Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
67.56 MB
2013-02-11 14:08:52
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
410
4545
Rövid leírás | Teljes leírás (783.99 KB)

Zala 1915. 249-271. szám november

Hiányzik: 252, 255, 272-végig

Zala - Politikai napilap
42. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

JLIL évfolyam.
2 {L
j^iTÓSEfi ÉS KIADÓHIVATAL: NAGYKANIZSA
^JÖAR-UT A. SZÁM
PtóKKlADÓHIVATAL:
íeUÍSríei. -
j>LA" Hírlapkiadó et nyomda fi k6ny»nyomd»ja »ugAr-ut 3.
TELEFON-SZÁMOK:
^toxióí^W kiadóhivatal: 78
^¿úaddh.vala .......\\
Síomáe ............ 227
Nagykanizsa 1915. november 2. kedd.

POLITIKAI NAPILAP
249.^¿^
Előfizetési árak
h*lyt>*n HAzhoz hordva
Effy bóra ......\'.. .. 1.50 K
N««yed*vre.......... 4.50 K
Fétevr* .......... t.- K
Ee<sx 4vr<..........1«.- K
postai »zOtkQld*»»«:
Egy -hóra .......... *. - K
Neyyed*vr<....................K
PÉWvrc ..........tft.- R
Egész érre..........t*.— K
Egyes szám ár« 6 fillér
Mírdot*»okot *s nyltt-torot dij-tübULzat azerínt voaz fal :: a kiadóhivatal ::
Aszerbhadsereg
A szerti fősereg bekerítve. ^
Szófia, november 2. A szert sereg tótrészre van vágva, A föhadsereg Ószer-öiabaíi százkiiometer átmérőjű körten be m kerítve, melynek középpontja Sabáo. A kor északnyugati határán Kragujevác déli határán Nis van. A kör napról-napra szűkül, Gesow lapja az akciót Sedannak mondja, f. szert csapatok már csak puszia kézzel lőszer, élelmiszer feláldozásává! menekülhetnek -Montenegróba. — Magában. Ószerbiában Isten megásta a szerbek sírját,
Konstantinápoly, nov. 2. Athéni jelentés szerint Maikom angol ezredes a szerb főhadiszállásról Szalonikiba érkezett ós az angol-francia vezérkarral tanácskozott. Malkom ezredes a szerbek helyzetét végzetesnek mondja és megmentésük csak gyors beavatkozás ós nagy segítő csapatokkal volna lehető.
Kragujevácot elfoglaltuk.
Ószerbia elveszett.
Berlin, november 1. Folytattuk támadásunkat és elfoglaltuk a grn Milanovactól délre emelkedő magaslatokat, Kragujevác irányában az ellenségei Petrovackaron és Lepes nica szakaszon tul vetettük vissza. — Kragujevác a németek kezén van. A Moravától keletre a szerbek szívós ellenállása dacára elfogultuk a Trivu Novo hegyet s néhány száz foglyot ejtettünk. — Bojadjieff tábornok hadserege október harmincadikán utóvéd-harcok között az ellenséget általában a Planinica magaslatok (Knjazeno vactól északnyugatra) Svijiatól ke létre (Belapalánkától nyugatra) Vlas-üncetől kelette húzódó vonalig követte-
Budapest, nov. 1. A nagy Moravá-tól nyugatra levő területen a szövetséges Haderők helyenkint heve« utóvédhar-cok árán elérték a Milanováctól
* Kragujeváctől délre és délke létre emelkedő magaslatokat Ma "Zgel hét és nyolc óra között a ^•gujeváci arzenálra és kaszár-
ttyira kitűztük az osztrák magyar
röviddel utóbb a német lobo-
lót. - A. Moravi és a Resava közötti ^etbet. német csapatok heves harc
után elfoglalták a vidéket uraló Tricunovo Brdo magas la .ot
Bolgár haderők a Paracin felé vivő uton Planinicától nyugatra és a Nisava völgyében Béla-Palánkától nyugatra elfoglalták a magaslatokat.
Kövess tábornok német és osztrákmagyar csapataink eddigi összes zsákmánya : 20 tiszt, körülbelül 6600 főnyi legénység, 32 ágyú, 9 géppuska, több mint 30 lőszerkocsi, egy fényszóró, sok fegyver, sok tüzérségi lőszer és nagyon sok gyalogsági lőszer. Ezenkívül 45 régi vagy szétrobbantott ágyucsövet zsákmányoltunk. Höfer altábornagy.
A harmadik olasz offenzíva összeomlott.
Október második felében 150 ezer olasz a veszteség,
Budapest, nov. 1. Az olaszoknak a tengermelléki arcvonalunk ellen október 18 án megindított és október 28-án friss csapatokkal megújított harmadik támadása már lankadni kezd. Tegnap az ellenség a doberdói fensik északi széle ellen nagyobb, több más helyen pedig gyengébb erőkkel még előretört, hiába. Támadása azonban már nem általános. Az újból fellobban o nafí utafTaf \'olasz hadvezetőség áltatf nagy hangon előre bejelentett, a fQharcvonalon legalább 25 gyaloghadosiztállyal megkísérelt offenzíva a győzelem biztos tudatában harcoló csapataink rendíthetetlen falán megtörött.
A kéthetes Isonzo-csata fegyvereink győzelmével végződött. Csatavonalunk általában változatlan. Hasonlóképpen szilárdan kezükben tartják Tiro! és Karinthia védői a háború kitörése óta hősiesen tartott állásaikat. Ezekkel a sikerekkel fegyveres erőnk bebizonyította, milyen hiu és tarthatatlan volt az egykori szövetségeseknek a délnyugati határszéli területekkel szemben támasztott minden követelése, amely területeket, a2t hitte, alattomos hátbatámadással könnyen megszerezhet.
Az október hó második felében lezajlott harcokban az ellenség legalább 750.000 embert vesztett. HÖFER altábornagy.
Ostromállapot
Görögországban.
— Angol hadihajók a görög vizeken —
Rotterdam, nov. 2. A „Centrál News" jelenti, hogy a Málta közelében tartózkodó angol hadihajók parancsot kaptak, hogy azonnal induljanak el a görög vizekre. A görög kormány egész Görögországra kihirdette az ostromállapotot.
I imim Utfi
Peking, nov 1. A japán kormány a kinai kormánynak azt tanácsolja hogy halassza el a monarchia visszaállítását a világháború befejezéséig, mert a világbékét valamint a háborús európai hatalmak érdekeit veszélyeztetné egy uj államalakulat
Az orosz harctér.
Berlin, nov. 1. Keleti hadszíntér ; Hindenburg tábornagy hadcsoportja: A Tucum—rigai vasútvonal mindkét oldalán támadó csapataink általánosság ban a következő vonalat érték el: Raggasem -Kemmern- -Schlocktól nyugatra Jaunsem. Az ellenség ellentámadásait visszavertük. Dünaburgtól nyugatra és délnyugatra erős orosz támadásokat visszavertünk, különösen a Sweszten és Ilsen té között volt heves a harc, ameiy ott egyes helyeken még tart. Dryswjaty tótól északra az ellenség elszigetelt előretörései szintén meghiúsultak. Az ellenség nagy veszteségeket szenvedett
Olay mellett Rigától délnyugatra leszállásra kényszeritettünk egy orosz repülőgépet. A gép vezetőjét és megfigyelőjét elfogtuk. Lipót bajor herceg tábornagy hadicsoportja: Bar«nowici-tól keletre harc után visszavertük egy orosz éjjeli támadást. Linsingen tábornok hadcsoportja: A helyzet általában változatlan. Az ellenség ellentámadása Komarowtól északra sikertelen maradt. Bothmer gróf tábornok német csapatait Siemikowce-nél a Strypa mentén Burkazowtól északra megtámadták A csapatok még harcban állanak.
gudapest, november 1. A Scara
eufsáxAt "\'¿¿T^jycW támadást heves kézitusa után visszautasítottak.
A Kormin arcvonalon v:sszavertünk több erős éjjtli támadást.
A Sztripa mentén, Bieniavától északra egy visszavert támadás utján uj ból heves harcok fejlődnek
Az északkeleti hadszintéren a cs. és kir. főparancsnokságnak alárendelt hadseregek október havi zsákmánya: 142 tiszt, 26 000 főnyi legénység, 44 géppuska, 1 ágyú, 3 légi jármű, és egyéb hadianyag. Höfer altábornagy.
Orosz kormányváltozás
— Goremkyn birodalmi kancellár. —
Berlin, nov. 2. A Reuter-ügynökség jelenti Pétervárról: Hir szerint Goremkyn orosz miniszterelnököt a cár birodalmi kancellárrá nevezte ki, ki egyúttal átvette a külügyek feletti legfőbb ellenőrzést — amiben Sebesco volt bécsi orosz nagykövet támogatja. A cár Sassanow és Krivosein miniszterek lemondását elfogadta, Chvosot miniszterelnökké nevezte ki.
Orosz flotta bombázza a bolgár kikötőket.
London, nov. 2. A Daily-Maily jelenti: Várna és Burgasz bolgár kikötők bombázását az orosz flotta pénteken újból megkezdte.
Elutaztak a semleges újságírók.
Budapest, nov. 2. A semleges újságírók tegnap délután elhagyták Budapestet i legjobb emlékekkel és Bécsbe utaztak.
Budapest, november 2. {Hivatalos) A német csapatok áital október havában keleten ejtett foglyok száma és az általuk szerzett zsákmány Hindenburg tábornagy hadcsoportjánál kilencvennyolc tiszt és tizennégyezernégyszáznyolcvan-kettő főnyi legénység és negyven géppuska Lipót bajor herceg táborn\'gy hadcsoportjánál harminckettő tiszt, négy-ezeregyszázharmincnégy főnyi legénység és két géppuska Linsingen tábornok hadcsoportjánál ötvenhat tiszt, nyolcezernyolcszázhetvenegy főnyi legénység és huszonegy géppuska. Bothmer gróf tábornok seregénél három tiszt, egy-ezerkettőszázhuszonöt főnyi legénység és négy géppuska. Mackensen tábornagy hadcsoportjánál ötvenöt tiszt, tizenegy-ezerkilencszázharminchét főnyi legénység továbbá huszonhárom ágyú, (nem említve azokat a régi ágyukat, amelye ket nagy számmal találtunk) és tizenhat géppuska. Összesen kettöszáznegyven-négy tiszt, negyvenezer kilencszáznegy venkilenc főnyi legénység, huszonhárom ágyú és nyolcvan géppuska.
ü fraacla harctér
Berlin nov 1. A nagyfőhadiszállás jelenti : Nyugati hadszíntér: Cham-pagneban a franciák Tatare mellett délután ellentámadást kezdtek, visszavertük őket. Butte de Tahure. amelyet csapata ink október harmincadikán rohammal elfoglaltak, szilárdan kezünkön maradt. — A két utolsó napon ejtett foglyok száma harmincegy tisztre és egyezer kettőszázhetvenhéf főnyi legénységre emelkedett. Combresnál közelharc eszkö -zeivel folytatott heves harcokra került sor. Bölke hadnagy október harminca dikán Tahuretól délre egy francia kétfedelű lezuhanását idézte elő és ezzel a hatodik ellenséges jármüvet tette harcképtelenné. Belfort környékén számos légi harc volt, amelyek német repülők sikerével végződtek.
Uj francia offenzíva.
Zürich, nov. 2. A legutóbbi nyolcnapos nyugati offen-zivában a Franciák kilenoven-ezer embert vesztettek.
Lugano, nov. 2. A Corrierének jelentik Londonból, hogy a nyugati fronton megszakadt offenzívát széles alapon újból felveszik.
Az angol király állapota
Genf, nov. 2. A „Mail" tudósítása szerint egy orvosi konzílium fogja megállapítani, hogy az angol király a frontról agyrázkódtatása miatt elszállitható-e. A királyné a király betegágyához érkezett.
Katasztrofális földrengések ismeretlen helyeken.
Bécs, november 2. A trieszti és polai földrengést jelző készülékek 9600 kilométernyi távolságban katasztrofális földrengést jeleztek.
ZkLk
Talán szokatlanul hangzik, amikor a mai komoly időt ben lapunk komiokára e címet irjuk. A jelen helyzet egy cseppet sem alkalmas arra, hogy az igaz és önzetlen hazafi vagyonosodéra gondoljon. Amennyire tehát cl kell Ítéljük azokat a kapzsi egyéneket, akik a helyzettel vissza élve, sőt legtöbbször jogtalan eszközöket íj használva egyedali céljuknak a mindenáron való meggazdagodást tűzik ki, annyira helyesnek tartjuk azonban azt az djáríst, amikor az adózó polgár vagyonát ©Jy célokra forditja, amelyek által ne«cs*^ a kidnek hísznál, hanem saját anyagi megerősödését is egyben előmozdítja.
A törvény teljes szigorával sajtot^ le a múltban és Sujt le jelenleg is tzokra a lelket-cu kufárokr« ¿s üzérekre, akik félre téve mír-den bcpsülites h&zflas é\'zcst, csupán csak 5njii zsebüket tekintették E katego iába tartozik a b«mis posztó, papiros csizma és bakancs szállítók, ezek közé lebrtne sorozni ujabban az élelmiszer uzsorásokat is. O/szá suok népének beciületességéie vall, hogy csak szórványosad és Itt-ott elvétve akadtak ily ryyének, a nagy többség azonban a magyar név régi hiréhez méltóan vette és veszi ki réizét ugy a vér, mint a pénzáldozatból.
A kereslet és kínálat általácos törvénye ffii-g verseny híján, a mostani rendkívüli időkben alt? nyerhet alkalmazást és a dolog természetében fekszik tehát, ha az intéző körök £ főbb élelmi cikkeket nem csak rekvirálni, de egyben igen soknak maximális árát is megszabni voltak kéoytelenek. Ezzel azonban n\'pünk csak nyert, mert hazánk földmívelő Állam és tricdenféle terménynek bővében van. A;nig tehát a termelő egyrészről terményeinek mcj\'kepjt a jó ár-it, addig másrészről a fogy-* s^tá közönség érdeke is szem előtt marad.
Az e\'.őadoti okok nagyban hozzájárultak fhho/, ho^y határban oly pénzbőség, mint e>enleg, mé? nen volt. A bankok, a takarékpénztárad síinte duzzadnak a tekintélyes betét-lííoraán/októl, azonkívül" a magánéleted "Is íőie? hazánk íermslő osztálya oly jövedelemhez jufotUk, amüyeoaei eddig cem rendelkeznek. öi^ént felmerül tekát a kérdé», hogy az gy támadt jövedelmét, felgyülemlett pénx-•csüítét hová fordítsa az egyéo, hol találhatja \'-"Cg aonek legjobb, de mindamellett legbiz-tos-bb jövedelmezőségét is.
Könnyen naegedja erre a feleletet a ma-oy«r kormáiy&sk azon felhívása, amellyel a tremzetHrr. immár harrradik izben fordul. A htirmadik hadi kölcsön aláírása, mire e sorok napvilágot Iátrak, már nagy mértékben és a ic-íszebb kilátásokkal folyik. Kézenfekvő bizony ítéica ez a magyar nép józanságának é« c!6re látísácck, nemkülönben hazafiságának, amelyeket kétségtelenül négy mértékben alapozott ír> g az a pénzügyi siker, amelyet a magyar nccr-z-it a közei multb&n két izben mnUlott fel.
Mindez különben csak természetszerű következménye a legújabb hadi kutason te*mé-
s2etrsjzáaak. A hadi kölcsönnél ugyanis jobb tőke elhelyezést alig leköt, eiMpvlc* A ma-y.y*r ¿lUmnál jobb adóst, ö\'/t-nál magasabb kamatozást vajj?n ki kívánhat ? Pedig nem is 6 e ot, haitm ennél is többet 6.1S°/»-ot jöve óe meznek a kötvények, mert a tényleges befektetés minden 100 koronás kötvénynél 97. 0 K a hadi kölcsön jegyzése tehát volta-képen r.em is áldozat, hanem kitűnt üzlet. A kötvények nemcsak készpénz fizetés ellenében, de a legtöbb pénzintérrtnél 150/* készpénz fedezette! loocbsrdkölcsön igénybe vétele :crl!eít i* lehet jegyezni. Minthogy pedig a
¿nmb;rdkölcsön összegének kamata kétség-f=
íí
A NéptaKarékpénzfár
részvénytársaság Nagykanizsán,
mint a m. kir. Pénz-ügyminister által kijelölt hivatalos aláírási hely elfogad jegy-zéseket . \'.:-,
a 6%-os lll-ik
hadikölcsönre
eredeti feltételek mellett
A jegyzés céljaira 10% készpénz lefizetése ellenében 90 % kölcsönt ad az intézet bárkinek 1-2 évi időtartamra 6% kamat 1 ■- mellett.
telenül alatta maiad a kötvény kamathozadékinak, a befektetett 15—20\'/. készpénz jövedelme még a hadi kölcsön kötvény kamatánál Is nagyobbra fokozható.
A címletek teljesen megegyeznek a két első kölcsön címleteivel, tehát meg van a mód arra is, egész kis ös«zegek 200, 100, sőt 50 koronás névértékek is jegyezhetők. Az a tö-rekvé«, a mely a járadékok demokratizálásé te-réa megindult, jelen alkalommal csak fokozható sőt felette értékesnek is tekinthető, a jegyzés-
Wf íöbb Uiftél i
kis jegyzések nagv tömege adja meg a kölcsön sikerének alapját. Örök igazság az, hogy nem a gazdagok milliói, hanem a szegények millió fillérei teszik a nép jólétét.
Az uj hadi kölcsön kötvények 6fc-osok, még pedig szabad és zárolt címletek 97 10 korona árfolyama»*! 1915. október 30-ig bezárólag, azontúl pedig 97 40 koioaa lesz. — A 30 fillérnyí árfolysm különbözet csak látszólagos, mivel az a folyó 64/t-OS komat élvezet révén megtérül.
Az aláírás november 17 ig tart és pedig aZ összes kir. állampénztáraknál, adóhivataloknál, a m. kir. postatakarékpénztárnál és valamennyi közvetítő postahivatalainál, az Osztrák-magyar bank /¿intézeténél és fiókjaináL, az Országos közpoti hitelszövetkezet és vidéki szövetkezeteinél* továbbá az országnak minden valamire való bankjánál és takarékpénztáránál, ugy Horvát-Sziavonorsaáfiban, mint Bosznia-Hercegovinában is A hadikölcsönnek kötvényei zárolhatok is, ami azt jelenti, hogy a kötvény tulajdonosa jogot nyer arra, hogy az évi id&Kftk utolsó negyedében, legkésőbb 1920. november 1-én a kötvényen alapuló követelését e naptól szÁmitaodó egy évre névértékben leendő visszafizetésre felmondhatja. Ezzel a magas kamatjövedelem, tehát 6 évig biztositható Az állam a zárolásra épen ezen kedvezményre való tekintettel az 1000 koronán felüli jegyzéseknek ad helyet, »nélkül azonban, hogy ebből az aláíró felet költség terhelné.
A kamatjövedelem fokozásának tekinthető az is, hogy ugy a kamatok, mint a kötvények tőke értéke* mindenféle, adó és bélyefiUetéktől ború előzményeivel s lefolyásával foglalkozó
mentesek, a szelvények beváhasa ped.g kol ségmcntesec vaamennyi kir. .dohi.etainal, .1 lampénziárnál, vagyis az ország egész terüle-tén könnyen hozzáférhető módon, d jmtUM beválthatók.
• A hábo\'u hosszú terminusa már a moratórium rendelkezéseit is kedvezően befolyásolja, amennyiben az 1914. augusztus l-e után elhelyezett takarékbetétek teljes egészükben felhasználhatók a hadikölcsönre. Minthogy igeb sok egyénnek jövedelme és igy takarékbetétje is nagy részben a háború kezdete utáni időből ered. meg van a lehetőség arra nézve, hogy tőkéjével nemcsak a hazafias célt, hanem saját anyagi érdekelt is szolgálhatja.
HÍREK
— Vasktresxtos huzat honvédtiax-
tek. A 20 ik honvédgy^logezred kiváló parancsnokát, Bugsch alezredest és Konkoly Jenő zászlóaljpararcsnokot a német császár vaske-reszttel tüntette kl. Konkoly zászlóalj parancsnokot s mi legfőbb hsdnrunk is csak nemrégiben tüntette ki a hadiékitményes katonai érdemkereszttel A két vaskereszt értékes elismerés« a kuszasok vitézségének s a két főtiszt h?rcos erényeinek
— Előléptetés soron kivöl. A vallás és közoktatásügyi miniszter Pfeifer Elek nagykanizsai főgimn rajztanárt soron kívül a VIII. fizetési osztályba nevezte ki
— A harmadik hadikolcvonre a Nagykanizsai Bankegyesü\'et Részvénytársaság nál szombatig egymillii százezer korona jegyeztetett és pedig 740,000 korona n. é. szabad és 360,000 korona n. é. zárolt kötvény. Ebbő az intézet saját tárcája részére 50,000 koronát jegyzett.
— Mennyi a hadiadó Z alamegyé-
baa A jövedelmi adó megállapítására^ kiküldött bizottság a múlt hét végén fejezte be tárgyalásait Az eredaaéoy valóbaa meglepő. Zala vármegyében 378.000 koronára rug a húszezer koronán fölüli jövedelmekre kivetett cdó. Ez az eredmény Is mutatja, hogy Zala nem a szegényebb megyék sorába tartozik. Járásonkint következőképpen osaHk meg az adó:
Nagykanizsa város riBgykaofasal jaras
171.337 K 21.884 „ 46.132 „ 41 890 „ 33.383 „ 30.547 „ 12.161 „ v 9.230 M 8 010 „ 3.858 „
Zalaegerszegi járás Keszthelyi járás Tapolcai járás Csáktornyái járás Sümegi járás Feri a ki járás Letenyei járás Alsólendvai járás
Az elmaradottak adójának megállapítására november közepén pár nspos póttárgyalást tartanak
— A nemzeti máznom kérelme a salai kdzSnaéghez. A Magyar Nem2eti Muzenm Könyvtára a háború kezdetétől íegva gyűjti a habomra vonatkozó nyomtatott és irett emlékeket. Bármcnayi forrás áU is rendelkezésére, a közönség legszélesebb rétegeinek bevonása nélkül nem érheti el célját. Bizalommal fordul tehát a Könyvtár a magyar közönséghez, melynek érdeklődé»ét fennállása óta állandóaa tapasztaha s most Is kéri támogatását Reméli, hogy most, amikor rendeltetéséből feljó köteles*égéhez hiven a világgá ború történetéhez forrásul szolgáló anyagot minél teljesebben iparkodik összegyűjteni s a jövő történetírás számára megőrizni, száwithat ugy egyeseknek, mist a polgári, katonai és egykázi hatóságoknak, jótékony és egyéb ^éiu egvesnletekoek, szövetkezeteknek, cégeknek stb jóindulata támogatására. Háberus gyüjte-métiyünk kifaerjeszkedik a háborúra vonatkozó bármilyen nyelven megjelent, mindenféle nyom-tatvá&yr®, a lef«*yszer&fcb űrlaptól a könyvig,
«•A I A*M t nf U a! 1*1 —__1 1 1______f i* __P 1
1915. november 2.
lenő külön kiadások, ujsá?kivág*tok, UL^ tok, képeslapok. (Egyes számok i$!) -p^T" hadi, fogolytábori újságok. Hivatalos uKí szok, hirdetmények, felhívások, ukasitáik mindenféle űrlapok. A közélelmezésrt voitkoji nyomtatványok. Liszt és kenyérjegyek Szükségpénzek, fogolytábori pénzek. Jótékoow sági és egyéb egyesületeknek felhfvásai, tőiwtí, falragaszai, meghívói, mösoral stb. ú\'. tékenysági számolócédulák, bélyegek, sor.C gyek stb. Htlotti jelentések (ujságkivigatők formájában Is). Térképsk. Képek, képesig, lezőlapok, fényképfelvételek, emlékbélye?« Tréfás humoros képek, nyomtatványod; jj^. kok. Zenemüvek, háborús ponyvairodalom (v^ sek, hadikrónikák, elbeszélések stb.) Kétir^ tek, naplók, tábori levelek, táborban készült rajzok, dalok, dalgyűjtemények. Ismételjük ¿j hangsúlyozzuk, hogy külföldről s az elfojt ellenséges területekrül származó mindeaneic: a háborúval kapcsolatos írott és nyoatatott emlékre (hirdetmények, parancsok, képek stb.; is nagy su yt helyezünk. Szállitási s esetlejo eryéb költségeket szívesen megtérít a Neműt; Muzeum.
— EskBdtszéki tárgyaiái A no ve®, berí esküdtszéki cyklus holnip, sztrdán kezdődik, s való:zinüleg míg ugyanaznap bc^ zést is nyer, mert csupán egy bünügy utalt* tott ibz esküdtszék elé. A vádlott Tóth Szar) Márton rigyáci gazda, ki ez év szepL 7-éa Varga József urad. erdőőrt agyonlőtte, aairc az adett oket, hogy Vergd József még Umip. ján. rászóllott Tóth Száry Márton feleiégére, mert e cagy ünnepec Is dolgozott a merőn. Ai esküdtszék elnöke: dr. Kenedy Imre, táblii biró, szavazób\'rák: dr. Mutschenbacher Ed** éx dr. Szabady Lőrinc kir. törvszéki bírók, -a vádat : Kishell kir. ügyész, a védelmet ét. Miklós Dízső ügyvéd képviselik.
— A Nagykanizsai Emberbarát Temetkezési Egyesület értesiti t. tagjtii hogv halottainak lelki üdveért a felső temp lomban e hó 4-én Icsütörtökön) d. e. 8 árikor kezdődő gyászmisét mondat.
— Ha van réyi ékszere aranyból, vagy tört aranva, küldje br biz«\'omm«l Braus-wetter János szegedi céghez, ahol azt a legmagasabb áron készpénzért megvásáro ják.
— A gyermek tejfogának jó egén-ségben való megtartása fontosabb, mint italában gondolj ik. Angliában, Né meter szégbu. Norvégiában stb. végzett vizsgálatok bebizü nyitották, hogy a tanulóifjúság 20 siáz^lékánii nincsen gondozott foga és szájürege. Valóbn siralmas állapot, a melynek igen káros batÍH van a közegészségre és az ifjúság fejlődésére A gyermekek elviszitlk ugyan 11—12 éves korukig utolsó tejfogukat, a szu azonban, a
az idő folyftmán az összes fogakat megtámedu, megmarad ezután is Itt csak az segit b» * gyermekek fogát, a miat kibújnak, napoori« gondosan megtisztogatjuk egy kii üaő fogápoló szerrel A Sarg-féle Kalodonttal. Csak igy ó»v hatjuk meg a gyermek tejfogait a m.ígbetege-déstől
— A Társaság. A sárosi művészsors játékról lelkes cikket irt Berzcviczy Albert i Társaság legújabb számába, mely a sorsját:t nyereményeiként kitűzött reprodukciót köiii-Lázár István e héten is fofytatja regényét, Somlay Károly elbeszélését s ezenf. lül Lskitos László Fodor Gyula és Gáapár Béla cikkei teszik az uj számot tartalmassá. A Miért ? ro vat aktualitásai, színházi értesítő, divatlevél és több kisebb közlemény teszi teljessé Dobay István egyre népszerűbbé váló lapjának t®rt,1fi mát A Tarsaság előfizetési ára e?é*x évre 18 K, félévre 10 K, negyedévre 5 K. Mutatványszámot ingyen küld a kladóhivattl: Budapest, Ritz szálló.
— Ártatlanul 3 a bort8nben. Egy előkelő dusgezdag család várományosa n X Y. variete egyik csillagát szerelmi ajánlataival üldözte, ravasz uton egy drága ékszere elvesztésével vádolta meg őt s a ballet e szépsége a börtönbe került. Ex a meséje annak a drámának, mely a „száműzött" cim alatt kerü. ma és holnap bemutatóra Else Frölicb dm
• Ur^üb., ^ mütor
—---- ----- ^ icifccpvaz- |
latokra, minden válogatás nélkül, külföldiekre \' tében\'
ép ugy, mint hazaiakra. Tájékoztatásul a kö- 1 vetkező csoportokban foglaljuk össze a hábo-
Csarnoki vajat
rui. gyűjteményünkbe!- tartozó anyagot: A hévagy azzal bárminő vonatkozásban álló köny- i . , , , , Vek, füzetek, röpiratok, egyes folyóiratszámok keresek evi szerződésre vagy legmaja-(Szépirodalmi ter«nékeb is,) Ujmyok, különösen \' sabb napi árban. CSONKA ISTVÁN rendkívüli hadiesemények alkalmával megje^ Jowsfrtad Bohmeir m. k. I. őrzászlóalj 1. »
A III. NEMZETI HAD1-KÖLCSÖNRE
a mae»- Wr. pénzOeirmmjuterium által közzétett eredeti feltételek mellett
a Pásti Magyar Kwesk&áilmi Bank wtaimi fiáRja mint tatelos mm
L

legyzé&eket o^gtari.
A jegyzések, m^nHyitéeé^- a bawkftók mag^ Wlc^Sket nyújt rendkivíir előnyös teltételek mellett.
■ •
november
A 20as honvédek [tréfái a harctéren.
Írják hazulról, nagyon sokan Írják, nagyon Írják, vékA a hossza hallgatás, miért
lTW lcvél?
»ítecs sok irnlvaló most a harctérről. I^jr, hof> v°l°*> ^ ,udÍ* Loirnl az egy-C háborús éfctat, amely»ek refciéoyotUbga
j, ¡matérés . . .
Borzongás, szomorú 6iri idő, őszi fagy, Lk Wevél, a havas dér Csillogása, ágy uáőrej, Lbropogás, egy-ery jókarát elköltözése a
l^j esemény.
Közeledik a tél és máris hideg van. Ij^araao pisiákotó tüz mellett ejtegetjük a
Otthon, az éde?, a drága anyakatában Ipott foty^ megfogyatkozott nedve a szőlő jjioek, most törik a tengerit, munkálják |ii us\'.osyok a jazdátlan^á vált búzatermő t Viszik i?lc-:iba az apátlan gyereket, ijenek a templomba könyörögni az árvák, az lirregyek, a fiatlan anyák. .Úristen, hozd v i-Édest, a Drágát 1* őszi szellő hozza a hangulatot h* ^ilr6.\' Vidd vissza őszi szellő at édeseknek, a Lkaik, az E\'hagyottaknak, hogy Értük keményen a fagyos lehelletet, a fázást, a rgést, a zolyót, a srapnel t, Értük járjuk a ráríát. Értük könnyű a szenvedés, \'Rájuk áolva feledjük a veszélyt, Velük álmodva v\'ccbb a havas oroszföldl dér. A Hozzájuk ió visszatérés reménye váltja ki a humort, a
i»gY>r dimmár rég szunnyadó derükét. *
Beizélgetünk a tüz mellett. Alkonyodik, ünik, hogy az orosz rajvonal felett Is az ősz tk szálldogál, élénk világosság jelzi, högy fednek, fáznak . . .
Egyszerre éiéok mozgás támad a szár-Asszojyi árny suhan a rajvonal, az állás lett. Megdöbbenünk . . . Hogyan jön ide a halál pitvarába ? Eltévedt, holdkóros, így talán kém? Siet parancsnokunk megtudni:
— Pocem panye, pocem I Az aiszoeyt iray fárwfc mozgájad bár,
fcrcSesen lépege*, s meglátva pafancsno-aakit, sietve fordul meg; vesd el magad, ha
Jóizü kacagás kiséri. Az asszonynak aíul csukaszürke vádlija és csipője volt.
— Adta hunefut bakája ! — kiáltja »nocsookunk, ki talán meg Is haragszik, ha ¡¿ja, kogy megirtam, no de a többi az én Wfom.
Csöndes a front. Itt-ott e^y-egy lövés, íyelők, járőrök üdvözlik egymást Ifyen puf-ífatásra azt mondják a rosz nyelvek : no, ■egfot fél valaki!
ismét két lövés Ni, a mi figyelőnk is Ö? Hát egyszer csak bújik át az álláson egy «zki. Jobb kezével fogja a bal^ karját és áatit
A ml figyelőnk erre jelenti:
— Hadnagy ur, alázatosan jelentem megittam amint bujkált a sürübe, oszt rálőttem
*fyet.
— Jól tetted, de hisz ennek a keze is, fief a csipője is át van lőve?
— Igen, alázatosan jelentem, amikor én fctea} egyet, odaszóltam a kolegámnak; „No, *Ü rá te is 1* Oszt a másikat akkor kapta.
Hát Így kedélyeskedik a húszas honvéd, 54 »uszkával cicázik.
*
?ár nap óta nem hoz a járőr muszkát.
— Mi dolog ez fiuk ? — kérdi a század-^ocanokunk.
— Nem látunk, kéremássan 1
Mátnap a hadaagy ur járőrbe s hoz egy e*srséges muszka tüzért. Figyelő volt.
— Lettnek\' fiuk, onnét kell hozni, akol
Holtwp leír versengés 1 Ha nem lesz muszka, bizony megint le-
»járőrt a századparancsnok!
*
No de
komoly események is történnek
** * karctéren.
3.
Leirtam már egy muszka támadást.
Olyankor a tartalék helyes é* ügyes beütése, e) helyerése, eioaziá^, fetteftetitése nagy pr^ára tmi e paflfcwe^et Egy kevés hiba, egy kicsi elnézés, óriási következményekkel járhat. Lelkesíteni a halál országában, lelkes-
^ ^ • ÍM «»tgok közt csak erő. tud.
Konkoly Jtnö Százados, zástlóal¡parancsnok a német hadsereg főparancsnokától vas heressM kapott.
Mht Mim, a tt&mStédos két századunk ellen két ezreddel támadott az orosz.
Veaaélyes pillanatok voltak.
KettStrendékben özönlőttek s Irgalmatlanul lőttek Feltétje« szikség*» volt a tartalékot bevonni.
A telefon vonakt izéflítték.
Konkoly százados személyeaen rohan a tartalékért s síettfélyesen vezeti a legexponál-Ubb belyie, a legkritikusabb időben. Két helyen át volt törve a front s mindkét helyen véresen szaluit a muszka viseza, óriási veszteségekkel
A támadottakból támadók lettek. A telkesedé«, amit parancsnokuk beléjük öntött, leírhatatlan volt Magával ragadta az egyeS embert, a tömeget egyaránt.
Konkoly százados ez* alkalommal érdemelte ki a III. oszt. katonai érdemkeresztet is, mely méltóan csatlakozik régebbi kitüotetéleihéz.
Vaskereszt ékesíti a katonai erényeiről és érdemeiről rég Ismert Pugs ezredparancsnokunkat is.
Békefi László
i?az;. tanitó.
í URÁNIA 5F)
ti ROZGONYI-ÜTCA 4 szám ?
--5
$ 1915. nov. ,2 és 3-án, kedden és £ sZerdán ktril bemutatásra: 1
társadalmi arkölcsdráma 3 felv. f
És a remek kisérő ZZZZZZZ műsor. :
I »
! 1
Göre Gábor biró ur *
ég Göre Martsa lakodalma, j
J6n!
Jön!
- -»-m »¡a w <
A Zala olvasóihoz.
V
A Zala lapkiadó részvénytársaság igazgatósága tisztelettel jelenti a lap nagyrabecsült olvasóközöcségének, hogy a nyomdai szerek folytonos drágulása kővetbeztében november elsejétől kénytelen a lap árát mérsékelten fölemelni. A ml tisztelt közönségünknek tudomása van arról, hogy a fővárosi lapok már egy év dőtt emelték az árakat, «őt vannak lapok, amelyeknél az áremelkedés több izben is bekövetkezett De nemcsak a magyar-, hanem az osztrák, német, francia, angol, orosz, horvát, román, cseh sajtótermékek előfizetési ára is jelentékenyen fölszökött. A Magyar Újságkiadók Országos Szövetsége szeptembert közgyűlésén határozta el a vidéki lapok árának emelését. Ezt a határozatot október elsejétől mind azon vidéki magyar lapok keresztülvitték, amelyek már előzőleg nem emeltek. A Zala olvasóközönségének nem kell külön megindokolni, hogy a Wír» ictték % mioácn e^rébb nyomda-szer ára 50—100 szára lékkai való megdrágulása s a munkabérek többszöri emelkedése kényszerítik • ^P**«*0 részvénytársaság
Igazgatóságát a több mint egy évtizeddel ezelőtt megállapított előfizetési árak megváltoztatására. A Magyar Újságkiadók Országos Szövetségének vezetősége erről a következőket
mondja:
Magyar Újságkiadók Országos Szövetsége Budapest, Vllh Krziébct-könzt 49. II em.
A közönséghez 1
A nemzeti megpróbáltatásnak e vérziva taros korszakában, améíynek r».ogetését esz-tendéje birjnk fraár növekvő erővel, a ma-íyar közönségoek nefe kell megmondani, hogy mi számára ma a magyar sajtó. Két legfőbb tényezője v*n ma a közéletnek: Hidsérég és Sajtó. A hadsereg a nemzet karfá, amely a nemzet életéért küzd, de az ihletet a szárnyalást, az erőt, amely a kart diadalra Ienditi, mindezt a sajtó adja. Az otthon maradt társadalmat a sajtó mozditja, a sajtó ad szárnyat és lelket minden akciónak.
A nemzeti munka legragyogóbb fejezete az, amit a háborús esztendő óta a magyar sajtó végez és ezt a munkát a maga teljeS egészében a történetem fogja majd méltányolni. Pedig a sajtó — és különösen a vidéki aajtó — helyzete a háború óta a lehető legnehezebb. A közönségnek, amely a folyton fokozódó drágaság míátti panaszait a sajtóban találja meg éppen a leghűbb tolmácsolással, ném kell részleteznünk, hogy mit jelent ma már a drágaság. De aligha van intézmény, amely a minden tekintetben megnehezedett életviszonyokat su-lyoStbban éretné, mint a legnagyobb önfél-áldozáss?l küzdő magyar sajtó. A nyomdai árak ma hihetetlenül magasra szöktek, a munkabérek mindefi téren egyre emelkednek, festék alig kapható és akkor is csak elképzelhetetlenül drágán, a papir ára pedig egyenesen horriblis módon drágult meg. Hozzájárul még ehhez, hogy a közönség fokozott hírszolgálati igényeinek kielégítésére a vidéki lapok is ok pénzbe ke-ülő külön hír szolgálati berendezéseket vesznek ma igénybe. ÉS mindeizel szemben ma, amikor a drágaság az életnek mlaiden vonatkozásában érezteti hatarát, a vidéki lapkiadók mostanáig vártak legelemibb létérdekük életbeléptetésével, az előfizetési és eladási árak felemelésével.
A budapesti napilapok a háborút köz et-lenül megelőzőleg emelték föl áraikat. — A bécsi lapok a háború tartama alatt \' cselekedték ugyanezt. A magyar vidéki lapkiadás a végsőkig várt, de ma kénytelen az előfizetési árak minimális felemeléséhez folya-modnl, ha továbbra is hiven akarja szolgálni közönségét ha továbbra is folytatni akarja kulturális, nemzeti küzdelmét
A vidéki oapilepok árának frlrmelése nem egyéni elhatározásból, hanem a Magyar Újságkiadók Országos Szövetsége Vidéki Szakosytályának általános meggyőződése alapján történik A magyar vidéki sajtó bízik beane, hogy a közönség-, amely törhetetlen szeretettel és ragaszkodással támogatja sajtóját e nehéz időkben, önként és szívesen járul hozzá ahhoz a minimumhoz, amely a magyar vidéki sajtó fennmaradásához ms egyszsfüen nélkülözhetetlen.
A Magyar Ujaágkladók Orazágoa Szövetsége.
A Zala uj előfizetési árai november l-tol a következők :
Helyben házhoz hordva:
Egy hóra 1 K 50 fill.
Negyedévre ,4 K 50 fill.
Félévre 9 K — fül.
Egész évre 18 K — fill.
Vidékre, postai szétküldéssel:
Az orosztonyi bérgazdaságban 100 darab yorksehirei fajta választott
malacz eladó
4 korona élőkilogram-= monkinti árban. =
Tenyésztésre valók, vá\'ogatva kevesebb mennyiségben is kapkatók 50 fillérrel magasabb kg.-kénti árban
Tulajdonos:
Grunner Ernő bérlő,
Orosztony (Zala m.) Vasutáll. Gelse.
TÖRKÖLYT
és szilvát
minden menyiségben v«sz
REICH SAMU
pálinkanagyfőzdéje Nagykanizsán, Kiráiy-uícza 15.
í kire kót kis gyermek gondozása is j bizva lenne, azonnal állást nyerhet. Czim a kidóhivatalban.
Egy hóra Negyedévre Félévre Egész évre
2 K 6 K 12 K 24 K
Egyes szám ára trafikban és utcai elátu-sitásban : bat fillér.
A Zola a háború folyamán sohasem tévesztette szem dől a közönség érdekeinek önzetlen szolgálatát Ez a cél vezérli továbbra is tol\'unkat s a közönség kimeritő, gyors, pontos, hi tájékoztatására fektetjük jövendőben is a fősúlyt. Megjegyezzük, hogy az egy hónapnál hosszabb tartamú előfizetéseknél az előfizetés lejártáig a régi árak maradnak érvényben. A közöaség anyagi és erkölcsi támogatását továbbra is kérjük !
ZALA
hírlapkiadó r. t. igazgatósága.
Egy tanulóleang és egy tanonc felvétetik
Kirschner Mór cégnél\\
Nagykanizsán, Erzsébet királyné tér.
urak, hölgyek és gyermekek részére
hadicipők
és katonai börfelszerelések, Gyulay § jjjí táska, orvosi táska, gamaschni, övszij, |
ssfiköpeny, kílztttj
:: a legjobb minőségben kapható :: s
Miltényi Sándor és Fia |
cipőáruházában, Főnt, városi bérpalota.
Vízvezeték, lakatos és kútfúrási vállalatomat
kanizsai régi állandó megrendelőim kívánságára Nagykanizsán
megnyitottam,
mely czélra a Rozgonyi-utca 9. szám alatti Schavel féle műhelyt :: :: :: kibéreltem. :: :: ;:
Támaszkodva izikmim terű 24 éven keresxtüi nerxett bő elméleti mint gyakorlati tapasztalatokra, itt valimiat j rí mos
más vidéken teljesített mcokiimmal szerzett elismerésekre, meyreodeő!-imnek a legteljesebb garantiát
nyújthatom. Vállalkozom szakmámba vájó ¡egkö-rülményesebb feladatok megoldására és bármily nagyszabású munkálatok elkészítésére, mejíévő és megoem felelő berendezések átalakitasára.
Érdeklődőknek tizenőtéves előkelő refereflciók állanak rendelkezésükre.
Tisztelettel:
ERDÉLYI JENŐ
gépész és electrotechnikus
5! tábori omagposta,
, 4* MM* # »>»néwitel>iiiwii m**m mtá*. wfifj* mAm*íímémi[ imm Immmmmm] •
lt«ÍMM|ÍMlll|<MI|lMI\'M MMMMPI4I ■*«)■ Ijtotoro 0+n
•UHM pa^MnMMMf W«a]s I Uh Ma^pM wmMM ta. |
Aki nmküok 20 koronát bókold,
k itUMtuftlt ««* MMMta M MMa««*. Méwriy«.\' i«i Ml kMfeMMOMML I M
mm, a tv« (MiwwMpifcw AiKklJiliiiiiiMif twiBl aattno tréjm
mmMi, (MjrnH • Mmmm Maisai Wéaf —tam b\' «•■ Ma <■ <Mt ***** dbtf *
(M wpr*Ml M 4 aléMáK ,
Nlllfc • kwt«w T M—* » \' III <«n ■ ■ MU4#*1
jS^wwtgpl n ÍÉIMUB MUWIM * -*t r _j » - ■
lük WMM« M# Ml tt |**aH< wáy MMt Mp «Mfc íMha feMHÜMI utK#l
csinos kivitalban, cilcsó 4Hon kémt ■ Zala Nyomda R.-T,
A Zaa-nyomda a Itfinodwntbbttl berendezett nyomda. kttnyvkölíattf. vonalpió Intézet és U/lefl kttnyvtfyAr.
Flschel Fülöp Fia
iM^MipMI, HfcfrUfllM lltQj ». ai.
Legnagyobb választékú
papir te irószerraktár
Mindenféle Irodai fel»zere lés, haíolAgize^ék, &ohsz0ro-sH6 készülékek, írógépkel lékek,! s dtmff•vélp*plrok, üzletikönyvek, iaeBköfry» djtsziiriüyjeik, [ibiSköyy* 2ienjem(iyiek| stb.« %\\b
Könyvkereskedés
HywM^ Konyvkotászet
init ©lucJrti, vagy venni j akar» < bt kores, vagy kihtlq inkábaj van nlszcrt ahnr venni, vagy elajdni, Imazottat Körus, J
t kerea, «
iaséyi oszkölt akar vioninl, yíiéy eladni; jroiott «lobét- kerea, vjáyy auiofouott |t akar bérbeadói»
lédet, szuMcaríái, Hífcj mestert keres.
leghelyesebben c.néicksiik, ha hirdetést köx&ltat a Zdiatmn.
vwpk\'4411 kis nir d* u• pott«utalványon kM«M
Mauu» i Kh^wMts i iriKtiiwmi 4 tfü
=s A *M\' Mr*«t*aali mífldlg eUke
uiö*** KMMUm hyttftitóWánybli *» fcdnyi«!» asa lafapyé» nm Martjlwfc. ±ss

tata xoí¥Am. (Ma mmm racan.
uk
mi
POtlTIK/l! NÁP1E.Air

ttntt* áa
Berlin. nov. s>
0BiÉ& 0 mtteaia ka«** aniisa
mm ír 4. ium nAOOAOÖtfWAtALi
*"\'.uil r ~ h m »».a ■
A miniszter elnök szenzációs nyilatkozatai a világháborúról.
Budapest, nov. 3. A Magyar Táv nti jliod* jelenti a hadi aajtóbizottság jtftapásfteel: Wttgand lÜWr, « mmikrn lapok ionért berlini tu^S»ítéje, iamk i|iiá|Qi tudósításai Londonban itOejnetlen hátánál vannak, 4- több amrikai lapban azenzác\'óe intejlvjut k5-A amelyet Tina Ittván miamiaraisAk-id iplytított. Tina árra a Üéi i, Mf7 mikor lesz bába, a kiMWtőkát
Imi:
— A béke vagy háborít sorsa dleáségelflktSl fflgg. Nekünk sob«. wm voltak agrasariv tendejticlálak. Háborúnk védatsal háború JlMsgtnl tir, de garanciák kellenek fBvöak biztonságira.
Wiegasd Tuoáról kijelenÜ, hogy katainea nelojyáaa van," mely ujgy a mai politikai helyret,\' mint a jOvA «Mméayai jdántetcbcn metán meghaladja u|it bújának határait Tina Magyarország sk Ugiftiaiib ember« volt a bábom éfct A háború meg nagyobbá, (rőelkbé tette. A központi hatalmak re«érői a
Ukarabes nwopat jtámé MfColt nagyobb rtuével találkoztam áa eeznMCáerét loly-tntasi — aoadja Wiegaod — 1 amm habozom kijelen tani, hogy 71w ű legnagyobbak Mié tartozik
Tiazg arra a kárdéye, hogy végt hu köteledé*« Sseréia dramája, art Ml: |
— Alt Kimfik, igaa
— DM lordulathoz tojvt nwtni Saerbiában a réftó kilqlAdée 7
.Tisza: Reméjök IfW De ellenségei acóveáaégapaktSI függ.
— Kfcést-a aár Saarbia bakát Utai?
7732«: Nincs hogy Szerbiának béta íatenetói
mk- \'.
— Mi len Szerbia hm ?
711201 Nem vagyok prtfMta.
Sterbiá kisebb- áa (gyöngjébb U|y nem maradhat a dolog, b°fy Szer-Iái továbbra ia tüzMscek, Magyaromig • Auotria békéje , «mily«m|éata»h ál-
had* kútforrása legye«.
. Az aumltaí tudósító Megjegyezte T«a eiStt, hogy Anewkáhsn «tea Oákarat vet ■ as impresszió, hegy ba ** sniant-szövetsigeáek katonánkig nemi Sják legyőz^ a központi háijdmakat,—i AsgSa a kőiponti haMmsfcef kei H\'Nileri éa üzleti önaakölletésaskaak ■H»—ekiláeéisl fogja béloire kénysze-rifcnL •
I 7)ttt: Ez ax lospreeasto csaldj tag bizony nini, Maga A égte kÉbriadaN már ekkdi Igaxj •wgy • na borát m\' vagyss*
róla» volná-
kijutnunk a (mméwwmmi dörej
tárfiátó hogyvtéékf« a nyugah <Cohjn*ka>
Morava völgyébe. Cjlek Mg <4* A Km»ji*HWlw ié4ÍII i «I Marnak hgltka müad^ftt oldalán áfta<
a m
JA
ttpatak eycaabin Inváiift stján AngllAbá vinni, d¿ Anglia «övet-sfltgetettwk egynéaMtyfktt Htm tálálbnijbk. A starti catnpagj«« lezár IVM UtAn caaf¿«kjtlrjk fOUsabadataak ék másHcjva ithanMk. H^ff hová, M tttototíbnjejjMi fitog. De ejak egy rijliaatást teli Vatét a MUépn p «iftláyn Uk |g«at A kákonrt ¡Má-¿■niiteáj ugir, mitaja wiwbi
iéörpon« MtaS\'á I l^lllfclg W-
Tl—f Iwiwn — «aoadja m aatonlé^ t*d&wH> 1 rtWdjdVM ml nn jbpacáll Ím|»iiM initeiyinll Bábitoéyitották, lU nagy lútcfnák] miijMMpr RÉM |Uk,¡iiily||(l bdijiuíatos kifjuíitráikép llé.
T»«4| Min Milliá\'^Pk Mttr
feipoUUH IAmÍé. részéről,\' hojfy a méh badwg BájbiiUál folytat)» a niÜtmuaui éllen. (Adgfia j Njhbetbniág\' í<rr«üced¿l-Mi M^ MdánMSI«U.AagRa , , .
tengeri M»!!\'! H " ~r\' Tpr*j- t\' « Diahcátál északkeletbe a ÍM M1 Isleré« l \' IIWIllll -Vardaron levő Iniagaahit AllAat
wWHlpíTp pjlTjll] | 1 amdy a kAniyékat iw|jfi
\' Tíaa* a pina kabinat ráhoiáarói Hofer altábornagy inéra nyiUtkoijdtti Édenben kijelentette \'
|hogy akM LÓndoabaít Orey, bukásán atok a végietaaig men£ bjáboiju Wvelj. | Uj
Romákiijról kijelentett» á ainimH\' elnöki hoty MfT oá*j ki-j n dotag, mintha \'mostani ijenjle«» - ¡maMUrtíulivál föl akarna hUyrii.. VdAatMktifal hogy aa antaitboz ceatiaaonM, kogy padig vhaijk jőJJOn. arra mm aá
MltteiUM.J
VM TÍitti a diplowáciki ekcióról ezeket ttUdfa
eagvwa dca-ojfdjcH tábornok nyugatra Kájln^ac; ^oVobanjal ut-.|iáw Ián a Bzdanij rnkgaUtfókai, LyeilaHa a Tuna mutdkát |didá|án «jSwrMtáT keletre «meíkedfi . Lagaaiato^at |«Mg milla én ■ Ntatva ¿»igyban Oikflla kától ¿maknytigátrái átkaladf lujaido loa LegfOU
Bevonultunk Monteoegróba.
\' Budapest,\' wov. 2 i Csapataink\' a montenegrói hatájron asámoa helyen immacUtba mentek át. EMwaiak a Trégkv és Orlovác ha^árézéit magas-latokat s Ayto^áqtól délkéUitre
A balkáni válság
Ltmám, nov p. angái ka-
tonai kérők biitoara- véaaik, hagy e námel aereg bál kátén kelti Konstantinápolyban lati.
<w.
Ma
S, Alt «»tant Bnk^iiai
tav4fcaefa4|al
i
a-A
vdr/tít na
Fri
lijntfsbjui C< Mád báró azt Ur diplojaádánk e
dtszt«, hegy bit tehei Baíkáeae Eát inielirrc
szokat niUn, dkkm mi das idSa " \'
P*kg az láwtnfc
Ha ia a evo
j legnagyobb
1 i, i| . rrt
oraazoic veni legoatobábbak.
diplomátál. He meg 4nt. — mi
* Mmmimíl MaJUuuM »Wegiáni an ina jrtnalatokátj «««lUtlc aiMint OroaMwatdig. j jkfcjgÉI^ jfiléiBBk MflA Menüm k imuii
R szeri harctér eaitiyii
amhmMp «M*- b. | VIJalradjtól áélkaljeata ae aZtaluaa aiCef lalt vpnaa.au TÍ«n«awtáaitot-tak a UohkénaatAlak eUentá-
■adáaalt .
XStenli erei ose a«l tAbornok hadaarfaftá «lárta a r*e«eggt«l éaeM^pnHfkva iartlaáel, ájtha-laáf aj M^aoaak-^kragaj«faoi vaaaleja. 1
éaiiwi^ tAkarnek tedaara-ce a UrMtaavameai kaiaara Aa jagaefnekAi Aaeakra fák*» m.
saalalnkoa\'kara^aa áll
1
Htmr,
Bífflk. nov. 1 Hfndenbam fdbor.
nagy hiidaoport/q vaaut vejnaltó)
A tel|«ml~ri(el
délre táaáiedA» ¿iedkát aNelae
tovább halad alóra bfinabtirg elStt legaAp\' le he«ee harc folyt. Aa eieakk kaMlli n Hailfca táwim rtá—aiwli Sweatak kjlin tevkh\'kéeAtl a beiáeik még terteaek TSbb aaáant lkak inal alfogtaafc. — Lipót ákkr Hmug tdfa/nejgyj had. aopori¡e^. U^akk eeekéáyj nem tSrtéat — ünstogett thboÁoÁ had-mcporift: Aasroeaaf dedkief» »IM k,k ogy a l*s yodtalá • ks k e t CartOrísktól ay«(atra teüaa «a egei |laitm«.
Itaák Lepsahreeakk se •ttteM iptawanaikik «Mi kit* • i.lalytattak léMBdieaiakei Staegfcemf mtMm as émttámtá éb Btémm gróf tábor nok csapatainak AMdsaMa lateáekke*. 4a sllsntAtmadá\' eeklil shesaleg láttak árkaidhal áa fkk taiat kat eaAa aeaeat aifogtaak. ik|<M síakikeen üioigwi i^eapstl ré-
tiif fttiifffrfiff ¿JftH tofc tfñÉw, í üt
iHtl rohammal Ismét elfoglaltak,
sMkiakea aeég ki*aaei etseel et-fogtunk
ftitoai, ese. t. A Sshipn eneeeelee e kaeaak tagnap ta agáea nap tartottak, Ae eáleaaág nagy kaáeelsal runritfiH áa Meslssásál siiliea tasott roham sealsaaklaa ke Brt áttáaainkbn, tartalékjaiak asaskaa elUntámn dáetal vtassmsskefekák, ua«ly alka-tassauel aa aüaaaág elkaacr drit aAaal tanektae tsiyae saaela«á aaket eseaveáelt ¡III 2000 aeaejl fogtunk «I A lak alaá folyáaá ■ál aa eeeseekal tovább eaanlal luk sleaes. Egy auagy IS aarkéaa lat IgámJkeeitsIássI t %iehejt>11 a aaa stealisesdáe Imeealeit Wfl/ér, ekdóornaf) .
Az olatzok óriási | xpeBziezégm vorznél. Ili
Tasa e
kara Mft tóbk, e tirsM
Budapest, november gAná (ealuaeos újra heves amelyben ólam réSnAJ áa kanntiai ha\'cvonalakról odakkftWI gyalogdasdár ia rée*t vett Az CMSfág ankét ee eráakéeeket bereba állítva, Öless ál eekeáaa ároa át akart törni. A tegnapi tánadáaok nasMeak a ■kH hidtó, hanem e Ptee» kdrül ["\'
fioote Sas Michele mindkét WtvA terület «llen k irányultak olaaaokat akik aa iassaa
é» e
Aa addl
glskst sa\'sw NMtaeM vs«ats
légekat eseae«átek, etasesisif n A Podgora-magaslaton agyas árok-L iák kirtokáárt még folyik a keire, HOfet altábornagy
A francia karctér
esgoMoytelaa napja
Bettin, noreaiba 2. A neay Mk hadináBái jelepti- Ae eleseágsefc Butte de Tabure eilán IntánaW erAe ée meg-lipHiennt témádé tAeeiéaé« áaáM«m ée Mseai közti nneeelee ioiyt élénk tüzérségi harcokon (dvfll lényege* mm-mény — Hitéét
Joffre otthon.
4 Pée*s, ase. í. _
váló lianatéi\'éta után magjaié«» aa «A nAksél áa e knalejllitó Utjának ésd-"Iné
Hadihajók szgrtaeséüMcáfg
London, nav. S, A M-as seAns angol terpsáAsastM tagnap •áte a gtkraltArl ataa Assea-•UiiiH agy aagsi alrkaiásal Aa slstlyaáf. gAt tlast, IIIsas •áagsrAAe alttal.

november 3
A III. NEMZETI HADI-KOLCSONRE
a magy. hir. pénzügyminisztérium által közzétett eredeti teltételek mellett
a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank nagykanizsai fiókja mint hivataios aláírási hely
jegyzéseket elfogad.
A jegyzések megkönnyítésére a bankfiók magas kölcsönöket nyújt rendkívül előnyös feltételek mellett.
Hol állunk?
Irta : Dr. Hajós Ignác.
Méf hat hét van csak hátra, amely alatt * közeli béke hivői a háború végső akkordjait várják, hogy a nagy vég nyugalmában oldódjalak fel. Ezen izgató közelié* felveti a kér dést, hogy hol állunk? Erre kíséreljük meg a válaszadást A kezdete abban állott, hogy egv félrevezetett, elvakított, tömegtébol> tói áthatott kis nemzet, amely kirílygyllko^sáf mlazmáitó! volt fertőzve, részegen és vakon nekönk jött, belénk kötött: és ebben a tébolyban mellette talált« az kat az ellenségeinket, akiknek e bonyodaom alkalmul szolfáit rég óhajtott és eUenünk, valamint szövetségesünk ellen irányzóit bekerítés! és megsemmisítési vágyuk kl rléífitésére. A kór kezdete Szerbia és a kór iefo\'yásának és véglebonyolitásának Szerbia területén kel1 történnie. A tüdőbetegség a tüdő megsemmisülésével, az agybántalom az tgy puiztulisával végződik és egy természeti jelenséy, hogy kóros állapot kórfolyaminak vejfét az a szerv kell, hogy feltüntesse, amely a kóros kép legelső csiráit rejtette magában.
Szerbia afonizál és néhány nap, a legrosszabb esetben néhány hét és ennek a nagy háborús b-teységnek kórfészke megsemmisülve fekszik a nagy beteg Európa hullakamrájában. Ez tehát a kezdetnek a vége, ezzel a háború befejezést nyert. Cé*k az a kérdés mo«t, hogy ez a vé2 végső vég e, vagy uj kezdet, mert minden vég egyúttal kezdet Is. Akik azt
• - n<ir»*lr ¿s a DCB-
z~tek teljes vérveazteségéij és megsemmisítéséig keU, hogy végződjék, *rok természetesen ezen uj kezdetben a tömeggyilkolásuak az utolsó vcrvételig jutó kezdetét látják és nem látják megfogható időn belül a háború végé*. A mi pártunk, kik nem a szabad ikarat elméletéi állunk és a determinálj ág és & meghatározott történés alapján ál.unk, a hiborus viharnak teljes végét, látja Nem megyünk bel" abba, hogy stratégiai helyzeteket katonai szempontból bírálgassunk, erre nem érezzük a.-ffunkat hivatva, de az egyensúly tanát ís me\'jük és tudjuk azt, hogy az e;ős aíellé au zódik a yyrnye. Bulgária válasza és csatlakozása hozzánk, e ml erőnk és hatalmunk legkitűnőbb érettségi bizonyítványa : Görögország kedverő s rmlegessége, Románia félénk meg-huayászkod¿sa a mi najy hatalmi erőnk oly fö\'ényét mutatja, amely a végső döntő győzelem képét hordja magán. Ha hozzá jön Del és a háborús minisztériumok teljes
casse
bukása, ugy az angol háborús frény vezetőinek teljesen megingott helyzete, ugy tisztán kell, h\'-gy U*suk, ho?y a győzelem és a döntés mrgtörtfnt, csak annak a meg történésnek bevallása é- beismerése van hátra. £s ennek kell megtörténő i a legközelebbi időn belül én h\'jgyha a történésnek és a logikának vannak vaatörvéoyei és hogyha ez a logika egyáltalában felismerhető ponttal bír, ugy ez meg Is fo? történni. Nem hiába mondta Grey a háború kezdetén, ho^y Anglia mindenképpen jobban fog járni, ha háborúba keveredik, mintha azon kivül murád Anglia 3 nagy ver-s-nyUrsáiól: Oosz-, Német- és Franciaországtól féltette kereskedelmi és tengerentúli hatalmát. Neki, — amint Grey monda — körülbdül mindegy, bogy melyik marad vérezve a porondén és amint a Londonból jövő hírek mutatjuk, a kö.vélemény már kezd megbarátkozni az al a gondol s\'.taJ, hogy a három verseaytári közül az ősi oro. < ellenség és a szomszédos írancla kerül ki megtépázva a harcból és ép-oen ég^cl n\' • vák ki nagyobb bánatos képzeteket az ango; beilleszkedési képességből a szövetségeseik veresége. Hovatovább a farm ¿a rokonság, testvériség, edt\'ig elmosódott, gytt-ölcltel telt képe fog kitisztulni és a réfí
emlékeki a vaterlói szövetség, a közös s.árma-zás, a közös érdek váltja fel majdan a gyűlöletet. Aki s kapitalisztikus termelés tanával tisztában van, az tisztában vau aizal is, hogy gyűlölet csak ott van, ahol nincs haszon és ahól haszon van, ott a gyűlölködés Is hamar megszűnik. Megérjük még azt az időt, hogy An*lia a félreértett, meggyanúsított régi szerelmét njra előszedi ruganyos kereskedelmi szivének lomtárából Nés rájön majd arra, hogv neki tulajdonképpen a* -ősi versenytársa keleten Oroszország és még Franciaország, sőt esetleg Olaszország is és megnyugszik abban a hely zetben, amit a németek és a mi diadalmas fegyverünk megteremt. R»jön *rra, amit Betth-mann Holwég hangsúlyozott, hogy a német és angol érvényesülésnek olyan táv tere van a világon, melyet barátságos együttérzésben jobban lehet kiaknázni, mint kölcsönös öldöklés ben. Viszont Németország van olyan okos és van olyan fölényes, hogy hatalmas gi?ászi erejének és érvényesülésének gyümölcsét nem egy zsaroló békekötésben egyszerre akarja kiaknázni, hanem legyőzött ellenfeleit félig talpra állítja, hogy azok fölött annál szebben, annál fölényesebben, annál jövedelmezőbben uralkod-hassék; mert uralkodni, gazdagodni, fejlődni csak szép, erőteljes és erős szervezet felett lehetséges és érdemes. A németek sokkal okosabbak, hogy ezt ne tudnák és -zért az uj kezdet csak a béke kezdete lehet.
HÍREK
Tisztelt Divat nagysád
szégyelje magát Pfuj ! Hát nem ég ki a szeme? Mondja csak, nem ég ki? Hát nem veszi észre még most Sem, hogy háború van, hogy nincs fa, szén, zsír, hus, tej, — hogy a szegény családapa lyukas talpú cipőben rójja a keserű élet rögös utalt s alig tudja a házbért és a kenyérrevalót kiizzadni ? Hát nem tudja, hogy a vik, a tüdőbeteg, a munkaképtelen katonáknak kellene minden nélkülözhető garasainkat adni, mert értünk, hazánkért, házunkért, feleségeinkért, lányainkért áldozták föl magukat? Nem akarja észrevenni, hogy mily sötét a nyomor, milyen nagy a szenvedés? Tisztelt Divat nagysád, maga éppen nőst hozza szegény családapák nyakára a bő szoknyát, amelybe kétszeranoyi szövet kell, mint a régibe ? Éppen most, amikor a kelme ára Is száz percenttel emelkedett s a megcsináltatása is többe kerül? Pfuj, Divat nagysád, szégyelje magát I Ha már szegény nőink nem tudják megérteni és méltányolni a mai nehéz időket, legalább magának jönne meg az esze s olyasmit találna ki, ami kevesebb anyagi áldozatot kíván. Pfuj.
Weisz Miksa
női divatáruháza
V
Nagykanizsán.
Ajánlja elsőrangú, a divat terén mérvadó újdonságait az ősii idényre.
SB
Női köppenyek, Női blousok, Női ruhaszövetek, Menyasszonyi kelengyék, Mosó áruk, Chiffonok és vásznak
a legjobb kivitelben, mérsékelt szabott árakon.
Minták vidékre küldetnek!
— Katonai kitüntetések. Őfelsége legfelsőbb dicsérő ^ismerésben részesítette alsódomborui Zalán Gyula orsz. képviselőt, szolgálaton kívüli viszonvbeli hadnagyot, aki jelenleg az oroszok hadifogságában van. — JászovszJcy János 20. honv gyalogezredbeli
tart. UL^Mjry uiotiu a SíjonQ Ltudist
kapt*. — Lndrödi Leót, a nagykanizsai hon vedgya ogezred kiváió szá*adosát az ellenséggel szemben U. usitott kiiünő szolgálataiért Ismételten legfelsőbb dicsérő elismerésével tüntették ki.
— Halottak emlékezete. A téli álomra hajló kertek összes virágait letéptük, hogy az elhunytak sírjára szórjuk a kegyeletes megemlékezés szokásos jeleként. Azonban a kegyelet ünnepét megzavarta az időjárás, a mely Mindenszentek délutánján komor, gyászor-felhőkkel voita be a délelőtti derűs kékségü égboltozatot. Az egek csatornái is megeredtek s rö lde«en szinte járhatatlanná áztak a teme tői utak Tehát az idén halattak napján a kegyeletes megemlékezés nem fejthette kl a hagyományos gyá zpompát. A hősök sírjánál azonban a gyáazünnepség a zuhogó eső dacára is programszerűen folyt le A helyőrség tisztikara testületileg kereste föl a megszentelt földet s a katonazene hangjai mellett koszorút helyezett a hősök sírjára. Tegnap délelőtt pedig a szentferencrendi templomban az elhunyt hősök lelkiüdveért gyászistentiszteletet tartót tak s ezen is részt vett a tisztikar. Akiket Mindenszentek napján az időjárás visszatartott a sírok látogatásától, azok kedden rótták le kegyeletüket s igy a temető egész nap ifen népes volt.
— Jótékonyság. A vak ketouák javara Biau Henrikni urarszony két koronát és Sváb Deziőnc úrasszony szktén két koronái ado ¿ányozott.
—-Elhalasztott befizetéaek. A. Gazdasági Önsegélyző Szövetkezet an ovmber hó l-re eső b fizetések az ünnep miatt vagyis pénteken délelőtt eszközölhetők.
5-én
A NAGYKANIZSAI BANKEGYESÜLET
:: Ü RÉSZVÉNYTÁRSASÁG :: ::
mint hivatalos aláírási hely,
adómentes III. 6%-os magyar = nemzeti
I
I « i >
i
eredeti feltételek mellett jegyzéseket elfogad és a jegyzések megkönnyítésére
olcsó kamat mellett magas előleget nyújt
— Rablótámadáa a Polgári
épületében. Vasárnap délután a Pulgán-Egylet épületében vakme\'ő rablót-mad;s tör-tént. Az Egyletben szórakozott a város legtekintélyesebb iparosa, mikor értesiteSte i szolga, hogy kint a folyosón egy ur várj,, ^ igen sürgős és fontos ügyben akar vele beszélni. Az Iparos gvanutUnul kiment. A folyosón fiával találta magát szebben. A fiut u apa — könnyelmű életmódja s többszöri eltéve-lyedése miatt — már évekkel ezelőtt kitagadta s a tekintélyes család egyetlen tagja sem érintkezik azóta vele. Azonban a köúnvehnü fiatalember, akit állásaiból Is eltévelyedései miit: bocsátottak cL eppen nem törődött azzai hogy a jómódú api mit sem akar felőle tudu; Az öreg urat folytou pénzért zaklatta s mikor sürgető kívánságai eredménytelenek maradtak, — hatásos trükkhöz folyamodott. Oagyílkos<áfi kísérleteket követett el s Ilyen réven sikcrüh is famíliáját több izben megpumpolnia. AzoDbas később hatás altnná vált ez a trükk is. A est-Iád mtgunta az örökös zaklatási s az erőtn-koskodó fiut a rendőrség igénybevételével tartotta lávol így állt a helyzet, amikor vasároap délután az apa és Hu a polgári egylet épftleté-ben találkoztak. A fiu ismét pénzt követek. Az apa kijelentette, hogy amig meg oca jivui, semmiféle segítségre sc szamithat. A fiatalember erre az örrgurat mellbeiökíf, majd letépte az arany óraláncát a az értékes zsákmánynyal elmenekült. Az apa rö^töc iölsieiett a rendőrségre s ott fia ellen rabUs miatt megtette a bűnvádi följelentést. A reád-őrség az ügyet azonnal áttette az ügyészséghez s igy igen valószínű, hogy a fiut u api följelentésére és kivámágára letartóztatják, mert több bűnügy is folyik ellene.
— A hadikolcaon jegyzés egyik ofc*. Tóth János letenyei esperes plébános ur közli velünk : A hazafias köteles- ég és jővó-delmező befektetésen kivül efy zalamesye asszony más indító okát is találta a hrdikői-cSöa jegyzésnek. Beállított hozzám Léhánv száz koronájával a azt mondta : „Ezt kölcscc adom ai államnak, mert azt hallom, hogy i papírpénzt az állam felülbélyegezteti" Félt bogv megtudja sz ál;am mennyi pénzt rejteget ládajában kamatoztatás nélkül. Kiiünő idei Vájjon mennyi pénz kerülne forgalomba, ha at allam cst»ku^y?n kimondaná, hogy a papír pénzeket fJü\'bélyegezteti s a ki bizocyos idő uiulva ezt elmulasztja annak pénze értékét veszti. A pénzügyminiszter ur figye\'.mébe ajánljuk az egyszerű falusi asszony áital mutatoti utat.
— Ad cemberi aorozáaok. Az 1891, 1895, 1896, 1873, 1874, 1875, 1876 és IS^ ik évfolyam bel i B. osztályú népfelkelőket, akik iz eddigi sorozásokon nem váltak be, december hónapban fogják ujrasorozni. A vám egje egyes járásaiban a sorozások ekként iesznCk: a novai járásban december 10 és 11-éa, cx alsólendvai járásban 13, 4, 15 és 16 áo, i Csáktornyái járásban 18, 20 és 2.-én, perlaki járásban 23, 24, 27 és 28 án, a letenyei járás bjsn 29 és 30-án, a keszthelyi járáslan 10 és 11-én, a balatonfüredi járásban 15 és í 6 én, 4 sümegi járásban 18, 19 és 20 án, a sZentgriú járásban 22 és 23 án, a zalaegerszegi járásban 24, 27, 28 és 29 én, a nagykanizsai jíráshac 10 11 és 13 án, Nagykanizsa városában H és 15 én és a pacsai járásban 17 és 18-án.
— A keszthelyi akadémián nlacá előadás. A fóldcaivelésügvi miniszter a keszthelyi m. kir gazdasági akadémián btszüotette az előadásokat. A miniszter rrzen elhaU*>zás!-nak indoka az, hogy a hallgatók szám* if« kevés. — A háborús állapotok miatt u/y*QÍs összesen csak 20 hallgató iratkozott be az akidemiára. Mint értesülünk, a hallgatók sárfő-nylieg kérték a minisztert ezen elhatározásának megváltoztatására, mert Kassán méf kevesebb a hallgató, mint Keszthelyen s a kesi helyi akadémia fenntartásához történeti tradíciók ti fűződnek. Azonban a kérelemnek aligha les: eredménye s Igy a keszthelyi akadémin kapu\' ctak a béke aranynapjaibfcn fognak újra raef-nyílni.
— Találtatott egy erszény pénzt <rt»-lommal. Igazolt tulajdonosa átveheti ez •ngyal" gyógyszertárban.
~ A világháború térképei Fischd Fülöp Fia könyvkereskedésében kaphatók.
¡915. november 3.
3.
illik estéje
— 1914. — Irta: Komáromi János.
Szomorú és elhagyatott volt minden, mint
¡,5 virradat előtt a temető. Halottak napjáaak ¿kstéj« borult a hervadt lengyel avarra, az jrtújatra, melyen lopva osontunk előre és az
vidonjára, melynek szélső fáin különös, ¿q fénnyel átvilágított az ég vissxapirosló uriaíj«.
— Hideg van — mondta Laka Benedek
jekéotes-vicestrázsamester és nekem kebelbeli
leoyerestár*»m.
— Hideg van — mondottam én is és »eziteleo nyakamon összébbvonni próbáltam a ¡¿ort, mivelhogy a kapoc« rég lepattant róla, s«f i mtsszi Ravaruszka dombjai táján.
ti ődöngtünk, mendegéltünk tovább bó-jah.c, félálmosan, amerre az előttünk bandu-ioíó szakasz tömegárnyéka el-eltünedezett s ¿aét fölbukkant a sötétben. Csetlettünk, bot-jottunk: hol egy árok, melyet a múlt héten •¿gtöozött bikáink serény lapátja, hol egy gő-áór, mely körül valami eltévedt láncosgolyó ísrta halomba a földet. Lakatlan, szegényes uoyhők babonás sziihuettje tünt föl jobbról is, balról is: egy g.zdállcn, éhes kutya surrant el a kerités maradványa mellett s a szünetlen uélben keservesen nyikorgott egy egy magá-boS kut fémje. Az ostor himbálva táncolt alatta, de veder nélkül. Olyan különös, bántó és azo-aorc volt minden . . .
— Luka Benedek, tudod-e, merre járunk r
— Ugy gondolom — felelte Luka Benedek — hogy keleti iránynak tartunk, mert hátulról vereslik az égalj. Balról is vereslik ugyan, de anyira, hog> ereje a felLőket veri . . . Ott Uhát több falu ég . . .
— Ugy gondolom én is, Luka Btn.dek.
— Előttünk valahol, de már r-em mes>ze, i Szan folydogil. Innenső partján áll a muszka, t mieink még idébb Hallod e ? — s fölkapt* i lejét.
Csak a szél zúgott jajgatott, az önkéntesvicc pedig hozzámhajolt .*
— Már hallani is Üt ott elvétva egy puskalövést
Talán félóra teh el attól fojva, talán háromszor annyi (ki tudja ott fejben tartani az idfi ?) s mi ugy feküdtünk a fedezékben, ah\'gy épp f jó Isten, meg a hely engedte. Szalma volt alattunk, tető volt felettünk s az osztrák század hadnagya, amelyet fölváltottunk, ennyit íufott Ozoróczy főhadnagynak :
— Nagyon vlgyizci 1
— Me.\'szire tőlünk, jobbkéz felé és bal kéz (elé ilyenformán, Uyea suttyomban, megla pulva, bújva vonult föl az egész ezred és ugyan ify mentek vissza a német cimborák, a llnclek, »kik előzően régy tápon át verekedtek a muszkával, kinek védősáncai végtelen vonalban hu-wdtak el, tu^ a városon.
— Bujjunk összébb pajtásom, Luka Beedek.
Az önkéntes-vice megosztotta velem takaióját. Ugy volt, hogy éjfé tői három óráig 5 következik soron, a figyelő állásban, azontúl ¿b strázsálom ki a hajnalt, addig mások jabbusztotlak és meredtek előre a csillagot oltó sötétségbe.
Hát csak clszenderegtüok, stucyókáltuok, »ár ahogy lehetett s föl-főiriadoztunk minden Cíekélyke neszre. A puskát megtámasztottuk: fcoldojabb vége volt a párnánk, a bornynnk « derékalj, , keoyérzsák meg . . . hát a ^oyérzsák a jóltévő takarónk.
Pöl-fölhajoltunk olykor: hol Luka Bene-
hol én. Csak a szél sivított, nyargalt. A ftfyelő-őrsxem olyan mereven guggolt előttünk, ®lntha kőből faragták volna formába.
~ Nagyon hosszú az éjszaka — mondottam.
— Nagyon hosszú — mondotta Luka
• &*>edek.
Azután éjfél lett, az őrszem csöndesen »egi&ozduU és a kenyeres tápászkodott a
helyér«. £n ezalatt — kalkszavu diskurzusra — haza ruccantam k evesséf, Nagymagyarországba, mert elaludtam. Otthon ültem a karosszékben és «zrmközt velem szomorúan az édesanyám, kinek szerető arcát Időtleo-idők óta nem láttam és nem is fogom többet látni. A küszöbnél kisöcsém kantározta fa-lovát a muszka ellen • . .
ur
— Pajtás, pajtás . . , — súgta valaki a fülembe.
Luka Benedek volt
Még jobban hozzám hajolt s én éreztem4 hogy a foga összeverődik.
— Pajtás, Idecsuaztam hozzád és nagyon kérlek, bugái mellém a figyeló-állásba, mert élek ettől a mai éjszakától Valami ki nem mondható rettentő sejtelem bént . . .
— Ugyan 1
— Tedd meg, pajtás . . . Csak kikecmeregtem a vacokból. Hideg
volt, könnyet csalogató, a szél sikongott s az útszéli fák hajlongva nyöszörögtek . . .
Biztatgatott, ébresztgetett Luka Benedek kébe béli pajtásom, de hiába ébresztgetett, mert fáradt szemem lecsukódott s elaludtam megint, mint Péter tanítvány amaz utolsó éjszakán.
Mi or még egyszer fölébredtem, iszonyú ébredés volt az I Ugy ugrottam föl, mint aki az eszét vesztette. A szél ordított, de az orditáson át is túlharsogott az Ozoróczy rekedt hangja :
— Tüzelj hátra 1
Hátrál Vezényszó, melyet soha nem halottam és nem tanultam . . .
Jaj, hátul égett a városi Sötét oszlopokban kanyargott a füst, ropogtak a házfedelek, haragos lángnyelvek törtek a pirosló felhőknek s negyven lépésnyire . . . de nem I . . . tiz-tizenöt lépésnyire mögöttünk a legszélső házsk eresze alá akkor tartottak oda csóvát az oroszok. Köpönyegük viaskodott a széllel s imbolygó árnyékunk jobbra-balra táncolt a lángten?erben. Ilyen dermesztő nem lehet az utolsó Ítélet éjszaiája . . .
— Tüzelj l — rikácsolt Ozoróczy másod-
— Százados ur . . . százados annyi muszka gyün ránk, mint a zsámiska !
— Hol?
— Amott, ni 1
Ott, ott a tüzféaynél . . . annyi, mint a zsámiska, Keleten hasadozni próbált a hajnal... Ugy rémlett negyedszer is, ötödsztr is, hogy a piszkos, földsziaü muszkaköpenyegek kisér-tetítes, bántó polka] épésekben Imbolyognak felénk . . .
— Rajta! Rajta 1 — vezényelt hörögve a százados
Rajtáztunk, hajráztunk, nekirontottunk, lebuktunk, fölugráltunk, célbakaptuk egymás fejét . . . Nem emlékszem többre. Mire virrs dott, sok-sok hohtest hevert a parlagon : ott maradt a többivel együtt Zöld Demeter, Ke-pornoky ét egy kapualjban, éppen hogy elszaladtam mellette, összeroskadt kebelbeli pajtásom, Lukt Benedek is.
Keletről jöt^ a nap ; akkor már ott feküdtünk az ezred rajvonalában, a vaaut töltése mögött.
D.-hát mi történt?
Semmi. Az történt, hogy az ezredet — mert tüzérségünk ker-szítüz alá akarta fogni a várost — három kilométerrel hátrarendelték, az összekötő j<irőr azonban a hidegben, a izéiben, a sötétben valószínűen eltévedt. Mire észrevették, már folyt a gyilkos utcai harc, amelyből ml, a közrefogottrk, néhány szekér-derékre való foglyot hurcoltunk m3gunkkal.
Még annyit, hogy estére kelvén, egész napi vakondbarc után rohomot csináltak a honvédek is, a császárvadászok is: kettőt egy szuszra s kilenc órakor ugyanott, ugyanabban a sáncban feküdtem, hol huszonnégy órával előbb utolszor bujtém össze szegény Luka Benedekkel.
Halottak estéje volt Távol hazánk temetőiben akkor gyűltek ki a szelíd mécsek . .
Barta és Fürst
elsőrangú női-divatáruháza Nagykanizsa, Főút
az Első Magyar Bizt. Társ. palota. Telefon 323 WéW Telefon 323.
SIW -
Női- és leányka kabátok, Szőrmegarniturák Blúzok és pongyolák
Ruhakelmék Bársonyok, flanellok Pargetok, Selymek Vásznak és Siffonok
szor is.
!) MutaUiay a azerxÄnak »ajtó alatt J»nr
J®? Koxniromi Jáaos a káborua «samínyek, atdaae* ■y-v.totukk -^rója. A Bodapasti Hir ap-aak- aZ a. ja-UlaunkatánÜ, miat eryére. Smkastes ¿he a» a tSrtóaaUkat. KSayváre fSlfcvjík .Wraai-
Mégin dúltak a gépfegyverek, a honvéd-fiuk kiugráltak a sáncpartra s ugy kezdtek egy oly pokoli koncerthez, hogy sakszor még mos», hosszú hetek és hónapek múlva se tudok aludüi tőle. Kkttogás, berregés, füst és láng s a füstben és lángban őrültek módjára táacol tak és bukfencezlek az oroszok.
— E\'őre l — kiáltott most Ozorócry.
De itt már földinduláson, egen és poklon tulbőgtek az ágyuk. Muszka tüzérség, meg a mienk egyenlő e keseredéssel nehéz-gránátokat kezdett eregetni az égő, recsegő, összeroskadó házak közé, az utcára, a terekre, hol össze-• gubirco\'va, koromtól és pernyétől piszkosan, a szélben libegő köpenyekben orosz muis\'k és magyar honvéd viaskodott , . .
Boldog Isten, mi történt itt I ? Végigrohantunk az egyik uteán , . . Füst, füst mifldenitt, fojtogató s tüz, üszök és pa-is, szemet vakító. Itt már nem volt raj vonal, csáb kisebb és nagyobb, elmaradt vtgy oldalraszakadt csapatok falkában, egyik-másik sapka nélkül, szuronyvégrőJ, kapudjbao, utcasáncban döfködve, hajszolva egymást . . . Egy kisebb térnél ujabb csapatunk kanyarodik be : Sztan-kay százados az ciéo, gyalogszerrel, sapkátla-nul, gyűrött, piszkei közlegény! köpenyeg a vállán, manÜcher a jdbbkezében . . .
— Mi történt, Ozoróczy ?
— Nem tudom, százados ur — jelenti csuromviz-izzadtan a főhadnagy. — De itt bent alig vagyunk többen két századnál.
— Akkor keresztülvágjuk magunkat 1 Előretörtettünk. A százados leg.lől, —
Ozoróczy utána.
Hol elülről, hol oldalt (olyan egyre ment akkori) újból csak föl-föltűntek azok a bolondos, a tüz ijesztő világánál S a körülpaskoló ágyagolyók köz* oly fura, visszataszító, libegő-köpeflyeges szilhuattek Ugy rémlik most is, bogy táncot jártak . . . Végigsüvitett fölöttünk rgy össztűz, akkor a mi megtépett, airaJmas küíiejü kapitánynak ansyit kiáltott, hogy feküdj I és tüzelj I s umga küldte az első golyót
s azután megint előre, előre . . .
Az utolsó házak táján hozzánk rohan egy közlegény s oldalt mutat lihegve:
Egy éves gyermekhez
lehetőleg német nyelvet is bes=élő tis. tességcs, szerény leány felvétetik, ki a háztartás egvéb teendőiben Is segíteni tud. Gvermeksz-rete* a főfeltétel — Bővebb megtudható özv. S.mek L?jo.\'.nénái Nagykanizsán, Magyar utcza 25.
El«» ralik MIM.
íwmíM ml.
Vidékre mintákat küldünk.
Lubilk IMslrllii terrás!
Egy tanulóleány és egy
tanonc felvétetik Kirschner Mór cégnél\\
Nagykanizsán, Erzsébet királyné tér.
100 darab Nagykanizsai JS ép takar ékp én z tár i részvény
kisebb tételekben is elfogadható áron eladó.
Cim a kiadóhivatalban. ^ 12762
Vincellér^
Az orosztonyi bérgazdaságban 100 darab yorksehirei fajta válási tott
malacz eladó
4 korona élőkilogram-= monkinti árban. =
Tenyésztésre valók, vá ogatva keve sebb mennyiségben is kapkatók 50 fillérrel magasabb kg.-kénti árban.
Tulajdonos:
Grunner Ernő bérlő,
Orosztony (Zala m.) Vasutáll. Gelse,
A valódi szakácssás
vag}\' legújabban átvizsgált és tökéletesített Képes Pesti szakácskönyv saját sokszori kísérlet után érthetően és pontosan leírta és kiadta Hilaire Jozefa. Huszonkilencedik, a legújabb szakácsvényekkel, a felszerelés mesterségével,,valamint a modern asztal terítésével bővitett kiadás. — Ara kötve 5 korona. Vidékre bérmentes küldéssel a pénz előzetes beküldése ellenében 5 korona 60 fillér. «« Megrendelhető
Fischei Fülöp Fia könyvkereskedésében Nagykanizsán.
? i\'
f kerestetik, aki hadmentes és egy >
^ 30 holdas (homoki) szőllótelep ke-
^ zelésére képes Ajánlatok bizonyit-
^ vány máso atokkal kéretnek, fc ^ ^
j Csillag G[usztáv, Czegléd. -------
ÍURANIA
mozgókép
palota
ROZGONYI-UTCA 4 «w
1915. nov. 2 és 3-án, kedden és slerdán kerül bemutatásra:
n u
ai
■■
i *
«
f
i t
f-——
t Éa a remek kisérő ■■ \' \' műsor.
társadalmi erkölcsdráma 3 felv.
*

Jön! \' Jön!í
l Gőre Gábor bíró ur ♦
^ és Göre Martsa lakodalma, j
a ir *- a- *

| K*» Sfarior ai jfa kír\'iaLnU \' ? AMERIKAI CSfiODH- Vizvesetéfcj lakatos ét
[ kotfarási táftatatomat
nAIé, = dimi 5000 || hlMifcl im taJMréwr 1 MN* bíhajtvíj, =s K. ért ( 1 k i rtri Htot «Aaa#Ar 1 aágSr« MitMM« Í!f\'
urak, hllfj ik c* fywlnii
hadicipók
fa katonai MHihiiiilliit, Gygbjy táíka, orv«« tifíci. gAtnAtthnil óvxtíj,
I a lejfjóbb ■iwhégfn kapható i
Miltényi Sáfldor é« Fia I | clpMmhájkban, Htot, *in»i lli|Éf I
■Wr rntkm m ImémtMM a» tktt alátti Sc**«ti Mb mkfcafct í| W |tt[ I fft*
Ml "H))*i|"| liiiiilillnihilt
tffil iflSQBi SOtt
L ■ y&t «LJB*
ifilekládölííwk I tU.cjnöléw » | m6 rdierenCUk ¿tlanak nm
JENŐ

Flschel Fülöp Fia
Nigjlinliia,
Legnagyobb választékú
jftBhgféjft Irodai fetezere léc, t^koiacxefk, sokszofo-Hé iréfépkeT
lAkah L
L, = díszlet
yélpaplrols
Üzleti kónyvek, zsebköny-vek, dtexmfrv»ki ImaMnyn vek, zeneművek stb^ stb
Könyvkereskedés Nyftwtatváiyai^lKonyvkoteszat
[MM IMMtW «it*ift<«N*nyok *• fctnyv«* I SBC ttUM^M fctexUl»**
Minden ^^^ kereskedőnek m érdeke, [T]
hogy Oslcti nyomtatványai Uléiii IkléMNlAii a modern tipográfiát eazkAaOk igénybe veidével késsfil-Jenék, mert csak Igy khcluévts, hogy 1 vásárló köz0na4g figyelme üzlet ere irány uljon. Ehhez pedig csak az kejji, hogy nyomtatványait a
m 1
NYOMDA
S készítse el, 8
ZALA
Nyomdái iroda; Nagykanizsáig SujjiHt 4,
A Zala-nyomda a legmodernebbül berendezett nyomda, könyvkötészet, ; vonokwó Intézet ta Uzlefl | könyvgyár.
A ZALA kíshirdetései
leiljobb alkalmat kínáljak minden adis-vtteli Ogyiet meoköMsAra.
valamit eladni, vagy venni akat, lakéit kara«, vaqy kiadó lakás« van élelnMs/ert akar venni, vautf aladn\', alkalmazottat karae, iMt keres
gázuasági eszközt akar venni, vagy elndnl, bütdfozotjt szobát káraa,! vagy bútorozott ^ szolbalt akar bérbeadni. Alti ceejadet, szakácsnőt, házmestert keres,
at leghelyesebben caeleka/.lk. ha * . Ms .Mrdcftést Ha /öltét a Zalában.
VWéiriJJ« Ml hirctatéspo*tautalvinyon kürt inilllt
SstUHaiiUjsán i kis Wntofft a kWtiUlty, Si0mI 4
«a* A M*i hlndetdsek mtotdif eídr« IUN
|»Méa «MM T«|PÍ »t1*L. kU:"ífe UJOS lm«. TO^feL* - Ül • !>•• IM»M*É* «U* . ..... " \' H"*IMMft^dMi \'.L i. ÜtUT •• ;:tMi4 2 Cll I 41 \'■__\' ,_
a*

rmr
r
I9UL

0B¡im « mémih IAIYKANIZIA
JIIC •** 4. MAM nólCIttADÓWVATAL. |

ATJ
pohítíkai napiup
Szerbiában és Montenegróban
Budapest, nov. 3. A Inttaur*
küidö iiaitlák *1|M CMpatojt tilUMl *lf«|UltU AvkovAo ttl áálre ii\'tllMttiti tert-litta fiktí likli-MiMüittt
montenegróíak ■irtMi védtek A Babía-hadálláa elleni rohamnál egyr IS iMtiméteres, hImiIiMI aaéraeMé Agyút isSkaány oltunk.
A taerkf Aban jküzdő litővetséges bArf egy osztrák magyar Hadoszlop« keveeult Q\'ssioAna. Mát ¡cs. .éa kir. csapatok CaaoaakijóX\' délre é» délkeletre ál latjak haroban. A Ciecaaktol KragujeWjcba vezető úttól délre, a\' Kragujeváctój délkeletre, valamint Jagodiniitdl éeaakra ét éoiskkeletia likvő magadatokon oeatiák-Magyar éa almet csapatok taaedeeai ll ellan-s«g leges 1 vóaabb ellegtAllaaa dsofire, alndenQtt tért nyernek.
Rragu J evioban 0 áiyut( 80 I igyuoaővet, 18 ikBsrst\'tt, %A- | hány eaer pUakát, sík lOasart ♦a sifék hadianyagét íeekaé syoltunk Héfer, ihlliniaMj
Budapest, nov. A. Uzícn saag van szállva. A aaaak kragujarvácl atom átbsdadtzznk A Mprava mindkét partján az sllsaaég még makarail allenáll Krsgujevácban hat ágya. husit égyuceő, tuenkét eknevető. több ezer puska, sok Iéezőr és hadianyag volt a zeáinaáoyunk. Kövess tábornok hadseregének német csapatai tagnap hdrottiszdzOtven szerbet ejtettek foglyul és nép ágyat zsákmányoltunk. Galiwíts tábornok hndaarsga utolsó két napon aaereaáa Marbal ejtett foglyai Bo;adjef tábornok had-serega Plaiunicától nyugatra a Zajecai psracinus mindkét oldalon visszavetette az ellenséget. 330 Marbal (Ifegatt éa aéfy ágyat MákMáaynlt. -Simnazevaztól délnyugatra ¡folytatjuk M üldözést A bolgár csapatok elfoglalták Svíljigif hídfőt. átlépték a SMMrf TímA-tot A Nisava völgyben előnyomultunk. Háromszáz főnyi fogoly és két géppuska jutott \'kezflnkro. A Nisava völgyben aiő nyomult csapatok túlérő támadása elől kitártak A BelapaJantjátél nyngatrs emelkedő\' Cogow hegyet (egynzaregyszázót vennégy méter) srilárjian tartják.
Albán-szerb harcok.
fCarnstneéLéfom non], 4. Albán *e aaerb oeapatok kAst Tiraná-eál bsrstf tttkősét veik. Albá-
*láb«| asáatalan aserb aenekOlt
árkeeetk AArAgereeágkia.
Vége Szerbiának.
KrUstiánia, no*. 4. Egy magú katonatiszt, aki a eeerb vi k* {él ismeri Vém ftaéláselr cMsnai dUst art, amelybe» káfaytz, hogy Nie d«te Után e szerbeid csak beden hegy-vidékre vonalkataak vásni, ahol éheag Hideg lehetetlennél teszi m sdieéllst
wt
I Wiinl ÍMl \\
Mmia íiovetab« A. Radosi lelov MialntafelnOfc a kOvetkaad blvatalos ttéjiitiktot Intéite a bade-|>«ti bolUi- flBkaandbox i Offeazl-.VAak\'roljstfWnn halad eiOre Sur-jdtilitja vfdékéa etányoMulva aégy ágyat és eagymenay<ségt kadtatart jzsákmá nVMl a ák.\' PAtef kilráiy asea a rítaea |aegJi¿iog»lta e írontot a z/ai bAtqniotte katoaAR h¡ogy neaMokám Megérkezlk ja* angoi-Ifraada A Meccdon-had
¡salotAred tejfojjiláltak ToniUéka, Veg-leva, Alera, Planlon, PraHag ée ¡Piaiilaa Ltagasiatokat A lu—iie déllí rAsiktUjiaitízái foglyqt «ftattta k. jaégk ágVjiijiét gygHfdtM* -*»ák-1 MAayolmflkJ-A aearbak a n«p díl-elfitt, (ttlkpr!« MflretAtggttb taag-zSlltAk Miaigajavácot, fflígyk]tótták m artaau.]^ ,
fl mitair M mm ujiiu.
rta kóti a bUábdgo* ko.Áledis napról-
mogem ébááfiíl. A Mgfeok mmtkot
a román tMértf pedeagoesba ttéUtM <áA JM^mmAmA eaMÉbaÉMMaa-áát a áiWM h*Uef4l eor^thet.
Heves harcok az orosz hadszintéren,
AMUmm «so- J A ftrlpa asassti karcok «Ag foty.ak Aa oroaaok rrAaita.ak.t állltottak • bareba Bucsacstól észak-kaletre as ¡oreetok egy támadáes HUOak-bM AMsaossüo t BiennfeváUl éstakra ágáM Uep baaaa bard flfyt Sle-■ébeeLLÍlÉteljálil Az dsztrilt-ma-gynr cslp>toknak a tegnepé jlelentéiben ilített i ellartlámadása váljoró mzerenesé-Jtán A délutáni Iskal végsdddtt, hogy az ara-«JttatAk a faMbál Aeaasa al arem arák táesad-tak, ugpr bogy néhéay bájtcsoportot ujra ■li Miléiltnk Ma torákk folyik a re. U ISiémijfovcetól éeiekre lakvd té fil ik bareolnak.
I iasiagea tábemok i Maleta < oaztrák-asagyar ée aimet had JlUñjjott átttré Megert Btei-■ Cartonastól nyagetra latid aok MáBáeáka, S ttetat, AAA fftmyi *tAaiyaAt«t fogtussb al
Ll I t | vyytDktni
|A tegfM iSÉi^i ÉeMb. nov. 3. /fkkbarfarg tábor-uagy Méim*§á\'. naninig eWt m oroeznk folytatták támadáaaikat Busteál ¿s GerbMovkáaál nasaaveHlk 8ket Aa Matab aákor
> :nr
•aityobb rohaaa»!
banal aagy midaaágw Gáteni álliasínk elea ée té kitotti areyeUdttnkat vissza kettatt hajlitaíunk. Ai laiiMitaiM siketóh itt aMogtelni MitzuüUj iabt Upót faoe
beneg fdéoraigy AaiMptiwi A helyzet váltoutjsh. \\Uasbtg«n ádMnM* bodesofiort/n: Okiofky csajotoátúd Wsr-tzavtrtúk m emhumi sdlp elle« inte-áett ellenséges fámndist. jA ljacjvo csartoryaki ut niihdlsét oldaMnj m jötp* a-lut újólag tnejipm «laeakaaa^ljáMra
kAnyssarlteUük. Ot toiwí, <MNál> kattan fonyl Wfly^gJ : «NpeaftJ bénm gépparkéi átetMiáwiM. —I Bothmér gról jsporeok eMgígsi SleeA-imvm ásenla UieákM beleáhek.
Lázadáa az oroaz
, Kuida«regb«n
Konstantípúpoty. aori 4. tetan« kél jsienhk lAa oros j beáejereg jobbszáravf* e^gy| ^á^apéelj föllázadt i
Némát kéginlodÁggk
m ayvgati fgonton
bói
KrtsaSéata. novambae 3 táviratozzák as AkMaeeMMek
lUzádt és megiitkösAlt a le táeáre kpildőtt cajapaUok kal téat|e|er«t aaámep hajlott és.
■eekeeflt bio ritott a.l A f + glyok Uauikk -Mtr •« drass tiaati- , — karkea aelgk a leka|agnlklág.
Megbízható helyről «ywt Ireaslléisk szerint l németek a eykgek fronton ek helyezett ksdeeregtkat teljesen áteeo-portasitjik A front egyee knlyeke je lentekeny negardaiMeekat WUdnaafc, eryne helyeken pedig a .harcVanjstban éké cupatok aeáeiá» MtkheaMh Alkto-leg mega a német eeáaeár dolgozta ki M ui terveket, amelyak alapján ik eéme tek biatws\'k veszik, hogy minden ¡táme-dáMal leeMbseaálhitnsli. A béeM 16-beikmánáeról a német tüzérségnek tAbh W IHságH beosztották a frontra, akik sera vannak hívatva, hegy as egész arcvonalon e német,ütegek elhelyezőkét Ae • a tik fl dánét felügyelet alatt tartsák.
Ax ellenség közei van Páriahox!
ábra, nov 1 A ÍJ>flI0s stég báré* ságoson fogadja a Brlend-komdnyt. 4» megjegyzi, bogy as csak akkor bot-dogulhat, ba erős kéket! dolgozik és magéra náW mtaéta fvM4ts4gal a parlamenttel és a k&4*étéaténnyal stem-Is .Nem szabad elfeledni* — trja, rgimmaageafo I bmaMmjjbt vön Pdristói *
Az otalSZOk legujsbb i Altaláno« népfelkelés
borzalmas veresbe.1 Fr",ci"°""gba,t
Genf, notmmber Jrskjouraal jelenti; , u ... I Briand mlnisitaiskilk« miiként 1870-brtt.
\\T?¿rn* r,#Örfi.VA\' ¡ most k est terveei, hogy ákalánoa nép bA\\m Lf0llí"IJfk I fölkelést rendel el. !m/vellenzék el lr*nyn^. •rtfr".1- , lehessen ttsni a banoafotdről Valameay
Egyiptomot védik az
4? hárcókba\\f\\ \'
lttisaáae
Biidapejl, eeakitke | Oöro ellen kAeeíket,
több felét
kferül
erA tAmado esavprtakj.j olans asir veeajtettd I Ha éjfél lutéfi ég* ka/ményozbató téghajd OOn pérpséra asaana boabet Aeketit la.
A délnyugati harctér egféb pont tain sem votí feanMupbb Slemény HQflBR^ _
A frauda harctér
Berlin, m isiabar 3. A njejv fA. lAdiesAllle ielahtlj: ] A nyugati karakárea aaa Veit jelen» töaébb aa\'eeAay. a SeaenAe pataknak a kiaeaaevg ialyaAgtAl
angolok.
fea#agakatk aldraleXt Arak. rAeett aldteky AeAe pAkaravt aaelaaaégtjao éjszaka \'tervase-rtaa kltrikejtkAkL pjedotfoaatai keletre dgy angol (repAlAgtp gyakegeAgeM tttíéban k.4nyt»_ laaj veit léeiAllni. A JtraQ ve. eakajv (tfgyj tijit]_ |fdgeAgke kertit. ■
iMkMgl
Wasbindtod, aav.lt WUraa absAk Asatebk ay
kApvIeriSikAI ii 11\' nini MaotteA
ma! a ^ /a jj i ij
SÍ emwwTisft ■ mui^uis ifua
blójfQi novafnbet 3. \\ Aa angol haditanács biztosan szánjit arra, hogy a németek bevonulnak Konstantinápolyba ée éppen ezért elhatározta, hagy Egyiptom-baa rendkívüli módiin ategarMoe a ess-pótokat. Jelenleg seáeaeer angol, hetven ezer ausztráliai Is fcjarmincezei bennazU-Idtt katona ItftéekMlIk Egyiptomban, Állítólag est e beibe» agat nSggssAsasar fing! Pisilik A» akatják kiegészíteni. — Alexandria felé tlkk szállító gőzös in dutfj eL
Vilmos császár
a szultánhoz.
Berlin, nov. 4 A Duna-utvonal Mé-szabadulása alkalmából VHem eaáaaár legjobb kívánságát fajeate ki e szultánnak, kíepielve as laeemény világtörténelmi jelentőségét, A szultán eaeleg kaa-gón lálasénk
Angol erSszakosséig
Szalonikiben.
Atbgn^ aaa A Sbskmzibgkom angol I tisztek a téÉdbt tiltott ráesem át-1 akartak meaMS. A (Mg katonai Ar tél I
tm
A NAGYKANIZSAI BANKEeVESOLET ;: t \\ RÉSZVÉNYTÁRSA SÁP :: ;:
mint hivatalos alfalrAsI haly,
az adómentes lll,j6%-os magyar sjMmzetl hadi kölcsönre =
aradatI taltétaiak maiiatt )»gyz*sakat aMogad MMM«| a iagyzésak meglönnyit és« ra mmm
olcsó kamat mellett magas előleget nyújt
HÍREK
K*cm sovány I pár S -10—12 .
\' Lio« sovány 1 pÁt 16-18—20 . I
Hílytelenlljük, hogl ■ rendimé« ■ kövíér I ttarolafi árát Ma állapit j>tta atf. Vlstoat »ék I JlsszUléare lof oko szolgáltatni aa ■ kőrijl- I iény, kofr például a sóvány kacsának; Ubi- I dal, calrkének kínalllil ár« I* vau. Már matt I melyik csirkét vehetem 6 é» melyiket 8 Inra- I
Crf ? Lege &lijzer0b¿ lelt volna, ke • readör-— amint afa váratlan le tn — kitek« I íJSvéj tenné e mérleg] baitasáktát I i baromfi
M fa ............ súlyban állapította
fafaa ma«. Illnórtua dolog aurtoMnk a bak-Maya etb. árának a Imagállapitáaa fa A piaci Arak eiffiiai k>lakM*j sutyban van megilfa 4tt|rf^ Jaba mérhfcM lnem kAtelw tartani * kofa. Hmm tudja faekj titán a k&xAesék bogy kaen|ttfc a, vágy mm ? A mérkftartfa
ötmilliós építkezés
Nagykanizsán.
A \'ii Iroeaek ^séf&esal af a leWgyibá {pítkexéze, amely »ujat folyik léc* KnWéaj taal a szeatmiljifal ajfajfeotoa, ki IMHHÍh kévégytér llaieaH>|tti> kl tpéi MnU e lartAaA kéikfa aa umt| let—giohk Méa-j mtoye ebbeJ e e—kea. Hógy te ápttkézéi órIM mémftlfM leg jmeek legyefa elfa BWfJ npilik IM«y a lórbá* nafl0»il|jiil||l| feriUetet faUM fa K ««• vllta»vlUgltéio* c«« tornázott^ köjezet|, ihiaadtkae utcék Iaae4 Mk. A kúrhdz frontja máijil fejtomdtoj fesz-j
tuUf,. A PXri». pét hivégyétrti mm kezdSdlk e a e jmtmlklósl lÉtoÉll vé^cSdlk. Nyojevan Ifleei méretű tpéietkgl fog álal e ikUi Lmé béneej tiszti |liiw, vo*í lakások, kódol & liláiig IfMaak. nyolcvan beteg; pavllloo, ggfiMi épBlet, ier tödenitöi krematj&rlu», sejét temeti! «b. A| pavillonok mlndegyikie negyven méter ttoatni is tb méter aeélea. E«y-egy paviiloa több •lobét és iOrdS^wk^ iofiei »ágét»» Áml e leglooto»«bb, ee es Ipkkiali állandó ¡éUtgű SSi mondhatjuk, llyoo modern ■ lutaiaN el*4 pokon nyugvó építkezés még Mae 1*1 votó Nagykanbaán. Mindenik épBIet beilonahpzaton nyutrulk. A lelik vasbetonból épülnek. Á tetSster kezet et «lerak födél borit)«. Arról *ió jinci, hogy ezt « gyönyörű épltkéjiést, aa \'«a uj, modern Wke«M e kébors stáa lementenék A badveeetBséfi txr£/íg«<n«A tervezte k bet ti mai telepet, amelyet kéeflbk la kfaMal célokra lógnak Wlke—álal. Tebáj nem Ualf-j Ienrs épületekrfti van «6, amilyeaj:k például alj lofnljrtékorok. Eleinltt arról volt eeA, ktoy a! biboru után e város yéltje meg ai épüleiekelJ de extáa abbanmertdl e terv, meijt %M veló« erlnB, bogy az öimMíiái épéitb* a kS laa utáa katonai tiaatképs« iakelát ál lta ■ak f8I. Negyven pavttoo már kéexeaj ven. és Igazán pompás látványt nyugténak ea laUsae, ditsat épületek. A ketabus telepeik, »mldt eeér múltkori tudóthátaekbia jelentettük, i saját v zvrtetékl kálóaeta lest, amelyet két artfal lát •I viwl. Lw M!ta >li)kil)W fa ahonnan mt,ételt keiktoyyégásyu vesutekbn esálHtjákj •zét a pevill\' eofcko«- A tetrpea less •kamMhl daiág fa a, lébbedoedk részére pedig diesce perkatert aé\'aoy Aa IradaápBletek éa Usztl-lakáeok emel stílek hwaik Akik Srft«a«kat t laljtk a város li|HlliHii és «eaa ee^él|ák| e iiredtaáfol, meejenek ki a WMlalkléel etra. Ötmilliós éplikesélt ée olyan amerikai aráeya: íi gyorsaséfii munkát nem misdeaaap leket létéi.
A Néptakarékpénztár részvénytársaság Nagykanizsán,
mint a m. klr. Pénz-ügymlnlster által kijelölt hivatalos alá-I írási hely elfogad Jegy-■":.,..:. zóseket
a 6 % -08 lll-ik
eredetifeltételek mellett
A jegyzés célJalralO0/. készpénz Isflzetése ellenében 90 % kölcsönt ad az Itfitéztt bárkinek 1-2 év« Időtartamra 6V. kamat mellett
até
A piaci ¿rak,
\\ A r.aéflraág iwnabe hónapra megélia-Malta ac a| pUrf jlrakat. A kaeárak vékáét ulo|. T5bb otéssbjos auaal» mér eddig Is LUiáfl áféo «M a sMrkekusL De timfa) •ea ri, hogy igeii rdvtdesM a sertéekas ée tskawmB ére le alikb fav eaálaaL A ttj ira sxmUa i miaallii tefbS aa utóbbi napokblin iadipbb volt a bfcbozatil a remény vea té, wJ alklay ne^.UuWa naponkint 500 Utistel Mb j«n M lliailin Az uj érmegéU.pttU iaMpaak ítjhégfaiéU tSl napi eéaéré* és 900 (Urajea piénzbinégi jtr, aj kSyetkez« t
Isiérozbab UeslUbeJ 1 liter \' 44 iUI.
1 Bo|m>« kiciielyben l kiló 13 .
Kerékrépe l irb, | j 4-6 .
VMfa I érk. 4 a
I I Kilarábé t ffl . 4 .
KelképoeeU I lei\'! ,|| t 8—12 .
Fejeeképoezta I UT l6r-24 rt
VitMáposzta 1 ¡fej 11 8—16 J
Nkota reUkj I ¡dii. 2—4 ( j
TArmel 1 drb. aefjr gyAk* 4—4\' .
Patrezeaiyem I eaamé 4 . j
Sárgarépa I eaemé t i I
Zdllerjl I 2—4 J
VMakag>»é 4 NMr 8—16 J I
* I\' L I í ll Ittír. I 35-36 j I
F«|ghagyiá« 1 eMmé (4 drb) 30-30 .
Karfiol I M 10-30 ]
Dfó 1 liter j 1 I 40 .
. i kiló , I.— hal
Mák I Mar 80 Ilit
Alina I drb 2—4 .
Oftoaya I kp. kWefaybM 30^40 J
I SÍska 1 tányér 4 J
Oiaké I tenyér 12 . !
Vergéaye 1 téayfr 20 . I
Tej ! Mar 38
TejlAI 3 deciliter 30 .
Taró I kp. I 1.4 kar.
va i krr. ! í- .
Tdjfa I drb l.l 14 ML
Ctlrke, réeUai velé I pár 3—4 kor.
L eMal való I pár 6—7—8 . Kecsa sovány I piár
Slaofemée. A a. ka.
nmav vsnm eéi^ 4 áa
peetakhrktál MoBkéi* kl
. — pMet alaea t»J. t»}áe a plana? A re*f1nt|n> u
toja», tcjlól
■4a. W
(•"a, aM-j
- A glai ii á ilaiai JeMlewa A WeW |kma»tea>lll iMikM ISO évvel exdStt Battkáay Lejos, Magf aror«if nádora Ub-1765 ben, és ae iskola le ugyanezen 5-én keadetta meg müVödését ntettel a mostehi readklvlU állapotokra, aagiébb ünnepség tartására nem alktU «», a iógimnézlum tien 150 éves é»ladalót te ünnepélyéé bélsadó Isteal tisztelettel meg holnap, november 5-4», léi 9
UMatatáMk. Amint értesülBik, 0 ÁJém Róbert neiykantaet koieekeMt, élelmetéti tisztet az ellentéggel szem-teadsUott vitáz mjigaltartétéétt a koroeáa érdemkereszttel tüntette IdL — Clt»atatot* htrlapUÓ. A legujab-UtBetetctt kSsftk »arákaa egy szombat-koílegéok le sxelepá: Somossy JóUel, a t Kla Ujsiig lelolBs azerknsztfije, király ea efUatilnél szemben tanúsított magatartása ellamcrfae&l e Sigaum leu-tüotetett kl. Séiaaay kollegánk egyéb-a zirolt bónepbaci oróas togságba kerék — Blfallllll déUvaamtaaok A ka aei száma jéleatl, hogy «felsége tijnkiH UtftttS ttolgá-^lsmeréiseBl: /aroai Jtroslév dáSveMti k Ferenc Jóseei read tleztl JUefafa Antal taUgyeHeek anezea raM l«vagkcrtast|ét áa Épóml Oéaa tilaakeak ; aa arkay ade»kereizte< ad*. iyo<ta a ketoM káMa aail aaalagiáa.
- Ab ^■rtawial alola»k keik-A aoérooi kereekedeiml 4a Iparkem» kmbeton IkUIKák be a kereskedelmi
ékel mOfarMtett SckeHer Antal al-aklM Spiegel SUcMd ekeAk Intézett Al M alélnák aálewákea kijelentette, hoby odaadó luktaedéssa áa Msetleaaéggel foj ja szolgálni a kamara 4a tagjai érdekelt
- IlJMÉ Urafa Mikes János grói i •< lyéapüSpAkj Beeziager Sándor »elomvérl ] pk bánost nyugslmazván, Táka Péter zalalóvfil sej édlelkésit á salomvárl plébánia jdajgiaeea ad elnlsztrálásáirsl megbírt».
- Halálosáé. Stejczel Frigyet nyngal-mmf m agy aá\'lamvaMtl BtleWezelS több kttoatetéa tulajdonosa Szegeden elhunyt, ilélcael nagy Ina nbaal taiiaalll Volt. l(t MÜ-leutt 1848 diaiak a 12-fa s kl Tágadé kA-
zí{jl»kol»l Uaklmáayak fa Cnlédjáre méR nagykanizsai leg&regebb
aagy-
lolm emlékeznek emberek kAtAlJ
— A klkágáal kkálá|tál A kafwil rooAliyág klbágfal blrótáfte iAldbktakoat Hkaailtadáiirt 38 korona pl^lildlw Mik. Lizár Klsk.nluán váaé-rali* Amm a tijet 34 Wlérért a azt 38 MMrtrt nagykaalBsl leiSaak — ¿p» a laka ||fc EmlitettOk Mbb fadbea fa bogy a véraa a Markw
Ml a
vároafejkjotés! ■■■puthll ■Akaég volna ja gyér jelenlegi tiiMaále. At é város • gyérépAie*ek li II P ill a gyárnak ■S ea taaaa nwMtaléaért Is adu Ury&fcM. A Markor gyár ila li)lljHil| ekbco ae Agy. bM lega^eMtj ia«MI kfagyüíétt fartoti • aoM • várai iffaliiM «Ihgbáfa. Igy Ihih ll* lilŰiak 4vaaaul, de
pókban IMM, hagy lytl w jSo be A raodlrstg akként eaaek kizárólag mertei akgai oka hAat lljrtak a AoM«*ak a kMat. kogy | fa vaa. <A ¡piacon azért ateaa tej, a mert exeket a Pctöii utcai szatócsok sátokék, még psdlg maxImálii áron jó»»i a aztán ctisos nyereséggel adtak tel rajiak 4 rendfirsét magái» pUotta, bogy a —lócsok 11 tejet 33 MlérM vették a taMeUMél, tehát a* MUrrai drágábban e mixtaaWW érvéi. Ké*z4 ketfi, mit lizetett érte a logyautó. A utcai szatájcsók üzfatsa\'télét lotyMUk » fa éa toiéekereékedia, azonban lpuigaaet«éap nem\'váltottak koast. RendeSM mér s htjtíV Órákban mjegkezdték a vésériiit. Eléfték « ! PetAli atom a » tpimaMaek aem keltett htU-r*dala a piacra. A eeatóoaeknél a resáBntt nagy meo nylségB tejet, t^Rklt éa UjéU Ulih. A tejet oly nagy mértékben vásárolták, kot) Mm la tafak at egész mennyiségén láttád Ami magaaaroM. abból trjlfih, tarét lyértH tak. Egyiknél máalkaál egész gyér sem Heg oea a tej l&ldolgazasa. A rendfirség e PetSil atcal aaatóaeakat egyelüre ettyhébb pénzblel ittad sújtotta, de ka üselmeiket Mytataék, aaaeed Súlyosabb bünfatéa alá aaoak, hanem tufa a lapok at|áa ayilvánosságra Is koeaék. ktái tudia meg a hlilaiág, kik idézik alt amta. tégesen a nagykanizsai drágaságot
— A 181 «rali illalgyl kormáaj Idwlniigyi klilaeáglkai Aa Ml kedvezSUen IdAjáráa országszerte »ukláda aa 6ul vet¿4; Azonban pótolni lakét ekla késedelmet. Bar* Moabea meglesiitett Mikin • VM seAkaég. Talpra ka8 áttaai mindte tpkk láb imkanfc. Aa AM veiét klitgiékliii | mérketatUn jlllltllfaét dokamMtéfa * HM ■kilklui kwl«|iak Zafavánaegye kéaár »égéhez tegnap Máét rendelete la, mtly • kozigezgatáa, gazdasági lektorok llgytlaál egyaránt felhívja aa Aszi munkálatok tártéi elvégzésére. Nagyon sok megszívlelésre aáfa részletet tartalin ex a alalczter rendelete, I 1 j¿tanácsok fölsorol»«» utáe kilátásba helyeit I ka Mm jifM kcllA sikerrel Intézkedése, kár munkaerő kWaedelését is Igénybeveheti e vb-•agya, mert nem szabad megm&vtlelleMtl maradnia agy tulpilattnyi psreellének eaa, I mlnlsztorl rendeletből különben köioljük • alábbi aagyori lootos ée ndadeaeket érdtW részleteket; „Uhetetleo azon kétségtelen tb (elismerése elfil kitérni, bagy bét kAegaalM bsdjáratnnk tlkcrt-alkcrre halmozott, soka 1 gyobb leiadat elölt aem állott a magyar gt* mint ma. CgyiAart azért, mórt a badkötele« lég következtében n«prél napra még alá tAbb (érllmnnkaerfi vonatlk al a barázda < Mk s8t talán éfaaé "in aa MA, mkdfa öregebb koraMilyak la zászló alá sorakozni, másrészt mart a kadlssoigáifeti lolytén ktUeOpM aa állati *A Máiról fatalakba» afad llkaikkl vátet. CMm tekéi a játáil fa kSzségl gazdaság Ma gokre kérői a faadat. kogy oa aaafai veleilenQl egy tafaefattayi pafoele »em denkl m oéak a saját M#M *Mv > ffa gradalfal ■ iikUM ak MaM-kelacztbató taéodAk MImMmMmI a kása il\'iégiyll mfa an*genl»iéti aadkék MÍM Wl A
kára wkiillf■>! kitMl
lik ...... eM A 1»
• ktg.é |«i.l>-baék^h éa fa
KWjárfa, mér aé Mfa megkezdi a. IgáMi
fa> I éég4t8 ton* «I Mea aa I aég Ma. Se ea^| M mMo
A
eogv |
(915. novwaber 4.
¿egyetlenegy használható iga se maradjon ^űl, iüctve kihasználhatlanul* A mioisxteri ^elet értelmében ZsUvánaegye «lltpánja a ieftfile*ebb körben megtette a szükséges In-^¿eáéseket és hisszük, hogy a megye hazafias fa corgoskezü gazdanépe mindenütt meg j^j tenoi kötelességét
— A bolgár vörőakoroazt Javára. A ¿éiivasut nagykanizsai hadikocsi intézősége 30 koronát gyűjtött a bolgár vöröskereszt ja-^ Ezt ax összeget a Zala szerkesztősége ^véa juttatták rendeltetési helyükre. Aa adagok névsora a következő : Lasky Pál 2 K, Xöilcr József 1 K, Horvátit György 1 K, Kooora megváltás 4 K, Polgár József 3 K, ¿sfael Adolf 3 K, Kemény János 1 K, Pisztel ¡0,6 3 K, Meissner Oszkár 2 K, Fekete László 2 K, Lajos 1 K, Fekete Jenő 1 K, Dolmányos István 1 K. Klein József, Halvax Ls-jos, Schleslnger Ignác, Friedrlchkeit Ferenc, Uadbauer Gusztáv, Riedl József, Braun János, Luky Nándor, Tóth II. Ferenc, Memmel János 50—50 fillért.
— Az Uránia mozgóféoyképpalota ma ¿s holnap, azaz csütörtök és pénteken tartja i „Biliét csillaga" czimu remek dráma és a .Címzetes férj", cimü film vígjáték bemutatóit, mely utóbbiban Ritta Sscchettó ez a zse-aiális tánemüvésznő játsza a főszerepet. Szombaton és vasárnap Göre Martsa lakodalma
— A gaxdak5zSnaág Agyaiméba. A kadvezetőség a rekvirált pálinkafőző üstök tóiul néhányat átengedett a nagykanizsai gazda-közönség hkijjaálatára. Akik páUnkát akarnak főzni, jelentkezzenek a rendőrségen.
— Elveazott egy négyfonatu i «./dánc, egy tziv ét egy Mária volt rajta Teleki ut-, F6-«t- és Csenjeri-utcán át. — Kérrtfk i megutáló, juttassa vissza, egy szegény árva cseléd-leányé, kinek miaden vagyona az voh. Címe : SchUlet Rozay Teleki-ut 76 szám.
— Ha vaa régi ékazoro aranyból, vsgy tört aranya, küldje be bizalommal Brauswetter János szegedi céghez, ahol azt a legmagasabb áron készpénzért megvásárolják.
§A M el ezer féle házban lévő mttórás és
látszerész üzletemben megérkeztek a legújabb órák és látszerek, melyek iegjutá-ayosabban árusitandók el, Szívós Anial tol órás és litszerésznél, Kazincy-utca 3. (Vasuti-utca.)
TÖRVÉNYSZÉK.
OnTédalambél gyilkolt. Érdekes
igyet tárgyalt tegnap a nagykanizsai királyi törvényszék esküdtbirósága. VaJga József ri-fyáci erdőőr volt a vádlott, akit egy jóiodu-Utu megjegyzése a legnagyobb bajban juttatott Varga az idei Űrnapján kint járt a merőn s látta, hogy Tót Sziry Márton felesége kint foglalatoskodik a földek közt.
— Ilyen nagy ünnepen nem szép doi-fozni, — mondta Varga.
Tóth Száriné ezt a megjegyzést elmondta ti arának, egy rabbiátui, mindenkibe beleköt\' embernek. Tóth Szári erre az utcán vasvillával ■egtámadta és leakarta szúrni Vargát S tervét végre is hajtja, ha egy Petőfi Éva nevü uszony el nem rejti istállójában az erdőőrt. Néhány hónap telt el azóta s Varga me£ is feledkezett már az egész kellemetlenségről. Annál nagyobb volt a meglepetése, amikor «zeptember 7 én Tóth Szári újra vasvillával támadt rá. Varga visszamenekült a lakására s ttak akkor mert előjönni, amikor ugy véhe, ^>gy üldözője már tovább állt Alig lépett «ónban ki a háza kiskapuján, elébe ugrott
i«nét Tóth :
— Na most meghalsz, leszúrlak ! kiáltotta Vwgára s döfödni kezdett a rémülten hátráló ember felé.
Vargánál töltött fegyver volt Ezt rálelte Tóth Szárira :
— Ne nyúlj hozzám, mert lelőlek.
A figyelmeztetés mh se használt A nekiállt ember atnál dühösebben szurkált felé, •ke Varga megnyomta a ravaszt. A fegyver Tót Siári szivén találva, holtan roskadt
Itt mondta el az esetet a tegnapi esküdtél tárgyaláson a vádlott s Így adták azt elő 1 tanuk is. Az esküdtek Miklós Dezső dr. véd5beszéde után nem találták bűnösnek a \'^fcttat, akit erre az esküdtbirófág is fölélett
¿ALÁ
3.
Szerkesztői üzenetek.

