Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
31.94 MB
2013-05-14 15:27:05
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
857
2610
Rövid leírás | Teljes leírás (768.31 KB)

Zala 1920. 147-173. szám július

Zala - Politikai napilap
47. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


JOLVII* étlilyiM.
H*Ufkmmlxmm% 1880. Julim |. OaOtBrtSk.
147. txAm
♦ i


MtsdMfbUiéitnlil:
naoykanizsa,
Sugár-ut 4,
/«la Nyomdavállilat P6-ut 5. is.
lUgjelentk hétfA kivételévé Mindennap koraregei
Lv

Előfizetési árak:
MŰN )4?hy torta, vMékre
ÜCW sUtaMml:
»-
Kit Mfi • • • 0 1« Miyii ém • II i
fÜMV . . .

POLITIKAI NAPILAP.
figyti a*4m ára t 1 koron«.
laarkMB^ kl«d*HU*l.lf frirto* 71.
NtmmM t«l«fo« l«v. . .
***
«Mi
iFőszerkesztő1
TÓTH ZOLTÁN ******* 1 ....................
HMM

MM
V*«
Hétfőre megoldják a válságot.
A kormányzó kihallgatásai. — Slmonyl Rubineket ajánlotta utódjául.
Budapest, junius 30. • A politikai válság megoldására a kormányzónál m& délelőtt folytatódtak a kihallgatások. Elsőnek Meskó Zoltán járult a kormányzó élé, akinek a kihallgatása több mint egy óráig tartott. Meskó kihallgatásáról a következőket mondotta:
— Kihallgatásom során alkalmam volt minden részletben kimerítően kifejteni álláspontomat a kormányzó ur előtt. Örömmel tapasztaltam, hogy a válság megoldására nézve kormányzó ur a legalkotmányosabb felfogást tanusitja. Erős a reményem, hogy a válság hétfőre közmegnyugvásra megoldást nyer.
Meskó után Ktebetsberg Kunó gróf, Beniczky Ödön, Hegyeshalmi Lajos, Nagyatádi Szabó István és Sokorópátkai Szabó István mentek kihallgatásra a kormányzóhoz.
A miniszterelnökségre nézve még mindig csak konbinációkról lehet szó. A lemondott miniszterelnök legutóbbi kihallgatásán A>ubh neket ajánlotta utódjául.
A kisgazdapárt köreiben remélik, hogy Őeníczky lesz a miniszterelnök, de vannak a pártban olyanok is, akik abban bizakodnak, hogy Hencz• Károly kap majd megbízatást. Biztosra veszik, hogy a válság a hét végével, miro a kihallgatások befejeződnek — megoldást nyer. Az a hir, mintha Zichy Aladár gróf miniszterelnökségéről szó lonne, semmiféle komoly alappal nem blr.
A kormányzó kedden kihallgatáson fogadta Rubinek Gyulát, Turi Bélát, Andrássy Gyula grófot, Szmrecsányi Györgyöt ós Bethlen István grófot. Ugyancsak keddre kapott meghivást Bottiík István is, de nem jelenhetett meg, mert vidéken tartózkodott.
Rubinek Gyula, aki tegnap, volt kihallgatáson a kormányzó előtt a következő nyilatkozatot tette:
— Tegnapi kihallgatásom másfél óra hosszat tartott és a kormányzó igen kogye3en fogadta előterjesztésemet. A részletekről természetesen nem nyilatkozhatok, de annyit közölhetek, hogy 3 válság vasárnapig, de legkésőbb hétfőig megoldást nyer, ugy, hogy e héten már megtörténhetik az uj miniszterelnök dezignálása is.
A kihallgatások az egész héten át folyni fognak, sőt valószínűleg át fognak nyúlni a jövő hétre is, mert a pártok által kihallgatásra ajánlott vezérekert kivül a kormányzó meghallgat mip politikusokat, sőt nemcsak politikusokat, hanem a magyar társadalmi élűt tőbb jelesét és a hadsereg képviselőit is. Szó van Zichy Aladár gróf és Ráday Gedeon gróf kihallgatásáról.
Budapest, junius 30. Megindult egy olyan törekvés, amely a kisgazdapártot ogy pártba akarja tömöríteni a keresztény nemzeti egyesüléssel s leakarja kapcsolni a kimondott keresztény szocialistákat, amely töredék ezeset-ben, mint különálló ellenzék állna szemben a kormányzó párttal.
E terv lanszirozója Qömbös Gyula, aki a két pártból alakulandó Uj pártot kereszténykeresztyén gazdapártnak szeretné elneveztetni. Szerinte a két párt kardinális programm pontjai megegyeznek s ha a két párt megállapodhatna a földbirtokreform Irányelveiben s a keresztény Irányzat intézményes biztosításában — uiy a fúziónak semmi akadálya * sem lonne. Gömbös a párt vezéreiül nagyatádi üubót, Kovács J. Istvánt, Bethlen Istvánt, Prohészka Ottokárt Vass Józsefet jelöli meg.
Pftmnnkatárs és laptulajdonos t CSIIXAG JKNÓ
Hirdetések díjszabás szerint.

Budapest, junius 30. Nagyon természetesen ma is nagyon sok nevet hoznak kombinációba a miniszterelnökségre. Minden töredék a maga jelöltjének próbál hangulatot csinálni, de o tippeléseknek nagyon kevés a komoly alapja, legnagyobbrészt koraiak is. A keresztény nemzeti egyesülés egyes köreiben erősen korteskedne^ Hencz Károly mellett, mások Rakovszky István mellett, sőt forgalomba hozták Zichy Aladár gróf nevét is. A legerősebb mégis az a vélekedés, hogy a miniszterelnök a kisgazdapártnak, mint a legtöbb mandátummal rendelkező pártnak a köreiből kerül ki. Simonyi hir szerint utódjául Rubineket ajánlotta.
Majdnem bizonyosnak látszik, hogy a kisgazdapárt 6 tárcát fog kapni, a keresztény nemzeti egyesülés pedjg ötöt. A nemzetiségi ós kisgazda a minisztériumokat megszüntetik, ősszel pedig vógetór a közélelmezési minisztérium missziója is, amelynek ittotő ügyosztályait visszakapcsolják azokhoz a minisztériumokhoz, amelyektől elszakították őket.
Eddig két .miniszter távozása egészen bizonyos, ezek: Soós Károly honvédelmi miniszter ós gróf Teleki Pál külügyminiszter
Budapest, junius 30. Kiebeisberg Kunó gróf ma a .Magyarország" munkatársa előtt a következő nyilatkozatot tette :
— A pártok azt hiszik, hogy ők urai tudnak lonni a helyzetnek — igen helyes tehát, ha vállalják is a kormányzást. Nekünk dissziden9cknek semmiféle személyi kikötéseink nincsenek, feltételeink kivétel nélkül tárgyi természetűek.
Gyengül « bojkott.
A magyar kormány nem kezdeményezett tanácskozásokat.
Budapest, junius 30. A bojkott gyengülésének bizonyítéka az a hir, hogy Gyanafal-váról megérkezett Győrön át Budapestre ujabb 67 waggon szállítmány.
A cseh szociálisták félre nem érthető módon szembehelyezkednek a cseh munkások azon tömegével, amely nem volt hajlandó csatlakozni a Magyarország elleni bojkotthoz.
Salgótarjánból jelentik, hogy a füleki cseh munkástanács megakadályozta a cseh vasúti munkásság azon szándékát, hogy felvegye a forgalmat Salgótarjánnal. Az erősen kommunista színezetű füleki munkástanács tagjai még a tettlegességtől sem riadtak vissza, hogy akaratuknak érvényt szerezzenek és megtámadták a cseh vasúti munkásokat, akik a magyar munkásokkal együtt a forgalmat fel akarták vonni. Az összetűzés egy magyar munkás súlyos megsebesülésével végződött.
Budapest\\ junius 30. A M. T. I. jelenti: A szakszervezetek szövetsége által Magyarország el|en elrendelt bojkott ügyében különböző híresztelések keltek szárnyra. Különösen az osztrák sajtó egyes orgánumai teljesen tévesen ugy tüntették fel a dolgot, mintha a kormány a szakszervezetek képviselőivel tárgyalásokat folytatna. Ezzel szemben illetékes helyről nyert információk alapján a M. T. I. megállapítja, hogy a magyar kormány a szakszervezetek szövetségével semmiféle tárgyalást sem nem folytat, som nem kezdeményezett.
A bojkott által elsősorban sújtott Ausztria érdekében Renner kancellár felajánlotta közvetítését a kormánynak. A magyar kormány Rennerhez intézett válaszában kijelentette, hogy a szakszervezetek nemzetközi szövetségével tárgyalni nem hajlandó.
llrausz dr.-t isabadlábra helyezték.
Budapest, junius 30. A budapesti büntető törvényszék ma tárgyalta Strausz István doktornak, a legfőbb állami számvevőszók elnökének ismert szenzációs bűnügyét. Az ügyészsóg Strauszt izgatás bűntettével vádolta és néhány nap előtt letartóztatta. A főtárgyaláson elsősorban Strausz tott előterjesztést s hangoztatta, hogy hivataios állásánál fogva kötelessége hatásköri kifogást emelni a bíróság ellen, mert őt, mint a legfőbb állami számvevőszék elnökét csak parlamenti bíróság vonhatja felelősségre. Éppen ezért, bár a legnagyobb tisztelettel adózik a bírósággal szemben — óvást emel az ellen, hogy Őt törvényes bíróságától elvonják. Teszi ezt nem a maga védelmére, hanem azért, hogy alkotmányjogunkon ne essék sérelem.
Utána Lengyel Zoltán védő tett hosszabb előterjesztést, amelyben bizonyította, hogy a büntető törvényszék Strausz felett ítéletet nem mondhat. Lengyel szerint az állami legfőbb számvevőszók elnökének még ma is helyén kell lennie, éppen ugy, amint helyén kellett maradni a népbiztosok uralma alatt.
Szilasy Pál dr. királyi ügyész válaszában hangoztatta, hogy Strausznak a Károlyi kormány aiatti kinevezése törvénytelen s ezért ügye rendes bíróság elé tartozik.
Több, mint másfél órás tanácskozás után a bíróság meghozta végzését, amely kimondja, hogy illetékességót leszállítja ós az iratokat a királyi ügyészségnek visszaadja. A végzés indoklása hivatkozik az 184Ő. évi 1U. és a 020. évi X. törvénycikkre. Az utóbbi t. c. ugyanis kimondja azt, hogy a nem alkotmányos uton kinevezett miniszterek, továbbá a legfőbb állami számvevőszék olnöke által hivatali hatáskörében elkövetett cselekmények felett nem rendos büntető biróság, hanem kivételes bíróság van hivatva Ítélkezni, tehát a büntotő törvényszéknek nem áll hatáskörében a Strausz ügy felett dönteni.
A biróság eme határozata folytán az ügyészség elrendelte, hogy Strauszt azonnal szabadlábra helyezzék, amit rögtön foganatosítottak, ugy hogy Strausz védője társaságában fél 2 órakor elhagyta az ügyészség fogházát.
Ncntetkdzl péosttgyft értekezlet.
Péris, junius 30. A népszövetség julius 23-ára összehívta a nemzetközi pénzügyi értekezletet.
Ive^ujabb.
Mexizflalb; « bojkott (?)
Bécs, junius 30. A „Deutschw Volks* blatt" esti lapja a „Telegraph jelenti a bojkottról: Az eddigi megbeszélések a nemzetközi szakszervezeti szövetséggel kielégítően folynak és a magyar részről felállított keretek közt mozognak. Eddig csupán felvilágosítások történtek, de máris világosan lehet érezni, hogy a szakszervezeti szövetség á felvilágosítás után a magyarországi helyzetre vonatkozó ítéletét, amely a bojkotthatározat alapjául szolgál — lényegesen módosította.
Budapest, junius 30. Királyhidáról jelentik a .Bud. Tudónak: Bécsi információk szerint az amsterdami szakszervezeti iroda kiküldöttei és a bécsi bojkott rendezőség több napos tárgyalás után elhatározták a bojkott megszüntetését. Ezt a határozatot állítólag két nap múlva végre is hajtják.
Ssoreplók: Is« Wullf . .
Marion Marva Roll Kredow .
!«#• Pirrjf.\'; > Huiiriki Kari Haldeu
Blftadáiok hétköin.pokon T éa 9 órakor. Vaaár- is ttaatpaapokoa I, 5, 7 és 9 érakor
HÍREK.
— Klnoreiéd. A beUlgyvníi^utor llfnnann Jótséf, a nagykőn 1***1 rondAit*pltAt*r*>v-lus heonitott lftnl*lfl*jf« gntót a YU. fiscctcsi .»tóvá novoito ki.
— JolontÓi váltóiéi a ^««utt moaotroRdboa. A
balatoni forgalomban jullua h í ÍM >1 koidvo a követkczó változások allanuk bo; A* ed - kuilokodŐ személy és
H.iljrtonoxpftsa vonutokon kivu< Uudapcxt—Nagykanl«*a k«»zoU mlndon sxombaton a líu-Vpostról d. u. 5 óra 10 perckor induló NagykanUsilr* >Mo 10 óra 28 perekor érkötő 204 as. fürdő-axprossvoíut közlekedik, Ugyanoian vonat Nagykaniatától MudapostiK 201 txám alatt Nagy* kanltsáról, mint fürdő-express vonat minden hétfőn reggel 6 órakor Indul 4« Budapestre érkesik délelótt 10 óra 16 perckor. Vasárnapon az eddigi Nauykanizváról délben 12 óra Ő perckor Induló 207. számú és a Nagykanizsára délután 4 óra 7 petekor érkezó 208 számú személyvonatok helyett a Nagykanizsáról reggel 7 óra 63 perckor Induló 205 ssámu és a Nagykanizsára oite 8 óra 18 perckor érkezó 201 sfámu személyvonatok fognak közlekedni. Kzen-klvül közlekednek vasárnapokon a ttudapostről reggel 0 óra 35 perckor induló éa Nagykanizsára délelótt 11 óra 54 perckor érkező 202/a számú gyorsvonat és a Nagykanl-ssáról délután 4 óra 45 porckor induló és Budapostro oste
10 órakor érkoxó 203/a számú gyorsvonat. A szombaton illetve hétfón köxlokedó 204 és 201. számú furdó-oxpresv vonatoknál a 100°/o al felomtlt, a vasárnap kozlokedő 202/as éz 203 a számú gyorsvonatoknál ellenben a dijszabássxeríi egyszeri gyorsvonati illetékek fizotondók.
— Éviáró ünnepély a Qlmnáiluuban. Kedden délelótt 10 órakor tartotta a gimnázium szokásos évzáró ünnepélyét szépszámú közönség jelenlétében. A »Himnusz* elénekléso után Vűios Józsof IV. oszt. tanuló Végváry egyik hatásos költeményét szavalta el. A főgimnáziumi énekkar tzeropolt egy számmal, amely után Krtishr György MI. osxt. tinuló szavalatot adott oló. Az ünnepély legkimagaslóbb pontja volt Hixtkard Béla igazgató nagyhatású beaxédo. Párhuzamot vont a mult és jelon között. Örömmel állapította meg, hogy az ifjúság minden téren szép előmenetelt tanusitott és annak a reményénok adott kifejezést, hogy ez a haladás a jövóbtn még fokozódni fog. Azután a szülőkhöz fordult és kérte okot, hogy járjanak ók is karöltve azzal a tanári karra), amoly a gyor-mokokot mindig csak jóra oktatja. Ezután a jutalmak kiosztására került a sor. Kborhrard Igazgató nyújtotta át a joles tanulók bizonyítványát lelkes beszéd kíséretében. A tornaverseny gyóztosci közül öten ozüst érmot, tizenhármán pedig elismerő oklevelet kaptak jutalmul. — A felemolő ünnepség a ,Szózat* olénoklésével ért véget.
— Fölhívás katonatlsitekhei A szombathelyi katonai körletparancsnoksag f. é. junius hó 28-án kelt 1700/eln. 1920. sz. rendelete folytan gabonagyüjtő akcióra leszerelt, nom ténylogcs, vagy nyugállományú tisztek kerestetnek Akik ezen kiváló jó állásra igényt tartanak, a nagykanizsai kiegészítő csopoit parancsnokságnál legkésőbb julius hó l-ig Jelentkezzenek. A Hiif/ykanitsai kiegtszilő csoyoti parancsnoksága.
— A nöi felső korosk. Iskola reformja A vallás-és közoktatásügyi miniszter értesitetto valamennyi női keroskedelmi szaktanfolyam és négy évfolyamból álló női felső kereskedelmi iskola igazgatóságát, hogy az 1019. augusztusában kelt és hatályon ktvül helyezi és szaktanfolyamok tanitástorvénok módosításáról szóló rendeletet kilátásba helyezi as ogy éves tanfolyamot végzett tanulók köxül a törekvőbbeknek, hogy az 1020—21. likolaév kezdetén teendő különbözeti vizsgálat alapján fel fognak léphotnl valamely négy éves felső kereskedelmi iskola második évfolyamába. Az átlépés szabályozására elrendelte a miniszter, hogy az Uyen különbözeti vizsgálatra csak olyan tanulók bocsáthatók, akik az idei fölső kereskedelmi szaktanfolyamot legalább jó eredménnyel végezték cl olyan intézotbon, amelynek tanterve az 1019-t miniszteri rendeletnek megfelel. A különbözeti vizsgálatra, amelynek tárgya as áruiamoret, természettan és monnyiwégtan, annál a\' négy évfolyamú intézetnél kell jolcntkczn^ amely intézetbo a tanuló átlépni óhajt. A jelentkezés határideje augusztus 25 As árulzmeret és természettanból sxóbeli, a mennyiségtanból ssóbeli és iráskeli vizsga is teendő. A különbözeti vizsgálat dija 100 korona. Ha a különbözeti vizsgálat akár csak egy tárgyból is nom sikerül, akkor ez a vizsgálat nem ismételhető mog és az elbukott tanuló a felső kereskedelmi tanfolyam második évfolyamába nem vehető fel.
— .TlUfOsltzuk fal a külföldet.* A Yerülotvédő
I.iga egyik főfeladatának tartja, hogy a félrevezetett és ellenünk ingerelt külföldet a magyarság igazáról fo\'.wlágo-sitaa. Cnnok a feladatnak megvalósítása azonban súlyos anyagi áldozatokat kíván, amelynek előteremtéséhez a magyar társadalomhoz kell fordulnia. Kihatározta a Területvédő Liga, hogy az ogész országban gyűjtést indit önnek a célnak érdekében „Világosítsak fel a külföldet* címmel. A gyűjtés idejét > keresztülvitelének módozatait még nom Ismerjük, de igenis ismerjük a hazáját sserotó, magyar társadalom minden réto^ének áldozatkészségét k meg vagyunk, győződve, hogy mlndon honpolgár c téren is megfogja tenni hazafiúi köteles jégét.
— Drága a ookor. A közélelmezési minisztérium-értesltéae szerint u Cukorközpont hajlandó lenno Nagykanizsának fejőnként 20 dkg. cakrot ssállitini. A kristálycukor ára 112 koronába, a nyorscukoré pedig 1*8 koronába korülno a helyi fuvarozás nélkül. Mivel pedig a központ
11 belátja, hogy ezek az árak a középosztály - számára megfizethetetlenek, azt ajánlja a városnak, bogy a szogé-nyeket olcsóbban juttassa a cukorhoz, a különbözetet pedig a tehetősebbek téritsék meg.
— A városháza P6-uti kapuja éjsiakánklat Kánra va*. A rendőrkapitányság figyelmezteti a közönséget, hogy a mai naptól kezdve a városházának Fő útra nyiló kapuja xárva lesz, aki tehát a rendőrséget keresi, as a Kazinczy utcára nyiló kapun jöjjön bo, moly kapu állandóan nyitva less és előtte őrszem áll.
— Nom fogadta al a postapéoit. Még most Is akadnak egyesek, akik különbséget tesznek as egyes pénznemek között s a postapénz elfogadását mogtagadlák. Ilyen értelmű feljelontés érkezett a napokban ix a rendőr-
ségre Schuarz Adolf mészáros ellon, aki piaci sátrában a postapénzt nom fogadja el. A feljelentés alapján Schwartxot 500 korona fó, továbbá 300 korona mollékbüntotósre Itélto a rendőrbiró.
— i MagámIkalmaxottak sxtívetkeiete fölhívja azon tagjait, akiknek Jövedelme ax évi 25000 koronát meg nem haladja, hogy julidn 5-ig a xXövotkezct üzlethelyiségében jelontkozzenok. As alkalmazásban lovók tar-toxnak egy, jövedelmük nzgyságát moghatározó a munkaadójuk és két tanú által* hitelesített Igazolványt és hatósági könyvecskéjüket magukkat hozni. A más foglalkozásúak és n munkanélküliek két megbízható tanúval Igazoltassák jövedelmüket. Az igatgútósag.
•— A brutális apa. Fnrmcn Imre nagykanizsai cipészmcster tegnapelőtt este ittas állapotban bandukolt basa akiskanizsai vásárról. Hass érve 17 éves Erzsi nevü leányát kereste, aki azonban akkor még nem tartóskodott otthon. Mire a fiatal leány hazaért — apja már bottal fogadta és minden kérdezés nélkül iHle^olnl kozdte. A leány csakhamar ájultan esett össze, mlro Kurmen a kezelt kötéllel összokötöste, a tehetetlen leányt ledobta a sötét pincébe, az ajtót roá zárva a kulcsot msgábox vette és Csongeri-uti üzletébe tartott. Utkoxbon találkozott leánya udvarlójával, Takáfcs Andorral, akit szintén megtámadott s csak a rögtön előilotÓ rendőr akadáiyoxta mog, hogy a találkozásból véres vorekedés no támadjou. Furmint bekisérték a kapitányságra, ahol ellene személyes szabadság megsértése, testisértés, engedély nélküli fegyvertartás és utcai botrány okozása miatt megindult ax eljárás.
— Jó Í0|ál. A kaposvári államrondőrség már régóta körözi a többrendbeli betöréses-lopással vádolt FogUrasi Gyula kaposvári lakost, aki után a kanizsai rondőrzég is többizbon nyomozott s akinek CsAnyi Sándor névre szóló hamis Igazolvánnyal eddig mindig sikerűit kikerülnie az igazságszolgáltatás büntető kezeit. Kogarasit a kaposvári rondőrség jelentése szerint most ott elfogták. Kddig nom kevesebb, mint 12 rendbeli betöréses-lopást ismort el, do valószínűleg sokkal több bun nyomja a leiket.
— A Magyar Töxsdo uj száma intervjut köxöl Papp bankkormányzótól. Konyi Hugó a Hazai Bank ügyvezető-igazgatójától. Kgész sereg Információt közöl a lap vállalatokról, tőzsdéről stb. A lap szerkesztősége és kiadóhivatala Budapest, Izabella-utca 43. sx.
— Komáromban kitört a konuauulxutui. Győrből jelentik: Nem ujkoletüek azok a hirek, melyek arról számolnak be, hogy a megszállott Kelvidéken erősen kisért u bolsevizmus vörös reme. Ma foltétion meghízható for ás-ból arról értesülünk, hogy a megszállott Komáromban tegnap kitört a kommunizmus. Az ujkomáromi oldalról szabad szemmel megfigyelhető volt, hogy a fékevesztett csőcselék vörös zászlók alatt tüntotő felvonulást rendezőit és amint Komáromból érkezettok később megorősitették, a zendülők a város több részébon valóságos vandalizmust követtek el, az ollenkezó munkások szakszervezeteit fel dúltak A komáromi zsupán a zendülők leverésére kivo-zényclto a csch helyőrséget, a katonaság azonban, amely már tcljoson meg van fertőzve a kommunista eszméktől, a legtöbb helyen a zendülők pártjára állott, vagy pedig scmlogességet tanusitott. Knnok kövotkozménye volt az, hogy tegnap estig a kommunisták kerekedtek fölül és elfoglalták a zsupán hivatalos helyiségét, a zsupánt tettlog Inzultálták s csak nagynehozen tudta megmenteni életét. A zendülők lovurésérc Állítólag csch karhatalmat összpon-> tosítanak, kdrdés azonban, milyen sikerrel, ifiiorvo a csoh állapotokat.
Eladó. Fényképészeti fabódé, rövid zongora, cimbalom, könyvtár szekrénnyel, fél hold föld, zonélőgép, sarok-házhely, márvány és bllllárd úsztatok, gyerekkocsik és ágyak, üvegosablak. Bővebből vAmen" közvetítőirodában, Királyi Tál-utca 8.
(x) .Sár és arany" -mélyhatásu kulturdráma kerül bemutatásra az [¿rántiibati. Remekül megitt fUmtéma, mely--ben az élet ogy mozzanata mográzó, szinte könnyekig megható formában szemlélteti a néző közönséggel a sorsnak különös játékát. Főszereplő Vioklta Ntlyitrskaa csodasxép olasz fllmdiva.
Egry ióíorffalmu vegyoskereBkedtfs n város legforgalmasabb utvonalán más vállalkozás miatt oladó. Clm a kiadóhivatalban.
TŐZSDE.
Budaörsi, jynius 30. Négy najpos szünet után a tőzsdo forgalma irta igon változatos volt. Az üzlot teljes szilárdsággal indult. Az élénk kereslet láttára az áru tartózkodóvá vált, ugy, hogy az árak az elző percekben ugrásszerűen emelkedtek a legutóbbi x^lóúrfolyamok felé.
Valutapiac: NapoWon 510, Font 025, Dollár 13Ö, Frank (francia) 1330, Márka 425, Ura 060, Rubel 205, Lei 370, Sxokol 300, Frank (svájci) 1000, Dinár 790.
ÉrUk*k: Ipar —, IIarai 772, Agrár «30, Magyar hitol 1705, Magya\' Bank. —, Forgalmi Leszámítoló / 871, Osztrák hitol ülO, Magyar-Olasx 404, Konkordia —, Gizella —, Boocsini 4275, Általános szén —, Szászvári —, Salgótarjáni 0000, IJrikányl 4750, Rima —, SclUlck 772, Nosicl 15250, Danlca 4C50, Klotild 2300, Adria 11000, AUantika 5200, Ingatlan 1055, Jelzálog 105, Kereskedelmi hitol —, Kereskedelmi Bank 0300, Drasche 1000, Gutt-
mann 4150, Olaj —w ,
* = \' ———|—
Szerkesztői üzenet.
„Moaonvármagyo" Magyaróvár. Mit kesereg? Ili-szen még ml sem kaptuk mog.
^iuhá^«
N
i i ■ • \\ Heti miisor:.
Csütörtökön : Sasfiók. Dráma. Pénteken: Pünkösdi róisa. Operetté. Szombaton: Pünkösdi rózsa. Operette.
■ n\'j inni ii .1» ■ ...w———.......-.....1
A szerkesztésén felelős: a főszerkesztő.
Nyílt-tér.")
Nyilatkozat.
A ZaU junius 27-iki számában a komárvárosiakról mogjelont cikk félreértésen alapult. Sem Kiskomáromban, som I^omárváreson még nem alakult mog hivatalúsan a kisgazdapárt községi szerve/ete, gyűlés nem is volt e községekben és a cikkben foglaltak egy más értekezletre vonatkoztak.
Kisgazdapárt titkársága.
\') As o rovatban koslöttekért nom vállal felolós-ségot a aserksaatöség.
Kimúlt a háború t
Mtrftsyes hatáea a
ni AMA pipere
l/lftllfl icÓM^ltményekre
melyek l«nuM a rtal kipróbált bákvmlnOs^ffbfn kapható a kővetkező érakon : 7?
DIANA-krém kis Mgely r..........10 K
DIAMA-krAIM aegy ..........aO K
OlAMA^Udar kis doboz...........<0 K
Dlm WA ■ ud#r nagy doboz ........ . . ao K
Dl AMA-tollat készlet kis deboz.......00 K
DIAMA-tol|#tl(A9af#t nagy », ....... ff K
PttÜtA jltfcréw..............J5 K
niAMA-foopor ........... ♦ • • f K
Dl AN A-»*á]vl*..............•• K
Kaptiotó mincionütt I OyárHa: a Diana Kereskedelmi R.-T.
budapeat. K„\\Náóor-ulca »0.
CriurlA ■ 19 hold elsóreada sxáatólöld házzal és CIÖUÜ ■ melléképületekkel Somogyban, a házba asonnal beköltözhető, idei terméssol vagy anélkül jatányos árban. — Villa berendezéssel Halatonkeroszturon, három szoba ás mellékhelyiségekkel, fél hold xsólóvel» esetleg nagykanlxsai házzal elcserélhető. — Üalstkál Nayykanl xsa legforgalmasabb utcájában. Oxaládlkáx Józtef-főherceg utón, esetleg asonnal bekbltöxhető lakással. Közvetít mindennemű ingatlan vételét és eladását« — Hővebbot Sxántó VllltlOS keroskedelmi, blxományi éa ingatlanforgalmi ügynökségénél, Kölcsey-utca \\Z. ssám. Telefon 3Ti. Táviratiéiro: Szántó ügynökség, Nagykanizsa.
Vetőtengerit
waggontételben azonnali szállításra ajánlunk 9*80 koronáit értf vételár fele megrendelés-kqj^. lefizetendő. ;
A Zalavármegyei Szövetkezeti Áruforgalmi Részvénytársaság Nagykanizsa ** ^
Telelanss.121
»
Hirdetmény.
A Babóchay-féle Csengeri"
uti telek eladó. Bővebb felvilágosítás nyerhető dr. Rothschild Jakab és dr. Rothschild Béla ügyvédi irodájában Sugár-u. 8.
98-99 / rézgálic
kilo^rammonkint kisebb tételeknél K 34 3624 . nagyobb tételeknél K 32
FORMICA Vegyészeti Vállalatnál
BUDAPEST, V. Bálvány-utcft 18. félemelet.
URÁNIA\' mozgókép*palota
Hoa^QfiyUwfca 4,_Tslefesesám ÍM.
• C»ütörtökön ét pénWn •
BM^aiácIó« mmtl
I Sár és arany
Kép az élet mélységeiből 5 felvonásban.
r
cigarsttahüfelyek és papírok.
. November Jenő | Budapest, II., LOvOhAx-u. fi/a.
Nyomatott: « .Zala« Nyomda éi HlrUpkiadó Vállalatnál Nagykaniwin.
2 \\ ZALA t: ^ 1920. Jul(i|s


wmm
*Mfll. évfoly««,
mm*
ictttztMü ttttWnlU:
NAGYKANIZSA, Su#Ar-nt 4.
(hIk NyomdavIlUUt
Pő-at 5. »*.
ie)dí»cf1,k hétfő kivételért! mindennap korai éggel

t
^■ffcwliM, 1920. j||h| 2. Péntek. 149. szám
1 " 1 ••"-\' --------------r ;.vn \'--.r j.UTí
•_______
Blőflteíéal árak:
kelybírt y »ilil
UUmi hetdii, iMékfi-RMUMéSftlí
i« Ua<éM»«imn«llou 78,
Hf^mámI IMom IIY. * >m i i iMiiiiiw^i
POLITIKAI NAPILAP.
\'1 1 - ; -yr ■ i ■ unbjx
Fői/.crkcsztó:
* TÓTH ZOLTÁN iiiiMEI^H ián
>■1 MII

Kedd előtt nincs miniszterelnök.
Szurrnay, Lovászy, Batthyányi, Kürllil, Hadik és Ráday « kormányzónál, — Rubinek és Rakovszky sanszai.
• \\ , . ■»v
Budapest, július 1. A kormányzónál mn délelőtt Haller István, Vass József, Moyer János ós Sommsich József gróf jolent meg kihallgatáson, délután pedig Hadik János gróf, Pallavicinl György őrgróf, líreky Károly és Oömbös Gyula voltak audiencián.
A tegnapi nApon azokon a politikusokon kívül, akiket a lapok felsoroltak, kihallgatáson voltak még Sréíer alezredes, Oombos alezredes, Széchenyi Dénes gróf, volt hágai követ, jekelfalussy Zoltán ós Edeisheim-Oyuiay , Lipót gróf. Megbízást kapott Lovászy Márton, Ballhány Tivadar gróf ós KUrihy Lajos báró, valamint Ráday Gedeon gróf, sőt hirszerint Szurmay Sándor, is.
A mai napon még mindig Rubinek neve áll a kombinációk előterébe, miniszterelnökségének azonban egyenlőre ugyan sok akadálya van. Egyik főakadály az, hogy Rubinok a föld-mivelésügyi tárcát nem akarja kiadni közeiből, hogy ő tárgyalhassa le a földbirtokreformot, amelynek tervezetét ó készítette. Viszont a párt jelentós része — ha Rubinek miniszterelnök lenne — a tárcát feltétlenül Nagyatádi Szabó kezeiben akarja látni, mert ezt a földmiiveló osztályra a földbirtokrcform tárgyában nagyon megnyugtató lenne.
A keresztény nemzeti egyesülés egy erősen kardoskodik Hencz Károly melleit, de a kisgazdapárt —• mint többségi párt — semmi szin alatt sem megy belő abba, hogy a kisebbségben lévő párt koréból kerüljön ki a mi-niszUrelnök.
Ma erősen lanszlrozták a miniszterelnöknek Szurmay Sándort is, a keresztény nemzeti egyesülés más köreiben pedig Rakovszky litvánt. Szó volt a pártokban arról is, hogy helyes lenne, ha nem vezető politikus vállalná a miniszterelnökséget.
Haller István kihallgatása után a kövot-kező nyilatkozatot tette egy újságíró előtt:
— Egy óráig voltam a kormányzó urnái és kifejtettem előtte nézeteimet Minthogy még igen sokan vannak kihallgatásra rendelve, e héten nem történik meg a dezignálás — hétfőre, legkésőbb azonban keddre meg fog valakit bizni a kormány alakítással a kormányzó ur 6/őméUósága.
Háromnegyed egy • órakor jött ki a kormányzótól Vasa József, aki a következőket mondotta:
s — Több mind egy.óra hosszat voltam a. kormányzó urnái ós mondhatom, hogy a kormányzó a legteljesebb alkotmányos érzékkel működik a válság megoldásán. Érzi, hogy ez a válság túlmegy a szokásos kormányválság méretein, érzi hogy meg kell valósítani azokat a nagy programmpontokat amelyok Megvalósítására eddig hiába vártunk.
— Én nagyon kértem őfőméltóságát a válság mielőbbi megoldására és azt hiszem, hogyha ma még nem is, de rövidesen megtörténik a döntés — talán előbb mint általába gondolják.
— A személyi kérdéseket illetőleg nem nyilatkozhatom, de ugy látom, hogy az uj miniszterelnök a két kormányzó párt egyikéül kerül ki. A kihallgatott politikusok közül sokan részletes tervezeteket adtakát a kormányzó urnák arra, hogy miként kell a Pénzügyi holyzetet megoldani cs miként kell
állam kiadásait a minimumra redukálni. Uralkodó az o felfogás, hogy az uj mi-"Jsztereinök hozni fogja a kormányzó lei-m házfelosílatási jógái.


■wvw
Főmunkatárs és laptulajdonot: CSÍIJLAG JHNŐ
....... Wiüi HU**** i
8ff Mm • . • ti B. MffM tilt i i VI»
rMm ... in«
Rféts évrt . . tifl ,
Egyei tcAoi Ara t 1 korona.

Hirdetések (Njtzabá* szerint.
A pártok közös intézőbizottsága ma is tárgyalta azon pontokat, amelyeknek föladata lesz a két pár együttműködését szilárdabbá és prezisebbó tenni. De ugyancsak komolyan tárgyalnak annak az egységes kormányzópártnak megalakításáról is, amelynek gondolatát Oömhös Gyula vette fel — bár leküzdhetetlen akadályok gördültek a terv megvalósítása elé
A külügyminiszterségre ujabban erősen omlegetik Orátz Gusztávot, mert annak, hogy Teleki helyét Csáky Imre gróf foglalja cl — külpolitikai akadályai vannak. Csáky ugyanis annak idején, mint a külügyminisztérium főtisztviselője ellenezte azt, hogy a cholmi tartomány Lengyelországhoz csatoltassék s ezért a lengyelek részéről — akikkel pedig viszonyunk igen szívélyes — nem fogadnák őt rokonszenvvel.
▲ bojkott megs*ttaése előtt.
Budapest, julius 1. Az esti lapok jelen-tóso szerint a bécsi tanácskozások eredményeként a bojkottot a legközelebbi napokban megszüntetik.
Királyhidáról jelentik: A határzárban némi enyhülés állott be. A szakszervezetek határozatát ellenőrző bizottság megengedte, hogy az osztrák részen lakó vasutasok a határt rend-szeiesen átléphessék, amire magyar részről is megengedték, hogy azok az osztrák lakósok, akiknek a magyar oldalon van földjük — átjöhessenek. Az élelmiszer kivitel ós a csempészés azért továbbra is szigorúan tilos s ezt a királyhidai határrendőrség szigorúan ollenőrzi is. A napokban is több csempészt tartóztattak le, köztük egy magyar honpolgárságu kereskedőt, aki nagymennyiségű idegen valutát akart Ausztriába csempészni.
Pária, julius 1. Az ,Eclair"-bon Mare Henrik „Az osztrák szociálisták és a magyarországi blokád" cimen ezeket irja: kenner Poncius Pilátus módjára az amsterdami bizottságra akarja áthárítani a felelősséget — beigazolva, hogy képtelen Ausztriát kormányozni. Hippokrita szemrehányásokkal illeti Magyarországot az cllonrendszabályokért ós a pártérdekeket fölébe helyezi a nemzeti érdekeknek. Ha az osztrák kormány megint Franciaország, vagy Svájc segítségért folyamodik, okkor nem szabad mostani magatartásáról megfeledkezni.
Denlkln tisztjei Budapesten.
Budapest, julius 1. Tegnapelőtt esto vonat futott bo a kőbányai állomásra, amely 4 waggon orosz tisztet hozott magával. A tisztek Denikin hadseregéből valók és kalandos ut után érkeztek Budapestre A „Magyarország" munkatársa beszélgetést folytatott a csoport egyik tisztjével, Mihajló Sergejjel, aki az orosz viszonyokról, a bolsevisták kegyetlenkedéseiről a kővetkező érdekes dolgokat beszélte el:
— Az orosz nép a legnagyobb éhinség-gol küzd — a falvak kihaltak — kenyér, élelem nincsen — és ott, ahol a vörös hadsereg beteszi a lábát, a legnagyobb rablás és gyilkolás kezdődik. Kend csak ott van, ahol De-nikin csapatai uralják a helyzetet. A vörös hadsoreg már ez év januárjában züllésnek indult s többször megtörtént, hogy egész ezredek pártoltak át Denikin hadseregéhez. Az orosz nép várja az alkalmat, hogy lerázhassa az orosz igát ós minderősebben terjed el az orosz cárizmus visszaállításának eszméje. — Nagyon kevesen tudják — mondotta Mihajió


Huszár a francia keresztény izo-clallaták között.
Pár/s, julius 1. A Havas ügynökség jelenti: huszár Károly a katholikus alkalmazottak szindikátusának o,stélyén előadást tartott a magyarországi .bolsevizmusról, amely ellen nnga is tevékenyen küzdött. Előadása során kifejtette, hogy az olpusztitott francia ós belga vidékek látványa mélyen meghatotta szivét, hangoztatta, hogy Magyaroszágon senki sincs és nem is volt ellenséges érzülettel Franciaországgal szemben a rámutatott annak a szükségességére, hogy a két ország népe Őszintén közeledjék egymáshoz.
Amerikába való elutazása előtt Huszár hétfőn beszédet mondott Franciaország ke-resztényszociálista híveinek a sajtó jelenlétében. Beszédébon magyar nyelven ismertette Kun Béla időszakát. Az előadást francia nyelven Praznovszky Iván követ tolmácsolta. Francia részről Leboud lelkész válaszolt Huszárnak és kijelentette, hogy Franciaország katholikus népe támogatni fogja a Magyarországgal való jóviszony ápolását.
A francia tóke magyarországi szerepe.
Budapest, julius 1. A „8 Órai Újság" irja: A magyar és francia tőke közeledése egyre inkább konkretizálódik. Báró Ullmann Adolf és báró Kornfetd Pál, a Hitelbank kép. viselői Párísban tárgyaltak a Rotschild csoporttal és más érdekkörökkel s több irányban konkrét megállapodásra jutottak. Ennek a megállapodásnak egyik legközelobbi következménye a Hitelbank 200 milliós tőkeemelése lesz. Ezzel kapcsolatban természetesen különféle tranzakciók állanak ¿küszöbön, amelyek ezidőszerint még nem tartoznak a nyilvánosság elé.
A lengyel s*jtó behatóan foglalkozott őzzel a kérdéssel s francia jelentés alapján azt irja, hogy egy francia pénzcsoport közel 4 milliárd frank kölcsönt fog Magyarországnak folyósítani és pedig hosszú lejárattal s aránylag kedvező feltételek mellett.
Ugyancsak lengyel lapok irják, hogy a külpolitikában uj orientálódás van előkészületben, amely Magyarországot is bekapcsolja a francia és lengyel érdekek közösségébe. E csoportosításnak egyfelől a bolsevizmus, másfelől Németország esetleges imperialisztikus kilengése szempontjából volna különös jelentősége.
Német jelentés Pécs kiürítéséről.
Berlin, julius 1. Mint itteni antantkörökből értesülünk — Pécsett antantbizottság működik, amely a baranyai területnek a szerbek által való kiürítését készíti elő. A szerbek bizonyos nehézségeket támasztanak a békeszerződés határmegállapitásai körül és azt hangoztatják, hogy a magyar nemzetgyűlés ratifikálása előtt a békeszerződést nem ismerik el, illetőleg nem üiítik ki a baranyai megszállt területeket. Antant részről a szerbek magatartása folytán egyre jobban érezhetők az elhidegülés jelei Jugoszláviával szemben.
TŐZSDE.
VolttlajHac: Napoleon 620, Font 030, Dollár 142 b, Ffank (francia) 1200, Márka 425, Ura OüO, Rubel 272, Lei 307, Ssokol 302, Frank (sv^ci) —, Dinár 7UÖ.
ÚrUk4k: Ipar Ilatal 702, Agrár —, Magyar hitet 1727, Magyar Bank 912, Forgalmi —, Lesaámltoló
Sergej — hogy az orosz Cár nem ha/t megt | 874, Osttrák hitel 031, Magyar-Olams 4C0, Konkordla -nem gyilkolták meg, hanem a tranciaor- ! GistUa —, Beocsini ¿.4250, Általános »*én —f Ssássvá
szági Toulonban lakik.
Ma reggel a nemzeti hadsereg egy őrnagya látogatta meg az orosz tiszteket és ellátásukról gondoskodott.
Ssássvári
—, Salgótarjáni 0100, Urikányl 4550, Hüna 3150, Schlick 7GS, NmícI 14000, Dantca —, Klotild 2350, Adria 11400, Atlantika 5300, Ingatlan —, Jelaálog 160, Kereskedelmi hitol —, Kereskedelmi Bank 6400, Drasche Gutt-mann —, Olaj —, M. Cukor 0000.
ZALA
1920. július t,

HÍREK.
— Apponyl Albert Nagyksalzaán. Máhox ogy hétre illusztris vendége losz Nagykanizsának. A legnagyobb ¿16 magynr politikus : Apponyl Albext gróf fog néhány örilg csaliuljával ogyütt a v.-irosban tartózkodni s innon hosszúbb üdúlósro Ihárosbcrénybc mogy, ahol us Inkey-kastély vendége losz. Apponyi Albert évtlieJeken át a ny:irat eborhardi birtokán töltötte, de a cseh md|{««állás miatt most hiába várja urát az cberhardi gyönyörű kastély és remek park. Az európai nevű politikus bizonyára kellemesen fogja magát érezni Nagykanl- a szomszédságában, a kies Ihárosberényben, de mi jobb szerettük volna, ha a nyarat a budai miniszterelnöki palota ódon termeiben tölti.
— Klnevszések ai illamrendőriégen. A kerületi főkapitányság távirata szerint az államrondórségi státusba legújabban Hajós Foronc mint irodatiszt, — Schrdber és Kumfert volt polgári biztosok pedig miut irodasegédtisztek vétettek át. Mindhárman régi, buzgó tagjai voltak a városi rendőrségnek s a lezajlott forradalmak alatt a város rendjét sokszor saját életük veszélyeztetésével tartották fönt. Kéhány régi, érdemes tisztviselő átvétele még nem történt meg, ami azért is kollemetlen rájuk, meit most olsojén te az állam, »0 a város nem folyósította fizetésüket. Hihctőlog az ő kinevezésük is, — amely elé nagy várako^ssal néz a város közönsége, — napok ulatt meg-érkozlk.
— Ktnevezéfc. A belügyminiszter Hajdú Lajos menekült kotort körjegyzőt a zalaogerszegi internálás! tábor igazgató-helyettesévé nevezto ki. Hajdú Lajos ui állását tegnap foglalta el.
A belügyminiszter dr. Petrics Lássló nagykanizsai városi hivatalnokot a savanyukuti államrondőrséghez sogéd-fogalmazóvá nevezte kl,
__KarakSlbftl napról-napra kapunk JólelsŐ üzeneteket. Azt üzenik murántuli testvéreink, hogy ők szivükben, lelkükben örökké magyarok maradnak s nem losz addig pillanatnyi nyugtuk sem, mig a visszacsatolás mog nem történik. C»ak arra kérnek bennünket, mi se feledjük el, hogy odaát magyarok laknak, akik ha idegon nyelven beszélnek Is még,— lángoló hivői a magyar államiságnak. S arra kérnek még bonnünkot, hogy mi is minden erőnket vessük lat&a az egyesítésért.
— A kórhál le)le»Stéae. Tegnap vette át a várót a kanizsai közkórháznak a napokban elkészült uj műtőjét. A mütő, amely a modern technika minden vivmányával fel van szorelvo s aiuelyhoz hasonlóan praktikus intézménnyel nem igen dicsekedhetik egyik dunáutuli város sem — valóban disze lesz a vátosi közkórháznak. A mütő átvételénél a várost dr. ¡\'rock István helyettes polgármester képviselte, akinek nem kis érdemo, hogy a város egy ilyon értékos közintézménnyel gazdagodott. Krtesülé-sunk szorint azonban a mütő felállításával korántsem ért végot azoknak a reformoknak a keresztülvitele, atnolyekkci a kórház vezetősége, a város hatósága és * közönsége a kanizsai kórházat fővárosi nivóra akarja emelni. Tervbe vették egy tuberkulotikus osztály felállítását s külön osztályt szándékoznak létesitoni az elmebetegek számára, ugy, hogy as épitondő uj pavillonok számára körülbelül ugyanakkora területet kell a katonarétből a kórházhoz csatolni, mint amekorra területen a kórház jelonleg fekszik. Kzeknok a nagyarányú reformtörekvéseknek volt első lépése a mütő felállítása, amit remélhetőleg rövidesen követni fog a többi szép és üdvös reform keresztülvitele is.
— A kommunista postatiszt. Hosszú szünet után tegnap ismét kommunista ügyet tárgyalt a nagykanizsai kir. törvényszék. A bünügy vádlottja HoíÍó Imre posta- és tá-virda segédtiszt, aki a kommün alatt a vörös hadsereg tagja volt és mint ilyen lázitott a tisztikar ollen. Több hónapon át Keszthelyen állomásozott és ott a direktórium tagjaival gyűléseket tartott a laktanya udvarán, ahol beszédeit azzal fejezte be, hogy .élotünket és- vérünket a vörösökért". — A tegnapi tárgyaláson nem lehetett volna reá ismorni az egykori olvan hangos szónokra. Teljesen megtörve keit bocsánatot és amint mondotta „nom beszéltem meggyőződésből csak feltűnni akartam". A tanuk vallomása szerint azonban nagyon is kommunista crzelmU volt és többször hangoztatta is ozt bajtársai «lőtt, akiknek kijelentette, hogy a tiszteket kikotr dotmi a parancsnoki állásokról, mert nem elég megbízhatók. AH^nuv^lk-mások-ból a biróság beigazoltu&k látt.j az izgatás bűntettét és ezért Bodót 7 hónapi fogházbüntetésre itélte. Az Ítélet jogerős.
— Tökhegy a piacon A piacon járó háziasszonyok tegnap reggel örommol tapasztalták, hogy a tér közepén egy egész sárga domb emelkedett — meg pedig — tökből. Reggel dombocska volt még csak, de egész délelőttön át hordták társzekerzkon, ugy hogy délre szép hegy lett be-lőlo. Akkor azonban már elmúlott a piac ideje s igy csak ma kerül eladásra a tök. Reméljük 2—3 koronánál nem lesz drágább darabja és ma délben még a legszegényebbek asztalán is látható lesz a tökfőzelék.
— A Magánalkalmazottak szövetkezete felhívja azon tagjait, akiknek jövedelme az évi 26000 koronát meg nem haladja, hogy julius 6-ig a szövetkezet üzlethelyiségében jelentkezzenek. Az alkalmazásban levők tartoznak ogy, jövedelmük nagyságát meghatározó a munkaadójuk és két tanú által hitelesített igazolványt és hatósági könyvecskéjüket magukkal hozni. A más foglalkozásúak és a munkanélküliek két megbízható tanúval igazoltassák jövedelmüket. Az igazgatóság.
EU4é. National-Cassa, fényképészeti fabódé, rövid zongora, cimbalom, könyvtár szekrénnyel, fél hold föld, zenélőgép, sarokházhely, márvány és billlárd asztalok, gyerekkocsik és ágyak, üveges ablak, bővebbet ,AMEN* közvetítőirodában, Királyi Pál-utca 8.
—• Kovács La]os nevü 8 /ves szőke, kövérarcu fiúcska eltűnt szülei Magyar-utca 44 szamu lakásáról. Aki tud róla valamit, értesitse a szülőket.
MEMENTO MURAKÖZ It
Saclnház.
I
Pénteken: Szombaton: Vasárnap d. u.
osto:
Hétfőn: Koddcn: .,zcrd:in: Csütörtökön ; rénlekan: Szombaton:
HeU mtiior:
Pünkösdi róna. Operetté. Pünkösdi rózsa. Operette. Drótostót. Operette. Pünkösdi rózsa. Oporette. Névtelen asszony. Szinmü. Suhanc.-Operette.
Cigányszereloni. Rogényes operette. Menyasszony. Promler. l.otty ezrodesci. Bohózatos operette. I.otty ezredesei. Bohózatos operotte.
• Sastlók. lídmond Rosiand örökbocsü drámáját adta elő tegnap este a szinház, eléggé szép szájnu közönség előtt. Maga a darab mesteri felépítésével, gördülő soraival, rokonszonves reichstadti hercegével megfogja a közömégot és igy a szereplőknek a hatáskeltés szempontjából o\'ég könnyű dolguk van. Általánosan elfogadott elv aSasfiók"-ot nővol játszatni, mert csak egy nő lehet olyan betegeson szubstills, csak egy nőnek lehet olyan finom kifejező organuma, amely a »Sasfiók* tökéletes érzékeltetéséhez szükséges, Törzs Jenők pedig nem ingen szaladgálnak a vidéken. A kanizsai színház ezen általános elv alól kivonta magát z férfinek adta a címszerepet, bár, ha körülnézett volna a társulat nőtagjal között — bizonyára talált volna megfclolő nőszcreplőt. A címszerepet ifj. Szalóki DozsŐ alakította. Szalóki fiatal ember, pályája elején van még és Igy alakítása som lehetett még toljes egész és tökéletes. I/}. Szalóki nyújtotta azt, amit csak nyújthatott. Persze itt-ott nem láttuk bonno a beteges fantáziától feltüzelt Sasfiókot, sokszor nagyon is színtelen volt, amikor pedig hangján a legfinomabb belső romegé-seknek, mikor minden mozdulatán a felzaklatott idogek játékának kellett vokia megjelenni. De ott ahol már a férfi akaraterőnek kellott visszhangot adni, ott megfelolő volt s a közönség tapsát méltán megérdemelto. Metternich szerepébon Sugár Lajos aratott mcgérdomelt sikert, kl szép, kifejező beszédével, ügyes játékával eléggé elfogadhatóan alakította a hercegot. Flambeaut Földvdry Sándor játszotta. A dicső mult és az uj Napoleon utáni forró ragaszkodás nyert plasztikus képet szerepében. A többi szero^lők már teljesen elhalványultak, hisz a reájuk bízott feladat nem mindenklnok volt képeszége arányában álló. A közönség sokat tapsolt, gyakran a nyílt színen la.
A szerkesztésén fe/elős: a főszerkesztő.
* ■ ■ ... ■■ -—-
9735/1020.
Tárgy: Terméareadelet végrehajtása.
Hirdetmény.
A m. kir. minisztérium 47H7/020. M. K. sz. rende-leténok 4. §-úbun foglalt rondelkezésck alapján felhívom a városhoz tartozó terüloten gazdálkodó termelőket, hogy folyó évi junius hó 27. és julius hó 3. napja közti időben a városi közellátási hivatalnak jelentsék bo, hogy az lUlU/1\'20. gazdasági évben hány katasztrális hold buza, rozs vagy kétszeres vetésük volt.
A bejelentést Írásban vagy szóbeli utou lehet megtenni.
A szóbeli bojelentést az 1—5. korüiotben, vagyis a szorosan vett Nagykanizsán lakó termelők junítis hó 27. és julius 3-a közti időben minden nap délután 7—H óra között a városi közellátási hivatal helyiségében, a 0—7 kerületi — kiskanízsai — termelők pedig ugyanazon Időben és órában mindon nap a polgári olvasókör helyiségében Füredi János v. levéltárosnál tartoznak megtenni.
Az Írásbeli hójelentés vagy személyesen ndandó át, a szóbeli bejolentésre megállapított helyen és időbon, vagy postán ajánlva küldendő a városi közellátási hivatal cimére.
A bejelentések a városházán közszomlére lösznek tévo. A bojelentők ellen bárki foljolentést tehet holytelon vagy hamis adatok bemondása miatt.
Aki valótlan adatot jelent be vagy a bojolentést elmulasztja, az eltitkolásból javára mutatkozó gabona-különbözetnek kétszeresét még pedig ennek feleiészét minden térités nélkül köteles beszolgáltatni; omollett amennyiben cselekménye súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik — kihágást követ el s 0 hónapig terjedhető elzárással, továbbá 2000 K-ig terjedhető pénzbüntetéssel büntettetik.
Nagykanizsa, 11)20. junius hó 30.
Polgármester.
-féle felső leány tan-és neveld Intézet Budapest VI. _ Bajza-utca 20. (Saját házában.) — Andrássy-uti vi lanegyod. — 24-ik iskolai év. I. Nyilvános elemi leány- és fiúiskola. II. Leány-kÖzép-iskola. — III. Internátus bennlakó és félig bonnlakó tanutók számára. — Belratások a Jövő tanévre.
Bővebb felvilágosítást nyújt ós prospektust küld
Dr. Málnai Mihály, igazgató.
3ÖI4
FlflHÁ « 10 hold elsőrendű szántóföld házzal és ■ melléképületekkel Somogyban, a házba azonnal beköltözhető, idei tormésscl vagy anélkül jutányos árban. — YlUa berendezéssel Balatonkereszturon, három szoba és mellékhelyiségekkel, fél hold szőlővel, esetleg nagykanizsai házzal olcsorélhétő. — Uilethál Nagykanizsa legforgalmasabb utcájában. — Családihás József-főhorceg uton, esetleg asounal beköltözhető lakással. — Kösvotlt mindennemű Ingatlan vételét és eladását. — Bővebbet Szántó Vilmos kereskedelmi, bizományi és Ingatlanforgalmi ügynökiégénél, Kölcsey-utca 12. szám. Telefon 322. Táviratiéi*»: Szántó ügynökség, Nagykanizsa.
I
... szerencsénk tudomására adni, vidéke részére
a. é. közönség hogy Nagykanizsa \'és ¡ első Balaton-padi
vidéke részére as első Balaton-parti
kelmefestö,vegytlsztit6fgözmosógyárunk
Kazlnczl-u. 2. sz. alatt felvételező telepet állított fel, ahol 0 szakmába vágó munkák u. m. fértt éa nöl ruhák, toUettek, estélyi 31*7 belépő ruhák, tollak, aaörmék, csipkék aelymsk, azővetek, szőnyegek, bntorssöve\' tek atb. minta utáni festését és tisztítását a legszebbén művészies kivitelben vállaljak A n. é. közönség szíves pártfogásét kérvo tisztelettel
Zalakovits ós Sarlós míf,-tó-<* v«*t,"uw
gyáiísfímiot Imlhely

Bélyegvál aszté kot
biztosíték vagy príma referenciák mellen kUld:
Pálkay Jenő bélyeuáruháza
Budapest, Rákóoif-at 14. Telefon József 86-70. hélyet?-gyüjtemények ésivWélvegck vétele legmagasmlb Árban Érdeklődésnél válnszbélyeg. Megjelent a Junius Uavl árjegyzék. Kapható 2 kor. bélyeg1>eküldése ellenében
3632
URÁNIA mozgókép-palota }
WozflonytMitc» 4. . - TeUfonaaám 259. )
Csütörtökön ét pénteken flzeuxáclói est!
Sár és arany
Kép az élet mólysógeiböl 5 felvonásban.
Szereplők: Isa Wulif . . . Le* Parry
Marion Marva . . Napteraka Ft olt Ftedow . . . Kari Halden
Előadások hétköznapokon 7 és 9 órakor. Vasár- és ftoaspaspokoa S, 0, 7 és 9 órakor.
Hi^detmén^
A Babóchay-féle Csengeri-
uti telek eladó. Bővebb ielvi-
lágositás nyerhető dr. Rothschild Jakab és dr. Rothschild Béla ügyvédi irodájában Sugár-u. 8.
MAYER KLOTILD
gőzmoaógyára Nagykanizsán
Félzlet: Hunyadi-utca 19. - Mjtfttelep: Kiziicq-i. 8.
Hófehérre - motíf tükörsimára vft»ol fényei, vesylleg
! =
Vidéki munkák ¡8 hetenként pontosan elkészülnek ós elszállíttatnak.


»a^ñ ^ % i
Nemzeti Ksrssstéay és altruista alapítású lntézs», melyben a zalavármegyei kis-, kösép- és asgy-blrtokozok is kép rizsivé Tassak. =====
!i Szövetkezeti Áruforgalmi
Részvénytársaság Nagykanizsa
Bssár*éptUst (Stirgönyolm: Pattira.) Telefonál. 123
Ihatták • »HANGYA*. O. K. H. Magyar Szövetkeietl Köi mapiiyi. pontok Aru/urgulml K*»»r*pyUmtAg Üudaf*»t
llítul/fiiü • M>nt egyedüli főblt ományos UyiEUI 0. Zolavérmegyében a beszolgáltatandó gabonaátvétel éa fizetése és a w badkereskedelmi gabona vásárlása a »Hangya" és O. K. H. Szövetkezetek éa képviselők utján.
Mint főblzományoa oz állami gépnkliő kertlén belül a gazdák mindenféle mezőgazdasági gépekkel, szerszámokkal és eszközökkel való ellátása. Mint főblzományos a gyapjú összegyűjtésére. Azonkívül só. cukor, raffia. szekerek, magvak, hüvelyesek, fa, faazén vétele éa eladása. — Vásárol mindenféle termény!, szálastakarmány!, zaboí, árpát slb., magvakéi, hüvelyesekei. — Kérjük a termelők ajánlaiail, a lehelő legjobb árat fizetjük, minden különösebb nyerészkedési vágy nélkül. - Elvállal mindenféle eladási és vételi megbízási. Keres megvételre lUzifát nagy mennyiségben. ~ TájékcxtatOt Ingyen küldünk I ^
Nyomatott: a ,Zala- Nyomda és Hírlapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán
jCLtfll» AvIslyflM
Ufítttítixtt tJ ktrtWIritil:
NA0VKÄNIZ3A, Sngár-nt 4.
C«1i NyomdavAtlataf
P6-til 5. Ét.
Megjelenik hélfökivételé-r#l winde iinap korareggel
mm
Niiykulisa, 1920. Julius 3. Szombat.

^MMMN^lMM
149. SSIM.

Előfizetési árak: MlbM kfeku tetdu, »IM«
• Hídi
M#ff®é iifl • t N ,
félém ... tat. Igén im . .
1 ( V
POLITIKAI MAPI LAP.
Egyet »iám - Ära i 1 korona.

4«kUdóM**NlteU»o« 19.

Nyawitet l«l«ívn.lll.


Fftazerkeiztö: TÓTH 201TÁN
Ii m II n wmt IIIN


Fordulat a válságban.
Az egységes kormányzópárt terve. — Az uj alakulat gerince a kisgazdapárt, a disszl-densek és a régi néppárt lenne. — Nagyatádi S/abó löldmlvelésflgyl, Rublnek kereskedelemügyi miniszter.
Budapest, julius 2. A válság megoldására vonatkozólag tegnap döntő fordulat tör-lönt. Igen elókelö helyről ugyanis a következő terv merült fel: A kormányzást csak egy egységes párt veheti át, amelynek gcrinco a kisgazdapárt lonno, amelybe a keresztény nemzeti egyesülés 25—30 tagja is bolépno ós belépne osotleg több disszidens is. A párt nevet nemzeti kisgazda és polgár pár t-m változtatnák s ez a párt cgyeddl vállalkoznék a kormányzásra. A keresztény nemzeti egyesülésnek az a mérsékeltebb ós konzervatívabb csoportja lépne be áz uj alakulásba, amely Rakovszky és Simonyi körül csoportosul. A párt keresztényszocialista frakciója pedig élén llallcrrcl — ellenzékbe menne. Ez esetben Rakovszky vállalná a miniszterelnökséget/ akit a kisgazdapárt nagy többsége és főként azok, akik a párt régi törzsökös tagjai — igen szívesen látnának. A keresztény nemzeti egyesülés mérsékeltebb tagjai is igen szívesen látnák e2t a tervet. A párt programmja három pontban lenne összefoglalva: I) a jogrend tökéletes biztosítása, 2) a pénzügyi helyzet szanálása és 3) az intézményes keresztény politika megvalósítható, de ez esetben gyorsan meg is valósítandó programmja.
Ilyen körülmények között tehát az egységes párt körülbelül 140 tagból állana, mert ma a kisgazdapárt egymaga 103 tagot számlál és az absolut többség nyugodt ós biztos alapja lehetne a kormányzásnak. Hallerék ellenzékbe mennének vagy állítólag fuzionálnának Krjod-richékkel.
Rakovszky és Rubinek ma egyébként nagyon hosszasan tárgyaltak egymással. Erős vita folyik a íöldmivelésügyi tárca körül i A kisgazdapárt majoritása nagyatádinak szeretné juttatni a tároát, Rubineket pedig a ké-reskcdclcmügyi tárca élére szeretné megnyerni. A külügyi tárcára erősen tartja magát a Oratz Gusztáv kombináció, emlegetik azonban mellette Csáky Imre és Nemes Antal grófokat is. Honvédelmi államtitkárnak Oömbös Gyulát tippelik, aki először vetette fel nyíltan az egységes kormányzópárt gondolatát.
Rubinek «¡tegnap esto hosszasan tárgyalt * szociáldemokraták vezetőivel: Vancákkai, Mldkifssai és Farkassal, akiket a kormányzó
fogad.
Budapest, julius 2. A ,8 Órai Újság* ifja: A megoldás szempontjából Rakovszky miniszterelnöksége ált előtérben, akinek személyisége mértékadó helyen alkalmasnak látszik és akit a kisgazdapárt is elfogad, ha olyan pontokat hoz, amelyek az övékkel összeegyeztethetők. Ezzel kapcsolatban újból \'^merült az egységes kormányzópárt alakulásnak a hiro, amelynek gerincét a kisgazdapárt, a keresztény nemzeti egyosülés egyik frakciója c* esetleg a diszidenspárt alkotná. Velük fémben pedig a keresztény-szocialisták ós a rricOrich csoport ellenzékbe mennének. Erre vonatkozólag kérdést intézünk Haller István Mtuszminiszterhez, aki a következőkot
mondotta:
.. Az, hogy Rakovszky lesz a miniszter elnök — lehetséges, sőt ezt magam is hiszem.
sem tartom lehetetlennek, hogy később \'\'^ozatosan egységes kormányzópárt fog mog-tjakulni — t|e azt, hogy teátrális alapon fel-nyomán jönne letre ez az alakulás —

rftmunkatár« é% lap tulaj dönt»* :
CSILLAG JKNÓ
un*»* ............i puhhiE m
Hirdetések dljnabáa szerint.

nmm*
azt kizártnak tartom. Minden alapot nélkülöz az a hír is, mintha a keresz^ny nemzeti egyesülés pártja úgynevezett keresztény szocialista része Friedrichókkel ellenzőkbe akarna menni. A válságot a koalíció alapján lehet és kell megoldani.
ttubinek Gyula a következőképpen nyilatkozott :
— A kisgazdapárt a kormányalakítás tekintotébe a régi alapon áll s az egységes kormányzó párt csak egyesek óhajtása ós törekvése. Valószinü, hogy az uj kormány az eddigi megállapítások figyelőmbe vételével fog megalakulni.
Budapest, julius 2. A keresztény nemzeti egyosülésből ma két kilépés történt. — Pálty Dániel lovelct intézett Haller pártelnökhöz ós bejelentette, hogy a botbüntetés megszavazása* miatt kitép a pártból. Pálfy hir szerint a kisgazdapáthoz csatlakozik A másik Kovács Emil budapesti képviselő, aki egy Friedrich párti gyűlésen jelent meg s bejelentette, hogy hozzájuk csatlakozik. >
Sem Rubinek, sem Rakovszky, hanem egy harmadik.
A kora délutáni órákban, mint beavatott forrásból értesülünk — bizalmas tárgyalások indultak meg a keresztény-szociálisták /¿s nagyatádi Szabó csoportja között. Ezen egy oly demokratikus blok létrehozásáról volt szó, amely a nemzetgyűlés többségét jelentené és igy a kormányt belőle kellene megalakítani. Ez esetben azonban sem Rakovszky, sem Rubinek lenne a miniszterelnök, hanem egy harmadik, akit mind a két párt szívesen fogadna kormányelnökül. A beavatottak ezt az uj tervet Ernst Sándor ós Bot/lik József mai kihallgatásával hozzák kapcsolatba.
A bojkott»
Budapest, julius 2. A bojkottról ma illetékes helyről a következő információkat kaptuk:
— A bojkott megszűnéséről egyelőre még nincsen szó. Az a hir tehát, hogy a bojkott holnap már megszűnik — nem felel meg a valóságnak. Döntés ebben a kérdésben csak a jövő hét közepére várható, mert Fimmen csak hétfőn érkezik Brüsszelbe, ahol jelentést tesz a szakszervezeti kongresszusnak ós közli a magyar kormánytól a bécsi követ utján kapott felvilágosításokat.
A magyar kormány ezekkel a felvilágosításokkal elintézettnek tekinti az ügyet ós most már tisztán a brüsszeli kongresszuson áll, hogy a Fimmen által ad referendum vett felvilágosítások alapján feloldja-e a bojkottot, vagy pedig fenntartja az előbbi határozatot.
— Annyit már most is meglehet állapítani, hogy a hangulat lényegesen < enyhült s különösen a nyugati munkásság köreiben mutatkozik egyre nagyobb ellenhatás a bojkottal .szemben. Legutóbb példáui . a ,holland vasutasok megtagadták a bojkotthatározat végrehajtását.
Bécs, julius 2. Bernből jelentik: A svájci postatisztek szövetségének központi vezető* ségc kijelentette, hogy elvből nem foglalkozik a Magyarország ellen irányuló bojkottmozga? lommal. Szó sem lehet tehát arról, hogy a svájci postatisztvisolők aktiv részt vegyenek
a Magyarország elleni bojkottban.
. ■ - i
A Mtrottifeld ügy.
^ Budapest, julius 2. Stromfeld Aurél volt vezérkari főnök felségárulás! perében ma befejezték a vádlott kihallgatását. Zamaróczy
Zsigmond dr. vezető hadbíró intézett kérdéseket a vádlotthoz. Először azt kérdezlo, mondja ol azt a szovjetházban lejátszódott jelenetet, amelyben elvállalta a vezérkari főnökséget Stromfeld: Éjfélkor vittek a Hungária szállodába, ahol először Szántó hadügyi népbiztos kapacitált, hogy vállaljam el az állást. Én ki-jolontottom, hogy semmi körülmények között nem leszek vezérkari főnök. Erre Kun Bélához vittek, aki ugyanazt kérte tőlem, mint előbb Szántó.
Vezető hadbíró: Konkrét fenyegetéseket nem alkalmaztak öh ellen?
Stromfeld/ Nem.
Vezető hadbíró: ön munkájával föltétlenül meghosszabbította a proletárdiktatúrát
Stromfeld: Tudatosan nem tettem, do azért, ami a hadseregben történt — vállalom a felelősséget.
Vezető hadbíró: Miért akart kiszökni az országból, amikor a főtárgyalásra szóló idézést megkapta? Ön bűnössége tudatában félt a hadbiróságtól.
Stromfeld: Nem a hadbiróságtól féltem, hanem napokkal ezelőtt figyelmeztettek, hogy elakarnak tenni láb alól.
Vezető hadbíró: Kik mondták ezt önnek ?
Stromfeld. Nem mondhatom meg a nevüket.
Vezető hadbíró: Mikor tudta meg, hogy Kun Béláék lemondtak az integritásról ?
Stromfeld: Március végén.
Vezető hadbíró: Nem keserítette ez cl ?
Stromfeld: De igen.
Vezető hadbíró: Mire alapítja ezredes ur azt a kijelentését, hogy vörös hadsereg nélkül rosszabb országhatárokat kaphattunk yolna I
Stromfeld: Arra, hogy a hadjárat előtt a románok a Tiszáig, a csehek pedig Miskolctól délre 10 kilóméterig kapták meg az országot. Azt mindenki tudja, hogy a demarkációs vonalat nem változtatták volna meg.
Védő: A tiszti szakszervezetek megalakításakor a szociáldemokratapárt- programmja nem volt nacionalista?
SíonfeJd: De igen, az volt. Bernbon azt követolte a párt, amit Apponyi is kívánt, hogy a népek szavazás utján döntsenek sorsuk felett.
Vét les ügyész: Hogy értette azt, hogy a vezérkari főnökségből az ,ön személye rosz-szul fog kikerülni.
Stromfeld: A történelemből tudom, hogy az ilyen szerepek mind hálátlanok. De én bíztam magamban. Ugy dolgoztam, hogy egyik kezemben ceruza volt, a másikban pedig revolver, mert mindig tartottam tőle, hogy ol-tcsznek láb alól. Az a hadsereg, amely a cseheket megverte, nem a diktatúra érdekében harcolt, hanem mint magyar katonaság az ország ellenségei ellen.
Ezután a bíróság tanukat hallgatott ki.
• .
IhuUiyrsi, julius 2. A tóxidéA-ma alig volt llnyo-gesobb árváltozás. — A valutapiacon a lanyhulás tovább tartott.
Valutapiac: Napoljon 610, JKont 010, Dollár 143, Kunk (francia) 1200, Márka 4t5, Líra 060, Rubel 274, l.ci 308, Sxokol 357, Krank (svájci) —, Dinár 817.
Ért/luk: Ipar —, Huzal 1Ö80, Agrár —, Magyar hitol IH72, Mugyur Bank.012, Forgalmi —, Leszámítoló 871, Osztrák hitol U5Ö, Magyar-Olasz 400, Koukordia —, Gizella —, Boocsiui 3Ü50, Általános szén —, Szászvári —, Salgótarjáni 0125, Urikányl 4700, Rima 3200, Schlick 770, Nasici 11700, Danica 4750, Klotild 2350, Adria 11550, Atlantik* 5325, Ingatlan —, Jelzálog 170, Kereskedőim! hitol —, Kereskedőim! Bank 6000, Dräsche —, Gutt-mann U10, Olaj —, M. Cukor 10800.
2
¿ALA
1920; julius 3,
rwT-i m*»
HÍREK
— A randöratfrél. A» al»inr«id<Sjaé|t \\Momb*t-helyi főkapitány« tagnap táviratilag kosiilte u u^kanlxsal kapitánysággal, hogy a belügynünlar.ter Sigy Sándor kapitányt ét l\'olUmtk János felügyelőt nom v<>\'< át az államiéiul őrség kottlékébs. Saónyi é* PoUttttM» a lag-aglllaabb, logbuagóbb a legnépraoriibb tagja) a régi várpai rendőrségnek s igy ai út vitai flft«gtagad&. saéles körben ktno* r\'oililr. :t költött. A féfll váróií , ^KlÓrség óssxos tisztviselőit xulyos lóroiom ette az út cicinél a emiatt a hétfői váiosi köxgyulétan Interpelláció is lesx. SaÓnyi éi l\'ollarman magválasatott Uaatvlsoloi voltak t\\ városnak s igy <5k tovább ia városi tisztviselők maradnak, do reméljük, hogy a rajtuk eselt méltánytalanságot a belügymlnlsster mloMbb orvosolni fogja.
— Várost kösfyüés. Nagykanizsa varos képviselő-testülete julius S-én délután 3 érakor a varosháxa uagy-termében rondos közgyűlést tart a következő tárgysorozattal : Mejolentés dr. I\'rack istván h. polgármesternek Zala-vármegye tb. főjogyxójóvé történt klnovoióséről. Dr. I\'rack István h. polgármoster elleni fegyelmi ügyben hoxott alispáni véglutárosat bejelentése. Városi Központi Szeszfőzde épitési és berendezési munkáiról szóló jelentés. A városi koaponti ssesxfőxde 1018/10. üaletév mérlege. A városi kóaponti szeszfőzde 101 í»/20. üxletévéről benyújtott joloutése. A v. közellátási úxemek felülvixsgálására bizottság kiküldése. Kereskedelemügyi miniszter leirata a létesítendő légiforr;alom tárgyában Néhai Vécsey Zsigmond polgármester sírboltjára 30 000 korona rendelkezésére bocsátása. Városi téglagyár létoaitésére tanulmányi, vizsgálati és tervoaési költségre 100.000 K fedezet rendelkezésre hocsájtása Franz Lajos és fiai gőzm. és vili. ólom r. t. kérelme 1 ,¿»00.000 kor. előleg folyósítása l^nt. V. közkör-háx műtőjének ingó berendezéssel való ellátása. Alsó-nyiresl kettős ordőóri lak építése. Sztranyovszky Ágoston főglmn. tanár beholyettositéso ax üresedésben tévő ma-pyar-latiu tanszakos főgimnáziumi rendes tanári állásra. A nagykaniisai refornátus egyházközség kérelme városi javadalmának felemelése iránt A vágóhídi vágásdijuk felemelése. A városi mérlegliáa mérlegelési díjtételének felemelése. A nyugalomba helyezott városi alkalmazottak, öxvogyek és árvák részérő városi segély megállapítása. A főgimnázium e^yháxi tanárainak sogély kérelme. Tanczeu-horgor János v. díjnok nyugdijaaása. Tompa l.r\\jos városi
* dtjnok nyugdijaaása. Takács János v. tlxodos nyugdíjazása. Henkő János rendőr nyugdijaxáxa. Balogh István rondőr nyugdíjazása. Markotán József rendőr nyugdíjazása. Deve-csery Ferenc v. rendőr nyugdíjazása. Nagykanizsa város közigazgatási alkalmazottainak ea évre járó háborús és diagasági segélye. Nagykanizsa város nyugalomba helyo-zett kosig, alkalmazottai, ösvogyat és árvát 1020. évi állami drágasági segélyeinek megállapítása. Komis Antal és Margit, Horváth Mária és látván illetőségének elismerése, (iái Dezső, Kozsnyák János, Lichtonstoin Albert, Haitik János, Kppingor l.aios felvéuie a város községi kötelékébe. Poicxer Teréz és ózv. Beké Károlyné, Szalay József és gyormekal köxségi kötelékbe való fclvétolénck, illctvo illető-\'égének megtagadása. Nusssbaum Antal köxaégi kötelékbe való felvételi kérolméook elutaaitása. Steiner Erasébot, Zala Jóssef, dr. Ilausxer János, Graof Károly, Nagy Antal és Weltuer József részére letelepodési igazolvány kiadáaa. I\'ápay Károly, Barát l-erenc, öxv. Dukást Sandorné, Klausz Ignác, Kosenbergor Lajos, Mechner Kde, Kluger Jakab, I.ásatö C.éaa, Blen Gábor, l.ichtenstadter Kde, llofl-mann Miksz, Deutsch Mór, l\'app Imre, NVéber Samu, Mandler Gyula, Horváth Lipót, 1 tölcsér Gyula, Rosonfeld Manó, Loltner Ödön, Garal Ferenc, Herber Károly, (\'sükker Lajosné, Neumark Jakabné, Percndy József, Gorub István, Schlésingor Lipót, Stom Lajos, Pcter Imre, Kosenthal Sámuel, Deutsch Adolf, Obláth Pál, Milhoffer Géxa, Karácsonyi Iatvánné, Koth Sándor, Polgár László, Hall Lajos, Blaherovlcs Pinkásx, Horváth János, Árvav József, Jakabfi Ferenc, Böröndy l.íjjoa, Belgrarem Jánosné, Garai Ferenc, Wciax Jakab éa Boskovitx Hermán részére letelepedési-Igazolvány kiadásának megtagadása.
— i readorsé« besárstts s Berlin kátéhásst. A
Berlin kávéház cllon aa utóbbi időben halomssámra érkox-tek a följelentések záróra és köxegésxségügyi kihágások miatt. A rendőrség több izben próbálta erélyes j>énsbünto-téssel orvosolni az ottani lehetetlen állapotokát, miután pedig ez eredménytelen maradt — tegnap radikálisan Intézte ol a dolgot olyképpen, hogv a kávéházat lecsukatta ós a tulajdonos Italmérési engedélyének megvonása iránt a pénzügy Igazgatóságot megkereste.
— Hus-ntoa ax Braaébet-téren. Hosszú sorban sorakoznak egymáa mellé a husszékek a kanizsai piacon és amint örömmel tapasataljuk mindegyik toto van marha« borjú- és sertéshússal Do nem csak nyers, hanem fűstölt, pácolt, kövesztett és sok másféle husnemu kapható naponta a sátrakban. Ha visszagondolunk a kommün idejére, amikor in pókig kellett sorba állni, ha vaUki ogy pár deka hust akart vonni, még fokozódik örömünk a nagy kiuálat láttára. Tegnap azonban üjjabb meglepetést találtunk a piacon. Ugy látssik még tŐbb mészáros és hentes fog hust árulni, mert szembon aa eddigi sátrakkal még ogy sor fabódét állítottak fel. Tohát mégse (vasa uzlot aa a husualot. Szóval valóságos Hus-utca van már a piacon. Talán a nagy konkurencia mégis meghozza majd a húsárak esését)
— Poatat értékolkkek drágsláea. Julius 1-től kezdvo a postai értékcikkek ára következőképen drágult meg postautalvány 20 fill., közönséges szállítólevél :K> 1111, utánvételes szállítólevél 40 011., postai megbízási lap postadíjjal együtt 120 ÍUl, postai racgbiaáa 20 Ml. árubevallás fillérrel.
— k tegaapl plao az erős munkaidő ellenére nagyon élénk volt. Egymás mellett sorakoztak a kosarak, molyok mindegyike tele volt nyári főzelékfélékkel és gyümölcsökkel. A legnagyobb volt a tök vásár. Körülbelül négy-öteser darab tök sárgálott a piac két végén. Novetségea volt, hogy 2 éa tf koronáért árulták az egyik halomnál, mlg a másik árus é éa 5 koronát kért darabjáért Termé-saetesen aa Öt koronás töknek nem igon akadt vevője ugy, hogy kénytelen volt leszállítani Ő is a a árakat. A gyümölcs még mindig drága, a körte literje például 10 koronába ke rül. Kosárszám volt kapható ai ugorka la kilónként 10 koronáért.
...... i i ii ■ \' ■■■■
— Kommunista tárgyalás. Szcdlmayer Ferenc volt városi képviselőt ta magával ragadta a proletárforradalom lendiüota a aa öreg omber, megtagadva múltját, eddigi gondolkodását« — az egyik kiskaui/sal proletár népgyűlésen mint elnök szerepelt s megnyitó beszédében ugyancsak animálta a tömeget ax uj eaamék érdekében. A torvényszék ma vonta felelősségre. Most azzal védekozett, hogy kénysaar alatt állt, de a tanuk ellene vallottak A bu»ság izgatásért két hoti fogházra ítélte.
— U * lofissokb aalnháxlátogató t És a elme a VUiyka kórkérdésének, amelyre beérkezett szavasatok kimutatását a PLETYKA mai száma hozza. Fohlvary Sándorról, Sylvló kapitányról, egy sxenaaciós életmentésről és
sok egyébről közöl színes riportokat a lap, amelynek egyik fóéritokességét képezi a .2:1 Kanizsa javára4 einiü helyi aktualitású sporttragédia.
— A Mefláaalkalmaiottak aiÖretkeiete felhívja
azon tagjait, aklknok jövedelme aa évi 25000 koronát meg nem haladja, hogy julius 5-U a szövetkezet üzlethelyiségében jelentkezzenek. Az alkalmazásban lövők tartoznak egy, Jövedelmük imgyságát meghatározó a munkaadójuk és két tanú által hitelesített igazolványt és hatósági könyvecskéjüket magukkal hozni. A más foglalkozásúak és a munkanélküliek két megbízható tanúval Igazoltassák Jövedelmüket. Ai igaxgatÓMg.
— i jugoszlávok nem esfsdlk magyar területre s vend aratókat. A salamegyci uradalmak legtöbbjében minden évben vend aratók szokták ollátni az aratasi munkálatokat. A mégszállás alatt nyögő vondségot a jugoszláv kormányzat i> ost nem engedi át magyar tcrű-A letro s igy a vend aratók kenyérkereseti lehotőségiiktől megfosztva éhhalál előtt állanak. Végső elkeseredésükben Zalavármogyo alispánja utján a magyar k ül ügymin isx-terlumhoz fordultak, kervo azt, hogy diplomáciai utón járjon közbe érdokükhon. A külügyminisztérium értesülésünk szerint megtotto a szükséges lépéseket, hogy a magyar hazájához mindenkor hü vendaéget a végpusztulástól megóvja.
(X) Igen íestos. Tobh hazat, üzletet és szőlőt megvétolro kores AMKN közvetítő Iroda Királyi Pál-utca 8., mely bármilyen ingatlan közvetítésével foglalkozik, sőt akármilyen ingóságot és árut bizományba ia elfogad.
(x) ku örök éjszaka cimu csodaszép drámát mutatja be ax Uránia. Mély eigondolásu, még eddig nem látott fílmtéma, mely mindvégig leköti a uéxő figyelmét. Kiállítása és rendezése páratlan. Nagy művészi körültekintéssel végezte a rendezést SfaHtict Mondd.
ügy jóforgalmu vegytskereskedés a város
legforgalmasabb utvonalán más vállalkozás miatt eladó, i\'im a kiadóhivatalban.
(x) Uradalmak Ügyeimébe. Tengeri raktározására alkülmas késs góréépülotek telioson uj állapotban kulönfélo ! méretbon elsőrondü anyagból keszitve eladók. 8trém Károly fakoreskedőoél.
MEMENTO MURAKÖZ II
Szombaton : Vasárnap d. u.
oste^
Hétfőn: Kedden:
Szerdán: Csütörtökön: Péntckm: Szombaton
Heti mtisor:
Pünkösdi rózsa Operetté. Drótostót. Operetté. Pünkösdi rózsa. Operettc. Névtelon asszony. Szinmü. Suhanc. Operetté.
Cigányaxorelem. Regényes operotto. Menyasszony. Premier, lyotty ezredesei. Hohózatoz operetté. Lötty ezredeaei. Hoh«\'»zatos operette.
• Pünkösdi rózsa (IW\'«r.) Bródy István és Farkas Imre alkotása semmivel sem jobb, semmivel sem rosszabb azoknál az operetteknél, amelyek ax utóbbi években üres s értéktelenségük ellenére telt háxakat vonzottak a budapesti oporotfo színházak nézőtereire. Igaz, hogy Pesten leginkább a színészek mentették meg a darabokat, do nálunk noiu valósainu, hogy aa operotto tognap osti kudarcát Jó e\'.őadáa is megtudta volna menteni. VigMyi Iza, Tümfiry Nusl és FóUlvdry Sándor varázsoltak esak egy kis szint, meleget, élénkséget a színpadra s csak egyik-másik tánc-Jelenet váltott ki tapsot a különben elég szép számú közönzégból. - (ppj
A szerkesztésén felelős: a főszerkesztő.
A jegyzői teesdűkben
teljesen jártas egyén \'800.
korona havitzetéssel azonnal
alkalmazást nyer.
^ Surdi körjegyzőség.
Folyó hó 4 én Kéri József Klnlisl-utca 21. szám alatti ven dé|gl6j ében
TKKKVERSENY
tartatlk, amelyen nyereményfll :
I. női aranyóra — II. éló róka
fog a legjobb dobók jutalmául kiszolgálni. Kezdete délután B órakor.
Sfive« látogatást kér — tisztelettel :
>C*ri Jó«eof venaétfiO«.
Nincsen rózsa tövis nélkül, nincsen szép nő Diana-puder nélkül!
Kis doboz, Illetve tégely K 10.— Nagy- ^ H •> »20 —
Mindenütt kapható I
Oyárljo: a Diana Kereskedelmi IJ.-T. Budspcsl, V., Nádor-utca M0.
Badacsony vendegloben
1 liter bor
16 korona
t mmmmmmmmmmmmmmm
Hordóvételnél árkedvezmény,
C|9fIA f. hó 6-án d. c. 0 órakor CiaUU árverés utján a fcisőrajki állomástól félórányira, a pötrétci major mellett egy hold háxholy-telek,
melyen téglamagtár pincével, szép gyíj. mölcsös és egyéb fák vannak. aS5s
Tekeversenyl
lírtesitem a n. ó. közönséget, hogy e hó 4-én, vasárnap tekeversenyt rendezek.
Nyeremény 1 drb 6 hetes fajmalac.
TtMxtolottol I
Knufer Józsefnót PetőfWit 81. sz.
URÁNIA mozgókép« palota
Rozflonyl-utca 4. T«lofo.i5*am sss;
8iosibatoa és fssárssp. 8ssssáolóa banstató I
Az örök éjszaka
szinmű 4 felvonásban.
Hétfőn, kedden ét szerdán
iudex uj megbízatása III. rész: A halott kéz.
El6sdások hétkttssspokon I és 9 órakor, fssár- és tsastasHkoa 9, 5, T és 9 órakor.
98-99% rézgálTc
kllogrammonklnt kisebb tételeknél K 34 mi nagyobb tételeknél K 32
FORMICA Vsgyéssetl Vállalatnál
BUDAPEST, V. Bálvány-utca 18 fólomelct.
MAYER KLOTILD
gőzmosógyára Nagykanizsán
F«Mit:*lliWl<hrtw 19, — jjjgljjj WgH^
Hófehérre mo®, tükörsimára vasal
Jégyileg
Vidéki munkák is hetenként pontosan elkészülnek ós elszállíttatnak.
Clfl|IA ■ 15 hsld alaórasdl ssámtéfttld tia^V ■ melléképületekkel Somogyban, h haiha axonnnl Vekültö*het5, idei tonnéaset vagy anélkül JuUmyoi ácban. -i. Villa berendoaéaaal Balatonkereaaturon, luitom asoba és mellékhelyiségakkel, fél holü aaólóvol, e»etle| nagykaniisai hásaal oleaarélhetó. — Oslstkis Nagykan a»a Ugfoigalmasabb utcájában. — Cssiádlkás Whorcag uton, esetleg aaonnal bekolt<»ahat6 lakáisal. -Koavotit minilaonomú Ingatlan vétalét é» eladfásat. --l^vehhet Sxénté Vilmos kereskedelmi, biíomúnyi ti ingatlanforgalmi ügynoktógénél, Kmcsoy utca 12. »wni. Telefon 322. Táviratiéin»: Saántii-ügynökség, Nagykanissa
WYOWfttott • a „Zala" Nyomda és Hírlapkiadó VálUUtnál Magykaniisán
XMtlI- AvfolyM
tktl i| ~ \' i......
naoykanizsa
Sngár-ut 4.
fala Nyomdavállalai Pő~ut 5. »x.
fttgjeleaik háttőklvételé-nl»lndennap korareggel
|MTkN(M*4fl Ma44Mval«ll itUlon 78 NyondsJ UUfoa 117.


Nincs megoldás
A Stromfeld Ugy.
r o
Budapest, julius 3. Stromfeld Aurél vezérkari ezredes, a vörös hadsereg Volt vezérkari főnökének felségárulás! pőrében a hadbíróság ma folytatta a tanuk kihallgatását. A kihallgatott tanuk legnagyobbrészt azt vallották, hogy Stromfeldet nacionalista érzelműnek ismerték, aki munkájával a proletárdiktatúra életét nem meghosszabbítani, de rövidíteni akarta. A tárgyalást hétfőn folytatják.
A török naolonalltta Hadsereg
győzelme.
Londont julius 3. A mult pénteken & szultán BrusszAból hírt kapott, hogy a török nacionalista hadsereg Berghamé * mellett nagy diadalt aratott és a görögök több ezer embert veszítettek. A hir még megerősítésre szorul.
A vállág második hete. — Andrásiy é* Apponyl ttj .alkotmány tervezete* — Poppovit* a koroiáuyzóuál. — Kuppcrt mentelmi Jogának megsértése, — Hétfőre ömizc akarták hUul a uemset-gyttléit. — A parlament egész nyáron át dolgozik.
Budapest, julius 3. A kormányzóhoz ma a kővetkező politikusok kaptak meghívást: Pékár Gyula és Kovács J* István államtitkárok, őchlachta Margit, Szabó József, Qyö-mörey György, báró Szterényi József, Fáy Gyula ós Weiss Konrád nemzetgyűlési képviselők, továbbá Poppovits Sándor v. b t. t. és Balogh Elemér a Hangya vezérigazgatója.
Feltűnést keltett Poppovits meghivatása. A volt pénzügyminiszter délután jelent meg a kormányzó előtt. Meghívását ugy jellemzik, hogy a kormányzó pártonkívüli politikusokkal kapcsolatot keres.
A helyzet egyébként teljesen kialakulatlan Még mindig két áramlat küzd ogymással: az egyik, amely az egységes kormányzópártot akarja megcsinálni s amelynek miniszterelnökjelöltje Rakovszky, a másik a pártok szoros együttműködésével akar kormányozni, aiíiely* nek jelöltje viszont Rubinek.
Az egységes párt sehogysem tud kialakulni és nincsen semmi valószínűsége, hogy az a már most mégis a megoldáshoz közeledő válság kibontakozási alapja lehetne. Igen könnyen mogoshetik, hogy egészren meglepetésszerűen valaki olyan jön, akinek neve eddig nem is szerepelt miníszterelfókként.
Tegnap például első/lék Hadik miniszterelnökségét híresztelték, később BottUkot emlegették, végül egy Andrássy—Apponyi kabinetalakitásról beszéltek minden alap nélkül. Annyi történt csupán, hogy tegnap a magyar királyság pártjában egy bizottság Andrássy elnöklete alatt egy alkotmánytervezetet próbált nagy vonalakban körvonalazni és ebben a bizottságban Apponyi is részlett.
Mint uj kombináció felmerült az is, hogy a kisgazdapárt egyedül vegye át a kormányzást. Ez esetben Rubinek lenne a miniszter-ilnök. Rubinek egyébként ma a következőképpen nyilatkozott:
— Még nincaen megoldás. Hétfőn valószínűleg ismét kihallgatásra megyek. A döntés a jövő héten valósunülog meglesz.
Halier Istvánszerint a kibontakozás csakis koalíciós alapon lehetséges.
Ruppert Rezső mentelmi jogának megsértése miatt tegnup mozgalom indult meg a kisgazdapártban, hogy a nemzetgyűlést rögtön hívják össze hétfőre. Széchenyi Viktor gróf és Gömbös Gyula azzal szerelték lo ezt a mozgalmat, hogy Ruppertet egy egészen felelőtlen magánember inzultálta, aki ezért példás büntetésben fog részesülni és ezért nincsen szüksége annak, hogy a válság megoldását egy izgalmas ülés bekapcsolásával elodázzák, amikor a Háznak módjában lesz később teljes elégtételt szolgáltatni a súlyosan megsértett képviselőnek. A keresztény nemzeti egyesülés pártjának ugyanez az álláspontja. Valószínű, hogy a megoldás hétfőn vagy kedden bekövetkezik; amely esetben ( rögtön összehívhatják a Házat. •
Nyári szünet az idén nem lesz, mert le tárgyalni a főldblrtokreformon kivül a mezőgazdasági kamarákról szóló törvényt. Elvetődött a délutáni Ülések gondolata is, *nnek azonban\' igen sok az elleagőjo és igy n«m valószínű, hogy megvalósuljon.
Ma eyte a keresztény nemzeti egycaülés Pwtja ülést tart, ahol tisztázni akarják a ke Htttényazocíalislák szereplését. Az ülésre
meghívták Szabó Józsefet is. Ma délben minisztertanács volt, amely folyó ügyekkel foglalkozott.
Híre járt, hogy a kormányzó a kihallgatások befejeztével közös értekezletre hivja meg a volt kormány tagjait, a pártok vezetőit és több közéleti kiváltságot A hirt azonban illetékes helyről még nem erősítették meg.
Politikai körökben élénken tárgyalják \' a földbirtokreform súlyát, amely körül nagyatádi Szabó István és Rubinek Gyula között eddig még ét nem hidalható ellentétek vannak. Ennek kapcsán ugy értesülünk, hogy nagyatádi Szabó érintkezésbe lépett jelentékony pártonkívüli körökkel, akikkel bizalmas megbeszélést folytatott a földbirtokreform ügyében. Nagyatádi Szabó közölte a tárgyalások sorén, hogy ő öt évre tervezné a reform megvalósítását, keresztülvitelét pedig nem a Rubinek javaslatában tervezott birtokrendezési tanácsokra, hanem megyei, községi testületekre akarná bízni és bizonyos kérdésekben áldozatokat kívánna a nagybirtokos osztálytól, hogy a reformot közmegnyugvásra lehessen elintézni és a többtermelés érdekei mellett a földtelenek igénye is kellően és a helyi viszonyoknak megfelelően kielégithető legyen.
Budapest^ julius 3. A koresztény nemzeti egyesülés pártjában tegnap este felvetették ismét Pékár Gyula miniszterelnökségét is, akit a kisgazdapárt egy része is nagyon szívesen fogadna, — Pékár azonban határozottan elhárítja magáról ezt a jelölést.
A válságra nézve ma Hallet István a következőképpen nyilatkozott;
— Pártonkívüli politikus nem jöhet miniszterelnöknek, ezt a pártok eleve visszautasították. Legkevésbé jöhet Hadik. Egy ilyen kombinációt a mi pártunkban semmiosetre sem támogatnának. Az uj kormánynak koaliciós alapon kellene megalakulni és csak a két kormányzópáriból kerülhet ki az uj miniszterelnök.
A kisgazdapárt álláspontja változatlan, amit megerősit Rubinek nyilatkozata is, aki a következőket mondotta;
— Minden nap ujabb és ujabb neveket hoz, mint miniszterelnökjelölteket. Mindez azonban csak felesleges találgatás ós alapnélküli kombináció. Nyugodtan és türelemmel meg kell várni, mig a kihallgatások véget érnek és a helyzet a döntésre megérik. A kisgazdák ragaszkodnak ahhoz az alkotmányos kívánságukhoz, hogy a miniszterelnököt a mi pártunkból nevezzék ki.
— Ezidőszerint nem lehet szó uj párt-alakításról sem. Az uj kormánynak az eddigi koalíciós alapon kell megalakulnia. A kisgazdapárt regi álláspontjához híven nem fuzionál, azonban természetesen szívesen fogadja minden megbízható politikus csatlakozását.
A Ruppert Incidens.
Budapest, julius 3. Ruppert Rezső ismeretes tegnapi incidenséről az .Uj Nemzedék"
a következőket ifja:
— A merénylőben a Prónay különítmény egyik volt tisztjét sejtik, akit hasonló egyéni vállalkozásai miatt már régebben eltávolítottak a hadseregből. A merénylő egyszerűen viaszaélt a nemzeti hadsereg nevével.
A kisgazdapártban nagy megbotránkozást
i.v \' . JT
keltett az eset. A párt tegnapesti értekezleten konstatálta, hogy a nemzeti hadsereg távol áll a merénylettől, do a sérelem súlyossága miatt szükségesnek tartja a nemzetgyűlés összehívását. A kisgazdapárt Széchenyi Viktor gróf Utján érintkezésbe lépett a keresztény nemzeti egyesülés pártjával, ahol Haller és a többiek színtón elitélőleg nyilatkoztak a merényletről.
Nem hívják össze a nemzetgyűlést.
Budapest, julius 3. A M. T. I. jelenti: Egyes lapok ama kö lésével ssemben, hogy a kisgazdapárt a hétfői napra össze akarja hivni a nemzetgyűlést, — illotékes helyről szerzett i.iformácíók alapján megállapíthatjuk, hogy a kisgazdapártnak nincsen szándéka a nemzetgyűlést az uj kormány kinevezése előtt összehívni.
Csak szerdára történik meg a dezlgnálás.
Budapest, julius 3. A M. T. I. jelenti: Politikai körökben ugy vélik, hogy az uj miniszterelnök dezignálása szerdán megtörténik, amely esetben a kormányt szombaton kinevelik és a jövő hétfőn, azaz 12-én fog újból összeülni a nemzetgyűlés:
Strausz Istvánt nyugdíjazzák.
Budapest, julius 3. A „8 Órai Újság" ugy értesült, hogy a kormányzó nyugdíjazza Straust István dr.-t, a legfőbb állami számvevőszók elnökét. A bűnügy ezzel uj fordulat előtt áll, amennyiben Strausz már mint nyugdíjazott kerül a parlamenti bíróság elé.
A keresztényszoclállsták követelései.
Budapest, julius 3. A keresztény nemzeti cgyosülés pártja ma este tárgyalás alá vette a politikai válsággal kapcsolatos kérdéseket és foglalkozott azon programmpontok-kal, amelyeknek sürgős megvalósítását a párt követeli mindazoktól, akik számat tartanak a párt támogatására. Szabó József felvilágosítást adott a keresztényszocialisták vezérlő bizottságának a legutóbbi ülésen hozott határozatokról, amelyeket az intéző bizottság tudomásul vett azzal, hogy a keresztény szoclá-lista szakszervezetek által kívánt szociális szempontoknak érvényesülését az egész párt magáévá teszi. A maga részéről az Intézőbizottság megkérte Szabó képviselőt, hogy közölje a szakszervezetek Intéző-bizottságával azt, hogy a párt minden, a mai viszonyok között megvalósítható szociális követelésnek ene gikus szószólója lesz a parlamentben.
----\' ..........." \'Mii.-! .....................MN^.isi\'*\'1»» i
POLITIKAI NAPILAP.
JJWkMtoMlíO. julius 4. Vasárnap.
¿A LA
mo. jtdiw» 4.
Uj részvéijtársaság Nagykanizsán.
\' A blrtoko»-o»slá!y figyelmébe.
A nemzeti és keresztény szervezkedés eszméje Zalavármegyében is megértő talajra talált. — Ugyanis az ország legnagyobb altruista intézményei közül a „Hangya* és az „Országos Központi Hitelszövetkezet" és ezeknek szintén áltruis\'ta alapon álló árugyüjtó szervo a Magyar Szövetkezeti Központok Áruforgalmi Részvénytársasága Budapest\\ megalapította Zalavármogyóben a gazdaközönség bevonásával a zalavármegyci érdekeltséget „Zalavármegyei Szövetkezeti Áruforgalmi Részvénytársaság"-ot Nagykanizsa székhely-lyel, tekintettel e város1 kitűnő vasúti összeköttetésére. — Ennek az intézetnek alapítása utmutatásul szolgál ugy a nagy- ós középbirtokosoknak, mint a kisbirtokosoknak, hogy a szolid és megbízható összeköttetést hol keressék. Az intézet célja ós ügyköro mindazon tevékonység, mely a mezőgazdaság és mezőgazdasági ipar termékeinek összegyűjtése, értékesítése, valamint ezeknek szükséges bel- ós külföldi áruk megszerzése és fogyasztási szövetkezetek utján való értékesítése körül lehetséges. Szóval a mezőgazdaság és mezőgazdasági ipar fellendítése, belterjescbbé tétele, — a vármegye közellátásához szükséges közszükségleti cikkek beszerzése stb. Foglalkozik az intézet só és cukor ellátással, állami gép-akcio lebonyolításával, gyapjugyüjtéssel, ga-bonagyüjtéssel, magvakkal, hüvelyesekkel, fa, faszén, raffía, szekerek, mezőgazdasági eszközök, lószerszámok stb.-vol. Az uj részvénytársaság nagy nyeresége Zalamcgyénck s különösen Nagykanizsának.
Az igazgatóság névsora a kövotkező: Elnök: Dr. Koller István, földbirtokos. Társelnök: Kozma Ferenc, a M. Szövetk. K. Áru-forg. rt. vezérigazgatója. Alelnök: Dr. Krátky István Nagykanizsa r. t. város főjegyzője. Alelnök: Dr. Lénárd János hg. Festetich uradalom jószágkormányzója. Alelnök: Ódor Géza min. tán., pénzügyigazgató. Tagok: Balogh Kálmán a „Hangya" Szövetkezet nagykanizsai kirendelts. vezetője; Bodó Pál ezredes, „Move" nagykanizsai osztályának elnöke; Dr. Czobor Gyula a M. Szövetkezeti K. Áruforgalmi rt. osztályfőnöke; Dr. Glatz János a M. Szövetk. K. Áruforg. rt. osztályfőnöke; Goda Gyula a M. Szövetk. K. Áruforg, rt. osztályfőnöke; Pressler Géza a „Hangya" nkanizsai kirendeltségének helyettes vehetője; Stromszky Ernő földbirtokos; Szűcs Andor földbirtokos; Dr. Ta-rányi Ferenc földbirtokos, orsz. gyűl. képviselő, a zalavárm. gazd. egyesület elnöke; Dr. Zim-burg Ecvin a M. Szövetk. K. Áruforg. rt. igazgató; Skublics János az Orsz. Közp. Hitelszöv. bpesti képviselőségének főnöke; ügyv igazgató: Pósch Géza, a M. Szövetk. K. Áruforg. rt. volt nkanizsai kirendeltségének vezetője; jogtanácsos: Dr. Tamás János ügyvéd.
Felügyelőbizottság: Dr. Barcza László földbirtokos; Fejér Gyula a M. Szövetkezeti K. Áruforg. rt. főkönyvelője; Gaál József, a Koszthelyi Ipari és Gazd. Hitelszöv. ügyvezető igazgatója; Grunner Károly földbirtokos; Horváth Jenő a M. Szövetk. K. Áruforg. rt. főtisztviselője; Kakas Béla a M. Szövetk. Áruforgalmi rt. főtisztviselője; Dr. Mennyei Géza a M. Szövetk. K. Áruforgalmi rt. titkára; hg. Odesohalchi JCároly földbirtokos; Paschlek Lajos földbirtokos; Pém József esperes-plebános; Szentmihályi Dezső földbirtokos.
Választmányi Bakó Béla földbirtokos; Berényí Jenő földbirtokos,-Szövetkezeti ellenőr Zalaszentgrót; Bodó Béla tanitó, Szöv. elnök Rigyáoz; Cséplő Ernő Szövetkezeti ügyvezető Bal. Füred; Dénes Jenő állampénztári főtisztviselő, Szöv. elnök Nagykanizsa; Gózony István földbirtokos; Hertelendy József földbirtokos; Kovács László gyógyszerész, £zöv. ügyvezető Tapolcza; Külley János földbirtokot; Orosz Ferenc gyógyszerész, Szöv. Ügyvezető Zalaapáti; Reischl Imre városbiró, Szév. elnök Keszthely; Dr. Steiner Szilárd főgimn. tanár, Szöv. ügyvezető Zalaegerszeg; ifj. Thassy Imre földbirtokos; Dr. Zob Mihály ügyvéd, Szövetkezeti elnök.
Az uj részvénytársaság már megkezdette működését. Helyisége Nagykanizsa Főtér 8. szám (Bazár, I. em.)\' á Magyar Szövetkezeti » Központok Áruforgali rt. nagykanizsai kiren- ! deltségének helyiségeiben, amely kirendeltség
beleolvadt az uj részvénytáríxwágba. — Az uj.: |; részvénytársaság Zalavármegyo területére a 4 beszolgáltatandó gabonamennyiség Összegyűjtésére egyedüli fóbizományosságot nyert és ő szerződtet bizományosokat éa átvevőket. — A. gabonaátvétel 15-ike után kiadódik.
HÍREK.
Üzenet.
— Egy levél adataiból. —
Testünket rút férgek lepték el, Ruházatunk rég leszakadt; Bújtuk rettentő hidegekben A fűtetlen faházakat. Nem gondoskodott senki rólunk, Vagyunk lenézett páriák... Sorsunk nagy jóakaratjából Megismertük Szibériát.
Megismertük!.. Alkalmunk erre Kínálkozol! több mint elégi Mikor a rongyainkban látott, Kiröhögöd a csőcselék. Egy ország kölönce valánk itt, Kenyérpuszliló renyhe had... Meddig tart még Ínséges sorsunk Hogy édes hazánk megtagad ? ..
Öt esztendeje szenvedünk már « Idegen népek rabjaként; Mint főszereplők végig éltünk Egy-egy Dosztojewszkl-re^ényt. Komor regény ... Könny es sötélség, Gyász és nyomor minden sora ;.. Regény, minőt fantáziából Költő nem alkotolt soha!
Nap-nap után dúsabb rendet vág Közöttünk a halál-kaszás; Élő magyar halolt magyarnak
tlrl idegenben sírva ás. s sirvn járunk temetésre,
— Mind megannyi halott-Jelölt — Ugy fáj tudnunk, hogy a lelkűnkben Minden szent oltár összedőlt...
... S a mig itt egymást temetgetjük, A munka otlhon is folyik: A társadalom rólunk tárgyal Reggeltől késő alkonyig. Tárgyal, — ha nincs komolyabb dolga, — Jelszava : nekünk gyűjteni t.. E hosszura nyúlt tervezésben A szatíra oly Isteni 1...
Hát gyűjtsetek csak ifjú lánykák S érzékeny azivü honanyák 1 Mi várhatunk, a mig testünkön Millió féreg foga rág. S majd küldjétek Szibériába A sok duzzadó ezerest... A »záporodé sirhalmokra Mindig kell egy-egy fakereszt...
Nagy Lajos.
— Személyi hir. Eitner Zsigmond Zalavármegye főispán-kormánybiztosa,\' Kőiben-schlag Béla alispán és dr. Csák Károly vármegyei főügyész társaságában tegnap Nagykanizsára érkezett.
»
— Bútor mozgóposta főnök távozása.
Tegnap jött meg a hiro, hogy a postaigazgatóság Bútor Ferenc postafőfelügyolőt, a nagykanizsai mozgóposta főnökét Mezőtúrra helyezte. A szinpatikus főtisztviselő távozását őszintén fájlalják Nagykanizsán, ahol Bútor Ferenc rövid itt tartózkodása alatt is közkedveltségnek örvendett s tevékeny részt vett a város minden közhasznú társada\'mi akciójában.
— Nagykanizsán Is megalakul az árvizsgáló bizottság. Nagyon sokszor rámutatott már a Zala azokra az okokra, amelyek miatt a kanizsai piac az élelmicikkek olcsósága tekintetében messze mögötte marad a Dunán-tul egyéb városainak s rámutatott arra is hogy addig, mig a többi dunántuli városok példájára Kanizsán is meg nem alakul az árvizsgáló bizottság, amely szakemberek véie-
. ményének meghallgatása után egységesen ál-I lapitja meg a piaci- és iparicikkek árát — ad- I
dig a baj orvosolni, a drágaságot letörni nem lehet. Aa. ttletékes hatóságok is belátták az egységes- ármegállapítás szükségességét s a kérdés megoldasa. végett a polgármester tegnap déli* fé\\ 12 órára ankétro hivta összo azokat a faktorokat, amelyeknek véleménye a drágaság», letörése, az árvizsgáló bizottság esetleges feláHitása s ügyködési« körén©k\\megálla-pitása tekintetében — a közönség minden rétegére nézve irányadó. A tegnapra Összehívott értekezletet a meghívottak legnagyobb részének másoldalu elfoglaltsága miatt nem lehetet megtarbmi, s igy azt, — hétfőn városi közgyűlés lévén — keddre halasztották, amiktr az árvizsgáló bizottság fölállításának kérdése feltétlenül el fog dőlni.
—- Kirándulás akadályokkal. Hutier Árpád, Árvái György és Nádemleszky György budapesti gimnázisták a napokban megunták a főváros poros, fülledt levegőjét s elhatározták, hogy körültekintenek egy kicsit a kies Dunántulon. Elhatározásukról nem értesítették szüleiket sem s a 14 éves gyerekek egy szép reggelen se szó, se beszéd vonatra ültek. A szülők azonban csakhamar észrevették a kalandos természetű legénykék szökését s táviratilag kérték a székesfehérvári ós nagykanizsai hatóságokat, hogy a szülői engedély nélkül utazgató urficskákat csípjék fülön.. így is történt. Nagy volt a gyerekek megrökönyödése, amikor a kanizsai állomáson rájuk várakozó rendőröket megpillantották. A kis szökevényeket a rendőrség őrizet alatt tartotta egészen tegnapig, amikor az egyik ftu édesanyja megérkezett Kanizsára, hogy a kirándulókat hazaszállítsa. A gyerekek sirva ígérték meg a rendőrségen, hogy soha többé nora gondolnak hasonló kirándulásra.
— Anyakönyvi hírek. A nagykanizsai anyakönyvezotŐi hivatalban junius hónapban a következő bejegyzések tÖfténtek; 54 haláleset, ezekközül 29 férfi és 25 nő. A születések száma 60, — 35 leány és 31 fiúgyermek. Házasságot 28 pár kötött.
— Nagy a drágasága Hát bizony azt ma mindén ember tudja, hogy nagy a drágaság. Az alábbi üzleti-árakat tehát inkább az utókor számára jegyeztük föl: hadd lássák a késői utódok, hogy milyen következményekkel járnak a hosszú háborúk. íme: Egy női nappali ing 300 korona, egy háló ing pedig öt-hat száz koronába kerül. Férfi puhaing 450 ós 500 korona között váltakozik, alsónadrág 300 ós 350 korona, férfi harisnya párja 100 és 150 korona, nadrágtartó 100 korona és egy nyakkendő ára 200—300 korona közt van. A férfi kalapok árai nagyon külömbözők. Egyik üzletben egy nyári szalmakalap 150 korona. Egy másik cégnél ugyanazért a kalapért 300 koronát kérnek. A puha-kalapok öt-hatszáz korona körül váltakoznak. „Egyik jobb minőségű, a másik rosszabb" jelenü ki a kereskedő. (Azonban csakhamar meggyőződhetünk róla, hogy bizony majdnem kivétel nélkül a „rosszabbakhoz" tartoznak.) Ugyanazon minőségű cérna orsójáért az egyik üzletben 30, a másikban 50 koronát számítottak. Férci cipő 1500 koronánál kezdődik, de az egyik főúti iparosnál 3000 koronát is fizettek. A JnÖi cipők, nem beszélve a hitvány fehér cipőkről, melynek párját öt-hatszáz koronán alul nem lehot megkapni, — megfizethetetlen drágák. Egy pár kivágott cipő, ami a legkevesebb bőrt igényli 1500—2000 koronába kerül. Kis gyermekeknek való cipő 500—-000 korona. íme, kedves utókor ilyen árakkal küzködtek a ti szerencsétion Őseitek az Urnák 1920-ik esztendejében I
— Hétfőn délelőtt jelenik meg a Dunántuli Sporthírek második száma. Nagyszerű aportriportokon kivül közli a Péter és Pw
napi, szombáti és vasárnapi sportesemények
részletes leírását, a pesti és vidéki football, -úszás és atlétikai eredményekot és a jövő hét sportprogrammját . .
— Az Aranyvlrág műkedvelő ós jote-konycélu előadásának rendezője lapunk utján kéri az opeiette összes szereplőit és a zenekar tagjait, hogy holnap hétfőn délután 6 órakor a keresztyén otthon nagytermében teljes számmal megjelenni szíveskedjenek. A« értekezleten az előadásnak a szinkörben * több óidéról érkezett felszólításhoz képest leendő megismétlése fogja megbeszélés tárgyát képezni.
,920 julius 4.
MEMENTÓ MURAKÖZ II
,síSC=^=KöfCllátáíl közlemények: Az ellá-
.|an lakóság, kik a 4787/1920. M. E. sz. cndelet 15. §. értelmében hatósági iisztellá-tásrA igényt tartanak az alábbi behivás szerint
toznak jelentkezni: Julius hó öén Brand Adolf Bruncsics József, 0-án Dedovátz BcIa és a Magánalkalm. szövetkezete, 7-én Mezriczky József és Lnckenbacher József, g.án Fleischicker Albert ós Sáfrán József, o.én Fischer Ferenc, 10-én Sipos Andor és Dióssy Bela, 12-en .Hangya" szöv. és Bruncsics János, 13-án Mcrsits Nővérek, 14-én Gvenes Lajos és Koser.thál Jakab, 15-én Roscnfcld Adolf és Wollák Mór, 16-án Rácz utcai szövetkezet ós Breuer Mátyás, 17-én jscU cs Klein, 19-én Rosenberg Béla, Stern • Ignác és Beck Henrik, 20-án Stampf Zsigmond 21-én Szieger Istvánné, 22-én Reich Mátyás, Boldics és Társa ós „MOVE" 23-án Valics és Deutsch, 24-ón Toch Miksa kereskedőknél vásárlók.
— Budapest szenzációja, A mai drága megélhetési viszonyok mellett szinte hihetetlenül hangzó hirdetés vonja magára az olvasó közönség figyelmét. Budapesten, a Rákóci-ut 41. szám alatti .Adria Buffet" ugyanis 10 koronáért ad teljes menüt, mely áll, leves, sült, főzelék és tésztából. Ugy a déli, mint az esti étkezési időben mindenki meggyőződhet arról, hogy a buffet szenzációs újításával megérdemli a nagyközönség támogatását, annál is inkább, mivel a Buffet tulajdonosai Haas Testvérek zalamegyeiek s így a nevezettek fóláieink.
x Zenét tanulók figyelmébe. A Lovas-féle Zenekonservatórium akadémia előkészítő (Budapest, Nagymező u. 8.) felvesz magántanulókat a zongora, • hegedül cs cimbalom tanszakokon. Előkészit az akadémiára, előkészít oklevélért vizsgázókat. A- magántanulók ép ugy mint a rendes intézeti növendéke bizonyítványt, tanulmányaik befejeztével oklevelet nyernek. Oklevélért (képesítőért) a nyári szünidőben is lehet vizsgára jelentkezni. Levélbeli érdeklődésekre szívesen szolgál felvilágosítással az igazgatóság.
— A Ht|áaalkaittasottak növetksseU felhívja uoa tagjait, Akiknek jövodelmo ax évi 26000 koronát meg nem haladja, hogy Julius 5-ig a szövetkezet üzlethelyiségében jelentkezzenek. Az alkalmazásban levők tartoznak egy, jövedelmük naayságát moghatározó a munkaadójuk és két tanú áltel hf clositott igazolványt és haté-sági könyvecskéjüket magukkal hozni. A más foglalkozásúak és a munkanélküliek két megblsható tanúval Igazoltassák jövedelmüket. Ax igazgatóság.
— A vaz ára api Tikár pusstltásal a meoyébea.
A vasárnap éjszaka Kanizsa felett elvonuló vihar puszU-tásalról csak most érkoznek be a jelentések Zalamcgyo különböző részeiből. A vihar a megyo egyes részein valóságos felhőszakadássá fokozódott s a mélyebben fekvő földterületeket tejesen elöntötte. A Zalavölgyében például & dombokról lorohanó viz nem találván magának levezető utat — egész gabonatáblákat temetett viz alá. A felhő* szakadás okozta kár sok millióra rug.
(z) Jadsx a) mtgbisatáiáaak haraidik ritu
%A halott kéz" kerül bemutatásra hétfőn, kedden és iser-dán sz Urániában. Izgalmas forrtatok, Cocantin mester komikus játéka teszi érdakeasé est a részt. E hét műsora meglepetésszerű lesx, amennyiben bemutatásra kerül »Bmir a csodáló\' című deto xtivdráma, melyben a főssere-í*t lé Játsza. E hét fénypontja lesx Redtntzion* (Megváltás), mely még a hires Krisztus filmet Is felülmúlja. E darabban levő hatalmas tömegjelenetek a korhű jelmozek ¿s a kiállítás páratlan a maga nemébea.
Utté. NationalCasss, fényképészeti fabódé, rövid lOogora, cimbalom, könyvtár szekrénnyel, fél hold fold, staélőgép, sarokházhely, márvány és billlárd aaztelok, gyerekkocsik és agyak, üveges ablak. Bővobbet .ÁMEN* közvetítőirodában, Királyi Pál-utca.
(x) Olvasélnk figyelmét felhívjuk, hogy a Dunántul legnagyobb bútoráruházában ismét kaphatók a legfinomabb és elsőrendű minő-*égü bútorok. Kopstein Lipót Sopron, Várkerület 62.
ZALA
. a színházlátogatókat ér-
n?UJZhETyKA> hanem rnindenkit. A h\'Lc.l YKA tegnap jelent meg szenzációs tartalommal, kopható az elárusítóknál és a színháznál
m

