Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
70.17 MB
2013-02-20 13:09:28
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
661
6505
Rövid leírás | Teljes leírás (849.18 KB)

Zala 1916. 049-074. szám március

Hiányzik: 50. szám

Zala - Politikai napilap
43. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


Készül az antant
a béketárgyalásokra ?
Tudvalevő, hogy ak antantbeli államok közöl haditanácsot alakítottak i éppen most folyamatban tan egy k3xp* diplomáciai tanács szervezése is. A kit intézmény nyíltan bevallott céJj s az, bofy az antant államok érintkecését közvetlenné, hadk és diplomáciai eljárását agy-Jntetüvé tegye. Samlegea forrásból eradó ■egbizhati Urak szarát á hadi- és Diplomáciát tanácsok alaki tása sokkal ii-gyobb jelentőségű, mist első pillanatra Uiaik ■ egyenesen a békével van vo-natkozáabao. Az antant államok komé-nyai ugyanit bút mii mondanak Is a külvilág ¡tárnára, — szentül meg vannak győződve, hogy a tavaszi offenzíva, amelyet klje» féltven ál készítettek elő, meghozza a végleges döntést. As antant-államok a tavaszi nflanillálill kétféle eredményt várnak S vagy a iéme tsk fegyveres harca vógsőaik diadallal, amikor az antantnak kell a békét kérni, — vagy as angol kiéheztetéai háború jár sikerrel, amikor a németek ingják bevallani legyfizetésüket. (Nekünk elég, hogy ac antant mis harctéri el aa tud ikápsaini, mist alt, ameiyia németek győzelmével végződik. A ■ eshetöeégat egy pillanatig se kall Komolyan mérlegelnünk) Szálai ftérhogyan végződjék a németek részéről már meg Is butított nagy tavaszi \oftenzna, az antant] szerint ennek végét a béketárgyalások bevezetése ftygja követni Étre való tekintettel [saervjastik libát közös hadi- éa diplomáciai tanárai* Részben, hogy a béketárgyalások mag kezdéeét szétágazó külön külön folytatott tanácskozások na akadáMmák íjiwímt. hogy a béltalBltfcalakat miaHan késedelem nélkül, áronnál közös tanácakasáeoa vitathassák ínég. Ea as elto intézkedés a háború égést folyamata alatt, amely ellenségeink részéről előrelátó bölcseségre vall Há már arra a pontra jutunk al, ■ hogy az egyik fél tárgyalásokat ajánl föl, egyik harctéren aa szabad több 'egy-verdurraa S snak elhangzani a a Háború terhei éltsl amúgy is agyiogyőtörtl'európai nemieteket nem szabad hosszadat mas tárgyalásokkal még tovább fanyar -gatni. Amilyen hiitaiaa Éört Iá A világ-háború nmiertff tüze, — épp olyan bir-talen kall annak kialudni ks, hogy minél gywiabbaa bofsákozdbaaaeoek a a háború akorta vaasteaágek A világháború borsaimat a időszakban talán hevesebben mint eddig báraukor, dal a «sérvei már készen állnak a amint •«komoly ajánlata elhangzik.
Is augtilaik. S amikor.igy • dolgok, fokoaattabb áb^raiggal jük a
meghrwatalábéi miarlis aamzet s minden agyán meat produkálja a] maximumot Szinte caalbatatlan jelek binonyitják, hogy igazán utolsó ¡áldoxatutikaj ksly snük a kasa oltárára
Verdun ostroma.
Bées, máre. 1. ANwes Wlaaer Tag blattnak Jel a. tik a aimet W-hadiaaAlláarél: A niL.iak állal maghodito« 3U — saAaan nsngaa-lnt n kSreyik lt gnaagaaabbpoatja. A aillt gyalognál aíaó timadá ankor n haada Hililaaig olyaa Il tôt», bogy vmóaá-gos pnklohnm kollott ksreatll mmmmkök n támadókamk A aónso-tek két nap, két ijjel rsUaattas karaaxtlttzelós ni tt állottnk, amíg vógra aogltsóg J8tt As a^wak aa idő alatt aras aludtak, mnna itkaatak. Aa alfogott franciákról ■ rnba rot» yokbnjs lógott. Ailii komor. jM'fin havazik. A nóma tak mindenütt előre aafsnsak. Annyi bUoayoa hogy Vardon mrjnünt Franciaoraaógra aa laa ni, amfmnk kltték
ftverduniharcok
Hága, fabr. 29 * Vardun kö-rOli barook havaaaigében niai oeOkkenéa állott; i b*. A fraaolik I vaeerneptöl kesdve Douaunontil éasasra fekvő al-: lAaoikat nindenfaieJéppan vles-asa akartAk aseresnl, de n né-net tüséraagi tüs hátasa alatt várna rossi vált njndenkleér-let. A franolak a»ónban . dis plbannak a irlialj erSaltéet vonnak fialna. Verdun fali éjjel-nappal vonatok]ia löesar-oaapatok baladnak.' A franola taedvesetSeag latja, bogy a gyOsalen ott less,iahol erő -nabn • tflaéraég.
Péris-Verdun
Luganó, február 29. A* olasz la póknak o cenzora csak most engedte meg, ¡hogy a Verduni csata eredményét méltassák. Az olasz /elmések szerint Verd* eledét Párisban hihetetlen rémületet keltett. A lakosság kétségbeesve hangoztatta, hogy a nemet áradatot föltartó ztatni nem tehet I Férfiak, nők az utcán '.Ieves irihwiri fakadtak. A párisi idegek mdrmde fölmondták a szolgálatot, mikor Bripnd meglette
pfftw
A verduni házak,
Bn, fiMr 2B. Mi 48 én óta szakította il trtiznk i kfttôn vonatok ameljek i wm síbesoitttat szâlIÉk. A sebesültek szerint az embenreszteseg onasi.
A vitrd un| front.
Paris teür. 20. uL török tôle-menye szirinl Jöttre föjrszdr minden eté-inMedés megtatt arra, hogy a frontot i reszeiyiztetett ter&!8t(fil|li)8j8korái{ tu-szaTonhasia.
Verdun
Qenh «tyiU javasoltba ■okot aló és daal i
fnbr. 29. ^oHnágkmn
Idiiaók mag aják f
Páris, fett- Í9. A verduni ne-nakfiiltak hpaaillk.l bogy ason-bnt reggelig asasotven his dőlt Ssase Verdunban na ágya. sAatÓl. [
Bari
Mlntér1
ség szán li Maas ke \ fői közvitt etfoglalti n eilcnségn ei támadást kor elfő, patáink és Bianift ét Hauda, tisztított!, k rűletet ét Manheah vásott * nap esttff génység Jelentette^ legújabb géppuskái hndlanycgi a phioviit állásúnak tok ét et goly ma\\ K
A helyűt
miatt.
Joff
atiayikfcl
fraada knd nó«T kópvUaló fApnrnmcn-parlameat
nini akaógrn $ vw
il 1 m píictl-
8i wmmm
»• tlaaft, 1657$ fogoly, 78 ágy«, 8C lyfinim. Hivatalos Jelentés ■
a, február 29. Nymgati bad A fokot/ott tüzérségi tevékeny os helyen tömb tartott. Ar 'etl oldatán Dauaumont fala 'lenül északnyugatra rohtnunal tk egy kis Jfáncélmüvet. Az ¡IpM o niftken megújított kísérleteit mér a felfejlödése-\ftdttuk. A Woevre vidéken csa-[|fl|ÍfÉK Dieppe, Abauconrt e helységeken. Vatronvilletől \amonttal északkeletre meg-a nagykiterjedésű erdős te-vitézi lendülettel elfoglalták est és Champion! A megöl-•ebesűlétlen foglyok száma teg-238 tiszt és 16575 főnyi Tevőit. Ezenfelül had/zsákmányul 78 ágyat, köztük számos szerkezek1 nehéz ágyéi. 86 át beláthatatlan mennyiségű •ot\ Badonviifeből északkeletre kl erdészei mellett a frkndák égy kiugró részét megtámad-<iföglalluk\ Nagfobbszáma fo-aét kezünkön.
é* kalkóad b daslmtér változatlan.
CegftM hnévezpőtég.
ni «ti
i, febr 29. Batitot a an-is trák paapajtok előnya-követkestéfcan lassad lapatal kllriltették.
Az or9szok is
támadást várnak, MajKt, márc. L A saltaüadisál-W jelenük: Az oroszok Beskftléh a lyanas elémeket elhurcolják. Gdotfn is Lipkaní kiöntése foiyamatbah m. Az oroszok íalószljiftnek tartják. Hogy i magyar és isztrtt jiadse e? Kre« ellen fog elft-nyonwlni.
Előkészítik a közvéleményt.
Luganó, febr. 29. Ollsas! lapok alAki«alilk a kOsv.ilaajtayt — Vardun aiaatira.
Behívások Angliában.
Amsterdam, február 29 As angol hadügyi Kivjatal as óaasaa szabadságol-lakat bekivta A napokban vájják a nős tárftak agy rásaának bebivjssát,
A montenegrólak paplros-háboruia.
Bécs, Jrérc. I. Mirki htrcMf, t» vábbá Vukötics, Rodulovjci, Popovica áa Vjesovíci miniszterek, akik Moateaeg-róbaa maradtak, ■>— Miurpanijcs minüi terelnőknek| a Havak Igaadk^ág atján közreadott cáfoló kijeleotépeinf a következő nyilatkozatot adták n: Dsceaaber 29 én, •KákKoatac aiaaM uján a magyar parancsnoktól as tslenségetkedés b^siöntetését kérté« Nikita király azután Krsgujevácba utazott ahova r választ miniszterei utánns vitték Majjl a király elndklatével taaádkosást tartottak a ennek eredta^nyekánt 31 áa bákit kértek. Január 2-án megkaptuk i feltételeket, időkölben azonban MiuskuvicS miniszterelnök Skutariba utazott, ahova 6áa a kormány tudta nélkül Nikita király is követte. Nikita ás minisxtareilnjjka Sku ■ tanból Meduáa körasztal Olaasomágba utazott, anA a hadseregre és lakosságra lesújtó hatással volt As altalános faj veactettaág beállott, da szirt 4 kormány hatalmat towább gyakoroltuk.
A nyilatkozat ezután njra megállapítja, bogy a bikát Nikita utaaMáaára kérték ; A békeföltételeke« aa* utasították vissza. A kormány Mlulkóvics kivé telével helyen maradt ia: kagy Mirkó herceg nen adott parancsot a knésarag Skutariba Haló visssavonuljuára. A aj*-latkozatot, amelyet a kormány tagjak Idvfil Mirkó herceg is Vakakos tábornok is aliirt, J átadták Ottó Ede ajtajai magyal oszbrék Mislnsk «aai a kára-lemmel, hogy azt a hgaaáBasakk kórban kossá nyüvinoaaágra MUla Ü Miwko vtaa hjongaigainak cálolatiol Hérki bar-cay áa kaririÉgn aana »j liri issli F'aó-

ttlREK

Lovaf Siipa«aw«dty eíredea, a 20-ik {hpnvedgyi raaanoka uj szolgálati beosztás keltében végleg mcffUlt -az arad lékébőL Lovag Sieéniewszky mhidöíne három ém volt a húszasoknak a a riligháljmii kft után ezen rövid idő nagy részét ia a bar dereken löfcötte] Rövid u| ai» tartözHbdáaa alatt azonban katonái rajongd szeretetet,;&&nem a (ári. társadalom nagyiabecsülését ia szerezte. Kiváló, n^gy képzettségű, goru, da igazságos, hsimánus gondi zásu katona volt. Neve örökre egy a 20-as honvédezrcdl történetével, huazaaok az A psranegookaága alatt es-tak keresztül a töweresztségen vezetese alatt anttikj hervadbatlan ba béraikat Ritka katonai erényeit agy a békében, mint a kim "folyamán tdbb magas kitüntetéssel!fflnonorálU a legfelsőbb kegy. Siepnftiwjíky ezrede* a na-pokban rendkívül meíog 'sorokat intézett dr. Sa bján Gyula pklgátnioatsihaz, a melyben meghstódottkn mond bucsut Nagykanizsa város hstsRs« kózönségé-nak.
— Tca-délutánj A kadsegelyzó agilis vezetöaége kedvesebb ötlettel aligha állhatott volna elö, mint mikor elhatározta, hofy a háborús jótékonyság érdekében tea-délutánt randka. A tea délutánt vasarnap tartják a Pbigári Egyletnek ec alkalomra otthoniaasá : varázsolt rlurter-aében. A belepó-dij jegy korona lesz, amiért azonban nemcsak teát adnak, hanem pompás szórskoééet ia nyújtanak. A rögtönzött színpadon a legbájosabb kanizsai urleáuyok fognak föllépni a vidám monológokkal, ypáiosjelemtefck«L dallal, zenével, tánccal i fogják gyönyöe-ködtetni a közönséget 1 A pitír műsort nem áruljuk el, se a bájos szereplők neveit Ezt kedves meglepetésül gátjuk a közönség imé«,' A tán és énekhez a zenét' Kóczé zenekar szolgáltatja, a teát, süteményt pedig ti dérkezek fogják lipaillaal A tea utánon, tekintettel a nemes .célra áa kínálkozó szórakozásra, — remélhetőleg egész Nagykanizsa t4lálkosót ad egyl másnak. Különösen a fiatalság jeleni tére számithatunk, marjt — — a műsor után tánc ia lesz, Az el» tánc, amióta a világháború kitört Ég megpróbáltatásunkat győzelemmé, aggodalmainkat örömmé változtatta, tehál nincs ok rá, hogy egy kedves, intim mulatság köréből lázárjuk az ifjú
' ság legkedvesebb szórakozását, a táncol
— A tlaaikdaalet Aauseáaksn. Dr. S»b ián Q)nla rt'gám,»r" * ,kÖM>paégu4l'elrejti Hsaié* gi bona KMrttésfaé, Mywbbea a kt íónSéf fölvtlágoaltására ssés ésgyksaksál arl-í (■bért kirt (Bt, sklkhai egyenktat est a f&U-vés» iotfate:
,A bel&f ymlalarter in elrendelte a bal Ma ¡elvtett gabona- és UlstnsuBek ü tengeri leltárául. Eta lakást jg*booábót »a li«t-&5I lesz ellátva els5 tótban vároantk latoaaága la. Ax elrejtett, eltitkolt, jÓMsremaeá vtaxitar-tatt gaboa»lki|ikkn, a«kM*gfcakkéak>-lot(on bb étdake a %vá<oa &*tsiaáosségéa>k. Hissfks lőteir taéga miadea po'f árnak a he-lóságot ezen téaykadésrbaa mogatei: i< I keit viljágoiltanl és mag kell írtatel a késóoaéggai, hogy kötelest ige a Vaaévilíá Kulié» egget no-bt a, haay a'aSts fa Inát« a pkaejii méri-kisétia bretássa, mtrt ha att Aaktaé asss ina», fcksíagá késakta cKobcsipk a bBotetve la lassk Uwi misás«*«« Mbmd-laé Hm addig is kifejtek «ejboeé^t.
M *kná.a U 3 tmm+rn* a^^ui isiik ilsHt
ö«g»nk i4i«liÉ|k Urlkfrti U»k eleget laran* 4 « ami aa ikctófeU %g a IMnlg ■nikliHil aak MMMÍaslM. r 1 '. > 1
— A vak ksáaaékaék. A eagykaal-saai »jjMjlliit, léitsik Mmdneak ta IpW eérok mpl)!«! éa alfcaiyJsft egysailsti Stéged Wdor , o| lakta kdktéajkl kktláisali. hagy tagjai sarában gy^tM MU I a vak kiütik laaésfci a|gymfssd Marki András is ^Skget kádas ar-knt kérték sseg á al « nm baa-fJnitLLa Weaóekel», hagy a l^liaiiL» alba 301 korosa gyűlt e¿bk analret tapaafe n'jáo rUialtelétl helyére Ut ¡utUttusk Ja ír. As adJküátbaa a köratUsfik vaKak léasl :
30jkLrnbtt aéaéli StaMr. 20 korinát adtak: Shjiet Itídor, IJko4tüí Dániel, P>á|gcr FáreacJ tbtaaéU L»Jos. Dű koroax ■dltk : GoMmiál lgnitr, Gúabots Ijíaeté, Hártókon Kéroty, Bvarl Férése, liicJtobaehtr AiK B imrlillr jéaaa^ VaaétéMk Efyiet. 6 kdrö-sál adott! Hkléss Frrere. j5 korooát adták i BlajkOMch J »aoaaé, M .ikl Jáaia, Pelric» Győísry HodletjMwtót Saea Odűl áitv, Vidá L-joaké, Ciár Jm Mascbseskcr línéc, B nmewchfin, Pincilniei [M Úlyoé, SckUánier Már, M>rtaa János, SejdaataB Sámáné, tiiKasr OdSn, Creaa Mlkaéa& KM Jótfef, WÍsU|l Tstg. II, PUsalMar láaats, 4 korinát adott i Taak Ferenc. 3 koronát adott; Kknfer JéaaaL a koronát afukt Patrioi Farud Sekwartz Ad«M, MiliűdUy Pífeoc, Arssaln Natbéa, Pafios György, Kiufaann Mér, Dflkin Dávid, KoSay Feretc, j&ÍJbó Aodrás, Sxally Ltjos, CMaSér Péter, KMÉ Jókaefaé, Pbéérj Jkal, Daáky SÍo-der, Msrkíl Aaba, Lesner Abtk HsrdéaVlae«, Bogar Adolf. 1. koronát adtak: Labzek F» raae, PeröiW tánof, Wafeaat Radies, Köbé* Jéssd, BdUd Antal, Fraydfajger Jóssel, Di-val Jaaoab Uagar G/Örgy, Kováu, Bakonyi Parane. Hiiei jLafoa^ Hajaa Joliit I, Nagy Károly, Oarrnieia Károly, Bafgar- Ignác, Darvas János, PajaWfci Aatal. !
Űaaaman-BH keroas. 1 , ' T-(
Nagyklnlzsa, 1910. febk 26 áo. %
Kmfw Ümmj MmUaJém
k tkfcér. ' j ádk
— A nktfik flgj ilgLli A soproni kereskedelmi és Iparkamara Mdli A satfk kaaydr- la IjSaKgykték — tojlüsilk — aeSa rasdk flgyaáaaba a m. klr knrméaynak ¡aaak 25-lkén ktbaesitlstt 37I.*M. E. »rámu rendelj tM, mrlyoek értrlmebaa a gdbonát vagy Uai-tat éMasksarakké fatdalfaé isdadan Ipari vállalat kataliS a birtokéban vagy birtokéban «ég ássa k»6, da a maga réaaéra Sötés o lén bit tanított gabeaa éa HlklsalsIH a Hadi taaaéay iá>a>éa>lfcsarféaik b. jakoUat. A b.|ilwNtl kitalaneHat; aU ead ktsnkSak a rendelet 3. 9 a értakaikan I [génybevétettak (cekvlráltatták) Ily készleteivel 1 birtokos tehát nem readdkerhetik, kancaa köéaáeS asekatgoa" doaaa n«f«riu>L Mégk léflta Mlordu'. hogy egyes vélklatok bejelentési WWeiettség aU saB gabeaa és Hsstkfcistaftst lismrikhra a tUtó iisJa*aaiask dacára Is f<.Mo%paik; holott a renddel 1 laMsksdésak jelien c»nlnk»6k mlyoa péos- és ssabsdsá«b«atstéascl an^tataak. Jó lm:tek|| ka pétjdak éa UtyteOUIak ét mindazok as lparos«*. ah!k UmScI dnlgnsnak (el, a jistfilláVwséit jülabnat ,1 Jaem aiOtt kart-iák, és gsboip éa laitklailiMlkilnidK aa saat-baa scsa dugassák W. a kaákban éa«*ayb«a állott rendeletek yal—afrlki alapján nyaauk ta a gabona és liszt kaaaaraéava ssahil^iaarB astadélyt. A kitéségtél n»nrt Uastet a raade-Ictben wignykBH iUtééaUb aktt Inalaaia-afdolaasbaMk.
EGYETLEN
aaly több ólat
CIKK
10 év éln neki idrájoll 1 a valódi
YES-SZAPPAN
A» k korona 50 ftlUr.
UgtSkékietebb és hikOnmaaskb Okta ra mppiD, ale-'t kardén káilarééáhaa adhMe-' PÚDER I, 3, 3 korona d»-
KltfeM » ka lika > lat
hatetka —
taláis
«saa^spis láagnáéi késaSéaé
HlHolMaal i>i»ii as sm4a* KmhMH ylflaMkÉla a kitfc« a tUberó, á ' akart
adták. A mai tígy
WV bhCi-Cnii*(hl
amJatak gsésflja B ásóikba. Vaafer LéaaM dr. a4k> ¡olyan IgisasdilM tatált M •a-ilH a Oajkaérkabti UU s jlsnal Vdsér dr talalaláayával kalksraatn a kadijn srialisUksmat, da Itt aa MaS pUUnatbaa Jem ing.dtik asev kkanW* .Hl 9*9, KU éfiat talált Wf j—í gonnották éa vkseanak
Koloz«|rárra:
WW hdbaa, (fit d'e Saebt keli« kknas ■ aaér tialé él a «áasaaaUaátáa nem ke-serltctta ét Tcjvább tuit-iuagott LlkdyWcn éa végje awtn^ta az Uyaja ké s medeWát Ta^Úmigyit azatia int jiaMU a bémet kád-•gyt kyrminyaak| smdy eílojsdU Vezér ágJo-Ját 4a aest ab jkgy bstahass ,nimk git kjis gyártjüt a kahnédri laltaM* égjatipnaát Vm aér Lkdkbét héttel amlMt Bmliaba éa Déa-nWall« atasott, kegy iiiimilymi jelen jegy««» a ágyai kipribáUaáoil. TegnLp étbaaik hasa Kiliwki és agy bWspWjaak aaaklat ■oddta él:
A' MMlailajm e4y
— mtmdótta — asseiyj a. IM» hajítja a gránátot éa as a UWssásJwk-ban rotban IsL A 16 elfiayi, hogy ijordoshatK. Egy enbar ssaladoi tud véli is ybillhb grf nátot ti pit el, adat amilyen nehéz maga na égi a. Fai ess, bog/pap Ütemre ágyú koa&uálésévil fc»f lalka tam, Hébjoraban sZoában aa emberöUb inam bűi, kl—a a wiigyar »papokl valamlkdr Nsdveaé ek voltai inaakkil a I liilmk yol késeiebii Ui hasal a békél -Hagynia* as ágya asrkaaat arról aam riyUaikolbsIoav Ek MMM. Tény, hogy a aékal hsdögyi kor máa» m gvtaépahsr lílam éa la ég»M a kaasi sálaiban vaa 4a kkBotaa bwiált.
— Legenda S HS)l|lWÍS|lll.lfl pécsi la|i otan be}árta aa aféka armáj setéik aa a hír] begy Dobos latvén Léasl tmtika. mér saikngyét «»000 keraUval kaaták ká] Magktékíaa a|a4gy aat k, bigy Daboa Iskdsj a beatrél kias»k# ktéakadaá a nagy | kényről k egyben megcsInáMa lé. Aminf most Péaarfll jalentilL
iól LbidÖMte annyi k valóság, hagy Do(ws látván kasaiért a frontról. NetaA lyt ülötte meg, ksasis a lábét. Vaii-«IriOleg IbbOl támadt a lébaéétéa. Dbbea bt-viaaak kfíönbsn aorajogyn sindsen. Panas ez zárja ktast, kegy vllaki nkdemel likat Uayeresséayt. Mert Igedls Méat ' Bottal, akár «kőiWl az iiviU iö-ayomtt Doboa litvéaaaéi
árokba
lak a ana Uth.ll al
nággn
UMs aty [Maisiimlronl. UM k
latrán naa i létaaS, M aam kw^S San|tgréaak, migttBM jfiraméays aévka kraa aa^beslett. Neve bejé ta as amiitgil Máiodu sájget kap 41 vagyosáSak átvét lik a betett k boatrÓL Hklkádssor Isgalabb k bét aryTg aaf < ar vek, >al4a még las limantar U altra smk lék nakl de a v4«4b Ul«aá| aaga k alkáliiacr magUtls a ló^y ■■ Éa>t, eaak épben- a piaa klánjait «ktiex J bkddimefces. Egy esi, i Unt esdi. Dobos istvjm elktk- hegy ■■baktél k gyek eajber volt eskm a baten. —
Egyébkéat, kaaaér Í6ai
adat kérték, aaak, lakék
Djbsaaik. kbhi Igazolja «hat Addig faatllt az kdtg*t a UnL adg sgysaar ¡k stégje rak . . i
A kaagrkssay JAméaisk- A HfjdaegélyaS ékal MadsáaU haa^varsaay JAva-dakaéval a reodezStlltol'tság 'most szkioit al A hsvéaal -olt 1«4S karoaa 40 Már, a Mádét
183 k
kfcyvkarsMiiiiMin,
01 !lliér| A aagykaakaal lUckast báj tkatan INt K W MNl jiljll
Ok esidaht lakkiis as ¿EHte* samsaabk dkalkp 15. aaéasa 4vO<4L fi tan»l«as ftsk
FkélU Fl4p Pu
tL lívsrjsiJL
|kka P^
Rumi ke«eratIJtf
C^tka - aataaisa.s.1 mn»W
mpaéfa. kpanraaaedk* e# Sea» ea MaksMw vanliwMka l i«mta*kMn> muña, vnanra
U A mdaaetak Kinin»«. A »w
oraxági .Oatpraeaaaak I«* tiwrtll ItMM, gákak Mafik gii, jdkjbseaaa bfcó a k4 rtk j távirattal farkak Káeae Hldkiky K4r4y ptt bee a H.bo^b.n F«Ideit T«lMyakat l , .!». épltfi Qiiságsi Bisottsiíj aMfhtke i >H^p, ■jiblii s nd tküklili akit 4» Hsbeiabaa Fk-dalt Tlpkalyeksá ÜjralnWpítC |0<sa4ges ségtsak aa a aágilkbi síinlkbaMi, begy j x&a eta4smsa0sda aMdWI aémat-Iksalikség tMgacé lllsl|tl tWállslj'aGa aak, es orossdalt.a kaUtpMOMtarnlgl vératask taraktdtUámsátit, Nénudonkégbaa m adnia örvaadaSfi vkei^agra tag »aliimi és ttljtíjtogjs egyengetni a kWa sMasriiglII (eldűlt majyu kárpáti falvak jaVir« snjsglodlUödó tknttai ssági akbtéeak Kérem NWj Jllllaiiidiil. «-gg^j^ flMMÉWvli kék» Irtfliftsctastt
U azért u k tékali tástpgillaéH, mákat isaik a Kelatpbroaiatsság kiseméséra salat akak-nak jaltatett, mstrat éa Mstaal életbe, Némtt Usatak sírjalak kagyslates "ki'ft'- ' Na«-mtutiégsd és a mtgysr hitóiágűk a háliaak elmúlhatatlan emlékét logjik btíevásni a oimtt ssfliiliISMsfc asivébe. Sif nlfgld ktséggii
édaéak Ltdlogli.....ba. ilir. karantén, aa .Ott
praassakkiBo" Bgyvasetö elnöki 4a a Osrdaars hadi sag taégére alapkati iBtrlla-Wibaendo.fi
Imím"
— A TAraaaig. Paládéi kés A Társi-ság a hali tttatihaa Berci k Aipád akks aki aa • kedlraa hsenoréval 4s as Mazl kseailtllk k4istataég4»al aaM ksaad ibkafl a kérdéskor, amit Dubky iatvéa fi^a egy idf ÓU a Magyar Tamif ktrn* eikkrevttUkab Urtya/. A aa*> vsghsa SS tiiemSiaaééhia gjaada'i taksa tartalmából klcbeljak Sumara GySigk pompás ka-morral Mgfct no«eliá]át. Maion»ayUetaö ér-dekes cikket. Szikra kodvntí Srikrált 4a Rkt Zadka MNI bajai kUsmátyk. tfkaSa abban a »jamban k áahsalás ijiáris aé^aml
meg aa aiMabaa sel tasárt, k^tfik agy tréfás
aUgk komolyáé yak-
mtgMdvlciaadd kihívást kos, at) e kaaaSStA í Iáról Uk aaas laliidsskéadsa bank egy Ml ételről, api a baialSrOtaek jt kfibnitt 'éa amit aaak aa led sikésktmála «lekre, aki Itt-bon várjSfL a anstalmsa asmoan A (ésaaaág dltflaetéal Ira eg4se évre II K.j^Mvrs 10 IC aegyédá vi a Ó IC MatstváeMsássét Ingyrn Mid a klsdókivilalr"-'
Táviratok.
Halasztás.
Washington, febr. 29. BentsdorH
német nagykövet kormánya utasítására közölte az Unió kormáttjmvae hogy Né-metorzzágmak nimfa semmi oka, hogy a f egy varas kereskedelmi hajók akülyssr-téae ügyében tett randaliaaélét megvil-toataaaa. Azonban a renaelkjtzés érvé-nyaaitéaét máraiaa másodikáról Hajlandó kitolni
Magyar hivatalos jfilenlas,
Budapesti febr. 19. Otmmm
Tegnap dóbrkák aa kfcamatmak • göszi ludió egyes áliteéi k áak sr dói lennk jelien irányított ágyetúie tsask élénkebb «olt Oroaa db áálb ita l h«datlkl4ri Wína« aftáj^.
Hm
Abmarsch.
Sckapmtftr'Aátf Styifliktr OáH
A HARCZTi
ca£adjéb«a IHii ■ !»■ Maga* iagyvanapagda *•
minden katonc ^ rím« haldhtii, EUfbJb
mindm hapifil '¿tzközölhtlő a ktadÓhHmtalbaii /Magy*» mi ím, Smgér wt 4 az
J ija* 78. aém,
13169
külőiiál 6 épttet meitiakló mellék helvi- posztó gamásmk, gum> sáropők,
»gfi 1 mjjkia»l*n kMőó. I 13163 galoacbsik, hócipők urak, ihcilgyfek
Egj kisUkó Ü.amonV | ¡H[ ^
~ ÍÍÍSM^; hM liniiiaik
teti c KELETI M. MOH kttott, bMeimriLk m «*•
1315' divatáru {teljesben. Un) spiritusz 1%
I|gyl«SletheIyiség | ||||||| |i|||(||||
Nagykanizsán Deák Ferenc-!tiéren a város b»*»*jéL í cik j g.
legtor falmasabb pontján foyli év augusz miltMy» Sándor MIM
tus I re küldő. Bővebbet Singer Jóúef sfrüsdM^iba* »a«, aáwjw b^pafotjr
áa Tia. cégnél Nagyksnirsáw, Erzsébet lsaaBaXe»amBLBaMa király lé tárj Központ ssállodh épülete tjen
CS. K. S2|AB- DÉtTVA$PAlYA rÁRSASÁG
3198-R.
Hirdetméii
A talált tárgyak éá kéibasithctlen kuldnaén; *k I. 6 ¿s 7-jén raggal 9 óiékor Nagykanúsa állon ásunk ■ 1 idevágó határozmán] ^>k alapján elárveilcjztetnel, uubi dlékozók ezennel meghívatnak.
BtLlpik 1916. i<bn.ár bő 17 én.
AZ OZLÉnGAZGAfÖSA
Érdeld&dŐkUk HomOMvi kelő rinistl» —k
1916. aafcdw 1
EgrkiaM arfa ka» k6a
karaadik I
tttlá atáa. En laaas: Ataan •Uk tddlg kwaahik M jldacaa oirán dalag a ■mtilalM a ka ■ageUa. ttiili illi itg.
Han Uki m sségts «agtsrtsttak a pélyt. Vafe tfegyalagiás jídjes telisiriltiiil. akadilyUÜs, angas éa tMagrás,* UriAsés. A kaaait a kethésa és lcf*er>"* malgélntta Aa atibbt a* ■aliHlgaS «efe. bagy gaa ar, Jfcaaf Mkwa» is sshrMl kacigott Msáoap ddatáa kaao* drakar kémaa O-lat aa airad aJ enaágafan.
Ma aeaU'saM «oil kglWt As ■ig ayagodtséga volt aa Uicokon 'és (OSadr a iss «atina. as sjlak kMÉ. As aiiai
■agltpatáa vart: a laja aerébta «gylablr rakw knr U«liiikaaaaiat ¡ ayajtott at Aaatáa alkiaginW a paraacs aa lidalásra. Mag agy pilUntás a citado, Ukés talo li taa —i aigliaiijfesal auabulés .aifcaaéss' «tlsaitg «aa. N^gmálal a aaaa: a Riktad tadalói {atiza. Aau a traacUknak a II«rajaba, ai a.kéak a Rakáeri-ladald, A laikeaadss orók iorráia al haré, ■uva. Mialba vil aralakan, aku éreufik, aa.limak, ksaéayabb Uas a lépés, «illagébba
advtak U, | alith a arte póra djbogaa. A Rikóc^tladalé a katcbi dala kalsai til wtaa-
Fataa hiUdunk kereUtlil, aire abliSok nyilnak, ikixOoyok, leáayok, drageabarak, kbgyarekak ataaak atáaaak La-g*eyea*ar atkol «laca, Aa agytk kia atcaajtó-baa iakaUrabia SragiimBny alL Egy dwabig ■ >■ iti, aiatha vaUUt kvataa, «alia
llrtl a mtmtL Aa 6 lia U Igy aaat «II vatt a .afbji
■»Mitt. aaagA iadalM ........
Ka fagy*er va* ■
£paa igy aaat d « lis
Valakol tal a doaboo, aaeljm a peatla kaay«r«( n«ma>r—a. ■»gétggilO loa ák a Imtta. Vakkaaaaa Gdr« agregr igyudófgt» kulilmtk. Vagy aaantaliui üióu agyat a iatyahCii». Egj da reMg cnadma aiplik .ittaU, »bal iM loo tsag< axatáa aiinji á baba a éa adMba keid. A Wippaék c>óadti v«lgye l Msksijgebi
,Nw icaaak éa bwét, aw Inaak Aa baréi, UmUb, lavetaa a maalá. . Sleána, alada« aa laakAayvacakimat, Okka, ciótataa a ■«ayrcillfcet*.
As «kaségati iljiró sIsU vodJ robog al és ali&oik as aiagu.baó, esaje a iífliljs aur.d vtsBH. Oi7«n, nini as alawá aatp loAk, ur tyehaak enk aa aaléka lcbJg,n>ú s végigta-tatt Matpiljra IBtétt. Vaüoa feová aagy a ra aa» ? V.Jioa aikor «fas baaalskat ?
v * r vi
Mbe banteluUk, a da^bUUSr> Mak.
Mir bIecs meaize a labor. H Utoh.Ur riika kMclm lagyagO sM cailfiéak t«dfcadbtk a aU"tr. aialka hwallsask b kistnsaak. 0.t «aa a nal, mm ■ »1 ciUUglak. Éi sria4aa Uyea fal és iMaéiid, kbtaUa klalvó cUlUf agy >katlit. A seada la aat tari ja. A Ulóku*-raa pedlf két «ttág katir*. AU taeatal sia-réazkadik, kogy a ad «tUgaaíba jaseoejaaeek' a saéair* ihatcU a «Uég.
KéaS <g<t érlak a tiborb*. Mlkor aégy kéasppal anldU idcjélllot, Udeg saiUáa, a asabad «g alatt b>l ank. Mi ? bsUláus kS és daok.bu.kkok lag.djik a ! tllftltlll i*«6 kabrntt ét béiaraayira klh talbaél ia kang-«UitWiuok Is «aa, s(R — agy ••bee buakk-káwbís diszfik a- „JSzsef <B-k.rcrga,- ¡atibrlisHa, akal dé alia a. Wat Hkm b «sai
im* ilkäf tépi tu
tada»ia
Hs
cégtől 7
áe MMrtgnr^Aia» édki n&hstyt syáoti,
__t loáa^wéá, átalakkáaái éa jnHáiii
MM «Jctbdáfial aaafcieft.
Aa Aalalban továbbra is Mssflinak órajavitáaok, a lagasabb rastb maakak t
paaaétnyomők, "^urpaata bélyegzők előayoaitatn modellek, Minden! a lag* gyarsabbaa ás legszebb kivitelben
Nagy yábwzték aihdtknemü asab-áa fsfi őrüibah. Tőrt iranjí eaM legmagasabb árban megvétetik.
Nagjfátdemu kőxönségj sstves párt-gásál kfejük áa vagyunk] / 1
■P
FRANZ PRÖLLER
Sirtitiir Pirtidiú m
A Mercur o;ár üzeme © megindult ©
és készséggé^ ál) újból a nagyközönség rendelkezésére mindennemű gépjavítás elvégzésre.
Vizvexeték, lakatot és kntfnrasi vállalatowat
kaninaai régi AAáadá
' \í tvcgrienddölai IntiI . ságara Nng>kanltaárt
megnyit ot latin,
mely cséÜnl a Rozgonyliutckl 9. szám alatti SdMVral (éle mábalyt C n B ; kibéreltem. | :i ic j: Tialll* 11 tmkmám tarAi N
ERDÍLYi JKHÖ


Nagykanizsa, Kailnczy-ütc*
*TWJa4pNlt® TELEFON; H

Minden ^^^ ij \ 11 í
kereskedőnek
K
Dl| érdeke, CD
hogy Qa lejti nyomtatványai Izleaes kiállításiéin, a modern tipográfiai j esxközö < Igénybevételével készül I jeniek, ricjrt dsak igjy lehetséges, hóáy a visárllá közönség figyelme Ötletére irányuljon. Ehhez pedig ¿sak azj kell, hogy nyomtatványait ja
2 A I U NYOMDA
Ekésíitse MJi
Myémdaí \m\ Maoiz^Si^^^
A jZala-r yomda a legmodernebből |betemiezi;tf nyonda, könyvkötészet,' vMialozó ihíézer és UzUíi könyv$>4r
Aki valamit eladni, vady venni akar,
Aki lakást keres, vágyj ^Iad6 lakása vari,
Aki élelmiszert akar vannl, Vágy eladn J
Ak! alkalmazottat kerek.
Aki állást keres, /[j L
Aki gazdasági eszközt akar yenn.iL vagy éladni,
A'-i bútorozott szobát káreé vagy bútorozott
szobáV akaV bér beadni, Aki cselédet, szakácsnőt, házmestert Keres,
az leghelyesebbe n I cselekszik, na kis hirdetést közöltet a Zalában.
Vidékről • kis hirdstéspojitsutshrényon kOk
Nagykanizsán a kis mm i ktaUMiat*«, Sn*-* 4
== A kis Mrdstéssk mindig előre fizeten

r«Mb «Wkw-IÉ Tfriw ZQI.TÁN.
r«*r, ik«i pncfin iUjos %n»n. mbm
Verdun
egész északkeleti elötertllete német kézért. ;
Berttm, márc. 2. IBÍiIh Jslaatl sck szériát a Vardua alóttl sómat offaasiva folyamán, fakraár 74
un a aéaatck aiiLttf »égy
zaUllomóternyi tar & ata < faglal tak sL laké« t8bb mlot atgjaaa raaét sumák, ■■■lyak a franciák a cksussp fasl oHkuMJak a lkai mával 1915. finés el taátak éraL A Uastsk rssstsiigsl a rardaai off azivsbaa cakk csekélyek valtak, mart kifaja ettan Bfyeltak arra, kogy ok áa cál aétkfll ae-holaa áldoxzanak fel sabassys-gót, Vardua éaskkalati réamónak alötar dieta német kéabaa rsa, kflléaöaan as teaaki aródék én a csapatok rgáasaa a Cata Lormlssa Iákéig klséttték alá magakat
Verdunbe rendelik.
Milano, március 2. Sza-lonüdi hirek szerint Sarrail tábornokot, ha bizonyossá válik az a hir, hogy a sza-lonikii akció elmarad, a németek támadása folytán visx-szarendelik Verdunbe.
Mit remélnek a franciák.
Bérűn, márc 2. A Verdunnél Iev6 francia sereg parancsnokainál Hambert ás Harr tábornokoknál látogaflst tett s Tsiaps levelelője. Máf nult fanl a tábornokok azt mondták, bogy s háború után sem IssaMK. többá várak, da Düokircbentól-Svsjcig sfystlss aafy ' lövészárkot fogunk húsai géppuskákkal, ágyukkal ás drótakadályokkal Hogy ni addig tart s háború, arta most att (alélták, hogy s németek és angolok hosszú bábomra számítanak. A franciák optimisták ás szerintük s| tál előkéazitette a tavaszi nagy offenzívát, mely ha az el-Saégss vonalak áttör ésérs vezetne, nyáron olyan nagy efcassrsrieH harc fess, ssslyst s szegény főidőn még sohasem vívtak, őszszel ásatás aagksuMdhstask s béketárgyalások
Mip fel fffltS tlS jllllIÉS.
Budapest, március 2. Sehol sass törtárt lényegesebb aaemeny. 1
Hofer altábornagy.
ncia harctér
f— JMmMm ¡dentii- -ír*
BérÜm, március 1. A qslysst él-tjslánjoaságjban naa vjáltokott. Ab Tsar-tsk-aistsn ad alljsnaég fpkáya tatéraégi tevékenyaé-gat fejtett ki. A Mása kslatl partján Douauaast érődnél a fkaookék aabsrslkst ujból hta-bavaló allsntáasdásl klsárlst-bjen áldották 181.
I UfgMső MMMit^f.!
Tüzérségi. harc az orosz fronton.
lr- Ht^tahs jeUmt*s -\
Bérlin, aárpas 2. KalaM had ■alalés: At arcvonal érram részén a tüzérségi harcok hefyenkml nagyobb iiénkseget értek el. ElóétMnk kisebb vállalkozásai ellenséges mm«| oti-tagok elten tiksrrél Jártak! Mitaatól északnyugatra egy orou repülőgépet légiharcban legyőztünk A bénneBtőkkel egyiá a kezűikbe kertit. RmUdink sikeresén támadták meg a molodecnól nm telepekát.
Balkáni hadaslntér | Af/flti q/ftff | J J Legfelső hadvezetőség.
Az antant hajoraja j Smyrna elölt.
f*gtno, [március 2. A „Secolo"-jelentik Ssjslonikibői, Hoiy Smyrns t megjeleni ss antant agy bsjóraja. K<jt francia repülőgép Smymat áa a tőrök csapat táborokat bombáSta. A töröltök kevés eredménnyel lovoldöltték a jórajt ás rapAlőket, mert ezek visszs-tértek. Egyik rspfllAgáp s tengerbe su t, ssslyst agy angol torpaddtoz^ assg itt
iz amerikaiakat
íegóvjík a felfegyverzett kereskedelmi hajóktól.
Newyórk, márc. 1 Wéabingtonből ík, hogy Wilson olaők akápfriaelő-[ügyrendi bizottságihoz intézett leve-kéri, readaljsask sl nvombin sza-aaoa indítványáról, mely jszetint sjmerikaiakat] óvni Infl lattól,] hogy bármely felfegyverkezett kereskedelmi hajón* Kálijának Wikoo elnfik ssaretaé il^isitiákl, hogy az saialkalsk őt tá ■WMtt, - sast Németországgal sseg Icell világosan értétai. — A képvi bálban havas yittkra liTtil I
Nyugalom
a bukovinai frohton
Cseruwttz, márc 2. A aau»'ka-
rú g a 1-
türei ságt
Bern, ponti történt A létberöpül áltíozatk ' tizennégy alfil. A rol téjk ki
mára. 2... jBöurgesbcfl ajk'Őz-iskolákká nagy mbbaaáa durranó kiédzítményellj raktára A skérjencsetiensé|nek| sok Eddig nároas hsjottst is
sebesültet hltztak ki k romok pbaaás «diát laág na# daritst
A buvárhajók munkában.
Qenf, la.tik, tstt M4 hajóst i hsj6Jak llftftk, bsvarhej Já* tor
Zürich tik Ssslonil erősítései be. árk< üt szerb érkezését
kanok,
mdfcftraijS. kondorból Ja-bogy agy, las oís 11ysas-lojéljél I asgai nekfllt st basiSLta a], : hogy aagtarpsidAaAa i után bogy lkésfibb a ná.at ók mágj két Bánik ba_ padóstkk asg.
Az arttánt
csapatszállitásai Szalonlklbe.
márc. U. ■■« Timesliok jelen-1 íből, hdgy a antant Caapat-n ipdennap rnWyobbl Márták mínlj lyaMha. A {rakonstni1
m regekndÜ Korfubólljvaló mag ius tfsjJa éji]'
irirciu
Az özyegjy román Mrátyné temetése.
j 'BaJfcari»/, miijei 2 Csrajen jSy^át, a-tegnap elhalt ErUébtt iromán özvegy királynét vsjúrnsp temdtik cLrtts Dsr-_ A tenfetes die
bsn| 5 órakjr kexctádilj áa niyan oksa rendttjik, ILnt'Károly kiíiiy bBriMÍJéás hatóságai elrendelték, Hagy arj koalák, szuhálak, ás mulatok a temetés utánig jzárva hm-rsdnak áa is épölatakdt gyászjobogólptkl dásati ki H királyné a halál bfeillía alatli égési feapoa IlLladitlJasI lakjadt is te injekciók
Orosz gőzös a viz alatt.
l/Mdomí március 2. A „jstnssn ^laxandarj" arbaa gtilst aXsé. .yaastatták Tlsannybloanvls-
Esszad pasa ■ utazik, j
Qenf, Iftárci 2 Rómából |jelentik, ogy E»jttsd| pata Nizzába Srkesjelt.
mulatök zaroraja.
Buáapent, márc, 2. Aj billijm líszter réndaletét bocsájtott U arról, Ijogy március 14 tói as ¡táhnéfések áa • ulatók as egész országban jegyintetilen Ijeli egy órakor bssárjsHsId E jrendelet kávéházakra ás vasúti {vendéglőkre s ronatkasik. .
A törökök
| megállították u 0t09Z ottenxlyát]
Hambnrg, mire. 2. A Hamburger Nachrichten agy kopaaháaai jelentese kjöill i Az oroszok csak igen dsekál^ered monyt tadtak elérni Erwrum elfoglalása-vkl. As egész orosz sajtó in^márj megállapítja, hogy Ersamss elicwlslása nem járt a kellő következményekkel áá az ál (flosat aoa ét fel s sikerrel. A ¡1 örökök tikenöt vsrsabwftk. Enerumljíl ■sgállot-tik ás as uj állásokban valói alhelyerke dpsaal ntegállitották as orosrokst A Dj-n sierint s törökök Itt várják be és erősi-tjseket.
macedón határról.
Bein/ aka. 2. As atbáii ipat'k" irlá, hoéy a! n se adón hstaron nincs több 120.000 főnyi német [ás 1 bolgár sirsgaái A demirkapui alagút Kiszabadítása rendkitfl nshéz aahéa foU'iat a aaastskaak, akik más helyűit is lel van Ha I glslva. I Megkezdték as' udovóí híd hélyréállitását ás egy ujabb vasuji vonal épitését ú,inely a Vardar jjobbpartján egyenesén Cljevgelibe vinne Ennél fogva alkőzelj sza'antkti támadás néni való-sssnA. Egyébként aésaat ijepüWgépek keringenek D^asaa, Ssarrsss j as Kavalla fölött, ligyelaSsaal-klaárik a pcövktséges, áa gőrőg seregek mozdulatsii
Az első kerületi ?yülés Szerbiában.
j Befgrád, február 29 Géwd ÉWsn >an s hó 14 áa tartották a tsaaav kormányiisa' óta as aádS hasélak melyen száznál több Mav aaM aag. Baussatk* Ede al<srsdas sé nejk kifejtette a Szerbia kulturális ImIó dejsére írányufó pragramai A aséaaaaé boalaukaak'adták |Hklilll. ss*jd . kökségi elöljárók letelték a fcgadalsaa» SfMknán. (ókonakayxót táskákig 6tfcözölt«k. Vtgssiiil a asia Maksrjs m' tÓtta lté%iii kll.
A soproni kanara
A Mimi MáéU áa
un«» kMNMse ■ Iiaiil tagak ■ép aaáaaal gyftltrt egybe. Kápviadva •a * Imm ssiUheiyéa kMl Klsmaskaa, Chm, Isnakalhalyl N+gktfOaim, h ¿dff-
IfrtctetSdcTrldj kamarai dbik tatta • hiriiit. hagy a karaakoi Lclmi alttíer StKafft Antal kir. kcmkcdt Imi taaá-aícioit, a kamara e^kwaakiddml ajdalkát. a
■•gerótttatta. Al «savaira a« «4 alclrtll an)|liK»Üp teljes erSval fog Ma akadd Madatal
Aa alalk kSzSija m kamarával, kegy Éwintiriilai ■iaiiitff | hmmm BMI iMiiiáMk
ZALA
gyMikaéá Mag«« ■ ■»■"»■ «■**
ha ÍM M a kkáHca >gyelm®» I md»rt ktagraa*** • MM*»
fcasa f ám* a MkaáéMa Mán mert irálaaic áa fia»* IW I* «*álJaHé i|ÉMá* bel UaírtHéaata MMMaak ' ai. ^MmhémK Ukw^S Hflk^s ta
.4! .»u lasr. La iáit 0M1 tatainak
m4* UiaiJW Ma akaaa* tárodéért mnk mágiáié
aa év májua kanban val lila tételt ujabb jalaa|é«re la aat hegy a kamara ajpalakalása Iráni láván Intézkedni A likmara tagjai hjhál aaeg bízásukat egyelőre tovább vWk.
Garaacaár JáesaM, a kaaaark «ikeayt aeproad lev«l«a* Ugüiól aselaak ariog «u vakbaa emiékasalt aaf, mjd h qalaaletta. hogy aa njóaaa «dlamlalt kamarai ls««lma tagak a tisztséget rifogadták <a a HaHIk a gjNIiia mig|iliil Lm*t Aradat, a imfan halff Export malomipat| lissiéa/lhsMg igazgatóját arivaa szavakkal MiMlli, 1
* kAagytlta pL jl il Ugugyobb jilialBilgl poalja az Auatrüval való kiagyalta éa a NlmdinJágkga vaiá gamtaaági kóialedás kérdése «alt
Ak
a Mulli lé. >aty«t lm ik«lánm rfrága«ág miatt a karaakadalem ellen Indttótbll. Ssjnála-taé jelenségnek találja o kajazát és Uéd Sata-hogy s kirJikiidia
Asearl, da aokasem ésmaart. Aaok as ouiágua «sarvasetak, aaaa-lyek a kSxvatltfl kcnakcUelmat Sok ijddatatficn Mhtolbtháá. as mdniny elérés« «tán tóbb-aytre letértak as akraistttai alapról és cikkeik teát a régió ak S—4 sssMrs, tehát aly kor rihüis sslsvoaslrs amafcét, smUfaaHH s kóeva-tltö ksreskadalem még «lak álmodat iám mart. IgyeMre tfirnl <s várai kcU.
As Aasslriával való klegyizéa kkdIsihsa s kaasssa rtogsdts ama javaslatokat, am«ly« kat as anség vidéki kaniarái poasow < arsrt-gos irtakeslstOkóe ellogsUtsk s amal t javasla-tok kmdlaálls poalja a kilón váméért lat létesítése le nem kiadható akadályokba gazdasági vtsseayalokaak | legféllrtb 10 évla való mhélyeitaa aladárna bízta» Iátokkal, «milyak Ipart, kereakedaJM és masó^ardssáci térae való boldogaltasak lóbétaM.
A kasaara «asal kspeselalbaa aláatéreata, hegy ss ersség a ayagati hatdnMékl I kóaá-röl árlntd eakar-sarb i«, s két állam I isri kós-Igaigatásáaak SssshasgbaMaatalf, a. lélmaiw msgsdártstásik klUaillklii'» a fogyasztási stfók Isálatatébea matatkaéó (UMséajík a ha-lárvidákrs gyakarak káros hatása, a Ugy, as Srttsi iargalom, a déli vatot ritáaa éa a két állam b>ottd.>éay«á alapra lekteUse kérdéseit kOlöa Úl hsa ráml«t«sse tárgyalja.
Ugyané tárgygyal a Nématerssággal és kaUtt' való seoreaabb pilnl|l kapetoUi aatyt nyilatkoiolt as enéág fiaara» jgáaak taljas aagfrráaa éa kiMiilgl a békákitás atáa leméit éa joggal vá^t UUaa-
Sok kirdatéat olvasol! Bet Sokaser readalt kMsUb atáak Da seha aly )éi otm readakl
Saha aly ját acai kapott l, mlatha a Isgjakb étvágycdaéMt a
Rumi keaerut
Owaia- Paatai lléllll
maiia Syi«ytaarMaéa ipar é«Tr' siswamsl Wswramaa I raansmsa. Hámi, Vaai
dülése btsfeltéhst dayehisk lóltétel« kasgoi-tallsivaL
A ktmira a ^MsgfiUtetvtsdSk OimlgQ Efyaaélate" egy baadMajm tfagydáaa alkalmiból mejjtilviltoUa, hbgy llnliliiia> magéi kelését a kamual kartlili «égat pótlékai kai áa
mái módoa Is msgHa4l|*tlk és kagy a 4-tónlctbea paaeka a kasMiaa aam érkesett.
A rokkant kafaaljaU a kerMkedelembak való aftammása ér^tekwta a ksmara propagandát 'Indjíott'a kmtf jtlL, Es afjlrée araó-aaéeye M WcM UpM néjüe szálat fokozód, aék, ha aL. kir. lokktoMryt hivatal aam M-véaaá a rokkanUk réaaéra lalajáah áHáaak ba-t«la«>iilé, asama a hivatja] teásé kóaaé Idóef kéat, hogy] mily ■aámáwi képarit ás sfcahili maakáank kjeresnek alkalyMéat
Ka káaybea • kamata lépésekrt fog taaai.
A kamara as ilaaaMalU lalsóeaagyar-oroágl köwégek Hllpltfts oéljalra a mólt é* aigéig 22.-372 K. 64 MléSj Bssseget gyijtítU A gyéjtést «s évben Is lalyMMa éa Igy remáibetd, hegy aa Sspteg miretas »ágáig, mldfin a gyöjj--tés credméiU la Ing aUatal* még tatamaéaa gyarapodni log.
A Irtani vtaöjayoal következtében fnsél gas kelyaatba wdkóiatt laarae és ItawhH «aládok swtíyezésel céljaira február végéig á kamara fe&O kotorjál luUott a kormáayelnSk r«edslkeeéaal alapjla Est aa Ossaaget kacélete «égy vime|(r#ie terfilatén kJ Is osztatta. .
A kamarai totfaWkaak a toaév elejia tÓatéat odsjljíléi« éta afskb Wyamodék j«iaoá-keltek, UkM as stsgkstg iiintéa 6aslSndt|jal támogatott Eaak: Sapper Jáaea (Pinkáié) ka-led karaak. ikadialal katlgatd (300 IC), Rács Jánoa kadapsatl lelaó Ipar lak. tanaié (190 ICJy T^l Lajos ^aaeeeatomai) skegadl leirt Ipariak, tanuló (200 K.), Klsla^DtssO (Kapavár) 4« Nil m«t Józsei (Siombatkaly) gyórl la- éa lámlperl tanulók (400-200 K.).
A Soproei Karaakaddsal Tea tűlet tanoao-Ukolija 300 K. sagélyt aya> aly lőbéteUel, hagy aam taattleti tagok taaoaaéltól ssadatt laadij a 10 karaa^t, aarg a* halaajs
A »«lasgmm«gl afl karaak. tanfolyam 100 karoaa segélyben réazeaOI.
A bolgár «MsbanssW)Ut réssére 500 koreaét ssaéaztak meg.
VégOl Spkaer Emil ki tig laditványára a kamara aihaUrazta, hogy láy ralUag aSrgetl meg a kormánynál a hhada&flm bkotuágoak a kátéiét bőrgyáraiba való UkfiUáTét, mmt a gyárak a k8sia«lg rimára aao«l 4Ét sam edhataak él I mlg a bSi kereskedők 14a i Iparosok b«r-aayaghoa aam jetkstasá, a gjétaaak aagy 1» matvesxiaaégat kényt al saélt rlssen vad al.
E tára^kaa Id. Wojl Lipót kBlUg szóll a I tőle magmaáatt alepaaaágsal éa léag|laam«t-taL Fejtegetéicit árd«ákal hallgatta meg a kara éa «Uog«dta aaaa katáraeatal javaal.Ut, mely a kanJara eoabetiéUla UjigéasiUseBl a most válhatva haseeáé köaépearópal államok éa aaOvalaégaaatk gaidaséft tértit való hapeso* lakát a atp tUanti és a kar«aáidal«m éa Ipar ayaraaayaggal való llllthii biztosításának «xotgélatába állítja éa Ukjttíjvé leszi, hegy ki-vándoroltak aaásaarat aa «gyséaesaé lett aagy gazdasági UlrUetea belli [uájjkk meg megél-batéal halytáet ás a hasijaikkal való kapaa»-Wtoi. Egykahgo balyiallmjj fóiadiák id. Woll Ltpétaak amaa lodhványát >L Ikogy a kamara már mart kéiyea a hwaaisglél Laáathadést a Us Ipwailhyk a békekótii aUa hytaaanyaggal vaiá iBfclia trdakihae,
WWaar Károly la SrtfllS Kfca^MM-laiásaával syrnl kdMS a aaplraad a deka aöatttuk Ifcaialfas
----^^^^^ 14 |
ügyateJak, a Mharas állapot hóvathea-méayétval Bjggiti agyba a IMtaijlalsel |ntslaa<
ás mli%áf7lni< l|ln iilk át
As éHUjm héráiéhas »k|a máltai Igy Spltalr tmü. aki a Keleti diából kifliket tapojtáló hórgyérak liáilSklIgit 1« bejjteii-
Aa • «¿«tf malit rMsaMstk tallajíté séaall 1-S á«Ul «alá ük»lastíá»L aam vUaft a legjobb magpldáa. laiUkb akt Itdliao aUnd, a k la na, k^lian dWtflntt
iflt r^atío sliijia lagyéaak &dÍUsV.
Hadkar Sándor sslrtat ana Isi a kar máayí IHinil tegye liaatfaé, tiogy kelt I íhsI aégak«! Mraiaáls aa jb)e váltatott ¡bafyxktMJ, melyet aam »k lé ástak ^
A kain ara abbaa hanaieykaS lilirni.
Irtiláahis
J
HÍREK
KatoM idlUL
Kataaája Utt aj as^agaaáu S«as tsitották vlaása a kéaayak. 4aat a káréba, ha* embert jUnek. 3it aa aáatslls el a kedvéi Ssásadjíall la SiagseerattéáJ ittadua, bátraa kaáadt «Mre* ígyswr caak ttaHar lett ba«U.
Egy aiápjaapaa a Pista iqtt iéO 3ae|pl dbabaa a rifpiitliil Jgy ragyogott bttnikéa ss alma. Ibér a gombjai vágy baákaacaa. ^Hadnagy urnák jelentem 'ássaa. Iái éa aaj apámat ne lésaam ka «g«««ér pluiad á sorba ? As MÍdtthaa IMI hiamli».
^■ggtakstaé, aágyea káram, ctaaaéa as Mhla éagem. la álr aa liten ld«ha«la,
yien a fiával egy. a varr mba eg asatáá ugya* vlssl tábbée, bajsxa slpcs jól telálraaJ Slam todota megttinalkalja, f-
s suallehár aeas ekesssnÜl. .
ávád balála. A aagy éi6 alakjd kóaAI iL | Bargar Sjimu 48-Is ykaalwal vaadégl^a bb jdlfg la esjt-
la tartójtkodolt; 4-
elbslt
■ .3 mii a. «Hág (iádig aaat Utolt,*| Ifreltatj or aki édesapjával ÍyskJroltalja| a kartéjket .. J ( Éseajtl kátetér, Nagry OyóJó
lllaggaÉi Dr Marllr msNas Jósad nagykaiahaál gyégymarti r taWjdeaáa vatárnjp tartotta elj«gysásét M»nc: alibin FOlápp Bókalte urleánBBykl)
■i|y «Na
Iszabidéágkare mér k
k agy MU. • Bargar AMI gl évaá éde« spj., hl
hBréb«a Nagykaata Ncmtadédea a aapakbi
4 A váUoatAaok alőkéaalt^a« A nagykanizsai yálasktóker&letl őssxetró-k&ldőáságát a nagykanizsai központi valaaa nsáay asardán tarlett kiesé beb j válasz otta meg. Nagykawiisan a valasiu-aok hi rom azavazókorVa vannak beoszlvá. As 1. tfawzóköj^ elnöke lett Örvös Emii, Patiacia |>ttó és íjrmler Jóssal rendel Lodnc r Ftlraac fótu^gal; a 111 Havasa* kör tláfika lett dr.l RotluchilcTJakab, tperje iji Cíábori Sntvary Sándor raádal HuU« La|os pátajtgjdi r"" ■siigii kör el mlu lett Ats [József v. fgaátisns. Szabó latkéa és P^der BoldiLár ml dea áa ScUaH Jáaaaf pótUggal E bif tottsá|ok elsfi munkája laac laz 191a ivra & «»«iitott mi4l)iléli kápvisaMj-Válsszlík ksjafáHÉali kiigaiühi.
aahaég atpa a braaa apgar^ai éaamaaat laa.éil'i i Hw JNm kataNkas | hml Káka» atard^ Ca^ÉMlr JML
é« Aa4 S«a4ar aépáakaáéh *!> IMtlfMs Msé tuOál aMa, AbJ«s a 41 |giiaám»i«l h«ji «■MMaa M|«daa«péart Mdbét« aátH feá«aRatj| «(«« rtaMWa kaaaaai Xa^kumfi kadtaljAméaaral aááoda4aséai
Jr Babbaat li|is» aag4áralagga A ka na kan raláald laaadMI w, l»a% ^ rl»t aa ilahm ktadajrt MikaÁIsMI |p teíyt faaasMk a mklMaÉ kaáaaafc awaigm » g Ily alapjai PMra loídilíWl, a adadia sav tatadl agy wd^ mmt aj haaaaMrmMaat belalyt ilwlwa^ I nt ki «déátaliaal aam iall«dHgfl Utmt^taa ¡Batkpaslra hltfertfebeq bakUdaur; Ás &»«t«k a m. kb. adlhkaaéslsa IMMail póstaUkatékptextírak >p k«klkití^|_
Ipaavaaat SaOaagyvAaaaagyééaa, A SMijcall uradaktan «smélaaaaaBStés «ehaéét agy S ktlamétar haaasa IMaaat gatdasáti ar aataé plaJltak építeni. AjtarveafM ;uetké latokat Koráta Ferenc aéaártaá mltalk ktadl -j- A caaadóraó* a| agya«irttkil)a. A msggm amélrit anaarnaét kapeák A larata marad a régt. Ma a aata eaetaailila lem agy a ttastakaél, aOU ai Wgéisiigiél. Aa 4 agyOaraha aeva tábad raka, (attU aaart, kagy é eMtttd&r éppen ályaal ksi im katoaáji «a orsiágwik, mfat a tóbbl. X ttaaéak, UmM-lesük éa a lovas eseadórtk dambora italpt«. gombokkal ellátott rtvtá aaArmé* kabátot h ¡■A aaaadAraég h^aérrtrts kaltókáil, u baltákét viaatA [ aaipatl aat alléi adj
magkllóab 11 «Itali. «181 lés IhiOI Ct mdhatta raa 11 Italld posztószegiv yaM kAHl a htj* tókán tat, hátai pedig Wy ÍM W ■Ikaftaws aéélrtW nyúlvánnyal lltflt jmeg, A kópany és véükalés vftrts hsjtdkáil ét mMadiam •oéséld ssagély fo»Jk kMl, [
4 A bóaltag h«4 aaBIt aágmratták A péniOgyljrszgatósag már tfibb hbaa Hgjrt> mmtatte a kávsbáa és wadágJÖk hl^lllld, hagy aam m*ba4 héaUagj kóikSít clgaratltkat iamdtaatak. Ugy látaatt.1 llgyvlaaataa—k «<> eafc madméaya vall, mert a pínrtgyatintmt« .»oat raadilslaa adóit h^lamamkaa aaaa lati « 'mávlislat é« a MidágtóaaketJliogy 100 kara-náWl IOC0 rooOr '■> »taaátalalii i il sajti« Bkak íueaMrüi aM|t t«Mk aa Irt mérési angWM)t, ha tValiák e«aa Ilii I \ *H Egybatat® taAAsáaéMn a bárka, nfcill. A kártasat tpkrról alkotott Zala, Vimpiéa t» Samagyvéraugytkaa eaéÉhsaabit étiéasas várUfgyei szabáhr«Matetakart s Balaton Hbdóbe raaatkort iMéakaááaal aam ada-daabea fedik egymiat, 'lg* a láalaaé kMl-járt llrdóvaadagakaak három klMab««! bár-kocll mlH>m«aéihlM kai taaataaáayeaataá la kérem MHeáM árazabás] mktsasblok. Ei alaes raadallMaés arról, áogyia a bérkocsi a aasmaald Uíjmegya tcrfilátér« i álláp. A bála. teal-asSkamát «Mksége átiralUag kersste msg a hérom vármegy« *II*pái»«it i ée ans~ kiris őket, hagy aj Balalaa lírdólj» «easltaatia ■g) lakai, kíöttyen áUtklMbeST1 ás hóseym m^agytaebart lettakadáaikat [és vtltWijUfl éiapttasbab >Seg éa goadáthoűaask aa árváoy kaa levó várinegyel ambámeastaslstahert ai-héat valé mójdsaltásáról.
—| A Nimród képek vaátas njalg aár eloa MJmáam Is Igaa épaakam mieasmln»« aaha tartslomjsial |adeat mag. Kért Báisaay J. Mircinil. vsdáxkhiagok a j «lbéaiéléiét, Sifci István ét lovág Kapai« B«a ásak cikkeit ah. gySnyórll lllowtráclókkal tarkltviü A lap alrt «•a ta karoaa. KliálMnial Egyatsm-d, 4.1

EGYETLEN CIKK
maáy Iáik asáaé lp,é* ótalneJ drágák Mg'
YES-SZAPPAN
Ara 1 kmaaa 50 fillér, Legtóháktaaebb éa li|ktfhaiihl lB*ta ^T* re aa> pp«o, sd) mlaora aHtaaMbaa«aoada hetetUnl— YSt PUDE.R !l, 3.J 5 kanw ár
innriiá rr......nii i.
élnflwnütt MMMMI
aaASlVI aakA. »aaaé aataa a— IW. SMnsáiiáiat. Kárrtv^lsaraa a
■ isiissii*1
: 1 korona 90 fill:
■ Plsaiaf Nllp Flaf >i«ll aél « saasaaaeeaaeBisasssss**
A ZAL^TÁRCAJA,
A nagy hábora
As Olt....... IMUk««i
vkigkákera I»n llrthilliit^ wp Uhw* •lat aaaklaak atyáéira ké* icBtctajelcst i A vlUghábor* tizedik kéaapjbaa Itkatsajki-f»¿úb.o M|liii> ilpant kMnoMi Saaaka mai Igsal alakjában a aai<MÍIhl haiáaa, »tgkgas UMn M.dlakea kartl as | omság di A a art ai|)ilal Ü Mt*t aala répa ¡¡SvCi« m ¡gsasbé aagy vtUgaérifkte nkO
li láik, aa Mkkt ............... évnek U-1
bonu llHln>kfadK saég pe#g >s e«y<k bttat
alá aa „tmbis ta Dáéa*" kMata, aa oroenak ta aaM elaal un k*a-d elmet, a »iáik kötet .An^dlkadk' dM rtaaaktat, a aagy ayagak baeokaá
A »lUgkibora tizedik kéa.pjikaa aeHa dalt aw« aye'vt biksinkanrlitt a unka, aaka a bgaigyobb eéotttséfég «lkése «¿J4-bdl a itsstes asgjilssés Uaoycd foraájU vi-lantolta, program mj ínak már sis* logalaaai-libto ■ ertet éa áttörő feladatot ttaAtt wp eli, amelyic ktUöldőa p Udakáp it nem talállak A u|r bakom aát tűzte ki atM, hagy mir a «gégkáksra eleven Hktaán körben, aackeadl a un earópal kaborn tsataSan Ifcléaatak. amelyben Sadata éka|onoaéanl, közérthető skstégkg aagstlégilánel logjs Ismertetni J«-Ugbáboron.k akdsa.a aigjb|k{iiilg aMkjrek tekintetben homályban matadtj részletéi la.
Aa „fiánkon ta Délen" c'mü rtaa fkő 1 kötöttben ac oroix ti a aaark bactk nyel olyan világot taáépkiaaal vannak kJtvc, hogy nt a jövő halaién bkeayéral katforriakiat fogja lalb.srsálal Mindjárt I sstéstl Hazai Samn bíró tltlrllllal hosszabb tanulminya mily bcUklntést ad t| kiben lélektaniba A hábora kérdését is bőven érintve, n kötet egy« rétér k hibára hatalmas negiodUésinak ím tatéeke. Zúgva, dtbötőgve ladnlaegal gépeseta abban a pillanatban! aátnaaakrn adott IU aaa stygitő vélass követünk alksgyta BslgridotJ Aa sngadiaa, as adaaaég kadsaragataak as a| kara ssla>aréasfc kanrtnüas l • al ka tőségünk mtködéséaek pkaatk atia Islrskatódlk végre as lahstkiglegb assabb rJ-i1*tbx-rL ttggéwal a badksaaéayak.
Valami romantika iralik el s nyugati I téren végbnaaat mai»|ié Matt. As tudja, ss a ksbora aaaa, alat aa oross, laáa ■lat a ssarb elleni bue. Kéj bkkat stratMs, kél aagyssart kitaaal orgaaaáclé kérdi lak tz A aéactak reaUlis fogásokéi aybják aig sa utat majdnem Páriáig, ekkor jotlra minden erőt a Maraakos von, Calais laHM aa nagoiok tbaaik bizonytalanná a helyzetet, Kinek leregtnekfcobb szárnya a levegőben lóg s as nlllaség vütaros lendületű otteaavájaból a milliói marséi jualt len, aaaljet a franciak és alt angolok nyíltak meg. Easai megkeadödött a jvUsgksbne'.sé att laút as Silókat c. Pauc, a matnel. csata aaak laasip sutja as 1914. *v káboiai aenaáiiykeel a ayagefoa, körtje náatalan bkgbb, da taatos éa vara«« haditett eaoportoaal sdadkélié»sr«l
A aagy kékara kdi a aoaaUa kadSas« gáatk s eaco bd&l ktHotlSa a a agyar kato-aal Irodalomnak jeles stnaUsai és neves klri-léíigai a aiaat hadieng kUonal Ml gkdé> |taak- ElsBaotbaa Vakaé AUJos caétséri és királyt licitedéit kell megcnüItraQok,Vkl a'c«-szirl és királyt hadllevéltár lna>ál|^eöle. akót a kában oly fkotoa adatat Baszelntnak: Olyaél Gábsnyl Jaas, a vcxérkaraa beo»rtol^6m«gy, násatlanat trtékea aaakál vpgzett ax atoaa kad. létatdk történelmének mejiriaival. PJek JeaS őrnagy, a aéyasot aagya kalaaai ké vállaira ha^laua feladat hárott A iyugatl baretél' ISr-ténetének aatlrésa s az atka nlblite lakra adatok gondos iassigy^téae. Pukéraai Satáfyl L jos dr. veüérkati. ssáadóa, J Ktt-tfy Hadügy főtsorkesitfilrj aáat a asetU ki-kara aéaé t&ténellrój« nttSM nraakil véfiett sL Saadgnr Ead aáaado^ a bécal iipkrol ■kété katoaal aaakaléisa, ■ Umaoova i(apa-■•k eaatát irta aet, mig é aé„_ k4,tl add% Ardraaa Araaad kérd és Maaaov Vilmos aia^
a ■sifciakia.j N ■Mi aag Gát pár Artar *. •
tantcióst akt a kadsereglSpariiccnokaégbos be-ksatva. aalsawasaa kkatU thsg ktltatasa a hábora Magjaarsstgaa Istéissődó lafeaMait. CWaakf Jéj.6 dr, agy sitad kaaár, a klvéló tadéa aM fWraJd ssaakalák tett aagy aaal-^élslakil, aig Ltádas Tlvaiartak asassUsrt I Van a asgy alkoús istégittaébaa s abbin, begy a ■agfslñklli Ilyen MII Végtl .megörökítésre Imfjltő, hogy Hasal Ssaa béré tsasélilal alalaia agy a>gy«M-sa taaalsaéasiyal aaga Is (Józsi] át al a aaaka liS értákéaak aailáiika Orfiss laegélUpUanl, aüvtsaak Tardas tu Vi Kotfss Kéndy és aáaok
ktpek
viharos lass^jü A m*€7 |illBiiifihi>, ssaa' Itatsaa aáaet aagynavt oly' íé
|lr lordnlata aa saaaéayakal
be agy vagy ttbk | téaak Uvttaéa dinas és alSki HslMng FeiUa peapés batltlksl táblát tara-aal| s 4 r>jtoka a aflváasl aa Ltlasos kOsyv-diaiakct la. Ax Alimba ekén |ralikai ial-aaaekait a aagy akutaa nilg«litaha aWtnUa, da a ligaigjtkk áédaakkMéga bkoayára a Badar klklHésa k.tal.
a nsgyar laatö-Qergely laue, meglepő at* a kában talán aég aa Idege», ka-' tvisaak oaata-aaakaak. nina» aabtl aa aaá-kép. A kö vélnaMkoa.
aaa kiutak kit állapította ak, — Egy-agy Uy*a békái bettlva oaak 1| koroaika ka,üt

A Su£ir-utoa agy
liutofszoil lakáj kooyliáyal
kiadó. Bővebbet Király ulca 5. 131/0
MnükiaLl kis Uftitf Ildi él Ut Ii Mi aliáé
bővebb« < a Dfogáttában.
13109
özép'jn; bútorozott kjűlön bejáritu utcai ssoba
ílj vagy 2 ur részére ótéráut ha 1$ ra Kiadó, Cssagsii kt 29. (« dssiat. | 13172
Házat venni
a ' áros középpontjához kőzal
ItílllluillkiliaMM.
W nklirgak ül
URANIA ZSTi
KssisMaks 4 •• Tátafoai ÍM.
C R^USCHLEhjr-Ä
elilni'IMiam lliaé»l|'f ilt aaanaiyaa I
MMmL) mórit* «Uly ÍmIj aftaiaaaial |
ba len aKlUl nyílt aoraa ali ilvilloili ia mi- ¡
mik» Icfleaodáubb aBakaao.]— Eiao kWSI: I
HENNY PORTEN j .
19ló. március hó lis pénteken ]
■IX -1 -
kénz épületekkel.
Gas i kiadóhivatalban, 131/3
A Wercüí gyá
ss>
üzeme
es c<
oieg!RQi|ii p
készséggel áll ujjból a nagyközönség rendelkezéséig mindennemű gépjavítás elyégzésere.
Az
I IlLlalIf, gbint. I sár cipők, galos :hnik, hócipők urnk, hölgyek
idréma 3 felvonásban.
¿API Hl^ADÓ
Mit^Salla M—Wt bJyá«k|«| fniáaN S « a ¿rákkor. A aalaU4l «M «an.
Szombaton és irqaánMp:
A LEGÉNY BUCSU
kigjáték 3 laKkiás^sn.
ryeasekdk Váaaá^é, i «
továbbá
\úmi
ét kqtbaai bőrfelazerelísek éi td> | NM spfríttjsz .1 /.
I Milll liíllillll
sigU
tálM
Sándor
, Pflat, vtjos)
tiE
ém Fia

Könyvek
1—fcálUttttt árakon.
tMlí Mrasat
Kapkalók Plaakal J?ai«p fia kiayiksrsakodéaékoa Hagykáaoaéa.
Aatal Mak«r, jfomt ntt^Mk i ¡
rk um
Déay I rfsk^Ukkt aaakéM «gjuék é hkiasana. aa-ktusbaa, kh TJO kar. Mysl;K 1—
Gárdoayt Géaa, Apnito, ■ «kIMIfe 3 ibvotasbst^aiiuo-
kskM^ ka ¡4.40 kor. kfcaa K tk
Ckén|t Oéaa, KartsLayt taa, Dctkkaaai (tan 3 FfktJ éiMtmtstiit, tes 3.00 ka. k K t.— Girdoayl <tsa, Fefcsk |nnpj arana aststxdsig asDonuoi % tsaaaéaéa^ / dhÉÉkMu
ka 3k> aa Mysa . X . K L«-Garvay Aakerfhék} fckí ko-aka, «aénili. trs 4.-J torJ í Myaa .T].' .' , . . .1. ..] K IJO Ataar Jéau Ubatakipk»-
manya tt barsas hetywt . . K IA— ftastók Lsjaa, Makées utári anuat «aas, Psp tfami tapaivai, diUwtes 20.— éa. k K A— ay ttlbály, dnst» i dlsna aoaaaaa n a» rana hdyol. ...... J It
laéfééy léadat, kBMaáMyk 4 setycaKllMZOiÉaben d4ak«a|
helyett ¡, «1 • . . . . J. .; K 11—
Eadródy géalw, A nLuyal kMasw anoMkaak — jNsgs «■tanas, íu| bornea aaiB 12 koitua helyett . . J . . K A—
Eadródjr »ta dar, Itokrju, k sagyar asaakta Ja .a watt kan ul, daifa hska OOtaaaa hoyen , i , , , , , I . J K 9.—
t koniha nkyen . . . ] . K A
Igypiosa, ItUgysr laaáratkaaaA ^ aauyatajrkaSSrtsatMOe kuroál I aaziój dkkaltsaw «¡I asnaa batial] NJ , .1. , J . i K A— Caray iáaaa'Oaaaakúit. jnénytl daaaBékMp »• — kor. ndyelt K A—
Craana | 0Wb||, A ijagyái nabatbégdas ux tíñete, slteiid-dt; rneal koiia, tumua a>apadi . ind.ckjeuelj pnaysa dasaMa ^B konaa Mlyctt . , F, T K 39.—
í 1 IIagyarak daloakBnjivo, k j| iegsxebb lak, Icgujuljb, kaA
kaaMasbp tambal, ¡diva), I l kaialai, ti», «baaar 6 ds k¿ I .' ionadsjuk Unciesbiss . | . i K A—
Művészeti kl nyvtAr.
DIvaM link, Baiapa aaa, Uladousbut 1 kor i aak> kijjatt K t—
ka> Liaría. Oonatalló, i bak tik léaa be rat , kaUor Itlalaa, Michel An* naaba ¡lo s«taa hsty* p - . f «.-as. éja-
i. r. K é-
Patón SiaJdor Osssas kállcnté-
nycrTwtvtj, képes aadtf . L K 2.50 gknkapaaa sdaasul Tlg ia reg n*n wnj ü kuk, il attúMS-ben 30.—' kofons he y t| . K Hk— Vlrlaawty Mlkély Osutéa • köböl biQvjei iiisiktksiiiii • am. ktysaL T, . K
Zleky Jaap giét, Ksükiiukt éa tqs1 yssskl aas<af bk dlttkM'Sbén 30.-* kor. Wyda K t%— Zleky Rlbély ftk, akM d éa aljot'é1). 'étt 9
30— jbSHka befyeit . | . j K lk— ' Biaitkél HliWiaaaeskl
ikit «éw 20.-»- fea, 1 fttüfel . f i í I , , I A»
¡* Nasias|iiia. A'h».«. Uk ^ ttlurtrleri JWI PHNé —»aMHk «Üb TA— Mr. , K B —
kMk A— tanas taM . , K A—
IlHSl
t M tm. IM A A
©
«ttAM

FISCHELFÜLÖP FIA
Nagykanizsa, Kazln
| TELEFON 179
czy-utéz
TEL-ElfON
Irodái berendezések, írószerek, lajzcszközp kel lékeli, * finom bőrtárcák, zsebkönyvek, naptár, üzleti könyvek, szelvényk 5nyvék, lappk és gépek« lévélmérlegek, sz ámozjögéi zők, pejcsétnyomóic, bélyegzőállvá íyok, kel^t aktatáskák, váltó ós értékpapír táskák, nyele, pénzkosár, mindenféle levélrendezp gyűjtő, irodai dobozok, pénzragas; ió, árjjei dobozok, papírkosár, íróasztali előjegyzé i mindenféle pap iráni elsőrendű minő
171
nafy választókban eredeti T / !
ik, ikrógé. mindélnfél sjoksjzérpsit bely<
iii -»kél

vegzo izázekre-Wevél-U irodai lócjk ék is^ffbien liejtt.
i fa
's) §
B
«tóD ^m ©t© mé <É(é ©t©
1 §
A ZALA kisMkumtiSBi
a legjobb alkalmat Kinálják iminden adás-vsteli \ ügylet megpsérB. i
AM vala
Aki lakást keres, vagy k adó lakása vani
A 1.8 / I_______Ír |__d., [ !
f (sM
it eladni, vagy venni akar,
AXI éleírr iszert akar venni, vatíy eladni, A isi- alkal nazottat keres, Aki állás .keres,
AiM gazd asági eszközt akar vertnl, vagy eladni, /;k, butöf o'zott szobát keres, vagy bútorozott s I szobé akarvDérbeadnL [
Aki eséseiét, szákácsnői, házmestert Kéjes,
©
Wí %
@
m
az teghelyesebben I cselekszik, ha Kis hirdetést közöltet a Zalában.
Vidékről aj kis hirdetés posteetelvényon kOldendé be
-Ha#ani2ss.n a kis hirdetés a kiatSdhifatalijan, Sáfár-«! 4, adandó fii.
= A kis hirdetések mindig etöre fizetendők =

r«Mla iwiidill Tém rOLTAM.
TELEFON
Minden kereskedőnek [T] érdeke, □£}'
hogy Qzl kiállít isba
nyomtatványai ízléses 1, a modem tipográfiai
e^zjkÖ zök lenek, meH hogy la vá
jgénypevételélvel készül-csak Igy lehetséges, flárló közönség figyelme e irí nyúljon. Ehhez pedig cspk libgy nyomtatványait!
NYOMDA
= készítse el. =
Nyomc ai iro la: Nagykanizsa, Sttsár-id 4.
A Zal a-ny< nida a legmodernebből berénclezett nyorrda; köny vktttésact, vonjalozó tiiffzetjés Uzletj könyvgyár.
IM
A front mögötti katonák.
Egéas Iái hadsereg kapott agyasaié csomó kitüntetést; a pattok ia tárir-l^1-*^** a király a Ferenc JM-nad lovagkeresztjétől a koronáé ezüst irdsas-katariig váltakozó taadbea éa raagbaa ákeaitette M a háborúi idők aliamarvé nénL A poiléaak (rontja, wdyn ér-ilwaikat Marattak, aaa éppaa axoooa vonallal, amelyet lováazárkaiak meg - Mágia kfisal kát m tw lka aaar Magyar paatáa védi, segiti, gyor-aftjs éa Liiliáji a ai aagy éavédalaai barxunkat; aa ériéá forgsloat loboayo litáia, a kadaarag éa polgári közönség tokozott kitzolgáláaa éa a ssigoraaa vett ketoasl, billióig ál at a front asógótt szünet nélkül való energiát éa as idegak teljaa odaadáaát követeli.
Ea as odaadéa páratlan mártékbin volt meg abbaa a bsrbaa, amelynek minden egyes tagjéra tiirteóeégst jelen a kiválasztottak mogboesAláee. A béká ben kaUottuak p saratokat éa elégfllet lenságet, nem annyira a kőiönság, adni inkább a tisztviselői kar kóréból i i nehéz mtgélhoUa viszonyok, < szerény javadalmazás éa a túlfeszített munka éppen a legkecsegtetőbb pályává tatta aa 8vékát. Esak a panaszok a kábora kitőrtaa óta ateémaltak, noha a munka megkétazarezAdott, a Melósaég rendkívüli dimenziókat nyárt, a nsgélhstil kóréi máaysi aráaytalanul a ab sa abbékká váltak éa eszel wsmban aa államnak aem áll módjában arányos kárpótlást ayajtaai Ea ép a kábora kitöréee óta bizonyitotta be as a derék éa Wkaa bjr, hogy való baa a tlntvhslffl hűség éa a kézérdek elaé katonái vannak kózóttfik ¿s feltétiea kiialsmkal lakat srássitani as i munkájuk tékái etaaségára.
A hadvezetés nagy aaetamlve a technikai eszközök kannoniájéa épül. A >. vaaatak randslatoa eredményeket produkáltak a as as aKaaaeráa, amsly a kitüaó vasutasoknak mér kijutott, ! ápfy oly be-caaa, mint a telefon éa a'tjtvíró vékony fonalának katonáié Mindenki a helyén vek } kábora alatt, Itéaéa aolu nem vők, knan/séméiig vagy faladékan;ség mag nem skaaitntts as akciókat éa aaést valóban katonai ilimuli jár U azoknak a polgári hőeókaek, akik a had-wtdlil! rsnrlafcaaésai ás brfaacsiói szolgálatiba karoltak. A polgári téraa-. dalo.uk ások a rétegei, MM^ik cnk a haazalt látták a hltaiaÉié. vagy lag slákb b mm volt közvetlen ráesik «okbaa a hnrrslmakbaa s azokban a tarWkban, amsIyAst aa a harc a boa-«Wslaas asélaa gyárüjáre rászabadított » katonákkal agy aorba kall, hogy ho-•rázzák a msaiar kBnisii siaaM kar tis-
ozreitl akik kadbávoeuh tártaik halyott is astgtudták állati a helyüket ás go* rlaakji rUnét aiUl, hogy as oLtg polgári rendje ne érezke JMf, hoU! háttérbe kaOiaoralala á I onvédeletJ elemi érd«-kwök Akol, • pittéiik; akik a központból, vagy a jnegfigUlBhelyekrÓl:
3itették sk ikktroaos iiftrlaik aj K, jbejufcél, bátorításét éa paraa-büsjikéja vi wlhétíktazl uniformisok katojiák jutalmát amelyet Itt* a király tfls jel a mellükija.
■ .,,, .-ri ii i |
Wilson hábnravél
agntl bad-a csatorna I a februér állásba, aflt 1 legelöl loejs Innen nyoos-Bastiol-állás Bfsgokat A ; «t ellenség «nk elölt a sor. A t Üi éraégének ívnaaágra fp»
Verdn kirU_i|í
— | | | llall.L At usr íagiyet i jiriisa a
saóksa« ayoltak
síkor YL
j. rs pB'Agép — Hiia alos Jtltn
N I L
< Berlin, aáikaus 3 N Tpén töl délk msttki as aage I k bati 14-én tőlök atfc g'alt Baai keskeny arcvonj Jban korál fakjwló| nyomiltak előre baa ismét kivertük agyas ráazeia még La Baaaá eaator iától robbantásai mj >máa élénkebb közelharcra Cliaa^pagnahak tünetese helyed kint nagy hatódott As ii jgonnaokb|an a Boiaata-erdóben La Clialadetól északkeletre a franciák egy j éeslettaoa.dáiát könnyü-sseiial viaazave lük. A Másától kaleh* ettelkedő magkalatokon erőteljes tüsér-ségi előkészíti a után Leftiaititottfik Douanmoat fs ut és vonlainkat a falu-tól és a piacé lerődt ől nykgstra és délre kaaveaőbb. állji tokba tolbjkj előre. Több mint eaer íogf ot és 6 nabés ágyút szál litottank be. SapAlfiiak Vjerdkin erődítés, körzetében sitt írsasn dobtak francia csapatokra bomb kat Immelxnann hadnagy DbuJitáa ketó o immár a kilence'lik ellenséges repülőgépet lőtte 1% egy angol kétfedeKt, té tiszttel. Uak körül ss agyit ■«gyaM a másik dalyoean magae báaMt | ktgftki M^XTtfilijf.
Járőrharcok
orosz fronton.
Hhatalot . náre. 3 Kolatí hadarnia tér I DünabuéfnÜ, Friedrkhstsdtól ka-ifi ! írvoHeh Skk S arcvoadloa jsrórbsre nk
kadialmtjés ; Ujabb a^éay nem törésot Legfeltó hatimmtóeég
tmr IMsbt jelenes
BudopeJf,
■lére, 3 ÍUsmI
Hotft ettÉéomtgy.
Waskinyfom, mLrc. 3L A képviselő-kés számos agjs és aettáay szs sátor tájékoskl lanr k Amerika ks Németcmág közötti tárglaliaok >a»ai>kqtl. Elsírt jattéi félnek, h ogy kitör a M^ora, h i ijlé-metország oyan kejje»kecielmi hajó tat is I alsélyeait, n elyeken nenÜujiak ii van-aak. Fokon i at izgalmk ak a körül n«ny, hogy Wiisoi elnök áOkóiagj ragasakojdik azon álláspoi tiábaa,hogy «kyetleo pc ntban eam akaraai adalNéteeterasáLnak a ágakkor aaa, hi aMékal háborúra kari ina a aor. Wilsoa elnök liijelemetTe, heg i akin olyan tajó elleni tanifdás, t lelVen diaarikai polgár élttét Vaattaaé, maga után vonná a diplomácia viszony alig szakítását
Qora (lentokrata wanaior ar ülésen kijeleatatte, hogy ugy iátjá, min ba az Uaio' hajójd I teljes sshaéséagsl kirgjetik á szirtek Itléj I J
\lashU gtom, asareiia 31 Stoai szenátor a ké| íviaelöhss uhuét ma] [bitáa-bél kifejti a Wilaoa eltjök áHá«r oktját, mely a kő* etk«só : Ha a tafti búvárhajó elsulyeszt f dfegyversett Iceroskedel mii ka-jót, jogtalan .e^járásaérk felelőségr > vonják. A meni yibaa NémenoreMg a egma-rad eddigi élléapo^tiéa, kéas me fasaki-tani vele i barátságot yisxoay t. As Agyat as l aió kciagiaattinj elé viszik, mély dönt« ni log a háborúi kérdőében. Stooe szenitor helyteloáiti wilaoa álláspontját éa Idfejti, hogy aaa sasiad háborút < gy fegyvartk kereskedelmi hajó sorsál él függővé tanná
Berttn márc 3 A KUMschis [Zeitung jelent I:, As ateariÚal kpngrejszjjsoa több szénkor mégkjérdexie Wiaoa elnököt, hojy ainő kóvetkaiteényei lenne, ha Amarik i Némejország aSlea féllepne. Wilaoa als 5k arra rőyiiaa ést vál^ssolts, hogy fellé] «se bizónynm caak a tartamát rllvidteaaé aá
As A aociated Pirnss iaeríni pora szenetor W ilson elnök áUásptjntjávil tizem boa tőrvk yjavaalbtot láyujiott bjs arról, hogy at aatrScséalpMft titaék utazást a elfegyver/ett ksroskedélax hajókon. A avsjrlst térnaléaét Br szenátor ■ wgbiusitx>tts
Wnsl liftom, teénj. 4. Falmlréh as as walma, hogy a koogreeesus I hossoa olyaa hstí rozst ot, makfae^ felhívják as aassrilraisli at, bogy hadskadalmi aajlékoo történd ut tzásokkai na döntsék házijukat kéboraba.
Tisza
Bécs látván
Az északi orspok tanácskozásai a dan király elnökleto alatt.
Kopeuhága. ssárc 5. A dán király Svédország éa j Norvégia aiijiilttrabBkiilt éa kül*|yasiai»itera>t aMghjiyta március 9-ikcra Kopekkágába taafnkoaéaokjra, bogy a ttp hwittMI foglfjkozvs, még-beszéljék asolat a kérdesekét. melyek a báron» éataki orssagot kósann érdeklik
Gazdasági haboru.
Nem h*a* kllla kavaakodalasl 8ijor»ődéaak«( ,
Lonápti, március 3. A négyes saő vétség legközélebb Mdarékiót ir kin. melyben kótelerik msgukatü hogy vala mennyi szövetséges hoszájárulása nélkül a kőiponjti hatalmakkal sta kötnek ke-reskedelníi szerződést.
Oroszország
nem engedheti at Besszarábiát Romániának.
« Bukarest, márc. S. A) Minervának jelentik PétnUnil i A rrnktvo koagreas-sruson art ax sasmét vetették fel» hagy ^Oroesonaég ¡engedje afisr Besaiará-biát Romániának. As paa kormány est k kivánsájgot ialjasitkitnlsnaik standot ta, mert as braaég aem csotjkithatja' sseg magét o^raa időbén, amidén as ellenség a birodalom más részelt megszállva tartja.
A szerb hadsereg maradványai.
István kitüntetése,
érdsascsitt igét
Bíooy d
gnl
f AjUrély
a Iréréd at^omjuyOsji
Tina k^rtixt
Belftéd, márc. 31 á NaahrlaltlaBM kftsll
aserbekaétBtt 800.( •áali,I kfljsban aa ol
,lolgra4ar i Iliikor aa
00 attbavra iaa bndva-
tuba aisálllttaakor arról ||l< aAdóttl asg, hogy a i sark kara* képaa jkatjönák aaáauji k lk.000 aaa bailadja ast<
A földek megmunkálása Szerbiában
Belgrád, ssértéaa 4 A aanki^ bar-aséayaéeéf Madelatst bao|élatt ki, kagy minden gardáriánál maradi Md a kari lak paraasasMkaégah kMdbadéaséval
A ' -
aa aradnéap agy barana|haa kkaaaH
br ««Mr Jé*
»ökkenti El6»i Laskával foglal MgyahafaMSa
&reg oéfjtöikelí
■M ImmI
I m**04 «Hm
bi»>oa fa kivi
totó tbil riaefiUiet Ittéa 1« potgáimei leti blvataíÜ hogy M ciaiádtigj Jvai! faló jétletkei ■apui« I éa megfcivctelbel kecyak í i alaaillfak. — k aaios voii a, ba aékaák Nagy módon Itt talaák a> faág aép »ak aag*-] kiflii.fa
— ji ao*bar«lt mm aagb&iiblt nfertbtftU kai—i angytjtik a kifamágl réaaán bak Eiek kMl) aQ Lágyai amely aa* [ IMI kl.l a ixei kct fiit mte b Wé» X k»a>
litÓSagllek oaa-■ ákatgee liaJ araagra találtak, tta Iliit W)4 30 aa la (ábrák
I J Hl Ili Irtai !aaaaad|ák a hí
Ezüst paszomány.
M aam ail •
sm IwH a mnlgllill aaabélfsai. aaaa tadaak réb aa .«Bodptrtaéadfc.' Pedig aaok liSrótt, akik tegnap ba*aea*Uk éa akik aa lofaak bavaaabi, aakaa, aíjdaia alilf ayiee viselik ati magHHabfalsl»el. analp őket a mb ívfolytmb«» bAjtinaktól eávé-Uaetya. KI a jb.fatzáa, U aJ » k«ááa, «U vákaayabfc, *<g feketével vagy baraánl át> ■ÜL a "
A artgafkarpesaesaáaf un vaw, Hoyy akik a polgári Uatbaa a Mftéart amskéboi asoktak, a kaesárayéim aa |i»|lililHiliilk darva auakára. fjem adatba ti.a «soka aUcaoayttt laaaa, éa a JsatínMort>»n addig a poadg, arig a karc Mwi «gybr tnatvalát Uváa m éttalaaaa iaatiantTtKI 4a parmttól, sfaelcm oiikül Irrfajallkil a mi kilrtamtáa, kagy klki olyan laakál , lg ima. >kn szokott áa aartybaj árt. Aa esést paaaomáayaak aág laalaiahh jilsalfalge vaja. Ha a sárga ey la magkalőfiböztelet kivin, aa aafal paasomány mág Inkább. Nem csak a kanak jaré tlmtilil ¿tót. Da aaok toréban, aklkal a ktvd aaé fegyverbe álUatt, ■iádig aaok taxák a bgnt£űbb akik aa tlrtkar kásObbi balárkaál U ■I a kfaabatágat. A baai i áve* Uja caak könyveitől, ábrándjaitól, Mialsailillll bo-ciuzik rt, mikor aa aatfaimtil vasai lel. A aagf Mafll Hvaa éves unm agyabUt kaN aabéa ládátokkal, gaadnkkal tar-kelteti Tékái.
Arra való lagyaa aa bogy a bábon* katoaaálatbi
ÍREK 1#1
Ve
09 tro máról.
Pttőfi
erdun
P<MB BmM «M 1»
Nbalaa IBaapk BaaarMétta (1740-1793) ábaljaár La^táaya vak aa aartiák |am 6 Uartk k H««l rt^áiaMHriPaébe-
MriftUaiitDa aabaa anta na

b ly biiiiWrta I
rélb

•ti a ÜAIk

aaláia «erWát éa • aaár angbigalt, tovább, Véi dalaök a art,
£*a>iMk omttoma.
Virdi tJ gyára tejliat, S na «al* ltl<WiUa tM ■! I«|ka]tákt kitfeak
HÍ» " "
Dk
Baaa HM
Mkg
•nág kaptiáay
1 aÉaln aiti J ■■
. Marni BM *m otyaa Még «1
I fl
i<Sl va»
u
öreg latonáknak aagf il^aaal lía tm-4 Ukágaée tmdp acaa aagy kárt aaóvai, ataagatáaaaV éa bl|ámi labal aa 6aár-talrt báató áa aa <ng Wlikaak kMSaflaaa roaaial eaA darvaaágaak áa »yagiaaágaak. Ed-dig míg merj írta aa, a fiatalabb katona baa-galata ragálnjaa —'—' volt a ha, jogoaao, vagy iogtalaaal btatááia árti, baaar alawb ■Ma. A migbl uaztakiol M atltartakttU aa lakatalt aiadig aaryaü Hnliat áa liglatatlg bidö tárgyUagnaaégrt vitai, «alkar a aaba aabb baiog»dó káyaaaágl ojLoe agyakba kel-lelt valaai tadoaáajrt IjnyártanÜaL
Ámde m a klftápaáa aáa vak áa aáa aa a araalaai. Aaok, akik aagi«1alték aat a ka-aMiy kcijrutat, aaaiy aa ft LkMtfakMáatkat aftkaégaaa* taUe, aigtitaaik mfndea agyabrt. A lelki lagya laaaa tlaég, lady art paaaawaA aálkll logadja, |6 talaja laaa a kataaal legya-laaaak. Caak aa takaijoa aa a lm dia aaaaal balahaakadá uándéao», »aaml t6éabb*rtái wnÉlyt, aaaaai ribalaa áaiaaigrt éa iiaal agyabal, aai a kataaal árdak aéálkákl kártádáat okot aa ing ojoncoknak. Igu, atkia dolguk laaa aaokaak a* fiatalabb klMípiCknek, aklkal aa ayjak korabeli ajaaeokbak kir—daliak, 4a aaé( aiadig kóuycbb, aiat taoké, akik ab-bea a karban a baaaaaflt-b^alac éva ell*l«|-tatt, vagy aaba aeg nem tajinlt katoaáakaHárt j tanulják' meg.
Naaa lakat alággé áa' alelátl aagiabdkaaaáaak rála áa alalőU agy tlaaakllaai évaa káplár aa 'iaidn agy éiea ojoncot aüWejtatt walWáláaW éeOkaaH taM'rt*kálaa: Maitalrt majrtrtpaaaaadayaakJ
EGYETLEN GIKH
aaly több aaiat 10 tv óta aeaa drágdl aag: a valódi]
YES-SZAPPAN
Aga 1 korona 50 fillér.
LtgMkélataaebb áa lagl iliLmlb Uata plpe-l ra anapaa, mely aaladea hpntÜbaa aélkülóa-batrtlaa — YES-PUDER 1, 3, 5 kaáaaa éo-linnaklad YES-KRÉM 3 korona tág 1 ' I t
Ha Sn Hidd
Ml oUaait aa ad|ak át."
I fára, alkat la, ac< rá a taaéea, éi^taaak aaki, kagy a bádalirt
Daaakgaiía alka]itU A [tollal a legyvati régié, S Iím<11111 éa ibilalli Méadja] kl a ■»■kai-:
Bátrai ak alM kalálaa
a aataa-aéatt kaM átél agvaa itt bU lalfeávja a ktelatak
lal kát a rtágilaat rtalidaéa
Adat át aakévéa
14* |d Éa V.
Náé
S aiaitÓÖa
S 01 ah ¿Jetéi ck
ujlnt vontó példa áll . . . a aaktvanai. • • 1 aaabadl baááll"
atvbdl kl gyékartt (Part, l^tO
"■> 1 .. -r
kaiéi, fiak bar
MM léoéar.
Magjaim««¿gl tr Ml,
aaftNYI a KI. A. Maaalnr««'__
Mt, Karaly-nanrt I
SE
— IMé aaadaUt tártibiit az J»rnm ligkiáiiltikk fa liaaubb általiig 15. Mw a áaoaaa/ áa naári étnML £ taatalaaa Mart k, S bagaaa. — Kapbaéé Flaekal FUép Pb Hal ...........
AHréd rt. kir.
páaaégyl ■iartlart, aoval Ibáal aaiavave, a 8004k bon véd gyalagiand Urtalákoa kadliiagya IBII dcecmb r 25-áa, 23 évaa borábaa, a barc lirea aacnirtt laballáaa kSvelkbrtáben, Caer-•ovbkaa Mai balált bab.
' i- A Mi aaaday blataail|a aa ajadg éaplir-aallbai íglalat. Erdekea kanaáayreade-Het jeleot aag ikgnap a bivaUlöa hpbao. A kormány aa.él rilaaoa papbkiiayaa valé lakia-taltá biztosit] k lapok «afikaágltöt áa aoélbél Ujaégpaplr Kí ipoalat léteaUat, btlynei laia-datál raadazar laaa goadoakodal a Urbpdjk ai4-álMéaára axtk ágaa jpaplrrólj [
— Abidaajálytd vaadraapi Ua Oélntéajé ki dUa programi kerkébea fog la-kájroL A altit I badiagétyifi a k&vatkaaflk-kaa köili:
1. Magy r lánc. Előadják s| Klirály Sári, ÖMa Böske, Weiaa EdltbJ Vtabkaay Marg«. Zaagoréa klai 11 Bigyó a* Oálall.
2. Éaek. Bl6«dj.; SaáMg Ldy, wagaráa kiaárii Staraai k Zaiaaacd. í
[3. P«aa táacj Elfiadjáa: Fáttalbatfet Nóra «a Kaaéay Li rt.
4. A rak 4 Diajog. ElíaJjJ.lc: Matb Neaay éa Kaaéaa U al*.
1. Ka«pjk fiaakl: PaaaalboOar Nén. taagliáa klai i;
i Páros láaa Előadj; VbakaayjMargft 4a Kavéaa lati di. Zosgoráa klaáM: Réaatlaaa.
7. Koopk. Eaaag: Pl rt| H Péter, a%éay-iesekWeUet
A taaéért* Mlbágibn >ü aaglmlaa, áa déatáo
H
adjak al,
palgári igylrt aaaiatl
A babpddíj
tba 64 Mtr. A
I
ékal'ii IbimW lé polgári UtOságok la aaaá vaaaik, kkgy laMHaé magkAttnyltaék e bevJ-aak aépfö Ikalflk bi||ll|—ik Wljvatet Evégből a kmtlart alrtlbdk ia igiMipi Étik, hogy % családok ladbejjelyslUSreimtt Mstoa Uffii, lag-(•jabb njulc bMM'llNNi rtéMHiiJá«. bogy bavoaab léplÁlUeifi 4l taán badk Igénél rt laábaa a Kgrty M b adaak. OmMÍHI
nem kőve aiík dm ifi aagélyaUa aMatt lattébj léál aa Ip tfag VláiB^éiaát, j^ert régi ~ Ilyen atBn deitietaM
toaltoU | olgai t*ij|»teeclaj^t| vaiáiyi
loem ma iaMÉaéa«4 a bevonal li léváa daimeaéai |a aagy gyátalasai gböt
ohraabatd .Ó/máaji bmádal Ipía," Mart tMÉagbért
68 évig
TalgWílk 1 í Urt aü Icgsap mMjaartka
I abd>M bn
— A 41-N ávrt MMMi • kad A*lfa«m Kdkr jébatá; A Ica. vádaáal abbakat oart bfrtb^a Msrtrtrts a t«Wdká«0t a Mmiuiwy tlméMagyartlaart Oirtlgn artirtiÉgi áfta| kagy aaMI |aga-k»jt' bbtoailoU a NN'fc^P fcáaasaM bakát, lllibi. Aa agyfal likfajrtá «b
aa atgldlrtbl taabék bfaS
•iadatok. akik
___l«N ttrtfayt
ayjtjtaaak aira, bogy al»lfli Kdlrtil Mna aa^ a nkkitg rtfaiat afa alá aaakrtdh fa a 1 aéjajrea bfartla alfa a Íu»kt4«vk afabbsü bd «prédákká, iá*aJótokká a^ kidkfaj «»! kba> vrtkaikk. A bia»|ádal vébbá UbiMksa, Ugy aub bagy a lisMilgaib | eaak a kartktn^ baaaa bnaáUa fa a aagp léSk laajutea két« kibjtaH bláléaaáaM t»ja» méilé altcaágaak Unkartit év«a kanarti'yak laabdl aagy taáa Iák véM ba fa li> ■■■ Int b agg vártál
I — A aaaaa afa 44 Éalyisáia A péaaggyartrtmdar a kfaaaéfaéglrt kUlaaliáaáaak bMaartén liáiklksa a laijialllil aéé.éánl isajudlbdákbaa, nanAaaartrt I I ¿tálak
kaa fa egyéb w«ba»aktárfabaa |9|g. éri mét-
el«l t.áa béaiialbaalMk ilnbbbt a Hffmm* tért adé aiá aad aaasrtteéábaé 191«. évi már. clai 1-tM tarmabadfi siasnaapbyiságat aér alá kil|nknl továbbá a kfaáifakMl tglayba kaé fa a aavaaaH ailalaldhal *na b Utal» katj, kagy laiiikliililll il la ||n>éjalilmlli aiaabAm aaarial a kaMaág rásaéra, vagy aa ál> tala 11 iglillü Ima Imin |agyj |agl aiill) (aáé, latácrt) ifaki a faHafatf« magálbpl-totá ásaa kéa#4arfbaMa4^|4faagad|ák. A ab alá; vett HmiiMil a«n rmidalkaakeUk, kaaam klO I11 «at aaját veazélyárJ a afa Uit»«» alatt^ magbrbai fa gaaéafaL Al plsikgjalilmln a 'kfaklétai a >ér aidi bármik» blrtdb«|i KUfa nádért ]«bat mag a Maabfaa Ifaéaa a fa gyaaaiárt aé* alá aaé adlá mbadrafatmk. nakarttklárak aaaaabé^afalaak idaabaa vaiá wk alá belyiaéaárái fa Iglikkiillill M.
; — A „ÍUMm" kabbfatafagtfa bka-rabriao rfaavdayténaaég pfabaayakat fa egeteket 6IÖ ¡betegség if iplfalu aifadéa4|él tea;ásat! t >«apnálam, mkrtat klagyannab goaa .Raiia" vartrbápváaaMlságBaáapas», Ra*-laakdlm ataa 30. »Ratla" ; HaaMafa abrt bn largalambs, a palkaayakrt láa agarakai aknáll-bal HL art aaartm fa még allagbfaágaaakk ata-pfa esetéa b iffivtd idtt taami kilttja, márt egyik rágcsáld a máaikat fartAxLÍAjat* kb. ibaaá bafaartaiagbl lallaal i lliéjlsyl laeriat sámfa mié állatra a JUrta" aan Bn* lén Mml ti rak trtdaán Malfa athana éUiabaa^rttA a „Ratla". ItpmímÉsaal ayibrtrtraak afagaggyabk gaadáaigak, mabsok fa aggtb ¡Mgy véfaáaMk
a ZALA TÁRCAJA.
A rajvoiuű éjiuk
uT áronnál fi
kéli épületekkel
Qa i kiadóhivatal báni 11172
Néki lllll^.rtilliilttli imwAiifci IkMk *• <n Wxa M Wk Ma ■■nMk
• Mqllii)>liU idlrpmÉ lM|Uy
• tart.Uk MhUL A aite-w £«4« t*«M laton bal «Hl, kan 4 alilwmatai oilk.tó a »ilortap, at a UhaH lalUatfay a« Aaaaaa ( yrr cikkek UriD. EreótfT flillillKM aUoreWévrttkio, j5a alkalma-éli, aal fibil g»al teiWk a iilklaodiv, melyek ataonkj aa*. kaaaaa UrspaoU elén la vé-daaek: Hmiiljik ebelyett eiSkójtenyatUt a bakik, vagy (elfubdaijak d|a nadrágot' odailaak bdOie, mely viikOlaa vdltiaii- fogva kitted uolgilatot laat. Sitariapfjka hordjék fal a töltényeket, a hatt, a lijiilél, sttwlapbin hordj tk la a hiloitrktt fii citorlapbil kém«« apásakra a ■aafadál 4a k kaporrá la
Mikor d'vaakoadirok BKgérkesaekL rajta-laaal likaaaraiaak a kakik «a aiiliájirt a ka.átrek laté. Ml link Ml e«jka[aaa a katlkia- A aatertap mafláit a aaafte akÜ«Ma WeteUaa hiM» a kalanibik. Aa agyfcámfk^
Egy üzlethelyiség
NaxykaiLaáaj Dejk Faryc Mreo * varoa legforgalmasabb "pontján fmm év euguai tűt 1-re.lkiadő MaabUÍ %« Jözád éa Tea. kégnél Nagykialm», Énebbet királyné tér, Központ »táílodja épületében
Takafnányrépa eladó
Stern fi la Hoavnd-utMi téglagyarban.
a U*ia. kaaem a a.|*ahaal oliMA |U>>tni keL Ntgy-Ui kaema j nnl I i> Lak, ■«lyakaa kiniig! akd ad «4« Uwéaak terepet »Ji»«j* e»ae. Htf.tm a fcüiLél tyek könyák«', -Ldyaek aaiyoaj aaé Mali«-dija szokott le MISaMa l4yt<joa, bora* ktfeea aa ellem % rátából. Blikket rnledae mttodlk aaikar fUjcyel, alilJtik ti tbatek *kr-métának, séf J negyéé aeM a drótakidilyt faaiag.tfl onrtái«adtak HajiMaréa t—imlaláa nwfdSmi. Mar: Mr a *SrflJ klóit r*k*Ok éa *Ma«kA plttnyi k o«pp»)l vllrgot vetnek aa a> a drótokra, ami; wattá meggy aj laa.k áe a ling «tgtgmlid a (¿páráit dfóukadályod ák ah
A HARCZTEREN
rvé kalohdk WiM ohmt-
nán^a m .¿ALA" — Hmt dőfuttét pón<ti\ kQlditttl 2 faaraas. A .ZALA' a Wr
4raern»aaa,í(t«e
minden katona
MN kffMAyi Id^baAfc aétdaa mtptíl mJÜimUM I ééadóWn^ix« Nagyía «éna. Sugár ul tf. ! aa.
TatyM 73 uúm
a nUk eaafkihaa a lg| tlla ik «taa aaMét, aklaak ketytt alkagyai agy p Hantra ea* aaa-bed. A ci.jká atáa kaliiéebkil jüaaak fa aaa-berek. Ea a harm.dk aáaUhh^alm Srtar-Ufs eaajka, kaUaat aat megtaláljak a «0% mie-dea kaOaiiiaáL El a katoaa kkta i aaai% Mladaaklaái kék kalaea mi aa agytbi kort, a miaikbi tebekabéetk, aajé mlkar eatt Itta, kekk áa «taak kap. Saigora paraaaa: agy kataaihin mladlf Uayea ralaW, kor, kilk, kaa, vagy vlr, mindegy, de | valámlaté kai laaaL
Eaaak U-JY---'t1" T"T-
amikor a torta* Iliad ioaidl a k lilt aa lak-
1 korona 90 filL
A pcóbá4al
í *en*áció» jvigjátc In aatty
dahaa. Kkl balaeaának baU laaale adadea b y báaak, de olyfeaak vaa aágy, « It 4e UkUai eiyaa kakik h, aki da|daiak kabeiakal voh lalwali a Hlaeayira aagyoa eaoejae tam*» uatfl rmbar laketett.
VIiiiHiii a iinattll, a Agyaié a Uja letett aaajbábaa addig aaa irA aaU téraa a miga nead|inl Ubn alaai éa W ita vihji ék a Ugyaliaban. Mart ijjkre p+oiával vaaaak a bakik a liiaikatbaa i>il| ln. Aa agyfk a léráeea kanatll» paaki |a móg k| Hgyel, a aiaik pedig alalk. Ktt óráakiát aaiia iai-viltjik egy m tat Aa altbUék a IdvákáJt etteo-Srdk, a tlaatak pedig a Bgjillkil, kogV Mar lag Ügyalaak-o. Mart m ifMakal hareUH aaol-güat ffileg a flgyaMatlI ÜL Eat awljüják a vlligttó plartatynk U raUtik kadJudé
Aa Ajagwta gyona igély alap
rigjáték 3 feiv+nákbaa.
b6fl táviírAunő
dráma. |
Ráadat bclyí-ak. Keid fi
Szépen bútorozott külön bejáratú utcai szolba •««
1, vagy 2 ur rétzere marciui kó 15-re kiadó. Caaai tri ut 29. Ibldaiiatl 13172
Hétlfin (a kodden
Amerika lep
Intotaó MorJ
FRANZ LAJOSésFIAI
GŐZMALOM ÉS VILLAMOS-ÖZEI^ R-T.
Dúsan felszerelt
Csillárüzletében
O iáliáridórrápárop tart legui ibb gy^rtmá- BM4 nyu villámos csillárokat, \ lllamoa kály- 1 & hákat, főzőedényeket, zseblAmpá- | | katftoztávjaló jellemekkel, > illamoségő @ | kel husz gyertyafénytől szer gyertya-1 fényig éa egyéb elektrotechnikai cikkeket BMfll
Úiveii dé|iil aiaea,
A Makeoktaa «« y *vi, ka lO »ftMta. aii a l<p. kai ij*t< IIlin 1» a.
LcgbUtoanb* a^erakmteaca té-faazt terjaaatfl rubatetvoh oUea.
fíusiúita g|OfMtsély étt$ WAMMMMI "
KÖHÖGÉS
Könyvek
ÉVI RCHDE5 KÖZaULtSIpT
leszállított árakon Kaphatók*; ftsdbol PMp PU
hónyvkereakednaóbon Nngyhaauaaa
Ml aasgkivja
IGATÓSÁG.
HÉmlél, — 6100 kOsiigysdbglllMMMI
mm^^UII le ^MaJkMaAifi
ouaOfHrioy onwMMi ■ ■^prmií i botos baiássAL = MaMÉMI Mm H (óaS aooboook.
Ctoraagja: 20 éa 40 fillér dobosa
60 fillér. KiphatAi Neumann Hm é* Rak Qyale Szabó Albert, Mlbovéoyt Aiipéd Brfas I sjos utak ||tu«aaii4i4haa. és Gslts éa Gsaaf
Mony tafta* tjHótsó sU «tgMk 5 MaiaAÉMaU kowsbaa, én 7I20 kori
fláéisil Oba, A| ' vijjittík 3 Mvoaiahaa * töaa* ir< kar. |
.GftrdeMytj; Géin, Km ttom. betlehemes játék
Obésayf, Mss. NMfc a*. IMMaa» a isiMibla kdkwél % Wrooásbea* dhahMabaa, éra 3|60 kor helyett ,U. .17 Garvay Andor, Nigy Mis vi>.
munkásszalonnát,
»•Malat paamiméi
disznóisirt
rarati (agakkal lat kteteoék, b SW atsasarMir melleit a
rátaWeyelket r p4MMiéaél
élMT iámon. Oisili miami 18 kespa befy
Sartééi iajoa, McOk tért neü mim, Pap rajzaival. dlsMHUi 20. ~ Csokosuty Mlbály,
müvei, 2 dlaass koiesba
r'bea IHrattMu i MMnjb akitor íé s«m a WtoJ iea fcnébdl Msgyttés hau n0kWj da ae s iák oly kbyyeb
Weiiz Lipót és Társa
12 kanna helyett ,., I.J,
■■dridy Ifain, Dutijta,; a migysr slpXiaáilas]tsra#
posztó gaiaésnilr, futni sárapők, galoschnik, hócipők urak, bőlgyak éa (yemakak réexére, továbbá
lad at lelám, jkjMgysHaj*»
8 korsas helyen . . .11. . [7 K
Egy ptaas, Magyar tanárak isnal-mSfiykOnyvs, •scrkaaoetie KOresi LisziA, iilwbnMsiiis -3 kofoha « helyett .11. .1, K
Garay Jáaoe Ossscs kMtt elnyel díszkőiéiben Iá *- korJ hdjfett K 3,
(basss Or*r|y, A ¡mtsglsf szabsdsigtisrc története,» tetje-ds aMs kötet, snawa wppalia aM4Weasl, pompás qiszkfttés 70 korona helyett . jj. JAK 13
Megyek datoskíWjnraj a legszebb. legtöbb, leguUbb, >ba-fekapjotubb szert Imi, 44*4 bsiánw. bor, alkaarté 4s «a» tüoadalnk kincsesháza II. J. K X
Ischel Fülöp Fia
Nagykanizsa, Kazinczy-utca ll. s*.
r M ' i : ,
Legnagyobb választékú
éa katbaal bArfdncrdltaek' éa szilárd iplilhMi .*,
Miltényi Sándor és Fia
dpóáraMiábaa, Fönt, viseei bérpalota-
Vízvezeték, lakatos és
kattarási vállalafomat
kaaizaal régi állaodó megrendelőim . kívánságára * Nagylusnliaán
ni eg nyit ottan
mely czéba a Roi|MfMn szám alatti Scbav^l féle aéhs :: tt n Idbérelteou *.j £
»
* TI i iifc i > ■ mtjf^mlkmtm S4
ll»»«*» aw „rars a.
PstM >iMsr assass kBHssa-nyet kötve, képes rtWjlks . .
Wkabsf ara sstomövel vlg 4s rag nyes asM(<4»bpk, éjaŰWa-bsa 30.— ksiftai be'iktt .1 .
TMeaurty MM Oassss baaoi müvet «fiasMMCsaea tkar.
■OcUUmrf, »■M.l 4 hUS I mi fi s
Érdeklődőknek tlaeoötéves előkelő referenciák állának raorhl kenésükre.
Tisztelettel:
ERDÉLYI JENŐ
|4p4as ia alaeSraSaebMkna
trmftit Idsátyi
nyomtaiváni ok éa aonyva* bss gyomor kéMSHtofc. —4f
FetetSs mi>Mitl Irdm rOLYéw. NMb
«nm
Anglia felébred.
As Mfol k&rvéieméay bsstibaa vac kogy t biboni nem sikerült ii aligha táplál láaii reményeket Azonkívül tőrtént viluit a legutóbbi időben, ami as aag oloki a néxva igazan nem lobét közönbőr, mig ím á- Zeppelin táma-disokkal és a verduai német sikerekkel izemben kosömkőaaa tn^oéeak la maradni : ás as Aaqait nrinisztárelnökaek ab báli nyilatkozati, bogy aa éj adék nagyon terhesek lesznek, da aam tltiaelkatetlscsk-E kijelentienél kettőről aam szabad megfalodkeiai As aleé as, kogy eeek a nagyon terhes adók mág aam la vigW gesek, matt itíman, mennél tavibb tart a kibont, annál ikkikb bének ia sulyo sódnak as adék ia ka njcarul asaago lóknak as, amiial mindig kérkedni aaok tak, hogy tudniillik aagyoa koaaaura nyu)tiák a kibont, akkor as aéók mág jobbaa lógnak *U áa bil/aanrlai a akkor mig Aiquit szamaben ia alnaaJ hetatleaekká fognak válai.
A második, épp 3y mámbaiaaodl körülmény, hogy Aagfiákaa miadaa «sekély aéóemalta ia «alyaaan hat, mart as aagolok aéiigclt igasaa aam noktak hosxi shbat, hogy «(lássanak a igy tat-j aaaa igasa van annak a niéiat pinz ü gyl kapacitáanak, aki ast a Uj alanti* tette, hogy Németország mig aa almogioyo-diát ia elbírja, mart kosai van ssakva a küzdelemhez ia/ a nélkülözéshez, ellen-ban Angliára niava aa. alasogioyadia puaztuláat ia hálák jakgá,-'
Angiia a háború előtt aagy jólit-baa élt, as angol kispolgári eaatily majdnem jobbaa ia Unyoknaaabbaa rendes-hatta be életét, miat a német köiép osztály, amely kuliéban ia aagyoa ta-karikoakodott. Miadaa moet aair gyökeresen megtiltom» a minden tovibbi adéamelia (már padig AngÜáhan ia eleő aorhaa a (ogyaaztisi adék emelkaénak) gyökerei ben támadja aaeg aa angol lk> tat ia életmódot, az angol gégét ia fen-L héjiziat, as angol jéliiat ia kényelmet, holott| as angolok ippaé azért mentek kela a világháboraba, bogy aéndezt épen megőrizheeeik ia ka|MlÍHMÍk a ké vetkező nemzedéki c.
Ha mindezeket szem előtt tartjak, kénnyon megérthetjük, hogy mit jelen-taoak az angol békahangok. Akg&a aaa 'izjveaea viaasacainilna miadaot a nem bánná Szerbiái, csak miarian ugy lakatna magint, miaá volt a biboru előtt Caak-kogy AngEa aaaga ia India, hogy ea többé nem lebetaégee. Rővidlité is ka Undor potlikn volt as, «aly a víligbi-borut felidézte, assal á fiaikat magáim léssel, kogy AngEa veeztbet aa üzleten.
Ma már ignaia minden utcagyerek tudja Lomdonban, hogy Groy catobin
ét ' ............ - hazudott, amikor
hébert Anglfra niavo jobb
Ureynek még a táboraoiot. mOeégbél íÍBÜíL azt ai
kiMl a azért Sb EdUtd kutyabaja Jejn esett] Azt aki agy csatát kénnyel-dl haditö[vény»xék eli államférfit prcBg, aki agy
«gisz nemik« ^ naaiit al Uönnydtníuég
Ml békében
hagyják Hdl van itt as
? Ver Ion eleste atka majd ki dMljaa ia ii( akkor Aag^s felib{ed a keeeril valóira
A francit harctér
ijarila, ra ircíus 5, Az ista-Mé i kircmal kulinDfi.i pontjain élénk ttzitÉS) Élt, A Mm as i Mosblkö-Ü | írantia tüzérség kpams idii Igen iijf folt s Douauné iMékÉtÍMn-¡pjöMfi ti rikBnysiggal möMiztel 6ya-hire ni volt. FfflBSlfiges veszte alkartII si véfctt tjdnip kiíi titllk oilbiiségitlarott tömegtOfaldsivsl szem-ízt ti lkat, amelyét felmér 28 én iltMmlljriliriisig ■ille|t|(Bakonfeítöl ádzakketatré): i francliMAÍ a foglaltunk, .
Legfelső mtévezewség\
A pápa a békéért.
Rémé, Ilire 5. ÁJ Osaarvatora
^enó közi a pápának Pompilió lóbabot it tézett lévaié« A pipa eteket irjá tj .Aj Európát tWdeső borzal-maa koaftkti tbsn a Médiást orok aei maradthatnak kőtömböt*. A rémes snnjfiUjlü alta elnyomott szívvel azon liradoztaek, kogy a hadviselőket fagy vLletÜeka bírjuk olykég, bogy viszály kndáaaikat k irátságoi nmkagyartmal el-infMb| Es rolt az agyatlan utjs annak, Ipgy a mion yé konfKktaat igawigoten téagaldiik. Atyai kangnakal mindeddig f%yelmen kívül hagytik] A babéra — minden kUzidmával — tavibb dühöng, UjMI félíbal ' emelnünk «savunkat a háború ellen] amely Eui^pa öngyilkos* ■éga*, At pápa felhívja a katolikusokat, hogy imádkozással kéljék; Istent aa iezo-m ■■alrw LafaBaMMn.' -
|A román királyné tBmetöse.
Bakóra t, min. 0. Erzsébet aaya-ikrályni tamitiaa vaairbap délutii folyt h Ourttsj-Di rgoakem, Kinly királV vér tiizteaaigibek hasonló papival Jelen tMMtij* Uélyl csalid, a kcnmfay, . a penátas áa i kamara te^ea számban, tpvibbi « hadsereg küldöttsége. Prígyea Ágost német herceg bem jelenhetatt fitlmart IneaéO kapta meg a
'I T\ I / '
angok
a külön békéről.
OtHj . tnárciua 5. P|anilalm|t|haa as az izg lom, «aai^tt g nénitkek ver-duni olfeltiváj» koMatti á németek szívós kitsrtása jolytin ijdsak jiőveksiilt. ^ magasabb k erőkben ami' fontom ága aak tartják • Lek a vil^alkjoaisnak ta kima-natalk a Inyiltah hajngottatjik, tbogy abban as «latban, ha Verona elemé, rég-tén meg kell kaldcbi ja biketérgyaliao-kai, mert Frsncisortiág ham jdthit Bal glum ia Szerbia tot-aátjsj Es a franc a Ipar ia iLaakadUma Maa tBékilmaaa-telét ere joaényeané I N^metorszkggal ma
Tilos a fegyverviselés jBomániahan.
! is í
L > AéWw, l«áre. & M kaaaaéag tér-vény javaslatot nynjt bn, jmalfbaa mag tiltja, bogy maginatammy ak fegyvert hordhaaaanak. Elcendeli, bogy a polgári agyénak fegyvereiket bessolgikaaaak. mert különben migoru huatatesbee rá meaüleek.
VégUlL
Athéni aubc. 5. Ag pwiwi trf* « Helytelröl J RoméUa frrmM I viszonyai sokkol keéretöbb^k. mlMd ütff faorttáfé, mim t-iii— . asati A±. .«TI H— x- I mtrt as o$tant OOrtgomÉg JéUUt kor' TI fe * fS? tt T í Pl IáHa* tengeri halóimat gfakjwllial VI tirgyalm da a|4é> na«rt likirak aaa- llOHÍ Or^torstdgnak tohet megfeleli tio errőilsaé sej hértéil A aévfrtaigo> hadereje ahhoe, hogy Komtniáha be aaknak I a ball Mtniukl bogy Francia- törve csikarhassa ki rsm aflamaak az oraeig abbb Üdos^tok4 non Kotbat \ ontanthos való csattakokásél A1»
okkor, a n.kor uövet.égM.. ttig arra ,O0/**Or**',Fm W
>.. . ,i J UŰJ Jer. V - .1. . korai, hogy végüt a komdnyt kénytelen .a képf bmk bogy MdMalat t^jranek ^s engedelmZtre+l a a francit nadaargg jehtnnec temtjésére, -EgyébbV fent is nagy aa elkeáajredés Öijotzor; jeág ia Oláasemsig el enL alak szinte p jhíolyból nérik a van uni ese minyeki t
Orc sz vélerr(ény ii békérő
Am Uerüam mirct 5. flgy aktív oroes ti KKOok kijelen^tte, hegy őrtlt ség hoo in habéra ól Maatilni Aki legújabb interkádeaeket innen tudja, hagy a avaaznak meg kell kosai döntést A béketárgyJisok mi gloezdesát as a k ilitéa fogja magstOl m, bogy fegyvert J aj háború Mágot ■ «m leheti kiküidei I; a központi patalm: k kjéhez tatjairól pedig beerilnljsO lehe t. ¡Nemet orszigb a bőség aam lesz, d i ¡ébhalill aa. Mai idnhan pétiig mindig féliaybeaj less, n irt hazulról tudja Icáeeianii a gyárt! ibog úükségéá alkot ireazeket Ha telj« I kimerültségre I stámi taaak, ez hamaral b kóvetkeénill be Frai claortzág'
lant mellé állni.
baa ia 3lanotrárUbanj ahol a ktüreleml fogyébe i van. Otuuoruig ia Anglia aj végmélki li kiborora i* föl tud linak ké «a&laí, « a etinek osalj | akkor vc»na ér-| telme, I a Franciaország ¿V 0 lantországj ia hasoi lé érőktléjlesraj volná »le képel sok. A viligkáfconaamj, as orosz tfrl boraok izerjnt, ósjdhikjai kiasarü tseg fogíJ végét ratal a céoak [ minden föltételé mag vn i a francia és olasz n ipben.
vilighabortinéb, zerint, ^Sjóhlkáil etni s enaek é a fraéala ia o
Az orosz harctér.!
Be lin, mdre. 5.| llluat ItőUyékérJ as oroe ok robbaétmiokkal kapcsolatot támadiii tóándele lik aj I liilallbaa nem tudták , régrjehajésni Klaacégají lalderitd oaztago c «léretőréaefl a bt pontjaű ■ ia ivlaataMaamttok
BaIbin I I «Ibiig; lljlfch iy njim történt
iátW* kaÁtk*áság\
MmlB jdntes
B^taptal, ntéfe.''5. A hilyiet m denfitt láliantbn Hö/er. aháÖprnagy\
Hol a tervszerűség.v
Ovnf. mért A«* fianila Ínyek kaaAayén t*»adj«k plajvsorssa-
aaa kaséanak ef fenk ivját, a aső-vataógaaak brrá vnrniak, bogy yranelaara»á,g akaiőkipaaaagai taljeaan aastOrJék e aáaoiok, holott kyilvénva>léL hjegy aaak aa Baaaea (rbatakag abglaéali agytttaa, kla*latlm alTfaaatva vaaatbakaa aradtaényrt|. la aa-gla| kaiAa-kaiéa vill4lkasaaa-kat folytatnak, akaar a kOspott* tlak fölényét nea iabjet alton-.tatai.' Ilt könnyen aagagbat, bogy lgir végre a kospfbtlak aa agylk fronton véglégee dOntéat aratnák. é jfranolal lwpok aog-sllapitjAk, botf aaenorIbenea aaa takklka a askvejtaéjgaaek'ri-aiéröl, hkkav aég ralaaaabk. aart kitaégtjalaa, hogy as olaaaok éa ormok képteljaotlk aa ak. aiéra, |
Az antani fél
a német—amerikai háborutóf.
fi éli, mér». & Aa aLgol l>*ak eltét kammtilá ml kUáiífc a almsl -«Jrrlkal i'liHl wkooábk Ha Wien Iiriááa Jbe4M^«be knilba áa«*'»é *e aaaé Nbai|mmt| ia ktéidaau Áa Uifó affr«ala la«iiataaaa aem léab^aa Hl N mtiarmlg «tha a AagMi aam rlm tl'baéaé aag«i>k «ámcaáNabe» ml«* -é üt. r int | II e táaatekaek k*m I ím n Máb-tettel baci m Ualé émtfk««M|M» |i kt
htoMaaekb Imi »«l^taébnaát la........
amSar mm 11*1 * i»«kHt«^»n >a <ai fvtrtaé»» Wib*
A tenderen.
Lonéon, méft f. A Tkmatoáam angol géaéet aMgtorjNHÜrtkk. LafiaqpaégÜ