K L. Ha önt mint minden népfölkelől szolgálatra alkalmatlant bocsátották el a fölülvizsgálaton, - akkor sem jelentkezni, sem ba-vonulai nem tartozik Klakanizaa. Hogy ax a kereskedő megrakta a pincéjét síéanel, de abból eladni nem akar, mert .valószínűleg magasabb árakra spekulál" azon nem segíthetünk. A kereskedő egyébként hiába spekulál, mert a rendőrség meg fogja a szén árát is állapítani. Hadbavoaalt nője. Forduljon rögtön a rendőrséghez. A háztulajdonos a hadbavonult bútorát házbérhátralékért nem tarthatja vissza.
k8*aÖn meglepően olcsó feltételek mellett:
& uh aiJTm 1/ ♦
IIL*: : I MIM
ilüliizottji ilittft iltitauittji .
a Phönlx biztosító tarsa«á*n4!. Kőt-
vényei akár a herctéren, akár egyebütt bak&ret-kezett halálesetre 20.000.— K-ig terjedő összeget biztosítanak.
Uaa4aa. máraákalt <ÜJtubét. Orraa1 TfeafáUt nincsen BlTtoett*. azeasuü hatályba láp. Pétdl\' nlacMs ■hjkkaáet «J «nú« és mindenkorra flMtwd« Utlfl Ka ¿biztosítás aaaaa«a ÍOO.OOO.OOO K.
Felvilágosítást nyújt és ajánlatokat elfogad a
Phőnlx biztosító társaság Hadbiztositási osztálya
Budapest, V., Vilmos császár-ut 64. Telefon 130-30
K>(7iurtei bavált »karolna kta-dftkatl és 42taUbaa ■1a4«aHnSl «lat" letfefek
fáldalimillipltf fetdarufiiit
■eebtlés, rktiai, k tezTécy, laflnsua, terek-, a*U- ée káttéjés stb. wulka
De. Zlektar-MIe
Horgony-Liniment
liriiiy-Paii-Expiíltf k
ŰTB«Je K -ts, 1«, r-. rssertárakkaa
teátilt1\'
Mitin mm


ÉfcCfEHlflűEÁ
POD
Legbiztosab szer a kiütéses tífuszt terjesztő ruhatetvek ellen.
Gyógylárakbaa, drogériákban máj mint kész tábori csomag (csak címet kell ráirai) kapható 1 koronáért. Kérjük azonban határozottan „5zanitéc"-port, mert mint minden jónak, ennek is akadt silány utánzata. Ahol aeas rolna kapható oda 3 dobozt utánvétellel küld. Aaber gyógytár«, MOHÁCS.
TÖRKÖLYT
és szilvát
minden menyiségben vesz
REICH SAMU
oálinkanagyfőzdéje Nagykanizsán, Király-utcza 15.
Csak nemrég hárult el fejüak felől az a nagy veszedelem, a mely a központi hatalmakat Sanmarino hadüzenete által fenyegette volna.
A kis ország azonban meggondolta magát és egyelőre nem mozgósította 120 főből álló hadseregét. Csak annak a vágyának adott kifejezést hivatalosan, hogy vajha az ég Olaszország fegyvereit segitené győzelemre.
Később kiderüH, hogy ez a kis olasz-nyelvü államocska, amely Olaszország hegyei közé van beékelve, nem a legtisztább szim-pstiábó kívánja a talián fegyverek győzedel-mét Ugyanis még a háború elején, amikor Olaszországgal szemben hivatalosan fennállott a semleges viszony, rájöttek arra, hogy a kis r¿b!ó köztársaság drótnélküli távlróállomast létesített a Monte-Titanon, amely Nildtának Párisssl való érintkezését könnyítette meg.
Habár Rtminiben fürdőző magyarok közül, sokaknak nem idegen ennek a kis köztársaságnak a hegyes-völgyes vidéke, még sem lesz érdektelen, ha elmesélek egyetmást róla.
Autón mentünk Riminiből Sanmarinobt. A 800 méter magas Monte-Titano már mesz-sziről Integetett felénk égbe nyúló bérceivel.
Cs\'klnmar elhagytuk a tenger mel etti síkságot és az autó egyre merészebben kanyarodott fel a hegyekbe Keskeny volt a hegyi ut nagyo3, két kocsi cssk nehezen kerülhette ki egymást. És az olasz soffőr macskaügyességgel ugort át a kanyarodókon, nagyot zökkent az autó, ugy hogy majdnem a mélységbe repültünk belőle, sokszor igazán játszottunk az életveszedelemmel De ha messziről egy ökrös fo?at vagy akár csak egy szamarts taliga látszott is az uton, akkor az autó lassított, megállt és egész addig némán várakozott, ameddig a gazdája a szekerét és az állatkát, surü ola\'z káromkodások között tovább nem vonszolta.
- A vidék egyre kopárabb ,és nyomorúságosabb lett Elmaradoztak a szántóföldek, már rossznövésü szőllők és kukoricások között vezetett az ut fölfelé. Egy ujabb kanyarodónál újra szemünkbe tünt a Monte-Titano meredek sziklafala. Nem hittük el, hogy oda az autó fel tudjon kapaszkodni. CspkU£yan az utolsó 300 méter a- Monte-Titano 800-as magasságéból nem volt egyéb meredek sziklafalnál, amelyet hátulról csak többszörös szerpentinával, nyaktörő meredek utakon lehetett megkerülni.
Egyszer csak vég* lett az olasz királyságnak, kezdődött a ..sanmarinoi olasz batár. Ki volt irva nagy büszkén, hogy itt kezdődik Sanmarino köztársaság. Az 59 négyszögkilo méternyi álLmocska a legkisebb Európában, amely m<?r vag? ezer esztendeje élvezi különböző formákban függetlenségét. Van benne egy pár falu és mindössze 1000—2000 lakÓ5.
Nyomorult falvaknak piszkos ostériái között száguld tova az autó. Ezek atár a köztársaság falvai. De azért az un Soldo itt is érvényes. Az autó után hiába futó gyerekek legalább „un soldo, signore" kiáltással öltötték ki a nyelvüket mikor látták, hogy az ülésbe fogódkozva és a nyaktörés ellen védekezve, fölöslegesnek tartjuk a zsebünkbe nyúlást.
Széditő magasságba rohanunk ezután. — Már-már elmaradnak a felhők alattunk és aki szédül, igazán nem mer lenézni a tátongó mélységbe. Gyönyörű szép begyes-völgyes vidék, igazi szép olasz tájkép tárul szemeink elé. Az égbenyúló bércek után szelid dombos vidék. Azontúl pedig a ködös sik tengerpart párája.
Végre sok nyomorult kis falu után, berobogunk a kis köztársaság fővárosába. Ez a városka már a szikiacsucsnak kellő tötején épült ugy hogy 3 oldalról 300 méteres ködös mélységbe tekint le az ember, csak a 4 ik oldal az, amelynek szintén meredek mélységeit járhatja a gyalogos, vagy a hosszú szerpentinákon elnyúló kocsiúton.
A sok nyomorult falu után egyszerre cstk a kuhura kellős közepébe érkezünk, vízvezeték, villanyvilágítás, kövezet és aszfaltozott utak, sétányok, mindaz, ami elfér azon a pár négy
zögméternyi területen, amelyen talán 50 házból épült főváros ftkszik Az autóról leszá\'.lva, ml se természetesebb, minthogy olasz, franci», angol és német kalauzok fogadnak bennünket. Arra a büszke sovén kijelentésemre, hogy én magyar vagyok és ha már magyarul nem beszélhetek, külföldön mladig az illető ország nyelvén szoktam beszélni, nagy örömmel, pergő elaszsággal jegyzi meg az egyik cicerone, hogy őket Magyarországhoz érzékeny kapcsolatok fűzik. Nevezetesen a mi székesfővárosuak egyik közismert és közbecsült polgára, Sanmarino főkonzula komponálta a sanmarinoi hadsereg és diszőrség egyenruháját
Megaéztük a székesegyházat és a Pal-lazzo Municipalet, amelynek festményei igazán remekek. A Sala del Grandé Consiglio falai büszkén hirdetik, hogy Sanmarino 1849-ben menedéket adott Garibaldi csapatainak. Magyarul szólva, a kis köztársaság szócélkül tűrte a semlegesség megsértését, mivel ugy sem tehetett egyebet És most is féltékenyen őrködnek országukra, mutogatták ágyúikat, ^amelyek a mélységre vannak szegeive és büszkén mesélték, hogy egy ágyulövéssel tönkre tehetik a mélységbe törekvő seregeket. — Persze nem tudták, hogy egy magyar 42 sel vagy 30 és felestel három lövésre az agész fővárost, mint egy kis fa tetején épült fecskefészket rommá lehet lőni. — Megmutatták a börtönt is, a földalatti börtönt, ahol egy rabkatona sínylődött. Később, ebéd után a kávéházban láttam ugyanezt a katonát ugy látszik, az idegenek kedvéért ült egy negyed órát a földalatti börtönben. Szeretném tudni, mennyit kapott a vezetőknek járó borravalóból.
A sok rossz kis kartakorcsma mellett van Sinmarinonak egy modern 4 emeletes szállodája is, ahol csekély 5 lijáért lehetett ebédelni. Az igaz, hogy nagyon jól.
Azt kérdezhetné valaki, hogy miből élnek a derék Sanmarinobeliek. A falvak lakosai föld-mivelők, de a főváros tisztán az idegenforgalom keresetére pályázik. Még érdekesebb, hogy az állam bevételeinek legnagyobb részét bc-lyegeladás kégezi. A köztársaságbeliek ugyan nem sokat fogyasztanak, mert egyik községből a másikba át lehet kiabálni, nem is kell posta és kvéibélyeg» hanem a fölráaduló idegenek annál több bélyeget vásárolnak. Magam láttam, a mikor a postán egy szakállas német 300 líráért vett levélbélyegeket. — Bélyeg ügynök aligha lehetett talán csak szenvedélyes bélyeggyűjtő Szép nagy exotikus bélyegeket ad ki a köztársaság, gyakran és sürü sorozatokban, mert jól tudja, hogy a bélyeggyűjtő szenvedély határt nem ismer.
Ebéd után bucsut mondva a kis köztársaságnak, a kissé becsípett soffőr . lefelé még még vakmerőbben rohant velünk a lejtőn, de baj nélkül értük el ismét az olasz királyság , határát. (ay.)
A nagykanizsai izr. hitközség óvadékképes
pénzbeszedőt
keres. Pályázók jelentkezhetnek • a hitközség titkán hivatalában.
Az orosztonyi bérgazdaságban 100 darab yorksehirei fajta választott
malacz eladó
4 korona élőkilogram-= monkinti árban. =
Tenyésztésre valók, vá\'ogatva keve sebb mennyiségben is kapkatók 50 fillérrel magasabb kg.-kénti árban.
Tulajdonos:
Grunner Ernő bérlő,
Orosztony (Zala m.) Vasutál]. Gelse.
Ha öröme van, vagy az Isten segedelmét várja, ne feledkezzék meg a vak katonákról
ZALA
l«li
í URA NI A
»mwyurtcA «
1915 novi 4 fa 5-én, cadtértók
f él pénteken | kflriU bemutatásra : |
I
¡S
életkép a «uvéaiek ilgfcébBl 3 Wyl,
Éa
remek, műsor.
kiséró
ff V
I
3C2T * Jón! !
Jöm I _—
Göre Gábor bíró ur * ét Göre Martsa lakodalma. J
I . ■■
I urak, Migyak fa gyermekek részére
hadicipók
1 fa katonai Wrlelszerelések, Gyulay I táska, orvosi táska, gainawtnai, wnij,
lmumi Múlót
I : a legjobb minőségben kapható ;
3 Mi Itényi Sándor és Fia
IffT teQeaa» «} sodrony betéttel, egy nU, ■nkl ésy, karban Ig^
hara—ék. két függó*y tartó és egy vasak asgo dopialátra aionnal elntíó Ga s kisdóbia.
Zalavármegye
u] asa (sHHrkép« «Intri fa* léciokkél ellátva 22,— Korona. Kapu Ffóchel ÍFfllöp Pls Majifaiaetiéisáá Nagykanizsán

Levélpapírok
; óriási válaazjékbin kaphatók
Fischel Fülöp Fia
könyv fa papirkfafakedfaébef|
Nagykanizsán.

A -valódi szakácssaj
vagy kMuiabben toafalt és atóete««* Képes Pesti uMáetkSflfí«*< »» non jfaértm attn érthetflen «* teirta és k.adu Hllatre Joxeta. Hosaa» kttencajfa ij/legujafcjft. szakégUrtziyctteL ¡ icIszercWfi faHmM, valamim a n*fai asztal ferkfafael Mvitctt kiadás Ara kotvs n Koron®. Vidékre bemnwi «* dánéi a pérti eWaaka befcoWét* elleaaM {S koriéin« SO fillér. *o M^mMMt
Piacival ¡Fülöp Fia könyvk«. rtikMéléban NagykaiAssá*
Vincellér
kaiefaalé. aki badiawkw fa agj 30 koklaa (homoki) axftllölelep fa lalfaére kjépea Ajánlatok j bizonyít* k vény másWtokkal keretnek.
Minden T—■ ^ fjjfi • if%i
kereskedőnek m érdeke, [T]
hogy üzleti nyomtatványai Ízléses kiállításban, a modern tipográfiai eszközök igénybevételével készül-lenek, mert c<Uk igy lehetséges, hogy a vásárlö kö/önsévr figyelme üzletére Irány u íjon. Élihez pedigcaak az kell, hogy | nyomtatványait a
7AIÁ NYOMDA
akm áF^k, Wmm s kéezltse eL =
Nyomdai irodai Nagykanizsa, Sugir-rt 4.
A Zala-nyomda berendezett nyom vonatozó intézel
a legmodernebbül da, könyvkmesztót, 4i Üzleti könyvgyiár.
A ZALA kishirdetései
a legjobb alkalmat kínálják minden adás-vételi i j ügylet megkötósáre. -
Aki valamit eladni, vagy vsnnl akar, Ak lakáat keres, vagy kiadó lakása van, Ak élelmiazert akar venni, vagy eladni. Ak alkalmazottat kérés»\' Ak állast karaa,
Ak gakdaaági eszközt akar venni, vagy eladni, Ak bútorozott szobát keres, vagy bútorozott
szopát akar bérbeadni, Aki cselédet,i szakácsnőt, házmestert karaa,
az leghelyesebben cselekszik, ha kl* hirdetést közöltet a Zalában.
Vlaéhrol a kis hirdetés postautaívártyon kaWm—as
MMbÉ I Us Wfáítés i kiaöéliifíttiMi, i éé M
aga A Ma hirdetések mindig atara ha«
MaMe aaertaest* T¡pTH tO«1*í kelte «iadá: WSC*L JaJOS %>**>«, I*CmTw«
tPlflllBí<!®#A<§> @TiH\\ ITI • ffr |TTji¿Xn» &
• Zala NMaakfaM fa %n k B. -T oM
HlLévMyi
jftóíifca ts uukmm „A6YKANIZSA
WHAIMIT 4» HAM flÓKKI A.DÖHIVÁTAL l j -- u ifkaÉtHÉMN
"7TÍ1-- * M HlMÜS « \'\'immmi n f»t«<«totv st
UU- afrfptta— *» iaa id*ynir««i4*|a ás»*t-w ti
IGIEFOH-SZÁMOK:
«MM ai imi» iiÉi» jé ICtS» .. .. rii
mi MI
ift [ LHRí
POLITIKAI NAPILAP i
Ml
ftfyae nfti üc •
4 MMMMMMI
katiiik karácsonya.
- .4 belügyminiszter Zalamegyéhez ~
Arl u alc\'ót, melyet * harctéren M Wooiknik ki-rácsbnyl iJliáéMiptilllHil M míg.jtndikozi« céljából « H!>4»«göyf5 HivíUl te » Vöröskereszt Egyesület \' raretet-Jii"T osztálya mez!ndit<>tt, hilhitós tímo-plMU verte • belBgymiqisztcr, aki i .Buda-pali Tudósiló" ¡«InMti tariat mrtejjbaDgu (¿ideieltei bivU fel Zilamcgyét ■ gyűjtés ér Mbn való közremüködéisre. A,. rendelt» • ijvítkeágjccppen hangzik:
Vére l«M jár c> « l<Ul meg próbáttatá »kbta, de ragyogó győzelmekben It ffatdag entendS. NAbány bét választ tl benőiteket • kiricsuay szent ünnepétől, amelyet; Ui véreink mos mái máaodazor ie iinak kénytelenek ■vetteik\'AI távol a barctabzöa eltölteni\' A* idei szent lettén jem gyullad fel latsakra a kticiotm «p\'ó yyertyésnak barátságos fénye ét oem tailrffWb etnek MA Úréban a dyu Hl ki ti tarhely mellrtl, C\'llhfpk világa, Icboró lilforISi mellől nitt a küzdő hősök padUatajlithoá hagyott családjaik fali. Mindnyájunknál! tudatéban vao az, hogy bQ izövat-»éjeselnkkjel vállvetve klidB katonáink ellen-iOfaiUt\'anl vitézségének ék UVhaUtlea kitár, lúúak kásxönbeljük aaokal a Csodával buliról ered menyeket,! amelyek agyra közelebb > mtk bannBoket a véjfsS győzelemhez te aa uaik oyqmáti felvirradó békés, szebb jövőhöz, A Meretei ünnepinek kedves iltiMnl n-Itinuk ssej/ bt* katoaáiokaak, boffy a butfiu bála te ujeretet legmelegebb érzésével goo-<Mu.ik rrajuV. Egy elöljön egy un csaliddá u eséax jnagy*r. társadalóm• Igyekezzék livol-ievíj vézejkk atal estélyét a bárom harctéren »IndenBtU lebetőlcff meleggé, kedvessé) easlé laeteué Ivariiíoloi. Ez a nemes gondolat indította fityüllei akclófá a honvédelmi at-glnjtertnn Hadaagétyző Hivatalét te a Vorós-ierészt E rylet «zereteUdpmtay-osnilyát, aaaa • lyrk célji Vul tűzték kl Hogy karácsony estéjén • barcté en küzdő katonáink Mindegyikét szeretete« ominyboi juttassák. E gondolat meg-vilósilásá ioi az említett két latéuétey a társa-dtiemtól Várja a szOkségas anyagi eszközöket Ecélból országos gyűjtést tettek folyamatba Ex . i szereteV jegyébea nttiatett akció; megérdemli a leRsiéldjcbbkörD támogatást. Árra kérem tehát a törvényhatóságot^ karolj« te! a gyűjtés ügyét -az«! a hazafias tnizgalommal, ame\'y a bábot us jótékoayiáff térén eddigi oly (ínyes eredményeket matatott {jel. RendelkezékéraliUA tiszt viselői t, akik bizonyara odaadással vállalják a gytj\'éa eUmqzdjtásáilak nemes feladatét, kiitta a tnjzyalom stowélatiba és Vérja fel élet, kory vgyék kezUibe a gyűjtés éryét te a Unitk a legszélesebb körben való nép-BerQsitéeével igyekezzenek a gjrSjttet minél eredményesebbé tenni. Feleslegea volna a líf Xavkatólág te a községek aayari hozzájárulásit is kérnem, mert- jól tudow, bdgy e törvény-katóiif, {amennyibea e célra Wínybo vehető fjsdezettei rendelkezik, 3nszá4tíb<3i b siet áld» stfot bosnl minden hazafias te eeberbarétl Ügyért • tudom ízt is, hogy a mfcgfelelö pénz-z\'Upptl Rendelkező községek is kKvetflc ezt ééidit.- f
A belügyminiszter) egyldejBfcg felkérte {¡ispánt H a gyBjtési »kdó támogatására.
fudajmt, november 5. Al .Ösjenh szakéipon IcáidS csapjaink !átkaroió Uh audiisa| ubammal. flfn|PW f Crahovótil ayaftha IM«llnil< fnclfaaHh» h.Kjr^V .z^tu, raMtották m montsntjro véd& csapatot ás aagyráasét átfogták. Trebihjétői irwrtiw Is tfibb i határszéli inagairistoti lotlaJtuak el
Avtoystól délre előretolt oeztagaink túlerőben féUö «Bsnaéi elől kiéhiitny ej UaséMS fél#n Iév5 badéüésból kJvd-
P|
Kövess I Mtbornok hadaeiMa I s szerbek«! Anijtoél és Geeifctó> délre a iheKyégtitBe aaoritotta visus E
hadserci aémsl csapatai ICralJe-vóhoz kafceJedaak. A Grata «% tői ÍMÍetre| fékvfi magaslatokon előnyo-|mu!ő oaxtrak-mafyar atapato* yiaesave-tették az Ultaséf ulóvcdjét .
< R|WraipHÍMM|k llMitmt bavonalt Paracinba
A balnr I. számú hadsereg előny muJáia is halad HOfer hlldwrqagy.
Németi jelentés
a Azerb harctérről.
Berlmi J november 5. A Morava
Sze
Krakó, nov< torma értesülése 1$ akarják moni
rbia.
PétervérwSl j dentik A «srb államkincstárt. »Melyet nemrégiben Moases-tirba vittek, Sxalc nikibe stélHtotték és e íranciák «éihi elé hdyestík.
Athén. DOT. & Péna ieljittlíaek szerint s szerb h tdaerag eodig fjnk kis veszteaégOt szenvedett, de k németek szerb jobbszárny >fteneeeynUiél| vészé
lyetteak.
A Karayyorjfyeviesek - békása
ratjor 5. 14 Nowfl Re swrmí Vtkf I ktrétft atm, hogy aztán Siv> j
w
btát Ntkfta Jogéra alatt Montenegróval ItfMMt. A sztrb seregek Mönteneg-róba készülnek i (u««NMM. Azt btuut, hogy a központ hatalmak kdnyörülete sebbek lesznek i tikija orteágatvbl szem ben, mint Petőr lvai t ezért sürgetik az bgjmMmtém
Bellin, no vám bar 6,1 Ittam poll tíkai kör5k 1 Alaaséaya aaarlat • kM| kebled válság nana gjra korol bafoljráat GM|enái|ktt
völgyben bittokuntbs vettülf ar áel#a i »HttlMláfTVi ^ Zj^t "f^Lai^a mellitti Magaslatokat. Cabaktél délre 5«EEeJal fof rddlgl
áthaladtunk a jelica geriaceri Clapata- mafabartáaábot
Hat támadást vertünk vissza.
Hivatalos jelentés az olasz harctérről.
Budapest, nov. 5. A tágnepi nap > Kór»i asakaaioa oaendesebban el. Dáluttn a gSpÉi hidffl •tyes réssel áaa dobaráéi fen-•lk áeeakl réssa heves tüiár-tfls alatt Alldttak. as ,*lessok esraa előretörései tününkban AsesaeBlottak. Éjjel •i •llenségnak tagéra allén irtnyitett hat táaaaáaát var*
ttk vtim, tgy Olaáe koraá-"yesbetá lághajá uj rá boabákat dobott la lliraa«refa. löFgR, •lt »bemegy.
jelica gerincen Cjispati ink pissii\\4jettélc az ellenséget Is Kot-leoik besjyyUék mindkét oldalán és Ql-dösés folvsmány alélták a e|M*U (gol]i«kkj Morava éaaakl partját. Kraljavó följött és alatt aaaskétaaáa sxarket logtuak al. Grusatél keletre Galivilz Jábbrnok hadserege szí allatisé-get e Goqaciva - Senterovaci vanalon vetette vjsese. A Uigonistóp délre ro-haatnal lefoglalta a asagaalatokát es e Mpravá-vőlgyben magsaállotta Cuprla, Tranirvicn áa Paraáa kaljraágaket. EsarStasás ssarbat fogtak jel Legfőbb hadvezetőség.
[Bolgár hivatalos ] í jeléntés. |
Szálúi november 3. Az ¡menzfvdt az őestesi harcvonalakon folytatjuk. Balt^acMParazzlol irúhyúban éjfagtal tok a Khénirskt— Ttmok vonatat \\Lu-bovd- falai melleit és ezdtívl hat dgyut zsákmányoltunk é* 500 foglyot ejtet-tank. JjT]
Minitf csapó fáink mér elérték az erődítési vonatat A bolgár Morava Völgybéalq Semernik ptaninát, a Puma plOnptát a Kma\\ApnH emgtaitak.
StrufMcitól délre csapatainkat nagyszám francia haderők megtáéad-ták, ds\\ vbszavetettük őket.
Szerb panasz.
A vojt bécsi searb következőket Manate e t Á szövetségesek Meg valűnk kötős etra-kéiaek vagyunk a légié, dé ee legyenek vetségesüak, be végre ■tgtisasf, bogy ke mér lehet, - legalább a
(ormanyv
Luganö, udv. 6. As plsu lápok nei vonnak le rdstá i kövstk<jztetést e görög kormányválságból. Senrialftk gyönge remény van rá, h >gy a helyzet megváltozzék. Egyee olss t lapok sserint yen|seloas síért buktatta neg s aonaémrt, bogy azáltal a kamjrit (ö|psjűsttsass. | Ha s föloulatás bekövetkezne, a király az alkotmány érteim :b«n kéayteleej volna a lefegyverasést alreadelni, esd es í antant szslomki működését bistasebbé tenné.
Az oroszok
nagy erőfeszítése.
j Badtipt<kU(W. 5 A legföpfa kedve-«»tőség jelenti: Hiti d—purg tábornagy hidcsoportjp Ax oroeaolt tekintet ■dlkQl rendklvDl nagy vemtasége-Ikre, folytatták hiábavaló táiaadá-salkst a Swenten és llseo tavak közt, valamint Gefcninái bnét «égy erőé támadásuk Icjmlétt Össze állásaink •lőtt
Lipót l)(|iw herceg tábornagy hadcsoportjaj: Czartorlsktpl éasak-nyagatra az oroszokat rflrld előre-törésük után, aulyt Kosctochnov-káa át WoldgeK dlM Intézlek, Ismét visszavetettük fllláiaikbe. Bgdkától keletre támádásaak tovább halad. KooMrowtól éstskrs több orosz ellentámadást vlsaasvartlnk.
Botkiar gffdf táboraok c apa-tslnál: Támadásunk a fllfamui egy részét megszállva tartó oroszok eliea sikerrel Járt Maglat kétesar fogoly kerlft kotánkre
[Élni kiniiik kKtitti
Hivatalos jeieniéx az áros* harctérről
Budapest, november S, A Sáasm-kovee körüli harcok tegnap égési nap, tartottak és anal végződtek, bogy az orosxpkat e községből ée a Sttypenjm* gáti partjáról teljesen aiöstflk. Ujabb 3000 orosz eeett fogságba. Oasaas kadállá salak vlaaamkMItAsában lagkiválóbb ráaaa veit aa ardály ráaai bo-»4dhado.mtálym k.aMaly ■ágy sep áa aágy á|)al esaka-datlaaal karckaa állott
A Styr alsó folyásénál, Kooaarov-tól északra aébány etaea lövészárkot foglaltunk el. As elleaeég Rafalovkátől nyugatra betört éBéeainkti». de egy elleatémedé» visszsvekettei A harcok etég folynak.
Egyébként éwekkeleten aua aeoea tttsárnág a harcvonal saásaa« poatjáa fokozott távékáay ágat fejt IdL Hő fér altábornagy.
Miként ért a tyúk
az ábécéhez.
Pélervémdl jelentik; A frontról
ság tiszteletére e váróéházán diszlakom» volt, amelyen az uyitMI ásót emeh e ki elentette. bogy németoMenei nagyorosz női egyeeülatet slepk A finom női lélek azután poharát • japán oesss teetvérieeüléei e e es allanság szétzúzáséra emefce.
Német sikerek
a francia harctéren.
Berttn, hov.)S. A nágy fóhadl-asálláa Jelenti a nyugati haá-aslatérrőli Laaiaalltál áasak-kalatra agy kla árkot, amelyet a fraaolák aegajsáliva tartottak \\lásd ektóhár kaasoabato-dikl jelentést) aa ájesaka aegtxlaatltottak aa ellenségtől A frsnoláknsk egy téaadáaa, aaelyat csapataink Által Maa-algeetSl éstskrs elfoglalt Arek ellen intáetak, váras aa vlaaaavartttk. As árok keleti vá-gén aedg káaJgrámátkarc folyik As elfogottak sisas hároa tiastra áa kilaaeven főnyi legénye ágra eaalkadett. Hyolo géppuskát áa tlaankátkia akna-vétót saAkaAnyalthnk. As angol főparanoenok, Pranóh tábornagy, egy hlvataloa táviratban, kő* vetkesót Allitötta: „taaa aal lattl hafeekbaa ráaeteae« kát náaet aAaalóAlJ vaastaeági taJatroaAbál fcltgnlh, kagv vessteségik állaaáayakaak ká rftlkaltl apeleraa aeáaalákAra ragatW la aa adat tatfaa kékéit
uu
Itlt
NEMZETI HADI-KÖLCSÖNRE
III t nagy. Mr. fJémOgyminiizteHikn Aitel k8oé(»N eredeti íaMétefek mellett
i Peífí Hffttgyar Kereskedelmi Banki nagykanizsai fiókja mini hivatalos aláírási Myt
H i\'< Ir^lll ffiM\'linM \' JhtyiiMlMt «Hogad.
A jegyxasak njag^ijnytt* a»f «jkWlilMli maga» köl<js8nÍ0keít nyúlt rantfklvOi előnyös feUéialajfi meUett ^
lm urnmi remii*
Amint
fMwfaíg M «iM. KltM. ><ky * Mm* iitctl «aaiétiik • Nfaykaakaéra IfaheaaM m
li«» r*»»é4, még mMük a pl«» faae^
tdgftag Mqpitfa*M*a 4mii n^eein aie ama» •Wrérofaá a tó Uf*w a «(fltjt klhieeiiaah. m, Míg mffitt aj tmé gi tanuk áetfl» I yii ihfc arányikban Mf* nt ax Qxsljnet ¿érj»/ AdeN »Belééi. ^ÜoAl tandinit híj kijut«« tártott. Be kutat, bafy Betartja nagyariejrn] tejkjereeki déel Iptreugedijy JM Bal, a a n«r aMe a MfM fa taré kéaaüfa. jBi mag«, bebmertel kigy aaea Bwlmk Idtje folytatje. jftfadt élelmlwcr drfaitfa, aW oitérUt |p m ing mély■ eílköll tjkereekedfa miatt (olyik ekeae Jt eijiríí». A riadtalg!* lek«« akták métél-lfaa igy mor/djik el 1 kéiéeeif kintre folytatóit lalrtidM rla|
Birfer Adolf ttatéCi a F|lM nfefa • Negykealeate keMM tejtermékeket $ m»xlh málla áron MM iLívMiraHi (PiéMM MŰWi M.rt réeeei UkaeMI 33 HlUrért Lttij atejej, amelyet eatfa 36 fillérért »dóit U a] kfaftej aégnehj Ucrgerdck tehdc« telkén van, amelyet Iphraag edily nélkül Lakáéin meyjcltelvc a raedfaeég taiék JO— liternyi tejfölt} 30f-é0 Uttrpyl tJjet, fak túrét, melyeket felvont a kSilMyamtfati H» maraaabb árdnj nem »ikertll \' a tejet adela, iflMal»nnl tarénak «a ItjiélnLk Fi dolgoiáv «Ult la tahit alatt ellel 90 llterayl Uj. Ataal, kofy taréi, lejtés e klelufatal voa|e al a tejet. F-\'ee rarkiit Btri« — *ajáf failfa Uelrjbt régekben loiyutja. . A t ejtet mfaeh+l kolaj reggel rklrglja faene.
Igv aaél a ráadtreégi jelenté». Bwgti tekéi elfogit a Petéfi eteée e piacra farok n6 Ialuliakat a énként 33 liHétl *d ■ U|«Jti amelyet aatéa M ifaérért koaeél a legyaaatdk mdilkoMnij e lei agy rlall pedig lAlda»-toita Ima, nbt tam aagy a haifai NagHr kenteeéa. BergerkmTkaaoolé éle\'eaeaaégg ember mfa aek van aj váfaebaa. Raailjik faaikiU kon a Midii blateMa kl l^fa kkwi aaekfa ai árdrégltékal.
Weisz Miksa
női divatáruháza Nagykanizsán.
Ajánlja elefcaigu, a divat tarfai taőrv-adó ujdoniwgkit az fad
Női hűppmwK
Női blousok, NSi ruhammiveiek, Menyasszonyi kehngtfék, Mosó áruk, Chiffonok é*
a legjobb kivitolboo,
axabott arakon
Éa éS uép fogak ja tenaÉaaat agya legszebb ajándékát képe a. Oa ba akarjak, kojgy ae caafc átmeneil\'eg-, jxitsnáljanak éa dtsjdteék aránkat, Hanem fenéé értékévé váljanak, akkor remébe« őket Odollal ápalai.
HÍREK
Halta eenmétor aya«él|aataUUa A ayagrfilbteettaág iegaap aete tátgyelte újra HmUt Itlvéa véroei kHéaaaa nyugdli^itatáil kér-•faglL A Ua(Maé( «qgáUipitotta, hogy Haila favényaaeré kvallllkieUval Oagvégaatteággol) l^ndelkeilk a aaárt St a magaaabb nyugdíj fa [laeai illeti BMg. A nyugdljnatatia ügye lag-Mfaíékb- a kfagytiéa eté kerül Reméljük, fjogy L v*ea módét lóg találni Hálta litván raarfki-MStl Irli iibail jafakaialilre fa
Bltoca !— kafafa^ilj
Dr. ft*mz fatoe aagykealaail égyvM, terlafa koa keéaagy iadealevllég arig a aaalt év Iteéa ayaáitalbaal alléal a aaark kalaMrfa a ■aéta nemi adátt éle»|4U magtáréi. Aggéééoae Udj» nklill elk$veite|t, hogy a nyílén akadfaa. Keraaték a gafN éa a aaéHai Vltfa-keraőt-Egglatak utján la, fa méail«|til|agl I Amint aaoet fcteettÍ*ak,|*. Rkoaare végre a kedlfaetl Véréekecatt | eljáa jétt érteeitée, még peélg kalfakel aaéMtt. E aaertat e Hagal lakaplMkaa tgyvM a aeerkek k»atiglliábi H*att a e aW logolyt|barbaa likMk. jgea inlémjat aaoabaa, hagy eaéu alaaÜHtoHák oaaaa, mart eaak napok léik\', hogy Nil a
mi faafafae kertijén. ........tje ktlfata.
hagy RSeea, *l éfaeaoyjit raleafíalg aaerktte, — téht méet efy év éta egyetlea baltvei ae eéott <leijeit «agArélj
\' — As aW^pia ■ hmrgeaya Sfaaa ráifaiámiMl fa aMapéa a kévatkaaé reLlo-letelt bScaátaljta kl a1 polgármeetarekheij ée Maaelgabérékkoe: .Aa L vaaeély fenyeget, hogy nagy mk ib«a fog megindulni a baitmaya Saeoevéeáriéaa éa elaaÜlkéaa. A hátéaágoknak irgtaaa káli geeéeekofak begy i 1». al vmi a ütve la |M tarmlaig bar-goeyávai a fa alaaa, milyen Menayiefarefafaa ■•Mg." A feleletet régtéo mégadkijuk. Nagylaaiaaéa a likaeafa alnea dlátva a abbéi a Itató* tfalifcocial ctkkbftl aagy mennykjégra van Mtkaég. A burgonya nidaiik kilenc éa iéi koirona. £0enfan a HoMpliaan angH^iilmMi. kegy Bad^ia« ft~ vúrot éggaéfai Nagykinutc (faaydUn 14— 16-18 faraafart oéaéroktn. Ilyen köröl-kények hfat fafaa laaa náxbaáU» éra bor* konyával elitai a klalealgal. mert kl volna bolond Ntjjhiaiiilaik • éa Ml kiiinllit afal krumplit, mikor a ntallrli ineik fagla Maa al lm», aa M Mneayaig arra, Aety a ifavkati aéMM ama ér —r~itt Qiléaalaaapéi;. A aagykaaleaal alggylat aMoayt faM tagjai amllkéra meiakm hé 74a, veafcn.p ééUlétt II étabai ae Iw.l IsMbafaia tyluSaa^fat
Mia afafaaébH máaé eal lap< n i Igtaii I>I Wa Iilnívea
A
ISO évee I dei de l^enhkm jateafek fa agl adffB |nle ajfkfa eeeaafayaek, mlgí(egyéb éaaapeét abé>
ÍkLa edatt afamaét ti aa latod MaaWel teg-4ip d. e. Ml 0 étékor Ifc a Felagtemplambea. nagymlfét Kémé* Afaal k. r. halfMteahli Ak moodefii» Maéidr]Kákáén éa /V Jfaoa i. teáitok] aí jlMilli ll, aalg a gymafctaeil Aaa aaaefar «akbaálLaehb darabok elSadé. áeel eaaake aa finnepl khitot, ami dr. Lukéci Jiaaef agffia huirgéaágáiik Igenebb {nttlma. fa Qoaepl aéaia jelen fak aa égte tanári kar fa tanaié IMeig, laiak^gl aagyeaámn UMr ág. A várnai litlilgit dr. Ki4Iky lelvén IS-MgyaS éa MWfa« Gyűli plailhm kipvbeltik. k aagy nap Lilikért gthaelel tertaHek.
- »ajWy aa aHSméa Ibaeea latváa faháldl laMMI am dilelStt tImiken p*. aaaaalta a aagykaaHaai knadgraégee, bogy e Ijtteaig*, ÍJ i*aa Mint Ma éa II évae A^ae Maya agaaSaLael alMnlak. Ibaealal két gyár-nlekival ctitsrtékén *esge\' aatai lávoatak el hatalrfa hagy iibái vtaMek eladni a kaaiaaai weera, ekei fayéb éeliak le vob. Nimeth vékéér efealfa kelteit vljlna levelet kaaalak a ajronkivdl e aMélyagilefaaa ptaet akartak be-Iketal. MifaJr, ka «akkal Ifibb dolgnk Volt fa akár délután 3 érakar oj|kon vokak Nagykaoi-akérél, aeattal atonoan |aég mlanap iaggéiig •fcm értek kai», Ibujaa Meloara veaal, hagy aa afaaoay éa a lkát gparfa bSelényaek eaett ál-ejaaataV A repdíraég M apa kiréaére régtée ~\']a megállapította, ma, aa a vékéSraél ae leeifafc mag. Moal e eltileteket.
A léldmiveiia. Zalamegye elli Ibae éa elinváio-ki Nagykaaisaa ka aQrgfta a vároa
N Mgélyegylelben nkm
cLendltáér i«| knleljn
~ EMllI ijgyl aaiakafaj "" oinjál, bogy bulla dilin kéaealt
vároa taaleai tehát I Mfaaea »enni, bér almi latfaae aa jjiklakaa. begy kéaóaeégéaakl iéréi vekj eMUiéra k ki ilfallgai amhmmai ée kvart. A mi kér-eriktnhéa raMalag la yea a hagy a vároa éiégle aaaaira megérxi a Máért, aaaak paeetéa 4a aa kka/blgy ntaca p^lddl aré a kker-maléere ée Mw e behordáara. Ilegjiyaeatk, hogy I mleiaMer raadelete »»érint a kéeertténl libendelt mndkáafamak\'BOV, kai megaaabb bér a helyi ukkáafa aapaaáaaaéi.
afakSteelnjJegf aée a kmraaka-A afati magyar karaaka-
delmi baaknál a már kfaékekaa kívül ujabban a bévrtkaal Ügyetek »eaktatSellak t Zala* intgrét éa v|dáke tatkrékpá nlÉr r. aafát Wreijt tfrekL (ngyaett K 300,000 (máa jegy aéaakaa kkHS.) Sáraeintmlkléii Uradalom K 10 000 e|abb legyéé», fapteg ii Mdor, aérlara-hataa éa kafaéaqryáraa* Kérmeod 40.000 K. Hekal Jéeeeli ke*, taafaeae lé 000 K (méa lagiaiaMa klU|), Brelam AdoM Zákány 8000 K, Rodé Oyata j ln«tykaiaihiil Kotor 5000 K, Neüfeld Henrik keraagakarmkadl N«ryk»el aee 3000 K, Domby Gféryr miglaoi Nagy-
Ül
kaaiaaa ég00K.S«Mbea Jéaaa de. Ma HUfibáal léatk 3900 K ajahb jegjrí, hammarKárelv. e Király SSrMMk r. I geMfa SOM Kj (korábbi jigiahd» kM^ * ! Ney Hasé arvae, NagVkeniaáe 3000 K, la\'ván bailiaxojga Nagykanlm, 2000 K, Ml áa Faleke^ aSr^agykereakedék Zm Fkefar fa Bádnr vaakneeekedék Nagvboki 2000 K, Kaka jUpét -dv. maadoayielrtg^, N«gykaaáaae 3000 K, Kaka Ferr^e dv l|nk társak Neggkaaéaaa 3000 K. Groaa IgafaK^ rlvo\'c* WO k| (hotébki hvyefaekktl 1UQC Ki, Xipilulmi gSamafam r. L Koptivnic« Jtg K, (eléeé jegyeitekkel 10000 K), Armln, MM ker. tafafal tanár taakvéayal IMI j K, Sprinéer lldeka maráakivaleiaokré 1000K, | Haltai Jóján 1000 K, Haltai BijiU 1000 K Metb Nejiiy iOtX) K, Bbeekate* BiU k ». u. aér 300 K, Fétofaeky Gyérgy 300 K, fa ] aolieky BAake 300 K, Forbáth \'.Herry Hfa tea. 300 K BijóH Andor Mgyma. Un. 1001 -r A k Salem ég kSrébél <L«*i , aeerkeeelfaighia) Timiik Snerkeeaté arl Ot variam a Zalában a Ingnjebb pjaei; árakat. I laedMaég tehdl ujre ojiegátUpttoiu aaeké a árakat, t inelyi ket. —■ .SaakMSa log kaakS A raodfaaég )Hadeleélt nem akarom kéM|k veaai Aaoobta irdrigkáe miatt migk kfa-
leien vegyek a léhapitéay arat gatd»mmn
Itfaaafaai MHhakaak Mert kére* mépm, • Mkepltipy ar t bab érát 44 Mtrbm Itaa loMe mag, ^»11 ée legelébb aljét Imeiaari Jé MMil valtam. A taré kSéia M >i imllB mrlnt I kereke, ta éO MMrért kepaa -FgkipSáay mr il Nem lék émgy kibe* eNke*? Sereim hiallall magkéaaéavv, ma»edt»m Ifi ÜBataiattai i —> Egy gaaWaaiaaaagl
— A gaaddk flgyaliébe A M
mii dlitgyl mlillir minap kiadaS gabem llhikilMI rmdalillvil kepeiaiitnm a al» vármegyei gaad»ifai igfwéintii • Uiiki tévkytei lotéile . November i tti keid«» éa. 2S-Ig bókái, romol, béáaaereat, árpéi él mka a« kinek eam izab«4 véairsiai eaak a Ma termény rlaavfaytMeefagoek vagy Wnefa aelaak, akik a véeMka megkerdéic t!4M • táraaaág által ilalbl klállllott igeiek) Mt* a IlMdgihhlaah léMbmeeáaa végeit bemikéa le e kSeeégi eléljáréaig iSlklváaiii Ili il* kül eleiek. Aki haae, reaa, kétneme* kp» * aab tarméaéé le kiditerminy réaeviaylé\'aaM aak aeeembm bé 1 tél daaamber 33 I; d»fa ] vagy eledéera fSlajfalja gabonájáért, magkmP H baté»igSag anglllpkalt legmegmebb ém ée ae 1915. j lemér 1-je atáa át eem veS ta mfayah után ¡tévőnkéit éa aUteeatéeeéakM * MMr éraiei tMkte kap. Navambe hó 314* 28-ig mindenki tertaalk bejelcnteai, hagy
A NAGYKANIZSAI BAWKEQYESÜLET « g RÉSZVÉNYTÁRSASÁG :: ::
mint MvafaUoa siairasi hely,
az adómentes III. IVot magyar I nemzeti hadlkölcsönre =
faltatalak mellett jsgyiéttktl aWoged •áa a jagyxéaaii magkAanyitAtdrs a»a»e»
olctó kanwit imIMI magas előlegei nyúlt |
19*5. november 6
3.
^itra axi —~■ —«c még ti
5Zt litott mennyi bazája, rozsa, kétszerese, ^ zabja és lisztje van, tartozik továbbá ^coteni, ho^y gazdasági és háztartási szfik-^ct cinén mennyit tart visaza és Így ennek Ijyooisa után mennyi a feleslegas ? A nevem • ^ 25-iki összeírás után Is jogosftva van még p^enki december 25-ig készletét a haditer-9ÍJ.y részvénytársaságnak vafy bizományosaiét , makszimális áron eladni. December bó 2545! kezdve azonban a háztartási és gazda-fígi szükségleten főiül levő minden gabona és (jjjt közszükségleti célokra rekviráltaknak te-Üateilk és a termelő kötdlcs azt a IBaksrimális ¿síi métermázSánklnt 4 koronával alacsonyabb k0D , haditerméay részvénytársaságnak átszólhatni. Föüiivatnak az érdekeltek, hogy a „jit érdekűkben a gazdasági és háztartási jjib\'lelct^n fölüli készleteket sürgősen jelentek be a haditermény részvénytársaságnak
bizományosainak. A gabonára vonatkozóig kiadóit ezen kormányrendelet a bab, borsó á lencie készletekre vonatkozik és igv attól, »ki 50 kilón főiüli készlettel rendelkezik és azt dfc;®b*.r \'¿/-ember £5 25-ig a hcdít\'.rmény -észvénytársaságnak el nem adja vagy nyilt piacon közvetlen fogyasztás céljaira Qfójfe áru-süji, vagy nem adja olyan kereskedőnek, aki sijvelyeseket kicsinyben árul — bah bcrsé és ¡erese készlete a makszimális árn\'l 4 koronával ?.lfcsony«bb áron rekviráltetik
— Az Eternit Müvek Hataek Lajos cég a hirmadik m:gyar hadikölcsönre 500.000 korosát, az osztrák harmadik kedikölcsőnre
millió koronát jegyzett, ugy, hogy ezen cég és tisztviselői kara miad a három magyar és osztrák hadikölcsönre összeseo né^y millió koronát adott
— Anyakönyvi hrek. E héten születeti egy leány, három fiu. Elhaltak: Lakatos Rozalia 16 éve?, Dani Györgyné 60 éve*, Kettner Ad-;lf 30 éves póttartalékos katona a harctéren szerzett sebesülésében a cs. és kir. tertalékkórbázban, Baksa Ferenc honvéd 27 éves, Kaufojünn Mórné 67 éves, Welsz Sándor bonvéd 21 éves, Szekeres József honvéd 31 éves, Hatzl János népfőikelő 20 éves a harctéren szerzett sebesülésében a nagykanizsai cs. és kir. tartalékkórházban, özv. Gradiski József né ¿2 éves, Szerdahelyi Anna 9 hónapos, Breuer Ferencné 43 éves, Horváth Károlyné 31 éves, Wilhelna Anna 2 hónapos, Kis Gerencsér Ferencné 73 éves, Harváth Julianna, 7 hónapos, C\'.uk Péter honvéd szakaszvezető 24 éves, Vince János 20 áves népfőikelő, Milei Ferenc bonvéd 34 éves a harctéren, Zsalek János honvéd népfölkelő 24 éves, Horváth Imre honvéd szakaszvezető 30 éves, Ambrus György 31 éves póttartalékos katona, Göncz Lajos 34 éves, Gábor Erzsébet 2 éves, Szmodícs Györfyné 67 éves, Fehér Imre 59 évéS. — Házasságot kötöttek: Baksa Péter moloár Pecsovnik Annával. Naffy Károly csizmadia Biranyat Ezsékeítel, Tóbiás András honvéd fegyvermester Némát Máriával, Schmelk* Fe renc József honvéd huszár őrmester Sringer UlgávaJ.
— A háború szélhámosa. Temesvárról jelentik: Fiseher Ignác járásbirésági tisztviselő x háború kitörésekor azzal állított ba fónökéhez, hogy neki is hadba kell vonul-Ja. £1 is távozott s társai nagy szeretettel gondol tik a s?ját külön hősü re. Természetesen tá-vo\'Ute alatt teljes Illetményét élvezte. Néhánykor otthon volt látogatóban s ilyei élelmező-bídnagyi uniformisban vizitelt kollégáinál, akik valósággal,ünnepelték. A multkorábsn aztán valahogy kipsttant, hogy soha nem volt katona s 1 bevonulást csak ürügyül használta arra, elmaradhasson a hivatalból. Még csak most, november 3-án keUett bevonulnia, mint B osztályú népföikelőtiek. Rögtön megindították ellene a fegyelmi eljárást s a bíróság hivatalvesztésre ítélte.
- Orow höljryak Zalgaaa*yébaa.
lÍT^ ÍdcDtÍk: A WügyminiizUr értesítése szerint a kezeli napokban dán és
orosz Vöröskeresztes hölgyek érkeznek Zalamelyébe, hogy itt a fogoly viszonyokat tanulmányozzák. Az orosz hölgyek Szentpétervárról indultak el s már bejárták Németországot, Ausztriát s Magyarország nagy részét is. A dán és orosz vöröskeresztes nők Nagykanizsára is lerándulaak.
A-\'f.T**®4 le8\'uj»bb 8>ámának azö-vege : Schopflln Aladár: Szivek tolmácsa, -
utíf 1 Születésnapra (Vers) Babits
Mihály - Kártyavár (Regény V.), Zilahy Lajos :
.? ¿XC,rí)\' £ertész ^tván : Arminka hős (Novella), Feleky Géza : India és a világháború, Be-réay rajza. Alvó csecsem«, Móricz Zsigm: Műteremben Ady Endre: A nagy hinta-játék (Vers) fenyő Miksa : Lengyel mezőkön tábortűz mellett. Gyoni Géza versei. Tóth Árpád : Szombati-Szabó István: A halál parkja. Barta Lajos: A szegedi jámbor szándék. Bálint Aladár: A sarosi művészi sorsjáték kiállítása Bálint Aladár : A moziplakát Kosztolányi Dezső: Gabányl. Fenyő Miksa: Palika, Ady Endre : A bepanaszolt Elet. SzerkesitőSég és kiadóhivatal: IX., Lonvay-utca 18 Előfizetési ára : Egy évre 24 K. Mutatványszámot kívánatra díjtalanul küld a kiadóhivatal. V
- Ha van régi ékszere íl.AÖ/bÓl,
vagy tőrt aranya, küldje be bizalommal Braustuetter János szegedi céghez, ahol szt a legmagasabb áron készpénzért megvásárolják.
ÓA Melczer féle házban lévő mlórás és látszeré\'-z üzletemben megérkeztek a Ieg ujabb órák és látszerek, melyek legjutá-nyosabban árusltandók el, Szívós Anitl mttércs és lát szerésznél, Kezincy-utca 3. (Vasuti-utw.)
közgazdaság
Az őszi munka és a hadikölcsönt
Bár a nagy megpróbáltatásnak nagyobbik részén tul vagyunk, — mert hiszen Srerbia legyőzésével egészen közel jutottunk a végső győzelemhez, — azért sohasem álltak gazdáink olyan nehéz helyzetben, mint éppen ez év őszén. - ~~ ~ -
Nehéz a helyzetűk, mert nagy feladatok előtt állanak.
Az ő elsőrendű feladatukat képezi most. hogy biztosítsák jövőévi kenyerünket Ez nem könnyű dolog ma, mikor gazdáink nagy része a harctéren harcai, mikor igásállominyunk nagy részét hadi célokra vitték al. A munka rendkívül nagy és elvégzése megfeszített erőt igényel De célszerű beosztással, egymáson való segítéssel, gépek intiozívebb használatával és a katóságok jótékony támogatásával az idén is sikerülhet elérnünk, hogy aráuyUg kevés föld marsd bevetetlenül. De ekkor szinte emberfeletti munkát kell végezlök gazdíioknsk Ha azonb>n eddig kettő helyett dolgozlak, most bárom helyett kell dolgoznlok, mert hő seink, mikor bennünket a kárpátokban védelmeztek, tiz helyett és tiz ellen Is harcoltak.
Da nehéz gazdáink helyzete azért is, mert »mellett, bo?y az emberfeletti nagy munkát végzik, ez ország közvéleménye szinte em-berfeletet kíván tőlük a hadlkölcsönjegyzések-nél is A jó termés, a migas gabonaárak és a nagy drágaság mind olyan okok, melyek részint jogosan, rcszlnt jogosulatlanul gezdáink hadikölcsönjegyzése iráat .érmes reményeket váltottak kl egyes társadalmi körökből. Jogosan, mert tény az, hogy sok helyen gözdünk o^yan nagy tőke felett rendelkeznek, Logy méltán kívánhatjuk, hogy ezek a gazdák minél nagyobb mérvben járuljanak hozzá a hadí-kölcsön sikeréhez, általánosságban azonban jogtalan ez a kívánság, mert bizony sok helyen volt ugy, hogy a gazda ez elvetett magot fs alig kapta vissza, hogy a gazda annyit sem
szüretelt, amennyi házi szükségletére elegendő. Ezektől tehát nem sokat remélhetünk.
De annál inkább szükséges, hogy tehe tős, péazfelesleggel rendelkező gazdáink jegyezzenek és pedig minél többet jegyezzenek a hadikölcSönbő). Nemcsak azért, mert hazafias kötelesség, nemcsak nzér», mert jé tőkebefektetés, hanem azért is, mert megnagyobbodott bevétele erre képessé teszik. Mert a közvélemény jogos várakozással néz fegyzései elá, melyet minden tekítetben ki is kell elégi-teníök. És itt rá kell mutatnunk arra, hogy bár feltétlenül szükséges, hejy gazdáink ne veszítsenek időt szorgos gazdasági munkák elvégzésénél, de azért a hadikölcsőnjegyzést sem nzabad e mellett háttérbe, szorítani. Az mind igaz, hogy a gazda a hadikölcsönnek megismerése és jegyzése végett napokat nem vesztegethet el, de azért módját lehet ejteni, hogy időveszteség nélkül minden gazda megismerje a hadikölcsönt és erejéhez képest jegyezzen belőle Hiszen ma már nagyon sok helyen van hiteJssövetkezet. Ezek űzletnapjukat leginkább vasárnap tartják. Ha tehát a gazda hátköznapon gazdasági munkáját végzi, akkor vasárnap minden Időveszteség nélkül szakíthat magának egy kis időt arra, hogy a hitelszövetkezet népgyülésére, melyet a hadíkölcsőn megismerése végett oly sok kelyen tartanak, — elmeijen. Ugyancsak ott mindjárt leróhatja hazafias kötelességét : jegyezhet a hadi-köksőabéL
Ismételjük: méltányoljuk gazdáink ama felfogását és törekvését, hogy a mostani szorgos időben nem akarnak t egyetlen munkanapot sem elveszíteni, de azért számot kell keU vetői azzal a várakozással, melyet a közvélemény a hadíkölcsőn tekintetében a gazdatársadalom iránt táplál. Erre való tektntetiel éppen a gazdatársadalom hivatott szervezete, az Országos Magyer Gazdasági Egyesület a Magyar Gizdaszővetség, a Gaidasági Egyesületek Országos Szövetsége, a gazdasági egyesületek és gazdakörök, egyszóval a gazdák vezetői mind arra tőrekednek, hogy a közvélemény várakozásának a gazdatársadalom meg feleijen. De számot kell vetni gazdáinknak önmagukkal: mire képesek, mit tehetnek a hazáért? Számolni kell azza\', hogy mit vét önmaga, hazája és érte közdő honfitársai ellen az, aki erejéhez képest nem teljesiti a haza iránti kötelességét. Mindenkinek mrgadatott az alkalom és idő is van elegendő rá, teljesítse tehát mindenki hazafiss kötelességét.
tútsfwntűLk
■^^TETÍJ\'poq
Legbiztosab szer a kiüteses tífuszt terjesztő ruhatetvek ellen.
Gyifytárakban, drogériákban mir »int kész tábori csomag (csak címet kell ráírni) kapható 1 koronáért. Kérjük azonban határozottan ,,Szanitéc"-port, m«rt mint míadeo jónak, enn*k ic akadt silány utánzata. Ahol nem volna kapható oda 3 dobozt utánvétellel küld, Amber yyógytÁra, MOHÁCS
A Néptakarékpénztár
részvénytársaság
\' Nagykanizsán,
mint a m. kir Pénz-ügyminister által kijelölt hivatalos aláírási hely elfogad jegy-
— iHBte
zéseket
rr i
a 6 % -os lil-ik
hadikölcsönre
eredetifeltételek mellett.
A jegyzés céljaira10% készpénz lefizetése ellenében 90 % kölcsönt ad az intézet bárkinek 1-2 évi időtartamra 6% kamat mellett.
j^KTVAfcÓ
MINŐSÉGŰ HAZAI TERMÉK
mnif
Egy Ti éves gyermekhez
német za^elvet is beszélő tisz\'ess^es szerény leíny felvétetik, ki a háztartás egv\'éb leendőiben is segíteni tud. Gyt rmekszeretet a főföltétel. — Bővebb megtudható özv. Samek Lajosnénál Nagykanizsán, Magyar-utca 5.
• Csinosan bútorozott
2 II
konyhahasználattal azonnal kiadó, Zrínyi Miklós-- utcza 30. szám alatt.
Ha öröme van, vagy az Isten segedelmét várja, ne feledkezzék meg a vak katonákról.
Mindenütt kaphatói
Schicht-mosás—Hadi-mosas
a legolcsóbb, legkiméleteaebb és leghathatósabb mosási eljárás:
Áztassa be a ruhát „Asszonydicséret" mosókivonat oldatban néhány órára, vagy egy éjszakán át. Most pedig már csak kevés szappan - a legjobb Schicht-Szarvas szappan — szükséges
még, hogy szép fehérneműt kapjunk.
Megtakarít mnnkát, időt, pénzt és szappant. Ominol kitűnő szer a kezek tisztításához és súrolásnál konyhában és házban.
Mindenütt kapható
NIS.
.Nk Samhie Mm\' • ae Snkabl *«H • l^aluki térék kábpral «Mu
ki«ta4 mAm a !dü*. — Ugy IMk, ae
uafcról a tlinHlit éeaa imkM-mntatefcal, Idélrél éa balak« palfg a bilffcikal Nk Wá A Nia éa Belgrid béaü tlmlilf 244 llar, aáaeJyet raadae időben aa orient-eipré» \' él éra alatt tea* maf á Mora«« yllfyékaa
hl jllaaléaW la Smrbla tértéaetéaafc feg-jfonlotakb raje a itt likmaik a lageianuhh j , dik ii, a ■ imi itl kal>u% tfyellea »¿veji »¡•VI, ka a török araiam alatt tyeanűrd egy. «Italán aaé féket. A* alté llwn >Ma R»yt-I sitté, amelyet Crapríábál ktraalam toL.Ciap*k Utrlft vito», m4f a réaaalak Idejüöl «ib, tiélaa, termékeny tikos tekerik, arikeék e nyiiagyemet ae ateü öt balaaar lakéea mm, éa latea mentse maf ceapitaiekal alléi, bofy ami\' kor ide butnantoek. aaé ataék, mert akkor Ctnpria utcái járbatellaaok a leaehtHaa eértéL A máaik éerigí eirdt Sladaekii, amely aek leaaégee márviDydómji SerrWe laftaebb (épitétxell remekmíve. Ma a nagy Steleee leto-| bél vaaet aa at, amely Nk éa Csaprie kéel frknik, a keleti ée dééf Mereve leieetoiyéaá-aáL A niklikrál lat M ae twáfi aaark vár romja, «melyet e Iörökök méf a thennegyedlk iiáaadben ierembellek SatratofleBaf lootoa aa I a pont, «melyet afy mondj Üt, a «ertek laaaét ! m< t erdekeltek, mrri l!t ketdédik a kérélbeMi ban kilométer kaema. tokai emlegaletl Morava , iakidéit, amalyee kmraalM miklákba robbantva vaaet a vaant, tovább AleaMaa ée Nla MM. Itt, | ka elSnyomulátunk iráaye Staláeaoa km malii loa veretni, táéreltthtlólaf bevet karcok leaa-nrk. Mér t Mrékik elleel etehadeáé^eraokhaa, 1007-101 1813 lg ia alketanen védték a aaerbafe ae) .a taaroel, ép afy a boltárok allaa IITUm.
A noroaoa tul, Deanmbenál kimllaiiáik j , a Morava vélfya, aatáa AMaiaata kSvetkerik, ■ ekol 1876 ban a tterbek Cierpejev oruai tk> bíenek vetetlen diait meteemmliité »eiotégal aaeavedtek, majd Nia.
Huuoiötn-r lakaeéval Nia Sierbla má sodik févároM. Srerbla kii lafloaloeabb io-i lyéja a Morar« ét a Balfártábaa etedé Niaeve Itt ef yei&leté egymémel, kegy StemradrM kér-ujrikéa a Danába titeteaek. A Moreváa leüeM veret ŰmkébOa karamttl ea éeráfli al Meeedé-niibe ér SaaMaiMbe a Niaava maatia afy méf i ioatoaabb at veiét Sróliib« a tovébb Drloápo-1 lyoa kereeatéi Koaataalieápolybe.
Hrlyieiéntk megiefaiéra Nla már aa éi-régi idétbee it fontai véroe vak, amelynek birtokáért kBMekéeé népek e lefvéretabb bar-eoket vívták. Nk aal\'otéii Helye. Nafjr Kon-»teitin ciiiKink It itt vnrte mef II Cltadiar római etéiatr 369-ben a gótokat Atilla, laten oet\'ra it.\'lromboka a vár ott bordáival a Juiti-eUeei építette (al ujbél. — i 443-ban a nagy Hn tyadi Jiaoa fofitkt ti, de kiaébb J térft-kék lettek ott ea arak a maradtak la kM náaadea kar taxiéi. 1689 bea ondrák eaapaiok verték ki Nlnbéi a térékéket Lijee bádenl k-arél veteléxiveli de efy ivvel kiaébb itmtt viiaxalogUltik J várat a térékék
Mi már nyomok liona Nletea a I római épitkeeéieknek I alig lálaaenak rnmjal ja (ifi [örök várnak it, amely e Niievt ayafail part. ■o, a mai vároeaai nembei emelkedett.! A vért! ugyanié, amikor azt a térékék oatromokák, "\'díj», Sl"dje!lea látván aearb venir leVeffibe •ópiteile A mai Wt meredek lelelval al batel-"ii, cifynOgietl tornyaival már aj épltkeaét i a vároaka l-gjaleetékenyebb épülete. A leg-tqbj> nial hú Mid tatolee, eaapáa a vár kprminy é-palata (régebben a alti paaa ko m\\\\ ) a királyi .kettÜy\' i két belel kitca» f-letek. A két hotel ee áltomiai épQletrfii ve :etS Ifi-ut mentén él1, ejabbaa atoaban paé| eg* hotel épült, a Ruttkl.Ctr (arota cár), A tnikor in Nlabaa voltam, aa Qrtoot kotei vol a legjobb. K—eben N\'tben eaak ttylaabaa éptjtt dám éa efy hk aatoarottaé naotaé emMkérteti ae embert e Keletre, haff\' axonbrn térékékei lieaaa aa « keli i --\'- a Niaava U^éa, aboi a vér kébao Mkndh a kk térék »dteméta. ehbaa a ayamora-ágee várotbe«,\' bafy
ZALA
HIS

ma b r+tif tééMam
kBaalm ■■»\'m\'« .
Spft tt Hl
STm? " ^ -
a ntétaM fpaMÉptj aapattadÉpoi, KM-
eémtt dBB dlmaMiaa. «U, miikttt iáim kteta toéttimaa »at- Kt«jWS Ima«
> IIR MMknak i / nwMiU, aajMoA« a i iii
L* mm*«M#<W
r\' ktmaa Ha i
mti atiiat •» aaaa i aaiaryae my
SSmaaT aKMt ea ■■!■■■■ ét n in i i i annii ■MV MuUal, aíjmk* 100,000,000 a Pthétoataiat ayap k alakliltl tkagaé a !
Pklalx blatoelté lávaaadg Hadbáatpoltáai oaxtálya Badapetí V, VMaat iQkaéi I él
—— TJJU W»
Vincellér
karaalalik, aki ! hadmentes éa ogy 30 kaldaa (bomoki) azfillétrlep ko-»eleiére képen Ajánlatok biionyit-viny maao\'atokkal kéretnék. )f)f y
(Csillag Qusz|áv, Cxegléd
Hja.
TÖRKÖLYT és szilvát |
minden tnenyiaégtían vesz
REICH SAMU
pálinkanuQrfÖiidéje Naitykanlxián, TKir
Cirály-ujaza 1
I.
január t-ire
tesz mt
jaPafíni gazdaság részére.
Két darab öt éves
jifias ökor-kivtljr eladó
Bővebbet : Berkényes István vendéglősnél Újudvar. 12773
Millió «Mber hatnál
rttimwmca
mhadkaia. ItaMraa," <a|Mkiiadáe burai éa (OrcaBt kOfeOféa attan Msérélaf a |MM1 Kalacrféle
Mell-kar amellák
(a károm fényévéi)
uaMiikM, «100 Mje^aprtfllMg MMMUtok kénooykvtny orvoeoktél éa ma| a bMMé ÜpAírfL
WT
CwifM: aoés M nuéf irtw
eo nuér.
Aladár <a Mk Oyala Atpéd <a
mirkeeell TÓTH ZOLT

Minian 11 aiaiaiiiiiiiiiiiiiiii«ia
LJ Mindenkinek, érdeke, hogy u őszi és téÜ triliné|||im
I Kisfalud! és Krausz
¡3 rOtot és divatáru Ozietében u :„Arany kéütaa\'-Kot q NAjGYKANfZSA. Erzsébet királyné-tér 21.
|a*j || I Móakowiti cipAőaiet mellett aaaaaaaa ka. áal
,1 még oicaó ár mmUett aa alant feUoroU cikkeket kapbat)a
I Női-
es gyermekkabátok
nagy válasitékbati, kosztüm-kelmék, blouz, pongyola és ali kelmék, gyapjú fia^ejlok, pargetok, nagy és kis tili kendők berliner kendók, selyem kendők, lejkendők, bársonyok, selymek, kireppdeschinek, ágy-pemOekre kanavásznak, vásznak, schiflonok, damaskok, rumburger vásznak, asztalnemQ, törülköző, zsebkendő.
IHadbaOonulók részére trikóing, nadrág, lábszárvédö,, szvetter keztyfl, harisnya, hősapka árengedménnyel.
Késs fehérnemümk nagyobb vásárlásnál eredeti gyári ár. Kést pongyolák, bíouzok, aljak, gyermekruhA nagy Választékban. |— Gyászrúhák 24 óra alatt késsülnek saját műhelyünkben. 44444
RBaaaBiBiBiaBaBBBaBBaaBBBaBBBiiiii
100 darab Nagykaniziai Néptakarékpéhztdri részvény
;b|en ía ellofndható ladó.
Cim a kiadóhivatalban >f 12762
iktadbb tét áron
Oivathiiliíjfili figyelmébe!
a "- \'n\'aii- •- j-\'- -*•-- "" *■------**\' ■
BARTA ÉS FÜRST
dlvLtándbását,
kai L Itttatkk filKltJSk, Maaaak, íralLlkal« aaékl aatanmem, báenernyak un i <!«■>!> TiklmWI haa yMuwkJ T alafa* SSS
— MUtélLl «Minie ijeataforduHáyal MUÍiok. —
Zfy taaalé flaatéaa^l falvétatik
arak, h¿lfyak éa gyermekek részére
hadicipók
éa katonai bArfolaxereléeek, Gyulay táaka, iknaii táaka, yaataachni, övaaj,
esőkopeny, haizsak
i a legjobb miaAaéfben, kapkaté
Mii tény» Sándor és Ra
Péa\', vároa MrpeMa
íuRANIASr*!
SOZOONTUUTCA 4 aaára
jivember p ét \'l^n, azombaton\' ét vasárnap kérñl azlnre:
Héllőn
Ma kladé; FlSCHEt LAJOS IfarfaMi F1SCHEL CW*0 _
Belzebub leanja^^j
a aaa íjat m aa ^ m áa aa mim-\' . OWO. — Uteatatt a Zata Mtríapüadi
Vízvezeték, lakatos é8 kútfúrási vélíalatornat
kanizsai régi állandó tnegrendelőlm klv^n-aágé ra Nag. kanlz «éti
megnyitottam,
mély cíéira a Rozgonjíl-ulca 4 alatti Scbavel fék mühdyt n kibéreltem. I :: >: •
támmekUae
K R
•uta
Mrét M laatl kl mahakt t>-paaméaialattra. itt yalaadal máaaa
fáemaa émmméaafeam ma|*a*éa# Imath a lemta||eeefck geaaaitii
tiaaii i
VW.a Ilin Italain 11 Maéaam ét bltaÉy ingj 11 iXirtlnl I, manlé^ éa
aéaM karenéaMta imlnanaaam
ÉrdeklMŐknnk ^MaéWvH a* dtW MaiMiiék
TlaalataMal t
ERDÉLYi JENŐ
a Zala «trlapktodé éa Nyamtén •.-T.-alk n^naitrr-
fljL évfolyam.
¿^ESIÍÖStf ÉS IQAOÓHfYATAL: NAGYKANIZSA
5ÜÖAR-ÜT A. $ZÁM
flóKKlADÓH1VÁTAL:
«rtv-ufc« X »X (nscbel-kötiyv-¿li* a hol hirdetések f Wvéietnek a
rilA" Hírlapkiadó és nyomda ^könyvnyonuUj* *u»ar-ut a.
TELEFON-SZÁMOK:
fa kiadóhivatal: 7S
¿Si^Jóhhata:......... t7t
............
f
IP
Nagykanizsa, «ovtmbtr 8. hétfő.

POLITIKAI NAPILAP
254.
»mmmm^mmmmmmmmmmmmmmmmmm^ ■■
Előfizetési Arak
helyben háxhoir hordva
egy hóra .......... 1.30 X
Negyedévre.......... 4.50 K
réXtrrt .......... a.- X
Bgtaz évre..........%M.- X
postai sz*tkQld*ssal
Egy hóra .......... 2. X
Negyedévre........ .. C.— K
Fél ív re .. .. .. .. 12. - K Egész évre..........24.— X
Egyes szám ára • fillér
Mlrdatósekot es nyilt-terot díjtáblázat szorlnt vesz tol :: a kiadóhivatal ::
történt Kraljevó elfoglalása.
Berlin, uovember 8. (Hivatalos jelentés)- O ztrák és magyar csapatok az ellenséget a Gradna ma-gailatról (tízankét kilométernyire Iránj Icától északnyugatra) visszaszorították és a nyugati Morava Tölgyében Slatinán tul nyomultik előre. Kraljevé két oldalán kikényszeritettflk a folyón való átkelést. Kraljevóban, amelyet htves utcel harc után brandenburgi csapatok foglaltak el, Százharminc ágyút zsákmányoltunk. Kraljevótól keletre az osztrák és magyar csapatok előre nyomultak és 481 embert elfogtak. Csa pataink közvetlenül Krusevác előtt állanak. Gallvitz tábornok hadserege tegnap tőbb mint háromezer szerbet elfogott, egy uj angol tábori ágyút, sok tele 16-izerkocsit, két élelmezési vonatot és nagymennyiségű hadianya fot zsákmányolt. Miniszterelnökség
IQjtÓOSZtdtyCL
Budapest, nov. 7: Á monteneg-raiak megkísérelték, hogy a tőlük a legutóbbi napekban elfoglalt hadállásokat visszavegyék. Táma-dasaik meghiúsultak. A mora-vica völgyében előnyomuló osztrákmagyar hadioszlop az Ivanjicától északra fekvő magaslatok ellen intéz támadásokat.
Csacaaktól délkeletre az ellenséget a Glogovaoki Vrh_on tul vetettük vissza. Á németek Kraljsvo •lf|glalásakor 130 s_erb löveget zsákmányoltak. A Grúza torkolatától délkeletre küzdő cs. és kir. csapatok tegnap 500 szerbet fogtak el. Gallwiti tábornok hadserege harcok közt Kruseváotól északra elérte a nyugati Morava.Tölgy et.
Szikratávirat Szerbia reményéről
Luganó, nov. 8 Corriere della Sera tudósítója Meduából a kővetkező szikratáviratot küldte lapjának: November 5-én Rajkában beszéltem Pasics szerb miniszterelnökkel, aki reményét fejezte ki, hogy * szövetségesek meg-felelő segítséget küldenek a szerbeknek. Pasics szerint a tterb hadsereg szelleme kitűnő.
Prisztina felé.
Szófia, november 7. ^ bolgár hadsereg győzelmes harcok után Ghila-jyánál és Kacsaniktól észgera gyorsan Qalad előre a fontos prisztinai centrum
A francia erőket, amelyeket Krivo-p*1? engedtek előrenyomulni, ott m^g-lePték és menekülésükben a Vardaron
tul vetették
Megalakult az uj
Venizelosz ujabb kudarcza,
Athén nov. 8. A király szombaton este több exminisz-terlel és más politikai szemé lyiséggel hosszabb tanácskozást folytatott. Az uj kormány vasárnap Skuludis elnökletével magalakult Skuludis a miniszterelnökségen kivül a külügyi tárcát is átvette. A Zaimisz-kabinet összes tagjai megmaradtak az uj kabinetben. A Skuludis-kormány ma teszi le a hivatali esküt
A bolgárokRigúmezön
Az antant-sereg nagy veresége
Bolgár hivatalos jelentés nov. 5-ikérol :
A megvert ellenséges hadsereget az egész fronton üldözzük. Az ellenség nagy sietséggel vonul vissza.
A Nisavától északra operáló csapataink közelebb jutottak a Morava völgyhöz Paracsin és Aleksinác között.
Cuprijától északra Vjaska falu köze lében csapataink közvetlen érintkezésbe jutottak az észak felől előnyomuló német csapatokkal.
Nist délután 3 órakor bevettük A visszavonuló eilenségett erélyesen ül-döizük.
A bolgár Morava vidékén operáló csapataink behatoltak a leskováci sik-ságba.
A Rigómezőn (Kosazovopolje) offen-zivánk az egész vonalon tovább halad előre.
Prilepnél, Krivelaknál és Strumi-cánál az autói-francia offenzívát megállítottak. Az eltnségat visszavertük, nsgy veszteségeket okoztunk neki, számoi foglyot ejtettünk és még meg nem óllapitott mennyiségű hadiszert zsákmányoltunk.
Kitchener utja.
London, november 8. Kitchener csütörtökön hosszabb hihallgatáson volt a beteg királynál, délután pedig résztvett a haditanácson, aztán útra kelt A Mor-ningpost szerint Kitchener fontos meg bizatással a kőseü keletre utazott.
Az orosz harctér.
Berlin, nov. 7. (Hivatalos.) Keleti hadszíntér: Hindenburg tábornagy hadcsoportja: Rigától délnyugatra és délre az oroszok több részleges támadását visszavertük. Dünaburg előtt Illuxt-nál, Sventen és Ilsen-tó között az ellenség támadásai meghiúsultak. Nov. 5-ről 6-ára virradó éjjel az oroszok Sventen-tótól északnyugatra éjszakai rajtaütéssel benyomultak állásunkba. Tegnap kivetettük őket Lipót bajor herceg tábornagy hadcsoportja: A helyzet változatlan. Linsingen tábornok hadcsoportjai Czartorysktól északnyugatra egy visszavert ellenséges támadás alkalmával nyolcvan oroszt elfogtunk és egy géppuskát zsákmányoltunk. A legfőbb hadvezetőség.
Budapest, november 7. Vísniovc2yk-tól délkeletre a Strypa mentén és Bud notól északnyugatra csapataink erős orosz támadásokat vertek vissza.
Visniovczky-nál ez volt a hetedik támadási kisérlet, amelyet az oroszok a legutóbbi négy nap alatt a harcvonal e szakasza elleti intéztek. Északkeleten egyébként nincs újság. Höfer altábornagy.
Románia mellénk álL
Bukarest, nov. 7. A Dreptatea, amelynek tudvalevőleg igen jó összeköttetései vannak kormánykörökben, a következő szenzációtkeltő jelentést közli:
Abban a helyzetben vagyunk, hogy közzétehetjük, hogy Bratianu miniszter elnök még mindig a kormány ujjáalaki tásának tervével foglalkozik. A román miniszterelnök bevárja, miként fejlődnek a balkáni események, mert ezektől függ Románia elhatározása. Ha az ántánt lemondana arról, hogy a Balkánon nagyobb c?apatszállitmányokat tegyen partra,*akkor bizonyosan számithatunk rá, hogy akkor a kormányzatban radikális változás fog bekövetkezni. Ez a változás oly értelemben történnék, hogy egy uj párt alakitana kormányt, amely nyíltan a központi hatalmak mellett tenne nyilatkozatot. Ha azonban a körülmények változatlanok maradnak, Bra-tinau részben ki fogja cserélni munkatársait és eddigi várakozó politikáját folytatja.
Antant csapatok száma a Balkánon.
Kopenhága, nov. 8. A Balkánra útnak indult antant a csapatok száma már eléri a másfélszázezret. Ennyi ember atonban nem elégséges egy erőteljes offenzíva megindításához, ezért ujabb erősítéseket visznek Franciaországból, Angliából és Oroszországból.
Sajtószabadság
Angliában.
London, november 8. A rendőrség tegnap behatolt a Globe oimfi újság helyiségeibe ós az összes lappéldányokat lefoglalta, a nyomdát pedig lezárta. !
f r
Bern, nov. 7. A Journal des Debats jelenti: Románia a török háború kitörése előtt tábori ágyukat rendelt Olaszországban. A Dardanellák elzárása miatt ezeket az ágyukat nem lehetett rendeltetési helyükre szállítani és igy most a megrendelt hatvan ágyú és ágyunként 5000 övedék olasz hajókon vesztegel. A szállítást ugyan Szalonikin keresztül eszközölhették volna, de Olaszország nem adta ki az ágyukat, miután Románia nem csatlakozik az entente-hoz.
Budapest, nov. 7. Hivatalos jelentés A helyzet változatlan. Az ellenség minden arra irányuló kísérlete, hogy a San Martíno-szakaazon állásainkat áttörje, meghiusult.
Höfer, altábornagy.
Borzalmas tűzvész Amerikában.
Newyork, nov. 8. Brocklinban egy cukorgyár és egy női ruhaáruház, amely több emetet magasságú faépületben volt elhelyezve, — kigyulladt. Ezerszáz ember nem tudott kimenekülni a lángban álló lépcsőházon át. Ezek közül többen az emeleti ablakokból az utca kövezetére ugráltak. Hutz ember az ugrástól szörnyet halt, ötvenen életveszélyesen megsebesültek.
Veszélyben az
antant~vállalkozás.
Bern, nov. 7. A Bund tudósítója jelenti Athénből. Az ántánt még mindig azzal van elfoglalva, hogy csapatokat szállít Szalonikibe s ezeket Macedónia (elé irányítja kisebb-nagyobb csoportokban. Még mielőtt kiderülne as ántánt-seregek haditerve : a központi hatalmak és Bulgária operációi kérlelhetetlen következetességgel folynak nipról-napra, katasztrófával fenyegetvén a szerb hadsereget. Az angol-francia seregek basatalan erőlködnek, egyáltalán nem tudnak összeköttetést létesíteni a szorongatott szerb haderővel. Thodoroff bolgár tábornok, a második hadsereg parancsnoka, Vraajától délre operál és üszküb, Kocsanik irányából Prlsztiaa felé nyoasul elő. Célja hogy a Prisztina—Mitrovlca—Novibazár vonalát délről elzárj*. Ha ez sikerűi neki, a szerbek a megsemmülés előtt állanak. Veleztől Gevghe-liig a bolgár szélső balszárny defenzívába lépett itteni csapatai szorosan egymás mellett ellásták magukat Napok óta harcban állanak az angol-francia csapatokkal. Amennyire az eddig beérkezett jelentések mutatják, az itteni akciók »z általános stratégiai helyzetet ali* be folyásolják. Sok !ügg attól, vájjon Ssalonikiből jönnek-e friss csapatok az angol és francia veszteségek pótlására és ho?y megerősítsék a tartalékokat. Minden késedelmes nap veszedelmesebbé teszi az angol-francia vállalkozást. A szerb sereg veszteségteljes utóvéd harcaiban nagyon meggyöngült s ha sikerül is egérutat nyerve az aibán-montenegrói határt átlépnie, a szövetségesek csapataira ekkor már a magyar-német és bolgár egyesült haderő fogja rávetni magát.
II
Berlin, nov. 7. (Hivatalos.) A nyugati hadszintéren ujabb esemény nem történt. Legfőbb hadvezetőség.
A III. NEMZETI HADI-KÖLCSÖNRE
a
a magy. kir. pénzügyminisztérium által Közzétett eredeti feltételek mellett
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank nagykanizsai fiókja mint hivatalos aláírási hely,
jegyzéseket elfogad
A jegyzések megkönnyítésére a bankfiók magas kölcsönöket nyújt rendkívül előnyös feltételek mellett
■ ■ ■
Győzelem leié.
Bár ugyan még nem tartunk ott, de azok a szép eredmények, amelyeket hűséges szövetségeseinkkel együtt három fronton küzdő derék katonáink felmutatnak, teljes joggal arra engednek következtetni, hogy a győzelem már nrm késhetik soká.
Az a tőke, amelyet anyagiakban e háborúban befektettünk, az a rengeteg véráldozat, amelyet érette eddig is meghoztunk, csak győzelmet vonhat maga után.
Hogy ennek nyomába azután miként fog* nak alakulni az események, azt majd az eljövendő békefeltételek fogják meghatározni. Addig is azonban már most leszűrhetjük a háborúnak egynémely tanulságait
A 15 hónap óta folyó küzdelem a hadakozó feleknek sok mindenféle tulajdonságát felszinre hozta. A katonai vitézségnek tündöklő példái mellett stjnos, elitélendő jelenségeket is találunk. Vigasztalásuikra szolgálhat, hogy a mBgyar nemzetnél eddigelé inkább a jó tulajdonságok voltak túlsúlyban, amint azt, egyezer éve fenálló nemzettől elvárni másként nem is lehet.
A háború a küzdő feleket mindenütt két szempontból érinti, egyik vonatkozik az egyénre, a másik pedig a vagyonára. A jelen alkalommal nem akarunk bővebben kitérni a személyi tényeknek napról-napra megisa>étlődő gyönyörű megnyilvánulásaira, erről naponkint úgyis eleget hallunk, hanem foglalkozni kívánunk inkább a gazdasági érdekekkel.
Hogy a háborúhoz pénz keli, ez már régi iga?Ság. Soha annyi pénz a lakosság kezén még nem fordult, mint jelenleg. — Könnyen megmagyarázható tehát, ha minél többen arra gondolnak, hogy roikiat lehetne még több pénzt szerezni és minél gazdagabbnak lenni. Amennyire elité jük azokat a kapzsi egyéneket, agik arra is képesek, hogy jövedelmüket még becsületük kockáztatása árán is fokozzák any-nyira nem találunk abban semmi kivetni valót, ba vaUki a mai idők kedvező conjuncturált kihasználva igyekszik a gazdagodás felé. A meggazdagodásnak * mai időkben igen sok forrása nvilik. E!ső helyen áll ezek között a hadseregszáiiitás A katonaságnak mindenféle terményből, állatokból* ruhákból, fegyverekből és több más felszerelési tárgyakból rengeteg mennyiségre van szüksége. Azonkívül ugyané tárgyakból a békésen dolgozó polgárság Is tetemes mennyiséget fogyaszt. Érthető tehát, ha e cikkekkel foglalkozó, illetve azokat/ árusító egyének meggazdagodnak,.
Az állam elsősorban a polgáraitól várja el tehát azt, hegy amikor a hadikölcsön felvétele érdekében a nemzethez fordul, ezek nyissák meg erszényeiket. De elvárja az állam többi polgáraitól is, hogy a hadikölcsön aláírásában részt vegyenek
Lspunk közönsége bizonyára jól Ismeri a hadikölcsönt, mert hiszen a két első alkalommal már többször volt módunk ily irányban olvasóinkat tájékoztatni. Leszűrve a két első kölcsön tanulságait megállapíthatjuk, hogy a hadikölcsön megszerzése mindenkire egyaránt előn>ös volt A hadikölcsönuél jobb tőkeelhe-lye?ést kivánni alig lehet A gazdagodásnak és mindamellett a hazafias érzés kielégitéséaek alkalmasabb módját megtalálni nem is igen tudnánk. A magyar államnál jobb adóit, a 6\'/«-nál magasabb kamatozást, ki kiván ? Pe dig a hadlkölcsönnek kötvényei nem csak hanem még ennél is többet jövödéi meznek, mert a tényleges befektetés minden 100 koronás kötvénynél csak 97.40 korona. Azonkívül fokozható még a jövőd elem azáltal is, hogy a vásárló fél a beszerzendő kötvé-
nyek árába nem fekteti be az egész vételárt, hanem annak csak egy részét, míg a többit oly kölcsönnel fedezi, amelyet ily célra miden nagyobb pénzintézet a legnagyobb készséggel bocsájt a kötvény kamatlábánál jóval alaeso nyabb kamattérltmény mellett rendelkezésre.
Béke időbea készpénzüaket gyümölcsös-tetés végett nagy takarékban helyeztük el, vagy pedig kölcsönre helyeztük ki. Az első esetben a kamatjövedelem nem igen haladta meg az 5%-ok, a második esetben pedig ha meg is haladta, azonbal rendesen a tőke visszaszerzése ütközik nehézségbe. A hadikölcsönuél ezen utóbbi csat is csaknem kizárt. A kedvező kamathozadékon ld.il a kötréaybirtokos tőkéjét is bármikor visszakaphatja, aüvel * szabad kötvényeit tetszés szeritt árusíthatja, azonkívül pedig az Osztrák Magyar banknál és a m. kir. hadikölcsön pénztárnál lombardlroz-hatja, továbbá a sárolt kötvények teljes névértékét legkésőbb 1920 ban teljes összegében megkapja.
A magyar kormány a hadikölcaöasek ezer jó tulajdonságaiban és gazdasági előayei-bea a szegényebb néposztályt is részesíteni kivánja, épen ezért a címleteket ncaxsak 1000 koronán felüli névértékben, hanem 50, 100 koronás typusokban is bocsátotta ki, jegyzési helyekül padig az ország valameaayí pénzintézetét, m. k. adóhivatalát és postahivatalát is kijelölte.
A két első hadikölcsön sikere minden várakozást felülmúlt, a harmadik hasonló arányban bontakozik ki. A csatát tehát gazdasági téren már kétszer megnyertük, a harmadik Is útban van. Ily sikerek után a végleges győzelem a karctereken sem maradhat el.
HÍREK Felhívás \\
a város közönségéhez!
Az immár 16-Ik hónapja duló élethalál-harc egyik legdicsőbb s ránk, magyarokra nézve örökké felejthetetlen mozzanata az az emberfeletti küzdelem, a melyben szövetséges haderőnk a többszörös túlsúlyban levő orosz hadsereget édes hazánk védőbástyáján, a Kárpátok bércein feltartóztatta, majd onnan — hisszük, örök időkre elűzte A hatalmas ellenség azonban itt-ott magyar földre jutott és véreiak javaiban barbármódra garázdálkodott. Sáros vármegyében 20, Zemplénben 20 Ung vármegyében 5 közaég és falu pusztult el teljesen ; töméntelen ezenkívül a községek és falvak száma, melyek részben szenvedtek. Több mint 5000 ház semmisült meg.
A Kárpátok népe egész Magyarországért szenvedett, Magyarország népének kötelessége, hogy az elpusztult falvakat, házakat újra felépíttesse.
Országszerte megindult e célra a gyüjtéi és a magyar nép nemesen érző sziwel, hazafias lélekkel adakozik, hogy összehordja a feldúlt hajlékok újraépítéséhez szükséges téglákat.
Meg vagyok róla győződve, hogy Nagy. kanizsa város magyar társadalma is — amely a szerencsés földrajzi helyzetnél fogva a háború borzalmaitól megkíméltetett, — tudni fogja a kötelességét és kiki tehetségéhez mérten juttatja adományait a haza oltárára.
Felkérem a város közönségét, hogy a háborúban feldúlt tűzhelyek újjáépítését segítse elő s adományait a „Központi ¡éléti irodába", (Városháza I emelet) szolgáltassa be
Nagykanizsa, 1915. évi nov. hó 4 én.
Dr. Sabjác Gyula
polgármester.
— Katonai kinevezések A Budapesti Közlöny vasárnapi száma a következő kaaizsal vonatkozású katonai kinevezéseket közli: Grans Cecil alezredest őfelsége a 48-lk gyalogezredben ezredessé nevezte kl. Bugsch Aladár 20-lk honvédgyalogezredbeli őrnagy az ellenség előtt tanuSitott különös érdemtcljes szolgálatainak és vitéz magatartásának elis-meréseül soronkivül alezredessé lépett elö Kovács Gusztáv és Török Tivadar 20 ik honvédgyalogezredbeli századosok őrnagyok lettek. Zab Elemér 20.,honv. gy e. főhadnagyot századossá, Rajhithy Ferenc és Mayer László hadnagyokat főhadnagyokká aevezte ki a király.
— Kitftntetéa. Tripammer Jenőt, a nagy kanizsai magyar-osztrák bank tisztviselőjét, az 52-ik gyalogezred tartalékos főhadnagyát őfelsége az ellenséggel szemben tanúsított hősiességéért a harmadosztályú katonai érdemkereszttel tüntette ki. Tripammer Jenő tudvalevőleg önként jelentkezett harctéri szolgálatra. A harctéren lett főhadnagy s most ott díszítette föl mellét a ki rályi elismerés. A kitüntetés híre széles körben
kelt őszinte örömet.
— Előléptetés. A Rendeleti Közlöny
mai száma jelenti, hogy a király Paláskáry Péter főhadnagyot századossá léptette elő. Az előléptetés soronkivül történt s jutalmazása akar lenni annak a széleskörű és értékes munkának, amit Paláskáry százados a 20. h. gy. ezred gazdasági hivatalának vezetésében kifejt. Az előléptetés a kanizsai társadalomban, melynek a kitüntetett egyik kedvelt tagja, élénk örömet keltett.
— Esterházy Miklós berce* hadi-kSlcaSn jegyzése. A mait heti hadikölcsön -jegyzés áradatából egy nagyjelentőségű jegyzés emelkedik ki nemcsak az összeg rendkívülisége, hanem még inkább példaadó, messze hallhatóan buzdító hatásnál fogva. Esterházy Miklós herceg, az alsólendvai hitbizomány ura, tíz millió koronát jegyzett a harmadik magyar hadikölcsönre. Ezzel a magyar főúri világ mozdul meg — élén Esterházy herceggel — az uj hadikölcsön érdekébea, aminek jelentősége ma még alig becsülhető fel. Csak a legnagyobb elismerés Illetheti meg a nagy Esterházyak méltó ivadékát, amidőn áldozatos készséggel olyan mértékét Szabta meg főuraink részvételének a harmadik hadikölcsönbe*, amely egy maga is képes bizto»i az uj hadik^csőnnek az előzőket elhomályosító fényes sikerét.
— A megyés püspök a hadikSl-eáon érdkkében. Mikes János gróf, megyés püspök pásztorlevelet adott kl, melyben zalamegyei híveit hadikölcsön-jegyzésre buzdítja s felszólítja papjait hogy a nép körében mindent tegyenek meg a hadikölcsön sikerének előmozdítására. A körlevélből a következőket idézzük: A második hadikölcsöa jegyzése alkalmával szerzett kedvező tapasztalatok arra a reményre jogosítanak, hogy ha sikerül az akciót jól szervezni s a közönséggel megértetni, hogy ugy a haza, miat a maga érdekében akkor cselekszik helyesen, ha otthon tartogatott készpénzét és a közel jövőben várható megtakarításait hadikölcsön jegyzésre fordítja: akkor a harmadik hadikölcsön eredménye az eddigi hadikölcsönök eredményét Is felül fogja múlni.
— Hajómenetrend a Balatonon. Folyó évi november 1-től a hajózás beszüntetéséig csupán Balatonboglár-Révfülöp—Badacsony és vissza a következő menetrend lesz. Balatonboglárról—Révfülöpre indul délelőtt 11 óra 45 perckor éa délután 6 óra 55 perckor. Révfülöpről—Badacsonyba indul csak november hónapban és csupán csütörtökön és vasárnap délben 12 óra 30 perckor. Badacsony- » ból—Révfülöpre indul szintén csak november I hónapban az emiitett napokon délután 2 óra 15 perckor. Révfülöpről—Balatonboglárra in i dul naponkint délelőtt 10 óra és 35 perckor I és délután 3 éra 15 perckor.
— A disznóhús, zair és tej ára Né.
metoraxágban. A német szövetségtanács rendeletet bocsátott ki, amely szabályos* » tejfogyasztást ¿s » tejárakat. A rendelet felha-talmazza a községeket, hogy megállapítsák t tej legmagasabb árát az eladásnál á termelőre továbbá a nagy és kiskereskedelemben egyt. ránt. Községek, a melyeknek lakossága 10.000. nél több, kötelesek a maguk hatáskörébea t tej legmagasabb árát a kiskereskedelemre nézve meghatározni, de ugyuttal tartoznak megless; a kellő Intézkedéseket, hogy betegeknek, mekeknek, szoptató anyáknak megfelelő meny. nyiségű tej legyen. Egy másik rendeletben kimondja a szövetségtanács, hogy meg kell állapítani a nagypíacokon a vágósertés, a jertéj-hus és a disznózsír legmagaiabb árát, a a elvnél magasabbat a fogyasztótól követelni cez szabad. Ehhez képest, mint Berlinből jelentik, ott már november 12 étől kezdve a disznóhús maximális ára fontonként 1 márka 40 píennin; lesz, s e mellett a hatóság a különböző mio6-ségek szerint fokozatokat fog megáll» phaaL (A disznóhús ára október 1 je ótc Berlinbe fontonként l márka és 90 pf., azelőtt peáif 2 márka volt.) A szalonna nem lehet drágább 1 márka 80 pf.-nél. A lakosság — könnyen ért-hetőleg — megelégedéssel fogadta a rendelkezéseket.
— Korlátozzák a csomagfeladáat A m. kir. posta vezérigazgatósága a követkerf rendeletet intézte a kanizsai poitafőnökságber A postai csomagok torlódása oly mérreke öltött, hogy egyéb intézkedéseken khrül i magán csomagfcladás korlátozása is elkerült-tétlenné vált Ez okból rendelem a követkerf-ket: A vidéki postahivatalok egy-egy fftfi sáponként általában csak husz csomagot, illetőleg a nem kincstári fiókhivatalok — ugy mint egdig — csak tíz csomagot vehetnek iel Az igazgatóság azonban egyes nagyobb kerö-kedelmi cégeknek és Ipari vállalatoknak kivételesen több csomag feladását is megen^d heti, különösen oly viszonylatokban, amelyeiben a tömegesebb csomagfelvétel nagyobb gócpontok csomagforgalmát lényegesen oá terheli és ott torlódást nem okozhat, jdo korlátozások, a Szükséges csomagok, valtai-az ércpénzt, élelmiszert, élesztőt ptpirpí< tartalmazó csomagok feladására nem vonít-koznak.
Weisz Miksa
női divatáruháza Nagykanizsán.
Ajánlja elsőrangú, a divat terén mén-adó újdonságait az őazi idény1*
Női köppenyek, Női blousok,
Női ruhaszövetek, Menyasszonyi kelengyéd Mosó áruk, Chiffonok és vásznak
a legjobb kivitelben, mérsékelt szabott árakon.
Hinták vidékre küldetnek!

hm &
Ui-A

r^H btjtirsaik laUfciÉ * , 4Í-4. telei bakák.
1 j~i|e r**
U • ad » 1 i.A
piMát • esetek • -ekék ej Mk apeé,
wtljftii • yi«ji k>#n^.
■wjlkll.
JÜ» kérette
¡jt grmtrivUk»*. A ¿¿Uhi»** méfy ■ nkeiitaággal
^ térdre e gyertyák előtt ■ Maki IjjH^eire Imidkezttk kéU fieiáhj Üilt bejiári „¡Uft, kiknek táveli sbjfe nem nuJtkaMt f-ijei • kihr«ei vagy anyei maratat Igy tar-güék aeg a (aiai kakák Mltidcáuenlek ae-^ , etek Pilienken t?
- Hároné iaa»llykll áll ll^ka aitM ttiánáfe. Nafykaaiesa város jteiké gtüaépye a leftaijaeebk éeédbe jutott,1 Aa idrfaiaa léseké teetttlet iiaa lUjai rttoluk i igy aa aa Inttonfay RAtun nme Kerepel, — a hivatásos Hkefcék ** kát iiatt áa egyetlen eaái tWU ieije-g (zolgálatot Aaaakan aa aMbtt kofánál ign nem tik aknai a tarkae szolgálatra. Marad Mát a kát Unt. Kieeolekvg doMc, hogy Icát abo e legteljesebb buzgalom In imkmlMitU aá kifejté«« mellett aam nyajthnt aaegnyaftaté jalaciát e váron HinadlmiHuk ciiátáaára. QMpedai aam elunjak aat e katasztrófát, amely ifj lüivéaabél aiármarkntne A betóUguak aaeeai iaUzkadei kai, hagy ns aa áflapot «wmalteaaék. Ezt kívánja a vtooe lakéailgl mk étet- áe vagynabhtnaaéfi, nyngalma
— Rendőri Urak. JMeejdler Cáea tan-dtte ssibibél ae Enaibat tárj plaaon 106 koreait kiloptak. Mendier régtéa jaiantáet tett na metrél a reedSraáfea, amely alg Miére alntt afir kéxre k kerítette a aeebmetaaát agy fiatal May nemátyábaa. — Pltnder Ferenc kiakaal-aai lakására tegnapelőtt ijjel egy Kovács György nevé ember hemáeiett a a aaajoraágot ilarta megdézsmálni Plaadar al totvnjliid U-ikictet iemeielie, a tolvajt alatipta a agy el rote, hogy et sulyoa sérüléseket meamadatt. A tolvajt átadták a rendBraégnek
1 — lp nefcooMt naark leány kalála A aerbek kékégbeeaett tldtkméil barcaibaa at már aaaMaak a katoeaaág, haaam a boa 111 libnulr k ilmhm Öreg maberek, lUolásfiak, iimnjuk éa laáayak asintió ott vannak e lévészárkokbsa és pdsUávnl s kaelk-kee eketják meggátolni g/Bnlmsite keledé Mtnnilnk tlényoa uÚsát Novakoviea Razslen . lizenSt esztendős aueb leány sMntéa iagyvert legott M boálett a merb hataoák toraiba. Aa almait napok harcaiban, mikor etapa tai aá Beigridtéi déka hatalmakba karitettek agy loviszirkat, eaámos tzerb katonával együtt NevtkoViea Raulca Is hadilegeigbe jntoH. Mlathogy snlkoa léváei sebe vak, egy helyér-•ifi kérkésben helyezték el. Novahavici Re-nkée a legJondoeébb orvosi ápolás aa- segített s belehajt sebeibe.
— THoa k ip aelai elaallapok. A .Bed. Ted." jelenU, hogy kelőnai ekokbdl további Intézkedésig kéléldre igyáltalábin aem küldhetők olyan .látképen" levelezőlapok •melyek ex bSztrák-megyar monarchiában lerí rirosnkat, városrészeket, helységeket, tájékai, kiteaiibf fontos tárgyakai, kMekodg és nana-dtfasdasifi telepeket, kBlSnSaea kiváló épk-néeyek M emlékmáveket ábrásainak. A tila-jem a belföldre, Bosznia-Hercegovinára éa áatztriért aam karjed kt
- A agéayioáay karrierje, (a bal-•ahah leieye) a elata annak n grandloZuj ¡Moll ih. melyet ma és keMap keddea
az litánia agy rnaaak rifjléékktl afyMt, ®eiy ntókbl data .a riz király- ée léeeerepW Qje Frölieh dánU véanme la Caá *ÍllHM I diai
Efy teljesen uj Agy, sodrony betéttel, egy ruha-•lekrény, jó karban levő luromék, két ffiggftoy-Urtó és egy vasalt nagy dupUüétra azonnal eladó.
Cim a kiadóban.
Német kamerád | ós a magyar baka«
Oferta véroaka értéak. akol mér
itlÉlk^ bÉtaAáfcpiy M M a Medén *artaak
ikilyeak ilil.
«H
Nagy
kMtéak réeaéra halyal aaerkaai, abe!
: MánVtia vágytok? M kérdi éa aeMer-WpM aa aijmijk Ml| ^«rkodatt, egp eegpot
—,KettU» meg a p^tásom.! \' — Ns, jrfrjalok itt, emlg »Mal baeek. Aaeel egy Upa eláll eMat M pedig
▼PftSttka
\'! - No, lilád még aam aluaak as nteán
— H (n»jap I JéM a Hkásadlak
— Nej ÉyJtek, — mondja, de e szivar ik szájákan
M ■ iilgnk Olyan Mamii. Untba le-kodaloaahi m latiak volna. TMée még aa aem akisilt volnij oMaa kiad Mert béeooy mér bMleari vatitfk hogy a Mdáta télijük aa íj-
Seék MpcaOkéaoe át aa alai emeletre veaetog, nkalf gjLtya Igeit a aaaklkla. Amhet bllépek, mégfijedtem. Elég ckláos batarok agy aarokke dobálva rakáeea. A Mtdéa kering-médjáija ig|L>Msiil prliak Léméi katonák. Meet Uéom. Uy a ml jlakwáah már Idéeehb bácsi Ml <4*4 ^ * ^nagyabb iiíklnynga-lom\'mal leen iám a.lényei iMáriaJ Mil butor-darabeo éa Valami motyogj Sgy ha agai sem Irtattam. Vlgyáitve átlépett hárem a Igy e^met kemméáat ¿ láWt, hagy mapjflaki Meatftak. Mefálituok. Oykrtyél gynjtatt Igy saeke két ágjrgrK aa egyikbea aimdk vjalakli A balarak lÉMMMaCMKm rl i-r •
- ki fakaeft ott ? — kérdem roeeaal
sejtvef
jávai
h A Mnnfy -
éa aa aj-
M^Hlklm Ne Maaa iBpMjak — goa-- ha MMkred, Mér iaan»ayi»t nkartlm nald teanl, amliftj minltel, „MM-tée- eket Ide isealitt. agy tiaet méiésára. Hkaea aálenk Ilyesmit aam aeiked, D: eeatéa arra gaadsllam. hogy S tódja^mk c«ln<l. Még sokkal fáradtabh vofenaa, miataam j hagy kame Ipaa mérk«allám volaa a hiielkmmlaiei. A némát kamerák viaizameat áa kait ae nkaá Hami MM] (totqrdarabbof. Amikor a bakaectom lekaetem (a bLkareeol kkeanl a lábnnjtiéV ez elyee olfea iritkán téetéakaUH, hagy aa ilyen dkalnm raadÚvéi Srimet nkozojt), kinézte», a aémal, kemerédet néeénm.
A kemwéd megneszelt valami éa aa ajté Mi nixeu. MMl rajtevaaetntt tonmj, aem kajp-tem be l IfejJm, kenem Mkegkagyea az alvé timirldalil MMpkndvo MMje kdnltnm, na-kegy eet JroddoljeJ kegy MehUlálim
—IMIM aam akaoi? — kérdi aaltagve. Nem válambkam azoenii, kaaom lassan, éve» tősen, hkgy a lábammal meg aa liiiliek valaki, llpkiMek tavibb.
Mk lelvaáól ? — kérdem la m aj-Uahtottafc. — A la njUfod a> Ml Lfnég eijatok AusrWáben p —
kérdi. |
i^álnnkrél" aam Imdok veland kMéaéa ujaáfotil de AeaMiMiál aaég keveéebbet
Ugy aéeett rém, nlalhi valami aam Irtait ym meg.
Ml
Steckenpferd
liliomtejzjtppan. BnrgiaaeaaCo, Tetnkea aC-gyirlMM
mm mktSbdb«, ak MII iiikl\'lMkChégyéémi
— Na #?
ff 1/3 F ! —
ft, t Ma
■Máiii«t iPnlegttóttrt ^2J]snag|Snt egyXp
adta as Meágoi, évaloaaa Vtaasa-LaiekQdtem ajlAnHaH
A f!\'\'!\'- arfalbe mér kkáhaatem veku. eaheeea ilaHiai aL
— Majd a hikem utáa Kaari fejeitflk ha a besztíietéafiakeil Rattel e kadaagy eM álklé:
— iMeánagy ttWak alinean jilialam, tegaap nata tdn muiwlaáiaeh Uert . . .
— Ugyea. Seén ama Mimes. Mlk j tok? H penan jMMUtf
— Magyaiók vagynnk éd Galidibjll jé-viak, bjjdnagy a».
— Saarvaaalak Bravé] Moet Helálierok allmlr Ugyar liliilhlal. MItkampagna béi jSvttnk. ¡Hoztam la veleadt j— moedja áa aa ágya aM nyplva, majd klMalM bosstu éfokn Bveget yetl eM. MegkMMt:]
— Igyatok. ta aagpaa finom. A IrdaaMk tndják, jal a jé j— moodjk pevbtve.
Mighleiiltah. Nngyoo jé volt Kilgainaa Igy raggel aegyan jál eeett. I
—i Finom, aagyna ka aea. | Kéenéoém kid-nagjr ur — moadtem n. torkom készérDlye.
■f Vlgyétek magatokkai. Nekem van allg. Vaa mil llstélnl? Hsnzil Henal I Ad| aeak eankank a kamerádolinak íflstélnl vilót — moodja a Heaal kláltisla megjllent katijaának. Henal két daban jéeééUI(velé haaoM. t- WBmlalm, Klmlnlml
— SÍMrvaajw/ízoijvn*«,; Ém¡ aaorjMeaétl A lépcsín MeM kaladva mpaalia jolott.
bogy ente aet goodokem, bog* kidnkaaá laaea.
— Me I é aémat aaégk eaak aáaHk . . .
[gn jégverem
h 0 t fi) v g I Mm kerestetik On a kiadfiahwaBM.
Vízvezeték, lakatoa és kutfurátl válltlatomat
kanizsai I régi áUandd mmmhMmi i klvám lágára Mag y fcanlzsAn
megnyitottam,
mely caMra s Roagonyl-atca 9, mim alatti Schavd jféle mjikelyt r. tt n Ummml síp b
Mi
áaéaai lalllf ta maaaám bmaakaM áataMB»
ÈrdeklfiddkneU tUenDtéveJ kelő referendAk állanak remdai-liiililll m
ERDÉLY! JENŐ
H gépét, éa
URANIA ÜZr*
Nüvemker U S ga MtítSs
áa k tiléaa hgrtl Mlws
¡A Belzebub leánya z:
f (Egy ligiajliésij
Dráma 3 tjveláahaa FfiagaraplA Nikolai Jonamiaa Qrislsl Hoiak
Éa * remek Usérő
- - ■ műsor. ,_\'.!i*
t- ,
V Ssardén karfii bataulalâara
; A GYŐZTESj
Két darab öt évei
járnas ököf-bínaly eladó
Bővebbet : Berkényes István vendéglősnél Újudvar. 12779 1
Kelti Stoder es. k kiír. kamaráa se patai gasdaságéban j . 1
l AMERIKAI CSÛ0ÛR
arelidek, hintóba éa teherhor Hiera teljeaeti behajtva, ás
5000 K.-¿rt eladó.
Altai Ñamad, A né inat ageleaek aaé I
■mm. iráakan éa a\'tvaaAalean tani ta I
nélhOI a alá alapon elaajemaaéra I ara Uorana.
Altai Raaaéi maatol tagpai aaaaei» j gtléisb hala tfOHnak iwageiikaiiaiaern ara l,~ Morana.
Altat Wamnl. ateyw aémine. wiaet-amgyar aaaaaaétaé ara kar.
FISCHEL rOLÖP PIA
blayekm tlkeailiaee Wagyktaleit
Vtaém a pontén unitiva rnlnoan hatat *a miét i ai
■rak, báIgyak ás gji arfekafc ráaaára
hadicipók
áa katonai bfiffaMaaraiégak, Gralag
iiikliiiy. kii/fik
i. a legfőbb ■InliÉgl n kapható
Miltényi Sándor és Fia
«
Aki valamit eladni, vagy venni akar, Aki rakást keres, vagy kiadó lakása van. Aki élelmiszert akar venni, vagy eladni. Aki ¡alkalmazottat Keres, * Aki ¡állási! keres.
Aki jgazttasági eszközt akar venni, vagy eladni, Aki ¡bútorozott szobát keres/ vagy bútorozott
szobát akar bórbéadni, Aki \'cseMdet, szakácsnőt, házmestert kerat,
ez Écghelyeaebben \' cselekszik, he kis hirdetést közölt«! a Zalában. (
Efy nehéijágyi
csinos kivitelben, olcsó
Zala Nyomda R.-I
i kl* hirdető* doatautajNAnyon hW#eed**e
a\' kis hií(i0l6s i k adoüivalaiijan, Su«ár-ut 4, afcatt M.
hirdetések nklndig alóre flxetandök. mm
©i®
Rschel Fülöp Ra
Ntyfc-lm, Kazlnczy-utca 3. az.
Legnagyobb választékú
papír te iroszenaktar
Mindenféle irodai felszere
lés, Iskolaszerek, sokszoro-sH6 készülékek, irógépkel lékek, s diszlevélpaplrok, üzleti könyvek, zsebkönyvek, dlszmüvck, imaköny-vekt zenemüvek stbM stb
Könyvkereskedés NyomtatvwyraKtar:: Könyvkötészet
IN MÉMMéM wyOMMillvAnyoh *s kdnyv«k milcitM wfewi nyprsM kéwsölnejk. =p
Féiti«» wirtnirti rOre zoijrim
lULMWMb
WtV
lé oaarAn
UtKtSffctS B«tff-->il*i; NAGYKANIZSA tuata-ur 4 (Un pióKKiADömvA^*!.? ;|
J ilH«ilii* 1» IMÉat JL0AA* Wiinp»n« 44 m
TELEFON-SZAMOK: 11
UMMMI <• MWMi .a* Miliüi iw: ..... .4 Nramb: ...... .. .J — atf
BEA
sur