M
Vasárnap d. u.
• este: Hétfőn: Kedden: Szerdán: Csütörtökön: »\'¿nUkan: Szombaton:
Hall
: Drótostót Operette. Pünkösdi rózsa. Operette. Névtelen asszony. Sxinmü. Suhanc. Operette. Cigányszerelem. Hegéoyes operette. Menyasszony. Premier. Lötty earedoaei. Bohozatos operette. Lötty osredesel. Bohóxatoa operette.
A köztisztviselők ruha* ellátás».
A M. T. I. jelenti: A kormány lemondását megelőzőleg fontos lépéseket tett azon cél érdekében, hogy a tisztviselők minél előbb természetbeni ellátmányban részesüljenek, — amennyiben a közszolgálati alkalmazottak\'ruházati igényeinek kielégítése céljából körülbelül 6 millió koronás alapítványt tett, egyidejűleg pedig az üzem vitelére részvénytársaságot alapított. A részvénytársaság most van bejegyzés alatt s működését .Országos Ruházati Intézet RT.- név alatt rövidesen mogkezdhoti.
Antanth«fll*(*rea Konstentí-nápolyban
London, julius 3. A .Times" jelenti, hogy a mult hétfőn 4000 főnyi szövetséges haderő bevonujj Konstantinápolyba.
A szerkesztésért felelős: a főszerkesztő.
Hirdetmény.
A f. évi 101/2. R. E. H. számú rendelet alapján utasitom a város területén állandóan, tartózkodó Összes rokkantakat és katonai ellátásban részesülőket (nyugdijasok is,) hogy évfolyam szerint alább felsorolt napokon a városház Kazinczy-utca 1-ső bejárat Ib emelet középső ajtó, rokkantak összeirási irodájában a saját érdekükben jelenjenek mog. A kezeikiben levő összos katonai okmányokat1 (fizetési meghagyás, csekkszelvény, rokkantkönyvecske stb) okvetlenül hozzák cl magukkal.
Meg nem jelenők előlesznek vezetve ós megbüntetve. Omkányokkal igazolni tudó távolmaradó julius hó 30 ig más napon is jelentkezhet.
Julius 7-én 1865 évben szül. és ennél idősebb évfolyam, továbbá 1800—1872.
Julius 8-án 1873-1874 évben születettek
0-én 1876—1870 „
. 10 én 1877—1878 „
12 ón 1870—1880 „
. 13-án 1881-1882 „
14-én 1883—1884 „
. 15-én 1885—1886 \' .
10 án 1887—1888 H
„ 17-ón 1889—1890 „
19-ón 1891 — 1892 /
„ 20-án 1893-1894 „
„ 21-én 1895—1897 „
„ 22-én 1898—1900 „
Nagykanizsa, 1920. julius hó 4-én.
Polgármester.
APRO HIRDETÉSEK
qmmmBMtmmm

t*
A sikkes ruha,
asszonyom nem elegendő. Dl ana-puder, Diana-szappan ¿a Diana-arckrém
nélkül igazán elegáns no nem it képzelhető.
Kis doboz, illetve tégely ára......K 10—
Nagy . „ „ ........20 —
. szappan ára...........36 —
Teljes készlet (tartalmaz egy nagy krémet, 1 nagy
púdert, 1 nagy szappant) ára...... 70 —-
vagy 1 kis krémet, 1 kis pudort, 1 n»gy saappant ára . 50 —
MindenUtt kapHató 1
Gyártja: a Diana Kereskedelmi R.T.
Budapest, V. Nándor-utca 30.
Egy Jóforgalfnu veqrytskereakedla a város
legforK«1 masabb utvonalán más vállalkozás miatt eladó. Cun kiadóhivatalba«, , . . ■ *
Karon ftlö bstia mailé bejáró leányt keres Ssigrisst,
Sugár-ut C.
KitftftM birtokot öttő^ tís holdlf, rajta Jobb lakó-házzal sürgősen voszek. Ctm: Kraft Félix, Kaposvár Honvédlaktanya.
ESnytslb, aki Hiatositú^i szakban gyakorlatúd bir, napi 2 őral elfoglaltsággal felvétetik. Cím a kiadóhivatalban.
«a
0060/1920 18 napos méhészeti tanfolyam. Hirdetmény.
Értesítem a város közönséget, hogy Körmendy József kaposvári méhéz szaktanító Nagykanizsán 18 napos méhészeti tanfolyamot fog tartani.
Akik o tanfolyamon részt óhajtanak venni, jelentkezhetnek naponta a délelőtti órákban a v. gazdasági hivatalban (városház II. em. 30. a.) A tanfolyam idojo később lesz közhírre téve.
Nagykanizsa, 1920. évi junius 30-án.
Polgármester.
83./vh 1920. sz.
árwtpéti hirdetmény-
Alulírott bírósági végrehajtó közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. járásbíróság Pk. 3150/920« számú végzése folytán Dugasz Mária volt nagykanizsai lakós hagyatékához tartozó ingóságok u. m. szoba berendezés, ágynemű, fehérnemű stb. f. évi julius 9-én, 9 órakor a kir. törvényszéki épület előtt a legtöbbet Ígérőnek készpénz fizetés mellett, eláVvereztetni fog.
Nagykanizsa, 1920. julius 2.
Haán Oyulat kir. bir. végrehajtó.
minden ágazatot CIUVlt?l\\J| kultiváló biztosító intézet zalamegyei helyi főtlgynQksége részére tiestvleelőt keres, ki ugy a belső, mint a külső munkálatokra alkalmas. Ugyanott agilis és megbízható dsletexerzAk is felvétet« nek. — Jelentkezni lehet Dőry Zsigmond, gabona és terménykereskedőnél, Nagykanizsa, Kazinczy-u. 11.
krém, púder, szappan fogkrém, shampooing stb.
Kapható minden gyógysiartárban és drogariiban, Nagybani szétküldés: Budapest, Baross-tér 10. sz.
JdicU
-a
Román cement
¿i?
„Termolit" pala
Kapható: Híld-testvéreknél
Nagykanizsa, Király-u. 4. szám.
■ ■ *
CrinriA • IS •l»óreadti saáatétöld házzal és
blaUU m melléképületekkel Somogyban, a háaba azonnal boköltözhető, idei terméssel vagy anélkül Jutányos árban. VlUa berendezéssel Balatonkeressturon, három ssoba és mellékhelyiségekkel, fél hold szőlővel, esetleg nagykanizsai házzal elcserélhető. — Üslstháa Nagykanizsa legforgalmasabb utcájában. — 0—lállál Józseffőherceg uton, esetleg asonnal beköltözhető lakáaaal. «— Közvetít mindennemű ingatlan vételét éi eladását ~ Bővebbet SlántÓ VlllMOS kereskedelmi, blsományi és ingatlanforgalmi Ügynökségénél, Kölcsey-utca 12. ssátt. Telefon 32?. TáviraUclm: Szántó-ügynökaég, Nagykanlasa.
Mész | waggontételekben megrendelhető. Szigriszt, kereskedelmi irodában. Zrínyi Miklós-utca, 33. I. emelet.
Bélyegválasztékot I Kisgazdák figyelmébe.
biztosíték vagy príma referenciák mellett ktild: | 1—2 héten belül érkezik mész kisgazdák
\' sá8« B.jw-utc 8. .iám ii Artner Sánáor Sídikíédaníl váM«bélV«g. Mtíleleni « lunlus havi | elosrtó hely, C«eng«ry-ut 4. »iám. trlwUk. K.PH..Ö a kor. Wiyc^Uk^ el\'»^ | KisgazdepiríBeszerző CtoporlJ*.
16 korona
Horióvétilnél árkedvezmény
r«Mték*;
Tök . .
Paraj . .
Sóafca « , Zöldbab
ZALA
»020. julius 4
óriási választékban a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelig kapható a Punántul legnagyobb bútoráruházában
Al
Telefon 3Q9 tt^ám«
2080
Telefon Ö80. taztÁtn.
URÁNIA mozgókép-palota
Ho«tionyl-utea 4. T#l«fon»*ám •••.
Bsoaabatoa éa vaaáraap Saaaaáolóa bemutató 1
Az örök éjszaka
szinmű 4 felvonásban.
Hétfőn, kedden éa ezerdán
Judex uj megbízatása
Ili. rész: A halott kéz.
Előadások hétköauapokoa 7 éa 9 órakor. Vasár- és &aaapaa*okoa S, 5, 7 éa 9 órakor.
MAYER KLOTILD
1 \' * ; 1 /
gőzmoeógyára Nagykanizsán
PlizM: Kupál-itoi & — GpAJlfttaltp: Uúw-i l
llófeliórre a^oN,
tük»r^imátrirt vjri^pa
vegyileg
I
Vidéki munkák is hetenként pontosan ulkóözülnok ós elszállíttatnak.
Se**eU Karoaxtéay éa attnüata alapttáaa tatéaat, , taalybea a aalaviratagyal Ha*, klsáf« éa nagy-•»,- ■ ■■■• blrtokoaok la kipYtaalva vaunak.
lMm\\ MM\\ liuiflfsalffli
Részvénytársaság Nagykanizsa
yai ár-ép ült t. (8krtj5»yoi*: Fatara.) T.latoaaa. 123
Alsnlták • .HAHOTA-. O. K. II Ma*yar Sx<Wetkw«tl K6*-lldpIlIK. pwniok Aru/wg«lmi K**»réojtJU
Ügyköre:
fan dó Mbar
LrMsAf liudapest.
Mini egyedOII föbliományoa
ZaUvármcjjyéb«n a bca*olgálla-gabonaátvétal éa flwléae éa a ara-bodkereakcdelml fabona v.íaárlásn a .Hangya" ¿a O. K. H. Siövelktacltk és képviselők utján. n
Mint főbtzományoe «v állami gépaklló keretén bellii a gazdák mindenféle meiógaida
tárnokkal éa eaxközttkl ló cUéiéaa. Mint főblxományoa a gyapjú
aégl gépekkel. oieraxámokkal éa eszközökkel való ellétéaA Mint főblxományoa a gyapjú
ÖeezegyU)té9érc. Azonkívül aó, cukor, ráma.
azekerek. magvak, Mvetytatfc, f«. faa^H vétele éa tladáao. — Vásárol mindeméit terményt. aaáJaatakarmányl, zabot, árpát atb.. magyakat. HUvelyeaeket. — Kérjltk a termelek ajánlatait, a lehető legjobb érat tUetjUk, minden külUntí aebb .weréazkedéal vágy nélkUI. — Elvállal mindenféle eladáal éa véttU megblzáat. Kerea mcfvétalr« lUiltát nagy mennylaégben. ~ TAjékoaUlét lft*y*« kaidank I
ZSOLDOS-tanintézet
Budapest, VIII. Dohány-u. 84.
a legjobb »ikerrel készit elő polgári-és középiskolai magánvizsgákra,
felvételi vizsgákra stb. TtlBfSB: JtóH 124-47.
Egy pár fekete kanca
orosz ügető eladó Me$ter-
házy Jentínéi. Kemendollár.
M\\UM lisios!
Mielőtt harisnya-szükségletét fedezi, okvetlen latogassa meg az ország legnagyobb
harisnya gyári-lérakatát
GIJTTMANN ÉH FEKETE Alii
Budapest, VI., Deák-tér, Ankerpalota. j
Kiadás c»«k viszonteladóknak. Árajánlattal k*sa«éyosl a«ot#Aluak.
3504
VESZEK
használt vashordákat
m i n d e n mennyiségbe n m legmagasabb napiárért
SÍPOS ANDOR; Nagykaniua.
„KANSA"
ciyarettahüvelyek és papírok.
November Jeuö Budapest, II., Lövőháx-u. 22la.
9 A tinlHa^ KévfUlöpl birtok, benne lOholdsjőlí.
»Uiuaa 4 hoid ord*( 4 hoM ttíinl. 3 »
lőttel eladó. — Nagykanlssán kisebb-nagyobb uj háuk oladók. — Berendesett füsserüslet lakással átadó. V«sz-prém mellett Jókarban lévő notnesl kurla fl szobává\', sok melléképülettel, 2 hold udvar ét kerttel 400 000 koránért el»dó. ^CHudapest környékén háaak, villák és kisebb bir-tokok eladók. — Vessprém mellett 302 hold birtok, Ulus. •al, teljes instrukcióval oladó. — 12 holdsa somogyi birtok Karnisától 20 krn.-ro lakóházakkal eladó. — 10 hold.M birtok, beane 12 hold s*rtl<5, urilak, instrukció 1,020 000 koronaárt eladó l\'cstmegyében. — Ugyanott 104 holdas para&it birtok város kóielíben eladó.
SZIGRISZT L. ÁS/li( ) Hftlml Irodája
Xrlayt Mlklóa-utoa S3. as. I. eiaalet — Talalon 2d5
Anyarozs-ért
kilogrammonként 300 koronát fizetünk. Anyarozs gyűjtése vakációzó gyermekeknek nagyon egészséges és haszont-hajtó szórakozás. . ^
A Zalavármegyei Szövetkezeti Áruforgalmi Részvénytársaság NagykanizsaBliAr ép,116,
Tolaíoaai.123
Rádió"
kitűnő tcrpcnlines l|iiuuiv czipőkremet megrendelheti: Szigriszt, kereskedelmi irodában, Zrínyi Miklós-utcza 33 I. emelet.
• «••• • •
Vaa aiaroaoaánk li. é. köiöméy aalves tudomására adat, hogy Ma»ykauisaa éa vldéka ráaxéra aa elad Balaton-parti
kelmefestö.vegytlsztltórgözmosógyárunk
Kazlnczl-u. 2. az. alatt faWétalaió telepít állított fal, ahol • aiakmába T&gó laankák a. m férfi éa nöt ruhák, toUattak, aatélyl 5487 belépő ruhák, tollak, aatrnék, oalpkék, selytaak, aaÖTet^k, asóuyogak, batoraiöve-tak atb. minta atáai taatéaét éa tiaxüláait a laflaiabb éa mfliénlea kivitelben TállalJuk A n. é. kötönség sslvea pártfogásét kérve tisztelettel
Zalakovits is Gerlosmííe,tó 44 VíSrt!,,,ui
nerry
gyárésfóüilet Kaaithely
vQ«aatott: a .Zala• Nyomda ét Hírlapkiadó VálUlatnál Hagykanixaá.v
XUM. évfolyam
i i Sili^fliHlhil 1 ♦
irotnnttn » uünnm.
NAGYKANIZSA, Sugíivnl 4
Nyomdavállal*! Fő-ul 6. «x
Btgjelenlk hétfő kivételé-rtlnlndennap korareggel
N«RVkMlna, IB20
julius 6. Kedd.
sxám.
Előfl2ettoi árak: kelybn káztoz Mrttt,vMür«
Hitil uUtlUkrt:
|0 lén • • • tt I. ■egyed évre . « M ,
POLITIKAI NAPILAP.
Kfécs éyre . . M 9
Egyes ssám Imi 1 koron«.
fink—*fleéfftéek|«ddSIyefU UMon 7S, Nyomdal telefon 117,
nfrn* m .........
Főszerkesztő;
TÓTH ZOLTÁN .......... » .....
IMM
Bethlen, Ráday vagy Rubinek ?
Szerdára döntést várnak.—Horthy Qödöllőn.
Budapest, julius 5. A válság ügyében a kormányzó vasárnap Teteszky János báró volt pénzügyminisztert fogadta. Kihallgatáson voltak még Wieaingei Gábor a Magyar Munkások Gazdasági Egyesületének a vezetője és Kacsó Gyula a Magyal Munkás Párt elnöko. Ma délelőtt nem voltak kihallgatások. A kormányzó délután Gödöllőre ment, ahonnan szerdán tér vissza. A szerdai napon több politikust fog még fogadni, do azért valószínű, hogy szerda estig megtörténik a dezignálás,
A mlniszterolnok személyére nézve két kombináció áll előtérben: Bethlen vagy Rubinok miniszterelnöksége. Az máris kétségtelen, hogy Rakovszky a mostani körülmények között koalíciós alapon nem vállalkozik (nem fogadja el a megbízatást.) Amennyiben Bethlen a pártoktól megkapná azokat a biztosítékokat, amelyek nélkül a kormányelnökséget nem venné át — esetleg vállalkoznék ugyan, de a kisgazdapártba csak akkor lépne be, ha annak programmjában bizonyos változások történnének.
A kisgazdapártban még mindig Rubinokét látnák a legszívesebben a miniszterelnöki székben, ennek viszont az a nehézsége,hogy Rubinek a földmivelésügyi tárcához is ragaszkodik.
Beavatott körökben Péday megbízatásáról bőszéinek, de szó volt arról is, hogy egy esetleges Bethlen kabinetben Rádayt a belügyi tárca elvállalásá/a kérjék fel.
A kisgazdapár\'.oan egyébként azt is hangoztatják, hogy ha a pártoknak nem tetsző politikus kapna megbízatást, az a kabinetala-kitásí tárgyalásoknál oly nehézségekbe ütköznék, hogy feltétlenül vissza kellene adnia megbízatását és mégis csak ki kellene nevezni Rubineket, a többségi párt vezérét.
Az uj kormánynak mindenesetre két foltételre kell vállalkoznia. Az első a korlátlan házfelosztási jog törvénybe iktatása, a második oly uj adórendelkezések végrekajtása, amelyekkel az államháztartás mérlegét helyre lehetne állítani. A pártokban egyébként vasárnap nemigen volt élet ét inkább a választásokról beszéltek, amelyeknek eredményéről azonban még nem ÓJkeztek jelentések. A közeli napokban válik aktuálissá a csonka kerületek képviselőinek a lemondása, akiknek uj választásokba kell bocsájtkozniok.
Budapest, julius 5. Nemcsak a pártoknak, hanem a kormányzónak magának is megvannak a maga* tárgyi kívánságai — irja a »Magyarország* — amelyeknek keresztülvileléro a dezignálandó\'miniszterelnöknek vállalkoznia kell. A kormányzó kívánságai alkotmányjogi és gazdasági természetűek, a pártok pedig a kurzus reformtörekvéseinek megvalósítását várják az uj miniszterelnöktől. Nem nehéz a két álláspontot egyesíteni, de bizonyos kívánságok. keresztülvitele majdnem a lehetetlenséggel határos. E szempontok figyelembevétele mellett teljesen nyilt kérdés az is, hogy kí vállalkozik a feladatra és méglnkább, hogy kiben összpontosul a kormányzó ós a kor mányzópártok bizalma. Még mindig Rubinek, Káday és Bethlen neve áll előtérben, anélkül azonban, hogy az említettek közül bármelyik mellett különösebb érv szólna.
A mezőtúri választás utójátéka.
/?^flImre,lász-Nagy-Kun.Szolnokraegye
főispán- kormánybiztosa, akinek a mezőtúri választás kapcsán a megye politikai köreivel éles politikai ellentétei támadtak — legközelebb távozik állásából.
Főmunkatárs és láptalajdonos t CSILLAG JENŐ
H* I ■■!» Ml

Hirdetések dljszabáa szerint.
A községek haladéktalanul szolgáltassák be gabonafeleslegeiket.
4 * t
Budapest, julius 5. Nagyatádi Szabó István közélelmazési miniszter rendeletet adott ki a községeknek, amely szerint gabona-foleslcgoikot haladók nélkül be koll szolgál-tatniok.
A népbiztosok bünpöre.
Budapest, julius 5. Ma kozdto tárgyalni a budapesti büntető törvényszék ötös tanácsa a különböző bűncselekmények ogósz halmazával vádolt 10 népbiztos bűnperét. A hatalmas anyagú bünper tárgyalásának olső napja a yádlottak nacionálójának megállapításával ós más formaságokkal telt ol s csak dólfoló korült a sor az első vádlott, a Nagykanizsán is jól ismert Vantus Károly kihallgatására.
Elnök: Megértette a vádat?
Vantus: Meg.
Elnök: Bűnösnek érzi magát ?
Vantus: Nom, mert sommi olyant nem követtom ol, ami meggyőződósom ós hitom szerint bűn lenno. Mindig a munkásmozgalom lelkes vozotőjo voltam, mindon csolckcdotomot a törvénytisztelet jellomezto s a proletárdiktatúrát jellemző torrort mindig olitóltem.
Az elnök kérdésérc azután részletesen elmondja Vántus fogságának ós szabadulásának történetét. 1914-ben került fogságba,inásfólóvet Keletszibóriában töltött kényszermunkában, azután az Azovi tenger mellé került. Itt érte a Korenszki s a bolsevista forradalmak hiro. Nem értette meg a forradalmakat, mort mindig azt tanulta, hogy parlamenti uton kell a munkásságot a törvényhozásba bevezetni. Amikor később Moszkvába korült, magyar hadifoglyok kozóbon egy újságot látott, amelynek vezércikke alatt Kun Béla nevét olvasta. Erre felkereste Kun Bélát, aki 40 rubelt adott neki s elhelyezte egy kórházban.
Elnök: Mi voit az újságnak a cimo?
Vantus: Szociális forradalom.
Elnök: Mikor tudta meg, hogy Kun Béla nemcsak újságíró munkát végez a fogságban s adott-o magának utasításokat a jövőro (nézve ?
Vantus: Csak később tudtam meg, hogy ¿Kun Bóla a hadifoglyokat segitő bizottság vezetője s hogy Leninékkel áll összeköttetésben. Az ón szerepem egyébként is ferdén van beállítva, mert rólam Kun Bóla azt hirdotte, hogy munkatársa vagyok. Mikor hazahozott azt mondta, hogy jól vail hazahoz, de őzért sogi-Jtenom kell a kommunista párt mogszervezé-vsóben. Én ezt meg is.Ígértem, pedig sem tes-jtemnek sem lelkemnek nem kellett. Elindulásunkkor 40 ezer márkát kaptam tőle. Kun jBólánál körülbelül 15Ö ezer korona értékű ru-jbol volt. Mikor hazaérkeztünk Kun Bóla a Savoyba ment, ón pedig hazamentem ós 8—10 napig feléjo sem mentem.
Elnök: A tt hitték, hogy Kunfi meg fogja {nyerni a maguk számára- Kun Bélát ? ^
Véntus: Igen, azt hittük, do ellenkezőleg történt s Kun Bóla nyerte meg Kunftt.
Elnök: Nem volt ott a kommunista nóp-Ibiztosi lista összeállításánál?
Vantus: Do igen. A listán csak szocialista nevek szerepeltek.
Elnök: És kommunisták: Vágó, Pogány. Vantus: Pogány akkor még nem volt
kommunista.
Elnök: Hogy került a maga nove oda? Vantus\\ Kun Béla odahamisitotta. j A tárgyalást ezután holnapra halati-tották.
HÍREK.
1
Városi közgyttlés.
A képviselőtestület a rendőrség államosításáról szóló rendelet végrehajtását a kérdés törvényhozási uton való rendezéséig felfüggeszteni kéri. (Sajói iiuUxUónkiól.)
Nagykanizsa város képviselőtestülete tegnap délután ülést tartott, amelyen a 70 pontból álló tárgysorozat megkezdéso olótt dr. MaUk I.ászló ügyvéd zürgős folssó-laiúsra kért és kapott engedélyt,
!)r. Maltk: Kimondja, hogy a községi törvény 21. §a a közrendészotet ax illető községek saját hatáskörébe utalja, amelyek a funkciókat törvényese®* megválasstott tisztviselők utján gyakorolják. Kz a törvény, miután ujabb törvény nem hatálytalanította, még ma is érvényes. A tavaly novemberben kibocsájtott 5047. számú miniszterelnöki rendelet — annak ellenére, hogy nálunk a törvény alsórendű jogforrás, amelyet rendeleti uton hatálytalanítani nem lehet — sutba dobta a községi törvény Idavágó rendelkezéseit s a kösrendészetet rendeleti uton aa állam hatáakö-rébo utalta. Kimondta a rendelet, hogy/ csak. azokat a, tisztviselőket voszi át, akik az államnak megfelelnek s így több tisztviselót — akiket a város annak Idején törvényadta jogánál fogva a tisztségek viselésére minden tekintetben alkalmasaknak és mogfololóknek talált — aa állam nem vett át a sa át szolgálatába.
— Azt a szomorú tapasztalást tetto, hogy az államosítás végrohajtása óta a rendőrtisztviselól kar kebelében az cgyenotlenség jeloi mutatkoznak s félő, hogy es a kösxo nézvo ártalmas hatással losz. Konstatálja, hogy ir.a nincsen meg az a sziv&yos viszony a rendőrség és a közönség között, amelyet a múltban tapasztaltunk. A rendőrség nem respoktálja a személyi Jogokat ugy, mint ahogy azt jogállamban kelleno. — — — — — — — —» — Végül azt a javaslatot tefjoszti olő, mondja ki a képviselőtestület, hogy az áliamositás kérdésének rendeleti uton való olintézését séielmosnck találja s írjon fel a törvényhatóság utján a kormányzóhoz, hogy a kormány aa államosítási rendeloteket a törvényhozásnak e tárgyban hosandó határozatiig függessze fel a addig a most át nem vett tisztviselőket hagyja mog állásukban.
Dr. Makk László inditványát a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta.
Ezután rátértek a közayülés napirendjére, aawlynek első pontját, dr. Prack István helyettes polgármesternek tb. főjegyzővé történt kinovozését lelkes é^ensésseá vette a képviselőtestület tudomásul.
A tárgysorozat második pontját .a dr. Prack István h. polgárraestor elleni fegyelmi ügyben hozott alispáni véghatározat bejelentéso képezto. Dr. Prack ellen ugyanis a járási védelmi tiszt feljelontést tett, amelyet as alispán igazoló jelentéstétel végott kiadott a h. polgármesternek, aki viszont az igazoló eljárás kapcsán fegyelmi vlssgálatot kért maga eilon. A dr. Fábián Zsigmond tb. megyei főügyész által lefolytatott olővizsgálat adatai Atapján azonban az alispán a fegyelmi vizsgálatot mellőzte a as eljárást megszüntette.
Az alispáni határozatot- a közgyűlés ogyhangulag tudomásul vette.
Elhatározta a városi közgyűlés, hogy a Nagykanizsán felállítandó ropültér c&jaiia Ingyen telkit ajánl fel, sőt a hangárok felépitéséhes is nyújt anyagi támogatáat. ,
Nagy vita folyt a tárgysorosat ason pontya felett, amely városi téglagyár létesítésére tanulmányi, vizsgálati és tervezési költségre 100 oser korona fadeset rendelko-sésre bocsájtssát kérte. A tanácsi Javaslathoz elsónek dr. RotschilJ Jakab szólalt fel, aki a mai viizonyokat nem találta alkalmasaknak ily nagyaránya üzem létesítésére s ezért a terv elhalasztását kérte. Dr. MáUk László és Vim-tntr Ferenc a tanácsi javaslat mellett szólaltak fel s hangsúlyozták, hogy ily gvümolcsösó üzem létosltését ogy pillanatig zem szabad halogatni. Ujváry Géaa felszólalásában aslntén elsőrendű fontosságúnak tartotta a téglagyár mielőbbi megépítését, de kifejtette abbeli aggályait is, amelyekot a 100 oser koronás tanulmányt éa terv«.*ó$l költséggel szemben táplál. Szerinte nem szabad dobálódsnl a százezrekkel. Keloslogesnek tartja a sok tervesgatézt, utazgatást, tudakozódást, vizsgálatot Is. A 100 eset koronát a kért célra nom ajánlja meg. Ur. Früd Ödön, dr. Suktrn József, dr. Tamds Jáaos és SxdMy Nándor fel-ssólalásai után u közgyűlés 20 szavazattal 24 ellenében elfogadta a tanács javaslatát, vsgyis a kért 100 ezer koronát a tanulmányozási, vissgÖat, tervezés költségeire megszavazta.
A villanygyár kérőimét másfélmillió kotonáa előleg iránti ké elmével azemben s kölgyuléa a tanács ason Javaslatát fogadta el, hogy előleget nem ad, a oég a végleges ármegállapításig szedje tovább a mogállapitoti dijakat.
Ezután már gyors tempóban tárgyalták 1« a napirenden szereplő 70 pontot a a hosszúnak Igéxkeaett Ölés 1 este 7 órakor véget la ért
¿ALA
1920. julius* 6.
XinwWM
MMJW
mmmmmm
~ PÖlvétell vlisga s köaépiakolákbs. A „Zala-
mogirta már, hogy a közoktatásügyi mlotáster legújabb rendeleto sxorint a jövő tanévben már csak axokat vcsxlk föl a köxéplskolák elsó osztályába, akik fölvételi vixsgát tesmok. A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a tanuló áll-o olyan magas értelmiségi fokon, mely a középiskola elvégxéséhox szükséges. Ksiórt *nindcn középiskolában egy vagy több bizottságot alakítanak, apulynek tagjait az Igazgató ajánlatira a tankerületi főigazgató jelöli ki. A íolvétili vizsga IrásbcU és szóbeli részből áll. Az Írásbeli tárgya egy magyar nyelvű olvasmány leírása tollbamondáa után; a szóbeli vizsgalat tárgya: n) magyar nyelvből: valamely, a vizsgálaton olvasott, rövidebb olvasmány tartalmának előadása és az egyszerű nyelvtani jelenségek fel-Ismerése; b) számtanból: a négy alapművelet egész számokkal 1000-ig, ax ogysxercgy biztos tudása és a felszámolásban való jártasság pubatoláse. Jeles Írásbeli vizsgálat alapján a bizottság a tanulót a szóboli vizsgálat alól felmentheti, Illetve olégtclen Írásbeli alapján, szóbeli vizsgálat mellőzésével, olutasithatia. A felvételi vizsgálatok minden tan kerületben cgyszorxc, augusztus hó végén, tartatnak meg. Kivételt képesnek azon gyermekek, akik a Gyermek-vév ő Liga közvetítésével a nyárra valamely külföldi államba küldettek, do csak akkor, ha a gyermekek összesége később érkexnék haza. Sikertelen fölvételi vlxsga csak egy év múlva Ismételhető meg. A vixsgálut eredményo a tanuló IV. osxtályu bizonyítványára és iskolai kis könyvecskéjére rávezetendő. E vizsgálaton csak a bizottság, Illetőleg tanári kar tagjai jelenhetnek meg. A vizsga dija 12 K.
— k kórházi dijak megállapítása. A hivatalos lap tegoapi száma közli a népjóléti és munkaügyi miniszter körrendelotét a törvényhatóságok elsó tisztviselőihez, amelyben a vidéki köz- és nyilvános jellegű kórházakban ápolt és közös osztályokon elhelyezett betegek és operállak kórházi költségei a következőképpen vannak megállapítva: 1. a) Rondcs betogek ápolási dija napi 20 korona, b) A sebészeti és oporált sxülésxcti és nőgyógyászati betegokc napi 30 korona. — 2. a) Külföldi honos cs rendes betegek ápolási dija napi 30 korona, b) A sebészeti és operált, szülészeti és nőgyógyászati betegeké napi 40 korona
— Ttgltlanr S gyftri ágyagyár. Győrből jelentik: Az ágyúgyár folszámolási munkálatai befejezésükhöz kö-zclcdnek. Ka okból ax igazgatóság julius 1-én 72 tisxt-viselőjének felmondott, akik igy három hónap múlva állás nélkül maradnak. A gyár három kivételével clbocsájtja az összes műszaki alkalmazottjait is.
— Fogorvosi rondclésem Nagykanizsán szeptember hó l-ig beszüntetem. Dr. Schichtanz fogorvos.
— Közellátási közlemények: Az ellátatlan lakóság, kik a 4787/1920. M. E. sz. rendelőt 15. §. értőimében hatósági lisztellátásra igényt tartanak az alábbi behívás szerint túloznak jelentkezni: Julius hó 5-én Brand Adolf ós Bruncsics József, (3-án Dedovátz Béla és a Magánalkalm. szövetkezete, 7-én Mezriczky József és Lackenbacher József,
8-án Fleischackcr Albert és Sáfrán József,
9-én Fischor Ferenc, 10-én Sipos Andor és Dióssy Béla, 12-én .Hangya" szöv. és Bruncsics János, 13-án Mersits Nővérek, 14-én Gyenos Lajos és Rosenthál Jakab,\' 15-én Hosonfeld Adolf ós V^ollák Mór, lö-án Rácz utcai szövetkezet és Breucr Mátyás, 17-én Ncu ós Klóin, 19-én Rosenberg Béla, Stern Ignác ós Beck Henrik, 20-án Stampf Zsigmond, 21-én Szioger Istvánné, 22-ón Reich Mátyás, Boldics és Társa ós „MOVE* 23-án Valics és Deutsch, 24-én Toch Miksa kereskedőknél vásárlók.
(z) Cooantta nöl ruhában játszik Judox uj megbízatásának III. részében: A halott híz című izgalmas darabban. Az .Uránia o héten elsőrangú programmal lepi meg a közönséget, amilyen eddig még nom volt. míítnir a csodáló* csütörtökön és pénteken, míg szombaton és vasárnap Rcdcnzionc (Megváltás) a világ leghatalmasabb alkotása körül bemutatóra.
(z) Igen lantos. Több házat, üzletot és szőlőt megvételro keroa AMKN közvetítő iroda Királyi Pál-utca 8., mely bármilyen ingatlan közvetítésével foglalkozik, sőt akármilyen ingóságot és árut bizományba is oífogad.
Szakképzett gépész, ki ugy a motor, mint a gőz-gépkezelésben jártassággal bir, azonnali belépésre állást keres. — Clm a kiadóhivatalban.
▲ bojkott végórái*
Kedden : Szerdán : Csütörtökön : Péntekan:
Szombaton : gpgg »- =
Heti raüzor:
Suhanc. Operette. Cigánysxerc!om. Regényes operette. Menyasszony. Premier. Lötty ezredesei. Bohózatos operette. Lötty ezredesei. Bohózatos operette.
TŐZSDE.
liudaptst, Jul. 6. A mai tőzsde irányzata a prolon-gáció mellett (a rendkívüli módon megszilárdult. A valutapiacon feltűnt az angol (ont ellanyhuLása.
Valutapiac: NapoUon 600, Font G&3, Dollár 135, Frank (francia) 1200, Márka 4tö, Líra 1)00, Rubel 260, Lei 300. Szokol »40, Frank (svjjci) 2600, Dinár 810.
Értékek: Ipar Hazai 10HO, Agrár 030, Magyar hitel 1902, Magyar Bank 012, Forgalmi —, Lossámitoló 8ö0, Osztrák hltol 030, Magyar-Olasz 400, Konkordla —, Gizella —, Boocsinl 4000, Általános szén —, Szászvári —, Salgótarjáni 0025, Urikányl 4800, Rima 3210, Schlick 706, Naaicl 14500, Danlca 4800, KlotUd 2350, Adria 11400, Atlantika 6260, Ingatlan —, Jelsálog 470, Kereskedelmi hitel —, Keroskedelml Bank 61)00. Drascho —Gutt-mann 4180, Olaj —, M. Cukor IlUOO.
Budapest; julius 5. A Magyarország | elleni bojkott utolsó óráit óli, f it állapítja már meg az elfogulatlan küTöldi sajtó is. A bojkott kudarcáról tanúskodik az a Havas jelentós, amely sprint a bécsi holland kövot jelentette, hogy Hollandia minden, élelmiszerszállitmányt beszüntet Ausztriába, ha a Magyarországnak szánt holland küldemények továbbítását megakadályozzák.
A „Neues Wiener Tagblatt" jelenti: Weisskirchner dr. a keresztényszocialisták nevében interveniált Qratz Gusztáv bécsi tpagyar kövefnól, akit arra kért, hogy engedjék meg az osztrák határszéli birtokosoknak magyar területen fekvő földjeik megművelését. Gratz megígérte, hogy erről a kórósről jelentést tesz a magyar kormánynak.
A bojkott törtenetéhez tartozik az a bécsi jelentés is, hogy az osztrák keresztény szocialista párt a kedden összeülő nemzetgyűlésen interpellálni szándékozik a Magyarország elleni bojkott miatt, amelyben többek között azt fogja kérdezni a kancellártól, vajjón megmondta- e az Amsterdamból kiküldött Fimmcn urnák, mint a bojkott képviselőjének, hogy nem járja az, hogy a szakszervezeti szövetség a magyar kormánnyal való harcát az oszlrák lakosság hátán akarja megvívni.
Stockholm, julius 5. Az „ Aftonbladed" tegnapi számában hosszabb cikkben védelmó-bo voszi Magyarországot és azt írja, hogy az állítólagos fehérterrorról szóló híresztelések a kommunista sajtó ráfogásai.
Budapest\\ julius 5. A M. T. I. jelenti : A Bécs—brucki vonalon a szolgálatot csakis vasúti tisztek látják el. Ausztriába nagyon rendetlenül közlekednek a von/ltok, az indulási, valamint a menetidőt nem tartják be s ha például a vonatvezető személyzetnek sürgős dolga van, egyes állomásokon megállás nélkül viszik át a vonatot. Az utazás nem kevés életvoszóly-lyol járt, mert a bizonytalan váltóállítás következtében könnyen rossz vágányra szaladhat a vonat.
A szerkesztésért felelős: a főszerkesztő.
I Rövid fekete zongora eladó
Kovâorsegéd azonnali bclépésro kerestetik. — Cím a kiadóhivatalban. 3580
Eladó :
15 hold elsőrendű szántóföld házzal és melléképületekkel Somogyhau, a házba azonnal beköltözhotő, idei terméssel vagy anélkül jutányos árban. — Villa berendezéssel Balatonkcroszturon, 3 szoba és mellékhelyiségekkel, fél hold területen szőlővel, esetleg nagykanizsai házzal elcserélhető. - Üzletház Nagykanizsa legforgalmasabb utcájában. — Családlhá-zak beköltözhető lakásokkal minden nagyságban a város különböző helyein.
Magvótelre korestotlk: Kisebb nagyobb birtok, vagy bérlet. — Falusi üzletház, vagy annak bérlett*. Mindennemű ingatlan. — Bővebbet: Szántó Vilmos ingatlanforgalmi ügynökség, Kölcsci-utca 12. sz. Telefon 322. Táviratcím: Szántó ügynökség Nagykanizsa.
Deutsch Alfréd éa gyermekei Lacika és Bandlka valamim az elhunyl szlilői Koblenezer Ignáez cs neje sztll. Neufeld Hermln,\' ugy-nzinlén ni egész rokonság mély fájdalommal tudatják, hogy legjobb hitves, anya és rokon
Deutsch Alfrédné
született Koblenezer Vilma
életének 35-lk. boldog házasságának 13-ik évében f. hó 4-én d. u. <1 órakor váratlanul hirtelen lörléni gyászos elhunylát.
A megboldogul! htllt telemell f. hó C-án, d. e. 10 órakor kisérjtlk örök nyugalomra a Csengery-ul 58. sz. gyászházból.
Nagykanizsa, 1920. lulius 5.
Nyugodjék békében !

Özv. Karlovlfs Péferné ugy maga
mint az összes rokonok nevében fájdalomtól megtört szívvel tudatja, hogy szeretett férje
Karlovits Péter
nyűg. posta- és távírda altiszt
53 óves korában meghalt.
Temetése f. hó 6-án d. u. 6 órakor lesz Kiskanizsán a Homokkomárom-u. 3. számú gyászházból.

tMMUliMi
8ueár*ut 04.
A sikkes ruha,
. asszonyom nem elegendő.
Dlana-puder, Diana-szappan és Diana-arckrém
nélkül igazán elegáns no nem is képzelhető,
Kis doboz, illetve tégely ára......K 10\'—
Nagy , ■ , ........ 20-—
. szappan ára •\' ........., 2ö —
Teljes készlet (tartalmaz egy nagy krémet, 1 nagy
púdert, 1 nagy szappant) ára...... 70 —
vagy 1 kis krémet, 1 fcis púdert, l nagy szappantára \'„ £>0— Mindenütt leoptiató X
Gyártjaa Diana Kereskedelmi R. T.
Budapest, V. Nándor-utca 30. /
VI
H ANS A" >"]
cigarettalmvelyek és papírok.
November Jenő Budapest, II., Lövöhaz-u. 22/a.
►OOOd
URÁNIA mozgókép-palota
Reigonyi-utea 4. Telefonszám 230.
Hétfőn, kedden és szerdán
Judex uj megbízatása
III. rész: A halott kéz.
Jön : A tllnüpar legnagyobb alkotása. Jön l
Redenzione (Megváltás)
Előadások hétköznapokon T és 9 órakor. Vasár- és ttnnepaspokon I, 5, 7 és 9 órakor.
minden ágazatot ciuncivi kultiváló biztosító intézet zalamcgyci helyi főügynöksége részére tisztviselőt keres, ki ugy a belső, mint a külső munkálatokra alkalmas. Ugyanott agilis és megbízható Qilettzarzók is felvétetnek, — Jelentkezni lehet Dőry Zsigmond, gabona és terménykereskedőnél, Nagykanizsa, Kazinczy-u. 11.
Anyarozsért
kilogrammonként 300 koronát fizetünk. Anyarozs gyűjtése vakációzó gyermekeknek nagyon egészséges és haszont-hajtó szórakozás.
A Zalavármegyei Szövetkezeti Áruforgalmi Részvénytársaság Nagykanizsa &í£m

mm*
i
MMümmUammm
KemseU Kereastésy és altruista alapitáau Intését, melyben s sslsfáraegyel kis-, kösép- és nagy-■ ■ . . birtokosok Is képviselve Tannak. =====
Zalavármegyei MtM IroMini
Részvénytársaság Nagykanizsa
Baiár-épftlet. (Stirgönyolm: Pntura.) Teleíonss. 123 ;
Ihelfák\' .»ÁNGYA- O. K. lt. Magyar Siövetktietl K6t mSPllBl. poatok Áruforgalmi vénytárt/Og Budapest.
jíri vl/nro • Mi«» •gy#dQII főblxományos
Uyj EUl 0» Zala vármegyében a beszolgáltatandó gabonaátvétel és fizetést és s szabadkereskedelmi gabona váaárláaa a »Hangya* éa O. K. M. Szövetkezetek és képviselők utján.
Mint főblzományos az állami gépaklló keretén belUI a gazdák mindenféle mezőgazdasági gépekkel, szerszámokkal és eszközökkel való eilátáaa. Mint fóblzományos a gy«Pl" összegyűjtésére. AzonkivUl só, cukor, roma, szekerek, magvak, hllvelyesek, fa, foszén vélele és eladása. — Vásárol mindenféle terményt, azálaatakarmányi, zabol, árpái slb., maarvakal, hüvelyeseket. — Kérjllk a termelők ajánlatait, a lehelő legjobb árai flzeljlik, minden különösebb nyerészkedési vágy nélkül. — Elvállal mindenféle eladáal és vételi megbízást. Keres megvételre tUzifál nagy mennyiaégben. — Tájékoztatót ingyon küldünk I ^
HyoawtoU : « Nyoada ós HirltpkUdó Vállalatnál Magykanlxíán.
m
ILVH. *«faly
jnii\'i i ir~ii MI\'I" \' " " \'
NagyhaHiiMi, 1020. Julius 7. Szerda
mm .......mi m^Mtmmm^m ■ n»> ,
^ i^MH ii ■ ^ i^^mm^i
Előfizetési árak:
kalxIkM kátkAi L.,J.« „|Ji|.M
MIM IttMZ MrtTl, tifttJt
IMtlal nétUIMsNl:
\' \' \'
Iflf Mfl i i i 2£ K. lH|t4 é?r# i , N ,
félévit . • m rn Bfé« ivit Hl y
/ mT /j Egye« «iám Imi
1 korona.
NAGYKANIZSA,
*
Sttgár-ot 4.
IiU Nyomdavlllalat P6-ttl 5« ts.
jelenik hétfő kivételé-Vtl mindennap korareggel
mii ~ - --------
POLITIKAI NAPILAP.

FÖexerkeeztő i
TÓTH ZOLTÁN .................
Nagyatádi Szabó Bethlen mellett
Rubinek és Haller együtt dolgosnak. — Nagy pártkösl értekesiet oc egységes kormányzópárt érdekében. — UJ kigondoló bizottságot választottak. (Saját tudósítónktól)
dudapest\\ julius 6. Tegnap délután a kormányzó magához kérette Dömötör Mihály és nagyatádi Szabó István minisztereket és előttük azt az óhajtását fejezte ki, hogy a válságot miflól előbb meg kell oldani és ennek egyedüli módját abban látja, hogy a két kormányzópárt egyesül.
Még tegnap este ebben az ügyben tanácskozások folytak a közélelmezési hivatalban a két kormányzópárt és a disszidens képviselők részvételével. Ma délelőtt pedig nagy értekezlet Ült össze amelyen a nagyfontosságú kérdést alaposan megvitatták, illetve döntő jelentőségű határozatot hoztak.
Az értekezleten a kormány tagjai — Simonyi-Semadam, Korányi, Soós és Emich miniszterek kivételével -- valamennyien jelen voltak. Az államtitkárok közül Pékár, Meskó, Kutkafaivy és Patacsi vettek részt a tanácskozáson. Jelen voltak még Szmrecsányi ós
Bottlik a képviselőház alelnöke és a két
/ - .
kormányzópárt számos tagja — a dissziden-sek közül pedig Pallaviczlni, Fáy, [Kenéz ós Klebelsberg.
Az értekezleten nagyatádi Szabó István elnökölt, aki kifejtette, hogy ennek az értekezletnek arról kell döntenie, vájjon hajlandó c egységes pártot alakítani vagy a jelenlegi keretek között akar-e maradni.
Nagyatádi Szabó beszéde után számos felszólalás hangzott el — úgyszólván az összes jelenlevőig Rubinek, Hencz, Bottlik és más képviselők szóltak hozzá a tárgyhoz. A legérdekesebb az volt, hogy a keresztényszocialisták, akik eddig az egyesülést kívánták, most az egyesülés ellen szólaltak fel, viszont nagyatádi Szabó, a kisgazdapárt jelentékeny része és a disszidensek az egyesülés mellett foglaltak állást — kivéve Rubineket, aki Hallerék álláspontján volt. Rubinek azt ajánlotta ugyanis, hogy a két párt lépjen szövet-sógre egységes vezetés mellett ós függessze fel autonómiáját addig, mig a közös programot, — amelynek megvalósítására szövetkeztek — végre nem hajtják. Szervezeteiket azonban tartsák fenn, mert az országnak ép ugy szüksége van a kereszténypártra, mint a kisgazdapártra. Ezt az álláspontot támogatták Hallerék és a keresztényszocialisták legnagyobb része, viszont nagyatádi álláspontja az volt, hogy egységes pártot kell alakítani, mert a fölcP birtokreform, amely a legégetőbb kérdés, máskép nem valósítható meg.
Egyébként megállapodtak, hogy a kormányzati programm, amelynek megvalósítására összefogtak — a következő pontokra vonát-k<*lk: 1.) a íöldbirtokreform, 2.) a pénzügyi
kérdések, 3.) a zsidókérdés megoldása, 4) a választójogi törvény elintézése és 6) a kormányzó házfeloszlatási jogának megállapítása.
Az értekezlet igen hosszura nyúlt ós végül azzal a konkrét eredménnyel végződött, hogy a tanácskozások, illetve a közös kormányzati pontoknak részletes megállapítása és írásba foglalása céljából (ez Rubinek kívánsága volt) a két kormányzópárt 7—7 tagu bizottságot küldött ki. A disszidensek közül* ketten kerültek bele a bizottságba. A keresztény nemzeti egyesülést Hencz, Vass, Rassay, Túri — kontra Beniczky ós Huber, a kisgazdapártot Mayer, Meskó, Patacsi, Balta, Qömbös% Rubinek István ós Kovács]. István, a disszidenseket pedig Fáy ós Kenéz képviselték a bizottságban.
A két kormányzópárt egyesüléséről nagyatádi Szabó a következőket mondotta:
— Az egységes párteszrtiéjót mindenki rokonszenvvel fogadta, csak az eszközök tekintetében voltak közöttünk — differenciák. Egyesek egész szoros szövetséget kívánnak,
mások pedig azon az állásponton vannak, hogy már most meg kell csinálni az egységes pártotí \' /1*
—■ A válság ügye azzal, hogy nem tudtunk még dönteni — kitolódott. Amennyiben az egységes kormányzópárt létrejött volna — a helyzet megért volna a kormányzó döntésére. így persze nekünk bizonytalanná vált, hogy mikor dönthet a kormányzó, aki megvárja a tanácskozások eredményét és csak azután határoz.
— Az értekezleten nem beszéltünk sze-
» \'»
mólyi kérdésekről, tisztán az egyesült párt ügye és kormányzati programmja volt szőnyegen.
— Ami azt Illeti, hogy pártonkívüli politikus lehet-e miniszterelnök — nekem az a véleményem, hogy igen.
Nagyatádi nyilatkozatából nyilvánvaló, hogy Bethlen gróf sanszai a lehető legerősebbek és őt lehet tekinteni a legvalószínűbb miniszterelnökjelöltnek. Bethlen nagyatádival a fóldbirtokreformra ós több programmpontra nézve megegyezésre jutott.
A ma délelőtti értekezlet után a kisgazdapárti képviselők Rubinek miniszter szobájába vonultak megbeszélésre. A kiküldött bizottság* ma este 6 órakor kezdi érdemleges tanácsko-zásait a kisgazdapárt helyiségeiben.
• > » » • •
Vantus népbiztos kanizsai szereplése.
A népblstosok monstreperének tárgyalása.
Budapest\\ julius 0. A fogságban lévő 10 népbiztos bünperének tárgyalását és Vántus Károlynak, a Kanizsán is rettegett Murafront főparancsnokának és földművelési népbiztosnak kihallgatását ma folytatták.
Elnök: Maga már Oroszországban is agitációs iskolában tanított, ezt Cserni jegyzeteiből meglehet állapítani.
Vantusi Amit Cserni rám vonatkozólag vallott — az nem lehet kompetens.
Elnök: Ezt csak maga állapítja meg.
Elnök azután megkérdi Vantust, hogyha nem volt kommunista, akkor miért bujkált a Népszava nyomdájának a kommunisták által történt lerombolása után? .
Vantus: Azt gondoltam, hogy engem is letartóztatnak, mert azt hiszik, hogy Kun Béla munkatársa vagyok. ;
Az elnök ezután felolvassa az egyik nagykanizsai lap cikkét, amely részletesen ismerteti Vantus egyik agitációs beszédét. Az elnök szerint e beszéd halotti beszéd volt a polgárság felett.
Vemus: Nagykanizsán tartottam egy beszédet május elsején, de hogy az i^jságiró hogyan cifrázta ki mondataimat, —- azt nem tudom — én katonatisztekkel beszéltem akkor és csak a szerbek előnyomulásáról tárgyaltam. Egyébként Nagykanizsán a Centrál szálloda 11. és 12. számú szobáiban laktam
s a városban úgyszólván senkivel sem érintkeztem.
A főügyész-helyettes elmondja, hogy Vantus Nagykanizsán izgató beszédet mondott egy vörösőr temetésén, egy más alkalommal pedig a csecsei deputációnak — amely panaszt emelt egy Pátkai Dénes nevü biztos ellen — azt válaszolta: „Lőjétek agyon őket."
Vantust (izgatottan felugrik) Ezek mind olyan adatok, amelyek nem felelnek meg a valóságnak.
Ezután rátérnek a vádlott egyes bűntetteire, aki tagadja, hogy lázadást követett volna el. Amikot pedig védője azt kérdi tőle, hogy miért nem szökött meg, azt felelte: Azért, mert nem éreztem magam bűnösnek. Azt mindenki tudja — folytatja a vádlott — hogy akik most itt ülnek a vádlottak padján, azok csak azért vannak itt, mert nem szöktek meg, mert nem érezték magukat bűnösnek. A túlzókat is felsorolhatom: Kun Béla, Vágó, Varga Jenő, Pogány, Hamburger, Szántó és Lukács György. Ezek voltak a vezetők. Mi mérsékeltek voltunk és a diktatúra szót kitöröltük éa kitöröljük politikai szótárunkból.
Haubrlch kihallgatása. ) Ezután Hőtíbrích József állott a törvényszék elé.
Haubrích: Nem hogy nem érzem magam bűnösnek, de tettem minden porcikája ugy
FÓMnnkaUrc ét kaptutajtfonos i
CSILLAG JKNÖ
Hirdetések áijnabéi izeriat.
¿A LA
érzi, hogy az ország, do főlog a főváros pol- | gársága részéről engem elismerés illet. Nyil- | vános gyűlésen én sohasem beszéltem, népszónok nem voltam. Sajnálattal láttam, hogy itt az ellenkezője történt a németországi dolgoknak. Itt összetett kézzel nézték Kun Bóláók térhódítását. Tessék a „Vörös Ujság"-ot meg-nézni, amelyet az akkori kormány törvénytelenül engedett megjelenni — oz\'ellonünk irt. Amelyek pedig most a legjobban üvöltenek...
Elnök: Válogassa meg a kifejezéseit.
Haubrich: Nem akartam sértegetni, de tessék megnézni, hogy „Az Est", „A Nap" hogyan irtak akkor, sőt a „Szózat" ós a „Virradat" is. A polgári sajtó támogatta őket akkor, amikor a Népszavát tönkretették.
— A kommunisták rubelekkel dolgoztak. Mi követeltük az erélyes közbelépést, hogy tegyenek valamit a kommunisták ellen, de hasztalan. Kunfi is azt mondta,- hógy cl fognak tűnni maguktól. Mi mindig a kommunisták ellen harcoltunk. Pogányék a kaszárnyákban halállistákat készítettek, amolyen a szakszervezeti tagok szerepeltek.
— Egyik nap ebéd után folhivattak a párthelyiségbe, ahonnan autóval küldöttek ki a letartóztatott kommunistákhoz: Veltner azzal fogadott, hogy a két párt megegyezett és a megegyezésről szóló okiratot nekem is alá kell irnom a vasmunkások nevében. Átolvastam és azt kérdeztem Veltnertől, hogy jó lesz-e ez igy. Azt mondt^. hogy nincsen más kivezető ut. A vasmunkások nevében nem akartam aláírni, de Kunfi felszólítására később mégis aláirtam. En nem tudtam, hogy az inkriminált kifejezések büntetendő cselekményt képeznek.
— A kormányzótanácsi gyűlésekre nem mentem el, én ott nem éreztem jól magamat, mert ott mindenki Marxot és Engelst evett vacsorára. A tüntetés napján, amikor a népbiztosokat átcserélték — én is résztvettem a gyűlésen, a bünos nem ón vagyok azonban, hanem Szamuely ós Pogány. Az első vörös hadsereget nem én állítottam fel. A kommün kitörésekor a vezetők sem emelték fel a szavukat.
Elnök: A terroristák dolgairól tudott?
Haubrich \', Tudtam, ki is keltem ellenük.
Ezután Aczél főügyószhelyettcs intéz kérdéseket a vádlotthoz.
Aczél\\ Van tudomása arról, hogy a vas-és fémmunkások küldöttsége a kormányzótanácstól erélyesebb uralmat követelt?
Haubrich : Nincsen tudomásom..
Aczél: Kik követelték a kommunista foglyok szabadonbocsátását ? k
Haubrich: Erről csak az újságokból értesültem és ugy tudom, hogy Moór kérte egy memorandumban.
Aczé!\\ Mága tudott a proletárság osztályhadseregének felállításáról?
Haubrich: Mi a volt tiszteket akartuk visszahelyezni a parancsnoki állásokba.
Drt Bertnd védő: Kik tántorodtak meg a vezetők, vagy a tömeg —• hogy Kun Béla kezébe került a hatalom.
Haubrich: A gyári tisztviselők elmondhatják, hogy a kezeik közül teljesen kisiklott a munkásság és az tért át Kunékhoz.
Az elnök az ülést ezután felfüggesztette. Holnap reggel folytatják.
Amerikai szindikátust alakítanak m nagybankok.
Badapeaf, julius 0. A „8 Órai Újság" arról értesül, hogy mértékadó helyeken az Országos Központi Hitelszövetkezet, az Altruista Bank, a Földhitelintézet és a Kisbirtokosok Országos Hitelszövetkezete fúziójával foglalkoznak. A fúzió kapssán a négy intézet egy hatalmas, a Pénzintézeti Központhoz hasonló, altruista agrár pénzintézetet akarnak létesiteni.
Ezzel némileg kapcsolatban tárgyalások folynak a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, a Magyar Altalános Hitelbank, a Magyar Leszámítoló ós Pénzváltó Bank, valamint a Pesti Hazai Első Takarékpénztár között, hogy az Amerikából vísszavándorló magyarok financiális ügyeit és birtokigényeit egyetemesen bonyolítsák le. A tárgyalások eredményre is vezettek: a négy pénzintézet szindikátust alapított, amelynek élére Teleszky János báró, volt pénzügyminisztert nyerték meg.
Búcsú az őshazától. I
Könnyes szemmel, fájó lélekkel olvassuk a „Szepesi Lapokm következő cikkét, amelyben a Szepcssóg búcsúzik a magyar hazától:
„A végtisztességet, az utolsót, nemcsak jogunk, de kötelességünk is megadni. A Szc-pesség Szent István koronájának diadómja volt, tehát illó, hogy a válás pillanatában el-bucsuzzunk tőle. A buborékok szótpattannak, a naiv forrásokból táplálkozó remények szótfoszlottak. Előállott a rideg valóság. Kérlelhetetlenül a zord tények uralkodnak. Nem valami számadásfélét, vagy mérleget akarunk csinálni, csak bucsuzkodunk. Megköszönjük a sok hófehér lisztet, melyből ezer éven keresztül táplálkoztunk, melyből gyermekeink oly jóizü, zamatos kalácsot ejtek. Megköszönjük Tokajnak gyöngyöző, tüzes borát, melyből sehol annyi a világon a pohérba nem folyt; mint éppen a Szepessógben. Megköszönjük a fekete ropogós cseresznyét, meg a hamvas, mosolygó, kajszin barackot, a csábító, gyöngy-szemű szőlőt ós a vérbólü görögdinnyét, amit az ogri monyecskók árultak Lőcse, Igló és Poprád piacain. Megköszönjük még a finom illatú erdő tolki és verpeléti szüzdohányt is, amit gyöngyvirággal vegyest "hoztak át az crchegysógen. Megköszönjük a szeretetet, a gondosságot, mellyel fiainkat nevelték, elhelyezték ós lett légyen az munkás, ur vagy paraszt család szülöttje, a legmagasabb állásokig juttatták Magyarországon. Megköszönjük a gavalléros bánásmódot, melyben még a szepesi pesztonka is\'részosült, mert a zipser-nek becsülete volt • Magyarországon. Megköszönjük a sok bányatelep ós gyár felvirágoztatását, a hatalmas vasúti forgalmat, a tündöklő gazdag iskolaépületeket, felszereléseket, dohánygyárakat, fa-, textill- ós fémipari szakiskolákat, ásványvizeink forgalomba hozatalát. Megköszönjük a Magas Tátra világhírű felvirágoztatását. Mindezt mi megköszönjük szépen nektek magyarok, kik velünk emberségesen bántatok. Még hálálkodni sem akarunk koldus módra, mert ez Ízetlen volna. Egyszerűen bucsuzunk, tiszteletreméltóan, meghatottan. Reszkető karunk kínáljuk elszakadt testvéreink, földönfutó fiaink után, akik nokünk kedvesek voltak, de akiket a rövidlátás kiűzött. Most pedig te vén „Branyiszkó" s te gomolygó felhőkbon tündöklő „Lomnici csúcs*, „Nagy-szalóki csúcs", „Gerlachfalvi csúcs", tí smaragd fénnyel bájoló tengerszemek, te, az „Árpád sirját" takargató méltóságos „Magura" és a Dunajec tükrében pompázó „Korona hegy" ós ti mind a messzeségben kéklő szepesi hegyek sorakozzatok! Pihenjen el a csalogány dal, húzódjatok meg remegve ti vendégfecskék, csak az erdők moraja zúgjon: Hömpölyögve zúgjon, a kéklő hegyeken keresztül a sóhajtásokat vigye le azoknak, kiktől bucsuzunk. Ti pedig hanyatt-homlok, sziklákon keresztül csobogó, milliárdnyi kristályszemekből höccsögő szepesi patakok, csak fussatok ós majd ott, hol folyamokká dagadva hömpölyögtök, mondjátok el, hogy a mi könnyeink nem fognak kiszáradni soha. — Sírva hallgatjuk a Tátra, Királyhegy, a Magura, Lőcse, Igló, Késmárk zokogását, de feléjük kiáltjuk: Szent István országának a mienknek kell lennie."
— Drózdy Oyőző beszámolója. Komár-városból jelentik:# Drózdy Győző nemzetgyűlési képviselő szombaton kerületében beszámolóbeszédet tartott. Kifejtette, hogy felekezeti és társadalmi gyűlölködéssel nem lehet az országot megmenteni. Kiszámította, hogy Magyarországon minden lakosra, beleértve a ma született csecsemőt is, — fejenkint 11.000 korona államadósság esik. Az ország évi reh-des kiadása husz milliárd, amiből egy fejre ismét 7000 korona jut. Szerinte ezt a rettenetes terhet csakis radikális, progresszivitáson alapuló adópolitikával lehet elviselni. Végre követelte a jogrend teljes helyreállítását. — Komárvárosból Kiskomáromba, majd Galambokra ment. Mindenüft lelkesen fogadták.
\' 1Ö20. julius 7.
HÍREK.
, — FelhivA*. A Területvédő Liga és a Muraközi Társaskör nagykanizsai elnöksége felkéri Nagykanizsa város minden hazafias polgárát, akinek hazánk területi épsége ós Muraközünknek felszabadítása szivén fekszik, hogy ma, szerdán, julius hó 7-ón délelőtt fél 12 órakor a városháza dísztermében tartandó rendkívül sürgős ós fontos értekezleten meg-jolenni szíveskedjék.
— A tőrvényszékről. Eddig a törvényszék tanácsai minden évben szünetet tartottak a nyári hónapok alatt. Az idén a szünidő a még lenem tárgyalt bünügyek nagyságára való tekintettel elmarad és egész nyáron szakadatlanul folynak majd a tárgyalások.
— Üdvözlet a Kanizsai lányoknak. A soproni 76/111. zászlóaljánál szolgáló kanizsai fiuk: Kincses Góz^ szakaszvezető, Gyula János, Bolf György, Kosck György, Benkő János, Hegedűs József, Krisztián György, Gudlin József ezúton küldenek meleg üdvözletet a kanizsai lányoknak. Jelenlegi szolgálati helyük: xxxxxxxxxxx
—- Illetőségi flgyek. A várcfr képviselőtestülete Mechner Edét, Rosenberg Lajost cs Páli Lajost a községi kötelékbe fölvette. — A többi illetőségi ügyet a tanácsi javaslat szerint intézték el.
— Életmentő magánhivatalnok. A mostani kánikulai napok rekkenő melegsógü délutánjain valóságos népvándorlás folyik a Nagy- és Kiskanizsa közötti Principális kanális hűvös habiai felé. A sekélyvizű folyócskát ugyanis a kiskawizsaL országút melletti gát két méteres mélységűvé dagasztja, ahol a nagy forróságban elsőrangú fürdós esik. Ki is használják ezt a kanizsaiak s délutánonként egész társaságok táboroznak a kanális homokos partján. Bent a vizben pedig —- az országúttól jobbra is balra is — víg lubickolás folyik napestig. Közvetlen a gát mellett, ahol két méteres a viz s ahova már csak úszók merészkedhetnek — a napokban könnyen végzetessé válható baleset történt, amelyet csak egy ügyes fiatalember lélekjelenléte háritott el. Két kis polgárista lány — K. R. és M. I. — víg lubickolás közben a mély vizbe kerültek, ahol egyszerre összecsaptak fejük felett a hullámok. Kramer Endre magánhivatalnok, aki a parton tanuja volt a jelenetnek — azonnal á vizbe ugrott s a fuldokló gyermekeket partra hozta. A" két kislánynak az ijedtségen kívül komolyabb baja nem történt, de azért valószínű, hogy egy jó darabig eszük ágába sem fog jutni, hogy a tikkasztó meleg elől a kanálisnak a gát melletti két méteres vizében keressenek menedéket.
— Meghosszabbítják a kávéházak záróráját. A nagykanizsai kávéháztul^jáonosok tegnap délelőtt megjelentek dr. Beusíerien Erich rendőrtanácsos előtt s azt a kérelmet terjesztették eléje, hasson oda, hogy a kerületi főkapitányság a kávéházak záréráját a nyári hónapok tartamára éjféli egy órában állapítsa meg. A kávéháztulajdonosok azzal indokolták meg kérésüket, hogy a mostani rekkenő melegben a közönség csak késő este merészkedik ki az utcára — méltányos tehát, hogy a közönség egy órával tovább élvezhetse a kelle-tnes esti levegőt. A rendőrtanácses maga is méltányolta a kávéháztulajdonosok kérelmét s megígérte, hogy azt pártalólag terjeszti a kerületi főkapitány elé. A szombathelyi főkapitányság pár nap alatt meghozza döntését s igy előreláthatólag a hét végével már éjjeli egy óráig szól a zene a kanizsai kávéházakban.
1920 julius 7.
— Az uj kaposvári direktor. A kapós- | vári színházat Marihézy Miklós volt kecskeméti | színigazgató kapta meg.v
— Egy Jeles cselédlány. Hudinszky Matild cselédlány a gazdájától, Hollender Dezsőtől 4000 koronát lopott s azt szeretőjének, S. Gábornak ajándékozta. — Hollender amikor a lopást észrevette, jelentést tett a rendőrségen, melynek • gyanúja azonnal a cselédlányra irányult. Hudinszky Matild azonnal be is vallotta a lopást, de a pénz már nem volt meg, mert azt S. Gábor elköltötte. A lány és szeretője fölött tegnap fitélkezett a nagykanizsai tötvónyszók. S. Gábort fölmentették, mert kiderült, hogy nem tudott a pénz bűnös eredetéről, Hudinszky Matild másfél évi börtönt kapott.
— Országos gyűjtés a hadifoglyok számára. A m. kir. kormány a még ma is Szibériában sínylődő \'hadifoglyaink hazaszállítására aug. 20 és az utána következő napokon nagy gyűjtést rendez, Az egész ország minden városában ós* falujában házról házra fog a gyűjtés megtörténni, amelynek előkészületi munkálatait az alispán máris megkezdte. Reméljük, hogy az országos gyűjtés, amelyet már régen foganatosítani kellett volna, összehozza azt\' az összeget, amellyel kiválthatjuk hosszú évek óta kínlódó fogoly véreinket. •
— UJ mértékhitelesítő díjszabás. A
kereskedelmi miniszter a mértókhitelesitósi és mértékvizsgálati díjszabást rendoletileg újból megállapította. A rendelet első sorban felsorolja azokat a korábbi rendeleteket, amelyek ennek hatályba léptével megszűnnek. Kimondja továbbá, hogy a katonai hatóságok belső szolgálatában használt, valamint a kezelés céljaira szolgáló különleges mértékek ós mérőeszközök hitelesítése a központi mértékügyi intézet hatáskörébe kerül. Közli ezután az állami mértékhitelesítő hivatalok által végzett első és időszakos hitelesítések dijait részletesen és külön a hosszmértékeket, folyadékmértók, folyadékmórő-eszközök ós szárazanyagok mérésére szolgáló űrmértékeket, súlyokat, mérlegeket, gázmérőket, vízmérőket, viteldíj jelzőket. A hosszmértékek hitelesítési dija 2—4 koronáig terjed, precíziósaké ennek kétszere-sébo. A folyadékmértókokó, folyadékmérőeszközöké és száraz anyag mérésére szolgáló űrmértékeké 2—10 koronába. Sulyoké 0 50—3 koronába. Mórlegeké 5—3000 koronába. Gázmérőké 6-150 koronába. Vízmérőké 5—20 koronába. Viteldijjelzőkó 5-r-20 koronába. A rendelet első része ezek után az idevonatkozó különös határozatokkal foglalkozik. A második és befejező részében pedig a m. kir. központi mértékügyi intézet által végzett első és időszakos hitelesítések, hitelesítési engedélyek rendszerpróbák és vizsgálati dijat és pótdijaival foglalkozik külön megemlítve itt is az idevonatkozó különös határozatokat.
— Felhívás. Az Általános Fogyasztási Szövetkezet felhívja mindazokat, (nem tagokat ¡s) kik nem részesülnek hatósági lisztellátásban és az Ált. Fogy. Szövetkezetben óhajtják »t beszerezni, hogy lisztellátásuk biztosítása v*gott jelentkezzenek a fenti Szövetkezetnél naponta délután 4—6 óráig. Az igazgatóség,
— Nfonroal rendelésem Nagykanizsán szeptember M l-ig beszüntetem. Dr. Schkhlanz fogorvos.
— A közalkalmazottak ellátása. Konkoly Thege Gyula kormánybiztos nyilatkozott * közalkalmazottak természetben való ellátáséi. E szerint az ellátás megvalósítására már fctoden előkészületet megtettek, hogy az ara-Ü* után, az ész kezdetétől fogva zavartalan le«ycn. Megtörténtek a kezdeményezési lépé-
az olcsó cipővel, valamint az olcsó gyapjú •«Svettel, ruhával való ellátásra is.
®»lé. NaUoaal-Cataa, fényképészeti fabódé, rövid töo8or», cimbalom, könyvtár eaekrénnyel, fél hold föld, sarokhájhely, márváay és billiárd asztalok, &**kociik és ágyak, üveges ablak. Hívebbet ,AMBN* ^vetitóixodában, Királyi Pál-utca.
ZALA
— Deficittel kQzködö állam ne tartson hadsereget. A „Grazet Tagespost* munkatársa beszélgetést folytatott a bécsi Jóvátételi Bizottság egyik tagjával, akihoz azt a kérdést intézte, hogy miért oszlatja fel az antant az uj osztrák hadsereget. A Jóvátételi Bizottság tagja azt felelte, hogy egy olyan ország, mint Ausztria, amely az antant alamizsnájából ól, óvenkint husz milliárd deficittel dolgozik, nem tarthat zsoldos hadsereget, amelynek költségei már most meghaladják az egy milliárdot és még fokozódni fognak. A Jóvátételi Bizottságnak kötelessége arra ügyelni/hogy az osztrák államháztartást megfelelő takarókossággal vezessék. Ehhez járul még az is, hogy az osztrák hadsereg párthadsereg.
— Progresszív hídvám a szolnoki hídon. Szolnokról jelentik: A vörös hadsereg által felrobbantott szolnoki hid mellett ideiglenes hidat vertek, amelyen a vámokat a kereskedelmi miniszter állapította meg kétségtelenül progresszív módon. Mig a gyalogsze-mélyek részére 3 korona, a terhet szállító jármüvek részére 4 korona a hídvám, addig egy hintóért 27 koronát, az automobilok pedig 30 koronát s a benne ülők személyenként 10 koronát fizetnek az átkelés dijául.
—■ Budapest szenzációja. A mai drága megélhetési viszonyok mollett szinte hihetetlenül hangzó hirdetés vonja magára az olvasó közönség figyelmét. Budapeston, a Rákócí-ut 41. szám alatti »Adria Buffet* .ugyanis 10 koronáért ad teljes menüt, mely áll, leves, sült, főzelék és tésztából. Ugy a déli, mint az esti étkezési időben mindenki meggyőződhet arról, hogy a buffet szenzációs újításával megérdemli a nagyközönség támogatását, annál is inkább, mivel a Buffet tulajdonosai Haas Testvérek zalamegyeiok s így a nevezettek földieink.
— Milyen a csillagos ég? A kalocsai Haynald-observatorium most kiadott jelentése szerint a csillagos égre föltokintő magyar ember a következőképpen igazodik juliusban: Esti tíz órakor — nyári időszámítással — a zonitben a Herkules 291 csillagból álló csillagképe áll. Mélyen alatta a délkör vonalában vörösen fénylik a Mars ellencsillaga: az An-tares, mig nyugatra a Korona s kissé alacsonyabban a Medveőrző látszik, a vöröses fényű Akturusz-szal. Nyugaton a Spica, északnyugaton az Oroszlán őrzi a látóhatárt, fölötte pedig a Göncöl ragyog. A Herkulestől keletre a Lyra és Hattyú, észak felé a szikrázó Ca-sziopeja, Perzeus és Capella látható. A bolygók közül a Merkúr a hó elején móg jól észlelhető az esti égen, mig a Vénusz a hó második felében kezd megjelenni. A vörösszemü Mars a Spicától jóval keletre jár, a Szüzek határán egész éjfélig, aztán nyugovóra tér az öreg Jupiter után, aki már tizenegy órakor elalszik a Szaturnusszal együtt.
________^^^^
Oaomaflolépaplrok éa paplriaeskék. síifarka-httTalyak, wdfarkapapir aaeyUn éa kioainybeu kapható PI80HBL FÜLÖP nai papírárak áaábaa Itapykaulisán.

Hiti mtaer:
Szerdán: Clgánysserelem. Regényes operette,
Csütörtökön: Menyasszony. Premier.
Pénteken: Kotty osredesei. Bohózatos operetto.
Szombaton : l.otty ezredesel. Bohózatos operette.
■ \'■* áf- • y .v. • v
* Kitűnő terv foglalkoztatja most a színház igazgatóságát s a helybeli sportegyletek vezetőségét. Arról van ugyanis szó, hogy a legközelebb egy olyan footballmérkőzóst mutatnak be a közönségnek, amilyenben még keveseknek volt része. A színtársulat más céhbeliekkel bélelt csapata fog ugyanis kiállani a mezőnyre egy, a két sportegylet old* boytag-jaibói kombinált csapattal szemben. A matsch érdekességét növeli az a körülmény is, hogy a mérkőzésen eddig még sohasem játszott szerepekhez jutnak a színtársulat hölgytagjai is. A nagyszerűnek ígérkező football kabarét a legsportanalfabétább kanizsai szinész, vagy színésznő fogja vezetni. A mérkőzés napja és részletei még nincsenek meghatározva.
A volt vezérkari főnök bOnpBre.
Budapest\\ julius 0 Stromfeld Aurél vezérkari ezredes felsógárulási perének tárgyalását ma folytatta a hadbíróság. Először Tombor Jonő vezérkari ezredest hallgatták ki.
Z0///flr<5cz>\'vezetőhadbiró megkérdi, hogy milyen viszonyban volt Stromfelddel.
Tombor: Mielőtt Stromfeld £ hadügyminisztériumba jött, mi feszült viszonyban voltunk egymással. Mikor azonban Stromfeld elfoglalta állását, azt mondotta, hogy most a haza érdekéről van szó, ol kell felejteni a régi differenciákat, fogjunk össze ós dolgozzunk a haza érdekében. Azzal a programmal jött, hogy fegyelmezett, erős hadsereget fog szervezni. — Amikor Buchinger ós Kunfi kivívták azt, hogy a II. Internacionálé Magyarország területi integritása mellett foglalt állást — akkor Stromfeld azt mondotta : Látod, ilyen értelemben vagyok én szocialista, amikor a szocialisták is a területi integritást akarják.
A vozető hadbiró arra kó désére, hogy volt-e Stromfeldnek része a hadsereg szótzül-lóseben, a tanú azt feleli, hogy a volt vezérkari főnök nem hogy szétzüllesztette a hadsereget, hanem egyenesen ő szervezte azt meg.
A hadbíróság ezután móg Banga Imre • őrnagyot, Kunder Antal akadémikust és Stromfeld gépirónőjét hallgatta ki.
Budapest\\ julius 6. Az irányzat szilárdan indult. A valutapiac árhullámzása igy alakul:
Értékek: 1874 Nasici Magyar-Olasa 14500 400
Magyar hitel Guttmaaa 4200
Osztrák hitel 080 Danlca • 4475
Kereskedelmi bank 0000 Klotild 2410
Magyar bank 808 Salgótarjáni 6070
Leszámítoló bank 885 AUantika 5200
Agrár 930 Yalataylao:
Pabaak _
Forgalmi — Napoleon 518
Kontordia — i-Font 580
Gizella mm Dollár 144
Beocsinl 4100 Márka 430
Draacha Frank 1355
Általános k<5e*én Lai 391
Rima 3200 Svájci ipák *9
Schlick 758 Ura 940
Adria 11500 Hubai (Romanov) 273
Urikányl ••» Szokol 967
Hazai bank * . Dinár # —-
A szerkesztésén felelős: a főszerkesztő.
Az Oszirák-magyar bank minden részvénye után az 1Ö20.-I első félévre Járó
Huszonnyolcz korona
alapszabályszerü osztalék f. é. Julius hó l-lől kezdve az osztrák-magyar bank bécil főinfézeténél a szelvényutalványok és a számlegyzékek beszolgáltatása ellenében németosztrák felülbélyegzést! bankjegyekben kifizettetik. A benyújtó a szelvényutalványokat felülbélyegzésük után visszakapja.
Bécs, 1920. évi Junius hó 15-én.
OBZTEÁK-MAttYAR BANK.
* i
SpItzmOller
a-a kormányzó.
Hainlsch
ÍÓUbÍCM.
Rapp
vesértitkár.
AMM
FÖstliktk
Tök . Paraj . Hfefca . Zöldbab
ZALA
1920. julius 7.
9840/1920.
Hirdetmény.
A m. kir. honvédelmi miniszter ur 1020. H. M. A. 1920. ss. rendeletét teljhatalmulag közhírré teszem :
Valamennyi vérmegye alispánjának. Több oldalról érkezett felhívások, tervezetek és javaslatok folytán értesítem az alispán urat, hogy a 951/hdf. A. szám alatti leiratomban emiitett bizottság Wladivosztokba már uton van és ezen bizottság feladata a tengermelléki és keletszibériai fogolytáborokban levő magyar hadifoglyok rendszeres hazaszállítását lebonyolítani. A Nyugatszibériában, Kaukázusban és európai Oroszországban levő magyar hadifoglyok hazaszállítására nézve jelenleg folynak tárgyalások abban a reményben, hogy sikerülni fog olyan megállapodási létesíteni, amelynek egyedüli célja hadifoglyaink mielőbbi hazatérését elősegíteni.
Célszerűnek vélném erről a hadifoglyok hozzátartozóit megnyugtatás céljából kellő alakban értesíteni.
Nagykanizsa, 1920. évi julius hó 1-én.
Polgármester.
l\'Mncement
Kapható: Hűd-testvéreknél
Nagykanizsa, Király-u. 4. szám. URÁNIA mozgókép-palota
Hoxuonyl-utca 4, Talslsnuám ftSt.
Hétfőn, kedden és szerdán
Judex uj megbízatása III. rész: A halott kéz.
■■ ■1 aa 1 - ....... Bt——1 ■ ■ ■ >1 =
Jtta: A tllmlpar legnagyobb alkotása. Jön I
Redenzione (Megváltás)
Bldaéások MtköK.upokon T és 9 érakor. Vasár- és (Laaspatfokoa I, 5, 7 és 9 érakor.
KloHÁ" 15 hoId \'l\'éreudü ssáotófóld házzal és KiwUÜ ■ niclléképúletokkol Somogyban, a házba azonnal bekötözhető, idol terméssel vagy anélkül jutányos árban. — Villa berendezéssel Balatonkeresaturon, 3
ssoba és mellékhelyiségekkel, fél holü torületon szőlővel, esetleg nagykanizsai házzal
elcserélhető. — üzletház
Nagykanizsa legforgalmasabb utcájában. — Családi házak és bérházak beköltözhető lakásokkal minden i a<;yságban a város különböző helyein. Emeletes üzletház asonnal átadó üzlettel.
Megvételre kerestetik: Kisebb nagyobb birtok, vagy bérlet. —» Kalusi üzletház, vagy annak bérlete. Mindennemű ingrtlan. — Bővebbet: Szántó VllmOS taflatlantorflalml Ügynökség, K<flcsel-utca 12. sz. Telefon 322. Táviratcím: Szántó ügynökség Nagykanizsa.
Anyarozsért
ha gondoson van gyiljtve kgr.-ként 400 koronát fizetünk.
Az anyaro^a gyűjtése vakációzó gyermekeknek nagyon egészséges és hasznot hajtó foglalkozás^
A Zalavármegyei Szövetkezeti Aruíorgalml Részvénytársaság Nagykanizsa
IQQQQQQQQQQQCEMDQQQQQI
M.MotMtWaetel
Van szerencsém b. figyelműkbe ajánlani, hogu sz ötazaa orvosi müaze-
iám, nogu az otazoa orvosi műszerek javítását és itlM*lt**»ét, Ya\'Amint bármely rsndszérQ Írógépek Javítását, tisztítását, hiányzó részek pótlását és nlkkeltzését szakszsrQen és pontosan sszközlóm. — v Becses pártfogásukat kérve tisztelsttel
SZAKÁTS GYULA
flnommüszeréa*. CaAftyl László u. S.
APRO HIRDETÉSEK
Iróaaztal eladó. Cim a kiadóhivatalban.
Eladók lóssŐrmatrac, szalmazsákok, falióra, lámpák stb. Lepedők, dunnahuzatok, asztalnemük. ÖUn u kiadóban.
Rövid fekete zongora eladó
Sutt^r-ut CÍ4.
Az els& halatenparti kelme-festi ős vegytisztitó gyár részere ruhák festését és tisztításit vállalom. Munkák 8 nap alatt készülnek.
Özv. Hirsch/er József né
Kazfnczy-u. 2. szám.
MAYER KLOTILD
gőzmosógyára Nagykanizsán FJItolet: Hunyadi utca 19. - GfUjtötelep: Kailncíy-u. 8,
tliköraimára va»al fényei, vegyileg
I
Vídókl munkák Is hetenként pontosan elkészülnek ós elszállíttatnak.
Magánnyomozó iroda
Viola és Társa hat. engedéllyel magánkutató irodát nyitottak. — Elvállalnak mindennemű bizalmas természetű nyomó zást és megfigyelést bűnügyekben is urv bel- mint külföldön. Iroda: Nagykanizsa Csengery-ut 3. II. .em. (Takarékp. épület)
......
Ingatlan eladás.
uron modern villa 3 szobával fél hold szőlővel ugyanott I50Q-Ö1 gyümölcsös eladó. Balaton-mellett 8 és fél hold szőlő nagy pincze teljes felszereléssel hordókkal eladó. Helyben 4 na«y lakásból és 3 nagy lakásból álló házak > négy szobából álló modern ház, 4 szobás hAz istállg és raktárral, két forgalmas utcában üzletházak eladók, mind a belvárosban, s még több kisebb házak eladók. Kiskanizsán 3 lakásból álló ház sjadó. Megvételre keresek több szőlő- ós földbirtokot. — Bővebbet\' Oukász Miksa, ingatlan közvetítő.
Rákóczy-u. 29. szám.
Hivatalok, irodák figyelmébe
Legjobb minőségű miniszter papir. Fehér finom irodai papir. Fogalmi szürkés papir. Levélpapírok. írógéppapír. Szén (carbon) •papir. Itatóspapir. Irógépszallag. Irótollak, ténta és téntatartók. Iróaljzatok, boriték-papirok. Irodai olló és pénzkosarak. Asztali előjegyzőtömbök stb. irodai szerek
nagy választékban kaphatók:
Flschel Fülöp Fial
áruházában — Nagykanizsán.
A DÉLI-VASÚT MENETRENDJE.
Nanykanlxaa - Budspsst | Magykanhtas—Sopron | SüOátonl-axprass)
NsgykanlxsAról indul naponta
(vasárnap is) reggel . . . érkezik Budapestre d. u. . . Nagykanizsáról indul naponta
(vasárnap kivételével) . . érkesik Budapestre d. u. . . Nagykanizsáról indul minden fürdő expressvonat reggel . érkezik Budapestre d. o . . Nagykanizsáról indul (vasárnapokon)
gyorsvonat d. u......4 <r>
érkezik Budapestxo este . . . Budapestrél indul naponta (vasárnap kivételével) déli . . érkezik Nagykanizsára d. u. . . Budapestről indul naponta (vasárnap is) d. e......
érkezik Nagykanizsára d. u. . . Budapestről indul minden szombaton d. u. Mrdő-expressvonat . . 5.1° érkezik Nagykanizsára este . . 10 ^ Budapestről indul (vasárnapokon) gyorsvonat reggel . . . 6.8® I érkezik Nagykanizsára d. e. . . M-M
7 63 ! 4\'20
. 9— hétfőn . 6— . lo-»»
Nagykanizsáról indul naponta
(vasárnap kivételével) d. e. . ü l*
érkezik Szombathelyre d. e. . . 0— „ Sopronba ti. o. « . . .11*87 Nagykanizsáról indul naponta
(vasárnap Is) d. u. . . . . 5°®
érkezik Szombathelyre d. u. . . l)-8S
(•s utóbbi vonat további Intfikedésig csak Szombathelyig köalckeJik)
Sopronból indul naponta (vasárnap kivételével) d. e. . . . 11-» érkezik Nagykanizsára d. u. . . & 31
Szombathelyrőt indul naponta
(vasárnap Is) reggel .... 6—
érkezik Nagykanizsára d. e. . . 10<*
és
8 W 12 ^ I*
5-»

Budar estről indul kedden
sómbaton d. e......
érkezik Nagykanizsára .... /indul Nagykanizsáról .... érkezik Wiener-Ncustadba d. u. érkezik Bécsbe d. u.....
Béoaböl indul szerdán és vasárnsp
d. e..........0 10
Wiener-Noustadból.....10
Kanizsára érkesik d. u. ... 2— indul Kanizsáról d. u. ... érkezik Budapestre d. u. . . . Ő &
*) A bojkott tartama alatt az Express csak Sopronig és Soprontól közlekedik.
Nagykanlxsa-Babócsa
Nagykanizsáról indul naponta (vasárnap kivételével) reggel
érkozik Babócaára.....7 -
Babéosárél indul naponta (vasárnap kivételével) ifggel ... 7\'^ érkezik Nagykanizsáira d. o. . . H\'37

O O O OIOIO O OIQ
QQCDGXDQG3QDQQ
Nyomatott: a .Zala" Nyo*da és Hírlapkiadó Vállalatnál M^ykaniuán.
Ni|ytiilMi, 1920. Julius 8. Csütörtök. IBS. SZÉK
M \'SNk MM fli^ Előfizetési árak:
W jV^A Be *#•» kátktt Urtn, iMékn
r áw T % & \\ k Mitil szétUMttH:
JI^^^HL KffMn , , ,
BE 1 í & M«oy«d évr* . . M „
—■■ Félém
Bt^ ^Ml • Rféts émrt . . M M
NAGYKANIZSA, Sugár-ut 4.
Xt!* Nyomdavállalaí FÓnrift. u.
A válság.
A dlfli^eusek oithugyUk a párt« kösl értekezletet.
« 4
Budapest\\ julius 7. A párlok közös értekezlete ma délelőtt a parlament épületében folytatta tanácskozását nagyatádi Szabó elnöklete alatt. Az értekezlet elején Fáy Gyula a disszidensek képviseletében bejelentette, hogy mivel a disszidensek csoportja változatlanul a többségi kormányzópárt elvi alapján áll, í*z* egységes kormányzópárt elvének meghiúsultával nem vehetnek továbbra is részt a tanácskozásokon. B nyilatkozat után a disszidensok elhagyták az értekoiletet A két kormányzópártnak a közös pártértckezlotén résztvevő képviselői ezután Rassay Károly olvasásában meghallgatták az elkészített elaborátumot. A már tegnap emiitett pontozatokon kivüt, — amelyek közül az l.) a köz- ós jogrend biztosításáról, 2.) a pénzügyi helyzet kérdésének rendezéséről, 3.) a földbirtok rendezéséről, 4.) a közalkalmazottak helyzetének rendezéséről, 5.) a keresztény irányzat intézményes biztosításáról, 6.) a választójog reformjáról és a megyei törvényhatóságok ujjáalakitásárél, 7.) pedig szociális reformokról bzóI — különösen az ötödiket vagyis a keresztény kurzus intézményes biztosításáról szólót, tárgyalták részletesen és erre nézve a következő követeléseket állították fel: 1.) az állampolgári jogoknak ós különösen az\' örökbefogadással szerzett államjogok revíziója; 2.) a keresztény irányzatnak az állami hivatalokban való érvényesítése; 3) a kereskedelmi törvény revíziója; 4.) a büntető törvénykönyv novelláris reformja ós végül 6) a keresztény irányzatnak a mrgyei törvényhatósági életben leendő megvalósítása. A numerus clausus nem szerepel a követelések között, mert ez a kérdés megoldást nyert az uj egyetemi rendről szóló4 törvényjavaslatban, amelyet a kormány legközelebb a nemzet-gyűlés elé terjeszt.
A mai pártértekezlet ezzel véglegesen megállapította azokat a tárgyi feltétoleket, amelyek mellett az uj kormány, akár valamely pártonkívüli politikusnak, akár a pártok valamelyik vezetőjének az olnöklésével megalakulhat. Az értekezlet ezen megállapodást irásba foglalta, a memorandumot nagyatádi Szabónak átadta, aki az értekezlet végeztével kihallgatáson jelent meg a kormányzó előtt Dömötör Mihállyal együtt. A két miniszter a kormányzó elé terjesztette a pártközi értekezleten hozott megállapodást, mint a válságnak való kibontakozásnak ezidőszerint legalkalmasabb módját és arra kérték a kormányzót, hogy most már a lehetőség szerint minél -előbb hozza meg döqtését és jelölje ki az uj miniszterelnököt. A kormányzó a döntést fenntartotta magának.
Illetékes helyről azt a feltétlenül meg«< bizható információt kaptuk, hegy Bethlen ml• nisztere/nőkké való dezlgnáltfsa még a mai aap folyamén meg fog történni ugy, hogy Bethlen még ma megkezdheti a kabinet-alakításra vonatkozó tárgyaiésokat.
Az uj kabinetre vonatkozólag különböző kombinációk vannak forgalomban. A mai határozat után majdnem bizonyos, hogy Rubinek megtartja a földmivelésügyi-, Haller pedig a vallás- és közoktatásügyi tárcát. Honvédelmi miniszter Sréter vagy Lukasich lesz, a pénzügyi állásra Popovics Sándort vagy Paupera F"enc dr., a földhitelbank vezérigazgatóját emlegetik, akivel egyébként a pártok már érintkezésbe is léptek ós, aki emiatt tervbe vett Pfeisi útját is elhalasztotta. Paupera azonban
szigorú feltételekhez kötötte a pénzügyi
tárca elfogadását, hogy azokat a pártok a mai helyzetben aligha fogják honorálhatni.
Budapest\\ julius 7. Tegnap Nagyatádi ós csoportja nagyon határozottan állást foglalt az egységes kormányzópárt mellett, mára azonban nagyatádi Szabó is engedett álláspontjából és ő is hozzájárult a pártok szövetségóhoz, abban a reményben, hogy ez a szorosabb szövetség úgyis előbb-utóbb lótre fogja hozni az egységes pártot.
Más oldalról azt halljuk, hogy Nagy-atádiék nem akarják kockára tonni e kérdésben a párt egysógót, még kevósbó akartak a párton belül erőpróbát produkálni Nagyatádi ós Rubinek között, mivel móg mindig valószínű az, hogy szakadás esetén Rubinoknek lenne határozott többsége.
Budapest, julius 7. E pillanatban még nem történt intézkedés Bothlon ujabb kihallgatása iránt, do beavatott körök információja szerint Bethlen meg a mai nap folyamán niog-jolenik a kormányzó előtt. — Hogy B:thlent sikorül-e megnyerni az uj kormány élére — az még kérdés, tekintettel, hogy ő eddig az egységes kormányzópárt alapján állott, amely pedig moghiusult. Ha Bethlen nem vállalkoznék, ugy Rádayban látják az uj miniszterelnököt.
Budapest, julius 7. Amikor ma délelőtt a disszidensek kivonultak a pártközi értekezletről, Fáy képviselő a „Magyarország" munkatársának a kövotkezőket mondotta:
— Mi koalíciós kormányzásba nőin megyünk bele, csakis egységes kormányzópártot fogadunk el, azt is precizirozott munkaprogrammal. Minthogy ez nem sikerült, mi a további tárgyalásokban nem veszünk részt,
Budapest\\ julius 7. Nagyatádi Szabó és Dömötör együttes kihallgatása közel egy óráig tartott. A kihallgatás végeztével nagyatádi Szabó a következő nyilatkozatot tette:
— Dömötörrel együtt voltam a kormányzó urnái. Közöltük vele a pártok határozatát ós átnyújtottuk a kormányzati programmot. Mindketten azt ajánlottuk a kormányzó urnák, hogy a mai viszonyok között a leghelyesebb, ha móg ma dezignálja az uj miniszterelnököt. Azt hiszem ez meg is fog történni móg a mai napon ós ezzel a kormányválság véget is ér.
Dömötör kilép a keresztény egyesülés pártjából.
Budapest; julius 7. A keresztény nemzeti egyesülés pártjában nagyon rossz nóven vették, hogy Dömötör Mihály Hallerrcl és a párt nagy iészével teljesen szembehelyezkedve erősen állást \'foglalt a kormányzópárt mellett. Ez a hangulat tegnap egy rögtönzött értekezleten kifejezésre is jutott és ennek következtében Dömötör legközelebb kilép a pártból.
Bucsumlnlsztertanács.
Budapest\\ julius 7. A lemondott kormány tagjai ma délben minisztertanácsra ültek össze, a függőben lévő ügyök latárgyalésára. A tanácskozások a késő délutáni órákig tartottak.
Nagyatádi földblrtokreform-tervezetet készít.
Budapest\\ julius 7. Politikai körökben hiro jár, hogy a kormányzó fölhívta nagyatádi Szabót, hogy a fóldbirtokreform ügyében készítsen elaborátumot azon olvok alapján, amelyek szerint ő (nagyatádi) megakarja valósítani a földbirtokroformot.
Ezzel kapcsolatban merült fel a terv, hogy a közélelmezési minisztériumot megszüntetik, amely mint közellátási hivatal működne tovább Tért! és Tempte államtitkárok vezetése mellett.
Bethlent dezignálta a kormányzó (?)
Budapesti tudósítónk jelenti fél 12 órakor: A kisgazdapárt helyiségeiben 10 óra után átterjedt a híre, hogy a kormányzó Bethlen látván grófot miniszterelnöknek dezignálta. Bethlen István fél II óra felé megérkezett a kisgazda pártkörbe, félrehlvatta nagyatádi Szabó Istvánt, akivel ai Igazgatói szobában majdnem háromnegyed óra hotx* < ezat tárgyalt a kormányalakítás módozatairól;
Bethlen István gróf dezlgnáláeát egyéb-bónt a „Politikai Tudósító11 kövaikeiö szttk-szavu jelentése engedi sejteni:
— Bethlen István gróf, dezignált miniszterelnök ma este megjelent a kiagazda párt helyiségében A dezignált miniszterelnök Rubinekkel és nagyatádi Szabóval tárgyalt
A tlszáutnll pótválasKtáüok.
Budapest, julius 7. A kisgazdapárt vo-zotőségóhez boérkozott jelentések szerint a tiszántúli pótválasztások a következő eredményre vezettek: Battonyán Csernyus Mihály (Knc.) , győzött Kiss Menyhért kisgazdával szemben; Nagylakon Kardos Noe (kisg.); Szókelyhidán pótválasztás losz Orbot Atilla pártonkívüli kisgazda ós Fehér János kisgazda között; Biharkcreszteson egyhangúlag Könyves Lajos kisgazdát választották meg.
s %
A népbiztosok btinpere.
Budapest, julius 7. A törvényszék ma folytatta Haubrich József kihallgatását. Dr. Na^y György védő kérdésére elmondja Haubrich, hogy augusztus olsejón, amikor a rom4nok előnyomulásáról értesült, felszólította Kunokat, hogy mondjanak lo ós adják- át helyiikot egy tiszta szociáldemokrata kormánynak. Szamuely ez ellen élesen kikelt.
A védők kérdésére részLotesen ismerteti a szakszervezetekben a kommunisták ellen folytatott harcot.
Haubrich után Bokányi Dezső kihallgatása következett. Bűnösnek nem érzi magát. Elmondja, hogy 1919. március 21-ig. ahoz a frakcióhoz tartozott, amely a kommunisták elleni harcot a tottlegessógig vitte. Emiatt volt tanítványai, akik Oroszországban jártak — túlságosan konzervatívnak tartották. Részletesen ismerteti annak a napnak a történetét, amikor a hatalom a kommunisták kezébe került.
A tárgyalást negyed 3 órakor holnapra halasztották.
▲ Stromfeld, ágy.
Budapestt julius 7. A volt vezérkari főnök ügyében a hadbíróság ma folytatta a tanuk kihallgatását. Jeney István őrnagy, Knaisz százados, Terslyénszky Ödön százados és Szanyi Júlia, Stromfeld szakácsnője mind azt hangoztatták, hogy a volt vezérkari főnök erősen nacionalista érzelmű volt, aki sokat dolgozott a tisztikar tokintólyének helyreállításán s aki, amikor az ukrán követ egyizben fölajánlotta az ukrán hadsereg főparancsnokságát — az ajánlatra azt felölte, hogy amig hazájának tohot szolgálatot — addig nem megy külföldro. A tárgyalást holnap folytatják.
A bojkott neeujtja a magyar dolgOMófcat*
Périst julius 6. (Szikratávirat) A „Tompa-megállapítja, hogy a bojkott egyáltalában nem sújtja a magyar dolgozó osztályt, mert az 1 árai jelentékenyen olcsóbbakká
lettek.
f .S V <*■ « ,v" : ,f* • 4h ,1 vWí \'iAíi
Főmunkatárs H laptulajdonos: CSILLAG JKNÖ
Hirdetések dljttabás «érint.
Főszerkesztő t
TÓTH ZOLTÁN
2
9 *mmtm$m\'Bim
ZALA

■■MMn

UIOCIÍ
nmCIrli
MV

«•Pl
1.....1..........
1920. július 8.
Appouyl Albert gróf,
a békedelegáció/- volt elnöke a napokban Ilmrosberénybo utazt^\'.ou Nagykanizsát Is érintenjVíoflja. Szó vun arról Í5, hogy a legközelebbi időbon keresztül utazik városunkon az as antantbizottság, amely a muraközi határokat van hivatva megállapítani. Nagykanizsa yúros \'közönségének, amely sohasem fogja elfelejteni a naqy magyar politikusnak mindazt, amit tehetsége és tudása legjavának 1 útba vetésével a azégycnlctes magyar béke megjavítása érdekében kifejtett s amoly ogy pillanatra sem téveszti szem elöl a megszállás alatt nyögő magyar Muraköz sorsát, — mlndakét alkalmat meg kell ragadnia, hogy egyrészt Apponylt szemmellátható módon biztosítsa szeretetétől és ragaszkodásáról, másreszt pedig, hogy a határkiigazitásra utazó antantbizottság előtt impozáns módon fojezzo ki tiltakozását a szomszédos Muraköz elszakítása ellen. A tüntetésnek mindkét osetben közvetlen, spontán jellegűnek kell lennie s ne « szabad magán viselnio az előre elkészitettség, a mesterkéltség legcsekélyebb látszatát sem. Kom lesz ott előre megállapított progranimu fogadtatás, nem hangzanak cl előro betanult beszédek, Nagykanizsának a magyar .Muraközről soha le nem mondó népo ki fog özönleni az állomásra a nagy magyar politikus, llletvo a/, antantbizottság fogadására — s majd a tömegek lelkéből felbuzgó pillanatnyi hangulatok fogják megadni a tónust, amelynek kerotében az ünnepiéinek, illetve tiltakozásnak lo kell folynia. Kzcr embernek őszinte, igaz szivből jövő hatalmas éljcnkiáltásfi, egy eré-lyos s. soha meg nem alkuvó olszántságot hirdető „Nem, nem sohal — cl fogják érni a kivánt hatást.
R plllanatbau jnég nem tudni sem Apponyl Albert, sem az antantbizottság megérkeztének pontos idejét, ezért a Tcrülctvédő Liga nagykanizsai csoportja és a Muraközi Társaskör tegnap délelőtt tartott együttes értekezletén dr. Hajdú Gyula indítványára ugy határozott, hogy a tüntetés Időpontját egy előre megállapított jel utján fogja a közönség tudomásira adni. A mikor Ayponyi vagy az antant\' bizottság ¿rhfzésének időpontja tudomásra jut, katonazene-kar be fogja járni a város főbb utcáit s ez lesz a jel. amelynek hallatára a hawfias tüntetésben résztvevőknek a yályaudwYra kell tuenniok, a háztulajdonosoknak yedig a taros főbb utvonalain házaikat fellobogőzniok
Magyarország területi épsége, Muraköz sorsa minden igaz magyarnak egyaránt szivén fekszik — bizonyítsuk ezt azzal, hogy a tüntetésben valamennyien meg-, jelenünk. _
— A polgárt törvénykesés reformja. A nagykanizsai törvényszéken és járásbíróságon nemrégiben fejozték bc annak a miniszterelnöki rcndeletnok a végrehajtását, a*»icly a polgári peres eljárás .szabályait módosítja. A rendelet folytán előállott változásokról a következőkben tájékoztatjuk olvasóinkat. Az óriást áremelkedéseknek megfelelően a peres eljárásboli értékhatárokat fel kellett emelni. Az l&ll-l törvény a járásbíróság illetékességének értékh tárát 25000 K-ban állapította rrcg. Kzt a háború alatt 5000 K-ra emelték, a rendelet &0.000 K-ban állapítja meg. Fclcbbe-Jtéssel csak 500 K án felüli ügyben lehet élni és csak 6000 K-án felül van szóbeli előterjesztésnek helye. A községi bíróság illetékességének értékhatárát it felomoli a rendelet: az 191 l-l 50 K megváltoztatásával 200 K-ban állapítja meg azt. A járásbíróságtól a törvényszékhez folcbbozett ügyek felülvizsgálata a tábla hatáskörébe tartozik, csak a 25.000 K-nál magasabb értékű perekben folytatja a Kúria a felülvizsgálatot. Nagy jolentőségü a törvényszéki eljárások reformja. A törvényszéken eddig hármas tanácsok működtek a polgári perekben; a miniszterelnöki rendelet 3. §*a értőimében már a kfr. törvényszék elnöko vagy htlyettotso által kijelölt egyes bíró jár cl és ítélkezik — néhány kivétellel — azon polgári porcs és nem peres ügyekbon, ahol a törvényszék első fokú bíróság. Hármas tanács csak az 500.000 K-át meghaladó vagyonjogi perekben ítélkezik, vagy meg nom becsülhotŐ értékű perekben. Azonban eme körülmények ellenére is kérhotik a felek egyes biró kiküldését, de ezen kérolmüket a pcrfolvétcli tárgyalás bezárásáig írásban kell bojelenteniok. Kivételt képez még és háromtagú tanács hatáskörébe tartoznak a házatsági (válóper) ügyek, gondnokság ala helyezés Iránti eljárása ntb.
— Egy kaalsaal raállakoláa sportslkerel. Budapesti tudósítónk jelonti tolofonon: A Magyar Katonai Sportszövetség által a Margitszigeten rendezett atlétikai versenyen a nagykanizsai katonai reáliskola egyik növendék«, l\'ummer Ernő kimagasló eredményeket ért el. Diszkosszal 34 méter 33 centimétert, súllyal pedig 11 méter 11 conti-
N métert dobott és ezzel a mostani ifjúsági rekordot jelen-tékonyen megjavította.
— As lpartozttlleti dalárda Összes tagjai felkéretnek, hogy a kirándulás ügyében ma, julius 8-án osto 8 órakor tartandó értekezloten okvetlen megjelenni szíveskedjenek. lilnökség.
— Köszönetnyilvánítás. A nagykanizsai polgári fiu-és leányiskola által, rnult hó^fl-án Oroszországban szenvedő véreink hazahozatala javára megtartott hangverseny ulkalmávfll befolyt és a polgári iskolák igazgatósága által továbbítás védett hozzám juttatott 5000 korona tiszta jö-védőiemért ugy a rendezőségnek, mint a szo eplőknck hazafias és buzgó közreműködésükért, a hadifoglyok nevében köszönetemet fejezem ki. Reischer főhadnagy, kikülönített ,Tm tiszt.
— A monokttltekért. A menekültek kormánybiztosa felhívást intézett a vármegyei és városi törvényhatóságokhoz, molyben fölkéri őket, hogy a törvényhatóság területére kirendolt menekült tisztviselők lakásszükségletéről és \'ellátásáról mcgfclclőlcg gondoskodjanak. A kérelmét azzal ajánlta n törvényhatóságok figyelmébe, hogy a menekültek n jelenlegi viszonyok között családjaikkal együtt a teljes anyagi tönkrejutásnak néznek elébe. Hisszük, hogy ebben a tekintetben minden lehetőt mogtessnok.
— A cséplök szabadságolása. A honvédolmi miniszter rendeletet adott ki az alsófoku közigazgatási hatóságokhoz, mely szerint 1895—1898. évfolyamba tartozó hadköteles cséplőgépészek szabadságolása iránt benyújtott kérelmeket a lőhető logsürgősebben tárgyaltassák le és sorohkivüli elintézéséért a polgármestereket és főszolgabírókat személyesen teszi felelőssé.
- Csendélet a Balaton «ellett. Rövid hlr jelenti, I ho^y a balatoni fürdők ellenőrzésére kirendelt kormánybiz- \' tos mellé a belügyminiszter külön rendőri büntető bíróságot létesített. A bíróság, amelynek vozetője Hamely Márton főszolgabíró, Balatonföldváron székel, értesülésünk szorint a büntető biróság létQsitésérc közvottcnül ogy éjszakai csend háboritás adott okot, amely Balato^füroden játszódott lo. Az ottani szanatórium halljában ugyanis éjszakánként hangos mulatozás iolyt, amely nom kis mértékben zavarta a betegek nyugalmát. Egyik este is duhaj mulatozás vortc fol a hall éjszakai csendjét, mire a szintén a szanatóriumban lakó lUuug Ferenc kérve-kérto a dohajkodókat, hogy csendesedjenek le. Ásók még veszetobbül mulattak, ugy, hogy Herceg kénytelen volt revolverét használni. Kzt táviratilag jelentették a belügyminiszternek, aki erro büntető bírósagot küldött a duhajkodók nyakára.
(x) Egy 16 játssa a derektív szerepet „Emir a csodáló" cimü dotektiv drámában. Az állati tanulékonyság és idomítás diadalát hirdeti ez a nagyszerű film, melyet még izgalmas csclekményu tartalma is nagyszerűvé tesz. Siessen mindönki megnézni.
(Z) Igen fontos. Töb> házat, üzletet és szőlőt megvételre koros AMEN közvetítő Iroda Királyi Pál utcá 8., mely bármilyen ingatlan közvetítésével foglalkozik, aőt akármilyen ingóságot és árut bizományba is oífogad.
TŐZSDE»
JJuda/est, julius 7. Az Irányzat ma élénk forgalom mellett ollanyhult. A valutapiac szilárd volt.
Valutapiac: Napoleon 530, Font 580, Dollár 143, Frank (francia) 1350, Márka 433, Líra 010, Hubel 275, Loi 305, Szokol 853, Frank (svájci) 2075, Dinár 825.
P.rtékek: Ipar —, Halai HWO, Agrár 930, Magyar hitel 1818, Magyar Bank 012, Forgalmi —, Leszámítoló 800, Osztrák hitel »60, Magyar-Olasz 400, Konkordia —, Gizella 4280, Boocslnl 1150, Általános szén—, Szászvári —, Salgótarjáni «041, Urikányl 4800, Rima 32(18, Sehlick 755, Nasicl 141)00, Danica 4780, Klotild 2350, Adria 11200,. Atlantika 4850, Ingatlan —, Jelzálog 500, Kereskedelmi hltor—, Kereskedelmi Bank «800,. Drascho —, Gutt-mann 4180, Olaj —, M. Cukor 11000.
S^lnhrt^.
Heti műsor:
Menyasszony. Promlor. Lötty ozredcsci. Bohózatos operette. Nagy Kabaré-est kerctébon színre kerül u2 : í Kanizsa janiraHelyi aktualítási sporttragédia. IrtaBencze Lötty ezredesei. Bohózatos operetto.
Csütörtökön: Pénteken: Szombaton :
Vasárnap este:
A szerkesztésért felelős: h főszerkesztő.
Ápolónő állást keres. — Cím: Telckí u. 08. szám.
Kltllnó minőségű friss libazsír kapható ITciffer Ignác fűszorkoreskedésében Király-utca 34. szám. 3591
Két rézágy eladó. Csányl László-utca 20. szám.
Két ílatal molnársegéd felvétetik Bánokszent-györgyre. — Breucr Vilmos Nagykanizsa, Szomcic-u. 4/b. Telefon 222 szám.
E^y köveset használt nagy Jégszekrény n sok, vendéglősöknek alkalmas, eladó. — Hoimler Doák Forenc-tér 2. szám.
mészáro-Józsof,
!I
Mielőtt harisnya-szükségletét fedezi, okvetlen látogassa meg az ország legnagyobb
harisnya gyári-lérakatát
QUTTMANN És FEKETE CftflII
Budapest, VI., Doók-tér, Ankorpalota. Eladás csak vtazontetadóknak. Árajánlatul kószséBQ«l szolgálunk. 360C
Magánnyomozó iroda
viola és Társa hat. engedéllyel magánkutató iródát nyitottak. — Elvállalnak mindennemű bizalma3 természetű nyomozást és megfigyelést bűnügyekben is, ugy bel- mint külföldön. Iroda: Nagykanizsa * Csengeryüt 3. II. em. (Takarékp. épülőt.)
„HANSA" *
Gigarettahüvetyek és papírok.
November Jeníf |, Budapest, II., LOvőház-u. 22la
Megvételre keresünk
elsőrendű
3603
azonnali ^állításra Pollak Zsigmond r. t. Debrecen.
33»l
DOHÁNYZIK?
» \'\' . « • . ff \'
HASZNÁLJON
DIANA FOGKRÉMET.
MINDENÜTT KAPHATÓI Oyártja: a Diana Kereskedelmi R.-T.
Uudapeal, V., Nádor-utca 90.