Romi kfitrit
a hijralító lap lafkŐMlalJbi ssií aaiíojja pólrcndcld tel korrigálni. Az uj rend március It in; lépj ¿Idtpe.j de IJaWka-nizsá kficd iségét áedxj jéríatí mi) rebben, mert] nálut le eddigi i*! eléd ' szoli lat» élt az éjaaluf ixórak^xáidkkU a pi blikum. A jobb kjvéhásak éjfal ¿tán riedéeee kimttlék a a kávéitiwiH mjaguktó if zártak kfy da tájbak. A rendelet inkább a harmadj ingu^eitlatókat sújtja I ebből a szempontból kéj, bogy addig la késett' a r<tj lelct.^
As uj tóróipi maMsft m/m'»» sH |m/a-Ao/dia A llmttiaebeá]wLt be .. Édlsr ■Msatar a tWára, kfrUtJoáiaiUl esál» áiLyon Idv«* rtai Jetet | Ak a tésgilmiia, ami a astykáaéei g a Mil | Áttds tbs—T o i Msátt laoasN, m abaa U4e máié a nel is idők
mah dbmsktfajsej bhet sagamlá-i-k akoobin JoyeLek, akli Ulg a
■Mikis Is (WeiUa <a tfém d-5H5 kl^doMihkkál sérlS ettea-s IHisM jljlilLilgesá í md nemit íjieetWdéikvel. E< t«iü tn-ksHMastmünik se Ima taU ozisrk miMw suLlamk, ameiyak iaynti mjellett ao kán gémskg-stbél Is vúimeliatkkal ] krkataak.
srskákal b tétbe |ntni léékkéi Iái dokolttá, k
előreláthat*
hm bágNád is asü-A rjbgélek il makis Idtbetök. ikikaak e •a »ló 6|0k A ide-iyábsa lass i saBIBc-sOssagt «161, ár ók ká-Ifiijptedik IxQllctett
larilelia
törviay!
I elosSti«. A
'balMalj-f
ill Ujaiésl ■ L A lű« oil
i Msdédis. aáfrdd
c U»Ua eté saa itisra kttöö ráagá-Ukwnjautt: ihlisn, 6.
haljra, 3. a lllHáatl
mily öiszi egyestlctl ss elSIjéri
lettan be
WW»« P*»aas Igyat lém*« dombos. ledobány-e| y*ts«» a t, olt asei* dl beteg k UbUlogsIglUt tolt a jUtalib a U badl k Xlikét émáay L degörlklt*al kl-Lotks fort ul, kegy
iMsaytt a* ettl L léibtp résaaa
MUn a * ásd* jüt szdfiiL testis | ibkrátslt,
sérttt, roW
báty m él gálakot tel] sok a aJ esakáüab mm Itnlil rang fokoz* esetlegei I
•iftö badtpeu
1 lettéi «4 M
\ i f.kaltásekai . akii sMgé I ú, iieaMsk tt
belitsévbriJ lói
Előkészületek
a jövő iskolaévre.
m földraj s Uzsitás
A kalUtzmlahstmiam ■Lékae igyomi-lyal aagy basgáeiggd tiradspL* ,a legkfae-lefcbi tsnév etBMsdÚsén s el nMllldim U-rsdseisisik lafiaatassbk és li|lh i Minké eredméayé, bog# a katonai elpkni Igénybevett kSzéplikoJik.t a 1nklsslsbbl jahaUl mstes^S kezdetin legaatyobkrásst «Maad|ik rendalto-kásikatk. A asgyksa*ssal jpakasksikadsdbo-fejeziat nyernek ás a ayár folyamán as issisi Iginybwett bkolat bd|laias> kitaUroxtatnak.
KldBaiáttik a kattasaadaissteiaakta a fStdrajz taakiaiaak igétáoa ¿tadr.prcblfau'j t U. A kiben mii addig b sLiybs laMaigitta a f&dtajzi bdySktat, hogy a lóldnjil oktataa Isgidssiklissl, könyvek, UrklLek,'mii a boj-(sai tanévben b teljeaeö bsfsailkaUÜaaokki s értéktelenekké viltak. A 'LzStSk Uáhavalö anysgl megtsrhslése laaaa, hJ továbbra la ezeket a bábéra cIOtU kSnyvekel is atbázokat vá> sárokataák, vtssoat' korai Unna a még ness végleges vittasáaefc kedvéirt loj kiadásokat reo-dastataL Ezért a iegkSsebbU bkobl esztendőben szóbeli oktatás oijáo, jegyzetek s ttrképr i illáink kiezitiaivai fogják tsriksal a lóidra Wt, amdynek.Intenzivebb okkaüsirs kiló« rendelet b utaiilja1 a sssktaniroHst.
Ugyancsak latenzlvzbb Módon fogjak'esea-lair— a kuituizmloiszter halálozott kívánságára —.a német aysbat b tsajsal A batl óirák ízi ma agysa asm változik, de a taaltis maga gyakorlatibb, Berlita-rendazerfi lesé, smivd véget i* s swstsal belyiet, hagy ét *s1 sedel taaltis1 ntán ss érettSéglzS diák egyetlaa akaaat mondat éailló bgslmisiséra sem bápss. A kor» eitsnlti* eddigi isadasare b IMgvákosik. jóval aagyebb kateasl gyakadateáaal s jitikdélntá-aokkaí kévtl ki. As aagol raadssai ö sportokra képző toiaiUsitiaad tokoaatosaa felkagyask, ilakaik a fattbatt aaorai U as bkoUkbai s b-mit s magyar bbdejilikokat'legfik kaltiváki. Nam tássogstják as addigi ■jrtikhaa a eaar-kássaesgalaiit sem, aaaly a iagyar diák kai-kit öl Biadsakippaa idegen s aa«ly aajál ha-zájában sem állta mag a hibbtui Idők gyakorlati próbáját.
HÍREK
Anya.
Ml ssip s aév, sd mid e asb. Mily lágysa, tintán hsagaaél Aaya /
Niees mélyebb szó ss ég alatt. Kik ssóksg s sisaayl gondolat: Aayal
A Ifebladet fssdü szét, * Ha gyarsseks|król száll feléd: .. t Aayal
Ha gyenaekssembSI Integet Es gywskidvbBl rag]neked: Aayal
, t , . I : •<, •»•(
E elmet hogyha kordodid, { '■ Szent raagod volt egy ittan ik: Anyai p
De M|ébb, adat a klnhklil, v i Ha tökki aem ngy, eSak valil: Aayil
Cárason Sylva
— KltBntatés. öliblgo Telkes Aladár 30-lk honvédgyalogezredbtl) Uksdasgyet is Dsseovfek Branó hadnagyot as illaeléggel szemben tsaasltett vttóssigtkirt a SIgnam Lsodb-sssl tüntette ki
— A fSMalagoa gakoM éa llaat Nagykanizsán a aspokbtn kasdta meg aiU-dését as a bizottság, amely a Iskoesignt tSb bbjs, sógy a fölösleges lisztjét és gstaai|tk ■slgiltllll be. A bbottsig bozgóikodiaáa.k
kevés as rredmdays. Mbilaw bnzát ia IsaM tsütták eddig e sL le sakkal többre nbc* b káüia. Nagyksaákd
bb óéba IMayaang, ^qrjoakodott,
A jm.
sxerép
Edith
eisz
— Tm di hstáas. A I kadM«éiyaő taajdéMlaia ta) nap zajlott la a Pa%éri-Egilet lákgytani ében. amelyet zsúfolásig megtőhöH Nkc kanirsa neqiaalelkn p«b-likíims. A tea délután M vmáumaje bsstmyáik aa ve ik, hogy a Mda, jfivőde-lem minjW fü éra a hartljéren szenvedő wíék Int ig^éadéltaaMlra megy.: In «tán senki se vette ióan aévan, hofey a tea ¡¿ki bb limonádé volt a bogy .a buzgó rendes hég eláre bd nam ;je-letftett loitebn | umpolásokktal ia gypjra-. pitjiht nlalÉnl a la; szánt ősnet*f* Ak a báj amely a kiszelj tlás kStűí minden fücséret d megérdi barc-siámok ps oteálEté lőtt megválaszts iáról ia ryUb elismetéisel endék Nagy kedves u ileány, Kirí BeUc^ Vjkakjla - Margit utolésbetéUan a karvaly lejtettek egy Magyar táncot. A magyar rulmian pompásan festetlek a i (agyon tatmétjak. Saégby LiW szépen Qse agő, iskolákott kangoo cnfckelt, !*i hijoi n dalával tégd tapsokat aratott. As éneket Starneak! Zsigmond tanár kisérte n sgazokott művészi játé" kával. A hál is ballgAókjL neheken vájt meg'; k'ölcL . •easelhoHer Nóra éa ka mony )ia pán« tánca egjyjk legb^jo-aabb jalkpata -v olt- a programnak. Muth Ndaty éa Ková s László diuogot adlak ala Mutm Ntsiy liiiaaainiij kzépen, értelmesen baaul l éa jétékáiml termedze-temége ia én ütést ¿rdemp. Kovács Láizló. ügyes p irtnere volt rasaalbojler Nóra kedves p ijko«aággal,1 ritka rúna-, aaj és tömpém lentummal adott elő agy kupiét, dmellve tetszést kaftatb Vizaknay Margit és Kovi cs László pwoa táncéban ia szinté* • gyéi yórkódött a közönség. Phtlipjizky Péter ur ügyes kupiéénekess bahtónja igen cellemea. Ltjgvégül pedig leintettél a fksangr* éa jtakintattal a harctéri ragyog a sikerekre, táncolni ase-retbtt volna n ifjúság, de a ijendezőség a mulatság folyta tásáhos nam tárult Kom. Magunk* ia az)C 1 a vélmaétfrán voltunk, hen a tánc ti Ián mégsem illő a mai idák komolysárához. De ha a oiainn nem engadélystta a rendesség, a táncol, akkjor met t iratta meg a lapokban, hogy tájic is li ss ? Taláq a siker érdekében ? íTessi k elhinni, j szükségtelen ityep trükkök . lkaimat áss. Nagykaniksa áldott l#ü Uc róni égét nemi kall csalétekkel mbill dni ods, anol jótékoay-koüni kelL Te iát máskor csak annyit szabad igérnii amennyit föuetlen meg is
k| tartan. i
— Legem Ib a seibéaM a eaaobat. k&i&i kidBgy^ilaliiterlun eljiehdehe mlejlen yvertldtnben b esikók prisdl lombik i^sí-
ebávisltisié, minthogy snjisk aagy a tés-talm*. Egy id<i Ueg a parádéi ésáUm a két-bjl sas Mbettli s osztrák és 1 kaagyar közős dmert legjik dl almssal A UMe bsdsdreg
Inteimiayélnek lé i ..........................tlllíli
loi pectétieit, m «beken eddig kéilajl sas Joli, klcUeríhk a kM i címeres peoiteL A kfesM Us már migksm Mött.
EGYEttLEN CIKK
■dy több mint 10 iv éta nem Wgnlt mLg
a valódi
YES-SZAPPAN
Aim l! borona 50 fUUr.
és legkeOemeaabb ilUtn Jpe-
a,V9*t Y^ PÚDER ITap
u —YíS-KRÉMl"
ukNVi nl
^Féí M
leölettük (tér. )io&
ban
elrendelte
|l órakor UMé A
tápban* köt zé tett kaepwa^ban házakról d na tdriésnb jnt^akedéa 4ak nyémdi|híl|ábó}r" egy érJmd l kávéháznál ka be MIÉ á&n! A ss tó'hibát lap I jllllilillfcil
kojrlil hajtott mnÜáozlttk erkéted hífjiayolj aM4 Obi sesssj
kloaitáait
korooioiL
oattáal
azok
■ al'c
gardák
Uleaaége
ölekben, 4.
Ilcbál I
(ölklváai A tuiidei bsroterskei ségSkben tottj kM*
nalgttdik I lavoebt «Isid
velb
via tin.
bavoali
»•ry
iiiki-ie rmseaam I amw^<RMmMÍpdMMB|aoé oe m*. I ■MH^W v*ayMNdibd| kim* I res sikMekMB. vi»«m,i
— A l|etmsdb eaivo Bagsck a«. Ides ar. k aMhadrnd 20tt |kaa^M|gMhw*> red kivik pwasliissés irtajdtaiis akad» güyai klvatatt. kegy as esred kaa|Ikb■ i j-,: tód raadsakm * áasekirae ktadt ésáanlk kss> séd megajiedibaaértm. i a MMk.ug km» aék |ö«addSaaaa«. sasalyak a datybsabed bi Isegély»ti attaire mér pldéid b édkab 'Ka a
lagafisikb liabday. smab^t eddig a |ika-; k ssfsig' afeárisa kelysstek. A kiibiéren vms |késik ijl Itfiimib mag kwirtbtjs Mrsd b<|-tbadkid!
, — K fegynéa. t/ng# Mfe^t djegrtot* Kattsr Aamaa N-g|kseki ke. |
— Aa beg MépfeUuttábét aem *t-i aaib a bessléssa. Amint |M faiarssáll k^y
irfll értHQljtak, a most bevdenlt > lag&egtbb aéaldbdSkeák amk agy lgia|Ma)|%M<>y>iit | lagiák lieaksaalgébam kasaival. A bgtöbi t. kelyl ssalgiljlot log t(lj«*it«|i. vigy a ksdti-pekkm ketflU akol a latyvWaMb klképi«» ttiéiatkcíftkat lógják feWiltkA a pisik réssl-I Vet pedkg nwk letyamm SrisoiglUtrs légiik bsoistsH. Akik itgskbae katboákj voltak, mag aaokat li slsaos*n m^vbsgiljilt. A levsseit4 ail szotgib BípfalkelBk ríazbtn d veadossti-lyokhorj rfeupen e Maémkhan keriltek.
— | Kaji a visa ? A befcgj 4lnbilsr kár-I readsletbsa kirdl NagykanbsJ bskésigdl, hagy i kdl s a lakásait (éssira rizs • ka Igjw, mis jyif
A válasjil kÖnnyfl msgidal. Mmbifl I iMknníl I Ifibbet kjspeáV, aaadljabb. Diaaa^k, smedayi |bsMsas, attika adkai^kprmáhy.
— Lswk Módiján. A oV ie klr. ké-sSs haddfyrotjolMter ia a m. Btlt. kaaviddml sdabxtmí a fjÜldmlvtliaOtyl sdUssi«mal egyetért Bleg maségeadsaigl maakik stgaéaam klse-Iglti kl>n kbasüd lovakat lég a analgasdik tsadstamásisf bissllssl, A lovai kiadásit a lovas csipattaitsk síjtf ittsmiétaiból saséésilk olykippin, hogy a msalgasdiMtl janakák vág-zésére ilés|l bvak mellé 4|dl>l eiglilila jizimn ápold f»gi«y*<jg is (dOgyjül sttbst Is ktimmi'dlsWk. kik a lovak ¿¿m t«táláról,
ja eélask méglelsIS édNaaaéMahdlgaadsaáad-nsk s rgywtíimbd a gsadaMgl fiankik vdg-jsiaibee b riast vssmaki — AIqpak Usdáiükkor bitiéi tikelva leiinrk s a [mari állató felük vagyosll blUBsséggsI ksrtasm. Ugyiacaak s aurakasdói tarkaid as ipoii l^taysig is laveá elUtisáij'ak tói clhtlyeiésíeeij kittiigd b. A kisdia kabiit ia ss egym Udyelra biadaadi i lovak saiaél a töt vint hatódig i III el )ii1 s agy a Hal állaadé dleafirzásl 14 gyakorol. A kl-adts IdttsrUpta két kéasp,
— A ereged a kővetlletö laitabmmd jelent alagtlbmfcres Zettéa Mibdrus btvaa-lek. KamMM DassO Hit dhmd var* (Versek), Kjlfka Mtrgit Kit ayirtNovdb), Somlyó Zolién Mtt adauadk aa ifjak [ Pe.íee.1 (Ven), Lseskó Cim Vaagastdé, Bsria lifos Htvadi katona jfNovélla. Baráa* Róbfat riba Wetne Lee, Adr l*d«e tovább a kakted (Ven) IgMtnl A Mér IdhB, Msés* áak Dakaiayt -Gdafré.,[Molnár Aulai Wderr Lm .Caa» gar is TBadé' -k-
-I 10OO modallt tirlalmas m ^tti ligklésdlséé is legesekk dévadsp ti. saima a tmmrnt ás mH Jmkéi E laMaWb Ms« ára 3 koreaa. - Kapható Pfcdkst l>Wp Rs fcftnyt kér»sksldí sábeei,
■ Kósxöoctnyilvánítá«.
Mindazok. kik aaataMl gé Ma> aég éa adya aábaiélaaem aSeWa«*. bánatunkat enybdam é$ sélMMbm kifejezni advmik voitslt^ isgs^ék m ■tam la léMa bMhaHaM
Mii Jéaaaf
1916.
Gorkij beszóda, mtlyért ^tartóztatták _az oroszok.
A asnaahial ||Béi.
M.zlm Gorkijt, aafet I il 1» Oim ottb», ÍJ ■mkiil nllhw Mtartóatattik vofl. Ai alábbi timUblnllk a Úrijai a« itlalt Méták lapja ucrlnt bMabe li|nn<* aO-
ItAl aam
ak Ma maUrn tá
m»«l»U -
Ibi oty
ftyM Gorkij Mutat iMlMb, aal levMe* koaámbb top«« HrtiM
— Október óta, pelgtltfaálm, gn ■ tu katonai kelytetink, akt abvtéaéfaee;
toki 4 landóaa iea«alibeéb. A WeM hriyee let Ukmt aaayoa kiá.aUaaAl htliliisi|lk ■ központi bkoé«latak »fciHn ¿Saebast a Batkáaoa s ■ p |M*I< kdfMt b
aagyoa atleathik foidnlt,
bebtoa>heMa, koty aég mi ii )ihl| bkja erével éi hagy m Hullt atedaá] MbWttl eltyqfre 61 gazdaságilag legyőzni ItUlo. C»k _
eaág'aagvok ■ laketflaéga egy Méjsalonáig | talasj Arák s att a fö.ptií gazdasági nbéaiil, «jiial ■!>< tág aa» lak eaak addig esaaitkátuk a semleges állkmok csatlagae atgélyba. De amióta AagUa lilámul kaaidaaak btaoéyaluk, •a* raaéábatjAk. begy a aégyca ekaetabae a| ] is^vebAgeeek írVHimkiiail vahjka la.
éa GérAgoraaág mimém fog aa*M kacaak • ÍM ki éOÉ ayak rá aem kényszerítik, hagy a kiq rotUlmak taboraba aljnak. MertJ ka atlhoa» ithk ciatlakoinának, Sserbla éa jMuataaegié tortára jataa mbitiHB, Kötő» elleatégelnk elaaiztitanák őket, aalaiOtt aa áabjata egyálta-láa aegciyfikra indalbataa
M* Németország éa Aaaabta Itgjaa taág oly erfteek, bogy «lnlt nwleaaé aaA-reáaég tea lakat teaiatt. Négy Hónap éta aa aaáaata tgy lépéel aaa bal**, a kétpoail ka-taiaak tlhabaa taiadea atp a) alkatahal érnek al
Ét atlaé a dk«rtka«h aaa roppant jalentőeéggk, ka le»te agyaa ktti Ittál kéaM aaa faiba bab« vtaaáty. KéeéOlak a mlliiatiig tadak Uat rég aagwkal a teljes agyatáitéa gytklak külön eéleh felé tör és a vrsetfl kér ék kla|tiliatk káboraaak nagy garral kkátimi aéija, Néateb orkaág megteaaaúaltéee paszta laatasls marad.
Aa éa baa|oaáeoa aa, kogy aa eaéeeáa bibéjében nagy válioeáaok késettnek és agy Ukaem, bogy a bábom régé mid igen kóaal van és kogy a döntés aaa a ca^taaaaaéa Ing bekóvetkeeal.
Mladee kadvteelé llltabsa i békekövetőlr. Minden népek lalMisa érslk, bejgy • kébma tovább nyújtása «jak n semlegeseknek áa Angliának érdekében nOU, aiadao oraságbnn növekednek a balpeM likai aekásaégak.
. Angliából megbízható kkakjlliaÜk, bogy a védkételmettaég es egéét népbea elégedetlenséget keltés elleniéire talál és boggáfatd-/köleleaauéggel járó maská.kiáay aa angol iptrt nekéa válságba dönti. Obanasaágboa la Frkaalaoraságbaa is állandó a mmk éi b kintályea férfiak emelnek szót ablialtt a béka érdekében.
' [ Hogg a francia nép példánl ¿ennyire bt-'sül a győzelemben, mutálj« aa a' tény, kogy a 3 teásalikos fraccla jbadék negyven pofcenttel esett és hogy «s 1870 ikl kábora óta «oh. oly alOMaoyaa nem állott, m'at bt,, [ \
&a agy látom, bogy rijitt a gfl«a«l, mtl • ben- a poSttkniok éa dipkim.ták | közbe kell, begy lépjenek és megkasdjék a bkketfcgytlá-nkat; Nevezeteaen FrancUbrnégas» és Oroaa-orta Igánk fel kai fogalt, kogy a saját éréa-kébrn mldAbb ki kell agyomia n{aém>taUaL Otossok és fraedák mór otysnlyomn mtgman védték aa «ngol finaáat, kogy érthaté voUe, ka örömmel aésnék Anglia magaMilil|lill Német oiszrg áltaL Oroszországnak m?níöl U kell békélala a németekkel . VJ
i ' ... Eaail van meg GotU| atabó ** kt töebdépatt a roadéraég. A tarrmben ***7 závár kii liiill éa a **Uk tg«« aabart a I Ml llilf kó
««k
lonztár rémxvónytársaaáft liWiflirLk J
BtánikUri u-íii itfut helyiségben tartandó
közgyűlésére
Ai j íi^l i
4 jen^iliönyv >Ua|aail|«ba 2 lémvéayaa Mia^éléae
URAI NI A 35^5
Eaagaayt nt«m 4 aa ToWlam» 35*.
VI. et ut< leánya*
része .Amerika Kz. aorosmAv
1916. imircíus hó 6 és 7 én
hétfőn és keddea kerül színre
Egy dolIorhira^Qö kalandiaiiu.utoibóréfiz
Spori drUa 5 libimlfti
Baea kivét a IjbBaéaalg k.évaaméaak ■ÓtICS ff*rtr«eork) »eUékéj «L MÓRICZ HŰTLEN vígjáték.
KÖZÉP AFRIKA TAVAI
twméwitm kty.
Rfedés keivbab. Ketdate 6 él 9 Arakor
Samdkh éa csütörtökön A BR1LL1ANSOK Asta Nie aenoel
f
íizveteték, likalos és űtfuráii vállilatoiiat
TikarÉijiépa eladó
Starn féle Honved mteai témgyarban.
-1 I I ' 11 7J~
Szépen bwoitpzottj külön
bejáratú utcai szoBa ♦ip
1, vagy 2 uri rWve. mimül hó 15|ra i a i • . o |_
kiadó. C»ep||ii-jpf^9| Uidsz|t 13l72 || m © g O Y 11 O t % a m,
pely caélra a Roggotyl-gtcal 9.
műhelyt P. TV»
kanhsal régi tlaátfé megreitdelölM klvUn-1 tágéra NagykanteMit
Ha
mm, mgg aa pórjm, m a *ai
iwwliilfiyit
liiri
iltiliMiíisiilii
Miltéo^i Sándor U FU
Mai városi
azém alatü Schavtl lila ti a kibérehem.
taríel 34 _Jniett| bA I ataaéUtt aéaA aSnba«talll tn p«aatailat»ki'*,.K» —"---
aa tuti
asM ahaMráanatL éa> | b«A atag«a«>aaO>b gaia igáéi
•Ma 1 . | #
Fkbatam il i Ititi ttf* MBbb; alaimakk khliat, aiit liim . báráat aamMMaa maabéamt éhbMliaa, m«aMé «a aétm bUA bmaAaa^ A^akímama
Érdeklődőknek tigcnÖt^vift «16-fiuM relereotlsk kieaeé rti^ki,
kuni
TWkakébd;
ERDÉLYI JKliC
éa «áa

ZALA
IMA
j A HARCZTEREN
2, t Itwó katonák kedvet oho*
* monya a .ZALA' 4 ^
c J- : .etofíxeUt pósUd'.kaldisml 2
k kotomm A ..ZALA' a/W»
a tára* W
. minden katonai
K jenén kütdhetó.
minden naptól 2 a kiodó/úwttalkún foggka-
X nitt*, Smgór-mi 4.
lelefam 71
IS.
C|y liiifrsaaifaa itt. családi kírbaa ksraaah édesanyára;
teljiiillílíiíKiiM.
Ajinlakazók .snvaakadjsaek Roaaabarg Pál boa, Cicaferi útba 36. X aafko-szálas áa ssayalkavás íjéfatt íársfdni. hit»
Házal veiai Ilijük
a város középpontjához kord
liílitdn ilkilin uiurrii-
vafly riktának alkaímas
kész épületekkel.
Cím a kiadóhivatalban
13173
Minden
kereskedőnek m érdeke. jm
hogy Qzieti nyomtatványai ízléses kiállításban, a modttm tipográfiai eszközök Igénybevytyvál (készül-lenek, mert csak igry lehebwes, hogy i vásárló közflínség ftgrolme üzletére IrányuHon. Énhez pedlgtósak az kell, hogy nyomtatványait a
ZALA
léi év előtt kitermelt

\u
ajánlok márciusi szállításra
Klein Gyula
tűzifa nagykereskedő, Barcs
»178—I
A ZALA kishirdetései
a legjobb alkalmat kínálj» minden adás-vételi ===== ügylet m^kilésárill
A Mercur gyár üzeme g> megijJult
és készséggel áll" újból a nagyközönség rendelkezésére mindennemű
¡ÉÉr
1 korona 90 fitt.
•»r áaboa Iraa Kaoa aJiill>i|á; karikákkal 100 Lhráb tsstaWsauA
■wm* wmrpmm^m^m mmmt
FI«ekei PSI«> Fia | pf irilíllt
jtrurj^H a « i h a a I a a á s>uT¿V
Aki valamit eladni, vagy rennl ¿kar, Aki lakást keres, vagy kl idő lakása van, Aki éleim szert akar venni, vagy ela|ünl, Aki alkalmazottat keres, Aki állást I keres,
Aki gazdasági eszközt ak ír venni, vagy eladni, Aki bútorozott szobát keres, vagy Bútorozott
szobátiakar bérbeadni, , Aki cselápet, szakácsnőt, házmestert keres,
i ' # V1' I II I II ■ ■
■ ■ * 11/ »1 az leghelyesebben [cselekszitó ha
ki i hirdetést közöltet a Zalában.
Vlddbról a tűs htrd«tés postautalványon XOtdonOOb«
tafffcstöfci i te Mrttfc i tmmmk ^(iMK
= A bla Mrtiotéaoh mlntfái akVa tlutendön. =
■I-----II -

Könyvek
lt>i<íllUi(l áraké*. Ujafcl a i ii i
K^baUt Wasibdl.' F8% FI* kdhyvkaraakswtés^h*»- N^fyksabajb, kk|
tr kfyoaa MftSi . , , I ia
Cdkv OarWr iJ |Si i. —
leiiikn. bs a 4 fcs K 1»
pjau ldis IMéM ksasriao *%|Mk » bMMtaa, <Hss> bBiMwa, tm 7.» koj. M*ea X U
ObiisH OM 4i iiián. fMpMb 3 btaaaÉM duzkft-Waaaa, ára 4.401 ktnj hafcaa K lm Oásásoyt Oésá Káricwoyi álom MMhssmIIMH 3 tts. dOakMásbaa. ára ÍM kai k K i-
Obéiajl eiaai fWi nap, MfMaai> saskaáalg Iftboruröl 3 lihafcakss, dtsskotfsbea ára 3 60 kot haltat , , . M-Omsy A »«tor, Ní«y Uh ko-iwédie, átSsMsás, kis L— kai. nd]r*tt . . » T , j , t , K IJI Arany JáMs IÉsaa<M kOSa-
binyel II koromj MM , « K IX-BnrtAb Laloa, Mohács után > tört ttctl drims. Pap Henrik rajzaival, dlutóiíJ 30. j- kor. h. K I,— Ciskwsy Mtbkty, (baass mflvtl, I dlasas Mktíaaai 8 ha>
Eadrády SAMlaá k0|«ai»nyel 4 salyssadtsakMtdMa J4 koroos helyeit . . . . I . j ., . . K Iá-«aátiáy láodaé. Aj mstyar kottészet kin masksiaa Hsat ilSikOHSí, Hj MUksK kiadás ' < 11 kdksaa hsiyetj .)...* Kadiidy Sdadoij, Bdkréts. s M0V néJ^Wlés í IMBV*
kelből, dMBMHÉdJO koraas ^
Ejadf«l Zalán, A MBP ÚMlá-met rwnekcí, disiea liOMdMv • koroos helyett | , J . . . « 8. toslsis, Msorsr Isnárék Issd-BMaaabMMsi
IwstMsis nni>i8ii| ÉMba 18 4 kor,
K 1
K X
Ofaaaa Q|b||i A sxabsthághan: lönjinetei 3 tsrje- . demes kötet, subna k'ppelés mellékletiéi, pomMS «Uszkölé» 70 koiooa MM KX
Mspink dstld<drwayvo,.a laassabk tagjobbJ bgidabh, ba-b kapoiutib srcttlmu (Wy»j, bszsfiss, bor, sMsaéf és ka-
K J.-
Művészeti könyvtár,
twiaid aa«ni| Hfuiip«t akf taeks, MMsartsa I aa*. ktlfsa K s-IlMMr U«U. DnaSaMS) atoSM*»
k*a 8 kutoas htiMO [• • 'á-Beaus 8i■»11. Mábsl Ane-" Jtu hSaWiaa 10 kassaa kM • • * H
MHI liaásr ^ssaat HNafB
_ . K «»
Skabayaro szfauáOvel rtj^ dl • rat'snas »zio)«t'jiok, OkadMo kas koron« helyen . . *
Saby Jea< 0*4*. bálád és matattam atsasaf 8*i , J dknkOUsMtt 30>- kbr. kdyaa 8 -W Ztdfay *M»dly t*em, m—t—* ás akesíaa, dHahMMaa tm
—-11 II
I b
K *

TOrt ZOLTAH. PaMts hM»t
i

-J-
tOWMl B MMK; * NA8YKANIZIA wm w 4 tun
I jöXKlAOOWVATM. I
POLITIKAI NAPILAP
ROMÁNIA.
AkAMMMtf aNÉC _
A németek 'nyugati oHemívijanak likerei elfikaladáaa Bukarestben meglehető» zavarodért keltett és bizenyee tekintetben iUutónuaeá, Kuszál ttá tette a kormány egyik 'mánk intiakeJéeét.
Nem szenved tálaikat as a kértl-máay, hogy az angol, francia, olasz b oroes diplomáciai képviielfikaek nagyhangú kijeiaatáeei, hogy a négyes ántáat általános oHenuvá|s nagy erével esi előbb megkezdődik, a romén kormányra la ka-táaaal voltak. A rom »a kermény néha mérlegelt élig kiggadtaa, hanem engedte magát érne frázisokkal J befolyáaohatai Csak nem régen utak agy burkolt félhivatalos jelintée arra, kogy a román
Bukaresti, pottkat belátással bfoi késék remélik, hogy a pémet oHmiaiai hatása alatt Romániában irinyváltoiás Alt be.
MiaHwaatti«*kitel|ba vonjak alag-tébben azt, hógy! ilyen polflM iriny-vihozái a Bfatisnu komáJytól! indulhatna Id RiaHaaiaill héetnéckaisa dolog, bogy as éatéattal az embaa .1 különösen Angliával szembon la yaa sötvn a tisztiben vannak azzal is, hogy as iatént agyaiéra beérné Románia OMziv segítségével is, aawy! abban illeja, hogy Románia a magyar oaatrik ia Ibolgir had-érék lekntikehy i részeit lakatva tartsa a batáron
A yerduni
h I rnmtm! fjüá a
Azonban a német
offefizi
hm tovikkl
hadsereg nyolcvna aaisajika mozgxJsitta-L jit Ipolitiktisok «jpedvn, de hiába virjik
sikerei lehetal len ni fogják tenni Bratianu megmaradásán és a közvélemény még bündig Carp, Márgbilomaa éa Maforaaca személyeiben litja azokat U férfiakat, akikiöl Románia politikáján* irányváltó záaa várható. Közben pedig ez. oroszka-
Z&rich, március í. A Wa'íoa Am-salgar jel.ntí A vjrdutll tQsgya.U • sémát tteéwégl émodéa előbb ravitojo blf^édübJ már ké-rommogyod bfirro aUb|alt bl, va gyl* a némát *gjNtk: karom ol-dalról okádjék] & byUbjoJe tü ajt • várra A fraadáktl >. s ligái | dclom famyiflti, hojyj ■ Var-I dunbn vaxnt« jtgyjetlozj vaaatiro | Ml la ftáanA IfyUtli bé.latiba korttl. Ea aabgyaránasi jmag • log kétségbe oaottnbb francia téaaa-áéaakat, ím lyekaak ■ vasúti | vonni véáalára cfljakj
Légi támadások.
tott és bogy a román gyalogság is aj remén tüiiiiág Aaszbta-Magyarországi ia Bulgária határain ill őssipoato aha,
Egy berlini lap tapiatntaeaa éppen Rimáaii irdakibea meg akarta est híresztelést cáfolni s azt Ulitotte, hogy as a infnrmicié n balrini kávéházakból sairmazik. Ezzel sseaabea több ro min lap kijeiaatette, kqgy ezek as ia-tézkedéaak egyenesen a magyar aastrik mnaartfin is szövetségeaei allén térti» tak, sót azzal is hifkadtek a román uj sigok, bogy azao uOtinadfoékal a vir haté angol-francia- olaas oroas offenzíván i való tekintettel még erÓta'jenabbakki teftíjk. . *
Romáaia legutóbb Angolországbai i nagyszáma Ifiszert rendélt, melyet Vladi ■ vosztokon ét Oroszországon kérésziül h&ztsk Romániába éa asonkivül a Buks-reat gőzös, mely hneoaip.bolaaijral meg rakva Maraeiilebfil futott ki, áthaladt a szuezi csatomán. Oroszonság Rominiinsk nemcsak lovakat, kaeaas an-Utroawt ia szálliL Az Angjba iltel visé> rok román gabona tidajdoakippea a Romániának adott angol kölcsön« leplezésére szolgál, amely kölesén a t roaiáa usmteli bank eranykianletfo szaporít ja ia jehetfivá teszi, bogy a< bank ujabb paprrbajpkj egyeket bocssssoa Iá. As aaen «let felfii létrejött angol-roman szerződés nem ia bontatott fal tebit, mint némelyek állítjákhanem csak anayibaa módosíttatott, hogy a remis gaadák nem felsliesk as alralctirosott gabona eaetie-gas rnmliiimt a bogy Angliának mngé-aak keli megfalaáS raktárhelyiségekről
gnadaAaJaá. ár^
!.[ Czakbfil a tinjekhől igen kómnyam W lakat mmarm azokat as imtamr lókat,
pulükueafcet
azokat a jó okokat, melyeknek ttldéail a I Pétervárott idfizó Féípesaku Ígérte nekik.
Rakofskil az ismert román szóda lista, Romiaia akagatertüénU hosszabb cikket bt, mélyben annak a eézetének ad jdfejezést, bogy Románia é bábora végiig aetalegas fog maradni | Ast mondja, kogyta bokaretti béke, után Románia külpolitikája Ugyan kfizeledétt az iatiat államok külpolitikájához, d«j ar a köze-ladia nem tudta alárni azt a fokot, kogy a kettő] közé a szorosait össze kapcsoló lineesMet bein léhetelt'volea illeszteni. A mostani világháborúban a franciákra aéave győzelmeeén végződött Marna melletti cjsata is Le^borg eleste, utib a háborúra való izg jukat értik é a ugy a k luaarofü ellenzék egyke] akarta a háborút, da akki betett megijfditani, mert altkor oem Volt municiój közrejátszott mkf az a k bogf Oroszország vonakodbtt Roméniá nak az fiestas 4 románok által —• igények területeket odsigérni. |
rr* i i
így antán Románia beavstkozáss nem következett be. A Dnjiprtermcnti orosz front áttörése és az oroas vérak-aak egymásután való eleatai atka Oroszország ngyna kijelentette, kogy Rom» aiinak as őeaeaa általa kért terülateket kilátásba helyem, ámde aUjorja veszély olyan nagynnk látszott, kogy még ps-guk a legvérmesebb russzofilek na mertek a háború mellett szavasai. Asóte a háborúra i»atók tevékenytegje meddő maradt is ma már ugy min é belysat, kogy nincsen Jtiürvn, bogy Rjománia -t he mertig mégis kilép n* i bél - dacéra annak, kogk é nem rokonazaaveaoek a magyarokkal, Románia migm y kósponti hsNhuk ol-fag Ooanerazig
bg etesto
tetőpont-fiáair, mint a en kívánta,
azz nem lerj | Romániának;
Azonkívül IdÉaiay ia.
\Lm4mt, wk a. (Hi aárnnpra oirraépra pftlfik jeándtOk Lag lati pootjal« J boa tat dob lak la, éf.laaiafcla tai rba kul
«tofos.) ya-aaaet rö-Abglia lka*
1 ■ léi
aall Jelenté«.
Hóf, ardre.; 6. Utó lapitottab, has» a elleni aéMt r黫l kai aulyoaabb iév vall, alnl Jelentet lőttek éa aekaaéktak háronssésra hágott.
1000 ujabb francia' fogoly Verduifnöl. !
v:" — JflMlMi, jWMH K
Btrtím, ménin 9. Nyugati had aélntár; VerawUesMH éaambbo-i latra élémb ^koab-rcokj folytak Aa angol gynlogaágot. *nae|ly ott tább Ízben kteokb ténakdé abba bjaxdntt, tUtaliaiUbbel vteenamta altottuk. A MÉaaa kolatl paijtjáa a a p általákaa nypgodtnjbbala ta t cl, mlat eddig, mindazon* tal bl fllbb kard caalakadetjeb arad níétiyokép, tagnap éa tarv zaatpolfiti fogly okbanj 14 tlsatet én 934 Máyl l<tgéayaégot aséllltottunk «1.
Legfelső kqdietetőstg
Nfkita uj szállása.]
Lyon miire. 6. MMM sekstse l9lé(/t fielyS s már a éerewW Aw^tn nUtősili Legta/aéé esállésnl Hordtam ■ épa foss. aéova mér">Wrc Is kaldt hbliHIJdt. A ihőly a NaMM katuiy tm tog lakéi.
i
Ál-buvárhajók?
Newyork. mán. 7. AHartvOd gfl tOa kapitánya Jelenti, bogy • aénte-l«k a, tengerbe HMM aknákat perlskőpokkal ¡azércl% föl, ¿kinek következtébe |t bitv|irhs|fióUnak Utiaa-aak Amikor Mtép az ¡¿Maaégc* hajók n«rpr64é|ék clpkisktitanl, as akna ffllrubbaa sn bajét fclp »ztltja.
Portugália
szemtelensége.
Berti$, mlrci fii A Rojtugál kormány tudva előiijeg' élr|aadalti a portugál klkátlkko ■' tJetjakSIt német hnjék*rokwirálásáll gall niltjn a német knrmikjj tiltakoLáat jelenített ba. A portagél kormány mig ma sem válaszolt a jagyséjkrn s a jelek arra vallanek; hogy az ¡Így sulyes konfliktusra vezot Nimatorarig alkatirosta, p<tfj| Portagilia Jjjá-rieét aemmi e»etríe so fogja -eltlr^. A némát korjninynak I ajbáboru ia a klokid dacára ia tal nagyéreje van ahhoz, biegy Portjugjiliit Ifoa-tességre tsniltsa.
búvárok munkában
Basel, aiin. 7. Omm Jelentésaa skerlnt a tyrenti ingeren elfenséges M-wérkn/ők bukkanlak fői.
Az olasz harctéri
—■ ///votofos /HMM —¡A
Budapeet. mircius fi. A IM M-viaység tébbl nap éta taJhMI .«4b csapadék, a |iegyaégbea p^dig lavina-' v Hiedelem kévntkestében iji, eaekaem tiljaaea eséaeteL Héfet tltéboréngj.
orosz és balkán harciéi,
Hf
- Hivatalos fiieniéh — Budapest, mér tini 6. Nincs ü jak » lény. . Hőfer eltébornag)
Kolatl éa kalbáal faLdajalatér I lilflnlaakb eneneénty nam történt.
Legfelső hééveneténém.
¿eppslin-iámaoas angol, kikötő elten.
Berka, máre. 6. Ttngiré$é*l felj-áafőlnk egy rést* * mértnmS-éré! iw Virradt tfjet a Hmnbet «MMN %a4 iMMffceflf. \témns^*ntot ét em *tHn# <\okk tcteptkci béetgenen Ml éntéé » Hetési figyeltek meg A H0tnféén km étsita lémek, ét ertémenj ntíkitt Volé
^ ^^s^sé ^rfmm^^^^Éatf L J
ipPPI|V H |'<l|!l1 M llgalH I
4 tt^giaénKí aaa#éar «énééé
• aMggar loavtpdtad aátotatteml I ¿»«hill ag • h»tirot 1«, holy m utiíftw uifi maakéUtok alL hr«* bál a l?t«nf'*X «u IMh si golteijL tlietje L Jbl*lráa tf ssbdsUt a aapak-
mMMI ajmeiS« él i diljUl.n el* idimM aonak klUstayrllet
b tgoljm f*i«it as" W <l|t| dl>ki efc,
rk h|Ld*ds u b xmmmMh rcikatjlaammitlia iá . Ai'if >syve ni
.J n§}*rM,g
kill«\ I iioiuloU
IkUl k« «1-IgLnióokj-
v«Mé>sese kg k*«tbb
skgatal, isiala or ail aáhil) aaaH iki baa kitfM l
rtbdSrség
Suit
■ ■Mil» MH 1*1 italt Ik, i, ¿apókat! Carui* t zágrábi kiawHriiaa a rfkiértője, jax 1 íj laki inv a rt-kOli, bogy a ^zkkértő woj ahol boaágas
Kaphatók: Fischel Fülöp Fia
könyv osztály ábaa Nlgjrkaniula ###
Kart llalall, A Praal ngéay a aápr MkeitML si*«ao«i ájjifja «n IbW
ízt forrásra aiIgáJ an«, j&««d&bsl
ligkidnnská) ás Imm áfcattap la ásaaas/ ia A»aOél t tar*
i *, - far
FhírEK
Gyözelemröl-gydrelemre . . . 0
Rábsa i kplak Mtat «Mg a b_ Dlasa mtadea rsg«L*aaeá A kMvett dfedJ.j
Nialak most is esik a ráfi, Mod msgswqfl rrjsMal A sbul sgykái Mtta S "HHIldll. a»t* srtáélta Jó Tlaéidt kagadisT '* k ' : f". j
S Urea less a fajtfck 9kd% Mig a dUt sídi brtsX Most Is vétral iatrtatakl Elsaalgksk. bogy RaákV Kl ■sgbáaita a *£yartl. .
_ ¡Hagyl
| — IsttusMk Vld«aé gebei Qatmaee vaaakéea aUtt álló sngjkSBp aakir>nl1 ia téssaéayek nevében mrisgtabga Uhrkatkaa üdvözölte a jótékonyság mini»« aagy ás áldásos tevékenységet klíejiö Metternich Psaia ksráegaél 80-lk iTtletée n.rfs alkalmiból. A barasgaőMI WlaakM a Msstkssá klssisl sorokat kapta Vldaraé i SsUetks asposi aOulaá-bál koszán Intézett ■mii likli lasksktl sasa sol legmelegebb ás liMlilJill nyilvánítom AUaalkal Matiartakk
j aa iLaf' ~ " | inö HpMg' eramaeay s|
— Elhunyt nrlnaasolay. Mily réssWS tol értaakHak, kegy Flebciwir Miksa szeszgyári Igáig até ltja biíveaa, llll*lll GrSakat Elza, rövid szenvedés atáa Bécibek ahova gyogy-kssekeUs céljából saSlatlliw. — elhányt. A italai asssosnr váratlan, magdcbbealó halála Nt'gjrkshizss legelökelébb nri családjait Borf-tolta aaéb gyéaaba.
— Náas. Dr. Q hnalf IMS. LelHuraial iSrabbl febraár hó ZT-da tartotta askMfsl Sünass Sándor, esáktanyal kaayskaraskadt ás ayomdalaUJdoaoa Rlkkm aSel teáoyáraL A tanuk WoUak JKrnö, IfpH hllk. eloök, ás ár. Wall Be!» tar. Isk. széki |ela3k «attak A templom aa ssktaá dflll egv órsval már ssn> (oláslg megtelt Csáktornya dökelSiígével. Aa ssktrda kaprtsstva voltak vallájkBlönOiég aál-kOI a batóákgak és taltaaik yyaránt. As a^stási sssrtastást dr. Nsamaaa Ede nagykar aizaal Ifirwbl végezte, aki MagauzIreyaUra bsirédérsl aagybaa amslts az ftaarpely ISeyét. As asktsd alaal IdfMtsakaU migajlkalla a eiáktbrayai Isr. blUc. és ekenO kadlss sttfjá-ráságs, melyeknek élén Wafltk Rtsaá kkk. al-aák tkeanóóaa tolmácséba a, khrek grstalá-c'.óját a fiatal rabbipárnak, njfre a rÖlef< ny megkapj ssasskksa jetkaSU kiirjciésra Muta-sigskss való (halála rarsaakcdoSt. As kr. a6-egykl vaJaszlmánya WoBsk iRassteé alsók vesekése alatt tolmácsoka .a aflaplsl Jóktváa-ságsiL (A hitközség, a ckesrs kadlss, as Itr. nóefylei éa a taaoló UJaiég Igee érttkaa ajáe-d tkokat vettek a rabbinak )
— A aagykanlaaat lar. asamtegylat i a bó 12 éa, vasarasp déiatéa 4 ólakor
pélye* Isleotlntelstst 4a est kArelSIsg dtíután bánuaa egyed 5 órakor ss tar. hlitkózstg tanács
ÍrrsMbea évi reades Utgyiláii lart. A kóx yülés ttrgviorosaia: 1. tlóljtaókíi I Jelentés ss ¡1915. ívről. X As 1915. éviaMxJmidésoá eid-Urjssskáse. 3k A f. hó 9 tkl válssztás eredményének kihirdetére. 4. Nstáal ibdllvlnyok tár-gyaláss. Aa évi zárszámadások J kldtaégl Irodában mégteklnthetólf, A k»iyMéSSS esak azon indítványok tárgyaikatók, melyek károm aappal elébb Irásbsn b< adattak.
— Gyáasrovat. Gyáaxiaa értaaiUU bea-nüokat, bogy Stémli János épMwSksr.f. bó 4-én meghalt, A magbatdogak ataiaó tagja
'Ml a, BO-ss évek épitfi mmáerelaek, akinek izolld, alapos meaks|ál rrálaes éfÍMal bl-fooylij». — Hiléla aem volt ifc|allaaja»it so. lyoj, hosszas betegség etSeta airg éamatváá táa volt reá nézve a vég, — Tumeaéte tegolp dékaée 4 órakor volt a ró*, kátb; tematS ha-lottaybésábél. Halálát esaUdja, k&atlk Szántó Lsjos fgkSaasstar, Srántó Üynlk moagópósls-ttast gyéssoijkk. ! .
EGYETLEN CIKK
mafy több mint 10 év Óta nam Ikigell .mag: s valódi
YES-SZAPPAN
Ara 1 korona 50 fWr. Ugtók^^^Wa»^ (hla
ff UrHUk HMM HnHMB MiMMuaio »eia tnoor
ketetteT- YES-PUDER I, 3, 5 kk>«aa do-
lisiill. YESKRÉM3k--.aUk—ks.«
ssipaanais sukiMi
Mi_ji Ikálái
as as.Ti a^A. was-ynö^ ^
— A aokorácafc Naaykaoiaaáe Mkrétai álssfáeel a la—|oh| jkii mtag<islilll Hwkj HUMkmstaáa *s Wnljitt Art a > oakar-sksk. A golglsmislss a «¿|a|tsrtÜrtási kával
■■■Hfein'l

aisagaáW mll—hiMal llá K 90 fik. Kukatlikii allOBtasgj t;S IC 40 ■
Savagcfkor kilója I K » it
Xackaoákor k!4|a f, . 1 I K U II.
A, karsak sdők aaaa á>llfgptéket lálalsa-s4 ürlewikben klHggeaziek Aki a raadalal > magasabb árakat| fciSr, két h6o.ple rrjedktts (ogkázsal 4a 000 jkdr. plaaMtatakáa-
btakódlk
— Kalatáa a taiftllíh dtta. árota^v óta kőt alborultj eknéju asszjonyi ats áa laaoyecskisláays' járják aorra a sipságokst a mútdenüu! {Boykreményük iluetcaet követelik, A |kdt Sastooynak á> a rögcszméjelj bogy a 75642 óiztálysorsjeggyel kkrclj. agy oal-
ÍfconirJát nyertek, melyet aaaa akar-' le kifisetni. Mintán vőM lukacaahék daszasi hatóságokat és bankokat, a álVv kk jnne tü-o dájáhpz hjrdullak. Válasz még nem jött a a i aásreacsótkook' tiaVabb ¡járják a borult eUájMk kálvá-riijái Most aaoabaa\gkán jaaoi kárnak, hanap febyegétádznak S nagy botrá-amkat rendeznek a hivats okban. Szomorú útjukban már társuk ia akadt agy jobbésód ti kialianiiSai ebi bar személye bab, Lti szenti esküvéssel foganja, hogy az ssSinayoknak dukál a millió. Tagnap délelőtt aj Ifi postán követtekék a pénzükéi Innen csak azzal as nrüggyal tud táb óket ellsvolitani, hogy a rendórség tói! kall igazolványt Hrtafftk Fölsiettek hát^ s rendőrségre a miken as ^igaaoláat ne® kapták Mg, átkozódva távoztak Miydl- a szertáiaiétlenek éjllapoU napról napra rdsszabbodtk, vauószinG, bogy ttinphjármukat slmeintézetbe Icell szál-
Ittaiji, 1
-1 HAst balált baltak. A bg^abb mtistgl jiliQB ssartat a klislba< 48* gyatógejöedWi katonák kaltsU höai h.UÍt: — Msrslek BalfaSi Masslik Faifata Mbká litván SakHkvák, Misaort Pál BSróadj Mégar jaaoa HosxWtJ Mdbfr lm B.lt.várj Molnár Panaa, MobBr JtacLtosasréd, Nagy abidor Csaksaa-dek, Waky M Nagy Jáaa^ Nagy József ZtUrjgeijsws, Nagy Jóssal TOWakrf^ Niraj Namaakaaay, Nímet BUlm Cserszeg-Ním« Jáaaa NigykmllU,. Németh Já. sgokaalasa, Námetk jóbakf Cyálavéar, ibfct'Jla Szamlgyftrgyvári Nénatb btvéa enkb, O'esár Jakab, örj István Salom-slUW Jéaml, Páll! BUane Tapale-, Paekkir' jéásél Catraaagtomaj, jjjp Ferare Bá-aáka^Ssllulfrf. Pap Gy&gy jAMHab, p«,| Vbas Mnrakerétaünri Pssedds bab, Péalsá J sóssei Sxent-Gyfci, Vkilimujjaiigj, Peres* ssk Parsa Jéaos jNkgyilaa,
ak laoiri labrnár ká-R^T, 25 K, Ki N^ 12-31 K, K, ■faetaabaa |My barma Ida Ml K, N. N, 8)90 K, állami hivatal ócska jjdfyok taMka- Jfi I TO<K, Waha Beme araá 2 K, Cj lása liyikát 4»an b káéáa uül
Ma J%Mrf
lisalév P«-
aaártákhltdca

•iá.
K Jktadtás laa MbML 1 As 18)b 4. M aJLsáa> Hráéaa. 5
bt élBiibi '
kakáaá káfealgalmrk _ 4 8. Uft
Sgy* évrai lb spates ilhll l>lgt kag^ak kkróm
10 MI 4éa]áH|<n sági Jtagnskl két évije; 5 átallHiilgt pddag, 3 (Máié 4a>l sola'
gálá páitagi >b 4|y fm t mm IIJ
A ssémtdéa k és kóbal gvetbi as MartaaU ksd^klii, ktamHsttra vaeajk kbái assi laao sk kl*áva. — Ka4wa4kaabMaatolA4B- Akad
rekateA
üMeltpekaa il
kalmárnak Ul se hasaltak áa heiaak. A a p^t testek as^oataénya b aáfotáat aa lllblák m -sai éa a kl i»<b4 máay sem ami1 •lka aaaa leféi yaegv palák klvételr
lagaak kaiéra a',
b«daérot
UlllMjátl
Zda
ebes Jiaas
azóta sssksdatlkaal Sy
■táa, áa kaigrfmil
valómtaB as a lóba as étfk sorábai. B|a llskiliMi mert PdJbk gyél 4a pksaét|
rét lógja átkoztál, Prtaeaioa rohant. I
- Amjaj kntja. Amin; as|k ban Nagykaa mérnök, a ha^&gy bogy vtaat ki szára. Att ia |emntmQl, több pontot jelölt saafl, vizás van. A |egköa^lel l^i ternyi mélység& s jak jfotytalni, szágut mebtétj léyö ia tsktotl kutatást] áliH sokkal kedv* ób bakaiak ssábsrtól 318 MMÍ' #tóaléJa gekben rangalag bóljizi Kutatása ut*i tsMral bal ball fálálfitaai a
vumüteiepet
•u. Ajánl a tok, bb ajiaMl a*al| árak »elleti, a ab, fali de »maiad» 1* ÉWvda ■ Aslsl m8lréaaál
látaz* favMsl b| eálbl» Uj baia» __
kapbaéái Kastatay ^ea X t+m aáaa.
IRODALOM
lsb EaaOt Aa (kaagiUi h__
daiáaél/bsásl Wt* hi* lMmf * — Maggtaaasai* Jmm S AaasMt* A baasb mm éa atasssf a bakssáaak magsáaá bsgtd ki* lu sstii al a tagjagyibb baiaáa sag**«** gsltrnk ^Arémmmmiér *m» t^hfCTk J870/7l4« bsldi ilail, bábmaaak bMlX
mavéssl ItiMMÍa alavMiArlMlasaaéBie« áébáos Ub Sok *d aga8 kaabbsl a , aagy taÁbieusl! éamaéi^rak «Msál ám*a8 »líldkll kel ébtaa a aágy ikabma é*m a aaamléáatrs kápa: a mifik sbniiMim. a e» iddk Ibiáiágnk as IblMlH 'r ia tItslü haUsv a jffgftíem iatbwwás^ abdaárak gy» atalMk sa MbáM «aámods, a; bkrtaa isim» dásat, a wyaftsit la-'vak és («árosok tak^l IdktykL a esatMár kawlkbásl a'a lkam* i< t>, diába balapáik ed I aa malid bab) dak Üka**a M. N-pabaa ás V4mos k raiy. b altkf éa lb **ek, a Irarota wáartrsáb ás a pasois aébo rtamas «Uiaatéta tmWetbío **« ass*sb*am kásaateabatá módba lép Utak e|kŐnVi kaaik lakók Zab aaso agvmigiban RMbae*ei arm, kaav ae* sotaaa llüéiiliss, beás* áidskb anSL a b jd, voaagMv *ajH potspsaaa bd ámaé état Mmaábsn «■ végig ks abaaá ast a«>'n krigldbl, iadná I kaataal vttsgk.kms uBiaégképpte ysló kMNk«nskaya iv, It, á baaata esaaaérság b «kásal Séd< a é< Mate, Pária batjOm*, a Comdaaa i tamodsNaa, s Iraacla Istnadálniárok, allk * IParla agf roaU' (al káéá laaatkanseki adaás'skat as tsa-mta^sbsl átéli as asab* ZjJa eme Mty-{ aaará regényéaek abmalabáf. tsmla Zdta, s ae tntalMa rsgóeynsk «S a abfV mssiarej s (Or-itaalká» twésarilaáéi ás{abg aaebaa a a8-véaa ssamtaal aéal és kja be* >4« faw*ta Vs e (issjob német állam L gy te4Ja. >a<ki »01 *lf most b rear a lliwilam éa a tmf aaáw lilbin Da dm*smla» (jikk«l 'óbb aa .él: a vliáfírod Jmn,k aaaa M^sof , n«gy ktayvs káeé t,rtosik,| amdbal a kijba e írod ln*baj> éé ^tlfsas^ias I Hu mmadsnáé b b Wat ajar. Tobtloj na^ illrii.frbtui *a bahe* ailsa aássa« • Jnedan kaái'am aek köny»4 amely a karéba* asnylra érdaatUI ó-lial *i ab)á. a Hak*emk ily A O-Q.aul Isldalceaéaél »d á, *ldt Z-la kÓayvc, tmrlyat etaá leijét fard tésima kp«t juttijt al a «agyar a'v aékim a Mkaiain l|á>iekaresbaáési A tat-dlléa aaakáj I Kaafl Z Igjatod aégaa*, kklaak neve bbtoalték arra néilve, Hegy a tardiale sl> l magyaros laaa.
KÖBiÖnetnyilvánitás.
Mindazon jólltmuőseffik áa jó
¡akaróink, kik lalejtbatailan Mbaégam, illetve leányunk drágái temetése alkalma val fájdalmunkat anyhitani igyekeztek, fogadjMc azutóti Uajiá-rxetűnket
fatéag férj. la !aoja szítig.
mas «zénysoati____.j__—___
*** aiwifk|a maeaMlíb sabn **
«usury Oassl, A Ntamd Ml dbassélM. t A *aeá i l*mé a* u«a adskbsdaa a «mii aa fa ;
nil i«J*'. Ilfla Innak aaiaaSSta *«•
loMloy Káraif, KlMyl MrlHMkéS 'tOrttaeWÍ, J^pipky. f- A téNs*o<*mam issMri aa k**a aa l *MSm t*«M*s a Mg •asaMt * < aataaSaé *baá|á«« keiámi «aaa* totérták. Iák , . «1 . al. .
i iimiii j I an a
a tm
Ifit
Hz és szerk loosígem
Hm 20-*« SaerbU iHi|liltolw r 'i '1 Uja ttsHb
Amikor 1014. dae- 10-éa MM 10 lm. kor Bijaahéatya kőrayékéa ft martak aiiogtak, •a aM dúljak aa vak, kogy a. II igyak a mi lakalót, sarvet, cigarettát «a a phiia* ibitllk. U-kiaértek hátra, aáhtey kllsmttaraifl távolságra, aa aM ^ákiaiMi auti eaa^aéakhoe, maydaaaaa agy másik caapalhea iblik. Eala Volt. A oab paráaaaa üwaáteit sttöttek. Egy , akiaak átadtak, o*Uvezetett a Itr-kla a aaagpataeeaeha, kogy a tikból la ad|aaak Aduk Is, de abogy
milkl.....atl. agy ariktha US aaatfa katem
aaé atikll elvette 4a smliaiigla. Kértaa, kogy adja viasza, «art ki|iik péézmn Mct, aáal-kai BOB vabetafc. Erre alt (elaltat bogy bemart a kés agyasai assrad Ha agyaais 6 el aaai vasal, ii> vaaal «ás. Iliért aa iaam akkor bkább as évé. Oa aindum válik a Ub aMetL «Hasam raggal mit 13 ca voltnak. A többieket as éj folyamán koalák HHiHal MeyebML Oaaaa Uzs.cr, P. nsga. Cm csak éa Kraljevón ét IS-adat gyalogé féaaia» vasaim tovább villák agy. kegy dee. 17-aa sala B érdkar Niaba értünk, éa akkor aM 125 ea vakaak.
Egy léaérsaaaarayaba kajtattak Ott álltánk egy tatai tó bejárata dón. Jatt agy ssaib káplár. Vagig aea rajinak s Itat oidii,>ogy a ».pkaroaam vegyék la és lapoaaas a sérae. H«aoataak. Erre a saatb agy balitostUUkl Hat. akt aaag se értelte a parancsol, agy po-iáa vágott, hagy aaagéay él tapeaaytre aM> godoti. Fenek laSUra paraee eleire te jaaitetiis e paaMut, aam kilóabaéggM bo<y a goaa-bot, aaaiyea jé érag.kaaiyaaá aavéoafc kezdőbetűi vannak, nem a sárba tiportak, baaeaa ki a reekene, kl pedig a cip&jepe rejletté. Sok volt kéuéak, iktask a lába , esaa raegyeába volt tnbkotva, aal aa aiMstasaél a bakaa-eaot la tehuziáli tó ak. Vegia la beereaitettek bennünket a nigy OJa beat mar le-
kédt aOad.aki,1 de talpalatteM hely nem voft feaa. Akia Mi aeaatek, aaóg vaiabaty leülhettek, de akik atohókBak aurMtlaá, agéas éjjel taipaa álluk. A kaaxaroya kai lijaa U-taücjaba 8000-aél tötb logofy veit Smaasie-lolva. Kaptuak mladtn aap agy kdé aalya kaayaiet és semmit ssáab Dac. 24 éa détaum aagy I öcsik oa kosiak a lajaaüil 300 dib. leélt kifejlett birkát Esi aajaM asmeissM magj/arorttűgl grofnó kMIdra as akkor Afatsw Itai outrók- magyar hadifoglyok karactónyi ajándtkaui. A aavét asm ikaiuk megmoodaal a tserbek. Igy mégis karácaeay 'aapjáe kaptunk I6U ételt is. Kaiác:Ooy éjjelén éppagy, mint a többi napokon, akiaak ülőhely nem iá-tett, állva, lagieljetb a lakiak támasakodva rtaadikali. As ajaadéfc birkakaa már as aáaA aap ailogyatt a aa taaep második és baraa-dlk aapjaa Umét eaak száraz kaayérea ab-lédtéak '
Igy suat aa decaaabar »lg Akkor 2000 embert kimvaatak a továbbszállítás».
Magét illem, kogy éa Is körtik vagyok, saert bálkov« viayaaak ia, aaaél ritaaiahb már aekai aam lakat. Kivittek baaaiakat a vaaalra a agy kiléavoaaltal SMBliak este 6 érától reggel 7-%. Ekkor érkeztünk OsskMba. E,oo a régi tórökváfosoe végigklsértak ksasiakat aa alt laké axeibek étimére. Egy [éraéjt n kisebb aiapalakra osztva ÚmkM köreyékeark kOión bötfl belytln batyastak el b maiakn Kaplaak magiat egy kenyeret s egy daaab szaioaait, aam alaaitiaaal, kegy aa két, eeetlag kdram aipra la iaéL
Igy ke: Utam ia 400 lékéi álló Saapcrt tal vagy 20 kllomitarayl távelaagra a vérottói, agy Saarb hamajbé kalyie. Itt aaabákks aaál-láaoltak beaoiaket, éa e aasáildls ama ért' véget. Schol agy kályha, aa Bvag as akliksa. Aa étekaal Űokébbél boat.k, éa aagym Ma-dadaaii.
Ot hiti ottlétlak atáa vlssaa raad.kak Omkébba keaaiikel, tbeeaia a 7 klhmllir téeskágia aaé Budaváa aaveaati falaka mái Ml agy tékk káraaaha méhéeekák eL
"t
Aa élamaaia pontos vak. Kapisbk mladaaaep dAlbica da edttj levest Is, de leg tBbboytr. eesk a 'sksgsl akia ludak megájUpftaiü. kegy krampü a vagy hah lavaa. Haafc la keelak aáka éa ályiakar ladsmlaaakra hnajdk, kegy ma kast la Éaalafr. de Maim aa egy kiaelram tott, 6k pad% aagy goadot I Mdhaatk as afétMéglak fpaigbaa tarUdiiL ia, ké»y-leleaek a ke»l vlamaki daai Qyea éa cük'ea ktsejslc ravaaaaáfál vették el HkfeM a bért, l ék jáiaiea mexetitüu A fftillnllg ée itut >t aUaság kéaapatt klfitiw a dMau Maiclus 8-an dkjlS megbete-gédlem. BesMM a kórhésba.; Mlvedbogy as ageas péammst lUitttl, még ÍNiabél Írtam -baial begy küdjaait. Kaptam L vélaaal ka-aalrm kágv a béizt jaaatr 12-én aikildtek. Minden íth'etetöt (megtettem, kegy a kitdétt éiaimat! megkJpjua, da > mar tjlinlnibtn vagyaik a éa m^g miadig agy ttUr péaa aéá-kél vagjjok éa nly betegen. b'My aa ágyról ae teótam leázétlalnl Nagy aadtáeeeéme jött aa ajmtrikal ^küldött a leg^Ual lalogalai. Flpieteashim 1 neki, kon már 6 kóaipia aaaak, kiegy hátulról nakam pénzt kildtek, da nem tadiam mcgkapaL. Aupba tétekoiedaa ataa aat aaoodjja atkam a klaild^U, bogy ró-vld bár aap maivá meg IngonJ kapai- Es téay-lag Vagy tla aappsl késébh ssigjéll a péaa. A maatk páaakflidemtay ak gUrsabban jótt. da est mag 20% lavminal ftjaéék kl
AagaUnJ 14-én kildtek kl a kéikbbéi, M még oly gyttaga voksa, begy keesla villák kl Bardovtara, éa saok kóiél akikel aér-cledban ott ksgytam, már ssaMil Isam Itláham ott. IIsmét Voltnak vagy 300 ssl <ls valsssaayi kóraáakél klkctéb, cinpa felkdrb féllábú, atan-kára tem jüktlbaa embertk fin Is eaak bottal iadtaaijbal. Igy voltunk dgigz októberig, aalgi végre keddtük érezni, ao (y révldeeea aegjr esemény alOlt állunk.
| Okiéhas 184a este jött k ierasaa Ois-kibbfil, bogy holnap reggil 7 árakkor mindenki,' aki ciakl járni tud, IndJlkjra kész legyei. Nagym Utam, bojy esaáa ia etkajta-aakj Máa'nip reggel S kitézittj kaébaa htjtér-•alaa sorskpztiak aa advaraa. u a háram egy tagiban kaaAttam aaag, de sabj akaor aaayiaa voltak ab, aklU szintén azon' á fcjindékon voltak jaaiet kegy all| lártaa meg] Féltünk, leákri irdalnak meri lebaak taUlaL Sérekeaáa malta aegj dLltt egy laarb Oreágy, lókálcaa, aalatéa kmtaalih ata-siam ftirtmreSve. Nagy laekáagae, kegy ml b, laWk abrjtve vakaM, meglrtatték. kljelenlélteltiigy kai uapoe atrá tadakak. Akik aam taSaak menni, Itt miradaak. Számokra m*g ma la városból kaayeret b boimi, da aaatáa cták aa litaa gondjaira lennek hova. Nem b>j, goadokak. HM*a eddig U aeák le jé Irtsa ke-gydmibfil éMM- j |
| LeH-tett A ír 9 éra, mbe [elmentek. El-meat aa 6>s*g la, mag a rasklUink éa a kaa-Hmw. Egy M óra maha aorakeaaak mfak as adnaaaa, hagy ¡»megtudjuk, káovaa aaaradtamk ott] Saéakflei eveakat > a voUtmVj Örfilnf kaadHak, kegy sabai sgyt saarb mm Iáikató Akiaek voll péesa, kim aat a lakba ililnbl valamit. aM ém übkta veh >agas«a*UJb
szerb meeakM valtak bésakik
Ml Mkeai ve véJtM aa ébé 4gyulövé^t Ha Um. DUtiWaá aaabaMi k agy éra agy ibal n J M> Mw* Ka atobé, aa* a a^haklél kspibak. gal vifaa aeáH egr léÜaM aaari Ra, kogy • aáal I f!«#4iy boa, ahol jól lat ct baSsál Mr jlgyaabé. kallaláre abdea il MikiliM a dombt^ maakóa jirók b iá'jqttelL Malgaljak km aat, da m-g : saaaaa tebJ Hatat« kóaakbbrCl ka) j ik. Ntgfe(d|k|n,p ml % fegyverropogás I la. Hatblbea Inbi kezdődött 0^k«kM «Lzutrjj, j ptare, aaaéiy m a 4 órakor viaszt verésével, 1 ágaédiH l< bivateléért lolyó bei* Mag oolt.k a bolgaro i a -vbaMÍ 23 áa kijött kon tik ¡¡E|ai|doji|i lovsai um isaaa UM a váM>ha, aki b r. AhHt azok 1 számára a lia%ib b^dlll kenyeret, aaalaaa U, dokaayt.1 kl. KBvatkest najp lék. Egy kas» akol rendes l.k Nevembar aiopó' toábta azt n sztrblek. m igukki I ben magaióátak saeavMmt álltak Daeembar Albinl.ból, bog]
iO-lg aM aaskba jöi
sa»mak 910 ta aeai December Í3m 900 ICbSl állt
Indáit onnan ki M adatán még folyók aea voll
28 M Secadiéba a Danáé. Amlct lévé állomáshoz nasztí Od partra a térdre boiu'va
Nagy
hegj
príma, Nagyi Megtadbató T
Egy jókarl V. i
rövid
megvételre var Magya- utcg
2 Iekars4
nyál
vall.
égM kéadtUlkbskb MdágélM bkeaai, vMek A öiwába, i aMeljll* iéabm kL
Vé| Ti
leli, gagg Magyari aéklay «MM kid
kéaiL éagjf p
atat gyalog keik tt aáigtsaaL v>'g 9a a. éltöa^.''Mag aznap
a k'li a Kavevéra tóMaóett. Uántkclta l saékva aiidMkl abi s aaéhaham ékes
aki meg
«íppoit' ifrs«gbs, Mprava aéternyi a dac. ktjéUéak baéréa a Hy»-
likéM
kezd
t

zém
k aoiaaébbzj közel eleky-uf ll.jaz.
A Sagér-atoa a^ir
kitsnzott lakit tiMhiul
kiadó. Mvebhst »Ürá'!|-utík 5. IJ110
4»«MM>MMMiaifM«emMaMaaMaa^ «asr
1 szobás büii/iit tatás
•aaykéval aaaaaalra kawsalMk Ajkat M»k Sícmcr«utca 9. U I3IS5
KmÉhImI aam mcasta Ic< 6 hamvul >b uradalom sásaére. Évi (isatéa, restes Őrlés, tengeri e< icrtt vtSkí,.í sertés, és tehén légeló. ■ kmsalu, 2é öiía, rendes l4kas,| .levelbcm ajánlatok j nHadastateiia* ' johge ' alatt o Isa kiadohKtttalmot! muidl előbb bead and A MmamBamiaaamaaaaaaaanJtM^j.-^
Haszonbérbe*- adaí..
Nagyméltóságú Emu: it Keletben ar olaoi bradalma |i91 . Majua hé IM| kstdodóv i harbo fog illalal
A birtok mintegy 11( U héM >* jedalmé,6y hold ratenkiiut többi} mind niMó. Stombjutiel, (ól js kar • í nyíre, a Sepmbatbelyjpink ttot! va,ut | aak oladi m toronyi altom isai (mellett! fekszik' ^
As érdaklédőknek fel Dr. Pialal Eimo si aatMtbelyi I ügyvéd ad.

Tavaszi \Um
Édb faiti cm i ileliiisii
7Íiíl l|É»|ÍÉ-
lisn iiiiiti
Milténjyi SáUdoi Ifi« Fiái j
ilpIlíméiMia. Pőbt, vári
I URAK! A i
H béjrpsiuta;!
mbrgóWp! m
I
BaagOmyl ]atcn 4 { sf Tafafo» i 2,41 | MMikmaam i
VI. el| Ulblsó rfesieAnjieriká | ieányaf tzí sm »¿ainak
rr" '7 fch
'1916. márcíiiL Hó 6
■ hletfőnésked{|cn|kcrí|fsj:y>i
Egy doiloifhirálync» kakndiaikoysór^
lörfeiri
■mai
Sport dráma 5
E>m 'MvOl a té
MÓVídz^fitokT »»ab« MÓRICZ HU I ^.ENj vigyatvk
KÖZÉPAFWItA TAVAh
IhvsMrtmaf tej
R-rd 4 kania ab KI di-
li f ■ t i b.
1 I
Szerdán ée I eaéMrtikéa A UULUANÍOK AA N.t imM
-r
FISCHEL FÜLÖP FIA
Nagykanizsa, Kazinczy-utcza.
TELEFON 17»
TELEFOf
Irodai berendezések, írószerek, mjzi$|kdiök kellékek? finoíft bőrtárcák, zsebkönyvek mi naptári üzleti kitiyvek, szelvénykonyyeic, lapok é^ gépek, levélmérlegek, számqzagé zőL .pécsétnyomok, bély egáőáHvónyok. kel aktatáskák, válté és értékpapír |tas|kak; nyek, pénzkosár, mindenfele levélréripe gyűjtő, irodai dobozok, pénzragasztó, jánicí dobozok, papitkopár, íróasztali előjejvzrsi mindenféle papíráru elsőrendűi mieői / nagy választékban eredeti áralc m

Minden

kéresked rri érdekei [T]
hogy üzleti nyomtatványai ízlésed kiállításban, a modern tipográfiai eszközök igénybevételével készüljenek, mert estek iiy éhetí»ÍgrBs,| hogy á vásárló közönség figyelmei
ishirdetései
lmodon adásvételi íjpytet mepkötásére. j j
Aki valamit el|dni, vagy venni akar, L Aki lakást kenes, vagy kiadó lakása ván, Aki élplmlteem akarjvenni, vagy jejadri, Aki i|ikalmázotttHt keres, AkI állást ¡keres|
Aki gazdakágj eszközt akar venni, vagy eládni, Aki lUtordzoti szobát keres, vaglj | bui orozott
I ^njbát akar [ibérbeadhi, Aki csalóiét szakácsnői házmestert keres,
' WffhajyMebpen cselekszik, ha kis hirdetést közöltet a Zalában. ,
VpÜM^W a Ma hfcdtiia M
»te mm i mmm*, m+im**
=*= A Ms rjilndlg mUkm ntrnfnm* mm
m® 1

®
)cmt*é»My
Nlért maradt e|
Szaloniki ostroma.
A Balkánon minden csöndet. Több hónapos rettenetes- küzdelmek utón beállt a legnagyobb nyugalom A Valóak elleni akció késedelmrskedJbéoafc magyarázatával nem foglalkozhatunk anél-kjül, hogy a hadvezetőség terveit ne érin-tenők. A legközelebbi« események azonban meghozzák n megnyugtató magyarázatot A nagyközönség elfctt érthetet -Iénnek látszik az is, hogy mart van nyugalom a szsloaiki i fronton, I holott nyíl wáavaló, köztudomása, hogy itt olyan hatalmas német, magyar, bolgár éa oa*i trák erők állnak szemben ak aatant-ea-regekkel, amelyekaek vállalkozása már
S számbeli túlsúlynál fogva be végződ ebk másként, mint Sralattilri gyhrs ki t^arításávsl. A szalomld-i front ese ; fénytelenségéről Ventzeloss nyújt most érdekes fölvilágosítást Eszerint a köponti hatalmak előnyomulását a görög kor« mány tiltakozása akadályozta aMf. Görögország ugyanig veszedelmet látna ab-
t, ha Szatonikiben, amelynek birtok" már egyszer háborúra vezetett Bul garía és Görögország közt 4 bolgár csapatok vetnék meg n lábukat. A görög kormány figyelmestette a központi hatalmakat, hogy a legőszintébb semlegea-segget nem kiván fölhagyni, da ha bc|l gar csapatok lépnék át a görög határt, ez által legfontossbb érdekest látná saályettetve s kénytelen volna Ibiitől fegyverrel megvédeni az fiai ellenség, bolgár ellen. A görög hadsereg^ i] valóasinü, nem tudtn volna megakm lyozni offenzivánk következményeit, azo{ bsn a központi hatalmak s elsősorb Bulgária készséggel lemondtak a nijkii tervek végrehajtásáról, ezzel is sónyságát kívánván . szolgáltatai « hogy tiszteletben tartják Görögő vágn. nemesek jogait, de indokalatlai dalmait is. f Azonban az aatam dipl máciájának állítólag bizonyítékai vannak arra, hogy Görögország hőtalesettaégat vállak, hogy alkalmae pillanatban «ajtf eraféval fogja megtisztítani területeit. Hs tényleg a görög aggodalmak' gátolják a azalonikii offenzíva aegűkhilásit, -4 is a kbrponti hatalmak bőlcseaégét bizo-nyitja. Nekünk a azalonikii antaht-csaps-tok nem állnak utunkban a bfiseinket csöppet sem zavarják. Afelől; teljesen nyugodtak vagyunk, hogy a szalonildi sarrg önkén tea vállalkozásba nem bo csátkoak. Ennél sokkal gyöngébb. Ha nem a berendezkedésével is védelemre kémük föl. Szaloniki nem más as antant részére, amit a GalÜpo&ra ás Ssarbia iBfitságüii küldött, de többazörőaen megvert, aaindennanea kivert seregének ma-aedékhelye As aataat-csapatak Szalo-ailribaa litalénah nincs is más célja, mint
Igy jjkaHák Görögti WÜak a kőzpintí hatalmalrhos való clátlafplásá« meghiúsítani éa Ssarbia bákeUMm meg* akadályozni. Ezért asoabaa lighl érdemes félmíliós Seregei tartani kettőében. A francia politikusok követe többi izben a t»lráni seregei Btáaák a fő frontokra, ahol voláa rájuk. 4- Azonban akarjji ezáltal bevallani, bi teljeijén elveszett számára. Ag latnyi földet még tartja, több a számára, mint szim meddig marad mag szimboltimaak is, afölött éppen most cjlönteUek j Vstduaaál á( német fegyverek Mert hkj a wérduni falak leomlanak, a romok rljamttik Szakosakat is, mag az antantnak' atás sok hiu reménykedését is. Nyílt | titok, hogy a gorlicei éttöréa akadályomé mag Romániát abban, kjtgy eDenfibk ,forduljon. Még egv Gorlicé a aztán Románia és Görögország pillanatig sel fpgnak tanakodni, hogy íétéfdekQk melwk fel mellé parancsolja sorakoztatni feMverejketí
A németek rohammal elfoglalták Frepnest.
— Hivatalos
\ Berlin, mért. axiaté*; Kisebb an lyek tegnap erőn tüzérségi utáni VermellastÁ északkel, árkainkba nyomeltak előre, vártánk .viasza. |A Chai son de Champagnetól k támadással visszafoglaltuk kat, amelyben a! franciák I megvetették lábukat Ekösl és 150 főnyi lefényáéget nőkben lut fthalarfati nagyobb robbantással livelíelfibbife toltuk •teri}letejli ¿¡folyótól ült, attól keletre pe maradt a ijDiáiaág tűzi bsspatoknajc öászcStköi «, aa elleuaéggol közeli került sor. Ma iffcggel a W, rohammal elfoglaltuk Fresi helység iryughtí szélén egyi n franciák, méz tartják ma^ mint.:360 'foglyot veszítettek hajónk éjjel bőségesen bo duci vasúti építményeket.
jrr4rt-t hnretár t A h "
ságbsn változatlan.
■ tej eszen szúrt mnyal eaban Mai-meglepő ss lálláann II én lisztet Itatjuk. As í m iakke ipcáo latban llásukljat. A |t|gatra meg-kazepes M Felde iéseiiől eltearcra I nem Wdékcn lés nJlut E haaakban atjílTöbb EgMc lég-áitá bar le KeíláCI im
az orosz han
á*dopest, márc. 8. A aajlóbadi asálláaról jalamttti: Jábaaf Fardl oánd csapatai KnrpUoybánál ba-nyomták aa orona voaalsl im • kovai roraél
tnl padig Taraopo! kárnyékén Zrbrovmál nana» caapatohat lap
T» i
Siokholm, néttctuv 7. A aaaatas ak tagmami árián Máén indítványozták, ~ áasnhl Mmmmk lyák kazdeméayaid lépési lagas államok béhaboi á dabébaa A Ford fél* pedicló fSlhlvjaj bók eb na áazakl állámékat klvánl «, hogy i tart-aawk randát na mmk a hívják Ittel a| hadvjisé'ő áll-laraokat, hegé háborúé céljukat pontoaa áll alt >á
Az orosz harctér.
— Hivat Mm ftlentés
Budapest, | nál József Fenni redes hadseregig séget rgy elsán és ott megvetették tói északnyugatig portyázó különb ezer méter Am| űzte ekés betemet Ugy eztn a vld mellett és a besk nap mindkét rés sérség. tevékenyt
Olasz és dé
íua 7. wwyOnem énd főherceg veiénp-fft outagal.ag elten-áttásábót östékfl lábukat ' Tomopal egy oestsik magyar SftWiy p r gfosrokat egv 4aééku lö tj tszárokáil lg ilu ori se éllábi. m, mint aj Onyemtr arábiai hal úron Urnái élénkebi volté H-
Höfer a tábornagy
tolt
natte Mcm s ual j '.tó
mié*
keleti hadszíntér
— Hivat vos M<MMt| j- |
Budapest. iiárc.^. A helyzet vál-tosatlan. Nincs nevezeteaeb
Iasamftay. ébornafy.
A portugál
ilimátum,
Ltszabon, koraiány a némi Isszolt s közöltei a portugál IdkÖt] jók lefoglalását laaatbaa várják vbasakiváaát, póttal A portu| tézkedéaekat
lius 7. / ultimátumr i Némttorazá) g kban lévő itartiai Itt liszáboili egyértelmű kormány itott.
Görögország
részleges leszer »lése
Athén, mdmb 7\ á Sk kortahny vainagarôi tait hírek ellótlanak.
portugál
pná «A» ■ {%
Binden pil ímet kpyet a hadmlla1 édelma )n-
iladlag-tarjaag-Earsuy-
válaág nlndaddlg lehitetlan, ■lg a Balkádoja ajvíaa< ayok «kg nen váltoaaikj. ánig a t entaqt-haa való vlnionyjaar«Illa na-raá, a hanianr aosgósltgal kSltaégah radnkalhaa góljából a hedaereg ótn hadltengeréeaet kát évfolyasjáft hazaküldi, a hs-tárlnoidanaekl dfljigfthap • bolgár korstány igen' lajália maga-, tarthat taadaltajtt. li«gtéta* ltl falaiánljottaL hagf a fela-l&a asanélyJkat bagbfiitetl.
Tengeri csata
Baknresi, tééff, /J a hlgyáaat-gatrex JeXèbtlk : Maaàrjnap raggal, áaaahrál a.asy: óra [heaaaat ballatafé ikmtill hallottak Valóas inüleg nagy tengjari aaa-ta fölirt la. . i
Izgalmas vita .1 | az olasz pérlanierrtben.
Róma, méTc f. ad kamarában a szocialisták névszerinti stmazaéakknl obstmáhak, Igy «Mb Séjlanén ml-} niszterelnőkőt nyHattokam ' kényszeríteni, Különösen heves poil u tngnapi ülés Salaméra élesen *IfakmH a terror elten, min a szocialisták ezt kiáltozták ftk :
— Miért (Jtar kibújni á «#> alul? Ml nem akarfnk feaáw Aoidanf ezt a széfkosarat, amelyei öé kémszmtostt a népn.
Saiandra erre megfenyegette a szocialistákat, hogy m kemvét emepettalfa.
Mér megkezdi a | kamarával szemben Is a zsarolási? Maga fabáb ! Diktátor l — mlMtlm a ÁocialhtáL
Rettenetes lárma, Jtgalim keletkezett, mire az tkst íz IWMtj sietve berekesttette.
Ellentámadás készül Ver dun n él. ^ >
B«tlM, március 7.1 A V| Z értesülése szerint a németek Vtjrdun előtt nagyszabású francia stratégiai ellentámadást várnak, melyaekj Veraua sorsát véglegeaen el kell döntenie. ÍDe, hogy melyik poatoa lesz a I titnsjdás, bajos előre megallapitani. Bárhol I lagyaa, a németeket készület len ül semmSesetre aa Hlá ja.
v • AüUleráim, március 7. IA Vardna körüli harcokban a franciák Mdkbgcan* patokat vetettek a froatrg. Az ^ caa* pat ok 17 10 éves kiképzetlen újoncok* búi áflaak.
Portugália védekezik.
Krisztiánig, márc. 7, À lambaal kormány sürgői védőintézkedéseket fo| gaaatoait. A kikötőkben as Iftessaa világítótornyokat Idoltototfák Nappal át idegen hajók eaak siígoru ellenőrzés mellett juthatnak be alkíkötőkbá, ' A partok maatán hadihajók rnrkálaak, A német családok százával menekifinek ét Spanyolországba
Meghalt a montenegrái ' I rnipiszjerelnők.
Cettinje, március 7 | Ptemrna c montenegrói tábornok, I hoiláepmMia/i' 102 éves koréban mghnfF. Katarnál gyászpompánl temették el. 1
Szerbek a francia Mu.
Athén, min 1. A Kaiéi mtfétL Összegyűjtött iMlnf Mnfi saarb kai, tanát a francia Iranln nrfS^Éh. (ta aa
laáéski liée mageráaM mm nménékkémk aaaa ' áütáaát, kngy a aralaapl bactareg csupán vááaéaawa ban
dmhi*»».) % |>
ZALA
Ml hu Kóczb?
Nyilatkozik a
Nagykanizsán néhány nap óta ifjabb Káczé budapesti zenekara hangversenyez. Legalább így hirdették a reklámplaká-tok a így tudta a közönség is. Azonban a Kódé név körül valami homály ¡lap-pang. Kóczé Antal, a cigány-királyok ki« raiya legalább ia kétscabewnqá* kan I Nagykanizsá& vendégszereplő raatá araak joga volna ifjabb Kéqaé favávtl kedni. As országos navi cigány praná* ma a Zala szerkesztösogéhec a követ kező nyilatkozatot küldje be :
Csak mos/ jutod | tudomásomri rJ hogy Nagykanizsái*] jtlenleg egj ifjabb Kiesé vmiiiigiserepel Ha 11 igy áll és tiny, agy kérttfi jelen st • mim hősiesével a nágykanissai w-j lelligenciát fölvilágosítani, hogy a t valami talmi Kiesé letud. As sn ■ Jeti Kiesé Aftial ugyanis a Hur-gáriapalotában játssík, (a volt Rih-szállóban) as ifjabb Kóczé oedig i Rogal-ssálló télikertjében, tehát Bt, • dapesten. Igen sajnálom, hogy Nagy ■ hanisn városának intelligens kc-\ tömegét igy félrevetették és épam i ifjabb Kócsé nevével. Ismételtei kérve soraim kösrmmtmH, marae - < tam mély tisztelettel
Kiesé Antal, nagy mm tér.
A cigányprímások származástani vaf aem igen vagyuak tisztában és tudo sásunk szerint a híres aevasKó^zé dinas ctia tagjait nem sorolja föl j a Gótai Al aa* nach sem. Igy tehát dem állapithal jak mag, hogy a nagykanizsai publikuiiot valódi, vagy ál Kócga szórakoztat ae addig. De talán ez nam is fontos. A i a 16, hogy miként játszik] Ha a nsgyta nosai Kóczé ugy remekel, mint a 15n-nabbi nyilatkozat írója, akkor elismeijúk Kóozénak akkor Is, — ha nem Kó zé. A fejleményeket mindenesedre érdeklődéssel várjuk, habár aligha hisszük, hbgy ezeknek hatásuk lehetne a verduni aaa menyekre
Tanulóleány
felvitetik fizetéssel Báron Miczi varrodájába Kölcsey-utcza 3 szám.
EGYETLEN CIKK
mely több adat 10 év óta tfem dráffab alt: a vsKdh
YES-SZAPPAN
Ara 1 korosa 50 fUfer- l
Lagtóbébtcsabb <s IcxkeñUcscbb lil.ta pipera izrppsa, meb minden háStartáskaa riblh-batatba — YES-PUDER t, 3, 5 korotía ld¿-boaodkint. — YES KRÍM 3 korona tégelyééi bt
Minuend ti kaphat* I Mipii flgl ISlkthl aranyi bSua, niam* pl*».«aiimm ■i»aaoaes. Kardbr hasat a
FSrman
fisaim nátha ellett
HÍREK
Proba
fim
Gmláaimkl
tftmét is tmémim, dt ííítója ujkem. — AngidmdfJLmtem erek I liH^f:
A haHgafé• Uiksm wrt Mfal i SmrH aggea, ¡¡U stábod «Urn Loátem
fa/, Aegy laasaá mozi itunoai |í rdí, Aa nirta-t Ihmtég tsnjw.'— s mfí Mmé lifsüsa,
Pfam, ari Maaiíf ÉU áaddsd.' f tU* Ne Véri, a Jé Itítm, ha\ák, hé ádaist, Ha in* it. lissas Ittt »*m UbMf KWlr timd ga^mT — todím, m It fél mmt tétem míferl dff e ma ÜK,
a uM aárf, %osa4gsr|Jb»«4 Alrrn kaf>'taMt.\de- ífaoet, jé /eftst? . . ,
Kféét .. .Iámmá még ttmnl ék remiká Tfcaart e/MAn *» SmM agaiti — M/éorr« «//í, Lt*t hogy Mm
4 é zWtówd Itlkcm f* rjiUJf |
5 iM it, Kft Láiábsfrairt íJJsiástdma /áa ábáelt. olt Itt* a* U-aeé»dRfá«R. NkW dsabd más adMMa* áftsdf Éifa Htm. |k|MI»aibJ(
JMflMB SIMHi
ádMtitdgeá
' — Éittáa kltáataWs. Ftktl* AUj% a Kafa nattkébrettaégQ mnpkatjmaa kaióté ei kejttSs kilfintttdibea részetáí. HJUapróddá lép tsbák dsja eglbsa as eatjk «'iMségl értmmcl taktott'ik jdJ Hjidasségénck ketjtjL allsmarésén blfiaiba «Uütt &91 VeÉbk 1« kfzónség tt, .msbasá si Ukttidces, tlábl UUglió lapnnk bsaábjda me{] élest stép elkkelyf. novelláival sok kellemes órát sasrsalt.
— Éjaia l aadlaJ Ö libége dr. Viola Ofirfy orvost, a 307-ik koaMdgyabgaared orirssfáattkét sa elleea*g«el sstMbaa tsnasboU vitás és Saiaiáidaaó m^atktásUbt l^feMbb dlesárá eli-Jasrásbra résaasMattii
— Itta api Treyber I Káliián írnagy, a badlékkmtnyea vaskoroaarebd llyagja, Nafy-kaalzss Unltrtráaab aagyfeápsal|Mgt, azimpa-bkos tagja l karetárrál, ahA| mit mázod kbea töltött hjaszu bóaapokal, — Mfrtd pthaoörr bsftí érVezelt. A vitéz árosUoll[lakj a karelá-rcn •oroakWú I eUllépletáabka la bmáleb kt-tSatalésbea ráasesU, — ■¡laáiátall ftrteme! ádvfizMlék.
— Márcitza 15, Á mggyar szabad ságbsre nagyemlékű QaLepat az idáa is taéltóságos csendben fogjál megülni a naooet Most la harcban i| aa ország; fiaink moit ja a magyar atikadaégért,1 a magyar hjuca épségééit Ikázpaaak. Tehát nem a zajosabb üntiebséjjek ideje van most. Amint értesülünk,] az Idei március idusát a nagykanizsai pblgájrság ugy üli meg, ariall a mult évben.
j ' — Pölmentéaék] A városházán és a rendiörségen a katonai behívások folytán altil (okozott esőleszitéssel lehetett a munkái addig is s|iégaiai Amióta azonban a főjegyző is bevonult; —| szinte kátyúba ijckcm a. közigazgatás szekere, mert a legsürgősebb! munkák elvégsé séra ia alig alagaadfi a erő. Ezek a tiapok súlyos táaal a város kösigaagi a szerencse, bogy nam vftraa tudvalevőleg ugy a Daák Péter főkapitány ifölnjjentéséért ké rkmet nyújtott be, a ssiat Uoafértosu lünk, a kp fotisztvisdőj legfövidebb idó alatt viaaaatér bi'»ÉlalÍtk A rendőrségen különben már a jóví hónlpbian teljes Mas a üelliimlBi létszaL Ami akkorára az slkapifányj állást is ¡batjltik
ezésro álló «g próbált a->ks ckak az soká. A 'jegyző, mint
— 1ÖOO modellt tortalmaa ss .Oks" llgklll ibial da hgaaabb dWaHap 15. mime a tmmii tm néérí áisüM t sarta Ima, laaat
TT
Hf
dandár ^^améglgyi láMéatí pari kát as glai mánál számban laoaiiáaW kitünŐ áoliláliToad szolgálata oÜamará-aáil a Ferenc József HiUgkail^Mli il tüntette kii
I iWt A kar it«rmény|»mság ismét utaltIkJ lisztet a lakosság reszera. Azok a kereikle^ök tel itj skikaak lisztre van sifikségiüit, jelei Hcttzane« a gőzmalomban.
— Viisatf bal« atl Tagnap róm-hirekkel ve tt telt s váos,' Arróíl beszéltek, hogy i -sáktijrnya mellett a pragar kofi-, Baro mélllfctt péc ig a aagjduunsaai személyyon it kü^klott a aa alkalommal aok emberelőt ia admnaaatt. Az egész híresztelés, hála lstaoo k, fölfujt balosat, amelyet pár szóijral elaotidhatunk. As egyik tabmlvonm kalau (kocsija Csáktornya mellett kisiklott j .néhány vasutas teljésen ee^zétftllen st t illéseket i szenvedett. A leglsulypíabbsr airtt -rasMIst te pár hét alatt aulkagéa tséj es lesk A balosat caak jel antik talon Irpstdltlmal okozott a forgalomban,
— Hmábngyó Tegnap végat árt a farsang, amaly as ic éa semmMala vál tosatosságM km kosclt a mibdaanapl élet egyhanvúságába. 14é| csak U házas ságok számút som ssap ont stta mtg. Szóval papirosj-fárásfngunk vot ak idáa is, mint tavalyi Ma hamv izó szerda van, da es a nap iá elvásztatt« a hábóru alatt jelentősrgétL Vsksmiko ■ á nagyböjtöt ve tetta be. |A neve is oasan szármázik, hogy huahagyó szerdától kezdve a hust félretették, nasvátra h igytsk. Ma azon
ban nem igen van
magyar nemzet azonbán itrveeeo nélkülöz, mart tudja, hogy a k sboru nélkülözéseit a győzelmek fai ianj íja követi, amikor bőségesen bárpóti >lba juk magunkat minden elnaamdtl jóért A templomban ma megy vftgba a ha nvaiáa aaartartáaa, — emlékeztetőn! az a múlásra
— Baiüagddgba oaott aalal kato aáb. A kilW<|bhlim sm bgvjabb klmata-lása sssrlal fjabbaa a 4 S Ik. gyslageeedMl ezek estek biwagáágba: Mdrsa Jtím Pgb, Mészáros Imrk Kfpial.nf. MsMr József Záta-szentmlkály, Moiitáe» L8i Inc Drévaagj kés. Né meth Gábor Mag, Níl ictb János Bérásd, Németh Jóutff OyÓirvár, lémat Józsii Oabm-bok, Németh ¡Járnál (nbcL káelebblJádslJNé-íb Iktvin Ztbsseal
Itt*
OM
meghagyni. A
IIIJTOB V"
meth Gyab Talf. Néma lést ló, Nimelh Irtván Bal melk István (bioasleay, K
itonix<Dtgy%rg), Né ovák Aatal Mararét-
hát, Novék Aabl Fabódéi sboéa. Növik György
PabápélU. Nosdk Ignic
Ftbókbályta. P>á> Oyuli S^tbákKálla, Pál Iára Nova, HU Gábor Z< Ussaatláazió» Pabcskl Fsksaes Voaj smvaakagy Pálit Jánoa Himkadd^, P JbeVtc» Jóssal Csstár, Páncél Káról* (a nst kóabbbl adsl) Pap Jó-aat Nagyktnfspsl talár J laaajOraaalaay, Persa István MarslBrodj
Szerkesztői
üzenetek.
Hast fc tjbgyaUaj á;ien mok foigHe Pozsonyban, As Ma Ulbddését a két vé gór* várjür. j- A vtaao sUátáa. S.lnOí, nem kói31hct6. A Mrtóasl me rbáós rntlnri vall, a lássa érdekesI a Mla Igaf Is, | de ssággsdlit bsbbttao, Mám'Mdmk.
Egy tiwtamigti isr
keresak édesanyám jrészerel
Bakai, NóWk Jin
4-f-
caaládi körben
Ajánlakozók szivesk Pál hoz, CUkgdrf szólás éa awgalkwvás
IRODALOM

baadbrf bwibtnte1 md
mm
m^mnk bgUdálb
ásak r-
saááa. •mai járnál &aaaM#*t£L átyfipHk bmé bsa&tal
fMw g moa av* mm aa aa i ^^
baaSM mb a j% MbtsMá Dm
teaart kb»g*dáségt. bá ami a^j
tmékl mJrias # aaamísm^a talon Mayas mAldkaa mdbá ma
Laja», Taak
Gyab, MM
nyajlotts a maar— ■ , «mm m
lAaatkaibsbs sskl beabaML álal&mT aalmaHt« Heañ^Já 5 táaS asea ad Bmau U
»Jól
sári a
Magvar Saalaaft , T I____I _
Ilii I Illa ti art III III Mb a káateaém alé. M bbaarél Mamaml Henrik.)* Mbm-satMIa Bdkáayt Kalasásk k KaíálÉ Cimdmiál Kbi paat Igisgiljjs M sftkaa Pbbaar Jadss am kfovbelS .A bajok adaMbás btSaijib* ^ ad a bábelik baji pintérek tea tsamotag«» r*l hrt éadakaa dMkaL Dr. Slam.ibfl kft -Balgádéról* cM cikk« mslfett as Is mm kólli Hsmaal Mmm m H#áayi Béla LOst a Tavasz* clmä eJjjletvojiisoí slgjáakss A .Gbaaaák" rodbAma IMMdtUktuuta etkmm káaM a fizalóa a kgjabtj ajUglrók I toiUbél A »S'iobkr, bAváíam" ráv«í. ««Klynák ra» kéam Caeros Aaáar. a jóátvi kritikai bljt d, a tanaárt satohiantiet, kdjisviraaavk ás kéa. sSmOvésskU bMÉBaab beható kritlkéji i B*«| js mtg as ^Irodaiad] ssaadé" nsw*«k* 1 Baad L»joa adju ss uj áaéplroda ad ma.ksk brála-tál Msbatm eaaNSi meg [dr. $ ésa F al am. képviae'ó kt Boaay Láaajó JPaaeár * «mm-sbáslóak* sémt lm*|eba| muÁ>|«ró'. D . ö a L 11 orak. képvlMtdnsk LA meada i tail r* fefm" lót Irt aaaa j^ót m liinll C mlanak as 19 4 I baaaavdli saá'á t«tatmáay oól M aoay Lkvtló bt kritikát Ma katd.» i lab*, bal »Ktsgasdnágt rovaim*' famtblH s Sitr-réayi Jéa*at, e drkadal gildialgi kor ImiiH rói. Ho.áhyi: O iioru. Hrp«Ueló, a I ml.* ■ t-k O aia*oa Sdmaálsá lr*S| stéja s v«'ataaaréásrOI lu elakat-íbemblail a káay* stall. Ipari és kadaakadalbá aaaáikliiidia ról sióló legu'óbtt > llo»aáoll i lárvéai svsdat« tai kapesitatbs* Mmaaka|jUo mnaásll In lállaak sav readkbM aUhos sákksL i Kürtb cikkek Isglskmak a M áfaassl m a l|mb léreU Kómaaltat A MagVar gstlaa aMbaMSI trt évre Iá b araak Ery kém a* I I korona 30 Miér. A M in k tfat sarfbsaaMfaii 4s ki.ddblvalsb Badlpaak Ak<M»| at Sfrasda Llea van. KaimaMabkat d»i»i
hivatala b.
Hm Stimm vmn, Jbgg"as leim segedelmét várja, l me /tledkir-tek mtg a vak katonákról
URANIA
Rosgonyl atea 4 as Telefon i IS*
Alto Nielaenl felft>t*|rel
1916. évi mArcuut hó 8 M 9-6ri, ságrda áa c&fltőrtón
bönüßyl biihóist.
HALLATLAN TEjVEDEp
humbres. HADI HÍRADÓ ikluillL KORFU SZIGETE ltrméiuM
Rudas bmyárab. Kasdsé* 6 és 9 fdm
T
Pénteken keid) lakira
HajŐAgyuk tlaáboa I hiboiuj a«éma
Bab kbádlit öivasétt b
Sokszor rendek báláll^atáal Da sab* aly jót asai raaádll
Ssba «ly jót aaa* mámba aUa.aökaváet aaéMlsi J
Rumi k«icrflt|í|

Om^-mtAMbá-Htar Nm*aatmm>
jn* ^ty Vaíi ^'iTaaTi 1J
1914
ZALA
A ZALA Ti
Irts: Mk Panaf Taanádyt káaé É+amUtg féa Ma pMrtc i kafwl W* tadott áloaaba toiHiiHil • ihéMitUiMi^vMflir*tták i^ÉipMk hMéUiM ft mohájába
Jőbataa — moadtá Tsaaády fcili i i- Pitinm) tt ■iluLltMi V? . — kl kotta Saabot « tlrágokal 7 kfc-
— A «
Tatnfcdy ll^lf i «rabi Arte esifegott Is i ft stiftét Valaki háÉartabaal kopif tátott as ajtéo*
— Sx»b*d? - , Mf? fcttl-
Taaoády Mkébaa klftoéa milgilg ár ad t
— J?jjőo csak VftTft — moadta etéadeo Todta, kogy a laéay iéft, aki két két AU éjstaka virrapft ft balftgágya
— Már itt volté • lény mtéfmm eaülogó i
'<— Látom — Sftglrlftll Tmmmiéj arftft Aft ft résoákra ftiUtott — kémyftém Vara, M0M kedves Aa agy »kyfti» |A
— Jobb un via ftéf r KómooÓm , , . la mogkalftk, ogAuao
lél lijia Biftft Arani 1
A laéay lôîrudt.
— Da Taanády - feddte — nam bt b«A l|7 batrélai • « • aamaakéra ' agaaaaágaa ftaas Aa akkfr vftatatérkal a ta! am «a la • *
Á mipiili mobábót kêjk kaagok mft-fédtafe ál a vékony fsloai A tftftay aayja jàtt ftft arvoa kftftfttei Ai orm kwHyn vit»» (AUft ft bcUgili Stemfefcjől agyaa aa orvotok vlgatstalé atoaomi (iatagiU, da Taa-MflátoU
ftMftf-
— Kedvet Vara, - mólt a laéajhnt.
agyadftl ataradtajk, — aft orvot kftaa att amadja aa écUa aay)áaak, begy ké*ó Na mtakaifAk, Vara • . . tudom, as vigaaataláa o>apta, bogy áietam eteted napjtit betébaa a lelke amlagévtl.« • • da Aft Én—, kogy végem vaa. 1. Aaatőtt aaft ftitÉi, kogy aajd ylsaxatérekj. • . ttotáa . • • • atlalmkcs la. Hál kedfU Varai Aft toka, da tokate tárak vlaata kostáink. fia aMf iofok kaki, da lemondok a etatadl kriptáról aa, mert Itt akarok meg pikeaai magok kéaétt, akik ise-rattak, minden Ardak aAéUM ateroitoa, etapan ttlv&k aataaa tagallatábél Naaa akarok tudni aft rétek, átokról a büszke, gőgöt Taaaádyafc-réi, akik mageiatftltak aa megtagadtak, mart as 6 kosok maradlaágokból a dOftoa lelk&k érnátadoa íértőjéből kiemelkedett egy modern lovagja as életmű réaaataak, akiken felragyogott a géwkmt fénye! . • . Ajtt akarták* kogy Aa ia ai ősi kárlába ltmatk anam, lóidét tzaotaak Aa a Taanády-exm holdak erdeiben, vadaaaaak, da Aa as wflftad a msgaetat tértem a ftflrénr lak (elé, Aft acaattaá a kexnftnben bolyongta« kft a í él világot • • . ófc aat bblék, kogy meg. tőrnek, ka maga ara hagynak, Dft endéiNak ■ámkáeakhta: agy Taa^ady tobtsaái fog véreivel pérbatsálial, mág UvAakbé ifearissoáért koldulni Da ttért. mot eMugyuk, att to'to^ak mag rélaat, kogy magkti^i^:. Cmk^aMay. atfsoayomal ü|aá>om. Mégit a aMnysataonyoa voH, ^akl Halai Uikénik miadto araayAt Ma elém. Nem ArsAki'háaagAnÉaak kspcsoi lak aggyá béna Ónkat. Aa 6 gondolatai la ott borongtak as őal karta k*ftl tea voltak vágyai, imaiyak öatodaloa lénnyé emciit a tradíciókba ilypitf amradíaágol, éa Aft'kiragad tam dl abbéi a iágkói bő^ bogy • ialki rakftág léi kftasáat. A As ft
rfttí«
Tscnédy »■«■■lift Uiakiöi, ■^nkaik piiiipllfi eaak asé i nlídljllW dnni^dt mftg, VftTft Maoym nmad kaUgatta. fia érkédAtt agéai asF EbAdH*, laagmijái al, kogy agyik kaoévol aáadig a
- VftMi - kArta kai
Vftéü. ..npM ü i 1114 H m
I » d -- - « j — w a 11L laaMOf aroftft a ragges ftaoig ta
ÍPh ÍÍÍMVÍ|p magftiaadl lafyl i aBlw
pU lAnltlgftift ft a iiilmki ftMft Ai
I ijlipilitt J Ç v«|4 kkai va« - LJáift u
— aa Aft Ujatágo« mU bfftft, rvodl írfrig aiag va»,. at^k as
at Mtk Pa Aft art akUJL kftgy St I ftbftfji Mbftb ajamMO ftgy ftm-
; |jft ftsftftm J. . Virft,fc .
DÍ jTasaA^r ff ftAaJö all laéar IftA (aftdHkftaámék , 4 : llj
A kftlajg folytatta:
f» Ca ktvaaapftft MiilifK Uftgyaa ft | tofájbk fei flAftfft Aa AhàJUftagéaa|.Na ft k&tsftft Aa gbfdk ne« M én lálUk aa «loM TiLnádytk, Lv-a mag^t oovo ko.b^lak a ijróolfcÉafcJbin, dalaeg AA ragyogd l^ftaAg^Vaj(( UlAd a^a* korét * L •
f- TaaUdy» Mtefgifttftftk*gy{t M4..*| Etvémmm laU«%|U» Mgtii magkflok, rdaatlolftol évcaaaa |AAAl i*a pmmoa dlat^.
lUTaMf*** I
[fW Mmm W . . dl akftrom vtaai pria* M» kogy ft léaAgéArt Ai aÉjrjtaléért <éayt ogalmfti Mtat bittoídta^k; ÉMfépakjL • ka mr agy ! tiépwbgeiben d^t ¡é* mtda*i alakéi karáft maglaaalotta
i— N m . . . aam tédaaj leUbb kalgfttok I— Da agy kaldiklA atdisó klvánaága et I A laftfty magdAbbftftva teU Ift I maáéhw Mitlé pa^ h
j|— jAi| vas, bolnsp bmM iliifcilk Í|Taaaá|y sjk* földit késLraft ékitat taU-gftlL' AMftft álomba atnaayadi A loaay ati biti a, kogy a raggal frlssekéga btggtdubö km gvJiMftft r og.i|A, da tikéllaa N4Uotta. ftmiol' mà^Mp cuti log*du m «toit
— Elveaatm a Ver at lÉMlgUI Aft orvos magilmgèlla. «t Lagyoa — latolt liJiijaAMi —J Uv

1 fîliïiïîî
keresek vipère eUftj eti kftroSkedéè irodijâb k, németül, mini y nogrftU féfim • egyéb iiofifli munkftf k
tsftaády amgkőonyobbifiiaal aAk|M odfti sa.aaaftt klltliaiÉftit iLljmllit. At or-k MM I ft Aft megiLeWvft aAiatt a kalag AsfttAft OtmáoUa áÜ a^ ágya mattá. Nom toéom ftéaal -4 hbondu falta dftlâtaal — hogy agy kyoo «fttir lAnkrOmaa ><■ ftgy mtHiltl masal.l aogia (Aftomté i
Orvooaágokal koaatotL A |otag ni vér • iWlrnip* lakolt Aa lAlaktatfo tv i marta ft pd Sftaat, vagAl lojeketót adott b| L .
Dèlboa padig boldogan jtjipotette kit 1
-4 M tgaeq tettem ! # , ,
1e)jetrn fOl^pát
W^bnklMko
A Üatal amaoay k< gy íéije ¿ekin-
çtôgj(cjlt és Itcmoiu yofJ vlllatl tétét btnat Ag. ! kft«* BMftl ugy látta, ■hun lángoló vkgjjttàotaa lobog. kltiaJ bogy Oalvftbftft MééAftd i « régi Jura-da ft bifciaialy bilinctd Uoi Jogtága aijaba -k, A jllstsi aaasooy kmMlú lérjét. ii tzh véből meleg ártalmakat kojtoUa mely
»éget bántja, caalédaaa Aaíti mym neL 1*4 tovább a kinlódia^ ^fja elé áptt Aa
lájdalommit moftdta-: «4 ylmtaadom a i
asabaéaéat, TaiMdy. Miket viaaia ft awyftwaoftyilh í akit aaéret. TjutaijAy aaaUdta moto^gát Meleg kfl etipégiblt a at tűében, -i Ok ta kta baktl—llaHaábi «-jkftgy
fOndóik*sa erre?
DÍa aiasp mégis akist v|r|h|lsaaL SjnUtc taáótt róla semmit As
lei jmaéaMiátkaaigfft gondolt, lekéss A|Jl akt, atfkor mjaolhift, oAgyéréa loUJlalél tágadba parftoas betoppant kossá [TŰntdjr.
4 Viki — Oltotta élaáma tíri karok-
kft kát makra.
bála
a vobam... As ft kaoyaaaaoayom' V magcsait Miknr (éitam, ép ai-agy Imiétoènaal « • • fttag* t aam M, áldáaoaa rátok
m mi
i éa a^Aümft Ida ke szád. Skavaibftft Ília)mé A'éakHk í aria pkoaaa »mod aa érláai +4k éa
IMni íUI1 \ M M«,
Kaolxsákog | uradalom
réftftoo őrlési! leéfert 4s birti ÍÉii. térté* és ||eiif) lejjeiS, | ka^sio, 2» őlís, ajánlatok
ftlsát t lap jUilélúváilftk^i I¿ibél
lUd^ft Imiái, ievéfoem »Hftdoftf jit»** íkUgft
előbb bmóúxM.
.19luif-3
Keresek
azonnali belé| tásft, kimosás teendőkben j és kiptocégétl dijjasjui meg Henrik borkt
[ mtf, j lű ft hordok |f«jibon-i iL öweálltása és egyebb - " ®sl bír, l bórfejt est ke|l értenie, Havi «íxerint 1 NittMd
,13156
Egy üzle Nftgykftotgftán[|Deák
legforgalmasabb aon tus l-re kiadó flb
ég Tgft. cégnél Nag-j királyné tér, Kptponl
i Mercnr iiiyár km
thelyiiég
Feifenctérqrj [él város iáaj ÍOijfó bbet Singer kingaétt, szktlodft éi
IJ«^
Eriaébet f uioteben
<S>
és kés a nagyi; kezésér gépjav
MH r
béggel áll újból pzönség ren Ülte rniridennerbü tjás
4~
Éi l i UH
ilipiáiiiuf [ítliiélM! Ilii
Mí Itényi Sánc

Könyvek
iMsáttitott árakon
IQftbk mi iMI
Kapkftlók PUdMl fft;'% WUÍ UitskanAkedftaobft»
Aftlal Séqdmr, Jkn wnm»m aoiaiálT dmftûMfbft^ T ma • Mámé babon»', 1' . K IM CalkyOmtdyjnmiM h»'
IMlbftft, Aift km, lő yftH K
Déeay Idw. Uvolaő aftvtkntL v^gladk 3 Mtoftâabaa, iioa-^ • bBUaMaa, Sca* kor. luiy««t K X-i Oáiéaayt Oéta AÓm lka. ■ « vi^jiftH J tbvuftâebaa 4u fm j
Ifttt >, Aoa Mtl|tkoi; bily^il K 2,4i Cardofty 1 Céftft, Karic Moyt; SaouI. Mt<x itm j^tet 4 tevJ f~ tUatkölAUNa, ara ki., (ti K %
Gitéaayi Çéaa» lakatc m^ *àmm ikáMiig tuba^-Ui - 3 'laiVMftba^ M ift ins,
ára J öü SOI feolyoa , . , , I K 1-Qarvay áaáat, hegy kla ba»l media, dMMAa^ ftia but ; katyott J, -, , . . 1. . K Araaiy jáftaa. bifteaeHA I Mm-maaym ti boruna Niyoft > » K ll-f
»ártók Ujat, Moüftca siée I ^
IbtM ! iá«ftus Hap H m a ! iftfiaivoi, rtumnm ki ' K 1.4 Caakaaay Mtbftiy, 0 arei t am vöt, ^ üáatea fcûusocrt í ftf^ fftftft MMÉ » * . , K
Emdrédy káséar, feOUtnnayol'_[
4 soiyftft^lMMiiioft a4 m
Myfot Kmdaédf Jlémdor.
■u lyfti - . Catfj
■ bONsaim kmraaik i ia. ■
élyftfliflL oi kévéül ¡4 komák Myott . J KaMferédy Sáador, Bukitk magyar tjapmmsi )i.« a rtoé-boftoi, doam ftnmo 4 jlí 1« fg— kmyftft J » ' m . • «I ■ Iftdb-fti Zaláts A msgyii
• koronái Salyaft .
Igyytam Magyar laaéiuk ■mayftOftna^ asmàetââofte I iaitn, ftistauleaoaa . J I Nyoa J ; ., ,
Osray Jáftat Oatam köitwi té«- bor. i
ntNft
tyatt KXj» Grams Oyérgy, A m igyar ttMbftdmtaftarc mnőftom, k < vja» rta Jam autet, ta« ama lu p; et ét ■AJMM pQftpii dós |Ö CS 70 terűm ftaiyau , . t , , g;
Magyarok daloabéayi lOgMbbl tegJoiHH l^iijabk
Is kftpuukbo sasnlim. à bata»}aa»i bor, jlbosf A éa bmadakm klecsaftbeas. ... IC 2,-
K
K Vf
k y

K
Iftnul-Ml| uoa
K fe-
tt, s
Mft
VAt,

Művelteti köi i y v tár
Dlvalé mérőig, Bfté^NOI ftM*
aram, énfcftmaftfta I kar. ^ tyett K 1-Ébat Uadl, Dw^ib, ftia ékéi*
k#a g kUaaa bt yatt ■ • . K i.'-■n»ar S^mon. M»ckai AagaU <i»i kaitakal m karcba ka*ya 1 . . ■. K • -
Páléfl ftkaudor Oaaaoa tói cmé* .
nyal kő<ve, képel atadas , X 2M Skaktpv^o ttlnmftvcf vï j As rag- ovoj sí aj ( 'kok, Am öté»- y , Mi mf- korona foey.u . . K ia> Vörösmarty Hlftiély Omo
ÍMJ«,
IC V
gftai bét
kékéi ft#vrn (IftftAnUljcft Kktyog f J . ... ; ' J Zlcby J^oé faáf, ICSO éa bftsjpéiaial ai'&i-Ém \ dütkút men kor. M yon KftS0| I Zlftby Hlbély # ml Ail»4iftm
ég ftboéafti^ éblÉlbftbft^lift
30 — koron« laM , K !•-
Krasébal klráiyotmasg - »áftgjfay éoftbii a >•»--] bm.
« , , i X , K
Bu mftii*tftg, Ákosom ttlm n omian son l*meam QiinL d sskötf» îi- kar bt ^i t K TasSyaaa, ttamsft ftaftM, MS" beam m»m kmyam L > jL a. OrooMaftAmg mft^
i*mmmm tM m. aém K X

SALA
IMA
A Zala Hírlapkiadó és nyomda: r-t. Nagykanizsán
I ÉVI RENDES KÖ2G\0L£S£TÍ[
L
1916. p^w \24m daUAö II *j*ar halyisdfáboo tartja aaag, a»eir?e a tiaatafe
Tirjyioroza 11 t. Aa Ifs^óafr M Iiliih. <a m M I
i 2. A (Un itf HhiiiIj
a,duók ■uil^ilfahil
3. A akh| és a
k'triu *s « Ipmllilnit éé M*tT«W bttoMsignsk a IsImisIiIii aatadüaa. | 5 I
4i As d«pi*»b%ok 26. I-« 1 fctebstfa a Msorsob 3 l|i»Ui<gl tsf boMstt, ném Nsgyksaísss, 191^M nliilni U


AZ KJAZQATÓSAG.
Kist jsat, Panéa AatsJ 4s Sastay Sfe-I Ml dr. Ba-st ntr 4M/
m ii iH a
a. Ad ilml lityit SÍ f-a Irthb Ikm

i
AZ IGAZQATÓSAG.
n
TELEFON 7a.
3üj «BKSUHJ^sp* 4r«a*jx*i
Hl 5. *vt4L
kedőnek érdeke,
■ •. T
wv jíjzl 2ti nyomtatványai Ízléses £l|Uásban, a moderri tipográfiái enktótpk t£<ny bevételével készül-1 Icncik, m irt ckak igv Ichctseges, h igny ja vásá-lö közönség figyelme | lettére ii .ány ujjon. Élihez péÖlg£sakj| | ¡kell, hotryi nyomtatványait a
mmmSSBBSM ^PPWPHS


r / . 1 mV i:" 1 V( ' ; 4
[W'tAMir. <!Í N
p/tHMi.:i( ;j 1 1
WBm
írószerek, rajzeszközök, írógépnek. finom bőrtárcák, zsebkönyvek, minden naptár, üzleti kányvjek, szelvény könyvek, sokszorosító lapok és gépek, levélmérlegek, számozógépele, pétyeg zők^ pecsétnyomók, bélyegzöállványok, keleibélyeg^Sk,
c|k| penzsze | és l<
gyűjtő, irodai dobozok, pénzragasztó, árucim|cék. ir dobozok, papirkoaar, Íróasztali előjegyzési block lenféle papíráru elsőrendű minőségben választékban eredeti árak melleit.
aktatáskák, váltó jfcs értékpapír tásk nyele, pénzkosár, joiindenféle levélrefidöil és Ic^vél-
MsMa saesfcaastt TÓTH tOLTl* IHMaai Uatf^jftMBBL LAK*. IWCMl UWO. - >

Románia
kormány változás előtt
líw » I .. ■ j
Bakarest, március 7.
Románia — mint . már többször jelentettük — kormányváltozjis küszöbén áll, A szfinksz-kabinet, amely '■ céljairól tájékozatlanságba tudta tartani az egész világot, átadja helyét agy. őszintébb, ha» tnrosottsbb irányt kővető kormánynak. Az uj kormány, szinte befejezettnek te leinthető, a Carp-Majorescu Marghiloman csoportból kerül kL Ez a csoport pedig legőszintébb hive a germán barátságnak
Marghiloman majdnem mindennapos vendég« a bukaresti oémet' követségnek és Romániában komolyan baarálnak ugy agy Carp-Majorescu kabinetről, mint Romániának a központi hatalmak olda lén való közeli beavatkozásból.
Marghiloman egyik lagmarkánaabb tagja a csoportnak s agyik{' legerősebb támasza a romániai germaqofil politikának. Lapjában, a »La Pblitique'bsn [Románia gazdasági kérdéseit tárgyalva, állandóan az követelte, hogy Románia mindent adjon a központi hatalmaknak, i amije csak van Igas, hogyemögött belpolitikai háttér is lappangott, mert Marghiloman hiveinek zöme az agráriusok közül kerül In és igy a gabona eladásával azokat kívánta megérősiteni. Es sikerült is neki, a határ akik Üelé irányuló gabonakivitel főként [az 6 sgitá-dójának az eredménye. Tágadhatatlan, hogy a románok ezért háluak is neki, mert hiszen most szabadabban lélegzőnek. Lidércnyomásként nehezedett a románokra az országukban felhalmozódott sok gabona. Termésüknek mintegy harmada kellett nekik a saját] szükségletük fedezésére, a többi feleslégj volt. Most ■ár nagyban folyik a szállítás,, egyedül Bukarestben a központi hstslmak ezer hivatalnoka végzi a nagy munkát az osztrák msgysr házban.
Éa mégis, Marghiloman, minden nématbprátsága mellett, tuájdonképpen — frankofil. Ahogy Take Jonescu London levegőjéből táplálkozott, ugj^ő Pá-riaban végeste á politikai iskolát Mikor a franciák nagyon szorongatott helyzet ben *vó|)ak, sokat irt a . német banda megegyezés szükaégeaaégéröl ás azt fejtegette, hogy Roaüuúa szempontjából is aaanay'u a racionális volna, ; ha Franc ia-orsság éa a német birodalom különbékét kötnének. Mosdják, hogy diplomáciai éa politikai öaszeköttetémit is mer* mozgatta egy ilyen békekötés érdekében.
Hogy a franciák malatti szimpátiája dacára ia a kozponti hatalmak mellé áik, az az ő politikai élaal<té«é* ■ okos hazaszeretetét bizonyítja. As aj kabinetnek valóariaüleg A lesz a leje a Carp éa Mmoraaan a külügyi éa kadftgyi tárcákat fogják vállalni. Mag kai még je-
gyezni] hagy a'romáp véleaaóny am a vjlágbiboru m4g m 1917-tclévba
éta
da RosbéniáMk már 4 labkó-betekben. szint kai 'vallania Románia sorsdöntó Ml. de a kizpotrti hatalmak mm j^HOglalt ffaiftClá A sgyobb nyugalommal tekinthetnek Icjményak el». 1 L |> I
Nagy i)M
resége. — 58 tiszt
|z orosz harctéren történt setjini.
Imsztnidain, marc. 8. Orosz katonai köröqjróMp szerint Franciaország a telte líentesitösl hiába várja Drrjszorszás-tól. te orosz hadszíntéren a front mindkét részről Maintleij s nagyobb vtt-lalkousba egyik fél si bocsátksztat. Feey-vere; döntést csakis a nyugati haíszíntéréi j ledet provokálni. Az orosz katonai korM egyébként csodálkozva kérdik, hogy maradnak az angolok uj csapatai?
francia közállapotok züllése. ' k .
Berlin, mániás lT A Kölnikébe ltung aserint a franoja kös* lapotok napról-napra Jóbban fajulnak • a forradalda elalél vei la lehat taíLálkoini. Al íranoia korakor eaak rand-klfM erCasakoa ea^köaökkal kdpaa a kAsvjáleaényt ískao tartóvá. A aajtöt oensup-aval, a nápat hadi Jtörványss tkkel »a fegbással hallgatta ;Ják al. Nyugtalanító hirak t|srjeasté-a4*rt rövid Ida alat; klttaaáa ■iibagt 1 toltak al Fái iába*. Ba valaki peaaalalastikta vala-aényt nond, la dataktlv n*r latárt ös tatlja,!J Mindenfelé aplo-1ik<leaalkednak.
lap limülu leltéi.
Budapest, MTC 8. Orosz kW itár t József Ferdinánd fóhdreeg vo-hadsaiagéask karevpnalán a Haicj tevékenység tegnap Es időnként rebb volt. Egyébként sincs nevesebb esemény.
Olaaa óa délbelati badsxiotdr: uralkodik. HOfer, altábornagy.
II bolgár király utja.
I j ¡Bécs, márci a A bolgár király La délelőtt; adflátogatta Pa. Tano Jósaafat, délntjánl g»dlg Magyaroraságba utasok1.1 I N
Berlin, március ¡8,,; harctér: A Maison
győzelem Verdimnél
lások. — A franciált véres ve-3278 uj fOffQly. TIz Agyú és
aoN hadlszer a zsákmány.
nagy főhadiszállás, jelenti NfUfiti le Qnampagne majortol»keletre az el-l
lenségtől visMajfogl|ilt a Uásunk ellen a francaik késő efte ellentámadásba íogtak. A :nyugati szárnyon még kézigránátharc, (olyik. Egyébkent á támadást simán visszavertük. Hogy a Ma-j astól jobbral a! Colé da Palous, a Pfeffer hegyhát és] Döuau-mont déli lejtőjére előretolt uj állásunkhoz ja csatlakozást meg^ javítsuk, a «jJyjó bjtlparíján hat kilométer Szélességben és több mint három kilométer imély jégben rohammal elfoglaltuk az ellenség állásjait, Bethiricourtkól lefelé a Forges {patak mindkét; oldalán Forma éa Regjiieville falvak, valamint a Rabén és a kis Cumierek crd^ magaslatjai birtokunkba vannak. A franciák-! nak az említett jerdő déli szélei ellen intézett ellentámadásait! véresen viasuverlok. Az elfoglalt állások védőrségének egy része elpuszjtulL A seoesQletlen maradványát tisztet éa 3276 fönyt legénység« elfoigtunk. EzenkivQl tiz ágyút és sok egyéb hadiazen zsákmányoltunk. WSwrelban az dlens^get Freanea utolpé hazaiba ia kivetettük. Az ott elfogott | franciák) száma 11 tisztre lés tö|b mint 700 főnyi legénységre emelkedett Néhány fféfpuakat zsákmányoltunk. RepOiörajaink bombákat vetettem t4rdumól nyugatra ellenséges csapatokkal telt helységekre. Keleti njadszintér t Az arcvonal tdbfcj pontján visszautasitotttunk orosl részleges támadásokat. A Ljacho-witschi (Baranpwictól tiélkelfetre) és Luminec közötti vasúti vonalat, amelyeni (erőse pb forgalmat figyeltünk meg, fepSiöink jó eredménnyel imegtájnadtak. Balkán hadszíntér t Nincs ujaág.
Salandralulc
Lagattó, mdre. MJ A Ponolodi llta-lia kijelenti, hogy Ssladdta uto szor kapta amg a többségi Iszaviljzatot, a melyet az úttal ia csak a kénysntrüaég sí erzett meg Számára, A lap Salandrs utó íjául Mor-kora kamaraalaakőt ^jknija. /, stavizis előtt Salaodra bitét ttlléWt s ujrajföl-oszlatással fenykgette meg i kamarát Erre a szociálisták óriaaii lárm t csaptisk
— Csak nUisiá^uk föl i kamarát, darabokra tépAw l>eaneteket ti bábok, diktátorok, t- MMIaiglk Sal indra leié.
Az izgalom dsald bosszú idő miivaj csillapodott la. kzj aSaadék a ónokai |d-jeleotették, hogy pm>án az i ilasz fogy-j varak győzelme éjj-deli&ben sza macák meg a javaslatot, de bizalmatlanok i kormány nyal saaasbao <j t|j lahiaatal kívánjak mert jövendőben ¿ujtessabl] s támpontok sem tarthatják viaaza ókat mtÜ, bogy •Síim k^ fcaliiaf iSÉií a lagfaa életlenebb harcot folytesstf Ai javaiéig 281 val fogadták al|n Mn. <
da?
A verduni csata, i
QenJ, mire. 8, Aa aagal lapvá loaaóasyob aaarlsrt a vordnni cablm valébaa MartS jdra>li||l less, A adasatob gyllkm Ws|»méH«j nyomulnak llplislt MpiSia alfcrd a eddig terveiket a frsMbláh aam tudták asagakadályaaal| A tsala még zzénz érts «1 tatépdatjél A németek csjnpást ilíblajaiat v4-gestok oddlg. Hfatdaa attól llgp, bogy Joffro bolo tud m látni a aómetob tmrr< lbo a aaédja tgtm a Idsjskaréa nagtmal »a imída-tlikiilaikm,.
Ötven érig.
Konítanttadpafjf, mártn^ 1 Ab bosaséapaak aas >» ■ a ma%étab bMaasmt
•Mrt mhUIM ik .akoli óvod» k rbmeketjel, (ptí-M tsttó lako-IBI estig leiöfyo-fai téri* moa-tyermeklelt. At igedl St erre ee ( nff A Ma-L|Siiito «Ml ■»áltve, -vagy •» Vagy I|iMiI,
tátartoiAU vert »edlg • kft f* mibjsslil takocaáfa, iBeni jek blroeyár» mindig hat tW-egy iwBuka Irfe • vagy Idrel le ■ isegdeyebb gyermekek ssilfá i. AT. M. K. E. Jltrtgs mir le kcricik a írj ködéi IterOletékes tartói« vfcmsgylkj • ryhéii éa poljikal batósJgalt, • felvidéki pBida ake«, Mkpáidkat ía alispánokat, kotr keMilgafc lei Ölet 4 bkrtfléag főien mmm kW r£ek* I il báboroa »e-mekk erteket, aL bek d Iliid Jom tnlndeo ojabb megterhelte ttae nílkBl, éwgadjikla taa-lédaByékjoak a HVM|á kogy • bMtai kiadd lérllak bkijrtt ctaUdislféak éa mlod-nyi|unknak e tdej Mbctés ICtaHdMeM magarc-reakeasék. A FJ í L K. & ehd&ége «Ml» telteiéinek vendé, be est a tanrét ■ tahrk kóamBv.ISdtal ¡eaMeteit • sí WaködMI lerfl-letéa klvU éJU v rmegydk l|)¥lsl éa politikai
IRODALOM«
ZALA
Ahol a világ legnagyobb csatái dúltak.
— Egy honvéd tlut levek. —I T i-.
Kedve« Sitrkóaitó Jr I Nem b fedő* bol l)ii< , kctdeJa ez rl jée. Remtíleat, |iiiilii> míg aLybs rlak, kogy ktvéeedak, bit eifaUa.k ad itta (ideg ISvétUtkokbaa aj aagy esitik juUn. Hit voltak n»íf caaták? Iitcarm, eaak ttlom-aak, rtoaaa IdinapataJiH ékaaaak iürkk IqI. Az orosz enbsrSldoZat,! a akfbdib ro-kamok, s kéri (ujík tarkával, ntsiLil, loggsl, késsrl, lábbal, Ibkossal, k pcrgS (jiz. as ellenségei oafykallbjgrfi átrak kálylfavss-tagsága lövedékei mindi essk «tea, diósa volt a scbetüHsk ¡•¡grilss, a nraolduil km-sslk nyikorgása, as sbbák, kési grsUtok maalljs. Meg sem Idrtéat. Alom voll-j A bakák eleinte á nagy «yögrttsps usjrrn-essk mondogatták, bogi a boloedos mnrzka da dobétóda Hu AsOebed a kdtó étals Itobra kapása atáa (¡ótéto bar |) a lagaagyabb Ls-gedtséggal puskázta a iuuzkSI, 0 eeml tokát goadolt a pergő títtrp. Ez Is étasaIteb. Omolt minden. A botzij'mik, a mattéi ¡Itt. tek. A asgy awdra vlsduvoaalt odaji nyalogatja véizí sebeit ploovédelok ifiméi tinyolva a'helyzetet, Inját átalaka tak | lat (tulényekké. A jö öreg jtodóveaaat, a legények irtásé, raka mos.'.r, barat bejei zpedrés, bakaacs poaaláa afegl a Vitáz arakaslr, söt a Kedves szeretet ■tnyok saayka art gosjdolkodlsavá vitéz bak álakat, hogy dinem andasalj kaaéa atáa mig a Uw^tltl aem. kl4«lg dlak, daaolaok. Mér a toómlytasla -tok egy aötri. (Persze, , még kegy a saéatya iőtvetta s aébrt csak a masaamokhaa ipkttasdbaa jék:) A adta Igy saól, bogyt tfadbds /« kaniiui Ué, Dt kktbtgtk adled t sssm/gáé, A kifli It oly adtam asagdag, Cérna htlftU Ittt fútla tu+é ItghU
Mtcdes dal visssa laJlkLsl, aladea i OU kaa baeaa vaa Kaoizaa. Ea aiár oly esdve várja, kogy:
.Mtgg a gdsdf Aaawsdra.* S akkor lo(aak Igista jkltdai. Addig |ó éjszakét. Akar&aak áttkoa sáépekek • álmok derűs kék ege, fclttr gslsmbsjs, tóid objlgs vsljoo adsMbb valéségg* Síivbél jé«6 tdvWat Üaoek, ar éa a kedves kafalzsslaUisk:
> I. T. á
— 1000 modellt laitakaas aa .Elke" Irgksdvsttebk és legszebb divatlap 15. az^ma a tavaixl és ngéH drvatiéL 1 E- lartiioua llaat ára 3 korona. — Kapható Flscbel FtlAp Fia kdeyvkerasksdtaétsa.
Legbiztosabb szeraUHéMt tt-ftuzt terjesztő ruhatetvek ellen.
(l|l||<iial*aa, dngiitfUwi mi> mkt Ua tibod aaaaac (mkM MriW)l i|>jl tl KárjK imUi batfcmWM ..laialll i*-| ■lat aMta |leak. Mt > aka* altav Akai aam mI« >h> Hl >4> S M*l illiilnad
hMi. AaAar sydnUrm.
HÍREK
. — A n>gyi> !■■■! l.yiMb Dr. jCrátky btvéa IvM ttjNbiflt, pft sí bdup fbjta téajrkgM kateati «aaMbája id*Uk-bv — aUbMishaÜtasIc xímto I haUyaidUala-ram ssabidsíBolt«, A áljsgrsÖ apjaalbad ajra ilvozl agy a Ulsgyafl kkntsl, adsásrea-
laMMakUsbatHa» ,riiV, aa bradga tatán lg MsnU sMka ás eMtvas* málatatl Rasaalsld VfSsst dloj« írták el házasságuk 2Vtk AriardskjÚ. ba«< sm-réayaég«kMI éa cialiü gybisakrá «Ub «akia-UUel küéitót a ayCváaaa bsnsg4't*s aUL Hagy sasakia s saU asp ayMtdaasd aa ac radjea, ss Isiasfts tWIlilil 3000 tnraaéi abpitvinyt tettA, jnslalf ajak kamatát Waráss-bea ecy tini i<ia. Mmtm*f agfl braslto hadiSrvegr. Weíve bidlárta ka,j..j jto.ebStri kamabot Grlalug Hsárik W«Ua S 0t mir ki b adták egy fciag|bA la aiy irtása.
Étbnakt «ojatrinaJ A I táls*rgyel PalsSnjkoa a ajpakbsa tOS jávas mában tl-Ijaayt Omké Qydli fdldblrjtokda asjj&L Özvegy Gr akadta Jiailbt, Itlatab ^PaagU püsito,. As atkaayt arag raedk v»ll íjtUoiW diába Is bkláUlg makkegksziégeá vWt. Jal litMt lakat-lótt, férgén tipegett éw aapjausaakedatlae rnua-kkttággsl tWtítie. Aa smlaiualliáLialga la fikiS volt a érdekes Ibliaslsast lUcluU akr sáélal rég porladó emberekrSU Tsailjtia nagy risivét jn«tt«ti maet'véeke, í 1
Jét^kiopada. Sakkall MUrgik klli-atial taallóaS dlaaaat koloaa 00 I.Utjit kiudött kjoslakl aöveidokel gyBjttsebfil a wik kátoofk jnrára. ulgysattaa «¡lm Sobr [Teri«»! lkoio alt. Retek FjsrétclSl 3 karáaM kkbtuijk. Aa l(iss»lkil raadslliteal btlyóra jaurMs*.
—¡Étatua* apHlláaij HoLLrktk jAana tlzeahit áras VarróUny tegnan éjjel pagyükoa saácdékbál Asrélag«* Isotti A ktoljisba szál Utotttk. Hgsptitsi étetvesséíyesi Qagfakaaságd-aik oka a saját bev« liása sasrtat ssssala 1 bsaat
- Egy klaedtf Joayag n| aljai nssl a rssslésa. Paxlakl jasM MaasMd bkaWa i bú Ijen üaocpl koáliöst öuőtt, ssdrt ssaiJlstt jegyzője Bablcs Gábor ar, 33 évi kBidiéUies imán-kásaága atáa jqttgalomba vcSah. Körpályán szintéit érdeméll blldellk a |1iilg|lLs IctcH-tett köikaaus ialtsatnytk. NjjugaioMkavoaa-léeévJ leire áll « mafyaraSc ¡agy djévrtaiati Htzélleme, kogy belyet adjaa , IMaL átoterSa, energikus ritack ott, bal S beássa ilsakaa ét védte aa igsntgl, a jogot,a ■ságaratgol. Aa anoepély dl b. 10 érakor dUrtfLytoéteel ksadldlH a klsságkáza U*w ¡UaéJlsrssékee, melyen a községi kl> ibilMljlMil Utdjala éa (dolilröslgáa klvttl BKgtaUaUk as uinboj kariénak, a nliijiisi igi psosegyeraagawslg j kép-viaeletében MctG Gáaa páasIgM ÜtUi, Hausr P*l. a patbkl jsais k. lóssolgaakáj., Lyvédak, Irbéssr'-. umiok nb, A d*saklagyltMt|üebk JiLoi sseatssékl íloók, muraVIdl piítjiopil ayt-totu mrg korvál afabaa. Magjaid médoa be-ciaitatu el a USságlSI. mU as «aifpali jé laSásaak tótbcnftvéaével MgiisaM Ezstla asi taaejdlfc a tasapbmba voaaMsS^.tttab Ssa-ielástg psagtob-aj lábasait aptsja aag|m4 — Srratadas után Hajdn Lajos kotor! Ie|agys0, a jsnsl jagyz6-ag>^Uaekíslaöka, kcresolrjh szavakkal, da ritka wlaall etfireí ftdvóslUe s jn-b Uest s as Igaaij baréM saawtrtaik ri|*Mt lakadó meleg wavál kbéretében dfujrót« Mlkss-tsrsaiaak sscbépM tat laill dhaas és értákas nagy alkamoé.;Ajt lOtmepeit legnagyobb Mgta-daksággal bi«td bt klal^stM Uiákaa jSar-mak Náador UgséMst k&jetyifi! telUvssIs atla ayajtja U Dózsa aHapla. dinka Paéas clmS a-«<du gySaygi« ialy«ad|Wfabaa, melyei, rzcníjri é »bgyaSaá tsljatetss aak" ajinL — jfaéabwatsHsk.l Z>U\Uréiégye alh1pá|iiaak, páajigrl tg'Sgalddak, pfbMiá-rlokb lask, perkkl; kBHegysSedk, JfamMs* saslbiiitllsi b ék ISbbeknek lld A: öhnepély ElaláS Ktroly aerkvtdl Msaél tartott ttoaaa ebéddel rbbk, lommal is, bbaÜ-saaéb hlklsi>bHk tak si.
— I|li| liiyb a mé meliatt, sasb, faM éaáksaMl
Aa'ai iillif ig| kfl ithil". javMat b vO.L U Mé*a éi Kssdamr-alasffaMk
korai kalila
elkúrrvt ttrnS
vetillbas a
■ HiH ritabr
láttatott kjiCsla Uaddj ké-«oék ja^é-— -KSitÖba*
kltgy lkaik 4" UH—1
Mnáíealaalkkll i H.4ws»s«i t..llfcils|lssl sikerét ülwibéisl^wagfaibb, blmlaa tflsket aytbdjtjflc. Tévábbá illl ta 111 I jkb vámsunk íeftFs kólgvetoak bafwa*d»a tbsaa Séfét a stárbribv adbmlovMalt tttéOSleg'. A Polgir UpÜitfesiliagSl II á terem, d^lan átengedéaát 4+ * ■UliaakadM aasr llmlas tBaket ByUvínjljik. kik pódki i, Saákafc, asztalok, »b-oaeokl aiéayeb. avöéUSaSk | ás bár-meíy bgossÜWbb ajsmlay ájtaisa Itaagadl •ével lekriSva tették ss*, hogk a aamas ellra aagyobb lsm]gf lii^ltd.i.TjAlliigim^i»
1 mlIrént jlbSbi 164a jbt balA voltl Jcoptn eyy gá> « be: A Lajod tSrváay-f
art áAisra b le. Amist lyésaU kát széki jsgyaSá.1 I aikapttlayl saik.-
— A gaeiMebab v«ÍsIzno. )da,a mikor aa egén anmaget askatja knaak « gondolata, hogy a Hhpra gyteabá* kiljjmliSsik egyjk WaháMa, kogy aa orUlgaak begmuo-kaltoasák a MjMi ás blitosittkjsék adadaaayt-aak kenyeie, umu latvSa Nhitrameéve Nba-péa lsrmls|kl>iisa, ag agytaüal ¿Löki ksademáogessMM Satre vükilssaagalLat b»o diméayas a Ftóvfd kl Magyal | K6i«q.eUWé,i Bgyesűst. hUMUsaaaak *a bta, kogy autj|á|i aa staadt a kö.*le.iéi oaáiástafl lwa béaatigi i vbegal a
'mookéjatL Mtyd*«', paaSolae A f "
harclérrn tcljaftl hárul a MM As aisanay a köte esaéget] •m-g g verejték dtk a gjas lT gyajtsak a bás|l •fsak a mlodjért a I kulcsát, earikoé Kivett easlédaeyák m hdoyéjoajk k. áibáak, azokban 1» kösMgckl nincsenek, gyOltsek Saaas a idául a aljsad dktóbaig t likba») ás tarttlk fiket reggel let alatt, aadg M aayjah kara kából éa II neja [veheti leméi Iskolát ■ladasllfrs li 1 itassa óéba ad állam, « ki kezet. A liISglsmtst aMb biaá s kSzség lloltlligecíiíj« iskolai sstastsa Énsal tanító legrosazabb aaattjaa pedig a daM és ii iksllldtslis bjbssilbh. As lataMgii eis végetaé a kyarmakak aasi ieml da " setéiét, a k5ujf|Sreg |k mnjjjtaképl kosi ága pedig Sági mb.) pll saa ad a gyanta (ekoek as aanak
-------- ~-1 iedlr a k g
sk bizonyéi
letéa ktvüi éld v rmegydk ig>Msl katóaágal la mais kává ti
A Mik vesztesegei
AMferdM^ méra Gaffiss» jJ, bornok bodbgymaaaastar a iában a kaiiaing klaiWrtg 4» következő adatokat bMba Mtm^ esik voagtsaMgai aa é* aMbassn ka«d(g 800,000 baloM, 1,40000 itiilÉ, klb tik 400.000 rulyos aabaaM éa 360DŰO eltűnt, ami idatí a foglyok htiilfl K bandák tekál 2,560.00(3 i ni 1 vaasl«. tak, aa angolok padig sebesültrkbes,, halottakban éyiagi|ekbpn laaaaaoacsgl 600,000 aaabart. A btjéigj'anatsaimagi aa a blalén ntélyan jbakfbi baláaaal vult a- bizottság tagjaira. A wéssi kn4 rál bizakodva nyilatkozott a kadügynb oibtter. Azt meadla. bogy Porgaa |aí«a németeknek nem boaott batárórott előnjk mart a franciák a Cota Dqtgtn Behány fontos pontot megtartottak. Hogy a nemetek egyidejűleg más ggakaasoo aiöse fognak törni, arra a francia bsdvejzetí aég teljesen blztoaaa izámitott A piriki sajtó még andt| hajlik ajpaskzimizmusr|ú A Taaipa ltja i JJgy látszik, kogy 1 német hadsereg Vertluaoél uj vállaik osás»-kat terven. A német hadsereg ceököayót-aége, a jiadiszeroknek as a böségt, amellyel Kilép, éa a győzelem ben való bizakodásának fitogtatáag azt blaonyitik, kogy nans szándéka aa pffa0ziváró{ I»-mondani
r m 0wrtail.i««,lMMt
M
. i mw i.i
^rrv 1 was
Lan^abb
fin könyv át papéAsnsksdMkra *ap*4**4 Mágmér Mhka, Szirssai Albiert blbijod W ofnrcttje vMégalbsst aratati. f- A kodalssil itpok kivitel ntlklll, a lakatóIlegnagyobb
1 eaMbsaaak mag a s^nzilkéiól. —[ As
B" Cp
aklwM b — aparatt smlllsib aógssfeili-atga réviésaaa éppaa etyaa apgy tasa, aki sktr Jéaaa Vaáa. — Aa apssdtos 2 Mastkra jelest meg. f» Egy-egy fásat érs S .korénál Már a>á»dMaá laédas. Karoéz Jéaaaaak i a végtalca k&kedralt dabsudl i ti karom : aj dala jalaal sssg. — 1. Mér rttoáHsak bablml X M - tHdta Msgmksi, I OatnaK — Ad ab« agy aépdaJ, M^et Karobs j4sos Irt éj zeagpréra. — A dafe ssladmé* «bsklik bát kilsiálaS. -4 A báross dal sár Ifcetbea fje} leet sast ás éra 2 korswa. — ubh mmjd séqrf saar asMbaM dbaaaJRa. Jarrtri A»an gjrdf (baomsa émat EaáOd TapUU
aySri mnzstkria ffaaomsa akaal EagM Tamás Tiiam rm—• kai»*« dubsb ftdM ás atoaaMs« katonálak»sb Medumaa Irts. — Nkas ma mUA bkrda, SgjbMik M «•■mdtlae fel a .Ha majd sg^star* tMÉSg il Uaeu — Mándat IS-ea b ;lgaai sMabsms taaapt dak ^ÍAra* 2 korona, I— Lem mit tggtttr ürínép a vflíganl HhMlM W) tagéi bb dala. linóm kaagalatsd dak — Zw korits agyik legalkarShaM» iill a bá>
borai Mae kitart MaMbs bdalrUata meiy jártatsamkaa nól agy ltot makrát. — As éj Imtwrtta aaísmrt tea MM rtas — A Si éra 3 Pmaimadto. hm abadtoa d^H> labailto MSb a mkftrl dato mtsstoaM ériidsMMr eek ö vead. — Ats 3 laMMb J- Httf a «V Mto yusiaii A aMbm^gdMlato Mte uwM daM, atoMpat PégpJ sbait snáaM> — ««a 3 brtaaai
A ZALA TARCAJ
A hadtáp-tűzben
■éf aaaa« Jt-*l Aate a tajitaMk. Ha ta iliun ' » péttataiék. C*4 IJ"*' ^ «épltertta. D* hot len Udóerfra «
kntya Saetea. V I
Aa fc g«nM MtMMM éa
tduk, kv látatta Hl
M. aatra, al üteg a tltat ajak M ta* — a katttaéi mhéhH aaa tata — «M1*1** mtg Magákat m ingák.
dimbm jittafc «Ittateaaa'iaM taakaa • Kg. ÁtatetlJaty«i|
ikllflll. — I«>«ltllélak • 1*4
«kartélynial J* atkaaya«« |M kJ Htm fabteUSikAdtak, m iltaliiteilil.! hagj • aaaadj
Ahogy ■litlf • k«IJ ub k
magyar Kürti egywrvbiby
a|átrtkoilk uri háiUkho?, dóan I» be|*rna. fctflli-ú
URANIA
— Pocakot CMtlUk, ui itanlfcllt kuM llHii
k/ca illiilipt kattataWalt p" A vote ulaa vtua-vitia • jé firvgakal. Miad» fcli»nn k—ytr, uüou, kalaci, bar, p«Mayl mm ÖML Aa ,ataM HapM ilf
I — Iii taftaak a atetaki — • iotók kéaL ;
Ettá m ««te kiÉlialIllil «■L Aa tn<ir lafaioiba adia ki — Tfiüní TlaaiJ I Gytlkkw kanta Mai *tf eUba. iiéiiita aa M ateldik
A HARCZTEREN
ItüS katonák k»Jm$ otvm* méaya « .ZALÁT. 4 Hmwi
el&fixeiéí póttái küldtticl 2 korona- A .ZALA' «kart
Asta NieUcti
é|vi|ittircxlus| aierda és a
vígra mé la«. lü kaU kéataal «a ikint ta aliaat. E4lw>to kW ki. Aaak aitéa óra Min JaMatik, kotr teylkekwkkal éltek ntabso.
Da «aaa Matatta! Iftata kUtdiartHk a taaU aa 8raa«j alyattag al la »aad«lt H.jaUIg lékeitek a lágy Uhtatl V««»ate.
aaata u laaioayatp Util ta lapa«ilar. Matt, minthogy aaai la Igaai bina aa, aki kaa aaa vaui a kteaate idkéraépaL
A dcr«a h.dup artére taióaaggal bala-Utfdt a litMkiiK iftiattaa A» lwi¿a rtafBBf «a ataa. Alate!, «M k baada.
minden katona
réixért kűldlhttő.l Ettfia+h minden nafftéL elixköíölhetó » kiadóhivatalba* Nagyka-nixsa, Sfdr uf 4 u.
Telefon 78. i» ám > •
t ühüflyl bob*
hallatlan t
(ta moro a. HADI littRADÓ KORFU SZIGETE
Rada kü réfak'Vcaedata
VEDES
Mm, eaak athfalaah áai u idagaa, toka "a Utott vidéktn, Mg aa éllpailaokiin égyatgfi forcsa itfilia, akik Ha faga*4k taaatoa katácaaa), ptroa borraj a rx-*t'L*- kft-"•W- KaMajr Jakab U» 4a «AkAtgyvM^fed | aki a»aaklj»i«a pStlarlalikoa volt p Igy mM h aaak kAalegiayl aorba IwtiMtl. klaótt la alajpimnao> haa;
— Main ¡inak, hriáka altea Iftkaai-aaty aí
-1 BeaaUbaa.
— Hal T itralihaT •
— Akol MMltaa.
— Aa aaa laki, kfeta aUaaa.
— MI» aid aa Itkataa?
— Mart a törvéay Uhja. A Writegat «a a a<pialkaléat aaa aaakarf «Maal ai (r. a*g kaltráa.
^ íf- *** Ur»4* • tete *
— Da éa UHakotoa a. arteak dkn. > — Cak birtokon kívül lilfakotW
— fia art Ukttek, ka ta aa oratg U . ttea tal a Untar «fcate Mal kaiéit kalal 1
— Laglaiabk bm laa tetayaa.
ta. ¿UÜTH: '"/"^y^, fc M J
aaa káatotta, kan ata.nHA aaVáUoalaí
II.A. sat ato .
eaaaara, aaalf a bMalililí »iaWél kék taa |A-rtaagtra aaaU. íffN itanijtai fctelMtaak, alkar a tetttaA aM-finta kLai hónak, kegy a aawbak arOUMtt aaaataltakaa ktaktak a ter ate Utt in |MaayM wkik tna a kfia knátlf atet vákoatatart a aa afea^lai
TUigbajn nk Iite • j Mgaatgyaajf g; nraaaéggal Mota aaaga afigfiU a oaacML Arftaa, kaklua. arikte, «Mita kaaaH ateí a alte »íg-MUk ál a M6n alatt linij tilkkk a latea, akaaaaa 24 teja ladaiuk alj
Ül a «lka aorakaatatták a tcjUayalget a BjegneikaMtktik aa «M «tetteJiuÁt, amely ét vaakároa anbatfiaéat ta tl|aiuly| o kakaÜca-
■Lífci kM j
Ei «all a kkaa jigodlial l4^««ilta|. a aaly a ratia ayakrak aaariat vaajjtaHkkalvaa bateya a kfia kadUptéulóa' tfiatéaatéba. Exck a capaiak afipfirték U atláa SaaUat éa vették ba aj Lamn«l I '
•kluilla-Kiartucta
Pét ítéHcta |erfil ddnra
Hajóágyuk tfia4b«M hflpoiu» diána
alambok Hl nagy adatnak. 13189
Tanuló Mny
inna, NagUcanizaihoz Megtudható Talckjmt II
f elvétje tik fizetéssel Báron Miczi varrodájába K<wWty<-ii|cta fr «illám
teadétkatetlaa a kartlép aaolgéUlt.L
" Üradk vonat ilkálva élk ata a véL él lombon. Itt «té. k&4l fcgUk a IfikJawi.
— Hal a tép? Ml
— MUtle lép?
_~ frtatak kA A kart al
Wk. hkft téparti U kafl faj koD teri ludiip «-»■- , , T hof»
teta! éa a tavékkl panaeaot. » - ,t £ >a»y «■ a ktaaét «te l.akUk tai
^^«"---«»Wartrt-ltaSr.
■tea. Nífciajaa agyaa rékartaék. ka»T ^P^ -l«/ ta^a StarteTV.
^^ A kfia 1« *élM -^taapvlH l.u.ka^ ata |é al
Kanizaikoz nem mcaan lévő nagyobb r«««r¿ Cjrt iiMilé*, ría» Mta, tengeri é* kalti Mid, Mrtia 4a tehén Uf*i6. kaazaló 2* «Ha, readea Ukta. Wvélbeo. a)Aalatok .Hadmmtaa"
a iap kiadóhrvataláh«« nuoéi •iöbb beadandó. ' 1 • íírsaU
*tegél.t ataa
[<□ érdeke, EZI
>gw Qzfetl nyomtatványai Ízléses áMásfcUanl a| modem tipográfiai zkÖzök iicnyhevételével! UészÜ!r iesl nlert csak Így íclietscges, így] a vásário közönség (figyelme :!etf re i rány unon. Ehh^z pq'dlgcaak : k Ml, hobyj nyomtatványait a
7 k R I P NYOMDA
LlMiBiiC^ s készítse el. =
Aki valamit e adni, vagy venhl akár,] Aki lakást keres« vagy kiadá lakása van, Aki élelmiszert akár venni, vagy piáranl, Aki alkalmazottat kerea, Aki állást kertes, ' Aki gazdasági eszközt akar v inni, vagy eladni,] | Aki butprozott szobát keres, vagu bútorozott szobát akar bérbeadni, Aki cselédet szakácsnőt, házmestert kerete,
az leghelyesebben cséljéktölk ha / kis hlrdatéat közöltet a Zalában.
a legmodernebbül jmiá, könyvkötészet, f ¿s Uzlcíí konyvgyár.
vidékről • kis NrtfStespostautahLiiron kOhtondSI»«
Nagykanizsán-1 kis Ütés a UdMMttá Sagfot 4. adandó M.
= A kis hirdet黫h mindig sMr* flxet«ndök. i |