POLITIKAI NAPILAP
A diadalma*
balkáni hadjárat
— Néautt jelenti». —: , ,»\'
Bérlih. no*. 9. A legtöbb hadvezetőség jelenti: KwjwOil délre és Kru-seváctól délre az ellenséget utóvéd-állá-saiból kivetettük. Csapataink folytatják az előrenyomulást a deli Morava balpartján. Rohammal elfoglaltuk a Gjunis mellett emelkedő maghalatokat A Krn-Itváci ntákaaáay mintegy ötven ágy ura (atiU|k tix nahéi), aj fog-lyok pedig több ailat
hétezerre emelkedett. -r- Bojad-jeff tábornok hadmugt november hetedikén este Aléxinaetől észafcnyu-gátra, valamint Nialfit nyugatra
éa délnyugatra étéit* a dél Moravat és délről ¡előrenyomuló máa bolgár sereg-részekkel együtt elfoglalta Leskóvacot
— A magyar jelentés. —>
Budapest, noy. 9. A montenegrói határon a helyzet változatlan.
A Szerbiában küzdő cs- és kár, csapatok egyike megsxailotta, hvnjioét, egy másik csoport vistnaveteUe a* ti-leniéget sz ivaajica ikrajjevől ut mentén levőj magaslati Jállásaíbói.
Német csapatok elűzték as tUentt-get Kraljevótól délre leyő elsáncolt állasaiból. Trsztenikjtől dé>re zászlóaljaink harcban államik. A Krusevsc vidékén küzdő német hadosztályok déli irányban nyomainak eU.
A bolgárok tlfogUdlák Ltskooácat.
\' HjS/er, altábornagy.
I.
F= [ ■ 1 11 1 1 1 ! i fr \' 11 \'
Az orosz harctér.! f A béke.
— Néaeet jelentés, »*• ■ ijfiíH&i, an. 9. A léjfőbb had vese jelentésié : Hindenburg tábornagy j nyugatra <js délre Jákob* nyugatra és Dunahurg előtt az i támadásaikat tegnép is minden léjny nélkül folytattik. November érői nyolcadikári virradó éjiu-azj ellenséget osztagok Dűnaburgtól \'atía behatoltak elől fekvő állásunk kaakaay »észébe. Csapataink ellen-tájnjadassal ismét viasza^étették őket és
Íj tünetet éa hii ¿¡»százhetvenkét főnyi Ljiéget fogtak léi. Lipót bajor Mm* tábornagy hadqsopoiptft: ■ A* éjszaka f «¡Ivánkán különböző helyeken ji véljala. Limingen tábornak Sitijyr | melletti Komarovjól res | ütközetben három orcjszí elfogtunk
—- biagyjir jelentés,
J Bsutapeit, november 9, ■min a Sztripa álsó folyi toriajktól nyugatra a Styr azok jtépadáaeii étsszarertttk.} Egyéb uj-ssg tincs.
azloviectol
iái éaCarf
HOJer, altábornagy.
csaiotUuszok.
Szófia, november 9. Pirot város mlrb polgtiatetltit el. bogy a
3-as és 20 as szerb ezredek legénysége lemészárolta aj két ezred egééi tiszti-\' karát. A legéaység ugyanis a tiszteket okozta azért, hogy k két ezred maid-nem teljesen megsemmisült
Zeppelin érkezett
Szófiába.
Szófia, nov. 10. Tegnapelőtt egy Zeppelin léghajó érkezett Idajamely Temeavértól Szófiáig az uiafhér óra alatt tette Még. A Zeppelin h romaior megkerülte a vároet, m>j a >irályl palota «lőtt mélyen megj hajol», vígül a vároeon Úrfit -egy éra hossxat manőverezett a király éa a miniszterek előtt
Legújabb hivatalos
bolgár jelentés^
Szófia, nov. 10, foglalták Loakovécot \\ Tetovot, Petrovot áa Vloioe. Nlibea negyvenkét ágyat.
Bécs, november itó Az orotzok á ;ÜseínovitzlpoI tusául ojagukkal vitt Wei-kelberger polgármestert, Spendl biro-joaliái képviseíótj Menpjü főszerkesztőt és ibuctinkiéiiiézj udvali I tanácsost csere II «tju staheá^n Mgtdfék
Orosz csapatösszevoná-I sok Besszarábiában.
I | | Bukarest, lent. íüJ Ita—aeséhié
Wtéaasaa folynak a caapat-invoaéaok. Aa oroaa csapa* ltok apéma körülbelül kátaaáa* laaar. .A japán nebaa tflaéraég megérkezett. Aa oroam flotta Iámét mt|jelent a bolgár kikötők f lőtt
A görög választások.
Athhi, abv. IÓ A Times tudósi-tója arról értesül, bégy a kürandó kép-rválamtásoknál Venizéloas kivel tár tdzkodni fognak a szavazatok leadásától. VjtnUelosx igy akar tiltakoziji az orpuig póktjkájááak legutóbbi alakulása qilae. A tartóileodásnak valószínübb magyarázata as, bogy Vehizeosz érzi, hogy a nemzet nagy többsége «Mordult as ő politikájától .
Bécs, aov. 10. Bánién lat van feiré aagyar-eastrák ktltgg-ainlsstsr tegnap I eate Berlinbe utasott
Amsterdam, november 10. As Utro Rissij kja a| alábbi szenzációt cikket: A| világhábora holt pontra jutott\' A központi hatalmak nem érbstnak el további eredményeket, az .antant pedig az eddigi győzelmek gyümölcsét Ma veheti el tőlik. Itt a legfőbb ideje a méltányos fajiké mjsgkotjcsének. Csak az első lépésnek kell megtörténnie, .amely perare a légneheZebbJ Szern testvéreink eljutottak mik végéhe t. At antant scgitéao jóhi-awaaü. de a agkésttt «Sttrbit rövid idő ijiulva kényt! lee lesz magát kéayre-kedvre körpjonli hatalmak, amikot megadnák t békét íőlkinál-És megtéi
■igadal A fiierbifeak I
hatnák azt áa antantnak isi jténno * legnehezebb lépés,
tavaaaxaL
Dötttéi -
K)9|pMMfi,Jaev. 10.1 A Politikán azerint -a atnoanM eldöntő csatának kelletett kell lefolynia. Attól függ minden, hogy. Németország oandent fölülmúló szervezőkén «aségf, vagy padig Oroaeor-sság kifogyhatatlan emberanyaga fog-e végeselül Inlülkerekediii. Döates legjobb esetbea ísjcssk Itavtazra varható.
AUfdnia megszállása.
Fárisi viov. 10. A kórmány elhatározta,| hogy Mitilovicába csapatokat azál-lit pjartra, j hogy Albániának a szerb sereg résziétől való végleges megszállása elkerüitessdk Ezzel n latéakedeasal az olaszokat JálUrják megnyugtatni.
Szeretetadományok orQMxyrJkdgi foglyainknak
Bics,
/A
Hoapás tárgyalások után uténbi napokban végre sikerült as orosz kormányt íábirni, bogy ; a sserétetado mánvok I SzállMáaásárs gyorsvoi atokat bocsásson rendelkezésre hsakét a vonatokat ja svéd Vőfőakétositegylet tagjai kiscrlkiJ akii amerikaiakkal és ai oroez vőrőakafmst képviselőivel együtt a hely színén fkfosztjaie az adományokat. —« Korjnánvubk azonnal megragadta ezt a lehetőséget és1 máris egész vonatok t lagmökaétttahp dolgokkal biztos őrizet alatt Kflet felé sietnek éa oroszországi bádifojnyainknak szánt nagymennyiségű dolgok] ül készen állat alt a szállításra,
\\mmw ú i \\Ha
A béke napja.
SaMe, novembér 10 A bolgár kainkra alelnöke cikket Irt. oatkbat «aakot írja: As a aaévttaéa amely a Balkán történelmi haircmezőin agyudór • gea közt született, Bulgária erejének éa gyíaaleeabe vetett rendíthetieo kdáatk Piaaayitika Közeledik t népek beké-jenek napja. Vitás kadalak addig is tel-j »4 te ni fogják Ifotelességüket
Az antant-»egitség.1
Bukarest, aov. 10. Az tagolok eddig 20 u00, a \'franciák stáseter embert ssálktottaki a szerb* bolgár határra. A franciák már e fronton vannak a t bolgárok ellen több kemény ütközetben vettek riszt, addig as angolok még nié dig a szerb csapatokkal való összeköt tetést karesik t kerülik az önálló vállalkozást. A franciák t bolgár harctéren addig 6000 embert vesztettek
Fölmentett nagykövet
Bécs, nov. 10. őfelsége Duóiba washingtoni magyar-osztrák nagykövetet fölmentstte állásától.
I Visszavert olasz
támadások.
Budapest] november 9. A bek?..
Jőbb Atti-éeeT, anelyet as ttonié-here.\' vonalon taitra ellen, a Pele. altokban il m él Laee ellen te e Blef-ayereg ellen lnte. jtett et ellenaeg, vltatavertük. j HOfer aliábotnagy.
Hol hí i vert kormány.
Rotterdam, nov. ló. A attrb kormány MitfovloAbtn telepe-dett atg.
Bl francia harctér
Berlin, nov. 8. A ntgyfők adisi állás jelenti i A nyugati hadszintéren jelenteni való ctamtmr nincs. A franciáknak sem irányuló kiaarletait. hogy Milsenbirsten a tőlük elragadott árokré st viaasahoditfák, meghiusitottuk. Legfőbb hadeezetóség.
A sajtó diadala-
Róma, ■ nov. 10. A Oaili Telegraph* nak jelenti athéti tudósítója t A központi hatalmak sajtóügyi szervezetüknek kőuönhetík, hogy a görög király, t vezérkar, a képviselők ét t nép belolyá sósabb része aiVól van meggyöcődva, hogy a háborút at antantnak el feaé veszíteni»
Bérit, Ma 10. Kitűnő diplomáciai forrás krlerint Franciaomzágban már nem tartíék] létláaaaak, hogy a Németország áltál elfoglalt francia területek visszanyerése esetért t| háborúval fő|hagyjaníac. I A tok így gondolkojtnatí, Pomcartbaa lét c. ,, _ SB
ják ar ákSdáH tkinek buknia kell. Az , Sipefcl Btlttz Béla Wiipénl méh elttök bbösáfal t békepárt fölulkefe "J^f ffl®,8««f*
kejlne, FraDci»orszig íjáwlltt szövetsége I «ü ÍÉSS1^ jagrai^lart llkeá
A főispán gyásza.
u.
tábori vadász-
Mii kőz« t megkötőé akfilőnbékét,"ftr * « « a világháború végét sf jelentené zásrlóálfbsn a bignum Uméa - a U+
¡^ : J ékítményét 1 fent katonai érdemrend
Az osztrák hadiBölt^on \' ööijifeooMt, nimlp ti «amik «< hn HZ oszirtiK, nuuiKoicson. , aUfUnWt bé 17 éa. ékaéaeé »éto
i Bécs, Bóv. 10 A harmadik osztrák bea, aa ássakI kartékia TWttlptaS hadlkbiaOme eddig 4015\'mtiiiá karo- \' ellenség« golyótól taéélv*.H
mimtma i ■ * T I kas
hírek I
Üzenet a harctérre.
Kedvég Testvérem I Epedve várt levei led, amelyjben arról értesítesz, kegy az ég irgalma eddig Megóvott minden bajtól] \' ö*y szívbéli örömöt okozott nekem. Le] pyen az Isteo továbbra Is Voléd és velünk. Azt kívánod, hogy minden itthon történfl dologról tÜselesen tudósítsalak Bizony e* súlyos kívánság. Ugy tűnik ffll »ekünk, Itthoevaióknak, mintha immár másfél esz-lendeje semmit sem csieálaáak a nagy várakozáséit kivül. Minden aap várjak, mit hoz a másnap: dereng-e már ^ béke hajnala? A robaova tQaő napok eddig aem adták meg a választ. Tavaly ilyenkor még ugyancsak lehurrogtak azt, aki egy asz-», tendö". háborút jósolt. Tavaly ilyenkor szent áhítattal néztük a sárgáit lombok! hullását s bitet mertftnk voiaa rá tenni,j bogv Isten békéjének karácsonyi ünnepe az emberek békéjét il meghozza. Ma már nem tartjuk lehetetlennek azt sem, hogy a háború véres viharában lárgulaak meg harmadszor is a lombok. De i— Kedvei Testvérem — amikor a TI dicsőséges diadalaitokról olvasunk, akkor vigadva ébred megszomorodott lelkünkben a remény, hogy hátba oly váratlanul múlik el tanács* talán iejüak félül a vérzlvatar, amilyen hirtelenül jött. Azért várjuk oly türelmetlen várakozással egyik nap múlására a másik virradását . . »
No de azért néhány Téged érdeklő újságot Is irhatok. Azt talán már tuded Is, hegy az örök bohém Krsusz Aladár bevonult s aaa a 48 ik gyalogezred legdaliásabb önkéntese. (Ezt ő Írja saját magáról) Ellenben mások szerint elveit még mindig nem sikerfiit összhangzásba bozaia a katonai elvekkel. És valami furcsa szokása is támadt. Délután 1 és 3 közt még „hapták" alatt Is elkiáltja magát; ~ \\ |
— Kontra.
Bizonyára bősl gerjedelme!• támadnak ilyenkor s az orosznak mosdja a „kontrát Földes tanár ur a héthónapos szakadatlan barfeok fáradalmait végre itthoi) pihenheti ki. Kedden éjjel váratlanul hazaérkezett i ma ő a legérdekesebb ember Nagyka nlzfáf*.
Emlékszel-e még srra a kedves, lányos képű kis önkéntes-káplárra, akit tavaly» a háború legelején a legelső sebesült azáliit-n ánnyal hoztak Szerbiából Nagykanizsára? Szegénynek a nagykanizsai állomáson vágták le töbÓl üszkösödésnek indult lábát. Akkor az orvosok teljesen lemtfedtak életéről. Éppen most Nagykanizsán jár, A szószoros értelmében jár. A saját lábain. Műlábát kapott, amelyet nagyszer tea baszni!. Már zkszlós és mellén ezüst vitézségi •érem ékeskedik. Újra minden i lány bele-szeretett. Schisdslarz a neve, tya igy job-| bsa visazsemlékszel rájs.
Kiss .Lajos törvényszéki jcfyifl és rendőrkapitány-jelÓlt Is Ittbe^ van. Boldog civil, kiszuperálták. A tífusz következaaó-1 nyeit bizony még soká meg fog)aí érezni, de azért Easgy buzgalommal készfil a városi szolgálatába.
Krausz József zászlósnak, Kraosz Fülöp derék polgártársunk bős fiánajk mellét Is hamartsan négy érdesakereszt fogja tani. A bronz, a kis él nagy eéfistérmcket már régebben megkapta. Most terjesztették föl s nagy aranyéremre.
Még alHi
¿A LA
Í91J. novemtíer 10.
nyit, befry Farkat Sándor si»
20 ik hon véd gyalogezred kiváló, népszerű sltázadoaa hétfőn ment el „fiaival*\' hozzátok. No de, alfg Is volt ugy-t a fecsegésből? Máskor éa másról többet Magyar testvéri szeretettel Óid
Krónikái

kitflntetóap.
ge
— Tripema Amint Őszlate örömmel érteaülünk, öfelséi Tripammer Jenő tartalékos \'{ fŐhadnsgyot, Osztrák-Magysr» Bank nagykanizsai fiókjának kiváló tisztviselőiét az eflenáéggrl szem ben tanúsított vitézségéért a bsdiékltményes katonai érdemkereszttel tüntette ki iTripsmmer Jeni s tavasszal ónként jelentkezett hsretér! azoliá-atra. A harctéren főhadnaéygyá lépett MŐ, most pedig az elAlépéshez kitüntetést szerzett.
(- Bf7 főherceg ós egy kaaiasai ksáaagy. Benczik Sándor,; a világhírű 44-esek legvitézebb hadnsgys, (Benézik Ferenc dr., «mit nagykanizsai városi főügyés^ Ha), aki jelenleg Keichanbergben tartózkodik ezredénél, — tudya levőleg még zászlós korábam megszerezte proezt: a kis ezüst, a nagy ezüst és az irmy vitézségi érmeket. Ms, a hősiesség korában! is olyan filtfinő dolog ez, amely méltán kelt denfelé föltűnést. A napokban Reiehenberg! Időzött Salvátor Ferenc István főherceg lét tarjtott a 44 esek fölött. Asslat most n Rei chtnberger Zeitung-kim olvassuk, a fenségnek Is nyomban föltűnt Benccik Sándor ukadnaJjry Négyszeres kitüntetése. A fiatal magyar tisztel rögtöi magához hivatta s a legmelegebb, érdeklőd ésssel tudakolta, hegy milyen tettekért kapta az érmekpt. Amikor Benézik hadaagy a fölvilágosítást megadta, a fenség hosszasan megszorította a kezét s megtudakolta, hogy s fiatal hős milyen iskolákat végzett, ml a foglalkozása civilben, majd s kivetkező szavskksl búcsúzott el tőle:
— ősről jelentést fogok tenni őfelségének. Most csak pihenje ki magát.
A 44-ik gyalogezred parancsnoka, aki végi g jelen volt a kihallgatáson, erre megjegyezte:
— resség, a hadnagy ur már be van osztva sz egyik menetszázadba.
— Akkor iparkodjék óvni magát — válaszolta a főherceg.
A kihallgatás délelőtt történt s a Rei-chenberger Zeitung aznap délutáni száms már tüzetesen beszámolt az érdekes jelenetről s áradozó szavakkal méltatta Benézik hadnagy hősiességét.
— Uj főhadnagyok. A hivatalos lap legújabb száma jelenti, hogy őfelsége dr. [SchJefffer Imre ügyvédet, tartalékos hadnagyot föhadnagygyi nevezte ki. bShadnagyok lettek a 20-ik honvédgyalogezredben : Pelitzer József, jKsyser András, Cernea Jakab, Serdoz Martán Auerbach Béla és Ssoór Béla hadasgyek.
f- UJ kadnagyek. A Katonai Rendeleti Köziőay szerint őfelsége a nagykanizsai 20|lk hoovédgyslogezredben a következő tisztjelölte {kot nevezte ki hadiéaggokké.i Pintér Gyulát, Biczó Jánost, JeUinek Miklóst, Bódog Fereaöet, Domby Józsefet, Kiss Józsefit, Ország Józsefet, Horváth Gibort, Szabó lstiánt, Szabó Bélát és Tainandi Józselet.
]- A vfllssios-»nJ Amint több isben emiitettük, a város tanácsa ős a villamvilágítási részvénytársaság közt megállapodás létesült a maimét- szerződés revíziójára vonatkozólag. j A ¡szerződés-tervezetet tegnap Idéintán mutatta se U tanáips az ad hoc bizottságnak A villsmos ügyével 4 legközelebbi közgyűlés foglalkozik. A villám világítási részvénytársaság még ebben az évben megkezdi;a forgó-ársmrs vaüó áttérés munkálatait.
4- Jétékeayság. Heisler József né kis koronát kflldött s Zala kisdóhivstalához a vnk katonáik részére. raédefNWi helyére juttattfyk.
. — Lsvü aa olnas karctérrőL Dr. HegedA* György főldink, a nagykanizsai 28-lk hon véd gyalogezred főhadnagya Kovácti Qyula táblabiró úrhoz a következő színes, megkapó tudósítást küWte a harctérről:
Nagyságos uram I Rég akartam náf Imi, azonban bárom bét alatt sUg jutottam időbőr, hegy részletesebb közléseket tegyek. Lassankint vándorolunk az olaszok felé. Napról-napra képezzük magunkat az éles lövésben, s trenírozzuk izmainkat a hegymászásban, hogy sikadomadtán minél nagyobb erővel üthessünk la hűtlen szövetségesünkre Ellátásunk kitűnő, katonáim vsa-egészségesek t nótában és lélekben égnek a karévágytól, hogy a 20-as fegyvereket már egyszer bemutstkaasák a ta liánnak. Az Időjárás elég kellemes, — csak a bórás szeleket nehéz megszokni, ezek kissé hidegek s udvariatlanok, Itt minden jól megy, s oly bölcsen s oly erővel vaui intézve az elleatállás, hogy sz olssz sohasem tud egy lépéssel sem előbbre jutni. Gyalogsága eltörpül a miénk mellett. Természetesen a dolgok ilyen állása végtelen bizaleaamal tölt el bennünket s jövő iránt. Dolgom rengeteg van, ;— két százsd dol , gsit keli végeznem; dé igy vsn jól, kiszen jelen helyzetünkben sslnduyájunknadc minden atomjával munkálkodni kell hazánk sorsáért. Uj álloaassheiyünk egy kedves-veazó aüpesi faluban vsn; innen hsllgstjuk az ágyuk folytonos dörgését, s esténkint nézzük a nehéz gránátok feMl\'anását. Csillagtalan sötétségekben, smikor lealvás előtt sétálva egyedül megcsinálom a végzett napi munka alapján a mérleget lelkemben s el-el nézem ezt az égő tűzijátékot, —■- ugy goadolom, begy minden egyes robbanás, mindes egyes villanás már előre megvilágítása annak s boldogságos jövőnek, amelynek megszerzéseért most oly szívesen küzdünk. Tisztelettel és becsüléssel loÖezónti: Hegedűs főhadnagy• - Aki elvaséval jár lopni. Horváth Mihályné Petőfi-utesi lskósnő panaszolta tegnap a rendőrségen, hegy udvarából Ismeretlen tettes tizennégy jércét ellopott. A tolvaj ugyan-eSak vallásos lehetett, mért a toivsjUs színhelyén szént-olvasóval jelent meg. Az olvasót azonbaa sietsegében ott1 feledte. Most ennek nyomán keresik s valósziaü, hogy meg is találják.
Weisz Miksa
női divatáruháza Nagykanizsán«
\'Ajánlja elsőrangú, aj divat terén mérvadó újdonságait az; Őszi Idényre. ■ ■
Női koppengek, Női blóusok, NSil ruhaszövetek, Mengaiszongi kelengyék, Mosó áruk, Chiffonok és vásznak
aj legjobb kivitelben, mérsékelt szabott árakon.
Minták j vidékre küldetnek í
— Nincs fBUUlogas kukorica, k slispán tudvalevőleg a kormány, utuitásfra j rendeHe. hogy rekvirálás céljibél HéSO^ írjak össze a kukorica mennyiségét A\'-eudfi kapitányság most arra kéri sz slUpánl
az összeírást ^ engedje el, mert a risdfinS közvetlen ludtmása szerint Nagykaabma öeZ emmk fölösleges kukorica nioct, de a yiros éL
látására még aegyveo vsggoqra volns «ttV^.
— Hadifoglyok ntán nemtfixats kormány. Tegnap rendelet érkezeik «. fej. ügyminisztertől Zsl&vármegye alispáni hivatali, bor, amely s munkára kiadott hadifoglyok d> látása körül beállott fontos változásra! értesib\' az érdekelteket Afe érdekes resdélet gy síéi „Alispán ur közölje azonnal valamennyi koziáji elöljárósággal és ezek utján azokkal á unak*» adókkal, akiknél hadifoglyok bármiféle, tekáá akár közmunkák, *akár gazdasági, akár ipvi gyári sfb. munkálatoknál alkalmazva ! vaaisk hogy november 16-átó! kezdve a hadifoglyok után élelmezési térítést senki sem kap. Aki Qt föltétel mellett hadifoglyokat továbbilfiaybe-venni nem óhajt, szokat nyolc napl.Ífjla)oiuUtf határidővel a pozsonyi katonai parandsnoksif. nál fölmondhstja, Illetve november 16-ra rca-delkezésre bocsáthatja. — Felelősség oadiett gondoskodjék alispán ur, hogy sz érdekdtd énről legkésőbb november 9 !g értesítést kip. janak. Egyben közlöm, hogy a hadügynioln* ter s hsdifogiyek ruházati ügyében utasította sz összes hadifogolytábor parancsnokságok«!, hogy a hadifoglyok ruházata ügyében s mánk», adók réazéről támasztott igényeket szonoil elé. gitsék ki, ahol pedig ez nem volna lehetséges, •a szükségletet s hadügyminiszterrel táviratilag közöljék, mely s szükséges réházstl cikkek Ü-utalása Iránt Intézkedni fog, vagy a rubázitsak a munkaadók által vaüó beszerzésére a ptaj kiutalását fogja elréadelnL Ha azok nan oron vagy szerb egyenruhák, hanem polgári rubáni, azok fehér olaj festékkel jelölendők meg, kogy s hadifoglyok bármely ruhában is felismerhetik legyenek. Szíveskedjék alispán ur saját hatáskörében Is ellenőrizni, hogy s rendelet ebi szakasza ei összes érdekeltekkel haladék nÜ-kfil közöltessék."
— Központi Jóléti Iroda kimats-tdsn. Hadbavonultak cssládjsi segélyezésére: Kardos és Steiner 1915. évre 240 kor. Kar. páti falvak felépltéséss : Miltényi Gyula 100 kor., Miltényi Sándor 100 kor., Frsnz Lajos és Fis 600 kor., Elek Ernő 600 kor., Pori« Henrik 50 kor. Hadsegélviő részére: Ujsépi Elek firaő katonák téli slsóruháirs 300 kor. Rokksnt 48 ss kstoaák részére Ujnépi £kk Ernő 200 kor. Harctéri katonáknak szeretet adományra\': HefHchter Emma 4 kor. sdoná nyoztak. \\
— Elveszett hétfőn este fél 6 és 6 ón közt s Korosa és Központ között egy leibcbea Kéretik a becsületes megtsláió szt Bsrény ékszerészhez beadni, hol jutslombsn részesül
— A győztes (vagy sz crŐsebb) a címe-annak a remek társadalmi drámáoak, mely ma szerdán csak egynspos műsor kentében kerül szinre sz Uránia mozgókén pilo tában. A műsornak külön szenzációja öfeodft Auguszta főhercegnő ápolónői tevékenykedés^, mely egy remek (llmen vsn megörökítve.
— Elveszett f. hé 3-án Teleki-ut felé levő erdőben egy másfél éves disznó. — di megtalálja vagy nyomrs vezet s rend6rsé|séi jelentse be, hol illő jutalomban részesül.
— A Vasárnapi Újság november 7 iki száma pompás képeket közöl Belgrádról * egyéb elfoglalt szerb területekről, a montenegrói harctérről, is bolgárok által ^ elfoglak Pirókról, az oroszok és olaszok elleni * barcsiról stb Szépirodalmi olvasmányok : Szász Károly verse, t .sczkó Gézs és Kuprin regénye* Szőllősi Zsigmond tárcájs. Emlékezés KéraUi Mórról stb. Egyébb közlemények: htiotUk napjs s kerepes!-otl temetőben s a rendes bab rovatok: a háború napjai, Irodalom és műrészét. Sakkjáték, Halálozás stb. A ..Vasárnap« Újság" előfizetési ára negyedévre 5 knrooa, „Világkróaiká11-val együtt 7 korona. Mer<°\' délhető a »Vasárnapi Újság" kiadóhivatalába* (Bedapeat, IV., Bgyetem-atcs 4.). Uyy«oJj| megrendelhető n JK épes Néplsp", a legs** csóbb újság a magyar nép számár\', félévre 2 korona 40 Hllér.
A III. NEMZETI HADI-KÖLCSÖNRE
a magy. fciir. pénzügyminisztérium által közzéljstt eredeti feltételek mallett
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank nagykanizsai fiókja mint hivatalos aláírási hely.
jegyzéseket elfogad.
megkönnyítésére m bankfiók magas Kölcsönöket nyújt rendkívül előnyös feltételek mailét«. "SN
egy harc intejtöHéaéj
A kelfii király figmui
[ Btfuwhar 10.
pocok és a medve
Itta: KmImI F<
A ofrnöki pálya, nagyol <sé* fa ■ fii,,. Alkj* kegy majdan • kér
j-t ekWetl UttOlet azéaaára Idlb^n. — Bökazt besssa M UbMfMil
¿b&taiqUk » ■> »ilti■ikhtrlIilÉ és
¿go^elilo^ít kaH laaoiaá. Maiaj, „ a ri . gyakorlat kW ¡dealíkenj i kUtak-^ A, t!ei atbw mariban mist kSyetd,
isi.-: U Utk iHlMlj
Hi például valaki a k«Wyekaa ^ aít csioií ekakaaa Bit« PA méraék ¿jJtkk k » kaiét cw#ilil áwMftii, ka „p-ja kaaratt M« vsjódnékj. Mart. Imit cai-tÜ? Négykésléb «aá«k»l a padMa; pwog ét ..fü. Mijd ooUff Wogrik ép a tejttgoráh«* U $edl9»: Váltoiatpaaág cp.ljifeól Hiftt a luepé dá bojik. Ml baj* siregé»ycelc ?
ScoubI. A kulcslyuk Ogyatis nem nyit aÜa HvUtoi. Nem Utal, hagy a mérőik ar rAjimképpea játszik, a (Utal müs*kki tsní-l aM *rr«l, aki még csak harmadfél éves. A & la irérakestatésa céljából klÉrtlil» a ka-ip szerepében jeleskedni; kirbaq uoabut a njló tfy szék segítségével 1 isagaqa tetejére ■M éa ott tótágast próbál állani A mér-{ik nr, tisztában lévén a stabilitás és lakatét törvényeivel, joggal tart tttM, hagy L (bicska ijljrpooJjt kedvezőtlenül tomédhatlk el. \' arai ¡«jel való lezuhfcnást ekoakat. EOrt Úrik két* légbresettaa a zongorához. A Üaesjca förge, ant a gyík cs mir a kanapB alatt ttten, akol cfy bájtat talált, és le akarja ayefaL Ennélfogva i mérnök ur bemászik a kanapé alá éa arra bp>cltál]a a Ideáikét, hegy legyaedea taléa inkább cukrot az élas fé*tártfo beiett. Hét fycsuik Is tSrténaek a mérnöki páljján, ha as ember megházasodik éa egyszerotak azt Vesd énre, bogy apró vendég érhetett, aki ttatéat ottkontaun érzi asagél, »ikonban! elárulva, Mfy esze ágiban siaes ffliartdal a sátorfáját. (Hu hiszen: próbálná csak ) De nem sokáig svad alázatos- vpndég sorba», mertf mihamar rkalyast «sUtlára afa-lkadett és azétá 4 parancsol as egész bárnak, Ezek után, nemde, negértik. hagy vaa egy faiaffht ssaUokl hátába, mely diplomás egyénekek sslajtc drótaa ráncigálva ugráltat, mint kolaii paJriksisncsit.
A kicsikét is Pélafk klvják.l de aam afy, bogy Ifjabb Bata Pál, baaam ilgyj hegy pacok Pál Becézi szarát a« b<! haJta est a itvel, még abban as Idibra, —"\'Ir kisáré-laj tejjel élt.
Te kis pocok I — Ma adta jnekl a ma -oáj< egyizaa éa rajta maradi.
Eleinte keveaet ara tátott giiaigat bajla. aaibóL Kezdetben cask aladt és iL|MM. A i\'pliikozáanak eat aa sgéssaa Ijloatl mivelctét «ly szigorú pofác lkával régii(rta, hogy aa laaaa-liiik mind azt mondogatták, bogy püapok len beiéie. Vagy legalább lé tadén -
Ahogyan asoabaa Pocok aévakedal kertet és nfilt ám as essesalldta, biasen egyéb Mga sincs — és kivált, i)a*ar a pbkéto «tán a húslevesre is rétért, a|édlt8 hirtelenséggel jkivirágoztak benne a caljjtalenságokra viré lijijimok. Ek az. holgyela és arai«, amiről azt Bolás mondani, hegy : kibújt a ssBg a zsákbél. XI bbjony.
MoadJni, vízzel, nem sSeratetti Csak pa-\'adicsom\'nMssaL A levest ¿yül^tfe és eaépp >«ayerévd Idádéi" megverte.
Mikori pedig mér bdóljőtte kis életének ■kndih esztendejét, és mér gagyejrai kezdett, »k szét aHaaaW t örökösen a sarkttan kellett ■«•L jNealgyajt-a gyufát ? Nem tóöklk-e be ° ápjja irodájába és aa« öál-e la pkes Haté-« fáradságosju> djléaritett tervijajzokat ? | Szüld, hoff leszoktassak a lkaiét) M és ^ktékaay ssér^esáaekrél, játékszer eket vásá-
roltak Seki ayaksaiflra. Káqaakéayvat OaaOa-rakét kaakékat. Paprlk.j,fejit. Magiéi rehsoé lekoaMttvot t» Igen, egy\' aaMt A medve Mrbfll készBlt, is mtft thherásiha vek, aéat Pasak
Araikor basjsvitték aaU a VMhat, |jól awgeéde, maghLegátta éa tgy saék : | ; •*- B«jowdme.
Csak ötébe *Mt ki, hegy a | fiatal iio-azaki tanácsos aá ihhsa {k maciegyUséban U. Ilahilgst lett .isrmedviii* és .|i»smiái4h* kjSzt, |WftLa«sifc és Igadak kést, aasinSket nemrég sgV fsIswiglslhM tátott. As iMd isdvét lö huta :
— HafBapMs
Panajzkodstt is, hegy arfrt , aam htii-medvét ka bolt ?[ A mSma oocgmsgywrjzt«, htjgy áhaSMama hssL, 4 haamadva gonosz és sert oaak morogsl tud, de
____ii".!Jíí..• \'I .
\' - tójmeiime beatéi ?
IMég njrjs. Még kicsi. Ha magnál, beszélni iog.j
Pocok «alatt nagy bactQletbín tartetU a Iflftiiif ll. Ustá, hegy mikor aaélai »Wg? Néha, ugyj rémlett neki, mintha píjkosan ka íjrorogna k kipftfombból valé> Szemével éa dialha a Saéja lerfaagaa mssstyra kuzédaék. (Váléban, a Mtawdva kezd valakivé laoai.) fta Pacok csakhamar mafkadvalta és beésS barétaégan kitélt vala. Aaaylra a«aratta, hegy példád, ha paliesiata veit ebédre, tépatt be-lele agy ÍUatot és\' belé akarta téSaaá a séá-
j\'íba:J |j
1 j- Wemmle la esdkl — maadatU. mély mamOaádhad * *
Haapm a tébbl játék, aa agy and vét kt véva. csak lde% éráig Utüti la Pacok Pál ¿rdekWdétót A kia ember hamar elrontott), a bkoantivot és lagy-kattfca nagaala a kacká-kat. Ha Mart tehetett rá, «dvaeabkea* babrált as spjai JkabeMÉvaL A ayelét a szájába vette, Szapogaltk, és I agy |iilo>iil|, hogy ha eaekaakj s aagé aabsrdkaah, akik folyton ssér-ISlödaek, akik Mladaa léfeaa kaaslkk, egy caépp eszük ék akkor a lakvárt aem keayérra kenaökJ Hanem a bet cioata/aléia. mert arrél kőnnjfeblJ leaxipni. Da a két nagy ember, — BMtaktfl| tudjfk Idnyltasil as ajtókat éa aaaa — a ~—r és as spafa, ml kall agy kkdS fluéská-as efféle, salat! katyáaak és JgyeriicUck a Ikilinca, vagy — aaagyaa a reáliskolai Mlákok mondják mint prápéaak a loga^áJs. Nem tutiját kitalálni.! bogy efféle kis fiúnak kenj psprthajaUfrli aam is ké-paakCaiv. haaaas klUaiála asM tinták, (tonl és faktli}}, asdgek, gombok és ftítétlsnél egy tfaglkqsé, továbbá gyufa éa ssebkés Annyira aaaa kéabllaeak a vágyak hMaerétéhaa, begy épp dlkskialéa tasaoak. Ha IsaÉi mik, hogy Pocok kipagtrát valasait a\' szájában, anyuka ragt&n bdaayal as aj jávai és kivesd onnét apóka aassli éambját, akárcsak a hévésa vala. aaaiy aMS enfbél aa aatM forintot . . . !
Iqr jIffitfllmények Uet Pocok végleg dke-sirsdsd íveinaj és Hrkatotlaa, véaaét Havi vá-Hk, ha bafls aéébaa mag Ma árkaik játaaé-téraa, s MrMI varrt madva. W^^iiid, bogy Itt is kktarttít a nagy embarak aslnha aéffa, és^Feijnd káadk, bogy as ily. Mr-
mM
félnek S Ml
ári SÍ
aak. Máriás
Idea tárgy, hjagy Itévwtts. K* a jnedve ftéds ént« sdvia, ekas lL{ boka ezt a aagyou e»ak hasadják tála a kiadagik tósbUlk Blsdayi» a mama sem UdU, hoéy Igazai H&leale«! —* kor aat iliipiWL begy a „bGji tanul haasMaU A jb8taj»dva téaylág magérvea-daotatta nasali Peéek edM..hetr ájegUaa|t ha szilül. Nagyon aslpsa ItudaU
Da esahj miit! rasfobg. kdttiar [ mta-denki aat Uítk a IslaMt nagyi takarék korlá-Mtaégéval, hbgy Pocok laalidk, Ueg aMdva Is alsslk| Pcd g aLa .lúdUk, kaakm htafUrtak aa ágybél éa >|si|ihlrél Hsashlra étg kslajado kat éltek át,(. .[
Peeok, ialutka tsIbeMtt kéaél vadnirált, bevonulj a k<l Jiháki, ssagi val Uvén <f «nedvét Pasak Itt Él dall ádyacskl á dk éa tette a kacaét. ék Imijdkezot .; Usak 1 szét:
— lataaka, Sayuba, aput a, Paaek avamaM ól elgatyogolt Sté, da amlj a jé Isten
annál villgésebbJa megért, a art álig bitit Pocok és a medve a kék salvam paplak dé, máris kjüdl at «angyalt As OraLyd j résae-tolyog Pocakra Is mMM|i a iiedve Miéi. A awidre ekkjar Meref. éslt Is (dtipáaJkodik
— Is mosd kivéÜcssik a ■LlateáJ.
(Folytatják.\'
Barta es Funst
elsőrangú nöi-divátáruháza Nagrykanlz^a, Főút
az Elsői Magyaij Bizt. íTárv palotji Telefon 323 WSPW Tejlefoji 323.
— W | -=\\-
\\w
Női- és leányka kjabátok, Szőrme^arr|íturáW Blúzok és pongyolák
RuhakdiméK
Bársonydk, fpanellok Pargctok» Selymek Vas znjak és Siffonok
SÉrl
ElMIÜInk M Iiwizlltól. tflunMtii unni
Vidékre .mintákat kOldlnk.
íijilciilk
14-15 íflpíut
kfleayekk kési ■sitm mmmi Wvr int. A loglalketés CM* f«aK«nN délután 3 áriig lark Qm « hédéMM".
Tiszta taddog la)-kutya eladó.
Ciaa a kiadóhivatalban,
Esy jéguereni
hűtővel bérbe kerestetik. Clm a kitdöhlvAtklb^Et.
100 darab Nagykanizsai Néptakarékpénstári résztfény
kisebb tétalakban ja elfogadható áron eladó.
Clm a kiadóhivatalbán ^ 12763
Két darab öt évea
járnas ókor-bivaly eladó
Bővebbet : Berkényes István vendéglősnél Újudvar. 12775
ÍUR
ANIA
■ OZGON TÍ-UTC1K4
msogéklp
No vasa bar hó 10 én, tserdáa
A gyöztesij
| vagy az erőeebb í
| Társadaíimi színmű 3 felvonásban J
\' Éi i remek kinérő j ■"\'"•\' műsor, i : •" *
Csütörtökön és péhisken vllágasea- | záczió kerül bemutatóra: a
! Ilill 12 ICIIil lllll
3 felvonásos trükkdráata.
1
mL__I
f Lagközalebb Asts Nlslaeo eU | kreácsiójs at idényben
• I
urak, bdlgyek éa pánttá részére
hadicipók
ás katonai bfirfelszdrelések, Gyolay tálka, orvosi táska, gaoMarbaL 5vs«j,
uíkiliiy. lílziít
t A ¡(égjobb minőséfb«5 kaphaté
IMIjjhijlll \' éa FU
MsaaJ r*g) «BmmH
ré^reiut<il$»» Wvsiv dÉkárÁ N*f > k«nl««Ao
^nyitottam, Uün á ő.
Uaüi Mtt«éi Mb a»*Mj* ]■ \' MMtaÉ. m * « íj. I lU 4- aM« Iwét M
«U ■»■>« MMMI M
továbbá hetilap képes folyóiratol dénsatéaakat kAtw* Is hirdetőieket felv»*»
AKI valaHit öittdjh, Mfty venni jskarJ Aki lakást Köres] yaéjtj Kiadó U|kAs«1 van. AKi éielmtoert ilNüTjrennii, vagüj eladni 1 , Aki alkalmazottá: kprjűs, ! L R Aki állóst keres I
Aki gazdasági akfa venhí, vfjmi eladftl,
Áki bútorozott! &! c ^toUf k^ros v\'jsjjy bútorozott
szobái akar ti^ráeadnl ij; Aki esetedet» j scikkcsnőt, házmestert keres,
az leghclyciewcn | qajcicftbziic ha kis hirdetést! közöltet a Zalában.
»»»«-»Ml
MÉR MIM >»»- MMf
kiadóhivatala Nagyit;*)^
M*(
íj Wi»«k«» IviiiBiMrii tai klwUHUl arak«« .
4 *»»«*«►»■ - ••*•>*
•p» w.«éhWi> luuvt^wji
£fda Mddkést lucnöicvcs keiO r,icr<oscUh ftUoiwk rbndet tjuétttkf«,
\' TWelMtsh ,
EiiptLYi JENŐ
fépluju «InlnlMlMSM
mmmnhni ptimy, rtif m MNi*«« H»likui
Vl«Mkr*J elflíiieWsl e»i,j(t<*j pöslfi Köllníg núlfcfll, ■ „/,»!»" Up|«ln (ul«i 19122)
kis H jrdéjéá pjos t ^u ta| ván yori kOtdandSba
i Kis Ipiikteijaialban, Stodr-Ét l atfamfé mJ
hlrdatéfttfk mindig alSrs Nitltndflk as
Vidékről á
kflffcarizsás i
ass A kW
($))$) te^® <iÜ) (5)^3) OÁ®)
Fischel Fülöp Fia
Nagykanizsa, Kazlnczy-utcs 3. sz.
Lesrnagryobb választékú
Minden
kereskedőnek m érdeke, DÓ
v j
hogy Qzlero nyomtatványai ízléses kiállításban, ja modern tipográfiai eszközök Igénybevételével készüljenek, mert csak Így lehetséges, hogy a vásárló közönség figyelme üzletére Irányuljon. Ehhez pedig csak az kell, hogy nyomtatványait a
ZALA NYOMDA
is Im 3 készítse ol. S
Nyomdai irodai! Nagykanizsa, Suyár-ut l
A Zala-nyomjljii a jéignjpclernebbűl berendezett nyomda, Könyykptéa^zet, vonatozó intését és üzleti konyvgyár.
Mindenféle Irodai felszere
lés, Iskolaszereik, sokszoro I sltó készülékek^ Irógépkel lékek, s dlsjtlevéipaplrok, Üzleti könyvek, zsebkönyvek, dlszművk, ImaKöny-vek, zeneművek stb., stb
Könyvkereskedés
Nyomtatványraktár:: Könyvkötésit!
Isié««* fciéMltásw ayééMatvaaysé é* ké*
33S l*|MciMk árftM |f*fMR MmMmIi
zteria. r»i<i nidí necsn ujöí mii fftem rmtb.
Pf*m»un * r»\'« >M«»asa rya<nT - ős w
^éfMru-
ms.
tl
j^feß El OMÉMTU ■álVKANiZSA
\'ifOMfT 4 «UM I ^¿KKWDÖMIVATAL: ,* M iryi>ii M»i;
ttUfÓN-UÍMUK>K:
Z A L
\\ szerb harctér
A AWwtf hivatalos yeléntés. —
grfl mv. 10. Az üldözés mindé $ tekasan előrehalad,! A krasmei ^zsákmány, amint immár meg m #-0. százhároiji csaiaiem általában w-p ápol, naiy tömagb lőszertől és mm áll. Boiadjeft Irtornot M-0 liárooMzirtiin«szÉzkatni szert «fejoíyrol. száz Hisben is MM Usto-m zsákmányolt ágyoidl tesz jelentést.
— Magyar jakom. —
Budspest, áovember 10. (ITIK likőrnek hadiaer egének oiítrák* Mirtr oiipitil hraajlcától ««1. miitn dfoflalták aa wlm asg-sállott Ohottata ■■|MÍito> « aa EldovIaMa, a Jalta Plaaiaa UU nyúlványAn egy tőbb tfy aát mögött (akf< lővéasárokbél Mié ha dálláat rahunul valtak ba.
Kraljarótéi délnyugatra né_ Nt oaapatak II Ihar arfaAét prtjéa ayapaaltnb alt. Knua-Iktél twamitr« thrtHnt ikiaaéroTéc körill tefBlatet.
A bolgárok «a elleneéget «saél éa Alaxisutcnél a «UU Mo rara bal partjára vetik fiúsa HOftr altábornagy.
— Bolgár hivatalos jelaatés. —
Stófia, nov. 10. A aopamtar 5 tSl Hf a* tUentéggei vívott tlktttredttt harcok után végltg elfoglaltuk « Morava jobbpartját, valamint Alaksinác, Rátarti, A/íi, Lukovác is Vlasotince vénsokai á mtgkssdtük a folyón való UkMst. At tlUnsigst Oldották nyugati irány Un.
Nis környékén a követkézé tták-mányi számlálták össsi: 102 ágya, 10.000 fogoly, 10 mosdang. agg lég ti"iá, 2 ratüoállomds is más hadi\' \'Mag. Letkovácnál 24 mazdOagt, 54 utméiyszáüitó vasúti kocsit, 234 ieher-ketit különféle hadianyaggal is éiebni-utrrd, 82 olajotkocsit is 10 lötttrko-tut zsákmányoltunk.
Stövtiségtstink a nyugati kiontva éUpartját érték tl is szakadatlanul Üdítik as tüentégei dili Irányban Kttsrode vidékén 5000 foglyot ejtettük. Essnkhrül a város kárhásailban 1500 -betöltet találtak, s nagytzámu mos-tok foasutl kocsit, tekeruáUHé-nagymtnnyitégü iUmisasrt és ^—trt zsákmány oltok.
A többi hmdtrintérrSl nincs falon-valé.
A francia harctér
Berlin, mar. 10 A nagy íőbadiszál-^ jelenti; A nyugati Imlaialbta jelea-""fck esemény neta történt
mém tat.
EEI
*aa I a- 1
jdenti: A sserbak
A balkáni estménnek
ellensége* megvilágításban.
r. Jw/Á Havas ügynökség larbisi fronton a >i sajővetaégesekbaly tete nágVSn kielégít«. A Hrlf vioiok !vflasi ntna a franciák elérték Drarkót. és IfilvtUk •jilan ibtfeizebt jhevés bolglárjtó-nUdáijt Usskáverték. A frían-ciák maUazáljlták Kamié d ől t (Vei a sí öli délkeletre 28 ktla-■ éterrel — ÍGevgeiltei ea iak-ay ugat rá la flrBBéiék folytatják
aléajré a éláspkst
CWfll II. A Havae-tgyaök-aég jelenti) A hércegoviaai fronton és a Drinánál a magyar* osztrák csapatok faiytatiék o f f eniiVéjukat A aonteeeg-irpiak nB ellenség támad était v itsxsverték.
R2 srosi yarctér UMéiyei.
■f; Négut jelentés. —
10. A aagy főkadlazál tábor nagy
badcaaporljai Rigától nyugatra aieí-állítottak as oroszok Ka»anra e.leni előretörését Jakobatadtol nyugatra a támadnám1 Induló jeleatéfcenyebb ellenaéges erőket vissiavertflk Egy ttuM ét aráffUiaahót fényi legény-aég«l «UOÉmtk. I>flnabur|( előtt U oroszok tagnap tQ^érségOK élénkebb tevékaajUféM száritkoztak. Lipót b«|or herceg tábornagy kadcso-partja : Ujabb mmmémj aant történt. Llntlngen tábornok hadcsoportjai Al oroazok egy áttőrtai kísérletit RudkáaU élr- cttAi éazakra (Ctfcr lorysktól nyugatra) Metporosxor sxégl kflffbasszenl és oaxtrAk-iaagyar ezredek megállították. Ellcntáiaadá sunk áJl ellenséget visszavetette
éllimaü
4-i A kttgyar jelentés. — Bdtapaat, aov. 10 Keletcall-olábad w lstrlpe-aant 1 hareve-nalunk ellen lntésett táaaáá. aok balsikere Ata újra aaaad uralkedlk, OartariJasktAl nyu-litrt ii eroasok agy attflréei ílaérletét néaet «a oastrik* ■agyar ssapatok hevee harook kfisétt blnaltettSk atag.
Hófer, altábornagy.
Megnyert játszma.
Saaloattí, aov. II A Comeretse-rínt as »tant-blokk áttörésével a kés ponb-hatalmak előtt aabaádá vélt as ut Koqsts«tinápolyba A kéapoati katal-aaak a Balkán oe Megnyert ék a jÉltaill A Vaeáapua való általadét aiaő veié-láyoi jyfailai a barfin-kagdodi pragraat ■H tlliitiaiw
Ellenséges Iji^Jók katasztrófája.
Ckiaaso, novtóafearf 11. jVatásmap ÉUalia Sxardlnla éa Algtr bö aHI aa Aaaa tat »laeat gAaSat, asuly «43 Btsuaaal éa á«00 bob eaéter árvrakoaaéaaiyai Newyon-k
falé Igjiakwal. sa»* mliék
búvár ka jo m* torpedóata 77
«■Wr. IMMTM fcüliliBl \'l
B rrtábaa pwMi JÍHWIK, a, HMb-
lUfcilj aAaat tjh. {
London, nov. 7. Aa Jaai|altia jelenti hívataloaat: I Lmife aagal laepadé* romboló a Földkéé tnrgar keleti résae-ben lééoayra jutsn A hajé a^r eaak roncs volt, mikor a lajényaégel attgaae tették
J «MM|gJ«V.j 11.1 lattaaél Tléaaáéé Jnl^ntllt N4Írég híj|t adtunk,j hogy Ilobalva-Bargadt 1 gflséa Dover kOselébe akaBka Btkééétj« és ikaajlyaak. A kapitány éa lagéfrraég Bsrganba »ir-kssejtt fa albaéséllék, bjogy ugyanakkor nU angol UaJé, kp,«-tfik két BrJBtjó otkötf tt BkaAka •a aftigadt\' éM a Oovalr.OalalilBl utón. As elad hajó, aaáljr le. ▼agflba rOpQlt, egy glaagovl gösfls fialt lambériával aag-rákvs. Egy raaj 6 lBngjbaborult, ■lelőtt alaí) Lyedt Aifutsn agy őrjárft tutoit aknárl a dgva. bakra rabbaáft altAt.i Bsaa tl.
int ab«t. »rj veaste 4l9 »áa
.te Alaáót. lk Arjéré lyröl esek ik aag!.;\' —
senhst aaba Naaaakira
röpült levegőbe, áas két aabart aantbett Isaakivtl aég agy jtaléasbajé éa ag? ijtahefssállitp gösös ttt kötött akaéba. Bogy a legény-aAggal ai történt, k aenekÖltek naji tudűék.
Btrtín, nae. II. A Will ágyaBbaég tabaa/ééma t Mdaiwé ta>gi»>lelt<l><> M-aksrMa tlhtllll B*inaiéi élegy qeaaa shaal iMsI itaiag vtalikajilit.
hraaala Itsptdlt
Burián báró Berlinben.
Bcrfin, nda. 1l\\ BeJtím István béré tegnap délelőtt érkclstt ijfe s hotttatan értekezett Btthman^ Hollmsg nimmt birodalmi kanctUárroL /jt tanácskozási IpK^ folytatfák. LA mai napot esMia tárgyalásokkal tölti el á kft államférfi. Ezúttal it, mMi Borion eléai látogatásánál,] a Lméóskaaés tárgyit fblgé Ogyck 4*HM«
Az an^ol király.
London. InovsUbar 111- György ki-rály —jl ismeretes bkkaaL éta tag» nsp elnökölt elösaör a Énroaatanácaon
Ai olasz harctér.
Bádogosé, ooo. J0.\\ As elaat tüzérség tagnap ábalébew ujr« MUkcbb tavéWjraág** Nbtt ki Aa alsa tágnak a Pódgora hadaiét áéC rbrno, a Magara, a plaaal taakata és a Col dl Laaa elleni Mfcadáaait tbaia-
Nabvaalaára ledobott repülőbombák több polgéti állású . egyeot, kőztük agy atsznnyt és három gyermeket öltek meg,
Hgtor, altábornagy
Fegyverszünet
Hotttu»dia közvetítésével.
Ántterdam, aov. 10. A kamarai képviselők egy caopoitja a hollandiai konBáajrboa azzal a fonaálit. kérelemmel fordult, ajánlja hl a hadviselő államoknak aa általános fagy vérszünetet, mint a miegkötendfi béke előfutárját. \'
Oroszországi hirek.
Pétanér, novemberi 11. A cár a trónörökössel Catküjt laldb ál a had saiatérre utsxott
Pétervér, eosemkai 11. A Raakeje Sbté Jakail: As orosi Wiadveaér he-lyetteae ebeadalta Minssk -es Volhyniá-aak károm aap alatti kilntéaét A gyárak keszleteik slssállitásara károm kmal kaptak.
AUlffá, aavamber 11. A Rjee jelenti Stokbolmbé\' egy aagy láda gyufa érkasett Pétarvárra. Véletlenül rájöttek, hogy a ládának kettős falas vannak a a falak közti Őrben körülbelül száz moszkvai és pétervári politikushoz címzett háború ellenes fölhívás volt A fölhívás as aaoenali békakötést sQrgnti.
Pétervér. aovamber 11. Rueklov köziekedén mínisztart állásátél fölmentették.
As angol felsSh&z békevágya
AsaMta, neo. 10. Aa aggot Msibia, Qlésében bed MOaar bestédéi i, aki akwttleil sptímfsrtlkiis Idillit itta véétka, lord Cmeee vllastoh a keraéey aevtbea éa bbonyos re-tara akit ígért
As Artf ierd Coertaa) Isten éa at érék-késeiéi ég sMkt iBva bsjsieeteHe at smipal eiilaiaii bakisét m ssttrr, ka a tilirisni végei aam tateek. AbhsA |iviilsii. begy e BÉkdÉvf^vMassflA Nakfti ABwnínii IfeAwsilMb* séval ketdfiék SH( — válasz agkfl — aét.
Lloyd Georg fia*
London, nav. 11. A szerint at ibékáakta Hl HÉ ast 4 bér dést, kafjr Uap4 Gaaég 2$ étaa ftát wilyen érdamek alapján alapján fák ki aéaaraáaaaá, baiatt agy I aatMtt lépett eaak a hadseregbe és meg a harctéren asm *ek
i jJ
flaoykanizsán.
— RUnbotUk ¡miatta a ZaMt 4
A Zab UcoáM ttdbit
lőttel «¿»4 aart » kbgja TliMMbU aat a jilntllM m—lr agy 1W|I| iógkaiá
«óAal atjárti MkMi ha ■ .....Ij X * lófcyat
MW« Ml tartthóaaitaóg nwü\'l. rövid\' HiWI>m \'ijWML A ik|fc| [la t«a árkaówlaM valaa haaadak a hadi ta<U WiotMt ngidlfci aóSM. OfanlliMl ama b natataóak aór • ¡gyakori iftililn> a«i hátával. ka vidókl MMbattbkaak mm tart», aáak okik adai, hogy miért awfcik ii • abalkro pocira .óatt l^pMóltjik. A kUlyi Igy bailjuk aaak | kálival tartanak, Mgy mű lapot aáa «bak alát a Zalát. NÍm aagy atgttatakatta « ráak, da ifrk« ifrkar Uni la. Ifgyiafa. kt aa Igyiilg mi* falót la abaaaa, akkay afcgka itdilváayozl* nk« s Zala ilikiliH étit aZvppalb lóg hajó aaófi.l átjárói aóió laWaJkÁt a raggal MaórkJrf lániwiwH 6< Magyar Hírlap mniai ntüá-kaa fa aagUlálta rJÜű. A ZaUaak ai alkob-aóara akai nil|«MII klHialijM a* iJkh aikohiá* miiililai dacára b MLkJaSfilU:]
Zeppflin irkcsttt Siófiába
S*6ftá, ¡00». 10. T^i t illlt afr palb Wgb^jó irkatett ide, nmnly Té vártól Siójlálf aa irtat károa óra tatta aag- A ZtppiHa Uraaoor m* róka • váraat, majd a királyi palota aályta aaykajolt, vígfil a várótea |kl«j agy óra faoicut aul mailt a* király a ainbrtJnk aMtt.
A NA6YKANÍZSAI BANKEOYESOlJET
j"-M \'[• KÉSZVÉNYTARSASÁQ/ S . V ■ mint MvMalos aiélrA«! Nly.
adómentes III. 6°/«f-os magyar 3= nemzeti hadlkölcjsönre =
t«k«t »Ifogad lé<ér|IMMM
előleget nyújt.
•r«MI t»ltéi«i«h meliatt jagyzéi wmm és « JagyzéMk méghönny
olcsó kamat mellett magas
P*1
iiaru mi i

SSL
MUV Mr.
UM «akt
•táj» aMtt ikiM aJ
Alighogy a Zala «IkibMiit Mqtttálr, aubkaaltt a fSvfcjod am lapok, J pJrti Hírlap, Paati NapióJ Badapaail Wriap, A VI-lág, Aa Ujaág, a Badapaai ttb. • vafaaMy-ayibaa baaaa találtak aa élkiill h%t, aóg padlf (okkal róailal«ahhia. alatiW-gyaa mt aMbtok laa ptldáal a Pfttl Hklap kialaaáayt: | L
SM/ía, aivaaka •
Egy Ztppalla, taaly a aicklaal aiili karcagfal Teaaavárott UbaóBl, Stifllkta kikMtt. A király kkórttóul Jaba vak t Zrppaüa lialllilill A Zappaka aagj*-laaéaa atT llltialat haltait a várukat.
Síéfiu, aov. 9.
A Ufaap IdlbkMitt Zappala a taaea vár MóMal atat kiraaa dia alatt tatta L^. A léghajó laaaólkU aUtt I karika a váraat, i a király palatáia ■álytn ■¿[hajalt ói ataUa vtl Urililll agy óra kuiail p»>arUt< ■ott a király áa a, ablatarak aldtt.
Stó/lm, aavaahar 0.
A ró Hal abc Tipp lla Mligitái. imi||[ hóroa óra haa«ólg tartatt, aagy dóat kaltatl a liknrfg kóróhea. A íót a király, a khdlyaó, a haraagaflk, palgóri óa kataaal k.táiágik bfal ttaac várta a b^lfÉ aiaMyóa. A pala hórhájáhaa árkaal ■ackűba»il aagat r^dbóad király MhM;iaaa ■•lla. Aa ■ralh^ál aaatóa ng>«klit»U> laj lófkijót. A jaba vak haigót tbatakat Ü. • aarMaa ll|k»idélt a lághaló baraa-ánblnl, Haljiak alja óa bbairaióaa |a| bgaagjakh nióMkaall kabatta.
la«, aat Írják aa Imi Mvárori. «1». ■bt a hóaai la pák b. Eaaa bpokból rtáá Óa ^tepóldóay j^attat a kaabi.i kladailg faji, haa, aaólHI, hagy aa In »míg m éé tllj-■akat khróata vaiaa. Mét hal kát óppaa < Za láaak a kbórbtl ayal »«apót játaaaai ? Bt-•aay a kllllllg b uahatj. alrol . da«Mt. m—h aakBak jabaMb aayagi Urakat aMa. A Z.ppaHa Ur abtt - alöra wadkatjak -agyaiba h^aak aaála aa. hg — fcfcfki Da alóg I 1» Ml aa.aak «UatóaKadlL1 alkakaáa Mayóaal jór.
Oi liiiklki i awlgól hagy béakaa óa óáik ártók a* vóbbaa báytóa ápp«a «art jabaéa»
—^—-Tr Í T
Hk alaaadbkaak. kagv a UóaM királyi tiyéa-•óf a Z«la «tyé MMtaaihaii illáink aéahaóa. «»yókaa a al (avaakra döntólt A ZMa I) !!■!>■ 6 Ibi «óból agyaab — »mlM aj klalnl« alltt ab iJpibi \'—•a aayyha-akal királyi >gy áaa l^bfllóa|ba a ita»|ltl " dfetkaab. Ea ja hHfk »N^rkaabaa t*-4««tl »»■■<■\' cáMal Maat vaUa Mg, da aa Na ja lkai art al, ki » aaórt Itt 11 kjteSQtk K*ial-n<Wa: .
.Kataaal nélif lk! jalaaük, kagy a k kmillil| aj hdhala falyawóa aógy ■i hn|IH»gniil óÉtott ISI, iad>ik-1 aak Mat aa íjuianddkitiadt alhatáraaia.
Saóval a aógy \'>lK*il a kókóhaa | b Haaurad. Ad ajaaaaa íőlílJUotl ««. ióa 1 Ur. 3 Ik cdoaa kagjMtaravad araata haá-tar^a Nagykaabaáa Uaa MIólHtaa. A Uá-jliijiéMMá éóMwalLóg wa béf-1 lak, Mrt aa «M#a kattab kMI aóg agy tcl}ea Ilié—ad* kap Nagykaahaa. lyao [ vilóadaó, hogy a kói laktanya kórdáat . !
Waii óagjtt ii ignláiil ErrtH Ma-haa a ibaaiilaUf ialyaik ba tbpiláaak."
A póaai királyi flgjlwilg l^aap 8332/1913 uáaa raadalatóaal arról biaaaialta a Z.ia a>r-kiwtdiógll, hagy a tovdóói tljiráti kttúntHÉt. így takdt aa ibiklb katdlytalaaad ▼ált. A póoal királyi iyyóaaaóg aigybdirt iiaiUilgl a Zab aawkalMaágéaak lóUagáaót A UliM I irta haa alkkrk kgiióaa
«•had.
V

Maaag a Babtaa aapliáldaróakar. [nyaü lUalpárálbaa g"ti t a Ürdlitiaaó uiaO virágroadól Tinkbi vadlik a vakbó ithér k!d, adyil dl arpaynginűb vart a mé-laa vbra ót a vágdhaa a aldk pártaa ott laaik várpfraaaa a aap, a uBrkók dg harak »0.0. kapaia- A lóvoiból kllbb rytaaaa ilgyddó haa dalak hiMiüiaaih. Aaabl HIliik Májkfc aaallyaa UUk ■Hiabah ró aa Idakákió Ugaadóa kagyafc. a ragóayaa calp-csap kdrvaaab kb aaór ka raaak, Clakba, JáUkr, Staaipó, a vágyódó hal da-Uk hall.tUr.. A aiólyak III aay ók la aaai a<| kilát a tólataa, a tío Sid óa a atUótóbar hbagii« aaiphadja blívól a aaóly víziket,. a|g a kaüáwóa a ttkrka ctifik óa hafylók köiűl k ailyakbfil a hahaó laltilara jft Taraloaaa aaaag a tó káta -ár a III aaapfcadják . k«W
linaárok, vb iaaak a pariikat, apró villáa lÓtak alfjl H*\' b a lakatta tóid tikokra. Olykor dliraaw tfcó%dk t>|uhi«ik óa tm i ^HUaaaaak a kSilaóa lyéHaaaa hat dalah, \' l.iktrr vkóáaakk IkklUói tak.iaa vtg(U.
Ható klailag a kiméi vikarh.a.kadaiaa Mattig«, ab* IgyaM. Aaüot b«, kdtabkk IjaWáa a bhaáa tadU awól|Lh ttaaak fal «4-gótta uibil valődtak ab aa aaarajja utí-
araaógak «al óaiik bab . fabkkal m «óba, kiláwalláh |óraak « .Jkakoa. \\ iliwaitliaih, miugiik. mfcjyeket Itt aaaóaa j kalaak, a h.jkálW mm vbakaa, a Katyi |
MT báni
Arai laraa kaaaaak
btofejk. neiycktl
dódilgaNi hlld
Sak«pr Mb ikkta haaalk nlaai Taafhawaaky-
bvagdlgk«.
nadatifk, teiaplonl ó|la4aaaó, | WaM falók S«a a jcttogyl aa« a ZtlikdR aatt lt>d épáa
>b ktaa^afáj, al\'\'>a|*vt Vitllonl... harak óllaak. dnlgtaatk a a«gy
r*>
Kd baü k btWfcóay, iord Maatoi Sómbk* aa
fóNn^f-
Birkák W hidiámatj.] A látyolóa «^^éí,, 4aa itmkogia köjSMlk a partról ijiinii ¿ódö M« k itláaakkti a haji, adg a Jrflyot tjbiB rí partok ki ttd klital a acctylóa jtóay MnóL fi* aór tórdg, loitsjy a aak •órga «br a fahór aagarakkaa ót UQ lbn| a Bali toa llwáallba ilcánkaló, iilBtgd ktla, p »0115, a kaaaagj k ponty, a HM laaka Óa a« So, a aaapó aag a tliój. Akdt-•aa aógy fogát, a»)d hlbia akkora, aiat aóakaa, A Úóaaaadk kb« vatta hUaldka awgp«
•()-; Hó\'óMa taáp vkiaa a |t héilillSiHi a véu kálin, da avgaM-ÉsdBÓU uram a Iekv«l, Itlóakók Matata «
fT
y*t7 mbaa,
k-Jnelji, A BiJtlaa ilii«<iitl A fatték kJ <tl tMé klhavé a liliHMg óa apró tel-Hw«Mb~«aagMk M h foarfaMakéd hal lilaakjkól A h—órfóh padig, a mmmm koddá ttáilaak k*ry . völyyöo kai lattll aap-ilalat Mól ValaJud aa Ural atakadókaí Mlltt tatta *alálka«tk «lattá aUoó, bui lahalyyó, aak fok olyak bairla dalok kaattóapaóoal | jiwillalknaik aa alárvak hangok, aaóávól-ntk 4 «ótaak, tttDaah tovább, aa agyé aa »■■ jtfaa tltóiaiio« kmrt, oUtik m ód« «1-óak Wlktndeivr, kaaatak aapaykfat falé A l| iltóai parti Ipró Mayafc a vb iiálli i aaflagd JilkokLt tanatkj « íjjtll traltt inibi« ria-iratja flkat | Pikbi.
Lmmlm
A {Néptakarékpénztár részvénytársaság Nagykanizsán,
mint e m. klr. Pénz* üttymjlnlator által kijelölt hivatalos aláirtai hely elfogad Jegy-""t" "| zéaoket ■■ i
a 6 %-os lll-lk
hadikoicsönre
MM^wMaaaaa«i
eredeti feltételek ; mellett
A jegyzés céljaira 10 V, készpénz lefizetése ellenében 90 */9 kölcsönt ad iz Intézet bárkinek 1-2 évi Időtartamra kamat
I,\'! mellett jssss
Üzenet a Itarczterroi
A Jdi
óaaltfpt
OH.
aMkagyaak
. a—i
ragydid a ■*! óiaiihMMw aipetl taB\'ai, a parii attkátt fl óthal* bvagdja kftió* Wci m*4* r,*, ^ | I Itkbl.aól ikbwl/l ^i.-t ¿í,»*. I • haaaódalaari agyttt ^ a hagyok a*. «I«ka IdinU aésk] A rMiik Igwóa faaMI áa «bk^d Balti laaayk. : a*d • váltóit*t)a koilöííl, Mkótla fe; iC. V \' ■ j la<i»ti Riffd a haaua taáp aioa kópa, Ib Ara tájt i k\'adftdó «j H-t pn rr&i ti^a. dalbtn a aapt<J páut l\'pa^i fentíjfea bájt átb. stb vtlloy ¡ik c^ Mladaa laa|aa«i owdóbttal Mb d | kóakrt, j— a »a Mi ággal III dkak ragetké ■ a liatta arda luagókia. Egóaattgl UUptti kMad, *•>! hbaaa a hadvaaaiótóf Mi||u. | gaadaakadé aladatól, aaba akár akór a bgóaiiigaak tiikiági vaa. téka I
■üsw iT ¡■hIbhm
lavó iBwiógdak. t brifMft j kiit|óiak Hal ata akataak tok gaaóall (gl óhaj van alakra Utat • ata óra jtoevM ifa hónnak kiWvkataáak aár ókat btjvlvátr« I Aa I kioaaa, aag Um « b htawaOta, - t tUa I |*j aaokaak. akik karalaaóvi alabk. ÓtdM] hardtaóg atóa aaa biBiltik ópp atka db adok jSöai, ablkor aa ókaa a aigprnklh«al ntpjait óJtaV, lat abdaa kaa áó ipdj. a ti* | ttl aa aóabótg- Taabiiliin karaaak b b a aarbt lag Igaaada*, a aaa ba *ó,i hl aaa kaklh aMltlak a eljda ti órt. ■ lak tg óak aagjtltalk m ab« Káatóakaa. Mé | b kall «ajd (xólbal a ittklilik^l, — i tUÍt! .Tirolnak a Maty*ranaógaak Ibi a^kdll baódiwtél" «al a hadaarag*. rikt a|fs0bdail aaa taóalt Hbyh ttag Sterkcattfl Uram, lairkalttlu a\'l dlh, aalfa liÉkakkai ól a hidóaig Mai Falnak, aková al > vagyuk aáláakt Hmm • kaáttlgn. Haagalalaak I bfdkyaóg agóaaadgaa^ mm I kltwj aap aap acliatl laával Ktajaa a«aad|tt a « gyár nóta, a JO-n baltlá nóta. Fagldb* aaak a lalylaaaa gyakorUtofá« • a aHlótóad Mladaaadatt aaiahia haMiaii kkáadaláaM fa laartak ka«>iyak«bl hawMkta. lyy M kállai aaaMtt ili nattaa kataoálatl tfy «% hbl aaappkÜMrbag «agtaklattaórv, ■ alótt podiy agy «¿lkat aóalaá aag, aaa uabb, da nagyobb a Órai • ittlblL Habtpaióa b«ót «agablak qj*> BbaUy aalók «aa valahol i kalit lla tl é vtaaaa aéa I A tpikkaa kivált bt lói«, akut aagaaaal kbóM hadáig)aaal; Nf«at Sándort, aapb Mk a bagart. fürediünk a aóattk a hMad • láttánk olyan dolgokat, amelyeknek taópbl* uh ma fal^taa el, rvpótt Mdlabll ttk-
Itt vaa dr. K tatát tapo\'Cai Ifyvóóh kMM darák hajlórv. Q^at iarv jóaéé, b
\'ÉyandJakjaaStttbttritlt óak.........
kóM laiabaaal ngjik lintklt^ i
Hagy telje» lagyca a hó», I b «ólak, akik Üatoi II «vókáal káaary m^ «óp nntjkát vágiotaak I Fagj ilant «1 ff*" Mk Btladiigyé. Ota aaaaak bb Kiaa», Oóaaa óa Wlp, akb«t a hattá* liáa\'yik \'»bllipttn jdt liwpill. I-«*
bwi-<#»bh«klé>a»«tnéó
MbUMi btkága bttatt Ib* hogy jól apid, a aaak Matti k «n» gillllilgiM Mk ikak I
Mág agval l ka tik* oó«a |*aa t X* «agy k adb t al aaaabtt I
A kaaóaaldkaaá. « baadttbai aak Mwbdattt kMd » Ivbaa lakaít\'f * \'kél kaMttta« ««ttttd
ItM IS
MAn |ppatnia kiti*»« ■ ilinMi» min himUjié irtilk ba, Ml áldj * rlW*«<M aaie |mI b»| iml aaéteégMlr»! • nrM
IÉMmn aak jtfaalei^aiÉ.\'
4-1A baA»igfrak i#jlatllatb W*-
esiansíae. luajtékn btíyrtji UHk « l\'IMpH • Hiáild salak*: A Mr grjbb dpjéris baiflt» WvKa íjaadeAedéittr-téet, tfoUJ ««iWi kisdott iwMn^il ott. ekei áLU Bea On*«» volJ« Mf, UI r*> Madl blrltklsal éa Hbbaltvel b.trd\'kuU-aol dujlndnak. A atteége* rtUaM clk-kíted 1 fféa&úitó • kMdnkwtaU a gy-géaAdjk| kaeafcrrlAlrgn iatyrjtlptytével; ponton nUM.IIM * ¿¡¿oUWioo • wlhlf
kist » LumIAU inséMiiiil Igaae\'taaa« • art a Unmtklist annak a ksléimalytékap» laínnjit iljiik ttldj« Heljjbisl a b-ddag-lyok kl|d«l|»k «a itt«l a k*a-caak«é«eil kérje js|iak>»alik elkáeahtoU A h.dapr ■Inlalir a* aA\'iflan ut\'iftottl n iaw badl-legeljjtwaa araaennfcilg sk«t,l 4b» a Mi-ioglytfc lattiatá Iréat « aaaakudék téuéaAi UMSttatt Igéayek* aaoannl aU»ta-k kL [— Antilfibn aa aam vplae libitrégri, a bad->11 ■¿¡iiia a rabaaeaAekai baladéktaUeel •lkMAv.gr «kadályortatáa natéa tolAakadlk.
Iiainitlw katyegea Aa abtk mé «a» Aatta votaa U livndln:
— Tik tok, IMtoUk. Tik tok. »W»l k Htft«4*n ■sid|b»»l as«legU a mM és {«Hitette u Mortajrjti a Mbetalí Úatoa »rag
■áraik ar to itt »ér eeakeraedAri i^rtaA ayatoá. aiélbalik: rétoea Máiéaj tárait eM|e. Cgr ke* tasakéi« kkktiKi
Itt ««(nihil, Pocok ?l - Mtdette aá. gareae Aa réantoéea « aaetoba.
Pocok¡¿8 a medve
Pocok fct ajaedve >%aa kaeearaaaak a
«i.kqk««. ».ím\' kagr wrki «aa......
Akai. ÍTestSk kinyi, adat a i»A«»ri aég re-aAW la tbdojík. |i|iriii| k 1 kilykU tai^toej tat, uAgat, ge«a* annak ik pbóa tintát la-aak rf Astéa bdbajwk a eiLgtiik» Aa kek-ln.nl »Inak baana. Pocok Ayaakn leik*c.f, AivA arat. AAaa Lnsly JitoJUc to «öld boldog tana kod lábal aitoak égybcské^ aalatt éa
IA.. Nyévé»
begy a »adva vak? Láttad I -f Léit», apaka.
- Nakit, kaawiAet veé, aatdéeaeg-taokea knl|iii A. él tol Majd aAak Aa neki Hal a botom? Hadd Initika al nt a ram atáeftl
Végbeavieaajek ■ladnéj >aM
Paaak apja oéra—t aa aklakkaa Aa aagy érAilllllMil aéaatt kl aa alaéra. Idi\'awll U íppao, éa lakai, bogy a aliaUd nngfii «»ipía «ok, aal klnikiUkk lét a aaaa. Naaa akarta, bogy klaayaaliM a kii enbar éeuevegye . • a
la arikar »«to Paaak éa a aaéaa abulal tértak éa *l{0tt érltk n Iraagyai, aég anbb jltaalaak Untkaatal aatol áriába, A aién boloodo* kakim »kai nWt, aaajd MWiiAi a Haaakél éa így a«élt bané i
— Mégie atak |é «rivad raa kfc gndiai.
»■a, »«..
El atka in Ina tAbb eiya. éa. hraayjn ktaal gaadéa . W a raggak ka Araafv.1
Íiaad.e ISIM. £t|íl a wadv« el éa «icfíot jekwa U«, Paeaa ai ira.gya) aigné dé<4»Wn| kaid) a aaaaaét,
<sy U
Apa», Jaj MMaaka »Mtva koto a kévét a kia Újénak]
- MdUaéfik b
Eiy bWe Jab téJyfc<m a Jadvéaak la ¡ut. Peiek dna l.jleJtkJiaU jateg kit b»rél(MI éa vek Tl gaii*. Wy\' nfgaél, afcédet. aaoaaA*, vJclortt la kkpfoé. E-t í ll nagyok .«a arlaitéa n«k egWa & »t kttiék, begy Paaak j«sy kU JikeA
Rbpp»it awaHe tak»i a la agy*
Mer nétU ffWw» b|jb* diotöt\'J
Hat;», Mgyaaje-a, — a>|4g abbét annyi, ke yj«gy|gÉaeílb«*, ««Ikoií vllallretl ne« vlryí»\'|«i rt — Pocii éMrevilt^ kegy a aéréMI i-od, *{»•}[, dicfy a* akédWbAI nyit\'.k, af-ev bejUw. (Mnat, bf aedikilt I nioe»\' hmrnt é(jok| í ,
— Maaénjm —| »tilt «ettéjrva békbit i.na kii^Ubjkj — gy^é ank.
tl a bédjlél bAl Haj— ae»|Al vak. bak kaa aigaadt)^ j1 f
iNÍa ím gaídfaaj aaa. faiak.
tappbelaii éj I lin IMé. val Pocok éa kwea akit bnaianfca a aaedvél.
Aa adylb||4nMlilitl anwl 1 angtofa a pkarilat l» MMat. Wia«> e*éat agy nékal Aa a méké kfÜmtH mi «Mai a>|ba
[te Fardatark éa^ Wigiíjla TMbá,
aak, aaba lébbé aaa ¡itwott«» vel^a vatod.. Soka többé amg aaaa nélikaaa vaén ... Ét fia »«tkor agy togn aaajd bnadai, kl« gae> dán, begy tpsf ti airaAi a kiiagaég atefUtl, albn éa, ailto aa^kalak ... *
Ifll eevasakm (I
HÍREK
Hősi
>to: De.
aA ka kaaa|Aa a b klyaégl^ aéaafc .eaak aaaa^UMaa vak a bwaiiai Aa HÉta n \' i ali i. a
ttak a aaagmküéa kn atfluk aai 11 i ilalL De ka art a aaét:-.HAri baléi* kdbn, kéató Idagtogat lag 4 «ért, befr aaa talíhaak aeak k.lálén aéa iab*. aki n
ékaai éa kéaépkort vladalA lavagek éa aaek «kaallaéaak. T gtiflilnk |«áiA|é\'. Enaka jataak e kdai aeadék, n jtk, n IlUaa\'a aagéU viligból, J tok Nkbafevgca éaKkw, DaMe llt—iji. MAea EUrawtt p riiilaaiMi, . aagjeA Toldija éa Mladmk a b«a mai . k. aadyakal a kttAk »agiaagaeek e! aagek kdaedea, levgln )lla i^bbie. Na béaé-aak a ad Halakat nakkal . iéUklill A ai tnHéraéak éa ltotok ■igbakiak kéto-lialgt«, báHa aéAAt, Halgbü éa ptt-kaa aéikOl, da a aiagk»Uaak aaaél dl-caébb. Naai kAtAk Sk. kaeaa Mgritték éa a. aa éker éa k»ll»kir ti\'-n\'-f |W-«fifvel béetoek Akatj baaaa», ka arfrra|ee-; gaai akarnak, ka Már ^aédfcenl akaraak ératttk akkar fada^éek a aipbli an-aaáibaa. Maadjak aat Mark aaaagéltoaéaak amhrd; .bogy aaiadaiak a al véralaki Uvatik a bk|*áhét, aigtaiad|ék Aaaa.-yakat éa tilvanik toltak a karataM. É« Ttgaata^a. ang bnalaket aa a laéilj kegy m A toatékat 4a MkAkal a^tat jék ItéékAa Urééké, aat értAak i wakttj art ai".
8a al, ka Mae vagyaik légy tatoa-aégbaa At bgaté na|alaabia. atoléa al lag^ek «eakaei tnUakto Aa taMakal. da ■ güi nkl aéikai A atatok aUaawb bangtolaial, aéaaéa, AdvAdfe a régét, a taaaAl. akol apliak ayagaaraak. kaaaaa aak a kaltoktél. akik «Iwnkliiik bmAa kai, ka u élik biaalkéat Mdllflk la ét daaaaik téaaér ■Hékbaa ■agbilal «iáén bAat kéatA. aéfttl. Na béatoak lekét a .bAat* klfajnlanL Tagytk lo.ti.ba a adt éa kercnínk wigMtlttb b«oga>, ■igtolaiafcb kil|«éat Mondjak, kegy MgAalaak a rAgért. a boai td| éa lavegA arepMtalan HrrtiilgilH; aaadfek, kegy ■egkilMk egy inbbpSvAé(t klaégg.\', an« ratotte>, aWrt, aat aegkalal kaik bogy ■igvéknaik k aaa lakét. A nl«a«k mit elhagyták ni a nét, kocy| .bAai ImíAT^ éi ia anadjl| kegy ■igktkek a baaé-Irt Caak a kaka fegalaia a )8vgbea kell, kegy aegvékoiaék la legyee alaémk
aak aa arAa aayai aa>lé|a, akik aaya ■igiédleaérlbtuiiliaA kAtotailgi kél aegkalaak. Ma aüia a aagy —p ét <k vlewatéraak boWogelva buijakba, aa triajtotk él, kogy aagy taleeáieal tartanak in i MtÁhitk, baaaa a kii«« éé kotelnaégtilnfté. Mf i ailkufcj abegjr Kanak Lajoa aordta i a (Watttkaek, a ■agvékékaak.
- Katoaai kHaaeaaiaab, A ktoatalil kp Ugujabb néaa aMrlat Afabéga S*mp Séa-
\' éar éa /Vaearfn Mné 48 ik gyaioganadkaB
ISkadaagyok t «Idawbnd, — dr. Aeéa JaaA ,20 ik baav. gy^evetredball n/pMIkalA ka4a. lyot f*tutdnmgtf4 aavarta kL
- Kaeátt hhriatlg Jaaata.lri J4-•art, a a.fyka.iual ta.tntttot tóráié t>tj*« • >ted kiraiytr tArréenaék nKédlbirétéga a.|té rtjáa ilkévetett legViétae avA aBnl vdtoég •btt egy aaal IMialllgklaá kéke, anatort legeap tuutt bL B.aAul abkAI aa ibiliakél aálilaa illli«atl • bAvtlkaai féléé klváa-•éfM jatattik baaaé: Mtd tm^oé tmté*h&m. Va kaahm ktdélyeakedAnb kéaeprtt rtígaa kkaai .tartás* a lagaég a^jtu
- Aa af akiaj rl bitaAal egy bd "lla A tilgé■ illa kavl Isliailtt aaHat «bAk* kAaaakea IM rymmtk ■■■> I M Ut \'gyéé bak aL Tabét a kitvaakatal aabt Wf a
IMA\'.
ttti
A bslfrájdi dUdeili jaj joítrom után.
14—15 éiii leányt
könnyebb hájzi onttklrt azennal lelve* izek. A fofelalkdptt cuk ¡reggeltől délután\' 3 óráig tá?t. Cim a Kiadóban.
Erzsébetjtér SiaaiSaaaan háltban
azonnal kiadó
agy három íiobáí Ukia. boltba jyiaáf, istálló (akáial fiákiroanak alkalmas. Bóvabbat a jiáztulsjdkno«... <2782
ii M-m-Mni
24 lappal ára 1 korona.
Kapható FISCHEL FÜLÖP FIA könyvkereskedésében.
urak, hölgyek éa< jtiiakak részére
Egy teljesen uj ágy, sodrony betéttel egy ruha-nekrénjr, jó i karban levő katoessék, lejét függöny -tartó és e^y j vasalt nagy daplalétra azonnal eladó.
Qtn a kiadóban.
éa katonai bflrMbaaraléaak, Gyuiay | táska, orvasi táska, famaackni, ftvsxij,
esikiviiv. lítzsák
r a layjobb miartsfghaa kap Kata
Miltényi Sándor éa Fia
-|T\'- " ftr . Mai, »*roa bérpalota.
Két darab öt ovoa
jármas ökdr-kívaly eladó
Bővebbet : Berkényes István vendéglősnél Újudvar. |
TÖRKÖLYT és szilvát
minden menyi ingben veaz
R£ICH SAMU
pjálinkanagVlőzdéje Nagykanizsán, Klrálf-deza 15.
¡12775
Ii valödi szakácsság
v>gy legújabban itviisgáll éa InMIrtMSuttjl Képas Paatl uaMcskSnw u)ti nk-; nőci kMkttet után éttbetten ia portosan leirts és kiadta MUalra Joiafa Husjort-
AUTT *|wLaAeelée drá-■a* at tshaaésksa
is a remek kiaárő mttaar. Wl\'.T
Mvjtett kiadta. — Arai kötve S korona. Vidékre béfmentes kOM déssel a pénz eMtete* beküldése ellenében, S korona «0 aUér. *a Magrendslhrtflj
Fiachoi Fülöp na kBnyvka-| waarfcnateaÉaj

A ZALA kishirdetései
i legjobb atkalmat Hhiáiják minden\'adás-rttili ügylet msokótésére.
Aki yalamjf elsdni, vagy venni akar, Aki lakást keres, vagy kiadó lakása van, í Aki ttlelmfezert akar venni, v^gy eladni. Aki alkalmazottat keres, . ✓ Aki állást keres,
Aki gazdasági eszközt akar vénnl, vagy eladni, Aki j bútorozott szobát keres/ vagy bútorozott szobát akar bórbeadni, (I cselédet, szakácsnőt házmestert keres,
i az leghelyesebben cselekszik, ha Kis hirdetési közöltöt a Zalában.
Vidékről a Ma htrdató* postautalványon kMdiwWN
Nagykanizsán aj kis íiirdatés a kiadflhtatolban, Sogér-ot 4, ÉM M.
—— A kla hirdaiéaak mindég oiOro fltotendók. aaa
URANIAZ"*
■eiOONtiSTCA 4 aada J
November hó II te 12-éa, cafttftr- } í tőkön éa péntekéi kerfi színre: f
f
Rókámból I
tttycOfc réaze. Bűnügyi éa apac+ j
Minden
kereskedőnek m érdeke, [T]
j
hogy üzteti nyomtatványai ízléses kiállításban, a modern tipográfiai eszközök Igénybevételével készüljenek] mert csak Igy tehetséges, hogy a vásárló közönség figyelme üzletére Irányul jon. Ehhez pedig csak az keli, hogy nyomtatványalt a
NYOMDA
= készítse al. s
ZALA
Nyomdai iroda; Nagykanizsa, Sugár-ot i
A Zola-nyomda a legmodernebbül berendezett nyomda, könyvkötésiét, vonatozó Intézet éa UrJeti könyvgyár.
{Cl
I i
ot,<9 @Á<3) ©*<§> ©*© @4© <
—ww» "»«íj kük. —■—j -------——íi ö 1 -| ■\'- - I - M I II I , I n n~ ~ I - ■"
flJL év\'olya».
^ tf-oaNÉnik -HA6VK ÁNIZS A
W«AR-UT 4. eXAM póKKl ADÓHIVATAL > i \'
J" tí»««*» a¡ b ¡
El g ■ f
tni
u
páaÉak
icUFOM-nAAlOH:
ui»
KIH^ Vli/V
.... dm— Ir»
tl

politikai napilap
Görögország lefegyverezné a szerb csapatokat
Atlija, wmidLw 12. Dragúelas péniügyalnlditerkijelentette aa ,oJ(«irttot|^ hogy aj! |lrt| dlploaA«4a aagy aggodaloaaal gondol «i eaetre, ha a k6t. ponti kataláakj $serbtaéaas&-TitiégUti Uitrdt gBps ta-
Legújabb jelentés a szerb hadszintérről.
A sajtószálldsról jelentik : Előnyomulásunk llzsicetol kiindulva Nova város felé irányul Heves harcokban elfog-
¡iaituk Sirogojnát ivanjicától és j rAlet7í[asoritánAk." Bkíien és Kaonától délre hevesi harcok folynak a döntés\' kivívásáért. Cemernó hegységben jelentékeny sikereket vívtunk ki. Priszteneknél kétezer foglyot ejtettünk. Gross-Leskovjca vasutvonalát elfoglaltuk. A németek az Ibar-völgy mindkét oldalán a Jaatrovác hegység libáig hetMaT harcban állnak a makacsul védekező szerbekkel Trebinjénél a montenegróiak aj szerbek tehermentesítése céljából akciót kezdtek, de azt csirájában elfojtottak.
A szerb harctér
Budapest, aovambar 12 Trabla jítől keletre a montea egróiak agy •ró« táaiadáaát »énük rtaiu. A* eJltnatf aagj rtailaiéjakat aaan radatt \'í . I I
Az UacaMl délre «ÍMMW •ntrák-magypr csapakik tagnap Nova raro« irányában az Kt falat megtették. \' Ivaajicátél áiaakk eleire az eileneégat » Cemerno-nyergen lavő állasából vatattak ki.
KSrasi tábornok német h adass-talyai a szerbeket a Stolovf-PlasüaUi terület éa nofitják viaaaa. Odább ka-letra cs. áa ktr.j áeapatok karccal eró-izakolták ki a Krnja-JeU & a Pofiad hegyekre vezető utakat. Trmrtamlk-ben 1S0S aaorbot fogtunk Vrsajscs\'a-Banjában, Traztejnlktő? dü* ayufstrs, a szar bak egy tábori kér kánt, melybe» azor seba\'flit katona <i linl volt efy ervoseaJ. hagytok ri aaa.
eoetbeh Oörögoresdg kkartaian volna lefegyverezni agy a aaerb, alnt a franaía éji angal eaapatoket. :
A vég felé.
Párté. novl ÍZ A fraada eajtó aaaely eddig Saarbia helyzetét k ad veaSjaak aa Oldatta, aaost bevallja át ■ligaalaiÜ, hogf a aawr-bak i^imii ráfs faM Miali «ük A aanarotabák csapatok aaa«*. kiláss Ivaajlcába áa Mraas tábormok kad eláhaladáaa Krajjevótól dálra a aatrb aeregok »haeaa» laaláil at-Ját Nakdoaagrft mi to elvápta A cserbak aaár aaak aaitrovicai utón Ji amaárflfbefti ak ASiáaláh A kőapoat! hatalmak aara«N Éssak Szerbiában a gyöage amerb erőket azétazorják Caak caapatjsaaaaiok váttostatbabaák eaeg Skarbia komoly kelyaetát.
A bolgár sereg ujabb nagy zsákmánya.
S»0*, n|üverai>erí II A bolgár vetérkat harctéri Jelentise november 9-ról i hadseregeink folytatták a megvert ellenség üldözését a Morava balpartján, falaponként ujabb zsákmánya kot tatájuk a* émtm áeguélkét Moravd-völgy városaiban ét a Morava vasat mentém A mai njabb trofeamok: négy gyorstüzelő tarack nyolc gyorstüzelő ágyú a hozzátartozó ¡¿szerrel tett kocsikkal, néhány gépfegyver a hozzátartozó ¡¡ovakkal, négy satyps és fit könnyű tejesén aj fényszóró. Nyolcszáz
Jaatreibéc-hegység
■■ ■ Jogtyof éftettünk. Aleksztnác mellett a
Gallwit. tábornok hadearegeBrut- ^^ ^^ ^ koafí ¿ aJaMan
Qördefjltánál (nfintegy 15 kilométer nyíre délkeletre Leskováctóf) ujabb Hm hkomotbot s 401 kocsit ta^éttunk» — amelyeit kőzi! ötven különböző anyaggal Min megrakva. ,
Ax orosx harctér.
Berlin, ÜL\' It fllAllljl^ Iá áornagi/ tadcasLermt:; ICáaaraaál Rgá-tói ayugaba, tagjaap UaaaarartSak hároa amarijd áoat hajók ttajUaa támogatott. AiW lajiaail caaapatáia-kai tant nariajt ás awjtíkQl, hqgy aa aflanaág abban inagzavarté volna, Aaa vontuk dlAilliinayitatra áa dál ayagatra attaHUé ará6a tar.pró anaoly aa «tóbbi hónapok aáoa falytáa aaacaárrá vAltoiati Barsanmijndqnml, Rigától dtikalatra agy altáiaágaa láatadkj tdafiak miatt aaa karih kivjteko Kisibb aliantáma dásunkal több I; mink 100 orMÍct atfog-
tank. Lipót Mbr kodreopotV* ¡
A halyaot vélWaatlaia ¿)Í»my«n tábor ttok Aajf^pormt I Oastrók-magyar jcsa* patok námat Maátiig táajngaNaa maliatt kiverték az taraMOkáÉ a Koadach uork \\Mri a KoVttgáni vasútvonal-Ml északra valamiat ju ahoz útiam Csatlakozó áiláaattból. Két Saslat, tObb wAnt kétazáz NSayi ta«áayaá-get lógtunk pl éa ayDk géppaakát zsákményoltofak. A Yanuviától dába ai oroaaok táaJadásai meghiúsultak
I \' \'T^vN^MMnÉfB^:
Budapest,1 nov, 12. Hivataloa jaiaa tés. GatonaaMAl nyugatra az oroaaok agy láaaadáaát j vartik vtyaza. Rafal o v-kától , nyugatra osztrák-magyar csapatok néaaat ütagok tása BMUatt aa ▼ata^^dk TÍaaaía 800 fífljayl lagéhya al áa 8 gdyfuakát Egyéb újság otaca
iek taaaoga-\\ Styrhas 7 tiaatat, t fogtunk IfSBMrfb
"ál ászakkeietre áa a Mi lábánál harcol
Bolgár csapatok Atadnácnál H • Morarán. Höftr altábom,
Berlin, nov. 11. A szerbek SUSzésa nyugati Moravátál dáké\' dmUkedfi «»»égben jől halad aMra Több rftlat Egyezer izerbet eilagtuak. Boéadjief t*boraok hadsarag« több helyen dtieptc
• Moravat Legfőbb hadvezetőség.
A szerb főhat
Bécs, november 12- A 71d november 8 dfótí A szerb Ihodse-y főhadiszállását a Novtbhzártól totaknfttgaira fekvő Raskúba Helyez át. ,j/
A francia harctér
Birlia, nov. II. A a agy fflbadl-sseiXda Jalanti: A nyugati baásaljntAraa aa arovtoal több balyn ttsdraégl, valaalnt «lénk akna Aa granat tavSkany-SAS voílt. Bgy angol ldgijaraS Bayaasatfll éasaknyugatra kény-talaajvalt laasdllni A bann-QlAkat olfagtuk.
r , I Bétapeot, nov. ti. Ám olaszok aag ujitoiták 98rk «lfeglalAaSra irányuld arőfi«a\'»itéaaik»,i. harmadik Isooaá-eaaiát I kftvatS aaüaat ideje alatt tartaJéhalMt Állítót jtai ka A barovanallba áa ujabb eaapatokat vontak Sasad- A görai aa< szon tagnap tobb órán át tartó im tüzérségi olókftszttésj Jtáa a Plavától a Mont a dei Buciig tarjadó egész harcvo nalon nagy asdareval Általános tAaadáaba kaadljab. A bátor vádel mezők újra ráaabaa tüzeléssel, ráazben kéatuaával n Saaaaa téaadAaakat aa| oXlonaAlg lagaujlyoaabb vaas taadgel kkst verték viaaaa. As olaszok támadó kedve az aatáre kitórt viharban arra a aapra végleg 1 elakadt.
Höftr, altábornagy. Burián báró utjs.
Berlin, nevembar 12 Barién István báró magyoé külögyminiszter tegnap faiytsita megbeszélését a námat kor áay hivataioe tényaaÓivei, eata padig viamautaaaH Bécsbe.
A VIZEKEN.
Looáaa, mm. 12. A Mardon aaáf-HtiktjM a FUdkósi ttmgmm elissuégm kuoárkajé bombántm. A hajón, ámde tjérit a AJfcAA, AaaaawAj*iwaw mtgkm iák, Stvmm meg**b*s&liik, karaiaitan rfHiiká.
Rémrn, nov 11. At olaaa lapok ajx Aaaoaa alailyaaktéaa alkal* éábál féktelen kirohanásokat iatéaaak a aeairtliii éa Né-aatoraaig elleti a mivfíl aa Aa-eoaéa 25 aaarikai Ilii ts* volt, ajx aaarikai koraéay arélyaa tiltakozását aia námat-ameri-kai viszony a|abb klélaaadéaét vérjék. A* A ncona mag mana» kftlt utasaitól tévlvatak érkat-
tefe családjaikhoz. Etek szeri nt ramélik, hogy a hajó ftaeaaa utaaai megm enakültek. Elláé* ben aa atasa lapok rémaa ka-taartréféról iraak.
Lomomét non, 12 A Cortütrinsk ft-lentik Cafliánból; Égj? francia gtobot. amely Saafewltléd/ a frmneta kikötá feté tartott, egy éaairáai dsillye*ti*tta A fdaóa conpntoked soéüHott Ssahmkm
khim három tőrük háitt^gtuut vtú gávetl A Itgángeég ctomonokon meg-mentánk.
Politikai gyilkosság Japánban
• Sanghajból jelenük i Cseng Ja Caeag tengernagy katonai koróiányzót, miVor ünnepies fogadásra a japán koazulétiara hajtatott, két antimóttarkiita tizeh nyolc ióváeeeJ Meggyilkolta Titkárét élat-vaaaáiyaaaa mageahjmitatték.
Kitüntetett
áUaihtíikárok.
A Budapesti Tudósító Jelenti: A hivatalos lap legközelebbi aaáma Ttky Gusztáv, Vártasay jGéaa, Ottlyk Iván, Papp Elek, jaaaaaWky Sándor, Kaxy József, Bartóky Jóaaaí, Karácson Lajos és Námethy Károly államtitkároknak valóságos belső titkos tanácsossá való lei-nevezéséről szóló legfelsőbb kéziratot hozza. Tehát miridaion éBaaMlkémk megkapták a kegye maa ckaet, akik la gaUbb M éra államtitkárok.
Érdekes audiencia.
Bukarest, november 12. A román király tegnap kihallgatáson fogadta tyojj Metternich gráfot, a konstantinápolyi aj német nagymóvotet.
A király adománya.
Budapest, *e)v, lg. fwaac Jáaaaf király a magyararamgi bolgár aafjtJbi bizottságnak maginpámctárából gSOOO aaét adományoeaH
Apponyi Berlinben.
Boriin, nmv. /J, Appaayi Alkart gráf cafltatSkáa idakkmitt.
&ALA
1915. aovember 13.
HÍREK
Hervadj f • •
Hervadj, hervad/ Sazlrista Csukaszürke lapkám bokrétája. Hullajtsad la gyénga szirmod Gazdád mostan viszik a tJa téka. RöpÜ/. Száguldj vazparipa, Az al enzág na várjon hiiba . • S kggy na (áztak egg csalfa lányt Más karfán a mtnnyaszsony-ruhába,
.literi áldja édes anyám, Na sirasson, kaj nem irkál tn^em. j /fr távot, a ctataÜzkan j \'.i Majd könnyebben meggyógyul a lelkem; Írd jó kajlán, írjad csak u^y : — Nemsokára megyek szabadságra • • , S most csak takard rám a köpenyt. Nagy zakómmal na kajládf htába.
915. nov. 10.
T éleeay
— A —Jééblriidg «MM, A pisai
táblaci.ik JA vő ini . péart uktdtbbésdaág •Inikévá ár Simon Jdesal táblabírót, bely«ttea elaikává Vázárhalgi Istváa térvé.ystékl bírót
Miit« ki.
— A Dd!l Vmt klttUteta ttjai. A király — miat aaaak jhéMéa k lelkik — s maagósttis sima lebenyelitás. köril szeraett érdemekért a aagykaalzaat D. V. Üaztikar ét ■•»aki ssamHysst tibk tagját kitiatelle. A kltiitatéaakaeh i.aapiea átadáaa esitirtőkie dSlaiitt II irakar tirtéat aa Ittaal fltőkát j fioiki b.dájábaa. Pogány Sáador főfelügyelő jdtt la Budapartröl, kogy aa Igasgatiság asvé-baa a királyi aUaaaaria litkatd Jelit IBiaa a derék nagykaaitaaJ vaaataeek adva MU. Pogány fifatógyeiő rövid, tOmör braaédbea mjkatts a harevoaal mögötti aaaaka (aataeaáfát, kálóaó-see ama irtáéi axerepat, melyet a vssatak a jelea hábaruban betöltenek. A aagy laladatat
a vaaatak alkahoaaettal tel|ea odaadáaaal, fáradeágat nem kbaüva áldott ik zug, melyirt oteaage a vaaatafcaak egésaibea elismerését lejut a ki, egyeaeket kitintetett. Kleket a gando\'atak.t fejtegette a fSleligyeid szép taavakbaa ia további lelke* munkára buditotta a darák MtBatetettafcat, kik magba tv. köaiőo-tik meg a királyi kitiatetiet ia aa If aagatóság ■Mimelilt
— Kataaai UMkdaMwk A 30 Ik beavédgyalogosredbee, illat/a hadtáp sászlódj-baa a kivetfcaaéket ttatatták kl: /-ad ott! «/-téseégi eremmel; Farkai Jetti badapródat, Bo-diaa Jiaaal ia Sebmtdl Jóuef irmaaterekat, Cdmoador Jáaoe KakaaavaaatOt, Bedd Jiraef áa Morevecs György tiaadaaekat, Zlmiea Jáaaa egyévi dokéataa tizedest, Nagy jiaaal Brvssa-tit, Febér Jáaaa beavidet. //. otU. vitizsigl irammai: Crlmeedor Jánoa eeakasavezetit, Brdő Jéaael, Ladaa Imre, Farkaa Mlbály, Styx Jeai, Crtpi Oyirgy. Bogár Vandel éá Somogyi Sándor tizedeseket, Végk Jáaoa, Maed-lér Antal, liiéa Mihály és Patriba JáaaaI irve-sitlk.t, Uar jáaoa, Bodiáa Mikié«, Magda Pét* Pál Jéaaal és S«ótogadó Lajae bonvé-daket. A Irmi irmot a kőotikaaSknak odo-mini Ottók: Nagy Jóssal áa Koa)ák Fereae Irv sast dk aak, Vasatrdasy Lajee. Slmaaka bt-váa, Ssegáeái kara. Nagy Paiaac, Csjar Ida, Nádkai Lajoa, Néaietk János, lstveaevies l«t-via, Aaeblar Lajos, Biael Kovács Károly, Máté Jáaaa, Oyémirei Irtváa, Berki Sáador, Dobria | Dragies, Vertbeim rtlBp, Koroveca Vl.ce, BoacaUidl Menyhárt, Bertók Járőr, Tompa I Jáaoa is Saáatd Máti honvédeknek. Morisck Agoataa is Pritsar Mlbály néptalk.likeek
-t- Megkaeéft ilHslik. A aapokbab maginak, ba«y /koala Utváe mtbáidl gatdál-kodó ka|aleatalta a icad»«4|S0. kogy lalss%>, Ba is léays ayamtalaa.l «általak Nagyka.lasé«, abová tibbreadbeil doifak altatielee víg alt lirtak ka Amlat most értaaÜBak, ftwacé.l ét ba gyermeke aa rltftaéa ntánl harmadik aspoa magkarikak. MévsitWk aspjáa agyaaia Seaa tadták Idiéd ■ baltád a Igy egyák la*« aSk.il aaéBbdk mag a eaak haraadaapre faiHM-tak kaaa. Hr lakA a aMpMad* Ibf
— Eatauű kt—raaéeab. A 48 ik f yaiogearedban : Pleokaaafaia Agoat libadoar» gyi, Mldkl jiaaal ia Maxal Matajaas Jíao. tart.ltkoa Wkidaagyakká léptek eli. PéUyAlejot 20 ik Ma*, gy. e. aáplelkeli bidapridot eáuióeaá neveaték ki.
r-. Tlaaaadldaak a la- da aadaaadl Utdamil A raadfirség tegnap két oagykanin^ fakereakedd eliaa átjárást indított, mart artad-ketti laassMIit kivetett al a fBtianyag ki-KAr4xá iíL Aa agyik 600 kili szia balyett csak 575 kilét ««állit itt, a másik 30 kili la balyett 44 kiüt márt, agy mátermáaai ssinbA pedig tizanhü kUót aalpatt le. A readirsig esental siria raadaa meglepi vitagálatakat ■ lak eres-kedikoéL A (akereakedik aaxal videkeznek, bogy alkalmasottaik kivetik el a visszaéléseket, Es nem It leketetlcn. de az írt a rendiraég a keraskadit kénytelen meghintetni, mert a Itr véoy «sarlót\'a „gazda leteli« n alkalmazott.11 ért." A raadiraég agyibkáat jS^endSbei miadeaaa fakeraakadik nevét nyilvíaoaságr^ bocsa, ákikail vistzeéléat tapasstaln>kj.
— Galictábaa tél vasi. Az északi karotérrSI ma lavelct kaptuak, aan«!y arrál
, azámol be, kegy Gdleiéban mir kekiariotött a tél a .agyba, kávázik. „et ige- jó jel at Itte-aiak ssarlat" — mondj« k la éHré 4- mUgya-ala a gallelalk avar int a korai bavaséa gyinga ia rivid telet jelent". Bér agy lanna.
— A kadlkdtvday nagaaabb dra. A kiaiaség kirlbsa az . fétet lerj.dt el -éa aa agyas Ispekbaa .tat is talált — kogy s karmadik kadlkllelia kitvényeinek ára november bi 1-étil k\'sdvs 30 fillérrel megdrágult, s Igy aaok, akik a jegyaési idi második Ulébeo jegyeinek, 30 fillér „biatetéspéast" kiteiasek Haetai. IzmáttUm it nyomatékosan hangsúlyoznunk kall, hagy it a nézet tévtz, mert a % fillére« árkiUnMsalaak as a természetes magyarázata, bogy a most kibocsátásra ko-filC kadlkitvények kivitel aélkil lolyá november bd elsejetBl kamatomak, kolott a november bi folyamáé jagysik túlnyomó rész; a jegyzett ieeaeget anvamber l - |e atáa boasátjs s kbics-lér reedelkeaisire, tékát noveo:bzr bi 1-éUSl a befkátét napjáig . k.matnelvány révén 111a-téktalaa kamatot élvet. Eaeek az i^ikö^ ka-matnak a kloeitár javára \' vaid magtéHtisé a szolgál a 30 filléres érkiléabözet a aevenbar 1-ét kivető jegyséeekaél.
— JBa aa álelazlaxt-r Belgátiából. Badapastril jelentik: Egy aiikali fivároal rz-portig — amlat irtesillsk — már betek előtt leküldte egyik főtisztvUeiíjét Románián át Belgérlába, kogy ott nagyobb élelmiszer-kéasletbt kösaöo le. £rtrsBlé>iak sserint a meg-blr.tás »ikerrel járt s as ll\'eti cég olyaa aagy kv.etamokat foglalt le magánsk, .melyek pll-lan.t.yil.g Is alkalmas.k arrs, begy a tulcsl-l giiOtt; árakat leszorítsák. A cég képvisclije már viaiaton jön vissza Budapestre éa elBra-látkatéan ujabb megbiaáaokkal feg a közti ji-vibea i visssatérei Bulgáriák«.
— Aa egy ea tatjai alj árát beverne téea. KareskedSi körökben igea i.arv hratoa-ságet ia\'«jdMÍtaaak az egyratetisl eljáráa re.d-\' ezerasftétének As igesságagyminisztérlnm ebben as l(áayb«a koaazabb Ideje folytatott tir-gyaláaokat egyfalél az osstrák táramlslRtérinm-mal, amellyel aa Aaastrlákaa bevált alapaive-kat éa eijáráai módozatokat beszéka meg, más-réast á katal «zikkirökkel, a melyek egyre jobtaa sBrgették a reformét Moat végre — Illetéke« értaaBliadak szerlet — elkitsflk as erre vonetkozi readelet, amely a blvataloa Itp holnapi számában fogwiapvll. got látni. A rendelet kok teklatetben as osztrák mlatát fog «ha et Iráayitónak
— Hadifoglysűmk elhelyeadae. Az utébbl idffbee ó iá«l kését tel érkeznek a m«-gyar kadtloytyok levelei Oro«tországból. Asoof bsa emiatt ram kel aggodtlsaaskodaL A k*. • áaaak az st oka, bogy a badkogfyok most koU tSekBdaek. Eddig agyaals at eroaz kadvere\'ö-aég . némát, magyar, osztrák k-diiogtyokit iassekeverve ieternátt« a fogolytáborokba. Jö. vsadébea méakép leaa. Kilón fogolytáborokba I mariak a németek, ssagyarek, osztrákok «tb, SSI a saagyar foglyokat ia ridékek «zeri.it legj j«k tlkdf)»eal Így a tslanegyei foglyok vaia-me«s(vlaa agy kslyre keriiaak. Nsaiessk komái r .«, ie praktlkm reedeftezés ia ez, mart ks meg lett k béka» aam Itsa sok araaka a hsglyek ■ Ili I il |
— A ktnsáay aa éllaaat éa várod albalwaatl ab aak A kormínytil lelr.t ár-keaett tegnap Nagykanizsára, amelybe, a bel-Sgymlalsster filblvja a váras taaécaát, -bogy kaladéktalanal étttsoa iss«e klmaUtást a Hast-viíelók, szolgák is raadBrsigi alkalmaaottek javsdalmSsáaáráL A miniszter kklia kívánja fihintetai azon vároai és readflrségl alkalma-rott-k névsorát, skik a Xl-lk, tekét a legki-srbb kivatalnokl Hsetési fekesatba tartoznak Etzel kapesolatban kire járt, bogy a kormány az iassas városi alkalmazottaknak állandó j-1-Ugi t a nyugdíjba la bcsaéasiUadé pótlékot saáadékoeik adal, a Xl-ik fisetésl osztályt pedig agy as ékam(l, mint a kézigaaga tárt biva-t>lóknál eltSrfilei, Illetve as asen fizetési osa-tá\'yba sorozott tisatvisaUka^ a X-lk oastálybs léptetné eli. Hagy igy áll-e a dolog, még nem leket tadnl. dn anayt tiay, bogy a kormány airgisen Szándékozik segkéal a flt-javadalma-záiu! állam! éa városi alkalmazottak súlyos keinetéa.]
— A faioai eaaber pénze Tegnap az ekyik ^agyktdlzsal (iénzíetézetbea baáilltett egy kirnyKkbell paraszt erefber s bejelaatette, bogy 6 isi szeretáe néhány lórii ttal zegitecl a hazán, tékát hadfkölaaint «jkar jegyezni.
I — Aztán siaanyit asánt erre a célr* ? — tudakolták. tSle llézékcnyei.
— EsBrkétssés pingflt.
j A ti. tvisclSk n ö«iz«r kaliatlr* még aagVebb eWaékanységgel vették kői 01 az 5re get, aki végül elíbuzatt egy strimiii-szárat a abbéi nagy óvitosan kisardt. az azarkétszáz peagBt. Valóban czerkctsxás pengét Olyan papkos pénzt, am ly még a koronatsémitia eleit volt forgalaasbaa. A tisstviaaldfc hflle-deatjek:
j — Nem jó ez a pént bácsi.
\' — Már bogy ne volna ji — mordult KI I as öreg. — Harmincöt évvel aaelitt a nagy-j kaajtaal királyi adóhivatalban adták est aekras, I ott jpedig hamis péaz ni.es-
— Nem Is as . baj, kegy kamla.
— Hát.
— hit ctak az, bogy eaak a bankók már eJvecztették as értékiket. Kimentek a fergalombóL
t \'As ireg«e| alig lehetett megértetni a delget Végre isi nagy méegeien kijelentette, kagy bepirli a kormányt. Uvee embrrek ia vaaaak. Ha annak idején az Breg aa eaerkét-««ás peogfit — aminek ■* fillér értéke sincs, — bankba te»rl, — ma körei 9000 koron, ji pietM van. Oku\'j>aak ebbfll a példából asek, akllj a pént elvonják readaltetéeltSl éa a lédafláb d, vagy stHmfil stárbaa Brsik
| — Aa Idei Mlkaida a rekkaataké Az ildri Mikulásnak térténdmi jelentőség-t scT ad AngusZta alap országos akclójs amelvnak az a célja, kogy Mlkaláa-ajáadékalak vásárlása. kor rokkant kBsslaknek isi ajéadékozzank ráhány fülért az Aagassta-awp — mint már je-leotettük, Miku\'ás bélyerM ho-ott forg.loab*. A 10 és 20 fülére« MikaUs büyegaek as a rrndelteiéae, hogy as Idei Mlkoláa ajándékoknak kistérial értéket lurcusi. Az Idán minden kazáfi«a «agyar ember Ilyen M kulás bélyegrt ragaszt st ajándékára, vagy arra a esomegrr, aasélyba ajáadékát teszi. Az Aagaasta-alip alantja kiriasel lordul ss ország jóazlvl, kate-Has kfi^éeségékez, bogy anár most vásárolja a«g S [Mikulás-bélyegeket, mert as alep eSftk sasai IJél|ag«t ayomst, aaManyka megre-d»lé-t kap. A keraakedik éa augáooaak. — akik azzal I a eadcély aldozattal hozzá jé\'mini akarnak a rokkant -ügy ter goldssáhek — a bénap 25 él; nsjliljlli meg . Mfltalás bélyeget az Auy.jzt»-altp kltpoatl Irodájábin ! (Bedaprrt, Káróly-kőtjnt 3. ss.), meri e kéadbb érkesS megren* deleseklek az aha már nkm tad eleget tetnl éa 10 á rokkeatar károeddaak . késrdeletn-mel h Mikaláa-béli egek tr\'jrs jövrdelmr s N-Uzet Haza rokkantak otthonáé I
I - Baaaa világ jAr a kutyákra As Utóbbi lilBkbet a kóbo\'la ebek reedkívBl el szaporodtak a kanizsai atetkoa. Err» való tekintetjiel a raadaraég utasította s gy.pmrs tert hagy a gaadátlan ebeket fogdossa Sasr* A ikésásséget padig Bgyebacztatl a hstóság, kegy kjatyst csak ipérésoa veselve szabid sz teára jjrlaai.
Kiveaaett egy etirt karkiti drávai tseamuMtul a 3t<tkaeyl tani aj Kératfitla brci»»etee maitilálé, kogy a re *a!i aék ét
— Bcaésak skjsak oroeaeeasdgi badlfoglyalakról. A Msgyar Vfcis-K««rt EgyesOiet . le«k&aeUhbi oapokhu lak^aszo-koa irthivátsal lordul a magyar kizöaséekn, begy Oroszomágbaa badllogságbu levi k«t». náluk ssámára kollckttv ssarrteUdamá.yok«i küidjia. A felhívás arról értasúl a közinségat, kogy ariatáa aikerilt módját találal aaaak, hagy kollektív azeretetadományok akadálytsli. nnl eljatkasMnak az oroazországl iogsly-táborokba, adjon mindenki, kinek valaklja vaa \'. oross fogságban, mosdjon la arról, kogy u { eaaratátadomáaya éppaa az i boszáurtozójásak juss a, — .minek kareszHŰ>itale ieketeiUsság, — igy, de csakis Így: bs Itt mindenki adott, ott mindenki kapai l| log Aa akelónsk reád* kivül gybrsaak kell Ikaale, annál la inkáhh, mert a tél közel v.n,
Ctak négy rend, fegyelmezettség ás gyorsaság vezet célhoz. 1. Ugy a caomagor, leint a postautalványon lel kell tüntetni, bogy: St« rctet-edomány Oroszországba. 2. Használt Mm aem Szabid küldeni, kizárólag ctak egétua aj dol-ot. Irá-nak egy betűnek sem szabid melli-kelvr l-n^ie, v«laiaist nyomtrtott dolg v. (könyvet, újságot)sem szabad küldeni. Élelmlssert,ii«lt, egyetlen csomagnak sem sztbVd tartalastaU — 3. F-ls5rnha k6|dAj\'t ,az orosz koraity nem cagedí. Ehelyett takarókat, melag aliá. ruhát, a ikidev eílen védB egyéb ruházkodási tárgyat (ér-r-legllit, ayakvédit, harisnyát) kell ka\'denl 4. Kildhetfl továbbá zsebkeadi (de aam saabad sem arcképet, aam lrá»t raayo-matttl f), i törülköző, gumial * nélkül kéaiitatt nadrágtortó, rzeppin, kanál, pl\'hedésy, log. kefe, fésfl, varró« «zVőz (olló nélkül), lérejpor, Irén és tlsata papiros.
A Hadifoglyokat Oyámallté és Tudáltti Hlv.talkez ka\'dött ipéozad imányokért ufyaa-csak as elébb falaorait tárgyakat vásárolj« be Ittken a Viris Kereszt és sseretetadoaásy-képpea kBldi a szillliá vonstokkaL Késrpéaj tekét esen sa uton nem jut a hadifoglyokból.
— m A Mikulás bélyeg a legszerényebb ajándéknak is történelmi érti kei ad."
— Korcsmában IdSs emberek ülnek egy asztalnál. Szótslanal szopogatják . bor« k.t, mint Bregek szokták. Azatán közílflk if hirtelen, mlcdcn szé nélkül nótát kezd énskelsL Hogy elszerette á Balaton a szeretőm téka
A ¡hang kiesi Sregee, dr szirti «rés ét erőtelje\'. Ám a másik asztelaál ery eaber, aebét ember. Idegesen kezd dobogai ojjtkra] as asztalon. Mjndjá társainak:
— Ez nem }%jt Még nyolc óra síneset. Ha valakinek danolókedve var, danoljeo éjfél atán.
A többiek cs tStjik.
— Hallgass már., öreg ember. Kl tedja, ml baja. Az ideges azt mondj.:
— Mindegy. Ilyenkor még nem <ioiú daoeiaL
A szó agyán nem ér el a mátik asitil f, as öreg daoo\'. Miikor odáig ér s nótábn, bogy . baboktól kérdezi, bogy . bilott bd van, de 4 babok B*ai tudnak mást mond»-\', krgy leni a B»l toob.o, rrsrketfivé válik s ktog, elctaklik, aa éreg ember sir.
A másik asztalnál egy ember •sieodes« sagja a többinrk : i
— Az egyetlen fis eleseit, de nem tadji, hogy boí . . . ezért danol, bogy kai ¡vas...
Mindenki elhallgat. Az Breg újból kérdést Intéz a kabokhor, \'de aoil *em blr egértsn t vé?érr jutni. Megibt sir Es valsmetnyl po-bá\'br ery-egy titkos kőnycsepp hu\'l I . •
a tegariaabb hást asar usy b« Ullas eulurra eaappaa^äa«. anal küUőte s baeir-
uSiéaoál Hátáaa fdjda oneailiapttá,
étvdgygarjaisaiii frlaatti, hlfttl
ARA 60 FILLÉR
Mindeaitt kapkalé. MindeaOtt kaphstc
Szerkesztői üzenetek.
T. Egy bavilt. Aaaa. Ast « Vkr\'srt Eadre Irt* Taadjaatalaa. ös«.k aé» b*" aevestba 3-áe! béteealal. D> hogy (et i«**1 Byea kisde saea tépreagaal ?
¿mkiaa kwtka M. Hy<|i»i
.vu » Juliig»*- JU <) MkM mM
grldt rinfó, irayvyi irího-
¿í, ket* ran«l a*t <«M [ afr* • UdAtt illéeokfc» dörögtek, poala. kai il, .__ kMréaiakat lOttak roajai. A gy »Jog tag l&véaiériMt 1« iialaaaakiktt
ímfcerf n»gy kadllu«iolcbor ilawjliu aa«k «¿íjc»V\' ooadtotAja .T«aJe", migü aóeyl ^fen tacrésaaéytt, kôtdU» Fgtndárt 4a vitéx a^Maat rajtatt ■ qgltm., pofT «mttkeaete JL aaa lag «kWajliU
Xi tjmaka vonja be a paiiL luptw ,-ri kód üli mtjr a ipart bokrait: A Md raaa tMr teisi\'aü Uoyt Wiat la rta aósgd tik. ÍM. Nrnlelaoül, HiUt atlm àiyil», oly
(áotoiru*, akéreak « kolytt kaSea* HA|e, £1* a pírt kantrtna daaáá iujárijonk né-Uegr raooltorr, Mardaa Mrv vé*rrkajtíaára itoâbtk : a Sd»fti va!í vératlaa baiSréan-. CupiUiok aj tlaadMIi kall táaogUaéak. Mkjdcá lliiKe, mdatagdanrat aM adadaa
apit Ml a kfptwk aaaa arvaaa^ Iftlll ifc al ma«e«i Egyik gyort-
fSI«a»teyl|tMekai kooéértd kesévai.
» Hm
Maat aM
I PAI vaa a .Taaaaa*. I Vak CaMaa aar-I bj$kidmgy a paraaaaaoka. KMIi aaaaaak a I l«lj»rali«jóiás kfilSij ai.katéMaak tarén, Wa® I t régi h»ji«Wrtmb<n fa. ibvAM még tAkb I ma éa maréai létfia vltellL ka|da a MaUa-I liget. Staek Alajde hegalUiadaejb tAaértlat I ot mondj«, kagy H aaaa Mgj* a golyó, aert, I attUtt a tfaaUit Véteti a IgyorattaaH igyak-I aél és gépla«yvar«Aaél, aayjatya álja a gólfdt I i «Mk kAa„yadda ■nléaaa a kakiba atfét, ka
I OT egy golyó md|t| aaaláa, mintha al aaai I driéat voloá, tovékk vaséarai s tevéfck téaai-I Mi Itt trata Hraka jiaM l»fc«iglplnll la, a | UAt a „Tamei" t ngyaacaak Irigylik. A Saé-»1» lelolyó kfitdeljm mlndJn »Ura nem Utóét attdaUl* 8t as alije rendelt yépwemélyietttl afVQtt a helyén tfdlja. Éi Így a« a«ém hajó i kipltáoy bldjitó) aa obiad gípalketriMlg
j »iyetl-n erffi idrg, éláaaa ftgyolfi egyetlrn iitmpír, aa aj at merimézétdl dobosó agyét-
Iw ni*.
Maat dSrdM i al, aa allaaaéfaa partról as r tliS I5»6i. A taljéa jtteelj hiladó .Teteaa\'-t, régi eilensfgSketj feilaaerték a atarkek s rid k>|>aU üdvöt|etrt Ilidének laléje laffy vtrelk cadvébOL A k»pilí<jy hídjit caapkodjik < fotfóV, a féplejgrverak laaUl ak Is aolyos ubbd kaayitük kétra e\'ry aabar, Kalaaér lihréa katacépaMi a kdrkijaaabéMi a ISddlaa tea toentdl a péra aaaaokl kidu *atl maiit, « aaMt aabaalttat karjai kSxt lógja U a a kgihlbb povkatbbi» Idakal a lllllsrtiW.; Ei a darék embJ kivés ¿«IkQl Is aaladlf al> tín-k j-laalk taef ,a sshUfrtM. OolydaíporbaBj laadois« da vtnd al a uh »»lkakat a a alkar kértkb a a agy stCrt Irtiisil MataéMk U da ■Uétaaatwré léptatték aUS. • W-
Uálliisal flaoepdttá (Bt.
Maat kaagtslsaal dilfotilí as afdts le-gfajfs\'jj. megír«!tolt limokkal, »Int af jr aao diua sxabalótt tMssar. ^j-l-aapp»lv!fy loMk M a kaiéit kipkddS pvtok maatéejl- alad% koapésra kétpaa. k»J«4l|aylr« a pakjoll akaa* rnnSktí), « aalyak a S»v«t adld iftré kdaat-alS. Turcilcaj IvSn I sp aaxt. kéaykd ba «tikítna arrdlj StapUmbar 28 éa, mialatt rtp\'fgya-r« a piriaaa-akl Mw Útja el, kam trial golyó ixltad a lébéka.
,-f L-.faíldlnl: — Mkja raé tinije. Na kallj», haaaa tavékb t&el A lira >*• > é«ata alatt kéayaurral kStlk ba saMt. Utiaaa megint g>péag| r fa aalatt «aa s fm **+ atoo J irakit, falt méh alsHudl ttaaL Itt * sápra kdrkddka latdk errosí ktsillarf. Aa Odrévd kdidbk mér aa«Mt a l.dllastss Ut-a a aMkW moto\'yojrt csak art étopd^p < Hagyjatok ité a kajda, kbtaa a*ak M « aaksr ajMI «géiiiégaa.
írömt van, vmgg os /amn Umét várj*, m fMdkt-mi a vak katonákról.
Badacsonyi Borvidék borai!
UHaC, áamltos és jaamaa ujborak kaphatók hordókban. <; Aranytiszta Óborok palae-¡¡I \' \' . i■ ■■ - 3 MM ...[ ■\'. ,
HEGEDŐS ELEK
:\'. VAldbtrtokos. bortermelónrl
I fapNIamltlI j Tapoiok Zalmm. 8>QQOeOO0Qeoe4K)OpQOO»X>O<ÍOOOOOOt>OOC
H1Í—iflllliwnil
III»\'
ilZ
ml i „M-nl
l Zaía riu&e küldte a es. e» ktr
hadűgymMstíértotn.
|( 1 • 1 *
taakaak ta aaadfcafedh, p aMlyaél
l^aadMkbaé akt hkaé dgltidllai ÛMaéga
fgpa* k\'IHa a Saé»a hpakda ayagaik
awdat kMk «Mk hsa a tépkiiskiaat Sckmblta* «Wapaallkarok dwak^a aakaato aa« ■ alj tai. | áa • aam tf|fe a gMééHmfar »0, adgeaak »aisaHmlgUl «s IHéiliinlÉl é|ahaa «dis aam rafey. ^
a . ■ Noai Loda, ká lîy naaélyxattal a haj* a pokol al*4aa kH|l»d Is daaaL A 3aéw tirkililii ssimisstisa IHaSattik mit «IIIM •mpaM*. Napkakakar a kajó Ztiaaoyka ké-st« atssakj A kid ti^éa. épaa alMt«. -4» aégy akaa ailiifiilk, sail| ak it a mskik aa aaaka rakHk la aagy aMMa. A sliklr tafaa aakssslf|d kal»d kit akaéif. A tfaalaé« mJk nagyon Jtiktíy. Vlèasalwdolal lakrtiiii. Ma-daa nia a kaaksjiadra marad.
Itt LJ atalad alittamss Myaa milijlli a
■■1)1 Tkaaély Ukdrdtra a\'éa miml a
kai*\'
A |sprbak aéti pokolibb égy« *• pwka-aj kt|ln, kofr a korrnéajron Da Farksa Mlké\'y karméayoa ««Mai aaa ráadal aa«. Bdkd \'. lolyam da ta«gasba|daéal r. t. l a Maat pératlaa Mlrkt<daalétMl • ikti (ttertM akadk kdaêtt kortáinyerrta |a| a .Taaaa\'-é, agy, itsst klkmtlta éai a k«jdt *a Irat bajlód, taMa épan aa «Mlyedéattt aaa-
I Ma aagj
A Mgdaytdg «iioagé«» «Miatt ér «Imm a monitor a klkölíbr. Alig 10 aappal kdadkk a b< jdaak idaadaaar k « Sátrába kall bakatolal« MiaodWJr b lakkdi a tQuak, bggwiaak ds a WijrijUlipaignsk akdat raaaadakaH. Ím aladaa agya« aatréa a akpl alilji Ml egy-«gl|i|5ji daak.
AMkor »tetve kargaayt kell a »dal, ma* as «Mljalt aagyaa kdtall partrdl UM a kajó>. a«y mai ói Itdl8al»«a braaaoa t»«lrt«data kajt wfán, Zkaakah Jdual 2 tk oartil»» gépltgi latkéapad «akdat »la» a hajó orré/a ai addig tAt Itt M, aatg aa a>aa.é jn rajMaakól b>s*o« lám a kargaayt aM aaa k|»Lith»IM. óba« «adat éraet kapta mar, de a lac» a .Tamaa" bféayéga kdat egy olMa aaW, aki 1»é|aa aMMkaa U aa ted«milm aalaa tiillllilaik»» fcek a «arak aaa mJ/Uk U a »Temet" MMaiMtt, mik aékéay rázi.ta*-rl «epéat ayapiaak asakkd>. Aa mi Adria k.|6kolo«»i«a«l mdlMtt aaakrdl a kta. da |ka«l Mé|tiia aayy a«a»«ia>iél aaa nabid |a«f«ladkaaa«ak, ka