Deutsche Lehrerin,
die entweder englisch oder französisch spricht und zwei acht- und zehnjährigen Mädchen, in den Volksschulgegenständen und Klavier unterrichten kann, wird gesucht. Gehalt 5—600 Kronen monatlich und vollständige Verpflegung. Anträge: an Güterinspektor Schneider, Balaton-Szemes.
1592
URÁNIA mozgókép-palota
Rozgonyt-utca 4. Tatefontzám Ml».
Csütörtökön és pénteken. — Hagy attrakció I
Emir a csodáld
• /
Dctoktivdráma 4 felvonásban. ^ A főszerepet egy lő játsza.
Előadások hétk&xnapokoa T és 9 érakor. Vasár- és ¡Laaepaapokon I, 0, 7 és 9 érskor.
Cl^rlA a 15 háfchelsőrendű szántóföld házzal és «■OWw ■ melléképületekkel Somogyban, a házba azonnal beköltözhető, idoi torméssol vagy anélkül jutányos árban, r- Villa berendezéssel Balatonkoroszturon, 3 szoba és mellékhelyiségekkel, fél hold torületen szőlővel, esetleg nagykanizsai huzz.il elcserélhető. — üzletház Nagykanizsa legforgalmasabb utcájában. — Családlhá zak és bérházak beköltözhető lakásokkal minden nagyságban a város különböző helyein. Emeletes flzlcí-ház azonnal ntadé üzlettel.
Megvételre kerestetik: Kisebb nagyobb birtok, vagy bérlőt. — Falusi üslctház, vagy annak bérlete. Mindennoraü ingatlan. — Bővebbet: Szántó VlltlIOS Ingatlanforgalmi ttgynökség, Kblcsel-utca 12. ss. Telefon 322. Táviratcím: Ssúntó ügynökség Nagykanizsa. 3M*
TT Van szerencsénk tisztelettel kö-/ • kj* zölni, hogy tekintettel az idény előrehaladottságára a raktáron levő
cipőárukat K»\'«
Továbbá készitünk mindennemű uri, női és gyermekcipőket a megrendelő anyagából is. — Teljes tisztelettel:
MILTÉNYISÁNDOHÉSFIA
a város palotájában.
******
3686

nemzeti Keresztény és altriüiU alapítása Intése», melyben a salavármegye! kis-, kösép- és nagybirtokosok is képviselve rsnnak. =====

strn*
Részvénytársaság Nagykanizsa
Baxár-épftlet. (Siirgönyclm: Futura.) Telefonsz. 123
llsnlték* .»ANGYAV o. K. H. M««rar Sz6vstkeMtl Köx-fliaPHUI. pontok Aruforgalmt RészvénytArMság Budspett.
ftftul/Rttü • Mint egyedüli főbUományos
U|| Jf AUl u • Znlavérmcgyében a beazolgélte* lendó gabonaátvótol éa fizetése éa a sza- j badkereakedclml gabona vásárlása a »Hangya éa O. K. H. Szövetkezetek éa képvlaelók utján.
Mint ÍŐbtzományoa az állami gépaktió keretén belUI a gazdák mindenféle mezőgazdasági gépekkel, azerazámokkal éa eszközökkel való ellátása. Mint főblzományos a gyapjú összegyűjtésére. Azonkívül só. cukor, raífia, szekerek, magvak, hUvelyeaek, fa, faszén vétele és eladáaa. — Vásárol mindenféle termény, özálastakarmányt, zabot, árpái slb.. mapvaka , hüvelyeseket. — KérjUk a termelók ajánlatalt, a lehető legjobb árat flzetjUk, minden különösebb nyerészkedési vágy nélkUl. - Elvállal mindenféle eladási és vételi megbízási. Keres megvételre lUzifát nagy mennyiségben, -r Tájékoztatót Inflyan kttldUnk I
\'i \' t-* i ^ < ,\'■ v • • - f\'. \\
8610
IMM*

Nyomatott: a „Zala" Nyomda és Hírlapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán.
XLVII. évtolfHM
NaiykailiM, 1920. Julius 9. Péntek
154. Mtáirt.
MWWMMWMMHM*
Előfizetési árak:
fcelfbea UiUi krta, vINkri postil széttlldéml:
8|| kóra .... tt B.
ReflyU 4frt . , H ,
Pélém . 189 p
8|4m évn . . tti .
ii
naoykanizsa,
Sugár-ut 4.
fala Nyontdavállalat Pő-ut 5. ax. ~
fltajelcnlk hétfft kivételével «Indenimp korareggel
v,w MilMcl ^ kUdóh Iv al «11 UUfo« 71. jj J Nyomdát l«l«fon Ml,
Bethlen ragaizkodlk az egy-légei kormAnysópArthoc. —
Budapest, julius 8. A kormányzó tegnap miniszterelnökké dezignálta Bethlen István grófot, aki azonban egyelőre csak informatív jellegű tárgyalásokat kezdett a pártokkal. — Kijelentette a miniszterelnök, hogy csakis az egységes kormányzópárt elvi alapján hajlandó kormányt alakítani. Amikor Bethlennek az az álláspontja a pártok előtt ismcietesse vált, élénk meglepetést keltett, mert a délelőtti pártközi konferencia határozata alapján már véglegesnek képzelték a koalíciós megoldást.
Tegnap ^ste nem is volt túlságos barátságos a hangulat egyik kormányzópártban sem Bethlennel szemben, mára azonban határozottan enyhült a hangulat. A pártok vezetői tudomást szereztek róla, hogy bizonyos fontos tekintetek ma kétszeres súllyal követelik, hogy az uj magyar kormány szilárd " és egységes többségre támaszkodhassók. és ezért mind a két pártban a mai délelőtt már nem tartották kizártnak, hogy Bethlennek sikerülni fog az egységes kormányzópártot megteremteni. Egy tekintélyes keresztény nemzeti egyesülésbeli csoporttal ós a disszidensek csatlakozásával együtt már meg lenne az egységes kormányzópárt, amely nem annyira egy uj pártot, mint inkább egy megnövekedett kisgazdapártot mutatna. Ez voltaképpen a Oömbös Gyula által felvetett terv megvalósítása lenne, amit különösen nagyatádi Szabó csoportja karol fel nagyon melegen, de nem zárkózik el az egységes kormányzópárt elől Rubinek Gyula sem, aki erre vonatkozólag a következőket mondotta :
— A kisgazdapárt bizonyos körülmények között hajlandó az egységes kormányzó párt elvét elfogadni, természetes azonban, hogy sem programmjában, sem jellegében nem változtathatna. Ma kétségtelenül megvan a remény rá, hogy Bethlennek sikerülni fog az általunk képviselt egységes kormányzópárt elvi alapjaira nézve megegyezést létesíteni.
A kisgazdapártban ma délben a politikai helyzetről bizalmas értekezlet folyt, amolyen a párt több vozetője, köztük Rubinek, Meskó ós Patacsi vettek részt. Ugyanakkor nagyatádi Szabó lakásán bizalmas megbeszélést folytattak a közólolmezési miniszter, Bottiik, Oaél Gaszton, Kovács J. István és Berky Gyula a főldbiítokroform ügyében.
Nagyatádi Szabó ma délután kihallgatásra ment a kormányzó elé ós előterjesztette tzt a memorandumot, amelybe az általuk kívánt fóldbirtokreform alapelveit lefektette. Valószinü, hogy a földbirtokreform kérdésében Kubinek is kihallgatásra megy a kormányzóhor.
Ma délben a kormányzó Haller István ós sokotópátkai Szabó volt minisztereket fogadta hosszabb kihallgatáson. Sokorópátkai kifejtette a saját és elvbarátai felfogását a helyzetre vonatkozólag.
Bizonyos, hogy némi ellentetek változatlanul megvannak a kisgazdapárt vezérei között, nemcsak a fóldbirtokreform, hanem a korlátlan házfeloszlatási jog körül is. Ezt az Utóbbit nagyatádi esetleg már most hajlandó roegadni, de a párt nagy része csak a választójogi reform letárgyalása után akar erre a kérdésre rátérni. Elsősorban oz az a kérdós, miatt minden valószínűség szerint Rubinekó « párt többsége.
Bethlen István ma délolőtt a keresztény nemzeti egyesülés vozetőivel keresett érintkezést és hosszasan tárgyalt Bleyer Jakabbal ós Krnszf Sándorral, dólben pedig Hallerrei A
A NsIgorltoU bojkott.
Budapest, julius 8. A brucki állomásra már tegnap megérkezett az a hir, hogy az amsterdami szakszervezetek a bojkott szigorítását határozták cl és igy a forgalomnak tervbevett megkezdése abbamaradt. Eddig nepn érkezett jelentés arról, hogy az osztrákok a Münchenbe irányított magyar gyümölcsszállffó vonatokat eljuttatták c Gimbachig a német-osztrák határállomásig. A közélelmezési minisztériumban csak annyit tudnak, hogy az osztrákok Bruckban átvették a vonatot. A bojkott szigorítására irányuló amsterdami határozat újból csak a mi piacunkat teliti mog áruval, mert ma újból érkezett FehringbŐl 7G waggon, megrakva különböző áruval.
97 hadifogoly érkezett.
Budapest, julius 8. Berlinből jelentik, hogy a Ilütteldolf—watlingi hadifogoly elosztó állomásra 97 magyar hadifogoly érkezott.
A tót néppárt végsőkig menő harcot hirdet a csehek ellen*
Budapest, julius 8. Turócszcntmártonból jelentik: A tót (néppárt hivatalos lapja ogyik legutóbbi számmal Memontó címmel cikket közöl, amelyben végsőkig tartó harccal fenyegeti meg a cschckct, ha tovább is folytatják a vallásüldözóst.
Abban az órában — mondja a lap — amelyben napirondre tűzik a cseh parlamentben az egyháznak az államtól való elválasztáséról szóló indítványt — megizenjük a cseheknek azt az igazi harcol, amely minket egyesíteni fog,, az egyháziakat az egyház, a polgárokat pedig a tulajdonjog vcdelmóro ós ebben a harcban nem a cschckó lesz a borostyán.
Hazudik a bécsi sajtó.
Budapest\\ julius 8. A M. T. I. jelenti: A bécsi szocialista sajtó azt a hirt terjesztette, hogy a fólegyházaí takarékpénztár Oraf nevű igazgatóját junius 19-ón katonatisztek kirabolták és elovenen eltemették. A M; T. I.-t felhatalmazták a következő tényállás közlésére:
— Gráf nevü takarókpénztári elnök sohasem lakott Félegyházán. Egy Oróf Móric nevü fülöpjakabszállási földbirtokost április 9 ón ismeretlen tettesek fejbolőttók s ebben az ügyben a rendőri nyomozás folyik. Az az állítás, hogy tisztek elevenen eltemettek, valakit — tisztára képtelenség. Gróf Móric esetét már hónapokkal ezelőtt forgalomba hozták hamis
tárgyalások eddig kedvezően haladtak ós az eredményből arra lehet követkoztetni, hogy a keresztény nemzeti egyesülésben nemcsak Dömötör ós csoportja, hanem a keresztény szociálisták jórésze is hajlandó egységes párt alakítására.
Bethlen délután folytatta tárgyalásait a kisgazdapárt elnökségével, amelyet a tognapi értekezlet felhatalmazott, hogy Bethlennel az egységesítés órdokóben. tárgyalásokat folytasson. Este 6 órakor Bethlen ismét a keresztény nemzeti egyesüléssel tárgyalt. Ezen a tanácskozáson Prohászka Ottokár, Kasa József, Hencz Károly, Túri Béla, Beniczky Ödön, Szmrecsányi György, Pékár Gyula és Ra-kovszky István vettok részt.
Bethlen tárgyalásairól jelentést fog tenni a kormányzónak, a pártvezérek pedig a pártok mai ertekezletén számolnak be az eredményről
A disszidensek természoteson támogatják Bethlen vállalkozását, mert az ismét az ő eredeti álláspontjuk érvényesülését jolenti.
megvilágításban. Minthogy pedig akkor a vád tarthatatlannak bizonyult — most más dátummal felfrissítik.
—• Egyébként utalunk arra, hogy a Duna—Tisza közén régebben előfordult törvényellenes cselekedetek miatt a magyar honvédelmi minisztérium junius elején tanácskozást tartott, amelynek eredményéről Soós honvédelmi miniszter őszinte jelentést terjesztett a nemzetgyűlés elé. Az eredmóny tudvalevően az volt, hogy elfogtak 54 ombert, akik közül csak 13 volt régebben katona. Ezeket átadták a bíróságnak.
Mondj Igazat — kiutasítanak Pozsonyból.
Budapest, julius 8. Pozsonyból jelentik: Krdckcs afférje volt Burián Károlynak, a hireft cseh tenonstának, aki az itteni cseh szinház-ban vendégszerepelt. Bariánnak két estén át nagy sikere volt és a harmadik estén is teljesen megtöltötte a közönség a színházat, de nagy meglepetésre, az előadás olmaradt s a közönségnek azzal fizették vissza a jegyek árát, hogy Buriánnak hirtclon el kellett Utaznia. Csak később derült ki, hogy Burián\' az egyik próbán kijelentctto, hogy a magyar szinház művészi tekintetben sokkal magasabb nivón áll, mint a cseh. Ezt az őszinte kijelentést nagyon rossz néven\' vették Buriántól s vendégszereplését azért kellett abbahagynia, mert bizalmasan fölszólították,ehogy azonnal hagyja el a varost.
Rubinek a llsstexportról.
Budapest\\ julius 8. A „Magyarország" munkatársa ma felkereste Rubinek Gyula föld-mivclósügyi minisztert és megkérdezte tőle, mi a véleménye a magyar lisztexportról, a várható termésfeleslegről ós a külföldnek a magyar liszt iránti érdeklődéséről. Kubinek a következőket felelte:
— Való igaz, hogy a külföld érdeklődik a magyar termésfelesleg iránt. Legutóbb Che-ruttival tárgyaltam; aki azt a kívánságát fejezte ki, hogy Olaszország szeretné velünk legelőször megkezdeni a gazdasági érintkezést. — Hála Isten lesz exportálni valónk. Nemcsak Olaszország, hanem Spanyolország, Franciaország, Svájc is már régebben tárgyalnak velünk e kérdésben. A spanyol konzul kormánya nevében kijelentette, hogy a lisztért arannyal fizet. Ha most a miénk volna a régi Magyarország, könnyen megszabadulhatnánk nyomasztó pénzügyi gondjainktól, de hála Istennek a megcsonkított Magyarországon is megterem annyi, hogy körülbelül 2—3 millió métermázsa buzafeleslegro számithatunk.
Ive^ujabb.
Kiejtették a többségi párt alakl-
- m tásának gondolatát.
Budapest, julius 8. A .Politikai Tudósító* jelenti: Beavatott helyen arról értesülünk, hogy a többségi párt megalakításának gondolatát elvetették és az uj kormány csak koalíciós alapon alakulhat meg.
• Pártvexéiek a kormányzónál.
Budapest\\ julius 8. A „Politikai Tudósító" jolenti: Ma délolőtt a kormányzó fél 12 órakor Haller Istvánt délután 4 órakor, Prohászka Ottx>kárt, fél 0 órakor pedig nagyatádi Szabótfogadta kihallgatáson. Nagyatádi a földbirtok eform ügyiben tett előterjesztést a kormányzónak.
Itt omlitjük mog, hogy Bethlen István gróf, dezignált miniszterelnök, ma kétlzben fel-kereste nagyatádi Szabót, akivel hosszasabban tanácskozott.
¿AI A
1920. Julius 9.
mm
HIREK.
— á readorleuényséfl vlugájt. As államosított rcndőrtegénysétf próbaidős tagjai tagnap délelótt tottok bl-sonyságot dr. Heusterieu Erich r«nd<5rtanácsos otőtt arról, hogy ax államosító rendeletben előirt követelményokuek s a ssolgálatuk kóréba vágó mindennemű tudnivalókuak birtokában vannak. A vlasgásók — akik kit határrendőr kivé tőiével a volt városi rendőrség tagjaiból karúitok kl s aki-kot Kiss Lajos rendőrkapitány kékített elő a vlngálatra
valamennyien megfeleltek.
— Qarabb osendörssásadoit leíokoita a hidklró-ság. Garabb Gyula tényleges ciendőrsiásados a proletárdiktatúra alatt itt siókelt Nagykanizsán, mint a salai vörös-óroarod parancsnoka. A siáiadosrM kostudonuUu volt, hogy nagyon bufgó tagja a vóröshadseregnek, sőt ai sem volt titok sokak előtt, hogy Garahb mielőtt Kanlssára jött, tovékeny részt .vett a fehér ollonforradalmak leverésében, sót ott embereket is lövetett agyon. A megtévelyedett tényleges csondőrtisitet tegnap vonta felelősségre a ssombat-helyi hadosstályblróság a kommunismus alatti sierepléseért, továbbá oly bűncselekményekért 1», amelyek már a magántulajdon jogtalan elsajátításának fogalomkörébe esnek. — A katonai iigyési halálos Ítélet kimondását kérto a szása-dósra, akit ezeol szemben a bíróság lofokozásra és S hónapi fogházra ítélt. Garabb büntetését a vizsgálati fogsággal kitoltétto s Igy még tegnap szabadlábra helyezték.
— Ipamüféiiett Ukola Nagykanlssán. Folyó évi szeptomberében Nagykanizsán az Orss. m. kir. Iparművészeti főiskola felügyelete alatt Iparművészeti Iskola nyillk meg az ittanl Ipartestületnek e célra rendolkozésre bocsáj-tott helyiségeiben. Az Intézőt felügyelőjo Gróh István, az Orzz. m. kir. Iparművészeti Iskola Igazgatója lösz, aki u#y évközben, mint a tanévvégi vizsgákon sso-nélyescn őrsi •Ilon a tanítás monetét. Az Intézőt Igazgatója Csul\\vk Margit oki. ssobrássmüvésznŐ lesz, kit nevezett felügyelőség bizott meg a teendőkkel. Tanárai: három oklevelet iparművész, két középiskolai tanárnő és két helybeli kiváló óraadó tanár. As iskola cé^ja, hogy néhány kösépiskolát vagv polgári iskolát végzett «Övcndékekot as Iparmüvéssotl tárgyakban oly mértékbon képeszen ki, hogy nemcsak saját otthoni szükségleteiket tudják maguk müvéssUsen elkésziteni, hanem szükség esetén kenyérkereseti forrásul is értékosithetik azt Mondanunk sem kell, hogy hasánk Jelenlegi szomorú viszonyai kösött a miiipari képesség as, amely a legnagyobb mértékben fogja elősegíteni as egyéoek könnyű boldogulását és gazdasági életünk visszaterelését a normális mederbe. As Iskola egy éves tanfolyamra terveztetik és délelőtt ijjusági előadások lesznek, este pedig f felnőttek tanfolyama, hol később egy-egy félévben az említett Főiskola Igazgatósága részéről kikuldendó tanár az ipari tárgyak mindegyikét fogják tanítani művészeti szempontból, moly előadatok főként a helybeli iparosságot érdeklik. Az intézőt rendos tanárai azonban csupán as általános iparmüvészoti tárgyakat tanítják három szakosztályban: 1. a szobrászati szakósttályban: szobrászatot, agyagipar, faégetés, kerámia, ötvösség stb. rokontárgyak technikája és müvészeto; 2. a festészeti szakosztályban: festéssot, rajzolás, mü- és karton-nyomás, könyvkötészeti Ipar stb. rokontárgyak technikája és művészete; 3. a háziif*ari szakosztályban: szőnyegszövés, csipkokéssités, selyemszövés, kosztümrajzolás stb. rokontárgyak, (textilipar) technikája és művészete. Végűt általános tárgyakul művészet és művelődéstörténet, esztétika, nyelv és Irodalom. A rendes hallgatók háti tandíja 80 korona lesz. Totszésszorint választott szakosztály legalább két-három tárgyát kötelesek hallgatni és a kÖtelesŐ általános müvéssoti tárgyakat, legkevesebb heti 14 órában.^ Jogukban áll ezenkívül bármely más ssakosstály tárgyalt is díjmentesen hallgatni, azonban csak ssakosstályl tárgyakból tartoznak vizsgálatot Unni, melyről bizonyítványt nyomok. A tendkivuli hallgatók (vendéghallgatók) tárgyaikat tetszés-szerint választiák és tárgyanklnt havonkint 20 K (a többiek után 16 K) tandijat fizetnek A tanév végéu csupán látogatási bizonyítványt kapnak, azonban joguk van a hallgatott tárgyból vizsgálatot tenni és ez osetbon bizonyítványt is kapnak. As intézet tájékoztatója, moly egyobekben mlndonről kimerítő tájékoztatást nyújt, rövidoson meg fog jelonnl.
— Kgy waggon oukor — egy havi foghis. A rond-őri sajtóiroda jelenti: Fehér Vilmos nagykanizsai lakós, a .\'/alamegyel Mozőgazdaságl Korcskodclml H. T." igazgatója junlus 14-án fludaposton a ,Magyar Mezőgazdák Kereskedelmi R. T.\' tól ogy waggon sárjacukrot vásárolt és azt Nagykanizsára szállította. Mivel a vásárlásra és a forgalombahozatalra engedélye nem volt, a rendőri bűntetőblró-ság egy hónapi elzárásra és 1000 korona pénsbűntotésre Ítélte, a cukrot pedig elkobozta. Fehér az Ítélet ellen fol-lehhezett.
— Elfogott bettrökaada. Jó fogást csinált tegnapelőtt a nagykanizsai rendőrség. Elfogott egy olyan társaságot, amely évok során, szinte üzlotsserüen kovetto el a szomszédos kösségokbeu a betöréses-lopások egéss sorozatát A banda vesetője Startinecz János és S?M*ovú\\t I.ajos jól ismert, rovott multu nagykanizsai lakósok szövotluztek Kep4 Miklósné és Kiss Anna klskaAlssal lakósokkul, akikkel együtt, beismerésük szerint 12 rendbeli betörésos lopást követtek el. A Jómadarak megfordultak majdnem minden szomszédos kösségbon, do különösen május és lunlus hónapban fogtak nagy ambícióval a .munkáhos." hlelml-szorcserélés ürügye alatt látogatásokat tettek Brdősfa, Bajcsa, Fityeháza én Pola községekbon, ahonnan jól mog-rakődva cipőkkel, ramunemüokkel, tyúkokkal és egyébb hasznos dolgokkal — tértek hfua. Ilosssu nyomozás után sikerült ártalmatlanná tenni dlsses társaságot, akiket tegnap már át is kisértek a királyi tlgyéssaég fogházába.
— U less Bnéapeet polgármestere? A budapesti kösségl tisztújításon liódl Tivadar dr. polgármester nem pályázik újra és befojezett ténynek tarjak, kogy a közgyűlés előtt, amely valóssinűleg Julius 14-én lesz, lemond s hogy a kormány a közmunkatanács elnökévé nevezi ki. A fővitos polgármesterének as uj közgyűlés Zsombori István dr. ügyvédet, Mosonvármegve kormánybiztosát válassza meg. A .Virradat* szerint Kolkusháay I.ajos dr. alpolgármester és SlpŐcs Jenő dr. kormányblstos Is kombi* nációba jöhetnek.
— A bíróságról. Harmadízben állt Vngrinecx Károly volt szociáldemokrata párttitkár az ötös tanács előtt. A vád az volt ellene, hogy mint a szociáldemokrata párt titkára körülbelül kilencvenkllencezer koronát sikkasztott el a párt kasszájából és azt saját céljaira használta föl A bizonyítás során kitűnt, hogy Vugrinecs még a kommunizmus kitörése előtt as utolsó fillérig elszámolt, miro az ötös tanács felmentő itéUtei hozott.
— Megváltás (Redenxtone) a világ leghatalmasabb filmalkotása korút bemutatásra az Uniniábtin szombaton és vasárnap. Madolai Mária bűnözését, megtérését és mártyru-mát mutatta be oz a nagyszerű passziójáték, melynek keretén belül Krizztus élete, tanainak torjeszkedéso, keresztre fosiltése, feltámadása és menybomonetelo is lejátszódik. A felvételek legnagyobb résio Jeruzsálemben, Szíria köves pusztáiban, Kgyptomban késsilltek. Pazar kiállításában és rendezésében még a híres Krisstus képet is felülmúlja. A képot 10 rondoxő rendesto a római papság utasítása szerint. Kbbon a klasszikus remekműben 20.000 szereplő játszik korhű jelmezekben. Tömegjelenetok egész sorozata vonul fel előttünk. Eddigi bemutatóján es a nívós müvéssi kép
nagy sikort ért el, hogy mindenki könnyosvo hagyta el a kó|> előadásait. Jóssef főhorceg is megnézto pesti bemutatóján és a legnagyobb elragadtatás hangján nyilatkozott. Tekintettel arra, hogy az érdeklődés városszél te nagy, — * RdUnzione jfgyeit már péntok délolőttől kezdve adja ki a pénztár.
Kérési eltttat pénetároAm u egtalálóját, hogy azt a benne lövő pénz megtartása mollott hozzám visszajuttatni szíveskedjék. Pollanz, Jóxsef. „
Kiadó. National-Cassa, fényképészeti fabódé, rövid zongora, cimbalom, könyvtár szekrénnyel, fél hold föld/» zonélőgép, sarokházhely, márvány és billlárd asztalok, gyerekkocsik és ágyak, üveges ablak. Uővobbet „AMBN* közvetítőirodában, Királyi PáKutca.
Atilla atoa 50. ss. háx eladó Bővebbet ugyanott.
Kittiuö minőségű friss libazsír kapható Pfolfíer Ignác fűszerkereskedésében Király-utca 84. szám. 3594
Heti mtisor:
Péntokan: I.Otty ezredesol. Bohózatos operetté.
Szombaton : Nagy Eabaré-OSt keretébon szlnro kerül .2 : / Kanizsa javára*. Helyi aktualitási sporttragédia. Irta lienczo
Vasárnap este: Kotty ozredosel. Bohózatos oporetto.
" Henyasssoay. Három felvonásos vígjáték, moly két óra hosszat jókodvet tud varázsolni a nézőtérre s ugyanannyi időre lo tudja kötni a nézők figyelmét, — tovább nzonban nem. Az előadásnak végo s az omborok már cl is felejtették a darab cselekményét s csak arra emlékeznek, hogy a címszerepben egy végtelenül bájos, tehetséges, fiatal művésznőt láttak, aki tökéletoson átérzett alakításával véxigvezotte as egész olőadást. Igen, kétségon kivül Gárdonyt Vilmáé a síkor oioszlánréizo, amibon uzon-ban méltó osztályosai voltak Rozsnyói Ilona, Tőmöry Nusl, Sngár és Ifj. Szalóky Is. (a. b.)
TŐZSDE.
Iludafest, Julius 8. A tőzsdén ma ellanyhult uz Irányzat, azonban a zárlat felé ismét megszilárdult. A valutapiac feltünőon szilárd volt.
Valutapiac: Napoleon 605, Font (XX), Dollár 149, Frank (francia) ldlO, Márka 440, Ura 010, Rubel 262, Lel 373. Szokol 362, Frank (svájci) 28f>0, Dini* 82f>.
• F.rtékek: Ipar —, Halai 1080, Agrár 9:*0, Magyar hitel 1701, Magyar Bank 012, Forgalmi —, l.essámitoló 887, Osztrák hitel 046, Magyar-Olasz 4C0, Konkordla —, Gizella 4280, Beocsinl 4000, Általános szén —, Szászvári —, Salgótarjáni 0000, Urlkányl 4000, Rima 3100, Schllck 738, Naslcl 14250, Danlca 4150, Klotild 2350, Adria 10700, Atlantika 1000, Ingatlan —, Jolsálog 491, Kereskedelmi hitel —, Kereskedelmi Bank 6700, Drasche —, Gutt-mann 4120, Olaj ■—, M. Cuker 10500.
A szerkesztésért felelős: a főszerkesztő.
Hiáa Oyula iiagykanliaal bírósági végrehajtéUl.
53/020. végrh. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi l,X t.-cs. 102, § a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. járásbíróságnak 11)20. évi Pk 2235 számú végzése következtében dr. Krausz Aladár ügyvéd által képviselt Schwarz l.ijosnó nagykanizsai lakos javára \'.íOOO kor. s jár. erejéig 1020. évi május hó 14 én foganatosított kielégítési végrehajtás utján lofoglalt és 3000 koronára becsült egy vastengolyos parasstkocslból álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.
Mely ár/érésnek a nagykanizsai kir, járásbíróság 1020. évi Pk. 2235. ssánui végzése folytán 2000 korona tőkekövetelés ennek tOíO. évi február hó 10 napjától járó 5°/o kamata], váltódíj és eddig Összesen 442 korona 30 Allérhen bíróilag már megállapított költségek erejéig Ktsknnizsán, Ország-utca 0. Ss. a. leendő essközléséro 1920. évi julius hó 20. nayjának délelőtti 10 órája határidőül kitüzotik és ahhoz a venni szándékozók oly meg-jogyzéssol hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok as 1881. évi l.X t.-cz. 107 és 108. §-a értelmében k&zpánz-fizetés mollott a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is cl fognak adatni. Amennyiben az elárvotezendő ingóságokat mások is le- és folülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881 : l.X. t.-cs. 120. § a és a vh. n 20. § a értőimében ezok javára is elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1U20. évi julius hó 7. napján.
HAÁN GYULA kir. bl.ósigl végrehajtó.
Szép világos műhely-
helyiséget bérelne lehetőleg f. hó 16-ére Relsz festő Ka«incy-u. 5.
felvesz as Uránia. Bővebbet ugyanott.
Magánnyomozó iroda
Viola és Társa hat. engedéllyel magénkutató irodát nyitottak. — Elvállalnak mindennemű bizalmas természetű nyomozást és .megfigyelést bűnügyekben is, ugy bel- mint külföldön. Iroda: Nagykanizsa Csengery-ut 3. II. cm. (Takarékp. épület.)
ha gondosan van gyűjtve kgr.-ként 400 koronát fizetünk.
Az anyarozs gyűjtése vakációzó gyermekeknek nagyon egészséges és hasznot hajté foglalkozás^
A ZMrmegyei Szövetkezeti Áruforgalmi Részvénytársaság Nagykanizsa Ka£ttm
Megvételre keresünk
elsiffrendli
MESZET
S6M
azonnali s^álIitAsra Pollak Zsigmond r. t. Debrecen.
URÁNIA moz
Rozgonyl-utca 4
gókóp- palota
T*l«foncxam II«.
Ostttörtökön és pénteken. — Vagy attrekoió I
Emir a csodáld
Detcktivdráma 4 felvonásban. A főszerepet egy lő játsza.
REDENZIONE. Jön!
Előadások hétkftxnipokon T és 9 érakor, laaár- él Hnnepnipokon 3, 5, 7 éa 9 érakor.
Deutsche Lehrerin,
die entweder englisch oder französisch spricht und zwei acht- und zehnjährigen Mädchen in den Volksschulgegen-ständen und Klavier unterrichten kann, wird gesucht. Gehalt 5—600 Kronen monatlich und vollständige Verpflegung. Anträge: an Güterinspektor Schneider, Balaton-Szemes. 3002
tan
ki els6 balatenparti kelmefestő és veqytisztitó gjár részére ruhák festését és tisztítását vállalom.
Hiinkák 8 nap alatt készülnek.
Özv.Hirsch/er József né
Kazinczy-u. 2. szám.

Eladó:
15 hold olsdrendű ssintóföld hisssl és mollékópülttekkol SomoRyban, ft hAsba azonnal bskölto«hctf( Klói toriuéssol vagy anélkül Jutinyo* ¿rban. — Villa berendezéssel Balatonkercsstüron, 3 ssoba és mellékhclylségokkol, fél hold toiületsn ssölAvcl, ©s«t|pg nagykanixsfci h£ssat clcssrólhoW. — Üzletház Nsgykanlsia legforgalmasabb utcájában. — Családlhá-zak és hárházak beköltözhető lakásokkal minden nagyságban a város külünbösó holyoln. Emeletes Bzlet-ház asonnal átad* üslcttel.
M«gvétőire kerestetik: Khebb nagyobb birtok, vagy bérlőt. — Falusi üslolhás, vagy annak bérlete. Mindennemű ingatlan. — Hívőbbet : Szántó VlllttOS Ingatlanforgalmi ttgyaökaég, Krtlcsel-utca 1«. »s. Telefou 322. Táviratcím: Ssántó ügynökség Nagykanlssa.
\\
Nyomatott: * ,Z»U" Nyomd« ét Hlrl»pki»dó VálKUtnál M*gyK«n{«An.
/ I
XLVII. évfolfaw.
4
UVtuM ta Mitílliita):
NAGYKANIZSA,
Sugár-ut 4.
fala Nyon^davlllülát
P6~nt 5. M
Atgjtlealk hétfő kivételé* *#|*lndennap korareggel

Ndgykiilu«, IUO. Julius 10/ Szombat.
186.


4
Elöflíetéal Arak: műi MÉK Mnta, VMMET«
RAtfsi H/éiklIdéstá:
10 kén

ttfc
POLITIKAI NAPILAP.
Egyei uia Ara t I korona.

k+iilö&ógl kln<1óhlv.iinl( l«J«frtd 78. Nyomd«) lalefon 117,
i
»» II IWIH
Főszerkesztő:
TÓTII ZOLTÁN

A pártok ultimátuma a kijelölt miniszterelnökhöz« — Egy 14 tagu bizottság döntésre viszi az flgyeket.
Dudapest, julius 9. A keresztény nemzeti egyesülésnek azzal a határozatával, hogy hajlandó a fúzióra — uj helyzet állott elő Bethlen sanszai, tekintettel a kisgazdapárt álláspontjára — megjavultak. Időközben azonban a kisgazdapart egy része más álláspontra helyezkedett — nevozetosen most ok tartanák szükségesnek a kormányzat órdokében a két párt szoros szövetségét, Határozatot még nem hoztak, csak a ma délelőtt fél egy órakor kezdődött pártértekezlet tanácskozott c dologról.
Bethlen István gróf ma délelőtt Rubinek Gyulával tanácskozott a kisgazdapárt értekezletének összeüléso előtt. A tanácskozás eredményéről a következő információkat kaptuk:
— A két párt hajlandó a fúzióra bizonyos tárgyi és-személyi föltételek \'inollett. A tárgyi feltételek között szerepel a földbirtok-reform Írásbeli egységes megállapítása, amelyben pontosan precizirozva volnának a követendő alapelvek. A személyi feltétolckben foglaltatik az, hogy a két párt intézőbizottságot választ és pedig minden 10 párttag után ogy bizottsági tagot. Eszerint «a 102 tagu kisgazdapárt 10 tagot, a 03 tagu . keresztény nemzeti egyesülés hatot és a 22 tagu dlsszidéns csoport két tagot választhat.
A miniszterelnökkel szemben felállított. követelések:
1.) Fogadja cl a miniszterelnök a jelenlegi koaliciós alapon az ismert két pontot.
2.) A miniszteti tárcák betöltésénél vegye figyélembe, hogy a párt programmjának megvalósulása érdekében ssját embereivel óhajt betölteni bizonyos tárcákat, elsősorban a fóld-mivelési, a belügyi, hadügyi ós közélplmozési tárcákat. , ,
3.) Nyilatkozzék a földbirtokreformra vonatkozólag, hogy milyen mértékbon és milyen keretek között óhajtja megvalósítani, illetve elfogadja-e a két párt által pontosan körülhatárolt földbii tokreformot.
4.) Nyilatkozzék, hajlandó-e a közigazgatás reformjában az eddigi évtizedes rendszer megszüntetésére és helyébe a demokratikus elvek érvényesítésére.
5.) Nyilatkozzék, hajlandó-c a sajtószabadságnak és más közszabadságoknak intézményes védelmére és c tekintetben a hadsereg szerepének tisztázására.
0.) Nyilatkozzék beiöltöttnek tartja-e ezidőszerint a királyi széket, vagy sem cs végül
7.) hogy demokratikus választójogot óhajt-e alkotni., • yfV
Van egy értesülés, ámely szerint a kisgazdapárt a trón betöltésének kérdését általában kikapcsolandónak tartja, mert nem aktuális kérdés. Más tekintetben nagyjában egyetértenek a felsorolt "feltételeket illetően. Meg lehet azonban állapítani, hogy a hangúlat nagyon ellentétes, mort sokan csak koalíciós kormányzásba hajlandók belemenni.
Ilyen konstelláció köjsött ültek össze értekezletre a kisgazdapárt tagjai. Az értekezlet megkezdése előtt Rubinek Gyula a következő nyilatkozatot tette :
— Ma délelőtt tanácskoztam Bethlennel, aki most már voltaképen a második plattform »lapján tárgyal, miután az előző terv ~ tudniillik, hogy a másik párt egy része csatlakozzék a kisgazdapárthoz és így alakuljon
Főmunkatárs és laptulajdonosi CSILLAG JRNÓHirdetések díjszabás szórtat.

meg az egységes kormányzópárt . — nem
sikerült.
— Most a * fúzió alapján tárgyalunk tovább. A mái értekezleten ugyhíszem, ugyanazt a határozatot fogjuk hozni, mint a keresztény nemzeti egyesülés. Ugy gondoljuk, hogy végre szoros koalíció jön létre közös alapszabályok, közös vezetés mcllott és egységes pártfegyelcmmel.
— Ami azuj kormányalakítás feltételeit illeti, nem áll, mintha felakarnánk vetni a királyi szék betöltésének kérdését. Ez egyelőre ki van kapcsolva Megadjuk a kormányzónak a feltétel nélküli házfeloszlatási jogot.
— Legfontosabb feladat a földbirtok-/ reform megvalósítása, amelyet sürgősen meg kell csinálni.
Naller István a következőket mondotta a helyzetről:
— A keresztény nemzeti egyesülés konzekvens marad eddig vallott álláspontjához és az egységes kormányzópárt mellett foglal állást. — Azonban nem abban a . formában, hogy kibővített kisgazdapártot csináljanak, hanem vagy egészen uj pártot, vegy ujabb közös pártot, amely mindkét párt teljes egybfc-forrásából alakul ki.
— Ugy látom, hogy a kisgazdapárt feladta eredeti álláspontját és ma már oly pártot kiván alkotni, hogy mindenki egy táborban egyesüljön és ez a párt vagy uj nevet venno fel, vagy a két párt együttes nevét viselné, de egységes alapon támogatná a kormányt.
— Bethlennel a mai napon nem tárgyaltunk, mert vele már tisztáztuk a helyzetet. Ha a kisgazdapárt meghozza határozatát, akkor a bizottság bevégezhetné tárgyalásait és. estére megtörténhetne a pártalakulás, amire a miniszterelnök kinevezése is megtörténhetne a kormányzó részéről.
— Akár egységes párt lesz, akár szövetség alakul — nem az elnevezés a fontos, hanem a lényeg az, hogy mi nem kibővített kisgazdapártot, hanem nagy kormányzópártot akarunk alkotni
A kisgazdapárt ma délelőtt fél egy órakor, a párttagok élénk részvétele mellett értekezletet tartott, amolyen a miniszterek közül nagyatádijába sokorópátkai Szabó, Rubi-nek, Bmmich és Ferdinándy vettek részt. A párt államtitkár tagjain kivül a párttagok is nagy számban jelentek meg az értekczlc^n, amely két óra után ért véget. Az elnöki tisztet Rubinek Gyula látta cl, akinek megnyitója után felszólaltak Bottlik József, Kovács I. István, Rubinek István, [sokorópátkai Szabó, Kerekes Mihály, — akinek indítványára a 7 pont közé mint második pontot i felvették a tmmkáskérdós rendezésé;, — Patacsi Dénes és nagyatádi Szabó. Az értekezlet végül a következő határozatot hozta : Ma este 7 órára levélilog meghívják a keresztény nemzeti egyesülés öt s a disszidensek két tagját közös tanácskozásra, amelyen részt vesz Bethlen István ís, — hogy az egységes kormányzópártot megvalósítsák. Ezen az értekezleten a kisgazdapárt megteszi a maga előterjesztéseit és ha azok elfogadásra találnak, ugy a fúzió meglesz. A kisgazda kiküldöttek fel vannak hatalmazva annak a kijelentésére is, hogy ameny-nyiben a ma esti értekezlet határozathozatal nélkül oszlana fel, vagy előterjesztéseik a másik két párt részéről ellenzésre találnálak — ugy a párt nem hajlandó tovább e*en az. alapon tárgyalni. A kisgazdapárt kiküldöttei a következők: Rubinek Gyula, nagyatádi Szabó, sokorópátkai Szabó, Meskó, Qaát Ghszton, Kovács I. István és Patacsi.
Nagyatádi fölrtreforniterresate,
Budapest, julius 9. Nagyatádi Szabó földbirtokreform tervezete, amelyet a kormányzó felszólítására készített s amelyet ma mutatott be a kisgazdapártnak, főbb pontjaiban a következő:
-- A benyújtott törvényjavaslat elsősorban felsorolja mindazokat, akiknek a törvény földet akar juttatni. Eszerint földet kapnak: a törpobírlokosok, a fökltulajdonnaí nem biró mezőgazdasági munkával foglalkozók, a kisiparosok, a közalkalmazottak, volt katonátisztok és altisztek, akik mellékfoglalkozásként gazdálkodással akarnak foglalkozni, de ezek .földje 2000 négyszögölnél nagyobb nem lehet. Földhöz jutnak továbbá a végkielégítéssel, vagy nyugdíjjal elbocsátott közalkalmazottak, katonák, rokkantak, özvegyek ós árvák. A községek, a törpe- és kisbirtokosok 200 holdra kérhetik birtokuk kiegészítését, hogy ezek a középbirtokok, mint mintagazdaságok a több-termelés és mezőgazdasági népkultura fejlesztésére szolgáljanak. A törvényjavaslat szerint családi házak céljaira 300 négyszögöl adható.
A törvényjavaslat ezután a szükséges földterületek igénybevételének módozatajjól szól.
Románia moxgóait HxovJet*Oro»s-orszAg ellen,
Bécs, julius 0. A „Mittagspost" budapesti jelentései megerősítik azt a hirt, hogy Románia Franciaország utasítására elrendelte a részleges mozgósítást avógból, hogy Besz-szarábia határait a bolsevisták ellen megvédelmezhesse.
Bfthm Vilmos cnluálla * fcojtottot
Bécst jul. 9. Ma nagy ti&gáesi keltett Bécsben az a hír, amelyet az egyik holland se^itővonat parancsnoka hozott és terjesztett. A parancsnok ugyanis kijelentette, hegy a bojkott rendoző Fimmen sohasem volt holland, hanem oroszországi bolsevista, aki Hollandiában még, csak állampolgársággal sem bir.
Most már egészen bizonyos, hogy a bojkott kezdeményezésének és végrehajtásának eszméje Böhm Vilmostól, a volt vörös főparancsnoktól ered, aki élénk összeköttetésben áll a Csehországban élő Károlyi Mihály gróffal ós Diener-Dénes Józseffel.
Megless a fusló.
Budapest; julius 9. A M. T. 1. jelenti: A pártok konferenciája ma este letárgyalta azt a bét pontot, amelyet a pártok intéző bizottsága a pártok közös ógyüttmüködése feltételeiként szögezet le. A jövő kormányzati programm legsürgősebben megoldandó feladatai közül négy pontot tárgyalt le az értekesiet, mint olyanokat, amelyek a most megalakuló kortrt&tjr áOr-gős kormányzati feladathi közé fegnali ¿artozn* A négy pontra nézve megállapodást is köió;.-tok. Ugy értesülünk, hogy"biztosítva van az egységes kormányzópárt létesítése, amelynek neve: egyesült keresztény nemzeti kisgazda és földmivespárt lesz. A fúzió rövidesen létrejön és pedig olyképpen, hogy nemcsak a parlamenti pártok egyesülnek, hanem a vidéki szer-zczetck is közös vezetés alá v.erUlnek. .
TŐZSDE.
Valutapiac: Napoleon 030, Font 630, Dollár 163, Frank (francia) 13 40, Márka 446, Ltra »50, Rabat 266, Ul 373. Ssokol 362, Frank (tvajcl) 2 \' Dinár 668.
Rrtéktk- Ipar —, Hazai 1680, Aj»ir 930,*Ma«yar hitel 1787, Magyar Itank «12, Forgalmi —, Uatámitoló 8H&, Ositrak hitol U40, Magyar-Ola** 400, Konkordla —, Gizella 4280, Baoctlnl 4000, Általános asén —, Szászvári —, Salgótarjáni 6I>#0, Urikányi 46Q0, Rima 3136, Sohlick 742, Naülci 14200, Dante* 4600, KlotüJ 22SO, Adria 10600, AÜantíka 4850, Ingatlan —, Jelzálog 4W, Keresksdabni hitel Kereskedelmi Itank 6076, Dratcht —, Gutt-inaon 4000, Olaj —, M. Cukor 10600.
n>>
¿«1
í.

IkLK

........—...... ■ ■■
HÍREK.

Ml
■i ............ m
1Ö20. julius 10.
""
i -k -
— Áthelyesések i rendőreiéi. A kerület, főkapitány Mmctjty lióla rondórfcldgyelót Nagykinlisáról n szentgotthárdi osztályp.irancsnoksúghor, TaJliá* József \'rendőrfolvigyelőt podig NagykunU.sáról n szombathelyi osz-t:ílyparun»suok»ágho* helyezte át. A nagykanizsai osztály-parancsnoksághoz Námethy helyérő JAiAr Kornél rendór-folüftyclót helyezto a\\korülcti főkapitány.
— Rokkant otthon *tf jrkenlssáu 7 /alavártnegyo alispánja leiratban órtesitotte a várost, hogy a népjóléti és > munkaügyi minisztérium a hadirokkantak részérő otthonokat akart felállítani. Az otthonok befogadnának olyan rokkantakat, akik önmagukkal toljeson tohotctlcnck, továbbá aftiknok , nincsen hozzá tartozójuk 3 igy az otthonokban gondos ápolást nyerhetnénok. Tgy ilyen otthon felállítását tervezi a miniszter Nagykanizsán is s most csak az a \'kérdés, hogy áll o orro alkalmas hely vagy helyiség a város
s rondolkizóséro.
— i renlörblróaág fölhívása.. A tömegesen beér-kesó kihágást filjelontcsokből tnegúllupliotta a rcndőrblró-ság, hogy a közönség nem tesz eleget az érvényben levő bejelentési kötelezettségnek. Nagyon helytelen dolog az ópon
, a mostani, különös fontosságú Időben, amikor ugy közbiztonsági, mint államrendészeti okokbol a bejelentés szinte nélkülözhetetlen. Figyelmezteti a rondőrbirósúg a közönséget, hogy bejolontési kihágí\'usba ütköző cselekményért 2 havi olzárást és «00 korona pénzbüntetést szab ki a rendelőt, omolynek a bíróság a legnagyobb szigorral érvényt is fog szorozni.
— á k&sttaséflhes. A zalai gyalogcired logénységi könyvtárának fölállítására kérjük a közönség ssives támogatását, hogy könyvtárából néhány könyvöt bármoly helybeli újság szerkosztősége utján hozzánk juttatni sxives legyen. A logénységi könyvtár felállitásának célja, hogy szabad idejűkot u laktanyában töltő legénységnek hasznos szórakozást nyújtson. Köszönjük elóro is u közönség szívós támogatását és pártfogását. A logénységi könyvtár vezetőségo.
— Egy bankhlvatalnokno tragédiája. Az egyik nagykanizsai pénz intézetnek volt a tisztviselőnője, — substiliy lelkű, az oxaltáclöra könnyen hajló úrilány, akinek érzékeny idegeit az ötéves háború, a forradalmak izgalmai és egy szerencsétlen szerelem erősön megviselték. Lelki finomságáról, poétikus hajlamairól tanúskodtak azok ly költeményei is, amelyek közül néhány lapunk hasábjain ís megjelent a háború alatt. Nonuégibon — pár héttol ezelőtt —v ismét a kezeinkbo került egyik verse, amelynek borongó hangulatu soraiból már kiérzett a szerző lelki deprimált-sága. Amúgy is tuléraékeny idegoi a végsőkig fossültek.— az élni akarásnak, a nyugalomra vágyással folytatott harcából az utóbbi korúit ki győztesen s a sötét gondolatokkal foglalkozó fiatal leány csütörtökön lovclet irt bankbéli kollégáinak, megható szavakban örökre elbúcsúzott tőlük, mórt — úgymond — lelki mogtörtségo nom képes őt többó o földi világhoz kötni. Asóta senki sem látta. Kétségbeesett hozzátartozói minden követ megmozgatnak feltalálására, raár a rendőrség segítségét is igénybo vették — eddig azonban toljesen eredménytelenül. Mi a magunk részéről nem adjuk fel a reményt, hogy a végsőro elszánt úrilány-nak nem sikerűi sötét torveit megvalósítani s rttvidcaon lelkileg megnyugodva és megerősödvo kerül vissza hozzátartozó» korébo.
— Bevetett termőföldek bejelentése. A termés-rendelet kötelességükké tett? n gazdáknak, hogy a bUzá-val, rozssal és kétszeressel bevetett területeket julin* ft-áig jalontsék bo az elöljáróságnál. A közélelmezési minisztérium most táviratilag utasito\'.tá az összes törvényhatóságok elöljáróit, hogy ezek bejelentési határidőét julius hó 11-ig meghosszabbította, mely Idő ulatt gondoskodjanak a hatóság első tisztviselői, hogy táviratitag, telefonon vagy lovas-küldöncök által, do föltétlenül minden hold bovetett területről jelentés történjék. Amely községek e határidőig nem adnak jolentést, azok 12—10. közt folszólllttatnak, h>gy záros határidőn bolül tegyék meg a pótló jelentést, különben a GO!< gazdasági szakértői, katasztori blrtokivek és szelvények utján a helyszinon fognak íjieggyősődni a bevetett térülőt mennyiségéről, Az ily gazdádra minden bíró! eljárás mollőzésével azonnal kct4zeros gabonamennyiség beszolgáltatása vetendő ki, még pedig feiénok toljesen ingyenes beszolgáltatása. A beadott jelentésok valódiságát is meg fogják vizsgálni és a hamis adatokat bovallókat is hasonló büotetéssol fogják sújtani.
Oserkésstábor. A nagykanizsai r. katli. főgimnázium cserkészcsapata 30 résztvevővel két hétig tartó táborozást rondez Bélatelepen a Balaton partján. A csapat eddig nem működött a nyilvánosság olőtt, bár már sokszor találkoztunk o snojdig csorkészfiukkal, de csendes, I kitaitó munkával kivetto részét Magyarország ujjáépitésének nagy munkájából; ugyanis a csorkészet célja: tcstilog és lelkileg jó polgárok nevelése a hazának. A háború és for* radalom miatt ez az első eset, hogy táborba mennek. Egy kis csorkéssállamot alkotnak, ahol a cserkésztörvényok as uralkodók; sátrak alatt laknak, szabadban főznok, szórakoznak Visszatértük után testileg és lelkileg raegodzódve folytatják a reájuk váró nagy munkát. Büszkék lőhetünk városunk e kisded csapatára és a legnagyobb figyelőmmel kisérjűk munkájukat. Reméljük, hogy a közönség is mindenkor támogatja cserkészeinket törekvésükben.
— A túlérzékeny cselédlány. Gergál Juli 10 éves cselédlány a piaristák gazdaságában volt szolgálatban. A csendes, jótermészetü leány mindig példásan végozto a dolgát gazdái legnagyobb megelégedésére. Tognap délután a - csendes Clergál Juli .valahogyan összovoszett a velo együtt szolgáló másik cselédlánnyal, aki a szóváltás hevé-Ixm sértő kifejezésekkel illető a leányt A túlérzékeny (iurgál Juli 11) éves fiatal fejével nagyon a szivéro találta ver^nl társnője sértegetését » efelett annyira elkeseredett, hogy öngyilkosságot kísérelt meg. A kis csolédszobában egy üveg lysoform állott, amollyol a leány boteg lábát burogatta éppen — azt megragadta és jót húzott belőle. Sikoltozására csakhamar összefutott as egész hás, telefonáltak a mentőkért, akik Gergál Julit beszállították a közkór-
i házba. A leány csak könnyebb természetű sérüléseket szenvedett, amelyeket igen hamar ki fog hovorni s a Jövőben bizonnyal okosabb loss, semhogy egyík leánytársa szabadszájúsága.miatt ax élotct próbálja elvetni magától.
— A katonaréti futballkabaréról, Benoso I Jenő ma este elbadrtndó blnettjéről a aok máa egyébről közöl vidám riportokat a PLETYKA ma megjelenő axáma. I
— A megssállott vendvidékről. Ugy látszik, va-; lamirc készülnek a jugoszlávok, mert legújabban a muraszombati járásban nz általuk elkeresztelt J)rekmusJo,i-ban Is megkezdték a* I870r -15M32. évfolyamkoliek sorozását, illetve összeírását. A dolog azonban igen nehezon megy. A derék mugyar óraésü vendok nem igen akarnak kötclnok állni. A legtöbb községbon a jdentkozők száma: semmi, llegyszoros és Sereghiiza községekben a hadkötelesek mind megjolentek a bírónál, illetve a jugoszláv < sszciró bizottság előtt, ahol azonnal kijelentették, hogy nem azért Jöttök,* hogy Jelentkezzenok, hanem azért, hogy a bizottságnak megmondják: egyáltalán nem hajlandók jelentkezni. A határok véglegesítését nem Ismerik cl s erős a rémcnyiik, hogy ez igy non» marad és hamarosan visszakorűlnck hazájukhoz, Magyarországhoz. Kzzel sarkon fordultak és faképnél hagyták a bizottságot. Hasonló képen cselekszik a legtobfy község hadkötelozettje. A folsőlei.dval birót s az össses hadkötclozettoket s még vidékről Is tobb legényt összefoldoztak a jugoszlávok és mogláncolva, megkínozva Muraszombatba hurcolták, mert a sorozó bi/.ottságnak kijelentették, hogy: „Neui löszünk Petár katonái." A német községek olőljáróság.sl a jugoizjávoknak sorozási össze-.irásra szánt nyomtatványait és plakátjait azon egyszerű mcgjogyzéssol küldték vissza: „HVr tcrstflhcu íJas nichl!m Majd mollotto magyarul: Jugó katonáknak lonni egyáltalán oszilnk ágába sincs. Igy viselkednek Imzafias vondjeink a jugoszlávok sorozási terrorjával szoaibcn és alig várják, hogy minél hamarább megszabaduljanak a jugoszláv járom tói s visszacsatolják őket édos hazájukhoz, Magyarországhoz
(Z) Megváltás (Rcdcnzione) a leghatalmasabb filmalkotás bemutatója ma és holnap van az Urániában. Tekintettol arra, hogy csak két napig lesz látható, jegyekről .elóro gondoskodjon mindenki, mert ilyen monumentális és klasszikus becsű film nem volt látható.
N^Inháiu.
Heti miiaor:
Szombaton : Nagyv Kabaré-est köretében szinro kerül m2 : t JKanizta javáraHelyi aktualitás! sporttragédia. Irta lioucze
Vasárnap osto: Lötty ezredesei. Bohózatos operotte,
* Helyi ssersőnek helyi aktualitnau Mucttjét adja ma ostc elő a szintiirsulat nagy kabaréelőadás keretében. A szerencsésen összeválogatott kabarémiisor kollemes estét fog szerezni a közönségnek.
A szerkesztésén felelős: a főszerkesztő.
____________v . , . - . ^
10500/1920. / Tárgy: Termésrendelot véflretaajtáaa.
Illrclet; txr ény.
A buza, rozs és kétszorcssol bovetott te ulctck bc-jelentéso fárgyában kiadott felhívásomnak p gazdakuzönscg túlnyomó részo nem tett ologot. A termésrendelot- szorínt az a termelő, aki a bejelentést elmulasztja, a reá eső gabonának kétszereset köteles beszolgáltatni éa pedig ennek felét minden terítés nélkül, ezenfölül 0 hónapig terjedhető elzárással és kétezor koronáig terjedhető pénzbüntetéssel fog büntottetní.
Mielőtt ehhez a végső rendelkezéshez nyúlnék, módot akarok adni a, gazdaközönségnek, hogy mulasztását önként jóvátegyo és ez okból fölhívom őket, hogy buza, rozs és kétszorcssol bovetett szántóföldjük területét logkc-sőbb f. hó 11-én vasárnap d. u. 4 —8 óra közti időben Kiskonizsán a polgári olvasókor helyisegében Füredi János v. levéltárosnál, a város Í--V. kerülőiében lakó termelők pedig ugyanokkor a városi közellátási üzomcknél (Madarász József dijnoknál) okvetlenül jelentsék be.
Aki a bejelentést ismét elmulasztja, annak vctéstc-rülotéro saját költségére helyszíni bizottság utján fog meg-állapittatni és ezenfelül a termelő a font említőit buntoté- \' sokbon fog részosülni.
Nagykanizsán, 1020. évi julius hó ü én. Polgármester.\'
Ne engedje
félrevozcttetnl magát. Csak a valódi
\\ t
DIANA sósborszesz
hozza meg a várt eredményt, ha első segítség kell a
házban.
Mimio n U 11 le apu <i t *» I
Kis üveg ára 16\'— korona Közép „ „ 10-— „ \'Nagy .„v 80*-*-
. Oyártja: a Diana Kereskedelmi R.-T. Budapest, V. ^ádor-utca 30.
Pl&fló ■ -15 hold elsőrendű szántóföld házzal és ■ melléképületekkel Somogyban, a házba azonnal beköltözhető, idei terméssel vagy anélkül jutányos árban. — Villa berendezéssel Balatonkeroszturon, 3 szoba és mellékhelyiségekkel, fél hold területen szőlővel, esoUeg nagykanizsai házzal elcserélhető. — Üzletház Nagykanizsa logforgalmasabb utcájában. — Családltlá-zak és bérházak beköltözhető lakásokkal minden nagyságban a város különböző helyein. Emeletes Üzletház azonnal átadó üzlettel.
Magvétolro kerestetik: Kisebb nagyobb birtok, vagy bérlet. — Falusi üzletház, vagy annak bérlete. Mindennemű ingatlan. Bővebbet: . Szántó Vilmos Ingatlanforgalmi ügynökség, Kölcsel-utca 12. sz. Telefon 322. Taviratcim: Szántói ügynökség Nagykanizsa. \' 3MK
Pénzszekrény,
Wiese-gyártmány, 1*7 met. magas, kifogástalan állapotban eladó. Megtekinthető Kazinczy-Utca 15. sz. I. cm.
Widder Márton és neje MiiI. oeib Gizella, darai Mór és neje özlil. Qelb Frida, dr. Oonda Henrik és neje, Oonda Mugó és neje u«ry a maguk, mini az összes rokonság nevében mély fájdalommal jelenlik, hogy szereteti édes any|t;k
özv. Gelb Márkusné
szül. Burger Betti
Oyólapuszlán f. évi (tilius 9-én 65 éves korában rövid szenvedés után elhunyt.
A megboldogult hűit tetemeit f. hó 11-én d. u. 6 órakor fogjuk a «nagykanizsai izr. temető halottas házából örök nyugalomra helyezni.
Oyólapuszla, 1920. {qlius 9.
URÁNIA mozgókép-palota }
Vtozflonyl-utca 4. Telefonszám tst. 1
Szombaton és vasárnap
A világ Ifghatolmasabb filmalkotása 1
Megváltás
(Redenxíone)
Remek klÁllítás I Csodás lelvételek I
20(>C) Nxoropln.
Előadások liétkSsaapokon Vasár- éa ünnepnapokon
on 7 éa 9 órakor. C 9, 5, 7 és 9 órakor. (
Van szerencsénk tisztelettel közölni, hogy tekintettel az idény
7. C.
előrehaladottságára a raktáron levő
cipőárukat áron árusitiuk.
Továbbá készítünk mindennemű uri, nói cs gyermekcipőket a megrendelő anyagából is. — Teljes tisztelettel:
MIT/lMfiJNYI SÁNI)()K í:s FI A
a vdros palotájában. 3&K6
MAYER KLOTILD
gözmosógyára Nagykanizsán
Fíűilel Hunyadi-utcaJ9. --_6yfljtótelep: Kazlucif-B. í
tlóíeliórre mon, tükörsimára va^ol fényei, vegyileg
!
.Vidéki munkák is hetenként ponto aan elkészülnek ós elszállíttatnak
2900
Nemsetl Kersaitéay és altnüsU alapítása tntésst, melyben a salsvármsgyat kis-, kösép- és nagy-■ birtokosok ts képviselve vsnnak. &?r\' ■ ••
Zalavármegyeí Szövetkezeti Áruforgalmi
Részvénytársaság Nagykanizsa
; Basár-épttlet. (8tirfldnyolm: Fntnra.) Teletonss. 123
llanltók* .HANGYA-. O. K. H..Mm«í SfSvetkn«« Köt AldpilUl. pontok Áru/unalmi Ké<|»v^nyUrM>Ag »udáp«»»
ílnul/nro • Mint ogyodOll főblxományos
UyjfEÜIC.Zalav/Irmegyében a beazolgéltfl-Inndó gabonaátvétel éa flreléac és fl ara; badkcrcakedelml gabona véaárláan a rHanpryfl éa O. K. H. Szövetkezetek és képviselek uiján.
Mini tőblzományo» az állami fl^kiió keretén belül a,gazdák mindenféle mezőf?flKlfl\' sáflri gépekkel, azeraziímokkal és eszközükkel való eliaiésn. Mini főblzományos a «yapi" rtssze^ylijtésére. AzorikivUl aó. cukor, ralílfl. szekerek, magvak, hüvelyesek, ffl. faszén vétele és eladása. — Vásárol mindenféle termény», szálastakarmány!, zabot, árpát slb., magvakn . hüvelyeseket. Kérjük n lerrtielrtk njánlaMi r a lehelő legjobb árat llzelillk, minden klllíjno; sebb nyerészkedési vágy uélklll. - Elvállal mindenféle eladási és vélcli megbízást. Kerea megvélclre tllzlfát nngy mennyiségben. Tájékoztatót Ingyen kOtdUnk I
* i . . _ -\' -

l
Kyoaiatott: a „Zala* Nyomda ós Hírlapkiadó VilUlatnál Nagykanissón
guru. *«f«ir«»
mmuéi ■ H ......
\\Wkmmímmm$ 1880. Julius II. Vasárnap.
- . —, » „ , ,éHl
tg^BMkktiiÉklTitil:
NA0YKANl2SAf
Sugár-ut 4.
fal* Nyomdsvállalat Pő-ut 5. »x.
jUgjelenlk hétfő kl vételé-vfjmlndenntp korareggel
■■ ^mh titt
gfttfkMStfl»*?* kf«d4hlval«ll l.l.íoi 78.
IBS. «vám
Előfizetési árak:
Myka Uita fctfta, min
posui tímtm:
Bgj Mm i . • ti k. vretnrM én« Félém Bfléaa ént
» i *
• •
• « •
• •
m m
Nyomdai l.l.fon Ul, ■%<■■■ K*»« HW» i
POLITIKAI NAPILAP.
im\\ Kapum...... **
F6fzerke«xt6: \\\\ Főmunkatárs ét laptulajdono. t

m
TÓTH ZOLTÁN
■ ■ ■ . ... .é^A^....» - n-----1---xv\\ ^ ^
CSILLAG JENŐ

Egyes szám irat 1 korona.
m+rniwmmwm ■■ hindii *
- Hirdetések dljizabáe tzeríat.
■ IBII M* .......... |I|M<
Kedden alakul meg az uj kormányzópárt
A kisgazdapárt és a keresztény nemzeti egyesülés a fuzló mellett döntött. — A keresztény szocialisták és Bottllkék aggóduak a demokrácia miatt, Vass
Józsefék a keresztény kurzus miatt. — Rubinek látogatása a keresztény pártban
Budapest, julius 10. Kedden este lesz az uj kormányzópárt alakuló ülése, ugy, hogy detlhlen István gróf dezingnált miniszterelnök minden valószinüsóg szerint megalakíthatja szerdára kabinetjót., A kormányzó a következő napok egyiken véglegesen kinövezi az uj kormányt, amely a jövő szombaton vagy a következő hót elején mutatkozik be a nemzetgyűlésnek. Hir szerint Betthten István kormánya úgynevezett nagy kabinet lesz ós benne a pártok képviselőjén kivül elsőrangú páronkivüli szakerők fognak helyet foglalni, nevezetesen a honvédelmi-ügyi ós gazdasági tárcák élén.
A kisgazdapárt érlekezlete.
Budapest, julius 10. Délelőtt 11 órakor kezdődött a kisgazdapárt értekezlete, amelyen Mayer János elnökölt és ismertette azt a határozati javaslatot, amelyben a három párt kiküldött megbízottjai egyértelmüleg megállapodtak. A határozati javaslat igy szól:
1. A három párt egyértelmüleg elhatározza egy pártban való egyesülését.
2. Az egységes párt nevében, egységes vezetőségének, intézőségének, intézőbizottságának, szervezetének, klubhelyiségének ó$ egyéb belügyeinek megállapítására a pártok megbízottai közös szervező-bizottságot küldenek ki : három tagot a kisgazdák, kettőt a keresztény nemzeti egyesülés, egyet pedig a disszidensek,amely bizottság érintkezésben lesz a dezignált miniszterolnökkel és tekintettel az eddigi szervezetekre — erre vonatkozó javaslatait sürgősen kidolgozza és a három pártnak legközelebb összehívandó együttes ülése elé terjeszti jóváhagyá3 végett. A jóváhagyás után az eddigi külön szervezetek egységes vezetés alá kerülnek.
3. Az egyesült párt programmjának ki-\' dolgozása végett a pártok megbízottai hattagú
albizottságot küldenek ki, amely a dezignált miniszterelnök bevosásával és a három párt eddigi programmjának alapján van hivatva egységes programmot kidolgozni ós jóváhagyás végett a megalakulandó egységes párt értekezlete elé terjeszti. ,
Mayer kérte a határozati javaslat elfogadását. A párt a határozati javaslatot elfogadta ós az első bizottságban kiküldötték Ferdinándy Gyulát, Meskó Zoltánt és Kovács J. Istvánt. A másik bizottságba Bottiikot, /?*/• blnek Istvánt és Berky Gyulát delegálta. Ezután sokorópátkai Szabó, Oömbös ós Kovács J. István szólaltak fel. Kovács J. István indítványt adott be, hogy a párt eddigi szervezeteit tartsa fennt. Rubinek Gyula határozatot terjesztett a párt elé, melyben azt kéri kimondani, hogy a párt minden szervezete teljesen olvadjon bele az egységes pártba, amivel szemben Kovács J. István is határozottan precízirozta javaslatát tudniillik, hogy * párt szervezeteit igenis tartsa fenn továbbra i8 és ezzel a jövő eshetőségekkel szemben biztosítsa önállóságát. BottUk, Berky ós Motnár János szólnak az egyesülés ellen, illetve ast fejezik ki, hogy osak aggodalommal mennek bele az egyesülésbe és azt legföljebb csak

magasabb szempontok diktálta kényszerűségből fogadják el. Ugyanezt fejezte ki\'Rubinek is. MUcsevics János . csak ugy megy bele az egyesülésbe, ha a belügyminiszter kisgazda lesz, hogy biztositatik; a párt demokratikus irányzata és munkásság fokozodtabb védelme ós végül, ha a korlátlan házfeloszlatási jog csak a íöldbirtokreform ós más szociális reformok meghozatala után lesz gyakorolható. A párt az utóbbi nélkül Milcsovics javaslatát el is fogadta.
Általában a párt csak a kónyszerhatása alatt hajlandó az egyesülésbe belemenni a feltétlen beolvadást csupán sokorópátkai Szabó és Patacsi Dénes javasolták. Végül a párt elvben kimondta, hogy elfogadja a beolvadást, régi pártszervezeteit azonban fenntartja. Az értekezlet utasította a két bizottságot, hogy hétfő estig kószitsc cl tervezetét, hogy azután a pátt hétfő este hét órára összehívott értekezletén véglegesen dönthessen.
A keresztény nemzeti egyesfllés értekezlete.
Budapest, julius 10. A keresztény nemzeti egyesülés ma délben 12 óra után pártórtekez-letre ült össze, hogy letárgyalja a kormányzópártok egyesülésének feltételeit. Az ülésen Jiaiter István elnökölt és számos felszólalás hangzott el, a szónokok valamennyien helyeselték az egyesülést, de erős hangulat nyilvánult meg Ráday esetleges belügyminisztersóge ellen. Olyan hangulat is konstatálható volt, hogy a pártonkívüli miniszterek bevonását az egyesületben nem nézik jó szepimel. József a vidéki pártszervezetek feloszlatása ellen tiltakozott. Fél 2 órakor megérkezett a pártkörbe Rubinek Gyula. — Egyenesen a terembe ment, ahol akkor éppen Rakovszky beszólt. Megérkeztekor az ülést felfüggesztették és a földmivelósügyi miniszter Haiierrei félrevonult. Kijövet hangoztatta Rubinek, hogy semmi másért nem jött, csakhogy hejelentse a kisgazdapárt értekezletén történteket.
Hétfőn a két párt bizottságai az egyeztetés céljából összejönnek és kedden az egységes párt megtarthatja alakuló gyűlését. Meg kell állapítani, hogy a keresztény nemzeti egyesülésben a keresztényszocialisták egy része tartózkodó álláspontot foglal el. Egyesek már most is hangoztatják, hogy ha nem is lépnek ki, illetve nem is lépnek az uj pártba — álíásfoglalásukat későbbre tartják fenn. Metiy Ferenc á tanácskozás folyama alatt eltávozott. Azt mortdotta, hogy őt mint keresztényszocialistát választották meg ós az is akar maradni. Állásfoglalását a párt határoza-. tától teszi függővé. \'
Az értekezlet félháromig tartott. Az elnöki előterjesztéseket elfogadták és kiküldötték a bizottsági tagokat: A program Intézőbizottságba Turf Bélát és Bieyer Jakabot, a szervező bizottságba pedig Ernst Sándort és Hencz Károlyt.
A bizottságok Bethlen elnöklete alatt) fognak tanácskozni, munkájuk hétfőn ette még n különálló pártok értekezlete elé kerül1 és kedden megtörténik az uj párt megalakulása. Bethlen egyébjcént ma délelőtt kihallgatáson volt a kormányzónál.
Dr. Strausz támadja a volt Frledrlch-kormdnyt.
Budapest, julius 10. Strausz István dr., a legfőbb állami számvevőszéknek most már nyugalmazott elnöke, ismeretes ügyében memorandumot terjesztett a nemzetgyűlés elé, amelyben élesen kritizálja a volt kormány egyes tagjait, valamint az ügyészségnek az ő letartóztatása körüli állásfoglalását. Különösen kikel a memorandum Kriedrich ellen, akinek es kormányának kinevezése Strausz szerint nem törvényed, sőt egyáltalában minden jogalapot nélkülöz.
A népbiztosok bünpere,
■ ♦ ■ * * i
Budapest, julius 10. A népbiztosok hatalmasanyaga bünperében ma BajákiFerencet hallgatta ki a bíróság. Bajáki kijelentette, hogy nem érzi magát bűnösnek, lelkiismerete nyugodt. Kunékat a proletárdiktatúra előtt nem ismerte, róluk egészben egyszer hallott. Részletesen elmondja «védekezésit a vádakkal szemben. Kihallgatását hétfőn folytatják.
Károlyi Mihály Tliva meg»
v gyilkolásáról.
Prága, julius 10. A „Vecser" munkatársa felkereste Károiyi Mihály grófot abból az alkalomból, hogy a magyar kormány elfogatási parancsot adott ki ellene. Károlyi kijelentotte az újságírónak, hogy Tisza meggyilkolásában semmi része sem volt.- Tiszát aznap gyilkolták meg, amikor ő miniszterelnök lett. Egész délelőtt el volt foglalva a kormányalakítással, délután pedig József főherceghoz ment. Itt mondotta neki valaki, hogy Tiszát meggyilkolták. A gyilkosok ellen a legszigorúbb nyomozás bevezetését rendelte el. •«
Az oroiz—lengyel frontról.
Bécs, julius 10. A „Neue Freie Pressernek táviratozzák Varsóból: Annak a hírnek, hogy a bolsevisták megszállták Lemberget — semmiféle tónyboli alapja nincs. A legutóbbi harctéri jelentésekből megállapítható, hogy a harcok még Rovno területén, folynak.
Varsó, julius 10. A külügyminiszter jegyzéket küldött a spaai konferenciához, amelyben kijelenti, hogy Lengyelország bármely pillanatban kész békét kötni, de csak a Lengyelország ós Oroszország között élő népek ■ önrendelkezési jogának alapján. A lengyel haderő megvédi Európát a vörös veszedelemmel szemben. A Jengyei nép felkelt, .hogy megvódjo házi tűzhelyeit.
Ausztriában szoclállxálnl akarják • földbirtokokat.
Bécs, julius 10. Az altóausztriai birtokok bizalmi férflainak tegnapi gyűlése elhatározta, hogy a munkaadók elé terjeszti azon követelését, amely szerint a< béreknek a különböző kategóriák szerint 80—100 százalékkal való felemelését kérik. Ha követeléseiket julius 17-ig nem teljesitik, akkor a mezőgazdasági munkások vezetősége által az egész termést lefoglaltatják és a hatóság rendelkezésére boesájtják.
Ha ezt a javaslatot megvalósítják, ugy es nem Jelent kevesebbet, mint a mezőgazdasági üzemek szocializálását. *"
¿AuA
1920. jülius -1 i.
HÍREK.
Ingei Ulltüdnn Elet
_i_f ..
> Nagy gyásza van Nagykanizsa kereskedő társadalmának; rövid betegség után 5(3 éves korában elhunyt Unger Ullmknn Elek vaskereskedő.
Megtestesülése volt az igazi egyenes gondolkodású magyar kereskedőnek; példaadó voít mindenkor az ő becsülete, szolid munkássága a kereskedők szemében és ezért sújtja különösen a kereskedő világot mélyen, hogy büszkesége ily váratlanul kidőlt.
Nívós üzleti tevékenysége, párosulva uri modorával, szerénységével ós egyéni szeretetre méltóságával, minden vonaton a kereskedők vezetőjévé praedestinálta őt, a ki amellett, hogy kérlelhetlenül sikraszált a kereskedői tisztesség és erkölcs szigorú betartásáért, viszont lojálisán védelmébe vette a legális kereskedelem érdekeit minden forummai szemben.
Elnöke volt a „Kereskedők Társulatának", kültagja a kereskedelmi és iparkamrának, az adófelszólamlási bizottságnak, ügybuzgó elnöke és a III. osztályú kerosoti adókivető bizottságnak 28 éven át igazságos buzgó tagja; igazgatósági tagja volt a „Nagykanizsai Takarókpénztárnak és Sególyegyletének, a „Pacsai Takarókpénztárnak", igazgatósági elnöke a „Merkúr Vasmüvek Részvénytársaságnak, felügyelő bizottsági tagja a Franz Lajos és Fiai Gőzmalom ós Villamosmüvek Részvénytársaságnak.
Ezen elfoglaltsága mellett időt szakított magának arra is, hogy egyéb társadalmi uton is szépet és nemeset cselekedjék és segítse,
gyámolitsa embertársait, ahol csak lehetett.
ff *
Eveken át háznagya volt a régi „Társaskörnek, elnöke a „Nagykanizsai Kaszinónak", díszelnöke a „Nagykanizsai Tornaegyletnek11.
Rendkívüli munkásságot fejtett ki a háború alatt, mint a „Vörös Keres/t* helyi választmányának tagja.
Tanácsot adott az ő joviális, nyájas módján, mindenkihez csak jó szava volt; vigasztalt, pedig ő maga is nagyot áldozott a haza oltárán; egyik fia elesett a harctéren, a másik négy év óta sínylődik orosz fogságban.
Számtalanszor előfordult, hogy tűzeset alkalmával egészségének, sőt életének kockáztatásával segitett emberéletet, jószágot megmenteni.
Kedélyes, jószivü igazi magyar úriember volt; sokszor láthattuk turista ruhájában vadászatokra indulni, vagy szőlőjébe kisétálni; a hol megfordult, a hol megjelent, jóság, megértés jártak a nyomában.
Egész ember volt Unger Ullmann Elek, ezért fáj ugy lelkünknek az ő távozása, amely pótolhatatlan ürt hagy maga után. — Mélyen sújtott családjának mérhetlen fájdalmában őszintén osztozik a város és az egész vidék társadalma. __ Á.J?.
— Kinevezés. A földmivelésügyi miniszter, a nyugalomba vonuK Augusztiny Gyula m. kir. állategészségügyi főfelügyelő helyére Vaszary Gyula m. kir. állategészségügyi felügyelöt nevezte ki Zalamegyé törvényhatósági állatorvosává. Az uj állatorvos Jászapátiból kerül Zalaegerszegre.
— Örömhírek hadifoglyainkról. Az
egyik dr. Bar/a Istvántól a négy éve orosz fogságban sínylődő kanizsai ügyvédtől, a másik Pauk Vilmos mérnöktől jött, aki teljes hat éve van már távol családjától a messze Szibériában. Dr. Barta István, — akiről legutóbb mogirtuk, hogy egy a mult hónapban érkezett értesítés szerint útban van hazafelé — már Magyarországon van s a csóthi fogolytáborban várja a vesztegzár leteltét. Pauk mérnökről egy hazatért fogolytársa hozta az örömhírt, hogy minden szükséges kelléket megszerzett a hazautazáshoz • e pillanatban már minden valószínűség szerint útban is van, hogy egyszer^ csak váratlanul betoppanjon családja körébe s mV <hoz ölelje hat éve nem , látott szeretteit.
— A mai sportkabaré hiteles megjövendölését hozza a PLETYKA tegnap megjelent "száma. ,
— A rendőrség ügyeimébe. Tegnapi számunkban közöltük a rendőri kihágási biró- . nak a közönséghez intézett figyelmeztetését, amelyben az a bejelentési kötelezettség pontos betartására hívóit fel mindenkit. Csak -helyeselni tudjuk a rendőrségnek a fennálló törvényes rendelkezések pontos betartását célzó intézkedéseit s éppen ezért hívjuk most fel a figyelmét olyan jelenségekre, amellyel feltétlenül rászolgálnak a hatóság érdeklődésére. Az érvényben levő, do nem nagyon respektált egószégügyi rendelkezésekről van szó, amelyek betartása pedig a mostani kánikulai melegben — amikor a rothadó anyagok > milliószámra tenyésztik a gyilkos kórokat okozó baktériumokat — életbevágóan fontos. Hog^ egyebet ne emlitsünk, a leglehetetlenebb állapotok uralkodnak városszerte, a gödrök tisztítása körül. Ugylátszik a drága fuvardijak tartják vissza a háztulajdonosokat a gödrök időnkénti kihordatásától, amelyek azután színültig megtelve oly pagetráns bűzt terjesztenek, hogy az még a harmadik utcában is érezhető. Nem tartjuk valószínűleg, hogy ez az állapot túlságosan hasznos lenne a yáros közegészségügyére. A másik dolog, amire a rendőrség figyelmét felakarjuk hivní az a gazdasági szempontból feltétlenül hasznos és üdvös jelenség, hogy a sertéstenyésztés most már városunk legbolső területén is mind nagyobb mórveket ölt. Nagyon sokan nem ológszenek meg azzal, hogy a saját céljaikra nevelnek egy-két sertést, hanem egész hizlaldát állítanak fobudvarukban, ahol 10—20 sertés is hizik eladásra. Ismerünk helyet a város kellős közepén, ahol 80 darab malac nevelődik, természetesen ókori higóniáju sertéstálakban —-termékeny melegágyat nyújtva a különböző betegségek csiráinak. Ugy tudjuk, hogy a városi szabályrendelet idevágó paragrafusai világosan megmondják, hogy a város belterületén szabad-e egyáltalán s ha igen — hány sortést szabad nevelni. Ha a rendőrség időnként berazziázná a házak udvarait, a rendőri büntető biró pedig £zígoru büntetéssel sújtaná a közegészségügyi" rendelkezések be nem tartóit — e tekintetben is javulnának az állapotok s egygyel több okunk lenne remélni, hogy Nagykanizsa az idén \' is aránylag szerencsésen ússza meg a kánikulai forróságot és a nedves ősz járványnevelő időszakait.
— Aranyvlrág Itt és Balatonbogláronl
Annak a szép sikernek a hire, amelynek jegyében Huszka Jenő „Aranyvirág" cimü operettjének háromszori előadása nemrég lefolyt, ugylátszik -városunk falain tul is elterjedt. Most ugyanis, amidőn az operettnek közkívánatra negyedszer és a színkörben leendő megismétlése van készülőben, Balatonboglárról étkezik a hire annak, hogy az ottani és környékbeli nyaraló közönség is meghívni szándékozik az elsőrangú szereplő gárdát a saját körébe, szintén az „Aranyvirág jótókonycólu előadásának céljából. Értesülésünk szerint a szereplőkben meg is van a hajlandóság a kirándulásra, s így a folyó hó 26-án mi fogunk, a következő napokban pedig a balatonparti fürdőzők fognak Huszka. fülbemászó buja érzéki muzsikája mellett egy igazán bájos estén szórakozhatni. A tervezett előadások részleteinek megbeszélése végett f. hó 12-ón délután 6 órakor a Keresztény Otthonban értekezlet lesz; kéri- a repdező, hogy azon a közreműködők teljes számban megjelenjenek
— Mulatni, szórakozni lehet ma délután a sportpályán. Azt hisszük az NTE old boy csapata ós a színészek foodballt játszó
| mesterei elég garanciát nyújtanak a közönségnek arra nézve, hogy még\'eddig nem élvezett kellemes délutánban lesz részük a jelenlevőknek. A metcs különös érdekessége lesz az a labdábarugás, amellyel Véghelyi Iza művésznő jelzi ö játék kezdetét. Nem hagyhatjuk szó nélkül a két taccsbirót Gárdonyi Vilmát ós Tömöri Nusit sem, akik — amint a főtréning-ből kitűnik mesés szakértelemmel lengetik az erre az alkalomra készült piros zászlókat. A sportkabaré fél 6 órakor kezdődik.
— Meghívó. Felkérem az "fceszos városi képviselőtestületi tagokat, hogy Unger Ullmann Elek v. képviselő ur temetésén leendő megjelenés céljából f. hó 11-ón délután fél 5 órakor a Városházán mogjelenni szíveskedjenek. Nagykanizsán, 1920. julius 10/ Polgármester.
— A NTE. felkéri tagjait, hogy Unger Ullmann Elek egyleti diszelnök temetésén való részvétel céljából f. hó 11-én d. u. lA5 órakor a tornateremben minél nagyobb számban jelenjenek meg.
. — Tflz. Tegnap este a szomszédos Petend községben kigyulladt egy pajta. A tüz a nagy vihar következtében tovább terjedt és amint értesülünk, nagyobb károkat is okozott. A .tüz okát eddig még nem sikerült megállapítani.
— A kereskedelmi alkalmazottak helyi csoportja Ungor Ullmann Elek ur temetésén testületileg fog részt venni. Kérjük a t. tagokat, hogy ma délután 4l/t órakor saját helyi-ségünkben \' szíveskedjenek gyülekezni. — A vezetőség
— Fenyeget az olcsóság. Kisért bennünket már ismét az olcsóság. Igazán nem tudjuk, hogy ezzel a hírrel örömet o*kozunk-e, vagy csak bosszúságot, de mindamellett eláruljuk, hogy az olcsóság, akárcsak a hőhullám, Amerikából visszavonhatatlanul elindult Európa felé. Egyik német kereskedelmi szaklapban olvassuk azt a rémhírt, hogy Amerikában, a World közlése szerint a férfiruha ára hatvan dollárról 28-ra, a nőiruha (hiába, a nők Amerikában is többe kerülnek) 80-ról 50 dollárra esett. A női cipő ára is leszállott 20 dollárról 11 dollárra. Hogy még * nagyobb .legyen a hosszúságúnk, egyik sanfranciskói cipőáruház egyetlen nap alatt kiárusította. 40 százalékos ármérséklet mellett egész készletét. Filadelfiában a divatáruüzletekben 20—40 százalékos árengedményt nyújtottak, míg Cincinatiban 75—90 százalék volt az árcsökkenés. Igazán nincs most már más hátra, mint fölszólítjuk atyai hangon a láncosokat, hogy ezekre a hírekre ijedjenek, meg és olcsón adják el készleteiket, mert meglássák, ha az amerikai olcsó áruk megérkeznek, akkor portékájuk ingyen sem kell.
(*>x4£*asely látván éi Társa Utéda Nagy Károly Prlgyts budapesti orvosi műszerek és művégtag gyáros dunántuli üzleti utja alkalmával julius 17-én és 18-án, szombat és vasárnap Nagykanizsán a Central szállodában műszaki személyzetével fog tartózkodni. Saját gyárában készülnek: Mükezek, műlábak, járógépek, haskötők, feörcsér-harisnyák, támfüzék, sérvkétők, koldokkötók és mindennemű hygienikus betegápolási cikkek. Itteni tartózkodási alkalmával folvosz rendeléseket. Minden rendelésnél pontos mértéket vesz. A késs cikkeket is személyesen fogja átadni. Használja fel mindenki ezen kedvező alkalmat, midőn személyesen adhatja elő kívánságait a műszaki személyzetnek. Előzetes bejelentés esetén lakásán is felkeresi a rendelőt A cég .régi jó hirneve biztosítja a rendelőt a pontot és lelkiismeretes munkáról.
BUéé. Natlonal-Cassa, fényképészeti fabódé, rövid zongora, cimbalom, könyvtár szekrénnyel, fél hold fold, zenélőgop, sarokházhely, márvány és billiárd asztalok, gyerekkocsik és ágyak, üveges ablak. Bővebbet ,AMEN4 közvetítőirodában, Királyi Pál-utca.
\' (*) óriási Sikere volt tegnap az Urániában Mtf• váltás (Redenzlune) cimü klasszikus remekműnek. Mindenki a legnagyobb elragadtatás hangján nyilatkozott. Müvésii tekintetben utolérhetetlen technikát produkált. Jegyek mára kevés számban vannak. Vasárnap a délután 3 órai előadást 10 éven felüliek megnézhetik kisérő nélkül is. Hétfőn, kedden és szerdán Judex uj mogbizatásának IV. része ,Ai egyszemű* kerül bemutatásra.
Httl mtUar:
Vasárnap este: Lötty esredesei. Bohózatos operett*.
Hétlön: Dolovai nábob leánya. Szinmü.
• • Kedden : a császárné. Operette.
Szerdán: Comevillei harangok. Operette.
Csütörtökön: Csitulj szivem. Bohózat.
Pénteken : Varázskeringő. Operette.
Szombaton: Pacsirta. Operette. * 9mmmm
» A tegnapi kabaréelőadás főérdekes-ségét Bencze Jenő helyi aktuálitásu bluettje képezte. .Ugy látszik a helyi szerzőnek köszönhette a színház azt a szépszámú\' közönséget, amely tegnap elsőizben töltötte meg zsúfolásig a nézőteret.-A humorral, elevenséggel telerakott s ügyesen eltalált, aktuális témájú egyfelvonásos elérté a várt hatást: a közönség nagyon jól mulatott, sokat tapsolt a szerzőnek ós a főszerepet kitűnően alakító Rozsnyói Ilonának. A kabarészámok közül Véghelyi Iza, Földvárv Sándor, Polgár Fe-, renc, Rozsnyó) Jlona, Gárdonyi Vilma, Gyárfás Ödön, Vámos ós Nóvák Margit tetszettek különösen. Rbzsnyól szellemes konferánszai-val ügyesen töltötte ki a számközöket (pp)
A szerkesztésén felelős: a főszerkesztő.
1920 julius il.
ZALA
2
Nyilt-tér!*)
A „XaJa* tekintetes SttrkmtőUgének Nagykanizsa. B. lspjuk f. hó 9-lkl számában Jtélet egy waggon /akoi Ügyében" elm alatt megjelent közleményre a ktivat-helyreigazító sorokat kérem Nem falat meg a valóságnak az, hogy a szóban fonó cukrot én megvásároltam ós hogy ezt hatósági íoaedély nélkül tettem, mert a* áru ma. is a M agyai \\<ezóXft*dik Kereskodelmi Részvénytársasága budapesti cég tulajdonát képezi, nokem pediíj 1913. óta iparigazolványom rxn ¿s törvényaaéklleg bejegyzett cégom és cukor forgalomba-hoxatjJára is J°80»itó iparengedélyem van.
Nem felel meg a tényeknek az sem, hogy a kristálycukor maximális ára 00 K, mert ennek az árát a budapesti árvizsgáló bizottság 144 koronában állapította meg és különösen ncin áll ez az importált cukorra, a Nagykanizsa viios közellátási hivatala által kiadott cukrot pedig a helybeli kereskedők is 160 K-val árusítják és én som hoz-tun volna ast magasabb áron forgalomba, mint arailyon itii a* illetékes hatóságok megszabnak
Végül nem való az, hogy a cukrot egy Istállóban fJj5^roxUm el, mert art egy minden követelménynek megfelelő raktárban helyettem ol és iu árb minőségi hi*nya miatt ugyi» azonnal rendelkezésére bociátottam a Magyar Mezőgazdák r. t.-nak. A rendőrség Ítéletét mcgfeícbbeztem ét nyugodtan Várom a felebbvltejl fórumok döntését. Kgyébként a Közélelmezési Minisztérium a rendőrség ré-jiéról a cukor elárverezéso Iránt folyamatba tett .eljárást 4303». szám alatt már fel is függesztette és a cukor elárverezését eltiltotta. Tiszteletül:
Fehér Vilmos.
I 643/1920.
I
i .w ■ V i t-
•) Az e rovatbao

kózlöttekért nem vállal felelői-a artrkeaitôaéfl.
(x) Igen lontoa. Több házat, üzletet és szőlőt migvétcl/o koros AN1EN közvetítő Iroda Királyi Pál-utca 8., a«{y br.rmilyen ingatlan közvetítésével foglalkozik, sót akármilyen ingóságot és árut bizomsnyba is elfogad.
Jó családból való 2 flu kitűnő ellátást nyerhet kúJón sxobával. — Bővebbet Físchel Fülöp Fial cég
ui létében. -n _\' _
.............. ■
Atilla ntoa 50. ai. hál eladó. liővebbet ugyanott.
"Tanuló felvétetik Schvarcz Dezső cégnél, Fő-ut.
* -
Perlekt fléplrónb (gyorsirónók előnyben) azonnal felvétetik havi 800 korona kezdő fizetéssel. Zalavármegyei
Sióvetkezeti Áruforgalmi Részvénytársaság Nagykanizsa.
■ 1
Véroa bdlerUlelén 300 □ öl azép házhely Jó gyümölcsfákkal eladó. SZIORISZT Ingatlanforgalmi
Iroda. Zrinyi-utca 3a. I. em.
Federei Plató-kooil 15—10 \'métenaáiaa teher-Mráaial eladó Uttaer Ödönnél. Pö-nt 24. a«.
Blmult a íiéboru !
hátrányos hatáea a
DIANA Icéaaltményelcre
welykk Isméi a régi kipróbált b4k«mlnőa*gb«n kephafó • kövofkoxő Arakon :
DIAMA-krém kla tégely...........10 K
MANAofcrém nagy H*ely..........^ü
diaha pudar kla doboz...........*<> ^
DIA na-jhkI«\'nagy doboz *.........90 K
DIANA-tollatHAaalat kis doboz.......00 K
(HAH A- toiiotkésxlat nagy.........K
MAÜA-fOfltfém..............18 K
MA«A-fOQP<>r ...............10 h
DIANA-axaJvIs...................90 K
Kapliotó mincleuütt I Gyártja : a Diana Kereskedelmi R.-T.
Budapest. V., N4dor-ulca 30.
J
, Az alsétendvai iliis UszoittbiriliMI.
Tárgy: A csesztregl körorvosi állásra való j pályázati hirdetmény. 1
Pályázat! hirdetmény*
Zalavármegye alsólendvai járásához tartói ó csesztregi köroi toai állásra Cscszt-reg község székhellyel pályázatot hirdetek
N A körorvos javadalmazása: 1600 korona törzsfizetés, 600 korona lakbér, megfelelő helyipótiók, 700 korona utiétalány, illetőleg a községek által kiszolgáltatandó természetbeni fuvar ós a szabályrendeletileg megállapított látogatási dijak. -
Felhívom ez állásra pályázókat, hogy szabályszerűen felszerelt kérvényüket hivatalomba 1920. évi augusztus hó 5. napjáig adják be.
A választás napját később fogom Kitűzni
Zalabaksa, 1920. junius 27-én.
Dr. Vlzkelety Árpád s. k,
9 t. főszolgabíró.
Hirdetmény.
A f. évi 101/2. R. E. H. séámu rendelet alapján utasitom a város területén állandóan tartózkodó összes rokkantakat és katonai ellátásban részesülőket (nyugdijasok is) hogy évfolyam szerint alább felsorolt napokon a városház Kazinczy-utca 1-ső bejárat II. emelet középső ajtó, rokkantak összeirási irodájában a saját érdekükben jelenjenek meg. A kezeikben levő összes katonai okmányokat (fizetési meghagyás, csekkszelvény, rokkantkönyvecske stb.) okvetlenül hozzák cl magukkal.
Meg nem jelenők clőlesznek vezetve és megbüntetve Okmányokkal igazolni tudó [ távolmaradó julius hó-30-ig más napon is jelentkezhet
Julius 7-én 1865. évben szül. és ennél idősebb évfolyam, továbbá 1866—1872. Julius 8-án 1873—1874 évben születettek „ 9-én 1875 — 1876 „ „ 10-én 1877-1878 „ „ 12-én 1879—1880 „ 1 w „ 13-án 1881 — 1882 „ . 14-én 1883—1884 „ ^ , , 15-én 1885-1886 ^ „
. , 16-án 1887—1888 „ „ 17-ón 1889-1890 . „ 19-én 1891 — 1892 , „ 20-án 1893—1894^ „ . „ 2l-én 1895—1897 „ * „ 22-én 18Ö8—1900 w „ \'
Nagykanizsa, 1920. julius hó 4-én.
Polgármester.
Magánnyomozó iroda
Viola ¿8 Társa Nagykanizsa
Oiéng«ry«ut 3» m» II. am.
Elvállal mindennemű bizalmas természetű megbízást figyelést bűnügyekben is ugy bel- mint külföldön._
Urak figyelmébe I
Teljesen rossz nyakkendők Ujak lesznek I — Fordításokat és javításokat jutányos áron elvállalom.
WEISZ HERMIN, Magyar-u. 76. sz.
w Ajánlunk ml a ak*«xl«t tart lafl
I a 62°/o-os száraz szinszappant
l/* kg.#s darabokban 66 K-ért •
nrulUI íaijjiiiappaiit ki.-kéof so kor.
Komlóa és T^sa nagykcrcik/jók.
VJ BUOAPCST, VI. ■»Ixa-utca 44.
IIAc7 I Fával égetett jó dara-I bos mész, valamint \'Ternollt* asbest pala waggon tételekben megrendelhető:
VCrliw&t kereskedelmi irodában Zrínyi Miklós-utca 33. azám. I. em.

minőség szerint 500-550 koronát fizet kgl.-ként. 8610
krém, púder, szappan fogkrém, shampooing stb.
Kapható minden gyógyszertárban és drogériában. Nagybani szétküldés : Budapest, Baross-tér 10. sz.
Házak, szőlők, birtokok, mindenféle ingatlanok előnyös adás-vétele:
SZIORISZT I.ÁSZI.Ó B.1mí""rSÜ|.
Irinyi Mlkl4*-nt«* :
■i. I. .m.l.t — T.I.I.B 285.
sou

cigarettahüvelyek és papírok.
November Jenő Budapest« ll.9 LövöHáz-u. ftt/e«
■MM
URÁNIA mozgókép-palota
ftoasonyi-ute* 4- f Ufonaaém
Szombaton és vasárnap A vllétf Ughatalmasabb filmalkotása I
Megváltál
(Redenxione)
Vtamak kiállítási 1 Csodás MvétslskI
ttOOO
ym ^ i . . 1^1 I. ■ ...- -. . . ■ ■ I\'.II I II ■ I ■ ■ ■■ I ■ ■ y VJ ■ ■ \' \'.■ !■
Elöadáuok hétköanapokoa T éa 9 órakor. Vaaár- éa SuiiFaapokos 3, 5, 7 éa 9 órakor.
ZSOLD OS- tanintézet
Budapesty VIII. Dohányu. 84a
é %
a legjobb sikerrel készit elő polgári-. és középiskolai maoAnvlzsgákraf felvételi vizsgákra stb. TtfCttl: Jtótl 124-47.
MiMtKk mim s&rs:;
okv«u«n láugaaa* meg 9üt ország lsgnagyobb
harisnya gyári-lérakatát
GÜTTMANN ÉS FEKETE dpil
. Budapest, VI., Dsák^tér, Ankarpalota.
■Imtfâa oi»k vl«*ontaladóknak. Árajánlattal kéaieé0Qal a*olgâlunk.
Bély eg vá I aszté kot
biztosíték vaffy prima referenciák melleit küld:
Pátkay Jenő bélyegáruháza
Dudapaat, Rákóo«l-ttt t4. Telefon József 86-70. liélyeg-gylljiemények éslvbélyegek vétele legmagaaodbárban. Érdeklődésnél válaszbélyeg. Megjeleni a Junius bavi árjegyzék. Knphaló2kor. bélyegl>ekUldé»e ellenében.
pUJ^r , 5 HP Robey Lokomobll,
L/lClUO • fa, szén és szalmatütelésre berendezve Clayton Shuttlewprt 1^50 mm. cséplővel ós emelővel. — 8. HP. Robey lokomobil, fa, szén és szalmatüzeléísre berendezve MÁV. 1370 mm. (íséplővel. — 10 HP. Shuttlewort lokoraobil fa, szén és szalmatüzelésre berendezve M. A.V. 1370 mm. cseplővel. Mindhárom garnitúra gyárilag tökéletesen javitva. — Drózdy-féle elevátor, jó üzemképes állapotban : •
Bővebb falviUgotiUit ad : 3«08
László tt Orulg tíi Biukuizu, EntiliMir 10. \\l
("laflfS * Hold altőrenUü saántóföld háaaal és ■ melléképületekkel Soinogybao, a hásba azonnkl beköltözhető, Idei terméssel vagy anélkül jutányos áiban. — Villa berendeléssel Halatonkeressturon, 3 sxoba és mellékhelyiségekkel, fél hold területon szólóvei, esetlog nagykanizsai házzal elcserélhető. — Üzletház Nagykanizsa legforgalmasabb utcájában. — Családiházak és bérházak beköltözhető lakásokkal mindan nagyságban a város különböző helyein. Emeletes UzMt-haz azonnal átadó üzlettel.
Megvátalre karastotlk: Kisebb nagyobb birtok, vagy bérlat. — Falusi üzletház, vagy annak bérlete. Mindennemű iogatlan. — Bővebbet: Slántó Vilmos lngatlan(orfl«l»t ügynökség, Kölcsei-utca 12. sz. Telefon 322. Táviratcím: Szántó ügynökség Nagykanizsa. *48
MAYER KLOTILD
gözmoeógyára Nagykanizsán
Főüzlel : Hunyadi-utca 19. — 6^)titelep: Kazluery-u. 8.
moef tliköreimára vasal
fényei, vegyileg
-
Vídókí munkák Is hetenként pontosan elkészülnek és elszállíttatnak.
-----saj
Azonnal átvehető diszmííáruüzlet.
Balatonfüreden elsőrendű üveg dlszmŰ-áruüzlet teljes berendezéssel családi Ügyek miatt röntöu Átvehető. — Eladással
megbizva : POLOÁR 0/ ingó- ós ingatlán v adás v. irodája Kaposvár» Berzsenyi u. 8. Interurbán telefon 197. jáj

1920. július li

\'_ _ • ~ ........; T
fttaéaa ktlla értMlléi helyett.
Unflér UUauaa Kletoé azUl. Wagner Aranka a maga és gyermekei uig«r UlíMAaa BUk (orosx hadifogoly). Uifer Utlaaaa «Mai férj, Hartfitay
Bertalanná, férje Hargltay BarttUa a unokájn ■ária, fivére Uagar ÜUoaa* Sándor és családja
szomorodott ativvcl tudelfa, hogy forrön ax«rc-telt lérje, a legjobb atya, nagyaiya és fivér
UngerUllmannElelt
keraafcaél, a Hagykaalisat Caaiao alatta, s Natykantaaat Takarékpéaatár által alapított ftase-- iélyaé asAitUeaet eiaöka »tb. (
folyó évi lulius hay U>-én délelóif fél 9 órakor delének 56-ik, boRoR liécaaaigénak 53 Ik évében. hoaakaa axenvedés éa a halotti szentségek I ájtatos felvitele után az Úrban csendesen elhunyt. |
A megboldogult hllli reteme f. hó 11-én d. u. ö órakor fog a halottashézból (Nagykanizsa. Kazincsy-ulca) a róm. kath. temetőben levő csa-lédi sírboltban Ör9k nyugalomra helyeztetni.
Az en^eaztelő szentmise áldozat f. hó 12-én d. e. Ö órakor fog a szent herencrendiek temploméban az egek Urának bemutattalnl. Nagykanizsa, 1920. lulius 10.
A „Nagykanizsái Kereskedők Társulata" mély fáj-dalommal tudatja, hogy szeretett elnöke
Unger UHmann Elek ur
folyó hó 9-én elhunyt.
A megboldogult társulatunk és tagjainak ügyeit mindig nagy szeretettel és megértéssel karolta fel.
Elhunyta társulatunknak pótolhatatlan veszteséget jelent és kérjük emlékét mindenkor kegyelettel megőrizni.
Nagykanizsa, 1920. julius 10-én.
»- \' ,
nagykanizsai Kereskedők Társulata.
As örök világosság téayeakeéjék neki! ^
A „Nagykanizsai Tornaegylet" megrendülve jelenti, hogy köztiszteletben álló diszelnöke
Unger Ullmann Elek ur
íolyó hó 9-én elhunyt.
Azon kevesek közé taitozott, akik a testedzésnek nemzeti, kulturális és társadalmi fontosságát felismerve már évtizedekkel ezelőtt megteremtették Nagykanizsán a sportélet kultuszát. \'
Mi, akik az ő alapvető munkájának nyomdokain haladva, szólesbiteni, kiépíteni és teljessé tenni akarjuk a megkezdett müvet, az utódok hálás tiszteletével s szeretetével gondolunk erőteljes, nemes egyéniségére. Ez az egyéniség az ép testben ép telek, az egyones, férfias jellem megtestesítője volt.
Nagykanizsa, 1920. julius hó 10-én.
Emléke mindenkor dini fog közöttünk!
A Dundntull Gazdasági Szeszgyárosok Szeszfinomitó
Részvénytársasága Nagykanizsán mély megilletődéssel jelenti, hogy
línger UHmann Elek ur
társulatunknak fennállása óta felügyelő bizottsági tagja f. hó 10-én elhunyt.
A megboldogult mindvégig szeretetteljes buzgó munkásságával karolta fel társulatunk ügyeit, ezúton is hervadhatatlan érdemeket szerzett magának.
f * 1»
Emlékét mindenkór tiszteletben megőrizzük.
DmmIüII Gazdasági Jmuyíioiá IzeszffaunUi limiijtirutíii.