Nagykanizsa,
Kazlnczy-utcza.
Irodfi berendezések* írószerek, rajzeszkok 5k| irój [ép-kellékek. i finom bőrtárcák, zsebkönyvek. m|ndet fele naptárJ üzleti kényvek, szielvényköny vek, j s jkjízort sttó lapok és iépek, levélmérlegek, IszámozpgepekL bél ftg zcík, (pecsétnyomók, bélyegzőállványok keletbolyey iák, aktatáskák, váltó és értékpapír táskák,! Déjjizszekfé-nyekt penzkosár, mindenféle levélrendfelzö és l< vél-gyöjtőJ irodai dobozok, pénzragasztó, árudr ílcfek. ir xlai dobozok, papírkosár. Íróasztali előjejjy té u jblocl: és minuniále papíráru elsőrendű minős ^b d « nagy választékban eredeti árak mellett I
tÖTW ZOLTÁN. PaMM kimét TWCHTl LAJOt.
n Ultimi Imiim.
Verdua előtt a németek ismét gyó-,1 I I arattak. lilgill érdekből kilométerekkei lnismshiKlttii ■tf és mélyítették b* mt ■ MhM, amelyet ■ méeodik betee oftenzirs alatt a franeiálrtól elragadtak.; A foglyok. Agyak, hadiszerek horribilis számáról aam ia beszélünk. A legfeltűnőbb a ujabb diadalban as, kogyj a nimitik annyit vettek el inait a fnmdáktól, amennyire • további hiómflmistah szem-poot)ából szákaágük m i Tahát olyan óriaai fölényben vannak, bogy akaratukat akkor kényszerítik as ilaasigre. amikor éppen jél aaik nakík, sasikor a céljaik megkívánják. Es m ujabb értéken győzelem tanújele annak ia, bogy a verduni offeczive nem Ült meg, aem jutott holt pontra, mist a franciák hirdették. A szörnyű Undftletá első roham eaak aaért szünetei, bogy a németek eddigi aikaraikat kittwajWMt a a további müveietek némára eiókéezitoék a talajt A Zala iaaiarta 151 legalfwdi' a verduni aaaiaéayak óriáai fontosaágát Mi irtuk meg lagelAes&r, bogy étéi Vsrdan körül IMénik, aa sorsdöntő fontoaaágu. jós léaolcbaa asm bocsátkozunk. Nssi mood-juk most sem, hogy melyik fél marad végeradményébea állva a porondon. Da aat valljuk, hogy a vilápkéhimii utolsó asakaatának végzet aa IsndMiHl része a verduni offaaaiva s érlaMme fogja juttatni az eaaméayaket. Ma | mér aaaa a vélaiéMjiau vannak nemcsak a magyar éa német, hanem a WMőUi. sót sz elfogulatlanabb antant-lapok is. Ms már aa angol lapok is beiesnartk, hagy nem kalandról, kieérieteséaról, kaaeaa kissé authstntlsa hatású vállalkozásról vaa
Már megint Románia.
BtLnk 4*MM 9. Aa
ssó. As aagolok asár tudják, kogy a nématak olyan szörnyű, smbmerőt és hadaszert halmoztak öeazS a verduni offaniváhos, »melyhez hasonló srókkel még aem indult meg táiaadis Erő és anyag hiányén nem fog ImW a siker. Caak mt a kérdés, hogy Joffré föl tadja-e fogai azt a ssörnyü csapást ■mely most sajt felé. iFiénciaur tág asdvetaágaa társai aaai igán bis nak ebben, mert szerintük Jöttre még sas aiaéa tisztában a és erejéről. As a eorvaattó pedig, amely a verduni offenzíva óta a francia lelkeket ai|njl>i, arra vei. hagy a franciák, ka aam iamerik is a német eróket, de isMtflt a maguk eröt-Isaiigit, tehetetlenségét. Ms csak a szövetségesekben bisnak még I követelik, kogy kasdjaaafc szok Is ¡jflaaaiiét a német offaaaiva gyóngitáeáfo. Hiu bisako dés. Franciaország aiöi ataágmsiaikkoza gúzsba vaa kötve ^^^^^^
ország II ........... saiataaJbayyottaa Um
Mjliln magvi.ni Us* halál harcát
«IA
aak UtidMs élébsantk
Emel all am Utk am a traaala p»U ttod kMk asn Urtö.kod«...
• re^bhéréésLAay-kogy « Ulli éa »aHaMamt •»»» ■•-
hstártalss lek
Sz olasz
lányváliság.
máreius 9, Az olasz király váratta kuairktzisa a katafc)ililnal na isszslVfoésftas. A taavattitak szartat csak risziages kormlayráisái issz. A király Marcin kiaan-ilntkftt És Swinlnit Sonnmo ktbaJlsatása aáfttt Hosszasan ttateskozott minisztertársaim. Maréira jotttsigi a karaapOÜd szikba írösm tartja nao^L
Békevágy fogtáléi az orosz nópei 1
A duma ülést. — ' Stokholm, nárdus 9. f«tijjvAr-ráll tátíratássék: A áuma több-eég* batárotatl JavaaUtet tar* Jenstett al«, aaaly aaerint a nép blsalaaval ranáekkaáa ya-11 tikét kell folytatni. Kábelen siaolsllsts képviseld bejelenti, hagy »ártja a kafaáay allan rigjapavaani. Oronior-aaag■ aj táblára val aa állaaltdak áa a gaaóaaágl íOloajakaM faló aagy. A hébora eddig as agóaa oreaa neasetl vágyod tlaienkét ssásalékét tette tOakre, aig astangói a neasetl vagpaaaak osák nyolo egéea áa ayalktiaeá ssásalékét Aláaata 151. * neasetl J AvedeleabOl lé Jelenté, kegyen nagyobb róaat fan itat* Orfesoreság a bábot urai, alnt Anglia. Igpr aaa osodalj ha ánglla aaáeok bérére folyts(thl éksrjs á habojut, da aa- orops I népet ■Ak lekflsdhetetlen békevagy fogta el. A koraany ae babos-■«>, Oressorsségot aeg: kall B«pt*kl a osfldtfll. J. Í besséd aálr kenyaaást tett aj kápvlaalíkre.
Megint! nagy
német győzelem.
Vardaa moUettia*AfcU>ak tanét aagy diadak arattaá A legufaljb aikes jsIsaHségs aagyabb, aiat s|] addigié cél mert Verdub köriu egáes sor eajdakaaé «KSd került német kézire EgW éjjeli tinjadás atáa padig sfy falat és egy péaeél-eródöt ia aKoglahlk ú fraMfttóL Vardaa kőiül tékát napról aapra szűkebb' latot a németi k aoélgyfHja. A njiset aekla ágyuknak eDesááftni nem leket [ Verdim kárál táptk. haaof^tjék a aiLlak a fr*nc"u Montot. A dántés küMoböij |ili.
Bsrtít», marc 9.! Namlkadtai Ui jelenti i Myasatl kslsalalfW ; A 4 sérség tevékenysége ¡tnliipMéi| részen mátehen nsgyobb eléskségrá fokozód »tt A Maison de Ckesapagaé K tasjo aa) azon ároknak ayagkli Haaa, amely >en tegnap kezágráaátkarc folit. lámát a h oiák kezére jutott A MUmI nyugkhjs csspátaink a Bob da CwbwLabea jRá-baawsld) még az! ott lévfj (fsjicis féadujk Iá takarításival Jaaaak élfaglalvaJ A Donaumoattól délre lavA Mlieaalr ie a Woevre vidikaa kaaédd InjnaUk Káati öaszekóttetés ms|pMdltftsá jcéljsb^ folyótól keletre á poaail ¡6 tartalékasred a parancsnokának pC lageági tábornokéak tásáraági eMUadtié éjjeli timadjeaal eli ia a hssonnevfi p aa sttenség számos
ikéohik I lostíály Conáta tys-alstt slgpos ffbyes skcru Vaas fla ut :n|djSt, vali mint oi ó erŐdi éJét,
Vardaa kómyékáá aagyaaáma [iégihere baa repülőink m^rsdtslpgyóztesék, Egóea bizonyos, kogy bárom sllsasigrepülőgépet leláttak. MÉaaa repülőgépeink viss m átértek, több Vitéz vasetóják Lagaakf sák Vardaa tői byugstrs éa dSre fekvő kimégal baa eBaaeágee saapmakat bé-aigeaaa kombiáhiaki Egy frapcia ispMB-rsjnak. Matt aHMüiai körletébU történ* támsdiss Mytáa két polgári egyén aaag-hslt es tóbb msgsnep&let magsaik, a légi harcban a rajvesető repülőgépet lelőtték, őt magát alagták, kitérője mWHalt, — KalaÜ hndsxintár : Előőrsi állásaink allaa intézőit orom előretöréask aakal aam jártak sikerrel. Mint utólagasaa ja»! lentik, egyik iéghajdak a Minks felé va* j sntó útvonalon a vasúti építményeket, valamint ellenséges csajkátokat Mirkan a március I áré virradó éjjelen megtámadta. Bn káni ha4aada mrt Helyzet változsdsn. Legfelső haavattőstg
Németország hadaft uzint
ideutacbe
Bértht, márt. O. A
Alnailal Zaltang ttü kormáaymak a porta gá boa Intáantt j^gysákdt falaaenlja lyeknt Portag)áHa aaeasbam alklfkaOl A aéay káayttlaa a máay asngntartáaAbál konankvencldkat Ti tói kncdva PortmfálUív hadiállapotba« la Mfláá.
Az olasx
— HMM* Jtíé Is. — | Budapest, adrc. ,P<J % déájy
harCvonalon a haijci időjárás még iútdjig 10i szorítja. A Cd á La|Mf Monte San MMta tftairsági háraoDe MytM
H^r\ altálAtmagy
Az orosz is balkani harctérről
- MnÉM Uk ~
Budapest, márt. f. ¡Nincs i|sbb!
Hőftr, attát+migy
Valonánál.
Atkát, ssárcius 9. Valonánál aa ala* ások a második védelmi vaaáka vonni ,tak visata. Valaaa kiöntésére aa összes előkéezftletekrt magtették.
A német gyarmítolL
London, tndrciut 9. A karaAar*
lata Tsa.QOO Bógraaádaárftléj
Amerika fegyverkezik.
I 'jj l '"^r. 1 I h . Washington, aaárc. 9. 1 karaAajr a kaagraaiaag alaáfcót báaábap Javaaíátoj; nyújtott aa. lasld-lyel agjya^llló 834.000 főnyi if
felbetalaasést,,
A monarchia és Ptrtogilta.
Bécs, mén •. fél érttéBH forrót bőt felenHk, hogy mtetén Ásettg*9eée osztrák ét magper bajáiét nem faf laba le. — $ Utam éta éé Pattugéáe ulseaayában ónémet tmáéoéé lében et át ée atömjék tálbtééa.
I Igazi Kóczé a nagykanizsai Kóczáé
Beöthy volt mlnlaztor a tanú
MMt Km4 Antal, ■ vMAtrif JLLy todralevóleg pyttatkotatél UU5M a 2»U mtrkeixtSrigíhsr, amelyben] kijdcoleHe, bUy aa • K4«t «U jeúnl«» N*ykeaiasáa Marik, c>ak Ulmu Kóexí laki«. 4«1 « lOMHk — $ ét a fU — Badípitítá/ jüsae-aék. Efía mi a BlnJaaktal Ktrtttól a kő-relkaaó aydatkcaatet kaplak: "l
Nyilatkozat. * • < * I"
fdSibb K4m* Astd vssetó, aki Békása als* uaokmtatvéram {«s Iapilak idol testvérek rakat), a ¿«la ligesp |il5lU ideltu kilslgki voaijJ hegy aa a reneksr, amely Nagyliialikla Iffisbbi Kdcsi aéaaa iserepci, jogosultan ustnáija s Kóesé «vet mcrf msrtete.' ől as időibb Késni és fis as Ujabb Kocáé. Hát éa ma S tiiStal ■etjegyeééBkeÉ taspsm: Sajeá-km. kegy Ultkk Kéesé Aatalaek Oyaa kai-jtntetíeaiégei okoztam, de Igazán iuhb teht* jak róla, hogy engem Is Kllilalh blynak l tank kivták apámat, aagyepéaaat Is Hegy áa öem talmi, hsasm valódi, kaáMtkalalfaa Kócjé vagyok, ksrasettevelaaMMi ke pedig , is asm weaa alig, Bcólhy Laerté valóságos mU titkes Imiméi, volt ksresltsdclmi ml-tilntcr anal Igaaeiam, aki aekun lsm< apám. Slt s kegyelmes ur ami is lenn. Hogy a gyermekű) Is ITéssé. amaanyib«f MaMa lnei am karasstapaJ Uotét is hegyes wafc stvéflsW még ekslv mill» ka«lém as én naoka iestitiam msga jól WK bogy eskem ayoic év éte vaa öeallé bta-dán Budapesten s nyolc telj« etttendőe ét ■uadig intőt Ujabb Kicxé szerepeltem ssne-karomauü agyéit. Idóabb Kéeeé Aatal fa aundöesxe 4—S hónapja óaéilé teneksrve tat6, amid addig es apja haad íjába tart» sUt tehát ha Ujabb KóCsó' Adui' I//bAA Kócm néven ¡tutik, skkot inkabp C bno-rólja aal as auMvéaést, aaieljret oyolc éven á| én és s isnsáatoai vtadi s smu/ aagem biaakladal, joggal meg Utat. Mag aaak aenyU jagyesk meg, kegy eaifcifilyim, e aégymaalar valésetaileg té»cda»baa van S arai laéjs kegy éa jstseem lalaaleg Kéesé ■á«ea Nagykiatrséa Mert eilsakeaő eeatkaa -4 kacsak t*"»* — aligha véltallnilli
Jyaa calolalra. KIlink ia llHéiilil Igaaela-eüa naalloié ekmSnyokal hlrttnsk, barack« Imiblm.
Taljas Hertalsllll ifíák Kiesé Léd as Ifjabb Kéeeé íenekan yefetflje.
ValómlaBack tartják, hogy aeSn oyilat-koiatta] a Kóesé dlnasstls kebelébia kitért kara aMi s Beélby vek hsrsahadsAal' »l«lm tmasfc még ae kell e taaak eoraapéjibae tilsai. Itt iagiélahb csak álról lehat mó, hogy. a nsgyjsbh Kócsé: a badspestl iljabfel Kémé e JvsgyJn aagykaétssal ? Est padig el lehetne iatéaai agy Nagykanizsán tartandó jótékony lála »aaginiiaj párbagal Llssnk léhát, ki Isse aa'.lgaalbb* Kóesé Nagjk ilispft Í
' Ha Msm «as, oogg as It ngédtbuit várja, ne fele dk** Wfe fftsg a vak katonákrél
EGYETLEN CIKK
drágul mag
■ety több náal 10 év óta i a nlédl
YES-SZAPPAN
Ara 1 korom 5$ fillér
ilsaiMi és Irgkilaniiilti iá, mth nlisia ^Hsliiíli' - YES-PUDER I, 3, 5 I
• YES-KR£M > ka
ahM.
amOmvt ssla.
Verdun
aai a, Vi
MMK kéraea. ad'ven aa,
■TI
Mfr. Hegy -ee*s? .Var-7* lOhldMae a to^dj hkMk aal I a4$aj asf^aaj aaasi Vafva^ bpaaU VanNN^ Urf'peMrtlRafcdk V«dia| Vsntéa. Tegyi h^ásll s eigjOiál Wifj dthj^? W« lat diaa? Sie riod
vCl
Nlear. m| aenyitl msM haj óelmeadn nam 1 '«róis, kantna Vasdts^ s^|or|i|t| fgyliá vaa. fa tnéek Irantléai, auga etUaÜsji emJia Mae* «M taáaJkwT "" ^ff* T"i kél bifraa^ óa est Ilsd, hagy V#d4al ka »W
thó polgár: ftanyi ba^ htgjjni, hegy éa tió«^ frsa^iall Al e nyála Ü Iwe tj&> rötvcL jeem eeoak Uteete pjjrtíl Paláea traaaai, sJsm laMl. Mig a knlgini Is* egat IrasaU >L í • ka a tlpok agy bfáU hegy Vss daa, a Ihat éa illll i «agyar aiveaiMl agy kLákagy Mfcam tatest ia jkk h
I UaaWk HW > t-ttem már IW K hogy jtt VardSe. Ki
MUMOmz): jKirels, aram, a gyU, hogy art a hséiti hegy Vádén, agy k*l hlUtsk Vcróga? | ,]' í
MaMlt Nsáa kérem. Aaéak |Ílcj|tlw Ba acjai vUd, aa mfm Vméém, haaem^Jrdóe. UaC Udlgár (s|Lásikhéfi): NfláUl MAmNI pólg|-: Hahaha, VaváMf A rihaylaMI imdéi.lisgj a bndakaaai vmóÓe ? ¡(Éaaltti): Ítsl a kssih venUtet jároa UH1
Ciőuayi QértMMMa): MJa nUJ ÍB-vsktM skml MartUker tndná, kogy oa. Verdbo. héaem Var«». Ha eem hijatUÜ lür-dcBflk mcjf Pasnaaeé tanár arat. I4»|itiJllirlí háübi de ttMeUII Miele érákat ad. (Ockkiv-ják a) taaát arai II , '
Masekak polgárias tanár arhsÉ); Ilúrim, hogy kall Ll hatyetia mondani. hegyVeMa? Varán eéU VmÍMslR
A taaat mi Séfem is Verdi, is Vitdia, m mi IS ÍVerdÖn, hantja UkanM rma) Est eW^ib mag kell n.gyanlial .VasMun" k ad két an&Ugbél: .vmT ésí^dah". Eaaa km ortsag kéiil a Iraemshia hláőiil|>k aa ehié, kaaea a eitaadik aattigi t. Tatul Vamdaa. bneem Verdeenaa I Vatduu no »«gálm haegsely vaa. Aa aMl MOU»<ot «jtjík egy ki, mint magnk „vtír'-jiti, m haeeela e eOgym »vmm* mé |éajanabm, haa^m llmshti, aia paidaai a magyar; JfÓH*» elyaa kossaa éa asssMiM m »<" ra^a-ctollra laaet Tehát Vér. A alindlk aidtaJ J agy «jlsndl ki hegy a régsó ,n1 ejrhaegi Vag r aaűbl .némely nyelvtanban iijag; «aL4, A kö* I
cU aag
keU
: paó „4* h,eg sab nam „u" se nlm Lfljt, ia ,6", i*aea egy ajieadfl kl, mibt i frnf->aa" (igy) szó. Velaaai UyetltleákpJ. óatf, ajag; hragy egélS lóvidse Igy : áa. Tshlu a* ágéas aló igy tqjtoadó kl: .VértUk". A iL béé na IdéLöjeUd jeuím a végélm hsageeijrt Tehát "raoat mll tudják as amk, kagym kiejteni e .VssdOi* szót I Ds Is hárem ur Al« már aem vek m-Megfejamlialtek. Sa.
kinarnaiaeh. ÓUaige Kakád Imii 20-Ik *
talétm hiúságiul gan llsratl tlaatbaiyalti aagrgyá naraste M.
gjatindk védgyelegtiaed ae| yedik aaaM< Iráatadatko
ygyé, Konti Jenó
la. A »-ik hW .«ssttgáblU Usaur S Jelyem is vígat árt.]Á As MatedáHan katonai okutáaaTyg nméér-
Oenaóm m b . ......................Udalt m* s f
salp matt aaéta a hmnédahak és hadlgy ■tskaterah ís asgnhótjl tetttki A tjllit^ ijill
ital is kMnee irdahlóMhm mi
dtiatáa 3 árakor Üss.
ara waviaaa
ZXé
a árai 3 hódfvk
■ is ÍM ll
a apán m*o><
I U BMMl a Mkbadaeé
medel t tartakam ss .Elita'
bb dtaaákp 13. aalaaa
lék B lanalaea Msrn
Kapáaé Flsahal Ffttip fia
100 bál kMt. olajst. taát. Udá tejszjut fi maradi atfaloft Nagykáakaia tíly Maca, a polgi a 1 aakaai kereakedW át A potgérneeiterf teret, kogy Omii t f pitáuy visszatér, efr met*ktet4 au»A)«rd delmkkéti ^cjmrÉMltfAr ét,
Wm ]ét
njejérirtük.
aek az lesz a h iw<»jr, |m zönséget élelmi, zttmi rOag szémml ellása. Qvjimlaé Ik aa, Ím fidvös terv miclí »ki iaiagtglói alAé vétóik ifattta a ra i<iss^f|tcíjsiisc; [alcn ík. *
- Ráfi baiyno kor Iqytfar, Aiaaki idhjén hogy a Merkúr j yérl majváaylii'akig |Aa a város k5st tát) yéUafkj intítiltawl mteg a gyárépület kibe cpjtélU jérde sében, A tanács a aaaatasii tósil wmáguí menten, a' sörgyár nomteédiSMan a ánlijtt föl megfelelő telket, smk aj válla al jal ü fogadott. Amint bo^I lijoáUital artaui-ifink, a; tárgyaiám k' tjégiig me [hiti lukek A közgyűlés agyi aia a marsődi aen olyan módosításokat tat £, íalnija|veiuő« ai > al6 zetes tárgyalások jeoráa izó géni lolt|s amelyeket a UúrfaUg Um fógsi Ihatott aL A Merkor-gyát vtsktftsége má' érte jhUy tovibb Mypen migai égette
Sengodélytj,] melrt őbb fői uaMa kiilönl áo ia i)«a atrben nng is vame, ha vilóbsoi
valósrendptáH oé
sitette a a kaj leadó a régebben kárt a laágdtt épül dékosik épitani., regi holyen már indult, (gy tehát megekarja szere lókra' az értékei
kéi|tcli
lész kiagját.táai pert injai tani CftinabeA a gy ár is kártéritt li | aorrel It nyi géti a vmoat mta es atelfelj ba tlej<ikoráa meg nem kapja a t ahHuinas eng kk íVt.
* — Bgy "agg mb mést N.g kai Smóe a hatósági Údn- aa |*l Matli.lla, am dl mm elére ia ja eatét, -ff I gdil jjLisgs m aói iteayá jirt. As egésa varebb m éssa^viaaaa *<y w.gj geo gakeailo léi leget fktujia. amaí] takoissgsaak ahéWnOi apékn naion na >|g elcj-geadó. TahO aaé aia ni hagy a got SS elrejtett kásái, i'ci|bS| hónapé! .'g laplálnl. A Magyein tdJbái > pcidau I eiih kej helyen tálait a biSO
hsstkéasiaUt. A tbbl Iliit Is ailg volt A ■hányról lÓgtfin ialeeti eg)hee kéita, kagy társaság s ssvarok utaljon kl e város Uaatmanayiaégat ¡1 Miilálmlili »aa, vens ehaaná, he e
— Tsaaitii pap ééáatia halyeaték temaég baiettaa igasáa impeeáBl vámé agám alőkaáB Ede fffiabbl det tastelt
l ; - Nagyböjti báala hivatal tama alatt makliea jpinlskan m évben évbaa is -{• egymást kor, melyet lUíela ívben Knrém KapfeakU mt I. rend pók fogja aesdaai, Uiaá UmU Lókkal larntnkaeM^ p atkigk a flgyJi kellene rá hlvnnak. A megváltó át sira fllkortalfl ájutmaád m a. n. ■4áréa" padig akátn wifcaip 4. a. hm lag megtartat*.
Mpa
ijhetai
Ibi lány hítr! et áéndo Jm s«még rinti Jt vaió jips batoaagé e : eredi Mjk a hemUi mák 1 lfd|eimái>y Kaiávéarg etljab&l . ioöo.j léaeére ImcJlefelfl j|tmlsynsa tflsljgej
UvateM H
IMMBI IWAsaaJ eiám MIkálait tw
" nnegvéra as litaellta
lap
jatelal köiOjí
iUaát Dr, áranpdltó tyáasáasaé-
áilnf^l
iMU al»»., a
aatgeiaaa ha kafi akItt
ÉMtaaaaát^
kaB hetpsaaL Mivel
ód iikmk mi* mrjad,
taltsmhhm al Ml li«l»iMiml
■ Rg>
aait | U(y«mé a f%wy*kat u, L
■ akpáli mi
ervafi ilmi Baj J
rrsa.
____ ... a km
IRODALOM,
Zoli Eáatt í Aa iaaaaaailás. tbgm* dWAa« MdbTM*ie AaMweéaimé*, MmgamAaáa ia 5 kpnna. Alliaaeia étean > ós nasmsl e bukáaáaak magláaó ti»gid(ijM be aaéM et ^lí' t«*akgyoh(>. francia Jmányirósat Zolának I/W árnmmiéf elmq ngóaye. A 1870/71.1» lis■ | In alM) haherdsak kouél ti mévaaat U:táeeté ilsi ésdlk msgjetagéayri» dalatai l»p|ila Seb aam apró nagy tiilteimi aiali>á mtv < I llilhll hal Wfi emmy I amaMkém hónai a esőtök-aetaáés fáadaAgal, m éklemhiAey| kiláss eTfagyosm Idhomlsaa, » gaaéga, ah MkóeM máaaors, é térni, a MgyeiWtt falvek A laklyaL sj outalít heraaimal S a dlabe hlkplitidl inrilnl hah III. N pokoe és Vilmos király, m.iok, a francia n^aeánég m e | tamás eneatáts smberakhan ma ttni lasbrté méann láp S jakól. ¡Zola neve ngymigikm Vgy aiarat téftsaaiaaa. ba
sslté, p h gU, isniglk majd po®t élet fotau|abaa ali vagtg m alvaaá aat a u«gy .
sstkségl
ÍM am ■MWMn
mostani
amely lek
«aló Mmknatjfi hahése. SaAa Cemaem fu radalma.
(orradaloíárok. akik Park égő lom-
Paris (randa lei k*
mteyakalj átéli m smksr Zala mart rsgéayéaiA slimlatei Emili tnnliMa regéaynsA m e aaas — UaaM tirnlisiltiiii hM aa véea meaaévet aeet aa b|s meg Át baa a heeél»néma Sllam<a-gy tn lói mig maai la rsaa a.téiaaf««
agéaa Enrópabaai
'"Ba'
nee nagy-Zola, a se* tere,
Ibaa e lU SuiaMúa IK »maty-| ■MM
ifibb snaél: a vtiágirédtlom*.k|_ nagy kdayvs kéaé iirtaaO, >ad| i|
ÁM itt— Iliit aikkal
mm libéay e habo e
itoa Imabaa éa imUsiaiéaas ő<6kriiaaaiaóa <dó htly illet mag. Tilntrj aegy atfre ; ,A habom aa bead* mtliatt nlacsm a mud;ro neóaiem éaá könyve, eamki e koránkat eae; trk éróaeió a kai aoimmysé.' a Hsóarnaék ti; 'ae a I <éeei I léil^ imul adnál mtot Z-la kéaj re, amelyet eiaó uljaa lntd Itsám meat jattal 11 a mayyát mviléaea a Wejsaíjava-liőoyvsereaVi dés. A ior dlOs maaké|.t Kneü Z Igmend vej ■s", eáioak neve klitesaaa arré naev% kegy e laidsm ■!* vasal éa magyaros taas.
ás|a Miíí m ,4 Mioüeiye|zittÉ"
Clmfl regényt második kiad in raeg|elcnt ára 5 korona 20 Mtr,
Flscbcl Ffilop Fia könyvkereskedésében NégykanlMán k iphitó.
Irodai gyakornok

jó írással, ki a magyar hé bírja állást nytrbet. — A .F,' jelige alatt á kUdóklvalsl
Legújabb divatlapok!
nyelvet Írtatokat* ¡továbbit
Kabát 4a ka—llmt diijatUp' H ¡1 Ara wmm.
Lagdlvatoaabb blasok
ára 1 K 80 a Madara tollotftok
Jia2KWM
Kaphatók FlfiCHEt KH.0P FIA könyv la paptrkgretkadlaákgs Naphagligg,
NiTk
|A „ZALA* résafco ktyu: StMONYl JENŐ
Jrom fc ¡Tdkd
HflUér. Itt*. II IS
- ka* • ■t| JfgliB. ■M, ideg*a *M*gbsO Egy citijei viskóba* tóidra kaJai tdN, llróasaftsl bdfitt térdtar« M«N* V Kére« a jó Uteélf kogy mm Iráaom Téged, Párom, vlááM. (6 ktdvlL taiá,oo. Meg ont agéaiaégbao, Utol Mii»» kogy bi|il ! Mbl • paiolinom* olyia pérot midi Továbbá Udatlok, édeo kJcd nkM. I Ht|f a bakon* i|iMá|l« ) Pedig asóu már eimolt ^y gkfy M"f> Hogy Rax míiMifcii bevagojiéroxiok. Hej I Jttöu gyalog, de B«rr lettem. Sok kilométarké elmaradt meliéttem.' Nekés volt a Risstoog, bzadolt a tmteaa. Éj • faradságtót ankaoot majd ebstmaa. Do Mért csak róttam a bossso álakat. Mart m kétszer 4-oek ■ igillal Lom mahod. Nem oéatam as otra, kilométerkőre | Csak eüre rosseb, romab, eaot dfiro I I Ba» mart kogy naiodeaoak végje tiokeU knaij ! Mioakiok attn kellett éjjel napjai másol« \ | Egyszer csak beénftok agy md*eká laloba i
fit Mér aludtunk la, mlot agy drag Ma,
CatreoUe b.j lékünk, aaaimarkupp u agyaok,
Do okért Omdafijo |úialat Mkaife.
| Reggel ioojMilal» ki oooaioJ ki labae,
] Doppekoihcn na.ta om M waitor maiatklmM I
Így estoe laaa*c*kan klOrtftek I Iroetra,
Hoi o patkó durran» m.g o kéaibomba
1 Do — ásom oo áeltdjem asoagyu aom kaiígat,
I Küidóxi o gr»n*t meg a araÉa6Éba»gvaL
Tudod, kodvaa Rmom» eok'aa | vett kadvomro.
Mikor egy aaaaoayo*k aofcat fér a nyeivt;
Két kosoa margmoo a cuptjma vágja
£» pó.ó, o« oaiu clmak a koMmtfcoj
Üe ba a jo Lt.o ugy aogotjaa,
bavikl Oabgaloam «U, raggal oa-b.o,
I Hogy aam aa nyalka porojoe ■éittm, Jj l y
Ctu oa ágyúgolyó na rka fölettem t Mari as aaasoo) koaaed llia la, time ki, Do a graaai a»eg o aagy lal ka ItdMd Uoiiouk — ka |óa — a SMg|My b.ka bála» Egye a«| a roaaab, aki Miatta Aa a jo, kegy o aaft itaáiftM ¡aom alasik, C.ioal o aiiiuaaá myao edija ussir, I Hogy onlaa éaaaaaaad prteml éa |af ellát ! És vbaft iagyo§«t éikoo át, bolroo át i . Erro astáo caaod kasa. alkonyodik kóibo, ! Fedw.cbe/és Hockpoat kimeg/ a gödóiba Cl vigyáz a drótra, ookogy a moaska pattól, Ciok egy (él ssélafr kctlévágjóo abból Ast, parisa oam tudod, mliyja drót b lakat, Kiro o bakák o géd&ba fígyeiook. Mart Té még aom láttál, aaikia olyas,drótot. Kivel repedi tálat fo hóinak a tótok; A ml drotook tüskéé, astáo Oam is gyfcogo, Több aoron karókot varaek* ttat a* földbe v £»\perro aoam lát, balra avágy jobbra, Etsd van a cövek flaáia vUeaa fonva. Ha támad a moaska, o drétii aé)otkal, Da onnan elfcbbro mir ¿cm botdogo kat. Hit aaaikor aaénkfi vao o dróŰ»s bújva, j-liyaokor liaat lm oaooyéo rila ■aaaka. Mm aooyk már To b értbotss o dologba, Aaért von o bakó a tli hall jlfia, Ho^y ka a munkfaak támadói om kodvo.
Hanem,as as árok as a lAvégsárok, Naía olyao, aalnt ottkoo as it mai Haoem tokkal ■lljabk bé^ao
Hag, a boka mórnak MmoHi k«K Wog Míg é livéoaérkoa kéasro tod|f iaoL Egy Uite- Mftta^imH ogy UmkÁ Om ka kéaa ao Má, na alg; Hm M ■■■ki. Ifcri ojEioibtiia fMk
tlilliLililiiyitilkii hilliijliéis Had • «^ l^faH^lWf
Volt do%o Üréonjil Do'o ataÜMf béjl H Ukáaook n J ók4o Uksák SsafcÉo la vao, aaejj kát küyka ^g^oo Ty% o ragyogót áá jnoak o vUágoaH A vljroodvlaűdgg|i magba Iftlllf I Magoateáknk asMii mi ja lliliililLt, té mjoat idakostáM Wo a ciolálUtlj Mart o MgyiifgMMt a|«g a boaorAk Nom alyao, b^gy aoook sok kéÉM 4 I Hoft ba írtban kiüál, airialk ojás üakra fia, l|o kell, o gaijbal ogf kicafa aaag»yoo»|a. így wék Siar^abia mag o KmpaAokbéa, Akjrf agy kis baj Ivott, o^tWma^fto|i EltetAk o moiskáL aéadM l|a |L|,! bgy la kivoak mlUé » a lepOlŰ b#l\gád : Haoim aioat aa mjmw Mm jöfc aaJditUtok Péf n.pi mars oti«, kogy Ida UkotlLolL| Alt laMMMÜifet Ubialak 9* oap4 aa aaaéd. Hala légyM érta »OaégM Uto&^kk t jól Mtk as alMé érdig érd aaJaaáJ FoMa^godol |o bLyakolt^i padiao. iii vao a bakimaSl slag lloom kéasi|L | KmMa M Kartoili vagyoa Imo dóaatfa» | liugy aoooag taatjo M o aaap ^óaé|rt|lot? Lám párom, aat Uag nem aaaakaai^Mj NsáOd. Mcstj aaagam aam ^oooaa, oaak : oa 0 daftaosao, Hwg^ ooooO is mar a MgaO oa^a áaajeo Aaaoa aaokoa aaaijot mogy^ok ^omftjotioyomol, MuUfcat vagy toJaoi kioau m«g|pyNiMi^ £» aLld tg ma v4égamk o aaaml loiia Mogy o aéiaamr t iaafc moaiaa é*ooa| pária Nam lOaaao agogfaaooa, iPoig aaag Ma Aaog mapu«a aaéU a lanaapm m.M^s.
H tiitiTt Oaaat <ua így amroiQ«i^o4,j_
Hogy^mo|d asap ln»»n aa oyoioáMU a i alja a AocUg meg o In|1m M|* M Om maa>i«d Do 0 tuno Haap ftrotro sfll to ka m*|d oagaU tr o oagy kókadta, IrnOOo N.Ud laaJ [Apám I0gaao4l» Ha, Igsa aam alom aatlj ket aoamot rod vaM, | I I^M daMkodJ LyoroM élllajt Pici piroa aaédraj canppaoót oadkot KA*; A f4 Uao mind** áldása asUj|oo Rád I
• \ ' Slowooyt iam6, M. laMmm Liaiápllr.
. r 1 i li ni M '
Aktláb Ubimé khgartoii droms I
I As opitéag IsaoBci I tg«||étal|» Iermci
I R kowáJk. Ktad»«» 6 é 9 ót«kir
Siombaloo^ 4» vaai A «enzenhénai
dttckliv vÍmi kcrdl
»ap
jtéty tort
rr
Állást koros 30 é*oo, Ko mootod
kováclsme
esetleg cséplest Ferenc kovécM i
Da aoba o*y
b olloftdL •éter Orooatoé
Sok btrdatA « pNatOtt ö I Sakator rcod« k bl' latét at4
m
s.tcr
G^raelntr y (Zilstg)
i
S ka oly )«[ atm ko»ot< I mintha a la«H b j^v«jpc*íetfe{ a j
Rumi keserülni
OO^d Ovtffa - «X tJM|
naponta. Q> *0
ugaiaa,a§i ro« or tao
5iH
J Été 4-bar- P«f4ai
>* MarOa tpjfr Oo mim V p o iN it * rmaM L ic t.*a»b
s
MO, |ya

I Mercur gyár- bme <s> megindult <s>
és kész: ;éfifg!el ¿11 ujbpl a nagyközönség rendelkezésért miníier gépjavit U elvég;
min biu
l mm i lisíítsi
ittimaiepEDe
üsra kiitin
klM-f •gél! mustri JUéok:
léiöaéy, Nbíjnréél«.
(200 drb,
iségei birkát
m
■1 korona 90
■ agy dobot I] J borítékkal I
■ A boríték
fiattá ega t»t [diolb-"» Wö 1» mgolipb iJ^I
____Wf-P» ' |__
• Fltobot,Phláp Ili p<dtiia(>ltikj) ~ ^ru^^rNabr|rka|ls«ii JpjrJr
■ ■ II
Egy szép lxuigy pujc th kiadó, ugyanott két
elyMf óasztal,
rógép és 20 kió ír ísj Jibmuir
eUöó. Mrcbbet W<igi Cungefl ulci 27. ma ilill

fUL:
omal. 4-1
4 ■
ooooeo
13192
Könyvek
leszálBtotl arákoB.
Ujjalb mméI
KophoUvk;; fbftil . flttlp F'W Noflkoi
Aolal MwAMb Jfno «m«di * mmodM -.i j ^
A, feaMÉ* kt^O^ » | f Coilay Caornty, 4 •
iMilta, lao if iit>.:. . - is IC Déooy UJé* flu^. ,J. jMHn"t j t^níaikoi. j J * botaáNKt, stfJ ^ ft..
Gotdooyt i iftá'so, Ao«ii*akJ i jMv^é^att ufuoU |laM< Máj V*. K
Gsiátajri jOéto^, ka ..-.. #
^hmMMíMM« aut ko
Gmé+myi ftwv
•COMaOm'-O áaolMMaO fi iQ>M ) fUdVO^iOMkaih •
üoU^éá'km l -m
Ootooy Aiéa«! -fi4_
OnhIu^ oaaMMata^- aa^ é. om
'to&qt&i* . «1 l . - L LX) Atmi Jmolta ■•».
itljfeaivi^s ,
kattaa i*«i|aaa,
d(t OM 1>í *Tti#j I *a ií. H|ia<»at, djaja^K^» - v-i Caakwaay ' O^t0o«y, v'k-movtt, Í ol|im jeat-MH';» tf i • ima tei|M % . j; ,.■. . |
laéiééy hyiod^i, kwlwiv
, j • « ..
k*m«ooy kLaatMr,- A • • j la am n ,li ao«
fltlUMlI, ]U| tk/'i.ir.ií kúJi
la bwuM nvi^vi» \ , , ,
kaéféé/ Scuaur, ck*: . <Oagf«t «K90mU( |0 o o kuuij, tUib itvlv"»' 4 ¿üt fcj bmyaM v 1 _
ftad. oi jfoiÉM, A tia^/aT laaai rtinamn, Of^ea- mm b Éttowa ikiyjai . . '» .
I k>jgy}rt**«**: tfiiiji i-. j
Km
k i

bttja« . i \ . |
Omroy Joooo oaieaa w i <t tlMfeOlOagM (0 i fe
Qfaeaa György, «ModaégMaic mritoeta,. 'dt.mga fcuih, un»« i gHMlMMU poOipao ' * 7U kkMM 'ktlyM ..
MogyMmfci dolookbo; ftiMpoeook
Müvéslzeít köny
Mo«tO lüirotf« éaait, '^tMMMiMé I;
ákor LOoaftk M
Hwo g t iimp kwftai MaMoa ttaaLa, ^ -^ , -
11 - 4 í i
T* . K 8.
la K
ll U
Pttéfl S eMlor - .i
Oysl kdtval kMté kaac*J Sh«k«p«»f« arfafNInd | reg njes ajs-aj 4
btn iu.— fcorrt a ^tyJ Vlrlamavty mkaíy IMI mm ddMNütr htfytfl . T /Íj , I Zltby Jooo Kl
4v laot« piaamj oé(S~fl
émúmbm iftttr.
Zfefcy M»bá»y mi os «Ifeom 4*rt4aáa>J 3a r-■jfipü JMwt 1
MMmss, úwckíg A Ja -
ktfymf . 1 * j . v .
BMBMoofkMg, Akosam iNatflgt digfjaÉMr dMfeauo mMfcf kas. HiyMi | k 2% Tmafcm, Cort IrSi^ém
bűét k— kaflyM «1 k Sl
^Voí a«sg m« (bMMSMMI . ' Kür MMII fMú km. kMÉst IC %
T".
T


g
A ZALA kishirdetesei
a legjobb ¡alkalmat kínálják minden adás-vételi i ügylet megkötésére,
Aki valamit eladni, vagy venni akar?
]M<efeSt vagy! kladf lakésa van, isiért akar yenrtil vaúü el&dnl, nazottat keres, i Keres,, . ! I f j J |*sági eszközt akar venni, vagy eladni, ázott szobát kerós, vajgy bútorozott akar bérbeadni, j I
TELEFON 78.
Aki valan
Aki lákád
♦ Aki élőin
Aki alkat
1 Aki éílá^j
Aki qm4
Aki putpl >• ntvál
Aki j .*. Ouai
ereskedőnek
érdeke, O
íibgjy üpeti Nyomtatványai Ízlések kíaSlHáábijin, a modcrp tipográfiái eszközök! Igénybevételével készül-lének, mert csak Igy lehetséges, • hmjy a vásárló közönség figyelme Qzktértntányul)on.Ehhezfasdigcsak * I láz I kelt, 1 hogy nyomtatványon e
NYOMDA
5 készítse el. s
mmm i oda] Nagykanizsa, Sugár-ut i
Ál Zala-nyomda a legmodernebbül 3'izeit nyomda, könyvkötészet, 3 :ó] intézet és üzleti könyvgydr.
Irodai ¡berendezJsilcl Írószerek, rajieszkozpk. irögép-kellpkek finom bőrtárcák, zsebkönyvek, iriindepféle naptár, üzleti könyvek, szelvénykönyvek, sjokszorositó lapok és gépek, levélmérlegek, számesógépek» bélyegzők, pdcsétnyomjóli, bélyegzőállványok. keletbélyegzők, aktatáskáit, váltó| és értékpapír táskák, pénzszekré* twek, penzkosár, mindenféle levelrendező! és levélgyűjtő, irodai dobozok. pénzragasztö, üruciínkék irodai dobozók,! papírkosár, íróasztali elpjégyzéki block és mindenféle papiráni olaorendu minőségben nagy válaaztékban eredeti árok njollett.
titéreág
W M-
ini! hid-
Berlin
miláMdl UkmN tusából *m sósból állá lorptdó mi Noha as 01
kat ktftJ
•ér KlIciiUI
mexikói Iák Ko-áat viaa-tehetet-
t i iWiuíó pUJll mexikói kormán; iben.: Aa Unió áll ou nlenjcói e/n gy ViD» Jtáborm tcjfére I unúóbeli
inmUMBMÉMH: Kl N A •¥ KANIZSA aiaéa irr 4 uam
F lÓKKIADÓWVATAL i ueHHMta aiMMi»
rrsK^^xEET* \ :

A VERDIIN! Elli
POLITIKAI NAPIIAP
Nérrrel hivatal
A a agy főhadiszállás jelLti A Maaa nyugati partján a Boia dna Corbcsuxbeli ia a BetKinoourti ellenséged átkok aMg-tisztítása alkalmával hat fajtát áa hat ssásnyolcvaanégy ambart élfogtuak áa tizenegy ágyat zsákmányolt uak A* a Lairi erdőt áe a Douaumontól nyugatra hu zódó hegyhátat szívós küidelemmel el loglhltak. A Wővrebén vonalainkat a Damploutól délkeletre lek rá erdődsrs-bon It előre toltuk. Új ftbntunk ellen.
os jelsntjés. —
a IMjr a ¡falutól nyugatraj jéU ¿áíjrdj húzódik, válfmint WsmaőkU aj franciák erőtJljes eientjiinadásokal :i|iiéz|ck|. tgak folyamán ikeréit aa ' áUeiltfgneká ¡Ma* éierődben itnaét magvstilm lábát. A tá--■dásokkU egyébként aagH .lóasteeágnkél ' am, vjjttiai|ertük; Hartí repülőink kát repülőgépet lelőttek és padig agy Wytschaetnal (|Y^rnlől délre) •fjr kétjcdclut Lsbassefól északkeletre, okő gép pilótája magkalt
Repülők tev6kenysöge
— Német hivatalos Jelentés'^
Berlin, március 10. A nagy fő hadi szállás jelenül Február havában repii* lőosztagáink támadó tevé&éhyaéga t ás ellenséges harcvonal mögötti felderítő áa éjszakai repüléseink szám« lényegesen nagyobb volf, mint ezelőtt bármikor. A kővetkező őeesaéllitéa aamcaak újból kisoayitja fölényünket, hanem egyben megcáfolja as ellenség előszeretettel hangoztatott azon állitáaá». hogy a légi harcban szenvedett lentaafgainh azért olyan csekélyek, mert repülőink nem merészkedtek ai ellenséges. vonalon túlra. A nyugati frontról veesteaág kimutatásunk február haváról a következőkép hangzik: Légi harcban nem volt semmi veszteségünk A földről szintén nem lőttek le egyetlen repülőnket sem. Eltűnt hat gépünk Összes veaataoégjQnk hat repülőgép volt. Exsel szemben a franciák éa aagalok légi harcban tizen három, a földről történt lejövé* foiytán őt, a vonalainkon belüli kényszer leszállás folytán kát repülőgépek összesen huss repülőgépet vesztettek. Itt figyelembe veeadő, hogy mi elvből csakis a kezünkbe került, vagy égve lezuhant ellenséges repülőgépeket vettük számításba ás nem axámitottuk ba aa allenaá gee vonalak mögött Ultt ( námoe gépüket 1
A német válasz az Untának.
i I *' «
tieriin, mán. II. A Wolftgynék-séf jelenti: A washingtoni német nagy• kévét Lanstng államtitkárnak jegyzéket nyújtott ét, amelyben kezdettől fogva ismerteti Angiiénak Németország elleni kiéheztetés! eljárásét, mely ellen Németországnak fái kellett vemé a búvárhajó karcot. Anglia megakadályozta a sem Jtges hajókai abban, hagy Németorszá-f* élelemmel ellássák. Németország hogy kifejtett álláspontját Ame-'** megérti és méjányalfa s bogy a jszázévá barátság a. két állam kázt fönnmarad.
|fl|M MTC. II. Ajkölnischa Zei-magm flai» tagaapi Urát, hogy Sara utóda Msrcors lutmeraelnök lesz. Hágául márt. II 'Hollandi lapok ér-. Itsége szerint a béktpelttika híve/ hzefte nagy tömegtüntetéseket ren g. Rómában OssfebMák a porta-Inlmventtói bizottságot, de a u1-kfsOs eredményét né* kOzéUék. Milánó, rttárc. 10. Ak mUaa nao-nk a (határoitók, bogy nind-\Mm dják Sanlnndrat, mig iával a kákák ormlay aaag-sttláaát lnbetóaá aaam taaalk
iörog nyilatkozatok,
Oenf,mák. II. Dankjltas tábornok. mit gflrög hadfccifaiBiatar aat tanácaolje. bogy a görög haáviaajtóalág rOgtfiíá vegye re -rlbl^ alá áa Beeső* behívható évjfolyaaokat, aert Uörögoraseg a béborut eeaal eeatre eea ke-rfl|lkatt| all
*Btrtm, anre. 11. A, feLfiam Tng-Jthcjni Icjvelezője elBtj la görög ki-kiakadni ja, bogy elfir| látja azokat a ¿ehézséUke*, smelyeket kz antantnak le KeD kiikdeeji a szalonifcü Szűk bázisoa, dacára iJnakJ kon « kitóijélernyiije ba-áa*)Uk jnaJuksl Al nagWlc nem ázive-setj j vesznek részt a asaldáiUii iakcíöbsn. GöJögbrwág I részéről Mljfág vojtU as agwantoai való csatlskozáU Görögország föifétltjnüj semleges maratí. I
BmL.aHrc. II AfVdnkférlet Zel-tungnak jelentik SmMHmL' Sifrrall lé torsiak "kijelentette, hogy nem hisz a kHz ponti halai vak Szalonlkl elleHl of fehztvéjában, de ctttakamk tartaná az anfant offenzíváját It.
Nyugalom*
Bérén, márc 10. JH nagr fáka-d tasélljée Jelenti: ás araaa óa balkáni bd*áaalBtáM|a léaragee a laaény naa történt
gr ky CSTM - fii s K
Sp*- Ül
Se*« ema :: cja
■ama ae • a a am ara e miar XJCT&f
eny a
harcol
Rotterdam, márciua 10. Aa itteni lapok megálUpít^a|, hogy afunciiJfrbnt agyra rnomo ódiii. A d&met mkáá jtü-sarság g frantia Uáaakkt agy ia porba-nyitja. A badciákl h helyi jelligil téma dáaokaak aa tudniist elléntálln Mi Inas, ka megkezdődik, k tömijjoffeilöva-fc l
Magyar jelenlBS.
fíüi/opíjj, mUdjusíJlO. délkeleti hM.sJütórl; Ni eeemány I
Olaaa hktjiaUatii melléki harcvonalam as I olaaa helyenként mjkaálak te|ékenyiiégei tett ki áa tiiLlin tsak a tolaaiai főnél vak élénkebb] A icarinti.i ét tiroli harcvon'alon á hsre» tevékenység váko-satlanul csekély, ^¡zkgálitt meglapította, bogy as olaszok nz alkalommal a IRoffi-ban-szakasson gáibómbskat hiasaáfcak , Háfer, altábornagy.
Légi bravúr.
tenger-
\márclus 10 A Wolf-jel.nü: Márciua »-áa ' Uakia tájám sémet imtl rapdlAgáaek óa boonbákel dob ■jóból. Öt torpedó j több ltebjera' áiatd gő
[UáMGé. A
itt löbk találat á'ta HM a repillágápa-1 Ifittók, aalaikaayira
> Nt tábornok ral luntbiss vi nek végbe len velük megkérte gedje meg, táaak magf küldh
ítélet Molnár Gyula százé dos is társai bOnügyBben
A potsooyi honvéditádbirdaág tőid kát hátig tárgyalta Woiaár GfUa nagyktniaaei 20-lk honv4ágyalofemkd beli aaásadoe áa társai bóaágyét, aga ilynek anyagát a város kőn&wáge jól ismeri Molnár Gyula száxadoat, a 2d ik honvádgyalogezted vok aádaiónlj perai cs-aokát malámal áa* L1" t'~ eaolgá Mi asabálytslsnaágnkkal vádolta meg a h w-vádügyáasaág. Molnár ssáaadoasal eg) Utt a vádlottak padjára kerültek mág a • I ik konvádgyalageared állományából Kaia Gyula hadnagy gaadáaaati tiszt, dr. 1 aá-los Rezső őrmester. Andor lat 4a fŐhdnagy, Metil Lipót főhádnt gy, Sebeatyán Jenő hadnagy. 1 A tárgya iat Dalméy alezredes hadbíró vexette, a I savód ügyészi Üaatet KereJztury Más Ion István főhadnagy hadbíró költötte be] A tái gyalás iráat Nagykanizsán, Pa boa a általában katonai UMUtbaa vak aa érdeklődéi. A Naditörvényázék , Molnár Gyulát á csalások] vádja alóljfől-mentette, alenbea bűnösnek mondta ki ssolgálati hat elem fikágáaábaa, mumá Isti szabályok általábaa való mellőzksá nek a haderők csorbítására «Ikővátelt bűntettében s esekárt nyála hónapi ad goritolt foglár fogságra Ítélte, smeWből négy hónapot a vizsgálati | fogsággal}-kitöltöttnek vett A Jurasékiféle Mfáaéiáai Ügyet pedig a haditörvényszék áratte a kerületi parancsnokság becaáletágyi választmányához. Klein Gábor hadnagyot g csalások vádja alól szintén fölmentet-ták ellenben molgáinti izskályok mellpxá-»ének bűntettéért egy honlipi foglár Fogságra Málták Metil Lipótjai szemben es ügyén a vádat elejtette , A többi jád-lottat a fisait örvény szék fölmentette. Aa ügyén Molnár terhére aaéaaal perorVoe latot jelentett be. A többiekre hájom napon battl határoz a ff ll hmiill A vádlottak mintán igénybe tették a 3 ifapi gondolk'oaán batáridőt
A közönség figyelmébe
BaJqmt, MA «Mm 9,
Miután z aad Idyó rakvUlfaok Ml
l&btgk nw te UhMt uraS fel, pmt tartjuk • Hiinif iéjlMiiktlila a U-»etkexSket dmoadad: y |> ;
' Mindenki kötete« bar»-, M», árpa-, aab-fa Marikáidat ét • tottoágoál bejdntail Nem-■á • kkakg jekniesda ba, (mm bUm kinek • telje« készlete is. E( ■ bejelentés km út jiliall, hogy * bejelenteti i anaytilglt ■ péaxügvör, vagy ■ hilólég teivj$iljs, i6t el-llihiigleg, ski bejelentellen kéiiKtet Urt magánál, az rekviráluilk, alól tettéit készlet, «ki padig a réaiérc é. caaládiánák Ijáró késdete! mJnii bejelenti, itt ■ krióeágifr nék HT hagyják. Aki lakét eddigelé siti n kóttktet k ml ix S thliiihilun éi ganniigibfii ssék-tiges, be nem jelentette^ ezt ■ mnlssrtnát Igye-toxxék pótold s a bejekntkt 1 el&jiróeigük-aál a rekviráló klaiaak njiln>n elOU ka-yttlilml megtesaL
A bajckotéa alkatával« IbejflenUS, vagy pedig ax Madió hivatalos kóseg megállapítja, hogy ki Maayf^ibaaakéakt U|Uf)á-án|o-gosdt. Etra aéavn a atallii a kéltlkai: Minden gstdákodó a H>rt«> etonkaa tart-kat atf gabonát Cmuból:
a) Családjában éa háatirtésában vigy gaxdstagioaa lermkxetbed ellátást élvexS mindén egyénre havoakint éa ftjéikínt tlizenhét kilogrammot. Az diétái a Mm év sngnixtai MMf blitedlhitó. ennélfogva! máicini MAI sug. 16-ig 5 él léi hónapi nBkiégiet nkii némításba, ami fdnkéat 9)1 ki. barinak leld ■ag. Minden gazda tekét líellmr 91 kg. biuit tarthat Mg, a báey aantljaak aá tar* ménetben ellátást
b) Mezögatdaságl munkálok él hadifoglyok éidmeaéaéra minden hold földre 4 tf. boa, iUetSleg ax «Ifiirt éUlaraéd mensjlség
V e) A konvenció« nalédek részére ■ bérié vél szerint ing. 16-ig j«ró knnvaec ó
Árpiból visnatartható a «jalffnig, ■ koa» «•adó é* buu, «agy Hu hoééaak daraboo-kiat 2 ménét, magló iirtéaa A I másaat.
Tengeriből as 1915. dac. 26-ig bejaka-tett aeanrfcégbói a totótág áfcd addig acm rakvtritt amiyirig tartkató illeti, amennyiben u takaraányd «tikiig m. Aki kegari készletét addig nem jekatatta be, elkobaáa elkerülése »égett kaladéktaiaaal »jénlj* lel a közigazga-téai hatóság atjéa a HsAarmény Rénvéaytár-talignak.
A mikor ki lett «sámlivá, hogy ki-ki mennyit tart hit meg l amgi hkla látl él gas-dlligi azükiégleteire, akkor ad •' mennyisé gat össze kall vitai a msgla»6 kénlettd él a jogoaulUn megtart bitó mannjlaégnik a készletből történt lavonáaa utén len maradó Idsdeg ax a gabona, amit ax éliam téadra miadeati kötele« ébdaL A gaboaaleiedagat agyadti etak a Hadiiarméay r. t-aak ixabad éúdnl, méaaak gabonát Mm didal, wm venni nem nabad, mart ikl gabonát ad, van, klkégékt kftvat d él idgoraaa büntetik.
Addig, imig i knUtiwaJ megbízott khra-lalaa kóugek sQUdéiftkat valimely kfiuég-bao, vagy vémbaa meg nem kezdették, a gardának mladig módjában éli a bejelenté« megtételével magái mentesítési • bSatetések éa d-kobzások aióJ. A béntetéa riadkiyfll migo u, ■mi abbaa találja magya'éxatitr bogy a baja-laatéd kBtdmig tcijaltésére a kdiflaaég aiy sok Izbaa él oly alaposan ki lett oktatva, bogy aki eaack dreéra mégli dmalsntji, készletét airajti, ott mér a rowiiltard ás a wéadékoi-lég megállapít ható. '
A kinél a nyomozó közegek titkolt, vagy rejtett képleteket találnak, attól *fodeaeectre diaftorrék a kérzletet, ax sliipán ax elkobzott készlet értékéaak ké naraaét Mabji ki rá büo-tatéaOl és birmadmr a rendőrhatóság kiká-gási eljárást kMaiaa ladttad ai illetSvd szemben a alkalmazni kall a bSntetéat, ami két kó-naplg terjedbetö césáráseai éa 2000 koroaüg terjedbaifi péaxbOatat(Hd jár.
Ha öröm» van, vagg ax IsQén fejedelmet várja, ne feledkor-' iák mag a vak katonákról.
f^-— ,1-—
EGYETLEN CIKK
maly több adat 10 év óU nam drégdt mag: a valódi
YES
Ara 1 korona 50 fillér.
Ugtékdet«ad»b éa liakilimimkl araaappaa, maiy máadra kéatmtéd — YES-PÚDER 1, 3, 5 L — YES-KRÉM 3 koroaa tégaiyaoklat
aéftWa-
If ftMYI ■■ Hí
alkalmas arrs, bory
MégbtaeWk a tél jüagi liai a kdsa-
amról atéJtaj a tavaszelő >h)i||d ma-eánk i |am( kell baritkami* a Ug-kónservativnak li axiM divat g»»-¿¿latéi d. SsSkaAgdiktatts, da'.tdéaaa, tékát mMeokíprJról Jiogsdkatjí ajltti a ntvakéa taffta klBkíiirilili As Inipil nagyon wLra—iéwék jnoodható ' MtaAkéj aSfag aagyréMt agytok«. maadjak fekete, sötétkék, da a Mm magd>etk|(i«s oabély, Jart példának! okéért épd oly Lzép ax a kik ralis, meftaek siöveUzotm|*ia aéahaa kíródik a lUtikadkoa, éUré»]éa i nakar* képjafi kdyem, KM. A kabát tarmé-letemaj ísdét kék poaztó, kbi taréadjkgd-rd, »61 leljUen nylt^», aWfckpii, bagy a jlkoa jíelyww Ix egész koium j mintegy
■MI ktoAxL
Ax Imént Uuidk gaüir kUbUaagyobb a4ba* így lka ama karsLlpkUikaa éa i4vaa iótialakaék, malyaek ofiávaUU Idtják f|ék aiag é IlUaahad divat IjdloJét. Aóé-jidéa sokszor (ogaak isláUjwal. A mkgaa éi kladtd alaka n5/ kosktSWtabállit v4gy képenjpriijíját bclyes aréa^Mi oszlj, líbhrétj Ím* 4 redői&tt id|iHnldlaik la ixiescs jdegascuö résaa. Mliiijaijién d-«ld a tarairmmé paiiaiei |<l ll lllll. A iatma és anysg md.ett egyenjogú szarepetját-Mk a azin, lóképp, saskor a Urai varólénye megnyitjs a i.nUais minden nil%>iit- Hogy a lOtétkék mellett olf igea nagyol l|«#lk • lakatét éj aiürkxt, ax Idfik izomara jda. ui és dlndtnaaétra saeglelelóa pepita rak«. Ed a, ha akarja gyász, ha akaiom, más miata. agy Indni, r'-ft* ardkodal akarna a tavaszi ixiaeabla Erna vdl, hogy annyi változatban kékxtf, spróbb-oagyobb kockában, lakatr, kék barna szállal. Ax aayag U [kétldtai olyik mégbljja a koiztQmkabét llxeilreeéaét, a Wáilki ahbaa aagyoa i< yékoey i |arr* vd'.
rali
még miaid|g jól bírja trnjg divatja. A divat • sokltlaaé
■ m »i, ,m>I
át a komplett aégéoak ms-
Mi Mgaaayl i tó otra Indul
Ijdiiabi hivatva van arra. bogy aMggyflaza még azokat is, akik aamciik aa antaataak,
a diislnak la habarat Itasl SxMUqr, am.lyaa ellndnl, bódító dladslmáiaa wjít, önálló rahaMmk. Az Ida aegttaa megkezdett áljában.
— Sthamft képrl.mfi. Grót Trlskl Sami, a gemayeesagi kerület nalikapérti képviselje 0I| évas korában B.dapesten elkoyt.
— Mngyar tanárok a tjirllll i|yi-
BardnbAI tévlrntonék: A képvUtió-kéx «éppirtja Imdtléail nyajtotl be, ha«y a a magyat ayalr éa a amgyar
■apn HüÜK
rét, aaaadal< li
asét. terét, H»d 4*4. ¡■^iddti,
két, kakaót, de«4aM|«44 *f
fajta kávét eaélB éfroaitalyí fcdfküdd fog, a daaaynkaak.
lithnljnh, hocy aéfaa LUÍ minden hatf holmit WimTliiaitidk « azt hoi ét ilinil irtottéh a Iojtg«Io|dóK vimsl, árak a vijitelonaégig |pbMdk}AÍ Ex ix bizonyság inaJ hogjyi WatyarorSzégAn denléle cikk hfiaáUd Mají a lka ■ hiány éli bai, nkkfr ad «¡»¿«ki^ició Látják, Iwgy ÜliLdt |f|n*|n«Jt mér Inhat kapd annyit, simeauyl pppan Nagy hiba vok „aogy naaah ldUsa as boltt dakak árét ned rfatjíimUték. mzg ma le takaj kért jlgyjtaalkalli d«s mart a ipikaiidd »üitíUidtúnar yjabb ajkakra vdti m>ilj
f- A UÍs«ki|N^kLJaliaéa a-gi lkat, mert a mohmimi* iai>«>n. arnwy as ország uaauMan|jítamaval ma, kés.daiseneeel Uta»! dl | Miaiaksjka mai ujuahiaay Taiinhd ki] jwaij h.aot a badttermenyodt] a -trf't-tii1 Fiat: b»» renget«* Usiijn vaa i d Htkoaéag ael.éöaai henytakn. A 1 Ucslsegyoi isd lalnaa sexlieit a luniijattMni.
hémltlIwalmoéB ■mm Hl M H lataaMdjadtst, de PB kda^ai I
ladeas U«at M |it djin (Jate-aa)
nfiiisUa, bosy kiadjak a haatati ax ttyaa eróssai mntatwuk arra, társaság késed* lemmlaailgat
ltok, kain Imeatos, btoaAnena vai semmi komoly aalatogadkato oka ain kQeug mogkuplalutSssnalL Á kaatml potra jföibtvjuk a ponaéM ^gyeimet.
É— Htoaaijtgot kötöttek
■Wtlbi «tgcdl Ctetjk ^ndóalljíi caes Üaidlzsir mihsnikai Konzedaár val, Has man Jó«|d IdldJkti Partió vib ]MibaiIy bogjnar gar Kiral/ vaanti iteí, Tbti láván
BaÉM Utvto S«ú Id.to Mttoag KlsJjá¿o|g4plal lÜLÜU ffi^cjrgy Saeaaas ínaéd kédir "gitvjMn Jaaed Vasi 4 Sjie^itkj Lőrinc^ "rkl
M| to
luk kel-
íjk, ttm-tchat él ■ la
eMa*flai
Mayar isL'Kin-ttllanoé-
a Tain-aaaaér hivatal Ml ifdmivcs td Ba-
ücr
4tilva ■
Mer bul
zlsval, Gardoayl| AlojzUvai, Su nok Biuazt El Mt6 B.ciók A na Baecsé Teréakvn riacsók Gizellával Hegedűs RoaéÜva Mucrer Teréziával Kotnyek Mariával/ kas Palnnak Rjz» mi vas Kovács Jad
— Zalai Uatoaák
adgtouL Amikor diiii<ildil| bsiklnk diogiakék, a koojala'né Vili dtnrbok hadifoglyaikat OtoaenaégtoJ «¿Ulltot^k, jutott több derék saiamegyd kilósa a logaégéto. Ax alat Maid «laa* bad, hói Magod Cyfirry tkaddi irta toú,| aki polgári életben Siidowálteto isemléaa Msgorl sxerint a magyarok sorai [ dtoljt tfirWeta, A bánat mád jó, s az ailétál dtod nices kliógií Csak a dilk jajul érzik d«iy Hiányát idrdak. A zalaiakat Aslniia MlfaUS intttnálltskl A kis ixigataa, smelv skkórJ llhqt, mint la | ka-aissai jsréii, két kis kfrnég Ívna. A ifogjlyok ixebsdoo aoaognák, M InBkáitklM toll tartsd. Asinóka h><>i>|to Imtdinls lett " I
lg*
— JHihaiy aéioliyek A vó ő,-karssztegylei paaxuréto a tovattoaS ayok loptak ba
Déixakl Talisrékjoénztsr 2pQ tor. Pa tik éa ctaiádtja FWkctome Mikaiaé
alkalmival aéat toszorepótló adornéa] A vak toloa ák rétoérai SÉal Krddar 5 kor, Sokr Tank 1 k«r, Heieh Fi Sctoail Margit Uéévéoyni* lidiBéa 16 Uiér, Mn kipiaaly |UmMÍ
— Mlkor tona béke ? uly látszik, aeaktak lltkoK kailj aaa »pir luai ta - azaoarsak kjvaaaik r Brj aa ala bol kvéi, eMyat iMlk MUI toeséet i TetaéaéM SaeraaMflng I aisaei nrt taraaaégl aao|f 1 nlknll II kal iogldsoaik, r-+ lermtsielióiófil ku; Utas nlján tndomait iiainl a ról. Sjkak ngairtaléaárs á#jBk anal tiije* bi, suyiaiHit k lapjábaái M&tajÜ hógy ¡fi a»z-tendí eiaó k ibaa megindüi.k él ütkek» *r-zetaek a káamargjalai, k. A kóaeii KU fg*. aokl iogja áWtéá5nkatj u l ldiillt « f . lae, kó—dtuks .*injtrrmf-||T kis«l ir mina Ha %aa kav, |é kaa. Hs i masKáat Urténik ndr aaa ffk
vegé.
Formán
Sámlii* nAíhfl ellei^
„Mlkt atrrele lademto; ajtatof.
kaa| ilvtoataa" (1AM aM^MÓMlit
|| | i i - ' i" i ■ —-Í-
— SUiakjrUik aa atoak kél kl>aaá Igd Qyörgyné 72 éwa »éékk» laékl Űdb 67 évaa klutoreU SéH JaaMÍli tom to^ rtlto Frimln Tarto 10 évoa Itoatlsk. Kky Jiaiiai ÉS évto végkto^ás, Sipos JimiU 51 érca sslvbaj, Gáboriad« 6 toa lAátto^ Horváth Rózáik Sl évaa kérgheant, 1.1 Ftfmai 19 íUa tiW6gü«DÓkót| Uaak M taa tlltkk. lka Radwf ijrá»óhdi fato. vtortft 65 évaa belafibaj, Kü|< jsaadaé fii évaa vistor, H^k Oyérgy Km gérk Horváth Mari B évaa vadah, Baraydc lattjaa 7j évas ttddiak, Kovács J»aoi[*2 evai té lob, Horanih 'Unosné 43 avaaj tádöba), nádi PafOtO ^M»t4|>k«||ita, Seasia Ja npwOaaater 75 Ma aggkor, fUMadaa Ja 3 évaa tarwhlab. Kaka Jtad »9 évaa lé
gémókor, Siaridl» 1-----1 32 évaa tl
glmék*, Mekar Vnadd tl1 évaa lídóiib, Raaaa IhvUi 3 avae hurut, C UMtragl Jaaajaé 8l évaa kimeri is, KAoaiaa fjárana 59 M«a »yomorb.jL Killiéi Léwtoé^W éveeaMW, Bjgerl Adtat 20 évto hutai, $|aoa Maliié U évaa vesetob, ICrlal kd Ida 53 toai sdvbaj.
' -- Madlinglyok 4o [kalottnk. A legújabb «aaaléaaglMa szerint s 4>-ia gyalqg ezred vesxteségel a kó/aake.dx s Pete KaMr Ssthtda hidllagoly, Pettodaa Jnm Merak-kln h idÉlmm, Petfi J.aaa MiWkdoli,PíJa Mai r as Laad hedd^gmy, Piaiik UtvAs DráX msgyaród hadifogoly, Piatér Jffaé KatotoBi. halott, PuAgatok* Janaa H .u*6«s *■ édsgaL Poagiéai Gjak Nagytoaiasa kai» 11. Pórtiw István Mihjais k i llldj fféssadl Viktór Mursszerdahdy halott, Prútlk jUaa Alióaxeat» msakkal hLliiujgoty, Paka Sanáór Ajks toka«, felesek Gférgy Ctfwaodah Uddogagy, He-kovlcs Jóeld Keszthely hatott. Kávén Uvta Egy adata hidtligdy. RUupttj Okt6 NeU hatott, Rak András Muraszcrdshdy toka, Rodek látván Tétnaataértto hsdikgdy. Rto nyák András DrAvanugy. ród todMata% Ru& Aakl Kotor haddogoly, Sal^áa OySrgy Páréle toktik Mkto Jino* CtáUotnya hadik goly, SaNd István ZsUaxátU hidüigdi. Senki JanS Saa^atk tokit, Simooki Jéajd A|iódeabora haMl, S aonks János hadlfogdy, Scó> GySrgy Kutísj halott. | * ■ 'i" J 1 1 1 >I '» —
Szerkesztőt üzeneteit«
— KM. Mardal 16-tW kezdve akkk Is Utalai toktat bezárni, to MmM luloljst nem aa hl. Reggeli 6t órakar nyíl hat, da Indokolt ekotWn a adtáét a rtodffrség eMkh 1« eatgasgjsdkart. 8*iaafontdiL] Nem ktok-bttff. EUá. A katoaeM íOéLL kereszléáy, nfiUen. Jekolto a 20 ik hőnyidrvakgearkd hadnagya. A Honion vsa. Mmv\ anya. Lég-nsgyobb kéméggd megkmdtjá a ledaksn déri Ha IradaUny lan, rógtón ét ledtjak
Hadmeiitea
MezÖŐrJ szolgálattal egyJiekólöU erdf őri uol|Alalol( keres. U0 > kíHÖ mint a beliö gazdaságbarjí {ártaísigW blr. Cim a kladóhlvalalbaijí UI94
Irodistanő
jő Irtout, kf I magyar nontt bírja öiiást nyerhet — Ljúlaaiolvt ,F." jeilge alatt a kiadóhivatal tottM
Vqrdujrt várának egyik bástyája!
• Hald Veaár meáeyagvistal várté le ráf*. Tiá i glku* jelemet. Egy eár, 111 atadmtOl m«lesi> I toltak, utfcliá ér*i*baa tddjs mag, kogy aa. Ml I árulónak tartott; m|i>i n allémig * mérát, L nagy taaháall I
Aal regeik, kegy audeg, atoaltátta déj. etán veki a kéké upaela dhlgotoUtftfu-1*1 v«4rj bukott le el6uör, sentéa e eár . .1« te mórt U h > sircadtk. Negyssás área. Mennyi yikait Üt ee aS ál ie«k eaafcl aaee tartja már laláo **lmon, leglalj íjb e kréeiuk, U hanggal éaékAl meg ss «Médilrt. Kidé
a kekek kUéjtfcaek.
EJ Muráik muftán al'jiatk ttaéurtn, tBrtáoetfcuvar lleanás es poataa» pb ad tok aáaak 11 tdrilesm—ni" ill" m*»a.kö»i agyea máaaa.
— Aa ijjaU, ciroaa, ott ll tárdéfd at*U< — moodotu aa 6a* veeSr. HoaP A w baloldalon ? PkSMM tudjdoaksppen a Irtó ütólt, kl jobboldalt 141 egy wujp, lisaieisn (jatal aflk ktaeít kslvtl ka—fara pohtlkaa kl más egjebtk la karaaayaaUk. |
Ki takatsll takál as kaéf Kire aki se la mk ? As ssawnyra ? UA
p.yse mImI **, ami ae egy al vea metvaJ nt iit Muráik.
eeakgatolt
kl vaiyak m k 4» alig
asara mm • IU>tM ve» i tona 6»al él laaea Uptakkal már agáai téfdkíubotkoa, aere elírva, s r UJbdeiaaki, aari I— agy mondja
Ímg~a mai Unj ayugask mar, ■jI altra; ja Kari a aalaea perdón btlOié ee e Hetet jöadjoo a jíedik baj Egy I kikerül aa 6v ifll-h kegyeletes* h a nyitóit Ko-■a ed is,' le bel »«it iMigjil éa
Ékszer-műhelyl megnyitás |
Vaja tz'érencsem a tiszteli közönség i szíves ' t adornaseis Mii, hog>
ttizv KiUinm (ftüiiui'L J u
alatt megnyitottam ee mmdnaMmi.
ÉKSZt* KÉSZ.1 ESET, ALAKJ1 Ab AT tk jAVlTASÁTí legjobba* ee tegyor.abbáa |icazjtefli)
Al tiastak közönség szived, psrtfo-ganal kérve tiszidletUj
schnitzer qéza
eks.eretz. KM 96
iák —t »o tos a a eár. Ud.bo-t kíséri volt}
ott m.radt á¡ a«eháa *i, bto »g.td» mi áánaMkéláak —
olg általáéin
eereéárgy Ü lalh» eáedn **áa
I >1 I Jktgk.l liiijill I lakat a csak an eeaa MM ll III j II saép-
a kaeislfékeliara boa áU tlalligydbil m aeok b kkbatl nape! migiHia aeplg a .Megyw til una ormágataek íémkírpotjtja rtarvéaytár. aa*ég"-aak, valaalat se áftala áaaghiaott bavá-aárlétaak «abad kéeM eladai. Ha karábkae eaelgékaliák be eaan tárgyakat. m.gaeabb áeet kspnek érték. Aaek es Igeetsfk és kaésskadak,
klk se atabb Ialaoralttárgyakat aáéalÉkj«kawgy mekld ktaskadnak, kétdmn egyallre * e tárgyakbél raktáro* lev« hlujiHK «gykaiaad réaaat besinlgáliatal Eaak a itáegyaát* a kA*et< kaaék: t. (Péaé edcayeá)i! Ha«, kaléié él tagylaUkéaaUA iuték, taa«kak,j eyék, kanaik, alté liaaik atk ( tal I tii'n I): Bétéa, Utalr, Uleak,gyjeeityatar tók s baaonlók: (vóiósrtzbSa aég ba enaaei v«gy más Ismeklil'ciopan bévoova veaaek la.) 2. él L peal alais Idamek lécgyaktiaaaatfc ketbfil, kivéva a m*nliiaym|aenk (Qlidiiw» rae) Igy kfilóoosen leyeses tal«k, liahn.aatuk, aali.c.a.aa*, léieteteiisiil t 3. (eenykieia las) i mjaamaa, maaaaneeOk, 4«bftnéa,osyaaaik áatoti Migarse gyaelyaUnókl vaaetee, Uleaa éa aasoolbk ao y.rsibOl | 4. ItteáUietée, a tut kaiyeaba b ispna» vlcmeiegliék, «xyaZtré vis-taitas, IQ.ufitaOafc nMaaeaMH (mag haeaeaw v«sy má, lamaSlal Causen bawavaV.BaaSU) | 5. üjémmes belaafl (>■.«■) I,taa veresrsakel ea aaigareabói, ameeayibaa áam gyaet iatlagé limuln latinee»! ¡ 6. E^yuaI p»rant oso* éa kalyeaaiótataS vocóar.ibé', saigaraabé< broaabm as mmb«lhoii 7. Fauulogramaaaa se eenel ar^aeiilrV awgarn aolyok¡ 8. Kgyaeeré llggóayiudaa (eaóvak) ea Unek, aaOoyag-, logaatya- és ,*iMi artas taagvm) aargataaboi, amcnaylbea kónayea taaicretlictok es nauejéa atarne. vagy as kéaayaa aiiaveáitk.te. Aasat-lo^aa , vsadaglAa- es kav^par, asymlalaa a aélé és eutrau tpar Sóiebe lartoso vaLalalak, levabba oiyaa agyaalWiak, aamiyafc stamlMl és Italokal moIgMUtaak ki, kivéve e klmoa daltea jólakoa>oek aiBlgilItil, Utaieaak agyaléaa as atabb iclaéroil iámtaigyak-bol «alé kmelmis Ulét b|easo'.gáitaiaL Caak e lárgyak a kóvctaeaén: I. (léaéedaayekJt Meé-, balíift- és Ugylal kiaiité Oalók, las». kak, lébaaok, earpiaytk. laaaák, aétAlormák és kasoalakj, agyasmé aartall tésrlalak (kétgk, tilak. talcak, (yertyatmték a kssonlék (réeéa. lésMll mág ha éaesva vagy más llaittd mepáa bevoava vaaaak ta) i X ss 1. peaé alatt IelaoroU Ur|yak tlssta nlllislM^ klvava a ea». ralvényea áiuk( Géitlmwaeaa), miat peldaui Isvaaaa tálak, kaaaák, mttak, minia raleaek, ISselékas tálak és baaoalékl 3. (koayhasserek) moaaarak, messártérfifc, oahBstqk, agyiseeé, óaloit aárgarn gyartyatarták, vaaalók, táicáa és kssonlók (iárgai¿<Ml)i 14. gyeméleabdóafl Oékvái) fist vóróatésbfil és sargáréabél¡ 5. egyssert parémtarték éa Ulyka aMtélak vórda-réebél, tárgarésbAl, bcoexool és loamaSbét¡ 6. lélkllogVammo* és saaél aebcsabb lulyoa sirgartakIL Véiésrtszel, airfaiéxicl, toaabak-ksl, bronzal, nlkkellel bcvoat vagy Inmenll olyaa lárgyakra, amelyek téagegékbee au aayagbói kémlltak, as IgéSybevélai aaae t«icd , ée aaekal asm kell *n»-irt|klta1ai Ugyaslaica asm ksl kamnlglllaial rf kanykamerlagakat, namevárakal ée aniiglpik reagombiut. A iásetárgyakaak beaaol(áiut*e alé |at agy-karmad réazét, Metéleg Me* támél. adiad. D
agyaa iémrs aásve (eárgartW, breas és Ipmbak ejy límntk vaaaáC) ss eg)ea temekbBI aaag-Iév6 Mesas lárgyak eutya altpj.n a t-Hrtf>ag illapllja meg: e aaly batáráo balll a bbtehaa-eak asabadaágábaa 411 a IlLaaklat magallapl. telt egykaimad lém, Ulatfilag Warán enjélg e kawalglhitudé tárgyakrt tlvélaaiteal. A meg lavé óaaaaa lárgyak l^nsHml áetyéhee ssoaliáa bozxá ked aiámharlt áfclnak a fam-látgyaáaak a lulyát, amalynre vés va e hirió' hoa ifóao'ja sst, kogy aaelí t valamaly ha» ■as eélo (emgyBjtís tiSiero ajándtkkípeo, v*«y emratáegy alkaábca áudta vagy a mMs-•I« rnaattiapn* oraaágalaak támtftipaaqa rámvtaytáesaasg'. aak, Üliitáig as ékrta mc^-j hkmt bavéaéetékaak wtiig"rM' dadla. As shkéal láaaamanknt ktoádlM taiyaé réiaákél, BMve M|Ml
heaeda
ir.
self^sahh. Ilelitl n
iam d, éa
Bfcákae Mil
kriaala kerenllg las-= Ad áávé-
kkMUg
paloUbaa mtkódik.
Al ZALA TÁRCAJA.
Mnrath sxultán «irja
¡ ktai Bogófeeyl AitlnJ
i í MIsklg marelteaa a 'yégtj t>to| salen div gnkatt a siorelma, lldpkd ^árl laiajmáijo-katJI ha sttévddtejL miladtg lajolllalk á lovag, ha UlorJ Biaérsetés és sssenfitmleW «ib, kegyeimbe (vétetett, ¡a Hláilittl vá|ak,l kulak, m» redljk aakkdhnMk «L n kösÖittk1 IcUbadUó iaMUthljn tiagéálákj saladig tanai taUottajk t együtt étaalem áa artatlaa mMMM éa sék aman olyJnnytra til i lentim volléa, hogy a tériénél fosal ai aam kératva, aa ^MaMjlkilU mlsiáaakit kleásgM eádalalt latotu* át, bd sápLdl illienmáli mladig rátalál más, WMk> tovagiaia, hegy aaláa e seke nem amé dogiág eraayaaUI tengeriben térñdjiaak
1 Bs mam elMem egy KetéieWl msly ssattáaoknák voti Ismettja ée ■elegágLa nagy, veiL Uagédlakaaé. Üol as alela > IrteiL*' UlP sal Molocbja megasámlálhatstlaa d ajieqté áldo* satak li. . .
I . . , Murath szultán alija I dlUa,fkasadlék, ha, asi mnedáesái, ! magka-taluéggal, de aatrt rabul ejt yalsinl lineadka UauBiénés, talál* aj kriptaasag as nkJ?;
Psdliayh liagpdlajal Ln¿ ndslgklskér n| enibeti lélek gyallósaga, ott ¡le i|an|bjlgyá£g, 'aliodás, ambíció I KörQijarom a hdyet: négysstgtdes em-t, aabei ri*tálból iaragel abbott | kééi aaoba, gas, éiéakea lUkattalva, kegy Indok ta mlmdsá aam meihalnakld
Némán állok
olt
uba, I
mciback
boBla-
tekln-
A legöregebb vanár —. ——---
— Ntmaljori d a aene ée áMrJfn*kka 1 a táac. aegy vamdy l»ynatl á rnaáb aápet. kai* vaa káaMMkkl
Ceead vaa á irtnitnay csali ss Ijtdl ns-
A eár rekedt haijgoa kjirdi
— Kl as árjüó? I
— As áruld, cajrotn, dt W táirarfd meuett i Egy pillúUha Uzj Öta VczéisMc —. taláa
vlleileatl — e hLlnlji n >16 iuU vasért éri. Minden tekintet édajgidaű
M tasak aiak a« ja aáppadl, vááalea árael, p memakat, melyek bUat lestél tllteiteei ür» geikat aéaséiaek alaa^yaV| a liald /efaefct, klaak
Bogy ayoaaOt ea kag|jaaa|
la. Kéiélnsek. MiadeanM hegyet, ka-malyakaak méaáalalknngáian vaa va-télalmatas, tlmtalatrt geejámtfl. Ha eénak, sok koanlye*. tileksatoa do e tnkielnjit vllágoeiágot Maradjaak a akaál, aeaéL ss^déet négy évvel ezelőtt tötök keeek aatak meg, a ,m kor a Inhnyallé aap vería lamaral gaedelmaa féAoMoa tölték mag. üiagaivek fcjgyflakaBja Rlgémw6á, ttapnaat'afgy übbi
Képscljün| d egy UMk-táksrt e M»<p-,»rbaa. A közdben agy nigy.^klmaUii alö aáioit AÍ ssattéa eátom. Édes scee, «ettlof>iilo burea keleti gyöngy5i| inbákbe berkijlt aM-«*k rab-'séelgenB. Kedvlelen s Najyw ¡1; kagyjaáok abba a lanti, vigyétek d a | nedpt iMsralb remsked««, snHngjek, és léidig hatatva lávos. ■ak a rebeeo'gljaák — As é*6 jedan1 éeap pékben verdyll; e sáler poayvajat.
A lépap jjmott H mesajp döolöfatlözet Jan — AUikkáá lelt akadtá, Ihegj gréaaUaara ■agita* e HttiMil Mmdeatlt load éérgée-lor-fáa, ■ mérek aátratkbaa kadlaaiveatt aaéaak. SStét vaa és eeak egyes imjb<|ygé| Vonatai vekelík ki | aéssbk, v*u° td asen a asgg hagyea, mdy^ak dmakánd U »»hérább .]. i, k Ltxár eár é* vesárd • aitoibio épf Mntll n cár jotibjin felmjégr, mlod< hflttkiság«. mett as esimfeymeei aroAynak erfia kasa érmh t& 1 Be flatajahb vánér,! kinek tiluléa* ieuM kl, tsép szabályos arcé*, és villogé, kiiejeeéateljea ssoida
tal* MgtMt.
Játja a táac ée ■ nemmál éleL A bor mámoré* arrja pamalé Ultt tag a aasm^br, • laAeeedta »« dé.« l.tjak a i tieiLl ákásfc kl*a loa kot ál vikar. A lak*. I Jletei véaaet Iákéra O't « el n«t I ja ielMt
ll— Saná — —adják a mi mH¡l*k
hangon klalt)i l
— As taaM,! sso'galtom miaákg hagy ajat is bantáeáyila^m. Bot*ad, aakll ■agftlam Mai getjw.
Náesék, taavá van, két kiaéiáv^lj kósd jár a iseltáakn kér — lóales ki rákit
Valami aa sátorában. A ec •aak ■ Nagyar ián kldtatl elbjlg; ssaaaAayegta, biték arabaasl hatalma*áak. C pillanat alatt, mailéi a iésyee r— e sídtán otl rao me Imi. Zfitj klíéiö lóra kapj| Vaaravervn han A
majd a lilki l4 aegy
La
ken gin ia
wjftélt ea| anjlyi •
Jéli—
ktaaagj V*n iflima. vagUt,
kié, mik. ■p '<•>
n ta pe
aaaS aéiló k| [mag. edei
márag a a
^M— Mar gáat hallva. A
- — A alakéi d akattl kg-t*4 jelentik. ;M
Es ll| e ifteak IHál
settogja.
A aap (Jiss kflWOágj. tal- f IkadTjb Mas hajnali aUlg Iwkak bJi|lái bosaa.'ai trombitást, jljdiulj kjbtéU vaa, «ÚiaaeiedM vértnl kaedil tart, earakat élj:[ta *ik ll aanli aaarb k diimeg Ltlaemvt 4 mefiekfil, mná|4 *á d**U. |
WI96

é-ak >t
A ItihoM dlaeüaaaklltapja ál j a Korája h«gi •am saeliik, «Ak Inyila J n»t. Msalagyg
■dam lmja Ma U|k *á>t e^aavb. kel e
Ili', fi ll >41:
A Miícur gyárj fizeme
'P|tf|iltólt ö>
és készséggel áll újból a nagyközönség rendel* kezésére mindennemű gécjAvitás eKégzésére
GÖZMALO
M ÉS VILLAMOS-
Dúsan felszerelt
Mf II IlMfiKlIéi
étéves lányok íz szál-p *«Ry Ismert
A HARCZTEREN j
kvd katonák kedvei otoaf V
mánam a .ZÁtA" — H«wj é
előfixetá.i móotnt kaldévi 2 L
borom. A .ZALA" nbm J
Üw Iff&ő I
minden katona !
^ 1
f*s** áaMfcdf llfliii**» J
minden naptél mAMUM* j « MMMdki, AUtyáw '

KOIKK.I S
CwMM|Ja: 20 é* 40 Dliér i
* <0 fillér. Kaphat*: Nmw kiam ét Att StsM Alkfi. Mifcotéfi Arnéd KtloiUjn ■nk p«u—lÉUbéa.éa ét Cmi
m u n kás szalo n nát
valaalnt pea|*dieal
■ hgwiiiftjétiéé ' ' i -|1| 'i
latokkal UMmI «ubi
Weiaz Lipót éA
auiní««lr- és wl«laMi0i tcadék, lutefMt, IX., liMM SUTjoayaa ; ^WlllMMk imwuiIM ttvkMaéWgJéM
M-BO
Csillárüzletében
Tavaszi \lím
■iiici- falta m i lllilll llliiíllll fiilimisKirtiíi
I Ilin
Miltényi Sándor
dpöérakéaébaa, rflat, vkroai
Háborúban iái
gondoljunk szőllei Kifogástalan gyönyörű szép, gyökeres szűltőoltváriyokit, pótlásához,- vagy uj telepltésekhi Ili kicsinyben és nagyban, postáji vasúton az országban elsőnek IILLTELEP NÁ6T4 Ueyanitt olcsón kaphatók: Pfe Arramőn Rupestri«, Montlkola, Mii és B rrlandilsi sima és gyökeres alá
Uraáataal
állandó í aikfáron tart legújabb gyárwná-nyu villamos csillárokat, vilamos kályhákat, főzőedényeket, zseblámpá-kat hozzávaló elemekkel, vtlamoségő-ket húsz gyertyafénytől e; er gyertyafényig €s egyéjb elektrotechn kai clkkieket
]M ditfMÉ k MM kínjuk.
HtéoiiéÉfcorl >un Miltéay«« «a Mmw M Salai awy ■!>«» M|Mi«< VO, arra k*r)Ok —ltr<l, akik a hare-térrél p awat klMMMN, hiff agy Ida i a la« h ü MM HnHil jmp a ajjolowOfc. kigr aa »aeeepel Hlyen eaélkei
pírok ■nilvOasiapoit
i óriáal vAlasstékbaa
rucHL rDLér ri*
• könyváruházában jNagykanüain.»

ajanlatok küldendők Horváth Ulvánné Letenye címre, \ 13194
Egy szép nagy pinceheWség
kiadó, ugyanott két íróasztal,
írógép és 20 kiló friss libazsír
eladó. Bővebbet özy. Weisz Hdgóné,
jCsui gen-utca 27. szám alatt. 13192 -jSl .1 , l —
Uj könyvek.
Kaphatók: Ffschei Fülöp Fia
konyvosztályábaá. Nagykanizsán. <S>&0
Kart ■ átall, A Prsamystl raptiA *| i rerénj a un háborabél. ésenS-Urtlyask személyét állítja egf fiatal rtpSltttet trg»l> ■•i regényének központjába. — A könyv 'német eredetije saeastciés ffkkrl aratóét Air .................;
Siomory Dexaé A Pékaé
hit elbaszélé]. — A ntBnJut ixUsü tré rend Urfll érdekeraérS a veiül as INUp- | I ectt egyéni, kifinomult stíluséban. Ars . .. K JJO
Sornlay Károly, KSamyB Ulkak krónikás tarténetek, képekkel — A lapok tárosrovatalMI Ismert és Kedvelt irt Szenét vidám tOrténete a régi világba, as elinalt :! a sziaadok. natlstlénd bevont romantikus i hiatériék. Ara , i ............'P
100—200 drb. •féssséfu mustra
1
JfSTi

FischeS Fülöp Etia
Nagykanizsa, Kazinczy-utci I. ifit.
Legnagyobb választékú
papiries irésze rakjár
Mindenféle irodai félszer
lés, Iskolaszerek, sokszor sitó készülékek, lrögépke
m
lékek, g dlszlevélpaplrok, üzleti, könyvek, zsebkönyvek, dlszmflvek, lmakön^-vek, zeneművek stb., stb
Könyvkereskedés Nyomtatványraktár:: Könyvkötészet
^I^Bfimfaj ■ . l " [11 I "íj]
Uéaaa maéWtaiu nyomtatványok és kamyrofcf SEB lefloicséMi *rt>«n gyéréé* k>aalw»tL -
PaleUa ktadé nacmn LAJOa
t rjncan qmo.
URANIAS
laagaarl ataa »• TeMeai SM.
Aktuális háborús taataoréaa Mail Srenráczlőütn érdekes bünfigyl
dráma EOEDE ! NlESSEN
EOY MEOHŰ ÉS KÖVETKEZMÉNYE vliijáték
VIRÁGOK terméttetl kép.
Raadaa baéyérek. Ciaéeta % és • értkar
Kapbué skln érofénékóa, )jásimiiiMkm. trekésalkea és mladea iladliiMkkéii Hol k^kaM M vetea, eéa ««áffit amtOL FABR1S. Wlsa Ul. «hm lé- k -n Unas toktél évikiájaa. Vlgyéarea S tfOnn •érs és ae éré kefH lté|iei»i
a béw némrt lilmdjya Irltpilwll
HétMn és kedden DR PAUSZT detektív dráma iderül színre.
Ntf^aká
hegyi széna
linin S^rtkbÉi »1 tl m.
Március hó 11 |ét 12 éif, szombaton és vaaArasp
k senzenhénai rejtély
bflnügyl dráma A ftiaonésban
ia*a.Ttea a hmamim.: NAGYKANIZSA
IMáMI 4 UAM
FtóKKlADÓHJYATAL t
»■*ii|j»iiti<
....... iÉ«»k ■ M
«1 iMriM la
1911 ■á.ili U HAM.
lm

Miii a*<» a*4 •
POLITIKAI NAPILAP
Thébe asszony, a franci» iósnő neve világszarta ismeretes. A franciák esküsznek a jóslásaira • nam ¡a alaptalanul. A ■ni világháborúnak sok-aok eseményét hónapokkal előbb ■egjSmililU, Többek közt megjósolta Ferenc Ferdinánd és felesége meggyilkoltatását is. UV'aúlt év-bon, amikor általános vo't a bfkmamény ság, — megmondta, hogy a háború át fog húzódni az 1916 ik évra is. Akkor Madam Thébe peaszimismusát még a babonás hlszékaaységü franciák se osztották. Pedig az események neki adtak igatat Most aztán ■ híres jósnő ismét halllat magáról. Kijelentette. hogy a világháború vagy aa idei március hónapban,] vagy őszre ve get ér. Március hónapnak immár a derekán járunk, de azért nem mernénk as-köt tenni rá, hogy a hátralevő rövid idő alatt olyan események na történhetnének, amelyek végét vethetik a legszörnyűbb I borzalmaknak, amelyek valaha is az em-beriségre szakadtak. A verduoi események — tudjuk — sorsdöntő fontossá-i guak Már az eddigi német győzelmek erkölcsi hatása is lesújtó Franciaországra A franciaországi eseményekben szabad szemmel is észrevehetők a forradalom cairái. A nép elkeseredettsége ImMlu, A helyzetet a francia nép zöme a legsötétebben látja.'' A francia kormány lapokat szüntet be s százával fogatja el az embereket rémhír terjesztése miatt. Olaszországban még vigasz-talaHansbb az antant szeaapontjából a Helyzet, mert itt a forradalom lángja már magasan lobog. A nép véres utcai tüntetéseket rendez, az ellenzéki vezér-pol tücusok háború ellenes népgyüléseket hívnak egybe, az olasz parlamentben a rendet fejtetőre állították a szenvedelmek, n nagy háborús kabinet a legsúlyosabb válság óráit éfi, a szocialisták pedig, akik Olaszországban számottevő tényezők, mert milliók állnak a hátuk mögött, elhatározták, hogy a legkíméletlenebb karcot folytatják' mindaddig, míg béke kabinet nem váltja föl a mai konaSnyali rendszert. Pedig ez , nagy ■6, mert az olasz hadseregbea ia do mináló elem a szocializmus. * A Ids olasz király rémülten Rómába' sitiiéit s njoit kétségbeesetten erőlködik, hogy a válságos helyzet bonyodalmait valahogyan kibogozza. Franciaországban > a szörnyű cmbermeszárlás és a nemzeti vagyon rohanana pusztítása a forradalmi
kangnlrtnt, — Pisámul ágban pedig n ttörayi véráldoanton kivil a nyomor ia ■narkiára bőszíti aa elkeseredett lelkeket Ki tudja tehát hogy Fraacia vagy ^•azomágban egy icvulverlövéa nyomán nam tör« ki elemi erővel a forra-«iodent elemésztő Öze ? A vi-»íhábónit egy wwlwilSeáa idézte elő, . ta4a. nem agy revolveHövés fe-ka? A pátriái áa római eeaméayek
támogatják azt a ¡ftíterj vént Az antaat nem igen baoél, már téli hadjáratról. L|rtugj a dolgok Jmaij állatának higgapti biztos mérlegeléae után erte gpndólaf se lehat Madam Thébe asszonynak igaza lesz. Ha a; vi j lágháború márciusban nem ia ár vwatJ de az őszt semmiijsetre se éh tul Nem | azért, mert Tltébe asszony cs alha ajtlanl hanem mert n Rohamosan crltlődc véj | get sonuniféle fóldj eszközzel ae lebel tovább'kéakheün
m\ hivit
Bértin, márc 12. Njukll «tinták: Neuvilletől iinlhihlia
haé iker-akna
ral robbantottunk aknákat éa az tölcaér4kot megszálltunk. A Mkastöl|ny4 gntra ekő vidékjen az ellenség íu yoa vesztésegei mellett teljesen eiledményte len támadást inpzett uj iHiaainln állea. A folyttól keletre eső magasatokon éa • Voevre-sikságon n harci többc-fcevésbbé heves ko itkózott. A j Maasvidéki h kezdése óta kezünkre jutói siáma és a zsákmány menn lyet a február W*iU éa jelentésekben közöltünk, időki emelkedett és pedig sebesületlen i fog lyokbap 430 tisztre és 26.042 lányi legénységre,'! zsákmányban padig 189 agy ura, ámelyek kőzött 41 nehéz ágvu van és
Török győzelem,
Konstantinápoly, márc. l| latos) A főbadiasálUka j Felnkln nskinitaj aa «1 reaéfével vágsődStt hatekaa as ellenségnek fttaz' t főnyi vaszta-aága »olt A Jemen fronton bet •tar gyalogosból óa 600 1ova«ból álló clloanóga< hadolt.llp Hmna kát ágyúval Adantól ássakr meg ■«állotta Affincb helíyaíLet áa • környező ma^aalntolint A s ónban három árán h rcban visasavonn láara kányftaarttatttk A caatato rat sok holttest borítja ElaollIánál aa ellenaágaa lovn-aágot asát ugrasztottuk
•a ff anciák
ae tudták

Kitt sti áa
ixL
m Iq areges
M íőség
Véresen visszavertük őket. baMaft kadsafiatár ; Se sesméay. ' I Legfelső A
Magyar hivatalos (jelentés.
Buéipuil »árpás 12.
Olasz hJrmlr i Tegnapelőtt áa ellenséges tüzéfséb élénk tüzelést kezdett a görü hídfő éllnrai. Görz várop deli része fa a Dooetjdó-fenéik ellen- A tüzelés éjen át is tartott- A ^ffWbfiH harc-vonalon fokozott tevékenységet [ fejtett Id as Jobaa tAiriág küMaöein gj Paula-rótól frrakkelrtre lévő Laazenboden ellen Gyalogsági harcokra sehol sem kje rült a sor. Oro<s áa dálkéteq karc-tárt Nincs kllöaőe sesméuyi'
HOfer, altafoornagy
A szövetségesek |
haditanácsa.
.; Róma, márc. 12 Felsó-Apordinában hó lavina eltemette a rtltámostolepei Harmincnál töbheé odaéeszmk *
A kancellár utjaj
Berlin, márc, fi. Bethman Holhvef birodalmi kancellár atiShaditzálláaról visz j szaérkezett Berlinbe. |.
I Internált jnémetek.
Beira, márc. 12 fíortttgil-Keletttfi trikóban az éssses németeket internálták I s a német hajókat elkobozták.
Behívások Bulgáriában
Szófia, márc. /¡? Aa 1916 os évi folyamot március 18-ra behívták Aa év| folyam behívása |— ellentétben a legtöbb hadviselő állanjmal — tjormálí* idői ben tőrtinik.
. :Míh I.
Páris, mire. 12. A ssl>vets*ge-aak haditanácsa vaakmep 01 össze-a francia fóbadiaaália-aon Joífra elnökleté ligtA. Angliát Balg tábornok, Olaas-•railftgat rorró, BalkiaAalt; a balga ▼•aárliar fflaflke. Ss«r_ blátlPaaicaeiradaakápv^nalí.
Molnár Gyula százados bűnügye,
Lspnnk notnbiijl itáiaábsní «t,r | liStfiltijc. azt aa feSletat« antdyUt Mojaár ttyala^saásaóaa «s társai bMryábeJ knsaá a ||>aaenyi keO-y£d bidosstily blrórff. Á| a^askáea bsJ pár tli nnplj (oglslkbitkttíi a IMkAvSsyn«-ket a a Cvfdlottjs MUnár G}»!a [srávdaá volt Molnár Oyaln ianajaNwh áa Laciin W-mert a lUfyIcsaüaJÍ k&öístf Ufitt Ham« Me% a 10 se bei ikHa* peeniwek sfgit IlkiWi be mh Aii.nl a*fy a^tDUiMU A I H| i|* is iliMnl mlaifk e bsrf tak m*tt airaretta-t4'a|kkd lepje aer, a li-><in<ft pedig a fcártAta ipdnlísior pipákat t egyéb- prslftas áal|Ail Rándíts sott. AkknHbea es « Ur iárta, katy s ssiar
áaa kihánia Mtitikn ,Jv»ott a a klkus>aS|n. Aeeál^Alana bb Vehet», aalkar klp*Uai4. kogv kMU«A m-tlllbliattit miatt k>«ágyt d|aáa MM> tak ilm ikk bartáataH>k. A v4áu^ «a«J-k« al*ae paahak, rávMes-a «' i^osí: l. • a Uvelkerfk:
A let<avaá>tW «'elfiltt IMLjái apv rássál acfWi, óa a k«fonal klMMirlsW a ki •ea n»l|áH l»U í«el<ntr*»t la fltplL|l i | i, — (« leeánveáv eáMáal kóaapékoJ A naa kapott tétitál),
Hivatstos pámen bnlaeebal víJ kvkat saJAt ntij.lr» kasén k W,
Ery »leaián •avagvát, aU klsMá.an elhányt t>rje Invalaak MlU ltáitvU Lii aa. ; — m«(káio>beU, —| iei n»lb>n bUsiaSysl vltaa'lva a knM trttlá nini Mb aag Ma s sxtás beaáa knnaaeal toviklj aátL
M valtak a Mváésk. Inakéi uilt a szolfilatl balitei Étká»taáa>k áa ál szeifáltll m>bá>yek ¿el'faMpek etám ksladi lasil vádolták SMg. Ecyik ^rd<V.e> véápiaJvélt ea Is, kefy Meleár sráaaáaa táfera bHifls Mbásit saakkott . bneH^re káeaM k.tonílkníkj s eet romlott volta d-nára íivíftík | kMaiitUk n le< <«peá| kést A vádirat laalst L jksaenák által a«g»ant Mnlmall nyV naaAA á bovy a erafkeótbhe- ksjals --Jr"ar*| SUltt.t-tak ki. A t&bbl y«d|olf terW* rótt jmfekaUay is t*bb*4ev**ká eken Óol»«kkal UH lasae- ' Higtakia. «a klMa-k • M>> |r JtA^rdas et-MtlMr* von »lkot6 Hasa Iv^vogak i
A k«áplrv*»y»áh MaAveak UeMts kl
a Kbt 2 9 § c. p*«4e nrartnt WnMM* n SeMkH Srtliáiy•« át«lák<n valfi i ifil téaek s esekálsH keUl i'- átSéfánS áHsl el. kávatett klntattbea, aaal a Kbtj>T9 | b.. pe< Ijt ma let stMSSIC, n|ya»as»k a ■ $anWá> lati Scsbályok áll tibs.a artá ■■Mili i it a kvdaifk aearbMoa állat e!V8v.>elt |bSatf ük A, eeekír' a KM. 91 | »lápján a Ktn flf, 100, 125.Í* 137 N s'lkiím aáeáesl a vljsvüsll lof-sáv bál 4 kfaapnek a lilnlaláiki válá b*>«dá-«a lelal, aág 4 kavt srffera foflir l«jfsá(ra
*** " ;. I " f • -i
Molnár Oyels báróin a«pea betSl lAteéee ayüstkoxsl, kegy aefnyngwlk e se lúlatken. Keresztnry bnnvádSgváes sannksn M Mlataek Molnár Oyalára voattkená ráane e Un s kálónál bletatg a«rr ndt»riií 353 | átlak I a. a. ás 11. pnatiel akaMn ligtán naalil|l paaasat jelalélt b». aesMvt csalás blstallében aaa aeedták U k|iloA A többi ><|lettia | vonalkoxákg' ez fijjy^i Is károm nap nehre /jrleall ba, kifr ktváa-e perervndatal flal. 'A iianilelás trybea takáT s Bndspaktea MM I a. Ur. IrfleMÉk konirád MtHi vAnyasik Ing vágteieaett kiUraal laankitl máalenkbaa eat le erfteáHk ak, kegy a (SolLbb |>mIIUU lóvásátjisl Iffpal a katbnst btc<B|eti «ábset-aány let ll|k>>nl, al>0vá aa lürsM>kal a vád alb|rálisr Aiapml|»á> AteexhJ Aa Srfáee laóitváayeetn ssl k kofk a knail aaáalákat kiállító kjer^adók «IJeJ áa Malaáe ■eáSedea aágera eMaa aki a kUb liXa* ssállltótta, aa e^«á< sl«ái|»ieáv'l tWrák « se Iratokat a polpáH ln*anl»ka. As taUt agy ketenat, nM paleárt oim wAr ár-dekaa Mytatáe» bA N Saek iw*e
|<SH>ak Mr, keey Kkk Cveáá MtdlÉa h iáai||»l a ksánnai UnlatSiAl*i|X yi fa. t áask bt pantk aaatat ali*W b*w <a kan (fektt n amlríletí inkább A ^ « vstó sÜUrf ek a MM eaaMM» flal aMvetstt MMaMhanl bük bántanak a
kgjjlaa tOftSM [
W c *
^vwMijy
IRODALOM
A HARCZTEREN
Un6 katonák keava ohw miaga a »ZALA?, Havi slñfhéUs pótínl ktddésMl 2
¿nono. A „ZALA" m han Una levi5
minden katona
részén kaUkwíé. j BSfiutm edndaa naptól tÁtkitölhtló a HadtlIkáánfflaJ Nafgkart uta, Sugár-at 4\ n.
[ Jalaba 78. «*mJ
5iImiii m<i> ifcáili «Mal
Da ioW oír MI ÍMH HMI s*k* ¡oír H» fcwWjt ,
adatba a hij«M énégyrtaiMl *
Rumi kaitrdt
A honvódiárör agyonlőtt egy Landwehr szakaszvezető!.
/ A Rákóczi utcában | szombaton ágai a 20-ik honvédgyálojezrea egyik járőre agyonlőtt egy lUndwer izakaszvexetŐt. Az esetről és annak etőzanáyeoől a rendőrség ezekét jelenti 1 ^ Rákóczi utca egyik mulatóhelyén szombaton-esjte land-wir-katonák jelentek meg ée garázdálkodni kezdtek. Belekötöttek mindenkibe a a mulató tulajdonosát éa alkalmazol* tait is iuauitáiták. Botrányok közt telt el sz idő éjidig. Ekkor jflfcpt meg a Rákóczi utcában a honvédj járőr egy tizedes vezetése alatt Hogy mi történt aa-után, miként tiistek össze a Lándwerek a járőrrel is, ak még piaca >. kiderítve. Néhány szemtanú előadása szerint a hon-vádjárőr rendre intette a Lándwerek et a a kimaradási edgedely löjmutalaaara hívta föl őket. A Lándwerek ellenszegültek a dulakodni kezdtek a honvedekkel. Egy Landwer szakaszvezető a járőrparancsnokot támadta meg. Két Landwer őrmester pedig állitólg kafdot rántott a honvédekre. A honvéd-káplár a legkomolyabb veszedelemben forgott, de ndm vesztette d még ekkor sem kiggadtaá gát .Szabályszerűen .állj" t vezenyeit támadójanak, majd lölszólitotta s három lépésnyi távoláig betartásira. A szenvedelemtől elvakult Landwer-azakaovezető i i * ,
azonban éktelen szidalmak közt újra rárontott, elkapta a járőrparancsnok torkát s fojtogatni kezdte, jnáaik verzió szerint ellenben csak a tizedes fegyverének a csövét ragadta meg.. •— A honvedek ijesztésül kétszer a levegőbe lőttek a csak amikor ennek nem lett eredménye, dördült d a halálos lövés.j
A Laadwer szakaszvezető összeroskadt A gólyó a lágyékan fúródott be a összeroncsolt* a belső részeket'. A szerencsétlen embert Jiddökotva szállították a ca. éa kir. tartdák hóiházba, ahol reg-gd hét órakor kiszenvedett. A lövés után nagy tumultus támadt Mindenidől emberek futottak össze, akik látták, hogy egy sereg cseh katonát (vdószinuleg a Időtt szakaszvezető tarsait) a honved-járőr bekerítette, közrefogta, s a laktanyába akarta vinni. Azohban valahonnan előjött egy Landwer főhadnagy a mikor a honvádjárőr-parancsaoka- szabályszerűen jelentest tett neki a történtekről — a Landwereknek fogta a pártját s áliitólag a magyarokról nem éppen hizdgően • nyilatkozva kiadta a párancaot, hogy a járőr köveiae öt a laktanyába. A bonvédek engeddmeekedtek s a Sugár-uti kamárnya vaaajtója hamarosan bezáró, dott mögöttük.
• \ ' . •• EGYETLEN CIKK
aaiy több mini 10 év óta anm drága* aag t a valódi
YES-SZAPPAN
Ara 1 korosul $0 fillér.
Legtékdetaacbb ée ktil^nilit OUta p<pa-aianippm. aály srfaden Hilirthk etfcélla t I ét 11 — YES-PÚDER I, 3, 5 koroaa do-t ll Ildit — VES-KRÉM3ft*aaaáágityál*t
nueialll uakaMI H*BSaaaaé^ fkAkt wtsvi llkA, lkai Éjlasaaauáii ^ ■ aaasasi. Aeing-bmn •
U*}
aj laaaj-
bodrány
Ezalatt la Rákócay utcí báij. ipm botrány szinhdyén Ujabb anuanj jkersMedett Egy Laodwebr Mfn4f ma gát 4) kikelvp szidta a magyarok nt a Uyap lánpát csapolt, bogy ifaű^oti^iy rendőr
■Amikor
ee ala használt, IplmMlidU aa etaet hogy mondja be e invet Egy «Uwp aaoMna Hmanmaaob as önkéntesre, bogy ne eagedelmeafcwl-jákJ A rendőr tanacatalanul állt egy darabig! mert a túlnyomó etjővel szemben nen is gondolhatott arra, hogyjUvIkialoa hát ilmavai wa. Ekkor agy Ljanawehr-kapltány ia odimkaiett miad után a ram lar beszámolt a történtekről. A ka-pitá ay úri módón, katonatisztbek mitón viselkedett a a rendőrnek adöfit igásat de (őzben az önkén tea eltűnt. A kapitány ffilhatalmaaáa a rendőrt, kojpf as ónk inted aj laktanyában | kutassa ki éa tegyo meg aliene a följelentést|:
Ezzel aztán a botrányok utcai fejezete véget in. A vizsgalatot a kaLOnai hsti iség folytatja tovább. Aa ijsctröl je lent őst tettek a pozsonyi kerületi paraocs-nok sasnak U, ahonnan haplbutöt fognak kikiildjeni aj tányálláa megállapítására Azi oblan az addigi adatok taqusaga szerint a megtámadott honvéajáror köteles ség izerüen jbgoian használta a fegyvert
HÍREK
karoaaa
Paláskárl
raodkivéll
áp kttaetstásk
| jal a. vá
ekei leteti
légidé
takiatdree
riifciiUa. 0
uásadoa-gasdássatl Kádat gjáá dsiliaat kadlákitdéa: árdemkaraaaltd (lelett a habon lolyamáataai ialvd kdsmaha ti a •JkkáMfel váttosáaok. (¡¡titadrSio-dm] tápátail jásesnkét a dáksikldi jerásbiró-aágan kdjexuk át. Főienaesj ^ladar péedj lteistablil je^zfit s perlaki járksbl|taátkwa al-biravá npvéxtek ki. '
1 — Itj kSsJefyaő. AiIgazaágégymlalm-tar Ido Réák Au.el budapesti királyiké jegyaá-kalyetteat Sümegre királyi >flejsáys5eé ee verne kLI : j
- Főeaolgablró jalBláe. X esáktor eysl járáabaa mogéreaedetl lőskól) s vjemsáye ml|u»l káegytláeéi ti Csáktornyái Más ■ii|j«liliiiittngl Issatás dolgába a sdrdm 3-éa Iárkoltak a aaL a eaáktorsysi fl Ssilágyi Desm tki Msnlgnhfll, seeb uolgablrót jelölték. A 94 járási ■egyakliottiágl tag kMjevd
ebUcttaági tagokat, kogr laaogaaaák. Tennie. A valami löziiiUeleibrn álló Keraield eaiád utolsó ikahknl tagját a litks alraltaágl Kraa-ldd vanrasp délalOU hdymták örök ia as lirasMls ImnHtijia. Végtkatee-itdca oagjr gyászoló karöoeég vett láast.
— Vtaaga a Ubbadaaób«. a 20 ik ívtdgyalogearad lábbadmé neetagáaak lag-
aaaltaheta taatolyaae uaamiia vtaa-it ia saápj ssáma ta alftkalB I étéaaég alélt Iw patancaaoáa, as eradaaayra kliéaoaaa lakat. Aaatt a tmlakm> kaiigaloi pra-as Aasiato klwalmri ragadta a As Sreá #ákok hat kél Megtanultak kaügraiikaaaa irai. Idyélw-ayu alvsaat, kempkkalUbb esémtaat alvelale-Mt aaaglf jtank A alimUklf plnaa vala ■Uyl J Hbbmélr mnl*rt»> |sd i baratara-kd. Ve* kéeáák egy leaagjl hsaim Es . mnkácel ciata d.eaatéaéaak stratégiai okakói, a Vakaga ÜllUllglill, ! Fdegmsgyetmmég béayalpméeól, m álkofásy it király eár él aveo.emedssttkétett okthe ngysáaaut vég-mkjs. p*«g km hme mák ikjmd kd aa I. Aa akmOm ■ igkérdeete MiS — Hal tLdtfl'meg hd jlamjl
~kr>lX dáma. '
-Na^e, wlsmk eeak sttlme
Bem latiam, esek aa ardM jártam
A pN^flfi
41 vvéraÉlakil agy alÉI •
lyde*. A derék «rXefc ádg UMegdi k lead-tdu As egjktll BUMWh köijogl kalysmél kér-dextík. Miada* gljnllkl lllllj aékál vigte « a' lelekmt
f- Bemde li|dp|tk|| | Magyarenságkoe tartónak, ds h adás Anaiilá nadi kéme
As dsS aegéjyjijrojiá^J a láímtkik há-tfaésd és máklnit 4l**4 'farvM Ir vén» tése alatt jnatáilák bej Piülldok alatt a legnehezebb »Irélset Is UdMtfd* á< aeilés kiafl, megrokkant emhacdL Uúk Laylmm I kMtaS magok k hmdagyoi. Aniéajl 11 liato amik —g-lepőek voltak. IgaJik ktbadaSlaa. mlséat libe-tett hat hét alatt MsmdallLsághaB metóre-gedstt emberekbe Uibh ImMNlm Salkel. Kovács RessA tanár is' d»ék Ebsdj sklU n aaai-f«bálákat oktatták,] — la todfl mtvakel.
. — A várod Jüoekdk • nleolkag j A kormány tudvalevő eg t eJiNNlfce diágmág myhltnére háleiuf Mgjélyt étdí ki n ftnsn várod kUulmsaotukaál A kortaánylreodLlet világosan kimondjál wgy lesen ¡segénbeJ a mely hiromnm laaenMl Kevemk nem ; lehet, m áseses aa^ld'jmafc k ttsaadáaadék. Mégis m Metán, kogy Nagykaaima vmaa kap viselőteslOlate e háhml*' s^gHyie jogéliiojtak Usstájából a várod ijjnakaM éa : a kaakiee-rsadgrókat kihagyti. Da kjju^yfaj Mbbok kém Peliensead János HenUártidt« is, aki XI Ik fizetési osztásba sorosntl tkstviaal6j* e városnak. Ez s sAtdamn nMnami WkJUbelU íjam várod ilinlmasotUt wj. lien vaiáazidt kagg pusztán filsdákseydgjhi il ajstedtsk kl a se-gdynadflk kásll ippn ttok. akik a kormáay jóindulatára legjobparJ i tvábaák elaka, akik legjobban érzik s Inéjk' tejleh ¿"igásig tar ka*. Meg takarékejmági sa^mpcmpootbol ■<• lodokolhvtó a kMyOlp| i|rjdmáj halárbskts, awrt a dijeokok saféiM U ár állam Use*. Hegy pedig a kormáay ¿topéi a legkisebb émbire-ken akart akáearbáa LágieL m| aaaj bbo-nytlja jobban, mlamagyfa psiagniidsáter igy pőtraadeletévd aegkagyU. begy még a Itér-kád «jsokokel k veay* Hl e legályseadők áloalsinéhe A aánkm| mLtfrtMt, da asee még kéaayl llgktd egy rindkivOU kúagyl-Me Imashlváaévd, vagy pedig ha inédit nej • tamk a drelmsl slmmMseefc, kegy a sár-megyéi« kérhessék a láivedáe ken%álánL< Reméljlk, hogy e vám* taoácaa Igyakasai kg' a kormányrendelet [oefjwk fatkak^íesk ál agte voaaloa Irvéayt (Heasai,
' — A Táraaaág. Hs a |aU Lsádh* Maloayay Dezső id Mkgjyalr Tliaiilf rlodil érdeke* él sok IgamájM iürdető TmH4ilkli»l Novellái Lőrincsy yláhll kMI e kp
sz kó mem mariakM knínk|L MkalaaLémlá pompás regényének loktkks *a Egydá* kost rovat akioálitásai, kAiiélldi lásée, yenak és Ifibb érdekes apré kgilsf tár UUnid U e,, Itedvjolt betllap *) máoluk; Imtmint mák "lailiyjáa ezúttal a bolgár kirilyiáj Ikéslea UkerBlt fényképét boasa. A f^Másig <|lBfisetád án egén évfa) 18 K, »lilére »O K, negjfedé^e > K. Mám^aljil UWVeö kdd a ' hivatal: Boda pest Dan Pálam aaalió
■karjak, kagy M kaam<«aeak ée áhdtaék .Baadé árWkévé vl'j.wak hal ghtk Odaftai ápdtdL
b|jd*d n I eéeO, n addigi lemmadmm ■n hagy a BAnAM snk
mányi tagéi e kldéaakai méanáad iák g kirhe táah gwdekan vséetadt taloe aee« bajok ervadáalm, augek k meodkmtt*m*á, hegy smdL a kaneáagatá máamaa másul egyenlő le wasaágeii mértékkjl aaA adepta -a*ld6eomm| kkm«*n a kAaidMl sér*k**
aéikll tényegm vahrriiHnán maai M aam egyes bpdk m O*k G. E. 'T*liiaiamj a**| • NUanjklni mtalalneil mi ~iráaat rn O. M G t kemáktl tiéseU tártam l*ta*é-liláiekkil benn kapemlriku — jktesidá^dt, bogy aaelnkldnalaliaakll] e véUetSMag tagjai késéi aaaéd aaéba sem karta, mm
ludihll ti ia iiaiBnit. flmád 'k Mu* m pepMkemÉedádnai (les^aki. Magmmt Mijito, Sainan Alate! btWjoá ej opm«i|e váagaiken aratott, I- A budapUti i.paa ktvtlU BtUOt,. a liaml kageagyufab «ú-•Méaski *«iasaaaa* mag a ammlnel Ai Aamm vtdekl ■lipiiáeh megaswreitak as e|w< rattm Biéldim* — Itniija more kott miadaad.t éa m eperen smájaeeá npaaot-nge róvldéná tppn eiyee e|gy Ims, Bilat tktt Jaaee Vrtéá, — Ae opédke 2 Msatha i*dn s*eg. — fgy egy iBset Iré 3 keree*. Mdr rnlnimná áaádm. Kmad Jáaosask * vagirtia uskeaeeit didmaialem kmom aj data jdeal Imeg, — I. Már dtaámn bakdn Masen (oleo* idignin, 3 uro^t. — Ai eM agy aápdd Maiym Keiwk juras kt át maiwme. — A ddt miadmln aoekhá oár kataaáfk. |— A harem del *o< llana» |a-kmt meg «i án > totees. -¿-(He mmfé nar máidmtl er*aaa/»a, Sskdd áaw gyO-ayéfé memdtal* Itsfmi* .Haal faM Taaáá io*lkm. — Egyisiia kabaré ládeak kéaaAfe á* lilis ilt g katoeáiaknak aMgteam ka. -» Nisei aa Malád. laaai*. anaalia*, hd Ba csaadtttaa Id e IHb majd agUatt" MUjo dállala* — Maicrai t9-re le tgn *áa*lam éaaapl daL Ara 2 kóroaa. L— ¿am mdy tggtttr bpo a vilügon I Zsrkovlt» B*m lagQ.bk dala, Haam bauguiatcH d*L — Zr> llin egyif lagáiketjUisbb ealkortogéja, s ká-botas iddk bóllrd tiralillsa n abé ehudoe, ady liiliilaiilm nd *gy hládi jaba ker-■Mi — As d Zarkovttx aákmdl Biáigii tea éetád aliare vaá, — A árt ára J kan. Dtntmadár, áe dmdm A/M Zstkovits 8tía e gyOayérk dais adnAenlll érkd a>pmar*iég nefc Srvandl — Am 2 fearoaa, — maté a l*f alalat á/eseádw. A mladaaaanMI eMM 7aQ-vtm gybéyérl déla, kdylyd ijápp Jáan éalást slkort araáMt — nra 2 kettMuL
A *f á
PAPÍRSZALVÉTA*
fwcwul rOtfir m «4é«P
Biiin mu m\
i m iiiiiiib
nkimi n nemite- ] lesre kulin
Miltéoyi Sándor ¿«Ha
i hunyt özvegy romín királyné,
É 100—200 átb. egészséges mustraj birkát Ajánlatok : latákőaág, Nlzi'ykácia.
|s készséggel áll nagyközönségr ;ezésére mindéi epjavitás elvégé
Viszont elárusítók
kanizsai II egyéb képes Inpoknl igen jutijnyos áron szerezhetnek be.
FISCHEL FÜLÖP FIA
pnpirlnrnakwtinémki hagynaimán.
nemu
1914
Egy szép nagy pincehelység kiadó, ugyanott kit íróasztal, irqgép és 20 kiló fris* fibazrir eladó. Bővebbet özv, Wak* HngAsé, Cs*sgert utca 27. azim alatt 13192
l
URANIA
■anfanyl atna 4. m TaWaa • Ml
Szenzációs ¿detektív dráma I RICHARD OIW4LD német színművész felléptével!
Márc. 13 áa 14-éo hétfőn áa kedden
Dr. FAUST
(Fox detektív I aő kaíaijdja) detektív dráma S
örökös kerestetik
vifjetak a
MESSTER HÉT
kik oral ajáeeiáfnk.
Htlyirvk rn<nA fiiadén fi t 4t
9 inker. Vatir- ét ImuQl» ÍJ JS. S, 1 át 9 tinJtur. Pliiilli n>li é. a. 4
Szerdán és csüiörtOaún színre kerftl • MÚMIA.
Háboruban is
gondoljunk . siőlleinkre
Kifogásulan gyönyörű szép, 'kétéves gyökeres szólőoltványokst, hiányok pótlásához, vagy u| telepítésekhez szál llt kicsinyben és nagyban, poétán vagy vasúton az országban ellőnek Ismert
SILLULKP MáOYÓaZ Ugyanitt olcsón kaphatók: Portállá, Arramon Rupeatris, Montlkola, Murveder | éa Berlsndilsi sima éa gyökeres alanyok, j
A ZALA TÁRCAJA. A nagylaki csata.
lita: 1 ninaej Aaáer. Niprll sípra fogynak el 1*18-49 Ad boa védek (Orsi. Mlat a kiirtott triiM, aaak agy egy mit gyókerS .aifii' U ás loeaba-rik még, melyeknek lembtnttngfaél mmt «ki-tattal hallgatják aa etááak
Jók voltak Sk pildndlseik, virpeniitra taeeblioayaágnak arra, kogy k0a vek a a» gyar a múltban éa k8e maradt mórt k, a világol megrázó nagy M8k viharéban.
A magyar keavád ezekfiit hatosa évvel la okik varázslatáé rsodáket áa aaat csak . a csodatevő aagjapik eyomába lépoek a ka. Iáitól aeea iáiá aaakák. 4
Áldja meg a jó Iitea a kasáért vánatt áreg katooákat és áldja meg a most kaieot vkó nemzedéket ki
A reakeU, Urbin veaeWae alatt, 1848. ektóbee havibea ■■mii Erdélyben az eléh felkelést. Goran aelek (ajtak a ketyek lei«, nyugtalanító ia ráakkak érkeztek. V^ Miklós gról veit a koloss vári kor mánybiztoe ás rifaó-járt, a Itt elrt Inkliuáilri. a Mesfieég.* elfogatott áa vaaravve koaatatt be két eláb vtbant, Vlk a magyarok ellen lásitották a
El k naadmiall Itt — egyeifire — a vSág, 4a as etfcátarek ismét nj lakókat dal», laka kinmái pertara. PjriaaHat Mtkea «f7»ók»k iárték ka a kkakai, tSse&áa a ama ndllj »keL
De as adilyi angymaig k maieekidal kaedaN ia a kemény MU. teára argkaSták
■oerfa mim akkaltnk a kan liilnHI a|ak. A mtfgm tkaaóaka
t> Ae edéáy« aáfnlinl, a fcagadS llkl >l f*
Skáláéi
Alaólekérvér-KCaeaéay István báró ■■vwm g ahrkilll i Hak. I klnaábklk a
«t»
Kuliiailrt aaakkaasar — atakbOl tu ak-kb«l — aegáhkek a Il ik kjiiitiikilM Róvtd-lda alatt lákimiklk fika ia gyefa tmm pAbw lolyt a TITlfaSltB magga kormáé, bistosa, sargis aagSalgal kkt Eayad ■ártja kkaylkaa náák bandék
A kar vétele atáa llA, vcreeaepkás I
November ekfi nfjMbse Eayad la|á. Tordéa tájolj egy Caalak ntvS hoovédl klaildlAj Stékdykocsárdoa kapták Iá kkt, kegy a Mtraeoa NA a. szemben levfi ságylakl begyek f nrgy oláh sereg tábjmzJkj aoasa kogy minden Utovaaaa j séls&l még aznap aagtiaadlák
K tjalszirnyni rexényelték a Crabk-léU itat a jobbeaáraynn, a Ma sae^ kvfi bidon vooalt lel a li k |i ; da Bet klen Cargaly pál, jávjű, aaga tndta bevárni
báagiava a Mfáradl maki — Utánam, akt mUJl Lalad a kJtiaell vitán llnmértaM a likó partra.
[ Olt teeákaaaathe a Ua iLÀ s vesér Us Ataddt a nagylaki hegyek litá, Urjviráxot
•1 korona 90 fill.:
a agy dobos Igen Bnea eaamjae»aipk, a
J borítékkal 100 Idarab tartaloSaaal — J
■ A borilék nlyampipb Hkiiil, - 9
I a Plaakel ÍFlIáp Fia s^áilrakklkia a • J ^uS^uTtlafyksat%*ia Jfr^trjtr ■
I aaaaaasiaaaaaaaaaAnaiaaaa
vidnássló. Íj
hatvanöt
vek baeLtva T«l akó «e»i»|levábbi
Telni I
Ebbe a ewpelka |aa Ipái eiilldj link ntoká^íjlertkbl Ealer-káef Kákáéi fról, jáaka Gánaj HairiJ Kérek áa humt Séeóar bárók, Jákár lu ¡Ubla-kM stb
LWftar a kejjyra lelhtek. BetbllnGergely gról agy ôregtbB S, m «ter veéatkl llktt —
U fgikkm an auliilíitail nUlgátl 4 jnm
fará'-ba iiiiIiij ik ki négy km4kt is |la4U a
s bakrek inda-
Mi
am* alatt. év. ; Nem sok
«III I II IA keaSr-lane al váánrben aint-
ÏSL
iateetau