Át laoapa asailatti harctér.
I..........!.......„1..........UL
T\'ny^tztéaré vagy leváglsra ajánlok IS kataa angol v. mangalica mal<-czokati darabbnként :
40 koronAéitt helyben
:: ¡.tvévr. |— CapnUÔ: :: i HEGEDŐS ALBERT tanltönil Tapolca, ZaMhalip, Zala
Jt valódi szakácsság
vagy legújabban átviaagált lés loktlqjcsilcit Képaa Posll aaakAcakenyv Mié! sokszori kísérlet ttján értheUM és pófitnasn
lein» h kiadta Maira Jasafa. rMasoo-
kilencedik, a lemabb udi-.icsvényépkel. a lelwcralís aasmisegével, valamint s tnodern ssztsl tentéaéfel bóvitttt IkiaiUs — Ara MMvé • korowa. Vlddare fiMncntt* kttl-ddmalja pétizj előjeles / bexuiücse elllrndbcn 8 jknrona ao Hitét, eáa MegrehMteiS
Fischel früiöp [Fik könyjiwhe-resKedéSjében Nagykanizsán.
Keresek
agy 2 etoáds öatorosolt Ukáat konyhával a vároa belterületén. Cím :
Lichtenatein Albert Caaayari\'Ut 20.
Legbtxtoaab aaar a kiOtéaaa II-fnazt larjaaatá rubatttvek elles.
OyéfTléiekkaa. (WfWivtai\' mi,;1 amt kda UM i i ij («uic «imit lad rOnlf kajjkaté I karaaééd. KiriSk naabaa tmttrautlaa „liliM "-«art, mart «löt aéadaa )<a»k; aaaaé la «kadt dMaj atéaaaéà. Akai tam aataa kap kall adpjt djakatt »U»ilidki HU, Aakav gyé«y«ata. MOHÁCS
Egy teljesen! aj égy, sodrony betéttel^ egy ruhaszekrény, jó icarban levő ktrsMiák, kéjt függöny-tsrtó és\'iégy | vasalt nagy duplalétre atonnai eladó r Om ja kiadóban.
arak, hölgVak ás gymmakeh ráaaáre
hadicipök
í I és katonai bárfelaaaraUatak, Gyalay j I táska, orvosi táska, gamaadmi áamaj.
jEsikifeiy, kii i\\ii
i l r a legjobb adaáeágbea kapkaté
Miltényí Sándor és Ple nigátiablieiia Na , «Aroe lliaka
ZALA
I9ML
Iz Összes IériIM *»•» m
r TI ktMjfikb hixf íminjcárt imul telve-
továbbá hetilap- és képes folyóiratokrjü éiőpzetéleket közvetít ■ 4s nirdetfeséket f^ven a j |
i|„ZALA" .
kiadóhivatalt Nagykanizsán«
t; lapokon MllaMelt (fel éti Klr^léal éráikon »kár postán küldve,) fakír házhejz hordvaj H\' iniuden poslWdij. vagy «tf^élub
k altié* aélkfel. I , | " pj* . ljldék^Al előíizelísi és ijirdetési díjlk p.jbta kől zég nélkül, k „Zá«u befizejldsi lapja\'n (jttéma 12122) töyábbIUia|ö|k,
körniyebb hixf ínunjeára ssek. A foglalkoaáa Cfgi reggeltől détutáp 3 őriig tart Cfm * kiadóban.
URANIA ¡ZT
Naatnume* « —ám
Noveróber M 11 éa 12-én, csfitőr-Uökönj ét pénteken kerül axlnre:
VASIT JkZ 0C2EAN
II ITT «aaasAasléa ér« >
ALAI I \' él Iriraaérbiia I
reatk mlaor.
kiaérő
»
ÍSrombatón és vétrnp kerül arlnrt: X
„ Rókámból j
negyedik része. BOfiQgyl éa apacs» drémk
FIschel Fülöp Fia
Wágyfcutef; lUztnczy-utca 1 u.
; ÍH
Legnagyobb választékú
) ©f© ©!©®?® <9!® i


A ZALA kishirdetései
i legjobb alkalmat kínálják minden adás-rttsll ügylet megkötésére,
Aki valamit eladni, vagy venni akar. Aki lakást keres, vagy kiadd lakása van, Aki élelmiszert akar vonni, vagy eladni v Aki alkalmazottat keres, * Aki éiiiáht keres,
Aki gazdasági eszközt akar ve ríni, vagy eladni, Aki butdrozott szobát keres/ vagy bútorozott
szobit akar bérbeadni, *
Aki cselédet szakácsnőt, házmestert keres,
az 1 leghelyesebben \' cselekszik, ha kis; hirdetést közöltet á Zalában. 4
Vidékről I Ma hirdötéa post autaiv Afiyon kOMaMSN
Hagykanlzsácj I kis hlrdslós i S^ugár-ut 4. UH* M,
3= A kis hirdetések mindig alöra flxeteridók=
Mindenféle Irodai felszerelés, Iskolaszerek, sokszoro» sitó készülékek, írógépkel-
lékek, s diszlevélpaplrok, üzleti könyvek, zsebkönyvek, dlszmOvek, Imakönyvek, zepeművek stb., stt>
Könyvkereskedés
NmatványraÉr:: KöRywKötészei
SHMBR
Minden kereskedőnek m érdeke, Q]
ji
hogy üzleti nyomtatványai ízléses kiállításban, a modem tipográfiai eszkjözök Igénybevételével készüljenek, mert csak Igy lehetséges, hogy a vásárló közönség figyelme üzletére Irányuljon. Ehhez pedig csak az kell« hogy nyomtatványait a
nyomda
s készítse el. s
Nyomdai iroda: Nagykanizsa, Sugár-yt 1
A Záia-nyomda a legmodernebbül berendezett nyomda, könyvkötészet, vonatozó intézet é* tfzletl könyvgyár.
ZALA
MaMa iUrké*rt« tdp. ZOiTM. *»/»• fcttfé mc*EL LAIOS. IgazgaMt — Ctlíl 1 —n~ ihl" i Tuti W la» hél li -)nirn 1. " alt t>g,aí ^ "
HJl. évfatyaaa.
BtBK Ttea Ü OtiMÉ; NAGYKANIZSA iuaAR-irr i (Un nÖKKUHÖMVAÍTM. 11
>" JUIm kMM ■
mi
u.
wm< L A
Ki
tjtr»» HM •»■* * asaa
politikai NAPILAP
IMMM gÉH (W
• (Mmí
Mindenütt oldozzak « szerbekel
— Magyar hivatalos jelentét a szett harctérrel. —-f / , [ ■ 1 .]}«\'•. . ; \'»j Budapesti aov. 12. As Illető «ő harcok nj (|*M hiroTtuln folynak Német «Uapatoíc as Ibif ypljyében roham«»! foglalták al logateváoat éa a két oldalról emel-kedé magaalatokat
aallviti* tábornok hadaaraga a Ta»strebaoa-hagyaégS oauonvo-naléhaa kfiaaledlk. Aj ujabb caák-■iay itt 1400 fogoly, 11 ldvagj, 16 ltmrktotl éja agy bid-asa-ral vény-vonat- ,
A bolgár badaarag agéa* barovonaláp kiarflaiakolta li atkaléat a: Mereven.
Höter, altábornagy.
1700 fogoly 11 ágya.
Német Hivatalos Jelentés a szerb hot tté lói. — í : I
Berlin, noveeber 12. Áit I14S léit folytaljak. A haajeaé trtxtanaikl fos Itál éélro na al»6 ktgyfttiacéa éAalarfHmk\'A1U una vftlgyban Kraamráctó dél nyugatra, re* pataiak Kapdl( nyomattak előre Odább kalctro elért fik RÍ bárét éfl « anoroaan ■oltatta fakvé Rlbaranka bnoját Tegnap több mint 1706 foglyot ejtottflak és 11 ágyat aaákaaé nyaltnak. Legfelső hadvezetőség.
Angol csapatok azállitáaa a szerb harctérre.
A2 OLASZOK
n
Az olaszok borzasztó | Német jelentés
Frenkfartból Jelentik a ■agyar távirati irodának: San-lonoklbél na angol oaapatakn a aiork harotérra való etailí-táaa nagyobb arényakban Indult aég padig a fjrabn Iáknak aajdnaa ultlaátuaasera kflvatálét* kOvatkaitéban. Sealonikl-bai klro Járt, hogy Kljtobonar »eaai át a eeerkiai badaflvala-tek va«atéa4t. Oenfi Jalantéa «•érint ba ftflrOgoraiég ai oda-■•nokflia aaarb vagyj antant oaapatakatlofojiyToroBaA, aa antant aat.olloa^égoa taaadáanak tekintene. Ily értelaüjegyaéi Mt fog antant SdrajgaTaaág-intéaai.
A* szerb király Montenegróba menekült
Konstantinápoly, aov. 13. A lag
••tyabb randatlo« »ágba« aaaaa aaerk kadaaragot legföljebb ■yolcaaaexer fért becafillk Hk
\'«»Ial a aaerb király aaár átaaaat
"ootoaogfréba
Legújabb. — j c I
A sajtóhadiszállásnól jelentik a Magyar Távirati Irodának: November 10-én hajnalban ax olaszok\' a dobfrdói fénsikon éa Garz vidékén ! délig tartó rendkívül havas tuzéwjégi előkészítés után Zakóra helység ellen I rendkívül dühöi támadásokat intéztek. Délután sikerült a helység néhány déli házcsoportjába behatolniuk A htyre folytMfwát a hirtelen támadt égihaboruj megakasztotta Más-] nap iaajnaibán csapataink ellentámadásban visszavették a házcsoportokat s az ellenség több josatlakoxó-árkát megszáll-
¡■■MlMHMMtV*
törése az általunk elfoglalt árokrész visszafoglalásáért ágyú-tüzünkben összeomlott. Az ellenség\' ugyanekkor a görzi hidfö ellen is heves támadásokat intézett A Monté Sabo-tinon ! támadásait akadályainknál | véresen visszavertük. — Oslavíjánál, Pevna előtt a támadásra gyülekező olaszokat ágyutuzünk szétszórta. Az olaszok j a Kíertjelről igyekeztek töba jizben előretörni, de olda-lozó gépfegyyer-iüztínk sorra söpörte a támadókat, a Szu-ziniciQ vidékéről odkirányitott eüeriséges tartalékot pedig tflséraéfánk szétugrasztotta. A doberdoi fensik ászaki szélén, valamint a San-Martino szakaszon a 39-es és 46-os magyar ezredek, a Monte-Sabotinon pedig a 17-es krajnai vadászok állónak helyt leghevesebb ágyú-tűzben a jelentékeny ellenséges erők szakadatlan támadásainak. A bátor csapatok az elkeseredett) közei-harcokban kézigránátokkal, majd kézi-tusában, ember-ember ellen számtalan-szoij [visszaverték az ellenséget A téliesen földúlt Karszt-vidék-nek talpalattnyi része sem ve-szett el. A ledeiburin a stájer* országi Landwehrek az olaszok ötszörös rohamát verték vissza
veszteségül Görznél és f DoberdónáL
Budapest, a«» 12. Aréayiag daa éj útin tegdap délelőtt aa téaéraég bevaa itaeléeel a tegaap előtti agéaa harcvoáaloa ntegijjult Aa ellenaég gyalogsága aaatáa "Jraf \'afkaéatia-aal támadta a g»ral kldföt éa • doberdól favalkot Aa tant rohamok újra aa >lml| barmaaatö r«>i taté al k&tt omlottak Imt Caa-I patalak ujr« aal lát daa birtokába, ▼aaaualt laaaaakaéáiáaalabaab Aa allanaég clfiratfirékéi ZMOgáaái éa a Vraéaa axakáaxonj épp ugy végtfidtak, mint a Mtéawdéaok.
Aa olaa^ok * Dolomit-harcvnaalon, a Col di tana caticaén éa tajtfliki tavft hadálliaainka| a IeigutóUbí napokban la több iaboa ténutdbík cdeg »ikartalenül.
Aa olaaa haaVexetoaégn^c at aaaa axakaaxon leutax^dott aaeményekre vo natkoSé hivafaloa jelentéaai taljaaaa bamlaak • caák mtjröban halytalán jeitnleteken alapulhatnak. — Hbfsr
aAáArasp.l
nem köt külön békét.
fidris, Hóv 1). At olaaa konaéay álHtélág aláiata a I !onqoni egycjxmcnyt, amely atarínl külka békét aom köthat Etanlqivül kétalokta magát, hogy Odra bavétala Utáa Albániába agy oapodkióa
ifmw^ptp
[lesen olas/tue/erömaay-
Róma, jiov. Il|3. A nagyveiérkatho* beosztott Montanars VeiérArnagy hatodikán Piavdaát elesette Cadoma Is részt vett a temeténén.
Bestiális oroszok i
a francia ém oroaz harctérről.
Sarán, nem. fi. Nyugati karttér ; Aa immatu ujabb mm ing nem Sée-I téni. Két angol hétfoáshi tepéUgépti légi hart an Mttfénk Egg harmadik arrmenalamk mSgsf IseuáMmi kény tsefíÜL Keleti AadMWfrt Hmáemkmg és I upét baját herceg tábornagyok kán I pertfámél lényegét\\ tr&miny nem tártént Unsmgen léSumok ^«dciopor^\'a\'. I Átok a némát rmpotok. inasai ktg-I nap körém reggel a Kauaitarngi vasat-1 tél délre egy orrok Idwoddaé eitmuvtr tek, ee alkalommá! mégy titeket és 230 I fényi legény véget elfogtok
tegfeké Haaaaaatiaéf.
Offenzívába lép az antant a Balkánon•
Lantba, aovémbat IS. A Daily Telagraph Merint 1 ixarbcknck moat I »¡került agy olyan, vonalat megaaéilani I ahol magvoüiati lábét A aiarb határra arfia angol hadatjdk érkaitak a még I ujabb erőket réiaah, egy hagy aa aa tant caapalok éa * aaarb aaiagak hama-rnaan témadéaba ataáaéaali ét
Elcsapott indiai
feffdelem.
Washington, aav 13, Hajéar Abadl Nliaat, Anglia bS vakail« aét • aép ■dgfaaatatta aaélté aágétél
MiRD/ieriiiHci Ríiikll.
Róma, aovaábar 13 a mialaatar-taaéca kát iihaw négy-négy érés iliéot tartott, amolyan a külpolitikai helyűt tel foglalkoztak aj kőlőpfiaan —-1. hogy olaaa érdakok Albániában vaatada-lombon foragwali a A miniaxtartanácá elhatárolta at allaaaégaa búvá» hajók erélyes Qldöxéaét a a buvárhajók táaaaaa-pontjának kikutatáaát.
Kbuen Héderváry a békéről
Budapatt, aov. 13. Khtten Héderváry Károly gráf egy intervfura kijelentette, hogy ha nyitva lesz at at Hamburgiéi —Konstantinápolyig, óriási mák fognak fölszabadulni, Ast a félelmetes erőt, mélyet a központI hatalmak tagaiak megállapították, hogy a Marala-1 fölszabadult serégéi és Törökország patak melleit, Oaraíaavkátél délre fölösleges csapatai képviselnek, oda b-lavé araa^ oasps^ak aabjaaált- j bot dobat, akol szikség lett rájuk Bz
a körülmény, valamint az, kogyXkoaa ország moat belátja, hagy a Daréattoi Iák birtokéba aom faihat, — a voéteg-ntsztefeinök szerint bgooéoéb véss bennünket s kékékor
, 4- Hmásm. — Budapest, npv. 12. A Cartjorinktól áaiahaimalta folyó hárcokban tegnap 4 liaalat éa 230 főnyi legénységet fogtunk oL 9aaaaaaaiaál több íjazakai támadéat vertünk viaajuu A Putllpvka harcvonalunk mögött a 407-ik axáaatt oroaz gyalagaa | red agy tlamtijét fogták pl, aki aaatsák-áesyer [agyanrUéban Stlayáéaatt vonalainkon hagy kaakadják. Tiaatak által latfiH ón-
jainkat falkonoollták. Itt oaa-pataink faatrák-ÍMsyar wgyan-rutaába SÍtSaétt áraaa figyalö-•raaaatakra la bakkáataie.
Hgfkr, altábornagy,\'
?lf A
— A vádtanács döntése. —
A Zala szerdai szitáit tudvalevőleg a királyi ügyészség indítványára elkobozták. Az elkobzásra okul az a hír szoigílt, amely egy Zeppelin-lég hajénak szófiai útjáról számolt be s amelynek közlését a hadi-sajtóbizottság engedélyezted A sérelmes határozat ellen a Zala lapkiadó tirsa.<ág fölfolyamodást jelentett be, amelyet a nagykanizsai királyi törvényszék vádtanácsa csütörtökön tárgyalt A vádtanáes bölcs kstározata, amelyet itt közifink, jóleső elégtételül szolgál nekünk :
i
A nagykanizsai kir. törvényszék.
2452 1915/2.
A nagykanizsai kir. törvényszék vád-tanácsa a fegyveres erő elleni vétség miatt a Zala cimü politikai nap lap ellen icditott bűnügyben a kir. törvényszék vizsgáló bir^jánHk 1915. évi november hó 10. napján 2452 1915.^ szám alatt hozott végzését, amellyel ezen napilapnak 19.5. november 10 én Nagykanizsán megjelent 256. számának lefoglalását elrendelte, a aapilap kiadójának felfolyamodása következtében vizsgálat alá vette s az alulírott helyen és napon tartott zárt ülésében meghozta a kővetkező
végzést:
A kir. törvényszék vádtaaáesa a vizsgálóbíró végzésit megváltoztatja és a Zala eimi napilap 1915. aovember 10-én megjelent 256. számát a lefoglalás alól feloldja és a lefoglalt példányokat a kiadóhivatalnak visazasdni rendeli.
Indokok:
Minthogy a lefoglalás alapjáéi szolgáló közleményt a Zala eimü napilap egy olyan sürgöny alapján tette közzé, amelyet a kormány által e célra kirendelt sajtóbizottság jóváhagyott, minthogy továbbá ugyanezen hirt a Budapesten megjelent összes, még pedig előzetesen cenzúráit napilapok is hozták s igy nyilvánvaló, hogy ez a kormány által nyilvá nosságra hozott tudósítást tartalmazza, a vádtanács a kifogásolt közleményben foglalt hir közlésében sem a btkv. 456. §-ában körülírt fegyveres erő elleni vétség elkövetéséhez szük séges alkatelemeket fennforogni, sem a m. kir. aüaisterium által 5482 1914. M. E. sz. alatt kiadott rendelet ide vonatkozó meghagyásait megsértve nem látta, miért is a vizsgálóbíró végzését a rendelkező rész értelmében megvái-tortataariónak találta.
Nafykaaízsa, 1915. november hó 12-én.
Dr. Kenedi Imre sk., vt. elnök.
Samuély Ottó sk., előadó.
A kiadmány hiteléül:
Btdenek ferenc, segédhív. tisztv.
A királyi ügyészségnek nincs szerencséje a Zala megrendszabályozásához, dacára annak, hogy a háború tartama alatt szinte legfőbb hivatásának tűzte ezt ki. Mindjárt a háború elején abban a kitüntetésben részeiültűnk, hogy buzgó, hazafias munkásságunk jutalmaként az ügyészség előzetes cenzúra alá helyeztetett bennünket olyan közlemény miatt, amáy az összes fővárosi lapokban is megjelent A nagyméltóságú igazságügy minisztérium, amikor a valódi tényállásról értesült, a Zala hazafias, megfontolt működése iránti elismerésből a ki-forsrirozott előzetes cenzúrát megszűntette. Erre következeit, hegy a királyi ügyészség vesetője, Fiscker Imre elkoboztatta n rendőr» seggei egy rendkívüli távirntunkat, amelyet n miniszterelnökség sajtóosztálya juttatott hozzánk. Az ügyészség utasítására a rendőrök házról-házrs járva molesztálták előfizetőinket s rendkívüli kiadásunk minden példányát összeszedték.
I!
A NAGYKANIZSAI BANKÉ 3YESÚLET :: :: RESZVÉNYTÁRSA$Áe :: ;:
mint hivatalos aláirés T fy,
az adórnenlas III. 60/o-ős magyar
•= nemzeti hadikölcsönre =
• )
eredeti teltételek mellett jegyzéseket elfogad és á jegyzések megkönnyítésére
oícsó kamat mellett magas előleget nyújt.
S csak az elkobzás után jutott eszébe Fischer Imrének, a királyi ügyészség vezetőjének, hogy az elkobzott rendkívüli kiadást sajátkezüleg cenzúrázta a terjesztését sajá\'ketü aláíráséval engedélyezte,
Eme kellemetlen kudarcocska után az ügyészség ma: irányban kereste ambíciói ki fyégitését. Nem tudta elnézni, hogy a Ztla azokat a hivatalos sürgönyöket, amelyeket lapzárta után kapott, a közönség gyors tájékoztatása céljából kifüggessze, mint ahogy az Pesten is történik. A miniszterelnökség bivstalos sürgönyét ismételten eltávolíttatta. Ho^y mennyi joggal: abból is láthatja a közönség, hogy amióta felsőbb helyen jelentéseket tettünk ezekről a viszásságokrcl, azóta még a nem hivatalos sürgöuyöket is ki szabad függeszteni. A felsőbb hatóságok agy vélekedtek, hogy Varsó. "Belgríd stb. elestének abban az esetben is örülni fog a közösség, ha a nagykanizsai királyi ügyész kézjegyét nem találja a táviratok alatt. De a többi ügy ikra, amelyekben a felsőbb hatóságoknál legteljesebb elégtételt kaptunk, nem akarunk kítérai. Hisz ezekből is látható, hogy nem dicsekedhetünk a királyi ügyészség szimpati»jávai, igaz, hogy ezt nem is kerestük soha, mert hamarosan rájöttünk, hogy jó lapot akkor aem Is csinálhatnánk.
Mibennünk a királyi ügyészség másféléves háborús tevékenysége semmi emóciót^sem kelt már. Hiszen az igazunkat mindenkor elismerték azok a fórumok, amelyek hivatottak a döntésre s amely döntés benoünket minden kellemetlenségért bőségesen kárpótol. Bennünket nem boznak ki sodruakból ezok a nagyképűsködő kiszórások, smeiyek rendesen a fehérasztaloknál találják meg a semmiségbe vezető utat Mi tisztán közönségünk érdekében szeretnénk, ha vége szakadna már ennek a haragszom rád os szórakozásnak, vagy megértés hiányán alapuló kellemetlenség-sorozatnak. A királyi ügyészség végül beláthatná, hogy a Zala hírei kivétel nélkül ebőracgu, hiteles fórrá*.ból szármáz nak s mielőtt hozzánk juthetaának, tábornokokból, államtitkárokból álló cenzúrabizottság rostálja meg minden bet&jüket. — HJgyje el a királyi ügyészség, mi sohasem fogjuk hivatalos komolysággal azt állítani, hogy olasz katonák mennek Nagykanizsán keresztül Galíciában az oroszok ellen s mi cem kocsikáztatjuk ki barátainkat hiába az állomásra az átutazó olasz csapatok megtekintésére. Nem. Mi ilyen álbireket sohtS:m fogunk terjeszteni. Mi csak igaz és komo!y b\'rekkel szolgálunk barátainknak és ellenségeinknek egyaránt. Még csak annyit, hogy a további kellemetlenségek elkerülése végett is megtettük a kellő lépé seket.
Ausztriában a harmadik hadikölcsön jegyzése meghaladta a négyezer millió koronát. Ez igen szép eredmény ; ellenségeinket kétségen kívül me^r fogj» döbbenteni; mi pediy i-igység nélkül, sít igaz örömmel vesszük tudomásul Hiszen egyébként is szoros viszosyb3n állunk felséges királyunk másik államával; most pedig a világháborúban, éppenséggel egy vele a mi céíunk. Ennélfogva az ő pénzügyi sikere nekünk is javunkra van, mert micket is közelebb visz * nemzetek r&?j»ant mérkőzésének szerenesés bs fejezésébez.
Nálnnk még folyamatban vannak a mi nemzeti hadikölcsönünkre való al* írás ok. Egykét napig, jóformán csak néhány óraig, még jelentkezhetik az aláiró helyeken, aki eddig elmaradt, vagy csak felbuzgósággal jáit ott. Le hetetlen, hogy poigártársainknak az utolsó órákban való magatartására ne iegyen hetása az osztrák példának. Lehetetlen, hogy a mi jegy zéseink összegét ne vonzzák a maguk magassága felé a Lajtán lul összeverődött milliárdok.
Ausztriával mi nemcsak nem versengünk, de még csak nem is versenyzünk. A közős érdekek szolgálatában a magunk dolgát mindig arra való tekintet nélkül teltük meg, hogy m;t csinálnak odaát. Nekünk akkor is oda kellene adauck miodeo egyáltalában nélkülölhető pénzünket a hadikölcsönbe, ha az osztrák császárság népe igen keveset, vagy semmit Sem jegyzett volna. Sőt akkor még inkább ki keüene
1915. november 13.
tennünk magunkért, hogy a köiöt, QtgT . lalkozást egymagusk rántsuk ki a bajból En*\' — hál Istennek - nkci szükség; clűnkezőiej osztrák szomszédunk badikölcsöne olyan hatalmas eredményt ért el, hogy azzal mi &iég Ugy akarva sem versenyezhetnénk.
Hanem ozt már még sem engedheti »tg igyar büszkeség, hogy a gazdasági erő kifejtésében igen nagyon, hogy aránytalanul elmaradjunk Ausztria lakossága mögött. lgtj hogy Ausztriának fejlettebb az ipír*, nagyobb és vagyonosabb a népessége, de haztfias áldozatkészség dolgában semmivel xern állunk nála hátrább, sőt inkább mi szoktunk jó példával előtte járni. Hiszen Ausztria népe úgyszólván csak földrajzi és politikai, aen pedig faji egy. ség, nem történelmi -nemzet, mint a uugyar. Hát eltürhetnők e, hogy vaiamit ,a szmüokre vessen e majd, amikor arról leszen szó, hogy melyikünk milyen mértékben mutitta meg t hazáért, a jövőért való lelkesedést
A világháború eddigi folyamén mindig, mindenütt becsületet, fényes dicsőséget vívott ki magántk nemz. tönk. Még pénzügyi téreaiv Két e\'-ső kölcsönnek eredményevei ámalatb« ejtettük Eu\'ópát. Most harmadszor üt az áldozatkész cselekvés órá}e^Ne hagyjuk, bogy éppen a mi jó hírünkön essék csorba, mikor a hermadlk brdifcölctőnben a német is. az ou-trák is jóval fölülmulú önmagát! Ne lankad-junk el éppen most, amikor valamennyi harcban álló fél erejének végső megfeszítésért! küzködik a disdalért!
Még egyszer elő azt a bugyeMárbt! Még egysrer nézzünk be a ládaíiába ! Ls Ha akad ott valami pénz, ami cem okvetlen Ü\' szüksége: a magunk és családunk eltartásara, el vele btdikötvényt v^sárcbi 1 Buzdu junk neki mrg-egyszer, az utolsó percben is nehogy az összeomlások idején az osztrák milliárdok igen fea-nen hordhassák a fejüket a msgyír hazafiság . pénzgyüjtcménye fölött I
Weisz Miksa
női divatáruháza Nagykanizsán.
Ajánlja elsőrangú, a divat terén mérvadó újdonságait az ő»z i idényre.
Női köppenuek, Női blousok, Női ruhaszövetek, Menyasszonyi kelengyék, Mosó áruk)

Chiffonok és vásznak
a legjobb kivitelben, mérsékelt s7abott árakon.
Bugsch ezredparancsnok
levele a harctérről
Darvas Lajoa százedo?, zászlóaljpt-raecsnok abból az alkalomból, h?gv BuftcÁ Aladár alezredest a 20-ik honvéd gyalogezred érdemes paraccssokát a II. osztályú német vat-kereszttel tüntettek ki, — a pótzászlóalj ne é-ben üdvözölte. Az ezredparancsnok most reed-kivül meleghangú levélben köszönte meg ax üdvözlést. Ebből a levélből tudjuk meg, hogy a 20-¿\'s vaskeresztesek száma hm it szaporodott egygyel. Starzünszky István hsdnagyo\', Star^»iasiky György g\'.ia-sbo\'ti körjegyző fiá!, * német csiszár siietén a vaskeresz\'.tel tűs-telte; ki. Bugsch alezredes levele igy szól: Kedves Barátonn 1 őszinte szivből mosdok köszön;t;t ugy Neked, kedvei Barátom, mint a pótzátz ótij tisztikaráa^k a U. oszt. német Vaskereszttel való kitüntetésem alkalmából kifejezett jókiváeságekér^ E kitüntetés nemcsak nekem, hanem a velem együtt kit ültetett más.k két ezredbaj-tá-snak is felelte becses, mert annak tekist-hetjük, hogy ez/el a szövetséges séaet hadvezetőség az ezred vitézségét és sike-. e* működését elismerte, amdvet a bn^us\' lawiai harcokban tanúsított. A három 20-as vaskeresztes száma legutóbb Starzsinszkv István t:rta\'ékos hadnaggyal szaporodott, továbbá rt ezr-d három érde-nes aitisz\'je (T kacs Is»van tiszthelyettes, H>j*aási Li-jns é: Né<reth J^ztcf tö\'z<ő"nsi\'e ) » ^ met K\'i?gí.med irc vc\\ le!t ki üntetve. M-g vagyok gvöröd.\'e, hoyv ú buizes ok szelleme párosuSra bátorsággá1, tovább f->g f jlődsi és hogy az ezr*d adandó aiktlo»\'
A III. NEMZETI
CSŐMRE
a magy. kir. pénzügyminisztérium áttal közzétett eredeti fettételek mellett
a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank nagykanizsai fiókja mint hivatalos aláírási hely
jegyzéseket elfogad.
A jegyzések megkönnyítésére a bankfiók magas kölcsönöket nyújt renOkivül előnyős feltételek mellett.
i

^15, november 13.
■ rJdg^f^j^C


tor gjibb babérokat és ajabb elismerést jaj szeretni. Ha majdan egykor az ezred jjlákűanepén a kúszások bátorsága és ^¿cksséf e saagasztalve leend, a bognalw
poharak érohangjai emlékeztetni forrak , páratlan vitézséggel itten végig küzdött ¡y&elaaes karcokra. Kérlek szíveskedjél a tisztikaraak szives üdvözleteimet tolmá c(oioi és maradok :
J. H. Silno, 1915. november.
Bugsch
»
Az ezrrdpararcsnok Irvele a honvédlakta-5r»bjn nagy örömet kelteU s az ojabb küfta-
tttcsekbez a tisztiker - bajtársi érzelmekké!
gratulált.
- Kitüntetés. Őfelsége ¡akoby Artúr
yyalogczredbeli századosnak az ellenség-
jü szembea tanúsított kitüaő szolgálatáért leg-í:ijőbb dicsérő elismerését fejezte ki.
- Katonai kinevezések. Öíelsége i következő 48-ik gyalojezredbeli tartalékos wdoagyokat főhadnagyokká nevezte ki: And-rejevics Gottfriedet, Gacs Ferencet, Béüsch-mied Gotfriedet, Brandlhoffer Rezsőt, Vizkcleti Bélát, Bium Simont, Jáross Bélát, FiUinger Dezsőt.
- Jár ¿»orvosi megbízatná. Árvag Lajos alispán a nagykanizsai járásorvosi teen áŐk végzésével dr. Szekeres József közkórházi igazgató-főorvoit bízta meg. Szekeres dr. egytb tulelfoglaltsága dacára is készséggel ráiialta el a megbízatást.
- Egy derék hazafi halála. Bedő Péter fűzvölgyi földbirtokos pénteken éjjel váratlanul, 79 éves korában elhuny. Pécteken nég föntjárt a szőlőhegyen s jókedvűen vérezte dolgát, Este fogta el a rosszullét s iúvszélhűdés ölte meg. A derék öreg polgár 1859-ben részt vett az olasz hadjáratban s hat évig katonáskodott olasz földön. Kitűnően megtanult olaszul, s ezt a nyelvet haláláig sem feledte el. Olaszországban kartácstól súlyosan neg is sebeseit. A königgráizi csatában is bösi részt vett s ott is megsebesült egy porosz golyótól. Friss szellemi képességét mindvégig aef őrizte. Nagy érdeklődéssel kis érte s mostani világháború lefolyását, amelyben két unokája is részt vesz. Az erős magyar érzésű polgár htlala körny ékszer te nagy részvétet keltáit Szombaton dslután helyezik Ő.\'ök nyugalomra. Kiterjedt család gyászolja.
- Meghiaa ultak a vUlamTÍiágitáai tárgyalások. A Zala tóbb cikkben ismertette azokat a tárgyalásokat, smelyeket a vil-^«vÜágitási részvénytársaság folytatott a város Uaáciával a viiiamvilágitási szerződés reviziCj« dolgában. Megírtuk azt is, hogy a tanács és a társaság közt tejes megáUapcdás jött létre s tl ebhez a véleményadásra főikért ad hoc ouottság is hozzájárul, — as oj szerződéstermetet a város közgyüJáse elé terjesztik. — Amint most sajnálattal értesülünk, az eddig folytatott tárgya Ír sek teljesen megbiusultak. Az ad hcc bizottság ugyanis a tanács ás a társsúg közt létrejött megállapodáshoz nem járult Wá. A bizottságnak két pont eliea volt kifogása : oem akart hozzájárulni a koncesszióik félévre való meghosszabbításához, aae\'yet a tá rsaság a könnyebb cJszámolis érdekeben ^ért, továbbá azt kívánta, hogy a társaság an-eak idejér, hs a vitlamesmü veket a városnak tUdja, az árammérőket 1« bocsássa a várcs
" "Iolt" » cSjfel, amely k.ttfírik
nssn
ktjekntette, hogy sz ad hoc bizottság által hozott ujabb föltételekbe nem megy bele s « tztrtSdes revíziójától eláll Ez a fordulat wnál sajnálatosabb, mert - értesülésünk szerint - . város most már kényten lesz régebbi jogainak érvényesítéséhez nyulai.
- A vértanú lánya a kanizsai koskórháznak. Egy nemesleJkü matróna, özvegy Beniazky Qáborné született Batthyány
írófnő, Magyarország vértanúhalált halt első miniszterelnökének, Batthyány Lajos grófnak leáaya Cinkotáról, ahol teljes visszavonult-ságban él, 1000 koronát küldött a nagykanizsai közkórház élelmezésének megjavítására. A nemeslelkü má?násssszony jószive sürün keresi föl jótékony adományokkal Nagykanizsát. A fenkőlt szellemű grófnőre különösen abból az időkből emlékezik meleg szeretettel a város hazafias közönsége, amikor a nagykanizsai tu-iipán- mozgalmat nemcsak anyagilag, hanem személyes buzgóikodással is támogatta.
— Anyakönyvi kirak. Az elmúlt héten házasságot kötöttek: Orbán Lajos Kis-szebeni főgimnáziumi tanár Jaegcr Üöaa Mária postskezelőoővcl, Zábó József cipőfelsőrész késiitő Köbli Erzsébettel, Fehér János jöldmi-ves Király Mariával. Elhaláloztak: Ács Pál magázó 76 éves, F/tó József aszta!ossc£cd 46
éves, Vaidert Alajos gyalogo* a harctéren szenvedett sérülésében a nagyKanizsci Urlalék-korbázban, Szívós Rozilia 86 éves, Mtklcsz E\'zscbet 2 éves, Korúi Julianna 3 hóntpos, Született: három leány és négy fin.
- — Pályázati hirdetmény. A nagykanizsai önkéntes tűzoltó testület a hadba vonult tűzoltók helyére, egyelőre ideiglenes minőségben tűzoltói szolgálatra alkalmas egyéneket felfogad. Ezen helyekre pályázni óhajtó egyének az örtanya helyiségében e hó 30-ig jelentkezhetnek, s az egyéb feltételekre vonatkozólag ott értesítést szerezhetnek. A mászó osztály tagja pótlására lérén különösen szükség, s így c*ak oly egyének pályázhatnak, kik a mag»s létrán es az emeletes házak tetején való működésre vállalkozhatnak. Ily minőségben szolgáit tűzoltók, vagy kőművesek, ácsok, cserepesek és villany szerelők előnyben részesülnek.
A Néptakarékpénztár részvénytársaság Nagykanizsán,
mint a m. kir. Pénz-ügyminister által kijelölt hivatalos aláírási hely elfogad jegy-j SjjEjg zéseket ■, • m
a 6%-os ül-ik
eredeti feltételek t mellett.
A jegyzés céljaira 10% készpénz lefizetése ellenében 90 % kölcsönt ad az intézet bárkinek 1-2 évi időtartamra 6% kamat mellett. =3
j.m\'"1 r "
«k KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ HAZAI TERMÉK
— Jótékonyság. Somssieh Antainé grófné, (Ormáud) a katona sirok díszítéséhez 50 koronát, a srbesült katonák részére 150 korooát, Sxalacsy Farkasné urnő (Vente) a ker. jót. nőogylet céljára 100 koronát, a Nép konyha céljára 50 koronát és a sebesült ka-touáknak cigarettára 50 koronát adományozott.
— Szabad az állatvásár. 1 Mivel a nagykanizsai járásban föllépett járványos állatbetegség megszűnt, november 22-től kezdve a nagykanizsai heti állatvásárokat megtartják, illetve erre a hasított körmű állatokat is szabad lesz felhaj tanú
— A réagálic és ssénkéneghiány. A Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesületének igazgató" válasz t n á □ ya folyó hó 4 én tartott lésében elhatározta, hogy ugy rézgáiíc, mint szénkéneg beszerzése ügyében folyó hó 16-án (keddeo) délelőtt 11 órako: Budapesten a régi képviselőház nagytermében (Vili. ker. Főherceg Sándor uica 8.) országos nagygyűlést rendez, meiyan ezeket a kérdésekét alaposan megvitatja és ezen a szőlőművelés folytatasára, illetve szőlőink fentartásara és igy egy óriási értékű nemzeti vagyon megmentesére szükséges ezen anyagok\' fe tétiea beszerzését szorgalmazza. Tekintettel arra, hogy a magyar siő.őbirtokosság elsőrendű élet kérdéséről van szó, kivanatos, hogy ezen a gyűlésen a termelők as ország minden részébői és miséi nagyobb számban vegyenek részt, mert csakis ugy remélhetjük, hogy kérelmünknek nyomatéka lesz, ha mi magunk külsőleg és az ügy óriási hoiderejét kifejezésre juttatjuk.
— „A Mikulás bélyeg a legszerényebb ajandeknak is történelmi értéket ad.u
— A Központi Jóléti Irodához a
gyermekvéde mi perselyeit utján a következők tói foly be adomány: Kardos és Steiner 28.16 K, Makov.\'cky Gyula 22.70 K, Sattler Lajos 16.10 K; Berger Ignác 15.23 K, Feldmann József .3.29 K. Beck Béla 10.10 K, Biasko-vics János 8.14 K, Szabó AnUl 7.70 K, Bariba Alfréd 7.32 K, Rosenfeld Adolf 7.20 a, Bettihcim es Guth 7 10 K, Veínberg Jenő 7 87 K, M,tán Ödön 5.78 K. Mikovenyi Árpád 5 10 K, Mtlhoffer Ödön 5.06 K, KjSs Ernő 4 29 K, Pettermann József 4.10 K, Diussy Béla 4.19 K, Kohn L. L>jos 4.18 K, Szieger István 4.06 K, Uj. Hirscblcr Misa 4.05, Schwarz és Tauber 3.59 K, Frank Vilmos 3 58 K, Dr. Merkl József 3.i9, S;aaspf Zsigmond 3 -8 K, Beréryi József 3.16 K Bajkor Béláné 3.14 K. Kőrös Giza 3.13 K, Uagá Sándor 3.05 K, Sc: w.wz Dezső 3.01 K, Rot-schild Albert 2.73 K, Haaburger Miki« 2 39 K. Reik Gyula 2.37 K, Kreiner Gyula 2.22 K, Nruaaann Aladár 2.17 K, Weíszfeld és Fischar
2.14 K, Miltényi Sándor 2.08 K, Kaufmann Mór 2.- K, Pusovszky Sándor 1.97 K, Tóth Lajos 1.78 K. HaUsz Ődőn 171 K, Bartba és Fftrat 1 66 K, Buksz lgaic 1 63 K, Neu és Klela 1.51 X, Alt és Böhm 1^1 K. Vári Zoltán 1.71 K, VolUk Mór 1.48 K, Fischel Fülöp Fia 1.26 K, Eíchner Sándor 1-24 K, Vallct és DeutSch 1.12 K, Zapletál Simon 1.11 K, Keleti Mir 1.08;K, Róth Laura 1.07 K, Ffazkó János 1.06 K, Mevríczky József 1.03 K, Hirschler Testvérek 99 filL, Platschek Manó 73 fül, Schveitzer József 70 fií!^ Mair józsef 65 fill., Dedovácz Béla 55 fii)., Sugár Adolf 45 fül., Weisz Miksa 34 fill.
— Elveszett egy ezü<t karkötő órával Jolánka monogrammal a Széchenyi-tértől a Crn-trüli?. Kéretik e becsületes megtaláló, hogy a rendőrségnél adja át.
— Ha van régi ékszere aranyból, vagy tört aranya, küldje be bizaleaaaaal Brauswetter Jinos szegedi céghez, ahol azt a legmagasabb ár«n készpénzért megvásárolják.
A MelczT féle házban lévő mfiórás éa látszerész üzletemben megérkeztek a leg
_ uj ibb órák és látszerek, melyek legjutá-
nyor. bban érusitandók el, Szívós Antal müórás és látsscrésznél, Kazincy-utca 3. (Vasuti-ufcca.)
DIANA SÚSBORSZESZ
a legaröaebb báxi asar ugy belaőlag
cukorra cseppeakéat, mint k&laöleg bealSr-zaöléanél Hatása fájda omcaülapltó, étvágygarjaaStő, friaaitő, bttaitő.
ARA 60 FILLÉR,
Mindenütt kapható. Mindenütt kapható.
kipróbált óvintézkedés.
Mattonl-1-
iesshübler
Savanyu víz
aáisiiak üitri fcrjeiek ilKiiri luik t.fttrt . iikiiiumii tltttrc
kÖüSÖn ssajlapíao olcsó faltátalak aiallett:
iiaigi tlilírt ii kiiirti ¿1
SE01I . .
Térje . . . U . . . ilüliizittli .
a Phtfnlx biztosító taraaaáfnát. Kőt-vénya: akár a barctéran, akár egyrbatt bakivat-kezelt halálasatra 20.000.— K-if tarjedó öaszagat biztosítanak.
luáu, aUra4k*lt dlj.xaba». Orveal Tlu|ála( nlnu.a BXxtoaltám azonnal haUiiyka PAtdJJ nincten. Blztoaltaat alj MT>I<r Kla4*nkorra fia a*— Saaigl kadblxtaclUa tutaja 100,000 OOO K.
Fölvilágosítást nyújt ás ajánlatokat ©.fogai a
Phőa\'x biztosító társaság Hadbiztositási osztálya
Budapest, V., Vilmos aaásaár-at 6á. Tálaion 1ÍŐ46
Zalavármegye
uj na^y falitérképe vászonra húzva icc/e^el el átva 22.— K« rona. Kapható: Fi.chel Fülöp Fia könyvkereskedésében Nagykanizsán.
j «
Mindenütt kapható!
Schicht-mosás—Hadi-mosas
a legolcsóbb, legkíméletesebb és leghathatósabb mosási eljárás:
A be a ruhát A*sxenydiciéretu mosókivonaj oldatban, néhány órára, vagy egy éjszakán
^T \\Soast Dedig már csak kevés szappan a legjobb Schicbt-Szarvas szappan - szükséges at. mos F s hogy szép fehérneműt kapjunk.
Megtakarít muokát, időt, pénzt és szappant.
OnÚBol kitűnő szer a kezek tisztításához és súrolásnál konyhában és házban.
Mindenütt kapható !
Hb
LALA
Fámmal levét. W^
|a novemberi; nap ■mohié« geo Mit I* a deriis kék égből t utpiij sietA lemberfck mogíaaaitjáí:\'" « télikabátokat kigembcftáh áa vidáman elvetik lekt a kŰ öcsbe tavaszi napaujfírt.]
E|;im csak hallorii, egy nli
««ff _J
Blaháne ...
Aa Aindrássy|út irányából, mosolyogva BUjnlné Mnalaf. Megli győri» a járása és az antazine, a wfr~ sokkjai sokkal kedvezőbb.
- ICsodálkoaik, hogy
Kissé aÉmp, raállésáf aa szonyom Hiszeo néhány hét olátt Igen alffcor\' még nagyon voitajm. Mikor utoljám -byárón találkoztunk, ram Mna aa hitt Ma votji hon ilyen röV^dlijdő alatt annyira erősödöm Hiszen j emlékszik, hogy régebben, tavaly télen milyen Ba
.W;
beteg voltam
May kivánkoxtaaa le utcába az tmberakjköíé, de aa az ablakig se tudtam jóformán <ámc Aztán Balatonfüredre mentem ésj Für csodát tett A stáhsavas fürdőház tolókocsin [vittek,| ot kát-három után : már !assan|aásan slksadtaaa gatnji Szeptember végéig voltam Fii dert IIOlyan nagyóin nehezet* buoauxtft el tette. Minden [évben nagyon ekzoe rit a| őszi válás, hogy annál boldogab legyen a tavaszi riszontl«tás J .,!,,
Mint valami nagyon fjnom, ezp harang, ugy cseng Biaháná hangja. Ilink, melynek fiatalsága öiplMaí vidáman caijlogJ Álmélkodva néz " körül. Mindent figyel áa mindennek gyon örül . A gyorsan hömpölygő ¿éráinak, ijüélybej olyan nagyon kivánl zott, mikor a szomorú betegség napjail e jcnézett. as Maőemcleti ablak örvend a fényei kirakatoknak, astami és aa ismeretied arcoknak éa boli teszi:ja melegen sütő déli nap .
| Tegnapi I moziban iá voltam bérelt közéj akaxok menni, H aaen ól] soká voltam egyedül. O, a moii szerül dolog Srédületes eredménye] I lehat még várni ttüle, as ember elképtelni, hogy\' mi minden fejlődhetik még belőle A ni játékunk, egyes télien megfogja a köionség lelkét, megríkatjui vagy megnevetteti, de a mozifelvatel niudf megmarad áa a moilnlnáai ila-kitáaa ásás év tnplva is friaa! meg . .9,
Egyetlen égvaz\'er én is eljátazotnm \'egy kis dárabrészletct a mozigép elolt. De erőt vjigyami hogy még mozidaraU* ban ia fellépjek, Hogy mikor lesük ennyire eroa, ak| persze nem tudhatom, de erről a! terviemről nem mondok lel
[Azutáh siitjéjnmőkről, ]szinészekh-el beszélgettünk. Sióba kerül jjjbátl.
— Swgény, jó Újházi Ede ,].I. Milyen sokat spejn fedhetett. Igen nagy szinéist volt, a regi, igazára klasaziku^ színeszek kar ülj való. Többször ji tunk együtt. Lagutóbb, nehánj czelfllt a iRang éa mód "-ban volna akkor, Hogyj ilyen hamar t szegennyel a rettenetes betegség . ,, Sebesült katona jön szemközt. Fa lábaUmpuiálvaj Zokogó szomorúság vidrai Blahánfe hangjában t
Rettebetas Mikor lest M I. vége? . .
\' é Másra tereltoai a beszélgetőst ; háanit Minden saihhá i esemjényről í sülve van
Hogy mejgy as Őnagysága ■r. Fédfk nagyszerű? | És a Királyarinhát í? Hallott <4r valamit HeveaiSá dor fuj darabjáról? Igen lMatá«Mw rá. Ha csak lehet elmegyek a pénteki | ÍSpróblra . -.
A Rakóczi utig értőnk M Blaháeé . átnéz a ssinháare.
.....\'I I "
^^raijMullllHi
tjiK M^ÜNriu ..
H jpftpr \'volt méltóságos aeaaaay UtoljAr* MÉMÉMa ? I
ÜlsJM»a ?.\'. . A saját azpU-íjamban, jafltar Ja Mafyátakndalnmhan j felléptém Naaf ftmaa, a NensaeHt min 4ig ugy hn eral my a a*ját nialiiiin Ea taláin nefc «a ÜEk. da kát igazán annyi annyi drága emlék ffta ehhez a színházim .[« L - I
Dák egy ára almuk Blaháné aa Erzsébet iőriit 2 számú ház előtt boeeu-zik és nig> M kedve/j kis fészkébe.
Aauot eltűnt as utcáról drága, ne-ipeÉ alakja, róiatna a • ap ac sütött volna StP olyan in elegen, mintha tova tSot volna tatodén ravaszt vidámság áa mosolygás.; j Blaháné kiment áa aa&rke áa komor lati) a peati utca
OivatNIgyei fijyilnibi!
Ht iln>.m-W •i-dL «lc*> UiaM. Uwi W ■
B ART A ÉS FÜRST
illiplMMliiail. wi • iienos »namk. Himi>, wiiitn-
mák. Mliatk. Mwi«n> MO llmi l-
tiüiiMM tiliin sas
MnMIn ttátaii |i>i»lM<rflliil kiuw -Igy te—Iá HwMsmI WfMati
Keresek
egy 2 teoéáé Tmtoimll lakást k»ny-lilával a várna baltarületén. C»m
Lichtenstein Albert ; íi; GMngeri ujt 20.
iiji M-m-Mi
24 lappal ára 1 korosa.
Kapható F1SCHEL FÜLÖP FIA kMyykereskedésébea.
Tiszta boldog táj-kutya eladó.
Cím a kiadóhivatalban.
Egy mmm uj ágy, sodrony betéttel, egy ruha-sxekréay, jó karban levő karosnék, két fftfgöny-tartó és egy vasalt nagy dtoplalétra azonnal eladó.
Cim a kiadóban.
II valódi szakácsság
vagy legújabban ttvissgüt H tM Kápoa Pesti esokacakOnyv siofi Meértet után érthdőeii és leitta és kiadta IWIalin Jozefa kilencedik,-; a legújabb! eiaááraWnjrUnl létszeielés mesterségével, valamint a imf * asztal terítésével Myitetl kiadás — I Kötve S korona. Vidékre bérment«\' daaaet a pénz előjeles beküldése ellenééea S korona SO t«l*r. Megrendelhet«
Flachol Fülöp Pia hönyvke-raakadéaéban Nnq y h a n a a n n
azonnal kiadó
Lra háreL aaoUa lakáa bn»kal>iaég. fa^y» laltánal Mjamil aAtal»aa. fegjjaMwij a háztulajfdowM IÍ782
| Január l-re
kertész kerestetik
a Palini gazdaság részére.
i* Imanni bftrMn ill i

tsiklpeiy. iim
l a legjobb ■iafiilgkan k^ÉMé Miitényi Sándor éa Ffe
aflrf^vkáidltMul, Na . v4r« ha*«*
ÍOO darab Nagykanizsai ÜSéptakarékpénztár i | réssvéiw
l.ijiebb tételekbe«» is eHogadható áron eladó.
Qa a wuidáhivabllban 12763
Millió ember haatail
KÖHÖGÉS
immh kalkrua, elnyálkásodás bwul áa iprcsfts tjOMgés ellejt klsácólag a taten Kalncr féle
Mell-karamellák
(a hirom fenyővel) dttaritáL l-r 8100 koltjccyiSUeg imitaiiian Mamyiivaiqr anneeait áa ■^lanaaMII a Matoa nalásróL :: \'Ramiklvfll keltcrtes jas 1«*0 bonbonok.
Caomatja 130 éa 40 flIMr dobosa | 00 fllWr.
Kapbaló J Neumann Aladár <a Relk Oyul* Sie1»« »ibet\',"1 Mlkoványt Árpád ía
Bdus Lajoe a\'SÉ pluuaHiOis. 1-—1
Vjüvegctf\'k, skitos « ifutfurásj vnlialatomü
jka\'t^ísal» régi *n»nd > ■r|rtndtK\'n Mv i>. -"•jiifla t Nag kanb«á>i ;
megnyitott im
mely cnáka a Ro/.^o t l-ntca | szám alatti Schns el léte műhelyt ííi ii ttj kibéreltem,
Tfcni*iíV(wJ** .»»Vttiim l.r.n fi
naan m\'a «mmntt m
■sbnAleti aM u»tnl»a la
«*!»mí»t «aéM*.
IMB wOe* l»)i«AÍ(*ll MMHM mmwtn niMaBMH^ra, MIWmi hŐM| • l*ft«U<w*t>l» gwmaUál
VíUílioiom mámémk* i.j.i-
,ah»iíj«»w> Mna>> mpiiuk
se urát) mfumoin «unvtuut
AMwnt wnllil 4i MM.
I ¿ut.kiíiúv«
Éjrdeklődőknek t\'zenO éve- elé-kjeuí féléi «ndaa állanak reedé kesésükre V
Tas telet tel >
ERDÉLYI JENŐ
nftaaaa éa alarlietarkalk»«
a
11II11111111IIii11niíiia111111ii
Mindenkinek érdeke, hogy az Őszi é$ téli szükségletét
I Kisfaludi és Krausz
Z rőfös .
és divatáru üzletében az „Arany kakas"-Hoz J NAGYKANIZSA, Erzsébet királyné-tér 21.
■ Moskowítz cipő üzlet mellett amreaae be, ahol
még olaaé ár aaoUoM aa alant |
felsorolt cikkeket kaphatja.
, í i
1 aolaHp. I
Női- és gyermekkabátok
nagy válaaztékbaia, \'kósztüm-kelmék, blouz, pon*
■ | gyejla és alj kelmék, gyapjú flanellok, pargetok, nagy és kis téli kendők berliner kendők, selyem kendők, fejnendök, bársonyok, selymek, kreppdeschinek ágy* neiaOekre kanavásznak> vásznak, Schiftonok. damaskok. rumburger vásznak, asztalnemű, tőrülkőző, zsebkendő-
Hadbavonulók részére tríkóing, nadrág, ^bszárvédó» Szvetter, keztyü, harisnya, hósapka árengedménnyel
aa \' Kikz fehérnem&ek na ár. Kész pongyolák
obb Vásárlásnál eredeti gyán ouzok, aljak, gyermekruhák
igyolak, b
üj nagy választékban. — Gfászruhák 24 óra alatt - úéiáéú kéeeülnek saját műhely Un kb<
ül i un i mii um ii in 1111 nin»1
Jelel«» iiiikieaU tÓTTH Ä01T«. Mrlli MpN\' PlSCatl UJOS IgasgaWt FISCHCt. ERND, - Nyemaie« a tafa MrtapI Má 4e *t| fi I T éti I^MMt


ii n iifi||4i
ím
u
aput Ml is ummitu. j NA6YKANIZSA
swáwirr «. kUh ndnuDöMVAiM,! :
JMJr I "
TCUtFOH-SZAMÖK!
ünstMriW« \' ta
MtwMti.....rr. jS
piti ...■..,„♦.„»[, ¿»
HA
EST—

■ *|M
FI
■ \\
POLITIKA!

Veiiyft jivetfBfBiez i fesr níik kp battsii
P 1 " i * wwhi i
kuiikolcMM illat mMMIi naékliM aagy fe egyre lllwlá MjWli alMMlll-isMtf mindég rétegébe*, Egyik keteimaa meg .yjlyiBnláia n aáaaij a pártit rúkjtij laifcaa *J-<aitiiml|iil, lajlfiül L ma|;w Bemet a MfT történeti iöőkkee aM% oif ItqtaUH\' blipnyiágot lett 4e mmtkpmk akteeibaa kő-oáafccti etaévca ieaaéláeát utiqrf «ihár 4a •éK tózött. Oa m aWbl tagökaa kMI két-téftdeoól azere*kaa jak a köIctSnj káat Utó-•tea. a p|r exeedenee péaxSgyl körökben mo-alkatú fokozottabb jr<j>MHtiliia «■ ányagl mnpoat 1«, amely aj IMI pnlnéi ¿brúwabb éa wtaU fítmöIctöcBbb íjilymli áaM tarm taial «erűen kíjlji, tl nltkti Ma kelépen! pénz ügyi axakcjmbcrnek linai |hk<n<, hegy a aioat Id* boaalléara kei Alt kadiksieaÖB rmSfcliM Ma«y»« voltát Íí Íxiaie »alÉaJl Épnjl(|il|ll a btt-lis kaoajoxáa szempoetjáböi jeij«nerljeMÜk. Különórán- fontos erre fw>»t, a Jagreéa amlao mpjaibao fámat alal £» | kaagantyeeettae kie-■cini, aahtta a még IlililnO, aa tagadó tik, a közömbösek és a aaaa eléggé lajéko-tollak amiaWii máf oaak rövid léé W readilkaataSakra- A karmadik kiálkftánaáa kötvényeinek kiboesáta« árfolyama todva-iavöee 97 koron» 10 Mar, illetne 97 K 40 fillérben vao megállapítva IHjaé», illetve a jagyia« 6*earg. kötvények kamatozásai
azaz ez é* november I la alatt, avagy ataa történi. Figyelemmel arra, hogy e \'köt.ények kivétel nélkül Bér a kM M november MAI kejdádőleg fogjak élvéAl a aév4«4k otánrzá náolt fel 7,-os kamatot, kalatt a jegyiéi, U-letve a befizetés réazbca korábbi, réaeboa ké-többl időpontban következik be: a iagyaéa idfipsatja »zartat megáibptteU 97 K >0 fillére», illetve 97 K 40 KUírrs árfolyamban kamlt meg-táHtée, lltelve kamelMvéaá« rrji&iik. A kibo aálU árfolyam a kaawoaia keidö Időpont-jllra, asm november 1 ire rögzít ve, IriUjdoR-ktppcn 97.1393 fillér. Et aUpon tehit — ét figyelembe réve a pén|olézctek által a jegytól felek részér« átengedett 09 *l» m iataUkol lei 4- száz korona né várták után Heatett • »/»-«H kamat tui.jdonképpen ¿21 o« tiayUgea kaj mainak felel meg.
Ha a péaeligyailajLeter élal feg •> káéi felklváibaa bidaeáott jogával 4a a bairJ ncdík badlkaiceöflt I9M, májat kf l-ára leli \'úon\'dja <• névértékben vhaialliatl, agy 1 jegyifi M 5 *t IM év jmalva ai á|fofyatn 4a * níverték köiötti kwikOavthee képest 3Jt r/.-nyi Hlíaayaíee ég bej réaxeeecttk Eit a lökr-ayireeáget M 4a 141 HM kerettUB egyaalate •ea élvezett jiradékri étízimltvj* évi 0,52 \'\' \'/,•»»I kamattöbblet«! byerfisk, a radyoek | tyalcmkavétaiAval o éf\'/,-ae becUkSlciőa tooy-ieges kaeaala már 6.73 •/,-ra eeedlkaálk.
MágieieailkeegeMkim ilLUiilitinl-■áayet, ka a JUJllü llliH rárthaa ewkarf kökaött utján nyer ll*n<W. aHatkegy a jegyiéi oéJjár, (Ubani uíjia lal....... kilailelk
I réaaéra IM7. 4a M| keduMjleyil kamatláb van blztcáltva, aaMly V/i-bia («rritketft, «mely tekéi ¡eUotékeey«n tIllik a kaéiiW-e*5akdtvéay kam.lozJaáüíL I.
Abbae ea aaellíaa, ka j^gyeett liaeig a névérték 75 V^a arejéig lamkn HIliHi «tjáa nyer (edeaete^ a laMWakt iaktoMt Mka f \' \' pootoa má fíjaail 12-88 V - 11*1 a. rigj JlWiil arra, kofy aa OaM-fáá Magyar Beák I II lllfcáaair átlaga aa a4al>
aé kaévaaMaa 9 Mm » «\'«aÉ «a
a*agUaMMUb MBWhaa 4\\ eaakatl laad. tién tfPkafé, Ugjr a le*k*edUhafta P917. év *\\ia U 5 aUhtt t*eee*ka»4 éa Igy a\'lUS ua*|«y-a4ye kaaealae*«, 9 ia Ml éven át dtUrn \'áiMiilalitg «eriot *4*ae .1* laaal ha «Ljtkatíjleu.
J . [ _ j
További elönyomulá-siink Szerbiában.
4 U mqgfr jelentés. -U
AmmM hov, \' Ñ. A KSvcaa hadaereg m kar ma karcokká« tovább Ha|al A viaográdi pojjort he* vaa harcpK «táa aa alad Lijan területé-kaa köiflWdctt. A Jávor faléj vatatd úton a Kat agyorgyicv -Sanac ■■¿a«latol, az Ibar «HnibMi a Planinca begyhát áazaki lc|tőjct értök el A f|lafi| tRwaini tenrűleté«[ á vart aUa—ég Bruuon c^ Plócán |t vuícavonult. A hadiertg a harcokban 13 Oastet. lJÓO fAayi Itgeny-«¿et ejtatt foglyai
A GkllWlbt hadiuei ac ellenséget a TopUca völgyébe «oriUa 4inn.
Caatiakotóiag a bolgár hadarok mlodaoütt elArtbaiadoak HOfer attúboenggf . !
— \'Német jete*téé\\ ~ \'Aarnt, nos. 14. a aifcy rakadi-eiaiiaa jUlaatli Balkáal had-
• alotdv: Uiii éa Oallvlta Xh-borooMok hadaarega aa eilaaaé* gat réaaben makaoa kartokban
• géai ajrovonalon laaat vlaata-vetetrkk, tlaeabarcáa tlaitat éa (im»Tb4taiililntTin fönyl lagényaégat elfogtak éa kV ég»«t aaakaényöltek. Bojadjlef táboruk hedaareaa péaet oaa-patokjába aaatlakoav* teldnyo. mulóbah van a déli Morava fa_ iái. MlnlstterelnOkség jsfl/tóoíztó/ya.
j — aolgát Mbatalos /«MMw —
Siófia, tiov, 15. Aa operációk u egész ítantnn javunkra lejtődnek. A Vardar jobb partján a franciák ellen, akik Kihűl! éa Raki partjára átaieatek, euebtámadájit in téliünk ék vissza vetet-tík fikjet a folyón. A wancia vezérkar «ton alatáaa, hogy sikerült nekik a Tepetate j-i KrtvoAk Gradaljo vonalat a legutóbbi operációid etjedményképpen megszáiiaiui tisztára kitaináa A bandák tényleg ¡tartották eeae vonalat caapaia-ink meférleezébe előtt minden fárado-hogy éaaak fala ejtÖrejtyontíil-janak,| »»apntaink nékik aágy veázteaéget ■eghiaaitották.
A görög trónörökös szemlét tart csapatai felett. Siakmlkl, nov 1& A gdrög trdo-örökoa Pereaatbe utazott, ahol a csapa lak felett ini lll tart
A MnMf • j
Mitrwicában.
■ ösíWj/. ai». IS A Caaeajdcbao idörö Mm» |ííöyet*égtik a aaerb; kormánnyal Mitro|rk4ba költöttek. A román követség tohnicsa a levéltárral Csacaak-bnn majad, aaoafaa.a levéltárt ÍBuká-reetba tjtáUitj«* Aa oaktrák-maplar a» aaet hatoaagob mtndsn lateakedest mag tettek a levéltár 4é débnére.
Cartorijsknál betörtünk az arait haéfáiláw^a,
m*, ttiv. (141 A jnki^y (őpadi-atalláa leiinti i Kéig AMftÉMIrr Hindenburg ¿i ¿ipdl bkjor baraag .1 ábo^jnokok nadcioportjltnál a halasat változatlan. 14aMfW tábornok 1 «de^opjoHja : Bod\' gaileaál (CxirtorUjktól éLzak-■y<ffftr«) »eteet! ckapatok be* o[áa|zo|k állákába, aasltlkapöt oroszt \' H»y gépfatlyvart
gftajk é xaa|\'kchá^y|lt|ak. ■«.» J»*k A l
A KovwSförníl
if-il-jlili» ma m a Lamaái a|t ojtikrák*magyar előtt maf-
t á (4a aáaail .
csapátok vqn-aia biuan|itak.|
BUdapaSf, hov.\' idl Hivatalos. A CartorijaktoáJ áuakaynatra lávó nllnnaégen : álláabn batöitOmk éa 1500 went fogtunk «1 én « géy pasáét stéknianyuitunk
Klaislovkátdl nyugatra oros* tárna dáaoktá vtsszavertüná. kft fiaban Sapa-novnál lefolyt kéugt ánátbarcokon kívül a gyalogsági tevékenység az agéaa harc-vonalon szüneteit I
I Hófer, altábornagy.
• Utazik a cár.
Pétervér, jpf. 15. A cár | a trdn* orökdsiiei novciuber 10-en Raéalba ér-kezelt jaj védőmuvek megtekinteaénk — Innen Rigába titasott, ahol usaent a Dünal balpart ián éa itt fogadtd Radko Oimicrilew ^ ernilfMMmaaKik tisztdgéaét éa jaaaatéeét éa azután aaagaamaléha a Rigát jvédÖ hadtesteket — A Düaa burgi (erep megioemlélnse után a cár kitfretével Wiitcbákbe ment az ottani erődök: megtekintésére.
Churchill bevonul
London, sjoij. IS. (paNhÉ, a viaz-szalépett angol minimtaa marrián eare débaz Fraiyáaamáfba utazik
francia harctér.
Atrito, növ.J (4, Aj n^y^jtadiszál-lia jelinti: AmMT tonMT; Lényegen aséaobag detL. tdrtéát. * f
M 1
Az olasz harctér.
Veronát bombázta
repülőnk.
AMaAHBa. t"-Bodapost, novjemW |S. Már as uj csata kezdetekor ep^jtdUk olasz hadifoglyok, hogy Oőrz varooat ka aaai •Itali elfOftlalnl, IwM fogjak 10-vökMtSl na olasiotii Tényleg, atár a nagy harcok első aai^aibaa mámat !a-redék hallott a vér atka. Tagnap aa td> leaacg nebez lüzértó^s a magvivl^atatlae hídfőn karaaatftl beveeea boeebaaU Gér-aét Ezalatt as »áaaSOa eredményié tea i>aadtisl\'l<MnM a <i>i>tol feuaik áasakl reaza aáaa irAayahafe.
A Mont« fcaa MnüatetBl eaadk-keletre arcvonalunk egy ratne átmanak-tei aa ellenség kekéra került. Baka «1-teniamadáaaal tcjljctien vlaaaaloglaJ* taa. Aa olaaaoa vMaaMMk>l többi elOratOréaait vkraaka vtaaaavarttk
A Monté det sal fekvő szakasz előtt, valstak hidfő előtt már ásyittüzüni minden támadási Itteérlalek
„ lOvO iJ»Möa|ak |w»0*elk Veronát HOftr SímVlinagj.
Az entent erőlködése Görögoruífbu.
London, ttiwha IS. As diplomatái és n görög kormány kfteött eleak eszmecser« folyik. Nagy anlyt helyeznek as angol, Iraocta éa orom követeknek SVety^ift minutterelnökkel való tanácskozásaira A követek azt ki vánják Görögországtól, jelen taa ki, hogy milyen magatartást tanúsítana as esetben, ha a aeővetségeeek csapatai görög területen keresnének menedéket éa lea* nének e különbséget a incővetségas és szerb csapatok kőzött
A torok háború.
Konstantinápoly, november 14. A törők főhadlmállés közli. Dmdioeflt froat nuvember ll éa 12-én gg idönként szünetelő helyi tfiaérpártay tovább tartott. Tüzérségünk aa aHaneéges illáswknt hatásosan bombázta Aaalorta előtt két elleaaégea « torpedónaszád, Ari-Bunm előtt egy cirkáló éa agy torpadóaaaaéd eredménytelenül vettek részt a száraz* földi ütegek tüzelésében.
Aaatofeai parti flfagaink hatásosait bombázták m «Ken» ég m etapotokat Szedil-Bahr éa MortoLta szintúgy na ott lévő el i kat és raktárbsjékaf A többi hmiuna Ion semmi uja Ég.
Ha Sritme kan, vragg aa késm s&odatmét aévja, as jtésdka& téh meg a aa
Tn
XAfcá
itn
A\'«5 NEMZETI HADI-KOLCSÖNRT]
magy. r

kir. pén*agymlm»rtoriune Mai kl»í*étatt awOM
a Nttti Magftr Kereskedelmi Bank MgyMnUsaí fiókja irtut Wvatalos itiirási ^ I
jegyzéseket elfogad.
Mh a jagyaéaak magkönnyit*aéra a banktlóX magas kölcsönöket nyújt randktvüi atönytts faliét«*«* mali«»

HÍREK -111
, - fcaltt»tojjÉshk^ltejn-
vaUO(Aa MJ «kos InsMik omfSI plip&k. üllő* BéU aaldi f6<apáa|fl-«¿re, most ünatpsttJ paspSktágínek tiz éjUk .bHi.pJI. EttA a* ilkilimbll llwa« y* -aoéa iliyXM ült itínill papok Jevlri, -ovébM • kántorok ti tanítók tymebilá* itubeláike.
t dlv crirfciw (Un akgykkalzsal ISftseoépJu« volt tanára éutx Gén <p OippkbU anncpeltc tanárságéi« 40 év« jubileumát | 1875-ben ktidte t*iU|l pilyájit 1« axóU is Mii mIKmu l»oHj«| 4* ifjmágor. Rlllfall KwIuáMI való e\'tivoi uiin rend«« tanára lUt a IwlifMII <>lU Mk i • aa«* tadóa |dr, ¿deay Lajos
el, ihl a (lopil faakátsi^a Urtw M iteU lel, knelyek többi láértek eU. Ir. Arnold SAadaj tHiM liietitl
a
tanár Wndráját Ii
ety, badala*
érdek« pntiiail aafy tudományos
- *■■■ ily* péeal kir. I
érkezett, hogy a be^MN Ur.{ járáablrósít tgymaoflll megjbigáljti
. - Miksa p*ap«k dokt, betyrSi jel ea tik: Aa laabmAl agykla« bl fakultásáé Mtkm Jáaaa gróf >nal ll Ijl pököt, aa agjali vjall ballgJtóját áililt választották
- EfŐMptoWa aoroiktvül Kmk\\ Itnfi 20hntvttaaaM»rr-mihrll ii»»ll"t W
reSftiTef(f|tl kHlaéi frdouftdljéa nM(il«t»liJi|
és vitát mafalartáiáiak ellinjeríteöl a«evmá nevelte Ili.
Kotorna! \' rittátsT^iak. fiuiti^t
Kövesd! W Györk • 4 t. tar.-e. Iftkad: leyot, Ttchel Cím 20. koov jgyezr. lert Mk nagyot, Afoodá Jsof 30. Hadnagyai at e\'Ucl xétcel szemben yltáJ magalajtáiíért Xía*fa jóitel áf. ev. Urt ujborl lelkészt a 20. bgyefrj-bee, at eHe»t4g«al sr-mben vllé« 4a oofeM dotó inagaUrtaiíéit k t\'eglelijS d\'csérÖ illáé rétben réíicíltettjc. -j- Kattautr Qyult tsft. MM. Alktorvotoek aa lll latit il ssembc* Wt*4 ■rolfálato sBametáe^l »itla^re a karolék *ranyérdemkcr..utet k vitézségi érem azalljgj-iáa ; Cavallani Sándor a 20. kmmv, tért hadnagynak aa i||paaáf ¿fett! tanuiUetl vijé» ■araUftásáM a kadjdlndtméjyei 1 eart. Ia[ tonal leSamkarasatet adwnlnyosta.
- rtirifiwii ik Őriét■ látván a óatyial nlisai álL aM Unja tanítója, viraal kfpirli •tH, bl ssáítés Kövnlcestében kewaabb WS ¿U bztegeskedetl, ma regfat 7 árakor Uafó| mü\'nödéiéntk 34 ik ivében, 47 éves ■•fkait. £lbaÚIoU«ttral a UeleStfilet íjren
aj hMrctírenl,
Ea a felvétel it ogyik tüsáretrod tiLiiikarJárói Jkészült, amint Jíitkötet elótt artaket-lctet tartanak a fronton. A kaéoaattel jelSIt llázt Kövaadi Boár Gusztáv ezred« tilxcrfőhadnagyl fii Az egyik tiaatnél as fnMaa l//sdk, a n^Mtknál a Zala vaa.
lap áruéi* 1 ideje már, boffy yeneM ls| btwéljltak l HM W-
4a ba egy*
koráljki| Igen |r| ny. Itéijfl
demesttfjái vesilktte él — S/monLtjo* ny. táblai blré, a cs/jktodi yai MrJ jfcáabMaár vfbljt veietfij\', I. hó 8 áa MN léi bál órakor, deléj n«k 64.1b évébrrj u|yixÉlh0dés kövclkczttláei) rlbunyt. Simon Lijoí, aki tavaly Hrtlat nyijU dijiitatása itkaUivai i htícsatinak aHMMMrásM a Ferenc JózieMead fln|taia<|liel tlaliHi telt ki, torilM la Citlok>li tulfaiaáiM ca^lMja .kSrébeá,] andak aa iítalánoa ssai iljl i oek áa tUUaWtick ¿Ivctetébcjn, amely Uvairl tos tinykedis« VöikU la Mki os^ályrái^}
jutott, álbunyta i pMásaág lef»xi|etekb r
litbw igaz ráaavátik kehet! Tetteiáaa dtlnttn 3 Arikor veit,
kir. I&rvfamwék
viteleiébe
lare kir. Ilblabbá \'MnéaásMp • a cfrfftM áiéiblrétág k»ilai|illbiia Saabé Orréul ji\'átf>W yettek M lUallá • téten a csáktoráyai ttátámk, baléi tooik, teotaMek a M MMlUk \'íaeu
melyeknek taffé. ÖaiW
Mtnkwi ««a.
Ma* tereken érettet) MM ■Maa Vonlleo jjaeglndui a ¡rendes (otéalom HWlliaiLágtal, kxiujb térílleiakkel áa tMk-ataalggtl. eak nU I ■ utailbslalln bSr áa élilaiMlal elkk ára flog a lÉajlai ikJiisl % példával la »»llgálbMiiini, UráoybMk, nklyekbll a \'WkJctak HaaMbsb 4a mely^aak íra a leiidaa átall 9^400 nlsillbltl volt nf gnaabb, a apgoftk baboxatal klnlbaallbis egytterre leesell a régi árra 4a a ipekoliLtok, akik aUr a Magas Inak— oaky kémJetaktjl vásároltak tssaa á alf magasabb Irak ramáayá-baa, alapoaaa íja loffeak fltelal at alklkjfaott «pekólácljira. A dié ára U llnyigsaia Wöillt 4a aam tart bal leabátg, iSvMaaaa aMg loMSta-\'tálal aa «at bajaink a Mg^ tajáa Is, Lilvel ott ■ItkaásírJ yárojdk a lojaiok ,a klvttibo. WgiHáaak adádlg jalealékeey volt a tolískl [Vitele, kOffiuSieL JsÍÉibi 4a Aagüába és ml-vel eda ¿oat p|eW> jsállHkttiiak a (trwiai, késrleteikU a UoUarljúbli áa iemba h^jéb éUckliitlióii Oleaább roaaa a ká la, tjein U tzftlva aa 4tf mdrlárti, melynek fofyaatUii a balti terület en Utjift-aaa eaSkMenj ífa apa a|r a katonaság rlaaéra atm kell lucfbtéraütrje {i«D^*tUa, mivel | ott flctendfl mairktt jrabéirálbataab a werbilttíH, tk| astágy aaa» judttk már, mM edeUlJnak facr itlaulié Unt ili» I, melyet mott keiMb ^zárlat 4ÍrUk|ssjt|nAaeí. Sióval, aflet a káUCgea Idvfii Uf|ilá> Mka illblrallba rSvidtaen vér-batá at filelaal\' j»l|cokon It a ám mái» ÚUpo tok Hssdlfcjaa, ás sLtdlak MlkirtWai jter-
- CafMkáaiia kaáSHnlti Caák-tortya V» aa|ilMatEMIdeHaia a MMr
tornyai ^
lésetek* »140 mm téoroaát jagyaa MMtüai wálUlatl Uattst jÜnoak lUtjén a Í«tij\'mégfrt>, bogy Naávka-
■Ináról laayaag iltetetj ssht, nalonit ikkllt-tuak amu fAjSt AJrirlába. A H«t) ki-
CII ■vk rmw nam. n
[■latarteH ai^anls] (SUklvta as ataaág aam a aavatmm, ta|y wtpjaa apbnLl a Thfa I MaÖb tlalá »tiffltfafl a a tapmtalt méékoó SalaMlalaa^ Mh tik wet] «t
— A lisilaá áramok IsiaáHHáia
IA klvatoloí lik liyaipl saéam kW >a a Uf
( U]abj> aarmiiijiatdrfalsl, mely a butából ai eilaita rendist éríahaébea eiCUUtott Mattal ára Lswtmbsi ká 22| tíl (aétermáuáakiat duaáatull magUkbae 51 bor. 44 W4r lest. A I6t« lt«l kivaijlll as eddigi fog maradni.
I — kSaLomU jjólátl Imái klaal« táad. WiiíjmAil mmUdjmi iqélfmiitrt GlHáay SáodoTná jualat, jullui, auiutstus, »t«p-tamijer és okiébei béjaapokra 29 kor. G^er-aia |e/rnAdtds4ni; Valiik Jánnt tyOitéie Babi falé 4 K, Barabás Kálmán • K, Febér Lajoi 4J0 K, FauMy Gyula 6 K, Nagy litván 4J0 KI Piatér Hadat 4.30 K, Ratmaaa AUjii 4 K, Thary ErpS 4.50 K. Vellák Jéoa 6 Ki Jaada KMroly 4 K, Topojlet Fareoc 3 K. Stín ó Qyula 4 K, Fdboviaa Igaáa 4 K. Kérliű /afcLk jHHMt«! a Nttykenbnil Bsaljai|ai>la 000 K jadomáayotoU.
— A bjkttareimrnlt diákok tandíj*. Ásóknak aa IttT.baa asOletatt blal>lakalal tiisÚkask," akik katoáal tsolgllitra alkalmi
talábajtak ás mk ba It vonultak a la ktujktatásQijrl minlstter mnaf adl». már nefisetett tandíjak érvéeybea tarám aJ idlre, Jelkor Uaalmáayalk loly. tatáikt italét Liegkesdhetlk.
- LovÍAatk«jp»ak a aalol gaaSSk, A köxSa badllfymlalsátcr aa leiratot Mailt Zabujugye illipáajáho«, smatybaa ktoV, bogy a |Nf évi taiaás bktaakáaa érdekábm muflki-arfkkat áa %álllilittil klváaja Umofatal a gazdákat E ajttél dac. 10-lt lejed« U6re aa áfca>é lókárijásak által a talál gardák fut . (ofyaa lálW lijiab boCtálbatók rendelkezés .. imlf^k vets^jmteféte néikől kiad*
batálL KlacatáH Milamlrt a lovak aam kap. bak áa isabaa december ItMa bevonják. A attkUar Wáttafttl, kagg a pátaagtt la a4-janikj ki lovakat at áBaaaáay 25 asisaMcé^ A ttiili «Jak olya« Unalra néne Mnáo betti bal a lUtt bevpoása katonai \'üttkségkjt NMi M ér. MM UlMkn Miw. A talál gsadák a battaM Ublrthtll kapkahiák
mba
v\'-rMM
BltMtxIgMa, Mk Kbaattki g*«l abAtta ntti ál, i Mlilttll «SttattM á«
ttb lakoméfféaak javára : üiiub^ss
Oytti n V aáea MOO, Ináqik r t «m Ktpavár «. t. Ivároa JOOO, Kalaaik város 3000, Eger vár»-- MOO
O\'aebáa« ]
Iwb bttság 2000, Lom la kfiasáf MM« Nasybewkwek r. t vára* 180% Oasbá Mb 1300, J^atjlasi Uasá« 1100 Nagvblbka város try«l||éay I388J8, B^ána kámlf l^ ügta bla*» 1000, Kgvas klaag kkái Hl
lliliábi Mjuét 1000, "ili liu u,
lába 165.30, Natytsealpttei Um, « Nagyasentpálei Maiig lakói 176 40, c-|i<lé, Vlaa4g (Taroaaél m.) 1000, Sárafalva Mkm liMI 318é0, Dsnbatiklm Ma^WCyn, várta 1001, Laaiat r, t, város 1000, Msatt (100, Páaaab kftttég likéi a Dáa vfrotl 000, KMa (Teroatél ml « Kitte Maiig lakéi 304, Gyula v** 600; Maaak Maaé« 400, Mkia.aa I 400, Mliknablva 514.90, Ujatalpllm Wc tát IStSS. lll áaybisa kAuig a Markapatraal kftr|igyt8\'á( gy«j<4*« ta Ujbabj Maa4g 100, Ujkely kámét lak« «1 A wlyttokváH bajtgyaCaát utjáni S«lraa ksziég 100, tttl* Maaáf tyUm* Ili M, Odeana Maaág 50., MUova 10., Dati« r.[ várót 100L, 51 aaaa áll r. I Vároa ItQ, Un jirás 155.98., Béey ttstéf 100, Sti^tuia mlkláaMstet SO, Kérném kütséf 30., «.Ilu Ma kftraéf aUljMaág* 50, SaatMM L vára 90, li^mnai ikrff 30, patak aiapaaUnaátl Mijaiaáila atjáa\'
|LetáaMvif*{l4.70^ Araóttalva HSk, (■ taméaMa 38.4a, leaKamill kéri 30, Brttálalva 17.40*. BstHaalalva, Sa magyal liliMalg 40., PBhamlllidlJ Kaproaeal kArja(yi6*á| 15.34., ll^ Bdánlalva 70 Aa IHsiilllinl|>lt H apatibatatlaa forrásából állaadóta lolyml adamiayqk, melyek konfllár lalnkat láipáld ■ vettleitéfrkérl, icelyekil] irobb aaplalkaa riainsÉd
- Na k«maak llalaT--r-1-\' I ig|slaali|l a klilultii, kegy
romló tüllUia küldemények frbdálálél l b
dagatt W« MáUtálf a tájét jól Itllüiroli tt kába Iirtástadjék, mert a mai vatatlkáltt dáti visianyok; meUett e póttal iaaan|tl, a a Bedapeálra Mólók la, lagleliabb a 4eli__ MllH natyedlk napon jatkalnak -tlawll ki
I ■ . A Matulőt bélyeg a itgum oytkb ajándéknak It lürtintlmi kot ad."
T? BNattttl a Ctengery aa I | Itt ilpIttrtM igazolitl lap, IImink r* roo. A mefUláló sslvatfcedjfk a kp k blva^lában Ilié jutalék aHanákaa áaaa
Ráta áa Krattlar Káttlo L M 144a lám | kaiHak (Mháia kBltta ártatka baha»> I
[915. november 15.
¡mm
A háborcnak nem a legkisebb hősei azok s^, akik csapatuktól .eks^adva hónapokon
keresztül bujkálóak az ellenié? keflős közepébe, száz veszély, ezer Irgalmat élve át. Ezek kózé tartozott Balázs Pál haszárkáplár is, áld szeptember 6-án tévodt el ezredét«. Ettől kezdve lefolyt élményeit Ify mondja el: \'
— Szeptember hatodlkán este óriási erővel támadtak ellenünk az oroszok s rettenetes ¿^utüzrt zúdítottak ránk. Engem három húsárai, K-ón Jakabba), Tompa Józseffel és Gyepes Jánossal o\'dslvédoek küldtek ki Chlo-plaíia filuba. Amikor az ágyúzás megszűnt, «ötét esti volt már, elindultunk megkeresni a »ieinket. Az ezred azonban akkorára már vissziv/onu\'t s roi a n*gy sötétben nem talál tak ®ket. Este tíz órái? bolyongtunk s j-e- s ük ffk-.t. de eztán félni kezdtünk, hogy xi el\'ensé? közé tévedünk. Visszatérőik érért Cilopis^nb-!, kvártélyt kerestünk, artán lefe tűdtűak, de a lovakat le sem nyergeltük, csak a bev^d-rt ere«tet\'.ük meg;
— Reggel c*y zsidó jött hozzánk, ép i-EÍtír indu\'ni nkartu-k s a?t roordta, hogy a ia\'u körül mindej ű\'.t oro?zok vannak, kért, \\oy.y n= menjünk el. Én nem hittem a dolgot, < elicdu\'.íunk ki a faluból. AH; haladtunk slázötven lépést, lőni kezdtek ránk. Megfordultunk, s a falu másik végén akartunk kimenni, dc ott is oroszok fogadtak bennünket. Akkor fz^án betértünk egy paraszthoz, Kú szdy Mátyás ntrvű ruihén volt, ann?k istállójába beállítottuk a lovakat, éu meg civilruhát kaptam tőle, s abban körüljártam az egész falu határ>t, de láttam, hogy sehol sem lehtt kimenni. Nem volt mást mit tenni, mint várni a faluban, ott az istállóban, hátha visszajönnek a mieink.
— Másnap reggel ép ápoltuk a lovakat a: istállóban, amikor nagy dobogást hallottunk, katonák jöttek az udvaron keresztül Nagyon megijedtünk, azt hittük, már az oroszok jöttek értünk, de kinyílt az Istálló ajtó és nyolc Kai-serjáger jött be, akik szintúgy elmaradtak csapatuktól, mint mi.
— Hosszú időt töltöttünk aztán ott a paraszt házában. Nappal nem mertünk kimenni, ott szo ongtunk az istállóban, mert az oroszok folyton jöttek-mentek, mászkáltak a falubam. Amig pén?ük volt, azon vettünk élelmiszert, aztán a gazdának a fia mondta egy nap, hogy talált a mezőn elásva két és fél láda konzervéi, azt aztán Kiszely ezy szekérrel behozta s én szétosztottam magunk között. Közben meghallottam, hogy Belzben is vannak a mieink között, oda is ellátogattam egy este, ott találkoztam Dadányi főhadnagy úrral, aki a zárdában élt ott.
— Közben megint és megint jöttek hozzánk hssonló bujdosó katonák, utoljára már vagy hnszan voltunk. Két hónapig éltünk igy, de végre is valaki elárult bennünket, az oroszok egy harmine emberből álló p-trult küldtek ki a mi elfogatásunkra. Engem azonban ®é5 idejében értesítettek erről s tizenegyen még eltudtunk szökni, át egy másik faluba, Miccowbt A többlek fogságba jutottak s elvitték a lovainkat is.
— Chlopiatinban egész éjjel kerestek bennünket, aztán átmentek Mlecowba is. mi meg eibujtunk Miecow mellett egy erdőbe. Ott éjszakáztunk át, reggel aztán én, mert tudtam ruthénul, civllruhában bementem a faluba szétnézni MiscOwbao sem találtak meg bennünket az oroszok, végül is összetzedtek, v«gy feusz-tusronöt kaesát, azzal elmentek. Én ezt rögtön avizáltam a többieknek, aztán
A szalonikl kikötő, akol az entant csapatok partraazállnak.
DIANA SŰSBORSZESZ
a legarőaebb hámi asar ujy belaSleg
cakarra caeppaakáat, «iat kfilsll«* b«d8r-zaSléanél Hatiaa fájd»?omc«fflapttó, étvágygeijeaZi«, friaaitő, klrft«
ara 60 fillér.
Mindenütt kapható. M/ndaaitt kapható.
összegyűl\'üak tanácskozásra. „így nem lesz ez jó — mondottam — ha továbja is komisz-mhában maradunk, h--m*r elfognak bennünket, együtt sím maradhatunk." Elhatároztuk, bog? szerzünk cívilrubát, aztán u^y oszlu*;k szét a faluSan hogy egy házban legfeljebb fetten leszűr k.
— Viitzátértünk Ch\'.Opis inbin s ilym foímin volíu\'-k ott m^g néhány hétig. A faluban nem voltak oroszok, mert arra felé nem vezetet utjuk, de a ruthének egyre árulkodtak s egyre másra jöttek ki a patrulok ben nünket elfogni. Utoljára is egy egész bataliont küldtek e\'lenünk.
— Az ugy volt, hogy akkoriban négyen közülünk, hogy élelmiszert szerezzenek, a saját fegyverükkel kimentek az erdőbe őzre vadászni. Ketten közülük civilben voltak, kte-tőn pedig orosz köpönyeg volt. Vagy nyolc kilométer távolságban összetalálkoztak egy orosz tiszt úrral, meg két kozákkal. A tiszt ur, amint meglátta őket, revorvert fogott rájuk s odakiáltotta a keltőnek:
„Adjátok át a köpönyeget *
— Ezek nem akarták a köpönyeget átadni, mert már nagyon hideg volt s nem volt más gunyájuk, hanem elkezdtek kötö?ködni a tiszt urraL Utoljára is az egyik rásütötte a tiszt úrra a fegyverét, az rögtön holtan esett le a lóról, erre a két kozák mindjárt kertájkot csinált, aztán elszaladt. A közeiben, Usovba?, valami Etappenkommando volt, ott nagy lett •a riadalom s mindjárt, még aznap éjszaka átköltöztek Sokaiba, mert azt hitték jönnek a mieink.
— Visszajött mind a négy este a vadászatról, d£ nekünk nem mondták el, mi történt. Másnap, december huazonhetedikén reggel aztán jött egy egész zászlóalj orosz gyalogos s körülfogták a falut.
— Láttam, hogy elszökoi nem lehet, azon i gyek ettem, hogy elbújjak. Én egy szénapajtába bújtam, velem volt egy tréneugszfürer, az meg a hid alá. Az oroszok át is kutatták az egész falat, minden házat. Hozzánk is bejött két orosz, benyitottak a pajtába s azzal kezdték a szénát széthányni Ugy félig már széthányták, amikor bejött egy altiszt s rájuk kiáltott : „Mit lopjátok itt a napot a széthordással, nincs már annyi idő, szurkáljátok csak meg a bajonettel." Erre a két orosz a bajonettel kezdett a szénába döfködni, nem hiányzott két ajnyi sem attól, hogy engem is d nem találtak, de aztán ugy délután négy óra felé elmentek. Este jött a gazdám s mondta, hogy nem kutatnak már az oroszok. Megtudtam, hogy — akkor már esak kilencen voltunk — ötöt kOzülünk elfogtak, a eugszfürert azonban nem vették észre a hid alatt.
— Másnap aztán azt mondta nekem a gazdám, hogy idáig szívesen tartott, de tovább már cem lehet. Tegnap is megverték őt az oroszok s mondták, hogy tudják, ő rejtegeti a huszárt. Mit volt mit tenni, el kellett menni. Tudtam, hogy Dadányi főhadnagy ur zsidónak felöltözve Lembergbe ment, én is ugy gondoltam, hogy jobb lesz városba menni, ott talán nem lesz annyi árulkodó, mint falun a parasztok között. Egy ostorral a kezemben útnak indultam Unow felé. Útközben találkoztam két kozákkal, akik rámkláltottak:
_ Hová mégy?
_ Megyek a dolgom útán — váln
{
Í szóltam.
— Miféle dolgod után ?
— Hát — mondtam az ostorral felé bökve — ti elvittétek két lovamat, most azokat megyek keresnl 1
— U^owban e$y henteshez mentem ennivalót venni, annak elmondtam a sorsomat s kertem, hogy igazítson útba. Egy Szkrepcsuk I án nevű urasági kertészhez igazított, hogy az majd tslán rejteget, amíg a mieink jönnek. Elmentem a kertészhez, aki azt mondta, hogy cs^k *kkor fogadliat el, ba a biró megengedi. Felmt^tünk a bíróhoz, Drusinszkynek hívták, mondtam neki, hogy éo magyar huszár vagyok s kértem, hogy engedje meg, hogy a kertésznél legyek, tmig a mieink jönnek. Meg is engedte, csak azt mondtr, hogy búzzam meg •aagam jól, nehogy észre vegyenek az oroszok. Meg is fogadtam neki, hogy Cscndeser és nyugodtan leszek, nem fogok kijárni.
— Egy hónapig 4ltem ott, amikor e^y reggel hat orosz jött: a házba. Kettő közülök rendőr volt, erök bejöttek a szobába, a négy katona pedig megállt az ablak előtt. Az egyik rendőr csak azt mondta nekem, hagy készüljek és menjek. Én tagadni próbáltam mindent, mondtam, hogy én h%m vagyok katona, minek mennéje, a kertész is azt mondta, hogy a fia vagvok, de nem használt seosmit, mert az egyik rendőr odavalósi volt, ismerte e kertészt, tudta, hogv nincs fia. Felvltfek a rendőrségre, jegyző:önyvet vettek fel velem, én elmondtam őszintén aztán mindent reggel ki^ece órakor már útnak indullunk egy szekéren á két rendőrrel Rawaruskának.
Rawaruszkán a rendőrségen zártak le az első emeleten egy szobában, amely azelőtt la kás volt. £n folyton csak azon gondolkodtam, hogy szökhetnék meg. Láttam, hogy amikor az ember ki akar menni, nem kiséri senki, haraaadnap este a?.tán szép csendesen kimentem, s kilopóztam a kapun.
VisSza akartam menei Uaowba, de közben egy majorban tértem be s ott is maradtam egy hónapig, A majorban azonban sok ló, marha volt, a az oroszok sokszor jöttek ki oda rekvirálni. Nem éreztem magam ott biztonságban s visszamentem Unawba a kertészhez, ott is maradtam nála egész junius 28 áíg, amikor a németek kiverték onnan ai oroszokat. Rögtön jelentkeztem nálunk, ők aztán el küldtek RivaruSkára, ott már volt vagy hatszáz hozfám hasonló, aki orosz fogságból szökött meg.
lakásra és étkezésre.
Cim a kiadóhivatalban.
i
Harmadféléves leányka mellé ::-:: a délutáni órákra ::-.:
kisasszonyt keresek,
ki szívesen foglalkozik gyermekkel Dr. Xenmaiin Edlnl, Zrnyi Mikits-a. 33.
Keresek
egy 2 szobás bútorozott lakást konyhával a város belterületén. Cim :
Lichtenstein Albert
Csengeri ut 20.
Zalavármegye
uj nagy falitérképe vászonra húzva !éczek*e! el átva 22.— Korona, Kapható: Fische! Fülöp Fia könyvkereskedésében Nagykanizsán.
z
24 lappal
ára 1 korona«
Kapható FISCHEL FÜLÖP
FIA könyvkereskedésében.
urak, hölgyek és gyermekek részére
hadicipők
és katonai bőrfelszerelések, Gyulay-táska, orvosi táska, gamaschni, övazij,
esíkípeiif, lít/sík
: a legjobb minőségben kapható ::
Miltényi Sándor és Fia
cipőáruhi?ában. Főnt, városi bérpalota.
aaai

Le vei papírok óriási választékban kaphatók Fischeí Fülöp Fia könyv és papirkereskedésében
-reagyftamzs. an. —rrrr
Vízvezeték, lakatos ét
katforási vállaltomat
kaoizMí Mg! állandó ■egr«adma ,klván-Mtgára 11%) kaniaaán
megnyitottam,
iaely cxSn a Rozgoíijrl-ulca 8, szám alatti ScháveJ félt müheiyi :: » dr kibárafeaaa. :: 1} »
TT11 il\'il til MWk Urém M Cm kmM M.H.U || . MM mM. ■jiliailiiH ta- .
I -f |H I m ■•■ ! ---- I
• - — \\ - — I \' 1 ■
saanatt <tiuné*iíi*kr*.\' afctrttulal)!\' .
M\'a lacM|íaaSk iaunuitUt
rfjajUnUt VálUBwuai «UMt ak(ö
MlafMMét ld«Ut*k ( J " V ; .
n hCaaa wiwUi imUIM i
dkálitóéff. .Mtlil 4 mm
* jidtu hnatU, iSwaUM. Érdeklődőknek tiicnötéves M-icM referenciák iílanak rendel-kazéaükrw.
Tiuteiattel
ERDÉLYI JENŐ
gipto <■ iliHraUiHlnii
LALA
1*1
ffmm budapesti Is Éli napi
továbbá hetilap- ea k épeajlfoly óiratokr j | előfizetéseket közvetít lés hírdet^seikkt felvesz a

99
ZALA"
kiadóhivatala j Nagykanizsán] j
■ lapok «a |rll|*trlrll vUltaa-i jféal é» hlriiHéul árakaa - akáij po\'itdrt kCHltt, ¡»Itár házhoz hord»« Mii,«» dói» j»«í*lauiijL ,vajty kSita«« LiélkHl
LrL \'l-l Ll.i • 1
VlMkr« elClizetéki és hirdetési dtjaij |pó$(a MUtaégnéUÜJ, a „Zala" bcSRMai Ipja n <iMa»» I2IV2) lovjtbtUKk
A ZALA kishirdetései
a leojoblr alkalmatkioáiják mindenadis-rtttU üffiflet meíkoMskr
valamit elfdnl, vagy venni akar, lakást keres, vagy kiadd lakása van, élelmi szórt akar vönni,; vagy eladni alkalmazottat keres, j áliá&t jceres,
gazdasági eszközt akar vlapnl, vagy eladni,\' bútorozott szobái keres, vagy 7 bútorom,óit izoböt akar bérbeadni, Aki cqeiédet, | szakácsnőt, házmestert keres,
az leghelyesebben cselekszik, ha j kis hirdetést köjzöitet a Zalában, j
Fischel Fülöp Fia
Nagykanizsa, Katid nczy-utcs S. az.
Legnagyobb választékú
papir és irószerraktár
Mindenféle Irodai felszerelés, Iskolaszerek, sokszorosító készülékeit, Irógépkel-lékek, s disftevélpaplrok. üzleti könyvbk, zsebkönyv-vek, dlszmű^ek,\' imaköny-vek, zenemüvek stbi., stb
Könyvkereskedés
Nyomtatványrakt; ir b Könyvkötészet
(¡ffcjléM^ 3ES laaolcxóbb árban gypracn Mé^ökjneh
Vldi ikröl a dia hirdotéa postautalványon kWdaadéke
Nstynanézsá« i kis hljdstás i Uaifiitaliftp, Sugér-ui 4. adanád W.
A KI» hirdetések minidig «tór« llNfaMM i—

©

Minden kereskedőnek [T] érdeke, [T]

hogy Üzleti nyorjiíaíványal ízléses kiállításban, a modern tipográfiai eszközök Igénybevételével készüli lenek, mert cáak Igy lehetséges, hogy a vásárló közönség figyelme üzletére Irányuljon. Ehhez pedig csak az kell, hogy nyomtatványait a
Rg^Sil
ZALA
nyomda
= készítse al. 3
Nyomdai iroda: Nagykanizsa, Sugár-üí 4
A Zala-nyomda a legmodernebbül berendezett nyomda, k4nyVkötéaz<t vonalazó intézet és Üzleti könyvgyér.
r*Ma MackauU tÓÍH ZOLTAá,FekK» fctofU;] íjlICHBt LAJOS. I,»rptí HSCHfcl ERMO. ......... a Za t áa -| 11 n U al l>n»liH
jjjL ésfalga
gHCS Ttttta QMÉMH||1\' HA6YKANIZ8A
IV«AMT 4 Bin MÓKKUOÖHIVATALs ,
{ss^tt^a^riart
f^ivJSfca* 1» l« ii»i> • ........»¿MM?
riUrOMlAlM«!
^awrrrr.\' ¿8
uu
ZAIIA
POtITIKAI NAPILAP
1 ( ssé* m.
Ég Ml» 4
«a» »*— : Lt
nEU. ! Ma 4 agtos sa| 1 S as aas a nem LmflHRf*
A szerb harctér
— Hivatalt jelentés —
Budapatt, mm. 18. öaeaaa hadaara jfíink Öldösik ak ellenséget, aaaaly c*ak egyaa helyeken fajt ki ell^attiatj Avinsgrédf oaoportuak • »on_ tenagróiakat a Lia-antal vlat-ssavatotto 4» elérte IdkoldTli oat. valamini aa sttal keletre eaelkadS aaiialitokat.
A Kövess hadsereg ismét 850 sasrj bet ejtett lovlyul ét 2 téppaikét dákmányolt A Topíica völgyében dér tűk Prokupljét
Höftr, altábornagy.
■ Hivatalos jelentés. -r>
BarUn, nov. IS. Am üldözés min * de/t ült tovább fidlad. Tegnap összesen több mint S5M hadifoglyot éa 19 ágy«» elállítottak ba, kftatflk • bolgár cwpatak mbtsfy 7000 «■ bevt éa 4 ág gitt
Legfeétő Uá|(iÉlM|. I
Bolgár hivatalos jelentét. —
Szófia, hivatalos jelenjés október \' 31-tói november 13 ig. Ntt eleste után a szerbek a Morava bal parajára Vonultak vissza, miközben aa botom hidakat elpusztították. A folyó tdifatlfrl ül uáz kétszáz asátor, mélyséjge agy hét méter. Megsrőeitett állásajkra támasz kodva ás nehéz tüiérséggel ellátva a szerbek azon voltak- hogy jalsntékssy erőkkpi véghezvitt heves ellentámadáaok-kal csspatainkatimegakadályózzák abban, hogy a folyó« átlépjék. Péter király a harcoknál jelen volt a legutóbbi napokba«. Csapataink megtörték a szerbiek hátságba esett ellenállásait áa idajülog elérték a folyó balpartját, ahol >ágá«|váayaaaa állást foglaltak. Csapataink ma bevonultak Prokublyébe, «hol 6 darab 13 eamtft-aátsni aos<arat, 19 HÍfath««aH uáknsáayoltsk áa 7000 foglyot ejtettek. A crejaet\' pályaudvaron 00^1 oáiétvaa vasúti kocsit foglal tak le. Az ellenség as első népfölkeiö ezredes, ezredparancsnokát) a Faraáe Ferdinánd trónörökös főherceg elleni összeesküvés agyik főeiakpaéá loglyul sjtatta. Az ezred ezután »jl*llillÍ»lif«| késeli falvakban.
Október harmincadikéin)! harminc-egyedikára, illetfilag tiovemper tizenkettedikéről tizenharmadikára iriiradd éjjel a franciák kísérletet tottak. hogy a Var-dan jobb partján megtámatték csapata mkat. A bolgárok elszánt eflaotámadáaa a Karasva folyó jobbpattjára vststt« "úttá az ^ellenséget KH j ggontáoolB áfyu fogataikéi, kát hegyi ét ötvenhat fogoly, köttök hárofn túri maradi kf táaUm.
Monastir a szerb főváros.
í. atvaabw Ift mrnmétn ton a
Szerdán vezérkar réuvételéM, melyen eb határoztok, hogy as tssakt ét keleti front Mwatf a legnagyobb áldozatok árén it votytaljdk, mig »\'szövetségesek Itta/iHj 150 eset embert partratestnek Sfö/off/«W Minthogy Monastir a bolgár rdnUttt eHen btztosttoHnnk látszik, \\ü szerb /Óvárost odahelyezik
Bulgaria az angplok és franciák ellen.
■ j &M<t, aa». lá Aagaisa klato-j usji aáaklré aikkékod kkfsljti,,; hojgy Bdigatta a aaorjb . paplókj msigfoj t*aa utéa leasámos aa angolokkalh 4a fraLajlAkkal.i akikai baaaroaan aecaeamlalt^
i ifeh kwn hhuiih
Atiián, novembor 16. Ar nf görög MM megnyitásét jövő\\ én Január 24-ire rendelték el.
Félmillió ember Szahntitíban.
Ltighnq, nov. Ifl A ISmW jb lentik FMnsból: Aé ontani Stalon)kil»n filmŰé «tnbari htlget «/, onnét
állandóan fenyegtthssu a Berlin-bag• dadi vasútvonalat.
Az olasz harctér
A szerb hadsereg
vissza vonulása
Róma, net. tő. A
4- MMUm jMgntét. —
IMS, november isjaz ellenség támkdÓ tevékenysége áa laoasó-harcvonalon tagnap, talán a Suhogó eső miatt, láthatóan csokkeiit. [ A doberdói fensik jnjakaazán allesban kivslta ta-rább jfhfyt a harc A Monté San Michele Iészaki lejtőjén ajc olaszoknak iaaát sikerült; nabés tüzérségi tfil által ütött résiaa állásunkba behatolni Nagy allamaágoo «ráhat, nmnfynk aata (saa betördel helytől áaaafcm ti mtdáat htwlltll, társasa «ÉÍMtt« vertflná Iwsfáa alleatámadásuok Uvatkesatt, amaiyljreí hirr.on.
•/rontott ráoaát teljaaaa iloa«afaglal>ab é| at
roadklvfll jial) Dt okoifnafc As olaazokaak a -Monté dtí se Bmi ellen intézfcttj arAa támadá aak Stawíoanlott, csak Ujr, mint vala-aaooayi korábbi táaaodáa
Qorz bóhibázáaával az olaszok addig ; $H polgár a mb art Qlglltlk,
. .. ....i , niaitiai aaa * M W voaai ■aog*\' utiiiertta we aa
aksaaas at Ba—ta
áa kolostorokat
emm nmgromgéHák
tUfik lapSBraianár Varoméra s^-
Ml Am h libát étbe*. Höftr ^ppPMlpP\'
Görz lövetése.
Sa/tótsáHát. aovambar 1& j Göncnek október ^ák\'ljaejtkMödétt : léve-táaa váhoaaáUa heveaaéggel nwúg lartott. Ezalatt 58 aa^ar ■nhafi. S0 W(r»eb« /sült, kóitük aák jt gjwm»k A! Monté Santo kolostpr lengett, [tattploJia ab puastak A géni dóm sekrestyéje elpusztult Miadhát ijllj ialiM. rtankMil300ház mim* aaagwgéáódott Az oaktrlUk-ma* gy ar bank épülatiít éa a jMablMác P«-lotáját több taSftilálaa érti. Miildánnan-tak aap|ia a, Itamctöhöz vaaifti ¿tat at olaszok llaéfaéglltftt alá Utták^
Búvár haj ónk munkában
üqtenót noy. tö aiaauék ja. lanti; a Itf fajai ftgytJékiák hogy a asaOi toaaéa lMBoéaaia\'TLlaaa géBkat; ocv apatrék{«agsar ka-várhajú Kfétk^él áélra»ogtar> poééatk j
Az olaszok AUriniÁban.
Lngano, nov. 16. Aa olaat sajtó atókésiött a köiváleményt arril hogy aa olasz hadserig Albániába bo log vonulni, hogy | Skarhiéaph
Német jelentés a francia nardétrSL
- Htnénkn.
BarUn, nov. 19. Boai ittál áaaak-■ywgalia egy 300 mááw aj i Idaaégaáó haada árkot kawaa harc aááa atfoglalioak éa lUUaMkkal apaaátat-lűítk. A hara»aaal Hbbi réaaéa awa vok laiaatfla wamény.
Torok harctér»
Konstantinápolyi török főhadiszállás k&s& nov. 15-én :; Dardaneila arcvonal ««időnként aaUatalő kölcsönös tüzérségi bomba«* tovább taft Tüzérségünk a taron öbölben pjuthos kfloa\'ettf két aiaaaégaa monitort» tAaak Egyiket bál lövés ért«, minek következtében a monitoron tfts téisS aa ellenség arra káaytalaa volt viataavooukai. Egyéb ja-lenteni való mara.
Angliát ¿megdöbbentette az áldozatok óriási növekedése»
bevonulásáról bistélnak. ]
az orosz barctér.
Kelali lMMjlisfr^|lllMMiha^ MbonÉ^f MMlamNN^a: MMsrgoa vidéké« at örbszcjkntak agy réazuunadása sulyoa i|satiség>lk kötötjt állásunk előtt B—fatalaH. ,
Lipót bajor hdraag lébaraágy had csoportja: Ijlinct újság.
Llmalagoaj tfbornoU hadc»oportja Csatlakocélag a Poágaaáaemdl allén aágaa vonalba történt betörishai német éa oatft-wpra lesapatok tagnap as oroas baiáüaabat a Mkyt ajra gall partMa ogáss h»Mari«dásih boa megtámeéSSk. Aa «mLm HsssarotettSk. A nyugati pártol magtiíztitottbk SMk.
| i— PüMar lékem. —I \' Budapeti, nek. 1*. [a dartoriszk ■alatti harcok jtafaap tam* Idkan* sgvart ; elleráiégat < • ftIMa ál rlas Aa éktmnbk siatöa at öataaB tíveaactett Eztal la Carto-«égyiaÜ «dvéa éa ugy ái orbszoknak vaéó viaaBaaáréaébae annakiidején as orosz csapatok
réazérffl annyira resaésytsijaaea hirdetett éUBraai kísérletek a Stripa iti Sziemikovcénál. A íegnap jelentett zsákmány gyarápodott ^gyéblént nem történt jalsmtflaj esemény, j I
MMr altábornagy
hclyiéMNl riadt körül dicső baraak eredeti vezettek, mint ét
SséM. am. 16, A Asquit éa Gray legutóbbi nyilatkozata kapcsán megjegyzi, hogy Angliát mag dóbbaatatta a háború a ti bar ft péaa» álátatéaak óriási! iF skedésa — Hamarosan taagtörténheiTHjiog) Anglia kor ményfárflainak nyilatkozatai kövatkeztá-baa a aBvataégsask egymásután kárai fogják a béltél.
Sok kárházhajót küld az antant.
Boriin, nov. II A Frankfurt** Zeitungnak jelentik Szófiából i As Utasé amerikai kával faltflnőoU karija, bogy as sagsi tengeren magjelent kórkát hajók nagyszáma aránytalán a Macodooiá-ban partra náffitoll angol hadarök lét száméval, máért la a bolgár kormány aligha lógja fsatartáa nélkül elfogadhatni aa aasrihal kormány «otMkaciéféi.
Kitchener Mudrosban.
Miiem, mm. 16. Kückaaer lord Egyiptom kormányzójával néhány napja Mudroaban .időzik.
Burián báró Berlinben.
Béct. net. to. Bunán báró kö\'ssgy-sússattsr kétnapi Bariiobsn tartózkodás* a német kancellárral tébb hsaatsaébb megbeszalásre adott iia|isal A
tárgyai a háború által kérdések éa ftmhliwil «ottak, NIhh tehát alapja annak a Mttsvéasaá. hagy a külügyminiszter bsrtsí at|* agy UÜ aöa ágy miatt történi Bortéa báró bar-Isi latilsándáaésaé kaayaiiiá sl a»
¡915. november 16.
SALA

- A káborns Zala. R. p. t Pcsti S»pló visárnapi számában „A Háborús Somogy" ^ ^tt cikkben foglalkozik Somogy és Zalaié gazdasági «üapotával a háború alatt. E ¡¿úból « Z*lamegyére vonatkozó részt ismer-tetjők: Az 1914 esztendő szűkös esztendeje voit Somogynak is, a szomszéd Zaláoak is. d: í-eft « somogy-xalai végeken mindig volt íebér cipó, i«gy kenyér, a sebesülteknek első rtodi Lgyec tej, mert a somogyi virtus produktív otthon is, nemcsak a hai tereken. — A ¿¿gasági krízis kisért még országszerte. Persze Somogyba is, Zalában is. Azonban ebben a két végvideki vármegyében beteremvén mindeo, a kóeg*igatás vezetőinek éitelmes munkája mégis tibeti árakat Varázsolt a piacokra. A vezetőknek egyébként se volt nehéz a dolguk, mert fi ; józan nép ugy gondolkozik, hogy az it>-aoo való háborúban 6 a nép, az itthon való utooa. Katona, aki az okos tanács után iga-nxlik. Innen van, hogy az értelem és a belátás öiy«D helyzetet teremtett, amelylyel nem kell birokra kelnie a szegényebb elemnek se. Mind-eahez járui az idei jó közepes termés és az, hogy ttunkasbiány szerencsére egy pillanatig sem jelentkezett. A termésbői még kivitelre is jut és példáui sáposztából.igec jelentékeny mennyiségei szállítottak el Somogyból és Zalából különösen Zalából Budapestre és Bécsbe Sőt Zaiaban valósaggal éleim Szerbőség volt az egész báboru alatt és a kanizsai kávéházakban miedig kiflit és császárzsemlyét szolgáltak fel a kávé mellé. A bolgár rendszerű kertészet belterjessé tétele kivált Zalában mutatkozott halas dolognak. Kiskanizsa község egész lakos-wga jóformán csakis bolgár kertészettel foglalkozik , aminek a szomszéd Somogy is élvezte áldásos hatását. Az alföldi megyékkel elientét-cen itt juhnust alig fogyasztanak Somogyban iokább a gyapjút termelik, mig például a szoltoki városi mészs rszék csak juhhúst mér. Nyíl-viavaló oka ennek az, hogy Somogyban és Ztlabao marhahús bőség uralkodik és vas bőven sertéstui is. Annak 5—6, ennek 4 korona i kiló}«.
— Jelentés a «örökről. A földmi-velésügyl miniszter kiadta jelentését a szőlők állásáról. A jelentés adatai szerint Zalamegyében a szüretet befejezték, általában kielégitő eredménnyel. Az átlag holdaakiat 15-20 hektoliter. Az ujbor ára hektotíterenkint 80, 100 korona.
— Aeta Nielaen a legnagyobb dán
fiimtragika, csaknem 2 cvi pihenés atin ismét mef jelent a mozi vásznán s ma lesz látható az Uránia mozgókép paiotabao ÖA kóbor-leány" című drámában. Holnap prdig színre kerül a ,14. § " eimü nagy életkép
— EWsssett a Csesgcry uton 3 kiiöW tött népfelkelési igazolási lap, rózsaszínű papi-roo. A megtelá\'ó szíveskedjék e lap kladó-bivatelábaa i lő jutalék ellenében átadni..
éA Melczer féle házban lévő mflórás éa látszerész üzletiben megérkeztek a leg ujabb órák és látszerek, melyek legjutá-oyosabban árusiUndók ei, Szioós Anlalmüóris és lát szer észnél, Kazincy-utea 3. (Vasuti-utca.)
— nA Mikulás-bélyeg a legszerényebb ajándéknak is történelmi értéket ad.u
Által Rezső, A némít nyalvnak azé toan, írásban és olvasásban tanlto nélkül való alapos oloajétlt AsAra éra I.— korona.
Által Réssé, Némat-magyw basaél-gatéaok hadsdöknak ma*é»tamilA*ra
Ara I.— korona.
Által Rexsó, Magyar-némat, N*mot-ty»r zsebszótar éra 1.- Kor.
Moarandalbotői
fischel fülöp fia
ktny vko?a»ko«ésébon Nagy*»«1*»*
VIdákra postán kttldvo minden kö-tot 20 fillérről t«bb.
Az olaszok egy éjjel! támadása a magyar hndá iások c dobrdói featikon.
(Egy olasz lapban közolt kép után.)
.- -----.\'^.-iiTV. f i .i-hir.-
A NéptaKarékpénztár részvénytársaság Nagykanizsán,
mint a m. kir. Pénz-ügyminister által kijelölt hivatalos aláírási hely elfogad jegy-; zéseket

___:
a 6 % -os lll-ik
hadikűlcsönre
eredetifeltételek mellett.
A jegyzés céljaira 10% készpénz lefizetése ellenében 90 % kölcsönt ad az intézet bárkinek 1-2 évi időtartamra 6% kamat

