vss*^é*,háByaal agsr, roaa-saullét, MbbWgéa, pulfudtaáR, dugulás, srsiqrsias bán tannak «s kQIOnboeA laitei téli lávátok eiltn ktttoó és blitog stttend haaahálják a Feller-ttle haahkitó Rebarbara, etsapttulákat 6 doboz bérmentve i korona. Óvakodjunk aaoaban utánaatdktót és at-iiteulbik rnindee rendelést gondosan
NWf f. )M Itémartuni.
Ceetnűe tts at, llágmaatgy*)
4 oldal.
ZALA
1911 fi
HIRSCH és SZEGŐ
—— Nagykanizsa, Fö-tér,
ZUk HIMi K H/ílll|j Ííttlll illlil
TELEFON: 75w

TELEFON: 75.
KOtoflthponyva Intézet u VfamcnlM pofifríI ftaa^l Nym-ponyvák él ponynHtOnirk. ■ Otbonauáka minőségben « Ponyvt-kaiönlcgméfilf. « SpacMMI dony ét aiplögipdtre ofojmiigivil preparálva lm évekig íwivaioiunk, « Raklircw tártunk sátor-ponyvákat színben ét raindséfboi. ár Eladási Mttüeétafc etöítj
m Kívánatra készséggel szolgálunk mínlitoH írí]inU\\
Üzletszerzők kerestetnek —■
Egy liter,
RUM ^
_ ban
K. 2-20
Kapható Geltch éa Qraef
Drogéria, fflaaw- és csenicgc-Nagykanizsán, (Városház palota.)
É
két angol hófehér
tox, fekete szemgyürük-kel. Bővebbet Gebarie-reknél, Lcienye ZaJam.: « 8791
Nyomdánk részére keretünk egy
szolgát
Személyesen jelentkezhetnek a Zala irodában, Kazinczy-utca 3. szám.
f« kimre m
mi km
Eötvös-tér 33.
cim-, szoba-, ÉPÜLET-és BUTOR-festő Munkfsndk feloíltülek.
Saját gyártmányú és
---rtir ffiwHcan tím
Company Boston a
valódi amerikai cipőket óriási választékban tartunk raktáron. Mérték után készi-tönk mindenfajta cipóárut Ttatdettd
Hillényi Sándor és Fia
NAGYKANIZSÁN, a FÓ-UTON a Váraa paiot*|ábaa.
UTCAI KÉT SZOBÁS LAKAS konyha, éléskamra és a többi\' mellékhelyiségekkel / * bú l-m Király-utca 23. szám, alatt kiadó. 8758
720 hold
Ppima biFíofc
— országút mentén kant i vasúthoz —
MM HM MM M
Kevés pénzzel is átveheti, mely parcellázáshoz ia ifcn alkalmaz. Csak direkt vevőnek. Bővebbet GRÜNFELD JAKAB PAISSZEQ, a. p. Bor bálSzeg. ___87SI
Oylmőlcsfákat:
magas itwet áa tárj* példányokban alma, körte, cseresznye, nieggy, kajazln áa fnadbaratit, szilva, riagM fy. diófát.
Fenyőfákat:
késtnsáfss és nemea fenyő-kai, Thuja. Taxua éa pyramls . -» luxusokat, aaafátyaea vaM törpe Buzas (pasapáag) és Borosháat ÜgyasJatéa virágáé álaebokrout
Spárgatővet
I évas 100 darab S-M korona, — 3 éves 109 darab 4 ksrsns.
VlrigpdiatákMt:
Pelammium, Szíria, Paa Vanil\'a, Bcgónk, Cal Lebala, waaoataat Stq áÉt Caana áa Oáhtfákat, mfndsaWv sséays| nyári rliágjmáástáásl
PaanrmU utak mellé I RÓZSÜOK:
jfgenyenyáffó/.
4—S métar magas 10 darab K « ao. (00 darab 40 ksrsns,
saawant, magas iőf/ső, bt kor é* fulé-rdaaákal agy-ki éves péMJeyokbaa, sol fajban.
pmRrvimJózstr i tatfffr
Báihory-u. 22. kertészei, a Nagykanizsa, FŐ-ut I. sz. virágOzhí
Jiiíi í
-üNrW-
Hwrílt! Főút 13. Hw0
mmiii
3 \'r-
----t ■ I 9 - 7B
? Ü
ffc »f alatt airyHntrt ar
ANTISÜDOR
egy Bveg aa füier.
______Kapható
ellen használjon
SALVATOR tyukszemirtót,
*sy uvtg no niMr, vagy
„Saivator" ty ukszemtapaszt
agy tavai ao Wár.
újonnan berendezett gőz- 18 mosodája és fény vasaló _intézete.
Fóflzlet; Főút 13. (Rózsa vendéglő/
Gyüjtőtelep. Kazíncy-u. 8.
VI
I lg 1«»
í
Építtetők figyelmébe!
Van szerencsém a n. é. bősőnaég szíves | tudomására adni, bogy
építési Irodámat
Klráiy-utca 47. szám alá helyeztem át, Ajánlkozom bármily termetek és tij épíl-íefek készítésére, valamfnt régi épületek j átalakítására és javítására, úgyszintén cserepes munkálatokra is. Elfogadok bármily J nedves falak szárazzá télelét is jdtáüás / !ff» ~ I ((fvMI vnjjy vkfékfól httzziAift j Intézeti levelekre uonnir válaszolok.
Kiváló liízteteuel 8370 i MANKOVITS JAKAB,
építő éa építész vállalkozó Nagykanbaéa. Telafan 2SS, aa. (áprüla I-től k*idv«.)l
Ha „FO R HI N"-nal permetez,
Beik Gyula
.SALVATOR •gyógyszertárában, "kozmetikai és gyöuylaüutalui luni ===== NAGYKANIZSA. =
Srtesitésl
Kevesebb agond.
\' K EVQSBbÖ a munha.
-szor
Hevesebb,
amunk4öei!
aa#•-
aart a „FOKMIN" a a sisi áa mag|nirianst . <
BORDÓI KEVERÉK
1 kéaa aila^atkan / Nw
mpnd a usdisslsftaalsr S wateál paraafashat vate, mert kltáaőaa hpadl ^Sáataifllsdéte mloal SaáaP" talán aUsairrö nyilatkozati Qyirtjuk aa addig atr. AfahanSrancI atsbs-SbüsUt képezett BSi>aaaaft éa kordéi part la. Kérlaa íp« ás béfsulia Uritt t
FORHIN- gyártól
BUDAHST, VL, Vtsst at M.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására juttatni, hogy a helyben göztanK udvarában (Kisfaludy-utea 4. sz.) a jelenkor igényeiaek meg-isWŐ és mindenképpen modem 01 beteiulezeír
gép és mülakatos műhelyt
nyitottam. Több évi kolföldi tevékenységem alatt szakmámban g»TH»g tapasztalatokat szereztem, melyek lehetővé teszik, bogy tisztelt megrendelőim Igényeinek tsljes mértékben aiegfelelhessek.
Elvállalok: Artézi (mélykút) fúrásokat, fOrdő- és vízvezeték berendezését és szerelését, mindennemű kutszivattynk készítését kéz- és eröhajtáara.
Készítek éa javítok: Gőzgépeket, cséplőgépeket, motorokat, szőlőpréseket,1 permetezőket, mechanikai munkákat mint bicikli, varrógép, stb. lakatos munkákat mint vaskapu, ainács, tartányok, vasszerkezeti munkát, úgyszintén mérlegjavifásokat.
Szolid éa jó munkáairől több főrangú Méltőságoktól elismerő okiratokkaf rsadelkezem. Minden munkámról kezességet vállalak.
A aag>érdeme közOnaég aztvta pártfogását kéri S50I
Uaztetettal ZTjeclaJ. István gép-mtllakatoa és szerdö. MT- TJLarOléÓJC I-\'HM . vr NT~F?-g- -pá
ERTESITÉS.
A nagyérdemű közömig ultra tudomására adom, hegy
H/1QT1ÍMZ5ÁP, 5UQÁR~UTQA 20. 3Z.
alatt, a közöskaazárnyával szem ben, költséget nem kímélve
Szőrmemegóvó intézetemet
ugy rendeztem be, hogy az ilynemű vállalatok közt méltán az első helyen áll, hol szőrme és egyéb télinihákat,. molyfcár élleit jutámiéaan teleiossgg mellett aJyMpfc"— A tárgyai tűz és betörés ellen is biztosítva vannak. — Mindennemű szOcsm unkákat készítek. — Szives pártfogást kér 8JJW
ROBINiON QTUL/I szűcsmester, aV^fílKf »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
| aa i Heti soroMtoi eladáit \' na
A I "T" Ao DALIkA j Llkőrkészltt I HAMUTARTÓ Raffia kosárka /
| Ív 71* | 11# I I I ovas ás-S pohárka aalaaa fayaoc* nlckd lofOrat / ""\'
C^ 1 nnwn | l asailat ára K »■ | l drb ára ao ntlér. I dk áia l aar.j HET
NAGYKANIZSA, Városház-épület. ^^^^^ri^ar"**\' IflJ,
_ V Ci» sraS sapkla hm a hálán ■ aradiak árvSoySm. i Vldákl ramttWaakat poalaaaa aaakSaMak. |
a Madómásltnas .tata HMagálsdá és M|amta MssvAsptáraaaáa* nr j tn tljlkia M«ÉsabmH
Megjelenik minden hétköznapon
r - - i h x m i i1: nagykanizsa
telefon-szam m
^ninil i M!
J \'
ZALA
nOnurf Aui ■ il|l | Mi
Cd Ma I » K | MM L»B

án S MM*
II I I fa ll M I MdaaJirfa* i
•i*arafir-_POLITIKAI NAPILAP. sríH
XXXIX. ivfolyam 134. szám. Nagykanizsa, szombat 19|2. junius 15. I h ri*p«adó és Nyomda nt
A polgárság érdeke.
Nagykanizsa, juniu* 14.
Magyarországon a legkevésbé szervezett, legkevésbé öntudatos és mindezek mellett a legkevésbé védett valami: a polgárság. Közös érdekelnek együttes elbástyázására úgyszólván SOlkááé góndölt. Szinte egy esJthetetlen&l tagolják szét a logialkozásbeli, vagyoni ellentétek, a mikhez sok-sok esetben a „felekezeti különállás és a politikai nézetkülönbségek járulnak. Szimpá-
■\'« - - ^----1 Iflll.U 1.
nax iiiiilimai 01 iiiii iuiicic ca lefelé, a nélkül, hogy tagjai egymást megtalálnák. Pedig a gondok, a lélföntartásnak nehézségei naplap után szomorúan egyformává teszik őket. Az országnak legtöbb baja és veszedelme ezt az osztályt nyomja. A drágaság, a verseny elfajulása, az egyes foglalkozási ágak túltengő népesedése, a hiteléletnek immár nem az átmenő bajok természetével fölmerülő betegsége, a közterhek növekedése, — mind a polgárság sorsát teszik küzdelmesebbé és már-már válságossá. A fölötte álló osztályt ked vaióbb vagyoni helyzete, értékbea egyre növekvő jószágai teszik az anyagi Jbajoktöl függetlenebbé; az alatta levő réteg, a munkásság, -ha rosszabb életviszonyok között éi Is* a szervezettség eszközeivel szerzi meg magának a könnyebb megélést és mindenesetre a jövőnek jobb kilátásait A polgárság azonban magán hagyatottan .váija -ax-élet rosszabbodását az adóssá gok árvizének közeledtét, a nflkiil. JjUgy a panaszkodásoh kivfll egye-bet tenne.
A- polgári munka természete két-
ségtelenné teszi, hogy annák Red-ménye, termő volta, fejlődése csakis nyugodt, békés közállapotok között, az ország rendjében lehet biztosítva. A polgáráig érdekeinek tehát csak az oly politika, az oly moz-galipak tesznek szolgálatol, amelyek a békét és rendet akarják megszerezni .és állandóvá tenni. FJM-fördull Országban, állandó iziralniak között, a bizonytalanság hazájában semminő békés keresetre, a szellemi munkás dolgának jobb díjazásra, a vállalkozások uj alkal-\' maira, a termelés fokozására és
Lik a.i >» Ál Aa ArQ n^rn aia^rssl .iA jvuu RtnisrnB\'njuia imui trvrtn jv
Idő. Miután pedig a polgárnak első, emberi, mindenek fölött álló kötelessége, hogy a maga kenyerére, a maga anyagi érdekeire gondoljon (hiszen a munkásság minden politikai küzdelmében is az anyagi helyzet javítása a végső cél) — az, aki a polgárságtól azt várja, hogy eszközül adja magát az örökös harc, az örökös izgalmak politikájának; az a polgárságtól az Igazi önfeláldozást kéri. Az önfeláldozás pedig igen hatásos drámai cselekmény lehet, de ezt a polgárságtól azért se lehet követelni, mert ez Idő szerint az országnak erre aé osztályra, s ennek a fejlődésére van legnagyobb szüksége.
A polgárság maga ismerje föl, hogy a rendre és békére olyan
yiilfVg* van, mint az gmhfri *z*r-
vezetnek a szabad levegőre. Mindaz az- obstruáló, tüntetésekből élő, nemzeti ellenállásokat szervező és érdekei-szerint az utcával is szövetkező politika Magyarországon -előidézgL^s terénífelt: mindaz csak kárára, rovására volt a polgárságé
nak. Amazoknak pöllUkál töké, népszerüségszerzés, hangulatcsmá-
lás kellett. Ennek érdekében póznára tűztek programokat, elveket, eszméket önnálló bankot, önálló vámterületet, nemzeti vívmányokat, népjogok terjesztését stb. Á polgárság, — már az a része, amelyik utánuk indult, — csak a leyegóbe emelt jelszavakat látta, amelyekért naiv voltában hevülni tudott és nem VCttí észre atökrtik a törekvések nek Irányát, természetét, amelyek a póznák tövében érvényesültek és a melyek mind a polgároknak ártó, helyzetüket rontó következményekkel : a társadalmi és gazdasági élet
állandó
UttttttUV
uj megrendüléseivel jártak.
Tanuljon évtizedes tapasztalatai ból és mai válságos helyzetéből a polgárság. A polgárság Igenis rajong.! demokrácia legteljesebb érvényesüléseért, hiszen a demokrácia sikere teremtette meg a polgárságot; rajong-a nemzett önállóság minden ujabb megtestesüléséért; de emez érzései mellett mindenekelőtt azt kell kövefelni, elősegítenie, hogy rend, nyugalom, béke (ezt a három szót elégszer Ismételni nem lehet) legyen, hogy a legsúlyosabb gondoktól mentesítve, a gazdasági életnek shna utján tehessen lelkesülni, szót emelni a jövőt siettető eszmékért, háládásért.
Hamis hír.
— Tdikrat. —
Budapest, juniu* 14.
WindiifTáii Lijos fttfcef, kirorujs^ lenrék azt híresztelte, hogy s főrendtház-ben a véderőjavaslalok ellen foglal* állást,
galomlól teljesen távol áll ás hogy a véd-erőjavaslaiokat meg fogja azavaznL
Válság! — Válság!
A DanttduH KBzmflvelődésl Egyesület válsága.
Egrjr Béla smUtt a kultúrával.
A példái giéf Appcáyi Albert adta mar. Kitépett as interparlamentáris csoportból, meri, — nagyon helyesen — észrevette azt az inkompaÜbUiláal, ami az iaás^ac-Umentáris csoport tagsága ás as aaátpar-lamcníáris obstrukció csoport tagsága M-zdtt van. Miután pedig a vezér példájái kOveini Illik, a közkatonák és aikadaa-gyok is elkezdtek tépelődni azon, hogy ki miben Összeférhetetlen ? Erre a Mm lépett Egry Béla is, - ni alhadnagy! rang* gel harcol -a kaaé|áái1, lénéa A-a pártán kiviili lűggetienaégl párti alosztály vezeÜje, Folyó hó 4-ikc óla tOrfe a lejét asoa, hogy vajlon mi as, ^aivsl ő mm lad Összeférni. Gondolkozását eiullsl siker koronázta, meri tegnap végre rájött a probléma lényegére. Megvan, mondottá önelégülten, — megvan. Éa a IfMarJnf vagyok összefér\'etetlen I
E nagyfokú Önismeretre valld elhatározás magyarázatra szorul azok elóM, akik nem tudják megérteni, milyea alapoa boata Egry Béla uját magái összeköttetésbe a kuliurával. Az esel rejtélyesnek látszik, pedig tessék elhinni, bogy Kolumbun-tojás sz egész. Egry Béla ugyanis tagja, sőt többet mondunk választmányi tagja volt a Dunámul! Közművelődési Egysei let Bsrssys-pécsi fiókjának Pécs városa részéről, a mint Ilyen sD.HL választ* mányánsk is 140-«d magával. Esea alapos és pontos dcflzdciö után ugyebár kOnnyen érthető, hol volt az s poat, ahol Egry érintkezett a kuli urával. Csak voli, mert most már tObbé nem érintkezik. S Bt jOa az esemény.
Egry Béla tegnap levelet Irt a D. K. E. elnökségének, s kijelentette, hogy kilép ss egyesületből.
Ez aal Vagy minf a költő mondaná, «ir tCpn a honszerelem. A D. K. E. kibeveil valahogy ed a\' csapást Majd választ a 199 válásit mányi tag ta Hé tgy 440-iket, s Egry Béla hely* he lw* WMn. Ámbár sz toaztslsniáa taaae, miután Egryt sem külön választották meg. Nem kérem. Ö bent volt sbbsn a 140 névbA)
A füst-kinematográf.
- A ZALA eredeti tárcája. -Ma: Casfe* László.
Páradtan, unottan éi kertem hau aznap este. Nagyon bántott a szőke doktorné mahoóan héresaádéser pedig hét s do-logbsn, — hs jól meggondolom, — semmi béató siocaen. Hiszen Msrianne csakugyan poaipáa kis lány, még feleségnek sem volna megvetendő. Róla gondolkoztam egész uton hazáig. Párhuzamot igyekez-t*m vonni a rafnaált széptégB doktorné m*g s közt a szőke, természetes bájt le-hellő fiatal lány körött. Nem tagadom, a diadal asbézsége, vagy könnyűsége volt a szempont, a mely ítéletemben vezeteti s tnegállspodásMp a doktorné mellett foglaltam áilásL A ravasz, finomult női lény Unnyebben IsgyőnsMan lünt fel elöltem, mint a gyönge, de a természetes s keresetlen szépség Onkénytelen fegyvereit csOloftsté ártailsnság.
Hazaértem. Szobám pompásan befütv.\', jóleső meleglég vibrált ái minden lasmen. A piros ernyős viltanvlámpát fdcsavsrtsm s annak kedélyes fétnoiaáiys mellen foglaltam helyet a kályha elóö, melynek izzó vasrostélys csak ugy sziporkázva szórta * mdtgségd. Szivarra gyújtottam s elgondolkozva tojtam a IflslOt s levegőbe. A IBatkarlkák s fslszálló meleg levegő felhőiként hosssu, sdymes fátyollá nyuitsk szét, uszályos, állátsző lepd lé, melynek lodrsl közül élénk, navdó női srcokat véltem kikandikálni. Uoedotatalm visszfénye nl,
oíTa azőke doktorné nevető szeme, emitt meg A Marian ne komoly, görögös src-éte . . .
El akartam figydmemd rólak terel nL Lefelé fújtam s füstöt s Onkénytalen is utána tekinték. Mire kékes karikái egyenletesen szétoszolva kezdettek felszállani, egy feketés kép Ottdz ssemembe. Egy nő arcképe, de csak egy földön beverő krajcáros tap hasábjain. Utána nyúlok a lapnak. Régi újság, bizonyán s takarítónő feledte itt, mikor a kályhába begyújtott. Érdeklődés nélkül tekintek s női arckép silány reprodukciójára; majd az aláírásra esik piDsntásom: Roller Elza . .. Rottar Elza? Egy régi emlék sóhajt keresztül agyamon . . . Idegesen keresem a kép szövegét. Megvan . . .Öngyilkossá lett, mert csalódott, mert megcsalták. Bek ugrott a Dunába é« 8 nifntwfe\'WiéffcfitH rendőrökkel való viaskodásá \' közben merült el. Viaskodott szegény; nagyon kívánhatta a halált, nagyon megcsskák...
Szegény Roller Elzs ... A gomolygó fOd kékes felhőinek focdánysi közül már csak az ő arcs, már csak sz ő szeme, az 0 alakja lOnik elém. Mosolyogva, dévsj-kodva, sikkesen áll a szillidi termetéhez pompásan illő füst-keretben. Ilyen volt mindig,,, Cuk egyszer nem .., Akkor ilrt t nekem Igy nem tatszstt, Isiin • miatt váltok végkép széj|el utolnk ,.\'.
Idegesen uj uivsrrs gyúltok s fúlom a lüstot a levegőbe. A gomolygó lüslpáták alaktalan ködéből iiejn aktr sllünnl a Rottar Elu képe főtt áll, mlnlhs élne s as Imbolygó Ad mozgása mlnlhs stég
élénkebbé tenné s csalódást. Hirtelen a magam alakja is ott terem a füsttel hők között s a kOnnyed füstatomok miriárdfainak rezgései, mint egy kinematográf képei elevenluk fd a multat...
Mikor a pazar fényű áruház pénztárának\' trónusán megláttam: bogy Olt ott, mint egy dévaj, nevetőszemO tündér-királyleány; hogyan álltam én, mint akit villsnyDtés ért. nogysn ismerkedtünk meg, hogy mentem, mint a szerelmes diák nrpról-napra sz áruházba, vslsmi csekélység vásárlásának BrOgye alstt, csakhogy láthassam, csakhogy egy-két szót válthaasak vele... A füat-kinemalográf pokoli gyorusággsl mfiködik.
Ott jOvánk ketten karonfogva ... Most lépünk be az sjtón. teljesen az én lakásom, ott az ágy; megvetett párnáinak nHn-feBrt kaján ncvnia-k(tat kéjeleg a vágy; a kályhában ropog s tüz, a piros ernyős lámpa diszkrét félhomályában spró koboldok keringenek csintalan komolyta-lamággal. Az sjtó bezárul..\'. Olt áll s lány ; s pillanat elfogultságs oszlófélben vsn: a vakmeid bátortalanság mozdulatával dobja le a kalapját s mire én segítségére vagyok már cssk levelett kabátjs jut kssembe. Béléi* oly idsgizgaló langymeleg ,,, Elza a hintaszékbe 01, én eléje kuporodom egy zsámolyrs s fehér kis kssérs hajtva fizó I. |cmcf, susugok hozsá — halk, kérő, reszkmő hangon, susogom hozzá iáiban tojó valóm tesrat Ollölt vágyát, a m*t\'|tó bilit édes, fonó nsvalt.
Kezének Isméi mag-megremegnek vibráló kezemben « otak ul érzem, hogy
egyszerre fejem főié hajlik. Tüdői lüktdő halántékom hirtelen mámorító lángra gyni s mire felvetem fejemet, a láng másét ott látom a két piros ajk korall ján. As eifca-rapódzotl láng drsgad s kicsiny kazánét fogva magamhoz vonom, csókolom vadul s a viszonzott csókok érzetével lombot bennem s diadalra rohanó hím mámora— Aoj meg kinemátográl ne tovább, a pokoli pillanat látása ma is összetör; állj, adj pihenést I... Nem, nincs kegyelem 1 A képek őrült gyorsasággal követik egymást, alig Mrja őket d bágyadt sgyvem követni.
Ott állunk Összeölelkezve... A szerelem koboldjai őrült táncba kezdenek körülöltünk .... Zavarossá válik a füatkine-matográf képfömege... Az őrjOagő szerelem mozzanataira nincs kép, a zűrzavaros hallucinációkat még a vrstzaiiiulékelés sem tudja reprodukálni... A gyötrő hév lángja csap arcomba s ím: világosodik a kép...
A dívány előtt térdelek s annak a szélén ül Elza. A szemelt fényes könyfátyol takarja. Pihegd kebléből zokogás tör dA, fojló, dró, nehéz íokogáa. Tanácstalan némaságomon nem lud áttOntl a vigasztalás szava, csak térdelek megrendülve, kezemben fehér kis kezecskéje. — Megtörik s |ég, lelkem fagya feloldódik:
— Mondta, megbántottam ? — bocsásson meg Elzs I
Nehéz fojtó zokogás s felelet s nincs erőm a diadalmat forszírozni, csak csókolom fehér kis kacsólt. A szivárvány derűje hit végig a May-
2. oldat.
ZALA
1912. Juníw IV
áhó névtoi biti, amit letalvaiotl egy kftt-gyléami valaki, i adán .» tetohrsaoit névtor Unl kfbgfe nem emdtetván, M-olvaaottakat megvált útónnak jelentem ki,* — mondta, amint ilyenkor már mondani — aa tinoa.
Ennyit jdaal Efry kilépése. Azaz.
■ «!■__"ii_t I Éli kik ^ --—t - a---a-i-----i-i
viinivn wuuci, iiiui v uvn itiuittfi-
aak 99.99 arinléka a kilépésből lógja —alnilni bogy. Egty bánt mit a P- K. EL-ben. Egyéb szerepe nem volt a kulfu-rában. Kcremak a D. K. E. évkönyveiben dho tanil. Semmi. Kenünk szónoklatait Semmi. KarostBk a 300 koronát fizető aJapiiótagok kflafltt Nimoié, Kerestek\' a 100 ioronát fizdő pártotótagok kötött. Dattó. Ellenben \'ott van neve aa M 4 koronái fizetők között. Négy koronáért váltotta tehát meg Egry Béla azt a jogát, hogy most mint a kultúrára haragvó békétlen eaerepdbeuen. Épen olyan olcsó mulatság, mini afflüyen olcsó dicsőség l Amellett rKtfiLli etfdetl. Hiszen egyfdót csak nam régen hallottunk kullursztrájkoló tanítókról, máslelőf pedig aa obetruktoro-kal ao< mindennel gyánusitották eddig is, de azzal Igazán soha, hogy kultuszmissziót végeznének. Minek tehát olyasmit dokumentálni, amit raindeiíln amúgy ia tud,
Kbmikneeh és g) makóiak az ilyen kilépések. Majd ha a tiszteit obatraktorok nem a Mi titulusokkal járó, értéktelen címekről mondanak le, benem ha kitépnek « áaaáoé él takarékpénztárak igazgatóságából és felOgyeU-bizottságából, akkor kOrtfiljék Me hasafiss neklbutoláiuk eiülte -MÉpéellÉaha-haalr-ilBik-aaJÉkJkaoáL dolog lesz. De amíg csak onnan lépnek, ki, ahol eddig nem dolgoztak és alkottak,1 l ahol önzetlenül kell ideális célokért dotgneai. addig %szán csak nevetségesek ezzel a nagy pótolással. Egry Béta kilépése miatt talán még a D K. E. kanitsai kOagyOtése iem tag elmar adni.
Egy rekord-szónok.
Tlienkét Órái beaséd.
— Sa|lt rwMntúnk ttliloa|>HBtén. -Bécs, |unius 14.
At osztrák Rdchtret véderőbizotiiági tagnap délután totytatta a véderőjavssia-tok tárgyiUsát. Ette fél ti órakor tzó-
l^a álüiM lal nn-^aifhr nit^n fcá«»iaal/l iai»i a ernti m noijrfnrnj tviteti itprtstri
a előbb német majd rutén nyelven, háromizor izünetet kénre, egyfolytában "banS tná délelőtt Ifi II óráig, tehát teljes tizenkét óra l)gsszat„ Az einők ét Qeorgi landwehr miniszter derekasan él rendOletlenQl végighallgatták a rekord-beszédei.
i mm m inti
Politikai
Táviratok ésJeléfonjelMiétek. — Budapest, junias lé.
kórókban nagy fdtOnéd heh az s fiappáns tálatI, melyet ma kapott Apponyi Albert gróf tegnapi cikke. E r Hamis Srflgvek* jiaá cikkban Apponyi azt állitja, hogy a kormány Tisza gróf eljárásának magyarázatéul csak hamis BrOgyként hivatkozott as obatrukdóra, mert amikor Tina a véderöíörvényt megszavaztatta. már rég nem lecbnikázoit az ellenzék. Félhivatalosan megállapítják, bogy az ellenzék előző ette vinzaulaai-totta a koraUkfy válasziratát ét bejelen-lette a harcol. A junius 4-i Ölésben at ellenzék bázszabályvltát ahart kezdeni, melyhez lattanként valamennyi ellenzéki jelentkezett; majd zárt Óléit kértek, Miben pedig u Olts elejétől lógva dobogtak. kiabállak, csapkodtak, de tem az elnököt, sem a szónokot, — még a magukéit tem — nem engedték szóhoz jutni. Itt teliit hamis QHtgyrfil nem lehet szó^ hanem , igedia _haaia- állMásokrót
__^ Budapest, junius 14.
A Főrendiház botnapi Qlését agyra növekedő izgilommal várják. Csdky Albin gróf főrendiházi elnöknél ma délelőtt egymást érték a politikai Ignácikozátok. Pét 10-kor Lukács, 10 ónkor Tisza, délben pedig Desewfjy Aurél gróf és Kméay Kálmán báró tereitek id» A római katltolikas pütpftkftk elhatározták, Jiagy egyöntetűen fogni k eljár ni és evégett ma konferenciát tartanák.
Kavics firala inti.
— Saját tudósítónk távirata. -
Budapest, juniua 14.
Kovács Oyuia képvlieló az éjtzakái nyugtalanul töltötte, de Ián ninca. Ajtay Sándor dr. törvényszéki orvostzakértő, egyetemi tanár ma reggel itmét meg-vingálla ét állapottröl ut a jelentést terjesztette be as Ogyászségtes, hogy Kováct állapota nem életveszélyes ugyan, fde még mindig oly gondos ápolást igé-I nyeT. hogy még nem lehel eltzálliltni a | rabkórházba.
| Kováct letarióztatáii ellen ladvaievőleg 1 ügyvédje, Poláayl Dezső felfolyamodoti a | törvényuék vádtanáciáboz, mely mt 4 délután 1 órakor határozott a felfolya-i modái doigábtn. A vádtanács dutaailolta ! a felfolyamodált, a így Kováct Oyuia | továbbra Is fugva utaratL-
tiró mosoly az Ein szemében s egy kér dés az ajkán:
— Haragszik?
— Én haragudni, hogyan képzel ilyet? Hegy én magán nehezteljek-? Cuk maga béktttjOn mag velem. Hiszen én értem az dérzékenyOMsét t ezennel megígérem magántk, hogy tem most, sem máskor nem fogom msgátói kivánni, hogy nekem, hogy értem feláldozza azt, a mit mozi oly nagyon, a lelkemet annyin megrázón siratott. Én nem neretem a nemrebá-nyáit, különösen ha az magamtól ered i magam ellen nót
A lány nemei kezdik visszanyerni ereded dévaj fényüket. Szégyenlő-en hozza rendbe a vak indulat hevében toalettjén esett hibákat t mégegyner kérdi:
— Ujgy-e, nem haragúik ? Mert mert tudja én neretem magát ... De hál u a bolond leánytziv; tudja. van njta mii siratni a mégis, mégis .. . — itt hirtelen nrekambt ugrik s ajkam két forró, édes piros ajk zárja le. Majd főiemben érzőn a forróiágot . t hallom a tiuogátl: — pedig én magáért még ul ia képű vagyok feláldozni.
Nem kételk edhetem snvsibsn. De u előbbi gyötrtlmeten kéjei pillanatók kudarca i észbontó küzdelmem önmagammal: lehütenek. Magpróbálom, — ezt sem restellem bevsllsni, — hogy megtuba-dalhatnk lók
Még egv-kél i Inkább u Eln réizéröl brvet csík ás kikitérem; egy darabig iz álcán it vele megyek.
Oy otromba tanuk a lüsl-klnematog-ráf képei . , . Oyortabbtn, gyorttbb*n, t \' emlék gyötör. Moet Hoci kegytienfl
az uj iuvji füstje lem segitr a fflU-ielhók közül lassan alakul ki egy cammogó öreg hordár képe. Levelet hozott, — Roller Elzától, itt egy korona, mondja, bogy elutaztam ismeretlen helyre . . . ismeretlen helyre, igen ... a kiábrándu-láa hónába . .. Pedig nemcaak érzékileg éreztem Ein iránt, azt b« kell vallanom.
. . Jön a másik kép: elegáns idősebb ur, bankigazgató. Azt állüják, bogy ez ejtette meg Elzát . . . A keserű Un marcangolja egén valómat Inkább az elmúlt érzéki viharok kielégitellcntégének fájdalma, amit akkor éreztem, midőn a iza-kitáira eltzántam magamat ...
.... A Duna uőke vizéből holttestet fognak ki a halászok: a szép Elza patyolat-fehér, hideg, halott testét. . . Képzeletemben megsimítom viztől csapzott hajkoronáját . . . A azeme nyitva . .. Hideg vizetöpp etik teliéről kezemre ; |ótékony hjdegtég fut végig rejtem, cuk igyim ég.
Regény Eln . . . Oizllk a kép, a rémet Iátomány kezd izétfotzltni . . . Szegény leány . . . Valaki nagyon megcul-hitoit téged; kár bogy u újságban ninct róla uó, bogy ki volt Holnap talán ma|d ulána nézek, megtudakolom, vajion kiben culódhatott szegény. , ■ _
Itlenem, milyen bolond uerkezet n a fOtl-klnemalográf: még mindig tz Elzt képét mutat|a. Miért kitért a tzegény leány árnyt épen engem? — Még mindig az Eln törékeny lette, dévt| szeme nevel rgám a füiiböi, pedig ugy szerelném n tilos orrú doktornál, vagy a szőke Marianna képét felidézni. v
Ugy látásik, cl kall mennem Itthonról, > mart moil meg a dívány izéiére Ülteti 1 Elzái , , , Epen ugy, mint akkor , . .
Életunt szerelmesek.
Saeralad dráma a btlóoao kában — Saját tudMtéok tilaltB|tiiittta. -Arad, junius 14.
Megrázó Uerehhi drámái rögtönzőn Ut ma hajnalban TUI Ignác már. fOkalaaa 77 évei felesége Ai auzóny már bon-nabb idő óla viszonyt folytatott s náluk albérletben lakó Szecsádi Imre 17 évu mechanikunal. Amidón ma \' hajnalban a férj, szolgálatból hantért, báMuofcájah ajtaját zárva találta. Kopogtattaára\' beiQl megszólalt a felesége:
— la vagy u fiam?
S a következő pillanatban kát lóvék dörrcnéte hangzóit a tíálóiíobából. A meg rémült ember betörte a szoba ajtaját | berohanva feletág ót a díványon áiláll halántékkal, a dívány étóii a szőnyegén pedig vélál patakzó mellel SzrctódH találta. Az asztalon u asszony levele volt, melyben férjét uem rehány átokkal maii, hogy etbanyagolta őt t ezért kellelt egy fiatalember intelmében vigasztalást keresnie.
Mint a halóság megállapította, az ssz-tzony előbb a listaiembert lőtte la, majd magát lőtte fejbe. Mindketten haldokolnak.
Rumpf János bünel.
Tizenkilenc gyilkootág. -« München, junlui 4,
Rülnpf Nep. Jánosnak, a tzegény H-cKIny Schwarz Gizella bestiális grilhoaá-nak bűnügyében még nem fejezték be a nyomozást, de már is sok szenzációs adatot derítettek ki. Megállapitollák, hogy Rumpf tizenkilenc rendbeli gyilkosságot követett el ét ezek túlnyomó réizét nők elten, köztük, egy két évu csecsemő és egy 67 évu öregasszony ellen. Az orvotok Rumpfot épelméjünek, beszámítható-nak mondják.
Gázoló automobil.
- Saiát tadMtóak távirata. —
Arad, junius 14.
Tegnap délután Nagyhalraágy községen egy sárga automobil robogott keruztfll, melyben Nagy Endre budspesti kabaré-dirütor ét Dienes Ödön nagyváradi keret-kedő Öllek. Az adtomobil a faln melleit
tiflIOtt egy pansitmketel, melyaeá kát utasa szörnyethalt.
HIRCK.
Időjóslás.
(A mateorologtal Inténit loleatéa*.)
Budapest, |uniui 14.
Változékony, uetet idő várbaló, tok helyütt cnpsdékkal ét zivatarokkal. Déli hőmértéklei 24 8 *C.
— A tegnapi tflntetéi. A vidék nagyobb vároiainak mintájára tegnap ette a nagykanizsai nocialdemokrala munkátok is rendeztek tüntetést a vált azt ói jogpropagandájával Az Eötvöi-téren gyülekezett este 8 órakor a munkáuág, melynek mintegy 350—400 főnyi cupata indult felvonuláira. A menetet rendőrség ét enndórség kisérte utján, mely a Fő-utón, Erzsébet királyné téren ét a Rozgonyi-utcán át a Suftr-utig vezetett. Itt, a Polgári Egjlet épülete elótt érte a tüntetőket egy tzánd gyslogság, melyet feiu óva-louágbél kért a rendőriig munká|ának lámpgiunra Deák Péter főkapitány. A kltomság megérkeztére a tüntetők cupata feloszlott ét az ennek löredékeiből alakult klubb ciopdHoiu\'ókat s rendőrség oulatta uét minden nehénég nélkül. A ilnlttéi bife|eitével, körülbelül még egy óra hongat, pont 10 óráig a klvtzé nyeli kaionaiág a városhát udvarán vár-
ílk, mm km-é utMg valahoL De ane aan harth a tat, Mart 10 énkor sz egáu fárOori tart íi borult, amlaah iHlilalaéhu aan aaarape van a várattanul fSM dánurl UporwHnth
-*á Paatl Magyar Karca Bank Bókja vaaaMoégdaak folytán a ftóklntézet hivatalai /aaán /MH buárótag augusztus 31 lg ét Ünnepet mogoüoi napobem tárva maradnak; aaan napokon a tiihlntáeii htvatatai -rntguattSOe ttBUl reggel $ áeátM d. « I érák fognak a közön tág nadetasáséu áMaat Cmefcáat a reodn hivatali órák válluaáel aan uaavodaah.
— Néaytsáa magyar vaaaéft a Hatalma ■. Ktuthatyril (ataa-tik: A Magyar Starti Korona alá tartozó Mozdonyvezetők Oruágoi SzOvebégt vatárnaplól kezdve t Balatonon van., ahová kirándulási rendűtek. A kháaáa látoo 400 magyar motdnnyvauÉl vett Asst. A kirándulók vasárnap délben érkeztek Keszthelyre, ahol a Kitté n nill ban lárusebédet rendeztek Düatáa a várnai éa annak nevetatetlé^eil MkWMMh mag, azután nalog kírándtiitak Hávten. Eale a Hullám-izállóban táiKwáeteág volt HétMn reggel a Barokk gözöaön
\'Tihanyba utaztak; onnan délben Balaton-fflnd felé, Délután egy órakor a balatonfüredi Elterházy-iíállőbin táreaaehM vöd. utána sála a fOrdOWepen Négy ént utált a kirándulók visszautaztak Budtpaaba. — Vulmap tttuiwgy W postás éikueH Kesathelyre, bogy réntvagyinak a Hévízen épített poaltnnnatórium lötavaláai Onnep tágén.
— A Király utcai vaaatt gáaolái. A mull hó 8-án történt, mint ad akkor megírtuk, hogy a bécsi vonatok viismaiyiks a Király-utca végén lévő vasúti őrház mellett súlyos sérülésekéi ejtett agy gileci fiatal iparottanoncon, Néber Qyörgyón. A fiu tulyoa térüléieivel a közkórházba került, hol a rendőnég emberei lObhaaflr vallatták eteti felől, de a borúlátásán meglékelt fajü gyerek nem vallotta be, ml tOrtéhl vele. Ast hajtogatta, hogy aa-mire tem emlékezik. Ma hagyta el letM-iBft gyógyultan a kórházat Néber Qyörgy i ma a kapliányaágon bevilloHa, hogy mi történt véle. Pontosan igazolta a feltevést, amit a kapitányság annak idején róla megálltpUon. A fiu a bátyjánál áldo-zóctütöriök este nagyon brcaipatl a akkor elhatározta, hogy megszokik Oetsé-röli Kiment a vasul állomátra, hol éppen egy tehervonat volt indulóban Nagybani-, na felé. Ennek egyik bsiijáfl at flna.
fákflléire fdksptukodotl él imnnétu
mertze az állomátig bemenni a tehervonaton, hanem jón.k látta onnét a Király-utca végén leugorni. Ekkor érte a bdetd, melynek majdnem halálos kimenetele lett. A kaisndot hajlamú fin minden jót fogadva viauautazolt Oelsére, még pedig nem tehervonaton, a fékülésén, hanem bitétával, a tokkal bizton tágon bb Ilink osztályú szemdykocsiban.
— BetOrések Kiiknnissén. Vakmerő betörőt tart fogva tegnap óta a nagy ka nlzui rendőrkapitányság, Egy Peatbezzky Oéza nevű fogtdkozáinélkatt tOhMI aas-talouegéd ez, aki hihetetlen merészséggel garázdálkodott tegnap délután Kiska-ninán. Először Lórai Károly ni martit Varazadi-ut 51. számú hásába ment be. A csizmadia éppen a kertben voH elfoglalva u nem vette észre aa Idtgiot, am bement a zártaim lakásba ét onnét aW-óri|át láncoltai elemelte. A tolvaj ezután Otrgye Sándor tanító iakáaát kereste M az Ortrág-ul 21. szám alatt A zárt ttfc ajtaját felfuzüdte át a lakáaba jutva, nagy-menayiaégO ruhaneműt pakkok td éa aszal útnak indult E percbea érkezett han a tanító édeunyji, aki nagy lámát eaa-pott Erre a betörő a lopott botmin!
2y0tt utána ment u uszonynak a latba, ihol u időt nőt tttttegnen tnzul-tálta, majd u ajtó tárjál rátortltva, maae-kütnl igyekezett. Szerencsére trónban éppen. arra ment ekkor Plánáet BoMtuu vátoai tanácsos, aki a gyanús dákot et-cdpte éi átadta a rendőrségnek. A jóm** ■ r már u Ogyéasség fogbálában vsa, bkotetéad várja.
1911 Ma 15.
ZALA
3. oldal
— Ciacasnóhnlia a hanlnai haaé-Nakaa. Egy alig néhány hites kii csecsemő kulteját tata ka ma kora reggel a ren-ilM^aiayiágii SMW JÓBMf uradalmi csősz. A Práterben, a bolgl tttepttál pár száz ■Hw)ln folyó Iteban laláite a kte holtaid. mely* u éjuaka teágjtantea nagy ilillteaagik f»-lek a hátukon. A méOáafUéapH • ngf bulla lalfcnanKaái rendelte al 4a a 11j.i IÍT ia T***" körben i|omnta iadllolt ugy Nagykanizsán, nuni a kaaálte WaA folyta marti küiiágtthoi u Mai, hagy Mh putttflötták d tly besstetenül a kii (yfröckd
— Tarcan MrdA megnyitását öröm md üdvösön* aa raboliég azon *oka-lága, kik évente felkeresni szekták Magyarország a MgrittdlHih fürdőjét, mily év-uázadok Ma gyógyulási boa oinrteinknsk. kik áldásos tonánil igénybe vaadk. Hazánkban egyedül csakis Tircsán fakad-aak a különben ia ritkán etdfónlutó ■teatanól tartalmazó sxémavdus vasas hrránok, melyek rérczegéhyiégnél éa djtanttl páratlan bottal étnek d. A nBghírl wtídp (itta) paffig, mély tgyeoéléU a hioo—hiffiiil külföldön la mwt tette a IMA 4a minduok, kik a magyar fürdőkéi pártolják él nem akarják a batonló küllöldi lürdóket gazda-gUa.nl, hénytetenii a hitel Tarén fürdőt ttamni. Ezenkívül egyik nétezdenége a fürdőnek Hrméuűu uénmms pezsgő fürdői, melyek folytán Ttrcta egyúttal a mhatánaabb- A wtta. mtflen berendezett hldegvizgyógyúiiézei, ■mdy kfllOn orvod vezetés alatt ált — évik éta nagy Mogatrttttgaak Örvend A fürdő ez ktd látogatói minden téren célnerfl ulitáiokat áa tóbb aj berende-zétt fognak találni.
— Oáaoérgtaa a Útban, Zákányi tudózitónk ifja; Végzetei uaaacsáttenaég történt Zákányban, kttlfurás közben. A kutat Horvát József zákányi lakói udvarán Spoilariea József babócsai kútfúró áiti a munkásaival. Tagnap egyik munkái azt idntette SpoHanctnak, bogy nem haj-lindók többé lemenni a kútba, mert a tweháa mérgez gázok tnjtódaek. Spolla-rtca erról maga akart meggyőződni éa muakáiilaak könyörgéie dlenére it te-
iwcnt í- kttfbí\', - vtftkhftfüftr K|i(ié|éTt
kiáltott, da mire Idtattk, már halott vdl.
— ▼égzetea álom a síneken. Tegnap dáWött egy borzalmaiul megcsonkitoit leslű leányt hoztak ba a vasúti áBomáaról a nagykanizsai kOzkórbázba. A szeren* cséüen teremtés esete a következő: Horváth Katalin (agy htvják a boldogtalant)
|WM á lábét léjiójéB, Kgy óémrég á
--Msgsiint utrájk. Kaposvárról
jelentik: A Kapoavári Vasöntöde ál Gépgyári Ránvénytársaaág munkásai — az öaták klrátdtiü - mintegy hét bánd aadölt sztrájkba Mpáafe. KBvttdttk ftee-lésüknek óránkénti bárom fillérrel való fölemeléséi; s munkaadók azonban csak a aiikmiinkáanktiak voltak ksjltndók ad megadni, a napszámosoknak nem. A munkátok ette sztrájkot proklamáltak éa határidőt törtek ki a munkaadóknak feleletre. Ma tddlek a gyárosok és Ujdca-tdték, hagy hajlandók a flaatétimelért megadni. A munkátok érre ionét műn* kába léptek.
— Vörheny járvány Kaposvárott -Kapoavánól jelentik: A vOtheoyjátvány, mdy héaapoh óta szórványosan lépett fel Kipúwárotf, most nagyobb mértékben lépett fd. A közönség kört érthető pánikot keli i betegség, mdy a felnőtteket aa Wméii. A tanfelügyelő átiratára az önzés Sárai iskolákat és ovodákO bezárták éa a főgimnázium hoz, felső kereskedelmi iskolához éa a pdg. Hu- éa Mnyitkoiák Igazgatóihoz átírt, hogy a vtogákd sisttas iák. A betegek száma .au maghdadji a ló-ót. A főorvos éi a balóság minden óvintézkedést megtett a járvány meg-gállásárs.
— Turistáknak éa kerékpáronOfcaak. Nekünk megküldött és teljes kMt érdemlő árteiiléteh isoinl i Kwitdi^éte Eiuid-(Kígyó-védjegy) éa .Turüto-fluid" lekin-lélyti turisták, katéspéroaok ét lovatok által megertHtdö kirándulások előtt él után Unió eredménynyel hmnáltalik. Ezen értesítések szerint a Kwlzda-féle fluid azon tulajdonaággd bir, bogy a lest Izom-iatát dkátállóvá éa kitartóvá leszi, anayira bogy a legnagyobb megerőltetéseket ia könnyedén kibírja. Másrészt padig ezen szer teljaain fddeszti a pdtyhüdi izom-zalot, fáradtságot és minden luleröltetés* bői származó tájddmai megszüntet. Ezen, szaUétfiak által lett kijelentések hasznos ulbiigiriláiul szolgélhalnak gyaloglóknak éa sportkadvelöknek.
— A Ingatnnliwnnnaa antván aáaot kamnlk H éra éi.asemlTtg bevásáriéaápái, Saarvaa száUó épületben, javítást siakértelem-met végit. Stiahámi (ukktr 7 korosától 30 ksmaálf. Onkktr UlcaBab* « Sllár.
Előkelő biztosító társaságnál még-bizható, ügyes
Qzletszerzö
fix fizetéssel alkalmazási nyer. — ■ Nagykanizsa,
17BT
bmiátmiiági Vttőiéu egy nyiKátwi házba került. Innen csakhamar kórházba hallett mennie. A verőcei kórházból azonban Horváth Katalin egy vek azooos rangban tavá barátnőiévé! tegnapelőtt megtzökőtt i a hál aő pénz híján gyalog szerrel vágott adn a nagy világnak. Elu lár ózták, hogy Nagy kanosára jönnek. A vasúti [ vágányok mertén bandukoltak éa már | Barcsot ia el kerülték, amikor tájak esteledett i annyira d voltak fáradva, hogy alig ültek la a sínekre pihenni, ott s vágányokon mindkettői ükei elnyomta az álom. Így lepte meg őkd valamelyik kanl-zsd vonat, mely Horváth Katalint elgá-zolta. A vonat kerekei mindhét Idbdt térdén Máf lemetszették i szerencsétlennek, •aaakivtl mái lértUénh u érték a felsőtestén. A ko bedvezéae folytán tértet-lenül maradt latilaőji rohant be Barcsra wgtagárt, hol a rettenetesen megcsonkított leányt dió segélyben réwiltdtlék ál a legelső vonallal behozták Nagykanizsára.
I
1 korona 19 fillértől méteren kint btous és tdjei kottümnek franko ét ehrámoltan házhoz szállítva. Gazdag mintakollekció poüalordultával 2
Seldenfabrik Henneberg, Zürich.
PÁRTOLJOK A MEGYEI IPÁIT I
ANIMO pezsgő
l lnlttt Ufiiai Ki.
Miedee jebh kiiAiahae, veodéflőW«o M «■■■-|>filUlh— kapbato.
Kérjünk a ■tindanütt
ANIMO-
pezsgőt i
larakU a—gSgyár tX Cnáktnvirán
KöimyeioA emberek.
Jövendómondé áa a kanlaaal színészek - Salát MMtéakML -
Napok éta agy szakállas néaal náUtt-mos bolaadlIÉrkMiaaa kávéházi közön-tégét. anélkál. hogy a rendőrség beleszólna a pompotta fi butáéi i Ngláasd mesebb és lagjötmdelaieaAbb svlndlijébe A szakállat ember esténklni végigjárja a kávéházakat éa éttermeket s két koronáért (előbb agy koronáért csinálta, ás mosl mir nem adja olcsóbban) tenyérből jósol, áz emberek köidetség^zerüen szimulálják a felvilágotodottit • fölényeién moaolyog-nak, de azért Iflitigattik a lizeítiek a a tenyerek komoly ludósa némely este koronát ia öaaaiazed. Néki égé-tzan mindegy lom, ha az ember keze bdyett a lábát nyújtaná ii Mája, di mert éppen a tenyér van divatban, abban kend ax .ttdvoaatat", ax .örömek vonalát\', a .rossz jelekd".
Talán mondanunk sem hall, hogy aa eféle jövőbe látó caodatétdaah a színész a legháláaabb publikuma. Végre te minden Hatat müvén a jövő reménysége a a hemendex, vagy .töaMk fölttttd\' mdlett mindegyik a pirendőnek oly rátaáa képeit tzinezl magában, milyenről egy nyáisput-gári fiald Qgyvolnek vagy otvoaaak fogata un iehd. A kóritta la megsértődik, ha öt csak a jövő csillagának nevezzük, meri ö legalább te napja akar tenni n etjövéndö időknek. Olyan csillogó le-Jhdetlenséget, oívan kápráutoi őrültséget nem jósolhat a kiromancia, melyet a ad-iga, hi reá ronalkmlkí lii wni twn
Nyolcan ültünk aa aaxtatnál, mikor a mláltemhei magjdent. Mindnyájan ne-vdtünk agyügyü emberbolondítáia felett.
— Bámulatos, bogy még vannak Intelligens emberek, kik felülnek neki — nőtt Sipoa és már nyújtotta a tenyerét. A na-kállember pózolt, dudirozotl, aztán beszélni kezdett
\'— Önnek tokkal jobb szive van, mini az emberek sejlik.
— Tudjuk, tudjuk, — nevetett Sipoa — est mindenkinek Iehd mondani.
— Ax ön jelenlegi anyagi helyzete nem valami kedvező
— No, ezt. nagy kunut eltalálni egy fiatal színészről.
— Da rövidesen meg fog javulni.
— Ot forint lavittit kapsz, Sípos, — jegyezte mag aa ő leírhatatlan gesztusával Halán Ilonka.
— Oa kissé könnyelmű.
— Miből ? - kérdezte fájddmaa arccal Sipoa.
A jóslás folyt tovább, kitűnő élcek estek meg, melyekben főképpen Halász Ilonka remekelt.
— ön tzerelmet.
— Mutyik fiatal színén nam at ? — kérdeztük*,
■ ,yn niir mn.w,iijn.
A
elővette a nagyágyukat.
.— Nem szokott ön köUeményekd írni?
Sípos megdöbbent. A jó flu ugyanis titkos költő és igen csinos verseket ír.
— De igen.
— Nos, — folytatta a uakállai — ezek a vonások fényei jövőt jóiolnak. ön gz irodalomban kiváló helyd fog dfogtelni.
— Mit nevdtek ? Mit vicceltek ? — pattant fd Sipoa dborult homlokkal. — En, igenit, meg vigyok róla győaődv^ hogy ez tudomány, raytasaak.
— ön el fog jutái Európa agy északi rezidenzdadl-jába, fog alkotni nagyszerű müveket, eurójoi neve, fényei jöveddme lesz.
— Nem értem, — kiáltott Sipot, — bogy inldligent emberek nem tudják, bogy vinnak cnlbaialltn okkult tudományok. MII vicceltek ? Flammarion la hisz a kézjóaoláaban. Minden tanult ember hitt b*nne. Például én te hiszek benne.
— ön haladni fog fényes pályáján, Hjgl béjnt ap előkdö arteduhrata csa-
— Egy jobb zsidó famíliába fogsz bejutni, Sípos, Hallod ? — örvendezett Hslátt Ilonka.
melyik férfi nem?
Sípos htnqMKXt míg azsd blateM engem, htwy a Zalában náá hadéi váfdl novdlikat fog aéham átaáai Ma déánttn a káiéháthin WMejdbégyaáásndte-leölette ki, hojn ígéretét aan álibatja. ■art aa 8 iránit ■lini msgbaiaáják a Zala eriavoaiiát...
Sípot után Sointtr, mtjd Tdekfell kezdtek kételkedni él (ónohnaná. Vi ■iadagyik etküdölt a szakállal ■art n dflbbiaah ad jónoia, bngy itf évei korában mint a NosnaaH Síinkéi nyugdijai txlnéaaa fog meghálni Kápoaatta-megytren, Teteky Ilona padig a pártri, nagyopera köaOnaágál fogja örWdba haart.
Slrtdi igazgatóval némi malbeur MittaL
, mivel batana vaa,*halMtaaah, vagy diszldiologatónak ítélte a löveadőmotwö i igy kezdte:
— Oa nehéz tedi munkávd kéred kenyerét. De d fog Irtai agy i társulathoz, hol még adata te MM. * — Ugy*, mindig mondtam, — tette ki agy maUdoíite adata — higgy a direktor aem véget ttdteni munkát
A jói iingártitte, hogy n teugdővd van dolga, oda módonnotti f hnatttena lövőt, hagy a hantiad aréna ápltáii bőaá-gesen ki fog fizdödnl az igazgitónak. E perctől kezdve Pinái te badétt neki.
Bedőlt mindenki, cuk Halán Ilonka moaotoott éa viccelt ligyőihatetten kételkedéssel. A lejövendöll iilnánik mindenképpen meggyőzni igyekeztek, inert Itaaa ha nam htex a uakállai embernek, akta u A megjövendölt fényes karrterjdkta sincs sok bizalma, Próbálták meggyőzni,1 rábeszélni, kérték, szidták, mindez nmn
W.-.-áM JUAma a ..íu flámaaJ^^é-kLA. ttoottttztt. tt^tt a twit vnpwi t^wtw"^
nagy érvel.
— Hát ha nem hiszed, —■ mond\' * bogy magyarázod mag axt, hory a magánéletünkből tok mindent oly frippánaaa •eltalált.
— MH például?
— Hál például, nálam, Somlániál, a direktornál, Tetekynél éa mlndngyiknd dtalálte, sőt hangtuíyoxla te, hon kissé könnyelműek vagyunk, u ax lökéldnaa igaz. Hát ed hogy magyarázod ?
Hatén Ilonka megrázta bájol lejét ét bölca nyugdommd így nőtt:
-r Cucti vigy éta fiam. Hát nem ciapnivaiAan könnyelmű mindenki, aki ezért az ostoba avindHárt hét koronái fl-zd? Hát lonen tudja \'
Színház.
* Boccacció Sem a zubogó zápor, aem az utcai lDnlelétek nem tarthatták viaau a kötöttséget attól, hogy újból, — ki tudja már hányadszor I — átengedje magát a tinta örömeknek él a ciodát melódiák varázsának, melyek Stqgpé ze-lüfgjjmii, Ahhoi nM^ften, ho^y
A Bocckció 11 crepei s kanizsai sziné-uetnek minden esztendei iiinmiÉa. meglepő tokán nézték végig a tegnapi pompát, gszdsgon kialaffírozolt előadási. A Boccacció méltó kerdek közt került tzinre i ez nagy dolog. A színpad szinte dobxódott 1 ütnek ben és képekben; különösen az ellő felvonásbeli díszlet (nem bij, ha nem ia volt éppen florenzi) káprázatosan szép volt. Az előadás tökéletes sikerét biztosította az egétz operett — társulat, melynek annyi a kiváló művész — tagja, hogy zavarba jönnénk, ha rangsorba kellene őkd állítanunk. Egyképpen döntő ténynője volt a sikernek Haraszty Vilma kectet megjeienéie, temperamentumos, Üde játéka, Teleky Ilonka értékes, gyönyörű, meleg hangja él ériénél telt előadása, Görög Ofca és Bárány nam mfodennapi organuma, Vándy szép éneke, Izsó, Rákosy pompái humora, Halász Tllöaka játéka. Kitűnő vofl u ének- éa a nenekar is. A minden Izében kidolgozott, művészi elásdád a közönség gyakran felzúgó ispsvihars honorálta
ALT és BOHM
NAGYKANIZSA, Városház-épület,
Heti aorozatoa eladáal HAMUTARTÓ
Llkörkétilet HAMUTARTÓ Raffia kosárka
I ívig él 6 pohárka színei fayiiei nlcM lógóval
1 készlet ára K a- ■ I drb ára SO fillér. | db, éra 1 kar.
mmmmmmrrmmt Nnavnanaáéu. untttn ih<Úiii**I|*IImJL1!11IL!
Emi árak eilkll Hal i héten aaiMaak árvénybia. | Vléékl r«Ml«láMktt piatMltl eanktlzlkak.
24.
HÉT
1911.
4. oldal.
ZALA
(Ht. jttfihrt fi
^ v-x^ -pk T T T T—^ "lk. T T A Bcy»Mll baltflldl tanaarl Nrtt, Mátét homolpWis, OysfotkVk talSgielii tilliil *J» mémS
í I U V/ \\/|_i\\. |f A bwihiMt • lasgwtt. nrtnrMKi I«rH»y * -f*nál, sa HminÉiiii
1 I í\\ |\\ \\/ I V II /—\\ btltgaégltél, ilraa sgásyaág, aápkérsát uatbtmségsks*. i1I»ii«éiii<I. KII —>Sa ét iMMiSaa
fvlv * * x má"41\' lm**dnUL IT Fürdőidény májú* hó 15 Ifil október 15 lg. *«•
tonyrl fflrdé és klimatikus gy6flybety. m tm) a flWM HW MM iMMaH^
Gabona-üzlet.
- ThM -
BtufofNSi, {unitit 14 nMrmmIi
Yittnratlsn
iiiMkun iiiiti
Bon 1912. oki. 11.34 , 1913. ápr. Il,§4 Rom , oktábefre 9.43 Zab , októberre 401 Tengeri 1912. jun. 8.78 \' . . " N. 184 Repce 1911 »iig. 1815
falaltssssiksirtái NAGY SAMU. . Igazgatót BOROS JÁNOS.
Nyomdánk részére keresünk egy
szolgát.
Személyesen jelentkezhetnek a Zsla Irodában, Kazinczytiitca 3. szAjjk
Egy liter
RUM %
",--•■■:>, ••■■ ■■ ben
K. 2-20
Kapható Qeltch és Qraef
Drsgeria, Saa- éa csemege-riag^anliséti. (Váraskál palota.)
A mesterdalnok . . .
Cipóra iMp éa lökéleaBs. * Benne járni étveaska. Mert ha cipót aaégrek, varrok, Rajt\' van
< *