M
lit» on»,
fl 1 I 1H
— Visas», gyáadl Ho'otp iktilliikl. atfya kurxér elfitt ránca akadály I — rtkoltott rá Batkláa áa károm ankarréi Estarkásy Kálmán yrólot ktldle earnn gLi'.ka»
Mikor a kagyáki Isjárllk, a ásapei vaeéra agy aetbe állltotU lel a kiivLftt kasáért, bogy lókkal malasaoo a setej, malyeak efytk ssar-nyárs is, a akik uámjér* 4 *rr VT UotM-tést vaainyek
¡Pár pae aohra auj|MuvUta i eaaUkkrlát it a kagyról k a vólj) ka. lolfogvJ, áabárácva, kivont karddal — ákn Mán Wllányával —i vágtatatt a líaazáreH|iali:|dekila ssokérts bornak,! neki az ótaaareyl eUeWghckj Zona, aaagva hangzott a kiáltsa : -I tűm kank Ssd, vágd, aam apád I
As olák tábor cjesárU mngjapatáeakbea azt hltták, kegy cxrekeV atésáiáló laágyár aarag zime érkezett; aag | áouúl kj íévóai ki|gyaloy, M szekéren aaeibSInl Igyik^stt. kntu néhány kiszolgált ksiatuJlfcl hajai k vek a soraikban, ezek bétiaa iMmtjaszállbik « knszá-irokkaL
Egy kalilam tatmak jélák ítjUéval kos-zíctapott Toldi I ajoji gril apa isi kaaátórta a katdj.t. Ebben a kiBiljeá pjll si<bn irhazatu oda Faabéty Kálmán aMia k|tlcső*B pas
Iatyának még ki neaíUlK tánáeel bekióUa a Iámnál ks.
Egy máalk náák vUkt Iával Ha,sár Károly Hlrfteai sej dtt, da aa lovát érte a mipáa jra|b| «8 g áásjénak még annyi kbg|r pallokza B Ikárdjávál láván vágja Umadáfát, «jy, kagy aa k t paripa k agyaeerta sákaa Károly káró a levével ser«* miatta nem tfirtént semmi ÜaX^jb ¿.jti
Hamm kkBdtek an fin sinért Hnskár Iái is« kát* ás Mgiátva a Ina véréi, igy kiillott ktp — Wi, Király, nem ká éka aagy tarokkozó «agg, áa mód iá ben vakÜ mart tani] k I Ifikor aa iHnalg'' Sakká Qmwéf iitfíkÁiilaia kagygyma-kársa valáal IribaeMa ANaág aesatdl m
riH, Ml I -I---L. L--
bárom kamá l»l vájftaisoo atáebV, Ha kkaf lógja el Okét,[ha mm kkit, ka jjánjop el válik vitézi mádon,
Jákey LÍjoá nakl Is Iramodoltt nlkkárté a szekéren méockOlÁktl k mivel azok megél laal aam akartak, villogó kardjával ^kl^i Verte, vágta OkaL
Retteoetles sakaklál borítva jiklA e ma-kkásrtáhaa égy papi iitksba <kAakl bkaa. jjékey auii||lh . leszült a lováról ás W akarta kitózni as fUsk lakaasántt tebekU, é*m eeak annyit tndatt mosdani* kegy 8 nigaeák akk pap ia ott lakaeaik d a I.IüJibJo, Ajutal agy nagyot sáki^tktt. kljnnyta a saaalk k meg aa aozdu't i ,1
A gy8h*áalaaa essta után ¡Batkka Oer-gely aMlt m^géiástt J jkey La|aa jés Ijgy szólt i •r- VSkTkapakor «mali akaapa akkkai a paraactol tjeljeiltotlcm, a gerándl Oéak pap nincs tikká is élik torkbsa.
- Jál jaat — mán SetUai — Indaml
aáaeap il eaal-
Ssi keíyj oasárdon aagkáki Enyedrn vaeek a clapít Da ka g.blróléle arkakar érkezeti Taráéról áa bosselai óhíjlbU Bethlen grakaL Pál k laraataa veadágISOea, hol lársaival agyit* »kádak is jelealete, bapy 8 tar darál jóe, áa otüuLi bár-kist i «ok curb iakmafc v.n, kóktSk ngaiek olák pap la
JákSm ; kieegelt ava Batkfe áe Igy fct> állott lel: <-j iakilalk% kkere é |«>* abk pap lagaap dia abei aa Ü8k laMkee
— De Uaeey*aa vaa as, «W» kspfcky aam. — nóft a msk iltil a é^lsea* ke> Mtetkik a bStilt, pMSa^A áekps ke|«| Ma reggel U agy napaMka eaemyát, kagf majd M'tk» a ka A kaw kakaake MM H L'foe kapeaia ksd|8kmkkiáa'<kpáÍ8igiiiie
rlcti nyomtatványai) Ízléses paíi, a modern tipográfiai N igénybevételével Ikészillr íicrl Csak jgy lehetséges, vásárló Uőzpnség figyelmi Tc^nVwljon. Éhliez pedig csal* ► hégy nyomtatványait a
iegmodarriel , könyvkjötéi üzleti könyvj
} intézet
ZALA
§

FISCHQ. FÜLÖP
Nagykanizsa, Kazinczy-utcza.
TELEFON

TEL£F|6N 179
Irqaai berendezésbe, írószerek, rajzeszközök, jirőgépj-íl(éke^ hnojfjft tiőrtárcák, zsebkönyvi k, mindenféle pjtár, iizlpti kitt)vek,| szelvénykönyvek, <K>kszorősitó élmerlegek, számozó: fépek.
dobozok, jlpapirkcsár íróasztali élője,
mindenfele pi nagy választél
lajiok és gépiek, zöki pecsétnyomó alt tatáskák, váltó fl}tjk, pénzkosár,
gj'jujjtő, irodai djobczok.l pénzragasztó, árt ici^nké c iroda
i blbck ék
szamozo; í ej :, bé|yegzöállványok, ¡) elitbe és értékpapír táska < mindenféle levélrenn
lőrendű min eredeti árak
fzqsH öst'-qfb mellett
m a b|\
w^skedőnek
A. Zala-j vonalöz
éak
bélyeg yegzŐK, pénfszekre* levél-
Aki valamit eladni, vagy venni akar, Aki lákast keres, vagy kiadó lakása van, Aki é|Blnr|Í8zert akar venrii, vagy eladni, Aki alllalmazobat keres, Aki állást keres,
Aki áajzdaságí eszközt akar venni, vagy elatiniy Aki- bútorozott! szobát ketjes,. vagy bútorozott
szabót akar; bórbeadni, Aki cselédet i ¡szakácsnőt, házmestert kenek,
aL leghe|yesebben cselekszik, ha kis hirdetést közöltet k Zalában. i
mm
VidéKn M « ki* hirdetés postautalványon iflUtndiN
Hadara | kis liipés I k^liíYatüllsn, Stt*ts¡ 4. qM tt
A
»■•»•i*« ntrimu 1ötw zoltal í. frtem« khm pdchh lajos
kis Mrdmuk mindig eíórfe Iim»mISi. H—4» .' ' ! I !■! ^ I


■ Zab HMMÁM * »!!■*» jfefVtft
lili
like4i
m mám
IZtA
4 UXÁM
POLITIKAI NAPILAP f
A verdüni csat
m tudjuk dwl i verduni akol a világháború legborzal maaab b csatája folyik, katoaáiak elképzelhetetlen hideghea, fingban a Ntda partjáa hareo tak, mondtuk, bogy enaál aagyabb szenvedésnek aa embereket kitenni ama lakét. Akkor jött a kárpáti caata. aaaslyaLh iieaisilássira mág ma aa jó foadglm. Akkoriban est Kondtuk. bogy ott biaa-nytik ba, miaeoda efclpaalhetedaa nyomort, nélktlöiéat, szenved lat képee u embar elviselni. S aldk később a Kár pétokból as olaaa hsiráéiis. aaaak felhőkbe vesző csúcsaira, aaakadikok (p-lött lebegő iatenkiaártő Htjaira, idog-sxaggató per gőtlzébe karültak, aaaot esküvéssel fogadták, hogy • Kárpátok minden nyomorúsága gyerekjáték wK a tiroli bérceken, a dohmdii feaeiken álltakhoz kápaat Éa most újra azt kall-juk, hogy Verduaaál három hát dta olyan hnrralmamlgii akta folyik, may has fogható a^g emberi faatáriáhaa ae élt soha, mióta a világ fönnáll. Kát nsmrrt élet-halál harca dul ott, ahol aa iszonyú ágyútűz falakat só pör al, erdőket borotvál le, folyókat szüntet mag a kegyormokat dönt a mélybea, ahol a iőpmfiitnek aa égbohazatra boruló fekete kárpitja egyenlően sötétté taazi a aappalokat éa ijj elaltat S hogy milyeo arányokban folyik a kladalam t a írnokára tett tát bizoayitja. A a érnetek olyaa csatát kéaysseritattek a franciákra, a melyből as egyik fái opak főldregyirtoa, letörten, végfag leverten kerülhet Id Kivezető ut, visszatérés sánca. A franritk eaak későn jöttek rá, hogy a gyilok torkuk körül jár. Kétségbeesésük boa min-deo erőt Verdun köré csoportoeitottak, da hogy mennyire nem bíznék annak elégségeeaéyébea, aa mutatja, hogy >m már a sraloailrü öbölben fűtött szállitd hajók várják, mikor kall a francia —pitrlilfil Fi vkatalknilk. Aogfia, Oreánusaaig, , tehetetlenül nézik est s szörny« Képtelenek arra ia, lajgy vi kőnyitaenek n5vetaigaae8h ségbe hajló helyzetén. T Adják ők hogy mi folyik Vadajídl, de meg w eaoni sincs erejik, A többi ■ek m a döbbenetes némasága , "ykja a mereoeaibeo francia előtt, hogy as aotaat már la van tehetetlenné van tárnia aa utolsó pást fujtja most a német vaaökóL a saját erejéből U tudja-e védeni est eaapáet a hsldigtelan fraocáa legközelebbi betek i.ial.jii
aaag. As almák ketek ............
aabban eaaaaioytelasmárei eaak zonyitják, hogy
élet
ha onált
*-cso
1 mrtot
A francba politikai
AÉrto, mkJaa '13. tomieiatm Mm
Clemenceau katonai fői az aDaoe velő agikl ceau egyelőre
akaHa kiboktatoj a kormányból.
A német hajóraj.
j Krisztiánia, | március 13 Egy forvtg hajóskapitány beszéli, hogy Angiéban pontot éédét tannak arról, hdgy $ német hajóhadéi rendtívbí megefősltei-ték. A nimti flotta mig tééateai volt
Ilyen erőt, mint maét.
df
Roma, mán. IS, A Secoló kHaettláee
szmint GiMial hadügyminiszter utóda I lUts) tábornok. Marokkó kormányzója lesz.
Románia
készülődése 7
Budapest, március IS. A Delete aserlnt Rooania akolóbe lápáee küasöbön éli. SoaAnla Orpaiir asagen kereastttl éppen ooet kapj a oeg Angliában ée Frju|lJla< oraségban megrendelt agyúit Boáén la esenkivOl bajóesáare ssállitja Prenolaoresetből a fegyverek»! ■na io i ó t .jqr ka a • oreság vlssont aelétrokot Aa lovataaklí^t nagyaeanyldégben.
Kölcsönt kérnek a szerbek.
Oros
Rotterdam, jnjárc. 1*. Órosiország felsőbb köreiben inog vanaskl győeődve, hogy a tavam föltétlenül mlghoaia a döntést, mart njmesak s kőzdonti hatalmak, da aa antaal (llmali aoa rendel-kai alá a háborii folytstásánsi: gazdasági föltételeivel Oroazormág a tmtalékát ur nem tudja kniallai, mait a fronton lévő csapatok elátáaa la « legnagyobb nehézségekbe Itközik
Szól az ágyv iz egész Isonzó-harcvonalon,
Budapest, mén. /i. Ohm had udmtért Aa olam tüzérség [fokozott tje-aa ¡egész, laonzojharcvonafra kiterjedt. Délután aa ellenség egy táaaa dását utasítottuk vissza SaltmáL } DélyhjB 'lallllal» : A helyzet változatlan. Héftr, eltdbornagy
Amerika.
Nawyork, mára. 13. A Ntetyork Herald tterlnl jj német-amerikai vistoay negyvennyolc óra óta Kritikussá lett Wllson elnök p tárgyalás menetitől egyáltalán Htm nyhátkozik. Vts'ont a* Assodeted Prett eterlnl Németország is as Unté ko»t [aligha kerélket háborúra tor.
A Zeppelinek pusjctitása.1
London, nfrc, W. A logmtékkl Zoppollo ^rnr^T a —gámoaok vagyonában kát naJlké ée >M «oor font atorltmg kárt .ho.ott
Támadnak az oroszok Besz-
* Róma, mén. 13 A lecoJá e.o rimt Pa alca éa a anorb tróoSrököe maai stsiáaa pémaflgyl műrolot kai kopcaoUtoo. A kölcsön aákoro árd ak ik ankk —alol 11 al hagy axorb aorog 170 000 fé«4|[ '
Budapest, mán. 13. Öjroa* had-■almié» ; A bgemerábáo hárjcvonalon áa a Dnyeszter mellett aa oroszok elŐrétö-réeeit ut sejtettük vissza. Egyébként nincs nevezetesebb esemény.
Héftr, altábornagy.
A németek harcai.
Berttí mén. 13. NjUgkU kad atrlotér idiadkit fif tűxénlgáaek tevékenysége a msgfigjsiém* k)edvező viszony mellett a harcvonal 4 agy részé» igea élénk] vok ás a Maaa minjlkét oldalán la a Momlig nagyobb hevesség gel tartott, A Sommt maiak íólyt lr> jirhareoktöi la a Bőit de Prjtrében mer htusult kiJebb kaaeia támadástól eltekintve nem volt jelentő» eeamioy. Re-pülőink bpséges földáritl ¡tevékenység kifejt iáin j lávül ellenséges vsSutí telepe kat ia szilláshelyeket sikereáea támadtak mag, főleg a cienaont - verduki vasul asentáa. marom aUonalgea repülőgépet megsemmisítettünk, keltőt kösflllk a Champagkahan, egyet a Maaa vidikia. Koloti 4a bolkéml kadamlmtér i A helyzet iltalában vsltozatlsn;.
Legfelső Hadvezetőség
A segítség.
Otéf, min. 13, oraaxorakác-ban és ^t^llAban sisglndult a aegitéjii tákoló. A bukovinai ée IaonsőLffonton Agyularaak ka-.latkaatek. A franciák teher-
táránkifejlőtínek aaiaaoaéayak, — i másai . oaatátaak rAgaa vége lpaa. A friiili lilik kl. 1önbea nem igen blaagk abban, bogy áréakftkkaa • etőveteége-aak elmennének ab aftklfajtáa végaő hitirál|.
A görög határon.
Awkrf, ,r>án. 14 PáiW jelenté aak szerint ia bolgirok Macedónia katá-rán nagy tevékenységet fejtettek Id. — A nagyjuányu casqpatmoidulatokból Sao-lqnikibeb készülő akcióra lfevietkaa*at»ek
C«ak azoknak a cigagettázóknak,
Idk agéssaégChra való tekaaletbdl mlvissá kéAsasIt naponta
MODIANO-clubspccialíté «zirarkahüT«ly«k
! Orvosi lenáesre a hávetyskao alamos sám breáis, ssa sstagyeeeiA da mladea havelfkea heoee vaá vteayeméasa! e gyéraa aUMbo.'
é&jtí+mp
tofeô MtHftïfflJ N«7A>
£ TÍKWEK -4
h agyonlőtt
cnkántes-szahaszvezetö.
Tegnapi némiinkb^i megírtuk, i>epr a zajos botrányairól híres Rákóci-utcában szombatról vátaapta virradó éjjel a honvédjárőr agyoaMt agy land-wahr Mitiawitlt A aLaálatos eaat részletei tegnap^ még homulybaa voltak, mára azonban egyee részi ótok tisztázódtak. Az előzményekről a kövrstkeiőket sikerük megtudnunk; Az egyik éjjeli mulatóhelyen több -esek kidiraa és egy húszat honvéd mulatott. A honvéd állítólag garázdálkodni kezdett áa sértegette a landwchreket, akiklerre őrjáratért küldtek. Így étkezett a mulatóba a bon-viédjárőr. A landwehrek fölhívták a járőrparancsnokot, agy tizedest, hogy i^k-mkaasa a garázdálkodó honvéddel, hogy van-e kimar^T*^fi engedélye. Ez meg ia történt, A honvéd, fölmutatta igazoló írásait, amelyek szemit szabadságon van' ajigy kimaradást engedély nélkül ís joga van á mulatóhelyen tartózkodni. A járőr a honvéd dolgát tisztázván! kötelesség szerűen most már a cseh katonákat hívta föl, hogy mutassák aló kimaradási engedélyüket A landwehrek ellenszegültek, sértegetni kezdték a honvédeket, majd amikor esek be akarták kísérni őket a laktanyába, — dulakodást kezdtek a fegyveres katonákkal A járőr nem tágított, A landwehreket valahogy kicipelték az utcára a megindultak a laktanya fölé. A legközelebbi aarokig minden baj nélkül el is jutoqak, azonban itt a csehek ujra megkötötték magukat A honvédek figyelmeztették őket hogy ellenszegülés eseten kénytelenek lesznek fegyvereiket használni. A cseheket azonban ez a kijelentés nem ijesztette meg. Két landwehr-őrmester állítólag kardot rántott a járőrökre, a szereecsetlen vé get ért szakaszvezető pedig i járőrparancsnokra vetette magát akit a szemta nuk szerint vadul fojtogatott. A járőr ijasitníil kétszer a levegőbe lőtt mikor pedig ez se használt as egyik közhón-véd a járőrparancsnokot fojtogató szakasz vezet őre sütötte fegyveret. Minden esetre sajnálatos dolog, hogy a landwehrek, akik^valamennyien intelligens, önkén-tesi karpaszományos emberek voltak, — ennyire gaegfeledkezdtek magiakról. Az áldozatul esett szakaszvezető szintén önkéntes volt a most várt» hadapródi kinevezését. A polgári életben mérnők volt ) Csehországban. A szülei . dúsgazdagok.' ' A csejsek körében nagy a részvét az önkéntes szakaazvezető édessnyja^ iránt, aki tajongásig szerette fiát^ s tele volt balsejtelemmel, amikor a Buszonőtéves fiatalembernek be kellett' vonulni: A szerencsétlen édesanyának nem is mer ték eddig megtáviratozni a (etujtó hirt A szakaszvezető, bajtársai szerint, komoly higgadt, jóravaló ember«.volt A hadbi I róság kiküldöttjét holnapra várják. A I holttestet hazaazállitják Csehortzágba
íuSSM
I HÍREK
_ n ■ ■!■ ■ ii, i .a lmu^aS.i
, — * aeaaaeaaliB MapaMg Bgyal-■Aa Tákbaab magátok mik, aityan namaa
r magktok mik, a%m alinlll Mit be b Filttem igyM a ras mik I ai M», III» i III i ij A S.«na»y Ohm araasaaef Ib ¿Lilia ftaagalmn vena-
táse alatt éHÓ kények HlálljlHU móbcaal iMinlaiyil, rróaltS Utalókkal, kaetaté nbaaalnlikkal a aUattfa sttkaég-Uil rihkakkel Uüik al a aeksJu katahiknt a makra Idadkslaiitmil tesalk beteg éi sebe .a* hj&Mnk r'ttt a Lágy kani tsal Mhan éldo-zstkóazsógát. Azegybl nem Geákl hsng-zatns (rósIsoUcal, Unná) taálliekk.ljsj kai» ■allénk adá preáisióval, hanem ciócpA, mj-talee, lókiaóst kartlS naaktsll IgyWjsztk a korkte kttegel rtestre matsxcfcsal a mSkaé-gmakta E*p«a eaért a FshéAaramlet rott.kksa sféalfak a »■irilliillm é kliaifgl kaalaaai ílilnlg MbdaJaMfta. As agylat a Bageariedar-aalatébaá mtfcadlk * ká-Usaa logedja a [isgHlilk "piaA iH, «agy tar-■éaaathaal lámlait la : mini II ómig*. belátást nWMt, sntemtoytl ..teád aaáist, bort, MlUmarpáat. lapokid, loljlóbatokal, Uayvakat stb. ató. A Fahtakareaal ctíjslra legefsbben : Hofrfchtar Ema niMigy i 5 kafo-ate. Pojlik J Imitait. Jkffladk Márkié arnák ■ ilesaaórpót óe k»lőttet, Lenttvsl Vilmos or foktatokat Ckíllig Elek m taámoa ktayvet adett, mely adjoJányojcért hálás llnliaM Irjizl ki a PaMMesat vezetSUge. '
— Játékony adoaaáayok Ar6ai.ee Fanacaé ^zQleUtt Schótt jAani umS Pilaenból 10 koronát külcjóttl baaaáak a Lak katonák te. várk — Bsrta Pál D. V, méráók urj Fiabch-nar Mikaáaé aikssyt* «Ikalmábbl koaseretpótló adomáaykéel 10. koronát ktMfltt a [zLla kt-ad&tvsiaiához U |sr. jáAksaJ aóegylat ró-méaa. Mindkét adományt reád t Itatésl juttattak.
— áiallllll a moggóke*. Keast-kalyról jelentta l A Balstoa vba Isi« Üeaa-tflee dsgsd. Az áMal Ura* aHnIMiLla kmrt-halyi gialimtl pártot áa ae e«tai «ótiayt. A part ■áUodák Is vtzboa illanki Ala«taad»ril jililfc: A mali lilas* tea« laglámtaatta »1-átáiteksl anlMall isgslju'álj aMsiilgi. m srvfc. A lolytonoa caóséa kóvétkesttbaa a v"4-roteak alatt kaayar(ó .Fdtetejór* éa .Leadva" patakok sanyka aiegtaadtfc, begy 4 fia kllft-patt a meáarbfll te sa se a, a« Inádnl 5. tötte al vklakaskrt A bit elajen agy vrgelstlMtat-laa taugirkas kssoo'Uott <Mt*há s s zavarea aártaUI víz zaéva kóaftólygóls aa alacaoayab bee lakvó rétezeoj ISMbő, LettaUeé óiual károkat okosva. Ssatdéa Wgre ap,dj| kaeáatl a vis a au aéj a«ak Itt olt kisebb tajkák Jiet-slk a minapi ájvlz helyek A ijendva Ós Níjgy-sáne vtsalsak Óasaelol/aseoal kOlónSiin nagy ■éretB volt ez < áradás i{ ott npadenl i elsSpArt uijibóL A gnask Seal vataaél taljaiaá tóakra tette. Lecdv.iijl.lu, P|m^ Kerkmmalkbilj agám kátéra vi alat állott KtakastáJuürájyon az afvlz a báadt f»Ut mosta J etáriiktotti a Bottoipya felár vaaató erazógaist la, égy, bogy a gytfcgUdaljiáia la magakJáL Nfgyoe sok gazda »rrrjtéáea iiáslllq tatja tónlre ss ár-vir,j az Ó4I véltet a'siqaU, leagi Akiknek ^»jít Jőldjeik vannak, áiok|ijtíg jaak riUkOfyan tnjtésaik maknknt bér Bk, kik drága hiit, adót. atk, dnp'án súavednek a fi — Mint nekünk jelentik, a Klrka vUs Caeait tag vldtkén Is gjgázdáikodol t, ett b nagy teriUatakiáHUk vb alatt stkban ott b áagy a kár.

EGYETLEN CIKK
•ab tóbb aalat 10 óv óta aea drijgak bag: a valódi
YES-SZAPPAN
Ara 1 koron* 50 flOér.
mh
Jrrfr
T
héff4

f*
ÏO»Uámáliteaebb ts Mii sresappea, »eb ebík I betatlan — YES PUDttR beannklnt — YES KR£|I
H g» vt
atA,
ebb IBete ater. trtáabáa iUMi 3 korona dc-
■ tágelyaaábt
Wlnfcbr jáme«aákányl (Soteegj ■-»«>
abó, M )badk« bbt asliaiiÉMMr MM • barctáran ■algA.tet, a ktaretW« smabal te
tyelersaágl aiimiiin m Úbs««;.......
a ■ • I I Uslja klnÁm<
btt Ui áltaaa
bt 'Kmi Hm* W I.R.N* gartj 'ÍM.' IfS.
! ... ' Htfmmm IQbnb , .} ■ L jL No. 48 . '
Máf iok Zelamcgyel plbjahal itt, de a karaaatakKR rtenbee as aal nuk le a ráaabae ne«, b voll rijtak nnjfjdOlve, kik ajagmenak az Maga* kanlek abtL Kérem liplokhaa kteHai a,tóoUthhl kit nevei, begy kocsááartaaólk meg|ndhsssfk, bel ay«gaaa*ak szeretteik. A kSzs4 a dibrotjal |ball)ll Telte« testülettel WimUtr JátW-óa VerMaytsp, aa aréaá-gea lltaeibnUi e 60 taraá bpjs márc'ai 9ÍlU seáaw JtSzlI mlr mi abgt iii leini ak pwgaaJt-ját; hírrovata aagjaa gazdkg. — Előfizette!Sra egész óvra W koron». Kteáéfi vstal Budapjtat, V, Katona J4i»ef-Uca 26.
— ■alálea talagimékgarfa tTa-pabból (alaaiikf Horváth Oyeb ukkl te a (elesége sUntttzzel Bád^ltották a ráfakai. AaáMI, Ugy litaaittilk volna, aigy szángáz laiUMStt a saak^an a egyar eeab anmiletüket veaztlttk. Aa ágjyban atoát jót-éves kisfiák, akit aMa kánban árt a aaángáa-mérgezés Ekkor vilatliall agy Imriilt nyitott be kassátok M látva an IjesitC kápol, róftóe btét ablakét tárta hagr magmanbe A féri áa a felesét* magnkbos térték, de a kfsllu már' halott vek.
— -rnrmtff-ilh i*i If likiglljil <hil rendézeit tnedaiuleaon lalóiiiaetol an eael voá-tafc: Szbgrltz'ífinannagy fi Kdr., Fuekal Lajos, We%y Hagó, H M, N. N., N. N, 5-5 Kar-KAakvea Izidor, Ofbéa Jkoo»i S.ájky Jaaoa, Scbkbáa Jóaabaif, .Wabn Tirádán*, N. N. 4—4 Kor., Bonts An<h>raé, Falta Mihály, N. N. 5—3 Kar, &a*ft Gyeb, Tóik Zaétaa, N. N, N. N. 2—3 kok. Pangó Tibor (eb vak ke) B. P, Pontőr Kl4. Chbu Oetaláv, X. Y, Hars IMrk, Kattanta Gjaje, N. N , N. N, N. N., N. N, N. N, N N. |-1 Kar, ma* irt-vas Mllibatóeakárt | kélte kómónatét hfml kl a Hadaetélyió.
— Meróaytet.aa nkbJ plékánoa el lan Caóea Jósaeloi, nrtlilstl N.ty RaanAa valamiért boaint krralt PaJjj józsnt ár. ttikl ptebaaoe akea. Féalaukalaa ÓMÓeva sokasor eela b lesben állott, h|gy béaaaanaem|st kiaáegtt-kaiia A ssuaap alU n/olc taaaer álaieoaan a, plóbáeos lakására m.nt a vatem maró lolya-' d kksl lióat.tta aj plébánost.] A pap fcabaé j.nak bársony gajlaj* tanaAk leéa»t , 'SZasea-c>ere aaoahaa »«¿4 e>m ette a lo yaclek Aa asszony a maróajnrt uUd a>menakb4, a eacn-dórség aaoebaa kexreaeJucttt. MagbáltobÓk alleaa n bBtvadl n|)arast.
, — teáfmpáeysi vaaatl Jagy • kslaaák b a aa átjkei aa tl«)á A et. ka. tanai oaatréb Vaéataaabjnaraan a cs. klr. ka-tonaasemltyek aaeft*teg|)il rjbata% (btateg. gyermekek, takjntctbevóvk na óavagyekat éa árvákat) an oaskák illiawatalakea, a átal vasat daasas viiaalab, a Snaikarglasatna te a Kaaaa Oóarbargl vasat eatarék vonalain való utazáshoz a lélárojtey vaMasára imaaké Ign-rolvány kledénél sagadi lyeel. Eaae Igaeetaé-nyok lg|n|baiélallaa jojjoalt»» vannak a lény-legaa vagy ayetéll»aéaptn belyerett, lUetöUg várakozási lllaféagekkel aiahidiégek léher-ookok, lórza- vagy lótktaak, katonai lilltiiail, hadbírók, katoaanmaaok, c lapatsxámvevfik, ka-toaal kbilebibeb i ksaneabaaakar-vatalók áa más bav!di)|uök ás a hgyvtrta hadaró kóláié kébe tartaaó. rsagalrea UvSli kavldijasok lala-ségel, gyermeke), Ük a tealádjfóvnl kóaóe kóa-tartésbaa éjnek | Jvillabiat agoadezásnk alatt W»8 maatofca áa fcgáfcalagidaW paaiii, ka tbadlk étette tea t már ■igkihÉII. a ne veit te gyaémlt gjrennekek. Kivételóval jogosítva vsannak ¡a prégleges syegdüal elélett óevagyak, UUtttlkd óa lenlj^iett' kitsnstai mélyek llzedlk Illáill wigldliáilt árváit lávákká ss alláMlL. béta haataédbaa kdélMÓ karaaetkóptalSB gyenukek lárvák) la mtM sgyaajage eiétatbn «
Legújabb divatlapok 1
Kakil áa koaatflos divatlap ára 4.— borona. Lagdlvaloaabb bírtak
ara I K 90 lil. HrfL tol ettek
ára ¡2 K 40 Ml.
Kaphjtjik FISCHEL FOtpP PIA könyv át paptrk«fesl(cdéa4b«n Nagykaatea, ' |,
» j i • ' ' l
ím jw^áha
abp—L* » m-
áriban, M aH «M MMMm^
tiht «r* p^r
IdTlTKi^ireaaálpaa I ILás afNaal^ 3 K 30 AL Is wáldi aáadan temaMny V iSMbáártp É. ©eateedf. láaa «baárt IpsM-véeyeá báaH bóiiteikaa egy Ma aa*. mmm áa «% «¡ak szóba vbtt-líoj^áp ■ eaatebadé. earntynak MHa a bá^dmma !»»}bka»tü«t sU. hja aevátj As Igianbáaiab Mlit^i««aytwá As igt siljlii iá báaM btaióagab aeen batoak
.......... il j(la I itali Hiitta Maaá*a| Mb harc.
Itaaa vanaak, aa Keláétaa naatate. I iii n áiomis- wgy MM^aaaaMM^gBi a m* |mak áa laak tevafyta áa tw|taáte(teaói& iá. szíré pedig eyUvóriartáa szerint aa MaMka kbfósaltóál kerfljleü piuamaikil^toa aftana»-dtk. Mmmca, begy aM katonai msata-ké rtb„]ktk már aa' osztrák Maaeasa*skea aelá ntazasra ar^Lép-igszolvánayal birsek, vegr váltanak I knaallrt a déM i Lalák óaaaee vonalaira való ilialsám btaótet ijzareilwteek, amily azonban eeek egy Mg 'éwáaym; As osatrék áfiamvsiatak addig aaekéaban vok »te sókéit méieijagy atobónyt nbata i Mnk> clas 51 bilit» rcMelkesójn I kavt ér-vénnyeL
01 —JAldnlakan. bi Ld maak htk
mellett, moh. Ml áa Mbsmáltiél| Wvta J Aniali máóréséá) kHívltiatja. Ékszer és btaaor-li Wtoll b vállat 1» árk sriisékslt árbsa kaphatót rmbmgalii (VasaW X mtas sba.
SaCagl Zárt levelét Ipilgkii mgkar tok, btaeayeágáal annak, baga tsoét aá a eeaaara ahta bakija M a leriUetet, Kérvényé-eek eUnUkéaa a haMgymkAaMtohan késik, de ramóllMCIat nam libáik Az lllkonl aaa-■eeyak i lliifibhg wbai sem kUskla eek m olltaolakttl. ' As en. barik tatra vannak «ámáaaásml a jetiink ramóyrtkal Mbdaa ok mag »ai a' bgiróaaátskb aMbáÍÉMab r. (Bukoijtokl hátétól) Cikk eb vüak.
Oroszország.
- StrrfSeur-lála hlwil lepbéL —
Aa (MM paraaat mist katom*. — Keidkok. — Omaaaaktik. — Gatdotégi ét pénzügyi nt-tamvaá — As arat* atttOng. — Ml taüéit és Ssétrin. Ff';
Ellem mondásnak umWHi W I nsgy, H>ié|»i Oroszországról »agy a .bIiíh örömök cirjmól* hsasélAak Omasorssa( mig (okkal Inkább neauatieágl állam, mlat Aumtrla-Ms'gysromfg a 143 k«l2obln6 n$ptöme van, melyek klliiinfrsn gyűlölik egWést a kezdenek egymással Űy módod Oiimnimtg kifcl iBamtaetéboe kwkiilil óta bek« kaieok foly-aak • az talajdeakápia ishaasp i étket srvjs végy gyengeeóge tudatáte. Ebbea az oraafgbaa miadig ven valami. emll arA »sakkal el kel i) ímel, majd aa agyk, aoji « másik oemzetl ■éggd kel jó Ígéretek .ákal jobb lábra kalyex-kednf, bogy aanláa később taégjsbbsn elnyom* jik aaL Kgyflt. peliHhsi körétkéaellcssfget a máaikkal takarják. — A .aagy, agyaágaa Otosa-ormá|" 142 népét, egymáitól á mlvakaáyl fejlődésnek évezredei, a aeomkkg és vallás vk Isaslják el. Tolsztoj Leo éa Djósztójevtzky bs-zája egyszersmind tatárok, srabok, c tudok, isp-pok és issonjádsh koos, aomkd életet álS kegy lakóké, akik »rámára a kszs egyaüae lek fogkstó fogalmait e eár, as ornas rendőr, e kao-. eaaka áa Szibéria leientik. Egyikként Oraeaor ■ágban ss ekyomolt kaltaraápak sam érsske tik át sokkal máakáppee a kaka mibenlétét.
Oroisorsság telejdonképpaoi bennszülött lakói a körülbelül 100 ^Utónyi nagyoroszok. Exeknek 86 százaléka psraszl, vldíldskó. A ps-raastok 68 siársléka uetó tud kai olvasni. Ee e parsestság a btrodaioauak as a törne, amaly a cid uralommal bizonyos családias közösséget tart ieaa, mely a:meadékr8l-aameadétaa tarjad. Pélelemstel párosalt rokoni mii itltit tlpiátaik a eár, aa styuake s a ciraé, as sayaska Iránt, emlynek eredetét talán mig ss állaaaeUkalást ■sgalAifl községben ieketae kereaai, as a. a. „ntir"-bent amely valamely nagy eaaladot jelen-tett. A családi ősseeteitozás cm.es érséae erősen megc lappánt as orees-jepán háborút köveié loeradaiml években, seieaatmaa 1905 jaoeér 71 éaak smlskesates vérae hétfőjén, aaaláor a nép, faliak, aessoayok, gyiimek eá, Innepi ra-kában, fegyvertelenéi, tueükben srsstké|itakil a kagyas éeekskalluielve, bejelantée ntlsAI a pétervari lék palota alé voaaát, kogy as «atyea-ka'-ntk megmondja, mlat kljmeték es A hivatalnokai Bajjal, O.oaaoriogat « gymssakaét, es aroaa népet. E a vcazáJyee iaetadaimarokat" ko-sákok fogadlak, lortftzük aam egyat latmitett kAaélAk s csak .tastvérgyiik^s" Máltásai rogy tak Asase. Es vok as a tAité^elaü pillanat, amikor as oroes aáplsiek aieiikédt a essl eralomtél.
A eaaládi Amsetmtnsáa inasét likatfllsg ismét arAiilaai próbafjek, ISáag tsmpomi asar tartások utján, minő husvéikor a testvériség lanspr. «n kor ar él aaoiga megoókoljak egy méat s maa vailaaoa kagyasárak révén, meija-kat a aépack minden igaiolijatatlaa aljaráé aláa kiszolgál tatnak. Po-itikát zavaroknál s kabar a-baa kéiÓoöien f"—ltaaak inti, 'hegy s saoi gasag és nyomortól megtört paramt Uyea laA-emelö vallases natartáaok ákal aüadlg kajüt-bató- Mikor as moss japán Uboiaban konier-vakben éa eihmákhia aagy' vok a Uáay, az mese konaáay aacntkepckkal tag ládltlal izái-
kUXí a kadssiaténe,----r nltoi asámi.va e
aufgaastlv hatáara, meljr ital a iSagikiatalt népei ■ iádig újra kerdába khet idgal. Éa ebben rejlik annak lAoka, ko^y as egyébktat aokféie tehetséggel magáidét! oross^j paraist ■avejödéaét migikiiUlfsiaát i a paraextmk valamely kéayssmkA katakm alá kéÜ swgk raadainia, akár v.Uéaos megkatódás, akár vak aagadalmaskadés lorméjábaa. Es as eSese ke* tonanak baberos taijeehé ll|llll|kl kwail-koilk: vitás, kkarté, áMeeatkém vagy kegyafr-len, as Usgan akarat ssarfet^ meiy vesetl; ha aam érti ezt aa árama', ereje, kaUeueottiéga és UÜashA képamág» Wtaakad, mart mint a legtöbb jottalan «mbobél, beíAle is Mjesea hiányaik á laiaiAeeégénet Ha arAs agyéalsig vaeéril éket, as oraos katoaik katalmst jotaa-tmak, malyei aaimaial bl, ka aa ax ae« afee«
mag, ni....... mlat a hord* deaskál, aufya-
kel eem tart lene e

i
fipen Ml előtoltak a k%". midős ialAkAi l||lHgllÍ
I A társadalmi kláeyoaak li^laifc, hk aam m aram eőrAL Aa
ellett fomonosaa Injradöitüj Lengyel éa iraaác kÉwtl siaaékt 4 háborút álans-« nemzetek kötöU k végre Is meghödjol sjlovki Alea aj eárkak Tlaaei Hggetlj neg itjoltJ tőrre á mkdéal Usérlttj vkmáaya^lk, mJgwJ' «Í Nsgy P( áláadö hadierégel imtrjezetl bcauélóU oroes oépkeS a ahnak ■al naMg aam Intflak síkklmszkodjo', ajkötLány mtadU.IWt Wvjs sa-hi a tolajdoaképsai óiom népet BW igy bnetetnl kcll| IrtalsÉj lioszá, kegy aMkftU a 1 eegsjkável* I (élek vaakagy-_ hosákoatm) valödlv^fiiöftkai iaa-
daszetjek. Nem a laikus lcled«if 4ag*»M.ks)gy
esek sjvadamker-mkAleeök mee lyke] s^al a módéra hadMsélésbez j asm bwsszt asá mára s „kozák" Inkább bajt j islö fenyegetőt, mint ísgyvertársat joleaL
Oremorsságbaa a vsIIÜks 'sztídták ret kívül kegy hat alom sal bknal a akp lelett. A katonjfág fs tele vea htlAakAkAjnilrtlk hléelr veL n mindenféle bejoktól eJjteU! orom aép t:\ Azi talaj a esodapapok, k4iloa> IrteaHsst-letek márnára, melyeknél a Meijvá tó Ae Síi»-anya Letet Akve jalmaefc mag, mlat a skop-sék (s mséáksá) szektájában Sók jsaakte kivai kaboraaiiasas tanokat vallaaák s lotoasl a Idill aak.it Ha eátjh^fek, m ereasok korbicoaal kergetik kf ebe Halkat, a Ilii fialt ll. t adják, hogy Jaj eSapáa as ék-, légtől ekalgtaotukra, hanem j akokra íz kel gaadilSaek. akik valláaoa migkjlőaÁdmhBI aem akarnak heroolai, haaem iogad.Uaak martat as alaA i Italommal mag abmják magekei adai as rtlaaalgaak.
Hogy ss erem aép tlbhs%tkee e háború kitöriaekor sem sok aagyaa lato «a a haage-laCai lélllg(lelm -Aa,oroo* efép általáa aam aagy érdakWdéaaal vWieUk a kS^oliuk. kér-déaai kani, sokkal inkább sMoglaljak e bai.l-szonyajr, melyslhil elégedeüinJ As Orosser-sságaaikivAliílArlénA uialiUill aHg ssea-tal ll) tyjakaet. A ftelpelkk.l .il|gi|elimiágbas járult ik e gasdaad|l ás páesMi ssvarob. — O osjorszitg péasAgyi halysattre s sokai amle-fatilevllg« élénk viiágbt vetett A Pult 10.000-aél több maakáel foglal' «a événkén 29 mlllióáyff lebseMse vaa, llatt 'aam vek kápael ak ersságbaa as lökét magának bktoailaiJl Igas, hegy a nem UsoayosakJ yajjbn Oioaaor-esepla aeárt iendcste-a igy as agéas t, kotr UJ'« francia pétit kápkassoa. As «dók OÍroszoraxágbJn reatdesstlaaak s Sláiak nem értelmes, Ipari Ifajj'Adásfces alkalm.sv., dék UllAWyr. A löldbtri ciak Llaesljlk, pedig ail o«gy talaalya miatt igasáa
i njnes birtoka, föiljéjErtla lö dbirto-aaaek a kakéaégakaak aagyl káayadokat liset vígai kaldaabotra jaiva, innnu karaeal. 1900 baa St áa agrémiormot, agrárban
in mOBéa iikésaága raastáak alkaUnt aya|ksaak isidet miiMMieifc, 2 és fél Miaja I
A edráaA, lenni készHS s é kiáltó éleire még sMg a U"1* 1 knlácü és a láailskshsk Aa iiiilUillllilik sAHI bálója bckall asgy a aa-imoelaa kaláasók eeáma, aikgta'L l^ldhltk körökig basCAk. kmmt táayekracjlaaaak. akik ekaaidjék, kogy ágyak gjAigyikáé vélve aaép aia»ok ajrakáa Hggaab, hogy a aép klay ayeákisulvl vállva IslilAI fchiolliss Mf>-aak. Hol kh^ae kassá lags^ am* Aaglaa-ia-
? la
aem ta vágyahoslk.
ssssst férfiak
»«IrvUágiWaol
»¿latensig a baa sz A jiglumluwi». ki i If lakkaAmkA mlaak. A régi miUiiia a elkandek yolt, a .térem"-kéa a világtól zárva, kármnaeart ¡klet élt. Riknlln lalp korából asradt ránk |#y .Mmartkoj" (UU rendtsrtó) elati kéNg, tasly piakm pUdájk nyujtjs annak, adkkHf vétóedfek ékkor a ajl köt eáam égéiről la jaMML TUg veié szigora blnlsntM tanaMfl la m sasai szent kőt elesettének ioedjs, Ijagy urának at geflsg angedefmsskrdjék. 0tíosjLsz4glfsa könyv mái napig t^aisosdisl páálijtal gél a fklR sssnmkskmsk.
As aram aö kikzete m bden társadalmi [gjjByfcde más, haldUe as U&en érzéklés férfi fölött aam cieUk. A Lsrssztabzooyts még minidig leaaáUaaak a .Dwmoasüej" lőrvi-Uyel I hejgy ara mkgpH, a tOMládf kágyomá-nyokboz tartozik Ejtjykbkéol kár hilrtlrldfltt síig —laíh'm MA sarUfee, aMgváitoitstásáts Gyermekik mint a vadai, 'tg, eijjáa vaa klmlileaak la ápalámdk G/ikráit a llalekkaa keres rtgsam Minlijegy a faluii aaaglaialgi miatt askssm a véroaba maa-aek meakét kersenfL Orosasraságbaa agées samoeyUvak" vnajklí ahol é föktaslveke és faltul lAsIgssgelés as eaasosqwk keséken vak. Uyea fidvakbsn m |tvónrió Ikiaaik. vándorló kézművesek ée immglh aagk es mkAtak-ségre aam Ipse hssansk msrtmm jomaaal. A piperéé, bAssfce kis pelgáre^j s kereskedő k-lesége sajátos llpas. mely a j paraastasssoéprt mévakségOaa As lrs»|Jiiilglk» eaak k uljs laééi. de saeét ltokkal ellenesenvi Ai nagyvilági,' llaom silksIAs gO erem aA aa ánalmiiili ás ramkllmg hAiAaia keveréle. Námllag ketéges k.,«aeo as iiom aéaok akleáoy" asv alatt kmmt lipnu, ascavcdeives bomaovagyO, itt ie«tta*ieiekkal TSgyeés caügg. A ie)IDdta lagmagMaUb iokáa áli a dara, i aé jogaiért kOidA mmaay, aki saggal éa tigalilsHa »Art Irtaik a fái fival agy-leraa jogi helyaska mo oesssgbaa, metyboa ilyeh térekvée nyilván vaasaditmet jetaaL S sAaiAI iseméek asaa Aagy mailem,lkai fordulj a melyek nmik a tat Uiutattak, OroSe-arssagj koitÁtbcs A kcfadoU|ádéIhor, akik a jogart ée bilidéért kOsdóitek éa smevedtsl, SsiMrla AtatAki | pályájának egyik biztos siiomssa Vóljij a jmelyol ejkerülnl ciak ' kevésiék alkaréit. A«Nh alkoljkk, azt Tfft'tr Ue vl^oll a readAraék Mssgálts mag, amit jsl-éetek, korbáccsal' UUcfitiitiik Ll. .EmlékAI a ta-
' I
URANIAS«
la—a^jIoAao 4 taJdOwi M*
SiMMWéa Itlahki SICMAB» «AWAt» német mksmAmIm faiékAéodf
TT "T^rT I I Mire 7í ia 14-ao hetföo ae koddao
a|oak saarepe Igaa |
Dr. FAÜ6T
(Fok dotaktii detektí v drámi
M uMM
IímjUiaiijÍMWM
ÖRÖKÖS KfR£STCTÍK
vigjétAk jífaílfatJLm
MESSfTER HÉr
■Akarat |ujdjejaságok.
4 I ; ,, ll
Ht/^rmá rqaéaaak" CMadáo^l ímémata e ét $ )bmtJ. Keaié^k ta min em mn»i i i. f
9 dsaAet- Ptnééémgkia d.lmí w mméar. j i "T-
Skcrdao éa csBiOrjőfcOa
«liare kerfil a MOMIA.
4*
ebb.
Tavaszi idényre
mta ÍM cím
im mutua
rtiiirmnmít-lurifoititt
Miltéoyi Sándor és Fia
etpAArakAsAkma, P6al, váróéi bérpalota.
~ la
Ia i^tiI.I a o
PAPÍRSZALVÉTÁK ""TT" rffr-O? ^ nágmkt jorjnr NAOrKAMiaa^St Jtrjgf mm jSaeaéoAeeta ka las^aMaraetaéea. mm
la rí
tárok a korbácsot ajáa|ékoalák nekünk' Doastojavski.
S minderre a sok i eyemerre egy kémem*.
Ueáda aiacs as kiaon ipekolá-[-rjifOrmot miadlg dyaiA lakmság ■tos- As eróse
váeoaba megy lypln meg kezdette at Limksiiik s akMtó mili» paff, I hogy sa ját ÉA ik b m al-
léké arc eés alá, kilétéi a ntietatség mrgsáo-kott kilejecAK befeji 3ilbérlM>jtónillóÍoak ka-gyetlm tekintete — Qrosaoeaság János aun».
ae.
UkjUmmeUen
A Mertur iyáí üzeme megindirlt
&
<s>
és készséggel áll újbóli a nagyközönség rendelkezésére mindennemű gépjavítás elvégzésére.
Háborúban ii
gondoljunk azőlleinkre I
Kifogástalan gyönyöiü ladf, kétéves gyökeres szölúoiivényokst, hiányok ! póflásánoz, vagy uj tciept lésekhez sz Iliit kicsinyben es nagyban, ooitAn vagy «asmotj ag onalgban elsőnek laagrl
MILLTELKP nioTÖlX,
Ugyanig oicaóa kaphatók^ Pórfálfs, Arramok Rupi stíl*, Montfloia, Murveder la Btriandjlli sima la g/öíeren álanyofe.
——i i i ii u . .....
A HARCZTÉREN
lévő katonák koáwot alaos mángm o * Horni
tlófixtUt póttat ntMéaani 2
korona A tiren bvá
Viszontelánuitők
kawhraai in egyéb képes Ispoksl igen jutányos Áron srmaihelnek, be
F1SCHEL FÜLÖP FIA
fimifcfcsiíjdii liiltun, Wgjlwlnf ,
.ZALA' oémr
minden katona
riuém kaUtmti flUiié i minden naptái AillaWw lm MnááátknéuMof AkgyAo-
*eá 4 tk
7aájsm m amim,
ZALA
HM.
M --------
©
FISCHEL FÜLÖP FIA
Nagykanizsa, Kazlnc*y-utcza. | I TELEFON 17»
TELJEPpnjl79
li-odai berendelések, írószerek. fajzpzfctójk, irógép-Itellékek' fincwh tíőrtárcák, zsebkönyvek mindenféle naptár] üzleti könyvek, »zelvénykönyvek, sokszorosító lápok és gépek, levélmérlegek, számozógfpek, bélyeg ¿ok, peosétnyoi nók, bélyegzőállványok» k«|letbély|e^zok, aktjatáskják» vá tó és értékpapír táskák, pénzszekre-tpyek., pénzkos ár. mindenféle levélret^dézö és levél*)
ujtőJ irodai dobozok* pénzragasztó, áruóim kék, irodai popozok, j papírkosár > íróasztali előjegyzési bl<pc|c és lenféle papíráru elsőrendű minőségben iffy választékban eredeti árak mellett.
kereskedőnek EII érdeke, R]
hogy üzleti nyomtatványai ízléses kiállításban, a modern tipográljiai eszközölt igénybevételével készta-! jenek, mert csak fgry lehetségjeá, I hody A vásárló kpzimség figyelme üzletére irányú Ijorl Énhez pedig csak az [kell, ifogy nyomtatványait! a
NYOMDA
s Készítse el. s j
/Nycjndai iroda: Nagáaiizsa Síigár-uU, |
A ítala-n
ycjmda
a legmodernebb
berendezett nyomda, könyvkötészet, vonatozó intézet é;> üzleti könvvgyár
vagy eladn.
Aki vajlaLit eladn), vagy vlsnnl akar, Aki ¡lakást keres, vagy kiadó lakása vqn, Aki élelmiszert Lalfar venni Akt álkéntazottkt keres, Aki állást | kereá,
| Aki) gáz|lasági eszközt akaf venni, vagy [eladrií, res,
szobát akar bérbeadni,
Aki! bútorozott szobát kers
vagy bútorozott Aki| cselédet, szakácsnőt házmestert I keres,
ak leghelyesebben Cselekszik, ha kid hirdetést közöltet a Zalában.
vwjttjröl la kis hirdet^* RMl^Mványon kaMtnM N
IlMW a kis MrdUs i kttttwafta s*** 4 mm fá
SS A HMMAM mindig «Mr* íUetendö*

I Mi MilaM»"! «• AAt^rnm,
OBSnMl QOMMITU. NAGYKANIZSA
•UftAü-UT A Win nóKKlAOOHIVATALt
ís
tbvomUIMM:
MtMkk <t » n*M—
Olasz offenzíva
küszöbén.
i A franciák rém ált aagélyhiáltáea, ugy látszik, mé;Ka mar.d eredmény nélkül. Az olaszok legalább is — az e!6jelekből ítélve — nagy támadásra készülnek, amelyet as ötödik isonzói effaoziva névea fog följegyez»! a törtáaelem As olaaaok nagy hangon kártelik ló, hegy legújabb akciójukkal a franciákon akarnak köny-MMÍ, Naiv álKtáa Aa olaszok egyetlen frontjukon sem álluk nemben németekkel. Már pedig eaak ugy sikerülne a francia csapatokat tekermeeleeiteei, ha az olasz támadás következtében a aáme lek kénytelenek volmáaak bizonyáé erikát elvonni a francia frontról Azonban, mist eddig mindig, ugy meat is kizárólag magyar ás osztrák csapatok küzdenek az olaszok ellen. Mikéat enyhül tehát a franciák helysete az ötödik iionzói csata áhal ? Ezt Cadorna ás társai nem tudják megmondani. Cadorna ás társai eaak azt tudják, hogy Olaseország aaég most sem teljeaitheti azt a francia követelést, hogy olasz seregehet vigyen a nyugati hadszíntérre, mert az olasz erők meggyengülését feltétlenül egy magyarosztrák offenzíva követné. Egyes hirek szerint Itália csak kadtápasolgéfetra alkalmas csapatokat kölcsönzött zzövetsé-gesáaek, amivel ugyan édesrkeveeet len-Aztt a franciák kátaégbeesett helyzetén. Az olazz offenzívától semmit sem kell tartanunk. Ha eddig megvédtük határainkat, ezentúl még fölényesebben védbet-jlk meg. Hiszen olaszországi frontuak megerősítésére, legtőkélstaaebb. kiépítésére bőséggel volt idÖnk. Ma már olyan erőink állanak szemben az olaszokkal, hogy egy csöppet! sem alaptalan az olaszok aggodalma a magyar-osztrák offenzíva eshetőségével szentben. Hadvezetőségünk terveit nem ismerjük. De ka tervbe volt véve Itália elleni tá-madásunk, azt as árulók ae aa isonzói offenzívával, aem seregeik csorbitatiansá-gával nem akadályozhatják, meg.« Franciaországon ma csak Orossormág aegit hetne. Az orosz kadvezetőeág azonban ■ tisztában van azzal, hogy hadműveleteivel semmi hatást se érhetné el a francia harctéren. Ma a német hadvasatőaég tel van azon, hogy i mialaiaah ide-oda do-bálásával érhessen el sredsaányeket Ma minden fronton ott vannak áWwrf** ae-regei s a mtgiaflmléasil. pótlásait kime-ríthetetlen, remekil kiképzett, fálelmete *en fölszerelt tartalékából födözi Ha bm saegiadul az ormi offenzíva, azzal annyi gondja nincs a nyugati német h arfvaretHaáguek, mint ■ kinai boxer-litariással Az aroaaok látják, Ugy Var-dua egy szál eaabert, agjaMi ágyút aa vont el mi éezaki bmctérről. Tehát Fran-
POLITIKAI NAPILAP
ag i*. ... • Wtr* zzz e*m*m ...»I] rt m\ ~ M é- I
Spr kan .. l~ ♦* í" S
**«•* IM, ^ ím C i u ., a
Hím aassa i he a aa
tara*-
éppen ugy Ma vfebat semmit elhamarkodott oroaz táma-miat ahogy nem aegit rajta u akció aásj. f raaciaorazágaak táre-kaO mewivnia élet halál haraát.
á francia harctér
— /flwjfó* jNtttff 4
Berlin, máraui U Ny»gnH had HMi A jhklyzeB átUláafaiágtiaa nem változott. ;y|dtje nuiielt (Ydérijtől északkeletre) |U kisebb űtUöz« laz angolok visszaverésévé végződött Immel mann hadnagy Arraatol kelétre és Bapa-niimpl eyugatra egy-egy enni mpllő-gépet loMtt A beaeülők I meghaltak Bölkfc hadnagy kát kllansáies repülőgépet lőtt le a! francia ve a »lak I mögött. At egyiket Marre erőd fölött, a másikat Mafajacourtnál, Verdulstól MaknyMatHb Az «tóbbit tüzérségünk szétrombolta. A két liszt ezzel a tizedik, illetve tizenegyedik »Hanságna rcpálőgépát tktte harcképtelenné. Azonkívül agy angi légi harcban Cambrainál l< »rengettünk Utasait elfőj M harctér • Semi
Ujabb behivásoklMinisztertanács.
MM
NailJ
kétjfetlelüt ra kény-
KslaH ég #
í Legfdsö hadvezetőség.
csata fejlidik ki az Isonzú-vonalbn.
■ L'
Budapiti, mdre. 14. plaaa had ■»la tér i As liMaténarevoaaloa nagyobb harcok kezdenek kifejlődni Tagnap óta az olaszok nagy haderővel támadnak— Mindenütt vitszsvertük Öltek A tólasetni hidtonél sz ellenség taVékanyaéga élénkebb tflzsliwi [I—¿■B*bLbM; A Plavka-ton meghiúsultak ama kisérietei, akadályainkat szétrombolják. A hídfőnél : a lfWgora - hadállásaink irányított Icád vertünk
úgyszintén «iaazavertflnk agy a lieoi hídsánc elleni támadást A Do-ló fensik «szaki része ellen nagy had ismllekmi intézett támadási. San tinónál a á6 ik gyalogezred
rohamot véresen visszavert. Oroaa éaj délkeleti h.deiloté* t NtJa njabb "íny. Höfer, altábornagy
^ Hncs vi
j Berlin, réic. CiKMttil taialtak. asürat BizaMr Mcsátitt ki: Az tttrrtlH Im ttif M kttiftMi. Nincs Más ■tat az sfl«isáMt riztisaesen
10 mtm. kummnunmú
Ji^Lali
www* m
Budapest, március 11 A fSoéroi tárnicsa ujabb p ahátot ragsss tat hl, amdy nsnr Int an WB-kai azflletett h ákftdaaak, beleértve an aastréhohat ée bameyékakal la, levábM as MtS ée 1897 hSal axBletntt ald»ai mépfnihnlék, nhlh a ligmtlhil IMnllkíl térol] ■araátak, aaártfaa lé ém 8»*ao-Irataah S Ij^MMBB, ÉÉl
knaandlhélg am—aiaHanh As lSéSl ham aaSIntntt, valnalut ammél fia talnbb honi ihlaaiaaajl arvoaí tahlntot aélhttl árra, hogy fSI-
vannak c mentre vagy leim. ázol-gálati beoaatéamh végett jelent-hasal tnrtosnnh
A magyar követ visszahívása \1 PortwnMiT. 11
■f Bécs, márci 15. A német birodalom és Portugália kát beállott hadiállapot MytÉaa a liszsbón magyar-osztrák köá utasítást kapott, koflr a köztársaság kori ijiányától kikérjé mlá is a követség személyzetével Ma ej Portugáliát, i portugál követndkTa||bdcsÍ külügyminiszféj-rum szintén kiadta útlevelét.
Csalódás.
Bukarest, nárdus H A ronséa
lapok ogyhnngulag megállapítják, hogy Flilpesca oronaornaégl otja tnljea caalódáat hoaatt. Oroaaor-aaég nnsn hajlandó « romén kér ko. us párt föltételeit tnljnslteai
A lizennyold; évesek fe sorozása. |
Bécs, «draJ 15. Aa 1898 ik évjént-fuak, amely 1916. jiinuár elsején került a népfölkelésre kötelezettek sorába, -bemutató szemlére |alo béiávását Aujd-' Inában néhány nap allét teszik Idk^ A tizennyolc éfvásek sorozása a atonar-kia mindkét állkmáibah áélrilts léiéi kezdődik

Gyilkos layina.
Luganó. Jtarc, 14 A fjtdlngninii lezuhant héiavina tizevtégi házal [<& pusztított. Szdnwsán meghaltak Otíri-górnál u hótavéna szintén tizennégy házat pnsrtttoU. el. Itt átok tevét emberélet pusztait el.
Buduiett, mátceka 15 Vegnag dólutnn Tiasa BÁni|ssiereIüöZ •lstkláiévaX •lalsatjirtssáaa ▼olV.
fl mM Mikiluit
Budapest, mértMÍ., A ibankokbánj és takmlkpáaatátskhsa ^Udin «Mhéast-j lat megtöttén^ avégből, kafjj — ha errn felhátaimakást kapnak «4 aat-eiőkészitő) prospektusokat asátküldjék Még mindig! nem történt semmi féle pomtiv lépés ti hadik olcsóin teltételei ás kibbcsátási haj téridejének megállapítása líráit • dőre] láthatólag! a légközelebbi jávéban aam fog ax enlisstp tárgyábajt ujabb intézkedés tör«cnuL A németj hádikölcsönri eszközölt jegyzéeek összege mér a aafe sodife milliárd, felé hálád, -gt, hogy miaV, dan IdlátiU sasrint as arMMény Mg fogja haladni a harmadik jhadikőlczőn fényes sikeréi.
Az olasz í offenzíva.
Párisi máiMut 15. Ám olaszok' isonzói térve, a francia katonai ét politikai kófikben vagy csalódást keititl Á frmdék ugyanis arra tiámttoétak, hogy Olaszország megüzent a háborút ¿Németországnak ét csapatokat szállít a froneta frontra. Cadorna int Monzát offenzíva bevezetésével kijátszotta a szövetségeseket,
Az orosz államcsőit,
Stokhotm, március 14.1A duuábáb a pénzflgWniniszter Idjolántejtte, hogy a régebbi 8 millió rubel helyett jeleni«» 30 aúllió i rubel a hadikiadás naponkim. Kovovaloez képviselő szerint at oroez deficit U« miOiárt a az orizág teljeaan a külföldi keiére karüJ, amely kifosztja.
K franciák visszavonulása.
London, márc 14. A llrsaala eé>
rmta, hegy a náaetek rattaaé* tea 'nrooáat •slll f^rlial *a ralnal frontját vlditf^MjI. é fraséls elafi viiila lóses[éunkniatbk f|)rsit. nmo-lyek áár aa •!•« e*«alak fél-Utilfál vaaaah áenseflggáe-
lliilkl lágy iaffra •ti»l t|> áráé ssl^a •áljéi, hagy aJhfl éllé hé*tM »rtvikáb«.
■ HÍREK
Március 15,
Tavas: i szellő fuj mir a léq^rs éf, A ter»c:zet is ébred áim'bóL Szüikőa vls^'jüV: Március Idu*á!, Meiy a m*gy?.rt kifogta já-m:ból.
r4 í
Üdvözöllek, oh te oly várve vári rap ! \
UJv néked a nenoyeí gyümöfcsf^.
S elojz.V.t lelkünkben a tépő búrt,
Jogot d k»ált gnoyi szenv.-dcsért !
Amikor n rut $ az Ádáz gyűlölség P.szkos foltot rajról az égboltor, A „Március Idusának" arany stnp Emltk^ mcsoiyg ¿zent Jobogénkoo.
A pu»rtu5ó vi!á$r kepe rémlik iit, S ez fokozz> Ic'ketzi mély fajdalmát. Újra ti vöt) az em'.ékrés pereit Hogy st ívembe lopj» Kossuth szavát.
i
Isteni eszmék ragyogó h:jaala Ismét kélni iaszik dalt színemben, Hogy a kárhozott mu'Ut szétrombolja, S egy szebb reménnyel kecsegtessen.
M'ndea m?gysr ?zfv hín epedve vágyott £ napért. S nem is küzdOtt h!áb?, Megjött a bíbor kikelet és amott Honvédeiok állnak glóriába 1
Zoctüch Mihály.
— Az a)kapitányi áiiáa betöltése.
Áz alispán az aikcpltányi áUas betöltésére márc!us 18-ánsk d:Iutáni 5 őrs íjra híva össre a képvisílőieslüleiet. A választó kőrgy&les heljettes elnöke Piibál Viktor királyi közjegyző lesz. Az alkapitányi állásra,^amint mir megírtuk, egyedül K<ss L»jos királyi törvényszéki jegyző pályázott s igy megválasztása egyhangú lesz.
— Hadifogaágba jutott zalai katonák. A hadügyminisztérium legújabb kimutatása szerio k a következő Zalai katonák (48-asok) estek az ellenség hadifogságába: Süslecz Zsigmond Nigygörbő, Szabidics Mátyás Hegyesd, Szabó Albert Szentgotthárd, Szabó Imre Sá?ka, Sz&bá Itíván Badtcsory-tom>>, Szoboücs Vida Kotor, Steel Siedcr Ncmcs^psti, Szijírtó Fe.ee c D*brorc, Síi-mejsiter Károly Brístc-h^nye, Szítta János Cserszegtomaj, Szívós Gergely Zilaszáttó, Szictj Joxstf Beiaáüc, Szokoii Gyula Süoaeg-prága, Szpaiioa M.haiy Kotor, Síunyogh Pál Zslaszombalfa, láiojl György tiszliszo'ga (íst meretlen ú.eiőségü), Táród: György B:ci.
— áradás a Duuántu.on. Tegnapi számunkban megírtuk, hogy Ztlnmegye ragy részén a tavaszi munkát lehetet ca megkezdeni az áradás és a talajvíz föifaksdása miatt. — Amiül személyein tapasztaltunk, Vasmtgyé-bea is tekintélyes területeket öntelt et ¿.z aradat. A Dfcii vasút vonaia meiietí jobbról és balról mindenfelé vízben áll a vetés. FeLcrme-gyébCl is szomorú jc!;niésck érkeztek. O.t, ahol a ár az ektntk ktiicoe hasitau * földel, beláthatatlan tenger nyúlik cl. A gezdák széria! ha rövidesen ta.tós szárazság nem következik, — hozzá sc lehet kezdeni a Uv*szi ^unkához, mut a késői veté3 nem fyg beérti. Pedig a kormány Intézkedés folytán aieden erő rendelkezésre állna már .a szántáshoz, vetéshez. Zilamegye nagy résiében szerencsére az őszi vetés annyira iábra kepott, hogy a nagy csapadék sc árthat n».kt. igy uáiuek, cég arra az esetre Is, bőséges termésre lehet számítani, ba a tavaszi vetés elxaredna.
EGYETLEN CIKK
mely több mint 10 év óia nem drágult meg: a valódi
YES-SZAPPAN
Ára 1 korona 50 fiiiér.
Legtökéletesebb és legkellemesebb illatú plpe-aresz»ppan, mely minden háztartásban nélkülöz-hetetlen — YES-PÚDER 1, 3, 5 korona do-boaonkint — YESKRÉM 3 korona tégeiyeckint.
Mindenütt kapható 1 Magyaroméi főraktár: ff ÍNYl BÉLA. Dlana-gyígyazarlira Budapaat, Károly-kttrut •
— Hősi balált haltak. A hsdfigytnl-
ní?zterium le^uíabb vestteiég kimutatása szerint a 43-ik gyalogezredből a következők haltak hősi halált: Szüklór Márk HirsHget, Sa-lyok Pál BídfCíonytom'j. Surák RjdoIfSlmtg, Szabó I-are G:r4bo-.c, Szafeó J5=os SxlgÜfc», Szabó Károly BaVsa, Snabó htván őrvexető (HlrVőséjfi helye Isrseretlep), Szabó Ist'ín Z Ja sz^ntlászíó, Szakocy Tamís Várfö'd?, Székely ]Ó7sef Egrnr/csa, Sti-Bencdck József Ziid, Szlávic ek L^jo* srakaszvezftS Zthegerszer» Szőke Gyula Feisőrajk, S okol? Pál Kerka-szect'iir^l?. Szrmi Pál Termtfölde, Szommer Jó'?ef B?csur:enil''szló, Srunyoj G;za Re^z-ne>, Ta'rfcs J5zseí Vitenycdccetripíí, Takic^ István Nigvksnizsn, Tckács Vince Orbányoif?, Táncos Józref Borsf% Trpler G/örgv N'.mes-S7e3tandrár, Tapicr Istvsv Nemeir^dó, Tasner Józ:ef Nagykíporaak, Ttün Jácos S^pctoel.
Szeretetadományokat a frontra szállít a Hadsegélyző Hivatal Átviteli külőnitvénye, Budapest, IV. Vácziutcza 38. szám.
— Jótékony adomány. Bogdán Ignác uradalmi kognárm:ster ur a v*k katonák alapjára ötven koronát juttatott a Zala szerkesztőségéhez. A Bemeslcikü sdomácyt továb bites céljából átadtuk a Vöröskeresztnek- — Ugyanerre a célra e.vcsitett kirtytfogad-'sból igy koronát kaptunk. — Egy Ismcietlen ur szintén a vak katonák jivára ti* koronát küldött hozzánk. v
— A záróra. A kormányrendelettel szibá'yozott zéróra rendsztr hcloap, csütörtö-köa lép cletbe. A reid3rk?pitácys5g rende!e-tet bocsátott ki, sm .ly szerint ettől a nap*él kezdve a kávébizrkban pont éjfélkor, a vendéglőkben és korcsmákban esti tiz őrikor ti kell némulni a zenének. Azon vendéglőket és korcsmákat, amelyek szállodával nincsenek összekötve, — tiz órakor be kell csukni. A rendőrség záróra meghosszabbítási engedélyt semmi:éle elmen se fog engedéinezni. A rendelet ellen vétőket elzirással és magas pénzbirsággal sujijhk. Csütörtöktől kezdve tehát a ve&déglőkbon és korcimskb^n esii tk órakor megszűnik vígság. Aki tovább akar mulatni, az még fölkeresheti a kávébázika?, azonban tjíéluláci egy órakor már cs»k haja mehet. A rendelet a vecdég&sökj kávésok érdekeit éppen ccm fogji érinteni, mert, tmint a németországi példa mulatja, az ea>&*>k korábban kezdik meg az éjjeli szó akozli^.
— Katonaszabaditó iroda. A piheni hadosztály bíróság a napokben két osztrák ehtt-v&lót itélt súlyos börtönre. Az osztrákok fur-faegos módon jáluctták kl a katonuágol, egész sereg embert megszabadítottak a beso-roztrtóstói, de %égre rájöttek a Engcicrt Mózest 13 évi, Bald
nger Adolfot 10 évi böitonnái sújtották. A Ie^feiiŐ ltndwehrbiróság tegnap Vizsgálta felüi a hidc ő ellen elköyetett vétség mi.tt elítélt kereskedők ögjét, akik közel : az egyiket, Engelart Mózest 13 évi, a mi3ika% Baldinger Ado;fot tiz évi bőrtokra itéhek. — Engdaii Mózes, aki a galíciai St»yjből való, 19Ü7 ben leitmerilzi fegyvergyakorJaU alkaJmá- | val megismerkedett az ottani kerületi kspháoy-sig titkárává!, Fischer Józseffel E:t az itme-reUég.t Engilart arrj hasznalta fel, hogy Fi-sch:rrcl cgyeteriésben berukkoióknak „tanácsokat adott. A világháború kitörése óta En-geiirt Berlinben valóságos katonai Íredet vezeteti, ihol igen sok aliitásköteles, jobbára honfitársai keresték itl Engelart később Karlsbad-baa te:epedett le és bűntársif, a 22 éves Btl-d.n^cr Aíijjfot, egy gyenge, ludtaipu embert gyakona utaztatta, hogy más áliitáiköteles fér-fiek helyeit a screzó^íuőttságck elé áiijoo. — ; B^dinger Adoií Esge>h.rdtói szerződés alakján ! mittoen soroztatásért 125 márkát kapott. B.l- ; dioger többnyire Csehország teiüieten szere- j pelí, n?m kevesebb, mint 22 váraiban. Egy ai-kalcmm-l Bécsben állt a sorozó-bizottság elé és itt is terméezttesco „untauglicV lelt. Amikor a szélhámosság kiderült, En^elartot és Bal. disgert letartóztatták. Fischer ktiűletí titkár öngyiikos lett és igy mcceküit el az Igazság, szolgel atás elől. A bt'c i hidoaztá ybirótág az Itele hez hozzájárult.
Egy dobta finom esontlcvél papír 200 drb tartalommal 1 K 80 fillér Flachal Ffiidp Fia pap ráruhiaabM JV JT jsr Nagykanizsán, jy jy jy
— A vidámságok városa. Románia külpolitikaj* a legvslfágosabb órákat élé. Az eddig sz-rencsés álIamaaV eddig sikerült a
szörnyű mészárlásból kivonnia magát s a háborúból csak töméntelen heazaot hézott. Hagy m-gíndjTC tavibbra Is őrizni remekül jövedel-ir.ező semiegyrségét, — ez most d*l el. Ancyl fr^ay, hogy P;rfs helyett, r.mely ma a yyásT és vírcs', Bok»irst lett a világ fe/-vdánabb helye. Igy irja ezt egyik bukaresti r.jvasénV. A fc.-tboru ugvstó'ván az összes tár-r.íd ?{ní oszt Azokat nogy jövedelmekhez jótett®, kövcík-ziíb-n oiicd^aVI könnyel-müer. bínlk a pénzzel. A szórakozó éi mulatóhelyek zsufotva »«ásnak s reggelig falyik a p-rr^ő, zen® a muzsikaszó. A í<téktermekbeö-v-lósággal gorol ez s a jíték:zeavede-!em fékte^e^ül fombo?. Az utcákon vége-hostza nélküli scro'iban vo^uloak fól a -agyojó ma-gáofogztoír, autóV. A korrőten káaráztttó ele-gAnciívsl vonulnék f5l a leiuj»fcb párisi divat remekei. Dj z csak Bak?rcst-*ien van igy. A vidék, külöco^i a parasztság nélkülöz. Az árak egy:s micaencapi hasmáLtára szánt cikkben, mítt cUj, sraíon-, rizf, te% kávé, gyertya, sz--pp>?i, — tűrhetetlen. A n^gy fccynek nagy az éroyéke s a hfborcba való esetleges beavatkozás a legsötétebb r.yonnr színhelyévé tenné a vidámságok erszsgit.
— A ii&daegéiyző bélyegek éa as ügynökök. A H.td.cgelyző hivatal az ügynöki visszaélések miséi ha'.hatcssbb megelőzésére az összes pzlgáraesterekhez, főszclgabi-rákhoz ás községi jrgyiőkbőz részletes tájékoztatót küidö:', melyben újra leszögezi, hogy ü£ynökőkct a sxját ii^dványpi terjesztésében nem foglalkoztat. Fölhívj j c fig>címct a had-segci}zö jótckcr^sjgi bélyegekre, melyeket mlndinki teijzése sserieH mennyiségben vásárol ük t a Hí7m!áltól, de föircgcjtztásuk Valamely műiapra v«gy egyeb eiárasitott cikkre egyáltalán ccm jelenti azt, hogy a kérdéses cikket a Hivatal javir* v«gy a Hivatal sgisze alatt^áru-sitják Ha ¿árzneiy cég üg^nőVv mégis ilyen megtévesztő kijelentései kel dolgozik, át kell cdni & legközelebbi nrdőrhííóaágoak. A Hivatal reméli, ho^y a íriékozla'tó réfzlcies, precíz adatéi után az ügyüö-I vi«szaéiés*k mlodcu stratégiájs össze.mii;'.
— „Nimród k;pts vadász >jiág 8 ik, márc us 10-iU r.ínii a m~g:zckott, ssemos képpel rarkiir.tl sryönyöiü kiá jce^t meg, ugyar««ik érdekes t^rLlo . m^Jybői kiemeljük e „Nimród, Az cs.:eki tetr^bol/ K^r-•pcly B2!a, nchiny sió „U ró u'a," Lósy József „Szóvá¿ászit* ¡.tb. érdekes taculmácyok<:t és c Jtkcktf. — Eififiielési ¿¿a egéíz évre 12 ko-ronj. Kucóhi.'atai Budtipezt, IV., Egyetem u 4.
— Négymitlióbáürcmaxázezer köröné a S'ó ezabéilyozáMára. Á íöklcaive-léiű4yi uiialszUr oá/ ki*dto & Sió qsSícs sztöiiioxaii muikslaittit, mrlyeket 19x7. év végéig kcÜ befejezel. A s ií/ályo^ás köAíégei 4,3^0.0eü ioronít ve-zuefc i^é^ybe. A dunáa-tu.f-. főídek egy részc-ek vi mjoteiiiése p^ran-cso«ja sürgősea szií>Aiyozást.
Szervas Bözsi 1 Srermiz ! Éi me-
gyek I Hava aiets- ? Kícinekhos megyek; ugyaais tegcep jourcn ; öltem iMarüitaál és a 1 ernyők c.ndÁkot meséltek, hogy milyen gyönyörű kalapokat kapott Kicincé ét cJeiölt ki lesznek v&lasatva ée is veszek egyet. Anyusfcem ezt is megengedte, hogy egy ióüs8i*»a Crcpp ds Crsin és sebottikk «elycmblcost is vásaioihatok, meri ez is csak K'.einékncl kapható di-
, csért finom ki.iteibcn. A^yuAám a ksií^pj^t ks ott al^kitattr,' mert Kleínék az c^yediLiek, kik bécai Ui-kbcrct tai-taaak és m_gl.*pó azep alakitasok*t ke^zttenek. Miedcn jó baró.nőuknes saját érdekében aja-jiom, aktsr uj kajepra, akár nla-kttáora van sí.i.k»ege, el nc mulassza Kicia jizset es Tes.véro cég Kazinc:y-u.ca 3. *«ái& aiitt levő kalap és bloBiZ üzietét megtekinteni, mert csak ott lehet blésts dolgokat beszerezel
Na megyek, szervusz 1
— Ninca spárgahiány. Kerasked6iü. ket és mindazokat, akik a spárgahiányt érzik, figyelmeatetjük a Pácsi Kereskedelmi és lpu. bank R.-T. pécsi áruosztályának mai gzámank-bsn megjelent hitetés* re és ajfotjuk a pfei ptpirspárga ét zsákzsloeg beszerzését, mert az a kender fona'at teljesen pótoljs és j^^erőg és olcsó.
Sok hirdetést o!vssott ö= ! Sokszor rendelt hirdetés otán 1 Do soha oly jól n:m rendelt 1
Ssha oly jót aem kapott !, mintha a legjobb étvágyctlnálét a
Rumi keserűt
rendeli meg.
Ötrejje - W. 1M, 2 29, 4.— kor. Postai «¿tkOMÍs aapoata. Gyófi;y»zarésaatl Ipar éa Me-zogaztfasAgl V«eyltarm*kek Laboratóriuma, Rum, Vasmegy».
/
Is
Mámor • • .
Irtai Sassy Csaba.
Strypa-jiop.i, A fejed, búnak mért ceszled ? Pajtás l Koccintsunk és l%yáll Hiúd el, hogy rossz barát a bánat Gondját sztvrdből vesd ki már / Nézd e2t a bort, Tokajban íe/mtít Szép, mint az olvasztott arany . . . És benne annyi gyönyörűség, Mámor és annyi nóta van . . . Pajtás! ki tudja meddig ölünk!? Egy éicmadár szivünkre sbu. Vagy egy gr arát a fedezékbe Majd beletéved, bele iát. v Paj:ás! Ki tudja hegy melyek ne fi ) Lesz a ml ato'só napunk .. Pajtást Jgyúlt Oda te neki fi Csengjen össze a poharunk t
Mámor l Te lelkik éltetője , . . Szólj le ránk és'ne hagyj \ Mámos t Eiszántságot te nyaj'ase! A bátorság, az Is te vagy. Mámor l A véit forralja gőzöd És elvukitja a szemel . . . Az ellent le mindig te győzöd . . . Áldott leg-yen a te neved i ■ Pojlás 1 Ki lüdja meddig élünk ! f Pajtás ! Ne gondolj most haza \ Pajtás ! Hidd el, hazug az élet S a mámornak van igeza. És a borban van annyi mámor. . . És a borbon van amyi dal . . . Pajtás / Igyál! Étjén a mámor, Mitől a kedvünk fiatal.
Ha ner.i iszol mámort sem érzel - . . józan leszel és szomorú . . . A gondolatod hazoszáll és Homlokodra ül a ború* Asszony, gyerek, szülő vagy egy liány ... Arcát eléd feiti a gond . . . Ne hagyd a szieed megrepedni . . . Pajtás ! Igfál ne légy bolo .d ! Pajtds ! Ki tudja, meddig élű:k? Melyik az utolsó napunk ? jön egy golyó robban a srapntV . . . Éi mi a fűben haropunk. Pojlás l Igyál! Éjen a mámor! &enpjen a pohár és a dal . . . Pajtád! A botban van a mámor S a mámorban a diadal!
Ha vzn nótád amit szerettél, Amii egy május éjjelen Elhuzcttcl az oblakndl Sóhojizerüen, csendesei . . . Da old el most! Dalold el újra . . És aztán sirnfd is szabad; De utána kacagj fel ismét És törd össze a poharat. Pajtás! Ki tadja meddig élünk . . . K'\ tudja, lez-e holnapunk? Daloljuk d minien~notankc t! Uyuk meg mind italunk . . . Ha szivünkben kigyúl a mámor, Dalolni Jogunk nevetünk . . . És a roham fiatal sziwel Lakodalom lesz minekünk.


Hta • kitinig PM MMk eái mtbkm Mat W n>piÉt>ml «a liliiiiij aaraH k.ag-Iával Soka lyuk li Oamhaealgl EÖlaak, Saaiciaak, Kartáea DsnaseUjBfaáHOittáaak Klii Iliink ét a kü U%«k)j T&onuk.
A dirabi Ukllhat, aa] Írtak Mji láoyes akart idratc&i a praaaUkla. Hiiaiq a .HamefcM «0 i&stkj aaliila s>)U mtgá-rM Irta . . i T ¡ ¡i 1 11 ,-, ,
iféntekí
látszd CiLrawJ
lité. Ékáa IS
Miai I.
Hermelin.
— BmJtmug
pikkító, nly a dtfe Ma>p
aMMt a
ptttvko atar Haom aaiia air kóetpek 4b, aa ef Sromory-danb kit*. A ,miM/ beavatottak* ríjUlres e-kátékat tettek, aatáa Utak malva »pro, intim réséetek atMraátak Iá »• rclohiz rfdéfcérfil, végül al Ka editkalólM itáOt a pletyi* >|MI ajkra. ttváktsUi kMUakaí egy li|l aaelkl lAitiartat vitt Sfamory a stia-pidral A e|ar<b Kae öonugj, óuzet^aaereplói kWiI is a inrdal tátténilhtr egy réfl taereleta adta a timát éa bálteret . '
Sxilltok a Urak éa nSU&e nSU at érddl l-Jd's. fis mait iiphw KM», rftattlmis premier és eo.aeat-aeak Mm sok tapias ¿6-ad¿:f k atúi a d.rab bmm ialtflu > miadae pletykált oJétc-k I5ls ét a 'Mgirodi'ni-'bb mértéket ko-A teli ai(Aik
, A »He mtlitt" szerzője aa a S. oáicry Dered, ki aaak a napokban aratott. orsiígunóló irodíifrii likért „A pékaé" ami aovallátkóte tcve.1 áa tkiack a «ÑyogúMinn megjelent Iííjj i pira tk nal ábanak a magyar Irodalombéi.
A »Hermelin" ósazpoatáafcja Saoaory le/. ¡ atgyiseiabb Iről kvalllásall. Uü|A, mnisikáló, miauén szív t r.uggeráió, n*, patakaó nyelve, ■lat nlial káprázatos selyemtakaró, agy óm lik vígig as ixgalmts ós nóadváf tg eráakes duabou. Egétzea egyéni, groteszk kunara mog-kicagtet, hogy a kóvaUaaó pillanatban kóoy-erca sz-rauel sráddljilok belli a N rckra (D-vak, a pompás ¡difikkel Ideimiietl Izzó ind-raek lijaba!
A lóprób* közössége, j már az alsfl jalone lek a tán konstatált*, kjgy a HaraieHa nem :e n. ¿fehár" darák. Szómsty Dezső a nagy saaavodel)ek lestfije, elevad sziveket bpecel, sebeket mutat és as oper|dój terembe nem valók a gyerekek. Fiatal laiaykák kgkaváebé.
A lóprönáe emUtt ttk deiüs'epliód la történt. A vigían Mii fópcóqik irtat a UtiaUbb hölgyek között mtc etek .azért iá nagy érdeklődés matatkozik, mait a' lópióbáa minden darabot meg szab»d nézni. Égésen rtaa a bely-zct a ifipróba átér, aukor mát a lapok megai. lapitjak, kogy az ajdpaság átm .l-.b-.r."
A SfOaxf lópróbáa u tkS lel .oen u :áa aóháay auu miodtaaroe tevoaáíra akarta birai* lányát. Pariae a laayok mladan leható arga-mfniamot lekoptak es etica áa a legtább estiben végül vek b io gyóztak is. Da a vitaauga sok derűs peicit'okozott twndaaótt a kallgai Maágaak.
A legkedvesebb az volt kogy B«fot G -zlt, a U'tmz'.ti eelabáe Matafl márószeéjít la áda-dea áron d akuta vianl at adea aaj)e. Hosz-| izas, leridlaásoa kap^eitilaiok útin siktaiSit csak a to'ysbbmaradéu ce^adélyt mjgrzerezale w .*. i" Sítrcle», izcrslap, e.ape ayei alám.
ZALA
Magyaj-német
levelerí 1 önű eajti mun* ? / kán
Cwm a kisdóbj^stalhan.
ÍMyétetjk. láfilan. • 13307
Bérlet kerestetik.
2-3 koM földet zző'iövel ¡bérbe veLl óhajtók a SBaatgyygyvéri ¿egyen vlgy annak a határában. ;C)a sí kikdóhivatdnan
Papirzsirieg
kénderfo^alat sbárgáj éa kötelet tirjesen p-őtolj Jó l eitös és olcsó. Minden vastagságban azonnal' száilitbátó pécsi raktárunkból Kiyánatóá WiMttáM és ár-
Fehér superior
csomagoló í papír, ¡ legjobb mlnósOga, ko 50 éa 60 kg -os 63X90, 1Ó0 ás.120 kimrsmmos 00 126 nagukáMsn ^¿csi rakJ tárunkból azonnal $z&llitható>
Előnüöi járaH j ■ .
jaján lat vágott zsékzsll|ng|gról is
Pécsi KcresMdelml és Iparbánk Rj^tx-:: vénytársá^ég áruosztálya Pécsem
itennassv
TavasziMm ■ llll; ilaliUiiiíseiü
ríkiltHiiiweá-
Hiún kailitll
I ftkiíteslyi Sándor Wi Ha
clplárahtiShan, Fóe!, Areá>|b«vpalota.
BfanHHB
lábsgókfp
Ékszor i műhely meiilyitós \
Van anrencapa ia tinlnt közönség szi vea thdosaásMa Máni, hpgy
IbZV ilMpI úlVtfHi. i £
alatt assgnyitjptltsfai éa a>indenaaa|u ÉKSZEH KÉSZ iTÉSÉT, 5AT
H nagoeyl j
tizia, . Sre-ét-
O.jii ez a dtnli, n it egk bíbor, óiő, cjy dekadens kóitó tomtaynkabtn . , . rtlem, ktik^dca a n9 ebe ni ea a. njért, szakadás ea nrgy, lieigezjctó ósiseuláltoaar. A ivik meséje lötndaa czl:
A nsgy Író, P.lly Ttkor ■ premiétja elótt álL Darebot iit, MgyntrB-darabét, *>jet sss-relmit viszi a ükp.dr . ja nók im'.dj-kr, d*> r. bj snek^lóbüsnój -, Lnkáct Astonla la szarai mea bele, de ojoa aty réJl aanoey; Neimln, bt Hamcüa néven b.cteatk áa akit fit hóna-plg szeretett, dc ugy, koty ennek eakb saka-sem misódhiuk el. A re|! *zo« cm újult a&. vei tór. ki . . .
Hajóin lelvonéa Ket icabet aitve vonaglik elauünr. Az dsfi {elvonásban I* tudjuk air, 1 Vtr ók ketten izuatik enatert. A karmsd k Inhoaaabao Is cuk azt Indjuk. De kórban, visxen^láUs perettó1, egtsJea a megtelt óslg, a véglogex ttiálkeaáalg ecennyi vllerió 'azen* vadé y I
A művészt CtortQs j i tsaetU. Ejyik lat i bS Jakitlía. Főlényes éél ara^ikns volt, de a Hj-óelmik turnéra fa voltak «sáfate ksñfjaL
Hetmdln' V«rtónyl Irán volt Sroatory vl-ráf ai n; elvét mint val»mi ásedós hangszer, ugy jattette lérvecyre.
E*óu s=reg kllOtömj megleteti alak vaa a darskhaa. Negyrretii ftgj»»a a tanár nr P aed-rlcfc, altit Oótk Sándor
cerizácaibs detektU <í vlgjá-Uf esti Binar Zangtobcbt I ¿aRita C'trmont ktifin-kOIAnl 1 i'liépttl I
A ae Tela
i 259.
á/c.l5éí 16-rnsztida ajcáulfirtők
- mÜmia
j drimé 3 feiypiU^batii
M
Íí apja
vlgWtóa 3 Ifi
K RUM A.H ii i i ■ HÍ^árm* rUu/eiljk. USm I áíaaier.Miaár Ua«mmv»apák
léáfiya
Szerepi
viirttjirrfa rfa^i •>
|*nl|szin;t ü tim
alakitAsát és Javítását
legjobbak éa lagrorsabpaa készítem.
A tisztelt közönség dzives pártfogását kérve tisinleHal t
SCHNITZER GÉZA
ékázeréag^ 13196
441
Síiéit tím ii M eiadfts.
Két éves fajtítaln l elaa»isljag nagy-burgendi éa árhaÉila éáa gyökerezetű oltvány kLphkó: Ugyimntéit ¡ ¡
tiblfíii iisitíli Muíil ít Hf
11—12 kedvező
GRÜNFklLD IADOÍ-F
Nt^yksninta, Magyar-utáa
éíeltk
nácllett
most idea abpessa Wl mert feHao, vStkaay,: laM^kMSI ktató is egyíblj rftfljot hctegwgek most faaaaaffaléa>>tl| Irpheitt^nt más Idókbaaj .miírt $s itMaégvi.lkog» mint den »ésiHMaa esy Imágbjdutó lotfit-lanttó srtt krtrll lag^tn A jkicnlorleg-me|t>alkatáM> Scrt|t!cii»ő tiéa a
siagtslzn, nem mértázó a deti 'tvegdkhea I káronáér gjógywertáibea és daghlM i Hat « UUtar. Vertuoj Pan4, bWsatttaak vliírrU I szer biztos, mMrt Is ss fiaáeaa teg gíltk lertflikaltéáéie. lótteétekiMl (tebeKid <a kéz- sjaasátsit és rati Ivek iltátárs itt), misdanker zjáh |ík.
Lysnlarm
:só Á ere t1 minded ■ kipkaiá' Vaa a*a gyom á* . roiok tar lattaapMa* [tnatokra) ellti-
jssappaiL
P ----I---- '■■aetarmel
*n.| gr iallá<z t zhéó a
ftnoa lertal
B gyenge piperrtzsppsr Lt i ét ánt aaptSut bi l-auj A kst Ml 'egkényt-tbb bíre lí: szí pi 1 m. gpi^hltja é> 11 amasó l tzl la bért. Egy Kísértél • a Ön a JOvót n kizárólag aten tzappknt lógja hesAsakt L Ara | kor. I ¿0 fillér, f ' 1 ■■Él
10®—20b" egészséges mustra, ,'bitkát
toki
Fis bel Fülöp ria Nagykanizsán.
Mízbpri sao géljstlal cájl őt| ilolgáMotl ' kerísJ ( mind la be'ip mzoasápa i blr. jC m a k adóhcvala bal
löU ejdőJ a kfilsőj jpflassagal Í3194
Na i jrvéct«.
Egy ^eljmjen ujj szilfa
■ fejkete mKrvitjtnyal] 3 o-4ál tükörrtó el- 1 atjCó. —- Bfivebbet < köoyNkereskedést 'beo j i ^
ViszonteL
kátúzsai éa pg]|éj|i igán jutányos áron szeij
FISCHEL FÜLÖP FIA
papir|«reAe¿és^l|ei», ÍNsgykanusin
lapokat
ek
be
ita
LYSOFORM
aró eti sn'tarptltat tatáfu i zájrt-. Saál Mai iOg'ön áa eyomtalar i to' tnirt ss a f0R¿iat t nzi-rvália. Ha tn ■laaóó.le' vábkái orvért e'asHáeá eiia toroklobsil, g getj atalawkaal és attba eteti a gar-zaiasáara. Nek ny c^epp <lipendi •»> Jel pokif vara
[rtlttl imlil tfrlOfill
As Osases lyrofórmfc mHartdyak kapbatáfe mindéi (iy4»ys«rtáfbee éd djrtnfcfJ len lOrW Ira bártdaak kgyért ée Wam mrgtfltójűkaz .Cgéaaarg á^ InSaii M" cima éidekés WkqrvéL
Or. Ksletiés Miriifi
nf>l»ill gyém l%aMas
Nagykanizsa,
Kazlnczy-uti
TEUÉFíLrL
lro jaí iereiJüezéi ok» Írószerek, rajz'Aszközq k, írógép-kel ékek. finom üörtárcák zsebkönyvek mindenféle náf ntíjr, üzleti kónj |rvek, szplvénykőnyvek sc ksp orositó lapcik[ él gépiek, levélmérlegek, számcUctepj¡k, bélyeg zől, pecsétnyomó k> bélyegzöálíványojc, kel el bélyegzők, aktatáskák, Váltó és értékpapír táskák. p érv szekrény« k, j|érlzWosár| mindeijiféle levélifcni Ktzí é$ levél-gyi jfcő, irodai dobó :ok, pénzragasztó, árticim kék. irodai dobozolt;, papírkosár, Íróasztali előjegyzés bíock és mindenféle papiiráru eleőrendfi njli nőaájgben -nagy választékban eredeti árak melleit.
Minden TELEF°^ 71 kereskedőnek CE1 érctel|é| □□
hogy üzleti nyomtatványai i&áesj kiállításban, a modern npografla eszközök Igénybevé felWel készül j fenek, mert csak itjy lehetséges! hojjy a'vásárló Közén séfen flgveim<í üzletére irányulion. Ehmszpedlacsal* j az kell, i hogy nyomftaliványait cl
valarjiltl eladni, vagy venni akar, lakást Körős, vagy kiadó lakAsa van, ólélmlraenj akar venni, vágy* eladni, alkalmuomtat keres, Oltást kerea,
gazdasági pszkőzt akar vehnl, vágy eladni, bútorozott szobái keres/ vagy bútorozott zobát akari bérbeadni, . cseledet,j szakácsnőt házmestert keres,
W^k fás J^k * készítse el. =
Nyomdai iroda! Ns®kai|iz$a, Sagár-üt 4
A Zala-nyomda a legmodernebbül berendezett nyomda, konywKjöteszel vonatozó iritéjjét és iizléti ijdnyVgyár
az «leghelyesebben cselekszik, ha kis hirdetést közöltet a Zalában.
VjdéfkrSI a kwMrtfaléspostautalványon hMdtndP N
NmbsÉi b É Mills i kMIhivatalban, i ** Iá
=pA UtjNNMlluk Wlndlg aidrttlUetaneSk mm

■mühí vöfin MWAN.
tiuíwi iiinofc
Krsw^rr.'
DnMii .7.J .. » U.Mi
JTIKAI NAPILAP!
II menti Qtfenziva.
Büszkeséggel állapithatjuk meg, hofy amikor német asl ■ verduai
offenzívát megindították, 4- mi voltunk as elsők, akik eonek Rendkívüli jelentőségét megértettük i napokon át méltat-tnk. Következtetésünkben oda jutottunk, hogy a verduni csata a az ennek nyomán meginduló többi karcok fog ék megkötni a békét Közönségünk emlékezik még azolqra az érvekre, amelyekkel föltevésünket támogattuk. Most csak azt akarjuk megemlíteni, hogy háborús és külpolitikai értesültségében mindig elsőrangú Petit Hirlap szerdai számának különben alaposan megcenzurázott vezér cikke a verduni csata negyedik hetében szintén erre a megállapításra jut: A Maasnál is az Isonzónál most egyfot mán a béke érlelődik ... Ez a német és magyar erő éj párbaja 'is a kettő együtt az a világcsoda, amelyből meg Jog születni a további küzdelem Mába valóságának belátása a franciákban és olaszokban egyaránt Szóval a Pesti Hírlap tegnapi száma á legutóbbi harc-' téri eseményekből ugyanazt a követkei tetést vonja te, mint amit mi hetekkel ezelőtt, a verduni csata keletkezésekor, Az csak természetes, hogy a későbbi fejlemények méginkább meggyőztek ben nfinket föltevésünk helyességében. A németek rendületlen urai az ujabban meg hódított állásoknak a Jöttre irtózatoe vérpazaroláaa még csak arra ae volt alkalmas, hogy vitássá tegye a németek döntő jelentőáégfl verduni győzelmét. Pedig,, hogy micsoda szörnyű erőfeszítést fejtett ló a francia hadsereg, mi sem illusztrálhatja megdöptnetöbben, mint az a tény, hogy a francia hadvaze tőség & borzalmas orosz receptet is fölhasználta a gépfegyvereket, ágyukat állított föl saját csapatai mögé, hogy saját katonáiba lövessen, ha az ellenség kemény ökle elől- vissza kényszerülnének vonulni Szóval a francia seregek előtt nem volt más választás, mint a halál. Élőiről, hátulról agyaránt a halál a még' som tudták * németek sikerét lefokozni. Ami Vcrdun körűi eddig történt, az [minden jel szerint — csak előkéezités volt alnémetek részéről. S asm a legszörnyűbb kényszereszközökhöz kellett Joffréoek nyúlnia, hogy katonái meg ne futamod I janak nt ellenség eul Franciaországnak belső állapotaival tdljeeen tisztában vagyunk már. Páriaba* az aggódó hazafiak százait börtönbe kellett csukni, hogy az elkeseredés forradalomba ae csapjon, — a francia katonák közt pedig a hátuk mögé állított ágyukftal kell a harci kedvet fönntartani. — Olaszországban is inkább belső politikai okok miatt kellett megindítani az ötödik isonzói ¡offenzívát, mint a franciák, tehermentesítése kedvéért. Aa o asz köaáSawntak is veszedel-meaea sodródtak már a forradalom laté
m az elégedette)»! akarják lekötni eleŐ napok csak C4dmhfap a nem kell Ürmünk, csak •yokal kall mm: 'a további
hoz s véfteg laszokst árról, kogy k szörnyül áldozat. S ItbaA, kudarcokban
lázongók iMaiadá oaa-tudárcot hoz-Ivakult opti-
$m
Ink, hogy lallalkozás ia lógja győzni íbavaló volt ;ben a csa-1 béka érjk.
A németek legújabb
QJ sikereJT!
Lemond a francia P
251 tínt és 10001 tebesfi-| ' letten fogol]
Béilin, márdua 15. NWkitlIuMl-i Neuve uhapellenél mgy «lőre-ngol védömüvst 'éliegyütt|a lévegőbe. rop Az ghgjri tüzéJség ; hatalmú zuditptt Léna városára'. A firi ség áj állásunk allén ViHel valaatint a phampagnel hprav >Ua| külön bőzől szakaszai ellen igoa é énk tevékenységet fejtett ki, A MaailálI balra szlUzlájl csapatos karcvonataikai a Bois de Cortteaaxtól nyugatrd fikvő Vidéktől erőteljes lefífltlletlel\ a, MoW Homme-m ágas latra tolták előre. Az i fenség huszonöt tisztje is több m/ar etfr főnyi legénysége eebesületlenül kerttl fogságunkl»a. A franciák négyszeri mégismételt ellentámadása semmlféik íilkérrei se Járt, ellenben érzékeny veszteségeket szem uftek. A Maaa jobbpartjtji| és a Cote keleti lejtőin mindkét fiái tbkérségc elkestiwdetten küzdött tovább A|;Vogé-takbaá éa aljtól délre a franbikkj féldiri-téa ni íjából tftbb kisebb előretöréssel próbálkoztak amelyeket visszavertünk^ Lettet | hadnagy Bspauasera északra ímmái | a negyedik ellenségesj repülőké pet lőtte let . egy aagel kétfedelüt Vímni él (Amastól északkelettel éa SWry-nél (a Maaa mellett, Verduát« ésaak-nyugatra) nálgágyuiak egy-eg> francia repülő ¡répet leszállásra kéay^zeriteHak. Haum jnt fotótt (Verduntöl nagy Iraacia repülőgép légi lezuhant E fOpStőgáp utaaait a többi gép utasa meghalt.
■életi és balkénl ka A helyzet változatlan.
Legfelső had
Kivégezi
Jgv bestiát.
15. Az ^ i k négy kozákot hadifogoly legyilkoláaa miatt ítélt Á lelketlen vadakat
végeztéje.1- . J| || f||j|j ! jj.
ejfoUik,
A kancellár levele.
Bttlfn, aaérc. 16. A j képviselőház költségvetési bizqttséjé délelőtt bizalmas élésen tárgyalta a kancetiát lene» lét, amely kétségbe vonta V kOHsigve-
Bertín, tiMrcAi VS. I Si Berliner Zeitung esárlnt Malty franoia élEÍiastar IkijMen'Wtltja. hogy Verdun eleáte tslitM jsjfranoia kemény IihmJ -4 ¿adomától
padig negvepj ik s fÖ*eséreé«at
Nagy csata
az olasz harctéren
Esar hatott agy tafcia—■
Budapest,\mártias /a. Okúm had aatalir: Ar olaszok támadáeei az Isonzó Harcvonalon tovább tartottak. Tagnap ilálaHa a Padtara angaemto« elkeseredett harc folyt! Csspst aink itt a bel y ként benyomuló ntlanaégat kést tnr**— variak wlhsaai. Epp oly ered-ménytelen maradt aa jsllenség éjjeli tsma-tándása ia, melvet tőbb prai| tüzérségi eiókéezitée után a San Mlhdétől délnyugatra fekvő terelet elen intézett. E helység előtt az elflzŐ napok kancáiból még több Mlak oaor oHonaégaa bolttest hever. A tengjaréieltéki partvonal több más pontján élénk tüzérségi éa ak-■•vető karéra kerfllt a aor A ka-riatiaí határterüllstee Fellah szakaszunkat, Tirolban pedig la Col dí Lattá területét! az ellenség élénk tűzi alatt tartatta. Olasz épülők Triesztre bombékst dobtak, ■mélkl', korr kért okoatak volna. Oroas hadaslntér i Uscieskótól északnyugatra a kicHfleáaéft megszállva tartó csapat heves támadásokkal vart viasza. Különben jelentősebb esemény nem tőrtént Délkeleti hadaikat*: Ujabb esemény nem volt
Höfer, altábornagy.
Változás a haditengerészet vezetésében.
Berlin, márc U. Velf-iLlaatéa aaarlat Tirplti ki rakattal taa-garéaaatl illáatstkár banyaj-toita leaaaékakt. Qtejéa 0a-pelle tengernagy lesik. I ,
! Berlin, márc. I& »olf jelentea: Tlrpits tengernagy favtfséaa a legnegyebb tleateletadas nel-lett aegy végéé. Ttveaaeat ala-geaki aaJaéliéJ Itóék véltf-aaalaaal fslyltsjtal figja aa a; teoger«aaetl politikáját. A kavérkaraot a aenlécaaekbes lntésett enlékirat értemében fogják folyt ««alt. J
téti bizottság llktékesstgq külügyi kérdésekben állást
A tanácskozás Iránt metyi k Jogaw ál
hmtkkár Is részeveit, érdeklődés.
arra. hogy foglalhasson.
t agy volt az
Lavina.
__,__„___i ^ i _,______ nil ,
Lngtmá, márc. 15, é kélatlaa roaterlénéleltenettá a karak-kaU. Sarataaőt eafce'r aéapaaiLijl tult. |
Uj követség.]
Stoktiólm, márc. 15. A bukaresti vM követség izemzisének mi fontosságét tulajdonítanak, meri i kát illant áp'f! mükődöse alkalmas lesz atraj tiogy Ort»-országot mindenkor sakkban tartsa. A követség felállításából i kéke ubetiiságén^ | gondolatai Is felnertltak. %
A írónörökös-altábornagy.
Budqptst, mért. IŐ. öfklsége béa* örökösünket altáboraagygyá hevezte ki 4 egy hadséi >g paraacaaeksámval bMa meg. A líirály a trónörökös] eddigi fő-udvarmeaterét ILobkovitzt kerbagél élésé tói fölmentette a titkos- tanácsaaaé nevezte Iá. Lobkoyítz utóda Bercktold gróf külügyminiszter lett
Haza mennekrí a franciák.
Berlin, márc. 16, Az oitosz lapok «serint a ■alaaílrii francia c sspatok kár rasrájlitását már meg k kezdték A visszavont katonákat egzotikus teapetek-kai fogják pótebi.
Diplomaták utja.
Bécs, njártius 16. A portfái Ügy vivő még Becsbea van. Védsmaére bízott honfitársaival Svájc fo^ fog iliAawW Annál súlyosabb a liszaboni magyar kő vétség siamélyaát'éaek ka%aa»4 A U-vetség csak Madridba aéa. Me aaaaa nem utazhatnak tovább- |
Kihallgatáson,
Béét, atéétJS. kihsllfetáaaa fogadta klet és Grittí
0l4iia^ ééleM*( a heégfo k«nl I
Vizsgálat az agyonlőtt
cseh önkéntes ügyében,
Ártatlan a hon véd-jár őr.
Szombaton éjjel a Rákóczi utcában — amint már megírtuk — a honvédjárőr agyonlőtt egy cseh önkéntes sza-kaszvezttőt, A fegyverhasználat oka mindeddig homáíyban volt, mertaszomoru eset szereplői ellentétes vallomásokat tettek. A tényállás kiderítésére tegnapelőtt Nagykanizsára érkezett a pozsonyi honvéd hadbíróság kiküldöttje. A kihallgatások még néhány napig eltartanak, de az eddig beszerzett bizonyítékokból is kétségtelenül kiderült, hogy a honvédjárőr fegyverhasználata teljesen jogos volt Az őrség előzetes letartóztatásba .helyezett tagjait a hadbíróság kiküldöttje már szabadlábra ís helyezte. A kiderített tény állás különben a következő:
Szombaton éjjel a Rákóczi-utca egyik éjjeli mulatóhelyén mulatott a szerencsétlen véget ért önkéntes egy őrmester és néhány cseh katona társaságában. Ugyanitt szórakozott csöndesen három honvéd is. A landwehreknek nem tetszett a hon védek társasága. Az őrmester tehát fölszólította a három magyar katonát, hogy mutassák elő a kimaradási engedélyüket. A honvédek eJeget tettek a kivánsagnak, de az őrmester ennek dacára is rájuk parancsolt, hogy hagyják el a mulatót Ezt az óhajtást azonban a honvédé* nem teljesítették. Erre az őrmester kifutott az utcára s a történetesen arra jaró honvéd-járőrt behívta a helyiségbe, ahol most már velük igazoltatta a honvédeket. A járőrparancsnok, amikor meggyőződött róla, hogy a honvédek engedelye rendben van, most már a csehekhez fordult s őket ís fölszólította a kimaradási engedély ' fölmutatására. (Megjegyzendő, hogy a járőr be se ment volna ebbe a helyiségbe, ha a landwehrek be nem hívják) A csehek erre megtámadták, szidalmazták, majd az őrmester a járőrparancsnokot mellbe vágta és kilökte az ajtón. A honvédtizedes a folyosón vára-, kozó két honvéddel megtöltette a fegyvert s most már előre szegezett, töltött fegyverek kíséretében tért vissza a terembe. A landwehreknek azonban hűlt helyük volt. Megneszelték ugyanis a veszedelmet s bebújtak a kávéfőző konyhába, amelynek a folyosóra nyíló ajtaját magukra zárták. A konyhának azonban az udvar felől is volt ajtaja. A mulató személyzete itt vezette be a járőrt a csehek-he2, akik újra támadni akartak,cie a honvédek Ijesztő-lövést tettek. Erre a renitens-kedők megadták magukat sorsuknak. A honvédek közre fogták őket, hogy bekísérjék a laktanyába. Azonban csak a legelső sarokig juthattak el, mert ott az őrmester a Kinizsi utca felé kezdett futni, az önkéntes szakaszvezető pedig vissza, a mulató felé. Az önkéntesnek a járőr egyik tagja állta útját előre szegezett fegyverrel, mig a többiek az őrmester után vetették magukat. A szakaszvezető a honvédre vetette magát, akit hatalmasan mellbe vágott, majd a fegyvere csövét akarta elkapni. A honvéd vissza-ugrott s elkiáltotta magát:
— Állj, mert lövök!
Az önkentes azonban újra felé sújtott s megint a fegyverhez kapott. Erre a honvéd egy lépésnyi távolságból rásü-
* C. .» • ^ - x - *
HÍREK
tötte fegyverét. A járőr éppen össze akarta szedni a menekülő landwehreket, mikor megérkezett egy landwehr hadnagy, aki — a vallomások szerint — kardot rántott, a f onvédjárör vezetőt mellbe vágta, aztán azokkal • p cseh katonákkal, akiket a honvédek akartuk bekísérni, — bekisértette a honvédeket a közős kaszárnyába., Itt a járőr-parancsnokot újból tettlegesen inzultálták. Ugyanez a landwehr-hadnagy használt a magyarokra is gyalázó kifejezéseket. Ez a kiderített tényállás, amely igazolja, hogy a fegyverhasználat jogos volt. Katonatiszti vélemények szerint a landwehr-had-nagy jogosulatlanul kisértette be a hon védjárőrt s jelen esetben a járőr nem is lett volna köteles engedelmeskedni. Különben a honvéd katonai hatóságok a hadnagy szerepléséről jelentést tesznek
a hadügyminisztériumnak is.
*
w
Itt emiitjük meg, hogy a boldogtalan véget ért önkéntes szakaszvezető holttestét tegnap delben szentelte be Rega-lát szent Ferenorendi atya a köztemető halottas-házában. A gyászszertartás katonai pompa mellett ment végbe. A ravatalnál megjelent a landwehr-ezred teljes tisztikara, egy díszszakasz és a katonai zenekar. A család részéről a végtisztességtételen a elhunyt két fivére jelent meg, akik közül az egyik szintén katona, a másik tanuló. — A landwehr ezredes mindkettőjük előtt kifejezte a tisztikar részvétét. A koporsóra a bajtársak, s a tisztikar hat piros fehér és fekete Bárga szalagos koszorat helyeztek. Regalát atya a latin szöveg után magyar imával s magyar gyászénekkel búcsúztatta el a halottat. A tisztikart láthatóan meghatotta, hogy a közönségből több nő kisérte a \pap magyar gyászenekét. Az egyházi sze; tartás befejezése után a katona zenekar gyászindulót játszott, a kirendelt csapat pedig disztüzet adott. Ezután a díszes érckoporsót a vasútra szállították.
Visszajövök . . .
Harctér, 1916. január 8.
Visszajövök még, drága szerelmem; Harc moraján is vészeken át, S elhozom néked, várj türelemmel — A diadalnak koszorúját . . . Homlokodat dlszi'em vele én majd, Glória tündököl szép arcodon E'feledek búi, bánatot és bajt Aj-ad ha ismét csókolhatom. — Várj bizalommal, várj türelemmel Erőt a hit ád és a remény : Visszajövök, hS, nagy szerelemmel, Visszajövök* ugy érzem én. —
S/monyí Jenő, ¡mkéatoc baka-káplár.
— Március IS. A magyar sztWadság hajnalhas vdásáaak emlékuapját csöndes áhítatul Ölte meg NsyykjtnlzsA város hazafias lakossága. A p'ebáois temphmbsn déleijftt tix órakor ünnepie« istentisztelet volt, amelyen részt vettek a városi és állási hatóságok feje). Az iskolákban hagyományos módon üanepclt az ifjúság.
— Kitüntetett húszasok. A legfelső hadvezető »ég Ország József tartalékos hadaagynak, Wtllmann János tartalékos siakaszve» zetöcez, Tegzes Kai min és ioma Sándor tartalékos sassiósofcnak, Renner Irtván tartalékos tizedesnek, Nóvák János zásxióaJj kürtőinek, B*Uicí György tart, szakaszvezetőnek, Süli Pál u:pf. szakaszvezetőnek, Csíkos Jenő zászlósnak, Kelemen ta«t. zasziósnak, S-Üay Sándor egyevi önaentcs őrmesternek, Lelkes utván éz Benedek L.jos tart. őrmestereinek, O.ojz Laszio. Szúcs János és Táncos István szak&szvezctőinc*, Kovács Pal és Kakabii Zsigmond tart. szakaszvexetőineo, Hoivaih István tart, honvédnek, Fehér Jaaoc, Ztegier Karoly, Siller Sáador, S pos Lijos és Petrik József népfelkelőknek, Horváth József tart. szakaszvezetőnek, Babics Vendel, Matyasecz István, Nagy Jaccs, Torma Lajos, Hcimann János és Nemeih József tart UzedesceS. varga Józseí eépf. tizedesnek, Hővcli József őrveze-tőnek, Töreki István, Goczán János, Giogovec János és Petrik Sándor tsrr. őivezetőknek, Kiss Józjef, Hcrváth G^ula, Kosztobányi Ferenc, Szatő István, Kovács János és Eri G*-bor honvedeknek, Németh József tart, honvédnek, Bsticz Kaim in tart. tizedesnek, Nagy József, Simon Ferenc, Meccses József és Dócs János őrvezetőknek, Radics Mihály és Nemeih János tart. őrvezetőknek, Török János, Nyal lgaic és Kranyec Mihály honvédeknek, B^r-bsii.s Károly és Bálint Józief tart honvédeknek, Moksr József ncpfctkelőftek, valamennyi a 20. honvéd gyalogezredben, az ellenséggel szemben tnusicott hősiességükért az ezüit vitézségi érmet adományozta.
— A nagykanizsai tözoltók dicsérete. Kcortzer György a nagykanizsai tűzoltótestület hervadhatlan érdemeket szerzett parancsnoka a következő átiratot kapi*-á magyar országos tűzoltószövetség elnökségétől: Tekintetes Parancsnok nr 1 Oiömmel fogadtak a parancsnokaága alatt működő nagykanizsai önkéntes tüzoltétestület 1915. évi jelentését és zárszámadását, melybő. igsz tűzoltói agyszeretetét igazolva Ltjuk. Ahol sgy esztendőben 6000 koronás tolólélrát és 22 lóerős benzinmotort tódnak vásárolni, ott az egylet sorsa jó kezekben van letéve. Szivből üdvözöljük parancsnok urat és a vezetése alatt- álló testületet. Az évi jelentést hivatalos lapunkban Ismertetni foyjuk. Budapest, 1916. m ár e. Kiváló tisz-
| telettel: Dr. Ó/sry Ferenc orsz. képviselő, al-I elnök.
— Főlderithetlen titok. A Karnagy utca 29. számn ház kertjében a gyerekek iZ tékból lövészár kot ástak. Alig jutottak el h* romnegyed méternyire, az ásó emberi csonta. kat vetett föl. Rögtön értesítették a rendőr$é. get, de hamarosan kitűnt, hogy hatósági beavatkozásra nincs szükség, mert a esontok 50 —60 éve pihenhetnek a főidben. Hogy miként
kerültek oda, az őrökre kiderítetlen titok marad.
— A vöroekeresst kimutatása. A
vöröskereszt egylet részére legojibban acUkox-tak: A nagrkaaizsaai postahivatal 2. tisztikarának gyűjtése: Vellák János 6 Korn Fer Gyula 6 Kor, B.rabis Kálmán 3 Kor,/rno E-dő 4 Kor. 50 hü., Piatér Siodor 4 Kor. 50 fillér, Na?y István 4 Kor. 50 fifJ., FeSér Lajo-4 Kor. 50 Ml, Böhm \tsici 4 Kor., f&itaíaa AUjjs 4 Kor., Palkovici IgDÍcr 4 Kor., Saíntó Gyula 4 Kor. és Topol'ci Perecet 3 Kora a öss sesec 54 Koron«. — Simán Lijos btntes 'Kitkacizsán Dr. Sarfcory Zsigmond ur ntján IC Kcroaa. — Néhai Ledof ky Datső oki gépi»?, mérnök elhalálozásának é%forda!ójt alkatmávai koszorupótíó adomány syinánt:. özv. Körítsek t-aer Lipótaé 30 Kor, Forbith Artim* és neje 20 Kor. és Ledofsky EmŐ és neje 20 Korcn». összesen 70 Korona. — A vak katonák részére: A „Ztla" ukjín egy m-gát m-gne\etai nem &karó 10 Kor , Egy kártyatársaság 1 Kor, Bogdán István uradalmi bognár Orm;ndon 50 Korona.
— Becanknak e pékek. A kanizsai pékek küldöttsége tegnap deioun ö kereste a Ztla szerkesztőségét s b.j-tcntette, hogy liszt-hiány következtében mától kezdve kénytelenak bezárni üzleteiket Ezt a bejelentést azoaban a közönség ne a veheti olyan egys^rűen tudo-maauf, mert a varosban ezrek és ezrek vannak, akik a pékektől szerezték be kenyerüket. A pékeknek igaiak van abban, hogy nem süthetnek, ha nincs lisztjük. De a hatóságnak kötelessége a lakosságot liszttel el itat Amint tudjak, a gőzmalomban s a baditermény részvénytársaság kámzsát raktáraiban rengeteg liszt és gabona áll readelkezesre. Tehát pmztán cs^k f rireértéaből, vagy az adminisztráció tökéletlen-aégéb5i marad, a város liszt és kenyér nélkfli. A varos hatóságának energikustbb lépéseket kell teoni a had termény részvéoytárs ságoál, mert biztosan tudjuk, hogy a kormány iotencici-tól távol áll az iiyea z*varok kcítéoe.
— A hadsegélyző filése. Amint an-nsk Idej n megittuk, a hadsegelyző iroda vezetését f. évi jannar hó 20 áa Farkas Vilma úrhölgy vette át, ki mindjut a vezetés átvételekor egy több tsgn bizottságot kért maga mellé azon célból, hogy ez a bizottság őt egyrészről munkálkodásában támogassa, másrészről pedig mŰKÖdéset eliecőrizze és számadásait időről-időre megvizsgálja. Et a bizottsög f. évi mardos hó 2 áa a váro»hiz tanácsülés! termébec gyűlést tartott melyen Farkes Vilma eddigi működéséről részletes jelentést tat és számadását is előterjesztette. A kifogástalanul és legnagyobb potossággal vezetett számadások szerint folyó év! január hó 20-tól folyó évi március hó 2-iká<g volt bevétel 2379 K, kiadás 596 K. 40 flU. Van készpénz 1782 JC 60 fillér. Van ezemivüi készletben 6:000 darab kész cigaretta, 500 csom»g dohány és 60C00 darab cigaretta hüvely. A bizottság minden efyes bevételi és kiadási tite?t kellőkép ckm^nyolva Máit és Farkas Vilmának eddigi működéséért teljes elismerését fejizte ki. A mint ez évi jelentésből lá!jak, a hadsegélyző vezetése a legjobb kezekben van, minden fillér azon céha felt forditvr, melyre szt az edakozók szánták. Kérjük is Nagykanizsa közönségét, gyarapítsa tovább is adományaival a hfdsegélyző bevételeit, bofy a közelgő busvétl ünnepek alkalmival éríűak küzdő fiaink minél több szeretet adományban részesülhessenek.
— A Danán taU Kozmfivetődéai Egyesület május 2t-én tartja Honig Károly biboros, vesrprémi püspök fővédőségével Veszprémben huszonöt éves jubileumi nsgypyü.'ését, a melyen Apponyi Albert gróf, Berzerviczy Albert és Rákosi Jenő feg fölszólalni.
— Ajánlatos, ha a mai emelt árak
mellett, zseb, fatli és ébresztőóráit Szívós _ Antal müóráscál kmvittstja. Ékszer és latszer javitást is váJUL Uj áru mérsékelt árban kapható: Kazinczy-nici (Vcsntí> 3. czám alatt.
eo
lisztelettelértesítem an. é. vásárló közönséget, hogy rőfös és divatáru üzletemet divatos és részben uj árukkal felszerelve, a Rotschild Albert féle üzlet helyiségébe, f. hó 19-én áthelyezem.
Amidőn a mélyen tisztelt közönség szives bizalmát kérem, biztosítva előre is mindenkor a szolid és pontos kiszolgálásról mély tisztelettel:
Kirschner Mór.
iMé.

