Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
1.39 MB
2017-04-19 09:23:05
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
84
562
Rövid leírás | Teljes leírás (21.3 KB)

A Nagykanizsai M. Kir. Állami Fémipari Szakiskola értesítője az 1931-32. iskolai évről.
Kilencedik év.
Közli: Inotay László okl. építészmérnök, igazgató
Nagykanizsa, 1932.
Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat
54497

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


t
l tOH
A NAGYKANIZSAI M. KIR. ÁLLAMI
FÉMIPARI SZAKISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1931—32. ISKOLAI ÉVRŐL
KILENCEDIK ÉV
KÖZLI :
INOTAY LÁSZLÓ
OKL. ÉPÍTÉSZMÉRNÖK,
I G A Z G A TÓ
NAGYKANIZSA, 1932.
G U T E N B E R G ÉS D É L Z A L AI
54497
N Y O M D A
A NAGYKANIZSAI M. KIR. ÁLLAMI
FÉMIPARI SZAKISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1931—32. ISKOLAI ÉVRŐL
KILENCEDIK ÉV
K Ö Z L I :
INOTAY LÁSZLÓ
O K L . É P Í T É S Z M É R N Ö K,
I G A Z G A T Ó
lrn t h
N A G Y K A N I Z S A , 1932.
G U T E N B E R G É S D É L Z A L AI
54497
NYOM D A
Az intézet története az 1931—32. tanévben.
Az intézet az idei évvel fennállásának kilencedik esztendejét
töltötte be.
Az 1931—32. évben felvett tanulók száma:
fémipari szakosztály 47 az intézet 402
építőipari téli tanfolyam 17 fennállása 89
továbbképző ipari tanfolyamok 16 óta 533
összesen 80 1.024
A beírások és javítóvizsgák 1931. szeptember hó 1—3-án
voltak; ünnepélyes megnyitás szeptember hó 4-én, a rendes előadások
szeptember hó 5-én kezdődtek s fennakadás nélkül folytak
a tanév végéig, 1932. július hó 15-ig.
Felvétetett a fémipari szakra 47 tanuló, kimaradt 5, vizsgázott
42, záróvizsgát tett 22; az építőipari téli tanfolyamra felvétetett
17, vizsgázott 17 hallgató; továbbképző tanfolyamokra felvétetett
16, vizsgázott 15 hallgató.
Az első félévi összefoglaló ismétlések 1932. január hó 15—
29-ig, a vizsgák január hó 30-án; az évvégi összefoglaló ismétlések
1932. június hó 13—22-ig, a vizsgák június hó 23—25-én voltak;
a harmadévesek záróvizsgája július hó 1—2-án, a záróvizsgafeladatok
elbírálása július hó 14-én volt.
1932. június hó 18-án házi atlétikai versennyel kapcsolatos
tornavizsgát tartottunk.
A tanév végén, július hó 10—17-ig a tanulók rajzaiból és
munkáiból kiállítást rendeztünk.
Meglátogatta az iskolát Ferenczy Emil főigazgató 1931. november
hó 27-én, 1932. március hó 30-án és 1932. július hó 14-én;
dr. Fogarasi Ottó felügyelő 1931. szeptember hó 29-én.
Az intézettel kapcsolatos internátus fennáll 9 éve, be van
rendezve 40 ágyra; a menza fennáll 6 éve, be van rendezve 50
evőre. Az év folyamán elhelyezést nyert az internátuson 11 fémiparos
(4 hadiárva), 5 építőiparos, összesen 16; a menzán 17.
Az internátus és menza fenntartásához hozzájárult: 1. a Kereskedelemügyi
Miniszter, 2. a Népjóléti és Munkaügyi Miniszter
(hadiárvák).
Internátusi kedvezményben részesült 10 tanuló 50%, 4 tanuló
100%; menzakedvezményben 1 tanuló 100%; tejkedvezményben
az első félévben 20 tanuló, a második félévben 5 tanuló (2834
tízórai) 88% kedvezményben.
Tanulók jutalmazására és segélyezésére adott a Keresk.
Miniszter 150.— P-t, ebből kapott tandíj-, vizsgadíj és tanszersegély
cimen Potocsnik József III. o. fémip. tanuló 50 80 P-t, Levik
Lajos II. o. fémip. tanuló 4710 P-t, Mottil Béla II. o. fémip. tan.
37-30 P-t, Drexler János II. o. fémip. tan. 9 80 P-t és Miháldinecz
János II. o. fémip. tan. 5.— P-t; a nagykanizsai 1. és 2. sz. postahivatal
tisztviselőkara 10.— P-t, megkapta Glavák Imre III. o. fémip.
tanuló ; Keresk. Miniszter adományából könyvjutalomban részesült
11 tanuló: Glavák Károly Ernő I., Drexler János, Levik Lajos, Mottil
Béla, Prukke...