■\' m .....
^ mellett.
».....■
—i—
— A belügyminiszter ujabb felhívása —
Mint tudvalevő, a kormány ez évben is elrendelte a gabona rekvirálását. A ko\'mány-nsk Ide vonatkozó rendeleteit már ismertettük lapurkbas. E-i\'ányban a be* ügy miniszter egy igen fcőlts rendeletet boosájtott ki, mrly e napokban érkezett le Zahmegye közönségéhez. Ha a magyar gazdaközooség összesége a belátás politikájára helyezkedik, amit hazafias érzésétől ei is vár méltán a re Tizet, nagyon nagy mértékben megkönnyíthetik saját és a baza, a közigazgatás munkáját és sorsát és emellett m;g fofrjik találd számításaikat s végeredményében szinte fölöslrgessé teszik a rekviráláat Az uj rendelet a következő fontos rendelkezéseket tartalmazza :
„Hogy azok az intenciók, amelyek a kor mányt a rendelek kiadásában vezették, mennél szélrsebb körben érvényesüljenek, szükséges, hogy a rendelet tartalmáról a lakosságnak legkiterjedtebb rétegei is megfelelő tudomást
szerezzenrk.
Hivatkozással tehát utasításomra, iölhi-vom a törvényhatóság közörségét, hogy a rendeletnek a szokásos módokon s akol kell dobszó utján való kihirdetésén kivftl gondoskodj ék arról is, hogy s lakcsság, a járási és községi tisztviselők, leikészek, Unitok s a nép többi hivatott vezetői uíján is főivilágosittassék: mennyire nerciak a hazafias célnak szolga*, de a t*i»t érdekében Is cselekszi*,. *u gafciw
| fölöslegét a h-.ditermény részvénytársaságnak mielőbb és önként eledja. Nemcsak az éreite küzdő hadseregnek és kedvezőtlenebb termelési viszonyok között élő honfitársainak etlátá sát teszi ezzel lehetővé, de maga magát is méter mázsánként 4 koronát tevő veszteségtől menti meg s megmenti egyúttal maga magát és az ő érdekeben működő katóságokat attól a fáradságtól, amely a rekvizioióvai együtt jár.
Világositsák föl a lakosságot arról is, hogy a gabona árak olyan kedvezően vannak megállapítva, hogy azok minden jogos termelői igényt messzemenőleg kielégíttetnek, további emelésükre semmiféle kilátás nincs, a makszimális áron fölül való vásárlás megakadályozásara a legszigorúbb intézkedések tétettek s annak a készlete, aki mindezek ellenére gabonáját elrejteni, eltitkolni vagy visszatartani igyekszik, végeredményben a kihagási büntetésen kivüi el is fog koboztatni.
Világosítsák föl végül, hogy ott, ahol a lakosság saját termésével fedezve nincs, a törvényhatóságok utján gondoskedás történik a helyi s;üksegletre kellő készletekről s ha a lakosaag a forgalmat visszatartó törekvésekkel nem zavarja, kilátás van a gabonaforgalom megfelelő lebonyolítására.
A törvényhatóságok előtt — a melyeknek legnagyobb része a gabona visszatartásának hátrányait, — gabonavásárlási törekvéseinek meghiúsítása alakjában önmagán tapasztalta — az itt kiránt fölvilágoaitás jelentősegét magyaráznom nem szükséges, elvárom tehát, hogy e tekintetben tejes burgalommtl és körültekintéssel járjon el.
Erzsébet-tér Szeidmann házban
azonnal kiadó
egy három szobás lakás, bolthelyiség, istálló lakásai fiákerosnak alkalmas. Bővebbet a háztulajdonos. 12782
továbbá hetilap- és képes folyóiratokra
előfizetéseket közvetít és hirdetéseket felvesz a
ff
ZALA
ál
kiadóhivatala Nagykanizsán,
a lapokon feltüntetett el«ti*e-téai és hirdetési órakon - akár postán küldve, akár há2hoz hordva — mindeu postadíj, vajsy «-fcyébb költség nélkül.
Vidékről előfizetési és hirdetési dijfck pósta köllség nélkül, a „Zala" befizetési lapjain (számi 12122) továbbithatók.
lakásra és étkezésre. Cim a kiadóhivatalban
Keresek
egy 2 szobás bútorozott lakást konyhával a város belterületén. Cim
Lichtenstein Albert
Csengeri ut 20.
ÍUKANIA\'iri
palota f
ROZGONYI-UTCA 4 saám *
i asta mm felléptével J
t Ncmmber hó 15 és 16 án, hétfőn J t és kedden kerül bemutatásra a I
i Kóbor lány j
í drámai színjáték 3 felvonásban, f *
* Es
I — i —
remek kisérő műsor.
gf Szerdán és csütörtökön kerül színre
; WA 14-ik szákasz44 }
dráma az élet mélységéből. I
Ha öröme van, vagy az Isten segedelmét várja, ne feledkezzék meg a vak katonákról.
A valódi szakácssáy
vagy legújabban „átvizsgált es tökéletesített Ke\'pes Pesti szakácskönyv saját sokszori kísérlet után érthetően "és pontosan leírta és kiadta Hilaire Jozefa. Huszonkilencedik* a legújabb szakácsvényekkel, a felszerelés mesterségével, valamint a modern asztal terítésével bővített kiadás. — Ara kötve 5 korona. Vidékre bérmentes küldéssel a pénz előzetes beküldése ellenében 5 korona 60 fillér. Megrendelhető
Fischel Fülöp Fia könyvkereskedésében Nagykanizsán.
úriak, hölgyek és gyermekek résaére
hadicipók
és katonai bőrfelszereláaek, Gyulay táska, orvosi táska, gamaschni, övszij,
mttwi ^Étzsik
: a legjobb minőségben kapható ::
Miltényi Sándor és Fia
cipőáruházában, Főnt, város bérpalota.
■"P*™»\' JWttH-J.B\'MWMI Mi
IMI

A ZALA kishirdetései
i lepjeM alkalmat kínálják minden adás-vételi ügylet megkötésén. =
kl valamit eladni, vagu venni akar, ki ¡lakást keres, vagy kiadó lakása van. ki jémmiszert akar venni, vagy elédb" Áki [alkalmazottat keres, Kkl. [állast keres,
Aki gazdasági eszközt akar venni, vagy eladni, Kkl bútorozott szobát kereá, vagy bútorozott
sj\'zobát akar bérbeadni,j Aki | cselédet, szakácsnőt! házmestert keres,
az leghelyesebbed cselekszik, ha kik hirdetést közöltet a Zalában. *
Vldakröj a kis hirdetós postautalványon küldendőbe
| {Nagykanizsán i kis hirdetés i kiadóiiivajaitiaii, Sueár-ut 4, aüadé M,
= A Kis fclrdétések mindig »tóra flxstsndök, a«
©Á® ^fi Í>Ü Í¡¡Ü¡ toi®
l
I
Minden ^^^ Kereskedőnek nn érdeke, [T]
hogy üzleti nyomtatványai ízléses kiálHtáaban, a modern tipográfiai eazköoök igénybevételével készüljenek, mert csak Így lehetséges, hogy a vásárló közönség figyelme üzletére irányuljon. Ehhez pedig csak az kell, hogy nyomtatványalt a
ZALA
NYOMDA
s készítse el. =
Nyomdai iroda: Nagykanizsa, Sugár-ut 4
Aj Zala-nyomda a legmodernebbül berendezett nyomda, könyvkötészet, vonatozó Intézet és\'Üzleti könyvgyár.
1
TL i
B
tí 1
•W - lr- f "ü -|n i riT r.■
üwonflKa a
Ai:
NASYKANIZtA aueAn-vz 4. nzAaa \' flÓKKlApOHlVATAUi
lUromAMii
INA.

a
ry--
Ssv
xt ti
**¥«* Ma
politikai nápiélap

A szerb harctér SzBrbial hadifoglyaink sorsa. I A* olasz harctér.
Wmmm
Budapeit, nov. 16. Garnsdk mellett a montenegrói határon ruMwrii/fc^*.
4 ssaMj áadbifr járni az aidáeét mindenütt etSre Wm. Oi\'ifiáá magyar etapotok elértik Uvác vidékéé, a Cigoia-Planinát ét a Jávor- magaslatokat
Kövess tábornok tgy német hadoszlopa a Kralféoóból Nóvibasárba veteti ut mindkét oláalán elfngemuloa, birtokába vette Noéét. As odább keletre előnyomuló osztrák-magyar csapotok Bar bicénél áthaladjak a Ratka Kurtumlie aton és rohammal elfoglalták a Lucák, hegyen (Babicától keletre) lóvé tierb eltáncolt állótokat. Ili a védőcsapahé (J tutiéi és 110 fényi ¡legénységei egy gép-fegyverrel) elfogtuk.
Német jés bolgár hadoesiélgok éesgk ét kelőt felél Kurtumliáhot. tobltfutvo-nal ctomópánijáhox, kőtelednek.
HOfSR. aüábomogy.
Berlin, november 17- A nagy M-nftfjii7fli>> ¿c cftU Saükáal bminH tér: As Oldöséa erőteljesen beled eíKe Ttpip több mint egyese szerbet fog-tunk el, két gépfegyvert ét há\'otn ágyul zsákmányoltunk JMÜlitlIétOtniHseg séjfté-osztálya.
A bolgár előnyomulás kedvező haladásu.
Nagymennyiségű hadiszer zsákmány.
Hivatalos jelénlés. —
Budapest, no*. 16. Bolgár távirati ügynökség jelenti Siófiából november tizenegyedikjéről: Aj hadmSveletek reánk néxve az Ma • fronton kedvezően alakulnak — Pjrokupljelkőzélében csapaljaink nágysaásayolcvnn láda iBaásaági muníciót, kátaáxluuz láda gy ala g ségl lő.z.rt, tlmomkét kocái külön féle badlmrt továbbá tlaaahal pontont éi mis badiMaseralást zsák ■asnyoltak. Karaau nyugati partján Vblet* tói délre ellentámadásuDk a franciákat teljesen visszavetetté a folyó keleti partjára, hol csapataink ailaaáUhatatiaaj bl-torséggal vághaavitt támadással a Sumt-ntarica hangjai mellett rohammal elfoglalták a franciáknak hatalmasan megeró-
ntett állasait I I i
Leféltsebb ellenrend-
«abá|yok.
I ¡Aa, november 17 A PoL Cotr. írja .j (COIflgyi kormaayuafc a bábom tat dejej óta anra törakedslft, hogy aaatbiai foglyaink hsiylttét el visalhetÖvé Aa uj szerb offeojrva után a bubán» áa amerikai diplomáciai képviselők utján legkomolyabban fi-gyfelin eztettük a szerb kkrmányt, hogy as osztrák-magyar alattvalókon esett minden Bár elmet a fiigaágiiaklian levő szörp hadifoglyokon fogjuk megbőszülni. A i figyelmeztetést noyemjtai elején meg ujiiöttuk, hivatkbzvá a Ifegélesebb éllen-Ycadszabályokra; Most a szerb amagok »iali»Miiilki alkalmával magukkal hurcolt hadifoglyok sorairól agyra szomorúba hírek érkeeaek, amelyeknek való diaaga, ha bebizonyul, »llgyt, kormányunk könyörtelenül foganatosítani fogja • liglIiasHi dléiutUd^abályokát.
Kiszabadult hadifoglyaink
i- MMfei 1/rfNft. h-\\8udapisii no)?, M. A DohartAl. fanjaik éesakl ssafcaasa tegnap
halva roat. A Monté kdrttll hadéliaaokért oldalon éj¿nlj.nappal har 0.
A Ihagy il Aalaaki lej ti aj én aa olajsxjoh jia^*Í|eltei. behatoltak la át Mtl
mroök eatn-Sao-klohele Mindkét iiolyik á
arovonalalakba
órákban Ailuírllt Ah sllienaáget csaknem teljaeen ejí ttsnji. A San Maiit i!n,ó-a»»ksason| la folynak méga köselharook. j görkt hidfö •lottj aa éltenaálgneu agy a podg<ire-aafcAi|lat llltáj IntA. aait tanadseét vl^asevartük I j\\ gÖfŐg
■ \'j N Hőitr, ikébomagy. 1
Ax orm harctér.
Hivatalos foioaééook. — Berlin, nav. 17. A aagjtlhsiiissál-láa jelenti; Kaletí kaáaai^áa t A halyatt aa egész arcvonalon vákanatfna.
BnÉapfst, jtov 19. Orata haá •slntéi-s Nlaca i^aág.
Höfsr altábornagy-
OROSZ CSAPATOK
a román határon.
Stéfbj noyembjsr [17. A Nisböl kiszabadított hadifogoly magyar tiszteket legénységet Szófiában ünnepélyesen fojgldtik. A királynő kát királyi herceg-\'*|el, a kátoaai hatóságok áa a lakos-kiazabaditott foglyokat malag ünneplésben részesítik. [
Miniszterelnökség ta/túotztdiya.
Foglyul ejtették a szerb exminisxtereheL
Szófia, nav. lk A bolgár csapatok tizenhárom volt szerb miaiiiliil, kfatik •VT* azmi mszterelnőköt, akik Vmajraa-Kabanjába aaaoafcfiftak, foglyul
Az entente menedéket kér GÜrogorsaágbotn a megvert szerb serég részire.
! Bázel, nov. If Pláriai áa londoni JqMatéaak szerint ias ettssi hivatalos k-oijök egész Szerbi» d^aawttnafc tekintik. Ezzel awgyarázható aa entantnek Görögországgal foljflato||t arra vonatkozó tvfyaláaa, hogy a mag »art szerb sorsg-■ell lehetővé tegye jjgörög területre yálö átlépését
A francia harctér
Berlin, nov. ti. Nagy főhadiszállás kinti: Nyugati hadsjjintér: Franciák háromszor is H|hl»áiállát, hogy a no jramber tizenétö[4ikpn Ecuriertől ászak-kjűptra tőlük elvett árkot ismét viaasa-«alják, valamennyi kisáilatUk meghiu-IL Arcvonal többi réstén a különböző akaszokon folyt tüzérségi éa alnaahar-oökoa kivül láayagaa esemény nem tőr* As ellenséges tttiáiság több ízben Leuaat Az októberi huszonkette-sovember tiaeakattacfikáig terjedő időben a laániaág közöl harminchárom halott és ötvenöt sebesült esett s lövetás Katonai kárt asm okozott.
Iz Bliszik tUvn iilinit M mm rnniani izwiu
I ütgooé, Ihoviemberj 17. A Ctniat delta Sara azt követeli, j hogy Oieaaor ^«¿"^zonnar árjjri" ©rérélye^tn Görög országi allén. A mövetségesekaek nincs ugyan szükségük 1 Görögország segítsé gára, ide at alattomos hátbatámadás va-ssaáalmát ném lcjhet tojvább ¡eltűrni Gö rögbrszág magatartásának a kérdését ugy ahogy ma tjlaefk a cjolgokj; már nem
diplomáciai luion
hanem katonai ay kall 0. N.
ta j kormány xagyja Teheránt,
Teheté A persea lentette rAnéanokÉlAak
;
ncb. 16 (Bi^ataloa íaiasterelnők kije IA poaAÍi*áaA<Ar pa.
haay as Aeasaa ikkjel aa elhagyja loaindöraég aa rau-•lkéssul as utasaara loapk.aandAjrieéáalaa d.ilssei nai oroaa por^AA |vi|4aany kiélesedett^
Orosz uHtatátum erzaiához
IIMmÍ, bov. 17. A „Rjaca JalMiS 1 Ok-oamor.aáraak Parsalá boi íntéaeadö K.tár.dÖa Jagymáka kdavetlaa küs.öbAa rSA
mMEIM 1 jET
Rektor választas
Bukarestben.
BUilklk W. lk A bukaresti egyetem rektor éálasáása meg tártént Afana-sia jTona\' 4jt Tőma Jkaaso* 53 áa Caata-S| iaavazstot nyertek A kuhuaz-Tonánik
Bukarest, nov. 16. Karnpatkln orosx -tábornok megérkasAtt azojehoz 11 aj orosz csapatok-kot, amelyek á román határon vannak összpontosítva.
nép nem akar háborút
I
Lngano, nov. 17, A december 16-ra kiirt képvisolS választásokra máris nagy I arányú egkációkkal készülnek A Carri-era della Sara atháai tudósítója jelaab.f hogy: Veaíseloesnak a görög kamarában előreláthatólag nem leas többsége. A görög nép bikát akar, ndután a kábára borzalmaival megismerkedett. (O N.)
Tengeralattjáróink az AfMb.
¡Bern, nav, 16. A Dall Mail Jelenti, hogy három haJóV, nely as AArlAn kereastöl Alalaat aaAlíitott ltonténegró felá.as ossjt rák-magyar tangaralattJA-rflkImegtorpsdósták. la la arra ▼aljl, hogy aa oastrAkok ujabb
Montenegró ellen. MeatenagrA-oakj aa élelem kérdése nagy gongot okos, aert egyallllA aselrb aénekült van na eresAg-bánj. (£. U.)
Churchill beszéde az alsóházban.
London, nov. 17. Aa alaóhásben Churchill volt sainisater szenzációs kassádét mondott as aagol veszteségekről, valamint •« Dardanells-operációkról. Beszédiben támadást iwáaett Fischer teageraagy ás Kkckeaer lord elea. — Beszédét azzal a kijelentéssel la-jen be, hogy Angfia képen a szövetségesek tartalékát; — most ara-jflket összefogják gyűjteni, áa lakAadkat-makecsaággal. ktmÓndhaiatla« aaaa-vadáaak árán is tevább fognak
daddig, amíg ü^yük jeiáat nyer.* Ckarckil hátáét kellett (M. T. L)
nyebb kai ad.
mA Mikulás bétyag 0 itg$m* ajándéknak lé történelmi érté
&v
2
SaLA
I91J.
öovembcr 17

ETI HADI-KÖLCSÖNREI
A III. NEM
a magy. kir. pénzügyminisztérium által Közzétett eredeti feltételek mellett
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank naflykánizsai fiókja mint hivatalos aláírási hely,
a
jegyzéseket elfogad
A jegyzések megkönnyítésére a bankfiók magas kölcsönöket nyújt rendkivOl előnyös «eltételek mellett.
■ a
HÍREK
— Ma van a hadikölcsön jgy xéi utolsó napja. Teljesítse mindenki hazafias kötelességét, aki
eddig elmulasztotta volna.
— Városi közgyűlés. Nagykanizsa
város képviselőtestülete holnap csütörtökön f. hó 18 án délután közgyűlést tarf, melyre a meghívókat ma fofják kézbesíteni. A közgyűlés íoctosibb táigyai a város 2C0 ezer koronás harmadik hadikölcsönjegyzés bejelentése jóváhagyás végett; — az épülő kaszárnya és járványkórkáz területeinek kiegészítéséhez megvett teikek bf jelentése; — a Mcrcur vasmüvek r. t. ajáalata gyárteiepések kártalanítás ellenében leendő áthelyezése tárgyában ; — tanácsi javaslat az általános tiáztujitás elhalasa tása tárgyában ; — Halis István v. tanácsos, árvaszéki ülnök nyugdíjazása; az árvaszéki előadói teen dőx ellátása tárgyában tanácsi javaslat; — az elf usztitott káipáti Mrak újraépítésére 3000 korona adományozására tanácsi javaslat és több folyó ügy.
— Gyássrovat Nagy, az egész lakosság minden köréből megje.ent impozáns gyászoló közösség részvéte mellett temették el tegnap délután 4 órakor az oly korán elhányt kiváló tanítót, Orbán Istvánt. A kórház-ulcai gyászház udvara és környéke teljesen tele volt s résztvevőkkel, akiknél ez alkalommal nem a sablonos, hanem a valódi vcszteségérzet tudatát fejezték ki at cakón. Az ottvoltak közül a következőket jegyezhettük fel; Az áll. elemi népiskolák tanítói és tanítónői kara a felsőbb osztályok tanulóival Szalay Sándor, Poredus Antal és Szabó István igazgatók vezetéséve1. Az polgári leány- és fiu iskolák növendékei és tanári kara Waligurszky Antal igazgató íezetéséveí; a rom. katn. főgimnázium növeadékei és tanári kara Horváth György igazgató vezetésével Dr. Sabján Gyula polgármester a vároei tisztikar tagjaival, dr. Neu-mann Ede főrabbi, Hütler Lajos ág. ev. lel kész; Bua Samu keresk. iskolai gazgató a taaári kar képviselőivel, s Polgári Egylet és Kath. Legényegylet számos tagja és rendkívül nagy számban az intelligens csaladok tagjaL A beszentelést Börzsey Tivadar h. plébános végezte teljes segédlettel, mely után a főgimnáziumi énekkar gyászdalt énekelt dr. Lukács József kegyesrendi tanár vezetésével. A paecíz előadása gyászének mély hatást keltett — A széttartás után megindult az óriási gyászmenet és s római kath. temetőben levő családi ah bolthoz kisérték el a koporsót, melyet ujjabb áldás és gyászének hangjai mellett helyeztek «L A szertartás után Banekovich János igazgató* tanító lépett a nyitott sírbolthoz és mélyen átérzett, baráti és kai társi szeretettel leit szavakban búcsúzott el s kötelesség és kartárs! szeretet „valódi" mintaképétől. — A szépen, hévvel előadott bucsuitctó i.l,tt, mely még jóiban feltüntette a veszteséget, mely városunkat Orbán István korai hakl&vtl sújtotta, szem alig maradt szárazon. A zord és nedves időjárás dacára is nagyon sokan voltak a temetőben és mély meghatottsággal távoztak a kiváló tanitó és jó barát al jától.
— Katonai kinevezések. A hivatalos lap közli, hogy Öíelsége dr. SzaLé Zsigmond (perlaki) tart, főorvost ezredorvosti, Svasiics Jáno9 48. gy e. Urt. orvosát íőorvoisá nevezi. ki.
— Egyévi önkéntesek áthelyezés« a tartalékba. Ar ;*yévi öl kéteseket — még szokst ir, akik a ¿énylegcs éviket nem töltötték be — tar táléi os iudapródekká nevezik kl. .A tartalcko. megnevezésnek ez esetben csak az s célja, hogy a kinevezett hadapródot
különböztesse a hivatásos hadapródtóL
— Hadikoicson jegyzések a Kereskedelmi Banknál. Majder Albert, mészáros Csáktornya 25.000 K (korábbi jegyzé
seível 40 000 K), Csáktornya nagyközség a Csíkioroyavidéki tp. ulján 18.0C0 K, Puchs Lipótoé. Budapest 20 000 K, Zsialövői Uradalom, Weioberjfer Fereac Zalalővő 20.000 K,
— Érdekee évforduló. Tegnap veit
az évfordulója az 1914. november 16-án lefolyt kutnói csatának, amikor Hindenburg serege visszaszorította a porosz ha»árok felé törekvő oroszokat é; 40 000 foglyot, ejtet». Ekkcr lett először ismertté Mackenseo aeve, aki akkor hadtestparancsnok és mint ilyen HUideobu\'g
J
C?. Jenő 20.000 K, Horváth László kö jegyző, egyik alvezére volt A magyar lapok a kutnói
Becsebeiy gyűjtése 12.000 K, Deutscb Adoifné Bs cs 10.0C0 K, Fodor Gyula cs. és kir. 96. gy. ezr. hadnagy 10.000 K, Miítényl Gyula N2kykaaizsa 10.000 K, Daniiz Sándor Stridó-vár i0.000 K, Krauibakker József Stridóvár 10.000 K, Pártos Károly 10.000 K, Korenlsy István Pelriveote 10.000 K, Ország Kata Nagyrécse 6000 K, Sioger Lajói Perlak 6000 K, Eiiioger József és neje Zalaszcotbaiézs 5000 K, Rudolf v. Teschenberg alezredes 5000 K, Zimmcrman András Bánfihegy 4000 K, Kaiser József Nagykanizsa 4000 K, L. Bucb-vaid Zürich 3C00 K, Qerdár Nándor Nagykanizsa 2000 K Domáoy Ármin Unár Nigykani-zsa 2C00 K. Vastag Györgyné Sormás 20C0 K, Németh István Somogycsurgó 1100 K,.Szond> László főjegyző Zalaszentbalázs 1100 K, Vajda Stefi 1100 K, O.ünfeld Manci 1000 K, Ucg Anna Füzővölgy 1000 K, Geissl Viktor építőmester Nagykanizsa 1000 K, Domafóldy Ja nosné Nagykanizsa 800 K, Várady Ljosnú Nagykanizsa 600 K, Heífer József Nagykanizsa 600 K, Slenzel Károlyné Nagykanizsa 500 K, Keie Margit Nagy katiua 500 K, Vajda Albert 500 K, Hoilóssy Erzsi Nagykanizsa 5G0 K, Heiszig Károlyné Nagykanizsa 500 K, Kovács Mik ós Nagykanizsa 400 K. Gá Gyu-láné Nagykanizsa 4C0 K, Nagyfcafizaai Patro-nage 400 K, Nagykanizsai Ipartestület menház-alap 400 K (a korábbi jegyzéssel egy itt 800 K), Bnkovits Katalin Nagykanizsa 300 K, László József Nagykanizsa 250 K, Miszlay István Nagykanizsa 250 K, Muth Nes*y Nagykanizsa további 3C0 K.
— Népfelkelők előléptetése. — A „Küiügy-Hadügy" irja : Az 1873—1877, vek-mtnt az ¡865—1872. év i születésű népfölkelésre kötelezett vo;t a.bsztek és őr vezetők, akiket a bemutató szemlén alkalmasaknak osztályozták, a tényleges szolgálatra való bevonulásuk után
az előbb viselt rendfokozatokat visszakapják. Természetesen csak az esetben, bs az e őbb viselt fokozatukat igazolni tudják.
k
Az Odolt a többi száj vlz közül sajátságos tartó« b-tása eneli ki amely minden valószínűség szerint azon körülményre vezethető vistza, hogy az Odol széjöblögctés alkalmával átjárja ■ a fog »kit és a sí áj nyálkahártyái*, aokat úgyszólván átitatj*, imprégnájt s ily módon a szájürrget górcsövi vékonyságú, d; sűrű fertőtlenítő réteggel vonj» be, ame\'y a száj ki-öbíögetéae után is m f ¿-áki<r hat. Hjeu tartós hatása egyetlen másfée olyan szrj- és fogtisztítószernek nincsen, amely a mindennapos száj-és fogtisztitásra egyáU.lán számításba jöhet. Aki az Odoh mindennap használja, biztos lehst benne, hogy sz\'jit órákra megvédte minden fogrontó erjedési és bomlási folyamattal szembec.
gy özeién után at őszinte eiismerés hangján emlékeztek me>r Maekeosenről, de begy az akkori ügye« hadvezérből báróba hsdjárstb»n diadalmas fővezér itSz, azt blzotyára kevesen sejtették.
— Házaaaeg. Hétfón d. e fél 12 órakor volt Szabó Káimán posta és távíró ti^zt esküvője Pelrics Lkus kisasszonyai, Petrics György hentesmester bájos leányával. A polgári bízasságkötést a városházán Áts József városi tanácsos h. anyakönyvvezető végeztrf az egyházi részt pedig Börzsey Tivadar h. plébános, aki nagyon szép beszédet intézett az ifiu párhoz. Mindkét alkalommal Petries Ferenc (vendéglős) és Durmics József (Varasd) voltak a tanuk. Esküvő után a násznép az ö;öu3szn\'.ők Kiaizsy-utcai házánál nászlakomára volt hivatalom
— Bagack alezredes köszönete.
A Központi Jóléti Iroda elnökéhez ffugseh a ezredes a következő levelet intézte: A kifejezett jókívánságokért fogadd hálás és őszinte köszönetemet és ké<lek. sziveikedjti köszönetemet a Központi Jóléti Irodának is tolmácsolni. Rendületlen tőrckvéiünk és erős akaratunk győzelmes békét biztosítani. Halával vagyunk eltelve a jóléti intézmények faradbatat-■ !•©, sikere s működésért. Srivéiyes üdvözleteket jelentve, maradok őszinte barátod Bugsch alezredes.
- Aliaaai segítség a tisztviselőknek. Budapesti tudósítónk jelenti, hogy a kormány a legközelebbi ülésszakon az indemniti-törvény javaslat keretében nyolcvan hét millió koronát kér a törvényhozástól a közszolgálati alkalmazottak segítésére. Ezt a 87 milliót nin-den tisztviselő 1916. január 1-én ktpja meg fizetése busz százalékának irányában. Tisztviselőknél, tanárokná\', tanítóknál és a velük egy tekintetbe eső alkalmazottaknr 1 400 koronánál, altiszteknél és szolgáknál pedig 200 koronánál nem lehet kevesebb ez s segítség. Az óvónők, kezelőnő/, dijnokek, 300 korona segitseget kapnak, mig négyszáz korona jut a községi is köt orvosoknak, a községi és hiti elek ezeti elemi népkkolai tanítódnak, tanítónőknek, községi és köijegyzőknek, 3#0 korona a segédjegyzőknek és 200 koroes a rendszeresített állása községi alkalmazottaknak. — A segítséget tíz hónapi egyenlő részletben fizetik ki s az semmiféle előbbi segítség javára le nem vonbató, se foglalás, se átruházás, vagy adó tárgya nem lehet.
- Pályásat jutalom díjra. A zalaegerszegi Unitói járáskör pályázatot hirdet két (2) juták mra. 1. Tanulói — 40 K — j«u. lomra, melyet a járásköri tagek valamelyikének az a gyei cl eke nyerhet el, ki közép-, vsgy középukoli jelleggel biró tanintézetbe jár. Az oly tanuló, akinek családjából valaki ezt a jutalmat már élvezte, esak az es<tben nyelhetné el ezen jutalmat, ha oly folyamodó nem akcd, aki — vagy testvére még e jutalomban nem részesült. 2. Paukovich György neva viselő segélyre. Ezen 40 K segélyre pályázhatnak elsősorban járásköri tagok egész árváí; másodsorban járáskor! tagok ?pátían félárvái; harmadsorban nyugdjas és munkaképtelen járásköri tagok gyermekei; negyedsorban járásköri tagok anyátlan félárvái, végül a járáiköri működő . tagok elemi fokozaton felüli iskolába járó gyermekei. A kérvények bez melléklendő a műit tanévi bizonyítvány és a f. évi novemberi confcrentiáról szóló érte s\'.tö. Pályázati h.táridő f. évi december 9 ik/-, mely időn belül a kérvények a járáskör elnökségéhez Züaegcrszcgre beküldendők.
— Az njév s háborúban. A Kózpo.ti Jóléti Iroda c. évbea i> mo^gaiaut Üdít arra hogy az újévi ajándékokra szánt összegeket \\ háború nyomorultjai és visszamaradotUi segé\'-lyezéiérc fo^dit^*. a nagyközocség és a kereskedők. Ht közönségünk a jólitl iroda szétküldés alatt álló felhívását megszívlel1, — a legnemesebb célt fogja szolgálni. A feihivái > következő:
Ugy a sajtóban, mlot a közvélcmén>bía évről évre hirgtik egy fel.zóialás a sablo0í>, újévi köszöntések költséges szokása ellea
Az idén a Jóléti Iroda e viaszatc 6 m*. galraat az elesett bCsöl; árvái alapja jivár» óhajtaná beállitaai.
A Központi Jóléri Iroda gyűjtési tkciój, ugyar.is a háború szüite nyomor és s?eavedés enyhítését rné? n>m cedméoyezte. Uj bevételi forrárokról kell a tá ssdalom lehető megterhelése nélkül gondoskedni.
ha valaha, ugy mcst kell m?g«zivleloi- « társadalomnak, hogy az üdvözlések megváltásával siró özvegyek és árvák könnyeit lehet felszárítani.
Csak annyit kérünk, hogy azt az összeget, melyet ki-ki áz újévi szokásos üdvözlésekre költ, sdja az idén az elesett hősök árváinak. *
A beküldölt összegek hirlapUag nyugtíz tatai fognak. Kérelmünk megismétlésével marad unk hazafias tisztelettel
Dobrovia Milán
a Kőtponii Jóléti ircda elnöke.
— A lisst-asftkslglet és kéaziet bejelentése. A rendőrhatóság elrendelte, hogy a város közönsége újból jelentse be a most szétoaztett bejelentési lapokon liszt szükségletét, smelynek alapján gondoskodni fog arról, hogy szükségletét mindenki beszerezhesse A városi hatóság agyazcSak elrendelte, hegy a lisztela: nsitással foglalkozó kereskedőt készletüket minőség és mennyiség szexiat jelentsék be. A kereskedőknek már a mai naptól kezdve jegyzéket kell vezelnl arról, hogy kinek mily mennyiségben és minőségben szolgáltak ki lisztet. — Ezzel a rendelkezéssel megakarják akadályozni azt, hogy a város területéről idegenbe ne szállíthassanak el lisztet.
— Katonai lovak kspkstók gss daaági munkára, a pozsonyi katon.i pt-rancsnokság a vármegye albpáojáboz iotézdt átirata szerint utasította a katonai pótkeretpi-ranc;nokságokaf, hogy mezőgazdasagi íruaká-latokra december 15 ig bezárólag a töltéU<nűi nélkülözhető katonai lovakat bocsássák rendelkezésre a gazdaközönségnek.
— Két és félaaillié feldalt tfixhe-lyelak javára! Az az országoslyüjtés,mely Kkuen Héderváry Károly gróf felhívására Sze&t István nspján országszerte megindul», a mai napig immár több mint két és fél miliő koronát eredményezett A Feldúlt Tűzhelyeket Újraépítő Országos Bizcttsághoz az atóbbi időben a kővetkező pénzintézetek adoa-ányai érkeztek b:: Kisbirtokostk O. sxágos Föidhiteiintézc e 600, K, Nagyszebeni Földhitelintézet 10(0 K, B jai Kereskedelmi és Ipa; bank 600 K, Egyesűit Kisegítő és Takarékpénztár Torda 6C6 K, Tss nádi Takarékpénztár Egyesület 30J K, Bács-tiszameiléki takarékpénztár Egyesniet 100 K Mezőtelegdi Takard pénztár 50 K, Dső Hideg-kntí Takarékpénztár 50 K, Kcrponai N pbatk RészvényUrsaiág 50 K, Jávorosi Tcjszövítkevt TótpeUícz 50 K, Szászsebesi Előleg és Taki
rékpénztár Egylet 10 K, Gátaljti Tak.rekpéflX-
tár Részvénytársaság 25 K, Zsarnóczai Népbank 20 K, Tatai és Tóvárosi Segélyig mint Szövetkezet 20 li, Becdfá-KsrlovAi Takarékpénztár r. t. Beodra 20 K. — Ax áldozat-hészség kiapadhatatlan forrásából állatdósu folynak az adományok, melyr k \'honfitársainkat tárpótolni fogják azokért az anyagi vesztes*-iékért, melyeket a háború legszomorúbb s*P
j albán elszenvedtek.
j9I5. november 17.
Akasztás Belgrádba«. — Gon«U
jk ¿r. haditudósító trja sz alábbiakat egy "^idi ak»sztásról: Azokbsn s küzdelmek-helyekkel nap-nap után kiszorftjuk a t^rf hazájuk területéről, gyakran fordul j hogy » ?o\\giri lakosság és különösen az ^yok támogatják karcolé férjeiket, általá-^, szerb hadsereget. — Ki kell azonban hogy mihelyt a harcok véget értek, ^eJyt kiszorítottuk, kiiztük valahonnan a P^b kstooikit, a visszamaradt polgári lakos-^ magatartása ellen többé nem merül fel pa-Nem követnek el merényleteket és enge-^Íflííkcdsck a katonai hatéságsiak ál ki-¿¿I parancsoknak. Azok a várportyázó kftlö-j^yck, amelyek Belgrádban a rendet ^eállitották, Kövess hadseregének nyomaid most már Szerbia szivében vannak és Jvadban a polgári lakosság élet- és vagyonbiztonsága felett egy a belügyminisiterium ál-tji kiküldött és a belgrádi katonai parancs-ioksi£boz beosztott rendőrfelügyelő örködiK fxM felelősségteljes szolgálaton kívül egyben g politikai természetű nyomozásokat is telje-¿i, ddeaüvtkkel együU. A város közigazga-tása az elöljáróságnak, az u. n. opstina-nak cictő részvéteiével történik és csak a legrit-tabb esetekben kel szigorú büntetést alkaL-aiici Eddig Belgrádban egyetlenegy embert ilisztoltak fe\'. Egy szerb pék volt, ki el itirta árulni nehéz tüzérségünk állásait. K?to uick cp akkor fogták el, mikor — lámpával a tűében — fén> jeleket adott. A mi gyalogsági fjytarnbáakba öltözött. Kezdetben tagadott, téíöbb megtört és beismert mindent. A hadbíróság kötél általi halálra Ítélte. BJgrád főterén akasztották fii a Moszkva- és Balkán-yállók élőit. A bitót az Exckuticnsksrreet alkotó katoncság és nrgy közönség veite körük A halalraltéit mellett az utolsó percig olt állott egy gör.-keleti lelkész. A főhadnagyhad-biró felolvasta az ítéletet és intett a hóhérnak, bogy hejisa végre. A hóhér tiszteleg a pribékek megragadják a halálraítéltet, hátrekötözik i kezét és a bitófa előtti kis székre állítják. Majd nyakíbn teszik a hurkot. Néhányat vo-uglik. A hóbér és utén* az orvos konstatálják a balál beálltát. Kendővel lekötik a meg-k»Unak arcát és a mellére egy már előre elkészített táblácskát tűznek ki a kővetkező néne-, magyar és szerb n>el\\i (cirilbetüs) felírással : Halálra ítéltetett, mivel állásainkat az ellenségnek elá u\'t\'. ElretteDtő, például déltől nisn-p reggelig a bitón lógott. Az akasztás alatt igen szeles idő volt. A szél erősen ló-balta a bolttestet. *A Kosavs-szél fujt, mely tavisszai és ősszel szokottá délvidéken dühöngeni. A hehtr nunkáját egy budapesti villamos ellenőr látta el, ki most mint őrmester teljesít katonai szolgálatot Megkérdezték tőle: hol tanulta ezt a mcstcríéget, mire bajusza al*tt moso\'yogva szerényen csak ¿nnyit vála-szolt: „Faddon szü\'ett m*.
— Közlegényből tiszthelyettes. Régi igazság, hogy s nagy idők csinálnak aagy embereket Kütsán Lajos tótkereszturi egyszerű fö\'dmives sem gondolta voloa 16 hónappal ezelőtt, amikor még a K.uaszómbs\'í járás mezején aratta az aj életet, bogy másfél tnrel később kasza helyett tiszti kard kerül a kezébe és aranyos, csillogó medáliák a mel-s neve belekerül nem is egyszer, de többszörösen a hadsereg aranykönyvébe. Mert bit hogyan is gondolt vo\'«na a föld egyszerű K* arra, iogy még beié is kerülhet fényes tisztek uri sorába. 0 csak dolgozott becsület tel és hogy elhangzott s királyi hívó szózat, ogyancuk kitett s fcec.ülctért A becsület me-lején egyre másrs aratta a ví ézi Utteke\', s ■ott mint őrmester, /ta\'ajdonota a bronz és a ta és nagy ezüst vitézségi érmeknek. Itt sem Ülott m?g axoLban, s egy ujabb bra- uros tet-téétt fölöttes
parar csnokságs t«fj tk\'lye-tesi e ő-^t^sre terjesztette föl
rilM SÚSBQRSZESZ4
EALA
a UgerÓMbb báal mr ugy
cukorra aaeppaokáat, mint MMbf bedőr-
xaftiéaaél Hatása fájda\'omeaillapitó,
^ágygMjeea ő, Mimit*. 1 fiait*.
ARA 60 FILLÉR.
Mindenütt kapható. Mindenütt Kaphatóig
— Történelmi képek n iakolák-
IrJ! A magyar tőrvényho-
ÍJ* f* 7 évvel\' " 1907. XXVII.
örvényeikkel elrendelte, hogy a magyar történelemnek hatékonyabb ismertetés és a hazafias szellemfejlesztés céljából a magyar his-toriannk kimagasló eseményeit szemléltető modon képeken függesztendők ki az összes demi iskolák és óvodák tantermeiben. Ezek a történelmi képek, mist a kultuszminiszter érte-siti a tan felügyelőséget, most készültek el és a kezeli napokban megérkeznek az összes állami iskolákhoz és ovodákhoz.
— Jótékony adományok. A Kot-ponii Jóléti Iroda kimutatása. Kárpáti falvak felépítésére: B!au Lajos és neje 600 K, Seble singer Mór 20 K, Jászai Igaáe 3 K, Kőő Jó ztef 20 K, Fischer és Bider 50 K, Toch Miksa 8 K. Háborúban megvakult katonák részére: P. P P. p. kártyaparti 14 K. Hadbavonultak családjai Segélyezésére: Kertész József nov. hóra 2 K, Matán Ödön aug„ szept, okt., oov., dec. hóra 0 K adományozott.
— A berzenezei gyógyszertár be záratáan. A berzenezei gyógyszerész folyó évi október 14 én meghalt Mivel a gyógyszertár niajdonosa annak kezelésére okleveles gyógyszerészt nem állított, Somegymegye alirpásja « gyógyszertár bezáratását rendelte el mindaddig, míg annak kezelését okleveles gyógyszerész át nem veszi. — A patika bezáratása folyó 8-án megtörtént.
— A csődön kívüli kényszer egy ez-aég. A hivatal es*:ap tegnapi száma közli a csődön kívüli kényszeregyezségi eljárásról szóló uj rendeletet, mely ez év december 1-én lép már életbe.
— Elveszett a Csengery-aton 3 kitöltött népfelkeíésí igazolási lap, rózsaszínű prp;-ron. A megtclá ó szíveskedjék e lap kiadó-hivatalában illő jutalék ellenében átadat.
— Bigamla. Különös eset foglalkozta\'ja a Skardináv államok egyik nagyobb városának előkelőséget. B. G. nevű rendkívül dúsgazdag, de utóbb tönkre \' ment kereskedő .Amerikába vándorolt a 10 évig nem hallatott magáról, ezalatt aeje férjbez ment; most megjött a férj . . . Ezt remek előadásban mutaja be az Uránia ma szerdán és holaep e*ütö. tökön színre kerülő filmdrámában a ,14 §-b*n " Csütörtökön és Péntekén pedig színre "kér® Else Frölichil .A pokol vitorlása.\'
el sör a nou. női-divatáruháza Nagykanizsa, Főút
az Első Magyar Bizt. Társ. palota. Telefon 323 TeUfon 3?3.
- W 7
Női- és leányka kabátok, Szőrmegarniturák Blúzok és pongyolák
Ruhakelmék Bársonyok, flánellok • Pargetok, Selymek Vásznak és Siffonok

\\

i.
Byászniákat tziml.
Vidékre mintákat küldünk,
»>
[limii hvíiirllii M!
Francia pedagógia
Köztudomása dolog, hogy a francia Ifjúsági irodalom egyik faktora a francia politikának. A francia irók az ifjnság számára agy Írják meg munkáikat, hogy a fiatalság olvasmányával szívja be a németek elleni gyűlöletet Ennek az irodalomnak egyik fényes példája Cb. Delon Les Poaples de la terre cimü könyve, mely 1894-ben jelent meg I\'árisban. Ebből a könyvből akarunk alább néhány idézetet adni. Ezek sz idézetek stoabsn nemesak azt matatják, hogy s franciák mennyire félre* Ismerik s németeket és mennyire lekicsinyelnek mendent, ami nem franda, hanem pikáns meg jegyzéseket tartalmaznak az oroszokról is és ami az ántántnak és jk mostani politikának leg-eklatánsabb politikája: az aagolokkal .szembea táplált ellenszenvnek is kifejezést adnak.
De beszéljenek magnk az idézetek.
— Péris. —
Ha a civilizált világ számára egy közős fővárost kellene választani, agy \' nem lehetne az London, mely sem egyébb egyetlen kereskedelmi irodánál, nem lehetne az Berlin, mely egyetlen nagy kaszárnya, nem lehetne az Konstantinápoly, a bazárváros, sem Pétervár, melynek sincsen múltja, sem Bécs, melynek aiccsen jövője, sem a magányos Madrid, sem a romladozó Róma, — erre egyedül csakis Páris lerne méltó.
— A németek. —
Scbasem szabad a népet a kormánnyal összetéveszted. Ha ezt megállapítják, akkor aem lesz nehéz s Rajnás tali szomszédokkal szemben igazfágosoksak lennünk. Nem szsbad elfelednünk, hogy a német földőa bajorok, szászok, frankok, thürlngiaiak és mások is laknak. Mi mégis majdnem kizárólag csak a poroszokat értjük németek alatt, a poroszokat a melyek azon mesterkednek, hogy a többi fajt mind magukba olvasszák.
Békés időben szomszédunknak egy nagy hibája van: ar, hogy szinte szolgai módén aiaveti magát mindennek, asai arisztokrata, amit gaadagsagnak, tekintélynek, birekratiz-,maanak éa knrmásynak neveznek».. A német nép vakon megbízik mindenben, aminek hivatalos jellege és ssinezete van. A német nép nagyen Ifirelmes és mindent eltűr a büszkeség és aa önérzet érzete nélkül.
A német köznépnek ezen a tulajdonságán abpszik az, hogy a porc sz megtudja csinálni a militárizmust és s keszárnya életet. A poroszuk az összes németeket bekaszámyázzák, belajstromozzak, altisztekkel és botokkal katonáknak képzik ki és azt tesznek velük, amit akarnak. Egyáltalán az egész német birodalmat elporoszositjak és még az egyes vidékek népviseleteit is eltörlik.
a Irgérdckescbb az, hogy a poroszok, akik a némeiség urai akarnak lenni, voltaképpen nem is német eredetűek.
— Az oroszok. —
Az orosz nemzet zöme, mely nyugaton lakik, fajra nézve szláv, kniturára nézve francia, már amennyire tényleg civilizált Ahelyett, hogy német szomsrédaik Irányához csatlakoznának, az oroszek óckéat csatlakoznak a latinokhoz és i<t is elsősorban s frarc\'ákhoz. Eltekintve s hideg klimátói, melyben laknak, az oroszok \' nagyban hasonlitaaak a délszaki népekhez, melyekkel rokonszenveznek és amelyek vélik rokonszenveznek. Nem olyan csendesek és nyák, mint a többi északi erpek, hanem ele venek és fürgék. Van bennük cselekvési erő és lelkesedés, Vaióbin megérdemelnék, hogy a n»p jobban és melegebben süssön rájuk.
— Az angolok. —
Az angol mindenekfelett szereti s msgs Angliáját. És ennek dacára sem sreret ottan élni. Egy argol orvos ait mondta, hogy az emberek a viláz minden országában szoktak életuntságból elkövetni öngyilkosságokat, csík éppen Anglia az az ország, ahol az emberek unalomból Ieszrek öngyilkosok. At unalom angol remzetl betegség. Azonban a beteg szereti az ő betegségét. Minden héten szentel neki rgy napot és ennek a napnik a neve vasárnap. .
Az angol jellem alapvonása a büszke\'ég. a gőg. Megasálláfn féifirkoál ez méltóságnak
tetszbetik, alacsonyabb rendieknél nevetséges és elviselhetetlen, visszataszító és utálatos
Az angol nagyon szeret enni és inni. Egy-egy étkezés nála valóságos ünnepszámba megy. Nála a karácsony nem a vallás, hanem a has ünnepe. Olyankor magába tftaü a hízott libákat és a nehéz puddingokat Ezen a napon a Megváltó tiszteletére egész Anglia részeg. Különös modora ez a messiási tiszteletnek, Igazi angol modor.
Ez at ijeiztő felületesség, az a minden tudás nélkül valé Ítélkezés, ez igazi francia modor.

( * *
í
t *
t *
* * *
ROZGONYT-UTCA 4 szám
November hó 17 és 18-áa szerda ^ és csütörtökön kerül bemutatásra: |
A 14-ik §. |
dráma 4 felvonásban. ♦ ----|
A meglopott pénzhamisító I
remek vígjáték. ^
Tűzifa szállítás természetes.
Gyermek szépségverseny
humoros. I
Pénteken és szombaton s
A pokol vitorlása j
kerül színre. I
urak, hölgyek éa gysratektk
hadicipók
és katonai bőrfolszerelések, Gyaky-táska, orvosi táska, gamaschni, ővasj,
üMun háizsák
: a legjobb minőségben kapható ::
Miltényi Sándor és Fia
cipőára házában, Főnt, városi bérpalota.
Vízvezeték, lakatos és kútfúrási vállalatomat
kanizsai régi állandó megrendelőim kivan-^ ságara Nag> kanizsán
megnyitottam»
mely czélra a Rozgonyi-utca 9. szám alatti Schavel féle műhelyt .. .. :J kibéreltem. ::
Támaszkodva arakmáia terén 14 éven keraaxtfil aiaraett hó elméleti mint fyakorlatl ta-p • a< talatokra, itt valaoűnt czámoa más vidéke« teljesített munkáimmal szerzett ebsmerésakre, mefreodeő!-imnek a l^teljeaebb garantlát nyújthatom.
Vál\'alkozom «xakmámba váró lajko-retmányesebb .faladatok maroldiaára és bármily nagyszabású munkálatok elkészítésére, majfiévő és mefomn felelő bereodexések atalakitasara.
Érdeklődőknek tizenőtéves előkelő referenciák állanak rendelkezésükre.
Tisztelettel:
ERDÉLYI JENŐ
gépész és electrotechnikus.
LALA
mt
>-----M . ! i , u-j i I H-1
Megnyílt a tábori
rotjint WM fcsfcwilnknak ÍJlSriHt. w SÍÍHK» kttf IIJOÓIJ» ■
• fronton, ha MMiMi i minden drogíjiibar, 4a csomagoltam <és a «MJagyte.
i 100 gr.-oe Ni yváotm m*tym É FodorortoU- lysqform
Hbgjr azonban Mdti UriwWg aiqntal tábori pottabbatalokooz,
Aki neki_
innak sifilltúnk trta HifMM jdl íyaöttirmot, 2 Qveg Itmak-mil könyvecskéi,; bm a f«n&teíltf$i ilekctfs\' chU ftzttet. taa no«) Foatoa, kotr • kalo«a
* l»«aagyitt ycalm<|gil, lapján, ugyúlntfti kírjtüj azt ¡¡s n Un melWkelJQnk a csomaghoz
wn szó, Igaafcaa ©írtra íny sink «z «tas wtglna ytarma Ít+ü >Mia VtsárlfcnH Mgyteuttk az «nap
K —.90 K IJ»
gyárt
nsgyobb ««uiyiaégben ás UISÚMa More 3 MUs ii niíjstfll mtrili ka.
2G koronát beküld,
ISiaHa, 10 darab MlMMHMaaí 5 Bvtg j nnriMUfiii -i -i írnr i <b Mstas ítthdfl.naSdoo le vah inra ts agy .Kolers clloil «4
.....ilynek 4 Maap« ekgtndő.
kinek a na<W»a| in-igit hSI4ii< M>H*-mm* MMÉt iáeé aViftnlalf»»!» \' hogy magyar, német v«gy cseh jjytfwB kastnálau utaai
jtftfeal.
Dr Keleti és Murányi vegyészeti gyár, Újpesten.
Nevjegyeket. esfciteji is iljtipii kártyákat
csinos kivitelben, olcsó áron készít a Zala Nyomda Rji-X
Fischel Fülöp Fia
Nagykanizsa, Kazlnczy-utca 1 az.
Lesrnasryobb választékú
papir és irószerraktar
IjjndtojjéMi irodai felszerelés, Iskolaszere k, sokszorosító készülékek, Irógépkel iékek, r [dlszlevélpaplrok, üzleti könyvek, zsebkönyvek, dtszmflvek, Imakönyvek, zeneművek stb., stb
Könyvkereskedés
Nyomtartványijélctár:: Könyvkötészet
WáaaaiHá MttStt nyomtatványok «a KOnyvai
= ...... a«M kiásat, fjyoraan kSaadlnok. =sA ZALA kishirdetesei
alkalmit kínálják minden Hés-iMI «= ügylet megkötéséi
Aki valamit eladni, vagy venni akar, Aki lakást keres, vaj^g kiadó lakása van lAki Élelmiszert ak/rt venni, vagy etűd!. I Aki alkalmazottaf keres,
Lali • •T>.: I
buton
Aki állást keres,
Aki gazdasági eszközt akarj venni*, vagy Aki outorozott szjóbát keres, vagy
szobát akar börbeadnf, Aki csalódat, szakácsnőt, házmestert keres,
*!- az leghelyesebben cselekszik, ha kis hirdetést kbzöttat a Zalában. .
Vfdókföl a Ma hirdetés postautalványon kQldand6b*
togykanpn i kis. Musttá i kiadäniTaiaiba SöfÉwl 4. rtudö ML B A kis hirdetése* mindig #l6r* fizatendőK smi
Minden kereskedőnek
érdeke, [T]
hogy (teleti nyomtatványai ízléses k la imáéban, a modern tipográfiai eszközök Igénybevételével készüljenek, mert csak Így lehetséges, hogy a vásárló közönség figyelme üzjletére Irányuljon. Ehhez pedig csak az kell, hogy nyomtatványait a
nyomda
£ készítse el. =\'
ZALA
Nyomdai iroda: Nagykanizsa, Sugár-it i
A Zala-nyomda a legmodernebből berendezett nyomda, könyvkötészet, vonatozó intézet és üzleti könyvgyár
1
FeM* srerketrijj T^TW ttlTAH, Hrt.lt s Madá jhsCHEt UJOS tgargatfe maitt. U—, i ll . a-. .~ . ~ T ~
«_JL árfolyi
UÜKiS:1fcíS 1*1 nagykanizsa MiUUHff A MlM ftÚUUMM)MaVálM,t
nriárow szamok:
A német hivatalos jelenlés,
Boriin, nrtmter. 17.
Hygall kadtskatdr.
• a baroavooal alaalgatslk pontjain\' folyt tUsáraégi Ap einaharcokt ói.® lt «kittivé, iml jtnyegaaébb ujj «ág non történt.
Kalatl hiiiilnlli i
Orosz torpedórombolók tegnap I6ji-ték a Kurlaad északi csúcsán lekvő P«|> rige ás attól dálsyugatra elterülő vide-ket. Egyébként a helyzet változatlan
Balkáni hadaatmtdr t
A hegységben az üldözés tjj-vább haladt előre. A szerbek séhor-sem voltak képesek emllttare méltó cllrnállftst kifejteni, Több mint 2000 fogoly, 1 géppuska ás 2 ágyú radt1 a kezünkön.
Legfelsőbb hadvezetőség. \\
Utcai harcpk Kursumljeben.
A szerbak BldOzése mindenütt folyik.
Budapest, novaaabar, 17 A sz áss hutásáé köetiLaebák awif m^.
patok as utolsó montenegrói átó.ád«két vissza vetették a limen tul.
A aaarbak üldözés« mindenütt lityik. A SJenios falé előnyomuló oaatrSk-negyek hadoaalop kj-Qsta aa afl\'ljena\'éget Jávortól éaaakra levő, asivóean vedel, aaaatt hegyi állásaiból.
Köves* tábornok náaaot caapatai tagnap aate Hsakétól félnapi Ja ráars voltak. KuraunlJ«ban ut-oel harookj fajlödtek ki. HOÍpr altábornagy.
A szerbek helyzete.
Athén, nov. 18. A szerbek h oly« zata a B ab u n a szor os nál k árom bolgár hadoaztály támadaba folytán nagyon megrosszabo dott. A szerbek Kosiak magaslatot kénytelenek voltak ktfl ni te ni.
ML »a

W
ET9 Emam Kml
a aa a
Politikai
A bolgár francia harcok
Stalpnllci, j nov. 17.] (Havaa.) A bolgárok a Cicevó elleni hevea támadj után visszavonultak a helység mögötti magaslatokra. A rabiovő-valandűvói kza-*aazoi» állaadd harcok foiynaki A boi-gárok kiürítették Koszturlnát. Strumica •ráayába nagycsata folyik fa bolgárok ö franciák közt
Berlin, nov. 18. A Barllear Tagblattnak Jolantik SsófiS-áól : A bolgárok Laakovsotól nyugatra a tularebaa levd ol-lanaégaa csapatok Által elre-tadott Állapokat újból vies-■saasarésték. A franoiakat a vardSr nyugati partján vérebe rlaasaverték
A bolgár hivatato
! Jelentés. ;;J fi
•■[ 11 -j 1709 fog^ty.I" ri I ffwfa U». »8: A kadarivrlctek a IrtUt összes réetade kedvezően nfjlsanak eijöre. A Lebane eíleal té-MHMl 1700 foglyöt ejfettBnk, sok lipdiáriysgot zsáfeminyoitttnkj —} A (tercet tovább tartattak. 1
A szerbek Monasztir-luMpj menekülnek..
\'Wfflfli nov /8 A. ^¿Orrierje djala \'Serajj jelenti:! Tlovinábpl Tjzenhat aspi hőatap vádakezaa után a atárbek kányte SeneJjj voltak a bolgárok tsjraadifai elöl megttitrálni Monasztir felé. | A bálgál ok 1 bajbáoai ¿agasMtok^t clljoglaltik — Az> í utolsó harcbk , a karakaii rikoti ÉÉMhtf rettenet eé«k ^oltaluA szerbek Monasztir áa Prilef» iaáayában vo éultak viaaza. Tétovától délre az alönyo ntulö j bolgárok veszélyezteti^ a szerbek yijiszavpnulását t |
A* kntnt éS Görögország.
NAPILAP
4
az aakáat diplrfmlaájá köst a tárgyalások MN élénkebbé válnak, de eredmény-telenill fi fii Ögoíszágot kényszeríteni akarják, hogy atob jóindulatú szándékokat, amelyeket állitóiag aa antanttal ámaban táplál — pontosan körvonalazza
Egy görög miniszter utazása.
I Budapest, aov 18. Loméemt lapok fámat [távirata tterinl Kon dtirloíis görög temgerifteeti mlnisster Nápolyba érkezett, Rómába megy.
Rsflii Brescia üli
pl
oleas támadás elleaybalt. ntís at oroas it »tett kmemréL — Ózon hadsdjitór . j Budapest, november 17- Nincs uj*ág. I \\ Qkm had¿zlrltér:i¡
Tegnap a gőrzij sfakawon népi Vi\'llji nagyobbarányuj h«r<íokj Az al&tt aapa|ijln> s»iswh>a aa ölest tB* zlraég lényegesen idseijb tevckeey-•éget fejtett ki. A W»t ad agbes IdáiMgab harevonaloh ilMliirtlaii.
lagaapaMtt egyik repBIOfépra-Juei BrescMm boiibájkat dobott. A rdpUftk erős tfizyésztj I figytlheltek meAl többi ponton. Ax Óaaeee rmpM
froadban f kőztek éiaaaa Hófer
mat. -\'
Kitchener.^ I I kftteebésér, ¿ov IB] Kt tobaasr bif téléo alntaaíaseáok-\' oka a gjstls kjoraSayv^l«ággal függ Seffe. \\ ,
Aviatikusaink
bombázták Bresciáf.
BetUn, is*», fd A B -rfitter Teg-
blatt j«leoti Rotterdamból i ROaaal távirat saarisrt kát oáatrák magyar rapStS bombákat dobott BrOdára, aM kát ambar aaag holt ás áa iag—baaftlt. Lugaaái Jetemtáe aaail»t aa egyik bassba a laatMmfíwLplojn aMM esett le ás ssogMlc a MdkaLnyást, »»-
■ak fal anágát, tiváfcjbá kát katonát áll < aikáoy [gyaMeket, TI* bamba aaáa katylakaO rebkaad (el Aa rgylk bsmba alf maSfaláa Far rámát« mtptomos »Iáját öaaaa ara ayolc ambrr halt aaag ás Ha ■agaabaaSS, aség pédlg as egyik jropülS bombáltál, sWi mástkat aa oidmi (fapülökoakl aákaHUt tá valtaitaaMt. A lági karc Ifibb mlot egjr áea boaaaáig tartott As oafefarák saagyr raptilfigápek tgem nagyok, gáncálOaoMak áe addig iwaesjUa^ mim, j
Az orosz flotta a
bolgár partoknál
Bukarest, nov, 18 IM. T II Ti zetihat egység bftl álló orpat flotta a bol gár partoknál cirkált. A Mínarva j len táae szerint Givorná—B^ooriáben tagnap előtt délben erős ágyúszót halottak ^bbá azt Itt veilMptetik, hogy az orosz flotta; ée * 1 olgfj parti áraág között nagy harc fejlJ tdötl íki. Tegrlap I mailába ujabb\' hat ereje* kesák^red érkezett.
Veronát bomba/.asa
kMkl
magVár aviati dósát* elli gatt Verona fj la, amelyek ál ókoztsk, de város számos jgy aa Arénái
íanUbta, A nak tetejét leányt ■■ zőtt néhány
\'»iwkarí 18. KM osztrák ;us aa elhurító ágyak lövői agy agpes jóráó át korié lattí Hut* bombát dobtak ¡tálm\'ksváa anyagi kárt
k saabáit megöltek. A pontján bombák estek la, " ás róáaai Amphiteatrum Mi Alliotl egyik házá bqabi áttörté áa négy As áldozatok kőimért) személyiség is v
Bratianu kitart a tség mellett.
Bakaraatl mL. 118. A félhivatala* L\' Itedépemdanée Réamonie kijelenti, hogy Carp Pétert 1 ááféWl nem fogadta ki-huiigatáton. <■ melyet
e Ijmpjrhlh M, eissik. Cbinini ááaMaam epét*** deUo Sorának-hon Romániában ej helyzet semmiben sem váltotpti ar antant szempontjából A Bratíarm kermínJ bér sok a kedve
sé >«f«Md»maJ ssíérfan kitart a sem-^Ma^L I , J
aPMKMiZo I ^
Hevea harcok
torok fronton
Konstantinápoly, as saibsi 17. A főhadiszállás jelenti: A iiarám«aai iraa ton, Aaaloita áa Ari burnl aaakaaaakow tűzharc folyt. Tüzérségünk egy eltemen-gaa törpéd naszádot Kemikuumnel arra káayaaerrtatt, hagy a patttói távolabbra húzódják. Hasonlóképpen visszavonulásra kényszeritettünk száililögttzősöket, aaw lyek Anburaanál hadianyagot akartak pa.tra tenni \'
SaéHBahr fronton iofovember liM*> negyedikén az ellenséget tűéénég bab szárnyunkra nyolcezer gránátot Htt, bombákat dobott, aknákat robbantott, ée nem ókooptl jelentós kért November tizenharmadikán as ellenség heves tüzérségi hitelest indított s centrumban léd előretolt á lásaink ellen, azután a cenlru nban |év6 aaradamk balsaáraya «11 n támadott, de t&tyfn ntttaveriak A front agy máink ráaas ellen irányult támadás egészen aWMoS árkainkig^ jutott, aanabaq a stoaaaaádoa 16 vééi árkok ban lavá csapatok «kis laaé tüzelése áa slaatámadáaa ai ellenséget visszaverte aa előretolt állásokból ás viaasaiala régi állásaiba A* ellenség súlyos vtsstooégokot tzanvodett
Irak hsat . tütáraáatak kHtt egy máaodik ellenséges repülőgépet, mely ep állapotban kerüli kehünkbe. A TlgtU folyatom rtstttyestkttank egy monitort, melynek egész legénysége ajwyéba tyű Arab önkenteaek maglop el ésszerű áa ai keres támadáat Intéztek egy ellenséges tábor elten. Etpatüífották az ellenséges távíró vonalakat és sok zsákmányt ejtettek, Zsákmányul ejtett repülőgép Farmos típusú kétfedelű, ezetkilencszáztízen\' egyes modell Motora 100 tóaraju, aa-bessége kilencven ktlemáter.
Miniszterelnökség sajtóosztálya-
London - Parisban
Párig, nov. fő. Grey, Lloyd Gcorg, Balfour és Asqoit jac érkeztek.
Megtámadták a perzsák
as angol konzulokat,
AneterOam. nov 18. As angol had-ügyminisztérium közli, hogy Perzsiában megtámadták az angol konzulátusok hivatalnokait Sirákban láttok a vasút alkalmazottaira áa agyat megöltek közlilök, A* angol konzult b aa aagoi bank igazgatóját felkelők átfogták.
Osztrák miniszterek Budapesten.
Budapest, nov. 18. Hanoid ée
Zenkor otetrák mimiitterek tegnap dáleláU tdeérkosiok ét lanáeekostak Ght/ilánoi ée Harkányi minleséorehkei. Ette 4ur utastak.
Harctok a beaazarábíai
határon
Csontommá, nov. 19. (M. T L) A ham arábiai batáraa mindkét li—lfl turnék áláak harci Is tfcanjitg tsdbák mag Aa ágyndáraft GsnMibhm «a ba^pll Néhány ma lözérségí paekeéét a Mi I
tÜzársígöok SOáSSH.

LA
1915. aovembor


«0
-fiVv


NAGYKANIZSA VAROS ÜGYEI,
— /4 mai közgyűlés. —
A hadikolcaon. — A közkórház kőit- j eégvetéee. — Tnrtnnk-e tisztújítást ? — j Helyettes ttlnoki megbízatás. — Io- j gatJnnt vesz a város. — A kárpáti falvaknak.
A várcs képviselőtestülete — amint már megírtuk — ma délu!áo 3 órakor rendkívüli közgyűlést tart. A város» képviselők tájékoztatására most röviden megemlítjük azt is, Hogy a tárgyalásra kerülő ügyek milyen stádiumban vannak, illetve szokat miiyen javaslattal terjeszti elő a tanács.
A barmsdik hadik öicsőnből a tanács és a pénzügyi bizottság 200,000 koronát javasoi jegyeztetni. A közgyűlés hozzájárulásának reményében a jegyzés mér iccg is :ör:ént s remélhetőleg a képviselőtestület egyhangú hozzájárulását sem fogják zavarni dissocáns hangok. Annak azonban csak örülni tudna a város egész közönsége, na a közgyűlés módját találná, hogy Nagykanizsa jegyzése a javasoltnál magasabb legyen
A közkórház 1916-ik évi költségvetése is a mai közgyűlés elé kerűL A jövő évi szükségletet 147046 koronában irányozták elő. A tanács javasolni fogja a közgyűlésnek, hogy a belügyminisztertől kérje az ápolási dijak fölemelését. Tavaszszal 206 fillérre emelték föl az ápolási dijakat, de a folyton fokozódó drágaság miatt ez az összeg sem elegendő. A minisztertől 88 Mérés emelést fognak kérni.
Az alispán leirt Nagykanizsa város tanácsához, bogy a városi tisztújítás dolgában hozasson a képviselőtestülettel határozatot. A. tanács azt fogja javasolni, bogy a közgyűlés a tisztújítást baiassza el háború utánra, mert részben még az uj szervezeti szabályrendeletet sem lehet éieibeléptetni (amely több uj állást kreái), részben a pályázni szándékozók nagy része katonai szolgálatot teljesít. Igen valószínű, bogy a közgyűlés vita nélkül járul bozzá a javaslathoz.
A rendőrség ebben az évben 9000 korona államsegélyben részesült. Dr. Kratky István b főkapitány fölosztási tervezete alapjan a tanács javasolja, bogy a segéiyt a rendőrségi alkalmazottak helyzetének javítására fordítsak. Az összeg egy részét csaladi pótlék, más részét a ruházati illeték főiem elesére szánta a h. főkapitány. Mivel a kermány intenciójának is teljesen megfelel a fölosztási tervezet, — hihető, hogy a közgyűlés azt magáévá teszi.
Halis István tanácsos nyugdíjaztatási ügyében is ma batároz a közgyűlés. Hisszük, bogy ez alkalommal különösebb melegséggel fogja méltányolni a közgyűlés a nyugalomra vágyó főtisztviselő rendkívüli érdemeit. Halis István távozásával vezető nélkül marid az árvaszék. A tanács azt javasolja, , hogy a tisztújításig pótülnököt bízzanak meg a hivatal vezetésével, aki munkásságáért szerényebb tiszteletdíjban részesülne. A tanácsnak az s javaslata, hogy a közgyűlés ez ideiglenes megbízatást a nagykanizsai ügyvédi kar egyik legkomolyabb, legbecsültebb tagjára, dr. Bród Tivadarra ruházza, aki hosszabb ideje működött tiszteletbeli állásban az árvaszéknél s így megfelelő gyakorlattal és szakképzettséggel rendelkezik.
A tanács javasoija, hogy a város helyes fejlesztése érdekében 250C0 koronáért vegyék meg azt a 2000 ~-©l területű ingatlant, amely a József főherceg-ut és récsei\' országút sarkain fekszik és amely jelenleg Haba Pál és Zsobár Beatrix tubjdona.
Végül: a kárpáti falvak segélyezésére 3000 koronát javasol a tanács megszavaztatni.
Ha öröme van, vagy az Isten segedelmét várja, ne feledkezzék meg a vak katpnákróL
Nagykanizsa tizenkét millión tolul jegyzett. Összes jegyzésünk: 25 ilfiM
Tegnap zárult le s harmadik
jeyyzés utolsó napja, még pedig olyJ méoyoyel, amely mind« várakozaSt..»^oL Nagykanizsa hazafias közönsége a nsjftf cé megértésének olyan dicséretes taaubiz«*ys*fat szolgáltatta, amelynek nem szabad nyom néi-kü\' maradni. A város tebetős polgársága epp ugy kivette * részét a lelkesült áldozatkészségből, mint a szegényebb rétegek s a harmadik jegyzés eredménye messze folebe emelkedett a kit előző jegyzés eredményének. Hogy ezt szcalélh-tő módon is bebizonyítsuk, itt közöljük mindhárom jegyzés eredményét :
A Pesti Magyar Kereskedelmi banknál:
az I. hadikölcföo végeredménye 2.624.750 K « IL „ „ 6.798.450 K
a lll-lk hadikölcsön eredménye eíte 7 óráig (a vidéki inté-retek még nem jelentettek be mindent) . 8.473.900 K
összesen
17,897.100 K
• " *
A Délzalai Takarékpénztárnál:
L hadiköicsönre összes jegyzés ebből saját jegyzés II. badikölcsönre összes jegyzés ebből sajat jegyzés UL badikölcsönre összes jegyzés ebből saját jegyzés tebát a 3 kölcsönre jegyeztetett miből az intezet sajat jegyzése
A Délzalai takarékpénztár a betevőknek korlátozás nélkül bocsajtotta rendelkezésre betéteiket hadikölcsön jegyzéshez, s az első kölcsön alkalmával a magánosok által jegyzett összeg 95 0-a, a második kölcsön alkalmával a magánosok által jegyzett összeg 88®/, a, a harmadik kölcsön alkalmával a magánosok ftitai jegyzett összeg 767, a fedeztetett betétből.
A Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztárnái :
634350 K 100000 K 539450 K 100000 K 488350 K 2^0000 K 1662150 K 400000 K
571500 K 384900 K 486uQ0 K
Összesen 1.442,400 K
Első hadikölcsön Második „ Harmadik „
— »
jegyeztetett. Ezekben az összegekben benfóg-laltatik az intézet saját 300 ezer K-ás jegyzése.
A Nagykanizsai Takarékpénztárnál:
Első jegyzés eredménye 852 C00 K Második w „ 69^.300 K
Harmadik „ „ _U 14.850 K
Összesen 2.666.300 K
Ebből a saját jegyzés első alkalommal második „ harmadik „
100.000 K 100.000 K 400.000 K
Nagykanizsai Bankeg)esületnél
767 000 K 850.000 K 1.200.000 K
Első jegyzés Második „ Harmadk „
Összesen 2.817.0C0 K
Saját jegyzés 150.000 K
Néptakarék pénztárnál:
Ehő jegyzés 167.500 K
Második „ \' 150.800 K
Harmadik „ 340.800 K
Összesen 659.200 K Saját jegyzés 90.000 K
Az Osztrák-Magyar banknál:
Első hadiköícsönnél Második „ Harmadik
370.500 K 195.-00 K 16a500 K
összesen 726-300 K
A postatakarékpénztárnál:
A harmadik hadikölcsöoből jegyeztek 12000 korona készpénzt és 2000 koronát betétkönyvből. összesen 1-íOOO koonát.
A nagykanizsai péo?intézeteknél tebát a harmfdik hadikölcsön bői tizenkét millió és kétszázotoennyolcezerÖtszáz koronát jegyeztek. Ezzel szemben a második hadikölcsön vég. összege 6 millió 613 ezer korona, sz elsőé pedig 5 millió 987 ezer 600 korona volt. Tehát a harmadik hadikőicsönnél éppen any-nyk jegyzett Nagykanizsa városnak és környékének hazafias polgársága, mint a két előbbinél együttvéve. Az első és második hadikölcsön együttes végösszege ugyanis 12 mPlió 500 ez?r korona, mig a harmadik hadikö.-csöné 12 millió 258 ezer korona. Tehát Nagykanbsa város a bárom badikölcsönre összesen 24 millió 759 ezer és 300 koronát jegyzett.
HÍREK
A Balaton környék
pusztulása.
\\ *
— A Zala tudósítójától. — -
Megdöbbentő annnk a pusztulásnak a képe, amelyet a kies Balaton környékén
lépten-nyomon lát az ember. A hatalmas tó mindenütt kilépett medréből s elárasztotta a partokat. A déí vasút mentén sok helyen a vasúti pályatestet mossa már a haragos áradat. Hatalmas szőlőterületek, kertek, villaépületek vízben állanak. Sok épületben rergeteg, szinte helyrebozhatlan kárt tett az árvíz. Kes*th?lyen nemcsak a csudás r cp strandot, bioem a távolabbi részeket is ellepte a vir. A Balaton partján levő két katonai üdülőtelep közt cSol-nakkal tartiák fönn a közlekedést. A keszt-\' helyi strand végpuszíulása teljes s félő, bogy a gyönyörű, árnyas fák is kivesznek, ha soká állnak még az áradatban. Remélhető azonban, hogy a további nagy károktól megmenekülnek a Balaton-környékiek. E hónap elején ugy&nis megnyitották a Sió zsilipjét, azonban a viziecsapolá t csak a legnagyobb elővi^yáxattal hajthatják végre, mert a hatalmas esőzéstől nemcsak a Sió csatorna, hanem a Ouna ii hatalmasan megdagadt. A levezetést tehát addig, amig a Duna vízállása lejebb nem száll,— megkeilett szüntetni. Tél végére mioden-esetre helyre kell állni a rendes állapotnak, mert csak korai munkával lehet a szőlőkben, kertekben okozott károkat valamelyest helyrehozni.
— Korlátozott menetrend A buda-
pest—pécsi és pécs—barcsi vonalon néhány napra ismét életbe lépett a korlátozott vasúti forgalom.
— A fehér Zalamegye. Akik tegnap Zaiamegyén keresztül utaztak, meglepetve látták, hogy bó borítja mindenfelé a földet Budapesten hétfőn esett az első hó. A korai tél Pestrő. csak kedden ért Kanizsára, de aztán itt meg is állapodott s két napon át több ízben vonta be fehér takarójával a tájat. A hótakaró azonban csak néhány óráig tartott aztán feneketlen mocsárrá változtattaa rosszaságukról ¡hírhedt zalai utakat. Nálunk különben nem ez az első hó. Néhány hete már volt részünk havazásban, habár akkor nyomban elolvadtak a hópihek, amint a sáros földet érték. Érdekes, hogy az Alföldön s leggyönyörűbb tavaszi nap ragyogott sakor, mikor nálunk javában tombolt a sóid téli vihar.
— Gyáa zrovat. Poüák Samu, vámosunk egy régi, közbectülésben állott poigár, f. hó 17-éa 81 éves korában elhalt. Temetése pénteken A u fél 4 órakor less. — A tömeg haiai kor szakában is ugzlátszik még mindig kevés az áldozat a kakának, mert az itthonmar*dottak közül is egyre szedi áldozatait a használható dolgos emberek közül. Egy ilyen élet pusztulásáról szól e tudósításnak is. Olasz Karoly könyvkötő a Schiess Antal utóda cég főembere halt meg tegnap délelőtt 3l éves korában. Nemcsak akik személyesen ismerték, de mind azok akik az üzletben m*gfotduitak, sajoálattai fogják a gyászhírt hallani, mert egy rendkívül tisztességes, szerény és szolid iparos múlt el benne, aki csakts iparának, üzletének szentelte idejét. Csiládjáo, rokonain kívül legtöbbet veszített vele a Ksíb. Legényegylet melynek kezdettől foovs bár sserény, de aonáü buzgóbb tagja volt. Nem tartozott a szereplő, hanem a csend és feltűnés nélkül dolgozó emberek közé. Halála nem volt váratlan, de mégis fájdalmas érzéssel töáli el családján kívül nagy-szánu barátéit és ismerőseit. Temetése pénteken, 19-én délután 4 órakor lesz a Teleky-ut 45. sz. gyászházból.
— A Központi Jóléti Irodába* .
hadbavonultak családjai segélyezésére Hütter Lajos 10 kor., Weiszberger Kálmán 20 koro-nát adományozott. A kárpáti falvak segdyezé sére: Oroszvári Gyuláné 50 kor., Ebensp.rger Leó 40 kor., Lsckenbacher Ádám 50 kor, Feldmano József 100 koroaát adtak.
- A feltámadt
Nap tudósitója jelenti a m f6ha* szállásról: — A régi, még t . maiak korából való országút, ael^ Cse na völgyén vezet keresztül, » bj^ utjává lett. Ez az egyetlen ut, atiy Magyarországból az erdélyi hegyek kö! zott a Duna felé vezet. A vasúti vági. nyok, melyek Temesvárról futnak Orsovj felé, meg vannak rakodva hatalmas kocsikkal, amik messze földről jöttek, ttovicból, Magdeburgból, Esszenből, , délivasat vonalaina, Csehországból, Ej. zász-Lotharingiából. A kanyargó uton gyalogezredek, tüzérütegek végtelenül hosszú trénvonatok húzódnak tova, ke resztül a piszkos falvakon, melyekbea a románok, németek, msigyarok is szét-szórtan bolgárok laknak A román határ mellett végighúzódó hóboritotta hegyek csúcsai fölött német repülőgépek igye. keznek a Dunán keresztül Bulgária felé A távolban egy kötött léghajó körvon*. lai \'látszanak az égen. Orsova uj életre ébredt. Egy teljes esztendőn keresztül feküdt ez a szerencsétlen város a ner-be^ leghevesebb támadásainak központjában, nyolcszáz méternyire a szerb lövész-ároktól az erőd ágyúinak tüzkörében s az elmúlt esztendő telének, tavaszának, nyarának, őszének csaknem minden napján pontosan megérkeztek a tüzes és pusztító ágyúgolyók, amiket a szerbek küldözgettek odaátról. Most azután vége ennek az örökös ágyúzásnak, csend honol az egész videken, csak szekerek végtelen sora nyikorog a kitűnő országúton. Szekerek is régen jártak erre A szerbek az Erzsébet-erődről ágyúból lőttek minden egyes szekérre, mely a Duai partján végig haladt. Es hallatlan meny-nyiségekben pazarolták a gránátokat Mégsem tudtak különösebb eredményt elérni. Még a Csernán keresztül vezető vasúti híd is teljesen ép maradt. Azt sem tudták szétlőni. Néhány házat döntöttek romba, az orsovai utcák sorás megöltek néhány vándorló oláhcigáayt, aki a batár felé akart tartani, nagyobb baj azonban nem történt és most, október huszonharmadikán felébredt Orsovt egyesztendős álaácól és a határvároi utcáin kettőzött erővel indult meg az élet és a forgalom, kinyiltak a boltok, a kávéházak. Orsova él és mulat
— Dolgosnak a polgár őr ék -A városban, sajnos, az utóbbi időbea módfelett megszaporodtak a kisebb alkski tolvaj [ások és betörések, amin nem Is leket csodálkozni. A békevilágbeli negyven reedfr helyett ma csak nyolc vigyáz a közbiztonságra azonban legközelebb ezekből is hidbzvocd három öreg, gyakorlott, ügyes rendőr A rendőrtiszt viselőknek pedig még a szabad idéjét is elrabolja a sok adminisztrációs mcoka: » különféle összeírások, rekvirálás >k, utasán igazolványok kiállítása, stb. sv.b. Szép és ü-cséretreméltó deieg tehát, hogy a polgárőrséf vasárot p este részt kért a rendőrség ne^» munkájából s mindjárt olyan ki ünő fogást csinált, amely sokáig emlékezetes lesz az űgybes szereplő kiváló polgárőrökre. A polgárőrség két buz2Ó, szorgalmas és kitűnő szimata tagi« ugyanis vasárnap este letartóztatott egy ^ ipari muokást, akinek az volt a szörny! nagy bűne, hogy olyankor került a polgárőr arak útjába, amikor azoknak éppen rossz kedvftk volt. A polgárőrök a fiatal Iparost le is tartóztatták. Csodálatosképpen azonban a readőr-ség mégsem a letartóztatott fiatalember, baa«« a polgárőrök ettea indította meg a bűnvádi eljárást. Az eset rész etei egyébként a következők:
Serghoffer Gyula nyomdász-segéd vas* nap esti tíz óra tájon Vas Károly nevfi kb* toSsal a Mscsovics vendéglőben szórakozol Alig foglaltak azonban helyet, két - sxo»f* lati jelvényekkel és fegyverekkel fölszerelt -
1915. november IS.
^¿rőr rátámadt a lakatosra, hogy konaaa ^ » oála lévő lécdarabet. Az előzékeny
(¿slettel nem elégedtek meg, hanem * lé^t fcfcjdttet lefoglalták, Vasra pedig rákiátttot-* hegy tartóétErre ^boKr öcli. á*a mef jegyeit a :
— Azt Megtehetik.
Veaitére tette. A hivatásuk magaslatán Oé polgárőrök most már őt támadták mer jfc* az a becsÜetsértő kifejezés, amivel ne jgöék voioa, majd oeki estek, agyb. fobe érték rugdosták, leteperték a főidre, majd uvoassslták a korcsmából s belökdésték a rcadőrségre- Az ügyeletes readőrök azonban — »Ikor a tényállást megismerték — « véresre vert, eegtépat ruháju nyomdísz-segédet, sídnek rendes otthona t állandó foglalkozása van, - usnnal szabadon engedték. Berghoöer •rre \'degen ingó vagyon asegrosgálása, becsfiietaértés s hivatalos hatalommal való visszaélés ¿»én bűnvádi fö\'jelentést tett s derék polgár-írók ellen, akiknek végre s nevét is ide igtat-jnk: AieU József az egyik és Csányi János a eásik
A rendőrségen már megindultak a kihallgatások, amelyek rendkívül terhelőek a polgárőrökre. A vendéglő személyzete szerint ( szolgálatban lévő polgárőrök — mielőtt a tiváio tapintatra és érzékre valló cselekedetet régrehajtották volna, — két liter bort ittak eeg ugyanabban a korcsmában, de igen valószínű, bogy már oda is iitasan érkezhettek. Az összes tannk azt valiják egyébként, «hogy s nyomdászsegédet teljesen ártatlanul verték össze és kisérték be a polgárőrök. Szabó Kál ■án postatiszt véletlenül a korcsma előtt eent el, am.kor Metz és Csányi az összevert Berghoffert vonszolni kezdte a városháza felé. A két polgárőr föllépésé és viselkedése oly fölháborité volt, hogy a postatiszt kénytelen volt kíméletre figyelmeztetni őket Azonban s polgárőrök őt is letorkolták. Bizony, a mai súlyos napokban nem valami megnyugtató érzés, hogy közbiztonságunk őrizete ilyen kezekbea van. A polgárőr intézményt a sok botrány után vagy reformálni kel1 ene, bogy abban a leden tekintetben megbízható s kifogástalan férfiak ia részt vehessenek, vagy be kell szüntetni. De nem volna szabad puskával és hivatalos hatalommal szerelni föl megbízhatatlan embereket, akik maguk ia fölügyeletrc vagy ellenőrzésre szorulnak.
— Óvjak meg a lövészárokban küzdőket. Soha nemesebb, magasztosabb és faakőhebb célt egyesület ki nem tűzött, mint a Gróf Andrási Oyuisné kormányzó rfnőknő és Bin Dezsőaé ügyvezető aböknő, valamint a társadalom több jeles és kiválló tagjának közreműködése alatt álló „Uráaia" Országos Nővédő Egyesület. Elhatározta ugyanis, hogy aagvédi a lövészárokban küzdőket, fiainkat férjeinket, testvéreinket és véreinket a zsrd téli Idők szeszélyétői, nedvességétől és fagyától Ai elmúlt háborús év tapasztalatai arra iaditották az „Uránia" Országos Nővédő Egyesületet, hogy a ha c éren küzdők számár a legmegfelelőbb és iegnélküiőzhetetieoebb szeretetadományt nysjtsa, gondoskodik arról is, ¡togy közvetlenül jutassa cl s frontokon küzdőkköz s e célból kilóé autókon szállítja s szeret eta donaár y okai a harctérre. Ezen szer etet-adomány egy gondosan összeválogatott doboz, adyaek felső lapján az adományozó, illetve az adományozók", avagy az adományhoz hozzájártak nevét és pontos címét is megjelöli és tartalmazza a katonáknak a tél beáltával feltétlen szükségelt melegítő, fagy ellen biztosító és számos egyéb hasznos és nélkülözhetetlen cikkeket, továbbá dohányt, cigarettapapírt, levelezőlapokat és egy Orof Andrássy Gyula előszavával ellátott háborús emlékkönyvet is. Egy Uyen doboz 4 koronába kerül, hogy pedig niadenki hozzájárulhasson és lehetőleg minden, velünk szövetséges katonáknak jusson, arra kéri az egyesület s nagy magyar társada mat, járu\'joa mindenki tehetségéhez képest bármiiy csekély összeggel e mozgalomhoz, ha csupán egy részletével is, s doboz árának. Leirhatat-laa őrömet fog kelteni a zordon tél hidegségében • hasznos adomány, de mennyivel több lelki meleget — ba a rideg lóvészarokban » dobott felnyitva, olvasni fogják, hogy talán •z 6 szeretett hitvesük, talán egy kedves Is-«rő ük at ajándékozó, táe épen kb gyermekeik összeadott filléreikből jött öasze s doboz éa. Gondolja meg mindenki, kihez sz egyesült e íeJhivó szózata eljut, hogy adományaival «trteg egy hősiesen és eásaáatao harcoló kajáknak drága életét a végy tattí épségét •enti meg. A nagyszerű cél elérhető, az •fyesőlet maga buzgón végzi names hivatását,
• többi a magyar társadalmon hazafiasságától
* áldozatkészségétől függ. Mutassuk meg, ••gy emberek vagyunk, mutassuk meg, hogy •-IriTfk vagyaek. Hadd vigyék ssét a vfiaf
EALA
.«h^Jffeí fánkért, dicsőségünkért és mZ^VUÜZ?? ******** A szeretatado-
fényén „Szeretetadomány" feliráasal
- Párisi levél —
A párisiak nem unatkoznak... Ne higy-jük azonban, hegy az „amusement" szónak szokott értelmében szórakoznak. Párist a gondek seregestül látogatják s a helyzet sok keserűsége lépten-nyomon gyötrő kétségbeesést fakaszt. Az élet 40 •/-kai drágább lett s a franciákban hiába keressük azt a hazafias áldozatra vaJló készséget, amely a végző győzelem hiztos hitében megerősödött Németországot és a kettős monarhl t áthatja. A fégyorszővetség korlátlan tengeri u almáról oly sokat ábrándoztak ellenségeink, annyit kérkedtek a közvetlen külfö\'di összeköttetéseikkel, amelyek a behozatal lehetőségét biztosítani látszottak, hogy a cép most már nem tudja megérteni, hogy miért kell az éhínséggel küzdenie, azzal az éhínséggel, melyet gyűlölködő képzelete a németek és magyarok hazájában látott Hát lehetséges-e - riad fel a ír arci a nép — igaz vo\'na-e, hogy az ellenséges államok termékei hijjén, a német haditengerészet segitsége nélkül nem lehet mégéinüok? Vagy talán azt kell inkább hinnünk, hogy Franciaország népességének fele az ország másik felét könyörtelenül kizsákmányolja7 A legmakacsabb sovinista koponyákban is las-senkint derengeni kezd a homály s mivel a két előbbi feltevést nem képesek elfogadni, azért dühük az uzsorás „belső ellenségek" ellen fordul, akikre Malvy miniszter a hivatalos rendeletek egész ütegeivel hasztalanul pufogtat Igaz különben, hogy például s husdrágaságj egy jól szervezett uzsorás-társaságnak bűne, mert a statisztika szerint a parasztok 50 centimest kapnak egy font húsért, bolott ez az ár a párisi vásárcsarnokokban 3 frankra szökik. Egyet lapok leleplezést közóloek arról, hogy egy vágómarha s tenyésztőhdytől a vágóhidlg négyszer cserél gazdát s s közvetítő kereskedők hallatlanul nagy hasznot vágnak zsebre. Áz „Ocuvre"-nek egyik cikke arról szól, hogy a párisi kereskedők inkább tűrik, hogy a hns mazsa számra elrothcdjon, de az árából még mm aksrnsk engedai. Az életszükséglet többi eikksá s „Petit Parkién" kimutatása szerint a mait vasárnap éta szintén elviselhetetlenül drágák lettek. Egy küogram cukor ára 1 frank 45 c< nlines, egy liter petróleum 1 frank 60 grnttnefi a szén mázsája 7—11 fraokba kerti, egy font vaj 3 frank. Amily mértékben fokozódik s szénhiácy, annyira mérgesedik el az angolok eliefc forduló gyü ölet.
Tévedésben van az, aki azt hiszi, hogy s párisi kispolgárban kialudt a rostbeef-evők ellen táplált hagyományos gyűlöletnek lángja.
A franciák nem vakultak el annyira, hogy észre ne vennék, bogy az összes hadakozó felek közt az angolok hozták a legcsekélyebb áldozatot s mégis ők húztak legnagyobb hasz-aot s háborúból S s keserűség érzése a párisi szivekben félelmetesen gyűl össze nemcsak « szövetségesek ellec, magának a francia ál Umnak vezetői ellen is. A politikai pártok szüntelenül civakodnak a kormánnyal, amely % cenzúrával minden fontos közügynek nyilvánosságra hozatalát megakadályozza és a leghiggadtabb kpok, amilyenek a „Temps" és * yOcbats", megtagadják szokat az embereket, akikben eddig hatartalan bizalmuk volt, köztük elsősorban Dekassét és Miileraod t. A nép, amely már megunta a szüntelen politikai perpatvart, „«asóklü\' kormányt követel, meynek az országot a végső pusztulástól meg kell mentemi. Mert Franciaország már odajutott, hogy egy genfi lap, amelyet Parisban mindenütt árusítanak, megírta, hogy az országban csak egy érzés uralkcdik: az őofenUrtás ösz-
lOM Annak a rettenet» leszámolásnak, amely a lelkiismeretlen szomszédra vár, erjesztő ^¿1 azon korrupeióe ügyek, amelyeknek bírósági tárgyalását nemsokára megkezdik. Marsefl-leben néhány tucit tisztet, katonát és kereskedőt voansk feWősségre silány árok
szállítása miatt, — részben azért, — mert vesztegetőktől pénzt fogadtak el. Le Havre-ben Morne Francalse híres breton! cég ellen több száz tonna teljesen romlott hal szállítása aüatt pör folyik. Valamennyi tengerparti városban hijóscégekről susognak, amelyek jogtalanul nagy árat kértek szolgálatukért. Egész sereg szálló tulajdonosát vádolják azzal, hogy amúgy is üresen maradt szállójukat kórház céljaira oly árért bocsátották, amennyit maga az egész épület sem ér meg. Több gabons-cagyksreakedőtt pöröltek be, mivel ezek a katonaság részére 37 frankért szállították a bula méter mázsáját, holott a legmagasabb árnak 32 frankot nem lett volna szabad meghaladni. Egyeden ilyen szállításon harmadfél milliót kerestek a vállalkozók.
A nehezteléseket és panaszokat szaporítja az a hihetetlenül haayag könnyedség, a mellyel a kormány a nemzet vagyonával gazdálkodik. Ügyvédek, bankárfiuk és a képviselők többi pártfogoltjai lettek bevásárlók és „szakértők". Hogy ezekaek a hivatalnok-embereknek tudatlansága milyen fonák helyzeteket volt képes terenateoi, arról a „Cri de Paris"-ban feljegyzett eset élénken ható képet nyújt. Egy népfelkelő káplárnak, aki polgári foglalkozására busvizsgáló, a Gironde departement srámára 28 000 ökröt kellet: összevásárolni és Bordetoxba terelni. A káplár főiebbvalólnak teljes megelégedésére teljesítette ezt a megbízatást. Amikor Bordeuuxba szállította az ökröket, a kerületi pénztárnál 28.000 frankot számláltak le előtte „Ez a maga része" — mondta a tolóablak mögül a pénztáros. — A katona Szemel csodálkozva meredtek tágra, a hivatalnok erre röviden tudtul adta neki: „A kormány minden egyes ökörért egy frankot fizet a közvetítőnek ... Az összeg tehát önt illeti." A katona, aki jó hazafi volt, felháborodással tiltakozott: „Szó sincs róla . . . engem mozgósítottak, a megbízatást hivatalos működésembe vettem át, megkapom a zsoldomat,
nincs tehát semmi más követelnfvaldnL jobb
volna a pénzt valamelyik kórháznak ajándékozni." Csakhogy a pénztáros keményen ráförmedt a katonára: „Egy szava sínesen I . . . nekünk azt parancsolták, hogy a pénzt átadjak önnek. Most már legyen végs az okoskodásnak 1 Vagy talán azt akarja, hogy fegyelmi vizsgálatot indittasunk maga ellea ?!" Szólt ét haragosan becsapta a tolóablakot; a katoaa prdig — mit tehetett? — busae elbaUagot a 28.000 frankjával.
Bizonyos, hogy Franciaország esak később, amikor a ceazara visszahúzódik régi homályába, csak akkor fogja megtudal, hogy milyen .olt vaiójábaa az a gazdálkodás, amt-iyet nem kisebb ember, miat Mitlerand . minta-szerü"-nck dicsért a parlamentben. Azokat a botránypörökét, amelyek Franciaországot állandóan feszült kga?otaban tartják, szintén nem nem lehet most teljes nagyságukban megismerni. A iegfrísehb botrány, amely a párisi közvéleményt foglalkoztatja, Lombar ar különös kórházának leleplezése. Lombar, aki eddig zugiskoláiról volt hírhedt, a háború kitörésekor egy neuilyi magánkórház vezetőjévé neveit.tte ki magát. Bizalmi emberei a kórházba gyűjtötték a bujkálókat, akiket Lombar 2000 - 5000 frank jutalomért a fronttól távol i békés katonai hivatalokba ültetett be. Ha po-dig a katonaorvosokat pénzzel megközelíteni oem lehetett, akkor Lombar a jelelteket ! mint iábbadozókat a saját kórházába hívta meg. Vidám élet lolyt itten, nagy társaságokat toboroztak maguk köré, pompás lakomákat rendeztek és egy hét malva bizonyítványt kaptak arról, hogy testi gyöngeségük miatt visszatérhetnek a polgári társadalomba.
A párisiak hamar felednek. Biztotra vehető hogy néhány év múlva akadni fog találékony bohózatiró, aki darabjában babért fog Lombar ur homlokára tüzei.
I
Lőwenstein Emii és neje szül. Ungar Hermin fájdalomtól lesújtva jelentik, hogy szeretett és felejthetetlen fiuk
Lőwenstein István
i
oki. textilipari mérnők, tart. hadnagy az 1. honvéd lovas tüzér osztálynál a haza szolgálatában az északi harctéren szerzett súlyos betegségében 1914 évi szeptember hó 13 án reményteljes életétének 27 ik évében elhunyt.
Földi maradványait haza szállítottuk és f. hó 19-én, pénteken d. u. 212 órakor fogjuk a nagykantzsai izr. sírkertben örök nyughelyére kisérni
Pogányszentpéter, 1915. évi november hó 17-én.
I
ReicheDfeld Gyulán* szül Pollak Mari, Zala Mór,
Zala De* ő, és Polgár Jenő, ugy saját, mint alulírottak és összes rokonság nevében fájdalommal jelentik a hőn szeretett édesatya, após, testvér, nagyatya és roí\'onnak
Pollak Samu urnák
f. hó 17-én, szerdán, d. u 4 órakor, életének 81. évében rövid szenvedés után történt elhunytát
A megboldogult hült teteme^f. hó 19-én, pénteken, d. u 7*4 órakor fog a nagykanizsai izr. temető halottas házából örök nyugalomra helyeztetni.
Nagykanizsán, 1915. november hó 18-án.
Aiens hamvaira I
özv. Wei zné Pollak Katalin
nSvcrft.
Ralcbenfeie Gyula
Raj ki István, Zala Erzsike, POlgar Sándor usokiL Csöndes részvétet kérünkt
WMiinm
H^ipAte aAasé WfektriÉfc , i^t^wl
Ii?- um
• Phlnlx HIHIHI Urakáaá»*-. JON »Mr« tidt limiia «JW #Ífl MfcM »i— i ii MM- K^Mfl M»
kMMÜwk ,
kéudl
MMMMMNn
I " " f Swli\'Cflfii I
\' Wiltimli ¿«-¡t 4* aulai Un Utt«fMÍ i | FkSaix kliliillé (4»»««<| Hadbtxtoaitáai o,«iiAl y ».faf.il Vi, fmm «4«t« »I t* y TSCTTBW\'Í
UummL
"••<••« i Mii •\'•MJIK
\'¡V
1 táffaifetifltettt Mwffc
■HH|ii,rt»Mi> Mtttt.Lnwjya.\'
MNl |MM|tl M»
| > Ittw«•
llotfLininientp
Ki»« --»«.I«, fK I
Eraébct-ter Szeidnahn hátban
azonnal kiac
egy három ixobá« Inkái ooilhaly iff, istálló lakául fiálUrosjmkj alkai
Bővebbet * hiitulajdono» i; -■■ ; —
J
Ajkl ualamit eladni, vagy verni siker,j Ajki lakásjt kérés, vagy klad6 lakása Ajkí, elelrrjls?ert akarj venni, yagy) élá| Aki aíkamiazottat Rejres, Aki állást keres,
Aki gazdásági eszkökt a^ar tenni vafty eladni, Aki nutoijozott szobát keresj vagy bútorozott
Sxobái akar béru^adni, Aki-cselédet, szaKápsnőtj házmestert keres,
az eghelyeseblwi cselekszik! he Kl« jhírtfbtési k\'i-íö let a ¿^lébnn.
VidtfcrOi a kit hlrdatéa £oatatttalvanyon MMdaiwWfca
Hagykanjzsán | kis Urtfitfc i fekte Ilii
ss= A kit hlrdftiaak mindig
ilraO, Se|Éí-et ^ sééséé Mi aMrt lattawdli
®á<§><©><$> #M
<intelligensebb
PÉizbtsziia
azonnal állást ínyet-hem.
Ciimcketl a kiadóhivatal tayábltl.
TELÄFON 78.
Minden kereskedőnek CZD érdekel m
« m -m » • aaaéi^^
ÍÚHÁNIfllCTp
a
4 I
ROZGONTl-UTCA 4
November hó 17 áa \\ éa csütörtökön kerül
A 14 ik §,
dráma 4 f elvoltaiban
— \' j [--FT 1
A meglopott rfnikaUlaftä «
remek vígjátéki 1 1 M
1
fa axáUlláa timinito
I TUxi fa * Gy naak axijMmn ataaaijt
humaroá.
* Pénteken áa Kotakatoji a
; A pekol vitorl&aá |
a kerül anra. «]
__rn T-4
! .4 Mikulás bÁeé, a nyéöbr ajándéknak is jliWMW | frflij kei ad."
f ttnt* »»*tw»»*í tóin roitJN. ftuu*
hogy Őrleti nyomt kláHttéebfm, a . mo eszközök Igénykev lenek, meri csak hogy a vásárié jMty üzletére Irány uljon. az keli, hogy ! ny
t lyányai ízléses \'dern tipográfiai éíilévfel készül wy lehetséges, önsétt figyelme Rhhez pedig csak oníitatVányalt a
NYOMDA
= készít te el. s
mmmm
i ii I i i i i *
Nyomdai iroda: Nagykénlzsa,Sudár-uY
Jj\'M-. r* RFT\'! A Zala-nyomdái ja I e^moöer ^tebbül berendezett nyomila, könyvkötészet, vlonalozó intézel |cs Uzlfti könyvgyár.
I ner KIADÓ *»|
W ifwMaÉh^l
ftegy bolt helyiség.
4, karatáaaiaaal
I Saabbal í ákneMeesMMu
Itt aum afaft
k valódi szakacssa;
«aapr líjpiiaMuh Smwjfíií «*
atpaa #aaa sasaacaat«*»« ! ■on kMrtM maa ariMraa «* Mim
ieiit* 4*i kMviia Htlolre Jmml > ^v, líkjNMMp. • l<auj«M> wak*.», ^¿A
Mnanéa m*tten#gtxri. valan < • , aadal ti\'Wat\'wi nwmw kíaái,
fcOtva t Korona. VkMw iaaaas|
Jts»ti a piiu ctftsrtet hctettUfar «Imm » korona tO fillér, ai MtgtwSSH
Flachet FUlöp Pia Könyvk». ^akadéaéban Nagykanina
i*il
urak, hiigyak éa fy armekak rtaitt
hadicipók
ia kátonaí UtMbaaraláaak, Ggnla táaka, orvoai táaka, gwnaachni, 5«m,
iiíkliiiy, kttisiil
t a lagjabb aiÉaflaáfbrTi ka$>kaM |
Miltényi Sándor ét Fii
»11. Ma\', ylroi kéqMMi
rxw-—\'f/m
KIVAló MiNÓSHOU « TCDMCK
WéSjftHtmmm
ami w«a»l, A né—«« <
Iml mukM éa H»mm»« • ■MMt ««M il«|ft *mmt*^***9
t tanM
Mtti a*né wa—»« «HiTW áhriÉwaifc MiMMk —
ana> am». I
•»• «F« iiiMiii«\' ar* %r
ma»» a
FIICHEL FÜLÖP fj
Ma»aaai inuiim- »•»>•\'
... afl
VM*a»§ >>«<>■ •«•»*• "" " I
rtfcwa lAjot tpipifct
CUfioJ oN N^rMutott a Zala
>«• Wa
a^t <e
flJL
mi
tk
tíatíS ÏÔSiB Ü QMÉMUL;
haqtkanizsa
W«AIMIT 1 SZAK
no* KJAOOWVATM. I
g^ i-rt » M>mi j>
...fijMk I» Jíhífetwrts 3
UHH
^■■■f 11 I IBI ,WÊ
politikai napilap
A német hivatalos
jelentések.
Bolgár