A ZALAfcJÁRCAJA»
DEÁK FERENCZ APOLŰN0JÉ.
' — A jjéiwfee t^Lk — '
En Béctbed él* magiar poÜtiiuj fa¡4:
¿(egdSbbeoéisél ktmtíUm arról, novka lvin báró
kagy Stojk. MMNf
baró 4á«gTl
veteas végei ilailLak Mlaaáadayéi«a.aklhS»*-|iHijlM) kósakdl Ismertük, bagyoá jél tudiuk, ^n Igoa Mk «ni ««• «m, kagy m Mattal és>s aorssal elégeded en Ugy««. A—baa erra i^kw gondoltunk fohi, hogy ax Jt—p dia te a gotíd aotiyirs lógjál!: Bto^kHnr kexével rain végtt életeneV. Ext, annál kk-véabbé eoadoUuk|volB«, mcil tud'uk, hogy »ok g«oii¡a dacára I* Mennyire ojüng a cnlM|ip, különösen i cío y »Ib
Stoj.no/ití tjeklntéffes ilriaitokrata eiaiád-MI tsárus.iik, Ui ilill M*gy Joritiiíijo éa Auík-triibia yigexte, ■ ioUa gudilkodoi' kes<iett i» miga k=xeite ó;pllóti enÚJ WitaUl, kfpvt; lelSvé lett éa kspietUégr,- sJexetetieméltósáJa ét ixerénysége réiréo yoHllUI IMUa aegy kedveltségnek 5rv :ndttt, A» agyea komíoj réitérói többsxör (ombiuáclÓBa kelült a nevl valahánysior wlud|'<iliplJl sxék megBn dett, da a náláni 1 isareaciésebb éa „két Ib ayókkel* előretöri vetsenytáijiak mindig ■ elölték, Stojanovlii axil a mtiipxést' könny u sxii v«l viselte el, neki asee volt máe eélji, ratat ak, hogy család ji uiaiti (ínyek jövőt butüwlUo éa ibbaa a hitben volt, hagy aa a cél biati f sltva .van. s- •
Stpjmovlls b áróoak volt egy gazdag oigy— Díi-jp, von dar O'taa Pitia gjrtfBft aki óaaaa rokoaségával alien léges uborj állglt é«év<k iá ¡mis báró cnjafjja körébi o liará volt U árag fróléd t r k ti elle birtokait, aaoakiv U jjeaitettc öisxes hóbortos ix s-i óleo cihatirpxta, hogy Krasa k iekvQ IdldjLlt, erdőségeit :■ I Illetet Stiji|M«i|4 bao utót ;e aki köibeiljutajasgyarkan minyoál. A ¡gfóii iS ifibb miuiót lepett a bi -tokért, unit limé' elten igéit Stojapovits bu h melyet vég ti la atiuk hi-hogy a vigyoa pagy. réixit obiételte. A| grdfaó ncm vi t i id axoros érteimében, bañe ■ ¡ iiziói, melyek — bár péa ■■ tartóxkodq éa bUilmill* te kerültek. A ba'dapeitl arfa t-nagyoo jól Uméiték bolo a-
¿ta ciakii S,'oj élt. Stojiaovits escudó)., lukira, Ubuolgtkéot telj tiélyeit. Muor a gi Szöréuymegyébeo banyáit eiadja, ax hyéibe, A valt ax,
Bak örökségB', da gjott, Igax »iy«e még éleiebto «fi ogyaa paxaild voltak Ib. cu pa ftgyekbea feiénk, volt — iok péaxl tokrtta köróibto
40.
mjóltó Uajkapft. ■Mal MvkttatáUd a ka gnttt pian axoibio «ai »Waii, Eres 1*5 alaU • Uilártiyii ptm ai»
harte a3ik
a p4bx£t Mét*. i«M a
tét, aki a
lagdSkaUkkika, bo«y (• ktMM
doa h utig.it éa éaaa 1« ueveztek máiképpen, esakii hóbottoa gMiaóaak. j
Hogy aMBajir* Uléak éa bhalmBtlaa vélt a grófnő péaxtgyk dolgok ban, arra jei!cmx6 két alábbi eset. Iáikor ba tokait dadta a k<r máaynak, néhány Lapra rá a kéf v'uelőháibkn ifelkerccle TUxa litván gróf mloiaxtaielnököt léa ktvaielia, kogy , iseise ki nkkl a piáiét;" Á ■Iniaitireloök teiméareteisn acm <tt rá ilyen dolgokkal iogUlkjnnt, srtán aaaa U hordta ma-géaél a pelléoyxiLfabca axt a kat^milttd kono-Bát, «mányi a Héiaö járandósága volt. Axt taaéeaoka a grofaőndr, hc|gy msrjsn el a ■pénjüjfymioinlertjex, aki nékáay nap malva allatéxi a dolgot. Ciakkogy ,|a wlnliiliralaflk rouiul axámltott, ha axt gbadolti, hogy ■ gréiofit meg tndjL ByagtataiJ A grdfad lár-yf»éin> kexdstt, IdegeiVtdáttj kl.bált. tluiakö-valelta a ixanMht, ax cltdáat aemmlxnek jelentette ki éa aiti udllotU,. hojy ki.kujtk forgatni B vagyaiából. Alapos kii botrányt cxlnáít a képvúelpháxbjn, cUditot», döngött és iia ayagodotl meg eiSbb, amíg a kexeoen
EG\ETLEN CIKK
m«!y több m&t ib év óta néú drágult meg: a valódi
YES-SZAPPAN
Ara , Légiókéit terebb
•raaaipBiB, meSyl ketallea — YEsjfUDER
I íataaa 50 fUUr. hb js kfkaUeawahb ID^a
leakallarmt bb illan linden káitartéabao néik
----■ ÍH* 1
bnookici. — YE3-KRCM 3 karosa
asaMTtau». miuta aj'a
3 koraaa *o-f
tékpapéroUaa' éá kecelj« gióíiiónek bittől pipiről kl|ön6oa kimabMitak éa voioU a bnk atlaU|H éi, •M) malva {valalialy pililfílwl «Ült a kottUMlu vaiaaé IWB — auak, |s aM«
nőnék, kogy blLlmatüji tak Rahaqt a Uaakba Ml a |yesUhrlgwaiötssobéjM|a. lífXfat.it «alndjiin k, é . > w mditr": voüj i még a higy axosaal «mék vitt! i sulira mag lij la pia ast mMwibadwt U hóbórijá < ¿rójlíjfilöl
Most már a tökéi Mlyjeite el ét ttttfil lo^Ua jtt
ki a pénxéx. A íöivéoyi :g paMStlf cxudélttoaképei ben, A bdpajMáll társas) gb, sok kedveié)«, aróaok a íja aljút jatsUDlj Mindűisn i hagy ui «leit Sí..) .aovi dér Oztaa; Pljlthe gréikis géay k»la»Bilsta »o t, a Ikar altkor ax ozvécy grófné Badapeatr* való vlssxati Fkreoc, a a.gy áiUmict
■evére
kaijai^NI. A
miiliéikaraaál. Ari ; két] hapjgj tatMM jjaert Miyo>*l lati j Folyton M* ■*«
|rigug>
énit ée-mkartM lolttk meltfek hjil i|e!tcci ti-aékáay kilésa Uireyeh».. (lób^r|i¿l grói-lattá* .d-
Paplrzslnesfi
Kandarfoftatat. apérgit 4« Kőtelei téljdui pótol Jé mi *aj olcsó. jMlndan vastagságban azonnal uilMhajtó pécsi n»ktá runkbót. kiyánatíip mifiják és árajánlat vágott ss*hzslnagr6|la
Fehér tuplvlor
csomaaoló MP«r, »éti»* minőségű, 40 SOéaM kg.-oa 63X90, 100 éé 120 WlOMSminas 00 -126 nsouaégitan piécal rak-tárufikböi a i o n n a t «iBftnato Előntjő» érak, ! '
Pécsi Kereskedelmi és Iparbank Rési ::. fAiyilMláf' áruosztálya Pécsett. ::
Muyos betegcQ feküdt, i ok gáiatot t^wiat. Deák vixclt éa politdui sxalodt ak
eao^Maj^m llknAlt a éa toklág^vok köti ói dói,» oiaxágban. Mikor oaaai
éki. Igén aqk*t utaxott uyöbbjjt Praccla-itert, |m!U Bad» paatra ment éa Uuátaágkt kileste a fővárosi
ánxtáibsn kl ssdrta aj [kánnyelmü egy a giótofl-
aam ve.t szerepet ik ielűié, aki vaa aki m-meghalt,' luldspatre. iJ*l Deék aál akkor éa -ápjblónSI uol atésJ gyésuubat I slaplltal, ami
réM|slkal
4**>
ailsitokriilánjak, Cé)ját MÉM sfáadkkokaí adsrayl koroéi érték* 4ks» aevaapok. n&lctéasapol vfik alkalmáv.l, da ax gvar srissiokrsciabaa 1 sxert,. mégsaas [sikerűit ¡eíenete vjolt a giólBŐa|k, a taa^MsaMiMaM Mégy magi, ájmál flalsjUbb m'entama, anjely gyaliaa iiijaetfiscivel. taj rokűaalj adadiobbsa ösueiélöaUkét cskti.koxutt Ssajanovits tűké jóit azisn a sok ígéret, bog' a StojaaoVtls gyermekedé Imi ait is, kogy S|oj<novltsék, a maiadt eaUlfeT* sajat mautqlt umot,; Végéi
amely Si<n>ac|^iUékat öiökséstöl,
Minden Ittradtsági tt, melyet Sic¡«<jqvltx b
agy fk>rla kiérni, kogy
0 ixtog^loit. I Sok ixaa »¡ioljltkoto.lt cl!
eij^gyttsak és eaifl vagl*, kajty a au
1 aató ssxrejpra tegyen lekL Sok 'kellesselie»
a |alnek||élénk volj »déeibb tett. a lett a teapera-i satataj klciordhitl Nhá|ilUn'okk^i" ps egyre jobban (:jaU|ja!|oi, IgV aa v.gyooa kívánta mef Honi MyedBiLké Uka'aén éJusaaeSball a végitendélcti mes f^skiotté ál
Május l-re|3 szobáslakast
keresek atalMf assfkayM jtázbtut, AJio
latok a Ida dnti atalbil
13211
NiMb«|olalh<tyfn*gy jőterba« lc|4
rcadetéaére éS kexeli Bl éli leas Uilpolt. Miit sem káptd meg, sarta nagy öoLiegre
- i l 'BöweUbet: Bay Györgynél
Nagykani*sa¡ VOrOunarahulca 35
iséét
i I1 '
GtsehiftssUl A L JUlt
Aufforderuag ass dia Eibaa Va* mMchtisiansiiijaer und Q.iaUgat aioaa Aualfcadara
Am 4. Jk nár 1916. lat Uar aack Pokod, 4Cnntltat Z .la [ taiiandlge nagutacáa Siaeta* bérg r O kar $r.éa Úeisvciw.htT l P. Is Wi b. XUL LéMat- Na é. woialhat er or-deatllebea WdkaHta halta, oUsa HMaríaaéaag aéaar lati wtliW AnarllBaag .féaalkikla.
Gtmés H |37. ua kall. PaL «aa a A agait 1854. K. G. Bt, Nr. 208 wedtn , alie Érben, Vermátbtn snebmer asid G áabiger,! did óaterreekiaohaj Slastabélger ode* Sierlaada aicb aulbilteade Ftemde »ind, aagetordort, ikra Anip'écba aa dea Niaklaaa ■ gitesi bia 4. Mai 1916. belm galaalglaa Geiicíie Iinaakm wldilgaaa dér Naahftaa ohaa Kűcka'cil aal dieta AnsprBi he aa dle an Kidttehe B eb fer de oder elne von dleaar laghlouerte Parioe mm-gdoift weidep kaaa.
Zagáelck wetdie gevá'a I 140 Kale. Pa*, vom 9. flujult 1854 it G. BL Nr. 208 { mit Rücks'cht darsuf, daas dl« kiar|ardi kiléidMik^ E bao am dia Veraakma der VákMaaNlalla abbandinóg djjrch dia telerrajcNbcke (jeriíhti-bekfirde engekaekl bibta. dia álilailigen eaa-wirtlgaa Erbam und VérmachtnifncluBer anfge-fordert, Ikre Aniprfich« la dér gliáiksi Frlst emum éldelt und bckaaml ib gjaea, disl sia die Abtrctuotf «a dle < sui Ijéms Baktrde vérlaagea, wilblgeas, dle Abkal an hierllndi und iwit mit dea siehj maldakdee Erkaa aalein gepflogea wltile.
K. k. Btiirk^reilobt Hiáldag Ableiiasf I am 4. Mariij 19
ji; Daiwtgk.
Ftr dia (tlekSakaél dar Ailslertlgjjng dar KuaklUllBii
(Udttrrdbrift aala<Éillak j
giéladt mégis, ex állal i >e«i élt m >uztíiuujb«p
ilnii el «■Madt!
dtemcUetni, axt
diada i araakáiiiH elad V<éyaa4nal
m=gj caali.kMkiedéfi elyelijpadir Lx aveki Eaa k deeáni e
á kél oatas gii H nltib
ibaa
íptéoaa még ia el Ekek a aiaiodások, i lelyelj. egy Ibb aalragU gpndoknajk Is proiuk a koxőU ] rgéi tea mrttn-virták Stiiaasjvlts bér t. Elélnie l loittHávfl ésj kamanai aksH gondja n kaigol, ix ttés béa tollágaaaé erös «itt és mikor a, Iprxiijikií saoavedéskaa ínég fbll fi aaadvodé ^ jbetedségj. 14 jitalt, akksf a ,kéaégbMBéa |pB(aaatfiia( f.jgyvsih¿ pUit és if r kééélhaiégéfct. Aa • dejjef «ék vállak a maaéaei keaésy
Tömagblai
Tisztán [ kezelt Witund izQ tökmadolan, mely felölmul mindénpífmü táblaolajat |cgf ként 6 koronáért eladó Újudvaron. Nagykanizaáni házhoz! szál)ítva| üveggel r. egyutjt 7 korona.
Berkenyés István olajaid tulajdondsnál UÍUDVAS u p. Otlse. (Zala mtgyt) 132.1
A HARCZTÉflEN
levő kotornák lamsi ah«-
méngo a ^JC^Lftf.:-^ Hmoi
elfyuctét péstmi íaláésfl 2 korom A a kmt
tánn Imim
minden katoria
réttért kttUhed Elé/kolé» wfcldtH Mim uiskótoiktté
a friadil/toaidlaSawi Alagyka' nitsa, Sugár ni 4, n.
ItitfoA 78. «dm. *
tai iű ényre
miu umliDot i
i i IiiHII ■liltliln rüiiminritH Ilin kiitiu f
Mlltéoyl Sándor «a Fia
lyliiil*.».., NH viiMI
URANIA sst
Roxgonyi ntca 4, — TUafaai 1*9.
mmummmmmmmmmrnáSammmmm
Sztmáczlés d «Iek l) v (i vlgfé. lékeul Einar Zangcriierg <rRip Ctnpoyt ka dn-kfllOh {kilépte) 1
Matc,15e&l6-gn turda'ttctttlAnOk
A múmia
detekUv dráma 3 IcwoaAtbaB. i i
Az apja lieányji
IvIgUte« 3 t.-lvoaá^txn.
kruman m«cp. ^
I . i i i I
j Wa»«n«é faadiia* ZllioU |anli«i « fc 9 inkor. Vutúr- t* «—rnial— *- J* . .'... t 4t * ér^tr t trmtttr
Péatckca | #
A látszat; 61
Fűszfffplö Ciara W«>U| dén sím •
Adakoztunk mt ihétét IMI tomd dl ámH /Ml) 44 adMfeaéar dHv«4/ a Had-Nhmi íJNMÍMIÍí tt
■ost igca alapwaa kaii védteoa tak, meri kolera, riiknjr, ktajraró, lyphus kladö te egyébb rajályü . betrgsfgek most fokozott« bb erével lépjek te),ml mis fdóktaa, miért |i' i^Éitgit Jhogv mim den hiztarUsbsn ejy ntagbzfcal6 (trtöt-lenltí siet kézilél legyen Afaenkorlegmegbízhatóbb fentötienitö Mt s
szagtalan, nem mlrgezó-, e*caó és en-deti üvegekben, 1 terseiért mlndea gyógyszertárban és drogériában kapható. Hat ss Löltler, Vertun, Pertik, Vas ii. intizeteinek vlzsgilal szerint gyen és biztos, miért ts Ez Összes mvossfc beteg gyak fertftfosltteéré. sattaplltiH kötözésekn'l (sebekre te daganatokra), kéz- és aremesisra és ragályok elhárítására, stb. nlriflenker sjánljtt.
lysolirn
szappan
| finosi. gyenge pipermappaa lysofonaet tártaira» te aatiatptkus kailsu. A'kal-I m zható a fcgkéfcyesebb bCrre 'Is; szé | piti mrgpuhitjaéi niatoasá t-ul a Mit Egy kísérlet < • ön a Jövében kizárólag ezen szappant fogja hssználnt. Ara I kor. 60 lil'ér.
fodormenta
LYSOFORM
ertiea sntiseptftut kstásn sujvl«. Száj bDzt rögtön te ntomtalaaul elt Öntet te a fogakat konzerválja. Haíplilandd tovább* örköd utssate stednt toroklobaál, gígcbíntalmaknál és nátha esetén gar-KaUzisri. Néhány csepp rfkgsniM agy lél'pohtt vízre, ^
[flltti llllitlMI-
Az Összes tysofonnk'ssttmények kaphatók minden gyógyszertárban te drogériíban, Kii(án-trz bárkinek ingyen te béimetve megküldjük az .Egészség te iertAdenltés" . cimü érdekes könyjret 4
Dr. Kilití is Murányi
▼•Kyé^zeti gyér» Újpesten
ÁM TELEFON 78.
reskeddliek
1? ' I' 3 i • --
érdeke, [♦!
ttft,
ijMh nyomtatványul ízléses ban, a modern tipográfiai •: I igény be vételével! tószüi« esik igy lehetséges, érlq | közönség figyelme üzletf r^j }rdnyul|on Ehhez pedig csak hogy i nyomtatványait* a
■■■nyomda
5 készítse el. =
Nyomdaiiroda: NagyKanizse, SíiQáf-ut
k Zala-rivamda a legmodernebbül bereruie/jétt inyom<üd. könyvi <
vonalc ző irarézet ésr üzleti, könyvgyár.
© a legjobb
m
'•un niHÉUt TéTH ZOLTÁN. FefeWs
I kínálják minden adás-vételi ügylet megkötésére, j !■
Aki, Valamit éleUilpl.l vadjy venni akár.l Aki tekást Héiték vagy kiadó lakása ¡van, ; :j Akj é|le|mífS28f]t]j akar vinni, vagy elapni, >, I Ajk alkalma. :írttát terek ¿1 Akj állást ktiresi !!j
Akfl ^kzdasá aij aazkpzt akar venni, vagy eladni, Akp bútorozott szobát keres, vagy] butorotzott szobát a^ar bérbeadni,
sízjakácsnőt, házmestert keres,
az legt eiyd*ebben cselekszik, ha etést közöltet a Zalában.
postautalványon küldendőbn
i kMtttatailiaa, Sijáf-iit 4v sdaiidé M.
mindig •!órm flzntnndők
Könyvek
leuálHtott árakon
Ujekk sereset
KapWók FUeJsnJ PMf PW kSnyvkw idhiéinéfcni Ntyknaésie.
Antal Urnám, Jtae «Srgw* Én
K |j
rüj Oesgety,
e «,—
f+Jl I
K $.•
Décay I a*éi. Utolsó tentena vigjaiik 9 Mnatataé dtoc-kotrsbea, én 7J0 tar, telyetí
OÉisail Gésnj. Ata*.
vígjáték 3 klruaáataa ttaata-' téetaa, éra 4.40 ¡kw, helyett
Gárdonyi Oiss, Kaifcanayi átpm, hstUbswa jiték 8 'feht. dntkoéástae, ém |JB jwt. k.
Gárdonyi történet
3 tiNpeáabaa, ám 3 60 tat Qarray Andor, Négy kis ta« média, dtaibDtés. áfa 4.+- tak.
Araay Jénee. Elt ssstlll MMe-ményel tg tamea taM . 11 Intik Uüm,v Italai min tOrtenett dkéma, Pap llann latsaival, diszkóié* 30.— kw. tL| Cishsaay Mihály, (tasm művel, í díszes kötésben ¡8 tamás IwJyetl. . . I ■ J
Endréd? Sándor, köllertínyd 4 sdyemdiszkotésbea 24 aaosi
'
1.«
K IJK
K tai-
Endrédy Sándor, A niagyar kMWssn klncseshiza. — JNm| rltaéatéi, uj bővített llsiTl 12 korona betett ,1. ,1
bérUr Sándor, Botata » magyar aéptaUs Jáva nusi bOMs 4J0kfenaa
Endrei Salán, A
magyar
K 8.^-K
K ló.'f K B.-Í-K S.4
8 korona helyett . .j , .1. . K ft-4 Egyptoni, Magyar Isafcié tinul- % minykQnyve, ucrfceazKttc Htrtsi Ltaió, disdeOttsben 2kdrma helyett........ ,1. . 1 jC »H
Onray Jfánoe OsneskOltcmbnyel j díszkőiéiben IS— kjor. Ital K 5,-j
Qracse Gytagy, A magyar [ szabadságharc lOtfénele, 3 tfcrje-dbMs kotef, sziiqosj kípdet te radtéélend, ponpte dtakMte 70 korona hdyctl .1. , L . K 35,—|
Magyarék telssklene, i, legszebb, legjobb, l«{|ijaSbJieg-1 fekapottább szerelmi, dévai, baMflks, bor, «teasaHÓ te lta> tonadalok klncsesiiizx. . I . K Xr-!
Müvégzeti könyvtár.
DM4 Kéreljr, lutew faftvé-•Mtk, HiBMskis I kor. ntjatt g t-tb«r IMI, Donátéiul tainMÉi
bon 8 koraaa hsíjrait . I . .!IC4.-USw IlM, MwScl |«s«lili dúf
uirtn is koraaa taiil J . .4t 8 -
NtKI Sándor Oasaaa ktUl aysi kötve, Mpea kiadás

K
Séelkspern színművel vlg 1 és f regényes szlnjttéhnfe, étaUfs-bsa korona helyett .[. K la-f-Wrfcnnlj Whéty oesin kdltöl művel dtaMHsfiee Star, i
jMÍ9i.. . . .1 . .X IC a.-r
Ztehy Jené gvéf, |i{aeMsÉsl te bowpéxsta ctszteaá Ml dtaMtteben 30.—! jw. Immí K 10 — Xleéy Mihály éíetc, ééi'Ns»! * te a miaa, illsitiBitain 4ra 30 — korona Myett T , . . K II-Imftst ídréljnsaseey » fékeme, taatHlls Xk— km. kéjfta | L K l-«
■amasserés«. Atanei toltaa Mestiim vaal^sMr -CMn taiÉBiis Tik— tat. N>« K » — iWayeenf^Gwxé Anéta * g-véneae keta« , K J.
i mama. nmo.
XLBL 11 ,
iZWEVHKI B OMMtU.: NAGYKANIZSA
SUSAN-UT 4. UAN HÖKKIADÓHIVATM.!
MkMBt U MMIf»
umBm. ■ bal tMwm ■ a «MM te a
JMA" ■iiipiim a« ■¿«i v. té btefnyMHMli auoarJát a.
f merőm giáwiw
IIMMM a kHMMIMlt la
MitMaMai........ ni
I9U.
n.
u
POLITIKAI NAPILAP
ap fm re*.». - m'
■■ j... ■aMi .. bMM a««H Sn* < j. .... aatee asAis an a e ., a — ♦ 1 a t a aMi

A kis államok ÉlSÜlyedl
szervezkedése.
A háborúi tanulságokat legelőször Svédország éa Románia vonták le cw dálsb* méltó éleslátásssl, érttt bölcsességgel, amikor ézdhkeiknek kölcsönös iatápoláaa céljából követségeket szervez-tak egymás fővárosában. Eddi* ea a kit állam ia abban a tévhitben fit, hogy a földrajzi távolság s egyéb okok mián semmi olyan érdekközösség sem áll fön körtük, amely kösvetlea diplomáciai összeköttetést tenne szükségessé számukra. A világháborúnak kellett bekövetkeznie, hogy belássák, miszerint a kis állasokra legfontosabb létérdek, hogy összeköttetésben álljanak sgjmieeal, — szervezkedjenek a hatalmaeebhak ellen. Rosaáaia éppen ugjy fék eddig Oroszországtól, mint Svédország. !S évtizedek hosszú során át miadkét államnak sok keeerfl sérelmet kellett eltűrni ai hatalmas szomszédtól, gyöagaségük tudatában, De most rájöttek, hogy ka egyenkint gyöngék ia a közös ellenaégjgel szemben, együtteeen számottevőbbekké válnak a ha még egy kisállamot sikerül szövetségikbe bevonni, erőben is egyearangu félkánt állhatnak sarkukra as orosz tö-rekvéaekkel aaemben Ha a kisállamajk-nak ez a szövetsége korábban kél életre, ha mondjuk Románia éa Görögország közt a háború kitörésikor már fönn ia áll, Görögországsak nem kellett volna izoláltsága, jelentáktelsnstgs miatt as antant részéről aaayi ■agai «tatást eltűrni. A- közvetlen svéd rostán diplomáciai összeköttetés megteremtése igen valóaiiat, még I s háború folysmán szövetséggé fejlődik. Ez a Szövetség pedig kizáróiag| csak Orószoraaág ellen irányulhat, mert Svédorazágask csak Oroszországtól van félai valója.: Amint tudjuk, Svédország a legutóbbi időkben lázasan fejlesztette haderejét, ami Oroszországban nagy nyugtalanságot'keltett a az orosz hadvezetőséget asár óvóintérke-déiekre is kényszr rítette. — Finnország-baa nagy aröket vontak öeaze, ami amellett bizonyít, hogy Oroeáersság komolyan számol' egy svéd támadás eskatőségével. Ha már most figyelembe vesszük, begy Svédország és Roatáaia kost éppka most létesült közvetlea diplomáciai kapesolat, — arra a következtetésre kell jetni, Kogy ■ s két Ulam együttes akcióval akar tár-, gyalni A mai. idökbeó nem szervesnek diplomáciai trsHIstelretbeik azért, hogy Bukarestben svéd lobeg£ ia lengjen. Tehát elsőrangú politikai aeeeaényayá kell ' ininöafteoi Svédország ás Rosaánia diplomáciai öeaseköttetáeét I a aligha csalódunk, mikor aj« kiaszik, hogy a kát államnak a legközelebbi eeeaséayekbeo. dá külöaöeea a kibontakozás fejlemé-nyeiben aagy szerepe hsa.
egy hollahdl szállitósrőzös.
Amkterdam, aiárc. 16. Dréttal an
távirat jelenti, bogy • náosetal földi Lloyd Tubantin gőzös Nord kinder világítótoronynál glltyadS-
•^■T'I H l
Rotterdam,] márc. 18. Mér\:onl távíró felentll hogy a Tubantia Párást megtorpedózták], Á hajó sátyeal bírt van.
Bálin\ mije, 16. A Woll ügynökség aserint as a valiaainü, hogy fubantla aknára (Jajott.
AmstBíjdam, mbius 16. parisat-ígyi minisztérium szerint i h*ji ¡aktiba ütközhetett, esetleg megtorpedóztak, A Ltoyd hajnali ket orakor i hajó kmyjiMI ezt
tatiratot kapé: J hajút torfedo éríe.
IP
sülyedi Majd Éfém órával kesölö: J haji tieraw fMftelen. A upitny a legénységül is utasokkal deregljffre szállt.1'
Hattertuapl márt. 16. Aj Inbantia a sáré káft miatt a Nordhinder vlágitó-toronynái éppen horgonyt anrf vei«, amika? a robbanás megtörtént Az uta sokat két dereglye szállította a Vi akatau gőzöijődélzetére. Számos Ajt/di a ka taszMfa színhelyére érkezeit! A többé nás cj Tubantia hátsó réséén történt, mlte a kormánykerék fölmondta ö szol gátatot. A má Három óm alatt sé
tr**\* ! i; í J |
Amsterdem, mire. 16. A "tubán-Üának »04 főnyi legénysége, 42 42 dbSonEtálym, 33 -.áiodoaitályu éa 8 haranadosxlélyn utasa volt A főzöl 13911 tonnatartalmú tehjlft egyike as Amsterdamból ikedő legnagyobb j gözöaSÍt-neH. Hir S4«dnt n hajó utasaiból éa Iegéayaégéböl senki snns vess ttUja életét A bejé ért Uka négy ó hollandi forint volt Amszterdam, asárc. 16. A íjubsn. tián 87 utas volt, kl'átjftk sae-rlkalak és eénet sissonyak. Hir szerint Nénetereiég bolíviai követe i a a haj té utasat t
oseiédjával. A tenger niSitariunhos érkoaa téa aserint a Tubán hlaéerí . világitóhaj nértfóldnyire elaftljr
la ■egálluplt ty a hajón éasak-a|4aHk**** valtak. |
A francia harctér
I eseményei.
— A némít itfMfés j—
Berlin, márc, 16. A nagjtfőhadiszál* lás* jelenti r Nyugati harejtkr t A tü| térségi karcok hevessége Frandriában különösen a tengerpart köziében szem-látomást fokozódok. Ugysnasak erősbödött Roie és Ville au Bob (Relsistől északi nyugatra) környéken A Chjanpagnebae a franciák erős, dk hatástalan tüzérségi eljőkéiiités után minden eredmény nélkül támadták meg álUkaiekat. sU Soeplettól délre áe a Somme py Sotuni országúttól nyugatra ezen" támadások nekünk leevés, nekik pedig igen sd|c| emerikkbei kerültek. Mi ezenfelül két. sebesiletlas tisztüket éa százötven főnyi | sebeatletlaé l^g^íiységiket elfogtak és kit géppeiká-jakat elvettük. A Maaá balpartjáa csiraj jsban elfojtottuk na elleaaf^nsjk ujablb kísérleteit,4 amelyeikkel a Mit Homme magaslatot éa az ett61 északkeletre fekyő efdöállásokat akartai bfajtouba keriteni A Maas éa Mosel közötti helyzet nem változott. Nieder Aspachtól délre ji|i-öreiak az elleaaégea árkok < eredményes lödözéae utáa behatoltak azokba a elpusztítottak ott védelmi berendezéseket és egy pár fogalylyai éa zsákmánnyal tértek vissza. Metál délMelétJe (ChaU-pagneban) egy fraácífi rapdlflgépet legi harcban lelőttünk A bennülök elégtek. Az ellenséges repülők ma swalai Mg' ismételték támadásukat a Laboyi (Coa-fláncétól keletre)! német kórházak ellen. Aa tlső támsdis március tinenharmadi-Icára virradó éjjel törtéét a [kjatpnai kárt {nem okoztak. Aaakoaaágbóljégy asszony súlyosan, egy asSZOBy és ket gyermek [pedig könnyebben tnegallríUtJ
Keleti harctér : A harcvonal löaböző helyein jjáiérbaréok voltak lönösebb esemény sem lordéit elő Balkán harc ér; Ujaág sincs.
Legfelsőbb hadvezetőség
akatlni-t Jelenik lord-
1 k. Ki-
tói iit
két ■1-Dtték,
Bécs,
17. A
szerint a francia i \eflcit
elérte a tizenkét m bárdot
Pro ikfurty
Január
A német deficit fedezése, j
Berlin, március 17, í Mredetai m-lis költségvetési vlféjánáH mm Hel ferich államtitka s liijeUe, m i békés áiiifotba m atmeneleí íioss/sdo Idfft igényel. A plt^plfilányzat négysj^z-nyetevan millió liáanyal réfzMik. Fldé-zelúl aj Mm més| jafasolja, xon-fian hangsalyozzi, lofy Miiartásl t*-kek megterheiesérói szl m KM.
Lanyhul az olaszok támadása. i
; BudapestK március l£.jt Ak el a. aaok tanadó tevék^uxgage as IaaDS,ó-harovonalÓii iegaaplany-h*bb volt. Nagy'haderfikek két klaét-letét, hogy k Ptdkors-hadallasunk kllan ¡elOnyoauli. Jon,' tüsérsegCnk tttssléie aeg] hiúsította ' A Mente Saq Hlhele égagkl -kejtbjén ak eileneóg egy ténadgaét vételen vleeia-vertük. Aa ggyuharóok nok he- | lyitt éjjel Is talrtotltak. é karlntlál harc vonalion ia tgr-j tóá k tttsóraégl tüi k Vallg. i asakaeson.
Délkeleti hadszíntér ttlaea . különöa eseaény.
Höfer altábornagy.
Az orosz harctér,
Budapest, március 18. AJ Pflanzer ( B'aítin hadseregnél és a BöÁm-ErmoUl hadseregcsoportnál a tútérség tevékenysége mindkét részről fokozódott. Kos lomtól északkeletre a Sztripifi mentén biztosító csapatalek orosz előretöréseket visszavetlek. Höffr, altábornagy I
Orosz állapotok.
Berlin, márt. Iá A dumában Sko bejen hevesen támadta a szent Szinódiat, amiért megengedi, hogyí Raanutia döew szerepet játszék a cári ludvaipan. Raa-putin az emberi társadalom |egközöeeé-geeebb gonosztevője, aki minden szemérméből kivetkőzött. Börtönbe kellenej {vetni.
5 A szerb trónörökös | Romában, í
Laganó, márc. 16 A-paerb trón öipkös Paaics Miniszterelnök kiséret ében Romába érkezett. Ünnepélyesén fogadták. Puics több olaaa miniaztemel látogatási tett. Miaden kérdésben megegyeztek.
Változások
a francia hadrazsíésben.
Laganó, márc. 1&\ A rónai ftgj póknak állítólag biztos AjTtei aBléaOk van arról, biagy oali* llieal fránol* baólftgyalnlaatet utóda Jofírs lenn^, sig helyé. ba Petala téborodknt laeveaaék ka geoerallaaalaaaaéJ
Oroszországi csöndélet.
Berlin, mire. 18 ftakeben keséé atuakáaok főlgyuitották s eeábséeieneket. A kár óriási Nikolateváee ÜSbb kozák dbndárt küldött a lázadás levevéaésn A kozákok eeiitsi kel adtak, gaetyakaak eaa halottjuk és stktmjb van.
HÍREK
— J v
A s6k éi á háború.
/
A magyar lipok több bbca Mlbébo-roiw ilUpitottü; meg, kegy-'a Arat soka sem tobzöiott olyan féktabaé1, raiot éppen e háborb folyamén "De, ogj- láhaaik es oe-oct.k nálunk van ¡M, kaca kOlfőt-dön ir, A aflt I mindenütt -legyforaék. Egy * német generális resdebttei voll kénytelen megbélyegezni [a nők dini S> életét. Elkeseredetten kel ki aa ArlAei bőr és 'seöv t-pizariáa. elled; jaaaely az nj divatai jér. -ValAbaa megéli az ember esse, ha a lag-ujabb női divattermékek agy-agy kbrcsuú-löttfét látja. AieAk a békében eicgéas, p'.d féhlplsaklkkea iirtak, amelyek alig voltak nagyobbak fél dióhéjáéi. Amint a bőr ára essateJlal kezdetid aasikor a kad-aereg szükségletének ktelégitétóre fogisi-ták le a bőröMi, a női elpl* rögtön tér» digM edzmává. növekedett. A békében, sasikor a szövet olcsó volt, a Ibájop k&i-gyek csapass msilsl tiodököltek a elym •aék szoknyákat öltöttek, amelyek rajtat« bájaiknak mindek árnyalatéi plasztlkamé tette. Amikor béátt a ssővetháény, rögtön divattá lett a bő a!jj< nmeidből öt bakjel-szoknya 1a kitelje. S a divst tovább lob-xódlk, folytra ait lesve, aMl vaa kláay, mi a legdrágább, bogy azt a nőre akaszthassa. Még megérjSk, begy a. arcod* hölgysarag kávé-ltaért k«d viealai eeya-kában s kalap hllyatt keayarat rak a le-jérr, minthogy alak most a legdrágább holmik. Nem tadjak megérteni a nőket. A hölgyek a béke acsieaéilhia a nők egyeojogeségéért, a aAkaak a fát bakéval egyenlő érvényesüléséért ktadóttek. Lkakat alapítottak, gyűlésekéi tartattal, seer-veakedtek eéijtik érdekébea Mér tadalliiik ások a nők, akik ma osiimábaa asSiattaa gerbe butkcltaa vágtatnak egyik divatára* hasból a másikba. Mert' szóból a afikröl nem baaat'üak, akik a békében aa akartak mások leael, iaUt megértő hitvesek, odaadó «nyák. a (érfiakaak, la lérjaek a esaládfentarlás nekéa mnnkájában segítő élettársai. Ezak a Lök a mai nehéz idők-baa se tagadták aseg a oől hivatással j író hirr""-» Csak iaok a nök nem akarják megértaai a mai rendkívüli Időket, esak azok a eök aekceitlk meg a nagy célok eiéréeét, csak aaok nem akarják éazre-íaeal. hogy a bőrre, alulit a ksietérea lerongyolódott férfiaknak vaa szkkaégAk, akik a békébea aem ismerték ai a téeft-képrsségek magaaabbraadkeégét, akik lak jesea egyenlő alhéaést követeltek magnk-aak mladaa téren. De ka aaal igaatttbe hai/ahedeek a lérlilársadalom véráb mna kájávai s a nemzeti célokkal, mivel goo-dofnsk réazolgélni azokra a Jégakis, »melyek csak az odaadó, leaoedó, segitő-téranak járaak ? Ha a nők továbbra k kasoaió őrUettrl táncolják köréi a divat poglay»obkát, akkor a »liág háborúban a lamáa izmos fogja sásaved el a legnagyobb vereséget. Nem bal fölösleges agy kissé dgoedelkosal ezen most, a tavasai divat
Uésqjjiiini!
5sa.aa £a ma-
t? Kbáaékher megyaA; Mgaer jearaa wbas4| MsafNM a laéayak cadákat aaaJÉpl. hagy mÖyen ¿»leéM kd'pakol kJfctt Hf"* i ablHl WUkzTték illasat rjJ én isi ve-i ek Htt ¡Asáaekáa azt Is jkgeagkUa. kegy rgy r+aaaimla Oepp dül CkU «a scsotiltój sdyeaableoat la vMMbiéak, m«rt azj b «aaki Kbiaéksál ukhátdí dS-
céértiMala UvítalbUél [ Ajjyoiikffi. a kibpját b otti aiakMatte, m !rt KMaék sá agyedUlek, Iliik jubni ¡jank^erat Murtkaak éa ojjglrpÖ Uég aldrhláakat készít sajt Mladea jé llsráUUnefc eaiáéj érdekben
ilS
itt«
aj inkba] ab tár ki
kalapra, fikdrj Um-amUssza Kadklciy.
lliaiDa
tAara vaé sz&ksége, el ai Ki:ia Jéasel és Testvére aéd "nta 3. aaám aljit lév« kabgj Szjetflt aaagtalldtaal, mert aáal
liiésaa dolgokaé boskaj&t
IIM «MmMllWM I
és UkM
%
Egy raadőr laöal kalála. Á vi-tAkh érdawje«, dartk raa|ffa| Mai a
kazáétt. A kSael k|K esztendős
— Magazgat | atatárlaza. A kábcau akjéa Buatyamegyében éa Péoaétt a kormácy statáriumot rendelt eU A rögtöaitéiő blráaka-dást mrst mcgsiuotették.
— Megnyílik aa áll|ttv*aAr. Kvd a aagjiastssai járásban |a jérváayokélUtb:t<gség magaAnV— jM blitM kaidve a kasbt«l piacra miadaeiéle áüaé főlksjtkató.
nett blaebbütlelc, aaaafadi Is jbősőkra UJálicsU: most ragadt U bSiélSk Idosatot. A karetérrői j III éitmdié« agyaala P^p Faraasraai r alagaUbbi •aa Mai kaié t hall. P.pp ojiaadó, baagö a raadlraégask • kaláá i aaéiy ráesett A lealfcaég meg fingja örökftaai iflUÜ Ül tagja aaa ékezetéi.
A Uaatkdailat kajak »Ma*. Az föiblvsaa szertat aookat a MaéHIsdaée | be kai jdaWeal a hatóság igataalys Bronzén saijH részire II rzett I be a aaaa haiadjik Ma aajl: Ldttaltlhl |t lóival Hym rendelet f agik Ueaéra
érkezén, 4- a kiiőmig* tk j fetdiira a /6IStteg*l\ kell ór/aisri »alá. H< a ay a aajék azékatgiet bejail otését atraa-
I -T- a hatóság azt tadatai I ngja s M-
iri-i
II■ '■¿■Ikil TTp Imm ' n iiiÉaffli la kéé maVa largaloaaka kas II aj valspéar, amelylt aa aprapébjthfány pótlásán a bpaiitaaah ki. EgyefSto caak{20 liléi esek kirSlaak lorga lombl «me^ek sL ú] tUfilléreé ikhez logaak hasonlítani) természetesen azzal aj iUöabaéggel, bogy az értékjeUfl szám 20 lesz.* A vaa huaa. filléreá egy&bkéak valamivel nagyobb len 1 jaieelegi 20 IMratáéL Az ej pl nz MbJoaétái tkoaó eséaaétl rsaéalat két kéthaplv* jalaaal a Mraldaa Upbaaj Aajrili kegl mikor kaM fi rgaáoeaka, 4
abes| lila»........
— lliéHidilit Az kra Ma HmL éalsésstl Isttnliestelei I. hé 17-éÉ
kerdie .további bláeéaéésig, débtán ! 6 óra-kor k>( UM
— Ko.zompótió adomáayoh Nébai Fieitchaek Mlkaáné szOL Qrlaki Ella IrásU kegyeidből koazotnpólló elméa adakázukl A ¿Mázoló Qréiknt, Fbkekaer |é Grort cJa-j Iád iOOJC, örtjnhnj Henrik la Leié, Dobria Jaqala Bécs| 100—100 K, njaépil] Elek ^rj^ Siesafinomító r. I. IjarididW, JDobrIa' jBeáő, Dobna ttvadarj Dobria latváa, Rbbrin Rlkátdj Zerkpvit! Li|oa,4e etje, . Nagyk^ael agyeafilet, Szesiftnomlló r. t. család Geba 30 K,| Stéra Sá Blsoi LiSoz, Wete Tivadar la i Hlrtehitr Sándor, Rapoch Oyolaj zár Soma Hooaokkomdroaa, Kesdhely, Weber Jósad és » Szigeti Saaaa, Miklda Gyab íi
karcok alatt
204
4|d lépaM Maéka ja kerm*e#eek se a raédv W4 amdy végit Ml 1 klMdakf f^* ttywayfaak, A ig^éHhk Jt* arte tk érekar zárták ba. aiaMpáft
tovább folyt a mdilaih Dk esik iflékg. Kk-kar eikaiigattak a rtgéayok L AriMad jkeiftek a jplliill afc, ami aiaak a jdá. koky kjbaltdá a MMia. A ÜrM l%k ik|k tk»»L>giri agykaé'RasMsra asóMtXtik jol a >nll|l il. a ¿untban éff^hitádl agy Araikar [sötétség I korák aa Asaas mnllióMyekrl A hajdani La-pok egy darabig *éf sétéigáttall se ntaái • ala la naltak n bjjterfjwb éfavl tanyák Wí, kegy hátha . . . Da a tfddiM» IwnMÉ sdfőrasa betsiéallák a ífy áa «lulml: irtára-kotrások kAdülAI. Jkarla, ala jiku-vs, iLa-kéaysrtrtkak. Aa fkfcsqH JkAéékáaakat ép-psfiéggd aem saija a readklaé, i aaatt az 8 MMaségtk éjfél lUé agyis éia*t|edt. a ¡pia-eétak a egyéb éjiii aiűWmaljottift padig kik aak, kegy az IjamklMI iaakik b jat vabid a pfcaaém». Bizony BdvÖJ volda, bk set jaz egy kékeaavltte reodjkasAait a Í*k|S MSkraj b
mér nem eeek vaaaak, kaaam I Ijesztő mlrtákkaa
K.
Át
— A klakdal WlAaléjll. A kaUe Makaagalsl a varia ai ameeliak folytán na-A Üaoloiwak ; mo«á slkertlj a németek agy Igea Laagf bajárk rllpalslal la a báj aagyaa leront) { a tardasl er^lményck« a egyben megvIgaszlMje g ChaaMÉÉ a »zaive-dett vssataaégakérz. A Oaalw iilysnls Usa tatja, begy a blokád Nímetatsrájjot ndhstna-rább teljesen előttienléi Néwéeeaaágbee beel legyek! la v«M»agek aH egy a| veszed ebn^ b. jad egyaab a karbaye-kőtő-szikség, .a bsaoaakkiéam — kjs MMaa lorréaból e G.abb - Nl I^Hlllgk III mér otyaa a agy, hagy as smkasak aaa ladaak tbstasségaa karbegakMl IAfa|>A kapat A aak sémii Grcfohen mjodegyre kiagaaihkaa panaszkodik amiatt. A gnmmtkléay tasai aat, kog| már i legelőkeiőb» aémet arlsatokrata ea.iá .dókban ¡1 aaak kBzőnséges azibggal kötik owg a kwbayélkali A liliméayeaaág atoabea rájött arra, ksgy kigyékő<bAi kéaeW harisaya-kötőket bassoa lorgilomba. tl| Igsréggé bél a ki,yók lagdaséea. Egy aareg embér, aki maaka eélkli lézengett, mtaat klgyiéailéaimllal logUi keaik a a kígyókat diráboaUint liulják al a hifUnyakötőgyár.kaak. A klgyóbőrből ktaaéll barbayakőtl igaa divaéea és akegla ksllsea drága, bár a rogiOyoss iga aem tsslaal első readA. A köznép aeodlea ■ afas sserezhel sas-gának Uyei éa kAo^telaa lődAasAfaa spárgával beérai. Gyakeri jslLaég a berlini etaékoa az oiysa nő, aki mialaatalaa be vonal vilsmd| kapa aljába, begy jatt a kirlsaysjat magige-sitss. MM klsiMfcl, a aésSel asazoayok sorrs azt kják hadban levő Ifrjeikeek, kegy mihelyt bsmaalask Párisbá azaooal kilósaik aekik hol haj |MIli* Hiába arőlkAdik azaabis a Gaalell. Vmdaa akayk* dvetla a fraapléh kedyétj hogy es iidea Uotabtlkak mfese jjem képes őket nevetérire deitteéi.
EGYETLEN CIKK
mely tAbb mint 10 éJ óta |em dnég^l miig: ■ valódi1]
YES-SZAPPAN
Ara 1 karom* SO BMr.
UgtökéWtaaebb «aj lakkallaii aaihill IBaita plbe-aresztppan, meb lOjilié héMartlMaa aéMOa-betetim — YES-HUPEX 3, B koropa *m-boZoakmt- — YES-»KUé 3 k^roJa Mgd»aakbl
HN#*i
I HmMérii
aag«Yi aai_A, biaaaa kiiaaaaariara ■■maaaak. wra»aiaVbfle a
Sak bhdoléaS
Ds soka ab >él aea t >Mk* d)|kaa> laMf,
Romi k«»«rlt
mraatp»ooraa.»as kpmr
|as*asév WaayMrméhaa
rmtirlii«., a«n. V
—• laeaaAmlal gpkeaaaSlHaéeyaá A hakaras« "Agrárai A j raaaÉal l é|a
jWJntl klsatéaég Aa a aimMaMfc«l*a kentesaiam hősőtt Ht&jŐtt »jitb glhiaaiégh Ma 100J00Q aegamwl tAbb gakaaéi ¿«»rü j , kiepaag kHakaalmah A aaoal asagAéaáu iá aodlk naroAdés 50000 aivaa fww <« »{*,t 100.000 vagaa 191}. As 19I4.J évkaa tarmAg tengői továbbá as 1915. Art Ma, hab «• hár-sótenala feleslegéből IOjOOO dsgon, Aasmdaa 140.000 v»gon kutsához! gabiaaaeml megéé-te Ara vonatkozik. A második adaialdlahie 1«. bk aaétttád kótdeaettkég hatéba akkor keadé Sk, amikor aa dal vételié vaeétkeal Hersldu iéjir, vtgyit 1916. IpaOblll séspéamkuls. jA 140000 vágón gaheaét vbl l aton aaélatkk MtgyarorssAyba, Ausztriába, | éa Németár-aaégaa.
— A hadifoglyok blvataloa Uetd|a. A kadAgf mlalmtarlam mérebs il-éa bacUtotU Mara a hadUsgiyokrAl aaAtA IM aaéaaa beéft-raadsa kbeéalas káadvéayéé, eaketyben a kall-foglyok aava melleit aa^elladAket. Uktéeégt helyűiét és esi, hogy a "foglyokat kava vitték, tünteti Id A eévjegyseket a LHg|wlaiia|a riaaa a Vlrlskesaaeé Egyesül« Akai küld Üti Ujstromok alapján éHmrta Hackaa Aaaaa. A lajstrom, assáol a káv liln kbjlvAaj woadjs, eddig esért MmM, mart aa dlabségaa éMamok vöröakaresxt agylatd ékal küldött iaj t romok -kllagnak vakak, amelyekből a kadtfogiyok «aagittaolél Aa IHolIslgAl iikkiHiii I nem khaéaét A kadflgyminisxinlem aáaő száma Ib-tájábaa, amely terméaaaliiaa csak a hadifojt lyak agy rAsaet aora|s lei, most már aaéebk ■b le|eaaiWe> A keddiMpilrél
ale a héaaá ea. éekf. áliaaiars daból karit,t ki Ai ara <
— A aaaohaAI—Amy aOadAaa a Mb M odea bekora Onáei mertekben cmea nemcsak a liszt, da a bodogyasttAst 1«. Hrtaoretlaá |daalgl haauüjisetleta aaat ma j, ie.ll minden eddigi babom haieaAkaég-leta», asert ilyen aaayaraaye aiimal liés akg soha aaa b volt, de parsas a fc i dsbsaél bba ■aaégisdissgs aaa volt afyaá seAAIf< jtéare képaa, mist a jelenlegi hébere Llatl. H.á ars-güuk havi basa ükség Isis jatenlJg 000.000 né-fermázaa, a kéhara kaadslaa laaoahaa csak 380000 úétermézsa volt. levAA- Ml tekét a hadsereg részére a kakára addigi latUms alatt köt Bibéiéi 3 900400 i i i Inai i'. i slj íaek a kötQlbclBI fel* jut M.gy.rdraaágrt, vagy*«
Hl
l .flOaOOO darabkel aaebe váve ut la, hagy a _ lugi amtas csökkent agya», eilesaloaaAayaaA aasgasaáart
a-ttílomáayndk Mrtbrt apadt mag «ddlg, aaéori
azonban besM.
kenést szebvedatt, mart Igaa saf^ekL vágA-bidra barik. Tekintettel pedig árra a köt élményre, bogy 1911 hsa 7,201X000 darab sssivai marhlik vjelt, a oaAkkaaae eaéb 21%, tekét aaa olyan a agyaéra 0, hagy aggodalaama alM
-"i 1 ■ 1 ■ 1 —
Szerkesztői üzenetek*
MAbsarát. Igaa, ai b agg bdjsk, hogjj a psaaaayt hadi MpbbNMi 111III > bét mo*é Nagykaakeérd b lejön. Psaaai ytiis a klékaáé óriási érdrálldéal keltett • aapdahkt asAzévd látogatja a közönség a hiAMtéa hefylségeit A kiáttkset frtAakbi tea »laalgUlléaal éa föl-' váltva katona- éa ejgAqyjutdévcil teszik aaa-aóbké. A bevétel la alissl is 11 bábéra» |áté kosyeélra megy. A kHHlássa aipaaaasyi M-loeal kasMst Aasaaa ksdhsvesaM ■lilaeil ék
Kteiettel érteaitem a nagyérdemű vásárló kdzönségat, hogy rőtói éa íjatáírü aijetemet divatoi és rébzüen uj áiukkai félszerelve, iRotetkiUi beri fále üzlethelyiségébe folyó hó 19-óa áfcMyWm. lön jallmélyen tiszteli kőz6n$ég szivés bizalmát kérem. bictOsÉtv« elitre i is mindenkor a szolid és pon-tol kisxolgálásról, mélyei tisztelettel:
Kirschner Mór. i
1114
IT.
A felhők között.
Ma: AIM latvia, ii|iWllsH
VMgida, mérd*.
laskséé bébaa, matató mélbea 4M« kát imlUllsallil a rövid «4« piriutkoCii Al al Jl pat.kmtdexbcn, hol tflra «Mlw, hal ak ifbSr lepedőn Wtz a be|*Ulé. Aat—olfl Ws. aáUta képtekaség, aartj Votkfiíabao ata l«*a inidiikuiltal ha as ésMsk mIM^íím. Ra* góe kecsl rövidesen esSañt aoniiu, ua at-«d teklt «ü iltila<t«ií{ bálra. A kadae-rcgpattncinok tffcta ^ataaMám 'atsaesk U a MsirdMdó-ptricotaokbox. ogy M¿htv»Ulos besxdgetéj végett. Táidy: Egy, esetleg kft oro» .battéria" agyonKvetéle a tófkisiliitiM repülhet« időben. Talaba* nem huzdálkateak a h—Él IcboayaütisJrs, SMrt footna Mfokról van sz¿ s eietleg a ájága rapffcló kárba vám. Mig ¿n U, míal Hmd'enhurg-bikt nddo-gillaai a lövénárokhia. sobaos goirinltodlam, mlért vmxtogetik nebét igyulnk a munfctát a kátdl kilométerekre átlói orosz ágyokrn, blues ka a hang irányába löakk, ix ciak tapogatód' xél I Nos, most megmagyarázhatom. A közel tábori ütegeket lat lehat riUaaösalkról, KUtjük röl ledéin', hisz ások közéi állanak a hatera nalhoz. A kilométerek«! hátel lekvö nebta • gek padig s repglö jcltntése atáa vsaaak 14» Hogy történik as?
A repülőszízndtAll mély hat gépből i elszáll agy a hat kőiül A megfiiyaló tóit ki séhas tárképek, mellette kis agyaéee fotografía gép A pilóta sseaaát a motor, o|> beaxia, vbjáráiát feltüntető ór.miieken unj Bssaelal a motor a a propeller, vágódó ii(-gáaátél ktptekaiég. A megfigyelő Unt eés, kelével a pilóta váltéra ét s mutatja Irányt, esetleg papírra kje, amit mosdul ratae s élfinyaj jt. AUtta kán Ufyaaaz a tatkép rajeolódlk isaee até, inat kaséban tart, CHt as utóbbiból még biánydk. Hoppl Egy kis ciaMaeés és és*l ségas ágyeolasok ial vsaaak »tv«. Ktkari lyarsaa a tétkepso a halyst, kriHi s mir kasál aa alaálkvökb&t baseabtant. Pár alalt pontos kis térképmáiold kéetOl iaea illái okról a a köve k_tó percben már sajat ifl-zérságtnk fJett esik la piros f-W uulónl égy badogctó a térképmásotottal, Ro»td bel01 már l^s alatt áll as aUcntégas ágyú Igy vsa as riSiyoaullhokaál. A jelenlegi eiói bircokoál már van Idó más saórakaeaara
A i épülök as összes állásokat'' liljik is exek atáa m'adea poatassa fal IBxértígüoknél Is rsiSnlvs. S ssaet repülők a tStérpsrsaésaekhoe melyik alkalmatlankodó aleje» lőjjek metksedUIk e maaka. Gtpslnk agy építve, hagy drámákén távíró knddf két rövid Idö aUtt bi> vagy kl lakat A front m5gött pedlf 10-13 kllumltsrn irbóeos felvevő illomjássink vannak. Mint mmatas, a mfikőd.s «iektromos balli Idézésén és lalfogáxáa alapszik. Egy agy Iámkosszasfc kétszázé báromnál meter hármlly boaiiu lekét. Nagyon fontol íz, klvevÖ állomái ekcS ogyinaly kall fehrivéiáre beállítva, amlnók as Utak« 1 katlámok, agy a kéntték nem „működik; E kiiM kalláahesuasint állapitja mag alta-. <náctkoxát a legköxdebbl rtpBUai. S miért fontot ez? Egyizeril a' mtgymáátl ( .
As ellsotég ngyieli adatáé fal vka lu-relve állomáiokkil tk yMetlaeU, vagy káldk ■>|tn s kaHámkottZ birtokába jat, a|y állóéi, iával 8 k kiveszi s repülófí<>r6l leadoH ja-. luntíst a B hsmisakat továbbit ssjilaskaik, imtt is telefon u'jáa tseeail továbbit a tkf-■ágkas, mely már előre el via kénéire s a ■naka jót aavat e WradHgáll lóvéiekea. A rapölök pakkadnik dghlkhea, mert euk állemáiak lévén, tea tadjik megéttiai, ők klába j:Ientmek i tíviróval. Odilaea latjkl-nlk, kegy bolondok, mert égyfk teadatt j|d homtokegrenest elleakeilk a márikkaL Ti ■atesta kííőbb jóndek rá, hagy Itt "" jitaaott Ulte Mivel rx ax net íz ajtbW ben k elölerdalL ax aj awgfcetaé^i még fonWb lltoktartáit héayaL
Nee, már IStftk igyaa axl a katyi
^ ttmov * möcf ® s

Fijdaleatói
Huak. illetve teetvéftak
ésÓaeMéa b|e»yáti.
Megtört sziwel tudatjuk, hagy MÍ szkriUtt «triga
fKrausz
tflzór a céávx. éa ktr. IS
ItÓ
élete tsvssaAa, 20 éves koriba* (. elhunyt. Megboldojgnlt hult tetemeit délutsa 4 órakor logjun as izil tem loara kalyeani,
áldott lágyan omlékal
AtSirt, (laiaék 1
blama éa n*i NaStMk, Nta
tábori tBsérazradoél,

13-án Pozaonybas varilla iu) hazahozsttnk ia tólyól hó ¡i 17 4tö halottas háziból fiitök ayuj a
en
a Braun Batty «15W] loé, naa.Ha, Janfi (lilip iljjJSKJ Canilla

Aa Eraeihl iár 14-15 m. •fy kárt« nobti lakás mzomnml éa mgy liitUn lyWés nájm 1-v* UimU
Bővebbet a bi^atajdoataaill
15214

UaMMkea: eÉhékshki, Mfak i géé ilxaa-egy órakor ieksslk Bekaéexolva U dlakmlljot a jaropeilejrbcx, e statuil bjoiilltom ax jraéae taU oravil a megMntélt MlimkjjsituiágJki— Start, ItWMI táyirLtoxdk: Jójjők, ¡ jö|ók " Még kgy megUMsk« battl adok jfeksaar le II-■yeiojcztstö ¡elül, bogy ia jövökl BgUmJlea a térképen takMatatt mséka ttagik léi* M00— 3000 atetar magauiL Elflbb megleli ftteiatel, v»iia0 nem Brl|íetlék|e ki Móköznca ik alisa kat. Nemi Eire .tissi", dindikk. — Térkép etea i itaérieg Lir elíaa a jí*T'~'' totta a tévekáget s éa laUUröl 1 ki bakai kor-rigaiam. Satvi I Frité811 gyiayHKea istiieit e giráUitvájta lyskab. A jövés löjid s ]|bbra vak. Azonnal kdök ¡.500 méter jfivld 200 ma tar baba". Semmit iám »ul.ol a aot«ria ja-gáaaa kivfti. da klem, bogy aa' é(y«k mpléaik e giidil Rógtóa adom tovakfa, tis." Moat ater kid sniLall 1 kildótt advötldatk, matt ia ág iBtnmiMia asetaküi. FeJbljrai: .V«a." Faa yképtelvital a lalett aufról, Irasjr kmalate
Mindez jmmámUt wn Időt Igéayri s ad-rig a reptlöfép nagy I őrökéi l| k é oxata felett, mert aa orósz Ifi érség sel i mitad többi ttegtevri tétlen9l ■ prí balkoxlk ar.pnai jelvil leraaat magarol a kaUex «tt^akldl i veade* et, da tvméswteatn biaba. M.nden liiaallái I sés se Watt 81 s kadvee kaUcgétiuól, kik as wttknamsridntiek amsaiatk] sserea ratjak kcaatekat iadaléi alöU,[auraacdk kilötiii kiválva. Nagy éaaralomrL a kidatérra vai mia* dea alkilommil aréttég, mart agredan Ucgea fordjtái a kormányItaréken s mJkbillinl hti-kön gyanánt aiagald fiyd kisMja gépit pár pme malve emk iltitlaé a ffkael kjwrea gyok jalxlk aa riöbb aég mtrérito oágaldó
Jó házból való f ka
tanoiiczbak
felvétetik Bcltlhdm éa Guli vpaÉerea-j k'edésében. j 132.7-3
Egy ali¿ baszni Jt háromkereki
m o t o r cikli
kosárral jutányos ár >n eladd. — EÉSvebi bet EPPINGER IZSÓ Nsgylubbsa, Csenge i-ut 39, 1137-18—3
IRODALOM
É L
egy darab ' Bővebbet i
m
4 éves ló. j iladóhltípUlbai
100-t-200 drb, cgéixiégei mustra b rkát
Uradalmi
'Legn|abb deesaegiak. Fl+M F¿SP ria Aonyo- et p^jlfémaSáidndera topAatffc Magiaa tliUtrn, bkrmtS Aloett tjab.jo» j ai epmsS'ie vu.gMk.ri aratdjtt. -4 A lri | ni Ipeé aiv.tti eatefls'e Jétetó Itgn.byjbb cUi-m«aMa' eekétefaf emn s mnju.kJiol. — (Ax ÓMitt videit idapLéok éMgismmtik as pbe-ratlal alOMlaara. Rftiidaaaa aJnrn Mrtl mutdénQ.t ói ai ai eran zené¡óaek [ népixaB-aeg» rovidc.cn tpiea algaa n.gy kaax, rila* •ka* Jkaee Vasa, -f- Aa apmami 1 lútetb.n ¡iM» mag. — Egl egy Mate ira l) konjna. Afoij múuHUKÁ éaáeai. Katoes JilnoiaakJ a vcgtkttn lótlad .kt d»Lxtriónek | batom n¡ daial jdenk mcg. -4 1, Má aititU b.bfm, 2. Mcanta toldon lUégeaSeo, 3 uiijnet. — Ax otó egy aepsai, Mlaiyct Ksraes Jales 'frt I él zungorara. — A dilt Miada.éa ekckllk katai.liiuk. — A fcwrom gal egy I l.eut Mag es ara 21 koroná — Ha izar mindenhi tríilzo/ort. Sursni
pyo¿9 BiUtaJt.ja baoataa «iinul wnákt. — Efiitel kjibaté d_ as ila.x.Mró kaloinakank hlmn'ai Nuil mi nnlid. IlíioM, agyetdli cuodlafl Id a .Ha m.|d egyax d.llama. — Mmeiéi 15 re U ige ftaiepi daL — Ard i koroai.: — egyixer ünnep a l«q|ea t Zer I ,ag«i.bb dala, finan haugautos d kovüz egy la legiiKerGltnbb aalka bórax Idos bourel tcrmtiebaa ai mal|r joalatxxsilia aiol agr kós.Uj saaiiei. — As ij |Z«kontz nelaoak Badián-taajótléd atiere van. — A dal árJ 2 kmjll Darumédár, ha nktá'it dtl/»U. Zetkovltx Bda a gyOoyoiu dala miudc. ü.t Oratel tepnmaélg sel Oivcnd. — Ait 2 keraee. U ktojd altf-
mofad éjtzakán, A mlodennapfiól |lüi0 Zaú.v Vtté gyónyorO dalá, melylyel P«pp ¡{.sao étáad slkért aratott -j- krs 2 koronai f,
-f--' '! •
I Adakozzunk at elcsétt kósOk !
Ozvegyei a árvál javára / Aa | j adomdayoMt átttszi a Had-ttgétyzó Htvatai fipéntfára, ¡ ¡; Biadapm, Kéjjvittíóhaz ::
Étkezési burgonya
Poll&k M Emil iégnél
Kiazsi-utcs ^/s. megrendelhető. Előjegyzés szériát eorreadft>ea| törtéaik
a »állítás tM; 13212
Tökmagolálj!
lisztán kezelt kitQaö isQ tökmagolg). mely ffclölbtil miodenneíinQ tá^lgplalét kg.* kéot 6 koronáért [ dkdö Újudvaron. Nagykanizsára hiázhoz szállítva fjveggel ::[. együtt 7 koropa. ::
WMM
Berkenyés István
otajfltő tulajdonosnál ÚJUDVAR ui p. Odse. (Zala megyt) f 132t9
Tavaszí \üm
lili» lllll i[3i HlUlllllliKlB
rikfirsa es neore rie-(és re lipNli
Miltényl Sándor éa Fia
dpöárnbázábsn, PAat, városi I
Ékszer-tnji ti elv meinyitáö j
Van szerencsém a tisztelt közönség szi ves tudomására hóznij hogy
ttizír rililftiit bunrK 5 u.
alatt megnyitottam és imndennemu ÉKSZpfi KÉS^íTESET,
alakítását És javítását
legjobban éa legyofcabban afiiifeaJ A tisztelt közönség szivei pártra-gáaát kérve jliaitslÉlal 1 <
SCHNITZER GÉZA
iksierétz.
13196
■te
URANIAS
Roxgoayt ntea 4 ee Veleéeni 359.
S'cnzáclóa dia rrflsor I V LAMA H II.TII d."n mOvé.g'Af lréptcvéll
a«y dobsa flnirni saeMUovdi ,papM aee eve eanitiaiatei t K de miar
Flachal re<ap Pte pap rae ana«, kan
jV jr Haavneameae. Jrjr^,
Miic 17. pénteken <Jsak 1 napi
A látszat öl
társad sImi dráma 31 frhneáeÉWn.
i a i ■
A JVACiYHAC^i Vl(jái«k. HADI lllláSd aktuális C«Ali TC^KlaCM bomerra.
«Wjiroá Ilin Ilid tarIao11 SaadMa I «1 t *rakat. Vot4r- 4a OMa^paa g. gS. g. t A t trakm ^ámtOmgOá^ <41 Asé».'
S.'ombat éa v«aimaa nagy ti dritulk műsor uUnf hartlt A CIIIíTM kHtLYM) ; aitaia ai • é ) bavwaaaéaa.
anizsa, Kazinczy-utcz*.
N 179! íjBF TELEFON 1711
Nagyk
TELEFC
Irodai berendelések, írószerek, rajzeszközök, irógép-kejléket finavá tptófók, zsebkönyvek, mindenféle naptár, jüzjeti kinwelJ szelyénykönyyek, soki zorasitó lapok és gépek, letampiegek, számózógépek, bélyeg fők, peeséjtnyomók, bilyegzőállványok, keletbe lyegzők, aktatáskák, váljtó és értékjpapir táskák, péi zszekré-nyek, ' péíjzkosár.j mindenféle levélrendező ós levélgyűjtő, irodai dobozok pénzragasztó, árucímke k. irodai dobozok,! papírkosár, Íróasztali előjegyzési I >loctó és mindenféle papírára elsőrendű minőségi>en m nagy választékban eredeti árak mellett.
Minden ^fp0! kereskedőnek m érdeke, Rj
hogy ipzlefi: nyomtatványai Ízléses Kiáíiitasban, a modern tipográfiai; eszközök igénybevételével kéjszülH jenek, i mert csak igy lenetségéal nogy a,vásárló közönség figyelme Üzletére Irányuljon. ETnhezjpedigr csalt az kejly hogy nyjomtaiyányan a
•7 A-iVA nyOmda
&m Jf% mm j = készítse ¿1. |
Nyomdai iroda: N;kanizsajSugár-iit 4
A Zam-nyomda k ' ik^modernebbia ¡berendezett nyompa, 'könyvkötészet,j yonalozó intézet lés Üzleti kpnyvdyár.
Aki valamit liladnl vagy venni akar, Aki lakást kores, Vagy kiadó lakása van, Akl j élelmiszert akar venni, vagy eladni, Akii alkalmazottat keres, Aki állást keres,
Aki gazdasági eszközt akar venni, vagy eladni, Aki bútorozott szobát keres, vagy bútorozott
szobáit akar bérbeadni, Aki cselédet szakácsnőt, házmestert keres,
az IegHelyesfebben cselekszik, 1» kis hirdetést közöltet a Zalában.
Vidékről • kis hirdetés postautalványon köfdentj«N
tatftatzstai kis hirdetés i kMttintüte Söfár-e! 4 afc* 11
==r A kis hirdetése« mindig •MralAfM«mMk, aos

Tón ZOLTÁN,
ü fentük kililitkm1
I Min ÜSlHHt i
— Hivataios júentés — Bálin, március 17. Np^atl had lalisiér l LtoiUl délire, ab angolok hit robbantáé« eredménytelen maradt, Á Champagne kfl. lönböaő szaksaiéin. nlimat n Nana ée a Moael kösőtt hevee tüséraégi haro volt:, á Maaa.-területen ai ellenség ianétel-ten vetett haroba a Bort Hona megaelaton levő állásaink ellen egy frlga hadoastályt. Írről megállapítottuk, hogy már a huasonhetedik, aaely a hars. ook kesdete óta esen aa,aránylag a a ük. területen a harovo-nalban megjelent. Aaelad,raj-taatéeeserft tüaáraégi blöké-asitéa nélkül megkísérelt tá-aedáa alkalaáral egyee a sása-dók fonalainkig Jutottak , ahol aat a néhány embert;, aki köaft-ISk aebeedletlen maradt, el. fogtak. Második támadéauk aár íárótüsttnkben onlott óaase.
Keleti éa balkáni bndaxlntér A helyist általánoaaágban Tál
toagtlgn. Legfelső hadvezetőség.
Görögországot elvágták Európától
Athénből jelentik a Frankfurter Zei tungnak: Francia csapatok megszállták i szatonlki-florinai vasatvonatat s, elvágták i Florina melletti egyetlen táiirótonalat. I|y a Görögország is Európa kizAttt összeköttetés teljesen megszakadt.
Francia jelentés
a verduni harcztérröl.
Pária, márc. 17. ■ A francia vezérkarnak tizenhetedikén délután kiadott hivatalos jelentése szerint' a németek több heves támadást intéztek Vauxjata és a Vaax erőd ellen A németek nagy erőkkel öt egymásután következő támadást Intéztek anélkül, hogy sikert érhettek volna el. A támadások a francia tüzérség zárátüzén midig megtörlek.
Az orosz harctér,
Budapest, márc. 17. A Sztripe-harc-*«aai több pontján uiulminyns elöörs-kpriaiak voltak. Ternopofcól nyugatra es alkelammel csapataink behatoltak aa oroaaok előretolt állásába, egy sáaaldat ás 67 löeyi tsgéayaáge* elfogtak, vala < mint egy glpfegyveri áe négy eknavetőt iiáluaányoRalc. Höfbr, altábornagy,
FEGYVERKEZNEK Hl
IBp Í
Migszálták Dublin varKastátvat.
Berlin, máfcjiS. A Timea;jel*ati március 14-roI: DabBabfa' sa Íren bataj-aaaa tllataHat. renpeztek a vödlcötHezcu-ség eUeh. Aa jiij szövetség | tágjJi éjjeli faarcot provdkátujk^ majd éjjeli jjyakor-latok örve alatt 8egyverea< n megszáljot-ták Dublin várkastélyát I >adáj_a. 1 (éri-verbehoíatall tilalomnak, I; alm VelUght-Véi icorit (ogyyereket, ba odeftekLt osztottak kii ErÖerakpeságokki 1 «jl&ték, hogy aa irek köxttl senki sem jdgntkopk ön-kánt az iaag^t hadseregbe.
botrány
az olasz parlamentben
LuganÓ, rtiárc 17. AE °Uaa kama[ rában Lucci szocialists nagy dicsérettel ec üékezett meg Németorsi 1; f | gazdasági édtedjeeiröl. ;— Menjen Németoraadgpa I — U| áljozták (elé ■ Lscei indulatosan fald ft|: 1
— Engem nem kell k itanitani, mert elődeim ¡mindig' a hazáéit inncoltsk. De a jobboldal tagjai közt axáiapáan Vinnék[ akuqnik szülei Bourbon-kémek: voltak.
I Óriási liánná, kavarod as | támadt * Licci kánytielee volt kijei« «Usé^ viaaaaj ve aoi.
Megszűnt az ¡olasz offenzíva.
— Hivatalok feltnU íj. —
Budapest, március i'lj Aa okJ* ok az Iaonz6<harev áaalon bej intették meddő támadásaikat alkalommal la tfesmia élléaainU Lrdan birtoknnkkai it maradtak,
Délkalati hadazinlér; A hely zet válkommklnm. IHöfet altábornagy.
Küszöbön lé f5{változások az angol kormánypart.
Róma, rnkin- 1?. A Corrioránek jelentik Londonból: <|rey beteg aége miatt lemondani kéazül n külügy mloisyterségröl Utódául Heldnna lordot, ns Indbl alklrályt lagntik.J
Amsterdam, marc 11 Londoni ál klvökkse esi aen tnrtjn
AzUnió hadereje
■..
| Amsterdam, asdrcllw 17j Aa Uáll kénenlétbe helyezett bkdrfje negyvenezer fára §■■¥«<>>> I
A spanyol semlegesség.
Madrid, aiárdiá» J7. k Iköspojdti
fatalaak és | Portugál Is taáfcto-utjábán Spitayolo^aaág aenle-^eaaégi nyljatkoaatol tett'.
Közös miQitiertanáosi
Budapest, márc M Tegnap egáiea iapközös miaiasterteneoa veit, lyan fontos gasdhaégi éa ^naügyl' kóréáa|ekkel| foglril-coxtakl. A tanáoakoaáa^kat esr>m saton le foiiytajtjék.
Bécs, márs. IB. Pénzűgyl kérőkben ugy tndfák, hygy <rr ••rftili hadiköt csőn a Jövő hónap elején föltétlenül kibocsátásra k rüt. A mostani Időpontot Igen alkalmasnák ttlélj dk erre a Ic'élra, mert a pénzbőség \ óriási it a bankbetétek rendkívüli arányikban nűve kidnek. A moit tdM közös minisztert tanácskozáson dintik el. hogy a kö! csőn milyen tfjiusu legyen.
Budapest, \ márc 18. A [sajt¿szállásról Ijelentik: A tróaörökös, kjk.it őfelkége hadaeregparanésnokká nevázte ki, I a frontra utazottJ kogy átvegye a rábpott parancsaokaágOt A trónörökös tagnap-előtt érkezett Marburgbs, akol jelentkezett Jené főherceg-, tnezerézrédesnél.j Innen Laibacbon kereaatfll folytatta útját a frontra.
Róma, márt. 1% A szerb trónörökös római fogadtatása nagy ünnepélyességek közt ment végbe. A herceget az állomáson a kormány összes tagjai, g szenátus ás a Icamari képviselői várták. A közönség élénken éltette Szerbiát és abcugolta a központi hatalmakat. A trónörököst diizhiffitó száBitóita a Quirinálba.
Angol y asu tl kocsik Francziaországnak
Hága, márc. M Vaasutikocsik hiányában a verduni fcankg 20006 motbraa kocsi aaádkja á hadásmt ¡Aa angUSc most, hogy a kaaaiák aokét he yzetáe könnyítsenek, 1000 vasúti kocsit tsaak Fiaaiianjsiáglm
Robbanás
a wöllersdorffl lőszergyárban.
Bées, mért 18. tflva .lejtés,) A rvttlatadoff gyér gyu'taaaóastályó battéa történt. Mégy au halt; — Pár nap eiőtt volt robba^áa, éalk pusztultak éli. Hivat a lótllaaokaak jielfn|ttk bliiakat, hpgy a rébba aaéaak fuéa^ultak v vagy ftaeaayvjar élit v
A porfugái tsaéatok jt Franciaországban.
Qenf, március. íf. jt»-rl« jelest J : ek szerint a aortánál tÉagaég már í' meg rkezatt rr*aciaor*zéEba s a verduni fronton foglalt [állást. A portugál gyalogságot llij érre a Iroatra szalUtJá«,
| | \ f Valona Kt
ostrornáólőtt
Hamburg, márs, ly. Aj „Hamburger Fremdewblatt* ■ nak jelentik Lugenó bél: Amióta az olaszok Durazzóból ew menekültek, ayugalom van aa a báa barbr téren. Az oláaa lapok áxnt ugyanazt hangoztatják Vslonáról, amit előbb Du< rarróról: boga ez n'vkioj bpvehatetlea, |Az olasz hadvezetőség asáriisii 9 án az antant kiráaaágára elbatáradta, hogy a Musakija-ieosicot Albáaiábaa minderi sron meg fogja védelmezni láz osztrák? magyar csapatok jelien. Eaaaad bnaáeek fair szerint vissza kell térnie Albsniába, hogy h arcosaivsl részt vegyaé a védei lemben. Ezt határozták Kómában márf tOius 9 én, Még Ugyanaznap tortént azonban, mint est as osztrák majrrar hadvezetőség hírül adta, kogy az dlaszok rövid ágyú harc után visszavonultak s amaaki jai fcniikról a Vojusa folyó jléli partiára. Mivel aa osztrák magyar csabatoknalc si került, hogy keletről veszedelembe iút-tasss aa olasz szárnyat, a visszavonulásit folytatták a. »hős* taljánok, ugy, .hogy aa osztrák-magyar caanatos már csak huaz kilométernyire áll'analj Vafonától. 1 Valona városa egy földeyelvea fekszik. A védelemre rendkívül alkalmas és fi- k gyelembe kell venni azt as eebetőeáget,. aogy ns olasa flotta hatásomai beleszól faal a küzdelembe Bizonyosl hogy Ve-loaát könnyebben védbetit meg aa olaszok, mint Durazaói, aaaebaa aa ía bizonyos, hogy ez a védelem végül á meg fog törni az osztrák magyar aaape-tok azivéa támadásán.
Bécs, marcika 17. AJ Valoaáhaa állá o'aazok akció sugara, miután eUe-ták őket a Semenitől huszdoöt kilemi tarral csókásat. A FieribÖl a V sf isák se vívd úttal, amelyet sikerfllt balahaeakba keríteni, Albánia éag abkaa ikrépített el jál szereztők rOnm Aa eeáke-asagyer ceepatok mntg sUr hetvenái kilnmrit boeaaMWfamijiral eenak a parti rém-ee«, amely Úfaáassóiél dM bényban terül eL
KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ HAZA! ^ gP^ TERM ÉK
ÉSS^feta»« gsrifiÉ«
ZALA
Mert nem jegyeztek
Horvátországban magyar hadikölcsönt ?
— Sű/ű/ tuuósitónktől. —
4 A hadikölcsőn jegyzések idején kínos föltűnést keltett, ho^y Horvátországban mindössze tizenkét millió korona magyar hadikölcsönt jegyeztek. Pénzügyi körökben is sok szóbeszédre adott alkalmat a horvátok tartózkodása, aminek az okát most nekünk van alkalmunk földeríteni. Amikor a horvátországi jegyzés eredménye ismeretessé vált, — Teleszky pénzügyminiszter magához rendelte több horvát bank igazgatóját s ezektől meg ütközve tudakolta a kudarc okát. A horvát pénzkapacitások nem tagadták, hogy igen sovány az eredmény s ami jegyzés történt, az is inkább a Horvátországban élő magyaroktól ered. Hogy a horvátok nem magyar, hanem osztrák hadikölcsönt jegyeztek, — ennek vélt nemzeti ségi sérelem az oka. A horvátok ugyanis rossz néven vették, hogy a kötvényről a horvát szöveg hiányzott. A magyar kötvényen ugyanis csak négyféle szöveg van: magyar, német, francia és angol. Teleszky pénzügyminiszter a kötvényen mint Johann Teleszky, Jean Teleszky, sőt mint John Teleszky is szerepel, de fovan Teleszky (ez a miniszter horvát neve) nincs sehol. A horvátok ugy vélték, hogy a pénzükért annyit elvarhattak volna, hogy a magyar kormány eg/enlő elbánásban részesítse őket a franciákkal és angolq^ckal, akik tudvalevőleg egyetlen fillért se adtak a mi hadikölcsönünkre. Lehet, hogy a francia és angol magasabb, jövőbe tekintő szempontokból került a magyar kötvényre, de mei-lettü< megfért volna a horvát szöveg is, mintahogy az osztrák kötvényen ott is van. Pedig Horvátország nem Ausztriahoz tartozije. Az osztrák kötvényén kü lőnben tót- és román szöveg is van, pedig ezek is magyarországi nemzetiségek. Szóval ez a mellőzés fájt a horvátoknak s emiatt Horvátország osztrák kölcsönt jegy2ett. Ez a magyar hadikölcson horvát bojkottjának rövid története.
HÍREK
Ép és vre'p fogak
a feriréf ztt egyik legszebb »járdákét képesik. De ha akarjak, bogy ne csak átmenctelileg batzniljenak és díszítsék szánkat, bacem hoyy álla h dó értékűvé várj«nak, akkor rendszeresen kell őket Odollal ápolni.
— Etkavő. Dr. Séúdor Miklós cs. és kír. ezr-dorvos f, bó 18 án tartja esküsőjít Bo^enrkder LnJuval a helybeli Ferenc-rendi templomban. (Minden kfiiöa értesítés helyett)
— Beteg a főispán Mint őszinte részvéttel értesülünk, a főispán komoly
j beteg. A nyakán támadt valami dsga : nút, u*y, hogy a Pajor-szanatóriumban műtétnek volt kénytelen alávetni magát. Állapota a műtét óta örvendetesen javul.
— A te a-délután bevétele. A bad-se^élyiő iroda most készítette d az áltsla rendezett t*a-d lu'án elszámolását. Eszerint a bevitel 850 korona 64 fillér, a kisdis 100 korona 70 fillér volt. — Harctéren levő fiatok busvéti m-pajácdckozisára tehát tisztán 749 korona 94 fillér jutott. Itt emii jtk meg, hogy a közönség köréből sokan kiVánják a tea-délutin megismétlését, amire a hu i véti Bnnepek egyik napja lenne a legalkalmssatb időpont.
— A hercegi bérletek. A Batthyány Strattman hitbizományi bérietek ügyében most történt meg a döntés, amely szerint a sanci bérletet Löwenfeid Joachim regi bériövei szemben a gelsei Grosz testverek, — a nagykanizsai retek bérlétét Péceli Lajos kiskornak mi fo.d birtokos, — a szepetneki és gyótai bérlétét pedig a régi berlövei szemben. Ken Jenő kapta meg. A homokkomaromi cs tülöpmajori bérlet tovabbra is Lazar Soma, - a bantai beriet pedig Woit Lipót kezén marad. A zsigardi beriet sorsa foiott meg nem donlott a jó^ag-kormanyzóiág. A • nagykanizsai ret berie-tere tudvalevőleg Nagykanizsa varosa is ajanlatot tett, de — amint latjuk — ercdmenyteienüi. Azon szempontokra, amelyebből kivaaatos tett volna, hogy a vaj os szerezze ínég a bérletet, — nem karos a je.emcgi aüapot sem. Ugyanis az uj Derio szinten kiskanizsai gazda kodok közt osztja ki a bérlétét, — az uradalom pedig a berieti szerződcsben iön-tartotta azon jogát, hogy a benetet bármikor Jölbonuiassa. Ha tehát a város íej.esztesi érdes, a bérlet megszerzesét tenné kivanatossá, — ennek mi sem fogja utjat állni. Ezen előnyös kikötés, amely a varos erdekéből jött létre, — Paifty Alajos főerdömeater jóindulatának köszönhető. Ugyancsak városfejlesztési érdekből kikapcsoltak a béiletbol a Kazinczy utcai ma^rt és az áiiomássai szemben tekvö telket, ahova a szemkórház jön.
— A zalamegyei oivo.ok kötelező i lentkexeae. A bonvedeimi miniszter te4nk^ rei dcleiet intézett Zilavármegye ter vtnyha. óságához, amely a következőképpen szól: Azon céibó , hogy a h'drakeh sereg or-vosazüksegletéaek kidegitésére igénybe vehető orvosok száma pontosan megáUapittaiék. dreaddtem, miszerint az U 65. évben született és ennél fiatalabb orvosvk (kivéve a ténylegts és nyugáiiomácybcii katona ('honvéd) orvoso-kat)
— amennyibea a hidrákéit seregnél alkalmazva niccienek, — 48 órán belül a tartózkodási helyük élői}»róságánál ös-zeirás végett jelentkezzenek. Jelentkezni tartoznak tehát tekintet nélkül arra, hogy föl vannak-e meotve, az alább fölsrrolt kategórií ju orvosok: Hatósági orvotok (állami, vármegyei és városi
, tiszti éi jsrásorvosok), községi és körorvosok, á'lami, köz- és magénkórházak, elmegyógyintézetek orvosai, a vöröskereszt intézményeinél m3kcd5 orvosok, önkentes b-tegápolás egyéb intézetein*! működő orvosok, G/akorió és magánorvosok (ha gyakori* tot nem U folytatnak), egyleti, muakasbi toilto pénztári, fu dőorvosek vd, a had*er'.gb<li ¿a honvéd egi h.ióago*-(ii , cs pitteit-me , Ubo. do ó oszUgo*na«, i' texetekoel es egeiz üyyi .m<-ze?ekne- ( ely-Arieyi *o hai-k. tat»leskó'hai«l, h >ov d ba-d korn«mk(>a ) »zoiy^l torié) »uó tartsleko» píe ar 16 es picikele%rr kor lezelt oraosok, • mrgf g e-ö ■> lyu. MOk ál .UaicDS-'Ott orvosox. v >ut« civ^os. — Aj ic tfc'iö v.»v sváról .x c ól) r t<{ot u»»td nu.t iicbut.t^t totü< &et aeszit oi es ercte «pii'b bo 5 >g kell « varmegyei alisoánh ¡z b-terjriitea«.
— A váró* liaataliatása. Amin; m r
többször m-guiuc, Nagy kacu.s-ui n#p^k óa nem volt iisa. Ennek kóvetkezt bea a pea«k u b c uttak üzleteiket, t hát kenyeret ttm le betett kapn, ugy, hogy a varos l<ao>sagaaa egy része v* ó aggal ebezett. M-yinuk aat is, aogy a Lslthiaaynak e*ak adatnia tiáeiós oz-i lehetock, me/t agy bon, miat iiszt bőséggel alt a Haditcrmsny Részvény tarsasig renddketc-sére. Fo.tcvcaüna heiyeacea b.aocyult. A viro> ma éiteaite^t Z«poit az ab p*ci uirataitól arro , bogy Nagykanizsát a koi ma y jövendőbeli a varmegye utj n fogja lisztv« 1 eüaioi A kormány a mefyei azöksegiet ai^egitesen: egyelőre tízen bit Wuggin lisztet u alt ki a ebbói íogja a város is a m«ga szüas^glctet megkapni. Tegnap déíután lö d; ben mar at<b<n a bd/zetben vo t a rendőrség, togy a íegsürgőacb szükségletet kieiégltbette, — ma pedig a rendőrségen jó hizl kenyeret m^nck ki.
— Mikor lesz vége m háboranak ?
Az e^vis : «Lcia e.c^pbau jelent meg az alabbi kese<ü humorral megirt történet A tanító az iakolab > :
— No, gyerekek, ki tudná megmoadani, bogy kel a krumpli mázsaj« ?
A Móric gyerek:
— Thenoyofc frank, — tanító or.
— Brávó. Okos gyerek vagy. Tán azt is m*g tudnád mondasi, tőit ér a frar cia btdi-kö csöakö'víny ?
— Hogyne. Kilerc*enkét frankot.
— Pcmpáf. Te mhdent tudsz. Tán még azt Is meg »udnád mjrdan", mikor lesz v?gea háborúnak ?
— Ez a legkönnyebb, Jt/nitó ur.
— No, b«t m'kor lesz vége?
— M«jd ba a krumpli lesz 92 frank és a hadikölcsönkötoény tizennyolc.
— Hadifogoly zalai katonák. A kad. ÜTymlniszterium legnjabb kimutatása txeriat 48 ik gyalogezredb5l hadifogságba estek- tJ mír György, Tislerict Ká^'y Mu^azeotmárto«. Tóth Sándor Szécilszentlászlő, Tóth MikS Várföíde, Tót'u fstván B:C|eh^, Tfirk JóaS Zalaujvár, Varga Ferenc Nova, Varga Ferenc* Binokszentgyörgy, Varga József Monostora^ V^rga L'jos (1887 brn ezületett) Vas Ferea« SSjtSr, Vas Lajos Magyarfö'd, Vásáros PdÁV rabámbegv. Vasai Károly Gyüievéiz, Véglp^ Leodv;ujf«la, Végi Mihály Muravid, Vkáj György Nsgykánizs», Vlah József ZaLbob, Vö.'ös Dávid Nemesokáay, Vérös Dörsi Ijtv^ Csap», Wacbe J«nos Kbkomirora, ^X'eisz Gmj. táv Sopro«, Zill Imre Kiabicsr, Z-^lik Istviz B :litinc, Zsivkó István Viziszentgyörgy, Zve> darics Ferenc Drávtcsány.
— Kotzoramegváltáa. A nagykaci. kereskedő ifjak egyesÖMének tagjai Krcu« József elbuoyta alkalmábcl 34 koronát gyűjtőt, tek, amelyet koszorupótló-adomanykéot a ki* borúban megvakult hősök alapjara horzaot ju. tattak. A nemeslelkü adományt atadmk a Vótój kereszt-egyletnek.
— A vasúti állomáson tegeap egy G«j Juliatna névre ktal i-ott c.el-'dioiyvet o ugyanezen névre kialli;o t postat*karetp^nz:Lr könyvet talcLak. Igazolt tu aj ionosa aívcbaii leadőrségen
— Honfoglaláskori airok Fehérváron. A mutt netía a 17 is hunv-d,y. o(-rr-<.d lövészárok gysk -rlatoeat tartott Febj. var batarábao, a sarkeres tarí orazagui mdmi Ásás közben csontvázak buktantak fó, «a^ •yek »ek cibslyezése mindjá t sejtette, nagyút f-g'» iOt evseaz-djs temdőt de itett aa> i : .y»e a véietien. E^y tejeSsa ep c o:tto viieli=t. te jrs lócso » vaza , aeogyelv»s«k«i, u> "kai, VacC^at Jkm, S mas enei.cs tkrgy«iut ti* atUfc, an e y :abDl aataa ket*e*telenül Mtf-aU«ptto t k, bo^y aoufogt.lo ós^nk temea« >ek ezen a helyen. Toob síit tart.k iei, ai(> n-m az egyik csontváz mell u ín gittek 5ir iuk iegdrágább fegyvere», a kardot is. Et a *ard Ugyacvezctt n iy ugati karoiirg kori katf*, neia ve ük hozott m«gyar aafd, h«ncm vaUú c«t«ndoza»bót eredő had zsákmány. Ez a karé htaoomas* a P>agab«n őrzött állitoia/ S± l.tvsuuk tul jdon tott kardnak. Hjgy mij ri>ka dar b ez, ututaij«, bogy M«gy«rortxafOi c.«k 4 d c. volt eodig; aobói egy mar agy»* ca*s. F harvar d:mSobegyi leict, amit a^yan-cs«a L^b.oeckert Jjxaef aaott fd 10 évrei ez- ön. M*ro í Arnuld muzeum igazgató lépéseket tesz nty a polgárt, mait a katonai ka* to>agokaai, bogy e beiy további bolygatás alá ne kezűjen, míg a tervbe vett ásatás oujus hOban meg bem kezdődik.
— Hnrntoa bantaimaknái és tofiaenzs* szerű tüneteknél GicssbübU-aaVanyukut *ft téa tejjel melegen beveve kitöoő szoigslslokst teljesít és rsgalyos tünetek ellen is mint dóri-gyázatlszrr legjobban a>aalkaló.
0 — Ajsmlatos, ha a mai emelt ára^
mellen, zseb, iali és ébresztőóráit Szívói
Antal möórasaál kij*v«ttatja. Ékszer és l^zer javítást is vaiitL Uj vu mérsékelt árb«
kapható: lCazinczy-uica (Vasuüj 3. ttim «ktt
■ gfe " ----------
EGTtETLEN CIKK
mely több mint 10 év óta nem drágult meg: a valódi
YES-SZAPPAN
Ára 1 korona 50 fillér.
I Legtökéletesebb és legkellemesebb fflstu M ' aresz< ppan, mdy minden háriartásban ndkaW' | hetetlen — YES PÚDER 1, 3, 5 korona | bozonkint — YESKREM 3 korona tégelyentet
- MtntíanOtt kapható!
Magyarországi főraktár:
tfcÉNYl BÉLA, Dí«na-aycBVSz«rt*ra 1 Buaapaat. Káralyktfrut 5
1916. mkrúuM lt.
ZALA

ITEL
a nagyváradi bünporben.
Nagyvárad, má^c. 18. Preisz főhsdnagyné bünü?yébeo, akit tudvalevőleg férje meggyilkolásával vádoltak, — e?y heti tér?yalás után
az éjjel hozta meg Ítéletét az esküdtbíróság. A tárgyalás utolsó napji is bővelkedett kiaos szenzációkban.
A kimerült vádlott elvesztette önuralmát. Görcsösen rokogol kerdett. Sirva kiáltozta :
— Rím fogjak! Rám fo?j\kI
A vadloUat sirógöcs fogta el. Kezében táviratot szorongatott, amely szegény gyermekének brt gégéről *d kirt
Az eloök nyu^alom-a intette, a vádlott azonban nem tudott uralkodni magán. Odakiáltott teremő nek :
— Mrgvek I Meg/jk 1
Az izg»l>m Iára fogta el a tárgyaló termet. Preiszné b r trői cdasMtrk a vádlottkor, hogy l«-c<i i s k. Pr;iszné szinte önkívületben kiáltozott:
— Meghalt 1 Meghalt 1 £goek a gyertyák 1 LVod-^, é?n<-k a gvertyákl
Az terem megirdu'tan tekint a vád-
lott és a körülötte támadt csoportom ulás felé.
Preis* n -t isuét sirógörcs fogta ei, zokogva kiál'j«:
— Azt mondják, éa ö t-m ueg.
A karz»to3 alig mar d az m szárazon, a nők zsebkendőt huzrak elő, sek kőzüök hangosan zokog.
A oagv izgalomban az eioök f-ifüggeszti a tárgyalást Preiszoé barátnői kiviazik, orvos is megvizsgálja
M jdo'-m félórába telt, mig az izgalom kissé lecsillapu t. Az elnök újra megnyitotta a tárgyalist és jelentette, hogy Fiach Á-on dr. törvényszéki orvost megbízta a megtört Preiszné go'd násávJ.
— O vos yr, megvizsgálta a vádlottat ? — kérd este az elnök. — Folytathatjuk a tárgyalást ?
Az orvos kijelenti, bogy Preiszné most nem tud megjelenni a biróiág előtt, a súlyos idegkimerültség miatt legalabb is egy órai nyugalomra vac szükség, hogy magát összeszedhesse.
Az elnök nagy izgalom köt ben ismét felfűggesz.ette a tárgyalást.
A tanúkihallgatás brfejezésa után még elrendelte az eloök az orvosszakértők meghallgatását. Az igazságügyi orvosi tanács véleménye szerint vádlott telte elkÖvetétekor sem kóros öotudatlan állapotban, sem elmebetegségben nem szenvedett Kétségtelen azonban, hogy a lelki gyötrelmek akarat Deli elhatározását lényegesen korlátoztak. Az orvosszakértők is azon a véleményén voltak, bogy a vádlott öntudatában kisebbmérvü zavar állhatott be.
A vád- és védbeszédek a késő éjjeli órákba nyúltak. Az esküdtek éjfélkor hozták meg verdiktjüket az egész város izgalmas érdeklődése meQett. A teremben ember-ember hátán volt s a folyosókon és a törvényszék épülete előtt is óriási embertömeg tolongott. Amikor sz esküdtek verdiktjeinek kihirdetésére került a sor, halálos csönd támadt. Az esküdtek nem találták büdösnek Preisz főhadnagynét a házastárson elkövetett ember öles bűntettében, mire a b'róság is fölmentő Ítéletet hozott s a vádlottat azonnal szibidlábra helyezte. Preiajné zokogva fogadta az eíküdtek igaz mondását 3 barátnői társaságában hagyta el annyi gyötrelmeinek színhelyét.
Uj
csomagolás
irrVÍ «fii'.«
m
legjobb FOG-CRÉME
Steckenpferd
liliomtej szappan*
Bergmann á Co, Tetc chen & E gyárából
«¿¿rhetetl« kati^ sz*p!Sk dtiroEtására éa DÄS-^etc. ea fler „ bóripoüara, mit szimt*l»n
űl. k pMan h.tiw női kóápo-
V
Egy színházi est
a lengyei fővárosban.
Az első, ami föltűnik Varsóban a temérdek járó-kelő. Az esti órákban mindenki a harctéri jelentéseket várja. Aredakciók ablaka tele vac képekkel, sürgönyökké).
Lehetetlen eligazodai sz idegenszerű impressziókon, melyek at első pillanatban megragadják az embert. Később azonban tiiztázó-dik mteden és az utca megszóla!. Az utct elmond mindent és minden nyelven megír het érteni. Csak mindenki m ász ént érzi és másként magyarázza.
V«rsó külső kép: most egy tarka, tömött forgalmú világvárosé, ahol rendszer nincs az építkezésben. Sűrűn látni bét-nyoic emeletes parádés bér hazkolosszu sokat ezek egészen cl-nyotr jak a történelmi multu, árkádos f.lakat Bársonyos, tükrös villamosok cirkálnak a széles ataken. P.z r eleganc.ával kocsiznak és bűnösen szép nők hivalkodnak a prtmjeikke'. De talán sehol a világon annyi nyomorék és koldus nioc«, mint itt
Kosciuszko és Stobieszkí szobrai jéghidegen al.nak az ósdi falak közólt A szerelmes Chopin atiz-Ueműt muzsik* ja, báty ad t áimokat idéz a régi lengyel n.gyságboi . . .
Az oroszok erős nyomokat hagytak itt, de csereben majdnem minden erkö csöt elvittek maguk-kai ea ami még visszamaradt, nem mas. miut az epedő lengyel banat
A car hivatalnokai és tisztjei tehettek, amit akartak. Azonfelül, hogy tacat zaitak es zsarolták, alacsony szenvedélyekbe rántották a népet £ szenvedélyeknek a kiirtása, melyeknek itt leplezetlen külsejű* van, sok munkaba
kerüi a nemet elmek.
. f
Megiepetesszerüen lépett a germán erő és józanság efcbs a romlott levegtbe. Gyors és erélyes intézkedésekét léptettek érvénybe a nemetek. Kiszellőztettek az otfeumokat. az Al-hambrat, valamint a huhedt Aquariumot be-ciusUk, ezek-el együtt minden szalont, aho orosz miatára meg a iegutolaó időben is zait-kócü előadásokat tartottak. Hihetetlen dolgok történtek itt és nem egy rejtélyes gyilkosság, mel>et eiaő sorban az orosz hatóság titkolt el.
A zene es képzőművészét ku túsza szépen ki van f« j ödve. A képcsarnok hemzseg a nires reprocukciok eredetijeiö). Iit vio Siemiriadzki Ncroj., több Rjepln- és Matejko-kép. Két Zichy-rajz és egy Munkácsy tájkép. A modernek tariata pezseg a tehetséges munkától. Sok benne az aktuaiitas is — és majdnem mindent magvasáról a közönség. A zenepalotában csaknem .-n-ndennap tartanak hangversenyeket
Jóiormán minden színházban játszanak, b.r a legnagyobb része együtt ment
az oroszokkal. Az opera békében túlnyomóiig vc ndég énekesekkel működött s bogy most ezek nincsenek: nagyon lec>úszott az előadások nívója. Toskát bosszantóan gyengén játszották, nem is beszélve a Sevillai borbélyról. Közönség is kevés volt.
Régi tagjaival játszik a legelőkelőbb drámai szinbiz, a Teatr Rozmajtosci, a Teat- Nc-woícI és a Te*tT Maly. Az operettszínházak közül keltő működik. Divatos most a Tatárjárás és Sud cim alatt a Kis gróf.
Az e'ökelőbb színhazakat a lengyel ari?x-tokrác'a segelyzi, a nagy operának ped g ez orosz komíoy nagy siuSverc'ót jutatott.
A szinécziskolinak botrányos volt a H-c. mindenki tudta, hogy ett a nigyon előkelő orosz urtk mu'altak. Tudvaievő'eg ez nem áll rendőri felügyelet alatt . . .
A város északi részében fekszik a régi *
lengyel királyságra emlékeztető, regényes ét hitalmss Ltzienki Park, valamint a botanikai kert.
A lengyJek kiváló kertészek 1 bár az erős tél dacára keve. H lá i a virágágyak pompájából, itt minden jel műremekre vall.
Nyáron a tó csendes vize keresi'ül
folyik az amfitheabum mohos falai kőzött, ahol lombdus szép estéken klasszikus elSadásotr' szoktak tartani.
E hely «¿angnlata egészen lenyűgöz s a mint egymigam járok az évszázados oszlopok között a h;vasx szeles szispidon : megértem a „meiankoiikus lázadókat," kik a szivük gyökeréig mfg dták magukat a rideg realizmusnak. Nehez megváini e helytől . . .
Aznap este a Ro>maj:osoiban a Kísérteteket ¡átszóltak. Különös érdekessége volt az előadásnak Adweutcwcc, ki O wiid szerepet kreált 1. Adwmtcw.cz eddig L mbergben játszott és a lengyelek egyik legünnepeltebb szerelmts színésze. Most levetette a légionárius egyenruháját és par napja van csak Varsóban.
0 .ztrák-magyar katona ritkán fordul meg Varióbia; ez okozta, hogy magányos ottlétem meito feltűnést keltett £gy renokivül finom megjelenésű matróna szomszédságának köszönhetem, hogy az esetről nag>on kedves emle-kem maradt. Közvetlenül és kedvesen vüagosi-tott lei micdenről. Kellemes volt kérdéseire f.lelnem. Elózekenyen világosítottam fel, hogy nem véletlen hozott éppen a drámai eiőadas-noz, mui amit ma Adwentcwicz alakit, az uekem otthon, M.g/arorszagon egyik legértékesebb szerepem volt s nem hittem, hogy a legutol.ó alkalom óta Varsóban fogok vele talaikoznL
MJtor a habaíut említettem, elkomorodott Elfogulva mondta el, hogy e faiak, melyek kózt ma másodszor viaszbangzanak a háború boizdmanak hangjai, 1830-ban nagy vérecgzéae* tanul voltak.
Azon a borzalmas novemberi estén éppen a Faustot jatazoltak; alig kezdték meg a második felvonást, mikor kivüitői puskalövések, vad ordítás, sikoltás, zuhanasok hangja vegyül a színeszek játékába.
ij^du^x ugroUaX fel szőkéikről a nézők, a színeszek abba hagytak a játékot A . . valaki teli tcrokkal kiabálta, hogy betörtek a ko-zákok.
Mély meghatottsággal folytatta szomszédom ;
— El akarták torlaszolni az ajtókat, dc már késó volt Férfiak a nőket, gyermekeket akaiták vedeni, am a kozákok jól fel voltak fegyverezve. Kiroiantak az utcára, de mar áradatként, ved ordítassai özönlöttek a kozákok . . , Szülőim is részt vettek e borzasztó szír játékban, atyám nehéz sebével, ölében anyammal rohant mellékutcákon hazunk kapójáig, ahol hoiun esett ösSxe mindkeltő. Egyiket a sebe, másizat a rémület ölte meg.
'— Ez éjszaka óta tombolt mostanáig az orosz korrupció — mig a diadalmas németek meg nem jelentek. Mindenre ráütötték egyéniségük bélyegét, még a művészetet i* megakarták rontani. Orozz színészeket és szinésl-n6ket hoztak s nem ritkán politikai hattere volt szereplésüknek. A lengyel színészetet mi a mai napig megtartottuk és áldozunk reá, mert keii egy hely, ahol kisírhatjuk magunkat. E.utan talán máskent lesz . . .
Az előadás valóban d ciéretet érdemel. E?y kissé szokatlak a kiejtés, de később meg-bará kőzik vele az ember, sőt — megtetszik, Kivétel nélkül frazeias akcentussal és orrhan-gon beszélnek, bár a szomszédos németek játékstílusa kitűnik a j tékjukból. Adwentcwicz tal diszkrétén játszotta meg a szert p patkoló-
Évszázadok óta ismert
^savanyúvíz
gial rétiét De nagyon kellemes egyéniség és van benne a nemes lengyeleket jellemző rió-ke'ős*g. Még két előadást láttam Itt. minden alkalommal érezni lehetett a reedező gondot munkőját ét az epizódszerepekre kiterjedő lelkiismeretet is. Csak s temperamentum hiányzik a lengyel szinészekb51. Mindent tompitva játszanak Még olyan daraboknál «, a hol klasszikus előadónak gyújtani '"V?magával ragadni a nézőt, itt nincs is meg az előadásoknak az a külső sikere, mint például nálunk, ahol tízszer, tizenötször is kitapsolnak egyeseket a lámpák elé. Ez itt nincs.
A színészt becsű it és értékes kalturste-mélyiségnek tartják — társadalmi pozíciója van — de nem rajonganak éite.
Abonyi Tivadar.
IRODALOM.
Legnjabb zenemüvek. FUchd Fülöp Fia könyv- ti papúkcrzsKcdeséfcn kaphatón. Magnas Miska, Szirmai Alocrt bűbajoa uj operettje világsikert aratott. — A budapeail Upoá kivetei nélkül, a lene:6 legnagyobb elismeréssel emlekeztek meg a muxaskaioi. — Az összes vidéki sziepadot megszereztek az operettet tiőadasra. — Rövidesen Sünre kerül misdenü.t és az operett zenéjének népszeiü-sege rövidesen éppen olyan n-gy tesz, raijt akar János Vitéz. — Az operetie 2 tüzetbca jelent meg. — Egy egy füzet ara 3 korona. Már minálunk bobom. Kurucz Jancsnak. a vegteien közkedvelt dai*z<.rxönck három uj dala jeleni m:g. — 1. Már miaa-uak babám, 2. Messze foidon ldegenöeo, 3 üzenet. — Az első egy népdal, Meiyet KuruCz János irt át zongorara. — A dalt mindenütt eneklik mar katonáink, — A három dal egy fflzetoen je-leot meg és ára 2 korona. — Ha majd egyszer mindenki visszajön. Sí irmai Au>eri gyönyörű muzsikája finomaa simul EmCd Tamás verséhez. — Egyszerű kabaré dalnak késxúi! és visszatérő katonáinknak himnusza lett — Niz.cs ms család, isaoia, egyesület hol ne csendülne fd a wHa majd egysztr" bűbájos diliama. — Maraus 15-re is igen alsalrnai ünnepi daL — Ara 2 korona. .— Lesz még egyszer ünnep a világon! Zertovia Öeia legújabb dala, finom haogulatos daL — Z:r-kovltz egyiz iegsikerülteoo eaikeringője, a háborús idoz böiirel termeseben az első chauson, mely jóslatszerűen szól egy közeli jübb kor-izakróL — Az oj Zcrkovttz notanak Budapesten óriási sikere v.n. — A dal ara 2 korona. Darumadár, ha tlszáist delfelé. Zeikovitz Bela e g>önyórá dala miodenüit oriasi ntpszerűség-nek örvend. — Ara 2 korona. — Majd a leg-atoIsó éjszakán. A mindennapitól elütO Zerko-v vitz gyönyörű dala, melylyel P-pp János óriási ¿kert sratott. — ~ra 2 korona.
Két esetleg három szobás
bútorozott havilakást
konyhával keresek azonnalra. Cím a kiadóhivatalban. 132 9
Egy alig használt háromkerekű
motor cikli
kosárral jutányos áron eladó. — Bővebbet EPPINGER IZSÓ Nagykanizsa, Csengeri ut 39. , 13218-2
E L A_D O
:: egy darab 4 eves ló. . :: :: Bővebbet a kiadóhivatalban. ::
Jó ,ázból v9ló fin
tanoneznak
felvétetik Bettlheim és Gúth vasVeres-kedésében. — 132.7—3
segihs xyósjiH tésyeió Sarkabil Fraixens^»dí stt. kzrainal; alakig téayeses bevzlt
Május l-re 3 szobás lakást
keresek esetleg magányos házban. Ajánlatok a kia ¿hivatalba. 13211
100—200 drb, egészséges mustra birkát Ajánlatok : Uradalmi intézőié^, Naiyréc;e.
Itt*
ti
SésFIAI
VILLAMOS-ÖZEM R.-T.
san felszerelt
Étkezési burgony
Pollák M Emil cégn4
Kinzsi-utca 2/a. abgiati dclhető.
Jtk v
jegyzés szerint sorrendben tör :énik a szállítás J 13212
aridtílrátíícilrdri tart Idgjujabb gyártniá-ui'illJimo sesiáárbkat, villamos kály-fői őedényekbt, 'iseblámpa-alő clemjekMeí, vlliamoségő YjcrfvaFanypt ezeir gyertya-íyigldb edyéb elektrotechnikai cikkeket