A Nagykanizsai Takarékpénztár Igazgatósága, felügyelő-bizottsága, választmánya és tisztviselői kara mély fájdalommal
jelenti, hogy
w
Unger UHmann Elek ur

i ■

ki 34 éven át mint az igazgatóság ügybuzgó érdemes tagja, meleg érdeklődéssel vett részt intézeti életünk fejlesztésében, f. hó 10 én elhunyt.
Hült tetemei folyó hó 11-én délután 5 órakor fognak örök nyugalomra helyeztetni.
Nagykanizsa, 1920. julius hó 10-én.
A megboldogult emlékét hálás kegyelettel őrizzük.meg.

i
■I ■A Nagykanizsai Kaszinó mély meg illetődéssel éa a legőszintébb fájdalommal tudatja, hogy szeretve tisztelt elnöke
í - • ;- ; > \\ 4 »
« m* i
" ......
^tMMMMMM

A Nagykanizsái Takarékpénztár által alapított önsegélyző Szövetkezet igazgatósága, felügyelő-bizottsága éa tisztviselői kara mély fáidalommal jelenti érdemekben gazdag elnökének, <
Nagykanizsán folyó hó iO-án elhunyt.
. *»
A társadalmi béke becsületes és ósxinte
W ^ >2 i < * a T-S
bajnoka volt, azért nagy a veszteségünk. Tiszteletremeltó szelleme tovább él bennünk; emlékét. hálás kegyelettel meg-őrizaűk.
Nagykanizsa, 1920 julius 10.


Nyugodjék békében!

M \\s
Unger UHmann Elek urnák
folyó hó IMn történi elhunyt^ ^ ,
A megboldogult Intézetünk megalapítása óla fáradhatatlan tevékenységgel működött annak felvirágoztatása érdekében, elhalálozása súlyos veszteséget képez intézetünkre nézve.
~ " ^^ » . « W
hült tetemei f. hó 11-én d. u. 6 órakor fognak örök nyugatomra helyezetni. Nagykanizsa, 1920. julius hó 10-en.

Emlékét mindenkor hálás kegyetettel őrizzük meg.
\'u . ... , , T&fuL i -

A „Klrály-»5rfft*d« RészvénytAr«a«*g" Igazgató»^,.f«IUgy«lő-blatotrsága <s II&xIvImIOI krfa fáidalmaa ínéi
Ml (clrnti, hogy __.
UNGER ULLMANN ELEK Ur

t ym
) f-
ki évek hoisiu során át mint a felUgyelő-blzollság érdemes tagló, meleg érdeklődéssel karolta fel vállalatunk érdekelt, folyó hó 10-4n elhunyt.
Nagykanizsa, 1920. tulius 10-én.


t&éitá*, Astei Já ■
Á
^íi
iU\\t i\\
minémmhm* tmtilühn fogjuk tartani.
rtyoMtiott.

.v m

* & u éékái

KL.VII. éwfolf»
«VIPIMÍ
M*Ulkmmlu*m, 1990. Julius 13. Km**.
¡artsdMfbUiiéllnül:
Nagykanizsa,
Sugár-ut 4.
l$l* Nyomdavállalaf
PŐ-ut 5. tx.
Megjelenik héltö kivételivel mindennap korareggel
IB7« «xAm
iMrkMflMtfi ém kla44hl*at«ll telefon 78.
POLITIKAI NAPILAP.
Előfizetési árak:
WjfrM kfckM<bitiri,iMlm Kitil nltUMéstti:
WWW fW VwV V «WWW W w v •
Bgy MffS • ■ • ÜtX ki. IhiM ém , • M . MMflf » • . «
Hyéaa éVIS, • • #
Egyet **im ára i >
1 korona«
Nyomdai fal «fon 117.

in II
Főszerkesztő:
TÓTH ZOLTÁN

Fúzió Bethlennel vagy ellene.
Rublnek és Haller az uj párUlakulásról. — v Bizalmatlanság a fúzióval szemben.
Budapest, julius 12. A.pártok kiküldött bizottságai vasárnap olvógozték munkájokat. Délelőtt a szervezeti szabályzat kidolgozósával megbízott bizottság Bethlen elnöklete alatt megállapodott, hogy az egységes kormányzópárt neve egységes keresztény nemzeti kisgazda- és fötamüvespárt lesz. A párt élén 18 tagu intéző-bizottság fog állani, amelynek elnöke a párt elnöke lesz. A szervezeti sza» bályokat részletesen kidolgozták fc eszerint két alelnöki állás lesz az elnök mellett. Az elnök ségnek Bethlen, vagy Prohászka Ottokár, a két alelnökségnek pedig nagyatádi Szabó és gallér a jelöltjel.
A programmbizottság délutáni ütésén ugyancsak Bethlen elnökölt ós a három párt programmjiból megalkották az egység prog-rammot, amelyben különösen a szociális kérdéseket emelték ki és felvették abba a nemzetiségi kérdés megoldását is.
A pártok ma este külön-külön tárgyalják a bizottsági jelentéseket és amennyiben azokat mind a három párt ratifikálja, ugy holnap megtartják a közös alakuló gyűlést, amelyen az uj párt formailag is megalakul és megválasztja vezetőségét.
Bethlen már folytatott bizalmas megbeszéléseket a pártok vezetőivel, azonban a ka-binetalakitási tárgyalásokat még nem kezdte pieg, mert erre* csak akkor kerül a sor, amikor a Bethlen által vállait plattformon a megegyezés meglesz. Erről Bethlen jelentést test a kormányzónak ós ezután történik mog a miniszterelnökké dezignálás formasága, amelynek alapján esetleg már szerdára belefoghat kabinetje megalakításába.
A miniszteri listákra vonatkozólag a legkülönbözőbb kombinációk forognak politikai körökben. Hir szerint a belügyminiszteri tárcát — amelyre mindakét párt. igényt tart — Bethlen maginak fogja megtartani\\ mert^ kezében akarja tartani a közigazgatás vezetését.
Az uj pártalakulás esélyeiről a .Magyarország" munkatársa megkérdezte a két kor-, mányzópárt vezéreit: Rubinokét ós Haliért.

NN**
Főmunkatárs és laptulajdonos t CSILLAG JKNÖ
im m n m «Ii*..........


Hirdetések dljazabáa azerint.
>pi
Rubjnek a következőket mondotta:
— Az uj egységes kormányzópárt megalakulása ma már befejezettnek tekinthető, minthogy a kiküldött bizottságok ugy a szervezet, mint a programm tekintetében a legteljesebb egyetértéssel mogtudtak állapodni.
— Megvagyok győződvé, hogy a mai pártértekezletek jóvá fogják hagyni kiküldötteik határozatait és ezzel az uj alnkulat alapján a dezignált miniszterelnök megalakíthatja kabinetjét.
— Az programm lényegében semmi változást nem jelent, mert hiszen csak arról van szó, hogy az egyébként is egybehangzó programmokat részleteiben is .luzhangba-hozzák ogymással, ami természetesen sikerül is.
Haller a következőkép nyilatkozott:
— A párt a ma esti értekezleten foglalkozik a két bizottság által elkészített elaborátu-mokkal, amelyek a pártszervezetre és a közös programmra vonatkoznak. Remélhetőlog az elaborátumok elfogadásának semmi akadálya sem lesz, feltéve, hogy a pártok bizottságai, * közös értekezletre a párttól nyert utasitáso-
érvényesíteni tudták. Mindaddig, amig a közös nagy pártra vonatkozólag a legteljesebb megállapodásra nem jutottunk — a válság megoldásában további lépésekről nem beszélhetünk, mert Bethlen vállalkozásának alapja ** egységes párt megteremtése és ennek megtörténte előtt Bethlen sem tekintheti magát
dezignált miniszterelnöknek. Személyi kérdésekről igy még nem lehetett szó s igy minden1 kombináció korai.
A disszidensek — mint értesülünk — szintén ratifikálni fogják a tegnapi megállapodásokat. Mog lohot azonban állapítani, hogy a keresztény nemzeti egyesülésben és a kisgazdapártban még most is jelentékeny ellenzéke van a fúziónak ós ezek a mai értekezleteken nyilvánvalóan ki fogják fejteni álláspontjukat. Főleg a keresztényszocialisták egy rószo tiltakozik Bothlon vállalkozása ollen, az ő nevükben József szombaton igon élesen fordult Bethlen miniszterelnöksége ollon. A kisgazdapárt radikális része szintón bizalmatlan Bethlennel szembon, akibon nem lát garanciát a szólső földreformra és a választó jogra nózvo. — Mindkót pártból több kilépés várható.
Beavatott forrásból ma arról értesült\'a „Magyarország", hogy a fúzió- kérdése belől távolról sincs annyira eiintázve, mintahogy kívülről látjuk. Nem lehetetlen az sem, hogy a fúzió esetleg lótrojön ós a kormányzópárt végleges megegyezést köt\\ de nem Bethlen mellettt hanem ellene ós az egységes kormányzópárt a maga soraiból fogja kívánni a miniszterelnök kinovozósót. Ez osotben ttubitiek ós Haller jolöltsógo korülno előtérbe.
Beavatott körökben kótsógtelonnok tartják azt ís, hogy ha a külső nyomás folytán a két párt a fúziót ki is mondja és Bethlent elnökóvó választja is — az esetleges kabinet-alakítás során támasztanak neki oly nehézségeket, amelyek lehetetlenné teszik vállalkozását. Hivataloshn mindakét párt vezetősége a fúziót hangoztatja, do hogy a pártokban^ folytatott bizalmas eszmecserék milyen elhatározásokat órlolnok — az csak az utolsó órákban fog ( kiderülni. Mindeneseire jellemző az, amit az egyik pátvezér az elvi megállapodás sokat ratifikáló értekezleten mondott: — Mindnyájan ellene beszéltünk a fúziónak és mindnyájan megszavaztuk.,
A pártprogramra.
A programmkószitő bizottság m* délután tartott ülésén elsősorban az ismeretes 7 pontot tárgyalta le. Nyolcadik pontnak a munkás-kérdés rondezését vették fel, amely különösen alapos megvilágítás alá került. Szó volt különböző szociális reformok keresztülviteléről is ós arról, hogy afc uj kormányzópárt az engesztelékenység szellemében revideálni akarja az internálások ügyét.
Maga a pártprogramm a. következő alapokra van fektetve:
1.) A keresztény nemzeti irányzat intézményes megerősítése.
2.) A zsidókérdés nyugvópontra juttatása.
3.) Az agrárprogramm teljos kiépítése és
végrehajtása.
4.) Széleskörű népjóléti intézmények megvalósítása.
5.) A tökéletes jogrend helyreállítása.
A házfelosztási Jogot a kormányzónak korlátlan mértékben meg fogják adni^ mert ez az egysége* pártra nézvo nem jogi kérdés, hanem etikai, amennyiben a Huszár-kormány erre igéretot tett a kormányzónak.
Am egyMAIéi pártja elfogadta a
kormányzati programmot.
Budapesti tudósítónk telefonálja a kisgazda pártkörből fél 12 órakor : Most hozták a hírt, hogy ,a keresztény nemzoti egyesülés pártfértekezlete a kormányzati prog-rammot elfogadta. — A kisgazdapártban • Bottlik József ismertette a programmót, ami körül részletes vita fejlődött. Az értekezlet még tart .
Korányi as fltprópépsltlAttyrdl*
Budapest, julius 12. Korányi Frigyes báró az aprópónzhiány okairól a következőket mondotta:
— Néhány milli^ koronára menő aprópénz készül az állami pénzverdében, de ebből egyelőre nem bocsájtottunk forgalomba, mert az újonnan vert váltópénzt egyszerre akarjuk forgalomba hozni az államjegyekkel. Ami a terménylobonyolitásához szükéges készpénzt illeti, arról most folynak a tárgyalások a fővárosi nagybankokkal, r- Azon az állásponton voltam, hogy lehetőleg 300 korona maradjon a buza ára, de ezzel a felfogásommal — ugy látom — úgyszólván teljesen egyedül maradtam.
A uépblztovok bAupere*
Budapest\\ julius 12. Ma Dovcsák Antalt hallgatta ki a bíróság. DoVcsáki Bűnösnek nem érzi magát. Ismerteti a március 2l-e előtti eseményoket Kun Bélát a közvélemény érdemtelenül tolta az események élére. A bolsevizmus bekövetkezéseért minden magyar állampolgárt egyaránt felelősségre lehet vonni. A bolsevizmus csak azért bukott meg, mert ő ós vádlottársai idealisták voltak. Ha ők a terrorhoz csatlakoztak volna, akkor a kommün még sokáig fennmaradt volna. Tiszta öntudattal áll a birák olőtt, bátran vállalja a felelősségűt azért, amit tett. A statáriális rendeletet nem irta alá.
A tárgyalást holnap- folytatják.
▲ Stromfeld flgyben befejezték a tanaklkállgaMiokát
Budtpws/t julius 12. A. Stromfeld ügy mai tárg>«i^n befejezte a hadbíróság a tanuk kiha^^atását A hosszura nyúló bünügv immár jelentékenyen közeledik a befejezés folo. Holnap a különböző periratokat olvassák fel, azután a perbeszédekre kerül a sor.
▲ bojkott.
Budapest, julius 12. A fehringi vasút« állomás eddig a Triesztből Magyarországba küfónbÖző árukkal megrakott vonatokat a bojkott ellenére átengedte. Igy már egyszer 56, egyszer pedig 43 vaggon áru érkezeit Magyarországba. Tegnap azonban az a távirati érte sités jött Budapestre, hogy a fehringi állomás felsőbb rendeletre megtagadta az ujabban érkezett ós 54 waggonból álló szállítmánynak Gyanafalvára való továbbítását.
Napoleo* cqáesár Asvegye meghalt.
Párís, julius 12. (Szikratávirat.) A Reuter ügynökség jelenti: Eugénia császárné,
Napoleon özvegye Madridban meghalt.
Itutlafvst, julius 12. A tósadén ma as iráuyaat inkább tartózkodó volt A valutapiacon a frunk dinár éa a koronadinár, továbbá a mbal ssilárdsággal emolkedtek.
Órtákak:
Magyar Kitol Osstrák hitel Kereskedőim\' bank Magyar ba . i • I.os*ámitoló bank Agrár Fabank Forgalmi Konfaordla (iizolla \' < . Beocslnl Drasche
Általános kósa4n Rima Schlick Adria Urikányi Naski
1785 050 0610
885
4075 1730
3140 740 10700 4550 14500
Magyar-O láss 400
Guttmann 4130
Danloa 4000
Klotild 2250
Salgótarjáni 1 5825
AUantlkat; 4900
ValuUptao:
Napoleen 647
Font ví. . . 068
Má* —
tifoa , 469
Frank 1366
Lel 410
Svájci frank * v
Mk \' f U80
Rubel (Romanov) 810
SsoJcol —
Koronás dinár % M
Frank dinár 90«
¿ALA
1Ö20. Julim 13,
HÍREK«
tt A Ukáihivaíal uj elnöksége. Zala-vármegye kormánybiztosa a dr. Novay Imre városi aljegyző, majd dr. Balázs Zsigmond ügyvéd, tb. főszolgabíró lemondásával megüresedett lakáshivatali elnöki állásra Oobrovics Milán városi képviselőt, elnökhelyettessé pedig BabóchayQyörgy váiosi képviselőt nevozto ki.
— A keresztény szocUtHfták helyi alakuló gyűlése, Vasárnap délelőtt 11 órakor tartotta alakuló gyülósót Nagykanizsán a Keresztény-Szocialista Egyesület Országos Szövetségének helyi csoportja. Szépszámú közönség előtt nyitotta meg a gyűlést az egyesület elnöke, dr. Tamás János. A gyűlés szónokai voltak még kocsányi Károly, a budapesti szervezet kiküldöttjo és P. Hediy Jeromos szent-
\' íerencrendi áldozár. Mindhárman buzdították a munkásságot az egyesületbe való belépésre és hangoztatták az egyesülés szükségességót, itfint amely nélkül az uj Magyarországot mogtcrem-tenl nem lehet. A népgyűlés 1 órakor a »Szózat14 eléneklósével ért véget, Az újonnan alakult egyesület délután 0 órakor gyűlést tartott a Keresztény Otthonban is.
. —. Unger Ullmann Elek (em^fése, Megható volt a gyásznak és részvétnek az a hatalmas erejű megnyilvánulása, amellyel vasárnap Nagykanizsa népének minden rétege utolsó uyára kísérte Unger UHmann Eleket. A gyászszertartáson, . amelyet Bécsi Vazul plébános, Pintér Benvenutó és Heidinger Jenő szent-ferencrendi áldozárok segédletével celebrált — megjelentek az összes városi és állami hivatalok vezetői, a nagykanizsai egyesületek és testületek küldöttségei s ezeken kivül a gyászolók olyan tömege, hogy csak kis részük fért el a Kazincy-utcai gyászház udvarán. Ez az imponáló nagyságú, megilletődött tömeg a legjobb bizonyítéka annak, hogy Unger Ullmann Elek halála egyformán súlyos gyásza a város egész társadalmának. Az egyházi énekkar ének és zeneszámokkal fejezte ki részvétét a megboldogultnak, mint a zenekar volt buzgó tagjának, halála felett.
— Kinevezés. Az igazságügyminiszter dr. Posenberg Mór ügyvédet a nagykanizsai törvényszékhez hites német tolmáccsá nevezte ki.
— Változások a menetrendben. A balatoni fürdö-iexpreas járatában a hó 14*től kezdve a következő változás történt: Az eddig csak szombaton közlekedő 204. sz. fürdő express ezután szerdán is közlekedik (Budapestről in-\' dul délután 6 óra 10 p.-kor 6s Kanizsára ér este 10 óra 28 p.-kor); továbbá az eddig csak hétfőn közlekedő 201. sz. fürdő-express, amely Kanizsáról reggel 5 órakor indul s Budára 10 óra 15 p.-kor ér — csütörtökön is közlekedik. Ugyancsak 14-től kezdve lép életbe a száz százalékos jegyáremelkedés is.
-r Kerületi elöljáróságok a vidéken.
A belügyminiszter elhatározta, hogy az ország összes .államrendőrségi kapitányságai mellé, budapesti mintára, korüloti elöljáróságokat létesít. A kerületi elöljáróságok végeznék azokat a munkákat, amelyeket a váfosi rendőrségek végeztek, de nem szorosan vett rendőri funkciók, mint például a községi bíráskodás. A kerületi elöljáróságok vezetőitől jogvógzettségpt kívánnak és az állások betöltéadnél első sorban csak a volt városi rondőrtisztek jönnek figyelembe, akiket az államosított rendőrséghez nem vettek át.
— Zeneiskola A napokban irtuk mag, hogy őszre iparművészeti iskola nyilik mag Nagykanizsán Most ismét egy ujabb kulturális intéaméhy teljes megalakulásról ssámolliatunk be, mely Intézmény sservezése m^jd egy évre nyúlik viasza és* csupán átért nem közöltetett a nyilvánosaággal, hogy a teljes perfaktuilásig a zzervesés munkáját semminemű mellékkörülmény meg ne zavarhassa. Ka aa intézmény az Orsi. m. kir. Zeneművészeti Főiskola felügyelete alitt megnyíló Zeneiskola, melynek tanári kara a mai nappal immár teljesen megalakult. Összes hangszerei éa megfelelő iskolahelyiségei rendelkezésre állnak. Az intézet felügyelője az Akadémia résséról Oswald János a sene-művészeti főiskola tanár*, kinek jelenlétében fognak a vizsgálatok megtartatni Igazgatói: Dr. Sirokav Margit leányglmnásloml tanár, mint ügyveswtó igasgató és Pásator Irma ált.\' kíp. oki. ztnetanár, mint mavészotl igasgató. A zongoraianstahon a következő tanárok tanítanak : Szentesné Kruatély Lea áll. kép. okL aenetanár, a bécsi Zeneakadémia volt asstistens tanára, Vétalényi Ida ált. kép. oki. zenetanár, Hogedüsné Trebftach Antónia osxtr. áll. kép. seoo-tanár, I.ukácsné Vácai Jolán zenetanár, továbbá három segédtanár és két éraadó tanár. A h/geMitanszakon: Kutass? Jolán áll. kép. oki. senetanár, Hofrichter Kmma oki. hegedűtanár és egy óraadó tanár. A gordonkaianstakon: Dr. Kukaca József kösépisk. tanár, a legnagyobb valószínűség
I szériát, vagy pedij Tartós Antal gordonkatanár. Az ének j tans zakón 7\\>t. Sipossné Cathry Kmma operáinakesnó, áll kép. oki. énektanár Aa ftmtUti (zentsurzéti) tanszakon Dr. Sirokay Margit, dr. Horváth Klsa, dr. Lukács József kösépisk. tanárok. Aa Intését főbb zongorával rendelkezik (és cgyébb hangsaerekkel) arra a célra, hogy azon növendékeknek a tanulását is lehetővé tegyék, kiknek otthon hangszereik nlnosenak. Bár a tandíj rendkívül olcsé lesz (havonkint bO kor.), még ez alól is ssámosan fognak felmentést nyerni. Ily módon tvzoknak is megnyílnak a «ene-művészet kapui, akik egyébként ezen intézet nélkül a zenével talán sohasem ismerkedhettek volna meg. Bbben , tUl az uj intézmény beláthatatlan kulturális fontossága, amellett hogy a 4anitást olyan szakerők kezébe teszi te, kiknek neve is bistositékot szolgáltat agymagában azon sikerre, melyet * váróf és a felugyaíő igazgatóság tőlo joggal elvárható
f- -^Elfogták a Rózsa-utcai betörések téttesét. Több hónapos hajsza ós nyomozás fxtán tegnap végre csendőrkézre..került az a /titokzatos asszony, aki pár hónappal ezelőtt világos nappal öt különböző betörést követett el Nagykanizsán s azután nyomtalanul eltűnt. A betörőnő, akiről akkoriban pontos személy-leírást küldött a nagykanizsai rendőrség—ez év február havában jelent meg Nagykanizsán — mindössze egy napot töltött a városban — megfordult több Rózsa-utcai ós Rákóczy-uti lakásban, mindenütt elég sikeres eredményt ért el s mire a károsultak feljelentése a rendőrség tudomására jutott — a nagystilü asszonygonosztevő már Isten tudja hol volt. A rendőrség Ihárosberónyig követte nyomait, de hogy onnan merre tűnt el — azt már nem lehetett megállapítani. Körülbelül hét hónappal ezelőtt besúgták a rendőrségnek, hogy a „feketeka^ átos nő* —• igy emlékeznek rá vissza a Sózstf-utcabeli szemtanuk — ismét Nagyka-izsán van. A rendőrség akkor újólag végig-azziázta utána a várost s megállapította, hogy "besúgott fiő nem azonos a keresett fekete-abátossal. A titokzatos nő pedig azóta ténylegesen itt a környéken működött, egyik bűncselekményt a másik után követte meg, amig végre a napokban Cserszegen rablógyilkosságot | kísérelt meg — rajtavesztett s a csondőrsóg j kezére került. A cserszegi csendőrség előtt I Szukovics Oszkárné veszprémi lakosnak mondotta magát s bevallotta, hogy ez év február jában Keszey Lajos postatiszt lakásából betörés utján nagyobb órtókü ékszert és pénzt lopott. Erről szól a cserszegi csendőrségnek a nagykanizsai rendőrséghez intézett távirata, amolyben a csendőrök aziránt érdeklődnek, nem követott-e el Szukovics-né egyéb bűncselekményeket is Nagykanizsán. Hajós rendőrtisztviselő azonnal összeállította az asszony kanizsai bünlajstromát, — amelyben öt különböző helyen elkövetett betörés szerepel — s {intézkedett, hogy Szukovicsnót korábbi bűnei színhelyére:< ^fíy^titfl*™ «¿k^
—KtaflOÖlTvoriat, A miskolc-budapesti tgyorsított személyvonat egyik kocsija, továbbá tlokomotivja, málha- és póstakocsija. a hatvani {állomáson kisiklott. Három súlyos és tizenhét »könnyebb sérülés törtónt.
— A ml vendjeink. Muraszombatból jelentik: Julius 2* án a jugoszlávok felszólították a 18—50 éves katonaviselt vendeket, hogy vjelentkezzenek katonai szolgálatra. Ennek a: vendek természotesen nem tettek eleget. Erre (fiattyánd községbe 10 jugoszláv katona vonult < ki, hogy összefogdossák a katonaviselt embe-4 ceket. Az erőszaknak engedtek a vendek, a •piactéren összegyülekeztek s mikor mind együtt voltak, a magyar Himnuszt énekelve vonultak be jelentkezni a jugoszlávokhoz katonának.
(X) Ki as ,,Egyszemű t" Ez a rejtély oldódik meg Judex uj megbízatásának IV. részében. Izgalmas trükkök és fordulatok, remek félvételek egéss ¡sorozata, látható ebbon a kiváló részben.
Kiadó. National-Cassa, fényképészeti fabódé, rövid aongora^ cimbalom, könyvtár szekrénnyel, fél hold föld, aenélŐgép,
I
ilt-tór.*)
sarokházhely, márvány és billtárd asstalok, gyerekkocsik és ágyak, üveges ablak. Bévebbet .AMEN* közvetítőirodában, Királyi Pál-utca. .
,Koddea: Szerdán: Csütörtökön: Pénteken : Szombaton:
HaU mtUor: •
\' A császárné. Operptte. Gróf kinaldó Operetto. Sylvló kapitány. Dráma. Varáztkeringő. Operette. Pacsirta. Operette.
Helyreigazítás.
Nagykanizsa címjegyzékében az összc-irónak helytelenül bemondott» adatok folytán Beck Emil ur csempésznek van feltűntetve Miután fíeck Emil ur iparigazolvánnyal biró kereskedő,, ezen tévedés ezúton helyre-igazittatik.
_ > Címjegyzék kiadója: Füredi,
*) Az a rovatban közlőitekért nem vállal felelői, séget a axarkesztóiéfi.
Kyy kovácaaofléd totfétotÜL Bővebbet Telcky.ut 07, u.
Tanaié feltétetik Schvarcq Dyaa6 cégnél, Kő »t
Mosást, vaaaláat lakásomon ti»» tán, gyorsan véfMk, fehérneműek javítását is elfogadom. Hunyadi-u. 37, szám
Magánnyamozúlroü
Viola és Társa Nagykanizsa
Csangery-ut 3. tx. II. em.
Elvállal mindennemű bizalmas természetű megbízást flgyeiéat bűnügyekben (a ugy bal- mint külföldttn.
EljlflfS ■ 15 hold {elsőrendű siántéföld házzal é% KmICaUU m melléképületekkel Somogyban, a házba axonnal beköltözhető, idei tarméssol vagy anélkül Jutányos árban. — Villa berendezéssel Balatonkeresztúron, 3 szoba és mellékhelyiségekkel, fél hold területen szőlővel, osetleg nagykanizsai házzal elcserélhető. — Üzletház Nagykanizsa legforgalmasabb utcájában. — CaaIddiházak és bérházak beköltözhető lnkáaokkjl minden nagyságban a város különböző helyein. Emeletes Üzletház azonnal útadé üzlettel.
M«qvét*lr« kerestetik: Kisebb nagyobb birtok, vagy bérlet. — Falusi üslethás, vagy annak bérlete. Mindennemű ingatlan. — Bővebbet t Szántó Vilmot iaflaUaaforgalml ügycökaág, Kölcsel-utca 12. sz.^ Telefon
322. Táviratcím: Szántó ügynökség Nagykanizsa. 35^ ff--
3011
VI
HANSA"
cigarettahüvelyek és papírok.
November Jen<í Budapest, II., Lövőház-u. 22/a.
Eladó egy jókarban levő
Carambol billiárd
|Bnlafonlellón. — Cim a kiadóban, URÁNIA mozgókép« palota
< l—Bonyt-irtca 4. TaliHaVrtm att.
Hétfőn, kedden és azerdán
"Jüdsx uj msobizatása
IV. rész:
Az egyszemű.
k Bl&aéások fasár* éftil
» éa 9 érakor, t, 5, 1 és 9 érakor.
Elsőrendű román cement
Mm én umzr tételekben kapható
SntuyOittWiíiiÉlllaHtaDüii
A szerkestfésért felelős: a főszerkesztő:
Adler Sándor
Vesz mindennemű zaendOlt
gylimölesSt és uj btfrgjnyát
minden me»«ylaégbeii klg.-ként • én 4 kor.-ért
Öreg diót Us.^ilt 25 kor.
Szülitkiii mm Sl| 1 Szarvai lúMÜl
Myoaaatott: a ,Zala- Nyomda éa HirUpkiadó VáUalatnál MagykAnisaán.
wm\'
XIVII. évftlya^
^__jlM >n \'
NKnyhiilsta,
mm mmulivs 14. Itirda.
MMMMI
slikMftfelvatt«:
j^oykanizsa,
Sogár-nt 1
• * . * y
pb Nyomdaváilaiat
P6-ötksz.
jelenik hétfő kivételé-
^ piladennap korareggel
*
^«mM ée kle44htvrtell i«Ufc» 7S.
Nyomdai Ultiffi 11».
i H M* I I IWl i^lIX

IBS. uán


POLITIKAI NAPILAP.
fiwnnn mman« H iw»n
ftlft

Előítóetésl Arak:
taivh£fl ttifcsz kiráír ríáákfi vciyue* iiwwuf
ns )ifttkb!4éssal: -
• /JT^V y vT^T*VJI/
Hf héti • » • Hl
9M#«fc •. • ■ -P fi«k„. éflÉi\'\' fVH^Vw » iaf •

Egyes maci ára t I korona.
WMi
Mrkentfi i
TÓTH ZOLTÁN /
..... ■ i
Ftaunkúriára ¿a CSILl,Af J
Mégalakult az uj kormányzópárt.
Illr Apponyl kultuszmlnlsztefségéről. Ferdlnándy belügy-, Hencz tgizslgflgy. éa Hegedős P4I tábornok honvédelmlmlnlsaftersegérÓI. — Pénteken nevezik kl az u) kormányt.


L.V
Hirdetések d!]«abáa «ertnt,
iLSZ /
\\
P4i
Budapest, julius 13. Ma este formailag megalakulta kormányzópárt. Az egységeséért programmját voltaképen a két párt állapította meg,\' azonban lényegében honorálták Bethlen István politikájának álláspontját. Az egység kifelé teljes, befelé azonban azzal, hogy az egyesülő pártok szervezeteiket továbbra is fenntartják — nem egészen tökéletes. Politikai, körökben nem is jósolnak hosszú életet az uj alakulásnak, de mindakét; oldalori váltig azt hangoztatják, hogy az egyesülés minden körülmények között megteremtője lesz egy nagy kompakt ós homogén kormányzópártnak.
Bethlen még ma sem tárgyalt a kormányalakítás ügyében, de megbeszélései, amelyet egyes vezető politikusokkal folytatott — természetesen erre irányultak. Bethlen megvárja az alakulás tényét, mely utánra kormányzó formailag is dezignálja miniszterelnöknek, mire a kabinetalakltási tárgyalásokat, egy, do legfeljebb két nap alatt befejezi. Ezután megteszi előterjesztéseit a kormányzónak, aki a kabinetet pénteken kinevezi s szombaton, de legkésőbb hétfőn be is mutatkozik az uj kormány a nemzetgyűlésnek. "
Tárgyalások hijján is különböző - kormánylisták vannak forgalomban, ezek azonban inkább a pártok tippjei, mini hivatalos értesülések. ! ,
Annyi bizonyos, hogy a miniszterek kinevezése után rendesen betöltik az államtitkárságokat is, mert ezek körében < is meglehetős változások lesznek Politikai körökben a kereskedelmi miniszternek Lipták Pált emlegetik. A belügyminiszteri állásra uj név került forgalomba, még pedig Ferdlnándy Gyuláé, aW az igazságügyminiszterium éléről minden körülmények között távozik. A keresztény nemzeti egyesülésben Beniczky Ödön belügy-miniszterségéről beszélnek. Hencz Károly dr. igazságügyminiszterségét a párt tegnapi értekezletén Tass/er Béla forszírozta. Róla azonban e.tároa betöltésénél szó sem lehet A keresztény nemzeti egyesülés párt jelöltje e tocára Rassay Károly dr. vagy Bernolák Kfctfy dr. Uj nevek kerültek\' forgalomba a honvédelmi miniszteri tárcával kapcsolatban í*. Beszélnek Hegedűs Pál tábornok, debreceni körletparancsnok ós Schnetzer Ferenc tábornok esélyeiről. Egyben azonban mind a két pártban megegyeznek, hogy Dömötör nem lesz külügyminiszter« A legfeltűnőbb és legftjtbb keletü kombináció az, hogy , a kultusztárcát fctó/ea Apponyival szeretné betölteni Ml&d-tI4k ionban a pártok köréWl,eredő kambi-"tciók. Maga a jövendő mtoisztsreblftk \' ma
tbben az Ügyben nem tárgyalt Bethbn 1 ^utánl órákban Rublntkktl tanácskozott, ""fttazálásüken azó esett a főldmivelésügyi\' lirci^l és a fóldbirtokreformról is.
Budapest\\ julius 13. A „Pol. Tud.« je-lenti; ,Az u| egyesült pA^t ma este 7 órakor tartotta a kisgazdapárt nagyterűiében alakuló közgyűlését. A közgyűlés elnökéül Pubinek Gyulát választották meg. Kubinek a volt kisgazdapárt nevében üdvözölte a megjelenteket, majd rámutatott a közgyűlésnek arra a feladatára, hogy a három pártot egyfégt^ programm alapján, egységes szervezettel egységes pártba tömöritse, szankcionálja és kimondja, hogy a három párt egységes politikai párttá alakul. Felkéri továbbá a három párt elnökségét arra, hogy tárgyi .elhatározásait a három párt tudomásán hpzza. t
A kisgazdapart nevében nagyatádi Szabó jelentette be pártjának az- uj párthoz való csatlakozását azzal az elhatározassal, hogy a ¡párt az egységes pártban zárt sorokban vosz részt, abban a reményben, hogy az egyesülés a nemzet boldogulására fog vezetni.
A keresztény nemzeti egyesülés csatla-kovásat Hallett a disszidenseket pedig Fáy Gyula jelentette be. Rubinek ezután az uj pártot megalakultnak jelentette ki. Az uj .párt: egyosült nemzeti keresztény kisgazda és föld-mQvespárt. Azután bejelentette, hogy a hárem párt az intézübizottságba a következőket delegálta. A kisgazdapárt: Rubinek, nagyatádi Szabó, sokorópátkal Szabó, Ferdlnándy, Mayer, Meskó, Kovács J. István, Oaál, Szij) Bálint és Weber János. A KNE: Túrir, Vass> Ernst; Hencz, Passay és Schoitz Ödön. A disszídensek; Fáy Gyula és Klebelszberg Kunó. Tudomásul vette a közgyűlés Ernst hozzászólása után, hogy az intéző bizottság megalakulásakor feg elnököt és alelnököt választani, akik egyszersmind a párt elnökei,
nak csak első embere került bele a törvényhatóságba. Az uj törvényhatóság a legrövidebb idő alatt megkezdi működését és minden valószínűség szerint e hó 21-én vrfgy 28-án már meglesz az első közgyűlés.
A lengyel—oroez helyzet.
Budapest, julius 13. A .8 Órai Újság" irja: A lengyel—orosz harcok végső eredménye Lengyelországot oly helyzetbe hozta, hogy kénytelen tárgyalásokat kezdeni Szovjetorosz-ocszággal. Orabszky miniszterelnök megállapítása szerint azonban a békére Szovjetorosz-. országnak ép annyira szüksége* van, mint Lengyelországnak és ugyanaz az orosz hadsereg/amely Rovnónál a kardját csörteti — a romín fronton lágy szirénhangón kénytelen békéért könyörögni.
f . Pária, julius 13. A „Chicágo Tribüné11 jelenti Spaaból, hogy a lengyel miniszterelnök ut^sttotta Degouti tábornokot, kezdjen azonnali tárgyalásokat az orosz szovjetkorraánnyal •a fegyverszünet megkötése tárgyaban.
Spaa, julius 13. Orabszky miniszterelnök a „Figaro* munkatársa elóti akként nyilatkozott, hogy Lengyelország kész igen fontos. engedményeket tenni, hajlandó lemondani Wilnáról, belemegy abba, hogy a keletgaliciai íké^dost, amelyet a nagykövetek tanácsa Lcn-/gyölország javára rendezett, megvitatás alá bo-cs^ssaVkósz továbbá csapatait a Berezina front mögé visszavonni.\' Ezek az engedmények — mondotta á miniszterelnök — sokkal fon-Jtosahbak, semhogy a bolsevisták, akiknek legalább is éppúgy, ha nem még inkább szükségük vaij a békére, mint a lengyeleknek —.el ne ¡fogadnák. Az az érzésem, hogy a fegyverszünetet hamarosan megkötjük.
As ft/Pgol reformátusok t> ixneg-ssállott területek nagyságáért, •
Budapest, julius 13. Az angliai skót re-illetvc alelnökei lesznek. A közgyűlést Rubinek | formátus egyház memorandummal fordult Lloyd
Georg miniszterelnökhöz és Lord Courson külügyminiszterhez, amelyben állást foglal a magyarországi megszállt területeken, a refor-
Gyula lelkes szavai zárták be.
. Befejeződtek m fővárosi közuégí választások.
\\ Budapest\\ julius 13. A községi választások tegnap este veget értek. Megállapítható, hogy a választók Csaknem kéiharmadrészben tartózkodtak a szavazástol. A Szavazás pontos eredményét csak holnap hozzák nyilvánosságra Megállapítható az is, hogy a választás kétségtelenül meglepetéssel szolgált. Az I., IX. és X. kerületekben nem volt választás, mert cssk egy listát nyújtottak be. A II. kerületben a legtöbt? szavazatot a Friedrich-párt kapta; a III. kerületben a keresztény nemzeti egv*süiés kétharmad, a liberálisok egyharmad többséggel vannak képviselve a törvényhatóságban. A belvárosi választás eredménye még nem isipere-tes. Az V. kerületben biztosra vették a pak-tumos lista fölényes győzelmét. Am ezzel szemben ás történt, hogy a független demokraták oly nagy mennyiségű szózatot kaptak, hogy listájuk első tiz embere be fog kerülni a törvényhatóságba. A Terézvárosban előre látkató volt \'a demokraták győzelme. A VII. kerületben a paktumos listával szemben Friedrichák ertfs küzdelmet fejtettek ki. Hir szerint a paktumos listára a szavazatok 7a százaléka, Csilléryékre pedig csak 80 százaléka ess«. \' A VIÍL , kerületben a keresztény nemzeti egyesülés nem aratta azt a diadalt, amelyet jósoltak, mert a demokraták áliitólag jcgkapták a szavazatok ^ százalékát Itt gébként/a hözéppárt is ftlvaitt a versenyt, keváa aaavaaate* kapott, hogy UaUyá*
s
matus és általában a protestáns egyházak kárára elkövetett atrocitásokkai szemben. Elmondja a memorandum, hogy a . megszállók megakadályozzák a vallásgyakorlást, a papo-
(at kikergetik lakásaikból, /izetésüket meg* , onják és gyakran előfordul, hogy egyházi funkcionárusokat letartóztatnak. A memoran-dOm középkorbeli barbár állapotnak , mondja azt az eljárást, amelyet a megszállók magyar területen inauguráltak, és követelt sürgősen ennek a terrornak a megszüntetését. Angliá-k jó hire és becsülete érdekében sürgősen * őzbe kell lépnie, mert hanem ságit sürftfsen s tűri .azt aa állapotot — fel fogja idézni a rallásháborut Európában. A memorandum kü-lön ítíjezutben sorolja fel a magyarok sanyar-
Iatását és a megszállott területedről való ki-zetését. / , -
v Az angol skót református égyhás azt ja* vasoija, hogy küldjenek ki aülgősen egy an-gol bizottságot, amely ezeket aa állapotokat vizsgálja meg és megszüntésükröl gondos-ködjék.
Lloyd Georg magához kéretto as egye-fűit református skót^egyháaak elnökét» akivel ázon módozatokról tanácskozott, amelyek alapján est t vizsgálóbizottságot a legsürgősebben ki lehetne küldeni. Biatositékot nyújtott arról, logy Anglia ^ddig is mindent megtett, hogy [yen atrocitásokat megsaüftte*sen és uj ga« indákat nyújtott arra, hogy most még radi-fog eljárni éa a legrövidebben tp*-teremt a megszállott magyar - területeken.

¿AU\\
V Jm
1020. julius 14.
Az első hadifogoly szállítmány.
Aki feleséget is hozott magával. — Japán testvéreinknél. — Az élelmes csehek.
Hosszig szenvedés után a legszélsőbb Keletszibériából megérkezett magyar földre az első hadifogolycsoport. 472 főből állojt a társaság, közte 5 törzstiszt, 324 tiszt, 142 közember és egy hölgy. Ugy bizony. Az egyik hadifogoly, dr. Veszely Ferenc egyetemi adjunktus, tartalékos hadnagy, a nikolsk-usurijski fogolytáborban megnősült s felesége, egy bájos lengyel asszonyka, Leszczynszky Zsófia követte férjét Magyarországra. A fiatal asszonynál érdekesebb nászutat kevés asz-szony ólt végig. Az első hadifogoly szállít-1 mányban több zalamegyei is van.
A hadifoglyok a nikolok-uaurijski, por-varajecskai, krasznarajecskai. ós krasznojarszki fogolytáborokból valók. Nagyobb részök olyan, aki maga fizette rtwg a$ ytiköltséget, 162* ember pedig ( az amerikai vöröskeresztnek dolgozott, amely murjkadij fejében szállította őket haza.
A hadifoglyokat a Schunko Maru (magyarul Tavaszi verőfény) 12 ezer tonnás japán hajó hozta Vladivosztokból Triesztig. A transzport parancsnoka Brokesch litván ezredes, az 5. honvédhuszárezred volt parancsnoka, segédtisztje Keller Andor főhadnagy az egész társaság lelke, aki fáradhatatlan energiával intézkedik, referál, informál, ótt van mindenütt. Igazán megható szeretettel csüng rajta az egész társaság. t
Keller főhadnagy mondja el, hogy a hajó május 14-én indult el Vladivosztokból és julius 6-án érkezett Triesztbe. A hajón összesen 1274 hadifogoly indult Útnak. Ebből a régi Magyarország fia volt 612, osztrák 447, két török, 42 birodalmi német, 171 cseh-szlovák. Az ut fáradalmait két galíciai zsidó hadifogoly nem birta ki. Az egyiket az Indiai-óceánban, a másikat a Vöröstengerben helyezték cl örök pihenésre.
Az ut az első 14 napban kellemesen telt. A maláji szigeteknél azonban bekerült a mon-szum-szelekbe s ettól kezdve sok szenvedésben volt részük az utasoknak Adenig. Innen ismét kellemes- volt az ut.
Az angol hatóságok mindenütt ridegen bántak a hadifoglyokkal. Sehol se engedték őket partra egész Triesztig. Triesztben az olaszok is szigorú csendőrkordon közt vaggo-nirozták be- a hazatérőket. A magyarok az első üdvözlést Villach\' előtt Warmladban Kapták, ahol Schneider osztrák alezredeé köszöntötte őket barátságos Istenhozottal.
A hadifoglyok, még a törzstisztek is, keserves munkát végeztek Szibériában, hogy fóntarthassák magukat.
Hisz másként "Jiogy is gyűjthettek volna össze azt a rengeteg Összeget, amelybe az utjuk került I Legjobban jártak azok, akik az amerikai vörös-kereszt szolgálatában állottak, mert * azok a kifogástalan élelmezésen, megfelelő felruházáson, - a havi 300 rubel zsebpénzen kivül megkapják a .szabadjegyet" is a hajóra nehéz munkájuk fejében. A , többiek már rosszabbul voltak eleresztve, különösen akjk az orosz kezelés alatt levő táborokból kerültek haza. Volt köztük ezredes, aki gipszmintákkal kereste a kenyerét; volt őrnagy,aki szabónak csapott fel stb. stb. Idősebb emberek, akik semmiféle mesterséghez nem értettek, ott mesterei lettek a szerszámoknak, s rakosgatták a kopekot meg a rubelt a hazajövetelre.
Legjobb viszonyok között a japánországi foglyok éltek. Egy év óta már teljes szabadságot élveztek; 48 yen havi fizetést kaptak, ezenkívül mellékkeresetre is szert tehettek. Az intelligens emberek elhelyezkedtek a nagyobb gyártelepeken, mint felügyelők. A japánokat valamennyien dicsérik, hálával gondolnak rájuk. .Ott tartózkodásukkor azt a meggyőződést merítették, hogy a japánok elítélik Magyarország szétdarabolását. A hazai helyzetről mindig pontos értesüléseik voltak, de sehogyso akarták azokat elhinni,.
Japánban nagyon jól\\ tudják, hogy a japán éa a magyar test vér nemzet, iskoláikban tanítják ezt a rokonságot. A hajón japán legénység volt, amelv mint polgári utasokat kezelte őket. Velük együtt nagy értékű szállítmány jött a csehek számára, 6000 tonna réz, 16000 tonna gyapjú. Utjuk-
I

ban vihar érte őket s ez nyolc nappal meghosszabbította az utazás idejét, Olaszországban partra sem engedték szállni őket. Ahol kikötött a hajó, rögtön csendőrcsónakokból álló flóttila jelent meg és nem engedett egy lelket sem a kikötőkbe. Triesztbe egész a mólóra járt a vonat, gyorsan bewaggonirozták őket ós gyors-vonati Sebességgel küldték tovább Ausztriába. Tengeri utjukról az az általános benyomásuk, hogy a központi hatalmák neh\\ antipatikusak, mindenütt nehozen várják/ a kereskedjem megindulását, főleg a német árut. Ausztrián gyorsan jöttek keresztül, / de\'itt már leszállhattak a vonatról. \'
Magyar földön valóságos diadalut volt a hadifoglyok utja. Minden állomáson rengeteg ennivalóval, dohánnyal, virággal, zenével várták őket\' — s várják az ujabb szállítmányokat is. \\ \' \\ . - ... ■
HÍREK.
— Minden külföldi jelentkezni tartozik.
A belügyminiszter rendeletet bocsájtott ki, melynek értelmében minden külföldi • honos, aki Magyarországon tartózkodik, összeírás céljából 15 napon belül jelentkezni tartozik, még pedig Budapesten a főkapitányságnál, vidéken pedig az államrendőrkapitányságoknál, A jelentkezés betartását időnként a hatóság, közegei áltahellenőrzi, még pedig ugy, hogy minden házban igazoltatja a lakókat. Azokat a külföldi honosokat, akik a jelentkezést bármi okból elmulasztják — 2 havi elzárásra és 600 korona pénzbüntetésre ítélik. A büntetés kitöltése után pedig, mint az állam biztonsága szempontjából megbízhatatlanokat — internálják. A diplomáciai képvisefőket a jelentkezési kötelezettség alól felmenti a rendelet.
— Felülvizsgálják az Italmérésl engedélyeket. A pénzügyminisztériumban most készítik az italmérési jövedékről szóló törvényjavaslatot, amely revízió alá veszi az összes meglévő italmérési engedélyeket s ezeknek számát lényegesen korlátozza. Az italmérési, jövedékről szóló törvényjavaslat szerint az italmérési engedélyt megvonják azoktól, akik erkölcstelen, állam- ós társadalom-ellenes tanok hirdetésének, illetőleg ilyen irányú politikai izgatásnak bűncselekményeit követték el. Továbbá egynél több korlátlan kimérési vagy kizárólagos pálinkamérési engedélynél többet senki nem kaphat, illetőleg meg nem tarthat. Egy egyénnbk két ilyen üzlete nem lehet. A korlátlan kimérésekre vonatkozólag községen-kint megállapítják az engedélyesek számát ós a megállapítottnál több kimérés egy községben nem lehet. Az engedélyesek számának . megállapítása, illetőleg apasztása a pénzügyigaz-gatóságok hatáskörébe tartozik. A bevont engedélyek tulajdonosai az italmérést azonnal megszüntetni tartoznak. • * •
— Szeptemberben megnyílik a zene-és a képzőművészeti Iskola« Részletesen, ismertettük már azokat az üdvös terveket, amelyek szerint a közel jövőben egy zene-és egy képzőművészeti iskola nyilik meg Kanizsán. Értesülésünk szerint az iskolák helyiségei ós berendezései is biztosítva vannak már. A képzőművészeti iskola céljaira az Ipartestület* bocsájtotta rendelkezésére helyiségeit, a zeneiskola pedig a gőzfürdő egyik ujonan átalakított és berendezett helyiségében talál otthonra. Mindkét iskolábap szeptember havában kezdődik meg az oktatás. ~
— Oklrathamlsltók a bíróság előtt. Fodor Imrét, Deutsch Jenőt ós Kisfaludy .Mártont azzal vádolta meg\\ az ügyészség, hogy 1918. november havában, amikor a «frontról visszaözönlő katonaság Nagykanizsán vonuít keresztül és itt hátrahagyta lovait
és kocsijait — több lólovelet hamisítottak Egy főhadnagytól vették állítólag a lovakat ós a vásárláshoz szükséges lóleveleket önmaguk állították ki móg pedig három lólovelet Deutsch, egyet pedig Fodor nevére. Kisfaludy ollen4a vád az volt, hogy a hamis okiratok ¿lá irta a nevét. Fodor és. Deutsch állandóan ellentmondásba kerültek önmagukkal, de azt hogy az okmányokat ők állították volna ki tagadták. A királyi törvényszék Fodor Imrét és Deutsch Jenőt okirathamisitás vétségében mondotta bűnösnek, amiért egyonként 14 napi fogházra és 1 évi hivatalvesztésre itélte őket. Kisfaludy Márton^ akinek ártatlansága bebizonyosodott — felmentették.
— Amikor a rendőr kinyilatkoztat.
Megdönthetetlen tény, hogy a közrendőr, mint a legfőbb államhatalomnak a? utcán pólztoló képviselője bizonyos, a hatáskörébe vágó kérdésekben 4 elvi jelentőségű ^határozatokat hozhat, amelyek folett minden vita felesleges s amelyeknek minden békét szerető polgár magát feltétlenül alávetni tartozik. Ugy látszik azonban, hogy az őrszolgálatot teljesítő rendőriek erről a jogáról nincsen-eléggé tájékoz« tatva a közörtsóg,.mert mind sűrűbben fordulnak elő esetek, amelyekben a tájékozatlanok egyike másika az intézkedő rendőr elvi jelen* tőségü és vitathatatlan kijelentéseit a józan kritika tárgyává teszi s megkíséreli a rendőrt megállapításai megváltoztatására bírni. A múltkoriban például a Batthyány-utcában állapította meg hivatalosan a kanizsai rend egyik éber őre, hogy éjféli 12 óra után privátlakásokon sem szabad nyitott ablakok mellett beszélgetni. A figyelmeztetést • élénk szóváltás, követte, amelynek kifejletét azonban mindmáig a legsűrűbb homály fedi, s csak gyanítani lehet, hogy a rendőr módosította olvi jelentőségű határozatát. — Tegnapelőtt este az Eötvös-téren fejtette kí az inspekciós rendőr egy kis társaság előtt egyéni véleményét a rendőri szolgálat miképteljesitéséről. A dolog ugy történt, hogy az éjféli záróra után az Eötvös-tér kapuja előtt beszélgetett egy kis társaság, köztük néhány hölgy is. Negyed egy és fél egy óra között a társaság éppen búcsúzkodott, amikor egy rendőr lépett hizzájuk és szórol-szóra a következőkot mondotta: „Menjenek kérem be, nem tűrök itt semmiféle vihogást." A társaság egyik tagja szerényen mogjegyezte erre, hogy talán fogalombell tévedés forog fenp, mert a társaság mosolygott,\' vagy legrosszabb esetben nevetett, de semmi esetre sem vihogott, „vihogni", „röfiögni* ugyanis csak állatok szoktak. A rendőr a vitát egy erélyes mozdulattal és egy rövid, de annál súlyosabb mondattal ekkép fejezte be: „Nahát, én pedig kinyilatkoztatom a vihogástA rendőri kinyilatkoztatást mindenki a legvéresebb komolysággal vette tudomásul, egyetlen egy érv sem hangzott el többé a „vihogás44 ellen s csak a társaság egyik férfitagja kérte még meg a rendőrt, mutatná meg neki a számát. „A számomat? — Azt már nem* — mondotta a rendőr s azzal fürge lépésekkel eltávozott a Fő-utca felé. A társaság pedig a legvidámabb hangulatban tovább beszélgetett.
(z) Weaiely István éa fáx%a ütéda Hagy Károly Frigy®» budapesti orvoii müssor és művégtag gyá*" dunántúli üzleti utja alkalmával Julius 17-én ts l»-** szombst és vasárnap Nagykanlssán a Centrál ssálladábaa műszaki személy/étével fog tartóskodnt. Saját gyarabw késs ülnek : MŰkezek, műlábak,-járógépek, haskötők, görcsé harisnyák, támfüzók, aérvkötők, köldökkbtók és mindto-aemü hygiaoikus betegápolási cikkek. Itteni tartósod«» alkalmával felvesz rendeléseket. Minden rendelőnél pontéi mértéket ve«. A késs cikkeket is ssemélvesen fogja atartnt. Használja fel mindenki ezen kedvest alkalmat, midőn személyesen adhatja elő kívánságait a műssaki ssemíly*«\' nek. Előzetes bejelentés esetén lakásán is felkeresi a rendelőt. A cég régi jó hírneve biztosa a rendelőt a pontoi és lelkiismeretes munkáról. « \' " 1 ^
1920 julius 14.
(>
— Eljegyzés. PechnUzer Terike Hahót, | Bium Jaqes Kiskunhalas jegyesek. (Minden | jcülön értesítés helyett.
—. A* elegáns tolvaj. Kifogástalan ele-•gánciáju gavallér állojt tegnap lopással vádolva a törvényszék H/ött. A jól* kiöltözött tolvaj Ungér Jenő budapesti kereskedelmi utazó, aki pár hónappal ezelőtt üzleti ügyben lerándult Nagykanizsára. Régi ismeretsége révén felkereste üzletében Báron cipészt, aki éppen vevőivel volt elfoglalva s igy nem ért reá vendégével foglalkozni. Ungar nem is haragudott ezért a mulasztásért, kihasználta a kedvező alkalmat ás egy őrizetlen pillanatban belenyúlt Baronnak a falon lógó kabátjába és onnét tárcáját, melyben fontos iratokon kivül 3140 korona készpénz volt — elemelte. Eltávozása Után Báron azonnal észrevette a lopást, jelentést tett a rendőrségon, ahol azonnal hozzáfogtak a nyomozáshoz s a tolvajt csakhamar él is fogták Ungár személyében. A vádlott azzal próbált védekezni, hogy az üzletben találta a tárcát és nem a kabátból vette ki. A bíróság ezt a mosót természetesen nem vette figyelembe\' s Ungárt három havi fogházra ítélte.
Szerdán: Csütörtökön.: Pénteken : Szombaton;
Heti müzor:
Gróf Rinaldó Operette. Sylvió kapitány. Dráma. Varázskeringő. Operette. Pacsirta. Oporetto.
♦ Ismeretierjesztő előadás. Tóth Kálmán szinházi .titkár f; hó 17-én szombaton délután a színházban irodalmi értékű ismeretterjesztő előadást tart. Jegyek előre válthatók Szerb Ernő könyvkereskedésében és Tóth titkárnál.
Az antant gazdasági Duna-konföderációt akar. >
Bécs, julius 13. (Futár utján érkezett.) Amióta az osztrák-magyar monarchia darabokra tort, Anglia és Franciaország arra irányította politikáját, hogy ugy közgazgasági, mint politikai tekintetben minél nagyobb befolyást sze-\\rezzen magának az ogykori monarchia területén. — Mint ismeretes, Franciaország Prágát, Anglia pedig Pudapostot választotta politikája bázisául, ami arra mutat, hogy Anglia Magyarországot, Franciaország pedig Csehországot tarlja életképesebbnek. — Aszerint azonban, wnint ez a helyzet változik, megváltozik az antant államok politikája is már pedig a monarchia területén alakult nemzeti államok gazdasági sülyedése, valutájuk állandó érték-sülyedése az antant politikájának folytonos ingadozását vonja maga után. Világos tehát, hogy ugy a francia, mint az angol politikának csak egy helyes iránya lehet, az egykori Dunamonarchiának gazdasági tekintetben való felelevenítése. Ez az irányelv már mutatkozott is » két vezető antantállam politikájában.
1780 045 ÖS00
900
Budapest\\ julius mindvégig mérsékelt szilárd megnyitás után
Értékek:
hitel ¡>"t*ák hitel "mkedetoi bank Mifjrar bank Le»zámitold bank Agrár Ptbank K«r§alml
Keokordia * GMa
koezinl
Ifcuche
jWános Jcőszén
SchUck Adria
BS* u
4050 1780
*****
3170 r 74Ö 11050 4600 14000
13. A forgalom ma maradt. A valutapiac gyengébb volt.
Magyar-Olasz 400
Guttraann 4200
Danlca —
Klotild 2300
Salgótarjáni 5800
Atíantlka 4Ö00
Valataplao:
Napoleen
Font Dollár Márka
Tiaafc v
Lei *
Svájci frank Líra
Rubel (Romanov) Sxokol
Koronás dinár Frank dinár
635 650 165 463 1840 428
085 325 030
4 szerkesztésért felelős: a főszerkesztő\\
ZALA
NyiltTér/)
rnmmmmm
Válasz a Zalai Közlönynek.
A Zalai Közlöny f. hó 11-iki számában pártunk titkára dr. Szabó Lajos ellen egy durva hangú és minősíthetetlen támadás jelent meg,
Bármennyire szándékunk is, hogy pártunk minden súrlódást és ellenségeskedést félretogyen szegény hazánk súlyos helyzetére való tekintettel, mégsem hagyhatjuk észrevétel nélkül a Zalai Közlöny cikkírójának* ezt az Ujabb gyűlölködő kirohanását.
A cikk írójától — akinek személyét erősen gyanítjuk — nem is vártunk érettebb politikára valló felfogást. Finomabb hangot, vagy tisztul-tabb ízlést sem tapasztaltunk nála soha, igy hát megszoktuk tőle ezt a modort. De különösen jellemző ez a mostani cikk: írójának szembeszökő rosszindulata, kisdedovoiába illó gondolkodása és a politikában való abszolút járatlansága miatt.
Még foltünőbb, hogy egy a kisgazdapárthoz közel álló lap hord össze ennyi tájékozatlanságot ós a kisgazdapárt ügyeiben Való tudatlanságot! (Hiszen főszerkesztője állítólag kisgazdapárti képviselő ? 1)
Ne haragudjék hát a tisztelt-cikkíró ur, ha felvilágosítjuk a kisgazdapárt egy-két olyan dolgáról, amiről talán még neki is illenék valamit tudni!
A kisgazdapárt megalakult Nagy kani zsán. folyó évi május 24-én a Templomtéren szabályszerűen bejelentett népgyűlés keretében a rendőrség kiküldötteinek jelenlétében.
Itt választatott meg egyhangúlag a tisztikar, a választmány ós igy titkárunk dr. Szabó Lajos is.
A politikai ügyek vezetését az elnökség és a 40 tagu választmány intézi, ez felelős mindenért. A titkár csak azt a politikát folytathatja, s azt teheti, amit a választmány előre neki hicgszab.
Hogy dr. Szabó Lajos titkár nem önszántából szervezte még a kisgazdapártot, mint azt a cikkíró ur teljesen tudatlanul vagy rosszindulatúan irta, arra csak egyetlen döntő érvet hozunk fel. Pártelnökünk és nagynevű vezérünk nagyatádi Szabó István miniszter ur bizta meg Kárlovits József elnököt és dr. Szabó Lajos titkárt egy 12 tagu küldöttség jelenlétében a szervezéssel I
Talán jó lenne, ha a cikkíró ur megkérdezné ezt magától nagyatádi Szabó István \'vezérünktől? Bizonyára az fáj a cikkiró urnák, hogy ő mindezekről abszolúte nem tudott semmit I
Egyébként eláruljuk azt is, hogy dr. Szabó Lajos titkár már január eleje óta intézi a kisgazdapárt ügyeit, még pedig nem önszántából, hanem egy 30 tagu küldöttséggel kerestük fel őt lakásán ós ott kértük fel erre a tisztségre, még január elején. Ugyancsak akkor küldtük el őt Nagyatádra, hogy hivatalosan tárgyaljon lánglelkü ^érünkkel, Szabó István miniszter úrral. Olvassa csak el a cikkiró ur az ezekről szóló jegyzőkönyveket, majd ott megtudhatja, amit még nem tudott I
Vagy talán az fáj a cikkiró urnák, hogy a mi pártunk minden időben, mindenhol és minden körülmények között nagyatádi Szabó István zászlaját lobogtatja? És nem ugy tesz, hogy ogyik faluban sokorópátkai Szabóról zeng dicshimnuszoka), a másikban pedig Nagyatádit dicsőíti vagy gyalázza, ugy amint ezt egyes képviselőjelöltek a választások alkalmával kisded érdekeik szerint megtették s mindent félretettek, csak azért, hogy létezzenek?
Vagy a keresztény és nomzeti- irányzatot félti a cikkiró \'ut* a kisgazdapárttól? Istenem, mennyi szemforgatás ós farizeuskodáa kell ehhez 1 Mi akkor is keresztények ós magyarok leszünk, amikor a cikkiró,ur már réges-régen"» más politikai párt vizei felé fog evezni.
A kereszténységet és hazaszeretetet ne féltse a cikkiró ur sem a pártunktól, sem a titkárunktól, sem a vátasztmánytól. Hívebben és becsületesebben kitartunk mellette, mint ezt a cikkiró ur a maga ingatag logikájával el* gondolja.
t

•) Ai o rovatban közlottekért nem vállal felelés-
• iWa WMívMf •
És végül bujkálni?. Erre higyje el semmi okunk nincs ós ez nem a mi szokásunk! Mi nem öblös handabandázással, vagy semmitmondó cikornyák puffogtatásával dolgozunk.! Mi nem émelyítő frázisokkal, vagy durva ós faragatlan kirohanásokkal erőlködünk olcsó utcai népszerűségre szert tenni. Mi előre megtervezett és jól átgondolt módszerrel higgadtan és lelkiismereteden, az eszmébe vetett erős hittel, sértés éa gyűlölet nélkül dolgozunk a kisgazda éá földmives nép javán ós érdekén.
Igy tanította ezt nekünk a mi bölcs, messzelátó ós országos nevü vezérünk: nagyatádi Szabó István miniszter ur mindannyiszor, valahányszor a szervezési munkálatok ügyében titkárunkkal, dr. Szabé Lajossal együtt ná|$ Budapesten megjelentünk. Az 6 módszere, utja, utasítása ós tanítása, mint utmutató fáklya lebeg most és mindenkoron előttünk, s higyje el cikkiró ur, mi büszkébbek vagyunk arra, hogy őt követhetjük, mint sokan olyanok, akik szerencsepróbálgatásokkal kisérletezgettek nála: de eredménytelenül I
A kisgazdapárt minden lépése és dr. Szabó Lajos titkárunk minden cselekedete any-nyira nyílt itt Nagykanizsán és a megyében, hogy mindenki látja, aki fejét szándékosan a homokba nem dugja, vagy akinek látását a gyűlölet el nem vakította! Azért állítottuk fol a titkári hivatalt. Nagyjtó üveg nélkül is meglátható hatalmas táblákkal van az megjelölve.
Titkárunkat a kapaszkodással és a szc-rencsepróbálgatással csak az vádolhatja, aki maga attól fél, hogy az ő szerencsepróbálgatásairól és kétszínű politikai szerepléséről illetékes helyen megadhatjuk a kellő információt.
Egyébként nyugodjék meg a tisztelt cikkiró ur abban a tudatban, hogy kisgazdapártunk a legteljesebb bizalommal és szeretettel van titkára, dr. Szabó Lajos iránt és sem ezzel a kakuktojásszerü cikkével, sem másnemű tevé-kenykadésóvel nem fogja pártunkat szétrobbantani. Nem l Pártunk egységesebb és tömörebb, mint volt valaha és az ily támadások után nemhogy meginganának tagiairik, hanem annál szorosabban és elszántabban lépnek fel az aknamunkázók és konkolyhintök ellen.
Mi <4gen jól ismerjük a cikkiró ur célját, törekvéseit, ogész politikai múltját, jelenét és gondolkodásmódját. Sokkal is jobban ismerjük, semhogy a legkevésbé is tartanunk kellene bárminemű táit]pdá«nak vagy kirohanásnak leg kisebb eredményétől Is.
É\'cikkel pedig megmutatjuk, hogy titká-r runk és pártunk ellen intézett mindenfajta ilyen támadápra a legelszántabb ós legkeményebb harcot vesszük fel a jövőben. Cikkre cikkel, támadásra még nagyobb ellentámadással felelünk, és ha harc kell, hát legyen harc, de nem engedjük, hogy bárki megtorlatlanul a legkisebb meggyanusitássál vagy rágalommal is illesse akár pártunk összességét, akár annak 6gyes tagjait. ,
Nagykanizsa, 1920. julius 12.
A nagykanizsai kisgazdapárt elnöksége nevében : f<arlovits József elnök, Anek Oyörgy, Botf Oyörgy, Hajdú József, Mátés Józsei alelnököjc. — A választmány nevében: Boa Oyörgy, Öagonyai László, Dávidovics Ovörgy, Farkas Oyörgy, Oudlin László, Horváth Oyörgy, Kuzsner József, ifj. Mátés József, öreg Mátés József Knausz Oyörgy, Marton József, Mátés György; Nagy Oyörgy, Poiai Ferenc, Szokoi János, Szokoi György, i\' Vajda Ferenc választmányi tagok.
(z) I«ea laatoc. Több házat, üzletet ét szólót
megvételre keres AMBN közvetítő iroda Királyt Pál-utca 8., mely bármltyen ingatlan közvetítésével foglalkozik, $Őt
akármilyen ingóságot és árut blsományba is elfogad. ..... \' ■ ■" \' ■
Tanaié felvétetik Schvaroz Dezi* cégnél, P4 ut. 1
Nincsen rózsa tövis nélkül, nincsen szép nő Diana-puder nélkül!
KI* doboz, Illetve tégely K 10.™ NagV * » - • „ 2fr—
- NtyuUnQtt kapható I
Gyárija: a Diana Kereakedelml lí.-T. Budapeal, V., Nádor-utca ¥0.


\'W

ZALA
1920. julius 14
Magánnyomozó iroda
Viola és Társa Nagykanizsa
Cs»ngory»ut II- em-
Elváltil mindennemű blxalmee terméssetQ megbízást figyelést bűnügyekben Is úgy bel- mint külföldön.
ÜBÁftlA mozgókép-palota
Ho*Uonyl-MUM> 4«_Telefonszám 11».
Hétfőn, karfdaa és szerdán
uj meobizatása
IV. részJ*
egyszemű.
i
Előadások héUöanapokott T és 9 érakor. Tatár- és lanepnapokoa I, 5, T ét 9 érakor.
Nagybagolai hegyeit, Bogantledsr szili! mellett
egy és fól hold szőlőbirtok
1 pinoóval együtt eladó.
— Cim a kiadóhivatalban. —
Építőanyagok!
Eattamaxtarak.kdaBvtuaestarak ésépl^tetoktigyeiaaébe!
Elsőrendű hódfarkú tetőcserépre éa fali-téglára azonnali azállltásra felveszünk rendeléseket. Ugyancsak szálllijuk az összes . építkezési anyagokat. ; ■ . -
EISLER É8 BÖHM épltósi anyagraktár
Irada: Mynl. T„ tiffklfiai itd II. Ttitlia 132—28.
/
kercstitik nyárra vagy állandóan kot leányka mellé. — Bővebbet Berény ékszerésznél. 3034
Gőzcséplő készletek
Ötös — nyolcas - tlxes
fa-, szón- éa szalmatüzelóóre . gyárilag * tökéletesen javítva
ELADÓ K tN
NZKiYOC ÉH HZ AIIÓ mérnökök lluclnpoat9 VI» VAoi-ut 09.
S4W <_, ____
Adler Sándor
Gytymölos-kereskedö
\' * \\ / \'i. ... M
Vesz mindennemű zsendült
gyümölcsöt és uj burgonyát
ntludett mentiyiségbeu klóként 1 én 4 kor.-ért
öreg diót klóként 25 k«r.
Száültkalö Bilin U| I Szarvas nMÜL
i ; .
Elsőrendű román com Bat
M«) <mm*V3( ^slekbei^ kapható
MIutytttMMiizia.
•f
i-r

Kifutóleányt
Mveu a Zala kladtldvatila.
áj
HIRDETMÉNY.
A Franz Lajos és Fiai Gőzmalom és Villamos-Üzem Részvénytársaság Nagykanizsán
^ V
f. hó 13-án tartott rendkívüli közgyűlése elhatározta, hogy az intézet alaptőkéjét 5000 drb. 400 Korona n. é. uj részvény, kibocsátásával 6,000.000 koronára emeli íel a következő feltételekkel:
1. Az uj részvények az 1920/1921. a folyó évi julius hó 1-én kezdődő üzletévtől kezdődőleg részesülnek a társaság üzleteredményében.
2. A kibocsájtandtf részvényekből 2500 drbra a régi részvényeseket illeti meg az elővételi jog olykép, hogy minden négy régi részvény alapján egy darab uj részvény vehető át 1000 K átvételi ár és 2.0 K költség lefizetése ellenében ; az elővételi jog egyes részvények alapján nem gyakorolható, mert tört részvények nem adatnak ki. ,
3. A további 2500 drb.\' uj részvényt, valamint az elővételi jog alapján át nem vett részvényeket az igazgatóság értékesiti.
1 4. Az elővételi jog f. évi julius hó 13-tól f. évi julius hó 31-ig bezárólag a társaság pénztáránál a régi részvények bemutatása és az uj kibocsátású részvényekért járó összeg egyidejű lefizetése mellett gyakorolható; azok a részvényesek akik elővételi jogukat a fentirt módon nem gyakorolják 1920. julius hó 31-ig, a jogukat elveszítik.
5. Az uj részvényekről ideiglenes elismervények adatnak ki, amelyek 1921. évi január hó 1-től kezdve cseréltetnek be részvényekre.
Nagykanizsán, 1920. julius hó 13-án. .
A* igazgatóság.

■ ■■ <¥»a »Uli.
Nemzeti Kereaatéay éa altrulata alapitiaa lntéxot, melyben a salavármegyet kla-, közép- ét nagybirtokosok la képvlsoWe vannak.
ínyei Szövetkezeti Áruforgalmi
Részvénytársaság Nagykanizsa
Baaár-óplUet. (SUrgSnyolm: hitara.) felatonsi. 123
IUn]fib. .IIANÖYA- O. K. II M3*y«r S*<Wetkcjctl Kö* HlUpilUft. pontok Áruforgalmi k^aixv4nytArft>tAtf Budepest
ftnvLrflr\'P • Mim egyedüli főblzománvoa UHyMll C » Znlovármegyébcp a beazol^lfo-tniulcV gabonaátvétol éa Üzclése ¿3 a aza-badkereakedelml gabona vásárlása a MV1angya" és* O. K. H. Szüveikeielek és képviselők utján.
Mint főblzományoa az állami gépakliő keretén belUI a gazddk mindenféle mezőgazda-sápi gépekkel, szerszámokkal és eszközökkel való ellátása. Mint föblzományos a gyapjú összegyűjtésére. AzonkivUl só, cukor. rfllfia, túekerck, magvak, hllvclyesek, fa» faszén vétele és eladása. — Vásárol mindenféle termény!, szálastakarmányt, zabot, árpát stb., magvakat, hüvelyeseket. — Kérjük« a termelők ajánlatait, a lehető legjobb árat tlzetjUk, minden különösebb nyerészkedési vágy nélkUI. — Elvállal mindenféle eladási és vételi megbízást. Keres megvételre lUzifát nagy mennyiségben. — TáJAkoxtatót tanyait KUldUnK l
t. c.
olőrehala
cipőárukat iííí
Van szerencsónk tisztelettel közölni, hogy tekintettel az idény^ előrehaladottságára a raktáron levő
leszállított
árusítjuk.
Továbbá készítünk mindennemű uri, női ós gyermekcipőket 0 megrendelő anyagából is. — Teljes tiszteletid :
MII/TÉNY I SÁNDOR És FIA
a város palotájában. \' stw

y . > 4 . t * .
é
Hivatalok, irodák figyelmébe

mn-\'.if.H

8610
Legjobb minőségű miniszter papir. Fehér finom irodai papir. Fogalmi szürkés papir. Levélpapírok. írógéppapír. Szén (carbon). pApir. IiAtóspapir. Irógópszallag. Irótollak, ténta ós tóntatartók. IrÓAljzAtok, boritók-pApirok. Irodai olló ós pénzkosorak. Asztali olőjegyzőtömbok stb. irodai szerek
nagy válaaxtékban kaphatók:
Flschel Fülöp Fial
áruházában — Nagykanizsán.
A DÉLI"VASUT MENETRENDJE.
Nagykanlxaa-Budapeat
Vagykaalftáré! indul naponta
(vasárnap 1») reggel . . . \\ 7*®® érkezik Hudapestre d. 0. . . . Nngykunissáiol indul naponta
(vasárnap kivételével) . . .120« érkesik Budapestre d. u. . . . 9 Nagy kan Is sár ól indul minden hétfőn és cautóitokon fUrdóoxp. reggel 6— érkesik Budapestre d. e. . . . 10 >ft Nagykanizsáról indul (vasárnapokon)
gyorsvonat d. u......A ^
érkesik Budapestre este . . . 10*— Baáapestrél Indul aaponta (vasárnap is) déli.....12 »
érkezik Nagykanissára d. u. . . 8 ** Budapesttől indul naponta (vasárnap kivételével) d. a. . . 7» érkesik Nagykanissára d. u. . . 4.0-7 Budapestről Indul minden ssombaton éa tsetdán u* fütdő*expreaav. 6.10 érkesik Kagykaulssars este • . 10» Budapestré^ladol (vasámapekon)
gyorsvonat reggel .... ö * ¿¿késik Nagykaoissára d. »/. . . 11 ^
i, i i Nagykanlzaa Sopron
Haaykaaisairél indul na^onu
(vasárnap kivételével) d. e. érkesik Ssombathelyro d. e. . \'m Sopronba d. e. . .
Nagykanisiárót indul naponta (vasárnap is) d. u. . . .
érkesik Ssomb»thelyre d. u. .
0\'»ö 9— 11»
6-06
o-w
(es utúbki vea*! további lnUxked<sif cssk Ssombatbsljig kétkedik)
ioproaból indul naponta (vasár-s nap kivételével) d. e. 4 . .
étkezik Nagykauissára d. u. . .
Szombathelyről indul naponta (vaaán»ap la) reggel . . . .
éfkealk Naf ykanlssára d. e. . .
\\im \' 5\'tt
5-
10-06
lilatbnl-ixprtst\')
Bttdapaatröl indul,kedden és .
saombaton d. .......860
érkezik NagykanUsára .... 12«5 indul Nagykanlaaáról . . . . I\'28 érkesik Wiener>NeusUdba d. u. érkesik Bécsbe d. ......6 »
rí\' . i
Béoaböl indul sserdán és vasárnsp
d. ...........ö *
Wieaet-Neustadból.....10*\'-
Kanissáru érkesik d. o. N . . • indul Kanissáról d. u. ... 2 * érkesik Budapestre d. u. < . .
•) A bojkott tartama alatt as Kxpress csak Sopronig és Soprontól köslekeéik.
NagykanliaaJMbócaa
MaflykattUaáról Indul naponU (vasárnap kivételével) xeggfl érkesik Babóeeára . . . • tíafeiVwiAról lodut naponta (vasár-
nap ki vétőiével) reggel , . • étkaalk NegykaaUsáxa d. e, . . U 31
6-Ot
7-

Ulli III I I U\'ll\'l
m
Hyoaaatott: a Nvom4A ét Hírlapkiadó VálUlatnal Magykaaiiaáo.
XLtfll. évful*««
{ntBnMBDMunBi
NAGYKANIZSA,
Sugár-at 4.
¡A f ■
Kala Nyomdavállalaf
Pö-at 5. sx.
■ ii.
«
fttgjclenlk hétfő kivét el é-vei nlfldtnnap korm reggel ■ i
i, IB2Q. Julius lä. OsflttfrtSk.
ÍV
i
-M&VM
POLITIKAI NAPILAP.
Itt«!. «iám.
I^KWWIl I ■■!<■! ........*
Előfizetési árak :
Mibw tiún bordn, rtáékn JMUI HMUWÍWI:
Bgy kért ... tt K. ■t|7*4 évre . • M , Félévre K|éa évre
• » •
Egyei szám ár« t
.1 korona«
*****
)MrkMKl«i4|l «• klikiehlvalall f«|«\'on 79.

Nyomdai l«l«fon 117,
ímmmmmi^MMFöszoi kcsztó:
TÓTH ZOLTÁN
I\'i T • -r i i »KYI\'I MI i UM.Ij

MM
Főmunkatárs éa laptulajdonos i CSILLAG JKNÓ

iMMWi
A pártok nem vállalják Bethlen kabinetlistáját.
(tulyoi nehézségek Bethlen kormányalakítása körül.
Budapest, julius 14. A fúzió mogpecsé-telése után Bethlen István gróf vállalkozott a kabinetalakit&sra, az erre vonatkozó tárgyalásainál azonban már a mai napon igen nagy nehézségekkel találkozott. Bethlen kormányalakítási esélyei osak kívülről látszottak oly kedvezőknek, belülről azonban elejétől kezdve oly akadályok meredeztek \' eléje, amelyokct, hogy le fog-e tudni győzni — az nagy kérdés. A pártok megcsinálták ugyan a fúziót, do ez sokkal Inkább lesz egy Bethlen ellenes, mint Bethlen melletti egyesülés és ép ezért, ha a külső nyomás folytán Bethlen plattformját az egységes kormányzópárt el\'is fogadja — a kabínotalakitásl tárgyalások körül fognak igen súlyos nehézségeket támasztani.
Bethlen kormányalakítási kísérletének legfőbb ütköző pontja a bolügyminiszterség. A dezignált miniszterelnök a kabinetalakitási tárgyalások során
a belügyminiszterségre Tóth Jánest jelölte. -
Ezt az óhaját azonban a pártvezérek nem akarják honorálni és azt hangoztatják, hogy
ha Bethlen kitart terve mellett, ugy kormányalakítási szándéka még ma meghlusul.
Tóth ellen az egységes párt többsége foglalt állást. A kisgazdapárt azért, mert túlságosan exponálta magát a Habsburg királyság erdekében és legutóbb Jászberényben szigorúan legitimista beszédet mondott. \'Szemére vetik továbbá, hogy a mezőtúri választáson meg nem engedett eszközökkel dolgoztak kortesei. A keresztény nemzeti egyesülés részéről pedig azt hangoztatják, hogy a belügyminiszter nem (ehet pártonkivdli, csak a párt soraiból kerülhet ki ós nem is bíznak Tóthban, hogy a kurzust fenntartás nélkül szolgálná.
A párt többségének belügy-mlnlszterjelöltje Ferdlnándy,
míg a keresztényszocialisták Beniczkyt óhajtanák e jelentős állásban látni.
Más tárcák körül it vannak nehézségek, de ezek sokkal könnyebben áthidalhatók, mint azok, amelyek a belügyminiszterséggel kapcsolatban lehetetlenné teszik Bethlen kabinetala-kitását. Bajok vannak igy a kultusztárca körül is, Bethlen ugyanis mindenáron Telekit szeretné kultuszminiszternek, Hallerí pedig a népjóléti minisztériumban, szeretné elhelyezni. Nehézségeket okoz Wo(f Károly dr. igazságügyminisz-tersége is, aki ellen azt hozzák fel érvül, hogy a Friedrich-frakcióhoz tartozik.
A külügyi tárcára változatlanul Apponylt Jelölik, —
pénzügyminiszter egyelőre Korányi marad, do mihelyt az adójavaslatokat letárgyalják — utódia Kéllay Tibor lesz. Honvédelmi miniszter Hegedűs Pál tábornok, kereskedelemügyi miniszter pedig Lers Vilmos báró lesz. A többi tárcákra nézve qpég nem alakult ki •gységes vélemény.
Bethlen kormánylistája.
Bethlen István gróf a követkoző minisztériumot szeretné összeállítani: Külügyminiszter: Apponyl Albert gróf; honvédelmi miniszter: Hegedűs Pál tábornok; honvédelmi államtitkár: Sréíer ezredes; belügy; Tóth János; igazságügy: Wolf Károly dr., az udvarnagyi bíróság volt elnöke; kultusz: Teleki Pál gróf, vagy
Hlrdctéaek díjszabás szerint.
Klehelsberg Kund gróf; pénzügy: előbb Ko-. rányi Frigyes báró, később Popovics Sándor; koreskedclemügy: előbb Fmich Gusztáv, később Balogh Elemér; népjóléti: Haller István; földművelésügyi: Pubinek Gyula; közélelmezési nagyatádi Szabó István; nemzeti kisebbségi : B/eyer Jakab.
A mai tárgyalások során ezt a listát mutatta be Bethlen a pártvezéreknek, aionban ezt a tervet egyik sem fogadta el.
A mai tárgyalások.
Bethlen délelőtt 11 órakor nagyatádi Szabót keroste fel hivatalában,^ akivel ötnegyed óra hosszat .anácskozott. Nagyatádi a neki felajánlott közélelmezési tárcát nem fogadta el, mert ragaszkodik ahoz, hogy földmivelésügyi miniszter legyen és a íöldbirtokroformot ő terjessze be. De nem hajlandó elfogadni nagyatádi Bethlen tárgyi feltételeit sem.
Ezután egynegyed 1 órakor Hallóméi jelent meg Bethlen, akinél azonban mindössze 25 percig időzött.
E tárgyalások után Haller újságíró olőtt a következőket mondotta:
— Bethlen most közölte velem a kabinet-alakításra vonatkozó terveit. Az ón személyemre vonatkozólag azonban nom sikerült megogyeznünk. E tokintetben egy irányban máris negatív (tz eredmény, más irányban pedig függőben tartottuk a kérdést.
Bethlen István a nyilvánosság számára a következő nyilatkozatot tette a „8 Órai Uj- j ság* munkatársa előtt:
— A dolgok mai stádiumában nem nyilatkozhatott), egyolőro azonban mindonosotre folytatom tárgyalásaimat.
A délután folyamán Bethlon Ferdinándy Gyulát, az uj párt leendő elnökét kereste fel, majd Korányival és Emichhel tárgyalt.
A Bethlennel való tárgyalások után nagyatádi Szabó bizalmas emberei értokozletet tartottak. Ennek egyik résztvevőjo, egy előkelő állású politikus, a kövotkozőkot mondotta:
— Ezt a kabinctlistát nem fogadjuk el. fiit Bethlen ehez ragaszkodik — máris megbukott ós nem fogjuk vállalni miniszterelnök-, nek. A kisgazdapárt elég áldozatot hozott a fúzióval, nem mehetünk a nép elé egy olyan kormánnyal, amely a többség bizalmát nem bírja és amelytől nem vájhatjuk a programm megvalósítását. Ha Bethíen mindenáron ezzel jön, akkor megbuktatjuk és utilapot kötünk a tatpára. Itt van az uj egységes / párt, más nom lehet a miniszterelnök, mint aki a mi programmunkat elfogadja és a megfelelő embert állítja a megfelelő helyre. A fúziót álljuk és ez most már mindenesetre megmarad.
A ,8 Órai Újság" munkatársa egyébként érintkezett az egyesülés több politikusával, akik mind hasonlóan nyilatkoztak. A kisgazdapártban a földmüvos képviselők nagy része már határozottan kijelentette, hogy nem támogatja Bethlen kormányalakítását.
Prauclatfiacág segítséget ad a lengyeleknek.
Varsó, julius 14. Henry tábornok^ egy. óra hosszat tanácskozott Haller tábornokkal, hogy Franciaország milyen segítséget adjon aj lengyeleknek.
A „Temps" az orosz demokraták felhívását \\közli, amelybon azt hangoztatják, hogy Lengyelország nom Oroszország, hanem a bolsevisták ellen harcol.
Anglia békét közvetít Oroiaoraxág
éa Lengyelország között.
London, julius 14. (Süikratávirat.) Az angol alsóház tegnapi ülésén Bonar Law kijelentette, hogy a szovjetkormány elfogadja azokat a feltótelokot, amelyeket az angol kormány állapított meg. Ennek következtében sikerült megegyezni azon elvek tokintotében, amelyok alapján a koreskedelmi tárgyalásokat folytatni fogják. ~ ;
Az angol kormány szövetségeseivel való előzotos tanácskozás után méltányos fegyverszüneti javaslatokat terjesztett elő Oroszország és Lengyolország között. A fegyverszünetet Oroszország és a határos államok közötti békeértckezlet fogja követni.
Az angol kormány folytatja a kereskedelmi tárgyalásokat Szovjetoroszországgal. A kereskedelmi forgalom újbóli felvételének egyik felvétolq az, hogy az Oroszországban • levő angol foglyokat azonnal szabadon bocsássák.
Ive^ujabb.
s 1
Bethlen bejelentette a kormányzónak vállalkozása kndarcát-
Budapest, julíu^ 14. A M. T. I. jelenti: Bethlen nm délelőtt Dessewffy Emillel, nagyatádi Szabóval, Halietrel, Tóth Jánossal és Apponyivai folytatott tárgyalásokat. Délután 2 órakor jelentést tett a kormányzónak eddigi tárgyalásai eredményéről, majd újra tárgyalt nagyatádival, utána pedig Gödöllőre ment és bejelentette a kormányzónak, hogy
kablnetalakltáü ^sérlete az általa
előterjesztett alapon nem sikerült*
Egybon ajánlotta a kormányzónak; hogy a holnapi nap folyamán együttes kihallgatáson fogadja Rubinokét, nagyatádi Szabót és Haliért. Mint a M. T. I. illetékes helyről értesül e kihallgatás holnap délelőtt tartják meg.
Az Arbeiterzeitung njabb rágalmai
Budapest\\ julius 14. A M. T. I. jelenti: A félhivatalos osztrák „Arbeiterzeitung" ma vozetőhelyen hosszabb cikkben foglalkozik a magyar tisztek részvételével junius 27-én tartott állítólagos gyűléssel,. amelyen az összes politikai foglyok, szociáldemokrata munkásve-zotők és minden elérhető zsidó meggyilkolását határozták el. Az Arbeiterzeitung o tervre való utalással követeli a magyar hadsereg lefegyverzését és mindenek előtt a Magyarországgal szomszédos ós az antanttal szövetséges országok haderejénok fölhasználását sürgeti. Az Arbeiter*» zoitungoközleményére hivatalosa;, megállapítást nyert, hogy ez nem egyéni <joim szemenszodatt hazugság és durva. rágalcm. A* alkotmányos rend helyreállítása óta tisztig,ülések . nem voltak. A cikkben felsorolt tisztek közül junius 27-én Ostenburg százados tászlóaljánál volt Székesfehérváron, Prónay őrnagy Miskolczon tartózkodott hivatalos ügyben, HéJ/aa Iván már azelőtt leszerelt, gróf Csáky vezérkari ozrodos már régóta nyugdíjban van, a Nagy és Szilágyi nevek ^edig Magyarországon oly gyakran előfordulnak, hogy igy keresztnevek nélkül közelebbi adatok róluk meg nem állapithatók. Az Arbeiterzeitung a rágalmazás tarén odáig votemedik.\'hr^y belekeveri az ügybe: Soós, Berzeviczy, Dani tábornokok, Oömbös képviselő és Magasházy százados szárnysegéd neveit is.
A félhivatalos osztrák lap eme szemenszedett rágalmait a legnagyobb felháborodással utasítja vissza a magyar közvélemény, és az osztrák sajtó fondorlatait kellő értékére szállitja le.
I""1.....
¿ALA
7 1920. juliut 15.
MMMMMI
rllREK.
Rendes bíróság ¡tói m nlfl-
kSveekuti apagyilkos felett.
(Saját tudósítónktól.) Rövid két hót alatt . immár másodszor kellett a nagykanizsai tőrvényszék statáriális bíróságának összeülnie. Az első esetben Nagy Vincénc a férjgyilkos vonyarcvashegyi tanitóné ügyét rendes biró-ság elé utalta a bíróság, tegnap azonban ugy látszott, hogy a statáriális bíróságnak ki kell mondania az apagyilkossággal vádolt Kigtics József zalaköveskúti földmives fejére a statá-» riális eljárás.egyetlen hozható ítéletét: a halált. A tárgyalást a statáriális eljárás szabályai szerint végig le is folytátta a bíróság, amely csak az ítélethozatal alkalmával mondolta ki az apagyilkos életét megmentő döntését: hogy Kigtics József ügyét a rendes bírósághoz teszi át.
A vonyarcvashegyi tanító felesége megölte férjét, aki mellett huszonöt éven keresztül kín volt az élete, aki huszonöt évi házasélet után házába hozta szeretőjét s hites feleségét arra kényszeritette, hogy a máik nő mellett cselédmunkát végezzen — Kigtics József, a 24 éves zalaköveskúti földműves megölte az apját, mert az — saját vallonoása szerint — késő öregségére uj asszonyt hozott a házhoz, mostohát felnőtt gyermekei mellé,* akikkel az asszony tényleg mostohaként bánt. A két családi dráma rugóiban nagyon sok az azonos vonás: az egyik megölte az urát, a másik megölte az apját: mindkét bünügyben az asszony — a szerető, illetve a mostoha játszotta a főszerepet.
A statáriális bíróság tegnapi tárgyalásán, amelyet dr. Kenedy Imre táblabíró vezetett és amelyen a vádhatóságot dr. Szabó Lajos kir. főügyészhelyettcs képviselte, a vádlott védelmét pedig dr. Darás László ügyvéd látta el, — az apagyilkossággal vádolt Kigtics ugy adta elő a történteket, hogy amióta az Öreg Kiglics másodszor megnősült s mostoha került a házhoz — apja elhidegedelt gyermekei iránt Öt és feleségét ki akarta üldözni portájáról, ami részben sikerült is neki, mert a fiatal Kiglicsné nem bírta már az Öregek vekszatu-ráit s szüleihez költözött, Az asszony nélkül maradt fiatal Kiglicsnak most már kosztot sem adtak szülői, kénytelen volt idegeneknél étkezni, majd azt a birtokrészt is visszavette tőle apja, amit előbb már neki ajándékozott. Ezeket az előzményeket tetőzte be azután — a vádlott vallomása szerint — az öreg Kiglics azzal, hogy a gyilkosság napján a mezőről hazatérve, vasvillával támadt fiára. A fiu védekezett ö késével többször egymásután apjába szúrt.
Az öreg Kiglics rövidesen belehalt sebeibe, halála előtt azonban még jegyzőkönyvbe mondta mindazt, amit fia ellen terhelőnek hitt. Elmondta a haldokló, hogy fia állandóan az életére tört s nem egyszer fenyegette meg azzal, hogy végképpen elbánik vele. A gyilkosság napján, amikor a mezőről vasvillával a hátán hazaérkezett, fia lesett rá, lekapta válláról a vasvillát, majd késsel többször a hasába szúrt.
A kihallgatott tanuk közül csUpán a mostoha vallott a gyilkos ellen, a többiek mind azt igazolták, hogy a fiatal Kiglics dolgos, becsületes ember volt s a Kiglics házban uralkodó állandó perpatvarnak a mostoha és az öreg Kiglics volt az okozója.
A tanúkihallgatások után a biróság elutasította dr. Darás védőnek azt a kérelmét, hogy vizsgáltassák meg a vádlott elmebeli állapotát — s Így délután 5 órakor a per-beszédekre került a sor. A vádbeszédben dr Szabó főügyészhelyettes kitért a gyilkosság legapróbb részloteire is.
Jellegzetes tényként említette fel, hogy 10 évi praxisa alatt nagyon so^ apagyilkos fiúval találkozott, de arra még soha nem volt eset, hogy flugyilkos apa állt volna a törvényszék előtt. Bár mostanában nem nagyon vagyunk elkényeztetve — mondotta — e rettenetes bűncselekmény mégis mélyen belemarkol az ember szivébe." Tartalmas, hosszú vádbeszédében kifejtette, hogy a szándékos emberölés bűntettét fenn látja forogni és kérte a rögtönitélő bíróságot, hogy az egyetlen módjában álló büntetést, a halált szabja ki.
Dr. Darás László védőügyvéd úgyszólván ismertette a tárgyaláson kihallgatott tanuk vallomásait. Ezek a vallomások ogytől-egyig a mostoha és a megölt apa ellen, a vádlott mellett foglaltak állást. Kétségen kívül bűnösnek látja a fiút,, aki apja életét vette el, de a már említett nagyon sok enyhítő körülményt kéri mérlegelni. Védőbeszéde oda konkludált, hogy az ügyet a rögtönitélő biróság, rendvs biróság elé utalja át.
Körülbelül háromnegyed óráig tanácskozott a biróság. Feszült idegekkel figyelte mindenki a birák visszatértét. A már-már biztosra vett halálos Ítélet irgatottá, a vádlott ifjú feleségének csukló zokogása pedig még nyomasztóbbá tette a terem levegőjét. Dr. Kenedy rövid pár szóval mondotta el, hogy a biróság a tanuk előadása után nem látta teljosen indokoltnak a halálos Ítéletet s ezért-az apagyilkos Kigtics ügyét áttette a rendes bírósághoz. Az ítélet kihirdetése után mindenki fellélegzett, de különösen Kiglicsné hullatott szívből jövő örömkönnyeket. A tárgyalás esto 7 órakŐr
ért véget. _
\\-: »
—- Dr. Barta István hazaérkezett. Dr,
Barta István ügyvéd, a nagykanizsai, társadalom egyik közkedvelt tagja; akiről a mult héten megírtuk, hogy a Sungho Maru hajón hazaérkezett négy éves fogságából — tegnap este a csóthi fogolytáborból, ahol az egész szállítmány, vesztegzár alatt volt — megérkezett Nagykanizsára.
— Háziipari tanfolyam. A Move nő-csoportja által felállított háziipari tanfolyam a fehérruhavarrással ós kézimunkával kezdi meg működését. Augusztus 1-vel indul meg a ka-\' lapkészítés illetve díszítés kurzusa. A földmi-velósügyi minisztérium és a budapesti főosztály anyagot ós tanítókat helyezett kilátásba a kosfoL fonás kurzusához is, ugy hogy valószínűség szerint augusztus l-vel az is megnyílik. Fehér-varráshoz anyagot a Move nőcsoportja ad. — Jelentkezők dr. Oyőrlly Jánosné ügyvédnőhöz vagy a Mair könyvkereskedéshez forduljanak.
— Poór Miklós, az Appoló kabaré volt neves művésze, aki tavaly nyáron a kanizsai közönségnek volt dédelgetett kedvence — tegnap Nagykanizsára érkezett, ahol egy kis illusztris - müvésztársasággal néhány cstélyt fog rendezni.
— Volt haditengerészeti gépészek és elektrotechnikus altisztek figyelmébe. A kereskedelemügyi miniszter leiratot intézett az elsőfokú iparhatóságokhoz, melyben tudatja, hogy a volt cs. ós kir. haditengerészeti gépész és elektrotechnikus altisztek végbizonyítványai a hazai fémipari szakiskolák bizonyítványaival egyenlők. A haditengerészet gépész-ós oloktro vezetői pedig, aki a haditengerészet ezen tanfolyamát elvégezték, az ipari képesítés és gépkezelés szempontjából egyonlő joguak a hazai állami felsőipariskolák gépészeti szakosztályát végzetekkel akkor, ha magyar honosságuak
— Helyzetkép a megszállott Felvidékről. A .Győri Hírlap" irja: Lényegtelennek látszó és mégis sokatmondó epizód játszódott le a napokban a dunai domarkációs vonalon* A határvédő katonák és csendőrök éppen a Duna partján cirkáltak,«amikor a túlsó oldalról Cseh-Szlovákia hősies védői magyarul a következőket kiáltozták át a mieinkhoz: „Jertek át, itt nincs ur, Kun Béla is szabadon járkál közöttünk l Mi urat nem ismerünk, itt mindönki egyforma I" Gúnyos mosoly fogadta az invitálást, majd az egyik harcsabajuszú magyar vitéz Így replikázott: „Nálatok nincs ur? Akkor mi a szösznek álltok ott és kinek a parancsából?* A frappáns kérdésre feleletül a kommunista cseh szlovák haderő vitézei elsompolyogtak.
Eladó. Natlonal-Cassa, rón£képésseti fabód/, rövid ■onr.ora, cimbalom, könyvtár sxekf^nnyel, fél hold föld, xcnétfgép, sarokház holy, márvány és billiárd aszUlok, gyerekkocsik és á^yak, üvoges ablak. Hívebbet .AMENV kosvotitóiródában, Királyi l\'ál-otca.
Aranyat, ezüstöt, briitiánsokat ós érmeket legmagasabb áron veszek. FRiED ékszerész, Magyar-utca 43.
(z) Q. Rovatta drámája mÁ becstelenek9 bemutatója van ax Urániában ma és holnap. Star magyar lil/ngyár remek munkája es a darab. Kaodexte Dtdsy Alfréd és a főszerepeket Hoüay Camtlla, MargiUay Gyula, Tanay Frigyes és Vendriy Ferenc játssák.
I
H^lnhá^
Heti mttsor:
Sylvlé kapitány. Dráma. Varázskeringő. Operette. Pacsirta. Operett«.
Csütörtökön: Pénteken : Szombaton:
* Faust, Bánk bán, Velencei kalmár Sasilök leghatásosabb jelenetei a szombat délutáni Irodalmi előadásnak. Jegyek Szerbnél és Tóth szinházi titkárnál kaphatók.
Hitdayest, július 14. A mai tőzsdén lanyha keidet ulán a/. Irányxftt ax egésx vonalon megjavult. A valutapiacon viharos szilárdság volt.
VaMapUv: Napoleon 020, Font 055, Dollár 157 Frank (francia) 1350, Márka 470, Líra Gá5, Kubel 330\' Lei 452. Szokol 307, Frank (svájci) .\'1000, Dinái 1012 \'
Rrtikth: Ipar Hazai lüSO, Agrá* 030, Magy.if hitel 1780, Magyar Búnk 012, Forgalmi —, Leesámitoló 000, Osztrák hitel 006, Magyar-Olasz 418, KonkordU -Gizella 4280, Beocatai 402Ö, Általános szén —, Sfásxvárí -r, Salgótarjáni 5700, Urikányi 4476, Rim« 3260, Schllck 710, Nasici 14000, Danlca 4050, Klotild 2330, Adria 11300, Atlantika 4050, Ingatlan —, Jelzálog 490, Kereskedelmi hitel —, Kereskedelmi Bank 0025, Drasohe —, Gutt-mann 4300. Olaj —, M. Cukor 10400. >
A szerkesztésért felelős: a főszerkesztő.
..............
Művelt Kény, xongora és németben perfokt, azonnali állást keres egy gyermek Mellé, pusztára is elmoay. Cim a kiadóben mÁrva 17\' Jelige. _
Pedálos cimbalom olcsón eladó. — Horváth Teleki-ut 20. szám.___
Kgy gyormok aportkocal megvételre kerestetik. Krelner, Csengery ut 10. axám.
Jó etaládbél való 2 flu kitűnő ellátást nyerhet külön szobával. — lióvebbet Fischei Fülöp Fial cég üzletében.
URÁNIA morgókép-palota
ftoxgonyl-utcd 4. Telafonaxám BSD.
■ • ■ ■ inir
Csütörtökön és péattksa. Star magyar taaatité. O. Rovatta drámdja:
A becstelenek
»« ■ > \' f \' \'■ - . ■, / \' t r <
Főszereplők : HoUay Kamilla, Marglitay Oyula, Tanay Frigyes, Vendrey Ferenc.
Előadások hétköznapokon 1 éa 9 érakor. Vasár- és taaspaapokoa t, 5, T éa 9 érakor.
mmo\\
Adler Sándor SS.«
Vesz mindennemű zsendült
gyümölcsöt és uj burgonyát
minden nennyl«4t;beu bigeként 150, 1 «1 4 kor.-ért
Öreg diót klg.~ként 25 kor.
MM mint» flip 1 Szarvas szállodába.
Magánnyomozd iroda
Viola és Társa Nagykanizsa
Oaangery-ut S. ax. II. em.
Elvállal mlndennamU blialmss termés»«»« megbízást figyelést bUnOgyekben Is W bet- mint külföldön.
HANSA"*
cigarettahüíelyek ís papírok.
. November Jenő I I Budapest, II., LOvflház-u. **/*< j
Mielőtt harisnya- j
____________________szükségletét fedezi,
okvetlen latogassa meg az orSXÍIg l«flnaöyPbb
harisnya gyári-lérakatát
GUTTMANNÉS FJSKETEtÉflíl
Budapaat, VI., Bták-tér, Ank«rp«íota.
á El ad* a csak viszont** •»Jókaah. ^J Árajánlattá! kégxsésoel «a:ol«Aia«b.
t
Myomatott : a ,Zala* Nyomda és Hírlapkiadó Vállalatnál Kagykanliián.
|l«HÍ ^vfetyfttti
i i anrr rrn
SAOYKANIZSA, Süflái^wt 4.*
Nyomd* vállalat
P6-ut5. s*..
^•itotíil^liWvfttlé.
____Híj—a I---irrrr
Mlxaa, 1820« Julius 18. Póntek.
180, «iám
Flóflíetésl árak:
mMMÍ IAÍ^ö/
Rtsitl nttUMtml:\'
It K.
bóra « • • UHyeé évit • • félém t«éss ém
• • •
\'fi
POLITIKAI NAPILAP.