KAUCSUK SAROK.
KWIZDfl
nmjA
tin eime IHIIIIUM
Kéfíta bevált ajronwltkiis <t«rxaSl4a salssras itmok tritttésára éa la«Mabal Klváté Mer asztma, reühtna, tchjria éa lrtsglia>mtég ellem Turisták éa itátuiik.liiH páratok éa lovatok eredmény-nyél hatiMHák aa újra Mg-erdsOdéste- nagyobb tutik után. - Ara egy üveg K 2.— MI ovtgK i-ao
KWIZDd PLUID
Elköltözés miatt egy
ház
(Józsefcfőherceg-nt SS. sz. alatt), mety 3 szsba, elóatoba, konyha, éléskamra, pince, radsókonyba, faház, tertésól slbói áll; azonnal
bérbe kiadó,
vsgy dőoyös fite\'ésl teltételekkel eladó. Bővebbel ugyanott Sattety jóxuj tulajdonosnál. 8790
Ha üde és finom arcbőrt óhajt
használjon-

J1RÉMET SZAPPANT
POUDERT
szeplőt, májfoltot ás pőraenéat eltávolít, ártalmsa anyagot A cd Á (A nw" tartalmaz. — Kapható: dl dl (Á dl
REIK GYULA
SALVATOR gyógyszertárában NAOYKANIZSA.
valödlan kapható a gyégyaaartárakbast Pérskttr
kwizda raasNC JANOe aa otzíiák-magyar w. éa ktr, t román királyi éa bolgár király udvaroknak UtatsyAgyáantl clk-kckbsn való stállltój*. kerületi pógytterésr KfmtuSurfSu, Wlon mtlMti mi
A HIRDE TŐKE T
fürjük* hogy hirdtíistiket déli 12 óráig küldjék bf. JT^JT
Takarítónőt
ketesek. — Cim a kiadóban.
720 hold
prima birtok ;
— maitgta mentén kAaat a\'vasúihoz
\\m (vilit m* m.
Kevés pénzad Is átvsbató. mely parcei-ázáskoz is igaa alkalmas. Csak direkt vevőnek. Bővebbet ORÖNFELD JAKAB PAISSZEQ, a. p. Borbáaszeg 8761
É \' ~
Saját gyártmányú és
Itlc Rmerlcan ihoc
Company Boston i
valódi amerikai cipőket óriási választékban tartunk raktáron. Mérték után készi-tönk mindenfajta cipőárut. DasieWW
Miltínyl Sándor és Fiú
NAOYKANIZSAN, a PÓ-UTON t Várat palotkjábaa.
Újdonság!
Lsgeazményibb vtzbeazerzés lámpa szivattyúval házak, villák, jósság és gsadasági udvarok részére, motorért nélktll működik Továbbá készítem Hydropoewnatlkua vízzel való diétás teljesen Önműködő készdlékkd, különféle szivattyúkat art éa kézhajtásrs, hideg és meleg vízvezetékét, gázfmést, ftlrdOszoba berendezésekd, kútfúrásokat a legújabb atMusban, teljes jótállás mellett. .Több főrangú méltóságoktól kltttnő okiratokkal renddlaescm jő és szolid munkámról.
--—TWMiP
Fischl István okleveles gépész
vkvezeték és kútfúrási vállalata, gép és mDlakatos mflbdye 8677 Klafaludy-utca 4. sz. Nagykanizsán.
Tavaszi min ajáalak
Oy Bmölcafákat: ■agat türnl ét tsrpe r#-Sáaysktas skts, kArtr, ck-rtaasys, nigy, kajads és frasntiarará, ndlvs, rlaglé áa dMtáL
Fenyőfákat:
kStSoaégaa éa mm l«tjé-M, Tjua.Taxas éa pyrasrit Sniaiieat, angSIrtsk vslé Dm Ssiaa (staasésg) ás kpasüásl. ÚgyasMtes vf-
lépá aatfeotesBu.
Spárgatövet
Sév«s 100darab a-SO lesront. — 3 évas 1SS darab 4 ksrsna.
Paasraak utak Műé
Itjtnyinyértót.
4—8 méter aagu 10 darab K 4\'KO, 100 darab 44 fcarswa.
Vlrágpalántákat: \\
PeUraoBluin, Sshrla, Fu«hata Vaslfla, Btgósls, Csltsa, Lobtlla, reasoataat SaegfS; élsz Casss éa DéhlUkat, -aladeiléit isénysa éa ajrárl vlrágpsláatáksL
Rózsákat:
aataisru, UMgaa-tSrod, bokor és ftté-réstáksl agy-két évsa féldátytkfeu, ask fajban.
£1PETERTMNN JÓZ5tr ÍZS&
Bááhory-U. 22. kertészet ■ Nagykanizsa, Fö-utl. sz. virágüzlet.
Salaváraisgye kliílga^asgaláal blsallaágálál.
-__■ •■_SZSi.
Hirdetmény.
A vármegye alispánjának kérelmére a Mura folyó felaő szemenyel szakaszán létesített átvágásokban felhasznált és Felsőszemenye, valamint Kiscsernecz község határában és pedig a felsőszemenye! 46. sz. tjzőkv-ben 144 hrsz. (081, 680, 677 és 678 hely szám) alatt, — továbbá a kiscserneczi 11. sz. tjzőkönyvben 314 hrsz, (349 és 367 kat helyszín sz.) alatt felvett ingatlanoknak a kisajátítási összeírásban feltűntetett részeinek kisajátítására, — az 1881. évi XLI. t.-c. 36—40 §§-ai alapján való eljárás céljából Odor Géza elnöklete alatt Tóth János, Gosz-láth Lajos és Czobor Mátyás megyei aljegyzőből álló bizottság küldetett ki. Ezen bizottság eljárásának határideje
1912. évi junius hó 17-én délelőtt 11 órája,
a küldöttség találkozási helye a ielsőszemenyei körjegyzői lak.
A vonatkozó kisajátítási terv és összeírás vonatkozó példánya Felsőszemenye és Kiscsernecz\'községek községi házánál közszemlére kitétetvén, ott az érdekeltek által 1912. évi május hó 31-től junlus hó 17-lg megtekinthetők.
A kiküldött bizottság a kisajátítási terv megállapítása felett akkor Is érdemileg fog határozni, ha az érdekeltek közQI senki sem jelenik meg.
Zalaegerszeg, 1912. évi május 25*én.
Arvay Lajos
alispán, mint a kőiig, bizottság h. elnöke.
Myuaiststl s ktaáótslaHo—a .lata IkriaeklsdA Is Nyomás Héasvásytársaaág* t-*-r~l T\'Wkaa N^ykaftÉkh
NAGYKANIZSA
• Kaidumjrih 1>
telefon-szAm n.

Megjelenik minden hétköznapon mmtm é érdkor.
ZALA
nywturfiai ttii

ue t
^Kísar- POLITIKAI NAPILAP.
hAMt<tt hordra I «Mlim l«7 1.» C tr«r Mm
N^dim 1» . | Map li.i 4M
Fttm» V- t r«M fc-Efiw W 14 - . | IIM
Efyw «»(m éra « MU>.
Unix IM*. Wk UMWU *
MMM máM MSk, H ■!>«*■ h <ak*tW IrtaefeM I mml — MnltimliéHi I hm
XXXIX. évfolyam K35. szám. J Nagykanizsa, vasárnap I9t2s junius 16.
Zala Hírlapkiadó éa NyuORla tt.
HIRSCH és SZEGŐ
——■ Nagykanizsa, Fő-tér, i
nit. laavva is iizinüi cikkek -fillalits.
TELEEONi-75.-
TELEfON: 75.
Kőlesőn-ponyvá inlézet. a Vízmentes ponyvák (Imhhrtt) a Nym-ponyvák és ponyva-itövelek^ a Qabons zsákok minden minőiéiben, a Ponyva-kSIOnlifisiégik. ■ Specialiiisok mozdony és cséplőgépekre olsjmézgával preparálva, Ültőn ágért évekig szavatolunk. ■ R \'Háton tartunk sátor-ponyvákat minden szinben és .minőiégben, ic Eladási feltételeiny előnyOeeh. a
aa Kívánatra készséggel szolgálunk mintázott ára|ittlat!al. n
■mm Üzletszerzők kerestetnek. ——
mm iMMtt/ii
UatiM il SP kftrép tiAménéklel hé-, leveti. bonok-, nap- é* etakiromoi-itlraők és aw| tvólorri* k. KitanA gyén eredmények nfit-éá nittfrtioÉaSl. áaknlraaSaj^aéj.
Bad Nenbaus
Cilit natMt
MSS
ÜortS- és távírda hivatal, elektromos vlUgi-ua áa vuraetélu .QyftnyttrO park, autóim* Cilii és Naahaua kOzOlt MénéktÜ iraki
MÉI9 m Ml Ikllhfil
TadakoaMbok li praipekftmikat ingyen éa Urmtrr küld • M Igazgatóság.
6000 ajándék óra
Reklám ccljibiM tenttelzelt meny-nybégtt éret ajtbaékoúink a lep olvatfrnak C«atai a legele-itMabfc, • litvanat szerint — utí- vág}- női alakú .Nobteaae* precíziós órák kertllnrk aiáO^ldéatt. Irfoe axannal, — ainig a kíulel tart: Hana aahmiti, may •» HiairSniMra«ik Wien, VI., UaMagUH 00. MO
ITiszfifs csak |
^P!
Glóbus!
fiffllBIIIIMJ.MI.il i
legjobb Fémtisztitó a viligon
Saját gyártmányú és
the Rmertcan ihoc
Compony Boston a
valódi amerikai cipőket óriási választékban tartunk raktáron. Mérték után készítünk mindenfajta cipőárul Tisztelettel
Hiltényi Sándor es Fia
N \' OYK.VNIZSAN, a FÖ-OTON a Viro. paN>tk|ibaa.
A mesterdalnok . , ,
Cipőm szép és tökéletes, Benne járni étvezetés, Mert ha cipőt negzek, varrok, Rajt\' van
/ fT/// ——
/" y^j^^SM—
i / fíjjtt*^ iJí
___x _ \' ai "
KAUCSUK SAROK.
In ami ajáilok
Gyümölcsfákat:
augaa tflrua la ilrpt pH-éáayekbas ataa, kflrte,cw-resznye, meggy, kajnfn és traoeiblrack, aailva, ringló áa dtftáL •____
Fenyőfákat:
kOzüniéges ét nemei tényt* kat, Tkaja, 1 aiui M pyraatia [luxusokat, axagiiyaek való tfifpa Buxua (niitzning) éa BoreaMat UsyMiaiaa vl-rágió diaibokrokat.
Spárgatövet
1 éves 100 darab a«aO karaaa. — 3 évas* 100 darab 4 korona.
Fasornak utak mellé
|egenyenyórtól.
4-t méter magas 10 darab K 4-SO, 100 darab 40 korona,
Virágpalántákat:
Pelareoatom, Sehria, Faehaia , Vaatua, Befónia, Coleua, Lobella, ranoataat Sugtl; dlax Caaaa éa Dáktiákat, — taindeaieie aatnyag 4a ayárl virágpaláatákat.
Rózsákat:
A
szomori), ttiagaa-torzell, bo-kpr éa hi 16-rónákat egy-két éves példiayekbaa, aok fajban.
ai PCTCRnflNN Józscr nas
Báthory-u. 22. kertészet, n Nagykanizsa, Fő-ut 1, sz. virágüzlet.
720 hold
Príma birtok
— országút mentén kőeei a viwibos —
mm Mmn wm m
Kevés pénzzel is átvehető, mely parcel-áiáaboz is igen alkalmaa. Csak direkt vevőnek. Bővebbet ORONPELD JAKAB PAISSZEO, a. p. Borbásang. 8761
Elköltözés miatt egy
ház
(Jőzaet-tfberceg\'Ut 63. sz. alatt), mely 3 szoba, előszoba, konylu, éléskamra, pince, mosókonyha, taház, sertétól stbői áll; áronnál
bérbe kiadó,
vagy előnyős fizetési leltételekkel eladd. Bővebbet ugyanit Székely József tulajdonosnál. 8750
AZ ÖREGEM
t» mindig aal mondta, hogy szeplők tllaéaére. valamint linóm, puha bőr éa lehár i*lnt á* érteire és MMváaára nlnca jobb nappan, mint a vtttmn „Stcckenplerd" aasfMK ■aapie Védjagye £tecksapler£!. klidlj Berjpnana at Co. eág TMaebtn al Kaphaio minden gyójmtMtái , diogéria- Itlateartái a minden s niaaiáhi vágó Uzlei 80 fillér. HaaoaMaa*
ctbett. DareHa ;pen" ciodSIatoaan beválik a Detgmann-fíle JSanarl" llllomlsjkrétn feher <j| ttnom női kezek megővái4ra, annek tubu a 10-l-írt mlndnntttt kapható.
Egy liter
RUM
kitűnő minö-eég-
_ bén
eer K. 2 20
Kapható Qsltch és Qraef
Drogéria, laase- éa csemege
kereskedésében, Nagykanizsán, (Városház palota.)
y^lavármegyé kőzlgasgaigaláal blaottoá^éklél.
2508. tb. 912.
8759
Hirdetmény.
A vármegye alispánjának kérelmire a Mura folyó felső szemenyel szakaszán létesített átvágásokban felhasznált és Felsőszemenye, valamint Kiscsernecz község határában és pedig a felsőszemenyei 46. sz. tjzőkv-ben 144 hrsz. (681, 680, 677 és 678 hely szám) alatt, — továbbá a kiscserneczi II. sz. tjzökönyvben 314 hrsz, (349 és 367 kat helyszín sz.) alatt felvett ingatlanoknak a kisajátítási összeírásban feltüntetett részeinek kisajátítására; — az 1881. évi XLI. t.-c. 36—40 §§-ai alapján való eljárás céljából Odor Géza elnöklete alatt Tóth János, Gosz-1 láth Lajos és Czobor Mátyás megyei aljegyzőből álló bizottság küldetett ki. Ezen bizottság eljárásának határideje
1912. évi junius hó 17-én délelőtt 11 órája,
a küldöttség találkozási helye a felsőszemenyei körjegyzői lak.
A vonatkozó kisajátítási terv és összeírás vonatkozó példánya Felsőszemenye és Kiscsernecz községek községi házánál közszemlére kitétetvén*-ott az érdekeltek által 1912. évi május hó 31-töl junius hó 17-ig megtekinthetők.
A kiküldött bizottság a kisajátítási terv megállapítása felett akkor is érdemileg fog lialAroznl, ha az érdekeltek közül senki sem jelenik meg
Zalae. erszeg, 1912. évi május 25-én.
Arvay Lajos
^llipán, mint a közig, bizottság h. elnöke.
2 oldnl.
ZALA
)9\\X |Qft(a» tA
riiaMMni é« hilhóhif UUmmi újdonságok
HygUwllnn é¥Mtr kOUM«c«Méc»k.
Valódi francia és amerikai gyártmány eredeti csomagolásban x.
Orvosivá* kitiltva f rtl<*U»n WrtMl
Udmmial .Fstime* I, II. min, Ara tcfcéat 6, 8 K l/IVNlyr .Somiramis* LII. min.tóként 10,
X4
I
A szalonban él a gyen—kszobában min-Mtt ott legyen, mert kicsinyt ét nagyot, fiatalt éa öreget, szag\'nyt vagy gazdagót egyaránt mesésen szórakoitaf
MJodeafttt kapható. S40I
Ára 1 korornr~
Gyártja: a »Caarfpgyir» Rt Kiamányán
mihíis aagysMI várssfean állandó MMmámrl qrfrtárt éNtv*n »tniitar« tani, • aélra évtiékkásss éa agilis
Aisdsssttf raktár ttlsfansi »-B-000000-
i 4 Legfinomabb
T ^ kávéfaj keveréke
a Kardinal
pörkölt kávé
l kg. K 1.20
naponta fri$$ pörkölés
Schwarz ós Tauber
mb c égnél.
Ezen uj és modem techrika «aerini készült férfi óvwr küIöSegeaseaek az ósjzes eddigi gyártmányokat felül-rauiják — Kizáró!*!? nálam kaphatók.
II! Jl vnasm SPMT" II!
s legmodernebb és legkényelmesebb női óvó kfl ön! egesség. Ara If korona. SsétkOlctéa titoktartás mellatt. Kérje ingyen és bérmentve 3000-né! több ábrával ellátott legújabb kepes árjegyxékemtt. 30*.\'
arvos-sabéasett _ múszcer- éa gusinláruk^yára ■udapeet, ftV.v Koronaherceg-utca 17, Alapíttatott tmrm. Tolofon Kép\\ isalót minden városban mairas jutalékkal felvés*.
Keleti 1
8451
—Ml
STOCK-ClfilSC MflICIIIl
iitiiiiu ÜNuimi ilü-tm iiiciiiIii iiiliilli tsplatá
CIISBSIK
lliiieal ifiríkil
PdKQOLd.
Tűzifa eladás.
(rtnitii\'i Mfltriaii kiziui-Ht, beiT tiszti bükkfa ktsál arrfai ilji 44 korona, kevert hasik éiji 40 korona káiku stzÜljtvt. — MnnMiti
Tischer lerencznél
K"1 ráűLsr-iatca 3. mx
II:
■ A Pozsony t Kereskedelmi- és Ipar-* kamarától fenntartott nyilvános, három évfolyamú
Ml lirukiiilii Itkili Nitiiflu
fcrettaéfl v ngálat.
Al\'á*SIrT*tRéé
bm imé
iMnálM. ErteattSt lliéatrt kftd t az ioa oatósáo
MIÉ M, RÉM
Németalföld-j^merikai Gőzhajózási Részvétujtár-
sasig JVtagyarországon bejeguzetl cég,
Hotterdam-Newyork _ Kanadá kőzött
iroda: Budapesten, VII. ker. Nefelejts-ufca 47. sz.
ARCSA
ttiHfliil lltMIflIll
SittiÉIH lii faiiJypNrlrtt
Hide
a frazcnsbadival egyenér ékO, sőt a msríenbadit is jóval fellllniulja és i*a-iánkban a legjobb. Természetes aaén-aavaa fürdók. Glaukersoa» v aa a a éa lltblon tartalmú alkalikus sós források. Páratlan gyógyhatású : vérszegénység, csrz, hngyeavas diathezis. idegbajok, a vese, hóiyag, emésztési ée légzőszervek hurut05 bántslmai ellen. FQrdóorvosok: ér. tarts Kornél v. tanaraogéd éa dr. Oltíck Gyula. Év*d május M-tél sseptembtr 1*-lg. osatlog végéig. Vasat posta, távtrda és tflaton állomás. Közveilen va-uti kocsi közlekedés. „Tarosa fürdő" felirattal Villanyvilágítás, fenyvesek. Kiv oatra prospektus. 8S62
14 -16 HP. Könnyű kocsi teljesen jó karban Lamin & Klement gyártmánya teljes felszereléssel uj gummikkal amerikai tetővel sürgősen
eladó. Bemutatja Boskovltz
Vnlal é* Fia +]c%T+ré%r
KAPOSVÁROTT.
m
Tolofon 144.
Tsltfen 14
VSA kriiii szivetek
m sasa. ovi istsia aa efsn re tar asMhréby \\ I ■ililiij f la. M Ok beeaoe 11 aasMaf 10 kar. tiÉBB NeMnMkaa }t aastilnj ta bar. MÍÉfelllM It slitaj ttker •hfafe, osak 11 mmhémj 9 la OB mm II Hl aa SÓN
SiegeMmhof Brűnn.
MWlilt! ,Fóut 13. MqilHtl
1\' Mayer W P
ujonrian berendezett göz-moaódája éa fényvaaaló intézete.
Főflzlét: Föut 13.
(Rózsa vendéglő) Gy fi j tő telep. Kazincy-u. 8.
Iffulomehil
Píriii kiillltfen mn ininl kltlititn
Perlaky lazsál
Kötszer és fQzA-
készítő NAGYKANIZSA
Király-utca 28.
[ * 1 wi _[ • . -UtfÁ ^aSHHH
I >llif >1 ISM^a^^CSaB
■ s V A ItgmederneM T
f N[kerékFÍ4R/I
K^jk^ l méltanyoo árban /
HastnjpI5wetlík|( 1 : Ar /
v iüVt I eiputztitbatatlan. / s* AJL-?""^ EoedSU rUdAs / f
F luism Ürmei)
r H^eaküs
méltanyoo árban | eU glni, kfthnyen járt^j elpusztíthatatlan.
EgyedSU eladás -
Itíiiw IMNEM
Nagjr>aiizSS0 ,
Arjogyaék ln^yon.
Ha „FORHIN"-nal permetez,
^ mm~ a.rt a „FORHIN" a .oh-
-ször
Kevesebb a gond, ■szor nevesebb
a murtha, szor
hevesebb. a munkabér!
IMIÜ m»gjmvlt.tt SOK
BORDÓI KEVERÉK
leéas állapotban I Nagyon eróseo tapad a nedves Ievélrc isf Sánnily harmatnál permetezhet vele, mert kftúaóon tapad) — Semmi üledéke nincs! Számtalan elismerd nyilatkoiatl Gyártjuk aa eddig ér, Aschonbrandt szabadalmát képe ett Réakonport éa bordél port lé. Kérjen ingyen ét bérmaotfe leírást a
FORHIN-gyártól *
aUOAFIIT, VI.! VAeal-ut M.
Bazsó = és
Testvérek kocsigyára lóvasaló műhelye. ==
Nagy raktár finom kiállítású mindennemű uj és modern, úgyszintén" j\'vitott kocsikból
ELVÁLLAU lóvmlist, kovkt, bognár, fényezó és nyerges munkákat, kocsik iivi\'áftái, átalakitásit