Millió ember használ
eiiocíi B
reked {¿y1, m U*od'i ><ur i'é«
terftjrfr. UiráxU;? a
Khlsejrfél'' ,
Mell-kar araellák
Kat-
! (• híiom fenyfivei)
cu> r»K _ 6100 kölítffríS'lej hitcltjü
bm,nji vijnv oivosclJ<M íj mítfánw >idi • biztos '*[ia'ätrÄ|, ResdUvSÍ kelifi ét fóízn ftohbonok.
Csomagja: 20 éa 40 fillér dobjoza
00 fillér. Kipbitó ii Nennunn Altdir H Reik (tyr * Su--J *»«, MifcoTékl Árpád Bdus ¿¡a* otak gyéf »frertéfábi-, és Gsfes 4t Gr.el drofnUbiit
BiKoejcaae."1 oh
len lí) íiBes
Szllll iltrtn b Ml Mii
Kát
btirgMÜ és
oltváhy bliphitóJ ]Ü|ysiínljén
tikkfíii myséH birÉtlm ís mi 9—12 Ivrit lymMir
kedvezd | felkelek LeUett eladó.
ÓLF 1
GRÜNFELD AI
Nagykanizsa, Magyar utca
URA
S »»s»wyl afai i «*|T<
Az artista p rodukciék 1 •b felv&Öel
18.98
¡Tavaszi idényre
! nini m oiiiki
j i liiliU Büiisüfesa ! ÉMüinnÉ-f lesre tiiiíti
g Miltényi Sándor éa Pia
fj dpóáraházábao, Főnt, vároai bérpalota. <. .tJngatawwiir 11
A ■nU'WU iaénjr. ijlilal lUMllM pntvtrul faltér M*lá> *■ uum vMékl Hn»H
■ I
munkásszalonnát,
Valulal paatvárasl
disznózsírt
II H
artista dr >aaa 3 felvonásban.
CUKRO
3' -fewooáika^. IB I Dú aktuális
fMaainá
Csjodiá katim trcttépilfi és fi-omitó A VR-AGHtRu FÖLDES rtLE
A RG I T
CRÉME és SZAPPAN
M
rima dlrtilu, irwl
■sOlL rOj-töo atipi. Ar* I kor.
FAMfea ítíe Marytt itt laWosaa a aui 15«et minden
párna)» ■i lol'akit a
rlt «ma
wLi
vurtlibu, droWi imMMM. [
»«V.t MnMmtvJ U
«jt. Art 70 IHl.
'mmtmt^ym^fr.. *
H a kánonát rcodslM.V.I___
fiita Mm inin/inirt hbi
íikma^olaj!
Tisztin kezeit kitűnő izö tőkmagol^j, mely feloimul nindennemö tábla olajat kg.-cént 6 koronáért eladó Újudvaron. Nagykanizsára fiázhOz szállitva Qveggd írj együtt 7 korona.
ÍJerkenyés István
lajütö tulajdoaosnál UJUDVAR |i.|p. Qblsc. (Zala megye) 13219
ia^ló és Nyomda r-t- Nagykanizsán
ÖZGYÜI
a f. ítfárciüs 12-én ÍS
aaját helyiségében tarai Lí
RENDES KÖZGYŰLÉSÉT
ósai «kilőtt közgyül ss határozatképtelensége folytán IS 16. uárauS 27-én dílejkitád <V órakar
, mdyie a tisz elt rdszvéuyosékét pzehnej meghívja .lí AZ iGAZGkTÓSAG.
Tárgysorozat
7 As ;lmaaM|eér jdafése éaaeM j rloi: Kérdjen«, Farad as
do,iflb|aéM aa AvUahaa Ilii ZdfsLad ka^tt ni.
MIliluaiH te Ultin
uw
aérlar «'(>>li>pUáK
ailiiil aitc^taflikMi.
3. A Liriia <a a kagyiaa éa at ijia^aM^ali
\nlal és Ssalty Sin-lioaa4aH dr. Bi-vaty ¡aaak ujbAM laai
Weiaz Lipót és Tárán
Könyvek
leszállított árakon. Mhbh
AbUŰ
* -
CaUtrOart^T.Bt^l köi&ben, ára fedr. M
Maiy XjJm, UíoSsó!
vMMk S felMonáabjui, disz-UKsbea, ára TJ0 Hr. Mftn
Gáritonyt Qésa, kaaaaha,
' wMMi 3 tóvqntóWi disiho-Miben, ára 4.49 kot, helyeit
GárUoayt Gáaa. Haiáanay* áfóm. betlshemls )MÉ 3 ftív. d(átkötésben, áfa 3,60 Ifor. h.
Ofcdaayl G4aa. Felwtc aas. töhtoet iwMi (xüborurol 3; taNMásbaaJ disikOtésben, á« 300 fenti Myatl.-. .
Garvay Andor, NM Ida ho-mWU, dtszkOtés, ára]4,—r bor
K im
k
Arány Jáaoa. Übcsiílö hOMt-qiínyet 18 Mnm hdyett . , taiték L«Jo»,i MdL után idrténeti dráaa, Pai) Henrik nfrtfNI, dlszkOUs 20Í— kor. h. fiaktaw McUay] Ohm mavél, 2 díszes kötésben, 8 borona helyett . { .,[....
EndrSdy ttfaáLr, MMméeiei 41 selyemdlszkotjénbea B4 korona helyett , J JI, . . , laii My Sándor, A magyar tfNMl kincackhiza. — Nagy dlaskOtéa, uj Mviidi kiadta 12 korona helypi • •
%JtrSdy SándLr.i Bokréta, a . magyar népköltés -jaja termékéiből, dfaae MMa 4 20 korona
k 1.50 K 12,-j-
k |si~
K! 1-
k
K
K Í-
laátl laláa, A maáyai M|lt-szet remekei, díszes i kMfetav 8 korona holyetj , . |. . .. .^K
Égyptom, Magyar tanttok laant-tnánykönyve, szajkcszMlte Körösi Uszló, diszkötéiben |2 korona v líetyett . . , .[-.►.' , r%. / K
Oaray Jáaaa nifii költeménye) dmi/mám 18 — l»r. Iwfyelí K
x-
Gracaa Cyfcl), A na^rti srahadtéfliaic történitt, 3 tmp-.Mimes kötef, uiaw Wppdéa irteliéktette), pompás [dlazkOiéa 70 borona belydt , L •. . , K 35
Matysnk étktklayfa, a >b,leg-dévai,
_______r—T ti iat-
Mbanaa ManaiMkaL . ■. k i-
Müvéazeti könyvtár.
DhaU Káraty, Badlpeit mSvé-.wcte, dJiokOUsbu I kor. Iwlyctl K Ir
___Doátlellél ÜuktMt-
' bon a koron» MraM [. ... , .*!-a«a— aiMM, Meinl Xng»ló. diu- I Mllrta 10korina MM • - •
NUA Séndor OaaMÉ költeményei kötve, feépás kädto ..Kl» Sfaaükapara sztnmOvel vlg és !■<■■ szinjil^kok, diszköfés-
knTa..
bijyeit . . K »0 Va»B—laitj Wk% Ohm kOMM ifin' Jtajkötés&ai tfer helye« . . , .[.' . . . K • • Zichy Jan« arKaUnt és bfizfplitW I utolsai bM lüHbOtltfeai 30.!— bH- feelj* K Zichy WUkáíy alán. éa abHIaa, HHbBtl. 30 — fKMHf hriyea IC II
mZ- bn. ^a a-
nUKNMBAlKMl
aaffissÄft^TÍ» &
POLITIKAI NAPILAP
Miiltii i hazaiak.
Füisiigiiah mmimm «hárfák alá-lünk a batárokat, ka*y kiébesietáai tsr-vükot ni H lUlÜkMiní A «1» eszten-dóban az id8)^ráa aaa kedvezett aa áldott magyar földeák. S ennek dacára ia ait látjuk, bogy aMitfliih aa|uj faadaaáfi év Maaóbéro, aaé&tl, bogy ax allaaaé faiak által bejósolt éhinség a saaek nyomán a belső forrongás bekövetkezett volna. Drágaság van. Egyes cikkekből szükségleteinket redukálni kellett Da «ben aem hah még senki, Sőt a polgár aég önkéat aaoad b sok mindenről, csak azért, bogy a hadsereg aa láaaoa uuk séget naaiili >a A magyar társadalom aa é^ttségaah, a ■afaaahk —powolí ■ágértáaáaak áa a hazafi es áldorathéaa-ségnek olyan példáit saolgiihatta addig, amelynek párját caak aiawt asö vétség s •cinknél találjuk meg. Annyi blaonyoa, bogy annak aa önmagét fegyelmező tár* wdalomnak ússlhedées nagyban megkönnyítette a kormáay munkáját Azonban a kormánynak igy ia eaaberfólótti munkát kellett végezni«. Máa eaztendők-bm például ilyankor Árvában már kifő-gyott a rabkenyér ia. A gabona rekvirá-láaa lehetővé tatte, bogy a tót éppen olyan jó kenyarat agyén, mint a zalai ■agyar. A bábom alajéa — moat már amgirhstjuk, — solrsror fagyvar aélkftl, biányo* fölazerelésaal indultak al a harctérre fiaink. Ma a harctérre induló katona fölszerelése mintaszerű, vslóság-gal tökéletes. Pedig két év tolt al a világtól való ólaiig eteltaégben. A belső állapotok taljaaan konszolidálódtak Aa ériáai mervü hsdseftgszáUitá-aak mellett a vaautak, hajók fónakadáa nélkftl asolgálják ki a polgári érdekeket la a a póata iámét oly szigoruaa pontoa ■int azelőtt, A közoktatásügy aaintén aea szenved hiányt- De minek résale-tatni mindezeket ? Szintén elmondhatjuk, bogy a közállapotok minden teien rendezettek a az nlaóawban a kormány ér-deme. Igaz, hogy mig ide jutottnak, néhány zókkanln ét költött esnünk, da aa aem ia mehetett mléiat. A kormányt éppaa oly késiáhllsafll találta á háború, mint a magáaoeakat k mival nekünk háborúink nem voltak, a taaul lágokat a saját hibánkból, a saját kárunkból kellett leszűrnünk, A kormány-; aak talán au aa haiyaa minden intézkedése, de el kefi iamaraáak, hogy vala-mennjil a legjobb indulat azftlta a a kormány námtalaaazor reperálta a saját hibáit De agyat aa feledjtak aL Vannak olyan linimáatf lények ia, smslyihit a aagyt üaiünalg Mhásskaak tart, holott itt a közönség ákal naa látott i
1111111 niluli biiaj sslltik Tehát Tfodjaak >n snakban ia, ka okokkal aem la vagymsk tisztában. —A Irnrastayia a legsalyoeabb faladat maat érkezett el, a háború utolsó ml Hal
nüaáea aszkön mtftm ta a kábora mielőbbi, dmdaimae \dlllaliln. Ma
dal atadaaayianlté la ■yéjan éhrenni tagjak-kivivésából is vogytk I aal a réazflqfcet.' Ha a. Jrajpében anta több attgrab iáUöMAalba-apjla mag Im hozni. Oé^ ** kozaa Maden kar az afen MW szóra, •zer nélkül. Ma miedei
• MM
A dia. aWqrail mladhl t«bát agytaatamj
■aladeo eazköz győzelmes vég Ifatailáara, mégj lentia szüksége, JWMk, hogy im [magyer em-éhként, kény
4B
Győzelmes a tolmeini
Magyar hivatalos jelentések —
Budapest, márt. 19 Ak Isonío alaó folyásánál az aráaylagoi oaaadj tartTen-geri repülőjármüveink i Sdobba torkolatánál levó olasz (fagottra jisasttnltsn bombákat dobtak. Göiz városára az al lenség újra lagnahaaabl» kalibjerü löve ¿ékből tüzelt A tolmaiak hidlőnéi caa pataink Hasadásaikat ai teriaenjfolytatták-
A satoHgini utón tul éa! I Sr.-Máriától
nyugatra tnvább nyoiauhák elő áa az ellenségnek a maghódi ott áUáaok ellen irányitott több elleni ámadánét verték viasza. A Mrzli Vrh déli gsrincén is Id-Ízt ük az slanalgal így erflditéoéUl; Gabrijaig aseaekült. EVekbsn a harcok bon ujabb j283 olaazl allógtujak. k faU rínthiai hanlKonalun a1 flaé»ai|( tevéksay sége a FaBak srakaaini i fokozódott és a Kami-hegygerincre ¡a I itarjadt A Dolomit harcvonalon kSUsóaén a Col dl 1 »na rrskssnoa, valamit it a oUgjaaa-völgy ben, Matoméi lavő állásamk allen és a tiroli kaicVoaal egyes ¡Mozakja m olaar tüzérség újra élánkea tfizelt.
Oroan bnretár A Dnjeszter mailett és a baaaimáblii harcvonalén elleaség tüzérsége élénkebb tevékenyen get fejt Id. Az Hadai koi [ hidaánc ^jel aknavetők efős tüze sitt állott. Mar« gel az sHanaág élénk lOaánrfgji elökéezi-téa után ógg aknát robbantott fal, alrn
A
baaés következtében 4 sáac védaMi vo-
nalának htoepét kissé dan agyéb Hm s dóst több oroszt fogtunk «L
waa^análtiBí Minea
Caend
Hí tfer, qí^tmgL
A nagy haditanács.
Pűris, nárc. 19. vesárkarl fanftk knaik, da rfetta Londonba, ahol a dáarOl fog tenaos] tártra Parlaba, fi lonninóral fíast antant aair hadi'
aáprka olaaa lOlka* ldsér-ovjsaa utasik lál«_hór' aatiiJ visssa .aáÉ^aval óa Ifog venni aa isnáofan.
Iz oroszok súlyos vesztesége.
Btrtin, édrtíus 30. Keleti kari «tatár; Aa aiawh aárt tsm. dáast Drtawjatitól Peitiwaya ál áa a N roca tó mindkét oldUlán kazééé kaictonaloB stagy hOfaa sóggal naagfkaadődtak Aa apíU aágnt ■Ináanll wakstlss am-lyoa vaaatabágal annlfciM anmrral aaaélh vtaaa. Egyesíti a Nnroca tá Lladhél alánián lavl Állásai.k ilHWWalaaaH atanat anáaaláltndk BM|. A anl Taan|n»» gntok Igaa csakólyek A Wlaak aiaw tótól áólra c«ak a lOaéraégt harc lat« kévnaebb
• Ballráaa haánatatlr: A boly aat általában változatUa E^ylk légb>jóak 4 aaánelaa IS ára vir radó éjjel Knrabm.mnmál, San|m-nlkltól dóim asogtáosadta aa a» tnntn kajókadet
Lsgfolső haéHsséóUg.
EisűMesztettOnk
egy francia hadihajót.
— MlLftrAa jeiHűés. — |
Budapest mdclas 10. Tlsenarol-oadlkan «alailótt Sebenloo kö-seláben egy elIensSgsstenasr-alattjaróIbajó „■laktra" kór* hásbajónkra tlasta látási! vl-asonyok aa Varflfé^yaa > napvilág nellett, nlnden elOsetss JelsSs né lik tl két torpoáól«. vént irányított; ngylk torkodé áltálaitaJa bajái »a aulyosan negroniélia,!líf aatrós a vl sba falt, két vArSakaranataa épolé-névér aulyosan neseebeeQlt. A neaietköal Jognak a tentsren való durvább aagaártéaét i al. képselnl lls alig lehet. Qgtyaa* aann nap dnlalöttjéa egy tan. gerelattjaró bajónk Dnrnaaó előtt agy la „Poaroba" tlpeaé-hoa haaoalló franoia torpsdé. robolót negtorpedósott. A raa. boló agy aaraaa balti elad-lyaét.
A császárt és klrűivi hajóhad paraucsnoía
Minden nap! egy ellenséges hajú.
»—a«- M ta|,M I-1--S1, aaa.aii .
nnM, Mri 20. ww pun. mnifis MyrN ttUK, N* I tí0M Mduj^ taré kKÉMWj Báreas HujétM bétcíis
..-■l,>|a|a • «igari !■■ eM ml a III á i é ti
nzMfMQi i nttwi wofnunidw m-
LSMÉ aJtlMÍM k .JA. - tL,. I
am naiiyi HJÖI sa^rvs/« vnaa n. i 19 lajÉ tonuiartakn miwur.
A (ranczia hareztár.
MiiWhaussnl bo!Hb4ztiH( I fr^fK^ÉtL % rőpölöjüket leÉOk.
BériéI, mire 19. A MkadiaréMée
Coti; A nyugati harctá* i Venna-Ől és • akkuéi hl fa Lslbssasi aaatoraá tál délre) katáaoa Tttaéraéel iHklaal><a éa &t slkaraa robbantás után isasét ssag-fosztottuk aa angolokat aa apró ela nvÖktfll, smslyeket a méretest naiaodikt skneharcokbsn alártak. Legnagyobbrészt betemetett aDenségek ■agmállé csapatokból harminc életbéli maradt M-bért átfogtunk. Aa ellentámadások meg hiusukak. Lana városra aa angolok iasaét hatalmas tüzel indítottak. Mi» a Uui balpartján a tegnapi nap IwtSnÓa ess-■ények nélkül tolt el, addig ma reggel a franciák a Mórt Homma f elles éa a|/" tói keletre témsdáiokat kiséreluk meg. amelyeket csiréjuld>an sllojtsttuk. a Maaa jobb partján a Maánagi tevékeny aég Időnként igén jelentékenyen srőibé dőitt. Ezzel egyidejűleg Douaumot aráit' tál délre éa Tsuss falutól nyugatra tőhb helyen egyee védelmi mérek birtokáért közelharcok fejlődtek, arttelyekj még aem írtak véget A thavills-i ai ifiMilsk mellett (BadonviOartSl északkalatrel március negyedikén az allanséynak átengedett 41-lásból a franciákat egy német osztag tegnap ismét elűzte. Embarjsiak aa ellen aég fedezékeinek elpusztítása után asbt venegy fogollyal Iértek vtaan. A repülők fellderítő éa tnmadó tevékenysége ■ind* két részen igaa éiáak volt. Repülőgépeink msgtémaittéli a vasúti BMtaaényniMl a clennont-verduai éa az enaal sutra vé-suoli vonalon valamiat Dijoatól dálm, Aa alleaségnek Metara dobott bombái hirom polgári személyt maáeebMitaétsk. MOhIksínen közelében légT karéban l#-lőttflk annak a francia redülőgéprajnik négy repülőgépét, amalj Mlhlhausant és Hsbsheimot ■egtémsdts f rak utasai mag haltak. MüUhaasen lakoaié káaál hát kalott ée tizenhárom sebesült esett a támadások áldozatául. Hahsfeimbaa egy katonát öltsk mag.
Megbukott orosz iMnlsztef.
Pétervár, mérc. 19. Bgy cári ukwt Chvasitov belügyminisztert fölmentette él Iáidtól, Egyben Stérmer rhinltulerelnb-két megbízta a teUgpailnéMerlam Ideiglenes vezetésével le.
A Putilov müvek
Pétervér, március f9. í A Palflan mtjveket amelyek a kábám aMtt néaaét tulajdonba voltak, élmni kenaMato vették.
Elsülyosztatt orosz gizot
Knpenkága, mért. 19 A MÉmÉ Sloboda oraos gésént eeértém áfltaaa dtbtn as Altanti Oenén tnénét réntéb német bavéréqté atmtarpad^tán. tétmá kél kUŐH mmIÍ Éüff. 4 ÍM
7Í$&HMm m «M^i nriMME 4 tmtérk^ó kmt MMtf már i IMMfeC /
HÍREK
/vk diktat váras «i Hi
«Aro* káprWütmtaWe igyliajil« imM> kapüáeypyí válaaitolia mi Kbs litjos törvóay taáki jegyiOt, m rgyatlaa sdykll A klagy* Ilim! rmUmk riad a várnai képűik lelkes óvédóbaa ilaul 111' a aj MiililiiMlllj Kise Lajost PHbll VSk-tor Hsjifjil, akik « váraa hlpiiialttiHlliti aeváboa Sabjóa Ójuk dr. ^^airtli a tiaetika aaaóbaa ád. Saláta Aa 4 akapitfcy ■ HkHaMaa kóu6ata aeg a bkilasl a kije. lenteUe, hogy fpirknonl fog aiifa erejével aal továbbra U kUi tea ilil. TOaa Esjóe kiitta fogklje el Mvdsttt: A rrndSrkapa4ayeig *e*e-tlaévd a polgármester továbbra kBsyOyirgy kapitányt bkta aeg.
— Kakasai hliaalaUeeb. Óltleí*a
Stans-'npky Ltjpa IsM* 30 bonrédgynlog isadbeH. tartalékos kadaigyot iá díeaaóg dW tanúsított vitás magatartása elUawtéseül a ba-cttákttaáayat 3 ik ' laáiljn batoaal árdtako-resattd, — Fritaab ¿álmán 48-ik fyslogezredbei Brnsgyot padig a Signa» Lrádlsasal tle-tatta kL
— Van IbaLj A kiÉmlír léaaváay Ifciidi Nagybanké* ilaaiti négy vaggoa lisztet ntaii ki, asaeW pár nap Latra lag mag.
A Fraaa ad sah 61 IdJtali «ennyto _ aa átvaaai a vároe a Igy boíaaptál ködre llstt ás haayk la lei
■— hsrk tilviJkMia A ad apátság lllihriif|*^gT aa aMbU Idában több menayiiégft (üstölt kost, senkiit alaass eaaáergátyt begyben k történt pince hHfck. ganan Mf tóbb kkabb hordó bort laihik aL Ka ügyben jilntáik tettek a eseadörségaóL A i|iawii mcgiaddl éa a easadös g Unyaaeata a tolvajokat báron szerb kadBugdy sxemélyé-kea, kik a mint páti gaidartgbaa voltak kába. A bkoa ktdUogoly UiiuURt akkab. A lepett bort elástak) ti istálieb., aa apataág pketjábll agy gasud csórét loptak éa sssal ndvták a bort a kardókót. Mikor a bar Idio gyott, se ürat kardót lligstuk. A károa mar. bal. akiknek éppa^ aaa kaliett volna a lopásra vetaaiadni, a>crt i kiszabott étdaannylségnek aóg duplájánál Is Ifibbel ktpnak, a csendSrsóg latartóatalta éa riliiilig. bogy a fogolytáborba karlkek viasu.
■ — A Hadaagái y céljaira tzireeok robak tdoaiáayoaal: Gttakat Haartk 20 K, Ml kk May 2—2 B, Bády Gyda 4 K-t, ady adaaónyokárt bálás kOastaetól lajas! U Hmdééfilgwí.
' f* Régi rltóanógi fiait pótdíj a. A régebbi kádját*okká! ssáratió vkáaaágl ár atk talt jdonoeei — atol a Kbttgy- Hadflgy j dea ti - lagaagyobbráaH aem tudjak, kogy aa dnaaaa ■agiMipbstt titánig! érts pátdlj nékik It jár. A bJdsereg hil tinit II kilápatt rftésaágt traa tdájdoaoeok, akik naa álltnak ayllrác tartásban, tolyaaádlk4ak' a ráfi dtéa. sági érna prttdijápik tMtfMafgtfeikt aa ■ latákas kiagéeaitö parancaBokaagnoi.
-f A Balatoavtdék flifsalil Kis pontja. A Balataal Siövatság aa össses Ba-tatan kOrOH érdakaltaknak biaeayáia aagy bá< Iájára Begalapitotta, nint InaariUl a . ,Bakaiad »Aatlsl Saóvatkeaattt* aasdy hévalva vad Mgllad ■tadasokoa • bajokon, adyeb a •ahkan a lalaton talapabsab Milaalai tarén tannálbttak. Alig klpailkug Inakoaahh latá» kcdéa, «fet te, aaady ta dabnaaá« aatUay ayitáaét cMosás ■ a keklatafbaa aa aj Hdaaaa II eapk a hgjebbát várkatjak, >ert ■áeáaél dr. Ódbi Panaa era. káp-■ ilKiltl Isit dtlg taáiaa k&kaa
dtSTv
taálVlB « |WH
MmIM! Lrw bmdl (ta ■aj-Mii Hovd dejss? Kldaák Mi »agydá ■ Ufyada tagaap j—on eafeaai Na|W «a a laányab cadibnl aalW, bag# mUnm gta4lrl kabpakaá btaxXt KWU.è (i aiatttt U li tub »álaaaéaj la ts wr nafc «rat Aayaakáa tat Is afikigiálJ, kgy agy iLnUs Crejrp »WRpbln ás Lslillkk ef|ra»liaai la ifcWafcdal. •art as la uak KWnábaál kiilU« 4
ebért Rnoas Újríltiidl A|iitkáaa I ittMtt* Iá. o> t dtUUttt. •art KltMb « tgyadOIiak. kik Utd ■ —II—« tartaaak 4a i sagMÔ snap
lllUlhitiil Mtdta JU ' MílJdra já barátUokack ujrt érdakdxa LjftebM. akár aj kaiap^ akár ala UUla» Vitt. swkaégk el Nda Jássd ás jTestvere Lm 1. ssák tltU lévjS ka Ubi mfemddntent, játját I lilésts dolgoka^
: 1 ,iimmm
— Aa A ■
___ a plakáala taaptaakas.
Mill tPpabatcja délután «ok ddfljijaiaal Wkt-tattl
léad a Qntorina kktl. aaJ Hit bogy raadkivgdbk nap attU vJUaak, Éa a atpISbLt Jéaati nnpjt a Web-âl (ttgpalaé) t.alltk ildliiiiljtack dantpa, iHtfiOaayd-yen hacsaaaki khmak. Nyirlaa aiflgllgi L-erOj féafia nap UdvexeUÎ H «nne^Uk, Hdyas» rltsata Haka rénbaa padi/, jLat m éaaap H ma vsauaspra esaU oly «Ud risst*av0 kSaladgi volt» assit nég a IlilUiailisa: aoa %aJ Uttank. A ttaploa HalaluVuU voit aa ltlittfîl"-''*1r liait, sOt a dallâtlaabea k aagy Udlaslg vob, aatt réstbfs aa biaapl dtorabaak lia kbH bHndal, ad]tknak ssiatan jd appiak volt, BMrt sok voit di1 Ovfl. A terne loabta aa IsUd Uaataietèk a lac Uaoariadksa iHbdtak sug. Tobb canadas HiiUiU 10 orikor énakM akH volt, ndfl I aagyod 11 drakar saaat kcsaéd kivatalt. I « Igaic atya aoajlatia ki éa a aap jiliolfli^k leftagaHa kaliina aadd Havakban. Il Bnatnl aagyi sakt^ Hdyat Ki bésHoAk aondott DètatAn meiyki Bôralcy ijtyadai à. lejeita ba as tnaapi latanti kéborna UUéUa déktfa 6 kaiikllg vatt réset. AS ag4n jaaakk raadbaa 4a ikllatbaa
1- A Kiridy-a&tf Asda anaajg nj UboCHjtésa résr aaa dUnurvéayak dkeékaa a
KtrJkkeddli Btak aagykanb^ff
kd 21-étOl ieadile étvtkatOk.
I— Ml. laaa gyorav vaaHtaa. A ra^dkkbd -dHaJ) kkiaàd a Bé tan j kaly — Nagy ' Uakktdd Ml.'ia 302. nia. a 4M Mtpkia tirsaaég lorgi Hr«»t. A vasnhread loigtlldia kaéyaaéaa Mat k aagykaakad kanbidildlj trdtkitbatgt mk aiaodJebaa tordnlt aa wjAlgl^dlltgl a aoprani kaaara, kvtbil
a déli-vajló |J között eravoaa tokai kktt ba|
allai » talnOka akgkltgfcaHatlbbaa jártai. Aa tlaiaMsd Satvalkaatt aaoakaa anb agy lea képes akdl alktrrsibben laldal, ba Iddiánik jagytáaávd HpHgitjs a •agy kdaBaaág annak aOkWáatt. Egy fakt. rte ka 29 kna.
sasaink alatt abdt
lagjhnsl ¿tÜiiHt han a aáalt i a aJUsáUa
*« adókat ]ératbat|ák, aláM«Má a Mb. [4 30X aáaa gyorsvoaetokat torgeWb« hniytaai agjáfc aiL Islat I
1-Í katnaák baa t Id i sab a át ága. A aadlgilJ I Hiiaa Aaadska, bogy aaaaayl-baala sndgaUt aiajigik. a kasaaaláay katonái áprtüt 21. áa 22 Ikaaafe dMatáajta «a áp-toadjták pedii ápalbe 17-tk 1». áa jlMa ssihndnapot
társaddai ■Ilii
• polgárt l.ill<gil k ttaa vkHdr, ka* kdaaytladb li | É inllÉ É I i><! A baraáay Hág 4 bUwn^ d»»l asgbUlinil a dalatat adatl H. »o«y % saiUddt I ■ wfj ügyét.soronklvál bkáljib d a batóságok. Eg>aa iliHn a aanly 10 sdkdák. arajáig «¿öl*-jgat k adnak. ŐaáBd IpaiUsoánil la karáake dttad MyáaWft aUkor k a Mgályt. k Bb IbelyOk, MsWlj BjUjk HlkHsf, 4a lg lnl I kífl». bo*y a bsjroauUa tlUa aa Ud Ugy attbely jliailjbaa aagy ártajkna csSkW'.
Vig« a .....¿talaj i ll|) iktsdiM a kidiagl^
aaakáad loiUlkai« tUdrkcISkd, bogy ss Srcg aipfálkaMb nMáHigirfail vjtlá áriatkraklMB kfyaaab sllsijkiadyab áa advtilaaak.
— EMMMÍa. A | jkatoaal raaddrti közlöny iegajsbb [soáas ideáll, kogy 6biil|i kövesd! Bair | Oáakáv eöedest, »áUoakspt-rtanútokat kllflnB sbdgátalaikt a Farasjajá-saal rend lovagbLnaatját adoaányHla. - A aagy aápasabsagatk kiaü ezredes Hagaa kitüntetése vkaaaiHta Itatnia örömet kettest.
— A kCMiba f*!adt- A 4 i I kan aagbtak, kaby agy taad atotaeprfi, aki acnyaaasooya llátáf etánfra Kkkanluira adat.— ayoaultaal alibik A aÉHaainaMaa enbad holt-tetttat tegnap a FrUeipiUts éMMraa vas l5l»<-t«tta- Dr. (jak Lipót Váróét orvos aagjultpi totta, aagy tfhl aaltla a babaa aaaa a %y bűntényről ma ana labiL Aa ntcatapri ts aj tótke6ea\ilaaablsg ÉvaaH itls a atal s bda> anatt a ciáiWnttja. 1 a
— Aánaáayok m vak kabaadtebk. A vórótkiraast-aLyhl péokUraba bda*>t • vak Jittooak lósJéré: SjtreJ T.vtdar artal 25 Borona. Krtaaa jUiád b kaiitt ilbilalid b» aaapótió adoaáayaki RoiLlald Aid Fid oágtSI 30 kojons, Bredtr Ijluor úrtól 10 barnai ás a KaraskedS HUk IgytaWll 34 korona.
L HáJHa alaó kArpáti mmp ith lakolábbaM Jtatevtaa Bdk dr. kalaa nlssiar se libnliá Igatgalóibáa Intéantt egyik I^Hdbbl aápdbtbboa a Kaspatokbaa 'r i' r Mbbd klidafask jtisslflságaas vtlo bfvaika sátad akaadsM. kagy aájas el* j tk órákkor baaapeiyt lirtinak m hUM áa kdwpljikoldí tanuiólijesága a méltassák a tlnnlói^usád «dl a aaattd Ulkkit a Kárpátok Mai *dó maralstal óajkáiaánat ápaMaa oéljábái, a K pátabaab a VtUákiborakaa Igsaatt aagy jdaa-llságk. Bgyblld aáp^idC bagy a B kiddabl labkbJavára gylMH bükHk m latHilik vajailt ajslyináikaá kórabaa.
— NjMaÉim. _t-ir-ii o
Hté" (aaUaeMkj. »«|>lliHd tadslaa a L
Í;tratiáaó arakkal, bogy a gyár aa taytgaó I dytaaoa dragsláaa Mytáa káayáalaa vall hivdynk árát idsaatbL MJkaiyt a megengedik kaiét káagia a* árát aial aal ^ más asHbsa k aaaUtla. A áa> darai való nkkaaisjiiHH ptpkntk ka 12 ML ¡//o/dss fereJic, á Modiáno gyájr vtakbipdadójn
— Babája balaaa«. Aa nj kaakiM ápltáaáaál l««a*pilOtt tnlyos hslasat jtatlént. Tori István j tipngrádl lablkot ss karvisaal földdel lak (kodtljt aÚ keHlli a a kerekek ba tatUb a ■dkstál a kóron ild db Háljál aí-tórták. A Haoaeaátka aatbar rlsdkal aóg sgyábk llabvdl^H bakB Slrlllnbit ktaaa-raéstt. Hillll III i H«klikk a bbUiáldi
— A .iLkkfcl iU' laaaa Siador nápHirt b|iltk)a .HaraátW adaal adatl a katan. PsapHj ItHsoHaáHa fcHHIIts islail ba a V gailiáái laaaaóaiia dkarl darabjkdl a
dartb a|ylk lagaaakb iladilll tbkak, Otüéaa isilságsk kodaatt lliB i lg aólkft-B Misa kát paatpáa a »aatiaá ilat* kaMaadUábkte. lagyaa ■ftváaa tsvikagltp aaa akd.a utakon a ellékiitvtl. Egy saád ka. 30 Ub, Elóli-aetád H aagyad óaaa 3 kor., iéttara 130 W. tgáaa ótra 10 kar. »>daliad Eisstbat k6mí hL| ' [
aáa apraa «k 23-áa, ótbétaajá« Iktpjtaak. I
X
^^"VTT ATlf Ojá^T1 W*Ml|t tl^iJlálj B dlcarMI««á BfaMM^HLtf a MOPIAJIO tiH BafKCIáÚTt
• fctMygfc laaaét kaphatók - 1 âo&ox ira SO —»b oruag mindéi jOW» «aadejeÑo. AmJ Ur zigyái M^áta tolytái», a Ofártáa a iwagljgjárbaa aayag hiánya niait Maapoklg azúaetelt.
A fjráí rgíeiségögyi taa/caaddjjatk ftlazMíWárá, a brkfl azcpókákról i» «Ujagytá a kania qroMlal, daoárt aauak, Aao aa * ^«plj jJwù cainoaaágát nagyban emelta. JL- .f TTT [i "T HALÁAZ FERfiMC
ii II; • ■ L i i .I J i - 'bBMHakaHlltaaHk^
tsikbjlk a
Ô
ha a aal HaWjknb kags Ib! ^Ikáb SUvós
Antid ilbdráaáfl Wl ji lOafia. Éhaaat é. Ituaa kibáal Is váBtL Uj ára Hksébdt kbaa kapbatd i ICasjnciy-olea (Vuutii 31 híh aklt.
Hogyan történik
• legújabb toroiaa
(A kontódéi}té m&átmr UNáMa» g %i|/aM ndtflHlotOi tfmté&j
ff otíaklrt
a ftlmdkmm tdbadbb aMMWÍk MMMMMAIHM «MpMH^k iN^phtp ÉMti
MMM ¿dnHagya datpáapíban. A
KhMIIMB
íJdaMM Idynabdl agylaab Vtgyk a aaágód daók óvaaabaá, baaaa Ubaabb ig|laabal k küdkf fefiivksgálátrd
IB
HAkÉk • tkaaapok____ _____
m aided anaáibap aaa jilHásk aeg « iák aaa| állanak ett, alkdaiasagnk m _ tonnil Urtoknsk k 11 na akt, ba Hya tda lyamba tartanaik, tenotyet aárl lágy atrae aad> gáktra bihlióik, Magái^viasooyUk raadabakH végett 48 ótal tilidihit kkbfcah Aki kó* rnnnkán tóval Kaa, haaaHbaakaa a tán apaaba k&taiaa aaaailra ja^ptanani.
Abban a kórdlabaa, v*iUa é aápttW Uara kklilaHIH a aillai « a i ldiilt li óa) ta. I ábm ajpaalaMafc rkMra kktnasa and tiHlay. Watááag kaase MÉahbaa tkatt a htadlikii, May aalttatO néptttkabMa kóHk-adt (ekvatott (láoykfc altdalsott) Mkáuátk, vagy papi fdbógt tanárnak taklntaadO ai h Ulktö ákd apai ilrnaa baadtatott aiat^sk ak|jta a iip ta akatlaág daiaa haábraa.
Aatiayibta sápi killil baaalaló aa» tebisottságok sa ddvasdátt alpldbakaa pú tcUasitakct ibgyatkoa*adk ■ ■Hl hdyOtaóM hkhtaka klidsaih: blsHUag a atpiittill « Uhdaatttakai, tdtk-let nélkül fogy át! atáaabra, íjnak ht^ldtgi hói baaaa raahalbdt, Uy agyóddt atáakorhMha egydtaláa aaa kbldhatlk, A bdyOraógl lk kaa ptraoesnpkttga áltd kkbblH atpH atag> e OtO nipra a kólbásbi aaaHM ntpialkd^M kltalaisilsk a j «ad taókkcHra | «a agy kaárgad « balygraógfl kill Ilki dándole.
A heaTtdkl^lHMI paitanatkilg i aik klkra abaaa a kórktH kssl Htrtat ai ágai kbtkó fogyatkoaáa jUkphUtott Mg, tit aftalaatlém tmm kaláiodatbt i.tifWha Iád BévfMysildba áa a ntpldltdóai igsadway éa nttdtád kpka befagyd ót aaaak SkdMf tóala atóa a|nópfdkdéd Igasfatványl lód -a tatáéba did hely ettljáróatgának, atr'Hiald aijlassh való kóabaakáa vójstt megkflldi,
EQanbta sank ai «gyének, kik a kórbijd kid aaarial a nápidbaiáa Mgyvaaa a# latra dlcalaHseb, nagvkagáUa la it kanak végett a hapaédkkgóadtó pé sast s sáilg ábd btkivád pstbaasaaai bddétulaek la haaaatá aódaa hn^liliik. akt a Mbbi aialtrt ko-
Szerkesztői üzenetek.
rliÉll—1 Igsaa via. A baekul! dl bárkiét aaa Páeaal LijaaJ baaaa Ptktlf Lásdó atgibblabai nyerte di A bkkt 30 étre szól a Ma IHlHrfsa, À major iket k> ktpcsoiva. A aajarbna aa dbkttaagy Hrtk káaklót Hándikosfk Ikaabtd-
EGYETLEN CIKK
ady több adH 10 áv au aaa drágult Hág! a valódi
Y ES-SZAPPAN
Am 1
Legtökéletesebb áa
M Már.
-1 yS- PÚDER Ij 3, 3 kaaaaa ór YES-KRËM 3 I
lalmn aáu, ■>■■■ aatar
Ü
Némiatek áftal lolátt angol
patni illat, tizeaket foglyot dMtek, súlyosan ¿ebeiülijet szállitoljai be áa olan halottat földeltek el.
repillőgép, amely
Pollák M¿
Emil cégnél
magroadalhstó. Elp-sonrendben történik
13212
natal uoybs segeo
liili ís é siiú sutaibai iialló ktLizmiIí iHliRásn kimtitü. i küüllivstalku. 13220
Kiniai-utca 2/a. jegyiéi szerint a szélütés
Két esetleg három intés
rí ITT i i
bútorozott havilakást t mTJ i L í
konyhával keretek aaonnalra. Cím a kladóhitatUban. ' 132 9
Iliin itt-pít
i leiioiltBíimfeH '
riiüniKifimlt
lí!llll|llll| Mii tény i Sándor éa Fia
dpóérahéxében, fCmi, rtne blrprtsla,
Bővebbet a kiadóhivatalban
Jó hájból való fiu
feiyéteak Bettlhe m éa Gü h vhsk kejdiísébeL, | . |32l|
URANIA
idlMr
Március hó szombaton
Tisztán kezelt kitűnő ijzü tökmagola), mely f élűimül mindennemű táblaolajat kg.-ként 6 koronáért eladó. Újudvaron, Nagykanizsára házhoz szállitva üveggel fc együtt 1 korona. ;j
amerikai bOotgyl Idrátna 31 Id?.
TEDDY a kedvencz , ivjgjawk I 'f|hjonásbaii.
Bambusz kaLapgyártáa adnia l&mtratij kép.
ólM pta]dpnosnál i U u. p. Oclse. (Zala nt01)
Sicrdás kei fii AX ALDOSAT
színre
ááa ninjnQ
Olasz foglyokat
ejtottik az orosz foglyok.
»vénél történt /Komolyan vágják aa oroaa foglyok e kemény sziklába csákéayukat Az acélaikra nyomán liartikuk kéaülnek ma* gyar bakák
Safika, kikiimi ónáa megáll munka közben a kendőjével törh homlokáról a verejtéket Elnéz kelet f^á . A Valahol, aok síéimá^fiililayiio egy kicai házikóban fiatal aaaaoay -éa kél' apró gyerek várják haza a férjet aa apát Lopva köanyet törül ki azemeb&l.
Jó dolga van, gondtalanul él, da néka megejti a honvágy. Fmléhaaih még a kanosukéra» n borzongta végigfut a hétén, ha viaaengwadol rá» de azart visz-aaakivánkozik a llsaájéhs. mert att várja a azerető feleség éa a két kia apró bol-dogaég ... ,, 1
Huaaan dolgoznak agyiét a közös sora hozta ókat agyává.*
Már vagy kát hete vannak egy hn> lyen- Nappal tlolgoznak, éjaaakh pihennek.
Hangosan koppan a ariklén az acél. Szorgossá munkálkodnak a kezek, hogy kiirdemsljék a jó béaáat
Pdf----Fal...
Aa egyik oroaa aMgfwdnl áa kérdó wpal néz a völgy felé, mintha caak
— Na, hű aa? Ide Ifittök mihozzánk?
Minthogy iválaazt nem kap, nyugo«! tan folytatja munkáját De csak aehány másodpercig, mert újból hangzik gyors egymaau tanban i
Piff, piff, puff, majd utána: Puff. paff; paff. Ennek már fele sem tréfa. Rájuk lőttek az olaszok. Egy pillanat alatt beugráltak a sáncárokba. A felügyelő, egy öreg népfelkelő magyar, lekapja válláról a fegyvert ée visszalő.
Az olaszok sortüzet adnak a sáncárokra, a népfelkelő csak egyenkint ereszt-geti ki a golyókat.
Mind félelmetesebb közelségről jönnek az olasz golyók. Mér hallani ia az olasz káromkodásokat
Egy pillanatnyi elhatározás éa a népfelkelő önmagában elvégzett ^nindent , j * Frtansaiattmi lövöldöznek az oia* tzok éa mér alig vannak negyven lépésnyire-
A népidkelő kiugrik a sáncárokból, elkiáltja magát:
— Sturm I Hurrát Az oroazok csákánnyal {elfegyverkezve kiugrálnak az árokból éa önkívületi állapotban ordit ják; v *— Sturml Hnrral lazonyu verekedés támad. A népfelkelő puskatussal, az oroazok csákányokkal verek síének, Az olaszok som hagyják magukat.
Elkeseredett kúi delem fejlődik ki. Az oroszok markos legények, jól birjék forgatni a csákányt már vagy tt "ekét olasz fetreng vérében a földön.
A minik tizenkét olasz khteien el dobja a fegyveiét éa égnek emeli kezeit Az egyetlen aeptölkelő magyar éa a huaz orosz fogoly mátverték ai
Könyvek
leexáliitett árakon.
Ufjabi» sereaat
Kaphatók: Phahal MMp Via kányvkaraaknáéaéban Négykssáaaéa.
Aaéal Maésr, jana »'la.li eovsNéa étmhMMSea. lm 4.— tersas WjM K IM
Caiky Oargota, mmamvsl, <Se(-köifcfcen, arall— kor. M/M K I-—
Dóaey Lajoa. Utolsó aanetaa ^jösnöt 5 IJinmn, éas- J> hBusbea, ára TJO>sr. h*ytU K 1-Oérósayt Géaa. Aaatufea, vyátek 3 teénatohaa dan». lésben, ára é.40 kor. helyett K. L«é Gárdonyt Géaa, KarScauayi élem. betlehemes tana 3 lek I SatkOtéabaa, tea 3.M kot. k. k 1—
Gárdonyi .Géaa. Fekete nap, 4 Kkme á sztfMdsIg lawwál 3 liiiBsisbm. itammmms. , ¡ ára 360 kar . helyett , , , . K l.— Garvay Aaéer, Négy kis ko- N
I média, dtak$t6, éra korJ
helyen . . 1 .". ,m'. . K IJO Asamy Jtaaa. EJbsssMt MMa-menyet 18 temas Helyen , . K 12,--
Bartók I af—. Mehém «áa Mkl.aea dtkma, Pap Hmrtl rajzaival, ctti&oies kor. hj K I.— Ceokemay Mihály, Otum
mftwt, 1 dtfj—------- > kai
reaa hciyeüi . .rK
laárUf Sándor, költemény * é sslyamlaiammnie itlimmi
Myen i«F . . . « . . | K ia—
Iséilij lésén, A magyar kOittssci MaemshNa — itt . uj bévnsn ktadm U korona helyett ; . I. , 1 K fc— ■aérMy léaáar, Boérém, s n^yar nsgaonm Ja>e nrmé-hstnm, tan éoMs *M turans heyen , ií , , , . , . . K
Baékaá Ztas, A ma^ai UMtt-mn reoidua, dnam inasn ■ horoee aaiyéP .. .<¡¡77(7 K a-Igjplem. Magyar tanárok tsnsl-nuiiijnönyvc, mtfkaxititc awesl LaauO, rtlsisnicshsn .2 Sbrota
hstymt .1 .17 K ÍM
Garaj Jáa*> Qssam koaestatai Itnnna>tini iS— hnr. hsWea K *-r j
Graaaa Gyiegy, A caagéer oabadtigiaic lűrtfinelc,5 tőjje-j dsmNS MM, sumos tuppejáf mel aisn, ponpás éwa^és 7ü towja éalysB ,,,.], « 33 —
Maayasa» ánleeHtesiJ, a IcjjKebb.llegjobb, lexujabb, jeg-h tauumjüti asmlad, att hm süss, 'bor, slbamté és ka-toasdilmj Merssslum , . j. & X
Művészeti könyvtár.
Dlvalé lUroly, BndapMt jaSvé-
«útil éNssaMem l kor. s>t)«a K1— Éb«r Uméé. DonnUltó, atMMUs-
Sm S klion» hcíytit . . . , ,Ki-Malléf íimon, Michít Angntl i)i»i-kadpéé 10 kotswa Wje t L '. . K S.—
Potan Spador itta kflljnné-
nyeii kotve, Mpm Usdés I, . K 2J0 Skakmijra Kintndvei vtg és reg nyes sawj t. kok, dasnaMa-ben 30— korona beydtl. . K 10.— Vkhwvt; ISIkaly (4mm hAHM íjrarel dlmkottsben 8 kor. he yeri j. . . . . . .[. , K 8,-f Zichy jUő gróf, Ksaljisasl es 1 hős pünsi atas sáli bM ésmialnim 30.— kor. fiéyeU K 10.-» Zichy Mihály éete, sliam ', te efeai.ss, dnzkOKs&ert Srs
30 ¡—. korona helyár ..]',. K IraaihstUrályaMSMtak-lékiezcw, diszfeM s 20.—| ^
Kazlnczy-utcza.
Nagykan
TtELEftÖN 1
Irodái berendezések, tróeterek, i*jizé^z|cötcjk, irógép-keljéjkek, finom bútoraik zsebk©4Wk| sniiidenféle naptar, űjdetí jkflay rak sokaeorositó
lapok és gépeik,, lel élmcrlegek, száiifcicjgépök, I bélyeg zőLgp^éln^mók, Myfe^őálványM jt^ejpélyegK^ aktatáskák, váltó és | értékpapír táskák, pén(zszekré-nyttf, pénzkosár. mindeMéle levélrendejső es levél-gyűjtő» irodai dcpbp sok pénzragasztó, árúcimkék- irodai dobozok, papirko kár. Íróasztali előjegyzési block és mindenféle papi rám elaőr endfi minőségben nagy választék mub eredeti árak meUétt. i
Minden ^^r kereskedőnek m érdeke, \TÍ
hogy üzleti nyomtáwánya| izíéses kiállításban, a modern nnpgráfial eszközök; igénybevételévei készüljenek, mert csak/ IÉy Ichjetségrcs hogy a; vásárló közönség figyelnie üzletére irányuljon. Ehhez pedig csak az kell, hdgy nyomtatványait t
7 Á b :Á nyomda
s készítse ep. •;
Nyomdai iroda; Nagykanizsa» Sugár-uií 4|
A Zala-nyomda a , legmodernebbül berendezett nyomda, Könyvkötészeti vonalozó intézet is Üzleti könyvgyárj.
I valamit eladni, vagy venni akar, I lakást kdres, vagy kiadó lakása van, j I. ólefjniszQrt akar venni, vagy eladni, ' I alkalmazottat keres,! I állást keres,
i gazjdasáai eszközt akar venni, vagy eladni, I bútorozott szobát kefee, vagy butorokott szobát akar bórbeadni, I cselédetj szakácsnőt, házmestert keres,
leghelyesebben cselekszik, ha hirdetést közöltet a Zalában.
i kis WnMé« fotlautahrtnyofl lilMiiKlte
a kis Mrimta Mm*m, * m.
hirdetéseit ¿mindig előre tlíatondök =ss
•tofftoazsi*
S©©Á<p)
POLITIKAI NAPILAP
¿tikban
Avllághábori
Ai sataat-hatalmi kápviaalfi Pária ban tinkAwiai jáaask meghooiéljik a kásás tavaeri offennvi tervit a a kflipoBtitikai brfjaMt ellenségeink taaakodoak, t ai h cselsksranak A verdoni skaó amely állaadó döbbenetken tartja airi — hós aerogeiak megkezdték Olaaanrazág elleni offsozivát Lagnlal tál BMdáaaink moat zajlottak la aa olaaa fronton, ahol stratégiai okokból mindeddig diadalmaa offenzívéban álltunk. Mindjárt aa alefi táaadjaalak olyan «ikerrel jártak, amelyekre méltán leket büszke hadvezet óaégünk I amelyalt ¡gátolják Cadornát, alti kijelentette, kf>gy Olasz-ország egyetlen azil katonáját aa káld-boti idegen frontra saéátül, hogy hftá-rainak védelmét ne nuazátyaataaaa. A hadán mó vétség esmér odáig jutott, hogy örÜ, ha saját határéit sikerrel BMgvédel-meaheti. Már nem beszél TiiaaaüBl. Görzr&l s aa oiaaí. bóditópolitika egyéb hangaatoa jelszevsiról. A magysr hadso* reg támadása egyre terjeszkedik a aa olasz védelmi álláéok egéas solra van már kezünkben. Pedig offonüváhk aég eaak csirájában van, de már klneB aa idó, amikor a magyarok visszaadhatják aa oraztrák esi «tárnak Ausztria azon részei la, amelyeknek őakéntes kiürítésit stratégiai okok tették saákaégsaaé. Amikor fokozott érdeklődéssel kisérjik aa olasz harctéri aaeményaket, — ama hagyhatjuk figyelmen IdvOl aa oroaabardéran történó dolgokat sam. Mert itt viaaoat aa oroazok kezdtek óriási 'Lajfi nagy he-vaaaégfl oHeazivát. Hogy milyen nagyarányú, részleteiben milyea borzalmas erejű aa aa offenziva, mi sem bizonyitj meggy átábboa, minthogy a témádéi vonalnak egy aránylag Idcai szakaszé 9370 oroaa holttaatet számláltak aseg J ssisink. Ilyen borzaims« vimtaaégis még . a msi világháború bsn ia akg vok példa] A néesatek vaaateiégs aráaytelanal csekély vok, ami viaaoat a német hivatalai jelentés ama kijelentésében leli magyaj rézatát, hogy as ormok támadását váÁ tok. Tehát aa oroaa nffsaaás még megj ' lepetéet aa tudott kelteni, ami náfcOl pedig alig kápzatotó el aükerae táaailiil Ha az araszok szörnyű vssitsafotl nem toldatják is, tsijes megayag<ásaal kel nézettek a további fejlemények elé. mert hkaep a hare moat Hindeaburg szakaszán folyik, a ai műveletainkal a gyáa hstsdeo Hindenburg vozati- Vele szem ben padig Karopetkin ál, aki akkor vét vÜéghirtvé, mikor a japfciak Mnkdanag agy skakték, mint n kltfiaikfl' dobot Est a csatát ia a hadvnsén zsenialitás fogja sidöateni s igy pillminHg aa lakat vitás, hogy melyik oldalra aaegáéfc a gyHasiam lilrnssmnayi. Nagy a valókagy as
Az orosz
— IMaM*.
harctér.
20. Tagnap i aate
Budapest, aára. __
hatkéaepi hősies védklmezésljután kivo-nuhunk az Uacaapalutól eszaknyug.tr» Iává, romhalmazzá áa)nalAtt Bér áa oroaaok már Ogy 300 m. aaálasaág£ rést j rohbantot Ipk al aáncoan, a védn caapál nyolctxo ros túlerő tamadiaa «len, veszteségével nem tórádra, még hét áráalk tariottifi a legjhevesebb tkokéért áa I gyalágaégi tűzben. A paraaaanok] Plánok ezredes caak délután 5 órakor határolta »agát el arra, hogy a teljese i szé|Jpmbo|t táncokból kivonul. Kisabl > osztagok Jéa aa-besültek csónakokon é jutottak a Dnyeszter aéB partjára, da at aaanán I áaaa>. poatbaitott tüzálése ' I cövetMpztéoéh at, áthiajózást haaaroau abba keleti: hagyni éa a Tea. jd ngoafoaottál én atkánkból SafciilHtat hakies eaapat, ka csak nem a|art fogságba jutái, esak
agy utat iiáknalli aluli x a Dnyeszter nyugati partjáa aa nlsaaég által aaáaen meg szállva tartott Usbeezkó kózségeo át kelletett ama caapaniakkoa utat -tárni magának, smelyek s ZaléstcrykitSl északra fekvő magamatnéiia »atáttéa meg lábukét Az altaajg hedáliaal kásb ménét sikerült Az éj bltalmé alatt Planck ezredes hSal csapatát a ¿alestczy kitől észak nyugatra Iává I elflórseiakkez. vezet», a hova ma raggal érkezett ba> Az usetesz kói hidtáncok Körüli harcok emléke Véd' aránk tártéaetáaák egyik dicaá lapján fog órák Idákig-éUl. * mm% altábornagy.
A francia korona
Brüsszel, Inára, 21« A rraao|sia| reyallata párti kapviaelOk *a pOspökök a katolikussá« nova. boa a franqla koronát fölajánlottak álbárt belaakirálynak. Albert aa ajaalatat vfeesaeta-oltotta.
A né|tiet hivatalos jelentés.
Nagy légi harcok, — Az oroszok hevesen támadnak.
Berlin, má dna 2(. A jtagy főhadiszállás felenti: | Nyugati kHaaMMr 6 4 tüzérségi is repülőtevékenység, amelyei megfigyelésre kedvezd viszonyok támogattak, minijét részen Igen iünk volt. A Maas Vidékén is a WOwre síkságon M tüzérséi I harca t tegnap ja különösen heveseit valtak A franciák abból a célbál, hogy Louaumcnt arád 4 VÍűh/x falu környékén la védelmi berendetések Cllen ir ányaló \ Mrehal idásnnkatl megakééályasnák, egy újonnan harcba vetett hadosztály egyes észéivé hiába ^ajó ellentámadást intéztek Vaux fata ellen Snlyae veszteségeik mtíJett vl tszaujertéklöktl, i légi harcbén AUhaut báró hadnagy ez eHeqsigss von< [/ fellet Lmrnstól nyugatra a negyedik, Bőiké hadnagy pedig a Forges erdő téteti (a*Maak batpartjáhy a tizenkettedik légi fémétél lőtte lé. Azonktvál aa ellenség további három légi Jármüvei veéztett Egyet Hgi harcban Culsy melleit, a Forgás erdőtől nyugatra, ü másik ketlól védőágyuink tüzében. As utóbbiak egyike Rtims mellett égve zuhant le, é másik pedig é levegőben többszőr megmrdulvk BaáDe Sapt vidékén, közvetlenéi as elleneéges állások mögött esett M
KelmU badaxlatár :|Mg cjriösíoAr aem törődve nagy veszteségeikkel, tegnajf is nagy erőkkel többliben fámadlak Postawy mindkét oldalán, valamint a Na-rocz is a Wischniew tatok közhtt\ Támadásaik teljesen eredménytelenek marad' lak. Widschy vidékén némjn csapatok előretörtek éj visszaverték at ellenséges osztagokét, émttyek 11 tegnap mgget megkísérelt lámadások után arcvonalunk kőtelében tgHkeztek ni#a/ tártanl. Eközben egy tikztet ét bét Ulönbötő es redbell 280 főnyi legénységet éjogtank.
kadanlmMÍ; (Még nincs. Legfelső badmélőa^g.
Amszterdam, máfe. 7f). A Üieder-lnnd áa át >ott|»ráipMv| Lloyd egyetlen hajót aáálg útnak, aa bajlyaatrái tlai nyernek. Sárla
kat érteeltettét
iem| Indítanak lg a tongorí taképat oaa sano a bajóju. hagy további
páraaaalg; . aara4janak ;lángon
kikátábaaj Blr hajó legtjnyeégi tengerre aaaila
Le
gett
A Hongária-
márdés
ssnrlnt több vonakodik a
NAGY CSATA A NÉMET ÉS ANGOL HAJÚHAD KÖZÖÜ,
Berlin, Iára. 21. á tengeréeset 1 yesórkat hivatalon Jelentése: A flandriai tengerpert elfltt hnnandlkája raggal három néast tnrpodólnaaaáá és ál torpedó, roabttlójbójl ailö angol hadoea-tAly kttsl ránk né »¡Ve kedveké klaanotalB atkf;set folyi la. Aa aliánang, ál után bajái t több telitalálat ártf. as Otkösetet félbeesakltotta és «aljon góa-sal lgyieknaott altáaal lato-kOrflnkbai. II Jelentéktelen nórftiaat asenvedtftak.
A Teleky-dIJ.
^ Mndanett, mára. 21.: Aa akndimi« Isgaspi ülésén a Telekj- dijat jStávsy Gyula áa! Qiaey latvia Ittriaaaá daaá
Az angolok bombáztak
egy görög várost.
Fiume, akire, 20. Angol I hadihajók tagnap heveaea bombázták ai Saayrae melletti Wrula gárág helységet, amelyet aa égyutáz totissea elpusztitoa Aa angol golyók sok görögöt mejölttsk. Az angolok atoriat • heqraégboa]tárák ha* tonal tábor yoll, A görögök i megállapították, hogy at angoloknak tltdnjuk kellett, hogy n tábor Idvül voltja helységen — Athénben óriási a föthiborodás. i a
Német támadás a levegőből.
Berlin, méc 21 A mdamnt tss gnráaa.tl vo árkar blvatalaa Jn-laaMnai Tmagnráamotl ilpSllgáp rajuatk tagaap áálntán. aaát aaá-rarfIMI Megak éa etleaaágan r* plágápah trisee la.altnk rá, ~ Dorrrhss. Deelbea, Sawagala baa kgaágaaam bnmbáaU n kat tonal barandaajeaket Több Uyeai já találata« áasl.ltBak Valarae.y ■yl répllisk ápeágboa tárt vi«s-
Usciesco a hősök sírja.
Bmésmml, eOre. tl. A i pikliialMllll ¡«lentUi: As mslukll kMhdnM Mr> Wét airsei afkateiábál Páisaa >rf»á hi<i.»|S« raeesaak a k8v»tk.«fl Wennhmaá aAs ki I A Dsajatar sáas mms MWk llháá. Aa öntsek llliakhisMUh. Aa alMwiit hóa.jwA ót* telt UiÉrtiMI aa dlotUlliirJ de árkássdUk mtedkaltlt« kilsrtotUb. As martaknak aM| ksMsa «tabh wlrtleal a hldUocot, aMp ráléphettek velas tire s Wdra, swfya a«*-pataiak kMassáfe tett aaHálá e^twMri-teeyeMk tagaap iaa>egá péMHál ad|áa tik aa uralkodó tráall klrtgsM, biMasadf-aeh. A mhbsaMs atia kátTdra heamdm
ktsdaaéh .......... tolerB 4bm le. toM
pitissas iiwtá é a sáas ásmita. ■■■Ír ■iri mte étak kór Ók sbja A Wédíiw.pat ajr radvfoyal bt tor p.rs.swaásh •msftsleel eá> kds »nádiad ktveaMk etfád a aár-adr elkofQtbetetl.n ilmlu <dH *|t lisli i1«i k«dnr^«iksik kamke »allbljt vált, m ere-ssókra aeálf kM|á bo»y aileáV adadaa lé-pásért Hídnak ára S bulil — i PtaaSs^BaMe seatáe mevhássáel fisak mreómeefc és a tkjs-tsfcssk, YtSlüi» ilibub hashmácét-
Sikeres harcunk azolaszokkal
Budapest, március 2a. A gáril Md-fánél tagnap délelőtt a PaMglrt déG ré sas előtti ellenséget hadállasokat fölgyújtottuk. Délután tüzérségünk a hídfő előtti eOenséges harcvonslat előteljés táa élé fogta, Éjjel az diánaéget Pevssáaái agy árokból kiásták. A tolmeiW hidfőnéTa harcok tartanak. Aa elfogult hadállása hat szilérdsit birtokunkban tagjuk. As itt ejtatt foglyok máma 925 re, a aaék-akmit gépfegyverek asáma 7-re eaasi-hédett. A Mrzfi Vrh éa Km sett több >lsaalgas támedéa latt. A Rombonon is d^caMta teánk egy áttol; Üt 145 Jmal al éa 2 gépfegyvert II é I illinik A Imilalklrf kaasaaalaa aa éénk tneákaar aág tovább tartott A éné} hatirtevüfe t«a az elaaaég a Cal á LaMadkat áa a cláS kmanl egyeejw4aÉ tásár-sigi tós akM ta talla. PáaaahÉl kart Mai A hwaat vákaalfak
Issel
Ctirnf utca** ■Npnajrt
Bűntény m szerencsétlenség
Többször cnüüetfk már, bogy Mh Kisáanirsárol. abova látogatáaara ment, — ayomtalanul eftáat Tegnap azt a megírtuk. hogy • szerencsétlen ember bolt teatét vasárnap fölvetette a Prinripáli csatorna vise! A Whsriáanak indáit bullán gs orvosi vizsgálat semmi olyanfélét sem talált, amely srra vallott volna, bogy bQntáay történt. A holttedet ennek dacára is főlboacolják, mert aj rendőrség erősen kételkedik, hogy PrÍDcsics természetes halállal múlt volna ki. A rendőrség föltevését több .ok támogatja. Igy például Pnncatcanek semmi kereaoi, valója sem volt a csatorna aaoa részén, ahol a boltteatét megtalálták, A rejtélyes vágat ért ember jól ismerte a legjobbá« legrövidebb utat, amely menyasszonya lakásától a hídhoz vasat. Alig képzelhető el. kogy jósán fejjel letárt volna a vik lanyviLsgitáaos, Icivseett útról, eaak azért, hogy óriási kerülővel, seg-zugos utcákon, járallaa utakon jusson Kara, Már pedig, — menyasszonya vallomása szerint — Princsics ni «józan voit. Megmaradna még aa a fölt»vé«, hegy mint szívbajos a ber, hirtelea támadt inaniiflét kőzfaaa zuhant a hidról s visbe. De nem volt szívbajos aem, Különben a híd magas korlátja miatt amúgy sem eshetett s csatornába, a csekély víz pedig aem sodorta volna oiysn messzire tetemét. A legfőbb bizonyíték, amely a rendőrség föltevése mellett szól, mégis az a körülmény, hogy a pénztárcájának nyoma veszett. Ebben a pénztárcában nám lehetett sok pénz, mert értéktárgyait majdnem hiánytalanul találták meg a lakásán levő ládájában. Azonban tudták róla, hogy meglehetősen jómódú ember, Több mint ezer koronája volt Iont kamatra a a kölcsönök ről szóló adósleveleket is meglelték a lakásán Tehát alapos a föltevéa, hogy a pénze miatt szenvedett erőszakos halált s holttestét azért dobták a csatornába, hogy a bűntény nyomait eltüntessék. A rendőrség a vizagálatot nagy erélylyel folytatja.
Seb kMatáat olvasott ö« I Sokszor rcodfli Urdctés öttel Da loha oly jól aaas rendik I,
Sebe oly jót aem kapott I, salaiba a, legjebb étvágyoriaáldt a
Rumi keserűt
0*«f)a — 90,1.10, 2 90, i.— kor. PaataiMtUUfaV «■■ah k>«agiaovea»eu tyv ea a«-stgMdwAgl Vaajlfi IIHHK | ki ratartmaa, Rum, Vsiimay*.
EGYETLEN CIKK
ady több aiat 10 (v óta nem drágult meg:
Kllfcailli [Olihigi
bala vy jóbmk* Bak ka. kb. aali a JO-ft aáaWkalf jkáa a Mbar« kéyaak »«ii'baH tdlrt llglártlk dcSbil aB A aáedig ilgalkny; iLk| Ik km köHíoa -kattan
- A aaiai kMána I jtana t fiaik! >HHÍai I Jáaoa grói SM«yóa pbUk S-k i|ia«mal UtabMót laétaata U
aMbtd Ukk Misek jtead 0iJtrát<^ kgtdn aj. ¡ff Kaa
um
pláblota veaeltsa aid tám«d< k ódkMka aMt aógy bóo.pra 11 Iliiig! I A tllkalp i> a liliHil kBMM
blrtapkée
Magán. A
iBodk történt, úfcr EraB, a letliWehrtBO-Is téayjkgm kltbegL narkaartati
tül clko BapflapQki a (aa aj Iddöa ■hííIhí Llndtr dutjánloU ojtágird gkdb. egyik tagja fett. ' UJ*t[ «ml veaatgk vob a
>k*. A. f-LA MMlbóHeltak: (Lavéla rkesztőhőx.) Igen tisztiIt Saerkesrtö Amint a Zala ia magjita, ftaonhd-
döo-
a hercegi birtokok beriete I fölött A I loiolt Nagy-városíejleóztéal okokból a kaaáaaá barma. A
kieea maglapatáat a«Í
után pályázott agy részén ter> oit« a vi raa elhelyezni | a) áilatvásártorat éa aa aj kővágóik-A ltasiacgy tdeai majort padig örök
In izándékoaott Kanizsa
&femr L Éfcpa AÜae Láb-
bahlAa, 1 alg

megszerezni,
e rendkívül
' WTT"
a Kazutczy-helyátt
gésAégesfej bérlet ti rtansa hosszú ve» tflaigÉ tehát " Sydtetl d, ami-, aden eszközt a a hibáit ígkormáay-m vényes, IjMll Aber-(gha zárkózna — Iha a vá-
Y ES-SZAPPAN
Aga 1 fc araim 50 már.
ás kdkaBaaaaabfa flkta p>pa-i alBÜlla
iiamippil, «dk pkák kktarüabaa alMBa-batatka — YÍSPUÜ« 1, 3, 5 kamaa do-bismild —TBJÖdM? kara«« >lgs%—áka
azt kiihalyeknair paitcalláava «lad-a igy lehetővé tegye
nftiM vároeiás, el ea tünk mindentől i pompáa nj házak ló talap kerül. Moadáai aem kell, a kedvezőtlen nrrpmá^yj ávtiza-meggátolts a! város ését, mert re am. A váras ismét súlyos mulasztád kő' kor nem ragadott meg mit bérlet megszerzésért Azoi mag lehetne orvosolni. A j< zóság döntése "^T^ig míg a herceg ja hoázá ceg méltányossága ¿edig el a ksalmai kívánság al |
ros hatóaága közvetlenül hozzá fordulna. Ezt a fontos lépéstj tehát « város érdekében mielőbb med kell tanij mert d-Imkwfl esetben koárólag a saját baaa-lőrnrlőmaigake^ ókpBaljak a 'legújabb kudarcért ¿TeijjN tiaatalattal: riJgjiaái zss, márc. 20. ' t ü o/easá/uk.
I - «IN»||| Qtúnitrf,. Sándor Tépek cfctf elegyen« GabÖuma Ub lli nniaU Nagykaaizaáo. (Miadco kllös dtl asbdb balyett.)
Fraaclaoraats |«t ad^ja A a*-kd | Balgiaanak Frndsaiiaágl«« ¡kekbadó ■Isliilii ik tk i aaiSBábaa kldb a«4 Pd«e«ró-val, s traaeU Wstktadég daók vai, aki ■«* ss áram ekboe baaáatiaak érdj aagdt. «Ud-Ukkja Iraada kiánragit ép ott iMgvinlb,
nkn-aaaanaa, j / F
I — Hogy van kedves nkbkaikltJaé? — llérded! Pakak» la javny a |. tépf Pettöp. as padit Wksta ksMgat.
■ [- BtSam tUtjbB a Imatót «dada. kHO aagd'- Wytalj« Urályt ipó>««l a k*r-téraadg eh*».
■[• — Kát N4 áa óké
«kaa ragóayt kd a Ukam iekee*a
A akt » i % B. j. baiaaa auwt e aaamna Wn If. J. a aháakai aaé|
kii 4« ana« aaaiai kk m árkaaati rók. A aadád)« tililnal lsk aSáaa a d«al m a Mn htiibli jatt bagv ÍJ. a mmm kaadkn bld bakk bdk. egy» liksái*., aki
-IB -.kagynlgk?
- adgl—1|- . • tdóa .
— sáaiai adó* - vóf

Ugr a dkfát k téka, K J. «nta « kiantbi m b lapantab. a lat.l öavagyaaaabaa gstain Vi«.aatdóddt a krjkaa aaa egy Ik
lóaadt a a«6adn bataayd iakaak K. J, Ik-lalta baaaórkasatt. aabéa u araaé vklaságl Aa k»4á«a tg/id» baggl
Ml
ságba barta, ik..... agg ód ^m««kga%
Btaa dkarab aagailbaia. A bataad paaact-_ bn bkra I gn kiklgibil «a bak dagaa rabaat basa. koiy ráillik tdibn isilibn, Aaikor aagtaák, bogy btbaa nl Unka, — agy lleyiaippittkabbl waaétat. adm eaak an kl Isii, b«gy a kkjáayit la I« vagyoan »ágyék d a gpara— a^iígaatdó-dak Osvagy14L Kl l|l'gi MhsHa aba vka-MÜH M^BÜMMMIÍ A MHMI wiyiMkll •
kiáltott llgllalk bdaggá Mtók.
— OagytlboaUg. K«wfl Jnílska gyóii arlilay, sál agy knáríaa Uáagaólaka Plana
gát. tAra imát Iliim mik, — kim—««ánk
I snlk «aa hagyott Látra. T.tlóa«k «ka áJb-tóUg aardal blad. (Tragidlájától Györótt kid aaMsk liihaliig llWikilllh.
— A .Wkai lf hdpi abs. Sk ■■aJaiial 9. a kásám tartilsaaal aa, g
Naa>aaa hkaa aáaat saabbó a . ia«alikhir bj — Karpaty gék m nád miBil S b| — Fakay Lkaié a .(db bámk vadáaaanól ab. — B ndaaik Vdüaá mi-IlMillh aa Zay km grói legkiakk aa ab*»-Wiidk nd Ikd Ji — knial íja falakat a Nisaród tiaylaahtt a R^mh MaÉmdid ll kaaármdaáal tóbiáaatávaL A NlaHd aaag Is a óvva II karoae- iüidákvskd tao IV. Égj ma a-i
NyflUér.4
NyUatkoaaU
BiaihaiaHi kgjba .GiH Bók a* vaitltt vagyaabir«ak adáat aagnbatnaa; i Inni Daataeb Katali* ákd tnt adni raadó-lóaek és bársady jogdaca elóáUó Mvdalk«b taklaWáhan a jövöbea a kkggasákln aeg-tagadoa. Gráf Béh.
•1 ital alatt klilikhl
l«t «aar*.
Tavaszi ts nyári
Érteaftjfijt á n énlLt
holgyköttaséfg*. bogy ívudapesti én bécsi bevásárlásainkról hazsér-keztQnk, aa Asiim ta* ! vaazi éa nyári ruhajcel-trtófCf i^/jpwg^i do/^grá, grenadinok, mos á-aj-• dontágok megjepé nagy választékban raktfgv* érkeztek- — Kaim-g«gaég«k egyes mocUll
blúzokban, nöi felöl-
IRODALOM.
Tisagfaefai náTsBÉI Ndlaak eaak ad kd ealagatatló Ladvig Caagb«ln ««*% a aó-■atn km>«> Iii haenanoi bt l ahtllibl-ad révé«, nilyakn IMókb «0r«a in alill I-A alatlibaik aár rlgoa alpniil bójaJkórb»-bdil elyaa laaipit (átsdh aáiak. akt R
áh! leadja. N«ankl;aagyabhki gnaaa fnl aat«k, aslyahbaa a Maddn f l ll lil ■■<Íg|l Maoat, bsasS a^btlml la aakg manMId vaa aifidadva. A láagya Könyvtár aon hó-raa aaáp at.ilBk iaak» ba aagyad s A sala dpa n daad jdal -a. na « blkr Flaabd FaUp Fk h»g«kn I
Szerkesztői üzenetek.
Bala'oapaatL A ingába drágaaagra áa a aaakáabUarr« vjaló tekiatettd I ahd) Illik Ima, ba a Jldm | MvíPd l«M< ■»<*■ aa paanntst, aaa seáabóaegn mn Hvéa.
fitrM ellen
,lla|ta«ratoladamáa/ alAkarban klvánntna" (HS kA
tőkben, gummi kúppe-| = wyekbefl, ^
• melyek caskis cxégünknél szerezhetők be.
Gyári raktar rum-k bürpi jásznak és
SctlfOll siffonokhan.
5 koronától
30 koronától
Barta és Fürst
női-divatáruhása
Nagykanizsa, •
FBtrt, az EM Magyar Ifct tks
TELEFON: 325.

IM*.
A köd.
Aa Immi amiJafy * He • pmni
- UM lilánk tan. Aa ilnHi 4 II ig dl 11 «M kaéa
KMadr ia aa ^gat atafékak. Fcjltk ia-Utt ragyogd klkilgkaa taadAkdkla magáik. 1 ail Idi nnlii Idkll iftflj tárta al a UÉbk A tiagait kád. -«ér olyu
I > __ |L.»lall 11-- ...L... kA.lJ
■Hl HrlMPl f|*im DfWUN •
fini fllfT^®» wfWll • él
laal a »Mgybta *l Ud «aa, aÍd% fsat a pM abjti m)i|ln alt a aa*.
A kapltfay. akfemM áriádig, aoal h dMulHiM, kUji t lanMNt !
— T*leei»i** a kMU UgglÁrs la khiamálik ■■(, ka«y mUren a Ülkstfr tal
»rr
; — Zárt felhSUrpit, ataaly QSndM P*l-r r-t-"l téried. Estal main a Mull Sn Mlekala áa aa laoaoá-maga Podgoaélól MUá asataaak a kSdiSL
h kapltlnjr klaondja a dSaUst: — Akkor Mt aagjdsérsfcsiWk Aa ■tagak, —Iftkrt mag kai ' '" Sa Plartáa
IdS,
0-. kapiliay ayagodl, Uggtab llril, aU aa agám iaakaaa goadM», b.Jdt aMi tteali áa a llaataáa», akintakat áa e legdayeiget, aladaakk, aki aa nsrtagkaa tatmdk, agyaim bwáü saarstatávd ajiadlkaa a«g, Aa ráat aefca i—IHM asm »otj. aag áa alr ttjmm aoadta páMlal H. ÉuA km aa aa agdaa npáMnartigbaa a Makk pi'óu. Moat 8 maga la kktafaa kaaai a gépa*. da lg mtal aaak aigHgj M diaira la asgy Wavart régaott. Sterblébaa «alt, isikor ¡laas^m U-kadaagy vesetta a gfpjlket Vasésdi lyaa jMak nagyon. Ctak agy tagolt kdrüdl tik a sok folyó. Aa *yfk IMa Saacfcas 16-kadatgyat t adu killltiia nkirinili Maga Gr. kapitáay ia kapott aabaL Már ■teát* ram láUtoU. ds a kapitány UrtaUa ak katirasással acgi agadia s kanaáayt s dactea aaaak, bogy a kcsslásál eddig apbasam pá bika, csak éppaa látta, ai«b aftarAk aakl a gépel s ksidokld bajtársial if)U a ai Mfco-mákba ba.nl,
Fakír bolyhos kBpaayibsa ia a Mi kasolt itilaaiaiiaiHiaa a ktpkfay «tki-aákas huoolit. Ekbfll a tok rakétáiból baréé-slgnssn esCIog ki s mn| mikor kárdl: j — Kásssa vio? ! — lf«e
Helyér. traca a Mlssa kinklljt ia «ttigkó piaatoiyok«t éa Iria aasm tabu« bal rákit Aztán slirtalaak áa a^jtak. 1900 aétcr BMgasba Bálinak fal ét 500 aé-tarral ■■gaaakhaa vagyank, alat a Paiaiaon ia OBrs köióui MkdtáUg. Mikor aktp*l«ak Oirs falalt, ■ alri Ud al.it a vénából aaa Utal acaaU. Ct.páa Caak Si. Pctw «aaaH iloaaása Marik kL Jobbfel«! as bonsd, ai.t vaiaal kaskaey, nslkagl alaa aatatl a tavak rtdlkÜ. aaaiy afagal Má aisdiakék| bpaL Padgora taijaca a köd alatt na, a roaokbu kant« Ottanija ia Saa-FMIaa a kadtwfar aUta álaaak. Saa-Ploriaa alitt a kMadl sdgp aéfy Itagaaaka eallU. alá.,Eták atókas «tagak, aaiyakat kanatak. Egyéfcb saHalm léthold atadakboL aad 111. laal w. Aa tgyéi ^ kagg Uto)éo vak ad kaatélyaMr«: tptal ( m, S kagy *P-« aég, vagy roaokbaa kavar, ast aaa lakat aagiMapttaal.
Kőaksa, aaa la Tattik éaaa, III 11 lk i|iil saa! sasai ét aaiadaa áa aladsr, al klsak. • agy ata ká alat v*kai ataaattl Maykép, aJjr s*é|al tájat átaáaoL A aap aiyaa, alat agy réréa (Oab, aaalyMi káűidt vdrfa atl kok la dalaik ki, aalyak balaolvtdaah a kwi-saat aérg. iiiaik^ aa lg kliMlak aaa plro-ragmA «dalp kék, a Kra


na tagiak 16 M n
Ai ko-
WvMHpiMka A kagyaM4Í*eke SS«S aig aaalaa akidtkl od. aég |él Wéaak al A kAdrétagal Ugidlakb aaéa paaa«ii«k. Akriaák aaa a
Mrtil AwiiiililwjéiM»ll
Alwtttékj «saaak m «dlk, a falvak áa al lutféliokj a begtíek taHéa Mladab-bél aaetLata Utaak aaaaatt. ItaMl^«»'! taak, a «||ll| || aáiaa Ugja a
bjáaá Mfittj I11S1 rpál • | kW. Al.ltaak, ftlMtflnkl Übla«,
alodeoBH ksd, kád. Ud, Madaa k
rühre« rfnkit éa L JsdMas »«Ual toapao aakag éa . Wd a.garéatti a kis|i«l. Mtalka ara ia t al g«p«ak4a dalgdiaa aa a aotor, kSara Jtajkl a aaoaaaérlaás#*Lt>— itt Ná«ara aaW vkulji. EJbbea a si<« kM riátasafa IMak. BssskJ j^k kalst, njnjrat tk Nass »Hah, aaij ait tudii Mak jut kjalt.
IM kk draUk
s MNJipmi 4
taM a aagr tát« Mai la áldaa. Mag
katU^JU m kaplláar [ adol m
tiak MralMkask AH|
iláaák. A líidl Jtonb» iaa laagpagikotta Miatka »a-ia«4«Mfépko>aaa(Mal Hol Ma4> bál lassabb l^apob«. a gép aataM aasiés1 a. Da
kaijkll «aa fktDaakakÍI<i||Má,May] kaaásié kaiad lés ka as* ^ggstass, vasttiakra W

>a i % % U& á.
JVQHMÍ^ fisak alUMsaáé sMaa# aaakta tdvts [dieriMUM P Igvakastak. mtaááMfia t klwlailAikrt * Nagykaahsa, >916 ad. alak traa Bal.aaa áa a» [[hálta k
11 csomag 5ŐJ 60 ei 8i) fillér FÉcbd Fülöp Fii k0ny|| éa |aplrker(ji-jkedéiében Na^jkant^jln l^katók.
^■■ÜHi-
fT
61U- Twai, világos, mérnöki
4
alkalmat
í 1 «un 1 szobás Qres lakost
villanyvllágitégsui azoiipalnu keresünk. Ajánlatok a kiatjcblvatalba'-jjj | 13219
100—200, arb.
<§4«Méfi mustra birkát Mániátok; * Uiaáalaal l«*Ma% NaáMWk
Caak
11 Kim Kivét
a Zala nyoijndapbjan.
Kél csetke három trobás
bútorozott havilakasl
kinyhával kcrcatk az|nnalj|aJ Ctra a kiadöhivsUlban. 13211
sMtaak á Utaak KlMlhk a'l aliialU k lakai.

valaa, alaakaa kaiataa a Jall a^afc rla tal ■hk AlaWa.k, aa Aétm ia aa {afce* kMtt
alpaa leitaaata», de átaSI aokaa aagia aladrn oi/aa kád««*. Oapékk a ab aaa »aáil, (kdaa mád tata A Egy amgka átaak patt IgM *a-roiiak ., . Ciak aeef ss ikttilli ta a U ga-péak kaUaa ? . . . ÍAmta WimUl Itaail Iaa ti aMMMak 4f kLk s kohósalak iaij.k. A kapMny jktilaa ¿«kádlibs kiata a m» gaaatgi Kormányt. A Irepibgep agjr igatkod»». sld vaisal paripa, ü hovcikai« ááUSaaltaa ktraaxlQI ujpjuak s toiío a lent vaUadk. R5(-lön awMeaiBkls HMM' 5an éMMa mai-lali ■MsWánlias iHiHigfii ftaiilk
. Lamkwát A dalt
— j. J J' -T \—11 i
■ax aaa.■ naaaa aaaaüaW 1 np> nooj tanalaa.aaű I K laaWdr nainaipma# ri. pap ru.nwk.n JT■ |r JT jlaaynawtaaan, Jr M JT
Étkezési burgonya
Pollák M Emil cégnél
Kinw-utea 2/e. msgiaailslhalfl Elfr-icgysás ' szaríat torrendbtn történik a siállitás 1 13212
4a
Perfekt könyvelő napi 1—3 t2«bad órára szerény dija-zá« mellett
Cim a kiadDhivataiuan.
1*27
.A agy II Us
rn „
Tintán kecelt lutflad tgű tökmagol^j, mely íeijilroul nifideanáiiü táblaolajai kg.-ként é koronáért eladó Ujadvaron. Nagykanizsára házhoz szállítva üveggel együtt, T^koronib s.
Berkenyés István
olájQtd tulajdonosnál UJUBVAB u. p. 0(lse.(tala megye) |l&210
H—
telepflakf» Bisúnylwinjf-niáso-latokkal Sdlaierelt a|áalali»kal kérűak a flzetéil Igény Ateg-je'ölésévelJ Terroésztlbcnj lakást, ffltéal áa világítást adnak.
Csikinaf» fiÍ2iiiii is Váltál líuviiytártasái Cmtinyi.
Tavaszi iftflure
■Hiti falta czípfkl i Inlill nliiiiii rtkliraiísneireidi-lesre kapfeaijl
Miltényi Sándor éá Ff»
sladárabdaAbaa. Fönt, éároai barpalota.
I URANIA
I áoagoayt|ata(a 4 ea Tal alak» 1W.
SttmlplÓ« amerikai mtj«or | MárcjriuJ hó 21 és 22-én, hétfőn éa kedden: [ ,<
AZ ÖPIUMRABLÚX
amerikai bfijiügyl dráma B feiv.
TEDOY a kedvenc« vígjáték 2 felvoitásbea.
Bambui kalapgyártáa axlnéa tenaéaiaii kqp.
Wakér.é rinS..» tMniaiiS I l Ali é *
» « taai. Kata»- U> Si i awita (' a. in* a. f éa 9 AtaiiL Masasn * . « aataa.
Sagrdáa kttM ailare AZ ALDeiáT dán utam«
ZALA
1914
6

IMsl
-M
í/fl , W),
M
m lg
1 ÉS
VISCHEL FÜLŰP FIA
Mainfkanpa, Kazlnczy-utcza.
TELEFON'¿Ai ftBffi TBlJFON <79
Irodai berendezések, írószerek, rézeszközök» írógép-kellékek!, Ifinom bőrtsrcák, zsebkönyvek, mindenféle naptár, üzleti könyvök, szeJvényköhyvek, sokszorosító laroj; és gépek, fa éhnérle^ek, számológépek, bélyeg zője, peos'épny|omó) L SelyegzőállványoH, keletbélyegzők, atáskák, v^Hó és értékpapír táskák;, pénzszekré*
pénzkosár, mindenféle levélrendező és leyél
gyiijto, irodai dobcjlwjll pénzragasztó, |ru|i(j|ik|k. irodai lirkdsár, in!
Isőrendü mir nagy választékban eredeti árák
dopozok, papirk^_
mindenféle papíráru elsőrendű
íróasztali előjegyzési blockj és intifgbf mellett.
mg)©*® ©p^Ép^)
TELEFON 78
Minden kereskedőne m érdeke,
hogy üzleti nyomtat vlánlydi Izléseá kiállításban, a moldern tipográfiai eszközöl* igényben jenek, mert csak hogy a vásárló kö üzletére irányuljon, •az kell, hogy n\
¿telével készül ,-im lehetségUL zönség figjyelm|p hhe£ pedig csa omtatvanyait
NYOMDA
4 készítse el.
Nyomdai iroda: Nagy^nfzsa, Sugár-ut
A Zala-nyomda a berendezett nyomdai kfönjyvjköljésze Vonalozó intézet és ujzleti könyvgy^*
PaMle 1I>I»I Töm ZOLTÁN. Nks MMS

A ZALA kishirdefásei
legjobb alkalmat kínálják minden adásvételi ügylet megkötésére. 1 i. ■
Aki valamit 'eladni, vagy venni akar, Aki lakájt keres, vagy kiadó lakása vanj Aki éleirnlsiert akar venni, vagy eladni, [ Aki alkalmazottat keres. Aki állást kerek j
Aki gazdasági eszközt akar vertiíl, vagy eladni, Aki bútorozott szobát keres, vagy bútorozott
szobát akar bárbeadni, Aki cselédet, ¡szakácsnőt házmestert keres,
az leghelyesebben cselekszik, haj kis hirdetést közöltet a Zalában.
Vidékiről aj kl« MrMéa postautalványon k—<a«dfl N
Warna l kk Mijs a kMMuMn, itfjüfcL
zzsz A kis hirdotéfjek mindig elöra HittmMI aas
i
I §
I
m 1
f §
/Ä •Á
ifaíaalál a X» XgMkl *ü Wj uniti S 9. nft
UEKSntol Ö nMMIM.; NAGYKANIZSA
•uoáh-UT 4. IUm F1ÓKK1 ADÓHIVATALI
«, BOHBWHp. I________
UmmMl I fii Mrtiint > . iMiat... |a liTnil, ili a
ha y I.l|ll-«"
■UPOMlAlMli
T-^ll' ri-EiHlllE^EEEIFT ! 1
ZALA
(7
POLITIKAI NAPILAP
Az orosz oftenzia.
As éazaki fronton tehát teljes ere-jM dühöng aa aHanaágaa offeaziva, amelynek a francia hadsereg tehermente-titéae volna a főcélja. Cl idd azcrint caak alt látjuk, hogy as oraarok Hindenburg mkniki legszóinytkb véráldozataik árán aa tudtak eredményt elérni, a Pflamar Baltin ellen kflsdfl oroazok pedig több hónapi szakadatlan kara után Uscieezknél mindöaaze egy romhalmax birtokába jutottak. Hogy főcéljukat el-érték-e. azt majd csak kéeőbb lakat megállapítani. Annyi igas. hogy a né» etek verduni offeniivája éppaa aa oroaz tá-megindulása óta vesstett havaa ségéből, da aligha azért, mert a teknek a francia fronrtól csapatokat kellett volna elvonni, hanem valóazinüleg azért, mart uj támadásokat kéazitenek elő. Bárhogy álljon is asonbaa a dolog, annyi bizonyon, hogy a németeknek sikerült as antant tavaszi tervét teljesen kerasrtülhuzni. Az antantnak ugyanis az volt a tanra, hogy márdua hónapban egysaarra, minden fronton, együtt aa támadást indit a központi hatalmak ellen. A francia hadseragat azonban a verdaai támadással egyskerflen kikapcsolták a németek a tervesett együttes támadáahói. Ugyancsak a verduni sakkhuzáa eredménye az is, hogy as angol hadsereg elvesztette akciókép eeaágét, mart as aa* gol frontról erőeitéeeket kellett elvonni Verdunhoz. As olaaz offenzívának a offenzivánk. vágott elébe s igy egyedül Oroasország jutott abba * helyzetbe, hogy a közös tavsasi terv megvaióaüá-sáhos foghatott. Azonban éppen a nyugati harctéri eeeznéayek miatt as 6 meg-eemmiahónek szánt támadása is teher-menteaitö akcióvá sswgorodott. Szóval as egyflttas ' tavaazi offenzívának be-föllegzett s most mér legjobb esetben is asak együttea Sasi offenzíváról baaaék hetne as aataat, da hogy arra sof kerül-heaaen, ellenségeink msguk is alig hiszik, Erre vall as a körülmény, hogy a leg-kBsalahbi köiöa hsdhsnácskozással együtt Pérísban közöa politikai tanécakoséat is tart as antant a ezen fontos külpolitikai dolgokat fognak megbeszélni- Semleges országokon ét érkezett jelentének Aerint a politikai tanácskozás programján a béke is szerepelni fog. As sntaat üt baaatt meg azokat a föltételeket, amelyek alap-jén béketárgyaiáaokba bocsátkozna. Szóval a fatalat most készül Bethasana-Hol-wég beszédére. Hogy azonban őszi o Jenztvdra magok az antantbetlek se sz mitanak, mi sem jellemzi jobbon, mim hogy éppen most hangzott el akttw tantbeU államférfi részérő! az etsó kijelentés, amely közeit békát jósol RUt kanala |iáoi8gj aaaimlarrffl ni ■kinek a asavs mindig, da ma aakk ataily al aak latba Fi ugy bak aúal bllr slkftátáliaa A
érezte
vonás elől GUy bukása küszöbön vaa s vela a világ hábof* leggoaoesahb szel-)
a tilé¿h|)>oni")d-a pctjz mutatja gét iául I Ribót, a rideg síjámikl ambare
nem csalódhat A világháború pőidéaői | amelyek Ribót jó^lita egymásután mőhdSaaek
leaaa távolik. Miádaaak
Nagy német
ooru NOMWOI
a feli lŐMM^e*
cjlyan tünetek; bizonyt;
győzelem Verdunnél.
Oroaa
Blia^ak aa avocourtl álllak. 150« fo*oly da Mik kaMaaaf
amadas ligátál s Vlsaler t*vá%. < « j
4 Hivatalos Mentét. — Berlin, méttítt ti. NLja*atl htdajdatár t A Maastól nyugatra bajor redekj b»\ »fctamh|Mgi laadwetu sésslóaljak azorgoi elókéaaités után imkammal ak fogtaMk as AWcouittól lipi»l|ililn elterülő eidflben 4a 4 erdd kiépített összes francia élésnam As ellenség ige* jelentékeny, lávüllcjddig sebesülitlan foglyUjtban 32 lisztet kőztük ka* etredpareacsaokot 4-éa 2300 Ifcjft, legfchységíet, v4lkaúnt aak, még siémka Sem vett hadianyagai vasa tett, |a(z jellenslég Uegkia^relt Iftlentásoedássj mit se hamaálak neki. sflt tovább'
sh|m kárával (áruk. maradt.
luud iiiyiniiii
kitarjaaitik Rigától délre dariUkoartagokat a Düna PostÉvitól áesa|r*yugatra és mtddt hiábavaló tám* I bevitt nagy embartómegeírt
antant ' haderel
ivaszl
I acolo
tói keletre a harci tavékaayaég képe véltosatlan
j oroszok támadásaikat a Jlagsaélső «szaki sakayia la visssavortÜk ókat. Ugyanaz s sors ért erőé 131-itjön és Jakobatadttól nyujhatra] A német arcvonal ellen a ¡Narocj és Viaaiac tavak IméI 'éjjelmáppal különösén kat lat értek. As slUitság veszteségei laagfalelnsk karc-_ Arcvonalunk egy messzire kiugró, keskeny kittöge
lését s Narocj-tóWl kfevadin^ délre SS ¿lle'nség átksroló tüzelésének elkerülése végett pár száz méternyiről a Blisncki melletti magaslatokra vontak vitae*.
Balkáni hndaalsitár J í A görög határon folyt jalaÉtéhtajsa járőreaatárosá-soktój eltekintve, [ a helyzet változatlan. | Legftls* hadvezetőség.
w^m I Események a nyugaton
Naaeyból ta^ratJzzák i Sti Dicuti a németek azakadatlanul bombázzák, kad d<n negyvennyolc lövedék esett a vé rosra, nagy károkat '»kosv*
Amsterdam, bánj. 21. Tegnap nagy iláÉkMir Ac^dMÉr a Flamand partid-(léken. Délután tttantbeh röpülök Jelentek meg Zelbrafye Jötött ét bombákat dobtak la. A németek ágyútűzzel fogadták őket, Hájnalban az angol hajóra/ megkezdte oj partátegek bombázásét, mely délutánig tártoti A holland partokról látták, ht)gy ZeebrOggébe nágy tűzvész pusztított,
Merénylet * bolgár miniszterelnök nllon.
Szófia, mdrsl 22. Ivanov nevű postatiszt kétszer rálítt a kocán árra haládó Radoazlavov alMtodaftn. A kocsis ■agaabselk. A haramdk lövést diákok :akadályöztál| még, A merényi« letartóztatták.
k törők hivatalos jelentés.
loljr, rnke >1. tnk fiM :
Dmá+mékrfrml: TWa»p.
jakMS JBak MMiIii gifaM » la u*t la éa Ül in> tmmm h-d■ Bgy kü (te-aaaly Ő-
Luganá j«é|e. 22
páriái katMMl|ku|taal^a4-a«náU.pitot»ák I tbc*. 15 va jaaékkaa lóvé [lapították toábbá adavA aslkadgaa
»ka
tavasara Oi mlUiá* éa
bnda*raga/ laaa A frna-Ida, amgal *a aaarWai gyárakba* Jelialéksaif 'k^—jjápil k4aak láttak. Japánba* láiaa*n dolgos aak Oroasoraiág atánádra.
Fokozódó -harci! tevékenység Pflanzer-Baltin frontján.
Meghiúsultak az olasz ellentámadások. — MM^'i Budapest, ssárcías 2». OroM harjstjér: A.Wci tai SkanjnWg ha yenként, különóaaa e Pfaasar-Mtta kad aaragaél fokozódott
. ' Tf- *- iT'r : A bjtfyaat áha-lába* véknaatlaa Az aüinaágnek a Rom beaea éa a Mrzfi Vri-ea elfogtak álé-
- JLm-^i tlMiuUalj L - Uaáikaia^lL A ssinK nwni UHaiMn vtmiTcnn. a
Rombonon agy ujabfc vállakosásuak ai-kalmárval 8| okast fogtank el
I ittÉ^Ml f, - .,
i iwiw tmraumrmify
HAZUG HIR
román-bolgár összeütközésről.
Badepest, atérc 21. Aa enttnte újságjaiban szemérmetttnai kieszelt hu Ml odtiiíű/ /etoiWj koring, amely szerint a roménak ét boigérok közdtt Habova község közeliben össztOtkMs volt, A htit a ,Daity Mait* közölt* tiöszdr ét, a •Matta" % apán kérdájo-lekkel, o legnagyobb féuéartáátol reprodukált^ A jekntés szerint a bolgár határőrök tüzelést nyitottak egy áruval megrakott kőjéét, a romén tétén belül. Egy osstrák magyar torpedónaszád ott t parancsot adta t romdnekntk, hogy köttetek kl t bolgár parton. MIMÉI t roménak nem hitethették ezt jj porom csat, gépfegyvertüzet nyitottak ellenük A tBseléot román oldatról is vitzonották ét t harcnak izdmos éldotato van.
Repülőink bombáztik a Valonai kikötőt is csapattábort.
r — Hmtato* jelentet —
Budapest, aaárciua 21. Mlkalaia harctái i Repülőink aa éj folyamán megjelentek Vlpra (Valoaa) fölött éa' eredményesen dobtak bombákét a ktki-töra, ralamint aa ott levő csapútitáborra. Élénk tüzelés aBaaéra sértetlemll tértek vissza. A helyzet Montenegróban éa Ak bániéban véhosatlanal csendes]
Hö*er altábornagy,
A francia fronton.
Bécs, máijctus 22. A franca vasár* kar jelent t Huironegyadikenj délután Maastói nyugatra a németek ^negujitot ték havas támadásaikat A aikéa kaliberű lövedékekkel a tlailli ¿akadatla-nul tart. A almit ak égő fplyadékok farakaadaaéaéval támogatták támadáaaí kat. Késitusa után aa áhalunkl megizállt a vacourti erdő délkeleti réazét mag-szállták a németek, da további előre-töréeük maghiusult
El vágták a németek az amerikai kábelt
Rotterdam, mérc. 21. Aa AmaHka és Anglia közti kábalak kMl hetet ^elvágtak. Emiatt a fugáapt lakaayatam igen nehéz. Aat kiaaik. hogy a kákséa kat aámatak vágták al.
Kihallgatáson. .
Béét. mért. 22. Okkéga tag*ap Hkíjgilésiii fogadta TWaa ákásataaak nők éa Talaaaky péa^gysaiakátart.. Tlaaa
hírek
tv
Április 1: a hadsegélyző estélye.

f
mt nm*
A hadsegélyző hivatal április ebeién kedves szórakozásba! részesitj Nagykanizsa közönségét, A has-,véti szeretetadomsnyok ¡ávéra aágy-szabásu estéiyt rendez, gazdag színes programmal Az est (6érdekes-aége, hogy az őnszes (érfi szerepeket a nagykanizsai honvédőnkén te-sek töltik be. ElAadéarn kerül aa Egyetlen lány című readkivül szellemes és kacagtató jrigjéték, amelyet egy úrhölgy, négy űrlény | hat önkéntes ed elő. Zene ée énekszámok után Roham a 'grániton amu látványos és érdekes harctéri jelenet karül torra, amelynek fSaaerepeit négy honvédönkéntaa játszs teljes héborua fölszereléssel. A zongors-kiséretet szintén egy önkéntes látja eL Egyelőre csak ennyit árulhatunk el a gazdag programmból, de már ebból iá látható, hogy a sahloatél eltérő, értékaa szórakozásban lesz i részük azoknak, akik fiaink húsvéti megajándékozásában részt veaznok.
— lsaasle. Sekaksám Ead altábornagy, potsoayl konrédkerülatl pwaaetaoá Ugatpalltt Ksnltsira érkezett i tegnap és standét tartóit a etapotok fölött.
— HM halált haltak A 48 Ik gys-logerr-d köti sortból s lagotóbbl karcokban s követ ketök attak «1: Tompa Jáaoa Nova, Tompa Jóasei ssskssxvesctS BcctMda, Törók Parsac (srtlatatl 1883-ba.) FMfcla Oyárgy Bak, Tóik Farase atakaaireietó Zikahlmat, Tóth Jásot Nápridfs, Tóth jóasSl Baktattá,. Tótk Tamés Duaása, Trotoyek Matyáa Hári-Ugst, Taboly Károly Ncsaastsar, Varga Qábcr Qyélakassi, Varga Iitvéa Nigykankt., Vaspört Fanac Vaapór, Vaatag Faraaa Zakmartaya, VMa Ferenc Lentluoabathaly, VUth Farase Káplalaatóti, Viseli LSrtac Mind «atkái., Vörös Jóssal Zalamlndnent, Woll Sándor Kit-
fii
ii i
Valsar lásda Kiaallnfc. Zafcaasea Mártsa Kk'Jppk, Zdskae Fi rtaa, Ídv4d btvda Vataam^il u Za*idár Úfat
l-»|a^aif. lom* mma lMse oég (eJMsgvar
dalai IL-T. lini|ito|g I 1pHl$ MMbtvíMU i^f? ■aradtaá 11 I j II PtuMt torttér hdyoH.1
- Kft WWk k Márdu» 15 tg Aaá mah ávtaa alt alislá teaali a
a ItMstH VVK bJTjpM Oiáimi "WmaL Odfla, hérd Gatastaa L> U. Alad*, kdrd Guaw Art tCMft Vr^B 'hvbpmk 11 IM Puhái Viktor, Bita Lttim, I lak llWIll fltH Eppí mar Sdírrihv Kéndy, Pkdgar Fm IgdfaJ P—far II I tk, Dr. (íaáa
wikH Janiin. .......ml ii 1
Salvara Oataj . Ihkwérs ' Saaaaaé, Labor! Arabld, Dl ristoTlMHl BsH[hsbk 0 pUNmi lUflh, Dr.
Saatciy O «kár, K.doa éa SMaar Gruta, Gaik Araold, BeWhtl»r fc-iffjTiri Gfak iMaV
fblk ism
dal Sitan Sándor. Tekét Ni gykt áasáa kegy
laiiÉil tanért ék ha fekdat.
MaHaUk átkkhtlddls a 50 sel aasadaa sHaht vas kt
SuahauJlaSt¡VartaM, hsdUdólsU ttfmOL » - - ' -t t
000
Usdk;
J KMÜM,
tó, éav. Salivas
AJEL
JfeasL RddmMl SjtitC, |Btk TW
Oraaa-
m ijwa i iia I.
I ■aMrtlBak. ka amW.I anAat» I afl aap s hm-
Naklak Sjá aslkátaik, kegyka fi)«k Is agyjnhtj aódl
sl Béeibaa, Bidijirtm liltfciiaak 4ama. Pedig t'%4hUbaé Is liMkiiliil agymást. HA aág a'l^rn kanizsai IssaarflaSk msda ■ás* felfin bakkaaask •kaá taUlkotéaa vak VánJay Oraaaormégbaa dr. I ágnUJklil, dr. Mii Ida toadvoL Váraay is Mlklie la hs asksk is matt n Pjei tokai ta krrl lak Baasa. As hagy Várdsy sl #a tami ngűialsHi' acytk kaataal Jvjel lietett UaAiai, hagy a íjával kort. &aaat . J. ^
Mikor laan véé« m bábom ak ? Az északi karatém i) küldték: haza tonik az alábbi kétségt elcnul igen ér-kas jóslatodat, amelyek közül eddig ittjö be ia vált. A németi yeK|9 jóslat nly Kari Zanoatfsxky callagi véleménye a jövSt illbtöh g kutfket tartalmazza: Csilágá az 1914—16.1 évi világhál >ont| ború végleges befejezése és békekötés 19161 Ugusztjia 17. Az 1 91« esztendő egy aj hinBaaaaovnldifal hdz, Melyet három császár fog' léteeitm iL Haróni császár éa három király log ¡[yőmi. Két uj királyság fog alakulni, viss ont j egy nemzet teljesen meg lens semn jsitve. Európa két részre fog, tagozódni. \ kisebb államok' saámára szerencséseb »jóyő közéig, A megkötendő ,béka 170 évig fog Ur-tani. Nevezete«ebb dátum >k, taelyak a bábomra döntő bdfolyáaal Iryznak, a következők: Márdus 12 és 20. Aprítia 7. Május 5 éa 16. JtLána 2 é 127. Jnliua 4. Juliul IjO-én borzasztó fóldrc ogeaJ Augutt Iné I7 én békekötés. A három rsáinás
ÜKZlUelK !lü M
I Se mé
és s Isdayak eladná BÜyoo |vA«ydr* kmi.pakal kaa«U Rkdaa# él mWM y lamaak iHlm * «a k na-aaaá agy«- Ai ji ákla ma k J gi k|, kacr agy rlmapto Cmpo kOh k aákeMftk a.l) akliaa k liatoafcalak. mart aa k aaak iKWadhail kapkatd íf
ágidia a Mgl Rt ott
swakaar«t tésfanak át mM ssép
lUkWU t kdmltaaak. Miada, jé barázdák aat aa|á< kdakékea ajánlom, aidr k| kallapra, akár nw-kttáasn vaa SMktégN el aa ismkkssp Oaia Jóattf latTmtokte eíg K«lncty{-utea 3. aaáto síin Ma* kalap ia ktaam Bdetót ■a|lalldlasl, mart aaak ott lehijt dtugakat bamaranal Na Bqrrek, memml
Vilmos, ParéM József] éa Mohamed. A három kuálv: ajjbolgar éa magyar l|M-jyok. Tehát aaáé egy királynak hozzánk kell csatlakozni, ] kogy n jóslat teljesj Ingyen. Zanovraaky jóslatának t|an eg)| jó oldala. Neik él] vissz* a tűrnlmünkkel, aem tkz lei koasett' terminusokat.
— tfj I iaaU agyaik Alz oJtrik-MajUar Bank sasai a tankai foglalkotüt, kegy ad ak ki maik, alapén régt kom- ét Uskjwoáfa baok-jegyek halpali .|«k.l kéminak. Baskaa mát m sj o'merék fognak maragalal A baakjagydi rajxa Is mis laaa.1 Az g ham- fit Utkonjait bankjegyeket ^atÓajdhOlegl aaj 1916 atiteodA mitodlk laliken hicsáij4 ki
. —^IkdlaafaMlb' a róa tárgy ak rskvtrd'dUá, — A kkmtolaa Itp mai ssima kótll s kaavidalat ditalsster rendeletit, asMp martai s kiilillsmai lglayhsvklle»k lűialcmeu l< atkgyak t|éeit»«)ikaliaa. Itlatelag a kblfts tnk tsakad raadalkaaéaéra .on.tkoiól.g mm? tllapkoW katirtddl >u/iaa Ad 31 lg kkajaésa
— A ol lsaiÜkBik a a hmsád isi a katonakablc nagy lett .a dréia*, aa-rt bdvea tenea por (a gydaadlea, aaliw JPrroaatspor'^al dal millí stk a aaMkat éa a tyloó'eal.k.l, — UhlaA lapaak aáaodik ak dalia lavd Mrdatdara.
— A daaáatku HisdliilMkl^ii «aiot Jahtlaama As kléa vaa 83. évlcréa-|Ma saosk, kogy a DaaástaH MaalvaiSde.! Bryoaairt m aiéia alkaoyt StéU Ktlméa ketde-aiéayeaiadra megalakalt, kogy a aaaiatl «miniének a Bontatni Lllsláa való lerjeestéátét liradhttatlaa batgdéágyal ás anyagi ildmtl»k kai ssotgiQa. A aaéyadaatri áll évforduló ak klhaftll aa Igyam — aatat ealltaUik *ár -+■ míjaj 21-én, VtMrnttl log|s Vti*príml|co Jdbllirta dksgiHlllI mrgtsrtanl. Aa alaákség hmd Harsig Klralf veapréal bákaraa pAapd-kÍM kirte UL kogy (aatoí Idvédalk á%a as Bkqrpály óléra áa Ml* » dlstgyfllót még-ayttójiaak aagtlartjaát A Mboraak-Mpdaaiar kit! örömmel vlkaisee t arra a Maáatoá a tgy .. 8 MtlÜlksIge *Utt tag Ua.jUal Vasa-prímben a D. K. R. JubUirft Máaa, totlyko ai addigi tarvtk asérM gróf AppsaH Alkart, BklSevfcty Albert éa Rikptl Jsaf tognak ata-nívUtokkal réattve^l. — A randmMg «éa ÓUrt Faraaa otm. MprtaaM, KoafUky LltaBó pilgímetto áa dil Fodor Oakir kk. taad-cir, a D, K. B. fSUtkira liknak.
Cwpa maiaggjt Manáis aa . káai < A, ^ ftMIHMpBHkfe VHR8HB9 ÍRlBw MHMir tpftor kaHjtkaa, I így ikanffatt» al amu la sa ■•déá. ta alAHtoaá asMa «¡agí HM. A a agy sdlsp^m * radalmár ssdUl man a • nalkl Calgamd akhása A uttfav WIméiü
ft^W Aa iaAauk ÍM VW MWMgWk W^MI^^^IB
áa nktWaak agyfarala dndk pfc laio^a. Kanakmaás. kadrerar .kiKléat^ ik.aa IgaaaégmíalgdfeMk agyaaáaal latéaaéag ragyagéoa aMmto Uaayad hll3|i a Ceigoanl aáM tóae. -Praaea Aaalali a két aMnl MI k». dalai hatada afe aam adMaalal tok heg* kk tok ak aaaaaal tta. iA|il maTkaabsa A mnk. B advek aa bliitk oly kifaikMH aa. Idk, aoaldio • aa «MbaammeMlaM, a aipak loatváH li^laaialaik. aa «eanaMg lagraJ gyogdbk tdeiUlaak volt e kkd«i. (ad , mSvck aaMrtaaf aMásek aajélytk as Iddk vt-htrain tart k a Mgaamaeakk saallamt Mma« larréaat. A vHághaayvtA egy-egy kótet «á-saoakMskaa íjkor. 90 fMérért FW«U PNp Ha hk 11> ii alilMkm ktpkttd.
— üj távtróUvatal. K tsl t I ügyi aák. Makator araak 34723fV,. 1914 Sa latraiéval Zikiay ktoégben aMÜfegggM a) iUaal tévlrdaklvatal i ígj'i i ItA im^j t
-> A »Mimi II* kápm ¡.adlts ajtia mire. HMá taagjalent 9. aias kak laaa érdeket tartslemmal jaéaai mam H" silaban NaQmiaa kkaa aáaaal makká ¡a .aaiadi voattUiáról" k[ — Kcrpcty Ma aa SMM saelftkrdl k| -4! Fakay ChÍM aLKtHk U«ik| Mdiaadrlt «Ib. — B máénak VUdétscb léklatébsa Zay kara aadl liglifckeih aa aklo-ivalj ~ bemahrta káikaaa
__A.__AA -
•TMIIM
ak agám baadraaaáal tábiát.UvaL A Niaréd kiisslhil 3 aaor jaUnlk sasa laTa keM ka KUdóUvkUl
egéa évre II harsas. Isa IV. Rgyetwa e. I
0 — AJdalabaa, ka a mail amah fcté mellett, aah, fsll éa lkiitrtd|il> Idvto J Antal mMMaaH W.vHutW. |pa la látaaar jtvftétt k válbL U |i s—lafi 1 I kaphatói Kaslndi «lis (VatatU k »ka alatt.
. IRODALOM.
A ftligkikara aap'ÓJa VHL Maaéa, amely m 1915 jaiiat—¡al u*i aa* ptaydkal tk-adk mart Jalant meg a Mgw Klsyrtdr l.(QÍ<bb aaiennfikaa. As assmáírtakaek r vatawa lila alia ah adatai alap|ial Való rdrtd éaaaloik Ma Ürü seiats érddkaa s*k vaaf haaaa L-n*yal C«aa, Véart Mrtak, Mo'alr--Fereac, Barakwd Keilara«*, L-dshard Adak stb. tollából. A Naat ára 00 Itllék
Naiv aaatdfcIratok Kencdl OHin.lr, a kftteA Írónak érd okét kk maaUái Mm a.f 0. etaeo t an sarag kedvet, apró) radék lég-aaak IdSkbflC ae kd MJaOgdhM lkam Ik mlolalBr klpak. makadaagkota mfmi MgkhM. a« allkmis kódéa M ateve da ■ igmápH' i. rialaliaaasllk a gyarmakkarkdl, Inasiaiai krt, rtdáa i dint vsl.arniyl agyj daWk htr-aaoalkai lelkB ki vldimiigivt), ésytiiré. I Im ás kBonyrd SMhia megírva. I smp kk aaaoka a Magyar k8ayaskh«a |alaal twg tka 30 Már. — A Magyar IClai iak kapkatd Pitékéi FlMp Pia klai «k» mba d todham
EGYETLEN CIKK
aoaly több atoé 10 á* óta i
YES-SZAPPAN
An 1 kan
5$ fUlóc.
Ugtfkéktmikfc éa I skilinuika IDatn plpa-aiaan ppaa, mek atadra MatortMUa adMHa-I ii akii — YESjftUDER 1, 3, >Maa dn-hoaaaktok —YES-KRÉM S korona Mga^pmüaL
NmMIi i I
ttiavi aat a, aiaoa as*ata« SaSasaat Kanlt-vM I

SzQliOQazúak tiiyela be!
A „Pareaasipart" évtk óta hailkHllr a szőlőgazdák. > kosok ajánlják. Rengeteg damerfl lavél ét aflrgóny lrPeron o aspar" ab Budapest 1 korona 50 fillér. Ha
Egyedül k „PERONOSZPOR helyettesiéi ^a rézgálicot.
„reraaaaapar" ósazetitele kltünü eredményt mutatott ML A MgaMhaMbk aiéMMito bárWogk rendelkezésére állanak. Egy kiló .^eramaaapar" kell 100 Mar vMbaa. Egy MM untttffl ataaltáaaáL Lagkissbb tzálltoaAayt » kilós gaoougokkaa utánvét maüea saáakt
a ,,PERONOSZPÓRA Vöaérk6p(yiöelet Budapest VII. Damianioe-utca 30,
gy. aki gykrs eg)|mssutánl}sn 'kilenc jelien« élethalál karcot j> imád i kikncet lJelSUc.
nagy Winl| l i|WtylÖ IgyiLuhaifc. AL Maiik a H.adeakerf i l«k.dit»állMárt aM «L levdat. Paatlenlehelil N>, 2t60. Aat kkaa*, Hetea egyik b|»>d kurtb akajUfi aa. Sti-imitál etat IMaaatkl a Miami tUauk a egyta arakaak tió!ö id.littaktt btxnajk rám,
TU IgaSolMaytU tjijiát kije; .. . .afc beeeadaram Auftrags aam GtaerLfaldmtnekiil tliá Hindenburg . I I* Moat nk e»»k art* eta atükaepcm íkagy a mayklpiaiaie ia en-jidelmet kapjak, tikigj valoai MAia (4-eaaat alkaljnitJ alvJJyijk Imdakémat Sckwi-tM ironqr ♦» IWMlkttr ptapltády ¡A UoaaU ot«l uolgtleak 1 esak Vwjrai bátra» magam-dal a («pat, mJjd »I Mk ditsállájoa magmgk ddj a fologr.lalktt, W v|>Um be* kHI|fc»| Met as States tilnteU Irdekiadieaai ois-lék vegig; vsUjnooriyloek nagyim tatasalt
itlailnniteht naas Ma eagfea gaata «alt. kotr 1 vfmtusteiseiAk ti Igor át sa )>Mi. rHde máskülönben na tjpatttallim. I agM alklMSeelget MBiligann akkuik velnt. A kakor* IS kó-napja akut oly nagy praxbn tataik teert e ta> klatetbea * németekl kegy' a tt MnJdlJ ■laéaa Mbar arcáról ieohraeaik mag birketiaágat, «agy ait, kogy saSkaigeeie ax eéiitt aiijafrnk te|ea Ilkalmalitti. Egy kJvéjhbé j I Ummm vMs-keretit m ápolónőt végtag gtgí étritigsiwk, fcveíelt, jegyzetelt, ¿öoyveit il apottik Külön e eürá alkafnalaott átixoayiji [ a rnkk«, töt a ikpflit Is álmatott«, kaja aaa bontcltii. A I4r több esempitxest, kemkfdéí I, -Hagy kallóm — ataeeojrok karook ak Tőt k ekbaruak a Ur-cijat b altírtéa a »ég e pee al HlJdMaaap^a-kel la álolvaeiák. A vamvlli gálatdt többn/iro Srógyuiófaben levffl katonák védxlk, kabinjából aeai egynek a vaakarettt látásé tebér axa-lagja kajcírkodik kiflié. Angilotl ilmLalgkal téai a atót agy tmtelkil ajatglil 1 iLi >1 a^y algu ^lukit, nM a söálaalaM Uáe aür-elélje kiutkáslk, kfUbaöt t^iaaUl llagijlk sla körülölte állók ktváaaalea bJJoljlk. iue-i taytalak ótuStcf ámka al a vikaradtait am«-likai taiáilll borotváit araáe, liralme* moaoty-IgLl kggaH a kaaalő Uaal mtgwU, adatka mco
Kgy oapatj telikaaa Biifcidi mméJOm. «hack a ktd.ct Miiopoiltaak, |u»atyet talaa! Jokatcaa iltbn QdtkbatjkL HttaUbbaak, aéat áaaal, a euágk«oe»a|»Í6i|*ütn. Upl egy iUwl oritf, aki Uraat* aiigjktn aUtaa^aM a dUdt*> aaia Bét kArtL o(jr ragfog ét a taép varea 10)6 lata«. Eláll atiW a hagjUfalaagte t««, .ndy a Kreaptlaa lilltr 12 14, I aaáaal alatt Sitae aaétiaorvaJ bOiblíritfkoa rldiegtéggal lar-paatktdik agy Aorkk tttitHakaa, akol klap. oytia e oaiyköret atla hull |éi aitftt 'a átért vtlaatloU UtgiaJk ktlte tdUsMMI a bettögeMA AUkke-sUeaeo. ICadeas (teadta ktara t alalia* Waratr &taagr r tat till, aki a altoaal Ogyck rjtfcnjuW a dolgaim alk««aaak-aél aldtAkaayaa tegUégtatia tndL P.okaplta' Mttkaa, tál a iLgyiöUtUg karakkadaesl oaa-lUiyát veseti dJgy jajt isS»k ét isék liplslit-lUl, már aa eltö aadylderékta Igaa1 Maatal IlLtrttp meg aj auManAa ka Ml ekeo la | ijenyet, txponail kaaiat a kl ájgn* sstauail fltyeU e jjátgytr ¿rdtkek favéoytoOlítélI ét aki t£öa>elsee kerejuiaj UUtkoslk ailtdi»a^has>. a mikor geadtikatag wgy tedaklaaeég SnilU aLaaatl miVoltucjk tkitalatéaM ktalrU atJg.
—I Ebbt« eamjlekat tiéggá telaail l 4-ttoadta Itlk tata 4a fa IáUaa. ka«y aa í lak Maadéa minden Ipös ntlkfll vtld jhitvtilii,
Vaáa akéMKaai 1 ° llitjlbu IlLjII nap volt, de nitt agy i aaöppas sem pkaaas kndktttaak aa i>tU*J. Kenyáéi Ugyan att, la etak oT dalára UdtUJ dk e nikét keaylér ^ látra, barna »BrötckUTÍ jaatlf a asüld paa-tasá által UisolgLiu|ot| kanyáriagyre kapkaté. A lénye* vatdlgllk *a kdk Utat éikaaalt, >á-nM agyad«, réétM'kHgyak táram lg ákaa. A
— Taaaék fc atitei: i I kaUu BarW gyoraraa, aud vágáay,
Kli/ilmil koedk, pamp 1« kkaaC, taami idbtafokMg. NémeiJ földón Migfld Ü* vonít. HLj ii ilMnntotaádgal áriak BU iloll J At iiklll pllyaodtaron keleti, tat» WHl jkád. Stnjml blkny a kabotu Ultit A néjn :t j as kngpUiál láb ieggal mocdkalja: Bntlai sa as ntnal. A aajUkk llltakaaJasaMak) jb «, lelké seekál elCre repdeáal. El.« ntam al , dokkaktaae bt a (StellvÉrtretcoder OsaaralJtl k|t Usjet. Iga. amáawj otáa katooát ad maUl» t kapat,1 a ki aa óriás áptlat UbWnliuájji n [rJltnaol. Ai éa Sgjrta a Paaa Ctatralkm taitüik. Kit botra Itjaiaat odka sántikál lalim eUy tipptdt kipu Mltdangy, Okarltataant H yk t öröm ■él áll ssolgálttpaira. Bánt, Űgd Utádllam a pampáft dekorált katonát, ak I iatühLa Ida oda tipek a 3t iere alatt itlk laiW k | mtgU-láUaaa reaatkotö ktéokaé.
— A kaáak Wktdl.rtllla. 61 Udlusdiak már fclúki féldl, Zkra ktptt ai k 4k.(t Aa ad baaaálal.
Ci»ki azoknak ikl^igarettázóknftk]
nilk"— .11 Hilf -j-" taireNO IWUearh aapnéla 3-9 fiKnatlttkMs
MODI ANO-clubspc cialité axiTarkahíljralyek
1 doboz (I00kftve<y] Ara 90 HU4r
Orrnál tanketra a ld«d)«IW' nfaeatn. ak« kraaa. atín srfm^eeás, I J; '
^ de mS»«?aT hívelyben benne rai. '«Kttataal a gyáros «Ulráaar ¡^Jf^tíAf
Utbank
Egy hagyat (taaM diUfa kaptam aa kegy Hoea Mkataah. a grnfc H «»», taéa Ml fcakn likit*
Mkk ilin a In aak Báci lalfli " g"" af la Ott vér tadm a almi
Aaa wkn. A
ktU|ákaa
akik mials fm étkrel vártik a tikimnkaé, akit agr<
tahi. A gpaarála Att ftiikti migliknill la adatáa lagtdta ■ ajtlgtrlk *!■ WklIlifUIck alaaradn tage» le baaaltéatt taki, eyombta Idcontályába la«Mk, kagy áttdjtj a,német W-hadltzáilát tagam érdeUS távtrag áttaaMiatt, mtty taakad aUt Ualedlatt aémomra Hladca-haag vaaárkaráig.
— Ott már régea várják ett. Miért kitett vajion aa Metttéá mottaaáfg ?*—{ kérdezte.
Erre a kérdéssé nem igaa ladt am felelni, mart a távirt» kiaedekaának okától migaat ia eaak késSbb, Berlinben kaptam lélrilágotttáat
De esárt órailem, kogy már raadbea vta a dolog áa ia ekada kaáok életem egyik k iabkta ókaj'ott aljára, amtlyt« tok népei to érdekeset remütem i4 amtiyasi andmáaya aakktl tóbb lttt, mlal amk vártam.
A kóvaduaS aikfay imp ad kitti «di» aal IA ti Egy kicdl geadolkoiáfct eateat, i vigyek magammal a boss», lárssstö' ntra la mart tadtam, kogy a almatik sokat adaak a raadre a bbnayoa kiMaigakril a tábori ákt-baa trm mondán tk le, bármily fn|csáa kangtOi la, aak egyik miMatt, call MtBeek H eem fi ledkastem mag. Bár akkor Ut Ptkkaa aankatk* aa aaykt vatt a tik nam vak tatbad aqla ledkaaaem aem IraadMI, asm iidimMl. atm aggib me'ag bo miról, mert ke aem at|taUtm válna la, kirét vettem, kogy ed« Ilea fcaat» fokos hidegek járnak ia végű Isikét tele kok lett ktesitcttrm al aa alra, malyrc magam k ittrvd (élekkel állUm kétsae.
A juair IS ikl estét eimládl körben töl-Maaaap valtam ladaltedó Éjléitéjbaa i Ukaaoawa, tkal agy papkltprt kt iae» aal vart a kaudniból, kogy a tijtdbbotlaág mlndeaíeiSI keretet, tQrgfiten óktjt veltm be> ttéiai IdJottti Nyambta Üttettem1 a amgluA lam, kogy Hiadaabarg S (talkuMji agy kelig Utol itat aa S IShadiscálláatrAJ, ugy ladasam lakat etamat, kogy eaak 22-ia éfkaatam oda. A Békás y aap! ka Un lát idll aegedatt, kogy ajra meg ajra atgoadnl|im eat at érdeket aUl la mialatt, amit attól vfcak. Mimiim la aotti a HadargU6 biaottaág királyét mtaak kii db» pMdaayat ríttam magtmmtl, aa egyikei Hk»> deabnrg maraallaak, a mádkal jaaeklm pere« királyi keretgatk, a ciáaaár hinak. KlKaSa értéket adott a kit éremnek, kogy királjuak ö Filiágáatk aajálkaai tláháaivtlékaekedltk. De mlat magyar ttabaiuah aaaál a mlmlénál la loataaakk vöd námamra: mrgkaraaai • a ma-gyaiaág értékéi watt nSvetaigmkaknil, mlal tlmta artaytt, mat tu dal, kogy ml a vilrmáayo rólunk, fajaikról, jővönkrfl', ifóvil i tadai mladaat, amit sam ttóból mr^ . aam irt, acas tráabil M eem aleea, eaak a lélek mélyébil árat mag e tak. Rtaiéktm, kogy alkahtam law e m*pm a'geadall tmv kmililillaláia, da kegy aaayk kapjak áa amit kapok, oly kftavek laall jumoa kestám — Itmttltm — arm mtr-tam várai.
Kát nappal káaökk. jtnnár lS4a atrakaá. teas. Báeatfll Talaekaalg kényelmet aa ataxia. Kávét ehrlIW, tok kttoaával taUlkorlk at cm-bar. akiknek legtöbbje a dúl 'etrcténtilslet . Barllsbe p- mtbadtágta. T&bbayVa német k*> tornát tálai amit már erttldi.
Raggel kaikat étlnátem Tahekeak* Sa-kat besstínek a német vtmvtagáUt ttlgwfcik padig e dolog Igesán egytearit tkitek u'Ja-
Értesitjűk a o ércjckni hÖlgyköiöíjséget, |ogy budapesti es bécsi be» vásárlásainkról haiaér-! kertünk, ki' összes ta-vászi és nyiri nwMt mik, selymek, delinek, gétnadiéok, mom*^ , donságok meglepő nagy választékban rakiátrá éijkerteki Kol$nÍa| gességek egyes model)
blúzokban, női ^ felöl-
lökben pummi koppe-nyekben, |=
a melyek caakia czégünknél aze-
I t I
rezhetők be. ^
/b-
Gyári raktár íuid-. burai vásznak 6s
J 1 " T <'
Schroll siffonokban.
5 koronától
30 koronától
Barta és Fürst
női-divatáruháza
Nagykanizsa, •
FSat, aa OU Magyar BkuTH aa msHIMmb. aa
TELEFON: 323.
Csütörtök is pénteken i nO RT EN tetté
A HULLÁMOK
ÓLÉN.
qy
B5i
ZALA
¡darab 4 éve» pó. ebbel a WadÓtóvatijtjan
Somáéit* Antal ¿azdaságábaa van
100-200 cm. magi» példáfoyolt. Érdeklődök forduljanak HMn Vi(-moa uradalmi Intézőhöz, Qmnánu puizti, ppsti Komilrváros. ugyanoda így
Mkiubmiríiukimtitili
Sztlli iltiinü IvM dilis
Kél éviee UMM olaszrizling nagy-burgotjdi éa aabaaala dua gyÓI er aaatl oltvéijy kapkatd. Úgyszintén
tMfili Hirüu btmMék is m §—12 linfa lyimlíjMir
kadiaié ' iaHkriU - MlattJ I aMó-
GRÜNFELD ADOLF
Nagykanizsa Magyar-utca 2li ts M
Pol
Kiaxai-ktaé 21a. jegyiéi aaerinl a száll tás
Emil cégnél
megrendelhdta. Elő-sorrendben történik
ísans
telepünkre. Btzonyttvlny-laibkldal felszerelt ajánlatbkat I kérfinK i fízijtéil Igény meg-je'pl éjiével.' Természetbeni lakéit, ütést éa világítást adunk.
Critynni fiizulii m Yiütitiiip riiytánasái Csák
T%aa, világon, aaárnMd nxiá-k
1 my 2 szibis Qrs likist
yfflltny»nágMaaal1)U»walcij knreeünk Ajánlatok a kiadók!» Maiba. 13219
EflT fiatal m si|ii
imMhp áiftaftsataükÉl WMi némísmhi wm únsMft.
Cl i imám:
13220
TavaszifIdéDyre
Ulltl lijtl Cfllíl
ilnliiiiiüiiKi rlktirti (s Ktrnii Ilin kulin
Miltényi Sándor éa FU
ripAS rakétában. rftat. városi bfcgalsM.
urania
1 Kangaayl atan 4 — Tditia • 1
I Nagyszabású bűnügyi dráma ' Márc. 22 in, ttLtfia kekl stinre CSAK rnOY AMP/
Az áldozat
bünügyl életkép hmtm fölvonásban.
Büki xrőlegémg. "Vígjáték¡i
d ♦ fábu hánassdgkózveiiió. Humoros.
Háborúi ja/4lottítágok.
ría»«», ja>rn*ii*ja—ma» « a» 9 irmktr. V<u*r- te jbuM^M^Afj J, JS. í, T 4» 9 érmkmr. N
ment Igsa alaptaaa kall mart kattm, v^dkaay, kanyar k, typbaa
»MM h MM maMpaa' kpa^pa
start 'ohoaotl«bbsrdvd bpaoktaaaiartt iilőkbcn, miért la isMalgm. h ag. adat daa hlstsrilibsa eey megbshmá len» -laaftfi tret k<saéi legyen A Jelen kot kg-meiiblrhatóbil fciMltktlití maié a/
sxágtaisn, asa mfrgssA o!ctá M ara dep* avcjiekbai I koronáért' minden nMnediMi éa drogérlábui kapkatd. Pun m LOfllcr, Veriun, Pertik. 1 Vas db MfartaMk n^réla I amint gyem ét bbjtoi, miért la az amia» arvbaak bt-t»g gyak lertddeaMrtm. anagMM kötOté.tktlH (»ebekre éa dsgánatokrt), két- éa trtmaeéara és ratélyok eihl-rMaáffl <tb. Mindenkor ajánlj«.
Lysidrn
zappan
finom, gyéngt atperaetappaa iktatót»« laita&niz la aátiseptlkus ktHtu. Akti-m zhiatő a legkényesebb kAna It: ml pijl m«gpu&ll)á ér (Hatotté leért a kárt. Egy kIsélletUé Oá a jovébaa Mtéríia» ezin mappa* kgi k tunéioi. ft 1 kar. aa Már.
1 ■ ; ♦ ..vi'"' a
mm
LYSOfORM
| eróten antitaptlkus katátu azájyl*. ÍbM MM eijttiitat la a tarkát kraanválpk Haaaa<
bőit rtlgiaa áa nyomtalanul
Hr'"L etlOntat éa
tfaadá továbbá orVaal laaiaii arerim njuMi>«ál. g'grbtnitlnwkníl ét aét)» aMrta gar-znlázititi Nlá| ay caepp ik|jrtt agy W 'peUrj vitral
ErfHU miltl KarttOtl
Az Ottzm lyroi>mA'*zftm<ny«Í kapkalm mljiden MBamrtMan'da d«fén baa KMa Irá bárkinek legyaa áa kdnaaM
Megkgldpk tt .Cgéaxarg éa li Illa if
ckaa érdaém könyvet
Dr. Kilib ii Miriiji

Művészeti könyvtár.
. t ff's # DtvmU ráartj. Bodapaat allf
azete, dlaakétéabaa 8 kor. batyui K t-Éber * • T. DoatlaBé, dkakflNl-/ ben 8 korona helyett . . . . ¡ • K 1-
Hollur Simon, Mlcbel Angeló,'dlÍi. Utéabea 10 koroaa helyeit 7 ,jj. K 6.—
Petőfi Sándor Oamm költeményei kötve, képes kiadat . . K 2SÖ
SQudcaparo szInmDvd vig ég regfnyes tzinjatehok, dlszkOtés| ben 30.— boroot helyett . i K 10.—
VSriaaprtj Mlkály fisssm költői mOvrt diszkötésben 8 kow helyett . . . . ......IC 8 —
Zichy Joaid gráf, KaakéaaSl és hiwpétalsi utatital kM diszkötésben 30.— kor. helyett K 10 —
Zichy Mlkály éfete, niurmill és shotfsa, ttaikoWalui árt 30 — korona ketyett . . . , K IS.—
Mammmtlag, Ahmver la Rom ianrtrtert too Facher — CUk, dtnMMáa 75.— tar. he yett J K 25 -
Taaayaaa, Eaoch Ardea, dtokötét 9.— tonna helyett . . K X—
WtMaaara, GroaaraeWtr daak-achar Martk 7M hm. kalyaa K X-
PrtaMa isirkiartl Tóth ZOLTÁN.
Könyvek
leszállított árakon.
Ujabb mm mai lophatok: Fiachal FttSp Pia
könyvkereskedésébea Nagykanizsán.
Kart Matan. A finase ja« rapatf laaéay a aagy Sékama. HaaaA klrUyaak ttwaélyát iUfiJt Hf aalsr rtpOlölfiat iigtlaut regényének köxnoaljibá. — A kaöyr aámal inltSla aamakaMe aákart aratott. Ara . .-[.
Soaslay KAraly, Mmyl. Ialkak kiéalkét rtrtéaalak, ké> pekket— a kpok lAaiataalkél bmert tt keéralt íré ttaeáat vtééa tértéaea a régi rtUahd, m rtaak aaéasáok pMlánl bévoat ra-
mtntlkqs hlitórltt. Alá
Antal Sándor, Jörni történet^ novellák diszkötésben, lm 4.- korona bdyett . . . j K ÍJ*
Gárdonyi Oáaa, Aáouaks, vigt&ték 3 (elvonásban diszkó-lésben, ára 4.40. kor. kalyett K ÍM Gárdoayl Gdaa, Karácsonyt Alom, betlehemes iártk í kk. i diszkötésben, ám 100 km. h. K X—
Gárdonyi Góaa, Fekete nap, tOrténrt s szabadság háborúról 3 kivonásban, JhihrWahan,
árs 3 SO kor helyett . . . , K 1—
Garvny Andor, Négy kis komédia, dltzköiés, ára 4.— kor helyett K IJ0
Bartók Ltdoa, Mohám után tdrtenrtt dráma, Pap Henrik rajzaival, dltzUttéa 2a— kor. h. K >.—
Endrődy Sándor, költeményei 4 aetyemdlszWMésben 24 koraaa helyett . i • v. ..«>.. K 15.—
Endrődy Sándor, A magyar költészet kincsesháza. — Nagy diaiUMés, nj bővített kiadás 12 koráns helyeU ...... K 9.—
Eadródy Sándor, Bokréta, a magyar népköltés Java lenná-I kelből, díszes kötés 4M korona a helyeit..........K 1—
i Egyptom, Magyar tanárak taaut-I máj. y könyve, szerkesztette Körösi László. dtokOWsbsn 12 korona helyett ..........K 9.— J
Gracsa GySrgy, A magyar szabadságharc története, 5 ter Je-de mes Utal, ttémns képpel ás tncUékkad, pompás dtokiMs 70 konina bdyett.....K 33 —
Magyarok dalnahBay a a, a legnsbb, legtöbb, legujsbb, leg-lekspottabb szerelmi, dévsj, hsrsHss, bor, dbenéió és ka-lonatlilns kincsesháza . . . ; 1 K 2.—
K 3JB
A BALKAN
A Balkánon ested van. Olyan ested, amely a nagy viharok küflréafc ssokta megelőzni A határokon Uig .fölfegyverzett csapatok állnak szemben egymással, várva: Merre, hova irányitaák fegyvereik csóvát A Balkánon csupa várakosáe min den Ast mindenki érzi, tudja, kogy a csönd nem tarthat eoká a hagy a Bal kánoa nem maradhat aaaki semlegea Cssk ss a probléms még mindig, hogy a balkáni seatlegaaak hova caaHakona-nak, melyik küzdő (ál aorsábos fűzzék saját sorsakat Annyi bizonyos, hogy Románia és Görögoraaág shhot a fáikat mriJíMMlr amely a végfejleméayekbea is rendelkezni fog a győzelem mindaar biztoaitékával. Es padig aoti fog eldőlni, a tsveszi hadműveletek során. A döntést, — senki sa hiszi már másképp, — 151 tétlenül meghozza a tavasz. A vágfegea harctéri döntésért folynak már a harcok Verdiin előtt is, as ászaki harctéren is. A harcba vetett tömegek nagysága, as előkészítés, a harcok hevessége s a harc ■sodor mind ast bizooyitják, hogy föltették az utolaó tétet a sz utolsó kártyák karölnek ki játszásra. Románia áa Görögország bölcsaaégét bisonyitjs, hogy eleddig távol tudták magokat tartani on nan, ahol küzdő titánok lába alatt remeg a föld. A diplomácia ezer furfangja, csá bitfatáaa s a mellüknek szegezsett fagy verek gyilkos terrorja sa tadta ölcet következetességükben megingetni. De mu»t már Itött ss I órájuk ia Ha araet is haboznának, mindörökre elesnének aspirációik teljesüléeétől- De nam fognak habozni. Nem haboshatnak, mart a jelen legi állig fegyvmee lemlegasség talán aagyobb srersaciétieaség rájuk, saint küzdelembe való belépés. Görögoratág nam ur a saját basájában, Romániát padig pénzügyi összeomlás fenyegeti, mert a készenlet költségeit képtelen tovább viselni bödsaáje. Hogy eddig QiOf tudták őrizni ssmlmweságfikrt, ezt bizonyítja, kogy a beavat koráara is meg fogják ta-lálai a legalkalmasabb időpontot, amik úgyszólván cssk kezüket kell kinyújts niuk türelmük gyümölcse felé. Bárh alakuljanak a dolgok, bármelyik félhez rsatlakonsnak, annyi bizoa kogy semlegeseágflk fölad áa ától rövid pá* hóaap alatt föltétlenül ér a világ legnagyobb háboraja. N azért, aaart ók beavathatnak, haaesa azért, mart akkor avatkosnak be, aaaikar es már biaoayoeaá válik. S ki mamé azt aioadani, hogy as a politika aa csebb, mint a balgáké rok ? Ha járt nem olyan férfias ia . . •
—-4-
Szeretrtadományokat a ftamtru ssálUi a Hadsegétyzá Hivatal ÁhdtaU ktUémttmjt, Bndopmt, ff. Véczití—a M tiém.
A francia harctér. A párisi konferenczia
Berlin, március 22 . A AToödurttól aa sakkal a unit osataaeskiknek (akir» tovkkkl ellene itt beeakllitett aa
f Bh^diszállls »dentii Nyugati j harctör : Aa tUé mát oioa |hus* adjkkn lefolyt tfmadá-tkutetasa és |ia e'rdöa területen kívül ces èraokaaik elfoglal ka a aljkalakval aa atajlatlká foglsok sjaflaa atveianyolo tiast ss /kóteserkjUktioesaátlsennégy fAnnyi lagényaégrk emelkedett. A Maaa alndkét oldalka a tûséraégl haró időleges oeökkenéee utjkn heveeen iovkbb | foiljg%. pkeraoptnél a franolak aég egy-
asjer aegklaéra 1 ték> tt oaorbkt klkkas
íí
'hdgíy a febrdárj- tiketjharma'djikán. «asenve-IrOlJék Tkaadkaukat teteaee vérea veas éggel vlaakavertiOk. Vardnntol kosokra három ellenséges píliogépetTlégi taaroban taarókéntaienn* iattinkj. Kait« dél-,kn Seoogtieuxtól ássakkeletre arovonaluhk apgörat suhant le. harmadik as ellenség karanronalkaj tuX, Bálke hadaagy eauttal tíaeaharmadkk, re-soh iu hadnsgt a negyedik élleneágee repO-j ípgépet íetto lé.l i
Az orosz harctér.
- Éjjel-nappali harcok. — Borzalmai oroaz veszteségek. — Mindenütt viaszavertük az ellenaéget
j'Mb, március 22, A nagy fiiadtssáiléu Jelentési:
Keleti harctár; ¿t> orosz támsdáaok terjedelme megoövakadett. A táaat tiísi pontok száma emel cédett. Az ellenség <; Kitörései IdUönböző helyekan éjjel-nappal szakadatlanul követték egymást. Leghevesebb ostromot iámét a Postsnytdl fasakkelnlia fekvő minlálaak'áButto ki. As fBinaig Vosslijeégs itt olyan mérvét Öltött, amely még aa oijoszoknal lxokésos tömegek harcbavdtéae ¿ellett is egészen rendkívüli. Sikeres ellef támadásunk agy kis betör éai helyen tizenegy orosz tisztet ás ötszázhatvanhárom fpnyi legénység.t juttatott fogságunkba. Azonkivül Rigától I délre ás délkeletre a Fhedrichétadtaal, Jakobatadtól nyugatra és dttayugatfa, Düna-burgt^hdélre, Widsytő északtij, valsmint a Nkrocz és WiscUinierd tavak köst l»-folyt harcban ia csapataink az ellenséget legsúlyosabb veszteségei mellett
könnyűszerrel verték vissza és ellentámsdássink során még jhatmás embert el is fogtnak. Az oroeaoknak egyetlen helyen sem atkerth Lármiiiá eredményt is elét-niók. A mi véastaságripk mindenütt csekélyek. Balkáni kadaxiktir |A belyaet vákozatlaa.
As orosz barctér,
J— Hivatalos </tlentós. j -1
Budapest, márt. \22. As tenikáajságs tegnap fiak északkeleti harcvon a on as eüeaság jtflz alatt áfcttgkj A Ssjripa Kormin-szakaszon < tagok törtek elő; mindenütt őket Knletgalyaában egy alkalmával agg cásslóilj harci csoport halottikban több mint ISO főnyi legényi lyokban 100 embert t eaztett röl csak néhány se bééül és
t'Ofer,
Elnyomták
a portugál alkotmá rt
Amszterdam, mqrc. 22. késtársaság elnöke az geiaaciüt kénytelen éolt mert komoly kkvargjfieoktdl tani. KilfinSaaa a áOasfogialáea fen, A aép magfia; igát! kötőkbe aagki hadihajók
tegfőéb had*ezetáeég.
NAGY NEMEI SIKER A FRANGIA-iRONTON.
! Berlin, március 23. A mteaat fS-
hadia.Alláa legújabb JlliatlUl Aa Aaamc—>t Mal—aamy orödök awakka>aH réssé a aéasrtek blr tokába Jatatt A tegnap éa aaa ajtatt faglgukkal tgyadSi eaam a frontré.i o baraalncosoara WmeA-.cdati a foglyok aedaaa. Vasa fala, dacára a framdák tagadd ariUráka a aéaslrk ka-
Otkosat ! a szaloniki fronton.
.1 Lugaaó, mért. 22. Szalonikiböl ja-jentíjc a Secolóalk: Gevgkalinél lova. elóórwk elJénségfes járőrökkel találkop talc « csata 1 jHlilm iái A némjetek folytatják előkészületlűket áz aHilliáw. Aa antant csapatok bizonyosra veack, hogy k német-bolgár flmis rövid idö alatt megmdd J
Zárítk, átért, J2\ As olmi mlnisz-tartaaács végleges határozatot hozott Ss-laadra áa Soaaiaó párisi útjára vonatkozó-|lag. Salaadra előbb a töhaaiszállte-iiáiegy, átvenni a király lagtrukcjóit Az olasz kor máiiy tagjat vasárkap jkkasnek | Párisba. A Tribune ma a parim konfej-eiiciának a világháború kimea» telére döftö fontosságot talajdoaá Aa Idea I Nbtioasl szerint a katonai szövetség alakításának nagy nekéaságsi vannak. A legfőbb haditanács állítólag Nrmpos ímkmóen a londoni bekekongresizus 0j előmunkálatait szolgúljá.
Megtorpedózott i^ngol gőzös.
Milánó, má^cliis 22. A ciquette angol itilit Máltánál megtör, »edéatàk. A lagkayaég tisenöt embere e napi aaelaaksjt atka a libiM partokhoz krkafektt. ■gf réeiüket a beduinok elfogtak, atka rkasftk Tripellasba érkeaett.
Nyugalom az olasz és balkáni harctéren,
— Hivatalos ¡dentés. —
Budapest, március £t)k|m karaték i A tegnapi nap csendben telt al. Délkalati harctéri Niaee kjebbeaa* I mtey- HCfer, aUééantagy.
A néme!
birodalmi pyülés.
Berlin, március 23. A [birodalmi gyűlés tegaapi Ülését feszült árdeklödée előzte meg, aMft arra számitottsk. hogy 'a«búvárhajó háborúra vonatkozó jsvssla-tokst fogják tárgyalni. Azonban aa liés előtt a pártvezérek közös taáácskkzást tartottak s ezen elhatározták, ! hagy a búvár-javaslat tárgyalását a j^vfl hétre halaastiák. Liehkaecht képviielő aagy nyugtalanság këzt fölszólalt s ItiHakoaott as elhalasztás elen Kijelentette, hogy mivel k kulisszák mögött gözcjrővel dok goinak, a sápask joga vaa iölvilágost táat kpvetelni
A király köszönete.
Budapest, mára. 23. A smjtteaák láaról Jel—Mk . A király Mlssser Baltla tábornok boa táeilatat lm tésatt ■* ybaa kSasöaetót fojoal kl a Pajoaator-kááaáma kid- rá áflteok ktááwágaírt te k>lila»r rilliaári.
Az olasz lelkesuitseo,
Milánó, március 12. A hadlnml-aiester Ferry ira ti .Üsts képviaeW kérdésére kijelentette^ hogy a sskáal sslks vények száma, akiket li uatm algáink a visszavittek, a kékem kllliiittll 19lá januú l-ig mdadutaiéam.
Mégis.
Bécs. màn. 2S. A Bécs váras kadi lallkklsi i<hs eel as egyeHeo »kaka jegyest* ke: Méjgttl
II
-csatorna
Nyári uszoda Nagykanizsán,
/Tudvalevő, hogy as idea a Piiaar páHs csatorna muraknresztur nagyítani-ssai szakaszának rendezésére kerül n sor. Amint már említettük^ a rendezés végleges jellegű éa igen nagyaránya. A medret mintegy Icát méterrel néiesitili meg a léléteterref mélyitik "ki. ugy, hogy az esése szabályos lesa> A apnoa-zéa folytán a partbeomláaok iamegazün-aek, amennyiben a part jóval meoWele-sebb lesz, mint eddig volt A szélesítési1 és mélyitéai munkálatokból kikerülő te kintélyes mennyiségű főidből vidtöltése-ket (nyúlgátakat) építenek. A* nyiri folyamán Nagykanizsánál nemcsak a Principális-csatorna főágát, hanem a be-e folyó jnellékcsatomakat ia rendezik.' Igy végre meg fog szűnni as Ord6g-ároknal uralkodó tűrhetetlen állapot ia. A' Prin-cipális-völgyí lecsapoló társulat tegnap delelőtt a városházán értekezletet tartott. amelyen az érdekélt kflzéégek s a nagykanizsai járáa főszolgabírói hivatala ia képviselve voltak. A társulat elhatározta, hogy az ármentesitö tqgságl dijakat, amelyeknek Összege holdaakint 38 koronát test Ití, az idén behajtja. Ezt mindazoknak meg keii fizetni, a kiknek a földje árterület. Est az összeget a nagykanizsai érdekeltek annál szívesebbén fizetik meg, mert eddig évan-kint egyeseknek ia azásakra meaó kárt okozott a Principális-csatorna áramlása. A munkálatokat április 15 én kendik meg Murakereszturon S onnan haladnak fölfelé Kanizsáig. A társaság 200 kádi foglyot foglalkoztat a mederrendezésnél. A Murától Murakereszturig húzódó szakasz teljesen elkésiült. Itt a kanális, rendezett medrével, szabályosan kiépített partjaival szemnek is tetszetős látványt nyújt, A tnegmélyitett esatorna vize tisztébb, egészségesebb leaz a igy szó lehet majd nyári uszoda létesítéséről is. Amint tudjuk, ""már van ia élelmes vállalkozó. aki a városnak már legközelebb formális sjánlatot fog tanni as uszoda fölállítására. Ha pedig a szépítő .egylet is pártfogásába veszi a két Kanizsa közt elhúzódó csatorna — szakaszt a annak partjait fásitja, mint a szombathelyi szépitő-egylet a Gyöngyös patakét, még megérjük, hogy minden sldoeat nélkül kellemes üdülőtelephez jutunk ott, ahol most bűzlő mocsár éktelenkedik. . I
EGYETLEN CIKK
mely több aünt 10 év óta nem drágult mt a valódi
YES-SZAPPAN
- Ara 1 korona 50 fllJér.
Legtökéletesebb és UgkeBf iurbb IlUtn p'pe-aremppiD, mety minden hiztartfsbán néfkélöi-hetetlen — YES-PÚDER 1, 3, 5 koron, do-- bosankial. — YES-KRÉM 3 korona tégelyenklnt ' *mii>aaaam napoasai '■
M.|)miimJiI fMafct aatNYi bsla. «■—ayiaya—> inda ■.«>..«. KMr-Ur« a
— Deák Pótar I érvéayaa Mnt P kar rendőrfőkapitány f< lysmodott. Tegnap déia étkezett a honvédelmi amely a főkapitányt a alél bizonytalan időre P ster azonban a fölmenté« dacéra se fog-
lalhatja el hivatalát; Az * u|[yaais vele, hogy a
.tői történt honvédelmi mtmsz
miiu\tzolgd-/ánd a köaös
tar mentette iő|, holott 4, latonkitűii ct. és kir. kap hi dügymtnlszttrium itíetéki ssegr atá tar-la tik. A honvédelmi nj misztériumhoz térodéeból karült as ügye fő anaotéai Ügyet teljesen d< ni, még pedig ezúttal tóriumáéi. Ez ismét, négy-igfenybej Deák Péter fók
«MM* a
íjra ikpfl I <knz-badagymiiusz-lat hetet vasa fölöttes
Uáe i mMHm atoaKTétboa
wj. nr.
Bv- gr e.
BtÜkid
katnaai kalóaága' védelmi minisztert labaágárót.
— Hgaan Laadta aággrt aseaabcn Uaaakoit elímeiéifcal Isgfpbótjb réjzwitetje dr. Miilidi Hkidiagyot, dr. flartl hadaagy« áa Daéfc (Ótataek) nagyot. L
r — bmméimi
Cmvtak Ldrfaea atglBlkalfl Csillag Ferenc tartalékos 1 vivő allketaak aa aHaSalg rtök uhanaatt kü-Halaaa ktteteaaégka sxolgalOiik IkUirluM a Imaaáa^aárt érdamkoraartal k adoméayoete a vitesaegl áram aaalagiia. Aa i 'aB MM vb téaaágt álmát kapta Kém Pál smkaMMMAsa ■ásodosguiyat Ntsat, kara fla ualar, RitUop Aatal áa F.dartajl JaaS asakai ívmUae, Rsrea Sándor rlépiölkcUS, Bakos Rndo I aaikaaam*aiA, Bodt István éa Vide^ Mikalj| tiíjdteok, Na-ia<*k JtdÖ hadapród.
— Aa IpartawtUat kdUgyOljáan, Mlatkogy aa Ipart aaMfrt március 19-Xjs Lgy-beklvott közgyűlésén 'a tagos keUrosalhoa ■akeégu mámmal aam jeleate i aaag, aa | ávi rendes kóagyMM 10,6. árt mt icMa 36 áa d. a. 3 érakor tant*á Mag a vM aháaa , ltot-Ital Isrmábaa a Mvhssrt lér^yaarimaMrtt I. Eltjökl megnyitó áa a jegyaákiayv MUlisitá sári 2 mg ktkatdésa. 3. JalaSti a u IpattksM-Irt 19 5 évi MtadéMOL 3, As 1B|5. M lárjMmadáaok hiaslilliii 4. K LlmalM* lók jiliHii éa a lalaaatvlay martadé»* 5. AS 19 6 évi kákáigsUkáaysa aaMBmklaa.
teattlm mtkkmáaak taai véMMá k4fcaé> magasavasása. 7. Nrtákl Mfeváayok.
oioókaég válásit4aál|1 (l I éVreJ ; 10 iHUliflilgl tagnak kát|evraf; 10 lagaak 3 évre; 5
I t aeáavtaagéM pó^latgaek valii aigiiliMlai A Msjaaássk
valteihBkg acpn slsjv-
,rr-ii h «4 tar j®0-81 *
aráKMBgetáa dkalM.a! VatósiggaJ it|ir|a a lo-Mcat és a' száj i>|WiÍM»IjÉM • Mkf ugysz^i vák inpftgnália, rogjttk MM n Odol as«a (gyedoláUó hstésáask nagy haderejétj Rllgmák-Céia szil — ás MgtlsMtószenp csaW az Oblp-gslés ólllamttábaá Mg M háUsukatJ addig aa Odol a kjgUmdlM a«a még áaáfeoaj M MMH ksMaát. As Odol tm.L katám igen éÍMtkaa tb-demlayos vtngálama*tárgyat ikípeite s a Mam-«tesök cgybduuigzöu Mlcntattekl kogy az Odolnik est a ' jpiraWn hatását agjaSm olyjui ssál vagy MgMdiiósaér eea Hirjá, amfiy aéaótn-aapl kaasnáMka «¡¿iltslan számiqtsbs {Ohet.
ÁM miadaasp SasflaaMaaa hjuwnílj* Lz Odoh az aMipadMM laneM szál 4 ás lob* ápolást gjrakorolji 11
kóasasmllis kttáva vjsdnak AklaiMli takls* tat nélkül a megjtlaU tagolj aláaMk hstárb-zstupss Ism.
— A 18 «vaaab BaaSalrdaa. Aa IMW bak mátaUtt iljak lluikat hMMa áa kaddka lam a városbtxa katboi.Bgyiioaatityéo (IL aaa.) HélMo délalótt |9 UH 12-ig a haHh^akaak, kedden a vldékUfcnik kall j|'islbmmilk
f— PbMiipslj a IdMialiHikaib. A asgyváradl ladokttÓÍ vatták »a ablbbl la.oaaa kaágsó' Mrti ■aMkna anmot drtasMta ssirtat mlndasnkJ akmat a bonvádcloi kaamány köjiérdekbAI blttjnytldin MmnHMmáataM a ka-toaai aaglgáial etól, . a.poábaa mad)#mC rao-doiot trtMmiliaa katonai raagiakaat aaagWaM ^egypárakéban lartoadak |lni A rméalst vágr^ ka|Mss agy thMalk aag, kegy i mentettek bektralaak. oépéalkaid peri
topát, Sietve tiazjüraagbaii átaláayt kapaak. azatáa aa agjamaka t^iiIIsI aak köteloatlaégávd kasmlslaak j^mligl al-kalaaaztntáaak ÚMa
■ —Jótdkemy aéeaéayek A «Ms kereart-rgr et pÓMérsbaudiMkaa a: kAvttkmd tMkoay adamaayok Ialy4k. kai As M».maa> egWet ntjáé koazorn pótló adumáayip ! Fia akar S^dor aákal Ste Led IráaU keayaietbai 10 kor^ Lak Soma á. nejW néhai KaU Alfréd bánd kagjalathWI 30 bor, HawCihar, Aaaa és {Irma oéhai Hbai* D.vldté Iránti kagyalat-b5 15 kor,, G B hm, Fmkekarr ra C'oaa oaa-táa 100 korn L«s«r Soma es m|a W kor, iá b. Flelic mer MlUané tráuíl kjqnr/ilelbóV Fujcker Slodor nefad Kronfáld Ida Iránti ka-gylictböl 10 kW. — A «k katonlk részére adkkózott Náaaatk laara 3 kmaaál ,
— A aagykaaalaaaű tar. blllaSaaóf alóljéróséga tssloa ts lelkes a bjtkóaaégbai t.rtoaó Aaaaaa Üllőieket, kogy likalllag am aal, de legkésflbb L hó 2Q-álg mindenki (e-lentse be s kitkBzségl bodábwk, kdgy ilM hasvátl ünnepekre Úny ktlograaam pásskét akar vásárolni, mart a bejelentést Msaalimllk pinkát lg) Ik Ilkán nem kipbaM*.
— A Nyagsl aaatlaadia Mhsfaa 2«-Ikán délelőtt II érakor A N,agat jótékony-oéla matlaM ráadás, aUambaa a láp eleibe-tM aaámára, aa Oialgm tal Mr. Ziamk.d* mla nagytermében (LÜ Fpaaa Mai a vak h» tonik lavára. A m.tméo Milaiiliill aaaaip t-atkt Ady ladteL Bibit* MMb, lária K»-rlathy Frigyes,. Kért i^il és MóHes j Zateáasad, EsaaMvM SaáMyMdr Fereic, énclUI fluamai litvánnak Ady, Ufa éa mteok Verseire Irt dildt, ZongMnj StrkéM Idváa klálrl
aégba, aa«y a Mn»a k.daaragk i tpaapemrtaa. tekintet nífWl ana, hagy aaaiy MldM ért». Ipa ah a lírManál. artrtda dprfb 3Ma kMdiM
^t Jlllh t api la Nthrt Plk art 11 Mik. sáoá báaatf bmMM Dr. Ddhrtk tl*,d« 80 Kor« éákti KaoaleU Ida tadrtTkggprtrtka Samealp Ottó de asfa SKareolt lématiaieiu-a .Fehér kerestf^nek. StabadotlSoaihé be-ff Jet da folydíi sapkát, Dr. Orom DaasSaé i iisligll. asbrt KrcnWd Idk_kigy.wk.kq Barkas ladrt sséana ki aj art. FfcsGyV.nsí-at.kl halam gr képtaalapokaü Toteja KA srtaaá libllrrtiknt áa Sablr GyfcgyntjUav-vjckrt >j ladékaaatt s mbaaMtak imnrtra) sady adomlayokéit kMis MntaaW kM Ma »Foki 4r kii mrt* vrzrtCaége.
— Kiirt tvnm tlaatnlgjati ? Teg-aáp déktflB a Ksziaczy-utciban aaém-talan tanúja vak ar alábbi jahadtnek: A gyalogúton HnAÉHL piszkos, foltos rukiju katona botorkál. Arbattnaével botra támaszkodik. Egyik 1 lába merev, A szájában viminláJűstölBg. Saambe jon vele agy lőkadaagy. Azl aaiiermisa vasalt. A zsinór ragyogó. OaaaainMB.J A baka alázatoii szemekké) lékint a fő-, hadaagyra, de ttew szalutál. Még a szivart sé* veszi U s saéjából. A főhsdhag) megáJtj»;
— Miért nem tisztelegsz!?
A baka vigyázz állásba igyakmilt. de sehegy aa sikerül a merev lába íjiiattt
—! Főhadnagy urnák jelentem aláa-om, a jobb kezem (mfikéa. még nem tudom haaaoéfoi. A bal kanaaMngl ■ muszái a botra lámaeikodbi, mülábam' aa akar még Mllodadai.
A főhadnagy óaagaaaapu a sarkantyúját, houzan tisztelgett a béna vitáénak a tovább ment. t
— Itakshasrak klvlta'l Mslns A koraaáay aa aaartdb kasMaaprt advit rtMkalta tÓbb cikk kMtaMt, lUatSIeg át Hl. Hé. A kivitelt ' tMamr. voartkaaó ol.fcb readetet 1D5 léteit foglal magdbaa a m«rtiH|t Hkhafc kOaAH a Más, te/, atalonna, nkliilial átekaa J-dék, bors, «•nHka, bargoayk, kasiaaa, mb ddaaaaag (ítélik, gyarautárak, vigó áa Igás lllrtsk, »te'kké aaároyea vad', Mm krt, * . t.pjaijl' i ha rivér, kHasfwM», lu iVéult*<nyfk kivitelit. BmoleMt tgaMr., épawt- éa aaa»«mal <«a, U>a-faéo, tájrtfó eartspikri, kBMnUUS wgrt m«> rsár-, vrgyémetj seréd.ny.go^rí, p.fRtears, adad» aasaad ki re, bflrSado« bwárfkrs, «•» ikerssiatokra, *r»uyr., alOa taapsMl al kt-vltell tl|.lma|.
— H»SássII h»dd»a arta fél I éa 8 ónt körött a Ciml.rtll Krtlncty kok*ó,S<trí"«» Rékáért ntea 23 aiáaalg agy arány n»Uline Márta kdao^ A hsnMitm aa>gS<|«M |alal « boa részei0'. Qaja Madékan.
.1 i —Bb
mert a
Sok hirdettet afviaaW Sakaam madak klrdrtás aáWI Da aaha oly ijól aam raadaMI Sáa oly iát aa kapott I. j mintha a letjibb Itvégyadaélát r
Rumi keserűi
. rOf MM meg.
m.tscussai.—kar. r ii i írnni Sapaate 0»»arIpajr Mas»-■éa»»—'*ai' VamrMavaaaoda ua.
r.terluw*,, >.iw, V„iii«á,>.
A volt Kirschner-féle helyiséi ^ben, Strém és Kiaia házban, még i háború előtti áraknál! is olcsóbbat lesznek kiárusítva a következő cikkek:
Divatod, Divatos
Gyarme! kábítok Aljak
Paagyoiékv.
[Mi i
almi
nS-koazttaek
rirtlMiliil . , .
«a ruhák.
vásár!
fcfebb.
Férfi- éa gyermekit alap ok éd aapkék K1 fádabb Gyanaaktiikok, Csipkék, Ernyők, Krestyék, Ma-risnyákH walpasiét Üt fol nem sorok aaéaóttán» cikk nagyon ja Senki, aaaa malaaaaa al aa
alkaaaai, mert a ktásaeliM enab róvid Wé% fwri
191«.
A ZALA TÁRCÁJA.
A kanizsai legidősebb honvédtiszt*
k Irtai Baila blnb.
Eb vall Horealsky Sáader, M jó kedvit, huóaorit Bragaégéhaa aem- nadliHi sL' Aat
^B laska vagyak rá, kogy < Inka ka vagyak a lagiraftk U-aa koavádri <zá 1 Mert aa embernek mladlg balekének kiBl.aai valamWa 1 Aa «gyik ama bkaeka, kogy béré, a akk mag arra, hogy adóaó polgár. Vaaaak. akik a (lalai-t ágakkal bkwkétkednefc- miért aa lekatadk éa bkmka aa hegalg-ia?
Mbt ebbW a kevés kiiaáátifl ia mag la-bek Mipkul: Hersttxky SíjLdor mesial] mámmal atete a világol áe dmkk vak a fáo-xóllij». A magae klaikar, a aok I pandáiét a mkvelleég leketívé taita, hogy igád bö!os médjtra a kM dologban ie magtatt j t a Mayo-gmat. aáafámt pedig semmibe aa vegye lao-kat as Mmhykd. melyeket -a közönséges mérték asarte» fontornak tartsak.
Olyan nagy tivoliig válásetoMe 4 a korúiktól, kogy eeaaa a ad klvalé emkercio-ket éa a ml harcainkat Igca aokamr nevet légesnek látta.
As enméayekedl is es emberekrfl «la-dan teketória aéikfti U ssekta meedael |aa-dobtak, melyek miadlg »adalék és találók villák. Megengedte magának aa Igaimoi " luxilit. lm kogy vegynallag ftggttba volt. Kapott kéteaar ferial nyugdijat a Srókölt éa-vagy Sekay Antalné ntán alillaa Mj
A 48-IU forradalom alatti ttaártbrt vek. Un besaédkösben kértem egyker, kegy mead-jaa al valami a aves almit, ami vele Ikrtkat 4S-bao. A legtöbb ember igyekseÜk nagyot mw daal arról a legeodaa Iddfdi. ö pedig aat fi laka:
— Nam Iga éricmmróUbemtiail Néha ffatun, miikor melegem vak. OÍykor IMA* tam. Aa egéss országol végigjártam éamiad kártyáaiu >k I
Aa hn er kilóabae MmáraAk volt magyar ákamvaaataái, De es ek olyan régen volt, >ogy «dg cm'ékealak rá.
Hivataloakodaaa al.tt aok jakamtő kbtó-ria tórtéat vei* Egyet elmondok;
Szabadságot kért agyikti.atviaaidja.Her aetaky nem ast mondta: „Majd meglátjuk, cn gedi-a a hivatalos maaka, kogy aaab.diágol adjunk?* Haaem minden aagyképtakAdia keljeit keict D)U|U>»t a tteitviec óoek éa baráta*. goaaa moadtai ,
,A n»hadiágol magadom I Tegye le iróeearaiámol éa maajaal hialiaaon jol és gondojon a hivatalra Ia A hivatalitok aaoab, erAaködölt, hogy még valaari iSrgAs Ogyet fog végernf, mielőtt elmegy. Hóractzkyi nem aagedia: .Cwk kagyjoa Itt aüadaell Na léi* jen, a maaka nem aaalad ail*
C.oda-e, hagy iiyaa vitelkedée mellett a tálba li e'mentek vaiaa ária a timtviatlőc?
Nyugd jaaáaaknr azt mondta:
— No, éa velem roaaa leletet ednálnak. e ayegdljiiáaaaf. Mart mag0»nőm aa agáamá gemet. Hukötít fogok vtaalai mindig Sokáig álak!
A mi mktMiak mertet eaakogyaa aokáig ék. Nyolevaakal mataadcig. t , Aa drag er aiadfg asea vak, kogy vidám paciiát steramaa miad» hmaflifaaá Ha egy-egy finom anekdotával kediaskedkalétt, adata látaanlt aa areáa, kogy aefeyke árki
Aa éa gySagémat hamar khapaartelta. Egysear meglepett valaad fossbdoteM régi kép» pal, máskor jpgy megfakult Uáiu régi oklevéllel. Tndta, hogy fiiöme{t szerez aakem aa Uyeaek kai, Apj-aik, Heraabky Mdrfciak agy kb cé-daVra kt iüjagysésát la átadta, melynek tataiméi körié m, mart váraeaakra veaalkeaik.
»Aa 1840 anju-ztui 31-én eate 7 érakar, • ztáa megint aata 10 órakor a végéi ■lylui bar eimfta raggak 3 órakor dágéaeM éa rajliaaal kiaért aagy IMÉiaegla vak Kaatoto. Aa eabmak argréaSIve mréftak klágyakból Sok ápiU aagnigáléáitt. Dyaa aria IWi». >'a legóregtbb I imillMlI I *am emlt-
1 A MM trlaa» nt>inlót
a
Da* feMoatár^ te Haarik keakdr, atókk iÚkapal kM, s maat Grtakaá Akkd ,
dekám cmládii vagy SmMb ÉyaniMe
aM^Maágéaak agy*

kagyaa lakai ktartM aaayl alyekva Maik
Jehova akta 'áwt, kll!
navaltettn fikcil kegy gyeljdc klkLresttelJted«U. A a a mldk Hhiartakj gyerek A USveUJzB a| Jndpadfiki dariakMMk a kaUzaal rtldók | — Hát M iééa maiytk H rak laee kLbntéJy ? I ( HkMf. lagai!