i\\
-A francia faászUifr. t Bertin, aov. I9i As angolqk \'teg-r.6p reggel a Me$sfaet■nSsaSiresl országút melletti Állásnak ellen meg-lépétésszerö támadási kíséreltek ■tg. de vlsszsvertfik Ofest As Ar-j gMaeokbaa felit mertüka fraaclák-stnt a szándékát, hogy egy ár« kunkat felrobbants ik. A fenyegetett árkot pég Idejekorán kllrttettlk. Balkáni hadszíntér. \'—> Berlin, nos. 18. A aaSvataó-jeá hadseregek flldóaás kSzb « | általábaa olérták nat a vonalat, »m-ly Jávortól kaxdva, Raakatól (északra bnmódva, gamaijte 4a Radonom át Oragllcái; terjed. — I Cm pataiak KnranasIJét a emrrbak tál kttrfore, klfoaatv. találták. Több más foglyot .¿tettünk áa aébány ágyút wsábmányoltamk.
— Az erest harctéri — \'
I . I.
A helyviat általában vAlto-lutlsn. v
A szerb harctér
Budapest, november 18. Aa ttldö-| át a lehető lágmoatohább időjárás de-| nrá jól halad.
Nova Varostól északra csapa-| taink sz Ovso-sssksas fslé kflse-lsdnsk. Jávor kttaság birtokunkban van.
Az Ivanyicától délre a Jankov-Krn ¡csacs körüli területen nagköaalitat-tik a eoliJa-Fisnlns jssoroaai-uk magaslatait .*
Német csapatok az Uacsról Raakára I iczető ut felét tették már meg, mig mtrák-magyar aaapatok Icelöt felöl aa bar irányában előnyomulva Karadak falé haladtukban átjutottak a Xoponik-Plsnlnán.
Ssllwita hadseregének csapatai t ssarb.k Sltal kirabolt Sur-•uallj* kősaégen At dtl faló .áronul tak előre.
Bolgár csapatok harcok közt .1-| trték Radan nageatatait áa sa e hegytől délkeletre fekvő területet, Höfer | altábornagy
Grey a békéröL
| Bern, dbt. |9. A londoni paria I sent ülésén Grey egy intaapsBáeióra s .következő kijelentést tette: Aagháaak a iáboruba való WyaaAa aa 191-4. aaap-kmbesábm aláirt liaacia aeaas szerződben szabályoztatott. Tehát Anglia tgyedil asm teheti le a fegyvert áa s I kékeföltételek caafcit az Aaqoit által a *«it év november 9-én megjelölt ala-P®» tárgyalbalálr.
hivatalos Jelentés.
■Sisng, bov. 19. A bolgár tm|fMÉ jelenti november 16-rpl: A mai operációk valamennyi! fronton ránk igein kedvezően) lepődnek. Hadseregünk mindenütt előnyomulva ja kő-vjstkezwi eredményeket érte el:
A franciáknak Gradskó-ftiegotih irányában Való vissza* vetésekor, miközben a franciák figWéteiktjA és (óluprtlpiltM eidobáitkkj átkarolási művelet* tel kombinált támadásunk után elftjglaítuk az igen fontos stratégiai ppnjot alkotó; Svinicka-GWváJ i \' (| .
A ralek-prílepi ütőn elő-ciapataink északra megszállották Bhijepk .
, JkftÉáuMM operáló serege-irjlt déli iráhyban előnyomulva megvértek a szerbeket, Gosti-vért elfoglalták és á szerbeket Kiisevó irányában üldözzük!
Gilkp-Pristina irányában operálj hadoszlopaink Károm ngpos ejlkeseredett- véres harcikban áttörte a sgerb centrumot & megszállta Güánt, A zsákmány tizennyolc ágyú, sok hádiszer és 2000 fogoly.,
A szerbeket Kursumlije-Ljeskovac területén követé csapataink tegnap este elérték Árbonpplin-Radinbvac vonalat Egy tábori üteget és 300 foglyot zsákmányolták.
: Alixandrovácnál a Mórává ban tizenkilenc Szerb ágyút
tálálhjuklL JS
Halálra ítéltek
00 olasz katonát.
| ajdgLinfttlf jelentik, hogy az ólma hwfitSranyacék 200 olasz katonát, dák nyjltsjn megtagadták a lebőbb pa rsaeaok tfeljemteaét a mát akartak a harciérre jonulni, — haíáÉra Máha.
Békepárt Athénben.
AAM, nav. 19. Görögországban békepárt\' «lévén ai pofitatai párt alakult, aHMt k s célja, hogy a |k»rmány asimkáiál támogaaaa A bMbeá több Véaizmotz párti képwelő ik helMt foglal
y
mJL
dezkedtek be,
Budapest, aov sótlan. A c
cartorimki
•ik
taijaa tább kivívott,
As nUenság{ get aaaa va«tatt ll i llllnli el ás aárt mámlált—t patkálátatg
iwákaúíuyoltuol
A (, ásékmáng ööv«Wédlk As riuugall partján a|dt hadállása támpontokkal ás kMptíU*. Nagykiti léagaruájlstt fahása b kai ast ¡gátolják, már Ufírt remisük
14 A befcttf jkdb.-eeslatm jíond-.dat Itmiáitlk
JXSSttl M« öonbazisa
Budapest, aov. 19. Aa alemmk tegnap ee kaadtak njira lánaáást $I)at tagéra, a Mmato San W ckala ásaajkl lejjlöje áa a San Mar tbatál dálnyngatr* fnkri tertMat allén gytega rlSrat6ráaakat kásá reltek meg, de vlamsamylt vkm-sanvarMik Ha kara rcggal óta OSra a)ra havam tlsáaaág« Ms alatt áll. Aa eléé árában mlntágy 400 ISvedák aaatt a vámSra.
Mva rógi vároaráfxát tagnap aa Atttsatmaeál tüs alatt tartották Keplllnk a bellmnai knmér nyákra bambákat dobtak:
»agyságáibaa a laga
íCtakbt.;
sulyok v. - staeaá EdMIű SStOeeosxt 400 rriaaaa Aaatt Tftbb
mU
eredi
ná/i
A román ff*»
Athén, noy Szerbek a R< MNÉMI \' vo nek döntő a Krisztiania A bolgárok a ról minden c vonták, de a meghagyták
Román tei behozatal
Bakarest, not lentik: As Ausztrúj aMtortzág ráasáre
snsnagéiáye ellentégnek S SÇ/e
I pipil* PK^
jádátáaiál^eUaf. ajdajstil ádUINMááaf Hm ktutyháééoorok ádf!da nagy letálák-áon et tflentig ott léftjáa.
iiW, égébárimgy.
és görög tirdn.]\' 19 (MT.u)i4
çska Mitroxtica !fU \' ggülekez-sijríára.
nov. 19, (Mill.) IffHIfi határ-
sapatot tcjtnán hai&\\ irögeiket.
vumsa-
iron
SB,
meny
a Dunán.
M. Hivatalosan jr Magyaroratág ia Ná-érmennyel megrakott
dunai uaiáljlok asi ¡tsMék a romín ki kötök elhagyását, IteCV a máMittatsyn kat a monarchiába és jNémewjrtzágBa elvigyék Egyelőre a tonban csak a lebolott űdetek egyharmada banyolithsjtö le. Ha a megrakott hafók au jd Wsszatémék Rpaaá niába, akkor is < ntáiodik Úahiiaoréaz fogja elhagyni á kilcötpket, vágül [ezek visazaérkézté után i harmadik haiOmila a hajóknak. Ugyascaak kivataioa kom mia-ká közti, hog) a |M UÉ folyamán megkezdődik ii téri lények vasüti exportja is Romániából Maj yartwsságqa, Aujotria áa NéaMtoratáfboH
Magyar
bank j Belgrádban.
Rudapaat. aod 19. A tagat ál teiámoe hitelbank megfelelf *a|mir is-mdmiáyaidi utm |aikaá#máe, mgjr Sterbiára is tÉbmwa ámilaapMát s e célból Belgrádban krrendeiteégél létesíti ! ! I
Nbfer, altábornagy.
Velence
loffujabb bombázása.
\' i - Hivatalos jelentések — Budapest oov^t9. A os. As klr. flsttaparaaesaeksAg jalanti ; VsngerAsaetl rSfttlS rajunk egyike ValanoAban sikaressa boabSata a San.SlealA As ál. broui <radókét, aa^arasaAlt, sf rspsisaiioaast. s imirtktti a pályaudvart As^tSbb kasaSr.y nyst. a tAAAAgyuk laghavossbk tüsel*«», vSlsniat barom sl. lsoeAgsa rApBlSgág tAesd#ast AsoArs le rSgAlArsJuak tsljss saAabsa, ssrtatlsaQl visasAr-\' késett.
Az országos jegyzés eredménye.
Budapest, nov, 19 A harmadik hadikölcsön jegyzés eredménye még nem tekinthető át, mert a pénzügy mini» j te-ríunjhoz igen sok keéyröl még nem érkezett meg a kimutatás A beérkezett jelentésekből aaonby megállapítható, hogy a harmadik jmyiáa végösszege feltétlenül mag fogja kösehteni as ezerhétszáz milliót Magyarország három jagyaáaa tehát együtt négy mlifiáid lesz
Négymillió arany a tenger fenekein.
Loadoa. nóv. 19. A magyar-osztrák búvárhajó által elsft-lyesststt Aaeaas nevű olast gőzőssel n-ágy millió lirs ár* tékü ar a ny-kész Ia t i s eIa ű Iy edt, smrlyaa\'k San-Franciscó ba kellett ttolaa jutni.
Uj titkos tanácsosok
Budapest, november 19 Máat lg értesült beiyHH közlik, ilikági GlattW-dér Gyula á famaasvári pSapököt ké-közelebb vdáiágas baki tbbm tana eaoaaá sevaai ki Hírlik, hagy Pkeháaaka Ottokár áh székesfehérvári püspök <a megkapta a Imgyekaee esmat^
SALA
A város közgyűlése.
A hadikölcsőn. — A kórházi költségvetés. — Dr. Bród Tivadar az árvaszék vezetője. — A város leg-ujabb ingatlana. — a, jótékony város — m rendőrkapitány! állás betöltése.
A képviselőtestület rendkívüli közgyűlését dr. Sabján Gyula polgármester Orbán István várost képviselő elparentálásával nyitja meg. Indítványozza, hogy az érdemes, derék férfiú emlékét jegyzőkönyvileg örökítsék tary. megürült képviselői székébe pedig a soron levő póttagot hívják be. A képviselőtestület az indítványt egyhangúlag elfogadja.
Dr. Králky István főjegyző leodületes beszéd keretében jelentette be a tanács azon indítványát, h gy a harmadik badikölcsönből 200 000 koronát jegyezzen a város a főgimnáziumi alapból. A főjegyző bejelentett?, hogy célszerűségi okokból a jegyzés már meg is történt.
A közgyűlés az indítványt névszerinti szavazás utján egyhangúlag .Ifogadja.
A Mercur-ügyet, amellyel a Zala számtalanszor foglalkozott már, — Székely Nándor városi főmérnök ismertette. A tanács javaso\'-ja, hogy a város vegye meg a Mercur-gyár Csen-geri-utcai telkét és épületeit városrendezési célokra 50.000 koronáért, s engedje át a város a Mer^ur-gyár részvénytársaságnak a Sörgyár melle*.- elterülő 5000 -öl területű ingatlant gyárépítés céljára. Mivel pedig ez az ingatlan magánosok kezén van, inditv* v^zza a tanács, vegye meg a varos a 14072 ; j-öl területű ingatlant _-ölenklnt 3 és iái kvonáért s ebből engedje át a gyárnak az oOOO G*öl területet azzal a kikötéssel, hogy a cég azt el nem adhatja s ha az üzem megszűnne, a telket a város megválthatja. Az uj gyárat a részvénytársaság 1916. november l-re köteles megnyitni. Az üzemnek legkevesebb 50 munkást kell foglalkoztatni. A cégnek joga van * telepen tisztviselői és szakmunkások részére lakásokat épiteei. A város tizeokét évre pó».adómentessége t ad a Mercurnak.
Dr. Villányi Henrik az iránt érdeklődik, hogy a városnak milyen terve van a Mercur-gyár mostani telkével ?
Sabján polgármester: A közönség nyugalma és egészségügyi szempontok is szükségessé teszik a gyár kitelepítését. A gyárépületet ideiglenesen használható áliapotba helyezik katonai beszáilásolási célokra.
Eperjesy Gábor: A gyár kitelepítését örömmel látja, mert az a helyes várospolitika, ha a gyárak lehetőleg ^ városon kivül s egy helyre kerülnek. Örvendetes a kitcepités azétt is, mert a gyár régi telkét a sétatér kibővítésére is föl lehet használni.
Haivax Frigyes kérdi, miiéle termelőképességgel rendelkezik a gyár? A nagy kedvezmények indokoltak-e ? ismeri a gyár működeiét s tudja, hogy apróbb javítási muakála-tokftal is foglalkozik, amelyekkel a kisiparosoknak árt.
Sabján polgármester fölteszi s kérdést, elfogadja-e a közgyűlés a tanács javaslatát ? A közgyűlés egyhangúlag hozzájárul a javas» laihoZ. A határozat csak ^vi jelentőségű. A tanács ezzel csak arra nyert megbízást, hogy a 14072 ;_-ai területű ingatlan megvételére kössön szerződést s a gyárral végiegezze a megállapodást a közgyü.é&i határozat, érteimében. Ha mindez meglesz, az ügy újra a közgyűlés elé kerüL
Székely mérnök kedves hámorral fűszerezett előadásban ismertette az uj gyalogsági laktanya artézi-kut fúrásának odisszeáját Elmondta, hogy a város kötelezettséget vattait a had vezetőséggel szemben, hogy vízzel látja el az uj laktanyát. Fúrtak-fúrtak, de vízre nem akadtak. Addig fúrtak, mig a költségeket föl-furták. Kéri, hogy az eddigi költségeiéi a laktanya-alapból födözzék. Valószínű, bogy a katonaság megmenti a várost a további költségektől s átvállalja a kútfúrás munkálatait A katonaság lehivat egy országos nevű geolo gust, aki majd megmondja, hol kell fúrni a kuUt. Ha esetleg a főgeologui azt véleményezi, hogy a.Szabadbe^yea folytassák afnráat,
akkor ott létesül az artézi-kut s ott a katonaság víztornyot létesít. Most 122 méternél tartanak a város fúrási munkálatainál, de a katonaság 300 méterig is hajlandó a fúrást folytatni.
A közgyűlés az eíőterjesztéshez hozzá-
jaru .
A kórházi költségvetés tárgyalásánál a főjegyző javasolja, hogy az igazgató főorvos a
VIII-ik fizetési osztályba, az osztály főorvos a
IX-ík fizetési osztályba léptettessék elő, a kórházi gondnok részére pedig két kiskorú gyermeke után 400 korona családi pótiék utaitassék ki, a mosónők és szolgák fizetését pedig 300 K-róf 360 koronára emeljék föl. Javasolja a tanács, hogy a közgyűlés a 147 046 korona évi szükséglet födözésére az ápolási dijat 2 kor. fillérben való megállapítását kérje a kormánytól.
A közgyűlés az indítványt elfogadja.
A főjegyző ezután bejelenti, hogy a belügyminiszter a rendőrségi államsegélyből Nagy kanizsa részére 9000 koronát kiutalt az2al a kikötéssel, bogy ebb5\' lehetőleg a rendőrségi személyzet fizetését javítsák meg, tekintettel a nagy drágaságra. A tanács így iparkodott a fölosztisi tervezetei elkészíteni. Kéri a tanács a közgyűlést, mondja ki, hogy a rendőriegény-ség részére családi pótlékot rendsreresit (minden gyerek után 100 korosa^ a csizmapénzt pedig 60 kcranával fölemeli. A közgyűlés ezt a javaslatot is elfogadja.
■ A főjegyző bejelenti, hogy a tisztújítást már a múlt év decemberében meg kellett volna tartani, de a világháború ezt a tervet is hátráltatta, mert a pályázatra jogosultak közül sokan hadbavonultak. De nem leh.íW volna Nagykanizsán a tisztújítást azért sem oegtartani, mert a szervezeti szabályrendelet, mely több állást eltöröl és többet létesít, még nem léphetett életbe. Tehát a tanácsntk az a javaslata, mocdja ki a közgyűlés, hogy mindezekre való tekintettel az általános tiszt újításnak a háború alatt való megtartását nem találja célszerűnek s fölkéri az alispánt, hogy a tisztújítást halassza el. Mivel azonban a rendőrségnél nagy a tisetviselőhiány s mivel arra Kiss Ltjos törvényszéki jegyző személyében megfelelő pályázó volna, — a rendőrség ügymenetére való tekintettel kérjék meg az alispánt, bogy a rondőraikapiiáoyi állásra tűzze ki a pályázatot.
Eperjesy Gábor szerint ezen indokok alapján az aljegyzői állást is be kellene tölteni.
Sabján polgármester szériát is srftksrg volna az aljegyzői és a többi megüresedett áiiás betöltésére, de ezt csak akkor kérhetnék az alispántól, ha megfelelő pályázó jelentkezésére voioa kilátás. A polgármester javasolja, mondja ki a közgyűlés, hogy az általános tisztújítás megtartását nem tartjz kívánatosnak, az egyes megül esedett állások betöltéséi ői pedg esettől-esnaire dönt.
Szabó Zsigmond dr. -szintén sürgeti a rendőralkapitányi áiiás sdrgds betöltésé».
A képviselőtestület a városi tanács javaslatát fogadja d. Tehát az alispáni kérni ftg-ják, hogy az egyik rendőralkapitányi állásra Írja ki a pályázatot
A városi tanács javasolja, hogy Haiis István városi tanácsost saját kérelmére a közgyűlésig nyugdjjjzza.
Eperjesy Gábor meleg szavakban indítványozza, hogy a közgyűlés Haiis Istvánnak — működéséért — fejezze ki köszönétét.
Sabján, polgáfflMitcr szintén lelkes szavakban fejtegette a távozó főtisztviselő érdemeit s azon kívánságának adott kiíejezést, hogy a nyugalom éveiben is folytassa érteke* iroda ltti és történetírói működését.
Ezután * tanács javasoljt, hogy a köz* gyűlés ideigkneien dr. Biód Tivadar ügyvédet, pótütoököt bízza meg ba*i 100 kor. tisz tejetdijjai a helyettes árvisztki teendő* ellátásával.
s Egyhangúlag elfogadták»
Az árvaszék uj vezetője a körgyülés végén a hivatali esküt lrtette.
- A József főherceg- ut és a récseí ut melletti 2000 ^ol telket a-közgyűlés 25000 koronáért városfejlesztési célokra megveszi.
Tisztelettel értesítem az önk. varroda tagjait, hogy s közkórházban a varrás folyó hó 22-én újból kezdetét veszi
HÍREK
HARCTÉRI IDILL.
Ilyen is van. Oh, de ebben nem szerepel a leoge pangyoU plastikns vonása, nem ylang-ylang kábító illat., nem a yes hódító szivárványszineL Pongyolát mi már régóta csak a Tolnsi divatszalon rovatában látuok, ylang ylang illat helyett lakásunk földpáráját szívjuk, a yes-ről pedig annyit tudunk, hogy megdrágult Bájos női mosoly, csábító kacagás, márváoy-nyak, alabástrom kebel, arany haj, bogár-szem, ölelés, csók, mind olyan nekünk, mint amikor azt halljuk : Egyszer volt, ho! nem volt, az Óperenciás Jeogcren tul . . .
Mégis van idill. Harctéren találékonynak kell lenni. Faggyút kérünk a szakácstól és öotünk gyertyát. A maradék olvasztott faggyút a „lakásunk44 ablakába tettük. Az eJső hó Ieestével az erdő m«d*rai megtalálták a csemegét, cinkr, fakopáncs, se-rebestől jön lakmározni. Mi belül ől nézzük gyönyörködve az dilt Ellenséges ország midarait tartjuk mi élc\'emmel, azok pedig szórakoztatnak minket, ellenséget. El-el nézegetjük szűk lakásunkból vidám játékukat, fürge ugrándozásukat, boldog tudatlanság örömeit; ha elnémul a harcizaj, elvisznek egy más világba, elfe\'ejtctik, hogy a halál országa ez . . .
Békefi László
igazgató-tasitó.
— Erzsébet. Ma van Erzsébet napja, Magyarország mártír-halált halt Nagyasszonyának névünnepe. A hálás magyar nemzet a vi lágokat rengető vérzivatar kegyetlen napjaiban sem engedi feledésbe menni a dicső királyné emlékezetét s áhítattal üli meg Erzsébet napját. Magyar lelkek áhítatos fohásza száll ma Erzsébet királynéhoz : Nagyasszonyunk, kegyes patronánk, állj nemzeted mellett az ujabb megpróbáltatások napjaiban is.
— A Balaton pusatitásei. A Zala már jelentette, hogy a Balaton áradása rengeteg károkat okozott a partmenti nyaralótelepe-keo. Amint most értesülünk, a pusztulás különösen nagy Leijén, ahol az áradat által ellepett házak düledeznek. A károsultak állítólag a kormány e>len kártérítési pört szándékoznak inditaei, amiért a Sió zsipjeinek megnyitásával késett és így okozójává vált az áradásnsk A Balaton vízállása a mai napig másfél méterrel emelkedett.
— Nagykanizsai Bank egyesület Részvénytársaságnál a 11L hadikölcsőn-bői többek között a következő tételek jegyeztetlek: Nagykanizsa r. t. város 100 000, Báró Berger EmU Borsfa 100.000, Zerkcwitz Lajos 190.000, Wiener Fieiscbkaoer Ver cinig ung Wien 100.000, F,*nz Lajos és Fiai r. t. 50.000, Breuer- Izidor Sánc 50.000, Stromszky Ernő Annamajor 25.000, Fóbérnökség Annamajor 25,000, Fieischacker József Fiai 25.0C0, özv. dr. Schvarz Adolfné 25 000, Sommer Ignác 20.000, Schnidt Belty Anoamajor 20.000, W oiita hitközség 15.000, Scbwarz és Taubcr 10.000, Bóhm Jenő 10.000, Kerkapoly Magda Kőszeg 10.000, Musaet Ferenc Zala azon tbaiaza 10.000, Kobn Mátyás Fiai Zslaszabar 10.000, Weiss Ignác helyben 10.000, Sieszfinomitó r. t 10.000, Patria pótkávégyar lOOOb, Lőwenstein Emil Poganyszentpétcr .0000, Dr Viola lgpác orvos Gelse 10 000, Pongor Henrikné 40.000, LCweníel Joachim Sánc 10.000, Roseoleld Adolf Fiai 10.0.0, Frank Henrik és Fiai Bala-tonbogjár 10.000, Stokzer Zsigmond lQjOOO, D^. V.jda Márk 8000, Lőwinger, Frida 8000,\' Hoffmann és Frank "60C0, Pongor Henrik 5000, Dr. Piilitz Sámuel 5£Q0, Gyémánt József Surd 5000, Böbm testvérek Zalaegerszeg 5000 Grűnbnt Vilma 5000, Rcicéenfcld Ede 5UQ<{ Schmidt Zsigmond 5C00, öku M. Fiai 4000, Biiaton Béla 4000, Sartniy O íz tár 40Q({ Varga István Pogáuyszentpéter 40aQ. Klein 11 ésné-4000; Siogpr Itidoraó 40UÜ, Strtse.Mór 3000, Dr. Sclwarz Károly 3000, Stern Józ ef Hahót 3000, Hrazdina Pál 3000, Virág Jp«^ Kiskomárcm 3000, Kiufmano Mór 3000, Pol ¿k Ede és Fia 3000, Wcller Katalin Nova\' 3Q0Q, L5wy Ármlnné Körmend 2800, KeUéaz L\'jo*
november 19
2500, Lévay Lajos Budap^^^^TT^ Matild Kotor 2000, 20^^°°\' ^^ tissti egyenruházati egy^^^J^0*^
Herqjaa 2000, Heltai ffjj* ** Dezső 2000, Landler AntalTJ*; Winter Ferdinánd 2000, RapoIT°i ^
S^to. J6«faé 2000L HeiSÍ Hambnrg Miksa 2000, Roieaberger
Kovács Antal főgimn. tanár 1/00 Bánfa 1500, H.jdu htván Iokc ^ kowítz Zsigmond Bud.pest 1200 KrLiMu
1100, Gál Gynláné Budapest 1100 Q^ í Miksa 1100, dr. Sartory Zsigmo.d\' Ischner Miklós 1000. Lövens^i, Lá^l^ Lessner Ferenc 1000, Scolesingcr Utváa Z Goldmann Ignác 000, Strem Kuoiy ^ dr. Poüák Ernő 1000, Freylcr Adolf S Weinberger Jenő 1000. Gross Miksácé m Breiner és Grünfeld Zákány 1000, Vei« Mik\' sa 1000, Türk Gyula 1000, Kristóf £tci m Sehlcsinger Mór 1000, Bogár Rozália iood Hirichler Róza 803, Domány Arain 650 Guttmun Sándor 600, L5wy Simu 600, Kob Matci 500, Pásztor Miksa 500. Krsusz Nándor 510, dr. Viola Ignicaé 500. L»jtmaoB\'O.-bt kocsis Annámkor 500, Grüohut Aaaic 40C Scnwaicz Ancus 40U, Schw^rz ááuUtc Golschmíed József 400, Fjeía^ .VÜöa kaltn 400, Gross Ernő 350, Fiescb Józseí 300, Veia László 200, Riicbaitzer Amátía 200, Pál Gy^ 200, Weisz Irma 200, Weisz Editk 20C, Szalóky Elekné ev. ielkeszné (ar»nybu> 150, Balaton Dénes fel. ker. isk. lanuló 100 Frank Sácdor taouló 100, Rom. katb. fög-;-. ná2Íun Vili. osztálya ¡00, lpartastület aeohely. alap 100.
— Névtelen levelek, ¿gy íúul cijy. kanizsai úrilány panaszt tett a recd6riéget hogy heteken keresztül gy«iázalos rsgalmaca hemzsegő leveleket, levelezőlapokat kmkg neki a pólta. Természetesen a nemtelen levélírói mindannyiszor elfeledik, a leveleket névalin sukkal ellátni, a sorokon pedig ésnevebelfi t szándékos elváltoztatás. A rendőrség azooUi ennek dacára is nyomon van már s igen valószínű, hogy a névtelenség hiénái rövidesen bíróság elé kerülnek.
— A mnrakoxl lovak a habot
ban. A Köztelek legutóbbi számában a következő sorokat olvassuk: A nagy, de púi tcsiü, rossz patáju, rossz kölésü oebez közi lovak a háborúban nem váltak be, za habot us célokra valók, se a mezőgazdasági Nagy testük megfeneklik a mélységei sárban ; puhák, hamar tönkre mennet, végtala Igényesek, hamar fáradnak A Köztelek tzte igy folytatja: A haboru lovának legmegilidiö-ben a galiciai lovat nevezhetjük. Lzek u ipn allatok legkevésbbé veszik föl és érzik mef 1 faradtságot és nélkfi özést- Ma már a tüzér-tisztek ezeket a különben uudjí, bozoota szóiü állatokat keresik, mert óriást teibd tépések elvontatni. Ezen lovainal nem fordui ed megakadás. A legnehezebb kocsit a legro» szabb uton is kőonyü szerrel húzzák el-Él* mezésük is legegyszerűbb. A napi 15—20 b lométerc« meneteiest fői se vesztk. De uf terheU&cl mennek 30 —40 kilóméiért is. ^ időjárás szeszélyeit ogyetien lafafa see tk ugy, miat a g^icijj. lstáliózást, födött Md meg a legsúlyosabb télben se^c kíván f se hűl meg. A magyar gazdaközönség ^ helyesen teszi, ha a háborúnak ezt a taps«* latát értékesíti. «?
— „A pokol vitorlása" actoesa^ a nagy dán film atraktiónak, melyet péntek és szombaton mutat be az .Uránia14 mocgokés palota.. A főszereplő E<se Frölícb din ^ donna, Ugyanakkor egy remek dáa vtfl^®1 »Az öregek és a fiatalok" cimmel kerttlsn^ Vasárnap »Életre halálra" c. detektív M* mutatja be.
a.legarg—Mi Hári aw *a
cukorraca*pftankéat, mint kftlaíleg i>«Bbr zaöléanél Hatása fájda\'omcalllapit* ¿ta^^jaaz\'ő, friaaitő, Lfl^
ARA 60 FILLÉR
Mindeofitt kapható. Mináenfltt kap^t»
lorpy Lumpent
UktaljSIl
io»n*<- *r. hagy m « ^BiMliWóukHMá\'Hll Wf na • «Bt U*arik» hagy nhaÜtaM Mm. A ujo* ated élei láttáaa senki sem xjti . i3i.\'*c geodokat, mcfcefc u inÁaSk ayamá-¡«raak * *oW fatte a Ül atlll kSmSj ik „emui melyek a aak nemeit ftwcították aL A\'káaat ¿1 HlMlJIi négyenkezve bújik 4a u?P»li vAigoaaágnA| a ka a komoly MMk érreréícj érezni. »kínjuk, agy k tamplomtokkt k<U iiIIliiaufiokj Ott. aMMIikkatá adna dStt,
• aca«*AéaektAI meglát agata« biliadák lei-Urdi lakai a fátyol • reaakatA keaakkd nyulak « vigaaa után, mdy laaaa ex Ittae biti-Mi féltjük áramAk.
Biaoay ligita beat voltak oly iliakafc is Miogatottak a bAeai, templomok, mlot most • kibont óta. Az 6d ¡Hsai István Oém ojbúl az ila, aminek a McsMfc azt mindig tekintették atDtdékbely a a>qtjwóbiH«U4ok aepjelWa. A hajdani török és praada bajjcok, a aaké* Mnrészak. ragályok ás b»jok idtjéo tabuiig ide iiönlitt a bécsi mip ri|intilk|rt s a mostani wmicdék le Ugyané« teazL Itt la régmaít M6k emlékének mbstlkei tlgkhékaa dobog la taaa-
upoakint a séféi ghsdok «a megpróbáltál á|ok-Mk kitett nmidl Mkak saiartaie^afc kegy üt fcözelabfa kmlt m^akai s-LUm, a MiidrnhsUkm Pa kMmaaajha |»jsask U, m Síi Dóm saindatiki számára nyújt kdyet sa templom hajójának löttt aatkattma mddlg akad agy olyan, míg ligg lUdadi« ama*aak a mpe. HMk alM tárdapll H6askiti IrnaiÉt
• .e»iimilánl|i BMwélmL
A Utqnk éa sóbijok s a lené kirantágok amdyak már évtizedek óu aipanfcMl ott ki-Smaiattck i eM)a»gre*l«kt a. tomjáalkit kőeayS IdMiben s a vlaaagycrtyék Imbolygó fényében, ■—\'- lalehadai látszanak, majd mintegy até> fal} aak a sAtél oszlopokról a micüikuuá. iOtSvA teszik mlé^M, metr atíft«Je»Ui®p4-
aymO\' pötsekt Márk aj ISkjWr l&iöit kegykép esak agy misáfejia kitr«a ert a 1 faltát aeaátilga Um eagadi
«rak. hölgyek éa gyermekek
katonai bŐrítlzzerejések, Gyulay lm. awtati táalu, gamaacfaoL liasij,
t a ¡legjobb máőségtíen kajjhaió ::
Miítényi Sándor ét FU
uu
bkbt! At nnlim és a dfaihlmaaae amdkadk slmag Ug aaamg a ÍBg»d«ik sj fáradtan Utírik, sek áUaaéÜ gyertya iild»*t gdafc, LJflUy] aekéa Iplyaák éi-
AWUI Itt a Mayik\' Ujlilaim pJ^iikci . .¡.
Egl rtirdcpla Salai ö6 hndiilAi Mm ■LmmaíJéa a iSégSá áUbxali gguljisa Aa eiyít gf4>ya a\' UUi jreityák Uné
uLkMbL vigre rae*b*ilit a kM dtifii... ajflatal Lá «da elMpad. Palamelmdlk »lujj.l 44*0 «amegOak az bgdna|té|U
IMj
KteMvttvÉMtAk
R
WrMMMi\'
\'} . . LAsa* basgétammal (gyakszik a U u|r« <aillü*DÍ «a MkdBatti ér*W maaalféMi tekint a Urnydn alL mélyek « 4egényl kyeait« tlagmlira aláhfJlLsk.
M Ubm • Barnám, míndik ilkikul
kMeAseéioen miaáia Imádkoaé wf U<m sMitfJi kAuupiaaaAgMá |A leulak]IU uh, <Mk Maineségek atáa sAéirégaM a maawk éUyikaa a kanalk a szirnb^lamoi, imdyeo hl-tfik Wö>p s magét a tmnUte Ulil-jkk M piaaa. Sak aaAA káé ask>al virágsi*-.•Ifti vágjy iboly«c*okrOt masjaa itiMa ra»«u * mtrs, msm a krgyképtt akilmainj. hogy aa Isua a|y|s kéaftek la «lasLamléhéBaéB tájuk, Úrikor; Mr sséa kétesekkel oftroLLJak a mások kőiakd éaMaaak aHctl psMpjkit szea> Me aki ezt a képet. SétjogM ^éeéM égy |rag 4 <>ogy a Madoona ialsnlksl, kemédy jmraok|Mcj«^ ésliiigsi Wattytketj sslstt ée |»M tilil mméi mMambriá.ad*\' ült- 4> 0N«Mgé»m«st. tf>o r- 4 itt még
tartva, ott letítdepeilj > ájtatosaé aMgAairoaMij atanyea Mfiaj a [iMI diad«J aa I^Mmti etvéskalé.
«mtmm kdkaa létáaeadAk A melódiák Mgái ttmiéat a IAmit*i>stAs teffegfi [ken a Ulaas »¿lakok Idé ^«smimjadaak a ko-mdyoJ Aém tejUro^bbi ssgalla U, IMU-¡«¿ki* UtMóg nsl ká>sksl. aa édaa hítng vterdiwU kitekistfi platós iCkej s wágigiSta aak >L|k imid t tmll MtratUpokéa.•«idS. Ml seWbkdtHMt. ggiatiMssllskm» melyik kam«5|mék*eiggd Brdk ÜtJuUuf A viam (ymty^i.tSédAkto lámItmmrge^Hanegy mi, gáoyoi ÍM><ssas kép araayvkágot, fcmkaay k*. reMjal Ma aéenkna, mikor aaraa éa éarAa aggód\' aak .« jftttfcáit, a U, U»ytl)ik lí(ptdkct, . lélfg Wiknli MiIiiii *«m amrad sokáig m«-giajrojuí. Halk léptekkd agy a&ibn le/ityoio-zott apjkAnledik aa aitár falé. Bgf pÜlaa.tlf ¡Ulúik,Vc m+ém a lláislkri veii magát. Mijáama agém vsdat ittdell keaeM, «■cin kii l/éiMatu «gésk v«Hamii ne. Miatta mái nagy ideje volna énjnkj kegy *z IsteesLldt\' distt ttt aédp» ulrdet bajtptt a akUkla üjdtiem Mrtdaa más Ajes Uriaa 1 auitkdttj volo* hala m vébe, iejUteti tejujlv», kélaáMaaaaltta végi*\' magld<|y a gyermek-kora W» rtt i»ili|liH annmhati ,{|de* Irte-aam j-j köiy&atj rartam..."
kk egyik HiimHlpiln Ín MMt 4? amgámLa 4raa a«) Iái tAntcpd Krizám képe lit|Ílii*H""- k.jtj« aM ifját a kmékg Saamdt UM ie a kMlnia kékas «W mely a
[»tanult ÉéiÉ
Sakált «Idead %t ejaglbaá ml Ml ka rá«ui«i>l «ig|MliMt|aari* a pampi> kékei, stdili ImMa^MaA kaiaa4 léeyfaéa mdy
I nllLájl OádUM Mm «OadíkArék ¿iszólag aféeaaa tvUWtUodttj Véjjf« taNfahaék saatln idiakok agy giiliim \'-<aiMMN> Hfkaónt hL* alr ¿ki* | lAnaatMls aóa oöílü a .éeani *dy * diáit a fiiláa Ma-lakál lalafcja. lmiaki Ll.|kag^ i M ask tdSkbie smkéJkéa voli tll a Sriát-Ulrto-álmkse aa Idialjm káabak.la dll|l*slul a Mrelaml. váiek ««y dárdát, mlg »1 aaglks
atáa. ¡Hgy aapUgát kajal le »1 aMaksáa a saajllaia daggioek a kjtlim kaa a p*pi«ól| a*
MMaámnli U Kimly mar ayac batoíéem írt, eagMld Mm jkogy b«i aáfcgl Mr|ra «Ma* a aáfealabét ~-|ö «egyeé Ma, dám a dMjgtys «aa.\' . L* Csaa^asA kaMegdaas a MSg éimUádott éwamasm a.rftgt kánai, Uogyl Mldjta a laMgalmaaaMaál
iAj kék alptoay ejtkatl Háíi4üjo| ¡jajtj* aM Kdadeé lejét k k;«tc«tUl. A bjkáéyl véiak ,«\' h^Ajfea^MD; «Mtid<4eu jaegléáu^M látasa-ttS, míaáAa stárljéem Urálik IA»kd Almi J teárajkoti ItMdknakal.
áa asgaM {kall áaaamaa aqnwe aapaak \\m$\' 4MIMMM ák %ili A Ml
taar IrSkaa Sa a laptoia migaé kohlvd alatt a a haialssae idaataaek a <m|ta|sslké Uaefésad Mtsmalk, Aajgyjaa dáoad árakba* a régi Dám mgy tAaiA d, mjslfcll a«m lilakmil awaka^á veAmjj;* aaeindmakl IMngAiMása dhű amgaeaaMiték u >«<d l»kdkl apama ».l ama a (ali&éj is b a tMfa arS dgaas idili tj bat aáaiaaakM a H^aVid^krt, akik iH me^ayagvaál, kareiaaá aedd jouvét faMftfogr MWkák |»m lyjekre aa diáik is oly klvöia, kalgéttak.
\'i A OóJ itüral, • áliásaai tlboedlj. utolsó il»tog»yjit s téylk éymtya a Láilk utáa \'laaaaa jsl»l«ük |J;[AÍ JótéWg ¿LUskla magas Ijrtk állói s akUs ksaaMel lurtlmábJ vesd a tfsaiplokot. Lj. aaak : a Idoltár rUStl MggA Aaéámáca »ilagit eseotírjieo áe rémáayt*|aaaa, égy itesaláfa a saMMae iaMialág||aa — a Meyaek Ad MA dl.ddi I
fiillliMii P* B. K.
KRElNERi GYULA 13895 -
OZLETtBEW
AlaMratl várad adóhnmuű.
a városi édófókAoyvtléa cjl&irt áa aa 1909 évi XI. tW 26 f-a iiOlmlkaw aaaiá-kaa adotstrtozááukat f hí 15-éig be ltom lisetták, hogy ast, járu Akaival együll, a jelen hirtbitmény kóahirré tételétől azá-autott i Mapaa belől vagyis • ká M-ig ■ várod adóhivakalnál annál ia inkább htaaák ba, mart ellenkező asat-baa ellenük • tálogolásl eljárás azonnal mag iog indíttatni.
Virmai Adóhivatal
Nagykanizsa, 1915. aav. 16.
Horváth Halva*
•NÜaé
f na m a» -)»•» m m m mim m
{URANIA
m..inatar
sozooMTt-irrcA a
f November hó 19 áa 30-án páatok J I Aa ssombatao karul barnulalaara i Z
í A pokol vitorlása j
(dráma a tengeren.) Kalórdréaia S A
tel „oltásban, ELSE FRÖLlCH dáa í aaápaág áa Ali BMtecher dáa attis *
Harciéri indoslté aktuális Öre-gaS ia flalalofc ián vigfáták 2 felv. A titkos dráatiri humoros.
Vasárnap: Életre halaira deéabbv ! dráma. — L^fiáelebb PAlmal ! Ilka \' [-—"J ~ *■* \'
Mm ala^aSHéaara
í JttaMt téfyog * IfllW ayaéi ^fiiMMiemt ék t&rtéxtimf ktt «fi*
Megnyílt a tábori i
ásis; I a ZALA kishirdetései"
IjiielnMMM^É Ijapia iMMMMi a \\J2f í
a legjobb alkalmat Kínálják minién adás-vítelí Sgylef nngköttsárs.
Wtfirt SchtJ (utoöilnkníkl___
* Stlom IMI Mpti _______
himam. ha MMM\'grü yagy WMmMBM hrin <uó. UyMJ^-Stt\'írtmínjjíWlí « «flte wljhaa «mkn tlrogffÜb^B ij 0MMM« rgy+Hmji áru kaptaták. Vidrainál varnak at tmkt t«w«saMan 4* «
100 yHa\'tm Mrta* !n Jjsjotorni «»pp*a| óm rKtenumt«- fy*jl<*m|
K 4-J0
I 3
Hogy aaaakaa Wrti f-rad»Sgjíiküi rrfwto «■ijli>#n éi Wflaa^ l|aafcwa ni:ny,.k»l tábofiMpe^ivíljtskfaw,, íüp 5 NWIBMMPMM IMlÉBM
Aki tíeküjk 20 koronát beküld,
e*>
fctaak sjiitttunk erős MUMIiá ¡«1 MmMMv* btfuMn. 10 dana I tjaafciiaa »ffl 5 ittwg Iramot, 2 BMt {adorintriU-mokcin néHtta. I MrtaMfct to»«W* mea*Wi* ktepiacsMI, tndjbcn. a (nföitciifía Ktonyej nlln 1« var. )r>\'i Ma tgyjyKrikni tllcnt ot |
| ikto^ ct»«-i)wwt M aa-aywc «gyl éttn«)*«* 4 MaMp dtMaaA.
a kai«»« «l«*4t. kjaak • mMimmmi*
Fontoa, hogy a katojs* *jUt UmI a riaáill a iiwifil kIMial klvAnj*, * * iihijiiV f >aai<M>»l. kfraahk»«* kSaStyék vaMafcl • jwaaMtalvéay kai-Uftpjüa. ugywltrfén kérjük ttifta mb^rnJ, ttby m»$tMt, aímri vagjr tach nytlyö hüiinüatl alati UK meUéMJQnto a domaghta P | . . (• v
Dr. Keleti éa Murányi vegyéasetl gyár, j Újpesten.
Mévjagyekst, esketési is iljiwziii kártyákat
csinos kivitelben, olcsó árion készit {a^aífit^Nyomdafc R. -T.
Flschel Fülöp Fia
\'Natytu^ilzM, Kazlnczy-utca a. az.
Legnagyobb választékú
papír és irószerraktár
Mindenféle Irodát feltzere-léSi Iskolaegerek, sokszorosító készülékek, irógépkel-lékek, £ diszlevélpaplrok« üzleti könyvek, zsebkönyvek, dfszmflvek, Imakönyvek, fcejrtediQvek stb.J stb
Könyvkereskedés :: Könyvkötészet
Ima«—\'IHiltoHiiliyoawiatváiiyok és háwyfk ^lipUiÉM györaan h«MSIn»k. ss
Aki valamit eladni, vggy venni akar, Aki- lakást keres, vamj kiadó lakása van. Ajkjl élelmiszert akarj venni, vagy eiadr; ¡v Ajki amálrnazoitat kedMf, ✓ Ajkí éljkst keres.
AM gazdasági eszkijzt akar venni, vagy eladni, aNí bútorozott szobát keres, vayy bútorozott
szobát akar bérfejeadni, \\.7 Am cselédet szakácsnőt, házmestert keret,
j az leghelyesebben cselekszik. he Mt hirdetést közöltet a Zalában. «
vidékről a kis mrdofAabosiautaivÁnyon MW««JI>a
|MrariaÉR i kis fiirdatos a k r idillin». Söpf-ut 4, aÉ* U.
sbc A ila hirdetések mindig etőra flxataweSfc at
i
kereskedőnek
m érdeke, QD
hogy üzleti nyomtatványai ízléses kiállításban, a modern tipográfiai eszktoOk Igénybevételével készül ienek, mert ceak így lehetségtes, hogy a vásárló közönség figyelme Üzletére Irányuljon. Ehhezpedi^ csak az kell, hogy nyomtatványalt a
I

NYOMDA
r készítse el. S
ZALA
Nyomdai Ma: Naoykanizsi, Sugár-üt 4
Zala-nyomda a legmodernebbül penendezett nyojnda, kü^iyvköttsxel. (vonalozó intézel és*Üzleti könyvgyér
•»«♦»#» na tm mm w ». »m wée iajok %a>ta«ai reom.
flJL liMf,
llti
jTíMfS IŰ$Ö B QMtVMIU HA6YKANIZSA
«MAMIT á. UAM I lOKKIABÓHJVAt«.1
KtTififfy ftf
»»eaMjjP
mám MA
EiVi

POLITIKAI NAPILAP
Drámai koronatanács.
I szert üadstrai mt+mfl wm.
iMganó, nov. 2a A Secolo jelentest szerint Monasziir elette közvetlen Uszöbón van. Vnszfcs szerb ezredet [izeket mondta az antant követemek: Uraim, a legutolsó pillanat szerencsét-Imégünkre már elérkezett. Vaszics kijelentette, hogy Monaszlirt végsókig (ifja védeni, de minden remény ette-tzett. A szerb hadsereg visszavonulása Atbániá Jeté irányai
Basel, oov. 20. A bolgárok prilepsi uilcmánya reodkivül nagy, mert a mr-bdcet meglepte a hirtelen npkaar \' ,■\' Köln, oov. 20. A Secoló lelr/a ia utrb hadsereg roncsainak Babusából való siralmas visszavonulását A szir-bek kénytelenek voltak nehéz agyúikat visszahagyni. At idegen konzolok borúéba érkeztek.
| Konstantinápoly, oov. 20; A danáikén Raskában megtartott aaarb koro-aatanácsoa i a királyon, a tréaMkMa, Pmkmm éa a minisztereken Icivil aa utant képviselői is resztvettek. A tanácskozás drámai lefolyású volt, ~ Fuf* aiic vajda ecsetelte a szerb hjad icreg szomorú helyzetét, mire többen trősen kikeltek ac antant ellen,\' amiért Szerbiát cserben hagyta. A pónprökös bvánságéra a koronatanács Befolyásiról u angol királynak éa Poinoaré elnökjiek távirati jelentést küldtek.
Az antant csapatok a Balkánon.
Athén, nov. 20. (M. T I.) Valo-aában agy angol hadosztályt partra átállították. A hadoLilái y a szerb ek segítségére megy. Olasz caapatok partpra-uállásánnk el fi k észit ésére tagol és; francia tisztek fer-k eitek Darazsába. Oibrába angol csapatok érkezt éjit. I
Zürich, nap. 20. (AT. T. /.) Kit-cbeaer Modroaból Gallipofibo mám-»ott Ssalonikibe való fckwéét ku<aadikár* (mám) rárják Aa togoktk • görög dlaanHs mb% buktatásával foayryotóaaak ka GMkotssé < ns aataat nllon for-éklaa Athénba» na nntromalla M kibirdoténét váriák.
Róma, ijovamber 20 (M. T. L) A Stefaai jalantáaa szerint \'■gnl csapatok elsőrendű itfl* térséggel Szalonilciböl Mf
iaasxtirba indultak.
Berlin. november 20. A K8l»lacho jel\'aM: Aa -!■■> k»g-Bi«bb athéml föllápénánek mkti-jallngn raa A |Mg kor ■^■y kéajlaka lana k«tárow>tt T*lnnst a dal.
A magyarok Szandzsákban, a bolQáraK es a németek
[: Hmia! | ^MW *1
letí III Imii II I A tiii|lii|ls|it PI íbo"jnáI újra mogvoi tjülc. Csapataink; la lö* rpk l|a Idosjság örömrivalgása közepette Vonnltak be a Siaodi aákba.
Njm Ml Saarbiábná küzdő tjsapala-iijk elő» epei Nova-Vnros elölt Sjenist ében állanak E|4 had-oszlopunk [áthaladt az 1931 | [méteres Jánkov Kajaaann.
KÖuása tábornok lilémet bjadoai llopai elérlek lilaska vjidáká t.j TÖIük délkeletre, a Kopunk» Fjlanina libánál oaatrák magyar csapatok hjircolnal.
Német j éi bolgár" hja \'tllyokikk a Prisztina I vjölgyk illáin leli irányul n|yamu:ifsaj\' el örehajlsd altábom
áo at\' örüli ó olő-HOfer
rárakj émiis jelentei
Konstantinápoly, nov, 7. Á 1/Wnl MMjMj A Dardanolfmfront Ana-fManál k Aribumunál utónkeni ss<ne-iétt fraáéstaf ói MaérsM táütó át (mmoavatü. 7w*. 16 ám rntgtí ] at el-lintég Sfail-Bohrnál megismételte as elózónapon kit ezredünk front/p ellen intézett nyinAsnO. db sikeresen vizzza-várták. Mw. 16 ón regml eHfirettnk oitmaooiulátrm kényszerititték ás Mm-sweil nMnt a Tigris jobb pitrlján tgy mo-tórcsiónali védelme alatt eUágomúloi ■Mnaai| /unoforemnmk parancsnoka jmstt. tifüébkéni semmi üjiág [
5000 szerb fogoly.
őír/k unt. 19. 9dUW hadszíntér: A tngaapi aiknraa Aliaötési narcok alkjai maival kere k|szám-kan SqOO sxarlbat Joginak aL
LmWM MMMf. úják a hadi oi Romániában
Balhést, nov. JO. (AT. T /.) A kadflgnmialaatnrt fnlkntabsuuUk,
anyagot áa objektum<>i
nem kot
ü mm\\\\
niw. 20. {fm r. /)
■ániattaraloök francia előtt kijelentette, bogy Ut külön bdkét. A Oroszország h aíiadö a — tani ígéretest bnvál visszakapják autonö-
Rekv
Egy nemet tengeralattjáró csodás bravúrja.
Elsulyesztett 3 a^gol tiaiMiaját
\' fW«Jüi. |j t II
A némel admirilltás! agfl tea-garalnltjáré capjíás brav|ir|ár«l nft-mo! be. A bátor teaferalnttjár« Afrika áanW pkrtjilnál, vaUi^ÉMb leg Egyiptom környékén gyort egy-mAauianhnn e sBljjesit^HÍ. liárom hadlba|ót, így] ágiuvaí (dUsaralt keresiedelml gőtöaj padlf atjácjru-Jajtól letfaartwt U taagarilatijé rók ríivrd, da ácsőUgeji tjflrtfcnclé-ben la páratlan jil ál« a ttíjesll-mény, mert axt Witatj^j hcnqr a aéaMtck as \' aoj;oloaaaki | jt jjnaezl caatoijnáaAl lolátatcttt vNW Imiét-IndáaaM ta mettadják »«Mp A hivatalos jateaés láy siói:
\' Jprttii Bpk. 20.|E^yi| ^en-geralattjár6nk t horjáú I^-én Afökja, észak] paHjáU iorjbeidíó-lövésScl eiiölybsitotlJé ja ; Para nevü 6322 tonnás angol segéd-cirkálót és ágyvt^Mléssel megnmmisit< tte a Prince Abba s nevü 3C0 tonnás lés Ab-dul Ménen aevd 4$O0 tohoás,
két-két agyi val | (olliegyvarsett angol-egyipl omi | agy unasi tádo-kat. Ugyané ten tet^géral ittjá-rónk elnémil otta agy j fél egy-verkezett angol | kereákedel mi gözös túzelé lét lés aj göcös ágyúit, mint zsákmányt, riiagá-val vitte.
üfranciiesiros/liifcierrol
Berlin npy. 19. f^yagoti áaáisáÉMr: Az Argonnookbtn ét as ordótág mellett, valamint n jVi gézekben\' ta\\érs\\gi ét aknaharcok följ nak
Egy német j repáikraj támadási In• tésett n Poperínghetöl nyugatra lévő angol csapattáoprok elleni
Keleti haátzintér l Nincs uji
| LegfiM hadvezetőség
Budapest, m*. 191 Oro* Nincs nevezetesebb ojeméáy.
í: HMr, altábornagy
Bécsben.
Béca, nov |tf. hotzsabb István min hál vissaté w Stirgkktl
JA király tegnap « fogódta lista !, aki Schlinbmn mmlvaeráikei ét ZlsssT el/í,
G- ee aa *
I orzot
az olaszok rommá lövik.
I AneaHMi» — Budabest, nov. 19. aa laeasé kartvaanlaa an nlnnnok újra támadónk; faaaáaaala «suttal la, alat a ingatákbi ttsi karónk, idején,i főképp a g«rii aaakaaa •lka tirábjrvltkk. a biáfa atak* áatlaaui aakéa tlaáraagt ut alatt ájl.1.. Onlavljá nllaa ata«., akaásaakat áa ti? a saiulit ,nllaa irányított! araa alOrátáráat via*. aaa vaslQnk llr| váraaának torvaanrA boinbaaaáa délilltt aagy, áalniáia több mint kél áran át Urlitl. ája alaaaak a roabolé »unkájukra haromesnr aiaánafaia aérttt lávnáéknt ivélltmk. aatf táaváaanknt nknatu. á katanal kar aaakály, allnabno a lakosságot nikav álntbnn |áa javakban aulyos v.st tanágakj érték
Aa qllnaaag újra korán támadást latinait a énktráál ImmáSt északi <aak— alfán. A Monté San Mlébala «ataVl lejtajan lamllnlliaa hrkatoM kadálláaaak ka, áa as alkaanrááatt kOs«J»
ranpnlatab rradnti karavaanlnkat taiji seo m gtartottiík. A S an Mar-tinó nnakaaa el.ijed Irányítót« Annana niarnttraaék aa nlaaank lngas>ly-«|aa«b veasteségaivnl kla
■Mák
tilll Ill4i I
kiaaraUt ti Pnágnra.Mi
■aaánlékáppaa jmaghínhall n
gáral kldfftljöl ajtankra láva
baro\'vonalon aa nlloBaácaak
lacarádal vagrákkjtatt, kát
nráa tnmadáaá la Qtyaana volt
a aoratj a vraib-aankáason áa i
táréaaank.
Egyik rnpftisak bambákat dobott a aohlal jpoastögyárra.
HOfer, altábornagy
Borzalmas szerencsétlenség az íjaM^milalombaR.
Pénteken «egilSbbmté marOmttámate lét Mai £W tral a^ikHabal •**-
dalaObsn. lás anéilsakas mmm mé *m. aaé, akkre agy kaMa |gy«i Iá X k#** Irgoap l«t*v«snH Hm»».«», aMdkaa • I0k léit púk* akáa. A\'gotpá Ml a*t*i asilfc léayea kwéáaa karnak At sgiamik a ImA a alé»k a ksMaMka mmaaka |am* a k ^NMsÉk» A MM CHNÉMBINHi ksPMtflv kall. Aa aaaMR aa Inwi kaláattask as f|foi*t.
ZALA
ABÉK E.
Körülbelül egy éve, amikor ellenségeink kebelét a győzelmi remények dagasztották, - az angol parlamentben kétséget, megalkuvást kizáró pöffeszke-déssel hangzott d az a kijelentés, hogy békéről a német militarizmus megsemmisítéséig beszélni se lehet. S íme, most hetek óta másról se beszélnek az angol alsó- és felsőházban, mint a békekötés eshetőségeiről. Igaz, hogy az ángliusok még mindig fogadkoznak, hogy a békekötésnek az ő győzelmükön kell alapulnia, de ki várja már a győzelemtől a német militarizmus megsemmisítését ? Senki. Legdühösebb ánglius ellenségünk sem. Hol van a tavalyi fönhájó hang s az azt kisérő gőgős gesztus ? Ott, ahol a tavalyi hó. Elolvadt, elillant. A viiág hatalmas ura nem kiván ma már egyebet, mint a status puo ante helyreállítását Tavaly még Berlinbe akart jutni a franciákkal, oroszokkal együtt. Ma saját kijelentései szerint csupán azért harcol, hogy az el.enséges hadaktól megszabadítsa szövetségeseit: Belgiumot, Oroszországot, Franciaországot, Szerbiát. Milyen tragikus züllése ez az egy év előtti gőgnek, elbizakodottságnak De csak kitartás. Még szelídebbre, megalkuvóbbra [s enyhül az a hang, amely Londonban a békéről fog elmélkedni. Nekünk ezt az enyhült, kérő hangot kell bevárnunk, mert mi az eddigi iszonyatos áldozatok után»-küszöbén a diadalmas végső dőn tésnek, nem szabad olyan békét elfogadnunk, amellyel minden a régiben marad. Mi volt az a status quo ante, amelyre Anglia megingott nagyhatalmi egyensúlyát szeretné visszabillenteni ? Nem volt egyébb, mint a háború örö-réme, határainknak ellenséges körülgyü-rüzése. Hála Isten, a körülöttünk fonódó gyürüt még idejekorán észrevettük és szétpattantottuk. Nem szabad eltűr-nünk, hogy a gyürü darabjait újból ösz-xl e forr asszak. Nem szabad beleegyeznünk, hogy annyi vérontásból ismét a régi veszedelmek hajtása sarjadjon ki. Mi legalább néhány emberöltőre akarjuk szögre akasztani a kardot Mi fiainknak, unokáinknak tartós békét akarunk örökségül hagyni. Mi nyugodt, produktív munkával akarjuk biztosítani egyeni és nemzeti boldogulásunkat, jövőnket S amíg ezt el nem értük, nem is gondolunk a békére. A mi küzdelmeinknek, véráldozatunknak érett gyümölcsöt kell hozni. Magunk, nemzetünk, fiaink, unokáink, jövendőnk ellen vétenénk, ha éretlenül tépnők le a győzelmek napjának érlelő aranysugarába borult gyümölcsöt. Különösen ha tudjuk, hogy a föltartóztatlan érési folyamat vége sincs már messze.
s minden
kipróbált óvintézkedés.
Mattom.^
iesshúbler
JL
HÍREK
— A randork^Hásyi állás betöltése. Amiot tegnapi ^^^ütósi tudósításunkban már jeleit ük, a «Sselő testület meg-kéri az alispánt, hogy jfcil\'ím boni a Farkas Ferenc nyugalombavonulásával megüresedett rendöralktpitányi áüas betöltéséhez. Dacára annak, hogy a képviselőtestület az általános tisztújítás elhalasztása mellett döntött, a rendőr-aiVapitányi állás betöltése nem kerül ellentétbe azon elvekkel, amelyek a restauráció kitolását indokolják. A rendőrségnél ugyanis munkaerőben oly óriási a hiány, hogy közbiztonságról közrendészetről ma-holnap már be-
H szélei sem lehet. Az őss£es tisztviselők idejét cz adminisztrációs teendők foglalják le s a leg-buzgóbb munka dacára is órák hosszat, sőt félnapokat is várakozva kell tölteni s körön-sédnek, mig ügyével valamelyik tisztviselő elé juthat. Olyan fontos hivatali funkciót, amelyhez magasabb végzettség kivánato?, egyszerű rendőrök végeznek. A rendőralkapitányi állás betöltésére tehát soha Dem volt oly szükség, mint most, amikor a rendőrségi ügymenetet a teljes csődtől a másfelé is súlyosan igénybe vett fjegyző és a kis számú hivatalnoki kar emberfölötti küzdelme menthette meg. A rendőrkapitányi állás betöltésének az nem akadálya, hogy a megfelelő p&yázók jelenleg harctéri szolgálatot teljesítenek, mert Kiss Lnjos törvényszéki jegyző személyében oly jelölt aludt, akinél ez állásra rátermettebbet még a háború után lem találhatnak Kiss Ltjos volt a háború előtti kapitány jelölt is. Aioa-kivül ő már a harctéren is kivette részét a hazafias kötelességek teljesítéséből. Mi a rendőrkapitányi állás betöltésénél csupán egyetlen akadályt látunk. Azt tudniillik, hogy az uj szervezeti szabályrendelet, amely a rendőr« lka-pitányi állást jogvégzettséghez köti, — még ma sem lépett életbe s iy y a pályázatot a régi szabályrendelet álapján keil kiírni, amely megfelelő rendőrségi gyakorlat esetén négy középiskolai végzettséggel is megelégszik. Kiss Ltjos személyét — a kit ml a magunk részérői is örömmel látnánk a rendőrség szolgálatában —nem szeretnénk kellemetlen meglepetéseknek kitenni. A választás esélyekkel jár, pedig ezúttal éppen a jól felfogott köz érdekebői csak biztosra szabad menni. Kívánatos voina tehát, ha a város hatósága, mielőtt a pályázatot kiíratja, — megvárja, vagy khürgeti az uj szervezeti szabályrendelet életbeléptetését. Egyúttal azt is kívánatosnak tartanós, ha mindazon állásokat betöitenék, amelyekre megfelelő pá lyázók jelentkeznének, mert a munkaerő hiányát nemcsak a tisztviselők, de a közönség is napról-napra jobban érzi.
— Halálozás. Mély részvéttel értesülünk, hogy Scbicsinger Mórné született Berg-steio Hermin úrasszony varatianul, rövid rosx-szullét után az egyik budapesti kórházban 45 éves koraban elhunyt. Bergsleinné hosszabb ideje betegeskedett ugyan, de orvosai nem túl* jdot-itottak különösebb fontosságot bajának. A mait héten aztán olyan rosszullét fogta ci, hogy kezelőorvosa sürgős operácict * janiolt. Férje kíséretében fölutazott Budtpesire, ahol az operáció vasárnap történt meg. Csütörtökön táviratot kaptak gyermekei, hogy azonnal uta-zanak fői a fővárosba. Ekkor mar - az itthon-levők sejtették, hogy a műtét rosszul végződhetett. Penteken aztán a rokonság megkrpta a balsejtelmet megerősítő szomorú sürgönyt. Schiesi* gerné a kórházban jobbletre szenderült. Aktk ismertek az eicterősnek látszó, aránylag fiatal úrasszonyt, melyíé/es megdöbbenéssel hallottak váratlaa halalat. Férjén, gyermekein, unokáján kivül kiterjedt előkelő rokonság gyászolja.
— Három temetés. Tegnap délután fél 3 órakor temették el az izr. temető halottas házából a Ga.iciában elhalt Lőwenslein István tart. bonvéd tüzérbadntgy hamvait, melyeket szülei most hozathattak haza. A tágas csarnok teljesen megtelt a gyászoló család barátai és ismerőseivel. Ott voltak: Dr. Sabjáo Gyula polgármester, Horváth György főgymnásíumi igazgató, Steincr József esperes plébános (Ihárosberény) stlv, a helybeli és környékbeli \'intelligencia. — A katonaság részerői: Biunner Ferenc százados vezetésével a 20. h. gy. ezred tiszti küldöttsége, egy diszszakasz az ezredből és a 12. Ltndwehr ezred zenekara Dr. Neumann Ede tőrabbi gyászbeszédében méltatta az elhunyt kiváló katonai és polgári erényeit, szerénységét, szorgalmát, pontosságát, szüleihez és cs»J*djáho« vató ragaszkodását és Isten vigaszát áértc a gyászoló családra. A mély hatást ke»>ttt buciu után a koporsót a sir hoz vitték, s katonazenekar gyászindulóiaak
Az Odoll n többi száj-víz közül sajátságos tó* h\'tás* ex el! kl. awely minden valószínűség szerint azon körülményre víze\'bető vivza, hogy tz Odol szájöblngetés alkalmává ítjr-ji a fogrk-t és . a száj- nv*lksfcárt ái*, o>at ugys/olvin ártt-.tj\'. rmprégr$\'n s ily módon t STáiürrget górc>övi vékonyságú de sütü fertőtlenítő réteggel vonj* be. amely a száj k:-öb\'ögetése utáo is raég ó\'ákir hat. ü>en fcriós hatása egyetlen másféle olvaa száj- és fogtiíz-titószernek nincsen, amely a mindennapos szij-és fogtisztitásra egyátalán számításba jö\'n-t. Aki az Odolt mindennap használja, biztos leh-t benne, hogy szíját órákra megvédte minden
fogrontó erjedési és bomlási folyamattal szembea.
_ ■• ______
kíséretében, avégsS.áldás után a dí«zszakasz dis:-iüze mellett elföldellek. — Fél 4 órako- uyv-n-ott irmettek el Pollák Samu m-gánzót, Reíche~-feld Gyulácé ¿desatyját. Itt szinten dr. Nsum r,n Ede főrabbi mondta a gyászbeszédet. A <7rr-tartásnál szintén nagyszámú intelligens kö\'öar; ség vett részt. —ó-akor tenntték el Olasz Károly iparost. A Ttleky-U\'.i gyászháznál sc-\'kan jelentek meg a beszeotelésre, melyet Börzsey Tivadar h. plébános yégzeit teljes s*-gédíettel. A szertartás utáo a gysszmenrt a római kath temetőbe kisérte a korán elbu yt derék fiatal ember koporsóját, rcelyet clt ujabb áldás után a sírba leeresztettek Az egyházi szertartás utáa Dr. Lukács József k. r. tanár a Kath. Legéayegylet egyházi alelnöke lépett a sirhoz és egyszerű, de tömör,gondolatokban gszdag beszédben búcsúzott el az egylet nevében annak halottjától.
— Olcsóbb lesz a főzőliszt. A nagykanizsai közönséggel örvendetes hirt közelbe tüak. November 22-tŐl kezdve a főzőliszt kilója 8 fillérrel olcsóbb lesz. A kormány u?yar<:s november 13 án kelt rendeletével a Dunán tuH vármegyékben a főzőlíszt régi, 59 kor. 50 fii;, árát 51 kor. 44 fillérre szá-íitotta le. A liszt kilójának ára tehát ezen megállapítás arányábaa szállt le nyolc fillérrel. A kormány tehát megkezdte azon radikális rendelkezések vegrehaj tását, amelynek célja az indokolatlan drágaság enyhítése.
— A kárpáti falvak fölépítésére
Sanvéber József 50 kor., Deutsch Ede 10 kor, Pollák József 40 kor., dr. Kreisler József 20 kor., Rotfcschlid S.mu 100 kor., Neptakarék-pénztár r. t. 600 kor., Szeszfinomitó r. t 200 kor., Kardos és Stemer 100 kor.. R^senberg Benedek né 4 kor., Maschanzker Ignác 20 koronát juttatott a Jóléti Irodához.
— Női kézbesítők. A város öt kézbe sitője közül néhány m&r hcdbavonulr, a többinek ped g legközelebb szintén el kell hagynia szolgálatat. Mivel a város ideiglenes fétfialka!-mazottai se igen melegedhetnek meg álláiuV-bsc, — a városházán azzal az ötletrel foglalkoznak. hogy a kézbesítői állásokat esetleg nőkkel tö.tifc be. A városházán körülbeiül már Is több a női alkalmazottak szátra, mint a férfiaké. Az irodakban mindenftlé hölgyek *zcr goskodnak s békébr n szinte el se n mertük volna hinni, hogy aanyira megfeleljenek c komoly hivatali követelményekoek
— Kanizsai katonák szfireteinek — Petár király szőlejében. A magyar-német hadak balk*ci offenzívája éppen akkor indult meg, amikor Petár király gyönyö ü szőllejébtn szűreire készültek. A hábora alaposan tönkre tette a szerb király Siüreti mulatságát. A magyar és német katonák o\'y rohamos-n nyomultak előre, hogy a szüreteinknek ott kellett hagyni cstpot-papo% tőkét s a tfikén a zarni-toara érett remek gerezdeket. Mindez a sok jó ipust a magyar katonák zsákmánya. —- Amint Tuboly István, a nagykanizsai Munkásbiztoi itó-péaztár érdemes pénzbeszedője irja most haza, Petár kirá:y szőllejében ragykanizsii katonák szűretelcek A kanizsai katonák vidám mulatságát sec mi se zavarja, mert — amint Tuboly irja — a szerbek ugy elszaladtak, hogy még a hátukat se igen láthatták a mieink. Adja az
Itten, hogy Szerbiában a nagy szüret is ilyen zavartalan, vidám legyen
1*15. november 20.
— A Balaton áradása. A Pesti HírUp ltja: Akkoriban, amikor a Baiatoo sooogyl partján a villák építése nagyobb lendületet kezdett venni, az ott nyaralni akarók egyrésze
.. X-Ul---
___..uUl ÍJ
építkezéseket a part mentén kezdte meg, lllent-tben a ^ résneJ, amely a tótéi Wssé lölebb, a dombokban igyekezett magá-k nyaralót emelni. Ebber, az időben a pírt »entét kedvelők voltak lulsuVban, hogy kö-
---j QOgy gj.
zeiebb legyenek a vizbez s a fürdés idején ne kelljen nagyobb usat megtrnniök E«^ Dev-C tík is a tovább buzódorókat, roert voltak abban a kedvezS helyzetben, hogy vn. iáikban vegyék magukra az uizóruhát s öt-hat lépéssel már a gyönga hullámok közé kerül-jerek. Egy idő óta azonban azok nevetnek akik a dombokon levő vülákban üdülnek, mert a Bilaton évről-évre, ¿ppen u?y tavasszal, nitít össze\', nagyobb kiöntéseket produkál s a zavaros viz a hozzá közel eső épületekben, kertekben és kerítésekben károkat okoz. A tó áradása különösen most öít nagyobb ^rácyok>i aminek kővetkezlében a part kötelében levfi nyaralók tulajdonosa», ha villáikat ez idő szerint akarják megtekinteni és pedig belülről szinte csónakon kénytelenek házikóikig evezni, ha ez egyáltalán iehetséger. Könnyű moit el-képzelni, hogy ezek az egykori meggondolat-lan épitők milyen képeket vágnak, aníkor valóságos veszedelem fenyegeti őket ts annak a lehetősége is íönforog, bogy villáik, ha i Balatonnak ilyetén orvtámadása tovább tart, kártyavárként fognak mielőbb össze dűlni. Azok, akik jobb»n érdeklődnek a fenyegető veszedelem iránt, azt hengeztetják, hogy t korcoáoy altel véghezvitt szibaiyozás következtében árad a tó vize s a támad&s ellen ők nem védekezhetnek. Hogy csakugyan a szabalyozáw oka a bajiak, vagy csak a viz szeszélyes já-téka okozza az áradást, azt persze bajos eldönteni, de hogy a jövőben a part mentén az emberek már nem építkeznek, az majdnem bizonyos.
— Hazasságot kötöttek. Belóg jáaoi vasúti hordár Bali Annával,\' Kremsier Kiroij kereskedő Schlesinger Rózával, Szabó Kalmia postatiszt Petrics Karolinával, Frantsits józseí déli .asuti hivatalnok Schultz Tcrézzd.
— A gabona és hftveiyesek bejs-lentése. Hihetetlen, miiyen nehezrn válik mef a gszdaközöoség fölösleges gabonájától M*g mindig az a tévhit uraikodta, hogy aki var a gabca és hüvelyes eladásával, az jó üzldet csinál. Ezzel szemben az a rideg tény, hogy aki november 25 i* be nem jeieoti a gaboai, bab, borsó, lencse készletét attól négy koronával olcsóbban fogjik rekvirálni a mtximálü árnál. Lássa be végre a gazda közön ség, hogy ezúttal nem mókáznak a hatóságok s a tétovázók, a nagyobb haszonra spekuls.\'ok jelentékeny anyagi kár: szenyedack, ha a bejelentést elmulasztják.
— Etba.tak. Horváth Lajos 3 nocapos, Domjáe Ro.alia 27 eves, Kovács Margit 9 hónapos, Tisier Ferenc földműves 36 eves, Varga Katalin 3 eves, Hosszú Maria 5 eVes, Ktilai Anaa 80 éves, Bartb Tereiia 51 eves, G^vák Terez 6 hónapos, Lakner Anot 3 éves, Pollák Stmuei magánzó 81 éves, Simon György eves, O^sz Karoly könyvkötő 33 eves, Roba Antal 28 éves tazt. Szakaszvezető harctérén szerzett beiegségebe, ozv. Jersáp Jantsoé 81 eves. / /—^
MP»""«!®

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ HAZAI TERMÉK

1915., november 20.
A Népkonyha kBszSnato A jólel Ipi megértették esdő szózatunkat. Ennek kö-! jóabetjők, hogy a folyó hó 22-én megnyilló {íb€rbarátl intézmény Sok céljaira, ősriate elesünk kapcsán, a következő kegye« adódókat nyugtatjuk: Blau Lajos és neje 200 „ékai Glesfger I. elh. emlékére alapítási ¿¿jj 100 K adomány, fiuk halálozása évfor-Njjj« alkalmából Báró Iokey József lhárosbe-j^, Gróf Somsits Antalné Ormánd, Elek krflOO-lOO K, özv. Szalacsy Farkasné Vente, Jfaakapáholy 50-50 K, Koller Istvánné Alsóik, Sebestyén Józsefné Gelse, Somogyi Zsig-#cdaé, báró Berger Emil Borsfa. Sommer pfaé, Sommer Sándorné, dr. Tamás János-i öxv. Sregő Gyuláné 20—20 K, Keltz Sán-dor kamarás Palin, 3erényi Józsefné, Berényi jlrpidoé 10-10 K. Lőweofeld Joachim Sánc fi zsák burgonya, Vidor Samuoé 25 kgr. fehér-bah, 10 kgr. zsir, 4 zs. burgonya, 10 lit. ecet, Ifcm lílésné 10 kgr. cukor, 5 kgr. árpakása, IC kgT. s*. K-leti Mórné 10 kgr. bab, 10 ko-pojh vöröshagyma, Stromszky Emil Annama-jor 8 zs. burgonya, Gróf Billot Nándor Lazs-aak 1 zs. liszt, Lőwcnstein Emiiné Pogányszent-I péter 1 zs. zöldség és 1 zs. burgonya, Siegő Gyuláné I kgr. tea Strém Vilmosoé 1 zs. liszt, Gíöocut Henrikné 1 zs. liszt, Heltai Józsefné I zj. burgonya és Blau Lajos 10 üveg rum. A népkonyha elnöksége.
— Jótékonyság. Blau Lajos ur Salber-áiin Joicfin urnő tcacbenl lakos nevében
j ltO korona adomáoyt juttatott a nagykanizsai ár. jótékony nőegylet céljaira, melyért hálás köszönetét nyilvánítja az egyesület elnöksége. - Pernejzy István 18 koronát, Maschancker ifnác 10 koronát juttatott a jóléti irodához a kadbavorultak csaladjai segétyezesére. Ugyan-ere a célra Stern Lajos Gánna pusztáról Lő. 1 Rostéin István emiekére koszorumegváltás ci-| aén 25 koronát juttatott hozzan*.
Kétszáz koronát nyert sorsje-ígyen a király. A Gr azer Tageapost irta meg i király sorsjegyének történetét Az osztrák sorsjáték igazgatósága, egyszer és mindenkorra, aég a megalakulás idejeben, felajanlotta a nraiynak az első számú sorsjegyet. A befizetéseket a kab.netiroda mindég pontosan teljesítette és az íntdzet könyveiben az első számú |sorsjegy i*y volt bevezetve:
— Tulajdonosa : L Ferenc József.
— Foglalkozása : Ausztria császára és [Magyarország apostoli királya.
Lakása : Wien, Burg vagy Budapest, [L, királyi vár.
— Részletfizetések pontosan történnek. Gsupáo az utolsó rovat, a nyeremények
Irovata volt eddig üres Vegre most ebbe is került egy szám. Az utolsó bukáson a szerencse Istenasszonya királyuokra is rámosolygott Ez alkalommal egész pici, ámbár hódolatteljes aosolyt vetett az uralkodó felé, a legkisebb aosolyi. A legntóbbi húzáson őfelsége sorsje-Iflret, az egyes számút, a legkisebb nyeremény-I nyel, 200 koronaval húzták ki. Ugylátszik, hogy Mars Isten kegyel Fortuna asszonyságot is jobb tedvre hangolták. *
— Az Uránia ma Else Frölich fellép lével a „Pokol vitorlása" c. remek attrakciót, öolnzp vasárnap egy napos műsor keretében tfy remek detektiv-filmet mutat be egy vig játékkal együtt. A detckti-film cime „Eletre-lulálra", a vígjátéké „A könnyelmű apa*. — Hétfőn és kedden bemutatja „Az üstökös" táradalmi drámát Ellen Aggerholm dán nüvésznő felléptével.
— Elveszett egy jegy-gyűrű f. hó I8-áo este. Becsületes megtaláló jutalom ellenében Királyi-Pál-utca 17 lk szám alatt adja át.
A nyugat. Nov. 16-» száma a következő **tJTt*i t aktualia és igeo érdekes tartalommal jeieut mejj: Sabiu Mihály: Versek, előszavakkal, (Versek) Ambrus Zoltán: Ujbazi, Szép Ernő: Az asztalfából, (Vers; Babits Hliúiy: Kártyavár, (Regény VI.) Szabó Dezső: Damasztéi felé, Lányi Sarolta Tájkép. Amikor el kell válni, ^•ffjon csendes szerenád, ^V érsek) lgnotusz: Reinhardt, Minez Zsigmond: Próbán, Ady EnOre: Ifjú szivekben ¿*k, (Vers; Fenyő Mik«: Irodalmi vita, Elek Artúr Hebig Wolfgang, Fenyő Miksa: A madonna rózsája, iálnit Aladár: Zsigmondyék kamarazene-estéje, Feleky.
Uj könyv a biedermeierről. Szerkesztőség és lia-fckivatal: 1X„ Lonyay-u. 18. Szerkesztőségi órák <L u. 4-6ig.
éA Melczer féle házban lévő rrüórás é5 látszerész üzletemben megérkeztek a leg ujabb órák és látszerek, molyek iegjutá-Kyosabban árusitandók ei, Szívós Anial mfiórás b lát szer észnél, Kazincy-otca 3. (Vasati-ntca.)
ZALA
Y
Gépfegyver várja az ellenséges repülőgépet.
L.
sas
a legerősebb házi sz*r ugy belsőleg cukorra cseppenként, mintkBlsőleg bedőr-zsőlésnél Hatása fájda omcaÜlapitó, étvágy gerjesz ő, frissítő, iüsitő
ARA 60 FILLÉR
Mindenütt kapható. Mindenfitt kapható.


kÖSSÖn meglepően
MW életért
meilctt

olcsó feltéte\'ek
taira\'.ák
atisuak Élt m ü i acwa . . férjnek iiilire |||] férje . {¡sut ttítn li . . • aiusaiotija éicure iltiisiMtija . -
a Phönix biztcsitó ítr? aoagná\'. Kötvényei akar a harctéren. ak.->r egy bótt bekövetkezett halálesetre 20.000.— K-ig tcfjedö összeget bíztcsitanak. Kendet, mérsékelt dljtxabáa. Ortroal vizagtlat nlnc»on Slxtoaltáa azonnal hatályba lep PataiJ Blaan. BUto^Ull «llj tjyuu iu mindenkorra flxataadfi. Eddl<l baMlxtodtáJ Buirje 100,000 000 K.
Felvilágosítást nyújt és ajánlatokat elfogad a
Phönix biztosító társaság Hadbiztositási osztálya
Budapest, V., Vilmos császár-ut 64.
Steckenpferd
liliomtejszappan.
Bergmann & Co, Tet chen - E gyáriból
elérhetetlen hatású szeplők eltávolítására és nélkü-lőzhatet en szer arc és bőrápolásra, mit szamtalan efismerőlevéSd bizonyít hatunk. Gyógytárakban, Drogériákban, illatszer és fodrász üzletekben 1 kor. ért kapható. Szitnay náratlan hatású női kézápolásra a Bergmann „Manera" liliom*rémje, mely tubusokban 80 fillérért mindenütt kapható.
¥
Két leány•
írt.».: Szabó Gyula 48- s hidp.
Derűit volt roég er <"g, oero sujto t * viil íro. Ne?n vo\'t mér fR\'u->kb*n «n\'iyi bánttos lény. S?k. drlrej: i: ;»éanvel c^érdá?t ropták, jártak; Muskátlis ablakban, vagy a krriben várták Ho\'díütétes estét.
C^ak egy szőke leíny volt mindig halavány: Lelke fájó búj» ott fehérlett arcáo. Me^lá ti mindenki, ... ez nem vette eszrr, Ki máshoz sietett iuUó faluvégre. -
— Piros, br.raa lányhoz . . .
Vasárnap a tír.cot mindig vele járta ; Azt a «regény srőkét trég c«ak meg sem látta. Mosolygott, ba n-ondtak; „Csak az szeret téged... Nem lenne ő nála hívebb feleséged . . . Csaifa ez a bírna" . . .
— Felhős tett az égbolt, dkkázett a villám : Meícsoakuít egy legény a Visztula partján. Amikor m-gtudta, kedvese a barna,
Azt mondt*: sajnálj!; d* nem lehet pírja Egy béna embernek . . .
Am kor mrg tudta a mís\'k a szőke: Két szeme pillája könri\'íb\'* iáb. dt tő!^, S ribo ult zokocv.» anyj«» k-beiére: wGonJj<t viselem én, vigyázok szegényre; C akbogy r-e?jött é!vr !"
HUMOR A HARGIÉREK
— A hadi telefon. —
Szereiik a századná? « baták paranesno-1 kuka\\ I(?yeke:nek »s nrnJen lehető mődo-> kedvét Veresoi. Itt a harctéren mi-.dig v*n dotr»g. H A ez, h^l Fel\'ü^t a par.^ccsnok-r. .Vf feogv »¡a kó\' v\'égÍ7 raerv a frento", nr»i"-d-o\'«i f-s?rs vi -vázz áüásb* foyed|*. C kV-ctkkv-»< * front, nem «íth. «j k e\'ő\'e, p\'íoe muncaközben érkezését. tné;i , h* oda ^pppan, mindi? fesz-s ¿Hásban l*-l; ■ fiat«l miju^t ép u.ry mint »r őr g A) osztályút. Trt^zeít a stramm*.á7, de mégis fu c»a vol% hogy szagolják meg érkezését. No o vél t!en *ztán nyit-j jirs vez-tett a t to nak. Ép atnint az egyik • figye\'ő me\'h\'t rlh»l«d, hallj», hoyy az nagyon köhög. Megs jníj\'.
. — Miért köhögsz ? hol hűltél meg ?
Sajnos, a legény épen egy úgynevezett szerencsétlen flótás volt.
— Nem vagyok én meghűlve, alázatosan jelentem !
— Hát akkor miért köhögsz?
Zavarba jön a legény s ijedtében kinyögi
az igazat:
— Az a parancs, hogy ha a századparancsnok urat meglátom, köhögjek !
így jött rá a parancsnok, hogy miért várták mirdig feszes vigyázz állásban. Mosolygott az eseten, de a köhögést egyszer s mindenkorra betiltotta.
- Az oroszok tévedése. —
Rózsás ez arcuk, virágos a kedvük. A hszei kenyér, a hazai szeretet mosolyog le az arcukról. Mosolygós szemükből a boidog megelégedettség sugárzik ki. Boldog megnyugvással beszélnek mindent össze-vissza. Ki értené meg a szapora beszédjüket? Beszélnek kézzel, lábbal, szemmel, szájjal, szivvel, lélekkel.
Mrgkinéljuk cigarettával őket. Örömmel fogadják el. Az egyik miedjárt a csizmáit akarja érte adni. Á másik végignéz magán, mit adhetui ? Lecsatolja kucsmájára szereit szemüvegét, azt akarja odaadni. Bjldog fiatalság ! így szólnálak otthon az öregek. Szegények! Azt mondjuk mi, akik látjuk, hogy az orosz elkeseredett elvakultság ezeket is fegyverbe szólította. Front mögötti kiképzésen voltak. Megtudták, hol, milyen messze van a mi állásúak. E,te felkerekedtek, reggelre mi kínáltuk meg őket cigarettával Ugrálva, táncolva lépték át azt a vonalat, am.lyen belül már nem katona a nevük, hinem boldog — hadifogoly.
Ugyanakkor sétált be a szomszédos századhoz egy orosz tisztiszolga. Menázsit~ vitt a gazdájának s azt állítja, hogy eltévedt. Van köztünk egy pesti fiu. Mikor meghallotta az orosz kijelentését, szerényen jegyezte meg:
— Khendoz ! Szépen eltévedt !
Békeffy László.
Ha elegánsan és olcsón akar öltözködni, keresse föl
BARTA ÉS FÜRST
divat áruházát,
hol a iegszeblj> felSltök, blruzok, rnhakel-mék, selymek, bársonyok niry válasxtalc-Teiefon 323 ban vannak. Telefon 323
— Mintákat vidékre postafordultával küldünk. —
Egy tanu\'ó fizetéssel felvétetik.
\\ valódi szakácsság
v3gy legújabban átvizsgált és tökéletesített Képss Pesti szakácskönyv saját sokszori kisériet u-tán érthetően és pontosan leírta és kiadta Hiiaire Jozefa. Huszonkilencedik, a legújabb szakácsvényekkel; a felszerelés mesterségével, valamint a modern asztal terítésével bdviteft kiadás. — Ara kötve 5 korona. Vidékre bérmentes küldéssel a pénz előzetes beküldése ellenében 5 korona 60 fillér. Megrendelhető
Físchel Fülöp Fia könyvke-rdskedésében Nagykanizsán.
Mindenütt kaphatói
Schicht-mosás—Hadi-mosas
a legolcsóbb, legkíméletesebb és leghathatósabb mo\'á\'i eljárás:
A «abea ruhái r Aaazouydicséret44 tóosókivonat oldatban néhány órára, vagy egy éjszakán Vo«t pedig" már csak kevés szappan a legjobb Fchicht-Szarvas szappan - srükséges at. rmm*. még, hogy szép fehérneműt kapjunk.
Megtakarít munkát, Időt, pénzt és szappant.
kitűnő szer a kezek tisztításához és súrolásnál konyhában és házban.
Asszonydícscrct
Mosópor
Mindenütt kapható !
fronton,
HIHIHI IB
tléli szükségletét —
Női- és gyermekkabátok
nagy választékban, kosztüm-kelmék, blouz, pongyola és alj keiméit, gyapjú flirwHok, pajfgetok, qagy és kis téli kendők berliner kendők, selyem kendők, fejkendők, bársonyok, selymek, kteppdeschinek, ágy-nemüekre kanavásxoak, vászr tak, schiffonok, damaskok, rumburger vásznak, asztalnemű, j törülköző, zsebkendő.
Hadbavonulók részére tnkiing. nadrág,! lábszárvédő, szvetter,! keztyü, harisnya/ hásajpka árwifsdménnyél.
At 1662. ánáan mUémt, 34 év, fennálló Ntgyimnistm Segé/ftmké S w-vetheset (Csengery-ut 4. PsMTlIag; *. Mytaásilrlwi Bank pnlota) /M ftttUr h4 1-én nyitja meg, 54 Ik éméfnmimm-Stövelkosetiná keltői oéh nolgél
I heti befaitésakkel, vsgy -havitii-kirt fizetendő inlctnmk utwu >|«p lükék gyűjtésével elősegíti « ttblhif sajgót; lehetővé taxi hogy i}iletek^l gyümölcsöző tőkék váljanak
1. ax ily módon össxcgyüM tőki tagjainak heti, «an mm befistfa k^nnyeji visszafizethető olcsó «|.,ki kölcsönöket nyújt, wikil Ven ipjari 4 jssdnsifi tevékenységüket moíditjs. , .
Egy Inti üzletrész titán Kttwm 11 korona, egy havi üzletrész ulán vankirit S áoroMt ftieléndö Ak évténialatok 6 évi aljakuliak, de bármely év vegen ki lépni és minden Uf a cefizeleH gen kiySl. n felszámolásig összegyűlt sztoneredményét ia megkopj*
fii havi üztetréstek befizetése, esetleg már elmük hónapok ulhafi táljai nélkül is bármikor megkezdhető! és hónapbn- át folytatandó. Egyszerre* ti réjszletj is belizeibjctő A havi Cfldeti " tagok ja befizetett ősszeg idő lányában részesülnek az ki r< kózgyölés által megállapított hatoson« menyben. Ez a haszoneredméiw mi évibenl a közgyűlés után késöpénzbíjn kilizeUetik. * 1
A könyvecskekre 1916. n janu«r bó 3-tól leesdve tetszés sseriki kéMa. kedden, szerdán vagy csütörtököm (Mielőtt fél 9-től fél 12-ig be lehét \'fisak*.
Ozletréazak a szövetkletet bivatnkis helyisegében (Csengery ut 4.) jbármikor előjegy zhetök Vidéki tagok postai pW fizetési lapon ia fizethetnek, j
Wagyhanista. 1915. szept. |hó ISnéh,
A Nagykanizsai j^lffltf Igazgató tóga
sem

Ujl M-m-Mm
24 lappal ára 1 korona.
Kapható FtjlCHEL FÜLÖP FIA könyvkereskedésében.
ja^ujár l-re
tesz kerestetik
pP^linij gjazdaság részére.
füRANIA
.aHMMMkaVta «
■ Mindenkinek érdeke, hogy ái;
= Kisfaludi és Krausz E
OZLETEBtN
KRFINER GYULA 12895
rőfös és divatáru üzletébor NAGYKANIZSA, Erzsé
Moikowitz npóüzlel mi sség olcsó ár
felsorolt cikluekct
yili
az ,Arány, kakas"-hoi bet királyné*tér 21.
szorozta bn, \'ahol tt aa alant
Egy teljesen uj ágk sodrony betéttel, egy rwhaf szekrény, jó karban levő karosszék, két fflgmii| tartó és egy vasalt nagy duplalétra azonnal j M Cim a kiadóbam.
MOlló ember használ
ittadtség, katsrus, olnyilkásodU kann riPtciö« MMgés (Ken UiSióIs« a ■ Kaiaer tálé
Mell-kar amellák
(a három lan>fl»Sl) [I
outartát —6100 ■■■■■ ■ és á Mkős hmésiéL
éa jéfea bonkoook. m
Cérna ngki: 30 és 4« (lllér dobosa
•0 fillér kapna«*< Hisnws Aladár és a* Opéa Ssaaá Aftart. anui\'énH árpaa <•
tÜnd-kelmék, j blouz, pon-flanellok, pakgetok, qagy kendők, selyem kendők, jak, kreppdeschinek. ágy ak, schi (fonok, damaskok, 0, | törölköző, zsebkendő.
ms Kész fehérneiHÜek nagyobb vásárlásnál eredeti gyári • ár. Kész pongyolák, blouzok, aljak. gWmékruinák gp nagy vuanténui. —- Goószruhák 24 óra alatt
készülnek saját műhelyünkben éÚÚ^Ú
Levélpapírok
I őrién választékban kaphatók I \'
Flschel Fülöp Fia
áa paptriceresljedéséb«»
^ Nagykanizsán.^
Mtk trerkersté TÓTH t8lir|lll. Nt>«i ktoM nmn IAJ0S igogaKi
^^^a^mm. «^^mmmíí; SÍ I .
ranla
Niuift |(t
„Kltttkvn**; Mksm sm Hü akta m
Intelligensebb
azonnal állást nyerhet
Caknakot a kiadóhivatal. továbbá, i
■rak, hölgyek éa gy aimak ek részén
hadicipók
aa luknnai hflffakaeiali at, Gyalm táska, orvai táakl.\' gamaacKnt. ó«m|.
mmm kit/iit
j a legjobb minőségben kapható
Miltényi Sándor és Fia
kpáérsáásáfcnn, Pé«i, rSrea MrpaMs.
Vízvezeték, lakató« és kútfúrási vállalatontat
kánUsai régi *Haaéó mmsméMtm kiv ««• ságira Nag banlrsáa
jne ^nyltottij
íUly caálra a Ro/g<» .t-mc* * ¿ám alaki Schaicl lék í :: & kikér ellem
MglÉIMbdk I saeams *
ftem rahKasKiaa séaMt
IWnkcM .
ERDÉLY/ ]t*°
•aaaa»
a-t, ntá mm
jgJL éifalf.
l^yTfca 0 uaaam* IiIASVK ANtZSA
ItMfrtfT 4. «ált
nMUDMvtrjljtt,
I n »■» •» ír»»»«
Hr i
■■««* M HfMÉit «
i lH"H»"H NMMT
rtUtfOÜ-aiAMOK:
LMMí* > ■<«« T«
SKHm» %. v -.- -4 nf
ALA
POLITIKAI NAPItkr \' |) U \'
íorogjrizis.
Oörögországöan kihir-etve az ostromállapot
te antant követek elutaztak.
Görögoröszágban a krízis elérte tetőpontot. Az antant az ntolsó in le hallatlan erőfeszítéseket hogy Görögország megfdetnll-r«J a maga álláspontját juttat»« Irá. Ez a példátlan terror axon-valószlnttleg végleg «Mg fog Konstaatia király vaaenergla-|án. A mai Wreipk arról ¡>xámotaak bogy am aataot legaagyobb fial-¡tere OOrOgoraaigbaa kihirdették ostromállapotot. Az antant-köva-állltólag már tadatára jöttek esztett ügyüknek e megtették az ész életet Oörögország elhagy*-ra, Kitcheaer pedig, aki a görögig) antant-seregek Nhresériack Ivott klazeaMlve, - Szalonlkiben nem I; mert partrasiálln. A legújabb események arra vaHaaak, bogy 00-rszégban a váltig a legközelebbi órákban végleg megoldódik — ¡még pedig a kdipoati hatalmak ja rára. A görög eieményekröl szóló legújabb hírek a követketök:
London, nov. 22 (M. T. I) Az itteni lapok athéni jelentései szerint Anglia görögországi követe kijelentette, hogy az antant Görögország gazdasági és kereskedelmi blokádját határozta el.
Lyon, nov. 22. (M.T.L) [A Progresnek jelentik Sa-bnikiból; Kitchener pén-\'•^ken délelőtt Mudrosból SalonikiBe érkezett, ahol (tanácskozásokat folytatott az angol tábornokokkal, aé anélkül, hogy partraszállt volna.
Alexandria, nov. 22. (M. .?■ 1) Egyiptomi biztosító tár-J**ágok vonakodnak görög ha-
biztosítását elvállalni A bombázott görög hajók részére f1*® állítanak Id fuvarleveleket
Az egyipCdmi posta nem fogad •i Görögpjmlffba szóló uital-ványikat \' J
; . Sz^. nov.; 22 ■ (M. T. Li A [Kambana jrelettti t Görögországban kihirdették az ostromállapotot. A statáriui rí kihirdetését a lakosság] nyugodtan fo* gadta, iiz aritant köreiken azonban ez a fordulat nagy megdöbbenést keltett. Az antant-képviselők Csomagolnak a készen állnak ap elutazásra.
k harctér.
november Jl\\ Az | ola derékét botiak a távoli Okt vidékért, Ily*« mer
»ok
újból
harcvonal
Ismételten ténaéja á* egész gőrtf hídfőt. A MoMi Sabotino dátt az olaatok több j alMHtéae tfleeWatolKafc aaan-omlott. Oexlavai takaariai sikerült ax clldnifgnelij védelmi vonalunkba | beha tolnia, agy! ellentámadásunkkal azonban ezt i hadlllat a helységtől északkeletre levói hegyUucs kivételével. akjalyirt még I harco uWc, ujbői visstofoglaltuk Az a5aaaé|gwek Perma elIeS" jfetérimt hé-roa!«lMm* súlyos veszteségeik Irfict meghiaaéBl
Xaiőetiee heves támadásokat in téstak az llLtolr aaattal ia ja Padgora elleij Itt á ivéresoa visszavertak i Okol. A Mont* ¡Sin Midiele két [oldaMp el-terűjő vjd|k arös tüzérségi tüi alatt állott] DéHtfL a hegy északi- Hjtéjéa jdemjékénjj ellenséges hadaté íjtvomult dSileJ- amelynek támadása kereszttüzünk ben kudarcot vallott. Haaooló ama ért« az klliuaiiiat a Saa Mallai makasz és L gérxí hidfőtöl .¿szakra a Zagora meldtt le|S útelzárás ellen intéz««; több el6fetárés|tj
| TiroljUn a Col di Laae védői az aWanlnaj e hegycsúcs adaa jbtézptt két témáját visszaverték Hőfer ai-tébomagy
Bevonulási hirdetmény
\' Budabtst, nov. 22. Bgv Jelenlét szárint mUaasokuek, akik t87i~ 1890 kasOtt, vdfqmW 1892 - SSkaa ét 94 ken most a megtartott néptől-Remién alkalmatoknak kuo-[5. éti december 6-dh be kall népfölkeJési igazotvdrrytap letett kiegészítő kerületi pa-\'raacMoakéárakhoz A betomiásí hirdet-méayt^Jcgkőreiebbi napokban már U
születtek

Novibazarban
IHlMIatihaák^ajtárt *Kf ojik-
a. 1 • 1 \'J J
nacróiajkkal aklluau _
nl/aéidl éaaajkra |fa«akalt4k ba ■aaukat . ktkáay»ia«tattákíU fal-aS Driaéa vajó átkelést
, Kéaát oaiapototí avegakátjlot-ták Nov-baaárt Stjtöl ka latra aa liar\' velglfé^aa aa eeajirkk. nagyar ihadosalop élMMwaf.« aa •limijtéajrit.\'B ttéókea tacaaa tabb mt«t2000 ka4tfagl|aa aaamtU. tunk b«;.
RigŐmaaö bajáaktáuát i káva-aaa haraalHk Hőfer. altábornagy.
B»lkawi M4aJaáAr( S^n, OOV. Jl KSva^a tabejrnok hadlaa-ragának náaat :oea»atat áaag-eaétleHék Marlkaaért
Qallwtta taaárnak bKiaran *a Bojádaataíf áahéraak hadw«-rac*nek Jekbeaérajra a Lmb jről-Igébe való tÍQáratékt har«otáak, Prlastíaától éaaabra
A .Mveaakmr 19 éa «Ifokott aaarbak atárn 3800-la amrlikedeU. Tagaap tSbb adat MM jtsabert \' foKtttSk\'el7A legjekép nttiiéigisaf;
Német jetmtiif 1
az oroas és francia harctérről
Berlin, nov. 21. Nynga^l fcpd-aalatéat Aa yp^m-zqaaabaokai yiaat vonalán nagyobb robbaptáat wke-rfilt eaapatalakaaak régaaaUk aa aSU aiaégae kadilláikaa A Irancta robbantatok SouchoztAI dálkajaba bt Combraaatf eradmjánjttalttaaáj valtak. Soackaanél a franciák!«! aaagalöatük a robbantási tölcsér tjc^szálláűábán éa megtartójuk ezt a frpaciék egy támadási kiséjrletével »ztmbfcn,
Ax arcvonal többi restén IciilonbozA helyekem áléak tUakarc volt I
Repülőgépeink a {jop>erif|jhei éa fourneji ¡vasúti talapra joAgyol aaa boaabét doUjaU, Tatáitokat fi-gyeltünk meg.
Ax j angol ffijparlncinok Jaklélm 15-ikÍ jelentésében ! Lcjostól dcjlijytigaha október 8-án is aiígolbk allaa intézett támadásáinkról art taonjdja, boga megbízható becslések mattat 8 -9 aJr német feküdt az angol frjmcit hadátta elStt Ez ax állitás tiiuctárja Irnhnlmtajl Ösakea Veszteségűnk ?le*elHakUn, elijintékben éa oWokbanJ akiíc se|>e«tjlé«üi haltak. 763 volt
Keleti i|ad<Maté<i A1 Általában vákotriUO
A,legfelsőbb badwze^őség.
Ax orosz harctér.
Mlqm rnéi 2/. VoUújniábro éa a SzÜr aaaatéá wlil Igiehaj «aa, afcWiw az qxaaxak géabamoékatl keam Egyébkén! nem történt kiifinős iy. Hőfer. aitdbotnag)
A cár Beszarábiábmn.
Rottendam^ nov. flL A ear kai. a«» M éróa tartéjakaéáara Ra. atka arkaatk, hacvl a dil-Baaaa
tak fölött paMBlM tartaan.
A román parlament újraalakulása.
Bakarest. nov. V, bai»én> csak a péetamaat atf nyitása aéém fog ^áakilnalai
Beköszöntött a Galíciában.
tél
Megszűntek ja harcolt,
CterniU, ] nvambar 21; Tegnap agém Mp pelyhekben éaeH a M, »mely itt etl ttdbb mírjt agy «aéter vastag rétegben jepte el L talajt Ityaa ké-riilménycv kitilt a aaeaaégaa (ronton magbénult mijiden afcaé éa agy á beaaa-arábiaL\' mmt » kalatgweisi bontan tel-|\'jm a nyugatom. Axokkt a forgalmi aa-varakat, amelVeket a nóvibar átmenetileg Keletgalicjában és I Bukovinában oka-ioM. gyorsan InMtgsxiAmték,] egy -begy mast ax éemea vonalakon ismét ktfogáa talanul bonyolítják la, a forgalmat
Maximálják a sertéshúst)és a zsirt.
Budapest, nov M, A sertéshús at aartéaxalr áréáak niaeégna ■atiiéléaa befejezett tsnQr Aa tm voaatkoeé kor-■ényiaadala! a aapalpaa aaér mag ie jelenik a hivatalos lapban Értesülésünk szerint a seitéshus ára 5 K 20 fillér, karácsonyra f K és lanuáVban 4 K 10 Qllér lesz, a pair éra bedig 6 K 80 fÜ-Iárról a 6 K 50 fiUérja éa a 0 K 30 f. fokozatokon j keresztülj végi) 6 koronára száll la. Ezzel a raaMkaeéaeel agyida-jüleg ugyanijy masimaló rendelet*! ad ki aa «aakrék kormány is. |
Kegyeletes jótékonyság
Blem L^jlt MftksaMl pta a Iraton*! smlgilstáaak !il|saaiii lihkaa elkth ka mm-Ükét »ntiHI etkém jllllailli éag. As clkntyt drjt íj» étet— Jjreailttet «melt/talt, •toa aa\'át o-iljr, aidr«|ffa (rfr. B»»lfc» Artar »w«»«Pm«1 agyMé) in iiaMuM jirt, «4*-•jíndíkoiU aj isátaiMláml lll\'fniliall vak, mdjuak Iu dkaftyl kf«Wb«a twtgi lijj» vak. Eieokivé i élMfciy »L >M aj kaahaal Mfrw-alsta—.fc TDéD kar. a WkMi kr. MtfcSt*éf Mfc 2000 korJagr kirplttkfa laktiiiseoofcw, a ilptiiitl^ S0Q, aa Ma. Onkmt tea a kar. sl^|!|eaak 100, L kr. iaa|É«iak témán >00 fa • vnrlikijiiii eyrMn i> eo ko-ooít, lsia»s>i t«Wt 3M0 laalt ainaalt >*l*k#f tétre, á iák spt tooél a^tgludAf» aiéae mem ta 41-kéihl vnlés > M
■WliA
gpebb ajábdtkhak. i $
Sot ad*
• ttgaaaré-
ZALA
Szegény gazdagok
gazdag
j *
A karm«dik hadikölcsön fényes sikere már most is kétségtelenül megállapítható,^bóha a végleges eredmény összeszámlálása még~\'fíu-zamosabb Időbe kerül, különösen ki«jefcyzések rendkívüli tömege folytán.
Ámde, hogy éppen a kisjegyzések feltornyosult halmaza késlelteti a végleges eredmény ponlos megállapítását: ebben magában txgy és felemelő Őrvferidetes híradása rejtik anftak a fénynek, hogy a nemzet minden rétege megtette ezúttal Is a hafa iránt tartozó ktStélesfé-gét És mer» me* tette, az annyit jeletit, hogy tehette ís. Volf és v«n módja hozz?, tiógy anyagilag is hatalmas alapót feremfsen a Háború diadalmis Végigkü£désé*e.
A magyar nemzet nem szorult idegen kölesönre.* Télik a skját erejéből. Ezt prdig ellenségeink nem mondhatják el önmagukról.
A magyar nemzetre a háború nem jelent elgyöngülést anyagi téren sem, hanem inkább megizmosodást, felfrissülést, megújhodást és gyarapodást, párhuzamosan ama fényes hadi-tettekkel, amelyek a világ mind a négy égtáján győzelemről győzelemre vezetik felülmúlhatatlan vitézségü katonáinkat * * **
Ezekből s győzelmekből aj erős nemzeti önérzet fakadt, a bizalomnak, bizakódásnak, eltökéltségnek, vállalkozási kedvnek uj érzései sarjadták.
A nemzet teli van hittel és jogos reménységgel, egy szép, nagy, boldog, "békés jobb jövő iránt, amelyben joggal megillető erejét a maga egész teljességében kifejtheti majd a normális munkás idők beálltával is.
Ezért mozdult meg á nemzet apraja-nagyja\' az előbbieknél Is szokatlanul nagyobb számmal a hernádit hadikölesönben való részvételén.\'
Különösen iz apraja. A kis emberek legnehezebben megnyerhető, legnehezebben felvilágosítható apróbb csoportjai most önként és tömegesen jöttek. A legelzártabb ládafiák is kínálták a varázs-szóra : Győzünk, Bizunk, Bízhatunk önmagunkban."
Ám, akármiké p is történt, kalapot a kisemberek előtt, akik most is, mind az előző két hadikölcíönnél, egymaguk összevéve ány-nyit, vagy többet jegyeztek, mint a nagytőkések és *tgybirtokosok? egy«tH£ve. *
A harmadik hadikölcsön összegének vég-ső eredménye, ha tán nem is esz egészen kétmilliárd, de közel jár hozzá. Ennek az öst-szegnek a felét, vagy még á íeléná is többet a kk emberek" jegyették 50, 100, 1000 KvaL
így van ez* jól. Végtére a kisemberek számszerint h többen vannak; mint a milliomosok. Eszményileg pedig, meg\' valóságban is csakugyan a kisemberek óriási nagy tömege képezi a jövendő magyar nemzet gerincét. A háború után felujhodo Magyarországnak ők ieszhÜk és legyenek is a nemzet legnagyobb e ősségei azoV mellett a történelmi mottu nagy nevek mellett, akik ebben r VüágrengttC nagy zivatarban szintén -^eghoztákV maguk áldozataikat pénzben ugy, mint vérben egyaránt
Tisztelet tehát : iindazoknak, «kik megtettek a köteiei. ¿gúkef. v Nagyoknak épugy, mint a kicsinyeknek. Ha netán kiazaritdtak volna egyesek a gazdagok közül, a mŰSomo-sok közül, ff hitbizományosok közül, ez ne bántson bennünket. Mondjuk rájuk sajnálkozássál? Óh/ti ázegény gazdagok! . . . 3*
Ellenben á Kisemberekre, akik nem ma-ndtak kí, bízvást elmondhatjuk, hogy ha Ián szegények mégsem szegények: gazdag szegények. A lelkük .ele van gazdag öntudattal: megtették a haza iránt való kötelességüket Éi ha kellene negyedszer, még negyedszer is megteszik.
A hadikölcsönt akik rendezték, ugy rendezték, hogy az demokratikus legyen. Tehát jól rendezték Mert a gazdag szegények ime kivehették a részüket belőle. Ki is vették. Tisztelet a nevüknek.
Ha öröme van, vagy az Isten segedelmét várja, ne feledkeztek meg a vak katonákról
HÍREK
— Kitüntetések. A hivatalos lap szombati számi jelenti, hc^y őfelsége dr! Franki Mór srkv. ezredorvost, a nagykanizsai cs. és kir. tartalékkórházak kiváló, cemesbusgalmu és uagy\'tudasu parancsnokát, dr. Hamburger Jecő orvost, a cs. és kir. tartalékkórbáz sebészeli osztályának nagyérdemű vezetőjét; dr. Szekerei József né úrasszonyt, az önkéntes ápolónők nagybuzgalmu vezetőjét és Billot Ferdinánd grófot, a jótékonykodáséról ismert lazsnak! földesurat a háború alatt a katonai egészségügy körül szerzett kiváló érdemeik elismeréséül a Vöröskereszt badiékitményes Il-od osztályú disíjelvényéveJ, Pongor Ilus urleányt, a cS. és kir. tarialékkórház önfeláldozó önkéntes ápoló-nSj*t pedig ugyanezen érdemekért a Vöröskereszt badiékitményes ezüst díszérmével íüo-tetté kf. Az összes kitüntetések a legkiválóbb, legbuzgőbb, legodaadóbb érdemeirt jutalmazzák s igy azokhoz a kitüntetetteknek a város egész közönsége szivbő\'i gratulál.
— Kitűntetett csáktornyai urinők. A hivatalos lap jelenti, kegy őfelsége dr. VoUak Rezeőné és Mesterich Aladárné csáktornyai úriasszonyokat a Vöröskereszt körül szerzett érdélneík elismeréssül a\' Vöröskereszt ezüst diszérmével tüntette kl
— Művészi hangverseny Zalaegerszegen. Zalaegerszegen november 23-án mü vészi eseményszámba menő jótékonycélu hangverseny lesz. Az est pompás műsorán szerepelnek: Tímár Werthaer Róza bécsi énekművésznő, Mikovics Zóra és Sándor Zsigmond. A mü vészestnek válósággal szenzációszámba menő eseménye lesz a zalaegerszegi fogolytábor zenekarának föllépése. A hangverseny félkilenckor kezdődik az Arany Bárány szálló nagytermében. Külön meghívókat nem bocsát ki a zalaegerszegi 6-ik honvédbuszárezred tisztikarából és a ha d segély ző bizottság tagjaiból álló rendezőség. A hsdsegélyzési célra rendezett estélyen mindenkit szívesen látnak. A rendezőség a hölgyéket kérChogy lehetőleg utcai ruhában vegyenek részt a mulatságon. Helyárak: páholy 301 kor.; I-1IL sor 8~ kor., a IV—V1U. sor 5 kor., a többi ser 2 kor., állóhely 1 kór., karzat 60 fíHér. \'
— Gyüjtsünk ócskaruhát. Dob rovás Milán, a Jóléti Iroda elnöke a következő felhívást intézi Nagykanizsa Város hazafias közönségéhez; A belügyminiszternek és Zalavármegye alispánjának rendelete - alapján felkérjük Nagykanizsa város közönségét, hogy kegyeskedjék a hadsereg részére miadenféle ócska ruhaneműt, gyapot vagy rongyol, takarót, pokrócot, továbBá mindenféle gümmi- és kaucsuktárgyat adományozni. A világháború folytan a nyersanyagok behozatala Magyarország területére majdnem lehetetlenné vált és a hadsereg részére szükséges nyersanyagokat a belföldön kell beszerezni. — Ennélfogva igen fontos katonai érdeket szolgál a jelen akció, amely a hadiszükségletek előteremtéséhez nagymértékben hozzájárul. Felkérjük városunk és vidféke közönségét, különör-Jt a miniszter\'rendelete értelmében a gyermekiZct, hogy az ócska ruhagyűjtést legszélesebb körben eszközölni, a begyűjtött ruhákat pedig a „Központi Jóléti.Iroda Népsegitó OsztályK-ába Csengery-u. 5. szám alá kűTdeni kegyeskedjenek.
Hazafias jótékonyság. A
Központi Jóiéit irodához leguj.bban a következő adományok fogalt be^TTár^ti falvak\'fegpi-iésére : ZslamegyeS Gazd. Takarékpénztár 600 kor„ Pátria pótkávégyár 200 kor., Riedl Jenő 50 kor, dr. Lőke Emil 50 kor, Domby György 10 korona. — Katonák karácsonyára: Löven-feld \'JöaShlm 10 kor\'. HoKmann* Brrnát 12 kor. adományozott. \' *,(
Ml

m stimmn
m. legerősebb házi asar ugy belsőleg
cukorra*! ej»p«akéat.Imát kllaöUgbedBr • xaSléanál Hatása fájdiromca illa pitó, étvágygerjesztő,\' friaaitő, LCxitö.
ARA 60 FILLÉR.
Mindenütt kápható. Mindenütt kapható.
i^wAlA ; ■•»r* ♦•>* : \' , »f

XT
kMMMM
■w
Fog-Krém
70 Fillér
\' _ Katonai kitüntetések. Őfelsége Hoffmann Jenő 48 ik gyalogezredbeli főorvosnak az ellenséggel szemben tanúsított kitűnő elismeréséül a koronás arany érdemke resztet adományozta a vitézségi érem szalagján. — Székely Pál 20-ik honv. yy.- ezred bili hadnagy a legfelsőbb dicsérő e\'ismerésben részesült.
— Az nj szervezési szabályrendelet _ éa a tisztviselők fizetése. Az uj
szervezési szabá\'yreode\'.et — amint már említettük ■— méj? ma is a belüjryno\'mszteriunbsn feksz k. — Az uj szabályrendeletnek tudnüll k egyetlen pontját, — az», amely a városi tiszti orvosokat bizonyos dijak szedésétől eitíl ja — mcgfölcbbezték. A vármegye a fÖlebbezést visszautasította s valószínű, hogy a belügyminiszter se fogja a tisztiorvosok kívánságát honorálni. Azonban tény, hogy a fölebbezés jó időre megakadályozta a szervezési szabályrendelet életbeléptetését s igy még abban az esetben se lehetett volna az általános tisztújítást\' megtartani, ha a háború közbe nem jön. Legalább is az uj szabályrendelet szerint nem. > —^ «■» ■
Azokat a tisztviselőket és egyéb városi alkalmazottakat azonban, akiknek a javadalmazását az uj szervezeti. szabályrendelet fölemelte, a késedelemtől semmi károsodás sem fogja érni. A város jövő évi költségvetését ugyanis ugy állítják össze, hogy az összes városi alkalmazottak január elsejétől már uj illetményeiket élvezhetik. Remélhető, nogy a folyton fokozódó drágaságra való tekintettel ez ellen a közgyűlésnek sem lesz kifogása. A háború alatt a megfogyatkozott tisztikar olyan emberfölötti munkát végzett, hogy buzgalmuknak csak jelentéktelen honorálása lesz ez.
— Hi-dikölcaönjegyzés Aisóland-
ván A hadikölcsön jegyzés kóröli buzgó tevékenységből az Aisólendvai 1 akarékpénztár is dicséretes, elismerésre méltó részt vett Az intézetne! az első jegyzésnél 370.000, a másodiknál 542,95U, a harmadiknál 1,002.400 koronát, összesen tehát egy millió kileacszázti-zenotezer háromszázötven koronát jegyeztek. Vidéki pénzintézetnél olyan ritka eredmény ez, amelyre méltán lehet büszke az Aisólendvai Takarékpénztár. Az Ltézet maga 250.000 koronát jegyzett a három kölcsönből.
— Sok a veszett ab Zalamegyében. Az a lupán megszívlelésre méltó redele-I ct bocsátott ki a nepokban a zalamegyeí főszolgabírókhoz és rec.dezett tanácsú városokhoz. Az alispáni rendelet szerint a vármegyében megdöbbentő arányokat öltött a veszettség, aminek egyik főoka az, hogy rengeteg nálunk a kóbor ku\'yák »száma. Az alispán szerint a veszettség terjedése ellen már csak azért is erélyesebb rendszabályok életbeléptetése szükséges, mert a bud apesti Pasteur-intézet túlzsúfoltság miatt képtelen befogadni a veszett ebek által megmartak nagy számát. Az alispán

valóságos statáriumot hirdet a kóbor kutyák eilen s dijat tűz ki a nyomoiult páriák fejére A mező- é8 erdőőröknek, vaiamint rendőrök- j nek szigorú kötelességévé teszi a gazdátlan kutyák irtását, amit annál szivesebben is megtehetnek, mert a lebunkózott ebek után juta lomd*jban részesülnek. Ha az alispán erélyes intézkedését végrehaj ják, remélhetőleg hamarosan meg szűnik ez a nagy veszedelem.
— A vidéki nyomdai maak£aok béremelése. A Vidéki Nyomd itulajdonosok Országos Szövetsége és a Magyarországi Könyvnyomdászok Szakszervezete megállapodást kő-
tKffj^tiií\'J «^¿SLL!
douosok felemelik a nyomdai munkások munka bére?. A hitorús viszonyok folytán előállóit általános drágaság \'enyhítésére á munkások munkabérükhöz" pótlékot kértek, a kiküldőt« közös Trfzo&ág a kérdést ugy oldotta mep, ! hogy az ervényben levő minktbé^rbáW \' szerint 1916. évi ju,iusáb.,n esedékes béreme- j lést már most életbeléptette. A béremelés csak ! jóték^hat^í vidéki nyomdászok !
helyzetére az ít.Unos drágaság közepette. * * I
— Temetés. A -
Schlesinger Mórné úrasszony S ^ Bűdéről hazahozatták, hogy ^^ talalja orok me?nyugvisát A ■
VtgtlíZr

tétel kedden délelőtt 10 órakor
— Bto«^ Z^»
A nyagdijazas folytan ^fgarese^etti/^ körjegyzői állásra kedden ejtették\' ¡.sztárt. Az állásra több pályázó f
zül egyhangú határozattal Pongr^ jegyzőt, zalapákal helyettes körjegyiH vil^ tották meg. Pongrácz csak rSvid id5 J néhány hónapja működik Zalapákáa,akoT, -hamar nagy közkedveltségre tett sz^rt
— A pesti magyar kere.kedebai bank nagykanizsai fiókja a m^
kölcsönre bejelectett jegyzési »nya?0t tej-feldolgozván, a jegyzéseket végleg leún^ ^ bzek szerint a fióknál jegyeztetett 9.203,400 K. Ebből Nagyktniz^n 539 ^ által K 4.436,150 —37 pérzintézet á(ul 4.767^0 K. A 9.203,400 K össz< je£yzésnek cca 65 */., zárolt címletekben eszközöltetett.
— Zalamegye rémét e fogták Bö®. bölő Piku, ezt 0 cégéres gonosztevőt, ak mv ötödször szökött meg a katonaságtól, isxft hurokra került. Szökése óta állandóan szülőföldjén, Alsólendva vidékén, garázdálkodott ki-tonaruhában s katonai felszereléssel. A iikoj. ságot valósággal terrorizálta. Mégis akadt valaki, aki a csendőrséget névtelenül, bizalmasan irányította Hármashalom felé, ahol egy pic-láson napokon át töltötte az éjszakákat. Itt fog. ták el alvás közben s bilincsekbe verve ojbói Nagykanizsára szállították s átedtak az illetékes katonai hatóságnak.
— Calkőárverés. A nagykanizsai ke-retméntelep-parancsnokság holnap, kedden delelőtt fél 10 órakor az Erzsébet téren, a királyi törvényszék előtt 70 derab két éves csikót iog árverés utján eladni. A csikókból esek idd-mívesek és gazdálkodók vásárolhatnak.
— Lovaikat kapnak a zalai gazdák.
A közös hadügyminiszter, amiat mar jeleztük, leiratot intézett Zalámegye aiispá. jetoz, melyben munkaerőkkei és igasáliatotkal kirágja támogatni a gazdákat. E célból december 10-ig terjedő Időre az állandó lókórhazak által a zalai gazdák részére olyan üdülő-lovak bocsáthatók rendelkezésre, melyek egésxtésofc-veszélyeztetése nélkül kiadhatók. Kincstárt élelmezést a lovak nem kapnak és azokat december 10 én bevonják. A miniszter intézkedett, hogy a pótütegek is adjanak Li lovakat az állomány 25 »zazaiekaig.
— Amikor a zalalak P^ duálisa feküdlek. A nagybajuszos, nagycsizasás öreg zalai majprar újságot vesz a 1 Erzsébet-téri piacon. S amíg a strumfiiszárból kiválogatja 1 három krajcárokat, szóba ereszkedik az ojtá-gossal:
— Azián mi hír Vvan a talijánokról, xer hogy ügőn üsmeröm üket. Hányba is csak\' No nézze ... Az ilyen ö\'egember fajé s|y ereszt, mint a rosta . . . O.t feküdtünk mi zalaiak Pádovába. Mö£ is tanutuk a nyelvüket Az ösztörögnyei Kovács Jánoisai, ha összfr-gyüvök a kanizsai vásárba, hát taiiánol disks-rálunk a régi dolgokrul. Harmtdéve talján teglaégetők dolgoztak itt Azokkal is todtaa beszélni. Hát mondok szörnyen üsmeröm ötét Kutya, alattomos fajzat az. Csak hitural támad, orozva. Lármázva besze ő, pörlekedő. Alig vártam, hogy haza kerütjüak onnan. Hanem az asszonyok a pádovai asszonyok . . • Azok nem haragudtak az idegönbe siaigdt zalai bakára. Nekem is vót egy női usmerfr söm. OUan vót a szöme, a miot a csillag, csakhogy fekete vót, mint az éccaka . . •
Az öreg hirtelen elhallgat Töpörödött anyóka tipeg mellé s haragosan rőhajjant: \' — Halta, siesen. M ndig az újságot bújja.
Az ör^g sietve lers^xjrkoija a három kraj cárt, de távozóban visszaszólt a rikk«ncsn>k.-
— Hanem azér szeretnéd mei Pádovába . . .
Steckenpferd
liliomtej szappan-
B^rgmanp^Co, Teí chtn a E gyárul
Mérhetetlen hatású szeplők eltávolitisira ¿» lorBotetlén srer\' irc ¿s Wrípolisr*. 55 eusn»erőlevéllel hnonyithiitunk. GyÓ7ytir*kbaa.i>J yemkban, illatszer ¿a fodrász űzlete^b« Íj*\' eri kapható. Szitnay piratlan hatasu d5I
a Borenumn .J^nera" Wiomkré»^"?! ~ huaokkaa 80 Sfcirl oündenStt kapható.
Bolgár népvt*clet,$.
URANIA
rojoo«VI.UTCA «
1 NwmM riMikl
Grandi tt*» din fiira iwéibi ujdonpág? Ella« Ag. «vfejoim din ^MmÜ feijtéplóvel drámai ; m vígjátéki\' ■4so#!
t Tá m rUltai A hii1Mrtié>W> i
I» ■ ■ a* M ta >a ■o»« • •• «• ♦
¿Rfrakk*Somtft! Metal cr hét*
▼ «(|MM * lihnhlia | Wmi Oli^lll I
{AZ ALMOS V 0LEQ£ NY a
a . \' A
k m4 1 t m igÉtai aét
—ibtkM é* dímmC^m, katyalt • kit kétew Mp|éi I, a Mkfcl t oak ki.apkk, krai ipfil 44 ••
■win kMrt l Kaa4a* Vulr I
I JA« I ..Klaak. ■<-Pétatay Ha» i Maé\'yti feltrpKvel eeay arfhrtea
l-a6 rwidQ alig haiifiált tMÉtN1 te* tros, «géaaaége* ca. 30QD HÉ> nyt 54 6 - 700 liufo» tölgyéi bordó á ¡2 Hflerjévdl, to«|ál»bá ityjt ijendü Uaaé gyengébb da ágéMeégU IMi mente»* ca 600 Htitayi 5 6 j 700 htace tölgyfa borde á 10 «M»í*tH
E LA D O
Ajanlatok duplebontekbén JnaiaS prtrtfcjerdéb; ÍS4T» jatígdrdjHaaaa« M* el Voglerho«, Sl<líltl. lintHl-1. fj.
Szerkesztői ¿zenetek.
I ijWwli Ltokay Qáírtkrj« pJil KM«p tf MW«* otofceatíji-, a «JJ , mju&rttflj* IH»lSitl|l jai ■ R«ti mm+ám . «Ijtóatk * wwis bw «kk«* boer.A« Tr» «r+t-
«Hab* iftUb&w.ateta ««U»i» a^ SfSi-
Löhus az uit háztartásban.

gk^bM PfW mütW «M
iIMm«rí®«»« «nke maiik
I HHii* hma.«<iai» wt i^lrtu iiHiiaii *ca Wfri cmtÜL A* nyiiitl ■<!>., ¿m WijiWi ta a4Ua lm itUSH ««iwöü a MB k réft!« mi* (ittaHi U-^iiiillr birtrtMrffc«. Mert (Met an O mt M«, kotr ■ Miilil MU*
,6rtrixékck tenatbeU aj* mér Mkibb eak , pbb fekéja eatberek veactOe. A Mgytaa rty«a kereactbéx [«ail, u«to ka hatra éMk, a gréfékk kart b m| Mb fitétol- "W réaaa partit *MyW* Uoi ■Ml * ¡.U.ntfkaHaéfho. Woff W mm rati «i-t ka» nfj *taci. \' ;
Mírtk (onto* olt, liöKf * Ilkntiik b My ■WMII «Mft^nk, kotr ■ J >k k
Tudjak,
IWMtiM l||iirtl|i tartja Maa. A m Qabacrt ati irt^éarMéaa tó-iHetayek tliW afT év alatt aletegyj Itaarar KWU Iwáijtara. Mtééa a kkktri o*a U(*Ubb ii-««UtaaaraaMM. A IMm |U]twtlk«l had llmili it egyik létek* «tartat mkét Ut«a aM ktai^lllia 1717 16 ka-iáit! Idarirfera a k«<ipi»H li«>Máiwl>(ilkiai, a iklkwa mtmM, «n* 19|5\' "H mm Urfaa klii>|ákn mit 26t0 W*rt vájatt I* a llk|iliia UfjvaMB aa aMfetáért aráar Mr-im tó La»áf>aa>é I* aka4 cM«, art kkuaa • kábára éa a la<ylaaw likn«ta| lailg laky-lka cfyrc ni|iaikik a tUkn uiat ugyarra Mtt .»akt" lorraic «ím*. tHakaa. ka«y mlmá-mtk dacára a Hváraa laljkaa rtartk a Ittw-Wbk. M4g eft 4» aprití» karibao 80 HkL vakt i|7 Uló raaapaeaaayiaak «aM ka«,1 ■ ay^r írté kkrtaéaa t koroaa 40 8Uérra afrati, aajd P«ílt L- r----- 2 karcaira Aa 2 kor.
60 UllfcM If.ritották U) «i IfHtyaftfcrt. wort
pedtf p»ár elérkortüak i 3 karnak árakW
Krtoaa
Va»t>»rttaya, Ulrtfilt didit kaa . aaaikiit, pacaaayakaa, ayak*
UrtrtMpt........
Hkj, uiy, va*c««i& M».ét lárt»l—l . . Hi( racy rtr , ,,, ,,...••••\' S.yr aMa kolkáat <>|T lekér kahka
W
a— ut -00 trim
—30 —10
Miit«, UWfc, «4rra kaik....... U90
Nyári mlkal apgjr Mriatpi . . . . .
tarti aa bak aár sort ia lalkaie**k a aa>kakaa «a 11 ii Ü - akdStti éraUak »táajrf».
Mkr délfrlé iáit m MA. A Par<taaaá-IW piaooa lavő k8a4«i MMwMk.éiertk tlítt eaaportoaaa ágkak aa mmmJ éa e»-Wrtk. akadt kdxőttSk aféaraa ala«**» Woé*é»U Beat a* aUiartM HJlku oly aa«# «Mt » lalonjia, koyy a kQoo léiaiiwékal <j»»K rgyaa kért engedték be. Alltad**« rett¿8«Mc kell to ylgyfaal, adkoffy a tariMnlw Mrakaaia ikktekaa tasakaaté l^a\'joa.
A aiéaiéroa aoarfta adua a iWilitj
•ital«.
- Ea aéf Mai kére* Taertk aay-rtol. rtruMt rafgah éréfcfcaa (EbféM <1 tonik iiaaak Mkart raaai CaaMd rtdrt átélek a kanrat A<taak Itt Mkaear kérMwéaaa b » bódé előtt Ac take o éj Hb^lel mm • aaayi a dolof.
kUaaap korábban aiitia, ko«yl Ilma, Mkéat ciprllk a Mkart ét MrtraNt m ili|ln *• May«* paitl ili»»|il. Nert b aaké WUtt «teas. H a nr - WMak a kkkrtéraa *«y b «mambí», tollas kai «pea, «♦\'•kaja art-*MMey. M*«éllt a IHwiiÉk rt«rt éa afy tart, Makfca keleaéfeeWM a kJfat«e»rtett értayyaé-afcartaéfca, vabjíbM wooban Wat kéalakai kavy aeat krtja a «laal Nd padi, hrtefet kiditt m afM eJBt éMo aadtt aaréb*. lOrtbaba \'rtta. árig * « tar. Jé «««yecMr« takd e% b
JaMb Kb
SALA
KRUNUt GYULA 12SW
ÜZLfTtaiN
Pénzb082edö
ngM^a m^py inat,
rokkant krtMflhfVti rbrtNt
fjSmmmtes
« M iinif itate i toiti tinisíf mytaun
ítÍ|?IÉItl|Hli.
úMéMnié »WtyefA» »jwlótki ik* be, kW MW,.lbi«*ert «alt aj M«a4éfaMkb«B Oyakrakbaj, kMeabéal kfciem. tó iakMt »éaérrtek «I Millert -CidekM: ottjkjm a c««UdjJ aaat ta^f ka«y a kék kgMfcbjeepjéa Mbaé i» a (étallbéa.
— Utefa LmU. ka ai eraei akttadaé, Udaba* *ek| Lyfttt. Aa eUei ttpat laayM t»b«r, de rté¿ iMf «etka éeére,
kofy lékart [¿Ik. GyakraJ p i nliAe|yM, kojy if««J»t rrtkkM íj Ima 4*J e ka» éteti de éi i miméig «Jel atóat eU kofy
■rak, hölgyek éa gyanaakék i laaiii
hadi ci pók
ia klaaai tMilaiarJiaih. GmÉW-Make, orvoei téakeJ gameachnL bwwj,
isikiiiii, kilziík
I r. a legjobb artafcighew kapkatd 3
Miliényi Sándor és Fia
«ipéérakaubaa. r0k!. «éraa bérvatata.
MOIIÓ ember haaiaél
KOHOGES
MÉaMéa, katartM, «inyá\'kéMd» Infill 4« fftictft» >B>g|éi elmo Mr* it Ml a jateé
KaMrfélr
Mall-karimtUák
(t MnJ tanyftrri)
cak rkét - 0100 dita|iMn taUrtil\'M btaaayiitéay «mh m ée «•(tnaaaryrt a MIIM aetáwai : ¡ geedMe* kaüeMM éa |Aéat koabe»*.
CaoMagJa: 20fe 40 niMr doboaa
ao aiiar.
KepfeaMi Heaawan 1 Akedér ée Retk Oyete g«e«a it Mr, MBko«4nyl AtpM éa •etai Lela* a»*« gyégynertártkea.
Vízvezetéki lakatos és kútfúrási váitalatomat
■i i* i T
kaaixggl regi állandó megrendelőit« Mvv-aAgar« NÍagyknnlMán
in e
jrn
t am.
nttdy caiira
ÉrdaUidSkwak tttMAWve
fmmfMi ERDÉLYI JENŐ
> rtetfc rtuk i*m
Megnyílt à tábori
Isbmag posta,
« « takrt kak»«Mka*fc pa tonsot \'taton MwMltalii\'IMLHki i, ■ ta dMa\'r^ »«c (MMadHHMI « ■ W ijMksataiif itBtitrt— omgyeeri.rb*» efjie hja éra* kapbkt&\'iVfe *i 61 vWfeOrr*
iOD gí-\'o* Bnjg Ijvo nrai iri 1
ZALA
1 Kbd sm et
ml
tköld,
>tap «oói»n M« UadMf wHljo» mi 4bi> »tnnyá^bcn mintok»f láksri poMMnttHkk«, MMI 5 k £b csoaapoUa *r
Aki nekünk 20 kóronát
-inni ««Mm* crSS| MMHta |S becUtuft-Na, bWntnlwj, 1« M Ijinhia M^piil % físndmnotJ 2 üveg WdottncnU »yíofarm l UMHiMjMe tayibéi kw—eta itgj iWktes
ktaylfecsMi, melyben a fertötlcnltte küeWn mfidqe |(e ka t* ejjjr .Kolera tMffll «4
<tck*Mt* cimű Mm*c Péoü aennyfek* egy s}emtljn«k 4 tm éMgcjKift.
Fonto«, kHI ■ katoM «iaaM. IrM a naMaJ^pl kBM—I kh^i, a U«aap«kk |W»iii<m». a^MMMMaa kMNk iftl |l a pnlimii««! Mi apján, ugynüjtfal kfcpk aM li megwni. hoW magy«J, nljpel «V tWMW|M « cUmslH»
Díj. Keleti és Murányi vegyé«seti éyár, Újpesten.
| Névjegyeket, esketési
I csinos kivitelben, olcsó ár
És iljipsi kártyákat
>l> kiint |a;&.lk,Nyonufa*R. I-
Fischel Fülöp Fia
Nafyktntzu, Kazkvczy-utca S. il
Legnagyobb választékú
papit és ii
Mindenféle
lés. Iskolaszerek, tokáioro» sité KészOWiek, lrógé)pkek
lékek, = diizlevélpapirok, Üzleti konyjkL z»ebfcöny vek, diszmflyek. Imafcöny-vek, zenemüvek stb«, stb
Könyvkereskedés
Nyomtetvaifr»tir :: Könyvkötészet
I is**««* nineum ti I \'i ; lejotr « otiti arfea è«n$atv4nyoK éa könyvek 1 M overiaa h*«saiia*i —- 1

A ZALA kishfrdetései
ja ieojöbji likaimat kínálják minden ügylet
AKI vjai4|nit eladni, vagy venni akar,
AMI tokáét keres vagy kkraó lakása van.
AHI (jielttiisiert akar venni, vagy eted*:
Aki alkalmazottat keres,
AKI állftt keres. r.
Aki g\'aziasági eszközt akar venni, vagy eladni.
Aki bútorozott szobát kérés, vagy bútorozott
I szobát akar bárbeédnl, 4 Aki ^sojódat,• s:akScsndt | házmestert keret,
| .laz | k#hdye»cbl>hi cpélekazlk, ha Iklsl hirdetési M zöttet a Zalában.
| VídéKrÖl • ki« hirdet*« poktautalvAnyon kUldan<»**a
fcMBi 3 kis tydaias l kittfMMih«, Síp a 4. IÉMÉ Iá
ssts a Hl > hirdetése* mindig eMre Wwlwtlfc aa

\'
Minden TtaFOW7\'-
V
kereskedőnek
[J] érdeke, QD
.11~ _ ->
hofV Őrleti nyomtatványai Izlénea
kiállításban, a modern tipográfiai
eazkteök igénybevételével készül-
lejnek, mert eaak Ify lehetséges,
hogy a vásárló közönség figyelme
üzletére Irányuljon. Ehhez pedig csak
az kell, hogy nyomtatványait a
NYOMDA
^ készítse el. S
ZALA
Nyomdai iroda: Nagykanizsa, Sugár-til 4
A Zala-nyomda a legmodernebbül béreádezett nyomda, kbtryvk&léji«». vonqlozó intézet la Uáleti könyvgyár
M
>iklh iititMati TÓTH nLT * Fel.If* ik»
IAJO* nnHi mema CM», L.