Kltttv
CL5ÖIMNQU
ALKALIKUS, SOS, < JÓDOS VIZEK Aaon
RodIoahlIu íorrásoh M v,
rheuntát, tahiaat,
csofftavarakat. ealotV* legaéiret, omtan gyermek Mmkll.iiié^ rénakti él Ittaévftányofcaw
Nyárt éa
léll Hwra, KttlMlni pm* ftktaa
m
fcrtiml l| áakl MII i >
■AGY KANIZSA
telefon-szAn t&,
MnfjoMk minden kMUnapoi Mto f ánbn
ZALA
nSrSIIVH ímjul

WN i J HMMHMmII ijk ■ fc»> mn uü s
^arSn-- POLITIKAI NAPILAP
hfy— —— ti* 4 fllWr
MIMiii*, ml ■■• ■ - • « Mf >i«Wl«nli ln IC,HM,,
I II■ Pl * UMMMIaMlu ft
XXXIX évfolyam >35. szám, j Nagykanizsa, vasárnap 19112. junius 16. I ^ ^
Holnap népgyűlés lesz.
A azociáliaták éa U allaozék
Nagykanizsa, (nnhit 15,
ismerős nap nékünk ez a holnapi, melyen az ellenzéki pártok .Nagykanizsán és Egerszegcn népgyűlést tartanak. 1907. október 9-én voltunk ügy, ahogy ma vagyunk. Akkor is vihart jósoltak másnapra. A Kossuth-, Justh-, az alkotmány- és a néppártból alakult koaiidó annak idején a Fehérváry-kormánnyal létréjőlt piklum alán azzal az Ígérettel foglalta el a kormányt, hogy azt csak két évig tártja meg s e két év alatt megalkotja a választójog legdemokratikusabb reformját. A koaiidó nem kettő, hanem négy évig tartotta magát uralmon s ha a választójogot nem is csinálta meg, müveit olyan szocialista- és munkásüldö-zést, milyenre Magyarországon nem volt példa. Andrássy belügyminiszter akkor záratta be a kanizsai munkás-szakszervezeteket is és ei-koboztatia vagyonukat. Mtkor munkásüldözés már eljutott az el-vtedheiőség végső-határáig, akkor
viselkednek, mint egy templomi precesszió, — könyörtelenül közéjük kell vágni.
— Ha tan Kanüaáp komoly tényező, a mely, vagy aki kezdettől fogva rendületlenül megállott az általános, -egyenlő és titkos választói jog kóvetdése mellett: a Züto bizonyára áz. Ebből soha nem engedtünk és soha nem lógunk mgtdni; f*^"1, f miimr gipk közül, kik ma követelik, sokan már régen engedtek belőle. 1907. dktó-berben is, dacára, hogy a szigorú renddkezések a kormánytól és a vármegyétől jöttek, a Zala igy írt:
Andrássy Oyula gróf ujabb slkotmány-gerendákat kivág. Ezeket vele követeli minden magyar ember i nézete llérés-csak abban lebet kőztünk, hogy ki mii értisi-lárd alkotmánygaranciá arait. Például a munkásüldözésl mi bátározollan nem tartjuk annak a az alkotmányos bástyák meg-arAst\'ésének biztosabb módját elképzelni sem iudjitk annál, ha i nép szélesebbb JnengölíLe bástyák közé.
Mi hát valahogy mindig meg-I Voltunk a szociálistákkal. helye-
rendezték meg 1907-ben a munká-[ sebben a választójog követelésésok október 10-lkét, az általános | vei, Ezt hangsúlyoztuk és követei-sztrájk napját Viharos egy nap- I tük akkor isT mikor Zalavármcgye, nak Ígérkezett ex. A koalícióskor-1 a megyei közigazgatási bizottság minytál és a koalíciós vármegyé- javaslatára azt a nevezetes hatá-* w *rfcflttt »z az utasítás, j rozatát hozta, hogy .élHéll és meg-hogy utcákat, terekét rakjanak meg j bélyegzi* Krtslólynák azt ii Jiaza*-katonákkal és szuronyos esendő-j áruló" szándékát, bogy hazátlanok-rökkel s ha a munkások nem ugy I nak és nemzet ellenségdnek akarja
kiszolgáltatni Magyarországot, ad-444 ván nekik választói jogot.
Ma szemben állunk egymással. Sem ők, sem mi nem távolodtunk el a választói jog követelésétől a mégis Őket egy táborban látjuk a Zala dlen azokkal az országos és megyei kőrökkd, melyekkel szem-ben mindenkor a Zala Védlé meg őket. Az ellentét köztünk abban van, hogy ók azt hiszik, választó-jog Hoigában a kormáy fogja őket becsapni Ml meg abban nem bi-zunk, hogy Apponyi, Károlyi gróf, Holló Lajos, vagy Zichy Aladár fogják meghozni a választójog el-fogadható reformját, vagy azok, kik Zalavármegyében meghozták az említett határozatokat Az kétségtelen előttünk, hogy bármeny nyíre ellenünk legyenek is ma: leszünk mi még együtt is. Hogy velük lesznek-e mai fegyvertársaik, ezt nem tudjuk. Kiiáthat a jövőbe ? De a mi multunk biztosit arról, hogy mi mindenkor azon a részen leszünk, ahonnan a hagy reform megvalósítását bizalommal vár-baljuk. • \' ~~ * * ~
A magyar szociáldemokráciának, — melynek meggyőződéses, elvi küzdelméhez . szó sem férhet, — őszintén kívánjuk, harcuknak legyen meg az az eredménye, hogy a választójogi reform mellé végleg és őszintén kössék le azokat, kikbe
késett ellenzéket tétjük valamire. Egy izben már kormányt vállai-
•rtalükiadó éa Nyomda Rt,
ik azzal az ígérettel, hogy megcsinálják a választójog reformját Ezt az ígéretüket nem tartották meg s talán emiatt következett be oly gyászos és oly csúnya kormány* bukásuk, t-rgyenék most igazabbak és őszintébbek. Agitálhatnak, vádaskodhatnak, terrorizálhatnak. Ez mind nem- bánt bennünket Ml. csak azt óhajtjuk, hogy holnap Kanizsán és #Egcruegen legyen minél több őszinte szavuk a vá» lasztól jogról n jövő igazolja azt be, hogy ezekheg a jelszavakhoz hívek maradtak - Ma nem bízunk
csalódjunk bennük.
Sciély i uiikiitiM
A színigazgató méltányos kérelme.
.j- Salát kiééelté sétát. - i,» ♦ Az dmult hét elején rövidebb cikk keretében váioHuk, bogy FQntU Bélát, a péci-nagykanizsai szinikerDlet áldozatkész ig rgató|át Nagykanizsa vttos tsná-cis a képviselőtestület pénzügyi bizottságának vélsmánysitss alapján dutasMoHa aszd a kérelmével, melyet a városhoz as iránt intéseit, hogy a ttirnhalairr koronára rugó aréiaépltási költségeibss járation hozzá 3000 korona ereiéig. Közöltük ugyanekkor azt az értesülésünk!! is, hogy sz c\'U\'-asifo-t •■ígwgátó-most "egyenesen a város közgyűléséhez fontai, s reméli, hogy ott ügye s megérdemelt Jóindulattal fog találkozni. Az alábbiakban, tett ígéretünk szerint, azokat a szempontokat
\'ni\'n ff]1"4"\' követelik e város között Ságétól, bogy ss az appcllála ne legyen eredménytelen.
Somlyó Zoltán ujabb versei.
(Somlyó Zoltán szép, pompázatos versei kflsül ismét egy büMre való jelent meg, ezúttal Ttvan kiadásában .Északra indulok* címmel. Somlyóra mi igazán büszkék vwyunk. A mienk 0, Üt (árt közöttünk, irrtíis a Zalába kezdett. Éi ma kétség-tsleaBI kiváló alakja as uj magyar iroda-lomnak. Az igaz értékek nehezei tisztulnak Meg és szűrödnek meg; Somlyóban h aaég moet erjed ez a tisztulási procesz-szas, de a mi már átszűrődött, sz ttszts, nemes ézc Bizonyos, bogy sobssem lesz s népszerű, könnyen emészthető poéták közül vHó. Közforgalomra a nikkel-pénz való.
_ ü. a)
Rz „Észikre Indulok" omUldből.
Van TrauvIUeba.
E versemet slánlom agy leánynak, W gazdag és Troavilla-ba megy nyarslni I Fekete «, e nó s előkelő és csókot még csak féttzájjal .tud adni. Tegye e verset vánkoes alá, lrouvllle-1 fényes, dráia szállodábsn; álmodjon rajta szépet éa tokai egy rkterről, kl hozzá hő marad
E versemet ajánlom egy leánynak: Ellának hiv ák és sdysmbe jár. Es délelőtt, mlg sdporkáz a korzó
s kis fehér szerb templom előtt vár. ís sir s kebl^ szfizkeble ulánim és ngy reszket s bsngjs, ugy zokog. De estén büszkén, boldogan nevet: nysrslni megyünk, Troovflle-ba megyek.
E versemet ajánlom egy leánynak: ki otva<ott egy pár Martitt-regényt, ebéd mán, a fülledt kis szalonbsn: hova az anyja csukta be szegényt Es délntán s kávé mellett ülve, néha tán egy tárcát is olvasott és Ady nevét már könyv nélkül ludjs. S ezenkívül... TrouvMeba viszi uljs ...
E versemet én tinektek sjánlom: gszdsg leányok, tiszts uri nőkl Egy harmincéves és züllött poéta küldi, mert mindig bántottátok ót. Kis bézbtn lakik, olcsó kis szobábsn, sok női srckép lóg olt s falán., Sok lány: mind drága s bárhogy keresem — Trouville-ban nem voli egy se, sohasem.
Csók a karodra.
A karcsú villanyláng alstt egy keskeny hsvss ut szslsd : fehér karod — fejemhez,
A melldd s ajkad közölt * hld vágyakkal öntözött s lehel, még sírhelyem lesz.
Áldott e keskeny hivas ul, mely szikrázva s kígyózva fut szivedtől a szivemhez!
Ne mozdulj I Moet lép rajta át egy csók s hs megmozdítanád: közöl ünk urverem lesaz.
Komp a Dráván. Hoüán Andornak.
A légrádi határban úszik egy komp, — a Dráva kimosls a révet — s lánca csörög, s caígijt meg kong; igy uozott át majd ezer évet
Nincs esy utasa. Már korhadozó alatta a két fekete csónak. Valaha engem hozott ide nagy messzirM bús dslolónsk.
Akkor s Dráva virágban állt a örömben a horvát parasztok. S én álltam a kompon, amely tovavilt, mint szellő a szőke harasztot.
Almasrcu iok horvát leány, ezerráncú fehéi rokolyában, a kompot virággal dobálta tele s megálltunk s vad, sebes árban.
KiszálHsm. A kompul sok spró tutaj a paritól aagymssszirs űzte .., S ssóts egy mély gyén fátyols szállt a sok-sok fshérhsju fűzre.
Siratják az ifjú vízi jövevényt, aki közéjük jöttem el: engem, mert pénzes apáknak koldusaként éa s bánatom dalokba zengem ...
... A légrádi határban úszik egy komp mint én, olyan halottan és árván. Méla hsrangja sikongatva kong: engem harangoz ki s Dráván.
Egy újságíró meséje.
Egy újságíró-társaságban az asszonyokról volt szó s egy sokai tapasztalt Ang színházi kritikus s következő arab mesét mondts d:
Egy dúsgazdag bagdadi ur bizonyos ünnepélyes alkalommal elhatározta, bogy drágakövekkel kirakott nemesmivü lőrével megajándékoz valskit. Elhivatta tehát három legjobb barátját — épp bárom volt neki — s mint a mesékben szokás, igy szólt:
— Aki közületek a legbósiesebb cselekedetet vitte véghez, aniuk ezt a tőrt ajándékba adom.
As első jóbarát erre egy roppant izgató históriái mesélt arról, hogy 6 valamikor a sivatagban utazott, de négy rabló megtámadta. 0 se volt rest s oly elszántan vagdalkozott a kardjával jobbra-balra, mígnem a négy kegyetlen rablót agyon-sújtotta,
A második jóbarát elmondta, hogy
4 oldal.
ZALA
I9Y2L |H>rtM IA
Fűlidi igttgalÓ, — (ámulatának kél kell Htműködéu után minden\'mertraég nélkül megállapíthatjuk, — {6 helyre for dúlt, alkot a vára közönségét körvetle-nll képviselő városi közgyűléshez Mcb bcaet). Akhot t közönséghez, mely nem-
- - -. * 11-.^... J. _ . . i .« . ....
IHI CIIUUUUU1, OC ■ IfgieiXe\'TOgnflTOPP
gyakoriéi értelme szerint á meggyőződön f erről, amit a színigazgató eleddig eluta sftptt kérvénye hangoztatott: hogy vállalkozáséval e vároattah elsőrendű kakor atakaágieiái van hivatva kitlágkini. Iga-_ zoija est az a naponta népen megtelő $ nézőtér mely azonban sajnos, — elhintsük FQredi direktornak — korántsem elág még ahhoz tem, hogy havi cirka 16 ezer korona rezsijét fedezhette belőle. Bizonyos at, hogy ilyen színielőadások még nem voltak Nagykanizsán. Az aréna épülete mint tőkéidet dkolmány felel meg Hvaiátánsk ; a színének eitőréhdOek; a dinietek mintaszerűek, változatosak, mint amilyenek caak lehetnek a pécsi hatalmas ►ftj"*"** drága díszletei, melyek moat majdnem mind agyszálig Nagykanizaán vannak. A közönség örömmel, élvezettel |ir színházba, t nem it sejti, bogy micsoda kitdátokal keüene fedezniük forintjainak éa hatosaiinalt, ks ez a vára kictitégt folytán aem lenne egyáltalán lehetetlen-«fg, fV\'g m—SnÉetiMTMridi li imil KOvetty ás skárhány előde megtettek, hagy olcsé, havi 6-8000 korona kiadással dolgozó társulattal nyitottá Vóltú szezonját. igy azonban, meggyőződtünk róla, caak ráfizetés lehet a tora. Ha keveten vannak at arénában: igen nagy ráfizetés, ha ztuMvS van az tréna: akkor kisebb ráfizetés.
De hagyjuk a kulturális értékeket, ez egyelőre a leggyengébb argumentum Nagykanizaán. Ámde azt már után u tem tagadja le, aki tolta a színháznak még a tájékán tem járt, bogy Füredi Béla színigazgaló arénaépitéai merész vállalkozáUval a kőazinházépitéa nyomataié gondját jó tizenöt esztendőre te* vette a várai közügyekkel tőrődók fejé-tói. Mert a kónnfiár\'tri\'ti kétdáte caak igazán fontot közügynek bizonyult bizott-tágokban, tanácsnál, képviselőtestület előtt agyarám 1 Nagykanizsának Füredi Béla
\'jóvoltából tizenöt éven ál nem leu színházépítési gondja, a ha tizenöt év alatt te válik megoldottá a kanizsai kőettn-házépítés problémájt, tUor soha.
A pénzügyi bizottság gzt hozta fd említeti véteményadésában, hogy a kérte teljesítésére nincs fedezett, Van. Nincs fedezel uj gimnáziumépttétrt, ftltőtamp-lotura, vizvézelékre, t mát milliót te tráreztu tervekre, de báromezer koronánk mindig vap Mint ahogyan volt a minap, midőn a legutóbbi közgyűlés napján déle\'őlf II órakor még senki tem tudta, hogy fizetésemelések lennek a városházán, t délután fél négykor örökös évi M-btántr koronával emelték t városház főbb liutvitdóinek gázsiját. Cuk ugy, mintha a mellényzseb bői ment volha. Füredi egynerttnindenkorta há romezer koronái kért, bogy ennyivel it tytebb legyen te a súlyos ventetég, ami jobb nyári állomás hijján Nagykanizsán éri a mindig érni fogja. Nagykanizu rá roa köllaágvttátábtn évi négyezer korona van felvéve a kőulahátépiiéii alap do á lásárs. Füredi\' IS évre kért (legalább eddig fog állal és szolgálni arénája) 3000 koronát.
Tegyük fel, bogy u a kérvény nem most, a uinkör tetőtől talpig elkétzfllié-vtl, ftifliffl Míöm abnappti saraDOan megy be a városházárs 1 Mi lelt volna akkor megnautni háromezer ko-ons segélyt tnnak, aki Nagyksnlisán , ilyen jövőjű s Uyen pompás fdszetdésű aréna építésére kötelezte volná magát. Merjük állítani, hogy ötezer koronái u sokad volna senkisem. Egy bizonyot: Füredi Béla ttinigttgtlónak semmi esetre u lekéi beane a kuilurprogrammjlban az, bogy Ntgykanizti népének frűétvézetld való ellátására horriMlit feszegeket fizet-ten rá, t ha ezt mégit megteszi, mint ahogy mfivéni reputációja érdekében mindig it meg logjt lenni, akkor, ugy véljük, igen nagy mél\'ánytaianaág lenne válóban azerény kívánságát rideg, hamia .nincs rá fedezed kijelenlénel honorálni. Ezt nem teheti meg az a közönség, melynek betek óla t még hónapokon ál legnagyobb nórakozáu a azinházbajárát.
.SáLTAfOR
>l l«l|lé<i IIW !■> MfJahiU iliit kaláw " SCH11T1S ÁtOST
kiváló bár- éa ttthinmoi » gyógyforrái
Tnánsta nnautat iittajirli _ j llÉ(t V. aaMM^áás a, *
szolgája, a kit Juaszuf egyszer beleesett a hajóról a dühöngő tengerbe, de ő ilyen meg olyan borzasztó veszedelmek ellenére it hősiesen kimentette.
A harmadik jóbaiái igy kezdte:
— Uram, én feleségül vettem egy nőt, aki . .
— Elégi Elégi — vágott közb- a nagyúr — Te vagy a bős. A tőr a tied.
Máa alkalommal a nagyúr elhatározta, bogy csodálatos nőnyegét adja ajándékba. Iámét elhívatta bárom jóbarátját s így nóHf
— Íme itt ez s szőnyeg, ennél tzebb nincs n egfez világon. A felkelő nap éa n ezüstös ho\'d minden színe meg . van rajta. Annak adom, aki közületek a legnagyobb ostobaságot vitte végbe. ,
Az ellő jóbarát erre elmondta, bogy őhozzá egyszer eljött egyik szegény rokona t kölcsönkén egy lovat cuk kurta félnapra. Megemelt a szive a szegény rokonon s kölcsönadta a legszebb paripáját. Persze, sohase kapta vissza.
A második jóbarát — ez zsidó volt — elmesélte, bogy szalasztott el egy százezer piaszteres kitűnő üzletet.
A harmadik igy kezdte:
— Uram, én feleségül vettem egy nőt...
— Elégi Elégi Te szerencsétlen -vágott közbe s nagyúr. — Te vagy t legostobább, A szőnyeg t tied. Menj I
Harmadik alkalommal egy gyűrűit ajin-lott fd barátaink a nagyúr Ez a gyütü egyetlen tmtrtgdkőből állt, dt többel éri. ami l lót ét t szőnyeg tgyOltvévt.
\'.— Annik adom ezl a gyűrűt, aki a legtoldogabb kőztetek.
Az elzó erre elmondta, hngr őt a szultán nemrég halálra ítélte. Már az akasztófa alatt állt, amikor ártallantágt napnál fényeubben kiderült 0, hogyne volnék boldog, urami-
A második elmondta, hogy nemrég harminckét tojója járt a tengeren. Rettenetet vihar tört ki, a hullámok puszwó ereje elhaioli az indiai , partokig. De cso-dálatoa módrj a harminckét hajó fölött napsugaru, csendes idő őrködött Az áruval megrakott drága hajóraj baj nélkül ért a kikötőbe.
A harmadik cuk annyit mondott :
— Uram, két hét óla özvegy vngyok.
— örves y vagyok J — ujjongott irigykedve a nagyúr. — Te vsgy a legboldogabb. Tied.a gyürü.
A jóbarálok haza mentek a arab éjaza-kák csillagos csöndjében álomra hajtották fejüket.
Máanap délelőtt a szerencsés jóbarát megfürdött rózaavizben, drága ládikóba lelte a tőrt meg a gyűrűt, felrakta a szőnyegei a legszebb Öszvérére s elkocogott blzonvot Kssszim nevű f\'luvégi szegény emwrhez, akinek volt egy Oülltár nevű, elég csinot leányt. .Lejeritelte a szőnyeget, rárakta a lórt meg a gyűrűt t Igy nőit:
— Széptéget üüllzár, elhoztam neked t világ legizebl? lőréi, legtztbb szőnyegéi ét legszebb gyűrűjét. Lágy a fdetágtm.
fv ctoNr IiUIk lilntlt
- Saját iuddaitóaittfL —
Bortdmu halállal mull kl t harcai cten-dőrőrt egyik csendőre, aki t Dtán partján teljesíteti szolgálatot
Pakk Jánoa, a barcsi csendőrőraMe beosztott csendőr egy katonával laljetllett szolgálatot, A csendőr te s katona etka-landöstak egészen a horvátországi krisni-cai uradalomig, a Dráva partjáig. Ide érve, a Drávában egy csónakot pillantottak meg A csendőrnek kedve támadt a csóoskázáara. Beült * csónakba ét a megáradt Dráva vizén befelé evezett Már körülbelül 40 méterre jutott, amikor kifáradva, a csónakot nem tudta irányítani ét igy u elkapta u ár te iszonyú gyortuággd vitte, sodorta magával Igy történ\', hogy S .csendőr u egyensúlyi dvetdlvé, kibukott a csónakból. Az ár elkapta. Egj_Jdaig viaskodott a hullámokkal. De hasztalan volt. A köveikető pillanatban már eHeniették a hullámok: Pakk Jánot csendőr a bullám-tjrban lelte halálát
Mikor a^ ketont látta, hngy a csend&r i víz alá merült, segítségért kiáltott A tegélyktáUásra u uradalom több cselédje a veszedelem színhelyére sietett. Ceónakra üllek te keresték a csendőrt. Meg it találták, t partra vitték, de már nem volt benne élet. A szerencsétlenségről jelenléti lőttek a barcsi szolgabitói hivatalnál, mely Utzállt a helyez iné re te megejtette u or-vutteiidőil vizsgálatul:—
Egy úrinő tragédiája.
\' r Sa]U tudóaltónktóL - , Megdöbbentő szerencsétlenség történt Apáca községben. Egy ottani időé urlnő kis öle becs kéje megveszett, megmsrts as urlaőt, akin kitört a vesse!leég te aag-matia uokat. akik körülötte voltak. Anitán, hogy kidűhöngle magát, öttzeetetl ét meghall.
A^nem mindennapi szerencsétlenségről ezeket jelenti apácai ludótilónk.
Tischu Jánot apácai pottamester hetvennégy esztendős Ideaégének troli egy kedvet kis ölehecskéje, amelyet at úrinő állardóan a nobéban tartott t vtlóeággál becézte n kis jószágot. A kutyácska néh hány héttel ezelőtt megbetegedett ét vérben forgó szemekkel feküdt Az öreg úrinő gondossá ápolta a kutyát ■ te a nyakán lévő sebet naponta löbbnőr is kötözgette.
Kát héttel ezelőtt, amint az qfjnó at öleb sebét mosogatta, a kutya dühösen ráugrott te a kezét tö)>b helyen magba-
lÉritb
ISglfilL_
A posiamesternó nem nagy gondot fordított a kezén lévő harapási sebekre, amelyek rövid idő alatt begyógyultak. Néhány nap előtt azonban kiujultak a sebek te most már fájdaimaaak voltak. - De még akkor u gondolták a postán, — bogy komoly baja van Tlacbunénak. — Nem gondolták, bogy a kia kutya veszett volt te u urinőn it I veszettség jelei kezdtek mutatkozni. Tegntp délelőtt ugytnit már nagyon rosszul volt Tischuné. De orvott még mindig nem hiuttak hozzá, mert nem gondolták, hogy komoly baja van. A betegeskedő mairónát meglátogatta egyik baráinője, egy apácai úriasszony, továbbá Bonomi János apácd gyógyueréu fia, akik érdeklődlek as úrinő baja iránt Ugyanekkor a szobiban voll az apácai postahivatal egyik kezelőnője egy 18 éves leány is, aki ápolgatta
főnöknőjél.
Egyszerre esik sikoltozni kezdett Tischuné, hadonászott, htrapla a kezefejét, majd a vendégeknek rohant ét megharapta, megkarmolta azokat. A gyógyszerész fia, a poitáskliaiszony ét i beteg auzony barátnője sulyoi sebeket szen-vedlftk ét likoltoivi menekültek a szobából. A szerencsétlen urlnő utánuk sksit rohanni, dts.-á küszöbön elbukott át holtan terüli tl földön. A megmárt három egyént mi tőlnállllották a budapesti Puttur Inlétdbs, Állapotuk tgg*stló.
Még ma afttvaxMk.
—- sa|> mmuu intiiiiiaMu -T" Budapest, juniut Iá
Látu érdeklődé* várja a aa kaadMöu főrendiházi ülte eredményét, bár u u eredmény kétségtelen A főrendek túlnyomó (Msége IgmM Ma a Uraatey\' h Tksa\'^lsivátt gfój eljárását, aattyet megteremtették Magyarország dohra rendjét ét meg fogják tartatul békéjét is, F PbOHttl kötökben élénk dlilanaM tárgyát képezi te különOua a munkapártiak köftltt éMnk aegelégadéet kek a Mrűdlkái elnökének, gróf Ctáky Albinnak tegnap ette tett nyilatkozata, amelyben igen aagy el Ismerét ének adott klHrjesésl Tisza itátti, valamint aton aéuténak, hogy ha mtjd meg tagnak higgadni a szenvedélyek, mindenki tl fogja itaerni, milyen hasznot munkát végzet) Tisza,
Á főrendiház kanalai, padtorei ua-tolva. At oméghte előtt cuk s rendű rendőri őreaamek posztolnak, csendőrök, katonák teh>l s«n láthatók.
Ctáky Albin gróf agynegyed 10 órakor nyitotta meg u Ülést. Elparentálta Huszár Károly béről Vésscy Sándort te Ptrcaák püspököt, bejelenti, hogy a király Popo-vjca Sándort i lőrendlbáz való tagjává kinevezte te bogy Ttmra Taxis Egon herceg vagyoni képesítése megutalt. Jelenti, hogy a mai napirenden a véderőjavaslaiok szerepelnek.
Ezután előterjesztették i bizottsági jelenteteket.
Dessewffy\' Aurél gróf etőterjaadl határouti Javaslatát arról, hogy a lörvényja-vatlalokat küldjek vitet* a képdadő-
httnak.
Emuik Kelemen Orőmmd fogad a a javaslatokat te öt01 at obstruktío letörésének, smivel egyszerre felnabadul u ország gazdasági élete eddigi nyomasdó parlamenti terhe alól. *
E percben Csáky Albht grófot múló rausoMt fogja d s te elnöltí székben Jáeika Sámuel váltotta taL
Ernusífl Kelemen butéde\'további folyamán blvatkodk Királyi Pál egy pton-üáslis, mely iibihi mlntlan liafflB munkálkodnia kell a nemzet ét a korona egyetértésén. A javaslatot örömmel meg-ssBMsu.
Héráik József gróf a javatlat ellen bénái te ut életen ttmaaji,
Optrk Ferenc ev. püspök elfogadja a javaslatot, mert annak vtuukNdésáre nem Iái okot.
Zkky Tivadar gróf azi mondja, bogy
neui tzabad | MMilitáritlTnMlll II HrelWaMw liárifent ___
Zsilinszky Róbert gróf igen nagy hatással szólal fel. Hlva\'kozik kz obtlnikdÓ káraira t szerinte\' junius 4 ikének cuk hibája van : az, hogy nem előbb történt Tisza oly nagy fia a nemzetnek, hon róla a történetem hálával fog megemlékezni. Ha Lengyelorazágnak Tina tatvánji lett volna, nem jutott volna szomorú sorsira.
Prónay Dezső báró n ellenzék nempontjából női a ja vattaihoz.
Általános figyelem te érdeklődte kö-z -pétié szótalt fd Lukács mlnitzlerélnök. Cuk arra szorítkozik, bogy bizonyos aggodalmakat eloszlasson. Nem Igu sz, hogy törvény, volt házszabály tértét lőrtént Az 1848. évi 4. törvénycikk tartalmazu a Ház lanácakoztei rendjének kardinális alapelveit s csupán ut rendeli el, bogy meglegyen a Ház tanácskozási rendjének nyilvánossága éa a többségi elv érvényesüljön. Ez a törvénycikk u elnöknek direktívákat ad a csend te rend fenntartására vonatkozólag. Ezeken kivűl a házelnökségek mindig belátásuk szerint In-tézkedfek Kijelenti, hogy most temmifdfc korrektúrára sittet tzüktég. mert ha aoat a kisebbség állal terrortaáltelni hagyjak magunkat, akkor a házszabályok karrika túrává aűlyednek. Ha e méltóságos testület, mely a konzerváliv erők leiéit mé-nyeie, most visszaküldené a javaslatokat ezzel olyan parlamenti anarchiát teremtene, mely a külföld előtt ia roeu színben tűntetné fd a főrendiházat A javaslat elfogidáiát ajánlja.
At elnök uűnetet rendelt d, mely délután fél 3 ónkor még tart.
1912. junlus 16.
ZALA
B. oiim
Lapzártakor.
A főrendiház Oláae saját- tudósítónk távirata. —
Budapest, junius IS.
(fekaelt d. öl Hl s önkor.) Lobiu miniszterelnök beszéde után tíz perc szünet kovetkesett. AnHán beszéllek Matznei Béta ronel enségi szempontból, Salánszky Gyuu i kornUnrt védi. Igen nagy érdeklődé* kelleti Vtnrik Böa, • Ur. kúria másodelnökének felszólsláss. Kijelenti, kap maggjflaniláw szerint a ktpviseii-házban semmi jogsértés mm töitént • igy a javaslatok tíjogadásn ellen fal tzempnntbál kifogás nem teheti. A Jmriaiot elfogadja. (AttaUnoi tetszés.)
Délután 4 makor az Ölést öl óráig felfüggesztették, bogy a főrendek megebédelhessenek. ValóuinO, begy a szavszás még ma megtörténik. A kormány többsége kétségtelen -
Hírek a politikában.
A képviselőház munkarendje, — Saját tudósítónk teltfonjelfntósft — Budapest, junlui 13.
Illetékes fonálbői jelentik; A kormány a képviselőházat junius végéig szándékozik egySU tartani. A főrendiháznak a véd-erőjavaaiatok elfogadásáról szőlő nunou-ealamiat sa uj
Olésszskslakulási formalilásainak elintézése után s kormány még le skarjs tárgyalni a vármegyei tisztviselők stítnsnndaéséiőt,-a városok állami segítségétől, az egyenes adótörvény reformjának életbeléptetésből szóló törvényjavaslatokéi, a két a/onejavas-latot és számos kisebb közjóléti javaslatot,
A budapesti ügyvédi kamsrs a kormány- mellett.
Budapest, junius 15
A budapesti ügyvédi kamara válaszmá-nya a kamara közgyűlését junius 22-re tfltte ki s ezen s parlamenti eseményekkel is foglalkozni rag. A hangulat a kamara körében az, hogy a Közgyűlés helyeselni fogja a kormány eljárását
* QyermekelŐadás jótékony célra. Mint a Zala megitta, vasárnap délután gyermekelóadáa lesz, melynek jövedelmét a gyermeknapi ^jövedelembe > fogják csatolni. E fairünkké)) kapcaolgtban konstatáljuk, hogy a rendezőségnek ez a aaép gondolata, mely a hannseai a kellemessel akként ÖssasMti, a legáltalánosabb tetszéssel találkozik. Hisszük, ka m előjelek aem csalnak, kogy a nézőtér ez alkatommal felisdetj tele lesz érdeklődő és gyönyörködő gyermekekkel, akiknek gyönyörűsége szoknsk s gyéreiteknek fog javára baaznára szolgálni, akik viszont nem lehetnek jelen aem ezen. .sem m|siAe színi előadáson.
_ \'" . H \' t|| ...
íiijritititMiijtlNlíiik
Idöjöslás.
(A mttaorologtal lstét.1 HssMssJ
Budapest, |umus 15.
Változékony, dsáUsndótn enyhe idő várható elvétve csapadékkal éa néhol zivatarokkal. Déli hőmérséklet 19-8 *C.
Gyilkosság vagy Öngyilkosság.
S eg d, junius 15. Takáts Lsjosné, a városi főptnstáros neje legnsp eaie hirtelen rosszul lett, de mielőtt orvos érkezett volna segítségére, itebény-pere mai meghalt. A rendőrkapitányság tilokzstos-nak találta a főpénztárosné halálát és ezért ielbonéolását rendelték ci. Az orvosi vizagálstnál sok arzént találtak a hirtelen elhunyt úriasszony gyomrában és beleiben. Szigora vizsgálat indult meg aziránt; vájjon bűntény vagy. öngyilkosság áldozata-e Takács Lsjosné.
Kovács Gyula állapota,
Budapest, junius 15 Kovács Qyulával, a Hcrciel-szanatóriumba fekvő képviselővel ma délelőtt közölték s vádanáca határozatát, mely jóváhagyta a képviselőnek a vizsgálóbíró által elrendelt fogva-lartéaáL Kovács megnyugvással vette a hitt és flrtll annak, hogy nem szállítják még el a rabkórházba.
Színház.
Heti aiAsor:
Szamba/: Bőregér, nsgy operett.
Vasárnap d-n.; A sziklához láncolt királyleány; QyermekelŐadás a nagykanizsai Patronáaa-egylct és s Népkonyha javán. Este: A kis cukros. (Halász Ilonka búcsúja a színpadtól.)
Hé;ő EszemadU. (Vielliebcher ] ben 300 eKgüáa én opereiiujt
Kr¥ Shakrspeaje; Hamist.
Szerda: A cigánybáró. Strauss híres operettje.
Csütörtök: A hüdénség iskolája. AVig-színház újdonsága.
Péntek : Eleven ördög. Konli József operettje Repriz.
Szombat: Az elvált asszony. Fali Leo operettje. Repslz.
Vasárnap; A bor. Qárdooyi híres parsszt-története.
• A kis cukros. .Ez s legkedvesebb saaepein.* jelentette ki tegnap Halész Ilonka s Kis cukros előadása közben s kulisszák mögött ácsorgó újságírónak. S a következő pillanatban elhangzóit a végszó éa Magyarország legkiválóbb naivájs rohant ki a színpadra tomboló közönsége
elé. Halász I ónkéról bajos lenne még valami ujat mondani. Aki nem volt olt tegnap este az aié.iában, annak csak annyit irunk, kogy képzelje el, mint látszhatott Halász Ilonka legkedvesebb szerepében, ba már a többi szerepeiben ugy játszott, bogy nevét örökké feledhetetlenné tette Nagykanizsa szinbázbsjáró közönség ■ előtt. A gyönyörű előadás falrengető aíke-réből teljes mértékben kivették még részükéi Zalay Margit, Sípos, Majlhényl, Som-lár, Izsó és Turáczy. A Kis cukros óriási sikerére.és srrs való tekintettel, hogy tegnap igen sokan jegy nélkül vollak kénytelenek visszafordulni s pénztártól, s közönség nsgy tömegének kívánságára holnap, vasárnap este nem a „Rossz pénz nem véss el," hanem a Kis cukros Isméilése következik. Ebben s remek sserrpé-ben búcsúzik Halász Ilonka s ksnlssst közöeaágtől ás egész ssinl pályájától, matyen oly sok babér termeti számárs
Haasnaijon Pallar-téla Elaatluldot éa Fallar-téla Ktaapllulákat, ma-lyak agyadOH kSaaitöJa Pallar V. Janó udvari gyógy tzartaz, Stu-blea, Cantrala 128 as. (ZSgrtbm.)
I. AFclíer féle Elsalluid saját UpSl falatunk szerint I. jdatomceillapitó, gyógyító,gyengeséget megszüntető hatás al Hr, gyorsan és biztosan gyógyít csúzt, köszvén t, Ideggyen-gcséget, oldatszurésl, rogyatást, influenzát, fej-, fog- és derékfájást, tsábát, bennlisr, •zemlájást, migrént, sok itt meg nem említett betegségtől megazabadiija a* embert A Felter-féle ElaafluTdot, rekedts- g, nátha, mell- és torokfá|ás és légvonat, vagy hüléstöt" eredő Bajok ellen la piratlan gydgyslkrrrel használják. Valódi csak ugy, na minden flveg a „Felter" nevet viseli. Tizenkét kis \\agy hat dupla vagy két speciális llveg bérmentve öl korona II Továbbá tudomására .óhajtjuk In tnl, hogy az emberek ezrei gyomorbajok, gőrca, el-vágrtalanség, vrsaegé., hányast Inger, tusa-szültél, i.lMlőtféa, nufl.dtséir, dugulás, aranyéren bántalmak éa különböző eillést-léal zavarok ellen kitűnő és lilzlos alkerrti használják^ Tsller-féts Haaha|tó Rebarbara-glsaeltbláksi 0 dobos bérmentve é korona, óvakodtunk azonban utániatoktól és «l-mssaSna miadtn raadaléat gondosan
iiikr T. Tni iflifuvHiiil iiMu.
l\'anlrata 119 a. l\'*Kr»imn«j«|
Orv. Oombács jőzséfné szül. IQugsr Szeréna a saját, ugy alulírottak éa számos rokóasi nevében mély fájdalomtól megtört sziyvel jelenti s felejthetetlen jő férj, vő, testvér, sógor és rokon
ünUti ]lBtl inik
1912. évi junius hó 15-én reggel 5 őrskor, életének 40-ik, rövid, de boldog hásasságának 4-ik évé-bed, a haldoklók szentségeinek ájatos felvétele után történt gyászos elhunytát.
A felejthetetlen drága, hamvai folyó hó 16-án délután 5 órakor fognak a Teieky-ui 5. sz. gyász-házban a tóm. kath hitvallás szertartásai szerint bcszcnleketni és s rőm. kstb. sírkertben ötök nyugalomra helyeztetni
Nsgykanizss, 1912; junius 15.
Áldás ás béke poraira T ~
Hartos VlflczSn? auT DoabómHoail-lla. Gombóca Antal é» oéje, Oombdcs Kornélia, Qombdcs jáno., Gömbőcs Fett\'"iMtyércl. — Oav. Klngi>r JÓaaetaé aayóas. — Marton Vincsa -sógora, siar
HÍREK.
— A városi drágásAgl pótlék kiutalása. A legutóbbi várost közgyűlés szavazta meg Nsgykanizss város dijnokai-nak, rendőreinek és hivátalszolgálnak.. a 15 százalékot drágasági pótlékot, melyet az 1912. évre közös kérvényben kérelmezlek. A tegnap délben tartott városi tanácsülés .utalla-ki- a dtágaaági pótlékot, mely a kérelmezők egy évi javadalmarásának Uze<t\'\'-i százalékát Irszt. A drégs-■ági pótlék részesei nsgyobbrésst már ma felvették kis pénzeiket, melyre oly nagy szükségük volt. Ez s kiutslás volt egyszersmind s városi elöljáróság tegnspi tanácsülésének legfontosabb, mondhatnám egyedüli közérdekű tárgya, amelyen kívül csupa gdminiszltsliv folyó flgyak tárgya-lása töltötte be a tanácsülés).
— Saemélyl hir nr Kónig Imqwos. ltgl * a Frankfurt am Main melletti Marburgba utazott tanulmányi eéllal. Rendelését julius 8-án kezdi meg ismé}.___
— Esküvők. Az elmúlt héten házasságot kötötek Nagykanizsán:\' Qombot
— Jultutban K inak a tnrsgáaski A betSgymmisztet ma isndrtstst s 48 gyalogezred hadkiegészítő P**s noksigához a utasította, tegyen mag den eiókénűieárarra, hogy jullu «Ma msgterthassék a simáig* Asarl ló tás ki a terminus! julius végére, mert köabssstt as smtás fdő(záka ás az aratási mnH> Iátokat nem akarják s iiiiiiiásssl Mg* zavarni. Tcnáeaeteami, a sorozást as a| védcrőjaráalkt alapján kívánják < megtsr-tani,* mely tzerint Magysroaaalf 136.000 ufoncoi állit ki. \' * "
— Ojáaarosat As elmull héten elhunylak Magykanireán : SsaM Márta 2 Hónapja, Perger Ferenc 6 hónapos,• Hoí-váih Erzsébet 3 hónapos, Sctwtt Adolfné srQt. Schmldt Lujza 47 éves postsiet-ŰRielő neje,\' Nagy Péterné aiB, Kerkaí Terézia 60 éves naptiámoanő (Srcptínek), Qudllti\' Eri^bei I hónapos, Némeih Antal 78 éves koldus. Marics Ferenc 24 éves földműves (Bsgolaaánc), Snbó Ferencaá Szüi I iirn<*r ikona.64-<vM napssfceoartr* Németh Eriiébe1 34 éves i apazámoaaA (E:\',i:rrracta), ösv. FAbus Józ«efné szQI. Vízi Boihála 76 éves k>\'dut>s«zooy, Ncmr\'h Antal 6 hónapos és Gombócs József 40 ávwi mé»zároa.
— Változások az ip iilajatromban. A városi tanács tran.pi tanácsülésében adou iparengedelyi üttst Károly borbély
tde|üleg lörölio a lanáca a nagykanizsai iparosok lajstromából Fiiks József méssá-
bassSa*
Lajos földműves (Dióskál) Velük Rozáliával. Ksrdos jakab kereskedőt, á^ud-p^) Krausz Elvirával, Fehér István cipízz Horvátit Katalin yaiióiiOvel -éi Tus ftntlt vincellér isk. igazgalá (Tapolcánl Kflrmmdi
Annával.
— A Vötfls groi halála. Nemwiami szenzációs gyilkosságról ván Itt szó, halálos szerencsétlenség sem történt, löt volls-képpen nagyon örvendetes, az a halálhír, melyről referálnunk keli. Haldoklik a gróf, a vörös szakállú gróf, a ponyvaregények bőse, akinek érzelmes (és buis) históriáját snnyi cselédleány, de sok jobbfajtájú ember is csak ugy fsits hosszú éveken át. A rikító födelű, öt vagy Uz knjeáros füzetek, amelyekkel valamikor nagy sikerrel árasztották el sz országol, kezdenek már kipusztulni, amint egyre inkább nemesedik s közízlés. A kipusztitáiban a vörös gróf és társai halálában kétségtelenül legjelentősebb része van Magyarországon s Tolnai Világ lapjának. Ez a nivós, képes folyóirat kitűnő olvasmányt, tömérdek érdekeseéget ad, anélkül, hogy rém-\' rs|gény nívóra , sülycdnc. Miután pFdig példátlan eredményi produkált az általi kindolt Világiöitinclemmel, mosl m-jR na-gyobbszabásu ajándékkal lepi meg -előfizetőit, még pedigAgy örökbecsű holmival a tudás forrásával egy nagy magyar lexikoh nal a Tolnai Világlapja előfizetői Hústartalmú, nyolcvan oldalas hetilapon kívül külön csekély 3 koronáin egy-egy hatalmas, hatszáznegyven oldalait Irxikonköietct is kapnak. A gyönyörű vállakózásnak ö««résén huszonöt kölete. le-z, a sllrll uöve-ccit kívül legalább harminceaer képpel. Grde sa,- hogy bár csík folyó év december 15 én jelenik meg ezen Lrxikon el«ö kötete, az érdeklődés máris oly óriási, hogv as uj elöllreiők tömegesen jelent-keinek, nehogy ollöfn pompás keavea-ménylól rlnaaenek, M tt Ot ráülünk, nem-cssk si előfizetők, hanem a kik arámon-kint vsszik a lapot, li hotzá|uihalnsk s munkához.
ros és heniesmestert. aki Üzletét telvén, iparigazolványát a tanács bevonté.
— Öngyilkos legény. Vsrgs József -21 éves legény, kl egy rokonánál yolL. Sárvárolt látogatóban, tegnap reggel fel-akasztotla magái él meghait. Uyofyüba-tallan betegsége kergette az öngyilkoa-ságba.
— Megint működik Falcs Józaef. Faks József neve ismeretes s kanizsai ujságdlvaaó előtt. 0 volt az\', aki a legutóbbi kaiacaony eaié|én Kiskanizsán agyonlőtte a szomszédját Deutack Sártdort, amiért az eskDdtbltóság bárom évi bör-tönre ítélte. Faics ss Uélet ellen aemmi-
|aaaszal éli s anaak jogétőjué válláig a törvényszék kétezer korona kaució elleneben szabadlábra helyezte. Must siutibsn aligötiBem véget ár Fsáai József amúgy is csak rövid időre szőlő
ír
szabadsága, mert a veszedelmes emberből tagnap est* megint kitört fi indulat és megsiuri egy embert. A Vaskapu vendég-lőtnm mnétir^i. ffia sz este nisáji Imm borbélysegéd kél társával itldagáll.
j^-f-VhriM^~ nfilR r Fttes^_
megérkezell. K.ssé ittu volt, s ariaá ilyenkor rendszerint tenni szokta, kötekedni kezdett. Erutlal a borbélysegéd volt a médiuma, akti sértő kifejezésekkel illetett. Ez eleinte feleselni kezdett Faiccsal, msjd fizetett és elment álig ért azonban ki az udvarra, midőn Faics mellette termett és bicskájávsl mellkasa felé döfött. A megtámadott-ember szerencsére még idejében védekezésre emelte fel bal karját s igy a szúrás csak azt érte, mintegy
pontpaőiMmwfy
8. oldal.