mim aa 4ek, mikor áegmantk é a Mtkfaatg kinclét. J . i'
I A. kLabsri | Mtkistég ' tU cJljjkj ntttl, kigl ailat kaacaóH ia wi ayttzbtl Wxfat blltkom.lt fd.jáalia a kaiáaak. <aWW Lagja-laaá 184« kea Seámera BertaUjj Wd>ryOlalia tar iBlklriae a magyar papkrp^ ke-aiap]ira vaM jad ikneáara.!
. A' MMaaágj HnrU^y d)»H e Uaei Péitre alállltUivai —| H*thH* kél ékedéit e H.kót Slmag poata atoe- Haraaadlk aiptá asar la Irkezátt Pertral ia jéieall|aa^tt adáae végatl a póaakyymli mag te aéalék ajtadákot, kai
i Relé '
begylaa óriáai piéetfcm Ui vaa liinllli keriva eddig a|áadékoeett kleea
' ' ~ '--*- Ltlk ék,
I kar kötök, kl iar jaiiae étnaiapja. A it BilnálioL mart Igy a kaaéra blaott kiaei ntáa mtgtoidak ia .kUg4aatatta* a| kiaaart, marti fMadkiis aem v lte el ss dnblott ére-al»ppjll Majg la magva laaÉ aa ezpat adeayek J hltlpáaeg blr —A klilji akti kancaókat aliMS Taidar Ottó mkU InöUa kávékásban kibloaJal, ia jókil méadmaW.i •ke gjkea tartotta e A Ugymi k
l adóallaagr, kija ildmérkkk, miadaaaylaei
1 aem lUk.roa aa aáémriflrtl Bk-•enylt jótakaaxtanák I A kagyar imkrn aaáj« he aaáillM olyan kirfailj ei, kegy aiedtaki nevetUt lajíL Nekem pedi [ eaaeajbe jkttatta a B fcjl Képae Krónikái, Aeiybdi aag vaa kva, ÜI4r \k U-aadó mig párak rintén art követe ták Aadráa királytól; (dá káaóbb Bélától f») aa* ia ttmér-nBk kWn'
— i iNaakaaaaeek Ml aa »dóaaadffk. A k MérnfiaBt 1911. aa|antns| 1B íi ta-mették. A világosi Irgyrerialétel 4vláM#)'a A akrlllpi menés Mafdk aa Srag ko.v»d
agyaaeaak
Uj
éltiUltal
Nyiü-tér.*
Aa IMtkaa etap**
Rotkackild Albort-fkle Odtjbat, 23 évi iaáBi mlkódé. atáa. akiién vAglag l |iss|ikjlrik i klfyldOa
I MU8á,a magknáiaibs jUaelokilfassa, aem mkkaalheiem e«, degkraieMtt n|»ilii»l
Kaphatók: Fivchel Fülöp Ha
kfinyvosz slysbsn Nsgyksnizsáa.
Dr. Jflaalémyl Ari bar, A cai ídönklVöllI kény ezeregy ezi tg rerdsirres migya-rázata, ara':I. . I, . . . , K S*-
. ] Brálas . könyve as orosz liuctérFfilJ Arák. . . K 3.— •lasa Tllaaaa, Aj hadik ntja, An:. i . , J .'. . K 4.—
.t i ' I ' í! I » I ,11 i
matj kifej mi»! a Mkl: awgkárnl, mkearial IMaÜalilil aaaaW k alsiai asgWsal <kiliiki<<u
Nagykaalaaa, itlálmirataa Wb>a.
Khrá'ó tustelattd l+t Mik»a.
Ny 11
B (aaksaeOtg) Irdyka Grif Btiá aéaeaj veiUett v^etkerUkwM |ergszBslUemt atk-j letejtt Daabkk Katák* ákal ma MWI nado-Maak ia kérmaáy Maa ¡«WIM Jjki ililliik («kjatetébala a IMMb la kUgyeeHtiat meg] Ugidom. f J . brd/ Mai
• K i«a alatt gat le mare.
Viszont« larusitók
Uaaizaai éa mw képes japokst igen jdtányos árpn sjtereikel^ek be
nSCHEt'nÍLÖP FIA
ijspirk«jreskcdeséb«|n|! Nagykánizsán.
100—200 drb, egéiziégei musiira I birkát
MÉHMIt • intésöadg, Na.yréc.a
' III' í ' TI Egy jó tauáltáa csizmadia segédet
váliöntunkárá, dirsbazámrl azonnal le 4<kzek Fsikas Józsin cslzoidla aga* lerj Nsgykinlzaa,] Ttleky ut 42. szlm,
Szénát és szalmát vesz
lelsdó állolmásrá Mfáer Hetítjlk bkdsc* regskállltió1 Gr'szl 'jezid|Aszejrin| Nagyicaf
nlzísán a ,K»||lont| sz^líjdában. -4
Kéjrek ma qsfliörtűkön alát«Mb|kat leadni,
mű ím
ó
egy darák 4 éves ló. BSvebbet a kiadóhivatalban
I csomag 501 6Q él 80 fillér F.jchel Ffl'őp Fidatótérv- <5s dítpirkerés kedé ében Nsg|jksttbiia ki'jphatólf.{
Étkezést burgonya
Pollék M Emil cégnél
Kinzsi uti a l/a. LcgnsndcJhetö. Előjegyzés szerint soiieodbsa történi^
s szállítás 1 N jí ' 13212
Zálogárverési • ¡I hirdetmény.
taildiÉMiiliu slkittPwsS 4k 1915. ért ápr 20 lg ttján, dc mag aem boawibUoi gfttag^rgya-kst 1916. <vl áprtta 8 ta ekrtlag folytatólag áprj^s 10-én dákdia 2 4MAIÓI katdfl0cg hlvítilo* jhcfyi-iégüñkben l^árkitóaágl kíkpdőll Jtltniéttbea nyltvánca örrcríji alá bocá^uk. Ai IHyeffTtálogjcgyeket ktonbkk még api:,. Sás d d. II-Aráig mekhoskzibMjuk.
NéptaWékpénxtárr t Nnjfhanliia
telcpO'ikrc. BlionyIti¿f.ny-miso-lalukkal lég. a'clt sjamátokat kérünk a luatéal l^eny meg-ja ftlékévrl. Trrmész ib ttil 1k-kást, hitdal át vkágltiat sdjmk,
CsiUmyii (ízii'ii it !ill|itÉ| liuuqtiruui Cuito iji
■ k
lavas/i idenyre
Iliin fájta uirii i IHIUI mi (üli | ittlirtiHifimli-|j Ilin tipil ti
Millényi Sándor «1 Fid
^IMUM, Fönl, vtoMt wipM.
URANIA ±
■ ak^gayi ata« 4 — Talafoi t 359.
fdkíp Iota, a»
Asjökefilmcsads HENNY PORTEN felléptével 1
1916. március 23 és 24 ka, csütőrtokóa és péalaliea t
teageréis életkép 3 fefvoiJásbsn,
| a Szerencse vadász '«Laa.
{ HADI HÍRADÓ 'aktuális.
I I ' I j
1 J*- "t *" "■' * *—T*- *
f i kii ■ iWdiéaaam« i k.X ' *» V ¿akarj fWxjrf<mpkas_ dl * <¡Q»aa«r
Ssombatok ét vasárnap t
A. poklon fts I ál
SjM——a as> ii !■
©
©íx^;^® ^t® OM^
3)

♦ I
ZALA
IM
Nagykanizsa, Kazinczy-utcza.
TE .LEFON 17»
TELEFjöHl '179
Irodai méi -erideijsésekL írószerek, rajzeszközök , irógép-kellékfet finom börtároák, zsebkönyvek, mindenféle naptár, üzleti llönyvekj szelvénykönvvek, sokázorositjó lapok! és gépjekij levéljnérlegek, számozejgépe^ bélyeg zők, pecsétnyomók. bélyegzőállványok, jkelctbelyegzŐK, aktataskáív, ívalt£ és értékpapír táskák« pé|jj»zeklre* nyék] . pébzkosAr, mindenféle levélreijde^ő a levélgyűjtő, ír<ida|i dobozok, pénzragasztó, árucímkék irodai dobofzok, papírkosár. Íróasztali előjegyzési plock és féle papir^m első' endü minőségben
kereskedőnek CEI érdeke» [S
hogy üzleti-nyomtatványai .ízléses kiállításban, a modeijn [tipográfiai eszközök igrénybevéte jenek, mejrt csak igr hogy a vásárló közöi üzletére irányulion. Ehl n
EleM készül-f\ Behemédres, séjg figyelme tez pedig csak
¿i2> kell', hogy: nyon tatványait a
= készítse el. =
Nyomdai iroda: Nagykanizsa, Sugprjit 4,
A Zala-nyomda a legmodernebbül berendezett nyomda, konyvKötténzet, vonatozó intézet és Uaétl könyvgyár.
> wtill Töm ZOLTÁN. hUh l
AKI Viilemjt eladni, vagy venni ákar,
káat keres, vagy; kjadó lakása van, elmiiszert akar veftni, vagy eladni, ka lm adottat kejres, Iáét kares, I í 1 -j v' j tzdasáQi eszközt akar venrjil, vagy eladni, jtorozott szobát keres, vagy bútorozott szobát aKarj bérbeadni, c Beledet I szakácsnőt, házmestert keres, | . | ■ H ' . r
< z |eglie|yesebben cselekszik, ha l;isj hirdetést kdzdftet aj Zalában.
Vidékből • kis hlfihitéspostautalványon kOídsndO fea I kis ItlÍÉte a jdtfilNaMta, Ss«ár «i 4 Ka* *
Aj kla hirdetések fnindltf eiöre fizetendők =j=
" " 1 ' I' ' i
© I
o) i
TT"
•|Mi SfeaMI «■ ttawM ■ ■», m,
MÉGIS.
Vilmos caáazár Bia város "hadi emlékkönyvébe csak ezt a szöcskét irta: Mégis t Nem ismsinirk a német gondolkozást. a határtalan germán óahiral mat, ha ez immár történelmi szállóigék sorába avanzsált szócska teljes értelmével rögtón tisztában nem volnánk. — Mégis'. . , Ellenségeink óriási áradata a világháború ldtörésekoi azzal a gyilkos szándékkal zúdult ránk, — hogy slsflpörjőn bennünket a (öld színéről. S ima, mégis mi jutottunk katonai fölénybe. Amikor as antant vérző lejjel tapaaztalta, hogy a Karctéren aam semaúsitheti mag a németet, - a ki Irattat és politikájához nyújt. Százhannino mÜRó embert akart éhhslállal elpusztítani. Lezárta határainkat, megsemmisítette tengeri ksreakedel-münket, meghiúsított minden behozatalt a mégis itt vagyunk. Éhen nem hah á központi hatalmak százharminc millióiából agyeüea lélek se a kadiazerekbeo snnyirs az antant fölé keeefcadhettflnk, hogy mig Angliát, Franciaországot, Oroszországot Japim éa Amerika látja el munícióval, — mi bolgár éa török ezövot-ségeseink eb bab szttkségletét is bőséggel fódözhetjök.
Mégis, aanak dacára ia, hogy országokat aöpörtflnk al« a földadóéról a birodalmakat csonkítottunk meg, — ellenségeink azzal álltatják asagnkat, hogy végeredaMnyébaa gyözedelmeskedhetnak Mi pedig tudjuk, kogy a jövő mégis csak a miénk, miénknek kell lennie, — máaé nem lakat Aa elaggott latin azel lem a modern időkhöz, n rohamos fej lödéehea nem alkalmazkodó kultúrájával nem állhat tovább a haladás utján tör* tetők éléa, A azlávaág csakis óriási tömege révén aapirálhat uralomra, da odáig "a fejlődés örök törvényének rogalaaatt-ságu útját kell megtennie. Az ugiáaek itt ia bukáahoa vezetnek. Az an^nl világuralomnak kalmárszellam a fundamen tuma. kettős kóaywitel as eszköze. Hol* ott a világrend mai Irialakwléaa mellett aa uralom csakis a legtökéletesebb kultúrával párosult militsrisztikus erővel éa saarvesettaéggel tartható fönn- Ezeket a kellékeket akarta Anglia saját vitámra! máaak biztosítására megaimaaui, amikor az őá kulturáju latin fajjal f I hatalmas nyorsprejü szlávsággal szövetkezett. De elavuk Iriikurát, szervazetlen erőket kapott mövotaégeaakfil a a nagy kalmár itt hibázta al iiámüásél A fiatal germán trsllsmmsl, a caadáaaa megstervesatt német agy seggel a a tőkélateeeé lijl sertett néasat kultúrával vívott llrt halál karcban tér hat buknia aa elavuk francia kul-tatának a a kiahahulllnn szláv ssal aak: Angfia saarveaatlen erőinek. Ezt a MÉGIS.
k nónet csapatok elfoglalták a baucourti magaslatot.
As
| pffonztva _ vtaaaavarva. Hivatalos jelentés
ind
mindenütt
Bktdépesl, március 23. jlNyíjgati ksdn lalér i ái avboourl': erdö. nél ilárt |alkart) aBanJ) inritól dólnvugjatsa laiéli bog 'gerincen i fraaoia tartaespo>tokei-fogli Jáiaávnl taljaaaó| ; ettük Mínti Iffyj 40o foglyot anlllltot inak be . Ah «góas helyjiet kápe egyél ifcájatj!n«|m vaito«o*|t,
Kairti fc4|,4,ft|gta ások legék-őaobb táaaŐjki ingat Jp na Un ¡áa áa ÓJJdi.i bak fntóaiók eilenttók tekéé? erókkel Itöbb Jakoietadt|i bldlrsn lavé
saink ellen.
a ars* laatkat érlk> Jolen-sben a aiia-a ,iáitaui-4-Jalsob_
etad;|l TaUut alád a ká ; oldalán, nágynseír nádig vidámtól Sssaira lalvfi vonal alnfk ellen toriéi eisra, ott a Poéta -ritlL áaaaknyugatra bnaódó aro-vonalon,(ahol j aj baasálil-tottj foglyok aaáaa litiaat-ra art fleai Í6nyl 'legénysásre eoe likadat ti, külónöeeé rendki-ki vqli várea veasteaákelk kO-vatkeateban nagyobb tánadasl kiaérletekrfll latették, addig a Naroo éa f Viasniek tavak kósótt laaátaltan ujuljt aróval intástak rohamot. A bárobave. toti. aajgiy eabar- ón JöesertS-■sgeka táaadaaokbSn. valamint ■Sa ppaftbmaa iemátelt slssl*.-telt vállalkozásaikban aa aaa-reannttak as oroaaokqaa.a Ing-kiáltja előnyt aol a tántoritbe tatiaa nántet vádelnamal asan.
Balkáni hadisintór Láoyegee essaény nem történt.
Legbelső
A belga bíborost nternáljáll ?
mk pnárc. 24. Olasi a
hogy Mercler kémkedés is rábiz> szágba fogják Mentáid. iiptomdcia mindent e/Mw vegakadatyozza, Wo/T" iádfOlÖtt megzavarná a eénidf kőiül viszonyt, ¡érint, Oészthtvja az •iát az eset megvi.
OH
Nincs francia tartalék ?
jói
iijrd, htairc. 24. Oltúh
tárgyalják, bogv nincs megfeleld sahan a lakinti ftbaa saját érdakéból nem ^githotsaö-Eitailsdia itöbb
dJ H
rszágban bíborost.
Né-A pá <ett 'hogy intemá-latikán és A 'pápa Egyházügyi z igálásáru
lapok af a francia tartallUa.
bocsátja Fi tartalékját. Vmik.mill győznek bandákat, hanem Angiéi ia myrtl*
Verduií sorsa.
Oenf, majtáéa |24. FiLL katonai kórok be a ugy vélik, ihqgy a Verstan k»-rülí küzdelem lén ¡¡ajka kétj héjig fég tartani. A oésaeták addig cjakj előkészítő munkát régezneki Joffve toijefen készen várja n németek általános «agy támadását, amely löHétljmül! el foijai dönteni la vtrdaai csata iorUti Újfy inMa mint a védelem aUMaallMp a Icgtökélcfteselib stratégiai murjka.i H»| aj németbk nyBaao aak. még nartj kővatkeane el aTbéUa, mert a fraadmi «maiwaanlk frontjukat, da kétségtelen hogjy a verduiji caatánák ériért hatása íLszTa további IfejlemékiyckU a ¡a világháború finiaaililiyi 1
Tizenkét milliárd.
Bütfapcfí rzi&rp-12)4. ílTegnap zárult le, a német hariiknlcson jegyzési határideje ée egyelőre 4% airtM híteirts köz-léi a felöl, bogyi a véjfső erejdmétjy •pkkora. Hir jázmint ez eddigi jeuyzásek összege kórŐl MDl'12 milliárd, miután .anonban a ijegyzések teHes iössugérpl nem minden vwraaból éa; nem minden intézetből futclt be as érltjesüék. nyilván való, hogy , a Wölcsiön téednjénye még impozáaeabb lw Ei a rtker iXában véve ia a némát pép arménsl és önlii-datának kivételes j bizonysága.
Cadorna Londonban.
London, Méiidka 24. Cadomlt atar dán dHitfs Urna órskpr Londoobs érkezett. Erksééaéaik időpontját eltit leölték da eadek dMMa is őriért kő aŐaaég jelent meg la pályaudvaron és viharosan éltette10aaijzor«ijjágoi, Cado^-nét a pályaudvaron KUchaaar |is Frendh fogadták.
Elsülyesztett angol hajó.
London. Ináitijis 24 A Callopar Lloyd ha|él Léaant búvárhajó meg torpedóxta éa elsStyawtatta.
Górógolasz konfliktus
Oegf, sMrc. 2W.{;jllMl «LéIm attól tartónak! hogy OUmorépag Epi-raszban bódtió uhékeMlép m — é görög kormééy a\ hadseregei ¿pirost északi részén UcWá
Az antant már szerényebb.
•Mrf
Amsteráa lapok agy tépett jrei

éa Oraai-laénoknaááaa| kifli jáss lasa. Addig] ang aljak s tarilrtak a jhőepoob ■Mn IsmamH az! fnta^f i áflbrtnrtc vrtük sámnbrt* temlangu leikéin a mm
egyeora soknál
Keresik az alapot a bekehez?
Oenf. aérá. 21. Pértsbaé

hivatalos cáfolattal ütemben Is érám* hptía magét m a * tr, hogy I a pártat diplomádat tanécskozásan aasőMl i föltételeket tétgyelfói meg. amelyek alapján'as amdat^mefkeídnemé a béketárgyalásokat Nevyotkt lapok szetini a kulisszák mögött .^¿m^nnyejt ■ áolgos-nak a béketérgyotások előkésmMr..
I'^ijj' . R
Az Unió jés Németbrszáo«
Newyork, Midik 23. Itteni lap-kórlemények asnnat 'tjirpitz BMigersMgy távozása követkretébea megszűntek azok aa okok, nmetrak a áémét-anwrikm yi-sionyt kiéletíte lek. A viszály elintézett il aak tekinthető, válságról már szó rtaos
A cár mint Jós
'AflMaáardM, márc. 23. Aa oroaa sár a fronton áStólag barnádat intéictt a nevét viselő gárdaezrrjdhú a többek kórt azt f* a kijelentést t«*tetí Őszre dladagréjaa Mtkoa leeaőnk, családi tüzbelyAaipsél
orosz offenzíva taktikái hiba.
Lugano, tná'rc. 7ii Al oliuz lopok saariat aa orosrj e fi sasi ve, amely szörnyű heveséggel indult meg, mheaurko-dőlt hadítéhy, -t- ama y keresstQl húzta a izővetrégjeseld óasaee tavasai terveit. I As eredeti terv aa volt, hogy a szövet* j aégeaak a Wditni csata befajdzése láér együttes offenzívát ksadsask aundea fronton. Oromtsmág aaanbaa jelébe vá1 gatt aa eaataényeknek s aura Olaszország, Anglif és Fmatéanraaég abba a hrlyrttbe.jutnak, hogy meglndithatták offenzívájukat, aa oroai hadseseg ki fof merülni s ismét hónselokig loaz képtelen; ujabb akcióra. NeasetorsZag s vardani témariaeial éppen az egyetes oífen-ziyát akarta meshtuaitaai a ezjaz orosz hadveaatőiég elnamarkadott lépése kő vetkeztébed, teljés mértékben sikerük nekL
Magyar hivatalos jalentes,
Badapesl, március 23. A három hadsdatér legyíkjérj sem volt különös /'! I esemény. Nöfer altábornagy.'
Borzasztó tűzvész.
Londén, március 23 Afnatlából,
Gjeergl államból jelentik, hogy rettene tea szélvíhjtrban tliz ütött ki, inely hu-, ' kzionöt óriási Ültömből elhamvasztott. A kár nytjle májó dollár.
m
A 20-ik tionvédgyaiog ■ - ezred hálája.
KitQntetéare ajánlja
Jóléti Iroda vezetőit.
I i A aagykaabatl Jóléti Ind» k Mn latiaa aha eiyaa la^lil|ii b. »mIt iiigin I >killiid ék a kábára* Hllbaaiilg iliili rtll in TaMes* Wt • I aa iniéemleyt aóg a háhow abffe ftaka.4 Milla «ak eraa. IcferiadB taremttUe majdaem kb irtalli kiimaM 5 mlntalatéaménnyé. Dobrovtea MOáa agiikáaa, akadályt na baalA maakima|« aaál aatekel ¡ull.tott a káberat jélákaaytlg o!t<-rára. Hectárea klidS v ¿Jeleket aa k i aákéééea vaMaággal dárautotu kisatrél kl dMt unía láiaásjikhll iitakliSl aafárf «dUka a hidiiagllyeela bWalmaa mookájit a aa kl«a*eg*k«k megállításánál, Uoaa láaál kdki iasskaagka tedia kaaai aa I fontos HaáarláWa érdekelt a UayMMee paraeeeebaL VaMaággal plüK stjjs harctérre táaeaett £3lgittfa|Mdnk ha liluk, a nrámol, Mamm, lasitud!
la aj ■■alak aaralaak.
aredé, éjjahaappak «yknkual aialilimnr kmarták al Imijük a kiavlédal ablmtttbak|l rtb I ii »ékeltek al la. A
Dokmtimik éri arkóigy, ekl kltlilia a nUlkkn a e jótékonycél| laaepéiyek
társa jjvob Farka
ouUtotl Ml báafcbtramékó at. Ha ad aam tadtak la eléggé tatai aa 6 aUurdas tevákaajaégtkai, — «a ■ál a«febb Malik« mefcél, len m kakj |aa aártékkaa alkerdlt a hnjkadlk keetédgyai tetemed Uráli, kde psraecmekiae», Bagaak abaredeaatk, aki a harctér Al kitérte Bt | dia! aei a JMéd Iroda miitliAglaik eagrmri taiákauyaégél, — a karctbea Bgyaikaae meg aaack áldáaoa hatását s aa tolás aerad káifrj taijca ókijtbb leiéit« ki, aaflkar a eapokbaa aa alábbi kaetkri'élkattal fordult Z,lavára*-17« aiiipáoi khrataiéhoe i
U. kír. nagykanizsai 20-ik ftonvitlgyalogexKdi U. Kt. 1910 mám.
Táboripoata 102. 1916. labaár 12.
Taklataa dkfid hivatal!
A boame háború ikasetagságit kdei a kmáért kiadd hawldekaah *a|ml ka-véa ki* jutott ualiljrlmkl A luiillii-toaék léaerAl klld&tt ajáadlkek. vabmiat a kadiagélyaAk aamaa térekvóeel <eea érd móket mép eredménnjei n óv ették. A 20. hoevkd gyalogearadal a aagykaaizsat kad-eagélysS khraUl dlcaéretre méNó» tavé-kanyaággai réaxeaUeUa e hadjárat kaadale éés sseretet-adomány okba 11 Aa a bradka-tallaa norgatom, laily a naatelliinaU nyék a ^teremtésére Irányult, meg b Üczta áldásos gilmWeaét, • melyért a -0, benv gyalogéit» d afadaa JUsja örök ké-lévai amiéhuik mag. Kttik kalital gondot e 90. aarcd a Jdlkti Iroda aaaaa ssbl elnökire Dcdreviea Mdáe OffBa gyMési képviselőre, vsbm&t a kadteráiyaS abatal fáradkatatlaa veietfijíre Parku Vilaa erbólyyre, akti<k,itketfilieren ssép kkmlil*bl fárádketatlao saorgaloamil megteremteni és featartanl. Midin a Te. v klntetes Alispánt Hivatalsak a 2a honvéd gyalog étttdaek asaa lobtm'ayak liánt tacniHoít éneiméit «tivea.tedraáaba ko-aem, k/rem a itat aevesallakat a k*sa javára szolgáló példás alhödásrikért Ieg' htaöbb kaiateléara iivaablba heaal
, > Bagsch alasiadei, esrtdparaacamk, > *
ab|éa i ig lápHeltl djüjt jdllian. 4* * silliaslgk« bkadt. Aa
.gjfigyttfaia, 4 |ániil,Jk|IAaa| «o». ÍS*iaen, kaiaari kgye iaiigiknil||»al a,
a ások
ta váéaa lili» Igk VwL AaMta' akripMÉli mee-
B-3ST
gilí ni il kfc# H aádea Waa igpafcaa eA«né| ReaMtt. 20 aa kmlAu M HaiUkkl akimen r«4ci Ukéal abMkk UbsSaadBi a
jdtttonysAgaakl i|_ I _|
cláklorayal ^ájadkörgrl or karki b:-Itáa éltél a glraaedd tabwn pélyéaaak akb nagy kar-vae dr. Pmck ;.bljó éa Bmkgk Aaiat bt* Priekaek van nagyk selmát, Ivat Aslkeszthelyi jé-lámogaljak. Dr.
U lk a
I U. |Tf
- Pdlykskk I As jelbklüwái labtáa ffcailgihkll ÍUlárt a i láaAa bgják MMML tdkéara a MM SMgahlrót isk 4 a aa egyas HMbk tmkadáa loiyik. A liMa aagykaidMl Kadra a agyai IraamlH sAMak, a iiiMIII legtöbb kkáééáa hm aaáktoraya, kéaagei, réaak vábaslói aa| 6 | Prack a virargye kötpodijábói a aagy kakbaal lAbkdi MailaihJ a itt 1 jeles képaetá-aégAaébtigliiil^ilginlJ uMkM a nim patikai aadalésal lkai kU As átaléaaa lóko-g*a as, kegy a mai ark4 lélkija», aadkar a J kelj éilgűisl a a rnéilaik bek betilt | al taM ! élettel óame-
egyeitotn1, o.aki. (raáotUti ktpiaíliofű eabert mibad a matga^él «aáábe tkalai Babgk Eadra aJjagyad aU iléa l^iaága liaat-vbeWja e aséylaLk. da a i6k4Jmaágdr%gya-kórját! tndásáta aj magyal. iseaeMaál vaa mAk-sjgj s a. mekéi dleacll al lUpésiiM b ki kall keasijetaia.
— A fogynaatók zatgkkroal Amint jmegitjUil, a Haditennény-réaivéoytérisség a vánaegyd utján négy vaggon Kazlat utalt!ki Nagykanizsa kő-zfinségéaak. Nett tuduul megérteni^ miért keltett a váróit ebben a tekintetben is a vármegye gyámsága a á ke) rezai, 4e est meg kevesboé, I hogy i kan izaai közönség liszlu&kségletct mi art e; ;y lebérme gyei málomboi és a iert i budapesti Hungária malomból ma lak ti, mikor a nagykanLaaj malom aktám ssalolva vannak liitaaL A kaaizáai bi itet elviszik Fehérmegyébe aa Btldakestr , a budapestit es tettormegyelt Kaniz iára. Essal rövidlátó aitezkedésse| egétz sereg vas-
ttlndnn mkáut Kmtirték Ül • vArailMg a Ingj fcillíi ili hal kMiMáal Mihfoa «¿eoíjrá jaegyéliek «k « Pfwfi
HmW afaosolut aemmi dolga a Mtaltf hllémyi kdkaégk siacs rá. Egyáltalán [nem tudjuk ■ttlitiM. bogy éppen krvatalee szervek parkodnak meanél kdltaá-
gesebbé kaaai [as amúgy m Iduzsor^izott pubfikom Imig jfcMlilt
ICaaltaaiab halála oroas hadifogaigblun ftMr latsiáa nagjykar nizsiú anyakflerweaetó- helyett ei, —J alo Pndmysl ¡etestakorioeoes hadilogsigbá karÉt, — Awat a kjAaa Ml aroak hadifogságba ifcseUjföldink elhunytáról Jdotjt hirt nagykaaizfai bozzátartozóinak.I Ak egyik Nantk fVinae ópéaamoster, am hosszas s^mvedés titán janainga hunyt el, .1 másik H(^kmbtrg*r JMtt asztklosj-mést«k. Alkét idegenbea elhányt iparok aagy családot hagyj»» hátra," akik iráut várowz¿rté nagy a |fészvöt. j
- IfpMI Bjgrái a makkéi ««toll asbh Mvbbs aMIépU, A.' jQae^bdl éaepMi bombák Umag aek káeM ■^isiall lak a amalykkaak! Iáial ipi^kaa mar.dbb, aa aklakal ki. |É I Sakai p eam ladea tu ^l.iui-l, A |<ill i'ikkiilnk okozta lljaiaii bég ekekai aa abbkekat b b*> Ikb, ím i|) ikul aam k* bamkmakédk ; |gg matée aem |b esgds, kL a megújhodó Belgi abbkQvagakra vak mkkaég. lEddlg iSO.dOO ilÉÉdngil vágtak ke a lUlg rádl kásákba- A ^eigrádi katonai ka miauit
«•ni taark Ik-amaipek aa 4g|jeat|
lojytán Mdykaaa
Mesklamajik Aa Mil^ialiik alig j.vákaa folynak a a vitágitisl müvek kkrSl már «ké. asOltek a n,kinkáh|tok al Belgrád vjlágltial' ká-Mssta nagyUb Idm, adat vak. Harmlae I aa-gyekk hta LlrlkdAI iavttotlák aái U Mátéd, kea le ^Jiee kbekk káaót. Máabi kilométer Ilin ilgt In aj lm kaki th a baigrádi eaaior-aékai 1«, aót a fl^AAkai b riaatéliák a aeat
Xkdi aagy ibdt, ember aaegfArödhal,
Wa
■MHI
A volt Kirachner-féle helyiségben, Stréra éa Klein házban, méf a háború előtti áraknál is olcsóbb tn lesz*
v ■
nek kiárusítva a kővetkező cikkek;
a
Dkak
Divatos
I
Zájoglnljízefönkbcn elhelyezett és 1915. évi ápr. 20 lg kiirt, de meg nem bojwsbltott zálogtárgyk-kat 1916. évj április 8 ánT esetlek folytatólag áptillsl 10 én délután 2 órától Hezdöpóleg hivatalos kaiyf ségflnkben iUrhltósigl HlkOlddtt jtlenkáberi' SyUvános ktvdrés alá boc*élmkf Al IfyWn zálogjegyeket azonban méfl áprl 8-án d e. U-óráig nieKhouzabfljuk.
Néptnkaurékpénztárr t.
Nagyk anizka.

- A al Jvat aiglngigiln la* aatk alrjíadi. A mkmlns ISJ|A ChetpiAg*]-bbbd lMWwllk« keak aaMdám Kwaatk Lajea ekléaéli
.A tMeaáilal ék%egy«e aal pedig valáMsgil ai| AAkkaalAik t a kaka Aa a >6iMgea aak^btaHlS mmiy a Wiiiiltln lak*, ktkaa eekaa vaa-aek, aktkat eaak i Ina eeeeek, ilHV|
k l kiadd
aámkaa
«MgP
tó'ctikbe
V(tósigos a Igtl ralyadlttadga* teaaak, amikor elykAppen tobjódlk e baa, a lkfbl|bk a aa már magtaadamkAlya fenyítést prnvikál. A frailea Ami kklAaás. iklala. aismwMilg áa hatalmi vágy, a legridegebb Sojub plul jlliili. MtvAgf A gyászba korák ndllil | aAgee gyátsál áe Mjdalm* amk ■nliw In^iill ÉM váaatd klalaHiilg, gr Aagódtalaaaég, ttdal ellentét, leket beadaal, köayfrUlaaiég ékmtv> lilieilg eaak réseAHÜ, akiket limaMk oiaodjk, aam állapota, aem ja szlbbbl. fogolkáborekralní-msssága kSzvejleafil aam bmt |
— ■■^Iljllllll 1 aárob Hkt adtunk rkia a minap, hagy (SiilmliKár vár luAásdaaa a gyakorlatozó bonvédek ásás kósboo íjégi sírokat taláiak áa fiögy ka egyik sirkaa talált karardi Msroai Arnold ciast. főgimnáziumi tanár, akatt-igazgató áa Lichtneckcrt Jóraeí as bmert nevű rágáeg kátaégtaleaAI megállapttat tik, hogy a bonfoglalás idejébdi ssár-nsasik. As árdakea áa értotea lelet U-vetkeztetni engedte, hogy azpo a helyen Ihonfoglaláskb^abeK temetfi van és a további ásstáaok aaáp aieiknáamyel ke-caagtétaek. Maroai éa Lichtneckart telje» apparátulual folytatják tekét as áaa> táaokat áa már eddig is oly aradmdaafel, amely szakkörökben ia a lekkomolyekk figyelmet érdjtmli Tegnap délután négy ¡sírhelyet tártak föl a aárkarséturi serem péo tul ss uj temető mögöttj aa oraaágot ! mellett. Min'dnégy sirbaa nöjc voltak ak I tömetve. Aa egyik adeaeatvdaén eáliáa;
kaimI vásári
XS, ll
n8V kosztümek n6i kabátok . . . Gyermek kakátok éa ruhák. Aljak agyirmekssivetgsflérok
r»--l— -I«-
foagy Maa Férfi ügek
K 50.-K 16.-K 12.-K fi.-K £-K 6.— K í-
jeljebi
Férfi ée gyarmekkalepok áa sapkák K 2. Gyermaktrikok, Csipkék, Ernyők, Kmtyük, Ha-, rfsnyák, valamint itt fal ailtlljki cikk nagyaa Saaki ag|k muleaam al asea imáMI I
kiáraatoáa csak ifekttériktttt
191«.
M.
• wi|>dihili E sírok is korttubik métetic fcétoéytflaes aégslftz eréékna mTaiíi iánh>n u. i. aa akkori jJBtaa . bronz aői •Ót u
tob« bronz todrott nyakam ecet Az értékes erad menyeket igérö folynak
— A ipll ili ni br. eMn 38-éa, wfcin A a. II éraha» sí iriaséf laliéitsasi M nsL kapéw tart a Uirtal rtmsmssiliál: llll|aim Msrtés sa »15. é*f«L Aa 1815. ért ilimMm dáaak iMIi j millii NrtmllaéeiéMfsálrtgya Hsa. It slüijtitiigl «s 5 ■ lévait» tiisll-
•égi lag vilauáM.
— Raadón króadk*. Aa ttm-eftta tomsllhsa a napokban éasrevatíek, hogy a siiok virágait áilandóaa dézsmálják. A csősz mibe állt s a teltdsek luxiul egy halai leányt hamaroaaa sikerfitt is eteaipnia. A lány megnevezte toivajtársaít is s így az egész tolvajlzö* vetkőzet a rsodórseg ele kelült, ahol szigorú büntetést szablak 'tájuk. A i lányok a airvirágokkal katonákat ajándé-Icoztak meg. — Az ááiatvsaárttiin tegnap egy tehenét loptak ai. A rendőrség aa értekas jóságot egy korcsméud-varon találta mag, ahova agy ismeratiaa ember vitta azzal, bogy majd estere visszajöe erte. A goooszievó aaoobao megsejtette a veszedelmet, mert azóta nem jelentkezett a tehénért« amelyet visszaadtak Irt sj Honosé a sk .
— áaysklayvl Urak. Msassfert kőtötUk: Kaeikó Miklós iifatna Suiyafc Mtffrtt J, S.éct Jóurt txotufuU KoioaM I rsa-asL ttímtak . Hubtr latvánas 68 eves rt |at-gyenga ti. Hónak Hám ploésr 19 svai tt-dÓveas, Ivaacs'ci Outfa 78 evés vlgrtgya |t-lés, Orsós JeU.nmi 1 bón.po« hurut, Cser < Aar-
. eh 2 hónapos ranggőrcs, roisovacs G/&) fjaé 92 éves (tatUr, uáiciMarta 3 hónap» hu-la', NtmsU JósscfnS éO tv<* kain', Kriaicx Isiait 28 eves veiSMgtajrtg. Kata Asai 20 éves tédlitw, V.jda Jsamf 81 eves tadOiéu, Tóth Feréoéz nmmg^tt, NasMtk Ilona 1 hónapos ha»t Habar íc,tIUn núulelévet k irat. Hát litraa 4 kOaapos hniat, Guta Vicce ga-pém TÓ éves végeigyeng&llis, Mátyás Pata 170 évm vtskér, OMsr Katalin 21 eves ftrt kér, Vagrtaaci Saeórts '20 éve* karet, M.t sé Vlac» 28 évm ulrb.j, Ntawtk Josmí 28 hros boroelyaeg lüdév*«, Ooadaa Oyorg] 48 éve* kagyaái, Varga Farsaes 7 kéaipastw iiat. larrt jéasrt 19 évss HdSvIm
— Caerabogár, aéiga caa robog Ar, A cserebogár nemcsak azt tudja megmondani, hogy ki aseddig él áa hogy a rózaájaé lesz-e, baaem nagyszerűen árt a gyümülcslák megrongálásához is. -p-pen azért a belügyminiszter az ártalmas rovsrok közé sorolta a ka utasát mi go ruan elrendelte. A rendőrség, most lói-hivja a gyumolcslatulsjdonosokat, h >gy a cserebogarat a a többi ártalmas ro< art szorgalmasan irtsák, mert a* tnulaáztái ert sutyus büntetés jár In. '
Évszázadok óla ismert
iatmM> ttséMSrtaa A. kttaaÉ; wt»et
ttrtua torttt.
ágy sémáéi
¿a .
ték tartart. A mm-s kétb^TápaHa
■MMMfllHHI.t Vili
|M| ca k aaara heag ambéfap ti boa, aki áptlag rth akart t;MÍi aaal karaa^ ké*y klkrttgail
MhaiT»
SÓta magéi ipkial, Mio agy «watf-EMAal Waattkaa ■eadlrsig sgylkkénl
0-k Mhliiii, ka a mrt easak makart, mab, fal 4 Ihiiirtélilh 4»talj all ít t M rtMrtj«. Eksi
Imrtar msMká is vfil.

■ rtmaaji ■ mm é* ára ii hilk ih órbaa matti
•himm ellen
lo|kMwro4*lMoma&mjr a lakar-
slmpsitoa]' (IM Mhi paÜMM
SULTHEISZ
altabornagy és az Öreg népfelkelők.
Nt gyk inUst, mire. 24.
Amint említeti fik, ikjanirsan járt Sulik aisz
tegnapelőtt Nagy-altáboraagy, po-
aaoayi honvcdkeriil eti | aranejmok a szem jlél tartott a honvedek fölött Aa altábornagy aa öreg i ápi« ikaiók kiképzése : kláné Unumtott külsnöiebb [érdeklődést. Katonai ÉHMpoolból nem ia volna iszabad eztj a kifejt zért használni, bogy' «öreg* népfőikclól:. A kiképző tisztek monjaa, hogy a nt gyvt nnégy éven fölüli j embereik épp olyaii f&rgck, acélos sk és lelkesek, mint a legfiatalabb regruták Külön a» en azok, iikik; negyedszazaddal ezelőtt három eszt indeig ettek n «császár kanyarét'" Alik annak idején sorsaik voltak, visszálnpták régi rangjukat, amire igen| büszke c. Aj vén csontok kiképzése sommi neliézaaggel sem jár. — Amint belebújtak ilz Jangyalbőrbe'*, a iköbakbla rögtön vi aaatprt a régi katonai tudomány iia. az h akbn a regi rugal-Imasságl Hpgy az »kk»a aa puhultak el, sttóI iiLiahkára a mumkák ás taliánok Itanúskodhatnak Ei elted az öregeket via* galu lölul a kerüli :h pLaacsnok. A ke gyelmes ur; aki ai oktatói kar élőit többször hangsúlyc rta, i hogy az öreg népjíőlkHŐUal • | kü lönöaebb tapintatoa-^ággal humanirmu »al (kell bánni, a vén' ujoncqkst sorfc a n egsiólitotts, Az jegyiktöj azt kérdezte:
— Hál szolga It ai * — Knjtyelmes ura sk jelentem alá»
aan, a 48-ik gyalogi zredaél, —- válaszolta a harcsabajuszú migyat, «haptákpan* állt, logy a zaínorak csukass« rke
— Melyik szazsdi tovább a kegyelme
I — IA tizeanegyetfiknél
nak idején ?
I aki olyan feszes csak ugy feslett S lábizmatn. Ól? - vallatta
i— Ki volt a — Jelentem t Saltheisi.
I— H« eagSetnl
4
aatt léi a tőL nyógté Up'
Ai órag aagy
-tm voltam a hipMayi.
Az étpmbfr an# gém a aiMtkak aa üodt [barázdák \
»4 Hát egy bcsit rnegöiWísleá a A^dMny br, mrtét. na vélekö^tem.
A kLfiaM ur jót nevetett aa órag őeziaueéeén, etó a vieaaaeelékaaée révén még la ámí degradálta
Ai kagynlnma ur bkanaté aaitélyea aéfgal h ikíiélg eteti nl a többi aéffelks lővel ia a aa aialnmmjl nandjolA bé-mulatba mtatt esodálatoa memóriájával. Aa őeagak köjzűl mindazokat tnc|i*-mérté, akik nej^yedazáZadda) «aalőt a 48-ik gyaJogezrjtdben a kasa álatt aaol* gáltak, A legtöbbnél még arra ia enilé kezeli, hogy milyen mjagavisclelü völt spksror tajlt'a müntetve. Pedig jó néhány méreter liatonáéral volt azóta UW|a éa bizony nmniiialj fölőttej járt el e^y Ideál aa idp, -hanem a oajdani Imwwuito-rok folölk la,! akik megkopszzodtak, mógősiultjtk, nagyapává laaidtlltek. A látogatjás pta a (szivek lolmeiegedtek, az endlékek faltyullak a azj öregek siárhdá» baa, a régi negy vennyokai vén aaaat-aégnk közit aoitl szó esik kaniUtjiy ur Sultheisz atyai jóságéról és téjfö)ös azáju itakjlgyertjjkek ezen nielaBotaaágéadl
EGTiETLEÍÍ CIKK
YES-SZAPPAN
Ám 1 .......... m MMr
L*gt8WMmeha éa kaMhaamia IKrté Mo-•raamapíat mai* aéMma Ipmsrtaaaa artkaMO
liilrttm 5- YO mu t, % % haa— ép
kanaaftÉái.«» YtKKMÉMnkssa I
■aianri aiu. aiaoMÉMM'őiaéaMm i •»»»»«■*«. « antlv -a a»«a a
Levél
jpgy
■k * Káaa
anyának
Beszéloetés esrlouronr
Sasrnm Mao li Szerván Emad I Be at-gyck l Hpva rtrtm ? KMIaéhkas jmmyrtk)! ■gyaUs legonp' jouron uoUan MargUnát és i'lmayok é adtárt > mesélt^, kagy ■ulyaa giéayötk kal.pekál kapott Iflént ét ajUMa kt teisaah valamtva ti It n asak agyét. Asyatáam art Is aMaéatedt% bogy agg téaaatna Craop de Uata éa schotilkkl saty rtMoast la »mtislkrtsk, ■art aa ■ oaak Kwtaskpal kaph»té 4t-
ertrt lisom IIHIdOaa. ! Aayéakám a kaltpjat M ott rtikltitt*,] mart KlctUk hz egyedB.Uk, kik | béart staakaOrl fartaaatt m maglrM'sacp
klahllSaoSat kasait nmtk. áUadea |á barátaArtaakj saiát éJakébta ajáalém, nkmr uj kaiapia, akar »»«-kltdiara kraa aabkarg% M aa aitttas«>|| Klda Jazsei és Tanól ' cíg Kas*aa -y-! • ea a. MM a|«tt Iév6 jiplap és bliit>tj Sxletét mMteUtterti mart csak rtt laárt Islaits dolgokat beurreril • Nk laiifvék. mfvvaia I
Nagyaégas toy S*eetkér«trty féhrt. | Zrtavér, KtU Mm aul , . , I Ktitsaas U.tWe 7. Z«rta>M. . j A felJtd^: Mo^atf KrtrtaaJ kadrt . . ,
. .)> Bré* tsgjm, aagyaáom Aamsayam I KMívMMní véa»ti'... ki áam'msadhalam , Babanatóá kkt vhs a par Momm » « •■
Msgtai értg áitA, faaéa ^krahaak Slaó asplétt vagyán takga^t srfitl Gitilils vérea ktrasáaa I Vnésai Tsraspsl álla Jaaas maghalt, Ut*» sgegi'am ét . . .! Vad, vér«* k«e voit, lessMea a MM, Gatyéaapait, hagietlsa iima Btiujlia rsak sekasMeatl a wáttks, Zaagert aa Ég *a r.jba |M a bomba . • . Og kart mag J.aaa, U <« ka< áatamka' • Óh, aiMeayemi la tártja, t*p*a Umá Akár a Mr, aa ambw srt^ik» De Ibiik lasssa aaged lm'a Uaai, Maglaija »tjd, bagy aaa kaaaá bak , . Meglássa: agy par kosszal év eMa Á kekéaiMél semal s.a pnaran. Egy régi smIsI, *s*p taiéh nap la S aagy aása egy agy fajoj plUaaat , . fia, edas asszonyán, kér*», a* sbjoal Hm" hlgyié B«(, rtaot *étbk halai Ulá*. M>m mart asnaabem kalau karét rtsoa, T > Megh .iol ti) uk. statéah ayétSa, Ntio rtart al maganhksi Lárt e rtrb% Ml t etaa rteP«gétl, ma a a isisbm rt, Nam márt **maht,.a*aMM kwvadmiét N<m varrt m-g, aig s|«*ead a tat ril.fln rtaaaw, h a^, kagi var áradni, Dat ragyog aa. Ka/, ma L yilag, tű-timcaul nlhtt, halat bfl,< »atalul, S utv art <at a atent kuaj alat, P hanoi gAgéa satiya óniuluttal i M-gy«r (é éte, m.,y.r hiat aaaá Bf A ■«■»»lOt adud«« nmamrrtrSa«!, Aa .rttrt adrt seaat <éa*óeart i D^afe hatott, [a h.iel rtkaJ olt, 0 ókre él« hl Ig/aa sld**s|tt , Bár éa Is].'JI.V.....
ti
*
i dparancsnok ? kapitány ur
smtr e /
trtrpflhkrc. Blronylvlay-taiao* lattrkkbrtiít'crelt! ajániatdkat kelünk a fireléal |>,ény nirg*
la-
je plésjfvell TjbrméBZi tbt-nl kait, Mésl ét vlláiltást addnk,
Uükm 6imH h VilbfetÉp Dismiytirsasii liáktnpfi.
. li . AS'SOeMm I M-f Irma 0 •■•á. Muri M.haét Bt( itt a itUMvéf M^aar, a|kt* hada, hl rtli 11», A ki* k.d i, msgaay. mértfi sam rt , , , | A atmtrtrt«* meirtta aspaart [ A sát' káért te á.ut áldoaitt j , Stap Irtha addig már m ékbe ért -S as la IIával, Séa* astscnyOm, A m*a«ybaa hlat—a UlamaaaMl . , , jf ö faaw mdg, adt m Mkrtvé IlkÉk * Fiának }*rl e vkáM'gi éraoL I ö Irt *<é, kalrtl megvetni IHM, j S atl.embe és a h )tának aiiv b*
j A aaarat. t te'Olnl b Véavá Or iára órrt ««Jíkét *S érrtm . j , lataa kagyp* rtgmstaMsét kérva Szivére, mély a'g lU*feS««| aa**'. I Mtfadtaa |blva, éém «imo^im. Mily tlrtteWtol, *i ,
Szollooazdak liiyelnúlie!
Egyedül á „PERONOSZPOR helybttesiti a íjéigálioot*
A „»««taMIW1 «fik 6ta baaznáiják a siőlógattíák hoíok ajánlják. Rengeteg dlamerő levél <• sŐrgön r ab Bndapkt I korcaa 50 BlMt
A ,frraa*»rpar" siízejálclé kltllnő «rcdméiiyt, mutaloM Ml. A lagtlőktlőbb ^JŐÓbrtln-i tárklnek rvndelkaaónétt állatlak. Egy ktífi MJPai4w»aopar" keli 100 Mar vtabegi E«y kéő I taazaiiaü ntaaitáaaaL Legkisebb tzAliitmáayi 5 jkllós caom^okbaa aMneét mM UtM
a ,,PERONOSZPÓRA Vezérképviselet Bju^pest, YU, Damjanios-utca 30 • " ' —:--1 ■"1 1 1
I- -irt.
iülfi
Értesítjük • n érdemű hölgykdzönséget, hogy 'budapesti és bécsi bevásárlásainkról hai*érkeztünk, . as összes ta- 1 vaszi és nyári ruhakelmik, selymek, delinek, grenadinok, moeó-mj-donságok meglepd nagy választékban raktárra érkeztek. -4 Külőnle gességek egyes modell
blúzokban, női-felöl-
lökben gummi koppé-= nyekben, =
a melyek csakis czégünknél szerezhetők be.
burgi vásznak és Schroll siffdnokban.
5 koronától
30 kerotiától v
ZALA
BartaésFürst
női-divatáruháza
Nagykanizsa,
F3ut, as Elad Magyar Bot Tin. m palotájába. m '
TELEFON: 323.
iNZ LAJOS is FIAI
GŐZMALOM ÉS VILLAMOS-ÜZEM R.-T.
Dúsan felszerelt
Csillárüzletében
állandó raktáron tárt legújabb gyártmányú Villamos csillárokat» yillamo^kály-hákaL főzőedényedet, zseblámpákat hozzávaló elemekkél, ylllamoSéf<*-, kiét húsz gyertyafénytől plükr gyertya-g9 fény s éa egyéb elektrotechnikai cikkekét
rrfD Ö
£ egy darab' 4 éves ló. a 3: IBöíebbetls MI|ídóhlvaUlbsn i:
Egy teJjraan aj szilfa
mosdó
*** V ~M ret eladó. Bővebbet Fiadhel Fűlőp EH könyvkereskedő íipbefy MigykanfxsWJ l j J3I99
¡Z
Uradalmi
jlOO—200 drb,
egészsége, mustra birkát
Nagyrécsa
Étkezési burgonya
Pollák M
Kiaisj atta 2/a. jpgyzw szerint i| aslÉltii
cégnél
ndclhető. EI5-fcdben történik
III I 13212
Őrölj Somsslch Anlat ortándf gazdaságában vSh
Í004200 cm. migui ¡példányok, xdettlödők forduljahkk ÍHŐhn VIS mos uradalmi IntizobSz, Ormánd fluizfa, fóili Koroáivárós, ugyanod* egm
■üüz ü m triitz tsmtttlk
Egy fiatal ilivii segéd
a nrirtKp és étzei tzakeábéi itilli ■Émitzmiti batépésn taták, fia i kMMftH.
13220
5/IIII ItIHll U llfll tlllll
Két a*aa iajtiszta oiaafciizling nagy burgaMB ék schjusja dus gypkcrczetü o|tvjánj| kapható Úgyszintén
tibkíili wwn birabirítt is hí 9—12 létris aytntUjattif
kcdveip feltétele* mellett eladó.
GRÜNFELD ADOLF NagjjíaMiia. Magfir-utca 25. u sa
Aj adUMU kjfarn i|«lwt áfaáreana p»»tvar«»l f*Mr Mkta- Va *U«a»S »istai uraaaw
iiikiitziliiiit,
in!■■>■« paamlaraai
Idisznóízsirt
Waiaz Lipót é* Tána
aaaaiaa
.wassi
X
1Mb ember használ
KOIIOGES
ratadiaéá klisrus, M'fáítiiodli Imii H görc*0«Tíöhfleés ellett kizátdlsg s KM»« KalaefWe Mell-karamellák r f i. II M*tnm Pv^)
cuk' fkstlj mm kfl jbsnfflhg kllulni a l fciioníltmny brrotdkwl H megíiowMöl a bUfos báliktól. BemlkirUI iMaaas
11 «a fcjzB bfinboouk. Csomagja 1:20 és 40 fillér dabosa
\T ao mjér.
Kaphat« Nkamaasi 4|adái Is Rat Cbaia Sishó Aí •|.rj,M-ko*fnW Árpád Bálás ¿ajna arak náüiké«MrSta«t4a Gafts «4 Qmal
t>6* urflSitba^fa^C
Tavaszi ideayre
a aMaM i iiüjit ^ rttttmesitirtüt Hifi UlklH
Miltéayi Séador éa Fia
uués.
mi
Mfitt pifiitiuiik ii-jil Érisklikksi i piti körben Itgjobban bevitt. ® W Él ola gyártott a>
Kecskeméthy-iele
1 n«N M litír HAn I Ifi III ill:
(Hill In? iilui
13228
Egy jó munkás csizmadia segédet
váltómunkára, darabszámra - azonnal, felviszik Farksa Jóiiscl csizmadia mra-tcr, Nagykanizsa, Telekyut 42, szám.
Keríidunkát
disz-, gyflmSlcs, ktonyfca kartat átvállal napszám vagy italában. Szíves megkjareaéskkat lapiUifM kér,
Böii&cz Fereacit «at
Nagykanizsa, Magyar tstcss 131.
URANÍAffi
■ aaaaajl sasa 4. si Talsfcai SH.
A ss Álca filmcsoda HENNY PORTÉN I felléptéje! I ;
1916. saárdas áa 24 éa, csfflörtóka« és pénteken t
II Miinili. Ilin
taagaréas életkép j fa) ulil i
A SZERENCSEVADÁSZ a^Saa HADI HÍRADÓ
Saambataa éa i«aiM#t
A poklán le ét
r«K*Sa >aa»fca>íté Tóra ZOLTáM.
1*1
Una* nscHB
%ana»i FtSCHEL ERNŐ, U
' ' ' áiiiiiBi

16338794
...........
HHHK w
POLITIKAI NAPILAP
A harcoló ös a dolgozó katonaság.
méayrk során aUi meggy őződtloh «4-rói, hogy a gaadaaági katona, ágnak ugyaaaa a jeleotőoégo mint a harcoló ceaprtlarttafcaak. Ha hon ninoi srapnel gyártás, nines éa aratás, akkor a »»áatérnkhiB aáaak ia boák korából a fegyver. N aaabad tekét guaytean lenéani mindéi itthon maradt embert Főleg nata, akik helyt állnának a 1» baa ia, da mégis Itthon vaaoak, mart háború gaadaaági feladatait la kai Ida ia tetótói talpig ambyrnk nek, aaert báimiaajki Jiisőitaők a gyar nő két dolgoa keiét, aa itthon radt sssaonyok legfeljebb aagitaai tódnak, da a fronton bolflli minden ru> munkát al nem végoshotnok-
Moat a mezőgazdasági munka aktuália. Itt vaa ugyani» a legfőbb annak, hogy a jővő eaatandei ken gondoekod|)nnk. Á mezőgazdák java a karctéren van, vagy legalább katonai aaolgélatot teljest Caakia aaasanyokra a öreg emberekre számit halnának a gazdasági munkák végrekai-táséaél. Valami képen tehát aagiteni kek lett a mostohs helyzeten. Segítségén ke lett sietni a meaőgazdaságnsk, mert kilón ben a axéntóföld nem tudott valak megfelelni leiadatának, Aa érdekelt tényezők, kiilöaőaan a kadvaaatőeég éa b honvédelmi minisztérium nem ia tagadni meg a segitaéget A gaadaaági munkára — mint ahogy aa ipari munkákra -4-velt mindig a lesz az Idén ia bóvea ka toaai munkaerő. Talán aam annyi, nmt kallaas, de ka ag/táaal a gazda társa dalom, aáoréezt maguk a szabadiatok katonák "faladatuk magaslatán fognak állani, a magyar mazógaedséfg nem rad szégyenben, teljesítő idén ia éivényie fog jutni
Egy dologrn azonban ekvaüaw szikség van, aevantaeen, bogy a közvetlenebbül érdekelt gaad*táraada lom ugyanazon intentiókkal eltolva, mint a aély.aa.l eltelt a had vezatőaég," a mikor a katonaaágot msrégwdaaág nolgálatába áHitotta. Ép paa azért, mart a mahadeágoh éa szsbadságolsndé katonák maguk siaiiwi gaadaaági a ittkon mm adottak éa odaadó iiigitaégrte ia nikiég E részbea aam caapán az itthon maradi 61 egeket éa asszony aé iáljnk, hanem kfilőaőaao aaokat, aldkoak tágabb n látókörök; azokat aUk látják,
hogy kai van aok mőialrtlrn, da köay-
■y* szanál hasznosítható főid.
«ékák vaa saoinl ia, bogy a kmi.liaki» áló mánk 111 Hl, hogy a l'g|» liiágiaakkan kik f áfa.; bogy
a nagy eél Uolgé^tábsl á&taoi, ugyj hagy a céh vOőban elérhessük. Egyetértő öntudatos muakára leez szók aég ős KU| bölcs fa&yStáara, knit, ha aadpag á»tözígazga»s nem tud produkálj, azoktól as lijtaiUIII váltjuk, alák n tartsd almi munkrTrnezején mbr eddig ia j^dejraeket maii ka bebizonyították, bogy tudják pótolni »ertek a közigaz galáa, da minden min egyéb ills mi ad-Riimstrétíó gyáléan |l ipaaztalbató a elég Ug| töányait.
Angol repülök támadása í Zeppelln-ífilepek ellen.
i ■ — MhMw ywmwi —
Berlin. mán. is. Kit anyaim/órái, ámend egy cirkálóm/ ét egy torpedó-romboló-raj kísért, wm^ reggel ét angol vlzfrepülőgép felszállott, hogy Észek-Schfeswigben fektÁ léghajótelepttnket megtámadja. Az Ué/ibs* értesített védői a \Sytf-szigeten\ és éttől keletre nem kevésebbet, mint hdrimat kőzálOk, kőztéft égy hord repülőgépet leszállásra kény-Szeritettek A bennülő négy angol tiszt és egy altiszt fbgtégnnkba esett. Bombákat ttsak a Hoyér zsilip vidékén dob' tok la. Kárt nem afauta*.
Legfelső hadvezetőség.
Magyar hivatalos jelentés.
Budapest, március 26. Olana harc* Mád Az olaai tftzé^aég a Doberdó-fen-rtkot, e Faüa-esakaazt éa a távoli harcvonal agyas hadállásait tfta alatt tartotta. A Plöckeo szorostól ksletrs eaapataiak egy olass állásba bt nyomultak. A Su-|ana s8lgyhtn Martijáéi aa ellenaég egy támadását utasítottuk] viaza.
Orosa barnáét i Niact nabb aéaaéay. Aa lénazok által említett 4- állítólag a PnyaéJlm maOatt Latac-aál lefolyt U
harcok tarmeszstesan csak slőőrrt csatározások voltak. A mi részünkről csak földerítő csapatok jártak Ott, tmolysknek erőseb slionséfos osztagok közeledte eaatéa
t enn eszet szerti-Kgjsl jföállásba Ima visszatérniük A PfianAr-Bafth. badsUsg főállása Ódán ta oroaaok aa utóbbi hetekben egyáltalán náas kíséreltek meg támadást.
DlhllaH hat Mh!: A helyzet aBlMall.il. 1HÓ/er altábornagy.
Hímet tiimiilu mn.
pH TI ári 26 WyrtiaM faarc-
Mr; VWm.lsrti keletre elŐtó éijal véghezvitt ¡robbantásunk sí sikaili yét sikerült tegnap megállapítani A robbaatáai tői-csérberíj fekszik na ellenséget páncélos megfigyelőhely. [Több angói földalatti áBén ettusirtult. jNeuvillctŐI jésitakkeietre agy kis néjaet asztag úkerejs Robbantás után aat ilhaaégé1 állásba Mderttő elő-retóféstl hajtott an a tervsztjrüen foglyokat Is hozva «Ingával, tért vissza. A da la Pjoaqiala ¿óid vidékéit (Kheimitől délkalatU) megHÍsérelt hearts gáztáma dáa aradménytaian maradt ¡Az Argon-nookba| éá a IlL tarthatna a tüzérségi harc hímenként ¡ujr« nagyorj bevas lett. A CailiLtt^ m dőbett (Douaumont erődtől délkeletre) lelnlyt éjjeli kéeMuaák csapa t alakra [nézjve jó ¡eredménnyel folytak In Coliért* ókzakkejette a Vogézekben egy terjedeljbesi robbantás által aa ellenség maginak okozott jelentékeny Márt. Áltálunk tét tat) aa maradt. St-Quentianéi egy anfol kétfed alá tMotleafll kaa>ak" körűit. A Caillette erdőben agy francia repülőgép légi hart alia lambent ia óaa-szemonisolódíoU,
KM'MMr; Aa takobetadti h*dfőael, ee Vidsytöl éeaakra nem lamétaltlk rbrjg tegnsp támadásaikat Több, i a nap folyamán Ofiaaburgtól délnyugatra^ éa dfllra meg|tiaémh előre-törés mar maaaaal ákadályáinte előtt tfl zflakbea meghiúsult PoHsvtldl éasak nyugatra fekvő hmlvaaahifrh ellen éa a Naroo- éa Vinmm^tó közt az aüenaég éjjel nagy érőkkel, da erodméaytatenól éa nagy áldoeatok mellett újra megkeadte a harcait Posünitól iészikijeiktre egy tisztet éa 135 főnyt jégényséket átfogtunk.
Balkínl lujtUxlnid*: ¡Ujabb esemény nem tőrtént. pegfetső kadneneéáaég.
Elsülyesztett angoi Ut
' Alik LjhtMly. A Mmrseillesb i ét-Imnatt Leicaaaztmabira póat^gda^a jelenti, hogy Saardáa szitjzktáviró utjlm a 13353 tonnái Mincapolitj ánaol kéjó nsgitaéfrt kért tők mert egy ellenséges búvárhajó mogtorpt dáeta. A I ricseszteráblre segítségére ia sittéit, dd későn érkesett. Aa eli5%eszi|ettj gőzös] legénységin .k sorsa iamrtretlrti. '
imm m amerikaiak.
VÉhMM, Imércius 17. iHívstalo-saa közlik, hogy ás elsülyesztett Eag fiamén aagei pojtjsgŐzös etneai közül aégy anicrikii álla|npolgár la leltönt
Izgalmas küzdelem a tengeren
ÍMÉM, mire. 27., Aa nrtmiralt- -tián llilit pilralr M-aa aa óae^kl tpagcVaa hjarn folyt a QreJjf német otrkélé éa aa 41-oantóra .. ankoi •aagaéalrkal* l|il|, a éraíf a nbrvé.g nalaa-ket vlealte. A kQsdslan alaé két hajó eljeaktésével nógaé-lltt, aratfét agVntta, a téaao taaaaa ^aaatajrat tatrpaéólé. vén Irtt; l|lritf tlaatlkara-ból ¡0tót, lagaayaógaből aaaa •teaaat aagfreiitaitaaé éa el -fa«t|nak'. őtitlpat óa. «0 taa-garfna kMóalam kóabaala éralf laaaata é hajó oldaláról a aariiag na inakéit, a fclri aaórt aéjuk kőarel mart órtaatltOab, bngil aa alléivaag In tkája a ajrallf alaQlyedjáaét Bévjiter Ja* laakóa aaarlan alkaattadatt kttsdelea folyt] a két hajó,kést. Ogy .látssott, tsocy as Aloont-ron nulyoa aórllóan dacára la gróawlaaaan korai! |1 a kéaéa-lomti|0l, mikor alrtalea torpa-dAlővéa érté. A két IlJI ,.p«i' dorjávé lőtte agymáat, Blö'asür aittélf, aataa aa élaaétara ailyédt iLá hkró aalabalyóra érkéjsett angol larpaéóaaaók oétóétók a aantéat. Kasban agy némáit búvárhajót; nlatlyaaa. tóttnk a aa alfncktthkat Méla bártba vittek.J
Bériül, már«. 27. A VaiX l||-ttákéag aagjagya 1, b«gyabavarbajé •lattlyaaatóaéaak híre valótlan.
M Románia.
ámf, már*. 2a ligmsgéékrtóbb bukaresti jelentések! anhi a raaaaéUak tábowi igen leapadt I a á roszofjl-mozgal-mak végtag megbukott altnak teljinthetők. Magda a ruiZtJü vtkérék ma mér eaak aaaa dolgosnak, hoéy Romániai ne ssat lahoawk a központiTnatblmalf koz, kéMp. Aroza meg mindvégig taljas semlegessé-gát Bukarestben az ántant-dlplomácla BMtahája la caak aaaaí cél ér dekába* folyik.;
Nagy tüz Zalában.
íjriéMMav, tnáre. 37. MM* Salamon botfal 'jnaddfmiban stombaésm délután nagy tézvéiz pusztított Égy hatalmas IstáÜóipülit ¿yulladf U. ámh bon darab Unó éoSv üt Istálló föl-átg égett i az Osszet fűtők é lángok kózt Vesztek. A tfi mtgfébnoésén a zalaegerszegi tűzoltóság buzgétkodoti A veszedelmet egy ésetéd vtgpéneétm sága Idézte eió.
— Télairtti Ak |>ii>airtlil Imn tartottá sl.lkrtli.it* |l'ai*Hia IkOII a.iiWi. I WMl Mrtma f épni
•arkaeénlél
ráUatoiták
Csak
azoknak i
szive
cigarettái óknak,
i ibhlaasb wmeatal3Hl
MÖDlANOj-cluÜ»Specíalíté szivhrkahövdyek
1 (iQO¿ttvely) árja 90 TIMér___
m% Ofsrtnrtfci a ba»rtf Ada tdaeaaa sam bsaea, art■ aértmtl _ — ^ m rta aalotlm ktvélyhea mmaa vaa «uafaaalaart a gyéma rtrtrdaa é^FjtjA r

■■
dl

an

ZALA
1910. mársius 27
Álom.
Óh, álom ez csupán 1 Nem is lehet való, Hogy bútalan lakás ma nem található, Hogy mindenütt, hol egykor aZ öröm lakott, Megismerik a gondot, könnyet, bánatot. Alom aupánl Való hogy is l*k«cne ez. Hogy uton útfele- férfi görnyedez. £7 a fÖ'dre néz s ha néha felriad.
Szemébe könny szökik, óh nem a kor miatt
Nem álom ez, nem játszik képzelet velem; Sehol, sehol az édes multat nem lelem. Ez a búbánatos jelen *va!ó, igaz. Belőle nem fakad a balzsamos vigasz.
Hái jer te szebb jövő, jer röp'e szárnyakon, ölelje keblire minden fiát a hon, Es annyi vész és annyi szenvedés után. Atyánk ! e bus jelen álom legyen csupán 1
Mocskonyi József.
— üj alfigyéss. Mint illetékes he'yről értesülünk Dettre Pál dr. albhónak nagykanizsai királyi alűgyéizszé való kinevezését a hivatalos isp egyik legközelebbi szaros fogja közölni. Dettre Pál dr. aj állását rövides?n el is foglalja s ig7 ismét teljes lerz sz ügyészség létszám s.
— Jubileum. Nagykanizsa iparost Ars t-dalmának egyik érdemes tegjs, Hírschl Alajos nyomdatulajdonos ezomb*ton ülte meg nyomdász! működésének negyvenedik ¿vforduójáí. Ebből az alkalomból a nyomdai munkások díszközgyűlést tartottak a Polgári-Egylet kistermében s itt meleg üdvözlésben részesítették a jubilánst, aki éveken át voit elnöke a nagykanizsai nyomdai munkások egyesületének. <
— Jótékonyság. Dr. Lukács József feaoár névnapi szivar megváltás elmén 20 koro-oát juttatóit a hadsegélyzőhoz a katonák húsvéti szeretetadomány.: ra. — Grflnvald Lajos Krauss József elhunyta • alkalmából koszorú-megváltásként 5 koronát küldött hozsánk a vak katonák jsvára. — Ugyanerre a cilra a pöttömnyi Bader Sanyika bmerösei közt filié-renkint egy koronát gyűjtött szintén a vak katonáknak.
— A kanizsai szinlszezou. Amint értesülünk, a pic.i színtársulat most készítette el a nyári programmot. Eszerint a színtársulat július hónap elején jön Nagykanizsára, ahol hat, esetleg nyoic hétig marad. ftagykanizsan Füredinek már az újra szervezett társulata játszik t bemutatja a fővárosi színházak tavaszi újdonságait is.
— Bevonuit egy faluból minden férfi. A vorarlbergi Dombirn járáshoz tartozó Unterries községből — mint egy tiroli újság Írja — bevonult minden férfiember. A falubeli férfiak legnagyobb része mér a háború elején önként jelentkezett katonanak, de néhányan még otthon maradtak és most február 20 án hadbavonuit Unterrieaből az utolsó férfi is. A gazdasági munkákat a faluban kizáróan nők és gyermekek látják ei.
EGYETLEN CIKK
>
mely több mint 10 év óta nem drágult meg: a valódi
YES-SZAPPAN
Ára 1 korona 50 fillér.
Legtökéletesebb és legkellemesebb illatú pípc-areszappan, mely minden háztartásban nélkülözhetetlen — YES-PÚDER 1, 3, 5 korona do-boton ki üt. , — YES-KRÉM 3 korona tégely eakint Mindenütt kapható! Magyarországi főraktár:
8RÉNY1 BÉLA. Dlana-^yd gyazanara Budaoaat KAroly-lcttrut S
hirdetmény.
Zálogintézetünkben elhelyezett és 1915. évi ápr. 20 ig lejárt, de meg nem hosszabitolt zálogtárgyakat 1916. évi április 8 án esetleg folytatólag április 10-én délután 2 órától kezdődőleg hivatalos helyiségünkben iparhatósági kiküldött jelenlétében nyilvános árverés alá bocsátjuk. Az ilyen zálogjegyeket azonban még ápr. 8-án d. e. 11-óráig meghosszabitjuk.
Néptakarékpénztár r. t. Nagykanizsa.
— Halálugrás a robogó vonatból.
Borza'mss szerencsét'enség tőrtént a csütörtökre virradó éjjel a déli va<ut egrrvári állomása közelébec. Egy sietős do'gu és türelmetlen vísboidogasszónyl jemódu gazdaember, ' ho/y htmirebb falujába éijen, leugroit a ro bogó vonatról és oly szerencsétlenül zuhant el a pályatesten, hogy szcriyeth?lt. Bécil János 40 éve.», felmentett népföikelö a tragikus véget ért ember, aki csütörtökön a kanizsai tertaiekv kórházban sebesülten fekvő honvédcc c*ét, Bácsi Lajost látogatta meg. V*sbo'dog6Ss?o->y-nak nincs vasúti elletni?«, Bécsi Jinos azoGbae ugy vélekedett, íiogy Egervár közelében, cm-.ly szomszédos V-sboIdo2»sszocnyfcl, minden ko mo'-yabb következmény nélkül leugorhat a vonatról, mely sz ál'cmás közelében mérsékli a menetsebcsstget. Előbb a kofierjit dobta ki, majd utána ugrott. A kavicsos paly«testen más nap reggel találták meg hol.testét. Arcrabukott a szerencsétlen exber, akinek az esés következtében a szó szoros értelmében belapult az orra és kettéhasadt a koponya j*. A vasvári szolgábiróság részéről Hdsler Károly tb főszolgabíró és dr Vasvári Markovits Sándor járási főorvos ejtették meg a rendőrorvosi vus-gélftiot, m-ly megallapitctta, hogy Bécti János h;l*íát azonnal bekövetkezett agyroocsoíás okozta. Holttestét hozzataríotói Kuboldog.íi2>-sxonyfára szállították és ott ma temetik el.
— A Przemyalben fogaágba kérőit katonáink. A cs. és kir. badügymi-nisterium most sdta ki az orosz fogságba ja tettek ujabb lajstromát, Ezek névjegyzékének közlését a Tolnai Világlapja e heti számában kesdi meg és a követi cő heti számbsn nyer befejezést. A hadügyminisztérium a személyadatokat és a helyességet nem vizsgálhatta felül, mort sürgősen ki akarta adni ezt a lis tát. Sok száz magyar Cialádnak fog ölömet okozai, ha hírt hall övéirő'.
— Hangszereket a katonáknak! A
Hadsegéiyző Hivatal kéri az áldozatkész, haza fias magyar társadalmat, hogy legyen segítségére a harctéri hősöknek gondűző hangszerekkel való ellátásban. A különböző frontok katonáinak egyre sűrűbben megnyilatkozó szükséglete ez, hegy a \észes harcpk pihenőin e zene hullámaiban mlntesy lelki fürdőhöz jussanak, érzéseiket kifejelhessék és harci kedvüke. fokozhaisák. Szájharmonikák. húzós harmonikák, okaricák, hegedűk, réz és faíuroiak»klarinét:k, tárgatek, citerák, gramofonok kellenének mi nél nagyobb számban: aki csak teheti, küldjön egyetmásí a Hadsegéiyző Rvatai átvételi különítményének OY. Váci-utea 38), amely a hang szereket keszeggel szállítja a frontokra.
— A Balaton rendezése. Az őiszsB bsl'tonpeitl föld- és vfflatulsjdcnosokst u?y Zúz-, mint Somogy- cs Vestprém megyében közel egy év óta Sojtja a Balaton állandó áradás. A lapok is sokat cikkeztek, különféleképpen tárgyéiták a belyretet, ml? végse tiszta képet ad erről az országos jelentőségű problémáról az az előadás, amit a Magyar Mérnök és ÉpHész- egy Jet ben a mín*p K'lozsváry Ödön miniszteri osztálytanácsos tartót*: Ebből végre art is megfuthatjuk, hogy mikorra várható a Balaton rettenetes áradásának vé?e. Ko'orsváry Ödön előadta, hogy a tó ewlő't rokkil több törületet boltot», a begyek lábáig ért. Sok tárgyalás után 1862-ben elhatározták a vizsrin ieszál'itását. Ez meg Is történt. Az Időjárás azonban ugy dakult. Hogy lulságosan leszállt a Balaton vfzí, ebből már akkor érdes el'cnté-tek származtak. Már ¿kkor rí jöttek, h>gv a vizszln szabályozását a* elpárolgás időszaki különbségei rendkívül beíolyá<o'j*k, mert ké sőbb a hetvenes éveiben a vizszia eme krdése nem voit megakadályozható. Szakkor felmerült terveket, melyek gyökeres szabályozást engedtek volna meg, nevezetesen a lifolyásra szolgáló Sió-csatorna kellő bővítéséi a költség'k miatt nem vitték keresztül. Erről végre gondoskodás történt az 1908. évben a Sió hajózhatóvá tételére vonatkozó törvényben. A munkálatokat meg 18 kezdték« mihelyt a törvényhozás a szükséges költségek ebő részletét » megszavazta Az 1917. évben tervezik a munkálatok befejezése után biztosan remélhető, hogy a mostani hasonló bsjek ismétlődni nem fognak, sőt az eiőedó szerint a munkaprogram« keresztülvitele esetén már a fcJvó évben is javu'ni fog a helyzet
Sok hirdetést olvasott ö. ! Sjkszor rendelt hirdetés ötén I Dj soha oly jól nem rendelt 1
Saha oly jót nem kapott!, mintha a lejjjbb étVagj Cilnaict a
Rumi keserűt
recdeli msg.
Cve^je — 80.1.50, 2 20, 4.— kor. Postai siétlraldéa aaponta. G> ogy» zerCs ett Ipar «a Ma-zogazOa.aKl Vegyiternnekek Labo-raiorlums, Rum, Vasmagys.
— A diákok éa a tezméa biztosítás. A kultuszminiszter az össie» hazai iskolák vezetőihez rendeletet intézett, am?Jyben kívánatosnak nyilvánítja, hogy a mai rendkívüli viszonyok között a mezőgazdasági termés biztosításéban a tanulóifjúság is közreműködjék. A min.szter a közreműködés módjait abban állapítja meg, hogy a tanulóifjúság ne esik
hozzátartozóin.kr hacem más munkaerőre szo-
• * *
ruló gazdának is aján;ja fel segítségét. A rendelet feihivja az iskolák vezetőit arra is, hogy az öoként jelentkező és a testileg fejlettebb tanulókból a konyhakerti tetmeíés céljaira termelő-csoportokat szervezzenek. Az Ilyen munkákban résztvevő tanulók — mondj« a rendelet — nemetak hazafias kövességet teljesítenek, hanem számottevő anyagi előnyhöz is játnak. A miniszter utal arra, hogy a tanuló ifjuságn k a mezőgazdasági munkákban való felhasználásánál figyelemmel kell :eanl a tanulók tanulmányi előmenetelére, de ■ módot ad. arra is, hogy indokylt esetekben a tanu:ók a gazdasági munkálatok időtartamára Szabadságot k<phtS5an«k, ha a gazdák ilyen kérelemmel megkeresik az iskolák igazgatóságát.
— Phllatelia. A Nyíregyházán megjelenő pPhilatelia* cimű bélyeggyüjtézi folyóirat febtuari saáma kjtűnő tartalommal hagyta el a sajtót- Szenzácks diket köröl dr. Obetkő Dezsőtől. KiemeJjők még dr. Erdődl, dr. We5-nert és Nag>solymosi Szabó Ferecc cikkeit. — A Ph iatella előfizetési ára egy évre 4 K. Szerkesztőség és kiedóhiratal: Nyíregyháza Nyírfa-tér 7.
— FSldrengés Alséieadván Alió-
lr ndvárói jelentik : Múlt vasárnap hajnalban, ki-sebbszerű földrengés volt Alsólcndván Reggel 4 óra 25 perckor ismétlődő földlökésre ébredtek az emberak. A rengés bár elég erős volt, kárt a vidéken cem tett. Az alsólendval földrengés a mult héten Fiume környékén éa Horvátországban történt földreegé« scélső hullámainak eredménye volt.
— Kik a nagykanizsai kozSaség kedvencei. A „Szichazi Elet" Iccze Ssndor népszerű hetilapja e heti számában felhívja „a nagykanizsai közönséget, hegy e lapban levő •z«vazócédulira Írja fel kedvenc színésze és szinéízrője »nevét. A szavazás három hétig tart és a „Színházi élet* húsvéti Fedák-alburnában közöbi fogja a közönség kedvenceinek fénykép it Azok között, akik a nyerőre szavaztak kisorsolja a „Színházi élet" az illető művészek autóáram jávai ellátott fíayképét. A Lap egyik belső oldalán talá ható szavzzócédulák, bezárólag a hét csütörtökjéig küldendők a szerkesztőségbe tBudepesr, Erzrébet-kőrút 22). A „Színházi élet" kaphitó minden dohány-tózs-dtben. Egyes szám ára 30 fillér. Előfizetési ára negyedévre 3 korenv. Kiadóhivatal: Budapest, Erzsébet kőrút 22.
— A nagykanizsai hadsegéiyző, amint már említettük, harctéren küzdő katonák húsvéti szeretettdományára a Polgári Egylet nagytermében április 1-én (szombatoo) eatélyt rendez, amelyre Zalamegye hazafias és áldozatkész társadalmát meghívja. Az estély kezdete este fél 9 órakor, Helysrak: Páholy 25 kor, 1—6 sorig 4 K, 7—sorig 3 K, 12-13 sorig 2 K. Belépő jegy 1 korona. Karzati dlóhely 1 korona. Jegyek Kohn L. L-ju cég kereskedésében es az estély kezdete eiőit a pénztárnál válthatók. Felűlfizetések a jótékony c lra való tekintettel köszönettel fogadtatnak. Az ajtók a program® egyes pontjai alatt zárva maradnak.
— Tábornoki uniformis mint ajándék. Ki ne emlekeznék Nagykanizsa derék tábornokaira, a had istyánegyleti tagokrs, akik még harcm év előtt is fantasztikus egyenruhái b an feszítettek a templcmi parádékon. A világháború a Hadas yán-egyletet is megszüntette és saját kűiön generálisaink nem fogjak többé szik pompává varázsolni ünnepeinket. A ragyogó. zsinoros, paszo-nántos tuhakat a rend-őr*ég a hadbavcnultak gyermekei közt fojja kiosztani, akik cifra, de jó meleg fölöltökhös jutnak. A kardokat a fémközpont kapja, az egyéb relikviák pedig a várost muzeum vagyont t fogja gyarapítani.
— Ki halt meg Va javéban szerb fogságban ? A magyar Vo óskereszt tudósító irodája (Budapest, IV. Vaci utca 38.) értesíti a közóoseget, hogy a vaijevói cs. és kir. had(ápailomás-p<raBcsnokság utján megszerezte a vaijevói szerb kórházban hadifogságban meghalt magyar és osztrák katonák névjegyzekét. Az érde;elt hozzátartozót tudakozódás eseíéo közöjek a kérdezett hadifogoly nevét rendfokozatát, csapattestét, születésének helyét és évét, tovább azt, hogy mikor irta utolsó levéléi a hadifogságb^L
Egy komoly megbízható urileány,
irodai állást
keres. Ajániatolc a kiadóhivatalba.
Birtokot keresek
ezer hold körül, Zala vagy -szomszédos vármegyében, csakis jó talaj, vasúthoz közelség kombinálható. — Töríesztéses kölcsön előny, többi készpénz pár éves bérbenlétel nem aksdály
DALÁBY EDY1BD
Budapest, Ráday-utcza 23. sz.
N agy
A volt Kirschner-féle helyiségben, Strém és Klein házban, még a háború előtti áraknál is olcsóbban lesznek kiárusitva a következő cikkek:
alkalmi vásár!
Divatos, kész női-kosztümek K 50.—
Divatos női-kabátok . ... K 16.—
Gyermekkabátok és ruhák . K 12.—
Aljak és gyermekszovetgaliérok K 6.—
Blousok .........K 3 -
Pongyolák........X 6.—
Férfiingek........K 4.—
feljebb.
Férfi- és gyermekkalapok és sapkák K 2. « feljebb Gyennektrikok, Csipkék, Ernyők, Kesztyűk, Harisnyák, valamint itt fel nem sorolt rövid- és szövöttáru cikk nagyon jutányos áron kapható. Senki sem mulassza el ezen rendkívüli kedvező alkamat, mert a kiárusítás csak rövid ideig tart
1916. mimua 27.
Az olasz katonákról, akik a legelső sorokían harcolnak,
Aki val.fca Velencét járta, szerelmetek, boldog nászutasok, Itália kék ege slatt elsők-nek a bersagieriket pillantották meg, az alacsony termetG, zömök hadfiakat, amint busz-kés csavarogtak a pályaudvar körül, öntelt arccal a fejükbe nyomott sisak alatt, melynek oldalt Idógó kakastoHait a Ctnale Grandé felőli enyhe szél gyengéden libegi ette. A ber-sagttorik, — e szónak talán csak többesszSma van — rendesen párosával jelentkeztek, aminek az volt a magyarázata, hogy baj esetén egymást kölcsönösen megvédelmezzék. Szolgálaton kivül méltóság teljesen éf a saját értékek rendkivüH túlbecsülésében Igen kényelmesen jelentkeztek, — valami felsőbb megbízatással azonban sebes apró léptekkrl libbentek lova, olyan s&rgfc és tiszteletreméltó igyekexettcl, amely mindenki számára, aki nem ben szülött olasz, a komikum erejével hatott. Ami azonban vitán felül állott: a bersagliert minden ei-képzelésbee és vonatkozásban rátartós volt önmagára és büszke honfitársaik határtalan sze retetére, amellyel minden lépését kisérte.
Etekre a kakestoilu bersaglierikre és legköidcbbl testvéreikre az o asz hadseregben, az aipinlkre, várt a feladat, kogy az első súlyos döfést adják a hütJenül elhagyott szövetségesnek és ezekről jósolta meg néhány hét előtt Gab: lellc D'Ajnunzio, hogy ők verik m«jd te az első szöget ez qoitiá'--magyar mo-naicnia koporsó; ads. Ámde a h&boruban még s.m u^y történik minócn, amint Cadorna ge neralis, vezérkari ióoök es veraeiő par#ncs-őr-tisztje eiképzelick és a tőrdöfés, me.y — csc-ke ység 1 — a monarchia szivének volt szánv«, h«ta*utia-.,ul pattant le a jegbontotta, hoiódte szikiaktól, amelyek mögött bő.öz küzdenek, reitcnthcieucnck, — atuknek szive a hazaért dobban.
Viszont pártatlanul el kell Ismerni azt Is, hojfy a bersagtierek és alpinik bátorsága nem mondv*czlnaii, es bár minden igyekezetük és támad**uk bravúros lecdüiete hajótörést szenvedett azok hősiességén, akik ellea intéztetett, a valóságban megérdemelték volna, hogy becsületesebb és könnyebb feladat elé állítsák őket anaái, amelyuek megoldását szentségtörő hazájuk tőlük elvárta és megkövetelte. Igaz, nem abból az anyagból vannak gyúrva, mint a százezrek, akik Ypernnél és Galiciaban, Arras-nál és Lodznal miot ércfal áLottak ellen minden támadasnak és akik a Kárpatokban még természetet is, minden millió esztendői és szuverénnek tartott berendezkedésével egyetemben legyűrték. Kevésbbé elieatallók, puhább.k és nervózusabbak, idegessé teszi őket a nehéz lövegek üvöltése és zuhanása és elérzékenyülnek véres sebek és kihűlt tetemek fűtött. Hanem igazságtalanság volna a személyes bátorságukat elvitatni, — a szenvedélyt és ¿Unt, amellyel első rohamalkat keresztül viszik. Ext szíves készséggel elismerik ellenfeleik, akik nyugalom, biztonság és hsborus tapasztalás dolgában mint a legmagasabb feny ő lettek föléjük. Mégis bizonyos, hogy az olasz hadsereg egyéb fegyvernemei az alpinikkel és bersagLierikkel minőség dolgában össze sem hasonlítható és Cadorna tábornok jól tudta, miért bfcti éppen 6 reájuk a faltörő kos olyan fájdalmasan nehéz és, miat az eredmények bizonyítják, hálátlan szererepét.
Az olasz elite katonaság: « bersagUeri és alpini története egyébként nem régi keletű s közülök a berraglierf századot 1836-ban Ferrero deila Matmcra generális létesítette és olvasztotta bele « rzsrdfefal hsdseregfce. M5r
A peroaaspóra eüeai védekaxésre a laf-jobbaak bizonyait 45% Ceritoxyd tartalaau Poro-cidra áprilisi szállításra mezrwdeléseket elfogadok.
A Parocid ára 100 kiiózruamoakiat 200 korona. N«zyobb vételnál irenzedaoíny 100 ki-
lógTamnál kisabb meanyisézet nem szántok.
Najyobb mannyisézné! a raanayUíjr köxlésa mailett kérjen valaszt fizatva tavIratllag árajánlatot.
Branswetter Ottó
(a Brauswettcr János cég baitajja.)
Sr^eden.
akkor Is mántakatonákból szerveztek; erőteljes fiatal emberekből, akik minden tekintetben péádaadással voltak hivatva szolgálni az egész hadseregnek. Biztos kezű lövök, fáradhatatlan gyaloglók, bátrak és elszántak, akiknek hozzátartozásuk altg volt valakihez és szívvel-lélekkel tudtak katonák lenni. Az alakulás minden várakozáson felül jól bevált: 1843 ban már egy egész zászlóaljra szélesedett ki a két század, .752-bén már tiz zász.óa j bersaglicri volt a szardíniái hadseregben és amikor királyság lett Itáliából, hét ilyen ezredet állítottak föl, ezredenkint hat zászlóaljjal. Az 1&82 ben lete-sitett hadseregczervezeii törvéoy pedig ugy Lt.zkedctt, hogy a tizenkét olasz hadtest mindegyikében legyen egy berseglteii-tegimen<, azonkívül a honvédségnél további tizennyolc benaglieri zázz óa ját létesítettek.
A beraglieri kiképe. tetcsének első paragrafusa : Mindenki mű.övesz legyen. Másodsorban futásra taoitj&k, olyan testi űgyessegre tehát, melynek érteke felől sokat lehetne vitázni. Néha or*szám lutkaroztaiják a bsrsaglicrh gyakorlatképen és ennek kövstkezmeoye a rendes lepieiack sajátossága, mely az Idegen szemle-lőre majdnem nevetségesen hat. Az olasz hadseregben ezzel a futkározással a meneteles gyorsaságát akarták elérni, a valóságban azonban, mint már eddig is bebizonyosodott, ez a nagy sietség a kitartás rovására történik. Azonkívül bebizonyult az is, hogy a bersaglieri kiképezte téae éppen ezen taraészeteiieaes követeimét yck folytan, többé-kevebé suiyos sziv-a.fiködéal komplikációkat von maga után.
Az alpicik története még rövidebb időre nyúlik vissza. A mult század nyolcvanas éveinek vége felé plásszírozódtak a hadseregbe, mintegy te meszetes foiyomanyaképeu a turisztika felvirágzásának és a hegyi sport feiendü-lésének. Egéaz jogos volt a fe.tcvér, hogy a gyakorlott hegymászást majdan a hadsereg javára lehet kiaknázni. Mert mindegy volt, hogy ki oilcn vonni majd fel az olasz katonaság, akár Franciaország eiiec, akár« mi ellenünk, — az egész haejtrat első és döntő ütközeteinek az Alpesek adódnak színtérül, mert hiszen ezek képezik északról az erszág huárat.
A hegyi habomra kellett kiképezni tehát a katonaság jelentős részét és a szent célt követve született meg az alplnl. Felszereték mindazzal, smi a hegyi sporthoz, turisztikához hasznos és szükséges; kaptak nehéz, szeges bakancsot, hátizsákot, kötelet és éles biltákst, melyek jégbe, sziklahasadékokba Is kócnyen belevésődnek. Nem srjnáiták tő.ük az Oiaszorszsg-bsn idáig ismeretlen és Tiroiból importált Ub szórvédőket sem, melyeknek hasznát kellőleg értékelték és ezzel készen volt az alpini, akit a civil turistától csak a vállára aggatott karabély és töltény öv különböztetett meg.
A dolog természetében rejik, hegy az alpesi ezredeihez, melyek szamn nagyon ham r thre ¿müvedet*, csak olyan hadköteleseket íorozt k be, akiV c'vlícletben Is otthonosak
voltak a magas begyek kőiStt éa turisztikára ekként testalkatuknál lógva Is kiváló» alkalmasoknak látszotta". Elsősorban a féifraaola piemont^zleket, továbbá az Aostából vakS legényeket sorozták az a?p?nt ezredekhez, olyanokat tehát, akiknek a Matterbom, a nyugati Alpesek király, már bekandikált a bSlcőjükbe cs az Abru sóból származó újoncok közül azokat, akiket testi ügyességük ka'önösképen aján'ott. \ l
Ebből az elsőrendtremberifoyagból kerül tek ki az alpesi esredek, azckból tehát, akik n Alpesek bárm^y rt .in bízvást f.-ivehették a küzdelmet, akikről biztonsággal volt fel é»e-iezhető, hogy elb'rjA- a I-gkemécyebb strappát és vértrzve vannak a* időjárás összes viszont g-sátrai ellen. ^ ' w
A franciák féltékenyen nézték c^ek-t az ¿Ipesi alakulat kat az olasz hadseregben és csakhamar a saotcszéd mintájára ae^alakították ők Is a maguk hegyi katonaságát. Az osztráknak nem volt szüksége rá, hrgy az olaszt utánozza, nem kellett uj fegyvernemet létesítenie, mert hiszen ott voltak a hadsereg kebelében a rég ideje pompásan bevált aipeS vidéki ezredek, amdyek felszerelését kellett csak némileg kiegészíteni, hogy az alpinikkel turisztikai szem-pontnól e.yenranguva legyenek. Az meglehet, hogy a tiroli és kaiintbial honvédek ujjlszer-vezéset, az úgynevezett LandscLülzeknel az olasz minta nem volt hatás nélkül.
H jgy melyik eÜenfel ellen készültek fel évek és évek óta az olasz alpinik, az a határos országokban már regideje nem volt kétséges. Az osztrák LmdscbüUe tisztek, maguk is hegyekben gyakorlatozva, a legmagasabb ormokról, amelyek ugyancsak távoli kiiatáat engednek, élesen figyelték a szövetségesnek, a „jo szomszédinak évenkénti manővereit és megfigyeléseik loiytan a legfurcsább tapasztalatokat nyertek. E*y kaiiothiai Landsehűtze-kapitany beszelte nekem, hogy az ő ezredevei szemben fekvő hegyeken egy egesz csomó idegen alpini- batatiion gyakorlatozott, a melyektől nem vo t mhez megaüaphani, hogy ezeket a francia batárról dirigálták ide, hogy a monarch a felé eső határt mentől jobban, alaposabban mégis merjék. Valószínű, hogy ekkor Olaszországban már tisztában voltak vele, hogy a jövő háborújában az olasz alpini utjs nem a francia, hanem a ml határunk felé kell hogy vezessen.
A bersaglieri-ezredeknek, amelyeket Ca-
dorna generálit kivont hadtesteikből Is beállította őket végig as alpesi határokon, Idáig nem volt szerencséjük az öthetcs háborúban Mire la mennének itt, az elérhetetlen magáé-latok kőzött a mulatságos kakastól vitézek a futás művészetével, amelyre aanyi meretettel betanították őket? Iry hát a valósában az alplnlknek kellene helyt állaniok, de hát m> magas hegyeken át messzi és túlságosan 16» radságos az ut — Bicsbe és Budapestre. Padi? eleget próbálkoztak, de még miséi« **-vyon távol vannak a céljuk!k&l*be!ül asy-nyira, mint tavaly Ilyenkor, vagy tíz éwal ezelőtt Egyetlen lésést ha megtesznek előre, véres fe?j-J verik Őket visasa kettővel, — a klvá'é turistákat és elsőrendű h^f»- lókat a ♦íroli vadáseok és mayy»r honvedek, »kik pe-' di? — 1 »tentől megáH >{t tekét séf es fiuk — egész éle* ükben c^Hí Alfö'det járták.
V-s?tett ű&t ez Itt Karirlktfbsn as oiasenak és etA vesztett ügyet som tudják sem a kakastollas bers* giierlk, sem az alpleik, a kitűnő h-gymászók megm-nteai.
Egy jó munkás csizmadia segédet
váitóniunkára, darabszámra azonnal felveszek Farttas József csizmadia mester, Nagykanizsa, Teieky ut 42. sám.
Egy teljesen uj szifa
mosdó
fekete márvány, nyal óval tükörrel eladó. Bővebbet Fischel Pülöp Fia kőnyvkereskedé-sébeH, Nágykanizsán. 13190
Étkezési burgonya
Pollák M. Emil cégnél
Kinzsi-utca 2/a. megrendelhető. E1&-jegysés szerint sorrendben történik a szállítás 13212
Gonosz, le'ketlen emberek utóbbi időben értéktelen folyadékot akarnak lysoform helyett a közönslg ayakiba sózni, ez rt tehtt csakis eredeti nyokzszögletes zökl üvegben fogadjuk el alysoform fertőtlenitő szert. Győződjünk meg arról, hogy. az üveg zőrt és s-rtelea, fcozy o'daliba a lyíoform azó be vai p fselve és hogy a dn?ón is lysoform szó van be'getve. A lysoform a Iegtök ietcsebb bevá't fertőtlenítő szer, biztó an és gyor an meg'emmi«itl a ragályt o*<zó bacillu oVat n-m m r*ező kellemes illatú. Eredeti üvégje 1- korona, bármey ryógy-tirba-s v^gy drog riában. Fgy rendkívül érdekes, neves orvos tollabó; szárnrazó könyvet mdynek
cime: „Egészség és fertőtlenítés" kívánatra baikinek ingy.n^ b raentve kflld
* >
Dr. Keleti és Murányi vegyészeti gyára Újpesten
Szűliőoazöók lisyelioili!!
Egyedül a „PERONOSZPOR helyettesíti a rézgálieot. ..
A „Pcpoiionzport1 évek óta használják a szőíőgazdák. A „JP^rononzpor" összet-lele kitünö eredményt mu atott föl. A Jegelökrfőbb szőlőbirtokosok ajánlják. Rengeteg elismerő levél és sürgöny bárkinek rendelkezésére állanak. Egy kiló „Peronoszpor" kell 100 liter vízhez. Egy kiló „ffVreneazpor" ab Budapest 1 korona 50 fiilér. Használati utasítással. Legkisebb szállítmányt 5 kiiós csomagokban utánvét raelhtt száilit:
a „PERONOSZPOR" Vezérképviselet Budapest, VII. Damjanics-utca 30.
Művészeti könyvtár ■LM IMM MLÉ«»
M MMm I tor. Hf K át"
M ft nyári
ufre, tpf
ZALA
Kémek Hárit-fftrdói lók ttil
csjinos ategjcfcnésl «oHd
elárusitónöt
Itt s rliU 4 dhoaftára latwlbii iártaz. — Cm Marton Mór Keszihdy
.. Értesítjük a n érdfemü hölgy kötöttséget, hlogy budapesti -és bécsi be-vásárlásainkrél hazaérkeztünk, az összes tjaj* vaszi és nyári reAdivf mik, selymük, delén ek, grenadinok, mosó-mp-donságok meglepő ni így választékban raktáWa érkeztek. — Külöillei gességek egyes moaeil
blúzokban, női
lökben gurami köppe-
a melyek csakis czégűnknél szerezhetők be. -H1
Gyári raktár rum-burfli vásznak és
Schroll sitíonokban.
5 koronától
Qrtf Sottsjich Antal ormáadl nxdiaiKábaa van
tildó Lucz-tenyo
100- 200 cé magia példányoki Érdeklődőé tordul|anak Höhn VIH mol uradáloü intézőhöz, Onaáad pUtzta, púitaj Kotaárvároa. ugyani pda egy
MUakwiltlí Urtitttik
III
imunkát
vagr IHlkkii Sahma
I ■WP^^MI Mfi
m m
i Wir umhin
ttttptoinfflii-
kijliii BOItényi Sándor és Fla
npAáfuháiAb. I, «tat. «iroai MrpaMa.
Börőcz Ferenca, |lagjjaaiaia,| Magyar utexa 131.
100—200 drb. egészséges mustra birkát jánlatokh . Uradataal li^liili 1» NaiytétW
Jf 1 —
URflÍNIA^
A m Tditn t )».
WaMe«a# Piltnaánr *m ■Uttjhy Hanaaa egyOttee túllépte
| isft&l mijdu» 27 la 28 i héttőn és kedden kttfll ailaor
Forradalmi ntsz
latténtjlml dljáma 4 tcivonéeban
kxotikma herceg VttfMW 2 (elv náaban
Egy karter története I 1 humoros.
■ESéSSET*
Im^ihA. x. ja . r
k a. 4 óraimr.
IlM&kte X.

Siaróáa ta
ftkóu aaaaaéatéa aBtor 1
Ilii lellltí
i 3CX koronátoj
Barta és Fürst
nőidivatáruháza
Nagykanizsai
Főút, az Elaó Magyar Bírt. Tára. aa p el até) éken. M
TELEFON: 325.
F Halte Mèt»amf TÔT» ZOirJjH- wá M M 11
ki 3
Minden ^^ kereskedőnek ¡B érdeke, f£\
ry üzleti nyomtatványai Ízléses tiltásban, a modern tipográfiai kökök igénybevételével Mészüln liklj mert csak lgyi lehet régesj íry a vásárló közönség figyelme 4tére irányuljon. EhlWzpedlir csak kell, hogy nyomtatVányait a
ALA
NYOMDA
5 kászltsu el. s
Nyitndai iroda: NagykanizM, Suja r-ut 4.
tala-nyomda a legdnodern« ibbűl >ei4nde/ett nyomda, könvyktijtcszet, fonalozó intézet és üzlet könyygyár.
Könyved
leszállított árakon , U)kbb »nal
Kaphatók ihÉil Pilf Hl l Inj' *.....I | Ilililí mi Hagykjmttaé*
Imimí á r in ■ nBaSS amLie^mii
•¿r a»« óm^ja lapMm a*«« aSam amé35^me»*e»
iTSa
DftaS, A NM
i ntttaM tó*»
¡SSmaaeaHTe «am Mfm ennat aae* aam ta ...y., a m
Imming ItáUty, Sima ya Wkak tiidatrantaink a*
Mkiei — a tanok jáaaNmajka
mai mMmnaétMaai çala I laxtaiia a rtffl Tillst^V . m 4»»«!*
Jt«M t» TOO il \tQ-
aaaat kalkt Ar» • • V - . Antat SAadoir, Jorra BH>ai>i mrittUk dtaWMebea. Se 4. - feuraaa), katyea . L . K IJI Oárdo>7t dóan. ¡ Aaaáaa, «una 3 waaMNa Ma a« Í40 km. feSai K ta MM .Qkaa, ÎKarèctonyi,
i «am, mmSmi tMk | ta*.
dtHÉMMMe lim ZOO kot. h. K QMmyt Gósa. Nia M* torttact aazaWïid Mkanaél S WveaMmt, dlukoiMx», ára 360 Im hdyä , ■ [ À K L-
flaiiai Améér, Wgy kb t«, I ■masa é*a m l '. .k . [, j i\ k tJO
LaW Mcaém liiiit eil maaa, hf HaaS |; ¡latnivai, dMtnM la-» fen. k. K a -
KàdrSdy sdaW, saaaaa¿ 4 aatnaMafeMMkan M käme, i ¡helyett . 77t. . . . . ,p» k Eadrődy^Sáador, A «auat koitiSaid MammMak — Nàpr üiukbtó», uj IMvkett Math ¡13! korona hetiett .j ,v ,i. K S-
ïadrôdr tSadav, SeMta. a Inagyar néphOiiái Jeta ana*-kaEa,daam Hâta OD Man
■ ■ ■•TT.-jT- K
Igjalln, Maalf tanárakUuul-ItfHlDBM^aÉÉpaaa KSM UiaMna 12 MftMR . . .1 . .1.1
Lajos %aiaa>li WCW ItaMO.
Pető« Sándor émam Wllai I nyti kamu, képA MaSS U . ja »H
nélaaaaa aaâJiea, «ti '
fégMMi.aaa(«eM>daaia».
I jB 30.— kwuaé beiydt , , K la—
VMmntr MO Wj Mm kau« mttvel duatofaben Stnc, jhäyat i f . . L . . . . . K S-
Zlekjr J«aS grék KadUnal m >ñi<iiiaam umiea ka dhSMMma 30.4- tat fcatyan K 10-
Itar 1 <lj «aa, mBeaaaa léi atataa, SaéMaSaa Se
. :3S— korona MM . . K
Márcziüsi csalódások.
Talán ■ llághiharaaak agyadén hónapja M bonatt akkora cealódáat aa i.nr mint a IiHiiHh Wvő máraua. Kóstudomáan. hogy1 ^kézponp kntekaak ellen márausban akarták magiaitilani aa általánot offenzívát, de ezt a jó dőre Idkürtölt tervet a n érnetek verduni téma dáaa p-r-rf1'1'4 tette. KöttudmnáM aa ia, hogy ai anfolok máefél Billiói reor-gaaisák hadsereggel akartak a most folyó márciusban a n imaUk elleo föllépni, de ez a számítás ia fncacsba osont — aa aagol nép alankeié*«*. *Aa —taat bit—yosra vatta axt ia, hogy Roaaánia 1916. márciuséban lágy vas aaan fog MH-tépni a központi hatalmak ellen. Bitoijr ■a»unk ia sokazor láttak sötétkék a Románia faifii érkézé felhőket a a lát azat aa volt, hogy Románia vágva belefáradt a semlegességeit folytatott küzdelembe a kénytelen as antant karjába vetni aMgát S ma. a kritikus március utolaó napjaiban ugy áll a helyzet, bogy Románia velünk boaaaabb lejáratú karaa-kedelmi Igyieteket kötött a as antant as, amaly mag attól a gondolattól, bogy Roaaánia iegyvaet mail, aaart annak éle nem is fordultat máa falé, mint azok állon, akik a világháború küzdelmeiben addig alul maradtak. Belgium, Szerbia, Montenegró, Olaazorzzáf padig irigyeibetik Romániát, amelyet tengernyi sianvsdástöl, vaaiteeégtffl mentatt meg okoa, bölcs önzéae. Románia fegyverrel aohaaem érte volna el, amit lamlaf aa aéga biztoaitott neki. Ha padig fegyverével ia a győztea mellé aregődik, — Roaaánia Európa leghatalmaaabb államai sorába fog lépni. Máraiaa a végeő napjai» éli .. . A nagy asáreiua ... As antant igératak hónapja; as antant osa lödáaok hónapja. De a hátralevő néhány aap még egyéb eaalódéaakaft ia hoahat aa antantra. Hiszen Verdaanél már tei-jea dőntéare érlelődött a helyzet a minden óra meghozhatja a i álható nagy sronTáaiót As oraas lámsrláaak pedig lanyhulnak; a márriari oraas offenzíva a bakái érvénye körül karing. Tehát csupa * rsalédás. csupa kiábrándulta, Joggal mondhat*, kegy aa I9HMU március a vég döntés első hónapja v
Borzalmak ■ Vaiónában.
Oanf, március 27. Egy olasz tiszt VatoRúbOt a következő levetet Intézte Svájcba* élő szüleihez?: Borzalmas a nyomor és bétegség. A kikötőben igazi [ mkezoigavémtr folyik. A /randák minden albánt, szerkót át montenegróii az olaszoktól ét Afrikéba száilttják az Idegen légióké. Ut min-deni' toengve várja a magyar oeztrák
r*+*tf érkezését. •
Nagy sikerek A verduni osönd.
az olas-z harcztèren.
[/laiMtMM) emetim ST., Tagnap a haijcJJonal jsjbb hejyén bevns ban fdyt A ¿fijti ft'Mnéi caapatajnk a Podgora-magjuilat éazaki réeae eWStti egéas elleo-aéga* éBéat tHaglafcék lit $25 olasat, kôztjllt 19 tûjztet fogtak al A PMcken-aa aflanaég ertWttaeket éllitva bal ¡hSazUlapul MpekiedeU arra. Mis aMbgWt éikaitj slmsahéilitaa A harcok takcdelme niMiditt éaegéea éjen at tbritott n kôzdeltna. A tiroli harc-vonaun oaak mésiékalt tflzéraégi harcok foiytik. Aa olaaz Wbéraég Caldonazzot vette tfts a|é (a Sugaaa iiolgybcn )
Orœa baretfr: NSoca ujabboee-
aalÉr.
Dókalati knilllr;] Dwassótól keletre kit oinai tábori ágyút találtak IflhMfMl. A helyzet váltcaotkm.
HOfer, altábornagy
z oroszok
szörnyű erőfeszítése.
Visszafoglalt lOvaszArkok
Berlin, márc. 28. oroazok a Hindenburg tábornagy parancsnoksági alatt; álló harcvonal ellen tagnap külő nöa bevaaaéggel iijitották meg támadó aaikafc Igy a keleti karctéren addig pél dátfcjn etáberj éa lőszermennyiség karc bavaftéeéwel törtek a ne-aiet vonalakra Jakobetndtól éesakayugatra. Ennek meg-felelő in«teaégsktl szenvedtek anélkül, hogjf bárpiMU atadmiujl értek volna aL ydpb^a Saléatfl (VidsytéJ délre) elő-osagpilaa.rfkaNa harcban 57 oroaat
fogták el és Í géppuakát zsákmányoltak. As } otaajwk PoaUvitól | éasaknyngatra levő állásaink aÉsa irányuló iámét eh WjosUi magkinaukak Mintán a Naroc tóiol délre háraaa oraas hadM íjusiaik többazörőa eröa támadásait 'lisasaimlHII^ nyugat-poroenomági ■aliiijiil II allantámarláaha aaeatok át. hogy viaaiaaies essék azokat a ttiaáraégi megfigyelő áelvek at, amelyeke* barcvonnlunknnk mártnua 20-áa Mr> <ilsnhi|fitfaa alkalmával alvaastet-A vitás óévek föladatát teljes ■sgalJatta. Eklakan, vala-lenaégea tamadáaok elháritáaa 21 tisaáat éa 21« főnyi le-dlaglail .éa asáloa gépfagy ^kainyntfaá RepMŐink a düna-és vüefkni veeuti allomáaokrn áa a
^^^^^^ «-i I a ..
UUBIIU VOIIMM: MVO
C »i- | . -k I k aa * t. t-.
tMM>7Wrt DOWDM BMHO
Bakásl katHlit A baiynel vü-taMMa j I Leg/etsi kaéve
Pária, ihárolp. A\fm^Ann/U a wrn/am fcaÉissfrM a IííLíImíW kjmi
Három nap] óta j«a afltaMfa( fántogtóg nkáája snékkelsL ÖWf bsf Jbf ggemé Imi, hogy 4 üftaiit ki offmutmára készülnek. RehtéiheiÓUg i /rnaddlk! aa ma radtak a pihtnét miatt ^ítnűl
A nyugati I|arcz16r.
BerUn, LárltU 27 Nya«atl kad-naljsléri Ák »nio|ok mk raggal nagy lütaajadáaO >nnha>aásnllal több mint azá< méternyi mmMMí menirongál-ták 9t EkAjkaaUrtti áBNtmbnt (Yperatől déha) éa va^tesfg eket dkoztak aa itt levő századnak A VeiUelIeatől' | éssak-keletre éa k»U>u fekvői | vidéken akna karában sBtimink|voltait éa foglyokat ejtejltüok Tovább [La BbUelletŐl délre (Alberttől tiáskkiUtr»)[gyengébb angol oéatagokat llizeléjsünkkdl! megakadályoz-tuk1 abban, hogy 4JlásunÍ| ellen alőnyo mu^anak- Aa aagóbk h utolaó napokban Ismét lŐvöldörték Urna váróiát As AMaaaaakbpa én a JHnna területen a tü áraégi kara ajak átmenetileg gyöngült
Igazmondásért elitéit olaaz hafftugy
1 Lagano, aXi 27. franassas Cara olaaz hadnagyol a hajíbiróság tizenőt évi]bcrtőnra| éa rangveméaro ittita A angóra ítéletre okjil as I szolgált, | |iogy p hadnagy — jlcatcinii elf|l| .— b«M|aa6l közben azon velemenyetiek adott kifejő-rést, hogy a jalonlagi nifboni (Masnar-szádra ófiial jrarencaulenség a Itáliának a kőzbontí hatalMak mellett kai-lett voka föUép|i.P
AMERIKA
márkész|UI a háború vécére.
Pártt, iárcll 27; Ajnerikábali ötven miftárd dollár alaptőkével aaiadikátna alakult, amannak «élje k kéboiu alatt alpuaMitoH yéroeok, falvak, vállalatok, hidak, uiak, vaantak, épületek hébora
Megint egyanaolgözös
London, bfaa. 27. Mtara* basóe kaJ4 afftetpaéérta a tS S91 toa nón Minjdenpotla nttgjol gős&et A knJ4 nfaülyndt. ^A U|éay«éfUl tízenngyen odmvnaitnk'
Egg francia tábornok dicséri a nemeteket
Borja, mátc. 28 A1 AMaÜMlMg» rőf Jakmfkt Boztkttr tábornok i JÉaaa átenti frontio etapotok Wí^ny/d tábornoka hádseteg parancséban felemlíti, hogy o hámét mfyg némr te aUtuőj lá> iekzelig harcol, hé tt(Ma* káréi | M* zárva t fud/a, bogy éiiiaa AaMf | eét rá. Igy (ftidn a német hősiesség éok kárt fcarj a /Vonddáao>j Ezt á alMN nok követendő például tárja e '/ranc/ö i katonák Ifié, > T [ j (* |
Behívások Angliában.
London, márc. 27. i klraijr aía*
Acélsisak
az angol katonáknak.
London, májjc3us 28. Aa aogol alaóeasban Lyoyd aeorga neje-lentette,ihogy aa »(óaa aagol hadsereset ee«lali4akkal 'fogjak niiatai. i'Wdia aao.ooo 'at-fakot oéátotiak kfl. aa aaai-alaak Ulittlai. NUftaêaa ko» ▼ait a faj|lő««aoN bllaa.
randalatat,
Emlékművek.
Budapest, március 28 A Magyar Tudománjroa Akadémia tagnap eaSi ülé aén Fraknói Vilmos pi^iők laditiénH tett, hogy Belgrádban ás [Varsóban a királyi palotában és a beíjlini magyar követségen ! helyezzenek el emlékműveket, m<g pedig : Belgrádban Hunyadi János, Vsnóban Bét kori látván anokrát, Berlinben a közismert Btkmar And fás»y domborművet, amely a ! asagyer aéaaet-oeatiák s iövétség tnegszQléaét ábrázolja Fránknó; kijelentette, koá aa emlékjmû vak főlálljitásának költsék ait viseli . As Akadémia nagy Örömmel járult hoxrá aa indítványhoz
A bukovinai frontról.
Czernovtts, mén. 2n A basaaarlkiai batáron at időjárás enyhére fordult a a hó rohamosan olvad." Étinek daaára a rossz, átázott talaj következtében ínég boaaaabb Ijdeig nem vágható nagyobb tevékenység Csupiin a UWvaégi ekmé élénkebb.
Az orosz offenzíva ellanyhufáSA.
Budapest, március 27. Aa két napon ját .folytatott bovaa jukat megismételték a Ffcfaaté és Poa tavy közötti miksaan Dünahiirglil élá-faiá ia tettek egy ujabb gyanga eiftMtó-ráel liisiilstst Aa alanaég eflíssnA Mré-kanyaéaa aaás helyen nsta sjóiáidi A tegnapi karank éppen a^an kaeóa si* kert jelentenek aa «énsá aiaka saint aa alaaafe napok honeanhA MMal-aaei Afcillniiilglia aaag laitet áMapí-tani, kegy as avasa oÊmdkm euummui láthatóan eílanykwlóbaa va».
2ALA
1916. QMTMtfS 28.
Egy zivataros éjszaka törtenete.
Hogy szórakoznak a landwehr-katonák.
Az alábbi adatokat a rendőrség hivatalos okmányaiból vettük ki : -
Tegnapelőtt éjjel Füredi János ügyeletes rendőrtiszt észrevette, hogy a Berlin-kávéház a záróra után is nyitva áll. Benyitott a kávéházba, ahol egy landwehr őrmester, egy landwehr szakaszvezető és két-két" landwehr mulatott. Bent volt a landwehr járőr is, amelynek tagjai fegyvereiket a falhoz támasztották s szintén részt vettek a többiek szórakozásában. Mikor a rendőrök benyitottak, az őrjárat^ eltávozott, de a többiek ott maradtak. A kázéháztulaj donos fölszólította az őrmester társaságát is a távozásra, de a jókedvű emberek haragosan jelentették ki, hogy nem mennek, mert nekik a magyar törvények nem parancsolnak. Mikor pedig a ren dőrtiszt is figyelmeztette őket a záróra betartására, az őrmester kardok rántott rá- Végre nagy botrány közt távoztak.
A Korona-kávéházban éjjeli fél kettőkor négy landwehr tiszt mulatott. A magyar közönség, tekintettel a zárórára, éjfélutáni egy órakor önként eltávozott. Halász Ferenc kávéház-bérlő őket is megkérte a távozásra, mire ezt a választ kapta ;
— Mi osztrák tisztek vagyunk s ránk nem irányadó a záróra.
S nem is mentek addig, mig a rendőrség közbe nem lépett.
A Somogyí^vendéglőben egymásutáni őt napon követtek el záróra kihágást A vendéglős azzal védekezik, hogy a landwehr tisztek s a legénység meg* akadályozza a záróra betartását
Papp János Petófi utca 2 ik számú vendéglőjébe este fél 9 órakor beállított tiz landwehr s minden ok nélkül törni zúzni kezdtek. A vendéglős kára igen nagy, mert a landwehrek minden kezük figyóbe kerülő holmit összetörtek. Pap János a rendőrségtől kért oltalmat a további inzultusok ellen s eljárást indított kára megtérít étére..
Ugyanezen estén fél nyolckor Böhm Samuné éjjeli mulatójába állított be harminc landwehr. Ezek előbb magyargya Iázó nótákat énekeltek, aztán szintén minden ok nélkül összetörték a berendezést Böhmné kára 300 korona.
Mojogics Moja napszámos egy társával este fél 8 órakor tartott hazafelé a Csengeti utcában. Hat landwehr minden ok nélkül megtámadta, megverte, egyikük ráadásul a fegyverével főbe szúrta.
Winhoffer Vilmosné vendéglőjébe cseh katonák mulattak. Ugyanide betért egy ötven éve? népfölkelő honvéd vi dékről jött feleségével, hogy éjjeli szállást kérjen. A landwehrek egyetlen szó nélkül rátámadtak s az öreg embert félholtra verték.
Markó József, a Badacsony vendéglő tulajdonosa panaszolta a rendőrségen, hogy landwehr katonák elloptak tőle egy ötven literes hordó sört. Amikor erről panaszt akart tenni a régi gimnáziumi laktanyában, — egy landwehr kadét kilökte,
A rendőrségi jelentés, amelyet a legszárazabban iparkodtunk közreadni, — nagy megdöbbenést keltett a rendőrségen. Füredi János rendőrtiszt a jelentéshez a következd megjegyzést fűzte :
Mindez egy éjjel történt. De nincs éjsiaka, hogy a 12-ik landwehr ezred <atonái ne garázdálkodnának. Folyton zavarják a közrendet s veszélyeztetik a személy- és vagyonbiztonságot. Kényte-| len vagyok bejelenteni, hogy a rendőrség kis létszáma miatt a közrend a legnagyobb mérvben veszélyeztetve van, mert a landwehr készültség nem hogy nent támogatja, de föllépésével ntegaka dályozza a rendőrség eljárását.
A rendőrség- mivel tehetetlen a a csehekkel szemben, jelentést tett dr. Sabján Gyula polgármesternek. A polgármester, tekintettel arra, hogy a közrend, a szeméiy- és vagyonbiztonság megsértése napirenden van, a legmagasabb katonai parancsnokságtól kér orvoslást Reméljük azonban, hogy a landwehr ezred parancsnoksága és a nagykanizsai katonai állomásparancsnokság, amelyek eddig jóakaratú tapintattal kezeltek a fölmerülő panaszokat, ezúttal már szigorúbban lépnek fel a renitens-kedőkkel szemben. A landwehrek részéről tapasztalt többszöri magyargyalá-zásokból euttal sem akaruk kázust csinálni, mert még mindig abban a véleményben vagyunk, hogy azokat a landwehr ezred tisztikarának és legénysége-nek zöme is mélységesen elítéli.
hírek
— Haxaliaazky ezredes bééi halála
Hazsiinl Harshnsrky Kruil Raul ezrede*, s h«-diékitményes katonai erdoovk ereszt tulajdonosa az északi ha;ctérca »zrrzctt lul/os betegsége következte ben Budapesten, ahoi ápo tak, — ötven évos koréban ehunyt Haisliniiky ezredes a habom kitörésé eiőU mint alezredes zászlóaljparanciniske volt a 20 ik honvédgya-logezrednek. N.gykepzettségü, humánus katona volt. Alantasai rajjogtak érte, a polgári társasagokban pedtg s legőszintébb tiszteletnek örvendett. Halála N.gy tat ixián szőées körben keltett f'jialmss meglepetést. Vasárnap temették a beiy őr kórházból.
— Kai aal kitüntetések, őfelsége Schractz Ödön m k. 20. ko^védgyalogezred-beii őrnagyot az ellenséggel szemben tanúsított vitéz és eredményes magitartása elismeréséül s hadiékitményes Ul. osztálya vaskoronarend-del I üjtetic ki. A népszer a, szm patikus törzstiszt kl üsUtese nagy ö:öm< t keltett az ezred tisztikarában
— Signum Landis. A Rendeleti Közlöny legújabb száma jelenti, hogy ófel-.ége Tegzes Lászié tartalékos honvéd had nagyot sz ellenséggel szemben tanúsított vitéz magatartásáért legfelsőbb dicsélő eiirmtréeébcc részesítette. Tegzes László hadnagy háromizor volt a harctéren, miod bárom izben bosszú időt tö:-tött ott s kevesen szolgáltak agy rá őfelsége legmagasabb elismer cséré, mint 6.
EGYETLEN CIKK
vc y több rsint 10 év óta nem drágult meg : a valódi
yes-szappan
Árt 1 korona 50 fillér.
Legtökíl-t^sebb és legkellemesebb illatú P'P=-treszrppan, mely mit dm betartásban nélkülöz-netetlen — YES PÚDER 1, 3, 5 korona do-bozonkint. — YES KRÉM 3 korona tégelyen kint Mindenütt kaphatt I Magyarországi főraktár:
W tNYt BÉLA, Dlant'gyegyssahárs Budapest Karsly-kOrwt f
Zálogárverési
hirdetmény.
j
Zálogintézetünkben elhelyezett és 1915. évi ápr. 20 ig lejárt, de meg nem hosszabitott zálogtárgyakat 1916. évi április 8 án esetleg folytatólag április 10-én délután 2 órától kezdődőleg hivatalos helyiségünkben iparhatósági kiküldött jelenlétében nyilvános árverés alá bocsátjuk. Az ilyen zálogjegyeket azonban még ápr. 8-án d. e. 11-óráig meghosszabitjuk.
Néptakarékpénztár r. t.
Nagykanizsa*
— KBzgyülés. Vasárovp délelőtt 11 órákkor tartotté sz brae'fta hitközség évi -rec-des közgyűlését Grünhu^ Hrnrik elnöklete alatt Grünhat Henrik tsrtalmss, lendületes megnyitó}» után Bsrta Lajos tkkár terjesz te'ta be az évi jelentési és a zárszámadásokat. Előterjesztésében, «mely általános tet sxést kelteti, tüzetesen ' ismertette a hitközség tevékenységét H;tfőn az elöljáróság! tagok megválasztására került a sor. A kilépett trgokat névszerlnt Bettlheim Győzőt, Elek Ernőt, Hilphen Mórt, dr. Miklós Dezsőt, Ötvös Eailt P<-ogor Henriket Rosen-feld Józsefet dr. Rotschlld Jakabot, Sommer Ignácot, Sommer Nátháat, Weiss Jakabot, dr. Wcisz Lajost és Z=rkowltz Lajost újból egyhangúlag beválasztottak. Az elhunyt Fischer l4nác, dr. Sc.Wirtz Adolf es Wcisz Bódog ne yébe igazgatósági tagot ul K«szter Mtksá', dr, Bród Tivadart és Hirachler Ignácot válasz tottax meg. A számvizsgáló bizottság tagjai uj JÓI Lendvai Samu, R doai Jenő, Spitzer Gjul*, Szigeti S.ma es W«lemtetn Frigyes lettek.
— As ip >testftlst aj vezetősége.
Amiat tegn*pi ssamuasb*n m r jelente; tűt, az ip»rteatület etuöaevé egytungu lelkesedé »sei njbói Halvaz Frigyes varcsi tauác.ost vjáasz*» tolták meg, akinek eLő mcgvalaszUsát formai okokból a miniszter megsemmisített:, Hogy milyen hitartalan a polgárság bizalma a< uj elnökkel szemben, mi sem bizonyítja f nyeseb-ben, minthogy a választas teljesen egyhangú volt Az ipartestül-* elő járosagán, k uj ta^jaí lettek: húrom evr. : Bóicafóldi János épi.ő, May er Károly k*. m ei es tő, Móger Károly szabó, Molnár Gábor Ssz, Ofeobeck Vilmos könyvkötő, Prágcr Fereec mészáros, Pusofszty Sándor borbély, Pfeiffer Jakab cipcsz, Tó»h István éfcfr-madia, M&Ier Károly szabó 70 5z*vcz«ltal 1 ék nébcc. Két évre : Antallcs Ignác szobafestő, Bognár István kályhás, Darvis János hentes Hofmirn Henrik kádár, Horváth György bábos, Horváth József csizmadia, Horváth Karoly szíjgyártó, Pichler József rézműves, Torek Géza csizmadia és Kohn Samu lakatos 58 szavazattal 18 ellenében. Póttagok leltek : Bejtor Kálmán kovác, Farkas József csbmsdir, Goldschmid Salamon asztalos, Mágios J inos szabó és Msndlovics József rézműves. Számvizsgáló rendes^tagokká: Hamburg Miksa aranyműves, Sörlei Jsnő szabó, Waszberges Kálmán kőfaragó; végül számvizsgáló póttaggá Steiner Armin sütő.
— A hadsagélyző estéje. A had-segéiyző szombati műkedvelő-előadására szorgalmasan folynak az előkészületek. Különösen a kacagtató vígjáték előadásának próbáival haladtak szépen előre. A vígjáték díszletei föltűnést fognak kel teni. Elmondhatjuk, hogy a hadsegéiyző-nek ez az estéje is elsőrangú szórakozást igér. Örömmel konstatáljuk, hogy a kiváló érzékű rendezőség eiúttal is eltalálta a közönség kívánságát amikor a hosszabb lélekzetü, rendkívül szellemes, ötletes' vigjátékot programjába vette. Azonban a program többi része is kedvet meglepetésül fog szolgálni.
— Hadifoglyaink őrangyala Tudvalevői hegy O'owomég a német, magyar ontrüi hadfoglyok tömét Kína köselébea
lévő tartományaiban helyezte aJ. S fiaink itt Sem maradtak gyámolító oéütfil. Ki na egyik legnagyobb városában, Ttenisinben él sgy európai főkonzul, akinek a feleség«, Eba ton Hanseken oltalmába fogadta s szegét^ kt-d^o^yolkt. Magára váHaka a levetek közveti kését, ruktaeművei látta el a asükölkddőket s hatalmas össeegeket osztott ki részint kölcsön, réiíána segítség elmén hadifogságba esett .véreink közt Fischer Sándor nagykanizsai kereskedő, aki bossesbb Ideje nem kapott semmi hírt orosz hadilogságba esett fiától, Srékely Ferenc hidaagytól, szintén fika voo Htuneke® afasony /ószlvűsége hez Wya modofct • nem is eredményteiecük. A fökowalaé V^aSza moát érkezeit, telfre két hóaapá ut uiáe, mialatt bejárta a (¿Ivilágot. A levél január 22-én ment Tientsinben postára. Február 35-én ért N^wyorkbr, ahonnan március 25-én kapta meg a kanizsai posta. A nemessaávl úrhölgy azt Írja, hogy Székéig Ferenc had-nagyra a legbuzgóbb kutatás dacára se tsdott ráakadni, mert a fogolytáborokat közben át-csoport >sitották s a tisztek távolabbi t rto-mányba mintek. Azonban a ktrt«tatást tovább folytat)s és sz esetleges sikerről seoenal ér-tssitést küld. Megfegyesük, l»3gy a főkonzsl-oé rendes fogolytudóaitó aervexetet létesített a 9»ját költségén Tientslaben s ez a aservestt HUfsakÜou fflr Deutsch and Osterr.-Uogar. Gefangene in Sibtrien dm alatt működik. Azok saooban, akik hozzátartozóik ügyében igénybe óbafták venni lelkes féradoeás«Ít, Fischer Sándor ur példájára csak közvetlenül a rőkoDzulné asszony címére irjaaak.
— Tótk brigadéros élett&rtémt*.
A Vörös Felhőid Tamogasáaéra alakult Országos Qizottság elhatározta, hogy Palőczy Edgárnak Tóth báró brigadérosról, a Dardanellák ekő megerőaitőjeről irt köayvét a mz-vyar oWasóköcönség kezére adja. Az a könyv, mely elmondja Rikóczy vitéz katonája, Tó h A»ndraa fienak, a aaagyar származása Tóth Ferenc francia m trraüaik éa török brigadérosnak é e.törtenetet, egynltal tartalmazna azokénak az eredeti okmány oknak fényképaaásolatáé és azokat az arcképekét, melyek ezzel as érdekes magyar tmberrel vonatkocásbsn állaaak, es amelyedet a tudós szerzőnek felkatatni il-kerűa. A könyv bekötési lábiája hü másol ts annak s kötésnek, melyben Tóth Ferenc báró műiéi századdal ezelőtt okiratait és levelezéseit összegyűjtötte. A m»i nagy időkben és a megbecsülhetetlen szolgálat után, melyeket a Dardanellák neküok tettek, bizonyára mioden hazafias gondolzozó magyar ember é/deklődásét fel fogja kelteni annak a férfiúnak az emlék'-, akit az első magyarnak keli tartanánk, aki nevét ennek a dicxő emlékű tengerszorosnak nevével összefűzte. Az OrJ: J zottság éppen ezért azzal a hazafias kérelemmel ferdül minden lelkes ma;yar emberhez, hogy maía is vegye meg és miaél szélesebb körben te jese-sze Is ezt a könyvet P-l. o:y Edgár művét a! Athenaeum áüi.otta ki és a könyv dtf'ieléii ára mindössze 4 korona. Az árusításból származó feies.eg arra fog fordittátni, hogy Tólh báró brigadérosnak hazai földbea — a tarosai régi Vogelsang-temc tSbelyen — lefC jeheleo sirja fölött ai utókort IslkesitŐ emléket emeljünk. Gyüjtöíwei d hozzáfordulóknak szhresen szolgál a Vörös Félhold Támogatására AUkatt Országos Bizottság.
A p>«roBoipóra eMeni védakeiésre a leg-< jobbnak bizoajrult 46*/, Carítorjd tartalmú Pero-cldra áprilisi szSJUtaarn megreadeksaakat elfogadok.
A Perocid ára 100 kilógrammoakiat 200 korona. Nagyobb vételad áraagedaáay 100 k(-lógramaál kisebb mennyiséget icm azálfítok.
Nagyobb meanyiaégnél a menayiiég közlése »eflett kérjen vainakt fizetve tavlrmtllnc
árajánlatot.
BrauHwettej* Ottó
(a Brauswettar János cég bahagja.)
Szegeden.
1016. máraus 28
2ALA
Hindenburg
főhadiszállásán.
Lígillttékessbb kalsuselás mellett u éj-oií Bankit nézhettrm régig s Generalakaban. A modera technika csodája a Slesssns-gyors-Hrkó. Mai tökéletes alakját' a háború folya-náa nyarts, teljesítőképesség« csodálatra méltó. A gépek taakaikája természetesen hidithok, hozzá nem értő azonban a legszakszerűbb mily ar ázat után som tudoá egyszeri látásra féltőin! az érdekes, de nagyon bonyolult szerke-
A táviróhlvatal paraftcSeoka, Marka a kapitány jóvoltából s Siemens.»«!«* aít a darabját, melyre az előttem próbaképpen végzett beszél g«t ás alábbi szavait kopogtatták, amlékfil sutograph-könyvembe ragasztották: = Herr fon Dobay hat mir beute daa Vergr, nefen ge-geben ihm im Haaptquartir Oit den Siemens Sehaelltelegraph zu zeigea, den ¿6. 1. 1916 = Hauptmann Markau. Diese Sttnre ist uebermit-telt mit einer Tourenzahi von 900 Zcíe^en in der Micate =
Hindenburg marsali munkatermeit is még egyszer végigjárhattam s a nagy vezérkar óriás felelősséggel járó munkáját megfigyelhettem. Lndendorff aJtábornagyrói külön fejezetben óhajtanék megemlékezni, csábit mégis az alkalom, hogy mielőtt vendéglátó araimtól végleg bu-oiuznék, Hindenburg elsső munkatársáról m»r most beszélhessek.
A keleti vezérkar főnöke ősrégi aémet kereskedő családból származik és anyai áron nem kisebb nagyság van ősei közt, mint XIV. Erieh svéd király. — Szépipja volt az a von Temsiholf alezredes, a' ki II Frigyes va aos király iiait a matematikára oktatta és a ki megírta a hétéves h«boeu történetét A tábornak eaiiádjaban egyáltalán nagy szelepe van a matéziseak és a katonai tudásnak. Édesapja 1870-bea mint hascérkapitány szerezte meg a vaskeresztet, testvére pedig a potidami astro fizikai obszervatórium egyik főembere.
ízig-vérig német hasafi Ludendo ff és ér» dekes veletlm, hogy földije kedves mtrsalijá-nak, lev.-n ő is pezeni, mint a tanneniergl hős. És ő s«m született ciodagyermefcnek, könnyen Sem tanult, da vasazorgaimával, törhetetlen kitartásával ugy meg tudta alapozni szépen in duti karrierjét, hogy akik ismerik ezt az életpályát, nem csodálkozhatnak rajta, hogy ott Utjik Ludcndorffot, ahova a világháború nehéz kiejebeo élesszem ü császá'jt állította.
Tizenhit éves korában már hadnagy és tudásvágya nem feri be az egyhangú haladással; kikívánkozik a tengerre és több évi szorgalmas taculás közben világot lát és világot nyer, a tudás gazdag világát és okos számit »sal ©sxlj» meg idejét a vezérkari és c*»patszolg»lat között. Hirmineöl éves kordban nősül és békés, csöndes mi«fél évtized után a világháború föl csapó lángja ott talá1 jt a straístn-gi bngid élén. A negyvenkilenc éves daliás katoea ekkor már vezérőrnagy és katonás kedvvel, magaara törő ambícióval íncful Lüttich ellen, mint az ostromló sereg fökvvtélyaes-ere. A tors azonban ogy akarta, hogy része legyen a ha telmas erősség megvételben. A brigadéros az o tnom alatt e'esett, éppen akkor, amikor Lu dendorfi ni la volt. Gyors elhatározássá! vette át a Wpiranosnokságot és legelsőnek hatolt be csapatai élén a falak köz*. A csatár örömében AöleJte a fiatal generálist és e véletim tűzkeresztség n\in mír a peu- le mérit»tal m-llén indák el az Imperátor pzrancsára két hittel ké* sőbb Hindenburghoz
A többi ismerete-. A rearssU és a vezérkari főnök jó ódában tslzitak egymása és mfl-tók lettek egymáshoz Qermsnla seerarc^éje mosolygott a keleti h»rctér fö öit e taUlkozés órájában és m\ — H'o<fcnbu g mondja — Lu-deodorff nélkül e>y«m lehetne képzelni a keleti vezérkart A f£*Ul tisztek bámulják genia-Iftáaát és areretik sarretekem, ltó, kedves személyét. fii Ludendorff dclgorfk, higgadt-ír», s?á-fM ^»ért, cr* ha tat l«a tudássá», m'nt a ■°ty ÖHk olyan vakkiher, aldaek a m tematika a kedveeo tudom Uya.
Az utolsóelőtti nzpoo a vár környéké* • ^lém os^t német tiwtt.l. Hoyos
értelme^bb, ft^^b, életrev kbb
érdekei utamra tHg k.pb 'Um volw.
A borosaiét egyetemet végzett Matal sámet tlct dacára annak, hogy apjáaak Nimetsatiécáában
kiterjedt Ijirtokai vannak, keretkedeh&i és bank-tanu'minyokat folytatott» elvég**** • kereskedelmi akadémiát, leikereste Schweix, Németoraság és Ausztria nevezeteiebb ipartelepeit éa gyárait a a háború kitörésekor már mint a .Wíeoer Bankvcreln« előkelő tisztviselője, a kire fontot balkáni összeköttetéseit bízta rá a bank. A bábom első felében Woyrtch és Kövess veaér ezredesok csapatainál harc ah Galíciában, megbetegedett 1 hosszabb betegségéből felépülve autójával szolgálatra jelentkezett. Hat kónap óta mint autós tisit Hiodenkurg főhadiszállásán tefjesit szolgáktot. KHünő utltirsnak blaosynlt A soknapi együttlét alatt sok érdé-kos, Németország belső nagyságára vonatkozó dologról nyertem tisortább képet s megtanultam értékelni, hogy egy jó név, párosalva teketség és szorgalommal, milyen jövőt teremthet. Az összes erődítések megtekintésére jogosító igazolványunkat állandóan kézben tirtottu^ a ki állított őrseemek még a vezérkari au':ót is lép-ten-ajomon feltartóztatták, jogosulaíianu! a gépmadár sem repülhetne át közöttük. Sok* t megmutattak, kevésről ühitok.
Délben szekéire szálltunk s s gépkoosi részére járhatlan homekutakon a Poshajoe nevű kolostor b i döcögtünk.
Óierdő közepén rejtőzködik a nagykiteij -.désü, öreg épület. Gazdag papjai a szerzet kincseivel elmenekülted, amit még hátrahagytak, beépített emlék, aranyos oltár, művészi fafeatméoy s egy rejtciir.es, érdekes kripta.
A német őr mindenhová elvezetett. A folyosó egyik kőkockáját feltámasztva, szűk csigalépcsőn sötét melységbe maszttok le, s kripta boltozott csarnokaban aatalmas kályha foglalja el a főhelyet. A szerzet papjait négyszáz év óta egettek a kripta lüzhciyen, régi iaün felírások arjtetik, hogy nem egy parázna pap elve szenvedte végig a legborzalmasabb tüzhalalt KezUam^aval a káiyhaba vliagitck: százéves hamuba-* fult kezem.
A sötétből siró kang sivit. Összenézünk. Az őr mosolyog: céltudatosan héazüit légvo-nat fütyül a kripta saö&letóo, s csontokat szárítja s széL Gyerünk innen. Megnyugtatóbb egy élő német, mmt az itt porladó sok-sok száz orosz halott. Egyszerű fakereszt fekszik a földön. Felemelem: kezemben szétmálik, miat a fűrészpor, itt minden hamu má«-. A vastag tölgy-ajtón két eg> muba fonódott M. betü. Megértem : Memeato mori.
Vegre ismét fean vagyunk. Napsugár szakad át a folypjók színes ablaküvegén. Ránk éppen sárga fény tslk. Hoyos gróf emberi fej csontvázát tartja kezébee, német katonaköpenyét váLára csapva, Hamletpozba vágja magát:
— To be or. not to be.
Dobay látván.
Viszontelárusitók
kanizsai és egyéb képes lapokat igen jutányos áron szerezhetnek be.
FISCHEL FÜLÖP FIA
papirleereskedésében, Nagykanizsán.
i
Hirdetmény.
Alulírott pénzintézetek a betétkamatlábat kölcsönős megállapodással
" f évi május hó l-t61 kezdve
4Vra szállították le,
erről a nagyérdemű közönséget tisztelettel értesitik. A betéti kamat adót ezután is maguk az intézetek viselik.
i
Nagykanizsa, 1946. március 28.
Délxaíai takarékpénztár Nagykanizsai takarékpénztár r t Népt&karékpénztár r. t. Zal megyei gaidaiági takarék-
Nagykanizsán.
pénztár r. t
Egy teljesen uj szlfa
1 * fekete márvány-
mOSQO nyal ovál lükör
JXL V/UVAV7 rcl eladó Bőveb
bet Fischel Fülöp Fia könyvkereskedésében, Nagykanizsán. 13199
Jó házból való fiu füszerkeres-Jdr kedésembe mint
t#su noncz
«
¿er felvétetik.
SZÁVICS GYÖRGY füszerkereskedö, SORMÁS
Étkezési burgonya
Pollák M. Emil cégnél
Kinzsi-utca 2/a. megrendelhető. Előjegyzés szerint sorrendben történik a szállítás 13212
telepünkre. Bizonyítvány-másolatokkal felszerelt ajánlatokat Kérünk a fizetési igény meg-je'ölésével. Természetbeni lakást, fűtést és világítást adunk.
Csáktarnyai Grinalsm á Villsi&tilep Részvénytársaság Csáktornya.
Egy jó munkás csizmadia segédet
váltómunkára, darabszámra aioaaal felveszek Farkas József csizmadia »éttér, Nagykanizsa, Teleky-ut 41. mim.
Egy komoly megbizható irfltáay,
irodai állást
keres. Ajánlatok a kiadóhivatalba.
Egy főgépész állást óhajt, ki mindennemű gépek kezelésébe jártas. — Czim a kiadóhivatalban. 13243/3


Tavaszí idényre
Bitien lilti czlpík i ItiHU iliistilei ríktiroHésseireile-lésre laphitl
Miltényi Sándor és Fia
dpöáruházában, Főút, városi bérpalota.
-.csjszaBaEPC^wr"''i
'J3S5?<^5 v*
| URANIAS»
f Rozgonyi-ntca 4 SS Taal«foa > 259.