KrT aH
. ;pi, T
wm
fjJL évii
|«|YKANIZ|A
ylMNlT 4. MUftt
[ ^kíADÓHIVATAL:.- * »•* Tr i -1> ■

t£i.ífON-SZÍMOK:
-in t «V >«a4<«a*l
Athéní nov. 22 (M. T. í) Aa Eabro« cimü kormány lap til\' ütonyitsíalja, hbgy a| király «a a kormány bixtoaitották Kltcheaar GörogoraxAK aa antaattal imb\'cn somul aaetra a« nyal aségea raadszabályokbos éa dfferaadAkat bákéa a fogják ¡oldani.
Budapest, nov 23 A Corriera tze-nagy föltűnést keltett diplomáciai ben. hogy sem az olasz követ, sem éiss görög minisztereinek nem riszt azon a reggtün, ametfet az követség Kltchener tiszteletére A reggelin csak a francia, oross utrb követék fglemtek meg. Athén, nov. íj. Az, Erabros ]a _]» Aá^li att követeti Qdrdgor-ágfö, liugy ai antant csapatok löröií területeket haaaoAIkaasaaak nftveleu alapul; oda trt*axavo-ÉMiiu Jt, ott srervtunedhe aenek hogy a bol|áMíact«ai|yir* •trált c apátok ellen gdrOf földön imutíl lag felléphessenek GörŐgor-ig e iltci - az Erabros Merint tl tá o/ni f f, / Hifiin, nov 23. A párisi sajté pián ii angbl sajté is Górögarttág küttóbön te dimiéeérét ir Minél inkább kőtele ■t a eőniée ideje, annál fmgegetőbb Görügaruággal szemtan as antané-eajtó
ktHfia I
Miínehen, november 23. (M 7. I.) |At hr a li je lentésak »«érint Gö IrógUitzág tiltakozni fog ai |in t * r t fenyegetései ellan A liDf jlat nagyon izgatott. Ax lorrnBnysk a döntés előesté |j«n állanak.
Amszterdam, nov 22. A Hmm \\Kithenerntk Konttantin király el ét I Siudi limai folytatott tanáé ikotátát I itdvti\'ónek tünteti fái A limes tterint 1« o kerdét, hogy miként bánjanak a \\voeetUget etapotokkal, ha ások görög I "trúlctfe menekülnek, tzerenceét meg I tldatl i nyeri. Kitchener mellé a görög I kormány két magyarországi görög tist-| oittott be.
Athén. nov. 23. At antant hafói az I és Földközi-tengeren minden gő-ty hajót szigoraim ellenőrlenek és meg-¡fagynak
Az olaszok balkáni . j \' f
expedíciója.
kóma, nov■ 22. | A Cotrier* della ! «érint az dM»ék balkáni ebtpedi \'-,ctója ken valósítható meg Ax Albánián «tó ftmasirotás lehetetten a rom utak ■"»tt, amelyeken ágyuk súlbtáaira goa* se lehet, Különjben b ax Albánián átvonulás mtmimi GörSgoraxi j I*. iroely fétékenyeit nézi OUaorsxág aspirációit. A asaloaiki partra-"•Biroak • lUi\\mm " akadályai «nnik.
II
| Vi xpwmjg .i v T
A** Ül
é JP* flLJffl^®
| | POptjrKAHIAPILAP j ^ / ^
\' ab «m é » U ■ Mt§
|KT *
S5T\'«N -i"- - ■ *»- •
j. Ü*. a»* I Iqiaa} aa»a fca • WM>
■MMBMM *» aM* \',■>■ ua4 *•*»
aaadUar^ A Caap
nice térulctch harcoló cs él kir caapa tpk kljrargak a aontanker« lakat a «olia.bkfcy Aaa.ak4 ! töjön alfoglall ailáaalkMkr • iflaaa
tatöl keldr* i* folynak ¿k<S«lck.
_j»ohra-|árda felél) jgy MW augyar easaairt Prljapifl}j«bj«| kl. aalokkk* |
\'Ho[vi;b*WArban Kgjajaa tiblöfnok hadsert ¡¡re 6jo aoaaarat* a i.Abjsri Agyaitr 4 Jlllló pu«kM6:;t*»yt
éa.abk bádiaaart s|i:Uc|a«n^ilt
A vkjrfaH^ij halaira 4*« aAgaa
raaya•
radtj klltitaégat né|ffllt
kMíhan
alliyilakmld loap jjötólpmé. jro Mama 1 ■■arbajkaal: agy. v0 harea alasat val rtti.táii{raj a*t
tok UlaMk^ akiknek ellenipá 80pi hadifoglybt hkgvétt hAinJ
At tkhjr vAlgyábaa oatrak) ■ agyér hadoszlop folyajnin |l|lirav^aAt«i terHyjré éMki iiipybarl •lfétflglka a
aAaUH^gli la
a
agy nejtyiAlk HadAllAtt [i^ M,r-t okária vftt, mikörbeji tO ) kWr bat alfogott aa 6 Agyút, g ||Ap puaHát. aay lflaaaroaalopot *a attaoa li r\'ai asjáknAnrbl t
ggll#l tJ tábornok hidiMftga a prapol Jkp nyjeregtől (léire vr ott ctke raa haicokbin 1800 aiarbat f< goti el.
rrlaMii^AtAl keletre ;«i dilke létra, a( I bolfir kadaarqf táa idáaa i steraejc Iegjs5ívq«abb ellenállásival nem ben íi napról napra tért nyef Hőfer altábornagy
\\Bortín\\ iw». 22. SokaiHcáail aa ¡bar völgyéiben Merb utóvédeleet «aaaaava tettünk pTodujavo mindkérf oldalán ktkAnyamarltettfik a kljatAat a Lakj vdlgykbja. Tegnap t«bb adat 260Ö \'aaerjbat atfagtaak, fi ágyat, 4 iimiü )mI 4* ■■gjwmfajlbágg hadlaxarl AaáktaAoyoltdnk. A novibaxAri aracaálkaa $0 aagy smméaáe éa S régabbl (yArtáau égytu jutóit kea«aklC;i A kg/oloőbéi
Oroszország
b^n.
v mmMh november 2 3. Qorom-kim jtjí Srtáw»»» a cár ipara tcséra a fóhaditrégátra utastak, bog V jelentési tegyenek a briagyt tt kittig) r kelyret rőt. A cár »sombatőn a tró lőmkőssel Odémzábé érkezeti. A cár el mdeite az
éptff
fel 11 finnek
ósstes \\Wumnyoic aflBMaVIMMaMK^I
• Atkén, nnvaabar 2Í. A vfltto kpdkkoa nyilatkozatott 4#f [kijeltentí. kag)r GUgonsác ~ ff Wltítea: — ka ii^ih^ii^it la* vákkra is Ipntartja, számíthat

tatft kfiizé,
M-kí-
Az olasz harctér.
Budapest, »ov 22 Ai «dukokitop |>0> sztwósan, amiig eredrOémytoleOil J dy tatták támadásajkai ak fjjwrf
Mdfó ellen. KülSnSsen ajkawwaijaH g hiunc ax ¡Oí/aWo ■■tataiia ahpl próbált dalmát Landwehj a 17 vitás krajiMÜ ezred által támpgatva lad-áláaiahaali azt a r««ét,j am«lr ttgrlap elött még | ellenségei kéztn maradt, i iz ttafagkdm.
A Pádgora dák ré+e ellen! őti tőr li««!!!* |W< oksszok, aiikfttek dkme ane-jdelt lelfitSrésci adbakift ráadat tftil ak-baa, r észint kéziár&náth«|rcold>aij őa IM> lom/oV/oA1.]
dobetdéi laaak ixakjanib aa el hadg erílesriiéiei t6|og * pl Nta\'AlllM terűiét etkn irányulta\'k.j Im.MMm clőWwitfji utánflM dhin aa aljdgih nak ^fta/^/ntoÚr,\'
cltenfámJdással azonbán ft í/wstíVe« koééUást egy caokály kiuőgelld árol|r*H kivételével ismét visszatnarOztOk
A gérzl hitjlőtöl éasakra ,Z tói délre gyöngébb étkeit az Isoatáa, de bqlpartját ezektőt gt ojlatookéél gNVaMWMMÉ.
A tiroli arctfonnlon az alaaaág legutóbbi idfiben kttfötjöwn a CM dl ima aUaa intézi támapáa4it, bizonyára azért, hogy igazolja aa aa a területen elért itldreiriSI taóló lém bWajdáat Ax olaax nehéü tÜzédég tflaalkaJ itt tegnap bavaaobb volt, jnint valahai A bagycMica ellen iintéxett \\ három téjaqéétt visszavettük. HÓFBR dttébom
Col di Lána kezünkben van.|
Budapest, nov 2í aajtóhad1 a aáiláa Aok\'araao avád < kasokat táviratolta « ¿altA-•aéllAera Tlralkál: aaaaéiya> kan aagallapitotiaa. bagf Ool dl Laoa a magyar M mtrlk osapatok blrtokAbaoi van w aa
IsMsili u m ú
trancia tartlenil.
Nyugati JMkiMgl liánná ao*~ meny nem történt Ax aMikaágai tüzér aág a CkaapagaakaaLa Maaa éa a Ma* aal között éa Lunnevllletiöl kalatra élénk tavákaayiágal (ejtett ki
Kvieti kodMÉMh : A* oroszok gyenge előretörését sk Ouatt temető W< Dunaburgtól éaaakaytmlra vittxautuitot-lui A helyet eg) Ikjktll yáltoxatlan A étffeloö^b haévezetőség BoétgoM, NWp 21 (Hivatalos.» Orose hadszíntér t Nt&ca igaéf.
Hé/or, altábornagy.
Orosz hang m békéről.
Ctmnavics, MM 22. A ,Kievakaija Myd" legújabb szánkban a következő tudoiitákt közli aa joraaa határról; Az orosz diplomádé ttgyetkt&sége ax oka annak, hogy a yírnjsnumu» éa a gyön gépek Kitt Aaadna löl^rt¿ít*lh»Utl«nul_ előrenyomult agyi éayt\' Otinaburg, másrészt Bagdad Wé, tlgyanakkor, a mikor mi még mindig esali. teóriákat állítunk fel Ax orosf nép vagy kékét köve. tel, vagy pedig a gappéa » sxedelem elfojtását. A neveijett lap leírja art • nagy ayom ru^ágot, amelyben a kitintett tertlatikia daanilUMt lakba aég tengődik, ami már maga fölér egy naaatrtt ciatávil Mejgemiitl aég, begy Baaazarábiába arőa káték oaapat testeket, valaadat agéaaaa öreg éa «•gr-
bAfták. \'(«a a
t fntoi patt jfcp
bekul kupin.
olaaiox aa la hoi aoggllapltAc a«A: aa ol/aaa jalaa(t|taak «.«alrlnt •lvatték ttlgnk Ool da Lagét.)
Itália sem
Pária, nov. 23. M. 7. /.) kómái táviratok szerint Oleeaoretég tegnap aláirta ast-au egyezményt, ofrtely szerint a ttovetségetek koiőn Éfkdli nem ÉStmk.
Szerbia züllése.
Lonjdon, peri. 23 A BOyli (Ckro atde-nek jelenük ménből : A saerbek föladták Mttravécát Á Dtbra trágyában vonatnak vissza. A szerb kormánk való- j szhJUég Albániába Otaek*. ] , 1
sxen fiatal gyaiogoaltegényjiéget koacaat-ráltak. Ennek a haderőnek Keller éa ka»» tábornokok a parancsnokai. A tisztek még mindig nem tudják, hogy mi a rendeltetése a Besaxarábiában öaasavoat hkdaröaat
A béke kérdése
Franciaországban.
Zitrich, nov, 13. Fraaeiaornágban a /háború kimenetelére nézve teljesen ellentétesek a vélemények; A a ama el agy része még mindig abban a tévhitben éi hogy a nértetefc, akik ddéd erejűket kénytelenek voltak j több aagy trvmkom megosztani.i — végre laf+Mo In fognák merülni Daaoltaa vannak, akik nyíltan bevallják, hogy aakoggaaai képesek a német erők győngbléaét Hllldlüb Ekkaa a i éleményben van Qkaaaa k i d lapjában aa UgadjJ A MhHte mm afiata párt IMeteéé vékuodbaány* atoab-faaahaaot (joöiÁett ki, daatykaa *aém-éta mbt iMikÉil ití Éliaáazyal szemben lű|ilt>d. fogy tkrtda béka oaak a aágyaa aataat te|fa» diadala • a ai>tiwam»i Ukékéaa lawatéM várható.
IALA

Üzenet a harctérről-
— Híznak a honvédek. — Szépek ex oláh nők? — Vü.anyvilágitás és központi fűtés a fedezékben. — Fnrdővo-natok a fronton. — Labdázáa hóval. — A Csáktornyái cigányprímás hangversenye. — Az ónként aek udvarolnak. — Hir a régiekről. — Egy derék főhadnagy halála. — Retar jegy.
— Cenzúrázott harctéri levél. —
*
Tábor, 1915. november 17 cd.
Kedves Szerit esztő Ur«m!
Három hete már elmúlt, hogy szeretett városuokAt, bánatosan, de jó hrrcl kedvvel elhagytuk. Art reméltük, hogy a hűséges ol-sz szövetségesek knek matatjuk meg kifeot szuro-nyunkat, de ezen reménységünkben alaposan ciilódlu k. Régi etleDségüokkd, — akiket már régóta ismerünk — állunk szemben. Pár ospig századom, a front mögötti kiképzésre szoríttatott, de a mint meglátták, hogy mrjdnem az egész azázad harcedzett öreg csatár, fel lettünk mentve ezen nem kellemes foglalkozás alól. A további kiképzési időt a lehető legkellemesebben töltöttük el. Gyönyörű festői vidéken szép kirándulásokat tettUnk, a fegyelmező gyakorlatainkat mintegy 1200 méter magas fensikon, kitűnő levegőben végezi ük. Üde, h\'deg forrásvíz ¿11 itt a honvéd rendelkezésére s nem moo-♦
dok sokat, hogy a jó ellátástól a legénység minden tagia legalább 5—7 kilót hiZott s látszik rajtuk ha felszerelnek, hogy nemcsak a hátukon, hanem elől is hátizsákot viselnek és megelégedésüket mi sem bizonyítja jobban, nini a derék honvédek azoa kijelentése, hogy otthon 6 hónap alatt sem ittak annyi jó bort, mint itt pár nap alatt. Azonban egy igen nagy változást kezdek náluk tapasztalni. A fehér népek után nem citeróik a szivük s a mikor látják az itteni oláh hölgyeket, beszélik, hogy még a kalendáriumban sem láttak lerajtolva Ilyen madárijesitőket. Pedig ha az ember jobban nézi őket, majdnem mind szépek, csak a ruházatok nagyon furcsa, de praktikus. Mint említettem, gyönyörű vidéken vagyunk, B. legnagyobb folyójának medrét Iái jak mintegy 30 kilométer hosszan a mellette fekvő városok és községekkel. O.yan szép a vidék, bogy a sok falmebékj, untaugiich urak szép pénzt fizetnének, ha ve»zélymentesen helyünkben lehetnének. Hogy harci kedvet ébresszek bennük, födózé-keinkről annyit, hogyha valamikor haza ludok menni, többet házban nem lakom (az igaz, hogy az Irigyek azt mondj tk, hogy eddig ti kávéházban laktam) Villanyvilágítás és központi fűtés van a födözékekbe bevezetve. Kél heten-kint fürdövonat áll rendelkezésünkre, ahol a legénység még \'nem tapasztalt kénytlemben részesül.
Kedves szerkesztő ur 1 Nagyszerűen érezzük maiunkat, sőt annyira nagyszerűen, bogy kissé elfeledve komoly hivatásnnkaí, ma, mint a gyerekek, hóval labdáztunk s bizony nagyon komikus voli, amikor az öreg 43 éves csatárok a harc hevében mint a med/tk guru\'tak a hóban. S talán eslig tartott volna a ieu atsag, ha a muszka közétk nem spriccel. De hála Isten, semmi b j cem történt egy pár orr beteresen kívül, amit a hógo\'yó okozott.
Estéokint hargverteny van nálam. Balogh, a csáktornyaiak dédelgetett cigánj pri&ásk közreműködésével szomorkodunk és mulatunk. Az igaz, hogy a banda nera telj:*, mert oircseo sipoi és nagybőgős, de sokszor taktusra szól bele a nótába a muszka sógor go\'ycji és srtppneilje.
A száz ;d hoz beosztott önkéntesek : Horváth, Hitzelberger, Fekete, Virág, Stréro, Dr. Kántor, Mattesdorfer, Poppcl, igen jó f uV. Ide vcat teljesen megfelelnek a kötelességeiknek, de már mind megsebesült, (a hozzátartozóikat
kérem, oe »j-djenek megj. Evéekint ugyanit felváltva járnak udvarolni (azt hlsrfero, pár kis leánynak megfájdul erre ax indisxkr étióra otthon a szive) és mindig hoznak haza valami p\'ezurt, karmolást, az orron, srezon és fülör. Már meglátszik rajtuk a j^téri levegő és a sebhely.
, (• V -
Itt vannak a közeik e-^.Srjj zászlós és Székely zászlós, régebben cjött 20 sok. Igen jól vannak, valamint a velük f-ljött századok ?s. Kü\'öoben ide fönt Igen szeretik a 20 sokat, d~ van is miért. Párszor megtört már az oroszok támadása a 20-ások előtt.
Egy ;»j:áia*os bírt is kell közölnöm: Szőllösi főhadnagy a nspókban meghalt a cser-novitii kó házbar?. T fu«z pusztította el
Kedves szerkesztő ur! Ósziotc üdvözletünket küldjük a „Zala"-n*k és e réven isr-e-rőseinknek, jó berátainknak 1 Ne aggódjanak értünk, mi retour j-gyet váltottunk, fcezs fogunk 4 menti. ó.zinte tIíZtc?ettd c 20. gy. r. XVI—4. s:íztd cehében:
Tegze i Kálmán,
hadnagy.
Tarnay-hangverseny Nagykanizsán és ZíStl aegerszegen.
Taraay Alajos ez országos nevü zongoraművész és dalszerző december 6-án Nrgykanf-zsán hangverseayt rendez, amelynek teljes jövedelmét a zalamegyei rokkant katonák fölsegélyezésérc fordttja. A Tarnay-est Nagykanizsán akkor is eseményszámba menne, ha a publikum aűvészi igényeinek kielégítésére több alkalom kínálkozna Tarnay Alajost nem kell bemutatni a nagykanizsai köröaségnek, amelyet már régóta meghódított az ő subtihs finomságú játéka s magával ragadó végtelenül bájos poézise. A körülrajoagoit, nagy népszerüségü művész elhatározta, h^gy Istenáldotta tehetségét a háború szenvedéseinek enyhítésére forditj?. — Nemrégiben Budapest legelőkelőbb zenekedvelő közönsége előtt szerepelt olyan sikerrel, amely még az ő forró diadalokhoz szokott *ü-vészi pályáján is szembeötlő. E\'őző.eg az or szág nagyobb városainak kényes iziésü közönségét bájolta eL Nagyon nagy mcgtisztiszteite-tés az számunkra, hogy Budapest, Debrecen és Kassa után Nagykanizsát érinti legelőbb a mű vész — jótékonyságának országos köruljáa. — Teljes két és félólát fog kitölteni az a program, amelyet Tarnay Alajos egyedül tölt be. És ez a két és félóra teljes kárpótlás lesz mindazoa mulasztásokért, amelyeket a művészi szórakozások, gyönyörűségek terén a htboru okozott nekünk A kiváló aű/ész nagykanizsai veedeg-szereplését dr. Bálás Bcla főispánnak köszönhetjük, mert ő terelte Tarnay Abjoa útját felénk. Az est rendezésit szűkebb kö:ü bizottság végzi Zerkovilz Lajos vezetésével, akit szintén a főispán kéit föl a hsngversery eltkészitisére. Tarnay Alajos Zerkovitzboz intézett leveltben a nü/csii est céljáról a köv tk«őket mo-.dja : .Éa a tejes jövedelmet arra használ>m Í5-, hogy egy odsvaló rokkant katonát állítsak be polgári foglalkozás-a Az e tet egészen magj-n töltöm k«". Egy kis elöljáró brszédbrn — atirl» rek eddig mindenüK kivi teles n«gy tikere volt, — megmagyarázom a közönségnek, ho?y a kis d 1 -kkal nagy fájd Irakét ak rok e.iy\'^tcr,!. Két és fél órán keresztül az én hangtalan húgommal vi«z-m a körőnséj?et célom felr " A közönség p di* treiri fog örömrn«-!, le\'Vesedés-sel, türelmetlen vár.k: zás<ai, ra»rt hisren december 5 éü Nagykanizsán T»m»y jitse k és a r kkrnt k«ton k javára játsíiV. Elő.ő es^, d -c-mbrs<- 4 ¿n hasonló célból Z»Ia-g-rsz<gen lép \'öl a n ű \'ész.
r_
DIANA
ZESZ
n
a legerősebb házi sx«r ugy belsőleg
cukorra cseppeckent, mint külsőleg bedor-xsőlésnél Hatása fájdn omcalll.pitó, étvágygerjesz 6, frissítő, 1 Ősit« -
ARA 60 FILLÉR
Mindenfitt kapható. Mindenfitt kapható.
HÍREK
József főherceg dicsérete a Blffl-csapatokhoz. <
Biffl ezredeshez, a nagykanizsai népföl-Icelő gyalogezred volt legendás hősiesség« parancsnokához és az alája helyezett csapatokhoz József főherceg a követ kező külön-parancsot intézte:
A . . . . honvédezredek példátlan hősiességgel, ma mint már gyakran — a túlerőben lévő ellenség gyakori támadását megtörte és visszaverte. Ez a tény .... legszebb és legdicsőségesebb haditettek közé tartozik és történelmünk lapjain eltörölhetetlen betűkkel lesz megirva. Hálatelt szeretettől áthatva köszöntöm két hös ezredemet, amelyekre büszke vagyok. Isten áldása íegyen velünk !
fózsef főherceg
hadscregparancsnok.
— A város hatósága a tejpazarl ellen. Nayykaoirsi lakőssiya ¡ul/ossn megszenvedi a Ujhiáayt. Más él l^ickkel — híl; Istennek- — bőségesen el vagyunk látva, azoc-ban sokan vannak, különösen a betegek, aggok és «¿yermekek kőit, akiknek a tej e fő-táplálkozási cikkük. És ebből van legkevesebb, ami annak tulajdonítható, hogy a tejjel nem ugy gazdálkodnak, amiat a mai súlyos helyzet kivánná. Nevezetesen a nfgykocizfa környéki tej termék nagy, részéből vajat pyirtanak, mert ebben a formában több a \'haszon. Ezenkívül a kávéházakban s egyebütt is nagy mennyiségű tejet has?n Inak föl, mig a csecsemők a tej -hiár-y következtében gyilkos Ínséget szenvednek. S:ínte megdöbbentő, mily óriási mé-vü a gyermekhalandóság Nagykanizsán az utóbbi időben. E^nek egyedű i oka az orvosok srerlnt is a megfelelő táplálkozás elmaradásában keresendő. Igy volt ez az ország több más na?y városában is, de azokon a helyeken radikális módon segítettek reá- a kétségbe\'jtő helyzeten. Mcwt N:gykanlzsa város ha\'ósíga is követi az eddigi hatásos példákat s fölír az »Ispánhoz. hogy ewközö\'jc ki a kcrmfnv»£l, hogy
]. A tarthatatlan tejSiányra v*ló tekicte\'-
<
tel a vaj gyártása megszüntessek ;
2. A kávéházadban, cukrászdákban tejnek és tejeskávénak kiszolgáltatása c*ak rrggel 8 óráig engedtessék meg ;
3 Éttermekben, cukrá<zdakban tejes étí-ltk, tej -s sü\'.eméryek kéi2i\'tése brtÜtasséb s hojy a pikek se sü hessenek tejes-kifliket.
Reméjü\', hogy az alirpio m5dj%t fo;ja találni, hogy a vá.-Ot kö:önsége nck ez a jogi s kívánsága mielőbb te jes«désbe merjeo. Ha a tilalom btfá\'yba lép, rg/ csapásra míg*?üik Nigykanizsán a tej mizéria mirthogy mis v£ rosokban is megsiüct, ahol él-tbelépf-tték a fönnebbi rendelkezések\' t.
— A háború áldozatainak. Lőw;n steii István türérh dnary trme ésr. alkalmábó1 dr. Schütz AJ^dár és m?ie Bu lapestről J>0 lo roná* küldtek kosror^pótló-adoTsányként n Za a
szerkesztőségéhez a Háborúban cles»ltek\' ö-ve^yei és árvái j»\\ára. A rera-sle\'kü <d mi"v: rendeH-téii helyére iu\'t t uV.
— A kukorica. A kormány tudvalevőleg Nagykanizsán is elrendelte a tengeri összeírását, ami azzal a szomotu eredménnyel járt, hogy a városban < s környékén nemcsak rekvirálható kukorica nincs, hanem ha minden szükségletet ki aka nak elégíteni, a jószágtartáshoz és j tápláláshoz negyven vaggon kukoricára van még szükség. A város tanácsa föli t a megyéhez, hogy Nagykanizsa közön sége részére eszközölje ki a kormánynál ezt a mennyiséget.
— A hadiárvak létszáma. At . r
ízá-r v larr..-rr,yi árv-s»*ke besrámrlt tmr badiárvak létszámáról. E szerint a léUzáw 19 5 szeptember 30 án 24.644 vo!t. Ez a S7»m -következeképpen r.S2liV: mrg: „ várhegy-♦ö\'vényhatóságo\'ebsn 20 420. a árosi törvén. haté-á?okK«n 1774, a ferdezett tanácsú viro-sokban 2450
_1915- aovember 23
" A gabona és rekvirálása. Többször megirt^ • hogy a gazdaközönség röviden látó*\' hazafiatlannl % ondolkodó része cs»k magának árt, amikor a gabonakészletét abban a reményben rejtegeti, hogy ^ sőbb magasabb árakat kap értük. A kormány kérlelhetetlenül lép föl a kulánsokkal szemben, mert aki most sem jelenti be a készletét, attól ut elsősorban úgyis elrekvirálják, másodsorban a maximálisnál métermázsárkint 4 koronával olcsóbban iizetik, harmadszor két hónapi elzárással és 600 kor pé02 birsaggal büntetik A váró haósá?a most fölhívja a kanizsai tcmeloicet, ho^ a gabonából és hüvelyesből álíó készleteiket a fentebbiek sz m előtt tartásával november 25 ig a rendőrkapitánvi hivatalban \'okvetlenül jeicr.tsék be. — Hüvelyesből csak 30 kilón főiüli kész lelet kell bejelenteni.
— Hutzonayolce-zer törvinyeaitett viszony. Évek óta ip-\'rkodnik a törigsz?t-tási VetÓ?á7ok, hogy íz rgy-s vid keken c -bar*p:\'d:ott vadaáz.sagok anvaköny-ve^etS előtt törvéoyeúitesenek. Alig tudt.k ozoobo eredményt elérci. A báboru azután rnrghojti a ki* áit e-ediiény. A h.ibj:ü aíait ez országban több naht hu zonnyo\'cezer vidb>z«-s lö-tött törvényes házasságot és ,.ör\\écyesileite törvécyirlen gyermekét. A vad^áz?sságbén ¿ifi assíonyok és gyermekek nem kapjak Sad* segélyt, ezért már a moz?ósitá^kor tö--gese8 anyakönyvvzető tlé mentet A belügynaioia-trr elrerdclt\', hogy a hsdbavonuitaknik dis-perz*ciót kell fcdni, a katon«i psrancco sígck oed-g mindig megídt^k t nöiülfsre a sztbtd-sigot. Sok roxán és tót kötött így háza » got, de » legnagyobb ez ilyen htz-s;á;ok srám< Bih^r-, Haidu-, Sz:bo\'c->, Cs\'.n«d- éi Jísz-N gykun-Szolnokmcpyé\'« b-n, — tehát i legnaegvarabb mejyékbei. A nagyobb felét ereknek a házasságoknak o-y«o k kö\'ő\'lék, ak\'k tiz évnél hossríbb id5 óta éhek eyyátt.
— Viísza a tébo\'ydába Lukác-1-tvin nagyka-.irsa! ¡ako-»t ma negvedsz-r szvltoMik föl a Hpótt)\'\'zei O\'S á^on e me>vó<rv;nté:e be. A szerencsétlen »"r>K^rn-k a7 a ró^eszTiéjf, ami • »v r>*py yö\'ög bö\'c^n-k • niáii^afcb cselekedete vo\'t : n»pp«l rf6 lámpával ke^e-t t egv ig\'T ettbert Kanizsa u cáii. Hogv milyen errdménnvel, zav>»o< besr-id\'ből cer igen l\'.hetett megérteni. É d-k*?, hogy nébánv bonapj t mint teljes -n gyójvuhat bocsá»ott»k el az efmeintézetb5\', d • arrunt hazsért, ojr» megkrzdte fu c^asáj?i«it.
— Felaőrajk a honvéd rokkantak
nak. Fcl;ő\'íjk köz-.ég\' érde-ncs köiefvz5:e a 2^ ik honvéd gvaloger-ed rcAka-tj»i és i -be?ü íj í útapjíra 82 kor. 64 f: l;rt yyüjíöH l kü\'dőtt be amiért n 20 ik hoivéd g aíng-md póf-ás?ló r\'j pirarc^nokcá^a h;lás kösrő^etít nyilyáci\'j«.
— Olcsóbb főzőliszt - nagyobb zsemlye. Emiitettük már, hogy a kormány a főzőliszt nagybani árat métermázsánkint 5i korona 44 fillérben állapította meg a régi 59 korona 5-filléres árral szemben. A polgármester a leszállítás arányában most megjllapirotta a főzőliszt kicsinybeni árát is, nteg pedig kilogrammonkint 56 fillérben. Ugyancsak megállapította a polgármester a zsemlye súlyát is, mivel az is főzőliszt-böl készül. Mivel a zsemlyének ősidők óta megszokott ára 4 fillér, tehát a főzőliszt olcsóbbodása következteben nem a zsemlye árát, hanem a zsem ye
súlyát
emelték föl Ezeatul a 4 filléres zsem lyének 45 gramm súlyúnak kell lenni Aki a főzőlisztet drágábban adja, vagy a zsemlyét kisebbre süt, két hónap\'f terjedhető elzárással és 600 korona* terjedhető pénzbüntetéssel sajtatik jó lesz megjegyezni.
~ A közönség figyelmébe A
mer\'\'
holnaptól kezdve T j-leaik-zéseket n:®
« itgyciu"-— • .
őrség föbivi* a gard ikÖJÖ-s^get, kofy «"áliczűkségletét mhv ma j\'l-otse hr. 9
vedelik figyelembe.
(gj 5. november 23.
Java! oroszországi fog. w«iok «or»a Hamburgból jelentik : A ftros Kereszt-Egylet hadifoglyokat gyártó bizottsaga közli, hogy Oroszor-^ból érkezett hírek szerint valamennyi ^et, osztrák és magyar foglyot Kelet-^szországbol Nyugati és Középszibé-
Keletszibenaba, Transbaikáliába t Amur videkre szállították. Mint a íTolff ügynökség értesül, az áthelyezésül nem következtethető a hadifoglyok helyzetének rosszabbodása, sőt inkább isoak megjavulása várható, mert először fceletizibériában jobb segítőeszközök ÍjnáJkoznak élelmezés dolgában. Az ¿jelmiszerek ott nagyon olcsók. Az el jállá.olásra számos egészen uj, most ¿resen álló kaszárnya áll rendelkezésre. /a adományok küldése s az egész orosz birodalom területén szétszórt hadifogolytáborok ellenőrzése is könnyebbé válik.
- Karácsony. A Kö.pnnii Jóléti Iroda , j»\'osak es s;e*é£y gyermekek karrctooyi sef ;ádekozas4 ürveben a következő lelke* itík vss\'A! forAui Z*!.-megye á\'doz<ifcés>, h»ra-íjí tözónségébcz: Ismrt közeledik a M-gváltó rilctéíéQek magasztos, de cgyultat cseLdi eetaokoek, szeat otthonunknak nagy ünnepe, , jó gyerunekek jutalmazás«. Karácsony a sze-ffoyoet, gazdagnak szeretetteljes boldog romünnepe. Neu feledkezhetünk meg ez alka-\'oabol a harcterei hősiesen küzdő katonákkal és sebesültjeinkről, akik a zord téli időbeo , csatatéren életükkel és vérükkel védelmezik ksxink szent ügyét. Kell. hogv minden törekvésünk cd a iráryuljo, hngy ezen vitézeink cenvedeseit, fáríd.-.lmait a legnagyobb Mkc-jedessel, áldozntkészséggel és erőnk megfeszítésével ccylitsük és a szent karácsonyi ünnepek alkalmából ugy a harctéri, mint a sebesült aJai katonáknek, azok itthon maradt árva sze féoy gyermekeinek határtalan örömet okoziunk Elhatároztuk, hogy ugy, mint tav.ly, az idén is gvuj\'ést eszközlünk a ralai katonák karr-aooyi meg»jsndékozáfára — karácsonyfát ál littnk a sebesülteknek és a kis árva gyermekeknek, melyek kö?ül 200 isko\'ába ja őt felrázni, 6C0 badba^ocult gyermekét karácsony! íjtndekbm reszesíteni kívánunk. Ezen törek-rísönk eléréséhez szük-3éger, h gv s*eret-.ttel álljon mindenki a hősök melié és grüjtsön kancsó-iyi megajándékozásukra minél előbb, mi-ad töabet hogy a ha-ctérre a menetszizadok-kai, zai.vá-megye kö\'önSégécek szeretet-do »wyíJdfjekorán elküldhető legyen. A társa-dilom ;ószive legyen a szeretet ünnepének idei »Bgyi\'a Adjon mindenki tehetsége szerinti
— Nem kapnak lovat a Za.amelyei gatdák. A nap.->kbsn mtgirtu*, bog»\' a k«dve.-etőseg megengedte, bogy a katonti iókórházakból a gazdiközönseg megfelelő Icákat kapjen az ősri munka el»e?zéséhrr. Nigytanizsa város hatósága a kanizsai ga:dák részére Keszthelyen és Csáktornyán akart lo T»kat szerezni, de eredménytelen Ü\'. A keszthelyi Iókór házból az a válasz érkezett, hogy cices ló, a Csáktornyái spitál pedig a fellép-tt ragadós állatbetegségre vaJó tekintettel tag dta. aeg a kérelem teljesítését.
— Rendőri krónika. Orsz g Józsefné k>skaniZ:ai ¿ssrony panaszolta tegnap a restségen, hogy a vasárnapi piacon ismeretlen tettes a zsebebőt iiilop\'a 18 koronával terhelt pénztárcáját. Mivei a ztcbeles nagyon divatba jött a piacon, a közönség helyesen cselekszik, ba jobban ü^yel a pénzére. — Kálovics Janosne Wagyar utcai l»káía-i az éjjel betörik jártak, fölfeszitettek a padlís ajtóját, azu án nagy-a?DC;is*gü kukoricát magukkal vittek.
— „As Üstökös \' Kiválik az e>ő< szü-öéjü drámák kö ül *z a Kim, amelyb-n Agger-[•olm játsza « fősjerrpet s melynek cinre „Az östökŐs" bemutatja d« (kedde ) »z Urania, ogyanekkor egy vigjlték „A frakkos Ró^eó" kerül azinre, melynek főszer-pút a dan Duci b\'csl, Stribolt játsza.
KÖZGAZDASÁG.
i
A micbz\'eri rezdclctek szerit t a házi szükséglet f Jül mutatkozó készlet tuea, rozs, árpa és z<bból nov. 25-ig a Hadi Te-mtDy r t.-nak lehetőleg átadandó. Nov. 25 utá> a ^jelentéssel járó fáradozás és utá járás áll be, de 25. után a szállított gtbon a mostani »»ximális árnál 4 K-val o\'c óbbsn ftzet-.eiik \'00 Ig.-ként, a be nem jeleotett kéaz\'ct pedig elkoboztat ik, birtokosa tuiyos sz* b dsagvisz-tésre és pénzbüntetésre Ítéltetik.
A Hadi Termény Rt. bzományos\' Güi-^ot Fülöp Fiai cég Nagykanizsán, Bu Jap s e% Keiithelyen teljes maximális áron átvesz- az °r»zág bármely állomásán azocnal e naU b je-Ifntendő készletet, ¿.sákot, ponyv t, száU tót rögtön küld, vaggocokról gondoskoa k, ^se -leg e\'őleg^t *d. — Vaggonon aluli meor.yiséí * cég Nagykanizsai városi, vagy vaui, » keszthelyi vasúti, balatoo<zentgyö-g- i visuti \'»ktáralba száilitandók. Fdvi\'ágosit^ szóban, levélbea sürgöa^leg, vagy távbeízé\'őn (lotfr-Nagykanizsa 12, Budapest 10—72. Ke*zth«ly 6 «ám.
2A LA
A* olvasótalán furcsának fogja találni, hogy n ost az időjárásról o vásson tárcát, holott az « c\'vileszte\'időkben se volt v^tml kapós tár-C3 tíma Ha azanban Cadornának szabad az időjárásról beszélni, sőt Üykor Hdferbe is csúsznak be meterologlai elemek, az időjárás * tárcábab kérhet magának hegyet még háborús időben is. Furcsább ar, ho*y az örök tavasz legyen a téma éppen most, amikor hlr-telén tél szakadt a vilrgra és szőrbe, bőrbe kellett öl\'öznl a frontokon innen Is.
A doloy azonban ugy áll, hogy cpp\'n ar ilyen abnormitások juttatják czébe az embernek az európai klima megváliozásit. A mi gye reVkoruakbrn ig>zárs senkinek se tüut >el, h" novembsr közrpe táján télre fo du:t zz id\'5. Sőt akkor tz volt az abnormit.\'S, Ha lymkor e=yh- idő j4rc és az volt a rendén va\'ó, hog«\' ro*»d vér.as^zonyok nyara u»án m\'^r a novem ber eleji is csikorgó Lideg legy-.c. Hogy évei óta nem igy van már, a?£a jeknség ré^en fog-laltorztatja a szakea:bereke. s cémet ♦udóso\'», mint az e heti német lapokban látjuk, ezt a kérdést tartják annyira érdemesnek, hogy még a háború izgalmaiban is fogUlkozzaaak vele. Rövidea szólva az ő véleményük srerint tz a melrg, mely cz utolsó jégkorszak uláo földrészünkön besllott és cz idők folyamán egy.e nagyobb lelt, már elérte legnagyobb fokát cs a bőemeikedés időszakát bősüiyedés időszaka váltotta föl. Ugy a fönnállóit, de már meg szűnt bőemeisedést, mirt a most&cl folytonos hőcsökkecést ketsfgtelen tények bizonyítják.
Mikor az utolsó jégkorszak, melynek idejeben jégiecserek boritolták még s mi Kar-patainkat i*, elmúlt, Európában és annak deli vidékein is még jó hoss.u ideig alacsony voit a temperatura. Három zer évvel czetőtt m< g sürü erdő boritolta Görög- és Olaszországot és a narancsnak, citromnak, dato ym&k és » szubtropikus flóra egyeb képviselőinek uyo-muk sem vblt ezen a vidéken. A régi klasz-Siiku> :rck és krónikások köryvt ihől tndjuk, hogy miodezek a növények más vidékről keru -tek ide és eleinte nem is igen sikerült a tenyésztésük Hosszú ideig tartott, míg a szubttopikus növenyek, melyek kesóbb oiyau buján tef yeszlek ezeken a h-lyckc.., Del-Európában meghonoscd.ak és Lo^y meg tud .-k honosodni, az ketaéglclen jele annak, hojjy az idők folyamán egyre melegebb iett az tóhajlat Eu ópaban.
Meg eklataüsabb>n szol a hőmérsékletnek a jégkorszak u.án bekövetkezett fokozato» emelkedése melleit a szőlő ^terjedése. A szü^-, me ynek eredeti husja a Kaspi ló d^ií videke, Kréta-szigeten at származott el Gótögorszá^b« , es Homerost idijcbcu a &i6i6 leve mar acá vtlt itcla volt a népnek. Gotögországból azután tovább terjedt Oiaszorszagba. — A római köztársaság idejeben már olyan bőven termett a bor, hogy több volt belőle, mint a burából. A deil vidékekről azutás tovább vette u jat észak felé és manap.ág már a keleti és az ésiaki tenger pirijáu is megterem a szőlő. A szőlőnek e* a lassú elterjedése a déli vidékekről az északi vidékek felé csak ugy voUleaet-ségcs, ha e helyeken a temperatura fekoz-to-
tosao emelkedett.
A temperaturának es a fokozatos emilke-dete ezonban máa^megsxütt és b zonyos jc ck-b5i ezt következtt taeijük, hogy klimatikus m szony. ink átalakulásinak uj \'áiisa élő t állu k.
Tekintsük példáui azt a változást, mely ez idftk folyamán Afrikának, a Földközi tenger Bi 1 ett fekvő részeiben beállo.t. Ahol egykor vi ^g.-o varosok állottak, most csup* pusztaság és rom. Aaol most esélyen bent a Siabsrabsc a homokos földből csak ilt ott nő ki cg>-í?y füS\'i1, ott régen\'e szép zöld mezők ás virtgos ke. tek gyönyörködtették az emberek az-mtt Ugyancsak pu .ituJás, enyészet sxirheiye P ii-si-t nr, S\'-Írií», Kisázsia, a biblia tejjel méz:el folyó orstájfai. Görögcrszíg . egykori nagyságának cs k a roajai nr^radtik meg. A tej* felelők, virag7Ó.o , g.ütföle ö.kert--k, me\'yek ról írók és költők cly sokat-, meseltrk, - i;. r d eltűntek és az emberek a le^ragyjlb eŐ m\'g feszítéssel sem fogják többé vif&:a rázsoini. — Hisz srjít .«z\'nüolk-l lá:ju;-, r-jn\' fogy egyre Göiögorszabói pálma a dalol .
De Olaszországban is meglátszik a klimatl-ku- viszonyok változásának a következménye. SzicUta, mely egykor Róma éléskamrája volt, most terméketlen % pusztaság A Kaspi- és a Fekete-tenger mellett elterülő vidéken már évek hosszú során át igen kamény a tél és a nagy hideg követke tében a vegetlcíó mindinkább visszamarad. Datolyapálma, citrom és a déli vegetáció sok naás kényes növénye, mely most minálunk még csak amolyan üvegházi pa-linta, akkor m»jd kivonul szűk üvegfalai közül ¿3 télen-nyáron ott cő a szabad ég alatt.
Jó bossru idő fog ugyan még eliru\'ni, mig temperaturáck olyan alaposan meg fog vál-lozci, de az étaiakutás mar kezdetét vette. A nyár észrevehetően hűvösebb, a tél fokokon már jóformáj nincs is. Odesszábsn, mtly Arcóval körülbelül egy szélességi fokon fekszik, cyy id5 óta érezhetően hidegebb lesr. \\ Krim félszigeten, a Kiukázusban, Turkesz táobaa a téi egyre szigorúbb.
Mindezek a tények kétséget kizáróan amellett izolo k, bo^y a.\'alános hőmérséklet-
Fiavímaríon, a
\\
terjedelmű IíSt, az eltérítette a Golf-áramot erc.Jrti ir-ínyábó\', ujry, bogy a meleg vlzhuha-ro\' k Eu óoa partjait érik. Grönland kliatája az ez_r év alatt o\'yan hideg lett, bogy az egykori növényzetet most háromszáz méter vastag jégréteg födi.
* A Golf áramlat meleg vizének hatása következtében az Atlanti-óceán partjaitól fávo* labbra fekvő vidékeken is, tehát minálunk is, idővel mi-djobbm érezhetővé lesz a téli és nyW temperatura kiegyenlítődése és egykoron majd te-«reri kHmink lesz nníünk is nedveS-hü ös ny.irra! és ködös-enyhe téllel. A klima á\'ril ku ása kö/etkeztében vM ozís áll majd be a -eg tácicban i\'. — /z időjárás fok#-72tosan en-hébb lesz és igy lassan, nagyon lass-n d-í mé?i- c:ak közeledünk az örök tavasz felé, akármilyen c^ali-mesének tetszik ez cpp:r. » m i n*ocn, mikor Tél király szél-pa-^rrpr.i v d yihá- z^ssal tcporiéko\'tak Kanizsa felet*\'. . y
csökken s korsztkábsn éiü k. aiio f.aacia csiüagás\', ezt az általános aócsök-keoést egy beköveíkezö uj jégkorszak eiőjcle-nek lekioli, umeiy, tiszte.et- becsület a vilaghá-boiuuak, még ancai is nevezetesebb dolog lesz az emberiség törtecietébeo.
Közép-Európában, tehát a mi vidékünkön is, * hScsÖkkcaés nemcsak c uyári időre :zo-ritkoziu, uiert amig c mi ^nyarunk egy idő ota egy:e uüvőssbö ¿esz, a t;. is vcsiit— ha nem is zordonsagaból, dc — tartalmából Tapasztalati icny, hegy «z utolsó fciszázaaban a téi miadiukaob megrövidült^ meg pcd.g az Ősz javára, a nyár ellcobeii az u.oisó évüzedekben atlagos tcmpera!urajabóí mindig veszitett egy-pát fokot. Ennek a hőcsökkenésnek a követ-kezmei>ye, hogy Franciaot szag számos helyén a aző ő nem tud löbbc megérni. A szi linek deli azármaza^n«! fogva ug\\«nis nagy melegre és oOk n.-.píeuyre v«n uüksegc.
A teli cs üján aomeri.kíct teLát mindjobban kiegyen itódik. Oka ennek a légáram lat, melyei as Allanii-ccean Goii-or^ma hoz feteok. i.uropi iegoagyobb részének hőméisek-letét a Go f-ar<tmn.ai h^ado nyugoti, dcinyu-gott es iszakoyugutt szelek szabá yozzás. Ezek a szelek nyáron nedves-hűvös, leien pedi^ nedves-meleg ievegöt hoc&ck. Lozzank. tizeknek a batclmas légáramlatoknak ha -sa nemcsak közvcüetül a tenger partvidékein észlel- , betö, üaccm elierjco mc^ze vidékekre, ¿>*ájc, Tuoi, Stájerország oriasi b:gyscgeig, tol ereszen A\\a^yaror6Z£g:g. Ilyenmodon a mi klímánk egyre haatnlaio^aOD lesz Ac^ lorsi^g, Hollandia. és B.-lgium klimájábo7, me.y tudvalevően mérsékelt: nedves es en^he. Ennek a nedves, enyhe a.hmán<k fcó^önacii «z angol Wigt-szi-get csodáistos tuja vegciacitj*t.
Er«.CetiÍeg a Goll-aramiat me cg vize, j mely a rx.txik.oi öböibőí inoui ki, csz-k fe c | vette uij-.t es iáiig ezrr evvel ezciÖtt Görianti parija t mo.t.\'. /-.óban az időben Goriaud még ; termekeny leld \\o\'.t, buja legelők terültek ei j rajta és azért ¿-ívtak is zöld főidnek, Görland nak. Mióta azonban « mex.kói öcöibin levő Florida nevü korall-íélsziget egyre nagyobb
Egy mahagóni fabol készült
pedálos czimbalon
jutányosai: eladó. — lózsef teicen. U-
3 szobás utczai lakás
bútorozva konyhahasználaítal két külön bejáratta! a város belterületén kiadó. Czim a kiad:-hivátalban. 12905
Mélyen tisztelt höigyközönség
Becses tudomásukra adom, hogy Nagykanizsán mint szüiesznő megkezdem működésemet. - A budapesti intézetben kitűnően vizsgáztam. Ugyancsak Budapesten éveken át sikerrel dolgoztam. Kérem a mélyen tiszteit Úrnők és a tek. Orvos urak szives pártfogásukat. Igyekezni fogok min den tekintetben teljes megelégedésükre működni. Vidékre is megyek a helybeli teljes szegenyeknek dijta-... lanul segédkezem ....
Maradtam al*? atot tiszta lattel
özv MírZKY ARTÚR né
oki. szüléaznö — Deák.-ter 6.
ch\'e&íBgc? Mer a maga, valamint gyermekei Barta, Jóxsa, VÜK20S az alulírott és ar cs;zes hozzátartozók nevében szomorodott szivvcl je\'er.ti drága hitvesének, ugy a legjobb anyának
V .■
tíchiesinger Mórné
szüi. Bergeteic H^rmisia unőaek
f. hó 19 én délu\'á\'n órakor életének 45-ik, boldog házasságának 25-ik évében rövid szenvedés után Budapesten történt gyászos elhunytát.
A drága halott fö di maradványai f hó 23-án dé előtt 10 órakor fognak a nagykanizsai izr. temető halottas házából örök nyugalomra helyeztetni.
Nagykanizsa, 1915. évi november hó 22-én.
ÖXV. Bcrgetsln Llpvtn.\\ »fúl. Quth Hermln miat édesanyja, «chlcstncer Vllmosné szül. 8aaK RozAlta mint anyós. Hlimayer Endre és Rózst unokái. Hl mayar Mér veje.
Kauftmann Józaetn^ »züt, Berg^tctn Ka Ica, BergS\'afn Miksa, Balázs Jdzsaf, x dr. Baiass Zsigmond, FiSChel Er/ifnc szüL űsrgatstn Irma teatvarei.
fc\'xv• Bercstein B-rgstetn »\'ikakn\', Balázs
JtZíCfnt, cr Balé- s Zslgmondnó mint ftó;orn»i. F achcl Ernő miat sógor.

Hm trimm «o¿ t*a*y ét ihm tefmtímét »¿L át /Iliién •
ték mtg m lé hátméhéL
r i
ZALA
Mii
\'A

/urania .dfil
¡$ \' ROMONTMfflCA 4i«s&a[ | 1 | Nu rí «te «ÉMáil j| \'Ii
Gráo^ítu» dia fila kod** <
* ujeionaáf1 EU#» Aa orhajlm j g i diu» fcjövéwto« liiiati ni,
[9 | drámai im vijjáUJci mü^M! j |f
t
f! í III
api* -wttiiy mó n ém jj hétfő«, ém kméém* |
Az üstökös
Tánadalau árémtm 3 WvaaM ta
I valódi szakácsság
¡ÄÄST\'^-" \'
aaakéiaMtif« Mjk* aafc-l uori Mrid dsjtft ftiMIIIf, h ■iiKiiiiaul Iwta ¿ärtilHllM iliil¿ >W¿ támmé*. tUK MaMtiufijeklMl. a Munvtts\'WMtM(Mi; aáMBMia imMMi «émi ittftíPP Ipwfet Htote — Ara téUmé »f^fakp. vt&fcfs Mm IHM k«-mm á pfiMÜMitM» twMlikk» eüaméika • limit «o fluar mm MJnwduÉi^a
Flache! fUÍfip feöhyvHé* rMfciiiäin|fcii NagyftSMsián.
AZAWkishirdetései
I légjöób alkalmat kiÉjili mím aflás-itsü
igjflat
#S
¡rilrjahhoBSömeó! Wesk^lbéííj ¿ «4*j«*k 1 ........... | Mk«íU\' ««Ua«. jt
I» a2 Almos VÖlegeMj* •J
¿ Kirfta ii
¡ T y-ir- t, laical*.» 2
Tayatna mm w m m o i ■ >aatW-aMwl
2 jkil „Kfüikj nf\' Páfauiy Ijk* JH jj > i ivMrt\'jraa felléptivel mmgy «Iii» «all J I ^»•♦a m mm «.-»«►«. -J-^-ad-f- I
I cipok
rétté«
hadicipók
bt Itataaaib6r| akwraíoaai, pyulay ítáafe«; y»MÍljyjBBfMiairli JL ővwriL
itíkiim. Hiiiú
Lalláff n kapható : r v
Sándor é» Fia
ankUlt#Nb lyaaM iWn
•jAkl ralaihlt eladni, vájgjj venni Akar AW igjk&st Keres. *®off kladii lijkásj» v kkl jólqlmis/ort akar venni, JAkl njkijiifnazottat kerlp&j " kki pjíifct keres. Aki D^ztíasági eszközi Akt bútorozott szobát
skobét akar bérbotóntj Aki cselédet, szakácsnőt,
ws.

akfir yennl, vagy keres
vágy buttwwort lázmestert karos.
14
I
az i leghelyesebben\' cselekszik, ha Mi hirdetést klbzöiw a Zalában.
it kjbzüitet
wiM|ir6i a ki* hmMiéipoitáuta vkmyan kOMtmMN
L|IÉIiiri a kis tHitelSt | kititftítltM M, SvgM 4. -ÉM N,
tijr A kis hlrd«lés«k mindig «r őr« ftxatenddk das
SÍ® ©i®
Fischel Fülöp
Nagykanizsa, Kaztnczy-utca S. ex.
Legnagyobb választékú
papir és irószefraktár
Mindenféle Irodai fel<jzere-lé». Iskolaszerek, so tszoro sltó készülékek, Srój jpkeT lékek, :: diszlevélpaplrok, üzleti kötiyíyek, zse >jicőny« | vek, dlszijnüveij^ Ttrjalköny-vek, zenenjiQvek staJ, stb
Könyvkeresőfedés
NpitaAv^iaÉ^:: Kör
Minden í05^ kereskedőnek
pH érdeke, H j
hogy Qzlctt nyomtatványai ízléses klátfttáaban, a modern tipográfiai Sdzkttcök Igénybevételével készül-jenek, mert ^aak Igy lehetséges, liogy a vásárló közönség figyelme ázleiérc trányul)on. Ehhez pedig csak éz kell, hogy nyomtatványalt a
ZALA S készítse el. 2
Nyomdai iroda; Nagykanizsa, SiipRft i
Á ÍZjala-nyomda a leglnriotleriifbbül be endezett nyomdfl. kdr>yvköt<5x«t, voiálo^ó Intézet éa Üzleti könyvgvér
01671619
London, neisa|bi 24. A Dayli Tslographmak JiliMllh Tinlnalhl kfli GörSgoraság . blokádjának drendeUn* ígaa kritíkna hilyiiM taremtett. amely kUnaytn kcnp-Ukáciörn miéit Cochln Snalo-dkibdi vinnaatárt AHilaha. ahol kttaltgatánom fogj neagjaiesaaJ « királynál.
Genf, Mvimber 24 A párisi kai sgymlniszietium holnapra várja az athéni tiltakozó-jegyzék szöveget, me-Ifit a francia miniszterelnöki sajtóiroda következőképpen ¡jellemez: Ezen titta-totó-jegyzékei komolyabban kell majd néni, mint Vemzaoszét. A francia minisztertanács javasolni jog/a a szövetségeseknek, hogy Gaüieni fiádügy-miszlerí tegyék mag a haditanáé» kffóbb vezetőjévé.
Marseille, »bv[ 23. A mánejlli b-kötő felsfibb utasításra november 18-tól Iwzdve nen hajóz bf semmiféle árut, melynek rendeltetési helye Görögország.
Zürich, nov 23 A Corriere deila Sas értesülése szerint a görög kormány rúna hívta egész kereskedelmi flottáját, «fjr hogy as olasz kikötőkben már egyet-jen förög hajót séta lehet látni.
Genf, nov. 231 A párisi angol-fmn-m haditanács ülését éti óta a francia tjtó hangja isméi újra tartózkodó. As ícko de Paris és a Petii Parisien, a kAlüfyminisshr lapjai exaltai tlótsör hangoztatják ast a tételt, hogy a fran-á+angol expedíció jelenléte azért szűk-áfts Szalonikiban, hogy megakadó Ifossa a német császárt abban, hogy a Foldkősi tengeren ablakot nyisson maiénak. Hossátesaik azonban, hogy ép-m étért föltétlenül stúkséges, hogy as okkupációs seregnek teljes akcióstabad-tofa legyen s korlátlanul érintkeshessék « flottával s igy elviselhetetlen tolna, * megengednék a görög hadseregnek, kfy továbbra,it felügyeljen a kiszállott topátokra t körülvegye asokat
Prisztína körül.
Budapest, november 24. A bolgár *i*i*zterein$k a következő hivatalos *iOayi intézte a budapesti bolgát konzulhoz november huszadikáról. Pfostùia körül harcoltak. Ofiilan vidé-** Muer szerbei elfogtunk, 2 gyors-4 löveget zsákmányoltunk A
(¡arcvonal változatlan.
II Riime/el csata.
$adékst, Uv 23. Dákok ti : A Prisa feltí folyásánál , osntrtáfc magyar csapstott a aoe-I tenegijői hldállásólcat a Kozsri nyergen és att^M áasakra támadják
Bgy ■aLliili magjai hadówlop, be-I vonult Prijepojébe. A Rltfómexöa to* lyó karoofc kedves« a fejlődőnk. Aa ibjar völgyében előnyomuló csapataink IfitrojRicától ásíAra S kilómé Ívnyije, német csapotok PihaHailáf éuakn félsapi járásra állasak
MMMaJ r , m i \' I I [» r ■ • |
A bolgárok a Zegolyatj Planiaán nyomulna» [előre.
Höfer, altábornagy.
• Berlin, november 23 balkáni hadsodntléjr :\' Ml trovloájtók északra, valamint Pt lsst inát ól éi takra ás fesxak|detU az elleneégft utóvéji-|haro|pkbjah visasaveteptsik. Több jmintf 1*00 hadifasl|otj áa ö ágyait ssállitottunk io . A Pkiztínstól délkelébe
harcoló
boldiftr hadartt la (ail;eresen nyoault előre Onnan loco aaorb • i fogasat és as gáöjpuika as 44 saru ssakaanyeláa*t Jelantik. Legfeüá kadvaaetôatià
A szerb hadssreg yisiszavo-nulása az Adria tele.
Londph, bor. 24. A pa
rli Te.
legrepbnak Jelentik 3 lalenl. jklbdl: AÍísserb hadtgjr» Inlater Mpnaestiirban íöiölte aj laptu, dóaltdkknl, j hogy a.àpnrb aaa-patoknak vieesavonuiaeukkor sikérült fegyvereikejt hegtar. tani ok Ua öaesekflttetaeelket fenntsrtnniok. A helyset aaon-baa aulraa. As angolokat ábl*. aéf Tessedelaa fenyegeti. A aserb osapstok aa Adria falé vonalnak viesss A korún? a a antant-kdvetelkel rrlIrénben ldflsik. I
parlament
liwiiliÉ « 24. Hivatalokirály a parlamentet aova<nher 128 ára öeasobivta.
A szultán elismei
f, nov. 24 trónörökösnek,
bndWnnnl ( fdo aáayoata.
Magyar csapatok
győzelme San MartiniháL
Félmllllónylolasz veszteség fél év alatt
Sa«saisa aovrjmber 23. - b
Qhitz ktdátltdéf :\\ 4 górti hidfó körül és a DoÁmW fMlk déléi lolyó nagy harcok még tartanak. Az eUjeáság-nek a Podgora étke nagy Mdaötfl Intézett több támadáséi fértük lététen vissza. Perménél ét \\ QtzlJ\\dáiál Is helytálltak ctapatalnk áúaden ¡rohajnmal aaantben. Sokaaor éj|el se árt! véget a ,harc
Görs városának noyembbr I (fi-töl 2l4g tartó bomt>aiá*a eaboMm áa javakban újra idbnramn vetotesékeket bközott. Husz polgári dRáfu agyiUi balt Mag, 30 megseibestnt | 46 éjpŰIétU a bombák teljesed ailgii|iniiilt<rtai. 250-ot aulyopanj 600 st Ujnnyaa | roagákak ■eg. Az olaszok tignip újra | néhány ssáa nehéz bombát doatak s Wijosba.
| Az etlensiég a lobjerdói fmtmtmt a Ménte San M>fb>lá öl idáln««MMa| levő |haJílvdnaiunjcat [rovi. í időre Sajt -afOrHno nyagati twéiért sz irtíptta vltzza, de magyar és karlntfuai csapatok éjféli támadása eadm hadállásunkat újra lel hestn birtok\'iinltya
j Sebtől keletre az LrfaszoU tobjb ro-|hamukkal s Bejek gróf nevét viselő 47. szü|mu gyalclgesredn > bükkantak; ez az jeaiied hadálliásait ké üaban tflssláeasl. háromszor pedig káiltnaibaa keményen megvédte.
A görd hidffltá északra tlttfmattak as ellenség szoká*« élőrctojrési kisér-
letei, még podig
bmtaftf.
Két repülőnk dobott le.
A olasz legffibl késen forgó Miialta időkben íehünÖen tik* rákról Ezzel volt szövetségeefinl legvilágosabban as a háború védelmi harcvonalai Ion az Isonzói
megszokott Mkerte-
ura bombákat
hadvezetőség köz-jelentései ul utóbbi Iran számainak be ,bein ma, féléwél hsdisenete inán a ithatjuK, hogy választott lí az tgész vonatút a negyedik csa-
tában — győzelmesen megvédtek ét btr tokunkban halfák,
As eUeneég a| délnyugaton folyó harcok aegkidéee óta még csak aao-kat a czélokat sem tudta megközelíteni, melyéjtröl azt remélte, | hogy első nekí-futsmodáara éri el, ellenben a fiúboru fotvamén halottaki wi és sabesőltekben mér filaülué ambmt veszteti
Köm, a*áá»rmu<. Minisztertanács.
SöMft nov, Urna látván
volt
Jd, elaöldáévd
Tegaap dákaán
Az orosz és franczla
hareztér.
Budapest, nov. 23. Oromi hadr •adatát i Nincs neveaeteeebb eeemány.
Néffr, altábornagy
Berlin, nov. 23. Nyugat! had anlatár: Aa arcvonal különböző helyein as élénk tüzelési liiáÜeayeég. amelynek a tiszta időjárás kedvekett, tovább tar tett. A Bois de Piaunben as ellenség kát robbantása wedménytelen maradt. Auránál (a Champagiwban) egy (randa kétfedelű repülőgép légi harc után lonuhnal
Keleti hndasllntár: Lényeges esemény nem történt,
Legftttó hadvezetőség.
Az antant szerint Bécs a békét követeli.
Bécs, nov. 24 Párisi lapok est írják, hogy Bécsben zavargások törtek ki. A lakosság a nemzeti himnusz éneklése közben a békét követelte. A zavargás alkalmával egy rendői ás öt asszony megsebesüli. Szükségtelea* megjegyezni, hogy Bécsben ezeken a híreken jól mulatnak. |
Perzsiában.
Pétervér, nov. JWL Hivatalos jelentése aa orosz liadi malflaégnik: Ellenségeink elfogatták s Teheránt Dét-Per ■iával összekötő távíróvonalat éa Street-baa as angol konzuli és aa angol kolónia tagjait letartóztatták.
Helyreili a read BasziiÉbao
Sttrajtvá, nov. 24. Boáznia legkeletibb ctücskében befészkelődött crnagorcok kivárásé után a tartomány keleti részeibea is fokról-fokra helyreáll a közigazgatás rendje. tflöfZőr a vasúti forgalmat állítják helyre. A tartományi vasutak ke lett szárnyai immár teljéden isemban van. E bét végén dr. Unkelhausser tartományi Maök-belyettas vezetésé vei bisottság fogja bejárai sa ti lenságtői migtimtitiitt tarUaást, hegy a rombolás éa anyagi károk összegét megállapítsa. Bosznia a járásaiban aok volt a mohamedán laka* a anaafc magfelelően számol tőiténihni áa mÜAHé aeti értékű mrant vaa a vidéken, Hh szerint esek nagy réséét a geréada aw>a-teSMgróiak slpaaíllIeWák. a ib«I maat a mamii bizottság kiti iriwil mag akar tl •aéihs,,
ZALA
1915. november 24
Diktatúra a városházán
A suba alatti közigazgatás. - Válasszunk-e rendőr alkapitányt.
— A közönség hozzászólása. —
Igen tiszteit Szerkesztő ar! Méltóztassék megengedni, hogy a rendőralkapitányi áUás betöltésé bei néhány sorban én is hozzászólhassak, miután a városi képviselőtestület ülésén nem volt alkalmam ezt megtenni. Ennek részben ^ma^am vagyok az oka, részben a város tiszteletreméltó magisztrátusa. Én ainyiban vagyok oka ennek a mulasztásnak, bogy nem jelent»« meg a közgyűlésen. De igaaottsomul legyen szabad felhoznom, hagy azért maradtam távol, mert a kikézbesitett tárgysorozatból azt láttam, bogy a közgyűlés programmján olyan pont, amelyre megjegyezni valóm lenne, — nem szerepelt. A város tanácsa pedig azért hibái, mert ismét meglepetésül tartogatta a reedőraikapitányi állás betöltésére vonatkozó javaslatát, amennyiben azzai cSak a közgyűlésen hozakodott elő, mint póttárgygyai. Én ebben szándékosságot nem látok, de mégis furcsa, bogy a tanács szinte rendszert csinál ab~ ¿o4 hogy bizonyos fontos ügyeket az utolsó pillanatban tálaljon a meglepett, tá/ékozatlan képviselik elé. A szabályrendelet azért irja elé a közgyűlési tárgysorozat idejekorán való publikálását, hogy alkaWt nyújtson az érdeklődőknek a teljes tájékozódására, a tárgysorozat pontjainak tüzetes megismerésire s az esetleges közgyűlési pártoknak időt engedjen az állásfoglalás megbeszélésére. Rendkh\'üli és terminushoz kötött ügyeket ugyan joga van a tanácsnak pót tárgyként a közgyűlés elé vinni, ha ugyan ahhoz a közgyűlés is hozzájárni, — de rendszert csinálni ebből minden szabályrendelet és törvény szellemével ellenkezik. Nagykanizsán annál nagyobb szűkség lenne arra, hogy a tárgysorozatot idejekorán ismertessék a közönséggel, mert hiszen a tanácsüléseket Is sottyomban, titokban tartják s éppen nem szivesen látják ott 9z érdeklődő\' et Holott a tanácsüléseket rendes, előre megállapított időben kehene megtartani s aztán a tanácsülések nyilvánosak. Azon a város minden érdeklődő potgera jelen lehet Ezt nem vitathatja «1 senki.
Ennyi a me& n/itiaa a tanács subaalatti működéséhez. Ami púdig a dolog lényegét, a rendőrkapitányt áfiés betöltését illeti, ahhoz a következő megjegyezni valóm van : Ha véletlenül sikerült vona megtud oom, bogy a közgyűlés a lendéckapüáayi állás betöltéséről is határozni fog, okvetlenül megjelenek az ülésen és okvetlenül a íanácsi javaslat ellen szavazok. Még pedig nem személyi okokból, hanem a polgármesterek a városi tisatviaslők nagy részét megbántó, megszégyenítő indokolása miatt. A polgármester ur ugyanis a többi indokai mellett azért is sz&ksége&nck tartotta a rendőr kapitányi áUás betiéfeését, mert arra megfeleli pályázó jelentkezett A többé állás betöltését, az általános tisztújítás megtartását ellenben azzai -a korrekt, nemes ¿»¿okolással kívánta elhalasztani, hogy a harctéren levő aspiránsoknak is módjuk legyen a háború után annak rendje és módja szerint pályázni. Az indokolásnak ez a két része az, amely bántó, sértő azon érdemes, derék, régi városi tisztviselőkre, akik ko: aknái, testi alkalmatlanság aknái, vagy néi-külöaiaeietlcnségükaéi fogva nem a harckércn szenvednek, ha&cm a hivatalba» görnyednek a a bábom tartama alatt három ember helyett is dolgozva teíznek eleget hazafias kötelességüknek. Ezek között többen vannak olyanok, akik az eddig megüresedett, vagy az nj szervezeti szabályrendelet által kreált állásokat szintén meg akarják pályásai, még pedig a legteljesebb joggal: a légi, beesületes, öaéeláldeaé városi szolgálat és az összes mcgkiváat kellékek jogáa. Ezek már belenyugodtak abba, hagy a tisztújítást a háború befejezéséig ,elhalasszák, hogy azok is pályázhassanak, akik jelenleg a hsretéren vannak. Mire való volt ezeket most azzal megbántani, a háború fetyamáa tanúsított rendkívüli szolgálataikat azzal honorálni, kegy
azért irják ki a rendőrkapitány! állásra a pályázatot, mert erre megfelelő pályázó akadt? Igst, bogy azt Is mondta a polgármester s igaz is, hogy a rendőrségnél óriási a munkaerőhiány. De igy van ez a közigazgatási ügyosztályoknál is, eaupa ideiglenes erők töltenek be fontos állásokat s ahol egy ember három helyett dolgozik. Nem. Így nem lehet, nem szabad disztingválni, mert ez a disitinctió sértő s c.ak arra alkalmas, bogy azt a nagy lelkesedést és buzgalmat, amelylyel az itthon le*ö tisztviselők végzik nagy munkájukat, — leicb. ssza. Vagy töltsék be az összes állásokat, amelyekre „megfelelő" pályázó akad, vagy várják be a rendőralkapitányi állás betöltésénél is türelemmel a háború végét. Igen !
Ami a suba alatti ír unkát illeti, arra is kénytelen vagyok visszatérni. A polgármester a hedikölcsön-jegyzésnél is befejezett, megvál-hatlan tény elé állitotta a közgyűlést. A maga szakállára jegyzett a város vagyonából 200 000 koronát s azt akkor jelentette be a közgyűlés nek, akkor kérte a közgyűlés jóváhagyásút, amikor a hadikölcsöojegyzést már lezárták. A lisztek polgármester ur nyugodtan ir.jegyeztette a 200.000 koronát, mert tudta, bogy legalább ennyit a közgyűlés is jegyzett voíoj. — De nátha a közgyűlés többet jegyzett volna, mintbogy a második hadikö!csö?jegyzésnei Is fölemelte — ha jól emlékszem — százezer koronával a tanács által javaslatba hozott összeget Persze, most szó nélkül kellett elfogadni a tanácsi javaslatot. Minden más határozat eső utáni köpönyeg lett volna. Hát tiszteit polgár mester ur, ez minden, csak nem törvényes és szabályrendeleteken alapuló közigazgatás. Ez már — diktatúra. A polgármester ur elfeledi, hogy ő a városnak nem parancsnoka, csak első Szolgája Egy városi képviselő
HIKLK.
— Kitüntetés. Kun Sácdor 20 ik hon-védgyalogezredbeli főhadnagy gazdászati-tiszt az eilenaeggei szemben tanúst ott kitűnő szolgálataiért a koronás arany érdemkeresztet kapta.
— FStotisn városi hivatalok. A rea dőrségen ■ hivatali szobákat napok óta nem fűtik, mert sincs fa. A rendőrségi fogdaban a foglyok különösen éj»zaka majd meg fagynak, mert szintén lüictlc&ck a rideg, nedves íalu helyiségek. A rendőröd mondjak, hogy a foglyok sírva panaszkodtok, a uagy hideg miatt. Ilyen állapotok vannak a városházán. Pedig még itt sifcca a tcL Legalább hivatalosan nhxs itt. És s városnak vas is pénze fára. Csak ép -pen fát nem tud «erezni. Képzelhető, mi lehet ott, axoa szerencsétlen csa ádoknál, ahol péoz sincs. S ha elgondoljuk, bogy mindezen lehetett volna segíteni, igen-igen csekély előre
— Miiiiós per az állam ellen. —
Tudvalevő, bogy a megáradt Balaton milyen végzetes pusztítást okoz a délbalatoni fürdőtelepet nagy réséén. Különösebben ateovedtek a többi között Lelle, Szemes, Fonyód, melyek nyaralótc már ösazcdfiléssol fesyegeti az ár. A kár már eddig több millió. A telep- és villatulajdonosok jó részben a Sió elzárásának tulajdonítják a katasztrófát. Az elzárás három év ÓU gátolja a magas viz lefolyását. Az elzárást, a károaoitak szerint, á Sió uj szabályozása és az alas&ony fekvétü birtokok megvédése okozza. Amennyiben s kormány, mint a szabályozási mű végrehajlója, megfelelő intézkedéseket nem tett a zsilip állandó és telje3 nyit-vatartása iránt, a károsultak kártérítési pört indítanak a kincstár ellen. A pör alapja a tör vényben is elfogadott azon ek, bogy aki viai* munkálatokkal a vízlefolyást vagy az elébbi vizszÍBt károsan módosítja, teljes kártérítéssel tartozik. A minisztérium teknikusai tagadjak, hogy a Sió elzárása okozta a balatoni árvizet
— Gazdasági tiszti tanfolyam a honvédségnél. A Külügy-Hadügy jelenti: 1916. január 4 én a honvédségnél egy négy hónapig tartó tanfolyam kezdődik. .A tanfo lyamba egyévi önkénteseket fognak vezényelni, még pedig főleg az idősebb évfolyamokból származó önkénteseket A tanfolyamba való vezénylést folyamoaványban kell kérni s a kérvényeket szolgálati oton 1915. december 10-ig kell a bonvédelmi mmfczterbaz fölter-jesztenL
— Központi Jóléti Iroda kimnta-
___A helybeli hősök siremlékere: Kertész
Lajos koszompótló adománya 10 kor. Sebesült katonák karácsonyára : Nagykanizsai Mozdonyvezetők Otthona 50 kor Bolgár vöröskereszt részére : Nagykanizsai Mozdonyvezetők Otthona 15 kor. Vörös félhold részére: Nagykanizsai Mozdonyvezetők Otthona 15 kor. Kárpáti falvak felépítésére : Dukásx Dávid 50 kor., Deutsch Hermán 10 kor. Hadbavonultak gyermekei felruházására: Stern Lajos Qánnapuszta ko-szorupótló adománya 25 kor. Harctéri katonák karácsonyára: Ujnépi Elek Ernő 50 kor. M&n-toanó Mária 4 kor, Welser Józsefné 6 kor, Reusenberg Adolfné 2 kor, Petrlk Dezsőné
1 kor, Kai ser Józsefné 5 kor, Neumann Aladár 10 kor, Hevey Flóra 5 kos. Vajda Márkné
2 kor, Bugsch Aladárné 20 kor. Török Amb-rusné 5 kor, Örv. ScLwarz Adolfné 5 kor., Gál Gyuláné 5 kor, Skor Irén 5 kor. Csillag Jenőnc 20 kor. Darvas Lajosné 10 kor., Schwarz Ignác 10 kor Hadbavnultak családjai segélyezésére; Szendrey Károly szept., okt, nov. bóra 6 kor.\' Háborúban, megvakult katonák részére : Skor Irén 4 kor. Kárpáti falvak felépítésére : Délzalai Takarék pc nztar 600 kor, Reichenfeld Ede 20 kor, Nagykanizsai iaka-rékpénztár r.-t. 600 kor. Acél Pál 20 kor, Tripamer Gyula 30 kor, Dr. Szekeres József és neje 300 kor. özvegyek és árvák részére: Dr. Schütz Aladár és neje Budapest koszorú-pótló adománya 50 kor.
— Jótékonyság. Simay Imre Frigyes ur Nagykanizsáról harminc koronát juttatott hozzánk s Vak katonák javára. Hálás köszönettel a Jóléti Irodához juttattuk.
— Nem ¿iker&lt katonasxabadítás.
Furfangos csalási ügyben ítélkezett ma a nagykanizsai büntető-járásbíróság. A vádlott Böki Istváoné nagykanizsai cigányasszony volt, aki szélhámos Ígéretekkel érzékenyen megkárosított két jámbor b&kónaki asszonyt. Büfciné, akinek az ura badbavonuit, Bakónakra járt ki seftelri, kéregetni Hogy a jótékonyság zsilipjei könnyebben kinyíljanak, elkeseregte, bogy az ura a harctéren van s most ő nyomorog. Két fiatal menyecske erre sirva fakadt:
— A mi urunk is harctéren van. jaj, csak épségben hazasegítené az Úristen őket.
A furfangos cigányasszony hirtelen merészet gondolt :
— Éa tudnék a maguk baján segiteni.
— Hogy-hogy ?
— Három bét alatt itthon lesz &z uruk. De eunek ára van.
A menyecskéknek nem jutott eszükbe megkérdezni, hogy hát akkor mért nem varázsolja haza a saját urát. Ehelyett alkuba bocsátkoztak a cigány asszonnyal, aki egy kocsira való élelmiszert ruhaneműt, továbbá pénzt csalt kl tőlük, mert ez „kell a szellemeknek". Minden kívánsága teljesült. Azonban teltek multak a napok, hetek. Letelt a három hét kétszer is, de a bakónaki menyecskék hasztalan várták az uraikat. Ekkor jöttek rá, hogy a cigányasszony rászedte őket. A cigányasszony a büntetéstől való félelmében kiegyezett a bakónaki asszonyokkal, de azért a büniető nton való felelősségre vonást nem kerülhette el. Viselt dolgairól ugyanis tudomást szerzett egy másik nagykanizsai javasasszony, aki *Ttnn a konkurensre fölhívta a rendőrség figyelmét. így lett a bakónaki katonaazabaditási kísérletből bűnügy, A járásbíróság Bükinét, aki beismerte cselekedetét egy hónapi fogházra ítélt.. De azért a falusi nép továbbra is hinni fjg a kuruzslókaak és sok népiskolát kell még Zalában föláilitaai, bogy a javasasszonyok veszedelmes fajtaja kipusztuljon. ,
— Ha a cigányok osszeszólalkoz nak. Burka Gyula nagybőgős és Árvay Sándor kontrás vasárnap éjjel, amikor a mutsiká-lást befejezték s a jövedelmen megosztoznak, leültek\' kártyázni. A szerencse Burkának kedvezett ami nem tetszett Arvsynak. A kártyá Zísból hamarosan szóváltás támadt s a parii abbamaradt! Burka hnzafel; icdult, a Magyar Király vendéglő előtt azonban Arvay rátámadt s a boldogtalan eabert ugy ösaze-vissza vertr, bogy félholtan maradt a csatatéren. A kopo nyája beszakadt s az agyveleje is kilátszik a rettenetes térütés mögül. Barka most a városi közkórbázban fekszik Állapota életveszély«
h*yliC,D rüT * rCQd5rsé* megindította a bfioüfyl eljárást
— A bsvert ablakok. Tegoastfc* u. csinos fisUl leány kerüH Pollerman Já*T dörtisztvfselő elé. Az egyik azzal yiJ^ másikat, hogy féltéglával betörte az ¿L* A vádlott sírva tagad, hiába mutatják ¡dd pár kiló súlyos bűnjelet. Végre mégis at * enyhül a rendőrtiszt rábeszélésére s vall •
— Hát miért dobta be a követ . Lft nőj? lakására? — kérdik tőle.
Ripiesvörösea mondja:
— Mert elszerette tőlem a kedves^
Hosszas tanakodás után hajlandó a kárt
is megfizetni, mire a másik leány a följelentést ViasZavooja. Kimenőben azonban haragosan rá támad a följelentőre :
— Az ablak most már rendben van de mi esz a Jóskával? ...
Az íj tó becsukódik mögöttük. in Cea lehet tudni, mi lett a Jóskával.
~ Tréfák A paraszt jó viceet aktr
csíiáini:
— Hé Idg, gyüjjön csak be, - kiált a házaló zsidóra.
— Nu, mi vaa elsdó?
— A fogfájásom. Hogy veszi meg?
A paraszt várja a hatást A zsidó cem esik ki a flegmájából:
— Tudja mi», Jáoos bácsi. Itt van rá két fillér foglaló. Gyüvő ilyeaVor eljövök érte, addig csak tartsa magánál.
Az OlasZ kapitány : (A. roham előtt) Mért reszkedtek gyáva katonák ?
Az olasz katonák: Kapitány ur, felünk a bo^zslmes vérfürdőtől, amit rendezni fo^uak.
— A herceg szerelme. Ki n= olvista volna G<bbe Deslies buja szépségű merészaé szerelmi k&laodjcit e?y fiatal királlyal ? E\'nek a kis királynak szerelmi történetét tírj« eléck ez Urániában ma esek egy napos műsor keretében sz«nre kerülő filmdráma, melynek ciae: A herceg szerelme.
— Lakkbronz mindenféle tárgyakbros-zirozására 1 doboz ára 80 fillér. Fischel Fülöp Fia könyv- és papír-kereskedésében kapkató
éA Melezer féle házban lévő mfiórás él látszerész őrletemben megérkertek a leg ujabb órák és látszerek, melyek legjutá-nyos&bban árnsitandók el, Szivós Antal maorit és látazerésznél, Kazincy-utca 3. (Vajuti-atca.)
TeleU 13Ó-3Ó
jaiizlosiííis
kossón meglepően olcsó feltételek meüttt
iiitli i\\t\\irt ifi ttiiruiit UitiMk elein ftl(S iists . . férjtiek életere fii férje . . . Hifik éietére . M}| li . . . iiuiiizityi életére Hkiliizfttji .
a Phönlx biztosító t*rasságn4>. Kötvény« akár a btretéren, akár egyebütt b«kö»ci-kezelt halálesetre 20.000.— K-ig terjedő ouzefti biztositanaL
ttmméma, ■éwilall ayesabás. Orvo«i Tixa^aUt niacj.n SlztMlUa umuI kaUlyba Hp nlnc—n.
BixtoWtá*l iy %ry%xm u mlBd.mkon« ÍU.t—* E4aiSl kaakfactosiu« Iihij. JOO.OOO OOO C.
Felyilágojitást nynjt és ajáalatokst eifojsá »
PhSnix biztositó társsaáf
Hadbiztositási osztálya
Budapest, V Vilmos császár-nt W-Teleion 130-30
» logeröaebb házi azer ury bétáit* cukorra cseppenkéat, mii, külsőié? b«d5r-uaSléanél Hatása fájds\'emcsillap1^ átvágygerjetó ő, friaaltő. bBalt^
ara 60 fjoller f
Mindenfitt kapható. Mindenütt kapb*tó\'
«cp*
■ a »himI k*8k, míg Imkijagaha fck * tffdövoa it (ráaátok robfcaaását Itta .
DStlüak na u0 része tarnak ■ A melyek láda partját, miadea kfa klója H emelkedése oovát ajre rnilélrriatankho *éaU l ktrmadik laooao-caatt sápi kráalk^a Ktft-*t, kóielebb, mlat ■ ¿oroonl nliln|||>i razS tárfa Doberdó- plató, egy Us ^ at|ltby«tt ím ; aa a poai, amely a*-
részvhyesei tisztelettel meghívatnak az 7975 órakor \\ 1/ ügykanizsán,
la csak • napokban próbáik q thnyholt kedvű nlaaa |m<é sereg; —.■«> aí; beérni olyan kisebb sikerekkel is, iusilyet píidiul a sivár, szegény- rom ■igiilil {Roioeo-Höhe) elfoglalása jilaateai A roaa kia, négy-aöfttaa erdfi köarpáa áll a az erdő klódnak el az áliáaok. Nebol aívga vonal gya-ifat mnUlkowak a áal álíátaiok, máabol aötét Idate lótok aocakaaaaJl agy ár mellé ;aWdba rijt faikék, ahol a^kaaéda utoaak, ázik helyen, meariiilallanel. ■ aatet, mikor kinyújthatják kiaaá meredt tag-jrilát
Vágigjártak ekkor az Uoaxocaatatér agáéi feauza vonalat, az ilábbl aapok aneek egéis aiiobolyát. Aki Bea látta a tat, mely maróban aii, miat bármely máa kaet, aem ia tudja talán t bkatatt awgtartaai a régi átlátoka> olyaa tá-aaéMokkal izemben, melyek IdegAU áa eoar-(ufamto mivoltáról imáét ouk aaaak hfaiau, aki kóstolt val.mit beiíla.
Az egyik divízió witinfa láttok a raaaláalt keskeny, roaz ét a ekéz hegyi atakoe rabetlclcltien a alléi mlvclet láttára meg-Malik: vajjeo oam gondolkodtak a róla I din, kogy esetleges visssavoonláa aaatéa | ma bonyolódjon le az öiazetorlá loigilaa — Nem la gondolnak a vltasavonalá kttáeégáre — feWtC mneolyogva a paraa c tnok • ■ események teJjeaeo Igazolták Sabizalmát A csatatér, melyen a legatjfaj óla* tá-■aáá» dtámája lejátszódott, merőben egyéni <wp» meglepetés ások márnára, akik Galícia I k Oreazornág lövfcszarkokkal kareeztll-kásal I "látott mezdii Ismerték meg a modora karol I «kpadot. Szás meg asáz kilómétarOn ét klaéri I M («akon as országutakat a lövémárkok tolt. IDilen oyoma tlaes a aagy aeregToooláenak. Mlr kdivetlco kOzubea a front, már csak agy ♦«0 másfél kilométernyire van • még érintet-lm a imladarabok kai fisaiért HU. A Uréez •ok ott van, akol a bábom kitörésekor volt • > Illóbb helyes legfeljebb néhány saáaaeáto-» teriletee történtek váltaiáiak, eUre vagy tón- A lövészárok 4 aa* is éppen | "ok Néhol kfirakás, kSkaritéa, 17\'inia trag, vagy miad a
•CTtot Ut Is, a iyegnlam napjaiban. Uf aakadatiaa mánkét jaieatstt a katoaa aaámára I ■ fcéaaáiukkaa valá áleL Feat émtakoo, ha V»n kalyaa ketaHg áa WaapoUg eltartott \' paaiaké- kan, kia cs*de kának fráfcak m ár-H ■aatéa.ykt, a Doborttó t/jáo, mÚqUn a maÁm. Aaó kolyett csákány, ImMw k reU anyag a bakák amulmi; s aat-| Ni*, kogy minél mályskkra kaladj«ak a WíaU, kogy sa árakkal áa keslll.i.lk inn máiy üregeket áa kirfaatakat ■ ■■ A« éazi aapokkea, mktfa a
2.
Meghívó.
A Király-Sörfőzde Részvénytársaság
évi december hó 7-én détetőtt 10 \\ Pesti magyar kereskedelmi bank nagykanizsai fiőkintézeíének helyiségében megtartandó \' ,*,;
XXIll.
igazgatóság S a
Ai
A kánxámadésák
osztalék m ¡¿állapítása, vajajnir \' 4. B
évi rendes kö
Napi fle n d;
feliigydpbizottság jelentés):, eí^lerjeszlése, ,ai mérleg mcb I az igazgajlős^g és a feliig>fi l^zgkósági válaÉztiisok az alapszabályok 80. feliigyelÖbizojisd gi tagnak egy <yre való
f\'
l| N é
mk
|ása, a liazta jövedelem hovafordltása és a klflzctendó óbir Mtsóg ré uérc adandó fclmantvény iránti határozathozatal, é rtclmébinv
ás htíybenhéajyott mérleg
beleklnlltelésj végeit rendelkezésért
Nagykanizsa, 19H . (rab ember
részvényesek, értalniébcn leda kanizaai ijókl
H«d
Jjjtj! iíávazotl jogukat gyakorolni óháltlijk, jbb három noppol a közgyűlés clotl a lieJiinek pénztáránál téri (vény cllénétx
jalfibb IMM amint
01 ig«gatóaág|<a o felUgyal^Uzofa^g felent«Ml állatok
Építkezés ndezes . . Előleg budupiail
bnkfMbt\'m
winiHw ktiivenyck .11.1 ermelvt ivek, anyagok és arfio-kéaxlcl I . r. . . *}, .j
fásqpeiu kdyeraleil a kereakeilejmíi
1 1 Km
1
MÉRLEO-i;
U
korona

ntür
722279 I 888113
75 68
r
fkeazpw)zköVeieie^bkj árpiára •. ... ,!\';. I adósok . ,
90000 76000
1601999 | 38
668890 ! 94046 25836 909941
61 68 09
96900
! 190791 19119 87068 90300
279504
¡1298259
fa
éf 40
oszlása.
sxivtskf^iifiek PéUl mag CttnnL
81
ÁMllÁ
Az igazgatóság.
részvényeiket aulvényalkkel együtt as alaps»-kcreskedclntl bank WéMttrÉiH Budapesten, vagy ¡ntOfebl helyen a feltljryeltfbttottság áttol magviaagáu

nyolc nappal a kOzgvtilés «Ifin a I 1 ész v ínyeseknek
TEHEB
korona
ni;
korona
uv4M)MM , ... .
részvényé^ kjbucsájltbi
izámla TitimJékuíi .HrendedL. jfrlékcsolt, ti
w
9 Ml
jfo/yd ém
/ih r.....
fr:
irlolákalap . . ¡feftéai alap
k ftieooo
iparopi/ás
K 170000.
]Htfi>1úzók j i Magyar klr. adóhh jvafal (sj|radó es
liékéri) |Kn
(Mumték 1 rám/a: tel nem van
kwlalék Kljsnfélék ieresép:
Í86OBB70

Imtmpm jl k.
Nagykanizsa, rély-SOrtózd*
K I
áthozol muli évről,
1914—1916 évi nyereség.
| 200000 í — i
\' j •..: i 665000
j
403423 — 1
J 1496
I 217622 77 I
19699 67
| 243391 89
V 1 \' 1
11900000 \' 999989
885000
622481
299090
77
96
A
19600870 79
I

)* af igaxgeldségf tadltvényl el lartalék alap !UM - koroaira tog
éltai a fiatal
zepíember 90.
H/riphen
k. Kalmár
Megvizsgáltatván, renuben Nagykanizsa. 191& povem&^r 19. A f • i 0 s y • I 6 Mártony Jői
épitiriaii tauiMoa
a:
PtHmr a. k.
T*
fátf a
ottiil x k. |
txaó a. k. Lendvai Samu 3. k. Ungér
WmantvEkk a. k. Wtikmtete fiHgya a. k
Barta és Fürst
•IsfriRfK nöl .dtwptnÉiiiL Nagykanizsa, Föut 1 \'
azEJaÖ Magyar BizL fârs f»»i>U T«M|wi3
T*Wm 325 «91
-w,
Ham Mm rajnii
Női ingtibílTTj7 3fl0 » Női hálókőntöa fej L
Női nadrág 4 2J80
Férfi-ing £¡¡¿,"302" 5§0
Férfi-hálőing Hí SMO
Férfi-alsónadrág aJíí
Zsebkendők, kdtááyek, f asztalneműek papiénak, ágykészletek és j na- | JQT neltakárők. j jOT
Blúzok, pongyolák, kopti&mpk, szőrmeáruk, kötöttáruk, gyapjúszövetek, mosókelmék, njÉp-
sonyok és selymek llagg oálotztéHban. fflpdcn Kabátok 30 K-tol kezdve. Kész blúzok 5 Icoroité-«sb tol kezdvej Tanúié és tanuló leány fel vi
\'tm
CwkíéWl Gnk«tr»vl
Noveaaker 24 éo. szerdán kerül aua
Jráau 4 felvonásban, ^ B :ka» s IP»U— vifjéték. A«cti-
t kai wUI>|li|iwe>iettei)«eiH fdvéjíel m m mm jeai « y m ^«¡at iwa MrfUki rii«in nai.... ilii ta*. Twfc- fa \'^"J-^rMl\'l****?*\'-
Cillliim JpMka kwül, >afii.iliil •Mór KlNSKYNft PAUMaV IUU
i valódi szakácsság
Jaxmt*. ifibb uakicerénytfcWl á MM, valamint « modW btvftaa taedi* — Air« Vídítee bumium m-■bebakMat Mlieliie
tárta H Mi | líknioHI. » M»errtés
aM iiiílliHM, , -köt*o • korona. Vi déaai fi pfen llliiki S korona ao naar. %m MegrwwkltnKl
Piacból PflWp Pia könyvko-r oakodOaOkon Nagykanlitán.
Vizvi
lakatos és
kntfiirási vállalatomat
kanlzwji régi áBoodó j jmegrejrittalSini ktvAa-»ágársj Nag. kanlzaán
¿íteftSSdfQ } megnyitottam,
mely1 catlra k Rotgonyi-atca k mim alatti jSchavel féle aaAMyt c . n a ¡kibéreltem. :: tt u
AltBl NmM,
ku. kraeaam ■Mai vUi4
! n
aaü aeaaa, aetatea keie
FISC
Marva
A\' aaaie« ayalnaen A nmiiiiii t*nito étaMre e»ealf«t*eya karé
m
«OartaneininH»» ik4 kereaa. -
■aáJnaaméank na Ja> (Mfejr . .ara v—kar
FÜLÖP F<A
MnanrOaoaoa
a mim Mlhairir.
vwenre\'reeeaa nOMee alaliji ne-
tizenöt éves e!6-állanak fanjai kcjzésOkre.
Tisztelettel
¿iri jenö
isikiiny. lii/nl
C a legjobb anafcégbee bpU*
Miltényi Sándor «a Rt
— .A Mikulás btiyeg « nytbó ajándéknak is táneneim *» km ad.\'
•QVfUÓ MINŐSÉGŰ HAZAI TCRMCK
\'itên naanet

@
! I
M 1
i I
I I
I §
§ §
1 i
m
i §
w
a legjobb alkalmat Ninálják vnindefi adás-vételi == ügylet megkotésara.
Aki valamit eladni, Aki lakást keres, v Aki élelmiszert aki Aki alkalmazopát Aki állást keres, Aki gazdasági eszi1 Aki bútorozott szo szobát akar bó Aki cselédet^ .sza
vagy vonni jal agy kiadó fak^tc iij venni, ivagb res,
az leffhclv|es< kis hirdetés
özt akar venni, vagy eladni, hét keres, vag j, bútorozott rqeadni,
Icácsnőt, házmestert keres, jlben cselekedik, ha
\'közöltet a Zalában.
Vidékről a kik hifdetéí stpostautalványc n ki
RaifkininÉi i ¿s biUtés l kiadóHüataiten, S^hI 4 Hsi
=== A kis iUrdotéaok mindig otóro tealwin.:

Minden kereskedőnek nn érdeke, \\T]
hogy Üzleti nyomtatványai Ízléses kiállításban, a modern tipográfiai eazktoOk igénybevételével készüljenek, mert eeak Igy lehetséges, hogy a vásárié közönség figyelme Qzietére Irányuljon. Ehhez pedig csak az kell, hogy nyomtatványalt a
nyomda
5 készítse el. =
ZALA
Nyomdai iroda: Nagykanizsa, Sugár-uf 4,
a
ÍA Zala-nyomda a ^legmodernebbül [bej\'endezeft nyomda, könyvkötészet, jvonalozó intézet és Uzictl könyvgyár

NMk Merhaart* TÓTH ZOtjljAN. MtHe hle4* ^ttOlá. lAJOk igetta««! HKHtl HMk - Nyaav*-« - ^
tUL *fW|i
Ul
tüSw
OpESTtKt IS OMÉMiTK NAGYKANIZSA ^«UMIT *- RAM núKK »ÓMtVATSL:
JuiMiiviSCJ í H mtilMIn,
• tai MBBrt
b MmmmI 1
tq-EFOK av Awok:
uHH kmr* M>
wmím
• lr i • l-sTI >_____L«LL li_ 1
POLITIKAI NAPILAP
toros >■—i ÍM $
MrtvMMMI tpgMMMi
Szerbia végórái. | f|
Budapest, nov. 25. Pristina és Mit-lOfic* eleste a legnagyobb csapáa, acnely i izerb hadsereget eddig érhette. Mindkét várost hosszú ideig akarták tjutau s védelmi vonalukat aa \'6 fogalmaik szerinti hihetetlenül megerősítették a döntő karcra: készültek, amelytől sokat vért a hagyományos délszláv optimizmus. Azonban a magyar német bolgár offenzíva elsd-l parte ezt a tervet is a ma asár Szerbia sorss, végleg megpécsételtnek tekinthető. Siketet ellenállás^ seholsem fejthetnek már kii t szerbek scaak abban válogathatnak még hogy Görögország, Montenegró, vagy Albánia (elé meneküljenek a. Ha ugyan asg nem késnek, vagy már al tta leástak ezzel is. A rlgómezei ütközet bsfe jeztével véget ér az a megdöbbentő) dráma, amely az antant jóvoltából szakadt Szerbiára. Szerbia — volt. Hogy lesz e még, az tisztán , a központi hatal auktól függ. Most, hogy a nemezit, a saját szerencsétlen politikája, az antant ctalafiataaága és a magyar aámat bolgár fegyverek végleg végeztek Szerbiával, ^ részvét egy aaőppjét nem tagadhatjuk aeg a jobb sorsra érdensaa elleneégtől.
Budapest, nov. 24 Dilkalatl had ssintár : A Drlaa felső folyásánál a iup csendben taft el. Priboljnál cm pataiak IdcrtoakoUk na átkelést n Una dili partjára.
Novlbazártól délre cs. áa kir. csapatok a m>at«nl|rál határ felé nyomniuk tlő. Az Ihar völgyében előnyomuló osztrák-magyar csapatok az tüenséget havas harcokkal kivárták Hitroricátál éanak balaét a M hadállásaiból áa be vonultak a vár rosba 700 izarbat, köstflk 4 «ha tat fogtak Ol.
A asarbok Prlsstiaát ia elves* tették. Egy nemet hadoszlop észak felél nyomult be a városba, agy bolgár hadoszlop pedig kevéssel utóbb kelet MM hatóit W
Höfet, altábornagy.
k antant-csapatok helyzete a Balkánon.
Róma, névambar 25. Monfaatl^ *él érkasatt Jelentés asarint 1 \'ranois.aneol oaapatok hely-••ta lgsn kadvesfltlen. áa Jaj. l»ntákanf aagaíflsltéa na« *r[-**tlk, tsnáoaoa lanna as sn_ tant oaapatakat laaét hajóra "állítani T
11 ISMul nov. 25. A jWotf ügynók-séghfk JJiifli Athénb«: A görög körmányjhisjlandó az antMttal szemben atjntyji ejőjzékenységet tanultain, amennyi az ország méltóságával, seadegességével összeegyeztethetó. Rhsüysz görög jlgaz-ságfigymiiiszter inra as inker|jura, hogy ad Görögország célja, azt felute: :
— Mk antant csapatoknak Stalo nikibői dtdfijj eltávozta után botéba »égy >éjáy titán ds$Há csapatotok demobili sálékát. Óé addig nem As angol kor mány sajtója gyalázatot magalariáti tanumitoH Mbyaattan. As msl infá-matt á«£r| ékart kényszeríteni j bennünket a háborúba Mi nom akarjak megitmi ww a balkáni hébont ■jMMUl — Anglia aif kívánta. Hogy mi menjünk Sterbia tegiieégére, holott \'Szerbiáért •¡egyetlen \'angol katona ee oníotla vérét / At angof kormány hibái-hibára halnw eott t most ad haljunk érte? Nam Mif nem áfarad Sterbia « Belgium . ii ii ¡fim ip»--
London, november 2Í. A külftgy i feji «átall tagadja, hogy aa antant blokálinl aaAndékoras a ftórAg partekiajt, vagy feoi\'y föl tartóstatnak Ltjukban a gflrög ha. Jókat.
Pám, november 2$J[ OtMÉMMa tiltakozik az allea, hogy ujabb francia c«sp»tékát szállítsanak partra Szalonikibén Clemenceau a francia rj
smet frontot ¡féltig Meg van gyözödvtj, hogy a kormány is így gondoilooak.
Páti\\, nov* 25. Míg az aátaat diplomáciai köreibea többen jót váraaka görög jegyzéktői, \'alások veszélyesnek tartják a (őtőg illáalof laláat. A francia lapok Szaloaiki tuoóaitóil szerint is jlgan komoly a görög helyzal az aatantvajl szembea. ; Athín,
nov. 25. ¿4 görög kormány megingat katlanul arra as állátponka helyezkedett, hogy addig, mig ontani csapatok vannak Görög földön, nem StOtelied le a hadtereget
aj. .4 f Fi ; sm ,4 1 ■• • I i h ■ 1
Ellentét az antant { hadvezetésében.
London, m. 25. ki üoszinwi cenzúra angadétyevel j&íaflCI: j A szövetségessé parancsnokságában biznnps válság áll ín. amtyit ugy akarnak nefoMaai, aogriziMfli Haéum fok francia tábornok ala helyeznek,
rnr\'^r1
A németi
hivatalos jelentések.
Berlin, november 24. tbagy\'főhadi-ssállás M )
Nyugati hadastntár t Lényeges esemény nem történt. Az angol haderő főparancsnoka megkuérelte kétsegbevonni ázojt hivatalos német helyreigazítást, hogy a Loós köriili harcokban i fait » iát össze» német oaapatok neta, mint angol réazrölj állították,, 7 8000, hanem csak 763 ambart veszi tettek, ilyén kiaérjetra nincs válaszunk.
Kalatl i■<■■!■! Ii i | Hindenburg tábornagy hadcsoportja: Rigától délkeletre egy Bersemünde leié történt eiőrctjő restink alkalmávalj amely az oroszokat í a Helységből átmenetileg idfiata, 6 [tisztjét « 700 föayi legényéé get elfogtunk éa t g épp nahát nyoltunk. Egyik előretolt Őrségünknek Janopolbaa l|luxtójl északra az oroszok támadáaa elöl vissza kelleti vonulnia. Ellentámadásunkkal ismét birtokunkba vettük a májózt
4- Upát bajor herceg tábornagy fiad csoportjai: Orom osztagok előretöréseit Cartorysktól északkeletre |s Dukisce mellett (Kovtl Novnój vasúttól északra) visszavertük. 50 ojroast elfogtunk éa 3 gépfegyvert ÉHNMoltuakL
Balkáni hads.intér;
Mitro vicát mágyarjosztrak csapatok, Krisztinát pedig német csapatok elfoglalták. Szerbeket Prisjetinátó! északra a Sitnicáa tul vetettük, viaasa.\'
i Félelem
a buvárhajóktól.
Konslantnapolf, no*. 25. Az antant tiaioi paiancsojíi lp^ Mf| .SzÉMU kikötőiét na hagyják il, mart német tengeralattjárók leselkednek rájuk.
üz iDiant leplez.
Konstantinápoly, nov. 25. Az angol
konnany, hqgy a, közvélemény figyelmét e\'terelje a\' Dardanelláknál »w»»ádatt kudarcokról, «t a Urt lijaaiw, hogy Bagdad etfofialáaa kiazöbön áll. A valóság pedig az, hegy Angliái nem vállalkozása körül tett minden lépéee közelebb viszi az öt nényhez.
A municíó.
London, nov. 25. A manidős miniszter at orosz, /randa és alau kormányok képviselőivel tárgyal a szövetségeseknek munícióval való egységes ellátásáról If, s "
Ax olasz harctér
Budapest, nov. 24 A t*ral htdffi Ugyan tegnap ia as ola^i tüzérség és ankaavetok tüze alatt állt, de a sga-logsacl harookban ssaaet kd-votkosatt ba, mart aa slansok nea taaadnak. Annál alkaaatedtWtét-ben folyt a harc ^álonta tan Mtofela körül mindkét oldalon. A hegytől északra nagy olaaz haderő délután behatolt állásainkba. Stájer gyalogság éa bonvé* dóink «ilnntáttsdáat iatéstak éa aa bllenséfcet váltakoáé aaarsnaaéval folytatott slké-seredétt kőaalbarook \' utan, teljesen viasaavatattOk. Több, magára a Monté Saa Mkhelére éa ! a San Marti no npltttt allén intézett tána-dáat as olaaaok lagaalyaaabb vaaataaégévsi tartünk «lsaas.
A Honta dtl aal lualn levő hadállásaink ellen megkísérelt támadéar>-kát tüzelésünkkel azonnal elfőjtot* tnfe.
Az aliensig aknavetői a tagosánál levő útelzárás ellen nehéz bombá kat dobtak, amelyek aénea g áss ok át fejlesztettek. A tiroli dák harcvonalon újra beabaaták Blva régi Tt. rosréaaét és pályaudvarát. Egyik repülőnk aa Alaban levő raktárokra és bankokra dobott bttSWT ^^\' ;
Hőfer, altábornagy.
Az orosz harctér.
— Hivatalai. —
Budapest, nov. 24. Nincs újság: Hőfer, altábornagy.
Anglia lázasan készülődik*
Rotterdam, nov. 24. A Newfork Time« londoni levilezOjn b»arálg»táat folytatott Mnr-ray lorddal,; aki a lőszergyárak rásaára *aM saeakisáabariái áMa áll A lord Wsaosáelts, begy agáss AnglUbaa adadaaltt a legnagyobb «tővel folyik a Itaergyártáe ás ast a tavákaey ségot aág lokoaal fogják. A aeakáaek kitaa kint hatva ftUetveo érát, sőt baiyaakial taás érét la ddttouák. — A Itaaargyárak, aaalynk-bee éjjel nappal folyik a ■eeka, — aaár több aalnt agy ndlBé munkást loglallcoz. tatnak. —■ A gyárakai atyaa katalaaanaa fej Uaatatták ás a szlkságes gépeket s sonkásokat olyan gyntaaeágg«! mar art ák be, emtmőre még neaa volt pálda. Ludak »a. akol a kábára ÚtSráseker egyetlen Itmarpár setn volt, aaeat étteét mahjjty datgedk. Egy mátlk angol «á roabaa egy gyártjelep, melynek a btberv «Mrt alig pás taáa aeakáaa vak, moat hntvansaar amokáal foglalkoztat. Bgy skóciai gydr, aasaár kbárálag a UvijMek ■^tdlláaáial togÚhoak. dseopyelaatar aágylfi«ara;i tertlletel tafftal al át bainliiailiiaii ate ttM rvdalkaa» A gyárnak agy fláaaát aág ápIHá, de a fővé ár tdtm laaad tag
A toborzás kudarca.
LertáeO. aai anka. M. párti i aatranbír agy gjlláeit aaadaM botsé dtbae kl|iliat■«■> hagy a tobaaaáa niáatiiyi a lagalóbbl báNa aagyea reaa vafc. A tar eepi isaaiiiHltjatraa «Mk ttt* M* W.
HÍREK
- Mhimii ,iiii i óhjugi Mwn Albéiat. a gjalagaaiad
M * Umfarilf*.
Li to mm,
A bfarfat hagy Mri|< Benti tifamil
M^l tya&ca tanultait vltér «Mi»til* «¿¿it togtcfcatb dieMr« oKtaenUbea ré^Mai kJ Ö a btrmtdik Bit»» Ba. aklaek kWJfi tliamcrM bMcHÜt*. B Staler a hg«Hésebb aegyaeapégyae baJfoajry lakratewiieg • Woax, UessM,
MM
araap vitéssfgi érmek
Lijoij btdntfy maiét I *nm ibeaM.- Nemespk Forealc Ml tint I Blnbl I a vim >Mnl|i la bimk* Kara.
l»U)daa»M. Btrtsfc
a aagy
tosapjak Bdabft ct>IWj-, k n a Urea Battsft
ttrtJ
t kaWto.
A riraipi »iplltoi. vi|rmigj|e Unja; katéaég i dccambfar }3-ín Hlilllt tb irakar raodes kfirgyaléti - Egy baeees homrééUmt Marvitlg Jéuef a 20-lk bonvédgy.lég«-rtl tartaléka* bsdaagya a kóbora legdejéa aMM aa iaaakl harctéren: Btjtfnal i|MM tilMaik azl a klrt botlik róla, bagy iUJh i&i aroai ballogilgha taaU. Aaéta tovél sem ItrbexcU Illa. Maat aMgto magit koMli a vigMrtal^n ktoaai amig Horvilby a Upora Itftlajie clsiett a MbU bajtirtaivai kéaót tbba limaiét. Április bóbaa ti ntwlÉtt a Sarmevit Hiaégkia ketyirték kfilte rtWs. Est Maiit a W.attla. Uraié*.
Ejy 4* atái... I . #
—• Ha m várom ilwirilji magát. Amikor a vároa a Frani-tnaJomiaaJ a liutsz állítási szerződést megkötötte, a polgármester fzt is bejelentette a Ut yy ül ásnak. hogy a város a közönség KsataUátásából körülbolül 30,000 luwoaa taaéaan\'^ain\'narl. ^Á vároa agynnis ugy számított, hogy a gabonát a kisebb msxiraslis áron veszi, aig a lisztet a nagyobb maximális áron bocsátja a köiion ség rendelkezésére. A közgyűlésen agy kjs vita támadt abbéi, hogy mit csináljanak a fölösleggel. Voltak többen, akik ugy vélték, hogy a városnak nem szabad nyerészkedni a közönségen. Ha ol-esőbb a gabona, tessék olcsóbban adni a lisztet is. A többség azonban ugy döntött, hogy a 30.000 koronát jótékony óéira fordítja Meddő vitatkozna volt. A 30.000 korona most egyszerűen kátyúba esett De semmissé vált az a szerződés is, amelyet a *t—*—allitására a Franz-malommal kötöttek. A Hadi termény r. t. Ugyanis ma arról éktesi tette a várost, hogy Nagykanizsa egész szükségletének kielégítését elvállalja, de nem gabonában, | hanem lisztben. A Hadi-termény resz-véaztáraaaág lisztet küld Nsgykanixsának. Tarmészetesen a msgasabb marimálh áron. Igy különbözet nem lesz s a város sem kapja meg a már erősen számitlsbs vett 30.000 koronát A nagykanizsá vá-rosházán kissé kellemetlen meglepetést okozott ez as értasitéa. A polgármester el is határozta, hogy nem hagyja á vároa juasát, a megkéri a kormányt, hogy a «árok a szükségletet ne lisztben, ha-nem gabonában kapja meg A közönség derűsen nézheti ezt a fordu\'atot, mart ó ugyanazon az áron kslpja a lisztet ím is, ngy iá A közőnságrl csak megnyugtató, hogy a Hadi-termény táraaaág Nagyka-I nizsát állandóan el fogja látni lisidtel. Tehát komplikációk nem lesznek.
— Misen lg. Dr. titui Jéeea (l«ia> as. is Ur. kB\'lj y»latostW Hmlvtoilk Mi M-Maagy mai eapaa sHkbaa vrs«na ŰMk Ut ■Imttt Otví* Emil helybeli at. tt. HaMb*
ket baMmétt iekak «tát pedtj clyaa
fcj t ...L , - -j-t,
jñttbadjíra bagyai toaeea. Igaz egysei^
le-tbbaa !><■
l\'é. A IIH)<b tjk| liftbeekéslik nMk.lialbír «ir sisas ft etfas foatesabp bontok Áturalmtaj! sei Um, iiH> in WfilI j/tj fHniul e ktuUH jfafagyifct mtgfiM}di cn a AesgjdU* nc^n Ita/rfom Msl»A nsÉg U% e é» érOáéaa. Ait ktoten a tttbl IMidWwhi aa intt-isk «ISfab korai. Tabit a kSzfySUs etólt kitöm MnI tudjuk aicjr, bogy -t. UwMl* Lab. Ml lirtbe* gjWter aaobkal a virad kfip-UdWkal, akft eek kodr», bagy kfcgyatti Less — ,ítola»ö»k\'?j,sima»f. Ugy UtsaO, bagy £ t-irfi—k klayi>eisskb> ba maaaéi kfatbb u irdekUdt*. As a jeebw, bagy a msisn* rémek ott I
C^QfMMN^. HMÉf ssemaai torsit aflhX***! Wéel «irasstya. De latta |ebb Is így. Aaért atee]aiil| l|U,| ikogy magtsavastak jut k baőfcllulst sk«U«t s »slgtenUo i*r Oakatsláaltg mér to is fégyzatt 7 Is mér aam ta taba alatli körigsiAtléi, baaao téaytog eytt-véaas dlkútara. «W médk aéraW JbUfeejA
— Tantay baiceosmagi Anim «ib LmlUollük, SÉMiLaUe fötopiojáask] k«4* ■éaiaaitérs rfeeembcF Vre eagysaabése kaeg a btlyiml rakkaai-atog javása. Dr. 5)>*vÜ Mk ¿ilij l6í»pío «r a béi végéa L ktagi■!■) Igjékii véiasaakba érierik és Maoksége alatt noyembair 284b, vssérian d.«. Mi 13 éraker a «éNOmmM diMtcximébtjo MnJ krstot toas. kWadtjtbO, lklk e «tgssitos, éél Met éídektíJdnek 4a ja aiAtaglteal Uvsajjjk, Uijík ss insisttétee. X Igf aaya fc«ilils%s. Out« Ké-My oépíálkeia ktőaany, e a^kials>il Nip-Itkttikgéaslir faMgeJeaUjs ladvttov«tog még alt évbaa eyeOtalLel akfiat * aasdb b»«e> téraa. Vlg tarta toa ildmaayja beaasaa, kéesga klg tartA ketatéa abito kld«rU«lU, begy (to Idtotmber 4-ia bak I kősi bakUt. Amikár aa |ril«eaig>s laljré aktUba. éb, — «le atlre sagétybelyra érték «kto, albeayt Setyl káa-nég lawatllÉbee bklyJrtlll Me%teeesse ayegn-Nra és S g)l«MÉlllLMÍl a »aupréml baa-védttred téborl liklLl iglSll, A megéby aaya most marttaé bakabesatat gyermeke beg-Ittelél, de earn i»Ül)« a sfct Hagy Orall bal tyuguik, inil ctak m vasfgréml tskarl tolkéfes\' tadae fdvlligwItáJt aitok Da Gradeé a téberi jtolkiaet se Ujlálja s i aavét sa tudjt. Arra béri lakát ajee eemeLdva «abereket, tklkfa Ukéat tevéi éa |ilijl*l Urtóikoditl helyét psawnk, bagy snM I«rtasltsifc 4t A cÜaét\' jOrslf királyáé, l&tobiM Asvagye Pées, SraH
1911
llavmky-lér Ik
— A klkágásl blrősAgirói KraUy latvia I6kag|ilñy< kelytjuas, nedgtbkté tagttp ¡eyolcvta keroaa giiaabktággal tujtoll* Stoma ¡Kilmia ktslest, aM a tatléakas ktújit 3 kor. 30 liUr Wlystt 6 korUéirt mirle. — Htaaea Sindmni bawtaflkaraiisdg pedig agy itapl atoifitl é» 30 kejonal pfaubQatctiat kspolt, mert ta i\'»«ésériéa< tilalom iéUgéaéval legy keesi Mal vaU olylo Idfipootbso, sai kar csak a kfiséaaagatk M.btd vésárelal I i,i
NiMüf b«e a Zala mit. bJy e bittgintilijtar lévíksgyt* m it-MalMefk taiééi«fll «#é aéreei mabibiaa éilnliT Ks a rfrbsaaft éUeklat ) lull baae> Mm v^asbéaéa mér tfliihnt»lie>l viriil t|jéi<big|étéli Aatébat tatia t baMgy «b4l Itbk lilik ta baéeb. eletet* agy tervlaMk, bagy aa éUrtal llaééb agyit kihlrdtléj végaM ké«*t «aadUvCI kfcgyHi» bogy a MMa isaiiaéi régMa «asék. AsMe kaégb agy Üeütlib. bogy mctovtrjiV «ato sil t k Btg)ttéal. tmdyd ItgeMbbjUrialUk mag- n kflegytWs asaabaa sailbal irt ««get. bag« éj itltitl MttékrMssé to aaaH éalea V*üoo mt llrtéabalaM eszel *c «ggyel? Ki t»dn* aagOnaőaai, begy mért aem sarmk sa ma. Ul! pír béllel aadM lilimli IWli i vek? IA ¿íléay bilyet megUj-OH kist ¡ktoawaHak s KMijgasgalit re/rt/mtí abni béillb aig|iMl«iÍI Mtvet.
j -iMKfib baaayagiyaa.bat aaM gi|atra| Abtaj "Tejaa »iratagya tfirviayU tfelatoHls korsUnyaeJ Is e lliiinikieésbsi ialéaO» Mb ill am NrkkMI mag Zala vir-■eéyif MraiegbaéÉsfgéka* »klaié* végalt, rn^ktaiata kérik t basmtayt és a tBryiay-lUetakat, bagy a kitaaslgéltl iréabé Matt kiébltibm ttostvtoeUkat k«ld-pm s bsiÍMie Mvjik be a ayag-toeUkat. NÜH|^l«>il nliaib kimttl ¡1 esak akijef tolnia« k a Mart ay«fdij**ilt ét ei| aeabtkégm «I nam Isá aln lb pótalbtték. Abtaj-letegye kliŐmlge még a ieoembsrt
klviajt lüKttél lérgyaHttal
A 1 aletea i eiailikmi A P. H. ra és tok «agole e lelepek il; oltót; kis mii s tapio Us lajpia, ólaikat ttéatbhal, at MasIMn^ « hsrmtdlk béa latol g, mart méraalébbal tai bé-■ia mér tbtoMbél tofesl tai a Be-tol. Talia Siólek. aa agyallee, m*iy lagea — fkno: parti «linar» — iVedett. Hagy ki S Malla, abbaa a oUsodranjlfl hifiéi. A gyors sa> ■ibsl A Sjó «siUpjével raltmlt bl-looVira kall etlnilei, nob» art aeai|ék. begy a Daaa alám «aiüaeerlal aesylra magas, l egy m s itgkaég magébifB lanm elég. Elieabca i tékáig Laa »its, bagy ba állam Isim kotró-
gipfJt a
p«knek
vcsstlysiiaatt bárba kBldje t a la-ksieeal vagy aroas btdifogoly maaka»
<rft beetosiea rendelVefélükre, bagy togalibb Id.llleot i gétakat saiaüLssaek a visirsdtt eü. Amato milliókra mtaf béree Uv|l a IdrdS-telepek | toljéről to t»é Ivae lit, ktoa ta éppaa kae aa évbee lódult laeg vtlabogyaa a bt-toWai M\'iléM éa Igne bOilgn, bagy aa *v llsaásktn it. felépült Miptk romjttn egybsaur lertoduit as aj vbigaM Deeember elrjén imaptllirlil alak jibia íoLjík a patbmaatbca megkérdlanl a karawayl i ia kegy akkor a vtskadMmrOl vagy J mkr baUvrtkmall kt-Issaitólétól tome as attól Mgg, bagy
less-e szí aig egy kepUl er^fl Ma Mbar a Bttotoaeb vagy tea ? Ebbaa e pllltoslbto áttfll a mlsrtél llgg I » Matnal -M. illiltpik
■■M ||]. pl »
- Aa nlkaUdtt aartia kii Annik iktjéf cmUtetllk, begy a ttaiórtég U-bigéll rptrést toinaé Tóik GyOrgyaó ós óav. Htrtay Ftiaseaó alea As tttbU dtoa aaért, SMrt MMh| a ügMtt\'srtUll alaila, az MóbU ell«o| papw mórt, mart est kimérte. A Ubó-gis) tfriiisIM tegnap tsrtoUik mag el Igybae-Ttó* Qyórgfaét a raeiirtóg MOa, márt Igmila. bag|i jüblmamlaa jírt «i. Ugyaato at «kalett míLt tmppiiHM. fém Ma aagtito II Miialilnik Ha mtoii sltoabaa két otpl ahMéa is «I bereat póaa-llsimifi békéé. Többit érdrtesk aalna.
Írj U M»Mai Hfytg a U&m*-qwtft oJétKkknalt it tOrmttmt 4rti kti a4ar
ttoaiéi A mm IMM BMMhto
aés latoMa baOiea berM ta gg« a a^u
•ka sn
I" Aa a«M inak lm* aOa miek bagy e aéMa régi amMmHIiaM k gratoai Igya to rksüaeee hahmaMi « ^ ekegMbali* UaaMI aalfeii
. — Kit «aggom lurauapU vóraabaa. mm htoabk aagpeM bee baeaéltaab i a kdtóoaét MrlbaM II-ll W*> MóaMb« vi*>rolal akar. at légMt |iaAma , ^ Iralgaa , , . .\', j_
— Leket a kot eaéMtaM t
Jk
teHéb S agy érMarnsMl. hogy cyystuíú m kaW|5o saaU raalaaió llilnli rcri peaia aal aa mttlbrtit\'tafll kit bt véss. A Uéya érti. anb aaoebta agómta mit A patla Htoai ós tovlbblt mlaitn k|Urméay*. miaéé«« t «eetlek Imgtlmibaa ttt-olt lóiméiUkeU Ma-Itkallsl sevtrek MitVala*a aM e\'y kómM-ami, hagy a gyért te ramM IMatomik ma lég » ni iiellii ilki vélaab s Igy kirbt «em eek. EakM a birabért Istrnliinnta a po4. aem felel. A mUdaaaspl lergtlam tl ktoa-nyl\')*, begy ktoabb llviliigekra minden kjto ailbM e\'jatotk ta Iklabmai itMayak tak kOl. begy aag\'éMaaéeak. A gmta ligydatt-tatóse etek at eabaélaógebr* stól., Aki IlMk balyeakcilk a vétaMaaaa, mIMm lartiikaüt aélkU kaldbet rimltigj étolai.sorekct K atrt aetkeeb a IseibbbIMl to kskHieinlm poa-laaalggal taljeslll a paats.
— A .Matitatt" Aa Uiialt amgi bén palota aiöiirtőK ót péatakao liilji li Pikaay lika .Prlmilsaai* dmfi illmjit. mdp. eak eshos miitalbia aagy mlvéaaattal jün* mag óaaagét a alvéló ilva. Caae kiniilÉam
m to lallip PiVamy I ka M KI -(« élfaaaa aaalmai|t
— Elvaaaatt P. bó M-óa ( ÜtottW órikbaa Unger UUama vatkeretksió eigtM t pMeig agy bgaaia Maaaa figgó ka isi katos ilitmi».~A bissllilm a^ttlitt tOa* lembe rimaall A katotakal a ki*ük«A*i
nAMk v
aMnkb tirgytkbnt ibseisii a I iebes ke B Mér. ptocbd PWp Fia Hegy óe pepii keraskadéséb« ktpktli
ÓA Matosa Me kMbtt léal aüórit ü I Maearóta ltlm»abaa megérkmtsk t kg ejabb érék éa Mai nil, mabak tortaM áyesabbao iraskaeiób ej JeOii i«ü*;»iaa Is 111 ii \'\' Ksslney ata* 3. (VaaeOMaJ
aaMaMMMn iMIBMM » a WiliSa aiasaelte itnaaagwt • M Maf*i Mát a btrtUrM, *k«r Miéül MMar* " " \' »0.000.— K-i( M«di »"I*
MWU ml
•ma a».
ra*smvaa m
JSTS ■, n ríttaaaáá* fiMIgtMia ayap i* i|l*\'i- »\'•«*\' • Pklsla ki s ta* I ti \'ére«s I HodMbiatnaltAel oaalAtya
f^.. V^mnm aa*««
TJJmi BCTT,
OIAN1 SÚSBORSZCSZ
•aOMamét Hmt*» asga» li\'lllMii \' MaMM »
ARA N fDJil
ULI
íjRANIArr^
tOZGO*n-VTCA 4 Mán à
Lff, mitmkm \'2t

! ¿¿i UMk|*< Rfltag „aaélyee
November hó 25 éa 26-án ¿¡¡törtök. és pénteken :
.Etr ■l\'»"i O^iHn-ó
itim* > MimM» dhamól a a ^.lifit <únQ* MI»»» Ute.
1 És méjf a remek
I s kisérő müaor it
m earaéh altan falae aeM| katrtrak
■ zttäaaaok kaatt*1 a| e éa » a érakor.