tÖ12. Janiit* 10.
Az 0n gyermeke nevet
lu egészséges; hanoii)* óért a bőrápolására a legjobbat, csakis a atámoa orvos éa szülésznő által ajánlott „Babymira-créme" gyermekkenőcsöt, mély axonflal fájdalom cslllapitólag hal a kivörösödött, nedves, IsMOr-. aött éa feltört bőmét, mindenféle bórklülésnél éa ótvaraál Felnőttek is kittnő eredménnyel használhatják Bőrkiütéseknél, feltőrcdézelt\' bőr, hézdurvuMa és lábizzadáa étlen. Vigyázzon minden doboznál a , Babymira-críme\' névre és utánzatukat iitsjtlsau vissza—Kaplurtó minden gyógyszertárban. dobozonkint 60 fillérért vagy magánál a kesii-tŐoél Brodjovin H .Zrínyi\' -hez címzett gyógyazertárá-haa Zágrábban 8562
6 centiméter hosszú sebet ejtvén azon. ftfct az eset után elpárolgott s helyszínéről, a megszart ember sebét pedig dr
Oedz Lipót rendfirorvos ösazevams ^ tö«v^esllé« helyett)
randőrszobában, hova Nagy Imrét vezették A megszurkált borbélysegéd panasaát jegyzőkönvbe foglalták, amit átteltek a kir. ügyészséghez; Valószinfl, bogy az eset befolyással less arra, bogy Faics tovább is szabadlábon maradhat-e.
— Ragont borjúlábakból. 4—6 puhára főtt borjúlábat a csontoktól megszabadítunk, a húst erős, fejér vajas mártásba lesszflk, citromlével és szarecatn-tHhgl fBsaatiatgt jól fetfatoüjuk II in
csepp Msggi-fcle ízesítővel megfinomit-luk, a mártást 1—2 loláa sárgájával eie-
— Eljegyzés. JMn Qyuia Nagvkani-aaán eljegyezte Bergtr Ilonkái, Berger Arnold leáryál Budapestről. (Minden U-
ÉvzárO vizsgák. A naaykaniaaai kereskedő tanonciskolában az I. osztály Tiisj\'tjál Inaiul 19 fn 5. a II. ia III. osztály vizsgáját 20-án 6 árakor tartják meg.
— Máriakép az erdőben. A somogy-megyei Szentjsksbról a következő levél érkezett: Tekintetes szerkéw\'ö ur I Ama alázalos kéréssel fordulok Önhöz, hogy legyen szives becsei lapjában fölhívni az illetékea hatóság figyelmét arra, bogy miJöpéntk Szentjakab ás Sántos község kőzőil eilefUIŐ atlSlnni.
— Amatőr fényképészeknek I Az elismert legjobb szalon- áa utt fényképező ké-azOMbck. Uj tetőim ulhaüan pillanat Wvé-teite szolgáló apparatuaok, valamint bármely aa Ossses fényképezéshez szflkaéges eszközök kaphatók: A. MoO csász. és fik. udvari szállító cégnél (Wien I. Tuchlaubsn 9.) fényképészeti kOMoleg<sségek raktára Alapíttatott I8M Kívánatra készséggel .kOldi meg nagy képes árjegyzékét B
— A lagMsalmataaM natvéa aégat fccresa&k fél óra <s niemltííg bcrtsáHlaánát, Szar.is szálló é ületbcn, javítást szakértelem-, rnd Seinházl gukter 7 koronától 30 kofuuiU;, Uvkktr kölcsönbe 40 filter.
SPORT.
luk,
rk. főtt karfiól-darabocskákat ;és fSs-vagy sózott nyelvből kockákat szó- I runk bele s tálaljuk
— A fővárosi átutazóknak legalkal- j maaabb Acél .ExeMor Szállodája\' mind- j két pályaudvar közelében: Budapest leg- i ujabb és legmodernebb szállodája. Villa-mos közlekedés minden irányban. Szobák \' angol reggelivel naponta már 5 koronától I kaphatók.
MESTUe
■ gyermeklisztje
vízzel felfőzve csecsemők gyermekalt. valamint gyomorbajosok
rég bevált tápláléka ŐOJréá*At/uéfá/va/
At /*nr<u//ip tyánárj.
Tiszta alpesi tájat
tartalmas*.
—\'fi^ii «nntnna. —mtndas aváavozertAi-bori aa
SrogrláSaw kapKati -naplitua ugyanott
fanatikus kishilO azt
hogy olt az erdő szélén egy görbe fán megjelent s Száz Mária képe. Azóta százával zarándokolnak oda a nép gyermekei. En ia elmentem löbb jó barátommal oda. Itt az a meglepetés ért bennOnket, hogy vsty 4—5 ezer ember tolongott ez ultest-tep. Természetes, hogy mind a görbe űhoz akartak jutni, amelyiken állítólag Szgz Máiia képét lállák. Ebből olyan lumuliua támadt, hogy az emberek egymást taposták, j«jgsttsk, kiabáltak. Mr.jd egy éles hang eiaiviioltá, hogy „ilt a SzOz Mária" és ha mi elveszitjgk jó barátommsl a léiét jelenlétünket, bizloaan mondom, bogy löbb jtis\' leánygyermeket \'sszetapoenak. Midőn szerkestló ur szívességéi előre is mettkö<zönöm, vagyok
téljes Uuielatlel. Vitamy Vsndsl---
- •<- A hálószobák réme, a poloskák kiirtása eddig a lehetetlen dolgok közé tartozott. Mióta azonban á~ .Löcliaei Clmezin-nel" történtek próbák, beigazolódott, hogy a Cimexin hatáss folytán a peték rögtön kiszáradnak Néa többé ki nem kelnek. —A Cimexin mindenütt használható, szöyetet, ~ butul, falat vagy festést nem piszkit; nyo mot, vagy foltot nem hagy. — Moly ellen FgyPtlIHl ■ Mralrtár Beik Gyula , Saivator\' gyógyszertárában
= A Kaposvári Testvériség Sport-Egyesület vasárnap, s bő 16-án vendégül látja Kaposvárott a Nagykanizsai 1 orna-Egylet footbalicsapaíát. ltjaink nagyban készülődnek sz ú\'ra a mindent elkövetnek, hogy első \'vidéki szereplésük sikerrel végződjék. Közönségünk osztatlan érdeklődéssel tekint a kaposvári mérkőzés elé, mii leginkább bizonyít az, hogy a cupa-tot nagyszámú sport barát kiséri Kapót-várta. — A Tornaegylet a következő összeállításban szerepel:
Schreiber Lőke Schlesinger __Tahy \'Sierb _> Kertész
Varp Ksnts Némstfi Tólh hnrp hírt terjesztette, "
Örömmel lá\'juk, bogy a Tornaegylet football inlézőaége megfogadta a mi lattá-csunkst. és Schlésingert meghagyta új" posztján, hátvédnek. E helyen sokkal érvényesebb munkát fejthet ki, mint előbbi helyén a csatársorban. Varga beállítása is szerencsés ide, de reméljük, hogy Szerb Kantz és\' Tóth is teljes tudásukat érvényesítik. — A Tornaegylet első kirándulásé rél hétfűi lapunkban számolunk be.
Qabona-uzlet. ,
Távirat-Baéapat, junius IS Készára-üzlet i ■ V illosatlan.__
Nagykanizsa.
Ifóptakorékpénzlár Részoénytársaság nagykanizsait
rel|Men befizetett alaptőke Í300000 korona tartalék tőkék 100,000 korona. Elfogad tartalékbetéteket
nettó 5Vos kamatra.
R kamatadót az intézet fizeti.
Visszafizetés 10.000 koronáig bármikor azonnal, nagyobb 5ssze-geknél egy-két napi előzetes bejelentés alapján történik.
py Felmsmméátal dl) nem anátmlUssálk.
VáBÓ-leszámítolás, törlesztései- és egysirrt jelzálogkölcsönök, folyószámla- és lombard-hitetek s legkedvezőbb feltételek mellett engedélyeztetnek.
jKz intézet szerződéses társa a
Mtp országos központi takarékpénztár
|tf nmját f hál 4Q milllIá garasa*,
amely összeköttetése révén a Néptakarékpénztár ügyfeleinek o legnagyobb ilúnyöket nyújthatja.
Határidő-üzleti Bum 1912. okt. 11.33 . lilll ápr.—tnSS" Rms . okiőbérre 947 Zab \'. októberre 9.11 Tengeri 1012 jun. 8 86 . jul. 8.93 -ftcpcc 1912. sog. 18.) 5
A legjobb
és legolc^bbb
Jpg\' kanybal wsMaiK a
ajfej \' a. karaaatcaMlacaal. HB
Í Néhány csepp ryvnge leveaeknek, mártások- B* nak főzelékeknek -stb. Sj. azonnal páratlanul fi-nom jóizt ad. M
MintaSvrgfcske 12 i ^B B HimlHii na Mali i H »
aaoa Mthia * mmim MM«aM<Un.
VRl *hi Mm
Előkelő biztosító társaságnál megbízható, ügyes
Í^ZtETSZERZŐ
fix fizetéssel alkalmazást nyer. — Ajánlatok benyújtandók: Nagykanizsa, postafiók 20. B703
Takarítónőt
keresek. — Cint a kiadóban.
FelelÓgszerkaztő: NAOY SAMU, | Sfiil_
Rácz Sándor SSXÍfe
dapesten, a Dunaparton, az Országház mellett, közét a Margitszigethez (V. Személy-nők-utca 7. első emelet) elemi-, közép- éa kereskedelmi Iskolai tanuló számára. Az Intézet közvetlen közelében vannak az V. ket—állami—főreáliskola és főgimnázium, I keresk. akadémia éa lelaő kereskedelmi | Iskola, fővárosi polgárt és elemi iskola., -j ElaórendO állami éa fővárosi közép- és ke-I reskedelmi Iskolai taniwk Nemet, fcands it I angol társalgás. Zene, torna, sport. Magán-j tanulókat legbiztosabb sikerrel készít elő az I intézet Akad. és egyetemi hsllgatók azá-mára külön pensió és jogi szeminárium. | Prospektust tzivesen küld az -
__Igazgatótág.
Igazgató i BOROS;
llllllllll
Egy teljesen uj fűszer üzlet berendezéssel és az
árukkal olcsón azonnal Ufcl\'SZ Soma CSST eladó József főherceg-u. 61. SíJSS
lllllllflll
betoa, vasbeton hidak épttésát, aszfaltozását. Mozaik, granitto terazzó-burkolatot, színes metlacbi éa cement-lapokat a legszebb kivitelben készít Minden méretű beton-csővek és cementzsindely van raktáron. 8638
ALT Es BÖHM
NAGYKANIZSÁN, Városház-palota. ■■
Rendkívüli harisnya-ajánlat 1
Megvettük a bécsi fővámhivatalban egy ckemttifari gyán» kővetkező áruit:
600 pár nSt harianya, divat, ajour, flór és himezve 600 „ férfi M a ■ a a •
Egy pár árat K 1.10, Hat pár árat K 6 800 pár gy«rntek nockarli, flór, divat és hímezve
í—5 szám 60 fUlér. - 6-10 szám 80 fillér 300 pár fehér 50 cm. filei keztyü I pár K 1.10.
\\m. junius 18.
ZALA
7. aMU
M és friicft fiUií
Acélredőny, faredöny,\'vászon redftny, napellenző, ablakszellőztető, m, kir* szat> „Hungária" ajtócsukó és színházi vasfüggöny gyártmányai a legjobbak!
1 —~~ ...........i y, ír ■ .i ■■ .. & J T"** wa SJv •
Újdonságok kertisátorf kávéházi ponyvát és szabadon álló napellanzA-szerkezetek&n.
Sttrg öoycmizzi i kdiarhtt Budapest BUDAPEST, VÜL, lOs/aludy-utcm* Se. m TsIWw 21

Egy jó karban Itt A 30 holdas szántóföld, t0 hold rét, 4 hoki beültetett sxólű, Mi Mi telekkel, egy jó forgalmú illettel azonnal ru
BtrPMDÓ.
Bővebb felvilágosítást ad
Holczer József
tulajdonos — Foloőhshót
900 koronát
flpgisl annak, aki Bartilla fogvtzének használata mellett, üvegje 10 HU, valaha ismét fogfájást kap, y i adja bOHÉL Bartilla-
— Kaptató Nagykanizsán minden gy* gy-stertárban, különösen GeUcb éa Qraef drogériájában Városház palota. Csakis .Bartilla* fogvis Kitudd. Hamisítások be-jelentése Jól jutaimaztatlk. 8362
n
Egy OKOS fej
minden atkakmrmsl
lr. kbr suliim basztílja.
Ara 12 fillér. Teifnen ht^ténikus, orvosok által . I ajánlóit élesziőpótló.
Mifilütl Aitll minden téask nagyobb,
luitm m UTanyiuuia lawainuvr mi. Dr. Qether-We Vaníliacukor á 12 /. A legnemesebb flSMii minden tésztának, fcakao éswa, csokoládé és krém, kuglupf, luk, psdüiiig éa tíjíztn, további "tiiTom vagy porcukorral vegyítve misdennemü sStemény behintéeére. Pótol 2—3 csö ve-oitiát Ha félcsomag Dr. OETKER VAN1-UACUKROT 1 kgr. cukorul keverünk és sbbói.l vagy l taáikinálnytt l csésze teára öntünk, ufy egy kitSnó arómáju, teljes italt kspask.
stttfrpota és Tiaüiscukw^s
mindee fOscerkcreskedésben stb kapha ó. ~—rananonr--—
«ag mellett van. Receptgyűjtemény ingyen.
Kspdsté NsgySiaiasin i Reehniizer Mór és Rosenfeld Adóit Fiai uraknál. —
Hma Htm ntíMcri u«*imt B a FÖLDES-féle >
MARfifT-CREME.
Cm kiváló arckenőcsót szegén világon sok millió úrhölgy hnssnaij a, mart j legújabb tudományos búvárlatok alapján késalTt arc* crém* és mért hírneve* vegyészek állitáss szerint ez s Isfjsai és ttljssen trlsl matt—i trs-tsépllft és tlwomlté. A Margit-eremet a bór neonnal felveaai, Miért is ffcgtön beáll a hatás, mely valóban wiglipl gyars ás Miiss. A bto teljesen átalakul tóté és as üde, telt, bársonyaim* s ntoásfabér léea. Pár nap slstl sltflnnak rtntek, radéh, sssplék, májfoltok és min-
aonnomU klOtéook. A Földes lék Moralt-crémo nemcsak sz<p>tl- as arcot, hanem ápolja éa megóvja as léókráa,a nap esszét minden befolyása ellen Utánatoktól hamisítványoktól óvakodjunkf Ksfhett mm scéss vIlAisa. Tégoly o I kor. és S korona. Morgtt osoppan 70 HU. Msrgtt^aásr I kor. 20 MII.
Készíti és poétán küT31:
Hite likra \\wívtv,
Kapható Nagykaniztún: Reik Gyula, Helus Lajos, Neumann Aladár. Qelch 6i Oraet dro-glTttiáben Csáktornyán; Pető Jeaó és Re*-efcarJ Jeoó gyógyswrtárskbae,
gfS
Üfókkó háíás lesz,
W a ItiLÓRiA" lábhintőport ha síri álja, 3 nap alatt jnegszünteti aa izzadást, jfr Kapható: mJ*
VELECZ EDE M uw^litUu/u
Pécsi Antan
kocsigyártó
táti sirtiL límcpHda a.
Ktváltal kocsi fényezését,
javitásokat. Használt kocsikat becseré\'ek %m
|
f #
i-
lí> ÉS llMim
pár aap alatt megszüntet az
ANTISÜDOR
egy Bveg 80 fillér.
taUrMfi
ellen használjon
SALVATOR tyukazemlrtót,
sgy Avat Si fillér, vagy
„Salvator" tyukazemtapaszt
Sgy lovél ao fillér. \'
Kapható:
Beik Gyula
.SALVATOR "gyógyszertárában, kozmetikai és gyógy laboratórium NAGYKANIZSA.

V
W\' ^igr a légjobb cipókróm
^Mi az cqéfz üUfiqon. Rz eddigi ullághirfl tulksnik ullrlol nélküli gyártása ll.
m li. isiMltI
\' 8we tt. fe lilr. udvari szállító. 80 fon gyári fennállás.
Ö5ZI T*dQT^Zd5
Ovikodjaak a Óvakod|oiik
a kaaisltá- • • m o ham isi ti-
toktól! w^v soktóit
Valódi Stw^R^larfe
ühomaMAldk 1
Mindé* zsik tar-tslomjai-zéssel vsn alléival
Ifslnái iilaas a Thomssphosphattsnriken MISII Vlllli BERLIN* vezárképviselóje Budspest, VI., Aodráasv-ut 49. - KOlónSeea a jelenlegi rendkívüli olcsó árakra flfyelmea-tetjok a vásárlókat 1907
Ptrmttcéi helyett porozás I
A szőlő peoonoapórája ellen kitűnő aiktirfl lehet vMekeinl minden permetezés nélkül a ~Br. FECHTIO Iéle
^PULVAZURÓ^
•cgétyévcL Az elóaó évi írséal nyékről szóló btstámoló ftaét minden érdekI6d6nek ilijmentesen megkflldctik. A „Pufvazwfó- ára nagybaa 60 f. 50 kg-on alnt 62 f Mkkéat — EgyedAll beuerzéal
forrás a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete Bpcst, (V., Alkotmány-n 314
Építtetők figyelmébe
• Van szrrtncséni i n. L kOzönaéf izlYa tudomására adni, hogy
épltóni Irodámat
Király-utca 47. szám alálktytzlmü át Ajánlkozom bármily tervezetek éa uj épületek készítésére, valamint régi épületek átalakítására és javítására, úgyszintén cserepes munkálatokra is. Elfogadok bármily nedves falak szárazzá tételét la jótállás melletti Helyből vagy vidékről hozzám intézett levelekre azonnal válaazolok.
Kiváló tisztelettel 8370
MANKOVITS IÁKAB,
építő és épitéss vállallraA Nagykaalseáa,
ToloVon 2SS. OS. (ápr.lis 1-tőt keedre )
értesítés.
A nagyérdemű Ttflrtnség szíves tudomására adom, hogy
N/lQTKflNIZÓ/ÍN, 5UQ/ÍR«UTOI 20. SL
alatt, a kőzOskaszámyával szemben, költséget nem kímélve
Szőrmemegóvé intézetemet |
t
ugy rendeztem be, bogy az Uynemfl vállalatok közt méltán g enő wyw áll, Ml Uőrrflé a égyéb Wlruhálál, imiijhéi ellen jutányosán felelősség mellett eaogadok. — A tárgyak ^ pftörés ellt« is biztosítva vannak - Mindennemű szflesmunkákat készítek. — Szives pártfogást kér 8300
ROBINKON QTULA szűcsmester, fSSffÜ
ERTESITES.
Ai építési idény sík simából békák vr jfyunk szabadalmazott „TERRENOL" tetőfedő pala gyártmányunkat ssives figyelmébe
A ..TERRENOL" pala a legjobb minőségű asbestbfil és a legkitűnőbbnek elienréri heocsíni portlandccmentből szabadalmazott eljárás szerint készül éa különleges gyártáap eljárás következtében rmndkhrm rugalmat, szilárd, vizáthatian es tűzbiztos. Fagy-\' nakr, metejpiek eDeatitt és évről-évre teilar-dabb lesz. A „TERRENOL" festék hozzáadása nélkül készül és ezáltal természetes portlandccmeut-szűrke színét állandóan meg* tartja. Készítünk és kívánatra \'készséggel szállítunk azonban fehér és piros swnü palát i*. A „TERRENOL" nsla bármely más hasonló gyártmánnyal felveszi a versenyt, amiről as ország minden részében eégseW tgeo sok éa jelentős fedési munkánk, valamint a birtokunkban levő hivatalos btsenyktok éa számtalan eliamerő-levél tanúskodnak. Vérig megemlíteni bátorkodunk, hogy képviseletünkkel bárhol előfordult munkálatokra
Mlsiolcs
Kremsier Kálmán urst Nagykanizsa, Király-u
si. bistuk meg, ki árajánlattal én —tékkaj bármikor készséggel fog siotgáloi. kévjlk tehét. hogy adam% alkalomasal neveset! képvtselAnanoi astveskedjék lordoki.
Manónkat silvoe ioindulatábo ajánlva vagyunk kiváló tisztelettel oatcomoot poto gyáro Pioolro ■ Qeieo TéwMÉf i * ni *
& oldal.
ZALA
1911 jöfilöf II
Ha
A világ legelső móorffirdSJe 150,000 móorlttrdón lelő egy-egy idénybén, Saját gyógyiüap (roóor) terület 30 milló kaom., iinely versenyen kívül áll, ugy a vegyi összetételben mint gyógyhatásánál lógva. A gyermekek gyógyítására Ideális tartózkodási hely. Természetes rádiumot kisugárzó intézet
Szivgyúgyintézet
mert a legerősebb síéniavforriéa van ax égés
Idény: Mijua 145! azapt. 30-ig,
Varroda
megnyitás.
Jáaa anmÉi tón. hólgyko-tőttség tmm tudomására téti. hogy Kazjnczy-iitca 10. u. áíatt tgf mai kornak megfelelő
a
női divattermet
nyitottam. A fővátosban uenrtt tapasztalataim és\'jé hírnevem bl-xnyitékot nyújtanak arta nétve, hogy a M|n«Miiá legkényesebb Ízlését is kirijgimm. Km-ttalra házhoz megyek, úgyszintén
vWnk. Tanulóét vanOteányok feteékének. Mm féttfigtu ttf
GOLDSTEIN A&MMNL
........_ . _ iqw
legerősebb szénsavforrlta van az egész hnnlinanaon
Fürdők npril 1 tői októbar 30-lg.
(J*
Kész Dlváook
zőnyég, plös és szövet
nagy Választékban kOlOnWző arakban
ilflUltlIlHl\'Cilftl
TÜKSA itu
Király-utca 47. a pósta mellett.
rl\\lyimzsi l luilcüliii la/na llriliul iwfi/uiüt.
fiii\'iiii^vidíkw vttó UflilHIt munkálatokat.
\' Vénnagényaég, tépadlság,\' akroífc árt*
Uyojjyit I kitt gyermekjbrifgségfá, l kán
vény, légzőszervi knUmn, vese. és »n«sti mmiá mnaa mflsllitána állandó Saékrekcdések, idagbitegségnk, i gnaég, hisztéria, női bajok, laxadntányok, gyenge szívverés, krónikus szív- és temagya
lyfl hibák, eivethá#e«od*i stb ellen.
Prnspsktnauh ingyen • polgárára* nrí kmtl utján.
■ ■igafKSBgQPTrrs
myom, sá [Vuladás, SÉ
VARASD-TÖPLITZ
(•na
Vasút-, poola. tcléfon-vRlanyvItágitással,
MÉH
éa távttda-állonsáa. — Uj gyógy atáiMn Hírneves radiaaittv forrna 4 M\' C atsmra
Köszvény, csúr, lachia* stb.-nál.
iv«hur*k i \'makacs urak-, gége , mail-, mák gyomor áa béttjántiltnakná!. Elektr
iiaap-, aitiasvss éa naplflntök Egéaa twt at nyitva. Modem kényelmi. UJ aiálMák. kornyék.
Katenassna " - fm nénim
Dr. LOCHERT
NE FOGADJON EL
MA-A^ST!
pT^pi IrísíBbI
Bffwr •
CSAK ÓRIÁS
FEDAK-CIPŐKRÉMET
30 FILLÉRÉRT.
firiktír liukiiiiu is vidékére Alt is Böhm uraknál Nagykanizsán.
M
€riesités /
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására juttatni, hogy* a helybeli gőzfürdő udvarában (Kiafatudy-utca 4. sz.) a jelenkor igényeinek meg-Waló éa mindenképpen modemül berendezett
gép és mülakatos műhelyt
nyitottam, Több évi külföldi tevékenységem alatt szakmámban gazdag tapasztalainkat szereztem, melyek lehdóvé teszik, bogy tisztelt megrendelőim igényelnek teljes mértékben megtelelhessek.
Elvállalok: Artézi (mélykút) fúrásokat, fürdő- és vízvezeték berendezését és szerelését, mindennemű kutszlvattynk készítését kéz- és erőhajtásra.
Készítek és javi\'ok: Gőzgépeket, cséplőgépeket, motorokat, szőlőprtseket, pv"f*tj<%ft. mechanikai munkáltál mint bicikli, varrógép, stb. talutos munkákat mint vaskapu, sioftes, lartányok, vasszerkezeti munkál, úgyszintén mérlegjavitásokat , SzoUd éa jó munkámról Mbb lí rangú Méltóságoktól elismerő okiratokkal rendelkezem Minden munkámról kezességet vállalok.
A nag) érdemu közönség szíves pártfogását kért 8901
tisztelettel ST^abJ. XatTÉJO. gép-műlakatos és szerelő, aat* TJkjHTrx^óac rxLVtaxTNinc. ~mm
Zamatos hegyi lajborokat
vendéglősöknek mérsékeli árban szállít a
Visontai és Mátrahegyaljai szólótelepek
Borértékesilő Részvénytársasága
Központi eladási Iroda éa igaxgatáaég: OVÖNOVÖS (Heveamagye) Főtér Lnby-ház (nj Bankpalota.) Postafiók I.
SttrgQnjczlui: VlaontamStra.
Teleion \'/» szám. állagot évi térimise
sao hold falét hányt oltvány mlkta aaát**alaaalnfc
kl y Itirrtm fi ífilt Wesm mmioiian, utailveiiai aiáintiot
oa*. 1911- évi borárak buok nr\'rí Iiiji Hl TTTTilHT \'TTTT TT1 lik i1 Innak lilsystekaa ueuiéljeiPii mcgtektnUteUHi é« HviÍMatlwlók Magyhani beváiiárlfaoknál kedvnmáayes
. . ánk éa Dsetésl WWb-lak tspáéiyMlaláV\'k. -—
oanr-arafc nagyban fajok mrtnt, literje fiU llllértűl ISO lilterlf. Egri borok aaéMto-lapalak elnOke
NagyméltSaéiv Or, Kailay Zattan v. a. t. t. Ilavetaway* ItSiapáaia crií pincéiéből tzártnaió; Óborok falok ta éviárat aaartat 80
DUértói 303 hUérta ......---i —- —
urak Budapest, vi, Franaapán
éa^M.....mm"
feliélelék mellett la (résztiitekbeni oillltáara ») méltányol áS\' baa előjegyezhetik. 848I
„A köztudatba ment át",
hagy eaakla
Kállai LAJOS motorgyára
8011
BtTOAPEST, VI, Gyárataa SS. a#Ailttja
teljes jótállás mellett
a leghlrneveaebb
motorcséplökészlotoliot.
Saját érdekében kérjen minden gnzdn diazMár-lapo\'t, mélyet ingyen éa bérmentve küldőn gyár.
" Hállni UkJOM hírneves
Fontos tlgyelmeztetfe! SIÍS*5Í2S. -I lí^.
" " i ■ " navl kcrMkeét eégakkal.
Drechsler Dezső,« zakiró
1 nttbinttU rajztanító, a szntiá&xati vonalzó té>Uit1i(I6}8, at fM potmnyi ttmbátutU titkitkolt tnlnjdnuott, a hely —Leli tfidl rtetíBIet feltiftrehtc átáll jtőJ lahtén frbtrnemtl
Szabászait tanfolyamot
... ttndtz kelvbcaf aa iparteatBíct olvttó terwébem
Tanttdíi tárgyak, idö, dij it a többi fettételek ax ipartatúleti helyiségben kifüggesztve találhatók. 874$
egii pincéjéből aráraisró: ila, vas és somogynicgy ei képvltelel: Polgár Dávid áa Tárta HMál- K«p*n-u. 12. SzólólelepdnkOn legutóbb kiváló mlnó-a^szokotlbál ia |obb lajborokat termellOnlc. A t. vcndégtA* urak ^tu én bor-
MyomatnU s klsdótalstdoam .tata Htrlspk\'adó él Nyomda Káarréaytáreaiát* höayvayovMtátábia Nagyhan^tés,
■nJdfjfr wrimám Mtfcli-pw erte é
5i ikiallilf ta liaélltaatal:
NAGYKANIZSA
TELEFON-SZÁM 78. « —■■ ti.-<—<
ZALA
cLArnnta iut
íS" POLITIKAI NAPILAP.
HUfta* Nal ■f
hixho* hordva 1 j ■■ttklM ii
f!fV bora 30 K i *a> — LU B
Ni|)Ui vr. SJSO . NMM^ÉM «aa •
ratar* 7.— . raéM a- 0
Eftaa *m tt- ^ Sete taa Mr- 0
E|jr«i utai éra A MUr
Hilmogta. Ml hauM ta mtm Hit !„■> kM » Uta
KWtm* ta korosa. — KőnoMtajBnUftta 11
XXXIX. évfolyam 136. szám.
Nagykanizsa, kedd 1912. junius 18.