Waldemár Pailand«r fn Betth j STannea együttes fellépte
1916. március 27 éf 28 án, hétfőn és kedden kerül színre
'történelmi dráma 4 felvonásban.
Exotikus herceg
vígjáték 2 felvonásban
Egy karier története
humoros.
. . ■ -c j
Az! antant áJtal megszállott Korfu szigetén van azAchiDeon, Erzsébet királynénk kedvenc j tartózkodási helye Képünk az Achilleon egy részét mutatja Achilles szobrával •
mutass
Hmbjárak rtndestk. Előadasokkttdtt* í ét 9 órakor. Vasár' és ünnepnapon 2., 3fi., 7 és 9 órakor. Pénziárngitás d. u. 4 órakar.
Szerdán és csütörtökön scenzác^ós műsor 1
Minden
kereskedőnél m érdeke, CÜ
hogjyí üzlet» nyomtawápyjai Izlcsps kiállításban, a modern tipográfiai eszközök igériybewelpyei kéi jenek, mert csak tgy lehctséi hogy a. vásárló közönség flgy« üzletére Irányuljon. Ehhez pedig c si .az keli, hogy Jnyjopjatranyalt
A NYOMDi
4.MLM = készítse
Nyomdai iroda: NaayRanizsav Sugár-
@ \ 1 ! i 1 i ' i | li' A ZALA kishinletései
? ppbb alkalmat kínálják niifide/i adásvételi j ■ i ügylet megkötésire. —
Aki valamit eladni, vagy venhi akar, Aki ajkén keres. vagy kiadói lakása van, Aki élelmiszert akar venni, vjágy eladnil Aki alkalrsazottat keres, [
Aki álfást keres,
Ajki gázda sági eszközt akar venni, vagy eladni, Ajki ptkor< izott szobát keres, j vagy bútorozott
srobát akar bórbeadni, Ajki p|elé let, szakácsnőt házmestert keres,
. 1« ^helyesebben cselekszik, hp Urdetést közöltei a Zaióbari.
1 @
il
■ Mi »»i Imi to t^ain* s-v
»•ta
Hf Iliim Q OMfemni: NAGYKANIZSA
t-m *
mSBSTV

^WMMH^H
OLITIKAI NAPI LA
Amerika
békét szimatol
As autant rápaárŐl haaitalaeul
It
támadások.
tűn*.
•I t puffogó Sáritok i hosszú tartamáról, — Amerilu i eL A múltkoriban, 4- laiiil < te* — Chicagóban Hatalmas tfadt--aik támadt. Ai Aawriklban szárú; kapott bákahirak nagy aaéat idéztek a lőatargyfctáatal kapcaolatoa értét baa. elsősorban o B—fjéil nyekben. Azóta állítólag kiderült, ai egész hhaattaláe bőreemanSveT amit alaposan ki t> h»atniltak a baavé-tottak. Azonban a u|}U(M| bkal mit a lőszergyári értékek iránt nem tud-ják többé viaazaazerezai Namcaalí a publikum, de a bőrzekapacitáaok agy réaae ia abbaa a válimtnybeu vaa, bogy ax sem mái, mint l8iaaai»afl«w, bogy most alaptalannak minflíitifc a maitkori békehíreket. Egyébként hauiNiittdMi mi-/ > yorki áa vaahiagtooi kMktm tudni ve-i lik azt ia, hogy az Ulü hardaa szelleme azért hanyatlott alá Nématoratággal szem ben, — mait »giaanliitáaát fólösUgasaé teeaih a Wkekilátésoki TiimlMitniu mi Üthoo aa az amerikai publikum kai tára. aa agya* körök véleméayér* építhetünk sarait.
Da van aaaknél jelentősebb is a béka kőaaladáaáatk Az, bagy Amerikában ő/ven milliárd tőkével sziodiká tus alak uh, amaly már a békéből tőméntaUo hasznot bsaaahslai, A kát us tudja, hogy a had viaaM i baa milyen rangatag értékek vaaaandőbe az «1 pusztult, vároaokb vasútokban, hidakban, utakban stb. Amerika azt ia tudja, hogy agyas mak réssbea pánt-, réaihea aayag-, boa munkaerőhiány kóv.tkeitéb«n kortlnak abba a hrijiatbi, hogy tult -városaikat, tönkretett kat, feldúlt gyáraikat hlápith—Ik. ia tudja Amsiiks, kogy a világháboi izőrayű nyomainak .dhűulutáoa Briat lesz. Ez tarmimatae is Éa Amerikában ctven milliárdot adtak arra a célra, — arra fal, hágy a valóban küszöbön van. Klfeóbóa mart ha nam igy lenne, akkor ' az rikai önzés nam hagyaá parlagon be-' veptf milliárdjait) hanem — lőszergyárat alapítana Kmlékaakatftak rá, hogy at eleő, mii őrlik balkáni háborút, a japáo-oruaa bábon* áa a mai világháborút a pénz iraate mag l^pttair. Amikor még senki aa álmodott ezekről a háborúkról, a kamat agakig smrigat|i a lábát Ugyan-, aaak a pénz vok sz, amaly a háborúk »égét ia cifra sejttette a péuzpiae enyh«-. léeéval. S ima, moat is egyaMrra Stvea milEárddal jóeolja mag • bábon» ktefi hiNmlilt. S a , [,ri L mén hianAnk hal, amrt a péau a hatafenioká ■ a hatal ■■«* tudják, m
MMw
íjdrc/ijs
harcok fejlŐdoek ajt bántott tólceérak ki vanalabon. A Maaf xMC huevona! j|Ml«l való. Ka Aa oroazok a Posta pkak illen! újból
tJkjalők A
aa ¡ellenség minden 1
menté*. —
Nymgntt bad ¿lénk köitl■ áltál rob-a csatlakozó-lkát oldaláa ha ról nincs ujabb MaMr;
álló némát oaa-tóasagaket Kajtot
Ïaat caapatai val szemben
vitézül kitartanak- At '«Idátokon hantoló bj-aindeáíbuijgiakj haai iO»ari«k áa haleiek előtt ai aBaaMI igei bab*
kitfin
■igmi nityma veszteségei mellett törtek mag k ít [orosz hadosztály nak agymáot halljam tt rüen kővető téma dáaai. Ugyanéi a soijs érti az oroszoknak éjjel ia meglanéielU kísérleteit, ama lyakkal a Mokrzyce ¿ellejt elvesztett tarflotLé a lejárták vissz, il lódítani. Balkáni karfaaM*" A, Dóin a tó belletti állásaink ellen intézett ellenséges légi tárna-dáaok vinanzásául ta|imp agy rcpOIőraj SsalonSi yidékére he tolt tllre éa bőségben bamfcázta aa tj Ídk»tj5t, a petro leem-kikőtŐt, valamim a várostól északra akartlfli illáimig«« táboirt. j
' ! • L&l Ráá hadvezetőség.
Az olasz
harctér.
|p .flaisMMt mkm. főnél a Harcok továi brrdófensUt szakaszt tüzérsége élénk tü, részről a Uonle Sah lejtőjén és San Marj/t kai kisérettek meg, köknyen vértünk viss^i a hűre jaég folyik, szf* ts\ meghiúsultok szts támadásai. A számú tábort vadát na la eiétt több mini A tiroli harcvonalon cm! a fadikartékban bek, Ml rendesen
IS. A gőrsi hid-
■4 öo-
tkét rész Ölaat északi aril I témaddso etyeket azonban í SéLtíől keletre Piacken-szakO' \tiz tUpnség ősz-irinttal 8. fyiftótyi harcvo-ila falazik tüzértégi tartok voltak élénkeb-ttethoify Venezla
A tengeralattjárók ' ügye.
BértbL mát MÉ|i
biz^ttaégbijn tórtént 'atWIo« le Boanarmaá ilftadó vag kaacs|i^ haaaa
Tt
nal f iMSin i a t
i
la A katttógvetési
aaaieybi81 a kö-áilalkk adták kí: ka Bathmaa Hallik beszédben I
Ébert ette a bávárhajólarc kejdeaét, ama-lyat poltiiaí' atmapoatból ia i^egvilági tolt. A taagalárinti plinmtitUrj ugyané kérdáa tecinikái részét ismertette. Lm-tán a bahátói vitában az öaa*ea pártok aaóaolua i rááitéattekl A uuficskozást folytatják. |
assbfimki W. A ktjlt>a4g-vatéal aáioítaaabaa « kjaaoal'-íar aalaaijnaa blaalaae b«taé4* bari klfíjtaiía á kqfaiafcy ai-l&apentj]at! a katonai adXyaat-rSH ók a bWagkáJó aarojról,
Nagy orosz vereseg.
— INtyUttto* /eleniékl -*■
Mrei#a 28. Otfa+n harc-
BoAMN téjr i Bojáötól
után
áaiakr i az proizok, aú-
!yi lakat helyenkintj felrob-
bantották, iimuèaltew magkiaéraltók, hogy áUfsainkbiJ b^stolji
mad ások at at WHel
lett ¡vert' torkolatától Imákkal lut éjszakai áflnyi az alSti sán
A
kánál aa atle*|*g tfltak.
ak. Akjösízoi tá-taklutályba vaaz-óssis A Sztripa ra ere ai aaztago-kia^rltte asár k alápo* hatá-
tartomdny területén ad Isoéz i-'t arcvonal
fém trányaló élénkebb\\lBM éUapHoUunk meg, tóm vasutak néhány építményére dobtak
forgalmat az ottani bombákat
kavaéjfet MMt ujabb mfer altábornagy.
esemény
ia voltak vsaatattik ál»-agwai n&vak-kórók sa^riet mind*
A Hindenburg (ronlrél,
Beriii ilre. 29. > mn nMh szállásról ü taz* ilto bU(Q Utal ttlN Bddípij csapatskíi tsító-m mim. m k, Mtut^nai HitMik ptasotba, mé m mm n-mtíaiok 8Nfl. * rósz i|.»< dacán pMI< saink oièû ponlasságd" fórfénEtsH.
Kozás «tán.
éaOty-áléakebbea Höfer altábornagy
Nő az elkeseredés TWllfton ellen.
WaanUftaa, asirc. 28. A Reuter» ügynökség jelenti i ilsfllyfa^itt Sua-aan hajón (¿lit|lagl a lezek a HuItUtblI tflkat Emiktt iz Ugi szik.! A kohjrwidtó
ezért WHaen ánök'pt terheli I MalSaaág, őrivel nem fogadta ál azon javaslatot, hogy fífyetmarieaaM az aménkaiakst a íqlfcfgyverzfctt hejók Uezadaliáns. Erő* aan követelik, bogy ja kongresszus figyel-meztpsse aa arjierikU polgárokat, hegy ne atálljanak IMfogyVerzett hajóra.
Weu'^/'*-. jmárl 28. Nékáéy lap a Snssex ügyéva kajxesolatbaii követeli a riifaa^Éi nirigjaf vifri dtpUmátíal ri-szony megkzakitátál A többi lap tár-gpUagosark kommentár nélkql ismertet! a* MMrimfef. n
Lugaaó, méictus nistterek holnap kagyi előtt Riáébajbnnééek, lésra utgknak, hagy a királynak. Cadonéa da fronton marad, k nuimdnyoéza
mán 38 anaoaóa
PárlLm bek haditi
tak eea sita »
atéaa Ae állapodé«
Az ai
Athék viselői u át Skutúi legb
kijelentik, oiraaág ák szerint
russ torsa fog ddate^i
Az
. K Aa. obué mi-ék el Pártat. Mi-o főhadistél I , Mentéit tegyenek r egyelőre a fian- 1 égy a htlyzetei ta- !
I eaevatk4|ia-a klialMl«* igában klaló*
létHtbt, ,
tant tiltakozása
mértéat À a apaifitt ami miül áfágoaabb hogy Észak J történt I bagyhatjál IWtt ia a
As antaw Up-[iratot nyújtottak Iwflkeak, amelyben ingpn ismételten ípirusznak pörög |gaitntlál [ezidő-óvá, mivel Ep'tl lóngfaaazu*
tova, i békék
Brési Mercier b tiltott hire « áa at elled tóztáMák
RőmrL ugy tudjál legkőtaíab t ■Mamái kábee
j tel,
árulói belga klérus.
játéi lioa
r, márc i bore« olfálal Ukt séf m har<
igái ii
_28. L
I ¡titkárát, Loaaint etíléseért Belgium
sl \ósótt ! Irt
Cf m
márc 28 nog*
lépésiét áruló
AUci
bal|>
Porlugálo Szalo
Athén •itatta a lakb Staloülkü tiltakozásra
|Wf portag ib a.
jel ni
Pátit
nökség
3fy óra ihi etve a k korát Tői Öltek
•tar-
Vatikáni körjökben • spanyol I király, teat a német kar', bíboros érd.-
március
csapat
kéuu
március

k
nlklbelft.
At antael árto-yt, hogy legtcóz* Málit partra kormány erélyes
Szaloi liki b. mbázása
A Stefánia égy rőpíllÓk tégnsp il sszáig bombártsk «fuliathi.
ItőtŐt éa a kzftvetaégasek Ik áh embert » f"—""
Csak azoknak a cigar et tázókffcak,
Pk mmilgiliri vais telunleUwM szlves«iJ kiiteoek aapn.la S—S Mimi
4
clubspecialité ssWsrftsMTsIgrsk
I dobo (100 b0 '«ly) 'ira 90 Bllkr Orvoil ttdka % IMnIm HMM Im| bMU« ^ÉnBÉ^MH^ i a ,
4a mtu«WnJhBjv<}bbj^b^as^
f A Itgjobb
r>,
fogápoláshoz
t« Utéxat-Ifti-Jc ««klu-• uimW kleljíkitb«
»¡káról
VI» K*m-
Miért árad atolaton ?
(«-«a M teát kaid* MM é a Ba-Utea vf». MMiUIii ||.ilil|^n U«fa-■ér W*t tóháaal lowti.Uk «1 • iM mm*-ayét. A ufr pi atilla kaattyteé MWk P*aiili klaíri — 3 • i»K BIH I Itö aaalatték
b • m>tm an»éa. MMél ár akatékfc, Hri • batrbsk — • kdytcieteU >IJiiiiII U» qmMMí ij. aa wli
ate Helytitfii m vakak Itaaifc aknák
tSaonrtt falwtl hthért^ IIM • jM atatte lak. Padlf «MA virtuV, • a'ipWlt Mafarelil •((iif.Uktél
A |M mt4 aéaearok
vilij* kl: kii aUrt írtd * öiUtoa ?
Na«, kát - gfí' * m m O tplltel l|ti|iiMt rtjkala. VktttBjr, HT Jaei, aajy Hllatfl tyjört. kofr T«r
rüea S»til tud a ItlilH aat lak aaéraatt. Eg)tetal • rr»»t»Wi8«k aigvIgaiataWairt *>cgéll«plljk wt 1», kepy *■** * ' ' i0m MgiUai mm lakai, kaaea »»jd ki 1917 vifée kéaaea lett « 2Í<ó nUdiíatk a kl-bMtfae, aaa, kit akkor nwfd • SMa kwil kaU laai a té rtiHllelega AM% ped% tfcj káktkeé, lé MtnrahM, I •• ayaglalaaUad Mibtvalé l«li'ialkallniiit a {aagaá «Mft-léaf UmtlalL
. mAi Igaa. kaffy a IfT te ilUfMai vitt »«gaugTerlrri. M»rl Maii Ml eaak aüadaakl balitlutji, tógy ba aaa leit nki l»v»ly af a* fliillaa M fll,áWr aaa tót voíaa a lihiiiil. hegy %>W kai|ea. Aaeabea • uffkteri O.aaáfoa VíitpUiíJ Ipotgiltelf fatóklg««Waa arra a kárdáara |tigl«k kaaakatall tót readeaták ate «tefck a Sté Mdral kaitól etikb a aaá|ii Ily aaty wriilai indítási, ka a riallyt kla alinlátáaétl «1 U latótaU valee kértóal ?
Htaaaa ráfi te kteiaaart aakály, kotr a* aaéi évet MlnitólM W»a«Ur<i«k Lótuy L*laa ate i|f« HpiaMlilU aa waaago*, kotr a Batófa Irtntei kiialavtek etaé-vatkaikatlk a » laai akrae aáalikb litóml Aa 1908. évi XLIV, Wrvi*lr aaf b atea a módot rai, jpflr a Uó uUlpfeh te a Sté aeteét a kelM Idékea • katM aáraira klkk-vittek. A ttevihfkeete a Balatee mbtlyaa*-aára, kikélik itaktetea. a 316 niinlilfa te Mtekaltel tfilira 6 9 attkó katatel May aatt M
Aa tói volaa lakit aa aki táaaig, kofjr a Siót ikr|teaa naiialk, E ¿djett m« laaütótal aakMaktálak a UkMk «fMlteaak. Patef alaki )teaa toaiatkoii «Ült rtUfm, kotr • klkkSk aaak akkor kkiHkaabatlek vaka, ka aér 'a Bakion yfiutott aabalfoa-Iák. Hlaaaa a klkMk fcaaaaraÜai te kaaa> aálkalteága iltca któaafrra. wl|| aa Ml *1 lapkatt te acgfaagálbatja frkat. Da kél a| *lUatala|écaoaok klaaáfát kaitól aMkk fitaal, a BalaMa áHaltena érdaka katyaU
így aaatt, tófjr a Sté raadaaéaákaa eaak 1912 bán fraadtak kaate • aa|y k^aiaa ujy
tanra
KIVAU)VllNÖSÍSŰ M^xAi tírmík
^füriaa»>al&V'
M r k«ak kai te ai te

_ Jiratt • MM Ijlakl aaalUd ■ Jrl>«|liiii. A
Hat I at 4v M>aM kérwtefT Miatil tjolsa Irjlcwi a aaakit
•fial tel I liwlaiiiltellili A k
ktaaa rV<N «bk|a kkaf, kagy
•áak Vaaal Knauf
akkaf kiptel mMh»< aáMlai ,ltrW4M. bt«f áaaaKUíl 4«|a#ta|c a Iii iiirii
'■teMhaipi
r$I>llő|é m. I «Utlltá ka Utó' HaaarB ■himIM* Iéa4 H«td JmmMH ;» ilMMl lil I». laak kawaai te ¡a S«
la ktetelik A katate ate ka a Mm 11 HUt
»áf»j vi aa^tH
a»jdi «ik laQeaaa la kaitól aénk.1 B atei |öii a luiUitijiM«.íA k Uttn aaa Málta ílfyo-laató Kvjaaay kliaafhiia laiaft 1.9 5 te Sastel »ok te tprtlte aaé tela aaj Uategte. A BüaUm vita éWMlaMII UtoM*] Naiaakat kteaikaalate jt«<kiliH|i tót aL éteted. A vUkUlqMU a«aá«k, patkok (M ¿éaatü part aaatl »»öjftk te ate átlakaa laWatek «te alá kartkak. A lllillil Iriaka tak lato^d'ak. Ekkori adL »íft* letayltatUk J Blé a aa iradJl laiiilt tóakwaal iM M
Mitek Ste atekjte. A
bírta Uqtja aok Máál á rltott el aa te, »a^aljrakan ar»n> MMiirviriU ma te gaa vé^la kaaaál. [
* laaáf kt a aaakéiaUkMaa liLlkia bonécexdlek Ulola • Mkfcat, tóTli IÁMÉI llg hal^lililt iatekl alHM k *on« | U '» Stó i liJlilin) lördttotUk •»óink kakMate aaa Iteééte volaa aiag léi iWk^ katy tó aaa la koaafak, tea a tej|twl klrvári jl aHafateraAte klvala I, aaa • titói T Mküü^k I ki»t»i, ate míg iá antefafl ¡katlanakratel bteteal! aaa klkte. A itlallillj wadil te I* átefKw aayt itt bel), któikaa* tepaaál I t ianjt tetet térvél r«i ipcly jtlft-« HU a vtatl< latóa bakk-ratkai ktl, aaa ap temrtaig u «aoe«l»»s#, aalf , i l ikukfol lojlkoi aanl jdjéra oUl, mm • valWkaaé. kl kalpai «fakbilatl te 1» daaifi in&ltal ja aaakétóte ától #til akarta.
1» aMte aér tó kteteaik i I te saaktó a á kori tiajnUk nicjnyuicdal abbii, kojjy iate-Ite II uj ej aa | lívldléUalval 1 atQkéayte-aégévi I okpaott kádárt agyaiari^ «1 arliMat okoaai 7 1 •
I laa gaiJtójá a a kar ki Icai kétrUaaégv Bp tMfyloiiti aprk Ura oly «tel élliUal, dáa> i a |6tea rHralátáaa aM(é>| at e»l illttóak ^aéarkatóaMM. li • Daa i tsitjfaél te |5v6|iifillit Vluilij U: lakai Ml a fUnt

Ii
eoetlen^ CIKI
lA II l|*aa|l I >##»*« 14jia» ai<WI<é aél a aa nrfi UAfl lÉétóalM Mai W-i'áüalki kka*. Eataitat te >p atei« aa ImM Mlaa Ml« aatetet fc M
ktema tjaii<lfc»l|l btUkk. k*rf*et-Jiifctl wcénftkl <>abjiW>fc éa mkm-
AtiUe*i*a alkók-
■ aáfa lapnak tejtei l^kUi.hH kteaéaa tél apitótóilt» latarláanl|a»ak. akak a a»-gáayak állatatélajoaáatóikkai Uuaogateu aaivíaak voAak. - A lm$uok raaaárSl aaaabaa al aaa aalajijhaljak, kogy a atafányak aateátaák imr^yaagaa báládat aa laÉakaaa9ak|a MfltMm* " aaaliaaa a. kuioaóaaa padié aanak ¡atekkadta, 1 Saauoc uraaucm) ekótt, aki mmmittU (araOiaagtol aa jtó^XalllMláécW aa riadt viaaia, hagy a japMMaa4akb iibirhtetet I taiémtaay a aakte bikérua vtaaoayokl kká4|titt tdjm jáérakMMt katollbáaaa •kép attuió^at ; VUfr Sapaaé araaaáMiy mtudan alkalaial teagragid, hogy nateaa ativa augakatat I kfvélva. ] aitylulaa a hl ború ékal alfttd^uM B)tewt, átaavkdk-1 ««kát, Sa aaan, aaf ttótew a« 6 (ötakooy kodééiaek aan aMrt UrdaMal kfllmo aabb aitetaaylaaj, tatet ateUMaaa btaalko dou. adkaaate<iaváaaaaajia aytlvéwMpagl alá. Aa ^ wnga wadealea, kteMritkat laa kldaialkéatpéfé Ltaijg aa attetakáp árt dteéay akbaa ItekNa aUg jylteakt.
Balyratóatetaa. aa lanlti Utate »»« aléHa»a|afi iaéta»a|aaejn««eaktó ta«>«at. ka aaa Htláit Statei' faa||l«aaca«ai rtliaa Itelak aa«.
4- MaaU^d riaamáa aa liláitól
uw uuoráaoá kkal I agnajj dalutan Ndgykaa^aara Wtóátet Ottuthoty Kai-t tótetbalfi vagyvuagald altoaéá tókaMIm alrtpak jMabaN^MÉUl a laadfltaag aa | kara iMgte aagtafiB I raaaial tartott ftl ktelajaaaar «uaoraaok Ittó. HaiakB kl [ érakor k varoavaji at oikbaa raadBrkU áUtkk lal, akik a taj-ániaolutl a laadMégra dirigálták A aég-lapA tataikariaa Mtgy markaimat keltett a tejtermelők koál, Stólatakéeoo ora akarlak aagadriaMakadki t tmikor a raatd-örök aa* tágítottal, a tejel kiont ét | lak ax útra, Mkaayan padigB neaao a racdOrdkm, — ; Igy akarvtól elkerülni | erekre ellaattag<4éa diatéA »ulyoá kiaéa-l tea vér. Da a taadwég Mariak a kia termelők, hanem Iá* uradahaak tejét t* megvuagaltatta. Cddtg a Wvagyéat kai' ■tejet. A » karolt ■ a 16-1
iBW
Y ES-SZAPPAN
Am 1
tHÜll i tek te
CUOllf ».
S kotaata
■aaa« »aa^.
uooót aaatbeo tálalt gyulut
gyanú« piacra, vegyék! vizagálát ál» vaatl
lernte« fi áááa aui dteaSBé loMaatéa
A
ai egyéb élbiBioiiÉnfcat
y> »
S<ik' kk telíti Lteátete teil SakMor raadek ktefctte Ittel Da toka «jly |éa aMa mMI.
Baka oly lét tete lapoáji, alelka a le«jukk> Hvlt1«teiiit a
Rumi k«»erüt
raakall toag. OngjB-iakMaSlkéHkar. HaaH^MUUla
■eiai ajrM)»a*raa'«e IméaMa-aéaanaaaáap ypafaaralifcaa La»»
VpteaMtetet tteMp, Vatetan a.
kaatepaktléa itóSéakw tarétaite «leaU kaia»te («kaaMate 3 a«taate«%rl aetavjwUI earkWia klkte« Iter! Heatea ate aegMl a»ag. Kla> tevlkkl *j tórXtbl atetóta rvaiatila, kegy aeiteiia te teaituiMigl MillilgS katetók tókta rtt] karaaa érietek aaiteak 46 rkfaMékoa teetr dtkaévaawfaaaaliáaéliMI. A »jwrrr atate — a élkraaal te a ¡tel «á^k
M<iteléval.— aa ilL|W halaaa ^«aaklartaate-aak Ii aefa^lk «M a lakaAli wi 1 tefreaa tóU^auiV a fcseÄ-
em
Tagaap agiaa *ag> Na^ykaBÉBak*. Caaagwi-ataáe kaaaalSl nélkfifí llmiiilt hwddkl
» váttti áliMBiMa. A Jtdrddlétei tíS-halák valtak, aMyaM J.kaaár>«aa hakatöból áaélMltak k ImMÍ ««Mt-kaa. IC*i iiwl<k|dtalakri k vaaatea ki-j«leölelték. Itó0 é. adhMBMiai élAkala kat Néatte'naaW (ővteoaéba, iatÜake á«élkl|ék. A Mpflaa kll^aiagaa vngg» »ok állnak kkaaéa an a Mita. A vag-goaok vittél yaiiaak tkkv% aaaatyh« agy tllawdkaa teílköd^ kteíiijkk aaajtadalla-nul aaéataval méte^ agg, hagy a halak élv«, (ruaaa érjtaáaak ateg Barkaka t élv* kerülnek «jUtdáarM I*..; Magtakiatat-tgk a halak al Ul and^a«. *igf" ftééa-koluk ét a hgvaé viíébél a «aaak kocáiknak a MeáaajvuJI (oj^tak bagykapé* kaié viaéka. A fteiak k4»t|aem ntk^ég a S-S tatée aató MiodeaaUtíá érdekaa, hogy aaig a aN^yiuaaate pteateá aaaalyaa paaaért aa iakteiaia«aa kwat kapa, .»-j, addig a aalaamgyéí hal Nagykaaifiáa karaatMM élva jat al a kaatai l|0MM konyhájába. Bldékkaa «iimlhtejttk aat la. hogy a 21»lkia«gy« éii Itel Barftakaa alaakkk laaa. aM ami a iknaiapai piacon aralaak. ||) mondták tadk akik a «aéllliéal ktétik« 1 L)a |é tódba aaglBilM. hogy r«iaél)ék aal a némctak, ^
— Aa aéaaatótói kaa^aAMkkaa- A kaatáraa eleaeM tóaaatk káltlLlateak kaáa-wilHIiti ifpákaa é tóavidiitói altlata tór-»»■Ailitet akatt H atalp <*r»teaá ahaateté* aal a »Igái a k.iMtokaak te £ teHlWaak> aak A laadetó Mtot aa dtóteHk haatea-aateh Mai vali tóMayt a Sál tg|laa| a llrhaákia a hátitól i|ggkl»<Jil M. raada-aaté tanéeee te ttktóafkaltóétt}eg»W lakató-ailikaii i iiiíjlj
boa aaka aa aMMkaép*tól fttámk kte akaL Kaéaaal kétvearak aa •Mfcaa aMBMte aakiéga« tiiadik bt, Eatóajttíte «pUá^paa akakkél eaitetttói Uaa. litetólkak l«»aa Ite« aMakaa ntte iaMaMketiT' gtrliái kt4 ta(eáfkaa elkaapl nkwék kéttnatéa^h aaW
iélpaakalk. |aatatóllaáa«atetea
,P E K ONO SZPQR"
a fé^gáliOOt. BBBEB
iziiiiiiztiKiiiniiiiiii!
A „raraaaaapavt" (é»tk ólé baaználják a ufilőgaidák. A JP*raa«aa|»ru öiíicléiele khM Cl^Wajt teu|HoM 161. A leplőkljláfeb liflUHi» kosok ajánlják. Rengeteg cüaaerö levél ék «Brgöay báiklntk rendelkezésire élkaak. Cár kid ,JP»i anpaaier" kall 100 NkM lm *M
„reraaaaapar" ab Badápeal 1 koA»»a. 90 l>léf. HamfiNl teaMAavL Lagfttóbb SH^Iidk 5 Utfa íaowtgokbaa áttolt «••« agMBi
a ^,PERON<bsZPOB,, Veaérképjviselet Budapest, ¥11 Damjani»u4m 3a
1916. márdui 20.
ZALA
•sskősőtiiet& Végtl kívánatosnak mondj« a rendelet, hogy »1 elesettek oxbomálása éa cl-gzáüttáM e kadjírtt utfnl Időkre halasztassék.
— Még egy utalvAny. Amint értesülünk, legközelebb a zsirutalvány-readszert is életbe léptetik. Erre annál nagyobb szükség van, mert a zsírt egyesek még ma is pazarolják, mig akik nem elég élelmesek, — a szükségleteiket is csak nehezen födözhetik. A zsirutalvány-rendszernek meg lenne az a jó oldala is, hogy a zsir elszállítása hatósági ellenőrzés alá esne s igy korlátozódna- Információnk szerint minden személyre másfél kiló zsirt számítanak havonkint. Nagykanizsán még nem láttuk szükségét a ziirutalvány-rendszer életbeléptetésének, mert a hentesek bőséggel eltudták látni a lakosság szükségletét. Egyébként sem tudjuk megérteni, hogy a zsir, vagy sertés rekvirálása nélkül miként lehetne rátérni az utalványrendszerre, vagy attól eredményt várni.
— Az alkalmatlanok ojrasorozása. A 46—47 evesek beaivása utan, mint ismerete», a 18 evesek sorozása következik. Ezntan azonban, a pécsi Duoántul érteüiéae szeriot megtörténhetik,, hogy mielőtt a 18 ¿veseket benivnak, as eddig alaaimat'anoknak talált ösz-stes korosztálybeáeket bemutató szemlére rendelik és segedszolgáiaba osztályozzák. Ezzel sok, f.-oatszo.gaiatra alkaloaas seg ed >*c Igalatos szabadulna fel, ami a véderő érdekében szükséges es kívánatos. r
— Primadonna — a fronton. P¿cs-ről jelentik: Pete dy. Etel a pécs kanizsai sün-ház jeles primadonnája, akinek nev:jhsz znayi szép aiker fűződik, gondolt egy merészet és nagyot és elutazott a frontra. Pcterdy Etel ugyanis boldog menyasszonyt akinek a szive a színpadról is eikivánkoztk oda, ahol veszedelmek közt a jegyese jár. Azért Pcterdy Etel szive vágyát követve, felszerelten a szükséges igazolványokkal útra indáit vasárnap délután az északi f ontra. Itt fog találkozni vőlegényével B.lló Zoltán 29. honvédgyafogezredbeli századossal. Pcterdy Etel a fronton tett látogatása stán visszatér a sziopidra.
— A Dnnántul rémei. A Danát talon, kfilőnösea Komarommegye környékén veszedelmes cigányban da garázdálkodik. A banda, amelynek tagjai többnyire fiatal cigány katonaszökevények Pozaooy , Veszprém-, Fehér megyékig elkalandoznak i rémületben tartják a községeket. A banda tagjai fosztogató aljukban igen óvatosan járnak el. Rendes előőrseik vannak, amelyek meglesik, mikor távoznak el a községekből e csendőrök s csak aztán tőinek bp ods. A napokban az Agyagos pasztán véletlenül mégis összetalálkoztak a csendőrökkel s véres harc tört ki. A cigányok fegyvereiket is használták, de végűi megfutottak a kitűnően célzó csendőrök elől, akik kettőt megsebesítettek, egyet agyonlőttek közülük. A cigányok vak-merősége annyira megy, hogy a községek leg-aaódosabb házaiba állítanak be s a házbeliek-kel süttetnek- főzetnek magoknak. Messze környék csendőr sége most együttes taktikával fog • veszedelmet banditák ellen eljárni.
hirdetmény.
B Záiogintézelünkbcn elhelyezett és 1915. évi ápr. 20 ig lejárt, de meg nem hosszabitott zálogtárgyakat 1916. évi április 8 án esetleg folytatólag április 10-én déiuün 2 órától kezdődőieg hivatalos helyiségünkben iparbstósági kiküldött jelenlétében nyilvános árverés alá bocsátjuk. Az ilyen zálogjegyeket azonban még ápr. 8-án d. e. 11-óráig raeghosazabitjuk.
Nép takarékpénztári*, t. Nagykanizsa«
A ZALA TÁRCAJA,
így is lehet szeretni.
Bráxay EmiL
29-es asdoagy hídi naplójából.
L
Martina Sslmonowát a Rohatyn és Gho-dorow kőzött vezető országúton ismertem r?eg : a menekülők tengeréből sodródott elém.
Még a háború elején történt, Rohatyn után, az dső htjiaion, ágyú-csatározások pokoli nyitányán. Visszavonuld baa voltunk; Cho-dorew és Zidsccow irányába tartottunk, a Dnyeszter tudójára.
Utenex, mi volt nekünk még akkor a háború I Alig pár napja jutottunk ide, a frontra; uj volt nekünk ez s koloszális játék, hevesek és hevültek volt a ok, tapasztalatlanul és történelmi leckék receptjei szerint verekedtünk. Itt láttam az első vért, az első fetrAgő sebesültat, az első wvolKrefíer"-t négy halottal. — Etek voltak az első impressziók, az első komoly pillanatok, itt álltunk hgdóször kerítést golyózápor előtt, mégis itt éltük valamennyien a leghazárdabb órákat: itt még éreztük a * gőzhenger" fullasztó nyomását, mely felett ma — 1915. vége felé — kacagunk; okkal és szivból.
1L
Szeptember első napjai voltak, ezek csúnya, esős idő, ritkán sütött már a nsp, az' álmák sem érhettek meg teljesen, felig zölden eltük le as országút mellett sűrűn posztoló szÜvasok és almáskertek gyümölcsét.
Az országúton ezer meg cser kccsi tolongott ; irtózatos zűrzavar vo.t A menekülők is itt akadtak meg, a kápolna mögötti mezőn türelmetlenkedtek, mitf a gyaiogs g és a Irén tovább jutott s szaaukra szabaddá lett az uL
Mar Látni kketett a kósa.adő explodá-ció» felhős füstjét, a srapnelek feiwilanásat, égő kazalok és hazak égig szatagozó füstrajzalt. — Furcsa kép vok az og esz, régi metszetekre nasooiitott, mel/ckről sohasem tudtak elhinni, nogy valóság volt a modeÜjük.
A kapolna előtt Feldw.che-t állítottunk fel; én vo.tam a parancsnoka. Feladatunk az veit, hogy a különböző ezredek embereinek megadjuk azt az útirányt, amerre ezredük taitott. %
Innen egy kis magaslatról, melyen a kápolna állt, végig láttam az egész síkságot, Ro-hatynt es mindazt, ami körülölte lejátszódott. Furcsa, felejtésbe göngyölt napok és események ezek ma már — azóta nagyot változott a mi uÜrányunk, a gőzhenger minden erejével mi kaszáltuk szabaddá az utat — mcst már mesz-sze mögöttünk van a Dnyeszter, Zydscrcw, Cbodorow is Rohatyn I
IU.
- - >
Egyik őrszem figyelmeatetett:
— A kápoiaa mögött megállt egy kocsi. Valami katona szállt le róla és egy kisasszony .
— Kisasszony? — kérdrm csodálkozva, hihetetlenül. El sem tudtam képzelni itt, ebben a miUeuben egy kisasszonyt.
Hosasu szekér volt, egészen meggörnyedt a sok a holmitól éa gytrektő*, akik ' színes ágycemüekbői dugták ki félős szemüket. A távolban fólfelhőző lövéseket mutogattak egymásnak ; u^yiátzzik, már megszokták : ki tudja mióta menekülnak előlük.
A katona szakaszvezető vot önként e-i stráffal, karján vöröskereszt jelvénnyel Tehát mtdikos. M»g8s növést, őrd« kes aicu fíu.
A leány a kocsi meliett á&, nézte az eget, fájt neki az e»5. Az arcát cem lehete t tetj'Sfn Iáin!. Sötét kendő vo!t rajta, da igy Is kitűnt gyönyörű, villogó szexe; intelligens, okos, tanult szemek voltak: a katona, aki kisasszonynak titulálts, emberbmerő vok
A me«T>s hozzám jött Bemutatkozott s az ezrede wt&s érdeklődött. E'mondott», hogy a Hübplatx ot, melyen be volt osztva, elkergette ax orosz tüzérség, összelőttek mindent s azt hészi, hogy egyedül maradt meg. A leány Is arról menekült, Martina Salmoncw'nak hívjak, lengye! leány, T*nopo!bói menekült, egy gazdag zsldcosilídnál volt nevelőnő. A nagy tolongásban elvesztette hoixát a r totóit, a 2 Acker-
mann- ssaládot és az Ackermaan-gyerefceket, a kiket nyelvekre és zenékre tanított.
A medikus bemutatta Martba Salmanowát.
— Ich haisze Martina SaJmanowa.
A hangja bécsies volt, de precíz német a zenéje. Egyiket ismertem meg benne azoknak a lengyel leányoknak, akik ámulatba ejtik az embert érdekes és szép fejükkel, akik fölénnyel és enervált stílussal egyenrangúnak érzik magukat a férfiakkai, nem akarnak és nem tudnak bajssak lenni, raíf nálatlanul szépek, a tekintetük sohsem tolakodik a tetszeni-tikarás stádiumáig — azok közül való, akikről m»jd sokat fognak mesélni a Lengyelországot járt katonák.
Be kellett várniok az estét Az országul még nem volt szabad. A msdikus a kcctiho* ment, egy kis zsákot emelt le; élelmiszer volt benne. ,
t w'
Bementek a kápolnába.
Ax oltár előtt leültek és megvacsorázlak.
IV.
Hónipok muftin meg'udtam : Martina S»l-manowt és a medikus regénye folytatódott; és be is fejeződött.
A kápolnánál eltöltött pereek után Martina Saimonowa már nem sokáig volt együtt a medikussal.
A medikus elment ezrede után, a leány pedig Magyarországig ju ott : a medikus szüleihez. Levelet vitt. Az vott benne: „Martina Sal-monowat fogadjátok és tekintsétek menyasszonyodnak. Ha élve hxzakerülök, feleségül fogom venni. Szeretem.4'
A szülők hűvösen és bizalmatlanul fogadták a lengyel leányt; jómódú, de zárkózott ter-a mé>zctü emberek voltak, vallásosak és rajongók ; irtóztak a gondolattól, hogy nem zskió vallású leányt vegyen el a f.uk.
Martina Saimonowa egyetlen szóval sem próbált védőbeszedet mondani maga mellett, nea beszélte el szenvedéseit Tarnopollól Budapestig, hogy űzötten és roskadtan futott égő falvakon, mezőkön es országutakon keresztül, hogy ott ke.lett hagynia az imádott Ackermann-caaládot, a kedves és okos gyerekeket, akik szerettek s nem tekintették idegennek és nem nézték s vailasat.
Állás és kereset után nézett tehát . . .
V.
A medikus sűrűn Irt Martina Saimonowá-nak, minden gondolata nála vo.t, követte az életet, figyelte és magához láncolta a távolból.
Honapokat töltött a galíciai fronton, kötelességet szeretettel teljesítette s hamarosan zászlóssá lépett elő. Ez voft.a legboldogabb érzése: most már pénzt is küldhetett a frontról, cg.sz fizetését elküldte Martina Saimono-wáaak es a legszcrelmesctb, a leg vágy akozóbb szavakat
A leány pedig várt türelmetlenkedett, imádkozott Minden reggel éa m.nden este Imádkozott, templomba járt és gyönyörű leveleket külaótt a medúusnak.
Mig egy napon, ez mar julius végén voft, egy lapot kapott, női Írással, egy felsőm >gyar-orscági kórházból: a medikus súlyosan megsebesült írta az ápolónő s kéri Mattina Saimo-newat, hogy jtjjön azonnal.
Martina Saimonowa sápadt volt mikoi elolvasta, el akart menni a medikus szüleihez, hátha ezok többet tudnak. De nem volt türel me megtc&rl ezt az utat kim nt a pályaudvarra és e'utszctt.
Másnap étt oda.
A medikusnak már csak annyi errj* voit, ho?y még epyszer me? fogj* a leány kezét, kísa' feléje fordítsa a szemét és ntgyon nagyon megnézze. Aztán me-^haH.
VL
A medikus szülei, mikor megér*ezt-k, két halottat talált k a szobában: Martini S Imo-nowi rá vo*i ^-orulva a fiúra, ö is hafott voit.
Varróleányokat
jó fizetéssel felveszek. Báron Miczi varrodája Kőlcsey-utcza 3 szám.
Értesítjük a n érdemű hölgyközönséget hogy
budapesti és bécsi bevásárlásainkról hazaérkeztünk, az összes tavaszi és nyári ruhakelmék, selymek, delének, grenadinok, mosó-aj-donságok meglepő nagy választékban raktárra érkeztek. — Különlegességek egyes modell
blúzokban, női felöltőkben, gummi koppe-= nyekben, =
a melyek csakis czégünknél szerezhetők be.
Gyári raktár rum-
bürpi vásznak és
if
SchíGli siffonokban.
5 koronától
30 koronától
Barta esFürst
női- divatindiáza
IffagykaDizsa,
4 V
Főút, az Első Magyar Bizt Társ. 88 palotájában. RR
TELEFON: 323.
H7 «MJ,
telejes ellátást
uyW íbmIÜÍ Mlkiói utcaa 53.
Zrínyi* 13247
Egy uj Ó-német égy ét egy használt karosszék eladó. Csengery- ut 27 á. I. emelet.
Egy kazal jMboa bákköny továbbá takarmány ( répa eladó. —- Stern L Mór és Fia Honvéd-utcai téglagyárukban.
Nagy bluzy JtöiényJ és zsebkendő vásár
Barta és Ffiret ldivatániháúbaa.1 Egy komoly megbízható udfeánjfj
irodai állási
keres, Ajánlatok a | kiadóhivatalból Egy teljesen Ujj nlili
mosdó IT^ili
iaav/uvav ^¡1 eladó. Bővr4 bet Fischel Fülöp Pia Mnyvkereake« síben, Nígykanlwán. I3ljfr
jó munkás
vállÓftiunkárt, dan fdVéflzek Farkas Jówrt aataaedia ac* fer, Nagykaatoss. Tglekytd 42. ttia
segédet
4
atonna!
Viszontelárusitók
kanizsai éa egyéb képes lapokat igen jutányoi áron aerexhetnek be
FISCHEL FÜLÖP FIA
papilkaeakadáeéhea, Nagykanizsán
Étkezési buroonya
Pollik a EmU cégnél
Kinui-utca -2/a. megrendelhető. Ell 1-jegyaáa neriot amiaathén tirtia k a scállitás 1321
Gróf Somsslch Antul on.ándl gazdaságában van.
eladó Lucz-fsiyft
100—200 ca. mag *ii példány ol. Érdeklődők fordulja«*- Höhn VI-moa uradalmi intézőhöz, Ormán 1 puszta, póttá Komárvíros, agyar* oda egy
MHUtoavIrttUkiriltltn
Elftketé fövároii gytet réatvéaj aaaág karaa jél bavaaatatt
képviselői
gépalaj, gépisir, beás in ás agy^b» uakmabaÜ dkkekoak a »egyéb 1 lakó kereskedók réaxéra valé elad Ura Ajánlatok »Agi's 4001' j kféra riamW MOSSE RUDOL r hfakagjábs Bodapoet 13251,
'•Wfc aterkeert! TŰTH COLT

SliUl iltün ó lurli ilrili
ICét éves Nbaau bifgaaiÜ éa arkaael« oltván^ leaphatÓ
üWiii niftífi imiiék ét m
_M UJ. ¿.jJ^^
IC llli^ HSetiljallll
kedvesó Wtételek 1 meüttt eladó
GRÜNFELD ADOLF
Nlqpkanttsa, MkgJSa láta '25, j a a
Tavaszi Adenyre
mii m
1 immniliOlei itiimnitirali Ilin KiMill
Miltényi Sándor és Fia
4 Föjt, «jimjt!
■H
lejepónkre. latokkal
körünk a ÍÜtctéjsi igény fcdéeével [Tk^iteetfM ai lakást, l&téíl as vtSgltást idunk
Cnkfeip Hziita n V NmIéii ÜsniiftirttsÉÉ tsáimrifft.
URANIA—^
Saaafeayt -t<* 4 *• Tota ai SS*«
Iniltádiók Etaografl iMMMktét.
túm
" jj Wli. tnáiciu* 29 éa 10 4a. aierdán ét datttí * tjá kő n
Rlrlkal uadászatoh
tflrnw**etr»j»| Ua etnográfiái a vadéf aaU kaltsnik 3 lalvekésbaa
■ 1 11 íi 1 |j > ji 1 IÍ 1 1
Gyermek szerelem
•j T drátnl 5 Wvonáíbkn
POLIDOR KALANDJA humoron, A VESZEDELMES KAM bokót
TELEFON 78.
Ir
kereskedőnek ED érdeke, QH
hogy üilleti nyomtatványai izjjésesj kiállításban, a modern tipográfiai k Igénybevételével készül ijiicrt csak így lehpsjéges, vásárló kö/ttnség figyelme Üzletére Irányuljon. Ehliez peülgtcsak kelll hogy nydnftatVanyliit
Könyvek
leszállított
(JhbfeMMiat
K*ph*tók | FtsataJ FMr Fia kéapk aiaikediaéfcaa Hl
Kart SBakáM, A FnssHaypS wqriMá'íirto-» aaial Hiat« aa
aar aakTMMMat apaAie ' '■aa«i'«af _ Myütaa
KHMI OMM|I VHMMÍ Mkert attt. áar . . I
Saeaaary Daaak. A |AM " aaMáita -: * «esaaa Mfat
laaéitja a ataetat a ■ u < MMfct**a atjai»ka aak eöl«HB*a A» .
Saaalay kkndy,' KSaaqM lallcttk ittaftia 1
•atHat-vU la»ek kkvaaaMhalti kaan «a i' mtmM aé aaMapU" ie léMMi davakaa. aa «Maii MHtéa | aaésasa kevaat mW aaaaka»IibtttMk. Aaa. . . L K I —
A akol Itatar, llm «rtMsW notatták t[ awaiÉikaa, aa 4.- kXu k*a , JTK IJS
QMaari Qéu. Aaaada,
' vtatta 1 tiKimtiSn aaá*> msm, ita 4.40 kar. kW R M*
Oklaat Oka*. KataW ' átaa. MMapasSk f Mt. mtMmm. ám luo ksá k K X—
Gárdonyt Okaa, Maa éaa, T történ« 4 szabadat« MkaMf S tetvooUtw, 4WSHaéa, aa seo kor helyett , . I ,• K l—
Oaaeay k|aSar, N4© kk kn-a 4.— kot
K IJ0
■»«ék LUaa, Makáes Wáa \Srwaae [artaa. Pap Haarfk
raiuival, ákikmi» 30,— jttjr. k K S,w
lakMf Mérném, k 4 ashaaaiMMSSaa
I ia-«
EndrUy |i»é.r, A majnar kflNiaMt ktncM»h>ia»~— Saay «■Mdkj «j ktiaa kkw
12 kaRaa helyett . . .]..'* k— laklá| ÉiaSatr, ftka a % magyar rdpkOMa java lémé-kribAii, di&a laa 4J0Maaa Myett .1 . . . , , , T. . K J^
■flrgéeea. Maewr aaéna tka*-aétavmay*%harkasaaa kfirtw ■ Uató. SéaMahai 13
■pl K k
Orama
10
■awr--ri .■.;■. .■■ -y.T-r-
Npsskb. Wakb, k»**li laa-MHM warikal, aN^i feaaaikilH. ébméá 4a ka-ikktcuMta. , . .
K
Mfivésxeti Ukfrtár.
BtiiU karait. IMa«>M Mv4> aaata, afc4aMaas I kar MjtftKk-
Mr lUUMt, I
■4>, tata kaaka. iupH aa Él karaaa ke^rm . , K
>4-
a—
Patöfl gádkor laaa nyel MM képea ktailaj . . K 24»
flHMM^d VK Él
•jUélnfc, dkaÁta-
bdyST. . K I0,j~
Mlkélr paaoPM
ICkor. ■ . K
!"»H taa ammas a
i nö«Kuu>ÓHnrsm.i ESSKVa^öTt
.» dMM M MM «
i ~ nuw aiéiaoai
»asarrrrrr.' ,3
MM) •• •«».• «»»
POCJ1TIKAI NA fi
Anglia ál\ a béke útjában.
A központi hatalmaknak bizonyité kaik vannak arra, kon a] világháború hitiiiiiiit Anglia lifcilmantll tarkáit a foWósség. Aa úedif kétlégielen, hogy moat ia Anglia áll • béke útjában. —• Franciaország ia Oroszország ugyanis' már régen lemondtak arról, aa ábránd ról, hogy Bariinba masírozzanak. Fran-óaorazág éa Oroszország már caak azért harcolnák, hogy a németek ia magya rak által megazilibtt terttlaiakat visszaszerezzék Belgium boldog latina, ka régi függetlenségét visszasxerezhetni a Petár király ia Nildta «cent eaküvéaaal mondanának W hódító hóbortjukról, ka (¿városaikba még agy— visszatérhet nének. Ea hogy Oraat- ia Fiaaciaumi goknak saját területeikért kai harcolniuk s hogy Szerbia, Belgium ia Mon-tettegró kormányai aé| mindig hazátlanul bitangotnak, — annak , agyadfii ia kuvólag Anglia as ott. Emlékezhetünk ugyania ri, hogy mi a világháború Ieg-alején kijelentettük, kwgy békénkért, határaink biztonságáért hajreolunk a nem bódító azándékból. Emlékezhetünk rá, hogy néhány hónappal ezelőtt a német kancellár hivataloa halyról, a német birodalom nyilvánossága előtt jalautatta Iri, hogy ami idegen tarfilat a kezűnkön van, caak mint kézizálog azarapal. Ea annyit jelent, hogy amint bikánk ia határaink biztonságát garantálva látjuk, — nem gondolunk tovább aSok megtartására Hogy azoabaa a kézi-zálogot aam adhatjuk Iá kezünkból, hogy s háborút tovább kell folytatnunk, aa Anglián múlik. Anglia ugrania Németországnak öaaaaa — vérre! ia Biliárdokkal sstmtt gyarmatait i kasában tartja a eazeágában sincs azokat kiszól-váltatni. Mit bánja fl, hogy mindaddig Náaatoraaig aa adia visaaa Belgiumot, Szerbiát a az elhódított fraaaia- aa aa-gol oraaágriaiakat, mig aajit rigi teri Mait vissza aam kapta. Hiaao hogy a német Franciaoraágbaa, BeJgflimbaa ia Oroszországban ül, — néki nem fáj. Az fl birtokából agy topadtayi sincs wllaniágaa kéien. Eddig iaaaas fegyver-társai kczfil caak 6 nyert területet, mag padit aavstsófosuu csskály áldozattal. ' FraÉriaiiiisaáa, atonfölül, hogy taifilata egyötödét etveazlotU, eddig két Ml-osilBó embert pocsékolt el a harciéra kan a a francia nemzet kina »iiigb a világháború véres örvényibe kttUott. Annának a tiaiimülialllaii értékű né , met gyarmatok misdöarra 600000 emberébe kerültek s ezak jóriaaa is pompás oémat koartoa hizó haditogoly. Ea Aagfia, attól eltekintve, hogy a béke utjioaa áO, — szaron eaátlan szövataége-sein aa akar sigüani. A piriai hadita-aácaoa a szörnyé sebaktól várzó Fraa-ónomig kitsigbiissttsn
stflt'otaigaikaa segitaágért.
tzáf caak a
rtoáahndott Da tudjuk, hogy Oroasataaig caak a aajit kanta-fia ayufthatna aagitó jobbot, ka biaa Útban aaai tartaná Hiadsnbarg a a Ma ■agyar hadamag. Olaainisaáf ssiatáo mozdulhat aajit kntóraML mart •Ikwége, uSaasivatól rsae| Egyedül Aafls ngithatai, daa UkaÉaa Ualr kilíalil» lilgjihinl tér tó a lillilinH
elfll Hivatkozik a «taros balpáti " potaksa j a nía angol áflaas-eSaakaaiaira stbj atb. a caak atot aaai moadja mag. hogy tíárté al oüját, aaU [a mások atta.Hj ¿1 tfbm érdek« Ukb áído kos». A piriai hoalfUoia, kár-mit l^Mtodiakak ia UfaÜű-4- osalódáat a francÜikra, A hmypg nemsokára | lé fog hullani a azemjtkrfil a akkor ford(i játot vesz a «HUpbaa — senkise azámitotL! Gegk evésbbc I |k|7 a <illalilikit hogy aa becaapatt, atteearwMt Európa fog kkiVM a bika igaataoa abadá-tyán* aa ulbiíl való alkfiMi^iia.
ROMÁNIA
IJIOifcgÓSltOtt a olgár határon.
udctpfst, |máijc. 30. A Magyar Távirkti Iroda cenzúrázom tudósítása: ¡Románia [az ötödik Hadtestet Dobrudzsában, a bolgár határ mentén, mozgósította.
A buvárharc.
Eiafllyeaztett hajók
iakáNL mire. I20. Aa aaas ton-
naa Kacla rolnt angol (OsOat aa af 1TB9 tonnaa Harrlet dan tösöat alafilyaaatattAk. a la. giayMg alndkét hajóról aog. ■analfllt.
KrsztiMii mart 29. Snunáu nusionkBttBdikt jti vá Ml, fUaf orosz is fnkta szíllítoi»a|o wzteflei. A ht-joluak i»|tli! oitík 1 tovabl átázást, nrt 1 fim sok réomI bfrtitiajo dffcÜ.
mán 29. A tlordhlndar vilakltötorony kosaiéban asa aoa iiaai butarbaJö tttat f«l, aal akar agagtalanaisól kai* k aaOtataagaaak oaatorna-balllaajóaaaa alatti; iaaalik. hagy aa kaaal adalralttaa aa. dalnk iniaikadóaai aiagaadflk laaapak aa uj kipnan buvarba-JÓkk^l asaaban
ro. 30. A kömnhtZth tmg \ttrtnt űj ním<f/fl//d/a/ MgaMnkt angol klkdmáe hajózni. Ha cl fonákodét - amMf előrelátható - a temieganak MMtMtj dttaldnc* letx, H koatoif aa^iÉtiaá fog aók-kant az mqol kerenktdeitm
Pari», mán. 29 A Phatát Jourmal nak jaioatik KaofckÓl: A caa iSTifywwtt
Bmttn, mireJ 30. Ma kpttnégtfiéU ^ kancellár it jelen *oli inieneévebbé ««MS« indítványokat Masaoi kat tem a MiMtHf, nem tárgyalla\ A Mbm| mai kOtténakan 'aMPUÉ
akaiarai gyű ' akal a a bavdnharc 'ozó őjxzet a így luó* a /j/^flBTn é a'
EikesereWj harcok az olasz jf fronton,!
¡Mliiiot Difeliihii
kiaadpáiaiak mm ki. Ami taaaa^k Makajalurt lépni at-
Konenhéga. asáraéii 29 Dubltbban ia a vele aao4a>kjloo iij plkUkkjut baa muakáasa' kor a káti
cai karc UmaJt a|mealkLk ia'kalaaák kőit. Dablabaa él a UikBtóvárosdkban kihirdették aa 1 aatfaaaálaaaMt Aa ir csapatok helyébe tagolj áarodakat ili-tottak. A munka «| kikatÓkben aafiaatal
' Elfoglalt: franciii iliisok.
*** í^WÉMMI /yhMpb — 4
V Berlin, mkrej 29. MftagaU karc tér: SL lloiáól fika »iaigráaátjárt baa ismét <lfcaka4Mt H Hl'kkUj az egyik általuk ¿oMtállt Irdbbantási tölcsért A Maaa balpart )4n aaap^aiak Malaaoourttói aazskra iiat^j 3000 méter aaihaaiktMM csetM^ l ilaalirik árán rokaauul atajlakjÉ] a több vő aal mélyaágü franca wiaBaai ia a falu iaaaknyugatí rfaailM ia MaMNaakak. Az acbéaül|b(len foglyokban
ellenség tiailat és 486 [NMbl liat 1 ágyút m f I
12
laáéóyoágat, vala-gép^ghrvart kafyatt
mint 1 Agyat is VI |Máf«at hagyott kezünkóa Ezúttal letsiótjbaül magái la pitottuk, hogy « baa cl Ml ezen a narc területen két hUdóaztály^ vjstettek harcba
Szakadatlan harezok az. orosz > harctéren.
Berlin, «arci j39 Mig as oroszok tegnap támailasaílát aaUukj aaakana-kon nem UmitaltekMn>og, Iaddig a Na roc-tótól dálra ilat-aáplal folytatták hiábavaló orjfaaiTtáaalyot Csapsttaink részben szuronyhárj:- bari hétszer verték viasza 'az ellentógotj N^raetjrepülÓísjbk jó aradatayayd Idobtak bambákat aa élten sigaa vasúti épitminyekh;[ kűlön&ien a holodecinói vásutí áUoraásra
BalkknljMurjctérJijLényegesj esemény nem tiitjat. Lagfeén hadvezetőség.
A görög trónörökös
Szófiában éa Konstantinápolyban.
JWién, mércén* 30\ Aa Ittasü ka-avatott llffk JatMbóaa aaÉslal Ofit«r>MaSg trkmliSkSa lagkS salahk Ko lalamHaitwslyba óaSaó fiiba atsulk hogy átadja a aaal ti—ab éa ai bolgár birólymak a gSrSg ktróly aaj*»k|wa Urálit
ELÍTÉLT BOLGÁR KÉMEK.
Szófia, mértén» JöJ £gg ta><aUh i tmnéet. tgg njnégéét és két hafóMapi tángt a ssófiai «Sh iJniíl bémktéit méaM éUtfan/figknl ÓSMaoKÓ» A tér-n/afás a köténsig úcgaMa, érátktédém meOett föl ft. [ ||
BHflHKb
Budapast, március 2f. As _
vénékor kgmbk tévdfalhs Jelentest At eső ét taé tegnap d megakadé-tyozték ai rtmtó tetsé féhásánál é tüzérségi tevékenységet Jt (Járatát éesatnyaeatrt lem lafllaaiaa aáta sendétt kéri folyt, omety \ negyven ónin ót tartott ét é m^Jtgyieréétk ikerével végsádőtl Jtttía as aSfMf tntenaé MMÉjM»]aM vette \ a otegeéórd rótt* IdőfárW tálal aKgraajilf. ténca-tákol, taAj Mlto öjtósi irdMal téma
éént Mmm ! ■ A 'mkémt a aaiéa|ÍÍM'
hevet ellenállót mellett érnék ét ellenséget rohamokat, rtoaéaa « pméttéá-kan étkét kéZttnsa otm téstléal-(ank kényétléit volt ntgyt+ái méternyire yötíavomr/ziifi Ai Mkaanta tátátáatéát másnap tgété napon itjattott a megtámadott éttátok ellen, nét gyalogságunk ellentámadást kezdett t fém V hamok alán a léténégtál fényesen Iá mogalHi, MaMfkftttt ar elweottott állásokat.
A Grelf hősi
elftülyfedése.
Lené**, takrc. 30. a Tiaaa a klTotkoattat jalanit a ^tratf aAaat lakiéi alaaijraaataaaraii | A aralfjat k> álaaakara angol oagAóalarkkia tartóitatta a oaóoakói laóltatk aiaak a hajó atviaktaiaaArá. , Mialatt a oaóaak a némát hauóhoa kóaa-| ladatt, .á»í altavaltvatta as AlaAaA alakéPltoóafaaat. ■*(• ■utatta tgaatJellakat a Agyul rögtön migkaadtak sj hataa tt* ■alAat as Aaaal haj 6 lUoa, Aa Alaaatrat'ataóaóólg wlalaaaata aa agyakkal, aatüi a aratf agy tarpadóliávjátfa altalaiaa. K0a» baa aaatk aaaal oagAóalrkaii tant rak a tg? a oratfutja ai volt sarva a aanakklaatAl. a A aaciójalrkAló gránátjai »1-glgoapa|raak a Oralf födálsa-tót a a lagAayaA* [altttat aa Aiyak »jatípl. a atalf aaaabaa ■ég aar tarpaAAt kitudott lflnl a kkahaa Arlaáatt ondaa aaaft angol hajó fóló. Ikhar
'X
haaaraaaa al la ttat a hallA" nokbanJ [
Angol] túlkapások Görögországban.
Zérick, március 201' ffatraakaa agy aagol hadihajó matrózokat sslttlsl partra, aUk agy aaatrifc és aéaM I lupitányáf ictartóztattál( aki " EpiruszU] aa' angolok niMl akartak i^staai. da a kiké« AkMh űzték ókat. A kaaaUk a Saia tttta ia Kanaakan ■atiiaska* tatok «atoa As aaal siatt Alktsskaa óni»» aa
Egy leobajotamadas kaliftiL
2t.¡A lagtáékkt Jl. ■
ZALA
1916. mársiui SO.
H lü EK
/
A hadsegélyző esté-lyének műsora.
A hadsegélyző szombati estélyé-lyének összes előkészületei meytör-téntek. Készen áll a hatalmas színpad is, amelyen a legkacagtatóbb vígjátékok egyike kerül pompás szereposztásban, preciz betanulásban, művészies díszletek közt színre. A remek műsor nem szorul reklámra, mert első pillanatra is elárulja, hogy a nagyközönségnek ezúttal teljesen különleges, az eddigiektől elütő mü vészi szórakozásban lesz része. A jegyek túlnyomó része már elkelt. Akik tehát a hadsegélyző nemes akcióját előakarják mozdítani, akik saját szórakozásuk révén a zalai katonák húsvéti megajándékozását is elő akarják mozdítani, — azok siessenek jegyeiket megváltani. A gazdag műsort itt közöljük:
MŰSOR: '
1. Műdalok. Hegedűn ¿¿tsz* POJer Ernő önkéntes.
Zongorás kiséri Dr. Reviczky Sxevér.
2. Kondor Ernő: ZokogT« «ir az őszi azél.
Éocktk : Palcz Ibolya k. a.
Körmendy Zsigmond.
A dal első szakaszát a lány éaokh otthonában, a
másodikat vóiegcnye a har. téren.
3. Majfyar fogoly éneke ..Ha viaatajSnaak .. J
EnekH éa kiaéri: Halász Pál orvosnöv. y
Az egyetlen leány.
Vígjáték 1 felvonásban. Irta: Gr. Fredró Sándor.
a
Személyek:
Szumbaüaszky földbirtokos .... Horváth János önk.
Paula leánya..........Sasghy Lily
Gomojtó Mátyás litvániai földbirtokos . ..........Kersék János ónk.
Agatha neje..........Mair Grati
Katatinszky Kázmér podolia földbirtokos ...........Hnbsch Ernő önk.
Lujza aeje...........G. " cbwarcz Ilonka
Kamilla •...........Mágica EteUca
Papi..............Pongor Klári
Darzsinszky Ágost Horváth József öak.
Marecxky Henrik........Kovács László
-
Boldizsár öreg szolga......Végh János önk.
Történik Szambaiinazky mezei jószágán.
h- Bakák a gránicon.
Harctéri jelenet, énekkel.
E&ekbe nyúló hegyek ormán,
~ Énekli : Grémea Mihály önk. No sírj, no sírj Viktor császár
Énekli '. Hajós Elemér. Lovslem, levelem, utolsó lovolem.
ÉaekK: Körmendy Zsigmond.
— Személyi hir. Arvay Lajos alispán a vármegyei főorvos kíséretében március 3 árt Nagykanizsára érkezik s itt egészségügyi szempontból fölülvizsgálja a tisztiszállásokul kijelölt helyiségeket.
— Katonai kitüntetések. A
hadsereg parancsnokság az első osztályú vitézségi éremmel tüntette ki a 1:0 ik honvédgyalcgezred következő hőseit: Kémes Jenő tart. hadapródot, Eckhardt Vilmos hadapródjelöltet, Németh, József törzsőrmestert, Lelkei István őrmestert, Tona Elek, Fülöp György, Kelemen Lajos, Vajda Lajos és Szabó htván tart. zászlósokat, Pálfy Alajos népfelkelő hadnagyot, Szumakker Viktor népfölkelő hadapródot és Horváth Károly tizedest, őfelsége Trapp György és Báron András 48-ik gyalogeiredbeli őrmestereknek a koronás ezüst érdemkeresztet adományozta.
hirdetmény.
Zálogintézetünkben elhelyezett és 1915. évi ápr. 20 lg lf járt, de meg nem hosszabitott zálogtárgya, kit 1916. évi április 8"án esetleg folytatólag április 10-én délután 2 órától kezdődőleg hivatalos helyiségünkben iparhatósági kiküldött-jelenlétében nyilvános átverés a!á boc átjuk. Az ilyen zálogjegyeket azonban még ápr. 8-án d. e. 11-éráig meghos&zabijjuk.
Néptakarékpénztár r. t, Nagykanizsa.
— Birtokvásárlás a Dunántalon. Néhai Széli Ignác volt belügyi államtitkár hatalmas kiterjedésű, gyönyörű vasmegyei, táplárfai uradalmát megvá sárolta Beck Artúr bécsi gyáros.
— Hadi érdemkereszt polgárok részére, őfelsége tudvalevőleg a háborúban tanusitott polgári : érdemek jutalmazásául érdemkeresztet alapított, amely „Polgári hadiérdemkereszt" elnevezést visel Az érdemkeresztet azok kapják, akik a mostam háborúval kapcsolatban kiváló buzgalommal és áldó* zatkészséggel teljesítettek polgári téren hasznos szolgálatokat. Az érmet, amelynek nincs szalagja, a balmelire tűzve kell viselni. Négyféle kereszt kerül adományozásra, Az első és másodosztályú kereszt keskeny, aranyszélű, fehérzo-máncos. A harmadosztalyu ezüst-, a negyedik osztályú csiszolt széni. A polgári érdemkereszt en miniature is viselhető.
— Sok a hamis tej. Amint már tegnapi számunkban emiitettük, a keszthelyi vegyvizsgáló állomás vezetője meglepő vizsgálatot tartott az élelmiszer piacon s ez alkalommal nagy mennyiségű gyanús tejet talált. Volt otyan tej is, amelyben nem kevesebb, mint ötven percent vizet mutatott ki az előzetes vizsgálat. Elképzelhető, hogy a város lakossága mennyi hamis tejet fogyasztott el eddig s mily drágán fizette meg az undorító falusi és uradalmi vizet. A hamisítókra rendkívül súlyos büntetés vár, amit meg is érdemelnek,* mert a szegény néposztályt zsarolták ily módon meg s betegeket és csecsemőket láttak el drága pénzen hitvány, egészségtelen lőrével. Amint értesülünk, a vizsgálat a Jegköze-iebbi időben szintén meglepetésszerűig megismétlik, Megjegyc?zük, hogy legközelebb már a tejhamisitók nevét is kö-7Ölni fogjuk
— Rongyból milliárdok. A
béke idején egészen tudtunkon kivül milliókra menő értékek mennek tönkre, melyek csekély munkával hasznosíthatók. A szemét felhasználását már nálunk is megpróbálták és főleg erőkifejtéséhez, trágyaanyagok előállítására akarják értékesíteni. Németország e kérdésben is már egész elől van és most már egy ujabb hulladék feldolgozásán fáradozik, még pedig sikerrel. Az ételmaradékokat száritótslepeken halmozza fel és azok teljes kiszáradása után mint kitűnő tápanyagot használja fel az állat állomány részére. Legutóbb Köln város szárító telepeinek mérlege került nyilvánosságra és belőle meglepő adatokat tudtunk meg. A város telepe százezer márka költséggel épült és egy év alatt egy és félmillió korona értékű tápanyagot szállított. A többi város is hasonló^ nagy eredményeket ért el. Most a szövethulladékok gyűjtését népszerűsítik és a statisztikai hivatal megállapította, hogy Németország 70 millió lakosa 7 milliárd értékű ruhaneműt használ fel évente, ennek egy év alatt egy és fél milliárd korona értékű hulladéka volt, melyet ^ddig nem használtak fel. A német városok elhatározták,'hogy a hulladékok feldolgozását rendszeresíteni fogják.
— Német turisták a Dnnántn'on.
Nemrégiben említettük, hogy Németország kezdeményezésére tárgyalások indaiUk meg német, magyar és . osztrák közös idegenforgalmi vállalkozás alapítása cé jábóJ. Ennek sz akciónak as a célja, hogy Németországot, AasztHít és Magyarország egységes idegenforgalmi és turisztikai teiülctté tegye. A németek Magyarország vidékeiből különösen a kies Dunántult, itt is s vadregényes Bakonyt és s csodaszép Balatont, továbbá s Karpátokat és Alduoát akarjak fölkarolni s az egész világ előtt ismertté tenoi. Amint értesülünk, az Idegenforgalmi vállalkozás esik a ha bor n után kezdi meg mű *.ödés üt, de mar az Idén is nagyszámban jönnek német -csaladok és turisták Magyaróra tagra, főképen pedig a Dunán túlra ■ Így a magyar tenger nem cetközi jelleget fog ölten'. Talan azt érezte meg a mi szép Balatonunk, amikor annyira megduzzadt, hogy immár sehogy sem fér a bőrébe s elnyclessel fenyegeti a remek partokat
— Hogyan törésük a legnjabb népfelkelő ss—alo ? A honvédéi mi miniszter a 18 évesek, valamint az eddig szemlére bármely ok miatt nem jelentkezett idősebb népfelkelők sorozás! hirdetménye kapcsán tegnap fontos rendeletet küldött a követendő eljárásra nézve Zalamegyéhez. A rendelet főbb pontjai ezek : A népfelkelő stemle bizottság éppen agy alakítandó meg, mint a tizennyolcévesek legutóbbi sorozásán, vagyis polgári elnökkel, akinek hatásköre azonban ezúttal nemcsak sz 1898. év« ben született egyének megvizsgálásánál, hanem a jelentkezésre köteles összes évfolysmbeli egyének megvizsgálására kiterjed. Vagyis a polgári elnök nemes kk a ti zen nyolcé vet eket, hanem idősebb egyéneket Is küldhet felülvlzí-gilatra. Azok a 18 tvaél idősebbek, akik az előző szemleken nem jelentek meg s igy csak most álltnak elő, alka'másságuk esetén azonnal tartoznak bevonulni, ha olyan évfolyamba tartoznak, amelyet már frgyveres szolgálatra be hívtak. — K.»gánviizonyaik rendezhetése végett negyvennyolc órai haladékot kérhetnek. Aki hadim unkán távol van, hazaérkezése után nyomban köteles szemlére .jelentkezni — Abban a kérdésben, vagon a népfelkelésre kötelezettet megilletné e a véderőtörvén 29 § bac a papjelöltek részére biztosított kedvezmény az fiiető által személyesen b* mutatott okmányok alapján, a vogyes bizottság elnöke határoz. AmeiwjStn népfelkelés! boa «tat© szemle blzotUágoá: A az elővezetett . oépfelke lésre-kötelese'teket fogyatkozásuk - meg álla pl tása végott őrségi kórházba küldenék, a szemlebizottság a népfelkelésre kötelezethet, tekintet nélkül fogyatkozása, *ak Wvőr-légi kór kát bs rendelheti, ily egyétek má,
kórházba egyéitatta nem rendelhetők. A hdy. őrségi kórház parancsnokság* által kftbé« napot megelőző napra s kórházba otaahctt népfelkelésre kötelezettek a- járaal székhely,, beádézendŐk és egy kisérővel s helyőrségi kórházba küldendők A honvódkiegésdt* parancsnokság zzokoál, akikre uérve a kórházi lelet szerint alkalmasságot kizáró fogyatkozást állapított meg. aa aMtalmttiaars szóló határ», ratat a népfelkelés! névjegyzékbe éa a népfelkelést igazolvány és utasítási Japba bejegyzi és ennek megtörténte után a népfelkelési iga. zolványi lapot s tsrtóekodási hely elöljáróságának sz illető egyénnek valé kézbesítés végett megküldi. Ellenbe a azok aa egyének, akik a kórháti" lelet szerint s népfelkelés! fegyveres szolgálatra alkalmasak, megvizsgálás és felavatás végett a honvédkiegészitő parancsnokság ¿Ital behívás! paranccsal beidéi tetnek és kesonló módon kezeltetnek, mlat a lobbi szemlére behívott egyének.
é — Ajánlatos, ba a mai emelt árak mellett, zseb, fali és ébresztőóráit Srivós An'al müóráscál kijavíttatja. Ékszer és látazer javítást Is váUaL Uj ára mértékeh árban kapható : Kazmczy-utca <VasatO 3. »tán alatt.
Nyílt-tér, „P E R O C ID"
még kapható : Brauswetter Ottó, Szeded.
i W*
Uj hadállásokat építenek az olaszok.
— Magyar hivatalos jelentés. —
Budapest, márc. 29. Olasz karctér : A gőrzi hídfőnél és a Doberdó-fensik szakaszán tegnap is az éjszakába nyúltak az élénk tüzérségi harcok, azonban ujabb támadás nem történt Sektől keletre az olaszok néhány árkunkba benyomultak ; ezeket az árkokat most tisztítjuk ki tőlük — A Plocken szakaszon csapataink újra visszautasították az ellenség néhány előretörését Egyébként a helyzet változatlan. Az olaszok tőbb harcvonal-szakaszon uj állásokon dolgoz nak. -Délkeleti harcté*: A helyzet változatlan. Höfer, altábornagy
Az orosz harctér,
— Hivatalos jelentés. —
Budapest, március 29. Tegnap a repülők tevekenysége mindkét fel részéről meglehetősen élénk volt. Tőbb ellenséges légi jármüvet tüzelésüok és saját repülőink visszatérésre kényszeritettek. Egy orosz kétfedelű repülőgép, melyet tüzérségünk lőtt !e, Bucactól keletre az ellenség vonala mögött zuhant alá. A repülők bombái náhmk semmifére kárt sem okoztak. /A mi repülőink néhány, az orosz harcvonal mögött levő községre bőiégesen és1 megfigyelt eredménnyel dobtak bombákat Egyébként nincs nevezetesebb esemény, HVjer, altábornagy.
EGYETLEN CIKK
tre'y tö'>b t»Int 10 év óta nem drágult meg : a valódi
Ára 1 ko*ona 54 fillér.
L'gtSki t sefeb k «kellem as tbb fifia tv pfpe-4» i«5Z pp¡voeU w de» kiit ii fáiba s jdfcÜftz
betriî.n - YES PÚDER I, 3, 5 koroaa óo-boz.-.r.k!-.t. — YES XRÊM 3 korona tégdysnkkt • W-tndcntttt ; M t M s ^ysrorsrígi főraktár : » ti tNYl SÉLArDlana-(
BBS^psst, Kkroly.Mil •
IVio. marwus ju.
A ZALA TÁRCAJA»
Üzenet a táborba.
Irt« : G Martiny HUda.
fin kedvesem, u almafák tövében As ibolya már ayitjm kék szemét. tá bomlobimbós bokrok rejtekében Fűszagú szellő dúdol kaik mit Lelkem az ösi ssent csodákba néz: Aksgy a vósbedt Fold ujjaszfilet... ... ¿a mind essk sírok s szivem oly nehéz, Hogy nj tava« lett — újra nélküled!
Emlékszel, akkor — ifja lombselyem Közt ssórta ránk az égbolt napayilát: Először csuklott válladra fejem S te hal kai szóltál: »Be szép a világ !* Tale szivünket tiszta égi mámor Elringató varázszsal fonta át, Es halkan verte, két kis bűvös hámor, A boldogságnak forró ritmusát.
Szép volt., és rég volt., messzi, messzi szállt. Két év — két hossza örök éjszakai Elérhetetlen álomképre vált Napfény, tavasz és ibolyák szaga ... Azóta megtanultam sirnl érted És imádkozni száz forró imát — Sxorongó sziwd lesni visszatérted Komor napok ezer kétségin át
O, meddig, meddig jársz még metszi tőlem ? Szivem beteg és éitem oly űrqp! Visszajáró kii értet lett belSlem, Ki mult időkből egy napot keres... Ostor a keltem és tövis az ágyam — Kód a napom és láng az éjjelem ... ó, K>egsej;ed-e tikkadt, szomjú vágyam? Gondolsz-e ram és szenvedsz-e vekm?
Éa veled bolygok messziségen át k: A lelkem távol idegenbe jár — A vágyam szárnya égen-földön átvisz ... ó, dc jó volna hazajönni már 1 Ugye, m.jd egyszer — biani akarok 1 Hogy nemsoká' e gyilkos tüz kiég — Köremfonódik drága két karod Es tied leszek, újra a tied 1
Éq kedvesem, a nap aranyszitája A lüzek alján aranypoit szítJ, Menyasszony fa tyies kertünk szilvt fája . . . Az almok sohfjtasa messzi száll: ó*joa meg ó erős kez-Vei, édes, Ki szent tüzeben egy beégetett I Hí caókod rámbuli, boldog ébredés lesz — Nem élek addig — varlak tégedet. ..
r
A
Legendás hősök«
Egy vezérkari őrnagy sétáit nemrégiben Bécs város utcáÍD, kinek mellén az arany vitézségi érem és a hidiékitmécyes vaskoronarend csillogott. Am ez a két kitüntetés nem fér össze: az arany vitézségit csak a legénységi áUomáoybeliek kaphatják, a vaskorona pedig törzstiszteknek jár. Nem csoda tehát, ha B:cs katonai dolgokban ugyanc?ak járatos közönségének azonnal feitünt az őrcagy, akit két
Uyec érem dlstft- Egy zlstredea bizalmasan igazolásra szóllitotta fel as őrnagyot, aki a nevét mondotta:
— Rusz Viktor . . , — az alezredes pt-dig sapkájához emelte kezét és némán szalu -tilt: Rusz Viktor . Színes legendák, fantasztikus lovagtörténetek, egy egész mondakör elevenedett meg e név hallatára Bécsben. Most egy éve, Bukoviaa fölszabadításánál, Cseraovlc visszafoglalásánál beszélt róla az egész világ. Akkor még mlat őrmester, Illetve mint népfelkelő hadaagy vezette szabad csapatát az egykori vezérkari százados, kit a háború hozott yissza hazájába, ahol egy ónálló csoportot szervezett öreg magyar népfelkelőkből kazalokból és ruv.éo parasztokból. Ez a , csoport azíáo portyázott és többet volt az orosz front mögött, mint előtt.
Az éjszakának, a sejtelmes, titkos sötét- j cégnek, a meglepetésnek az emberei voltak ők. Rusz és alvezérei, az ötven éves Síőos főhad-nagy, — békében a fóldmiveSesügyi minisztérium hivatalnoka — a gyermekarea Szaka cs Zoltán és Moicean hadnagy, meg az altisztek, mind külön hősök, regenyes kalandorai a víz-lágháborunak.
Haszonötezer rubelt tűztek ki az oroszok Rasz fejére és a csoportból bárkit is elfogni, egy nyert csatával ert volna fel nekik. Mert ez as — alig haromazáz ember sohasem hagyta el egymást. Szazhus|^kilométerrel járták saját frontiak eiöit eleiem es pótlás nélkül. Novemoertől márciusig négyezer kilométert tettek meg, a ruha lerongyolódott testű z-r61, a tabuk kuatazoit a cipOoöt, de ók mentek, panasz neizüi, zoksxo oeUtű, mentek mindig Csak előre. A buzo»inal harcos tény napjai voltak cick. Anol az orcg neple ketóa megjelentek, rcmüiet űzte az oroszokat, varosozat foglaltak ei, ezredeket ugraaztottax szet es nekik magáznak aiig valt nusz ember ve*z-tesegue.
De közben megszerveződött a Püznzer-hadsereg, ailoftarc leit az eionyomuiasboi es a portyázó Csoport is beleolvadt a k«ton*sá* miQücQt ö^szcoiv.sztó tömegébe. Azután jjtt a fekete nap Zaicsc/Ziucl, *nol hztvau embert vesiitelt a a&.onume&y . . . m*jd Ruura ls nagyobb tcladatoz varia*, tuua^at, teaetséget a h.üs^rcg vette igénybe, ő felaege vis^za-adta regi rangját, m.jd őrnagy lett s taten ő maga ls e felejtetté mar az elmu,t időket. Dc ac^izcr bwOjt.cn me^bamultaz as őrnagyot, akiLCm. az egész hadseregben egyedül v*n arany vitezse*.je es es vaszoronarendje, — egyszerre kiröppent az emlékeaes es a csen dea muitbol regi kepek tűntek fel: a máramar ősi havasok ... Bukovina ... Gsernovic ... és az e'só sizrrck, melyek felénk biJlectétiék a háboiu mérlegét.
ÜGYES VARRÚLEÁNYOK
jó fiietésLel felvétetnek BÁRON MICI yarrodfcjuban, Kölcoey-u .3. — Ugyanott finom fosztott iud-toli eladó. 13245
Gvscbäftszaki A V. 57/16 6.
Aufforderung an die Erben, Vermächtnisnehmer und Gläubiger eines Ausländers,
Am 5. Jasner 1916. ist die nach Nagy-kanizta ki Ungarn zus ä idigs ungarische Staats-büger ia, Emiae W<liuch, sjeb. Sclioka. geboren am 28. Juni 1878 zu Hoücs in Ungarn, mosaiicii, verheiratet, Spä jglcrgchi.feosgattio, in Wien 11, Springcr^s^e Nr. 28 Ii 10. woselbst sie den ordentLchen Wohnsitz hatte ohne Hinterlassung einer letziw.lligen Anordnung Versio. b :n.
G;mä.* §§ 137, 138 keis. Pat v. 9. August 1ö54 k. G. B;. Nr. .08 werden ake Etben, Vermächtnisnehmer und Giäuoiger, d e österreichische Staatsbürger oder h.erUnds sioh aathaltende Fremde sind, aafgcfoidcrt, ihre Aasprücac an den N«chlaSs längstens bis 25. Mal 19¡6 beim gefertigten Gerichte anzumelden, w.dugcnj der Nacolass Oboe Rücksicht aof diese AaSpiüche an die auiläa-dische Behörde oder eine von dieser legitimierte Person ausgefolgt werden kann.
Zu^ieica werden gen.äsa § 14j kais. Pat. vom 9, August 1854 R. G. btl Nr. 208 mit Rücksicht d.rauf, dass die hlerlanda bcfiodlt cnen Erben um die Vornahme der Verlassen-sch*ftsabhac.d.uog durch die österrlchische Gerichtsbehörde aogelucht haben, die ailä Ilgen auswärtigen Eiben-und Veraächtnisnch-mer anfgefordert, ihre Anprücae ia^der gleichen Frist anzuaaeiden und bekannt za geLe , dass sie die Abtretu g an die aus äadisch: Behörde verlangen, Widrigens, wenn letztere n.C.t aelc-st die Abtretung verlangt, die Abhandlung hlerlands und zwar mit den sich mei-deuden Erben allein gepltogaa wirde.
K. k. Betirksgericat Lcopo dsudr. Abtei-la ag V, W.en am 23. llL 19l6.
Locker.
/ ^ F5r die Ricktiikeit dar Aiufartiyuaj
der lCanzleiieiter:
Weinahabel.
urania pä !
Rozgoayi utca 4. SS Telefon t 259. T
XS2
S2enzácizós Etnográfiái film
í, bemutató! --
- 1916. március 29 és 30 án, szerdán és csütörtökön
Rfrikai uodászatoh
természetrajzi és etnográfiái s vadászati kalandok 3 felvonásban.
Gyermeh szerelem
dráma 3 felvonásban.
P0L1D0R KALANDJA humoros. A VESZEDELMES KÉM bohóz.
Helyárak rendesek. Előadások.kezdete 6 és 9 órakor. Vasár- es ünnepnapon 2., 3fi., 5., 7 és 9 órakor. Pánztárngitás d. n. 4 órakor.
Pénteken éa szombaton A KALABRIÁS PÁRTI vixj.
la— iiaa~rtian~nn —MSa ir
Megjöttek az eredeti Oer^It fél«
iégnyomáőu
mosógépek.
Kaphatói Király utca 5. 13254
Egy kisassiony,
teiejes ellátást
nyerhet izraelita családnál. — Zrinyi-Miklós ulcza 53. ) 3247
Egy főgépész állást óhajt, ki mindennemű gépek kezelésébe jártas. - Czim a kiadóhivatal-
ban. í3243/3
#
Egy uj O-néraet ágy és egy használt karosszék eladó. Csengery- ut 27 a. I. emelet.
Egy jómunkás
csizmadia segédet
váitómunkára, darabszámra azonnal felveszek Farkas József csizmadia mester, Nagykanizsa, Teleky-ut 42. síim
Étkezési burgonya
Pollák M. Emil cégnél
Kinzsi-utca 2/a. megrendelhető. E15-j :gyz és szerint sorrendben történik a szállítás 13212
Tavaszí idényre
minden \ii cziiík . i IiiíiU amin ráktíroB és meorende-lesre taplalé
Miitényi Sándor és Fia
cipöárubázában, Főút, városi bérpalota.

Az alsó Isonzó a görzi hídfőnél,

ZALA
Kanizsa, Kazlnizy-utcza.
TffiLEFON
Írószerek, rajzeszköz bortárcák, zsebkönyvek, lyvak, axalMcttiy^ levélmérlegek, számqzógéi Ibélyegz^llvónly'oE keU értékpapír fiá^kák.-
imdenfete leuéhvndei 5 pénzragasztó, |ruear i r, íróasztali ajőjégyzé)» i^iráru elsőr endfi minő« bkn eredeti árak
7.TÍ
5k, írógépe mindenféle sokszorosító bélyeg tbélypgzők, aénzszekré-levél

block és i ftgbejn iká

LA kisfiirdetései
Éalrtat "kínálják miílden adái-rtfeli Ooyisf meoHntééerje,
iki valam it tkl lakást (kl éleim ikl alkalrji Aki Állást Aki gazda Aki' |butor<|>;
! szobát Aki cseléd
eladni, vagy verarjl akar, keres, vagy kiadó j lakása van, szert akar venni, vsmj eladra, azottat keres, f T keres
sági eszközt akar verinl, vagy eladni, izott szobát keres, vjagy bútorozott akar pórbeadni,
let, szakácsnőt házmestert! keres,
az leghelyesebben cselekszik, ka kis hirdetést közöltét a Zalában.
vidékről • fe|« hirdetéspoit«ulalvtiiy«A klkWiiSS M
wm* i tű Mám i mmmm I*m* 4 m,
=*e A Us ^irdstéksk mind»« tférS WsklswSSk wmt
#1
,éhp««i nacast eam. P S*mn«mí • a* a*»**» * i*ns* ]
■(MMMÉMk. IWk aaáreta* B Páaánéi
AtEA
Ifi I £J| mfm
politikai napilap
pí^rjy^fe' Szalonikire Vali
tmaab mii^fliilás lámámból la föHe-
MM, bbgy - MTUtf* a 800 bombát dobtunk. Bnd
- v 'I XT, I I Jákaáp
■ V I II T 11 . r* A T,gáí Sserd»
. I !', kar jelenti :H«i»*i»0het*dlbén tbeóöt repül*
líUUlilM 01 NAGYKANIZSA g * awaAiMrr «. auu* rkXutuoóeBvarat »
üsímj** a^x&jtf1J» I
ROMÁNIA.
Románia a bolgár hstar meoteo ál Utólag mozgósított* egyik hadtestét. — As aW stükasavv j elint és aaa árult» al sem a mozgósítás célját, saas annak arányait Axoabao, ba tá*y ia aa ötödik román hadtest mozgósitásaj, "önnek különösebb )»!«■> Biiglt már csak azért sem kell tulajdonítani, m&rt a mobültáció egyetlen .adtestre terjed jct A világháború tartama alatt aaa egy olyan államban tcrtéat részleges mozgósítás, amelyek ma ia »aligink s kilátás ia sincs rá, «hogy neutralltásukból killpjaaak, — Rászleges mozgósítás volt Svájcban, Dániában, Hollandiában; Norvégiában \ ezen államok agyas csapatréaaai állán dóan fölemelt létszámban állnak a határokon. Néhány háttal ezelőtt, arnipt még amláhashwtflak, Svédország haasaló ka taaai iiiléahitfiisi kakattelf nagy fakfi-nést Oroszországban, — a portugál had-Üzenet óta pedig Spanyolom ágba* ia történtek fegyveres óvintinkedések Da ha Románia a Dobrudzsában, tehát a bolgár határok mozgósítana is, ebből még nem lehatna msgállspkani. hogy annak éle ki ellen irányul. Hiszen jól tudjuk, hogy minden állam leplezni tö-ralmiik katonai moadnlatait a Oroszország még ma ia ugy ravaszkodik, hogy amikor Hindenburg vonalán akar támadni, a bukovinai fronton fajt ki látszólag látás tevéhoayiéget, hogy mai aa ellen-ság figyelmét elterelte s Waaamányak mnterétől. ifcmételjük, aá nem hisszük, hogy Románia akár allenjnk. akár lettünk, hamarosan magastozHalná Hogy ellenünk aamL — aa ia mutatja, hogy éppen most bőtátt velünk félawtondOe lejáratú kereskedelmi ügyietek Á bolgár határon történő mozgósításból különben aa lakat olgsn következtetést (¿szűrni, hogy RoeUnis Bulgária eüeo készülő dik, *r mert ugyanezen alapon azt ia fől-tehetnénk, hogy a román hadaereg együt-taa akciót srfndákozik kaadáw a bolgár haditreggel, saért tatta meg kémfilődéa színterévé a bolgár határi Újból laasö-geazflk azon vfilsmányáahet, hogy Romi-nia akciéba lépése javunkra történik. Da ba min szándékban volna' is a titokzatosság ssázrétü köppenyébe burkolt uom ■édnnlt, — akkor som a mai időpontot választja akció beadásra, símkor egyik oldaloa a --nésaet-nmgysr hadak vágják al Oroaaonaágtól, a másik oldaloa a pihent, hmcvágyá bolgár hadsereg ál hám mögött, török, Dámát, magyar erőktől támogat* s. Egyoaaaaa öa-»ti í nég volna Raminis i isalrHl a kka-peati k-*-'—L alaaí tlmaitis a ha aa ■ hslga lépés ■nlililiaai, — iiniél ia rövidebb idő a «1 a föld gjáaérfli- Da legyánk
s remiaik eddig «okkal több poS-
franciák irMge Avocourtnál.
Berlin, március Itt Ctfhoms vidékén így nékict <mm£ a francia állásba iOrtént tOHd el^et$res eredményeképpen egy kzdzatiosi és 57 embert lötty* ejtve léét vissza —JA Maastól nyugatra a tianciák erő t melétut előkészített isméiéit tárni ddisai vissza óJhirfp M Avocoarttpi északkeletre W pÉV áUásokai. rjfipílrtinil tkot. Az erdő Mkéletl szögletében et~ íesífM«Í, éfjei Is fotyitío^t kanéikor* mam kertit a kor, mig végre a x ellen* Mg éa reggel ttt Is kénytelen Mr meg-hátrálni, A Máas két o dalán a tttzér-iégl kore naay fkvességg'.l tpubb folyik. Immelmann hadnagy Bi 'pctuct etól keletre Iégikarc6a$ Immár 1IB, > ti lenség es
MljirM rgy
ingot kéifedeiat, amelynek itesait th ipg'lBir. Az elkmtég boJnbqkat]}dobott 'etzre. A kom bak egy katonát neg öltek, katonát pedig megsebesítettek. Legfelső had\ ezetőség
iyuaalom az orolz fronton,
$mHn, március 30 Ute j barc Az acoaiak tegnap Naroc-| délre tiaa a rliaajiljal Ifi Ihagytak. füiérségünk itt| épp agyi njijjl Jskob adttól ayagatoá éa VUlayNU éaaakra élénk t i»é|aa) f11fejtett U. Poo-náJ nyugslom állott ^aátáal ftaMiiViJSéa^l újság.
■ t^vmm kim ezetőség.
NAG| OROSZ mŰDÉS DÉL-BESSZARABUÍAN. I
Bukarest, március 31 At ____
e«'^üfalHa NN rtszeben hiú csapatóssze-mn\ szaicatíatianui tartanak. Mindif b)im •anatók tonuoensBk KkiMk. Maktakaft ^fcwitk WpjH^^TjiB iz »!♦-iian HKQOsitott csapatokat titrtitg. A Opálok résrtl i bnm imm, mm stdig retlegas ínoyias regetí csapaiasUft-mz ssMIWtÉk. A KiaNcánsM Hm «rkv-m cserkesz csapafok
Ot hajó m
"" 10.
anfol-
Savinia
Szalonikire
800 bonljbét dobtunk,
SW/to, ¿íjt, 31. A tjalgéf I ijiHallilh|iÉinkililllil Hm Hl aésaat rapölögó»WI «U lóghsijó-raj banbAUa Ssaloalki klkStS|M, tovább* a viaaai kSaaléban lóvó angml-ftrmmalm tiábort IA tapiMb aym aaaáa ka «afc4> doblak le a ■agy kárakat alwlnnl Rsbbaaá aoknt éaslolték W viujnU raktárak baa a aa sllsaai «ak hnj&kbn. Aa i^iaaágijismMikl táMááa. kitárj Hált még, &#pQlőr*Jawk allén 4a bla liláig iwaalaytdta maradt. Nég)l sagol francia Mh pfllöt loosáSáarn kánya«« ltot Ittok, atSbbl nakgától vlaa>av*mal*.
Küzdelem a girzi szakaszon
Budapest, métán* 30 pl«** b»rc tár i A gSrzi atabaáion újra éjjel nappal h ív is a a folyik a harc A iidMaélmlad-kát ra^Král nagy arök léMak harcba. Csapataink itt UOolaaat, UtetOkS timtet fogtak el A Dlbendó-feosik stakastán a ttsára%i tás raUlkiv«! éléjA. A Sebtől
keleti* fekvő msgaalalokon néhány Érők bartókiéit isméti folyik a haadalam. Cgy tengmij replWraiáah a Sáabba torkola-tánál levő olaaa «tagalnk hflségms* baaMMt dobatt A FalU éa Pláobaa-szakaszokon, a Do^xalt h^rcvonalon, a Rivánál t&záraémj harcok folynak.
■Oroaa karctár > Hlyenként slő-őrai bkeA
Nincs ujább* Hőfer, altábornagy
Német Növetblés a búvárhajó fiarc folytatásáról.
fii»Un, máriolua 31, A birodilmi gyftlás kőkaágvatW bizottsága a kőjfát-kaaő indítványt itarjaarti n bkodahai gyűlés alá: MiJták a tengeralattjáró leghatásosabb flXimask tizonyuH aa angolok Náa«uU( MiMtatáaére szá-mitó hsdviieléaa albo. a bnodalmt Jyü-léa azon meggyMődjésánek jad bfijipiit, hogy ajánlatos, mint hatalmi eszközzel, ugy rákkal » oly mUoa ék*, biztosítja a Némrtoratág béka Uvivását ¿ amely Imi való Ifcgj ■»illái! a tengeren való ér gaa azabadsigotj e megóvja. A bízalauB kftlkgyi hivatal
Hindenburg
jjMh. a«kj |l. Hideáburj spriha 7 én ünnepk ötven éves katamai
Dálk«l«tl bnrctór aaaméay.
katonai
tengcralaltjá-
möd
ely
garantáló
álladók-
Iső
kzfitsé
Valósa bombázasa.
✓T
fiürfű/MJ/j máítí Sí kjlrlaü ka-Jtkii|i^taaia«|it|iA Jktaati Ssardin ;^kka),átit tenkarák*,*tí rapklfcápalak iaranlvlaM aar-
vdaetaaiável va-> lkaa Sai|«lraptti|lak » kamkaa-ttt i vktralit kása' aettáikkaa-kai. áa : «iLitiaa^g*« ktpgkkat, reáeakMkat, r«pkikhaagár%, rnktarakad as ;»g? kaytkajkt 16bba»öi; KitaláltakJ k aaa* lkgl oaatakál allpaakg ka-van tkaailMa áaaara ia jvain- . »annyi gjlpkak aártatlaall tárt vla.atkl.
Az anbol1 aviatika nagy1 pesbtekégéU
London, mártiuk 30 ¡Aa aieáhéa tegnapi filcéit BiKag megjiméinlie támadását a jíérf szolgáját Hháatliaiig» al* laa. ICbmitatta, hogy másötv** röpfléőtteA maghal, a|áiKatvaa magaabas#lt és ssátöt eltűnt A legtöbb rspttágékat lelőtték, aminek azjaa oka, hogy afmMle* angol légi hajónf mélyeit alatta áll a németnek TennanJ államtitkár vájaaxolt aa la* lerpeUácidta j» kijsle«*atL> hogy aa alá* adeksh mlgViisgálására bíiottságot tagnak k kuldem
\z anfgol—német tengeri csata.
London^ mére. 30. Ax angol admiralitás á kővetkező jelentést adta kl o német potntdék mellett lefolyt len geri Affrórp/1 A támadásban részt rótt iősszes angol kofák sértetlenül vissza léttok, é Madara torpedóromboló kM-telével, amefb etsityedt. A\ teg%ynégt megmenekül Kél német őrhajót ttott-lyesztettánk \s iegénytégékmU kuss .embert elfogtunk, As ittontégm repülőtámadás medményttlas mmél imm1 «m este ám cirkálóink némát torjfcdó-tomboló osktáttyoi kerülted szembo a Kleopálta |cMMIMlt «ew f«lflMMMf az egyik német torpedó* legénységéből senkise
elsályesz
rombolót.
ménekéit
Hírek a szerbekről.
A/Mk, tatáraim 3a Adttteoj marb
kávetaéf jMMtéaa aaerint Péter király április Clmáélg folytatja kótáját, «fután Ssalomkiba megy. A követség awrjnt a szerb csapatok teljes reorgaaitkáé^ét április köiápén fajemk ba.
I ' '
\Z eplruszl válság.
Berlin, március 31. Aa dés, egy lámnk, megint aadbadéaea *» aat Gö ögoéaság ée aa aatéá bárt. « Aa Epínmbaii iS4 görög be*H noka ki^elaaéaM^ tan i<a aagadl k
Epíruszt aa | olaszok na« km.mánya ka aaa* a v Görögorszáának semmi md iia«a, lágy Otaassvsaágank art é tÉkMÉflhA mm-
2
ZALA
/
y
1916. március 31.
Megváltozott tervek.
Emlékezetes, hogy egyidőben há rom nagyszabású katonai építkezés indult meg Nagykanizsán. Az egyik a somogyszentmiklósi ut mentén, a második és harmadijk a Teleki ut végén A szentmiklósi ut meilé tervezték a monarchia leghatalmasabb és legmodernebb katonai járványkórházát, vasúttal, viz vezetékkel, csatornázással, villanyteleppel hetven pavilonnal, halottégető vei stb. stb. A járványkórház ötven pavillonja már teljesen készen áll de elkészült a modern vizmü és a csatornázás is Lppen. a hátralévő husz pavillon építéséhez akartak hozzá fogni, amikor a közös hadügyminisztériumból lefújták a~ további munkálatokat. Ennek pedig az az eka, hogy az épület rendeltetését megváltoztatták. A katonai járványkórház nem /ön Nagykanizsára s a sok milliós telepet más katonai célra fogják fölhasználni. Egyelőre, még pedig a nyár elején a cs. és kir. tartalékkórházat helye* ok ide, amely valószínűleg junius hó-aapban meg is kezdi a költözködést. Azonban, hogy ide kerül a tartaiékkór-ház, — s hogy már a jövő iskolaévben az összes iskolai épületeket eredeti rendeltetésüknek fogják átadni, — befejezett dolog, Az ex járvány kórházban most olyan speciális ¿átalakítások foiy-aak, amelyeket az épületek uj rendeltetése tesz szükségessé.
A hatalmas kórháztelepbe, amint említettük, befut a vasút is, ugy, hogy a sebesültekkel a vonatok közvetlenül a kórházba juthatnak. A hadvezetöseg az epületek nagy részét a habom után is katonai kórház céljaira fogja használni, y Mielőtt a hadügyminisztérium a cs. és kir. tartalékkor ház részére átengedte vaiaa a »zentmiklóst építkezést, ugyancsak a tartalékkórház céljaira modern, hatalmai bar a képületeket építtetett a Teleki tzti uj gyalogsági laktanya mögött, A bar akkor ház szintén állandó jellegű s vízvezetékkel, fürdőszobákká!, irodahelyiségekkel van felszerelve. Ezeket a barakokat az ujabb rendelkezés következtében már legközelebb katonai férőhelyekiil fogják használni A barakokat egyelőre ideiglenes laktanyának readezik be, ugy hogy a varosban több olyan épület szabadul föl, amelyeket most katonák tartanak megszállva. Békében pedig a barakok állandóan be-száliásolási célokat szolgálnak. Tehát a polgárságot többé nem fogják katonai beszállásokkal zaklatni.
Itt emiitjük meg, hogy a helycserével végre véglegesen megoldódott a Teleki-uti uj gyalogsági laktanya, vizkér-dése is, amely sok gondot okozott a katonai hatóságoknak. Amint ugyanis több ízben említettük, az uj gyalogsági laktanya telkén nem találtak megfelelő mennyiségű vizet, s legutóbb már va rászvesszővei voltak kénytelenek megfe-Mő bőségü vízerek után kutatni. Most, hogy a cs. és kir. tartakkórház a szent mik&si útra kerül, kevesebb vizíy lesz sz&ség az uj gyalogsági laktanyánál s § szükségletet a már meglM kit hat
van méter mélységű artézikut és három ásott kut is bőségesen elfogja látni. Az öt kut vizét már be is vezették az uj laktanya vízhálózatába, amely nagyszerűen funkcíoná'. Ez az első viztornyos, artézivizes vízvezeték Nagykanizsán.
RÉZGALIC
pótlására legjobb
CUPRIN
tobb éven át kipróbált permetező szer, Mármost meg r e nde Ihető:
Sirém és Klein, főraktár NAGYKANIZSA.
HÍREK
A közvitéz.
I
(Tekintetes szerkesztőiégi A Zala minapi számában volt egy érdekes kis esett amey különöskép megragadta figyelmemet Hamar leültem, egyszerű nmekbe tettem s üt küldőm Tisztelettel: Kiss Gyula a Magyar Színház tagja)
Z 1
Künn a fényes nagy körúton Ragyog s sok üzletablak . . . S gazdag urak — dámák körött Gyürö'truhés bika baktat . . . Meggyfabot a balkezében . . . Mert merev az egyik liba; Hanem átért vigan fistól A „verzálná* s szájába . . .
Szembe jön egy hu bárkád nagy, Fényes, vasak a dolmánya; De a baka nem szalutál, Alázattal íéz csak rája . . . _M6rt nem köszönsz?!« — ásói a
i
[«isit ur ... S baptákba áll a közvitéz: Gsak az ér', meldlgeEorzim, Mer' a jobbik kezem műkét . .
Rongyosruhás baka előtt Sarkantyúját összevágva Tistteleg s bussárkadnagy, S megyen tovább az utjira . . . A közvitéz alig érti:
— Nagy tisztelet, anii érte 1 . . . Nsgyot szippant a szivarból,
S könny szökik a két szemébe . . .
— Kitüntetések. A 20-ik bonvédgye-logezredbőí a következők kapták msg vitéz magatartásukért az ezüst vitézségi érmet: B a Ferecc, Ila Lajos és Varga Sándor zász:ójok, Gola János őrmester, Soinsr János, Tar Imre és Szabó József tizedesek, Bangó J»noi, B;.ó Imre, Felner József, Benke Gábor, Nagy Sodor, Visl József Arvesetők. A brocz vitézségi érmet x Haast Péte •ftitoriós és Fenyő G^ hadapród, Faitkas jJtos, Ouizter.tu J*í»ö*: Freiscámted Ferenc es Pevecz lgnac tizeacc.k.
— VtasMlépée a pályázatiéi. A
májusi közgyüleaen Letöltésre kexul egy szolgabírói az ez is, amelyre a megye btzotiaagi U gok tekintélyes része Dr. Pracz Ltván nagy kanizsai tb. szolgabírót, a vatmegye tisztviselőt karának egyik legképzettebb tagjat leölte. A tb. szolgabíró most arrói értesít bennüaket, hogy szolgabírói állásra ezidőozeriot nem pályázik.
nMhm elten
„Mint wr retc fadomány a tábor-ka* kívánat**" (IM MAn p*1tett*}
— Zalai katonák a hadifogaágból. A krasznojarszki oroaz fogolytáborból a következő magyar hadifog lyok küldtek haza üzenetet Zalamegyébe:
Kovács Ferenc gyalogos üzeni özv. Kovács Ádámnénak Bocföldére, hogy egészséges és levelet vár.
Malek Pál káplár üzeni Malek Pál-nénak Dobrára, hogy egészséges és pénzt kér.
Német Pál káplár üzeni Német nénak Alsólendvára, hogy egészséges és levelet vár,
Zsámár János őrvezető értesiti Zsá-már Jánost Kerkakereszturon, hogy egészséges és levelet vár.
Horváth János gyalogos üzeni haza Horváth Jánosnak Kehidára, hogy egészséges.
Glaser Hermann gyalogos üzeni haza Glaser Hermannénak Tapol.ára. hogy egészséges és pénzre volna szük-sége.
Kérjük azon olvasóinkat, akik a megjelölt helyeken laknak, közöljék orosz hadifogságban sínylődő véreink üzenetét hozzátartozóikkal.
— Két sírdomb. (Levél a harctérről.) Zimankós téli reggel köszöntött bennünket Galícia télen havas, nyáron sáror, dombos völgyes hideg ege alatt. Fázva hajtottuk föl a köpönyeg gallérjit, melyre vastag pelyhekben hullott a hó Dolgoztunk mindannyian. A sok katona, mint valami mébes, ide-oda topogva, fonta a drótkerítést, hordta a fát, csákányozta, lapátolta, hordta a fagyos, fekete galíciai erd i földet. Mily gyöoyöiü látvány . . . Mindenki nek van valami része benne, hogy még erő sebbé, még áttör hetetlenebbé tegyék azt a falat, mely mögött édes hazánk nyugodtan szőke ti gyönyörű álmait a győzelmes, biztos jö?őről ... A dolgozó hadsereg. Aki ezt végignézte, büszkeség duzzasztlutja a keblét. Zila vár megy c bBszke lehet a fiaira 1 Itt láttam; Ut; a 48-asoknál. Tudnak cZek a derék fiuk ellenséget megverni, tudnak csodalatraméltó bátorsággal harcolni, ha kell, de tudnak dolgozni is . . . Soha el nem felejtem ezt a gyönyörű napot A tél szigora mintha elQ t volna egy kissé; kibujt a jó öreg nap. Hcm lokon csókolta az erdőt s mintha bocsánatot kérne az la. én ti tnlszig tu »ágért, mosolyogva lövette sugarait szerte-szejjd. Azok pajzánkodva ugrándoztak ide oda, mint valami játszadozó pillangók. Megszólaltak az ágyuk. Tiszta időben ez el sem maradhat. Kissé megborzongtam. Még annyira nem szoktam meg ezt az óriási kigyó sziszeg éj hez hasonló félelmetes hangot, hogy egészen flegmán hagyna. Idegesen kapkodtam fejemet ide-oda, a hacg irányaban. EgySzer csak mintha épp.n a fejem felett döcögne valami, a magasba vetem tekintetemet s látom, amint egy repülőgép ijed; berregéssel iramodik tov*. Figyeiea. Kesébb megtudom, hogy orcsz * :pmad*.r kóvályog a magesban. Fokozott kíváncsisággal kereste», rzemeim a gépet s pillanatra Sem téveszthettem cl. Z»—zi—xi 1.. . Durt 1 .. . dmr 1 .. . egy lövedék rot ban nem messze tőle. — Zi—zi—zi . . . curr . . . durt 1 . . . tznctió dik a másik, majd a harmadik, ncgycdJt, tize-dk; gyorsan egymásután. A gep, mint v«lami üzöit vad, pillanatra megállni látszik, majd hirtelen irányt valioztat A ióvedekek köve lik •. . Remegek az izgalomtól. Br . . . br . . . Kapom a f.j-mct s mar a máaik gépmadár L berreg. Közeledik feleje . . . Gyö&erekct ver a labam, ugy figye em. Ossziűikózni látszanak. Tak ... tak . . . tak . . . tak . . . Megszólalnak a repülőgépek gépfegyverei «... Harc s Lvegőben ... Ez nem Verne Gyu'.a fantasztikus regénye. Ez egy rettenetes. Idegeket igénylő, haláimegvető bátorságról tanúskodó, verekedő, harcoló, kötelességet teljesítő ellenfelek borzalmas viaskodása kétezer méter magasságban s föld azine felett ... . E: valósig. Megindul a gigászi küzdelem. Nem vagyek réstrehajJó szemlélje jeleuleg e k5z.
delemnek, bár a szivem méiyéa ott szunnyad a remény, mely a miénk-aek óhaj'ja a győzelmet; büszkén irhát ím, hog? a miénk ügyesebb . . . Folyton fölötte kóvályog » . . Ekésem ezt a küzdelmet Ezen pillanatban, talán azért mert nem érzem, hogy közvetlenül törnek az életemre, vagy Mán azért, mert nem vagyek benne ; de a szivemre hallgatva, ugy szerettem volna ezt nem látni. En ismét, a védett helyről neta ellenségek, hanem emberek harcát láttam. Embereket melyeket soha nem láttam. Remegtem mégis. Féltettem az életüket .. . Mondo-s, még nem éltem bele magamat x küzdelmekbe, talán azért van ar, hogy mindkét fél embereinek életét féltettem. Ugyan a másik pillanatban már beláttam, hogy ez a kötelességnek magasztosan szép teljesítése mindkét részről s megnyugodtam. Egy óráig tartott az ádáz küzdelem. Hirtelen fölém dk e-ditt az orosz gépmadár, majd, mint valami szárnyatörött uadár, villám gyosan alákanyátlőtt. A harc befejeiödött . . . Egy sóhíj szakadt ki a k biemböl Ecce homo I Két halottja l'.tt e küzdelemnek . . . Háram nap múlva az erdőben dolgozva utam két nyírfából faragolt kereszttel hí átott, egyforma sirdomb meQett vitt el. Megálltam. Két orosz név volt ráírva a két fakeresztre. Közepén egy kis repülőgép forma favázát forgatott szomorúan s téli szél Egy napon lettek eltemetve. Egysxerre haltak meg. S most egymás mellett pihennek a sírban. Végignéztem a küzdelmüket, láttam Őket meghalni s most látok két sir dombot egymás mellett a régi galíciai kicsiny temetőben. Kezem öc kénytelenül kalapom után nyúlt Megemeltem és térdre ereszkedtem. Weltner {Molnár) Salamon.
. — A vaskeresztes pincér. —
Néhány hónappal ezelőtt az ország nagyobb városaiban gyönyörűen keresett egy pincér, aki azzal tűnt föl a vendégek előtt, hogy mellén a német eiső-osztályu vaskeresztet hordta. Amikor megkérdezték, hol szerezte a kitüntetést, szerényen mondta el;
- Dankl hadseregétől az orosz fronton átszökve fontos parancsot vittem egy német hadseregparancsnoksághoz. Közben öt golyót kaptam a testembe s mikor célhoz értem, véresen, eszméletlenül estem össze. Csak annyi erőm volt, hogy megmutathattam, hol van^elrejtve a parancs.
A vendégek a hő« pincért nagy borravalókkal árasztották el, c tisztek pedig kezeltek vele. A szerelmi kalandjai is módfölött megszaporodtak. S most kitűnt, hogy a vaskeresztes pincér, Dal-ios József közönséges szélhámos Sőt több, mert katonaszökevény is. Kassán érte utói a nemezis, éppen akkor, amikor a kassai lapok hasábokon át magasztalták. Most a kassai hadotztály-biróságnái várja a példás büntetést.
hirdetmény.
Z.logintéretűnkben elhelyezett és 1915. évi épr. 20 ig lejárt, de meg nem hosszabitott zálogtárgyakat 1916. évi ¿pfiiis 8 án esetleg íoMatólag ápiilis 10-én dJután 2 órától kezdodőleg hivatalos helyiségünkben iparh.tésági kiküldött jilcniétében nyilvános árverés alá boc átjuk. Az i.yen zálogjegyeket azonban még ápr. 8-án d. c. 11 óráig meg hossz abitjuk.
Népiakarékpénztárr.t, Nagykanizsa.
q

i •

191«.
SI.
Ikn áz
D* Mb «I» p M
Saka ab iM -m ka*«'. ' ■MU • M«kb «WcjcMIM a
Knml keserűt
I tmè* m*.
ta». P«M» «M u^Mb. «itfyxnH.«* I*ar m
<MM
. 1 1 1 '■ 1 r " i' ' - UmU Mara Mig|l»iilnèi A A-liaUrt héail t» lli élu » ln^l. Met. kln, M
Mitoéhg a |lll>iiy«à»
-r iprllU lï-én ai illaa attéa NagykaatMia ju<É|Wi|if Me!« Ma* Nt.aur.Mf t* Aujxtii» >"»n M|T vAraedbaf veoidSj»«« i pdt a fôlbpUt« a, betiw. bicd, bafcarft, owcaoritil k-íüka a Ufiiftib^ ibqpélili» baaftéa M. A kl«ilé atriwt iMiwtHwl-gît l6bb bjtdt ml tHammtt bocoriju. Nagy kaaistfa a liai Mil agy réaaM à VMém* Mk i|ial«Hi Ut... • liftwii^l
ét kWkUiiol luia _
ibt É4kalôe*teà»t, kegy a karaagak agy rt-«a ligUlulali m« inwi • l Inaaliéi A t inta kfal, kagy a barotritó kttmfak kWi»ult Imwrtt la • Wfwlk f a plat-aia liiMMiÉtu KM laatkfcé» kagy iut a t— ploatui iliiall kl a hivatal «a knaagak HiaaiétalaA nél itanUglill, ao-kagf lataXaa Izgatók aat aa atktkaal la kaaaaélltk, kegy a nèj> Mnlall a^Mlill
- A falaiultk MakadUgalfra A kaavédalai aJalaaUrtaa tivi<*ilug tirita ZtUvénaàgy«vcl, faogy a lalniatBk 4a erdő gudaaégl alkahauottak ■«k«4iágél Juuiiu JtJf MgksaaaakNf«, uoabaa a tubadaagol takaak Heaikeaaàôâ kell «iç .UUteke» agftmtalyaiL
— A luàaftéf Pária. A Hwla|ii *C7 auMéglben Patak«« |«t
■ angolo rémületben t
EuUpa öfaaaa talgara«» l&Mt|a* aOaaaégre
és teitotWlk, _ .
c# «*r. Sîrt »
ÈteUBc mmd* kap «i
met
haraagafc AvakAa-
■égHlliHil lett a kékaral «Itytf Iraaala W-véreakaa. Aa àgykorl MaaUM kél clttalck aa Idcgeaek éa M traaala véraa laU bcUUc Tualmlan «okk.l lalaémlih, aW aeaiAtt «a aég a viroa «ékaa h akg dan M «ht ij|iÉI a lafka ■gyaankák ylatock Ma iM
«nfoJ, Mb. balga éa alrikal kbutak cllugyottak a*ak eate kal éra k&iôù MHlkliak aa« agy Ùâté. Ta Ara kar •«aabaa mtg aMalU baaéraaA éa MCg a p%andvaii vaadagMk la aa.k M tb.o-•17 én% vaaaak nyitvç. — Aa é]utakal ■bujotodeU lerettk kSxôtl fckteicn A aagjr tfai aérta ail, A k«kaia lagém>aa>akk»a aa Uatl Hua iriaUtta, «mi taraéaaataa I* afekaa . véroab.a, «jaaij Mm('ii Idcgcalorgaioava é( i Magaa bOl odafoftnlfl ptoirc voit beteadcikedirç. A ZcppçUack b tak en.bat «afaliilnk éa a vagyoapa pariai imltln aaal mi ad iMikl kutiiy&Uk* nuM. A lcogircotuil karaaka-d11»* la paort »art a «aaaukat éa a karta-
ktdclAi 'ilotlal kacaaatakia kei, bi-----d0
B |>ar«al».a a ktéapik a —f-> i a baada k.cuôoicg baogal.tibta tcgjakaN> «a «x »Mina«« «KgodaltHB iOoik fti, *ncli,el tgy k»laa«i diktaioi* cijÔTtlckt&l (eiaçk. v
EGYETLEN
M<T I4kk mm 10 tr éta aa
CIKK
ZALA
bàatea
köbqkfuégti
taUt-—
taÊk
mk
Y ES -SZAPPAN
Ara 1 koraaa S0 MUr. LrfMkéfcttdtckb éa »»kilianikk flUta wfgt-«raaciàp«a. mtt» mkdeà klatotfWM aéftMa-ba&Uea -T YES-PUDER I. 3, 5 kama éa-kaMaUM. — YSSOttU S kwaaa léat^aaUat
a ai a.
Icmondiinak, iMgtaplá Molgilalkká I a ujgcrjaujáxóyj i
tíjvirókéttOlckek «mi» ídn«k hifi :ekin át ibtâ ie lehet Uadaa al-- UpUlkoifaML A UíQMég ilkotoit t(|% (iaiiaj kepet arról aá élMrAI, aá e*y Ittogqrf " J AJ vaa. Saousit arat tanaaK air uuwtó U*i<ról, trie yben "jajr vatkotre a buvl
___Mrofnak VI
iÍÚm* inagy hideg 4ffdha(S 4a tíBJg«rvü hÍMpág% ■aasád | eajtóelei gyoraai
Honatu Wvegő |U in ¿g romlik la
rómk fitpk kW« kaajr körött' ítit nt*» aa Ü uaU tal»paal é/tt, aaaai] olattartklfok .Ea^k madyekbk a via a WlpLe
«ik à la<kgft. aaaiá M alatt aéHAMl hitit eôaagva
aárkiayt»)|ak tAiiytildk i» àaè*ewa gApaà éa a nwnid ltbkíi)r«a jeatelkedik M éa a+r&l alá. NéMbi ¿4 Utekaatoaan halad a tenger taélyaégábaa. piolypok éa dalhaak közbit, IhljiiaihaM elr^tfiiMi a kutató il|iaii|aa hajak éa ifcafcafláaah aUU. AkÚar »»tart J tipak laaMt levegőt worítanalc a «nxelHqi haaaAfbk, a hullámok »uitorogva mLA Mg a naaaid fölött éa a vit Ujtéjkfi héaj«k (olyik le toroeyr*! éa MaikatHl. F(tot ¡vagyunk a [tengtr aaiaéa: a bolMMaa aíUuttjuk Mag
r a r.
>é>rJ3j
lavegöt. laiai aa embienjk lé-teiti kigöiölgéae (hlytin té-ivJtt^u-k^íxüitítti aegnyevel nia el caerélia félj HoanJttb «làa*-a «¿naawA y ált atmoktfjjxalaróa-vágyi ííjcrckkcl kötild la Végaö SmNÍH üvegfcktlőli ba*
U aa eaigéaa, amely ' ax öt. hat, vagy nagyobb asamu legényaeg oek Blikaégaa.
4 U»geraUatjáró
vaalepCaöa juthaluak páocaloa
UdébaUröl
¿7-TTT"
Jkía
__i^Btf I I l>qaóád tonqréba FölöttSkk alrítatt lavcgö Urja el a ku naapltáílft éa ak kor hMfak módira állunk a ka karak attrkejcet] ¡beUejeben. Előttünk forog a peitaikop hoaaiti aáikánynyajc l Egyedül ennekj tagranyitolt, üvegből «ih atasaai Bikédlaai a végieltij tengereíA U azon által jiddálatoa liartaaéghaa ÍM ú a hullámokat, á ariwakal, a feji iö lorítpita égboltot éa a yjpgtcjen iaaget t... Foly. ton ut Ijépak jeiconkk meg a t ikofi horizontból éa Ciujbán |a gyöngd f< ¿ele Iw reait odll toint a halál ároyali >, minden tájék icaott. Exjkét] vékony I hij*jtál a periiakop üvcgjtbei^, raelyckj a icriat a ccliójfiíyjílő a gyawaaágböl :t jtavobág-lövpt szöget éabaUja. (j Itt ak U aawédpa a paraí criiok aain dea tgyttamelyben t lupitáa), hajóstiszt, Mmé^yoai ó vezet, S Ügyel,
a legéoyWget, 5 ploxUjirá*
agy «lektikUoa 'gömbcá; ieg-- a bjalálthprö l&44at Fü|gö ■ ll ebb
Haté* enyhén vi-'.; Itt aiér agyéh ha a, gémraaa
kcakeny ljeltán még Néhány wllanjoi Ura r a ntanid „lelk^ válaattölalak, Löaterkamra éa koaqrf Üt acrék. iég a büktú hetl,['l|og)r k Hniüié há^aí tagaaala van. Aa
pek,i olajaBOtavak. ■■!) ■■ felett hajtják A közép.ó panatkdp h^Mj III llIliiig
Uj könyvek.
Kaphatókí 9lt fim
H i wigii ii—in
mm. A
■ratéiyi caôd&aàttr&ii
ipniH hwiaai ma awo*i fâiata, árét L , , .1
•vaa Mfiíjite Iflayvt. ai
oroaa baact^riH, lia:. Mlwaai Vllaa«aJ A kadaJ
vfa, à«: H ^L. , . J
I S
K |
K 4.

a a apót, vagy a h<|t<f tama útját
NyilMér.j
■H '
JP
E
még
ROC
tiy
Éiflpiip Brausweiter OttóJ ÍSxefW.
Egy f)5gépénÍ jhllán lóhajjt, k| mindennemQ gé|{pck ketteJetébc
iártág. ban
[Czidt á
ki^dpbivjataü'
IsmsM ■
Egy Itiaaéaaoat. .
teljes ellátást
nyerhet liraelita Mtklös utcsa 53.
Uádná) f fi"

4-4*
i .i J
IIGYES VARRÛLEANYOIC
jó li aua»al fdvjé'etnbk BARON MICI varrod«j bén. Kfllciey « .3. 4
Tavaszi id enyre
min mu ; '
llllllÜlí lllU <
Iliim nitimli
lisn tiiini
aauigl sVndor jt FU
aipMMkaaékaa. ím, «a*a
S
A HARÇZTÈREN
Imié jta/fMA: AaAaa ikai wiLi a \.ZALA' I Hm elq/űelci Léatai ÁOweaaf 1
Aafaaa A píALA'Jmktm
iiftiaP pwi
1
minden katona
ImM aaak áita/dáMltáééa
BMmth ff ' 'ugy*«-
t
Ugyanolt eladó.
fldotti

URANIA tófi
laagaaM <t«« 4 aa T«t»f«nt i Itt. I
Egy «J
használt Cscngery* ut
Ax d»»!«' 1-vkacaL
Itöbb b h
i
Megjöttek
moso
Kapható » ktrál
13254
t) /~\T) BalaiotiáM liéli, kArőa-
hl aladá kanizia, Sugár ut Itt.
vötÖa | ha fyitjor 100
O^MÖ FÉ reá Nagy 13257
-r
ir^irt—WüP up_P
Egy kaaal aaiboa bükköny továbbá taluurajftnf répa eladó. 4 Sttfrjtt L jM^r jés Fiji Honvéd-íitcai

Miwij 31 Ka, éa áprííb l-éa péntajMln jéa fttomuaton t
H K A LA BR I ASZPaRTI
Ujáfék 1 lelvoniibin.
Az áltfenidiftr d^aiUaMibt À jAflgjivii kormányzó
j Aéa* I liili'—tiail.
A Rohoeglrtacher I I 11«> adatai' kéa. |
mii»* s
Vet-ök^ rtíyá k
. I döiaág « « éa PlíChei N bp Fa kSay«
MJ**
N ff^IrtMMTft
•ftdé 4Wa Ntt rkMlbM hayhaiéa
Nagykanizsa, Kazlnczy-utcza.
széiek, írószerek, nyseukőzöl. ijrógép-m bpritárcák, zsebkönyvek. nr indenléle cádyVek, szelvéaykönyvek, sokszorosító U lévi&lmcrlegek .számojEOKépei . bélyeg >mok béiyegzöállványok. keletbélyegzők, itta és értékpapír tás|cá|c. pénzszekré-sárl mindenféle levétrenoező lés levél-iobhok. pénzza^asztó/arilcimkiék irodai irkpc ár, Íróasztali előjvgvzéai blockl és ¡»ami ára «1*^ endfi antaSaégbai» -téki aa eredeti érák nslistt
Irodai bercnd kelléke^ H nrotar, ¡üzleti lapok ét gépel zok, pecsétnyc aktatáskák, v] nyelt, pénzko gyűjtő, irodai < dobozold pap mindenféle i najfy válás*
Mindé keres
TELEfON
edönek eke. G □
hogy imeti nyc mtajlványai izlcses kiállításban, a modern típpgrí fíaf eszközök igény bevételével j kés züllenek, mer» cs« ik pgy le hetséj ¡res, hogy a Vásárló közönség .figyelme üzletére irányulj«in. Ehhez pépig«? >ak az kell, hoéy nyomtatványait a
7&i a nyomda
Mm Jr^i fÉssa = készítse el. = 1 i I
Nyomdai Iroda: NaMflizsa, Supr-ü 4.
; j , I «. jj , J j
• A -Zala-nyomda a legmodernebbül ber^nderélt nyomda, könyvkötészet, Vpnálozó intézet ás üzleti könyvgydr.
Aki Műsimlt eladni, vagy venni Is Kar, Aki pakást kevés, vagy kiadó I«k4aa van, ! Aki, álelmiszsn akaij venni, vagy eladni, Aki aikailmezofttst keres, Aki illáét keres,
Aki gazdasági eszközt akar venijil, ¡vagy elai Aki butorozotti szobát keras. vstad butord;
szpbét akar bérbjssdnl, '. [ . j Aki jqsejédet, szakácsnőt, házmestert kei
az leghelyesebben cselekszik, ha " . kis hirdetést közöltet a Zalában.
VldéKiMH S kis hfM«t*apo«ta utaIvAwyoa kUfdanrfd aa
Wp i te mm i BfÉkniilw, SÜM tmm*
sas A Ma hlitteléaafc mindtg atara <m»>atwie» *eb

Mria <»N«M tflnt ZOiTáa.