.................
}tgfu**)l6*W #• kUd#hiV*«*H l «lefon 7«.
Hr«i»M M«(M Ml,


FŐazcrkcsKtói TÓTH ZOLTÁN

Htatiukatérs ét laptulajdonoa C8UXACI JKNÖ


\' II
Egyet Mám ira i
1 korona.
• %
......... i^MM i
Hirdetések díjszabás szeHüt.
MMa^NMlMMl
^ pártvezérek Rubineket ajánlották miniszterelnöknek.
A kormányzó garanciákat kíván a pártoktól. — Tanácskozások a főldbirtokreformról.
liudapesi, julius 15. Bethlon tegnap osti kihallgatásán as uj párt három vozórének kihallgatását ajánlotta a kormányzónak, J£r. mi délolőtt-mog is törtónt. A kormányzó Rubiné-kel, nagyatádi Szabót és Haliért együttes ^Ugatáson fogadta. A pártvezérek 10 órakor járultak a kormányzó eló s tanácskqzásuk ötnegyed óra hosszat tartott. Az együttes kihall* gktás után Teleki Pál grófot fogadta a kormányzó. % . \'\' N
Nagyatádi Szabó a kihallgatás után a kővetkezőképpen nyilatkozott:
— Nem hiszem, hogy Bethlen újból felvegye a tárgyalások fonalat. A tárgyalásokon a kormányzó bizonyos, fekétoleket hangoztatott, de nem nyilvánította semmi irányban sem elhatározását. Benyomásom az, hogy a? ujabb dezignációnál nem Bethlenre esik & választása.
Rubinek Gyula ugyancsak a kihallgatás után ezekot mondotta:
— A helyzet mára tisztult. A kihallgatáson nemcsak személyi, hanora tárgyi kérdésekről is behatóan tanácskoztunk.— Egyéb közölni valóm a nyilvánosság számára nincsen.
A miniszterek az együttes kihallgatás ulán a miniszterelnökségre mentek, ahol Simo-nyi-Semadámmal tanác§koztak. Innen Rubinek és Haller autón a kercsztóny .nemzeti egyesülés pártholyiségébe mentek, ahol hosz-siasan tanácskoztak, majd telefonon odakerot-lék nagyatádi Szabót is, aki csakhamar meg-
kerülhet sor a döntésre. Ez a kérdés azonban inkább intern és az uj párt egységére vonatkozó kérdés, Rubijjok osotleges dezignálása körül más akadályok is vannak. Rubinek de-zignálását H/iller ajánlotta. Erre az esetro azonban a kormányzó bizonyos garaneiák vállalását kivánta a pártoktól, amelyek nagy horderejű alkotmányjogi kérdésokkel vannak ösz-szofüggósbon. Ezok a feltételek felölelik az ország jövendó alkotmányos életének elrendezését és bizonyos határozott állásfoglalást kivánnak a ki;ályság körüli állásfoglalásokra vonatkozólag is. Tekintettel arra, hogy politikai körökben Bethlen visszautasításának egyik főokául éppen azt látják, hogy Bethlennek és a pártonkívüli politikusoknak e tekintetben ismeretes álláspontja erősen befolyásolja a partnak különösen ogyik részét, \'
Rubincknek egyébként kész listája van. Amint dezignálását megkapná, azonnal megtudná alakítani pártlcabínctjét. Rubinek miniszterelnökségének egyébként még az a nehézsége van, hogy a volt disszidensek erősen ellenzik, sőt emiatt esetleg újból ellenzékbe mennének.
A mai kihallgatáson még nem történt döntés és az elhatározást egyébkén!* a kormányzó fenntartotta magának.
Budapest, julius 15. A három miniszter együttes tanácskozása a kisgazdapárt helyiségében csak rövid ideig tartott. A földbirtok-reform kérdésében a két miniszter (Rubinek és nagyatádi Szabó) álláspontja között közeledést
■il w


érkezett és most már mind a hárman tanács- |6trchozni _ nonf sikerült. A tárgyalásokat
koxátra ültök össze. _ < azonban ma a délutáni órákban folytatták. \'
Az ogysóges párt intező-bizottsaga ma Mmd ^ háro:n miniszlornck az a törck-
este 6 órakor ülést tartott,amelyen a hely, hogy VA|amj|yCn egyezségot hozzanak
teltei foglalkozott. | mcrl ellenesetben Rubinek dezignálása
Tárgyafások a földreform kérdésében, nemcsak, hogy elmarad, de meghiúsultnak is
A válságnak egyik ütköző pondja a fóldbirtokreform. Erre vonatkozólag ugy Rubinek, mint nagyatádi Szabó ragaszkodnak álláspontjukhoz és ez volt az oka annak, ho^y a mai kihallgatáson Rubinek nem kapta meg dezignálását. Illetékes helyen ugyanis ast kívánják a két pártvezértől, hogy a földbirtokrcíorm tekintetében egyazzenek meg és csak az erre vonatkozó megállapodások véglegesítése után
tekinthető s a kibontakozást \' a \' kormányzó kénytelen losz mással koresni. Haller azon fáradozik, hogy kompromisszumot hozzon létre a két különböző javaslat között, de ugy Rubinek, mint nagyatádi. S^abó mereven ragasz WWnak álláspontjukhoz. A két folfogás között súlyos elvi eltérések vannak, mindazonáltal remélhető, hogy valamilyen egyezség fog létrejönni. - s
Teleki — dezignált miniszterelnök.
A Zala budapesti tudósliijának Jelentése. (Érkezett 11 óra, 30 porckor). /
dudapest, julius 15. A kormányzó Teleki Nl grófot miniszterelnöknek dezignálta. Teleki «ste fél 8 órakor megjelent a pártkörben, ahol hosszasan tárgyalt a pártvezérekkel. Mikor a tárgyalásoknak vége volt — a dezignált mi-niszterelnök a köréje sereglő újságírók kérdésre a következő feleleteket adta: -é
Arra a kérdésre, • hogy dezignálva van-e »következőket jelentette ki:
— Igen, dezignált miniszterelnök
Az uj pártból akarja-e kormányát meg-•Wütani Kegyelmes uram ?
.L ^ A* uj pártból alakttok kormányt szakemberről.
Kivel tárgyalt Kegyelmes Uram?
Nagyatádival tárgyaltam, Helltr ét már elmentek ^ velük már nem
«lytlhettam. v
Mikor alakul meg az uj kormány? -Azt
ma még nem tudhatom. --
Meddig tarthat a válság?
— Remélem, hogy a válság három ntp alatt el lesz intézve és a válság három hetes fordulópontjára — Illetőleg jubileuméra — tette hoszé mosolyogva — kést leszek e ksblnatalskltésaalf
— A nemzetgyűlést, amint lehet ö*z-szehlvjuk. Ez velóezinOleg a jövő hét elején lesz, amikor az uj kormány-bemutatkozik. A földreform ügyében nem lesznek nagyobb
ellentétek.
Lehet-e messzemenő programmról szó?
— Messzemenő programmról ,nlnosen szó Legsürgősebb munkaprogrammom lesz a pénzügyi javaslatok radikális letárgyalása, a bázfeloszletásl jog kérdésének éa a föld-blrtokreformnek elintézése.
Kik lesznek a kabinet tagjai?,
— Egyelőre erről nem nyilatkozhatom, osak azt mondrfltom, hogy a honvédelmi, külügyi és pénzügyi tároák élére szakembereket szeretnék megnyerni. A többi tárcákra a kormányzópárt tagjslnak ajánlom fel.

Nagyatádival már megegyezett Kegyelmos uram ?
— Igen. Hitzen köztukomáau, hogy Nagyatádival könnyen meg lehet egyezni.
Ezután a dezignált miniszterelnök eltávozott a pártkörből.
Teleki Pál gróf dezignálásáról egyébként a M. T. 1. követkozí hivatalos kiadmánya számol be:
— Teleki Pál gróf ma délután 0 órakor kihallgatáson volt a kormányzónál. A kihallgatás folyamán a kormányzó megbízta Telekit, hogy a kormányvátság ügyében a kormányzópárt vezetőivel tárgyalásokba bocsájtkozzék. A tárgyalások ma megkezdődtek és holnap folytatódnak.
A kormányzópárt hangulata.
A „Politikai Tudósitó" jolenti:. Az uj pártban általánosan az a hangulat észlelhető, hogy Rubinok dezignálása nélkül a válság meg nem pldható.
Hadifoglyaink ttaaepélyes fogai* tatása Budapesten.
Budapest, julius 15. Ma délután futott be a Nyugati pályaudvarra az a vonat, amely az inotai tábbrból uz orosz fogságból visszatért 100 magyar katonát hozott Budápnstre. A sokat szonvedett foglyok fogadtatása nagy fénynyel ós pompával ment végbe. Megjelent a fogadtatáson Horthy Miklós kormányzó is. A, királyi váróterem olőtt folállitott büffé a budapesti pozsgőgyárosok ós leghíresebb cukrászok . logjobb készítményével volt teio. A hivatalos fogadtatás a váróterem olőtt folyt le.
Teleki n bojkottról.
Budapest, julius 15. A ,8 Órai Újság* , munkatársa az időszerű politikai kérdésekre nézve még miniszterelnökké való dozignálása előtt meginterjúvolta Teleki Pál gróf külügyminisztert, aki a következőképpen nyilatkozott:
-— A bojkott ügyében egyelőre nincsen semmi változás. A bojkott mindenképpen hatástalan marad ránk és csak azokra nézve járt súlyos következményekkel, akik az amsterdami szakszervezeti iroda uszításának beugrottak. Magyarországot őzzel az eszközzel sem sikerül fejlődésében megakadályozni. A bojkott rendezői a nemzetközi bolsevizmus lovagjai. A francia sajtóban éppon a napokban feltűnést keltő közlemény .jelent mog arról, hogy a nemzetközi szocialista szervezetek most már nemcsak Magyarország, hanem más ügyből kifolyólag FYanciaország belügyeire ós t politikájára nyomást akarnak gyakorolni hasonló oszkÖ-zökkel. Ugyancsak amit most Magyarország ellen megkíséreltek — későbbi időpontban a nagy nyugati államokkal is megakarják kiséretni.
A lengyel-—orosz helyzetre nézve a következőket mondotta Teleki:
— A lengyel-orosz helyzet semmi veszélyt sem jelent Magyarországra nézve. Az orosz hadsereg megkísérelt előretörése a mi szempontunkból nem bir nagyobb jelentőséggel. Európa azonban ismét láthatja, miért koli itt egy erős és \'életképes Magyarország, hogy mint a nyugati társadalmi és gaád&aági végvára teljesíthesse ezredéves történelmi hivatását.
As udvar la» régen«.
"Bécs, julius 15. Sándor szerb régens-nok mostuni zágrábi tartózkodása alatt a román királvnö és a görög király átutazta k# Zágrábon. Mindkettőt Damjanovtcs udvarnagy üdvözölte a régens nevében. Hír ifeerint a ró- « gens azért nem üdvözölte személyesen a ma* gas vendégeket, mert előre megállapított zágrábi ¿jrogrammját nem akarta megváltoztatni.
oxQonyl-utc« 4
Csütörtökön és péntsksn. Star magyar bomutaté O. Hovefta drámája:
Főszereplők : Hollay Kamilla, Marglttay Oyula, Tanay Frigyes, Vcndrey Ferenc.
Előadások hétk*uia?»k<h T és 9 órakor. Tasár- és Äaaepaapokon I, 5, T és 9 órakor.
Adler Sándor agg
fű >
| Vesz mindennemű zsendült
I gyUmölcsöt és uj burgonyát
| < zuludén memayleégben | klg.-ként t\'30f 1 én 4 kordért
I Öreg diót kidként 25 kor.
I m\\m miami szarva* mm,
gőzmosógyára Nagykanizsán
fttzUl: HurH-ito % - fiittttlem: tatoi+l
Hófehérre mo», tükörsimára vasal íéayeic, vegyileg
Vidéki munkák la hetenként ponto san elkészülnek és elszállíttatnak
Kyoaiatott t a fcZala" Nyomda és Hírlapkiadó Vállalatnál Hagykanlwin
HÍREK.
II klsnazda^drt Mi pártszervezetei UMmM.
A tiszántúli választások lezajlása után a kisgazdapárt nemcsak politikai súlyban amel-kedett nagy erőre, hanem erkölcsileg is hatalmas lendületet vou. A magyar gazda- ós föld-mivelő nép okos higgadt világnézete, amely mjnden szélsőséges túlzástól távol áll, elementáris erővol kőzd megnyilvánulni mindenfelé.
Zalamcgyóbcn is megmozdult a föld népe. Kiszáll a |olkekből az óhaj: az összetartás, a tömörülés ógotő vágya. Nap-nap után jönnek hozzánk a jolöntósok ós óhajok a tömörülés megkezdéséről s a szorvozkodós szükségességéről.
Különös és milyen <( szivekbon rejlő érzós ez a föld népénél. S mind c vágyaknak ós lángolásoknak egyetlen központja, cgyetlon varázs erojo van ma: nagyatádi Szabó István személye. E nóv ma fogalom a falvak aprajánál és nagyjánál. Olyan varázskör, amolyben min* den reménye, óhaja, vágya ós lelkesedóso összpontosul, Tőle várja a kisgazda .ós földmivelő mindazoknak az ábrándoknak megvalósítását, amelyekről eddig álmodozott.
A birtokreformot, az ő hajnali, déli ós esti gondolatát, égeti, kinzó sóvárgáaát, mindezt nagyátádi Szabó novóhoz kapcsolja.
A vármegyei szervezés is az ö zászlaja alatt történik. A közsógek mind szinte kézzel foghatóan akafnak mógbizonyosodni róla, hogy csakugyan Nagyatádi vezérlete alá akarjuk őket tömöríteni.
Az ogyik községből gyorsan száll át a pártalakulás hire a másikba, ma már 47 köz-kógben ihdult mog a szervezés nehéz ós kime-ritő munkája. A Megalakuláshoz aránylag nagy idő kell most, mert most van a legégetőbb munka idejo. KorA regijeitől késő alkonyatig verojtókoző munkában van a gazda ós föld-mivos. Ma az egyetlen vasárnap a szabad napja. Ezen is igeri sok elintézni valójuk van a gardaságban. Kifáradva cs megtörve f\\i ogósz heti munkában: pihenósre vágyódik, a fáradt test.
A nagy megerőltetés ós megfeszített munka fáradalmai után nem igen ér rá a szervezés ügyoiyel foglalkozni. Az írás ós fogalmazás, az alakulás technikájának lebonyolítása, egyszorü polgároknál, vezetők jolenlóto nélkül, a legtöbbször nagy fáradságba s munkába kerül.
Ks mégis elvégzik 1 Az eszme crősebb minden mogtörődöttsógnól 1 fáradságot félre téve gyűjtik bámulatra méltó szorgalommal ós kitartással a tagokat. Egymásután alakítják meg alapszabályszerűen a községek kisgazdapárti szervezeteit. S mi örömmel üdvözöljük a községek kisgazdapárti alakulásait. Szívós energiájukban ott tükröződik már a boldog demokratikus agrár Magyarország jövője.
így alakultak meg ujabban az alábbi községpk kisgazdapárti szervezetei.
Felsőrajk. Elnök: Sándor István. Alelnök: Kovács Antal, Pónztái os: Sándor József. Jegyző: Széli Pál. Választmányi tagok: Mándtcs András, Vörös József.
Pötréte. Elnök: Kiss Gábor. Alelnök: Sabján Mihály. Pénztáros: Kovács János. Jegyző: Gerencsér András. Választmányi tagok: Botfai Dániel, Kopcsándi István, Póczag József, Póczag György.
Komárváros. Elnök: Pölöskei János, Alelnök: Zsován János. Pénztáros: Mórey József. Jpgyző: IfJ. Horváth János. Választmányi tangók: Horváth János, Dávid György, Molnár János, Gulyás István, Horváth István, Gulyás János, Mózsi János, Poór János, Németh György, Kollár Ferenc, Gerencsér Forenc, Marton István, Kcrsoffer János, Szabó György, Filák Józsof.
A Zalavármegyei Kisgazdapárt
Titkársága, Nagykanizsa, Bajza-u. S
<— Meghosszabbították a kávéháiak záróráját. Megírta a Zala, hogy dr. Beusterien Erich rendőrtanácsos pártolólag terjesztette a szombathelyi kerületi főkapitányság elé /a nagykanizsai kávéháztulajdonosok azon kérelmét» hogy a kávéházak záróráját ójfélutáni egy órában állapítsa mog. A folterjesztésre tegqap érkezett meg telefon utján a főkapitány helybenhagyó válasza, amelynek értelmében tegnap este már* éjjeli egy órakor zártak a kanizsai.tkávóházak. A záróra moghosssabbitás a korcsmákra ót vendéglőkre nem vonatkozik.
— Czirbusz Géza dr. meghalt. Ismét egy lángelmével kevesebb. Czirbusz Géza dr. a magyar királyi tudományegyetem rendes nyilvános tanára, tegnapelőtt (37 éves korában Budapesten meghalt. Czirbusz professzor egyike volt azoknak a tanároknak, kik egész szívvel-lélekkel a tudománynak szenteltek életüket. Halála gyászba borította az országnak a tudományt értékelő egész társadalmát, de különösen Nagykanizsát érinti a csapás, ahol Czirbusz professzor több éven keresztül a kegyosrendi gimnázium tanára volt. Kanisaárói került az egyetemi tanszékbe, ghol nem ogyszor emlékezett meg szerettei Kanizsán eltöltött napjairól.
— Halálos szerencsétlenség. Végzetes ós egy ember ólotét kioltó szerencsétlenséget okozott tagnap délelőtt a vigyázatlanság a Magyar utca vógón lévő Vajda-erdőbon. Levár Antal erdő őr, a Prpic cég alkalmazottja töltött fegyverrel a vállán igyekozott fól 11 óra felé az ordőbo az iparvasut mozdonyán. „ Amint a mozdony rendeltetési helyére ért — Levár le akart szállni s fegyverét leemelte válláról. Közbon azonban a fegyver ravasza megakadt valamiben, a fegyver elsült s a golyó Levár testébe fúródott. A ozorenqséllon ember, pár, perc alatt kiszenvedett s a helyszínére érkezett rendőri bizottság már csak á beállott halált konstatálhatta. A tragikus végot »ért\' erdőőr holttestét kiszállították a temető halottasházába, ahonnan holnap, temetik. Felosóge ós két gyermoko gyászolja./\'
—• ZHlaszentba\'ázs réine. Szentbalázs község rettegett „elvtársba állt tegnap az ötös tanács előtt. Zalaszentbalázson békességben ólt mindenki, ^amikor egy soha nem ismert szájhős jelent meg közöttük ós feldúlta a csendos falucska nyugalmát. Perkó Lajos budapesti lakós volt a- feltolakodott nagyság, aki Szcntbalázsról választott magának feleséget és igy sikerült bekerülnie a faluba. Már a Károlyi kormány alatt mogkozdte működését azzal, hogy egy közbirtokossági gyűlést oszlatott széjjel, kijelentvén, hogy „Nem tűri az ilyesmiket. Most már nincsenek urak stb.M De nem felejtette cl szivükre kötni a gyűlés hallgatóinak, hogy „akinek fára van szüksége, most már hoztyit a Musszei uraság erdejéből, mert ennok ninfcs semmi köze hozzá." Porszc a jámbor falusiak nem hallga/Aak reá ós bóké-sen otthagyták a gyülós ^ziahelyét. Ettől a naptól kezdve azután az rgósz hatalom Perkó kezóbo korült. Ö volt m\'íVdon gyülós szónoka, ő tartottA kozébon a „rendotf, Egyik \'tanu. sóhajtva jolentcWo ki: „Ha oz a gazember nem lett volna, mi bizony soha mogse tudtuk volna, mi az a kommunizmus44. Bűnösnek mondotta ki az öt03 tanács izgatás bűntettében és 10 havi börtönbüntetésre Ítélte. Az Ítélet jogerős.
Aranyat, ezüstöt, brilllánsokat ós érmeket legmagasabb áron veszek, FRIED ékszerész, Magyar-utca 43.
HeU tuttior:
Pénteken: Varátskorlngó. Operetto.
Ssombaton: Pacsirta. Operetto.
" A szombat délutáni Irodalmi előadást
óriási érdeklődés előzi meg. Siessen mindenki jegyét megváltani Szerb Ernő könyvkereskedőnél vagy Tóth titkárnál. Az előadás pontosan 5 órakor kezdődik.
* Poór Miklós és társulata a Polgári
Egyletben. Kanizsán jól ismert Poór Miklós nevp, tavaly a győri színtársulat kötelékében működött, — mint ilyen a közönség teljes szimpátiáját és szeretetét érdemelte ki. Poór most egy nagyon nivós müvfsztársasággal városunkban két «stón, julius I7 én ós 18-án müvószcstólyt rendez A műsoron szereplő nevek úgymint: Kende Mária,\' Déri Rózsi, Czeglédy Gyula, a hirneves zenészerző, Keleti Hugó táncos ós ő maga is föltétlen garantálói a müvészestély sikorónok. A.hölgyszoreplők közül először is örülünk Kende Mária szereplésének, a kolozsvári Nemzeti azinház ós a bécsi Rolandbűhno.himeves művésznője ós biztos, hogy Kanizsa* művészpártoló közönsége meleg szeretetébe fogja fogadni. — A műsoron két szenzációt sikerű egyfelvonásos is szerepel. Mindkét ette teljesen uj műsor. A közönség fígyeffhét felhívjuk e társulat szereplésére. — Poór Miklós vasár nap délután a .színházban eljátsza a .FaunM.
TÖZSDK.
Ai hánytat kWmsgaaiUrduit, a forgalom azoah mindvégig mértékeit maradt. A valutaplacou a doliTz dinár tovább asilárdult. . < "" H *
Valutapiaci Napoloon 020, Font Q4Q. D0iuf lftJ Krank (francia) 1360, Márka 460, Ura 000, Rubel W Lel 470. Szokol 870, Krank (svájci) 3000, Dinár 100S \'
BrWUkslpar Huzal 1U80, Agrár 030 hitol 1706, Magyat itank 012, Forgalmi ^fii\'\' 885, Osxtrák hitel 00;«. Magyar-Olass 424, Konkordu GizoHm 4280, Beocaihl 4000, Ált*Ünos síén — 7j Salgótarjáni 6700, Urijcányi 1475, Rima 3120 Schlf/w 74», Naaici 14000, Danipa 4050, Klotild 2330, Adria IfW Atlantika 4000, ingatlan Jelzálog 475, Ktmkédllmi hUel —, Kereskedelmi Bank 0575, Drascfaa J r * mann 4330, OtaJ --, M. Cukor 1Q750. * Uütt%
A szerkesztéséri felelős: a főszerkesztő
(x) Igon foatos. Több háiat, üslotot ét megvételre koros AMKN köavetitő iroda Királyi l^ál-utca « mely bármilyon Ingatlan kösvotitésével foglulkotik s! akánnilyon ingóságot éa árut bitowányba is elfogad. \'
Keveset használt kia jégszekrény eladó
Magyar-utca 5. szám alatt, s
A sikkes ruha,
v »monyomvütm elegendő.
Dlana-pudér, Dlana-azappan U Dlana-arpkrím
. nélkül igasán ologáns no nom Is képaelhető. Kin dobos« illetve tégoly ára......ft
N»«y . • . ........ 20 ^.
- tsappan ára . . » ....... 0 -
Téljoa készlot (taitulmar egy nagy krémet, 1 nagy
púdert, 1 nagy ssappant) ára ... . t; „ 70 _ vagy 1 kis krémet, 1 kis púdert, 1 nagy ssappant ára , 50 — MlnctonUit kapható 1
. 3 Oyárlja:. a Diana Kereskedelmi R. T.
Rudapost, V. Nándor-utca 30. -
IIVII. IvMydb
rr|. - . ------ - fí| ,■
i>»kiNlsu, 1920. Julius 17. Szombat.
*******************
ISI.

NAGYKANIZSA ( Snfár-tit 4.
Uh NyomdSvíllaUl FA-ot 6« sí.
Megjelenik hétfő kivételé-yal minden rtap korareggel


•xám.

Előfizetési árak:
kiflbea kiiku torta, rMékri
postai szétküldéssel:
Xfy kért ... tt ü. H«Bir*4 éfrt • • M , félém . . , Bfléti ém .

POLITIKAI NAPILAP.
ixám
h a
ára i
|!KkMtt««íft 40 Ma44hlv«f«|l l«l«(ort 78. -Nyomdai f«Ufon ««7.
*****
Főszerkesztő:
TÓTH ZOLTÁN
***m n*............... i *m
\\ ******
Hl RMRWt t
e*ye«
/ 1 korona.
it>;
fti
Főrounkatár« éa laptulajdonot:
CSILLAG JENŐ
Hirdetések dljaiabás szerint. %

Teleki kormányalakítási tárgyalásai.
Budapest, julius IC. A tegnapi tárgyalások eredményéről Tetekinek atkaima volt még az est folyamán jelentést tenni a kormányzónak. A dezignált miniszterelnök még tegnap este megkezdte tárgyalásait ós mindenokelőtt Nagyatádival tanácskozott, akinek a földmivelésügyi tárcát szánta. Az uj párt Teleki megbízatását elóg kedvezően fogadia és a mai tárgyalások elég jó előjelek között indultak meg.
Fél tizenegy órakor Haliért látogatta meg Teleki ós egy teljes órahosszat tanácskozott vele. A tárgyalások befejezóse után Haller egy újságíró előtt azok eredményéről a következőket mondotta:
— fA dezignált miniszterelnökkel részletesen megtárgyaltuk a válság során felmerült, elvi kérdéseket. Teleki felájánlotta nekem a kultuszminiszteri tárcát és ón azt bizonyos\' feltételek mellett el is fogadtam. Alaposan meg vitAttuk a készülő törvényjavaslatokat, amelyeket a legközelebbi törvényhozás eló kívánok terjeszteni ós megbeszéltük természetesen a dezignált miniszterelnök kabinetalakitási tervét is. E tekintetben a volt keresztény nemzeti egyesülés pártja éemmifélo igényt nem támasztott, mert kizárólag az elvi kérdéseket tartja szem előtt. /
Hallertól távozóban a dezignált miniszterelnök a következőképen nyilatkozott: — Most tanácskoztam Hallcrrel ezt megelőzőleg pedig sokorópátkai Szabóval. Most Rubinokhoz megyek, majd a többi vezető politikusokat keresem fel.
— Eddigi tárgyalásaim során nehézségek még nem merültek fel. Annyit mondhatok, hogy én sommifóle * listával nem indultam fioki a tárgyalásoknak. Igyekszem mindan kérdésben megnyugtató megállapodásokat elérni.
Ezután Rubineket kereste fel Teleki, akinél 12 órától 1 óráig volt. Beavatott helyről nyert f értesülések őzerint, a dezignált miniszterelnök a kereskedelemügyi tárcát ajánlotta fel Rubineknek, aki azonban nciA adott határozott választ, hanem a további tárgyalásoktól tette függővé elhatározását. Lehetséges az is, hogy Rubinek nem vesz részt az uj kormányban, hanem az egyesült párt elnöke lesz.
^Teleki ma délután két órakor megjelent a kormányzónál és jelentést tett tárgyalásairól, utána pedig Sréter ezredessel ós nagyatádi Szabó Istvánnal tárgyalt.
Az u) kabinet.
Politikai körökben ma meglehetős optimizmussal Ítélték meg Teleki vállalkozását, amit azzal indokoltak, hogy sikerült néki a legerősebb táboru vezéreket, Haüert és Nagy atédit megnyernie magának. A disszidensek eredetileg is őt tekintették vezetőjüknek ós igy feltétlen támogat ásókra számithat.
Az1 uj kabinetre vonatkozólag több kombináció van forgalomban. Abban azonban Általában megegyeznek, hogy a külügyminiszter Bethlen, honvédelmi miniszter Sréter, kultuszminiszter Haller, igazságügyminiszter Tomcsényi Vilmos Pál, helyettes államtitkár, földmivelésügyi miniszter nagyatádi Szabó, * kisgazdák minisztere pedig sokorópátkai Szabó lesz. A belügyi tárcának Ferdinándy, Bem\'czky és Oyömörei György a jelöltjei.
Rubtnek vállalja a kereskedelemügyi tárcát.
Teleki Rubinoktól Nagyatádihoz ment, •kivet rövid tárgyalást folytatott. Megbeszélésük eredményekópen teljesen beavatott holyről közlik, hogy
Rublnek a kereskedelemügyi tárcát elvállalta. —
A földmivelésügyi tárcát egyenlőre nem töltik be ós az (Jgyok vitelével Rubineket bízzák meg. E tárcát azonban fenn tartják nagyaládi Szabó számára és a földbirtokroformot a fóldmivolósügyi székből Nagyatádi fogja beterjeszteni.
A kabinetalakitás körül ilyenformán a nehézségek elsimultak és meglehet,«hogy még ma osto megtörtónik a\' kormány kinevezése.
A kisgazdapárt egy része Rublnek földmivelésügyi miniszterségét követeli
Budapest, julius 10. Rubinek földmivelésügyi minisztert Tclokí jövotole olőtt a kisgazdapárti kópvisolők nagyobb küldöttsége kereste fel, amelyet sokorópátkai Szabó, Meskó ós Patacsi vezetett. A küldöttség a maga nevében azon óhajának adott kifejezést, hpgy ők ragaszkodnak Rubinek Gyula földmivelésügyi miniszterségéhez. Információk szólnak arról is, hogy a távollovő képviselők egy része táviratilag jelentette bc e mozgalomhoz való csatlakozását.
A kisgazdapártnak oz a lépése bizonyos következményekkel fog járni a pártban is Igaz, hogy napokkal ezelőtt nagyatádi Szabó hivei hasonlóképpen demonstráltak amellett, hogy vozórük legyon a földmivojósügyi miniszter és ő nyújtsa bo a földbirtokreformot.
A Rubinek-párti képviselők azt hangoztatják, hogy lépésükről tudomása van » a dezignált miniszterelnöknek.
Ezután a deputáció után érkezett meg
+*t***i
házhelyok kihasitásáról. Azt, hogy a juttatandókat hol, miként és menn
földhöz-fÖldben
juuaianaoKai noi, mment es mennyi loiuoen lehet részesíteni ós e célre milyen földbirtokokat lehet igénybe venni — egy a pártpolitikától és a miniszterektől független fórumra kell bízni. Erre már csak azért is szükség van, mert a fent felsorolt igénylőkön kivül még igen sok földigénylő van, igy: gazdasági cselédek, gazdatisztek, megszállt területokFől kiüldözöttek, hadifogságból visszatértek, az Amerikából vlsz-szavándorlottak, katonatisztek, altisztek ós kis« iparpsok. A fóldigónylőket teljesen kielégíteni nom lehet, mert nincsen, elég föld. Gondoskodik a javaslat arról, hogy mindazokat, akik ily módon földhöz jutnak, földjüktől üzérkedés által megfosztani no lehessen, ezért a megszerzett földeli elidegeníthetetlenségét ós csak bizonyos esetekben való végrehajthatóságát is kimondja.
t «1 . .„7 * ••«♦« .\'ÍM >: «> > vVi\'^««• > \'
Miéit győztek a demokraták a Lipótvárosban ?
Budapest, julius 16. A sok meglepetést hozott községi választások dolgában nyilatkozatot adott Szterényi József báró, aki a Lipótvárosi demokraták sikerét a szociáldemokratáknak tulajdonítja.
A „Magyarország*1 munkatársa e tárgyban kérdést intézett Öái Jenő dr.- hoz, a lipótvárosi domokrat^párt elnökéhez, aki a következőket mondotta:
— Sztorényi véleményét a szavazás számbeli adatai cáfolják meg. A független demokratapárt a Lipótváros 8 kerületében, — amely kerületekot Szterényi képviseli a nemzetgyűlésen — nyerte el a leadott szavazatok többségét és ezért kapott tiz mandátumot a Szte-
Teleki, aki másfél óra hosszat tárgyalt Rubinok- | rényi párt M?onv mahdátumával szemben. —
~ Szterényi i£&ását az okozta, hogy a választók pártkülömbség nélkül, perhorreszkálták a
lárc ¡íren
ca I.
kel és sikerült is vele megegyoznie.
Tizénbét tárca kftzttl . tlsre megvan a megegyezés.
Budapest, julius 16. A M. T. I. jelenti: Teleki dezignált miniszterelnök ma osto megjelent az egyesült párt holyisógébon ós ott. folytatta kabinetalakitási tárgyalásait. A tárgyi kérdésekben való orientálódás után Bieyer Jakab ós Benárd\' Ágoston miniszterekkel tanácskozott, majd a szőnyegen lóvŐ igazságügyi kérdésekben szerzett információkat.
A mai tanácskozások eredménye az, hogy
sikerüli a tizenkét miniszteri közöl tízben megegyezést létesl
A belügyi ós igazságügyi tárcákra nézve még holnap délelőtt folytat tárgyalásokat Teleki, de meg van a remény, hogy ezeknek a tárcáknak az ügyeiben is közmegnyugvást keltő eredmény fogja koronázni a tárgyalásokat Ennélfogva valószínű, hogy a kabinetalakitási, tanácskozások holnap délig befejeződnek és a kabinetlistát Teleki még a holnapi nap folyamán bemutathatja a kormányzónak.
Rublnek földreformtervezete.
Budapest, julius 16. Rubinek Gyula föld-birtokreform javaslatáról a Politikai Tudósítónak a következőket van módjában jelenteni:
— A javaslat földhöz akarja juttatni első sorban a hadirokkantakat, özvegyeket ós árvákat, a vitézségi érmékkel diszitottekot, azonkívül mindazokat, akik hadiszolgálatuknak becsületükkel eleget tettok. Egyenlő körülmé.-nyek között etőnybon rószosülnok a többgyermekes családapák, akik megfelelő jószággal vagy tőkével rendolkoznek. Földhöz kivánja juttatni birtokkiegószitéskóppen azon törpe ós kisbirtokosokat is, akik megfelelő vagyonerővol rendelkeznek. Külön gondoskodik a javaslat
paktumot.
—- Mi a közgyűlésen is állást foglalunk néhány újdonsült demokrata ellen, a purifiká-ciós munkában pedig nyíltan támogatjuk a keresztény pártot.
A lengyel—orosz helyzet.

Páris, julius, 16. Az angol alsóházban Asquit kérdésére Bonar Law közölte azon feltételeket, amelyeket az angol kormány a fegyverszünet megkötése céljából a szovjetkormány /elé terjesztett. Hozzátette, hogy a fegyverszüneti szerződésbe Wrangel tábornok csapatait is belevonják. Az angol kormány köteles* ségének vállalta, hogy Lengyelországnak oroszellenes terveiben semmiféle támogatást nem nyújt — másrészt azonban Anglia a népszövetségi szerződés érdekében köteles Lengyelország függetlenségét megvédeni. Ha tehát a szovjetcs* jMo\'- Lengyelország területére nyomulnak, akfc •• többi szövetségeseivel együtt Anglia ís teljes erőve,\' ^glteni fogja Lengyelországot.
f
Wedgewood ezredes a „Nemzeti Uj0ág"-lior.
Budapest, julius 16. Wedgewood ezredes a „Nemzeti Ujság*-ot a következő sorok közléséikérte fel: *
—- Felhívták a figyelmemet a „Nemzeti Újság" junius 20-i számára, amelyben a ma-gyarorszáft\'. bojkott szorgalmazásával vádoltattam Ez tejesen valótlan. A britt munkáspárt eitel a kérdéssel egyáltalában nem foglalkozik. Ami engem illet — én a magyarországi bojkottot éppen annyira ellenzem, mint az oroszországit.
* >
ZALA
1920. julius 17.
HÍREK.
— A rondöriéflrol. A belügymlniaator C.idbdr Lajos állami rendőrségi dijnokot segédtisztté nevezte ki.
— LUlt. Ai fdlspánl hivatal \\ arról crtcsitctto n
vác^t, hogy a gabonagyüjtcs oiMágos kormánybiztossáKÚ-iwIrzalaegérsacRl klrendoltsóge engedélyével tyagykanlxsa ellátatlanal részérő 350 métermázsa lisztet utal kl. A lisztet
a julius 15-től augusztus 15-lg szóló fejkvótára kapja meg a küzömég. Megjegyzendő, hogy n legutóbb ^kiosztásra került lisztet nem vitték cl a boKokból, mert nz élvczhetet-lon volt.
— Poistógyárat akcrntk létesíteni Nagykaaisain.
Való Igaz, hogy ma, amikor a „szövet", posztó" és cfajta fogaltnak már kezdenek teljosen kiveszni a köztudatból s helyüket a „csalánszovet", „paplipo^ttó" és más liasoiiló szakkifojezéseje foglalják cl a közszükségleti cikkek fzótá-rában — már maga a gondolat, hogy Nagykanizsán posztógyárat készülnek felállítani — nagy örömmel tölt cl min-donkint. Hogyne Örül no a lerongyolódott, pénztelen kisember, ha arra gondol, hogy majd a gyártól magától szorzi bo szükségleteit s igy nem kell megfizotnio azt az árkülönbözetet, amelyet a szállítás borsos költségeivel cgyüu a közvetítő kereskedelem az előállít isi árhoz hozzácsap. Az ¿rönero most itt lenne az alkalom, mert a budapesti „Tnio Textil* iparvállalat tegnap azzal az ajánlattal fordul a városhoz, hogy hajlandó Nagykanizsán posztógyárat létesíteni, — ha 1.) a város minden t^lo telhető eszközzel támogatja a gyár létesítésének és fellendítésének ügyet, 2.) ha van a városnak megtelelő középülete, amelyet a gyár céljaira fel lehctoo használni, 3.) ha van a városban az (ízemhez szükséges lágy víz és 4.) ha van a városnak megfelelő villaaaostclcpe. Kgyelőro csak ez a négy „ha" szerepel a gyár létesítésének feltételei között, de .ízért érdemes volna aa ajánlattal foglalkozni.
— Bujjyáoa a oaodfdoktor. KI hitte volna as igénytelen hosszuhaju1 líugyácsról, amikor az pár hónappal ez-, előtt szűkebb társasúg előtt a telepátia legegyszerűbb mu tatványaival próbálkozott, majd egy-két nyilvános előadás keretében egyszorü hipnotikus kísérletekkel állott a közönség elé, — hogy ugyanerről a szerény Hugyács Viliről néhány hónap múlva mint csudadoktorról emlékezzenek meg vidéki laptársaink. Pedig igy áll a dolog, fíugyács mestor,
— miután Kanizsán vagy kétszer zsúfolt Jiázak előtt rendezett tolepátíkus szcanszok.it — fogta magát és Simonyi Sándor impresszárióját és ellndúlt szerencsét próbálni., Első álíSmása Körmend volt — ahol sajtóorgánum nem lévén
— dicsősségo cs képességoi fejlődéÁénok első lépcsőfokát nem ísmorjük. Szombathelyen — ahová Körmend után vetette a sors és impresszáriója kezo — már nagy fejlődést mutatnak kivételos képosségei, — itt már Hugyácsról az orszigoshirii mesterről beszélnek, akinek hiro már most elhomályosítja leghíresebb szakmabelijeinek nevét. Székesfehérváron már sojtetni engedik róla, hogy a kivételes ké-pcsségu mester istenadta tehetségeit mihamarább az orvostudomány szolgálatába fogja állitan» s remélik, hogy^ rövid idő alatt a súlyos bctogségükből kigyógyítottuk ezrei fogják nldani a mestor csudás crejü»szemsugarait. S a székes-fehér vállak Jóslata előbb beteljesedett, mint maguk hitték volna, mert-Oyőrbcn, — ahová Székesfehérvárról rándult a. Mester — már azt írják.róla a la|pk, hogy a csudás tehetségű hipnotizőr ^fejfájást cs idegbajt hatásosan gyógyít.* Lám, lám, mégis csak van karrier a világon. Hugyács Viliből a zal a megyei kántor fuíból, mire Kanizsáról — Körmenden, Szombathelyen és Székesfehérváron keresztül — Győrbe érkezett —- csudadoktor lett, aki fejfájást és idegbajt gyógyít. De Bugyácsnak most már no <• szabad karrierje cinc pontján megallania. Hagyja ott (lyőrt, utazzon tovább, mert egészen biztos, hogy \'mihelyt legközelebbi állomáshelyére
— mondjuk K<ztcrgomba ér, — képességei odáig fojlőd-ifek, hog\'y jótékony hatásuk as emberi pubertás mirigyekre elvitathatatlan lesz és igy Steinach professzor fiatalító mód-szero ígyszerro elveszti aktualitását. — I£ pillanatban még csak <v fejfájásgyógyltásnál tart, de megvagyunk győződve, hogy már Bugyácsnak magának sem fáj a fejő — hitvány anyagi gondok miatt. .
— STEINACH professzorról, a Ha tatod ás szérumának feltalálójáróJ, munkatársának nála tett látogatásáról, a megifjodni akarókról ós a már mog-itjodottakról kőzól szonzác/ós riportot a PLEÍYKA ma megjelenő száma,
^ — A kösélalméxési tislet tolvajai. A közélelmezési üzlet alkalmazottját lar^tf.Zsigmond hentes legényt már régóta azzat gyanúsítottak főnökei, hogy a huiüzlctbcn eladásra korülő zsírból „saját szükségletérc* sokat ftíro tesz. Pár nappal azelőtt kiderült, hogy Varga, ifj. Nagy látván sofóirel együtt már hosszú idő ótu lopja a zsiit és ast saját lakására szállítja. A nyomozás során megállapították, hogy körülbolul 100 kiló aalrt loptak cl, amit helyben, de különösen Budapesten értékesítettek. F.gy buda-posti lánckcreskedőnél meg is talált a rendőrség a lopott zsírból 22 kilót, amit toiinlszctosen azonnal lefoglalt. Ifj. Nagy Istvánnál, aki szintén a város szolgálatiban állott 22 liter benzint is találtak eldugva. A város tolvaja^ ellen megindult as eljárás.
— 8telnaoh professor felfedése. Cáfolják és orő. sitik, leklcsinyllk és magasztaljak Steinach bécsi ^professzor
fölfedezését. 1)9 leginkább élcelődnek rajta. Mancin Steinach professor felfedozéso, minden olcsó clcclődéson felül, valóban szenzációs eredménye az é\'cttan tudományának, nmoly n<Jlc igazi Jelentőségét o pillanatban még át sem lehet teljosen gondolni. Az\'a tény, hogy nemcsak állatolcon, do embereken végzett kísérletei is teljes sikerrel jártak, no u hagynak fenn kétséget a fölfedezés komolysága iránt, amelyet különben Mchtenslcrn Kndolf, egy másik kiváló bécsi tanár kísérletei is igazolnak. Lichtenstora hét esotben végzett operatív boavatkozást Steinach módszerévol öreg om-boroken S mindegyik visszanyerte elvesztett fiatalságát, életkedvét, teljes testi és szellemi frisseségét, mintha valósággal a középkori babonák bűvös élctvizétől arületett volna újra. Ltchtonstern nyilatkozata szerint .Steinach regenerációs gyógymódjának, amely as öregséget, mint gyöt*-gyitható betegséget kezeli, azért vannak határai is r> csak olyan esetben alkalmazható sikerrel, amikor a „páciens* szervezető még nem vesstette el teljosen a reaktiválódásra való fogékonyságot.
1— A kóbor cigányok mebreadsiabályosása. A
belügyminisster legutóbb kibocsájtott rendeletében üdvös intézkedésoket létositett a kóbor cigányok megrendszabályo-sáaa érdekében; A rendolet a következő intézkedéseket tartalmazza. A cigány vaUmely községbe, vagy városba tartozik, ahol időnként ellenőrzés végett Összehívják és összeszámlálják . őket. "Kóborolni ezentúl nem szabad a cigánynak. — A rendelőt előírja, hogy lovat, vagy szamarat, vágy össvért csakis nagyon mogokoK esetbon vehetnek a cigányok, do o kivételes esetekbon is csak a rendőrség által kibocsájtott hatósági engedély felmutatása mellett. Az utóbbit főleg a sok lólopás csökkontése végett rendelte el a belügyminiszter.
Aranyat ezüstöt, britt/ánsokat ós érmeket legmagasabb áron veszek. FRIED ékszerész, Magyar-utca 43.
(x) .A söld kakadu* n cimo annak az izgalmas
cselckinényü bűnügyi\' drámának, melyet az Uránia mutat bo két napig. J. H. Rosny világhírű kriminálist* regénye után készült el es a nagyszerű íllm. Hétfőn, kedden 0s szerdán Jniltx uj* tncgbi;<iUisdtujk V. ;észo: „/t vtzekUs\' kerül bemutatóra.
Eladó. National-Cassa, fényképészeti fabódé, rövid zongora, cimbalom, könyvtár szekrénnyel, fél hold föld, zenélőgép, sarokházhely, \' márvány ós billlárd aszblok, gyerekkocsik és ágyak, üvegos ablak. Bővebbet „AMKN* közvetítőirodában, Királyi Pál-utca.
Keveset használt kis jégszekrény eladó
Magyar-utca 5. szám alatt.
J—... ........ .- .. — ■■ - ... M -rrü
S^liilirtíu.
Heti mlUor:
Szombaton: Pacsirta. Operetté.
Vasárnap d. u. Faun. Poór Miklós felléptével.
Vasárnap este liőrogérv Operetté.
Hélfőn Csitulj szivem. Csak folnóttoknek.
Kedden í Luxomburg grófja. Operetto.
Szordán 1 Palika. Csak felnőtteknek.
Csütörtökön Kzüát sirály. Operetto itt először.
Pcntokon Kfüst sirály. Másodszor.
Szombaton Kzüst sirály. Harmadszor.
Vasárnap Ezüst sirály. Negyedszer.
* A mára hirdetett Irodalmi alftadáa technikai akadályok miatt folyó hó 24-én, szombaton délután 5 órakor losz megtartva. Jegyek továbbra is előro válthatók.
* Poór mflvésieitélye este 9-kor kezdődik. Jegyek délután 5 órától a Polgá\'i-Kgylotben lövő pénztárnál mérsékelt számban még kaphatók.
TŐZSDE.
Kiénk forgalom mollctt ma az Irányzat a tőzsdén megszilárdult.* A valutapiacon a dinár és dollár ujabb rekord kurzusra tott\'szórt. *
Valutapiac: Napoleon «35, KonTTVtf, Dollár 176, Krank (francia) 1340, Márka 405, Ura 1010, Kubol 303, Lei 518, rSzokol 370, Krank (svájci) 3100, Dinár l0i>5.
ftrttkck: Ipar —, Halai 1080, Agrár 030, Magyar hitel 1850, Magy.v Bank 012, Forgalmi —, Leszámítoló 880, Osztrák hitel 073, Magyar-Olasz 432, Konkordia —, Gizella 1280, Bcocsini 4000, Általános szén Szászvári —, Salgótarjáni 5350, Urikányi 4350, Rima 3155, Sthllck 752, Nasicl \' 4800, Danlca 4050, Klotild 2330, Adria 10000, Atlantika 4850^. Ingatlan —, Jelzálog 485, Kereskedelmi hitel KoroSkcdelmi Bank G050, Drasche —, Gutt-manu 10100, Olaj —, M. Cukor 10HÖ0.
■■ ■. ■ - ......... \'t ■ 1 ....... ■ ■ 1
A szerkesztésért felelős: a főszerkesztő.
Nyilt-tór/)
Nyilatkozat. .
Az iparművészeti iskola ez évi szept. hó 1-én leendő megnyitásáról kiadott értesítésben az ¡«kólában működő tanárok nevei között az én nevem tévedésből közöltotik. Igaz, hogy megkerestettem ilynemű közreműködésre, de a mogtisxtoló felszólításnak nem tehettem eleget.
Nagykanizsa, 1020: évi julius hó 15-én. !
Oyörífy Jánoanó.
•) Az o rovatban közlöttokért nem vállal felolős-seget A ^^r. a aierkeastöaég.
0570/1920. . Tárgy: Termésrendelet, Hirdet^nény.
; A.m, kir. közélelmezési min. 38500/920. sz. rondeletóycl elrendolt vetésterület bejelentói határidő lejárt.
* A gabonával bovetett területek üsszeirási kimutatása folyó hó 17-től 20-ig bozárólag n városi közellátási üzemeknél közszemlére van kitévd, az bárki által betekinthető. A bejelentések elleni észrevételek Írásban vagy szóbe-lileg ugyanott a jelzott idő alatt megtehetők.
Nagykanizsa, 1920. evi julius hó 10-án.
__Polgármester.
BIvADÓ
egy teljesen A K A H I X kifogástalan eDcUlOi
_Czim megtudható a kiadóhivatalban.
F I 7\\ H (\\ hld|ás, egy Iríasztal, L^ 1 a U U kilenc méter/ drótkerítés a Kinizsi utca 34/b síám alatt. — Tessék a kapun zörgetni.

Gazdatiszti állást keres
középkorú, nóa, klecealádu, képzett, nesv gyakorlallol\' bíró gazddaz, ki a gehto ség összes > ágaiban, állattenyésztésben növénytermelésben, valamint a szőlő- és bor kezelésében nagy jártassággal blr
apcsolt ezerötszáz holdas ^ gazjesáv vezelőle yagyok. Szíves megkeresést az alábbi címre kér FlSChll János gazdatiszt, Sfclgllget, ZaJam.
3641
URÁNIA mozgókép-palota
Ptoxflonyl-utca 4._MlsUtonezám ti».
. Szombaton éa vasárnap J. H. Roany bOnOgyl regénye:
A zöld kakadu
BflnQgyi dráma 5 felvonásban. Izgalmas trükkök!
- Előadások hétköinapokon 7 és 9 órakor. Vasár- és ttanepnapokoa t, 5, T éa 9 órakor.
98-99% rézgálic
kisebb tételekben ... ... 94 kor. ; > nagyobb tételekben ... 32 kor. : ■■■■ raktárról kapható: == ww
FORMICA Vegyészeti Vállalatnál
BUDAPEST, V. Bálvány-utca 18 félemelet.
Gőzcséplfr készletek
itBs — nyolcas — tlxes
fa-, szén- és 8zalmatQzelé6re OUárilag tökéletesen javítva
BLADŐKÍ
SZVGYOG ÉS SZABÓ mérnökök
liuclapcMt, VI. Váol\'UtOO
MTA \' *
Állandóan raktáron tartok elsőrendű
fával égetett MESZET
ÍOO klffr. aöO kor.
Buksz Oszkár y.WoXZU4^.
Adler Sándor KS
Vesz mindennemű zsendült
gyümölcsöt és uj burgonyát
minden mennyiségben klg.-k6n| 1-50, 3 éa 4 kor.-ért
öreg diót klg.\'ként 25 kor.
MIIÉhili liDltD m I Szarvas OHMUL
f \\ • * - ^ i - ; - .
Sz^nTó Vl^os =
Kölcsoy-utca 1t. Telefon ttt
Eladók: Üzletházak azonnal beköltözhető lakással, üzletek azonnal átvehető, gyárvállalat, családiházak beköltözhetó lakással, balatoni villa, kisebb íöldblrtok stb. -Megvételre kerefttetlk: Földbirtok, szőlő, kisebb-nagyobb földbérlet, minden nagyságú házak, villák stb.
MAYER KLOTILD
gőzmosógyára Nagykanizsán
fililel: jjggjjjjw 1 - Syflltőfelepr tehcg-ij;
tükörsimára vasal
fénye«, v©gyll®a ===== TISZTIT r
Vidéki munkák Is hetonkónt pontosan elkészülnek és elszállíttatnak.
VyosMtott < „Zal»" NyowcU 6« Hírlapkiadó VálUlatnél Nagykániuin.
WLWII. *wfulya«t
«.«H lf \' ■ - ■
-----
(trtnttbttiMti: m
NAGYKANIZSA, ^^
Nagyknlm, 1820. Julin« 18. Vasárnap
• i I >
. SogáMit 4. > —. iUJa Nyomdsvállalat
P6-ut ix.
» * ■
, > ■ , v i»« ,«*\' vá . ■ <
*tg)tleiiik hétfő kivételéül islndeonap korareggel
l
POLITIKAI NAPILAP.

- ff? .\'»>
* i fln
kladthivfttnlt i.i«ion 7«.
Kr«Tid»l laltlon ül, njiiiiiMr ---------r- -i - - —rrrr
»II n mM»»

*****
Pótierkesztő:
TÓTH ZOLTÁN


1
i marn»» t** i

IB2. iiám.
Előfizetés! árak:
, hmm lázhoz torira, iWfen HtUI siiltilldUsit:
>V \' \' JfV- JV^ .
•Bgy hóra . • • Ö K. Nini éfr« , . M ,
réléfrt ... Ili
Bféss ém . • 5tH k
Egyet i«4ro isa t 1 korona.
Főmunkatárs é* luptulajdonot t
C9IIXAG JENÓ

ÖNO

Teleki meg nem talált pénzügy minisztert.
TaüácikOKáfOk Koiánylval él Kállay Tiborral. — Bliottaág egyezteti nagyatádi Szabó és Rublnek fftldblrtokreformtervezetélt. —
Budapest\\ julius 17. A dezignált minísz- | .lyiban mindenesetre jó, hogy megmutassa azt terelnök ma délelőtti tárgyalásairól a következő félhivatalos közlemény jelent meg:
— Teleki ma délelőtt az államháztartás jelenlegi állapotának részleteiről informáltatta magát\'Korányi Frigyes pénzügyminiszter ós Kállay Tibor államtitkár által, egyben megtárgyalta a pénzügyi tárca személyi és tárgyi vonatkozásait is. A belügyi és igazságügyi tárcákat illetőleg döntés inog nem történt.
A hivatalos jelentés kiegészítéseképpen a „Magyarország" még megjegyzi, hogy a pénzügyi tárca vállalása tekintetében bizonyos nehézségek merültek fel. Ám Korányi, • sem Kállay nem akarják vállalnia a minisztérium vezetését s egymásnak kínálják a tárcát. Teleki tárgyalásai a két államférfiuval fél 10 órától fel l-ig tartottak. Innen a kormányzósághoz ment a dezignált miniszterelnök, a kabinetiroda utján tolefonon beszélt a Gödöllőn tartózkodó kormányzóval és jelentést tett mai tárgyalásairól. Déiután Rakowszkyl és Rubinek Gyu-lát kereste fel.
Rubinek földbirtokreform tervezetét nagyatádi Szabó emberei semmiesetre sem fogadják el. Álláspontjukat a „Magyarország" előtt a következőkben precizirozták:
— Nagyatádi fóldbirtokreformtervezete távolról sem mondja ki azt, hogy szövege végleges. Ö csak az ott lefektetett alapelvekhez ragaszkodik, mert a reformnál demokratikus felfogásnak \'kel! érvényesülnie, hogy az végül is kielégítse a tömegeket. Nem csalhatatlan nagyatádi Szabó javaslata sem, de any-
a mértékot, hogy meddig lehet és meddig kell elmennie a földbirtokreformnak. Az országos fóldbirtokrendezósí biróság, amely az eredeti javaslat szerint tanács lett volna — centralizálja az adminisztrációt. Ezzel szembon azt akarjuk, hogy ez megyénkint no cenUalizáltassék s a községi elöljáróságok, járásbíróságok és törvényszékek révén kapjanak a jogosultak földet. Különbon is ennél a bíróságnál a tagokat életfogytiglan kinevezni nem lehot. Jjprro más formát kell választani. A mi álláspontunk az, hogy ma 1920-ban állambiztonsági kérdés a földbirtok« icform, amelyet csak • egyféleképpen : demokratikusan lehet megoldani.
A földreform ügyében kiküldött egyeztető
bizottságnak — amely a két ellentétes javaslat
/
kiegyenlítését fogja megkísérelni — tagjai lesznek: Kubinek, nagyatádi.Szabó, sokorópátkai Szabó, Haller, Bethlen, Mayor, Szomjas Lajos államtikár és Mattyasovszky minisztori tanácsos, a javaslat előadója. A javaslat kilencedik tagja és elnöko Teleki Pál gróf lesz. A bizottság a kormány kinevezése Után nyomban ösz-
Hlrdetések díjszabás szerint.
fVC . H . í "C-J
sáról csak letartóztatása után első kihallgatásakor az ügyészségen értesült. Arra a kér« cfésre, hogy Kun miért tette meg éppen őt helyettesévé — kijelenti, hogV azért, mert ismerte a nyugati nyelveket.
Élmondja, hogy mielőtt letartóztatták volna — értésére adták, hogy ha elhelyezkedne az uj rendben — ugy mint a többi népbiztos ellen, Ő ellene sem indítanak eljárást.
Elnök éa Ügyész: (Egymás szavába vágva): Kk tett ilyen igérotet? Kroz az illető egyén, aki önnek ezt ígérte?.
* Ágoston: \'Erre a kérdésre nem felelhetek.
Moldovány ügyész néhány kérdése után 1 a tárgyalást berekesztették. Hétfőn folytatják Ágoston kihallgatását.
Az orottz-lengyel helyzet.
Bécs, julius 17. A lengyelek elfogadták a legfelsőbb tanács javaslatát az Oroszországgal való fegyverszünetről. A közvetítést tudvalevőleg az angol kormány végzi, a feltételeket azonban néhány nappal ezelőtt abban a formában terjesztették, hogy Lengyelország köteles visszavonulni a Grobno—Przemysl vonalra. Ez azt jelenti, hogy Lengyelország elvesztené Kcfetgsliciát.
Mint a. „Neues Wiener Tagblatt- jól értesült forrásból értesül, az a hír alaptalan.
szeül, megkezdi tanácskozásai* ós nyolc napon I * lengyel hadseregnek a Fruth és Zsruco belül meghozza határozatát Hétfőre Kubinek teljeson készen és a tárgyalásra előkészítve a bizottság rendelkezésére* bocsátja tervezetét. Amennyiben a bizottságnak^ sikerül megegyezést lotesitonie •— ezt a korihány eló terjesztik ós a minisztertanács fog dönteni a Javaslat felett. Mielőtt\' benyújtanák a javaslatot a törvényhozásnak — igen természetesen a .kormányzó elé terjesztik jóváhagyás végett.
BefeJez6dBtt m spnai kon« ferencia,
Bécs, julius 17.\' A „Neue Freie Pressejelenti Spaaból: Négy órás nehéz ülés után végetért a spaai értekezlet, még pedig mindent összevéve, jó eredménnyel. Végezetül is némi módosításokat eszközöltek Németország javára, a szénszállításokra vonatkozó egyezségen, amely egyezség Voltaképpen az eredetileg vállalt szállítási kötelezettségeknek jelentékeny
enyhítését jelenti. •
Spaa, julius 17. Az értekezlet mai teljes ülétén a német delegátusok elfogadták és aláírták az a szén kérdésre vonatkosó követeléseit miután az antant részéről kilátásba helyezték, hogy a felsősziléziai szón elosztása kérdésében a német követelésekre figyelemmel lesznek. Elejtették továbbá a szerződés hetedik Pontját, amely a bevonulásra vonatkozik. A jóvátétel kérdésének megvitatását • egy ujabb értekezletre halasztották, amelyet néhány hét múlva Genfben fognak megtartani.
A népbiztosok bllnpere,
Budapest, julius\' 17. Már a harmadik napja, hogy Ágoston Póter volt külügyi nép-\' biztost haligátja ki a biróság. Ma elmondotta Ágoston, hogy Borghose herceggel először május 22-én beszólt. A Muzeum-köruton, egy mérnök lakásán találkozott a herceggel, aki elmondotta, hogy kormánya és a békekonferencia megbízásából tapogatódzik a helyzet felől.
Elnök: Adatok vannak arról, hogy Kun
Béla szabadulni akart öntől s ön eszközölte
• • *. \'
ki, hogy maradhasson.
Ágoston: Mikor erről szó volt, kijelentettem Kunnak, hogy csak ugy megyek >t a fővároshoz, ha a külügyben viselt állásomat is megtarthatom.
< A terroristák dolgaira nézve kijelenti, hogy tudomása szerint Haubnoh le akarta szerelni a terroi csapatokat, repülőgépekről akarta bombástatni őket, de szándékát Szamuely meghiusitotta. Az ukrán tisztek .me\'ggyilkolá-
vonalára kell visszavonulnia, tehát Gajícíának
a régi Oroszország feló.;eső határára. Ez a
, «
legnagyobb engedmény, amelyre Lengyelország hajlandó. Arról tehát nincsen szó, hogy Lengyelországról lemondjon.
■f . ., i * . .\'* \\ * * \' »
Stromfeld védőbeszéde.
Budapest, julius 17. A Stromfeld per tárgyalásának mai utolsó napján a vádlott mon- „ dotta el védőbeszédét. Azzal kezdte; hogy egész életét hazájának ós a koznok szentelte. Nem volt destruktív, a szociáldemokráciához való csatlakozással is hazája ügyének jobbra fordulását akarta elérni. Élőszőr visszautasította a szovjet ajánlatát, később hosszú -töprengés után azzal fogadta el, hogy ezzel hazájának használhat. A határon ellenség állott, ő tehát Napoleon szavaival azt mondotta, hogy akármilyen rendszer van — minden hazafinak a hadseregben van a helye. A vörös hadsereg csak papíron volt osztályhadsereg, \' kivül az az integritásért küzdő magyar hadsereg
volt. j
Hadműveleteivel mindig presztízst szerzett s magyartágnak az antant előtt. Tizenegy hónapja van letartóztatva, kéri, hegy legyen már vége e fájdalmas ügynek.
* Stromfeld védőbeszéde után rövid tanácskozásra vonult vissta a biróság, majd Rátz tábornok elnök bejelentette, hogy a bíróság ítéletét julius hó 19-én, hétfőn délelőtt 11* órakor hirdeti ki.
ZALA
1920. julius 18.
0$t;
immi tárgyalják « timmm | Tarifaemelés a Délivasuton.
I — a« w| tfllisabü. —
Budapest, julius 17. Tisza István meg- 1
gyilkolásé ügyében a „8 órai Újság* munka-
társa kérdést intéiett Sztupka őrnagy-hadbíró-hoz, aki etügyben a következőket mondotta:
— A Tisza-ügy jelenleg még nem érett a főtárgyalásra. A vizsgálatot igaz, hogy háromnegyedrészben befejezettnek tekinthetjük, azonban a hátralévő munka feltétlenül igénybe fogja venni a nyarat és az ősz elejét. Az ügy katonai részének a főtárgyalása csak az ősz közepén lesz aktuális, ^nnyit megemlíthetek, hogy vizsgálatunkkal a bünügy homályban maradt részleteit illetőleg, igen értékes eredményeket értünk el.
4 volt népbiztosok útja.
Bécs, julius 17. Az „Arbeiterzeitung" mai száma közi) az Oroszországgal kötött szerződésről kiadott közleményt és a népbiztosok elutazását. Megjegyzi, hogy azok a volt népbiztosok, akik most Bécsből elutaztak: Kun Béla és Varga Jenő — vasúttal a ten-\' gerig utaztak, ott hajóra ültek és igy utaztak Oroszországba. Első állomásuk valószínűleg Pétervár lesz. A bécsi T. 1. oderbergi hírének, — hogy a Bécsből csütörtökön elindult vonat ott keresztülhaladt, de a népbiztosok nem voltak rajta — semmifélo jelentősége sincs, mert meglehet, hogy a népbiztosok nem az oderbergi vonatra szálltak fel Bécsbe.
Rákosi volt népbiztos már két héttel ezelőtt elutazott Oroszországba. Pogány és Landler még Bécsben vannak, do már nincsenek internálva. Steinhofban már csak Lewint őrzik és Bettelheim is ott van, mert beteg.
Horvátország önálló akar
lonni.
• N, .
Budapest, julius 17. Kerülő uton, megbízható forrásból érkezik az a feltűnést keltő hir, hogy - Horvátországban erős mozgalom indult meg az önálló Horvátország kikiáltása érdekében. Ennek a mozgalomnak még nagyobb jelentőséget ad az a körülmény, hogy az olaszok szimpátiával fogadják a horvátoknak ezt a tervét és hajlandók az önálló horvát királyság megteremtéséhez segítséget nyújtani,
Belgrádban már megvan a hajlandóság arra, hogy a legszélesebb körű autonómiát adják meg a horvátoknak. Ezt azonban már ők nem hajlandók elfogadni. A horvátóknak ma. az az álláspontjuk, hogy csak oly Jugoszláviát fogadnak el, amelynek a fővárosa Zágráb.
A balflyyi tárca klvátolávol v UI|«S m kabinet
> Budapest, julius 17. A M. T. If jelenti; Teleki gróf ma délután Rakovszkyval és Rubinek Gyulával tárgyalt, este pedig megjelent a kormányzópárt helyiségében és itt a vezetőkkel való tanácskozás során a belügyminiszterséget kivéve az összes tárcákra megállapodást létrehozni. A belügyi tárcára nézve Teleki holnap folytatja tárgyalásait,
Budapest, julius 17. A M. T. I. jelenti : Illetékes helyről eserzett információk alapján közölhetjük, hogy az igazságügyi tárcát Fer-
(A Zala eredeti tudósítása.) Június hó 20-tól, azaz e hét keddjétől kezdve megdrágul a vasúti utafcás. Száz százalékkal emelték az eddigi dijakat ugy, hogy keddtől kezdve-az eddigi viteldijak kétszeresét kell fizétni az utasoknak. >
Olvasóink tájékoztatására as alábbiakban adjuk az uj menetdijakat:
Budapest felé.
A személyvonatl menetjegy ára Nagykanizsától:
I. II. III. osxt.
Récse K 10 0 3
Komárváros 16 10 5
Balatonszentgyörgy 54 32 18
Balatonberény 54 32 * 18
Balatonkeresztur 54 32 \'18
Fonyód 78 44 26
Boglár \' 86 60 28
Szemes 08 58 22
Siófok 120 70 40
Székesfehérvár 174 102 58
Budapest 254 146 82
\' A gyorsvonati menetjegy ára Nagy-
I. II. out.
78 46
172 102
248 146
360 212 ,
kanizsátóí:
Balatonszentgyörgy Siófok
Székesfehérvár Budapest
Szombathely—Sopron felé.
A személyvonat! menetjegy ára Nagykanizsától:
I.
K 12
Üjnéppuszta
Oelse 16
Fclsőrajk 24 .Zalaszentmihály-Pacsa 42
Bucsuszentlászló 54
Zalaszentiván 1 64
Szombathely i 120
Sopron , 188
Sopron és Bécs között a Vojkott miatt
nem közlekednek a vonatok.
II.
8 10 14
24 32 28 70 103
III. ottt.
4
5 7
14 ,18 22 40 60
Qyékényes—Babócsa felé.
A személyvonali menetjegy ára Nagykanizsától /
I. 11. IU. osst.
Murakeresztur K 12 8 4
Kakonya 16 •10 5
Légrád 24 14 7
Zákány 32 18 10
Gyékényes 42 24 14
Babócsa 86 50 28
A Balaton-express menetdija nem vál-
tozott.
— A gabona megőrlése, A hivatalos I lap közli a közélelmezési miniszter rendeletét az 1020. évi termésből eredő termények feldolgozásáról. A rendelet szerint búzát, rozsot, árpát, zabot, tengerit megőrölni, vagy bármily módon feldolgozni ciakis a községi elöljáróság által kiállított őrlési tanúsítvány alapján szabad. Bármely malom, ideértve a házi és gazdasági szükségletre dolgozó malmokat és darálókat is, csak őrlési- tanúsítvány alapján dolgozhat és csak vámőrlést végezhet, vagyis gabonát csak természetben szedett vámért Őrölhet fel, nem pedig lisztért, pénzért, vagy más ellenszolgáltatás fejében. Kenyérmagvakat, mondja a rendelet és pedig búzát, rozsot, kétszerest tilos kézidarálón megőrölni és a
:
dinándy, a pénzügyit pedig Korányi fogja törvényhatóság első tisztviselője szükség ese-
megtartani.
A népjóléti tárcára vonatkozólag az egyik sajtótudósitó Székely Jánost vette kombinációba. A íjépjóléti tárca — mint jelenthetjük — Benárd Ágostonnal lesz betöltve.
HÍREK.
tén elrendelheti az összes késidarálók bevonását. Őrlésnél legalább 75 százalékos, kánto-lásnál pedig legalább 60 százalékos kiőrlés (emberi táplálkozásra alkalmas lisztkiőrlés), illetve hántol ás kötelező.
— Benczúr Oyula meghalt. Budapestről jelentik: A magyar festőművészeinek nagy gyásza van: Benczúr Gyula, a legnagyobb magyar festők egyike tegnap a Széchény mel-letti Zplányban meghalt.
— Ujabb Hsztklutalás. Tegnapi számunkban megemlékeztünk róla, hogy az alispáni hivatal utján a város 350 métermázsa lisztet kapott. Tegnap ujabb értesítés jött, amely szerint a Gabonagyüjtés Országos Kormány, biztosságának zalaegerszegi kirendeltsége Nagy. kanizsa lakósai részére ujabb 15 métermázsa darát, 100\' /métermázsa fehérlisztet és 135 métermázsa egységes rozslisztet utalt ki. Síép, szép ez a gyakori kiutalás, de egyszer adjanak is már abból a fehérlisztból, mert a kö. zönség hónapok óta nem kapott egyebet meghatározhatatlan szinü, epekeserü vegyiszer-nél, amely állítólag kenyérliszt volt.. Aztán meg inditsanak eljárást • annak kiderítésére, hogy kit terhel a súlyos felelősség a liszt megromlásáért. ; f
— Az Iparművészeti Iskola az . Orsz. Magyar Iparművészeti Társulatban ujabban nemes pártfogót talált. Az iskola védnökségé, nek vállalása mellett kiadványaival és egyéb könyvadományaival gazdagítja az iskola könyv-tárát — Mint értesülünk felsőbb helyen az intézet tantervét is jóváhagyták\'már. Itt emiitjük mog, hogy rövidesen egy uj kiváló művésztanárral fog szaporodni az intézet tantestülete és Győrffyné helyett, —- kivel ugylát-szik a megállapodás nem sikerült — Szebenyi Mária, a textilipari és női kézimunkára képe-sitett oki. iparmüvésznő fogja betölteni az eredeti terv szerint e tanszéket. Az* uj tanárnő művészi képességei bizonyára még jobban fogják növelni az intézet tantestületének értéket és (okozni az érdeklődést, mely e nemes hivatásu kulturintézet iránt minden téren megnyilvánul. / V V
— Dohányklosztáa. Értesítjük a közönséget, hogy a julius havi dohányjárandóság f. hó 19. és 20-án a trafikokban rendelkezésro áll. Elosztási arány a következő: 18 csomag pipadohány, vagy 15 csomsg cigaretta dohány, vagy 60 drb. szivar, vagy 450 drb. cigaretta. Egyben figyelmeztetjük a kiskanizsai, továbbá a déli vasúti dohányzókat, hogy járandóságukat kizárólag csak a Boa, illetve Píszár-féle tőzsdében vehetik át .Közellátási üzemek\\
. — Mindenütt pang a kereskedelem. Nagy üzlettelenségen panaszkodnak ugy Budapesten, mint a vidéken a kereskedelem minden szakmájában kivétel néltfül. Csodálatosképen még az élelmiszerüzletek menete is feltűnően gyenge, sőt a fővárosba kerülő zöldségfélék és gyümölcs elhelyezése is gyakran akadályokba ütközik. Az üzletielenségnek elsősorban az az oka, hogy a fogyasztóközönség vásárlóképessége észrevehetően csökkent, ami réss-ben azzal függ össze, hogy a néhány hónappal ezelőtt uralkodó pénzbőség megszűnt, sót ast határozott pénzhiány váltotta fel As üsleti pangás különben nem osak nem Budapestre szorítkozó lokális jelenség, sőt nem csupán a csonka Magyarország egész területén ésslel* hete, hanem a gyéren beérkező külföldi jelentések is mind as üzletmenet megrosszabbo-dásáról számolnak be.
— Óriási szenzációt keltett a PLETYKA tegnap megjelent száma. Eredeti riportot hoz Steinach prófosszorról, a megfiatalodás szérumának feltalálójáról.
1920 julius 18.
ZAL*
— Egy magyar diák korszakalkotó
felfedezése. Fodor József 18 éves marcali (Somogy m.) diák, hetedikes gimnazista korszakalkotó felfedezést tett, mellyel magára vonta * világ összes természettudósai figyelmét. A szegény sorban levő Jóska gyerek kedvtelés sel foglalkorott elektrotechnikával ó* kisórle-tezós céljából egy kis Marconi dróttalan táviró készüléket szerkesztett, melynek tökéletessé tételét határozta el. Munkája közben egy ilyen iramszaggatót talált fel, amoly annyira tökéletes, hogy az eddig, elért másodpercenkinti rezgés számot 26000-ről 400 billióra sokszorosítja. Az általa felfedezett nagy rezgés stfámu iram világjelentósége abban áll, hogy -a drótnélküli táviratozás lehetőségét korlátlanságig fokozta, valamint az idegbetegségek, még a teljes idegkorcsosodás gyógyítására is roppant sikerrel fel lőhet használni.
— A kommunista újságok terjesztői ellen. A kereskedelmi miniszter rendeletet bocsájtott ki, melynek értelmében a kommunista újságok terjesztőit azonnal lekell tartóztatni és szigorúan megbüntetni. Ilyen kommunista újságok például a Bécsben megjelenő „Vörös Újság* és a „Felszabadulás-, valamint Ausztriában megjelenő „Der Wahre" című napilap.
— A közalkalmazottak beszerzési csoportjának közleménye. Azok, akik befőzési cukrot jegyeztek felhivatnak, hogy 19-én és 20-án, hétfőn és kedden délelőtt Gudlin Ferenc urnái a cukor árának lefizetése mellett utalványaikat váltsák ki. A cukor szétosztása kedden délután 2—5 óráig fog megtörténni a beszerzési csoportban* Minthogy kevesebb cukrot utaltak ki, mindenkinek igénye mérsékelve lesz. Az elnökség.
— Az osztrák vörösök aknamunkája a határon. \'Rohonc környékén a napokban osztrák agitátorok következő tartalmú röpiratokat terjesztettek: „Elvtársaki A magyar lapok célzatos kárörömmel és gúnyolódva irtak a mi derék vörös hadseregünkről, hogy a határokra küldött 400 vitéz harcosunk közül Ebenfurtig alig maradt több 25-nél, a többiek gyáván megszöktek. Ne hagyjátok magatokat becsapni l Zsarnokaitok félelmükben gúnyolódnak. Nagyon jól tudják esek a fehér vérebek, hogy mi már acélozott akarattal készen állunk a ti megszabaditástokra. A mi célunk nem. az, amit nektek rólunk hazudnak: az összes német anyanyelvű népeket egy istállóba terelni. Nem. Ez ma már meghaladott álláspont. Nekünk magasabb céljaink vannak, as egész világraszólók s mi < azért jövünk, hogy megszabadítsuk elvtársainkat ós hogy megbüntessük zsarnokaitokat. Éljen az internacionálé 1 — Megszálljük Német-Nyugatmagyarországot, hogy felszabadítsuk a Horthy betyárok járma •lói. Tudjátok meg, hogy 4000 légionárius ós t mi egész gyönyörű vörös hadseregünk álig felfegyverkezve késsen áll, hogy mlhden akadályt elhárítva mogszabaditson benneteket és hogy elvegye azt, ami a miénk. Csak türelem l Kár volna a termésért, majd ha minden otthon lesz, jövünk mii A megváltás órája közelegi Akik eddig vérünket szivták nem fognak többet Nyugatmagyarorsság terméséből zabálni.*
, Nem kall sokat adni erre a piszkos hangú felhívásra, mely önmagában hordja kritikáját, noha u az értéke mindenesetre megvan, hogy nyilán kimondja osztrák részről azt, amire mi «lágszer rámutattunk, hogy t. i. odaát nem az ■idegen rabságban nyögő" német testvérek egyesítése az anyaországgal a legfontosabb, hanem bolsevikl éra felújítása ós Nyugatma-íyarország népe fáradságos munkagyümölcsének elrablása. A röpirat nyiltan megmondja, a „vitéz legionáriusok" csupán a termés ^takarítására várnak, hogy learathassák azt, amit nem ők vetettek, nem ők munkáltak meg. Kbből pedlj nem lesz semmi. Ha a .vitéz le-lionáriusok" átmerészkednek a határon, majd a mi derék német parasztjaink megmutatják n«kik, hogy melyik a legrövidebb ut Bécs felé, a józan német paraszt nevet az ilyen
| pamfletten, mí pedifc nevetünk Kenner úron, \' aki ilyen erőtlen eszközökkel véli meghosszab-bithatni a vörös uralmat Bécsben ós életképtelen országához csatolni Nyugatmagyarországot.
Szombathelyről jelentik: Tegnapelőtt dó-\' lelőtt újból megjelent Sopron felett egy állítólagos osztrák repülőgép és kommunista röpiratokat szórt le.
A magyar cukoríermés, Az idei cu-
kortermós hozama 3 6 millió métermázsa répára tehető, ugy hogy Magyarország elég jelentós mértékben függetlenítheti magát a külföldi behozataltól. — Az idei termés cukor hozama 10 százalók, vagyis 360 ezer métermázsa cukor állana a magyar termésből a fogyasztó közönség rendelkezésire. Bz a meny-nyiség egyenlő az ország békebeli fogyasztásának felével.
♦ ... v • \',. . \' i
— Helikoni önnepek felújítása. A du-
nántuli irodalmi és művészeti egyesületek szövetsége nagyarányú, mozgalmat szándékozik indítani ós ennek keretében a balatoni fürdőidény alkalmával meg akarja tartanj a Helikoni Ünnepet. A szövetség ugy tervezi, hogy idővel más más dunántuli városban fogja o novezetes ünnepséget megtartani. Az első valószinüleg még az idei fürdőidény alatt lesz ós pedig előreláthatóan Keszthelyen. «■
— A zalai szőlők. A Borászai/ Lopok jelenti: Zalamegyében a csapadék juniu^8-án az aminózus Medárd-napkor kezdődött s azóta többnyire naponkínt délután 5 és 0 órakor folytatódik, néhány nap óta pedig éjjel esik. A szülőkben a kapálást és permetezést alig lehetett idejében elvégezni a kedvezőtlen időjárás miatt. A megye egyes részein a jég ís nagy károkat okozott a szőlőben. A napszám hatóságilag férfi ¡szőlőmunkások részére 80 koronában, nőmunkásó 30—40 koronában van megállapítva, bor nélkül.
— Olasz röpMögépek Zágráb fölött. Szavahihetü horvátországi utasok jelentik : A jugoszláv—olasz viszony elmérgesedését mi sem jellemzi jobban, mint azok az intézkedések, amelyek immár }háborus elükószület számba mennek. Horvátországban pár nap óta számtalan olasz röpülőgép jelent meg, amelyek földerítő szolgálatot végeztek.\' Ezek közül kettő Zágráb fölött is megjelent s hosz-szabb ideig lebegtek a város fölött s csak akkor távoztak el, mikor lőttek rájuk. Horvátországban elkerülhetlennek tartják a háboruf.
— A főgimnázium igazgatósága értesiti az intézet növendékeit, hogy az óvvógi Értesítőit, hó 20-án, kedden délelőtt 9 órakor osztja ki.
— Az „Aranyvlrág" szereplői felkéretnek, hogy holnap, julius 19-ón dólután 6 órakor a keresztény otthonban jelenjenek meg.
(x) Deák-Otthon Szqmbathelyen. Ezen állami felügyelet alatt álló m»ernátusban a vidéki tanulók kellemes otthont találnak teljes ellátással s naponkinti lecke ellenőrzéssel. Tessék Kőszegi-utca 46. sz. a. érdeklődni.
(Z) Iftea festőt. Több hátat, üsletet él »»ólét
megvételre keres AMEN kö*v«tit<5 Iroda Királyt Pál-utca 8., mely bármilyen Ingatlan köevetitésével foglalkozik, tét Akármilyen ingóságot é* árut bizományba is elfogad.
Aranyat ezüstöt, brlltiánaokat és érmeket legmagasabb érőn veszek. FRIED ékszerész, Magyar-utca 43. \' Keveset használt kis jégszekrény eladó
Magyar-Utca 5. szám alatt.
(x) Wesiely István éa Tárta Utóda Nagy Károly Priuyes budapesti orvosi műszer és művégtag gyáros dunántuli üzleti utja alkalmával julius 18-án vasárnap Nagykanizsán a Centrál szálloda 41. számú ssob^ában műszaki személyaetével fog tartózkodni. Saját gyárában késsulnek: Múkea<*w műlábak, Járógépek, haskotók, götcsér-harisnyák, támfűxSk,\' sérvkötÓk, koldóWcötők és mindennemű hygienikus betegápolási cikkek. Itteni tartózkodása alkalmával felvesz rendeléseket. Minden rendelésnél pontéi mértéket vesz. A késs cikkeket iz ssemélyosen fogja átadni; Használj.1 fel mindenki ezen kedveaő alkalmat, midén siemélyesen adhatja etó kívánságait a műszaki személyzetnek. Előietee bejelentés esetén lakásán is falkeresi a re«. iUl& A cég régi jé iúrneve biztosítja a rendelót a pontoz és lelkiismeretes munkáról.
I
S*ittlxA«*
* ■ •\' X»\'
HeU mttsor:
Vasárnap d. u. Faun. Poór Miklós fclléptévot.
Vasárnap este Bóragér. Operette.
Hétfőn Csitulj szivem. Csak felnőtteknek.
Kedden Luxemburg grófja. Operstte.
Szerdán * v Palika. Csak felnőtteknek.
Csütörtökön Esüst sirály. Operette itt elóször.
Pénteken Eiüzt sirály. Mázodszor.
Szombaton Esüst sirály. Harmadszor.
Vasárnap Esüst sirály. Kegyedszer.
# Vendégszereplés. Egyed László, a sziníiskola végzett növendéke kedden vendégként a Luxenburg grófjában lép föl.
* Poőr Miklós müvósztársasága valóban ritka műélvezetben részesítette tegnap este a Polgáii Egylet kicsiny, de distingvált közönségét. A budapesti kabarék legújabb műsorából kitűnő ízléssel összeválogatott pro-gramm minden egyes száma a legmesszebbmenőiig kielégítette a közönség igényeit. Kende Mária éppen olyan elsőrangú chanson-énekesnő, mint amilyen kitűnő előadómüvésznő. Poór Miklósról, Czeglédy Gyuláról felgsleges Írnunk, az Ő művészetüket elóggó ismeri nemcsak Nagykanizsa, hanem az egész ország közönsége. E kitűnő együttest ma este méltóképpen fogja kiegészíteni Déry Rózsi a budapesti Jarden táncosnője, akinek a mai műsoron szereplő angol tánca a tetszés legmagasabb fokát fogja kiváltani a termet most már előre láthatólag színültig megtöltő közönségtől.
i ■■.. . | ül .. .\'■ ——■ ■ \'TTTT 1 \'"\'""V"*
A nemzeti hadsereg felállít*« ftának évfordulója.
Budapest, julius 17. Hétfőn, julius 19-én lesz egy éve, hogy a magyar nemzeti hadsereg Szegeden letette esíeÜjét. Az évforduló alkalmából a Move. budapesti főosztálya országos ünnepélyt rendez, amelynek keretében a Vérmezőn hétfőn délelőtt Zadravecz István tábori püspök misét po&ifikál.
A szerkesztésért felelős: a főszerkesztő.
ÖN
DOHÁNYZIK?
/
HASZNÁLJON
mm a _
FOGKRÉMET.
V MINDENÜTT KAPHATÓ I Óvárija: a Diana Kereskedelmi R.-T.
Budapcef, V., Nádor-ulea SO.
riaf|A • Klskauizsán szép ház. nagy udvar. Clflüö s nnff y Islálló. pali a. löbb 1 nílnl egy holdas kelltel, bek>Jlltfzhttő lakás. Nagykanizsán nagyobb ház nagy udvar és kerttel; u) ház három kis lakással* nasy kerttel. — UJ ház. kél ssobás lakás és rél hold kerttel. — Családi háznak alkalmas szép házhely gyümölcsfákkal a város belterületén. Házhely Balaíonkcrcszturon. — Somogymegyel 12 holaaa birtok Nagykanizsától 20 kilométernyire
SZIQRISZT LÁSZLÓ XmT&M«
Zrínyi Wklóa-ntoa SS. ss.yI. emelet. — felefoa 885.
1 wafte saárai kukorica, fehér női fássonkoss^Aa ém tériIrak* eindó. - Jóaaaf
főherceg*«^ ftou szám.
TEKEVERSENY.
% » v i . . ■ ■ u y" ■ .(
Mészáros Pál Magyar-utca 96. szám alatti vendéglőiében egy kos-birka lesz kijátszva ^Hl
Kérem a t. közönség becses pártfogását.

Figyele.il
ndaigO szintg/örgyviri kor Ithfnkint
=== 20 korona.
i .......... i
ZALA
W20. juliU8 18
GazdatUztl állást keres
középkorú, nős, klscsaládu, képzeli» nafcy gyakorlattal bíró gezdász, kl a gazdaság összes ágaiban, állattenyésztésben, növénytermelésben, valamint a szőlő- és bor kezelésében nagy jártassággal blr. Jelenleg Is nagy szőlőgazdasággal egybekapcsolt ezerötszáz holdas gazdaság vezetője vagyok, Szíves megkeresést az alábbi címre kér FlSChli János gaz-. datlszt, Szigliget, Zalam. < " ku
* ^\' . s •; ^ 1 * . AA < ^ *___: ^ ^.. ^ ^ *
URÁNIA mozgókép-palota
Ro*flonyl-utc« 4. Télsfonazám 8S9.
Szombaton éa vaaArnap J. H. Rosny bUnügyl regónye :
A zöld kakadu
Bflnögyl dráma 5 felvonásban. Izgalmas trükkök t
Előadások hótköinapokon 7 éa 9 órakor. £ Vasár- ¿a ttunopnapokou I, 5, 7 éa 9 órakor.
Állandóan raktáron tartok elsőrendű
fával égetett MESZET
ÍOO klffT. 200 kor.
Buksz Oszkár SíStó&m &
Adler Sándor tl~l I
Vesz mindennemű zsendült
gyümölcsöt és uj burgonyát
minden mennyiségben klóként 1*50, J én 4 ker.-ért
Öreg diót kig.-ként 25 kor.
Szállíttató minden nap a Szarvas szállodába. ^
98-99% rézgálic
kisebb tételekben ... 34 kor. nagyobb tételekben ... 32 kor.
-i- raktárról kapható: sssss *«<>
FORMICA Vegyészeti Vállalatnál
BUDAPEST, V. Balvány-utca 18. félemelet.
MAYER KLOTILD
gözmosógyára Nagykanizsán
Fölfelét; Hunyadi-utca 19. — Gyiljlolelep: Kaiinciy-u. 6.
tllkör»lm6ra Vasal fényei, vegyileg
!
/.Vt
Vidéki munkák ís hetenként pontosan elkészülnek és elszállíttatnak.
2000
Szántó Vilmos oasflKS
KOIcssy-utca it \' Talafon Sftt.
Eladók: üzletházak azonnal beköltözhető lakással, Űzetek azonnaL átvehető, gyárvállalat, « cskládlházak beköltözhető lakással, balatoni villa, klaebb földbirtok stb. — Megvétolre kerestetik: Földbirtok, szóló, kisebb-nagyobb földbérlet, minden nagyságú házak, villák stb. 354a
RT Ajánlunk ml« A kaaalat Urt
l-a 61%-os saáru szlnsxappant
>/4 kg.-os darabokban 66 K-4rt
H** Mi barnít kl-kkt 80 kor. Komlós és Társa \'X&iW*™
íLKINCÍk BODAI\'ÜHT
kffojástaían © b 6(1 I őa
Czim megtudható a kiadóhivatalban,
RÍ A c«y h,dlás\' egy íróasztal, LldUU kilenc méter drótkerítés a Klnlzsl*.utca 34/b szám alatt — Tessék a kapun zörgetni.
□□□□□□□□□□ □ 0
.1
Van szerencsém b. fiouolműkbo ajánlani, hogy az öaazos orvosi műszerek javítását ós n Ikk el az és,é*t
valamint bármelg rondszorü Írógépek javítását, tisztítását, hiányzó rósxek 1 pótlását éo nikkelezésót azakazerűen ós pontosan oazközlőm. — Becses pártfogásukat kórve tisztolettol
| SZAKÍTS GYULA
! Ilnomm0«t*rész, Ctányl László u. 2.
„HANSA"
clgarettahüvelyek és papírok.
November Jeníf Budapest, II., L0v0ház-u. 22/a.
ZSOLDOS - tanintézet
Budapest9 VIII. Dohány-u. 84.
a legjobb sikerrel készií elő polgári-és középiskolai magánvizsgáfera, felvételi vizsgákra stb. JelelJB; JÍÜSf 124-47.
.................yi ■

Nemzeti Kerouatóny óa altruista aJapltás\'a iutóaet, melyboa a zalarármegyei kis-, közép- éa nagy-la kép?
birtokosok la képviiolvo vannak.
Részvénytársaság Nagykanizsa
Baiár-éptüet. (8ttrgönyolm: Patura.) Toltfonss. 123
AlaaltAb\' -»ÁNGYA«. O. K. H. M*#yar Szövetkezeti KÖi-NiapilUa. pontok Áruforgalmi KtazvénytAwtAff Budapest.


flft vl/firp 1 Mfnt •gyedUII főblzoményos • ÜHJf AUi C « Zfllavármcgyébcn a beszolgáltatandó gabonaátvétel -és fizetése éa a szabadkereskedelmi tfabona vásárlása a „Hangya* és O. K. H. Szövetkezetek és képviaelók utján.
Mint főblzományoa az áliami gépaklió keretén belül a gazdák mindenféle m^zőgazdo-sági gépekkel, szerszámokkal és eszközükkel való ellátása. Mint főblzományos a gyapjú öaszegylljtésére. Azonkívül só. cukor, raffia, szekerek, magvak, hlivelyesek, fa, faszén vétele és eladása. — Vásárol ^mindenféle terményt, szálastakarmányt, zabot, árpát stb., magvakat, hüvelyeseket. — KérjUk a termelők ajánlatait, a lehető legjobb árat ílzetjUk, minden különösebb nyerészkedési vágy nélkül, -i Elvállal mindenféle eladási és vételi megbízást. Keres megvételre tűzifát nagy mennyiségben. — Tájékoztatót Inayan Küldünk I
3510

Magánnyomozó iroda
Elvállal mindennemű bizalmas terméssain megbízást figyelést bűnügyekben is u*v bel- mint külföldön. \' "V
Külön a gép- és külön a fus?er-
szakmában Zalamegyében ===== jól bevezetett =====
utazót keres
fixre és jutalékra
a Zalavármegyai Szövetkezeti Áruforgalmi Részvénytársaság Nagykanizsa RÖSJÖSS
MeszésTernolit-pala
wangontételekben megrendelhető: SZIGRISZT, kereskedelmi iroda
Zrínyi Miklós-u. 33. — I. emelet.
7" Van szerencsénk tisztelettel\' ko-• O. zölni, hogy tekintettel as idény előrehaladottságé™ a raktáron levő
cipőárukat LíiíSíiltó
Továbbá készítünk mindennemű uri, női és gyermekcipóköt a megrendelő anyagából is. — Teljes tisztelettel: %
MILTÉNYI SÁNDOH És FIA
a város palotájában.