Zala Hírlapkiadó és NyoaMta *t.
12 ellwiti IINÜlK
- Saiit tudóaitónktól -
A szövetkezett ellenzéki politikai pártok ttfoap délután Ntgykanizaán, az Erzsé-bet királyné-téren népgyüléd rendezlek. Nem óhijtunk annak a megállapitáiávil lo|lalkozni, bogy ez a népgyűlés menynyiben sikerült, megközelítő a is beváltotta-e a reménységei, melyei ahhoz fűztek. Tudósításunk dején csupán azt konstatáljuk, bogy a népgyűlés rendben, minden zavar nélkül folyt le. Az előzetes óvó-laiéihedétekd ngyan a hatóságok megtették, amennyiben 24 csendőrt vontak be a vidékről és a katonaság is készeniélben volt s kaszárnyában, Deák Péter imrtffif,lii|Jlánr y^*" ""y1*"1^ \'T*"-tattal lette meg intézkedéseit, hogy fegyveres erő a rendezkedő bal rendőrön kivit] sehol lem volt látható. Főnyi László csen dórhadnagyot ia ez a bevált tapintat vezette intéakedéedben, ugy, bogy Kani-aaán igazán mi sem igazolta azokat a kijelentéseket, melyeket i népgyűlés szónoki! a csendőr- és kstonaszurónnysl megrakott országról teltek.
A népgyűlés délután 2 órakor kezdődlek, miután a gyűlés fővárosi és vidéki veqdégd egén ctendben bevonultak a vétóéba et a Potgárv Egyletben megebédeltek. Eljöttek: Barabás Bda Kouulh-párti, Szmrecsányi Oyörgy néppárti, Batthyány Hál gról ét BúSltfík 0(n JUM-ptm képviselők, a ncciáldemoknlák részéről Csizmadia Endre, a _ választójogi ligától dr. Barta Imre. Ott látiuk még Nedeczky Jenőt, CzukeUer Lajos1, Batthyány gróf titkárát, dr. Hajós Ignácot Zalaegerszegről, dr. Reményi Zoltán perlaki ügyvédet s másokat.
Az dső sróook dr. Tamás Jánot ntgy-
kanizsd űgyéd volt Higgadtan ét tntá-.lonn betzéP. A népjogok kiferjnztésé-nsk szükséget ségét fej egette. A nép adja a katonaságot és tz adót, a nép dolgozik, a nép minden állam igazi ereje. A népet tehát jogok illetik meg. Cuk a mii rendazer mellett lehető az, bogy a képviselők egy része ki vtnzárva-a ptrlamentből. Miután a főrendiház ia gyengének bisonyuii, nem biabaiunk máiban, mint a nép erejében. Ed pedig u általánot, egyenlő éa titkos válasdójog fogja kiváltad. Azért jöttünk, hogy a történt ujná-latoa dolgokat elítéljük ét elhatározik, hogy addig nem nyugnunk, míg azok orvotolvá nem leesnek.
Indítvány a népgyűlés dnökké megválasztotta Neáeczky J .nőt, jegyzőkké dr. Oártner Antalt, dr. Mlküs Dezsőt, dr. Makk Lászlót ét Oyenes Dezsőt. Ne-daczky Jenő megköszönte a bizalmai és a népgyűlést megnyitotta.
Tudótitduink lovábbi torán mellóizűk izokd n unalomig iimert ét erólldetl szólamokai, melyek a lömegizgalom föl-keltétért voltak ttánvi. .Qtumber, hazaáruló, getrti őrült" db, termándrun ttnyéulek bőven, tői ilvlló gyirmtkhin-gok lorradalmat éa köztáriuágot Itprok ItmáHak. Haeonlók\'ppcn mtilőirOk nokal a köibtnóiátokii Is, melyek irrt vallanak, hogy a megjeleni köiöntég agy rém tdjenn iá|ékou!ltn volt thhan, hogy miről van nó. A klikinlntl csoport «kkor It cuk t néppártot élltlle, mikor
a nónokok legjobban hangqftatták a pártok együttmüködéiét, — más cioport cuk Jutthékst, a szocialisták csak a szociáldemokráciát ünnepelték.
Barabás Béla igen hangulatoaan beszélt Megemlékezett arról a jelenetről, mdyoek 18 éve volt tanuja a kanizsai pályaudva-ton. Akkor Konuth Lsjos hűlt tetemét vitték itt keresdűl. Mod u slkotmányt gyászolják. A virágot, melyet érkezésekor átnyuj\'otlak neki, még holnap le fogja lenni Kouulh Lajos drján. — Ma u ország több részén népgyűlések unnak és mi mini az apostolok terjesztjük a nemzet igazságait. A küzdelem két eszméért folyik: árért, hogy az otszág meg-nabtduljon a véderő vér- él pinzáldou-titól ét a népjagok kiterjesztéséért, limet-teti az ellenzék ellenálláii jogának nük-ségességét. Ed vtlamikor az sranybula biztosította. Ma cuk a forradalom lehe-tőiége volna még számunkra de ehhez még gyengék vagyunk Cuk két fegyverünk van: az adó ét sz újonc- megtsga-dása, de mindkettőnek dolgában kijátszhat bennünket a kormány. Utolsó euköz: a házszabály. Most dtől foedotlák meg az dlenzéket Hosszaun ismerteti a junius 4-ikének eseményeit Ő is eütéli a technikai obiirukdót, de atl állítja, hogy a már napok óta le volt uerelve, juniut 4-lke dótl.—Szerinte a kormány, merev ultimátummal efutautotta az ellenzék békekiiérletét, mert erővel akarta- letörni. Toglilkozlk a parallel ütések dolgával, amit törvénytelennek mond iTinadnök-választását anbátytalannak tartja. - Megemlékezik Kováct Oyuíá merényldéről. Végűi ötnetirtátra buzdítja\' a pártokat.
Szmrecsányi Oyörgy a dolgok lényegé-hez alig nólt hozzá. A tértétek egén arzenál jávai támadta a kormányt tíí Tiuát juniut 4 ikéért. Az egyedüli orvotuernek
a Ház fdoiziataut tartja. Beszél a lörendt-Bá: dlen, majd héti a pártokat; Idedjék el a multat a tartsanak össze. Követeli a választójog demokratikus reformját
Csizmadia Sándor egyszerűen, népin nyelven és ötletesen foglalkozik a választójogi reform balaszthslatlan szükségességével. Vázolja a reform eddigi tortát, end a reformmal eddig minden párl bécupla az ortzágoi, ha egyuer kormányra került Foglalkozik a jelen állapotokkal és a közszabadságok lokozollabb védelmd sürgeti. Houutin fejtegeti ét ignolja td, hogy a munkásosztálynak meg van a kellő politikai érdiiége ét ntgy hatással jelenti ki, hogy a szocialista munkátok hü fiai a hazának, de hm-nereletűk nem tuvikban, htnem eredményei, fenttrló munkában nyilvánul/ • Bosnyák Oézt hivatkozik arra, hogy a történetek már vázolták az elölte uólók t ezért röviden igérelet len, bogy a nemzeti turnékért t vérpidon ál it kl log tartani. Megköszöni a logadlatáll.
Dr. Bartha Imre a válaulójogl llgi nevében htngiulyoiu n álhlánoi egyenlő ét tltkoi váliutójog kOvtleléiél,
Dr. Halói Ignác u sgerittgl ellenzék üdvözletéi lolmáciolji én ntgy haléiul rénltlakel iwvill Ktlona jóiul Bánk-bánjából,
Eiulán t nApgyttláa tllogidlt i Miktől Deitó dt. állal alólit|iirltll htlároiall jtvulilol, mily^inilnt t pnlimirlhtn tárlénl kurmlhy él hánlnökl lényakd
elitélik, t hozott törvények kötelező erejét nem ismerik d ét az ellenzéki pártok vezdőit üdvözlik. __ .
A. népgyűlést dr. Hajda Oyuia zárta be és s gyűlés közönsége Id 5 órakor rendben szétonlolt
Telő ilill HÉMm.
A főrendiház Qléae.
- Salát tadOattúaktóL —
Szombatesti lapszámunk rétzldet ludó-attáat közölt s tegnspdőtti döntő jdenlő-tégű főrendiházi Ólét fotyáléról. Az fllét egét zen esti 0 óráig tsrtott. A délután 5 óráig történt enményekről legutóbbi ni-munk hozott kimerítő tudósítást a véd erő-reform felett való auvazáaról pedig tegnap, vaiárnsp reggel külön kiadásban tzámol-tunk be. A szavazás eredménye: százhetvennégy szavazat harminchárom ellen. Száznegyven szótöbbséggel fogadia el a főrendiház a katonai javaalatokat melyekhez immár cuk a király tzentedléu szükséges, hogy azokból érvényű, mindenkire köteluó erejű törvény váljék.
öt óritól a szavazásig.
A közbeető dolgokról, amik uombitedi hiridáíaink ét a szavazás közé ettek, pótlólag u alábbi rövid tudódtád adjuk.
As 0létnek második fele érdekeuég dolgában rivalizált a délelőtti üléten történtekkei, még ha a izavazái külön szenzációszámba menő eredménydői ennél az öaauhaaonliláanál d it tekintünk.
OOnther Anld dr., a Kúria dnöke Vavrik Bélávd polemizál, bogy a főrendiháznak igenit joga van megvizigálni a törvényjavulat izármazádtt, melg elbirá-lát céljából oda kerül. Vájjon módot adtak-e valamennyi képyitelónek, hogy a Ház tialározalainak meghozatalában rétzt vegyen. Ebben sokakai egyenesen meg» akadályozlak éa azért a javallatok vin-tnkűidétd tartja helycinek.
Csathó Ferenc cukit a főrendiházhoz érkezeit üléti jegyzőkönyvet tartja tlkal-mainak, hogy azt tegye a vizsgálat tárgyává a főrendiház. Ha abban azt látják, bogy a határozat létrejön, annak mikéntje nem tartodk a főrendiházhoz.
Csernocb Jánot kalocsai érsek nagy figyelem mellett frjti ki a főpapság véleményét. Megleltek mindent, bogy megtalálják a békét kibonlakozáa ulját. Az erőiukot nem helyeulheti a főpapság, de U obitrukdő ii erőszak volt, melyre a váiiu nagyobb erőink voli, melyet bár nem belyetdhelnek, de a nagyhatalmi állásunk megköveteli, hogy ne tu-lyotbiliuk a helyzetet még a két Ház közötti konfliktusul. Ha garanciát ludoll volna kapni arta nézve, hogy a javaslatok vliunküldéiévcl elsimulunk az ellenlétek, helyre áll még a tárud.ilmi érintkezésben Is a fáidul! béke, msgs Is avaiolta volna, de mert Ilyet kapni nem tudtak, óéi tárul megiuvinák a véderő|avatlalol.
Hadik Jánoi gról t zárszó jogául (Slvc, újból támidji Lukáctol, iki operatinerű komédiának mondta föltzóliláiában, amit Ott ai ellenzék műveli. Kívánja, hogy at operettnek drámil kimenetele no Ingyen.
Desewffy Emil gról li a zárizó jogávil élvt njhfti kéti livulití tlfogidáUl, mire u|ból
Lukács Ltnló bűnél énoiri cáfol|i u alhangmit ellenvélrmfnyrkil. A reparácló-nak, tntlyíl agyú löttmlok atlrRotnab, agy-uerü módjt-.vin. Amikor alőremllhát lu dnmáiulvéttl céljából átküldi a mtgtuu-toll lilVfliiliiiul a Wpvlitlóhátltiii, áli|on föl M alltniék lóriiból bátkl, provokáljon nyl-
tatkoutot, Szavaztassa maga Házdahép-vitelőház tudomásul ven-e a főrendiház üzenetét ét meg fog arról gyótddni. bogy a nagy többség azt magáévá teáid, and u dkotmányouág izem pontjából it mindenkit megnyugtathat. A 9-u bizottság megáUtpodáui közül, leglöbb már légia-hajtdott, ami abból még hiánydk, — rövidesen u it megvalósul. — A póttartalékosok aokat vitatott kérdésében ia módjában len mindig a képviselőháznak, hogy ahhoz hozzászóljon. A képvisdőhU nem lett mást, "minL *égd vetették a veszélyes obttrúkdónak, mdy nagy kárán volt a nemzetnek. Kéri a javat ttok álta-lánonágban való elfogadáUt éa u Indítványok elvetéséi.
Jósika Samu báró elnök eitő torban ia Hadik Jánoa gróf határozati javallatát bocsátja szavazás alá, melyet 33 szóval 207 dlenében elvetnek. A többaég 174.
A DezewffyAüe határuzaU Javadninl 3r szavazattal 201 dlen vetették d, min u ellenzék kivonult a teremből ét így a véderőjavástalokat általánosságban egyhangúlag elfogadták. A részletet t snkuzok száménak fölolvasásával történő tárgyalásnál újból fölszólal Prinay Dezső bárét megismételve, hogy a junius 4. óla hozott képviselőházi határoutokat ismeri, amiért azokhoz az ellenzékiek nem ia fognak hozzánólnl. A főrendiház erre a katonai javallatokat részleteiben ia eltagadta éa 10 perccel eati 9 ón elölt ctendu véget ért a főrendiháznak oly izgalommd várt ölése
fl Legényegylet jubileuma.
19ÜÜ-1912T
- Saját tudőai tónktól. —
Tegnap ünnepdte emelkedett hangulalu form lágok között a Nagykaniaaai Kath. Legényegylet tíz uztendd fenáOáaának jubileumát. Az ünneptég két réuból állolt i- - az eltő rétz délelőtt a fefsőtemp-lomban, t a második délután u egynü--Id házában, IhiI délután 5 órákor dlea-közgyülét volt—_---——
A jubiláris nagy miaét déldőlt fél 11 ónkor a felsőtemplomban lukács Józuf piarista tanár, az egylet alelnöke celebrálta, t a nap aktiulitáaávd foglalkozó azenl beizédet fíörzsey Tivadar páter, nenlferencrendi házfőnök tartotta. A mise ünnepségéi nagyban emelte u egylet énekkarának közremüködéae, melynek harmóniáit gyakran fdváltotta VUos Jósad művészi szólóéneke.
A jubiláló közgyülét délután 5 órakor kezdődött a Kazinczy-utcai egyleti házban. Horváth Oyörgy főgimnádumi igazgató, elnök nyitotta meg ad, válogatott szavakkal uólva a nap jelentőségéről éa üdvözölte a nép uámban megjeleni tagokat
A megnyílás után Epcrjesy Gábor alelnök olvula fel a távollevő- titkár, Koektn Ferenc nép dolgozatát, mely az agylet tiz évea történetéi vázolja. Mindenről megemlékezik az a történet, ami jelentéül htomnál cuk elófotdult uép fejlődéit fokra Jutott Legényegyletnek különösen delnte nagyon (ok nehéttéggd harcoló életében. At egylet történetének bOT lendületet meglrátáért a kAfgyüMt a titkárnak jegytőkönyvi kAuönetet mondod.
Lukács Jónel tanár atdnök ünnepi beszélte kövdkenll ezután. Gyönyörű baltád* volt, tartalma, foglalatja egyaránt étléket munka. Vándoremberhu hason-Htja u agyiatek életét, matyóknak pátyá-
2. oldal.
ZALA
1911 jütttm !*
jakon éppolyan megállók, pihenőik v*n-aak, mint ax országút végtelenjén porosz-káló ataanak. A Legényegylet megérkeiett aM pihenőjéhez, a tix évei fordulóhor, ahonnan, akáicaak a vádor a mafa utján, ■Agy megelégedéssel nézhet vissz* bt-járt pályájára éa növakedÓ bizalommal arra aa útra, mely mé| eMite van Mély filozófiájú megjegyzé-ekkel kiaéri at imént fdotvaaott üt éve* történetet. A legényegylet rögöt utjának legnehezebb réssérttul van. Mini a hettóaarcu Januafó tekint egyszerre a múltba a a jövőbe. Neme*, erő*, eredmény • küzdelmet lát az egylet multában é* nagy eredmények kflátértt a jövőben. Kitartó kSadétre buzdítja az egyedllet tagait azon önzetlen, mátok boldog itáaáért törekvő célok érdekében melyek as egylet programmját áttolják. .Akaratunkban az erő, ideálizmusunkban- sz. eszköz, lelkesedésünkben a cél magasztosság*,• szól beszédje végén, mely nagy hatást tett annak hallgatóira.
A tagok nevében Haltax Frigyes indítványom, bogy az alelnököt kérjék meg beszédjének leírására, bogy azt sz egyleti ^könyvtárban elhelyezhessék.
Eptijtsy Qábor alelnök azokról emlékezett meg néhány mdtg szóval, akik az egyletet létezésének dső tíz esztendejében önzetlen segítségüktől támogatták Báró Hornlgg Károly veszprémi megyéspüspök <1 TOHSiry -féféflé veszprémi piarista tanár, as egyházmegyében lévő legényegyletek felügyelője, Pongár Henrik a Frsnz Lajos és Kai villamos rt. igazgatója és s Zala szerkesztőségé voltak ezek. A megyéspfltpöknek és s legényegyletek fdűgydójének távinli üdvözletet küldött a díszközgyűlés, Pongor igazgatónak jegyzőkönyvi köszönetet mondottak, amit írásos kivonatban küzClnek vele, a szerkesztőség jelenvolt képviselőjének pedig élőszóval fejezték ki a ssjtótámogslásért
való köoönetei.
A kösgyOiés után annak összes résztvevői sz egyleti ház udvarán fotogrstáló gép elé állottak és csop r b>n levetet-keztek Az ünnepélyes jubi\'eumi napot nanketr zárta, mely a hajnali őrükig a legkedélyesebb hangulatban együtt tar-Jotta tt egytat tagjai .
Hirek a politikában,
A főrendiház folytatólagos ülése. — Sajái fdtaitéiik tfkkMijetaméaa. —
Badaptti. ium"us 17.
A főrendiház szombati Ölése még mindig erősen foglalkoztatja a politikai köröket. Ennek az Ölésnek eredménye vdóság-gsl lesújtó az dlenzékre.
Munkapárti körökben rámutatnak arra, bogy az ellenzék, ha őszre a parlament üléseiről való távolmaradásának taktikáját meg nem változtatja, akkor rendkívül súlyos politiksi helyzetbe kerdl, mert egy dlenzékre nézve valóságos politiksi öngyilkosságszám bs megy az, bs önként távoltart|a magát egy választói. reform megalkotásától. Teljes képtelenségnek látszik, bogy az ellenzék egészen s többségre bízza ug a materiális választójognak, mint s választókerületek beosztási-reformját, * igy kétségtelen, bogy sz ellenzék kénytelen lesz sz őszre ujabb mcglontolás alá venni magatartását.
A főrendiház elnöke nyugalomba megy.
Ciéky Albin gróf a főrendiház slnöka, skl s főrendiház múltkori ülésén rosizul lett, kijelentette, hogy felgyógyulás* után
vissza vonul * politikától,
A képviselőházból.
A rendőrség holnap karhatalommal fogja 8 kitárt képviselőket nfgftksdályoznl abban, hogy Házba jussanak. Minthogy *
küldőit képviseMikel az egész ellenzék szolidáris, a Ház tisztikarát, a bizottságokat ss ellenzékiek mellőzésével fogják megalakítani.
As ujoocjavadst tárgyalására szerdán kerül a sor. AzutánN s vármegyei fizetés rendezésére, a városok segélyezésére és as egyenes sdó reformjára vonatkozó js-vaaiatok kerülnek a Ház szőnyegére.
Munkapárt választójogi gyűlése
A budapesti Józsefváros^ Kör tegnapi ülésén Devtcskh Ferenc elnök indítványt terjesztett elő, bogy a kör munkapárti elnöksége rendezzen választójogi nagygyűlést és azon szsvazzánaV bizalmat a kormánynak.
A főrendiház Qlése.
A főrendiház mai ülésén Jótika Samu báró elnökölt. Az üléd ffttizenkettókor nyitotta meg.
As ülés elején bizottsági bejelentésekre került a sor. Nspirendszerüleg sz 1911. évi köítségdőirányzstol terjesztette be a főrendiház gazdasági bizottsága, melyeket * főrendiház vita nélkül - fogadott d. Ezután következett sz igszoló bizottság és s mentelmi bizottság jelentése. Ez utóbbi Kiss Ernő gróf menteimi ügyi ben tett jelentést, skiknek s kisdását haló*tg előtti rágslmssá* misll kérték. A gróf Kiss Ernőt wn adta ki
Ezután elfogadták sz Amerikával a szerzői jog tekintetében kötött egyezséget, ugy általánosságban, mint részleteiben, majd a polgári perrendtartás életbeléptetéséről szóló törvényjsvsdal tárgyalására került a sor.
Bernáth Oéza örömmel üdvözli a javastatot, mert reméli, hogy közkincs lesz így a perrendtartás és sz snysgi igazság érvényesülését is dó fogja ez nagyon mozdítani. Csak a községi és körjegyzők hatáskörének megszoritásévsl nincsen meg-elégedve.
Szikety Ferenc igazságügy miniszter felvilágosító szavai után, általánosságban és részleteiben ezt a javsstalot is dfogsdlák.
Hasonlóképen elfogsdták s közigazgatási bíráskodás módosításáról szóló jsvss-Islot.
A pozsonyi és debreceni egyetemek törvényjavaslstánál BeOthy Zsolt emelke dett szólásra. Hetyesli, hogy e két kufur-városbsn állítanak fel egyetemeket.
XJSSfűu Oyula csanádl püspök kéri. bogy folytatólsgossn állítsanak lel több egyetemei ié: Műegyetemet Temesvárod és tudományegyetemei Sregeden.
Csemoch János püspök ás TaUa Menyhért fászói prépost felszólalásai után aki Kassénsk kéri sgyetemet, Balogh Jenő államtitkár ftlvtlágosiiáatal szolgált s főrendiháznak, msjd a szavazás előtt szünetet rendeli el az dnök. Az Ölés folyik.
^ HÍREK. Vasárnapi hírek.
"* — Táriratok. —
— A tüntető nagygyűlést betiltották. A budapesti tiltakozó nagygyűlés elöké-szíté-blzottságs nevében tegnap küldöttség kereste fd Msrkoyjcs Ince fókspttány-helyeitest és bejdenteite, bogy e hó 30-án a parlament előtt elterülő térségen a főváros függetlenségi érzelmű polgárai, a szociáldemokrata párttal és a választójogi ligának, a reformklubnak, a Magántisztviselők és kercskeddmi alkalmazottak bevonásával tüntélő nagygyűlést, utána pedig tünleiő fölvonulási rendeznek. A lőkapi-tányhelyettes s bejelentést sd referendum veti* azzal, bogy a főkapitány válaszáért
liusp jelentkezzék u|rs--s tüiilOiiiégr JA vasárnap déklőll tényleg megjelöli küldöttséggel sztán Boda Dezső dr. fö-kapitány közölte, bogy s btjtitnlési nm mii luáomásul s s gyűlést betiltja. Tiltó rendelkezését s főkapitány azzal okolta meg, bogy az izzó pjliiikii hangulatra való tekintettel nyilvános gyűlések a közrendéi és * főváros lakosságánsk nyugalmát eszélyezleihi nék. Nincs *so b a kifogása a főkpi\'ánynak az ellen, hs a gyűlést valamelyik kerületi függetlenségi kör hdyiségében tartja meg. A főkapitány hstározsta ellen s gyűlés bejelentől s belügyminiszterhez tölebbedek.
— Kovács 0} ula Ügye. Kovács Oyula ál p iában rohamos s jtvulás. A vssár-napra pMK éjszakái a belrg nm ga\'ómban és egészséges álomban\'\'öltötte. R s-gel már nem pansszkodolt fájdslmsl-rói és hozzá intézett kérdésekre azt felelte, hogy teljesen jólérd magét. A lázm\'rű tényleg normális bőmérsékldel mutatott. Korán reggel meglátogatta Kovács 0 u-lát édesanyja, akivel mintegy tiz percen
átünmffinr Kanrr r^r* v#<m pjlőnyí Dezső dr és Oonds Henrik 4t. as ügyészségen előterjesztést lettek, tmelyben a bftnletó perrerdtartés 141 asaéa szénák 2. pontja é* s 102 íMsm slap jén ad kérik, bogy kaució r\'lenéhaa h*. lyezzék védettjük*! szabadt* brs. A ksac4 letevésért a képviselő csdádjr Msrtna nyilatkozott. Ha ezt a kérést elutasítanák, a védők s bűnvádi pméndtartá* IU ssakaszéra való hi»atkoita»ai azt a kérelmet terjesztik *ló; hogy a terheltet lakásán őtizzék, amely esetbén aaónaé* |ö||. jégesőt tarheinék. A Kir. ügyéaaaég indítványát hétfőn terjeszti s vádlanác* cté, amely a kérési ől az ügyéssség és a vizsgálóbíró meghallgatásával dönt A védők egyébként fölfolyamodtak a vád-lanács tegnapelőtti határozata ellett tt, amely a vizsgálóbíró által drendeM dó-zete* letartóztatást jóváhagyta. A tábla szintén héttőn dönt s löHolyamodásról.
-r- Ismeretlen öngyilkos. Budapesten a Tisza Kálmán-téren, a Népopera mögött az éjjel egy tizenkilenc-h««* éves, iparotsegédnek látszó fiatalember revolverrel mellbe lőtte msgát és meghalt. Kilétét edfíg nem leheteti megállt pitani. Allilőlsg az egyik nagyfuvaros- ulcái bor-báty üzlet ben dolgozott. A bolltcst a törvényszéki orvostani Intézetben vsn.
Schön János napszámot vasárnap délelóit megjelent s budapesti főkapitányságon és a következő feljelentést tette: Az Ida-utcában, a vakok intéseiének építkezésénél éjjeli Őri szolgálatot teljesít. OH is lakik egy ideiglenesen épített fabódéban. Az éjjd s bódé sblakán ái bemáswii a szobába egy nyúlánk, msgss ember, revolvert szegezett a mellének, msjd torkon ragadta és pénzt követelt. N<gy feleimében odaadta neki pénztárcáját, amelyben harmioc korona volt, A betörő zsebre tette a pénzt, dvitte az asztalról egyfedelű fekete vas-óráját és elment A rendőrség a vek merő betörőt nyomozza.
A Népszavát ujrn elkobozták. A
íkptaharéhpénziár Kgszugnyláreasáq I;