! uw w»»aé, a «*■>» »iniuiii ase-I KB. iráiau Se a»lUI>n tamu ¡atsisi «alé «Hill i «MMNÉStia ára t— MMSI)
I mai Kürti Némát-
,,t. ak hali ééfcnak
éra I.— MSSit
I Mtal Raaaó, Maryai -némái, Méatet-I »>((■\' saaneaétar «ra u— kar
Masreneelfcetéi
Ifischel fülöp fia
IMrvkWMka<*»«Ma NatjikaiiliH
a paatan kSMSva antwéew Mi-tat M ntlerrél
Ha öröm» van, vagy a* /sien ttrtdtlméi várja, ne feiedket-ük míg a vak katonákról
ZALA TÁRCAJA.
•abbt
á Miyéét^l ■M as von axiven bkm»
«ttriy. ARNOLPNÉ
ala MtlttaM. I
Mqri taaiteeLtte se
ara
Kaph ató FIA
mmu ft* typ*
1 korctna. PÍSCHEL
ki jjhyyker eskedéaépen
FÜLÖP
>en.
bútorozva liotnyhahaítználaljaí kilt külön befájatta a víjros belterförtén kiadó. Czim a kiadóhivatalban. 12900
nt l tcgutabbaa átyliUda p «MMtaaaai Képes Peatl suMcákttnyv aajít m tsetl fatttfci után glkééta is péetaabe («irta ¿»iktatta HMalra Jattkk Msaata taianidk. a legújabb! taatácsványddNi. * MtjirisMt eMatMMML «mtint a átadva asztal MiiHttiet Mvtaa kiadás. -4 AM HM • tarosa, VÍdékté b&menfcí kM-uésad a pám attaia Mfcflidást elimttjen 9 korona 80 MMr. ja» Megtette«*«
Fischel FQlöp ¡Fia könyvka-\'reskedésóbtsn NagykaniisAn.
Vörösréz vimaltgítök helyi be kéuilttok horgonyzott ííemszböi jji minősed
vízmelegítőket\'
a legoFpsábtí árban. Uj pof« metutik eladása és agy« szintén jivittsofcat elfogadok
Tisztelettel
Sima József
utas atLim. - Wia»*«MM> !
"f
Levélpapírok
óriási választékban t kaphatók
Fische» Fülöp Fia
könyv jU papirkereskedésében
= Nagykanizsán. =
Mélyen tiastoK I b öl gy W ôiono«! i
kan Nagykaaiaaáa afat «ttpa» aaa|iaaéaaa adb kódéaeaaat * A héi^ttb katéeetbea kMaéaa vit*-gáataaa Ugyancsak laét p taten tvabaa át Aanl - dolgoztam. Kérem a mik" Wen Hattok UtaOk éa a lak. Orvos urak teivea pártiegá-suket. igyekezni katk miß-dea tekintet bee teljes asag elégedétákre működni Vl> dékrets megyek a helybeli teljes t>eg anyák nek dijta-.... Isnul segédkezem ...
éit MITEK Y ARTÚR
•u újfent — d«4t (■ «,
t «•
arak, hölgyek éa gyemakak réanéte
hadicipók
éa katonai bflrMazaraléaak, Gyulay táska, orvoai táska, gamaarhni. övazij,
mümi látzsik
t a legjobb minőségben kapható ::
Miltényi Sándor és Fia
clpdániházátwa, Póat, vázas) bérpalota.
Szunyogh tanár ur.
Isereleasasnl vegyített kgsfask prósóbna.
Irta: Tóth ItHéa.
LnA katakaaaaa ■eftrrmatt, arőtíH, agáat dazsadá láay magvrtSaa Mggyasatatta lUariajr, ántákiaaea vastag ajkak:
— Hit aaaa akar v lem áteaéaakáaei a lantra?
— Ne», Margk. A lefbatá/os ttabbaa A csóaak hitvány, rozoga alkotmány, a
\'pedig ugyancsak haragos kedvében vsa.
— Dt ka áa akarom [1 — Akkor ssa^ Margit, Egy maggeede-
ás nassélyack nem akarom IMáldosat s fiatal, száp álatát.
— Mondja inkább égy, begy a aiját
— Hát, Sízlatáa aa|tnDn, azt aaaa, ~ p,,i. gyáva I ál mtg aat atari moe-kotr isarat, begy áa vagyok »ladsaa ?
Mosdom ás agy la van.
— Éa még agy kiaaá yaatál>aaakb kkáa-|áiht m mar megkockázUainl vak» ?
— Naa, sMtt éa aaégával aaaa kaki. ha-I1» áki akarok.
—> Tudja azt maga, kegy Deaoekea Laai l" rigao megtette vqlaa kívánságomat, »art
pka?
. - És tad «Utol, áa pedig sew. De kB-l"**» tc ugróra aaakl ntib aa a katba.
~ Hallja Saaayegk, ía ragaaakodoa a [■^dohásbo,.
| ít pedig aaaa eegadslawkedee, aNtt, L"*!"^ fr«á«, aadbe balatagáaaSM.ba I**1 a aaáeak
~ Ha sasa teljesíti a HiImI|isi\', vige [^Hak aladaaaak.
.. "* Anft áe aaaa ki bánok, mart ka aa l"** *em, kegy aiadaa ka».l,.H aki
aklatk
lUtt.a.
aálkai
laaaat akártaa
komoly
kégr
Jto^ _ aja akarja mondaiIj re loa arra, kagy ás aátiar aaftaaaá ?
— Páldiai ka le llllVItaiálllMbtt ko-regeák. a tagiidlgoare jgaat ?
— Mlodisl baheaáa aálkai. Ha piMáai a tóba erei rnUßal eUaa agoraék ||aSg — aoedea I— néta tedok utast. f
— Makáj n isiik, la haMUk L esol-aakha »a«a». Maglátjak, ka reszltívboi laaaok, áll-e saaraáaak
— jUabtt ! aoae \' (áradjon,\'i áterU ha — amint aaát aa ai il am i- aaaatályúll ktjrfll va-szadetea&c, a Maaa ász allaa aailakaria, eom ayajtfaa kl a klLyaaat as.
— Tadota, Igy akarja íepldznl a gyáva-aégát
— Aa aáataág aem gyávaiág. Aa AUr pedig aasa Ui amikor a rakega ieeit aMtt akar átaHáld a jslono, baeam — dUrJ A kd-aSk aaaá, aUU ¿agy ddH aíJgtLbp oéle-kárt áléataik fi, v<|gy vaaaáli adliáik ja álatB-ket LUjt aat a maaiarat ott a pattoJ? Ctak hokiif te, de siea ta gáaaleák ! U á maga kaaljááék ka izt «essélybkl d|>uJá kti íjyL ekekbál aaág a aipdmat Sa sároánáit ka.
— Mtga tamraak gyáva, baMMa goromba N aar cm káéam, kagrjaa m agier f èa «ty-
ssar áa alndadldarrs klmíljca mág: | a társasagától.
SíjLyogJ Lótlaanl magam\'lubj s kaUpját ás tovitAállt. W kit viroskaa L» aaár Lz utolsó sikz\'erlUi h aat tárgysfe4, ¡ao|V Sta-kolay MkUíi luJdta Saaayefk tsaár lijtt.
— Eddig L* ártaaa, márt tflrtri ai. kogy agy tekajtaák Met, «lot aUkbal «fr fi\' k-bat, Asoía me» az a MváVa. gÖtUb, ! vOeoy-doogija] Mnbor. ibeyjr ts merte lUaeislii s saa-stát ans la bajjdawuj ompa ílel Mma. S<e-eyetk | blzmadU Oá. Bal j Stokoby Matgî», az alMéa éaaU|v. Na WiaUtJ. Hagy
—--j-1» ■¡■ni .J. .liiiii.
Is geedeka azt a adsmadta fiiból latt rfroljs»-aaor, begy aa alispán famllUjába betoUkfadkkt? Csupa tsasaály volt Itargittól, begy eiÉlgl It befogadta s társaságába. Nagyon ttat^llyis a Margk.
Igy válaksáatt ICapoatyaá a aátáraoktk aaerjáa. S abkaa a válamtaykm a jdmliWk kalyaalAlet bólogattak.
— Mart — folyUtta áUalkaot tetnia mallrtt Kapotayaá — a M ryltkoi c«ak Do Laaket Laci való. Igea, kegy mág aaik |o-gáar, da aaár som gyarakambar. Hépaadal való. Ttáaokát áve Ifatkaaétt |a a jogra JAa eaabtr a talpáo. EtSrl báter, Sgyasj lánht. jToroásIk, rt», lovagol, pirbajortk. Olyaa M. áyötfl f\'jaaakat trakljs* led ujranl, imtatl S. S bagy 1« Eltalálja a («\'dobott fikárt It.
— Et.begy utdk\'u i . •
— Hogy láncol). „ .i
-r Milyn aaijdbel kártyázik . J
— Milye« ai8kaMaa vemM ... 1
— 5 begy ad varai mind« lánykák, Le-•iyecikának, — bagyta kalrbaa a kává gyb-Itkaaat
— Mert életrevaló M.rt lórit, f- l-jtata oe Kapoaaynó. Da Staáydjgh ?
— Eb,j batyjak, segt* rá a gjBlekatet. Nme la eUktU dolog valS 1\'gUlkosal
Stwyégh sj ibb seaaaályoak Mr arplg atft Is, bagy Margit nem ákarti 6t ossrevenol as nieta.
— Vagy val áh aa aém vatt volaa ásva? vlgaartdta Magát.
A enkniardában aseebaa pont ssámkála M%«atak atyeáwU a St»ra(k as*eta ii áaklót súrolt, a kafapjWal S M<rgÜ anm fokaltk ol a kóatA-ást. Da mljraa aldkalóra aakMÜa jat Mintha Smeyetb aakastm Irtt valva ajviiiéén. Valahag* oV\' formáa nézett fá, miaá áajab-Uktáblirs asokáa. On vve a iarm>at dUM a még iám látják. ÁtoíiSak r j\'a Ily-n ablaktáb-láaak árasie amgát Sie lydgk la a láey Miag alatatkaa.
— Eri dlkdéts edaáka, — tJkM ka
■agáaik Szunyogk. — Hiába, aaak valami t* ka valaki aHspiol famíliából származik
Aa rtaó partbae a ilalalktdátUI majd a ISM alá il yvdl Saeeyegk t zavarába» a aek-ráttMnylól, aki atelgálatkáaaaaalaha áül, — aat káidaala. begy bányfála Igeragozást bmar. Mtjd vógtalaa kéragra garjtdl a megaláztatáa ml alt a elhatározta, bagy a kl» »ata rtaaa^ satlannl bagyáaál aárttaaak mlaösltl a tlágtá \' lak kór Margk llfMbaanéÉartialtlII Máa maat-alg álaaa b Ha aat a lápóat mag aaaa taszl, akkor Írókra a város atalja laaa. Mart hegyit I vek aaak ? Ige». Naa tagadta ai a kftssöaást. Dt laláe aaáa eett l> vatta aat áswa? Da bM-totin áamarrtlák akik a aekráaadábaa valtafe, mart Vatameanyitni gaayaaaa vigyorogtak rá. Mág aa a kimpaMr . Sakwrta la a IV. A-ból, Na várj aaak. JMó áróa faiaiaa ót bekapod a ssakoadát Föltétlenül prevekákaáal kall valamelyik boxzátartotój <t- Igsn, do seek miad kkóaójb rlvsak, lőnek, szara«k, vágnak. Bb-tas bor y «am maradia Hatban, mag aatáa hátba al la lagedla a leány a klttla^, csak I aaa vatta áaara z.vartbaa. Mintha aa a aetp aaóka, piros I- j klaaá, tgaaán atgyea kitaá mag-biaarel volar. !(<*■■ Maat már emttkaetk Is rá. B oaaatstt a (rjivkl, emk aáa aam vatta észre,
Ebba megrjyagodott, Da aMgbagy Igy koal\'Upttattá kimá magát, a adva kaadgU el vaia lalinlil, p:áteitálai:
— Mtre vaM volt aivaa ki»tlatlaa«l be-írüd aaa*l a laáayayal E*vógre aa art áay, al.pia aaaóája, ka padig aa órag folleáóttrat taraak a ka vágyi Ciakegyaa hllváay, gyéva ketya vagy, aaert1 fíltél a aaáa «Hói aa gyéva-tágadat elvek alfi akartad isftaai. Da aa a láey körasztal látatt rajtad ét aMgatáfe. Pfag, gyáva vayy Sravyegbl Most sdmaaai aóa ród tóbká azokkal síi átkató bók •eamakhal aa gt• iapáe eaeéája Jfvj, da jl vek eokom la síikor rád aásat*. N« »Mit ieem, aflyea gpan-èalka j triam kMákti M aaát aaak Ss byogb, a«f teddt ta kmaJ Mayt aékai*
(feigtatáaa j|*->
ZALA
mi
acftat léha kauíinkMk Íja wiim,
Síimos levél IfMOlj*] a#ok. tanon ha ntxtas gtöl no fttfnii linden drogériában 4t gjJfgywptjröan | cacNsagoiian 4* avédjegy«. [
100 gr-as m M\'n m LinAaw wajnaa darabja Fodon&entí-j lysofosjni (hr
Hogy stonhai birfci liMaMg I niayofcn i/)bori pmMkliaalibtaT I
a tábori somagpostajj
01 \' J

lywtora MM Lyaofcna-|
Ma
MiMl a ■_ ü
VIMrlMaH (gl—K 4 MM
.\\j_lt IJ»
■ k mi
1 IM caoawgali«
Aki nekünk 20 koronát beküld,
nnsk »¿Hitünk erís MUdjkihá iii »ctMa^iNa. MiaiMli 10 darab ! lysOtona-Wappant 5 dveg ysolormol, 2 Oveg fodormenta- jyaqform nlijvizat, 1. MnödW«: MMbbé irxfofctHlnk «gr jénMM* önyvecskét, melyben a MnMMMM köní)|ni érthető raődik k fatira*s\' clmD ItutM. Fen|l me-ayá^g [egy stcmclyn^k 4 li$ni
A ZALA kishirdetései
i loojobk alkalmat kínálják mmdan adas-iM ■ ögyfef megkötésért,
■ Fwloi, hogy ■ kato«a Ma legnagyobb poeteaaégge!, | apjin. ugysxintén kérjük aztTis r a mdlikdjttnk a csomsghor
tova és agy .Kolera «Él | ekgtadó.
blaak a raaJállja maigil klléul kMMa.
MiWm MWk • paataatal v émj bát-bogy «agyar, aéaM< vagy cseh nycKO kaasaélatl utasé
)r. Keleti és Murányi vegyé«*eti gyár. Újpesten.
Névjiniiiit, iHBtesí is elieoyziii kártyákat
csinos kivitelben,\' olcsó aran kéwij klfrk. Nyomd* R.-1
S> 1 I

Aki valamit eladni, vagy venni akar,
Ákí lakást keres, vagy k adó ISkása van
Aki élelmiszert ¿jkar vem íi. vagy elkelt.
Aki- alkíi\'íiiíuúiiáij kara»,
Mi állást keres,:
Alki gazdaság: eszközt ak Rr venni, vagy eladni.
Aki bútorozott s*poát k(> us, vagy bútorozott
1 s zobát.ákar fetúrbaadn
Aki csölédet, siakúcctiö í, házmestert keret,
• 1 az leghclvcfsehbcn odekszlk, ha
kis hirdetést He -.íi itat a Zalában. •
Fischel Fülöp Fia
NfyliiWhn, Kazlnczy-utca S. sz.
Legnagyobb választékú
papír es Írószer raktar
Mindenfele b Irodai felszere lés, Iskolaszerek, sokszorosító készülékek, Írógép kellékek, » dlszlevélpaplrok, üzleti könyvek, zsebkönyvek, dlszmúvek, imakönyvek, zeneművek stb., stb y
Könyvkereskedés NyomtatvanyraXtár:: Könyvkötészet
toléaaa bienMéau »yomta^TanTok^kTTa*!yvak I = ta^poieaobb jyo..n.n «és tQ\'nak. = I
Vidékről s kU hirdalfti postautalványon kOMoadlfei
HnWatót i kis iiitdeté a ktad^nntaifeM. Sugár-öt 4 afeaéi M,
s$x A kit hirdetések mindig előre fizetendők at
<©;<§X6)Á@> (díty m® I
kereskedőnek m érdeke, \\T]
4
hogy üzleti nyomtatványai ízlésed kiálltíáabon, a modem tipográfiai eszközök igénybevételével készüljenek, mert csak Igry lehetséges, hogy a vásárló közönség figyelme üzletére Irányuljon. Ehhez pedig csak az kell* hogy nyomtatványalt a
NYOMDA
s készítse el. 5
ZAUAJ^I
Nyomdai iroda: Nagykanizsa, Sugár-uí 4.
A] Zala-nyomda a legmodernebbül berendezett nyomda, könyvkötészet vonalozó intézet és Üzleti kövtyvgyár.

Is
Ténd EOtTAM. Feftlfajktadéj flfOBa. IAJ0Sjígargafer PBpIBli HM -1 WyaMatOtt a Irt nkMglMSt
kT-atl
gJL évfolpi
| gjösnfcfs a atMmm [^•YKANIZSA
lusán ut 4. ÉzAw ^KIADÓHIVATAL: I ) ■I* r* — irt\'f< taail
RBSi MJMHW
I 1 " i> Mn Mut •
1 xtLJf wii>«im *• \'T^m
\' *" .......... aaae*ai a..
teterok szálbqk:
mi
muám lHl
A szerb harctér
Az ellenség üldözése.
Budapest, november 25. A fteejroiakat Fócsától kei ab a a vissza-Urtflk. Sjenlcától délnyugatra. Átlép |flk • montentgról hatért.
Mltrovlca tegnap jelentett bevé-[tile alkalmával a ea, áa lor. csapatok [«000 azerbet fogtak «1, 63 mossa-fnl és 12 tábori ágyat, számos ne-urtt mindenféle lőszert, 7 aioa I donyt, 130 vasúti kocsit és sok I egyéb hadíszert zsákmányoltak.
Egy osxtrik-magyar kedoaziop Mft-Irstlcán tul előnyomulva, elérte a Vácira vidékét. Odább délre német éa I bolgár csapatok a SltnicAn kéazülnek I átkelni.
| A Priaztina körű i harcokban OSOO |uerbet f gtak el éa 6 löveget ssák-I Hiányolhat-\'. Höfer altábornagy.
( ¿Berlin, nos 25. Bálkáal had-lii/ntár: HitrovioánAl a Köveaa Iknbereg mintegy 10.000 aserkst legott el éa 19 ágyút tsAkae-l/ayolt. A Priastlna körül és s Sitiket mentén folyt harcokban 7400 fa-(Oly áa 6 égyu jutott kesftdkre Ildi tsarákben ás kaasletekbeo tsklntélyee saákaiányt ejtet, [ttok.
A legfőbb hadveietóség.
Berlin, nov. 25. A WolH ügynök teg jelenti: M11 ro v 1 oanál alntegy 10000 szarbet elfogtunk éa 19 »17 st zsákmányoltunk
FrlsstlnAnal éa a Sithioa aantét a foglyok ssaaa 7400, a itáka ínyolt ágyuk ssáata 6.
Sotis, nov 25. A főhadiszállás /e-keli a november 23 iki hadműveletek ál: Prieetina körül 10 nap óta heve* herctok folytak. Hadseregünk óssakkeltt k dét felől ma végleg körülkerítetté a nerkeket As eüaneég legnagyobb erő-petitessel igyekezett a vámét megtartani, * arm volt képes előnyomulásankkal amben ellenállást kifejteni és utolsó illásaiból is kiszárítottuk, ugy, hogy tinytelen volt nyugat felé visszavonulni. Qtiütán félhárom érakor egy lovas eured *> estaki front csapataitól és a ssom \'tidos német hadoszlop osztagaitól ki-•éne eleinek bevonult a városba. Fogkok számát még nem állapították meg.
A szerb kormány Szkuiariba menekűL
London, nov. 26 A Re«tar üey-
•*k«égg I hivatato\'aa kftmUk, •»17 a aaarb koraaáay Sakuta •*e ataxtk.
Pária, nov. 26. (M. 1. 1.) A szerb tormdny hivatalosán bejelentette, hogy "katariba helyéti ál saékhetyéL Az ts orosz követek elhagyták már ***trb kormány addigi székkotyát, a Wicia és olasz kávátok szintén útban ""a* Monátítlr fok.
ALA
POLITIKAI NAPít^
arr"
agpee vem* tea O atme
Benyomultunk IjMontenesrrájba.
I Legújabb.
[4 saiiiifczállásrói IMmzztt i Magrarj Tftifa i irodának: A yMRlk-twn oánziáik sikeresen fcm előre. Mjélöl ÉKelétfB e ös mstöl sz&j-szóitok a ■ (nléiiegróiakal. Egri -ösapa-lunkj i monfcjiegfóíak.\'ií átvetett« a hatá-fon.|\'6!biioYÉnái a ÍöIwHi muláinH MoÉdnspífa.. Hriszlíná Harnysken a szeriek s keseredeít ellenállas fejtenek ki a íisnievep váló atkaleswk nwg-kaaílfflzásáEi,
A doberdói
nagy csataT
Honvédéi Dk ujnbb nagy sikerei
Bkdapttl, nov 26. A ylppach torkolatit áa San AÍlártlpé kast folyó a ljkeaeredett harook egáas naj éa éjjel! iévtartottak- As siLisnaég a Monté Saa Micfaelétól ássakra szakadatlanul támadott ¿S padig aagy hadard MÉJlfSbb Izbrn benyomult árkaink ba. de minden esetben vé^öl
egy 6t órán át tartó közel harc bnn újra kifaták a derék T, éa ÜTJéaáM alpee- vidáki gyalog-asreéek.
Aa oltásoknak agy, 4Monté Saa MOdaew ellen intósétt tá-aadaaa ■ liiits eddigiekhez haaonlöan maglűtualU
Saa MaetfaiaAl la ásást nap lngjadosóíaaerenoeéval folyt á here, alá végre kipróbált hon vádakat késő este kndálléenlaknt Itt la taljaaaa viaemabódltotték éa aaejrt^toltak.
A gSrsihidfő, a vArea déli ráaza, Savogne ás Rapa köseá-gak bevee tSa étaégi tfls alatt álltak As sllenság tébh sáasie-kljls i teaadott Oalayijákiál. \' Vbaaavnjik Két aséaadot mag
semmisítettünk
Kát rapülönk bsabaMat de* betívToIzaíssó-a j lítdboptágy
Rz irasz cs fnicü barctér
Oroaa hadadatár;
Budapekt, nov. 251\' piiaca aevaáe-teaabb eaemeny
] I . Hőfer\\ altábornagy. Beiiinl |jűv. 25. HmdcínoaJ\'g tá-bonUW HaUcaopor^a s Béne.dpQnde
szilárdan birtokunkban van A loglyok
akis 9 tíasfre éa 790 KaVi tegényaáfie, a walunánjl B géppuskára eielkedett.
I Upöt heior heroeg bkboraqp ás LiptíSiW MBBtaok nsdniapbitjlaál s helyjcet váitosátían.
WyajaMlal I 11 , Semmi jelentős esemény nnm történt.
Legfetsőbb\\lgÁgggl§gÍg. !
nem fagyrend le •« nntnnt - csapatokat.
A llsvss-ugyaókség athéni jeieatésa szsrim aigörög kásia végei árt. Kenftae-tin király lés konnánya , nem tudtak tovább! elItMállm a laemfcmatlan presszió nak á eUogedták az aatant- hataiasak azon köve^éléaéjt, hogy a görög csapétok a görög lóidra menekült antant csápjakokat ne fctfyyjelnixék le. Alzt azonban a lag-gyelénatedabh terrorral aeaa tudták elérni, hogy Görögország kilépjen sémle geaségébol a feg> vertei is segítsej ajz antant vaaztatt ügyéi aj Balkánon A menekülés útját asaa tárva el G&régotaság as antant elöl, de aiijgitságet se | nyújt neki. Es a fordólat semmi befolyással ae lehet A nemet magyjar bolgár seregek hadműveleteire ÍTeljeeen közómbéa a kés-ponti hatalmaknak, hogy ai antant oaa patokj Görögoríjtág, Albánia vagy Mon taaegró felé találnak-e egérutat. Ari athéni hiradát igy szó):
Athén,\'nov. 26. (M-TD.) A Havas jelenti: A görög1 kormány tegnap délután öt érakor adta át válaszát az antant jegyzékére. A görög kormány hir szerint elfogadta ama követelést, hogy az antant csapatait nem fegyvprsi le. Eszel szemben a görög kormány teljes cselekvési Szabadsagot kap. A Times szerint a f szövetségesek nem kívánták Gö rögjországtój a Mmiegesaéjg föladását
A pénzügyminiszter
a sajtóhoz.
¡Bndapeot, nov.l 26. Teleszfcj Jánoa 1 pánaigyminiazter levelet iatézettj Rákosi Jenőhöz, Márkus Mflosáhos és Sxávay I Gyuláhoa. sz ujságújók egyeáSltjtének elaökeibm, amelyben meleg koaeonetet j mond s sajtónak a I Harmadik | hapiköl- \' ctöft sikeres érdeképen kifejtett! liörre működéséért. A féayas akerben
kereskedelmi szerződés.
KoMtOatkiápOb, nov. 26. (M. 7 /> Héaetoráaás la térSkerssaa kast hlvataleaan aegindultak a tar-gyaiaeek agg kereskedelmi eajir-aSdáa aegkétaae aréekébea.
-i¥j-i
ím
— A téea Maéeáa —
Baríín, novtaiber 26. A Tlea Moeasstkból: A Prileptfll dábo MM taták bolfát etapstek aá^ asm atk&ztak tan. A botfát ofiaozlva baadUitatásásak okit eea tudják. A aaatk »aatrkar ta kaUgat. A (adapl kiállt tovább tart a MMnaatf. A Mmaalhl fanyegatö vaaaedalaa agvetfira, agvUlaatk, al múlt. Aa áuaat ]ct«atái*)i aasagyeaeek ahbaá> begy a aáaaatak áaaakl betttd aáaaa alakos aáfjgtl ateaiban mlilMinalig rlHUtedlk A németek aaagnyvgtatják a babát a ak lakólt áa adadaaárt, ad itkibllaák. Mtaaéaasal H-
gyetataM|gi A ttintian várakoaátá meghaladd kad-vm méakft kéMft e\'en biaopyságs gasJstági aaarvantaak rendkívüli i talje »tS i épeeaégáoek, [okoródó teharbirá súnknák, A magyar i sajtónak al nagy nemzeti ügy érdekében kifejtett kiválóan becséé\' tózremükÖd|téert a p^iuflgymi-ntsster leghálásabb elismerését, »ötté net»i ltjai ki.
Alhii egy német cirkáló
elsQlyesztésőroi.
Beriin, november 26. A Mait ügynök a ág Jelenti i Teljeaen alap talan a külföldi lapoknak aa a kire, begy eg\'y ereaa torpedó, naeaad egy 8000 tenaáa aéaet cirkálót 800 eabeTéwel együtt elaülyeastett volna.
A döntés Egyiptomban.
kettndeas navfbar 15 A NeptéeOete.
AlháibSI WaSri»aatt jatiatt« aacrM báré ftrl. borv Kltcb -nar Egvtaáeaba fog ma ni, h^gv otl aa eraaág védíTmtf marvans Kkekaaaraae aa a aíaata beav balátbtló Id\'n balOt IfHs ton lesz a latkea-lakM ntyv nsahtéaá szlnlera, amlr- Aeriánab al kell klaSlia lea-ala. Erv politikai «a^eSlyl«*t. aklaak alkalmi yo\'t Kltabaaaiial Ntháal tartótkodtaa alatt bo-sséigatnl. aat a bmyváa* avarta, bavy KltcSa nar asámak aszal aa aabeMeáavk kogv TS-|Sk\'waaág aagv láaatdást fog latáznl Ecylpton «llro. Kltcbrner áliltótag aat aaaedt* t»a»lld nak, begy AagCáaak la laaaail aágy mtttló katonája lesz talpon át aá* bal aMM ereaa ráaaára szálUtk.tja a aeBkaátaa lagyveraatat.
November 30-ig lehet hadikölcsönt jegyezni
Budapest, nov. 26. Értesülésünk szerint a pénxugyminisztei a sok helyréi felmerült kívánságnak eleget taas éa hozzájárult ahhoz, hogy as Országos Központi HjtaMiB táblául kötelékébe tartozó intézetek e harmadik hadiból cson kitérő jegyzékének beküldést határidejét a hónap végéig kitolják Eaaak folytán azok, akik jsgyaani akarnak, aa összes hitelszövetkezeteknél november harmincadikáig még jelentkezhetnek, illetve e már bejelentett iegyxáa atáadá kukat as Ideig perfektuálhatják- A mi-aiaster iatiakadaaa néaásassalre nt^yan célszerű, aaavt aokaa vaaaak. akik különböző okoknál lapee edt% aaaa vehettek részt a kó oaéabra. ilírtv* as wé-írási befizetést még Mas eadtéaöHrttöik Előreláthatólag tléL is tekaatéiyee éae szeg Jog s baiakékaim\'t jutni, agy, kan
a mamo
kednt (og.
A pékeknek,-"-kereskedökntk nincs lisztjük, nincs keftye
A polgármester nam Mgtdt« mag
a liaxwohozatitlt. :
ÉA1UA
kahfii MH
leeiwJék
«fr
\' — A kiutaz/mtá* njflmaégt, — Amit aííbb ilauatail 4b ujttiietaaU
kai, Wtlakhd \' | ¿Ullonk; \' " ara. hogy a Mgijlblilmtii keltse keeaiak N»f>jk«niz« váró* Jci ré*i "poBtifc»ií dlio, |u bé M iferMti^ volna >bb*. hagyj cxja politika Hgeji méltit mondot« • a habora éltje ftt batkéktöj u)4> tödnek mindazon 3g|rek, «malyahatk ki tcjr érdekeit kaWtt UoJgáMoV. Igy >4« boaofa|>tat ¿rtfik »fölött, kegy rk reacaétler, Mui Uk* rátMIéUkkbOa ab a kfcöaaég .írddkel cflaa lordul teaaég érdekeli »«aMlyutall legnagyobb tékbao. AnóI van bogy a aajgykjai HaitkiinkídMihhna betek ét» nlocjij tnejg lel« meánytségű Usxti a pékek nem |lbá|ik elégileai a vároj haAjkaiak légink 1 M foraftaa takouágának az a rimga, entefe tudta magét kalló idtben kmyér : * liszttel aliátat, — valósággal taojwitíod, dk, inzégtzkedU. Kfljcnösca ¿egdötíbeotö nélköloiét a külvirojrÍMtltbeJ, akoli!» k kedSk balak óta egV ttamayl llssht fei Uk a Így éppen ai 4 aáprélag »¡nyn[ rfei Kati- éa kcayérhiáeytL amelynek a aU [li tetten drégaaég kBaigatte a ttata <jt |ki a m jdnrm hWrálagöa ttpItMka
De a bafcáraabM aam sokkal jobbak] U állapotok. A nagyobb Hdetekbeo, pékbolfek-baa la atpitaodaa vaaaak ax iknaaüi oetek. Tegatp egy aataaaj IMbbl egyik aagyobb boltban.
.— Nloca, —i volt rá a válást.
;— Aa lehetetlen. Hiixaa épjjpn njopt szállították la aa érát
— Igaz, aleaább, de nincs, Caak agy kilát adjanak.
kapok tokai a vároabaa Inkább ham lábbet Hl etek érte.
Még Igy na kapott, aiert a kjlretkM aak nem volt.
-t És aa Igy megy rtggaitál tatig l«gyezt« aag a kmartaát
Ugytbtbbea as lalatbea kenyeret kát agy ariaft, atjd nyomban utána agy kateoa, aki akkar fckeaatt aa áMomáaói. la aaak a«t a válant kapták:
- Niaaa.
Aa urlaaaaoay majdatm alabla Magát i j — A gyermckekaaak aam taáok kcáya-rat adaL Se üsst nincs, bogy a6lk< kaayér.
A kateaát illaabaa kara|o>aá j tette kaaaráaégt
Saép kii vára«. A tizedik moadjék már, hogy sincs kenyér, kai narsnak ? Ma még ma
¡« B-Hf
•J
ÉiilU
ráL Hsék
ka mMm. A *Awf
A kereskedő besietett a lakoattÜyáb: kél nagy darab kaayérral tért viaata. Aa kat aa arlaéaik, a alrtil a katoaáaak áapéazt aam fogadott ai érte.
— Naai tladáara tartom. A ■dtsm, — moedta magyarázata\'.
Majd mikor a kálálkodá Mb lek, magjegyot«; , j - Reggakál aaüg llyea ilalgakaj aa jti »alam is, más Watbaa la SA •b, átkosódik, da aam aagbbathte ufte, M», a gaboaaUaég aagjilboa, u.st. j MiIMIii. As egy* bcWáraal gHiiialL a vatkeagkat mnaáti { • f I — Egy héttel saaUtt kaptam liirtet a makmtál, da aat la >aá*» icmmlt. A salam aat aM^a,|ad tet, da csak a raadArság atü»áajá gygsk a raadáriégte Oaata a bas atealhaak A potgármestef virhoot 7 aat aa*dK hagy m»(d caak alss|a alfa laas au^ váag és Iba». Urasa mitc>má*i,k ? Ot l sagédém
3 aam tedak aakik máskát lf-|i4jil éa srái rabár magy M s bal Wfá oélktl Httiii* é táram, ami , VUg^at talál mig a pttakmil + ■ rnUát mg famt m *árn a
fiÜP ^cwij
1% «I »I MM IfNM
-gl - :, j 1-J r ■ « I
»¿t»él U tmúékoatówk « ittM
M Ji|44 kuliul» «ft i
UaU jU •""TV
k«l*ak j«l lMg*r
RoMlrv
felrÖigű-
Jtitói ;áilásí 1 Vitást a#»i
. — Táöy. I bkU1 sfaaa asgfáljjl ma«ayt-ságt B*á éabgnylr á aérasbaa, MtUtefitca a WaiateMa^Mfa As k téar. kogg atádt al> *a|a atda májk t Ikatefcidlkaih. g»Ugak 1 tu tat Eaw* aa sí fka, hagy a kaaNátflk ál éékak aagJai hdlsdtea biateb addig a 4 mittel s^tek ¿cWogaak ha\'dagtel^aaak. »«ennyit eaak pÉL Már pedig a lUiltcljnU-rékoakodal\' kaflL ;acrt|a karaáay N»y>kLr.irtP liaatn«kalgkté«[ : I9D wggoarál \'290 te Laálh tott* la.:
Hdlyes: A I s*[tjl vaiábaa UksJték Jtodol idt M«áaf MMr Is aaa\'liaaj; hagy ed-dlg hildag biljlaitolsa kajmt^Hnt^i, máf pa-dig aaa|>, aMMM ahart, mert kóiludcmitu téa^ hogy a kL^wjl őrletekben mhna» vak ífeleüs aeeáTléági Mai is a nyír ó>»> tfg-tőbben vagy Ma ^tptsk Isaht, vagy aaai acnylti aiat ainL)ikii joguk leit vnb»\'. A hatásig arra ail jeUli, hogy a krraakadSk Hm-mátkák a UasUeL. Nem »soknak adták. aUkaak akk«a tagak l« t fo as Ka l^heiyci Dt akkor miért mm tirtfálátliai atalaámt rnrnlaaamf Ea klaért valaaj njladrá gaaariéat, tOnillltl, Oa bagy a karaaíadSk saatWgss vlaauéMaéaak a nagykbSaaég Igya mag ami a levet, aa M-iy aaa alltgiJaaooi.bb |gMiigiaa%áki>éi, Da awfik tovább] Maajéak hál bároa bá-aappal visaaa. Mé^ akkar aaa volt aaglaWB aáaayWgt ltot 2 «ámikaa • erre vrfó tekintettél a bsrosi gwaLiom Dagykanlsaal képvlsc-löje iaftaraate a Mlgármeatart a aiéalstet tett aaki, bsgy i asákUges meanyiságu | Hastet a kanlsaai kóiásaég réasére h.jlandd LzilUt.nl. A polgármaji e|f»J »¡áalatel aasa fogldta aL ilUáa b kaaiaaal pékjk k-raatek
Közvetlenül 14 a város Mi
kaar • •m
vaggaa lissljtt aa ottani a muHr aat 0 afeatta padig f oa
a kérték, engcájíe meg, ra való teklalattal 10—13 •aaak ka Bilresrál, aaM lálobb ájáálott 131 nekik. A polgár-adraaaU\'la (a/áitadaj Ntmtajc-áaérj, mert lak, hogy; a 3l0vag> aáieUalk ssállitáaéra a Praas oággal
■araődéat kot fitt,
a aam lsl|es<faaa igy tlesik *
maiom ayabáa marad
H*
■aaért, mart attól latolt, bagy ■«járai attól a mWamtwáaklaÜ 3 kor aaa jávadekmtól »mely a gtbaaa mtiiaU-lis bevásárlási ara éa a Unt mssimáUa Judási ára kátli kuldpjböletbOl állt »oloa elö. S»]át aaavai vpit\'jJ\'ékell a polgérmosteraak.
Áíómmím iu la kall a^gmaiak aaa tányt, bogy a város \'iéá kállait Útakáelt jégét a malommal Siaadiaa 1 390 vaggon Uirlt átvéleíére. Tehát Lem Mattj volaa «Bal tfaMnle, bogy
Bngfaaaaj
oiapéa babaaa-
mmm *
ktstfiájába fi k Ukaapoa 3 lat aaa. Dá aaa folyik aa bá aUk»oo le, mart, amint aj Zda tegnapi nsms jtíexte, a Hadl-tanaéay réaa-véaytáraaaág mlrghiasttóUa est a apekaIádét A véna aaa gabonát kap a Hadi- élmény ha aam lissUt, aaai a város kfi^paaégáre a íöJtéiatek atáa megnyugtatóbb Is.
Sióval a pofátmeater ar — Igaz, bogy td|eaea ¡ogtalana), j— I megtiltotta as tdegaa gakoaa éa bal kakantelét. Nem nájaitott arra, aatlr* middlfcl gondolt, ami e^rMkkatá volt, bogy hái ■!! lallt b éghrtoaá ba, begy aam lóg a körié yaaayl gaboaát rjg d«yeu»l a várónak^ mwtytt aa kér. Ha aaa la gondol a polgárwdttijr ari akkar aam él\'is ijljít a UmtbahaaaUlaak | kikpr ma nem ayoatorog, nem ákaMk a mim, lakaaaégáatk ttéméHavg rétege. EkfcM k Jalgéimmla ar a«|twabt|i bogy esak a p4pa diafcalillaa s hagy vannak (sietek, amelyek toicd i* régsédljeteekJ
Nada, hagg • ppliéimaaia ar mMyao tar alságoktt mar la a kalMa pnBHkájteah me( d Sbbcn 6-n oomora k<Wai k«méayeib8i. •Mái aam ij|tt ieg agyadra gramar aam. A kéaBa>ég*ab krakér keH, lkai kall Még p(d% aaaaaal, kilsailkl taUiaal. Ebbaa a vá-wbaa
T \'
mi
NraMkkk
wM aa. Taaaék »égidraaiM iMiMak «gr a«t-
A hadiadó.
M annyit flr*l iák a kanizsaiak t
A
¿áttétetek Ni rrkaatasérál a kl iasjuolt a 20,000! airéb» iglatel,
t kg Ii L. > ■ ■■ .
mMenm samniy láaiaal most kásiOlt aL Jári atfaM 110 pa%*t |a*éa föláll jSvadelmfiak aaaabaa a béaaMság agy
találta, bagy NtgyMalsaáa esik 87 aakaaak bal tdja fölül at dyij ISvCdelme a kasatsm ba-raaát. Taratteartyaa a magáiiapltéi esak réss-ilglagui, man boaaoabá\'maa migiMab ba Iák a bkoltaégi batáraaalM a 13 esetbea a kbetlári eWjdó la kevésnek lalUta a kirótt Suaegat. Igy laka a aagybaaiaaal kadladé végleges éaítigM a kárigasgatáu bbáaég legte aagtlipkaaii A bhottság éltei Hrléal apttáa maaéal a aagybapteaalakra kivetett 4á liurgl 17Í.367 kprons Aa adáaá ség Ismét n»i y igaalilinl amlákaalk MM Géaa jpéa iSgyl titkár, aMadá maa-ptelatta^ helyes énákkal és a galgánég Mdaksit bagy a knaxatar «gykaabaai polgá-a mennyi aaot Mait ki a bizottság!
I HÍ* TalaLl ¿1.006—^1 ■ iL
t É
írti, aki kiváló l kodoltt a klvatéi
Ml
■atetai. ki HaBjak. I fölüli jíJveaelenö aag aayl adót iaMM ki a
László, báró Gólaaoa WO K báró Gutmaa Ödön G ilmaaa Aladár 20.000 iL, koylti Lajo* fi 50 X, Weiikck Márk 3.72Ö Bsgaarkdar M írni 3.S20 IC, Blaa Uja«,
báró
«aaGnlkL Beltheim 2.520 ÍC, Sándor, Sur« la\' Vdmoa. 2.!(20j-2.t20 K.,jlfió Goli Rlédl Jaad, Wak rrlnk Jenő I SM I Jéioe. 1.730—1 7in Jóásai 1.520—1.53 ) karam (|Í73| korona, EbL Sűoki Ítl Henrik t^MUtpO Jákaal 1,068 IC, lUikMa
aápl £tah0taa2.720—2.n0 Vihaoa, njaépi Elak Iné latikaim Aladár 2.320 K, iomma Ijaéas aa Arthur 2.114 Taadar 1.920 1920 Kór., ■ti, r\'*g*r Ferenc», Pintér K, Orttabat Alfréd, Heitel korona, Kardaa éa S;aláer Slakaraa Jóamf, Grín-haroaa, Roseaidd Ravlk Mért Jaa*, RJtebaai«M UyfiiOj S agar Jóucl 1.050-1^50 kJroaa,IDr. Pllbál Vibtor, Relekenfald Oyala ]0-fß70 K., ,Rstó 1 S.tea, Dr. Merkly József, Rllkj Oyak, Dnkái 1 DévM 890—890 IC, Or. Sijlgátby Károly 83 9 Kar« Dr. KraUar Jóikéi 813 IC, Gath Araa d, Armalb Nálbáo, Uaaa-fald Joaablm, Sért ry Osaktr 810-810 Kar« tsv. Sebaibol Ado íaéj ésv. Práger Bdéaé, QaMaaaa lgaéaa.1 Dr Fried Odóa, Saahite Tilgtin-l Toab Miksai Ácséi Pál, Réeta. Saaa, S.ram Tivadar, gia.jVMa L josaá, áav. Scwaaa SaaaaA Schwees Oiló. Domby György, Praak Vliama, ósv. Késs \'jósseiaé. Weise József, Mdtéayl Stedar, LlpklUsteln Albert, Pollik Jósaai. Labor Löwy Arnold, Ledaiaaky Em«, Lskeabagkar Ádám pSD-730 Ka., Dr. ü.jda Oyala 689 Kor., E| plHfer Gyala 633 IC. Dr. Ráea Ká mán 610 I or., Dr. Slabó 1 Igmoad 658 kor.. Dr. F»M a folgmood 673 Kar« D . Beajólk Ferenci 636 Kor., Efktjóssy Güter\' 600 Kor., Dr. Ogii Lipót 574 Kar, Pongor Henrik 487 IC
KEIZLER UN A
Kézim
Nagykan
Elöngomda zoló üzlete
zelebbi napok" ilik JVJT
Kazinczy utca \' sz. alatti MEQCER házban
HÍREK
Oltbtga
A émmb.^13 ki iáéi klag)MM igvaha tárgyUtea ta a Nagy Uadé Aadt^Z
A agg
as telflll kig^dámabb oapte «ab Ka^b A (gykaiutl Kmtefla Ma atmanagaa l*ka«b*k még vbws« aa Magik A hM tft-|ilir*g aaétei ad kérdtek <g»ba kogaatkfc Ma ádg ai emléke a H ab 1 hbm Ka%i a*pl !n akteágakaak A vflé,kibaakaa ifw aáibdl mai ai tegaap K«Uto «««t. V^J Wlém»da«k a még «alamtkor a kteli. ggj iteftáka aaakáaak a vetflk cgvOtt a IUala|2
I— Fagynak a va^ásaab Aa tg]
«mndojsz« 9|^|gdk iillajmii «aaatw 1 as rhteó évi >50- 300 v»rf«siiganl»te|^ aiambaa. Sióval alaposan megfagyitbÄd, vadáaaok. Aa amkaak maal «gymáaa *aéM> aak a as aka.pnrodoll v»d»k |Hktt at Btlaagbabekii biasak. Atoabaa ai *ot««f ftabak aam aak kért teaaa<k a vsdtllomkyk^ mmt páldáai Nagykanizsán a kgdégáhh aa aa Iahet vadat kapai.
I A gyafa Amlátá a gyala ár* láteat a akit olya kisebb ktt • a gyajtó takktl ayabb mlnöséjO, mlal a régi- Ataab»» • Ű Wlba lépstt gynfagyároaok máé ettél mi gadaak mag, aaat a gyaia 4 lUMraa árM ka akarják Méigaaial- S agy {tesznek, minik» baxaliasaág oltárán afcaraéaak aasal á>ém* hiaal A barmáayash agytak hsdiegályitl a lókra agy bUért •|áateUak iái akstalyátv ba magaagadi aa ai>bb ár am »Itat. A kara\' moabia átlátott a ailtio • kij lentetlr, kall •só aa labal aa uj«bb Mamaiáról bi amM aligha logj|a a gyárosok ptoaakrtgéi Ukka tant Valóaetaateg esulán arg Ijiiebbr« eilill ják aa Iskátelyat te rossubbr« a gyalát
— Hogyan él a pápa AlartalStap a pápa aagdes a*pi étetaó^irol a, i»»<ttai áidakaa IMréat kós<i. Aa Aeyeu«nlc|yka\'V a lagp lalaaabbaa bio ttoiw Maiat A pa rgggcl 6 árakat kai te- aamtalMt teát maaimtaejAt. M.já ilkán) agyaamá iqidpl agy babait ta^»t a agy ästeta \'.«iau Ngt étatjor a pápa már ajaakábos lag 1 tefcr bao elolvasta aa újságokat. XV. ládáig ajllgaivaaé. A titkárság ngyaa mlndl| kW iassjj« rásiára azokat a kótlemcnyekel, a«íjii i*i lőltofaetö, bogy árdakik, de a páp> ate sebben Malta «aa ■ lapokat. Ki(enc Mater ag érkotlk a porta, aamlyal a titkárság llir\'rbf Uii aésaak At a a foatsaabb leveleket • pipi elé isrjasillk, aki 10 óráig Ijglaikatk rdÜ. amiliot aaatáa •• államtltkátt fogadja. Félllal-{ agy árakor kei dód Ik a magánklh»ll,«tk bt ayilféaaa lagadlc A pápa ugyan brl# aaa tagadja léligallit, de mertben dMt X Ptea pgpaaab aki adsidcaklvel ItabM marMatt tersaiogai. XV. taotáik kaka M alk ¡látogatóival, kivéve a nagypbbratiaM Azokkal, akik aaak UváaaMságból aaa* • klbaligaUara, egy kottára vágat. A Ugaábdb a pápa aittlti ebédjét, mily rendeiet tedoa •ok Mtlllk £t gyOmölcr. Ebtd <M akall brt. UMaaa liikiraival tárgyal agy ^ terartbaa. Olykor a ktrlbc I* leaegf. **
•ég át hiaárrt pélkBL A fP* tym MaV ssokiolt sétálói áa olykor «bat^T a fa lg, amely « CWta dd Ramgte^t leijeid, okai agil éa Igy«a Raaa ^ vá»akrtte«loak átetel.Apt»> ator haima Ideig Ittel bka a kdaaaik^f* t»ib«a Mv8 paloteh Mkái MteaaMm kT^* Hérám átakar a pipi ajbái >iailg"jf llÜt aSateat a ála\'amaalat lndr| a jcteatktekte *« <MMkéaaaa al H.l árakat foaM Mb Nulta td, *• «k
aam amiét aalb mag tete ■ ja a pép* a Mhmmat* MlliÉgiÉii Nak Mtea
a«*
dMM f gyaa— * «aaaartfé\'i »
IftNgaaaaiMah l»kn"í*
f0m vkrwzt ta akó (U«m latért
- A Ma ----n,u. A.
mik tagaam kamaiaMa. hegv V*
Gfárfyaá ......... II • Mtáraa «M«
, mmMi M«OMMt árnál jóval dtfg*. ka árvakja Mp aMIHMMk Ja* hogy. mil" bé»ei al, aal a Ma
pH* a Saért • a hesya^alabat a nml&lfl nijdott». A Uháfárt bbóiág ali kariét, Aal aa «■• jáaberae tltefciáai. Baanirti, he«y
^éiiiiilli agv na aiao*ta a k «1 >na*^kap<alma I jikilidttnífci «lkai vagdorta vaéaa a Hillilh A kihá ffai bfcóOf a piaci botrány aUaéa*rt la a Wsdás kilépéséért 10 kordáival HaliHi V ,— .A Miku/áS\'béiyeg a legszeré-t/tebb ajándéknak, la történelmi érté-lét ad.\'
- A rehhnatafcaah aaü nakad éa nem kell keldalaf Több aaalbaa Mak sir mi b maf, hagy a rafckaalak kfcagaéaaal bmtk keay crSból Ea aaai la olyaa roaaa ir-W, aal a gelgbatga eaaaka kés, *gr iw Ub éa mellé rémn, véren történetek ka-B,r auf (adják indkaal áa a koldató rokkant askaaca távolik árak káaaai Ea a koldaláa pcdif a rakkaatságkoa aaa 118 daleg láváa, i koraaáayhee la adatott a kára éa atpal a bal-iiymlalszler nlgara rendeletet adott ki, indf ircriat a kolduló rokkant katonáknak bámll U adai Ülőt, aart a katonai aatlufiat meg uégyenltenl nemcsak aaa szabid, da aiaaa la erre ok. mert a kincstár gondoskodik a rak-kaat vttásckrll. A miniszter raadaleta, moly ■est érkezett la 7»lavéraagja aüspáajáboit, arrál is iatéskadák, hogy a Vánwgya taröletáo
DIANA SŰSBORSZESl
a lagaiéaahh ktal aa*r qp cokon-aiii|ipial lal. iiilWini|kaál» ■■lltaatl Halia. Ulta\'ia iiaiiati
♦*^áay«arjaaata, Mailt
ARA M FILLÉR
Miadaaatt kapható. áUaOaaátt kapható.
J
AMmaí t^rn IIOTIB iNIMlI mér
A ZALA TÁRCAJA.
Szunyogh tanár ur.
- Sttrtltmmtl otgyitcU kitinek práadáan — Irta .\' Tóth Zoltáa.
Szaayog esik most goada\'t oriedartárr. S uyy találta, bogr Igva t van a tdréash. Mar |k Bélkai nem ár hájttéjtt aa aa áiat A láay kjiaadóságát többé vissza aaaa rzarakati st tktébeo. Tokát vbsaassarzl JkoUbaa. Magaa Wjt saaik a saaaaé\'yes, glgóa leáayaak, kogy
* Szaoyogh ctiunadla Ra ir tad kéa .enni, ha tka vaa rá. Igaa, I6ba lövi aaafát. Míg aa •kdval taa jat aileatátba, aart Igaaéa aagy áa vaa rá, bagy átaálájoa agy aáafc plá-aíürt.
Ebben a tct\'vhaa ta j aaa aegayegedott. a gyors estUkvárak aasharo volt, aeg-Mtt1 s vágaC ialézkaálnkat. A Sckwwtz raa-kadéjit, aabogy aegátkozza bald poraiban, «Wattá kánaaara. Hátha Sekwarta vigyor. Ií»» nem is aaklf haaaa a kráaaea pitének szólt, «H akkor tettek alája. Aztán megszerezte a »•»lolyt: Vágre budisotokat letánett Marxit-Mivel irod.Iöm-lanár volt. H»aike-
* • tágaó levált
Naa akartam haW vSad, M«t blabé még aa álatadj . Dsaost beaiat fctdf néked, Mert aaghalak haa ártod.
Nagyon aag volt a varaaal alMaáia mag, korv réttéa baadka a Hl idmi
* \'««rkcsstflaégtb*. aart még aaga la ""■al akarta a katáat, -* ■*\'■\'\'
ponté] waaMfaft, ijtotó afaripAt, tflwJáilfi,. t»ócip«l| urjá hölgyek áa, gweiiiekek réksér^, további
iadiciplil mmiÉ
é| katonai börfelaiereit\'Mk éa ad* L*| .\'.] tárd spiriiuU-]\' L*. .*.
i iijiolk ilipiiilii
Mi i ten yi Sándor & Fia
etpOSr aátaáhea. Nal, vám Mtpakjte
Boltiszolga
Idwétdlk. Meácer BvagkcraakadMkao.
■f
m
Szerkesztői üzenetek.
ArddhUdá A aSMri LátLuya aavát aaa Iwzhaljilk ayflváaaaaáfrai Ariól aaa ayl> latkeabala^, ben « aal állá|p|onl|iaL>t födi a a eUtk taUdaa Caak.aaa^lt Lfadkataak, kogyjlmi itilrdik« Ógybén »tadsTváiaalay aek fjelyt |itallal.,— B. Űszlátej aajaálá rjek aaa átik meg a mértéket, abcteéók lobok jgéoyélnk. pH aaa jahat PeWíi, Pltlí. 0a vala^d IrásaBvet amélynek k, hogy vara akar arra val. Oa Lat ifiyen Irt HÉmmb — Klaláziyf PÍ L Térvár y aaa akad
Mjj
¡jUa pr^/na van, vagy az| /ífen néé várja, na J
HHr a vah
J#H
Azlán 1 ttkér tiá ölt, lndltláaik hál nypzlk a Idgliat áa a következfi| nUlanalbao haMlHtt a Stkwartr, a IV. A bó.[_
11— Tattfu- ár kérem, egy ebbar kereti]
dWh4 1 • \' I |
Strgéhyayal ? tppaa most keresi ? Er Igfzá* raáényes fordulat. Ma t peJtzr, bájdet Jfaaáa (haj nem vagy ts, aa vedd aagadrs) aal londoldá kogy akáa, fit a iahloeos re. g«merdpbh[amit már eálig b*erlak At el-étkoibtt MÁM, vegg Aats áo<g[a jété obit akaa aatrkátltás fgaataa táraadalJl rjegénybó). MárJá valahogy megtudja a taUt ar sötét ssáadákát, 1 ¡MitySiO vers 1» -atkatotta, amely a Hdiderfl pá VMákábra jdeat 4tg a éppen aa elekét « lága\'obó pillanatban ÖíjíSoyzott, dadát isaav van bociátvr, gjyati^ cptdö yárliltí Caibegy távadsaj kadvea el vaiéJ |A aMglajkti aa áéeltj begb $>aiyOgk GirjJjr tartttthaa halaagy a« eieiÜ fehzóllt-taáHü hogy rfadéka 24 ómjalkttIvUn\'joobt. Mert] aa at Wgéaa hlaléria, ImelyM ¡Itten áaó vpm a bábéra hklráaaha tSrléstj Smayégb jbnwHHért ihHt a aürgSayhoMMakj^ lakaata-aak bijag)aa^t egy kaHeat aj ravojvart aaakre-¡datam a llérdameaé t Csákót tUsjcakértk a WaMHaaaajjiiM »ki a káa tyUót l\'Mtatt fii a lagahl vba|«4»t nlra k4. AkUi gbédolkotáll, Mnl ¡miért dije a aaglk l-ikvl Wkar ojyb \'.ktivL a jél alkalom, a k «kórja, a alkar feigyUt, laiMtlodlbJiyká\'itÖ, érékké siratott hősi hálák lakat |M la aétb cw# aiabh laaz adat aa «aáyBkeMg. Hogy fistl* Majg« Mirta fojry-jtáijf ayászeiif be meglőj«,\' k. J djjl aarW\' aftiataa oell itobó aéh>j áaátí
— MaUtj ta vagy atalaá geaáalsáaaL
Salata io\'dofgi trtta aa\' a M-L lg a, hegy a*fá»U iaaét vádat etaak iáaaga abat, ktW ta 1 líjMtltlgtl b Uiajk gykralgáál k liadaW U Oyávaághál rafiála arg as
gazdaasszonynak
vafeyi azakáasnenak »¡ánlkoziki ««lékre la iniegy. HaLASZNÉ, Teláty-dt 48
-Pr \'\'r:xpffr f 1! :
A vájaá kkfariU ttéii
l iM\\ toanzin lütisi
kotty lahastnftiattal ikelrestcllk.. .QÉikai a kladihlvatal továb lit."
ZONGORA
vafcy; friaatno agonal bpbevéidre leret-tetlki, — | Cinaa I lk \' l\'ldádóhilatáiban.
Budapestről hstaérkeztaa éa kérem a nagyérdtroO hölgykfröngég es as orvoa urak további sziysa • K .[. támogatását \' k*. Teljes. tlsxtel fcitcíT f
J FÁHN ARNOLDNÉ
aki aaSlaaead. ortapl taukiaa atoe SS,
Keresünk ;2 segédet
rifás ím\\Ki sukiibil, liiolitik
lilst Sliflir Ultdal
ci|biz ImW.hi) inieieoia
bizonyos I halál api á Maaaftilaa ae\'akoa me-nekáljŐD. TUán ka a iarfSoykordö he aaa topttsn, te leite volaa aat ál MhJ Naa ladt». Egyik percben agy érezte, hegy Igen. A tná-aÉkaa, kogy aaa.
;.!• ;, \'. M
• \'AHtpáa láargiiaak fél te Mat, hegy egy laaaaréaaal kayetebb vaa a vlraabta. SznáyOgb fábats aUkjJ altiét a keraáróL Ma(aaatadta. kogy a/rt U aagjrdto aeayka kéaal mágékoz azt az aabaijt Mag ta aaak Igaa, hegy riágyoa szeszélyes lataatát vagyak, — goodolti aa-gábjáo a azzal végleg kiirt alta ealáfcaaalwfl a Ida professzort, aki aaág a dpéjét aa m|ozU vola» he azért, hagy a szeszélyeit teljesítse \' A áétáraekaé aladee kisek, aáat htaaegaaaat nlaftroU«, hogy jays hlfeaa M.rgitéknsl ¿jagy-aéa lesa. A válafSay i Domonkos L\'ol. Vj%n slkclfilt vela Wgy IlilgMatot letétető! a á 151a-páa klnaveztl ttaatalathrfl 5zolga¿Iróaaiki; A legközelebbi váiaastáaoe főt író lea. Kátaar-kello négy. Aa alkpáa nnokájánaki aa ata. Aa aii4yzés blre Igáz vek. Margitljak tényleg lalagall a dalia, eatnotjl taaea. jó íovás, jó vivát kiiüüöeo aatá, as|yttaiaa aaiaiatylaá, latelita táaatlá He, aki tgy alkalta>al aj ta-bogn kocsiról ugtoll lej bagy Margit elejteti katilkenSjét Ihlvagye. Bkker aaág agy pllls-aatn saléhaMllli vágódott alispin Mtfgiloal a tápár véxna,. alagár -aak ja:
I — Micsoda kalitkáig. — í^pltoltj mey.
Aa aljagyzáa etHféttékre vjoU kklavr. Hivatalos voll rá U ffiUán t á paaéeaea aag. ahj, da vtláréghaa aa b mrgÉlrfi aaaal vfc alie gye valaaeaeyi eedopa. A! aátAiaaha4 b arg vek kivé, da Mrtefan aiMilg lA ágyaak eartf. A paiikiisné dka^hw .aegkltalt, | hotyj a aétb a a kel aaa batár« kkaaa aaárt laéaál b, meri aa ara eaa akar a*M a) roklt aa t4t#M« Da átért efiátegafab
A <
Qrtl Klmahpnl Pátmá, Hháad
naoatélyoe follépaéenll
November bo 25 éa Mén ooatórtóh éa pénteken t
(Eft atváatul lUija) OrnOmnjat Ma 8 MwUia aftaatt s a pntofwt ráMljk t^alaay Mae.
Éa més * remek M kiaérö naüaor xt
aasveeaet
IMaSttak
Sa« »a I aaa ott halyaraa k laaaneie a aa e áraltew

h valódi szakácsság
vagy tagulahbaa átvizsgált áa MhHaHMk Köp«* Pnstl azahacekOnyv sa]At hak-tton ktaérttt után értáttóee aa puntaaaa leírta áa kiadta Hllalre Jozefa. Huazon-kilencedik, a legnjabbl uskácsvényakkak a felszerelés mester»égével. Valamint a ntpa|m aaaali lailláaável bóvkttt kiadás <— AfS kOtva • korona. Vhlékrt bénnentes Küldéssel a pénz .előzetes bekSIdéaa cllcndben • korona CO fillér, «a Megrendel telß
Fischet Fülöp Fis könyvkereskedésében Nagykanizsán.
| legkedvesebb barátnőjébe«; a aagaaMMW \'rá, i kegy:
} — Ha te se Matild, akkor éa aa. [Vagy együtt aMgygaá at wjagyeáera, vagy aaak
Etákat |p dig klaáztaj, begy a karmidoap rendeli oivosságból Matild még agy aafegaet aa vett be, tahit a|MrbnaM. kegy aaa b batas, aaak tatai áutgát. Ett siatatt b gjLiaa kSzólal Matild ktM legjobb barüaéval MM araalla. amint ajra a sótlraokékhoa tart, ihqgy kipekatolja a lago|abb lejleméoyakat, kü lát vadoaataj toaáeMbaa kIIa dalai a Makaáaa ? Hát a Matildo\'.
— Janana, Malid, bagy atrtáli W-kalni?
\'. — Hála Idea, már Maea saauai bajom
Tehát aaa vek Igar, hegy e aóUraok aaa akart a lda%lask aj iákéi calaájtatal, aart Igenis akart, sM aag ta raadalták ál Me-t;M aasaoay abba baagadtW bala, hogy Ulha eaa lata kést. Dt héaa lett a Matild aapaay félóra aatvá végigharaaka aa agáaa várntae.
Elérkeiatt sz eljofyiás >riőttl aap. jS a legnagyobb kfsrHlódít k6*=pelU jótt a hdMaal b kivé. A boldog vélagáeyjalábat rógtM je* l<H,tktaéaa hívták ke. Alig beaaeábatatt Id a a Bnyeeaseayétói. Hja Ilyen a hÉbáre Rdmka-tdft mint a aytrta tavti Aat aaadla, h^gg a i«r«ealil Az araa jké sápadt vek a . étt ró>a a verejték. Azt aaedka, bagy a vááát láj-dUaakéL
Má.aap aa ém—ifll aak aárat a ká-tkt aaaal aatpataf tagi A ■ De haart vak vtraaaág, Mtg Maare ta tat barin Csak épp-a a illig lag kláaiaaW. aki agy laMatl JI aaial rtirt éi itull aaa laaaaa argééakaa
(Viga Ife)
Megnyílt ja tábori
lehet ka»on¡ntaaa (y»;|ojnaeí.| yeotonnfazappaat 3 _ _ __ _ _
~|mo> le/él i/aaw¡» a k£]nk hogy * Mrtfar<akésztia^g# |f Min láWrt^\'lwé
léSM
faiimaT ha Instas gról vajjy lefifttlenltéaril «U sx& £[
\'¡lulcri drog listan ék gyf-jflH^\'"rnan qpMl *ioa kapl «¿maflQl \'sra és a védjegyre.
I- 100 Ivtg fvjoprjn ira
UiaaMMiavM [dariÉp Fodofagota- íysoforni (iva
Hiwy azonban báiki f.\'tsdi\'g\'inéitól minywttt. tábori postah vstaii Mid*. Ikijiön 5
tysotorm azé|vtaet MMaal
nj-smk aa égte • ataa\'i \' Ipaii vjgyixntBk aa MM I
K 1-40 K . 1.2Ó K 1160
^iBtínnyjségbén fel MKHimwi lysoíiftra gyári cwnagnlist taiettank be.
Aki nekittk 20 koronát i beküld,
.Hitünk atf ta:,dlkibn )é|¡ fijec
■Nifpip
xObivecikét, melyben a lertötlcrjiiía | kjjnnyen
k SZall:
•rntpl, recshét
iva, bérmentve, 10 fodormenta- ll-;o((>r(p m\'Jvm. I kötömkeftl: \'totri] _ai;a feríötlcníléa kflnnyea [ejthető médna la <np iIMÍ n\'ai clmtt lózetefi\' Fenti auj- nyUg egy _Maaélyaafe 4 hfinapra ! Fouto«, hogy a katooa ehmél. Kihck a vaaJaH a < * Ifiaairobk pnialMiaégaa\', a>aah«éaa klilljék yatlj \'ajplánJ úgyszintén kér]Ok azt fis iMprnt, kjdgy Magyar, aémM vi tiítTmelu keljünk a csomaghoz
ab (yaaiona^aapphap 5 ¡üv«g I mMUM egy érdekes és agy .Kolera sllenl vé _ :ndö. i aaaagat kBídeqi kívánja,
a gMtaalalvMy kai- | caah nyefvd hanMkM utaai
Dr. Keleti és Murányi Vegyéneti |yir, Újpesten. íj. ii " : 1
Nsvjeiyeket, esketesi is eliegyzesi kártyákat
¡csinos kivitelben, olcsó áron készít! a^Zala Nyomda R.-7
Rschel Fülöp Fia
NagykantaM, Kazinczy~utca 1 u.
Legnagyobb választékú
papír és irószerraktar
lündenfélelrodal felszerelés, iskolaszerek, sokszoro-sító ké|iültoeki irógépkel-lékek, :: diszlevélpapirok, üzleti könyj/ek, zsetyköoy-vek, dlszirjtivefr, iniáköny-vekt zenemüvek sttL stb
Könyvkereskedés Nyomtatványrétár:: KönWköftészet
tüéaa* WtSHÉaai ayomtawartyok *k kSnyvak ~ lagotctobb araan gyorsan kéatblnak. ess;
A ZALA kishirdetései
a legjobb alkalmat kiíljik mrulan aés-rtlell \'i flgyfsf
Aki valamit eladni, vagy vannl akar, Aki lakást keres, vagy kfaef\'ó- lakáíta Aki élölmiszéet akar venni, vat,y ef ■ Aki álllalmazotíat kor es, * Aki állást keres
Aki gajzdasági eszközt ak/r venni, v^c Aki bujtorozott szobát kerts
szobát akar bértíeadni. Aki cselédet, siakhcsnőt, ii
\'»flU
tel keres,
at leghelyesebbéit c^eteks/ík, ha kit hirdetést kö*ö?ti*t a Zaláian.
jVidöftrij a ki» hiriitriéapoétauttlvényofl kiildandoba
Kasykanizsán a kis pap i kMMtf ím, Sugár-ut L bémü m.
— A kis Hirdetések fokúiig etóre ttiattMM. ase
J)L_ _ ■■
<$a<§>@Á@>
)k(5) (6).*® i
Minden
kereskedőnek
PH érdeke, fw] j
hogy üzleti nyomtatványai ízléses kiállításban, a modem tipográfiai eszközök igénybevételével káüzOI-lenek, mert csak Így lehetwgeS, hogy a vásárló közönség figyelme üzletére Irányuljon.Ehhez pedíaqsak az kell, hogy nyomtatványait a
ZALA
NYOMjDA sl készítse el. 2
Nyémdai iroda: Nagykanizsa, Sujáf «1i
A Zala-nyomda a legmodernebbül ! 0j berendezett nyomda, könyvkötészet.
vonatozó intézel és\'uileti kónvrgvar

_ _ *»W4a etevheaaté Téf» PaVIfa UadM jwCKL LAJOf lge¡¿*t^ FttCSfl t«NO, -
s Zaa Mm mm
kfati
ta
jQJL Maljraa.
jgtiís rúas (S NAGYKANIZSA
dioomezo a mienk
Budapest, n<rv. a Dr Ina felső folyásánál küzdő cs. és kir. csapatpk az eltenseget a 4olaaén éa a Kosara nyergen tul iiarttották viasszá éa elfoglaltak Caajnloét.
Zászlóaljatok a montenegróiakat a ii 1 javn Flamnan aa SJonloé-sol dél nyugatra viaasavatet. tik
Hadoszlopaink Novibasértól étire e ttokra.flnoiaahegységen nyomulnak\'följelé Mitrovioatól délnyugatra elűztünk egy szero alóvédet.
A Rigóoeiű teljesen a as;ö-| *ekf«Roaoki birtokában van.
Hö/er, altábornagy
Berlin\', november 26 Sjenlcétól és Milrovlcótól délkeletre as ellen-Kg ulóvédjeit, amelyek e helyeken M\'ackenzen tábornagy Kadcsoportja előtti még tartották magukat, vlsaxav lak tiik Legfelső hadvesetőség
Az antant-csapatok helyzete a Balkánon,
Konsiahtinápofy, nov. 27 A ssalb-nikii antant csapatok hangulata igen pesszimisztikus. A franciák a bolgárok elleni harcokban 20.000 halottat veszte! lek Lord Hamilton angol vezénylő tábornok és a francia vezérkar közi konfliktus támadt. A bolgárok közvetlen Monaiztrp küszöbén állnak. Kitchernek — terv szerint — találkozni kellett volna a tterb királlyal is, de mikor megtudta, hogy mily veszedelem fenyegeti a szerb hadiszálláson. elállolt tarvétől As antant a sserb hadsereg teljés körűiké ■ ritisére is számított Ezért nyálé röpülő\' tépet küldött a sserb főhadiszállásra^ hogy onnan végső szükség esetén a király és kormány elmenekülhessenek
A franciák visszavonulása a Balkánon
Párts, november 27» (M. T. L) A "Petit" Parísignnek jelentik Szalonikiből A (öparancsnosnokság, elrendelte a fran aa csapatoknak Krivolakből a Kavor-daron-Demlr kapun keresztül vjalő általános visszavonulását, A csapatok visssa* vonulásuk rfótt mindent ösaz <■ romboltak, A raktárakat, vasútvonalakat légben röpítették
r Olwqku.
Rómül november 2tetkafr glátogatta Son-alaas ióhadi-uallatra utartk, »Hol a királlyal és Cador-n*v«l fog tanácskozni " ■ \' \' ff f
-: • n 1
Ab Iápest, nov vonalon\'
A Gfrki karc helyzet, váltlozatlan. ¡A{ hevea ¿arciaitiltováUv folynak At ellenségnek i in Oal .v ja szakasz eiiao intézett táa adásai aiagbl «anal lak
Monta San Mlcbrla éssaki harc éjjel oíae folyamatban
Pétervár, noi
At orosu lapok
mjki volt. Egir
hegycsúcs ellen intéseit táma-
dást tüzfiifk folytott al* a/altaas
ellen
Saa Martiao előretöréseket
i a legnagyobb bái riulat hangján gmlékos npk mpg a MBMl 1. «apatok félj fölsze* itleaerAI A |ném< ti lövészárkokat szalma Éá tető fáda i kilyha lütí A kato rijik i el\' vannak Iá | minden szükséges teli holmival nemetek még a\' I ; egrel len orosk telnek fi
K
intésen vfaasa^értűok,
i Miíéjl vdágota^ banl kénytelenek at platsok jbwétni, hogy logajabb táaasdi-iuk is laasInlaM *, antíál sűrűbben esnek n|Hés bombáik fal gyújtógránát iáik Gflra városAra, I amelyet most\' már t-lmaiflea lőnek raaaba A leégett M széir mbolt hátak éa jtemplo* mek tsana napról nap ••a\' növelte plk. EJday épületekben mintegy 25\' millió I Uorona értólíet képvl aló kár eajett. A magántulajdont. miire mcJcekejjí gyűjteményeket kujtó kárt még FoÍt>ec|illni mii Ujrt.

altabor —iri
m
tudnak paranc iqm.
Hadifoglyaink helyzete Szerbiában.
Budapest ni ¡27 (M. 7". I) A utcai V&rőtkerea 1 egyesület «gy temle-jncs állambeli vc riiísUererttes mrvlmoU ul árt érdeklődői« Szerbiában éjó. hadi-foglyaink sorsit ii A*
Sapenad szerb alezredes a tujjákc rédatra Priz chböl est tiviratpita a tea lm állambeli áiegbi-■jlrttaal: Miit,a í wdilog\'yok psrsnctnoka emberiességi! ok qkbúl a hadifoglyok ja vjára mindent] ijegtészek, ai niatnyi karúiméi lyek megen jKUdifoglyolc sorsi szivemen t
iwwéi
f>55 NgM2^\' iQfeiMffll ¿¿ orosz
GorznéL
Gépi, nov. 27. Az olaszok a leg-nagyoba «rifesziléseltkef igyekeznek Qőtz előtti tarerségüket megerősíteni Cűdomű iQőrzői mivember hónapban mindén áron |el a*<wH foglalni, (jif 7 /.) 1
A né mám határon.
és francié harctérről.
Oroaa
hapatlatóv Buddpeft, Mf \\2Q Nlap<
neve 7tábornagy
14
csenek
kni tfaa jhadaerUét
ffn, nov. 261 megbízható abból, hogy
Még minaig nin-hirek arról, hogy Oioasoqsság nagy
vont össze Barsarabiában, amelytfl Kuropatkia vezetése alá! rendelt. Francia lapok azt aliitjáic, Bohr ez a badaam; át log vonulni Rpmájiián, hogy megekjs JblyozzA a lijözpontí hatalmaknak K onstai itlnápolylyal | való Aaszakőltelést
Hindenburg As qr&stok
mm|
ta azt
Itteni ti plomáciai jhifeeÚ Udhak ~
kórőkban
a
|íMnl várható aak
nem sók híreinek, kísérik a entente
frah^ia lapok !f mégis figyelj msw el
reményekot. Bár ac okozna nagy lelkifurdalást a román i emlegesfég megsértése, mire Gö" rógona ig is példa, de mégsem hihető, as íjtz csapatok minden bejelentés és nélkül be mernének masiroini ig. Románia helyzete ugyanis dt Görögországéi mert Górög-könnyebben megfoayagethatte ijvzág éa Aagüa, mint Roméniát Raaaániáaak nem kell fé\'aie fenyegetéstől.
Rómában érfcasett s • »¡nof Pár aap malva
helysatbaa vant vehetné fal
merlj abban ¡ a hogy a s\'kjer a küzdelmet as Épp^n j ezért a berlini igén aebak hitelt annak a Hlnjejkl hogy a baaagaMlÉrf álitólagos I Hádaereg Románián keresztül akarna ét-
sataaebb asani ónir Hó/ere Ki leli hadszíntér , Qertiis. nov bornagy Hadcsó ai
ja kiséjrlctit, hojy aj MiaáóniPótpenél átkeljenek, ataj hlusitoltali As ellen |iégnek BeraeriHojdanél is DSaa; burg cszjikij ar< vdaalán ellen&nlc intézett támadásait Viaszaivjertlik. f lllpl» bajar [hérceg t; Uansgiia téboraea hado» litésre méltó ooaaáéay nem íVirlént
Nyagatlvbjada iol Berlin, nov. 2o As anjvoaal
orhagy es
íjá.t Em-
mos helyéij tficénégi karcok •ág n|ncsj Legfelső hűdvezei
aaa Egyéb uj-
etk<
M&onyjlík íi orsoviji vonal
i Ertraulesurlc széririt a temesvári ál-lanjvasutaK üt e tveaetósége és a román «rjilyi állámvasi ittik iigssgatóaiga részétől közös tanéc tkotasok fal rtak, amelyeknek a i célja hogy O sovén keresztül a Romá tía leljé irány tló személy ■a leherazállítás ufból magki idődjék A tárgyalásokat, a mplyjck részb m Orsováa, részben pedig Vorciorován j dlytafc le, a |emesvári ialal\'aaatéaég réworÜ Pekáry Géza dr.1 feiugjyelp és Tóth lkáig híva-Ralitok, a román államvasul t|c részéről ¡bedig J Antonessku krajov n vaaali fő jmérook vett r^jtelL Hír szer at az Orsó jván kereszti! irányuló vasifi forgalqm (még a hét Wy|M*éa nyílik
NeVfOrk. nov. 27. sokszoros milHornos prvpaggnd ra Kuli kében Kibérelte dán hajót, nmgffye jén E 4 pabi jön fog tartan .
Tilos
Henri nagyaial héke grde-II Oark V
december jri-et a békecvBlé^ébet
a német-ellenes propaganda.
Mjft, nov. 27? Caak most pattant!
kormány sztf <
ki, hogjl a frgnda betiltott í minden propagandát, éle Német ország ellen irányulná következtében mái
ikl
több
Finnek jlT, i nagygyűlést al
is halasltottak, amelyen a nemet «iparra ét kereskedelemre akartak ötök bojkottot kiméiidani. \'
Meggyilkolt udvari tanácior.
Ojrosr brutalitás.
Bém, aaa. 27, Mléóeéélt e»ab aaav , bagy KraMbavtakl Hatót, Is timml\'éaiéb advarl 1«
1 tud
a laglMtgbl áataaaL ml-
•dia I kl
al.n aatp«ttl*k tradaóayrtra limtdiákJPire
<njr»l v-iriíj - taatt .. jju, tm akiar <
¡ Vi\'elkíbeu »dugták. As iMagtiit\' <» «1 ark *jLr-\' ntatt tiiititfc végezték, akiknek UkiM aaail ft akikkel atabla a Mgirlvriebb kttí\'Mé4 Itru\'itnti» A Isla, >ho| a lalartA«l>tót tk^P, Prt«mytl bóaal-bre tii, B\'lat»téaét .rJ* pltotiálr, ihogv álHtólag taña IrUlrani lerí Mm* iMkt cfjlból. a fÓljíbnUtt agy rumejfl a«-rs\'tt tetíe ellene, aklaak hátábta a PéH Ik. atina o*oa a ilkfilék Ukot\', R gírala« p.rasstta^aag, «mikor a martae*ótl«a lidvarí laaieta* M-aóHI dkwresolták a kesík «a, Igv kiáltott fel\': .Mér tégaa igy kelleti I vólda; eiel-kedfl i \'ttkbtl aa ur»tágakkal I" (Kiöl\'-lovtskl klartéelaléee ÜSoorel «I mído-j aia den tlüpjts ok aélktfl tórlfn*. Cty [aNar tlaat, (kl; l^ékóabaa a ml lagaágaakba krraki-átvltifáliaj sa udvari téaétaaa káaat la *fH".. ira «kadt a teMoa aramárt. aryéH.Ua MM tatáit Nétf gvaaaa dolgot, fit aiglt itaat-lóriéit. kei«V KroHkovijiklI, bér a Há\'kfi t,a végté kápltánr bocsioitot ki\'t tél* a i.Vi.i«-•itíiirt. iiljlióltgot la aggal érsa\'mal "-Ili < prsemytll vérp«rareaaaa rendeletire, ala tb\'tt albareaklk. Delvlg tábornok p-s*mv*ft p*-raaetaak Maé<aaaaaa slharaakaHaa pr«nvtl gtaéag lak rraktl. bagV ráteketse km*t * " "¡atántántk.
_!¡Moi»toHaL
Mbadaady vllájét, amely tele vak n üt kai. Caatrt gondosan Udékbt ata aj is ktloaal tulomobilokon Lrtbbargb lltlitta. [Krollkovtzkl udvari úrién taaal (ad mattal a pnemyill I «ékre krjlUltolták A przmyali Rj ■oa tgv aram litil, aklaak félkarja kótve g|iilM «savakkal Illette, sót A« ütötte as udvari tanácsos*, plról vtát^i* \' I aam la volt, baaam ts émaat Kraba Vi al», Prslkovcpbrn és PiMapkalwtuiitM N * kai gvaloeaaaa Ltabmgbt kisérték. Atfadv»»! taaáeiee fiit elváUsatoaáfc apjától. KrosArt»^ kll egíben kBlSo iflmtln a HMflfl, a korátok magak elffit forték. EakO alatt ki^.l gatott tatánk v/flomíta asarla* a HMr éé évet ambe-a-k kaaaoaél kflamAart kcUrt gv> loroloiaJ »mikor aaoabaa a "lamkerpt <atáte alaa « 60,1 -gyei jabaM >ki i ftnbll u *t<ab a kozákók a tiai aaaiülaa agf aatilat^ptért kakék é| idjetea kbakaMk Aa 4rag al bal -testit bélit^rgat^, bagy tfcrjtték. HdUáw . Ia|ére tat talyet barkéaakléaab okaatt^ I«-vábbá agy keallkard marlaa aeMÓt ív*** táján érta KroUkovttkH. A giOiegágj mi#e* W-éa btjarfl aégv étahat tértiét lüiéaslig tartó aatrgkaa atraataaét fari ahkao *é éf> be», mit tégia as éamaa taaaMk4|aaa»aa^ I tlaláttik a haskékt gydkaaaég óalgé«,|Kral-\'I éavaav* még ma Is se araaaaé; kaa^
vagyaaaktS. Így p lléáal a»k tártlsigibao teljl
KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ\'hazai I TERMÉK a
dókt$rok«t jct\'pkedlr, »kik lóhat\'él
• nWMpV bal ötíetcjv 1 kacaj
• lejiayek-t
[Mire llublinlól vitwsji lt ti < li|t i\' Siijtutt mir kár cl u (•« II zott. ;A ripjott krttapl\', m-f « k»p fölír • l\'íroodetnebb *3vá íylto ki Ba *tusw ittál kerültünk 1 máta il, I váltott* íet Min Ibii a 6t i poi yljurfulaj harcáé\'.
„Tudqii komim, na Igyu i púik igolyé | inl)l|iki|li, . csak Wt i* k^lUnlm, alléi N«|ai » nyen !" ^HVagato a tájuk ■ ul a fei la ay i|i|aa addig, al| nr hányat
\'eisiirő1, nagy jajjgatá len a maii ka grénlt, lik a (kral. j Kímlor kl a legjobban inra
Less-e tisztújítás,.!.
Aa i8aa<aaak aa a tóratr, \'aaaMaT al \'lalkm kngy a város képjvl*^*sJÜÍ«4 dóct »oá aa Ikaláana UmlaJMa l||lkiij -i« k> daMMéal itaaél a véna dejlgai idíllríaJyöoH . A mat varoti tlixUkar masdítucaa Itudfalcvfi. \' lef még a mnh év elején lejárt • aj naari. elét akkor árért, arra tartották megj matt a ég nem emelkedett jogerBre »jt aj sasrtose^l biiyreodel-.t, amely több Jj állíil kjreáls. 16b bet megártitetrtl a áita\'ábaa laalrtrll-a >!«\'-vMök a egyébb várnai »IkalatrotUk ¡waodii. tigát. S-jooj, sagaartai hóban tfapidt aaéa ok lt. A világháború. Akkor ac aa, agéatrtgas, egyedll helyé* á\'iáspoat keletkéz ílti bagr a • t\'ntajilást a bábom hrtijnéat dőtt semmi esetre sem ssaba4 megtartani, mert a itgaa frokb aaélUaylalaaaig lesne éppes ásókat urat el a pályául lehetőségétől. akik jvéHik-kat, életükkel védik a haséi, vtdaazk mind. aytjunkat. \' < v •[ *
Több vidéki vároekaa asoabaa ,\'i világ* kébara dacéra is megtartották a llizlfijitáit Sől, amint éppen, a napokban télink, a tsé-\' ke: főváros lórvéayhalóiága Is most válalslotta mag ajra polgár mr tt ereit. Abbé\', hogy m alispán aáiaak a város képviseiőte s\' ületének a vé> ieményét kikérte arra leket k Avathat tatai, hagy aélaak valébaa még fogják várai a Hsat. ajitással a bábot u végéi. De axért aaaa bkoayoa. Nem lehetetlen, hogy aa alispán - akinek discretlonális fjkga aa ékaléaos »alantéi kiírása — amellett lag dlalaai, hogy ne eaah aa alkagkéayi, hanem a többi éhést is téltaék be. Szóval kitSsketl a vllalrtést. igaz, hagy a at aliapáanak est a htlhuartél taegiehet fAlabbaaai. Azoabaa ss ílyaa Uithbaaizik aaé-lyel IriiiámMhrtrtlaaok. Ismételjük, aaaa tart jak valéatlaéaak, hogy aa állap án nembe-helyeikedne a képviselőtestület egyöntetű akaratéval, de az okoa előrelátás, a váraaaak jól fölfogott érdeke, jöveadéj« kívánja, hagy a polgáráig micdca athaHtágrt héaaaa á\'jbn.
Ezen aa állásponton vok a város képviselőtestületének aa a néhány oszlopoi tagja is, akik kerülve a («IlOnést, a nyllvánoijiágot, tegnapelőtt aaóadbaa összejöttek s megbraiél-ták azt az állásfoglalást, amelyet a jövő nem réméit eakatSségévai szemben iogaak tanhzi-taai. Diszkréció kötelez b«salakat a nevek el-haligalésára s csak agy vázlatban, néhány szó* val jelezzük, hogy milyen megállapodás történt A közti) zt elet ben éllé vasaié embatek elbatáro.láki hagy abbaa az esetben, ha aa alispán ekendeiné a tisztujitsil, — föltétlenül iötebbeznl fognak a mind:n etejQkke! azon ioaaaak, kogy a távollévőket ne irkeaaa mél-téaytahuuég s a kcdélyekat aa Izgassák most kortaskedésejikcl, váiasitésokkaL De klaaaa akarnak állal arra aa eahetSségie Is, haaltiszt-ujllást mégis elrendelnék E célbél, a szalutg has mérten folylsij k éa kiszélesítik aa értekezletekét, s amint a dolog aktuálissá vélik, a szokásos választial mozgalmakat meglódítják.
Az értekezleten akim Ily ekrő\', azeméiyek melleit! álláa foglalásról nem vak ssó. A laaics-koaéa ékaléaoaségok kéét morgott s a oé ja aa vok, hogy a választásoknál tekintetbe jégé. aek ■ ladazo* a izamponlok, amajyafc a város érdekeire döntő befolytnak a kogy a vélaaa-táazt ne a 4» jékozaliantág^azet veretlenség, ikap* kadts, klikk érdek araija. iimételjükl fcog!y ra a megál\'apodás szinte baréll eszme cKre ki re* tébtn loift la és semmiféle köztes otfjat nem valtak. A aaagaak részéről csak éigrai toduok snnek a kiles a\'ötelátáaaak. Valébaa aokaaam kellett a meglepe|ésekt6l savyka tírtóxkodol, mint most. A hábotu atéa bibetettei lendUc-tat fog kapai mi adta. Pesaagva Udkil meg aá élet a a megújhodás nagy mnnkájában emberek, várnaak, orarágrésaak aoraa log iliM\'l. Nagykanizsára gyQoyörS szerep vár ngy földrajzi fekvésénél, mint vasúti bálózkl^ál I A muk minden bOnét, mnlatffcét hatjuk i4vM pér aazteadé alatt. Naé . bfla tehát,:bogy a boidognljs réve Ial* igyekvő hajónk kntjmányrt ijlnU kik iogaak ! ág\'L Ml lagk atérazottabban állítják, hagy Ntgykaahsa aarsét, jőftatójét a legközelebbi t ttsztiakás Ingja láliilaal. aaagpccaétdai. Tab* aal .jiaJ-
kaagii aljért
gaa IjiiithaMi Szabad a riaaiifit>iiwt is kahafiSa r-g/ln"- \'7j
Ui)éa«itiilik^ a a«t iktatta dl a Uréiyl asaaaae aa Sbaaaaaah
Ml •t
baaadtaa aaksai-oda fl llamrlii tők tjaraictLok« rl>, aat
a Alezfeda arat alé^sa^i kérem, aaizoa be aőHaa vgvah. esik jnt hely 4 ¡alezredes at a égig\' | y jutott hadnagy
a meneteli», a hadittkon a jé módban,
jahiarl> nltkem aáa ha ai ayi t^alidspit L nekei a la ait etredbeo
.J41 4*o I* mondj»; ím Sifántiiaz ezredbe, r \'\' F.\'eíoíe nebrsire
~|nr egjr kicsit al<tla a iábjil Is Uir ű^g atptattalS lábak valtak, Mtoa f aobaraa .vitték a W ty testet a az orosz karnak is aaaywa muasstt íja aa embert. De azért érékkt vi( volt, M* pkedtr, -akik
ett, évődöt1. Hal a léhát\'él beszélnek ötíetejyll kacagtatta boltra
ir^a Cyíky Sínjdor.
Kémior Fcrk«, Kémfar FWké, ha rád emlékszem, önkénytelenül li ncrejbe nékem támad kés legény vakéi aa scent %at éa aagy vl-; téaségedet kimuttUad Triesn-nél
Dé kogy Is törtéit auk az esel ? É\'én-j él aaiékanabca aaaak minden memaa-téaa. eiSltem álits Farké moat \'is, mint akkor, szép szcp\'embtti atpoi délrlSttöá, ott Hatal erdő mőgöll. igei ott, olt Traaaa falu ISl>, az erdőszélbfe\'n álkaak tp vártnak, vagr
Íit Is cshélltttik ? Aa aroart aaaa kellelt vérai, tt az magától Is Olt lógatt Mafci éa Banda al fiatal nyírfán, ¡4 aifiau Mkarrs M&tot-iott keayé\'enf p*dlg •-«ié>á iiilwdh. így nevelés kőz*)>alta ta bislatték a klkö;öN cimborát, hagy méskdr Is elmahttaétak ka-nVérért, klakéér.
\' A nrgy nevetlsnek hirtelen szakadt v lge, Ügatással Mfoii |l a lavagd-agaara eaapva mftgőt-F#ké eddig a atvetők a evetett; tseat mintha í ety-ere elhallgatott roiva. Dt már Hl volt a má-di^-, ez már aam gréeá\', ti srtpawl vált, t dö-r-nt aa arigarélb*^ t a töltt lék jl cdi hidalt iliak. Úriak, e<ak ugr sl*gHI té gM ia száraz lábalidlt lalavéL
Káaifor Farké .c ak jelvágódolt rtl krava-ran, agy-kél m|úc|dper|elg etak meregeti a rzeni elt, a szája la mozog, tan a Ma\'ictnakJ Baa-dliaak akart a^g Valamk maadta*. Egy\'kimiaik bkjtéra
Nmikl
Egylkimáiik
odlahajia) kjaasé, da asléa szOmorqao je-bogy aa nbony meghóll, \'Kámlornak jalér kampj c, lsekt ak MKak.
„Aa utáijzok Vigyék hátra a kétéiőkalyrr, még vap b^aao tíejl" Négy markok utász fogja aarg Farkót, a aagy vtgyákva triazik bátra a doktorokkor. MagMsagéfa SebiUar doktok vé-gfglapozgslja pchalfof doktor, I6lt arbrt nem yiálaak, a szive vjer az h verése rendet. FrrVó cjak aem aki föKbrednij 5 még akdb bt. [lötUsdlt jétszik. |
Most utv fothegyrőt odttzói Scho\'höf az ■lémokritk : LHk ntászolr, ba ra aa amlja M •alva aekn tér m gibor, cath luálok a Ittövébdo Ci mér ngy Is mégha« 1" ifordii\', dolgl akadt máta\'t. Most meg st zog ¡al sr\'sftll s odijtpr\'ecii a segély hely kővé. — Non» föinyris a halolt ét fa>, fal, mai még sém olyan jó n Ibolyát \'avaaazal alulról sra-|rbi»i
Bizony-bizony Frtkói taeaatak\'t beciap-liil, de a doktjorokon kilrgai aaéffsem tudtál, vaa aevHhataékem, vaiahér ystor smakba a le aagy vitézséged. Kámfor Ferkó, Kák Farké - • | • ; \' T,
* a * . ;i
Hadnagyi ar St\'au z | a Moraközsek árata
El kakaráf. KlayvkarrakcM volt Caéklotayéa háború Utfirasa álla, ailgiln i, fastatné-
atr karét i raapi\', m
pak lalSakl" Tréfálva motéla, kaaolyaagoa
a. \'f a
lt at eafrd, kad. la tisztté válto-képosrtatorzt*, >yilo karéval. Baatt iavtél agy-linket az
agyú aa semmi, a ■ csak a gépi egy agaa vagyo^ azSr-lat a htaémaa. nem hányat al nem cii<
neki, tényleg nem la katyéha vélte, tizeokét darabal
dotta Pfielaél aatáa sikerű nyugodott addig, a frjlöyéi adg a\' nem ealpatt néhánya eyymé* lilás. Mikor aatáa I biztonságba hozta őket, kMétette I jiből a góyéti
.Nb né a kutyafáját, hát eaah l-yaa kl c tiké, agéas bércig jéaség I Aatáa agy ijíz («eb^trátkozoU velük, hogy 4 vége megint ciák W l^ít, bekötött fejjel odá élit iámét ezred« L BÍffi élé: .Alássan kéíria as ezredes arat. géjilagyamlámt szeretnék laiaU"
A Kárpátokban már- niint ilyen védi a ba-Sájál. FAhíjdnagy lett, Imcgkapta a „Slgaam Laadid\'J j
70
Rillér
"Járványoknál
t s minden
ragályos betegségnél
Kipróbált óvintézkedés
Qjl MattoAiN
iesshübler
Savanyu vn
érmáV éa aagvot, aséai i kall» i-
KESZLER UN A
Kézimunka, Előnyomda
és Rajzoló üzlete a legközelebbi napok-*ba megnyílik
Nagykanizsa, Kqzinczy utca Jl íz. alatti MELCÉR házban
Ml has
Aa aMW kaik OkadakS »»<>* k fa* kaiaigaia»h tagaay meghalt. Baáia Faaaaa érsek H4l.,ji>sk M-éa aa taigl Hrtahavelibta, |gt>t iék -pappi, Rftvldaaaa íbrolójUi laaér telt OieKahJa, ■ rtnaUt ia z fat.\'i*. IM2 j#a. \' püipok. t«M aéjaa ló-éo MSg ai istt. a lemohlloli Caha d\'. ha. gé i\\. Piut pipjj 1911. rovemijinj 31 blbnrouá a 1912. d-cakn bit bika ad kafkjiot,
- A kapiUavt alUa ^ vetkező io ok k&alitira kér lelt StrrkHglf Url A aaSa rál és •váraikéi! | egy kk\'kyta óhajtanék aéké-y B iéstkl, h* kegyei helyet ragadai. Távot Ilit ham megírásénál a gondolata tendőiktptláéyl alléi íddköti emeljek vétói, tl eitk aat alktpUányi flléssal hapaaalatkia áát oly^a éüéaakal la tlkaiask be, amilyrkr« mugltkjt jatl akad. Sőt a laghatlzaiaHtbbaa jettelaa ki, hagy éppen a rendőrség Mymraal* éfda-kében aasacsak kívánatosnak, kaaam garaaeta-iAaa szükségéinek tartom aa alkaplláayi aSka belöltését. Krltky istvéaló\', a aagyksaltal kőzlgaigatés legnagyobb *rlkaégétli agvtab nem aaabad tovább kívánói, kogy lealat-lilka puazlitó ambatMUttl munkái vigazira, Ö. amióta a«íőjdgyz9i tsendők bmrí i lék api-tíinyi taaadBkal is végzi, — akr afknd bUonyuit aMkll taékbaa » at a < »Jádttk azok, «Uk aakal vártak aa ltyaa*é> 1
gettói. A teába a nem szabad njegengsdni; kagr a túlhajtott aaaka Idegeit jegéanígll aag-őrölje Mlelíbb megfelelő maatitártat kall mellé éiütaai a éa aat aa «Sagkéat-jtWl a\' szeműjében találom meg. Ml a reoJíratta-pitén>l állás batékéaél azéi| sem aaabad ti-huznl, meri á bü lügyi osztályon Halat, |tgk kvaliiikácló nélküli napid i»tok végzik *i Igyekezettel ugyan, de kávé* kaaaltttáaaal a érzékkel a reodklviiii leleiőstéggtl játé Isaa dőket. A díjnok-uralomnak mjaMkb végei leli vetni Eddig la iurcsa vak és tok taUIgillára adott »lkaimat, hagy a városi vaaatéatga aS-kliAahatstlaaaég elmén aaa 4 vére* lőktptU-nyit, hanem a rendőrsig déaokslt "latisat ML Tehát aiaiegen ajánlom 41 aUsfáa ur td-vaa llgyelmlka a város képikaMliHlliltaé aaoa klváoaigit, amely a tendőralkapitámi éUáa mielőbbi betöltésére héahal Telje* Üa> lelettel: vdrotí b^iliilii
~ WlaaakaSal* Ishdlák A virae főgimolsina la a Rozgooyl ulktl aleai MA épülete december hónapban Íjra aa ^taa "ügyét fogja aaaigálal. Másfél e éta k. anbta házul hasas IA ék őket. A ipítijiok aaaak ii d» caaabar hónapban aa tj ggaagtlgl i»kw» melléül bartkokha mennek kk S lg? itala kilát otío agy a gjmati lia, aat a la goeyi«u!cai elemi itkóla daul» vtglagmH-tékába. A . költözködést IlMkatl la a, f aa mér, de asal avart kMt a*g*atartaa aa A salai kaaalr^ *a aaaat tárná aylra »dtkeztak: Szily KMaliit HV ».«■ OnCnVot, Aaay él G«tk klartaka gv*** ító K. 40 Ins., tkr. S III IIIII I*enkat ®S*, Bagaak dlaáfcai t Kot-, mmh »«av «*• mir yek Itt hdUa
HlMlágal hS*#li*k
kaga Jtaml ai|inÉ S>n* D»«aíh Fi igya* ti kiáaaaai haa •M R 4*ak NI til tárti l Wk aa Hfial.
világ legnagyobb ágyuharcanakl iilaktl;
bidfő, a
I bap délelőtt ai egyik métzarès Halaim ju ebjfc 1 az utcák egy Irtegéoy diákot 10« janifáj akiről
I d wé aaaaaa fcyioliak JtankgjHk a l<ft*bé| totj A diák pinitzt tett a ieddőrségeh. alri ajc csellói jrgézBkónyvet vettek fái. Nb, alwi agyan 1 aaiaáaaj** kutyája áemlijnen lj«s¿ rarsj.
F . -I Jflill\'ajllg Oá* lliirLcS Hkurjkpl
a| vak latoailahk $ koronát kdioalinyoiottj. I
-I RaMátáaaááa KtJklaU*|ia 4
CiÜtőrtikSo | délután vak»arg [ablótkmildUk tiltéot kitkaiflyhin, Magyar jéitd SiebetneU vtca 39L taiai Matti lakóékor, t rt 3 éra lájj^i két ill ölt küUjü Iparok Ifgtpv | éMtott b<i Ctok Magyar |j6i«efné jolt rtîkbn akl-fll a M tort m Weri atabér pitit kért Aa dtu^ay a igt Mért adott n|k|k, alna rálörmejltJk :
~í Aa anaa pénzedet ad Ida.
{- Elhaltak ! Aavt Ru«alct jóa*n4aé TI évet. Líwy Samu aagltadé 83 évad Maiak StaéM 27 éliát. tétk jjkttal 4 évaa, Bördén Itiván!\'íredet a 48 ik *|yíior»r>dbri, hajá\'á bak oka barctlraa f**r*|W Mttaab I •Ipart a aagvkkaiaaal OS- éalkbtíttrt. kérkáik ta. Tálcánk Jóiért avat. M Mi Saklbatar Kit íiyné 43 évaa, Rattikán Brzaékrt 3 bóiaoo , Kasa Email) et 43 a«, jiraftr Aaaa 76 év aa, V»rga Jaaoaéé 90 évva, RMké Ferenc 86 é aa $oa-crda Ferenc 88 ív«*.
J Ml laraikadilml tanfolyam tér-gyaiból a^fántanidokat ilSkAtrit R kl li\'jo* tanár. Ugvasob aa|kdM|pMi Cat Caap-gerl-u \'I, IL taaalrti
— S Órai t|aé| Et a címe annak a* ut uujágua napi\'apn ik, uelv eiŐtzör november 30 éa I eatc fog aegj*l*aal Budaperten,! A bér borai leiemínjrek táat meRnylIvénult általános éi laléazlr kíJérdeklödák hívta életre k 8 jórat újiágott éa bltOaytT* <n iz érdeklődék féri* megstjl rditani la. Baéapralaa é* aa{ ortzég nagyapb vároaalbra mér Inegietentek h hlrdetó-osdopokon a|$ órai aj ég rtllaao*. alréevl plakátjai oébáoy mplva előttünk lett maga ex ujaég I* eredet! lármáiéval éa a f.j\'élt atttr-nalltztlka miniden ké*t*4gévo< Mini a legki aŐbben megjeleéő aalIlap arra tArakaia, hogy
mxdrlák a* f(Út, hogy zavarhassa még.\' At atzzoh]
sérüléiej — d . Ooda Lipót tljzUorvdil nyajtóit t aa alaő egélyt. A rendőriig eddig kii ezavargét fogéit al, da ezek tagadják * vakmerő leltet. A közönség Bgya\'jaa, msrl a csa-vargók t tv fii itt aiazap xodlak * várotSan
ZALA TÁRCAJA
teeki lea an l Lálklkozat. 6 Jaelett«. Fél gvujtott egy a étarmázaa dinamitot Egy liptai ánt a bbrzalmi a robbanó anyagtól A hld mllllé dirabaeibaUoti, Saayogb valahogy fll élben maradi. iCtak ■hgtzédült agy kicak a agy fogj Ma ki ¿aaéMUaM a viibőt. Ekkor is kitOnf tették. $ anyagi Ugradá* alakké váll. Még 1 aótárookik zsijkin Is róla beszéltek:
Nem U*gmondtaa>raktek még tavaly hagy cpben itj embeib\'Vo vat va ami. Valami nJgyizejü, tltcjkiatd\', fönséges — mondta Ka p Htyn». II\' I .
El a bairétéők megállapodtak abbanl hogy ők eat már tajajy megmondtíjr. Még a ki ború előtt, éztáa métákról I* jöttek haza hlrtjk PÍ!diul ja Doataalua Lfd vialaxi élelieezíil Irodában via- I
— Miadig aieraaesijt volt aaaak a fju-l\' nap, —jvéltillilLkta. ♦ A »akkor Itthon ti vont izilUdiijg|>H. MrgUsoit N gys a 0 aiabed van. 1) i nagyop keíré* IJaig volt * menyktt^W nyknái a mig ijtioa volt, ágysáv *• láttál senki őket *gyfl t.
legvitézebb
— Is asyagk itthon vaa ,— lujtigWla J
aóliraokaé a pattkasaéaak.
t- Neke* ¡mondod ? Éa vLltim as elriÜ aki Mftdroate | a véroa bimátaflaak éa tótlo] latinak vkéga* tattaa a lábat ef. HttliU szegény Hu anaiaaiak taaaa börjbet yáa. AlígJ hogy félkyég4kl a tífuszból, vlaatakéradtke-dejt a caapfdiloz Harmadntprl ety gJlyó a tftlejét fjtrt« d nzt maadja aaJ an», Itteni eaodr, hagv éijtwen maradt. H»aa. a| trtmi %aaéa «ip-k.
|H 5. aovaaib»
M

MMjAÉMa^

A ramiloma [alaMr. A aapakbaa ¡jsertel\'ñk az alitpiopkk aroo lekaUtl *maiy j¡i elrendeli a kóbor «a>ek irtásét, ftart a vér-ifjyêbeo megdôhbenlp m\'érvben Ifjai a ve-irttiég. A^eodéraég a resdelet altpjin iél* Ma a gyepmest^rl, lagjr a póráz éa aéjko-m nélküll \'ebeket jisaladéktàlanul logdont tse. Erre aaaél oagyobb trSktég voit, aart Uaôatég 1s tokat pinaszkodolt as ateikoa pifdilkodé kóbpr, Vaszadalmta abak mlatt. I preir atoebao fllylk as aillpéai reodèlelrc. iljùlt a rtndérségi utatHésra s a nagykafnlzsal ■ta ebeknek egycllea asórszéla sa g6rbült iig. A readfirségt ¡njlntén ntpekoa át nem dta cielikvéara baogolnl a kutyabarátj slntéri, erilyesebb latézkeditrc batárorta aaagél. A aomak ezl a kiváljó tt^ctviselSjét u^oljára igya mrrtatlék, bogy mnst aaár elcsapatié« terhe relleft logjoo Ëotzi a veszedélmes ebek klir-làikor. Tekél egy (egyalmi ügygyel tôbb le t> ika*yák pedlg lovébkl garésdilkoéaik. Trg
Szunyogh tanár ur.
St\'rr-Jcmmel vtgyiíelt hősének prózában. — Irta; Tótk Zoltio.
Á háború pedig | folyt- f olydogilt. Hal tat valami szélér, latin fo\'y • m, ko\' mint l\'vaitett á\'adal aaaly mladeat elpa Z\'i>, •twroibol ami aljába kerül May f at.l k Hat el ebben az áradatban betelre-hónt-nlr.j A legköze\'ebbi koizátar\'otók te Indiák, °rr hj| vt*, merre jé, élje m\'g, akiért leg-\'hat aggódnak ? fii i nyelte a aagv érad«l tt»>nih taaár keszeg alakját la. Mag i| Do* "•kai daliia termatét l*. De aztán ktaőbb t*\'kezdtek a hírek biseaJélktgim .Hol egy-n krtl. hol az aj «ég, hoi a viiazatéri ae\'a-\'\'^kozi.% tudórttArt; enöl la, ártól] IM. Az levíl azerint, amit égy gyalogol Irt baz<, ***|k .hadnagy 4 H Gdiciában ka cj>l éa u,\'ipir»ncinoV. Aitáa jö\'tek vi.t a I kS ^k »ípadl, barázdás a ca, révete? aiak%8 ^otk a sir itÜijV. Ezek arról br zéltek, a Síunyogh hajóágy arat so-onkiv\'í f * r^trgyi l\'ptették,** mert hn--z>d<|>4á«<I »«»kél elfogott. Aatáa a Horni«* ds jelentette; hogy kivi li főid nket. v ro-^ atk bimhaaéf A*, Szaayaik tanár, ék fő-
•rr aa ő W elleoséggrlsreaa^a-«
rendkívüli kflataaaégáit magra W üa *kie* rénesitetteJ AzUto a lőviroal Ikpok •takttk Staayogh egy aáatéé. Aa *Ha»a^g \'«Ifnhbsntotl agy hidal. Erre a maakér*

|gl 3 ólja l^pf I állltolt k\' i aki\'« a k 4wya| níjgi
f! r
T
iMligysrdfe laég válasrolnl éa Lt ra, atf-kér akd|- nélimdaé, amragidaiMfc IllgilW t UmkJrték aáalaraf a kútból a pirízt A megrémlalt mataéceaka végre aagibjégért alkai tozoti, mire al ait gonosztevő még aikáayi rágott riajta, ailjia, almenr kültak. $Ukk aa« éoa aa attzoa mtne\' äUsüket
nák, akitek adgkokk vo\'t a réalUtr, ártaf!
r- Aa sidvabaU a*bi t a* láa akj Vaaér-nap, 28-in leak Advaái {iUrjôvet) «I vislr-papjri mely naptól kaaéva a karácssa^t ünnepekig al aggasvaaatt bajial! misék maadabaak Ezek jmlndeo iétköznah rkggel 6 órakor lesz-nek, úgy a plébáíla, rtlnu a leltőteoiplombin. Aa itienlltzlelttck tonjendje kQlöobtn teljrsea magaauvd, tőt a plébániai tamgtambáaia ázo-kéaoa háboraa! IHávlákal ik magtlrlfélj 4a u. 7 órakor, mert arahaa áufmdóaa nagy] ikMa-akg visz réntj
I- Elhaltak ; éav
éve*. I4vr Samu a*glta ..i.
a legújabb híreket térj* aa oh relva : aaalklilflaig éi gyorsasé* A 8 Iád ajtég a* aa8 lap, mely a/ uj sajtótörvény ar-telatákaa 80 at*r karaaa politikai hírlap ktatb
allékat helyezett letétbe
Melczer (éle béakaa lévft lélmcréi* lilatamlaa m*glik«*l*l
____|uj»bb érék éa U ta* arak, malyak \'
araatbbaa Irntllandók ai. 5sMa Amts éa Ulnaréavatt, Kazincy-uto* 3. (Vi
01 al»
■látta ka atakals al levjata-
P.
DIANA
Mindenütt
Két ; jpár elsőrendű ! kocsiló eladó«
MegleklnllMá ét bővebb felvilágosítással stolgál ». a
£alaszentmihályi uradalom.
"" "\' \' i \' IT" "T "1"\' " \'
Sranyafk hitek aiulva m-at caak kl n a\'eér*. Nam akaaflaa hogy mind-nBtt amgbi múlják. Egy aagy eaoaaó tzembijóvő grklaléas etől most Is bemrrjeiiQlt a aakr isdéka. Hét olt Ikl kerül vele tiaab* f Margit, ht aiirpáa Margit. Saa-.yogl! majd ufvégédik a marlepeléitől, de aztán agy tear,] mintha a kardjiba botlott
volna mag. Tikiatata IMagaa, kiiifblMa [siklóit1 la a lányról
Alitpén Márga a* a j ba állt i
— OaJtrj litén\'boita,
— Kintjh ind Caak azért siettél hogy maginak gratul iljjak aa e\'jj-gykl
— Nincs mihez. Nem lö^éal mag te Hanem fogadja aa éa sjdvböl jW klvánatomat éi L , % éa . boo lé aaaa
— Mért, Margk? -4- Hogy j . . akkor . , . gyávái
vártam.
yo\'t Margit. Aat blata a
-4 Igára voll. Gjyáva vi
— Maga; lett volna gj?ív«. katona 7
I 4 Ta éa lagvkéasbb lis diak gyáv^íágból lettem. Azért Ikiereitetn i a haWI, saját kilzemmei aa klj«* véget vetad
14 Maga »agilat sksrt t As l\'atlLbt
-| Miga tatalL i «11,
-I jaj, lágy hona Lelilre- a Ubimat
— Sehogy, Margit. At taér e\'mnlt, oak vége. H aaaa aka vall *a a sáentié Hé
¡yávaaágból laiJa 41a-I ? ojapiir I
Dit ketiyajtan.
dig tokaiam iayam a kaztyfit r, aa maajaa ctoloakáznl. TaÁa pozzáak, Higií* tla atakaa mini.
ii* baag f Tadja mit, menjünk agy klaaft aaél-aakáznl Gyönyörű at idő a kilndjs, du ikéikodhat Wvtaalalbaa aa Uyaa szürke kaloaa ember.
« — Glapir, aal éa nam cngadea aaa. Mag* még apikal gyöngébb, hagy I társszió asérakpaáara gondolhatna
— Miért? Hissen most aei a tó, mint akkir . . \'. Emlékezik f Maat följtbb esek elfáradnék. Azt in ***t, Margk, törődik miga valaa ? Ka ma téron aa aídobott kí»tyüiéérl.
— Éi padig eldobni. Oéapta, mit, jöjjön Ml laaaéah. nyijan nagyon nagyon iogaak örfllnl.
KÖay csillogott a láay kérő, reménykedő szamaiban, fia Samayagh liayia érmei alatt itdiét \'őrlit paliéba kted*tt as ja bolondo\', fájó kis h—darab.
Hai, a harctéri Uradalmakat am MaqM kihavaraL Pláai aa olyan bajt, mint a IMA-vés. Szunyogh, la nrgtéatoràdott» mikor aa-indultak. Margk karon fegta a támogat^. Sckwarta a IV. A-bél elejtett« a krémpkés té-ayért meglepelljsébeo, mikaf karonfogva őket! Kapostyne éppen a cakrándiba A aagy o*ad* Váralianul érte. Rohant a | káruwéhoz, lótkrooknéhoz, hogy 1 vígra elsőnek a kárt. IS aaagkp alrtdM, tagy odaért aValtdt kdaaa a baag. Ctal jé M ■alva tadta hipa égni i
— Hát aaa atgmat dktm ette la lagy őtazaflőbk pér akaa aéWt ? ,1
(Vége.)
I
m
•littrilfl női-divatáruháj a Nagykanizsa, Főút 1
zal>
mi
Tklt>foa323
TtMM-\'ft
itrér*
m> I +
¡1 ímm occas
Női mgtf^r^Ú afto Női Hálóköntös
•»\'. mim «Ár •miW tt
knifinal . ,T . .i , . . J. FJC y-"
Női nadrág t,-1-" "fft 2M) pérfi-ing flp^ 550
Férfi-hálóig xsJT" rp lií
Férfi-alsónadrág
Ügyes elárusitónők
¡ftoieáj mér Aakortetu* h aaa. alkalmatéti nyerhetnek
ÁLT és RÖH\\1
\' WUi 1/
ff uh § kan issétm.
---iu i
i
■H
Zsebkendők, kötények, asztalneinüek paplaijok, ágykészletek és fla-J8T neltakarók jQT
IBluzok, pongyolák, kosai tömő! jítörmeiruk, kötöttáruk,] gyu jusgövetek, mosókelmék, ka ! sonyok és setyraek
potj üülűszíéhban. ITaden drbsh.
Kabátok 30 K-tol fcezdvA.
Kész biuzok 5 koron -W*® tol kezdve. uéU Tanulóé« tanul jleány fe.ívlétatnekv
44 " \'\' \' \' \'\' "m-Ih
A Sugdr-uton egy csinpsaaa-in] |
hvtorozott szohn
külön befárettal azonnal ki~ adó. Cl ma kiadóhivatalban.
Wfjfcréz vizmélegi ök hslyé-Néwlttok horgonyzott löméiből jó mlnösjégÜ
vJmetótÓkét
ni ^ r" i»[ a íégó\'epbft árban. Uj pe*-| met«2ÖK |ad isi és utfy-j szinten jjayiési hat e\'fagadok
\' "iszlelettrl
Samu József
tmn
A valódi s
vatív Wjjiilabtói) Ittvll I Kapat Pesti »aak i Mív\'jlri jiliU é
Síifcit , kfMilá HNall jMnctihlfj a Iggttyi KlMMFWt W\'stei.wfcey wsílat icriicKcvej jjtk\'i kOtva 5| korona. \\ (léssel Ji mim clöfcftes
((•IIIMIM.

jakácsság
S korona 60 llliéf. ma víckicimícikti Flschel Fülöp reakedésébisn
Pia könyvbe Slagyka.nizs^\' | £
f k VIL^GHIKO FÖLDES le\'i
margit
1 *1 CRÉME éi SZAPPAN
a hftiz1 aiatá araa nefti, i-i liaa bAlyáa la««. I t-i
A Margit-Crame » llmw WfMa kW-4 • r.rpilA UWf, kl agé,a \' «1 <u
} \'árat aa IwUu «writc »¿» wiail nIMmh\' i bőr aíeonal WU>1 im kivitt laU mit . ra Icfalyaw »laij im\'ftbMA. Mhltl a Murirt .1 »ém«l ul•««■<»« hlusiiiljtk. tjaj* nM l \'lW*\' i\'í"1 ell«ee*K t«»l
i M lNnta«|«t1 «i 1*1 a MtnS miadtQnáj
113 I Icl5j»\'«r«l. A Muft-OaH ülalimtUM i ítrt«J»o, «(jrlüda kÍMÍlM«ay. »mi]j a külf ijldSn állalúos liNMl ke lelt \'f* I Ki
<Waralt>a«aa|kM TO lllltr. a«a*\' ( orolji« SO flliar,
f\'OLDEp KELÉMEN
Araidon
Budapestről kizi érkeztem éa ké
Q hölpyközöjisíR további aiivea
rcm a nagyérjden és aé orvos ural
| .*. > tlmogitAsát Teljcis tisztelettel
fáhn arnoldné
* Milj ••UiétinS
Zrínyi MIMI*«-)jtc» SO
kait e» t\'ikck\'lesiK\'tt icakönyv tstii feK<7. A ó Jozefa. hiisü^h-víahiicsjciiyeHket, a valamint .t tn>Klerii uti Mádat -t^\' Ara mkie lámieaiet kill-takultiesf HienélHífi
4a
m 11111 i 1111111 ii 111 ii in 1111 in | ig
Mindenkinek érdeke, hogy ai óni éa táti isakaeeleigi
Kisfalud! és Krausz
róföa |§| divatáru Oztetéban at „Arany ¡kakas" NAÍGYKANIZSA. Erzsébet kiráJyné-4r 21
tJKeskowib apfiőzlét mellett aaaraaaa ka, Stal •ág alcaé éa aaaMett at alaai | felsorolt! cikkeket kaphatja
[ | I
I Női- és gyermekkabátok
gg nagy választékban| kositjlno-kelmék, jbJouz. poe-j ■ gyola éi alj kelmék, gyapjú flanellok, pargetok, nagy \' és ,kia téli kendők berliner kendők, selyem kendők, 2| féjkenaőkJ bársonyok, selymek, kreppdesehinek, agy-S |\' nemiekre kanavásznak. vásznak,\' schifíonolj, damaskok, • rumburger vásznak, asztalnemű, törölközői zsebkenda
•j r Hadbfiuottulók rétéért trikóing, nadrág, lábszárvédo, J szvetter! keztyü, harisnya, kósapka árengedménnyel
aa Késx féhémemüek nagyobb vásárlásnál eredeti gyári ■H ár. \' Kép! pongyolák, blousok, aljak, gyermek ruhák J nagy [villasztékban. — Gyástruhák 24 óra alati aa P rf.144.4al készülnek saját műhelyünkben ^4444
MII I I III I IIIIIIIIIIIIIII Ilii IIIIIIII
-1-1-;---r
A várba belterfiletén
inMi \\mm Httiil
kofiyhghauttlaliai kerrat< iik. Cioi\'kei i^udőhlvatam^ib bli.
)!
gyógyszertára 4raa*rlaa«M •• tSi
MÉH
24 lappal ára 1 korona.
Kabnató FISCH EL FÜLÖP I FIA könyvkereskedésében.
Keresünk 2 segédet
iüíi Éitiii intaskil. ajialatek
telit Slilar liliil
eiáiz Szilmif iiimHk.
Mélyen tisztelt holgy^ozönség i
poútq jfamákníltl gunil sárcipőlc, galoadhnlk, bgeidM urakl hölgyek és gyeaiekek részére, továbbá
Mieink, Wmm
I éi Vatoiul; bSrjfe||izerei ajrk ésjs/,1-.*. \' Iáid aplrliu-z!
1 miikl ■iiisiilii
Miltényi Sándor és FU
,SM|i,|Al Afc m - MLü w^aa b^aiui.
c^pwvcflmzwpwkf fvbtg maplnul
í
Becses tuaojmásukra adom, | hogy Nsafkanitsán mint szülésznő [megkezdem működésemet\'. A budapesti intézetben kitaaSao viss gátiam Ugyancsak Buda pesten éveken át sikerrel dolgoztam. Káráéi a mélyen tisslélt\'Urnök és a tok. Orvos urak szíves pártfogásukat. Igyekezni fogok min den tekintetben teljes meg-etegedáaakre működni, Vidékre ia megyek a helybeli teljes .szegittiyekaek dijta-,.. laaw segédkezem ....
MtrtSU« al aaa tat «laatalattal
|1 öxv. NITZKY ARTUR-né
skl. uSmmuS — IMI t. ö.
Vizvezetéli, lakatos és\' kútfúrási vállilitomit
- ki.nl/aal réfl éUand> , megrendelAlta klv n-•saiaSr^ Nagtkanlisin 1
megnyitottam,
mely náka a Ro/Ki,>ó»i-utc<í II szám alatii Sctja^i t, iélr auMftl r. n n lÉanllta.
itiakmao» SS
ivaa ttanaatM ami» M •tMÜaU miat ntialall U psastaiattlaa " \' ~ mi
wi> aaa«a uij<»ii<fti
imaii ikaaMfs T1-\' a hMkakk faiaalUl njlíjlK.i,.!« ,;
VtaaStaM» ataMi ti!« »rt« >ettiiat*MkÍ Waittai a^iiina«
•a Mrait HSyaaaMa. ■«■imtl j- aaaaMiti>a. ¡»t|Ui I « mtpm ^ 1 aiitMáa.
^deklödöknek j l icnOi.vfi m ktjio reléi caélak .sllaasii, <t»áa kekésukrej *
Tisktelettrl
ERDÉLYI JENŐ
fipéss is | eleetfoif -\'
Inisiirttirll
l-SÖ raadfi alig használt tőrésmén t®a ár«*, iiimjsM oa. 3000 Htk-nyi 5 - 6 - 70Q| Maros tölgyfa hordd k 12 féljélil, továbbá II ik rendű kaaséggaagébbda agéaaaéges lörés-lasatss oa. 600 Htk ayí 5 6 700 Btaas tölgyfa hordó h 10 MUr)é»al
ELADÓ
AjiaMiab Aipiiiwrilékba« „Traaa P«(ÍMók jfeligére Hi
rtoia éa VogWboa, MÍ|h[|MS»-» 1
ráaia« atwkaena TOTií ZOi^ijw, reH*s jktedA; rjaomt t*K>a ItatgLtti WgClKl 1
MUlió eMber haacaSi
BEDÖBES
rektd séf, kattrui. e\'^tá;»^ ^ * , fSrc»Aa fcSM«*t lei • »"• ai * ™ W Kalaer fa»«
MeU-kArameiük
(s Il4a ka>l»al
sea»i\' — aioo »n-« • * *>,**rl Hasaytaaaf atagaak a n a#2 a «Mos kákát*, , t<
as gMga ka^kaa a ^ _ Caotaagja -. 20 ia «• Uéa
m MMr
Men • >a>a MrteptkMa ét -| | |
a,-?;-* »c»»*\'