Ttsitett vevőimnek és kereskedő urak. »-,» ncoii^o. nak szive* fudomd.vira hozom, hoj^y
Sclyemáru nagykereskedésemet
V. Bálvány-utca 22. £zám alA heluoztsm át.
HOLITSCHJfiR BERNÁT
••lyoméru naoykeroektdö, — Bud«p«st — Wien. m<> WUni héax I. I^lark Auröl»tr«i»e* fi.
termé
Sürgönyeim .Fruchf, levélcim fiók 136
3647
!!
Mielőtt harisnya-szükségletét fedezi, okvetlen Utogasia meg az ország legnagyobb
harisnya gyári-lérakafát
ÖtJTTM ANN ÉS FEKETE Ú\\Ü\\
Budapest, VI., Deák-tér, Ankarpalota.
Eladás esek visxonadóknak. Árajánlattal kéaaaéa0«l aael*áiunk. X*

A HÉLI VASUT MENETRENDJE.
l • - • - - \'-JBSgMBagl I ____JJSSmmmfm^mm^mmmmmrnmmn^___
J. -M.. . ■
Nagykanizsa Budapest
Hagykáoliaáról indul naponta
(vasárnsp la) reggel .... 7 M érkezik Budapestre d. u. . . . 4*30 Kazykanizsáról Indul naponta
(vasárnap kivételével) . . . ÍJK» érkesik Budapestre d. u. . . . 9— Nagykanizsáról indul minden hétfőn
és csütörtökön fürdó-exp. reggel érkezik Budapestre d. e. . . , ÍO\'IS N\'agyktnissáról Indul (vasárnapokon)
gyorsvonat d. a.......4 ^
érkesik Budspastre este . . . 10 -Bs<aptatrll indul aaponta (va-
rkanlzsira d. u.
sárnap is) déli érkesik Na«yl Budapestről indul napot)ta (vasárnap kivételével) d. «. . érkesik Nagykanizsára d. u. .
12-20 8«

>sik Nagykanissára d. u. . . 4.07 Budapestről indul mindan szombaton éa aaerdán d. a. rürdő-sxpressv. O.»o érkesik Nagykanizsára esU . . lo» Budapestről iodul (vasárnapokon)
gyorsvonat reggel .... 6.» érkesik Nagykanizsára d. t. . . .M-*
Nagykanizsa—Sopron

Balatonlexpraas*)
Nagykanizsáról indul naponta
(vasárnap kivételével) d. e. . 6-18
érkezik Szombathelyre d. e. . . 0—
» Sopronba d. t. . , . 11*30 Nugykanissaxól indul naponta
(vasárnap is) d. u.....&-06
érkezik Szombathelyre d. u. . \\ ü\'3l
(ez utóbbi vénet további intéskedéeif ceak Ssombstheljif ktekkedik)
Hopi ónból indul naponta (vasárnap kivétalével) d. e. . . . érkezik Nagykanissára d. u. . . Szombathelyről indul naponta (vasárnap is) raggal . . , .
érkezik Nagykanissára d. a. . .
11-60 6*1
a—
1(H»
Bndapaatrél indul kadden és
aéombaton d. .......8»
érkezik Nagykanizaára .... 12f
indul Nagykanizsáról . . . . >\'JJ
érkesik Wiener-Neuztadba d. u. S4*
érkezik Bécab« d. ......
BéosbÖl indul szerdán és vasámsp
A m < 9\'10
U. O. . fc . . , . • r .
Wiencr-Neustadból.....
Kanizsára étkesik d. u. . . • 2\'
ifidül Kanizsáról d. n. . • • 2"
érkezik Budapestre d. u. . . • 6
•) A bojkott tartania alatt az Exprws csak Sopronig é$ Soprontól közlekedik.
Magykanixaa Baböcs*
Nagykaalssárél Indul nspoou (vasárnap kivétalével) reggel ^
érkesik ..............
KabAuaárél indul naponU (vasár-
nap kivételével) teggal . . . J érke»lk Nagykanissára d. a. . •
Nyoaiatott: s .Zaj*- Nyoaada és Hírlapkiadó Villalstnál Msgykanizsáxi.
XLVII. ivfolyiii
iMMWMMMM
SMIVKANIZSA,
Sutfár-ut 4. I«]« Nyüindsválúlat
Pö-ut 5. tt
Megalakult az uj kafetaifefc.
Hosszú vajúdás után végre megalakult az uj kabinet, amelyünk a históriai föltulal jut osztályrészül, hogy hat keserves viharos esztendő után a konszolidáció u»jára juttassa az ország szekerét. Az uj kormány listája a következő : miniszterelnök és egyelőre külügyminiszter: gróf TeJeky Pál; Hadügyminiszter: Sréler István ezredes. Bolügyminister-. Fer-dinándy Gyula. Kereskedelmi miniszter ós ideiglenesen földművelési: Rubinek Gyula. Igazságügy: Tomcsányi Vilmes Pál. Kultusz: Ihiller István. Közélelmczés: nagyatádi Szabó. Népjóléti: Bénárd Ágost. Pénzügy: Korányi. Nemzetiségi Bleyer Jakab. Kisgazda miniszter: sokorópátkai Szabó.
A kinevezésről szóló kormányzói kéziratok móg tognap kiadattak ugy, hogy azok a .Budapesti Közlöny" mai számában már. meg is jelennek» Az uj kormány tegnap osta ö órakor tette le a kormányzó kezébe az osküt. Az eskütételnél gróf Széchenyi Gyula jolont meg, mint zászlós ur. Az uj kormány csíi törtökön mutatkozik be a nemzetgyűlésnek.
Az uj kormány eskütételéről egyébként a M. T. I. kövotkoző hivatalos kiadmánya számol be :
— Az uj kormány tagjai ma délután 0 órakor tették lo .az esküt a kormányzó közébe. Teleki miniszterelnök eskütételénél Széchenyi Gyula gróf főlovászmester működött közre, mint zászlós ur, az eskümintát pedig Ferdi-nándy Gyula belügyminiszter olvasta. Ezután a kormány többi tagjai totték lo cgyüttosen az esküt. Ennél az. aktusnál az eskümintát Bárczy István miniszteri tanácsos olvasta. Az eskütétel után a kormányzó rövid beszédet intézett a miniszterekhez, majd előbb gróf \'Széchenyit, utána podig a kormány tagjait fogadta egenként külön kihallgatáson.
A Hlauonyl-kablnet buostt minisztertanácsa.
Budapest, julius 19. A S)monyi kormány tagjai ma délben ültek össze az utolsó minisztertanácsra, amely csak formális volt. A minisztertanács után Simonyi vendégül látta ebédre a volt kormány tagjait.
i
▲ kéi fóldieform terveaet.
Budapest; julius 19. A földbirtokreform ügyébon ma nagyatádi Szabó hosszabb nyilatkozatot adott, amelyben tiltakozik az ellen, mintha őt és híveit állásfoglalásukban pártérdek vezetné. Csak arról van szó, hogy csak akkor maradhatnak a kormány tagjai, ha programmjukat megvalósíthatják. Cáfolja, hopy a községi érdekeltségekből okarná a megváltás tekintetébon döntő bíróságot megalakítani, mért éppen ellenkezőleg, ezt a rendes bíróságokra kívánja bízni. Az sem áll, mintha ő abszolút igényt akarna kimondania törvényben — mindössze azt kivánja, hogy a törvény szabályozza: ki kaphat, miből ós hogyan földet. A Rubinok-féle javaslatot azért ellenzi, ttert az független bíróság helyett\' az országos birtokrendező tanácsra, azaz lényegében egy Weouságra kivánja a döntést bizni. Ezt a tanácsot azonban meg kellene tervezni, nem \'enne kellő\'tekintélye ós kötponti voltánál fogva képtelen lenne lebonyolítani teendőit. R* az uj terv a visszaélések lehetőségének Nrt kaput nyitna, nem lenne felolős a parlamentnek, — sőt .több joggal birna, mint akár J nemzetgyűlés, akár aa államfő. így voltaképpen felhatalmazási törvény lenne a főld-wtokreformból, amivel szemben 6 (Nagyatádi) kivánja. hogy az egyes esetekben a tör-
vény alapján a rendes bíróság döntsön. Kije lenti, hogy javaslatát a mérsektet jellemzi, amely a tóbbtermelés érdokoit is 3em előtt tartja. Végű! megjegyzi móg, hogy a javas , latot nem egy kilenctagú bizottság fogja megvitatni, hanem egy négytagú bizottság ül össze az elvi kérdések tisztázására, amelynek* tagjai: a miniszterelnök, Rubinok, Haller és ő.
Rubinek Gyula, aki szintén elkészült földbirtokroform tervezetével, amely nagyatádi Szabó tervezetével szemben igen lényeges eltérésüket mutat fel — ma félhivatalos kőnyomatos* utján éles kritika tárgyává teszi Nagystádi tervezetét. A Rubinok-féle javaslat abból indul ki, hogy a földbirtokok helyes elosztásának szabályozása csak mindég politikai ós pártszempont kikapcsolásával teljesen független bíróság utján történhetik meg, Rubinek az állammal szemben elővásárlási jogot tart fenn, amely csak bizonyos esetekben nem alkalmazható. A középbirtokok ós kisbirtokok, kivéve a háború alatt gazdát cserélt birtokokat — csak a birtokrendezé bíróság előzetos, kívétoles hozzájárulása esetén válthatók meg. Megváltás alá olsősorban f.z 1914. julius 28. óta mogszorzett birtokok kerülhotnek. Do a nagybirtokok som válthatók meg, ha mezőgazdasági iparüzom folytatásához szükséjjosek. vagy ha gazdaságfejlesztési, vagy jótékony célt szolgálnak, ha a szomszédos község, vagy város lakosságát látják el. Ha a megváltására az érdekeltek meg nem egyeztek — ugy az árat vegyes bizottság
állapítja meg.v \\
A kormányzó kihallgatáiai.
Budapest, julius 19. A körmányz^ ma délelőtt Teleki Pál gróf miniszterelnököt, majd Ferdinándy Gyula belügyminisztert fogadta hosszabb kihallgatáson.
Megakarják szüntetni az államtitkári Állásokat.
Budapest, julius 19. Híre jár, hogy Korányi Frigyes báró, pénzügyminiszter az állam pénzügyi helyzetére való tokintettel a politikai államtitkári állások megszüntetésére fog előterjesztést tenni.
A magyar kormáuy Kuu Béláék letartóztatását követeli Német* országtól.
Budapest, julius 10. A magyar kormány a belpolitikai válság miatt mindezideíg még nem foglalkozott Kun Bélának és társainak Ausztriából való megszökósével. Most azonban már —■ mint beavatott helyről jelentik — a magyar külügyminisztérium — tekintettel arra, hogy feltételezhető, miszerint a volt népbiztosok Németországon keresztül utazta(c — diplomáciai uton fölhívta Németországot, hogy a szökevény kommunista vezéreket tartóztat-tassa fel. Egyben diplomáciai uton fognak lépéseket tenni Ausztriával szemben is, miután kétségtelenné vált, hogy Kun Béla elutazása az osztrák kormány tudtával ós segítségével történt.
Ausztriát kiürítik a megszálló olaszok.
Bécs, julius 19. A „Corfe&pondenz Herzog0 jolenti: Az olaszok megtettek minden intézkedést Ausztria elhagyására. Észak Tirolból legközelebb elszállítják az olasz helyőrségeket és végre az olasz tisztek ós legénység is visszatérhet hazajába. Bécsben is csak azok az olasz tisztok maradnak, akik a jóvátételi bizottság bécsi csoportjához, VAgy az olasz követséghez vannak Klagenfurtban és I
yillachban a népszavazás botojoztóig maradnak az olaszok. Olaszország gazdasági tekintetben minden lehetséges módon támogatni fogja Ausztriát, főképpen az Ausztriának szánt és a trieszti kikötőbe érkezett küldemények kirakásánál.
Stromfeldet elítélték.
Budapest, julius HV Ma délelőtt hirdette ki* Rátz tábornok elnök a hadbíróság Ítéletét Stromfeld Aurél volt vörös vezérkari főnök ügyében. Az ezredest három évi börtönre, katonai rangjának ós rendjeleinek elvesztésére itóltc a hadbíróság.
Bécsben tájból lefoglaltak egy magyar szállítmányt* V
Bécs, julius 19. A Németországnak szánt gyümölcs lefoglalása még most is foglalkoztatja a hivatalos köröket. A német kormány bécsi követe utján tiltakozott az ellen, hogy a bécsi munkástanács lefoglalt három magyar vonatot, amelyek főzeléket és gyümölcsöt szállítottak Németországba. A bécsi munkástanács eljárása kinos benyomást keltett Boriin lakossága körében.
A becsi korüli munkástanács azonban — ugy látszik felbuzdulva az olső sikeren ós nem törődve a jogtalan tett okozta felháborodással — újból lefoglalt egy magyar külJoményt annak ellenére, hogy az osztrák közlekedésügyi és közélelmezési hatóságok ugy intézkedtek, hbgy a küldeményeket akadálytalanul továbbítani kell.
A bolsevista hadsereg nagy veresége
Bécs, julius 19. Holsingforsból táviratozzák: A „Sven&ka Dagoblatt* jelenti, hogy Wrangel tábornok döntő győzelm«^ aratott a bolsevistákon. Wrangol ellen forradalmi csapatat megsemmisítették a 18 lovas< ezredből álló bolsevista hadsereget, 20 ezer embert elfogtak, (iO ágyút ós 3 páncélvonatot zsákmányoltak.
Jouchliii kei eug őngyllko^ágáuak
részletei*
Berlin, julius 19. A lapok Joachim-herceg öngyilkosságáról a következókot jelentik: A herceg „ pénteken éjszaka fél l órakor ért haza és nyomban visszavonult hálószobájába. Szombaton reggel rokonai látogatását fogadta. Röviddel utána hálószobája parkettjén vérében fekve találta a szolgaszemélyzet. Nyomban orvost hívtak, aki a Szt. János kórházba szállította a herceget. A kórházba/ megállapították, .hogy a golyó átfúrta a horceg tüdejének jobboldalát és súrolta a szivét. Az orvosok minden igyekezete, hogy megmentsék — hiábavaló volt: Joachim horcog éjféli egy óra után belehalt sebeibe. Eitel Frigyes horcog az ön-gyilkQSság hírére nyomban öccse halálos ágyához sietett, de már csak a halál beállta után érkorott meg. Joachim horcog semmiféle írást sem hagyott ugyan hatra, mégis kétségtelen, hogy teljesen tönkrement idegrendszere kébztette a halálra. A volt császári párt még szombaton értesítették a horcog ha&lárál, akit a legközelebbi napokban temetnek el Potsdamban.
Zavarok Kínában*
London, julius 19. Pekingben — a Times onnan érkezett jelentése szerint a pánik lett úrrá. A váro3 kapuit bezárták, hogy megakadályozzák a katonai ágrt>enyomulflsát a városbi. Egy hadosztály megszökött n frontról s most Peking környékén garázdálkodik. Ugy hírlik, hogy a hang hafii hadosztály nr.gy vereséget szenvedett* ^
I gőzfürdő jolpnlegi bérlőjének a fia és két ka-i ittasai urileány, kiutaztak Balatonboglárra, hogy a Kanizsán a Szociális Misszió rendezésében nagy sikerrel előadott „Aranyvirág" cimü operetto ottani előadásának módozatait megbeszéljék. A délután folyamán a fiatal Plosszer csónakázni ment az egyik urilánnyal. Amikor mélyebb vizbo értek — Plosszer, aki jó uszó-hírében állott — leugrott a vizbo, hogy megfürödjék. Pár percig vigan úszkált a csónak közelében — egyszerre azonban nem tudni örvény nyelte-e el, vagy pedig görcsöket ka-pott-e olmerült a vízben. A csónakban (Ü1Ő úrilány azonnal sogítsógére sietett, de som 6% sem pedig a partról keresésére indult csónakok már nem tudták kimontoni — olnyolték a habok és csak másnap reggel vetették partra holt-tostót. A tzerencsótlcnül jért fiatalember egyetlen fia volt immár két gyormoMt elvesztőit I édesanyjának, özv. dr. Plosszer Istvánnénak, aki iránt városszerte nagy a részvet. Plosszer Lajos holttestét tegnap esto Nagykanizsára hozták, ahol a család sírboltjában fogják örök nyugalomra holyezni.
— Eljegyzés. S/rém Rózsi (Nagykanizsa) ós Vadász József (Keszthely) jegyesek. (Minden külön órtcsitós helyett.)
— Életbelépett a bothflntetés. A hivatalos lap legutóbbi szamában niegjolent az árdrágító visszaélésekről szóló szentesített törvény, melynél fogva mától kezdve a hot-büntetés életbelépett?
— Megindul a repíllőlorgalorn. A közel napokban megindul a rendszeres légi forgalom Budapest—Szeged és Budapest—Szombathely között. A repülőgépek egyenlőre a sürgős természetű postaküldemények szállításával fognak foglalkozni ós naponta két fordulót tesznek. A kora reggeli órákban attrakció repülőgép Szegedre és Szombathelyre viszi a budapesti reggeli napilapokat, az esti járatok pedig délutáni és a déli órákban megjelenő lapokat. Mindakót alkalommal természetesen levélposta küldeményeket és táviratot is továbbítanak a repülőgépek Szombatholyre cs Szegedre. A légi uton továbbítandó levélért ^ koronát, a a táviratokért pedig szavanként 10 koronát kell fizetni. A rendszeres személyszállításra a repülőgépek egyenlőre nem vállalkoznak, de kivételesen máris elfogadnak utasokat. Egy légi Ut Szegedre vagy Szombathelyre 50()0 K kerül.
i (X) .A vozeklóz Judex uj megbízatásának V. része,/ kerül bum,.tatásra az Urániában. F, résszel befejeződik a Judox-ciklus. Cocantin mester ebben a részbon mint fóhfis fog szoropelni és móg utoljára megnevetteti az ő/ííál.U közönségét. Jogyek már kovés számban.
Aranyát, ezüstöt, brilliánsokat és érmeket legmagasabb áron veszek. FRIED ékszerész, Magyar-utca 43.
Kgy jókarban levő kerékpár eladó. Varga József Kiskanizsa, Pivári-u. 35. szám.
HÍREK
—- Közgyűlés. Nagykanizsa város képviselőtestülete július 20 án délután íi órakor a városháza nagytermében rendkívüli közgyűlést tart a következő tárgysorozattal: Helypónz-szabályrcndolot. Gazdasági szakiskola létesítése. Az Iglóról kiutasított szent Orsolya rondü apácáknak Nagykanizsán leendő elhelyezése. Az alsónyirosi faiskolánál kut felállítása. Téglagyári \'részvények vásárlása. — Tomotóí sirok törzskönyvezése. A rógi gimnázium gazd. épületeinek lobontása, az uj állatvásártéron való felhasználása Csiza György ós Ncufeld Dávid, felvétele a város közs. kötelekébe. Varga Eugénia illetőségű. Gaubo Yincze, Eszter János és gyermekei illetőségének elismerése Marton Jánosné és gyermokei, Venczol Vilmo«, Roscnfeld\' kiskorok illetőségének megtagadása. Tekintettel a tárgy- j sorozat fontosságába, kívánatos lenno, ha a városi képviselőtestület tagjai minél nagyobb számban jelennének meg.
— A szombathelyi rendőrkonyha Kanizsán szerzi be husszflkségletelt. Hiába, fájdalommal kell megállapítanunk, hogy a kanizsai viszonyokról mégis csak mi bentlakók vagyunk a legrosszabbul informálva. Mi, akik itt ólünk o város falai között s meg vagyunk győződve, hogy az élelmiszerek Nagykanizsán, ha nem is drágábbak, de éppenséggel nem olcsóbbak, mint a Dunántul más városaiban s kínosan felszisszenünk, ha az elsőrendű marhahús 00 koronás kilónkénti árára gondolunk — elkópedve látjuk néhány dunántuli, sőt több pesti laptársunk hasábjain hogy mennyire nem vagyunk tisztában a helyi viszonyokkal, ós hogy mekorra tóvedésbon leledzünk, ha azt hisszük, hogy nálunk 00 korona a jóminöségti hus kilója. Laptársaink ugyanis, akik bizonnyal sokkal megbízhatóbb helyről szerzik bo információikat, azt irják, hogy Nagykanizsán, az ország Eldorádójában 30 korona a hus kilója. Akadt lap — meg hozzá budapesti, — amelyik azzal szörnyiilködtcttc cl olvasótáborát, hogy Kanizsán 20 koronába kerül ogy kiló hus. Most jön azonban a java. A magas húsárak miatt panaszkodó kanizsai közönség, jól nyisd ki most füleidet: — A Szombathelyen megjelenő „Hir* közlése szerint a kanizsai olcsó husárnkra való tekintettel a szombathelyi rendőrség tiszti és legénységi konyhái már napok óta Kanizsán szerzik be hus-szükségleteiket 30 koronás kilogrammonkénti árban, sőt igérelet kaptak arra nézve is, hogy amennyiben rendszeres és nagyobb-mennyiségű szállításról van szó, jelenté* kényen olcsóbban fogják kaphatni a hust. Az államrendőrség példáját — írja tovább a „Hir* — rövidesen kövotni fogják a csendőrség cs egyéb szombathelyi katonai alakulatok gazdasági szervei is a szombathelyi húsipar nagyobb gyönyörüsógéro. Eddig szombathelyi laptársunk kö^lóse, amely azonban egyszóval som árulja cl a kanizsai olcsó husforrás cimót. .Csöpp okunk sincs kételkedni szombatholyi I laptársunk jólértosültsógcbon s óppon őzért | nagyon nagy a • mi csodálkozásunk afölött, I hogy a szombathelyi rendőrség Nagykanizsán 30 koronáért jut ahhoz a húshoz, amelyet a kiuzsorázott kanizsai publikum GO—70 koronáért kénytelen vásárolni. Hogy miféle titok lappang ezen csodálatos esőt mögött, azt nagyon szoretnénk megtudni s igen szépen megkérjük szombathelyi/laptársunkat, nyomozza ki, hol lehet azt a 30 koronás elsőrendű hust kapn)^ hogy mi, a tűrhetetlen drágasággal erőtlenül küzködő kanizsaiak is ott szerezhessük bo szükségletünket.
— Nem engedélyezték a barakkórház eladását. Azon emlókczoles kijelentés után, amoly annak időjén Lindcr szájából hangzott el, hogy* „nem akárok többó katonát látni", a város is azzal a tervvel foglalkozott, hogy a hadikórház egy részét, amoly a kincstár tulaj-donát kópezi, megveszi. Kó-vényét móg annak idején beküldte jóváhagyás vógett a honvédelmi minisztériumba, ahonnét a válasz tegnap érkezett meg. A miniszter nem járult hozzá a kórház eladásához.
— Egy kanizsai fiatalember halálos baleseté a Balatonon. Szombaton délután dr. Muischenbacher Edvin, törvényszéki biró Plosszer Lajos, dr. Plosszer Istvánnónak, a
Elóadázok hétköznapokon T és 9 érakor. Vasár- éi ttanipnapokon S, 5, 7 és S érakor
Sürgönyeim „Frucht", lcvélcim fiók 130 ® ¿fi K} C3S- 3® 1 > • \'Ói*
Viola és Társa Nagykanizsa
Suiüár-ut * ÜÍM. m*.
Elvállal mlndenntmü bizalmat természetű megbízást figyelóst bűnügyekben is ugy bel- mint külföldön. 3591
Van szerencsém a n. é. közönség ludo-máaára adni, hogy Klrály-u. 28. az. alall
MT műhelyt nyitottam I
Elvállalok: Gép-, rács, kapu, sirkeri-tés, épület vasalás, takaréktUzhelyek, azlvattyuskutak, vízvezetéki berendezések, gazdasági gépek és mindennemű lemezmunkák készítéséi és javítását. !
A n. é. közönség szíves pártfogását I és támogatását kérve vagyok tisztelettel
HAHN ALBERT ÉS TÁRSA > Klrály-u. 28/szám.
^lillltt/y*
Heti mtUor:
l.uzetnburg grófja. Oporettc. Palika. Csak felnőtteknek. Kzúst sirály. Operett* itt olószor, Kiüst sirály. Másodszor. Kzüst sirály. Harmadszor. Kzüzt sirály. Negyodszer.
Kedden
Szerdán
Csütörtökön
lantokon »
Szombaton
Vasárnap
98-99% rézgálic
kisebb tételekben ...... 54 kor.
nagyobb tételekben ... 32 kor.
=a= raktárról kapható: =*w FORMICA Vegyészeti Vállalatnál
BUDAPEST, V. Bálvány-utca 18. félemelet.
| „HANSA"
clgarettaliftfelyek és faplroí-
KraMMxlu visszamegy I.oudonba.
London, julius 19. (Reuter) A Daily Telograph rewali jelentós alapján közli, hogy oda ogy angol torpedónaszád érkezett, amoly Krasszint ós társait Angliába fogja szállítani^
Palesztinában eliendeiték as általános mozgósítást.
London, julius 19-A „Times" jelenti: j Az a haditanács, amelyet Euful Emil Damasz- j kuszban hívott össze — elrendelte az általános mozgósítást.
. TŐZSDE.
IlUiUyat, julius 10. tflénk foigalom mellett az irányzat megjavult. A ptolongáclét simán bonyolították 1c.
Valuta fHoc: Napolcon 018, Font 051, Dollár 104\' Frank (francia! 1340, Márka 473, Llia 1008, Rubel 343\' Lei 61$. Szokol 308, Frank (svájci) 3100, Dinár DR0.
drUkek: Ipái —, Harni 1080, Agrár 030, Magyar hitol 1H45, Magyar Uank 012, Forgalmi —, Leszámitolé 87f», Osztrákliitel 1)62, Magyar-Olasz 428, Konkordla —, Gizolla 4280, Ikocziol 4000, Altrfános azén —, Százzvárl —, Salgótarjáni 6776, Urikányi 4Ö50, Klma 3156, Schltck 7(»0, Naslcl 141)50, Danlca 4050, Klotild 2330, Adria 11200, Atlanti ka 4876, Ingatlan —, Jelzálog 475, Kereskedelmi hitel Kereskedelmi Bank 6060, Draicha v —, Gutt-inann 14476, Olaj —, M. Cukor 18200. s
í A szerkesztésért felelős: a főszerkesztő. I
Nyomatott: a „Zala* Nyomda és Hírlapkiadó Vállalatnál Magykanifsán

KLVII- Ivtatfi».
■4ÜÍ1
t^oKtífbüitóMti]:
MA0YKAN1ZSA,
Sugár ul 4.
f*la Nyomdtvállalat
F6-ut 5. ez.
i . ^ * «
Megjelenik hétfő ki vételé-ftlinlndennap korareg^\'
\' > • ^ i , ti ? vj. .......■ i
iWwetaM, 19*0. Julius
IM.IW
. Szerda
nmwmh
Eléfteettsl árak:
IDrta báiboz torln, iMba patai szeikoidéssei:
üyy bóra . , , tf K.
• IHYM étrt . , m .
Félévre . . . m9 Bféss érn t . .
POLITIKAI NAPILAP.
Egyei ssárci Ara t 1 korona.
0wrfcee**teéfft U k<cdáhlvntiiM f«f«\'on 7S.
Nromrfel telelőn


FAszerkcsitft1 TÓTH ZOLTÁN

Főmunkatárs és laptulajdonos t
C9ILXAG JKNÖ
vr i iwinmn rai mijj


>1 kormány elfoglalta hivatalát. \\
A kormányzó elismerése Simony inak. — Emich Gusztáv rendkívüli
követ, meghatalmazott miniszter.
Budapest, julius 20, Az uj kormány tagjai ma délelőtt elfoglalták hivatalaikat a szokásos ünnepélyes fogadtatás után. Ugyancsak ma búcsúzott Simonyi-Semadam a mi-
» » v • r s
nisiterelnökség tisztviselőitől és utána rögtön Teleki mutatkozott be a tisztviselőknek. Este az egész kormány a többségi pártok Eszter-házy-utcai helyiségében jelent meg, ahol Teleki rövid vonásokban ismertette a kormány politikáját is, részletes prógrammot azonban csak a csütörtökön összeülő nemzetgyűlésnek ad. Ugyanekkor nyilatkozik a külpolitika irányáról Is, ami az ülés iránt fokozottabb érdek-lődést vált ki. A kormány első minisztertanácsát holnap tartja, amelyen megbeszélik a miniszterelnök csütörtöki nyilatkozatot is.
Simonyi ma délelőtt vett bucwt a miniszterelnökség tisztviselői karától. A helyze* tem nehéz volt a közviszonyok követkoztében — mondotta — de megkönnyítette ezt nekem, különösen itt a miniszterelnökségen az urak szíves támogatása. Nagyon köezonöm ezt a támogatást és kérem, hogy ugyanezzel a barátsággal és munkaszeretettel ajándékozzák meg uiódomat is, aki szintén nem kevésbé nehéz helyzetben ves*i át a kormányzatot. *
Teleki miniszterelnököt Fejér László helyettes államtitkár üdvözölte a tisztviselők nevében. A miniszterelnök szivélyes szavakban mondott köszönetet az üdvözlésért. Mond"
szivvel és nehéz gondokkal voszem át ezt a munkakört. Bizonyos reményeket kelt az emberben az, ha összehasonlítja a mai állapotokat azokkal az állapotokkal, amelyek egy évvel ezelőtt, az ellenforradalom első kezdetén voltak. Folytatom itten azt, amit 1 évvel ezelőtt Szegeden megkezdettem: a helyreállítás munkáját. Szükségünk van erős és kemény összetartásra és minden egyes embernek teljes odaadó munkájára.
A többi miniszterek közül Ferdínénay már ma átvette a belügyi, Rubinek a kereskedelemügyi és Tomcsényi az igazságügy-minisztérium vezetését.
. A M. T. I. jelenti, hogy a kormányzó ma $imonyi lelépő miniszterelnököt, majd Dömötör lelépő belügyminisztert és Emich lelépő kereskedelmi minisztert fogadta egyenként külön kihallgatáson. A kormányzó Emich Gusztávot a II. fizetési osztályba sorozott rendkívüli követ, meghatalmazott miniszterré nevezte ki.
A „Hivatalos Lap" mai száma közli a korményzó kéziratait az uj kormány kineva-zéséről ós a távozó miniszterek/elmentéséről. A kormányzó Simonyi-Semadamhoz intézett \' kéziratában\' neki ez alkalommal, az országnak nehéz viszonyok között fáradhatatlan buzgalommal teljesített önzetlen és odaadó szolgálataiért teljes elismerését és meleg köszönetét
hatom — mondotta —• meglehetős nehéz | fejezte ki.
Teleki kormányprogrammja.
A kormányzópárt értekezlete.
Budapest, julius 20. A „Pol. Tud.- jelenti: Az egyesült keresztény nemzeti kisgazda és fóldmüvespárt ma este 7 órakor a párthelyiség nagytermében értekezletet tartott, amelynek keretében a kormány tagjai bemutatkoztak a pártnak. Az értekezletet nagyatádi Síibó István nyitptta meg, mint korelnök, azután pedig Teleki Pál gróf miniszterelnök emelkedett szólásra és a következőkben precizjrozta programmját:
— A kormánynak első feladata less, hogy minden irányban rendet teremtsen az
országban. Az országban ugyanis oly tünetek kezdenek mutatkozni, amelyek talán abból Keltettok reményt, hogy nem láttak bennünk °ly konszolidált erőt, amelyet ugy vettek volna «imba, mint kellett volna. Ma az egységes kormányzópártban van mindenki, aki a keresztény Magyarországot vissza akarja állítani ** megakarja alapozni.
- Második főpont a pémögyl helyitt
•^Hálása. Erről részleteson a nemzetgyűlés Nfoén lesz alkalmam nyilatkozni. Most rövi-csak atra mutatok rá, hogy azokat a
9
törvényjavaslatokat, ameiyeket a pénzügyminiszter ur legutóbb beterjesztett — magunkévá tesszük és,lehetőleg gyors tárgyalásra fogjuk vinni őket, természetesen azokkal a módosításokkal, amelyeket a nemzetgyűlés szükségeseknek tart.
— Harmadik pontom* a föfdbirtok-
reform megoldása. Ezt a kérdést is a leggyorsabban akarjuk előkészíteni először bizalmas megbeszélések keretében, azután pedig minél gyorsabban a nemzotgyülés elé fogjuk terjeszteni. Egyáltalában nem akarunk ezekkel a nagyon súlyosakká vált kérdésekkel egy pillanatig is késlekedni.
— Negyedik pontom a közalmazottak, bírák, Qgyászek helyzetének rendezése.
— Intézményesen biztosítani klvánofo a keresztény társadalom érdekelt és végül a kormányzé házfeloszlatási jogára ós a választójogra vonatkozó törvényjavaslatokat fogom elkészíttetni, már csak azért is, mert esek fogják biztosítani nemcsak a kormány,
hanem az egységes párt munkaképességét és
, i
erejét is.
■ uiim ■ wm*
H rtíetések díjszabás szerint. jim» HM ■ ■■■ i^aoM» \\
— Nagy súlyt kívánok helyezni* mindezek mellett a szociális kérdésekre is. Emellett erélyes külpolitikát kívánok folytatni. Különösen értem itt a bojkoft kérdését és azt a kérdést, amely azt hiszem összefüggésben áll ezzel a kérdéssel — Kun Béla
% * - .
ügyét. Ausztriával . szemben is lekivánom szögezni, hogy nem vogyok hajlandó elfogadni azt, hogy az osztrák kormány teljesen eltol magától minden felelősséget akár a bojkott, akár Kun Béla szabadonbocsájtása tekintetében. (Elénk helyeslés.) A bojkottot részben olyanok oslnálták s a bojkottpiozgalomban olyanok Is vettek részt, akik az osztrák kormánynak meglehetős magasrangu al-4^ kalmazottai.
— Ez rövid körvonalakban az a bázis,\' amelyre helyezkedni akarunk és ehhez kérjük a párt támogatását. (Lelkes éljenzés.)
A párt nevében Eörfíy Imre képviselő biztosította a .kormányt a párt bizalmáról, majd nagyatádi Szabó zárószav^í után az
értekezlet 8 órakor véget ért. /
• , ^
Orbók Attilát képviselőnek választottak.
Budapest, julius 20. A „Poi. Tűd/ jelenti: A nftgyiét&í kerületben megejtett pót-választáson a kerület polgársága Orbók Atilla hírlapírót választotta képviYeíöí\'ívé * kisgazdapárti programmal.
A szovjetkormány nem fogadja el Anglia közvetítését.
v l ■
Moszkva, julius 20. Az orosz szovjet közölte az angol kormánnyal, hogy az orosz-lengyel ügyben minden tárgyalást visszautasít és Lengyelországgal közvetlenül akar oly békét kötni, amely csakis az orosz és lengyel érdekeknek es. nem a britt érdekeknek felel meg.
• Bécs, julius 20. Trockij lapja a „Pravda" cikket közöl, amelyben azt mondja, hogy Oroszország csakis a lengyel tanácsköztársasággal akar békét kötni.
A .Neue Freie Presse" megkérdezte erre vonatkozólag Sabota lengyel követet, aki a következőket mondotta:
* . . v \'\' *
- — Amidőn Lengyelország -« amely tisztában volt a bolsevisták szándékával fi-gyelmeztette Európát e veszedelemre — nem vették figyelembe szavát. Most eldobta Moszkva az álarcát és megmutatta az igazi arcát. Az egész világ tudhatja már, hogy a bolsevisták állítólagos békés hajland^ga hazugság volt. A bolsevisták karddal akarják terjeszteni eszméiket egész Európában és Lengyelországot akarják felhasználni a kommunizmus imperia-lisztikus szándékainak táffirá$$ bázisául. Csoda-e, ha országunk szervezkedik ós minden eiejét összeszedi, hogy megállítsa a bolsevisták előnyomulását ? Lengyelország sohasem fogja alávetni magát Lenin, Troékij és Csicserin diktatúrájának. /
¿ALA
1^20. július 21.
London, julius 20. A szovjetkormány | elutasította ugyan az angolok közvetítő aján- | tatát, de kijelentette, hogy hajlandó fegyverszünetet kötni, de csak abban az esetben, ha Lengyelország kéri Oroszországtól a fegyverszünetet.
/
A népbiztosok bünpere.
s Budapestjulius 20. Ma tiaimár Henrik kihallgatása után Kelen József volt népbiztos, Korvin-Klein Ottó fivérének kihallgatására ke-. rült a sor. Netrt érzi magát bűnösnek. A kormányzótanácsi rendeletek végrehajtásában nem vett részt. A kormányzótanácsnak tagja lett mert ezt olyan szervnek hitte, amely az ipari termelés szociálizálását van hivatva véghezhinni. A szociálizálás munkájában részt vett, ezért vállalja a felelősséget, de a lázadás vádja ellen erélyesen tiltakozik. ^
Elnök: Az öccsével, Korvin Kleinnal /együtt lakott?
Kelen: Csak addig, amig mind a ketten a szüléinknél laktunk.
Elnök: Öccse régóta volt szociálista?
* Kelen: Tudtommal csak 1918-ban lett azzá, amikor összekerült Vágóval, Szántóval, akik a párt elégedetlen elemeihez tartoztak.
Elnök: Az ön öccse volt a proletárdiktatúra szellemi vezetője, önek is tudnia kellett tehát sok mindentől. .
Kelem Elmondja, hogy Ő a politikával nem foglalkozott s igy nem tudta, hogy menynyiben változott meg az ország alkotmánya a diktatúra folytán. 6 csak azt látta, hogy szociális eszméket akarnak megvalósítani, a nyomort megszüntetni. Ezt feltétlenül jónak és helyesnek tartotta.
Ezután az elnök több rendeletet.ismertet, amelyekre nézve Kelen elmondja véleményét és azt hangoztatja, hogy ő ezekben a kérdésekben nem szaktekintély is igy nem Ítélheti meg helyességüket, ő ezek tárgyalásába nem folyt be s csak. akkor érezne felelősséget; ha szakértelem nélkül beleszólt volna a dolgokba.
A tárgyalást holnap folytatják.
A bojkott.
Bécs, julius 20. A M. T. I. jelenti: A keresztényszocialista vasutasok szövetsége népes gyűlést tartott, amelyen Kuntschak elnök a bojkott és főképen Bécs kiéheztetéso miatt kemény vádakkal illette az osztrák szociáldemokratákat. Beszéde folyamán megállapította, hogy az amsterdami bojkott a legsúlyosabban Ausztriát érinti, azt az országot, amely anyagi erejének amúgy is a végére jutott. A bojkott az osztrák államkincstártól négy nr)illiárdot rabol el s az osztrák néptől pedig négy hónapra való gabonát, amit nagyon könnyen beszerezhettek volna a szomszédos Magyarországtól szállítási veszélyek és szállítási nehézségek nélkül. 7
Budapest, julius 20. Szilárd irányzat után a bécsi alacsonyabb kurzusok hírére elgyengült az irányzat.
A valutapiac gyengébb volt./
Értékek: \'1831 Magyar-Olasz Guttmann 420 4460
Magyar hitel Danlca 4600
Ositrák hitel . 048 Klotild 2250
Kereskedelmi bank 6576 Salgótarjáni 5775
Magyar bank — Atlantika 4375
Leszámítoló bank \' 875
Agrár — Valuttplao r
Fabank — Napoleon 598
Forgalmi » — . Font 637
Könkordía — Dollár \\ 156
Gizella — Márka 468
Baocsini 4000 Frank —
Drasch a 1770 \' 473\'
Általános k<5széa ■— \'Svájci frank 2076
Rima 3180 Líra 10
Schlick 748 Hubai (Romanov) 329
Adria 11500 Ssokol 355
Urikányi 4650 Koronás dinár 960
Kastel t • - 14300 Frank dinár —
Városi közgyűlés.
Vihar a helypénzszabályrendelet körül.
— A Zala eredeti tudósítása. —
A város képviselőtestülete kedden délután rendkívüli közgyűlést tartott, amelyen dr. Prack István h. polgármoster kegyeletes szavakkal parentálta el a képviselőtestületnek nemrég elhunyt kiváló tagját, Unger Ullmann Eleket. Ezután a tárgysorozat első pontjára: a piaci helypénzszabályrendelet módosítására tértek át. A tanács javaslata az* volt, hogy a helypénz fölemeltessók, de mégis akként, hogy a városi árusok ötven százalékkál kevesebb helypénzt fizessenek, mint a vidékiek. A javaslat óriási fölzudulást keltett a kiskanizsaiak körében, akik tömör sorokban vonultak be a közgyűlési terembe, míg a virilisek jó része távollétével tündöklött. A kiskanizsaiak n)óg általánosságban se akarták elfogadni a javaslatot, de ennél a pontnál tekintélyes többséggel leszavazták őket. Ujváry Géza ezután azt indítványozta, hogy a helybeliek egyáltalán ne fizessenek helypénzt, a vidékiekre azonban a dijfolemelést helyénvalónak tartja.
Fried Ödön dr. akafrt ez i^litvány ellen felszólalni, do szavai óriási zajba fulladtak s a kiskanizsaiak csak akkor csendesedtek el, mikor a szónok leült.
Pólai Győri László kisgazda viharos derültség közt jelentette ki, hogy ha a közgyűlés megszavazza rájuk is a helypénzt, — ők kivándotolnak Amerikába.
Hajdú, Tamás, Kenedy stb. hozzászólása után végül a közgyűlés 63 szóval 53 ellenében a helybeli árusokat teljesen fölmentette a helypénzfizetési kötelezettség alól.
tanács javaslatára a közgyűlés kimondta, hogy a Kanizsán létesítendő gazdasági szakiskola részére földet kérnek a hercegi hitbizo-mányból.
A P\'elsőmagyarországból kiutasított magyar Orsolyiták részére — akik Kanizsán akarnak elemi- és polgári leányiskolát létesíteni, — valamelyik katonai épületet kérik el a kormánytól.
Végül elhatározta a közgyűlés, hogy a
X
Viktória-téglagyár részvényeiből .150 darab 400 korona névértékű részvényt vesz darabon-kint 1020 koronás árban.

szükségesnek mutatkozik azonban ezen cik keknek szállítási igazolvány kényszerét t * vábbra is fenntartani, sőt szükségesnek tartja a közélelmezési miniszter ez alkalommal bizo-nyos korlátozásokat felállítani ,ply célból ne-hogy az adáfrv^teli szabadság védelme alatt a szóban levő készletek az ország határaira illetve a demarkációs vonalak közelében moz-gattatván, a hazai fogyasztási érdekek hátra-nyára elvonassanak a legális forgalomból és árdrágítássá! kerüljenek a szükséget szenvedő fogyasztók kezébe, vagy teljes ellenőrzés nélkül csempésztessenek ki az ország határain keresztül.
Ennek megakadályozása céljából a közélelmezési miniszter egy határsáv felállítását rendelte el, ahová a gabonanemüek szállítása csupán bizonyos korlátozások között eszközölhető. Ez a határsáv körülvonul az egész országon. Felöleli Mosonvármegyének nezsideri és rajkai járását, Sopronvármegyének felső-pulyai, kismartoni, nagymartom és soproni
járását, Vasvármegyének felsőőri, kőszegi, nó-metujvári, szentgotthárdi és muraszombati járását, Zalavártnegyének alsólendvai, letenyei, nagykanizsai és novai járását és igy tovább vonul a csonka Magyarország határmegyéin.
A szállítási igazolvány, kérelmek elbírálása a feladó állomásra illetékes elsőfokú közigazgatási hatóságok ügykörébe tartozik. — Mindaddig, amig a rendezett tanácsú városok rendőri szervezetének államosítása az egész vonalon teljes befejezést nem nyert jés ehhez képebt másképen nem intézkedik a közélelmezési miniszter, a szállítási igazolványok kiállítása őzen helyek rendőrkapitányának ügykörében marad. A rendelet további során felsorolja a szállítási igazolványok elbírálását és a szállítás módozatait.
Határzár a mm, iMMíia.
Kanizsa Is beleesik a határsávba«
A közélelmezési miniszter a\' szállítási
% . 1
igazolványok kezelése és kiállítása tárgyában rendeletet bocsátott ki azért, mert a kenyérgabonának átvételével egy korábbi miniszteri rendelettel a Magyar Szövetkezeti Központok Áruforgalmi .Részvénytársaságát bizta meg és mert a tengeri, árpa, zab, köles és tatárka forgalmát szabaddá tették időközben és ezek miatt a korábbi közélelmezési mintszUrfrendelet módosítása vált szükségessé. Mivel a Gabonagyüjtés Országos Kormánybiztosságának kereskedelmi osztálya megszűnt ós a Magyar Szövetkezeti Központok Áruforgalmi Részvénytársasága hivatalos működését már e hóban megkezdi ós felszámolás alatt lévő Haditermény Részvénytársaság folyó ügyeket tovább már nem láthat el, azért a szállítási űrlapok raktározását s kezelését már a szövetkezeti központ végzi.
A rendelet azután elmondja, hogy bár korábbi rendelettel a tengeri, zab, árpa, köles és tatárka\' készletek szabad adásvételi forga- I
lomba való visszaadását rendelték ugyan el, I
I
/
HÍREK.
>
— Győr visszaküldte« Nagykanizsának a rendőrség államosítása ügyében küldött átiratát. Tudvalevő, hogy Nagykanizsa város képviselőtestülete legutóbb tartott közgyűlésén dr. Málék László indítványára olyértclmü határozatot hozott, hogy a minisztérium fügessze fel a rendőrség államosításáról szóló rendelet végrehajtását egészen az ügynek törvényhozási uton való rendezésóig ós addig az állam szolgálatába át nem vett rendőrtísztviselőket hagyjtf meg állásaikban. A város ezt a határozatát pártolás és hasonló határozat hozatala végett megküldötte az ország összes törvényhatóságainak és városainak. A város azonban nem tartotta be a rendes szolgálati utat s az alispán megkerülésével közvetlenül küldötte meg határozatát az érdekelteknek. Győr város törvényhatósága ez alaki hiba miatt nem vette tárgyalás alá a határozatot, haném visszaküldte Zala vármegye alispánjának; aki azt most a rendes szolgálati uton fogja megküldeni a skrü-pulozus győri törvényhatóságnak.
— Az olcsó kanlzaal hus titka. A
Zala tegnapi száma közölte az egyik szombathelyi újság ama hírét, hogy a szombathelyi államrendőrség Nagykanizsáról szerzi be husszükségletót; még pedig kilónkinti 30 koronás árban. Csodálatosnak tünt fól előttünk a dolog, mert hiszen a kanizsai \'fogyasztók 60—70 koronáért veszik a hust. Mára aztán teljes világosság derült a zsebünket, gyomrunkat ós fantáziánkat izgató esetre. \'A szombathelyi rendőrség nem vett, mint ahogy nem is vehetett Nagykanizsán 30 koronáért más hust, mint ami kényszervágásból eredt. El*
1920 julius 21
ZALA
pedig bárki megvehette 30, sőt 20 koronáért i$. Ez azonban sem nem elsőrendű, sem nem gusztusos hus. Harminc koronáért elsőrendű hust már csak azórt\'aem adhat .senki, mert hiszen a marha - élősulybani ára is jóval többe kerül . a ■ kilónkinti 30 koronánál. A szombathelyi rendőrség egyébként már nem is Nagykanizsán szerzi be husszükségletét. Íme, igy foszlott szét az olcsó nagykanizsai hus lsgencfája.
— A vasárnapi munkaszünet részleges feloldása. Az ipari munkának vasárnapi szüneteléséről szóló 1891. évi XIII, törvénycikk 3. § a alapján a nagy jéghiányra, a vasúti hütőkocsik hiányára, nemkülönben a vasúti közlekedés mostani, helyzetére való tekintettel a kereskedelemügyi miniszter megengedte, hogy f. évi szeptember 26-ig vasárnapokon és Szent István napján reggeli 6 érától délelőtt 10 óráig az ország egész területén mindennemű hus, husnemü, hústermék és melléktermék akár friss, akár feldolgozott állapotban, továbbá élő ós leölt baromfi, valamint élő és jegelt hal árusítható ós házhoz szállítható. F. évi szeptember hó 20. után a vasárnapi munkaszünet ismét teljes mértékben érvénybe lép.
— A nők délután is használni akarják az uszodát. Kaptuk az alábbi levelet. Igen tisztelt Szerkesztő ur I Kánikula van, már csaknem a kibirhatatlanságig fokozódó kánikula, amelyet Kanizsán a kanális szabad-fürdójér? kívül egyedül a gőzfürdő uszodájának hűvös habjai tesznok elviselhetővé. El fchet képzelni; hogy mennyien törtetnek a város egyetlen oázisa felé s mily örömmel lubickolnak a nagy forróságban kitikkadtak a kellemesen hüsitő vízben. Igen ám, csakhogy nem mindkét nembéli teremtményei az Istennek. Az uszoda jelenlegi időbeosztása szerint ugyanis délelőtt fürödnek a nők, délután pedig a férfiak. .Első pillanatra ez egészen méltányosnak látszik: a nap egyik felét, az ,egyik, másikfelót a másik nembeli emberiség foglalja le a maga számára, Pedig ránk nőkre nézve nagyon méltánytalan ez az időbeosztás. Hogy miért ? Először is azért\\ mert a leg-türhetetlenebb forróság a dólúiáni órákban mutatkozik, amikor természetesen a mindenben előnyben részesített férfiaké az uszoda, mig mi a délelőtti órákra vagyunk utalv\'a, amikor egyrészt úgyszólván valamennyien cl vagyunk foglalva háztartási, vagy más egyéb dolgainkkal, más részt pedig a reggeli órák aránylag oly kellemesen hűvösek, hogy csak akkor kezdünk vágyódni a fürdő után, amikor már dél\'felé járván az idő — annak kapui számunkra be is záródnak. Egyszóval mig a férfiak egész délután használhatják az uszodát. addig nekünk azt a két órát kell kihasználnunk, amely 10 ós 12 óra között a fürdésre alkalmas. Szerkesztő urnák is be kell iátnia, hogy ez a beosztás ránk nézve menynyire méltánytalan s megfoszt bennünket az egyetlen gyönyörűségtől, amelyet a kánikulában Kanizsától várhatunk: a fürdéstől. — Arra kérjük tehát Szerkesztő urat, hasson oda, hogy a jelenlegi állapot megváltozzék s a délután egy részében számunkra is hozzáférhető legyen az uszoda. Elég hosszú a délután, nagyon szépen kétfelé lehetne osztani azt oly képpen, hogy például 1, órától 4-ig a férfiak, 4 órától 7-ig pedig a,nők fürödhetnek. Ez a megoldás a férfiakra nézve sem lehet »érelmes s igy — ugy véljük -r keresztülvitelének nincsen semmi akadálya. Nagyon\' kérjük Szerkesztő urat, hogy e sorainknak b.
lapjában helyt adjon és kérésünket az illetékes
helyeken más uton is támogassa. Szívességét előre is hálásan köszönjük és maradtunk stb. Több kanizsai úrilány.
— Petár-4 vagy betyár? A .Somogyi Újság" irja: Zomborban legutóbb az egyik előkelő magyar urat feljelentette egy szerb
detektív a rendőrségen. A vád szörnyű nagy volt: a kutyáját Petár őszentfelsége nevéről nevezte el. Szegény magyar úriember csak elképedt, mikor a vádat fejére olvasták. Védekezett, hogy az ő kutyája még háború előtti kutya, amikor a boldog Magyarországban azt sem tudták, vájjon Petár király létezik-e. De a rendőrbiztos állhatatos maradt vádja mellett. Ekkor ötlött a magyar földbirtokosnak az eszébe a vad tulajdonképeni alapja.» Az ő kutyáját Betyárnak hívják, a magyarul nem tudó szerb rendőr ezt Petárnak értette s innen a feljelentés. Végre is a rendőrbiztos aZt ajánlotta, hogy hozzák el a delikvenst, \'a nagyúri nevet viselő ebet. Rögtön elindult egy szakasz rendőr s a mit sem sejtő állatot szuronyok közölt kisérték a kapitányság épületébe. Betyár! Kiáltott rá gazdája s a kutya ugrálva szaladt a vádlott felé. Nos, mondta a magyar ur, ugy-e mégis csak Betyárnak hívják. Nem ugy van «z, majd én szólítom, felelt a rendőrbiztos s szent és Alázatos meghajlások között ejtette ki a kutya felé I. Petár, minden jugoszlávok ő királyságának magas nevét. A kutya a megszólításra valamit morgott a rendőrtiszt felé s innen azok azt biztosra vették, hogy ezt is megértette. Szóval Petár is, Betyár is, mondta a rendőrbiztos, most mit csináljunk? Hosszas tanácskozás Után azután szabadon engedték a vádlottat. A megvádolt magyar ur egykedvűen sétált hazafelé s utána kullogott kutyája, akinek Ugylátszik Petár, vagy Betyár — egy kutya volt.
— Keszthelyi rablóbanda a bíróság előtt. Tavaly decemberben Keszthelyen egyik elhagyatott utcáján megtámadták és kiraboltak Grosz Mór badacsonytomaji vendéglőst. A rablókat, névszerint Farkas Károly géplakatest, ennek öccsét Farkas Dezső földmivest, Tomasics Lajos rovottmultu kanizsai csirkefogót és Baranyai József muzsikuscigányt részben a keszthelyi csendőrség, részben pedig a kanizsai rendőrség rövidesen elfogta. Tegnap ítélkezett felettük a kanizsai törvényszék büntető tanácsa, amely mind négy vád-
*
lottat bűnösnek mondotta ki a rablás bűntettében, még pedig a két Farkast és Toma-sicsot, mint tetteseket, Baranyait pedig mint bűnsegédet —- s ezért Tomasics Lajosi ha! évi és hat havi fegyházra, a kél Farkas1
egyenként hat évi fegyházra, Baranyai Józsefet pedig hat havi börtönre Itétte. Az elitéltek Baranyai kivételével megnyugodtak az ítéletben.
Aranyat, ezüstöt, briitiánsokat és érmeket legmagasabb áron veszek. FRIED ékszerész, Magyar-utca 43.
(Z) kn Uránt« mosgószinhá$ holnap, asaz csütörtöktől kezdve nyáil szünetet tart. A jövő szezont a legkiválóbb magyar, amerikai,, német, olasz és francia filmekkel kezdi meg. A mozgószlnhás igazgatósága mint addig ls, ugy a jövőben is csak azon lesz, hogy a közönség sok kellemes és szórakoztató órát tölthessen el. As Uránia
műsora mint eddig is, mindig vezet.
— \'\'■■\'\' \' \' . \' 1 1 1 ■\' 1 \' ■ 1 >ga
(x) V. A. C. — Vasas mérkőzés 3:1
(2:1) A szezon legszebb győzelmét aratta vasárnap a kanizsai V. A. C. a budapesti
Vasas I. csapata felett. A V. A. C. kezdése
»
után változatos .mezőnyjáték folyik. Mig a 10. p. Harangozó szép egyéni akciója megkezdi a vezeiő gólt. Ezután a V. A. G. csatárai vezetik a támadást. 30. p. Galkó ós Vindisch Összjátéka révén Vindisch 20. m. helyezett gólt lő Vendégcsapat ezután szokatlan erővel támad és 33 p.-ben szabadrúgásból éri el az egyetlen gólját. II.. félidő a pesti csapat erős jromával kezdődik, de Gesi és Kele mindent biztosan szerelnek és a kapura lőtt labdát Dvorcsák gyönyörűen fogja. De a 30. p.-ben már ismét a V. A. C. veszi át a tempót — Göllesz lefutása sokszor veszélyezteti a hálót. 42. p. Göllesz lövését a kapus kíboxolja, amit Vindisch gólba küld. V A. C. csapatában a védelemben Geschleht ós Kelecsónyl tűntek ki. A csatársorban minden ember jó volt. Különösen Galkó és Vindisch, aki ezzel a két góljával ismét bebizonyította a gólképességét.
Heti mtlsor:
Szerdán Palika. Csak felnőtteknek.
Csütörtökön Kzüst sirály. Opercltc itt először.
Pénteken K*ust sirály. Másodtzor.
Szombaton Kzüst sirály. Harmadszor.\'
j Vasárnap \\ Kzüst sirály. Negyedszer.
A szerkesztésért felelős: a főszerkesztő.
Ne engedje \'
félrevezettetni magát. Csak a valódi
DIANA sósborszeaz
hozza meg a várt eredményt, ha első segítség kell a
házban.
Mlxideniltt kaphatói
Kis .üveg ára 16*— korona Közép „ „ 40*— „ \'Nagy ,, „ 80*— ¡, * Oyártja: a Diana Kereskedelmi R.-T. Budapest, V. Nádor-utca >0.

A DÉLJ VASÚT MENETRENDJE.
Nagykanizsa- Budapest
T
Nagykanizsa—Sopron
. u .. ..jmuij Balatoni öxprt»»» )
7*3 4-20
KagykJUÜltárél indul naponta
(vasárnap ls) reggel . f . érkezik Budapestre d. u. . . Nagykanizsáról Indul napor.ta
(vasárnap kivételével) . . .12^ érkezik Budapestre d. u. . . . 9— Nagykanizsáról Indul minden hétfőn . csütörtökön fürdő-exp. reggel 5— érkezik Budapestre d. e . . . 10 Nagykanizsáról indul (vasárnapokon)
gyorsvonat d. u. . . . . . ** érkezik Budapestre este . . Budapestről indul naponta (va sarnap is) déli . . . v érkezik Nagykanizsára d. u. . , Budapestről indul naponta (vasárnap kivételével) d. e. . , érkezik Nagykanizsára d. u. . . Budapestről Indul minden szombaton és szerdán d. u. fürdó-expressv. 5.10 érkezik Nagykanizsára este . . 10 \'-» Budapestről indul (vasárnapokon)
gyorsvonat röggel . . . ♦ érkezik Nagykanizsara d. e. * .11\'«
10— 12-»
725 4.07
Nagykanizsáról indul naponta (vasárnap kivételével) d. e. .
érkezik ¿Szombathelyre d. o. . . U—
» Sopronba d. e. . . . 11 ^
Nagykanizsáról .Indul naponta
(vasárnap ls) d. u. .... 5*05
érkezik Szomb theiyro d. u. . . O\'M
(•* utóbbi vonat további Intátkedáslf csak Szombathelyig közlekedik)
Sopronbél indul naponta (vasárnap kivételével) d. e. . . . 11 -érkezik Nagykanizsára d. u. . . 5 *1
Szombathelyről indul naponta
(vasárnap is) reggel ... érkezik Nagykanizsára d. e. , .
B-10*0»
Budapeatröl indul kedden és
szombaton d. e. . . , . . gW érkezik Nagykanizsára .... 12 M Indul Nagykanizsáról .... 1*28 érkezik Wiener-Neustadba d. u. & érkezik Bécsbo d. u. . » . . fl-35
Béotböl indul szerdán és vasárnap
d. o........... O\'IO
NViencr-Ncustadból.....to^í
Kanizsára érkezik d. u. ... 2 — indul Kanizsáról d. u. ... érkezik Budapestre d. u. . . . 6 *5
•) A bojkott tartama alatt az Kxpress csak Sopronig és Soprontól közlekedik.
Nagykanizsa- Babdcsa
Nagykanizsáról indul naponta
(vasárnap kivételével), röggel 6*°* érkezik Babócsára ..... 7— Babócaáról indul naponta (vasárnap kivételével) isggel . . . ér késik Nagykanizsára d. e. . .11*57

MMPmTÍM
Tássták:
Mákos tekerv.» Turó» csuii»
ZALA
1#20. julius 21.
mmmrnm-mmmmmm
APRO HIRDETÉSEK
Kossuth Lajos-tér 19. számú ház szabadkézből eladó. — Bővebbet ugyanott.
Egy németül tudó leány azonnali belépésre kerestetik két gyermek mellé Bővebbet Harmat Sándor és társa üzletében, Armuth-ház.
ELADÓ egy kiTMit haaanált tftétkék konvéJUiiU dolmány. — Cini megtudható Sugár-ut 21. asám alatt.
Oaomagolépapirok éa paplraaotkók, aalvarka hüvelyek, siÍTArkapapif nagrbau éakloainyben kapható P18CHEL FÜLÖP FIAI papirárnháiában Nagyka nliaáu.
Szép VlIágfOS műhely-
helyiséget bérelne azonnal Reisz festő Kazincy-u. ő. szám.
URÁNIA mozgókép-palota 1
Koxaonyl-utc* 4 loiofonaxám 29«. •<
Hétfőn, Kedden ós szerdán
Judex uj megbízatása
■ V. t .
A vezeklés
n
üti
Előadások hétköinapokou 1 éa 9 órakor. Vasár- éa Ünnepnapokon 3, 5, 7 él 9 órakor.
Magánnyomozó iroda
Viola és Társa Nagykanizsa
8ugér«ut iíN. sííj.
Elvállal mlndennamU bizalmas természetű megbízást figyelést bűnügyekben is ugy bel- mint külföldön. 3591
MAYER KLOTILD
gőzmosógyára Nagykanizsán
Fóözlet: Hunyadi-utca 19. — GyO|lölelep: Kailiwy-u, 8.
Hójehérre mos, tilkUrsimóra va»al fényei, vegyileg r TISZTIT ! :
Vidéki munkák is hetenként pontosan elkészülnek és elszállíttatnak.
kisebb-nagyobb ház EJdVJU kerttel. Kiskanizsán nagyobb ház nagy belsőséggel, kerttel jutányos árban. Révfülöpi 16 holdas szőlőbirtok 3 házzal, 4 hold erdő és 4 hold szántóval. — Birtokot megvételre vagy bérbe keresek:
SZIORISZT LÁSZLÓ XMÍ&íj.
Zrínyi Hlklói-stoa 38. sí. I. emelet. — Telelőn 285.
i»k* ; 5 1 \'1 Jy L rL k » .
Hivatalok, irodák figyelmébe |
»Legjobb minőségű miniszter papir. Fehér flnorfi irodai papir. Fogalmi szürkés papir. Levélpapirok. írógéppapír. Szén (carbon) papir. Itatóspapir. Irógépszallag. Irótollak, ténta és téntatartók. Iróaljzatok, boriték-papirok. Irodai olló és pénzkosarak. Asz-. tali előjegyzőtömbök stb. irodai szerek
■ugy választékban kaphatók:
Flschel Fülöp Fiai
áruházában — _ Nagukanizsán.
Kifutóleányt
felvesz a Zala kiadóhivatala.
ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém a n. é. közönség tudomására adni, hogy Klrály-u. 28. sz. alatl
épület és mdlakatos
MT műhelyt nyitottam!
Elvállalok: Gép-, rács, kapu, sirkeri-i I lés, épület vasalás, íakaréktiizhelyek, szlvalíyuskuíak, vízvezetéki berendezések, gazdasági gépek és mindennemű lemezmunkák készítéséi és Javítását. A n. é. közönség szíves párlfogásái f és támogatását kérve vagyok tiszteletlel
HAHN ALBERT ÉS TÁRSA Király-u. 28. szám,

ajAulnuk garantált 17.75 % oaat, kilogrammonként 16*— K.-ért. LenzállltAii szeptember 15-élg.
a Zalavármegyel Szövetkezeti Áruforgalmi Részvénytársaság Nagykanizsa 5,m
Építőanyagok I
¿pltömestereV.kümüvesnieitefek ésépittstoktígyeliaétje I
Elsőrendű hódfarkú tctficserépre és fall-B téglára azonnali szállításra felveszünk rcn-dőléseket. Ugyancsak szállítjuk az összes — építkezési anyagokat. - .
EISLER ÉS BÖHM ópltftsl anyagraktár Ma: lidiput. V-. Hssikorsca-utcs 19. Tiltfu 132—28.
ElrADÓ
egy teljesen kifogástalan
Czim megtudható a kiadóhivatalban.
ebédlő.
98-99% rézgálic
kisebb tételekben ....... 34 kor
nagyobb \'tételekben ... 32 kor. ■■■ raklArról kapható: FORM1CA Vegyészeti Vállalatnál
BUDAPEST, V. Bálvíiny-utca 18. féloracl*
Minden magyarnak!
A magyar Irredenta ét knltnrtörekyéaek most megjelent kitűnó müvei, amelyek a sajtó osztatlan dicséretében részesültek« elterjedésükkel igen fontos szolgálatot tesznek területi integritásunkért vivott harcunkban ét x magyar jövőnek nemzeti alupon való kialakulásában. — Erhardt Eminek nagyszerűen megoldott „Magyar Irredenta" albuma, amely pompás réznyomásban hat beke-retexésro szánt örökbecsű mülapot tartalmaz, 120 kor. — Calasár Qéaának „Nemxeti létünkért" cimü a ma^y,, kulturtörekvések serkentéséro alkotott mesteri /aliplakettje 52x70 cm. mahagonifára erósitvo alabástrom öntvényben 880 kor., Terrakottában 13C0 kor., cizelált antik bronzban 3500 kor. Láda és bérmentesítés 00 kor. Az irredenta erem joujon és brocho alakjában és antik bronzban 25 kor./ czüstvcrettel 50 kor., tömör ezüstben 12 gr, 200 kor. Nemes márványlapra ezüstre mint művészies levélnehezék 2^0 kor, ezüstveretes 76 kor.» tömör ezutt 225 kor. A magyar kulturérom ugyanilyen kivitelben éj árakon. Kkszorszámbantenő művészi ötvösmunkák. A magyar Irredenta ét kulturbélyeg saátanklnt 20 korona. Állandóan használjuk! „Magyar Irredenta" é-. „Magyar kultura" magyaros stylü pompás bélyegpUkcttck 7x12 cm. alabántxoui untvénybon párja 25 kor. Bérmentesítés minden műtárgyért 2 kor., levélnehezék 5 kor. Megrendel-* hotő postautalványon Tolnay könyvkiadó művészeti intézeténél Budapest, II., Zivatar-u. 14. Könyv- és műkereskedőknek 12 — 1U kp. 25. Csiszár plokettio egyenkint is. Az érem kirakatpéldányai bársony passe-parteutban.
T s
A legbecsesebb alkalmi ajándékok!
A nagyobb müvek értesitójo minden megtendeléshcz csatolva.
• i •
II-a a
nagy tételben megrendelhető
SZIGRISZT, kereskedelmi iroda
Zrínyi Miklós-u. 33. —\'I. emelet.
F* 1 si A A VS hldlás, egy íróasztal, Li ullU kilenc méter drótkerítés a Kinizsi-utca 34 b szám alatt. — Tessék a kapun zörgetni.
DelUvaspAiya t^rsaNátf*
HIRDETMÉNY.
, A talált tárgyak és kczbesithetetlén küldemények 1920. évi július hó 26. és 27-én d. e. 9 órakor Nagykanizsa állomásunk teherraktárában az idevágó határozmányok alapján elárvereztetnek, mihez a venni szándékozok
\'¿zennel meghivatnak.
• » *
Budapest, 1920. július 2.
Az üzletigazgatóság.
J& "J
L«ve««k: — K t\'—-
róaelékek:
Tök . . Stoka . . ZOldbab . • • • • ■ • • • • K 3\'-. . S-. . 5*—
Saláták - 1 avlag K Z"—
&dm™ 1 adaK K :>•
Nyomatott: a „Zala* Nyomda ós Hírlapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán.
üfcMI.^vfolyiw
•jHMHlfjld^^:
UJJkOYK\'ANKQA, Snflr-oM.
(•la NyOOldaváHklal F6-ut 5. tx.
NaiykialiM, IB2Q, Julius 21. CaUtHrtök.
ti\' /t
Hegjeleom hétfÖklviMelé-
^«étwrUfKim&i
165« szám
BI6fi2efési árak:
Helyben házhoz hordTa, »Kékre postai HétkOldftsMl:
n i.
ÍM
>|W»" \'■""\'i ......mmmm
»M»k¡¡MMt* TV. "
POLITIKAI NAPILAP.
Nromda UI«IOM 117,
Fftsxcrk««st£ j __________TÓTH ZOLTÁN
--■ - ■ ■ ■ r tJIJWi L I
Rubinek kereskedelemügyi programmja.
Kőidet kap"** av Ipari nmük ások
Budapest, julius 21. Az uj kormány tagjai ma délben 12 órakor minisztertanácsra ültök össze/ aitielyen a kormányátvótel folytán előállott összes aktuális kérdésekkel foglal* kozlak. Hír szerint ma beszelték mog a gabona-forgalmi rendeletet is. Tekintettel arra. hogy a gabonaforgajmí rendelet kiadása nagyon is kitolódott — bizonyosra vehető, hogy a döntés e tárgyban még ma megtörtént.
Rubinek Gyula kereskedelemügyi mi-nlszter ma adott kormányprogrammot minisztériuma tisztviselői karának. A valóban nagy koncepciójú programmbeszédbő! közöljük az alábbi részleteket:
— Az ón vállalkozásom záróköve annak a harcnak, amelyet az agrárizmuí, ós merkan-
i tilizmus, a mezőgazdaság ós ipar közt mesterségesen idézett fel a mult politikája. Mindannyiunknak arra kell törekednünk, hogy az iogyos társadalmi osztályok gazdasagi ós keneteti ágai között a harmóniát biztosítsuk. Nem tudok szabadulni áltól a gondolattól, hogy a világ gazdaságnak az a tendenciája, amely a nagyiparbán jelentkezik — egyáltalában nem egészséges jelenség, hogy az a tóko túltengésére ós elhatalmasodására vezet. A városban az ipari munkásság közt csak a kisipari munkás számára áll fenn az a remény, hogy ő egykor független eloiue lehet a társadalomnak. A nagyipari munkás azonban, uki egész élete sofáa oda van szpgezvo gépóhoz, valóságos rabja «nnak ós nincsen roménye aziránt, hogy valaha Önálló e.xistonciavá fejlődhetik. Ez a betegségeia Jelenlegi gazdasági ós társadalmi berendezkedésnek. A szociális problémákat af az elme fogja megoldani, amely itt siet a mai társadalom segítségére.
— Szerelném at ipari munkásságot a tehetőséghez képest földhöz kötni, hogy legalább is egy önálló lakóházat ós qpnyi telket biztosítsak a számára, amelyből mindennapos szükségleteit fedezni tudja.
Végül kijelentette a miniszter, hogy elsősorban az előkészületben álló kérdésoket, mint a mérnöki* kjMnwu» az áJlainvasuti tarifaemelés stb., —» a^lyeket határozottan helyeseknek tart — kívánja rendezni.
Ma délelőtt < búcsúzott minisztériumától Soós Károly honvédelmi miniszter, majd Uréter István ezredes, az pj miniszter unatkozott be a tiszti- és tisztviselői karria*. Tánczos Gábor üdvözölte SréC^t, aki kijelen-tette, hogy miríden fcélja s nemzeti hadsereg és a nemzeti hadsereggel a magyar haza kiépítése. Erejét, tehetségét a magyar haza javára fogja forditani és ezen munkájában elsősorban a, népre támaszkodik, amelyet megtanult tisztelni és szeretni.
* A miniszter válasza után Patacsi államtitkár üdvözölte a minisztert. .
A* aj honvédelmi mlalMter tábsr. nokká lépett\' éí6.
Budapest, julius 21. Noilhy Miklós kormányzó ma a következő kéziratot bocsáj-totta ki:
— Kedvei Bróter ezredesi
Kinevszem Önt vegérőrnaggyá Horthy
Budapest, jUÜUf 31- Uréter István tábornok, honvédelmi miniszter ma a kővetkező badseregparsnesot boosájtotta ki:
— A magyar nemzeti állam és hadsereg Újjászületésének idejében a felelősségérzet es
■>■ Mi»i u^x u* tm
Főmunkatárs U laptujajdono* i CSILLAG JRNÖ
"^^•"^■^-frTr—Lnrri—m^irr—li---. f JJW\'
a hazafias szent tíötelcsségteljesités kettős súlya alatt foglalom el helyemet, ahová a nemzet bizalmából a kormányzó ur őfőméltósága állított.
— Ez alkalomból szólok hozzátok katonák ! A magyar nemzeti hadsoreg, a magyar hazafias polgárság támogatásával mentette meg szegény, sorsüldözött hazánkat a forradalom szennyes hullámainak tömegéből.
— A nomzeli állam újjászületéséhez egy minden tekintetben kiváló hadseregre van szükségünk. A magyar hadsorc/ a magyar nemzet minden hazafias érzésű polgárával egyet akar minden küzdelmen keresztül: 4
a nemzeti ós Jogalapon felépült, tekintélyes, dlosö és boldog Magyarországot.
—• Ezt a magasztos célt tűzöm ki
nok-
tek katonák I Ennek olóresóro teremtődött mog a hazafias érzülettől ós lángoló hazaszeretettől áthatott magyar nemzoti hadsereg, amely fegyelmezettsége, harcedzcttsóge os becsületessége folytán Közópourópa számottevő tényezője lett ós amely általában tiszteletet, clismoróst és megbecsülést vivott ki magának az egész világ előtt.
— Legfontosabb kötelességünk ós érdekünk a hadserog vasfegyelmcnek, pártatlanságának, megbízhatóságának és tekintélyének megőrzése us fenntartása.
— Amily szigort alkalmazunk saját kebelünkön belül azok ellen, akik a törvény és a jogrend ellen akarnak cselekedni, éppoly kérlelhetetlenül fogom sújtani a rendelkezésemre álló törvényes eszközökkel, — ha szükséges a hadsereg igénybevételével is — mindazokat, akik a hadsereg fegyelmét, pártatlanságát, vagy megbízhatóságát szándékoznak megbontani.
-— Sajnos még vannak országunkban oly elemek, amelyek a bolsevizmusnak pénzért adták el lelküket és állambontó eszmék hívei lettek. Ezek minden alkalmat, igy a bolsevista fegyverek felfujt eredményeit is felhasználják saját tévhitük megerősítésére, ingadozó jellemük destruktív átformálására. Ezektől óvakodjatok 1
— Azt se engedjétek, hogy az ezeréves átok, a széthúzás úrrá legyen köztetek ós hazánk felett.
— Katonák 1 Száraitok reátok) valamint a haza minden becsületes polgárára i<a/> ¿\'.várom, hogy bebizonyítsátok, hogy a magyar állana nemzeti- és jogalapon épült fel.
— A magyar nemzeti hadsereg félelmetes, mint ellenfél, — hü segítője ós védelmezője azonban v a bókes tiszta szándékú, hazafias gondolkodású polgároknak, munkásoknak egyaránt.
— Legyen jelszavatok: a haza mindenek előtti
Sréter István
.tábornok, honvédelmi mlnlsster.
Az oro»*—lengyel helyzet.
Pária, julius, 21. Miilerand miniszterelnök felszólalt a kamara* ülésén ós beszámolt arról, hogyan \' védelmezte meg a francia kormány az ország órdekoit Spaaban. Ezután a fegyverszünet íoltételeiről beszélt és a többok között ezeket mondotta:
— A francia kormány kijelontette, ho^y a szovjetkormánnyal csak akkor lép összer köttetésbe, ha elfogadja egy normális kor j lényegesebb alapelveit. A francia korr .any
B«y kér« . Hoflyti évre félém B|éu ém
- Egyei, >iiáai á*s i 1 korona.
Hirdetések díjszabás szerint.

hogy ha nem fogadja cl a fegyverszünetre vonatkozó ajánlatot, Ugy Nagybrittánia ós szövetségesei teljes erejükkel minden tekintetben segítik Lengyelországot. (Nagy tetszés, ellentmondás a baloldalon.)
Miilerand ezután folytatta beszédét és kijelcntetto, hogy Franciaország szavának áll ós az is bizonyos, hogy Anglia is megtartja szavát.
Bécs, julius 21. A „Noues Wiener Tag-blatt44 jelenti Berlinből: Vasárnap reggel több mint 100 katonatiszt utazott el Lengyelországba. BesanconbAP francia csapatformációkat állítanak össze, tüzérséggel kombinálva Lengyelország részóro.
London, julius 21, A Times értesülése szerint az orosz szovjet hajlandó közvetlenül tárgyalni a lengyelekkel a fegyverszünet, dolgában. — Kijelcntetto a szovjetkormány hogy közvetlen tárgyalás esetén jelentékenyen kedvezőbb határkiigazitast iger Lengyelországnak. Wrangel hadseregére vonatkozólag teljesen elutasító álláspontot foglalnak el a bolsevikok ós követelik,\' hogy a tábornok hadserege feltétlenül szolgáltassa ki nekik a Dóloroszországban lévő menekülteket.
Varsó, julius 21. A lengyelek a fegyverszüneti tárgyalással kapcsolatban intézkedéseket tesznek Lengyelország védelmére. Lengyelország egész területére kihirdették a rendkívüli védelmi állapotot. A kommunista izgatók letartóztatását folytatják.
Berlin, julius 21. (Wolff) A birodalmi olnök rendeletet bocsájtott ki, amelyben kijelenti, hogy Németország semleges mar^d a lengyel köztársaság és az orosz szovjetköztársaság háborús eseményeivel szemben.
Berlin, julius 21. A lengyel országgyűlés elhatározta, hogy 15 milliárd márka kónyszer-kölcsönt vesz fel.

A népbiztosok büupere
Budapest, julius 21. Ma Szabados Sándort hallgatta ki a bíróság.
Szabados vázoljawz októberi ós novemberi eseményeket és aoürokráclóról szólva éles jelzőket használ, mire az elnök figyelmezteti, hogy ettől tartózkodjék. Elmondja, hogy március 2l-ón egyetlen vércsöpp nélkül vették át a hatalmat, amikor az akkoriban arra illetékesek nekik átadták. A vörös hadsoreg, amely névleg volt csak osztályhadsoreg, mert utódja volt az 1848-boli magyar hadseregnek, Ezt bizonyítja a csehek elleni offenzíva is.
Elnök\'. Olyan összehasonlítást, amely a vörös hadsereget a 48-as honvédsereghez hasonlítja — nem tűrök. A hadbíróság most mondotta ki, hogy a vörös hadsereg nem volt katonaság. Igy ez az összehasonlítás megsértette a 48-as hadsereget.
A tárgyalást holnap folytalják.

Hudiif csl, julius 21. A Kösutl tárgyalásairól elterjedt hirck hatása alatt a mai tóssdón u Közútiban ollanytiult az iránysat.
A valutapiacon drágultak as árfolyamok.
Vuiuüifyüu:: Napol oon 595, Font 065, Dollár 100, Frank (francia) 1330, Márka 40«, Ura Ü06, Rubel 310, l.ei —, Ssokol 858, Frank (svájci) 3100, Dinár 055.
ÉrUluk: Ipar\' — , .\' lasal W Agtár Magyar hitel ISI3, Magyar Bank —, fonaJml , Lessámltoló S70, Osítrák hitel 020, Magyar-OIass 416, Konkordia —, ,. . , . . . , , Sfciella —, Boocslnl 3055, Általános ssén —, Ssássvárl azonban nagy szimpátiával keresi azokat $ j Salgótarjáni 67&e, Urikányl — B Rima 3100, Schlick
\' \' 635, Naakl 14700, Danlcj* —, Klotild —, Adria 11200, .Mlantika —, Ingatlan —, Jetaálog 476, Kereskedelmi hitel —, Kereskedelmi Bank 0500, Drasche Gutt-mann 4300, Olaj —,\'M. DUor —.__
mementó\' muraköz: i i
tárgyalásokat, amelyeket Lloyd Georg inditotf a fegyverszünet megkötése érdekében, azonban a londoni francia nagykövet közölte, hogy a szovjetkormány szemtelen hangon válaszolt azokra a közlésekre, amelyeket Lloyd Georg küldött neki. Uoyd Georg közölte a szovjettel,
2\'

HÍREK.
Pacor tábornok Nagykanizsán.
Ankét az ellátatlanok tisztiéi való* ellátása
tárgyában.
A magyar nemzeti hadsereg részórfil a kttzélclme-aésl minisztériumhoz beosztott ós mc^hatilmazott Jtoor József vozérflrnagy 20-án városunkba ¿rkozelt. Kisóietóbcn voltak: Szép László kozélelmesésl minisztériumi megbízott, CsamUy Aurél a budapesti űruforguluii igazgatója ós Kcrckts Jenő százados.
* A rendkívüli erélyes, totterős és hazánk közólel-wexése érdekeben fáradhatatlanul dolgozó tábornok megérkezése után rögtön az úllomásporancsnokság helyiségé ben éitokozlelct tartott, a megjelenő polgári ós katonai hatóságokkal. A tábornok felkérto a megjelenteket, hogy a Urmésrendelet iránt bizonyos tekintotbon « tapasztalt kételyeiket közöljék, hogy azok szomélyos tárgyalás folytán tisztázódjanak. Köaölto, hogy a termény átvételét a Magyar Szövetheti Központok Áruforgalmi Részvénytársasága (ogja lebonyolítani, Zalamegyében a Zalavár-megyoi Szövetkezeti Áruforgalmi Készvénytársaság Nagykanizsa, mely intézmény ugy személyzeti összetételével, mint szorvezésében kotló biztosítékot nyújt arrn, hogy vele a keresztény és nemzeti eszmo eddig oly kovéssé kipróbált irányzata fog bovonulni közgazdasági életünkbe is. Ezzel kapcsolatban megemlekezott azokról a támadásokról, melyek a közelmúltban érték az Áruforgalmi Kész vény társaságot és azon t knamunltáról, mely ellene folyik. Kérte a polgári és katonai hatóságokat, hogy az uj intézményt, moly arra van hivatva, hogy az ország ellátatlan lakosságát, melynek nagy zömo a véres verejtékkel dolgozó munkásság, a magyar nemzeti hadsereg és a tisztviselóosztály képezik, az 1920/21. közélelmezési esztendőben a mindennapi kenyérrel lássa el, ebbeli áldásos tevékenységében a legmossicbbmenő módon támogassa.
Majd Csawuly igazgató ismertetto az A uforgalmi Kész vény társaság szorvozetét és programmját. Utána z. I\'ósch Géza a Zalavármegyel Szövetkezeti Áruforgalmi r. t. igazgatója, mint mogyei egyedüli íóbizományos ismertetto u megyei szervezetet és az eddig végzett munkát, kijelentette, hogy dacára az oddig rondelkozésro állott példátlanul rövid időnek, a megyo kitűnően roog van szervezve, az átvételt azonnal megtudja kezdeni, van elegendő zsák és pénz ia, az átvételre vonatkozó utasítást a napokban kézhez veszi Az átvevők által az átvételkor kiállított átv/teli-elismenvnytk «.lapján az azon megjelölt pénzintezot még aznap kifizeti a feltűntetett összogot. Tudomása szerint mindonutt kézséggel tesznek clcgot kötelezettségüknek n termelök, miután a beszolgáltatandó mennyiség igen csekély,- az ár pcJig méltányos, ^azoknak pedig, akik nem tesznek eleget kötelezettségüknek\', mint hazánk ellenségei« nek megfelelő elbánásban lesz részük. Nézete szerint a megye az elsők között lesz. Egyesei^ ugy folytatnak aknamunkát, kiadják magukat mint jogos gabonavásárlök, ilyenek ma mind csalók, mort ma még vásárolni senkinek sem szabad, mert addig mig a termelő a köteles részt ho nem szolgáltatta, szabad gabonát él nom adhat. Számos feljelentés történt már a visszaélők ellen.
Szabad gabonát az Áruforgalmi is csak ezután fog vásárolni.
Ha a birtokos a beszolgáltatandó mennyiségre waggontétolekben kzállit, az Áruforgalmi R.-T. elfogad és átvesz nagyobb mennyiséget is utólagos elszámolásra ós fizotésro, moly osotbon a beszolgáltatandó mennyiségen felül leszállított gabonát szabadkereskedelmi áron téríti meg.
A gyűlésen résztvevők egyértolmüleg megállapították, hogy Zalavármogyébon ugy a polgári, mint a katonai ha tósagok a legteljesebb odaadással dolgoztak oddig is és, hogy működésűkben minden garantia meg van az aktió sikeros és sima lobonyolitására.
l\'acor tábornok és kiséreto még aznap folytatta körútját. , A
— A szombathelyi körletpárancsnok-ság uj vezérkari főnöke. A honvédelmi miniszter Szabó-Pop Károly vezérkari őrnagyot a szombathelyi katonai körletparancsnokság vezérkari főnökóvó nevezte ki.
~ Nagykanizsa Is belekapcsolódik a légiforgalomba. Megírtuk, hogy a napokban indultak meg az első légijáratok Budapest-Szeged ós Budapest—Szombathely közötti Mint most Budapestről értesülünk, a legközelebb meginditandó légijáratot Budapest—Nagykanizsa közt tervezik. Ez utat a postaszálli-tásra berendezett gép 2 óra alatt, a személyeket szállító gép pedig két és fél óra alatt teszi meg. A légi személyszállítás egyelőre nem lesz rendszeres, személyszállító, gépek csak az esetben fognak indulni, ha az r>000 koronás menetdíj megfizetésére, kész utasaik akadnak. Ez értesülések követkoztében már a legközelebbi napokban Nagykanizsán is megkezdik a város által kijelölt területen a hangárok építését. r f
— Ma temetik % szerencsétlen véget ért Plosszer Lajost. A tragikus módon a Balatonba fult Plosszer Lajos holttestét tognap este Nagykanizsára szállították, ahol a római kathoiikus temető halottasházából ma helyezik örök nyugalomra.
— Olvasni valót katonáinknak. Lapunk utján már többször felhivtuk a közönség figyelmét arra a nemes célokat szolgáló akciéra, amely legénységi könyvtárhoz kívánja juttatni háziezredünkot s evégből azzal a koróssol
ZALA
I fordult Nagykanizsa város közönségéhez, hogy nélkülözhető könyveikkel járuljanak hozzá a könyvtár létesítéséhez, amely népszerű ós ismeretterjesztő olvasmányai révén nagyban elősegítené a legénység szellemi nevelését. A könyvakcióra, — amelynek már eddig Is szép sikere van — újólag felhívjuk a közönség figyelmót. A katonaságnak szánt könyvadományokat szerkesztőségünk továbbítja rendeltetési helyükre.
— A tegnapi hetipiacon /úgyszólván mindent lehetett kapni. A rengeteg zöld félén kívül, zsúfolt kosarakban árulták a "gyümÖl csöt is. A körte literjét most már három koronáért árulják, mig a barack kilónkónt tiz— tizenkét koronába kerül. A zöldség-félét is elég olcsón lehetett vásárolni. Például a kelkáposzta darabja egy korona volt, ugorkából hat-hét darabot adtak kót koronáért, a cukorborsó literjét pedig három koronáért mérték. Elég olcsó voU a baromfipiac is. A csirke párját 00—70 koronáért lehetett venni. Feltűnően sok tej volt a piacon, literenként öt koronás úrban.
— A közalkalmazottak beszerzési csoportja felkéri az egyes hivatalokat, hogy mindazon egyénekről, kik f. évi május végén kedvezményes igazolvánnyal már rendelkeztek, — Gudliq Ferenchez (törvényszék) névjegyzéket beadni szíveskedjenek. Kiknek igazolványa f. évi junius 1-ón kelt, s ezen időpont előtt igazolványuk nem volt a névjegyzékbe fel nem vehetők.
— Felvételi vizsgák a gimnáziumban. A nm. VKM 104.403/920. V. arr. rendelete a főgimn. I. osztályára jelentkezőknél felvételi vizsgálatot ir elő. E felvételi vizsgálatra augusztus 25. ós 20-án kell jelentkezni. A vizsgálat írásbeli ós szóbeli. Az Írásbeli tárgya egy magyar nyelvi olvasmány leírása tollba-mondás után. A szóbelié: 1. olvasás és a Szövegben előforduló legegyszerűbb nyelvtani jelenségek felismerése. 2. a számtanból a négy alapművelet egész számokkal 1000-ig és fej számolás, az egyszeregy biztos tudása. A felvételt bizottság végzi. A sikertelen felvételi vizsgálat csak egy óv múlva ismételhető meg. A felvételi vizsgálat dija 12 K. Az igazgatóság.
— Meghívó. A Magyarországi Munkások Rokkant ós Nyugdijegylete nagykanizsai 18. sz. fiókpénztára 1920. évi julius hó 25 én, vasárnap* délutárt 3 órakor, saját helyiségében tartja évi rendos közgyűlését, melyre az egylet fr>4agjait és az egylet iránt érdeklődőket tisztelettel meghívja az Elnökség.
— A MQVB értesíti tagjait, hogy nj elárusító helyi ségében Kozgonyi-utca és Hunyadi-utca sarok — minden közszükségleti cikkot tovább árusit.
— Elveszett kedden, 20-án d. u. 0—7 óra között 0 darab kisebb réce. Becsületes megtaláló vagy nyomra vezető jelentse a rendőrségen.
Aranyat, ezüstöt, brilliánsokat és érmeket legmagasabb áron veszek. FRtED ékszerész, Magyar-utca 43. y
A szerkesztésért felelős: a főszerkesztő.
Huss évei fiatalember gépószkovács
tanoncnak elmenne. — Kőszegi János
Kazinczy-u. 18. szám.
0095/1920. Hirdetmény.
Közhírré toszem, hogy a m. klr. pénzügyminliiter ur által az 1020. évi IV. t. ez. végrohajtása tárgyában kiadott 37200/020. azárau rendolot szerint a termelők a saját termésű nyorsanyagokat (szilva, asőlőtörköly és borseprű) átalányozás mellett a városi központi szeszfőzdében kifőzhetik.
Axön tormelók, akik őzen jogosítványt igénvbo venni szándékoznak, tartoznak ebbeli szándékukat folyó évi augusztus l-l? hivatalomhoz írásban bejelenteni.
A bejelentésnek tartalmaznia kell:
a) a bojelentő nevét és foglalkozását,
b) a bejelentő lakóhelyét,
c) azon földterület megjelölését, amelyen bejelentő szcszfózésro szánt anyagokat termeli,
d) a termelt, illetve a várhat«\'» gyümölcs és szóló-mennyiséget,
e) a szeasfőzésre szánt anyagok (szilva, axőlőtörköly és borseprő) megközelítő mennyiségét.
A bojolontésro szolgálé űrlapok a v. fogyasztási adóhivatalban a hivatalos órák alatt Igényelhetők s kitöltés után oda beadandók. ;
i Végül figyelmeztetem a tormelőket, hogy amennyiben a kifőzésre ssánt nyersanyagokat máj, minta* arra jogosult akár külön, akár máa anyagokkal vegyesen kifőzi a külo-nősen ha ilyen vásárol anyagokat saját termésű anyagok gyanánt, vagy ezek leplo alatt kifőznek, a> illetők aa 1920. IV. t cs. 18. {}. utolsó bekezdése értőimében büntetendő \' súlyos lövedéki kihágást kövotnek el. L
Nagykanizsa, 1020. évi július hó 21-én.
Polgármester. I
® ad*
1»20. jullu, 22,
Önálló 30 éves ,bognár
uradalomba azonnalra állást keres Cim: Pető.Lajos Esztergály (Zalaapáti.)
Intelligens, megbízható flatalcn,t>cr
ki élelmiszerraktár /Vezetésében szakképzettséggel a irodai teendőkben teljes jártassággal bir, raktárnok! vagy munka-
felügyelői állást keres. Cim a kiadóban ....... \' \'\' \' J
98-99% rézgálic
kisebb tételekben ... 84 kor. nagyobb tételekben . ... 32 kor. \' raktárról kapható:
FORMICA Vegyészeti Vállalatnál
BUDAPEST, V. Bálvány-utca 18. félemelet,
aöldH fehér színben m i
| ROMÁN-CEMENT I
| kis- és nagy tételekben kapható: !
j Sartory utóda cégnél, Hantolni. I
O »!.... »..•..«..».<. II..,..I.n.rf.,,.,,.H.l.»,..,.».1^11....„..,.,,., s,.c t Q
Szántó Vilmos i^;;".\'«0^
K0tcaey-utca 18 Tsltfon 3tt.
Eladók: Üzletházak azonnal beköltözhető lakással, flzletek azonnal átvehető, gyárvállalat» \' családiházak beköltözhető lakással balatoni villa, kisebb földbirtok stb. Megvételre kerettetlk: Földbirtok» szóló, kisebb-nagyobb földbérlet» minden nagyságú házak, villák stb. ss48
7m Van szerencsénk tisztelettol kö-• v/# zölni, hogy tekintettel az idény előrehaladottságára a raktáron levő
cipőárukat 8SBS3ÖÍ
Továbbá készítünk mindennemű uri, női és gyermekcipőket a megrendelő anyagából is. — Teljes tisztelettel:
MILTÉNYI SÁNDOR ÉS FIA
a város pqlo fájában.

Magánnyomozó iroda
Viola és Tár*a Nagykanizsa
Sua:ár«ut 08« mm* Elvállal mindennemű bitalmai természetű megbízást figyelést bűnügyekben la ugy bel- mint külföldön. 3591
HM Ml! SSUSSS
okvetlen látogassa meg\'ás ország legnagyobb
harisnya gyári-lérakatát
GÜTTM ANN ÉS FEKETE Ciflti
Budapest, VI., Deák tér, Anksrpalota. Kiadás eaak vtsxontai«dóknak. . Árajánlattal kéasaáfleal axolsáiunk.
Autogén heggesztö és gépjavító mt műhely azonnal eladó.
KAPOSVÁR legforgalmasabb utcájában Jói beve-letett nagyobb munkákkal ellátott teljesen berendezett autogén heggesztó ét gépjavító műhely családi okok miatt eladó. -- Bóvebbtti
Polgár o. ffnr. wilfM tffcrttt M**
KAPOIVáB» Berssesrl-utoa 8. UUrariaa ttltíoa 197.
ŰDIT ,
GYÓGYÍT
FRISSÍT
8 MíZí KABOLDI Yiz I
Főraktár: Flelschacker Ignác
= NAGYKANIZSA. ^
t I w
Nyomatott: a „Zala- Nyomda ós Hírlapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán.
XLVII. évfolyam
¿irtmftHtskliUDiitil:
NAGYKANIZSA, Sngár-nt 4.

y s
HmnkmmUtnm, 1880. Julius 23. Péntek.
mwám
U I*»» I ■ ****** I" I
( , l « , * j f
(■IÉ: Előfizetési árak:

fala Nyomdftvitlalal PM5. ax
Megjelenik hétfő kl vételéfal mindennap korareggel
.......h
lelytora Ü1U1 torivá« vMékn pstil azétkftldésül:
IfT kért *. J \\ tl K
M t«y e A évre , , SÍ ,
Félévre • . • ÍM m Bftki évrt . .
POLITIKAI NAPILAP.
Egye« szám ára i
1 korona.

>K»rb *•*>*•<(< ée klodöblvafatt (»lefon 78.

Hyor*d«t telefon 11*

Pősxerkeutő: 1 TÓTH ZOI.TÁN
mi + ■ ■ w
i#ewii Miamiin mi»* ........
Főmunkatárs és laptulajdono« t CSILLAG JKNŐ
mm **
>4z uj kormány bemutatkozása.
A nemzetgyűlés ülése. — >4 miniszterelnök a kül- és belpolitikai helyzetről.
Budapest, julius 22. A nemzetgyűlés mai ülését fél 11 órakor nyitja meg Phkovszky elnök. Az elnöki jelentések elhangzása közben bevonul a terembe a kormány, amelyet a Ház lelkes óljenzéssel fogad. A kormány kinevezéséről szóló kormányzói kéziratok felolvasása után Teleki miniszterelnök\' emelkedik szólásra és a következőket,mondja:
A bojkottról.
— Nehéz, rendkívül nehéz időben kellett vállalnunk a kormány átvételét. A nehézségek teljes tudatában bátran vállalkoztunk, tudatában ugyan erőnk végességének ós gyengeségének,\' de ep#s akarattal arra, hogy a munkát, amelyet egy évvel ezelőtt megkezdettünk — teljes erővel folytassuk.
— Mindenfelől egész Európában oly hircket kapunk, oly jelenségeket észlelünk, amelyekről —t hogy geologiai hasonlattal eljek — elmondhatom, hogy annak a földrengésnek, amely most keresztül vonul az egész világon ós különösen Európán — legerősebb rengési időszakait éljük. De éppen azért használom azt a hasonlatot, mert a rengések csak időszerűek. A hullámoknak cgyideig torlódó rengései nem jelentik azt, hogy a fejlődés nem «megy tovább a maga természetes utján és nem halad az uj béke és megnyugvás felé, amely minden ilyen rengést követni szokott.
— A bojkott mozgalojn oly pillanatban kezdődött, amely nagyon is szembetűnően esik össze az orosz eseményekkel, amelyek a lengyel offenzívára válaszoló orosz offenzívával kezdődtek. Ezek a bojkott jelenségek sokkal mélyebbek, mint aminőt, egy valamely okból Magyarország ellen elrendelt bojkott magában jelent a világra nézve. Ez a kezdető, első lépése oly törekvéseknek, amelyek rendezett államhatalmak ellen irányulnak és uj hatalmakat igyekszenek ezek helyébe statuálni. Ez uj készülő hatalmaknak első .szárnypróbálgatása egy, ma állami erejének teljével még nem biró állammal szemben, hogy azután ezt követőleg, t— ha Magyarországon kipró báltatott — majd oly államokkal szemben is gyakorolják, amelyek ma erősobbek, mint mi: a győzó államokkal szemben. Ezek jeleit indítvány formájában mér hallhattuk is. A bojkottniozgalommal szemben— ezt itt mindjárt hozzá szeretném fűzni — a mi álláspontunkat még a mult kormányban — amelynek külügyminisztere voltam — e szempontokból igyekeztünk\'irányítani.
A bojkottmozgalmat ilyennek fogva fel, nemcsak Magyarország érdekeit védelmeztük, amikor velo szemben álltunk,- hanem védelmeztük egyszersmint Euro|& egész kormányának, minden rendezett országának érdekeit is, és remélem, sőt azt hiszem, nemcsak remélhetjük, hanem kívánhatjuk ós követelhetjük is azt, hogy ezek a kormányok ós államok általában ismerjék el, vegyék tudomásul, hogy mi cren az uton az ő érdekeiket is védelmezzük.
— A bojkotlrendoző társaságot nem ismertük el egy pillanatig sem egyforma tár-
Hlrdetéaek díjszabás szerint.
mm
Az északi veszedelem.
bojkottról informáltunk, nemkülönbon azok, akik a fehér terror miatt a bojkottot hirdették — a vörös terror létezéséről nem akartak tudomást szerezni , •
A népbiztosok szOkése. -
— Ezzel a kérdéssel összefügg a népbiztosok szökésének kérdése.\' Ezek a dolgok ídőbelileg mind összefügnek egymással és ebben a kérdésben szeretném leszögezni azt, hogy nem fogadhatom el az osztrák kormánynak azt az álláspontját, hogy ugy a bojkott kérdésében, mint a népbiztosok szökésének kérdésében cl akarja magáról hárítani a felelősséget. A bojkott kérdésében nem fogadhatom cl ezt az álláspontot, mert a bojkott mozgalomban állami alkalmazottak, sőt elég ma-gasállásu állami alkalmazottak is részt vettek Ausztriában. Másrészt pedig Ausztria közvéleményének egy igen erős része, Ausztria keresztény közvéleménye — bojkottellenes és tudjuk, hogy Magyarország iránt szimpátiával viseltetik, de ezt jelenleg nem nyilváníthatja, mert cl van nyomva. Ennek a közvéleménynek és a közvélemény exponenseinek a felhasználásával az osztrák kormánynak igenis módjában lett volna a bojkott ellen erélyesebben fellépni, mipt tette. Az osztrák kormányt a felelősségtől nem menti az, amit mond és ezt tudomására is hoztuk. Ugyanígy áll a nép biztosok szökésének esetében is a kérdés.
—r A népbiztosok kiadatása, — akiket nemcsak politikai, hanem igen sok közönséges bűntett elkövetése is terhel — kötelessége lett volna az osztrák kormánynak, de ez nem történt meg, sőt a magukkal vitt vagyontárgyakat /sem kaptuk vissza soha. Most pedig pár napja megtudtuk, hogy az összes népbiztosok, élükön Kun Bélával megszöktek — lehetővé tették nekik, hogy Oroszországba távozzanak. Azt is le kívánom szögezni,, hogy az osztrák kormány itt som mentes a felelősségtől. Erről a ké.dósről már régóta beszéltek ós ez nem incidentális esemény — ez is összefüggésben áll azzal, hogy ma az orosz haderők olőnyo-mulóban vannak, amely előnyornulást azonban a déli szárnyon tegnap a lengyelek megállítottak. De ezek a momentumok mind összefüggnek. u
Ausztria már régen készül a szovjeturalomra.
Rá kívánok mutatni égy más körülményre, mely a t. Ház\' előtt félig-meddig ismeretes, de a világ előtt kovéssé ismert és amelyre súlyt helyezek, hogy a világ megtudja, mert az osztrák kormány állásfoglalását igen erélyesen szögezi le az eset. Tisztelettel van szerencsém felolvasni Diener-Dénos József akkori államtitkár jelentésének egy részét .1019. március 25. és 20-1 bécsi tartózkodásáról. A jelentés első része Henner kancellárnál tett látogatására vonatkozik ós szól a következőképpen: (Olvas)
— Renner kancellárt felkerestük Polgár és Fenyő elvtársakkal. Nagyon molegen üdvözölt bennünkot és kijelentette, hogy a német-osztrák köztársaság fenntartja még magának
gyaló félnek, de nem zárkóztunk el azelől, azt az elhatározást hogy nj fcor fog tanttcs-
hogy felvilágosítással szolgáljunk. Hiszen ily köztársasággá átalakulni. (Felkiáltások: Sok
felvilágosítással szolgáltunk a külföldi sajtó szerencsét 1)
minden képviselőjének és szofgáltunk minden- - Azt hiszem hogy a külföld előtt, a
kinek, akt országunk ügyei iránt érdeklődőit, nyugat, államok előtt elég bisonyiték lesz ez
Mi csak abbŐl a szempontból Ítélhetjük mfcg arra, hogy a népbiztosok vendégek Ausztrtá-
txt a dolgot, de mindeneseire jellemző, hogy ban és a vendégjog élvezése után távoztak
**ok, akiket informáltunk ós azefk, akiket a I Oroszországba ujabb vendégsegbe.
— Mondom, itt van oz a két jelenség-komplexum, emellett látunk jelenségeket, hogy
| Magyarország he^rain és a határokon tul ismét crősebb agitáció »\'olyik a vörös oldalról. Ez ellen határozottabban állást kell foglalnunk ; ugyanakkor Európának is. Mi nem várhatunk most arra és azt hiszem Európa is belátta már hogy nem várhat arra, hogy mint Kun Béla idejében számtalanszor, kísérlet történjék, számtalan demarche-irat menesztessék] hogy a bol-sevizmust megállásra, a bolsevista hadseroget leszerelésre szólítsa fel. Ma Európa helyzetét ismét komoly veszedelem fenyegeti a lengyel területen ós azt hiszem, Európa vezető állam-" fórfiai a nyugaton beláthatják, hogy talán alkalmasabb, ha elmaradnak a kísérletek, amelyekkel másfél évvel ezelőtt próbáltak a bolseviz-must megállítani ós helyesebb, ha ma erélyesebb intézkedések történnek.
— Ott látjuk a lengyel nemzetet, amely testvérnemzetürik volt évszázadokon keresztül
— ma is ép oly hősiesen állja ezt a harcot, mint ahogyan állták számtalanszor a túlerővel szemben. Mi a magunk részéről csak sajnáljuk, hogy segítségükre nem siethetünk, de aminő erőnk ós fculyunk az európai koncertben van
— oly erővel követőijük, hogy Lengyelország támogattassék Európa által a lengyeleknek és saját magunknak is az érdekében.
— Méltóztatnak tudni arról, hogy Anglia bizonyos igéretoket tott Lengyelországnak, megpróbált közvetíteni Szovjetoroszország ós Lengyelország között ós kijelentette . azt * is, hogy amennyiben a szovjet visszautasítja ezt a közeledést — Angiik nagyon határozottan fog fellépni.
— Nekom még hivatalos órtosülések nem állanak rendelkezésemre, csak az újságokból értesültem a dolgokról, de remélem, hogy t Nyugatnak, különösen pedig Ausztriának állásfoglalása a szovjettol szemben nom fog a gazdasági tárgyalások mogszakitásával kimerülni, mert oz nem elég erős rendszabály..
— Mí, akik Európa keletét védjük, más segítséget várunk a Nyugattól, mert ha a Nyugat*píerbenhagy bennünket, akkor ml sem leszünk képesek a Nyugat Iránt vállalt kötelességünket teljesíteni.
Ezután rátért a miniszterelnök a külügyi helyzetre általában, a nagyhatalmakkal és a szomszédos államokkal való viszonyunkra s elmondotta, hogy Franciaország közvetitést ajánlott fel arra, hogy"szomszédainkkal a tárgyalásokat folytathassuk. Mi ezért Franciaországnak hálával tattozunk.
A jogrend megvédése.
—» A kormányprogramm tekintetében a faladatot két részre szeretném választani: az azonnal megvalósítandó intézkedésekre és arra a programmra, amelyből annyit fogunk megvalósítani, amennyit munkálkodásunk^ alatt, munkálkodásunk idejéhez szabva megvalósíthatunk. Az első, amire szükségünk van, hogy erőteljesen kormányozhassunk,. hogy erősen vegyük kézbe\' a kormányzatot, la jogrend teljes helyreállítását és teljos biztosítását. Akarni fogunk és merni is fogunk, mert akarás, bátorság és cselekvés nélkül nem lehet elérni seaimit. Bármely irányból- történnék a jogrend megzavarása, jöjjön kívülről, vagy belülről, Jöjjön bármely irányból, vagy bármely önzetlen szándékból — mi azzal szembe szándékozunk nézni ós azonnal le fogjuk törni.
Beszél a külföld felfogásáról, a fehér atrocitásokról, amolyek hamis beállitásuak. Hamisan ítéli meg ~ mondja — a neutrális külföld ez állítólagos atrocitásokat; amely nem tudja, mit jelent az, keresztül menni ogy ötéves
I
¿A LA
\\
T"
háborún, két forradalmon, egy bolsevizmuson ós egy román megszálláson.
Majd Ismót a bojkottról szól és azt mondja, hogy magát a bojkottot oly statisztikai adatok alapján mondották ki, amelyek tökéletesen légből kapottak: az 5000 állítólagos kivégzés alapján. Itt kijelenti, hogy a szabadkőműves páholyok elleni intézkedésekre nem a megtorlás ad okot és hogy cz az intézkedés nem fog a humánus eszmék ellen irányulni.
A bolsevista agitáció letörése.
— A perifériákról kiindulva, országunk belseje felé most ismét erősödő agitáció folyik, amely talán nz orosz offenzívának\' pillanatnyi sikereiből nyerte erejét, szükségesnek látja egy oly intézmény felállítását, amely a »nemzeti és jogi alapon nyugvó belrendct biztosítsa, amelyben a közigazgatás bíróság ós katonaság együttesen van képviselve ós amelyben a közigazgatás, "bíróság és katonaság együttesen vzn képviselvo cs amely intézmény egyes exponenseit a legnagyobb gondossággal fogják kiválasztani. Annyi helyen fognak ily intézményeket felállítani, ahány helyen csak szükség lesz rá (Közbekiáltások:. Nem értjük! Magyarázza meg!)
Tetekt: A bolsevista agitáció ügyeiben, amelyeknek egyéni vállalkozások általi elintézése joggal szült recenziót, dc amely egyéni* vállalkozások legalább a múltban sokszor annak voltak a folyamányni, hogy a karhatalom nem tehetett és nem tett eré\'yos intézkedéseket arra nézve, hogy ezek megszűnjenek.
— Minden törekvésem oda fog irányulni, hogy a közhatóságok tekintélyét, amely meglehetősen lejárta magát, — helyreállítsam. — Rendet kivahok teremteni az internálások terén is. A sorozásoknál, ezután is csak a megbízhatókat fogjuk bevenni katonának, a megbízhatatlanokat munkászászlóaljakba tö-
möritjük. a munkáskérdésról.
— A felfüggesztett szakszervezetek kérdésének felülvizsgálására törekszem cs arra, hogy a szakszervezetek minél hamarabb visszaadassanak annak a funkciónak, amelyre hivatva vannak: a jótékony képviselőt munkájának. Mi nem állunk szemben a munkássággal, mert hogy a magyar muukáSságot a múltban félrevezették, vagy félrevezetik most is — az más kérdés. Ennek orvossága nem a munkás* ság megbüntetése, hanem felvilágosítása. Nálunk a magyar munkássúg nagy értékre fog
ta,álni* A pénzügyi helyzet.
— Másik nbgy kérdés a pénzügyi helyzet kérdeso. E tekintetben mindenek előtt egy szót isunk zászlónkra ós cz: a takarékosság. Redukálni fogjuk először a központi közhivatalok tisztviselői létszámát és a kieső tisztviselőknek más módon nyújt un k megélhetést. A tisztvisolőkérdést a természetbeni ellátás alapján rendezzük. Az adórendszert reformálni fogjuk s pengünk értékét stabilizálni igyekszünk, hogy végleges pénzrendszerré tegyük azt.
Sürgősen meg akarjuk valósítani a föld-biriokreformot, a közigazgatás reformját, több fontos közoktatásügyi reformot, az államfő jog-kiterjesztésérŐl és a kormányzó házfoloszlatásl jogáról szóló törvényt, a választójog kérdését, a szociális és munkásvédelmi reformok ügyét. Kereskedelmi politikánk a kisipart és kézmű* ipart kollő érvényre kivánja juttatni.
— Ezek azok a szempontok, amelyeket x leszögezni kívántam Minden igyekezetünkkel
azon leszünk, hogy ozt a programmot megvalósítsuk. Az előző kormány törvényjavaslatai közül néhányat a mostani kormány magáévá tesz, igy néhány pénzügyi javaslatot, néhány igazságügyi javaslatot es a mezőgazdasági kamarákra vonatkozó törvényt. Ismételten kérem a Ház bizalmát. (Hosszan tartó lelkes éljenzés ós taps.
A kormányzópárt szónoka.
A miniszterelnök beszéde után tlaller kultuszminiszter terjesztette \' be a főiskolai beiratkozásról és a közgazdasági fakultásról szóló törvényjavaslatokat, majd az egységes kormányzópárt nevében Kenéz Béla biztosította a miniszterelnököt a párt bizalmáról.
Benárd népjóléti miniszter terjesztett cl&. még egy javaslatot, majd az elnök indítványára elhatározza a Ház, hogy legközelebbi ülését holnap tartja. Ezzol az ülés 2 órakor véget ért.
HÍREK.
«IOM Kl «,—»11«
1Ö20. julius 23.
I UJ Plébános. Tüfjcl plcbúno.su Újhelyi Tívad*,
keszthelyi fogtimuüűumi tanárt novezik ki.
A nagyarányú pénxhamititél Nanykanizflán.
Hamis bélysQtöfsl látták sl ai elrejtett lebélysflssetleu bankjegysket. — Pssobsk Ignác higodiiMttatsa a íö-bttnös. - Hat Istsrtóxtatás. — A körültekintő és kitárté rendőri uyomosás »iker*. y
— A Zah eredeti tudósi ¡ásd. 1
A n»gykaniz*«i államrendőriég nyomozó osztálya Huszár András dctektivfótelügyelŐ vozotésévcl több nnpi fáradságos nyomozás után egy iften nagyarányú bűnügyre > derített világosságot: leleplezett cfcy pénzhamisító bandát, amely már körülbelül hat heto látja el Nagykanizsán hamis bélyegzővel az Osztrák Magyar Banknak a felülbélyegzés elél elvont és eliojtott bankjegyeit.
A kanizsai kereskedők közül többen felhívták a rendőrség figyelmét arra a körülményre, hogy az utóbbi Időbon nagyon sok, gyanúsan friss pccsételésü bankjegy kerül forgalomba Nagykanizsán. E figyelmeztetéssel körülbelül egyidejűleg a Kanizsát környezd falvakból Is érkeztek bizalnias jelontések a rendőrséghez, amelyek arról szóltak, hogy hetek óta kanizsai ügynökök járják a falvakat s 70—72 százalékra vásárolják összo a folülbélyegzes elől elrejtett pénzekot. Hustdr detoktivfőfchigyolő detoktlvjei e jelentésekre a legnagyobb titokban, do annál szélosebb apparátussal lát\\ak hozzá a nyomozáshoz s több napig tartó munka után cl Is fogtak néhány kanizsai fiatalembert, akik a falvakban lo nem bélyegzett pénzt vásároltak. Kzon a nyomon haladva azután egyszerro eljutott a rendófségn bÜnUgy contrumáb.7, oda, ahová az ügynökök a io nem bclyo, zctt pénzt szállították s ahol mint rövidesen kiderült
— a lencin bclvegzott bankjogyoket lumis bélyegzővel látták ol s igy bpcsájtották ismét forgalomba: Peschek Ignác hegedűművészhez.
Peschek nove eléggé iímcrt Kanizsán. A tehetséges fiatal zeneművész a háború alatt a 12. c«ch l.andwchf-ezrcddel jött Kanizsára, mint annak önkéntes szakaszvoze-tőjo. Mint legtöbb honfitársa — ő is idehaza töltötto cl n háború legnagyobb részét s brilliáns hogcdüjáték:v révén — amolyet több nyilvános hnngvorsenyon is bemutatott a közönségnek — csakhamar ismertté lett Nagykanizsán. A háború összeomlásakor i\'eschck nem ment haza Csehországba, itt maradt Kanizsán, ahol részben muzsikálással, részben pedig gazdasági ténykedésekkel foglalkozott. Szarajevói születésű lévén, még mindig jugoszláv állampolgár-, sággai bírt, amit arra hasznait fel, hogy sűrűn járt sút a Murán túlra s visszajövotclokor sohasem jött üres kézzel, árukat hozott, olyan árukat, amelyekben éppen a legnagyobb szükség volt: láncolt. A táncolással igen tekintélyes vagyoyt
— saját bovallása szorint több mint félmilliót — szorzott magának az élelmes muzsikus, azonban pénzéhes természete nem hsgyta nyugodni akkor sem, amikor Jugoszláviában többfelé okok miatt körözést bocsájtottak ki ellene s tovább lánco t Jugoszláviábon mindaddig, amig valalíol fol nem Ismerték, egész vagyonát elkobozták, ót pedig alaposan megbotozták.
, K kellemetlen eset után anyagilag mogtörvc, do azért reményét — hogy hirtelen moggazdagodhatik — fol nem adva — visszatért Kanizsára, ahol haragos szóval hir-dotto, hogy felhagy a láncolással 5 tisztára a művészetnek él.
Tényleg, úgyis látszott, hogy Pcschok felhagyott gazdasáni tovékenykedésévc), valójában azonban csak a konjunktura változását használta ki az élelmes cseh muzsikus • mikor látta, hogy a táncolás most nom időszerű
— egy másik módjához látott a hirtelen meggazdagodásnak pénzhamisító műhelyt rendozott be, oddíg még meg nem állapítható módon hamis pénzbélyegzőt készíttetett magának s elárasztotta a várost és környékét hamis lobélyogzésü bankjegyekkel.
l\'oschcket a rendőrség letartóztatta, lakásán megtalálták a hamis bélyegzőt, amely oly finom kivitelű és tökéletes, hogy az általa lepecsételt hamis bankjogyoket az eredetiktől úgyszólván lohctctlcn folismornl. A hamisításra is csak ugy Jöhettek rá, hogy a pénzéhos fiatalomtícr nom gyózte kivárni, írig hamisítványain megszárad ^ festék s félig nedvesen bocsájtotta azokat forgalomba. Hz okozt» azután vesztét, itrdokes megemlíteni, hogy Peschek a la* kásáról, — ahol a hamisít ist végezte — hegedűtokban szállította ügynökei lakására a hamisított bankjegyeket s igy A gyanúnak még a látszatát Is olkerülto.
A bünbeoselt fiatalember letartóztatása után azonnal töredelmes vallomást tett, megismortetto Huszár főfelügyelővel a bűnügy összes sxoreplőit, akik most már jp varéul
— eddig hatan a rendőrség közei között csücsülnek. l\'escheket és bűntársait még kedden délután letartóztattak, ennok hire csakhamar cltorjedt a városban, — minthogy pedig a rendőrség egészen máig semminemű közlést nem adott le a lapoknak — a köt ínség szabadjára ercsztetto fantáziáját 9 belckovort az ügybe több kanizsai pénzintésetet is A legszigorúbban kerosztülvitt nyomozás bebizonyította, hogy a pénzintézeteknek a legparányibb közo sincsen a bűnügyhez s 0 hlresstcléseknok semmi való alapjuk nincs.
A rendőri nyomozás egyébként még javában folyik s igy egyelőre nincs módunkban megállapítanunk som a tettostársak noveit, sem pedig annak az összegnek a nagy* ság.it, amelyet a hamisítók hat hét óta forgalomba hoztak.
— Kluevoaórt. A kormányzó Schrantz Ödön hon-védelmi minisztoiimnhoz beosztott alezredest ezredessé ncvoatú ki. Schrantz Ödön a 20*as tisztikar egyik lcg-kiválóbb törzstisztjo volt. Hosszú harctéri szolgálata alatt legendás bátorságával tilnt kl; több ízben súlyosan mog* sebesült s hőrticsségóvel a legelőkelőbb kitüntolésekct ssercáte meg. Katonái humánus bánásmódjáért, igazságos érzületéért rajongásig szerették. A nagykanizsai polgári társadalom is mindig szeretettel gondol a 20-asok volt kiváló előzékeny pártatlan illoreásparancsnokára, akinek j kinovesése városszerte őszinte ölömet koltett.
j — Ploisser Lijoi temetése. Vlossntr Lajos holt-
testét ma délután 0 érakor holyeziic örök nyugalomba a l római katholikus temető halottas hásából.
- Balatonfüredi Ünnepségek. Balatonfürede pezsgő élőt uralkodik. Julius 81-én Annab.il lesz mcl József főherceg/ Is leutazik udvartartásával; áugus.fu! elsején pedig viziversenynyol egybekötött balatoni unnar losz, melyre Pestről, Fehérvárról, Veszprémből kül*; vonatok szállitlák a közönséget. lon
— Halálozás. Kollcr János zalabaksul köiieev«/; közigazgatási bizottsági tag tegnap tíieghaU. J \'
Aranyat ezüstöt, br/ltiánsokat és érmeket legmagasabb áron veszek. FRIEo ékszerész, Magyar-utca 43.
Az orosz hadsereg átlépte
a roááu haUrt.
Bécst julius 22. A M. T. I. jelentit: A „Neue Frci\'e Pfosse" Párisból érkezett jelentése szerint a vörös hadsereg átlépte a román határt.
.t-r:r.—.-.r^r:;\', , »• ~—:. — r----rrr^ri- -■
Heti műsor:
Pénteken Efüst sirály. Másod-zor.
* Al Slttit Sirálr \'Zsúfolt hát és zajos siket méltó kifejezője volt a tegnapi bemutatónak és hővezetője volt a töbf>i forró ostéknek. Kisshdzy Síri valóságban felülmúlta Önmagát. GyönyöriiJ kristálytiszta, kifejező hanvja, közvetlen játéka. Csodás ruhái méltán keltettek feltűnő hatást. R. Tóth kellomcs hangjával, elegáns meg. jelenésével megérdemel sikort aratott. Véghelyi Iza bájos és elragadó vCHt. Polgár kínai szerepében, ügyes táncaival sok tapsot aratott. A? ügyes és kitűnő rondozés Szalóky kifogástalan munkája. A zenekar Gfdtl Károllyal az éléu tökélotesot alkotott.
A szerkesztésért felelős: et főszerkesztő.
* ■ 1 . ■ in
Mérlegjavifások
gyorsan és jutányosán eszközöltetnek Habn Albert ée Tsa
Király-u. 28. szám alatt.
i lm Is és szarni
w SZÉNÁT
waggonba rakva nagy mennyiségben megvételre körösek. (Ügynökök dijasva.)
poilak m. EMiL,takantáoyiiaiMtN
felefonssám: 195. — Távirati ohn: Termésy.
.mr> l
Egy jóksrban lovó szalon-garnitúra és egy pedálos cimbalom eladó. Megtekinthető délelőa 10-tői »1 l-ig. Cim a kiadóhivatalban.
\' • tf . \\, » rv * \' * f •» \'
úJinluuU garantált 17iTS« eeat, kilograuiuionkéut 16\'-— K«»ért. Leszállltái iseptemlier 15*él{.
a Zalavármegyei Szövetkezeti Áruforgalmi
Részvénytársaság Nagykanizsa
Baiár épület Telefonsi.ltS
Iutelllgene, megbízható fiatalember,
ki élelmiszercáktár yczetésében szakképzettséggel s irodai teendőkben teljes jártassággal bit% raktárnok! vagy munkafelügyelői állást kerea.v Cim a kiadóban.
x ri.jr.-_j« t------és fehér«
!
ItODQ tlf9ll[lS\'IOpillL silnben
1 ROMÁN-CEMENT
• kis* ét nagy Mtoiakdan kapható:
j Sarlory utóda cégnél, HinklllM,
Q» ..in...inini,linmi„wtwtHtM,)tH,„t,,t,|,„t„t,^„,„t)lt„<,j.,t
ÜDÍT
gyógyít frissít
az Lszterházy KABOLDI rá!
Főraktár: Flclschackcr Ignác
NAGYKANIZSA. ,
Nyomatott: a .Zala- Nyomda és Hírlapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán.
JOLWII. évfolfm
167. »uám.
mmmmmmmmwm
Elöfteetésl árak:
mm kfcto Mft »Mttn
nülMlinil
p¥f »■» fliwWifffP i
Hyy hót* • • « Jöf K. R*H«I ém . . M , félilti • • • 188 m