budspesli kir. lörvPiysztk Vi<t|YK>wmj* az ügyé<znég indi ványéra elrendelte a N.-p««v« y.»árn<pi s imának lefoglaláséi Az ügyétraég a „Méltóságos és kegyelmes cinkosok" ttltrrtu cikket Inkriminálta, a melyben\' osztalyelleni izgatáel látott. A cikk a tótsnáihíl tegnapelőtt nevezetes állátfbgtelását bírálta. Inkriminált ezen-kivfll sz ü.yéusi\'g egy verset is. amelyet-
teljesen befizetett Alaptőke 1300000 korona tartalék tökélt lOOrOOO korona.
Elfogad tartalékbetéteket
nettó 5Vos kamatra.
H kamatadót az intézet fizeti.
Visszafizetés 10000 koronáig bármikor azonnal, nagyobb összegeknél egy-két napi előzetes bejelentés alapján történik.
•v -
Folaammdáal dlj wem ■aáa*lttatlk.
, Váltó-leezémltolAs, törlesztése*- és egyszeri jelsálogkölcsönök, folyószámla- és lombard-hltetak a legkedvezőbb feltételek melldt engedélyeztetnek..
j^z intézet szerződéses társa a
Magyar országos központi takarékpénztár
asját tak*> 4Q Mallllá karaaa,
amely összeköttetése révén a Néptakarékpénztár Ugy (eleinek n leg-• nagyobb alőnyőkal nyújthatja.
* hírek élért köjöu * te?r
-----Vak fiuk törnavfr*enye~A tavalyi
kísérlet siácre . ira késs ete a Vakok Országos Intézetének veA:tötégét, hogy sz idén is lornsvrrsenyt rendezzen szerencséden vak ápoltjai számára. A torna-verseny vasárnap volt előkelő emberbarátokból álló közönség előtt. Különösen a precíz szabadgyakorlatok tetszettek a közönségnek, amely meghatottan figyelte a fiuk nagy ambícióval végzett atlétikái mutaiványsit is.
— Építési bizottsági Bléa. A kép-viselöletlűlet építésügyi bizo.tség* ma hétfőn délután fél 6 órakor újból bizott-légi flléat tart, melyen izámo* ujabb \' épiiési engedély kérvényével foglalkoznak.
— A ker. Jótékony nőegylet jubileuma. Nagy napja lesz a legkÖzeMbU vasárnap a nagykanizsai kwesatény Jótékony nőegyletnek. Fenálláaának 36 érts jubileumát fogják ünnepelni a tagtanye-lebb külsőségek keretében. A jubiláris közgyűlésre, melyei a tetaőteoipiomban nagy zenésmise fog megelőzni, tijön ssámoa megyei előkelőségünkön kivül a megyéspüspök hslysttase, KiMtx Kálmán ftlsztnfell püspök, aki mag* fogja ez alkalommal a templomban t szentbescédel mondani. A nagystsbásu Ünnepségről legközelebb részletes pregrsmmot fogunk közölni,
1912. junius 18.
ZALA
3. oldal
A* ön gyermeke sir
a fájdalomtól, melyet bőrkiütések, Ótvár, nedvet, kivörO feltört bőr okoz. — Ezek ellen számos orvot ít szülésznő -gyermekkenőciöta legjobb eredménnyel ajánlja; niely azon-nal fájdalomcsillapítóiig éa gyógyifóiag hat. Felnőttek ia kttand eredménnyel hranáUutják bőrkiütéseknél, leitöredezett bör, kézdurvulás 4a lábizzadás ellen. Vigyázzon min--den doboznál a .Babymiri créme* névre, ét utánzatokat ulaslöon vissza. Kapható minden gyógyszertárban, -dobo-zonkint 60 flUMrt, vagy magánál « készítőnél Brodjorla H. .Zrinyi\'-he cSnzett gyógyatertárában Zágrábban.
Idött, íeldörztölt vagy . Babymira-cráaia*
— öngyilkos Iriaérlet Majdnem. a halálba kergetett ma Nigy kan irtán egy nyolc gyermekkei nyomorított ölvén évet tzegtoy uszonyt exaltált férjének beteges féltékenylége. FOrdát György Rákócii utcai kovács évek óta a legféktelenebb viizálykodátban él a leletégével. A különös ember féltékenységével gyötörte min-\' dig a szerencséden ssizonyt, aki ártatlanul, minden ok nélkül rengeteg verést kapott a brutális férjtől Tegnap reggel volt aa utolsó öttzev. tiét a házastársak között. A végiókig elkeseredett amony ekkor végi etet tettre határozta el magát, arra, hogy véget vet életének. Felment a padlásra, kerített egy jó eróa .isinrget éa tuti hajtotta vág te rémségei elhatáro-
lást!. A lérj aaooban észrevette, bogy feleségi padlásra ment, s minthogy ott toká késett, rosszal lejtett t dláns sietett. Ha egy perccel utóbb érkezett volna, talán már késő lelt volna. A szegény asszonyt a rossz ember levágta a kötéhői éa minden bűnét szánra és bánva esze-veszetten látott hozzá máris hotlnak véli felesége lel életit étéhez. Szerencsére a mentés idejében történt, az öngyilkosjelölt magához téri és a férje minden szépet éi jót fogadva boldogan vitte le a lakásába. Mire a rendörorvos a belysu-nére éri, már inkább csak a férjnek volt szüksége orvosi segítségre, annyira kimerítették sz imént kiáltott izgalmak.
— A IttMntniKtk Salvés eégmt -timifr\'tcf oit éj iuibItci wvMWMr^,
Sxarvas nátló épületben. javiláat tűkért*lemud végez. Síinháii fukktr T koronától 20 karosáig. Gafcker UMcsfiabe 40 fillér.
— A .Vasárnapi Újság" junius 16-iki számának közleményei között s legnagyobb teret a parlament legutóbbi eseményei (•fialják el, melyeket Homictkó és Bér Denó rajzai s az érdekes lényképek egész tömege foglalnak el. A többi képek közt vannak • Cholnofry Viktor ét Erifflyi üi ■■\'•
arcképei (Schöpflin Aladár és Knidy Qyula riklulwl), lacaédi OitTg~em«ÍlátiTáti, képek a római fórum legújabb átatasat-" lói db. Szépirodalmi olvasmányok Szt-Mt Qyörgy regénye, Kaffka Margit verse, Lengyel Oéta novellája, Claude Farrére regénye. A színházak legutóbbi eseményeiről Alexander Bernát ir., Egyéb közlemények: Divatcikk (képekkel) s a rendes héti rovatok l Irodalom és mfivéuet, sakk-játfk itb. - A .Vasárnapi Újság* eWflze-tési árt uegyedévre öt korona, s .Vriág-króalká\' vel együtt hat korona. Megren-dslhetó a .Vasárnapi Újság" kiadóhivatalában (Budapest, IV., Egyetem-ulca 4. szám.) Ugyanitt megrendelhető a .Képes Néplap," a legolcsóbb újság a magyar nép ssáaára, fáMvre két korona 40 fillér.
pAxtoljuk a ugru ipart i
ANIMO
PEZSGŐ
IIHHM Urnái ltil<
Mimin Jithb UvAUibu, vaaMglSkm ii citnt* . t«Sil«tkw kaplwM.
Kérjünk u mindenütt
ANIMO-
PEZSGŐT I
DankM ^«u|t(|4r ni Caáktonyti
SPORT
Az N T. E. Kaposvárott.
— Kiküldött tudásitinklól. —
Mint nombati számunkban bírt adtunk, a Nagykanizsai Torna Egylet tegnap, vasárnap Kaposvárott, a Kaposvári Testvériség Sport Egyetmeiével játszotta le harmadik bemül itó mérkőzését. Ez volt eo Mertmind a T\'rnae^ylt\'nck első vidéki szereplése. -
Mindenesetre okos taktikát kóvet az N. T. E., mikor vidéki mérkőzéseit nem a gyenge, névtelen csapatokkal köti le, hanem mindig erősebb csapattal áll
izenffip: Al ily laknka követése sokkal nagyobb garanciát nyújt az erkölcsi haladás tekintetében, mintha gyenge, ismeretlen csapatok ellenébea sorozatos győzelmet érne el.
A kezdet nehézségével minden egyesületnek meg kell küzdenie. Igaz, hogy az N. TI E. küzdelme aránylag meg van könnyítve, mert mig fnái egyesület hottzu, sokszor bukással végződő harcot viv azért, hogy közönséget szerezzen maginak, az N. T. E-meghódította Nagykanizsa kötönségét már első nyilvános szereplésével. S azóta ez az érdeklődés csak fokozódott. Mert városunk intelligens közönsége megérti, értékeli és méltányolja az N. f. E. kitartó, nemes munkáját.
egyest ojy "bravúros rá vetéssel mentett, bogy a közönság percekig tapsolt és éljenzett Mindhárom gól, mely az alsó félidőben Kanizsa kapujába rOplll, védhetetlen vott. Mind a hármat Oyárfás lőtte.
A II. félidőben már megváltozik • helyzet. Ujaink már eddig it sokat tanultak ellenfelüktől. Szabadabban mozognak, mint az L félidőben. Csatársorunk, szép paaszjátékot mutat be. Varga taélaebea lerohanátai ragadják tapsra á közönséget, majd Löki szép, hatalmas rúgásai keltenek általános tetszést Csatársorunk kiifl-nö^n dolgozik s \'ugylátizik, mintha a szép összjátéknak meg is lenne az eredménye. De a Testvériség kitünfl ctatárai jafigMt ép oly jó hátvédek állanak. Varga Tóth ét Nimtlh szép játéka nem Jioz eredményt. Egyszerre azonban Szilágyi a kaposváriak máaik legjobb embere kiszökik, egyedül vezeti a labdát Ksnina kapujáig. Schreiber kirohan, de megkésik. Igy kaptuk a mérkőzés negyedik, a II. félidő egyetlen gólját.
A mérkőzést Bognál ZUgmohd vezette. A Testvériség elnöke kérte lel Bognárt a mérkőzés vezetésére, mert az ö tudását, lelkiismeretességét ott is ismerik. Este 7 órakor már vonaton ült a csapat.
Egy igazán szép, meghstó jelenetben volt részünk, melyet érdemes megírnom. ■"I Mikm inillihk s kaposvári állomásról kijön, köivetien a .Kspjsvári Atlétikai Qub* sporttelepe mellett robog el. A sporttelepen még tartott a mérkőzés, mely a K. A. C. és a .Spárta" budapesti atlétikai club közöli folyt le. A mérkőzést négy-öt ezer ember nézte végig. Mikor vonatunk a pályához ért, a pálya végéig hatalmai hip-hip-burrával üdvözöltük a sporttestvéreket. A tribünön 010 közönség erre felállt. Kalapok, zsebkendők lobogtak, zászlókat lengetlek utánunk. A játék is megállt, s a játékosok magasra tartott labdáyal üdvözöltek bennünkel.-
Aztán robogott tovább a vonal. -«• Ax N. T. E. már iamerós a vidéken. Tudják már, hogy él, dolgozik, halad. Előre !
. R. Oy.
Vasárnap, a hajnali vonallal indult el a csapat ellő útjára. A tizenegy footbal-littál huizan kitértük Ktpotvárra. Külön tzakmhm helyezkedtünk el. A vonat indulásával meginflult\' a dal jg. SottfanTöt tek a pajkos, kedvei i a harcra hívó foőtballnólák. Egészen Kaposvárig. 9 óra-kir éikeaünk mrg. A .Turui\'-ban. habos
banmondva aa énak fáradalmait. Da nám tarkít tokáig a pihenés. Felhangzott a pararcs (a k-pitany szava parancs): gyerünk a korióra I Ét délig tartóztunk. Ugy vettem étxre, hogy i kaposvári lányok jól ismerik a kanizsai fiukat. Vagy (alán divat az, hogy egétzen szemükre teszik kalapjukat?
A délután a pihenésé. 4 órakor felkerekedünk s lattan kitélálunk a Testvériség pályájára. Háromnegyed 5 őrskor már áll a két csapat s megkezdődik a játék.
A Testvériség Dunántúl egyik legjobb csapati. Mind intelligens urlfiuk, kik nem a győzelemre, hanem a uép játékra törekednek, Dunánlulnik bajnok cimü, — tehát legjobb ciapsta csak 2:1 arányban tudta megverni. S ettől a csapattól kapott ki az N. T, E. 4:0 arányban, Legyen bünké a Tornaegylet erre a vereségre, mert ennek révén tokit tanult. Hiizen nem gyötnl, — tanulni mentek tigjai. S céljukat elérték. Ezt bizonyítja már maga a mérkőiéi, Ai ellő félidőben leljeien lehetetlen Kanliu. A Testvériség fényes csatársorával iiemben. A labda állandóan a ml kapunk előtt vih i ciak Schnlbtr kitűnő védésének köszönhetői hogy ai illó lélMő cuk 310 arányban végiódőii, üyátját, a kipotvlrlak kitűnő oinlárje, átlag mlndin 3 Ik percben dolgott idoli ScHrdbetttsk. Di SchnHur migállla a helyét. Egy Jitnc mla|l megítéli tlien-
. Borivóknak a tor keverssehez! ^
S^a s ktr NTtiytatfÉI, | | ■ ki kaStaaM vámé. ^ ^ tp Im fttil a tat
Színház. W. Halász Ilonka búcsúja.
- Sa|át tudótltóoklól.
Vasárnap ette, • Kis culaos-t»n bu-ciuz< tt el közönségünktől dr. Weinné Halász Ilonka a kaniztaiak kedvenc nal-vája. Ai előadáit megelőzőleg már nagy Onnepeltetéiben volt rétze, melyet pálya-tárul, — élükön Füredi Igazgatóval — rendűtek. Egy negyed 0 őrekor ugyanis-leeresztett függöny mögött a uinpidra gyűltek a ulntáriulat Biuei tagjai, ahol rengeteg virágállvány ét csokor voll fel-halmom. Eiek között a társulat ajándéka egy remek majolika állványu tükör, Füredi virágállványt, a kinliui köiöniég virág-ajándéka i uenklvül uámoi klubb és nagyobb virágcsokor. Mikor u ünnepeltet a Kínpadra vitatták öltöiőjéből, a uin* hás isnekira háromuoroi luiul |elute at iklui keidilél, Eiutárt előállt Sipoi 2ollán, ii\' társulat hnnvlvont itlnésie ét ulvrthilő meleg titvtkM buciuiott ai öusu pályatái .1 tk fiivében. He»iéd|ének rövid kivonata a kövilketA.
.Suretett pályatártnőnk! Kedvei rtoa* kánk I Sem időnk, Min uswab nincs • hosszat buciuzkodáira. Nem kérdjük miért foszt meg tőled bennOaW a végűt ? Hiú a végzel sem kérdi adt sut Kl tenni? Mielőtt azonban el ragadna lőlOnk, kérem, hogy moadaaá meg U áHaál utadba kfldötl hillt párodmk, hogy $ magyar ulnmüvétzel jelén koráiiák (Km udftői soha nem nünő neheileléttel fogják megörökíteni neved melleit az ő ne* vét, amiért megfosztotta őket egy Mg nem Írhatott aranybetfli krónika Tejeutá-tői, S bár reánk, vklamint a magyar- színészetre az örömnek határtalan sruátut hatniijjjia valamikor még vitsztlérné) tó-zibénk: — kívánjuk testvéri suntetáaÉ> nek igaz jóságával hogy soha aa *agfM okod iMfbáiNti € tntij btKMMlél. dogul, és gondolj hau is néhai"
K. Halász Ilonka nem tudott válaszolni — csak zokogott igazi könyeket. SW mindeaU áa ölelte mindenki a kii cukros Haiáu Ilonkát. Ezulán megkezdődött u előedát, melynél fényeubbet aligha láttunk városunkban. A uinéuek valamennyien kitettek migukért. Halász Ilonkán kivül partnere Sipos Zoltán britliroioU. Zalai, Maf-tinyi, Somjdr, Gombos & Ludat, mint mindig dicsérendő ambicióvaí. járullak houá, hogy^bt az előadást feledhetetlenné tegyék közönségünknek.
MilífBtlNiiíliHÍ
Időjóslás.
(A mtUorologial bstént |«l—té—.)
Budaptsi, juniui 17.
Változékony, hűvös, sok helyfltt csapadék, zivatárokkal. Köziphö-mérséklet 148* C.
Montífnoio Lujza vélipsrt.
Róma, jun. 17. A firensei törvényszéken ma hirdették ki azt az Ítéletet, mely a vfüt szász-királynőt végleg elválasztotta ucától, Tosetli zongoramestertői. A gfóinő szerelemtől áradó levélben kérte ToseíífT pár nappal az Ítélet előtt, hogy ve-gye vissza a válópert, de Tosettt hajthatatlan maradt. A házasságból születeti kis fiút a bíróság az apának Uélte oda.
Nagy vasúti lutUunli6f».
lomás mellett, nem messze a svéd fővárostól egy gyorsvonat beleszaladt egy tehervonatba. A rémes összeütközésnek tizennyolc halott és húsznál több sebesült az áldozata. Az áldozatok közt van Strindberg Ágostonnak, a nemrég elhunyt világhírű svéd költönek leánya is.
100 áarfcb l«gflaon»aM>:
slifáatiMat kartonból
2 K-ért
káaaát
Zala ayoa ráuvéaytán NagykaadaaAa
A
mmmmmtmm
1 oldal.
ZALA
1912. |unlM 18

|akon éppolyan megállók, pihenőik vannak, mint aa országút végtelenjén poroszkáló utasnak. A Legényegylet megérkezett elsó plhenó(éhei, a tíz éves fordulókor, ahonnan, skártsak a vádor a maga utján, nagy megelégedéssel nézhet vissza beiért pályájtat éa növekedő bizalommal arra at ulra, mely még etóite van Mély filozófiájú megjegyzésekkel kiséri aMménl felolvasott liz éves történetei. A legényegylet rögös utjának legnehesebb részén tul van. Mint a hetlósarcu Janusfő tekint egyszerre a múltba a a jövőbe. Nemes, erős, eredmény s küzdelmet lát aa-egyíet múltjában és nagy sredmények ki Iá tárát s lövőben. Kitartó Midiire hus ditja az egyesfllet tag ait azon önzetlen, máaok boldogitásáért törekvő célok érdekében melyek sz egylet program mját alkotják. .Akaratunkban az erő, ideálizmusunkban sz eszköz, lelkesedésünkben a cél migiszto\'sága,* szól beszédje végén, mely nagy hatást tett annak hallgatóira.
A tagok nevében Halsax Frigyéé indítványom, bogy az alelnököt kérjék meg beszédjének leírására, bogy azt az egyleti könyvtárban elhelyezhessék.
Eptrjesy Qábor alelnök azokról emlékeseit meg néhány meleg azóval, akik az egyletet létezésének első liz esztendejében önzetlen segítségükkel támogatták—Báró-Hornigg Károly veszprémi megyéspüspök és TOkséry Ferenc veszprémi piarista tanár, sz egyházmegyében tévő legényegyletek felügyelője; Pongor Henrik a Pranz Lajos és fiai villamos rt. igazgatója és a Zala szerkesztősége voltak ezek. A megyéapüipöhnek és s legényegyletek felügyelőjének távirati üdvözletét küldött s díszközgyűlés, Pongor igazgatónak jegyzőkönyvi köazönelet mondottak, amit Írásos kivonatban közölnek vele, a szerkesztőség jelenvolt képviselőjének pedig élőszóvsl fejezték ki a ssjtóiámogatáeért való köazönetet. •
A közgyűlés után annak összes rémt-vevői.az egyleti ház udvarán fotogrsfáló gép elé áttoltak és csop r btn levelet-keztek Az ünnepélyes jnbi\'eumi nspot bankett zárta,. mety s hajnalt őrtktg a iegkedélyesebb hangulatban együtt tartotta az egylet tagjai\'.
Hírek a politikában.
A főrendiház folytatólagos ülése. — Saját tudósítónk Iftetuutetauléac. —
.*___Badapeü,
A főrendiház szombati Ölése még mindig erősen foglalkoztatja a politikai köröket. Ennek az Ölésnek eredménye valósággal leaujtó az ellenzékre.
Munkapárti körökben rámutatnak arra, bogy az ellenzék, ha őszre a parlament Máséiról való távolmaradásának taktikáját meg nem változtatja, akkor rendkívül súlyos politikai helyzetbe kerül, mert egy ellenzékre nézve valóságos politikai ön-gyilkosságszámbs megy az, ha önként tfvoliarfja magát egy választói reform megalkotásától Teljes képtelenségnek látszik, bogy sz ellenzék egészen a többségre bízza ug a matériába választójognak, mint a választókerületek beoSztáaá-reformját, s igy kétségtelen, hogy sz ellenzék kénytelen lesz sz őszre ujsbb megfontolás alá venni msgstsrtását.
A főrendiház, elröke nyugalomba megy.
Ctóky Albin gróf s főrendiház elnöke, ski s főrendiház múltkori ülésén rosszul lett, kijelentene, bogy felgyógyulása után visszavonul a politikától.
A képviselőházból
A rendőrség holnap karhalalommal lógja S kizárt képviselőket mrgiksdályosni ib« baa, hogy hásbe jussanak. Minthogy s
kitiltott képviselőklel az egész eltet szolidáris, a Ház tisztikarát, a btiottságo-kat az ellenzékiek mellőzésével fogják megalakítani.
Aa ujoocjavaaiat tárgyalására szerdán kerül a aor. Azután a vármegyei fizetés rendezésére, a városok segélyezéséi e és sz tgyenes adó reformjára, vonatkozó ja-vsslstok kerülnek s Ház szőnyegére, -a
Munkapárt választójogi gyűlése
A budapesti józsefvárosi Kör tegnapi ülésén DevecsJch Ferenc elnök indítványt terjesztett eiő, hogy a kör munkapárti elnöksége rendezzen választójogi qfgy-gyülésl és szon szavazzanak bizalmai a kormánynak.
A főrendiház ülése.
A főrendiház mai ülésén Jósika Samu báró jlnökölt. Az ülést féiUzenketiókor nyitotta meg.
Az ülés elején bizottsági bejelentésekre került s sor. Nspirendszerüleg az 191hl évi költaégelőirányzalot terjesztette be a főrendiház gazdaaági bizottsága, melyeket a főrendiház vils nélkül fogadott el. Ezután következeti sz igszotó bizottság és a menteimi bizottság jelentése.. Ez utóbbi Kiss Ernő gtóf mentelmi ügyiben tett j»
lentést, akiknek a kiadását hatóság előtti rágalmazás misti kérték. A főrendiház gróf Kiss Ernőt ntm adta ki.
Ezután elfogadták az Amerikával a szerzői jog tekintetében kötött egyezséget, ugy általánosságban, mint részleteiben, msjd a polgári perrendtartás életbeiépte-téséről szóló lörvényjsvsslfit tárgyslásárs került a sor.
Bernátk Oéza örömmel üdvözli a javaslatot, mert reméli, hogy közkincs lesz igy perrendtartás és az anyagi igazság érvényét ülését is elő fogja ez nagyon mozdítani. Csak a községi ás körjegyzők hatáskörének megszorításával nincsen meg-
slágsdve---—
Székefy Ferenc igazságügy miniszter felvilágosító szavai után, általánosságban éa lészleleiben ezt a javaalalul is elfogadták.
hasonlóképen elfogadták a közigazgatási bíráskodás módosításáról szóló javas-lalot.-
A pozsonyi és debreceni egyetemek törvényjavaslatánál Beöthy Zsolt emelke dett szólásra. Helyesli, hogy e két kul\'ur-városban állítanak fel egyetemeket.
csanádl jffiijftK bogy folyt.itólagosan állítsanak (el löbb egyetemet is: Műegyetemet Temesvárolt és tudományegyetemet Szegeden.
CstmaeM János püspök és fokda Menyhért jászói Wposl felszólalásai Mán aki Kassának kéK egyetemet, Balogh Jenő államtitkár felvilágosítással szolgált a fórén diliáznak, majd a szavazás előli szünetel rendelt el sz elnök.
Az Ülés folyik.
niREK.
V
Vasárnapi hírek.
— Táviratok. —
— A tüntető n agy gyűlt st betiltották. A budapesti tiltakozó nagygyűlés élőké-szitá-bizottsága nevében tegnap küldöttség kereste fd Markovics Ince főkapitány-belyeiteat és bejelentette, hogy e hő 30-án
parlament előtt elterülő térségen a főváros függetlenségi érzelmű polgárai, a szociáldemokrata párttal éa a választójogi ligának, a reformklubnak, a Magántisztviselők és kereskedelmi alkalmarottak bevonásával tüntető nagygyűlést, utána pedig tüntető fölvonulást rendeznek. A lőkapi-tányhetyettes a bejelentési sd referendum vette szzal, bogy a főkapitány válaszáért vasárnap jelentkezzék újra a küldöttség.
vaaámap délelőtt tényleg megjelent küldöttséggel aztán Bods Dezső dr. főkapitány közölte, bogy s bejelentést nem veszi tudomásul s s gyűlést betiltja. Tiltó rendelkezéséi s fókspllány azzal okolta meg, hogy az izzó pjlitikii hangulatra való tekintettel nyilvános gyűlések a közrendet és a főváros lakosságánsk nyugalmát veszélyezte! he inék. Nincs tzo b a kifogása a fők pi\'ánynak az ellen, ha a gyűlést valamelyik kerületi függetlenségi kör helyiségében tartják meg. A főkapitány határozata ellen a gyűlés bejelentőt a b< l ügy miniszter hez fötebbeztek.
— Kovács 0)u!n ügye. Kovács Qyula ál patában rohamos a jtvulás. A vasár-nspra viiridóéjrakát vbetég ttljéinyUr ga\'ómban és egészséges álombsn löllöltr, R ggel már nem psnsszkodolt ftjdalmai-
rót és hozzá intézett kérdésekre azt felelte, hogy teljesen jólérzi mtgál. A lázmérő tényleg normális hőmérséklelet mutalolt. Korán reggel meglátogatta Kovács Q. u-lát édesanyja, akivel mintegy tiz percen
fléptakarékplnzlár Készugnyíáreaság Hagylianízsán
teljesen befizetett alaptőke 1300000 korona tartalék lókéh 100,000 korona.
Elfogad tartalékbetéteket
nettó 5°|o-os kamatra.
H kamatadót az intézet fizeti.
Visszafizetés 10000 koronáig bármikor azonnal, nagyobb összegeknél egy-két napi előzetes bejelentés alapján történik.
FelmeaJáal dl| nem anátmlálartlk. H
Váltő-lnazámltolás, törlesztéses- és agyszerS Jslsálogkölcsönök, folyószámla- ás lombard-hitelek s legkedvezőbb feltételek mellett engedélyeztetnek.
fiz intézet szerződéses társa a
Magyar országos központi takarékpénztár
fjt- anjál f kél 4Q smllllá kereee, "pj
amely összeköttetése révén a Néptakarékpénztár ügyfeleinek tt legnagyobb előnyöket nyújthatja.
át trtbeszátgeW. Kwváta %»*• p ilónyl Dezső\'dr. éa Oonda Henrik dr. as Sgyésiségen előterjesztést tettek, amelyben a büntető perrendtartás 141. szakaszának a. pontja és a 162 svakaiz alap ján azt kérik, bogy kaució e\'lenébén helyezzék védettjüket szabadSbre. A kaució leievésére s képviselő családjt késznek nyilatkozott. Ha ezt a k«rést elutasítanák, a védők s bűnvádi perrendtartás 153. szaksszárs való hivatkozással azt a kérelmet terjefztik élő, hogy a terheltet lakásán őrizzék, amely esetben azőtizés költségei ót terhéfriék. A kir. ügyésuég indítványát héttőn terjeszti a\' vádisnács elé, amdy a kérésrőt az ügyészség éta vizsgálóbíró meghallgatásával dönt. A védők égyébként fölfolyamodtak ■ vádtanács tegnapelőtti határozata ellen ia, amely a vizagálóbiró által elrendelt eió-zetes letartóztatást jóváhagyta. A tábla szintén hétfőn dönt\'a Mlfolyamodáaról.
— lamerctlen öngyilkos. Budapeatea a Tisza Kálmán-téren, a Népopera mögött az éjjel egy tizenkilenc-húsz éves, ipsroesegédnek látszó fiatalember revot-verrel mellbe lőtte, magát éa megbalt. Kilétét eddig nem leheteti megálltpitam. Állítólag az egyik nagyfuvaroa- ulcal borbélyüzletben dolgozott. A holtteat a lör-
— Vakmerő betörés. Scbön János napszámos vasárnap délelőtt megjelent a budapesti lőkápúányaágon éa a kővetkező feljelentési lette: Az Ida-utcában, a vakok Intéznének építkezésénél éjjeli őri szolgálatot teljesít. Ott is Inkák egy ideiglenesen épitetl fabódebsn. Az éjjel s bódé ablakán ál bemászott a szobába egy nyúlánk, magas ember, revolvert szegesett a mellének, majd torkon ragadta és pénzt követelt. N-tgy felelmében odsadla neki pénztárcáját, amelyben harminc korona volt. A betörő zsebre lette s pénzt, elvitte az asztalról egyfedelű fekete vas-óráját és elment A relldórség á vekmeró betörőt nyomoits.
A Népszavát újra elkobozták. A budapesti kir. törvényszék vizsgilóbirájs az Ogyé«;*ég indi ványára elrendelte a Népszava vasárnapi simának lefoglaláaát. Az űgyésiség a „M\'l\'óíágoa és kegyelmes., cinkosok" fölirásu. cikket inkriminálta, a melyben osztátyelleni izgaláal látott. A cikk a .főrendiház, tegnapelőtt nevezet ea állásfoglalását bírálta. Inkriminált ezenkívül az ü^yéaza.\'n egy veml ia, amelyét_
hirek élén közölt a lap._
— Vak fiuk tornaversenj(e. A tavalyi\' kísérlet sikere ira kést e-(hí Vakok Országon Intézetének vezetőségéi, bogy az idén is lornaversenyt rendezzen szerencsétlen vak ápoltjai számára. A tornaverseny vssárnap volt előkelő ember-rátokból álló közönség előtt. Különösen prec|z szabadgyakorlatok tetszettek a közönségnek, amely meghatottan figyelte fiuk nagy ambícióval végzett atlétikai mutatványait is.
- Építési bizottsági Bléa. A képviselőtestület építésügyi bizo.tságs ma hétfőn délután fél 6 órakor újból bizotl-sági ülést tart, melyen ssámos ujsbb építési engedély kérvényével foglalkoznak.
— A ker. Jótékony nőegylet jubileuma. Nagy napja lesz a legközelebbi vasárnap a nagykanizsai keresztény jótékony nóegyletnek. Fenállásának 35 ém jubileumát fogják ünnepelni a legfényesebb külsőségek keretében. A jubiláris közgyűlésre, melyet a felsőtemplombfui nagy tenésmlse fog megelőzni, eljön azámos megyei előkelőségünkön kívül a megyt\'püspök helyettese, Kitottt Kálmán lelstenlsll püspök, aki maga togja es alkalommal a templomban a szentbeszédet mondsni. A nsgyssabásu ünnepségtől leg-kftaelebb téssletes pregtammot lógunk köiölnl.
1911 junius 18.
ZALA
^ oldat
A* ön gyerme^ sir
a fájdalomtól, melyet bőrkiütések, ótvar, nedves, kivörösödött, feldörzsölt vagy {eltört bór ukuz. — Ezek ellen számos orvos ésszOlésznó a ,Babylra<fé—» gyermekkenőcsöt a legjobb eredménnyel ajánlja, tnéiy azonnal fájdalomcslllapltólag ée gyógyítókig hat. Felnőttek la kitűnő eredménnyel használhatják bőrkiütéseknél, féltöredezett bőr, kézdurvülás és lábtziadás ellen. Vigyázzon minden doboznál a .Babymira créme" névre, és utánzatokat utasítson vima. Kaptató minden gyógyszertárban,-dobo-zopjunt 00 fillérért, vagy magánál a készítőnél Brodjovia H. „Zrínyl"-hex címzett gyógyszertárában Zágrábban.
— öngyttkoa Miértet. Majdnem a fiaiáiba kergetett ma Nagykanizsán egy nyolc gyermekkel nyomorított ötven éves szegény asszonyt exallált férjének beteges féltékenysége. Fürdés György Rákóczi utcai kovács \' évek óta a legféktelenebb viazálykodáaban él a feleségével. A különös ember féltékenységével gyötörte mindig ■ szerencsétlen asszonyi, aki ártatlanul, minden ok nélkül rengeteg verést kapott a brutális férjtől Tagnap reggel volt az utolsó összeveszés a házastársak között. Avégsőkig elkeseredett asszony ekkor végzetes lenre batározti el magát, arra, bogy véget vet életének. Felment a padltara, keritett egy jó erős zsinrget és áltál hajibila végnr léiuiégca elfiatáro--zátáL A férj azonban ánrevette, bogy felesége padláara ment, s , minthogy ott soká késett, rosszat sejtett i uláni sietett. Ha agy perccel utóbb érkezett volna, talán már késő lelt volna. A szegény asszonyt a rossz ember levágti s kőiéiről és minden bűnét szánva és bébva eszeveszetten látott hozzá máris holtnak véli felesége felélesztéséhez. Szerencsére a mentés idejében történt, sz öngyitas-jelölt magához tért és s férje minden szépet éa jót fogadva boldogan vitte le a lakásába. Mire a rendőrorvos a helyszínére ért, már inkább caak a férjnek volt szüksége orvosi segítségre, imijiirft kinic1 illeBék sz Imént kiáltott izgalmak.
— A IsgHMliiaiaia IstvSa céget tiltassák M Arait itemSvef ~b«»ttflt«in|i. Saanss.ssállé épületben. Javítást szakértelemmel végei. Szinhau gukker 7 koronáiul 20 ketoaáig. Gokker HkaBabe 40 fillér
— A .Vasárnapi UJaág* junius 16-íki Számának közleményei között a legnagyobb teret a parlament legutóbbi eseményéi foglalják el, melyekét .Homicskó éi Bér Detső rajzai a az érdeies fényképek egész tömege foglalnak el A többi képek közt
wrUpi fohflpflin Atirtir M Kn«ty fiyiil.
cikkeivel), leczédi Uazló emléktáblája, képek a római fórum legújabb ásatásaitól stb. Szépirodalmi olvaamányok Sze-nere Oyörgy regénye, Kaffka Margit verse, Lengyel Oéza novellája, Claude Farrére regénye. A színházak legutóbbi eseményeiről Alexander Bernát it. Egyéb közlemények : Divatcikk (képekkel) s a rendes hali rovatok: Irodaion és művészet, sskk-játék atb. — A .Vasárnapi Újság" eiőfire-tési ári uegyedéire öt korona, i .Világkrónika*-val együtt hat korona. Megrendelhető a .Vasárnapi Újság* kiadóhivatalában (Bodapem, IV., Egyetem-utca 4. szám.) Ugyanitt megrendelhető a .Képei Néplap," a legolcsóbb újság a magyar nép náafra, félévre kél korona 40 fillér.
rAitoljuk a aura ipart i
ANIMO PEZSGŐ l liOill IfMl ital.
Mtmlmjebk Uviháibu, ydtgtlh— i, eeemt-f (Matbaa ktfhMé,
Kérjünk tl mindenütt-
ANIMO-
PEZIGÖTI
IhnkM pmeggfját r.t Ctáktmria
spoRfr
Az N T. E. Kaposvárott.
— Kiküldött tudóit/ónktól.
Mint szombati tzámunkban birt adtunk, a Nagykanizsai Torna Egylet tegnap, vatárnap Kaposvárott a Kaposvári Teet-véi.ifg Sport Egyesületével játszotta le hsrmadih bernutnó mérkőzését. Et volt egyszersmind a Tornaegyle\'.nek első vidéki szereplése.
Mindeneseire okos taktikát követ az N. T. E., mikor ssdeki mérkőzéséit nem a gyenge, névtelen csapatokkal köti le, hanem mindig eró;ebb csapattal áll
uemhí. Az ily takfíká kőveiéae sokkal nagyobb garanciái nyújt az erkölcsi haladás tekintetében, mintha gyenge, ismeretlen csapatok ellenébea aorozatöi győzelmet érne et
A kezdet nehézségével minden egyesületnek meg kell küzdenie. Igaz. hogy az N. T. E. küzdelme aránylag meg van könnyítve, mert mig máa egyesület hossza, sokszor bokáiul végződő harcol vi« azért, hogy Közönségei szerezzen maginak, az N. T. E meghódította Nagykan izu közöniégét már ellő nyilvános szereplésével. S izóti ez zz érdeklődés cuk fokozódott. Mert Városunk inleiligeni közönsége megérti, értékeli és méltanyoljs iz N. T. E. kitartó, nemei munkáját i
Vasárnap, a hajnali vonattal indult d a ciapal elaó útjára. A luanegy fooibal" listát húszan kísértük Kiposvátra. Külön nakmhan helyezkedtünk el. A vonat in-du\'átával megindult a dal is. Sorban jőt tek a pajkos, kedves i i hsrera hívó föoihillnóták. Égésien Koposvárig. 9 ára-k <r éikeztűnk meg.-A ,T|yui*-ban habos
kávé mellett, pihentük ki az utazás, job-banmondva az ének fáridalmiil. De nem. Ut ■ It sokáig i pihenés. Felhangzott a patarci (a kapitány szava paranca): gyerünk a koriórai És délig korióztunk. Ugy vettem észre, hogy a kapoevári lányok jól ismerik a kanizni fiukat. Vagy talán divat az, hogy egészen szemükre teszik kalapjukat?
A délután a pibenéaé. 4 órakor felkerekedünk a lassan kiaétálunk a Testvériség pályájára. Háromnegyed .5 órakor már áll a két csapat a megkezdődik a játék.
A Testvériség Dunánlul egyik legjobb csapata. Mind intelligens urifiuk, kik nem a győzelemre, hanem a szép játékra törekednek. Dunántulnak bajnok dmfl, — tehát legjobb csepsta cuk 2:1 arányban tudta megverni S ettől a csapattól kapott ki az N. T. E. 4:0 arányban. Legyen büazke a Tornaegylet erre a vereségre, mert ennek révén sokat tanult Hiazen nem győzni, — tanulni mentek tagjai. S céljukat elérték. Ezt bizonylt|a már maga a mérkőiés. Az első félidőben leljeien tehetetlen Kanizii. A Testvériség lényes CMlársorávil szemben. A labda állindóan a ml kapunk tlőll vin a cuk Schrelber \'kitűnő védéiének köszönhető, hogy íz ellő fAldő cuk 310 arányban végződött. Üydrfát, a kaposváriak kitűnő c tnlirje, állig minden 3 Ik percben dolgot! idoli Schtilbtraek. De Schtillw megállta ■ hslyál. Bjüjf henc mtntt megiláll tlitn-
égyésf oly brsvuros rávitánil mentett, shogy i közönség percekig tapeolt ée éljenzett Mindhárom gól, mely az ellő Műdében Kanizaa kapujába röpfttt, védhetetlen volt. Mind a bármai Qyérfás lőtte.
A II. félidőben már megváltozik a helyzet Hjslnk már eddig Is Sokat tanultak dlenfelűktól. Szabadabban mozognak, mini az I. félidőben. Csatársorunk, nép passzjátékot mulat be. Varga szélsebes lerohanáHi ragadják lapéra a közönségei, majd LUtt uép, hatalmas rúgásai keltenek általánoa tetszést Csatársorunk kitűnően dolgozik a ugy játszik, mintha a szép összjátéknak meg ia lenne u eredménye. De a Teityéríség kitflaő csatárai mögött ép oly jó hátvédek.állanak. Varga Tóth éa Nimtth azép játéka néni hoz eredményt Egyezerre azonban Szilágyi 1 kaposváriak máaik legjobb embere kiszökik, egyedül vezeti a labdát Kanizsa kapujáig. Schreiber kirohan, de megkésik. Igy kaptuk a mérkőzés negyedik, a 11. félidő egy\'dien gólját\'
A mérkőzési Bognár Zsigmond vezette. A Testvériség elnöke kérte fef Bognárt ni mérkőzés vezetésére, mert sz ő tudását, lelkiismeretességét ott it ismerik. Este 7 őrekor.már vonalon Olt a csapat.
Egy igazán azép, megható jelenetben volt rétiünk, melyet érdemee megírnom.
kijön, közvetlen a .K»p*vári Atlétikai Club"- sporttelepe melleit robog el. A sporttelepen még tartott a mérkőzés, mely a K. A. C. és a .Spárta" budapetii iitétikai club köaötl folyt le. A mérkőtést négy-öt eter ember nézte végig. Mikor vonatunk a pályához ért, a pálya véfcéíg hetaimaa hip-hip-hurrával üdvözöltük a sporttestvéreket. A tribünön ülő közönség erre (elállt. Kalapok, zsebkendők lobogtak, záazlókaj lengetlek utánunk. A jálék ia magáUr, t - a játékotok magatra tartolt labdával üdvözöltek bennünket.
Aztán robogott tovább a vonat — Az N. T. E. már ismerős a vidéken. Tudják már, bogy él, dolgozik, halad. Előre l __————-ROy.
Bflfiwkflak a Iwf kewísstlwz!.
Slf
1 flM tltlalia X* r 9 I kV MTMfIHfÉle
Aga bs ktUfim H—|t * t | ha Ml t tart
Színház. W. Halász Ilonka búcsúja.
- Saját tadósltónklúi. -Vaaáraap este. a Kis cukios-bm bu-ctuzi tt el közönségünktől dr. Wdntté Halász Ilonka a kanizutak kedvenc nat-vája. Az elóadáat megelőzőleg már nagy űnnepeltetétben volt réne, melyet pálya-társai, — élükön Füredi Igtzgilóvd — rendeztek. Egy negyed 9 órakor ugyanié leereutelt függöny mögött a tzinpidri gyűllek a ulniártutal Buzes tagjai, ihol rengeteg virágállvány ét ctokor volt felhalmozva. Etek kötött a látaul*! ajándéka egy remek ma|ollka állványa tOkör, Füredi virágállványa, a kanizsai közönség virág-ajándéka t ezenkívül uámoe kisebb áe nagyobb vitagerokor. Mikor az Ünnepelte! a nlnpadra vezették öltözőjéből, a színház lenekári háromnotot luual jelezte aa aktua kezdetéi. Ezután előállt Sípot Zoltán, a lártulal hnnvlvnnl ulnáne ét ulvrthtlö meleg nivakkal búcsúzott n Összes pályslirizk nevében, Beizád|ének rövid kivonata a kövttkesó.
.Srerelett pályalársnőnk 1 Kedves Ilonkánk I San időnk, na nevünk ninea a hosszas buctuzkodátra. Nem kérdjük átért foszt meg tőled bennünket a vágzd? Htat t végzet tem kérdi adl szabad lenni\' MteMtt azonban elragadna tőMah. kérem, hogy mékidaná meg at áNata ntádba küldött hitet páradnak, hon a magyar adnművészd jelen korának tűdé* netlróí soha nem aaünő ndteddétsd tay-ják megörökitenl neved mellett at é ne* vét, amiért megfontolta őket egy aag nem írhatott hranybdű\'i krónika fejeast*-jől. S-bár reánk, valamint a magyar ad-nétutra at örömnek határtalan tpzdlMl tatét ha valamikor még urnáéinál hű-
zibénk i — kiváltjuk teatvárt szeret ttűnk-rietr igaz jóeégáiat bo«y tolta at tagjai okod megbánni e mai becsaaaét P.i| boldogul, ét gondolj haza It nébk I*
Halász Ilonka nem tudott válaszolni — cuk zokogott igazi kOnyekd. Sirt mindenki éa ötalta mindenki a kit cukrot Halán Ilonkát. Ezután megkezdődött u dőadás, melynél fényesebbet aligha láttánk városunkban. A színészek valamennyien kitettek magukért. Halán Ilonkán kívül partnere Sípos Zoltán brillírozott. Zatoi, Maj-éényi, Somlár. Gömbös ét Lménl, mint mindig dlgsérendő ambícióval járultak bottá, bogy ezt az előadási feledhetetlenné tegyék közOntégflnknek.
Tárirtik ii taliifial—tá—É
tlltNtlIK tettttVCKIlBII
IdöjótUáa.
(A meteorológiai Intézet jtn\'iii)
Budapest, junius IT. " Változékony, hűvös, sok helyütt csapadék, ztvatarokkal. Középhö-mérséklet 14 8\' C.
Montignoao Lujza válópara.
Róma, -jun. 17. A firénael törvényszéken ma hirdették ki azt az ttétetet, mety a volt srási kliálypflt végleg elválasztotta urától, Toselli zongoramestertöt. A grófnő szerelemtől áradó levélben kérte Toaelüt pár na|>pal az Ítélet előtt, hogy vegye vissza a válópert, de Toselli hajthatatlan maradt. A házasságból született kis fiút a bíróság az apának ítélte oda,
iagy vasúti katanüéfa.
Stokholm, jun. 17. Linpöking állomás mellett, nem messze a svéd fővárostól egy gyorsvonat beleszaladt egy tehervonatba. A rémes összeütközésnek tizennyolc halott és húsznál több sebesült az áldozata. Az áldozatok közt van Strindberg Ágostonnak, a nemrég elhunyt világhírű svéd költőnek leánya is.


BULilll
100 darab lagffaaoaaAbk;
alaféatueat | kartukál
2 K-ért
káalt
Zala aytaéa téealéajtdie [ Nagykaalsaéa
________,_„.____, ___<4,_
HETI SOROZATOS ELADÁS!! RENDKÍVÜLI HARISNYA-AJÁNLAT!
^y/ I Me^vettSk a bécsi lövámhivatalban egy rti—Hil gyáros I
- ALJ és BÖHM 25- ^ jRkrz.r^.
.» 800 pir gyermek wckartt, flor, divat 4a hímezve
NAGYKANIZSAN, Városház-épületében. 300 pár fehér 50 cm. fllat koatytt 1 pár 1 korona II flálár
III 1 iiwai nm mi
>% gyári-ár dobozonkint 36 fii). Egyedül kapható: » § Gyümölcsfákat; Spárgatövet Virágpalántákat:
3 " r y£ magas tSruü éa tfaspt pél- I . / .„ ^ ___* Pelargonlum, SsMa, Puehala I
ÍJ 3« dányokbas alma, kBrte, cte- I » évta 100 (Urak a-BO VaatKa. Bcgónla, Csleua,
SÍ UIDQ^UI PPDOHÁNYTŐZSDÉBEN as k** é. - s i^a^Sl^\'K
5 [ nlKoUnLClK Fő út, .Korona- épület l\\ írJEr^i". ri^ 100 • wt..- MíS^SSí^ tf
•f~«*| . •\'.■ _ ... ^ . , y : ...—\' ti atom. »yén Tiraenit.tákat. |
■a Fenyőfákat: Fasornak utak meUé Rózsákat:
Mr^TpS IcgcnycnyárUU.
Busásokat, aatgélystk való , . ... ,„ kor .és tutó-rássákst agy-két I
» 7 : /Ti.., !.... a—5 metar ssasas 10 I
Sl^\'ö^ví darab K e-aTtOO íves péMásyokban, -t
rigxó áltabokraíat <arab 44 karara. latban.
ISi PETERTMNN JÓZSEF ÍÍS \'
Báthory-u. 22. kertészei a Nagykanizsa, Fö-utl. sz. virágflzlet I Saját gyártmányú és Egy liter
RUM \'Sírj
_ ben
a«" K. 220
Kapható——— --Qeltch és Qraef
Drogéria; fBaaar- éa caemege-kersaheááeékan.
Nagykanizsán, (Városház psMa.)
72Q ho(d "gg
1 oyamoicMxftmto kosár—■ -—min^
Bfomfiszaititó nosár KFIfllá DIFtOK
t» Husszáilitő kosár .
ujaonsagi
minden mennyiségben kapható az 1 j
Országos lizpiiti IMszmhut ,
kólel kébe tartozó faipari és kosárfonó szóvetkezetek
Értékesitö Központjánál Budapest, VI, Podmaniczky-utca 40. iz. SzétkOldési raktárak:
Budapest, Kecskemét, Szépfslu, Szeged, Zenta, Nyílra, Apatln.
Nagy készlet a kosár szakma Összes cikkeiben és gazdasági fseszkOzOkbeh.
j Vegyi és diektlkas gyógyhely !
........a... . ..... t.......,\'\'\'...\'■ 1
H»i|ÉÉi<fl ál Hpwás Háanáaytármág* kQafrayuaaáájákoa Nagvkaataata.
RENDKÍVÜLI HARISNYA-AJÁNLATI
kitűnő minö-s égben
Kapható-
Qeltch és Qraef
Drogéria, fBaaar- éa cacmege-
kersaheéáaékan, Nagykanizsán, (Városház paMa.)
OyOmölcsszállitó-kosáT
Qabona-Qzlet.
— TVrtrat —
Budapest, junius 17. Ifáasára lilát i ÜPÉ wfkBEK-
Hstárldó-tzlet:
Búza 1912. okL íí 49 . 1913. ápr. 11.75 Rozs . októberre 9.57 Zab , októberre 9.20 Tageri 1912. jun. tSS . jul. 8.92 Repce 1912. aug. 18.15
rskllsszirkesztá: NAOY SAMU. Igaagatát-BOROS JAÜSF"
ELVESZEIT
egy tarka kanári madár, a becsületes megtaláló jutalomban részesül Király Pál-ufca I. szám átati B77CT
Viszik íí ililak
urasigoktól levetett férfi ruhát A nagyérdemű közönség szíves pártfogását kénre, vagyok tisztelettel
Mvuaaaáaét s hUáfrJajisiss .Kaki
4. oldal.
101X jttfliw IS
ZALA
J<a üde ós finom arcbőrt óhajt
—\'— mija A CRÉMET használjon TT? J7T ü SZAPPANT
szeplőt, májfoltot ét pörsenést eltávolít ártalmas anyagot dl dl dl dl n«m tartalmaz. —. Kapható: dl dl dt dl
13 XT TV #^VTTT A »ALVATOR gyógyszer-XVlwlJV VJT I U JLs l\\ tárában NAOYKANIZSA.
NAGYKANIZSAN, Városház-épületében.
Megvaltak a bácsi MvámhtvaUlbsn agy tktaaltsi gyáros kBvelkezfi áruit.
600 pái nfi karlaaya, divat, a|our> Hot és hímezve r 600 . fáarfl . ... #
Egy pár árai K 110. —— Hat pár ára > K «.-800 pár gyorBok tockerll, flor. divat ás ■ ii .i . . 1—5 szám 60 Mlár. — 4 10 wsáass 80 ntlár. 300 pár fekér 50 caa. fllat kaatytt 1 pár 1 korosa 10 flttár
_ - ^ \' ■ t \' a • \' • - ffaJ
Szivarka-hüvelyek királya H
ms az angol DEWLING fór gentlemén I 0 1
f »
dobozonkint 36 fill. \\f Egyedül kapható: » |
r 85\'
UIIDQrm cddohAnytózsdében ".
nil\\OOlll-L-r\\ Fö-ut, .Korona"-épület ||
Újdonság!
Legeszményibb vizbeszerzés lámpa szivattyúval házak, villák, jószág és gazdasági udvarok részére, motorért nélkül működik. Továbbá készítem Hydropneumatikus rázd való ellátás teljesen OomOkOdó készülékkel, különféle szivattyúkat erö és kér hajtásra, hideg és meleg vízvezetéket, gázfűtést, fürdőszoba berendezéseket, kútfúrásokat a legújabb stílusban, teljes jótállás mellett. Több fórangii méltóságoktól kitűnő okiratokkal rendelkezem jó és szolid munkámról.
Tisztelettel
Fischl István okleveles gépész
vizvezetfk és kútfúrási vállalata, gép és mQlakatoé műhelye 8077 KWalody-utca 4, sz. Nagykanizsáé.
Gyümölcsfákat;
7 nfagüs fente ét tbrpe ptl-dásyokbas alma, kfirte, cse-r csínye, meggy, kajnln és frandbarack, szilva, ringló és SlálkL
Fenyőfákat:
klslsaégsa ét names Issyá-két, Tha]s,Tsnn ét prrsmis Uuxusokat, sstgélysak való tfirpt
Hm
rijjió
itsKti, aufaiyatt raio i Buxus tsvsspásg) és mist tigyulstén vl-» diaxbokrokat.
Spárgatövet
S érts 100 darak 3*eo karaaa. — S éret 100 d*rab 4 korona.
Fasornak utak mellé
IcgcnycnyárUU.
4—5 méter magas 10 ésrsb K 4-ao, 100 éarab 40 karara.
Virágpalántákat:
Pelargonlum, Salvta, Puahala Vanília, Sagnaia, Caleut, Lobatis, raaaoatsat SrsgtS; diai Cssss éa Dáhllákst, — mitSetléle aaSnyac nyári rtráaaaláatáksL
Rózsákat:
saséoru, magas-lOrull, bokor ét futó rózaákat agy-két éves példányokban, tok tslbsn.
Szőllöszállitó kosár
Baromfiszaliitó kosár
Husszáilitő kosár minden mennyiségben kapható az
Irtzíiis lizpiiti IMszmhut
tartozó faipari és szóvet kezelek
kosárfonó
Értékesitö Központjánál Budapest, VI, Podmaniczky-ulca 40. iz. SzétkOldési raktárak:
Budapest, Kecskemét, Szépfslu, Szeged, Zenta, Nyltri, Apatln.
Nagy készlet a kosár-szakma Összes cikkeiben és gazdasági fseszkózOkbeti.
720 hold
ima birtok
— országút mer.ién ktyel a vasúthoz —
U farlBttrt itiHia mti
Kevés pénzzel Is álvebelO, mely parcd-ázáshoz is igen alkalmas. Csak direkt vevőnek. Bővebbet ORŰNFELD JAKAB PAISSZEQ, u. p. Borbásszeg. 8761
Vegyi éa diektlkas gyógyhely
Clill mellett StejertrszAg
Hóorvos: Dr. Ott* Kattlnger.
Napkunyhók. Siépwvaa lürdók, dláikurák, tlydro- éa Eleklrótlierapla. Rádium btlég-zésMssasge,Psngo,iyogyillrdók, hízó- és soványllo kúrák. 81179
2^éx«élc«lt áoralcl
t\'rhipsklusokksl (slvlfágosltásaal siol-gkl aa lg»igatóság ás s wlsnl iroda i IV., Ksroliasngksar 16,
A mesterdalnok . . .
Cipőm szép és tökéletes. Benne járni élvasataa, Mert ha ctpőt szegzek, varrok, Rajt\' van
KAUCSUK SAROK.
wmmmmmmm Kftszlictiyilviiilis
Mindazoknak, kik fdej hetetlen |á Mej—af
Gombócs József elhunyta éa temetése alkalmával megjelenésdkkel és igaz részvétükkel nsgy fájdslmamat enyhíteni törekedtek, fogadják ezúton Is hálás kflszOnetemet. | Nagykanizsa, 1912. junius 17 én. özv. Qombócs József né
fl Szegő-féle házban
Nsgykanissán Eótv5s-tír = 8; szám alatt =
modern; lakás,
« mely három atcai szobiból és mellékhelyiségekből áll,
Rugnaslaa 1-ére
KIADANDÓ
r sut
PtTCRnflNN JOZ5CTÍ2
starti
■IMI
Báthory-u. 22. kertészet ■ Nagykanizsa, Fö-utV sz. virágüzlet
Sajit gyártmányú és
the Rmcrican shoc
Company Boston u
valódi amerikai cipőket óriási választékban tartunk raktáron. Mérték után készi-tünk* mindenfajta cipőárut.
Tisztelettel *
Miltényi Sándor és Fia
NAOYKAN1ZSAN, a FÖ-UTON a Véres palott|ábss.
Megjelenik minden hétköznapom este 4 Arakor.
NAGYKANIZSA
Kiifniy ■
TELEFONSZÁM 78.
^f ■ in fi i ■■!
A ■ ik.....fl >| > W kW I j li ■
- \' km..m — Kfc-
wt iwjfaárir. m I I 1 *a J11 Imldcat m •—> frj I I . wtn II l|.
ZaLA
aAmnta íjuk.
■ llyt — f * I
>!■>■« kwlni I hMIMMMIi U.. IJII InMa U0 8 NHNáhvi Ut « | NHP^IMI ^ rai*. 7.- . rat— fc- . Efte K— . I fjL. tam Ib— .
|»||IIllírt 4* miitant limitI n . \' lial rr« W • kkMMkl
politikai napilap.
mám tam é IBIr.
fcint*. M HMItM It B^I
XXXIX; évfolyam 137. szám,
Nagykanizsa, szerda 191£*Junius 19.
|||IIHI4)«MH!
Zala Hírlapkiadó éa .Nyomda Rt
I manzttt véderő.
Nagykanizsa, junius 18 Aa c^strukcjós ellenzék maga lótott blronak kihívta a főrendiházat s ítéletet kért töie, a .megsértett nemzet" nevében. Ítéletét t képviselőházi határozat legítimá<áról és Ütotet a képviselőházi ellenzék eljáflftkbll
Magad akartad Georges Dandin, olvasd hát az Ítéletet: a főrendiház eddig ptidátlan többséggel 174 szóval 33 szavazat ellen, elfogadta az ellenzék aitai torvenyestegoen megappeltáit katonai javaslatokat, szankcionálta e javaslatuk törvényességét, tehát érvényét és ugyanakkor kárhoztatta, sőt -megbélyegezte az ellenzék parlamenti harc rendszerét, aTobstruRciót. pontos és tanulságos tünet, hogy azobstruk-ciy védelmére a főrendeknél még azok közül sem akadt enyhítő vagy . mentő sző, akik harminchármán a parlamenti többségi párt erőszakát ffelyfelenneltéR. A főrendiház ob-strukciőt-kárhoztatö verdiktje tehát egyhangú volt, még a véderőjavas-lat legitimitása mellett is, a 331 tagból álló főrendiháznak absstolut többsége foglalt állást, éppúgy, miként a képviselőházban történt A főrendek bölcsessége beváltotta ezúttal is minden jó hazafi luuiálüzütt reménységét. Az iaga
talpába fúródik, s amelyet onnan, nagyhatalma dacára se tud eltávolítani. A magyar nemzet oroszlán testében nem is egy, de két ily mérges tövis sajgott immár másfél évtieed óta, mik haladásában gátolták, munkára tehetetlenné tették és a végelgyengüléshez közel juttatták. A két tövis volt: az ob-strukció, meg a sivár katonai viták. Egy bátor férfi merész, egyetlen operációja kirántotta mindkét tövist sinlő nemzete beteg testéből, egy öntudatra ébredt többségi párt teljes erejével födözte a fölszába-
tás, I Irogatás; családi és egyéb-összeköttetések kortesszerü igény be-véte1er nem ingatta meg a méltóságos főrendek hazafias meggyőződését és annak férfias bátorsággal kifejezést adott a. magyar országgyűlés fölsőtáblája. Óriási jelentőségű döntvényül tekinthető az a kisebbségi terror, az obstruk-ció erőszakos munkamegakasztása kárhoztatásának és egyben a parlamenti többségi elv védelmének\'; másrészt a véderöjavaslatok szankcionálásával legalább_tit-éVre letüntette a napirendről a magyar belpolitika és nemzeti erőkifejtés már-már örökösnek látszott gátját és átkát, a hadügyi meddő harcok, e harc által fölvert izgalmakat A hatalmas oroszlánt képes megölni j egyetlen nyomorult tövis, meiy I
dttó herkulesi vállalkozást, egy bölcs főrendiház pedig rányomta a honmentö munkára az elismerés, hazafias érdem és hála pecsétjét Uj korszak megnyílt kapujából döntetett ki ezzel az utolsó akadály. Most már jöhet egy teljesen fölszabadított parlament nemzeti többségének alkotni kész munkakedve, megindulhat az ígért és vállalt nemzeti refórmok sorozatának do-logbavétele. Szabad az ut és -a tehetetlenségből kimentett parlament egész hatalmas . teremtőerejét és akciókészségét kizárólag a nemzet javára szentelheti.
Berekesztették az első ülésszakot.
Holnap uj filésazak kezdődik.
Apróbb kérvények bejelentése éa elintézése OUn Lakács Lésrió miniszterelnök emelkedett szólista.
Benyújtana a Ház űttauahántk béreket ilétéről rendelkező királyi kéziratot és kétte annak felolvasását.
A királyi kézint, melyd Mihályi Péter olvasott fd, ekkép hangzik:
.Mi, első Ferencz József Isten kegyelméből Ausztria császára, Csehország királya stb. és Magyarország apostoli királya hü Magyarországunknak és társországainak, városainak, egyházi és világi ^rendjelnek és képvise-—Iflinak, kik aa általunk Dudapest
A képviselőház tUéae.
- Saját tud"«iti nktóL —
Budapest, junius 18.
Hét napos uflnet után, a melyhez e történelmi jelentőségű napokba mélön bdllenkedő politikai eseménynek, a főrendiház állásfoglalásának emléke fűződik, mi újra összeül* a képviselőház, hogy a nyári szüret megkezdéséig még elintézéste váró munkainyagol földolgozza. A legelső teendő, a mely a \'Házra várt szélső ülésszak berekesztésével él az uj Olét-szaknak királyi kézirattal való megnyílóiéval járó alakulád formalitások elintézése ma ok gtörténl. Erre egyetlen Óléi ii elegendő volt ugy, hogy holnap csütörtökén már érdemleges munkát folytaiba: a képviselőház. *
A Ház mai Olétén gról Tisza litván elnököli.
Az elnök jelentéit len a Hátnak attó\', hogy a főrendiház minden módotllát él váMozli\'ái nélkül fogadu cl az eléje ler-|rnlell lörvériyjavislitokat. >
fő és székvárosba egybehívott országgyűlésre egy begy ül vék, üdvözletünket. Kedvelt híveink l Amidőn miniszteriumudk által az Í910. jun. 25 én megnyitott országgyűlés első ülésszakát ezennel berekesztjük, áz uj ülés szakra az országgyűlést ez évi . junius 19-re hívjuk össze. Akik iránt egyébként királyi kegye-\' lemmel állandóan hajlandók va-
Bécs, |912. junius 18.
Ferencz Józíef s. k.
Lukács László s. k.
■ A Ház a-királyt kéziratot egyhangúlag tudomásul vette. Intézkedni fog a kéziratnak a főrendiházba vdó átküldéséről.
Ezután u elnök aa Oled bezárta. Utána m g a szokáioi elnöki jelentéit telfcraKg és iz eiőteijeulést a Ház legköulebbi liléiére vonalkuióltg.
A Háa 01 in negyed linnketlékor ért végei. _
A holnapi fllés programmja.
A képviitlöház holnap délelőtt tíz órakor tart ülést. Házsnbálysurűleg fogják megejteni a Ház tisztikarának újjászervezését. Holnip fogják mrgválssztani a két aldnököt, a tizenegy jegyzőt és háznagyot. Ma délután mininicrtanáca volt Lukács Láuló miniszterelnök lakáaán. A kormány az akluália helyzettel foglat-korott. A kormány tagjai egy nézeten vol\'ak a tekintetben, hogy az uj báztza-bályok alkalmazását a holnapi Ülésen éa általában a kípv^őbáz uj Oléauakában következelesen alkalmazni és a szövetkezett ellenzék réuéröl válható ujabb reni-tencia dscára ii erélyesen érvényeiiteni fogják.
A kormány egéu sereg fontol törvénytervezetet fog a holnapi űlénn a Ház dé terjesdeni: Elsősorban az újonc javaslói tárgyalására fognak rátérni,\' még pedig áz
újoncokat a meghozott véderő törvény javaslat értelmében feUmtU látiwhahna Fogják megajánlani. Miután aaoabaa a Kkvényjavaalal törvény caak ugy lehet, ha a véderőjavadat törvény erőn emelkedik, ed a körülményt bde fogják vonni a törvényjavaslat izövrgébe is, akként, hogy ennek az érvényre éa hatályra emdkadéae a véderő javadat törvényé-váltától fdié-teleztellk.
Másodsorban kerül a aoi az adórefom módosítására és a vármegyei tisztviselők fizetísreadezHéte.
Minthogy a Ház holnapi fiiétén már az uj házszabályokat fogják alkalmazni, előrelátható, hogy a holnapi nap tatásé nyélből tz dlenzékt pártok rénétfll mag* szokott zavaró jelentlek éa iaddNMfc sem lógnak hiányozni.
A főrendiház ütése.
Budapest, junius. II
A főrendiház ma délután négy órabor űléd Isti. Az ülésen a királyi kéziratot olvauák fd ét az oruággyflléi ülésszakát fogják bctekeizieni és n uj ülésszakot újból megny tani.
A
KTUÁLIS EMBEREK
Dr. Tamás Jánoa.
A háromszor hamisan bukott tzdóca-nak ia több hitele van előttünk, mint a méliótágos btngzátu nónsk: KÖZBIZALOM. Ennek már nagyon gyakran belenézi Dnk a gyomrába ét a veséjébe a legtöbbször ugy találtuk, bogy nincs ottan egyéb, mint mérhetetlen egyéni hiúság, mely magának kfllönböső jegyző* könyvi kuiiuuetekei luvBB^aanMr
önteltség! stréberlégi . törteiét, moly hia-
talizálja a közvéleményt, bogy vele én-révétesse magát; mindcaűtt ott van, mindenhová feltoiaknik, minden MM belekiabál t mikor az emberek, egyebet nem tehetvén, hogy azabadaljanak tőle,— kielégítik hisztériás méreteket öltő hiúságát, uereplési viszketését: akkor ünnepélyei meghajlások és banketti hangulatok közepétte néked mond köazönetat, óh, méltóságos KÖZBIZALOM.
A biteievesztett, agyonkompromittáll közbizalom kezd dőttűnk némileg ismét akkredilálódni, azóta, bogy észrevesszük, hagy a helybeli függetlenségi párt vezetésének súlypontja mily szépen, a mán, szinte a törvényszerűség szükségességével gravitál dr. Tamás János ügyvéd felé, hogy az ő kipróbált kezeiben végletesen ét tzilárdan megnyugodjon. & egy adatta! több annak a belátaiáhat, hogy a I közbizalom, ugy amint ad mi gondoljuk, I nép éa nemes értelmében csakugyan lé-I lezik. Tamás Jánosnak e mai vezető po-
hirschÉSszegö
i agyk -niz8a, Fő-tér,——*—
isik, inivi b wtoiii tlUtk ialita.
TELEFON? 75.
TELEFON! 75.

Kölcsött-ponyva intézel, a Vizmenlet ponyvák (kanhakarók). a Nyert-ponyvák ét ponyvt-tzövelrk. a Oibona-zsákok minden minőségben, a Ponyva-kOlönlegenégek. a Spaciditátok mozdony ét ciépldgé pékre otsjméagával prtptrahra, tartóuágétt \'vrk\'c invatolUjtk. a Riktáron tartunk tátoi ponyvákat minden istnbwi ét mlnóiégben, a Eladási feltételeink dónyOoek. a w Kívánatra keméggel uolgálunk mintázott árajánlatul, aa 111 Üzletszerzők kerestetnek. >
í oldal.
\' ZALA
1912 fvnhm 19.
ben, hangtalanul, minden egyéni erőfeszítés nélkül Klrténi.
Tunéi dr. ■ pozícióiéi valóban nem Uu uavak, kongó frázisok alapozták mag. hanem kemény, da eredményei klatslaiá, melyekel I reazélytiteletl MarakOabmt nvott mg a magyarságért Megyeaxerie tiuteli neve k Ilid elmek éi áldotok patináiétól éhes áa naggyőső-déacs, da mlyoi politikai hattok tergtle-géból került ki agy, bogy azt agyképpen bacattik barátai éa dteaidd. Kanizsára nam régen MNAtóa ba. Ham jóit smspdni ka as lak volna a izánrtéka, nem JtéP lett volna elhagynia a Muraközi, hol tevékenységéi aa agán vármegye rokon-Mavsa figyelme kitérte,* da a szándéka bizonyára megvolt, hogy mint városi polgár ia idjetttse WaéWi kötelességeit. Éa Üt megjelenvén, néhány hónap múlva, aitél-hat, hogy keresete volna", a mi lérflahbaa gyengén eibocsájtott közéletünk fölfedezte benne a Úszta inanjfliflilliak a jótörek-véaak agilis emberét; beállította btzaimá-nak közepébe és lelruházU a lutás, befolyás, irányítás olyan körével, melyet ao-kao agy dáat minden lórteiésével sem tudnak elérni.
A szombati ellenzéki népgyfllésnek már Tamás Jánost tette mag Intéző tényezőjévé a közbizalom. Igaz éa meleg stert-tét bggdU a pódiumon, rodyenmegjélsrit és higgadt, tiszti demokrata érzéstőt su-gallt szavai átoknál ia osztatlan hclyai-lésset találkoztak, kik a közjogi politikának egészen más uijiM keresik M gysr-oraaág boldoguláséi, mini tt,
°h atoat folyó parlamenti válság felfogása dolgában bennünket ii mélységes szakadék választ el Tamás Jánostól, de azért Örüldnk annak —\' s tz a cikk ép-pen ezt sz Örömünket akarja kifejezni, ->-hogy ö a mi ellenfelünk. Nemes és meggyőződéses ellenfél. Bár u ő szereplése ilhirahal igét a pártnak, melynek maholnap tényleg ia élére áll, - ezeket a slkérekst tem bánjak, meri ha Tamás János vívja ki aaokat, akkor esek a tiszta aM hattok fegyvertényéi jelentik. És Őrölünk mindig annak, ha a tiszta hévülés-sel párosult okos mérséklet, belátás diadalmaskodik sz elvakultság és s rikoltó kirak faMt Ez utóbbi szempontból határozottan színvonal tmellredést jelent a helybeli Juath pártra az, ha uj vezetőjének hangja, Mtogáaa, egész egyéniaége rányomja bélyegét
W, gyógyult 12, meghalt 6, épolái alitt maradt Tt; lOllőmlrigylobbán beteg voM 105, meghalt 3.
Orvotrendőri boncolás 5, külső\' hulla-szemle IS aaalben volt. Súlyos lenti sértés 10, öngyilkosáig 0 fordult elő (2 mérgeiéi, 2 vizbefuláa. 2 fdakaattolfa magái) Véletlen szerencsétlenségnek 7-tn estek
HÍREK. A vármegye egészsége.
A főorvos jelentése.
— Saját tndéaltéafetoi. — 1 Dr. Thaaay Oábor vármegyei főorvos Zalaiéttnegyt köatgáaiaégi állapotáról a a kövelkezőket jelentette a közigazgatási bizottsági ülésen:
A iá;megye területén május hóban a hó büaapén észlelt száraz nyári időjárásiéi eltekintve bűvös, gyakori és bő csapadékos időjárás vok. A felnőttek egészségi ákapota javait, a gyenaekeké kielégítő vek. A-tatában a légzőszervek lobos éa kuralos bántál mai voltak gyakoriak. Qyer-makiknél a vörheayt kivéve az öiazes járványok szOnőlélben vannak. —•
Fertőző bántalmak közül roncsoló torok-lobban beteg volt 22, gyógyult 16, meghág 5, ápolás alatt maradi I; vörheny ben balag volt 73, gyógyult 30, meghall 6, ápolás alatt maradt 37; kanyaróban beteg volt 570, gyógyult 488, meghalt 10, ápolás alatt maradt 72; kökburntban beteg volt
Szerencsétlen szülés nem fontak elő. Elmekórnak 3 esete képezte hivatalos beavatkozás tárgy ál. Ezek közül agy* nagykaaizaai kösMrháaba, egy a zalaegerszegi elmekárházba tzálbitatott, egy pedig házi ápolás alatt maiad\'-
Hét évnél (iatalabb gyomaiak ápolása 50 aaatban lett elmulasztva. E miatt ai elsőfokú hatóságok 10 felmentő, 24 marasztaló ítéletei hoztak, a többiekre nézve az eljárás folyik,
Az egáiMégügyi tzemélytdben csupán az a nevezetesebb változás állott be, hogy dr. Kozmutza Báa Balatonfüred h. tő-orvoaává neveztetett ki.
A járási U orvosok 11 községről terjesztették fd a vizsgálati jegyzőkönyveket. A védhimiöollát ellenőriztetett az alsólendvai, paciai áa caáktornyai j. t. orvosok állát, mig ZalalÖvőn.a beleg körorvos helyett maga a jtatorvot vágizll a védottáat
A vármegyei főorvoa a novai gyógyszertár sl s a zalaegerszegi kórházal vizsgálta meg s azokat rendben levőknek taMMa.
— Batthyány Pál gróf Egersregen. Batthyány Pál gróf, az egertiegl kerület orsr. képviselője szombiton esíe Zala-égsiiu(ii éisucli itikáiáis\', Cwkittn ~ ~ Lijotsal. Az eüenzéki pártok nagy ünnep-léssel fogadták a grófot s fáklyáimenetd rendezlek a tiszteletére.
— Templ mslapkóletétel Inkén. A közeli tomogymegyei likén tegnspelőii, vasárnap nagy ceremóniái egyházi ünnepély volt Az ihároai róm. kath plébániához tartozó jitkei uj templom alipkőleté-tele voll az, melyhez merne vidék egyházi és polgári előkelőségei d|öttefc. A templom KaafU Dezső veszprémi apátkanonok nagylelkű adományából épOl, a annak falai már 4—5 méter magasak; Ez h megtevő alap, valamint a tervrajzok azt mutatják, bogy az aj ibéroti templom monumentális nagyságú művészi alkotás lesz. Erre vall különSen az épi\'ési terminus is, smilona a templomnak el kell készülnie. Ez két esztendő A nagylelkű alapító uj plébániát is tervez hozzá, mert ugy véli, a abban tokéleleten igaza van, bogy az aj templom az anyapl-bsniálól nagyon messze . fekszik. Az ahpköletétdt ünnepségen a csurgói járás et yházi vezetőiből számosin megjelentek. A
megje-
ségben lakó Sttgtdy báró cstládja látta \'vendégeiül. Ezeken . kívül miniagy négy-ötezer főre lehető az ájtatoa nép száma, mdy ott megjelent. — Az alipkőlfüéld ünnepélyes egyházi szertartásait maga Kaujli Dezaó a pá\'kanonok végezte, az ünnepi azőnoklatot pedig Kiss Piiu veszprémi iheologiai tanár tartotta. Az inkd aj templom környékünknek egyik nevezdeaiége lesz.
— Tábornokjárás Nagykanizsán. — Csak ugy virít a sok tábornoki vörös nadrágstráf kél nap óla a kanizaii korzón. Három tábornok ia érkezett tegnap délután Nagykanizaára. Együtt érkeztek Sehulthtísz Emil vezérőrnagy, a tzegedi tiszti tanfolyam vezetője és Sotsich Bé\'a vezérőrnagy, a pécsi 82. honvédgyalog-dandár (áll: a 19. és 20. honvédezredekből) parancsnoka. A generálisokat tizennégy kapitány kiséri, kik lerepfelvátdi uton vannak. A kapitányok mind a törzstiszti tanfolyam hallgatói. A harmadik generálit, aki tegnap Nagykanizsára étke-
zett, dr Mauttr Frigyei vezértOrzsorVos a pozsonyi V. hadlest egészségügyi főaöha. Az orvoagenerális a kanizsai halottai hót hátat éa 41. közős gyalogezred itteni táiziAdjáaak egészségügyi viszonyait te-videáljl.
— ferettiégl aredaiéay n falad karéi krdebnlben Trgaap reggel kezdődön ma délben ért véget a nagykanizsai felső kereskedelmi iskolában a tsóbdi érettségi vizagálat, melynek miniszteri biztosa dr. Matschtnbachtr Viktor nyög. jogakadémiai igazgató vott. At érettséginek 23 faiaá-osstiMyv véfoH Mkt, Uft MiM egyel már hz\'iráibaÜn két hónapra vitt in vétettek. A többi huszonkettő jgyytu-gázott: Jateaan érett tett Mánál Jenő, jól érettek nyolcan vannak, egyszerűen érettek tiienegyen. A szóbdizők közül ti egyet vitszavetetlek Szép\'\'emberben való póáérettségire.
Onroai fair. Dr. Hajós Soma nagy* kanizsai gyakorló orvot lis napi időre Perlakra utazóit, hogy ott az állami szem-kórházban tartott trachoma kurzuaon részi vegyen.
- Építési engedélyek A városi képviselőtestület építésügyi bizottsági tegnap délután KnorUtr György elnöklétével tartott D lésé ben az alábbi építési engedélyek kiadására nézve ieií javaslatokat a tanácsnak: özv. Kovács Qyörgynének Teleky-ut 44 alám alatt utcai tekáaépüld építésére\' Metczar Jakabnak Kazinczy-uT 3. szám alatt udvari fényképész műlwly, Zitkó Ádámnak Vöröamarty-u\'ca 65. sz. raktár, szárító és fáikiifurt. Horváth Mikó Péternek "Magyar utca 95. udvari lakóhát, Andrl Li|omak Gyár-utca 34. mellékhelyiségek éa az izradtta nentegy-Idnek a temetőben virágtenyésztő helyiség, fi- ét szusz lm raktár építésére.
— Aiv z urdon. A somogy-csurgói járáshoz tartató Surd köziégben a muk bélen óriáti fdhőauksdáa pusztiloll. amelytől a községen keresztül szsladó patak medre annyira meglelt, hogy nyomában vizáradát támadt. A medréből kilépett dtömrg a fdu laposabb részeit teljesen
Föri etetnte kpéiitaMaáiflt! Mkllkb azonban azl viöotli, hogy Kocáén JOQ koronát Ígéri neki ka Kertemért d tetzf Iák alól. 0 arra váltdkoaolt éa Kneaéa magi adta a gyilkot fegyvd, Aa esküdt-birósági főtárgyaláson PMi Faranc és Koctén Iván tngndiák avellenük emelt gyflkoaságt, Illetve fdoupad vádat. At esküdlek azonban büdösnek mondották ki mindkettőt, a kiket a bíróság egyenkint 15 évi Iegyházra Kélt. P. hó 13-én tárgyalta a Kúria eteő tbünjdő tanácsa est a bünflgyel. A Kurta meg lUa pttotta, feogy aa askMtihhva mtéiaN lOdánh anskály lalinul yoktl *tzöve|rzv«, miéri ia aa há-idíi mtfstmmisittUt éa aa wkádtbiióaá-got uj djárásra éa uj ítéteihoiataka uta-sitolta. \\ —
— Kléevasáa a vámegyénél. Zala-vármegye főispánja Lénárd Miklós kaszt-helyi Ib. tzolgabirót, Zilavármegye Htdé-sés ködgergatáM gyakornokává nevezte ki B- Róm knth fetáöbb leányiako\'a Szombathelyen. OrUMUrs János ttom-batbdyi megyéi püspök a tanügyi kormánnyal folytatott tárgyaié tok alapján a izombalhelyi szent Domonkoa-readi szerzetei tanítónők leánynevelő Intézetét M-több leányiskolával fogja kibővíteni, amelynek !.; II. és V-tk osztályát már a jövő 1912. éi 1913 ik itkotei évben mag lógnak nyitni.
Balatonfüred uj Igaagatájat. A punöniuiiffl Tnjot Biuiünfine-iuee
Igazgatójává Vosxaty Ernői, a rend fő-erdömérnökét nevezte ki.
Brutális boxerosáa. Némtlh András tparoalegény néhány társával Csnnd-bsa Iddogálva üldögélt vasárnap este a Polgári Egylet kertjében. Valahogy betévedt oda Paraj litván kertész, aki Némdhd meglátva, annyira indulatba ölti hogy boxerjéi előkapva azzal támadt mii sem icjiő fiatalemberre. A brutális kertésztegéd az arcába vágott a hegyes bütykökkel csipkéiéit boxerrel Némathaak, kinek arcát eiflolSlte a vér ét a bd szeme mentén bedagadt. Mtre Németh táriaaági meglepetéséből felocsúdott, a aWalOlt* A via asak kuaraadigy *ára llámadá már ss ateák-4áii-l<iWlHÉkkf—
múlva húzódott vitsza medrébe. Emberéletben nem eteti kár, de a metőkön összehordott szérülniBd elsodorta az ár, A kár több ezer koroíla. * «
— A zddahegyi gyilkoaaág n Kúria előtt. Még élénk emlékezeté ben élhet olvasóinknak az a rémes gyilkosság, nftly
hegyen lötiéui. Keittiuát—István uida-
a mezőről hazaftlé igyekezett, a lakása közelében valaki két lövéd Irányzott. Az egyik lövés a hatat érte. Keres már üldözőbe vdte gyilkoséi éa elkiáltotta magát: .Segitaég, megtölt Pörs I* Hack litvánné, aki huumotabb idö óla együtt élt Kerct-márral, kifutott az utcára ét fditmene Pörs Ferercben a gyilkost, aki éppen akkor izaladt el mdleite. Keicimár máinap meghalt, ^alda előtt azonban többekelőtt kijelentelte, hogy vőtársa, Pörs Ferenc a gyilkos, a kit annak veje, Koczén Iván bujtott lel a gyilkosaágra. A köziégi biró, a ki tzintén megjelent a gyilkouág nin-helyán, nyomban vlztgálktoi indított éa megállapította, hogy Pöra Ferenc lakátán \'fegyver nem volt, de Koctén Iván tulajdonát képező fegyverén friti lóvét nyomai létezőitek. A csendőrség nyomozáta megállapította, hogy a tettet nem volt ellentéget vitzonyban áldozatával, de annál ellentégeiebb viszony voll Kercsmár és Koczén Iván közöli, a kik családi ügyből kifolyólag pörösködiek egymáittl.
dóját tulyot Irsiiiértéa címén fdjetentette a rtndórkapuán) Ságnál. .. — Gyanús Hnlál. Tegnapelőtt, pénteken déléit sz dtólendvd járásban tevő Oá borjánházán hirtelen meghall Horváth József 45 évei ziithód földműves. Oyaaua lévén a hdálesd, a lendvavátártidyl cttndOrőrs kutatni kndetl a halál oka után t ekkui kidet ült, liugy HorválBöfl
borbély eret—vágott;— aljghanem ez okozta a halálát. Ilyen értelemben \' lettek jelentést s zalaegerszegi kir. ügyészségnek is, mire az ügyész táviratilag drendelte Horváth hdtestének fel bon colátái. A boncolád Csiszár Sándor vizsgálóbíró jelenlétében tegnap, szombaton délelőtt eszközölték dr. Józta Fábián és dr. Brünner Józtel alsólendvai orvosok, akik megállapították, bogy Horváth halálát nem közvetlenül az érvágát okozta ugyan, de miután betegei ember voll, az érvágát ctak liettette a halál beállását. — A viztgáldot tovább folytatják.
— Adólajatromok közszemlén. Nagykanizsa város tanácsa hirdetményt tett közzé; mdy arrél szól, hogy Nagykanizsa város 1912. éd házbér IV. osztályú kereseti éa tőkekamat adókivetési lajstroma 8 napba át a városi adóbivatd bűjteágé ben közszemlére kitétetett, hogy att a hivatali órán bdűl bárki titlUliilhiaat éa az dlen az észrevéteteit megtehesie A kifogásokai 8 napon belül lrátban a városi tanácinál kell benyújtani.
CIRKVENICA
tengeri flirdö és klimatikus gyógyhely. (Ilin llllltt)
HfyadUil fenltaidl tanaari táráé. Me.éi tiomokpláu. Oyeimikek tetOgyelal n«ltll W méter nylra bemahatnik i tengerbe. Nagy ay égy hatás, t gütvély éa angolkámál, ai Idegrendacer bctegiégelnél, vérszegénység, lápkórnál, ntlbotcgiégcknél, elhsjMOdásnál, Idült ciukló Is uoaihw-
mánái, bujakómái. Fürdőidény májas hó 15-ifil Október 15 ig.
cA Prospektust uhu ktld i MM.
ZALA
i 4éá.
—- BT. —Wfc l/iá— TspotczSn. Ai országot izrianilóegyetOlet péctvtdékl fiókkört, smdy Bsranys, Tolni, Somogy Zalamegyék zsidó tanítóságának azer-md( elhatározta. hogy elfogadva ■ tapolcai tar. iikolaizék megbízását, Tapolcáin tartja meg a gyórridéki hókkör köz-remflködétévd tervezett ez évi rendet IrtagyflMeá*. A jnltna 1-én megtartandó gyűléi napirendje a közgyűlés hivataloz teendőin kívül igen érdekei é* gazdag ÜrgytoroaaUal foglalkozik, amelynek keretében ntmciak a iildótatatsiali, hanem tt (fettes waóiégel érdeklő előadások
— Mae* baáznlal állampolgárság. Horvátország alkotmányiba valahogyan baletiuiaotf a horvát állampolgárság, leijei dlsamondásabént az egy éa egytégea magyar állampolgári jognak. Moet a boszniai kormányzóság részéről próbálkoztak mag valami gyenléle boszniai áliémpol-
•y gársággal, amely azonban véglegesen raég-tbrt Vssvármegye erélyes álMstoglalásán. Szombelhelyről Írják, hogy a vasmegyei magyarok ssámárs boszniai tartományi illetőségei és a magyar állam kötelékéből való elbocsátást sürgetlek Boszniából. A vármegye e kérelmet abszurdumnak minősítette és amikor valószínűleg elnézésből a beMgyminisztérium részéről felszólították a kivánt dlnlézttre, akkor is Hllako* zott ez ellen és IsMtíjsaUásbw Indokolta meg. hogy á lioszníai tartományt illstóaég nem létező dolog és igy a magyar állampolgárság kötelékéből elbocsátásának nincs helye. A belügyminisztériumban honorálták a vármegye felterjesztését és azóta megizütu a boszniai állampolgárságra Irányuló\' trialisU kísérletezés.
- A la|tlialaiaaaU SslvSs ié|«l Inaik tel én as memnveg tieváslrláaánál, Sasnas szillé épületben. Javítást szakértelem-mcl itpa Sunhixl gukker 7 koronától 20 ksranátg. Uskksr kOfcsOetw 10 fillér.
Hanyszékelés és bélhurut
ellen legjobban meg lehet óvnia csecsémól, hs őt „Kafeke\'-vel és lejjel tápláljuk. A kettő együtt a gyomorban jól emésztődik és s belekben könnyben erjed mint a tehéntej egymagában. jKufeke* s lej-, itek nagyóEK táperőt kö\'csönöz, a gyermekek utvesen élvezik és-elősegiti a természetet átmenetet a nem folyékony táplálékhoz.
Szinház.
* Eszemadta; Tegnap az .Eszemadta* —sima operett* sjdanság.keiűti stlnrr. Bár * sz előadás nagyobb közöntégd érdemeli
volna, mint amily kisszámú publikum ott megjeleni, s darabot mégsem sorozhatjuk sz idei operett-termés legsikerültebbjei közé. Közepei zenéje, - amelyben itt-ott csillan csak fel egy-két ismerős, szép réssiet, üres, bár elég gördülékeny cselek vénye síig érdemelték meg ad s fáradtságot, ameybe s darab magyarra való átültetése kelült. A kitűnő operett-társulat azonban teljesen feledtette s darab hiányosságait és élvezetes estét szerzett precíz összjétttávd, elsőrendű láncaival és azzal a könnyedséggel, mellyel a nem éppen eltőrendü darabból oly nagyon elfogadhatót alkotott. A közönség hálás is volt, mert percekig tartó tapsokkal jutalmazta Teltky Ilonka mesterien kolorált, szépcsengésfl hmrját, Harasziy Vilma temperamentumos játékéi és kedvességéi Nagy tetszést arattak Sípot Zoltán, Izsó és Pajor Áenes ügyei, ötletes játékokkal, úgyszintén Várady Márton érces bsriton-jávil.
* Hírek a színházból. A kanbsai színház e heti műsora is kiváló szónko-záit ígér a színházi publikumnak, melynek, — ezt is sikerült megérnünk Nsgykani-ztán t) a izlnházbajárás valóságos élei-szükségletévé lett A legkitűnőbb régi darabok és s legnagyobb sikerű újdonságok váltakoznak sz e heti műsoron, mely bizonyára ismét mindennsp nagyszámú előkelő közönségei fog sz srénáos vonzani. »
Ma kedden Shakespeare Hamletjét sd|ák Thuniezy Gyulával a címszerepben. Az ambjciózus listai silnész ilsmlet-slakításs
elé nagy virskozássd nézünk. Psrtnere Ofélis világirodalmi hirasségű nagy szers-pében Kornélé Ilonka, a társulat jelet hősnője lesz.
Holnap sasrdán Strauss Jánosnak örökszép i örökké értékas operett remekét .A clgdnybdró"-t homák színre a remek-hangú ŰMfc Olgávd, Zalay Margittal. Burányi Ferenccel, Izsó Miklőiid ás Várad) Mártonnal a lőszerepekben.
CiütOrtOhOa s Vígszínház Idd nagysikerű, raadUvül mutatságos újdonsága, a szdiemes francia tzarzőotk, Ellen ne Regnek .A bűtieáség iskolája" dmü tőrűlmstsaslt páriái vigtaMka kerül tdart, a főszerepe-benl- Koidrdt llohávtl. Zaky Margittal, B. Klráty Boriskával. Majlhényl-ad t^Lórdnttak , g
Pénteken a korán elhunyt zseniális tár-metteroek, Kontt Józsefnek béfot zsnéjű mulatságos operettje, tt .Eleven ördög* kerti tdnre. A pompás operettnek innak idején óriási sikere volt Nagykanizsái, i bizonyos sz, bogy senki sem fog s pénteki dfladáttól elmaradni azok közül, sklkaak fülébei csak egy Is cseng még az .Eleven ördög\' varázdstos melódiái "közül.
Szombaton Fali Leo remeke, ,4\' elvált asszony\' dmü operait raprtze következik a társulat mintaszerű operettsztmélyteté-ntk leijei létszámával. Mind a három brtlHáas hangú énekespő szerepel sz örökké becses dsijdékbin: Teltky Ilonka, Harassty Vilms és Oörög Olga, továbbá Izsó Miktől, Várady Márton, s mindig remekbe dolgoió Rákosy, Sípos és Lórdnt.
Vasárnap este Gárdonyi Qása nevsaslss „A kór* dmü poétikai falusi történtte Mve\'kfiik, mely - vsismltur lltlttM Vágy" öt zsúfolt hátai látott s kanizsai arénában.
* Kedvezményes színházi jegyek. A nagi kanizsai Ipartestület tatjai keSrezmé-nyes színházi jegyek váltására jngodló uttlvényoksl kaphattuk Pusofiitry Sándor ipartestületi háznagynál. — Az Ifjúsági Kör tagjd is ré-sesülnek színházi jegy-kedvezményben. Ezek utalványéi Siattler Oéza egyle\'i főjegyzőnél kaphatók naponta lő ás 6 óra közöli az egyesület helyiségében.
ííTtTuttk és triitMielcittsck
Idfljóslás.
(A msUMOtOflal laléwt H>Tfotéa&)
Budapest, junius lg
Meleg idő várható, elvétve csapadékkal. Déli hőmérséklet 166 *C
Görgey levele Tiszához.
Budapest, junius 18 Görgey Artúr levelei Irt grói Tiszv litvtnnik. eseset irjsT
el lelkemet, hogy a golyók, mdyek önre voltak irányítva, nem talállak. Az Itten óvja Ont és adjon erőt a további munkára.
A svédországi vonatkatasztrófa.
Malmstaedt, junini lg A tegnapi borzsl-mas vasúti összeütközés nagyszámú sebesültjeit ms délelőtt felkeresték a kórházban Viktória és Ingeboig kir. hercegnők, kik s sebesülteket vigssztalták és sjándékokst vittek nekik.
Felrobbantott ház.
Arad, junius 18. Tegnap délután sz Arad mdtett fekvő Nigyiraloi községben egy Engel nevű bérlő házát puskaporral felrobbantották. Szerencsére azonban s ház népe véletlenül éppen távol volt husiról, S igy s borzaimaa pusztulás emberéleiben kárt nem okozott. A csendőrség erélyesen nyomot s lettesek után.
Családi tragédia.
Bécs, junius 18. fíala molnármedert felesége féltékenységi rohsmában mosó ecetsavval leöntötte A maró folyadék a molnármestert egészen összeégette, ugy, hogy oly lufyot égési sebeket szenveded, hogy most haldoklik. Az őr|öngő atizony. azután filizikllotta i htrrrsdlk emulati lakásuk ablakait éi Itvslslie magát si
utcára, hogy Idtamirhatetten marná zazát őszre magát. Szörnyét hah. As orvosok attól tartanak, hogy a haldokló molnár-meder halála dóit megéri/.
A háború
* flka, junius |g Kgy uíkralávirai jelentése szerint a török tábor letett tag-utóbb agy btau monoplán jeleni mag. Egy olasz másaaki tiszt volt a vakmerő, aki igy akarta kikémlelni a iörök tábort. De a törökök észrevették, Uóttékm me-noplánlj mejynek utasa szörnyet balt as asés következtében
Qabona-QzltL
\' - Tftvlr«L —
Budapest, junltis 18. Késaárs-éztet i 5-tel magasabb.
Haláriáé ütteti
Buza 1912. oki *» II48 ^ * 1911 ápr. 11.76 Vw^. , októberre 9.57 t^Ub . októberre 913 Tengeri 1912. jun. 888 , . jel 8.93 Repce 1911 aug. 1815
reteMeazerfcesztá! NAOV SAMU. . Igazgatói BOROS JANÓI
Nyitttér.
DALATfl N KERESZTÚR
park, hotel, 36 elegáns berendezésű szobávsl, modern kényelem, vízvezeték. — P. nsio rendszer bevezetve. Kitűnő magyar és francia konyha. Pompáé uj fürdőház a vizén 76 kabinnal Külön családi fürdőházak:
Szállóbérlő: L, fi LUK JENŐ
Előkelő biztosító lárssságaál »*f-i bizható, ügyes
QZLET5ZCRZŐ
fix fizetéssel alkalmazást nyer. —> Ajánlatok benyvjtandók: Nigy kanizsa, postafiók 20. ma
ELVESZETT
egy tarka kanári madár, a becsületéi megtaláló jutalomban részesül Király Pá). utca uám alatt. 7 tirtO
[I Jr Teleky-ut 48 sz alatti Ql|n füszerüzletben egy négy f] I üléses sárga fiáker. -lUUU Vörősmarty-utca II sz. alatti tehermentes ház, mely 3 szobából, 2 konyhából, tágas udvar és hozzátartozó gyönyörű kertMI áll, szintén elafló. Bővebbet a háznál.
Előkelő hazai életbiztosító társaság fix fizetéssel napidíjjal, útiköltséggel, nyugaijkepes, előnyös szerződéssel
Zalamegye részére
mm
8774
Hü öra.
Ckn a kiadóhivatalban.
931 1911 végth. pzám. 8772
Árverési hirdetmény."
Tőiágl végrebsjló sz IttI1\'
nel közhírré leszi, hogy s nagyksnizssi kir. járésbíióságnsk 1912. évi V. 3111, 297 1, 309-1, 434/1, 435/1 számú végzést következtében dr. Weitz Ltjos, dr. Krds ler József, dr. Oross Dezső és dr. Mayer Ls|os ügyvéd által képvisdt Sirám és Klein, Hírsch és Szegőt Strém és Ktein, ugysz. Weisz Sámuel cég tavára 1200 K, 240 K 97 t, 1200 K, 260 K 09 f. és 293 kor. 66 KII. s jár. erejéig foganatosított kielégítési végrehajtás után le és fdűlfoglalt és 788 koronára becsült kocsi, ló, 18 kis bordó, korcsmsbertnde-zés, boltiberendezés, szsppsn, petrotenm-tartály, bolti árucikkek iib.-böi álló ingóságok nyilvános árvérésen eladatnak.
Mely árverésnek s nagykaninai kir. járásbíróság 1912. évi 1200 K. 240 K 97 fill., 1200 K, 260 K 09 fillér és V. 311/3 számú végzése folytán 293 kor. 66 fül. tőkekövetelés és járulékai erejéig Felsőrajkon a 18! számú háznál leendő eszközlésére 1912. évi junius hó 27. napjának délelőtti 9 órája hstáridőül kilűza-Uk és sbboz s venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, bogy az érintett ingóságok sz 1881. évi IX i.-cz. 107. és 108. f-s értdmébtn készpénzfizetés mellett s legtöbbet Ígérőnek becsáron slul is el foguk sdalni A mennyiben as elárverezendő ingóeágokst mások is leás fdOlfogtaltatták ét szókra kitMgitéti jogot nyertek volnt, ezen árvarés az 1881; LX t-cz. 120. §-a és s vh. n. 20. H értelmében etek |a«ára li elrendeltetik
Kéli Nagykanizsán, 1912. évi junius hó II. nipján,
Miklmovlla Oy. kir. blróiágl végTthsjló.
Építtetők figyalméba!
Van szemcsém a n. é. kOsöaság advss tudomására sdpl, hogy
épitéal liodázaat Király-utca 47, szám alá htly ttáf át Ajánlkozom bármily tervezetek és uj épületek készítésért, valamint régi épületek áttlshliásán ér jSTttktáit. ugylaluáu as-repes munkálatokra k. Elfogadok bármily nedves falak szárazzá tételét te jótállás mdtdl Helyből vtgy vidékről Itonám Intézett levelekre azonnal váiasssteh.
Kiváló iMdettd 1370
MANKOVITS JAKAB,
éplié éa építése vállalkozó Nagyksnlaaés Tststsn aaav aa. (április l-tfil k»»dv».)
Egy Jó karban levő 30 holdas szántóföld, 10 hold rét, 4 hold beültetett szőlő, kél ház telekkel, egy jó forgalmú üzlettel azonnal arss
BtKPMDóT
Bővebb felvilágosítást ad
Holczer József
tulajdonos — Fel&őhnhót,
Saját gyártmányú és
Ihc flmcriean ihoc
Company Bolton i
valódi amerikai cipőket óriási választékban tartunk raktáron. Mérték után készi-iánk mindenfajta cipőárui Ttetalend
Miltényi Sándoréi Fia
NAOYKAN1ZSAN, a FÓ-UTON
a Váns ssiotsjáisa.
ElkOltözés miatt egy
ház
(Józtef-fSherceg-ttt SS. ss. atatt), mely 3 szoba, előszoba, konyha, éléskamra, pince, mosókonyha, faház, seriétói tlből áll; aaonnal
bérbe kiadó,
vagv előnyös fizeiéd feltétetekkel eltdó. Bővebbet ugyanott StHtety József tulajdonosnál. 8790
4. oMsL
ZALA
ttll Jiffllua NL