H1A0YKANIZSA,
Suglr-ut 4.
gala Nyooidavillalaf Pő-ut 5. ii,
Vita a kormányproflramm felett
A nemxetgyAiéi ülése. — Ugrón, Andrássy és • Apponyl beszédei.
Budapes/, julius 23. Rakovszky István elnök 11 órakof nyitotta meg a nemzetgyűlés mai ülését. Az elnöki előterjesztés után Szabó Sándor bejelentette Ruppert Rezső mentelmi jogának a megsértését. A képviselőház az ügyet átadta a mentelmi bizottságnak. Ezután Ztőke Antal szólalt fel, aki a székely nép nevében jelentette ki ragaszkodását a nagy magyar hazához. A székely nép élete utolsó pillanatáig rendületlenül kitart az egységes Magyarország mellett. Zeőke után Zákány Qyula emelkedik szólásra. Nincsen megelégedve a kormány programmjával ós erélyes rendszabályokat követel Ausztriával szemben.
Ugrón Gábor: Kifogásolja, hogy a kormánynak két olyan fontos tárcáját, mint a külügyi ós fóldmivelósügyi tárca, ideiglenosen töltik be. Az uj kormány összeállítása egészben véve nagyon provizórikus jellegű. A hosszú válságnak azonban tagadhatatlanul van 4 egy nagy érdeme és ez az egységes kormányzópárt létrehozása. Szép pontja a kormányprogramodnak a jogrend ós jogbiztonság meg-szilárdítására irányuló törekvése. Ugy jobb, mint balfelől kíméletlenül meg kell védeni a jogrend biztosítását. Kéri a kormányt, hogy programmjában lehetőleg progressziv alapokra helyozkedjék. Egyetlen reménye a nemzetnek a politizálástól mentes nemzeti hadsereg. A kormány programmja szerint vigyázni kell arra, hogy megbízhatatlan elemek ne kerüljenek a nemzeti hadseregbe. De kérdi, kik va megbízhatatlan olemek és kik állapítják meg ezt? A kormánynak a szociális politikára vonatkozó javaslatait holyseh és örömmel üdvözli.
Ugrón beszédo után Teleki miniszterelnök törvényjavaslatot terjeszt be a külföldi államokkal való áruforgalom szabályozása tárgyában. Ezután Andrássy Gyula gróf emelkedik szólásra.
Andrássy Gyula : Igaza van a míniszter-eloök urnák abban, hogy nagy küzdolmot folytatunk a destrukció allén. Ez a küzdelem már egészében kedvező fordulatot vett. Közállapotaink javulóban vannak ugyan, do azért a veszély most is nagy és bizonyos visszaesés is érezhető. A romboló erők nagy hadseregük révén a külföldön diadalmaskodnak, a szociáldemokrácia pedig a legtöbb helyen a III. inter-napionalo alapjára helyezkédik, ami veszélyes hitással lehet. Nálunk is a társadalmi harc osztály és osztály kőzött nagyobb, mint valaha. Az izgatások folytán az ellentétek a végsőkig fokozódtak. Az élelmezés megjavítása nagyon sürgős. Mindezek előtt nagyon fontos a tekintély visszaállítása és ez nem losz meg addig, tmig Szent István korongja nem fog újból r*gyegni. Éppen ezért a felelős tényezőknek törekedni kell a végleges megoldásra, addig pedig a kormánynak és a végrehajtó hatalomnak kell megerősödnie.
— Haladást látok abban, hogy a kormány minden tagja egy pártból kerül ki, azonban ebben én még csak látszatot vélek.. Súlyos aggodalmam van amiatt, hogy a földreform ■em oldódott meg. Ugy látom, hogy e tekintetben a kormány kebelében ellentétek vannak. Szaporítani ketl az életképes gazdasági egyedeket: az nomsati érdek. A nem elkerülhetet-lftnül szükséges tárcákat törölni kell. A kor-«*nyzó részéra a korlátlan házfeloszlatási Í°got szükségesnek tartom. A hadsereget minden érdek fölé kell emelni. Nemcsak gondolnunk szabad a revanchera, hanem beszélhetünk róla, mert nálunk a revanche nem jelent
0 \'f
háborút. Van erőnk, van erős nemzeti hadseregünk, szeretni kell tehát a nemzeti hadsereget, neki pedig hozzánk kell simulnia. Óvakodjunk, mint nemzetgyűlés az ő belső ügyoibe avatkozni a nagy nyilvánosság előtt. (Közbekiáltások: De megfordítva is.) A katonai vezetőség legyen tudatában annak, hogy a katonaságnak, mint a törvény őrének feltétlenül tiszteletben kell tartania a törvényt. (Felkiáltások: Ne politizáljon a hadseregi)
— A miniszterelnök ur által tegnap felemiitett uj tervben nem bizom. Félek, hogy ez a létező szervek tekintélyét fogja gyengíteni. Épugy aggodalommal nézem azt is, hogy bizonyos elemekot a hadseregben alsó-rangu munkára akarnak felhasználni. Az a kérdés, hogy ezok a kiválogatások egyéni szelokciók lesznek-e, nem pedig bizonyos általános szimpátia vagy antipátia, (Nagy zaj) mert nem lehet az szempont, hogy valaki zsidó, vagy szociáldemokrata. Helytelenítem, mert oz nem a konszolidáció felé vezet, hanem a viszály magvát hinti el.
Messkó Zoltán: No féltse a zsidót 1
Reischl Richárd: Zsidó nem lesz többé katona Magyarországon 1
Andrássy : Szociális politikát kell folytatni ós a szegény embert támogatni kell, mert ez nincs összefüggésben azzal, hogy a szociáldemokrata pártvezérek és a nagy tömegek is bűnösek.
Haller\\ A munkáskérdós nem szociáldemokrata kérdós:
Andrássy : Ez nem vezethet oda, hogy egyes szociáldemokratákat is bántsanak. (Zaj.)
Rubinek István: Abszordum itt ilyen beszédet elmondani.,
Andrássy : Az még nem bűn, hogy valaki szociáldemokrata.,
A kormány erőteljes lesz ós erőteljesen halad a konszolidáció felé, akkor hamarosan lesz ogószségos országunk, do ha ez a kormány gyenge lesz, akkor folytatódik a bomlási processzus, amely az országot esetleg ujabb katasztrófa felé sodorhatja.
Szünet után Beök Iván helyesli, hogy a kormány erélyes belpolitikát fog követni, ebben tánpogatja is a kormányt. A megszállt területeken uralkodó tűrhetetlen állapotokat teszi szóvá, mijd rámutat arra, hogy Magyarország vízrajzi egysége megköveteli, hogy a Duna és a Tisza összes mellékfolyói Magyarország tulajdonában maradjanak. Utána Ap-ponyi Albert gróf emelkedett szólásra.
Apponyi: Nem akar a miniszterelnök boszédének politikai részével foglalkozni, csak arra kiván reflektálni, amit a miniszterelnök a vaggonlakókról mondott. Ezt megelőzőleg azonban ki kell térni Reök képviselő felszólalására, aki beszédében Magyarország vízrajzi egységét hangoztatta. Közli a Házzal, hegy a bókétárgyalásoknak ez volt az \' egyetlen pontja, amelyben pozitív eredményeket értünk el. (Éljenzés.) A békekonferencia ugyanis belátva vízrendszerünk agységességét — ugy döntött, hogy a Duna, a Tisza és ezek mellékfolyói egy nemzetközi bizottság ellenőrzése alá kerülnek, amelyben Magyarország is képviselve lesz. Ez nem az a megoldás, amelyre mi törekedtünk — hogy t. i. ezek a részek politikailag is hozzánk tartozzanak — do technikai szempoatból Jó ez a magoldás, amely egyúttal dokumentálja Magyarország politikai egységességét is.
— Rátér a vaggonlakókra. Ez ügyben az épitkasás nam lehet az egyedüli megoldás, mert az hónapokig eltarthat, azonban megoldás kell, mert az ügy kezd aurópai bot-
rányá fejlődni. Nem vádolok senkit, nincsenek adataim, de biztos, hogy a Ukáshivatalban valami nincsen rendben. Telopitsék ki a sok hivatalt a lakásokból, áldozzon fel mindenki valamit kényelméből — saját magamat sem vonom ki. Mindössze ezer ember elhelyezéséről van szó, a többi vidékre mehet. Kéri a pénzügyminisztert, bízza erélyes tisztviselőro a vaggonlakók ügyeit. Ezt a nemzet becsülete kivánja.\'
— A kormányt elmondott programmja után támogatja, de a kritika jogát természetesen fenntartja magának. (Nagy óljonzós, taps a Ház minden oldalán.)
Apponyi beszéde után elhatározta a Ház, hogy legközelebbi ülését szerdán tartja s őzzel az ülés negyed 3 órakor véget ért.
Kun Béláék kiadatását kérjük a német kormánytól.
Berlin, julius 23. A .Berliner Zeitung4* órtosülése szerint a magyar kormány már kérte a német kormánytól Kun Bélának ós társainak kiadatását, akiket közönséges bűncselekményekkel vádolnak.
Bécs, julius 23.. Eddig som hivatalos helyre, sem a német követséghoz nem érkezétt hivatalos jelentós annak a\'hazatérő orosz fo-golyszállitmánynak a feltartóztatásáról, amelyhez Kun Béla csatlakozott — tehát még egészen nyitott kérdés, hogy mi lesz az Altdamm-ban internált magyar népbiztosok sorsa. — Parlamenti körökben nagyon élénken tárgyalják ezt a kérdést és azt is találgatják, meg-tagadhatja-e *,jkormány Kun ós Varga népbiztosoktól a beutazási engedélyt, ha rájuk kerül a sor.
Bécs, julius 23. P^ tfner német követségi tanácsos felkereste délután a nemzetgyűlésen ltonner kancellárt és hosszabb ideig tanácskozott vele Kun Béla ügyéről.
Bécs, julius 23. A déli lapok közlik: Értesülésünk szerint Kun Bélát egyelőre Pas-sauban szállítják. A folyamatban lévő tárgyalások nem vetnek világosságot arra, hogy mi fog történni Kunnal. .
A lengyelek fegyverszünetre hívják fel a szovjetcsapatokat.
Varsó, julius 22. este • órakor. Csicserin külügyi népbiztosnak, Moszkva. A lengyel kormány tudomást szerzett arról, hogy a szovjetkormány a britt kormány julius 11-i jegyzékére adott \' válaszában kijelenti, \'hogy szívesen fogadja a lengyel kormány által közvetlenül hozzáintézett békeajánlatot. Attól a kívánságtól áthatva, hogy mihelyt lahetségas. a vérontást elkerüljük és a békét helyreállítsuk, a lengyel kormány a szovjetk ^rmárv.mk azonnali fegyverszünotet és & békát*;gyalások azonnali megkezdését javasolja. A íegyv* fc.üneti javaslatot a hadseregparancsnokság is megküldi a szovjetcsapatok parancsnokságának. Sapicha a lengyel kormány külügyminisztere.
Varsó, julius 22. Szikratávirat a szovjetcsapatok főparancsnokságához: A lengyel kormány részéről a mai napon, azaz julius 22-én a szovjetkorn^nyhoz intézett jegyzéknek megfelelően, amely arról szól, hogy az ellenségeskedés az egész harcvonalon beszün-tettessék és a fegyverszünet megállapítására szakértők küldessem! - \\\\ —- a választ 2&-én reggel 3 óráig várjuk o% azt hisszük, hogy az összejövetelre a legalkalmasabb az a pont lenne, ahol a Varsó—moszkvai műutat Bara-noviesi át Bresztlitovszk között a harcvonal metszi. Roswadowszhy hadosztálytábornok, a lengyel hadsereg vezérkari főnöke.
Vidéki munkák is hetenkánt ponto san elkészülnek és elszállíttatnak
Nyomatott
a „Zala* Nyomda ós Hírlapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán
HÍREK.
— Kinevezés. A kormányzó Zsifkóvics Sándor volt 48. gyalogozrcdboli alezredest, aki álltmásparancsnoksága alatt a rend fenntartása körül a legnehezebb időkben igen kitünü szolgálatokat tett Nagykanizsa városának ~ ezredessé nevezte ki.
— Jövő vasárnap tartják meg a sétatéri hangversenyt. Vasárnap délutánra séta-hangversenyt tervezett a sétatéren a zalai ezrednek Kanizsán állomásozó Uatonazcne-kara. Most arról értesülünk, hogy a vasárnapi délutáni sportünnepélyre való tekintettel — a sétahangversenyt csak jövö héton tartjuk meg.
— Szöktjl próbált a pénzhamisító Peschek. Tegnapi számunkban megírtuk, hogy-
, a nagykanizsai rendőrség nagyszabású pénzhamisításnak jött a nyomára, amelynek tetteseit — köztük a főcinkost: Peschek Ignác hegedűművészt — letartóztatta. A pénzhamisító hegedűművész azonban ugylíuszik nem tudott belenyugodni abba, hogy szépen induló karrierjét nagyobb börtönbüntetéssel szakítsák meg s szökést kísérelt meg a rendőrségi fogdából. Tegnap reggel fél 8 óra körül, amikor a kútra engedték mosdóvizért — nagyot és merészet gondolt Peschek s a következő pillanatban kiugrott a városháza Kazinczy-utcai kapuján és őrült iramban róhant a postatolkon cs a Zrínyi Miklós-utcán,keresztül a Király-utca s ezen Kiskanizsa felé. A postatelken, hogy könnyebben futhasson — a cipőjét is lerántotta,,| — s mezítláb rohant tovább. A városházán természeteson azonnal alármirozták az egész legénységet s pár pillanat alatt minden épkézláb rendőr a szökevény nyómában volt. Peschek, amikor látta, hogy .üldözői elől nem menekülhet — az utolsó pillanatban beugrott Kohn .szappangyáros Király-utcai házának udvarába, ahol egy lúggal telt nagy hordóban bujt cl, ahol azután a rendőrök elfogták s kézzel foghatólag megmagyarázták neki szökésének következményeit. — Itt emiitjük meg, hogy a pénzhamisító banda ügyében a rendőri nyomozás a legcrélyesebben folyik tovább.
— A nők délután Is használni akarják az uszodát. Ily cimü közleményünkre a gőzfürdő vezetőségétől a következő sorokat kaptuk: B. lapjuk f. h& 21 ón megjelenő számában „A nők délutah is használni akarják az uszodát" cimü közleményre való hivatkozás-
, sal, tisztelettel kérjük b. lapjukban következő válaszunknak helyt adni: Az uszoda jelenlegi fürdőidőbeosztásának „Több kanizsai urileány" által tervezett megváltoztatása a fürdőközönség folytonos molesztálásával járna és igy keresztül nem vihető. Azonban készséggel vagyunk hajlandók a fürdóidőt a hölgyek részére meghosszabbítani ós ilykóíit az uszoda reggel 9 órától délután fél 3 óráig a hölgyek, délután fél 3-tól osto 8 óráig a férfiak rondelkezósóre áll. A t. Szerkesztőség szívességéért előre is köszönetet mondva, ajánljuk magunkat, teljes tisztelettel Oőzt kád- és uszoda fllrdő bériőség. ,
— A piac. Szokatlanul kevés áru volt tegnap a hetipiacon. Zöldségen és gyümölcsön kivül, úgyszólván semmit sem hoztak be. A baromfipiacon két-három pár csirke ós réce volt mutatószámban és ezt természetesen sokkal drágábban árusították, mint máskor. Alma és körte sok volt.
— A balatoni kávéházak árainak megállapítása. -Zala-, Somogy és Veszprómvár-megyók kormánybiztosa most kiadott rendeletével a hatásköre alá tartozó fürdő és üdülő helyeken lévő étkező helyiségekben felszámítható árakat a következőkben szabályozta: Fehérkávé szacharinnal 3 K, fehércukorral 4 K; tejeskávé szacharinnal 4 K, fehércukorral 5 K; pohár tej cukor nélkül 3 K, cukorral 4 K; aludttej 2 deciliter 3 K, 3 deciliter 4 K; kanna tea (citrommal, vagy rummal) szacharinnal 4 fehércukorral 5 K; pohár tea szacharinnal 3 K, cukorral 4 K; (citrom és rum nélküli tea í koronával* kevesebb) ; csokoládé tejjel 8 K; kakaó tejjel 8 K; málnaszörp 6 K; lemonádó 0 K; fagylalt 10, illetőleg 8 K; főtt tojás darabja 4*50 K; tükörtojás 6*50 K; adag sonka 40 K; adag szalámi 24 K; szardínia darabja 7 K; vaj 4 K; méz 4 K; jam 4 K.__*
Mementó MurakS^S
— A köialk&lnuiotUk nigykaniitfli osoport]a.
A m. klr. pénr3KymlnU«Uriuiu 8500/V. 1920. juániu k<ir-rondtlotében megengedte, hogy u bmcriési c»oportok térítésben résxesülh«»s«nek, ha éloLmlclkkckct u Budapesten kiosztásra korülő fejadagnak megfelelő mennyiségben tényleg nem tudták kiosztani. Térítésnek halyo von többek között azok után a közalkalrmuottuk után, akik saját hibájukon kívül kedvezményes ellátásban még: egyáltalában nem részesültek. Kelhivom ennélfogva, hogy az alá a szempont alá es6 közalkalmazottak igényeiket 1920. Juliul hó végéig az igényjogosultéig elvesztésepek terho alatt minden nap délelőtt 10—lü óráig Gudlin Ferenc urnái Jelentsék bt, a vidékiek pedig postán küldjék be. A továbbiakat Godlin Fcronc fogja az illotő bojejentfnok tudomására adni. Meg-jegyxés: Nincs a tag tclszéséro bízva, .hogy az ellátást természetben vagy készpénzben vegye fol: ennélfogva, nmely cikkxo a csoport az ellátást természetbuu kiszolgáltatta, meg térítésnek azon a cimen, hogy a tag az illető cikket a birtokában levő „Ideiglenes igazolvány" alapján * fel nem vetto — holyo nincs. Magától értetődik, hogy azok a közalkalmazottak, akik ellátásban csak réaiben ^éaxesültck, vagyis akiknek igazolványuk van, no jelentkozzenok, mort azoknál a megtérítés más módon less ewköiölve. Az elnökség.
A MOVE* iparművészeti szakosztálya a fehérnemű varrás kurzusát augusztus hó 1-ón megkezdi a Zrínyi Miklós utcai loányiskola rajztermében, ahol a tanítás délután 2 órakor veszi kozdetét.
— Kosárlonó Iskola Zalában. A kereskedelmi miniszter megkerosést intézett Zalavármogyo főispánjához, hogy egy kosárfonó iskola felállításához alkalmas helyet hozton javaslatba. A keroskedelmi miniszter a kosárfonó ipart ugy akarja megszervozni, hogy biztositja a termeléssel a szükségletet. A kereskodelini miniszter a Balaton vidékén óhajtja fölállítani as Iskolát.
Aranyat, ezüstöt, brill/ánsokat és érmeket legmagasabb áron veszek. FRIED ékszerész, Magyar-utca 43.
Vályogvetök kerestetnok. Jelentkezni lehet Rigyáczon az intézőnél.
Egy mindene» íYíx6u(í jó fizetéssel felvétetik. Cim a kiadóhivatalban. ____ ^ ___._ _ . . * _ *
\' S^lnhá^.
HoH műsor:
Szombaton Ezüst sirály. Harmadszor.
Vasárnap Kzüat sirály. Negyedszer.
Hétfő Ssatinnők elrablása. Bohózat.
TŐZSDE.
Sv,
Budapest, Juliys 23. Az Irányzat ma meglehetős tartózkodó volt. *
Valutapiac: Napolcon (317, Font 062, Dollár 100, Frank (francia) 1340, Márka 458, Lira U80, Kubel 311, Lei —, Szokol 357, Frank , (svájci) —, Dinár 935.
íiriékek: Ipar —, Hazai —, Agrár —, Magyar hitel 1818, Magyar Bank—, Forgalmi —, Leszámítoló 870, Osztrák hitel 008, Magyar-Olasz 404, Konkordia CizolJa —, Boocsini 4020, Altalános szén —, Szászvári —, Salgótarjáni 5030, Urikányl 4400, Rima 3040, Schlick 730, Nasicl 14300, DanIca *350, Klotild Adria 1100, Atlantika 4850, IngaUan —, Jelzálog 482, Keroskedelmi hitel —, Kereskodelmi Bank 6400, Drasche —, Gutt-mann 4216, Olaj M. Cukor 10400.
A szerkesztésért felelős: a főszerkesztő. — Hyüt^ér^)
Nyilatkozat.
A gazdaközönség tájékoztatásba közöljük, hogy nemzoti és kerosztény intézotünk ollen egyesek aknamunkát folytatva azt híresztelik, hégy holdanként 3 gabonát fog az Áruforgalmi RT. átvenni. Ks hszugság, a valóságban az átlag egy métormázsa less holdanként a birtoknagysághoz viszonyítva. így azon kiiblrtokos, akinek búzával és rozzsal bevotett terüloto 5 holdnál kisebb, ciak 30-40 kgm ot fog holdanként beszolgáltatni. A beszolgáltatás! kötelezettségnek tehát minden gazda, toklntottel a kis mennyiségre, a lehető legnagyobb készséggel igyekezzék
.1.,.» tort. Teljes tisztelettől
ZaluJraifftl Mutktztil Aruferfalmi RT. lajrkanlzsi.
mint a megyoi főbizományos.
Elmúlt cl háború t
hátrányos hatása a
DIANA Stmé^ialZ
melyek Isméi a ^^J^^n
mAHA-krém kis tégely „
DIANA-krám nagyjégely . . k . | [ ; £ K
........ K
\'.♦•■•••OK
......10 K
........ K
........ K
.................... K
................. . tö K
KniíHutó rkniaa.cten.OLtt I Gyárija: a DJana Kereskedelmi R -T
Budapest. V.„ Nádor-utca *0. ? J
Dl ANA-pudar kis dobez DIA NA-pu<)«r nagy dobor . . DIANA-tollatkéaalat kis doboz DlAMA-tollotkéaxIat nagy Dl ANA-fogkrém . . . " . . DIAÜA-Íoopor DIANA-sxai
Szántó Vilmos íí^^*^¿í1
Kölcsey-utca 12 Teltfon 322.
Eladók: Üzletházak azonnal beköltözhető lakással, üzletek azonnal átvehető, gyárvál Ulat, családiházak . beköltözhető lakással balatoni villa, kisebb földbirtok stb J Megvételre kereitetlk: Földbirtok szőlő, kisebb-nagyobb földbérlet, minden nagyságú házak, villák stb.
7* /"> Van szerencsénk tisztelettel kö-» w» zölni, hogy tekintettel az idény előrehaladottságára a raktáron levő
cipőárukat
Továbbá készítünk mindennemű uri, női és gyermekcipőkot a megrendelő anyagából is. — Teljes tisztelettel:
MII/TtiNYI SÁNDOR És FIA
a város palotájában.
Önálló 30 éves bognár
uradalomba azonnalra állást keres. Cim: Pető Lajos Esztergály (Zalaapáti.)
ii
waggonba rakva nagy mannylségban megvételre keresek. (ügynökök dljma.)
POLL AK M. EMIMlkinhnMllí
T.l.I.usám: «95. — Távirati cim: T.rmíajr.
98-99% rézgálic
kisebb tételekben .......34 kor.
nagyobb tételekben ... 32 kor. == raktárról kapható: == ** FORMICA Vegyészeti Vállalatnál
BUDAPEST, V. Bálvány-utca 18. .félemelet.
Gőzcséplőkészlet 8-as
fa-, szén és szalmatözelósro.
Elevátor gyárilag tökéletesen javítva w ELADÓi
SZÚNYOG BÉLA É8 TÁKHl S067 BUDAPEST, VI. Forgách-u. 11.
Pénzszekrény, Mérlegjavltások
.... . ¿ \' I minrcon Ar. InUniiAn-in OOlkA-
% Wiese-gyártmány, 1-7 met. magas, kifogástalan állapotban eladó. Megtekinthető Kazinczy-utca 16. sz. I. em.
ÜDÍT
gyógyít
FRISŐIT
az Eszíerházy, KABOLflI viz!
Főraktár: Flelschacker Ignác
= NAGYKANIZSA.
gyorsan és jutányosán eszközöltetnek Hahn Albert ótTsa
Kiráiy-u. 28. szám alatt. wt
gőzmosógyára Nagykanizsán
FlhJet: Hunyadi utca 19. — Gyíijíölclep: KtzIflc^^S«
Hófehérre rxxam, tükörsimára vaaal
t
ZALA . . • 1020. július; 24,
XLVII. évfolyam
m ****** i i i#n \\uitm
M t
»«■lyhiilMi, ratÜ. Julius IS. Vasárnap
ürtmtt
NAGYKANIZSA,
1 Sugár-ut 4.
t r
mi Nyomdavállalat PA-at 5. az.
Stgjcleolk hétfő kivételé* vtlailadennap korareggel
188
előfizetési árak:
U — ^ fcfi] || - WfWa^W- É * .-ÍW
leírta káiMz toidti, vldékrt ptttt uiAtldittH:
n i
Ifi kért » , . 9 V*
Mám
rttévra

IN . M »
u
• • •
"I* iWl> >
0t9rka«a<ea4«l #• kladóblvaloll Itítíon 78. Nyomdai f«l«fon 117.
POLITIKAI NAPILAP.
- - - ..A-.\'*»"* \' "mlf" i. , ^ . .
I in^tai a phhi#i<^ii i> II Mim

>M
Főszerkesztő: < jj Főmunkatárs és lapttilajdono» i
TÓTH ZOLTÁN ¡1 C9ILLAO JKNŐ
-----rrr*"- ir iurrr - m JJ
fcgyea «iám Ira i

korona.
MM
MftataUtfMtfli
Hirdetések díjszabás szerint.
A szövetségesek ultimátuma a szovjetkormányhoz
Foch marschall Varsóba utazott. — Román koronatanács.
Milánó, julius 24. A „Seooló" jelentése kormánya szovjetcsapatok azonnali vissza-szerint a szövetségesek az orooz szovjethoz öt napos ulttmátumot Intéztek, hogy ezalatt a Lengyelország elleni ellenségeskedést szüntessék be.
Zürich; julius 24. A „Matln1 értesülése szerint Fooh marsohall több vezérkari tiszt kíséretében Párlsból Vársóba utazott.
Bukarest, julius 24. Tegnap délután a király elnöklete alatt koronatanács volt, amelyen megbeszélték azon katonai intézkedéseket, amelyek a szovjetcsapatoknak Romániába való behatolása miatt szükségesekké váltak. A román kormány jegyzékben fordult a moszkvai kormányhoz és tiltakozott a vörös csapatok bevonulása ellen. Ezt a jegyzéket egy ultimátum fogja követni, amelyben a román
Francia kBzgaidászok Budapesten.
Budapest, julius 24, A magyar gazda-
¿u- . «• "...... « . - sági viszonyok tanulmányozására közgazdá-
vonulását követeli, amelyek tobb helyen át- szokkól és politikusokból álló 9 tagu bízott-
keltek a Pruth folyón.
Jassyt megerősítették. Az orosz csapatok átkeltek a Dnyeszter folyón ós a Csernovitz mellett húzódó román határhoz közelednok. Jassy és Galacz között ujabb román haderőket koncentráltak.
Berlin, julius 24. (Wolff.) Az oroszok ós lengyelek most már közvetlenül Kelotporosz-ojszág határán harcolnak s a harcolók és menekülők át is lépik a határt, amiből bonyodalmak támadhatnak. A birodalmi elnök a semlegesség Megóvása miatt az első katonai körlet területére kivételes intézkedéseket léptetett életbe.
mmmm
Á bojkottcsinálóknak nem izlik a bojkott.
Bécs, julius 24. A nemzetgyűlés tegnapi ülésén Stöcker képviselő beszédet mondott a Magyarország elleni bojkottról. Bebizonyított tényként említette fel, hogy Magyarországból jelentékony gyümölcsöt és gabonát kaphatott volna Ausztria. Az osztrák mellókkormány, a munkástanács bátorságot vett magának ahhoz, hogy a Németországnak szánt küldeményeket lefoglalja. Ez nagy elk^dvetlenedést idézett elo Németországban, holott Aíjsztriának ezt el koll kerülniet\'
Nagyon sajnálatos — úgymond «— Kun Béla ügye is, aki társaival együtt orosz ruhába öltözve akart Németországon keresztül menni E botrányos eljárást meg kell bélyegezni, mert ennek a következménye, hogy a költségünkön utazó egész fogolyszállitmányt vissza akarják küldeni. * f
A bojkott a bécsi lakosságnak okozza a legtöbb bajt. A bojkott miatt akadt meg a szénnel való ellátás is. A bojkottnak egyébként Nyugat-Magyarországra az a politikai jelentősége van, hogy Nyugat Magyarország népe felhagyott az Ausztriához való csatlakozás gondolatával és kénytelen lesz Magyarországgal tartani.
Amsterdam, julius 24. A nemzetközi szakszervezeti irodát rendkívüli ülésre hivták össze Magyarország bojkottja ügyében. Az értekezlet összehívását az tette szükségessé, hogy több ország munkassága — legutóbb a svájci munkásság — erélyesen tiltakozott a bojkott ellen és revízió alá veszi a szakszervezeteknek legutóbb Brüsszelben hozott határozatát, mely Ausztria munkásságára bizza, akarja-e továbbra is fenntartani a bojkottot, vagy sem. A nemzetközi iroda mai összetételét ismerve, alig lehet lehetséges, hogy a julius 24-íki értekezlet a bojkott fenntartása, sőt szigorítása mellett fog határozni.
Gratz Gaastáv válaisa Finmenneti
Bécs, julius 24. Fimmen Ede, a nemzetközi szakszervezeti iroda titkára a napokban nyiit levelet tett közzé, amelyben szemére vetetto Qratz Gusstáv bécsi magyar kövot-nek, hogy megsértette a titoktartás kötelezettségét. Erre a levélre Qratz a következő levélben válaszolt:
St. Úrban, julius 20.
— Tisztelt Uraml As Arbeiter Zeitungban olvastam azt a levelet, amelyet On e hó 13-án irt hozzám és amelyben azt állítja, hogy
én azt a kívánságomra kötött megállapodást, iiogy a tanácskozásokról szóló hivatalos kommünikéken kivül semmiféle más közlest nem juttatok el a lapokhoz. En sohasem nyilvánítottam azt a kívánságot, hogy a tárgyalásokat titokban tartsuk és hozzájárulok ahhoz I a javaslathoz, hogy a megbeszélések ideje I alatt a siker érdekében csakis közösen meg- I
állapított kommünikét adunk ki — ez senkire | vánnak a iegfőbb állami számvevőszék elnö---- jelonthetott —— ■
ság érkezett Budapestre. A küldöttség vezetője, Saint Isanweur, Franciaórszág. legkitűnőbb közgazdászainak^egyike, ma délelőtt Fouchet admirális kisórotében megjelent a miniszterelnökségen és Teleki miniszterelnöknél bemutatkozó látogatást tett, akivel hosszébb megbeszéléseket is folytatott.
{ f- f r : , \' J •
A magyar YSIdraJzkönyvek nem ismernek elszakított országrészeket.
Budapest, julius 24. A kultuszminisztériumban pénteken délután dr. Imreh Sándor államtitkár elnöklesével ankét volt, amelyen a földrajztanítás mikéntjével foglalkoztak. Öt felszólalás után az ankét ugy határozott, hogy Magyarország földrajzát a jövőben épp ugy tanítják, mint azelőtt és nem veszik tekintetbe a megszállást, hanem a területi integritás alapján Kolozsvárt, Pozsonyt, Kassát, Temesvárt, Nagyváradot stb. magyar városoknak tanítják*. j\\
Huszonhatodikán tárgyalják Stráusz István Ugyót.
Budapest, julius 24. Dr. Strausz Ist-
nezve sem jelenthetett állandó titoktartási kötelezettséget, ugy, hogy ily tárgyú; javaslatot én feltétlenül . elutasítottam volna. Ez nem is történt njeg és mivel az Ört leveléből következtettem, nyilván tévedésből tartottam természetesnek, hogy önök nem esi nálnak titkos diplomáciát. Ezért mondtam le
kónok bűnperét e hó 2G-án kezdi tárgyalni a budapesti büntetőtörvényszék, dr. Vécsey Lajos, volt tordai törvényszéki elnök/vezetésével. A vádhatóságot dr. Ziiahy ügvesz fogja képviselni, Strausz védelmét pedig dr. Lengyet
arról, hogy mindezt nyilvánosan állapítsam 1 Zoltán és dr- Török Sándor ügyvé.dek látják meg. A hivatalos Magyarország megbízható- | el. A tárgyalás elé élénk érdeklődéssel fordul ságára vonatkozó, tárgyi tekintetben teljesen
igazságtalan, formájára nézve pedig illetlen megjegyzését a leghatározottabban visszautasítom. r Qratz Ouszté.
Az osztrák gyáriparosok a bojkott ellen.
. - V <
Bécs, julius 24. A németausztriai gyáriparosok szövetsége tegnap megtartott közgyűlésén beható vita után határozati javaslatot fogadott el, amelyben a legerólyesebben tiltakozik a bojkott ellen ós felhívja a kormányt, hogy vessen azonnal véget a bojkott áltaj előidézett lohetetlen és törvénytelen helyzetnek.
Az ülés folyamán Hamburger elnök kö* zölte, hogy a bojkott életbeléptetése előtt fi* gyelmoztette a kancellárt a bojkottból származó súlyos következményekre. Erre Renncr egy levélben válaszolt, omelyben a többi között ezeket mondotta:
— Le kell szögeznem, hogy a kormánynak semmiközo sincs a bojkotthoz, mindazon* által intézkedtem, hogy az Ön közlését tudassák az amsterdami nemzetközi szakszervezeti szövetséggel, amely a bojkottakciót irányítja.
E levél felolvasása nagy megbotránkozást váltott ki a gyűlés résztvevőiből. .
tárgyalás az egész ország közönsége.
=

A magyar békeszerződés elő* adója a ffranoia kamarában«
Budapest, julius 24. Párisi értesítés szerint a kamara Danides képviselőt megbírta a magyar békesierződés előadói tisztével. *
Kun Bétáék sQrsa.
Berlin, julius 24. Az osztrák kormány közölte a berlini osztrák követ utján a német kormánnyal, hogy nem haijandó visszaengedni osztrák területre a;t a hadífogolyszállitmányt, amelyhez Kun Béláék is tartoznak. Ennek folytán a visszaszállítást megszüntették s a hadifoglyokat azokkal a politikai személyekkel együtt, akik a szállítmányhoz csatlakoztak — Stein közelében helyezték el. A szállítmány további sorsa felől akkor fognak dönteni, amikor megállapítják, hogy az osztrák kormány ragaszkodik-e álláspontjához.
Berlin, julius 24. A „Deutsche Allgemeine Zeitung" irja: Ha a magyar, kormány. Kun ki* szolgáltatását követelni fogja, jakkor a német kormány nem fog ennek eleget tenni, még akkor sem, ha a magyar kormány, mint közönséges gonosztevőket kéri ki őket. Ezért nem marad más hátra, mint Kun Bélát kellemetlen idegenként kiutasítani.
Bécs, julius 24. A „Mittagszeitung" jelenti Berlinből, hogy a magyar kormány kiadatási kérelmét ma adják át as országos főtör-vényszéknek. Az erre vonatkozó okirat vastag könyvet tesz ki és 337 gyilkosságot számlál fel, amit a tanácsköztársaság ideje alatt követtek el Magyarországon. Mindezekért Kun Bélát teszik felolőssé, mert\'- mint a hatalom birtokosa nem akadályozta meg a gyilkosságokat. Két eeetben gyilkosságra való felbuj-tással vádolják Kunt.
4

¿ALÁ
1920, julilup 25.
A magyar Edison. <
Fodor József pápai diák elektrotechnikai találmányai, A magyar tőke gyárat alapit t fiatal tehetség alkotágai számára.
Az ismeretlenségből felbukkanó 18 éves magyar diák találmányai, amelyekről a Zala is irt valósággal lázba ejtették az elektromossági gyárak és vállalatok megbízottjai, akik a maguk számára szerették volna megszerezni a korszakalkotó és nagy horderejű találmányokat. Már-már ugy volt, hogy a magyar társadalom közönye folytán idegenbe kerül a magyar tehetség, amikor megszólaltak a lapok ós felhívták a magyar pénzvilág "gyeimét a magyar Edisonra. Ennek tulajdonítható az, hogy most már egy megyar bankcsoport gyárat alapit a találmányok értékesítésére.
Szakértőink közül Hermann József dr., a székesfővárosi elektromos müvek üzemigazgatója technikai, Gergő Imre dr.,..egyetemi magántanár orvostani szempontokból foglalkoznak a találmányokkal, amelyekről rövidesen egy tudományos könyv is fog megjelenni.
F\\)dor József szüleit a szerbek Zombor-ból kiutasították és a család a somogymegyei Marcali községben telepedett le. Mint sze-gónysorsu menekült hivatalnokcsalád gyermeke, a legnagyobb nélkülözések között végezte Pápán a VII. gimnáziumot. Keresetképpen foglalkozott a villanyszereléssel és Marconi-féle dróttalan távírót akart szerkesz-teni. Ezen fáradozása közben igen érdekes módon jött rá első találmányára.
A drótnélküli távírókészülék előállítására csak 1200 méter drót állolt rendelkezésére és ebből az ismert előállítási módszer szerint (egy állomás létesítéséhez négyszáz méter drót szükséges) csak három állomást tudott volna létesíteni. Ismeretes, hogy a távírato-záshoz szükséges áramfeszültség a drót hosszúságától, a mágneses tértől és az áram mozgási sebességétől vagyis a rezgésszámoktól függ A mágnoses téren nem változtathatott. Drótja több nem volt. Csupán tehát a
tása legfeljebb 6—8000 koronába kerüf, holott áramfeszültsége az előbbinél ötszörte nagyobb | lehet. A Marconi dróttalan távíró készötéket találmányával annyira egyszerűsítette, hogy az általa készített szerkezetet egy ember kényelmesen hátára veheti és viheti. Ennek viszont a háborúban lesz óriási jelentősége.
A *lratar|clz6 késsttték
A 18 éves zseniális magyar diáknak, másik érdekes találmánya a zivatarjelző. — Szintén egész kicsiny, egyszerű és könnyen* előállítható készülék, amely egy nappal előbb jelzi a zivatart, annak irányát, mozgási sebességét és erejét. Az olcsó, bárhol könnyen alkalmazható készülék a mezőgazdaságban lesz nélkülözhetetlen. Ezenkívül a felfedezések egész során dolgozik az ifjú megyar zseni.
A napfény hatásárá kialvó ós este önmagától felgyulladó gázlámpa ós még sok
más, világra szóló alkotás, amelyeket elkészültükig titok fed, kivétel nélkül az if}u zseni agyában születtek. A jövő jelét látjuk az ifjú meteorban, aki szellemi fényével van hivatva, hogy megvilágítsa a \'sors által erősen sújtott hazánk égboltját ós hogy eggyel növelje azok számát, akik az eddig ismeretle:tsógb|n ólt Duna-Tisza közi nép számába megszerzik a külföld becsületét ós bámulatát.
Kanizsaiak Keletszibérlában
Kikről hozott hírt dr. Bartha István? — Biztató örömhírek közeli hazaJövetelQkről.
— A Zata eredeti tudósítása. —-Az olmult napokban érkezett haza Ke-letszibóriából — ahol közel négy évig ette p hontalanságnak a szó szoros értelmében vett keserű kenyerét — dr. Bartha István, nagykanizsai ügyvéd. Dr. Bartha — akinek a szerencsés körülmények véletlen torlódása lehetővé tette, hogy sok hadifogolytársát meg-\' előzve érkezzen haza — fogságának utolsó idejét a Vladiwosztok közvetlen szomszédságában levő s úgyszólván a városhoz tartozó*
Perneja-Rijecska fogolytáborban töltötto — rezgésszámon való változtatás, a rezgésszám 1 53 napos hosszú ós kimerítő utazás után a növelése állott rendelkezésére. I Sungho Maru nevü kinai hajóval érkezett haza
Ekkor jött rá az önindukció gondolatára | 8 hírt hozott a Keletszibériában lévő kanizsai
és ennek kapcsán szenzációs találmányára.
Régi tantétel az, hogy egy drótban fej-lasztett áram, a másik mellette levő drótban ellenáramot fejleszt. Fodor feltételezte azt, ha az első drótban levő áram a másik drótban ellenáramot fejleszt, miért ne támaszthatna ellenáramot mindjárt magávan az első drótban is, amely legközelebb van hozzá és amely a támasztott áram hatását leküzdeni igyekszik.
Ennek az újonnan felfedezett ellenáramnak kihasználásában rejlik korszakalkotó felfedezése. Egy kicsiny és egyszerű készülék segítségével bármely áramot tetszés szerint az eddig ismeretlen 400 billió rezgésszámra emelhet vagy 300 rezgésre sülyeszhet alá.
Ezen készülék segítségével előállitott áramot az ember idegrendszere \'már nem érzi, csupán az általa támasztott melegségeit. Ezen nagyfeszültségű szikra papíron átültetve látható nyomot nem hagy maga után. Az egész készülék egy szivardobozban elfér és bármely villamosáramra könnyen alkalmazható.
Orvosi térem ezen eddig ismeretlen nagyfeszültségű áram jelentősége beláthatatlan. Elég egy példával jellemezni azt, hogy az
hadifoglyoknak legtöbbjétől. Azoktól, akik vele egy táborban voltak — leveleket is hozott családjuk részére, a Vladivosztoktól 100 kilométernyire fekvő Nikoia-Uauriak-i tábor kanizsaiatól pedig — akikkel állandó kontaktusban állottak a Perneja-Rijecska-i tábor lakói
— egy-egy jó hirt: hogy élnek, egészségesek s rövidesen ők is itthon lesznek.
Felkerestük dr. Bartha Istvánt s megkértük, mondjon valamit hadifogoly földijeinkről, hiszen az ő sorsukat hozzátartozóikon kivül az egész város is szivén viseli, hiszen valamennyiük kedvelt tagja volt a kanizsai társadalomnak, amely őszintén örül, ha róluk csak a legparányibb örömhírt is hallja.
Dr. Bartha ftleg a keletszibériai lágerek kanizsai lakóiról tudott felvilágosítást adni. A nyugatszibériaiktól már körülbelül két év óts el voltak vágva, velük semminemű érintkezésben nem állottak s híreket is nagyon elvétve
— rendesen csak a magyar hadifogoly újság utján kaphattak róluk.
A Keletszibériában levő kanizsaiak közül is főleg azokról tudott bővebb felvilágosítást adni dr. Bartha, akik vele együtt a Perneja-
ideggyógyászatban használatos D\'Ausónvalalo- I Rijecskai táborban éltek és azokról, akik a gép helyett, amely egy félszobát. elfoglal és I tőlük 100 kilométer távolságra lévő Nikols-elkéssitése a mai viszonyok között 1,000.000 I Usurisk lakói voltak s akikkel a Perneja-koronába kerül, Fodor találmányának alkal- I Rijecskában lévők lovélileg érintkezhettek, mazásával készített gép sokkal kisebb, előállt- I Perneja-Rijecskán, a keltftezibériai táborok
eme legnagyobbikában együtt éltek kanizsaiak : Bencitk Lajos, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank kanizsai fiókjának tisztviselője, Aczét István, a 20. honvédezred hadap/ódjelöltje Aczól Ignác kereskedő fia, Bogenríeder Ottó és Kaufer Árpád. Velük volt március elejéig Schuh Károly, «Schuh postafőfelügyeJő fia is amikor a fiatal és elszánt hadapródjelelt elindult Nyugat felé, hogy akármi uton módon keresztülvergődjék Oroszországon és* hazajusson. A fiatalember azonban társaival együtt csak Csita környékéig jutott, ahol azután az egész kis csapat megrekedt, mig végre az Alexandrowszkaja-I táborban njból internálták őket. Ezekről az Alexandrowszkfiján lévőkről elmondotta dr. Bartha, hogy éppen elutazása előtt érkezett meg Vladivosztokba a nemzetközi vöröskereszt egyesületnek egy bizottsága, amely jórészt japán lisztekből állott s amelynek feladata volt a Csita környéki hadifoglyoknak — igy ai aJexandrowszkajaiaknak is az összegyűjtése s Vladivosztokba szállítása, ahol azután majd behajózzák őket.
Nikols-Usurisk kanizsai lakói közül: dr. Beck Dezső ügyvédtől annak bátyjáról, Dénes Ignác tanárról, Hetzger István 43 gy. e.-beli zászlósról, Watigurtzky Btfláról, dr. Strérn Istvánról és öccséről Imréről,, valamint Tauber Viktorról hozott hirt dr. Bartha, aki egyszers-mint az ottmaradtak hazaszállítására vonatkozólag arróT is leszámolt, hogy május elején a hadifoglyok ügyeivel foglalkozó amerikai magyar bizottság táviratozott Waschingtonból, amely szerint junius elejére két hajóval megérkeznek Vladivosztokba. Ez a bizottság — mint a hazatért hadifoglyok Tnotán Kirchner alezredestől értesültek — junius 16-án meg is érkezett Vladivosztokba s azóta a bizottság két hajója magyar hadifoglyaival már bizonynyal nyiít tengeren van s ki tudja melyik pillanatban érkezik meg az örömteli értesítés, hogy a több száz magyaiból álló szállítmány már kikötött Triesztben.
A Perneja-Rijecska-i táborban, amely a japánok kezében van — a lehető legemberibb elbánásban van részük a foglyoknak. A japán táborparancsnokság ugylátszik ezúton is dokumentumát kivánja adni Japán nyugati színvonalú kulturáltságának. A foglyok és a japán táborőrség közti békés harmóniát csak egyiz-ben zavarta meg egy kinos incidens, amelynek egyébként igen tragikus vége lett: három fogolytiszt életbe került. A szóban forgó három fogoly ugyants szökést kísérelt meg, az Őrség azonban elfogta őket s parancsnokuk a halálra rémült embereknek azt a parancsot adta, hogy szökjenek, szaladjanak éppúgy, mintha nem fogták volna el. A szökevények nem mertek engedelmeskedni a felszólításnak, csak mikor az altiszt azzal szólította fel újból őket, hogy nem lesz semmi bántódásuk — indultak neki az útnak tétovázva. Az őrség ekkor sortüzet adott s a három fogoly holtan rogyott össze. A tragikus eset után a táboi parancsnok, japán kapitány azonnal megjelent a tábor kétségbeesett foglyai előtt s legmélyebb sajnálkozását fejezte ki az eset felett, amelyet szerinte csupán az altiszt félreértése okozott.
A japán parancsnokság alatti táborokba egyébként — mondotta dr. Bartha — * foglyok ellátása semmi kívánni valót sem hagyott hátra. Itt japán pénzben kapott fizetésükből kielégítően tudták magukat élelmezni nem ugy, mint az orosz táborokban, ahol bizony nem egy tisztnek a legsúlyosabb munkákat is el kell végeznie, csakhogy az élelmezésükhöz szükséges összegeket előteremthessék.
1920 julius 25.
HÍREK.
— Kinevezik a budapesti főpolgármestert. Ferdinándy Gyula belügyminiszter előterjesztést tett Horthy Miklós kormányzónak a főváros főpolgármesteri székének végleges betöltése iránt. Értesülésünk szerint az előterjesztés Sipőcz Jenő dr. kormánybiztost ajánlja a díszes méltóságra. A kinevezés már a napokban, valószínűleg még julius 28-ikán tartandó első közgyűlés előtt, megjelenik a hivatalos lapban.
— Hazafelé a fogságból. Vermes Aladár főhadnagy közel ötesztendeje sínylődik orosz fogságban. Pár esztendőt töltött Irkutzkban, ahonnét kényszermunkára vitték. Vermesnek egy őrizetlen pillanatban sikerült három társával megszökni. Az egyik szökevény néhány nappal ezelőtt megérkezett Csóthra, ahonnét azonnal értesítette V.ermes családját, hogy fiuk útban van ós hazaérkezése már csak napok kérdése.
— Változás a menetrendben. A Déli vasút üzletigazgatósága közli: Az a fürdő-expressvonat, amely eddig szerdán este érkezett Nagykanizsára, ellenvonata pedig csütörtök reggel indult vissza Budapestre — a jövő héttől kezdve elmarad s ezentúl csupán a Kanizsára szombat este érkező ós Budapestre hétfőn reggel visszainduló fürdőexpressz fog közlekedni.
— Rossz világ a csempészekre. A belügyminisztériumban egy, a közeljövőben kibocsájtandó rendelet előmunkálatain dolgoznak, amely rendelet a mindjobban elharapódzó csempészetet losz hivatva megakadályozni. A rendelet szerint mindazok, akiket csempészésen érnek — azonnal internálják. A nyugati határszólen, ahol a bojkott következtében mindtöbben igyekeznek a kiviteli tilalmat megszegni — e rendeletre való tekintettel mindazokat, akiket csempészésen érnek — Sopronba szállítják, ahol a huszárkaszár« nyában tartják őket mindaddig őrizetben, amig a csempészésről szóló miniszteri rendelet hatályba nem lép s internálásuk most már törvényes alapon foganatosítható.
— A mai sportBnnepély. Ma délutánra kijut a szórakozásból a kanizsai közönségnek. A sportpályán ugyanis a NTE.—Kaposvári SE. football-mérkőzés mellett a színtársulat rendez tarkaprogrammu népünnepélyt. Lesz szépség» verseny, konfetti, lampionop kivilágítás, estéli kabaré s arpi a fő: tánc, éjfólután egy óráig.
— Drágább lelt a patika. A népjóléti miniszter a hivatalos lap mai számában két rendeletet közöl, amelyben a gyógyszerek, kötszerek és edények drágulása miatt uj hivatalos gyógyszerárssabást tesz kötelezővé. Az uj árszabás julius 15-én lépett életbe s ugyanezen időponttói kezdődően a gyógyszer-bakhoz engedélyezett félárt is száz százalékban állapította meg. A rendelethez hosszú kimutatás van csatolva, amelyben a gyógyszerek, a sebészeti kötszerek, a gyógyszervények és a vénykészitésnél előforduló munkálatok uj, felemelt árszabása olvasható.
— Fölhívás. A m. kir. honvédelmi miniszter ur 432.191/33.—1920. számú rendeletével meghagyta, hogy a zalai gyalogezred parság Nagykanizsán
egy katonai beszerzési c*oportot állítson fel azon célból, hogy a v*ros területén lakó tényleges, nyugdíjas, hadirokkant tisztek és altisztek, illetőleg tisz-tck és altisztek özvegyei és árvái, valamint •*«k hozzátartozóinak jövőben a jegyhez kötött élelmiszerekkel való ellátása biztosítva

ZALA
3
legyen, ha az a MOVE. vagy a NYUJKOSZ. fogyasztási szövetkezet utján meg nem történne. Felhívom a város területén lakó azon nyugdíjas, rokkant tiszteket és altiszteket, tiszti és altiszti özvegyeket és árvákat, kik a katonai beszerzési csoportnak tagjai óhajtanak lenni, azt folyó hó végéig a zalavármegyei katonai parság kiegészítő csoportjának (Frigyes főherceg laktanya) személyesen jelenték be. Tontsch őrnagy.
— A mezőgazdasági munkások napibérének megállapítása. Az alispáni hivatal tegnap leiratban ismertette mog a várossal a kormány által megállapitott mezőgazdasági munkabéreket. A kormány részletesen előírta minden munkálatnak a diját, melynél többet
egy munkaadó sem köteles fizetni mezőgaz-
♦ é
dasági munkáért. A munkabérek a következők: Cséplésnól férfi napszám 60, női 30 ós gyermek 20 korona. Sarjú, ós mesterséges takarmány kaszálást napi 50 koronában álla-pittatik meg. Forgatásnál és gyűjtésnél napi-bér 35 korona. Szőlőpermetezósnél 50 korona, a szőlőszüretelésnél szedők részére napi 20 korona, a szüretnél előforduló egyóbb dolgot végző munkások részére pedig 30 korona az igényelhető napibór. Kapálásnál 30 kor., szőlő fedésnél 25 korona. A tengeri, répa ós bur-gonyaszedós dija napi 25 koronába lett megállapítva.
— Meghívó. A Magyarországi Délivasutasok Segélyegylete julius 25-én tekeversenyt rendez Csengery-ut 74. szám alatt, az Ungár Sándor vendéglőjében levő uj tekepályán, ahol a szerencsés nyerő egy 1 éves sertést nyer. Tisztelettel a rendezőség.
— Közalkalmazottak beszerzési csoportja. Felkérem az összes hivatalok vezetőit, hogy az ideiglenes igazolvány számszelvé? nyeinek harmadik] koszorúja átvétele végett megbízottaikat hétfőn délután 3—5 óráig Gudlin Ferenc úrhoz küldjék el. A nyugdijasok ugyanannak átvétele végett kedden délelőtt 9—12 óráig és délután 3—5 óráig jelentkezzenek. A julius 1—20-ig terjedő lisztosztás a III. koszorú 29. és a III. koszorú 30. szelvényére lesz kiszolgáltatva. A liszkiosztás ideje a beszerzési csoport helyiségének ajtajára kifüggesztendő hirdetménnyel lesz a tagok tudomására hozva, de a hét folyamán megkezdődik. A határidőket mindenki tartsa be mert annak elmulasztása esetében kedvezmó* nyes ellátásra igényt nem tarthat. Az elnökség.
— Nyomdászkabaré lesz a színtársulat elsőrendű erőinek felléptével augusztus hó 8-án a „Polgári-Egylet" kerthelyiségóben és éttermében a hadifoglyok hazaszállítása és az agg nyomdászok menháza alapja javára. A kabarén az Ipartestület dalárdája is hangversenyez. Az ünnepélyre nagyben folynak már
az előkészületek és a rendezőség már állanód
» » ,
permanenciában van.
— A cseh tőke terjeszkedése Magyarországon. Még élénken emlékezhetik mindenki háború előttről a csehországi Schicht cég reklámjaira, amelyekkel elárasztotta Magyarországot, ugy, hogy bárhova ment az ember, a legkisebb állomás perronjától a legelőkelőbb hetilap hirdetési rovatáig, mindenütt szemébe ágaskodott az ugrásra készülő szarvas, hirdetve, hogy a magyar háziasszony csak ugy lehet boldog és hosszuéletü, ha szarvasszappannal mos. Azóta valamit változott a helyzet ós a magyar szappanipar a háború alatt a cseh atyáskodás nélkül is fedezte az ország szükségletét, s már-már ugy látszott, hogy teljesen kiszorít minden idegen gyártmányt. Azonban a cseh tőke nem szivesen
enged ki a karmai közül egy olyan piacot, mint Magyarország, mert a derék szomszédok a pénzünkre korántsem haragusznak ugy, mint miránk, — tehát gondolt egyet és megvett Pesten egy jónevü magyar gyárat, gondoskodva természetesen rögtön cseh adminisztrációról ós megkezdte nagyarányú terjeszkedését. A közönséget azonban nem fogja megtéveszteni a szarvas mögött lapuló cseh oroszlán, melyből, adja Isten, minél előbb vonitó kuvasz legyen.
- A PLETYKA legújabb száma változatos tartalommal ma megjelent.
— Orvosi hlr. Dr. Hídvégi műtő-sebész (operateúr) julius 31-től Kazinczy-utca 15. sz. alatt rendel, naponként d. u. 4—(5 órátg.
(x) Deák-Otthon Szombathelyen. Ezen állami felügyelet alatt álló internátusban a vidéki tanulók kellemes otthont találnak teljes ellátással s naponkinti lecke ellenőrzéssel. Tessék Kőszegi-utca 40. sz. a. érdeklődni.
. Aranyat, ezüstöt, brilliánsokat és érmeket legmagasabb áron veszek. FRIED ékszerész, Magyar-utca 43.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péatsk
Szombat
Hiti wtUor:
Kzüst sirály.
Ssabinnók elrablása. Bohózat. Kamáliás hölgy. Dráma. Legénybúczú. Operett. Majd a Vica. Bohózat. Stambul rózsája. Operett.
— A színházi Iroda közleménye.
Vasárnap kedvező idő esetén a színházban nem lesz előadás, hanem a Sporttelepen lesz az ünnepély. Kedvezőtlen idő esetén azonban megy a színházban az Ezüst sirály. Hétfőn ismét az Ezüst sirály kerül színre és igy a Szabinnők elrablása csak kedden kerül előadásra.

A szerkesztésért felelős: a főszerkesztő.
Nincsen rózsa tövis nélkül, nincsen szép nő Diana-puder nélkül I

Kis doboz, Illetve K 10.—
Nagy * „ • «20 —
Mindenütt kaphatói >
Gyártja: a Diana Kereskedelmi R.-T. . Budapest, VM Nádor-ulca 30.
APRO HIRDETÉSEK
Vályogvttftk kerestetnek. Jelentkezni lehet Rigyáczon az intézőnél.
i. 1.1
Egy teljesen használatlan kétlovas finom sárga urikocsl eladó. Felsőszemenye,
Postahivatal.
N6i<rahákf baba kelengye, fehér hímzett napernyő, függő petróleum lámpa, férf. felöltő eladók Csengeri-u. 12., ajtó 1.
Tisstvlielő keres augusztus hó 1-ére egy bútorozott szobát lehetők^ külön bejárattal a Csengery-, Vasúti-, Btitóányi-utcában vagy ezen utcákat átszelő kereszt« "„ákban. Cim a kiadóhivatalban.
Két darab l1/« éves Lyncoln keresztezésíl
Keresek egy daraS pulykakakast megvételre.
iStromszky Ernő, Becsehely.
ZALA
1920. július 25.
Űzletmegnyitás t m®
Tisztelettel van szerencsém a n. é. közönséget értesíteni, hogy Tftlftky-Ut 3. az. a.
vas- faszer- és festék kereskedést
nyitottam, hol választékot tartok eke-részekben és mindennemű gazdasági szerszámokban, háztartási- és konyhafelszerelési cikkekben. — Pontos és szolid kiszolgálás biztosításával kérem a n. ó. j közönség szíves támogatását.
Kiváló tisztelettel: BAZSÚ LAJOS.
tt r\\ Van szerencsénk tisztelettel kö-/• zölni, hogy tekintettel az idény
előrehaladottságára a raktáron levő
cipőárukat áron árusltjuk.
Továbbá készítünk mindennemű uri, női ós gyermekcipőket a "megrendelő anyagából is. Teljes tisztelettel: í
MtLTÉNYI SÁNDOR ÉS FIA
a város palotájában. m*>
Kisebb házakra jó vevőim vannak.
CloHÁ a A városban főbb kertes hár, egyik tldUU • beköltözhető. — Emeletes ház nagy udvarral. — Ipartelepre alkalmas emeletes ház nagy udvar és kerttel forgalmas utcában. — Csendes utcában házhely gyümölcsfákkal. — Kiskanlzsán nagy kertes ház, nagy udvar és belsőséggel. — Révfülöpön holdas szőlőbirtok berendezve 3 házzal. Jóíorgalmu hentesllilet felles berendezéssel átadó. —-FUszerUzlel átadó.
SZIQHISZT LÁSZLÓ aXWdaj«
Zrínyi Hlklós-atoa 31. sí. 1. emelet. — Teleion 285.
lei. Iraa és és sivaaiha
waggonba rakva nagy mennyiségben megvételre keresek. (Ügynökök dljstvi.)
ROLL AK M. EMIL,tatalBÍgjli|yklRiklÍli
Telefonszám: 195. — Távirati cim: Termény.
S6o5
®s@ ©s®®9®®a! VESZÜNK
«».«. .• -.1 .-í, . ti¿ »1. ./i/ / ♦ ^ vi
julius-augusztusi szállításra
nyers (nem főtt)
1
bármily kis mennyiségben is, kilogrammonkint 5 korona Árban/ — Átvehető mennyiség körülbelül 10 <mázsa; —
FARAGÓ BÉLA
magyar magpergetó gyára erdészeti osemete telepek
M70
ZALAEGERSZEG.

10—00 hektólfteres
ászok hordók
I. rendtl szlavóniai tölgyfából, transzport és félhordók,
borszlvattyuk,
békcmlnőségö tömlővel, fejtőtöm lő és rézarmaturák kaphatók.
KLEIN ÉS DV8CHIN8KY
BUDAPEST, VI.. Kirily-utoa 28. TtlifnkiNuiB 89—13.
w7 I? <
félvesz a Zala kiadóhivatala.
Szántó Vilmos
Kölcsey-utca It. Telefon 311.
Eladók: Üzletházak azonnal beköltözhető lakással, üzletek azonnal átvehetó, gyárvál-lalat, családiházak beköltözhető lakással, balatoni villa, klaebt^ földbirtok stb. — Megvételre kerestetik: Földbirtok, szőlő, kisebb-nagyobb- földbérlet, minden nagyságú házak, villák stb. 35Jü ;
MT Ajánlunk mlfj » k««*lot tart
ha 62 o-os száraz szlnszappant
lfi kg -os darabokban 64 K-ért
U*-ti martiHIi laggjuuipnt k|.-kht so kor.
Komlós és Társa SSSME»*" |
BUDAPIST, VI. B.J*.-utC. 44,
8«03 Táviráll dm : KI.FJNOK lU\'DAPKST.
98—99%-os rézgálic
kisebb tételekben ...... 33 kor.
nagyobb tételekben ... 31 kor.
\' -- raktárról kapható: =s5=s awo
FORMICA Vegyészeti Vállalatnál
BUDAPEST, V. Bálvány-utca 18. félemelet.
ajánlunk garantált 17.73 ft-osat, kilogrammonként 16\'r- K.<ért. LeizáUItáH szeptember 15-éig,
a Zalavármegyei Szövetkezeti Áruforgalmi Részvénytársaság Nagykanizsa
Önálló 30 éves bognár
uradalomba azonnalra állást keres. Cim: Pető Lajos Esztergály (Zalaapáti.)
► V.
MAYER KLOTILD
gőzmosógyára Nagykanizsán
Főüzlet: Hunyadi-utca 19. — GyOJtótelep: Kazlncq-ii, 8,
Hófehérre <mo»9 tükörsimára vasal fényei, ve^yiletf - TISZTIÉT! =
Vidéki munkák Is hetenként pontosan elkészülnek és elszállíttatnak.
ZSOLDOS-tanintézet
Budapesti VIII. Dohány-u. 84,
a legjobb sikerrel készít elő polgári-és középiskolai magánvízsgákra,
felvételi vizsgákra stb. lílBlüD: J4llí! 124-47/
DIT

FRISSÍT i!
Főraktár: Flelschackcr Ignác
= NAGYKANIZSA. ——
Mérlegjavitások
gyorsan és jutányosán eszközöltetnek Hahn Albert és TSa
Király-u. 28. szám alatt.
Kereskedőknek loitoi! SiKx
okvetlen Utogassa meg az ország legnagyobb
harisnya gyári-terakatát
GUTTMANN És FEKETE tf JlH
Budapest, VI., Daák-tér, Ankerpatota.
Eladás csak viszonteladóknak. Árajánlattal káaxaáaa*) sxoleáiunk.
gyakorlott tisztviselő vagy kereskedő tisztviselőnek felvétetik. — Gabona és termény szakmában jártas raktárnok azonnal felvétetik. — Zalavárrncgyei Szövetkezeti Áruforgalmi r. t., Nagykanizsa, Bazár.
!! Uj gabonazsák kenderből !!
ponyva, kötéláru, ruhaszárító kötél, zslnegheveder, zsákkötöző zsineg, tömlő, malom heveder,
flí^ákvarróeériia,
gépolaj, menőgépzslr, gépgyania. Lucerna, bíbor, köles, muharmagot
napi áron szállít Hirsoh és Sxegő
cég
KA6YKAHIZSA, Erzsébet-lér 10.
Ismét kapható a békéből jól ismert kitűnő
HAIDEKKER-féle „HOLLÓ\'4-szappan
a magyar háziasszony kedvcnco. Minősége felülmúlhatatlan.
Kereskedőknek nagy\' kedvezmény ! Vezérképviselet:
Fehér Vilmos és Tsa Nagykanizsa
ívrwí/t
A DÉLI VASUT MENETRENDJE.
Nagykanizsa Budapest
Nsgyksalssáról iádul naponta
(vasárnap Is) reggel .... 7 W érkezik Budapestre d. u. . . . 4*20 Nagykanizsáról indul naponta (vasárnap kivételével) . . . érkesik Budapestre d. u. . . . 9— Nagykanizsáról indul minden hétfőn
fürdő* exp. reggel.....5—
érkezik Budapestre d. e. . . . 10*1$ Nagykanizsáról indul (vasárnapokon)
gyorsvonat d. u......
érkezik Budapestre ette . . . 16 — Budapestről indul naponta (vasárnap Is) déli.....12*20
érkesik Nagykanizsára d. u. . . 8 Budapestről indul naponta (va-
Űrnap kivételével) d. é. . . 7 26 érkesik Nagykaoizsára d. u. . . 4.07 Budapestről indul minden szombaton d. u. fürdő-exprtssv. . . . 5.10 érkezik Nagykanizsára este . . 10*2* Budapestről indul (vasárnapokon) gyorsvonat reggel .... 6.»
I érkesik Nagykanizsára d. e. . . 1 1*M
-------1..i..a aui—
Nagykanizsa—Sopron
Nagykanizsáról indul naponta
(vasárnap kivételével) d. c. . G*15
érkezik Szombathelyre d. e. . . 9—
Km Sopronba d. e. ... 11*30 Nagykanizsáról indul naponta
. (vasárnap is) d. u. . . . . 5*05
érkezik Szombathelyre d. u. . . 9*33
(e* utóbbi vauAt további Intéxkedíiig . csak SxombAthélytg közlekedik)
Sopronból indul naponta (vasárnap kivételével) d. e. , . . .
érkezik Nagykanizsára d. u. . .
Szombathelyről indul naponta (vasárnap Is) reggel ....
érkezik Nagykaoizsára d. e. . .
4
Balatonl-expresft\')
11*50 6*31
5—
10*06
¿\\
Budapestről indul kedden és
szombaton d. .......
érkezik Nagyksnisslhi • • • • 122 indul Nagykanissáról . . . • JJ érkezik Wiener-Ncustadba d. u. 6® érkezik Bécsbe d. u. . •
Béoibél indul izerdán és vasámsp
. . 910 :. iá*
o—
• * • .2*
d* e. . » > . • • Wíener-Ncustadból . . Kanizsára érkezik d. u. indul Kanizsáról d. u. érkezik Budapestre d. t
t) A bojkott tartama alatt az Exprm csak Sopronig és Soprontól kózlekedir.
Ifsflyksnlssáról indul naponU (vasárnap kivételével) reggel érkesik Babócsárs . * • Bsbóotáról indul naponta (vasar-
nsp kivételével) reggel . . • ^ érkezik NagykanUsára d. e. * .

7-
\'t
<4
t fi
* A ^ v

Nyomatott: a wZala" Nyomda ós Hírlapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán.
IILVII. ävfoly«
naoykanizsá,
Sugár-ut 4. .
____ * • \\
¿ala Nyomdaváilalai sx.
A politika tuményai.
Budapes/, julius 26. A vasárnapi nap folyamán kót — politikai ós gazdasági vonatko zásában nagy jelentőségű kérdést sikerült tisztázni az uj kormánynak. Rubinek ós nagyatádi Szabó teljes megegyezésre jutottak a fóldbirtokreform alapelveire nézve ós sikerült az illetékes körökben a közellátási célokra lefoglalt gabona árára véglegesen megállapodni. A két eseményről a következő félhivatalos közleményt adták ki.
—• Rubinek ós nagyatádi Szabó a birtokreformjai ügyében vasárnap délelőtt találkozás volt a miniszterelnökségi palotában, amelyen Teleki elnökölt ós amelyen nagyatádi Szabó István, Rubinek Gyula, Korányi Frigyes, so-korópátkai Szabó István miniszterek és Haller István képviseletében Vasa József képviselő vettek részt. A megbeszélés az alapelvekre nézve teljes megegyezést hozott létre, a részletkérdésekben pedig szakbizottság :fog határozni.
Az értekezlet foglalkozott a gabonaellátás kérdésével is ós ugy határozott^ hogy hárommllliószázezer métermáza gabonát vesz ol hatósági uton a termelőktől és ezt a mennyiséget a köztisztviselők, ipari munkások és a városi lakosság egyéb ellátatlanjainak az ellátására forditja. Azonban csak azok számithatnak hatósági ellátásra, kiknek évi jövedelme a 25.000 K\'át nem haladja meg. A bizottság ugy határozott, hogy a buza métermázsájának ára 500 K, a rozsé 400 azonkivül gondoskodás történik arról is, hogy az ellátatlanok számára megfelelő mennyiségű burgonya is rendelkezésre bocsájtassék kilónként T&0 K vételáron.
A politika legújabb örvcndotes eseményéről Teleki ma tett jelentést a kormányának. A miniszterelnök Gödöllőre ment autón, ahol a kormányzó hosszabb kihallgatáson fogadta. Ugyancsak ma fogadta a kormányzó a német» spanyol, német-osztrák és cseh államok budapesti konsuljainak tisztelgését, akik Für-stenberg Egon főkónzul vezetésével jelentek meg előtte.
A kormány holnap délelőtt a mipiszter-elnökségi palotában Teleki Pál gróf miniszterelnök elnöklésével minisztertanácsot tart.
\' ■ ■ ji\' ><
A népbiztosok bDnpere.
Berlnkey Dénes tanúkihallgatása.
Budapest, julius 26., A népbiztosok mostre pőrében ma a tanuk- kihallgatására került a sor, Elsőnek Berlnkey Dénes a Károlyi kormányzat volt igazságügyminisztere, később pedig miniszterelnöke állott a biróság elé. Vallomásában elmondotta, hogy a fáradalom reggelén arra ébredt, hogy fegyveres hatonák éltetik Károlyi Mihályt. Október 30-án, amikor Várnai Zseni ismeretes versét kiragasztva látta — véres eseményektől íólt> Október 31-én értesült, hogy igazságügyipiniszternek vették kombinációba. November 4-én Lo-vászy tárgyalt vele. Lovászy elmondotta néki, hogy október 31-ón nem tettek esküt.
November 1-én látva, hogy \'ft hangulat mindinkább szélsőségessé válik, felajánlották lemondásukat, de a király nagyon elvolt keseredve és azt a propoziciót tette, hogy jobb lenne ha ő mondana le. Akkor * történt, hogy BatthyányI Tivadar gróf sírógörcsöket kapott József főhercegnél. Károlyiék azt proponálták, hogy az uralkodó mentse fel őket az eskü alól és engedje meg, hogy fogadkozzanak a köztársasági államforma kérdésével. A király megadta a felmentést s jgy a királyi hatalom gyakorlása megszűnt. IV. Károllyal többé érintkezésben nem állottak. Azt kérdezte lovászytól, hogy ilyen körül-
mények között elfogadja o a minisztertanácstól az igazságügyminiszteri kinevezést és feltételként szabta, hogy a minisztertanács amennyire lehet tartsa be a\'törvényességet. Ezt z feltételt a minisztertanács oWMbgadta. A legközelebbi minisztertanácson Károlyi azt ajánlotta néki, hogy utazzon el Franchet D\'Esperay tábornokhoz vagy Diáthos a fegyverszünet megkötése végett. Ekkor hallotta KárolyitóT, hogy kétféle katonatanács van. Az egyik gazemberekből áll és valami Csernyák a vezetője, másik tisztességeset Pogány vezeti.
A november 6 ón tartott minisztertanácson O (Berinkey) kifejtette, hogy jobb lenne, ha Ktyolyi maga utazna el a fegyverszünet feltételeiről tárgyalni. Károlyi ezt be is látta. Elutazása előtt figyelmeztette Károlyit, vissza-térto után pedig az volt az első kérdése, hogy jogosítva van c Franchet D\'Esperait a fegyverszünetről tárgyalni. Károlyi azt felelte, hogy memorandumot adott át a tábornoknak, aki azt a választ adta, hogy Diaznak c kórdósbe nincsen beleszólása, a megszabott súlyos feltételeket pedig sikerül majd enyhíteni. A no-\'vembor 11-én tartott minisztertanácson \'mindenkinek az volt az álláspontja, hogy le kell mondani, mert a fegyverszüneti szerződést aláírni lehetotlensóg. Károlyi feltárta a holyzetet a nemzeti tanács előtt ós már-már bejelentette a lemondását, amikor az egész nemzeti tanács ugy határozott, hogy a fegyverszüneti szerződést alá kell irni.
Berinkey elmondotta ozután Linder Béla lemondásának körülményeit. Linder nem akart együtt dolgozni a katonatanáccsal: Fricdrichhel ós Böhmmel. Erre Lindert Fényes Lászlóval együtt a nemzeti tanácsba idézték ós kiderült, hogy Lindornek van igaza. Később zászlós urak mentek a királyhoz, hogjf lemondását kérjük, ő azonban nem mondott lo, \'amire a nemzeti tanács vidéki tagokkal egészítette ki magát ós az ismert módon kikiáltották a népköztársaságot. Később Bartha lett a hadügyminiszter s ekkor mozdultak meg a kommunisták. Ők (Berinkeyók) a büntető törvónyokkol akarták elfojtani a mozgalmat, ezt azonban Kunfi megakadályozta és ekkor arról volt szó, hogy a szociálisták kilépnek a kabinetből és Kunfi fogja vezetni a bolsevizmus \' elleni agi-tációt. A kormány polgári tagjai ezután a felelősség miatt sem engedték ki a kormányból a szociálista tagokat. A hangulat ekkor már oly éles volt, hogy Bartha ellen puccsot is megkíséreltek.
Az elnök ozután dr. Nagy György védőt, ogy a mult tárgyalás során tett s azóta valótlannak bizonyult klj&ientóseért rendreutasította, majd Aczél főügyószhelyottes a rendreuiasitást móg .szigorúbb formában juttatta kifejezésre. Az ügyész szavai a védők soraibaji nagy konsternációt költöttek, a tárgyalást abba kellett hagyni, mert az ügyvédek védői tanácskozást tartottak. Az incidonsnok az elnök tapintatos szavai vetettek véget.
Borinkey ezután Lovászy ós Batthyányi lemondásáról beszólt, akik azért mondottak le, mert a kormányzást tulradikálisnak tartották és attól féltek, hogy az antant ezzel a kormánnyal nem köt bókét.
Deoember olejón — folytatta Berinkey — Nagy Vince akkori belügyminiszter panaszkodott, hogy a kommunisták orosz propaganda pénzt kapnak ós a rendőrsóg tehotloten velük szembon. Díctz elmozdítását is szóba hozta. Belgrádban Franchet DEsperajt kijelentette, hogy Magyarországon ne legyen kommunizmus, mert ő bevonul Budapestre ós folakasztatja a kommunistákat. Vyx alezredes megszálló csapatok érkezését helyezte kilátásba, a kormány azonban ezt erkölcsi okokból nem sürgethette.
A statárium is gyakran szóba került, azonban Kunfi és Garami csak ellenagitácíóval akarták elfojtani a bolsevizmust. Amikor a nemzeti tanács elhatározta, hogy Károlyi, mint államfő vegye át a hatalmat — ő a Károlyi lltal felajánlott Miniszterelnökséget arra az esetre fogadta ol, ha a kommunisták ellen szabad kezet kap. Ezután részletesen elmondotta kormányalakítása körülményeit.
A-tárgyalást holnap folytatják.
Haltcr »sefcedl beszéde.
Budapest\\ julius 20. Haller István kultuszminiszter tegnap beszólt egy szegedi népgyűlésen s a többek között a következőket mondotta:
— Sokan azt kívánják, hogy a nagy emberek jöjjenek vissza a politikába. Ezok a nagy emberek ott voltak már a kormányon ós láttuk, hogy akkor mit csináltak. A megoldhatatlan problémák egész tömegét hagyták hátra, pedig bőven lott volna idejük azok megoldására. Most ismét megjelennek a fórumon ós intrikálnak, mikónt a vesztett hadvezérek, pedig most épen rosszkor jelentkeztek vezéri szeropok betöltésére. Az uj irányzat minden sogitő kezet készséggel elfogad, azok bölcsességéből azonban, akik mint egyszerű vándorlegények mindent kritizálnak és kifogásolnak nem kérünk. Tudja, hogy vannak az országban igon sokan bölcs tanácsadók, akik igen rossz- néven veszik, hogy nem az ő eszük szerint igazodik minden.
Straui» látván a törvényaséfc előtt
Budapest\\ julius 26. Ma kezdték újból tárgyalni dr. Strausz Istvánnak, a legfőbb állami számvevőszék volt elnökének bűnügyét. A vádlotton kivül kihallgatta a biróság tanu-kóp Jakabffy Károly miniszteri titkárt, Szabó János számszóki titkárt és Balogh Ferenc miniszterelnökségi miniszteri tanácsos^ aki a kommün alatt a számszók alelnöke volt. A tárgyalást folytatják.
Az oroiz-lenget helyzet <
London, julius 26. (Reiter) Az orosz szovjetkormánynak a lengyel kormányhoz julius 23-án küldött szikratávirata:
— Sapiecha külügyminiszternek Varsó. Az orosz szovjetkormány parancsot adott a vörös hadsereg főparancsnokságának, vhogy kezdjen haladéktalanul tárgyalásokat a lengyel főparancsnoksággal, a fegyverszünet megkötésének és a két ország bókekütésónek élőké-, szitésóro. Az orosz főparancsnokság éría lengyel főparancsnokság együttesen fogják megállapítani, hogy hol ós mikor kezdődjék, a két fél parancsnokainak tanácskozása. Csicserin külügyi népbiztos.
Moszkva, julius 27. A vörös hadsereg főparancsnoksága .szikratáviratban tudatja a lengyel főparancsnoksággal, hogy az orosz frontnak a lengyel kiküldöttek részéről való átlépése julius 30-án esti 8 órakor történjék meg azon a ponton, ahol az orosz előőrsök állanak. A küldötteket fogadtatásuk után Baranovicsibo vezetik, ahol találkoznak a vcfös hadsereg képviselőivel.
TŐZSD£.
Valutapiac: Napoleon 030, Font 080, Dollár 170, Frank (francia) 1300, Márk* 450, Líra 080, Rábai 314, Lel 440, Szokol 340, Frank (ivajci) 2900, Dinár 920.
RrUkth: IpÄr —, Hazai Agrár —, Magyar hitel 1770, Magyar Hank—, Forgalaü Leszámítoló 885, Osztrák hitel 000, Magyar-Olazs 410, Konkordia —, Gizella Boocsini $900, Altalános szén -v Ssáwárl —, Salgótarjáni 6725, Urlki/ivl 4600, Rizáa 2970, Schlick 734, Nasici 14200, Danica 4400. Klotild —. Adria 10800, Atlantik« 4700, ingatlan —, Jdzalog 485, Kereskedelmi hitel —, Kereskedelmi Bank 6250, Drasch« —, Gutt-mann 4Z00, OIjJ —, M. Cukor 10400.
----— . ■ \' \'MII ..................II I ■ l^^^WE^^WJN^^^aPPM^W^M^WM*»*»»*^1
ZjM ^B Sk
jEBfHHk 4wll
Hmm \'Mtt p; y
JS^p_\'^IH^k jBSm ^^^^Hk
m ^HHk I mm W m
M • ^^ M m \' m
POLITIKAI NAPILAP.
¿ALA
1920. julius 27.
HÍREK.
— Még mindig az olcsó kanizsai húsról. Több közleménybon kifejeztük máresudál-kozásunkat egyik szombatholyi laptársunk atns hire felett, hogy a szombathelyi államrendőrség Nagykanizsán 30 koronás kilónkénti árban szerzi be husszükscgletét. Megírtuk akkoriban, hogy Nagykanizsán e hihetetlennek tetsző árért csakis kényszervágásra ítélt állatok húsát lőhet megszerezni, do azt sem rendszeresen, hanem csak akkor, amikor a mészárosok tör-, ténetesen ilyen állat levágására kényszerülnek a annak husit a nagy meleg következtében hosszabb ideig nem tarthatván raktáron igyekeznek rajta minden áron túladni. Közöltük Nagykanizsa egyik legnagyobb husiparosá-nak oz ügyre vonatkozó véleményét is, amely szerint 30—40 koronás árban még állatot sem lehet ma vásárolni s igy teljesen kizárt dolog, hogy a mesébe illő ár egészséges állatok elsőrendű húsára vonatkozhatnék. Szombathelyi laptársunk azonban — ugylátszik — félreértette a közleményünkben foglaltakat, mert egyik legutóbbi• számában — annak igazolásául, hogy Nagykanizsán tényleg vásárolt a szombathelyi rendőrség hust 30 és 40 koronás árban — konkrét adatokat sorol fel s idéz a szombathelyi rendőrség gazdasági hivatala naplókönyvéből, * amolyben példának okáért 019. szám alatt megtalálható Frk Ferenc kanizsai mészáros julius 14-i kelettel kiállított számlája 30 koronás kilogrammonkénti árban oladott 50 kilogramm marhahúsról, a 621. szám alatt pedig özv. Dávidovics Ferencné kanizsai hentes számlája van elkönyvelve julius 13. kelettel 30 kilogramm marhahúsról 40 koronás árban. Felesleges volt e tényekkel előhozakodni — mi szombathelyi laptársunk véleménye nélkül is nagyon jól tudtuk, hogy a kényszervágásból származó hust potom árért vesztegetik mószárosaink, sőt azt is tudjuk, hogy ilyen hus kilóját már 20 koronáért is lehetett kapni a kanizsai piacon. De ez a hus elsősorban is nem jó-minőségű hus, másodszorban pedig rendszeresen nem kapható. Néha egy egész héten keresztül naponta feltalálható a piaci hus-sátrakban, van idő pedig, amikor csak elsőrendű marhát kénytelen vágni minden mészáros. Minden bizonnyal éppen igy áll a dolog Szombathelyen is. Ott is fordul elő néha napján kényszervágás s ilyenkor ott éppúgy kapható 30—40 koronás hus, mint Nagykanizsán. Az elsőrendű hus ára pedig sajnos — Kanizsán sem olcsóbb^ mint Szombathelyen. Szombathelynek tehát ninos oka irigyelnie az olcsó Nagykanizsát.
— Hangversenyt rendez a „Szeretet Otthon41 Nagykanizsán. Nemrégiben alakult meg Budapesten, Józsof főherceg védnöksége alatt a »József főherceg Szeretet Otthon", az otthonban elhelyezést nyernek hadiárvák is, de főleg a mai nehéz viszonyok mellett megélni képtelen köztisztviselők gyermekei. Az otthon fenntartása természetesen rengeteg anyagi áldozatokat követel, amit a vezetőség ugy akar megszerezni, hogy vidéki városokban hangversennyel egybekötött előadásokat rendez. Tegnap leiratban közölte a várossal az otthon vezetősége, hogy Nagykanizsán augusztus elején szándékozik művészi színvonalú hangversenyt rendezni. Az előadás Nagykanizsán valószínűleg meghozza a várt eredményt.
— A termésrendelet Ismertetése. Az „Uj Barázda" szerkesztősége elhatározta, hogy a gazdatársadalom az őt elsősorban érdeklő kormányrendeleteket külön füzetben, egész terjedelmükben is kezébe kaphassa. Az első ilyen kiadványképen most bocsátotta ki az „1920. évi gabonatermés értékesítéséről" szóló füzetét, melyet Konkoly-Thego Sándor dr., az .Uj Barázda" gazdasági rovatának vezetője állított össze. A könyvecskében benne van-nalc mindazok az intézkedések, melyek az ezidei gabonatermés forgalmát ós értékesítését szabályozzák, valamint ezeknek az intézkedéseknek mindenki számára érthető magyarázata. A mü, melynek ára 7 korona, as „Uj Barázda4 előfizetőinek 0 korona — minden gazdaembernek feltétlenül nélkülözhetetlen, mert biztos utmutató és használata teljességgel kizáija azt, hogy ebben a rendkívüli fon-
tos dologban bárki is tájékozatlan maradjon Megrendolhető az összeg előzetes beküldése ellenében a|kiadóhivatai;(Budape*t IV., Muzeum körút I.) utján,, valamint az „Vj Barázda minden elárusítójánál. y
— Köszönetnyilvánítás. 13r. Winkler Ernő rabbi ur a hadifoglyok hazahozatala ja vára 40 K-át adományozott. Hazafias adomá nyáért a hadifoglyok nevében köszönetemet fejezem ki. Peischer Gyula főhadnagy ki(<ü lönitet* „T" tiszt. ,
— Anyakönyvi klvouat. Julius 19-től 26 ig 12 halálozást, ~ 0 nő ós 0 férfi, — 15 születést, — 5 fíu, 10 leány és 7 házasság kötést jelontettek be a nagykanizsai anya könyvi hivatalban.
Memento Muraköz!
Hiti mtUor:
Hétfő EsUst »irály.
Szerdától, vasárnapig professziorysta nemzetközi birkózók versenyeznek esténkint a színházban a bajnokságért. A birkózóversenyt a színtársulatnak az összes tagok felléptével rendezott kabaréelőadásai vezetik be. Holyárak a rendesek.
♦ Jól sikerűit népünnepélyt rendeztek színészeink vasárnap a sportpályán. Délután 3 órától éjfélutáni egy óráig tartott az ünnepély, melynek, minden pontja kedves ós mulattató volt. Két kabaréolőadást tartottak, egyiket 4 órakor délután, a második pedig este fél 0 órakor. Az esti kabarét gyönyörű tűzijáték fejezte be, utána pedig vig táncolás folyt egy óráig. A délutáni népünnepély szereplői közül a legnagyobb sikere Rozsnyói Ilonkának, „A csodapók"-nak volt, — aki -7 mint rondeson — kifogyhatatlan szellemességével szórakoztatta a publikumot. Az ünnepély keretében folyt le a kaposvári S. C. — NTE. footballmérkőzés is, amely 11:0 eredménnyel végződött a kanizsaiak javára. A népünnepély rendezésében főleg Polgár ós Sialóky fáradoztak, de a társulat többi tagjai is 4gytől-egyig kivették a részüket a munkából. (ö.)
A szerkesztésért felelős: a főszerkesztő.
Kádár-negéd, nős, borkezeléshez is ért, konvenciós javadalmazásra ajánlkozik. - -Javadalmazás megjelölését kéri Kovács- Nándor Nagykőbányai-u. 2. sz., Budafok.
...... 1 11 " ■\'"" ■ 1 ■>■*»■\' ■] i
JNőtleu fiatalember egy tiszta lehetőleg külön bejáratú bútorozott szobát keres augusztus l-re. Ajánlatokat „Jól megfizetem" jeligére e lap kiadóhivatalába kérem.
■ i i i , , i L ■ 11 - __
11856/1020.
Tárgy: A nagykanizsai VI—VII. kerttlell (klskanlzsal) kántori állá« betölti**.
Pályázati hirdetmény.
Nagykanizsa r. t. váró« tanácsa a lomondús folytán raegUrosodott, évi 1.400 kor. tör*»rt*«tf«»ol, évi 600 kor. drágaság! pótlékkal ás a ssokúsos slótadijakkal egybekötött nagykanizsai VI—VII. kerületi rom. kath. kántori álláera pályázatot hirdet.
Pályázók tartoznak róni. kath. vallásukat, kántori teendókro való képesítésüket, valamint zenés képzettségüket okmányokkal igazolni. \' *
Kötelesek továbbá fone és énok próbát adni, melynek határidejéül a v. tanács f. évi augusztus hó 72. napjának délután 3 óráját a Klsk*nlzsán lovó Polgári Olvasókör holyiségébo kitűzi.
A megválasztott kántor a város szerződése« alkalmazottja. A sjterzódés a v. kiadóhivatalban az érdokoltek (Utal u hivatalos órák alatt betekinthető.
A próbához az> utlköltiég csak a megválasztott kántornak lesz megtérítve.
, A szabályszerüon íols*or«lt pályázati kérvények logkésőbb f. éyí augusztus hó J?ö-áig adandók be a v. t«nácshoz. Később beérkező pályáaatok flgyelembo nem vétetnek.
Nagykanizsán, 1020. évi julius hó 24-én.
* > >
A Városi Tanács.
á
Szántó Vilmos
KOIcaey-utca 1t Je|ffgn 3M.
Eladók: üzletházak azonnal beköltözhető lakással, üzletek azonnal átvohető, gy^rvál-lalat, családiházak beköltözhető lakással, balatoni villa, kisebb földbirtok stb. — Megvételre kerestetik: Földbirtok, szőlő, kisebb-nagyobb földbérlet, minden
354*
nagyságú házak, vjllák stb.
K9i»Bnetnyilváii(tá9c
Mindazon résztvevőknek, akik felejt-hetetlen férjem temetésén szívesek voltak megjelenni, ezúton is hálás köszönetet mondok.
özv. Unger Ulfmann Elekné
l^ttftzgfietnyilvánitá«.
Mindazoknak, kik felejthetetlen egyetlen Lajos fiam temetésén megjelenésükkel mélységes fájdalmamon enyhíteni igye-kőztek, de különösen Rácz kántor ur vezetése alatt álló dalárdának ezúton mondok köszönetet.
öiv. dr. Ploaszar latvánné.
■99 %-os rézgálic
kisebb tételekben ...... 33 kor
nagyobb tételekben ... 31 kor. ■■\'. w. raktárról kapható: ==:«»
FORMICA Vegyészeti Vállalatnál
BUDAPEST, V. Bafvány-utca 18. félemelet,
mm Ax „Arany Kakaa"-hox —
Kisfalud! és Kraixax
rőfös- és divatára cég raktárán levő Összes árukat
leszállított áron árusítják ki
Nagykanizsán I
i
3685
Kovácssegédek felvétetnek
órabérre "esetleg koszttal -Bojtor Józsefnél Kazlnczi-q. 12.
Ismét kapható a békéből jól ismert kitűnő
\' HAIDEKKER-féle „HOLLÓ"-szappan .
a magyar háziasszony kedvence. Minősége
felülmúlhatatlan. Kereskedőknek nagy kedvezményt
Vezérképviselet:
Fehér Vilmos és Tsa Nagykanizsa
JL

gyorsan és jutányosán eszkö« zöltetnek Hahn Albert és Ti«
Király-u. 28. szám alatt. m
Gr óf Mirbach és Zongor
bank-,gabona- 4a t6xad*~ állományi 1 rod AJ a MApaxInhAiuUa Id. Talafon: JAxaaf «1» aifagad m«bl»4*ok*t a k*rw-kedelem mln<&ft atakáb* tjfe*
........

üdít \'m
8 GYÓGYÍT
FRISSÍT z
az Eszlerházy KfiBOLül vízi
L Főraktár: Flelschocker Ignác
= NAGYKANIZSA. :X=2
ISESS^issxsesssö
Nyomatott; a ^Zala* Nyomda és Hírlapkiadó Váltnál Nagykanizsán.
n
41.1111* éwimtw
• Sxorda.
ggdMklttNMI:
(4A0YKANIZSA,
Sugár ul 4. I^m Nyomdivállaiat
F6-«t 5. ss.
gigjekit* hétfő klvét#l4-ifi mindennap korareggel
170« «iám
Előfizetési árok:
Mjba MUM torira, iMékn Pistii nétUldéuíl:
■ff béta
NH Félém
• • . • •
SS g.
■ • • m • . • mi •

|t»/iiM»ifl»ifi éeMeáWfaWI leiefo« 7t Nyomdai lil»l»w «1?.
....... i ■■■
POLITIKAI NAPILAP.
iiiw ■■ i iiiié^II^ii ■ .......

Egyes szám ár* t 1 korona.

Fószerkesztft: TÓTH ZOLTÁN
A kisgazdák és a mankáskérdés.
trlstkcxéit keresnek a szoclál-demskréitspáriUl. - A franciák
budapesti tárgyalásai
• t»
Budapest\\ julius 27. A fóldbirtokreform kérdésevei a gabonaforgalmi rendelettel, valamint a nemzetgyűlés legközelebbi ülésének munkarendjével foglalkozott a mai minisztertanács, amely déJeWtt 10 órakor kezdódött, s amelyen az említetteken kívül számos adminisztrációs ügyet is elintéztek.
A politikai életben ma általánosságban nyugalom van, do a kulisszák mögött nagy mozgolódás érezhető, nevezetesen a kisgazdapárt radikális elemei a munkáskérdés megoldásán fáradoznak s aktív szerepet akarnak se la milyen módon juttatni a politikai éle/ben a szociáldemokráciának is. Ezek a tárgyalások azonban még egészen kezdetleges stádiumban vannak cs kilátásaikról még semmi bizonyosat sem lehe< mondani.
A, Budapesten időző francia gazdasági bizottság tagjai tárgyalásokat folytatnak a magyar közgazdasági étet vezető személyiségeivel, valamint a számottévó intézetek vezetőségeivel. A bizottság tagjai csak e tárgyalások befejezte után határozták el, hogy a magyar kormánnyal milyen ügyben és milyen alapo-. kon fognak tárgyalásokat kezdeni,.
A nemzetgyűlés holnap ülést tart, amelynek napirendjén a miniszterelnöki expozé feletti további vita szerepel. Minthogy holnap interpellációs nap van — sor kerül a többek kőzett Meskó Zoltán ismert purifikációs interpellációjára is. A miniszterelnöki expozéhoz holnap eiőször Vass József fog felszólalni s holnap tartja meg előre bejelentett felszólalását Dvorcsák Győző tótpárti képviselő is. • \'• v
A bojkott ügy••
Hamis hlr Apponyl külföldi útjáról. — A bojkott lefuvása előtt. — Mit nyert Ausztria a bojkottal?
9
Budapest, julius 27. A .Mittagspost" ifilenti: Apponyl Albert gróf és más magyar politikusok Bécsbe érkeztek s ott tárgyalásost folytatnak a bojkótt megrövidítése ügyében.
Budapest, julius 27. A „Mittagsposf-nak Apponyi tárgyalásaira vonatkozó híradása tol-ie*en alaptalan. Apponyi Bécsben van ugyan, k nem tárgyal senkivel, hanem csak átutazóké van az osztrák fővároson Németország ahol magánügyeit fogja elintézni.
Budapest^ julius 27. Hágai jelentós sze-nnt a „Hetwolk" szocialista lap irja, hogy az ^terdami szakszervezeti központ vezetőségen erős áramlat észlelhető a bojkott mielőbbi "^szüntetése mellett. Ezen áramlat erősödése lobb külföldi szervezetnek erélyes , irányú foglalására vezethető visssa. Mértékadó 0rölrt>en as a vélemény, hogy a bojkottot luWaztus első napjaiban lefogják fújni.

PAmunkatárs és laptulajdonoi t
CSILLAG JRNÖ
il,U»n ■ i ni ■ t n
MM
HMM
Ntf^
Hirdetések díjszabás szerint.