HETI SOROZATOS ELADÁSI!
RENDKÍVÜLI HARISNYA-AJÁNLAT!
ALT és BÖHM
25. HÉT.
NAGYKANIZSAN, Városház-épületében.
Megvettük a bécsi fővámhivaialban egy cbeatnlUl gyáros következő Arutt:
000 pm nSI kari anya divat, ajour, ftor ét hímezve 800 í fárfl . . . ?
E|7 lárirai K 110. ——« Hat pár ár« i K i 800 fwr gyorsnak aocJUerli, flór divat áa hintetve
===== l— S uá> 60 fillér. — 6-10 uáa M (lUár. mm 300 pir fehér 50 cm. fflet keatyll 1 pár t korona It flÚár
(fí
Égytüer
RUM
kitűnó minőségben
wr K. 2 20
Kapható Geltch és Qraef
Oragvia, iaaaar- áa aantgt-
kercskedésáben. -Nagykanizsán, (Városház palota.)
lUHfíK! Fönt 13. Mt
720 hold
prima birtok«
— országút mentén közel a vasúihoz —
lfl.no Mittt mm Mi.
Keváa pénzzel fa átvehető, mely parcel-izishoz áa igen alkalmas. Caak direkt vevőnek. Bővebbel ORÜNFELÜ JAKAB PAlSSZEQt P Borháttre* 8781
IKI
Ifi
újonnan berendezett göz-mosódája és fény vasaló intézete.
Föflzlet: Főút 13. (Rózsa vendégig)
Gyűjtő telep. Kazincy-u. 8.
Varroda
megnyitás.
Hut i»rwuew u n. t. /WVflW-zü \'ség szim tudomására adni, hogy Kaztnczy-utcu tű. sz. atatt igy mai komák megfelelő
nőt divattermet
nyitottam. A fővárosban szerzett tapasztalataim és jó tiimevem W-tonyitékot nyujtanqfc arra nézve, hogy a MlgykOzOnség legkényesebb ízlését Is kielégítsem. KIvj-natia házhoz megyek, úgyszintén
vidékre Is. Tanuló és varróleányok felvétetitek.
Szivet pártfogást kér \\ GOLDSTEIN ÁRMIN NÉ.
É-fcWattl
pár nap alatt megszüntet az
ANTISUDOR
■ jegy flgefcJMUfllér. _
fyiWírtfKíjfilts
ellen használjon
SALVATOR tyukszemirtót,
•ay Dv*i ao fillér, vagy „Salvaior" tyúkszem tapaszt ■ay tavát «Q Hllér.
Kapható_
n « yiiHív ~
Beik Gyula
.SALVATOR \'gyógyszertárában, kozmetikai ás gyógy laboratórium NAGYKANIZSA. —
ERTESITÉS.
A nagyérdemű közönség szíves tudomására adom, hogy
MQYKANIZáM, 5U<táR~UT01 20. 5Z.
atatt, a közöskaszámyával szemben, költséget\' nem kímélve
i Stf
f
f $
1 Szőrmemegóvó intézetemet | 1 * "\'H i m
l
ugy rendeztem be, hogy az ilynemű vállalatok közt méltán az etaó helyen áll, hol szőrme és egyéb téliruhákat, molykár ellen jutányosán felelősség mellett elfogadok. — A tárgyak ttz áa betörés ellen ia biztosítva vannak. — Mindennemű szűcsmunkákat készítek. — Szivés pártfogást kér 8300
R0B1H50N QTULfl szűcsmester, {tfgfirtSjSÜÍ—*
f
I $
Tavaszi WM áláilok:
Oyflmólcsfákati
magat Mnel tt tfitpe példányokban alma, k0rte,cse-rcsínye, meggy, kapri* és Inptamt. szilva,. ringló áa diófát
Fenyőfákat;
kfaOnttgtt a —alaii kot, Thuja.Tamu ís pyiamis Uuiaaokat. iirjjélynel *aM törpe Bum (puszpáng) és Dorotljlal t igT«>ltii^n sl. TljííiT aiií6őuakat.
Spárgatövet
I ént IQOávab l*M korona. — I évek 100 darab 4 korona>
Fasornak utak mellé
lugenyenyárlál.
4 -5 mftar tnlftt 10 jtatab tt i darab .40 Harot«a>
Virágpalántákst:
Pclargonlum, Salvi*, Fuohsía Vanília, fitgonla, Colcui, Lobelia, lemontant SieRtO; diu Caaaa és Dáhllákat, — mindenféle aaányajg a nyári virágpalintákst.
Rózsákat t
»iaaom.%ma»-t0rat. bokor éa futó-róuákat ugy bá< émt i tatban.
fii PCTERTMNN JÓZXT\'TtíS
Bóthory-u. 22. kertészet a Nagykanizsa, Fö-utl. tz. virágüzlet.
Dreehsíer Dezső szakíró
szahúsznti rajztanító, a szabászat! vonalzó feltalálója, a* Hs6 pozsonyi szabászat! aiaklekela Itslajdonoaa, tt Mjr. leli ipartestület felügyelete alatt női-tuba éa fehérnemű
~$zcrbászati tanfolyamot
rendet helyben, as ipartestület olvasó-termében.
Tanítási tárgyak, idő, dij és a többi feltételek az ipartestületi helyiségben kifüggesztve találhatók. . 8745
€rtesités !
\' Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására juttatni, hogy a helybeli gözfOrdó udvarában (Klsfaludy-utca 4. sz.) a jelenkor igényeinek megfelelő áa mindenképpen modernül berendezett
gép és mülakatos műhelyt
nyitottam. Több évi külföldi tevékenységein alatt szakmámban gazdag tapasztalatokat szereztem, melyek lehetővé teszik, hogy tisztelt megrendelőim igényeinek teljes mértékben megtelelhessek.
Elvállalok: Artézi (mélykút) fúrásokat, fürdő- és vízvezeték berendezését áa szerelését, mindennemű kutszivattynk készítését kéz- és erőhajtáara.
Készítek és javítok: Gőzgépeket, cséplőgépeket, motorokat, szőlőpreseket, permetezőket, mechanikai munkákat mint bicikli, varrógép, stb. lakatos munkákat mint vaskapu, sirrács, tartányok, vasszerkezeti munkát, úgyszintén mérlegjavltásokat - Szolid és jó munkámról több lőrangu Méltóságoktól elismerő okiratokkal rendelkezem.\'Minden munkámról kezességet vállalok.
A nagyérdemű közönség szíves pártfogását kért ___-"\'* 8501
tisztelettel ZstvákU gép-mOlakatoa ás szerelő.
Mt* TANT3XÓB: UR
CL5ŐKANQU
11 hj r i____________
V _.if.i,lTi\'f!1 \'JfltTI
ALKALIKUS, SÓS, JÓDOS VIZEK • £M°fl
Radioűhliu forrósok M ti*
rhcu mát. IscMast. anyag* ceretavarakat. mkqrbe-trgt4t.rl. a\'tkatl balokat, gyrrnwk kórokat, i\'sotjtUV réiatnl ét lursdtnányokati ■ Nyárt éa
taN kúra. Kívánatra prot-ptkMt Ingyen.
Miiwatu a hl«dóUla|ito*w ,tai» HltlapM«K) ás Nyonfai RáaváartáiaMái*\' k0arrataMli)ábaa Nagykacliiáa.
Megjelenik minden hétköznapon este 4 érakor.
NAGYKANIZSA
r i nf * ju TELEFON-SZÁM 78.
7AI A
•cauírvnrtMI áaaai "
UMrtaaa 4 AMO »J k*<kM • , i n>ai|l ni
fa «■ Üli InM* Mit*
v*«lypioii AÍU
MS. f {rak** IC-5, IV* •« N ■ . | t|4k Im « ■MMO
^líih kWKék.- Ué- M ^^ ■ - * ^^ 1 \'UH ar« 4 Mád*.
j?^™^ politikai napilap, p*^"**"-*
M * ■*„ . ,
« IrtakM %)
MÁ (tu«a«.iM4É t UÍ4
Zala hiiipNptóedó éa Ny
XXXIX. évfolyam 138. szám,. j Nagykanizsa; csütörtök 1012. junius 20. i
BSSTííí
NatyUmtno, junius 19.
Miért kell az.ügyvédeknek inkább jobban politizálni, mint más foglalkozású polgároknak? Ebben az egyszerű kérdésben nincs semmi tiszteletlenség az ügyvédek testülete iránt és hivatásukat agy gondolattal se akarja ez alábecsülni. Onnét keiül- ielszinre ez a kérdés, hogy sz ország több ügyvédi kamarájában indítványt\' tettek a képviselőházban történt események elítélése iránt
A kérdésre bizonyosan azzal felelnek; a politika, mint a törvényalkotás mestersége, azért áii az ügyvédekhez a legközelebb, mert Ök a törvények tudói, szakértői, ők ísmertk legközvetlenebbül az alkotmánynak, a közjognak tartalmát, amdyiyei különösen a magyar politika állandóan össze van bogozva. És végúl, mert Kossuth Lajostói bgzdve> a mtfflynr fljyvéU-ségben nemes tradíció lett az, hogy az ügyvédik a .politikával- fogiai-kozzanalrfe hogy a jogbiztonságnak, a szabadságoknak és az alkotmánynak őrizői legyenek
Mindannak, amit jogászi ékesszólás, vagy* bűbes.-éíiüség ho«- l szabb rcílííkoe öltöztethet, kőiül-1| belül csak az eim ndottak adhatják a lényegét. És mindezek ellenére itiegkwWWWTast - az atntasl,J
dekntk nincs közvettenebbjiapcsuk a politikához, mint más fogislko-. zásuaknak s az ügyvédek hivatalos testülete, nem politizálhat több joggal; mint a gazdasági egyesület, az orvosszövetség, a mérnök- és épitészegyiet és igy tovább. Mivel pedig az utóbbi testületek nem politizálnak és nem politizálhatnak, nem teheti azt az ügyvédi kamara sem. . ^
Ha abból indulunk ki, hogy az ügyvédek az alkotmányon esett sérelmet jobban érzik, vagy csak ők értik meg igazán, akkor elvész egyszerre- a létjoga a munkások politikai tüntetéseinek és állásfoglalásainak, amelyeknek pedife oly fontos szerepe jutott a legújabb eseményekben Ha meg az az ellenzéki állítás fogadtatik el, hogy: .a jogtiprások a nemzet minden tagjának önérzetét sértik\\ — akkor mért választják külön az ügyvédek a maguk tiltakozását a nemzet löi bi
. Az különben is rég megcáfolt elmélet, hogy a polUtka túlnyomóan jggt kérdésekből áll, tehát már
ezért is az ügyvédek közvetlen hivatásává teszi nemcsak 4 politika iránt való érdeklődést, hanem az aktív politizálást is. Leltet, sót btz<>-jiyos,1togy vntt ifyen politika Magyarországon. De áz nem volt egészséges, életrevaló s főként nem volt valódi néitpoiiuka. AzTgálT pofitHár
érdekei! közvetlenül oltalmazza, amely a közjogi és egyéb jogi kérdések örökös bolygatása helyett a gazdasági kérdésekkel és társadalmi problémákkal foglalkozik. Ehhez a politikához, amely kétségtelenül a jövőnek régóta várt, egyedül jogos politikája, niacs több hivatotteáguk a jogászoknak, mint azoknak a rétegeknek, amelyeket az ily Irányú politika sorjukban közvetlenül érint Már most, J»gy ehhez a politikához mily uton jut el a törvényhozás, — ennek mef~ Ítéléséhez legalább az inlelligencia egyéb részének nincs- kevesebb joga, mint az ügyvédségnek.
—Ha aa ügyvédi kar tagjaiban tényleg van. hajlandóság és Nyitottság a politikai események bírálatához, — erre van terük és alkalmuk. a törvényhatóságban, népgyűléseken, s egyebütt, — az ügyvédi kamara azonban nem erre teremtett intézmény. Az ügyvédi Kamarák, legalább -a- közfelfogás szerint a törvénykezésnek, a jogszolgáltatásnak ellenőrzői, az ügy-védi kar erkölcsi és anyagi érdekeinek védői. Jelentős, értékes, szellemi tartalmuknál fogva Is kiemelkedő szérvfjT á nemzeti életnek, de semmivel sincsenek az úgynevezett alkotmányvédelemre jobban perdeszlináiva, vagy kötelezve, mint például a kefeske-déimi és iparkamarák, a g;
sal, vaja* társadalmi szervtzkadt** sel alal uti érdekképviseletek.
Ja ügyvédi kanara, ha csakugyan alkalmat adna ennak az Indítványnak tárgyalására, ntsm tenne egyebet, nint társadalmi tétre vinné át a politikát, annak minden gyűlölködésével, egyenetlenségével együtt Ennek -a veszedelmes jelenségnek elkerülésére kell ix Ügyvédeknek önmagukat arról meggyőzni, hogy* a hivatásuk gyjUtpr-lata és védelme közben, az erre szolgáló fórumokon nc keressék a politikai ma nüeutáiásokat Hisaen ép aa ügyvéd fejlettebb demokratikus érzése azt diktálni, hogy ha politizálni akar, ott és akkor politizáljon, ahol a többi, a nemzet sorsának intézésében vele ogy jogú polgártársa.
Az uj hadsereg.
Helyőrségi változások as *j törvény lo.ytán — SatM ta44aitit*táL • • A xédcrőrelorm megsiayazásÜval nagy reformokon megy ál a hadsereg, Miután most már s véderfljavaalatokat Aoaetrtá-bsn la megssavsszák, aa rlkOvetkesé Hlgy esztendő lefórgáaán belül teljesen aj lépet nyernek a helyőrségek és s kstonák száma jelentősen szaporodik a városokban. Mindenekelőtt változás lesz a közös ezredeknél A közös nyalogtzreútk a jövőben három zászlóaljból állanak, zászlóaljanként egy gépfegyver osztaggal. A legénység iiisn némileg BBV4BF, HM á master-t jövőben nem tartoznak a szá-
Apa rendet csinál.
Irta: Hallév Jenő.
Kassai di. szórakozottan bámult Iri a nyitott ablakon. Házuk a kisváros alazegén meredi égnek kevélyen, néhány meghunyászkodó hajlék szomszédságában.
Kassai ügyvéd tzr, aki hasonltait szerelte s kártyázók eszmevilágából etőci-bilni, azt mondotta egyezer, bogy az ő palotája valóságos skiz a szimpla tarokkok között.
A hasonlat, el ketl ismernünk, elég sMszerü volt, mert a fiskális m sok huszonegyeit esi péti el, smig ultimóul ekkora házat nyerhetett. De ehhez többféle parthie ia keUelt...
Nt, de ez az ő titka és olyan, amit nem firtat senki.
HwenMran egy másik titka Is, amely most emészttá ktgyeimét. "VTarnt létek-mardosó indulat tombol a lelkében, aminek a cs\'pősségél nem enyhili sem a ligetből belengedező mámoros illat,. se pedig a havanna füstje, amelyet pétiig olyan mélyen szív magába, mint az ifjú sziv az e só szerelem színes benyomásait.
Felesége ez a szeszélyes éa „baosslás-sal\' élő, fukar kis asszonyka, csakhamar kisOthentf élete párját ebből sz önvádterem lette, kinos bsngntalból.
— Feri I gombold be fívtn, a ksbáto-dal I Htvöe van.
Kaaaai, aki a jói idomított férjek kasztjának egyik nem éppen jelentéktelen képviselője! gépiesen tel|eslli a psrsncsol.
Néhány percnyi hallgatás után meglátná lődlk a jóakaró figyelmeiletár.
— Ferii fucakáml Elment az eszed, hogy ugy begombolkoztál ? -Azt akarod, bogy megüssön a gúla? Te szerencsétlen I Hiszen kánikula van odakint. Rögtön gombold ki a kabátodall
A doktor mindén ellenvetés nélkül engedelmeskedik.
Az atazony azt hiszi, hogy térje dscos-kodjk. Leleszi tehát szemüvegé, meg a kötést és e|£je áll. Majd pedig hsrciu hangon szólal meg:
— Ferii.te beteg vagy? Avagy talán truecolsz ? Velem tniccófsK? Azt hiszed, bogy én vsgyok a kir. ügyész ? Feri I magyarázatot kérek... Velem ugyan ne kezdj ki I
A fogvacogiató fpnypgri^Vrp Kassai berántja kobsksz8rfl;ifejétilmtalmBs gallérjai töza, mint a esiga, ha veszedelem környékezi.\' . . ~ . g| jg gy j
— Bony ult Ja^l ígyleL — Feloi\'eí-szánlsn, de ofysn nalka\'n, minlha egy kalapsaáinls. végső összegét tudakolni á masa módtól.
— Feri, íe nem vagy őszinla. Téged vslaml báni. V
— Igenis bánt. Még pedig nem az epém, nem a lelkiismeretem, sem a molyok, hanem a kedves jogász-fiad legújabb cslnylevése.
Ei vő* 6 nagysága gyönge oldala.
— PérliTte rágalmazd Alii. AH |ó fia, ciak.My klosll könnyelmű,
— Az anyja vére.
— Söt I i- hördül fel a menyecske, — szákasitotl aa apja.
— No, azt *ne mond, Az én Időmben
nem voltak ősjogáseok. Mi ssülettOnk, vizsgáztunk és meghaltunk.
— No, so, ne vsad el ugy s sulykot Nem hsltalok meg, legott, hanem előbb megházasodtatok.
— Az mindegy 1 vetette utána önfeledten az ügyvéd tir, de már szerette volna a nekiszabaduli nőt a nyelvére visszaparancsolni.
Véletlenül nem vott komolyabb követ-keaése.
— És, mondjad drágám I Mi történik Alival ? — kérdezi nem a feleség, hanem az anya rezgő hangján Kassainé.
— Hál ő vele semmi se történt még, mert még nem szedtem ráncba. Hanem a főbíró Kának gordonkájával történt valami. A le drága magzatod elkérte Kovács Gyuszitól a csellóját, hogy megtanuljon rajta játszani.. És egy hét mulya, olyan tökéletesen gordonkázoft, hogy a zálogházban bizonyítványt ia kapott róla.
— Mit mondást? Zálogba\' csapta a. Kovács-gyerek klabőgőjét? A Kovjicsél? Hiszen akkor én kénytelen leszek azt a xanlippél, az anyját zsúrra meghivni. Ne, bál ez hallatlan I Egyenesen hsllallanl Az a Hu az apja vére. Tisztára sz apja vére.
Máli, \'gombold ki a blúzodat, mert nagyon lelhevültél, — jegyezte meg nem minden él nélkül a fiskáHs.
Tudta ő jól, hogy mikor van neki k aiavazativ Joga aliáznál. Még pedig titkos és egyenlő, Tllloa annyiban, hogy senki se tud róla. Egyenlő pedig azért, mert egyenlőképpen szavashat titkon bár-
mily kérdésben, ha arról nem szerez a községben tudomást — a feleségé.
— Vslamit kell tenni..Ilyen szégyen, ilyen magatartás. Meg keU hívnom azt a vicinális lokomptivot ozsohhájja •.. ->- Tördelte kezelt Kassainé.
— Fölmegyek Pestre és rendet fogok csinálni. Kitekerem a nyakát saaSe a tékozló bitangnak Megölöm) Az én időmben ilyeami... Éljen beosztással a gézengúz, mint én.
Kedves neje szükségét érette, kbgy beleavatkozzék a nagy feiindaláaba. i
— Feri, fékezd magad. Estére pdatied teszek s szivedre..\'. Csillapodjál drágám. „fÁ-n^nem elég, kedvesem I Ui cnle-kedai Mj nem padk sápltasnái UM-pnem ázf e kmltely tffe "
Az asszony betspasztolta s szájéi jelentéktelen, legyezőezerü kacsójával..
— Ap», adat ,. ne Mgy naréltBen.
— Diszkréciót akartam mondani, galambom
^Helyes I Te vsgy sz én aranyos kis bogaram I Ide ballgan I Olj aa ölembeI.\'.. Érts meg) iupáz 50 koronát és fölmégy Pestm.
— As ügyvéd napidíja 100 hqnpa. Vágóit közbe hihetetlen vakmerőaéggW a térj, akibe ezúttal az ekszpemnőta-eSer-kesziő önlött .bátorság* nevü DnfttdOot
•> Nem bánom, — hagyta bekibap a neje s lágy, tárogató hangon folytatta: Elmégy fiam. kiegyenNMd Alim ariáa-ságait, kiváltod a gordonkái éa kanol nekem egy asép plörőzi MegértnWál, Ham? " ""
(Folytatjuk.)
2. oldal,
zatla
1912 futtiut 20.
ffoM váMosáaok ígérkeznek ■ honvéd tág-aét A Honvédség itiieivtitoi folytán I toiMhilKit tdjeean hadartál) jdli |M lesznek, smí a kerületi tzékbdy katoaai jtlidlilgil növdi. Most 12J00 fcgáayt torosnak be a hoasHilg liihiim. Ai m| lafMlal est a tétuámot a UanAi. vagyis 25,000 emberre •MÜ i ennek a iMi növelik a gyalog . (it valamid a lovaarii állományát, tt-fa| lantit kilnntái) nkká a bonvédkerflleti parancsnokaágokat 4a létesítenek hoovéd-■aapi as nonvca-utsszciapeiM n,
Tudott dolog,, taa a bonvédgyafogei-radekben ezidő szerint mindi honvéd-ssázad M tisztből áa ötven legényből áll. Aa állomány tehát nagyon kicsiny, ami agyidói megnehezíti békeidőben a kiképzést, másfelől meglassítja az átmenetet a békeáUomáhyból a hadi állományba a enel károsan befolyásolja a honvédség harcikészségét A honvédelmi kormány ana törekszik, bogy a honvédségei másodrend! állapotából, tehát jelenlegi belyze-téből áa kictiny keretei Ml eltőrangu csapattá Mtasase, amelynek jövőre ugyan-oiyaa hitekészsége legyen, mint a közöt hadMRgnek. A gyalogság békeáltományál ötven Mról kilencvenkét főre emeMk, mint a SMWJknál. ugy, hogy jövőDan minden honvédstázad a tervezeti reform keresztűl-vitele után öt tatból, illetve sásaiósból áa kllaacvenkd emberből, Bwieian tehát Nlenn »ihét lőből áll, A bonvéd tégnél minden kert)let izekerftz-cttpalot ia kap, aminek termésidia székhelye a kerflleti székhely.
Ax aj szervezetid a honvédhmsság átszervezése ia megtörténik. A kicsiny békeállomány megnehezíti netactak a legény-légnek és a loviknak, hanem a lelaőbb áa alsóbb tiszteknek ia kiképzését, ilrik háhdtlrthsii ötven lovánál renddkamek, kátxmi idvjén pedig háromannyi smbert kapnak a keiük alá, akiket c^k akkor khd kellően vezetni, ha erre már békeidőben megiam\'oták áf begyakorolták
out crwnepi ■ ■niiimiinm
mdtronjail megnövesztik ötvenről legalább nát lovatri, igy a kustáriiktinyá-kai ia Ii kdl bővt\'eni, annál inkább, mert a huszárezredek mindegyike négy gép-fegyverutziagoi kap.
A leijet önállőaUt céljából minden honvéd hadosztálynak meglesz i táját után tonnáoóia i. még p^dig____miorim had-
osztály alighanem honvéd-utászzátzlőaljal log kapni három-három tzázaddtl, ■ melyek közOl as egyik a távirati izolgálatol, a máiik pedig a technikai szolgálalol lógja mjsdfrwi ■ "j
Mindezek a változások nfikaégené le-\' txik,