Amsterdami lapjelentések szerintHollandia keresetény társadalma nagy segítő akcióra készül Magyarországgal szomben. Országszerte folyik \' az élelmiszer- és pénzgyüjtés, mert ezzel is beakarják igazolni, hogy Hollandia mennyire rokonszenvezik azzal a Magyarországgal, amely ellen a Fimmenek bojkottot szerveztek.
A bécsi JReichspost* hollandiai jelentése szerint Hollandia keresztény körei tiltakozó gyűléseket akarnak a bojkott ellen tartani, mert rossz fényt vet Hollandiára, hogy egy kis csoport holland ember egy követ fuj Kun Bélával ós cinkosaival.
A „Reichspost* ec alkalomból élesen megtámadja a szociáldemokratákat, akik miatt Ausztria el fog esni a holland segítségtől ós mert a bojkott Ausztriának milliárdos károkat okozott.
A berni „Bund" írja, hogy Svájc csak az esetben vese részt a Keleteurópa érdekében szervezott nemzetközi hitelműveletben, ha Ausztria szociáldemokrata kormánya abbahagyja a bojkottot, mert ha Ausztria éhezik, annak nagyrészt a Magyarország ellen ott szervezett bojkott az oka. ^
Bécs} julius 27. A „Telograph" közlése szerint a Magyarország ellen elrendelt bojkott előtt naponta 100—120 waggont adtak fel ós 100—150 wag^pn érkezett Ausztriába. Ha waggononként átlagosan 1000 koronát számítunk szállítási költségül, akkor junius 20-óta napi 200ezer koronával, máig tehát 7 millió koronával károsodott Ausztria.
Bécst julius 27. (A M. T. I. magánjelentése). A „Wiener Stimmen14 ezt irja: Bécsi hivatalos köreiben a legnagyobb aggodalommal figyelik a külföldi sajtóban újra meg újra felbukkanó azon jelenségeket, amely szerint a külföld abbahagyja az Ausztria javára megindított segitőakciót, ha Ausztria a saját határait továbbra is elzárja Magyarországból jövő élelmiszerek elől. Nem marad más hátra, mint hogy a bécsi illetékes körök összeállanak és minden eszközzel véget vetnek a bűnös bojkottnak, amely milliárdos károkat okoz a fogyasztóknak. Ha ezt nem teszik — a fogyasztók maguk fognak tendet teremteni.
Ujabb hadifogoly szállítmány érkezett»
Kirátyhiaa, julius 27. Éjszaka 12 órakor 12 tiszt ós 381 közlegény, ma délután pedig 30 tiszt ós 276 közlegény érkezett Király-hidára orosz fogságból Az egész szállítmány: 42 tiszt ós 657 ember ma este 7 órakor indult tovább a csóthi leszerelő tábor felé. A foglyok Szibériából és Turkesztánból jöttek. A szállítmány tagjai egy rokkant kivételével mint egészségesek, öten feleséget is hoztak magukkal, sőt néhánynak már gyermekei is vannak. A foglyok Csóthon leszerelnek és 14 napos vesztegzár után otthonukba térnek.
Ai antant Németországgal
akarja leveretni a* oroszokat.
*1 * •••.
^ Berlin, julius 27. Lloyd George Bou-lognéöe utazott, ahol Mlleranddal a lengyelorosz helyzetről kíván tsnáoskoznl. As antsnt a német hadsereget akarja Lengyelországban ss orosz hsdsereg ellen fölhasználni. minek ellenében Németország vlsszskspja Posent. Simons német külügy-• miniszter eszel szemben kijelentette, hogy nem engedi Németorsságot sz sntsnt áltsl bázisul fölhasználni as orosz hadsereg elleni háborúban.
Az uj lengyel kormány*
Budapest, julius 27. A Magyar Távirati Iroda jelenti; Az uj lengye! koalíciós kormány, amelynek Vitos, a parasztpárt vezére az elnöke ós Desínszky szocialista a helyettes elnöke, — ma mutatkozott be a nemzetgyűlés előtt. Az elnök röviden vázolta a kormány
programját, amely a következő: A*\'állam megvédése, a háború befejezése, az igazságos ós tartós béke megteremtése. A kormány
hajlandó az igazságos bókét megteremteni, de nem engedi magát befolyásoltatni fenyegetésektől.
Kun Bóta sorsa.
Berlin, julius 27. Dr, Simtxrt M.rodalmi külügyminiszter a birodalmi gyüus tegnapi ülésén Kun Bélára vonatkozólag a következő .kijelentéseket tette :
— Ami az osztrák hadifogolyszállitmány feltartóztatását - illeti, —• Ausztria ós Oroszország között szerződós áll fenn, amely szerint Ailsztria kötelezi magát, hogy a szállitmányba Oroszországot érdeklő politikai foglyokat is besoroz. Az a szerződés természetesen az antant jóváhagyása nélkül jött létre. Ausztria ennak ellenére útnak indította a politikai foglyokat, alantos közegek ügyetlensége folytán azonban ez a német hatóságoknak és a német kormánynak tudomására jutott. Csak amikor a német hatóságok ismételten beavatkoztak a dologba anélkül, hogy a külügyminiszterrel összeköttetésbe léptek volna tudta meg a külügyi hivatal hivatalosan ós ekkor ftí^lleft tartóztatnia.
— Az osztrák kormányt nem kímélhetem meg a szemrehányásoktól; hogy ebben az ügyben ifcmét a régi fekete-sárga diplomáciai formákra tért vissza. Köztünk és Ausztria között az eset rendben van, hogy köztünk, Magyarország ós Oroszórszág köpött mennyire rondeződik, az azoknak a személyeknek a sorsától függ, akiket a szállítmánytól elkülönítettek. Ezek biztos őrizet alatf vannak és amennyire tőlem függ — a hajuk szála sem fog meggörbülni. Minél jobban felfogjuk a dolgot, annál Inkább veszélyeztetik ezeket az embereket.
— A magyar kormány egy futárja útban van hozzánk, aki Kun Béla kiadatását kéri,
mm
szokás szerint * kiadatási kéretem megvizsgálásáig — az illető személyeket őrizet alatt tartjuk. A vizsgálat során nem fog bennünket
befolyásolni sem a magyar kormány, sem a
• %
szovjetkormány esetleges rosszakarata. Ha kitűnik, hogy a terhükre rótt bűncselekmények politikai akcióval vannak kapcsolatban — akkor Kun Béla arra hagyhatja el Németországot, amerre akarja. Ellenkező esetben ki fogják szolgáltatni.
■évnttorszáflon átvonuló antant csapatok.
Prága, julius 27. Németországban tiz napja tartózkodnak antant csapatok, amelyek azon a cimen dkarnak\'átjutni Németországon, hogy a Fclső-Sziléziát megszállva tartó csapatokat akarják fölváltani. A csapatok edditf nem utazhattak tovább, mert az a német kormánynak a gyanúja, hogy a csapatokat a lengyel frontra akarják szállítani.
A Magyar Távirati Iroda uj vozetfijo.
Budapest, julius 27. A Magyar Távirati Iroda — beavatott helyről szerzett értesülések szerint — legközelebb uj vezetőt kap. Az uj vezető Kozma Miklós százados, Bárd Miklósnak, a jeles költőnek a fia lesz, aki eddig a kormányzó kabinetirodájában töltött be fontos hatáskört.
Uj bolgár főkonzul Budapesten
Budapest, julius 27. A bolgár kormány dr. Dimitriewet nevezte ki budapesti uj fő-konzuljául.
A románok halálra Ítéltek három nagyváradi magyart.
Nagyvárad, julius 27. A román hadbíróság a nagyváradi összeesküvők most tartott ujabb tárgyalásán Széchi-Nagy ezredest, Qerey főhadnagyot és Szabó hadnagyot halálra. Lukács ödön alpolgármestert 10 esztendei, Szunyogh őrnagyot 5 esztendei kényszermunkára Ítélte, Barta ezredest és Ortay közjegyzőt pedig felmentette.
A törököknek hamarosan rendet kell teremteniük Kisázsiában.
Pá/ist julius^ 27. (Havas.) A „Daily Herald" levelezője jelenti Konstantinápolyból, hogy a török kormánynak két havi haladékot adtak a békeszerződés aláirása után . arra, hogy Kisázsiában újra helyreállítsa a rendet. Ez idő alatt a görög csapatok semmiféle hadmozdulatot nem fognak végezni.
i
JJuJapest, julius 27. As Irányzat változatlanul lanyha volt. A politikai helyset inkább eladásra ösztönözte a spekulációt. Nagyobb tételek kerültek eladásra. A valutapiac is gyengo volt, csupán a Ura iránt volt némi érdeklődés.
Értékek:
Magyar hitel 1743
Osstrák hitel 805
Kereskedelmi bank 0375
Magyar bank —
Leszámítoló bank 702
Agrár —
Fabank —
Forgalmi • . —
Konkordia 1000
Gizella 1C30
Beocsini 3900
Dr.iv.ho 1000
Altalános kőszén 6050
Rima 2050
Schlick 710
Adria 10575
Urikányi 4350
Nasicl 14000
Magyar-Olasz
Guttmann
Danica
Klotild ,
Salgótarjáni
AUantika
Valntaplao:
Napoleon
Font
Dollár
Márka
frank
Lei
Svájci frank Líra
Rubel (Romanov) Sxokol
Koronás dinár Frank dinár
402 4180 4400 2150
5H50 4500
048 070 168 468 1390 460 3000 1018 328 359 910
Mementó Muraköz!
< ¿A LA

A penztiainisitóbanda.
Harmincnégy tettes a rendőrség kezén.
— A Zala eredeti tudósítása. —
Egy héttel ezelőtt pattantották ki a kanizsai rendőrség detektivjei azt a nagyarányú pénzhamisítást, amelynek székhelye Nagykanizsa, főbünöse Peschek Ignác hegedűművész volt, ügyködési kr e pedig kiterjedt úgyszólván egész Zalamegyére, amelynek legtöbb községét behálózták bűnös manipulációjukkal a pénzhamisitóbanda ágensei. A bünügy, amelybe eleinte csak Peschek ós 5 társa látszott belekeverve lenni — napról-napra nagyobb
méretűvé nőtte ki magát, naponta uj letartóz-
»
tatások történtek s a rendőrségi celláknak is úgyszólván óráról-órára uj lakói támadtak. S eddig — bár a rendőri nyomozás még korántsem ért véget s megközelítőleg sem lehet megállapítani, hogy hány tettese van a csúnya bűnügynek — harmincnégy ember ül a rendőrségi cellákban, valamennyien pénzhamisítás vádjával terhelten. Ma már világosan áttekinthető áz egész bünügy, ma már pontos képet adhatunk annak minden fázisáról s a pénz-éhességtől elvakított bűnösöket kiszolgáltathatjuk minden becsületesen gondolkodó ember mélységes megvetésének.
Hogy derült kl a bünügy?
A városban már hetek óta suttogtak róla s nagyon sokaknak feltűnt, hogy a forgalomból kivont lebélyegezetlen bankjegyek egy idő óta szokatlanul élénk keresletnek örvendenek.
Nem volt titok, hogy ügynökök járják be a pulácjói szinhc|yétt ldo hordtft ál szerszámait,
falirftl/At nlrils a nAlnArcÁnnal/ nlraífnlt n/in<7. \' .. - . . . . . >.
falvakat, akik a polgárságnak elrejtett pénz készletét 70—75 százalékra vásárolják összo. Feltűnt, hogy egyes bizonytalan kereseti forrásokkal rendelkező emberek szokatlanul erősen kezdtek költekezni s olyanok, akik eddig máról-holnapra éltek, akiknek gondot okozott aznapi ebédjük megszerzése — hirtelen nagy pénzösszegeknek jutottak birtokába s most már az okozott nekik gondot, hogy mi-kép helyezzék el vagyonukat. Hogy csak egy példát említsünk, egy ágról szakadt szegény iparoslegény az elmúlt hetek egyikén a vonaton utaztában afelett vitázott feleségével, hogy »megvegye-e azt a balatonbogiéri nyaralót, amelyért tulajdonosa 800 ezer koronát kért tőle.
Ezek a mindenki által tudott és ismert jelenségek keltették az első gyanút az emberekben. Sokakat izgatott az a bámulatos meggazdagodási mód, amellyel ezek az emberek máról-holnapra nagy vagyonoknak lettek tulajdonosaivá. Figyelni kezdték őket, majd felhívták rájuk a rendőrség figyelmét. A többit azután elvégezte a rendőri nyomozás.
Az első letartóztatások.
A detektívek első gyanúja Göníér János, Hegedűs Ferenc és Pataki (Pasics) Lajos állásnélküli pincérekre esett, akikről megállapították, hogy ők járják be a falukat s vásárolják össze a lebélyegzetlen bankjegyeket. Göntér és Hegedűs a mult hétfő estéjén érkeztek vissza ogyik bevásárlási utjukról, a detektívek azonnal figyelni kezdték s még a délelőtt folyamán le is tartóztatták őket. Meg-motozásukkor 900-1000 korona teljesen friss pecsételésü bankjegyet találtak náluk. Meg-állapitotiák a detektívek azt is, hogy Peschek a délelőtt folyamán közismert hegedűtokjával Hegedűsnél járt. Az elcsípett Göntér és Hege-düs azonnal bemondották, hogy ők Fellscher
_ 1020. julius 28,
megbízásából vásárolták össze a „sima pénzt-aki viszont Peschek Ignác/, zenevezetőveí állott összeköttetésben s a tőlük vásárolt pénzt neki továbbította.
E vallomások alapján a detektívek azon-nal Peschek és Feítscher keresésére indultak s mindkettőjüket még aznap el is csípték Pescheknél — akit az utcán tartóztattak le a nála lévő högedütokban sok ezer korona értékű friss pecsételésü 100, 20 és 10 koronásokat, a nadrágja alatt a térdére gyöngyölve pedig nagyobb mennyiségű ezerkoronást
találtak.
Peschek vallomása.
Peschek — akinél a bünügy szálai összefutni látszottak — eleinte konokul tagadott s a legraffináltabban kieszelt mesékkel akarta tévútra vezetni a nyomozást vezető rendőr-tisztviselőket. Érdemleges vallomást csak kudarccal végződő szökési kísérlete után tett, amikor önként jelentkezett vallomásra Huszár detoktivfőfelügyelőnél.
Vallomásénak legfontosabb része — hogy hogyan szerezto a bélyegzőt egyrészt még nem teljesen világos, másrészt pedig a rendőri nyomozás sikero érdekében még nem közölhető a nyilvánossággal. Vallomásának egyéb részei azonban — mint azt a rendőri nyomozás is igazolta -r- megfelelnek a valóságnak. így elmondotta Peschek, hogy gyárát eleinte a katonai főreáliskola zenetermében rendezte be, ahonnan tíznapos működés után egy, a Zrínyi Miklós-utcában bérelt lakásba költözött, e hó 19-én\' pedig egyik bűntársának Cséve Józsefnek Attila utcai lakásába tette át mani-
amelyekct a ház padlásán rejtett el. A bélyegzőt a detektívek itt meg is találták.
Peschek egyébként a kihallgatások során nagyon rezerváltan viselkedik, ő mondható a bünügy legkonokabb vádlottjának. Egyik bűntársát sem akarja elárulni s csak akkor vall, ha kész bizonyítékokat terítenek eléje. Egészen bizonyos, hogy még ma is — amikor pedig már nagyjába.i tisztázódott a hamisításban végzett szerepe, — nagyon sok bűntársának nevét elhallgatja.
A főbb szereplők.
A rendőrségi nyomozás adatai szerint Pescheken kivül főcinkosai voltak még a bandának: Feítscher-Béla lóalkusz, Pein Ernő mészáros s Qöntér János és Hegedűs Ferenc állásnélküli pincérek. Peschek, aki a tulajdonképpeni hamisítást végezte, Feiíscherret állott közvetlen összeköttetésben. Göntér és Hegedűs eleinte Feitschernek voltak az emberei, neki szállították az összevásárolt sima pénzt s Feítscher juttatta el azt azután Pescheknek. Később Hegedűs önállósította magát s egyenesen Pescheknek szállított. Hozzávetőleges becslés szerint Feitscser, Göntér és Hegedűs másfélmillió koronányi pénzt szállítottak Pescheknek.
Pein Ernő mészáros szintén egyenes összeköttetésben állott Peschekkel. Ugy került be a társaságba, hogy Peschek ajánlatot tett neki lebélyegzetten pénzének csekély munkadíj ellenében való lepecsételésére. Rein nem hitt a dologban és mintát kért Peschektől, aki erre hazaszaladt s 96 darab teljesen friss pecsételésü ezerkoronást hozott a kételkedő mészárosnak. Rein erre azonnal lefizetett Pescheknek 96 ezer koronát s IttU J ben az ősszeg 10 százalékát sima (le nem _ bélyegzett) bankjegyekben. Ezekután Rein i$ Béla lókupec ügynökei, az ő számára és az ő ( rendes üzlettársa lett Pescheknek, > aki egy
1920 julius 28.
¡zben 56 ezer, több izben pedig kisebb-nagyobb 1
összegeket bélyegzett le számára, Rein össze-sen, körülbelül 200 e^er koronával volt. érdekelve a hamisításban, v.
\\ , A többiek,
y ■
A bünügy többi szereplője legnagyobb részt Feitscheren, Göntéren és Hegedűsön keresztül érintkezett a pénzhamisítás technikai részét végző Peschekkbl, voltak azonban olyanok is, akiket Peschek közvetlenül is megtisztelt bizalmával.
Koch Viktor lókereskedő több részletben összesen 100 ezer korona körül bélyegeztetett le Peschekkel. Később lelkiismeret-furdalások kezdték gyötörni, félt és kiszökött Bécsbe, ahonnan közvetlenül\'a bojkott előtt érkezett vissza. Aggodalmai ekkorra, — ugy-látszot — eloszlottak, mert ismét 40 ezer koronát adott át Pescheknck lepecsételés végett. Koch először nem tudta, hogy Peschek végzi a hamisítást s egyizben, amikor az nagyobb összeg friss pecsételésü pénzt adott át neki — megjegyezte, hogy hiszen ezeken meglátszik, hogy hamisak. Peschek erre nagy lolkinyugalommal felelte: „Nem tehetek róla, hogy a gravírozó nem tud tökéleteset alkotni".
Oál Dezső Petőfi utcai kereskedő körülbelül 30 ezer koronával|van érdekelve a hamisításban. Közvetlenül Peschekkel tárgyalt.
Szigeti Ignác biztosítási tisztviselő, aki Oál révén értesült a könnyű pénzszerzési módról — felajánlotta Pescheknek 8000 koronát kitévő elrejtett pénzét, amit Peschek le is pecsételt.
Cseve József rokkant katona, láncos, pénzbeszerzője volt Pescheknek, akivel az utóbbi időben együtt lakott.
Ziskó Ádám piaci árus Fcitscherrel állott összeköttetésben, akinek egyizben 8000, egyizben pedig 3000 koronát adott át.
Breiner Lajos ós Kom József zala-
8
A bünügy tettesei közül többnek a ne- | vét a vizsgálat érdekében nem adja ki a rendőrség, amelynek bünügyi és nyomozó osztályai egyébként Kiss Lajos rendőrkapitány és Huszár András detektivfőfelügyelővel az élükön egy teljes hét óta valóban emberfeletti munkát végeztek s kétségen kivül az ő érdemük, hogy a szenzációs bünügy —- amelynek nagyon bonyolult szálai nem kis munkát adnak a kibogozásra — közeleg ahhoz a stádiumához, amelybena rendőri nyomozás befejezte munkáját s az igazságszolgáltatás szervei veszik át a bűnösöket, hogy felelősségre vonják őket alávaló cselekedetükért.
A hamisított pénzből—amellyel a város ós a környék alaposa el van árasítva — eddig körülbelül 150 ezer koronát foglalt le a rendőrség. Az eddigi vallomásokból is megállapítható azonban már, hogy a banda több millióra menő sima [bankjegyet pecsételt le és bocsátott forgalomba. A hatalmas arányú bünügyben egyébként még javában folyik a nyomozás, amely előre láthatólag még több szenzációval fog szolgálni nemcsak Nagykanizsa városának, de az egész országnak.
HÍREK.
— Dr. Strausz István bflnügye. Budapestről jelentik ; A törvényszék kedden folytatta a legfőbb állami számvevőszék volt elnökének bűnügyében a tárgyalást. A tegnap kihallgatott tanuk kivétel nélkül kedvezőtlenül vallottak a vádlottra. Kijelentették, hogy dr. Strausz az irattárban elhelyezett izgató beszed szövegét később lopva enyhébb szövegűvel cseréltette ki. Strausz a legtöbb tanúvallomásra azt felelte, hogy a tanuk haragosai. A tárgyalást ma folytatják.
Blschitzky zongoratan árt felmen-
egerszegi lókereskedők 100 ezer koronát hoz- I tették. A mult óv őszén egy nagyon csúnya tak Feitscher ügynökeinek, • Göntérnek ós mesét kolportáltak nyilvánosan a 70 éven Hegedűsnek. Peschek ekkor azonban csak 80 I felüli Bischltzky Miksa zongoratanárról, aki ezer korona felett rendelkezett s igy az egész I ellen az ügyészség is vádat emelt. Tegnap összeget nem tíldta becserélni.\' A 80 ezer | tárgyalta le az Ügyet o, nagykanizsai törvény-
korona sima pénzért a két egerszogi lókeres kedő 60 ezer korona lepecsételt pénzt kapott. Érdekes megemlíteni, hogy az cserszegiek még 300 ezer koronát helyeztek kilátásba Peschek, illetve Feitscher embereinek, de amikor ezek később érdeklődtek az összeg Után — azt felelték, hogy olcsóbb becserólósi forrást találtak.
Hoffmann Izsó kereskedő csak kisebb Összeggel vett részt a hamisításban. Roth Hermann biztosítási ügynökkel együtt 5700 korona símapénzt vett falun, amit Göntérnek adott át.
Rosenfeld Manó Kínizsy utcai vegyeskereskedő 20 ezer koronát adott át Roth Hermannak, hogy vásároljon neki érte sima pénzt. Roth 17 ezerest vásárolt is, ez az összeg is Rosenfeld utján Göntór kezeihez vándorolt.
Kisebb-nagyobb ősszeggel részesei még a bűnösnek s letartóztatásban vannak: Krausz Miksa borbély, Qrtínfetd Adolf Magyar-utcai kereskedő, Miihofer Jakab Petőfi-utcai szatócs, Lackenbacher Ádám mészáros, Marki5 (Pollák) Ferenc Kossuth-Lajos-tóri vendéglős, Bem Gyula, Csengery utcai borbély, Kobrinek Já-nosné, tűzoltó neje, Markó András és János Pincérek, Kövess Rezső fényképész, Wein-berger Jenő kereskedő, Jupa Józsefné és Sto-Janovlcs Lambert, volt Kinizsy-utcai vendéglős,
cukorkaárus.
szók büntető tanácsa, amely/elégtételt szerzett az ártatlanul meghurcolt öreg urnák — á vád alól feimentetie.
— Nagy tüz Letenyén. Vasárnap este, mikor éppen javában folyt a tűzoltóból Letenyén, — hatalmas tüz támadt a grófi urodalom szérűskertjében. A csóplósre váró buzakazlak kigyuladtak s a hatalmas lángok vörösre festették az egész égboltozatot. A tűzoltóság azonnal kivonult, de csak a veszedelem lokalizálására szorítkozhatott. A kár sok százezer korona. A tüz állítólag gyújtogatás müve.
— A köztisztviselők kedvezménye a Déllvasuton. A köztisztviselők figyelmét fölhívjuk arra, hogy a > Dólivasut ugyanazon kedvezményt adja a tényleges és nyugdíjas katonai személyeknek ós közalkalmazottaknak, valamint családtagjaiknak, mint amelyet eddig a magyar államvasuton élveztek. Erre külön igazolvány nem szükséges, hanem a Máv. arcképes igazolványt a hivatali főnök utján a nagykanizsai állomás személyi pénztáránál fölülbélyegzés céljából be kell mutatni. Az érvényesítés dija szemólyenkint hat korona A kedvezmény érvényes a gyorsvonatokra is.
— Szombaton este a .Korona4* éttermében elcserélték zöldes vitorlavászon eső-köpönyegemet. Kérném az illetőt, sajátja ellenében hozza vissza. Dr. Szendrő államrendőrségi kapitány.
— Balatoni tőzegtelepek. Ennek a rendkívüli balatoni kincsnek az értékesítése érdekében jelentős mozgalom indult meg. — Keszthelynél már folyik a tőzeg kiaknázása/ de ujabb érdekeltségek összeállítása is folyamatban van. A Balatoni Szövetség kutató bizottsága élénk tárgyalásokat folytat, hogy a tőzegterületek kihasználása helyes gyakerlati alapon mindenütt meginduljon, ahol erre nézve a kellő alapfeltételek együtt vannak.
— Osztrák rémhírterjesztők Magyarországon, A Dunántulon napok óta az a hir járja, hogy az orosz veszedelem miatt a magyar kormány általános mozgósítást tervez. Illetékes katonai hatóságok a legenergikusabban cáfol- . ják ezt a hirt, amelynek célja nem más, mint
a lakosság nyugalmának megzavajrása s amelyet, biztos tudomásunk szerint, az osztrák kormány megfizetett ügynökei terjesztenek. Értesülésünk szerint a rémhírterjesztők ellen a legszigorúbb intézkedések készülnek s biztosra vesszük, hogy a józan magyar nép a Renner-betyárok kézre-keritésében kezére fog járni a hatóságoknak.
— Ebtulajdonosok figyelmébe. A rendőrhatóság nap-pap után azt tapasztalja, hogy az ebzárlatra vonatkozó rendelkezéseket az eb-tulajdonosok nem tartják be és kutyájukat lánc nélkül hagyják az utcákor kóborolni. Saját érdekükben felhívja a rendőrség az ebtulajdonosokat, hogy az ebzárlatra vonatkozó rendeleteket szigorúan tartsák be, mert a rendőrség a legerélyesebb rendszabályokat lépteti életbe.
— A cseh tőke terjeszkedése Magyarországon. Még élénken emlékezhetik mindenki háború előttről a csehországi Schicht cég reklámjaira, amelyekkel elárasztotta Magyarországot, ugy, hogy bárhova ment az ember, a legkisebb állomás perronjától a legelőkelőbb hetilap hirdetési rovatáig, mindenütt szemébe ágaskodott az ugrásra készüiő szarvas, hirdetve, hogy a magyar háziasszony csak ugy lel\\j)t boldog és hosszuéletü, ha szarvasszappannal mos. Azóta valamit változott helyzet és a magyar szappanipar a háborgi alatt a cseh atyáskodás nélkül is fedezte az ország szükségletét, s már-már ugy látszott, hogy teljesen kiszorít minden idegen gyártmányt. Azonban a cseh tőke nem szívesen enged ki a karmai közül egy olyan piacot, mint Magyarország, mert a derék szomszédok a pénzünkre korántsem haragusznak ugy, mint miránk, — tehát gondolt egyet és megvett Pesten egy jónevü magyar gyárat, gondoskodva f termószeteson rögtön cseh adminisztrációról és megkozdte nagyarányú terjeszkedését. A közönséget azonban nem fogja megtéveszteni a szarvas mögött lapuló -¿8eh oroszlán, \' melyből, adja Isten, minél előbb vonító kuvasz legyen.
Aranyat, ezüstöt, briUiánsokat, arany fogakat és érmeket legmagasabb áron veszek. FRtED ékszerész, Magyar-utca 43.
A szerkesztésért felelős: a főszerkesztő.
A sikkes ruha,
asszonyom nem elegendő. Diana-púder, Diana-szappan és Diana-arckrém nélkül Igaxán elegáns nő nem i| képzelhető.
Kis dobot, illetve tégely ára......K 10 —
Nagy , , , ........20—
. siappan ára...........25 —
Teljes késxlet (tartalmas egy nagy krémet, 1 nagy
púdert, 1 nagy stappant) ára...... 70\'—
vagy 1 kii krémet, 1 kis púdert,! nagy ssapp^ntára , 60 — Mindenütt lcapliató S
Gyártja: a Diana Kereskedelmi R.-T.
Budapest, V. Nándor-utca 30.


i
APRO
|""1 1
Keveset használt kis jégszekrény eladó
Magyar-utca 5. szám alatt.
Német kisasszony két gyermek mellé kerestetik. — Harmat Simon ós Társa, Erzsébet-tér.
Arany K«kask<-hsx
ii
Klsffsludl és Krausi
röfös- és divatáru cég
áron
raktárán le?ff összes^rukat
leszállított árusítják
Nagykanizsán I
3085
Szántó Vilmos
Nagykanizsa, Kölcaey-u 12 — Talafon 3tt.
öalntonföldvártól 5 km-re 13000 Q öl szőlőbirtok, melyből 4 kitssr. hold termé szőlővel beültetve, l>/l hold gyümölcsös, >/* hold akácaidé, a többi szántóföld, 24 mtr. hosszú épülettel, vincellérlakással, Istállóvá), pincével és préztiászal, 70 hltr. jókarb.in levő hordókkal, vas préssel kádakkal, permetezőkkel, porolóval és szénkénegezókkel, idei szőlőterméssel együtt nagyon jutányos árban azonnal eladó. — Nagyforgalmu gyárvállalat nagy Jövedelemmel családi okból azonnal eladó. — Minden nagyságú kásák éa üzletek eladók. — Megvételre kerestetik: erdő 100 holdtól föl/elé, házuk és mindennemű ingatlanok.
ZALA
Belvárosban uj családi ház ______fürdőszoba, két szobába beköltözhető. ~ Üzletház. — Több emelet ház
amelyek ipartelepekre alkalmasak. — Magányos házak kerttel. — Klskanizsán ház nagy belső-séggol és kerttel. — Üzletek, hentesüzlet, szólók ós házhely.
Kliebb házakra Jó vevőim vannak.
Kziuin szt LÁszLó sasraes*
Zrínyi Wklós-utoz S9. ai. I. emelet. — Teleloa 285.
anyagoki
blifinttnUiiiitaitiiMi fatyttttiktiiyilitii I
Elsőrendű hódfarkú tetöcserépre éi fall-
8 téglára azonnali szállításra felveszünk ren * deléseket. Ugyancsak szállítjuk az összes . építkezési anyagokat.
EISLER ÉS BÖHM építési anyagraktár
Inéi: BaéJftsf. 1. Rinkaiii-iKi 19. Tthfii 1)2—2B.
!! Uj gabonazsák kenderből !!
ponyva, kötéláru, ruhaszárító kötél, zslnegheveder, zsákkötöző zsineg, tömlő, malom heveder,
sa ákvarróoérnof
[épolaj, merevgépzslr, gépgyaota, .ucerna, bíbor, köles, rauharmagot
napi áron szállít Hlraoh és Szegő [ég
NAGYKANIZSA, Erzsébet-tér 10.
Li
Közgazdaságilag,
kereskedelmileg (levelezésben, könyvelésben) elsőrnn«uan Képzeli, nyelvekben jrtrlas, komoly, megbízható fővárosi fiatalember
TITKÁRI vagy hasonló állást keres.
Leveleket „Exlstencla 21* {elitével Leopold Cornél hirdető iroda, Budapest, Teréz-körut 5. továbbit. 3680*
1 :.» = í»
HOT
w
Csomagolópapírok és papírzacskók
Físchel Fülöp Fiai
paplráruházában kaphatók,
Kovácssegédek felvitetnek
órabérre esetleg koszttal —II MAYFR ITTÍ1TIITI Boitor Józsefnéllaiinczi-u. 12. luAI £di ÍYLU11LU
Ismét kapható a békéből jól ismert kitűnő
HAIDEKKER-féle „HOLLÓ\'* - szappan
a magyar háziasszony kedvence. Minősége felülmúlhatatlan.
Kereskedőknek nagy kedvezmény t Vezérképviselet:
Fehér Vilmos és Tsa Nagykanizsa
gőzmosógyára Nagykanizsán
Fólizlet: Hunyadi-utca 19, — 6yl)MMep: Kazlnczy-u, 8.
tükörsimára vaiaai fónyeaj, vegyileg
I =
Vidéki munkák is hetenként pontosan elkészülnek és elszállíttatnak.
2000
1920. julius 28.
magyarnak!
A magyar irredenta éa kmltmrtőrekréiek mo.» megjelent kitűnő müvei, amelyek a sajtó osztatlan dicií reteben réssesültek, elterjedésükkel igen fontos szolgalatot tesznek területi Integritásunkért vívott harcunkban éi magyar jövőnek nemzeti alapon való kialakulásában J! Krhardt EmÖnek nagyszerűen megoldott „Magyar irre Juta" albarna, amely pompás résnyomáiban hat beke retozesre »ránt örökbecsű inüUpot taiUűmas, 120 kor Oalasár Qéaánik „NernzeU létünkért" elmü rt m[lZ kulturtörckvések serkentésére alkotott mesteri faliplakettie 62x70 cm. mahagonifára erősítve alabástrom 0 ,t vényben 550 kor., Terrakottában 1300 kor., ciselált antik bronsban 3500 kor. Láda és bérmentesítés 60 kor. Az irredenta érőm joufon és broche alakjában és antik brooz-ban ¿5 kór., czustverettel 60 kor., tömör ezüstben 12 Kr 200 kor. Nemes márványlapra esüstre mint muvésiies levélnehezék 60 kor, esüstveretes 76 kor., tömör cautt 225 kor. A magyar kulturérem ugyanilyen kivitelben éi árakon. Kkszerszámbamenő művészi ötvösmunkák. A a«, gyár irradanta éa koltnrbélyefl szszankint 20 korona Állandóan kas%H<iljuk/ „Magyar trreéeata" és „Magyar kwltura" magyaros xtylű pompás bélyegplakcttek 7x12 cm. alabástrom öntvényben párja 26 kor. Bérmentesítés minden műtárgyért 2 kor., levélnehezék 5 kor. Megrendel-hető postautalványon Tolnay könyvkiadó művészeti intézeténél Budapest, II., Zivatar-u. 14. Könyv* és műkereskedőknek 12 — 13 kp. 26. Csiszár plakettle egyenkint is. Az érem kirakatpéldányai bársony passe-parteutban.
A legbecsesebb alkalmi ajándékok!
A nagyobb művek értcsitójo minden megrendeléshez csatolva.
Tölgy, bükk, topoly, hárs, szil, kőris, jávor, dió és cseresznye rönköket ab waggon feladóállomás, vagy erdőt, nem messze a vasútállomástól, melyben főleg ezen keményfanemek foglaltatnak, — bármely tömegben vásárol
Kemény fatermelo Rész vén ytársaság
BUDAPEST. I. Korall utca \\l - Telefon: 123 -09. «-05.
ii* •
tui »nun iMiiu
• II ^v
Helyi képeslapok!
Mindenfóle játékkártya
cigaretta hüvely-, papir
nagy választékban kapható:
Garamvölgyi és Szemere
dohány nagyárudájában.
SQ9GCQK
Eladó egy teljesen kifogástalan
i
ím
Czim megtudható a kiadóhivatalban.
f. i \'
A DÉLI-VASUT MENETRENDJE.
—— ■ T .A. " \'
MérlegjaVltáSOk 1 NagykanUsa-Budapeet | Nagykaní»aa~8opron
Belatonl-exprass*)
gyorsan ós jutányosán eszközöltetnek Hahn Albert ós Tsa
Király-u. 28. szám alatt. sm
.....
ÜDÍT
gyógyít
frissít
ai Effliij K fi B 0 L Dl viil
Főraktár: Fleischacker Ignác
= NAGYKANIZSA. =
^as^ssai
Hagykauiatáról indul naponta
(vasárnap is) reggel . . . érkesik Budapestre d. u. . . Nagykanizsáról indul naponta
(vasárnap kivételével) . . érkezik Budapestre d. u. . . Nagykanizsáról indul műiden fürdő-exp. reggel .... érkezik Budapestre d. o . . Nagykanizsáról indul (vasárnapokon)
gyorsvonat d. u......
érkezik Budapestre este . . Budapestről indul naponta (vn
sáraap is) déli .. . . érkezik Nagykanizsára d, u. . Budapestről indul naponta (vasárnap kivételével) d. e. . «Mik -Nagykanizsára d. u. . Budapestről indul minden szombaton d. u. fűrdő expressv. , , . 5.10 I érkezik Nagykanizsára este . . 10 2* Budapestről indul (vasárnapokon) gyorsvonat reggel .... érkezik Nagykanissára d. e. . . ll\'M
. 7M
. 4-*>
. 12-0«
. 9— hétfőn
. 5—
. 10 ift
ltV-
12-20 8 4*
7 26 4.07
NagyktoUsárél indul naponta
(vasárnap kivételével) d. 0. . G\'W
érkezik Szombathelyro d. 0. . . 0 —
• Sopronba d. e. . 11*30
Nagykanizsáról indul ( »iponta
(vasárnap Is) d. u.....5*06
érkezik Szomb thelyre d. u. . . U\'3S
(es utóbbi vouat további intéskedéaíg csak Szombathelyije kÖikkeJIk)
Sopronból indul naoonta (vasár* nap kivételével) d. e. . . . érkezik Nagykanizsára d. u. . .
Szombathelyről indul naponta (vasárnap Is) reggel ...
érkesik Nagykanizsára d. e. . ,
11-80 631
5-
10*03
mmmmmmmmmmam
Budapestről indul kedden és szombaton d. t. .\\ . . . . érkezik Nagykanizsára . . . . 12" indul Nugykanizsáról . . . . I érkosik NViener-Neustadba d. u.. & ®
érkezik Bécsbe d. ......
Béosböl indul sserdán és vasarnsp ^
d. 6. . . . ......®
Wisner-Neustadból.....1<>1J
Kanizsára érkesik d. u, ... 2 indul Kanlssáról d. u. ... 2 * érkezik Budapestre d. u. . . • & *>
•) A bojkott tartama alatt as Kxpf«*« csak Sopronig és Soprontól közlekedik.
Nagykanlxsa-Babócaa
Nagykanlxtárói indul naponta
(vasárnap kivételével) reggel 5 w érkezik Babócsára.....\'
Babóczárói Indul naponta ivasár nap kivételével) i«gH«l • • • érkesik Nagykanizsára d. 0. . •
¡1-97
Nyomatott: a „Zala" Nyomda és Hírlapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán.
XLVII. étfnlysM.1
N*WU»íw«, (820, Julius 29. Csütörtök.
gatnitMi ks IMMInttl:
NAGYKANIZSA, Siigéi-ut 4.
2aía Nyomdavállal»» Pő-üt sx.
- \' -t ■ v 1
•\' , A
ftegjelei^k héttő kivételé-yalMlttdenoap kor m egüt i
***** ^ mw» ■ xi
k««st0«#f I #» kln,l6hUs»olJ (fteloH 78. Nyomdai Ultfon in.
171« isiift
Előfizetési árak:
i f \' > • * \'
keiytes házhoz tordu, vidékre postai szétküldéssel:
Eflf liórs . Nrti étre Féléne Sféti évra
M I
1*0\\ 180 .
POLITIKAI NAPILAP,

Főszerkesztő t TÓTH ZOLTÁN

FómunkatAt 3 és Mtptulajdonos: i • CSnXAG JHNÖ
Bgyes szám ára i 1 korona.

lllrdeicsck díjszabás szerint.
WiÉiw^ii^n\'p nmiiwii^Miwii»! I ,,.---..r-.frr-y^-rr,—.....í r njinrr r i xi.niirrinliijujtjiiri v/jjjui: „
A Lipót-köruti véres tüntetés.
Megtorlást Igér a miniszterelnök. — Qaál Oaszton felszólalása a Házban. — A bankigazgatók Telekinél. — Ma Bottllk Inter-< pellál ez ügyben.
Budapest, julius 28. Tegnap este egy tüntető csoport tört be a Lipót-köruti Club-kávéházba és a mit sem sejtő vendégeket agyba-főbe verte. A garázdálkodók legnagyobb része revolverrel és éles későkkel vollak fölszerelve ós egy embert halálra, többet pedig súlyosan megsebesitettek. Verebély Artúr bankigazgató, akit a mellén szúrtak *meg, súlyos sebesülésével a Vigszinház-utcáig futott, ahol összeesett ós néhány pere múlva meghalt. — Több vendég futva menekült a kávéházból, do a tüntetők a menekülők után vetették magukat. Polgár Mihály .harmmcegyóvcs hivatalnokot a Sziget-utca 35. számú ház előtt érték utói ós hasbaszurták. Haldokolva szál-litották a Rókusba. A Klotild-utcában az igazságügyi palota előtt .érték el a fúlva menekülő Varsányi Géza dr. ügyvédet, akit fejbelőttck. Haldokolva vitték be a járókelők a mentőkhöz, akik a Rókus-kórházba szállították. Kramer Gyula ötvenévos kereskedőt vasbotlal ugy fejbevágták, hogy koponyarepedést szenvedett. A kávéházban több tiszt tartózkodott, akik emberséges jószándékkal szálltak szembe a ga-rázdálókkál ós hogy trtég tőbb szerencsétlenség nem történt, az kizárólag az ő érdemük. A rendőrség ós katonai őrjárat csakhamar meg-érkezett, de e tüntetők addig elmenekültek. .
Ma délelőtt a Ház folyosóján izgatottan tárgyalták a keddi utcai eseményeket és többen jeleztek, hogy bent az ülésteremben is szóvá teszik a halálos, vógü verekedést. 11 óra előtt 5 perccel érkezett meg a Házba Teleki miniszterelnök, akinek Sándor Pál egy ujsig-cikk levonatát adtá ét, amely részletesen tárgyalja a véres eseményeket. Teleki figyelmesen ololvasta a . cikket s a körülötte álló képviselőkhöz fordulva erélyesen jelentetto ki:. .Majd gondoskodom, hogy ilyesmi többé elő nc forduljon.*4
A Ház mai ülésén Oaáh Gaszton tette szóvá a tegnapi eseményeket és a következőket mondotta: •
— Nem tíidom, hogy a miniszterelnök; mily intézkedésekét akar életbelóptetni acélból, hogy közéletünket ó kinövésektől megóvja. Nem várhatok a kormánytól más Intézkedéseket, minthogy csak egy hete foglalta el helyét, de rá kell mutatnom arra, hogy Budapesten tegnap este is oly példátlan eset történt, amely szégyene minden kulturáltamnak,. szégyene egy ország fővárosának. Oly folíiÁ példátlan eset, hogy nem lehet büntetlenül hagyni, sőt oly büntetésbon kell a rend/.avaró\' kat részesíteni, amilyenre még sohasem volt példa. (Nagy taps.) . •
Verebély Artúrnak, a Magyar Altalanos Takarékpénztár meggyilkolt igazgatójának szerencsétlen sorsával foglalkozott ma déli 12 órakor a tőzsde , igazgatósága. Hegedűs Lóránt indítványára elhatározták, hogy azannal felkeresik a miniszterelnököt és a pénzügyminisztert, hogy az eseményekről információkat s szigorú megtorlást kérjenek. A bankigazgatók ezen küldöttsége, amelyet Hoyos-Wenckheim József gróf, a földhitelintézet igazgatója vezetett meg is jelent a parlament épületében Teleki miniszterelnöknél. Hegedűs Uránt először, kifejezte a bankigazgatók bizalmit a kormány iránt, majtf rátört a tegnapi esetre s azt mondta hogy a bankigazgatók tudják kötelességüket, de ilyen körülmények között s ily lehetetlen izgatott Állapotban nem kéjesek a közönséggel ^
részvényesoikkeí szemben vállalt kötelessé-, geiket teljesíteni. Erélyes nyilatkozatot kér az .ilyen kegyetlen eshetőségekkel szemben.
Teleki válaszában kijolontette, hogy toí-josen egyetért a küldöttséggel, azonban a véleménye az, hogy az ilyen dolgok megakadályozásához nem nyilatkozatokra, hanem cselekedetekre van szükség. Nyilatkozatok már ugy is elfcgon Inngzottak cl. roméli, hogy ő cselekedetekkel is tud eredményt elérni. 6 nemcsak külügyminiszter volt, hanem ellenforradalmár is és el tud majd. bánni azokkal, akik ily eseményeket idéznele elő. Ugy ő, mint a honvédelmi miniszter bírják a hadse.\'eg bizalmát — reméli, hogy ők kettőn elejét tudják majd venni minden elkövetkezhető eseménynek. A lcgcrélycsobben fognak föllépni még egy ilyen eset előfordulása esetén s a bűnösök cl fogják nyerni legkíméletlenebb büntetésüket. \'
Holnap Méíelőtt Boíilik József a Ház alelnöke interpellálni fog a Lipót-köruti véres pemenyek ügyében. 0
A ncmzetgyUlé^.
Budapest, julius 2S. A nemzetgyűlés mai ülését kevéssel 11 óra elolt nyitotta meg Rakovszky István olnök. Felolvasták az intpr-pcllációs könyvet, molybe többek • között Hornyánszky*Zo\\\\bn jegyzett interpellációt a Tisza-gyilkosság bünporében a főtárgyalás kitűzése tárgyában. A kormanyprogravnm feletti vilához elsőnok Qaál Gaszton szólalt fel.
Qaály. Teljes erőjével támogatja a pártok egyesülését, mert a jelenlegi külpolitikai szituációval szemben egységes parlamentet akar; Más Összeállitásu kormányt szeretett volnk látni. Az egységes kormányzópárt meg alakulásának feltételei voltak: a keresztény és nemzeti irány megerősítése, az agrár érdekük erélyesebb felkarolása és bizonyos szociális reformok gyors ipogvalósitása. Sajnálattal látja, hogy nem tesznek különbségűt a tisztességes és nem tisztosséges zsidók között. A zsidó tőke nagy nemzetközi orojet fel kellene használnunk ós nem szabadna üldözéssel ehiasz-tanunlc a munkától a hazafias zsidó elemeket, amelyek az ártatlanul szenvedett üldözések miatt teljesen visszavonulnak.
— Azzal kapcsolatosan, hogy a kormány a buza árát 500 koronában állapította meg — kijelenti, hogy ő a maga részéről hozzájftrul ugyan ohhez, do nom fogadja .cl a pénzügyminiszter azon kikötését, hogy ezt az 5ÖQ koronás árat a kormány leszállíthatja, ha a világ gabonaárai .csökkonnek. Vessünk egy , pillantást — úgymond a régi sokat szidott zsidóvitágba, amikor 20 korona volt Poston a buza ára, akkor 6t mint boglári ga2da 18 kor. 20 fillérért kapott búzát a boglári állomáson, vagyis az összes költség akkor nem volt több, mint 1*80 K.
Zákány: Igaza van! Do oz a kijolontóso az egységes kormányzópártot nem elégíti ki.
Qaál: Én nem vagyok mamcluk, hanem becsületes tagja vagyok pártomnak (Taps). Ebben nem is a kormány a hibás, hanem a rendszer rossz.
fíreky: A kormány csinálja a rendszert is. Qaál\' Ezt a rendszert Ön is szolgálta. Mint közélelmezési miniszter Ön is rekviráltatok, inert rekvirálni a logkönnyebb. (Taps),
x Ereky: Szcmelyps megtámadás cimón* szólal fcl és kijolenti, hogy ő - közélelmezési miniszter kodában, nagyon sok cikkxforgalmát szabaddá totto, mert nem hivő a kötött kero*-kcdclemnok. Hogy ezt azután a későbbi miniszterek visszacsinálták, arról ő nom tehot. Tiltakozik az ellen, mintha ő ós pártja azon lennének, hogy a tisztességes zsidóság itt az
országban ne dolgozhassák. Ok csak a zsidó hogemóniát akarják letörni.
Qaái Gasztoj^viszontválaszában kijolonti, hogy nem akarta támadni Erekyt, do nem engedheti meg, hogy Ercky ellenzéki képviselői mivoltát az ő bcszédévol. kapcsolatban használja ki.* \' >
Patdcsi Dénes: örömmol adózik az egységes kormányzópárt megalakulásának. Reméli, hogy a miniszterelnök programmjában foglalt földbirtokreform rövidesen valóra válik. Mint baranyai ember reméli, hogy a miniszterelnök megvalósítja igéretót ós az Sgyik egyetemet, Pécsett fogja felállítani. Szóvá teszi a pécsi megszállók viselt dolgait és azt, hogy Pécsett m<?g mindig bolsevista agitáció folyik.
Ksss József: A\' legfőbb külpolitikai ór-dok a magyar órdokek órvónyesitóso. Szerinte a Magyarország ellen megnyilatkozó averzióval szemben a belső konszolidádiónák kell erőt adni. ,
Beszél a külföld közeledésének első lépéséről. A győztos^francia /lemzattel felvett érintkezésről. Üdvözli a francia nemzetets örvendetesnek találja-o azt az eredményt igérő lépést.
A mostani exposó szép munkásvédelmi intézkedéseket igér, de a kormány tfe csak Ígérjen, hanem cselekedjék is. Kifogásolja, hogy a közigazgatás élére még mindig a kommunizmusban bűnös emberek állanak. A Simonyi-kormány a munkásság vezetőivel tárgyalásokat kezdett, amolyokben ő is részt vett. A tárgyalások kedvező eredménnyel végződtök és nagyon fájlalja, sőt bűnös mulasztásnak tartja a Simonyi kormány részérő), hogy ezeket a kedvező megállapodásokat nem realizálták.
— Itt koll szóryi tennie apt, hogy a postánál és vasútnál tföfg mindig akadályokat gördítenek a kercsztényszociálista szervezkedés útjába. v .
Csizmadia Sándqr: A keresztény szoci-álizmus nem szociálizmus, hanom felekezet/ (Nagy zaj. Elnök figyelmezteti Csizmadiát, hogy ne zavarja a szónokot.)
Ktfss: Kéri a kormányt, hogy a kommunizmus terén hadja abba a félintózkedésoket. Az ártatlanokat akiket személyes boszuból jelentettek fot ói akiket hónapok óta kihallgatás nélkül Hajmáskéren tartanak, azonnal bocsátják szabadon. (NagyAaps ós éljenzés az egész Házban.) Nagyobb szociálpolitikai tevékeny* sóget fojtsen ki a kormány. A keresztény kurzus tehetetlen. Termolő munka megkezdésére hivja fel a kormányt, (Nagy taps.)
Ezután Tomcsányl Pál Vilmos dr. ie;az-ságügyminiszter az államfői hatalom gyáfcór-lásáróf szóló 1920. évi I. te. 13. paragrafusának módosításáról \'szóló törvényjavaslatot terjeszti a Ház cló. A törvér^javaslatot ki fogják nyomatni, szét fogják osztani és annak idején napirendre tűzik.
A négy paragrafusból álló törvényjavaslat kimondja, hogy az országgyűlés elnapolásának berekesztésének és feloszlatásának a királyi hatalomban foglalt joga a kormányzót is megilleti, do ugy, hogy a foloszlatási rendeletnek 4 megfelő rendelkezés történjék a nemzetgyűlésnek vhá#om hónapon bolül újból való összeülésére. Az eredeti törvénybon megállapított GŐ . napos határidő, amely a nemzetgyűlés - munkakópessógóro vonatkozó kormányzói foloszlat&sra fönnáll — továbbra is érvényben m%$aú ;^z eredeti törvény 13. paragrafusának 5. bekezdése a^ónt módosul, hogy közvetlenül fenyegető veszély esetén a kormányzó, az összminiszterium v folelőssége és a nomzetgyülósnok késedelem nélkül kikérendő utólagos hozzájárulása mellett a hadseregnek az ország határain. kivtíl leendő alkalmazását elrendelheti
ZALA
l»2Ö. jullus 29.


A 13. paragrafus utolsó bekezdéso aként módosul, hogy a kormányzó általános kegyelmei is adhat, do csak bizonyos } korlátozásokkal. j
Ezutón elhatározza a Ház,"hogy legközelebbi ülését holnap délelőtt tartja, majd szünet után áttérnek as Interpellációkra. Az ^lső interpelláló Beniczky Ödön kéri a. kormányt, hogy a kemecsei kerületben, amelynek községei fölszabadultak\'— irják ki a válasz*: tásokat.
Perlaky György a bányamunkások helyzetének javítását sürgqti.
v Csukás Endre az elszakított vendség helyzetét-i9morteti ós kéri annak javítását.
Huber János a toibágyi ós zsámbfcki körjegyzők visszaélésen ismerteti interpellációjában. k
Hornyánszkv Zoltán a jogrend sérelmeinek megszüntetésével s a jogrend uralmának megszilárdításával kapcsolatosan a Tiszá-gyilkos-ság ügyében interpellál. Sürgeti, a főtárgyalás kitűzését,\' hogy a titokzatos ügyre végre világosság derüljön. A tárgyalást augusztus 2-ára már kitűzték, de most .a- polgári ók katonai hatóságok között felmerült illetékességi vita a főtárgyalás megtartását veszélyezteti.-Kéri a honvédelmi minisztert és az igazság-minisztert, hogy tisztázzák a kérdést, vájjon a vádlottak, akik katonák voltak, de időközben leszereltek — illetékes hatóságuk elé jutnak e?
Drózdy Győző a rendszertelen adóztatás miatt interpellál a" pénzügyminiszterhez.
Az ülés 3 órakor ért véget, -
HI^EK
n
— A pénzhamisítás.- Peschekék nagyarányú pénzhamisitása^ügyeben tegnap jelentősebb változás nem történt. A harmincnégy letartóztatott egyikét, Orünfeld Adolf Magyarutcai kereskédőt szftbödonbocsájtotta\' a rendőrség, minthogy ellene a pénzhamisításban való részvétel gyanúja nem nyert bcigazolást, a vidékről pedig ismét két embert — egy férfit ós egy nőt — állítottak elő a rendőrségre, akiket szintén bűnrészességgel gyanúsítanak.
— Fedák Sári balatoni Incidense. Fedák Sárit, Budapest egykori legnépszerűbb operette-prímadonnáját — akinek a kommün alatii szoreplcsét nem igen akarják elfeledni . az • emberek — az utóbbi időben egyre-másra érik a .kellemetlennél kellemetlenebb incidensek. Budapesten nem juthat szóhoz, a legutóbb Szegeden fult csúnya botrányba fellépése, néhány nappal ezelőtt, pedig Badacsonyban érte kellemetlen incidens Az egykor annyira ünnepelt Zsazsa a Fonyód melletti Bélalelepen afcar* pár nyugodalmas napot tölteni s itt akarta kipihenni szegedi botrányának izgalmait. A, művésznő a napokban csónakkirándulást rendezett* a Balaton túlsó partján levő Badacsonyba, ahol*— amikor csónakja kikötött — a parton Összegyűlt közönség felismerte s^ elég hangosan adott kifcjexcst Fedák kommunizmus alatti magatartásával szemben érzett antipátiájának. „Vörös Panna*, „Pfuj, kommu* nistaM és hasonló kiáltások röpködlek a művésznő felé, akit mog is lincsel a nép, ha. idejében nem,sikerül csónakjába menekülnie.
•— A kinos incidens azonban ismét elvette kedvét a nyaralástól s még aznap eítünt Béla-tcleprŐl. Fedák Sári élete c pillanatba» tehát cseppet sem rózsás és nagyon hasonlít a bolygó zsidóéhoz, aki nem talál nyugtot sehol a világon. Súlyoséin vezekel azért,. amit a vörösök érdekében nemzető ellen elkövetett.
— Istenltéletldő a szentgotthárdi járásban. Szombathelyről jelentik: Szombaton délután négy ^rafeló Szentgotthárd környéken, Islvánfálván, Zsidán, Hábakéthelyen, Rábakisfaludon, Talapatkán, fláromházán, Farkas-,, (\'¿n, Bolázsfalván, Orfaluban ós az ezekkel szomszédos falvakban jégeső kezdett* esni. A., kezdetben szórványosan, vizesen hulló aprós jegek után pár perc múlva felhőszakadás-szcrüen suhogott az égből a fokozatosan nagyobbodó, előbb dió, majd alma, végül szinto ludtojás nagyságú jég. «Pár pillanat múlva a nyári táj helyére zo$ tél. varázsló-dott, boka njagpsságíg jég borította a földet s hogy teljes ^ legyen a téli kép, mindenütt pusztulás sivárkodott. Az azelőtt gyümölcstől
alját ogyforma nagyságfu jóg-gyümölcskeverék | Német kisasszony két gyermek borította, a fákon gyümölcs mirtatóba is alig melle kerostetik. — Harmat Simon és Társa akadt. Az udvarokban a szőllők egész csu- Erzsébet-tér.
paszon maradtak* a szőlőfürtöket,leveleket mind leverto a jég. Nem kímélte a borzaliíms jég a házakat sem. A cserépzsindelyes é^ palafódeles házak tetőzetét beverte, a zsindelyt, a i-alát összezúzva földre szórta, a hAsadékon azután bevert a jég és később az eső a padlásokra, ott vizbeáztatla az összegyűjtött\' gabonaféléket. Bilázsfalván még a léceket is leszaggatta a házakról, Istvánfaluban a ; templom is födéltelenül áll. Amely irányból a jég esett, ott ablak épen nem maradt. Amilyen sivárságot teremtett a jég a ház körül, ugya-olyan pusztítást Mit végbe a mezőkön. Sok, helyütt még kint volt kepében a gabona, azt ahol érte, teljesen kicsépelte. A .kukoricának leveléí leszabdalta, szárát széttörte, gyöngo csövét darabokra zúzta. A krumplinak levélte-lenszéra ; a földpn fekszik, néhol még a krumplit is kivágta a föld alól. Av nemrég elvetőit hajdinát, répát csirástul együtt kilépte, más még földben levő termést: zabot, kölest, káposztát is szinte eígészen hasznavehetetlenné tette. A mozőkön a vadakat, jl ház körül a háziállatok egy részét agyonverte a jég.
— Gyújtogató kocsis« Kovács Kálmán kiskanlzsai lakós még 1918-ban a „Patria" pótkávegyárral szembon levő barakkban, mint kocsis volt alkalmazva. Hanyag, garázda, iszá-
*kos ember volt, ami miatt elbocsátották. Kovács crre\'kijclentotte, hogy boss\'fcut áll. Fenyegetését rövidosen be is váltotta, fölgyújtván a barakkot. Csak a tűzoltók gyorsaságának! köszönhető, hofey nagyobb kár és szerencsétlenség nem történt. Tbgnap vonta felelősségre Kovácsot a biróság s gyújtogatás bűntettéért ő évi fegyházra ítélte.
— Orvosi hlr; Dr. Hídvégi műtő-sebész (operateur) julius 31-tői Kazinczy-utca 15. sz. alatt rendel, naponként d. u. 4—íj órátg.
— Iskolai hlr. Nagykánizsai felsőkereskedelmi iskola igazgatósága értesiti azokat szülőket vagy gyámokat, akik gyermekeiket és gyámolíjalkat a felsőkereskedelmi iskola I. évfolyamába felvétetni óhajtják, hogy gyermekeik vagy gyámoltjaik okmányait legkésőbb augusztus 15-től—24-ig az igazgatósághoz küldjék be. Augusztus 26-án minden uj jelentkező felvételi vizsgálatot tartozik tenni, melynek tárgyai: I.) magyar helyesírás, 2) folyóirás, 3.) számtani alapműveletek. A vizsgálati dij K 50. Az eredmény felett a tanári kar határoz. Az I. évfolyamba elsősorban olyan tanulók vétetnek fel, akik nagykanizsai illetőségűek, vagy az iskola saját körzetéhez tartoznak. A szabályos létszámon, negyvenen felül egyes osztályokba
v legfeljebb 45 ig terjedhotő felvételeket\'külün-• külön folyamodványra az illetékes főigazgató engedheti meg. Tandíj K 400\'—, beiratásí- ca nyugdijilletók K 62 akik tandíjkedvezményért akarnak.folyamodni, adják be kellően felszerelt kérvényeiket augusztus hó lo-ig az iskolafenntartó izr. hitközség elöljáróságához Zri^yi Miklós utca 33 I. emelet.
— Teljesen uj kabaremüsor vezette ma este a színházban a nemzetközi birkózók izgató mérkőzését. x
—.y* 1 11 \' 1 1 \' ---, -
A szerkesztésén felelős:\' a főszerkesztő.
11377/1920.

Árverési hirdetmény.
Nagykanizsa r. t. város eladja a tulajdonát képeié\' és az Erdő* és faügyek \'országos ícormánybiztosánuk 01/1920. K. B. számú rendeletével engedélyozett, a „Vajda" novü erdőréísxbon fekvő 1)0.11 kat. hold kiterjedésű 100 <$vcs koron felüli erdóbütokán az ez év o«zén hári kezelésben kitermelendő tölgy és másfanemü haszonfu rönköket 1920. évi augusztus hó 24-én délelőtt Í1 órákor a *art Írásbeli. ajánlatok felbontást követő nyilvános szóbeli árverésen.
A zárt Írásbeli ajánlatokat 1920. évi augusztus hó 23-ik napjának déli 12 órdjiUg lehet leadni, vagy beküldeni a városi gazdasági hivatalba.
Az ajánlatoknak tartalmaznia kell azon nyilatkozatot is, Hofty .íz árverési feltételeket ismeri smagát azoknak aláveti. Bánatpénzűi a városi pénztárba 200.000 K azaz Kettőszázezor koronát keli letétbe helyezni készpénzben, vagy óvadékképea értékpapirban \'és ennek vovényét az ajánlathoz csatolni. , f
A zárt ajánlrtokban kitüntetendő \'a köbméterenként megajánlott összeg szám és betűvel kiírva. A fat az erdőn adjuk át. Az ^rdf>bírtck a vasúti állomástól 7 kilométo--nyire van. Atvercsi feltételek a városi gazdasági hivatalban betekinthetek vagy 20 korona lefizetéso ellenében postán kérhetek. IJccslésl adatok ugyanott betekinthetik.
roskadozó fák üresen, ág*k törötten álltak, a j kÍII^- "Tif\'f W.T&, zöld gyümölcsöt földre vertei a jég.Vs a fák I - Kagyktohsan, mo. évi juhup hé frta.
Városi Tanács.
«\'■i

Tisztelettel értesítem a n; é. közönséget hogy betegápolónői és szülésznői; működése.\'
met megkezdtem. — \'Kérem a n. é. közönség szíves pártfogását. Tisztelettel
kkuier Ferencni szül, Schvaicz Lura
oki. Biüléitnft.
Báthorl-u 18.
- <
■ Az „Arany Kakn\'Min «
Klsltlii4lét Krausi
rőfös- és divatára cég raktárán levő összes árakat
leszállított áron PT árusítják ki
Nagykanizsán! ».k.
Mérlegjavitások
. gyorsan és jutányosán . eszközöltetnek Hahn Albert éa Tsa
Király-u. 28. stóm alatt.
.........
36C4
Ismét kapható a bókébői jól Ismett kitűnő
HAIDEKKER-féle
„HOLLÓ\'*- szappan
a magyar háziasszony kedvence. Mtaősége felülmúlhatatlan* •
Kereskedőknek nagy kedvezmény t * Vezérképviselet: ... .
Fehér Vilmos és Tsa Nagykanizsa

Két darab ll/< éves Lyncoln keresztezésü
Keresek egy darab pulykáikaklitt megvételre.
Stromszky Ernő, Becsehely.
uj é« használt, minden nagyságban éa mennyiséiben kizárólag elsőrendű minőségben kapható*.
BORSZIVATTYUK.
Békebeli mlnőségU bor- éa fejlöitímlők . ^ legolcsóbban kaphatók. \'
KLEIN ÉS MISCHIN^KY
BÜDAPBBT, VI Király ntaa 26. TalilM Józgel 10-11.
ÜDÍT
gyógyít
frissít
«z l
Főraktár: Fleischacker Ignác
= NAGYKANIZSA, SSÉ6
(Ali Mielőtt harliny«-IUU szükségletét fedez]
okvetlen látogassa meg MZ Or*Xá0
harisnya gyárM
ÖUTTMANNÉS FEKETE tWI
Budapuat, vi.. Düák-térf Ankarpalofa. Eladás c»nk iriwmf tnófcaalr Árajánlattal k^axaéggal aaolgéiuaH.

: a wZalaM Nyomda ós Hírlapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán


»J
ttUfII. évVokyáBM
>
W-Bfk(920. Julius 30. Péntek.
gtoiMfcIMHIttli!:
SAOVKANIZdA,
Suglí-ut
• * ,
.. — «
t>li NyomdüvílUUt P6-at 5. ix.


jkgjelenfk hétföklvételé-/tl mindennap korareggel
*> H tf W\' 1« »(•#*\' *
171, nAm


M
POLITIKAI NAPILAP.
Előfizetési árak :
kelyhe« hájhoz hordva, vidékre pittll szétküldéssel s
B«y bór« . JUoy»4 é?ra félém Egén irri
tt K
Egyei jxátii 1 korona.
m1 > ára t
UjtfcMilOiffl é* kladrthtyalnü Ulcfoa 70.
BoIÍSLJUF6szcrkc*ztö: TÓ.TH ZOLTÁN
\'\'1 tl>" w 1 "■ 1 ---fiT* •"ír Iiijjvrii
Főmunkatárs és iaptulajdonos: CSILI.AG JKNÖ , .

\'I \'
Hirdetések dljsiabái izerint.
\'.n
A ttémzetgyülés.
( ( j i • - s \\
Budapest, julius 29. Az elnök beterjeszti az ébredő magyarok egyesületének beadványát, amely meghívja a nemzetgyűlést gi «gyesület augusztus elsei ünnepségére.
. Orieger Miklós : A szociáldemokráciát nem lehet erővel kiirtani. A bolsevizmus ellen egy becsületes fóldbirtokreform többet ér, mint ötszázezer szurony. Magyarországon többet nem lesz bolsevizmus.
"Fercsák Jenő : Bizalommal van a kormány Iránt* do a prógrammot hiányosnak tartja. A katolikus autonómia megvalósításáról nem hallott sommit. Nem szabad minden baj okozójául a zsidóságot beállítani. Dolgozzunk, tanuljunk ml 1s, ez az i^azi antiszemitizmus.
StádeCzky Lajos: A Télekiek nemes tradícióit látja megelevenedni Tpléki miniszterelnök programmjában. Diplomáciai uton kell intézkedni, hogy a megszállott terüTclcn élő
magvarok üldözése megszűnjön.
. - .. • ...
\'Dovqsifk Győző: A tót nép nevében beszól, amelyet, erőszakkal szállítottak cl s oda csatoltak, ahova nincs közössége. A csehszlovák állam hazugságon épült föl. A tót vármegyék ünnepélyesen tiltakoznak az elszakítás ellen. Hallja meg az antant, hogy a tót nép élni \'akar önrendelkezési jogával. *Mi tótok soha bele nom nyugszunk az antant döntésébe, a magyarok Isteno bennünket ugy segéljen ! (Nagy éljenzés.)
Legada Pál: Én a rutén nép fia vagyok. A rutének Jóban-roszban osztoztak a magyarokkal s ragaszkodnak az ezer éves Magyarországhoz, amelyért életüket — vérüket hajlandók föláldozni. Követeli az antantól, hogy a ruténség szabadon, presszió nélkül határozhasson sorsa fölött. (Nagy éljonzés.)
tluber János: A nemzetiségi és zsidó kérdéssel foglalkozik. Támadja a zsidókat, liberálásokat és szabadkőműveseket, akiknek nem szabad az ország sorsának Intézésében részt venniük. Deklarációt nyújt be, mely szerint a nyugatmagyarországi németség nem szákad el Magyarországtól.
L
< Mi.
Csizmadia Sándor: Magyarország mun-kisíágát egyedül ón képviselem Itt. En vágyok M egyedüli, akit munkáspárti programmal vltetottak\'rrieg.
Fölkláftásök: Demagógjai 1 BoC^ápta a szocláldembkratk páfíot ! Maga népbiztos vóltl
CiHttétilá: Voltam, He atérl népgyűléseken mertem kikelni a terror és diktatúra ellen. Le is tartóztattak* Hol .voltak önök wor ? Beszól azután a kommunizmusról.
Fölkiáltások; A zsidók uralkodtak akkor I
Csizmadia: Dehogy zsidók : emberek l En nemzeti alapon álldk.
Fölkiáltások: Harminc évig máit hirdetett l Kigúnyolta a Szózatót.
,, Csizmadia: Ez a haza nemcsak az önöké, hanem a munkásságé is. Én azt vat-tob, amit Petőfi vallott ...
Közbekiáltások: Petőfi nem volt népbiztos I
• Csizmadia: Figyelmezteti a Házat, hogy fcWtínt érik valami,
Közbekiáltások: Ki érleli?
, Csizmadia: Jól tudják ezt Önök is..
^Pról-napra vannak letartóztatások. Figyelget, hogy a boszu álláspontját hagyják lbb*, mert az rostra vezet. Panaszkodik a TÍlre, Atiíőly a földbirtokreform kérdé-ííb*n kritikát nem tür.
Az ülés délután 3 órakor ért végett.
▲ brtcseszntidrágog véreagxőb
Budapest, julius 29. Ma délben hallga ki a rendőrség Katona Gyulát, a Club kávéház tulajdonosát, aki határozottan kijelentette, hogy a támadóknál Frommer pisztolyok voltak. Ezt annál határozottabban állithatja, mert őrá is pisztolyt szegeztek. Katona pontos személyleirást adott a támádókról.
A ma délelőtti tanúkihallgatások- eredményeként a rendőrség külön nyomozást indított annak a kiderítésére, hogy a szóbanforgó idő alatt miért nem kapcsolt a telefonközpont a Club kávéház két telefonjának a hívására.
Ma délelőtt cgyóbktyt tőbb szemtanú is jelentkezett a rendőrségen, akik megerősítették .azokat a korábbi vallomásokat, amelyek \' szo* rint a tüntetésben brícsesznadrágos civilkabátos fiatalemberek vettek részt.. A támadás után Biró István rendőr jelent meg először a helyszínén, aki nyomban telefonálni akart a főkapitányság- központi ügyeletesének, do a telefonközpont nem jelentkezott. Ugyan igy járt a rendőr a kávéház másik telefonállomásán is. Végre azután a szemközti Atlanti kávéházból sikerült a főkapitánysággal összeköttetést szereznie.
Bottllk csak ma Interpellál.
Budapest, julius 29. A Lipót-köruton kedd este lezajlott véres tüntetés ügyében Bottiik István a nemzetgyűlés mai ülésén cré lyos interpellációt akart a kormányhoz intézni. Bottliknak azonban — aki a nemzetgyűlés első alelnöke — ma Kakovszky távollétében elnökölnie kellett az ülésen s így interpellációját — amelyet ma nem tarthatott meg —- holnapra halasztotta.
Ax orosz—lengyel helyzet.
Budapest, julius 29. Uoyd Georg Bou-lognóból való visszatérte után Londonban újságírók előtt kijelentette, hogy Boulognében teljes megállapodásra jutott Millcranddal. Oroszországgal csak akkor fognak tárgyalni, ha előbb a Lengyelországgal való békekötés sikerül. Egyébként a francia kormány fenntartotta magának azt a jogot, hogy Vájjon megjelenjen o a londoni konferencián, vagy som. Franciaország ragaszkodik ahhoz, hogy a Lengyelországgal való békekötés után először Francia ország oroszországi követelésairől tárgyaljanak és csak Franciaország.köyetolósoinek toljositóse
|> | i \\ \' , . • > >11 ■ i\' , 7 f
Elutaztak a francia kikttHlttttek,
Budapest, julius 29. A francia-magyar gazdasági tárgyalásokra kiküldött franciák ma elutaztak. Bizonyos helyeken a francia kiküldöttek elutazását nem gazdasági, hanem más eseményekkel hozzák kapcsolatba. Illetékes helyen kijelentik, hogy a franciák elutazása előre megállapított programm alapján történt, a később folytatandó tárgyalások első részét befejezték s annak eredménye igen kedvező. Minden olyan híresztelés, amoly a franciák elutazását más okokkal hozzák összefüggésbe, — közönséges, rosszakaratú koholmány,
Amerika nem v«ii részt a londoni konferencián.
Washington, julius 29. Politikai körökben elterjedt hírek. szerint az Egyesült . Államok képviselői nem vesznek részt a londoni konferencián, miután Amorika nem helyez súlyt arra, hogy az orosz kérdések tárgyalásánál képviseltessse magát.
A franciák

bevonultak Damaiz kuszba.
Bairum, julius 29. A francia csapatok bevonultak Damaszkuszba, a pályaudvart és a középületeket megszállják. A bevonŰlók sok hadianyagot zsákmányoltak, amit a menekülő törökök hagytak hátra.^
ö.vszeüj a Duna-konferencia.
Berlin, julius 29. A lapok jelentik,,hogy augusztus 22-ére összehívták Parisba a nemzetközi Duna-konferenciát, hogy a békeszerződés 349 § a értelmében rendezzék a Dunakérdést. A konferencián csak az érdekelt hatalmak megbízottat vesznek részt ó» Német* ország is meghívást kapott, hogy képviseltesse magát.
Nem Wedgewood szította a bojkottot*
London, julius 29. Wedgewood ezredes személyesen megerősitetto a budapesti .Nemzeti Újság" nemrégiben közölt jelentését, amely szerint ő a maga részéről éppúgy elitéli a Magyarország olleni, mint az Qrosz-ország elleni bojkottot, amely szerinte azt a munkásságot sújtja a legerősebben, amelyen segíteni akar. Az a vád tehát, mintha Wed-
>»» iri > \' ■ n N JS T/jJ
után lehet a szovjotkormány elismeréséről szó. I gewood szorgalmazta volna Magyarország
Berlinbon az orosz harctérről érkezett jelentések szerintfaz oroszok ismét elfoglalták Grodnót. A várost több( helyen lángba-boritották.
A lengyol vezérkar közli, hogy az oroszok elfoglalták fíuszk városát.
\' A békeszerződés értelmében a párisi nagykövetek konferenciája az allcpsteini ós marienwerdenP kerülotoket Németországnak ítélte oda. E határokon a lengyelek erős ellenőrzést fognak gyakorolni.
Ax egyetem 1 törvényjavaslat.
Budapest, julius 29. A főiskolákra vonatkozó törvényjavaslat szövegét ma osztották szét. A javaslat alapelvo az, hogy minden karra annyi hallgatót vesznek föl, amennyinek alapos kiképoztetósót biztosítani tudják. A jog-és államtudományi karra óvfolyamonkint 300 hallgatót; •— az orvosi- ós bölcsészetire 200— 200 diákot, a műegyetemre pedig összesen 1800-at vesznek föl. Az etőző években beiratkozott hallgatók Jogát azonban a numerus klauzusra való tekintet nélkül elismerik.
elleni bojkottot.— teljesen valótlan.
Francia és angol konzulátusok Kolozsváiott*
Budapest, julius 29. Kerülő uton érko-zik a hire, hogy Kolozsvárott francia konzulátust állítottak fel, amelynek vezetésével a francia kormány Cervoni kapitányt bizta meg. A konzulátus célja: Franciaország és Erdély közt szorosabb gazdasági kapcsolatot lótesi-teni és az erdélyi ipart és bányászatot támogatni. Ugyancsak Kolozsvátott angql konzulátust is <léle?itettok.
■ *<i i\'«i /» t ) 4\'j»
A szibériai cselt légionáriusok hőstette,
Kolozsvár, julius 29. Krasznojarszkban Székely bajos marosvásárhelyi tanárt a szibériai cseh legionáriusok foglyul ejtették, hadbíróság elé állították és 1919. augusztus el-\' sojén kivégezték. Arról, hogy a kivégzésre ml szolgáltatott okot — a csoh legionáriusok megtagadnak minden felvilágosítást.
tÍM*

HÍREK
— Vissza az éjféli zárórára, A szombathelyi kerületi főkapitányság néhány héttel ezelőtt a kávéházak záróráját éjfélután egy óráig hosszabbította meg. Kzt a rendelkezést
— mint értesülünk — a főkapitányság megváltoztatta s ismét a régi, rendelkezéseket léptette életbe, amelyek szerint a vendéglők és korcsmák zárórája 11 óra, a kávéházaké és éttermeké pedig éjféli 12 óra. A kerületi főkapitányság c rendelkezését ma délelőttre várják Nagykanizsára, ugy hogy ma estére éjfélkor már ismét csendes lesz a város.
— A pénzhamisítás* A nagyszabású biin-ügy — amelynek eddig 36 letartóztatottja va"fi||
— a tegnapi napon ismét egy jelentős lépéssel haladt előre a teljes kialakulás felé. A budapesti államrendőrség távirati értesítése szerint ugyanis a fővárosban letartóztatták- Bogen-gUlck Izidort, egy bizonytalan foglalkozású, hátgerincsorvadásos kávéházlakót,faki Pesche-ket összehozta azzal, az egyolőre még ismeretlen emberrel, aki a hamisbélyegzőt szállította. Krről az emberről Peschek csak annyit tudott vallomásában előadni, hogy a Newyork kávéházban került vele összo, és a kávéházban „Bokor bácsi" név alatt ismerték a megrok-könt öreget. Bogenglückért Ress József de-tektivfelügyelő egy nyomozóval már felutazott Budapestre s valószínű, hogy kihallgatásával világosság fog derülni a bünügy loghomályo-sabb részére is: hogy hol készült a bélyegző
— s nem lohetetlen az sem, hogy itt meg fogja találni a rendőrség az országban szól-tében-hosszában burjánzó pénzhamisításnak főfészkét. A pénzhamisítás ügyében egyébként ujabban Büki József kiskomáromi lakost — aki 14200 koronát juttatott Reln Ernő közvetítésével Peschek kezeihez — ós Oel/én Györgynét, aki 8000 korona sima pénzt adott át Róth Hermannak. A már tegnapelőtt szabadlábra helyezett GrÜnfeld Adolfon kívül tegnap Weinberger Jenő szerepe is tisztázódott, a bünügyben. Kiderült róla ugyanis, hogy mindössze 70 korona oszlrák lebélyegzésü pénzt adott el, ami pedig nem képez bűncselekményt. Tegnap Weinbergcrt is szabadlábra helyezték. A két szabadlábra helyezettel és a négy ujabb letartóztatottal együtt eddig 30 gyanúsítottja van abünügynek. — Lapzártakor ét lesülünk, hogy az éjjel meg hozták Nagykanizsára a bünügy egyik legfőbb szereplőjét, aki eddig szökésben volt s akit Budapesten tegnap tartóztatott le a rendőrség. Az illető nevét a nyomozás érdekében e pillanatban még nem közölhetjük.
— Katonazene a sétatéren. A zalai gyalogezred katonazenekara, mult vasárnapra tervezett s a sportünnepély miatt elhalasztott sétatéri hangversenyét vasárnap délután 0 órától 8 óráig tartja meg.
— Lesz vlz utcalocsolásra. A por-tengerben uszó kanizsai utcákra jó világ fog járni ezentúl. Hihetőleg azonban csak az első napokon fognak elcsodálkozni az emberek, ha a rég nem látott látványban lesz részük, megjelennek előttük az\'öntöző kocsik s üditő vízözönnel borítják el a máskülönben portengerben usző kanizsai utcákat. Arról van ugyanis szó, hogy a város nagyobb monnyiségü vízhez jutott. Megkapta a katonai kórház ártéri vizének fölöslegét, naponkint mintegy száz köbmétert. Ebből a vizből locsolhatják s locsolni is fogják a sétateret, az utcákat s ezenkívül a vizből bőségesen jut még a közkór-háznak, menháznak és méntelepnek is. A katonaság jóvoltából íme így oldódnak meg régi nagy problémák. Az ártéziviz bevezetése a kórházba, mentőházba és ménteJcpro a legnagyobb könyedséggel megy, mert tudvalevő, hogy a kórházból a katonai reáliskoláig vízvezetéki csőhálózat van lefektetve, amely éppen őzen épületek előtt halad el s kevés költcséggcl bekapcsolható. Viszont az utca-Iccsblásra szánt hot dókat az utcai vízcsapokból fogják vízzel megtölteni, amelyek már meg is vannak. Csak most már locsoljanak.
— lia a város fát ad el. A m. kir. faértekesitó hivatal mérges hangú leiratban vonja felelősségre Nagykanizsa város hatóságát, hogy miért adta el a városnak a bánok-szentgyörgyi erdőben fekvő 2000 Köbméter fáját a szentliszói .malomnak, — mikor a
¿ALA
i
Hát erre nemcsak a faértékesitő hivatal kíváncsi hanem a közönség is. Az országos faértékesitő hivatal egyébként szigorúan megtiltja, hogy a fát a malomnak kiszolgáltassák.
— Közalkalmazottak beszerzési csoportja. Felkérem az összes hivatalok vezetőit, hogy az Ideiglenes igazolvány második koszorújának 36 ós 44 szelvényeit alkalmazottaiktól szedjék be és jegyzék mellett szolgáltassák be. E két szelvény ellenében lesz kiszolgáltatva a május és junius havi szokásos zsír-járandóság. A továbbiakat Gudlin Ferenc ur fogja megmondani, aki a szelvények átvételével meg van bízva. A nyugdíjasok ugyanebből a célból nála augusztus 2-án d. e. 9 — 12 óráig és d. u. 2—5 óráig jelentkezzenek. Az elnökség.
— Jótékonyság. Darvas János hentesmester 500 koronát adományozott a hadifoglyok hazahozatala javára. Az összeget rendeltetési helyére juttattuk.
— Az uj llsztárak. A gabonarendolet alapján a közélelmezési miniszter az Árvizsgáló Bizottsággal egyetértóleg a lisztárakat a. fogyasztók szátpára a következőképpen állapította meg: búzadara kilogrammQnkint 2050 K, nullás liszt 24 K, import fehérliszt 19 K, főzőliszt 13*50 K, bura-kenyérliszt, vagy rozsliszt, árpaliszt, vagy tengeriliszt 5 K. Ez idő szerint a nullás- és a főzőliszt még nem kerül forgalomba, hanem csakis import fehérliszt. Az uj árak mától érvényesek.
— A llpótkörutl vérengzés áldozatai.
Budapestről jelentik: Az egész város igaz részvéttel van a szomorú eset két halottja iránt. Verebély Artúrt pénzügyi és társadalmi kö«< rökben általánosan szerették és becsülték, öccse, aki háza erkélyéről végignézte bátyja tragédiáját felesége és két gyermeko gyászolják. Osztatlan a részvét dr. Varsányi Géza ügyvéd iránt is, aki a diktatúra alatt az ellenforradalmár mártírok: Herczegh Géza és Vár-konyi Bálint bátor védője volt, római katho-likus, özveéy édesanyját és kiskorú testvéreit tartotta el.
— Feszült érdeklődés kiséri végig minden este a színházban a professzionista mester-birkózók izgalmas mérkőzését. A birkózást kabarcclőadások vezetik be, amelyeken a társulat\'összes erősségei fellépnek. A kabarékon felváltva Rozsnyói Ilonka ós Polgár Ferenc konferálnak.
V „ «.
— Tüneményesen esik a rézgállc ára.
Sokan milliókat és milliókat nyertek a rézgá-licon, midőn annak árát gyönyörűen íelszök-tették pár hónappal ezelőtt 60—70 koronára. Jelenleg oly nagy készlet áll , rendelkezésre, hogy a koimány is már 30 koronáért árulja kilóját, mely a szabad kereskedelemben még nagyobb árosést von maga után.
Aranyat, ezüstöt, brilliánsokat, arany fogakat és érmeket legmagasabb áron veszek. FRtED ékszerész, Magyar-utca 43.
Bntor, izőuycg és ruhanemű
Batthyány-u. 27. sz. alatt oladók. Megtekinthető d. e. 10—12-ig és d. u. 6—8-ig. s690
— ———-1— , i I. ■ ■
1820. július 30.
HAx kerttel azonnal eladó. ^
I Cím a kiadóhivatalban. | ,„ ■ ■ , .........—
A szerkesztésért felelős: a főszerkesztő.
TŐZSDE.
Valutapiac: Napoleon 03(J, Font —, Dollár 108 5, Krank (francia) 13-30, Márka 458, Ura 10, Rubel 322, Lei 438. Siokol 3Ö1, Frank (svájci) 2915, Dinár 10.
Rriéktk: Ipar —, Hazai 036, Agrár —, Magyar hitel 1744, Magyar üank —, Forgalmi —, Uwámitolé 778, Osztrák hitol 880, Magyar-Olasx 402, Konkordla —, GitoUa —, Üeocsini 3850, Általános stán —, Siáyivári 2670, Salgótarjáni 6625, Urikányi —, Rima 2085, Schlick 725, Waalcl 13800, Danica —, Klotild 2205, Adria 10100, Atlantika 4500, Ingatlan Jelzálog Kereskedelmi hitel —, Kereskedelmi Bank 0375, Dräsche 1685, Gutt-mann 4Í80, OUJ —, M. Cukor 10100.\'
Nyilt-tór.*)
\\ város közönsége sincs még télire fával ellátva. | »éget
A Zala f. hó 23-iki számában pénzhamisítás vádjával történt meggyanusitásom az eljárás sorún kideritetto ártatlanságomat. Napokig tartó letartóztatásom annak tulajdonítható, mert akivel vádoltak az csak napok múlva került kézre, azonnal megtörtént a kihallgatás», melynek során beigazolódott ártatlanságom, amit a nagyközönség tudomására kívánok hozni. tfn ilyen aktlóban loha részt nem vettan, nem Íz tartom magammal Öezxeegyeztetének éa a Jövőben 1« a legreálisabb alapon foaok haladni.
__GrQnfald Adolf.
*) Aa o rovatban közlöttekért nem vállal felelót-
a aierkeaitóség.
Krtdftr-aegéd jó fizetéssel ujhoídók készítésére felvétetik, lakásról gondosl Kechnitzor G. kádárnál Szombathelyen,
Német kisasszony két gyermek mullc kerestetik. — Harmat Simon és Tár««
Erzsébet-tér. \'T X\'\' ^
Alidat ketreaek háztartási teendőkre
Bővebbot Petőfl-ut 18. sz. alatt.
Uradalmi tej
maximális áron naponta kapható: Ffl-ut 6. £ em.
Szántó Vllmoa fc®^
Nagykanizsa, Kölcsay-u 1«. - Telefon zit,
Halafonföldvártól 6 km.-ro 13000 □ öl »lólóbhtok\' melyből 4 katszr. hold termé szőlővel beültetve, li/t hold gyümölcsös, »/* hold^ akácerdő, a többi izántóföld, 24 mtr hosszú épülettel, vlncellérlakázzal, istállóval, pincével és préiházzal, 70 hltr. jójcarban levő hordókkal, vas préssel kádakkal, permetefőkktl, porolóval és szénkénegczókkcl idei szőlőterméssel együtt nagyon jutányos árban azonnal eladó — Nagyforgalmu gyárvállalat nagy jövedelemmel családi okból azonnal eladó. — Minden atOTtázz kásák és ftilitik eladék. — Megvételre kereitetl!: erdő 100 holdtól fölfolé, házak és mindennemű Ingatlanok!
4003
Jó karban levő 8—10-es
Lócomobiit
vagy fél stabil is lehet» keresünk megvételre. Franki és Társai Letenye, Zalam.
99%-os rézoálic
kisebb tételekben ...... 33 kor
nagyobb tételekben ... 31 kor. • :■.n raktárról kapható: r—.-. sm>
FORMICA Vegyészeti Vállalatnál
BUDAPEST, V. Bálvány-utca 18. félemelet.
■ A? nAfany Kekea\'Miex ■
Kisfalud! és Krausx
rőfös- és divatáru cég raktárán levő összes árukat
leszállított áron árusltlák kl
Nagykanizsán I
3686
Mérlegjavitások
gyorsan és jutányosán eszközöltetnek Hahn Albert ós Tsa
Király-u. 28. szám alatt. m
Ismét kapható a bókóból jól ismert kitűnő
HAIDEKKER-féle
„HOLLÓ14 szappan
a magyar hátiasszony kedvence. Minősége felülmúlhatatlan. Kereskedőknek nagy kedvezmény!
Vezérképviselet:
Fehér Vilmos és Tsa Nagykanizsa

Nyomatott: a „Zala" Nyomda és Hírlapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán.
XLVII. évfolyam.
MMMMMMWIimmi
irfftKftóf htliílkhfJlJl:
fjAOYKANIZSA,
SugAr-ut 4.
uu NyoonUvállaUI Pé-at 5* tx.
Megjelenik hétfőkivételé-
y«|«Hideonap kor«rejnr«>
||W Miin Ii .1 >MrtnMl*»4^ é* UUu*óhl»a»all UW»on 7f.
"■IVkamlxM, IS20. julius 31. Szombat. 173. »Ám.
előfizetés! árak:
kelrtoa Urioi hordva, lilékre postai iiitkiMéiul:
Bgy Mm « • • UK
Ntfly>4 én« , , 88 t
Félém , , , in,
KftéM évre . . H0 ,
Egyei fxim áru t
1 korona.
POLITIKAI NAPILAP.

Nyomdai («lefon 117, ■ ....... Má^i^


Főszerkesztő: TÓTH ZOLTÁN
A nemzetgyűlés.
Bottlik erélyes hangú Interpellációja a keddi vérengzés tárgyában. — A miniszterelnök megnyugtató kijelentései.

Budapest, julius 30. Napirend előtt Csizmadia és Drózdy személyes kérdésben szólalnak fel, utánuk Oiesswetn Sándor a nemzetiségi kérdésről beszél, amelyben szerinte igaz, keresztény demokráciának kell érvényesülnie. A kormányprogramul a munkásokkal szembon kissé harcias hangokat pendit meg. A kcresztényszociálista szervezkedés brutális terrorral találkozik a szociáldemokraták részéről.
Vágner Károly: Felesleges a királyság kérdésével izgalomban tartani az országot. A királyi szók betöltését nyugodalmasabb időkre kell halasztani. Állítsák helyre a sajtószabadságot, tőröljék el a cenzúrát s hozzanak drákói intézkeiéseket a nemzetrontókkal szemben. Az általános béke érdekében kéri, ho«y a kormány vegye ki a közigazgatás kezéből az internálások tigyétjs biz*a azt főggetlen bíróságra.
Moser Ernő a lengyel-magyar barátságról beszél ós határozati javaslatot nyújt be, amely szerint a magyar nemzetgyűlés együtt érez lengyelekkel, őket barátságáról biztositja és kijelenti, hogy minden tőle telhetőt megtesz a testvér nép érdekében.
Kovács Emil üdvözli Hollandiát, amely kimondta, hogy semmi köze a bojkottrendező szíriai kölykökhöz.
Tassier Béla: A területi integritásról soha nem fogunk lemondani ós a keresztény irányzatból engedni nem vagyunk hajlandók. A munkáakérdós terén tetteket sürget. ,
Temesvéry Imre és Lovász János felszólalásai után, zsúfolásig megtelt padsorok és feszült figyelem közepette Bottlik József emelkedik szólásra.
Bottlik: E hó 27-én a főváros egyik legforgalmasabb helyén nyilvános erőszakoskodás történt, amelynek két emberélet esett áldozatául. Elmondja azután a kedd este történteket majd igy folvtatja:
A támadás mindössze csak tiz percig tartott. A támadókra autók várakoztak arra az esetre, ha közülök is megsebesülne valaki. A rendőrség elkésve érkezett. (Felkiállások mint mindig.)
Berky Gyula: Mondjon le a főkapitányi,
Bolt fik: Ez a tényállás. Itt szervezett bűncselekményekkel állunk szemben, amelynek célja a közrend megzavarása volt, mert. nem egy meghatározott személy ellen irányultak, nem titokban tüntettek, hanem általános személyek ellen egészen nyilvánosan. Eddig csak éjjel és meghatározott személyek ellen történtek ilyen inzultusok, most azonban a támadás általános volt. Ez a cselekmény óva inti a kormányt, hogy más eszközökkel és más felfogással kezelje ezeket az ügyekot. (Felkiáltások: Gazsági)
Bot/lik: Ez nem csak közönséges gyilkosság, hanem az állam rendje ellen elkövetett lázadás is, lázadás a nemzet érdekei ellen, lázadás az ellen, hogy Magyarországon végre megkezdődött a munka. Ez a lázadás megakadályozz* azt, hogy a külföldi tőke ide jöjjön, mert hiszen jogbiztonság nélkül nem jöhet ide a külföldi tőke. Ezoknek a bűnösöknek ezért is fclelniök kell, hogy a nemzeti fejlődést megakadályozták. Ezek bizonyéra

Főmunkatárs és laptutajdonoi i CSILLAG JBNÓ
^^MMM^MMMtWI

**********

*****

Hirdetések dijaxtbáf szerint.


az
országban folyik. Ha a bűncselekményeket nem követi a bűnhődés, akkor a bün szaporodik. Eddig a bűncselekmények kinyomozás és megtorlás nélkül maradtak. Az igazság pallósának lekell sújtania, akár jobbról, akár balról jön a közrend elleni támadás. (Közbekiáltások: A rendőrség nem tudja kideríteni azokat 1 Szijj Bálint: Nem is akarjaI Elnök: Ki volt az, aki ezt mondotta? Szijj föláll, de az elnök utasítására később magyarázhatja ki közbeszólását.)
Bolllik: Nem tudom feltételezni, hogy a rendőrség épen csak a bűncselekményeknek egy csoportját no tudná kideríteni. Itt valami más oknak kell lennie, amit én nem ismerek. Ha nem elég a rendőrség létszáma — szape-ritani kell. A rendőrség a polgárság őre, megkell tehát maradnia polgári szervnek Vizsgálat tárgyává kell tenni azt is, hogy a rendőrség rendelkezik-o joghatósága teljes érvényesítésével és hogy a rendőrség megkereséseit más hatóságok teljesitik-e. ,
Legsúlyosabb ok a pszihológiai ok. Itt az országban rendszeres izgatás folyik. Azokról beszelek, akik szóthurcolják az országban a mérget, akik mosolyogva jósolgatják, hogy itt hetek múlva alapjában fog megrendülni a társadalom. Látom, hagy valakinek vagy valakiknek az az érdeke, hogy itt felforduljon a rend, ahogy ez rendszerint olyankor jön, amikor kormányváltozás van. Ha ezek igy folytatják, zátonyra viszik a kereszténységet.
—• Nem kételkedem, hogy a kormányban megvan az erő a jogrend fenntartására. Erélyes intézkedésekkel ki lenet nyomozni a bűncselekmények tetteseit. Elvárjuk a kormánytól, hogy a rendőrség helyzetét alapos revízió alá vegye. A rendőrség megfelelő erővel rendelkezzék, anélkül, hogy militarizáltassék I
— Véget koll vetni az izgatásnak is. Tegnapelőtt egy sajtóorgánumban valóságos felhivást olvastam gyilkosságra. (Felkiáltások : Melyik volt az a lap ? — Többen: A .Virradat*.)
Bottlik: Előterjeszti interpellációját. 1. Van-e tudomása a kormánynak arról, hogy e hó 27-én a Lipót-köruton a Club kávéházban véres verekedések voltak, amolyeknek két emberélet esett áldozatul? 2. Van-e tudomása arról, hogy az országban rendszeres izgatás folyik a társadalom ellen? 3. Hajlandó-e a kormány a legerélyesebb intézkedéseket tenni a bűncselekmények kinyomozására és megbüntetésére és hajlandó-e oly intézkedéseket életbe léptetni, amelyek hasonló bűncselekményeket megakadályoznak? (Na^y taps ós éljenzés.)
Ezután Szijj Bálint magyarázza ki előbbi közbeszólását, majd Teleki miniszterelnök emelkedik szólásra.
Teleki: Nem a szavak, hanem a tettek embero vagyok. Bizonyos anomáliákra jöttünk rá s ennek tulajdonitható; hogy a dolgok idáig fújlődtek. Kijelentem, hogy mindent megteszek ezen anomáliák megszüntetésére. Tény, hogy a rendérsóg csak nagyon nehéz körülmények között teljesítheti hivatását ez ügyben. Az esőt fekiorítése közbon oly körülményekre jöttünk rá, amelyek *azt nagyon Súlyossá teszik. A keddi esetben nemcsak bűncselekményt, do rendbontásra irányuló szándékot is látok. A legalaposabb vizsgálatot ren-< dcltem cl s közölhetem «a nemzetgyűléssel,\' hogy a rendőrség már -^nyomában van a tetteseknek. Kijelenthetem, hogy a tetteseket
paUufirozoft hazafiaknak tartják magukat a legszigorúbb büntetés fogja sújtani, de ; *v « . ,, - nemcsak a totteseket, hanem azokat is, ak k
^ bűncselekmények okait vizsgálva. ^ állotuk. Tudatában
vagyok annak, hogy egyes embereknek órde-
eliő, hogjT a* eddigi bűncselekmények büntet- velük
Itftül maradtak, a második a rendőrség hely-wte, a harmadik pedig pszihológiai ok ós kifolyása annak az izgatásnak, amely ebben
»
kében áll az ország rendjének megbontása. Minden oly cselekmény, amelyet a közrend
ellen követnek el — hazaárulásszámba megy. (Éljonzés.) Ezzel az esettel kapcsolat ban azt is megmondhatom, hogy a rendőrség organizációját revlde^nl fogjuk. Kérem n nemzetgyűlést, hogy vegye egyelőre ezt a választ tudomásul. Mihelyt a nyomozás érdeke megengedi — be fogok számolni annak ered menyéről. (Taps, éljenzés.)
Bottlik ós a Ház a választ köszönettel és bizalommal tudomásul veszik, mire az ülés 2 órakor véget ért.
UJ fólftpáni kar.
Budapest; julius 30. Illetékes helyről közlik, hogy a kormány legközelebb lemondásra szólítja fel az összes kormánybiztos-fő-ispánokat, mert uj főispáni kart akar magának alakitani.
Hétfőn kezdik tárgyalni a Tina-
ügyet.
Budapest, julius 30. Hétfőn, augusztus 2-án kezdi meg a hadbíróság a Tisza-ügy vádlottainak: Hüttner, Sztankovics, Dobó és Vágó-Wilheim tárgyalását. A bünügy nagv anyagára való tekintottel — körülbelül 200 tanút koll kihallgatni — ítéletre csak szcp tember közepe felé kerül a sor.
NépizAmlálái.
Budapest, julius 30. A központi statisz tikai hivatal az ősszel, de legkésőbb ez év végóig megejti az 1920-ban esedékes népszámlálást.
A keddi vérengzés tette»*!,
Budapest, julius 30. A Lipót körúti vérengzés tetteseit most már teljes határozottsággal megállapította a rendőrség. Egy rendőrtisztviselő vallomást tett, hogy látta azt, aki Kramert bottal fejbeverte s felismerte benne azt az egyént, aki néhány hóttolez előtt egy razzia alkalmával melléje volt beosztva. Ma délelőtt egy ujabb tanú kihallgatásától döntő fordulatot várt a rendőrség, a fordulat azonban elmaradt. A tettesek kilótót most már ismeri a rendőrség s előállításuk van hátra.
Ez üggyel kapcsolatosan egyes körök Mattyasovszky főkapitány távozását követelik. Miután a bünügy nemcsak a polgári hatóságokat, hánem más testületeket is igen közelről érdekel, a rendőrségen ma reggel óta egy katonai ügyész is dolgozik, aki a bünügy katonai vonatkozású részét dolgozza fel.
Az orosz—lengyel helyzet.
Varsó, julius 30. Az a hir, hogy Varsót a polgári lakosság és az idegen missziók el hagyták volna — valótlan.
Varsó, julius 30. A katonai parancsnokság kommünikét tett közzé, amely szerint Lemberg megvédésére megtörténtek a szükséges intézkedések. — A várost veszély nem fenyegeti.
A II* InternaclonAIe*
Oenf, julius 30. Szombaton nyílik meg itt a II. internacionálé kongresszus, imelynek napirendjén az orosz kérdés és a magyarországi helyzet is szerepel. Mára p várják Vanczák János és Peyer Károly magyar kiküldöttek ideórkezésót.
TŐZSDE.
Valutapiac: Napoleon 040, Font 680, Dollár 101», Frank (francia) 13\'35, Márka 455, Líra 103, Rubel 322.
Lat 435^ Sxokol 848, Frank (tvajci) 29\'1)0, Dinár Ü02.
—, Magy
ErUhth: Ipar —, Hazai 040, Agrár —, Magyar hitol 1748, Magyar Bank —, Forgalmi —, L«»iámitoh\\ 780, Oaatrák hltal 804, Magyar-Olass 405, Konkordla Oisalls —, Hoocsini —, Altalánoa tién Ssánaván 2660, Salgótarjáni 6050, Urikányl —, Rima 3000, Schllck 785, Naslcl 13700, Danlca —, KlotUd 2205, Adria 10200, Atlantika 4550, IngaUan Jolsálog 400, Koraskadalnu hltal Ksraskedslm! Bank 6300, Draicha —, Gutt-4176, Olaj —, M. Cukor 10200.
2
ZALA
»020. Julius 35.
n
HÍREK.
— József Ferenc főherceg Nagykanizsán. Magas vendége volt tegnap Nagykanizsának. A délután folyamán sinautóval ideérkezett József Ferenc főherceg százados, József főherceg fia, Csáky gróf társaságában. A fenség kocsin a szomszédos Somogyszent-miklósra hajtatolt, ahol a Kegievich grófi családot látogatta meuf, majd 8 órakor visszautazott Budapestre. Értesülésünk szerint legközelebb hosszabb tartózkodásra az egész főhercegi család Szentmiklósra érkezik.
— Katonai kinevezések. A kormányzó Kaiserhelmer Kát oly 48-as alezredest ezredessé, Pircher Ödön 48-as őrnagyot pedig alezredessé nevezte ki.
— A pénzhamisítás. A bünügy 24 szereplőjét tegnap átkisérték az ügyészség fogházába. A főbünÖ3Ök Peschek, Feitscher, Gönlér és Hegedlls egyelőre még a rendőrség őrizetében maradnak, mert a további nyomozás során az ő kihallgatásukra minduntalan szükség van. Pescheknek egyébként más-oldalu elfoglaltsága is van a rendőrségen: ő bélyegzi le ugyanis azokat a kis papírlapokat, amelyeket a rendőrség nagy számban oszt szét a közönség körében, hogy megtudják különböztetni az úgynevezett „Peschek pénzt" a jó pénztől. Minthogy a bélyegzésben Pescheknek van a legtöbb jártassága — Kiss rendőrkapitány vele készítteti a mintákat; átlagosan csak 500 fehér példányt készit naponta, bár, mikor kékben dolgozott a saját számlájára, ezret is megcsinált egy ültében. Ja, most nem sürgős neki. a dolog. — Tegnap óta a kanizsai rendőrség foglya már Deu/sch Mór (Márton) lókeroskedő ie, aki Peschek melleit egyik legfőbb szereplője a sok milliós hamisításban. Dcutschet Pess detektivfelügyelő Budapesten épp akkor fogta el, amikor szökni készült. — Ma estére Kanizsán lesz „Bokor bácsi" is, aki Pescheknek a bélyegzőt közve-titette s így remélhető, hogy rövidesen teljes világosság derül a nagyarányú bünügy minden részletére.
— Jótékonyság. Ily cimü tegnapi közleményünkben Darvas János hentesmesternek a hadifogoly alap javára hozzánk juttatott adománya sajtóhiba folytán £>00 koronában volt feltüntetve. Az adományozott összeg nem 500, hanem 300 korona.
— A piaci árak. A tegnapi hetipiacra rengeteg holmit hoztak be a falusiak. Az árak a következők voltak. Zöldseg-félck: Tök darabja 2 K, kelkáposzta és káposzta darabja 80 fillér és 1 korona, zöldpaprika 6—7 drb. 2 K, krumpli (cnég most sem mérik kilóval) 8—10 drb. 2 korona, kukorica 3—4 drb. 2 K, volt olyan eladó is, aki 1 K-t kért darabjáért. Ugorka 8—10 drb. 2 K, cukorborsó literje 3 és 4 K. Nevetséges magas ára van a paradicsomnak, amig Budapesten minden mennyiségben kapható 1*50 K-ért kilónkint, addig nálunk egy kiló paradicsom 8 — 10 K-ba kerül. Tej-termé-kek: Turó kilója 24 K, tejfel literje 30 K. Tojás 2*40 és K. A tej literjét 5—0 K-ért mérték. A baromfi árak elég jutányosak voltak. Csirke pártját 50—60 K-ért lehetett venni. Réce páronként 120—150 K ba került. — A piaci hussátrak tömve vannak áruval. Pár napja ismét felment a hus ára. Sertés-hus eddig 60, legfeljebb 02 K-ba került, ma ismét 70 ós 72 K-a. Borju-hus 60, 70 és 80 korona. A marhahúsnak különböző árai vannak. Minden sátorban más árat látunk feltüntetve 30—70K-ig. Gyümölcsből, főleg köte volt rengeteg mennyiségben, amelynek literjét 2 és 3 K-ért adtak.
— Mesterséges jégkészltés. Ebben a melegban bizonyára minden vállalat tulajdonos s nyaraló háziasszony örülni fog, ha közöljük, mint lehet odahaza könnyűszerrel jeget készíteni. íme a recept: egy agyagból készült edénybe 100 gram kénsavat és 50 gram vizet teszünk, mihez még aztán 30 gram kénsavas szódát vegyitünk. Ebbe a vegyülékbe helyezzük a megfagyasztandó vitet tartalmazó kisebb edényt, letakarjuk és az egészet könnyedén ide-oda rázzuk a célból, hogy a hideg vegyülök mozgásban maradjon. Pár perc múlva a kisebb edényben a víz kemény jéggé fagy. Természetesen, hogy a* fentjolzett vegyülék nagyobb mennyiségben is elállítható és több ször is használható.
Mementó Muraköz I
— A csehek nőket exportálnak Dél-amerlkába. Csehországban különös egyesület alakult a mult héten, mely a legfurcsább exportcikket szállítja a nőt. Tudniillik az uj alakulás azt tűzte ki céljául, hogy a cseh hazát tehermentesíti a nőktől. Az egyesület vezetői azt hirdetik, hogy Délamerikában nagy a nőhiány s önmagukon, valamint Délameri-kán is segítenek, ha exportálják a férhoz-adandó leányokat, hogy a kitüné konjunktúrát minél fényesebben kihasználhassák. Az eljárás igen egyszerű és praktikus: a csehek férhez adandó leányokát szállítanak 8 igy náluk leapad a férjhez menendő nők száma, mig Amerikából idegen valuta özönlik be a kiván-dorlottak kévén. Ez a dolog üzleti haszna. A dolog gyakorlati kivitele valami furcsa lesz. Felszólítják a cseh nőket, hogy a fiatalok ós ogészségesek jelentkezzenek exportcikk gyanánt. Azután előre megkérik a nő kezét egy majd jelentkező brazíliai számára ós elviszik Braziliába és Dólamerika más helyére. A nagy nöhiány valószínűvé teszi ott a gyors fórjhez-menetelt. így vedlett a nő 1920-ban egy exportcikkó, melynek meglehetős értéke ós haszna van egy országra nézve. A prágai nők világában — amint a cseh lapok irják — mozgalom nagy helyeslést ós örömet okozott, ugy hogy az ügyöt propagáló röpiratokat egy-kettőre szétkapkodták. Különösen a már régebb idő óta fórjet váró loányok között okozott nagyon kellemos meglepetést.\'
— A vasúti tarifa-emelése. A kereskedelmi minisztériumban a napokban értekezlet volt, amelyen tárgyalás alá vették a Máv. és a helyiérdekű vasutak tarifaemelésének kérdését. Az emelés indokolt azért is, mert a szomszéd államok tarifája jóvalmagasabb, n:int az állam-vasutaké. — Ezenkívül az utóbbi időben az üzemi költségek tetemesen emelkedtek s a vasúti személyzet anyagi helyzetének javítása is szükségessé teszi a tarifaemelést, amely a
.személyi díjszabásnál kétszáz százalók, az áru szállításnál háromszáz százalékot tesz ki. A podgyász és express dijat ís kétszáz százalókkal emelik. Munkások, köztisztviselők és hasonló szempontok alá eső utasok móltányos elbánásban fognak részesülni. — A miniszter elrendelte, hogy tanulmányozzák a tarifaemelés várható hatását ós a szükséges javaslatokat terjesszék eléje. A tarifaemelés augusztus 10-én lép életbe.
— Hadifogoly Újság rendkívüli száma.
Miután az ország területén számosan vannak olyanok, kik á hadifogoly ügy iránt érdeklődnek ós a Hadifogoly Újságot, mint a honvédelmi minisztérium egyedüli hivatalos orgánumát, mely a hadifogoly ügyeket hivatalos, legmegbizható adatok alapján tárgyalja, — beszerezni óhajtják, az érdekeltek ós érdeklődök figyelme, a „Hadifogoly Újság" legújabban megjelent rendkívüli számára felhiva-tik. Ára 10 korona, előfizetőknek & borona. Megrendelések a kiadóhivalhoz Budapest, Hadik laktanya Fehórvári-ut, intézendők. A .Hadifogoly Újság* negyedévi előfizetési ára 20 korona.
Aranyat, ezüstöt, bríl/iánsokat, arany fogakat és érmeket legmagasabb áron
veszek. FRiED ékszerész, Magyar-utca 43.
%
A szerkesztésért felelős: a főszerkesztő.
KádAr-segéd jó fizetéssel uj hordók készítésére felvétetik, lakásról gondoskodva, Rechnitzer G. kádárnál Szombathelyen.
Elsőrendű uradalmi tej ismét kapható özv. Krisch M.-nónál Sugár-ut 2. sz.
ÖN
DOHÁNYZIK?
HASZNÁLJON
DIANA FOGKRÉMET.
MINDENÜTT KAPHATÓI Oyáiijn: o Diana Kereskedelmi R.-T.
Uud.pc.l, V., Nádor-utc. 30.
Alkalmi vétel, biztos megélhetés
Mcgyewékhelyéu gőzmoső, veevtli/\' tltó és müfestő vállalat állandóan üzem ben, vlllamoserővcl gépekkel felszerelve
sürgősen "&STl
Bővebb felvilágosítást ad: PolgAr q ingatlanforgalmi irodája Kaposvár, Ber-zsenyl-u. 8. — Interurbán telefon 197 Levelezés helyett személyes tárgyalási kérek
f • mm Ai „Arany Kakas">h«x m
Klsf aludl és Krauu
rőfös- 6s divatára cég raktárán levő összes árakat
leszállított áron árusltlák kl
Nagykanizsán I 36»
Mérlegjavltások
\' % *
gyorsan és jutányosán eszközöltetnek Hahn Albert ós Tsa
Király-u. 28. szám alatt.
3664
Ismét kapható a békéből jól ismert kilünő
HAIDEKKIR-féle
„HOLLÓ"- szappan
a magyar háziasszony kedvence. Minősége felülmúlhatatlan.
Kereskedőknek nagy kedvezmény I Vezérképviselet:
Fehér Vilmos és Tsa Nagykanizsa
3604
Jó karban levlf 8— 10-es
Locomobilt
vagy fél stabil is lehet, keresünk megvételre. Franki és Társai Letenye, Zolám.
99%-os rézflálic
kisebb tételekben ... ... 35 kor. nagyobb tételekben ... 31 kor. , raktárról kapható: ■■ -
m
FORMICA Vegyészeti Vállalatnál
BUDAPEST, V. Bálvány-utca 18. félemelet.
MAYER KLOTILD
gőzmosógyára Nagykanizsán
fihlet: Hunyadi-utca 19, — 6yfljtőtelep;
Hófehérre mo®*
fényei, vegyll^í = TISZTIT! ==
Vidéki munkék Is hetenként pontosan elkészülnek és elszállíttatnak*

füDIT
GYÓGYÍT
frissít
e faliig KABOLDI ró!
Főraktár: Fleischacker Ignác
NAQYKAJNIZSA.
Nyomatott: a .Zala" Nyomda és Hírlapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán.