Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
44.49 MB
2018-04-27 18:23:24
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
47
312
Rövid leírás | Teljes leírás (2.35 MB)

Zala 1950 279-303. szám december

Zala III.

A nagykanizsai egyesült baloldali front hivatalos lapja. 1945. okt. 2: Demokratikus politikai napilap, 1950. okt. 22: Az M[agyar] D[olgozók] P[ártja] Zalamegyei Pártbizottságának napilapja, 1956. jan. 1: A Magyar Dolgozók Pártja Zala megyei Bizottságának lapja.
Nagykanizsa, [1950. okt. 22: Zalaegerszeg.]
1945. ápr. 7. - 1956. okt. 28.
Megj. hetenként hatszor.
Szerk. Soltész Imre, 1945. ápr. 20: Bencze Jenő, 1949. jan. 4: Szántó Jenő, 1953. okt. 16: Vasvári Ferenc, [1954. aug. 10]: Benkő Károly, 1955. júl. 7: szerk. biz.
Kiadó: [1956. jan. 1]: A Magyar Dolgozók Pártja Zala megyei Bizottsága és a Megyei Tanács.
Nyomda: [1956. jan. 1]: Zala megyei. - 2 rétnagyság (50 cm magasságig)A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Mélyszántásban az egerszegi járás az élen
Gépállomásaink fokozzák a munka ütemét!
AZ MDI» ZAXAMEGYi:i I*AllTIlIZOTTSAGÁ.NAK AA1»IL,A|MA
V\'/. évfolyam 279. szám.
Ara 50 fillér
J950. december 1, Péntek
A legjobb ifiket n DISz szervezetek élére!
nem. mindegyikük lelkesen dolgozik azért, hogy minél crodtnó. nyesebbé, nívósabbA, ünnepélyesebbe tegyék a nagy napot. Mun. katelujiin.úsokat tettek Sztálin elvtárs 71. születésnapjának tiszteletére, kultúrműsor, tagtoborzással kötötték össze a vezető- ségválasztással kapcsolatos előkészületeket.
Az Ifjú Gárdisták térképezzék fel a falut, a DISz vezetőségek bízzanak mcg\'egy-egy Ifjú Gárdistát, hogy a hozzájuk beosztott fiatalokkal foglalkozzanak, beszéljenek az esemény nagy jelentőségéről. üdvözöljék az újonnan megválasztott vezetőket a szervezeten kivülj fiatalok is.
A választási taggyűlést a község legszebb helyiségében tartsák meg, erre az időpontra díszítsék fel azt Nívós kulturmüsorról is gondoskodjanak.
Milyen szempontok szerint válasszuk ki a vezetőségi tagokat?
Az üzem, a falu és az iskola élenjáró és mindenben példamutató ifjait és leányait kell beválasztani az uj vezetőségbe. Gépállomásokon. állami gazdaságokban a legjobb brigádvezetőt, a legjobban dolgozókat az üzemekben, falun pedig a terménybe- gyűjtésben, mezőgazdasági munkában példamutató ifiket. Olya. nokat, okik saját szüleiket is példamutatásra bírták, n tér* ménybegyüjáé* As mélyszántás idején, uklk élenjárlak a népnevein munkában.
A: ui vezetőségben biztosítani kell a i\'dri i>e:t>fő szelepét, Abban multi tkozzon ez meg.\' hogy n vezetőségbe bevont ifjú kommunisták szilárdan hajtsák végre u Párt politikáját, hogy u Párt a l)lS:-re úgy építhessen, mint tt kősziklára, Teliül nem « gzáinszcrliill többségen van itt a hangsúly! c
Miéri lrmtos a pdrtonklvüU fia Iáink többsége a vezetőségben?
A DlSz tümegszervezet. Tng jai döntően partonkivüli fiatalokból tevődnek össze. És megsér- tenénk a tömegszervezeti jellegét, ha nem lennénk figyelemmel erre. Ugyanakkor . azonban biztosítanunk kell a munkásifjuság vezető szerepét.
A mi megyénk mezőgazda- sági jellegű, túlnyomórészt egyénileg gazdálkodó dolgozó pa rasztok lakják,"-ami azt a felada tót tűzi elénk, hogy a falusi szervezetek vezetőségében, a gépállomásod*, állami gazdaságokban, termelőcsoportokbari, üzemekben dolgozó ifjak legjobbjai mellett az egyénileg gazdálkodó kis- és kőzépparaszt fiatalokat ¦ is beválasszuk, akik majd példaadóan élenjárói lesznek a szocialista mezőgazdaság építésének.
Biztosítani kell a leányok bevonását is a vezetőségekbe. A tapasztalat ugyanis azt mutatja, hogy a leányok a vezetésben megállják a helyűket. Néhány esetben sokkal derekasabban, mini a fiuk,
A vezetőség ujjáválasztása persze nem jelenti azt, hogy az eddig jó munkát véüezeUoket fél. rcálliUák. De ki kell zárni a ve. zelóségből azokat a DlSz-tllkára. kai, vezetőségi tagokat, akik nem Mák meg a helyükéi.
. A* cllonoéfl n Dl-Sz-vezetóség- válünztáioknt nem fogja tétlenül nézni, fipjwn ezért éberen /»««• lük *»« ellenség minden egkisebb m\'egmoedvláuft és rwtpitink le rájuk oronnnf, izégvénlliflk meg
& Dolgozó Ifjúság Szövetségé- ,,,, Kiuponü Vezetősége növöm.
\' i*r líAn megtartott ülésén határozatba hozta, hogy a mai nap- tót kezdve c hó vegéig újra kell választani a DlSz szervezetek ve- tt tőségei\'-
Miért szükséges ez a választás? tlósznr is azért, mert a DISz alakuló kongresszusa óta a volt * S/jt, KI’OSz. MhFESz és Diák- szóvebégi Vezetőket, akik az egységes szervezeteknek leitek a vezetői, még . nem választották meg újra.
Azok a hiányosságom pedig, amelyeket Rákosi elvtárs a Párt \' Központi Vezetőségi ülésen fel-
Ivríe\'t, — hogy a DlSz vezetői lénia radnaki a tömegek mögött, nem irányitó,-hanem az események követői lettek —, íennálla- t uak nálunk. Zala megyében is. j- ürtaházán például a békeköl- k csönjegvés ideje alatt a DISz f liatalok nagy odaadással segítettek a siker érdekében a pártszervezetnek, inig a DISz titkárnak eszébe Sem jutott, hogy ezt a rendkívül fontos kérdést a vezetőséggel megbeszélje, a fiat aló. kát erre a feladatra mozgósítsa. /‘Ág -ellenség is mélyen beépült a ( lMSz vezetőségbe. Csak egyetlen f esStet említünk: a páti DlSz szervezetünké!. A titkárt le kellett váltani, mert métclyezte u finta. Jókat, Összejátszott a nép el\'ensé. gcivel, s terjesztette „Amerika Hangja" ocvmánv hazugságait. Most a vezetőség ráta*/tust fel \' kell luuxnáliuink arra, hogy «
\' •!)!V; nemezetek élére olyan fim tatok kerüljenek, okik hűek a Párthoz, a nagy Szovjetunióhoz ét hittan kiállnak minden ellem tétjei törekvéssel szemben, amely népi államunk és Pártunk ellen Irányul. Olyan vezetőkre von tiüksét. akik a dolgozó i(jnsáy t généi mozgásit jók a béke hat•» fos megvédésére, a szocializmus építésére. _ *
ilogtjan készítsük elő ti vetető- ségválusztást ?
Kádár elvtúrs a DISz Központi Vezetőségi ülésén * rámutatott, hogy csakis a Pórt támogatásával, a Párttal való kapcsolat szorosabbá tételével tudják meg- - oldani DlSz szervezeteink az előttük álló rendkívüli fontos feladatokat. Tehát DlSz szervezeteink mlpden\' kérdésben kérjék gi a Párt tanácsát és segít- légéi. Viszont á siker záloga, hogy páll szervezeteink is a lehető legnagyobb támogatást adják nieg ennek érdekében.
Andráshidán a DISz vezetői át- mentcL a pártszervezet titkárához és megbeszélték vele elgondolásaikat, kértek támogatását. Meg ls kapták azt. Nagykapornakon mafia a pártszervezet titkára, amikor a vezetőségválasztással
kapcsolatban megkapta KV leplét. elindult a DlSz titkárhoz és éppen- a kapujában találkoz- *Sj’mással. Délután az ifjú- !dRj szervezet helyiségében a ve- zetoséggel együtt megtárgyalták 5* elöltük álló feladatokat. \' ,
A siker érdekében a* egész fulgotó ifjúságot be kell vonni u előkészítőssel kapcsolatos •nunkábn, Minden fiatalnak ud-1 Hmk megbízatási (ngltáelós, tér. «•!«».\'kuttur, tagtoborzói *lb.) W. hogy minden dolgozó Ifjú (*?**• ,mn8áénak ezt a vezetőig- \'Aisiz óit, Vegyenek példái ezer. \'¦zetslnk flatnlínl a nagykőn!- HM Gépjavító Vállalói Ifjúmon *¦**1101. Akár DjSz tng, nitár
1951 évi költségvetésünk olyan terv, amely mögé blza ómmal sorakoznak (el
a dolgozó milliók _
Olt Károly elvtárss péziíügyminiszter költségvetési beszámolója
OU Károly elvtárs pénzügyminiszter költségvetési beszámolójában ismertette népgazdaságunk eddig elért eredményeit- * Megállapította, hogy rohamos fejlődés elsősorban az ipari tér inelés nagyarányú bővülésében mutatkozik meg. A munkamclkü- iiscő felszámolása után már munkaerőhiány
mutatkozik. Olt pénz. Ügyminiszter ezután a széné;látás kérdésévei foglalkozva megállapította, hogy bányáink széntermelése ma. több, mint valaha, azonban igy is tevésnek bizonyult népgazdaságunk nagy fejlődéséhez viszonyítva.
Pénzünk értéke 1951-ben tovább szilárdul
— Mezőgazdasági termelésünk egészében véve — mondotta — jelentősen emelkedett annak ellenére- hogy némely tömegfogyasz tási cikkből a termés gyenge volt. Az itt-ott mutatkozó ellátási nehézségeket a reakció igyekszik kihasználni és zavart kelteni. Népünk kártevőivel szemben a továbbiakban is kíméletlenül ío gunk eljárni. Népünk növekvő jóléte tükröződik vissza közlekedésünk adataiban is,
A pénzügyminiszter ezu\'.án az állami pénzügyi gazdálkodás előirányzatával foglalkozott- A bankjegyforgalommal kapcsolatban megjegyezte, hogy
pénzünk értéke ax 1031, év- ben tovább szilárdul,
Eredményeink még élesebben domborodnak kJ. ha öaáiehftóonU-
tást teszünk az imperialista országot^ gazdasági helyzetével.
Amíg nálunk, mint a Szovjetunió vezette beketábor országaiban mindenütt, a népgazdaság hatalmas fejlődése, a dolgozók életszínvonalának emelkedése tapasztalható, addig az Egyesült Államokban, valamint csatlósainál a békés termelőmunka helyett a lázas fegyverkezés következtében a dolgozók clnyomorodása még nagyobb arányokat ölt.
Az Egyesült Államok az imperializmus holdjában álló Titoék népelnyomó hatalma összeomlásának megakadályozására kénytelenek ólelmlszerszálll\'mányokiit küldeni Tito hadseregének. Ez azonban c<*«k elodázhatja, de meg nem akadályozhatja a Tito-bandu bukását,
Jövőévi költségvetésünk 107 millió forint felesleget mutat
ötévé* tervünk első évében élért hatalmas eredményeink mutatják, hogy dolgozó népünk híven követi a Magyar Dolgozók Pártja, Rákosi elvtórs utmutalásait-
Felmérkctctlcn hatalmas segítséget jelent a» a baráti támogatás, amit anyagban, gépek-\' ben, munkaeszközökben, szakemberek. szovjet sztahanovisták idejövetelében biztosit a nagy Szovjetunió és Sztálin elvtárs.
A pénzügyminiszter ezután az 1951- évi költségvetést ismertetne, amely 29 milliárd 623 millió forint bevételt, 29 mütíárd 516 millió forint kiadást irányoz elő* 107
millió forint feleslegei mulat Ul.
Ax 1031, évi költségvetés üss- .•zcállltása során arra törekedtünk. hogy az állami költségvetést — mint 4 népgazdasá gl terv legfontosabb pénzügyi\' tervét — a legszorosabban ősz* szchangoljuk a népgazdasági tervvel
— mondotta. — 1951 évi költségvetésünk leadási előirányzata kereken 9 és fél milliárd forinttal több, mint a folyó évi előirányzat. A kiadások emelkedése legtöbb részben azokkal a hatalmas feladatokkal kapcsolatos, amelyeket ötévés tervünk célkitűzéseinek megvalósítása ró ránk.
A beruházások előirányzata 61 százalékkal magasabb az ezévinél
A beruházások előirányzata SÍ százalékkal magasabb.
Rövid -néhány év alatt 263 uj gyár és üzem létesül hazánkban- Mintegy 100 millió forintot fordítunk Ipari tanulószakiskolák . fenntartására 75 millió forintot pedig a tanműhelyek fenn tarfására. Mezőgazdasági Jellegű beruházásaink hatalmas\' összege mellett 80
millió forintot irányoztunk elő állami gazdaságaink, termelőszövetkezeteink cs dolgozó parasztságunk minőségi vetőmagvakkal, kedvezményes áru műtrágyával és öntözővízzel való ellátására. Közel 40 millió forintot fordítunk állattenyésztésünk fejlesztésére. Dolgozó népűnk kulturális felemelésére 1511 millió forint
a kulturális kiadások előirányzata. Költségvetésünk 173 millió forintot biztosit diákszociális célokra. Szociális kiadásaink az 1950 évi 2780 millióról 3463 millió forintra emelkedtek-
1951 évi költségvetésünk kcadafi adataiban tükröződik népünknek az a szilárd elhatározása, hogy békés építőm unkánk, állaipunk biztonságának védelme érdekében mindent megtesz. Dolgozó népünk s világosan látja, hogy békés éphőm unkánk védelmére jól felszerelt néphadseregre is szükség van. Ezért a békeszerződés által adott kereteken belül a folyó évinél jelentékenyen nagyobb összeget biztosítottunk néphadseregünk és államvédelmi, szervezetünk számára. Költségve tésünk bevételi oldalának szocialista irányban való szerkezetei átalakulását jelzi.
Az összes bevételeink már\' mintegy háromnegyedríszét a szocialista szektor szolgáltatja- A lakosság által fizetett adók vonalán csak kisebb mértékű emelkedés jelentke- tik.
Bevételeink között 730 millió forint előirányzattal szerepel a bé kekülesön 1951. évben befolyó hányada. Ez a leUtóidés. amellyel » doltjoxó népünk már a kibocsátást kövvtö 3ö óra alatt a kóloMat tuljegyexto, mogmuUttu népünk Miórtalan ragaszkodását Pártunk* Rákost elvtárs és « kormány iránt-
Mc# kell tttUntclul a gondatlan gazdálkodást!
A pénzügyminiszter igy folytatta beszédét; Dolgozó népünk millióinak áldozatkész munkájára van szükség, hogy termelésünk előirányzott felfutása, az önköltségcsökkentés bekövetkezzék. Egyes állami és vállalati funkció, nóriusaink munkájukat úgy végzik. mintha bőségesen el lennének látva anyaggal- szerszámmal, gépekkel.. Máról-holnapra akarják a szociális és kulturális igényeket a legmagasabb fokon kielégíteni.
Még kell fogadnunk Sztálin elvtárs 1931. évben mondott szavait: .Meg kell szüntetni a gondatlan gazdálkodást, gyorsítani kell az ipar belső erőforrásait."
Dolgozó népünk valóra váltja az eléje tűzött* feladatokat
OH Károly elvtárs ezután a pénzügyi fegyelem terén megmutatkozó lazaságokról beszélt- majd igy folytatta: — Az ilyen lazaságok mögött, nem egyszer az ellenség húzódik meg. Ezért minden dolgozónak meg kell értenie, ha minél gazdaságosabban terme-
löket ott-nyomban a helyszínen. Figyeljünk orra\'Is, hogy a vezetőségi tagok köré nem akarja-* hecs«mpátznl a maga ügynökeit. Éppen ezért a vezetőség! tagoknak javasoltakat mindenütt a fxlrtszervezet és a DlSz felsőbb szervével beszéljék ól n? alap- szervezetek és erek Jóváhamtósa lilán vigyék a taggyűlés elé! línll.
gassák meg a kívülállók véleményét isi
Ezt a rendkívül fontos feluria* tót tehát htuxnáják fel arra DlSx fiataljaink, hogy a IMS* politikailag és szervezetileg Is megerősödjék, a vezetőségvá* laizlást kapcsolják hsue ifjúsági szövetségünk elölt állá többi fel. adatokkal, « munkaver*env, Jer*
ménybegyiljtés, őszi mélyszántás ütemének fokozásával, “valamint a tanulmányi szlnvoluti emelésével,
Ezeknek a gondoláinknak » szellemében Induljunk harrba a DISz vezetőségek ujrnválnszlásá. nn)< sikeréért!
KASA LAJOS.
« DlSz ziilnniegvel ll<U4r».
lünk. annál nagyobb csapást md rünk belföldi és külföldi ellenié, \'geinkre. Ezu\'án az egyéni takarékosság kérdésivel foglalkozott, majcfeigy fejezte be beszédét; —
|népünk valóra váltja o* e]éjc t\\l- \' zott feladatokat, mert 1851. évi költség vett atlnk olyan terv, amely mögé bizalommal .sorakoznak fel a dolgozó milliók!
Dolgozó népünk millióinak áldozatkészségén. szocialista öntudatán felépülő lendületes munkájára van ízükig, hogy tervünket végre haji hassuk- h\'em kétséges, bea.v
11 toticsoiii részen keresztül nagy észak-koreai értik tűrnek az amerikaiak oldalába
— .irfculik a nyiiifilti Uidrtnltóli
A nyugati hirügynükáógok tud(luitó) jelentik, hogy U«». tvui agresszió* cnnimiok nre* vonalának vMlmnpnnyl n/sikti• «*á» gyors ütemben folyik tu amerikai csapatok én zsoldos höte\'ékel vin.Híuvonuláaa, A koreai néphadsereg Tokcnon- ntil áttörve két résire szakította at agresszió* arevonu. Ui. A Héuter lntjósitója jo- Itníí:
csütörtökön \' észiik-koroai , csaprtok déli irányban özönlöttek út h Csuncson foivón. A harcokban kifáradt amerikai zsoldos hadsereg mintegy 30 kilo- i métert vonult vigsza Szun- csoníg. l’gylátszik az amerikai hadsereg aligha képes egyebet tenni, mint késleltetni a rohamot.
Kelet felől Árjább nagv erők. igyekeznek az amerikaiak hátába. Szuncsont, a 8. amerikai hadsereg sarokpillérét csütörtökön fenyegetés érte egy keletről jövő és átkaroló támadás következtében.
A koreai néphadsereg élcsapatai már majdnem elérték & Fönjan-Szun- csoni utánpótlási főútvonalat
¦— jelenti az ÁDN tudósítója.
A néphadsereg az elmúlt négy nap ulatt 120 kilo méterig terjedő területet nyert meg.
Az AFP jelenti, hogy nz észak- koreai csapatok elfoglalták Qunurlt, w nrcvonul középső szakaszán bevetett török zsoD dosbandát körü/árták. A 88. szélességi fok területén erői partlzúnkütüokik erős harci tovékenységet fejtettek ki. egyre nngjbbb méretekben fc nyegetik ni amerikai csapatok utánpótlási vonalait. A hadműveleti területről délfeló vo- zető útvonalakra leirhatallan zűrzavar jellemző.
Á londoni rádió .tudósítójáénak jelentébe szerint
észak-koreai • élcsapatok már kevesebb, mint 50 kilométerre közelitették mee Füujant. Az észak-koreai rohamcsapatok egy pillanatnyi időt sem hagynak az amerikaiaknak az átcsoportosításra.
Az amerikai imperialistáknak az a. törekvése, hogy a koreai agressziót kiterjesszék n Kínai Népköztársaság tor ül e téréi, a marshallizált kormányoknál, elsősorban az angol és a francia kormánynál egyre nagyobb nyugtalanságot és ijedséget költ- A Reuter megállapítja, hogy a brit kormány alapvetően ellenzi az engedély megadását MacArthur számára Mandzsúria bombázására.
Ebben a kérdésben az angol és amerikai kormány között határozott ellentét áll fenn.
Angliában hevesen támadják Ilcvint. mert a koreai kérdés ben t«Ucsen Amerika politiká ját kővoti- Az ADN londoni értesülése szerint a brit/kor- m&ny esetleg közölni fogja ttz amerikai kiíi\'.ügymtnljztérium
Péntek, isse. dec. 1.
ma|, hogyha MacArthur eljárása továbbra 1* lehetetlenné töMi a diplomádul tárgyalásokat. okkor meg fogják vizsgálni a brit csapatok részvételének kérdését ux amerikaiak koreai Intervenciójában. A/
ADN londoni tudógitójn úgy értesült, hogy u brit kormány Hierdáit rendkívüli Illésen vlxs gálta meg a korral hadszíntér b’gutóbbl fejleményeit és ax USA állal felidézett kínai háború veszélyét.
Rést ütött a néphadsereg MacArthur frontján
Az észuk-korcai erűk vasárnap I c» támadó csapatainak cgynegyc. íl kilométer széles rést ütöttek I dé* teljes visszavonulásra kény MrtcArtliur tábornok vonalában | szeritetlék. — jelenti n Reuter.
Az amerikaiak tömegesen adják meg magukat
Az Uj-Kina tudósítójának beszámolója a koreai hadszíntérről
Az Uj-Kina hírügynökség külön, tudósítója látogatást tett az arcvonalnak azon a szakaszán, ahol az első amerikai lovassági hadoszS tálv 8. ezrede néhány nappal ezelőtt nagy támadást kezdett és azt a kínai önkéntesek véresen visszaverték.
A kínai önkéntesek beszámolnak ai amerikaiak általános fásultságáról és fáradtságáról, akik a néphadsereg csapatainak közeledésekor tömegesen eldobják fegyvereiket, megadják magukat.
Az amerikai agresszió* csapatok sok tagját szétugrasztották a me- nekülésszerü visszavonulás során. Ezek most el akarnak bújni, mert arról meséltek nekik, hogy ha fogságba esnek, kivétel nélkül kegyet- lenkednek velük és halálra kínozzák őket. Mivel a hegységekben nem találnak élelmiszereket, egészen kiéhezve megadják magukat a néphadsereg csapatainak, amelyek azonnal ellátásban részesítik őket és a nemzetközi jog határozatai szerint hadifogolyként kezelik őket.
fl csehszlovák külügyminisztérium válaszjegyzéket nyújtott át az USD prágai nagykövetségének
Szőve! tiltakozás a némelorszáqi angol hatóságoknál a hil.ensiak állal elhurcolt szov et gyermexek hazaszállítása ügyében
Öxonücsasítnov. & németországi Szovjet Ellenőrző Bízottéiig elnökének helyetted levelet intézőit Steel «ngu| fő- blrtCNhoz, amelyben tiltakozik nr t-llcn, hogy az amerikai hatóságok felháborító módon megtagadták a szovjet gyermekek linziu/á\'lltánát. A mő- banforgó gyermekeket, a hitleristák hurcolták Németországba 1944-boa, Az angol hatóságok már 1947-ben nu-g. erősítették, hogy n gyermekek az angol megszállási övezetben tartózkodnak. Megtagadták
a gyormekek htuus/álHtá. ,sát, végül a szovjet képvUe. lök tudt.i nélkül óeeánontull országokba szállították őket. A* angol hatóságok akkor |, meg|agadiák a gyermekik ld, adását, amikor a gyermekeit anyja fordult hozzájuk őzzel a kérelemmel, A Németet. asAgi Szovjot Ellenőrző U|. gottiág határozott tlllnko*á»t Jelentett be cgzol kapcsolatban. követ etfi*.. hogy a gyer. nu-kcket mielőbb »zA!litsák hazájukba.
Katonai díszszemle ás pompás felvonulás volt az albán lövarosnan a felszabadulás évfordulóján
Szerdán délelőtt 10 órakor kezdődött az ünnepség a díszbe öltözött Tiranában a város helyőrségének és a dolgozók hatalmas felvonulásával. A diszemelvénycn megjelentek: Enver Hodzsa hadseregtábornok. a minisztertanács elnöke. dr. Omer Nisaní. a nemzetgyűlés elnökségének elnöke. a miniszterelnök helyettese. valamint az Albán Munkapárt Központi Vezető Bégének és Politikai Bizottságának
tagjai, a szovjet kai döttség és a baráti országok küldöttsége.
A katonai díszszemle után megkezdődött a tiranai hely. őrség csapatainak, majd a főváros dolgozóinak felvonu. Iésa. Az albán dolgozók kife. jeziék nemzetközi szolidan, fásukat és szerctetükct a Szovjetunió, valamint a népi demokráciák népei és a világ minden békeszerető dolgozója iránt.
Románia dolgozó népe lelkesen készül a december 3-i népitanács választásokra
Az USA prágai nagykövetsége november 25-én jegyzéket nyújtott ú< a csehszlovák külügyiül- nlüztériumn^k. A Jegyzékhez mellékelték n némctorizágl amerikai megszálló hatóságok köz!é.sét, amely szemére ven a c*chszlovák kormánynak, hogy
a Ctahsilovák Légiforgalmi Táramig n Prága—llrüssxcl és a Prága—London légvonalakon á!litó>ag megsértette a forgalmi előírásokat.
Egyben közölték- hogy a Prága— Zürich és a Prága—Róma léglv>- nolakon nőm engedik meg többé a Csehszlovák Légiforgalmi Táraság. repülőgépéinek közlekedését. amennyiben ezek a repülőgépek Németország amerikai megszállási övezeíe felett te- szik m?g ütjük egy ré- ,széb A több? légivonalra vonatkozólag szigoni rendszabályokat he. iyeznek kilátásba, ha a csehszlovák
repülőgépek Német oívzág amerikai övezete felett nem tartják meg a legpontosabban az amerikai hatóságok előírását- A csehszlovák küKigymlnPzió rlum vólaszjenyzékébcn mcgália- plfj*. hogy
u Csehszlovák Légiforgalmi Társaság minden esetben helyesen, a* előírásoknak megfelelőm Járt el.
A crclmíovák repülőgépek a légi. utazásokat minden őseiben a nem zetközt szokásoknak és előírások- r.ak megfelelően bonyolították le. Ugyanúgy, mint a belga és o hol Umd légiforgalmi lórsasog repü lőgépel, A csehszlovák jegyzék e legeréiyesebben tiltakozik a2 .íme, rlknf hatóságok közlé?ének sértó hangja ellen és kijelenti: az ame rlkai hatóságok iragatcrtősa ujrbb bizonyítéka annak- hogy az USA kormányunk politikája a béke híveinek becsületes törekvései ellen irányul.
Truraan újabb 38 millió dollár hitelt kíván nyújtani Tito Jugoszláviájának
A new-yorkj rádió jelenti. Truman elnök szerdán további 88 millió dollár terjedelmű hú tel haladéktalan folyósítását kérte Tito Jugoszáviájának „megsegítésére". Truman üzenetében hangsúlyozta, hogy a Tito-uralom támogatása a i „Egyesült Államok érdekében áll".
Truman üzenetét követően az amerikai háborús uszl- . tók kara azonnal akcióba lépett a belgrádi fasiszta ügynökség támogatása ér- dekében.
Mnrshal! hadügyminiszter Írásos üzenetet intézett a képviselőház külügyi bizottságához „Jugoszlávia megsegítő lének fontosságát" ¦ hangoztatva. Bradley, az amerikai legfelső rcíérkar hirhgdt főnöke
Mnr*hall üzenetében f«\'t- ,
laltakat támogatva kijelentette a bizottságban, hogy Amerikának „a legmesszebbmenő mértékben ki kell használnia a Tito-
rendszer szovjetellenessc- gét".
A szenátus külügyi bizottságában Perkins helyettes külügyminiszter lépett a porondra. — Tito kormányának megtartása Jugoszlávia élén — hangsúlyozta — nagyon fon. tos az Egyesült Államok és n.vugat-curópnt szövetségeset érdekeinek szempontjából."
• Tito ü‘aMi *>ax’etfe
A jutfosrUv roli\'ikn) menekülik rádiója közölte, hoijv Tito rö. vidaita kUzulitáiUtju a törölj aundrohtiiuitis\'láknak * t/öri)g oétl h»d**r«| tovább) 75 volt taliát és 55 cftiöa hatafU «kib líU-ben < költi k l-\'i-utvi
A Román Népköztársaság dolgozói fokozott muakatejjesitmé nyekkel köszöntik a december 3-1 népitanács választásokat. Az ország területén több ipart üzemgép- és traktorállomás dolgozói fejezték be évi tervüket a tanács választások tisztete\'érc. A .aore- canl (ílucdln kerület) szénbányák dolgozói november 28 án fejezték be az idei tervüket. A bicazl V.
I. Lenin vizierőmű épiicsénél Mátéi Gheorghe épltömunkás 138 százalékra teljesítette a rervét.
Az országos választókörzetekböa a tanácsjelőltek találkoznak vá- lasztóikk«l, ismertetik a dolgozók olőtt * tanécsválasztás fontossá* gát. A városokban és falvakbsa népazerüsitik n Jelöl leket, akik « dolgozó nép legjobbjaiból kerülnek ki.
A szovjet dolgozók legnagyobb mcgclógedóssel fogad Iá k a Békevilágkongresszus határozatait
A vartól Dákcviliiiiikoniírcmuiiűn elfogadott történelmi jeknlőaégÜ határozatok — jelenti a moszkvai rádió — a lc^nníyobb niejjeléiiu- dest keltették a Szovj«túnió munkásaiban, kolhozparasztjaiban és értelmiségi dolgozóiban. A moszkvai Sztúlin-kerület iparUzcmeibcn és más intézmények kulturális és agitációs központjaiban pénteken
élénk eszmecserék folytak a nér» nevelők és a dolgozók közölt. Nagy élénkség uralkodott a lin-kerúltt 24. szúrná agitáciés kór. zateben, amelynek népnevelői l moszkvai gépgyár dolgozói, akik * napokban egyhangü lelkesedéssel jelölték Sztálint képviselőjüknek á moszkvai városi szovjetben.
Plojhar atya beszámolt a prágai római katolikus papoknak a Békevilágkongresszusról
A római katolikus papok Pénteken Prágában összegyűl- tck. hogy meghallgassák Ploj- hur atya, csehszlovák közegészségügyi miniszter bcszá- melóját a Béke Hivci Varsóban megrendezett II. Világ- kongresszusáról. Plojhar atya elmondotta, hogy a kongresz- szuson világosan látható volt. mennyire egyöntetűen gyűlöli az egész világ az amerikai kormányt és politikáját. — A vutilcáni rádió, amely rágni- mázzá azokat « papokat, akik együtt éreznek nemzetükkel és népükkel, megtévesztő propagandát folytut — mondotta. Megemlítette még Plojhar ntvu. hogy varsói kongresz- Hzus delegátusai közül 72 volt kü’önféle egyházak púpja. A római katolikus papok a gyűlés végén határozatot, fogadtak el. amelyben lungsulyo* tAk, hogy n béke vúdclmJzői. r.f-k nemeA l>arca ns Istentelen háborún unxltók ellen, összhangban
áll az evangélium tanításával.
Szabadonbocsútották
az Ausztráliai Kommunista Párl főtitkárát
November 24-én u Sydne börtönből szabadonbocsátpt- ták Sharkeyt- az Ausztráliai Kommunista Párt főtitkárát.
VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS
Mérsékelt, helyenként élénked északnyuíati, északi szél Felhői • vonulások, többfelé ziporcsö, a hőmérséklet kissé süllyed,
s
— Az lakolákban az el*ő
gyjídév munkáját értékelő taaul” mányi konferenciák a köwhnuH- ben vM2*Ult#k,’ A diákok bárom h*n emlmánycit mír M\'UÍ jegyű osztályozó* «.?crint cl
A pártszervezet iól iránvitotta a be"yüjté*t:
takarmánygabonából 318 százalékos a teljesítés Hahóton
CrünícIJ Józíc\'í elv\'.ti i. a hahó\'.i pártszervezet titkára ott foálala- Uodík rao*t is a pártszervezet jrojáMban.. Ilyenkor este mindig fKad munka bőven Éppen a párt- ptt\'a\'iS’ kővetkező anyagát lapoz* r_t r.nőkor belép hozzá Szabó Gergely 7 holdas kistiafaszt.
— Benéztem egy kicsit, ha nem *?>írok —- mondja köszönés után Srabó Gergely — Gondol.am, ha esn időd, elbeszélgetnénk egy ki-
c*?V .
Foglalj csak holveC<^~bIztot. ja GriinfrlJ rlvtirs —, Beazé’iíet* uivaló mindig akad.
Szabó Gergely leveli télikabá1.* tít, kényelmesen helyet foglal. Közelebb hórza a ázéket az. Író* fff álhoz, aztán megszólal: — Tudod. én L» kivertem a részemet n faluncselók munkájából, meg most íj így cselekszem. Tudom, elég jók is az eredményeink.
Rövid időre elhallgat, aztán jó- tzűen elnevctj magát:
__ Jó! megnyomtuk a mélyszán-
ást! A múlt héten még 70 százalékra áll unk, most meg már teljes egészében befejeztük A tér* tnéjosi szerződés is száz százalékos. Hanem azt nem tudom, hogy é!!u?\'k a szénával, meg a kenyér- gabonival.
ItasnIias kötelesség f> begyűjtés
— Jól ^11 a szénánk — viszo- rozzá a nevetést Grünfeld elv- rlvtára —. Az is 100 százalék. A ke-\'yérgabona meg 116.
Szabó Gergely megelégedett arccal jegyzi ír,cg. — Megvan a jó népnevelő munka eredménye, ila jól tudom, takarmánygabona is kordován a 200 százalékhoz.
— Kállaiihoz? — húzza a szót Grürfeld elvtárs —. Már 318 százalék.
• S:abó Gergely egy ideig clgon- dclkodva nézi az íróasztal lapját, míg végül vidáman eresz i neki a harcot. — Hát ezek szép eredmények. Nem maradunk le semmiben, Jt hogy a falu dolgozói megértették: a munkák időben való elvégzése, termelési szerződéskötés és
a beadás teljesítése. hazafias kötc- leseégúnk. ezt a Pártnak köszönhetjük. Nem mondom, vannak a népnevelők között pártonkiviiliek is, mirt jómagam, de a Párt irányított bennünket, ez tagadhatatlan.
Hiányousűg
a UéFOSs in\'unliafuhun
— Sokat segített a íanács is, na meg a tömegszervezetek — jegyzi meg Grünfeld elvtárs —. így együt. tcs cíővcl sikerült jó munkát végeznünk. De azért" van még hiba.
— Hát már hogyne volnának — vág közbe Szabó Gergely —. Olt a DéFOS*. Ha jól tudom, innen kaptuk a legkevesebb faluneveiül.
— Ez igaz — fgy Grünfeld elv- társ —. Valahogy a sok munka közben elfeledkeztünk egy kicsit a DcFOSz-rol. Bevallom, a póriszCr- vezet $tm nyújtott olyan segítsége/ nekik, amilyet kellene. Azért mennek otr. gyengén a dolgok. Na de most . majd erre is nagyobb súlyt fektetünk. A falu dolporót- nak nagyrésze tagja a DéFOSz• r.ak s mi /ó munkát csak úgy tudunk végezni, ha tartjuk a szoroz kapcsolatot n tömegekkel.
Szabó Gergely megér ően bólogat, miközben megerősíti. — Hát
ez fontos is. Úgy lesz erős a Párt, ha a falu dolgozói mind magukénak érzik.
Maid dönt n taggyűlés
Elhallgat, Jó ideig csend van s mikor megszólal,- kissé halkabbra fogja a szót:
— Szeretnék kérdezni valamit
— Csak ki vele — biztatja Grünfeld elvtárs.
. — Úgy gondolom — kezdi kissé mcgille’-ődvc Szabó Gergely —. hogy most már nekem is a Pártban lenne a helyem. Csak azt nem tudom, hogy érdemes vagyok-c erre.
Grünfeld elvtárs nem szól semmit, csak kihúzza az asztalfiókot és egy belépési nyilatkozatot tesz Szabó Gergely elé. — Ezt tök ad ki és írasd alj két párttaggal. Hogy mi lesz az eredmény? Gondolj arra, hogy .becsületes munkát végeztél, jó népnevelő vagy.’Ahogy én látom, szereted a .Pártot, tiszteled a munkástársaidat, és azok is téged. Ez mind fontos egy kom. munistánál. Majd dönt a taggyü- _ lés. Ismerjük, áttanulmányoztuk jmi is Rákosi elvtirs szavait a párt- épitéssel kapcsola’ bán. A legjobb munkát végző dolgozó kis- és kö* zéoparasztnak közöttünk van a helye!
Mélyszántásban az egerszegi járás az élen
Mcgyéuk dolgozó parasztjai az utóbbi napokban kihasznál, tűk a kedvező időjárást a mélyszántás mielőbbi sikeres befejezése érdekében.
Ennek eredménye, hogy a zalaegerszegi járás községei, nck dolgozó parasztjai — Botfa és Neincsrádó kivételével, valamint a múltkori vizára- dás elöntötte rendkívül ^ iné- lyeu fekvő területek kivételével — végeztek ezzel a munkával. Eredményük 99.9 szó. zalék. Gépi munkával azonban csupán 77 százalékát viüvcl.
ték meg az előirányzott területnek!
A zalaszenigrúti járás 98.3, a lenti 97.6, a nagykanizsai 87.7 százalékos toljesitméuy- nél tart. Komoly lemaradás tapasztalható a Idényéi járásban, ahol a hegyü jt&scl együtt u mélyszántás ütvtnét
is.fokozni kell. Minden egyes alkuiihat még kell ragadni u járás" pártszervezeteinek és tanácsainak a munkamenet gyorsítása érdekében.
Az amlráshului állami pazdasáp dolgozóinak munkafelajáulása december 21-rc:
a íejssállagoí B-ról 7 literre emelik,
15 Vas szálasíaüarmény megtakarítási árnak el
Az amiráshidai állami gazdaság dolgozói termelési értekezleten tárgyalták meg az eddigi-eredményeket és feltárták azokat a hiányosságokat
is. umelyek eddig akadályozói voltak a hc’ycs munkameg- sztrvezésnek. a munkaver- ícnynek.
Pál Ferenc elvtárs. az üzemi pártszervezet titkára beszéde \\bevezető szakaszábun kül- belpolitikai kérdésekkel foglalkozott. Hangsúlyozta: — A földkerekséget átfogó békemozgalom ereje felmérhetetlen. Tanúskodik erről a Varsóban megtartott békevilág- kdngresszus, ameíynck\' határozatai segítségével a magyar békemozgalomnak még az eddiginél is szélesebb tömegeket kell felvilágosítania a nemzetközi helyzetről. És a mi feladatunk az is. hegy mozgósítsuk -tömegeinket a határozatokban megadott feladatok megoldására. Ezt elsősorban akkor érjük cl, ha a munkánkon keresztül bizonyltjuk be. hogy törhetetlen hívei vagyunk áz alkotó békének nagyobb fegyelmezettséggel, több éberséggel erősítjük hazánkat-
Követjük a hős bányászok példáját!
— Megértettük a varsói Békevi’ágkongresszus Határozatát — mondta Horváth Antal és Laukó József. — Ez.
után még^jobb munkát végzünk, mint idáig.
Nyombun párosversenyre is keltek egymással, hogy az állat takarmánnyozás során több részletben teszik u szálastakarmányt az állatok elé és igy teljesen megszüntetik az ed- digi takarmánypazarlást. Így 15 százalékos megtakarítást kívánnak elérni.
A következő felszólaló, Németh József tehenész. — Az ország bányász dolgozói komoly munkához fogtak, megígérték Rákosi elvtársnak, hogy fokozzák a termelékenységet- Kövessük mi is á Pél* cájukat! Én a magam részéről Sztálin elvtárs 71. szülc- tásnapjának tiszteletére páros versenyre hivom Baranyai Ferencet. A gondozásomra bízott teheneket « legnagyobb körültekintéssel.- ápolom tű lük minden csepp tciet kife- Jr-k. betartom a pontos fejési időt. \\
A tehenész-brigád dolgozói "\'"vinűsután emelkednek szó. lásra és megállapodnak abban. hogy n jelenlegi fejési átlagot hatról hét literre emelik december 21-ig.
„Minden ero- és munkagépet kijavitunk“
— Mi pedig elhatározzuk — mondják sorjában a traktoris- ták, _ hogy december 21.ig I ruőőhn erő- és munkagépet’
megjavítunk, leolajozunk. Az “kék részére gépszint készítünk.
Elhatározták az üzem mező. guzdászai, hogy u község dolgozó parusztjainuk politikai és szukiuui felvilágosítása érdekében a legforgalmasabb helyen központi faliujságtáblát -illitauak fel, amelyen heten, kánt változtatják a cikkeket.
Párosversenyre hívjuk a lövoirkct!
Persze nem maradhattak ki a munkafclujánlúsból a fogu- tosok sem. Kuruc István igy beszélt: — Én is jobb munkával akarom ünnepelni decem. bér huszonegyedikét ós a szállítások alkalmával csökkentem üresjáratot. Bárhová szállítok, üresen nem térek visz- sza szekeremmel, hanem az utbaesö homok, vagy kavics, bányából az udvar rendbehozatalához egy.egy szekér anyagot hozok. Az előirt normát 110 százalékra teljesítem.
— Vállaljuk mindannyian — vágta rá egyszerre Peics Pállal együtt a többi fogatos.
Stankovics Lajos versenyfelelős javaslatára egyhangú, iag határozta cl a termelési értekezlet, hogy az üzemi pártszervezet és az üzemi bi. r.ottság a felszólalások alapján állítsa össze az egész gaz daság vállalását és hivják ki párosversenyro annak túlteljesítésében a zalalövői állami gazdaság dolgozóit.
(J. I.)
«
A begyűjtés teljesítésével erősítsük a békéért folyó harcol!
(Tüske János rédicsi közepfjciraszt, levele)
]\\í i dolgozó parasztok tisztán látjuk azt a hatalmas fejlődést, amelyet szerte a megyében is tapasztalunk. 15 holdas párton- kívüli középparaszt vagyok. Jól tudom, hogy boldogulásunkat, minden eredményünket a Pártnak és népünk bölcs vezetőjének. Rákosi Mátyásnak köszönhetjük. Ezeket az eredményeket ml is élvezzük és mély hálát érzünk érettük.
Mi itt a fasiszta Tito szomszédságában, bármikor fordult hozzánk a dolgozók állama, mindig tel jeti. tettük kötelességünket. Teljesítettem jó magam is, mert átéreztem, hogy ez becsületbeli hazafias kötelességem. Kenyérgabonából beadtam 100 százalékig, még kilenc és fél mázsával meg is ietélcztem C- vételi jegyre. Eleget leltem rozs., árpa-, zabbeadási kötelességemnek is. Ugyanígy kukoricából is bevittem a szövetkezetbe az elöirátsal szemben 189 százalékot.
/jrömmel csa.lakoztam az „egy ^ zsák burgonya‘\'-mozgalomhoz is. Felajánlottam a dolgozó nép. államának négy zsákkal.
Itt a mi községünkben, Rédicsen sokan vannak a középparasztok között, akik velem együtt örömmel elmondhatják, hogy minden ilyenfajta kötelességüknek eleget tettek. Hogy csak úgy hirtelcnében írjam, akik eszembe jutnak: Horváth Ferenc (Vince), Vidóczi Ferenc, Varga Ferenc. Az előirányzat igen méltányos és nem nehéz nekik eleget tenni.
Olvasója vagyok a Zalának, s igy értesültem róla. hogy vannak, akik nem Ismerték fel a terménybeadás jelentőségét és átveszik a kulák siránkozásál a „rossz tér. més"-röl. Szeretném ezeknek elmondani, hogy miért adtam ’ be örömmel terményeimet. P*dig nekem sem volt jobb * termésem, mini például a bollaiaknali.
Igaz, nem volt döntő szempont,
de elsősorban említem: min. den alkalommal megkaptam gyorsbeadási jutalmat, a magasabb árat, amelyet a dolgozók állama számunkra biztosított. De mégis a legfontosabb ok az volt, hogy a magam részéről is hozzá akartam járulni annak a ha almos béketá. bornak az erősítéséhez, amelyet a nagy Szovjetánió, a Sztálin vezet.
Láthatja minden öntudatos dolgozó paraszt, hogy érdemes átadnia az államnak terményfeleslegéi, mert duplázva kapja vissza.
Rédicsen is sok szép alkotása van a Tervnek. Megjavították az utakat, hidakat, rendbehozták az iskolát. A tcrmelöcsoport tagjainak Rákosi Mátyás megígérte ez áj családi házakat. Nyolc tjarab belőlük mer itt hirdeti büszkén az
elnyomott jugoszláv dolgozó pa- ratzloh leié, hogy nálunk egyre szebb, boldogabb az élei.
1f a már l, t tartunk, hát említ- lTÍ tűk meg egyik legnagyobb büszkeségünket, a tszcs kultúrofl- honát. Ez az igazi fénye a falu. nak. Köszönjük is a népi demokráciának a segítségéi. Magunk is igyekeztünk társadalmi munkával, hogy minél hamarabb megépüljön.
A dolgozó parasztság életszinvo. nala erősen megnövektde;t, hiszen gond nélkül eladhatjuk, amit termelünk. Éppen most kötöttem le én is 800 öl napraforgóra, 400 öt tavaszibükkönyre, ugyanannyi rostlenre a termelési szerződést A munkámban a lenti gépállomás traktora hatalmas támogatási nyújts Jómlnőtégü munkát végzett a masina. Biztosítottam a jövő évi bőséges termésemet azzal Is. hogy vetőmagot cseréljem nemesített vetőmagra. Mikor lehetett szó írről az urak világában? Soha! Elnyomtak bennünket az urak, azt sem engedték meg, hogy a gyermekeink kiszabaduljanak a nehéz sorsból és tanulhassanak. Most legalább IS rédicsi paraszifiatal tanul főiskolákon, egyetemen. Orvosok, tanárok, katonatisztek lesznek. Nekem Is négy gyermekem van. Szeretnek tanulni, hát tanuljanak. Művellek lesznek.
Tjw gondolom, hogy ezek a változások nemcsak bennem, hanem minden dolgozó parasztban kiváltják a hála és szeretet érzését a Párt iránt, amely azt is biztosította, hogy a dolgozók maguk intézzék a falu sorsát. Tanácstag vagyok magam is.
Mindezeket azzal háláljak meg, hogy teljesítjük beadási kötelezettségünket. A beadással a békét védelmezzük. A háború a pusztítást szolgálja, g az Imperialisták azt akarják. Mi azonban egytől- egyig építeni akarunk. Ezért\' a béke zászlaja alá állunk. Egyénileg is mindent meg kell tennünk a béke védelmére. Ezért jártam ház- r ól-házra, végeztem népnevelő munkát a begyűjtés sikere érdekében itt a fasiszta Tito országé ól alig kél kilométernyi távolságra léúá Rédicsen.
Meg vagyok győződve, hogy a dolgozó parcsztok átérzik a lkadat nagyságát és hgjobbjaik felvilágosítják azokat is, akik még az ellenségre hallgatnak. Testvéri szóval hivom fel a megye dolgozó parasztjait, a begyűjtés teljesítésével erősítsék a békéért lolyó harcol, a boldog jövőt, cxz ö évet tervet építő népi demokráciát, a béke szent ügyéi.
TÜSKE JÁNOS
15 holdas rédicsi középparaszt.
{jiépsilSoEmtsuink fokozzák a Eoiuika ütc&nét!
Az elmúlt hétéig az őszi idénytervüket a megye gép- állomásai átlag 61 százalékban teljesítették, ami nagymértékben a munka- szervezetlenségének tudható be. Ahhoz, hogy Szo’nok és Békés megye gépál’omásai már teljesítették őszi tervüket, nem kis mértékben járult hozzá, hogy havonta 20—25 újítást alkalmaztak. Könnyitették és folyamatossá tették a munkát. Nálunk ebben az esztendőben csupán 5 újítás érkezett be a megyc- köpzonthoz!
Hiányzik a .szemléltető agitáció is. mint a verscnylcndü- let egyik éltető eleme- Bár több gépállomás felismerte a faliújság, a vcrsenytáblák és üzemi villámok nevelő hatá- fát, egyes helyeken még min- dig nagyfokú nemtörődömség és felelőtlenség mutatkozik c téren. A pa’ini gépállomáson például 5 hete nincs verseny- táblá. Az őszi tervük? Csupán 50 százalék. Nem véletlen az sem. hogy n zalatárnokl gépállomás a 47. bérhéten 25A százalékos ..eredményével" az
utolsó helyen kullog. Lentiben a faliújság táblán két hó. nap óta nincs egyetlen cikk sem. Bizonyára nagyobb lenn^ a munkalcndület. a versenyszellem ezeken a gépállomásokon. ha a legjobbak eredményeit népszerűsítenék, ami nagyobb munkára serkentené a lemaradottakat is, úgy. ahogyan teszik például Letenyén.
Lakos István elvtárs őszi idénytervét már 129. Németh Mária 125, Sípos György pedig 121 száza’ékban teljesítette. A lenti gépállomáson is van kiváló tcljesitményü trakto ristm Kovács Sándor elvtárs. aki 113. a zalatárnokl gépállomáson pedig Kránicz Sándor. aki ugyancsak i’ycn százalékban teljesítette őszi idény tervét.
Ezeknek a truktori$táknak is feladatuk hosrv munkamód szerüket A+adják az elmaradottaknak Úgy, ahogy a Jete- nyei gépállomáson a legjobbjik teszik.
Fentek 1536. dec I.
3
Lenin és Sztálin hűséges fegyvertársa
Szcrgr-j Mironovlcs Kirov halálának 1G eves évfordulójára.
A Bolsevik Párt legkiválóbb vezetőinek egyike volt Szergej Mironovics Kirov, Lenin és Sztá. lin hűséges fegyvertársa, a for- r ad alom lelkes harcosa, aki lángoló életét az emberiség kqpita- lis!a rabságból való felszabadilit sa ügyinek szentelte.
Kirov 1SSG március 27-én született Urzsuin városában, a vjat. kai kormányzóságban, amelyet jelenleg kirovi területnek hívnak. Apja sorsüldözötl szegény- paraszt volt, akit a gondok és a súlyos betegség korán sírba vitt. Kirov 7 éves korában teljes árva. ságra Jutott.
Az urzsumi árvaházban lic Ivezték el, ahol cl kellett szenvednie az árvaházi élet minden megaláztatását és szenvedését. Kitűnt a gyermekek közül tehct: ségével és tudásával, 1901-ben be- iratkozott a kazáni gépipari középiskolába. í
A tapasztalt forradalmár
Tizenhatévá* korában, 1902-ben kapcsolódott be a forradalmi mozgalomba és két év múlva o Bolsevik Párt tagja lett.
E naptól kezdve 30 éven át megingathatatlanul magasra tar. tottaAa. Bolsevik Párt harci lobo-
^ lurovot embertelenül üldözte a cári csendőrség. De scmilven megpróbáltatás sem törte meg a nép boldogságáért küzdő harcos kemény akaratát.
Kirov az üldözésben harcos, tapasztalt forradalmárrá vált. ö volt az, aki 1917-ben megszervezte a szovjet hatalomért folyó harcul Eszak-Kaukázusban.
Kirov szervező-ereje és nagy tudása különösen a Nagy Okto- heri Szocialista Forradalom után mutatkozott meg. A polgárháború éveiben sikeresen irányította a Kaukázusban a fehérgárdisták és intervenciósok elleni fegyveres harcot, ő vezette Asztrahán hősies védelmét. Tnrhctetlenü! hitt a kommunizmus legyőzhetetlenségében.
IVagytehetségü szervező
A polgárháború befejezése
után Kirov teljes energiájával kivette részéi a békés szocialista épitómunka megszervezéséből, 1921-ben megválasztották az Azerbajdzsán Kommunista (bolsevik) Párt Központi Bizottsága titkárává. Kirov vezetésével egyre gyorsabb ütemben állították helyre a bakul olajipart és nő vélték a termelést.\'Még szélesebben bontakozott ki Kirov tévé- kcnvség\'c 192ö után, amikor g le. ningrádi pártszervezet titkára lett. Az ö nevéhez fűződik a !c- ningrádi kerület mezőgazdaságának hallatlan fellendülése és az uj iparágak gigantikus építkezéseinek megszervezése.
Kirov. mint pz SzK(b)P Köz ponti Vezetősége Politikai Bízott- súgónak tagja, résztvett az ország iparosításában és a mező- gazdaság kollektivizálására irányuló tervek kidolgozásában.
Igazi leuinisla volt
A szovjet dolgozók büszkék voltak Klrovra. okit Sztálin elv- társ úgy jellemzett, hogy: ,a bolsevik ragyogó tulajdonságai cqyesülnek benne a személyes ttfvtdrsl és bárdit viszonynak a:- zal a, szivélyességével cs szerény, ségévcli amely az igazi leninisták tulajdonságaSzerették, mert mint a Párt vezetője, mindig tanulni akart n tömegektől, szeret- tők, mert világos, szenvedélyé* beszédeivel magávalragadta őket. erőt öntött belőjük, a munkások hittek Kirovnak. Tódultak utána. mert mindig. — még u legnehezebb percekben is —igaz bolsevik módra megmondta nekik az igazságot.
Beszédeiben és cikkeiben Kirov szüntelenül figyelmeztette a szovjet népet a Kapitalista környezetben rejlő veszélyre és kegyelem nélkül leleplezte a nemzetközi imperializmus gaz terveit, megmagyarázta a szovjet kor- inány békepoIHikájanák lénvc- gél.
A kapitalizmus
kérlelhetetlen elleubége
Kirov örömmel üdvözöllo a kapitalista • államok részéről megmutatkozó legkisebb megértés és békeszeretet jelét, de határozottan
kiállt az impcrializ musnak a szovjet hatalom megdöntésére irányuló szüntelen kísérletei ellen.
Kirov meg volt győződve arról, hogy a második világháború olyan mértékben közeledik, amilyen mértékben a kapitalista rendszer a válságok mocsarába süllyed, de egy percig sem kőtél, kedett a harc kimenetelében, bátran jelentette ki, hogy a ka- •jitalizmus .napjai meg vannak számlálva, u történelem már régóta Ítélkezett fölötte és sémi lyen elnézést nem érdemel.
1934 december 1-én a Szovjetunió gálád ellenségei, az imperializmus zsoldjában álló trockis- ta söpredék meggyilkolta Kirovót Elpusztította azért, mert kegyelmet nem ismerve leplezte le a nemzetközi kapitalizmus aljas ármánykodását.
Jd év mull el azóta, hagy Kirótt hőst halált halt. de ragyogó emléke örökké élni fog a dolgo. zók millióinak s:it>cben. Zsda- nov elvldrs mondotta: „Népünk nagyszerű emlékei dilit Kirov elvtársnak_ Ml, a Párt, a munkásosztály, a szocializmussal, a kommunizmus felé tartó felvonulásunkkal állítunk örök emléket Szer gél Kirovnak."
HÍREK
A HŐT DEMOKRflCÉBÓl
LENGYELORSZÁG
önkéntes csoportok vesznek részt Nowa Huta építésében.
Egyre több azoknak az ön- kéntes csoportoknak a száma, amelyek résztvesznek Nowa Huta építésében. E csoportok a Lengyel Ifjúsági Szövetség és a Női L ga tagjaiból, a gyárak. az iskolák, a hivatalok dolgozóiból kerülnek ki. A legutóbbi kéf héten több mipt 2500 dolgozó jelentkezett ön kéntes munkára, ami körülbelül 12 ezer munkaóra teljesítményt jelent.
Növekszik az MSzT szervezetek taglétszáma
Az MSzT nagykanizsai szervezetei egyre fokozódó lendülettel készülnek a Magyar-Szovjet Társaság december . 21-én tartandó I. Országos Kongresszusára. A tagszervezést állították mun^ juk homlokterébe, s ezt támasztják alá alapos politikai é$ kul- urmunkúval.
Eredmény ezen a téren, hogy Sáncban sikerült létrehozni egy 24 tagból álló MSzT-csoportof. A sánci szervezet les: a kanizsai MSzT VI. körzeti alapszervezete.
Jól folyik a tagszervezés az I- és II. körzeti MSzT-szervezetben ’s. De ugyanakkor nagyon gijenac munkál végez a vasúti MSzT. szervezel. Ebben közrejátszik az ’s, hogy az üzemi pártszervezet csaknem teljesen elhanyagolja az SISzT-t, ami ilyenformán nem is tudja kellőképpen megoldani a ráháruló feladatokat. A vasulI
pártszervezetnek többet kell (5. ődnie az üzemi MSzT-szervezettel, hogy az céljának megfelelően minél jobban cl tudja mélyíteni a vasúti dolgozókban a Szovjetunió és a szovjet nép iránt: szc- retetet. Segítse a pártszervezet az MSzT-szervezetet, hogy ered. ményesen vehesse ki részét a kongresszusi előkészületekből, s növelhesse tagjainak létszámát.
A tagszervezési verseny\' to- vább folytatják az MSzT-szerve- retek AZ a cél. hogy Sztálin elv társ 71 születésnapját az eddigi, nél sokkalta erősebb MSzT-szer- vezetékkel finncoelhessck a knni. zsai dolgozók. De‘a tagszervezés mellett nem feledkeznek meg az MSzT központi lapjának, az Uj Világnak terjesztéséről sem, amiben már eddig is szép eredményeket érlek el.
FejlÖdésutján
a kanizsai MNDSz-szervezetek
Háromnapos inunkutcrvet doliro/.tuk ki u nagykanizsai MNDSz-szrrvezctek Rákosi elv társnak a Központi Veze. tőség október 27-i üléséit elmondott beszéde ulapjúu. Rákosi elvtárs uzt mondta: »Az MNDSz egészséges fejlődésnek ¦ üdült”. A kanizsai usszonyok » hibák kiküszöbölésével to- •ább akarnak haladni a fejlődés utján, mert egyre inkább felismerik azokat a feladatokat, amelyek rájuk várnak. •
A munkatervijén szerepel öbbek között, hogy
a körzeti és üzemi MXDSz- szervezetek vezet őségéit a közeljövőben felfrissítik.
Uj, tettrekész erőkkel egészítik ki az alapsacrvozetck vezetőségeit, amelyek sokkal lendületesebben tudják majd vezetni az MNDSz-asszouyo- kai, A kibővített vezetőségek Catr.iui egyéni beszélgetések során minden egyes MNDSz- usszonyt megismernek és ki
fogják szélesíteni a jelenleg elég lunyhán működő tizesbi, :almi hálózatot.
Ezen a téren legfontosabb \'eladat. hogy
a tizesbizalmUk elméletileg felkészülten végezzek munkájukat
mórt csak xyy tudják megért, letni az áss onjjokkal, mit je. ent MNDSz.tagnak lenni és mik is a feladataik az MNDSz. asszonyoknak a béke védelmé, ben. t
Azokat az aktívákat, akik nőm végeznek jó munkát, lo. váltják tisztségükről. Azok viszont.
akik jól végzik a rájuk bízott feladatokat. megbecsülésben részcsü\'nck.
begiitóbb is több asszonyt ja. "asolt az MNDSz, a jnirtszervezetekben tag jelöltként való \'elvételre; olyan asszonyokat, rkik eddigi munkájukkal is \'•rdomesek arra. hogy az élcsapat lúgjai legyenek.
Állandó müsorszAmox:
KOSSUTH RÁDIÓ
3.00: Trissen, fürgén, hanglemezek. — 3.00: Lapszemle. — 5.20: Hanglemezek. — 6.00: Falurádió.
— C.30: Hanglemezek. — 7.00:
Hírek. 7 20: Hanglemezek, közben naptár. — 7.33: Műsorismertetés. — 7.43: Magyar nóták közben kb. 8.00: Lapszemle. — 8.30: Műsorzárás. — 12.00: Dell harang- szó, hírek. —, 13.20: Hirck németül. —r 14.00: Hírek. — 13.15: Hírek szerbül. — 16.00: RádiólskoU.
— 17.00: Hírek oroszul. — 18.00: Hírek szerbül. — 20.00: Hirck
— 20 20: Hirck. — 24.00: Hírek.
— 0.10: Hírek franciául. — 0 20: Hirck angolul. — 0.20: Műsorzárás.
petOfi rádió
K.00: Frissen, fürgén, hanglems rek. — 3 30: MHK negyedóra. — 3.45: Termelési Lapszemle. 5.55: Hanglemezek, közben 6.35: Előadás. — 7.30: Hanglemezek. — 800; Hanglemezek. — 10.00: Hl rek. — 11.30: Műsorzárás. — 14 50: Hírek. —• 13.00: Rádióiskola — 18 45: Hirck szerbül. — 20.20: H\'tizo® újság. — 21.00: llirek. — 21 45: Hírek sz\'ovénüt. — 23.00: Hírek szerbül. — 23.43: Hirck.
szlovénül. — 24.00: Műsorzárás.
HÉTFŐ
KOSSUTH RÁDIÓ
,2.15: Pénzügyőri zenekar játszik. — 13.00: Operett részletek. —1 14-25: Házi-együttes játszik. —- 15 30: Szovjet müvek- — 15.55: Keringőle, polkák. — 18.00: Néphadsereg híradója. — 20.30: Rá dió ajándékmüsora. — 22-25-
Magyar muzsika- — 23120: Tánczene.
.PETŐFI RÁDIÓ
15 00: Iskolások rádiója, —\' 15 40: Elbeszélés. — 17-10: A Bo]. Nevik Párt útja. — 1730: Szovjet művészek muzsikálnak. — 18.10;
J
HETI RÁDIÓMŰSOR
Magyar Rádió műsora 1S5Q december 4-től december 10-ig
Természettudományi Társulat előadássorozata. — 18-40: Zenés
részletek u .Dalolva szép az élet* c. filmből. — 1910: Szomszéd-népek dalai. — 10.4*0: F.gy falu — egy nóta. — 2000: Túrczcne. — 22 00: Szív küldi szívnek,
KEDD
KOSSUTH RÁDIÓ
12.15: Kórusmüveícf — 14.10: Muzsika együttes Játszfk.-— 15 53: Keringők szárnyán. — 16310: Iskolások rádiója- — 17.10: Énekszámok zenekari kísérettel. — 18.00: .Okmány — melyről mü* liók Almodnak*. — 19-30: Hanglemez. — 20.15: Szinmü. az Ut- törőszinházbói közvetítés. — 23. ZJpernovsáky—Darvas trió játszik- — 23.45: Tánczene.
PETŐFI RÁDIÓ
15-40 Hanglemezek. — 16.30:
Tarka muzsika — 17.15: Miről ir az Élet és Tudomány. — 17.45: Dolgozóknak a zenéről- — 18.15: Filmzene. — 18-40: A sztálini tör vény. — 19.00: Tánczene.’— 19-40 Egy falu — egy nóta. — 20.00. Műsor a széncsata hőseinek. — 20-45: Mi történik a világgazda- ágban. — 21.30: Orosz klasszikusok — 22.35: Szív küldi-
SZERDA
KOSSUTH RÁDIÓ
12.15: Tüzoltózenekar játszik — 13/00; Rádió tánczenekara já* szik/ — 14.30: . Könnyű zene- — 15-30: Éneklő ifjúság. — 17-00: Építőipari félóra. — 18.00: Drága föld-., — 18-30: Szovjet zongoramuzsika.
— 19.00: Hangos újság. — 19.30; Román muzsika. - 20.30: A széncsata hőseinek. — 21.00: Rádiózeneknr Játszik. -
22.25: Tánczcno.
PETŐFI RÁDIÓ
15.00: Iskolások rádiója. — 13 40: A földkerekség cgyhatodán. szovjet híradó- — 13-55: Ritkán hallott operaáriák. — 16-40: Oros? népdalok. — 18.00: A moszkvai rádió műsorából. — 18 40 Előadás, a magyar munkásmozgalom múl\' iáról? — 19 20: Lengyel Rádió mü sora- — 20 25: A tudomány úttörői. — 22.00: A Magyar-Szov- iet Társaság műsora.
CSÜTÖRTÖK
KOSSUTH RÁDIÓ
1215: Műsor a széncsaták hősinek. — 12-45: A házi együttes ^átrzik. — 14 45; Szomszédaink — barátaink. — 15.30: Hanglemez. — 15 40: Alapfokú politikai iskola
— 16.40- Hanglemezek- — 17-10\'
Az árulók marsallja. — 17.50
Termelési híradó. — 18-05: Fel ’flumunkás. — 2030: Tánczene
— 21.30: Szoviet filmzene — \'*\'25: Liszt müveiből. — 23 00: Tánczene. — 23 30: Szórakoztató zene
PETŐFI RÁDIÓ
15.00: Iskolások rádiója- — 15 40: Fiatalok zenei újságja. — ’S.IO: Hanglemezek. — 16 30: El beszélés- — 17.20: A kaukázu-
4
Péntek, 1950, dec. 1.
ontuli .bolsevik szervezőtek tör ténctének Ismertetése. — 17.33 larntónia zenekar játszik. - 18.40: Szív küldi szívnek—19.00 Elméleti tanácsadás. — 19.15
Közvetítés az állami opcraházból
— 22 25 Tánczenc.
\'• PÉNTEK
KOSSUTH RÁDIÓ
12.15: Magyar és szovjet indu lók- — 13.00: Tarka muzsika. - 1410: Uttörőhiradó. — 16.20: Is kolások rádiója. — 17,10: Dolgo zóknak zenéről. — 18.00: A’apío ku politikai iskola- — 19.00: Han *os ulsá* — 20 30: Műsor t
széncsata hőseinek. — 21 00: Ma gyár mesterművek. — 22 25: Bu dapest Zenekar ját-zik, — 23 20 Szép melódiák.
PETŐFI RÁDIÓ
15.40: Könnyű Múzsa együttes látszik. — 16.40: Tánczene. — 17.00: Szív küldi szívnek- — 17.20: Operarészletek. — 18.00: Gárdisták előre — 18.40: Duna*c:pő-
gyár énekkara énekel. — 19.(70\' Magyar és szovjet operettel-bői. — 19-35: Egy falu — egv nóta. — 20 30: Aktuális kérdések. —2130: Mai könnvü zene. — 2215: Szórakoztató műsor.
SZOMBAT
KOSSUTH RÁDIÓ
12.15: Rácz Béla és zenekara Játszik. — 13 00: Tarka muzsika
— 1410* Régi olasz muzsika —
15.35\' KulturhJradó. — 16.10\'
Szovjet napok — szovjet emberek,
— 17.10: Moszkvai Rádió mflsorá
ból. — 18 05: Falurádió. — 19.00: Hangos Újság- — 20.30: Rádió hétvégi zenés szórakoztató tarka, estje. — 21-30: Denevér-babona, bagoly vakbuzgóság. — 22.25:
Tánc éjfélig.
PETŐFI RÁDIÓI
13.00: A házi együttes Játszik.
— 15.30: Az uj német kuitura —
15 50: Keringők. — 16.00: Zena szocialista fejlődése. — 16 40:
Szív küldi szívnek. — 17.10: Tanuljunk énekszóra oroszul. —• 17.30: Bura Sándor zenekara 1át* szik. — 18.00- Tánczene. — 19 23: ^.rőd a Volgán. Szinmü. — 21 30: KUrinétvcrscny. — 22.20: Esti
muzsika.
vasárnap
KOSSUTH RÁDIÓ
13 00: Zenés Posta. — 14.10:
Zenés sportoperett. — 14.50:
Hanglemezek. — 15.30: a Megvár Rádió műsora- — 1640: Könnyű muzsika. — 17 00: A Tartó? békéért és népi demokráciáért c. ap ismertetése — 17.15: Tánc- zene. — 17 40: Kincses ka\'erdá- -ium — 19 00: Széncsaták hőseinek. — 20-20: Rádiójáték. — 22.15: "ánczene. — 23.10: Cseh Filharmóniai Zenekar játszik.
PETŐFI RÁDIÓ
12 CO: Színes szovjet muzsika.
— 13.03: Színes muzsika. — 14-30:
A Szovjetunióban járt psrasztkü;. döttség beszámolója. — 15 00:
Kérdezz — felelek. — 15.45:
Szórakoztató zene- — 16-40: Sz.v küldi szívnek- — 17.40: Táncze- ne. — 18 40: .A verbunkos ci-
-*4ny*. zenés rád\'óiá^ók. — 20 30: S-órakcztstó zenekari muzsika — 2130: Színes fzovjet hsngvor* «eny. — 22-00: Magyar! Imre zenekara Játszik. — 22 43; Operett- egyveleg.
A békeműszak eredményei
se sSépjsBTiÉó lrálEaisfiíis»I
Lelkeshaitgulalii vezefőségválasztás vei! a murarátkai szövetkezeiben
A nagykanizsai Gépjavító Vállalat keddi békemüszakán a tavalyi sztálini műszak erc\'i^ér.yeirc emlékeztető tel- jcsjtménvek születtek. Az üiezn dolgozói ezen a napon a t-írzacl5 munkában végzett ki- juagaeló eredményekkel jut- tattá!?5 kifejezésre békeszere*
- tetüket ejszánt akaratukat a béke védelmében és ismét hiút tetUK népi demokráciánk. Jártunk, szocializmust építő munkánk mellett.
A tékeaéírzakon az üzem ;• m>rmnMk*itít«l átlaga Hl százalékra emelkedett.
A műhelyek kü/ütt u kismotor, nxerclö lett nz wlstí 170 »zázu- jtikos mühelyátIngával, utána „ villanyszerelő műhely küvct- kr«ik 15(1 Mázainkkal. A gép- műhely 152, a gépkocaijavitó 142; a traktor>zerelő 150. a hi’gesztőmühcly 154.7. u Inka- fosműhely 128 százalékos át- ^ tagot ért cl u békemüs/akon.
A legnagyobb teljesít ményt nz üzemben Küvcsi József élmunkás motorszerelő 300 százalékos naPi útlaffáVal érte el. utána következik Németh Zsigmom! elvtárs 279 százalékos teljesítményével.
Az ő cls5 munkáján elért 330
százalékos kimagasló teljesítményét az egyórás, megfelelő munka hiányában való kényszerpihenő lerontotta. Varga Lajos motorszerelő 262. Beck Károly revolverpados 243. Kalamár Károly esztergályos 191/idősb Fodor Ernő esztergályos 196, Bcdő Vilmos 194, ifjabb Fodor Ernő 167. Deák Andor és Ács József lakatos 175. Hegybíró György hegesztő 172, Czifra József traktorszerelő 147 százulékos teljesítményükkel kerültek n legjobbak közé. A vezctőségváhiMtásra készülő Ifik közül Btgonyai Sándor traktorszevelő 120, Szeghalmi Károly esztergályos lül, Mar. tón János o.sxtergályoM 140 százalékos normatolJosltntényt ért cl,
A Gépjavító Vdllnlut dolgo. /ólnak n béke-Tnűsrakhan elért kimagasló eredményei Igen komoív mértékben lendítették ebire n **tá- linl munkaiéin jánlások teljesítésének sikerét. A dolgozók bebizonyították ezen a műszakon, hogy a munka jobb megszervezésével, odaadó, lelkes munkával nz ul normák Is erősen túlteljesíthető!*.
A dolgozók lelkes munkájának sikerét döntő mértékben mozdította elő a műszaki ér
tclmiség támogatása, az anyag és munkacllátás általuk történt. jó szervezése. Azt mondják a vállalatnál, hogy a béke műszakot sikerre vivő előrelátó és alapos munkaszervezés nem valósítható meg rendszeresen. mert az üzem ja- vitójellegii lévén a munka rae nctét előre nem látható munkák zavarják. Viszont a béke- műszak feltétlenül jó tanulsá. got jelentett ahhoz, hogy uz eddigi szervezési munkán javításokat eszközölhessenek n műszakiak és n dolgozók. Felfedlek nők olyan szltk kereszt, metszetet. amo’.vck eddigi crdmónyclkftt csökkentették.
Felszínre hozott * béke- műszak rejtett tartalékokat, rávilágított olyan Időkre, amelyek kiesnek n munkából én n teljesítmények emelését hátráltat, tód eddig, újításokat és é*z*zcrUsltéscket hozott létre, amelyeket tovább lehet és keli fejleszteni.
A békéért folytatott harc <u bókemüszakka] nem zárult lo ebben az üzemben sem. sőt uj utat nyitott, amelyen hntudva még erőteljesebb harcot tud folytatni a termelés frontján a vállalat minden dolgozója a mindnyájunk legfőbb kincsét jelentő békéért.
A iraktorszerelő ifik
jó békeharcosok lesznek
műhelyünkből is a lő tanuló közül talán csak 3—I dolgozik a DISz-ben. Aki jól dolgozik a DISz-ben, az jó a munkában is. Mert megtanulja, hogy a kommunista ifinek a munkában is élen kell járnia.
— Meg a DISz-ben nem is kell éjszakázni. Meg nem is lehet — igy Horváth Zoli. — Jó, hogy figyelmeztettél Pista, ezután majd jobban igyek. szem. Ha felszabadulok, meglátod velőd versenyzők — és mosolyog. — Ami azt illeti, ez kötelesség is annak, aki DISz tag.
— Olvastátok a DlSz.vezo- tőseg határozatát — vetjük fel —, A dolgozó ifjúság fojloM- gzo szakmai tudását, szüntelenül képezzék magukat, példamutatóiul vegyék ki részit, ket u ízoeiulizmuN építéséből.-
— llát éu olvastam — mond. ja Hcgo Laci. — De uiludnny. nylon megtárgyaltuk már III. szón
a vezetCségválasztásra
Olyan feketék, mint az ördög. ;iüulról felfelé, felülről lefelé csak úgy\' csillognak a fekete olajtól c» némelyiknek a sok szétkent maszatbol csak a szeme villog ki vidáman, no meg a foga. de az süriien, mert az ember szeret nagyokat. harsogóan nevetni, ha fiatal é« olyan dolga van, mint nekik itt- A mnszatról ip" — minek is beszélni. Aki iraktorszerelő, az igy „elegáns” és ugvebár valahol viselni kell az előkelő mesterség jelvó. nyét, amíg mindenki inog nem tudja, hogv motorszerelést — és nemcsak olyan biknmkk motor, hanem nagy emeletnyi motorok szerelését — tanulja az ember,
— Csak legalább olyan jól
haladnának u mesterségben, mint amilyen maszatosuk — elégedetlenkedik itt mullct- tűnk Kollár István, aki muga sem valami öreg. morcképü szaki, mint\' ghogyun u azukl- kot és különösen a azokat, okik még tnntilóknt is oktatnak. ábrázolni szokták. Olyan fiatal 6 is, hogy Hege Laci. műikor bőszéi róla, igy mondja: ,
— Tud a Pista, nz biztos. Le. hét tólo tanulni. Ott
elől van a táblán
Iuost is.,— Hát röviden: Pista 8zaki nincs úgy megelégedve a lauulékkal, mint azok ővele.
— Ez a Zoli egyeneseu visz. fejlődik. To tavaly többet
tudtál mint most — mondja •>a Pista” komolyan cs a kis \'Horváth Zoli kényelmetlenül gyomja feljebb nyakán a ka. onlguliért. Nem szól. — De nem is helyes, hogy ezek a fiatal gyerekek annyit éjszakainak, a DISz-ben. meg a szabadságharcosoknál, aztán mog három napig vannak iskolában. így nem lesznek ezek szakmunkások.
..A szavakra felfigyelnek az ly.k. Most már egész sokan «l-aak itt körülöttünk. Látszik ff,ff.cok9n, hogy nem egészen Roller István vélemé- W Hege Laci in - - - cm azért van nz Amit mi n
DISz-ben. meg a,- szabadság, harcosoknál csinálunk, meg a tanulás
nem megy
a munka rovására.. .
— Nem hiit — csatlakozik Horváth Zoli is. — Csak... csak hát amig fiatal az ember — és felnevet u társaság. — Hehe, ugye Sanyi — néz Csu. torás egy szilvamagnyi emberkére, akinek pufók arcán még a szabályszerűen szeme alá kent olajfoltok is vigyorogjuk. s talán Vmég a sapka is amely keresztben á\'l szőke tüskehaján, — Hétfőn ez akkorákat á«itott, hogy majd. nem lenyelte a satut — moso. lyognnk a többiek kárörven- cfően. — Táncolt egész éjjel, — Auok Sanyi, u truktormüholy legapróbbja zavartau mente, getődzik. — Ja. csuk két óráig..
— Na látja — csattan Pisin Maki hongju. — Még nem is nőtt ki h földből, már táncolni jár reggelig. — Hát ez bizony hiba volt Sanyi, Így ocrsws hogy álmos voltál reg- KOI.
— Ezért fordul elő, hogy néha kicsit lézengünk — gya. kőről aztán önkritikát Horváth Zoli is és Hcgo Laci a kulturfelelős, .hozzáteszi: — Bár a
mozgalmi munkában
fáradnánk cl- Csak hat a mi
föl kellett készülnünk. Az uj vezetőség úgy tud jobb mun. kút végezni, ha ml jól dől- gőzünk a nmnkábun is, meg u tuozgulmi életben is.
A szurlosok niost komolyan néznek össze. Jobban tanulni, jó szakmunkássá válni. Ez a feladat. A kis Anek Sanyi arcáról is lcsünult egy pillanat, ru a mosolygás. Februárban már szakmunkás lesz.
Sztálin elvtárs születésnapjára befejezi évi tervét a Tejipari V
¦ A megyénk üzemeiben elin- ] dúlt sztálini raunkafelajánlási mozgalomhoz csatlakozott a Tejipari V nagykanizsai üzeme is. Az üzem dolgozói termelési értekezletükön elhatározták, hog/ évi tejbeszálütási és termelési tervüket december 21-re, Sztálin eMárs születésnapjára teljesítőt Az "idő előtti üervteljesités Vállalása az eddiginél fokozottabb nép- nevelőhiunkát. hárít a vállalat
minden dolgozójára, hiszen a tejbeszállitási terv teljesítése főleg a vállalat körzetébe tartozó dolgozó parasztok álta1 beszolgáltatott .tejmennyiségen múlik. A dolgozók elhatározták. hogy egyéni agitációvaj győzd* meg a dolgozó parasztokat a tajbeszolgálfatás mennyiséginek, asvsléséríl és segítik elő vállalásuk teljesítését.
Murátka dolgozói: munkások. parasztok és értelmiségiek. egyhangúlag megválasz- \\ tották a földmüvcsszövelkeze-! tűk rendkívüli közgyűlésén a.z uj igazgatósági és felügyelőbizottsági tagokat- Ez a választás azért vált szükségessé, hogy a hibákat, melyek a múltban nem hiányoztak szövetkezetünknél, kiküszöböljük és nz uj vezetőséggel olyan friss erőt vigyünk n szövetkezeti életbe, umely méltóan képviseli ott a dolgozókat 5* azok érdekeit.
A k5*fryülés foglalkozott u szövetkezőt jelentőségével, a szocialista nagyüzemi gazdálkodás előnyével, Tóth Lénárt, murarátkai dolgozó paraszt hoz/ászóláaábnn azon nézetének adott kifejezést., hogy dombot vidéken nehéz megalakítani n tcrmolfloxövctkozc- tét. Ax|án az c\'őudó Tóth Ló* nártot helyesen győzte meg, hogy Igenis, tpmelőszövetke zetet épugy lehet dombos.
mint sík vidéken alakítani hiszen a vöcköndi, orosztonyi példák is jgazolják ezt.
A rendkívüli közgyűlésen az is kijött hogy termc’őszövet- kezeti csoportjainknak külön jelentőséget ad. hogy most már a dolgozó parasztnak nem kell a munkaerejét áruba bocsátani, mert hisien magának dolgozik. A gép minden műn- kájában segíti- Olyan anyagi, jövedelemre tehet szert, amire egyénileg dolgozó aohuacm.
Azt. hogy a közgyűlés ilyen sikerrel végződött, köszönjük elsösötban a helyi pártszervezet népnevelőinek, mortu.segítettek a \'há/iagltáclóbun. a tanácsnak. ij DISx-nek, valamint az\'MNDH* helyt szervezetének. A rendkívüli közgyűlés sikere biztosítéka annak hogy az aljas Tito azoms/édi-ágii* bnn ezután is derekasan nheg- Alijuk a helyünket a béke- harcban.
IfJ. Nagy Ferenc,
Murarátka.
A békeharc jegy eben iinneplik Égerszög asszonyai az NDNsz megalakulásának évfordulóját
Zalaegerszeg MNDSz-asz- szonyai is tudják, hogy a világ békéjét komoly veszély fenyegeti. Itt közvetlen közelünkben minden eredményeink lerombolására ugrásrá^készen áll a háborús agresszorok fizetett ügynöke, a fasiszta Tito.
Ez a tény még . inkább aláhúzza. hogy ,, felsorakozzanak a béketáborhoz, egységesen védjék meg gyermekeik jövőjét és tudatosítsák a megye- székhely dolgozó asszonyai között a Békevilágkongresszus határozatait- Tudatosítsák azt, hogy az 1945-ben alakult Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség öt év óta azon fáradozik. hogy összehangolja a dől goző nők millióinak tevékenységét. n világ békéjének megvédéséért- Azért, hogy a háború vihara ne dúlja fel többé
d békés családi otthonokat- hogy ne legyen több hiadiöz\\tgy, hadiárva.
Az MNDáz zalaegerszegi asszonyai a Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség megalakulásának ötödik évfordu-\' lóját, vasárnap délután 4 órakor ünncplik meg nagyszabású kultúrműsor keretében a városi kulturotthonban.
Az MNDSz asszonyok házi- agitációjuk során ellátogatnak az egerszegi családokhoz, elbeszélgetnek a mindennapi problémákról, megmagyarázzák a dolgozó asszonyoknak, leányoknak, hogy mit jelent, ha összefogva, valamennyien felsorakoznak a béke harcos táborába. Tudatosítják a nép. nevelő munka sorén a varsói Békevüágkongrcsszus határozatait is.
El távolítottak a pördefölilei állami gazdaság dolgozói a közéjük befurakodott kulákot
A pöriloföldci állami giudu. Kiig Jánku-pUNztai Uzoincgysé. gének dolgozói számon esetben észlelték a fizetések nlkul- mávul, hogy a nekik járó üsz- •eget hiányosan kapják meg, \\ onnan eredt, hogy n la-rel- \'xámolást hanyagul végezték. Többször kérték a vezetőséget, hogy nézzen utána, ml okozza ezeket a zavarokat.
Alapos kivizsgálás után ki. jerült. hogy r rossz bérelszá. molúsokat ItuszAk István, ideiglenesen beállított írnok végzi. Kiderült nz is, hogy Kuszák István upja kulák, akinek 80 hold föld földje volt é« a felszabadulás előtt állandóan 6—7 cselédet tartott. Be. furakodott az ellenné(J az állami gazdaságba. Tudatosan rosszul végezte a bérelszámolást, hogy ezzel elégedetlenséget, szítson a dolgozók közölt.
Hol volt az a rés, ahol a kulák fia befurakodhatott? Ezt is megtaláljuk Okos Károly agronomus személyében, ö hozta be „ideiglenes" írnok nak és állítása szerint elküld, te Pördeföldére azr.nl. hogy vigye magával önéietrajrát mtrt «2t Craál litván ságve2etőhelyettes igy kívánja. A kulákcsemetc aíonbaP Gaál István előtt letagadta
kulák mivoltát, (iaái István érdeklődött Okos Károly <ty. ronómustól is az. uj frnok felöl, aki n következőket mond. ta: —• Egy nyugdíjas tisztel, tetőnek a fia.
Karmon iái tudta, hagy égy 80 hokhs kutálc családjához tartozik Ruszák István, de est eltitkolta és ehelyett szabad kc;ct engedett az ellenség_ nck az átlátni gazdaságban. Felolősségrovouúsakor azzal védekezett hogy „kényszer- helyzetben” volt, mert más írnokot nem kapott.
Ez az állítás nnevon helytelen és nagyon valótlan. Ilyen eset nem fordulhat elő állami "azdaságainkban- Okos Károly . ugrouomusnak az lett volna a feladata, hogy leleplezze az ilyen súlyos hibát. Ez komoly elhajlás Pártunk pa_ rasztpolitikájától.
A kulákcsemotét azonnal ej. ¦ávolitották a gazdaság területéről és Kuszák István helyébe Jakab Mária, az állami "azdaRHg kiváló munkását ál- ’Kották be. aki maid beesnie, tosen végzi a ráháruló fel. fidátot.
Péntek. 1950. dec- 1. *
„A béke mindannyiunk ügye !“
A háborús tíyujtcgatúk a békében élő demokratikus emberiség ellenségei. De tudja minden öntudatos dolgozó, hogy ezt u harcot, a béke harcát, az emberiség felszabadításáért^ harcoló nép. a Szovjetunió vezette béketábor fogja megnyerni. Mert ez a harc igazságos. Az imperialisták háborúba akarják az általuk \'kizsákmányolt munkásságot a rabláncot hucoló kapitalista álfcgtmok dolgozóit vinni. A népi demokráciákban szabadságban élő emberiséggel szembe akarják állítani, hogy vagyonukat és léha élb- tüket és hatalmukat megvédjék. Nekünk elég volt számunkra a múlt megalázó rendszeréből. elég volt a munkanélküliségből és elég volt a kapitalista kizsákmányolás fojtó szorításából, a horthysta rendőr, és csendőrszuronyok és pu»kák világából és igazságos bérköveteléseinkkor u ln»* börthnzéaből és munkából való kizárásból, me’y minden ecetben n nyomort és a konlnlást jelentette számunkra. Éppen
ezért, hogy ezt elkerüljük, egyemberként kell. hogy a béke ügyét megvédjük. Mi, ipari dolgozók, erős összefogással és szívós munkánkkal termelésünk emelésével válaszoljunk az imperialista ag- reszorok felé. Hadd hallják határainkon kívül is. hogy mi építünk, kórházakat és iskolákat kulturcpitményeket és könyvtárakat, villanyt és kultúrát adunk a falunak közelebb hozzuk a falut a városhoz. Ezért kell megvédeni a békét, hogy ezeket a már sa ját erőnkből felépített java- kát magunknak megtarthassuk. hogy gyermekeink jobb jövőjét biztosítva lássuk és bekében még többet és jobbat építhessünk, hogy’ megvéd, jük világos jelenünket és biztosítsuk ragyogó jövőnket. Ezért vállaltam én is Sztálin o\'vtárs 71. születésnapja tisz- tolctéro. hogy munkateljesítményemet 8 százalékkal eme lem. *
IfJ., Kist István
Báznkerettyo. Gazollntclop.
iTSegiiulult a luiUiii\'élct Kehillán
Nem |» olyan régen, pár hónappal ozelőtl, ha valaki meg kérdezte, milyen a kulturólet Ke- fiidán — a válasz nagyon szó- moruan hangzott. Kultúráiét nem folt.
Elhangzottak a hibák pártér-, lekezletckeni DISz gyűléseken. Kritika, önkritika alkalmazása nyomán megígérték a hibák kiküszöbölését.
Es mi történi? Kezdtek íujdo- gálni a szelek és hozták a hirt: az ifjúság színdarabot . tanul. Reisz Ferenc AVESZ körzeti szerelő pedig kezébe vette az ifjúság irányítását.
Igen, megtört a jég. Az eredmény máris kielégítő. Sőt mi több, várakozáson felüli lett.
Hogy történt? Meghívók .és hirdetmények utján megtudta a község dolgozó parasztsága, hogv vasárnap, november 26-án a kul- turházban fél hét órai kezdettel szinielőadást rendez a DISz. Kiváncsi volt Kehida dolgozó népe. Vasárnap fél hat órakor már telt ház volt. Mindenki korán jött, mert felt, hogy nem kap jegyet. így azután egy órát még várni kellett, ami nagyon nehéz volt Sokan az órát lesték, mások lehunyt szemmel számolták a perceket.
Egyszer csak csengetés hallatszott. — Mindjárt kezdődik —, suttogják izgatottan. Várakozásteljesen tekintettek a színpad
felé. ahol megjelent Szllassv Károly tanácstitkár és bemondta: u kehidal DlSz szervezet előadja a „Kisunokám" című 3 felvonó- sós színmüvet.
A függöny felgördült. Az előadás megkezdődött. A nézőközönség lélekzetvisszafojtva • figyelt. A sokszor íelzugó taps- orkán sikerről beszélt.
Előadás után beszélgetés közben Reisz Ferenc elmondta: —- Szerelnénk a Szabad Föld Téli Esték előadásain is szórakoztatni a hallgatóságot egy-két műsorral. A most épülő mozi munkálataiból is szeretnénk kivenni a részünket, hisz ezáltal tudjuk falunkban is emelni a kulturszin- vonalat.
— A napokban megválasztottak MSzT kullurfelelösnek, szeretném e két munkámat összehangolni és aktivizálni dolgozó parasztságunkat. Szeretném,- ha a kulturmunka itt Kehidán is folyamatos lenne, mert csak igy tudjuk falunkban a szocializmust építeni — mondotta.
Hisszük, hogy az elhangzottak megvalósulnak. Láthatjuk, hogy a sokszor felvetett hibák kikü- szöbölésének Ígérete valóra válik. Használjuk továbbra is a kritika, önkritika fegyverét, mert ez- zel is Tártunkat és a békét erősítjük.
BEKF.S KÁLMÁN
Kulákéknál
nagy a zsivaj, lárma. • •
Jplá imyusíhmdbmi halotti tort hit Péteri Fenne kuldk, ,Szomorú arccal tilt a hasonszőrű vendének • kő:ölt fiával együtt, (ta amikor a vendének klteidek u: ajtón, megkezdődön a vita. a űrirekedés. utal végül verekc. dósig fajult.
A verekedés kltMillanlófa a megboldogult volt, akt haldia előtt nem csíndlt. végrendeletet. A Iculűkcscmcte a:t hangoztatta, hogy az\' X hold földnek a fele út illeti. Az örcq ordított, verte a: asztalt. — Ebben a házban én vagyok az ur, itt én dolgoztam.
— Ne beszéljen már ilyent, nekem akarja ezt bemesélni, akivel egg házban lakott — mondta paprikavörösen- a fia, — Hiszen mindig két-három cselédet tart, még a kisujjál sem mozdítja meg. ..
A vén kuIák a dühtől remegc hangon üvöltötte:— A földet pedig nem adom. Nem és nem, ha megfeszülsz se! Slussz!.
Bíróságra í került az -ügy és ott a\' vén Hutáknak lett „igaza\'". Élvezeti - jogot kapott a földre. Fia rövidesen megnősült és akkor
magához hivatta, mondván, hogy Ó nem rossz ember, Átadta neki a fde földet, persze megfelelő évi haszon ellenében,
Mull az Idő egészen mostanáig, A napokban a kulákot meglátogatta a fia. Bejelentette, hang Ö tovább nem vesződik a földdel. A: őrc. gél elöntötte a méreg. Kétségbe, esetlen tiltakozott. — Nekem nem kell a föld. így Is azt mondják rám, hogy kuldk vagyok.
•— Na aztán mit gondol, ne. keni kell? Legyen csak vele boldog. Legyen maya a kuldk. Negyvenötben képes volt a bíróságra menni érte, vén bitang!
— Te facér — ordította az öreg — hiszen majdnem megfuj- tottál azért a.28 holdért.
így veszekedtek 45-ben a földért és most igy akarják lerázni nyakukról mind a kelten. De mindegy. Ey nem változtat a lényegén, m/rt Péteri Ferenc meg a fia, akárhogy csürik-csavarják a dolgot, mindenhoggan a nép ellenségei és mindketten kuldkok maradnak. Kutyából nem lesz szalonna!
APRÓHIRDETÉSEK
Nagykanizsai gőzfürdő nyitva reggel 7-tol este G-lg.
Nagykanizsai gözturdö nők ré- >zérc kedden egész nap és pénte- <rn dé ntán van nyitva.
Ingatlan vételt, vagy eladást .egkedvezőbben közvetít Mohácsi ingatlanközvetítő. Nagykanizsa, Adv Endre-ut 21. (ül?)
Fix fizetéssel, napidijjal, jutalék mellett munkalehetőségei .lyujiunk. Jelentkezés naponta reggel 9 órától. Állami Biztosító Nagykanizsa Csengeri-u. 2. _____________________________(1185)
Jókarban lévő kétkerekű kézikocsi olcsón eladó. Nagykanizsa, Tavasz-u. 16. (2013)
Bejáró mindenest azonnal íclvc szek. Cim Nagykanizsa. Magyar- u- 11. Buzási pék udvar. (2015)
500 kg-os tolósulyos mérleg és egy kettőaknás .Marabu’ kályha eladó. Cim: Nagykanizsa, Arany JánoMttca3<(^^_^_ii>^_^^_(2016)
Sötétszürke uj városi-bunda eladó barna panoflx béléssel. Nagy. kanlzvi. Sónd-ti, P/a, (20M)
Térképmérüt (kerekesei) kero itünk sürgősen megvételre. Cím a nagykanizsai kiadóban. (d)
Használt bolti pénztárgépeké, azonnali megvételre keresünk. Zaimncgyei Nópbollok Központja, Z.il.aegtrN/.eg, (107)
Kerlísvigást é* privát husfüsld- lést vállalok. ^Gazdiig Gézát Nagy kunl/,sn._ Somogyi Bein u. 30 (2020)
Használt ruhákat és lábbeliket állandóan veszek- Hívásra házhoz megyek. Kovács ószoros- Nagyka nlzsa, Szent Imre hg,-u, 12. (2022)
Zongorát vagy planlnót bérelnénk. Cim u nagykanizsai kiadó* bán. (?J21)
Megvételre keresünk kifogásta- lan állapotban lévő 48x40 cm. nagyságú evolut átíró készüléke két. Ajánlatokat kérjük az Állami Biztosító Kirendeltségéhez Nagykanizsa, Csengeri-u. 2. eljuttatni. - • - e r (2023)
— -Ismerd meg a Szovjetuniót"
-irnniel az MSzT nagykanizsai szervezete december 5-én. kedden délután előadást rendez központi előadóval. Ezen az előadáson a kanizsai dolgozók kibővithetik a Szovjetunióvá] és a szovjet emberekkel kapcsolatos ismereteiket.
Városi pénzügyőri szakasz: Nagykanizsa, Cscngeri-utca 25. sz.
Postafiók: 140.
419/1950. szám.
Tárgy: Borkészletfelvétel határidejének közlése.
A pénzügyőrség felhívja azon bortermelő gazdákat, akiknek a cserfőhegyi pincéjénél a borkészletfelvétel még nem történt meg, hogy f. évi december hó 4-én 9 órára cserföhegyi pincéjüknél jelenjenek meg, Á szemleivét mindenki hozza magával, ugyancsak mindenki hozza magával a terméséből eladott, vagy elfogyasztott, vagy adóba beszállítót! bor igazolására vonatkozó fedezeti okmányokat (például csekkeljsmervény, átvételi jegy, stb.), mert azoknak hiányában a péniiigyőrsí-gnek nem áll módjában a hiányzó bort Igazoltnak venni és u hiányzó bor után az odót előírja. Aki a készlet, felvételnél nem jelenik meg, kedvezménye. borforgalml adóra való Igényét elveszti és meg lesz büntetve. ezenfelül készlele a környező izölök termése ée szőlőterület figyelembevételével becslés után lesz megállapítva.
Nagykanizsa. 1950, november 29.
TÓTH JÁNOS pénzügyőri főfelügyelő, szakaszparancsnok.
"
ZALA
Az MDP zalamegyei pártbizottságának napilapja. Felelős^ szerkesztő: Szántó J-mő. Felelős kiadó: Darabos Iván. Szerkesztőség: Zalaegerszeg- Kossuth Lajos-a 22. Telefon 250 Nagykanizsa. Zrínyi Miklós-o 29 Telefon: 54.
GadóhlvataF Zalaegerszeg. Szó- henyi-tér 4. Telefon 102 Nagy sanizsa Szfálin-ut 5 Telefon 398 Készült a Vasmegve Nyomdában Szombathely Kossuth Lajos-u 6 Telefon:. 75.
Nyomdáért felel* Hegedűs Gynls
Felkészülnek a kanizsai csapatok a Téli .Kupára
A labdarugóbajnokságok beleje.
ződtek- de az egyesületek vezetői nem pihentetik csapataikat- gondolva a közeljövőben megrendezésre kerülő Téli Kupa mérkőzésekre. így a labdarúgás nagykanizsai hiveinek továbbra is alka.- muk lesz kedvenc sportjuknak hódolni. Addig is inig a téli bajnokság megindul, a csapatok barátságos mérkőzések megrendezésén fáradoznak. Ilyen barátságos mérkőzésre határozták el magukat az NB III-ban nagyszerűen szereplő Építők. A csapat a nagy- kanizsai Vasutat hivta ki barátságos jellegű mérkőzésre, melyet vasárnap szoretnénok megren dezni. Amennyiben a tárgyalások eredményre vezetnek, úgy vasárnap érdekes mérkőzésnek lehetnek tanúi azok, akik megnézik a két csapat találkozóját. Jó
mérkőzésnek Ígérkezik a találkozó annál is inkább- mert az Epi tők az NB III-ban nagyon megerősödtek és jó játékerőt képviselnek- amit bizonyít az elért második helyezésük.
A vasutas csapat tőle nem várt eredményt nyújtott a csonka fór dulóban: senki sem számított arra, hogy nem kell a kieséstől rettegniük. A bajnokság megír.-1 dulásakor szinte egy véleményen voltak még a legvérmesebb szurkolók is abban, hogy ezzel a csapattal nincs sok keresnivalójuk. De a csapat szorgalmas munkával készült a bajnokságra és bebizonyította, hogy kár volt előre eltemetni a fiatal erőkből álló csapatot. Vasárnap a két csapat találkozóján dől el. melyik csapat fejlődött többet.
Rendezzék meg Kanizsa aszialilenisz baínokságál!
Az asztalitenisz bajnokságuk befejeződtek és mlndon nappal közelebb kerülünk az év végéhez, de még gr. évben nem rendezték meg hz asztalitenisz vezetői n minden évben szokásos Kanizsa- bajnokságot. H/t egy kicsit körülnéznek n sportlapokban- láthatják-
hogy országszerte rendezik minden városban a szokásos évi vároibsJnoksAgokal. Jó lenne, hí most, a bajnokságok befejeztével Nagykanizsa asztaliteniszéről I* hozzálátnának és megrendeznék a bajnokságot!
Kosárlabda-nap
Nagykanizsa kosárlabdázói egéig napot bctül\'ő ko*árl;ibda-napot rendeznek vasúrnup jig ipari glm- názltim tornatermében, melyre o Szombathelyi Lokomotív férfi és női csapatát hívták meg. A ko-
sárlabdn-nnpon a kanUaai csípi* tok közül az Olajmunkáit lányok az Építők és h V.isut férfi és női csapata izcrepel. A műsort u holnapi számunkból közöljük.
A zalae
különös anyagból gyúrták. Állandóan arról panaszkodnak, hogy éhen kell itt döglcni ebben a városban, nem akad egy árva tétek sem. aki rászánná magát, hogy beülne ezekbe a mozgó roncsokba. — Idenézzen , kérem ezekre a ,,topogókra" — ‘mutat a; egyik mind a négy gumiabroncsára. — Tiszta ronqyos már Hiába nincs fuvar, de ha lenne..
Az ám,, hát ilyen eset is van 7 Van bizony. Lássunk csak egyet- kettőt.
Bevágódik a páciens a taxiállomáson: Kérem legyen szives vigyen ki a vasulállomasra!
Megérkezik a szenvedő alany, aztán kiguberállatnak vele kerek tiz forintot. A távolság csupán egy kilométer cs néhány méter. Ezért a pénzért Budapesten a Keleti-pályaudvartól legalább Újpestig szállít cl ben- nünlcet a taxi.
A napokban sürqősen Nagykanizsára kellett volna eljutnunk. A taxiállomáson 5 gépkocsi állott. Egyiknek eyészhapos fuvar, ja lesz. a másik foglalt. A har. madik defektcs m szóval mindegyiknek „vulamt hibája van." Főként pedig az, hogy megtud Iák, kinek a részére kellene...
A: egyik kocsitulajdonos nem tudni mi okból, még azt is megkérdezte: „Na és ki fizeti?" Persze 6 sem vállalkozóit.
Tegnap este az egyik nemteli vállalatnak kocsira volt szüksége, Újból nem volt vállalkozó,
Ö egész napos útra akarták bevenni rendkívüli fontos flgyben a taxit, nini „legritkább eset" ugye..
Tettünk egy ellenpróbát. Felhívtuk a taxiállomást. — Kérem, Innen és Innen beszélek — a pénz nem számit —-. András- hidára akarok kimenni.
•— Azonnal megyek! — har-
taxisokat
égi
saqta egy öblös hang a drót másik végén.
Éjszaka próbáljon valaki a
taxiállomáson balcsel, hirtelen rosszullét, vagy bármilyen szerencsétlenség esetén egy gépkocsit
előteremteni! Olyan azlan nincs, nem is volt, de _ talán lesz!
Valahogy igy fesj n megye- székhelyen ez a taxikérdés, tinid a legrövidebb időn belül feltétlenül meg kell. hogy változtassa, nak az arra illetékesek.
- (J. I)
VÁROSI MOZGO NAGYKANIZSA
December 1—2—3-án. péntek- szombat, vasárnap
EZERARCÚ IIÖS
Figyelem! Figyelem!
Minden vasárnap délelőtt 10 ónkor 1 forlnto* helyérak me^ett matiné-előadás
Matlnő-elősdásr* Jegyek * pénz* téri érák alatt egéig hiten ét válthatók
December 3-án délelőtt 10 érakor RIADALMAM PÉTWl A Nagy Péter c film íolytutúía.
Pénatárnyltisi Hétköznap kéz* déa elölt l érával. Vaafir* é« ünnepnapon délelőtt ll-tőt fél T\'g é< kezdés előtt 1 éréval-
Előadósok kezdete: Hétköznapokon délután 5 és t
órakor vasár- és ünnepnapokon délután 3. 5. 7 és 9 órakor.
A ZALAEGERSZEGITÜZÉP V.
felhívja a vállalatok, üzemek, közintézmények
tüzelőanyag felelőseinek figyelmét arra, hogy az
- 1951. évi tüzelőanyag hitelakcióhoz
Mükségcs tájékoztató és nyomtatványok Zalaegerszegen a központban (Rákóczi ut 48)- vidéken a helyi Tüzép fióktelepeknél kaphatók, A megbízottak a dolgozók érdekében minél előbb vegyék át a nyomtatványokat.
TTZíLP V. ZALAEGERSZEG.
Jól kikerül! az elméleti pártnap Zalaegerszegen és Kanizsán
AZ MD1» Z Ali A. MEGYEI PÁRTBIZOTTSAgAXAK XAPILAP.IA
VI. évfolyam 2S0. szám.
S32
Ara 50 fillér
1950. december 2. Szombat
A békéért,
a népek szabad életéért
Egy esztendő egy ember életében nem hosszú idő, még ke léskbé bosszú népek életében. De egy "esztendő mégis elég hosszú* idő ahhoz, hogy elhatá- rozéan dőntó jelentőségű legyen az emberiség fámára. Napjaink- bíif a világpolitika ©serényei kergetik egymást és ezek az ese* ménvek egyre közelebb hozzák a vígsé döntést: a békeszerclő etnbermHllók diadalmas győzöl- #!it .a háború* uszltók felett.
A napokban mull egy osztott, (fej*. hogy nyilvánosságra hoz- tS‘* a Kommunista és Munkás* pártok Táiékoetató Irodája ina- gvarorsziigi tanácskozásának ha. líroztaiaH. amelyek történelmi
k\'ltn’őpégflknil tagra, bosszú
tdór* megmutatták: mik a lt?n. Időin/; o ne*ke megvédése érdeké\' ben, a munkásosztály eaj/ségének meuszilárdilása érdekében, az áruld TVo és bandája elleni harcban. Ez az egy esztendő éppen a Tájékoztató Iroda hotd. rovatainak , következtében a legjelentősebb a második világháború befejezése óta eltelt időszakban.
„Csak a népek legnagyobb ébersége, kémény elszántsága, hogy minden erejűidet latbavetve, minden eszközzel küldjenek a békéért — csak így lehet meghiúsítani az uj háború gyujloga- tóinak bűnös szándékait*• ¦—
mondta- egy esztendővel ezelőtt a határozat és azóta az egyszerű emberek milliói meg is mutatták: nincs az az áldozat,
amit meg ne hoznának a teremtő béke, a szabad élet érdekében. Az elmúlt esztendő ese- méuyei világosan megmutatták, mennyire igaz\' a Tájékoztató Iroda határozatának megállapítása, hogy „minél reménytelenebb az imperialista reakció ügyc. annál dühödlebb ez a redukció, annál jobban nő árháború* kalandok veszedelmei“. Hang. suhozzuk, egy esztendő telt cl ¦ a történelmi szavak elhangzása óta,. Vájjon ki Is tudta volna előre, hogy alig /élesztendő múlva véres kalandba bocsátkoz- nak az amerikai Imperialisták* s l-ingbaboritják egy szabadság, szerető nép békés hazáját? A kommunisták világosan látták, hogy u talaját vesztett Imperializmus semmitől. eem rUd vissza, csakhogy szennyes ural mát fenntartsu. É« Íme: amire 11 Tájékoztató iroda határozata tliy esztendővel ezelőtt nyíléi- "tettetett, a: véres valósággá miit Korodban.
Koreát lángbaboritolták a dől Jirlniperlulisták. • most alias háborújukul Kínára is ki akarják terjeszteni. Világos a céljuk: uj vi*«Khúborut szeretnének kirob.
*\' bántani, mert — ugv képzelik — csak llymódon tudják biztosi ’ani világuralmi törekvéseiket, s ‘lönthekiic rabigúba a szabadság- szerető emberek tiz és száz- millióit. De mi már előre meg- , adtathatjuk őket: sötét tervei- kel nem tudják valóravallanl soha! Elég emlékezetni a Tájékoztató « Iroda \' határozatának ;Tra a megállapítására, hogy ,A történelmi helyzet ma gyökeresen különbözik attól a helyzettőlj "melyben a második világháborút, készítették elő: a mai nemzetközi viszonyok közölt a háborús
QVuJtoqatóknak összehasonlít ha.
talmul nehezebb valóravdltaní l’erf* terveiket“. Világos, hogy ** Idő nekünk, a béke táborának
dolgozik, s az imperialisták lába alól mindjobban kicsúszik a talaj. A Tájékoztató Iroda határo. zata egy esztendeje még 000 milliós béketáborról beszélt. Ma már bOO millió ember sorako»ilf a béke zászlaja alatt, amelyet a nagy Sztálin emel magasba.
Ma SOu millió, holnap egy milliárd, holnapután már másfél- milliárd ember sorakozik szilárd, megbonthatatlan egységben azzal a kemény elszántsággal, hogy a békftt, az életei odó bóköl megvédelm«zl és a háború halálmadartilnak egvre kisebbre zsugorodik uz n reménye, hogy czvlwl az, emlvreket egymás ellen ugruarthatja. s uj, minden eddiginél puszliióbb és véresőbb háborúba döntheti az emberisé, get,, „a népek nem akarnak hd. boriit és gyűlölik n háborúi", ezért lesz napról*napra egységesebb. erőteljesebb a tiltakozás: szüntessek be az atomfegyvert! kezdjék meg n lefegyverzést! nyilvánítsák háborús bűnösnek, aki háborút kezdi A népek lát- ják, kik azok, akik - romlását akarják, ezért növekedik napról, napra az a tábor, amelyet a hatalmas Szovjetunió vezet.
A népek látják, hogy az amerikai imperialisták a békét veszélyeztetik, ezért készek minden eszközzel meqvCúelmczni azt a békét, ami számukra mindent jelent: az életet, az alkotást. Ezért írták alá százmilliók a stockholmi békefelhivást, ezért jegyezte olyan túláradó lelkesedéssel a mi dolgozó népünk a békekölcsönt, ezért harcol most már hosszú hónapok óta szabadságáért, függetlenségéért Korea hősi népe. A béke eszméje diadalmaskodik, hiába is bör- ‘önözik be Henri Mariint. hiába üldözik Geraldine Chalmerst, hiába kárhoztatják szótlanságra Paul Robesont, s hiába akarják ílüzni a békét Sheffieldből, Angliából, Amerikából!^ A béke esz. mcje nem ismer határokat, a béke eszméje legyőzhetetlen.
A Tájékoztató Iroda egy évvel ezelőtt nyilvánosságra hozott ha. tározata — mint mondottuk — utat mutatott, hosszú Időro meg. jelőlto előttünk a járható utal; clo megnnilutta kötelességeinket Is, amelyek esősorban u kom- munlnták pártjainak kőlolfisógcl. „A harc n szilárd és tartós bekéért, a béka erőinek szervezéséért és tömörítéséért a háború erői ellen — c: álljon ma a kom. munlsla ptlrtok és a demokra.
/ iktat szervezetek egész tevékeny, séfjének központjában" — szól u határozat és most, egy esztendő múltával elmondhatjuk: a kom- munistn pártok, a demokrácia, a haladás erői mozgósítottak és szüntelenül erősitik a béke erőit, azokat az erőket, amelyek legyőzik a. háborút. Az emberek millióiban pedig ennek a harcnak következtében mind elevenebben él. hogy a béke védelme — a világ valamennyi népének ügye. S valóban, a világon soha netn volt még mozgalom, ami ilyen egységessé tette volna a szabadságszerető népeket, mint éppen a béke mozgalmai Ebből is tapasztalhatjuk, hogy világ méretekben is helytálló Rákosi elvlársunk megállapítása: ,Loha a magyar dolgozók ilyen össze- kovácsodon és lelkesen nem álltak ki egy eszme mellé, mint most", amikor ,A főjelszó az volt: Békét akarunk! * Igen, a mi
Nagyszerű eredményeinkről, népi demokráciánk egyévi fejlődéséről készéit az Országgyüiésen Dobi István, a minisztertanács elnöke
WAz Országgyűlés második napi lósón megjelent Rákosi Mátyás clvtárs, a MDP főtitkára. Rónai Sándor elvtárs, az Elnöki Tanács elnöke. Dobi István, n miniszter, tanács elnöko és a minisjrterta- nács tagjai. Ott volt J. D. Kiizei- Jov elvtar* szovjet nagykövet is.
Az ülést Drahos Lajos elvtár*, az Onzággytilé* elnöke nyitotta meg. rnujd Dobi István, u mliiUxtcrta. nács elnöke tartotta meg beszá- mólóját,
Dobi István beszámolt gz 1051. évi költségvetés hnialmtur tant-
házásairól Külön foglalkozott a dunai vasmű nagyarányú építkezéseivel.
- Ilyen hatalmas arányú épitke. zést — mondotta — néni ismer országunk történelme* Dolgozó népünk ifjúsága, azok, öltik számára elsősorban készül a Dunai Vasmű, óriási lelkesedéssel fo- gudták az építkezés hírét, Ifjusá. gunk különös kitüntetésnek, becsület és dicsőség dolgának te. kinti u Dunai Vasmű -építkezésén való részvételt.
A költségvetés a nép érdekét szolgálja
A minisztertanács elnöke ezután- kiemelte, hogv n mi költ. ségvertésünk a béke költségvetése Utalt arra. hogy a kapitalista országok kormányai költségvetésük tárgyalását — amelyek a háborús készülődést szolgálják — a bizalom megszavazta tusával kötik össze. A bizalom, amit megszavaznak számukra, azonban nem a nép bizalma.
A mi költségvetésünk a nép érdekét szolgálja, a dolgozó ncp jólétét segbi elő. Ezért élvezi kormányzatunk a dolgozó nép bizalmát
Dobi István ezután az 1950. évben állami életünk minden területén
elért Jelentős teredménvek. kel foglalkozott. Megállapította, hogy a szocialista munkaverseny fejlődése, a Sztuliánov-mozgalom erősödése bizonyltja, hogy
dolgozó népünk vezetője, nagyszerű munkásosztályunk példamutatóim teljesiti kötelességét szabad hazája, a béke szent ügye érdekében.
Elmondotta, hogy nehéziparunk az 1931. évben uj nagy sikereknek néz elébe.
A nehézipar termelési értéke a* 1950. évi várható terme- léshez képest 28.8 százalékkal I emelkedik.
Még több épitőmunkást!
A továbbiakban szénbányászatunk fejlesztéséről beszélt. Mc- állapította, hogy a bányászok nagy lelkesedéssel fogad’ák a mi. nisz’ertanács és a Magyar Dolgo. zók Pártja Központi Vezetősége közösen hozott határozatát cs
a bányászertekezjet napján
169.1 százalékra teljesítették előirányzatukat-
Az építőiparról szólva elmondotta, hogv annak termelésű az 1919. évinek két é* félszerese.
Igen nagy eredmény — mon dottn —, hogy nz építőipar Idény- lollcgót megszflnietiük. Ennek bl- zonyitékn, hogy építőiparunk még ti téli hónapokban is mun- kucróhiúnnvul küzd.
A* 1050. évben h«tvnnrzerr«l több épitőmunkást foglalkoztattunk, mint 1940 ben, 1051* ben ¦ munkáJ»|ét«ámot egy- harmaddal kel} növelni.
Megom’ótoczctt arról, hogy építőiparunk fejlődése unnak kő- szűnhető, hogy u Szovjetunió
rendelkezésünkre bocsátotta élenjáró építő munkamódszereit A következőkben beszámolt Dobi, István közlekedésünk fejlő déséről. ahol szintén a Szovjetunió támogatása révén sikerűit komoly eredményeiket elérni. Közölte, uogy
az ötnázkilométera. mozgalom eddig 26 millió forintos megtakarítást eredményezett
A könnyűipar fejlődéséről Szól va elmondotta, hogy a gyáripar ezen a területen is teljes egészé ben n dolgozó nép kezébe ment át. A további feladatok sikeres megoldása uzt kívánja, hogy to- vábbfcjlo#*xék u munknvcroonv uj* formáját, uz Hiivngtak»réko«. íiicért folvó versenyt.
Ezután külkereskedelmünk ndn. tait ismertette, tnn|d . rá\'ért n mezőgazdaság kérdéseire. Rámu. •utóit, hogv
az állatállomány és a legtöbb nllvényféle«ég termésének növekedésével rgyütt gyorsan emelkedik a falu jóléte Is.
A Szovjetunió hatalmas segítséget nyújtott dolgozó parasztságunknak
*— Dolgozó parasztságunk nap*J ról-napra emolkedő jólétén keresztül is lemérhető, mit jelent a falu népe számára\' a munkásosz. tály segítsége, a Magyar Dolgozók
Pártjának vezetése — mon. dotta.
A hála hangján emlékezett meg
• Szovjetunió felbecsülhetetlen
értékű támogatásáról, amellyel ebben az évben újra kétszáz dolgozó parasztiak tette lehetővé, hogy személyes tapasztalataik alapján győződjenek meg a közős gazdálkodás előnyeiről * hogy Kár pát-UkraJnábói kolhu/pi rus*t- küldöttség Jöhetett hozzánk
UpA»stttUtátadá»rn.
A továbbiakban állami gazdaságaink eredményedről és hlá nyosságalró! szólt, majd kiemel te, hogy lényeges fejlődé* *n pusztulható az egyénileg dolgozó parasztok munkájában és gmi. dolkodáxábnn i». Az Itt tapasztal ható hiányosságok közül mrgem lilett*, hogy nz állammal köttátt termelési szerződésnek nem min. dentttt tettek hiánytalanul eleget. Hangsúlyozta, hogy
az 1951. évi költségvetés hatalmas összegekkel biztosítja mezőgazdaságunk fejlesztését,
mind az állattenyésztés, mind a növénytermesztés és erdőgazdaság területén. Adatokat ismerte- tett a\'mezőgazdasági ssakoidatás további kiépítéséről.
Belkereskedelmünkről megállapította, hogy^
az állami és szövetkezett kereskedelem az 1950. évben az összkiskereskedelml forgalom több mint ötvea százalékát bo- -nyolitotta le..*
j. Aláhúzta a szocialista szektor mellett a magánkereskedelem tevékenységének jelentőségét.
Egészségesebb, műveltebb nép
Ezután így folytatta:
— Közegészségügyünk színvonalának emelkedése is mutatja népünk életszínvonalának emelkedését, országunk fejlődését
Csecsemőkuladóságunk t háború előtti 13.1 százalékról 9,6 százalékra csökkent, a tbc. halálozások száma 14.2 százalékról 9.9 azázalékrs
A továbbiakban köznevelésünk és népművelésünk fejlődéséről beszélt. majd a helyi tanácsoktól virlékvavtt meg.
Helyi tunácsalnk fontos feladata az állami fegyelem, a népi fegyelem megszilárdítása —- mondotta —
ezrn g téren mutatkozik még hiányosság, nemtörődömség, s közösségi tulajdon lebecsülése, a tervek be nem tarlósa, a költségvetés áthágása, felsőbb szervek határozatainak végre a/ nem hajtása.
az állammal szembeni kötelességek laza kezelése stb. Tanácstagjaink egyik legfontosabb kötelessége, hogy ezen u területen Is segítsenek kormányzatunknak
Legyenek szigorú őrzői az állami népi fegyelemnek s ezen keresztül híven lássák el hi-
népünk,, de az egész -világ dől. gozó népe is békét akar és mély* séficsen elitéli azokat, akik vele szembehelyezkedve va háborúról beszélnek, a háborús gyujtoga- lók szekerét tolják.
A mi népünk békét akar. De nemcsak akarja a békét, hanem kész bármilyen áldozatot is hozni érte. Béke! Ez az egy 6ZÓ hat át j
bennünket, amikor a szocializmusról, hatalmas terveinkről, növekvő jólétünkről, boldog életünkről van szó. Mindez olyan dolog, amiért érdemes küzdeni, araiért érdemes áldozatot hozni És most, egy esztendővel a Tá- Jékoztató Iroda határozata után tovább folytatjuk eltökélten harcunkat a békéért abban a szellemben,
amint art a határozat megszabta: „Most az a feladat, hogy még jobban fokozzuk a népek éberségét a háborús gyújtó, gatókkal szemben, szervezzük tfs tömőritsük a széles néptőmegc- ket a béke ügyének cselekvő védelmére a népek alapvető érdekeiért, életükért, szabadságukig.\'4
A kanizsai Vasöntöde dolgozói befejezték ezévi tért ükét
Tflfdeukll, népünk érdekelnek
, képviseletét.
A kővetkezőkben (elhívta n fi- íveimet annak jelentőségére, hogy dolgozó népünk biztonsága* békés építő munkája felett megerősödött államvédelmi hatóságunk c» határvédel műnk őrködik.
Belső rendünk védelméből kiveszik
részüket ügyésnégeink é» bíróságaink is. Népi demokratikus rendszerünk megerősödésével kap. cnolalosan szólóit
n katolikus püspöki karral való megállapodásról, amely érzékeny csapna volt a külső éa belső ellenségre egyaránt cs hozzájárult népünk egységének kiszélesítéséhez
— A béke és Sztálin neve összeforrt
A katolikna egyházzal való meg.
Allapodás mindmáig jól íungál — mondotta — s a magunk részérói nindent megteszünk, hogy ez a jövőben is így legyen. Regéljük, rogy a katolikus püspöki kar is \'.íven kitart mellette s fellép a he* yenként ellentétes tendenciák élen.
Dobi István ezután arról beszélt, ogy az 1950. évben a,nemzetközi elyzet élesedett, megrótt a hí* orú - esélye. A mi külpolitikánk egfóbb célkitűzés* a béke megvesse — folytat ta-r-.
Ezért fŰzzük mind szorosabbra cs szorosabbra szövetségünket és barátságunkat a nagy Szovjetunióval. A béke és Sztálin reve épp olyan szorosan összeforrt dolgozó népünk szivében, mint ahogy a felszabadulás, a szebudság, a virágzó élet fogalma egybekapeso* lódlk a Szovjetunió, a dicsőséges Szovjet Hadsereg nevével.
Megemlékezett a baráti népi de- aiokráciákkal kö’öll szerződésekről, a 159 milliós kirai néppel való »•
egyre * szorosabb kapcsolatainkról, a koreai héphez fűződő baráti érzelmeinkről, majd így folytatta:
— Békénk éa egész Európa békéjének állandó veszélyeztetését jelenti déli határainkon az áruló Tito-banda. Azok a dolgozó parasztok. akik déli határainkon laknak,
rémregenyekbe illő tényeket tudnak elmondani arról, hogy a Ti to-faslszták milyen nvo mórba döntöttek Jugoszlávia hős népét, milyen féktelen elnyomás dühöng határainkon túl.
A mi népünk most a szerencsétlen jugoszláv nép sorsán látja, hogy mit jelent az, ha egy ország irányítása az amerikai zsoldosok kezébe kerül, még inkább elmélyül szeretetünk és ragaszkodásunk a kisnépek önzetlen segjtője. a nagy Szovjetúnió iránt.
A minisztertanács elnöke ezután a Magyar Békckongrcssz.usról szól- v« n békcküldöttck szavaival támasztotta alá, hogy a magyar nép kész harcolni a bókéért.
Örömmel üdvözöljük a Békcvilágkon<rrc$$zus határozatait
A vatsói kongresszusról a következőket mondott#:
* magyar kormány „* ország békés céljainak megfelelően örömmel é» lelkesedései-! üdvözli a Béke Híveinek II. Világkongresszusa határozatait.
A béke védelme azonban parancsoltján előírja azt is. hogy erősít. <ük büszkeségünket, népludsere. \'ünket. Ami • hadsereg kérdését •Heti, népi demokráciánk ezen # \'éren b komoly eredményeket tud clmutatni.
Fiatal honvédségünk — a békeszerződés által megszabott keretek között — erőteljesen fejlődik- mindjobban elsajátítja a győzelmes sztálini had- #üdományt. kiképzési, valamint politikai — erkölcsi színvonala állandóan emelkedik.
Oönlő módon megváltozott honvédségünk tisztikarának szociális összetétele. A parancsnoki kar hatalmas többsége — egészen a tá- ’ ornokokig — munkások és parasz- ok öntudatos, hű fiaiból kerülnek vi. A honvédségünk soraiba belé* u> ifjak lelkesedése, a katonai cs •¦olitikai ismeretek tökéletes elsa- .tiltására irányuló odaadó szorgalma és gyor* fejlődés© ugyanak- tor világosan mutatja népi demo- cráciánk uj embert formáló hatá* •át ifjúságunk tömegeire,
—- Dolgozó népünk méltán zárta szivébe honvédségünket. méltán veszi körül szeretettnek ezer jelével harcosait és tisztjelt, amikor azok felkeresik az üzemüket- falujukat é* méltán hoz meg érte minden áldozatot"
íolgozóink büszkén mondják: — >» joggal mondhatják — amikor ncnetwiő, daloló honvédcinket lát- ék. élükön a llazti csillagot vi- elő munkáttiriunkkal: ezek a ml iáink, a mi hadseregünk.
Erősítsük
néphadseregünket!
Kormányunk feladata, hogy tovább erősítse hadseregünket- növclje dolgozó népünkben a honvédelem ügye Iránti feltétlen áldozatkészséget,
— népünk azereteli vezér*, Rákosi Mátyás szavainak szellemében: ,.a mi hazánk nem rét, hanem erős
Szómba!, IS5#. Üee, *.
bástya a béke frontján.
Tisztelt Országgyűlés — mondotta Dobi István —. végigmentem
állami életünk minden lényeges területén. A kép azt mutatja, hogy
dolgozó népünk erőfeszítései az 19.10 cs évben nem voltok hiábavalók és megteremtették az alapot az 1951 évi feladataink megvalósítására,
de szólni kell arról is, hogy a szocializmus építése során hogyan alakul át népünk, hogyan neveli a Magyar Dolgozók Pártja, a bölcs tanító, a szeretett vezér, Rákosi Mátyás új emberekké, öntudatos, erős, jövőjükben bízó dolgozókká a magyar népet.
Mióta mienk lett az ország, magyar munkásoké, dolgozó parasztoké, értelmiségieké, uj nép van itt születőben, amely bátrabb, egészségesebb, mint a régi volt.
Ezer és ezer tény bizonyitja, hogy n magyar munkás, a magyar dolgozó paraszt, az egész magyar nép, ha népi demokratikus hazája új numkahőstettekre, áldozatvállalásra, hazája védelmére hívja, egy- ségbeforrva; örömmel felelt: „meg. adjuk”. — Meg vagyok győződve arról — fejezte be beszédét —.
hogy a tisztelt Országgyűlés, a Magyar Népköztársaság 1951-cs költségvetését, miután megtárgyal, ta, annak minden részletét, örömmel és lelkesedéssel elfogadja.
?
Dobi falván beszámolóját többször szakította meg a képviselők taps*. Felállva, lelkes tapssal ünnepelték n haludó emberiség nagy vezérét, Sztálint és a magyar nép bölcs tanítóját, Rákosi Mátyást.
Az országgyűlés legközelebbi ülé. sét hétfőn délelőtt 11 órakor tart- ja. amikor megkezdődik az 1951, évi költségvetés általános vitája.
Leopold Inlelil lengyel fudós Budapestre érkezel!
Leopold Iufcld lengyel fizikus szerdán Budapestre érkezett. A lengyel tudós részt- vesz az Akadémia Ünnepi Hetének
munkájúban és előadást tart a matematikai és természettudományi osztály ülésén.
A sztálini alkotmány évlordulója nénién nyitja meg az MSZf „A szovjet demokrácia győzelme” című kiállítást
5-én lesz tizennégy a Szovjetek Kongrcsz-
Dcccmbcr éve, hogy szusa. elfogadta ét törvénybe iktatta a Szovjetúnió szocialista alkotmányát, a nagy Sztálin müvét. Ezt az évfordulót a világ béke- é$ czabadságszcrctö " dolgozóival együtt a magyar nép is mcgünnepli. A Magyar-Szovjet Társaság az évforduló napján, ennek tiszteletére
nyitja meg „A szovjtt demokrá. cia győzelme” című kiállítását a Fővárosi Képtár termeiben.
A kiállítás képanyagát a Ma* gyar-Szovjet Társaság a Szovjet- úniótól kapta. A kiállítási anyag megmutatja, , hogy a megvalósult szocializmus országában a sztálini alkolmány minden egyes mondata eleven valósig.
Felszabadito tta A n zsiit a koreai néphadsereg
Toltió. A nyugati hírügynökségek- haditudósítói szerint csütörtökön heves harcok lángoltak fel Phcajautól harminc-negyven kilométernyire észeki és északkeleti irányban.\'"\'
A koreai néphadsereg csapatainak, miután a Csong-Cson íolyó- nál felszámolták az amerikai frontszakaszt, sikerűit egyesülni több nagyobb partizánköleiékkci. Az északi arcvonal középső szakaszán meggyengült agresszió* csapatok kénytelenek voltak a Csong-Cson mentén vonuló állásaikat feladni és a Phcnjanlól északra mintegy harminc kilométerre lévő. területre vonultak vissza. Phenjantól húsz kilométerre északkeléi! irányban partizáneyyscgek támadták meg az amerikai és Li-Szin- Man menctoszlopokat amelyek leírhatatlan zűrzavarban özönlenek hátrafelé-
a délnek vezető útvonalakon. A visszavonuló csapatok súlyos vesz. teségeket szenvedtek.
A nyolcadik amerikai hadsereg főhadiszállásán kételkednek
annak lehetősé géb* a, hogy Phcnjan előtt összefüggő LS.\\ védelmi .vonalat tudnának 1c tesíteni.
Kunurilól délre körülzárták a 2. amerikai hadosztályt és a török zsoldos dandárt, amelyek ezekben * harcokban sokszáz főnyi veszt*, séget - szenvedlek halottakban ét sebesültekben. A koreai néphalsc- reg megszállta a várost.
A koreai néphadsereg csapatai Anzsunál szétverték az agresz- sziós csapatok védelmi állásait és a várost felszabadították. Az amerikaiak Anzsutól délnyugat, ra kétségbeesetten igyekeznek meg. tartani Szinaju repülőterét. A ko- reár néphadsereg tovább támad .
Az USA csapatok hátában egyre fokozódnak a nagy egy- ségekbe felzárkózott partizán- csapatok támadásai.
A főutánpótlási vonalak helyen- kérít a partizánok erős ágyutüze alatt állanak. Egy amerikai szóvivő kijelentette, hogy „az utánpótlás komoly veszedelemben forog",
A koreai néphadsereg főparancsnakségának november 30-i hadije.eniése
(TASzSz). A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság néphadseregének főparancsnoksága jelenti november 30-án, hogy a néphadse- reg csapatai tevékeny hadműveleteket folytattak az amerikai és dél. koreai csapatok ellen.
Anzsutól és Tokcsoaló! északra n népi hadsereg csapatai sikeresen visszaverték \\e ellenség minden támadását és húsz-harminc kilométerrel visszaverték őket.
A többi frontszakaszon a har- I cok az eddigi vonalakon folynak-
Ismét nagy győzelmeket aratott a vietnami néphadsereg
Sanghaj, a Vietnami Demokratikus Köztársaság miniszter, tanácsának ülésén Vo-Nguyen- Ziap tábornok, a vietnami néphadsereg főparancsnoka kijelentette. hopry a vietnami nép és hadserege teljesítve IIo-Si-Mlnh. nek az északi határmenti vidékek felszabadításáról szóló parancsát, minden erejét latbavetct- !e a támadás előkészítésére, különösen Caobang és Langszon szakaszán. Az . a támogatás, amelyben a lakosság az arcvonalakon küzdő seregekcl részesíti — mondta — Vo-Nguycn-Ziap — biztosította a nemrég aratott diadalokat. Csupán
t . /-: _ .. . .
Caobang és Langszon térségben az ellenség több mint 10 ezer katonát és tisztet vesz
tett. A néphadsereg csapatni nagy hodfzaikinAnyra tettek szert és felszabadítottak öt tartományi székhelyet.
A néphadsereg egységei Észak* Vietnamban szétverték a francia csapatok nagyrészót és metfdusi- tották a franciák tervéi, hogy kezükben tartsák Vietnam északi katármenti vidékeit. Ennek kő- votkeztében
veszélyben forognak az ellenségnek a Vörös folyó torkolata térségében lévő állásai.
Ho-Sl-Minh elnök a miniszter- tanács határozata értelmében Vo-Nguyen-Ziap tábornoknak érdemei elismeréséül átadta a IIo- Si-Minh elnök érme III. fokozatát.
Truman, Marshall és Bradley beismerései: Titóra háborús terveik végrehajtásához
van
Mint a newyorki rádió jelenti, Truman elnök szerdán további har-
Egy kis természettudomány
A legközelebbi és a legtávolabbi
bolygók
A Merkúr .,a logfürgébb bolygó" — mondják cgyo* csillagászok. A Merkúr pályáját n Nap körül 88 nap alatt futja bo ós ugyanennyi időre van szükségo ahhoz, hogy egy. szer megforduljon saját tengelyű körül. Ezért éppen úgy. uiikónt a Hold a Föld feló. mindig a Nap felé fordul ogyik felével.
A Merkúr folületét racefi. gyc\'ni nagyon nehéz. tnivcT ez a bolygó mindig a vakító nap- sugarak fényében ragyog. Annyit mégis sikerült felderi- tenl, hogy fellllote nagyon he gyes. láthatóan rehedések szelik át és sokban emléke t tét a Holdéra, Légköre szintén ainessHi, mivel «naek a boly, írónak a Holdhoz hasonlóan a vonzóereje gyenge ahhoz,
hogy megtnrtfiíi n lebegő gázt. De ha vnn is légköre, az ua. gyón ritka-
A Merkúron életet feltété, lozni alig lehet, A bolygónak azon a pontján, ahol a Nap örökösen a zeniten (az ég kü. zepén) áll a hőmérséklet a négyszáz fokot is moglinlndju. Élőlény nőm kénes elviselni ilyen nagy forroságot
po a Merkúr örökké sötét felén sem lehetséges élet: ott 50 fokos örökös fagy uralkodik.
A másik bolygó —> a Plútó - az előttünk ismert holygóg közül ez esik a Nnptól lcglá- volabbra. Tőlünk is olyan \'riési távolságra van, hogy hosszú ideig létezéséről nem is tudtunk. Csak 1930-ban fe. rlr7‘ >’• fel. Még n legerősebb
túvcuüvön is csak gyenge esil. lapocskának látjuk. Ezt a bolygót még nem sokat tanul, mányozták. Csak annyit tu. dunk róla, hogy valamivel nagyobb a Merkúrnál és természete valószínűleg n Merkúré, hoz és a Holdéhoz hasonló. A Plútó niMszoesik a Naptól és rajta a hőmérséklet va’ószinü- leg nagyon alacsony. Ameny. nyíre gyors a Merkúr, éppen olyan lussu a Plútó: 2Ó0 földi évre van szükségo ahhoz- hogy a Nap körüli pályát befussa
Ha feltesszük, hogy a Plnton emberek vannak és hogy azok annyi _ plutói évig élnek, tmennyi ember földi ével. ¦:ek a száma, akkur fiatalnak lehet azt tekinteni, aki pl. a mi éreint sz.eTint kh. 5000
szükségük
mÍBcmilIiÖ dollár hilcl haladék!*- lan folyósítását kérte Tito-Jugo* szlávia „megsegítésére.”. Ez összeg kizárólag a titoiita had*o* reg élclrniszer*llátására szolgálna. Truman üzenetében hangsúlyozta,
a Tito uralom támogatása ®*
• Egyesült Államok érdeke".
Truman üzsnelét kővetőé® Marshall hadügyminiszter üzenetet intézett a képvisclóbi* külügyi bizottságához .Jugoszlávia megsegítésének fontosságát\'* h8®* goztatva. „Igen fontos —* mondotta üzenetében Marshall —. hogV ez a hadsereg (a litoista jugosr\'1"\' hadsereg) hatékony legyen és ha* rátílag viseltessék n nyugati hatalmak iránt,
Bradley, ar. amerikai vezérkar hírhedt főnöke Marsh81! üzenetében foglaltakat lámeg"tv* kijelentette a bizottságban, hogy
Amerikának -a legmesszebb-
menő mértékben ki kell használnia a TJlo rcndstet 6Z“V‘ Jetelleaesséfct"*
A szenátus külügyi bizottság^ bán Perkins helyettes küKlgyny nlszter lépett a porondra. — *8l‘° kormányának mestaxtáaa JUf3\' »alivi* élén — hanffsulyoptá "" nagyon fontos az Egyesült A.jL mok és nyugateurópai szöVetvl- felnk szempontjából.
Még jobban megy a munka Zalakaroson ha többet tanulnak a [járttagok
Z* *!a$aios község termelési sz-rzodését czidcig 80 százalék. J.jh teljesítette. Az e téren fel j-.icnilí nehézségekről beszélt Üorwlh József tanácselnök, ami kor azt mondja: — A népnevelő, 0 íe! világosi ló munka helytelen. \' jege. vagy hiánya okozza, hogy . restimből eddig csuk 50 százalékos a szerződéskötés. Hősiken dérből még ennél is rosszabbul állunk. Eredményünk csupán 30 százalék. — Országh József szövetkezett ügyvezető jó munkát végzett, amikor megmagyarázta a zaiakarosi dolgozó parasztok, \'italra rostién- és rostkenderter- melés előnyeit\' Értekezleten és egyéni felvilágosítás utján foglal, között ezen növények népszerű- silésével é3J ismertetésével Ugyanis többen mondták a községben, hogy nem ismerik a rost kendert s igy nem nagyon mernek foglalkozni a termelésével.
Külön jutalom a len és kender termelésnél
~ A nú vidékünkön olyan a lalaj — mondotta Országh József hogy a rostkendert és a rostlcnt kitünően megtenni. — Honnan tudja maga ezt? — kér riezte Dőrgőnye Kálmán, aki ké lelkedet! a szövetkezeti ügyvezető \' szavaiban. — A megyei és járási tanács mezőgazdasági osztályától. — felelte Országli József..— N’e gondolják, hogy csak ugv egy. szerűen kimondják egy községre:
— Ti pedig jövőre ilyen meg ilyen növényeket fogtok termelni.
— Ez ellentétben állna a szocialista tervgazdálkodással és hátráltatná fejlődésünket. A ta. laj gondos tanulmányozása előzi meg a határozatot, hogy melyik községben mit tanácsos (termel* nünk, amit az idei példa is igazol nálunk. Dőrgőnye Kálmán kisideig gondolkodik, mint ha számvetést csinálna, vagy össze- hasonlítást a búza és a rostkender között. — Aztán mit kapunk a kenderért? — kérdezte. — Megmondom azt is,,.— szólt a szövetkezeti ügyvezető: . — Az
eísoosztályu rostién ára Gli forint volt. Most az álvételi árat felemelték 8i forintra, tehát 2ő forinttal többet kapnak érte. Még a II. osztályú rostlennél is 11 forint 50 fillérrel, a kendernél pedig 4 forinttal lesz magasabb a beváltási ár. Ezenkívül a prémiumrendszer értelmében azok a termelők, akiknek holdankénli termésátlaga meghaladja a 11 métermázsát, még külön jutalmat is kapnak.
— Ez már beszéd — Inondta Dörgönye Kálmán középparaszt és liOO öl rostkenderre meg is kötötte a termelési szerződést, de még hozzá tette: — Én nem teketóriáztam a\' biborheréve\' éss^ szöszösbükkönnyel sem. — En is 1 ugv vagyok — szólt most közbe Soós János. — Az ember először csak óvatoskodik, aztán belátja, hogy a szerződéskötéssel mégis csak jól jön ki — Maga csak beszél — avatkozott most be Németh János is —, de sem kenderre, sem pedig lenre nem kötött szerződést.
Gazdasági vonalon nincs lemaradás, de ...
Soós József felháborodva vá gott azonban vissza: — Hát az az ezerkétszáz öl ricinus talán kutya?! — Ezen mindannyian nevettek, aztán CsöncWr Kálmán kérdezte meg tőle: — Aztán mennyi kukoricái adott maga Gjegyre?,— Nyugodjon meg. én ott se maradok le, de most a termelési szerződéskötésről van szó, hát akkor maradjunk a tárgynál. — Ezt olyan hivatalos hangon mondta, hogy mindjárt meg is lett u foganatja, mart újra visszakanyarodtak a szer* zódé-.kótésckre. amelynek során kijött, hogy Zalakáros község bizony le volt a múlt héten még jócskán maradva. De a szövetkezeti aktívák megmagyarázták a hasznát és minden egyenesbe jutott.
— A begyűjtéssel még jobban állunk — mondja a tanácselnök.
A Tito-fa*i$zták leleplezésével
harcolnak a békéért
a letenyei járás békebizottságai
A letenyei járás hosszú szakaszon szomszédos Tito Ju goszláviújával. A járás dől gozóinak jelentős többsége még ma is közvetlenül szerezhet tudomást arról, hogy mi. lycn életet élnek odaát a dolgozó parasztok és munkások. Tito fasiszta terrorszervezete, az UDtí nem tudja lezárni a határokat: a jugoszláv dolgozók panaszszava áthadatszik a határon egy .egy segélykérő levél formájúban. A hatalmas haláltáborból kiszivárgó hírek nyomán még jobban fokozódik a l.eteuyei járás dolgozóinak harcos elszántsága, amellyel a békéért, a Tito.fasiszták ellen küzdenek.
A leselkedő ellenség közelsége fokozol í feladatodat ró a letenyei járás békebizottxó. gaira, amelyek többc-kevésbbé eredményesen irányítják
|— Kenyérgabonánál löt) százaléknál tartunk. Kukoricából is túlhaladtuk a 100 százalékot, takar- mánygabonából pedig a 130-at, Széna B-jegyre 90, C-re pedig 00 százalék. Burgonyából B-jegy re túlléptük a 100 százalékot. Igaz, nem dicsekedhetünk a C- vétcli jegyre történő beadásnál, mert bizony itt alig mondhatunk többet 50 százaléknál.
Ha a népnevelők jobban dolgoznának . . .
— Ennek is megvan a magyarázata — szólt most közbe Csongor Kálmán négyholdas dolgozó paraszt. — Ugye,.a Békekölcsön, nél, ahol a népnevelők jól dől goztak, szép eredményt értünk el. Ugyanígy voltunk az „egy zsák burgonya** mozgalomnál is. 50 zsákkal egy-kettőre összegyűli. — Itt a tanácselnök járt elöl a jő példával — vetette oda Ta. kacs János, a községi pártszervezet titkára. — Persze, a DéFOSz-titkár sem akart elmaradni, meg jómagam sem. Így artán meg is lett az eredmény.
Ebből a példából is megmutatkozik. ahol a népnevelők, a falu- • nevelők jól dolgoznak, van lát- i szolja. Ezzel nem azt akarjuk i mondani,\' hogy a zalakarosi nép. i nevelők mindig jól dolgoznak, i Nem. A púrttitkár maga is beismeri, hogy ezen a téren még komoly hibák vannak- A népnevelők nng$ része nem akar tanulni, n párttagság nem eléggé öntudatos.
A kőzépparaszlság egyrészt a kulákok befolyása alatt áll. Hz a tény a pártszervezet helytelen munkáját nuitalja. A párttagok, nőt lépten-nuomon meymutalko. zik a: elméleti képzés hiánya.
A párltilkárnak jobban •kézben kelt tartani és irányítani a nép* nevelők munkáját, hogy ne csak egyes esetekben, kampányszerűen, hanem állandósítsák a jó népnevelő munkát. Persze alapfeltétele: fokozzák elméleti tudású, kát.
a dolgozók szervezett harcát
békés életünk ellenségei ellen. Többé, mert általában mindenütt ös*zokr.pesolják a békeharcot a, Tito-banda elleni harccal és ennek meg is van n lútszatju: kovésbbé, mert a békobizottságok munkájában tnéjr mindig udóduak hibák amelyeket sürgősen ki kell küszöbölni.
A II. Magyar Hékokongrcs/s. szus után különösön fokozódott a békebizottságok tévé. kenysége, s járás szerte meg. i szervezték a kongresszusi leül- . dőltek beszámoló gyűléseit. A , letenyei járás 10 békeharcost küldött \' a kongresszusra, ahonnan visszatérve a járás 26 községében számoltuk be küldetésükről a járás dolgozóinak. Pár község kivételével az egész járás dolgozó népe értesülhetett arról, hogy milyen munkát végzett a Békekongresszus. A beszáiuológyii. léseket] még jobban eggyéka-\' vácsolódtak a járás békeharcosai, ukik egyben kifejezésre Juttatták a Tito-bónda iránt érzett vHhatutlan gyűlöletüket is.
A békebizottságok különösen a liorvátajku községekben vé_ géznek jó munkát s ezek között is elsősorban a semjéuhá. zi viszi következetesen a tito- izmus elleni harcot. Andrasek Mária kongresszusi küldött a békebizottság mozgatója, aki több bcszúmológyűlést is tartott, s ezeken éles szavakkal ítélte el a hitleri módszerek- 1 kel dolgozó Tito aljas rémtet- 1 teit, Tótszcntmártonban Re. 1 zsek Antal 7 holdas dolgozó < paraszt, akt egyik legtevéko- 1 nyebb tagja u békebizottság. 3 nukl arra hivtn fel dolgozó pnraszttúrsait: . >
— Nem szabad nekünk o\'fe- L lejtenünk, hoiry párszáz mé. [j térré tőlünk népünk és a szó- r cíallstntts /találós ellensége, a 11 fasiszta Tito lesi as alkalmat. * hogy ultik ronthasson. Nrkünk L
fokoznunk kell a harcot I?
c
ru imperialisták lánco* kutya- T ja ellen, hogy megvédhciwtük b békénket. . ki
Meg is mututlu, hogyun gon dolja ő a harcot: több, mint VMM) szúzaléklxtl\' teljesítette túl burgonyubcadási kötele. zettségét.
Tornyiszontmiklóson a békebizottság Sídre János 7 holdas dolgozó paraszt vezetésével eredményesen mozgósítja a község dolgozóit a jugoszláv nép zsarnokai elleni harcra, s megértteti velük, íogy a Tito elleni harc szer_ vés része a békéért folytatott küzdelemnek. Ez a békebizoft. ság hetenként összeül, s megtárgyalja agitációs feladatait, havonként pedig békegyülós- re hívja össze a község dolgozóit.
Felveszik azonban a harcot az ellenség elleír más módon is a békebizottságok. Tólxzerda. helyen például az elb\'-nség ügynökei elhíresztelték, hogy nem lesz petróleum és cipő. Ezzel vásárlási lázt idéztek elő. » a község dolgozó i»a. rasztjai mcgrohuutúk a füld. müvosszö vetkezeti boltot, ahol a békebizottsági ^tagolt fcJv i - lúgositották őket, hogy az ellenség hazug híreszteléséből cpg szó sem igaz. Hasonló eset játszódott le Letcnyén is, ahol a békebizottsúgi tagok rámu- | tátink arra, hogy nálunk nem áruhiány, hanem számos cikk. nél árubüség van, k ugyan, akkor
Tito jugoszláv iájában éhezik u dolgozó nép
és a: UDB-martalócok az utolsó sznn gabonát, burgonyát, kukoricát is elszedik a dolgozó pa. rasztoktól.
Legutóbb a járás több községében, főleg azokban, ahol horv.it. ajkú nép lakik, a békebizottsági tagok a párt- és tömegszervezeti
népnevelőkkel együtt megbeszélték Veszclin Popovicsnak, az l!l)B volt őrnagyának\' a Szabad , Sépben megjelent „A Tito-fasisz• tűk haláltáborai" című cikket, amelynek alapján elmondhatták a dolgozó parasztoknak, mit mű. veinek a belgrádi dollár-bérenc hóhérok a nép szabadságáért harcoló jugoszláv hazafiakká!.
Persze számos erényük mellett vannak hibáik is a letenyei járás békebizottságainak. Legfőbb hiba az, hogy több békebizottság vezetősége nem megjelelő, nem képesek mozgósítani a békebi- zoitsági tagokat, s a politikai munkát nem tudják összekapcsolni a gyakorlati élettel. Vonnak községek, ahol a pártszervezetek elhanyagolták a békebizotlságo. kát,. s a titkárok sem tatrloituk állanád kapcsolatot velük, ami meg is látszott az ilyen békebi- zollságok munkájún.
A letenyei Járási Pártbizottság most foglalkozott a békebizottsá. gok munkájává.’, s határozatot is hozott: a JB elősegíti a békebi- zoltsdgoli munkáját azáltal, hogy megerősíti őket. s a békebizotí. sápok tagjainak létszámát fel. emeli. Azonkívül a JB fokozol, labb ellenőrzést gyakorol a béke. bizottságok munkája felelt hogv rredménycsen vezethessék a Tlto-Ju goszlávi a Rzomszédsóoá.
»n élő dolgozók hurrát n tó téért.
A közép paraszt becsülettel teljesiti A kulák igyekszik elszabotálni
Lehullottak már a falevelek. v Lassan itt a tél. Az erd§ is kihalt Da mit jelentenek ott a hatalmas, egészséges fák ágain ülő zöldelő-bokrok! Az bC zoyy fagyöngy! Élősdi. Parazita. Éppen olyan, mint Halászi János 26 holdas kulák Nagylengyelben, ö is szívja alkalmazottai vérét. Azok verejtékén szerzett zsíros kon- \'•okat magánuk. Élösűi a nagy. lengyel! dolgozók húsán.
Csak természetes, hogy népi demokratikus rendszerünk egy cseppet sem tetszik neki.
Ott árt, ahol csuk tud, mint * többi hasonszőrű kulúkcim- borája, Esküdt ellensége a dolgozók iiuk. Munkásainak lök odn valamit-
. „Süllyedjek el, hu van egy múzsa feleslegem!“
Trnnénybendási kötelezett, ségánek sem tett eleget pedig termett neki bőven. ..Inkább u vályúba a disznói: ejó. mint a szövetkezeti magtárba!” — villogott « markába, amikor a többi zsirospnrRszttnl együtt ••haditanácsra” röffentok ősz- sze.
Egyszer aztán .felelősségre vonták u kakikét, hogy miért dugta ej gabonáját.
. Szűkén termett, beadnám én kérem. De esküszöm a I>o!do.gsúeo3 szüzmáriára, hogy egy szem felesleges gabonám sincs! Süllyedjek cl, ha nem mondok igazat. így átkozta magát. Ha egy kis hamu lett volna a közelben, biztos azzal ( i* moel>t-+**t(, volna a fejét-
320 százalék ^ •
¦ középparaszt beadása
A na"~Icngyeli dolgozó pa- 1
r&sztoK ázonhjin nem hittek a (
a beadsist
fariezu-íkodó kuláknak. Szétnéztek c^y kicsit a padláson és valóban majdnem elsüiyedt a kulák meglepetésében, ami. kor rátaláltak a hörcsögi ü°v ess éggel elrejtett 4 zsák rabonára. Hát igy bujt ki a zög a zsákból.
Hogyan válaszoltak a uugy- \'engyeli dolgozó parasztok a kulák Limadásúra? Először is utálattal, megvetéssel fordul, nak cl tőle, azután fokozták u termény begyűjtés ékemét- Vö- ös Mihály 13 holdifs^ közep- puraszt újabb két- zsák gabona "itt be a szövetkezetbe és ezzel mdr 520 százalékban telje, sltettc hazafias kötelességét. Az „<?gy zsák burgonyu" mozgalomhoz is csatlakozott. Két zsákkal adott le C.vételi jegyre. Takarmánygabona és szénnbenvüjtési kötelezettségének 100 százalékig eleget tett, A mélyszántást már régen
befejezte. Egy holdra termelési szerződést kötött.
Börtönt a kuláknak !
— Mi uagylengyeli dolgozó középparasztok tudjuk, hogy a beadás teljesítésével is erősödik a mi államunk. Ha én is. meg a többiek is igy cselekszünk. hát erősödik a béke tábora is. Ezek a Halászi-féle kulákok nemcsak a mi ellen, ségeink. hanem itt a szom- zjóságunkban leselkedő pisz. kos Tito-banda szolgálatában állanak. Utálattal fordulunk el tőlük. Azzal válaszolunk •okik, hogy még keményebben foiriuk meg n dolog végét Vörös Mihályt és n többi dolgozó középpnrnsztot megbecsüléssel tünteti ki a dolgozó nép állama. Halászi kulákot ncdig a zalaegerszegi járásbíróság 7 hónapi börtönro éa "00 forint pénzbüntetésro Ítélte. Az állainügyész sulyosbi, tásért fellebbezett.
(Juhász.)
Népszerűek a Szabad Föld Téli Esték
Kiskaniz«án
Klskanlz»án a Szabad Föld Téli Esték első előadása a teljes siker Jegyében zajlott 1c. Már Itt megmutatkozott az a nagy érdeklődés- amely nyilván az egész előadássorozatot kiférni fogja. Az előadást Szitár J-ajos alhadnagy tartotta. A kuhürotthon kultur- gőrdája tsrta\'mas műsort adott elő. Szavalatok és jelenetek kerül tok előadásra. A jelenlévők tu’- súlyban klsparaíztok voltak. A szervezést a kultúrotthon vezetősége, jól végezte, ami megmutatkozott abban is- hogy 416-an hall gatt<Uc végig a „Koreai ncp harca
u szabadságért" cimü előadást. Dlapozlíiv-vetitó* t« volt, ami az elhangzott szavak értelmét a vu- óság megrázó erejével ruházta fel.
A második előadást Karsits László elvtárs tartota. Itt már 440cn voltak jelen. Ezt az estét i.« ku\'lurmüíor tctte változatossó Karsits elytárs élénk színekkel vázolt és konkrétumokkal telített előadása a hallgatóságot lekötő1- te és általánosan kedveltté. népszerűvé tette a Szabad Föld Téli Esték értékes, nevelő előadássorozatát.
Fiatalokkal erősödik a pördeföldei állami gazdaság üzemi pártszervezete
nutvezetö. Boha Ilona, réczoll Múlott és Csóka Mária DIS/- tgok-
A jó munkát végző fiatalok közül a pártszervezet vezető
*égq és a tagság 10 ifjumur- kést vett fel a tagjelöltek sorúba, akik most azt Ígérik, hogy még jobb eredményekkel bizonyítják bet érdemesek a Párt bizalmára.
Szombat, 1950, dee. t.
:\\ poruelöldeí állami gazda-1 ságban befejeződött n mélyszántás. Most gyors iramban I folyik 300 hold földön a gyü- mö\'csös telepítése. A legkivá lóbb almafa csemetéket ültetik! a dolgozók. A munkacsapatok versenyben úilannk egymással. Több munkacsapat egységes eredménye meghaladja a 200 százalékot. Különösen a fiatalok mutatnak példát mint Göncz János DISz-tit- kár, Jakab Mária munkacsa-
Amerikai banditák Koreában
Az -amerikai életforma" megvalósítása Koreában. A fogságba esett szabadságharcosokat megkinozzák és kegyetlenül kivégzik. Képünkön a ii-szin-manista gyilkosok kivégzés után leoldozzák egyik áldozatukat az oszlopról.
Tegnap még hódítók, „ar. un erikái knltnm" ma már
hadifoglyok.
& ürazil kormány parancsol adott a Komnisla Pár! vezetnek „elózeies" lelarlGzialasára
New-York. a brazil rendőrlia- lóságotk parancsot adtak Luis Curios Prcs\'.csnck, és a Brazíliai Komniunis’a Párt több vezetője „előzetes" letartóztatására. Azzal
vádolják őket, hogy kiáltványt írtak alá, amely nemzeti front alakítására lmja íc! a haladó
A Német Demokralikus Köztársaság minisztertanácsa NyugaUNémetország felfegyverzésének veszélyéről tárgyalt
Berlin. A Német Demokratikus Köz\'.árvaság kormánya a csütörtöki minisztertanácson behatóan foglalkozott a Nyu* gat-Németország rcmilitarizá- lása következtében előállt helyzettel.
A kormány kimerítően megtárgyalta, hogy az adott viszonyok között hogyan volna megvalósítható az összes béke- és hazaszeretö németek összefogása.
December 10-én kezdődik Budapesten és vidéken a Magyar-Román Barátság Hete
A mngyar.román kulturális egyezmény keretében december 10-től Magyar-Román Ba- rétsági Hét lesz Budapesten és vidéken. A Barátsági Hét folyamin román kormánykül dbttség.^ élmunkásküldöttség, ének- éji táncegyüttes, tudó. sok, Írók, előadóművészek ér- kéznek Magyarországra. Román könyvek jelennek tpeg magyar fordításban, román színdarabokat és filmeket mu tatnak ho. A Magyarországon Megrendezésre kerülő Barát
Szombat. JWO. dee. 1
sági Hét céja — ugyanúgy, mint a Bukarestben szeptemberben megrendezett Román Magyar Barátsági Hété -— a két nép barátságának elmélyítése. n két nép kultúrájának és művészetének széle# körben való mcgismerietéso.
A HŐMÉRSÉKLET ALIG VÁLTOZIK
Várható időjárás\', Ménáktll, délnyugati. nyugit), Vénebb nyugit!, éwnknyugitl szél. Vál óié felhő- iát, pénteken vulóirlnülcg cup»- dék nélkül, szombaton a délutáni órákban többfelé, főleg nyugaton eső, A hőmériéklet alig változik.
HÍREK
11 NÉPI DEMOKRÁCIÁKBÓL
CSEHSZLOVÁKIA Dubruvában bányiUzniíU dolgon* mk. Négy fiati] dubrival .iszony Cfftc Igazolja, hogy a nők n legnehezebb murvknheiycn Is felveho Mk a verseny a férfiakkal, A négy asszony a ÍUggővasut kezelését velto át 5 gyorsabban dolgoztak, mint a férfiak* akiknek munkájút átvették. A* férfiak egy műszakban 120—130 csillét raktak meg általában érccel, a fiatal nők ugyanezen Idő alatt 180 oillét Is megraknak. A négy rő a munka után büszkén jacn.te ki* hogy egyáltalán nem fáradtak, sőt a munka nagyon érdekli <ss felfri- siti őket
LENGYELORSZÁG 140 ezer- kilotpéter mozdony ja- vit-ás nélkül* A varáéi főpályaud varra a napokban befutott a TÍ47 —47 számú mozdony, amely- a mozdenyszemélyzet kötelezettség vállalása folytán 140 ezer kilométert gördült javítás nélkül. Ez a mozdonyvezető-brigád volt az első. amely hosszúlejáratú felajánlását teljesített?. Az ünnepélye? fogadtatás a’kzimáva] a mozdony vezetője kötelezettséget vállalt. hogy az eddigi feltételek mellett újabb 40 ezer kilométert tesz meg mozdonyává1.
_ > ALBÁNTA Nagyarányú^ fúxilűs Vlora körzetében. Vlora körzetének dolgozói lelkes önkéntes muu. kával vesznek részt n körzet nagyarányú faültetési muu. kátataibau Ebben az évben csupán ebben a körzetbou 307.400 külöuluí/.ö gyümölcsfa, csemetét, — köztük 130 ezer uarancs. és oitroint\'út..közel 10 ezer olajfát\'—y ültottick ol* A facsemeték legnagyobb részét a központi járásiam. -vulamlnt ffijuiint ét* Prusovlcu vidékén ültetik ul.
. BULGÁRIA Határőrök < h* * ito\'yot\'í \\xt. mustok taUllkos/tmi, Csoreso* vlca hntármontl fűin púrtln. /ottságáuak ke/slcmétiyozésérü u község lakói vendégül lát. túk u határőr*** harcimul!* A találkozó — antolycn a fulu OtféiKit lakossága megjelent - a/, ifjúsági szervezetek Irodalmi műsorával kezdődött. llz. titain u puras/.lok én n határőrük összegyűltek az ejőro fel- díszített nagyteremben. \\z öregebb parasztok baráti megbeszéléseket folytattuk a parancsnokokkal, inig ti fiatalság táncmperdiilt. A lmtár. írok századparancsuoka rövid beszédet tartott. Hangsnlyoz. ta. hogy a nép és a hadsereg közti barátság biztosítja ha^ tárainkat az ellenség provokációi ellen.
ROMÁNIA.
A városok teljesítik felajánlásaikat. A tanácsválasz tás tiszteletére vállalt kötelezettségeiket egymásután teljesítik a városok. Bukarestben csupán az utóbbi tiz nap alatt 9800 négyzetméter utcaburko latot készítettek. Számos helyen gyümölcsfákat ültettek el* A Bancasa-negyedben nép könyvtárt nyitottak 2000 kötettel. Filipescun megnyitották a rendelőintézetet, két nép- büffét és egy szövetkezeti szábóműhelyt. Az érdekelt vá- rósnegyedek lakói ünkénto* munkával járultak hozzá a jó eredményhez* A vidéki városokból is hasonló sikereket jelentenek. *
NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG.
UJ gyógyszer leendő anyák szántára. Regina Dinger gyógyszerész, u , Munka Hőse", a halld egyetem pharmako\'.óglai fakultásának közreműködésével „Utcronan4* nevű uJ gyógy szórt fedezőit fel. amelynek Mjgltségévcl n szülések levezetése a jövőben sokkul köny. ryebb IciZ. Az .Utcronan" gyorsítja a szülési fájdalmak beállását és megakadályozza a szülés útin fellépő heves vérzéseket.
Takács Istvánt megbecsülik
(Tahács Istvánnak hívják^ és a nagylengyelt „Gócse/ Előre" tér•
melőctoport dllatlenyésxtésl brlm Kádjának latija. Jónéhúnyodmagd- vaj lantolyamon vet• most részt\', az elsőn, amelyen szakismereteit \'süvítheti*. Sziveim tanult, inéit tudta, hány képze tsége révén még jobban hasznára lehet a /tűznek. Megbecsült ember a csoportban. Azelőtt,., De ezt talán mondja el Inkább ő maga.) -
— Arclőtt? Nehéz dolcá arra visszac;r.lókczni. Nem, nem kell nagyon merne menni, hiszen csak néhány hónapja vagvok benn a csoportban. Es azelőtt?... Iü\'.*n, ez az, amire nem szívesen emlékezek vissza. Sokkal szívesebben beszélek a jelenről, a mosíról, mert most minden olyan szép, olyan jó.
— Sohasem fo^om elfelejteni azt a napot, amikoKúj életem kezdődött. ősz volt akkor. Szegény napszámos, " cselcdember voltam. Az: mondták, nekem is a csoportban van a helyem. Valami ilyesfélét éreztem cn is. De valami azt mondta bennem, hogy kár megpróbálnom is. mert úgysem fogadnak jószívvel. Hiszen nincs egy kapa- vágásnyi föld sem, amit vihetnék magammal. Csak a két kezem. Sokat tanakodtam, de azon a napon határoztair.. Elmentem a csoporthoz és... micsoda boldogság... azt mondták, hogy ,.na Takács, itt legalább jó helyen leszel. Ha megbecsülöd magad és jól dolgozol, jól is részesedsz a közös jövedelemből’4, Müven furcsa vol okkor ezt hallani. Közös jövödclem! Hol is lehetett volna ilyesmiről szó az cn eddigi életemben? Pedig jó pár év van már mögbt cm.
— Mindig csak más cselédje vol. tam. Hol itt, hol ott robotéban* és sohasem tudtam, miért dolgozom. Mert csak éppen unnyi* kerestem, hogy a belevő falatom meglegyen. Most legutóbb is az apácáknál dől, goztam. Hét ott volt aztán c*«k cifra sorom, Egyre e*«k a*t prédí. kél,ék nekem i», Hogy a mgénve- ke u mennyek oisségi. Ugv látszik, azt akarták, hogy oda|u»íik, mert nagy szegénységben tartottak
Ok meg nem nagyon igyekor- tek odú, mert szerették u pénzt, Elég az hoz/á, hogy még u tél ele. jón j* mezítláb kellett jérnom, marj nem volt, mit húzzuk a lábamra. Meg aztán emberszámba »«m ve*, tűk. hiszen csak cgv „koszos ne- léd\'’ voltam. Hét ilyen volt az én sorom azelőtt,
— így aztán meglepeti, hogy olyan szívesen fogadtak « csoport, bán és azt mondták, hogy én ít részesülök « közös jövödelemböl, Meg azt is mondták, hogy „elv- társ". Azelőtt csak „hé Pista\'4 vol. tam azoknak, akiknek véres verítékkel dolgoztam. Most elvtárs\'* vagyok azcSnak, akikkel együtt dolgozom a mi nagy célunkért, a szocializmusért.
— Most már több, mint kél hónapja vagyok benn a csopor\'ban. Igyekeztem minél jobban végezni munkámat, amivel megbíztak a többi e!v*.ársak- Ügy látszik, elégedettek a munkámmal, ezért küldött a csoport erre a tanfolyamra, amin most résztvetlem. Megtanul, hattam, hogyan kell helyesen takarmányomé a gondjaimra bízott állatokat, hogy minél több hasznot hajtsanak a csoportnak. Hát micsoda nagy tisztesség ez nekem, hogy tanulni küldtek, pedig alig dolgoztam velük együtt.
— Sokszor elgor.dolkodt im azon, minek is köszönhetem. hogy én, egyszerű parasztember létemre tn« nulhatok. Aztán rájöttem Annak, hogy vannak kommunis*ék és van Ríkori elvtársunk: aunak, hegy van a Szovjc\'úrió és a nagv Sztálin; annak, hogy béke van. Azrlö\'t erre nent nagyon gondoltam. De most már törődhetek ezzel ismert rcni emészt örökösen n go d, hogy holnap mi lesz velem Nyu- gödi, híz;oi életem van n c’oport. han és ezt a szeretett Sztálinnak köszönhetem, aki vigyáz rá Hogy békében élhessünk, dolgozhassunk. Most tudom Igazin, ml i béke, Ezért S\'télitmal és eok.<*ok* iMió emberrel együl* é.i Is harcolok a békéért, a ml »*\'ép, boldog életünkért. «
Télen isi épiil az egemégi ruhagyár
A za\'nctfcrsmrl Maimnópltü Vállalat megkezdte u UH mun. kukra ut előkészületeket a ruhagyár építkezéseinél.
Elsősorban in n, vizeállátást biztosították a kutakból a rendeltetési helyig egy méter mélye1* a földben vezetett vízcsövekkel. így biztosítva, van, hogy nem fagy meg a viz. A mésztároló helyeket 40—50 centiméteres homokrétegge! fedték be.
Az cpitési vezetőség az elö- regyártbató elemek zavarta, lan készítése céljából fedett épületet készíttetett ahol fűrészporos kályhák melege segítségével az összes előre- Tyártott vasbeton elemeket a tél folyamán zavartalanul e’ő állíthatják. így a tavaszi munkáknál a határidő betartása fokozott mértékben biztosítva van.
Nádpadlók a fagyás ellen
Az anyag tárolását úgy oldották meg, hogy két gőzkazánt alkalmaznak gőzcsövek kel. hogy megvédjék az anyagot a fagykártól.
Az alapozási munkák még helyeken folymak. A to- vábbluk során a munknfo’ya- matof úgy bizlositják hogy g föd átfagyúsát gyengébb fa tryok időjén nádnadló segít é. góvcl védik. A nagyobb fa.
gyiUok Idején a nádpwllókut a földtől 50—60 centiméter magasra helyezik cl ásványokra és ezek alá gőzcaövc- ket szerelnek fel. A\\nádpadlo* knt. már a helyszínen tárol, ják.
Melegített oldalékanyag a betonozásnál
A betonozást melegített ol- da\'ékanyaggal és melegvízzel biztosítják. KomoIi*abb fagyok őseiében az a’apgödrök fölé fedett és hordozható nád* padóbódét építenek kokszkosár vagy gőzmelegitésseL amely a beton kötésének idejéig a fagypont feletti hőmérsékletet biztosítja. A már eddig elkészült épületek belső munkáit zavartalanul végzik tovább.
Az egerszegi Magasépítő Vállalat a téli időszakra Is ütemezte a ruhagyár építkezési munkálatait. így megold- iák ennél a munkánál az építőipar ideiglenes • jelegének megszüntetését. Ezzel az eljárással biztosították azt 1«. hogy határidő előtt fejezzék bo tízéves tervünk egyik btlsz. kcaége, az egerszegi ruhagyár építkezéseinek munkálatait*
n gépállomások IdfzQtlI versenyben Lelenye vezet
A gépállomások őszi Idény tervének trljesité-»c terén 7tf- •tívzalékos eredményével a le* ‘mvet gépállomás vezet. Md, "otUk helyen a fealntdrnokiak állanak. A lentiek az őszi munkaverseny során idény-
’ervüket C3 százalékban telj*, .\'főtték, a pö\'ötkeiek bő szá. Tálukban.
A sorrend ezután IgT alakult Frtsöbagod, Palin, Tűrje cs végül Orosztoriit*
Az elmélet olyan
amely elengedhetetlen héheliarehan
¦t káderek marxlela-tcnlniata nevelésének jelentősége n ssocltilixmns építéseken
jjííd a cUnm«I tartotta moL elméleti ifúrtntpjdt a Macyur liolgo/ók Pirt jn nagykonlzMl
Városi BiXOUióflá. A MJtexcrve* lCi} srttehór. vörvw díszbe öltö- ítfii nagyterme nem telt nwí, jÁHchot u pirlnap anyaga egyik Jc-\'fontosabb problémánkkal, a marxi-lenini elmélet elsajátitásá* nak kérdésével foglalkozott. Különösen kevés üzemi dolgozó je- foit * meg. a^ pártnapon, holott éppen nekik kellett volna- megtölteni a termet.
Bachwald Béla elvtárs, a Me- »vei Pártbizottság munkatársa, 22 elméleti pártnap előadója bevetőben rámutatott arra, hogy fíarx,. Engels, Lenin és Sztálin elméleté legyőzhetetlen fegyver ez elnyomás, az imperializmus elleni ¦ harcban, s megállapította, hogV amikor az amerikai imperializmus uj háborúra szervezi a reakció erőit, megingathatatlan bástyaként áll velük szemben
a világ dolgozóinak békemozgalma,
gme\'yet a marxizmus-leninizmus\'l biztos iránytűje segítségével. ve- 1 . zclnek. győzelemre a Szovjetunióval az élen a kommunista pártok szerte a világon. Sztálin elvtárs arra tanít, hogy bármily erős is vz elnyomás elleni küzdelem, Jőrmennyire is hatalmas az el nyomottak ösztönös mozgalma, amíg ez nem egyesül a forradalmi elmélettel, meddő kisérlel , marad. Ezért fontos számunkra is, a‘forradalmi elmélet tanulmányozása, mert ,.csakis azf elmclel adhatja meg a mozgalomnak r biztonságot, a tájékozódás erejét (Sztálin). Kezdettől fogva voltak ózonban, okik meg akarták hamisítani a forradalmi elmélete’, hogy * tömegeket ellánlorilsák a forradalomtól. Ezek ellen mindig « legszélesebb harcot kebelt és kell ntn Is folytatni.
Megállapította Buclíwald elv. társ, hogv n ml hatalmas ered- ményetnkét In.ar tette lehetővé, hogy népünk vezetőt a marxista. leninista elmélettel vannak fel- vértezve, s további eredményeket fj csalt akkor érhetünk cl. hn kádereink állandóan képezik tbsgukat, s
n marxizmus-len in izmus • élt-h fegyverével
tnrcolnal; a burzsoá ideológia, á különböző téveszmék ellen. Rákosi elvtárs is felhívta o íi- Eyeimel: ..Ha nem tudjuk az elméleti színvonalat emelni, akkor megtorpanunk, fejlötlésűnk megakad. komoly hibákat fogunk elkövetniUgyanerre figyelmeztetett a Politikai Bizottság múlt évi határozata is. A határozat nWmáii indult meg a legszéle- seftj körben a pártokíatás tavaly üs indult meg idén is. Megyénkben idén 216 alap- és 65 középfoka politikai iskola kezdte meg működését. Nagykanizsán 57 0 elvtárs alapfokú, 202 elvtárs pedig középfokú iskolán tanul. Hogy a káderek marxista-leni- nisía képzése mit jelent a gyakorlatban, arra példaként a Gépjavító V.nál lefolyt hékeműszak nagyszerű eredményeit hozta fel Bachwald elvtárs, aki megállapította azt\' is, hogy jelentős eredményeink melleli még ma is
fennáll a PB*balározat megállapítása,
kádereink eszmei-polilikoi ífjnoonafrt elmaradt a Párt előtt "od feladatok nagysága mögött, ,íl*rt kádereink egyrész még ma látja eléggó a tanulás jelen- jdtájéi. Elmerülnek u napi niun. kában, a clbuiivagoljáJc elniéUfl Mp*é»ltk«4, ami Sztálin •Ívtárs ***r!Int odavezet, hogy „a körűt* ™"nl/ek egyszerre at orruknál fi\'jiifl vetik bete valamilyen szc- \'‘tnrsdtlenségbe" itt uláút orra. [fii\' Pártunk Sa*nv*tl Sít* bdytst* nünam pártiig
ifiévé teszi, hogv „Igyekezték
elsajátítani a marxiznms-tenlnl:. mm tanításait\'\'. A tanulási fcgyc- lrm tehát a pártfcgyclcm fontos r 6* te.
Lenin és Sztálin elvtársink Is számtalanszor felhívták a figyelmet a tanulás fontosságára. En- nők ellenére is tannak elvtársak, főleg vezető gazdasági funkcióban lévő elvtársak, akik elfog, laltságukra való hivatkozással mellőzik a tanulást és nem látják, hogy éppen az elméleti képzettség hiányossága okozza a. zavarokat munkájukban. Ugyan, így téves az az elképzelés is. hogy a gyalzorlati képzettség elegendő a szocializmus építéseiben, sőt fontosabb.-.mint az általános politikai tájékozottság. Ezzel kapcsolatban állapítja meg Sztálin elvtárs, hogy a marxiz. mus-leninizmus tudományát
mindenkinek el kell sajátítani,
különben szakmai tudása a nullá- |-t?af lesz egyenlő.
A továbbiakban az idei okta tási évad megszervezéséről beszélt Buchwald elvtárs és rámutatott arra, mennvire fontos, hogy a hallgatók felkészülten jelenjenek meg a politikai iskolákon, de még felkészültebbek legyenek az előadók. Biztosítani kell az iskolákon az elméleti tisztaságot, s kérlelhetetlen harcot kell folytatni az elvi hibák, félrecsuszásök, elhajlások, ferdítések ellen. Felhivta a figyelmet a Párttörténet tanulmányozása.
nak jelentőségére, uml ugv Irax Igazán termékeny, hu u múlt történetét összekötjük u Pártunk és országunk előtt álló gyakoriul I hindutokkal.
Burhtvnld Béla elvtúri előadását Bulgunyln cl\'dár» szavaival fejezte be: „A szovjet társadalom fejlődésében egyre nagyobb jelentőségei nyer kádereink észtnél- elméleti felvértezettsége; a szocializmusból a kommunizmusba való diniénél körülményei köteleznek bennünket, hogy maga. sapb színvonalra emeljük az égjész elméleti munkát, elérjük dolgozók kommunista nevelése ügyének tovéíbbi javulását."
Az előadás után\'
számos felszólalás hangzott el.
Pintér Mária elvtársnő hangoztatta, hogy az elmélet olyan fegyver, amit nem engedhetünk ki a kezünkből, amitől félnek az imperialisták, ami támogat bennünket a békéért folyó álarcban. Terényi elvtárs, főhadnagy arról beszélt, hogy a marxista-leninista nevelésnek rendkívül nagy jelentősége van néphadseregünknél. „Ez az ideológia ampigi erővé válik — mondta ¦*—, s le- győzhetcllenné teszi hadseregünket, mint ahogy a Szovjet Hadsereget is az elmélet tette legyőz hetetlennc." <JBa!ázs elvtárs. j Gépjavító V párttitkára elmondta, hogy a vállalatnál népnevelő- munkával magyarázták meg a párttagságnak á tanulás fontosságát. így sikerült elérni, hogy a kezdetben mutatkozó lemorzsolódás kiküszöbölődött.
Szervezzék meg megyénkben az alapfokú tornász CsB-t
A S^akszerve/elek Országai Ta- nácsa Elnökségének határozata beindítja oz I. Országos Alapfokú Tornán Csapatbajnokságot A ha. tároxat értelmében megyénkben ii megindult « szervizés, azok a sportolni kívánó dolgozók, akik az MHK-n keresztül megismerkedtek « eport izépségével, őrömmel csatlakoznak az alapfokú tornász- ceapntbnjnokság résztvevőihez, mert [.tudják, hogy a szoclallzmu* épité. séhez é* a béke védelméhez erős, edzett dolgozókra vpn szükség, akik a termelésben és hazánk függetlenségéért, a békéért folyó harcban egyaránt megállják helyüket. Ezt a bajnokságot a Szakszervezetek Országos Tanácsának Elnöksége az MHK-mozgalom szerves folytatásaként a dolgozók rendszeres testnevelésének biztosítására írta ki. A bajnokságon részrvehetnek azok az ifjúmunkások, dolgozó férfiak és nők 15—50 éves korig, akik a Magyar Tornász Szövetségnek még nem igazolt tagjai. A versenyre való benevezésre benevezési lapokat az üzemek a szakszervezetek sportosztályain szerezhetik be a bajnokságot szervező sporttársnál. A csapatbajnokságra való nevezés határideje 1950 december 10. A nevezési díj csapatonként 2 forint. A nevezés hivatalos nevezési lapon történik, amelyen a csapat tagjait névszerint kell felsorolni. A versenyen 8 tornász indul egy csapatban. Indulhar 8-nál több versenyző is, de 12-nél egy csapat létszáma nem lehet több. Az üzemek sport- felelősei már most kezdjék cl a csapatok szervezését, hogy Zala megye dolgozói megfelelő előkészü. lettel vehessenek részt ebben a bajnokságban. Ebben a bajnokságban minden üzem kiállíthatja csa* patát, mert a feltételek oly kevés követelményt támasztanak a tornászni vágyó dolgozók elé, ámít mindenki el tud végezni. Fel tehát ez üzentek közti nemet versengésre*
Olvasd
és fereszd
Zala megyében * tornéacsport nagyon elmaradt, Zalaegerszegen i«, Nagykanizsán U volt torréwélvt dé a megfejeld támogat** liijiti nem tudtak tuvábbfejlewteni me gyénkben e szép sportágat Nagy kanizz&n az ellenség kezébe került egyetlen egy szakosztály irányt* A *a, mely n MAORT MSE kereté ben működött, A ZMTE-nél a vezetőség újraválasztásánál már meg alakult a tornászszakosztály, j kanizsai sportcgycsületcknek most az a feladatuk, hogy megszervez zék saját spurtcgvesülctükün belül a tornászszakosztályt. Tekintsék ezt a kérdést igen sürgősnek a szakszervezeti bizottságok és jó szervezéssel hajtsák végre a SzOT határozatát.
A kanizsai Vasöntöde elölhozó? határidő előtt 40 nappal befejezlek ezévi tervüket
A nagykunU*el Vasöntöde és GépJJVltü Vállalat dolgozói ÜíOtPl wrlckczietcn tárgyalták meg a*c eddig végzett munkát. Az érte- kczlcicn megjelentek u Magyar Dolgozók Pártja Járást pártblzott súgónak, a Szakmaközi DUot (súgnak* vulcmlnt n vasas területi titkárságnak küldöttei is,
Oc-kal Ferenc civtárs, Üb.-tit- kár a dolgozók nagy örömujjon gása közepette jelentette be: a
vállalat vezetősége megállapította.
hogy ti Jól megszervezett munka- verseny- a Jó politikai felvilágosító munka eredményeként az tizem dolgozói a Párt útmutatásával 40 nappal hamarabb, tehát november 20-án befejezték ezévi tervüket.
— A sikerek elérésében az üzem valamennyi dolgozójának ‘ része van. Ez az eredmény buzdítson bennünket arra — mondotta töb bele közölt —, hogy a Terv következő évében még fokozottabb erővel, egészségesebb versenylen- dü’.ettel végezzük a munkánkat. Ne szálljon a fejünkbe a dicsőség. mert az elbizakodottság ros‘z tanácsadó-
Távirat Rákosi elvtárshoz
ígérték a Vasöntöde dolgozói felszólalásaikban, hogy törnetet len harcosai lesznek népi demekrá- ‘ ónknak cs erejük, tudásul; további
liiibavelétúvol dolgoznak ^ alkotó bált* inogvédóaééfb ö^* óvcv ivrvüiik mielőbbi mogva.ó’ itáaáórt.
Tervük befejozésérói távirat bán érlcaltctlék Hálcosi clvtámt:
..Innen, a dili hatámilrúl, >« Tito banda szomszédságából örömmel JtlcnlJük, hogy ezévi tervünket a Nagy Októberi Forradalom tiszteletére vállalt határidő előtt 10 nappal, no- venjber 20 án befejeztük.
ígérjük, hogy továbbra is Pártunk és szeretett Rákost elv- társ Útmutatása szerint harcolunk a béke frontján és visszük győzelemre a szocializmus cs a béke zászlaját."
Sc^it a tanács!
Az értekezleten a hiányosságok is felszínre kerültek. Többek között. hogy a régóta húzódó kul- ’.urhclyiség. ebédlő és öltözőhe- >ség üm-e ir.é™ —r**\'M<; nem oldódott meg, tehát kéréssel fordullak a helyi tanác.<hoz, bizako dósuknak adva kifejezést az ügy sürgős elintézését ülletőleg. A Párt. a Szakmaközi Bizottság és a vasas területi titkárság és a tanács küldöttei is ígéretet tettek. hogy a dolgozói; kérését közös összefogással az üzemi párt- szervezettel valóra váltja.
Milyen less as 1931 évi tüzelőanyag hitelakció ?
tok. üzemek* intézinéuvck tö. ve.lounyag f<*U*lö>ci Ualacb*kta. latiul vegyék fel kapcsolatit, kát a TÜZEP Vállalat köz. pontjával, vagy fióktelepei, vol, nehogy a dolgozók ele\'Kc. nek ettől a migyjolout<W*gü kedviaujéiiytöl.
ZALA
Az MU|\' aaliBiegytl pártbizuMsáitán.ik napit jpjj.
Ft totós szerkesztő $zán;ó J uó. Felelói ktndó: Darahu* Iván. Szerkesztőség y-alacccmcg * Kuyr.u\'h Lijos-u. 22, Telefon 2.*0. Vagykanizsa. \'iCrtnyi Mtklóvu 23. Telefon: 54.
"tladóhlvatal: Zalaegerszeg. Szó. .•hőnyi* tér 4. Telefon: 102 Nagy. Kanizsa Sztólin-ut 5. Telefor, 33Ö ICcszült m Vasmcgye Nyomdában, -tzombathely. Kos-suth Lajos-u- 6.
Triefoú: 15.
Nyomdáért felel: Hegedűi Gyubs
December 21-én fiatalok vezetik a bázakerettyei üzemei
A fiatalok munkája nyomán az üzemekben gyorsabb ütemet vett a munka. A fúrógépek gyorsabban foroguak- az esztergapadok késel, szinte élesebben hasítják a kemény acélt, hogy mielőbb kiformálják egy-cgy gép alkatrészét, amelynek .Összetételéből ötéves tervünk uj traktorokat, erőgépe két kap. A szántóföldeken a parasztfiatalok keményebben fogják meg az ekeszarvát, amely mélyebben haloj a földbe.
Készülnek Zala megye DISz- srervezetejnek fiataljai tanu\'ássai, felvilágosító munkával- a termelés fokozásával a vezetőségválasztú- sokra.
BáiakereMye.
Lázasan készülnek a fiatalok « najy napra. Komoly feladatot vallattak Sztálin elvtárs tzülttésnap- Iára él a vti«tősáf|v4la»i(á* Iliit*- líilár*. P*c»mh*r 21-én tllmftnu- hat tartanak. E»*n a nsnnn teli** »*n a flitalok vesrlk át a* ürrm ve*»táiól heív tó murMtukkal h*Wi«*yftsák lorró ük«t •
Párt Irttr. Sctáltn «Mln iránt H hofy nvóltún nmeik marikat •
Párt tnrtalákcsapaténak.
A becsekeiyi
DISz-szervezet fiataljai rohammunkájukkal gyorsítják meg kul- lúrotthonuk felépítését. Az iskolában pedig vidáman készülnek kultúrműsorral a vezetöséjfváLasz- tásokra .és a kultúrotthonavatásra.
Nagybapornakon
Tóth Oszkár DISz-fíatal a politikai körön arról beszclr, hogy milyen fontossájfa van a. vezetőséává- laiztásnak. — Hatalmas feladatok állnak ifjúsági szervezeteink előtt. A feladatok megvalósításához pe- diá új, friss, erős vezetőiéire van szükségünk. Ünneppé tesszük ezr a naool — fogadják mindannyiam.
Az Ifjú Gárda tagjai már járják a kőzsétfei, tudatosítják a falu dől- gozólval, hugy rutre készül az if* lUsdj*. Ott találjuk a Uat«!ok kö* zötr S*éll Eilamond rlvtáriat, • pártsnrvfist titkárát, T«nácsok;it nd, »«sttl • fiatalokat munkáluk- bsn,
Ec«rsf#í<n
Marháét Iitvtn elfUn, • DfSi ?4-
rost titkára 8«sztitkárl értekezletet
hívott össze. Az értekezleten a Gépjavító, Majfascpítési és az Útfenntartó üzemi DISz-szervcze. tek titkárai nem tartották fontosnak a megjelenést. Az idő pedig sürget. A feladatok nagyok és ezeknek átbeszclése halaszthatatlan. Vegyenek példát a bázakerettyei, becsehelyi és nagykapornak! fiatalok lendületércL
Alíbáníán
beindult s vezetőségválasztásra előkészítő agitációs munka, amelyet a fiatalok összekötöttek az „egy zsák burgonya"-nkció sikerének emelésével. Most Pc öhc- nyén végzik felvilágosító munkájú. k»t, ahol a burgonyabegyüjté* gyengén megy, egyben segítik a helyi DISz-izervezetet munkájában.
Kováét Ernő DISz-fi«ta! BakUr Jtnoual 2) fiákkal, míg Smknnyt Károly flatil Horváth I Asiló ti- náoielnöVkej 22 t«ák burgonvá* gyül\'ült, A pártsrirver#\' ótmuta- tálaival kéiifllnvk « nagy niptu,
______¦¦______,
Szombat, 1950. flec. I.
Ncni demokráciánk a dől. Kősókról a legmesszebbmenő, en gondoskodik. Többek között őzt a célt szolgálja a jövő évi tüzelőanyag hitoínkoió in, aaielvnok mogHaervczého mór egy evvel előbb, u múlt hónup derükéil itt Zulu menyében ia megindult* Mégpedig azért, hogy lebnnyoUttW minél tö. kélotoxobb legyen,
A Jövő óvj hitelakció —“ amelyet n TuZfcP vállalat c« az OTP bonyolítónak lo — a* előző évhez viszonyítva több szeulpontból előnyösebb. A: ekeid 1/ hóna nos lesz, tehát a részletok kisebbek lesznek a tavalyinál* A szenet a múlttól 1 cltérúley fajtánként szolnál, tatja lei n TCZÉl* a dolgozók, mik,
Zulaogerszcgcn és Nagykő, uizsán a szállítási vállalatok httónyosan házhoz szállít jók a I tüzelőanyagot, aminek a diját I szintén részletben lehet fizetni.
• Kívánatos, hogy a vállalu-
Iíol van a hiba ?
A telefon feltalálása hatalmas lépést jelentett gazdasási és kuturáüs életünkben, — de rengeteg bosszúságot is.
rácsára érkezve, siettünk a postára, hogy még 6 óra előtt felhívjuk Szombathelyt. Pon- tosnn három negyed 6 volt. nmikor közüli tik telefonálási szándékunkat a posta tisztviselői karával, illetve a kar egyik tagjával. Nenv kérem ne gondolják, hogy most n Paciul postahivatalt fogjuk támadni. Szó ^ róla. Bennük megvolt a Jó számlák, talán még tulbuxgóságróMs beszél-
hritiénk. Lehel ^Máriát Pedig
egyenesen kiemeljük, mert dicséretet érdemel. Valósággal harcolt n készülékkM, ami mry nézett ki. mint egy[ zene- szekrény. De talán számoljunk be a történtekről helyszíni közvetítés formájúban.
Lehel Mária tisztviselőnő, telefonos beosztott, tekerni kezd pgy hajtókart másik kezével pedig a készülék felső részén irányit valamit. A kagylót a villával szoritja füléhez. Hosszú művelet után megszólal ’ — Halló, Paesa. egyesből Lehel Mária... Halló,
Jó munkát végzett a kanizsai telekkönyvi hivatal
A nagykanizsai járásban 13 termelőszövetkezeti csoport és egy állami gazdaság részére volt részleges tagosítás, amelynek telekkönyvezésc október 17-én kezdődött mcg a nagy- kanizsai telekkönyvi hatóságnál. A telekkönyvi hivatal dolgozói a nagytömegű és bonyo- lult munkát 14 napi időmegtakarítással 32 munkanap alatt végezték el úgy. hogy lehetővé vált, hogy u hivu* ta! dolgozói közül Sólymos István telekkönyvvezető, vnln. mtiit MarczJnka István és Hó- zsák Sándor bctótt/erkcízlő irodatUztek közreműködjenek más telekkönyvi hat óságoknál a birtokrendezési munkálatok- nál,
A részleges tagosítás tolok.
A Holécsy-együttes Nagykanizsán
December 7-ón Nagykanizsán fog hangversenyezni a budapesti Corvin-áruház Du- najcvszkij-brlgádja. nmely általában Holéczy-cgyüttcs néven ismeri. Két előadást tart a brigád: délután G és esto 3 órai kezdettel. A hangverse-
Ha az idő kiderül, nagy öröm tölt el bennünket, mert tudjuk, hogy ez megjavítja a gyalogját dát. amelyet a zalaegerszegi Útfenntartó Vállalat a baki ut felé vezető szakaszon alaposan elron tott. Lehet, hogy az eredeti szándéka a megjavitás volt.
A dolog azzal kezdődött, hogy az Útfenntartó Vállalat ezelőtt három héttel gondoskodott" arról, hogy a gyalogjárdát járhatatlanná tegye. A kocsiuton lévő nagy sártömeget 10 munkásával feldobatta a gyalogjárdára. Most sem a gyalogjárdán, sem a kocsiuton nem lehet a sártengert kikerülni.
Az említett útszakasz a Vas- nagykereskedelmi Vállalat raktá ra felé vezető útvonalon van. Ezt az útszakaszt mi. az AFORT, TÜZÉP és VASÉRT dolgozói többször U megjárjuk, télikabátunkat a nyakunkig felhúzva. De van eset, hogy egyes dolgozóink naponta nyolcszor, tízszer is meg. ismétlik ezt a műveletet.
Kérjük « zalaegerszegi Útfenntartó Vállalatot- hogy jno*t már végre három hét után távolitaa •1 a Járdára fepTórt aárt, hogy
Egerszeg. hulló Eger... Halló, Eger. — Időmegtakarítás céljából Zalaegerszeget Egerre rövidítette de mégsem jelentkezett sem Szombathely, sem Égerszög. Aztán ismét hnlló- zás. mnjd megint, a hajtókar tekerése. Negyed - nyolckor végre jelentkezik Eg\'cr>zcg. Lehel Mária most dugókat (lujrdo* előre elkészített lyukukba! valószínűleg ft/ért, mert mm Jó a hang. UgylátMik vu- huni m-m Ilimmel, mert n*t mondja: Eger*! cg 73 7. akárki Jó It-az, — Dn u hang megint elment... nem t"dPl hová, —• Ismét tekerés u hujlókaron,.. Lehűl Mária szinte mát* könyörög —- szerencsére most már Szombat hely felé. Végre fél hétkor Jelentkezik a „Szám" —• Arra gondolunk, gépkocsinkkal nem értünk volna-n előbb Szombathelyre, mint Így, dróton keresztül.
Jó volna megállapítani, hol van a hiba: a telefonban, vagy Pedig azokban, akik a telefont kezelik. Nagyon, sok függ néha egy gyors telefonbeszélgetéstől. Jó lenne, ha a posta is gondolna erre-..
(t.)
könyvi keresztülvitelénél a munkálatok jó megszervezésével és a jó munkamódszerek cgymásközötti kicserélésével a legjobb eredményt Sólymos László telekkönyvvezető érte cl 205 százalékos munkaegységgel. ö egymaga végezte a nagykanizsai ..Vörös Csillag" termelőszövetkezet, az „Első Május\'* termelőcsoport és a „Pucsai Harcos" tennelöcso. port részére vógfehajtott rész leges tagosítás telekkönyvi- zését, Marczinka Zoltán 201 százalékot ért cl n szcpotnchl ,Béke‘‘-t*/ca tefekkünyvezó- Bével. Rózsás Sándor 177, No vácíkl Ferenc 105. Bmaányl Gyula pedig 150 »iizalékol ért cl.
nyt>n — amely divatbemutu tóval lesz egybekötve — magyar és szovjet könnyűzenével szórakoztatják a közönséget. Jegyeket elővételben a Lapterjesztő Vállalatnál és\'n Hef- fer-fé!e cukorkaüzlctben (Ady Endrc-utca) lehet kapni.
ezáltal az ut újra járhatóvá vél
jék.
VASÉRT és AFORT dolgozói.
MOZI ,
VAROS! MOZGO NAGYKANIZSA Szombat, vasárnap: EZERARCÚ HŐS Figyelem: Figyelem!
Minden vasárnap délelőtt 10 órasor 1 forintos helyárak me let* matiné-előadás
Matiné-előadásra Jegyek ¦ pénz tárt órák alatt egész héten át válthatók
December 3-án délelőtt 10 órakor DIADALMAS PÉTER A Nagy Péter c- film folytatása Pénztároyltia: Hétköznap kéz 1és előtt I órával Vaaár- éi ün •tepnapon délelőtt ll-’ől féj l-i> \'* kezdé» előtt 1 órával Előadások kezdetei Hétköznapokon délután 5 óz 1 órakor vasár- és ünnepnapokon délután 8 8. 7 é* 9 órakor.
Nem a ruha feszi a kulákot
A kulák akkor is kulik, ha papi ruhát visel, mint ahogy ezt Tamát Imre zataháshájjyi pap esete is bizonyítja. Tamás Imre kulák-pap nem akar tudni az állam és az egyház közti megegyezésről
A papkulák, vagy a kulák-pap, vetésforgójának egy általán nem ltl> elegei, még a rozeot sem ne* lelte el, nrinUhngv a vetésforgóban elő volt írva, Hálál étidéig egy áltálán nem veteti egy etemet tem, eilii] v«tésioritó|Aban 6 kutasét rá- » hold v«n elöirányozv#, Nem- csuk, hotfy nem vetett, He még a hátának vnló tűidet tem uántolm lel, Általában minden munkáién meglátszik, hojjy ellenaéije » népnek, cllennéije kHzaéfiv dolgozói- n«k H, akikbe a izószékról akarja brlroHatil a nép állama iránt 1 dyOlóletcl. Földiéin a knh\'\'rlea*:ár még mindig hint rothad. Ebből világosan mrgállapltha-ó, hoöv a kulák-pap szabotál. A* „emberles- *éő", a „szeretet" és «z „irgalom" hirdetője alkalmazottjával i» érezteti, hogy mennyire gyűlöli ~a dolgozóitól, kint lektől az istállóban és még takarót sem ad neki, bá. rét pedig nem a koUchtlo szerint fizeti, ami persze egy kulák-pap- nak „érzékeny" kiadást jelentene. Alkalmazottjának nvolcadmagát kell eltartania s így életük a kulák-pap jóvoltából nagyon sivár és elszomoritó.
Az állam és az egyház közti megegyezésnek pontjai vannak, amelyeknek betartása mindkét félre kötelező. Ha a plébános úr ezt. nem tudná, igyekezzék megtanulni.
U(jil\'4>h
Értesítés! Értesítjük a díjfizetőket. hogy irodánkat Nagykanizsa. Csengeri u. 20 szám alá költöztettük. Díjfizetést 500 Ft összegig készpénzben itt lehet tgjjesiteni. Víz- és Csatornamű Nagykanizsa.
— Ügyeletes orvosok Nagykanizsán folyó hó 3-án, vasárnap dr- Sör lel József Deák-tér fl. szám. Kiskanlzsán dr. Szabó Irtván Baj c*y-Zsiltn«ky Endre-u. 37.
— ügyeletes trafikok Nagykanizsán f. hó 3-án, vasárnap Görög Káro\'y Szabadság-tér* Sirdt LA- josnó Kl«k<mi»fl* Babits József- pé CsMigert-u. 100, GorU-aánec* Viola Csongerl-u- 8, Relter János-
„ né Kossuth tér* C/jkó József • Piac-tér,
— A lalantegyel rendőrkapitányság vezetője felhívja a 20— 33 óv közötti, lehetőleg kstumavl- •élt és nőtlen férfiakat, hogy u rendőrséghez való fo’vételro Jóién tkezhetnek. Felvilágosítást a legközelebbi rendőri szervnél (rendőrőrs, Járást* vagy várost ka nllúnyság) kaphatnak.
APRÓHIRDETÉSEK Nagykanizsai gőzfürdő nyitva reggel 7-t6l este 6-lg.__________
sagyRanizva* góztürdo nők re <zére kedden egész nap és pénte
**** *<é után »an nyitva-_________
Sertésvágást és privát husfüstö- lést vállalok. Gazdag Géza Nagy kanizsa*^Somogyi Béla-u. 36(2020)
Ma és mindennap élőhalak Bér- czinél. Nagykanizsa, Piac tér 15 sz, halesnrnok. (2017)
Használt mosóteknöt vennék. Cimeket a zalaegerszegi kiadóba kérek. (108)
Balkaros cipészgép jó állapotban és 2 pár bőrkamásni eladó- Nagykanizsa. Magyar-u. 26. (2027)
Teljes ellátással mindenest azonnal felveszek. Nagykanizsa. Magyar-u- 11. Buzási pék-udvar.
(2028)
Eladó orvosi müszerszekrény, orvosi műszerek, üvegezett ajtós szekrény* finom porccüán szerviz, nagy antik-asztal. Nagykanizsa, Rozgonyi-u. 8, 3—6 óra között.
__________________________(2030)
Kisegítő munkaerőt azonnal fel- v<*«rünk Cím a nagykanizsai )d trióban, * (d)
Költözködés miatt különböző holmik: ezlzmn, bakancs, ruhanemű* kályha, atb. eladók- Nngyka- nlz*a. Caengerl-u. 20, (d)
Az egerszegi llilenntarló Vállalal! gyeimébe
Újabb bei községben indult meg a mezőgazdasági szaktanfolyam
Pártunk útmutatása nyomán a földművelésügyi minisztérium Zala megyére is kidolgozta a mezöguzdasági szakoktatás tervét nz egyénileg dolgoz.ó kis- és közóppnrasztok számára. Negyvenkét község, ben rendezünk ingyenes szak- taufolynmot és megismeri etjük a község dolgozóival a szocialista mezőgazdaság előnyeit- n« élenjáró KzovJelunló mező. gazdaságát és megtanítjuk őket arra, hogyan tűnődhet ni*lc Joliban. könnyebben, eredményesebben.
A tanfolyamok első n/aku- s/a Csömödéron. Sormáson, Zalavégtótl, Caörnycföldo. Bá- god, Komárváros ás HaktÜtős községekben már befejeződött. Most nz előadópárok KüL sősárd. Dobrl. Zalnszcntjn- knb, Esztcrcgnyo. Nagypúlt, Söjtör és Pakod községekben tartjíik előadásukat
(Azért soroltam fcl viszonylag ilyen részletességgel a vún. dortanfolyam célját, mert a Zalában az elmúlt napok során „Egyszerű ember" címmel éppen a tanfolyamokkal kapcsolatosan egy szerintem nem egészen helytálló cikk jelent meg. Azért vándortanfolyam. mert két hét után az előadók tovább vándorolnak
következő állomásholyeikre.)
A megye községeiben a ván. dortanfolynmok mellett alap. fokú mezőgazdasági szaktan, folyumoknt is tartunk állami gazdaságainknál termelőcRo. pori oknál és a gépállomása- kon. Ezen az 52 alapfokú szak. tanfolynnton növénytermelési állat tenyésztési, munkagép trnktorkezflől Ismereteiket gyarapítják, Pártunk és kor. mány/*!unk mury gondot fór. dlt féfiAl n dolgozó pnrn**t- ság politikai és BnakUnn-rdrl-
»i*k felJlpa*l6aére, mert a hé- kiírónk magyarors/áirl szalui szán csak úgy tudják megállni n helyüket, ha többet és (óbbat termelnek.
Ehhez a munkához nd segít- séget n vándortanfolyam és alapfokú üzemi szaktanfolyam elvégzése.
Varga József,^
m. sZqkokt-atási előadó.
NYILT-TÉR.
‘ Felkérem Kardos Lajosnét, hogy szerelmes leveleit férjemnek a Bicskagyárba küldje, mert éa esetleg elégelem.
_________ Molnár Istvánnc.
• Ezen rovatban közöltökért sem a kiadóhivatal, sem a szerkesztőség felelősséget nem vállal-
SPORT
Vasárnap: ÍV. Építők — JWSK
Tegnapi számunkban közöltük* hogy az Épitök barátságos mérkőzésre hívták ki az NVSK csapatát. A tárgyalások eredményre vezettek é< igy vasárnap lesz labdarugó mérkőzésben része Nagykanizsa sportkedvelőinek- A mér közősről Harangozó Lajos, az Épitök vezetője elmondja* hogy
csapatuk a bajnoki mérkőzéseken meglepően jól szerepelt és igy nincs kizárva, hogy a vasárnapi találkozón az NB II-ej vasutat sikerül legyőzniük. A mérkőzést a vasúti pályán jálsszájg ie délután fél 2 ómkor. Előtte u két csapat tartalékai mérik íksze erőjüket. ‘
Nagy kosárlabdámíísor Nagykanizsán
A kanizsai kosarasok kollektív munkájának eredménye mutatkozik meg a vasárnapi kosaa-ae napon. A* egyesülotek vezetői elhn- táró*ták, hogy a tél folyamán több mérkőzést rendeznek meg közösen, amelyre NU I. ó* NB U-cs csapaiokát hívnak meg, Ezrei akarják Nagykanizsa kosár- labda sportját magasabb nívóra emelni és megszerettetni azokkal, akik még nem tudják értékelni ezt. a szép labdajátékot. Ennek érdekében múr megindultuk a
tárgyalótok több Jóképességü fővárosi és vidéki csapattal- A most vasárnap megrendezésre kerülő első ilyen találkozóra a Szombat- helyi Lokomotív jóképcsségü N3 II-es férfi és aöi csapatát hívták meg. A műsor* amely már délelőtt fél 10 órakor kezdődik, na gyón érdekesnek mutatkozik. A vezetők a sorsolást már megejtették* amely a következőképpen alakú\': fé] 10 órakor Olajmunkás —N. Épitők női. fél 11 órakor N- Épitök—NVSK férfi, délután 1 órakor Sz. Lokomotív—NVSK női, 2 órakor N- Épitők—Sz. Lokomotív férfi. 3 órakor Sz. Lokomotív —Olajmunkás női, 4 órakor NVSK —Sz. Lokomotív férfi* 5 órakor Lokomotív—N. Épitők női. 6 órakor NVSK—Olajmunkás női- Amint a sorsolás mutatja, szép küzdelmeket Iá\'hat a közönség.
Must már v*ak a rendezőségen vun a Bor, hogy u közömének megfelelő helyet tudjon biztou* tani- Efelöl megnyuatettflk bőm nünket, mert ahogy ők tnpndliik; Ilyen rendezés régen volt- nagyiu- til*«án. El a\' vasárnapi márkiké- sen mnjd elválik,
Snlik
A Magyar Szovjet TAr***óg ,Zsdánov**»akköro december 10-i kezdettel rendezi meg Zalaégor- fieg felnőtt* ifi és úttörő b«Jno*ö- ságát. A nevezéseket december 8-lg kell lendrü az MSzT helyiségében. Úttörők 1, ifik 2- felnőttek 3 éa 5 forint nevezési dijat fizetnek-
A zalaegerszegi őszi üzemi cfa patbajnokság végeredménye:.
1. KJSOSz I. 3C-5 pont
2- Pénzügy 31.5 .
3. Zsdánov II. 31* •
4- KISOSz II. 28.3 .
5. Zsdánov ifi.\' 28. •
6. Magasépítés I. 26- •
7. Népbolt 25 5 .
8. Pedagógusok 23- •
\\ 9. Tüzép k. 20.5 .
10. Posta 19.5 .
11- Magasépítés II. visszalépett.
Ezúton hívjuk fel a csapatok intézőit hogy a megyei csapatbajnokságra nevezéseiket december 2-ig le kell adni.
A ZALAEGERSZEGI TÜZÉl* V.
felhívja a vállalatok, üzemek, közintézmények
Ifizelőauyag felelőseinek ügyeiméi arra, hogy az
1951. évi füzelőanyag hitelakcióhoz
szüksége* tájékoztató és nyomtatványok Zalaegerszegen 3 közpon\'ban (Rákóczi ut 48)* vidé en a helyi Tüzép fiók tele- t péknél kaphatók, \\ megbízottak a dolgozók érdekében minél előbb vegyék át a nyomtatvá nyokit.
TtJZÉP V. ZALAEGERSZEG
Fokozni kell
a kukoricabeg-yüjtés ütemét!
Uj vezetőséget választott a Gépjavító V. DISz-szervezeta
AZ MM* ZALA>1 FG\\ EI I*.íRTItIZOTTSÁGÍ\\AK NAPILAPJA
VI. évfolyam 281. szám.
CT»ggg
V béke legyőzi a háborúi!
Néhány umua, e*a«c. hogy iégéiért a Ueko 111 veinek 11. Világkongresszusa Varsóban.
\\ Világkongresszus liatúro. ^tai hatalmas visszhangot keltettek világszerte*. # A fiiul minden J»éiH*nek képviselői íjití k ö?*zo Varsóban. bogy foglaljanak h béko tuel- tel1.‘fi pusztító háború és a ituhoriJH us/.itók elleti, nbbun «. városban, amely talán a leg- Kscnvedctt Trmnnn és XcSeson elődeinek: Hitler Mrbár hordáinak pusztításai-, téí
A határozat hangja áttört ás országhatárokon, előtte áem lőhetett lezárni a sorom- íwkat. mint ahogy lezárták a béke küldöttei elől Anglia határait. A vitán minden bccsü- lebeg, béke szerető dolgozója meghallotta a kiáll véna szálát-és még egységesebben so- i akozik fel a béke védelmére. De meghallották a háborús uszítok is, ismét megláthatták. hogy a\'béke erői hatalmasak és ellen tudnak állni, ssemho tudnak szegülni az uj háború kirobbantásának mm. tien kísérletével.
A varsói kiáltvány a béko. tábor hatalmas erejéről\' tesz tanúságot, A háborús uszitók ‘úgy akarják ezt a hatalmas erőt ellensúlyozni, hogy elhitetik azokkal, akik meg hisznek. neW^, hogy az uj háború elkerülhetetlen.
A nemzetközi helyzet egvre élesedik ~ mint azt október 27-kboszédébon Rákosi elvtárs is megállapította. De búr- nn-unyiro szeretnének u háború* uszitók egy harmadik világháborút kirobbantani, a béke erői napról.napra hutal- wimbbuk, az imperialistákkal szembeni ellenállás egyre mni\'jbb méretétet ölt• A béke legfőbb biztosítéka a . halal- luas szocialista Szovjetunió, amely ellen .ti eves fennállása alatt áluudóau újabb és újabb támadásokat iutéztek az imperialisták. az intervenciótól kezdve Hitlerék fasiszta bandáinak rablóhadjáratáig, de valmneunyi támudás megtört, kudarcba fulladt n Bolsevik Párt, Lenin és Sztálin elv- társak által vezetett szovjet \\*ép egységén, öntudatán és bútaná\'/án. Nem kétséges, kogy minden újabb támadás esd: upu\\ végződhetne, mint a főtisztül: "aljas orvtdmaddsa, nini . támadóra ugyanaz a *\'** várna, ami Hitlernek és rádiósainak jutott. Miközben az imperialisták egyre hango- ‘ ^bbati csörtetik kardjukat. * húhornt robbantanak ki Ko. rt;álian, provokációkat intéz- a uépi Kina* ellen, fol- íe^‘vcmk a fasisztákat Nyu- Sat-Kémétorszúgban • és Józanban, be akarják csempészel1 Francot, Hitler és Musso. mi kebelburátját, az ENSz- w, ej akarják nyomni a gyarmati népek szabadságharcait r « Szovjetunióban hatalmas \'lutkezések-..indolnnk meg, ^,\'jjbisevnél és * Sztálingráddal erőmüvek épülnek a Vol- "If\'b az atom békés felhasz- “a usaval orszúgnyi" területeit tesznek sivatagból tenné- A túlsó\'oldalon az ‘miberlség életébe, aszó- ”in5^n ^ és ,a szocia-. ünu\'t építs népek kzabRdsá--
gára törnek, mig u mi oldalunkon — a béko oldalún — minden erőt az emliorok jobb életének szolgálatúim állítanak.
A világ összes népei szeretettel és bizalommal fordul, mik a kommunizmust építő Szovjetunió felé, rímelj/ hutai- utas békemtlveivcl és erős hadseregével a béke legfőbb biztositéka.
A világ .minden részén egy- ro hatalmasabbak a. béke erői. A népi demokratikus Lengyel- országban, Csehszlovákiában, Romániában, Bulgáriában. Albániában és nálunk is uj és új építkezések indulnak meg. napról-napra emelkedik a dolgozók életszínvonala, egyre közelebb jutunk a szocializmushoz. Uj -költségvetésünk, amelyet most tárgyal az országgyűlés, ugyancsak eleven bizonjútéka annak, hogy — Rákosi elvtárs sza. vnival élve — „hazánk nem rés. hanem erős bástya a béke frontján”. A Dunai Vasmű, amelyhez a fiatalok ezrei jelentkeznek. a budapesti Földalatti Gyorsvasuk amely a moszkvai Motro mintájára, a Szovjotuuió közvetlen segitsé- gévcl épül, a többi építkezés. az egyre szélesedő nmnkaver- I suny üzemeinkben, az egyre növekvő lendületű termény* beadási verseny dolgozó parasztságunk soraiban, fejlődő szövetkezeti mozgalmunk és ucmutolsÓ6orban dolgozó né. püjik szemefényo, erős néphadseregünk mind egy-egy bizonyíték nrra. hogy a Ma. g-éfur Népköztársaság dolgozó népe békét akar, és minden eszközzel hajlandó megvédeni békéjét, szabadságát\'és fílg. getlenségót.
A dolgozó nép mindenütt megadja n inéi tó választ a háborús uszitóknak. Korea né. pót megtámadták az amerikai Imperialisták ós lisziiimunistu lakájaik. Az orvtúmadásra^u koreai, nép azzal Válaszol, hogy mindaddig harcol, amíg az utolsó betolakodott zsoldos is véres fejjel menekülői Korea területéről. A vietnami nép fiiggctienscgót elrabolták a francia gyarmatosítók. Am a vietnami néphadsereg napim]) után újabb győzelmeket arat és kiveri a „szennyes háborút” folytató franciákat. Tibct népét igájukba akarták hajtani az angol-amerikai imperialisták. Most a tibetiek boldog örömmel fogadják a Kínai Népköztársaság küldötteit és a néphadsereg katonáit, akik elhozzák számukra is a régen várt szabadságot. Jugoszlávia és Spanyolország népei állandó, elszánt, véres harcot folytatnak fasiszta dik. tutoraik: Tito és Franco ellen.\' A német népet som lehet többé ágy utol tekékként felhasználni, ezt bizonyltja az az egyre növekvő bókemozga- lom. amely nemcsak a Kémet Demokratikus Köztársaságban, de az imperialisták által \'.megszállt\' Nyugut-Nómctor- szágban is megmutatkozik. A francia és olasz dolgozókegy. re élesebb harcot folytatlak saját imperialista lakájkor- nányaik. ellen..
Bármerre nézünk o térképen, mindenfelé n békernozga.
Ara 50 fillér
1950. december 3. Vasárnap
ft Biztonsági Tanács szavazógépe „szentesítette az amerikaiak talvani agresszióját
A Buton»áiii Tanács december 1-i délutáni ülésén folytatta a tál- vaui amerikai fegyvere* behatolásra vonatko/ó panasz, és « hírhedt „panasz a Koreai Köztársaság elleni agresszió miatt" című kérdés megvitatását. Jebb angol .küldött védelmezni próbálta a nyugati hatalmak ázsiai imperialista politikáját és tagadni igyekezett & Kína\'elleni amerikai agresszió tényét.
Malik elvtárs, a Szovjetunió kép. viselője rámutatott, hogy
sem Jebb, sem Austin nem tudta megcáfolni az amerikaiak Taivan cllcxl egresszió- \' ját leleplező szovjet nyilatkozatban foglalt tényeket.
Austin és Jebb nem vették tudomásul Vu-Siu-Csuan kínai képviselő beszédét. A szovjet képviselő kijelentette, ez megfelel annak a hagyománynak, hogy az Egyesült Államok nem vesz tudomást az ellene szóló tényekről. Hozhat-e ilyen körülmények között igazságos döntést a Biztonsági Tanács és ké. pes lehct-c arra, hogy pártatlanul vizsgálja meg a kínai panaszt az amerikai agresszió miatt?
*¦ Malik clvfárs elítélte- az angol küldöttet, az imperializmus álnok és tevékeny hírverőjét, akinek említése Anglia katonai szerepéről Koreában bizonyltja, hogy az Egyesült Államok és Anglia álláspontja között különbség nincs, hiszen ez is, az is, agresszív háborút folytat a koreai nép ellen.
„Nekünk nem tetszik a kapl- túl Izmus. Önöknek nem tetszik a szocializmus — mondotta Malik elvtárs. — De miért próbálják önük rúakerősza*
kölni a kupltulizmuM az „amerikai életmód" elmén?"
Anglia Malayában folytatott tevékenysége éj Amerika koreai intervenciója bizonyltja, hogy mind. két imperialista hatalom célja a rabszolgaság megvalósítási.
Malik elvtárs idézett a Daily Tclcgraph Post november 3-i cikkéből, amelyben Randolph Chur- cill. a cikk Írója rámutatott, hogy Anglia elismerte a Kínai Népköz- társaságot, ugyanakkor azonban támogatja a taivani agressziót és a Kuomintsngot is. Randolph Churchill azt is beismeri, hogy Truman ellenséges álláspontra helyezkedett a kínai néppel szemben, amikor megparancsolta a 7. amerikai flottának, hogy harcba száll, jón bármely olyan erővel, amely a szárazföldről Taivan szigete felé próbálna közeledni.
Jellemző, hogy az Egyesült Államok, Anglia és a titóisla Jugoszlávia képviselői igyekeznek elkö- dösiteni a Taivan elleni agressziót. A szovjet küldöttség — jelentette ki Malik — azon a véleményen van, hogy a taivani kérdés a legfontosabb a Biztonsági Tanács napirendjén, A Biztonsági Tanácsnak meg kell vizsgálnia a Taivan elleni agresszió kérdését és igazságos döntést kell hoznia. Ezt követeli a ^75 milliós kínai nép!
— Az-Egyesült Államok vezető köreinek — mondotta Malik elvtárs —. azonnal be kell szüntetniük a Taivan elleni agressziót ís ki kell vonalok csapataikat erről a területről. Ezután Vu-Siu-Csuan, a Kínai Népköztársaság képviselője rámutatott, hogy Austin, az Egyesült Állomok képviselője
ké tízben ta;; adta tűig a választ azokra a vádakra, umclyc- ket Üsu-Eu I.aJ nyújtott b<’ a Uiztonsigt Tanárának és amelyek lelepleztek a Taivan elleni amerikai a^rss/lót.
Ez azt bizonyltja, hogy a Kínai Népköztársaság által emelt vádak megcáfolhatallanok^ Áz Egyesült Államok jogtalanul és fegyveres erők igénybevételével betört Koreába és durván megsértette a Kínai Népköztársaság biztonságát.
A kínai terület elleni támadásokban több mint ezer amerikai repülőgép vett reszt, ezek a támedások károkat okoztak kínai javakban és kínai polgárokat ültek meg.
Vu-Siu-Csuan kijelentette: „Kérem a Biztonsági Tanácsot, ítelje el ezt az agressziót".
Az általános béke megőrzésének és az EXSz alapokmányá- . nak megvédése érdekében felhívta a Biztonsági Tanácsot, fogadja cl „ Kínai Népköztársaság javaslatát az amerikai agresszió megszüntetésére és Ázsia és az egész világ békéjének cs biztonságának bizto- sifisára.
A Szovjetunió szeptember 2-1 javaslatát, amely elítéli a Taivan elleni amerikai agressziót és előírja az amerikai csapatok haladék, tálán kivonását Taivanból és a többi kínai.területről, a Biztonsági Tanács 9 szavazattal egy ellen, elvetette. Ugyanilyen arányban vetette cl a Kínai Népköztársaság hasonló értelmű javaslatát, amelyet a Szovjetúnió támogatott.
A négyhatalmi határozati javas- latot, mivel n Szovjetúnió ellene szavazott, elvetették.
Horváth Márton elvtárs beszéde
a budapesti Vörösmarty-emlékünnepségen
Pénteken csto a Zencaka- dóroia feldíszített nagytermében a Magryar Tudományos Akadémia .a Maffyar írók Szövctséco és a Mnffyar Iro. dalomtörténeti Társaság: emlékünnepélyt rendezett Vörösmarty Mihály születésének 150. évfordulója alkalmával. Az emlékünnepély elnökségé, bon helyet foglaltak: Révai József elvtárs, az UDP főtitkárhelyettese, Horváth Márton elvtárs. az MDP Politikai Bizottságának tagja, Kiss Károly elvtárs, a Magyar Nép. köztársaság Elnöki Tanácsának ¦ elnökhelyettese. Darvas József közoktatásügyi \'miniszter, Pongrácz Kálmán elvtárs, a fővárosi tanács .végrehajtó- bizottságának \'elnöke,. vala. mint az irodalom és a tudományos élet több kiválósága.
A hallgatóiéig soraiban megjelent Rónai\'.Sándor . elvtárs, a Népköztársaság• elnöki ta. nácsának elnöke. Dobi István, a minisztertanács elnöte és a
minisztertanács több tagja, az MDP Központi Vezetőségének több tagja, valamint tudósok, irók, művészek, az üzemek dolgozóinak, néphadseregünknek és ifjúságunknak képviselői. Az ünnepi beszédet Hor- váth Márton elvtárs mondotta.
Horváth Márton elvtárs beszéde elején visszapillantott. a 120—130 év előtti reformkorra. A XIX. század nagy ma-
gyár költői akik legjobb verseikben Petőfi Ars-poetikájút kövotték. mindenkinél többet mondanak cl számunkra az emberi és nemzeti szabadságért vívott nagy harcokról, a teljesen meg sem született polgári felszabadulás nehézségeiről és\' korlátáiról, s a korokon tulláfó utópista remé- nj-ckről.
„Vörösmarty csak Széchenyivel és Kossuthtal mérhető44
— ¦ Ezért túl a tiszteletteljes és büszke megemlékezésen, örömmel fordulunk a 150 éve született Vörösmarty Mihály ma újra élő és élőbbé váló költészete felé. Születése egybeesett a század születésével. Petőfi méltó mestere, akinek ébresztő, felrázó hatása a I maga korában és a maga te-1
rülctén csuk Széchenyivel és Kossuthtal mérhető — mon- dotta Horváth Márton elvtárs.
—- A múlt század huszas éveiben Pest és Buda IakósaL nak száma eléri a 75 ezret, de ebbon nincs kétezer magyar, így válik elsőrendű politikai harccá a "Magyar Tudományos Akadémiáért, mint - Nyelvin!-
0
lom állandó erősödését látjuk, amely kíméletlenül . ssombe- ¦záll a háborús uszitók próbálkozásaival. >A népek sok* százmilliós táborával szemben áll az imperialisták egyre ki.
sebb, do egyro dühödteblion csaholó bamíájo. Az ő állandó fegyyorcsörtetesoik eredményezik azt. hogy a nemzetközi feszültség egyre növekszik. De a. nemzetközi feszültség
növekedése korántsem jelent háborút. A népek legdrágább kincsét: az. nlkotó és te. ramtő békét inztositja a Szov. jctunió-vezotte " hatalmas és egyre növekvő -béketábor.
vcló . Társaságéit, a magyar irodalmi folyóiratokért, u raa- gyár könyvkiadásért, n nu- gyár nyelvű Nemzeti Színházén folytntoll harc. Húr. colni kellett, azért, hogy u magyar nyelvet beszéljék. Gazdagítani és hajlékonyabbá kellett tenni, hogy hívőbben hordozza az uj eszméket, hölgy jobban lelkesítsen, mozgósít*, sonaz uj nemzeti Összefogásra. Költőink cl is végeztéd a- nyelv hősei munkájút. A nyelvújítás, u; költői eszme és politikái reform a forradalom \'számára készítette elő « talajt.
— Vörösmarty volt az első, aki ív nagy költészet izzásával érette keményre az üj szavakat
merész kapcsolásokat, aki u .művészi gyakorlat bizonyító erejével vitte győzelemre a megreformált, magyar nyelv ve! a reform eszméjét.
—¦ A fiatal Vörösmarty valósággal a nemzet ébresztője lett. akinek, nemcsak költői, hanem tömegmozgósitó politikai hutása Is óriási volt. A széthúzó, a legfeljebb passzív ellenállásban megrekedt osr. tá’yokat bizakodóvá, egységessé, erőssé kovácsolta mindenekelőtt Vörösmarty költészete. Soha még magyar költeményt olyan ujjongó le’ke scdésscl nem fogadott, mint az eddig csaknem ismeretlen Vörösmarty „Zalán futásá“-t.
A uemzeti egység költője
— A nt-mzcü öntudat ébresztésén tol a ..Zalán futása4* másik hagy vezérlő gondolata n nemzeti egység eszméje- Vörösmarty szerinti /honfogla- lás a magyar aranykor, ahol hasonlóan Rousseau természet, jog által kormányzott össziúr- sadnlmához, nz egység és egyenlőség uralkodik. Árpád népében nincs ‘pór és nincs renics. Pontosabban mindenki nemes, a vitézek csak vitézségük fokában különböznek egymás lói, Természetesen Vörösmarty felfogása a magyar reformkor viszonylag leszűkített elképzeléséhez igazodott. A reformkor legáltalánosabb politikai platlformja a nemesi
egyenlőség volt: Kossuth számára is lefelé hosszú időn át legfeljebb a bocskoros .nemesig terjedt a világ. A jobbágyság és méginkább a nem. zetiségek kivülmaradtak nem csupán a reformkor, hanem még a forradalmi társadalmi szövetség iáborán is. Ennek megfelelően u -Zalán futása. ban“ csak az ellenség táborában tűnik fel ‘ itt-ott a föld népe és nem nagyon vonzóan rajzolva.
— De nem látja meg, nem láthatja meg, hogy a nép nyomorának. kétségbeesésének, tudatlanságának ..testvérgyü- iölési átoknak\'*, nmely meg bontja a szabadságharc egy ségfrontját, egyetlen oka van: hogy* a saját szabadságának és függetlenségének kivivására csatába induló nemesség rabként hagyja háta mögött saját jobbágyait. Ezt a gordiuszi szómét a tizenkilencedik század költői és vezető politikusai közül jóformán csak Petőfi tudta kettévágni. Kossuth túl későn. Vörösmarty, aki pedig a legjobban félreverte a^ha- rangot - egyáltalán nem nyúlt a-kérdés megoldásához. A tömegáramlat lerántja Vörös- miartyt a filozófálő passzivitás és pesszimizmus egéből. A nagy költő találja meg elsőnek a szót, amely teljes nagyságában kifejezi az 09ztrák reakció . karjaiban vergődő haza helyzetét- Az „Ország- háza" című költeményéríek. amelyet maga olvasott fel elsőnek az ellenzéki körben, m>m kisebb hatása volt hall
gatóiru, mint. két évvel később Petőfi „Talpra magyarjának" Elállt az emberek szívverése n kezdő soroktól: „A hazának nincsen háza, mert fiainak j nem hozd ja": Most merül fel először Vörösmarty verseiben és politikai cikkeiben a szabadság és n jogok követelése^ a kisemmizett osztályok számúra. „Helyt adni másnak is a jofj szerint és nem tűrni a jogot lator kezén".
Vörösmarty tévedése
— Ez a fejlődés volt egyértelmű, megmutatkozott ez Vörösmarty hallgatásában, meg néha nyilatkozataiban is. Helyesen Petőfi módján foglalt állást a magyar csajpatok felhasználása ellen a dinasztia olaszországi hadjáratában. Ezzel kapcsolatban jut el Vörösmarty is Petőfi igazságához: „Szabadoknak lenni s mások szabadsága ellen har. colni éppen olyan becstelen¦ ség, mint lopni és papolni a lopó* ellen. A népek gyűlölete én viszálya a zsarnok ereje" Ugyanakkor megszavazta bizonyos osztrák csapatkerctek- nck magyar újoncokkal való feltöltését.
Hogyan eshetett Vörösmarty ebbe u hibába? Úgy, hogy minden ÍQjlöddsc mellett a forradalom idején i» megtartotta azt az elképzelését, hogy a nemzeti egységet csuk u mindenkivel való megegyezésben, csak a védekezés és nem a támadás alapján lehet megteremteni. A pártokról irt fejtegetésében igv határozza meg ezt u l\'ogalmut: — .,A párt nem egyéb, mint az egy. véleménynek és akaratuak szövetkezése bizonyos társasági főcél elérésére, ellentétben azokkal, akik ugyanazon főcélt más eszközökkel vélik elérhetni." Amilyen helyes a meghatározás első fele, ugyan, olyan helytelen a második Mást mint „ugyanazon főcélt” nem is tud feltételezni a különböző pártokról, ebből logikuson következik a csaknem mindenáron való megegyezés politikája, E felfogó, sóban helyenként odáig megy, hogy cgyemlőségi jelet tett a francia forradalom és az abszolutizmus módszerei között — Vörösmartynak a forradalomhoz fűződő politikai viszonya messzemenően meghatározza költői magatartását müveinek jellegét, ere. nyeit és fogyatékosságait
különösen a „Zalán futásában” eauértehuil a jövő felé fordulásai, do ugyanakkor egy sor I rámájában és ..beszélyohen” már eltűnik, mar alig pislákol u műit idézésének progresszív jeliege és bclcsüpped a rossz értelemben vett korizlés na. gyonis korhoz kötött romantikájába. valóságtól való ol- [, fordulásába.
— Vörösmurty azért nyúl a múlthoz, hogy megadja a nemességnek azt a költői méltóságát, amely országot felszabadító és kormányozó erőhöz méltó. De úgy jár ezzel, mint Shakespeare, aki a királynő, nek ajánlotta drámáit, de a királvok és főurak életének törteiméit nyújthatta csak át.
A „Csongor és Tünde44 jelentősége
— Az elfordulás viszi öt a mithológiu. a tündérvilág árnyképei közé. Vörösmarty legkiválóbb \'ilyen természetű müvében, a ..Csongor ős Tündében" programmá válik az élet nehézségeitől való elfordulás. A kritika Kölcseyvcl kezdve 100 év óta hangoztatja
o darabbal kapcsolatiam, hogy maga a földre szállt költészet és égbo emelő epizódok, ami azonban nőin tudja eltakarni a felépítés, a mondunivaié hiányosságait-
Vörösmartynak öntudattá- uul is a szocializmus fele szárnyaló humanizmus gomlo lata a nagy költő születése után 150 evvel az általa any nyira szeretett magyar bazú bán végre megvalósul.
Horváth Márton olvtárs ez. után ismer tette Vörösmarty munkásságát, amelyet u költő a szabadságharc leverése alán folytatott
— Az „Előszó” és a „Vén cigány” című verso egot-füldet rázó dübörgő képei mutatják leginkább, hogy mit tud * alkotni a romantikán iskolázott, végletektől vissza nem riadó, merész képalkotás, ha a valóság, n nemzet üdve. vagy pusztulása hozza a kozmikus látomásokhoz. A tragikus ün- marcangolás, az őrület kitörése. a szaggatott szavak ro. hamu. az orkánná fajuló hang nem lehetett mértéktelen, nem lehetett túlzó nz elbukott szabadságharc láttán.
Vörösmarty tanítása: az emberiség üdve és a haza üdve eav
— A szörnyű kitörések, a min. (lent elsöprő pusztulás látomásai a megtesíKitett őrület és halál teszi annyira .meggyőzővé,\' biztossá Vörösmarty^ulolsó nagy ver sénck utolsó versszakaszát: „Les: még egyszer ünnep ív világon, majd ha elfárad a vés: haragja és a viszály elvérzik a csalóban.\'\' 150 évnek kellett eltelnie nhhoz, hogy az őrüli remény reális valósággá váljék, s ma sem telje- scn. A viszály nem vérzett még cl a csatákon. \'Magunkról elmondhatjuk. hogy .jncglörlé Izzadt homlokul a béke". De rrta is vannak a földgolyón szabad kis országok. ahol á zsarnok lúbanyo mán „szétsza\'ggatott népeknek ál kai"\'és elhamvadt városok pusz lulnak". Nagy költőink közü. Vőrösmartytól tanultuk mag először, hogy az emberiség üdve és a haza üdve egy. ígérjük Vőrös- marlvnak, . hogy a világ népei sorsában mi sem nyugszunk, csak „majd ha kihull a kard a; erő szak durva kezéből és a széni béke poharát nem cudar Hja gyi lók."
— Befejezésül térjünk rá arra, hogy mit tanulhatunk és fóleg költőink mit tanuljanak Vőrösmartytól — mondotta Horváth Márton civlárs.
— Mindenekelőtt hazaszerete. tct. Túl az időn és a társadalmi helyzet korlátain mindenekelőtt a hazaszeretetei kapcsolja a mi korunkat az elmúlt .történelem, hcz. A magyar haza szerelőié ma sem monopóliuma a kommu- nlstáknak, de monopóliuma minden becsületes magyar embernek. Vörösmarty hazaszeretete örökséget jelent a mi számunkra és
ezt magunkévá tenni annyit je-
\'
ha*;a egy
lent. mint vállalni a lörlénclm! múltat. Tanuljuk meg Vörősmar. tytól a hazaszeretetei/ a megalkuvás nélküli harcosságot.
— -Tanuljuk meg Vörösmarty- tó! szép magyar nyelvünk szerételét, ápolását, csiszolását.
Tanulságok a mai költők számára
i
— Tanuljuk meg -Vörösmarty- tói a témaválasztás gazdagságát.
— \\ örösmarty költői öröksége arra tanítja ma költőinket, hogy a költészet merjen nagv lenni. Nagy lenni nemcsak tartalomban hanem a témához ülő pálhosz. bán. a nyelv éj a költői képek gazdagságában, á vers zenéjében is. Féljünk a romantika túlzásai, tói. de. nn féljünk a romantikus szárnyalástól. Vörösmarty korá. nak-ezeréves múltja volt. a mienknek ezeréves Jövője van. Van tér és idő, ahol a vers repül- hct. Vörósm4fc*tynok a történelem sötét mélyébe kellett visszanyúl- ni, hogy eposzához mát szóval pozitív hőst és méltó témát találjon. Nekünk könnyebb dolgunk van. A történelem bcköltö- zöU a ml napjainkba,\'hőstettek- kel éj honfoglaló hősökkel v.i- gyünk körülvéve. Százszorosai: igaz ránk Arragon szava: „épész. Íráshoz Pártom adott újra ked, vet"
De túl mindezen e könnyebb korban, amikor a\'magvar kül\'ők nem a ncmzcthalúl látomásával küzdenek, amikor nem\' a részvét, lenség és éhhnlál, őrület és ön- gyilkosság fenyegeti egyénileg, amikor egy újjászületett nemzet lesi költője ajkáról uj és- mégis régi tatait, mindenekelőtt a \'költői magatartás - becsületességét tekintjük mintaképnek * ‘Vörös- martyban. Meg voltak benne ko. ráhöz viszonyítva is a világnézet korlátái, de nem volt hátúra ha. zaszoretetének, nemzet iránti hú. síének\' és költői őszinteségének. A nép, a haza. iránti hűség, a költői magatartás becsületessége, ez fogja tovább is biztosítani a tizenkilencedik század nagy kő!- léje müvének méltó folytatását, — fejezte be beszédét Horváth Márton elvtárs.
A koreai néphadsereg löiarancsnskságáiiak december l-i liídi eienlsse
A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság néphadseregének főparancsnoksága közli december l-i jelentésében, hogy a néphadsereg csapatai sikeres hadműveleteket folytattak az amerikai és délkorcaí csapatok ellen.
- Anzsu (Anszíu) körzetében és Tokuszentől délre az amerikai és délkorcaí csapatok a néphadsereg egységeinek nyomására folytatták visszavonulásukat déli irányban.
A többi frontszakaszokon a harcok az eddigi vonalakon folynak.
Az amerikai csapatok rendel’ len visszavonulása továLb tart Koreában.. Az AFI* jelentése megállapítja, hogy szuncsoni ut hosszában tervezett uj ^amerikai védelmi vonalakat is bekerítés- sel fenyegetik a Szuncsontól délre lévő népi erők. A Reuter hadszintéri jelentése megírja, hogy, a csangcsini vízgyűjtő medence köröl teljesen bekerítették az amerikai tengerészgyalogság kötelékeit, a vizgyöjtőtói keletre a hetedik amerikai hadosztály két ezredét ugyancsak elvágták
Ma nagyobb költő, mint korában volt
— Líráján, epikáján nem fog az idő- Több mint .100 óv után ragyogóbban tündököl, mint a maga korában. Do nem mondhatjuk el _ ugyanezt a nagy költő drámáiról. Vörösmarty politikai felfogásának korlátái bizonyos területen szükségszerűen írói alkotásának korlátúvá, is váltak. Vörösmarty romantikus költő mondotta Horváth Márton elvtárs, majd így folytatta: —
Ifjúi sasszárnyait köszönhette u romantikának. A romantikának köszönhette a nyelvalkotás bátorságát, a költői ké. pék gazdagságát, a szinek tarka ragyogását, a témakör kitágulását, a múlt és a népmesék tündéri világának.
— Mi az oka azonban annak. hogy u nyuguti román, tika legsnlyosab hibái fellelhetők Vörösmarty e^y-egy drámai és epikai müvében? — tette fél a kérdést Horváth Márton elvtúrs.
— Az ok: VürösmaHj^ politikai korlátái. Vörösmarty- nál a mattba \' való fordulás
|i1á0&!0*,
\' / ír “mert a kényt/ fanit, nsnl. SíMkztö J\\J és efősfej/yi/ettdab
Téli kttnyvTÚMár u Szikra, a Könyvesbolt Kiskereskedelmi Vállalat, a Szövetkezeti Bolt és a Xépbolt könyvesboltjaiban.
Díjmentes könyvbemutatói
[egymástól. Megállapítja a jelen- I tés, hogy az amerikaiak hivatalos forrásai továbbra\' is mélységes hallgatásba burkolóznak az utóbbi napok súlyos amerikai cinbsr és hadianyagveszteségeir illetően.
Egybcliangzó koreai jelentések szerint, amelyeket a londoni rádió összegez,
a megtépázott amerikai csapatok feladták Csőn Csont. Az uj védelmi állások 30 kilométerrel a Csőn-Csőn folyótól délre húzódnak.
Az újabb jelentések szerint azon* bán ez a vonal sem lesz sokáig tartható, mert a koreai néphadsereg előőrsei már Szangcson vidékén harcolnak. Szangcson körülbelül 40 kilométerre fekszik Phenjantól északkeletre.
A néphadseregnek ez az .előretörése újra körülzárással fenyegeti az AnzsutóJ Phcnjan és önszan fele vlíszaözönlő USA csapatokat.
Az USa délkoreai bábkormányának „belügyminisztere\'* közleményt bocsátott ki, amelyben elismeri, hogy a népi erők általános ellentámadásával egyidejűleg „váratlanul megerősödött a partizánok tevékenysége a !& szélességi körtől délre."
ESŐ, IIAVASESÖ Várható időjárás: Mérsékeli dili szél, megélénkülve délnyugati, nyugatira, később felerősödve északnyugatira fordul Erőben felből
idő, sokfelé, -főleg nyűgön c>0- A magasabb vidékeken hava^e-ő- A hőmérséklet átmenetileg «nel* kedik.
í Súlyos csapásokat mér az amerikaiakra , a koreai néphadsereg
i termény begyűjtés frontjáról:
Takarmánygabonából az előirányzatot Í04 százalékban teljesítettük
-Kőitltilik december 21- Nemeit az üzemek munkásai, hanem * földek szorgalmasan dolgozó kis. iá :kőiépparasitjai is munkaíel- aiásiasokkal ünnepük ezt n napot, fícivcnegycdik esztendejét tölti be a világbéke legfőbb őre, mind- annyiunk szeretett vezére; Sztálin elviá rs.
„ Ln úgy készülök erre a nagy Tipro — mondotta Belső Károly 7 holdas puszlaszenUászlói dől* j;0.\'ó kisparaszt —, hogy minden jcleshf.es kcrr.énygabonóniat a dolgozó nép államának ajánloUam • hl. \'Begyűjtést ^ kötelezettségemet december elsejére njár 1010 szá- palikban teljesítettem. 1 jjy védem */ alkotó békét.
fonnyadt István2 Ságodon hat .holdján gazdálkodik. Pártonkivüli. A napokban a szövetkezetbe újabb J««k gabonát adott be. — Ezzel Ü o munkát’paraszt szövetséget nmtem. Legyen minden magyar dolgozó asztalán bőséges, fehér kenyér. Esirt adtam be az elő- Hnyza\'tat szemben 600 ezdzoli- Jet.
1 A kcnvérgabonabegyiijtéil teljesítésünk: 102 ezázalék megyei viszonylatban.
Andráshidu:
: 185 százaiéi:! takarmanygabonaban
ezen a héten 3 százalékos emelkedést értünk cl. Különösen örvendetes az eddig utolsó helyen kullogó lclenyei járás 5 százalékos emelkedése. A zalaegerszegi járás hasonló jó eredményt ért el, viszont a zalaszentgrótiban nem vál- vtzj\'zott egy hét óta a helyzet
Tornyiszentmiklóson a tanácstagok és a kommunista dolgozó parasztok jártak elül a "beadásban.. 140-röl 180 százalékra, ugrott lel a teljesítmény. Aüdráshida a ®c- SVe legjobb községe ezen a téren; 485 százaléknál tart.
Lemaradás van még mindig Szent- margitfaioán. Mararátkán, mert . itt a tanácsok maguk sem tartják központi feladatnak a takarmány- gaaonabeadás ügyéi. így van ez PáHiszcgen és Káváson is. A járások közötti sorrend egyébként igv alakul:
1. Zalaegerszegi járás 129 Te
2. Lenti járás 118 »
3. Xagykanizsai járás 85 .
4. ZihiiZentgrúW járás 7" „.
5. Ldényd járás 71 „
A. megyei átlag 104 százalék,
föl: ózz uh a
kukoricabeadás ütemét!
megyében. A mozgalmat elindító letenyei járás eredménye 4 százalékot emelkedett. Nem maradtak azonban le a zalaszcntgrótiak sem.
Pusztaszcntlászlón a C-jcgyes előirányzatot 224, Borsfán 134. Za. lalövön 123 százalékban teljesítették, Belsösárdon minden dől- gozó parasztcsalád részivett az akció sikerében. A verseny állása:
1. Letenycf járás ‘ 52 c.o
2. Zalaegerszegi járás • 48 „
3- Zalaszeotgrótl járás 42 ..
4. Lenti járás 37.2,
5. Nagykanizsai járás 37 „
Begyűjtési kötelezettségünknek
43 százalékban tettünk eleget.
Egy hét alatt: 50-röl 140 százalékos szónaboadás Zalaistvándon
Ugyancsak a zalasccntgrótj járás dolgozó parasztjajt kell kiemelnünk m szálastakarmány beadása tekintetében is. Az utolsó három nap alatt meggyorsult a teljesítés üteme. A Unit is lettnyel járásokban viszont egy hit óin szinte áll e: a munka Zalaistvánd a múlt héten előirányzatának csak 50 százalékánál tartott. Szombat reggelig a jó felvilágosító munka következtében
go zó parasztif jusága is. egyre világosabban látja a munkás, ifjúság példája nyomán feladatát a béke megvédésében, ötéves tervük sikeres végrehajtásában, a szocializmus építésében. A fiatalok bebizonyították a mezőgazdasági munkák végzésénél, hogy fel. zárkóztak a munkásifjuság mögé és most maguk is reszt tikárnak venni a Rákosi elvtárstól az ifjúságra bízott feladat megvalósításában, a Dunai Vasmű fölépítésében.
E’sőnek a nagykanizsai járásból Galambok község dolgozó párasztfiutaljai határozták cl.\'hogy elmennek Duna. peuteléro és községük dolgozói nevében segítenek ötéves tervünk büszkeségének fclépité- sébolt. A község DlSz-szerve- zctének fiút aljai gyűlést tartottak, amelyen nagy lelkese.
már 140 százalékot értek el szénabeadásban a község dolgozó parasztját Vegyen példát Zalaist- vándról a megye valamennyi, beadási kötelezettségéi még nem teljesített, községe Vonatkozik ez különösen a lenti járás területére, ahol szégyenteljesen eddig még a járási átlag csak 23 százalék. Az élen a zalaszentgrótj járás halad 66, utána nyomban a zalaegerszegi 65 százalékos beadási teljesítéseve!.-\'.
A begyűjtés teljesítésével ünnepeljük december 21-ét
A most kezdődő héten vegyen íz eddigieknél nagyobb lendületet a begyűjtési munka Rendezzenek a megye községet — úgy ahogy Zalaesany is tette — ünnepélyes begyűjtési napokat, ami nagymértékben viszi előre ezt u munkát. Ke legyen ebben a megyében egyetlen község sem, egyetlen dől. gozó paraszt sem, akinek szégyenkeznie kellene, hogy begyűjtési hazafias kötelességének nem r„\\ff eleget ebben az esztendőben. December 21-ét, Sztálin elvtárs 71, születésnapját ünnepeljék megyénk dolgozó parasztjai azzal, hogy begyűjtési kötelezettségüknek maradéktalanul eleget tesznek!
déssel határozták el. hogy bét fiatalt küldenek\' Dunapentelé- re. Gerencsér Győrt))/, Solák József, Csira Arpáil, Borsfái László, Vaskó László, Tőtmi- hály Ferenc, Gerencsér József és Kápolna György örömmel jelentkeztek a megtisztelő megbízatás végrehajtására. — üntetés számunkra, hogy., tnini. parasztifjak is részt vehetünk a Vasmű építésében — mondották. Gerencsér József és Kápolna György, akik téglagyári munkások voltak, kijelentették, hogy úgy érzik: eddigi mun_ kajaknál sokkal jobban tudnak \'segíteni a szocializomts felépítésében, ha Dunapcntc- lén dolgoznak.
A gulamboki fiatalok példáját valószínűleg még sok köz. ség fiataljai követik a kanizsai járáslmi).
*
Hét galambok! fiatal Dunapentelére megy
A nagykanizsai járás dol-
A Lukoricubeadá* raegycszerte vontatóit, űrre mumt. hogy az elő. viryzatnuk csak 40 názahhkdt UlletUeltük Idáig. A * elmúlt három táp alatt tehát 2 százalékút
az eredmény, A zalauent- Válj t, n hnnlwal járás 3—3 szá- aztékot emelkedést mutat.
• Hagy mennyire « népnevelő ffluiikslol függ minden, azt Zala* l>ó k/i/«ég példája U inu\'atja. Az simult heten még le voltak ma- r«dva bizonyos mértékig. de meg- tudlak, hogy Zalaceánybin bt- pyilftisl nopot rendeznek, erre ők h Lövették a példát. Az eredmény B-re 130. C-re 146 százaié* Los. kukoricabeadás. Zalavég tel- iwitménve- pedig 156 százalék\'.
Vannak aztán fölöttébb gyenge községek, mint például Pclöskeló, Lhol. C-re még egyáltalában meg *c® induk, Zajk, ahol 3 százalé- k°*. Bersla, Pusztamagyaród, ezek. ”*» a községekben pedig 12—12 százalékos a „teljesités\'4, Hetek ól» egyetlen százalékkal sem ja- Vujt például Kistormás.
,, A járások sorrendje a követ- kciőr >
L Zaiaszcntsróli járás 52 c/o
-¦ Xajy kanizsai járás 48 „
^l^Serszegi járás 38 -
«• Lenti járás 33 „
^.Letenyei járás 25 „ (!)
^ nap alatt 23 vagon burgonya !
-. ,z ,”e2y zsák burgonya\'* akci L.^”„!en<iöletet adott a burgonya \'23^^J,í^sne^\' Három, nap nlal aLon burgonya gyűlt össze
Horváth István tagjelölt
Hosszú zuippíódc.lű épület, tágas udvarral, Közvetlen a ház vér gében p«it«, n* udvíir végében I*-\' láiló, Igv,néz ki (Cili Horváth lat. ván 12 holdas kozépparuszt portája.
Terebélyes konyha, szépen fehérre meszelt (al, A beépített kemence mellett Horváth István édesnny. ja Üldögél. Ruhát foltoz. Horváth- né és a leánya a Szabad Nápet ol. vassák. A gazda is az asztalnál ül. 0 már átbetüzte az újságot. Mert haladó ember Horváth István. Egyébként szűkbeszédü. Olyasfajták közé tartozik, akik alaposan megrágják a szót, mielőtt kiejtik.
Középkorú ember, olyan, akinek dús része volt á rosszban. Éppúgy kénytelen volt mcgsüvcgclni a falu pöffeszkedő kulákjait. mint a kis- paraszlok. Odatarlozónak érezte magát világéletébcn a három-négy holdas dolgozó parasztok közé, akik vele együtt túrták a földet. A kulákság felé soha nem közeledett, hiába is próbálta volna, kivetették soraikból a magafajfa középparasztot.
— így őrlődtünk mi középparasztok két kő között — ahogy maga mondja. — Vagyunk ilyenek itt Pacsa községben jóegynéhá- nyan. Na de ami volt. az elmúlt — zárja le röviden a múl\'ra való emlékezést^ — A felszabadulás óta nekünk is sokat változott a helyzetünk
Hosszan elgondolkodik, talau u» a hosszú küzdelmes üt jár az eszében, amit Idáig meglett, Kuláknr- cnk merülnek fel emlékezetében, akik rovass mosollyal közeledlek (ekje a (elszabadulás után, furcsán megváltozott gőgös képük. Jól tudta azt Horváth István, hogy miért.
Kommunisták! Milyen idegenül hangzott ez eleinte. A távol ködből lassan bontakozott ki előtte a Párt. Még messze volt tőle, de látta harcát a dolgozókért, értük kö. zepparasztokért is. Még tétovázott, mint a vándor, aki útclágazóhoz ért. Egyszcrcsak .végleg hitatfor- dított az undorítóan mosolygó kukkoknak és megindult. Megindult azon az úton,, amely a Párthoz vezet. Hallgatott a Pártra, mindig a tőle telhető legjobban végezte a munkáját. így vitte közelebb és közelebb 160 százalékos gabonabeadása, a jó minőségű, géppel végzett mélyszántás, a háromholdas termelési szerződéskötés, a 130 százalékos burgonyabeadás, a falu- nevelésben végzett jó munkája.
Olvasta Rákosi elvtárs beszédét, amely új lépésre késztette. Benyitott a pártszervczet\'kapuján Kcr- •e a felvételét.
Itt ül előttünk Horváth István elvtárs" tagjelölt középparaszt és már a feladatokról beszél. —Van. nak még hozzám hasonlóak, mint itt « szomszédom Kiss János? fel.
Szénbányásznak ifjúmunkás a
A Gépjavító Vállalat két ifjúmunkása a Párt’ és a kormány szénbányászat fejlesztéséről hozott közös határozata végrehajtásának előmozdításéira szénbányásznak jelentkezett.
— Szeretnék résztvenni abban a hősi csatábani amely
jelentkezett kéf Vasvázasban
életszínvonalunk további emeléséért, fejlődésünk biztosításáért folyik a széntermelés emelésével — mondja Horváth. Zoltán, az egyik szénbányásznak jelentkezett fiatal. — Olyan szeretnék lenni, mint a nagy szovjet bányász, Szta- hánov.
Csendes beszélgetés békéről és munkából
Palkó József plébános tagja a letonvei járási tanácsnak. A dolgozó nép bizalma állította oda. Küldöttként résztvett a II. Magyur 13éke. kongresszuson is.
A pusztamagyaródi plébá- niu előtt találkozunk Palkó József plébánossal. Mint egyszerű ember beszél velünk és mondanivalóit nem fűszerezi szent igékkel. Nem lepett meg bennünket, amikor úrról beszélt, hogy neki is része van abban, hogy u község a mély. szántást Időre befejezte. Tor. ujcnybeudás. termelési szerződés? Nem idegen dolog előtte.
— Elvégre tanácstag va. gyök — mondja mosolyogva — kell, bőgj* a község dolgozóinak útját kövessem. Ámbár nemcsak most vagyok én ilyen. A dolgozó nép közül jöttem és köztük is maradtam.
Aztán arról kezd beszélni, hogy a békeharcot miképpen látja, mint pap— Minden be. csületes embernek egyaránt érdeke a béke megvédése — mondja felemelt hangon —. A
II. Magyar Békekongresszus bebizonyította azt az egységes kiállást, azt a szilárd békeakaratot, mely túlnőtt az
ország határain. Ott voltam? amikor a szovjet küldött beszélt és boldogan hallgattam szavait, amikor azt mondta, hogy a népek békoakarata, békeharca megakadályozhatja uz újabb háború kitörését. Mély ségese u in og bo t rán k or. -
tnm, uraikor az ungolok Sbcf. fiolilbon mogukudúlyozták u h-kekongroMszuN megtartásút, Mint katolikus \'íTüp, mondom, lmgy gyűlölöm n háborús uszitókut. Csuk uz elvetemült gazemberek akarhatnak háborút. Ismerem u Békovilúg- kongroKszus határozatait, h azokat n szószékről is hirdetem. Többi pnptársatn is kövesse példám.
A sáros utcán szekerek jöt. tok, megrakva répával. Feléjük mutatott. — Ezek az emberek, ott a kocsi mellett, ürömmel\' végzik munkájukat és a világon hűnyszáz millió ilyen ember van. akik munkájukkal a békés jövőt akarják építeni. ^
Kissé elgondolkodott, aztán azt mondta: — Én rendületlenül bízom a béketábor ereje, ben. A béke erői oly hatalmasak, hogy azt semmiféle ármány megdöuteni nem tudjál
Nem állunk meg a 103 százaléknál
A termelési szerződéskötés amellett* hogy a munkás-pa. raszt szövetség elmélyítését szolgálja, jelentős bevételi többletet is jelent az állammal leszerződött dolgozó paraszt szúmára-
Tisztában is vamiak ezzel megyénk kis és küzepparaszt- jai. A zalaszoutiváni földmü- vesszüvetkozet versenyre hiv. tu ki a megye valamennyi földmű vcsbiüvctkozctét. vállalva.
hogy uz előirányzatot llü százalékban teljesítik december
21-ig. Ez a mozgalom tovább szélesedik. Teljesítésünk 103.5 százalék.
Pacsán például Tóth Istváu 8 holdas dolgozó kisparaszt >00—800 négyszögöl rostJcnrc és s zó jóra,—valamint—400-öl napraforgóra kötött szerződést. Orbányosfán Nagy Gábor elvtárs. a pártszervezet titkára pedig 600 öl napraforgóra. Pürdeföldén Bicsáh János 0 holdas dolgozó paraszt 100 öl rostkenderro szerződött lo u dolgozó nép államával.
...........................!~ -----------------------------------
jebb Bedő Gyula, meif Dancauk Ferenc, Ereknek meg egv Upói hiányzik. Hogy miért? Megvan annak i» u magú oka, Munkáinkat becsülettel végrlk, minden teltükkel a dolgos A nép éllnmát, a hé- k«tahort orőiltlk, Segítségre van MÜkkégilk. Én jól tudom ért, hlM a magam bőrén Inpandnllam, A Pártnak,,, Igen n Pálinak W kell aegltenl őket, Lát|4k est, hogy a Párt mellettük áll, Ok la olvasták Rákosi elvtárs brsxédét, tetszett Is nekik, helyesnek tartották. A Párthoz tartozóknak érzik magukat, de várnak. Hogy mire? Arra, ami hiányos nálunk Pacsán. A helyi, pártwervczel kissé megké- *ctl>A népnevelők nem látogatták le a község középparasztjait. Nem beszélgettek «1 velük, hogyan vélekednek Rákosi clvtárs beszédéről. Nem kérdezte őket senki. És ók várnak.
A tűz pattog a kályhában. Kihasználva a rövid csendet. hogy szóhoz juthasson. Sötétedik. Hor- váthné felgyújtja a villanyt. A fény elárasztja a helyiséget, rávetődik Horváth István kemény, munkás arcára.
Lassan, meggondoltan* fűzi tovább a szót. — Nem szabad váratni ókét, mert az idő múlik. *A Pártban a helyük a becsületesen dolgozó, új világot építő Kiss Jánosoknak. Bedő Gyuláknak. így erősödik a mi nagy Pártunk. így mondta Rákosi elvtárs Is. Igaz-e? Ez a feladatunk. \' Azért mondom czl így — teszi hozzá magyarázkodva
7- mert-\'már én li tagjelölt vagyok. Beszéltem én ezekről • dolgokról Szúrom! János párlllt- kárral, 0 >~és»revelte, hogy pt hibát követtek el, amikor elhanyagolták a középparnsxUágot. Most ti népnevelőkre, meg rám lg hárul az a feladat, hogy kiköszörüljük a csorbát. Én tudom, hogy közép- paraszt társaim Is tagjai lesznek a Pártnak. Minden cselekedetünk ezt igazolt*. Majd meglátják — emeli lel mutatóujját a nyomaték kedvéért —• mindig többen leszünk, akik a Pár( soraiban harcolnak az igazságért, a békéért. Mindig többen leszünk, akik összefogunk, hogy kemény ököllel sújtsunk le a koreai gyermekek és anyák vérengző gyilkosaira. Hogy igazi szabad világot teremtsünk ott is, ahol ma\' még elnyomják a magunkfajta embereket. De nem sokáig már.
Elhallgat. Vájjon hol járnak gondolatai? Talán Koreában, a hős szabadságharcosok között, vagy a jugoszláv nép harcára gondol. Vagy talán Moszkvánál, a Kremlnél jár gondolata, ahol Sztálin elv. társ él, harcol, irányítja a béketábor 800 millió dolgozóját a végső győzelemre. \' , (Siklós)
Vasárnap, 185». dec- 3.
Felkészül a nagy ünnepre a fafiospLisztai állami gazdaság
H* az országuüóí tekintünk „ íákospusztai állami gazdaság felé. ncn» lá5unk mást. mint egye üuiáiiö magas épületet, mely egy comb tetején;áll. Az az érzésünk támad, mintha a filmvászonról jött volna ide ez az épület a
• Szovjetunió egy északi sarki tpeg- f így elő állomásáról. Pedig nem A falakon belül vannak .ugyan kísérleti dolgok- de ezekkel nem az áramlatok mozgását- a jéghe- gyek járását mérik, hanem a igazi dz.-ágnál használják különböző cé- lökre. A gazdaság lüktető élete kívülről nem vehető észre, inkább az elvégzett munka, a mélyszár- toít táblák tárulnak elénk. A gazdasági épületeket eltakarják a fák és az épületek pedig keveset mutatnak u kívülről nézőnek nb- b I a munkából, ami falaikon be- :ü« serényen folyik.
Nem Is olyan régen, n felszabadulás elüt t enéu-ett más volt iu .ix ilyen «../<iníiti»íokl»nn, AH- U\'wi« volt egy épület\' lífnely el ütött a többitől\' azonban n/,t u«y hívták; tir?aá«l. kastély, Ide belőni bérest-kufk vagv IttKátlwk- nm tünk Mtigonirtn hivatalos ü*y* ben. akkor Itt vijtk hívásra lehetett, A tlolsu/ók estéiket nst tv
* iilólvm vagy ti kellemetlen sta* jtu. zsúfolt eselédlaltáshan t ültül* »ék- Most a aazdmáfí főépületé ben az irodák- kultúrterem. kony. ha. és hálószobák vannak s ez mind a gíjtdaeág dolgozóié..
Mindenki tesz felaiiínUUt
Jf"ko? pusztán is, inpikor le.
- szállt az est és nouahagyták
a kinti munkát, összegyűltek bkultúrteremben. A hangulat Vidám. Hiszen itt már nem a regi. urasáéi cselédek, hanem szabad dolgozók vannak. És ez a mai nap ismét jelentős dátum: termelési értekezlet s utána a Szabadságharcos Szövetség csoportjának meg. alakulása. \'
Ezen az értekezleten beszélik meg a gazdaság dolgozói, ki milyen felajánlást tesz Sztálin elvtárs 71Jk születésnapjára. Az arcokon sugárzik az öröm. így örülni, igy lelkesedni csak felszabadult em. berek tudnak. Annak a nagy ajándéknak, amit a dicsőséges Szovjet Hadseregtől kaptak, akarják most meghálálni egy kis töredékét jó munkájukkal, amit az egész haladó emberiség boldog jövőjéért, a béke megvédéséért, a szocializmus építéséért végeznek.
Már mind együtt vannak. Folyik az értekezlet. Az üzemi párttitkár a nagy nap ju. lentőségéröl beszél. Sztálin
- e’vtársrólt,... Minden egyen <ilm fa lammal feltár a taps, mikor r kéke front nőm vezérének, Sztálin elvlársuuk a neve cl. hwatlfa
250 szdsnlóhol vállalok december 2ldu /
Aztán Foki István tehenész, csoportvezető emelkedik hzú- \'ártva- Minden tóiéin feléje fór. •Inli -- A tehenfaxek, tehát ml, vállaljak, hogy Sztálin elv. társ születésnapjára a fejéit átlapol 44 literről 6 literre emeljük és ered menyünket to-
- vúbb fokozzunk. — Albert Fe. ronc. Orbán József és Talcács
¦ István helyeselnek. Hiszen ők is tehenészek és közösen beszélték meg a felajánlást. Aztán Cserép István emelkedik szólásra. — Én a szőlő, kapálást 140 százalékra tc1jeT sitem. —. Peti Magdolna is szólni akar, de ő gyengébb\', fizikumú nő és 110 százaléknál nem mer többet vállalni, mert tudja, milyen szégyen lenne, ha a vállalást nem teljesítené, Gáspár Teréz azonban kivágja a huszonegyet — Én 150 százalékot Vállalok és azt teljesítem Is. ,, _____ \'\' _
A kezek egymás uíún emel.
ködnek a levegőbe. Sutáim előőrs születésnapját mindenki jó munkával akut ja ünnepel, ni. Ferenc Anna 250 százaié- jCOS óilUipteljesilményt cél lal a szőlőben történő műtrágya, szórásnál.
. Az ünnep lángjai
A Kossuth-briyád ét Petőfi, brigádot szőlőkapálásF versenyre hívja, amit a Petőfi, brigád el is fogad.
Aztán ebben az ünnepi lián. illatban megalakult az állami gazdaság S zábadságharcos Szövetsége is. A Szövetség megalakulását főleg Kovács Gyula traktorosnak köszönheti, aki egymaga 16 tagot szervezett be.
Az idő már későre jár, amikor elhagyják a kultúrtermet. Világos éjszaka van, de ben. nük is égnek a lángok, az ün_ nép lángjai.
Előre a Szabad Föld elösizeiésgpjiés silleréért
Ma országos saj lónap kerelébcn a7. elmúlt évihez hasonlóan beindul a Szabad Föld elöfizetcsgyüjtés.
Micrt döntő fontosságú a Szabad Föld ciöfizetésgyü jtcs ered menyes befejezése? Azért, hogy ezen keresztül is elöbbrcvigyük a falu szocialista fejlődését, emeljük dolgozó parasztságunk elméleti színvonalát, és felvegyük a harcot a maradiság, a régihez való görcsös ragaszkodás ellen. Rákosi elvtárs Pártunk Központi Vezetőségének ülésén világosan rámutatott azokra a hibákra, amelyek gáUj
vezetőséget választott a Gépjavító V. DISz-szervezete
Vasárnap. 1950. dec 3.
Megvetik . DISí.szervezetei közül elsőnek u mtgyknnlzMui AMviinyoteJ (lépjuviíó Vállalót üzemi 1)1 Nz-szervezető fartőt- bt meg n 1)1 Hz Központi Ve. votőhéjro Iwitároxotánnk értei, méhen vezetíWifváliinztó tmf- uyüléséi. A vezeUWkvnlusKté Uijrtryülíiwu metfjolenlek In. imsztölötrtztM\'zén eéüAliél tíz.
linuxért ,Irtrtlsl DIHx.blzoUMÍH\'ok tilkt’irni. n Dl Hz megyei hl* zottsiigti képvlneletélien Húr. közi (t> utó vívtál !*, valamint u DISz országos közponUnuuk küldötte. Kértjstvett a gytiléRCU Un)ázz Ferenc élvtárz, az tize. mi pártszervezet titkára, mngu is ifjúmunkás* u Városi lVtrt- bi/.ottsűg képviseletében Éles István elvtúrs. Király Ferenc elvtárs, a városi DISz-bixott. siar titkára.
Eredmények, hibák
Az elnökség, valamint a jelölőbizottság megválasztása után Németh László elvtárs, az üzemi DISziszervezet titkára számolt be a DISz eddigi munkájáról. Rákosi elvtárs október 27-i beszédében az ifjúság elé szabott feladatokat ismertette és rámutatott arra. hogy az ifjúság hazafias kö. telessége, hogy az elsők között meneteljen a békéért folyó harc csatasorában.
A szervezetek eddig végzett munkájának taglalása során eredményként hozta fel, hogy
?. szervezet 32 teljesítménybérben dolgozó ifjúmunkása közül 22 ifi tett munkafel- ajánlást Sztálin elvtárs születésnapjára.
Rámutatott arra, hogy a kampányfeladatok megoldásában a DISz-Kzcrvczct agitá. eiós gárdája jó munkát végzett és a tauácsváUisztúsokuál is naponta 20—30 ngitútort adott u Pártnak, A hibák kö. zött említette, a PIHz.finttu lők hiányos eljuéletl és szak. inai fejlődését. Megemlítette, hogy n szervezet iflgjolnnk KO pzúznlékft nem olvassa a Hxubtul lfjusúgot* u DISz lap. lét, -
Vannak olyanok köztünk, akik még mindeddig nem teljed- tették h normát 100 axizatéklg
— mondotta én példának hor.- t« fel errevonntkozónn Lcnd. vau Józsefet, Kangyalles Győzőt, Papp Györgyöt. Elmondotta azt is, hogy a tag. sági dijak fizetésében sokáig komoly lemaradások voltak, nem kisrészben a vezotőség rossz munkája következtében.
— Szeptemberben mindössze 17 tagsági bélyeget ..adtunk el” — mondotta. — Ezen a hiányosságon segi*ettünk akkor, amikor megs ervezve a bizalmihálózatol, feladatokkal láttuk el azokci és átbeszéltük velük á tizesbiznlniiak kotr- - lességétJ Ennek eredménye volt. hogy októberban már ST százalékos volt n tagdíjfizetés.
Leqyünk méltók a Párt bizalmára
— ’ Szervezetünk gerincéi^
még mindig nem a lég jobbít^
termelő Ifik képezik — folytatta aztán. — Arra kell ven. mink a: irányt, hogy a ml //• jtisdgl mervcietilnk tagjai a termelés álhnreosol legyenek. Kerüljenek ki *;er cetet linkből
me gócét (néniül t, öntudat un, lul.
tor.* erős és helytálló Ifjak, A ml mércéiét fink Is legyen mél. (á a Párt és llákosi elviár* hliolmára és támogatására, legyenek méltó harcosai o né. pék legyöihetettcn békelábo. ránnk, g békéért harcoló cm. bcrlség vcxéeélics. Sitállu ele- társhoz.
A hozvuiszóUtsok-jHorúu Pa go. nyal Sándor elvtat^*, truktor. Hzerelö ifjúmunkás nyomaté, kosán nuitutoltj rá uz ifjtfság ¦.zei-cpcre a bekeharcban és felszólalása végén javaslatot tett Lcndvay Gyula, a Pártból kizárt, a DISz-beu el\'en- ngitációt folytató esztergályos kizárására. A kizárást a taggyűlés elfogadta-
A többi ifjúmunkások nagyrészben általánosságban szól- \' . tak hozzá,
egyedül Vcrcezkey ifjuinun. kás gyakorolt kritikát, nem is egészen helytállót a vezetőség felé. Juhász János elvtárs, a II. alapszervezet titkára rámutatott arra* hogy az ifik az üzemben megfelelő ^eredményeket értek el, de meg komoly hiányosságok merüljek fel politikai és szakmai téren, ami kihatott a fegyelemre
is. —
A politikai elmaradásban, a DISz hiányos munkájában része van a Tárt alapszerve- zctcinek is. melyek elfeledkeztek az ifjúságról és nem adtak megfelelő támogatást — mondotta. Hangsúlyozta, hogy a wurxizmurt.lcniuizinus ismereto csaknem olyan fontos.
mint a miudonnnpi ke. nyér. Éles István olvtárs szín.
tón u poliUkul továbbképzés fontosságát lmugoztuttu, AV- meth László elvtiivs válaszolt n frdrzólnlásokra és /i régi vo. zetőség unvéhiMi lemondott,
Az uJ vezetőség megválasz- lása, kövolkezotC Titkárnak Javasolta a Jelölőid/oltóág to. eáhhru Is Németh László elv- társat, Pajta kívül még H vo* zetőség 1 tagot jelölt a hízott- síig. köztük kél nőt. Mind. annyinkat a tagság elfogad- tn, csupán UJ, Németh László elvtúrs megválasztásánál volt vita. amelyet Sárközi Gyula elvtúrs kezdeményezett. azzal, hogy kifogásolta ifj Németh László eddig végzett munka. jáL
A vezetőség megválasztása mechanikusan zajlott le. egyet, len jelölt előtörjcs-Jéséhcz sem volt hozászólás.
Több támogatást a Párttól
Németh László elvtárs beszámolója során harsány dobpergéssel bevonultak az uttö-, rők, akik üdvözölték előzőleg a taggyűlést, most üdvözölték az uj vezetőséget és az újraválasztott titkárnak virág, csokrot nyújtottak át. Németh László elvtárs rövid beszédben köszönte meg az üdvözlést és az uj vezetőség nevében jó munkát Ígért.
Balázs\' Ferenc elvtárs az üzemi pártszervezet nevében üdvözölte az uj vezetőséget és a» pártszervezet részéről fokozott támogatást Ígért, Fel. hivta a tagságot, hogy munkájában fokozottan támogassa az uj vezetőséget, hogy a vállalat DISz-szervezeto az eddiginél sokkal jobb munkát végezhessen a béke megvédése érdokében.
A vezető ség v á 1 os zt ó tnggyü. lés n DlVSz.ludulú clónekló- sévol ért véget.
• „Mintabolt“ kitüntetést kapott a gelsei földmüvesszüvctkczct
A megye földmflvesirövelkesetel «tíyre inkább betöltik hivatásukat, A (oJyaN/.tásl bolthálózat cjjyru Inkább kibővül és ultit vuo már a megyében község, ahol legalább a földfflflvesszövelkczetl bolt ne működne, A forgalmuk is egyre inkább emelkedik.
A számszerű fejlődés mellett akad még komoly hiányosság is. Van ugyan jóegynéhény földmü- vesszövetkezetünk, amelyik meg. tette a kezdeti lépéseket a tervszerű gazdálkodás felé. Évi tervét is több teljesítette\', de bizonyos- fokú minőségi elmaradás tapasztalható a legtöbbnél. Egyik-másik szövetkezeti bolt külseje, belső berendezése és raktári készlete ellen is komoly kifogások merül- nek*íel,
A fejlett szocialista kereskedelem színvonala felé tör azonban a zalalövői főldmüvess2Övctkezet, a hahóti, lenti és a nagykanizsai is Ezek a szövetkezetek a közelmúltban minőségi fejlesztést hajtottak végre, vagyis arra törekednek, hogy ne csak a legszükségesebb árufélék, hanem\' a- minőségiek
1« n vásárlókhoz kerüljenek,
A gelsei szövetkéztől boltbun L megtaláljuk n legfinomabb gyapjú- szövetet, a selyemféléket, rádiót, nő| bundát stb, A bolt januárban még 60.000 forint, októberben már 180-000 forintos forgalmat bonyo* Ütött le. A dolgozók szép szám* mai vásárolták ezeket a minőségi árukat is. A forgalom mintegy 40 százaléka ezekből tevődik össze. A gazdaságos működés, fó forgalmi sebesség, a bolt rendje, tisztasága példakép lehel a megye földművesszövetkezelei elölt.
A SzövOSz megyei titkársága-a mai napon, mint a megye legjobban működő szövetkezeti boltját „Mintabolt" jelvénnyel tünteti ki ünnepélyéi taggyűlés k ;tcben a gelsei földmüvcsszövelkezelet.
Olvasd
és terjeszd
a
tolják a falu szocialista fejlődéséi, Dolgozó parasztságunk, hogy látó- körét kiszélesíthesse, - hogy meg. ismerje és állandóan i tsz fában legyen demokráciánk fejlődésével, úgyszintén a nemzetközi politikai és gazdesági eseményekkel, ennek elengedhetetlen lellétele, hogy a demokratikus sajtótermékeken fcp. resztül állandóan-áldomást szerez, zen a bel- és külpolitikai, de egy. ben a gazdasági kérdésekről is.
Jelentékeny még azoknak a dolgozó parasztoknak a száma megyénkben is, akiknek "semmiféle újság, vagy egyéb sajtó nem jár. Ezeknek a dolgozóknak meg kell ismerkedni a most beinduló kampány során a DéFOSz újságjával. DóFÖSz- és szövetkezeti aktíváink feladata, hogy a Szabad Földet eljuttassák azokra a helyekre, ahol arra szükség van, megmagyarázva dolgozó parasztjainknak, hogy saját érdekükben történik a Szabad Föld elöfizHésgyüjlés, Ügyeljenek aktíváink arra, hogy az elöllxtlis. gyűjti* iw menjen az egyéb uj• tágak rónáidra, különb* tekintettel Pártunk központi napilaplatra, a Szabod Nipre ie megye/ lapunkra, ti /atáral Amire mlda bliony a múltban bőven udiiaatt,
Aktíváink Ugebűgorbatt arukol a dolgozó párásítókul lálogassák le, akiknek semmiféle ulság ném jár, és ebből a szempontból fokozott gondot fordítsanak szervezeteink tagságára, valamint n ta- nácstagokra is. EfóílzclésgyÜjtésro használják fel a Szabad Föld Téli Estéket és a szaktanfolyamokat.
Helyi szervezeteinknek az elöíizc. tésgyüjtést össze kell kapcsolni a többi időszerű feladat megoldásával. Az clölizetésgyüjtcssel egy- időben tokozni kell a népnevelő munkát a terménybegyüjtés, a mélyszántás ütemének meggyorsító, sóért, tszcs-ink népszerűsítéséért, a nemzetközi békeharc tudatosításáért, 5 éves tervünk népszerűsítéséért.
Helyi szervezeteink aktívái a földművesszövetkezetek aktíváival hetenként tartsanak közös értekezletet, ahol az elvégzett munkát értékelve, a további szempontokat megbeszélik.
Jól megszervezett munkával DéFOSz-szervezeteink és szövetkezeteink meg fogják oldani azt az újabb nagyszerű feladatot is, amellyel Pártunk megbízta őket, hogy ezen keresztül is emeljük dolgozó parasztságunk elméleti színvonalát. eljuttatva minden dolgozó paraszthoz a Szabad Földel.
TÉR FERENC DéFOSz megyebizottsági tag.
VÁROSI MOZtiO NAGYKANIZSA
VAfidruttpi
LZIJIAUCU IlOtt
December 4-3—dán. ltúUd. kedd* 6/crda, KATKA
Szlovók vígjáték. Egy faluéi kislányról. akiből & gyárban újító lesz.
Szereplők: Dozsena Obrova, Jullus I’ántJk, Feró Dialazbóru.
Figyelem! ¦ Figyelem!
Minden vasárnap délelőtt 10 óra- zor 1 forintos helyárak me let* matiné-előadás
Matiné-előadásra Jegyek a pénztári órák alatt egész héten át válthatók.
December 3-án délelőtt 10 órakor DIADALMAS PÉTER
A Nagy Péter c- film folytatása-
Pénztárnyitás: Hétköznap kezdés előtt 1 órává. Vásár- és tk>‘ epnapon délelőtt 11—ős fél l-1* >s kezdés előtt 1 órával
Előadások kezdete:
Hétköznapokon délután 5 és 1 árakor vasár és ünnepnapok0* délután 3. 5. 7 és 9 órakor
Propagandistáink neveljenek kemény harcosokat a szocializmus építésére
zsiaegéjszcgcn nemcsak a párt- jj^Sc, hanem a pártonkivüli doL iIlit* is rendkívül nagy figye- jjsiiiéi hali "a fiák a városi kui- afePnonban Simon Ferenc életire a megyebizottság politikai niuakatársának az elméleti párt- r3pnn .megtartott beszédét. A í^számu hozzászólások is, i\'xéyÁ elhangzottak előadásé- )v?t árról tanúskodnak, hogy rncséríóSt* a tagság a inarxistá- Ij\'iiiptsía eimclet fontosságát és
idillt hajónak a biztos * iránytű
így vezeti minden felácíat meg- rcékiíasában dolgozóinkat a fór. r-áititni elmélet, a szocializ- i.wíért vívott -harc különböző
SZálOiZitJJ.
jSimoú elvtárs bevezető beszélteted arról szólott, hogy Lenin f, Sztálin eh lár> fejlesztették a \'•yandzniust és győzelemre vezet, -tfljpn cári Oroszország elnyomott\' dolgozóit E tanítások se- íBWgável építenék fel u Szovjet- yriíá népei n **orlnlizmu*t é» i\'-pitüí\'tttá « kommwiilitmtst. A k^ttaödi- országok kominuiiUij Pártjai !»\' a dolgozók harcát a l&íirt, ennek
a: elméletnek a iCüitiCgévet
Népi demokráciánk eddigi fej- ivdrW, eredményeink, politikai, gazdag! éa kulttttálli téren eh érf győzelmeink világoson mutatják. hogy Fártunk általában helyesen alkalmazta a lenini, sztálini tanításokat.
Ezután arról beszélt Simon
elvtárs, hogy a\'feladatok mind nagyobb növekedésével nem
elvágó tartott lépést itt Zala menyében sem Pártunk elméiéi színvonalának emelkedése. Részletesen foglalkozott ezután Rákosi elvtárs cikkével, a Politikai Bizottság határozatával. Meg-
áihpitotla, hogy az eszinei-poli.
lilái színvonal elmaradása rányomja bélyegét legtöbb párt- szérvetetünk és funkcionáriusunk numkaslílusára. Majd igv folytatta:
«V
— Akinek megvan
a marxista-leninista képzettségé,
az nem oly könnyen téveszti szem elől a tömegek között végzendő szívós felvilágosító munka döntő fontosságát.
Szólott arról, hogy nálunk is jelentékenyen kiszélesítettük a pártoktatást, annak minőségi színvonalának emelésére nagy gondot fordítunk.
•Az élesedő osztályharc, az imperialisták egyre agresszívebb támadása élesebben veti fel
az éberség kérdését
— hangsúlyozta. — Mindezek a feladatok csokis az elméletb kép- zctlség megfelelő emelésével oldhatók meg.
— Gyakran tapasztalhatjuk itt a megyében, hogy egyes párttagjaink nem lépnek fel megfelelően a reakciós megnyilvánulásokkal szemben, ahelyett,\' hogy kommunistához méltóan bátor, harcos fellépéssel visszavernék az ilyen támadásokat. Propagandistáink, nak olyan harcosokat kell nevelniük, akiket álhat az igazi /hazafiság, a proletár nemzetközi- ^ség eszméje, akik bátran, keményen állnak ki minden helyzetben a PárL a haza ügye mellett.
\'Yégüli^y fejezte be beszédét:
— Az előttünk álló hatalmas feladatok elvégzése csak úgy lehetséges, ha a Párt, az egész párttagság olyan eszmei-politikai síkra emelkedik, hogy képes legyen teljes győzelemre vinni a szocializmus és a béke ügyét.
„Az itt tanultakat a gyakorlati munkáin Korán gyümfHo8ÍJztí*tcin“
Újabb tanfolyam kezdődül! az egerszegi háromhetes pártiskolán
Uj lakúi vauink hittel a Kuli* tti«rM«i;l oártlikolának. A • alúzO hallgatók, akik három hétan át minden lifyekaxotÜkct n tanúiéira Irányítva szívták magukba a ni.irxlxmui-lenlnlxmuR tanait, vh/*\' miértek munkahelyeikre, hogy u« Ideológia fegyverével felvértezve, eredményesebben végezzék műn* kájukat.
# Az uj hallgatókat, akiket a megye minden részéből küldött ide Pártunk kitüntető bizalma, Kuzma Ilona alvtársnő fogadta és üdvözölte az iskola vezetőségének nevében. Kedves és megható volt ez a fogadtatás. Azok a meleg és köz. vetlen elvtársi szavak, amelyekkel Kuzma Ilona szólt hozzájuk, percek alatt eggyékovácsolta a különböző * helyekről érkezőket. — Ezen a rövid, háromhetes iskolán kevés az idő ahhoz, hogy a marxiz- mus-lemnizmus tanait teljesen elsajátítsátok . — mondotta az előadó —, de mégis döntő segitség lesz munkátoknál. Majd felhívta a hallgatók "figyelmét az elméleti
tűdéi nólkülÖshatcUvn loiitoiiá- tilra. c
Az újonnan érkező hallgatók között van Kiss László elvtárs, egyénileg dolgozó bulatunmagva* rócii khpvrgsxt is, aki Így valit* szolt: — Negyvenhét éves vagyok, de mégis boldogan ülök be a pádba és tanulok, mert ahogy ezt mond* juk, nemcsak magunknak dolgozunk, éppúgy mondhatjuk azt is: nemcsak magunknak tanulunk, Én megértem az elméleti tudás fontosságát.
Tóth Teréz elvtársnő a batyki „Vörös Mező" termelőcsoportból került az iskolára. — Én annak örülök — mondotta —. hogy már most. fiatal koromban Pártunk abban a kitüntetésben részesített, hogy elküldött erre az iskolára. Tudom,\' mit jelent a tanulás. Igyekszem minden alkalmat megragadni, hogy Pártunk bizalmát megháláljam és az itt tanultakat gyakorlati munkámnál értékesítsem.
v Padáron nagyon rosszul
Poloskán egyre jj€>Bj>Iían
halad a termelési szerződéskötés
A padári föidmüvcsszövclícezct. Pü műn igazgatósági tagság, sem ííiüíytísbúotiság rincsen- Két ember; ifjú S!ummcr István és Lrtme:*ier. Gyula uralják a csöpp nví Wdmüvezszovetkőzett boltot, Az egyik a boltktzelő\' a másik az ügyvezető. \'Ott támasztják most M » pult. oldalát it boltban.
NincH 8 községben terménytől- aertéahlzloláa. egyszóval *«mnt olyan mozgalom, ami ló fyestben u füldmüwszrtvetkexct fc\'-id. i,i kellene* hogy legyen. A Munkájuk abban merül ki, hogy, láMwn semmit aom tősznek, még. [t mindig arról panaszkodnak* P\'Xty majd bvlo szakadnak a mun hiba. -
\' Mlta alapítjuk ezt a mcgúUapl* Üst? — kérdezhetnék tizünk. Hát •Wgválaszoljuk. ,
A Nővénytermeltctő Vállalat “Olgozói a tavaszi szerződérköléa *c| kapcsolatosán kint Jártak Patron. öt hold olajlen volt csu- s*™ a községi keret, amit szive* *en le n kötöttek volna a község fl°teozó parasztjai ha...
nPedtg ki is daboltailuh .*•
-- Nem megy itt kérem semmi. óMandóan ennek az átko ,? szerződésnek az érdekében gtJM-futuak. L:ére állítottuk a _»-aé3r, ízUlr még sinc3 erei* r\',» ííem szerződik Eenki. P»*
,f1 h dobolta tfuk. Hát mi az wf11/ ^stcállunk! — sírnak az el- ***2 hangján —
Az öreg Bíró bácsi — idősebb dolgozó paraszt — lépett a sző vetkezetbo.
—Tudja e\'bátyám, hogy lehet olajlcnr* szerződni? — tesszük fel neki a kérdést. Azután töve röl hegyi:-* elmondjuk* hogy a szomszédos Rezeréd községben Is milyen Jól jövedelmezett ez n nö* vénvféletég ebben az esztendőben
— Azt tudom, hogy érdeme* termelni, több bo’fllo a hasznonv mint nkár $ búzából |», De hót ón még ennój többet Mim hallottéin, hogy erre szerződni Is lehet, Nem hullotta ezt senki a faluban. Állítom, mert he valakinek meg*; Hk a tehene, szt mór az öreg Bl> ró bácsi egy félóra múlva tudja. Égy szó* mint száz. szerződé«*kö lésről senki sem tud n faluban Nem beszélt erről a kutya rém nekünk eddig.
iV/nc»
népnevelő munka,,*
A falu dolgozó parasztjai valóban nem ismerték a szerződéskötés jelentőségét, mert kettő-három ki* vételével az ügyvezetővel meg a boUkezclövcl együtt az ellenség hangján nyilatkoztak a szerződéskötésről. Persze nem is egy ilyen rövid esti óra szükséget ahhoz, hogy az ellenség karmába került dolgozó ©araszokat meggyőzzük a tervgazdálkodás hatalmai alőnyó- rol. Égy órán belül pedig ftetős ügyben odahaza kellett, hogy legyünk. És még Pőlőskére is el ke1-_ lett jutnunk.
A pölöskei földművesszövetkezet irodája dolgozó parasztokkal van tele.
Lakatos István éppen arról vitatkozik az ügyvezető elvtársiul, hogy ha törik, ha szakad, de ő rr.ág 400 négyszögöl olajlent el akar vetni, ej biztosítsa számára a vetőmagot.
Puliinkén pedig kaplak ne atkalaion t
Ebben a pillanatban lépünk ke a helyiségbe.
— Éppen jó, hogy jönnek ¦— szól a Növénytermeltetó Vállalat kiküldöttének a szövetkezeti ügy. vezető. — Ozlrumolnak ezek az emberek itt. Az egyik cukorrépára. n másik olajlenre akar szerződni. Elkelne még vagv 10 hold.
Pölöskén a dolgozó parasztok 3z azévi saját tapasztalatukból győződtek meg a szerződéses termelés hatalmas előnyéről.
— Padáron a2 ellenség a saját hangján magyarázta a kis* és kö* zépparasztoknak, hogy mit jelent a szerződéses termelés, a földművesszövetkezet sem törődik vele.
Még be sem engedték, hogy fejezze a beszédét a Növénytermcl* tető kiküldött, egyszerre tizen is közrefogták:
— Örömmel vállalunk mi akár 10 holdat is —És még akkor est* újabb 5 hold olajlenre és 2 bőid cukorrépára szerződtek le Pölösk* község dolgozó parasztja; — az előirányzaton felül.
a pacsai pártszervezet mélyítse el kapcsolatait a dolgozó tömegekkel
Most messze volt 7 óra s a kultúrterem -mór megtelt a pacsai dolgozókkal, de az ut. eákból még egyre jöttek. Zseblámoáik, mint apró fénypontok imbolyogtak a gyengén világított pacsai estében. Az épület előtt gépkocsik álltak s a teremben vidékről jött számos ipari dolgozót is lehetett látni, akik vala. mely. okból Parsán töltik az estét. Megtudták, hogy elméleti pártnap lesz. Gondolták, idejüket ennél jobb helyen nem tölthetnék, tehát, eljöttek, hogy a pacsaiákkal együtt hallgassák meg, miről is lesz szó a pártnapou.
Hót órakor megjelent pon. tosan a teremben Agárdi Tibor olvtárs, u megyei tanács titkára. Egy pillauat nlutt megszűnt a zaj, a zsibongó* és inindon tekintet us előadó f-eló fordult.
Tanulni, tanulni!
Agárdi elvtdr* a káderek nmrxlsl«,lotilui(rtit növeléséről Iwü/ólt. Kitért « k«turm»nUU» nevelés és a% olroúlut! kénzós fontosságára, Hmélt n Nagy Októbert 1 \'•>rrii(lulumroÍ< Mintdy inog teremtettél máimul kra u lehetőséget, hogy most u káderek nevetősével és u ssooiuUttimis é|dlésével fog. lnlkozhutunk. — locn in és Sztnliu elvtárs tovább fejles/.- tottók a marxizmust -- mond. ta többek között iu előadó — s a mi kádereinknek, hogy jó nmükét végezhessenek, jól meg kell ismerniük az elméletet, behatóan leéli foglalkozniok a marxista-leninista tudomány, nyal. Aztán Rákosi elvársat idézve mondja: — Nagyon sok hibánknak oka az elméleti képzettség hiánya.
A pacsaiak nagy érdeklődéssel és lelkesedéssel hallgat, ták végig uz előadást. Ahány, szór Rákosi elvtárs nőve elhangzott, hatalmas taps és .éljen Rákosi” kiáltással válaszoltak a dolgozók.
Arccal a középparaszfok felé
Az első felszólaló Papp Já. nos elvtárs, dolgozó ^paraszt
kérdést tesz fel: — Aliért nem kapják meg a tag jelöltiga zol~ oángt azok, akiket a Párt cr. demesnek tartott arra, hogy soraiba fogadja. Ezek a jelöl, fék már hónapok óta várnak a tagjelölt igazolványra, de még mindig nem kapták meg azt- Aztán igy folytatja: Agárdi elvtárs említette a középpa. rasztokat is.^tt bizony hibák vannak. Nem aunyira a közép- parasztok, hanem a pártszervezet népnevelői részéről. Na. gyón sokan a bözépparas/.tok közül szeretnének tagjelöltek lenni. Ezeknél az a hiba, hogy oem elég bátrak, hogy köze. fedjenek, nem találják meg a hangot, amelyen a Párthoz kellcno szólniok. A Párt tegye lehetővé czeknok n középpa. rasztoknuk, hogy közelebb kerüljenek hozzá, u itacxal párt. szervezet pedig ne járjon-ad<*. vegöben, hanem ereszkedjék la a dolgozókhoz * akkor Vd-. Insan megváltozik u Párt és a tömegek Icáitl viszony, nml \'ingy előnyért} mludttiiy* nylmtkmik.
Olvassuk a Szabad Népet I
A Jelenlévők helyoalóaaol to. tndluk n ho**áx»ólA»h
— A következő hoaizászóló, llolf Hóin dvtárs volt. A Pórt vezető erejének kldoltihurodá. aáról beszélt, majd flyulovui, it helyi tanács titkára rávilágít arra uz Időszakra, amikor u munkásosztály még nagy harcot folytatott az ország újjáépítéséért és a gyárakat valósággal körmeivel kotorta elő a romok alóL Majd a Szabad Nép olvasásának fontos/ ságáróEcs a taggyűlés jelentő, scgéről, az elméleti képzés fontosságáról bőszéit Volt még több hozzászóló is. Számszerűit tizennégyen. Végül Agár. di elvtárs a hozzászólásokra adott válaszával ért véget a magas színvonalú elméleti pártnap.
Töíib mint tizenötezren nézlek niea Zalaegerszegen a„8ertin eiesté“-t
A zalaegerszegi „FÓRUM” filmszínházban hatalmas sikerrel mutatták be a ..Berlin elegte’* cím ti kétrészes ma. gyárul beszélő színes szovjet -íilwrmnekot A megyeszékhely dolgozói minden alkalommid zsúfolásig megtöltötték, a nézőteret.
Tlzxinp alatt 13.454 látngn. tóju yvolt ft filmnek éa tűni- korAoloscndUJtek Sztálin elv. tár« szaval i őrizzük meg n békét « Jövő novében. jBékét ó* boldogságot nektek bttrá. túliul — több, mint 13 oaer
zalaegerszegi dolgozó egysziv- vel tett Ígéretet; Sztálin elv. társnak, hogy harcolnak a békéért minden erővel.
Ezzel\' a sztálini útmutatással zárul u film.és ennek a világméretekben- folyó béke. húrénak egyik fegyvere a Boriin eleste". Láttuk, hogy mennyi vért áldozott n szovjet nép uz oiréiz emberiség béké. léért. Es a hatalmas Szovjetunió mostrjs féltvo őrködik békéi jelenünk éa még holdo. guhh jövőnk fölött,
Vontatottan megv a zöldségtermelés*! szeraddébkötés
Vegyünk példát a lermclőcsopor\'okról
A megye termelőszövetkezeti csoportjai zöldségszerző, dósi előirányzatukat már 80 (százalékban lekötötték. Komolyabb lemaradás a nagykanizsai járásban tapasztalható.
Az egyénileg gazdálkodó kis és középparaszfok részéről azonban nem valami nagy érdeklődés mutatkozik meg a zöldség szerződéses termelésé- vei kapcsolatosan, amire wm. tat az « fényi hogy az előirányzatunk csupán 11 \'százalékát eljesttették eddig.
A főIdjm-fireswSrBtkfizatei aktívái, ebbe a mozgalomba komolyabban kel"!, hogy be. kapcsolódjanak. Vegyenek példát
a pacsai földművotszü- votkezotről. ahol már a jó népnevelőmunka következtében 1M százalékos az eredmény. Ságodon viszont még meg sem kezdték a szerződés, kötést.
Ahol a Párt népnevelői és a tanácsok maguk járnak elől jó példával — mint például Zalalövőn — vau eredményük. A minlaközség dolgozó narasztjai egyetlen nap alatt a megadott keret 50 százalékára szerződtek le.
Vasárnap, 1930. flec- S.
A SZTÁLIN 1 ALKOTMÁNY - A BÉKÉMAIÍC ZÁSZLAJA
Tizennégy evvel ezelőtt- ÍMU december 5-én fogadta cl a Szovjetunió Lenfclső Tanácsa a Sztálini Alkotmányt, n viláa legdemokratikusabb alkotmányit.
A Szovjetunió Alkotuiíuya nagyjelentőségű történelmi okmány. Benne tükröződik visz. tza és van leszögezve a dolgo
7.ó népnek minden vívmánya. Ez a nép 1917-ben az Októberi Szocialista Forradalom ered- ményeképeu kézébe vette a hatalmat és a Bolsevik Párt vezetésevei sikerrel építi u kommunizmust- •
A szocializmus teljes győzelmet aratott
1917-től 1936-ig, a Szovjetunió uj Alkotmánya elfogadásának időpontjáig el telt időszak alatt a szovjet állam hatalmas utat tett meg a mélyreható szociális és gazdasági átalakítások területén. 1936-ra a Szovjetunióban a népgazdaság valamennyi területén felszámolták n kapitalizmust.
A s/oiijljMa ipar óriási erővé fejlődött. Gyükért* váitozá- . sok mentek végbe a mezőgar (tnságbnn is: az egyéni gaz dájkodást folytató parasztgazdaságok tízmilliói helyén gépesített. uj technikával felszerelt kollektív gazdaságok létesültek.
Nagyszerű és megeáfolhntat. lan tény lett az. hogy a szocialista rendszer teljes győzelmet aratott a Szovjetország \'.orgazdaságának minden területén.
A Szovjetunió népgazdaságában végbement átalakulá. sok ered mén yoképen mélyreható változások történtek a szovjet társadalom osztály- szerkezetében is. Megsemmisültek a kizsákmányoló- osztályok. Megmaradt a kizsúkmá. nyolás alól felszabadult munkásosztály és a parasztok osztálya. A szovjet" társadalomban olyan értelmiség fejlődött ki, amely minden \' gyökerével összefügg a munkásosztállyal és a parasztsággal.
Egyik ember annyi, mint a másik
\'Az 1936-buu olfogadott Szov. jel Alkotmány a íuarudókttthi- jiul következetes szocialista demokratizmust tükrözi visz. ein és olyan társadalmi rendszert szögez le# amely a dől. Hozóknak kedvező és előnyös. Sztálin, uuiikor a szovjetek Vili. Rendkívüli Szovjetuniói Kongresszusán beszámolót linoudott a Szovjetunió Alkotmánytervezetéről. hangsúlyozta. hogy nz uj alkotmány legfőbb ulupjult a szocializmus
glveli uzok trz alappillérek ké. nézik, umelyeket már sikerült kivivui és megvalósítani- Ezek az elvek a következők:
a föld, az erdő, a gyárak, az üzemek és a többi termelő- eszköz szocialista tulajdona; a kizsákmányolás cs a kizsákmányoló osztályok megszüntetése; a többség nyomorának és egy kisebbség dúskálnának megszüntetése; a munkanélküliség megszüntetése.
A Szovjetunió Alkotmánya törvényesen leszögezi azt a mélyen demokratikus tételt, hogyha szovjet társadalomban, a győztes szocializmus országában mindeu állampolgár egyenjogú, hogy
sem vagyoni helyzet/ sem a nemzeti hovatartozás, sem neme. sem szolgálati helyzete. hanem minden állampolgár egyéni tulajdonságai, munkája határozza meg helyzetét a társadalomban.
A Szovjet Alkotmány nem szorítkozik csupán az állampolgárok jogaiuuk és szabad, súgjogninak learögzitésére, elismerésére. hunom a fősulyt o jogok biztosítására, azokra az eszközükre helyezi, amelyekkel ezek a jogok megvalósíthatók. A Szovjet Alkotmány nemcsak egyszerűen kiuyilut. lcoztatja n munkára\'való jogot, hunom biztosítja. Is uzt a pihenésre, u művelődésre való joggal egyetemben.
Csak a Szovjetunióban vau teljes demokrácia
- A rosztovi cipőgyár egyik munkásnőjénok, J. Atnoszovú- nuk 1944-beii a fasiszta terű. Jotrablókknl vivott harcban elesett n férje. Egyedül -ma- rudt két kicsiny gyermekével. A kapitalista társadalom feltételei között nyomor és nél. külözés, éhínség és éhhahíl várt volna rá. A szovjet állam segített a magáru uiunuit asszonynak. Gyermekei tovább folytathatták tanulmányaikat, semmiben sem szenvedtek szükséget Amoszova élt a munkához, méghozzá bíztosi- tott_ munkához való jogával, évTől-évre tökéletesített© szak. lépzettségét: becsületes műm
káJávái kivívta valamennyi dolgozótársa szeretetét és megbecsülését Sznbásznő lett és mint Ilyen.
munkuhöstuttclvrl szerzett dl csöségct. A donmenti Ilosztov dolgozói őt válns/totUk küldöttjükké a .Szovjetuniói Békekonferenciára.
Amikor megérkezett Mo»zk. vúbn, nyilatkozatot adott u sajtónak és u rádiónak. Szive mélyéről jövő megindult szavukkal fordult minden jó- akurutu emberhez, fölhívta őket, fokozzák harcakut a békéért, az uj háborúra uszilók ellen.
Előfordulhat.© egyáltalán ehhez hasonló dolog bármelyik kapitalista országban? Nem. nem lehet. Az Egyesült Államokban és Angliában például a ..demokrácia” # és a „szabadság*’ csupán az imperialista ragadozók, háboríts gyújtogatok álcázására szolgál. A közelmúltban New. York egyik kerületében. Bro- oklynban ü. munkás készült
bókevódcltni tüntetésekre és egy park aszfaltozott útjára jelszavakat, békéidül vásokat irt. Azonnal letartóztatták őket és hűt hónapi börtönbüntetésre ítélték: u vád ez volt: összeesküvés, Rengeteg hasonló példát lehetne felsorolni.
Egyedül u Szovjetunióban. a valóban népi demokratizmus országúban lehetséges a nép valamennyi demokratikus jo* gának és szabadságának igazi érvényesítése.
Mimién nép nagyszerű példaképe
A Szovjetunió Alkotmánya egyszerűen és tömören ismer, teti a szocializmus győzelmének nagyszerű tényeit a Szovjetunióban. Ez az xüjcotmány arról tanúskodik, hogy mindaz. ami a Szovjetunióban megvalósult, teljes mértékbeli meg valósítható más országok, ball is.
A népi demokratikus országok dolgozói számára, a kapita- li*U- a gyarmati és* függő or .vágok népei számára a Szovjetunió Alkotmányának ur a jelentősége, hogy cselekvési programot nyújt * békéért, u szabadságért és a szocializmusért folytatott harcukban. Napjainkban, .amikor az egész világ két táborra vált, — u nKoolulizmus, n dómokra- elit, n népek közti hókéért és barátságért harcolók* táborára és az imperialista háborús KV uj lógató k tábor áru, —
felmérhetetlenül megnőtt a szovjet nép nagyszerű győzelmeinek jelentősége, amelyeket «* Szovjetunió A\'kot tnánya tükrözött vissza is szögezett le.
A béketábor élén álló Szovjetunió alkotmánya uugyjclentő. ségü történelmi okmány, amely arról tanúskodik, hogy a szocializmus és a demokrá. eia, a béke és a nép — legyőz- hetetleuek.
A Szovjet Alkotmány hatalmas erkölcsi erő és^ reális támasz uz egész haladó^ emberiség számára a békéért, a szocializmusért, a kapitaliz. iúus ellen folyó harcában.
Ágnes Smedley:
A bosszú menetelés hadserege
Nemrégiben jelent meg Ágnes Smedley „A hosszú menetelés hadserege" cimü könyve. Az Írónő személyes tanúja a Kínai Vörös Hadseregnek a 20-as évek ; végén és a 30-as évek elején vívott harcainak- Rlportsxerü leírásai közül való az alábbi részlet:
Leszállt az ej, u bűre szakadozottan folytatódott. A fehérek pihenésre vágytak, de n Vörös Hadsereg nem üzért jött el u llét Hídhoz, hogy nyugton hagyja őket, Arnig a Vörös Hadsereg kiseb? egységei mély álomba merültek, bajtársaik váratlan táxnndú. sokat intéztek a fehérek állásai ellen- Rajtaütöttek az cl- lonségcn és kézi tusukban ütköztök meg velük- A fehérek számára n\'ti len bokor fenyő, getóst jelentett.
A vörös állások felől éneklés hallatszott,
— Hallod — kérdezték egymást n febér katonák,
— Mit énekelnek?
— Figyelj csuk, azt éneklik, hogy a , szegények az éhséf rabjai é-s a föld nyomorultjai.
— Ügy is vau! Ki állíthatja, hogy ez nem igaz?
—... hallgass, — kiáltanak,
A dombokon túlról
hallatszott: „Testvéreink odaát a fehér hadseregben, miért harcoltok a szegénypárasztok és munkások ellen? • Testvéred ink, miért harcoltok szegény
a szegény ellen?... A földcs- urak és militaristák csatlósai vagytok!.. Földet a parasz. toknak és a katonáknak!... Nyolcórás munkanapot a munkásoknak!”
A fehér katonák mélyen sóhajtottak: — Én soha som akartam idejönni!
*— Szedjétek össze magútokat! Vigyázz! . ordított dk egyik fehér tiszt az embereire.
— Miért vörösek a zászlóik? — kérdezte az egyik kutonu, miután a tiszt tovább ment.
— Úgy hallottam, azért vörös a színük, mert az életet és boldogságot jelent., azért neveznek bennünket fehéreknek, mert ez a hulál szino-
— Miért is harcolunk mi szegények u szegények ellen? -- suttogtu uz egyik katona.
Hajnal felé fokozódott a harc. A fehérek 6orai felbomlottak. Súlyos vesztesé- gcik voltak és lelkesedés nél. kül hurcoltuk. Sokan átmenteid fegyverestől a vörösökhöz, mások örültek, ha fogságba estek.
, — Ezer esztendeig éljen a Vörös Hadsereg — kiáltottak a domboldalak felől. — De tlég azon túl is!”
Legdrágább kincsünk nz ember- A szovjet bányákbun minden munkafolyamatot gépesítettek. Képünk egy szovjet szcnkombajnt ubrizoj. mely Jip*l könnyedség Bel végzi el a legnehezebb munkákat cs munkafolyamatokat.
Vidámon élnek a frovjet bányászok. ‘Munkaidő után n h ny&sz-klnbbaa öregek és fiatalok együtt szórakoznak. KcpflnM vígan dúl a bllliárd-csat*. *.
A bányái: szűrjél hősei
Mihail Kuznyccov és Arisz- tarh Medvegyev szovjet sztahanovista bányászok tárnanyl- tási módszerei uz egész. Szovjetunióban ismeretesek. Eredményeik miatt az rgész or- szágbun nagy tiszteletnek és szeretetnek örvendenek.
Javaslatuk lényege a tárnanyitás gyorsított módszere.
Kuznyccov újításáról a következőket mondja:
— Brigádommal a munka és különösen a teherszállítás teljes gépesítését vezettük be. A vágányok mellett a kotró-szál- Utó szalagokat is felhasználjuk a s/énnek és a kőzetnek a pásztákból való eltávolításához.
így megoldottuk a rakományoknak megszakítás nélküli és pontos szállítását mindkét irányba. Felülről lefelé jön a bányáin és a felszerelés, alulról felfelé Pedig a szén- és kőzettörmelék.
Ezután növeltük az egyidejűleg működő fcjtőkalapácsok számát. Régebben a brigádban csupán két fej tőkalapács működött.
amelyek csövön kereszt ül kapták u sűrített leve. gőt. Mi egy második csövet is elhelyeztünk a járatban és négy fcjtöknlapáccaal kezdtünk dolgozni.
Az újítás eredménye az. hogy rövid idő alatt csaknem ötször hosszab)^ járatot vájt a brigád, mint amennyit a norma megszabott. Ilyen nagy gyorsaságokat még senki sem ért el.
Kuznyccov brigádjának ered- menyei fellelkesitették és to. vábbi erőfeszítésekre ösztönözték Arisztarh Medvegyev tárnanyiló brigádját. Ennek eredményeként Medvegyev uj, más megoldásokkal egészítette ki Kuznyocovék tapasztalatait. Ezzel még fokozták a teljesít- ményt.
A Moszkvai-medence bányá- szai nagy érdeklődéssel fór. dúlnak az újítások felé. s tömegével küldik leveleiket az újítóknak, érdeklődnek munka- módszerük részletei felől. Medvegyevék egyetlen levelet sem hngynuk válasz nélkül.
A Sztáünugolj vállalat 22. számú bányájában. A. Fomicscv (jcbbról) cs N. Kozorja készülődnek a tárnába való IcSzáHáshuz. Az ifjú bányászok a békclrtrcban naponta újabb munkagyőzeUne- ket aratnak-
AZ ELMELET FEGYVERTÁRÁBÓL
N. Mihujlov,
a Komszomol Központi Bizottságának titkára:
Politikai képzés a Komszomoibun
» egész nevelő.
4 \'tóíü Taaitá^a. ií latutásaak jtHÓg közt vnlo tcrjcszlc- öÍbcaJ b\'kintélvcs helyet fog ili a politikai k\'tw.e*. Az
Kíí3--1*>:\'"’ \'tanévben
a hont>zomol tanulókörei* fc;n és politikai iskoláiban körülbelül 4 millió ifjú cs !csr.y tanult. A pártoktatás hálózatában több mint ei\'o.y/.er Komszomol-tag -Részesült oktatásban, töiib mint öt és fél millió kwniwinoi-tag es a szuvotae- mj] kivitt álló fiatal\'vewt reszt
.ksjtVn valamilyenfajUt poU- üfii oktatásban. A7.1fjusa.sr itolitikai képzősének kiszclcsi. iAsA nagyszámú prepagamlis- Bátb/r clőkós\'zitéiét tette
\\ fo;:lu?kczások- eszmei es dáiehtí winyouaU
tanulókörben us pohtikui *•;
IcíJilran még mindig a acsouj-
V Komszomöl-szeivezetek «za-.
niosjesctben még numlig csat a ianu\'ók számát veszik fi- *. elembe a politikai foglalko-
tisek minőségencj .rovásává.,
A Komszomol Központi Bizottsága az elmúlt tanév eredményeit összegez\' e rámutatott arra. hogy a tanulókörök egy részénél
nem népszerűsítették eléggé a szovjet hazgfiság eszméit, a szovjet rendszer elöntőit és fölényét a kapitalista rendszerrel -‘z:31* bcn. -,
Léuvege.s hibák voltak a foglalkozások lebonyoUtasaiiak luódszcrei körül is. A Kouiszo- íüolon kívüli ifjúságot nem eléggé vonták be a tanulókon és politikai iskolai foglalkoza-
^A**1 Komszomol-szcrvezctck.
aok
a leghatározottabban ki MŰ küszöbölrtiök a fogyatékosságokat, biztosítaniok kell a Komszomol tagol: és az ifjúság eszmei szú}* vonalának további emelését ’ és a politikai képzés arányéinak fokozását, össze kell állítani a politikai iskolák és tanuló korák résztvevőit, elő kell késziteni a propagandistákat, meg kell oldani mindazokat a kérdésekét. amelyek az ifjúság politikai oktatásának anyagi és politikai löszével állanak kap. csdatban * (hcjyiségek. tanulmányi segédeszközük stb.).
Figyelembevévc az Ifjúság hatalmns érdeklődésit. a tanulókörök széles hálózatát kell létrehozni a Kommunista l’árt és » szovjet nép nagy vezérei. Lenin és Sztálin életrojzá.
nak tanulmányozására.
Tftyituejak javítani kell uz dőadások konzultációk ért.c- ktzlctok lebonyolítását az ön- á\'lóan tanulók részére.
X hallgatók\' felvételét a ta- hulúköröklHj Ős politikai iskolákba nem formálisan _ ken yígeziii, liánom az ifjúság "hajának, folkészültsegenck
l\'muki.rdtétolcinek figyclcin- ‘•eyélclévch • Kgyes helyeken a politikai iskolák, a tapulúkü- rvk# hálózatát felülről jelöhk ** es a rendelkezésre .álló propagandisták szfircát. valamin*
a Komszomol cl apszervesztek
véleményét figyelmen kívül
hagyják.
Kern szabad a mennyise-,
"et hajszolni, n mlnSseg rovására. A Komszomol-
szcrvezctcknck figyelembe kell venniük, hogy az cl- • múlt tanévben kevés Kom- szomolon kívüli fiatal fog- lalkozott a tanulókörökben és mo?l ezf a hiányosságot ki kell javítani.
Nagyarányú politikai tü- inegmunkát és felvilágosító munkát kell végezni az ifjúság körében, amely rávilágít minden szovjet fiatalember szempontjából a politikai ok. tatás életbevágó fontosságúra.
Az u.l tanév előkészitése terén komojv szerep vár a Komszomol-sajtóra. Széles látókörrel és mélyrehatóbban kell kiértékelni nz ifjúsági lapok hasáb-, jain a propagandamunka tapasztalatait .
és rá kell mutatni az itf. mutatkozó hibákra.
Széleskörűen ismert Leninnek az n megállapítása, hogy a munka sikerét minden I s k o 1 a ba n a propagandisták d ön t»k cl. A politikai oktatás minősége a propagandista elméleti felkészültségétől, továbbá attól függ. hogyan tudja kifejteni a kérdések lényegét, hogyun tud a hallgatóság közelébe jutni, hogyan tudja megnyerni ez ifjúságot a forradalmi eszmék propagálásával. • ;
A propagandista-káderekkel végzett munkában döntő szerepet játszottak az SzK(b)P Központi Bizottságának ilyen Vonatkozású útmutatásai és az állandó segítség, amit a helyi pártszervezetek nyújtanak a Komszomolnak.
A Komszomol-tagok politi-
[ kai oktatása terén mutatkozó komoly hibák egyike, hogy nem értékelik eléggé a politikai önképzés módszerét.
OiSzágunkban óriási .hadsereget képeznek az ifjú szovjet értelmiség káderei, akik önálló olvasás utján is tanulmányozhatják a mnrxizmus- leninizmust. E módszert a legszélesebb körben cl kell terjeszteni. Sajnos akadnak még olyan aktivistáink. . akik arra hivatkoznak, hogy önállóan tanulnak. valóságban azonban elhanyagolják n tanulást, ez pedig elmaradást hoz gyakorlati munkájukban, a korlátolt gyakorlatiasság megnyilvánulásaihoz vezet.
......Egyáltalán nem kétséges — mondja Sztálin elvtárs —. hoyy a Komszopiol-aktlva nnokorlati munkájának ön elméleti képzésének (Ha latinizmus tanulmáut/uzásu") - össze, kapcsolása nélkül nem lehetséges a Icficsckélychb mértékben sem átgondolt kommunista munka a Komszomolban".
Minél jobb a politikai képzés mcgszervo7.éso n Komsío- mólban, annál több lesz a si. kér mindennapos gyakorlati munkánkban.
Minél jobb n politikai képzés munkájának megszervezése. annál jelentősebb mértékben fog hozzájárulni a Komszomol cs az egész ifjúság ahhoz a munkához, rmely országunkban a kommunizmus magvalósi- .
tása érdekében folyik. Ezért a tanév sikeres elő készítése cs tervezett lebonyolítása a Komszomol legfontosabb feladata. A párt. szervezetek segítségével ezt a feladatot is sikeresen kell megoldani.
ŐRSÉQ A BÉKÉN
A népi demokráciák hadseregei I erőiket és szilárdan örködnél: a mintaképük, a dicső Szovjet Had. I békevártán. \' sereg példáját köveivé* növelik |
Az egyik szovjet katonai alakulat komszomoi-bl2oUsága ülést tart- A. Szokolov zászlós előadást tart a katonák körében végzendő kulturális tömegmunkáról. Az Ifjú katonák nagy figyelemmel hallgatják az előadást.
A román néphadsereg egy alosztályának felvonulása az egyik legutóbbi díszszemlén. A román nép büszke ürömmel tekint néphadseregére* mert tudja, hogy a néphadsereg a béke hadserege cs a do’goző nép segítőtársa.
AZ ÉBENFADOBOZ
írta: Nyikoláj Pecserszkij
f^sapaiunk elhagyni készült Koreát. A szovjet csapa lókat 1948 szeptember 18-tól decemberig vonók ki Koreából. Katonák is tisztek közt élénk beszélgetés folyt a küszöbönálló eseményről is bár nagyon megszerettük a karcaikat, mindnyájan türelmetlenül vártuk, hogy megpillanthassuk végre szülőföldünké’, — ar erdő szilén merengő nyírfákat, a kedves fehér házakat a faluban.
Elhatároztam, hogy az elutazásunk előtt meglátogatom öreg barátomat. Li-U-Ent, akt a tengerparton lakott, nem messze állomás• helyünktől,
Ll-U-En, hosszúczárú pipával a szájában kunyhója ctá-t üldögélt. Fölhúzott térdin ébenfából készült kis doboz pihent.
Zsebéből tikett, színes virágokkal hímzett dohányzaeskót vett elő is megtömte pipáját. Szomorúan nézett rám.
— Miért vagy ilyen lehangolt, Ll-U-En? — kérdeztem tapintatosan, nehogy megbántsam barátom érzékeny lelkit.
T l-U-En szeméhez emelte az ^ elhamvadt gyulaszálat, ujjal közt morzsolgattu, majd másikat gyújtott.
— Afar itlhagyjá-ok Koreát? — kérdezte, nagyot szívott pipáján és hosszú, kérdő tekintetet oete t rám.
— Ki mondott neked Ilyet?..
— Ne akarj\' * félrevezetni egy öreg ember;. TndrS mindent. Megsúg a p szivem.
Soka üldögéltünk ez öreg kunyhója előtt, szó nélkül Is jól megértettük egymást, hallgatott a köz. tünk Ide-oda járó pipa is.
— Tegnap es/e megérkezett a
fiam Szöulból} — mondja csendesen Li-U-En. Hangjából valami tompa, nyilván régikeletü szívfájdalom csendült ki.
ÍV em fejezte be a mondatot, ki-
11 vette kezemből a pipát, hosszan, milyen szívta.
— Bizony, a városban rosszul állnak c dolgok — folytatta aztán. Köhögött, beesett mellére szoriva tertyerit, - Rosszul, nagyonrosszul. Az amerikai nem szereti a koreai embert, nagyon nem szereti...
Elhallgatott, gondosan kiszórta a hamut a pipájából, leisóhajtott.
— A szovjet ember a mosolygó őrömet hozta országunkba, az ame. rikai pedig a bánatot Mondd meg, barátom, miért akarják ezek kitörölni a koreaiak szivéből az örömet? Miért hintik el a gonoszság, a boldogtalanság magvait földünkön? — kérdezte.
Szótlanul hallgatom Ll-U-Enl. Fájdalmas Iá nőm, hogy adja át magát keserű érzéseinek. Meg akar. tam nyugtatni az öreget, de ő csak legyintett kezével.
— Azt hiszed Ll-U-En tél? — mondta keményen, diadalmasan és felállt.
— Nem, Ll-U.en nem léi senkitől!
A koreai kihúzta övéből éles kését, amelynek oly művészies nyelet faragott Iából és csontból, gyönyörű Unom díszítéseket vésve rá. Elszánt volt a tekingete, ahogy most tzemOgyre v*fte
-— .Vert scnh{‘ől sem -Ifit — Ismételte Ll-U-En ét hlrtele-e eélbo vet:* ez udvaron sétálgató kendermagot tyúkot; egy szempillantás és a kés léoyes Ivet írva le a levegőben, mint a villám vágott bele a tyúk testébe.
— Lá.od? — csillant fel a szeme. Ln pedig önkéntelenül megcsodáltam a bátor, haragos hangot és ezt a belső erőt. amely ebből az öreg emberből áradt. — Hadd tudja meg az ellenség, milyen cillövök a koreaiak: a szív kellős közepébe találnak.
LLU-En tiszta, büszke szemmel r.ézeit rám és vállpántomra tette kezét. ; •
— Bocsáss meg — mondta s újra leült mellém. Ebből a tyúkból ma pecsenyét készítünk és megisszuk cgvűtt a: utolsó pohár szakit (rizspálinkát). Úgy bizony, az utolsó poharat...
fi\' élóra múlva mindenféle csípős
í fűszerrel ízesített tyúkpecsenye sistergett a téglakemencébe épite.t kis vasüstben: a föld színénél alig magasabb asztalkán rizs- pálinkával leli üveg állt, mellette kis porctlláncsészélt lapálclkákkal.
Nem tagadtam meg barátom utolsó kérését, orosz szokás szerint koccintok vele és\' kihörplntem a pálinkás poharat.
— Sok sikert, Ll-U.En! — mondom.
— A Hajnali Harmat Országának boldog jövőjére! — emelt poharát az öreg.
Li-U-En elkísért a tengerig, a homályba merült végtelen víz lábainknál nyújtózott el fenséges nagyságában, A hullámokon vígan hlniáztak a parthoz kötőt bárkák, Testvéri búcsút vettem Lt.U-Enfől, Szeme megint elborult, nyilván érezte, hogy ez volt utolsó találkozásunk.
De tévedtem, amikor azt hittem, hogy nem látom többé Ll-U-Ent. Reggel, amikor on’ótnk elhag\'dók a dombok rjegélyé és már - ter.- gtrmentt műúton haladtak, egy- ( szerre csak az öreg alakfa vakkarit föl az úton. Magasra emelte kezét, hogy megállítsa a gébkocsiószlo-\' p ot.
— Ugye. igaza volt Li-U-Ennck, elhagyjátok a Hajnali Harmat országú- — mondta —, szivem jól sejtette.
őst is mély bánatot éreztem 1 az öreg koreci szavaiból is barátion kezet nyújtottam neki
— Minden jó:, drága Li-U-En —
mondtam —. Ml hiszünk néped szép jövőjében. •
Li-U-En erős kézszorítással felelt, Aztán visszahajtotta kabátja szegélyét és fekete fából faragott gyönyörű doboz/ nyújtott felém.
Elvettem tőle. Némán szemlél. tem. A doboz fényes ébenfa fedelét kékes gyöngyházból beillesztett mozaik ditziteHt, annak a férfinak a portréja, aktr Li-U-En soha életében nem látott. A koreai művész keze sajátos, eredeti módon, de mégis találóan örökítette meg Sztálin oly drága ét rokonszenves arcvonásait.
A dd ezt át Sztálin elvtársnak — mondta Lt.U-En —. Azt a szeretetír ét bizalmat zárja ma- gaba ez a munka, amit iránta érzek.
Azóta sokszor eszembe fut őrig barátom, Ll-U-En. Ma /* látom a távoli tengerpartot, a kis paraszlkunyhőt és az előlit kuporgó öreget, hosszú pipával a szdjá. bán.
Az emlékezés és ábrándozás perceiben tekintetem végigjárja az éjszakai Moszkva elcsendesült utcáit; egyenletes, zöld fényt látok kiszűrődni egy nagy ablakból a Kreml bástyát lölö’t.
Ilyenkor úgy tűnik, Sztálin elv- társ asztala fölé hajolva szeretet, tel nézi oz ébenfadobozt és 6 is n távoli Korea efy kis tengerparti felv jóban élő öreg Ll-U^rtrt gondol.
Jelentős imiiiltaídajáithísok a kanizsai Üveggyárban
A Uusíy kaujzvi) CvoSRVÚr V dolgozói is felkészülnek Sztálin clvtArs. születésnapjának tnélló megünneplésére. A brigádok tn«. fai és az egyénileg dolgozók .mindannyian szocialista verseny* szorzódésbeu vállalták a termelés emelését, a selejtszúzalckAk Csökkentését, további eredménye- ket a tisztasági mozgalomban.j A vállalat négy üvegfúvó tanulója arra tett vállalás*, hogy december 21-ig elsajátítják a bankafuvás mesterségét.
E vállalásuk sikere érdekében a legjobb fúvós szakmunkások, mint Forgács András, Péntek János, Lázár János felajánlásukban vállaltak, hogy a tanulókkal az eddiginél többéit foglalkozva megtanítják őket a szakmára Sztálin elvtárs születésnapjáig.
Péntek János üvegfúvó brigádja további felajánlásában átlagteljesítményüknek a jelenlegi 120-ról 122 százalékra" történő emelését \'vállalta. Ebben a felajánlásukban előrehaladás tapasztalható a no. vember 7-i felajánlással szem- ben. De nem látszik előrehaladás a selejt csökkentésében, réuíck János brigádja no vember 7-rc azt vállalta, hogy selejUct S.G-ról 2.6 i-zázaték- ra csökkenti. Most december
21-rc ugyanezt a felajánlást tét le. Lz azt mutatja, hogy előző vállalását nem teljesített*.
Most legyen rajta a brigád, hogy ez az egv százalékos csökkenés -V valóban tel jesül jön. Ellenőrizzék maguk a dolgozók n vállalások teljesítését, figyelmeztessék n lo maradt dolgozó társaikat arra. hogy minden vállalás akkor ér
Valamit, lu ^tl végre is hajtják.
A vállalat vezetősége és a műszaki személyzet Sztálin .elvtárs születésnapja tiszteletére azt vállalta, hogy ft decemberi terveid- Irányzatot Dl százalékra teljest- tik, 1 százalékkal többre, mint az előző hónapban. Vállalták azt is, hogy 2 százalékkal több nyersanyagot takarítanak meg a munka\' jobb megszervezésével, o tisztasági verseny kiszélesítésével. Az üzemben szeptemberben 31.09 százalék i\'olt a srlei>-. Ez a szám októberben 9S1>7 százalékra csökkent. Most a műszakiak azt vállalták, hogy az októberi eredményhez viszonyítva 3 százalékkal csökkentik decemberben az üzem átlagos sdejtjét.
- A többi felajánlás közül . kiemelkedik Ijázár János brigádjának vállalása, amely 120 ró! 122-rc fokozza teljesítményét és" egy újítást dolgoz ki. A feldolgozó műhelyben Halász György pcrcme/ő 96 5-röl 101 százalékra emeli tatjersilményét és sélcjtjé*
0.81-ről 0.50 százalékra csökkenti, Szabó Jánosné ,111.8 ról llő százalékra emeli norinateljesité- sét és scl*jljét 0.52-ről\' 0.48-ra csökkenti, Kiss Lászlóné ,nerc mező lüő.l-rői 107 százalékra emeli teljesi\'ményct, Bárányát Éva 119 ről 121 százalékos átlagot ér.el. sclejljét 0.81-röl O.őO-rc csökkenti és versenyre hívta ki Szabó Jánosnál Lázár Erzsébet vállalta, hogy multliavi 127 szá- zalókos átlagát decemberben 130 •\'zúzalékra fokozza és 0.28-rúl 0 27-ro csökkenti n seiei\'ct. Ifjn Hdth István csiszoló 109 ról 113 százalékra emeli teljesítményét és sclcjtfét 1.8-ról 1.0 százalékra csökkenti.
Ifjúsági ])ólyegfryüjteinény-beinutató,
verseny * ¦ ¦ .
A december 3-i’ui reggel 9 ómkor n Magasépitési Pálló, lat kultúrtermében (ÍSzláHu-ut 8. ez.) megrendozésro kerülő propaguudnuiip uj napirendi számmal bdvtuL
Az ifjúsági bélyeggyűjtő? további fejlesztését Uizto ki célul az úttörőmozgalom kedvelt lapjának n „Pajtás”.n:ik bélyegrovata. Ezért a vidéki városokban, ahol a Bélyegbeu rálok Országos Egyesülete bé- lyeggyüjtósi propagaudauapot rendez, egyidejűleg az ifjúsági gyűjtők részére gyiijte- viénjjbcmutaló versenyt szer. vez. A szép gyűjteményeket ugy a rendező egyesület, mint a ..Pajtás” is jutalinazza.
Felliivjuk tehát a bélyeg-
gyüjtő pajtások figyelmét úrra, hogy gyűjteményüket — bármilyen kezdetlegest j* — vigyék magukkal a propugau. dara, A fűtőiben ragasztott bélyegeket óppcuugv* elbírálják. mint uz albumban bemu. tutottat.
A rendezőség a propagandán megjelenteknek Kő-tár- saság cmlckbélyeget ajándékoz és ezenkívül még további bélyegeket sorsol ki.
A Bélyeggyiijtési Propaganda reggel 9 órakor kezdődik és 1 órakor végződik- A felnőt. tek részére 11 órakor lesz előadás, amelyet gyorscsere követ sorsolással. Belépő- vagy részvételi dij nincs.
Apróhirdetés
Jóltitrixm lévő kétkerekű kézikocsi olcsón eladó. Nagykanizsa, Tnvas/-u, IC, (2Ql:o
*500 kg-os tolúsuiyos mérleg és egy keltőnknás .Marabu* kályha eladó. Cim: Nagykanizsa, Arany Junoa utca C. (2016)
Ma és mindennap élöhuhik Bér-
czlnél. Nagykanizsa, Pice tér 15 sz, halcsarnok. (201?)
Használt ruhákat és lábbeliket állandóan veszek- Hívásra házhoz megyek. Kovács ószeres- Nagyka ntzs.i, g.zcnt Imre hg.-u, 12^(202?)
Balkarps cipíszgép jó állapotban és 2\' pár bőrkamásai eladó- Nagykanizsa. M.igyrr-u. 2C. (2027)
Térképmt-ró\'t (kerekeset) kere- sünk sürgősen megvételre. Cím a nagy-kanizsai kiadóban. (d)
Cor.t inén tál nagy írógép eladó- Cim r zalaegerszegi kindúban. fd)
Használt ipari varrógépet- mer tort veszünk. Zalaegerszeg- Budai Nagy Ani.il-ut 5- (105)
Használt bolti pénztárgépeket azonnali megvételre keresünk. Za. lamegyei Népből\'ok Központja, Z-ilaeecrszeg. (107)
Két nagy fehér kecskeprem gyermekbundákaak, lábzsáknak eladó. Nagykanizsa, Dózsa György. u<ea_ G0- (2026)
1 drb. vashúlyha-40 folyóméter használt gázcső Y2 cs s/<colos eladó. Nagykanizsa- Babóehay^i. 20.
(2023)
Keleti összekötőt, kopatlant, vennék. Méretet árral. Molnár, Budapest, Kápláru. tíz- __ (2020)
12—11 IIP benzinüzemű (főgáz* generátor i* van hozzá) MAG gyártmányú magánjáró eladó. Vo
dini\'iU-. iHurlv.tr. c.io.\'cn
Vennék használt konyhaszek- rényt, Íróasztali. Egervári. Nagy* kanlz.-a Roráonyl u. 1U, (20.12)
Város belterületén házrész sza- budkézből eladó. Érdeklődni a nagykanizsai kiadóhivatalban-
(20.14)
Ketlöszobukonyhú* Nagykanizsa Ligctvárosl lakásomat elcserélném bclváro.-l cgyszoba-kony hás lukasra. Cim j nagykanizsai kiadóban- (2035)
A város belterületén nagy kor tes-ház 16-000 forintért eladó. Ér*- deklődni lehet Mohúcsj ingatkrh- küzvetitönél. Nagykanizsa, /Ady Endre utca 21. (2036)
Eladó különböző olcaó házakat házhelyeket, szőlőbirtokot közvetít Horváth ingatlaniroda. Nagykanizsa- Surár-u- 42. (2037)
Rádiót vennék jókarban lévőt. Feiker. Nagykanizsa. Sztálin-u-15. ____________________________(2038)
«
Yíőirek
— Állandó éjszakai ügyeletes gyógyszertári szolgálatot a megyeszékhelyen a kétmüszakos 8/25 számú (volt Kaszter) államosított patika tartja. Marx-tér 9.
— Vasárnap a megyeszékhelyen ügyeletes orvosi szolgálatot tart:
. Dr. Kiss Sándorné, Ady-utca 12!
— Nyitva lévő doháayosboltok E* érsz rgen; Kovács Sándor. Marx-tér; Káezonyiné. Kossuth- utca; Rohoncz! • István, Fődéi’; M-nosváriné, Batthyány utca és Fitos Vincéné- Ola-ut,
— A zuismcgyel rujdíirkaph tinysúg veretűje felhívja a 20— 23 év közötti, lehetőleg kntonavl* *elt és nőtlen férfiakat, hogy « rendőrséghez való felvételre jelentkezhetnek. Felvtlágonltáirt n legközelebbi rendőrt szervnél dcndörörs, járási- vagy városiké ptlánysjig) kaphatnak,
— Kr/rr«cn.vlirn U jól halad u
burgonyabegyüJtAd munka. Küld. nősen nagy sikere van az -,egy zsák burgonya* akciónak.
•" Egerarac*a községben nagy
lendülettel vetje kezdetét a dolgozó parasztság hetilapjának, a .Szabad Földnek terjesztés munkája. ,
— Kisbucsa dolgozó parasztjai
a békebizottság, rendezésében nép gyűlésen tárgyalják meg a varsói bekevilágkongresszus határozatait.
— Bucsuszentlásziú Ncmcsbc- tést hivki ki versenyre, hogy az ,egy zsák burgonya‘-mozga!om keretében melyik község dolgozó népe ad be több burgonyát C-vé- teü jegyre.
—- Páka és Ortaháza községekben a földművesszövetkezeti aktivük jó felvilágosító munkája nyomán a legutóbbi napokban 140 zsák burgonyát gyűjtöttek be, amit már vagonba u raktak. Különösen kitűnt n felvilágosító munkában Kovád Mária- fűid- müve&oxivctkezeii ügyvezető\'
Egv pár jó állapotban- lévő 41- es bőrcsizma eladó- Nagykanizsa. Ady E.-u. 12- I. em. 11. (2039)
ZALA
Az MBP zalamcgycJ pártbizottságának napilapja, felelős Szerkesztő:. Szántó J-nő Felelős^ kiadó: Darabos Iván. Szerkesztőség: Zalaegersjcg tossyth Lajos-u 22 Telefon 250 Nagykanizsa. Zriny) Miklós-u 29 Telefon: 54.
tladóhlvatai: Zalaegerszeg. Széchenyi-tér 4. Telefon- 102. Nagykanizsa Sztólin-ut 5. Telefon 888 Készült a Vasi-negye Nyomdában Szombathely. Kossuth Lajos-u- fl Telefonj 73.
Nyomdáért fele] Uegedüi Gyula
\\ X/lUCOrJlSXüGI VÜ7ÍP V.
felhív!o a vállalatok, Ugomek, kfl&latáimények 1űtel6anyag felelőseinek figyelmét arra, hogy az
1951. évi tüzelőanyag hitelakcióhoz
aiükaógo* tájékoztató és nyomtatványok Zalaegerszegen a központban (Rákóczi ut 43). yidé *n a helyi Tüzép flóktele- peknél kaphatók. A megbhmtlak a dolgozók érdekében ml- nél elfibb vegyék itt nyomtatványokat.
TÜZÉP V, ZALAEGERSZEG.
SPORT
Röplabda lerembajnokságok a megyében.
A ZalnmoKycl tt“-i-tiib(la Hrövcin\'T uz 1<I,-a I* mcttrciiilozi u rüiilultJa t,>- rí A ucvczóal f,-IUlvá.
*f*k műi- clkénítUIclc c., nioki.t szét. U\'Ildték vnlatucuuyt üzemt. Hunt. cryr-lllpt, foaryvrr,-^ ntnkiilat (•» N- L>-lii kport felöl(Uínck. XcvcziVl ltntúr- t,U1: Uoromlior 10, A Zuluinoiryct Röp- IuIhIii Szüvctbétr e/.utou in felhívja a \\úros rüpInlHlnobiiputuinali vezetőit,
hogy nevezéseiket a kopott butúvitlőÍK küldjék be. lfa valamelyik . üzem étel les nem kopott nevezést felhívást, részvételi szándékút a luo^yei tanács sportosztályún Jelentheti be.
Elörelúthatól.\'.ff oz Idén női csoportot Is állít fel a uu\'tryei szövetség. A znluinciryei szövetség a sportalosztályon keresztül trondoskudott arról.
<
hocy n benevezett esupat.-k tornát**, ml edzést tnrthnusnak, A btijuujt.\'
bú^ol II Uiult óvtnl\'i llHbOIltÓEU ui
erre u célra kiválóan ulkohno* dűgóirln) iriimiázium tornatermében bonyolítjuk lo.
A zalíicgerszcsl tcrembajnoWisga! i-C>idóheu Indul műi; Kagykaalzsáu m a terrmbajnohsárr. A nunykanlzsaí csapatok intézői Horváth Imrénél, tg NVSK röplabdae-saputánnk intézőié, nél Jc’cnthctik be nevezésüket,
A jelok szerint lton nagyszám-! nézórc van kilútúa és clófordnlhut 22 is. bocy Zulucgcrszctren két férfi f* egy női csoportot • kell felállítani, hogy a bujnoknűg lebonyolítható V gyen.\'
Teremedzések az atlétikában
Az\' Olajmunkás atlétikai szakosztálya, december 4_éu megkezdi téli terem edzéseit az ipari gimnázium tornatermében. Az edzésekre várják azokat, akik az MIIK-ban jó credmé-nyeket. érlek el és tovább kívánják fejleszteni elért eredményüket- llivják azokut az ifjúmunkásokat és tanuló fiatalokat, akik az MIIK.u keresztül megkedvelték az atlétikái és versenyszerűen
kívánják azt folytat, ni. Az edzések szakoktató irányítása és veztése mellett folynak, ahol az atlctizálni vágyók megtalálják azt. amire éppen szükségük vau. Ed. zést hetenkiut három jiap a következő időbeosztással tartják: Hétfőn 5 órától 9 órúigt esütöx-tökön 7 órától 9 óráig és pénteken ugyancsak 7 órú- tói 9 óráig.
Nagykanizsa aaztaliteniaxbajnohsága
December )0-én rendezik meg Nagykanizsa 1950. évi asztulitenisz-bujnokKÚgát, aniülynek megrendezésével a zalaniegyel asztuUtcnisz^ sző. vei ség a kanizsai VHlv . esu. puliit bízta meg. A bajnokságot előreláthatólag u UlSz J. kürzetéuck Ady Iáiul re ut 8.
sz. alatti helyiségében bonyo.
Ütjük lo. amelyen csapul, cgvénl felnőtt és ifjúsági szú. mokon kívül az úttörő és u női bajnokságot is mogrcmli:. zik. A novezési lapokat még. o héten szétküldik uűiidcu egyesületnek.
.Is él\'l tiniI rpt/funlilló*
bajtiokfúi/ bajnoki fiibfd.-ofu;
A 1L o!-Uály KulaurcrRtcitl csoport- JAunk viglcffos bnjuokl táblásula így inti
Zatacgertscgi cmgort: .
1. ZaluRZoutiváu 0
2. Z. Tobtás !>
3. Z. Tögíagyúr !>
J. Z. Míiga-töpUű II. 9
3. Zrlasooutgrőt II. 9 C. Ukk 9
7. Gelsc 9
R. Zalaapáti 9
9. Zulabcr 9
10. Kohidii 9
8 — 1 30: 3 IC 7 1 l 33: G 13 C 2 1 41:11 14 C — 3 14:10 12 4 8: 9 10
4 7:1S 9 3 — 6 24:23 6 117 12:23 3
7 7:11 3
5 3:31 2
3 —
4 1
1 1 1 —
Vasárnapi sportműsor
Lobdaritgás: Az Ady Endre úti vasutas pályán NVSK— N. Építők barátságos fél 2 órakor.
Kosárlabda; Ipari gimnázium tornatermében fél 10-től esto 7 óráig a már tegnap közölt sorsolás szerint.
SPORTHÍR
Mu rendezik meg Duda pesten az országos III. osztályú kötöttfogású birkózó, csapat, bajnokságot umelyen n Nagy. kanizsai VSK bajnokságot nyert csapata is részt vesz. A bajnokság n Sportcsarnok edzőtermében lesz.
HIRDETMÉNY .
Nagy Sándor, született Bér* balta váron 1891-ben, süketnéma, november 23-án 18—19 óra közöt:- eltűnt. Aki tud róla- crtcsi^e Bérbaltavár rendőrségét vagy telefonon- vagy táviratilag- A felmerült költségeket a hozzátartozók azonnal megtérítik.
Nagykanizsai gőzfürdő nyitvá reggel 7-töl este 6 is.
Nagykanizsai gőzfürdő nők részére kedden egész nap és pénteken délután van nyitva.
Felvilngosűtást ad a Tollkcre*kcdelmi VáUnlat megyei kirendeltsége Zala megye, Nagykanizsa, Somogyi Béla*nt 15.
• \'• > V V
;*i\'i ¦ ,Y>¦ \\ •
J %
i ¦
iléhvua<fV!*Ynlf* volt n builapt\'xti SporiVHurnohhnn
\\ A rniuUztrrtanár* Imláro/.uni «z lUIuttcuyÓMté* fa (HluM\'m\'inykTinrl^H frjlc-ytíWTÓ\'l
A zalaogoruzegl ált. gimnázium énekkara n?.erop«l ma dóiban a rádióban
általánosságban elfogadta
@z Országgyűlés az 1951. évi költségvetést
-Hétfőü ilóie’öit Dralios La. ,i<»s elv társ az országgyűlés .Já&fce 11-óra utiiu pár .perccel nyitotta meg az országgyűlés • üresét- \'Az országgyűlés ülésén mesrjélcnt-Rákosi Mátyás elv- tár> ¦ miniszterclnökhelyettcs, jártunk főtitkára, Dobi Ist- . Tán. a minisztertanács elnöke és a kormány több tagja. Az ülés napirendje az 2951. évi kőítsccvetqs általános vitája..
Autós István elvtárs, a j, éitztigy m i ai sztár i u m ál 1 am- íitkára mcMdott előadói beszó- . dér. Az 1931. évi állami költ- Vgvetős kerekszámban .29.6 íutlliúrd forint bovqírlt. 29.5 milliárd forint kiadást és 107
millió forint felesleget irányoz elő. Költségvetésünk keretei az 1950. évi előirányzattal szemben mintegy 9-5 milliárd forintos emelkedést mutatnak, kezdte beszédét.
— Mi teszi lehetővé állami pénzgazdálkodásunk ilyen ha. talinas kiszélesítését! Az tette lehetővé, hogy a magyar népi demokrácia szocialista típusú állam. A népi demokráciák szocialista jellege egyre nagyobb mértékben kifejezésre jut állami költségvetésünkben is. Az 1931 évi költségvetés szervesen kapcsolódik ötéves népgazdasági tervünkhöz.
Kiadásaink báróin negyedét! ^crUmfff fT™\' <U45yaror42a*01* Wí -..........—
a szocialista szektor fede/L • ” ídk,íorül<ot - E** tár^j«!mi u <«
1 szociausia szenior icae/^ ^JSf^íLí!’ v„: . . e*yott mo>
Á továbblaítmn elmondotta, hogy kölUégvetóáUiik a/. ál- l\'imnatnlomiiuk és iu álhitül IgmMíatásnak arra, «» uj awri vemére támaszkodik, amely bazAnkbuii n bolyt tímárunk . mejralaJktilAmivuJ jött léire, é# hogy orrzágitnkbati a dolgozo nép rftyre s/éU\'íwbb rétegei közvetlenül bokapu*nlodi)nk a ktfl ügyek lutéeórébc,
&/t mutatja n helyi túrni. r*«k cgymllllárd 600 millióval megnövekedőit ki-
• adásj előirányzata. om\'
jelzi hogy uz intézmények
• és szervek egész sora került a központi szervek hatásköréből a helyi tanácsok közvetlen irányi-
tása alá.
Itt például a kulturális célokra előirányzott kiadásaink 3L5 százaléka, az egészségügyi kkyiások 32.4 százaléka került a celyi tanácsok feladatköré, ke.Kiadásaink fedezetét, háromnegyedrósz ben a szocialista akkumulációs források szolgáltatják. Lehetővé teszik ezt
a szocialista munkamódszerek. a munka verseny, a Sztahánov-mozgalom ki- szélesedése. a nagy Szovjetunió mérhetetlenül gazdag tapasztalatainak mesz- szemenő felhasználása.
ami az önköltségnek tervszerű csökkentését és az akkumuláció új forrásainak feltárását jelenti. Népgazdaságunk szó. dialista szektora nemcsak a termelés és forgalom várható
• mc!kedésének, buucur unnál "“jryobb arányban uz unyag-
munkaerővel való takaró, koiiúg újabb tartalékainak ’oltúrá ávul biztoxitiu költség- .^tósünk ffldozolót Külön em. lu*t érdomol n .-Békekölcsön Illésének 1951.ro átnyúló millió forintos olőlruny-
/. * i
i r, ty\'Hxctr ve budink s&oólnHs. Jcllf-Kóből következik, hogy nílndrn tétele dolgonó
S flik fékeit hazánk szó.
,i, érdtését, népünk híd- T szolgálja,
j\'.kilHsígvotfí legnagyobb
‘*li\'Ic m/ ötéves terv m/í-
sodlk évének beruházd- sálra előirányzóit 11.7 mii.
’ llárd forint, .
Miinek u ImtnlmiN összeírnék
csaknem a fele a nehézipar beruházásaira esik, hogy lerakhassuk országunkban a szocialista nagyipar alapjait.
Mezőgazdaságunk elmaradottságának - felszámolását, mezőgazdaságunk szocialista szektorának erősítését a földművelési tárca 400 milliós clö- ‘rányzatán kívül csaknem 2 milliárd forint mezőgazdasági beruházás ^ is . szolgálja. A kulturális és szociális jellegű beruházások, továbbá város, és községfejlcsztés, lakásépítésre, -c\\|át -
népünk életszínvonalának Közvetlen emelésére szol- 0 gúló beruházások mintegy másfél milliárd forintot tesznek ki,
ötéves tervünk második óvó- hon egyetlen esztendő alatt Je. lontősen nagyobb ü*»zegot Törd ltunk beruházásokra, mint hároméves tervünk egósvi Időszaka alatt.
A kol töveién 07 bzázaléka népgazdaságunk fejlesztését szolgálja
— A terv bcruMiuutokru o\'ő. Irányzott 11,7 milliárd forinton kiyüt « gazdasági tárcák 7.2 milliárdos előirányzata ugj-nucsak döntő részben népgazdaságunk anyagi alapjai, uak megerősítését, a termelés emelését, gazdaságunk szocialista szektorának további megszilárdítását szolgálja. A kulturális kiadásoknak a folyó évhez képest mintegy 400 millióval megnövekedett előirányzata azt mutatja, hogy
ifjúságunk előtt a tanulásnak, művelődésnek minden lehetősége nyitva áll. Kulturális kiadásaink megközelítik a 2 milliárd fo. rintot.
— Dolgozó népünk minden rétegét érintik szociális jellegű kiadásaink. amelyek az előzőhöz képest S40 millióval
növekedtek. Végül minden bi. xonnyut dolgozó népünk osztatlan tetszését- váltja ki, hogy békés építő munkánk, álm- nmuk biztonságúnak megvédése céljából megemeltük a néphadseregünkre és államvédelmi szervezetünkre fordi. tott kiadások előirányzatát is.
Annak a kereken 9.5 milliárd forint többletkiadásnak. amellyel 1931. évi költségvetésünk a folyó évi előirányzatot meghaladja, 67 százaléka esik népgazdaságunk fejlesztését szolgáló kiadásokra.
13 százaléka a szociális és kulturális kiadásokra, 16 szá. zaléka honvédelmünk fejlesztését szolgáló és 4 százaléka az gazgatási jellegű kiadások kereteinek bővítésére.
gyűlést. hogy a beterjesztett költségvetést általánosságban
Antos István előadói beszéde után Dobi István, a mi- ?isgtertauács elnöke benyújtotta a Magyar Népköztársa, súg Alkotmányának módosi. tusáról szóló törvényjavaslatot
— Elsőnek Nagy Imre- elvtárs, az MDP nevében szólalt fel a költségvetés vitájában. Hangsúlyozta, hogy mikóv a Magyar Dolgozók Pártja az öfeves terv kidolgozásával megvetette alapjait a szocializmus építésének, új korszakot nyitott nemzetünk életében.
Teljesítjük a soronlévő nagy nemzeti feladatot, felszámoljuk a kapitalizmust és helyén
felépítjük a boldog, szabad- szodali&(a Magyarországot.
(Tapsi
— Ez a társadalmi átalakulás nemzeti szempontból jelentőségében inest/e felülmúl minden megelőző történelmi változást. A szocializmus építése tehát nemcsak u kommunisták tigye, hanem egész dolgozó népünk, valamennyiünk közös tlgyo, nemzeti (így,
— Az Ötéves terv első évének eredményei máris mutatták azokat a változások#!, amelyek tiápgur rlttságunkhen a ftz.oclalt/.mu* lellő- désát is ununk Ütemét szemlélteti. Az 1950. évi beruházások boltimén. |e 38.3 százalékkal meghaladja az clözÓ évit és az 1930. évi eredeti beruházási terv 30 százalékos túl- tclíesitését jelenti. Az iparban foglalkoztatott munkások száma egy év alatt csaknem 200 ezerrel emelkedett, komoly fejlődés mu\'atkorik a munka termelékenysége terén is. 1950 harmadik negyedében a gyáriparban az egy főre eső termelés értéke 19.4 százalékkal volt magasabb, mint a megelőző év azonos időszakában.
| Fontos feladatok várnak a tanácsokra
Nagy Imre elvtárs ezután rész- | kiesen foglalkozott a szocialista 1
munkaverseny és a Sz\'abánov-moz-. galom fejlődésével és hangsúlyozta, hogy ezek \'fejlődése milyen hatalmas gazdasági hasinol iclcnt népgazdaságunk számára. Hangsúlyozta azután, hogy
a tanácsokra n^sy és fontos ~- feladat hárul az állami szervek végrehajtása, valamint a helyi erőforrások feltárása és kihasználása terén.
Beszélt ezután azokról a nagyszabású szerkezeti változásokról, amelyek a szocializmus építése során népgazdaságunk terén mennek végbe, kz első ilyen szerkezeti vál. tozás az ország iparosodása. Iparosodásunk gyors ütemet mutatja, hogy a
nagyipar a cyárlpirnl íaz építőiparral együtt 1919’ ben a nemzeti Jövedelemből 4’M százalékig részesedett,
ebből 1950-ben 4 válható eredmények uldplán 48.9 wa/#Uk, 1951- ben pedig a t«rv azeiint 31.8 százalék lesz • ré«/emU«e, ömélyeti bellii 23.4 isáxalék Mik a nrlióz- Iparra.
A ntpgu/d#»Ag üüocIaUrU szektorának fclentékvny ineí«rŐ«,(Jdé,ét és növekvő súlyát mutat la. hogy a szocialista szektor^ rézzarányi n. némtetl |övcdelcmbcn n« 1949, évi 54 8 százalékról 1930-ben ó9.6 szú. zalékra, 1951-ban 746 százalékra emelkedik.
Nemzeti jövedelmünk az 1350 évi várható eredmények én a jövő cvl terv szerint az idén 17.9 százalékkal volt nagyobb, mint 1910-ben, jövőre pedig 24.4 százalékkal fogja meghaladni az 1950 évit.
Egy év leforgása alatt a bérek és fizetések 17 százalékkal emelkedtek, ugyanakkor a falu vásárlóereje is többszáz millió forinttal növekedett.
Népünk minden áldozatra kész néphadseregünkért
Költségvetésünk a béke védelmét
szolgálj í
— Ugyanakkor az Egyesült Államok kormánya, miközben egymásután szavazza meg a 10 milliárd dolláros pótbitele- ket fogy ver kozési eélokra, 580 millió dollárral csökkentette a költségvetés •szociális és kulturális jo\'logü tételeit.
A francia\' költségvetés C7() milliárd frunkknl bfl. vltl u hadikiadásokat, ugyanakkor lefaragja n n»*»n katonai Jellegű kludá.
« sokat.
— Milyen merőben mfu» porspektlvát túr o ml költ- •égvetéstlnk dolgosé népűnk He.’A ml költségvotéslinkro is ád. amit Molotov elvtár* a Szovjetunió költségvetésére Minti\'jott: J.dltséífVAUifHrikben
J összefutnak a uazdas\'ági és * kulturális építés szálai”.
— Munkásosztályunk, dől
Hozó parasztságunk, habidó értclmiséfirünk mear feszített
munkájúra van szükség:, hogy tervünket teljesítsük — inon dotta Antos István, majd Idézto Sztálin olvtár* szavalt: ..A terv as emberek millióinak eleven és ppakorUiti tevékeny, sépe. Tervünk realitása/ « dob no:óh milliói, akik 11J életet alkotnak, Proprumunk realitd. sat m eleven emberek, vnl mindnyájan, a ml munhwkn. ratunk, késtsépünh, hopp uj
•ódra dolpossunk. eltökéltté• fjünk, hopp est a tervet telje, Utsilk:1
— Kóréin a Tisztelt. Cminí.
Beszélt ezután a jövő évi költségvetés nagyszerű adatairól, majd a legnagyobb beruházásokat ismertette. Részleteiben is foglalkozott a jövő évi költségvetéssel a szocialista iparosítás és mezőgazdaság, a kultúra terén, majd Így folytatta: — Az előttünk fekvő költségvetés arról tanúskodik, hogy
kormányzatunk a békeszerződés előírásai és a mi lehetőségeink keretei között messzemenően gondoskodik honvédelmünk megszilárdiU&áról- Elismeréssel adózunk ezért kormányzatunknak és biztosíthatjuk, hogy dolgozó népünk a további ál. dósatokra ja kész honvédelmének, biztonságának megszilárdítására, fejlesztésére, hogy néphadseregünk miiemében, telkétzúluégében és felszerelésében, ha szükséges, méltó küsdőlársa lehessen a buránkat felszabadító dicső Szovjet Hadseregnek.
Foglalkozott ezután n marshal- Hzált orizágokkal és elmondot\'a, hogy Angliában n múlt év areplem- bérétől ez év októberéig az árak 21 ifdzalékkal emelkedtek de 1938-hoz viszonyítva az emelkedés mér 173 százalék. Szólt Ausztriáról nhol a dolgozók széles f8me-
geinek életszínvonala a hivatalosan megállapított létminimum 50 százaléka alá süllyedt — így kormányozza Ausztriát a klérus és a szociáldemokrácia, mondjuk a fekete-sárga reakció — mondotta.
A két rendszer: a szocializmus és a kapitalizmus, a tervországok és a marsha\'.lizált országok gazdasági helyzetének és eredményeinek mérlege két- ségteienill a szocializmus rendszerének. a Szovjetunió és a népi demokráciák táborának növekvő gazdasági erejét, a-tgy fellendülését é* fölényét mu- taiJa. , , ,
Beszélt uzután a btUeoharn-ól és liungMilyozta, hogy a béke-
vlligmozKnlom vllág.örtínelmel formáló erfl, nme!y térdro ludja és térdro Is fogjn kéiivizerltenl hx Imperialista íámadólrat.
— Népi demokráciánk építése, népuaxdaságunk.fvJIOdéic, a «zo. clalUta épl és Kúrán «Urt ered. ménydnk nzl blxonvlljiík, houv ló utón Járunk. Afon ur ulnn, írnslyot Pártunk, llákori elvtár. Mink Jelölt ki számunkra. M-k- ffv’óződéáem, hogv költségvetésünk őzen nr. utón hntnlmas lé-
fogadja el. — mondotta végül 1 Antos István. c
A Párt az ötéves tervvel uj korszakot nyitott
- Mi hiszünk « békében — mondotta —, hisszük, hogy ejjy harmadik világháború kitörőié’ meg lehet akadályozni. íppen a beké fontos érdekére való tekintettel viselj különösen szivén a magyar kormány néphadseregünk fejleazlé* sát é* hozza meg az ehhez szüksé.
gcs áldozatokat — mondotta Gyöngyösi János. Majd a költségvetést Pártja és a maga nevében elfogadta
A Nemzeti Parasztpárt nevében Nánási László szólt hozzá a költségvetés általános vitájához.
/ • / • .onasi
fejlődéi
e
nyékét tudunk felmutatni. A szocialista szektor mezőgazdaságunkban jelentősen megerősödött.
Kormányr.ölunk n gazdasági segítség nyújtása mellett mm feledkezett meg a falu népének, dolgozó parasztságunknak kulturális neveléséről sem. Falusi kttllvíroll- honok már eddig is százszámra épüllek, ezeknek a száma a iövéi évben nagymértékben növekszik.
A Magyar Dolgotok Pártja és kormányunk miudrn területen felhasználta és következetesen alkalmazta viszonyainkra a Szovjetunió tapasztalatait. Elért eredményeinket annak köszönhetjük, hogy bekében dolgozhattunk, bekében élhettünk.
— A költségvetés, amit most tárgyaltunk, a dolgozó nép államának a költségvetésé, amelynek minden fillére a dolgozó nép Magyar- országának építését, fejlesztését, függetlenségének biztosítását és a magyar dolgozó nép szabadságának és békéjének megvédését szolgálja. Ezért fogadja cl az országgyűlés ezt a költségvetést örömmel és lelkesedéssel. A költségvetést elfogadom. ^
Mezőgazdaságunk
— Megállapíthatjuk, hogy Kormányunk Jól gazdálkodott n* ország pónxévd •— mondót t.i bC\'zédv elején Nánásl László,*— ,fo| szolgálta hazánk telemrlkcUúaénnk. a/, or-
tfágéplttanck munkáját. Politikailag “ erősebb, szilárdabb lelt dolgozo népünk egysége. Sikereinkhez, t.ermclésfink emelkedéséhez ipar) munkásságunk mellett bányászaink, értelmiségi dolgozóink, valamint dolgozó paraszt. Ságunk lelkes és jólvégzctt munkával járult hozzá.
— ötéves népgazdasági tervünk célul tűzte ki mezőgazdaságunk elmaradottságának megszüntetését. Gépállomásaink száma az elmúlt évben csaknem megkétszereződött.
Dolgozó parasztságunk szívesen veszi azokat igénybe. De előadódnak még a traktorok munkájával kapcsolatosan panaszok is. Gépállomásainknak, * trakto listáinknak úgy kell dolgozniok, hogy dolgozó parasztságunknak ezen a téren ne legyen a legkisebb panaszra sem oka-
— A mezőgazdasági tudományos kutatómunka terén is szép eredme-
A ini kormány útik politikáját békére alapítja
péssd visz előre bíonünkc újabb sikerekre dolgozó népünk javára, hazánk felvirágzására, ezért a költségvetést Pártom és magúm nevében elfogadom fejezte be nagy tapssal fogadott beszédét Nagy ’Imre elvűk*.
Nagyszerű alkotások sorozatú
Azután uz elnök szülte cl rui* d.*U cl. Szünet után Molnár Iinra elvtárs ulclnftk nyitotta meg őz ülést, majd Gyöngyöd Jáno\'w a Függődén Kisgazda Párt loiii- Kára szólalt fal.
Gyöngyösi János azokról u cél kitűzésekről beszélt, amelyekéi a Függetlenségi Népfront maga elé tűzött és foglalkozott ózzak mennyiben váltoda valóra a nép kormánya ezeket az ígérőtöket. Szólt gazdasági életünk megszilárdulásáról. azokról a hatalmas építkezésekről, amelyeket költ-
ségvetésünk előirányoz, majd Így folytadat
— Amikor az ember ezekc* a hatalmas építkezésekéi,\' gyáripari alkotásokat, a most már egyre inkább nagy táblában, a módi rn nagyüzemi termelés módszerei szerint gépekkel megművelt zöldeló mezöke. látja, akkor ébred igazán tudatára, annak. hogy a Magyar Független, ségi Népfrontban . létrehozott munkás-paraszt szövetség milyen niás. mint a múlt idők alkalmi jc-ücgü politikai megállapodásai A munkás-paraszt szövetség szerves alkotórésze annak az építésnek, amely a szocializmus jegyében folyik. Ila igy gondolatiján az alkotások cs eredmények során végigrohanunk, — mondotta — önkéntelenül felmerül a kérdés, vájjon ki hitte volna ezt cl 6 évvel ezelőtt. Egyetlen egy emberről tudok.’ akinek szilárd volt a hite és a meggyőződés- a magyar nép és a magyar föld clpusz\'itbalatlan erejében, akinek szilárd volt a hite és meggyőződésű a romok között is a magyar nép sorsának jobbrufordu- 1 ásóban.
Balogh István a Független Ma. i gyár Dcmokra\'a Párt szónokai, beszélt azután.
— A I-\'üggetlenségi Népfront megalakulásakor gazdasági programját az ötéves tervben foglal.
ta ü:sze. Az egész politikáját a
békére alapítja. — Ezután ig folytatta: a kormány, vagy
az a kormány cs az a parlament- amely gyárakat emel, hidakat cpit, amely kulturális intézményeket, egészség- ügyi központokat létesít- nz a politikáját békére alapítja.
Mindazok, akik hatalmi pozíció- ik megvédése érdekében háborút akarnak, ott sorakoznak fel
Amerika oldalán és ha a világ ké-t részre szakadt, amelyből az egyik háborút akar, a másik, amelyhez ml is tartozunk, a békéért küzd, szent meggyőződéssel mondjuk: a bóketábor legyőzhetetlen. Ha a kocka úgy esnék, hogy a bék« téliünk nem munkát, hinteni küzdelmet, harcot követelne. 3 győzelem biztos tudatában — a Szovjetunióval, az élen — ezt M vállalnánk. A költségvetést elfogadom,
A Magyar lfadlkálls Párt nevében ifiirrcr Ferenc szólalt fel, Ilarrcr Ferenc bjszédo során foglalkozott az 1050-cs esztendő politikai és gazdasági eredményeivel, Hangsúlyozta, hogy
népi demokráciánk ezeket az eredményeket nagyszabású nevelő munka utján érte el.
A békcmozgalom fejlődésétől szólva kiemelte a Szovjetunió és a népi demokráciák külügyminiszterei prágai értekezletének hatalmas jelentőségét és azt a küzdelmet, amolyeS a Szovjetunió képviselői az Egyesült Nemzetek szervezetében föjytaá- nak a békcvilágmozgalom vezérének cs lelkének, Sztálinnak irányításával. A költségvetést n Magyar Radikális Párt nevében elfogadta.
llarrer Ferenc beszéde után az elnöklő Nagyistók József, az országgyűlés alelnöke a. vitát bezárta.
Az országgyűlés határozatiig kimondta, hogy az 12ől évi állami költségvetést általánosságban és az egyes tárcák tárgyalási alapjául elfogadja.
Az országgyűlés legközelebbi ülését kedden délelőtt 10 órakor tartja, amelynek napirendjén n minisztertanács, a belűgy, a kűl. ügy. a honvédelem és a népjóléti minisztérium kőJISségvoléséuck részletes tárgyalása szerepel.
ak| már akkor U rcndülettc nül hitt ubbun, hogy « fflsza bwdult nemzeti erük. összefogója, n* újjáépítés é* alkotás érdekében le fog kllsulrnt min (len bel»ö (•» ktlUli akadályt é* nehézséget, oki világosan lattá « magyarság fdtámndá *áh»i* vr/rtó utakat r« már akkor látta a* elérhető nagy fcícrtl emlmfnyekel é» r* «r, egyedüli magyar bazoft é* po llllUus Rákon! MAtyá* volt. Itúkosl Múlvást. a magyar nép bölcs tanítójának és hivatott nagy vezérének nevezzük. Ík-Pék mert Népköztársaságunk belső és külső ellenségei egyaránt, hogy ez nem hízelgő és snllnngos jelző, hanem az egész dolgozó nép szive dobbanása és hálás elismerése. •
Ezután a Népfront kulturális célkitűzéseiről beszélt, majd igy folytatta:
Legfőbb érték az ember
— Sehol annyira - nem érvényesül a klasszikus tanítás, hogy ép testben ép leiek .mint a szocialista államban. Érthető ez, hiszen a szocialista tanítás alap- elve’, hogy legfőbb értek az ember.. Különösen a gyermekek testi és jelki nevelésére vigyáz a demcVkrácia, akár a szeme tenyéré-
t— Mi nemcsak azért vagyunk a béke pártján és gyűlöljük a háborút, mert a sok megpróbáltatáson keresztül ment magyar népnek, mint Európa és a világ minden hadviselt népének, már elege van a háborúból, de gyűlöljük elsősorban azért is, mert megakasztaná az alkotó munkát, tönkretenné eddigi eredményeinket és meghiúsítaná, hogy elvégzett munkánk gyű. rr.ölcsét élvezhessük.
Ezután a szovjet-magyar barátságról szólva hangsúlyozta, hogy
a szovjet-magyar barátság a ^glUégnok- baráti egytlttmü- ködéinek hOM?u Karóra tán épült M, éppen rtírl uutflrt gatliitatun, (iá j tiékr itrví mfg Korosabbra fü* Lenti 11 n- kft,
"<5W
Ti
Kedd, 196#. B.
„Munkávala
s \' r.
Biíkenagygyülés roll a budapesti Sportcsarnokban
A N|torii**nrnok /.mii folt, Még 11 inniuk között U nt! 1111U. A nmgynr dolgozó milliók klll* (Hittől töltik inog u torumt. hoirv meahnllfifniMÚk 11 varsói békcküldöttoket.
A mfleklorok fénye n/, emel. vényen álló feliéi* elklómwuok. re vetődik, Az elnükt omol- vótty fölött u világ térképe. HuJtu vörös szineklini n sin. bau ttépek táboré,
Elfoglalja helyét az elnökség
A békenagy gyűlés résztvo. vőinck lelkes tapsa közepette vonult be 10 órakor u gyűlés elnöksége, élén Kuo-Mo- Zsoval, u Kínai Népköztársu- súg ^ miniszterelnökhelycttcsé- vcl és Pak-Den.Aj asszonnyal, a koreai küldöttség vezetőjével. Az elnöki emelvényen foglaltuk helyet a külföldi delegátusok, Rónai Sándor elviére, az Elnöki Tanács elnöke, Szabó Piroska elvtársnő, az Elnöki Tanács titkára, Darvas József közoktatásügyi miniszter és Rákosi Mátyásnó elvtársnő, valamint a baráti
államok diplomáciai testületéinek képviselői.
Andién Erzsébet elvtársim megnyitóbeszédé után Vuss Istvánná elvtársim, az MNDSz főtitkára, n Bckekongresszus magyar küldöttségének tagja mondott beszédet.
Vass elvtársnő beszéde elején rámutatott arra a feszült nemzetközi helyzetre, amelyben a Békevilágkongresszus összeült. Azután a szovjet kül. (lőttekkel . való felejthetetlen találkozásról beszélt, különösen Ilja Ehrenburg nagyhatású szavairól.
„Sztálin—Rákosi—Mao-Ce-Tiimg !íe
Váss Istvánná elvtársnő beszéde után a tömeg percekig éltette a béketábor vezetőit;
Sztálin, Rákosi, Mao-Ce-Tung elvtársakat. Ezután Kuo.Mo- Zso, a Kínai Népköztársaság miniszterelnökhelyettese lépett a mikrofon elé.
A 475 milliós kinai nép nevében üdvözölte « békegyülés résztvevőit, majd beszédét igy folytatta:
— A IKkevilágkongresszus sikeresen végétért. Ez a kongresszus a világ békeszeretö népeinek közös győzelmét jelenti A ,bJk(4átor ulaplu ki. cx&lev«det-t, Ka taliá újabb lett. — Aiután un ól bűzéit, hogy hk lmperlullctta ngre«z*
«zorok mindenben Igyekeznek clgónogolnl n béke győzelmét, majd hnnggulyo/to, hogy n k|.
nai nép a kongresszus minden határozatát támogatja. — Az elmúlt évszázad küzdelmeiben szerzet* tapasztalatok is azt mutatják —mondotta —,hogy a békét úgy kell megvédeni, hogy szembeszállunk az agresszióval. — Ezután a kinai nép uj hazát épitő hatalmas erőfeszítéseit ismertette, majd az imperialisták koreai agresz- szlójáról, Formóza megtámadásáról beszelt, — Biztosak vagyunk henne. hogy felszabadítjuk
Fornióiút én támogat luk n koreai nép luuxnAttOf ha borúját n* nmerlkul agresszió, vnl ízemben,
Kuo-Mo.Zso beszédéi a következő szavakkal fejezte be: -7 Éljen a béke az egész világon! Éljen n megyar és a kinél níp testvéri barátsága! Éljen Sztálini Éljen RákodI
A lioreai nép küldötte
A szavait követő percekig tartó lelkes taps után Polc. Don-Aj asszony lépett a mikrofon elé. A hallgatóság helyéről felállva éltette a koreai népet és vezérét. Kim-Ir- Szejit.
— Népem baráti üdvözletét hozom a magyar dogozóknak, akik Rákosi elvtárs bölcs vezetésével — a koreai nép nagy barátjával — ragyogó eredményeket értek el a szocializmus építése terén. — Ezután arról beszélt, hogy az amerikai im perializmus uj háborúval fenyegeti a népek békés életét- — Ebben a harcban egyetlen reménységünk és biztosítékunk van: a hatalmas Szovjetunió és mindnyájunk szeretett vezére: a nagy Sztálin elvtárs.
Alig ült el a Pak-Den-Aj asszony beszédét követő taps- orkán, amikor a hallgatóság soraiból valaki szót kért. A forró hangulatú\' béke gyűlés nfn/lk Icfimcghatóbb pillanata következett, •
Egy hatgyermekes családanya a békéért
— Hatgyerafcko* cuUd* nnya rmok — mondja « f#j. exálttló Vince dánomé, — A magvar anyák nevében foga (lom, hogy netmauk u ml hé* kénkéri fogunk harcolni, ha.
nem fiiért i|, hogy Koreában ugyanolyan bék» legyen, mint nálunk,
.1 kihűlhet,: felszólaló Péter .János reformúlun püspök, a Hé ke vádol ondót tagja vált,
— -Íz a meggyőződésem, hop\'< minden egyháznak, min. den keresztény embernek /tj vatásávul járó kötelessége á béke védelme — mondotta.
Fábik József Kossuth dijat kőműves Lengyelország hatal. inas orszdpépitéséröl és Lón. dón háborús romjairól beszél, Horváth Hichard, a katolikus liánok békebltfillsdgduak inkára meggyőződésének adott kifejezési, hogy a nép mlndc. nőtt békét akar. a nép ölni akar, ,h életnek és a búidon, sálinak pedig a béke a M/c. tele.
Horváth Hichard ufda An. dics Erzsébet chtársnö emel. kcilclt szólásra és a kővetkezőket mondotta: -
— Uékegyiáésünh végeléri, de nem ért véget a béke ma. gyár harcosainak az a feladata és kötelessége, hogy az itt hallottakat és mindenekelőtt a varsói határozatokat elvigyék a magyar nép legszélesebb ró. tegei közé. elvigyék minden magyar férfihez és nőhöz. Vi, gyék szét a magyar békehar. cosok jelszavát. azt a jelszót, amely folyton újra és újra felhangzott ezen a szép lelkes guiiiésen: ,,Afunlzával a bekéért:\'
A békegyülés határozata
Ezufán Horváth Ferenc elvtárs. a Honvéd Szinház igazgatója. a Budapesti Bckebi- zottság . tagja, felolvasta a fcckcnrgygyűlés kiáltványát. A kióHváhy figyelmezteti a magyar dolgozókat, hogy az emberiséget hámora fenyegeti. Ezt á háborút nem iiz egyszerű emberek akarják, hanem cgv maroknyi gyilkos söpredék, n fegyvergyárak és világrészeket Icigázó bankok urai. azok. akik vissza akarják szerezni elveszített hatalmukat.
Hogy milyen sorsot szánnak ők a világnak, nzt megmutatták 11 Távolkelet egy kis or. fzágubitn. amelyet orvul leró- huntuk. A mngvur dogozóknak védekezniük kell uz ellen u bor* /almos vmcdrlew ellen, cmelv 11 z emberiséggel együtt, ben. nünkcl In fenyeget.
A Mu#ót üékevlliígkongffa:’.* izuíon nem kevesebb, mint M0- millió ember képviseletiben kiáltottuk nemet n háborúra cm Igent a béke vllágmesmcnté terveire, alkotó programjára.
A kiáltvány a továbbiakban arról beszel, hogy a varsói kongresszus hatásos inlézkc; déseket követel a fenyeget® világháború veszélye ellen: a koreai rablóháboru megszüntetését. az atomfegyver betiltását. az általános leszerelést, a háborús propaganda elnémító* sát. A kongresszus megvalósítható javaslatokat terjesztett az ENSz és az egyes országok parlamentjei elé.
— Az egyetakaró -800 millióval együtt a mi népünk millióinak képviscló\'i is egyhangúlag adták szavazatukat s békementö javaslatok, az c® beriség jövőjét szolgáló határozatok mellett — mondja a kiáltvány. — Ezek ez igenlő szavazatok köteleznek bennünket.
A kiáltvány a béke híveinek sorába hiv minden becsületes magyar embert. — Építsük fél a béke hatalmas és megdönthetetlen épületét! Ennél szen- tebb harcot hnzánk népp még soha nem vívott, mert ez a hűre a nemzet biztonságáért, uz unyák életéért, n gyermekek jövőjéért, n nép boldogságáért folyik,
»* Minden becsülete* rongy tv embernek ott a hfilF* ® békénket védők táborában!
Előre » béke megvédésért feleződik 1h* m MngVfir Oru/á* kom llckotanácn kiáltványé
Magyarország népéhez.
g Magyar Hépiiözíársasái\' Minisztertanácsénak határozata az áilaftenyésztés 23 a takarmánytermelés fejlesztéséről az 1951. és 1952. években
t\\ juiwtu\', terv időszakában .. ji ötéves terv első esztendeié* jffü a Magyar Dolgozók Pártja, a kermár.yte* a munkásosztály sejLitv> tswosptí»a, * a dolgozó paraszt- ,tí szorgalma* munkája eredmú- ’jvekrrf «z- ország állatállománya ji!entó*<» megvövekedett. A (a* ijyííü háborús pusztítás az ország ^ballöMáJJVát -Jelére csökken* jjli#, mégis ma mér a szarvas* ó* oerUsállominy mégha- t,4ia a háború előttit, a lovak éa 1 jtdtcsk..!*$)»\'« pedig megközelíti
(#t «• .. - *
.\'¦kitettük az első lépésekéi a rjé>á«rmJ szocialista állattenyes/.* le megterentásérCi. « termelOszii* ví; Vezetek ben 6a a* állami g»r*- daliakban. -Az állami gazdaságok ttiindriatfyobb mértékben tcrtyénzállalokol a dolgozó p,r,is*íiáá állatállományának fel* pvitására, - _
Vannak eredmények az állatbe*
• legvégék megelőzése és visszaszorl. ts?a terén-, különösen a baromfi- és sertéspestisnél, valamint a te* -syészbénnsijjnál.
Állat! cnyésztésünk azonban — ItüSnőscn a Szovjetunió élenjáró szocialista állat tenyésztéséhez vi- s/uayitvá — erősen elmaradott és tervszerűtlen. Nagyon alacsony az iihítenyésxtés termelékenysége, a lej-, zsír-, gyapjú*, tojáshozam és í rzaporaság. Nem folyik megfejelő — a micsurini biológia alapján álló tenyésztési munka. Nem fordítottak- kellő gondot az állatbetegségek megelőzésére, s nem használták fel.az élenjáró szovjet tudomány állategészségügyi tapasztalatait.
Különösen elAaradolt szántóföldi takarmánytermelésünk. a rétek és legelők hozama pedig alacsony. A meglévő takarmányokat sem használják fel gazdaságosam Ez n helyzet veszélyezteti az állatállomány mennyiségének és minőségének további fejlődését. Ötéves, népgazdasági tervünk egyik föfeladatkcnt mezögazda- sjguok és ezzel együtt allattc* nvesetésünk \' elmaradottságának (elszámolásit éj a dolgozók álct- uinvo&ulának fokozatos emelését tűzte ki. Ennek megvalósítása ór» uVxébcn a Magyar Népköz*4rsa;ág •Minisztertanács# elrendelj, hogy az ország állattenyésztését és takar- min-ytcrmcléstt az 1951, és 19á2. években mennyiségileg emelni, minőségileg pedig jelentősen fejlesz, leni kell. Ezért u minisztertanács i következő határosatokat hozza:
A.
• ) Állatállományunk létszámát olyan mértékben kell emelni, hogy A 1932. év vegére 28 kát. hold szántóföldre, czeobcliil az állami gwdaságokban 2.4 kát. hold. a termelőszövetkezetekben (csoportúkban) a közős és háztáji álló* mányi figyelcrobcvéve legalább 2.7 jut. hold szántóföldre jusson egy számosállat.
A ízarvasmarhaállominyt az 1931 év végéig 170-000, az 1932. ív vegéig további 200.000 darabbal, czenbelül a tehénállományt 1951-ben 113 000, 1952-ben további 118.000 darabbal kell emelni.
A lóállományt elsősorban minőségileg kel! feljavítani.
A sertésállományt az 1951. év végéig 400 000. az 1952 év végéig további 600.000 darabbal, ezen- belül a kocaállományi 1951-ben
46.000. 1952-ben további 70 000 darabba] kell‘emelni.
’A juhállományt az 1951. év vé- íéig 230.000, az 1952. év végéig további 270.000 darabbal, ezesbclül az anyajubállományt 1951-ben
131.000, 1952-ben további 150.000 darabbal kell emelni.
A baromfi törzsállományt az 1951 év végéig 5,300.000 darabbal **11 emelni.
,b) A szarvasmarhatenyésztésben minden száz tehén után országos átlagban 1951-ben 69, 1952-ben 70 borjút, állami gazdaságokban
1951-ben 72, 1952-ben 75 borjut, a crmelöszővelkczetekben ‘ pedig 1951-ben 70, 1952-ben 72 borjút •dl felnevelni.
A lótenyésztésben a «ziz kancá e\'án cső csikók számát országos
állagban a/ 1952.\' év végéig 15 .zúzalékkal kell emelni.
A sertéstenyésztésben országos átlagban cl kell érni, hogy minden koca után 1951-ben rsírsertéenél 6. kcres/Uzelt sertésnél 7, hússertésnél 8 malacot, 1932-ben zsír- »er!ét.nél 7, keresztezett sertésnél 8, hússertésnél pedig 9 malacot neveljenek (cl. Esen belül az ál!*- ml gazdaságokban 1931-ben egy koca után ziirsertúfflál 8 malacot, keresztezett sertésnél 9, hússertésnél 12, 1932-ben zalrscrlésnél 9 malacot, keresztezett7 sertésnél 11. hússertésnél 13, a tcrmclőszüvetke- /etekben pedig 1931-ben zsinegéinél 6 malacot, keresztezett sertés- J nél 7, hússertésnél II. 1932-ben zsíricrtésnél 8 malacot, keresztezett sertésnél 10, hússertésnél 13 malacot kell évcokint felnevelni.
A juhtenyésztésben országos átlagban minden száz anyajuh után 1051 -ben 90, 1952-ben 95 bárányt, az állami gazdaságokban 1951-ben 120, 1952 ben 125, a termelőszövetkezetekben pedig 1951-ben 100, 1952-ben pedig 110 bárányt neveljenek fel.
c) Az évi tejho/arrsot a zsírtartalom fokozása mellett országosát, lagban tehenpnkint 1951-ben 200 literrel, 1952-ben további 200 literrel kell emelni. Ezen belül az állami gazdaságoknak 1951-ben 3000, 1952-ben 3300 liter, termelőszövetkezeteknek pedig 1951-ben 2200, 1952-ben pedig 2500 liter évi átlagos tejhozamot kell tehenenként elérniök.
A gyapjuhozam átlagát felnőtt juboknál országos átlagban 1951- ben 4.2, 1952-ben 4.5 kg-ra kell
cmelnj. Az állami gazdaságokban 1951-ben 5. 1952-ben 5.5 kg, a termelőszövetkezetekben pedig 1951- 4.6, 1952-ben 4 9 kg évi gyapjuho- Zamot kell elérni.
Az évi tojáíhozamol országos átlagban 1951-ben tyukonkint 10 darabbal, 1952-ben további 10 darabbal kell emelni. Az állami gazdaságokban 1951-ben 120, 1952-ben 150 darabra, a termelőszövetkezetekben pedig 1951-bvn 110, 1952* ben 130 darabra kell emelni tyukonkint az évi tojishozamot.
A sertések hizlalásánál országos
I.
átlagban 100 kp abraktakarmány után 1951-ben 17, 1952-ben 18.5
kg, ezen belül az állami gazdaságokban 1951-ben 20. 1952-ben 21 kg. a termelőszövetkezetekben pedig 1951-ben 17.5, 1952-ben 19 kg súlygyarapodási kell elérni,
d) Az állami gazdaságuk és a -termelőszövetkezetek állallétszú- mánnk emelkedésével és a termelékenység fokozásával egyidejűiéi az 1952. év végére előkeli érni, hogy — a Urmclóirüvetjicretl tagok háztáji állatállományának fejlesztése és az Állami gazdaságok állandó dolgozói részére állattartás lehetővé tétele segítségével — ezek n gazdaságok fogyasztási célokat szolgáló állati termékeiket egészében a köztogya-ztásnak adják át.
II.
Az állatlétszúm emelésének és az állattenyésztés termelékenységének érdekében fokozni kell a ta- karmánylcrmclést és biztosítani kell annak jobb hasznosítását. A kukoricutcrmclés országos átlagait
1950- hez viszonyítva az 1952. év végéig kát. holdanként 4 q-val, ezen belül az állami gazdaságokban 5 q-val, a termelőszövetkezetekben pedig 4.5 q-val kell emelni.
A szántóföldi takarmánytermelés országos termésátlagait 1950-hez viszonyítva az 1952. év végéig 30 százalékkal, ezen belül az állami gazdaságokban 40 százalékkal, a termelőszövetkezetekben pedig 32 százalékkal kell fokozni.
A rétek hozamát az 1952. év végéig kát. holdankint 2.5 q-val, a legelők hozamát pedig 2.8 q-val kell emelni.
A termésátlagok fokozása mellett növelni kell a szántóföldi takarmányok vetésterületét. Szálastakarmányt kell termelni 1951-ben a szántóterületnek 11 százalékán, 1952-ben pedig 12 százalékán. Másodnövényekkol kell bevetni
1951- ben 600.000. 1952-ben pedig J,000.000 kel. holdat.
. A kitüzö’t célok elérése érdeké-, ben a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa a következő feladatok megvalósítását írja elő.
A InknrHifliiylcrmelf1* fokozása írdekíben
a) u földművclcjüiífi miniszter, valamint a megyei, járási és községi tanácsok gondoskodjanak
a takarmánylélík vetőmogellálá- sáról fa termelési , körzeteknek megfelelő nemesített árpa-, zab. és kukorieavctőmagról 1951-ben n vetésterület 10 százalékának, 1932- ben pedig u vetésterület 20 százalékának megfelelő mennyiségben), a kukorica k általában a kapás- növények legalább háromszori kapálásáról, a szántóföldi szálastakarmányok gyomirtásáról ót a kaszálások után fogasol&sáról;
a szántóföldi takarmánynövények öntözéséről az 1952. év végéig
40.000 kát. holdon:
a kukorica termelésénél — elsősorban az állami gazdaságokban és a termelőszövetkezetekben — a Szovjetunióban alkalmazott négyzetes vetésű, pótbeporzásos módszer alkalmazásáról 1951-ben
200.000 kát. holdon, 1952-ben pedig 500-000 kát. holdon;
b) a földművelésügyi miniszter, továbbá a megyei, járási és községi tanársok a dolgozó parasztok bevonásával gondoskodjanak
a réteken és a legelőkön a vi- zek tárolására szolgáló sáncok és árkok rendbehozásáról, a gyomok év gyombokrok irtásáról, az idegen anyagok eltávolításáról, a vakondtúrások és zsombékok elegyengeté- séről, az itatóberendezések és a kutak környékének rendbehozásáró!, a legelők szakaszos beosztásáról, a szakaszhatárok megjelöléséről és a szakaszos legeltetés beve- ze\'éséröl,
a legelő cs szakaszhatárok fásításáról. a szélvédőpászták és fás delelök létesítéséről,
a legelőkön (a lazatahjú lege- \'k Jrivé\'elévcll ősszel és tavasszal, a réteken pedig kaszálás után a fogasolás elvégzéséről, továbbá O legelők 10 százalékának trágyalével
való Öntözéséről vagy trágyázó, sáról,
a helyi vizek kihasználásával az 1932. év végéig 100.000 kát hol. dón u folyók, patakok, állóvizek és bővizű kutak közelében fekvő rétek és legelők elárasztásáról, vagy csörgcdezlcíŐ öntözéséről,
c) A rejtett lakarmánytartalókok feltárása és felhasználása érdekében a földművelésügyi miniszter, valamint a megyei, járási és községi tanácsok biztosítsák a kukoricaszárnak október hó 15. napjáig való beakaritását, a napraforgó- tányérnak és a szűlötörkölynek ta. karmányoz&sra való összegyűjtését, a füvek clvcnülése előtt a ki nem használt legelőszakaszoknak, továbbá az árokpartoknak, töltéseknek, erdei tisztásoknak rendszeres kaszálását, valamint a különböző kapásnövények takarmányozásra alkalmas szárának, levelének (például borsószár, répalevél, naprafogólevél, stb.) takarmányozási célokra való felhasználását,
gondoskodjanak arról, hogy elsősorban a kukoricaszár és a répaszelet felhasználásával az állami gazdaságok és termelőszövetkezetek, de lehetőleg az egyénileg gazdálkodó dolgozó parasztok is — az utóbbiak egyszerűbb eljárással: földároksilózással, zsombolyázás sál — számosállatonként 7 köbméter silótakarmányt készítsenek.
d) A takarmánytermő területek növelése érdekében a földművelésügyi miniszter gondoskodjék 1951- ben 50 ezer kát. hold, 1952-ben további 50 ezer kát, hold olyan legelőlerület feltöréséről, amelyen szántóföldi takarmány termeléssel nagyobb eredményeket lehet elérni,
c) Az állami gazdaságoknak írja elő a földművelésügyi miniszter, hogy zöld- és vizenyős takarmány, szükségletüket, valamint széna- és szalmasnikségletüket teljes egészé, ben saját termelésükből fedezzék,
s éréit 1931-ben szántóterületük’ 19 százalékán, 1952-ben pedig 20 százalékán termeljenek szálastakarmányokat és mindkét évben termeljenek másodvetésű takarmánynövényeket szántóterületük 25 százalékán.
f) A földművelésügyi miniszter javasolja a termelőszövetkezeteknek, hogy 1951-ben szánióterületük 13 százalékán, 1952-ben pedig 16 százalékán termeljenek szálasta- kúrmányl és ezen felül vessenek másod vetésű takarmányt) övén veket szántóterületük 20 százalékán. Az abraktakarmánvszükséglet biztost, tása céljából 1931 -ben szántóterületük 27 százalékán, 1932 ben pedig 30 százalékán termeljenek ab* ruklukcrmény feléket, A termelő- szövetkezeti tagok is terifiéljcnck
takarmdnyféléWc* háziáii gaz\'dail* guknak legalább cgyharmad ré» szén.
g) Az állami gazdaságok és az 500 kát. holdnál nagyobb területű termelőszövetkc\'ze\' ek már az 1951. év folyamán vezessék be a zöld* takarmányok folyamatos termelését (zöld futószalag) és biztosit- sák kora tavasztól késő őszig zöld. takarmány* és téli silótakarmánv- szükségletüket. Gondoskodjanak takarmányozó brigádok felállítása* rúl és uzok munkájúnak helyes megszervezéséről.
h) A földművelésügyi miniszter gondoskodjék arról, hogy az álla. mi gazdaságokban és a tcnmrlősuö- vclkc/elekben a tejelő teheneknél és a kocáknál vezessek be az egyedi takarmányozási,
n.
Az 4-pitkrzó<i, «cpc*it<5» vizelIdtú* l\'cjlciztéséro
n) A földművelésügyi 6* építés, ügyi miniszter gondoskodjék tűt Alluml gazdaságokban részben helyreállításokból, részben ttj épillcczésckkcl 1951. ben 03.600 da- rali számosállatra Istállók és ólak, 20.800 db számosállatra isodic sí. lók. 19.52 Jscn 108.700 db számosál. latra istállók ós ólak, 32.000 darab számosállatra pedig silók építéséről, baromfiak elhelyezésére 195!-bán 135.300, 1952-ben
pedig 10Í.COO ncgyzctméler uj férőhelyet kelJ biztosítani. A tér. mdószővetkezeíekben túlnyomói, részt átalakítások, részben uj építkezések utján lehenenkint o, lovankint 9, juhonkint 0Ü, anyakocánkon 5-5, hizóseitésenkint 1, hat baromfira 1 négyzetméter alapterületű férőhelyet kell létesíteni. \'
Az állami gazdaságokban házilag kell elvégezni az építkezéseket abban az esetben, lia az építkezések értéke 100.000 forintnál kisebb, vagy ba nagyobb is, de az 500.000 forintos értékhatárt nem haladja meg és az épitkczA sok elvégzése nagyobb műszaki felkészültséget nem igényel, az anyag szükséglet pedig a helyt forrásokból fedezhető. Hasonlóképpen házilag kell elvégezni az építkezéseket a termelőszövetkezetekben, ha az építkezés énékc 50.000 forintnál kisebb és azt legalább 40—50 százalékban saját munkaerővel és anyaggal végzik.
b) A nehézipari "miniszter a takarmány lermelés fokozása, eredményesebb összegyűjtése és gazdaságosabb felhasználása érdekében biztosítsa az alábbi gépek gyártását és n földművelés, ügyi miniszter rendelkezésére bocsátását:
1, a szálastnkarmúny időben
való belakarltásn céljából 1051. ben duO durnb traktoros fűkaszát. 700 darab fognlos fókuszát, 1WK) darab lógereblyét.\' 1952-ben pc- dig 400 darab traktoros fűkaszát, 600 darab fogain* fűkaszát és 8(AJ darub lógerebiyél;
2. a tnkármányok jobb dóké- szitásé érdekében 1051-ben lí*i darab kalapácson* darálót. 3.Vi darub. motoros szecskavágót, 1952- bon pedig 300 darab kalapácsos darálót és 340 darab motoros szecskavágót:
3. a silózás nagymérvű kiterjesztése érdekében 19ól-l>cn 700 darab. 1952-ben pedig 730 dara!) silótöliöt;
4. a _ rétek és legelők ápolási munkáinak elvégzéséhez 1951-ben 500 darab rétboronát. 1952-ben pedig 2500 darab rétboronát, 500 darab rétgyalnt és 500 darab trá- gyázólajtot:
5. egyéb állat gondozási és tker- mányozási munkák elvégzésére 1951.ben 500 darab. 1952-ben pe- 009 darab különböző egyéb (nyíró. fejő stb.) munkagépét.
c) A földművelésügyi miniszter az 1950. év december hó 31. napjáig állapítsa meg az Mlanü gazdaságok és tcrmelószővcékezdcfle állatállományának vizszükségloti normáit; gondoskodjék a gazdaságok vízszükségletének zavarta, lan biztosításáról. Azokban az ál. laml gazdaságokban és tenntíő. szövekezetekben. ahol villany- energia áll rendelkezésre, víztartályokat keli létesíteni, ahonnan a napi vizszükséglc* külön szállítóberendezés Igénybevétele nél. kül biztosítható, Állami gazdasá. gokban é< fejlettebb terinelősző- vetkzctckbcn meg kell kezdeni -t tehenészetben nz önitatásos rendszer megvalósítását.
u r.
A tcuycoztűi munka mcgjavinífu érdekelten
a) az egyes állatfajoknál a kö- vetkező tenyésztési irányt kell megvalósítani:
— szanasnuu\'ha tenyészt és ben a magyar-tarka marha mainál jobb tej és hústermelő képességének kialakítása;
— lótenyésztésben a lovak munkaképességének, srivósságá. nak a fokozása, valamint a hasz. nositási célnak megfelelő testalkat kialakítása;
— sertéstenyésztésben a szapo. raság és a fejlődési crély fokozása, a hús- és zsiríermelö ké pcsség emelése;
— juhtenyésztésben a magyar
fésűs és cigája juhfajlák megjavítása. gyapjú- és tejhoznmuk növelése; \\
— baromfitenyésztésben a tojás. és hústermelés fokozása.
b) Az egyes állatfajtáknál az alábbi tanyószkörzo\'ekben a következő tenyészirányokat kell követni:
1. A szarvasmarháknál az ország egész terültén a magvar- tarkia fajta, ebből Zala, Somogy Baranya, CsOngrád és Békés nvé- gye területén a gyorsabb fejlődé- sü és magas tejhoaam mellet, nagy hushozamu (hus-tejjellegü), az ország többé részén az elsősorban nagy tejhozamu. de emellett jó hushozamu (tejhus jelle. gü) fajta.
2. A lónál az Alföld déli és keloti részeiben, valamint Nóg- rád megyében a nónlus; Borsod- Abauj-Ztmplón megye északi legyvldékéi) a lipicai, a Dunántúl .déli és nyugati megyéiben a
¦
hidegvérű ki* muraközt, az or. xzág .öbbi részében pedig ti mu* gyúr félvér falta
>3. a sertéseknél a Dunántúl északnyugati és déli részén, to. vábbá Békés megye déli részén és l’est megyében a fehér hússertés, Békés megye többi részén, a Balaton környékén, Fejér és Komárom megye’térülőén a fehér hússertés és a mangalica, a Duna-Tisza közének és Szol- nők megyének déli részén, továbbá Csongrád megyében a berkshirc és a mangalica, az ország többi részén pedig a mangalica fajta.
A lius- és zsirjellegü sertésállomány százalékos aránya országos viszonylatban az 1951. évben 30—70 százalék, az 1952. évben pedig 40—60 százalék legyen.
4. A juhnál Bács-Kiskun mc- gyében a cigája, oz ország többi részén a magyar-fésűs fajta.
5. A baromfinál -az ország egész területén a fehér, sárga és kendennagos magyar tvuk és a ojástermelö gazdaságokban a leghorn tvuk. a teljesen fehér- tollazatú magyar lúd, a pekingi és a pekingivel javitott fchértoJ- lazatu magyar kacsa, a bronz- pulyka és a sölétebb kékess zűr- ke szinváltozatu gyöngytyuk fajta.
c) A földművelésügyi miniszter a fenli irányelvek alapján részletesen állapítsa mog a te- nyészkörzeteket és ennek során
Kedd, 1850. dec, 5.
legyen figyelemmel a teny\'éáztési is Ifcrcsilezési céloku, szolgáló zárt tenyészetekre is. A földmű velcsügvi miniszter gondoskodjék arról, hogy az 1952. év vegéig mindenütt a tcnyéwtránvnak megfelelő fajtájú apaállat legyen. Gondoskodjék a tenyészirányiiak megfelelő apaálint- és anyaálla - kiválasztás és felnevelés bevezetéséről.
1. Az upaállatellátist úgy szer. vezze meg, hogy
— 1051.ben 70. 1952-ben 75 da. rab tehénre és tényé*zéroü üsző. re essék egy darab természetes
u.on fedező bika;
— az 1951. é> 1952. évekbe!} 7l» természetes utón fedeztetésre kerüld kancára essék egy mén;
— nz állatni gazdaságokbán
1951- ben 25, 1952-ben .\'P> kocára,
a termelőszövetkezetekben 1951- beti 20. 1952-ben 25 kocára, a
köztenyésztésben pedig 1951.ben X\\ lU52 bcti 30 kocára- Jusson egv kan.
2. a szarvasmarha* és lóállo- miny számbeli és minőségi fejlesztése érdekében a földinivelés. ügyi \'miniszter — a kiváló npn- alkink tenyészhatásánnk ijeleu-
, tős kiterjesztése, a meddőség, csökkentéi, a szaporodási százalék emelése céljából — fejlesz- szc tovább n mesterséges megtel*, mékenyilési hálózatot. I.átesilscii 1931-ben 2, 1952 ben újabb 2 nies. •erséges srorvnsmarhaiennéko- nvítő főállomást, 1951-ben 31,
1952- ben pedig 30-szarvasmarha,
termékenyítő fiókállomást; ezen. felül 1951-ben 30. 1952-1*11 20
mnrtcrséges lótermékenyitó állomást. Biztosítsa ezzel, hogy 1951- ben a fedezte ősre kerülő tehén- és tenyészérett fiszőáUomány C százalékát, a kuncaálloniány 12 százalékút, 1952 ben pedig a fedeztetésre kerülő tehén- és le- nvészérett üszőállomány 8 szú- zalekíV, \'a kancaállomány 13 szá- zalékiit mesterségesen terméke- nyltséjs. Az 1932. év végére el keil érni azt, hogy a mestersé. gcs termékenyítésnél 13 százaléktól több legyen a vemhesség. mint a természetes fcde&ctésnél. Az állami gazdaságokban és a termelőszövetkezetekben irányt kell venni a mesterséges toi-rné- kenyités általános bevezetésére.
3. A földművelésügyi minls»-cr kötelezzen minden állattartót a tenyésztésre (szaporításra) ni- kalmas nőivarú szarvasmarha-, ló-, sertés, és juhállományának fedeztetést idény alatt’ az ivar- zás időpontjában való fedeztetésre;
kötelezzen minden állami gaz- da Ságot, ttermclőszővtlkezctet és községi tanácsot clldési terv készítésére. Az t-llclcsi tervben, n vfrtés. és juhállomány mennyiségének gyorsüteinü növelése érdekében Írja cl nz évenkénti kétszeri, illetőleg kétévenként háromszori ellclésüket, különös? nz állami gazdaságok és termelőszövetkezetek szaporító gazdaságai, bán.
4.. A földművelésügyi miniszter tegye kötelezővé minden tenyésztésre és továbbtartásra alkalmas növendék állat (szarvasmarha, ló,
• íertés,.\' juh) hasznositási célnak ‘megfelelő felnevelését. Az állami gazdaságokban külön növendék- nevelő telpeket kell létesíteni a termelőszövetkezetek és az egyénileg gazdálkodó dolgozó parasztok jó minőségű növendék- állatokkal való ellátása érdeké-
biti. \'
5. Az államrgazdaságokban és a termelőszövetkezetekben a ter- .‘melékenység fokozása érdekében selejtezni kell a terméketlen és alacsony teljesítőképességű, rossz takarmányértékesitő gyenge szervezetű egyedeket. a selejtezési évente kéiszer, ősszel és tavasszal kelfi végrehajtani, a földművelésügyi miniszter a selejtezésekre vonatkozó rendekezéseket, irány, elveket az 1951. évi január hó 1. napjáig adja ki és rendelje cl a selejtezések végrehajtását.
d) A földművelésügyi miniszter dolgozzon ki uj törzskőnyvc- lési rendszert, melyben a tenyészállatok •elbírálásánál a külső tetőformák adatain felüt, elsősorban nz adott tartási körülmények mellett elért tenyésztést •és-: termelési eredményeket kell figyelembe veftni. űzőknek együttes kiértékelés s főként a tej- hozam, zsirszázaléfc, szaporáidig, felnevelés! tnlajdohság sM). nlnn
jún állapítsák meg az állat te- nyészértéket.
1. Az uj tűrzskönyvelés* az 1951. évj január hó 1. napján kell Iwvezetni a tCrzskőtiyvelésl az állaim gazdaságok és a termelő- szóveikezetek tenyészeteiben al- kalmazni kell, az egyénileg dolgozó parasztság pedig a törzs- könyvelést mint a minőségi ál. lattenyésztés egyik leghathaló- snbb eszközét, minél kiterjedtebb mértékben használja fel állatállományának minőségi fejlesz- lésére.*-
* 2. a tenyésztési verseny kUla- kitisa, a, tcnyészté\'i és termelési eredmények során elért módsae rek átadása, a tenyésztői kedv fokozása, a tenyésztői munka elismerése és julalmazi\'ön érdekében országos, megyei és járási rtHalklMWAsok.iU állatdija zásokot keli tartani. Az úlInlkiáUHú. sok és álluldijnxásofc swlmlvuil — :u erdőkéit miniszterekkel
egyetértésben — a földművelés- ügyi miniszter állapítsa meg.
c) A földművelésügyi és a bel- kereskedelmi miniszter a tenvész- és vágúállatíorgalmi vállalatok utján a* egyénileg gazdálkodó dolgozó parasztokkal, .i termelő- szövegezőtekkel és az állami gazdaságokkal mindkét ivaru nővén (lék állatokra kössön minél széleseb]) körben tenyésztési, illetőleg tartási szerződéseket, a ha. szonállalokra pedig hizlalás!, illetőleg szállítási szerződéseket. A tenyésztési, tartási, hizlalás! és szállítási szerződéseket úgy kell ütemezni, hogy a szállítások, az év minden szakában a szükségletnek megfelelően történjenek.
Az 1052. évi január hó 1. napjától kezdődően tenyésztőd célra csalt termelési és tenyésíiési ellenőrzés atoll álló, vagy törzs- könyvelt leszármazásit egyedek. re lehet szerződést kötni, Á szer. rödéses ár mindenkor magasabb legyen a piaci áraknál.
IV.
A•/ állati lu\'tegíi\'frek nicgelozáec v» vissznbzoritáíia
rrdekehen
az állal lény észlési terv célkitűzéseinek biztosítása végett megelőző intézkedésekkel és megfelelő kezeléssel a lehelő legkisebbre kell csökkenteni az áltatta- tegségek kártételeit,
A földművelésügyi miniszter gondoskodjék arról, hogy a fertőző betegségek megelőzésére és elfojtására előirt rendszabályokat (féri őt lenit és, betegségek bejelen, tósc, állatforgalml korlátozások, hultaeltakaritás, slb.) az állami gazdaságok, állami vállalatok, termelőszövetkezetek, valamint az egyénileg dolgozó parasztok maradé.1.;talanül betartsák.
1. A mesterséges termékenyítéssel kapcsolatban meg kell szervezni és nagynrátiyban ki kell szélesíteni a meddőség elleni küzdelmet. Az. állatni gazdaságok és termelőszövetkezetek szarvasmarha- és lóállományát negyedévcnklnt vemhességre meg keli vizsgálni és a szükséghez képest meddőségi kezelés alá Irt 11 venni, az egyénileg dolgozó parasztok szarvasmarha- és lóáílo. mánvában fellépő meddőséget működési körzetükben a mcs- Verségcs termékenyítő állomások, illetőleg az állatorvoil atnbulan- ciák kezeljék.
A szarvasmarhák járványos elvetélése ellen nz állami gazda, ságok és a termelőszövetkezetek elsősorban cllctöistállúk létesítésével védekezzenek.
2. A sznrvastnarhagütnőkór elterjedésének megakadályozása érdekében évente- kétszer luber- kulinozni keli nz áikinii gazdaságok és a termelőszövetkezetek állományát, a reagáló (tuberkuló. zlssal fertőzött) állatokat a gazdaságon helül szigorúan el kell kü- löniicni, közülük a gyenge termelő- képességűeket ki kell selejtezni, a reagáló állatok borjait pedig mesterségesen kell felnevelni.
A sertósgümőkór elterjedésének megakadályozására a gü- mőkóros állománytól származó tejet továbbá mindennemű kony- hahulladékot vagy állati eredetű takarmányt csak előzetes felfűzés után szabad a sertések etetésére használni.
A baromfigümőkor kiküszöbölése érdekében az állami gazdaságok és a termelőszövetkezetek baromfiállományukat minden évben luherkulinoztassák és a reá. gált állatokat búsra értékesítsék.
3. A sertéspestis elleni védekezés terén irányt kel! venni az élővirussal történő oltás -fokozatos kiszorítására és a kristáiy- ibolyavakcinának minél szélesebb körben való bevezetésére.
4. A felnevelés! betegségek (malacinflucnza, humtos tüdő-
gyulladás, borjak tüdő, és bél- gyulladása) megelőzése céljából az állami gazdaságokban és o termelőszövetkezetekben az anyaállatok, az újszülöttek és-a nő- vendékállutok toldásában, tukar- niányozásálnn mutatkozó hibákat fokozatosan ki kell küszöbölni. Mind az anyu-, mind a nővén- dékúllatok részére biztosítani kell u szabadban való mozgatási és a természetszerű tartást. Kerülni kdl a fiatal állatok fárasztó hajtását,\'szállítását & óvni kel!
őket a megfázástól. Gondoskodni kell a baeg állatok korszerű gyógyításáról.
5. Az állami gazdaságok és a termelőszövetkezetek juhállományát évente kétszer rühő&ség szempontjából át. kell vizsgálni és -az esetleg fertőzött nyájakat megfelelően kezelni kell. Ugyancsak át kell vizsgálni rühösség szempontjából az egyénileg dolgozó parasztok tíznél nagyobb létszámú juhállományát minden év május hó 1. napjáig, a fertőzött nyájnknrt kezeltetni kell.
9. A tcnyészbéna*ág és takony, kór megelőzése céljából évente egyszer vérvizsgálatnak kell alá vetni az állami gazdaságok és i termelőszövetkezetek lóállományát éts a reagáló állatokat teli vészbénaság esetén meg kell je tölni, takonykor esetén pedig kJ kell irtani.
7. Az ország egész baromfiál lomáhyárt évente egyszer védőol. tusban kell részesítem, baromfi- pestis ellen, az évközben esetleg fellépő betegséget gócokásokkal kell elfojtani.
8. Az állami gazdaságok és termelőszövetkezetek szaryasmar. ha-, ló, és juhállományát a lege. lőre való kihajlása előtt 3—1 hót. tel lépíene ellen be kell oltani. Az egyénileg dolgozó parasztok szarvasmarha-, ló- és juhállományát — ha azokat fertőzött legelőre hajtják —, kihajtás elölt 3—4 héttel ugyancsak be kell oltani.
Ha az állami gazdaságok, a termelőszövetkezetek, valamint az egyénileg doígozó parasztok szarvasmarháit s.ercegö üszőkkel fertőzött legelőre hajtják, az állatokat kihajtás előtt védőoltásban kell részesíteni.
9. További intézkedéseket kell végrehajtani a baromfitifusz, a( möte’.ykór, a bögölylárva, a gyo-’ mór- és tűdőférgesség visszaszo- ritására és kiirtására.
Az állategészségügy megjavítása érdekében 1951-ben 10 ambulanciáit, 1952-ben pedig egy állategészségügyi intézetet és 15 ambulanciát kell építeni.
V.
Az állattenyésztési oktatás és a tudományos kutatás
a) Állattenyésztésünk minőségi fejlesztése és szakszerű ellátása érdekében irányt kell venni arra, hogy az állattenyésztés és állat- egészségügy különböző területein foglalkoztatott /szakmunkások és vezető káderek íz alábbi szakkép, zettaéggel rendelkezzenek 1. Alapfokú szakképzettséggel: az állattenyésztő. szaporító és árutermelő állami gazdaságok, valamim a termel ".szőve kezetek ál-
lattenyésztéssel foglalkozó brigádéi munkacsapatvczetői. az állami apaállatgondozók és az állategészségügyi szaksegédekt 2. középfokú szakképzettséggel: a járási tanács végrehaitóbizolt- liga mezőgazdasági osztályának állat tenyésztési (takarmánygazdái-
Kedd JŐŐO. döf.
k’odási) előadói, törzskönyvvezetői cs körzeti ellenőrei, az állami gazdaságok tenyésztő, szaporító és árutermelő gazdaságaiban az állattenyésztő majorok és a termelöszö. vet kezetekben az állattenyésztő telepek vezetői, az ezernél nagyobb befogadóképességű ipari hizlaldák szakvezetői, az állattenyésztési és állategészségügyi technikusok:
3- felsöfokü szakképzettségei:
a földmüveli-sügyi minisztérium állattenyésztési főosztályának és az Állami Gazdaságok Igazgatósága állattenyésztési osztályának előadói, 0 megyei tanácsok végrehajtó bizottságának mezőgazdasági osztályán az állattenyésztési csoport előadói, az állami gazdaságok megyei központjainak állattenyésztési előadói és n nagyobb állattenyésztő állami gazdaságok és termelőszövetkezetek állattenyésztési vezetői, az ötezernél nagyobb befogadóképességű ipari hizlaldák szakvezetői.
b) E célkitűzés megvalósítása
érdekében a földművelésügyi miniszter gondoskodjék megfelelő
számban magas színvonalú tanfolyamok szervezéséről, megíelelő
számú állattenyésztési és állategészségügyi
technikum [elállításáról, a Mezőgazdasági Akadémia, továbbá az Agráregyetem rendes és levelező hallgatói létszámának a szükséghez, képest történő felemeléséről, valamint az oktalók biztosításáról.
Az 1951. és 1952 években összesen 110.000 dolgozót kell taníolya- mos oktatásban, 1800 dolgozót középfokú oktatásban 800 dolgozót pedig felsőfokú oktatásban részcsi. teni.
A földművelésügyi miniszter gondoskodjék nz állaltcnvésziés és az állategészségügy területén dolgozó szakkáderek és szakmunkások ^ervszerü beosztásáról, akadályozza meg nz indokolatlan és káros személycseréket.
c) A sz.akmai oktatás és a tudományos kutatás fejlesztése érdekében a Magyar Tudományos Akadémia és a földművelésügyi miniszter gondoskodjék arról, hogy a tudományos munka segítse az állni- tenyésztés mennyiségi és minőségi fejlesztését, a termelési költségek
csökkentését. Ennek\' elérése végett a kutatóintézetek oldják meg a kö. vetkező feladatokat:
1. Állítsanak elő zöld-száronéró szárazságtűrő, bótermő kukorica, fajtákat,
— nemesítsenek ki nagytömegű, nagy takarmányértékü és száraz, ságtürő lucernát,
— dolgozzák ki azokat az agrotechnikai és trágyázást szabályokat, amelyeknek segítségével a rétek és legelők hozamát lényegesca
emelni lehet,
— dolgozzák ki a szálastakar, mánynövények olyan nagyüzemi öntözéses módszereit, umvllvel ka- tasztrális holdankint legalább 100 mázsa szénatermést lehet elérni,
— állapítsák meg n tömegeikor- mányok helyes (elhasználásának módját,
— állapítsák meg a legjobb U> karmányértékesitési módszereket,
2. Dolgozzák ki állatfujoukiut a szuporaság emelésének módszeriit,
— tenyésszenek ki az eddiginél magasabb termciékenyiégü állatfaj, tékát, elsősorban mngattcjhoznmú s emellett nagy húshozamú magyar-tarka szarvasmarhát; szapora, nagytestű, zsir- és hússerlésiajtátj magas gyapjúhozamú juhíajtát,
— állapítsák meg a legjobb felnevelés! eljárásokat.
3. Az állategészségügy terén legyen fofeladituk a brucellózis, a sertések fertőző gyomor, és bél- gyulladása a felnevelés) betegségek, a gumókor és a sertéspestis megelőzésével és leküzdésével kapcsolatos alapvető kérdések tisz. tázása, illetőleg ezeknek a betegségeknek leküzdése.
4. A földművelésügyi miniszter gondoskodjék arról, hogy a tudományos kutatók feladataik megoldása során szorosan működjenek együtt az állami gazdaságokkal és a termelőszövetkezetekkel. A kutatók nyújtsanak közvetlen segít, ségcl az egyes állami gazdaságoknak és termelőszövetkezeteknek * a tudományos kutatás és gyakorlat együttműködésének eredményeként a szovjet állattenyésztési tudó. mány nyomán vessék meg az önálló állattenyésztési tudomány alapjait.
VI.
A wunkat-zervezet mei(8zilúrtliíűsa érdekéken
a termelőszövetkezetekben a végzett munka szerinti jövcdelcmré- szcsedés, az állami gazdaságokban a helyes munkabérezés, valamint általában a munka helyes megszervezésére és a jó állattenyésztés) és t&karmánytcrmelési eredmények jutalmazására a földművelésügyi miniszter valósítsa meg u köveiké, zőket:
a) A termelőszövetkezetek állattenyésztési és takarmányterme- lési munkaegységeit az ezévi tapasztalatok alapjan módosítsa és az 1951. évi február hó 1. napjától gondoskodjék a módosított munkaegységek alkalmazásáról. Dolgozza ki a terv teljesítésének és túlteljesítésének esetére a termelőszövetkezeti tagok, a brigád és munkacsnpatvezutök többlet munkaegységgel való jutalmazásának rendszerét.
b) Az állami gazdaságok dolgozói részére — az Országos Munkabér Bizottsággal egyetértésben — állapítson meg új, az eddiginél jobb teljesítménybérezést az állattenyésztési munkákra és azt legkésőbb az 1951. évi január hó 31. napjáig léptesse életbe.
Á teljesítménybéreket — a természeti adottságok és a munkaviszonyok különbözőségének figyelembevételével — úgy kell megállapítani, hogy a munkavállalók szakszerűen és eredményesen végzett munkájuk után. jobb munkájuk minőségéhez, gazdaságosságához és o munka nagyobb termelékenységéhez mérten kapják fizetésüket. A terv túlteljesítéséért ve zessen be külön jutalmazást is.
c) Az önköltségcsökkentés, < magasabb termelékenység előmozdítása, a munkafegyelem mcgszilir. ditása és az egyéni felelősség fokozottabb érvényrcjutlalása érdekében az állattenyésztéssel kapcsolatos munkákat az állami gazdaságokban ós a termelőszövetkezetekben brigádszervezetben kell végezni.
Az állattenyésztő brigádokat 2— 2 év tartamára kell megalakftani. Nagyobb állatállománnyal rendelkező gazdaságokban az egye* tenyésztési ágakra (Állatfajokra) külön brigádokat kell szervezni A brigádokon belül az egyes tenyésztési feladatoknak megfelelően munkacsapatokat kell alakítani. Kisebb állatállomány esetében a gazdaságban csak egy brigádot kel! szervezni és az egyes állatfajok tenyésztési feladatait a munkacsapatoknak kell végezniök. Az állat- gondozó brigádtagokhoz nz állatokat állandó jelleggel kell beosztani. Az állatállomány takarmánnyal való ellátására — ahol az állatiét- szám indokolttá teszi — takarmá- nyos brigádot, illetőleg munkacsapatot kell szervezni, amelynek feladatává kell tenni\' a takarmányter- mclést és a takarmány betakarítását, valamint annak előkészítését.
d) A földművelésügyi miniszter gondoskodjék az ""állattenyésztési munka helyes megszervezéséről, valamint az állami gazdaságokban
és a termelőszövetkezetekben
az állattenyésztési tervnek brigádokra. a brigádokon belül munkacsapatokra és azon belül az egyes dolgozókra való felbontásáról.
-I
vn.
Kitüutclcáck
A .Magyar Munka Érdemrend* tiiftnbözö fokozataival illetőleg* -Mc^yar Mimka Lrd?rnérem*Tn<rl kel! kitüntetni nz állami gazdaságok dolgozóit- a trnneUWdvetke- t&Rjult ős a dolgozd ptrs**- ‘°l.;\'t, he a.-, úl’at tenyésztésben ki
mngnsló eredményeket émejc el.
c) Az íülumi gazdaságok dőlje’ zdiaak és o t»rme»]í>«öveikc3<?tc,< tagjainak az alábbi eredmények* t keli eHémlök ohhoz. hogy a kltüo- tcié\'fc érdé ni öcsé váljanak,
i
j \\ stan?.\'*n-r1ij{tarfaz{ca ic-
;f!\'\'
Magyar Munka\' Érdem- rccd érem
I. II III.
90%-os c!lésl százalék mellett rt évi fejtél ittas liter
5000 4300 4000 3500
4300
.Vlliua g-^daságokban: f,nnclw>zö vet kezetekben: 4300 4000 3500 3000
(Beriontvolcsrc szoptatás csetíu 300 liter tejet keil számításba
« Corjunevelcs:
rit börjuncvelő — az állami jnídas&iokb.in és a t érmei öszö- peretekben egyaránt— érdé- .s^c*válik 2 Magyar Munka Er- étrend különböző fokozataira, ••.lettes a Majyar MuKka Érdem-
j y sTarvasmarliuhizlalás terén:
éremre abban az esetben, ha a gondozására bízott összes borjak 100—95—90—83 százalékát a tenyésztés célját .szolgáló szakszerű takarmányozással, szerzett hibától mentesén- Jól felneveli.
Magyar Munka Érdemrend érem
I. II- 111.
felnőtt magyar-tarka tinók átlagos napi súlygyarapodása 13(J napi hizlalás! Idő o|ntt:
(Akaiul Karda«á«okban és
d c U a g r a m m
*«ruic!oszövctliC7 etekben.)
I lu
130 120
110
4. ,v wrtéatcnyréaié* terén:
•Magyar Munk.t
Érdem-/
rend
é r c ni
I.
11 III.
felnevelt nyotebete* malacok
Ailj:r.i g-JKjaságokban:
száma ívcnklnt
cs súlya kg
\' Züraertos \\
14
13 12 10
15
KcrcMtezctt arrté*
19
18 17 15
17
liuucrtcs
7crmclö»zö vetkezel ékben:
24
22 20 18
19
/-irser\'-es
13
12 U 10
15
Keresztezett sertés
1 ti
15 14 13
17
Hússertés
20
19 18 1G
19
A .-«r<é.*,hizlalás terén:
Magyar Műnk.:
Érdem-
rend
éré m
1.
11 111. -
Állami gazdaságokban:
Te rrodö*z5vct kezetekben:
egy éven át a havi átlagos súly \'gyarapodás legalább 20%-os takar
mány értékesítéssel,
kilogramm
23 23 20 18
23 20 17 13
erem
A juhtenyésztés terén:
Magyar Munka Érdem- Magyar Munka Crdcm- \'\'renrt erem
I. II III- gyapjubozam anyajuhoknál A. Ha mi gazdaságokban: kilogramm
rend I. II. III.
és száz anyára eső választott bárány .
Magyar fésűs 7.5 7
6.5

145
140 133
130
Cigája 5.5 523 Termelőszövetkezetekben:
5
175
145
110 153 *
130
Magyar fésűs 7 \' 6 5
G
5.5
130
123 120
115
Cigája 5.25 5
4.73 4.5
130
125 120
115
7. A, baromi tenyésztés tere*
i.
Magyar
rend
11*
Munka Érdemérem III.
Állami gazdaságokban;
évi tojá>hozam tvukonkint
Tyuk (teghorn)
220
2C0
ISO
170
T>uk (magyar! Tcrnjelőizövet kezetekben:
170
160
150
140
Tyuk (leghorn)
200
185
170
160
Tyuk (magyar)
100
150
140
130
*. Lótenyésztés.
Kitüntetésre érdemessé válik
— a inéncsikóíolcpl dolgozó- lu * gar.dj.ira bízott összes csikók 100—95—90—83 százalékát szerzett hibától mentésien, jól felneveli.
— ^ménesnél alkalmazott «Jo|- S’-ió, ha a gondozásira bízott ka mik 93—00—80—70 szára lék ,í r*óc megfelelő számú
tehén
reJé \'hixlaló (¦* el- leV-ka ná.w,\\ ju h .1 az,
turon-.flgondozó 12
-Miinkacsipatvezetii 50 Brigád vezető. d\'lat
lenjésztő trchnl- ku-, agronómas.
S*iű2SágvezctÖ 50
A borjuncvfclönck a ki\'-ünteíésre jogosító eredményeket 25 -darab üszőnél, vagy bikánál kell elérnie.
A kitüntetésre jogosító ered- ir,6ayeket — csikótelepi gondozó ft“k 20 darab csikónál. — a mc- ^esnél alkalmazott dolgozónak 10 sáncánál. — az apaállatgondozó- 3 ménnél, — a munkacsapatáé.
hizlaló- cs el- letckanász, juhász.
iuromfigondoző
Junlü csapat vezető RriKá(lrrzctő- állat- itnyésztő tecbnikiu a»ronónj«js, elnök *
A borjunevelőnek a kitüntetésbe jogosító eredményeket 15 da- bab üszőnél vagy bikánál kell eV érnie y
c) Az állami gizüa^ágok brigád- «2^!tTállattenyésztő technüm- “>S-agronómusait. gazdasáí?vez«- t a termelőszövetkezetek brl-
•-^•’vezeiöjt é* elnökeit a mcgfelc-
váló t enyésző IÜ pótban választási korig felnevel.-
a— nz apaállat gondozó, ha a trndczásira bízott ménekkel át- lajtosán légül 6 bb 73—70—C3—C0 i\'.ancát megtermé!.*nyit.
b) Az állami gazdmáso-kban n kitüntetésre Jogosító eredménye- kot legalább mc alább mcghitláro-
csikót ki* yott
számú
állatná] Uclj
elérni*
hízó-
tény*
hlró*
anya*
tyuk
marha
koca
kerté*
Juh
„„ hu* no
zsír 40
180
130
9
600
43
100
200
1CC0
1300
C0
300
400
2000
3000
vezetőnek 30 darab csikónál, — a brigádvezetőnek 72 darab csikónál- — az állattenyésztő technikusnak és telepvezetőnek 120 da rab csikónál kelj elérnie.
Termelőszövetkezetekben a kitüntetésre jogosító eredményeket legalább az alább meghatározott számú állatnál kell elérni.
tehén
liiző- teny. marhalcoca
. hízósertés
anyajuh
tyuk
12
20
20
120
150
130
20
30
30
180
300
503
s,
30
40
40
300
300
1000
;ő fokozatú kitüntetésre akkor ia fei kel! terjeszteni- ha az előirt ^Vételeket a megjelölt ál’atte- -*yés2tési ágak egyikénél érték el. \'eitévé* hogy az államtér yészté* többi ágaiban Is elérték általába* az Czemtervben előirányzón eredményeket. Ha e megjelölt állatié nvósztési ágak közül többnél érték
cl az előirt eredményeket, a felterjesztést annak az állattenyésztési ágnak eredménye alapján kell megtenni, amelynél az a legmagasabb kitüntetés elérését teszi lehetővé*
Ha legalább három állattenyésztési ágnál azonos fokú kitüntetés re jogosító eredményt értek el, a felterjesztést egy fokozattal magasabb kitüntetésre keli megtenni.
d) Az állami gazdaságok dolgozóit és a termelőszövetkezetek tagjait akkor is kitüntetésben lehel részesíteni, ha a kitüntetésre előirt feltételek egyikét — Így pl. az álletlótszám tekintetében — nem teljesítik ugyan- de a többi íeltéíclokct kimagasló mértékben túlhaladják.
c) Az egyénileg dolgozó pardsz tokát Ja kitüntetésben kéli részesíteni, ha az állattenyésztésben olyan kimagasló\' credrrtényt érnek cl- amely a község állattenyésztésének átlagos színvonalát nagymértékben meghaladja és általában példát mutatnak egyénileg dolgozó\' paraszttérsalkn&k az álla tok gondozása, neveiévé és takarmányozása tekintetében. Az egyénileg dolgozó parasztok eredményeit t őrzök önyvclésl adatokkal kell Igazolni.
i) Kitüntetésben kell részesíteni
— azokat a tudományos kutatókat.
dolgozó parasztokat, terme lőszövetkezetl tagokat, állat tenyésztési
és állategészségügyi doL gozókat- akik nz állaltenyésztáal és állategészségügyi munkában különösen eredményes mód- szereket, rendszabályokat dolgoznak ki, illetőleg a jelenleginél hasznosabb tulajdonságokkal bíró uj fajtákat tenyésztenek ki- vagy az eddigieknél hasznosabb keresztezést módszert dolgoznak ki, ide értve azokat a kétkezi dolgozókat is, akik ilyen uj módszerek vagy rendszabályok kidolgozásút elösa Sitik. Illetőleg azok kidolgozásában ¦közreműködnek;
— a megyei és járási tanácsok végrehajtóbizottságának azokat A munkatársait akik kiváló munkál jukkái el&egitik az egyes állatfajokra előirt tenyésztési tervek mi előbbi megvalósítását- ideértve azokat a dolgozókat Is, akik a törzskönyvi nyilvántartásban végeznek a tervek megvalósítását elősegítő kiváló munkát;
. — azokat az Állatorvosokat-, vagy állategészségügyi dolgozókat\' akik működési területükön az ál-1
latáliomány egészségének megvédésében, a?, elhullás és kényszer vágás lecsökkentésében. továbbá a mesterséges termékenyítés területén kiváló eredményt érnek el, illetőleg valamely jelentősebb be. tegseg megelőzésére- gyógykezelésére, vagy terjedésének megaka. dályozá«ára az eddiginél hatásosabb- o-ynn eljárást dolgoznak ki amely a gyakorlatún is eredményesnek bizonyul.
g) A kitüntetés részletes szabá. lyait a földművelésügyi miniszter állapítja meg.
VIII.
a) Az áll arten vészt és kétéves terve alapján minden megye, járás. község, tcrmclőszóvckczet és áéiumi gazdaság dolgozza ki n saját kétéves állattenyésztési tervét. Ennek érdekében a földművelésügyi minlszlcr gondos, kod jók arról, hogy n tervszúmo- kát és tervféládníokai -a megyei tanácsok végrehajtó bizottságainak mezőgazdasági osztályai, va- lumlnt az állami gazdaságok mc. gyei központjai december hó 10. napjáig megkapják. E szervek a megyei terveket bontsa* fjj JA- rásokra. illetőleg tu egv©s álla. m! gnzdaeágokn. A járási tanácsok végrehajtó bizottságainak mezőgazdasági osztályai a járási tervet bontsák\' fel uz egyes ter- mc!őszővelke»elck*r.p és községekre. A helyi terveké! február hó lő-ig ksll elkészíteni és azokat elkészítésük után fylfll kell vizsgálni\' s jóvá kell hagyni. A termelőszövetkezetek és a községek terveit a ján\'usi tanács végrehaj- tóbizottsága, a jurán terveket a megyei tanács vécreliujtóbizott- sá^a, az állami gazdaságok terveit az állami gazdaságok me- gs-ci központjai vizsgálják felül, a megyei terveket pedig a föld-, müvelésögyi miniszter hagyja jóvá.
A helyi szervek a tervek teljesítéséről negyedévenként kötelesek beszámolni. A tervek teljesítései a földmöveléspgyi miniszternek kelt ellenőriznie.
b) A minisztertanács felhívja az állami szervek, elsősorban a földművelésügyi \'minisztérium, a helyi tanácsok, valamint .az állami gazdaságok vezetőit,’ hogy a minisztertanácsi határozat végrehajtásánál adjanak m?g min- den támogatást a termelőszövet, kezeteknek, az állami gazdaságoknak,
a dolgozó parasztság nak, az állattenyésztés és az áj. iategcszségügy dolgozóinak, hogy a határozat előírásait maradéktalanul *e\'jasí illessék. Aliaíáiiomi- nyunk fejlesztése nemcsak elsőrendű gazdasági feladat, hanoin döntően politikai harci feladat is, melynek során a megfelelő gazdasági intézkedések mellett jó poüikai munkát is kell végezni. Ezért a minisztertanács felhívja a megyei, járási és községi tanácsokat, a termelőszövetkezetek tagjait, az állami gazda, ságok dolgozóit és a dolgozó parasztságé*, hogy fokozott éberségé tanúsítsanak dolgozó népünk és- a dolgozó parasziság ádáz ellenségei, n kulákok kártevő munkájúnak niegikadályo- zácwira.
c) a termelőszövetkezetek tagjai, az állami gazdaságok, az ál- jnttsnvész\'és és oz állategészségügy dolgozói fndil»\'mak széleskörű versenyt az állattenyésztési és állategészségügy: munkában a termelés emeléséért és a termelékenység fokozásáért, Épk\'sék ki hz MUatletivésziévi brigudnmnkút és használták fel n SzovJ^unló élenjáró állHttenyósztósi dolgozóinak a munkaszervezés terén elért tapas^nlutait.
A niinlszlcrlhiiács felkéri a tőmegszervezoteket, elsősorban a DéFOSz-t. az MNDSz-Jt, a DiSz-t, a SzővOSz-t és az Orvosegész.- ségügyl Szakszcrvezcie.t (Állatorvosi osztályt), liogv felvilágosító munkájukkal tegyek az állattenyésztési ét állategészségügyi dől- gozók tömegmozgalmává a minisztertanácsi határozat előírásainak végrehajtását. Gomlnskozl- junak arról, \\lyigv a dolgozók megismerjék n \'^szovjetunió éen- járó állattenyésztési dolgozóinak, az állattenyésztő kolhozok és «ovhozok swtahánovi^áinak tapasztalatait és segítsék elő cz;4t« n^k a tapasztalatoknak felhasználását.
A minisztertanács felhívja a dolgozó parasztokat, a tcrmeló- szövetkezetek tagjait, az állami gazdaságok, az állattenyésztés és az állategészségügy minden dolgozóját, tartsák sz-rni el<Vt, hogy az állattenyésztés fejlesztésével az ötéves terv végrehajtását és ezen keresztül a szoeialis\'a Magyarország épüósét segítik elő.
DOBI ISTVÁN s. k-
a minisztcnanács clr.ökc.
A sxaksservesetek végsőit munkájáról és fövő feladatúiról hessélt Apró Antal elvtárs a SsO\'l ülésén
Szombaton o SzOT-szíkház (a r.áci»t érmében cgósznupo* ülótt íartott u Szakrzervezetek Or^za- unt Tanáé. a. llaruatyák József elvtára, a S:OT einökénok meg* nyikj azaval után Apró Antal elvtára, :i SzakazcrvczoH’k Orozó goa Tanácránnk főtitkára tartott beszámolót éa a tzakazervezetek előtt áiló feladótokról és a azak- szervezetek uj olapszabályzatának tervezetéről beszélt.
Bevezetőben kijelentette* hogy a szakszervezetek értek el eredményeket a munkaverseny kiszélesítése terem a népgazdasági tervek teljCsifdóéért, túlteljesítő óéért folytatott harcban. Ugyanakkor^ azonban a szakszervezetek nem segítik megfelelően a Sztahá- novmozgalmat a kohászat, gép gyártás, az építőipar területén.
— Nagyobb támogatást- segitsé. get kell tehát nyújtanunk a szta- hánovistáknak — mondotta.
— Általában tovább kell
fejleszteni* ki kell szélesíteni
a szocialista versenyt. Fejleszteni kelt * mnnkamód- szerátadást. különösen a gépesítésben eléggé • elmaradt építőiparban és bányászatban- Ezután Apró elvtárs a bányászat és az építőipar feladataival foglalkozott. Felhívta a Bányászszakszervezet figyelmét, vizsgálja, felül é? javítsa munkáját, tegyen meg mindent d széntermelés sikere érdekében. A továbbiakban a dolgozók társadalombiztositásá ra. - üdültetésére és munkavédelmük megszervezésének kérdésére tért át-
A bewód további részében Apró elviára foglalkozott az üdül* tető.% u azakazi-rvczetok kultúrálta r.evclőmunkájn, oktatási és l-ádcrkérdcftolvel.
— A szakszervezeti választások •órán — folytatta —
több, mint százezer funkció- r.árluM kelt megválasztani, fel kell rrlssit‘\'nünk a mflhelybl- zotUÚKOkat* a bizalmi hálózatot* A szakszervezeti vezető* szcnxk újraválasztásánál fontos feladat, hogy tovább folytassuk azoknak az ellenségre elemektől, jobboldali szociáldemokrata és klerikális elemektől való megtisztítását.
A szakszervezetek-Uj alapszabá. lyaval foglalkozva, a SzOT főtitkára a többek között a következőket mondotta:
— A szakszervezetek feladata* hogy mint a nevelés, a vezetés cs a gazdálkodás iskolái, szocialista hazafiasságra, a szocialista tulajdon védelmére, munkafegyelemre neveljék a
dolgozókat
A szakszervezeti központokban megszüntetik a főtitkári elnevezést, helyette elnök lesz, ugyanígy a megyénél, az üzemeknél és a szakmák megyei bizottságánál Is.
•— A szakszervezeti vál3\'"tósoV Pártunk kongresszusa után lest n«k. Akt akarjuk, hogy az uj vá- lasztájeál a dolgozók legjiÁbjti
¦Rerilljenék! a szalnzerv\'ezetek ve-
zclő:zef\\\'eibe és az alapszabályban
lefektetett elveket a gyakorlatban akarjuk megvalósítani. Csak
l«y lesznek kíprerk a szak- arervezptek arra, hogy a szocializmus* építése uJ nagy problémáinak megoldásában hű regitől lehessenek n mun* 1:á«o*ztily élcsapatának* nagy Pártunknak éa azeretott vezérének, Rákosi Mátyás dv\'-árs- nalu
Ezután íclkérto Apró clvtárs cg Országcw Tanácsot, hogy fogadja cl a beterjesztett határozati Javaslatot.
A Szakszervezetek Országos Tanácsa IV* ülésének határozata a Béke Hívei II. Világkongresszusával kapcsolatban öt pontban
követeli az atomfegyver ex minden tömegpusztításra al- ka’mas bakterio’ógiai vagy más hadieszköz feltétlen betiltását. a koreai nép ellen folyó példátlan provokációs hadjárat beszüntetését, a lefegyverzést cs a hadianyagok gyit- tisának korlátozását, a Japánnal és Németországgal kötendő békeszerződések kérdésének megoldását* mindenné mü háborús hírverés betiltását az egész világon.
és olyan törvények hozását minden orszáphen. amelvek a háborús Vrvere** hfWt\'ocdő cto>kmény-
ntót ralaősitOc.
4aidráshida
a kuhomcánál sem akftr &emaradni
Kálmán István 5 lioidus kispa- raszt kemény lépésekkel tapossa a sarak A kültelekről tar\', befelé\'az andráshidai tanácshoz. Gyakran teszi meg ezt az utat, különösen az utóbbi időben, amikor a jó felvilágosító munkára, a jó népnevelőre mindinkább szükség van. Mert népnevelő Kálmán -István elvtárs. Tudja a kötelességét és habár négy kilométerre lakik a községtől, raun ka után .mindig megjeleni,hogy a maga körzetében elvégezze a rá háruló feladatokat.
A tanácsba/ irodájában ott találja Tormási László elvtársat, a pártszervezet titkárát, Salamon István .tanácstagot. Németh István tanácstitkárral beszélgetnek, ö is hozzájuk csatlakozik. A ta* nárititkár előveszi uz Íróasztal, fiókból -a legutóbbi kimutatást és eléjük teszi. így állunk — Jegyzi meg, \\MlmIliirniau az Ivek főié hajolunk nézik a papírra vetett belükéi. Kálmán elvtár»> szólal nwg, — Na nézzük csak. Koiivérgnboiiabegyüjlés HŐI »*A- znlékofl, \' •
HuhorlcuUt nrültvs cmalt IS MtúMttlék /
— Itt van mivel büszkéikért* nünk — Jegyzi meg Saluinon lalván. — Meg amott ni, a takarmánygabona begyűjtésünk. Olyan nincs a n ve gyében: <1ST» százalék!
Tormási elvtárs hirtelen a papírra
bök ujjúval. — Hanem ez nem tetszik nekem. Ez a 12 százalékos kukorica „begyűjtés". Hogyan is történhetett meg ez? Ennek kellett becsúszni a jó eredmények mellé? Ezt már restellem, halljátok.
— Iga*, csak gondolkodni kell egy kicsit, aztán megtaláljuk en »ek is az okát. Valljuk csak\' meg őszintén: -nem fektettünk rá olyan gondot, mint a takarmánv- gabonabcgyüjtésrc. Nincs a mi népnevelőinkben hiba, . jól dolgoznak azok,. A példamutatás sem hiányzik. Hanem kevesen vagyunk. . Nem tudjuk vinni az összes feladatokat. Dan-bos a munkánk. Meg egy kicsit kapkodunk is. amin sürgősen változtatnunk kell. s
...fin ölt is svsilcuviieli..,
— Ami a/i Illeti — Jegyzi meg Kálmán clvtáis — lelm\'ett voJnu ízen Is t»«f(iUmi már. De hál itt din a:. dllainl j/arrtasdf/, ahol 1° nktiuilk vannak, nem nmijl &rpi{- Kégel, Pedig csuk vmlókenolok vUa\'mi ii hékokölcsönjegy/éz éj* a taHAesVúhuxIá* Idcjéiv, amikor együtt, fiKszcíogvii dolgoztak » község (\'*• oz állami guzdnság népnevelői. Míciodu leitdfllclci munka vall a:.
Tormási \'elviár* összehúzza a szemöldökét. — Igazad van ~ motidja elgondolkodva. —• Ez nagyon hiányzik.
— Netn szabadna az állami gazdaság pártszervezet ónok eny-
1 uyire elszakadni a községtől, — vág közbe hevesen Salamon István.
— Csak higgadtan — jegyzi meg Tormási elvtárs — Mi sem vagyunk hiba nélkül Nem nagyon igyekszünk felvenni a kapcsolatokat az állami gazdasággal. Valahogy ugv gondolkoznunk, hogy majd mi megmutatjuk, igy magunkban is megbirkózunk a feladatokkal. És most ott állunk- hogy a megyében legjobb a takar- inánygabonabcadásuiik, de olt ékle lcnkcdik mellette ez a. 2? százalék. Ezen változtatni kell, de változtatunk is! Továbbra is úgy kell dolgoznunk, ahogy eddig tettük, do fel kell vennünk a kapcsolatot az állami gazdaság népnevelőivel [s! Egy kis segit- ségg:l rövidesen a kukoricából Is meglesz a 100 százalékunk.
Sornhoxtuuli fel a lotflobbalihos
Kálmán dvtúr? helyeslőm hó. logot, — Ugy-ugy, Tormási elv- Iái*. Még n mai napon beszélni kell nz állami gazdaság párt szer. verőiének .VoitclóséKével. No do én már mcgvclc 1»> — bucsuzko- dlk. — Még "»ok munka vár rám és rá\'ok 1*. míg a kukorlcnbe- övfljU-íböl megtesz n 100 százalék.
\'Az ajtóból még visszaszól. — Ugv, ahogy mondom: Nem maradhatunk\' le. sorakozzunk fél a legjobb községek közé!
A kulák és a Horthy-tiszt
hátráltatja Felsőraj kon
Felsőrajkon van egy községi tanács és van egy állami gazdaság. De van kéf pártszervezet is: a községi alapszervezet; és az állami gazdasági üzemi szervezet- Rendesen ezeknek a szerveknek az együltmükö- ’ déséből annak kellene következnie. hogy az illető községben minden a lcgpéldásabb rendben halad. Nem igy van ám Felsőrajkon. ahol a fclso- ro’t szervek általában nem működnek együtt, amire vonatkozóan ékes bizonyíték, hogy a község a kukorica-.
burgouya-és széna begyül lésben
lemaradt. Ezeknél a terményeknél a begyűjtés igy áll: Kukorieu A—11-ro 40 százalék, C-re 07 Hzúza\'ék, burgonya 11-ro 39 százalék. C-re 19 a/A. /ftlék. széna Tl-ro 78 százalék, C-t’c 2 Hzózulék,
\' Ilii fölvetődik ukérdőn (már pedig olúg gyakran vetődik fel), hogy miért mnrndt el u hegy üj lésben Fclsörujk lilán községekhez viszonyítva felelős helyen— értjük ez alatt a küz*ógl tanácsot — azt a fel* viVmocltást adják, hogy „tulajdonképpen nincs Is felesleg senkinél sem ebben a községben sem burgonyából, sem kukoricából". Ezt úgy is lehetne érteni, hogy a községben gyenge volt a termés- De ez a feltevés nem helytálló már csak azért sem. mert á\'- tá\'ánosnn tudott tény., hogy Fc! soraikon
átlagoníclüli termés
vplt idén mind burgonyából, mind kukoricából.
A baj nem a termés körül van. hanem — részben — a felvilágosító munka körül. Felsőrajkon ugyanis meglehetősen láza volt a népnevelők munkája. Fedortai Lászlóné elvtársnő, a községi pártszervezet volt titkára nem aktivi. zálta a párttagokat, akik ennek következtében nem is tudták.
mi lenne a feladatuk. A begyűjtéssel kapcsolatban pedig éppenséggel kevés irányítást adott. *
Gyenge volt a népnevelőmunka és ennek erősítésén vajmi kevesett fáradozott a másik pártszervezet, az állami gazdasági, amely Pedig esetenként 18 jól felkészült elv- társsal lehetne a községi alapszervezet segítségére. A pártszervezeteknek ez a z együttműködése feltétlenül azt eredményezné, hogy a község, ben megváltoznék a termény- begyűjtés képe.
Abban, hogy Felsőrajkon gyengén megy n begyűjtés közrejátszik az is. hogy
a községi tanács
nem sokat tesz a 1 örménybe* gyűjtés sikerének előmozdításáért, Hogy egyebet no mondjunk, u községi tanács tagjai sem Járnak elöl Jó példával, meri vonnak közöltük többen Is, akik tcrményfcleö \'egük beadásával nem járullak hozzá a terménybegyüjtés eredmény ességé hoz. A példa- mutatás hiányán nem U lehet csodálkozni, hiszen a felső- rnjkl tanácsba befurakodott u/ ellenség is Kovács Viktor kulák személyeben. aki bőm-
Letenye és Csürnyefülde közölt az Útfenntartó Vállalat dolgozói szorgalmasan végzik a mintegy nyolc kilométeres útszakasz építését, hengerelését. A vállalat két hengergépe dolgozik ezen\' a munkán.
A napokban értekezletre ül. tek össze tíz uímunkások és megtárgyalták, hogyan és mi. ként gyorsíthatnák meg az ütemet és elhatározták, hogy jobban kihasználják a munkaidőt. mint eddig,- szorosabban összedolgoznak. Egyhan.
a beadást
lasz tó tevékenységet folytat. De ott van Plichja Lajos is a községi tanács titkára- aki százados volt a Horthy-hadóereg- bcn. s akit öz a múltja egyáltalán nem zavar abban, hogy a legnagyobb tömegszervezetben vezető tisztséget töltsön be. Persze, ez nemcsak rajta, hanem a felsőbb szerveken is múlott, amelyek Plichtát beengedték a^tanácsba- Kettejük jc’enlétc nem kis mértékben „segítette elő", hogy Felső- rajk elmaradjon a termény- bcgyüjféábcn.
A felsőrajki községi tanács vegyen irányt a begyűjtési munka megjavítására, s ne tévessze szem elő’, .hogy a tel\'* ménybegyüjtés sikei\'o
a békotáhor erősítője.
Vegyen példát u fclsőrajk! tanáén, mondjuk « klskomá romi községi tanácsról, amely egy pillanatra «em hanyagolta el a begyűjtési, a u tanácstagok is Igyekeztek Jó példát mutatni a község dobozó pn- ru.szljalnuk és felvilágosító munkát íh végeztek u-hogyűjtés sikeréért, l^n a fclttörujkl tanács tagjai Isi Így dolgoznuk. bizonnyal nem marad, cl a* eredmény sem.
gulag teltek ígéretet liogv jóval a vállalt halúridö előtt, már december 21.re átadjálz a forgalomnak a le lényéi és csörnyeföldei útszakaszt.
Az Útfenntartó\' Vállalat Nagykanizsán a Szabadságtér kövezési munkálatait •iagancsok „ vállalt határidő Jött. december 21-rc befejezi.
üz Útfenntartó Vállalat dolgozói december 21-re befejezik a letenye-csörnyelöldei ulépilésl
Termelőcöoportjaink teljesítetlek
zöldséííszerződéskötési tervüket
ej -\\
A növénytermelési szerződést Zala megye százszázalékon felül teljesítette, ami azt jelenti: dolgozó parasztságunk
tudatúban van n szerződéses termelés jelentőségének.
De nekünk nemcsak a szántóföldi. hanem a züldségtarme- ’ési szerződést is szem előtt kell tartanunk és minél magasabb százalékra teljesítenünk Nem minden községben értették azonban ezt meg.
Kezdjük mindjárt a Icgrosz- szabbak egyikével, Ságoddal, ahol tulajdonképpen még semmi sem történt és nézzük meg az okot. amely
az crcdméuj tclcnség hátterében
húzódik, A tanácstagoknak mindenütt jó példával kcllone elöl járnlok. Ezzel tizemben a ságodl tanácselnök, arra való hivatkozással, hogy kővé# a földje, húzódik a azet\'/ődés* kötéstől.
A súgodj tmiáciU\'lnOk okuljon (íyni\'kó Károly ruln*?cnt- bulM/!*l 4 ho\'drts dolgozó jm- ruta,t példájából, nkt 800 öl paradicsomra. 1900 ül kúpos/. Iára és 000 ö| görögdinnyére kötött szerződést,
Gyurkó Károly megértette, mit jelent a zöldségtermelés! szerződés, fel tudta mérni annak jeleni őségét.
^A tszcs-k is jó példával jártak clöl. mert zöldségtermelésre
a szerződést száz százalékban teljesítették. A járások közül kiemelkedik
a lenti és a Idényei járás,
ahol nem álltak meg a száz százaléknak hanem túl is lép- lék azt- Jól-halad a zalaszent- gró ti járás is. de nagyon hát- ra maradt n nagykanizsai, ahol egyes községek cgyátalán még semmit sem tettek ezen a té- rcn. Például Dalatonmagyaród növénytermelési szerződésűéi szép eredményt ért el, úgy. szintén Kiskomárom is, de megfeledkeztek « zöldség termelési szerződéssel knpesola. tos teendőkről. De. Szepctnek Is a hátsók között van és Za. lafizcntmlbály. amely pedig a* elűző években megyei viszony, latban mindig uz elnök köz^t volt,
A zöldség termelési a/erxó. dÓsköjések határideje novem- búr 119 volt, lís! a határidő most nicir lett h»ss/,nbbltva december lö-lg, Tehát a lenni, rmlt községek gondolj ntmk nm. hogy u napok múlnak, de nekünk n/okut mrg kell (biten Unk tnrtnlommal, Ne vAr. jtik mog az utolsó pillanatot! A tanácstagok járjanak c.101 jó példával, ezenkívül foglalkozzanak minél többet a község dolgozó parasztjaival c$ akkor az eredmény bizonyára nem marad el.
Elméleti képzés — a jó munka alapja
Ila valamely üzemben, intézménynél, vajjy bárhol megnézzük a faliújságot, majdnem pontosan tudunk következtetni, bcLy milyen az üzem, vállalat, vajjy hivatal szelleme, munkacredményei. Mennyi mindenre cnjjed Lövcíkczlclni például, ahol réLi, elavult cikkeket, vajjy mesterkélt mcjinyilvánuláso- kat tartalmaz a faliújság. Az ilyen helyeken aztán könnyű felfedezni a hibákat, mert ott van az útmutató: az elhanyagolt faliújság. (Pö- löskei, lürjci jjépállomás, megyei mezőgazdasági osztály.)
A letenyei gépállomáson nem jutott eszünkbo a hibakeresés, Pár tudtuk, hogy első helyen állnak a megyében, de ha ncmis tudtuk volna, » faliújság meggyőzőit volna erről, Lzt a levelet, amit a következőkben közlünk, onnan olvadtuk le. Józsa János traktorvezető írása:
„Amikor bekerültem a eípálla. mdi/fl, minden htve\'ngelem ai volt, hogy inegbl:lnihívd Iriiyek, -Szerei- tem n eéinl, Pjtyrint inéit, meri vele doloilam, mitrintl pedha mert tudtam, hogy n gép a nép vagyona, i*:revette n veret.)\' *lll ét a Párt Uralmából Irkáidra kllldÜli, hogy tovább kiperem ma. gam.
Nem ctalódtah bennem, meri a: Itkolin l» megálltam a helyemet is még jobban megtanultam be- LSülnt és szeretni a gépet Ne ami a leglar.tnsabb, megtanultam Pártunk politikáját is, ami a gépállomáson elengedhetetlen. Elsajátítottam Pártunk parasztpolitikáját is. Aki ezt nem ismeri, nem tudja telvilágoritani parasztságunkat a nagyüzemi gazdálkodás fényes jövőjéről.
Azért van nálunk. falun még mindig bal, vagy jobboldali clhaj-
*
lás, meri egyesek mm úgy végzik a leluilágositó munkál, mint ahogy kellene. Egyesek azonnal likvidálni akarják a küldhet, mások pedig be akarják venni a iermelöszövet. Lgzeli csoportba. Ha ismernék Pártunk paraszt politikáját, tudnák, hogy mindkét álláspont helytelen.
Arra kérem a gépállomáson dolgozó elvtársakat, hogy ezt a idei. használjuk lel politikai és sza/jmet tudásunk gyarapítására. A Zala ligveló szeme rajtunk van. de U It dákok is figyelnek bennünket, hogy valamely hibát.Ifilfedezkcsse- nrk a gépállomás dolgozóinál, and. bői fegyvert kovácsolhatnának ellenünk, Ha az idei szemináriumot figyelmesen végighallgatjuk, tanulásunk gyümölcsét hamarosan lálnt fogjuk, még pedig abban, hogy szaporodnak termelőszövetkezeti eső. portjaink, ,
F.hht: persze az kell, hagy Pártunk iXilllikdldl helyesen vigyük dolgozd p\'irunUdgunk kiizé, Még szorosabb kapcsolatot kell teremteni u kézség! punnrveziltJ »m a már meg uh: Imit lues-kitel,
Hu igy végezzük a munkdnkol, tikkor mái h tstigy lépéssel juml. fűnk htirelebb a: tilCves terű din‘ datinns brle/eiéréhcz és végeredményben n moelnltzmus kll>oit\'ah». láiá/tn-, De ahhoz, hogy itt elmondottakat megvalósítsuk, békére van szükségünk, tehát.ti hvkeharctxtn nekünk, traktor istáknak ts döntő feladatunk van. Először ts ló minőségű munkával, az üzemanyag csökkentésivel, a munka helyes megszervezésével i-3 végül, ha kell fegyverrel a kezünkben harcoljunk a békéért, a szociclirmusért.
JÓZSA JÁNOS traktoros, Lcíenye’’.
Ülést tartanak a községi tanácsok
Ezen a héten Zala megye I valamennyi községi tanácsa megtartja éhavi ülését, ame- yen beszámolnak az egy hónap alatt végzett munkáról. "7. eredményekről és a hibákról egyaránt. A községek dolgozói mindeníitt nagy érdeklődéssel és lelkesedéssel ké. szülnek ezekre a tanácsülésekre.
amelyek nyomán meggyőződhetnek arról, hogy n tanácsok valóban a dolgozó nép érdekében végzik fontos és felelősségteljes munkájukat. A nagykanizsai .járásban mar hétfőn, délelőtt több községben összeült a tanács « feladatok megbeszélésére
Munkával erősítjük a hatalmas hékelábort“
; Nem győzzük eléggé hang- i-ívoziú a békebizottságok munkájának • fontosságát. • bf\'f.V 2 háborús gyújtogatok Xgessiiója erősödik, a béke. fpporaak is fokozni keil cre- ••4 mégpedig olyan, arányban, j-^y végérvényesen elvegyük j,,-ívüket és bátorságukat at- i-ogy a békeszerető orszá- ls felé’ nyújtsák vérfoltos rércíek&rmaikat,. P^gy az i^mérialisták* háborús szánj tikáréi egy pillanatra se fe- \'rtikezzünk meg. hogy dolgo- íj uépünket felvértezzük az ^n>*szió visszaverésére, ez fo. -j’-r a hékebizottságok feladata. * * Dunántúli j\\svúnyo’ajter. jiiciő Vállalat bázakerettyei .^t/inuhelyének bekebizottsága átérzi feladatának fontossá- amit az i* bizonyit hogy e,.ráüli elvtár.* 71-ik születés, ¦üapjáritv készülve rddipl HZ
-\'fiáiiiíé/rr<t íoAomíA\\ líol/jir- k„niak a nagy S/.ovjetimlo wpUo ^kidáborhon hogy w»4 tiÜibizíinetükot «‘S huta* ji-LM fejezzék ki a ¦ békéimre
nagy vezérének, Sztálin elv. társnak.
— Követjük a bányászok
példáját — mondják----Ahogy
ők a föld alatt folytatják a széncsatát, úgy harcolunk, úgy dolgozunk mi itt a föld felett, a műhelyekben. Békcharcunkal vívjuk cs ebben a harcban egy irányba menetelnek a bányák, n földek és az üzemek dolgozói.
Az alábbi levelet id. Szőke Gyula, a Gépműhely békebizottságának elnöke küldte:
„Amikor az imperialisták egyre fogyó tábora üvöltyt hirdeti az emberi jogok, az emberi szabadság jogainak
gyakorlását, tetteikből ponto tan at ellenkezőjéről győződhetünk meg: az emberi jogok lábbajtiprásáról.
A családok ezreit teszik haj Wktalannd, a dolgozók százait hajtják koncentrációs táborokba, akiknek „bűnük" csak az, hogy szabadságot akarnak.
Szöulban az is bűn, ha valaki szimpatizál a kommunistákkal. Kína határát naponta sértik meg az amerikai légikalózok, és attól sem riadnak vissza, hogy bombaterhiiket békés falvakra szórják ]t>.
,.Békeakaratulcra” jellemző, hogy a népi demokratikus országok Icülclatféi számára megtagadták aÜeutazási engedély kiadását és meggátol, tál: a ^11.J Békekongresszus mcytarígjnit^Shcffleidben. Bélnek. hogjj uhy járnak, mint a tyugatnémelországi ifjúsággal. ¦
Elölb-utóbb bele fognak esni a saját maguk által állított kelepcébe.
Mi, bázakerettyei dolgozók, mint békebizottságl tagak, ezekre a tettekre is úgy válaszolunk, mint a többiekre. Ml njra és újra munkával adjuk meg a válaszunkat, Tovább építjük a szocializmust, to. vább végezzük a felvilágosító munkát az üzemünkben és u környező falvakban
Az. ogerszegi iskolák tanulói
A békenkurnt mélyen gyökerezik -a dolgozó népben, _ Ili- W,fit :« Indítunk mindig őket íNjíoUáK Jegfiudiihunsubhau. Kcvés--\\ef>zlem valójuk volt anyagiakban, hiszen nem volt iuástik. csak a munkaerejük, dé ök véreztek, az ő családjuk vá t hajléktalanná, ők voliak üzok. akik a háború áldozataivá váltak a frontokon és 1 front mögött egyaránt.
Most, amikor az imperialisták az uj háború tüzesóváit lobogtatják, a világ dolgozói szorosan összefognak, hogy áttörhetetlen bástyát emelje- jtek a háborús agresszorok elé. Ez a szilárd békéatarat L-21 csupán a felnőtteknél, hanem a fiatalságnál, az iskolák tanulóinál- is konkrét formában nyilvánul meg. Az is. kólák tanulói három-négy éves értelmükkel már felfogták a háború borzalmait. A bombák robbanása, az aknák éles reccscnéso. anyjuk sápadt arca az óvóhelyen megmaradt emlékezetükben és ezek a gyerekek inost kiesi erejükkel harcolnak a háború ellen és kiállnak a béko raegvódéso íüelklt Békeluircuk abban nyilvánul meg, hogy jól tanulnak fegyelmezettek. Levele.
írnak szerkesztőségünkhöz -f* a nagy nyilvánosság felu is tolmácsolják líékeukarnttikat.
/ UránUi Amin-Mária Vi/b
0**1, tanuló Így Iri
Jfegvédjük n békét, E* a rbmvunlc most, A felnőttek Is inbofrn formában ezért húr. Mimik, Az titkos háborút távol ol,árják tartani szép ha-\' tánctól;Ml, gyermekek Is első- ffiiáit feladatunknak torijuk, mgttf a háború ellen hatról.
Hullottuk szüléinktől és hivtitltdi Is, hogy Korcábun toál/jrn sok gonoszságot követ- hn: ci n békés lakosok ellen "t tan erikát gengszterek. Jfduy fúnádnak a házát döntötték fontokba, embereket hurcoltak CJ táborokba; éheztették őket f* indeu 1éle kegyetlen séget követlek cl ellenük.
Mi. akik szabadon és boldogon élünk hazánkban, tud. Mb. hogy cl akarják venni a n,i szabadságunkat is azok a gonosz emberek. Mi harcolunk ellenük. A békekiildöÜség <’akart indulni Londonba, de ott bezárták a kaput a béke Annál nagyobb szerelet- j fogadták őket Varsóban, f iskolánkat is az a kliün- érte. hogy igazgatóhe- yettesnönk is Pestre ment, r»<ni békeküldött.
a
hókéról
Etjén a ml etvs néphadscrc- g iln le.
LCiUXTll AWA-MAIllA.
Vlib. oszt. Zalaegerszeg.
A másik levél Így hangzik:
’ *„Csak békében lebet uj hazát építeni, dó tanulásommal harcolok a békéért. Hazánk felszabadulása után megkezdődött a 3 éves terv. amely - ben országunkat újjáépítettük. Az ötéves terv pedig annyi ^mindent ad nekünk, hogy\' azt nem is tudjuk még elmondani, csak azt tudjuk, hogy nagyon jó élet lesz minálunk. pedig már mostan sem panaszkodhatunk. Milyen jó nekünk most is, hogy békében tanulhatunk.
Mi most tanulásunkkal erősítjük a békefrontot, aztán, h3 majd az iskolából kikerülünk munkánkat adjuk a szocializmus
építéséhez. Örülünk annak. hogy most már nálunk is tanácsok vannak.- mert a tanács jól intézi el n városok és községek dolgozóinak ügyelt, meg „ ml iskolánkét is. A tanácstól még arról is érdeklődnek. hogy mi jó| tanulunk-e; Nem vallanak velünk szégyent, mert mi tudjuk miért tanulunk. Magyarország nem rcs, hanem erős bástya a béke frontján cs mi azért tanulunk lói. hogy ez Q bástya még erősebb legyen. Nagyon szeret jük néphadseregünket, mert tudjuk, \'hogy a békénket, boldog életünket védi..
Éljen Kákosi pajtás, éljen a Párt!
CSUTORA ERZSÉBET IV/c. oszt. tanuló Zalaegerszeg.**
Egy tucat kulák, nemi elbizakodottság:
12 %-os Zalaboldogfán a kukoricabegyüjtós
Éljen a béke és a szabads
ag!
Belépünk a tanáciház irodahe- lyiségébc. A tanácstitkár és az elnöknő bizalmatlanul íotfad bennünket, Alapos leigazolás után kitörő örömmel újságolják hofiy náluk r.uúyon jó eredmények vannak.
— Jól megy Hl minden. Ktvé* helyen dolgainak lt}v, mint nálunk a népnrvel/llo tlvldnl Előkerül a e«ru*a és lsjjyfznl kérdjük, — Ttrm»1á»l szerződés 100, kenvvriMhoru 110 százalék, InkarmAnyilabona HÓI -- at utóbbit erősebb haniisiillyi! eltette ki a tanácstitkár, Ml pedltf jókedvűen |c|lve*t(lk, Szén# • - íojlla ídc\'li balkubbra a h«ntf|6t — 71 százalék..,
A ceruzi ejjy plllanutra tnci!áll a kezünkben, de valahoív tneínyuá- taijuk maiunkat. —- No, ez mái! nem olyan súlyos. Hiba, ezt n lemaradást cjiy-két napon belül bo lehet hozni.
Ilyet valóban alig találunk
a megyében
— Burgonya 42 százalék — folytatja tovább a tanácstitkár, alig hallható hangon. — Rövid időre elhallgat, aztán szinte suttogva ejti ki a szavakat. — Kukoricabc- gyüjlés 12 százalék. •
Na ezt aztán már igazán nem merjük feljegyezni. Attól félünk, hoLy belesápad az egyébként is fehér papír Kukoricabegyüjtéa 12 százalék? Ilye* aztán ténvl«*í nem igen találunk « megyében] _ L9 itt „jól megy" minden?I Hm_ hm_ A tanácstitkár megjegyzi..— Úgy gondolom, hogy erről a 12 százaléka^ dologról r.em igen kellene
írni. Mert hál kérem. — és egy halom kifogást zúdít felénk, amelyben mélló segítőtársa a ta- nácselnöknű i* A végén még hozzá is teszi: Úgy van az kérem, hogy nálunk igazán jól dolgoznak a népnevalók, Ugy-e a aréna is nagyon szép eredmény, mert hét nekünk nem Igen van rétünk, Ex kétségtelen, hogy megfelel ¦ valóságnak Holdogíán
*™ A burgonya az meg maid c«ak meg Ivez 100 Má\'alék ¦ - tív nx elriftkfisaxnnv, — Hát n kukoricát azt nem tudom ígérni, hliren az előbb mondtuk már, hogy „Igen nagy szárazság volt",
Hpmt\'liiik, j/ivtí vunúrnupnt mán le bő u helyséül!
Szorgalmasan táncol a ceruzánk a papíron és amit Zulaboldogíán tapasztaltunk, ától.cetiig azt lé- irtuk idő Megállapítottuk, hogy ,.Cgy kis clbizakodo\'tság" uralkodik. Hogy kj ne felejtsük, kereken egy tucat kulákkal rendelkezik a község!.. Erről persze elfelejtettek szólni. Hát rendben megy itt minden? 1 Igen, de majd csak akkor, ha ezt jó eredményeikkel igazolják. Reméljük a jővő vasárnap erre is sor kérd.’ Szívesen megtesszük ám! ¦ 4
— Adótartozásukat Beké József- Dankos József, Eczke Gyula, Toronyák Pál dolgozó kis- és kő-
zépparasztok Audrá^hidán máj 100 százalékban teljesítzM4Sr> mert tudják, hogy tniodea edófülér a nép érdekét szolgálja. Gsácsbozsokon viszont a befizetés még.csak 63 százalékot mutat.
Formalizmus vagy íánckultura?
Zsilánov elv társ HUS.bau a szovjet zenei szakemberek tanácskozásán azt mondta: ..Szép, ízléses zenét kivártunk, olyan zenét, amely kielégíti az esztétikai igényelhet és a szovjet emberek művészi ijésél. És ez az iz‘és hallatlanul kifejlődőit. az igények hulla liánul megnőttek". Csy gumloljuk, ezek a szavak a zenén kívül a művészet inhulen ágára érvényesek. s uem állítunk valótlant, amikor arról beszélünk, hogy a mi népünk Ízlése is hallatlanul kifejlődött, s igényei hallatlanul mognövekod. tok. Felszabadulásunk óta mind jobban és jobbajt dolgozó népünk veszi kezébe kulturális életünk irányításút, s ezt úgy teszi, hogy tömegkultúránk egyre inkább hasonló lesz a/ élnujáró szovjet tömegkultúrához.
Zsdánov olvtiirs ino*állapi- túsjít mottóként úllitbatuúuk \'inindnzok elé, nmit most cl nkvruiik mouduni,
lltry.jmüsoroa estről, joblmu momivü ciry kutturcsoport bo. imitnUtozísáról kívánunk né. hány szót szólni, Eh Itt Ismét Zwlnnov vlvtársru kell hivat, koznunk: „Ahol nincs bírálat és termékeny vita, alt kiapadnak n fejlődés forrásai, gyökeret ver az áporodatIsdg és pangás uveghá.i szelleme.
Az estet, nutiről szó van, ujjy harmifjoztúk bo, hogv iiy. nz oljuipuri vj’illulutok AÍNlJSz kulturcsoportjnnnk bemutatkozása lesz. Ehelyett azonban csak egy táneesoport bemutatkozásának lehottek szemtanúi a nézők, mert a többi müsorszámokat az olajipart .vállalatoktól idegen személyek adták clö. A tauecsoport most alakult mgg és éppen ezért fontosnak tártjuk, hogy idejé. beu felhívjuk a figyelmet arra, hogy éz a táneesoport már a kezdet kezdetén- eltévedt, s helytelen utón jár.
Jónéhány-számot mutattak be. amelyek külön-kükm talán meg is állják a helyüket, de együtt az őst színvonalának süllyedését segítették elő. Egyszerűen azért, mert ezok a táncok nem mondtak semmit s egy kivételtől — .egy magyar népi tánctól — cito- kintvo a való élettől elvonatkoztatott sötét hangulatú szirmok voltak, amelyekuek sem. mi közük ahhoz, amit mi szocialista tömegkultúrának »e- \\özünk. Talajtalan táncok voltak. ninelyckbo hiába is próbáltuk tartalmat belenjagyft- vázni, mert senki sem volt meggyőződve róln, hogy né- liány fiatal lány ügyen moz. sásán kívül mondanak valamit, mondjuk olyasmit ami u dolgozókról, u népiül szót Királyfi? Hoszorkányok? „Kiírni" tálja? A Hlitétbo borult imd egyáltalán nem fejezte ki azt n vidámságot, amit táne* nak ki k"lleno fejeznla, Do lg az hogy a lányok som törekedlek erre, Az egó^t dolog íiiínMVh. tett, mintha n táneok egyéb-
keoí jó érzékkel r, ndelkoző tervezője, Kovárss Mária is sö. tétsógbeu botorká*t volna, s nem találta meg azt az utat amelyen egy üzemi túnecso- portnak haladnia kell. És ez már veszedelmesen közel jár ahhoz, amiről Zsdánov clvtárs- így beszél: „A nép kiránságai- uck, lelkűidének ér művészetének semmibevevése azt je- lenti, hogy a zene fortrudi- zti- ktcs irányzat áruik élesen „ép. cHeres jellege van". Azt senki sem tagadhat ja. hogy ez a na_ gyón ís gyenge ideológiai alapon mozgó tánc-csoport a formalizmus útvesztőjében tévc- It.eg. Ez porszo eLősorban Kovács Máriára áll, akinek — mipt a táneesoport vezetőiének — feltétlenül észre kellett vennie, hogy milyen kö. Höny fogadta a/ álUila betanított számokat. Do látnia kellett azt is, hogy ez a EB/.dny egyszeriben felo\'dóilatí, akkor, araikor a közönség Ízlésének megfelelő, igér.y;jt kielégítő
1.torát jelontö raOvésseUt kunott.
Mlmlont ouybovetvo: ezen a \'nunntutkozóson h «/, dcrlilt ki. hogy tt dolgozó kunk tu n már nnu mindegy, hogy mit kapnak, de klUiíRÍ}?\'”i nnm mindegy tikkor, amikor e;ry tlnamllfnlturetioportró! vau szó. hfenis ficyclemhe kell venni, hogy n dolgozók izléso ma már tnl fejlődött n gieoKcs próbálkozásokon. A dolgozók igazi kultúrára vágynak. Ez a táne- esöpöri f-dUVíőkénrx. megvan. nak> n lehetőségéi, hogy szo- \'MRUstn kultúránk tnfiVdőjo \'ogyén. De ehhez s/iiks \'g van arra. hogy ennek a kezdeti fcn. aarenak a tanulságait levonva rátérjen a titdyes utrn. Folté- telez-.ük. hogy a csoport veze- őie i« igy látja ezt a kérdést. És még valamit: a fiatal ínneesoportnak feltétlenül hasznára válna, ha sorailva mnnkáslányokat is bevonna.
Mindezt azért tartottuk szükségesnek elmondani, mert Nagykanizsa egyre fejlődő üzemi kultúráidéról van szó, s ez az eset olyan eltévelyedést jelent,\'ami könnyen kátyúba vihette volna a város kulturális életét De szükség volt elmondani ezt azért is, átért a város, fejlődő táackul- turájűban ez már a második eset. Az AINDSz-központ Zója. fánecsoportja ugyan helyes ütőn próbálkozott, de mégsem tudta azt nyújtani, nmit akart, ráért egyre inkább elszakadt nz élettől. /
Aa ilyen tévelygéseken nem V.liot csodálkozni, ha hiányzik ¦í kellő palinkul támogatás, a munkásosztály hathatós közreműködése, Nem\' elég csak kultármunkát végezni. Arra >n kell törekedni, hogy ennek u kulturmunkának politikai tartalma Ib legyen, kifejezz*) a dolgozó népnek u r/oelnl!*. tnun érdekében tett erőfesjdté, telt, kifejesop* a dolgoz,ó nén
arynégoe, Nzllórd békenkarntét,
(li. I.)
15 százalékkal tultcljeHti évi tervet december 21*re
A’ zalaegerszegi Tejipari Vállalat dolgozói legutóbbi értekezletükön közösen beszél, ték meg az előttük álló egyre lüvekvö feladatokat.
— Ahhoz, hogy meg tudjuk védeni békénket — mondta többek között Gyopáros elvtárs\'. a vállalat vezetője, még sokkal fokozottabban, többet kell termelnünk.
Ennek a harcnak jegyében vállalták az üzem dolgozói, hogy n béke.legfőbb védelme- zőjíiask, Sztálin ek-tár; ~j, születésnapjának tiszteletére nemesek hogy befejezik tervüket. hanem azt Tő százalékkal túl is teljesifik.
az egerszegi tejüzem
Ezt#a teljcsitményt a dolgozó parasztság\' között végzett jó politikai felvilágositó munka során a tcjbegyüjtés fokozott teljesítésével, valamint jobb munkamegszervezéssek a munkaidő gazdaságos kihasz. uniósával akarják elérni.
Az üzem kommunista munkásai vállalták azt is, hogy december 21-ig megalakítjdk .?\' érni .pártszervezetiiket* .
Kedd. 19S0. dec. 5.
7
A löldiuűvc&M/.üvclkezelek válaszú . ~ a MEZŐKER-nek
A\' Gyümért nagykanizsai telepének termelési értekezletén bírálták a iöldmüvesszövetkc- zctek felvásárlóinak munkáját és a hibák nngyrészéértaföld- müvesszövetkezeteket okoiták. Kétségtelen, hogy a föltfmű- : vesszövetkezetek a nagykani- zsai járásban nem végeztek kifogástalan munkát, de rá kell mutatnunk arra. hogy <a hibák túlnyomó többsége, amely « dolgozók ellátásának hiányosságait okozta, igen nagy részben a Gyümért nagy- kanizsai telepének szervezetien munkája következtében mutatkozott meg.
Erre az állításunkra számtalan példát tudunk felhozni. Zalaszentiakabon például a • földmüvesszövetkezet hét alkalommal hívta fel a Gyümér- tét. hogy van hét maisa birsalma ja. A Gyümért a birsalmát nem vitette el és az egész mennyiség « földmüvesszövet- kezetnél rothadt. Sandon hét és félmázsa barack rothadt cl. szintén a Gyümért felelőtlen eljárása következtében- Ha- aonló történt Becschclyon, ahol elrothadt a körte éa az ulma mert nem szállította cl idejében a Gyümért Szépet* noken 40 mázsa körte ment tönkro. Amikor felhívták u vállalatot, hogy szállítson idejében, mert a körte rothad, a vezetőség azt válaszolta: csuk ^váiogustfák ki. És hasonló cseheket még igen sokat tudnánk felsorolni.
A Gyümért rossz munkája iizonban egyéb vonalakon is megmutatkozott. A nemcs- párfrói földművesezövetkezet felvásárlóját hatszor hívta be például elszámolásra a vállalat ezzel természetesen nagy, felesleges kiadást, okozott a szövetkezetnek. Az elszámolás során a vállalat 6400 forint hiányt mutatott ki. később mcgállapitotfák. hogy » hiány nem annyi, hanem csak 2300, viszont még ez az adat sem fedi a valóságot ami azt bizonyítja. hogy a vá\'lalat könyvelése
rossz.
Árdrágítással vádolta egyik felvásárlónkat a Gyümért a termelési értekezleten. Ugyanakkor a vállalat a burgonya ^felvásárlásánál 6U fillérért vette át a dolgozó parasztoktól a burgonyát akkor, amikor szövetkezetünk szállítási szerződést kötött a dolgozó parasztsággal. A 60 filléres felvásárlással igen megnehezítette a földmüvessző vetkezetek munkáját. Galamboknak a káposzta szállítására 6 fillért ígért kilónként Wollák György és az elszámolásnál csak 3 fillért adott- Nagybakónakon a szövetkezet által beállított gyümölcsfelvásáriótól Wollák nem vette át az árut hanem egy uj gyümölcsfelvásárlót állított be. megsértve ezzel a szövetkezeti demokráciát, ezzel szövctkezetdicnes maga- tartást tanúsított.
így szedtünk csokorba azok közül a hibák közül néhányat, amelyeket a Gyümért termelési értekezletén szintén cl kellett volna mondani, hogy az oddig elkövetett hibákon okul- va a jövőben az eddiginél sokkal jobban szervozzo meg a Gyümért « munkát A vállalat december 1-én újjáalakult, s felvette a MEZŰKKK nevet, elvetve a sok hibávul köritett Gyümért nevet. A fö\'dmüves szövetkezetekbe tömörült dolgozó parasztság és a városok do\'gozól azt szeretnék, ha a vállalat újjászervezése egyben a megjavított munkát is je’entenó és n jövő é-**»~n. n , földmüvesszővctkczctckkel szoros kapcsolatban, együttes \'\'rővel kiküszöbölnénk minden hiányosságunkat, hogy méltóbban sorakozhassunk fel a magyar dolgozók békeharcában. az ellátás megjavításával harcolnánk az el\'cncég ellen. «me\'y, megkapaszkodik minden hibába, hogy népi demokráciánk erejét csökkentse, gátolja békeharcunkat.
A nagykanizsai járási füldmüvcsszö vetkezetek.
Miért .nincs még villany az alsónemesapáti tanácsházban?
Augusztus 31-én községünkben lágyult a villany, hirdetve ötéves tervünk újabb eredményét. A község dogozói nagy örömmel fogadták hogy az egészségtelen petróleumlámpa helyett végre villany világit házaikban. m
A villany beszedésének munkálatait a MEZÖVILL keszthelyi kirendeltségének dolgozói végezték, de a teljes befejezésre még most sem kc- rü’t. sor. Igaz,, hogy a villany kellő világosságot ad az utcán\' járóknak ia. de az utcai villanykörtéket nem látták cl védőburákkal éa Így sűrűn izzó- csorérc\' van szükség. Az udvarra és a lakásokba beszerelt égőket sem látták cl ernyővel.
Már többször megjelentek a községben azzal \' u kéréssel, hogy a tanács, hivatalos Írással igazolja a munkálatok elvégzését. A tanács ezt % kívánságukat rc.m teljesitette és nt*m is teljesíti addig, mjg a hiányzó részeket fel nem szerelik.
Most Nemcsrádón dolgoznak éa a tanáé? már kétszer Is érintkezést).\' lépett Velük, hogy az újonnan kapott tan&c.sházba vezessék be a villanyt. Úgy egyeztek meg. hogy kocsit biz tosltanak számukra, amelyen a szükséges anyagot a. helyszínre lehet számtani. Megígérték hogy rövidesen bevezetik a viParvt do ^7 igérot
a mai napig is csak ígéret maradt. Közben már írásbeli kérelmet is küldött a tanács a körzeti ellenőrnek, amelyet válaszra sem méltattak.
Most annak ellenére, hogy á villanyvezeték alig 15 méterre húzódik a tanácsháztól, lámpánál vagyunk kénytelenek dolgozni. Felhívjuk az erre illetékesek figyelmét, nézzenek utána, ki felelős azért, hogy a MEZÖVILL keszthelyi kircn- de’fségének dolgozói községünkben ilyen hanyag munkát végeznok és felelőtlen Ígérete, két. tesznek. Kérjük, hogy községünkben a villany bevezetését végre teljesen fejezzék be és fa’álJannk módot arra. hogy a tanácsházba is megtörténjen a villany bevezetése.
Alsónemesapáti tanács dolgozói nevében: ^^^^NémetHIstvánelnölr
ZALA
At MDP tilamcryei pirtbliotWáfának napilapja.
Felelős szerkesztő- Szántó J-nő Felelős kiadót Daraboa Iván.
. Szerkesztőség! Zalaegerrzeg \'Cossuth ÍLa]o»-U 22 Telefon 2MI Vagykanlzsa Zrínyi Miklós-a 29, Telefon: 54.
•\'adóhivatal Zalaegerarec Szé fc,enyf tár 4 Telefon 102 Nagy yanizsa Sztéltn-ut 8 Teiefor, sas Készüli a Vasmegvo Nyomdába? Szombathely- Kossuth Lajos-o- .6 Telefonj M. . * X
•-dAiM felel: HegedO* Gyola
Uöireh
— Gázfogy avatok Ügyeimébe! Ma, azaz kedden délután 3 órútó\'. 5 óráig Nagykanizsa belterületón gázszünct lesz. DAT Termelési Osztály.
. — Zalabéren ts a tanácstagok járnak elöl a begyűjtési munkában- Nagy János, ifj. Farkas János Halász István. Salamon János\'begyűjtési előirányzatuk több szőrösét adták be a földműves, szövetkezet raktárába. >
\' — Az MNDSz wagyrécaei szervezete a nagy kastélyban jólsikerült műsoros estet rendezett.
— Kutfei községet begyűjtési versenyre hívta ki Lovászi-
__ Jólsikerült a tenyészáliaifei-
vásárlás Kehidán.
— Maróé község dolgozó parasztjai kissé el vannak maradva a mélyszántással. Eddigi eredményük 92 százalék.
— Geilcnházán az olajlen .szerződéses termelési lekötése 102 százalékban történt már meg.
_ Düh Józsefnél Újudvaron hat kereszt csépoletloa rozsot ta Iáitok, ami sehol sem volt bejelentve. A feljelentést ellene az elszámoltató bizottság megtette-
— Szcntg.vörgyvölgy községben társadalmi utón autóbusz gepko- cairrint és személyzeti szobát építenek-
— Nemesbítésen u dolgozó parasztság tejbegyüjléai kötelezett jégének vontatottan 4«**z ©leget.
— Nagyszabású utca- éa térpar- koaitéal munkálatokat végeznek Csöqjödér községben. Mintegy 300 köbméter földanyag befuvaro- záséval terűlcUinUUisokat cszkö. *öln«k.
— Habét község demokratikus kormányzatunktól fásításra 4900 forintot kapott. Ennek sorún 240 darab diófacsemeto kerül elülte tésre.
Apróhfrdíefés
A város belterületen nagy kér tcs-ház 16000 forintért eladó. Érdeklődni lehet Mohácsj ingatlan- közvetítőnél. Nagykanizsa, Ady
Endre-utca 21. __ _____ (2036)
Vennék használt konyhaszekrényt, íróasztalt. Egervári. Nagykanizsa Éozgonyi-u. 19. (2032)
Város belterületén házrész szabadkézből eladó. Érdeklődni a nagykanizsai kiadóhivatalban-
__________• (2034)
Térkepmcrőt (kerekeset) keresünk sürgősen megvételre. Cima nagykanizsai kiadóban. (d)
Ellopták vasárnap este Zala egerszegen az állomás elől férfi- kerékpáromat Nyomravezető Jutalomban részesül. Cím a zala-
Felhívjuk azon motorkerékpár tulajdonosokat, akik motorkerék- párukat 1040. vagy 1050- év folyamán a Csepel, vagy a Műszaki Kisgép Nagykereskedelmi Vállalatnál szerezték be és a közieke déshez szükséges forgalmi okmányokat mLg nem kapták meg, Jelentkezzenek a Szombathelyi Mű- szaki Kisgép és Kerékpár* Nagy kereskedelmi Vállalatnál Szombathely Köztársaság-tér 23, (111)
Költözködés miatt többfdc holmi, usztaliiüzhely, petróleum, főző. zsírosvindely. úsztál* atb. eladó. Zalaegerszeg, Tüttőasyut 8. (112)
Zongorát vagy piunlnót bérel \'énk- Cím g nagykanizsai kiadó- bún- (2021)
Egv szép előnoba-falat és egy 25—SV) litere* zslrosbödönt ven -\'ék. Címet « nagykanizsai kiadó b* Vémn. (2031)
Eladó nagyobb belsőség terű- ’elt«| gazdasági Ingatlan, istállóval. pajtával. íerféíól&kkal- adó •nenle* alápincézett összkomíor ‘os háromszobás lakáesal. Ezen- *-*VÜl tőhb e’ídó VQIAnhdrő ole«4 \'•ZT.Vít ftvVílfírhMS
Sugár-p. 42 (ínam
Megvételre*! keresünk \\ páncél szekrényt- Méretet, árat feitQn hetnl.. Címeket a nagykanizsai kérjük/ , (2041)_
Gyűjtsük a bélyeget
Bélyeggyűjtői propagandanap Kanizsán
Vasárnap délelőtt a nuífy-1 iunizsai Magasépítési* Vállalat kulturtenneben Légrádi Dezső újságíró, értékes és színes előadást tartott az úttörőknek a bélyeggyüjtésről. A teremben 200 körül lehettek az úttörők, akik t&nitóíkkal jöttek erre az előadásra. Érdeklődéssel figyelték az előadót, amely a propaganda-nap keretében gazdag ismertetőt adott.
Légrádi Dezső elmondta, hogy havonta, vagy két havonta egyszer versenyt rendeznek- A mai előadás célja: a szervezett bélyeggyüjtés megvalósítása. — A múltban a bélyeggyüjtés is csupán üzlet volt. Most a közvagyont őrizzük meg. amikor bélyeget gyűjtünk. Ezért óva intelek benneteket attól, hogy bélyegért sok pénzt adjatok ki. A hiányzó bé’yegeitcket szerezzétek bo csere utján, amire megkapjátok az alkalmat. Ismerőseitektől kéríétek el az érkező levelek bé\'ywrét én ha sok van be\'őle. akkor cserélio. tck. — Maid rátért arra. hogyan kell helyein kezelni n
bélyegeket. Például a levélről nem szabad lefejteni, mert ak. kor „ablakos14 lesz. Szépen km rül kell tépni, aztán vízben le. áztatni. A borítékban lévő se. lycmpapirt. ami legtöbbször lila színű, el kell távolítani, mert ez megfesd a bélyegeket! ami által értéktelenné válnak. A tinta ceruzával ^ áthuzotta- kat is el kell dobni. Aztán bé- szélt a íóghiányos bélyegekről, amire szintén vigyázni kell. mert ezek értéktelenek- Hozzászólás nem volt de amikor megindult a beszélgetés. alig győzött válaszolni, mert mindegyik úttörőnek volt valami kérdezni valója. Bemn. tatták albumaikat. Egyesek- nek máris egészen szén bélyeg, gyűjteményük volt. Lázas izgalommal várták a sorsolást, amit Légrádi Dezső már az előadás folyamán bejdeulett. A fiatul úttörők nagy kedvvel fognak hozzá a bélyegeyüitég. hoz. A szórakozás mellett föld. ntizl Ismereteiket is gyarnnlt. iák hlszon a bé’yog tükörképét adja az állum ¦ életének, amely m bélyeget kludt-1.
Autóbuszt kér Egerszeg
Au idő pénz. Igna ex a mou. dús. Krro gondolok, valahányszor a vasúti kocsiból kis/jtll- va átjövök a zalaegerszegi vú- róU\'rmen és kiérek n* állomás jtőtti térre. Nyakamba veszem n várost és kutyagolok sok esetben több mind kot kilómé, tért, hármat is. ha történetesen uk Ola-ut végére szól u megbiz-atníoui- Kis bizony gya. kori eset, hiszen Egerszeg téglagyári üzemei azon n részen vannak. Egy tnősik üzem. a Kaszaházi malom, az is körülbelül két kilométerre fokazik a vasútállomástól. A törvény- ház és még igen sok fontos hivatal sem sokkai közelobbre.
Már most, hu nem akarok gyalogolni, taxiba csapom magamat Ez pedig méregdrága. Csak csodálkozik az ember, amikor a Marx-téren kilép a taxiból, aztán tiz forintért
tartja marhát a taxitufa}do.
no*f
Nemesük a pénzzel, hanem cc Idővel is koll tukarékoíkod. műik. Lcjuio egy egészséges, javaslatom. Ugyanúgy, ahogy Nagykanizsán is • vau, a MAVAUT dilit non ha a ne- gyeszékhelyen in egy kocsit én ez a helyt Járat mindem ér. kezó vonattól mini mól in vitel, dij ellenében nxdllitna bua dolgozókat a központtól igen mennze cnö állomásról. Ezt a helyi járütot gondolom az «!- lomiís és a Marx-tér, valamint az Ola-uti sz^Aaszon a tóg’u. gyűr vállalatig minden különösebb nehézség nélkül a legrövidebb időn belül megin. ditja a MA VAUT kirendelt ség.
Sok-sok dolgozó nevében: GERENCSÉR JAX0S
Tavaszi csavatát kereste a Vasút
NVSK—N. Épilők 4:3 (2:3).
500 néző. Barátságos, vezette: Székely.
NVSK: Kiss — Placskó, Né- mrtth. Semsi — Fenyves, Both — Szabó. Dézsényi, Egres, Horváth, Sárdi.
N. Épilők: Péücrvári — Király
I. Szobocsúny, Cindris — Dezső, Szabó — Madcrka, EUcr, Vajdai, Táncos, Király II.
Az Építők széllel hátban kezdenek és mindjárt támadnak is, a vasutasok védelme komolyla- lanul veszi a játékot, aminek eredményeképpen a szemfüles Táncos nagy gólt lő. 0:1. A gó\' után ellentámadásba kezd a vasút. Ennek során Egres ballábbal hatalmas gólt lő. 1:1 a gól után továbbra U a vusut támad és egy s*cp támadás vegén Szabó juttatja vezetéshez a vas. utat. 2:1. Feltűnő a vasulu* védők komolytalansága és fölényes- kedése, amely először Vajdainak, majd Király ll.-tiek öd alkuimat gólszerzésre. Igv a félidőt az Épl. •ők 2:3 arányban nyerik. Az első félidő hátralévő perceiben Ma- derka lő két Ízben is kapufát.
A Xl. félidőben a vasút felfor- gátja \'a csapatáé, amely igv alakul: Nagy — Szabó, Németh, Placskó — * Dérfalvl. Bo*h —- PróhajtUékos, Horváth, \' Egres, Szabó 11.. próba játékos. Az Épi ‘Őknél Szabó\'helyett Horváth játszik. A* első jwrcekben mind •ári a vasutasok veszik 4* az Íré- iv^á*? és h^rom perc alatt ké* gólt lőnek. Először a próbajá’é- kos ba’.jzélső majd utána Egres lő gólt. 4:3. A vasút továbbra i* támad, de a kíünóen védekező Építők minden támadást rombolnak.
Az Építők szórványos támadásokkal kísérleteznek, de a* eredmény már nem változik.
Bírálat: Közepes iramú mérkőzés, amely inkább a vasút tavaszi csapatának tkeresése jegyében folyt le. Az ily tartalékosán felálló vasútnak így sem volt nehéz kólvállra fekletnl a jp* játszó Építők csapatát. Jók egyénileg: a ba’.szélsőt játszó próba* játékos. Egres, Bőül, az Építőknél: Ellcr, Táncos, Dezső és Vajdai játszottak jól.
A
12 TALALATOS SZELVÉNY
Hooréil—C«rpe\'lhVn«iv* 1
Tnlnlt. Tárna—Dl. V«k#« t S;l
Pő*ji«-ni)OH» 1 t;i
Orörl V.—Dorogi Tárni* . t Szdintm\'.h. Lók.—Vntus 1 15
HrHiMTIC—EWro . *
Hnlir. Tárna—nPSE 1 í l
Tuilllce—l*o«U« t * J
8oricx—KüJfSfW-tp. T. 1
8/^rcdl Honféd—TiUb, É. 1
Harknd—Oroahása 2 * *
tJaUtonfürcd—Pét *
SOK TELITALÁLAT —
KIS NYEREMÉNYEK
Tolo-eredmények: 12 taülato*
azeivénv voh 157 darab- egyen" ként 335 forint, 11 Pilólntos 1445. fejenként 35 forint. - 10 Ulála\'os volt 1I-693- fejenként 7 íorm»ot fizetnek ki._________
Olvasd
a
SíéumegtHkuritÚM mozgalom indult az egér szegi Eütoliázbau
héicvi fegyházul kapod egy burgonyarcjtegclö huták
A’f* MIH* ZALNHLGYLl PÁRTBIZOTTSÁGÁNA.K NAPILAPJA
\'V\'i. évfolyam 2S3. szám.
toéd
Előre a kuköricabegyiijté: teljesítéséért
A Mafyar Népköztársaság r-jiüsztcrtanácsúnak vasárnap jncgjcl^t határozata az ál!a;- un-.észtés és a takarmányter- rv!v\\ tVjlcsziéscről az 1951—
1években megállapítja. hojr>‘ Pártunk és demokratikus iorfnányzatunk. a munkásosztály segítő támogatása, való-, ránt a dolgozó parasztság Morgajmus munkája; eredmény,.ként az 4 ország: állatállománya jelentősen megnövckc- di 11-
Több mint felére csökkentette megyénkben is a fasiszta háború pusztítása az állatállo- & ínyt. Ma viszont a szarvasmarha és sertésállományunk jóval mcgha\'adja a háború előttit.\' a lovak^záma is megközelíti dzt. A hiba azonban az. hogy ezeknek a jószágoknak a nagyobbik része clkor- ctosodott és Így továbbié- nyésztésra alka’matlan.
ötéves népgazdasági tervünk egyik főfeladataként\' a mezőgazdaság mellett á Puttony ész-, tésíink elmaradottságának fel* s/éunolását tűzte ki. A raegyé. Kn is- megtörténtek az első lépések-a nagyüzemi szocia- \\iíla állat tenyésztés megte- umtésérc ,mint például az- andráshidai. aisórnjki Állami gazdaságokban és kevés kivé- telié! ‘ termelőszövetkezeteinkben, hogy a dolgozb parasztság állatállományát feljavítsuk.
Amikor Andráshida . község fiolgozó parasztjai takarmány- gabonabcadási kötolezettsó- güjgek 485 százalékban tettek eleget, akkor arra gondoltak. bőgj\' a dolgozó nép állama kétszeresen fizeti azt nekik majd vissza. Először is bizto- sitják a nagyüzemi szocialista álíktlgnyésztés részére a megfelelő mennyiségű takarmányt, •rután pedig a nép állami a dolgozó /parasztság számára fink igy tudja u megfelelő Mennyiségű. továbbtenyész- tésre_alkalmas állatokat biztosítani. így beszélt például Szabó Gergely népnevelő Hu- bóton: • A tukarmánygubonu begyűjtés hazafias kötelesség. Ezért teljesítette a község az előirányzatát már az elmúlt bét végén 320 százalékban. Znaistvándon a szénabc- adás 10 nappal ezelőtt még r./ 30 százalék alatt volt. A vúitszervezet, népnevelői házi- imitációra indultak és elmondták. hogy milyen fontos nem. zi;tgazdaságl érdek fűződik ¦-nnek n munkának maradékta- !an teljesítéséhez. Megértették n község dolgozó kis- és kö- ?épparasztjai, ma már az elő-] írúnyzat 148 százalékánál tar-
tatiak;
állatál\'ományunk fejlesztése nemcsak elsőrendű gazdasági [\'•ladat. hanem döntően politikai harci feladat is. Tudja ezt
u. dolgozó parasztság ellen- *‘Ke a kulák is. És amikor ít-ra uszít — mint pc’dául Pö-; löskefőn is —. hogy a t»kar-
mánygubonu és a kukorica begyűjtési előirányzatát ne teljesítsék. éppen \\ rainiszterta- náesi határozat megvalósítása ellen agitál.
A lebenyei járás a kukorica begyűjtésében —\'annak ellenére, hogy a legjobban termő vidék — szégyenteljes* 25 százalékos teljesítésével utolsó helyen kullog. Emögött a szám mögött a Járási\' Pártbizottságnak fel kell ismernie az ellen- ség kezét! A pártszervezetek népnevelői áttanulmányozva népköztársaságunk . miniszter- tanácsának az állattenyésztés fejlesztéséről szóló határozatát, « kukorica és takarmánygabona begyűjtésének maradéktalan teljesitése érdekében fogjanak hozzá u politikai felvilágosító munkához.
De a kukoricabeadás általa- ben megycszcrtc vontatottan haladj hiszen a megye részére reálison megállapított mennyi, ség -10 százaléka gyűlt, még csuk össze a földmüvesszövct- kezetek magtáraiban.. A lent.1 ég -zalttSícntgrótl járások is le vannnk mafadva ezen a téren. Az cserszegi járás községeinek párt- és tömcgszervczctcl ismerték f<jl leginkább a megyében ‘ a talcarmánygubona beadásának rendkívüli nemzet- gazdasági jelentőségét.
A kulákok megpróbálkoztak aljas támadásaikkal ebben a járásban is. de 87>kulákot kaptak rujta és lepleztek le a falu dolgozó parasztjai előtt & párt- szervezetek népnevelői, mert spekulációs célra vissza akarták tartani, eldugtak pincébe, Pajtába, padlásra a takar- mánygabonájukat. Hámos Je- nőné. zalaistvándi malmos, akinek mellesleg \' 30 hold földje is van. 70 mázsa szénát akart clfcketézni. Zalaszent- mihályon a szövetkezeti terményfelvásárló a megengedettnél magosabb áron. főként, a kulákoktól szedett össze kukoricát. összejátszott a vesz- prémmegyei Hegymagos köz- ség szövetkezeti termény felvásárlójává] és óz átvételi jegyet is oda küldte át. A tanács már az első szállítmányt lefoglalta. Megindították ellőne az cjárást-
Rendkívül fontos tehát, hogy a takarmánygabona • és kuko. rica begyűjtésre az eddiginél nagyob gondot fordítsanak pártszervezeteink és a tanácsok. A kukoricabcgyűjtés jó teljesítése fontos feltétele állatállományunk fejlesztésének, ugyanakkor iparunk nyersanyagellátásának is.
. A begyűjtés állami feladata elsősorban a helyi tanácsokra hárul. Éppen ezért a tanácselnökök és titkárok az eddiginél jóval nagyobb súlyt fektessenek n begyűjtésre, amely- nők sikeréért személyes felelősséggel tartoznak. A íöld- művesszövetkezetek aktíváival karöltve, a Párt népnevelőinek segítségével fokozzák a kuko- rieabcgyüjtés lendületét.
Ara 50 fillér
1950. december 6. Szerda
\\ belügyi és külügyi költségvetést tárgyalta kedden az országgyűlés
Az országgyűlés- keddi ülését Drahos Lajos nyitotta tncg. az ülésen megjelent Riikosi Mátyás elvtárs, az MDP főtitkára, Rónai Sándor elvtárs. u Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, Dobi István, a minisztertanács elnüfce és a kormány több tagja.
Elsőnek a minisztertanács és a hozzátartozó kisebb tárcák költségvetéséndk tárgyalását
kozdték meg. Ennek előadója Nayyistók József, az országgyűlés alelnökc volt. Részletesen foglalkozott a Magyar Tudományos Akadémia költségvetésével, majd a Népgazdasági Tanács és hozzá- tartozó intézmények költségvetésével .foglalkozva megállapította, hogy az 193f. évi glőiránvza! 321 millióval haladja meg az előző éri 1.151 millió forintos clőiránj- zatót.
A Népgazdasági Tanács sikereden támasztja alá a minisztertanács munkáját
A tárca költségvetéséhez Kiss Károly elvtárs szólt hozzá.
Kiss Károly elvtárs beszédében először az újjászervezett Tudományos Akadémia költségvetését Ismertette. Részletesen bészá- molt arról a fellendülésről, ami az Akadémia munkásságában lentkezctt. Elmondotta, hogy ebben a költségvetési évben 6 millió 800 ezer forinttal többet fordítunk tudományos éle- , tünk szükségleteire, mint tavaly.
Ezt a többletkiadást az te--zi indokolttá, hogy a Szovjetunió pél. dájára Akadémián^ rpegkezdte saját intézeti hálózatának\' kiépl lését. Megindult a szervezeti tudományos káderutánpótlás fo-: lvaitiala. Tudományos ősztőndi-- jákra 3 millió 710\',ezer forintot irányoztad* elő.
Kiss Károly elvtárs ezután a
^Népgazdasági Tanács költségvetésének ismertilésévd foglalkozott. Beszélt a Tanács eddigi eredményeiről, majd a Népgazdasági Tanács és u helyi tuná. csők kapcsolatairól.
A Népgazdasági Tanács munkájában a bürokrácia e-.leni harc. az államapparátus racionalizálása és 0/ anyaggazdálkodás\' megszervezése töltenek be fontos szerepet. A Népgar- daságt Tanács előkészítő munkájában elvi jelentőségű határozataival zlkereserr támasztja alá a minisztertanács mun káJát.
A Tanács több határozata hozzájárult a dolgozók életszínvonalának emeléséhez. Kiss Károly elvtárs pédokén! itt a lakásépítésbe vonatkozó határozatot cm Illette.
Egyre javul dolgozó népüukuek a köztulajdonhoz való viszonya
Az Állami Ellenőrző Központ költségvetésével kapcsolatban Kiss Károly elvtárs utalt azokra a megriőwskcdeU feladatokra, melyeket szocialista ’ gazdaságunk gyorsiramu fejlődése állít az AEK jelé. Az ujtipusu ellenőr, zés kialakulása után az AEK egyik legfontosabb feladata: a központi eHpnőrzés vidéki szerveinek komoly kiépítése.
— Az AEK által megszervezett közérdekű bejelentések hivatala lehetővé teszi — mondotta,,—, hogy a Népköztársaság állampol-\' nvrzte.
gárainak alulról gyakorolt ellenőrzése teljes mértékben kifejlőd, hessen.
A hivatalhoz beérkező közérdekű bejelentések alapján szabotázscselekményeket hiúsítottak meg és kártevő eleme- . két lepleztek le. Ez mutatja azt az uj kapcsolatot, amely dolgozó népünknek a köztulajdonhoz való egyre Javuló viszonyát jellemzi.
Az előadó ezután az Országos Tervhivatal költségvetését
Nagyobb mértékben kell elsajátítanunk • a Szovjetunió tervezési tudományát
r— az ötéves terv második esztendejének megnőtt feladatai, val karöltve fejlődik Tervhivala. lünk feladatköre is. Eddigi munkájában a Tervhivatal lényegében megfelelt a vele szemben’ támasztott! követelményeknek. Terv- gazdálkodásunknak azonban még csak az eleién tartunk — állapította ineg Kiss Károly elvtárs.
• > • *, * >* »
Tennivalóink vannak még a tervező mérnökök, technikusok és tudósok marxista-leninista képzettségének emelése terén Is. Nagyobb mértékben kell • elsajátítanunk a Szovjetunió tervezési tudományát.
A\' Találmányi - Hivatal költség- vetéséről\'“szólva- Kiss Károly elvtárs hangsúlyozta a találmá. nvok bevezetése körül még fellépő bürokratizmus kiküszöbölésé- hdk feltétlen szükségességéi Megállapította.- hogy újító mozgalmunk további megerősítését és támogatását népi demokráciánk fontos feladatának kell tekinteni.
A Statisztikai Hivatal költség- vetésével kapcsolatban ismerttet. •te az előadó u statisztika nj munkaterületeit, majd hangsúlyozta, hogy
a. Statisztikai Hivatalnak az a feladata, hogy az egész nép gazdaságunkat átfogó nyilvántartó szerv legyen.
Kiss Károlv elvtárs végül a Munkaerőtartalékok Hivatalának költségvetéséről szólt. Elmondot- la, hogy itt a legfontosabb tétel a mintegy 79 ezer ipari tanuló részvét én h\\- biztosítására szánt \'Övszeg.
Meg kell szüntetnünk a szakraunkáshiányt!
— 97 tanulóot’.hon. 40 ipari tanulóműhely és 130 ipari ta. nulóiskola gondoskodik ipari, szakmunkás szükségletünk klelé-\' gitéséről.
Ezen a területet) az a döntő tény határozza meg a feladató- k*t. . hogy mrtrsrSnt országunkban
a munkanélküliség és szak munU:lsh iúny jelentkezik, különösen aj építők, a bánya és a nehézipar területén.
A továbbiakban a hivatal munkájának eredményeivel és hiányosságaival foglalkozott.
— A költségvetést teljes egészében, úgy a magam, nnnt pártom nevében, elfogadom —- fejezte be felszólalását Kiss Károly elvtárs-
Kiss Károlv elvtárs nagy tapssal fogadott beszéde után’az országgyűlés a minisztertanács és más kisebb tárcák költségvetését egyhangúlag elfogadta.
Kz.után megkezd lék w belügyi tárca költségvetésének tárgyalását. Bugár János rendöraíé/re- des előadó emelkedett szólásra, majd Pongrácz Kálmán elvtárs. a Fővárosi Tárnics Végrehajtóbizottságának elnöke szólalt fel- Pongrácz Kálmán elvtárs a belügyminisztérium k öl tségvel ésé t
tárgvo\'ó beszéde elején a II.
Béke vilá ek on gresszus ha tá rozs*,
tálról szólt és rámutatott arra, hogy a belügyminisztérium kőit ségVc«}lét is a kongresszus által megszabott feladatok szempontjából kell vizsgálni.
Rendöraézíünk: alkotó munkánk, békénk védelmezője
A továbbiakban mcgálianitob |u. hogy Népköztársaságunk tej- íődése szempontjából az uj állami sasrvezet megszilárdítása. <a belső rend biztosítása és a nép- vagyon védelme azok az alapvetően fontos feladatok, amelyek a belügyminisztérium előtt állanak. Hangsúlyozta, hogy
minden esetben eröteijcfeea kelt fellépni a tervszerűség, vagy a tervfegyelpm megbántó! val szemben.
Megállapította! hogy a munkaié. gyelctn és az uj módszerek yj alakítása terén még sok a tenni, való az államapparátusban. A tanácsok munkájáról szólva elmondotta, hogv
a dolgozó tömegek bekapcso- \' láaa a* ügyek intézésébe megszílárdltoltu az együttműködést a Párt és a nép legszélesebb rétegei között,
A továbbiakban a rendőrség munkájáról számolt be Pongrácz Kálmán elvtárs. — Míg a tőkés országok rendőrségei durván kiszolgálják az önkényuralmai, addig dolgozó népünk szeretettel fordul rendőreink felé, akik az alkotó munka és a béke rendjének védelmezői.
— A 19 raegvei kapitányság megszervezése elősegUcPc a tanácsok és a rendőrség munkájának jobb összehangolását
Ezután arról beszélt, miként lep. lezi le a rendőrség a közellátás terén jelentkező ellenséget. Majd arról a munkáról szólt, amelyet a rendőrség a közlekedési balesetek elhárítása terén végez.
A tűzoltósággal kapcsolatban megállapította, hogy annak fejlődése elmarad az általános fejlődéstől: A költségvetésben szereplő 166 millió forint jelentősen hozzá fog járulni ahhoz hogy az itt jelentkező hiányosságokat ki tudjuk küszöbölni.
Bestédének további folyamán PoDffrácz elvtárs kijelentette, hojty a háborús uszítok pr»-
vokádóival íremben köteles- só güuk magunkat mimlen vo nalon felvértezni — A költségvetést Pártom ás a ma- jjnm nevében elfogadom — fejezte
be beszédét Pongrácz Kálmán elv* társ.
Pongrácz KálmáD elvtár* után Katona Jenő szólalt fel a belügyi költségvetés vitájában.
Külpolitikánk föfeliulatu: a ItókAórt folytatott hűre
Katona Jenő beszedi\' után «z or. szággyvjíés a belügyi,tárca költségvetését általánosságban és részleteiben elfogadta és utána áttért a külügyi tárca költségvetésének tár. gyalására.
Szipka Józset elvtárs előadói beszédében mindenekelőtt azt hangsúlyozta, hogy
külpolitikánk legtöbb célkitűzése a béke védelme. A bekéért folytatott harc volt kül- po.ilikánk föle adata eddig és lesz az ctkövetkcxerdö esztendőkben is. Népköztársaságunk ar. idén még szorosabban felzárkózott lelszubaditónk es szövetségesünk, a Szovjetunió mellé és. bensőségesebbé fűztük kapcsolatainkat a népi de mokratjkus országokkal. Feladatának tartja a külügyminisztérium, hogy normális gazdasági és politikai kapcsolatainkat fenn- tarlsa és kiépítse a kapitalista "államokkal. Ugyanakkor a kapitalista országok — az Egyesült Államok vezetésével — barátsóigtalan, sót ellenséges magatartást tanúsítanak a független népekkel szemben, Az Egyesült Államok és Olaszország minden nemzetközi
jogszabály semmibevevésével egyszerűen bezárta konzulátusainkul, Angiik pedig önkényesen megszakította a kereskedelmi tárgyaláso.
kát.
A továbbiakban arra mutatott rá, hogy
a külügyminisztérium és a külképviseletek politikai és szociális összetétele jelentősen megjavult. A legtöbb követség élén ma már munkások és dolgozó parasztok állanak.
— A megnövekedett feladatok
mellett — mondotta —, a költség- vetés elkészítésénél szigorú, de észszerű takarékosság érvényesült. Ugyanakkor elsőrangú fontosságú feladatának látja a külügyminisztérium. hogy a békéért folytatott harc erősítése érdekében még szélesebb alapokra helyezze a tájékoztatási munkákat. A költségvetést abban a biztos tudatban foga. dóm el, hogy a külügyminisztérium továbbra is jó munkát végez a reá háruló feladatok haladéktalan elvégzésében.
Szipka József elvtárs előadói beszéde után Mód Aladár elvlárs emelkedett szólásra.
Tito és cinkosai uj agressziót készítenek cló\'
-— A ml külpolitikánk u béke politikája — mondotta. — Nagy. célkitűzéseink megváló- sltáíáboz hckcrc és a béke- szerető országokkal való egjüttmüködésre von szükség.
A 75íkc biztosítása megkövc leli: egyrészt a béke erőivel való együttműködés elmélyítését. másrészt minden függetlenség elleni támadás határozott visszautasítását.
Rámutatott ezután a békcszerelö, szocializmust építő államokkal, valamint a béke és a haladás élenjáró országával, a nagy Szovjetunióval való gazdasági és kulturális. együttműködés terén ez évben elért eredményekre.
— A Szovjetúnióval kötött műszaki és tudományos egyezmény keretében nyújtott segítség döntő módon segít bennünket ö\'évcs tervünk nagy alkotásainak létrehozásánál — mondotta.
Továbbiakban arról beszélt, hogy
a magyar külpolitikának számolnia kell azzal, hogy közvetlen szomszédságaiban amerikai imperialistáknak olyan elvetemült ügynöksége működik. mint Tito fasiszta klikkje, amely szakadatlan ha társér tűsekkel .provokálj* a magyar népi,, demokráciát. 1S50. folyamán a jugoszláv határszpr- vek 101 esetben követtek el határsértést Magyarország cl- . len. Tito és cinkosai sorozatos provokációkkal igyekeznek előkészíteni egy uj agressziót, nm»lyct imperialista gazdáik Európában szerelnének kirobbantani.
Amerika uj Koreát akar
— Ugyanezt a célt szolgálják »z amerikai imperialistáknak Nyugat-Németország felfegyver- /cséré irányuló törekvései is. Nyugat.Nómetország amerikai főbiztosa maga Is bevallotta: .Amit jelenbe/ Kijugal-Wdmelor. szdqbun a inül unk, n: ugyanaz, amil a mi liadsercgilnk te»i Ko. redban." Amerika’ uj Koreát nlcar, de most már Európában.
A magyar nép, amely H második világháborúban véglgszetv. védte u német fasizmus borzalmát, egész jelentőségében fellumcri ennek H gálád kísérletnek súlyát, a legmélyebb fethúbnrodáasai Ítéli el Nyu- gat-Németorszig fetfegyvmé- . . r sót,
cprv emberként áll ki a Szovjet, unió és n népi demokráciák prágai külügyminiszteri érlekosdrlé- nck nyilatkozata mellett.
Szerda. 1950. dec. 0.-
Hangsúlyozta ezután, hogy lel. jesen helytelen az a köVílikezte- tés, amely szerint a harmadik világháború elkerülhetetlen.
— A mi meggyőződésünk szó ríni — mondotta — a béke védelme igonis lehetséges, a béke védelme reális célkitűzése a békeszerelő, a szocializmust építő országok külpolitikájának. —• Ezután részletesen elemezte a nemzetközi helyzetet.
A külügyminisztérium költség- ycléséhez ezután Mihályffi Ernő, á. Kulturkapcsolatok intézetének elnöke szólt hozzá.
Harcolunk az emberek boldogságáért
-- Ktilpol tikunk feladatának
tartjuk a béké-s kapcsolatok ápolását minden országgal, amely a Magyar Népköztársaság függetlenségének tiszteletben tartása olaján a kapcsolatok fenntartását őszintén óhajtja — mondotta, majd arró bsszélt, hogy Amerikában és amerikai parancsra Angliában is megkezdődött a fasiszta módszerek nyílt alkalmazása. A washingtoni parlament fasiszta törvényeinek egy Lka megteremtette már Amerikában a másodrangu állampolgárok ka. Ugoriáját, akik ki vannak i\'.2- kesztve a polgári szabadságjogokból. Felállították már a kon- csnlrádós táborokat Amerikában. Ezzel szemben a mi országainkban konkrétan harcolunk úx emberek boldogságáért — mondotta.
— Ml azért építünk villany- erőmüveket, hogy minden házban világosság legyen. Azért vetjük cl a buzit, hogy mindenki jóllakhassck, azért bővítjük az iskolahálózatot. Eogy mindenki megszerezhesse a tudá*t, azért növeljük kórházaink számit, hogy mindenki egészséges legyen és minél tovább élhessen.
Ezt szolgálja a tárgyalás alatt lévő költségvetés is. A külügyminisztérium költségvetését, amely biztosítja u szükséges anyagi eszközöket külpolitikánk fontos feladatainak megvalósításához. elfogadom — fejezte\' b? beszédét Mihályffi Ernő.
Az országgyűlés határozatilog a külügyi tárca költségvetését általánosságban és részleteiben el. fogadlu. Ezzel oz országgyűlés kedd délelőtti ülés* végftért.
Attlee Washingtonban
AHIm bri‘ miniszterelnök hátfőn reggel Washingtonba érkezett. Kíséretében volt u birodalmi vezérkar főnöke, a brit külügyraifti*/*é-- rium tivolkíleíi szakértője é-t Róbert Halj gazdasági tanácsadó, Attlee tárgyalásai Trumannal hétfőn, az esti órákban kezdődtek.
11 Szakszervezeteit Országos Tanácsának IV. teljes ülése vasárnap folytatta a szakszervezetek uj alapszabályának tárgyalását
A Szakszervezetek Országos Tanácsa vasárnap íolytattu IV. teljes ülésót. Az ülésen Havrán István elvtárs. a Bá- nyász Szakszervezet főtitkára többek között n kővetkezőket mondotta:
— November 26-án a bányászok sosem Jutott többter- mcléssel köszönték, meg Pártunknak és kormányzatunknak az irántuk tanúsított gondos- ¦\'dáet- Ezen a napon a szén bányászat dolgozói napi előirányzatukat átlagosan 169 százalékra teljesítették és ezzel a teljesítményükkel felülmúlták a multbani legnagyobb átlagos termelési eredményeket. Külön meg kell említeni, hogy" ezeken az ünnepi napo kon a széntermelésben részt vettek a honvédséghez, vágj* gazdasági és egyéb funkciókba helyezett régi bányászok is. Ezek közül nem egy 200—300 százalékos teljesítményével járult hozzá az elért eredményekhez. v
Mind gyakrabban kapunk értesüléseket arról, hogy
megindultak a bányászat felé ex uj. fiatal munkaerők.
amelyek biztosítani fogják ;* magyar szénbányászat utánpótlását. Bányászaink tudják azt hogy a határozat végrehajtását elősegíteni annyit jelent. mint Pártunkat segíteni a célkitűzések végrehajtásában, meggyorsítani ötéves tel*, vünk végrehajtását, a szocializmus építését.
Több felszólaló után Kelne- numn Péter, a ceyloni szak- szervezeti szövetség üzenetét tolmácsolta a magyar dolgo- zóknok.
Lúnezos János elvtárs ismertette ezután az uj alapszabályok elkészítésével kapcsolatban a dolgozók részéről beérkezett indítványokat, és kívánságokat. így a Vasas, a Textiles. a Művészeti, a Postás és a Nyomdaipari Szak- szervezet juttatott el az alapszabályokkal kapcsolatos észrevételeket a SzOT-hoz.
Boa Péter elvtárs, a SzOT munkavédelmi osztályának vezetője hangsúlyozta: n munkavédelem területén jelenleg legfontosabb feladat a munkavédelmi bizottságok megszervezése. A szakszervezetek feladata, hogy komoly segítséget nyújtsanak* a munkavédelmi technika fejlesztéséhez. Pártunk Központi Vezetőségének és a minisztertanácsnak a határozata különlegesen sürgős feladatunkká teszi a szénbányászat munkavédelmének fejlesztését. ^
A teljes ülés utolsó felszólalója Borbás Lajos elvtárs, a DéFOSz főtitkára volt.
Az elhangzott, felszólalásokra Apró Antal elvtárs, a SzOT főtitkára válaszolt. Ezután a Szakszervizetek Országos Tanácsa IV. teljes ülésének résztvevői a következő táviratot Intézték Rákosi Mű. tyá» olvtárshóz: .
i>A Szakszervezetek Országos Tanáéra IV. teljes ülése forró szeretettel üdvözli önf, dolgozd népünk szeretett vezérét és bölcs tanítóját.
A Szakszervezetek Országos Tanácsa IV. teljes ülésének céllá nz v«tt,- hogy felmérje a Pórt Politikai lllrolfsógs Juliim 24-t határozata végrehaj tása tetín edd g végzet* műn- \'káakaf. A? Országos Tanács megállapított;, hegy bár vonnak kezdeti eredmények, de
még korántsem beszélhetünk n Párt által felfedett hibák felszámolásáról.
Az Országos Tanács ülésé, nek feladata volt. hogy megvitassa és elfogadja a magyar szakszervezeti mozgalom uj alapszabályát, mely fegyver lesz az előttünk álló feladatok megoldásában, n tömegekkel való kapcsolat megerősítésében.
Megfogadjuk, hogy Pártunk vezetésével kiszélesítjük a szocialista munkaversenyt az ötéves terv végrehajtásáért, emeljük a dolgozók politikai és kulturális színvonalát, küz- dünk a dolgozók jóléte emeléséért a tervgazdaság keretein belül.
ígérjük Rákosi elvtársiak hogy tovább harcolunk a Politikai Bizottság határozata
Románia városul és falvai ünnepi díszt öltöttek. Az or- szág legtávolabbi tanyáin, Ugyanúgy, mint a fővárosban, a férfiak, nők és ifjak az urnákhoz járultak, hogy megválasszák a népi tanácsokat, leszavazzanak a békére, a Román Népköztársaság virágzó jövőjére.
A román főváros ¦* utcáit zászlóerdö borította. Színes drapériák és választási felhi-\' vások díszítették az épületek faluit. A vállalatok, minisztériumok és intézmények épületeit n Román Népköztársaság zászlói és a világ dolgozó népe nagy vezetőjének, Sztálinnak, valamint a dolgozó nép első
Az Uj Kína hirügynökiis tudósítója jelenti a koreai hadszíntérről: \' A koreai néphadsereg és a kínai néni önkéntesek megsemmisítő csapátokat mértek a 2-es, 25-ös amerikai hadosztály, a török dandár és a 7-es és 8-as liszinma- nisfa hadosztályokra.
Ezeknek az egységeknek maradványai most rendezetlenül menekülnek déli irányba.
A koreai néphadsereg és a kínai népi önkétesek az arcva- nal egész szélességében előrenyomulnak. Már eddig elfoglalták Anzsut, Szinanszut. Kai- csungot, Szukcsunt, Szun- csunt, Szungcsunt és Kantongot, A koreai néphadsereg és a kinőj népi önkéntesek a lángokban álló Phenjan felé törnek, ahol a menekülő e\'len- ségcs csapatok felgyújtották készleteiket, az erőműveket és a lakosságot gyilkolják.
., f1 Aorfuj A dpi Donokra. tllaiH hazMruagHp vt\'phadsr. repünek föpanmctnoktuipn te. pt<1: A íiéphalNorcff csapatni továbbra i« sikere* hndmfive- , K\'í: folytattak az amerikai óh délkörén! cnnpntok ellen. Ansaiutól délre a néphadsereg ohu pata Inak nvnmásu alatt a* ollen?óir általános víssruvo. nótául folytat IHiettjuit irányában, ¦ ,
Rumlit utói északra a karcok ¦\\t Mdiai voaalAkon .folytul.
A lcefert prrtvídél^n a !t&P- tifitisere? egysegeinek pyo- másn alatt az ellenség foly-
maradékinlnn végrehajtásáért, Pártunk vezetésével a szak. szervezetekbe tömörült dolgo. zók egy emberként sorakoznak fej ez imperialistáktól fonye. getett béke védelmiben hnyíink szabadsága és függetlensége biztosítására.
Szakszervezetek Országos Tanácsa.\'*
Ezután a SzOT IV. teljes ülésének tagjai határozati ja. vaslatot fogadtak el. majd a SzOT vezetőségébe választót- ták Horn Rezsőt, a SzOT kulturtitkárát és Molnár Fc. rcncct. a SzOT gazdasági titkárát- A Szakszervezetek 0r- szagos Tanácsának teljes ülése Harustyák József cvtárs- nak. a SzOT elnökének záré- szavai után az Intcrnacionále hangjaival ért- véget.
jelöltjének, a román munkás, osztály szeretett vezetőjének Gheorghiu-Dejnek arcképei ékesítették. Bukarest lakosai gyönyörűen feldíszítettek a lakóházak ablakait.
A választási bizottságoktól érkezett előzetes adatok szerint Bukarestben december 3-án dűli 12 óráig a választók több mint ötvenöt, százaléka leszavazott. Délután öt óráig több fővárosi kerületben a Jza. varasra jogosultak hetvenöt száznléka adta le .szavazatát
Sok községben dóll 12 óráig a szavazás már be is fejeződött. így volt Kolozsvár. Sibiu és sok más közigazgatási terület községeiben.
Az amerikai 1. hadosztályba 24. tfyaloghadosztály, az ausztráliai dandár, és a liszinmanisták 1. had. osztálya kisebb veszteségeket szenvedtek és utóvéd .csatározásokat folytattak.
Az arcvonal keleti szakaszán a néphadsereg és az önkéntesek által bekerített 1. amerikai tengerészgyalogsági hadosztály es a 7. gyeloghadosz- tály egységeinek legnagyobb részét felszámolták. Csosin tó környéken a megmaradt egysegek megsemmhitése folyik.
A 7-es amerikai jjvalojjhadosz- tály egyik ezrede, a Ijszinmanistz Capüol-hadosztály. 3-as" hadosztály Szunjfesin és CsunjJesin környékén a keleti partvidéken, valamint Hcszan körül a Jalu folyó partján fejveszetten menekül Ham- hín és Vonszan irányába.
tnttu vÍK8Xuvouu1á«át iiauinii kürzetében a purtmeutéu dé\'i irányban.
Könyvsoro/at indul M Szovjet- unióban „A sztálini htöven terv* ujitói*\' címmel, t
A szovj*t szakszcrvczctcK
könyvkiadója uj könyvjoro**1 kibocsátását kezdte meg ..A ^talmi ötéves \'érv ujitói" chnmek A sorozatban rwvgjilenö kűuv^- ,k« a termeiéiben, élen táró műtj- 5cá<-ol: trjiiíá abi® j>?!cátiJs ere^* ményekie! járulták hozzá n szovjet népgazdaság fejlesztéséhet
Hatalmas lelkesedéssel választotta meg Románia népe a népi tanácsokat
koreai néphadsereg és a kínai népi önkéntesek döntő csapásokat mérnek az ellenségre
A koreai Réplaísereg főparancsnokságának december 4-i liadijelentése
r
Élenjárnak a kukoricabegyüjtésben a komárvárosi kommunisták
A -kámzsái járás tölti) községiben fokozni kell u burgonyubcgyUjtc* ütemét
A Kukoilca és » burgonya be- ^uj\'eséook üteme egyre fTikoxó. lük u imgvktiní*«:il \\liríW Uu/»é.
: gríbíti. Különösen jyl mogv a •4inmku KomárviilÓMin, nlud a títdgozó pumátok 100 százalékra ;<«jjrsll«tték már a kukorica be*
• gvüjtésém.\'í; CJegvcs vlólrány.
jutát. s a - ibj«yíynél Is csak ke* vés hiányzik már a 100 száza* ‘íékhoe. A burgonya legyűjtésé* /r.k eddigi eredménye B-Jcgyre TÓ \'Víáttalék,. .C jegy re pedig 5? százalék. •
Abban, hogy Komárvároson ilyen jól halad a kukorica be- gw\'tjtésc, részük van a pártszzr- vi z.4 tagjainak, a komárvárosi" kommunista dolgozó parasztoknak. akik
személyes
példamutatásukkal
hívták fel a pártonkivüli doígo- •zó parasztok figyelmét a begyűjtés fontosságára.
— Hatalmas állattenyésztési terveinket csak úgy valósíthatjuk meg, ha elegendő mennyiségű takarmány áll rendelkezésünkre — mondja Pq3cz Lajos elvtúrs 8.holdas Középparaszt. — Tudom iTi hogy az állatoknak milyen fontos a kukorica, ezért -adtam hí, ami felesleges volt, 540 kiló morzsolt kukoricát. Szívesen ad. tam, mert kommunista kötcles-
ségítnnek tartottum, hogy ezzel I* eld*cgl>etn u minisztertanács határozatának megvulósltását.
így gomlokodott Kiss Vnrgn Imre elviára Ka községi tanács elnükc. 4 holdua tkUpurusz\'. 0 UH) kiló sxcniosknkorlcát adott be feleslegként 80 kiló burgonya melléit.
— Nekünk, akiket a |lolgozók bizalma n község élére állított, különösen igyekeznünk kell azon. hogy |ó példával Járjunk elöl — mondja Kiss Varga elvtárs. —
•• »
Ránk figyel a község,
s ha mi jól végezzük a feladatunkat, a többiek is igyekeznek.
Molnár József elvtárs a burgonyabeadásban tűnt ki azzal, hogy 550 kilót adott be C-vételi jegyre. Lutor György elvtárs pedig 200 kilót.
Pölcz. Kiss Varga, Molnár és Lutor elvtáisak példát mutattak a kenycrgaboná-begyüjtésbcn is: valamennyien 200 százalékon felül teljesítették kötelezettségüket. Most ismét példát mutatnak a komárvárosi dolgozó parasztok, nak: „így dolgozik egv kommunista. igy kell nektek is dolgoz* notok.\'4
A burgonyabcgyüjtés jól hoíad Pötrétén is, ahol egyetlen nap leforgása alatt 80 zsák burgonya gyűlt össze az ;,egy zsák burgo.
nyál" mozgalom kerekben. Itt U a párttagok és n tanácstagok jártuk elől Jó példával. /.«!«¦ szentjukubon rövid hlő aln>t Ili) mázsa burgonyát adott be itt gazda.
Gyengén halad azonban a munka Pálon. Ez a község hívta kt versenyre u kanizsai Járás községeit az ,,egy zsák burgo* nyál" mozgalom keretében, s ép* pen ebben a községben eddig mindössze 12 mázsa burgonya gyűlt ossz?. Palonj
fokozni k<*ll a munka ütemét,
nehogy szégyenszemre lemaradjon a "kezdeményező község.
? Egészen rosszul folyik a ” begyűjtés Miklósfán, Liszón, Sur- dón, Zalaszcntbalázson, ahol gyenge a népnevelők munkája, ami ennélfogva nem is képes mozgósítani a dolgozó parasztokat. Javítani kell a murtkáu Csapiban és Zalaujlakon is, ahol szintén lemaradás tapasztalható.
A begyűjtésben lemaradt községekben is a dolgozó paraszt párt\'agok vegyék kezükbe a kezdeményezést. mutassanak példát a pártonkivüli dolgozó parasztoknak. hogy ezen keresztül fellendüljön községeikben a tör mény begyűjtés.
) *•>«•( *« «n
Hirdessen
a
dalában
beraktam a pajtába, hogy száradjon meg.
A dolgozó nép bíróságát trón* btn nem 1m!lu félrevezetni a ku* l«k, sem btrágzággul, sem képmu. tstáMsI, Jól tudták hogy azt a kilenc mázza krumplit
rt dolgotok nnttulárúl
akarta a kulák elrabolni.
Hiába hangsúlyozta védöbcszédé- ben dr. Zarubai ügyvéd úr. hogy a bíróság olyan i\'cletet hozzon, amely alkalmat ad arra ennek a
„megMvedt embernek*\', hogy u „jü vében hú dolgozója legyen Köz társaságunknak".
A vádőbes/éd elhangzása után a jelenlévők tdig<aUg tudták maguk bafol\'ani a neveiéit. Innét la, on | nét is aullogó beizédet lehetett I hallani. A kulák, meg a becsülete* munka?!
Láttuk, hogy határozott a demo kratikui biróaág?
IKitivt f egyházra, 800 forint ua gyónt elégUtej megfizetésére ét ugyanannyi pér.zbüntetézre ililfi a rali inált kulákol.
Kulák: Ártatlan vagyok Zarubai ügyvéd: A jövőben hű „dolgozó"lesz Hiróság: 2 évi fegyház, 1600 Ft pénzbüntetés
Berke Ferenc 51 holdu* nemei* népi kulák nem nagy hajlandóid* got mutatott arra, hogy burgonya*
Melegével erősítse a nép államát,
Amikor tiz elrejts1! burgonyát ke. rciUk nála, előzékenyen kinyitől* ta a kamra a^tíjít. - -
— Itt van kérem mind. ami termett. Odaadom én szívesen, tudom a kötelességemet. Á bizottság lát- izőlag hitelt adott a kulák szóvá* rak, de három nap múlva ismét megjelenjek ellenőrzésen és roftakapták a kulákol,
sAin*. nagyszorgalmásán szórta le a kocsiról a mezőről behozott búr.
Conyájál. Úgy számított, hogy majd elrejti a kilenc mázsa burgonyát a snéna alá. és megjön annak az idej^, amikor elfeketézheti. A dől-\' liozók éberségét azonban nem tud. ta kijátszani a ravasz Berke kulák sem. Bíróság elé került
Oh állt sunyin, meghunyászkodva -és ravasz szemeit hol a bíróra, bel a védőügyvédjére szegezte.
.Körmes7akadfáig védekezett és kulikhoz jellemző vallomást tett 72 éves anyja ellen.
— Kérem, tisztelt bíróság — mondta, miközben púpos háta még jobban meggőmyedt\' — Én írtért rtsre ártatlan vagyok, én nem ludam semmiről semmit. A$ anyám a hibás, aki nem mondta meg, hogy a merőn
mén van kiáaatlan krumplit
fn art a kilenc mázsa krumplit sirtiUm elrejteni, csak éppen
a béke megvédése jegyében ünneoelték az ötéves NDNSz*l az egeiszegi asszonyok
ZuluOgerHIM\'g dolgUZÓ UHX*<1. nyal zsúfolásig megtöltötték a váróul kulturlifu nuawtor. piát, hogy méltón ünnepeljék n Nemzetközi Dqniokratlku* Nős/.ttvoUég megalakulásának ötödik évfordulóját.
Sárkány Erzsébet, az MNDS/, megyei tllkAru ünnepi bmé. dvben foglalkozott u Nemzetközi Demokratikus Nőszövet, ség jelentőségével, öt év leforgása alatt végzett hutnlmus liarcávul n béketúbor oldalún.
— A Nemzetközi Nőszövet- ség második kongresszusa, amelyet Budaj/esten két évvel ezelőtt tartottuk, kiáltványt intézett a világ • asszonyaihoz — mondotta, többek között — A kiáltvány harcba hivta a világ dolgozó asszonyait a béke védelmére. Tőlünk függ, a mi harcunkon múlik, hogy férjeinket és fiainkat ne tudják egy újabb borzalmas háborúba vinni. A mi bekehar- cunk is nagymértékben hozzá, járul\'ahhoz, hogy elhallgatassuk a bombák robbanását, amelyek békés otthonokra dobva rombadöntik házainkat és megölik gyermekeinket.
Gondoltatok
gyermekeitek jövőjére!...
Majd foglalkozott azzal, hogy megyénkben mind jobban erősödik az asszonyok üszT szefogúsa a békéért folyo harcban. Három hónap leforgása alatt ismét 3,000. asszony lépett az MNDSz-esoportokba, hogy együttes erővel vigyo győzelemro békéért folyó harcunkat,
— Minden becsületes dolgo-
/(’innk {Utf%u kell Tomii most* műikor ha amerikai ituporiiu ll*tTik egyre ádázaid) illlhvcl késxlWk elő u imrmmlik vilntr.
| há lorut. Gondol,Intők gyorme.
ke tok holtlop jövőjére, n’/.ért I ki* I ludytúHmink, örrtllk hnr. i\'o nnk ii nőszervezetek szerte n világon. Éljen ux asszonyok nemzetközi összefogása a hé. kéértl Éljen a magyar nép békuharcunnk vezetője, Rákosi elvtársi Éljen n béketáhor hatalmas vezére, S&tálin elv. társ! — fejezte be beszédét Sárkány elvtársim.
Távirat Rákosi elvtársnak
Az asszonyok helyükről felállva lelkesen éltették Sztálin és Rákosi elvtársiakat, a nagy Szovjetuniót és Ígéretet tettek, hogy példaképeik, a szovjet asszonyok nyomdokain haladva viszik győzelemre a, béke nagy ügyét.
Az ünnepi gyűlés táviratban üdvözölte Rákosi elvtársat, a Nemzetközi Nószövetséget és az MNDSz Országos Közport- iát. ígéretet tettek, hogy a béke megvédésének érdekébe-i minden áldozatra készen állnak.
Végül az iskolák úttörő csapatainak küldöttei üdvözölték az anyákat és kérték őket. hogy az ö boldog Jövőjük ér. (lekében vigyék a békeharcot n végső győzelemig. Egybcu ígéretet tettek, hogy az úttörők jó tanulással segítik a szülők békqharcát.
Az ünnepi gyűlés az iskolák és nz MNDSz kulturgárdúl- nnk míisorszúrnnivnl ért véget.
Megnyílt Egerszegen a Vendéglátóipart Vállalat, üzeme
ZaluCper»:egon a város Icg/or. yulmasubb, Icfpíebb he né ti a volt »Atvniibdrdni)\\\' szálloda évűidében ineattyllt a Vendégld- íol/xirl Vállalat,
Amikor belépünk, föltűnik n kszdítl hiányosság: A söntés és a bQffó egvült van. Az étterem azonban máris szép és megnyerő. — Rövidesen a büffét is teljesei berendezzük. — mondja a vállalatvezető.
Az áruk Iránt, érdeklődünk. A dolgozók részéru ü forintért ud- nuk egy menüt. Ma például májkrém-leves, hátszínt lózelák*\' kel é* túrós nalacsln’u volf. Egyéb ételek: máj püré leves: 1 forint, tört burgonya: 81 fillér, makaróni: 1.50, majoránnás bur- gotiyufőzclék szintén 1 forint 50 fillér egy-egy bőséges adag. A sertéscomb burgonyával: G.33 forint.
Üzenet Dunapentelére
A mikor először hallott Ha.
^ lola Júzsíf a Dunai Vűs- nniről, mindjárt eszébe ötlött: •Jó volna odamenni..." De utána mindjárt arra gonídalt, hogy ez az ötlet is csak úgy jár, mini általában a hirtelen támadt gondolatok. Tévédéit. A. Dunai Vasmű mind elevenebben élt benne, légyre erősebb lett a vágyakozása. hogy oda eljusson. „Építeni, újat, nagyót alkotnij* — ilyen gondolatok lüktettek benne naphosszait.
Beszélt a dologról az apjával is. az öreg nem ellenkezett egy pdlanatig sem. „Ahogy gondo. lód, úgy tégy— mondta Ható. la István a fiának. „Mi majd csak meglessünk valahogy azon a 0 holdon. Ha úgy, gondolod, hogy ott nagyobb szükség van rád, csak menj. Hiszen, ha én is fiatalabb lennék 30 évvelj\' De esi már inkább csak magának mondta az öreg, A flu meg örült, hogy a ssiilői házból fo szívod bocsátják a: iájára,
Vülsterrinhrlyen akkoriban vol. luk többen Is ilyen hasonlókorú Hidalok, akiknek ványaik netovábbját Juleiildfa u Vasmű egib betétében való részvétel, Utérl ök örüllek legjobban annak, mikor a DtSx Aőtponll Vezetőségi felhívta a magyar If/uságol: ve. tiut ki réstél büszkeségünk, a Ihnuil Vasmű építéséből, ükkor , már kés: volt bennük a: elhald• J mennek valamennyien,
mintegy húszán Dunapentelére és Hatóin\' József lesz a vezetőjük.
• JIJ iker bucsuzásra került a _ sor, az öreg Malóla István ezt az ulraoalót adta a fiának: .Aztán csak azt ne feledd sohasem, hogy mi, délszlávok, milyen\' sokat köszönhetünk magyar hazánknak. . ügy igyekezz fiam a munkádban mindig, hogy ne hozz szégyent ránk". — „Ne féltsen engem édesapám, nem fog csalódni bennem, de a többiek sem, akik itthon ¦maradnak.\'4
Aslán elmentek a fiuk. Pár nap múlva már hír is jött róluk: valamennyien iól vannak, már munkába is álltak és majd meglátják az otthoniak, hogy a tót. szerdahelyi fiatalok Dunapcnle- lén Is megállják a helyüket. De meg is állták. Hatóin Jáuef elv; társ megalakította a ,partizán", brigádot a idtsztrdahelyl fiuk• bál, t a brigád tel/esttinénye -a szokotton munka ellenére i» egy- re emelkedett, fin most már kiérdemelték a DlS: Központi Ve. tetősénélitk vándortáitlofát Is, amire nagyon büszkék, Múltkor h<t:n In Pillék, ddlcnrkrdlrk vele: „IaIIfátok, ml Igy dolyotunk", Verne, meg Is nőt! v becnfttel o kőtnégbelielf előli, Hál hogyisne *mlkor a Dunát Vatmü legjobb hiúsági brlqddla éi>p*n a lőteter. dnhetyt fiatalok közül került ki. De ar öreg Matola István különösképpen büszke a fiára, aki, hlmcsnk, .hallgatott az atyot sző.
fv< í.
/•a és — nem hozott szégyent rájuk. hanem sokkal inkább dicsőséget.
Szeretettel gondol most is a
° második gyerekre, aki elég messze van ugyan, de ott is azért dolgozik, anxiért Ulhon is dolgozott: a •békéért, a szocializmusért. S Tótszerdahelyről üzenet száll Dunapentelére, ahol‘ Matola József részluesz a halcl- más szocialista békemű építésében.
„Egy pillanatig se feledkezz meg arról, fiam. hogy innen a határszélről mentél el Dunapentelére — igy üzen Matola István a fiának. — Jól tudod, hiszen itt nőttél fel, hogy a házunktól néhányszdz lépésnyire ott a ha- tár.. Azt is tudod, kik leselkednek ránk onnan túlról. Békénk ellenségei, akik bármikor készek lerombolni azt, amit ti ott a Duna mellett olyan lelkesen, harcos elszántsággal ipiltek.
Büszke vagyok rád, hogy úgy teliéi, ahogy én kértelek. Megmutattad, ¦ hogy ml, délszlávok, Is ki akarjuk veim! — és ki is vesszük — résiünket a szocializmus építéséből, Te most olt vagy Dvnapentslénésolt építed a »:«• cluUtmust.Smlylt t*tl dolgait ok, ml Itt a határ mentén éberen őrködünk, hogy niiinkdtuknl semmi se taixir/iasia, Ml fi kivett- itük részünkéi a stoclalltmus építéséből fin Is, Tudhatod, hogy a begyűjtésből IgyektUem kivenni részemet! luttel/esllellem előirányzatomat. A* őszi vetési Is Idő előli elintéztem, hogy lövőre
még jobb termés legyen, hogy ti ott Dunapen\'elcn több és jobb kenyeret ehessetek. A mélyszántást is elvégeztem az elsők közötl. Nekünk ez most a feladatunk itthon, mi ezzel építjük a szocializmust, védelmezzük békénket Tito aljas bandájával szemben. Mi is mindent\' megteszünk itthon, ti is tegyetek meg mindent ott a békéért, a ti boldog jövőlökért, hiszen azért 3jI- goztok, azt építitek
fts még valamit. Tudod te is. hegy odaát a határon ez ifjúságnak nincsenek olyan lehetőségéi. mint nektek, hiszen Tito- ék rabságba döntik a fiatalságot is. De nektek hatalmas lehe. tőséqeitek vannak, amikkel éljetek is. Ti most ott Duna petit e- lén a szocializmus boldog világát építitek, erről ne feledkezzetek meg sohasem A zászlót pedig igyekezzetek megtartani és hirdessétek vele, hogy ti, akik innen a jugoszláv határszélről kerültelek oda, kemény harcosat vagytok a szociultzmnsnak, a békének,"
Az üzenet megérkezik Duna- prntelére és a „Varlltáií’-brlgád hUszerüahetyl fialni fal még na- nyobb lelkesedéssel vélik magukul u munkáim, Meri ut otthoniak Is elinlr/ák fölük, hogy n záriét megtartsák, nemesalt ők akarják Igy, fis meg Is tartják,
(Hársfai)
Szerűi. 1956- iec. I.
3
A francifi ál demokrácia álarc nélküli
Henry Martin tengerész, n ki. ’ váló írauria hazafi és békebar- cos elítélése loleplciú, hogy in amerikai imperializmus szol. líalafábnn álló francia öble- inokráeln milyen népei lenéi jellegi), Martin perének meg. szervezői hitték, hogy a !*éket harcra foIUvrt vöpuipo* tér. . je*zté»a nem idegerulő althoz, hogy valakit elítéljenek, ezért Martin ügyéhez hozzákapcsol, lék egy másik haditengerész Ügyét, akit azzal vádoltak, hogr vésztveft a ..Dceommh)" rondlőnnynlmjrt ízorcncsétlen. séafének előkészítésében. Mr, n tengerész ugyan megcáfolta, hogy Marliimuk valami köre is volna ügyéhez, a törvény* szék mégis ötévi börtönre és n perköltségek Megtérítésére ítélte Martint. Ez * bírósági komédia csupán egy epizódja unnak a széleskörű támadásnak. amelyet ‘ Franciaország vezető körei intéznek a nép demokratikus jogai ellen.
Erősödik a rendőri terror
A dolgozók hatalmas demoj kratikns mozgalmától való reít. .résében elállatiasodott francia reakció úgy akarja, fenntartani uralmát. hogy nyílt fasiszta rendszert teremt az országban.
Ez év utóbbi hónapjai alatt Franciaországban
szcirmelIátbetéaTi erősödött a rendőri terror tombolába. Március 8-án például a francia nemzetgyűlés reakciós többsége jóvá hagyta n Kormány tör- vényjdraslctut. amely n népi hékcmorgalomban
résztvevők ellen Irányul,
Az elfogadott törvény érlel, lilében -börlünblintetéuru lehet ítélni mimlen franciát, aki ..hanyagságot tanúsít u hadi. huj nggyártáslwm, akadályoz, wi a hadianyagok szaUUásal*\', valamint más oly mi esuh\'ki rh*. tét követ el, amelynek „eélja n nemzet védelem inegkurositá. zft“, Vagvis az ami rlkul hrtbo. ni\'* ölöké*z,ülni í program Kitolása.
A tatizúlőűús utján
Franciaországban szeptemberben tömegesen tartóztatták lo a külföldi úlinmpolgArságit antifasisztákat. Az összes le- t artózta tottakat. főleg a spanyol antifasisztákat, valamint a lengyel, csehszlovák, román, olasz, bolgár, magyar, görög és szovjet állampolgárokat, kiutasítottak Franciaországból. Az.Hnmanité hangsúlyozva a konnánv intézkedéseinek fa. siszta jellegét ezt irta: „A szeptember 6-ról 7-re virradó éj * felelevencdc-lt a német fa >zta megszállás sötét ideje Az a rendőri művelet, amely-1 a degaullcista Plcven ren- tlelkezéscro hajtottak végre, tipikusan fasiszta jellegű. A tegnap letartóztatott emberek Franciaország barátai. A meg. szállás idején sokan közülük otl harcoltak a francia parli. znnok soraiban. Szeretik Franciaországot és nagy szerű, vendégszerető és baráti hagyományúiról bires népét."
A későbbi események meg. mutatták, hogy a francia kor. mány tíz amerikai impurlnlls. t»k Javára mind messzebb JRié\'ry az ország faslzálásánnk utján-,
Hreplcmber lO.éti például n rendőrig KHnnvfnkgag irt bnmbákut dobolf n kor rlkal Ajuec\'uhon n tUnteifl töm»ff_kö/rt, »mp|y r fa* ;isr,ia *i«g«/d!lók *|rti v«|rt felszabaduld.dn«k dvfor-
dulrtjdt llftriipell#/
R*»pt«mhorbcn valóságos bsd. Járatot Indítottak egyes frnn-
I cin haladó egyének, küztúr- -Hi\'ágiak ellep,
I// megtorló izerrezet
A francia kormány azonban nem r!óg»hlett lueg u ilcmo. kratak céléul egyes terrorcse- lekaiéayckkel, hanem »zcptcn>. her -8,áu a szociuliatn Jules Mo«U Javaslatára törvényt fu. gadott el a fasiszta tulíléln meiralnkitásárói amely még sxélenehbkUrh és még rondsije. resobh rendőri Intézkedéseket fogannloslt majd a dolgozók elnyomására. Az iij megtorló szervezet városokban, falvakban és vállalatokban fog működni. Az Hmuanité rámutató tt. hogy
a kormány szeptember 28-1 határozata ..az amerikai imperialisták valóságos hadüzenete <* francia népnek franc’eorszngi szolgáikon keresztár.
A kormányköröknél álló francia reakció végül nem ad. ja fel azt a szándékát, hogy a legközelebbi időben demokrá- ciaellenes választási reformot hajtasson végre. A választási reform szerint minden körzetben kétmenetes szavazást vezetnek be. Az első menetben azokat a listán szereplő jelölteket tekintik megválasztottaknak, akik megkapták a szavazatok abszolút többségét, a második menetben azokat a jelölteket, akik viszonylagos szótöbbséget kaptak. Nem ne. héz észrevenni, hogy ezt a szavazási formát éppen azért
okoskodtúk ki, hogy a reakción pártok tömbje megakadó. ’yozhnMA a haladószellomű jelölteknek a nemzetgyűlésbe
való bejutását,
A francia nép * megeedelmetl fogait
¦ A francia funlnzták október U aljas és mindmáig büntet, len támadása Jueuuwi Ducin* •lvL’irs ellen, mindennél Job. buti JoMcnul a demokraták cl. \'onl rendőri megtorlások és terror légkörét, amelyet n •lépollones kormány hozott lét. re Franciaországban. K* merénylet nkáresnk Henry Martin birósági j*ero. újból feltárja u francia nldemokrá- eia igazi arcát, amelyen már iól láthatók n fasizmus állati •‘ouárai.
Franciaország népének azon. bán eltökélt szándéka, hogy megvédelmezi demokratikus jogait a belső és külső reakció mindennemű merényleté*, vei szemben. Ezt a törhetetlen \\karafot nagyszerűen fejezte ki Maurico Tborez elv társ azon a nepgyülésen. amelyet a közelmúltban tartottak Párizs akói, ho<ry tüntessenek a katonai szolgálati idő meghosz- szahbitása ellen. ^Az egységbe forrott munfcásosztáljj cs vele együtt minden köztársasági azon lesz, hogy ne engedje meg a- 1939-es hitleri vagy Mussolini Jele fasizmus fvléiUt- •tétét. De nem fogják megengedni a fasizmus ujjúé\'adásét 7950-es amerikai formájában sem”
A vasárnapi tagszervezés eredményei
1400 tagja van már a kanizsai III. körzeti MSzT-nek
A Magyar-Szovjet Tárznsáj; naj!vkani»*ai FII. körzeti izcrvezete — amrlv ludvülivöeu a lejjerdaebh és foiínngynbb taglétszámú kini- /mi sUp«/crvv/«t — vállalta, hníy Sztálin vlvlári 71 i/ülctmnapláo, 1 n M«i{y«r\'S/ovj#t Tar»«*ái; 1
or»/A|lu« knngreii/iiiAra 1300 rU cmvli lailiat U a/ámát A k/erv«* tvt. bogy elemid tudjon tárni vállalt kóld«*utUéf!étiok, vcnArntp laguvrvtifvl napol tartott, ama- lyan (öleli dol)|n*ó parua/lnk be- »x«rve/4»ere vett irányt A !«ip a/ervc/áüt nap rredmányakánt 361 úf tagot Kikerült beszervezni az
ulapazervezatbe, Kö/ö\'tük 41 dót Hozó paraszt van A lég jobb mán- kát Kohn Árpád elvtárg, a III, körzüll MSzT-arerve/ut titkára vá. [Jerle, aki fívmaijn 30 tagat 1 irt. ttfl, hütlittüh 31 dolgoió purun* tat A l«i|jobb népnevelő pár -« Ilofíwr .ló/iafné é« Kutnyák Slo- fánU — 31 ini\'ot aruriett, A Ma- l|yar-S/ov|et Tár*a»á|| naHvkanl- raal Ili. körzeti szervezetének \'"iJ- látazíma czz«l 1100 löra tmelke- dett, Sztálin elviára szüle éznup- Iára előreláthatóan mesltnladla az 1500 (ót la a szervezet tagié tzá- ma.
!I20 Imlliratóta van Pallnban a Szabad F5Id Téli L«téUnek
Kagy sikerrel folynak a nagykanizsai járásban a Szn- >ad Föld Téli Esték előadásai. A községek dolgozó parasztsága mindenütt örömmel kapcsolódik be a tanulásba. Ered- ményesnn akarják eltölteni a téli hónapokat, hogy utána avasszal tudásban gyarapodva láthassanak neki nj fel. adataik megoldásának. Különösen jól folynak az előadások
Palinban. ahol a község lakosságának mintegy egybar- mad része — 320-an — vesz részt az előadásokon rendszeresen. Galambokon is á\'lan. dóan 140—150 felnőtt hallgatója van az előadásoknak. A nagykanizsai járás 54 községe közül egyébként 34-ben szervezték meg a Szabad Föld Téli Esték előadásait.
Délszláv kuiturcsoport szerepel a határmenti za/ai községekben
Román tormiryjg’ej’C\'ó, é\'munVás- és kiT\'un’is Müídúttség erseziH a M gytr-lhM B rAsági Hé té
A Mojyar Konnn Uarátxájji Hót alkalmából 0 román politikai ás kulturális élet vezetőiből álló kbr- mány delegáció élmunkái-küldött- aéi| kulturális küldőt «á|] érkezik Mátlyarorazáfrit A Harétaátfi Hét során a nuitvar kuldöltséének nlkalmn lc«z meiliamerkedtil u Ho. mán Ntpköttáraaaátl kulturális eredménveival ét a romád kultóra haladó h.njvományaival. „A Román Népköz\' ártasájj művéirete\'\' címmel n budapesti Nemzeti Szalonban kiállítás nyílik, amely bemutatja a román festészet, szobrászat kimagasló alkotásai*, a román népművészeti és a legjobb politikai karikatúrákat.
A Baráti Hét során Magyar- országra érkezik a román Országos Szakszervezeti Tanács 186 \'a^ú tánc- és énekegyüttese, amely legutóbb a Szovjetúcióban lépett fel hatalmas sikerrel. Az együ’tes Budapesten, iMiskolcon, Ozdon, Pécsett és Békéscsabán szerepel, román népi táncokat és kórusokat, szovjet számokat mu\'at be. A Magyar Színház felújítja Davidog. lu román szerzó „Bányászok" című nagysikerű darabját, román szerzők müvei jelennek meg magyar kiadásban, többek között Marin
Prcdai ..Családi ekzzor" című ra- génys, Filmazir.házainkban bamu. t#t|ák a „Zeng a yöl jy” román Játékfilmet. valrmint dokumentum*- kel, A Rádió a hé Folyamán bő román Kanéi enyagol ad.
A MuriUSjtl Hét programja de. c’mhar 9-én kezdődik, a müvéve l kiállítás megnyitásival, drermbar 10-én cale pedig ar Opcrrhárhan lesz Ünnepélyes megnyítóelő’dási a aiakazerveze I agyüttgs fellép- tévéi. A hét folyamán a miniszter- tanács éa a SzOT fogadást ad a román vendegek tis: teleiére. A ro. mán művészek Budapesten üzemekben és vidéken Miskolcon, Debrecenben, Ózdon, Sslgó arján- bán, Pécsett és Békéscsabán lépnek lel. Az ünnepélyes záróhangversenyt a budapesti Városi Színházban tartják meg.
Ma dólutáu bárány amegyei itójnűáv kulturcBoport érkezik Zahi njegyébo cs az elkövetkező naypkban sorralátogatja a határmenti délszláv községeket. Elsőizben Fitvcháza IMszláv nemzetiségű dolgozó parasztjai előtt szerepel a csoport ind este. Csütörtökön Murukereszturou, pénteken po. dig Hajósán wututju be mű. *:orút a kul túr csoport, majd utána átmegy a let<*n,vei jú- Aulm, s «z ott lévő délszláv ’td aégokbcu fog szerepelni.
A baranyai kulturotoporf Té’czlAv népi táncokat mutat tléUzlúv dalokat art elő, rö-
vid jelenetekkel szórakoztatja a dolgozó parasztokat, akik. Hoz saiát anyanyelvükön jut ; 1 a délszláv népi kultúra. F.zzel ii bizonyítottnak látják, hogy ami Alkotmányunkban !e vau fektetve, az nem papír csupán, hnnem élő valóság. Alkotmányunk leszögezi, hoe-y .0 Mouyar Négküzársnsdg a (erü\'ftén élű minden nemzetim tléff számára bittosilja... Her»i« ?éti kulliinlja ápolásának le. hal őségét." A délszláv kultur.
< söpört zalamegyel sKerfjdéso !* ennek a ttunivz‘tl kuMurátmk tíz ápnláíát Jelenti,
Több éberséget, fokozott tanulást
A HŐMÉRSÉKLET ALIG VÁLTOZIK
Várhatét időjárás szerdán estig: Mérsékelt, időnként
ólénkebb északnyugati, északi szél, változó felhőzet, többhe- yeu, főleg keleten cső. havas, eső, esetleg havazás. Erősödő ¦jszakai lehűlés, a nappali hőmérséklet alig változik.
Válasz a dolgozók kérdéseire
Mont, amikor a békéért folyta* olt harc egyre éleződik Pékünk, a lovászi üzem dolgozóinak egy pillanatra sem szabad cl fele j: «- r.ünk, hogy itt vannak közvetlen a szomszédban a titoia\'.a fenevadak, az imperialisták láncos ku* yái. Ezek ismerik a mi nagy szocialista fcjlcdésaaket és szeretnék azt megakadályozni. Úgy szeretnék c-t elérni, hogy igyekeznek ügynökeiket és kémeiket közénk sinkofálni, hogy azok aztán bomlasszák sorainkat.
Van közöttünk ellenség itt Lovásziban is. Igyekszik gátolni termelésünket. jó munkánkat, a béke védelmét Ezért nekünk az a köte. lességünk, akár párttagok vagyu-k, akár nem. hogy minden üzemrészben még odaadóbban, még éberebben vegyük ki részünket a termelésben. Igyekezzünk ezeket az
ügynököket Ülepíteni, foralnkból kizavarni, hogy n® vs»zélyezte\'.ha«- sík békéért vívott küzdelmünk sikerét De ehhez az ia szükséges, hogy ne csak szakmai vonalon, hanem politikai vonalon lg tnéí erősebben képezzük magunkat Mert a tanulás nagyon fontos Aki e!ma. rád a tanulásban, az elmarad a fejlődésben, nem ieljesértékü har. cos a béke frontján mert nem tudja a termelés vonalán sem megállni helyét cs nem tudja az ellenséget sem leleplezni. Az a kötelességünk. hogy ezeket a kérdéseket mindig figyelmünkben tartsuk. Mert ba ezekben nem lesz hiányosság, még nagyobb sikereket tudunk elérni országunk szocialista építésében.
ZSIN FERENC
Lovászi, gazolinteiep.
A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége Agitációa és Pro. paganda Osztálya a népnevelők számára „Válasz a dolgozók kérdéseire" címen brossurát adott ki. A brosaura négy cikket tartalmaz, amelyek a világ békemozgalmával, békéért folyó küzdelem kérdésivel éa az imperialisták leleplc- lésével foglalkoznak.
Az thS dkki „A békehíre, karunk hatalmas mozgalma" Itmer- leli az egész világot állogá béke. mozgalom eseményeit te a Szou/et. ilnló vetette bébehibor megerCsH- lésével foglalkozik, A második tlkh tel hlrgyal/tn Kinek felen! hastnot ei agrestilu Imperbflilt politika, At Iros bebizonyít ja, bog y Trumttn kormánya a Wtll Street mágnásainak sugalma zásával él támogatásival lolylaifa az 0meri- bal monopolisták érdekében agresszív politikáin.
A harmadik elkh Imerlcll él
Amerikai Kommunista, Párt harcai a reakció és a háború kirobban. tása ellen. Az Amerikai Kommunista Párt már a második világháborúban it kivívta az egyszerű amerikai dolgozók mrgbecsülé\'éi — mondta a cikk. Mázt amikor Amerikában a fasizmust készítik eló a monopóliumok utal, a Párt útból felveszi a békéért folyó har- eot, melynek élén a kommunisták állanak,
A negyedik eUk elmet „A főbb• oldalt ímeláldemobra^h n béke leetonoszabb ellenségen, A elkk Irá/a lényekkel Hznnyll/a be; hogy a fobboldnll lioelálíkmnbra\'á1\' fin, kosol a háborús gyitllogolókrak, ttrynákel az amerikai Imperhllz- féknak és mindenütt « béke eektldl ellenségei,
Pohártolvajok a Népbüffében %
Néhány hónap óta működik*a dolgozóké, önmagát lopja meg,
Csorda, 1930, dcc. 0.
Kanizsán a Népbüííé, Forgalmán látszik, hogy a kanizsai dolgozón mennyire megszerették- Vannak azonban lelkiismeretlen emberek hogy közncpl nyelven éljünk gaz- fickók, tolvajok, akik nem állják »zeretetüket, igen enyves ra gaezkodós.vil kifejezni. ’HihetfUe. n(M ragaszkodnak például az ivó noharelho* olyannyira, hogy 0 kezdés óta kafatzirófálUan csők- kent a kétdecla tvópoharak száma, — Két-hórom hete míg Síit ilyen kétdeels pohár volt — mondja a* egeik pincér —, moM mliKtósaza hot van, — Mások nz *nl Mórskawiik, ho«,v MfurJák » noharak feockáf, lemét iná*nk k*t»r*ieket vágnak rá üvogvágó. v*1 — panaszkodik « m4»lk pincér .
Nagykanizsa baotlieles dolgozói tudják, hogy g Mpbüffó , nápó,
ak: jtt tolvajkodik. Amellett, hogy fiz 0 kalmuzottak fokozzák éberségüket, a becsületes dolgozódnak !ó**w\'P:uni ellenőrzéssel kell le- \'eplfcvni a tolvajokat és egyszer a mindenkorra elvenni kedvüket a Ir.póa-ol,
Olvasd
és terjeszd
S/Gv.’e! Riunksmédszer nyomán rohamosan énül az Erdőgazdaság egerszegi székhaza
|ft fi, ®tl **• »hoÉV jirjuk • vá- p-i, Vvitkcííwkot# renoválásokat lilurk .. Ilyenkor jóleső érzéssel \'„íjidunk arra, h, ky ópül, **épül
) «!»«•?!> ***ékíiety. A Kossuth ba* ^.„iVibrtn a múlt hónap kó»-po hogy agy i«l$l ép<tla* ^,1 :.L\'*iitl»nl k«tduk. November Jlatt Íi**di’>dolt «1 »» épUkCiitlI g.^jiLaiy » ma mar a lüld»/mt ina- I*ruak. A tatain*nyel tdéguidazágl hittatul * uékhdta ktt it*- r<mtn» hivatal. Tehát igya* 1 a Magasépítési Vállalat tf.,‘jry<tLr-h>i*y at éníi/efrt minél tisbti i*1* \'Wt \'hozzák. . . ..
December 21-re fethuzziik a falakat
Vörös imra építésvezető almond. j,. hogy a dolgozók december 21* Te Sztálin elvtárs születésnapjára Mt a felajánlást tették, hogy fit épületet a teljes falegyenig elkészítik.
‘ _ Sok nehézséggel kell megküz- Óenünk\' — mondotta Vörös Imre *1, de mindén erőnkkel azon le* szőck.. ^hogy megbirkózzunk vele. Ez az esős idő is hátráltatja a Buckát. Persze, mi szembeszállunk
az Iddvul és Sztálin alvtáis születésnapjára mégis csak megmu- tptiuk, hogy gyűrünk,
Amint a szemlátomást emelkedő Ifiiakat nézzük, aa épIlasvu/etO meglegyzli Ha már 60 centire leszünk a főid Matt gyorsabban megy « munka, mart akkor Jönnek majd a sdahánovUták, Az egyik mar Itt is van, lturnáth István, a Magasépítési Vállalat (tatul sstbháaovUUia Magával hozta a Maxlmenkó-léle egynemű falazó szerszámot is, ami tulajdonképpen 7 szerszámot helyettesit,
A^Szovictunió segítő keze
Horváth István tapasztalatéivá* tel végett 5 hé\'ig volt Dunapentc* lén. ahol négy szovjet sztahánovis- ta adta át munkamódszerét. — /a* rr.it egy fényes és mindennél szeb. ben beszéli példa arra. hogy a hatalmas Szovjetunió minden téren mennyire mellettünk van, mennyire segít bennünket — mondja.
— Én megtanultam a szovjet sztahánovisták’ól, hogvan kell jól, észszerűen dolgozni. Mihelyt a fal 60 centire emelkedik a föld felett, megkezdjük a munkát a Maxi*
menkó-féle szalagrendszerret. Az elvtársak emlltet\'ék, hogy lesznek nchérzígolnk Ezt nem tagadhatjuk le, de mégis oly biztosan állítom, mintha már meg la tttr ént volna: amit vállaltunk, azt itat ssátali- klg teljcsHlük Is.
Szívvel dolgoznak as építők
Szemetel az esA, de a munka azért ügy megy, mintha a legra. gyogóbban sütne a nap. Egymás* után tolják a talicskákat az alig* sor főié helyezett deszkákon át oda,-ahol aztán gyors kezek ad* ják tovább az anyagot, >ogy mi* nél gyorsabban emelkedjék a fal. Nagy iramban közélteiig az es*. A falak alján már sűrű homály tér* peszkedik. de a kőművesek kezt I biztos; egy centivel sem kerül ar* rébb a tégla, mint ahová éppen kerülnie kell. Nemcsak a kezükkel, a szivükkel 1$ dolgoznak ezek az építők. Gondolatukban Sztálin elv*árs képé elevenedik meg előttük. Megígérték, december 21-re a falegyenig befejezik a munkát. Meg is teszik.
A zalalövoi állami gazdaság válasza Andráshidának: December 21-re teljesitik évi tejtermelési tervüket
üzemi értekezletre ültek ősz nsx u zalalövoi állami gazdaság dolgozói. A teremben kisebb csoportokban tárgyalgat- nak.\'A Zala mai wóma van a kezükben. Dómján József fo gatos inunkacsapulveaotó éppen az andráshidai állami gazdaság dolgozóinak hozzájuk intézet1 vcrscnyfelhivásúró beszél. , \' .
— Szép a kezdeményezi**. F.n már megbeszéltem a munka*
- csapat tölbi tagjaival, a foga. tömik rersenyfelh i viWi t elfő*
.. gndjiikeSztáliu elvtára 71. szü- Wamipját mi is jobb munka. vh! ünnepeljük.
De szaval1 még be sem tudta fejezni, amikor Wojtoviti elv. túr* inegkezilte az András
S,idnluk iwirosversenyfelhivii sútiuk részletes Ismertetését,
— Eifogmljuk — volt azegy harcu vúIusr és rsrytttásutun emelkedtek felszólalásra n dől
¦\\ gőzök. Legelsőitek Dolliján Jó.
- t»of kért szót.
A fogatolok én tehenének felajánlása
A takarmány 15 r W na\'jrtokaritHMát vállaljuk\' 14 ikmIík upy árjítk el hojry • az állatok elő több részletben te.«5ítik a szénát. Nem turkálnak lenne, hanem jóízűen el. fují.vaszHhtk a többszöri kisebb aJasrot. "N
lsen fontos, hogry az őszi trágyázást iá minél hamarabb befejezzük. Vállalom a fogatos munkacsapat dolgozói nevében, .hogy az üzemegységbe* lévő trágyát december 7-re kihordjak.
A tehenészek érdeklődéssel olvasták, hogy az amlráshi- daijik hatról hét licrrc cinciik a fejési átlagot december ű.re.
— Hát csak mi sem hagyjuk magunkat — ugrott fel a helyéről Mixzori Károly, a lohe- uészmunkacsapat vezetője.
Szaktudásom legjavát . adom át - a szaktanfolyamon í
— Mi már u Nagy Októberi forradalom tiszteletére felajánlottuk, hogy oz évi tejter. tudósi tervünket decoinl>er 21;ig befejezzük. Lerövidítjük ezt az időt. Igaz.o szaktársakl — fordult a munkacsapat tagjai fele.
, hív szeri Ken fulcsatlau . a •ilkns éljcnzéi. amikor beje.
Mitiori Kúrolyúk, hogy a^crjnbfr 20-rt 0 Urmtlisi ttr- yrf MkMMÍ ~
— *n válTriiom —, emeli fel 1
a mutatóujját a nyomaték kedvéért a munkacsapatvezető, hogy az eddig elért 10,5 literes átlagomat 11-re fokozom. Bor. junevclésben a súlygyarapodásnál havi 30 kilogram helyett körültekintőbb gondozás, sál és jó takarmány előkészítés. sel 45 Jkilogramot érek el.. Nem maradnuk ki a felajánlásokból az üzemegység szakemberei sem.
Több munkával az alkotó békáért
Petőhdzl (iábor mezőgazdász Ígéri, hogy helye* mim kuniéi. szervezéssel a most felfutott területen 1* befejezik december 10.ig n mélyszántást. A beinduló szakmai tanfolyamon pedig tudása legjavát adja át az üzem dolgozóiunk.
Ezután Báhr Sándor vezető- kön^clő, Wotf Károly írnok, Lugosi Józsefné egyszámla- vezető pénztáros, továbbá Hosszú Érz-sébet segédkönyvelő. Hadás.i János magtároa. végül Mánfal Zoltán bérelszámoló mondotta cl felszólalása, bán. hogy munkájának legjobb elvégzésével kívánja m<*günnepelni a mi békénk, a világ bé. kéjének legfőbb őre, szeretett Sztáün ,elvtársink 71. születés, napját.
A zulalOvői állami guzduság lolgozói u béke fánysugará bán látják a magtik Jövőjét és lelkesedésük, u békés jüvőbo vetett korlátlan bizalmuk út. fűtötte kultúrtermüket is.
óbb. Jobb munkával hurcol nak iu ulkuló béke uiegvédé sóért.
A bányászok az aknák mélyén vívják a sréncsatát. Naponta 1** •sálinak a föld fekete mélyébe, hogy folytassák hősies harcukat, amely az életért, a boldog, szocialista jövőért folyik. Ebben a nemes harebsn az üzemek dolgozói is a bányászok mellett állnak azzal, hogy a szénnel e leímesszcbb- menően takarékoskodnak.
7 A zalaegerszegi Fúlóház dolgozói Sztálin elvlárs 71-ik sziiletés- napjára 10 százalékot szénmtgta- karitáti felajánlást tettek. 10 százalékkal kevesebb lesz a szénfogyasztás, de ez a munka ütemének endületét nem fogja csökkenem. A mozdonyok még jobban haladnak. mint eddig. Hiszen a Fútöház minden egyes dolgozója felajánlást tett, még pedig olyant, ami túlhalad minden eddigit. Tudatában vannak sóinak, hogy - Sztálin elv- társ iránt érzett hálájukat úgy fejezhetik ki legjobban, ha születésnapjára ismét munkájukkal mutatják meg, mennyire érzik át a munkásosztály felelősségét a szocializmus nagy ügye iránt.
Tóth De?ső szénrakó munkás: 202 százalék!
A Fűtőhöz sztálini békeműtzak- ra Isit felajánlásának értik* 43.756 ’orint. Átlagos ttl/sslményük 157 százalékot mutat. Az egyéni verse. nyéknél szintén szép eredmények mutatkoznak: Kamin Ferenc át-
agteljtiitminyc 175 udialék. Pohl (ároly azt mondtat Sztálin előtárt születésnap/ám mostani 172 százalékát még magambóra vittl. Jtumler György 157, Márkus Dezső pedig 171 százalékos átlag clícslt*
I ményt ért cl. Ezt ez eredményt már 3 hónap óla tartják.
! Tóth Dezső szenrakó munkás 202 százalékos teljesítményivel or. szágos viszonylatban az ötödik helyezést érts él. Tehát a zalaegerszegi Fütőház dolgozói az őszi és az egyéni versenyben bizonyítékát adták és adják. hogy Pártunk iránymutatását pontosan betartják. Olyan tagjai akarnak lenni munkásosztálynak, akik jó munkájukkal, becsületes helytállásukkal érdemlik ki, hogy a békéért, a szocializmusért küzdők táborának méltó harcosai legyenek.
Bezák Erzsébet laz ősz! forgalom legjobb dolgozói közt \'
A szocialista helytállás kimagasló példáját mutatja Bezák Erzsébet irodakczelőnő is, aki az őszi forgalom 11-ik legjobb dolgozója címet és a vándorzászlót nyer. te el. Bezák Erzsébet nem azok közé tartozik, akik a kitünte\'ésért dolgoznak. Neki azonban kitüntetés az elismerő szó a mindennél többre becsüli, ha értékét munkáján keresztül mérik.
Amikor • vasútnál ünnepélyes keretek között átadták neki az őszi forgalom legjobb dolgozója országos vándorzászlaját, az örömtől ég a boldogságtól sugárzó arccal mon- dott köszönetét érte. Tekintete büszkén és szeretette! pihent a zászlón, amikor özeket mondta: Moet, amikor ezt a gyönyörű, őzt 1 megtisztelő kifflnMóet étves-era, ígérem, bofv minden erőmmel, tudásommal harcolok, hogy tokéig megtarthassam.
Küszöböljük ki a hibákat az építkezéseknél!
Mint a mijrykanl/saj Magra*, cpitétil V, arentborbásl epuke* icrének építésvezetője, a vál lniat muukáaból |ptt míUxnkl értelmiségi dogotójn. saját munkámon • keresztül akarom elmondani, melyek ttok a körülmények, ítmniyck KÚiolják a mi vállalatunknál u munka crcdményciiéL6t> Én nyáron vettem át a xcntborbásl épit* knzós vezetését azzal az utast- lássál, hogy nz építkezést ok* ‘túber 1 re be kell fejezni. Mo#t már decemberben járunk ás még mindig itt a munkahelyem, de ha Így megy, még továbbra is it t kell maradnunk, mert a munkálatokat egyes .akadályok miatt befejezni nem tudom.
Arról van szó. hogy a műn kál&tok elkezdésekor a befejezési határidő fifryeicmbevéte- lével minden nnyagot ütemezve megrendeltem. A szükséges anyag 1—2 hónap késés- sel ugyan, de megérkezett, ep\'ik-másik kivételével. Első hiányunk * födémtervek voltak. Sok kérésre, naplózásra meg is érkezett ez, akkor pedig a cementben volt hiány. Nagynchczen a cement is megérkezett. közben
Í tervezőintézet elhatá ózta, hogy az eredeti födémterv nem jó. áf kell rajzolni, statikáink mert az eredeti szerinti anya- got beszerezni nem lehet. * rajzokat tehát bekérték, c szükséges vasnnyagot termé szetesen nem tudtam megren- dtlnl.
Másfél hónap múlva a veg lígcs íödémterv megérkezett. A\' rajzok szerint szüksége* vusanyogot megrendítem. »* tprúnként meg U érkc/Ht, de néhány anyag még most i* hányzik, pedig «/. ütemczéi szerint szeptember 15-rc az össze* anyagoknak, segéd- h szakmunkásokkal együtt nicg kellett volna érkeznie. Előfordult olyan e*»t. hogy vártuk ¦ mcarttidelt vagon mcsiet. Helyette távirat Jött: ,.tévedésből egy másik munkahelyre irányították » megrendelt mctízct**,
oda ahol semmi szükség sem volt rá. A reklámalás. levélben, táviratban, naplóban sok dót sok költséget vce* fel és nz intézkedés legalább egy hetet vesz igénybe szűkén 8zá mitva, mert ennyi idő kell mig megfordul a levél Nagykanizsa és a tőle 100. kilométerre fekvő
ázyntborbá* között, amelytől a legközelebbi vasútállomás is (!* kilométerre van. ín tudom n/t. hogy
ns építésvezető felel építkezéséért. n Mtórldő be- tcrtá áérl, dn felelőségé, nck vauk akkor tud megfelelni. ha a vdllnletvczn- töieg tunioiíMflu munkáidban.
Azt nem értem, hogy a válla* lat vezetősége miért nem törő- dik azzal, hogy az építkezések határidőre befejeződjenek. Né. ha előfordult, hogy meglátó, gáttá az építkezést a vállalat- vezetőség, feljegyzések is történtek a hiányosságokról, de ezek csak fcljegyzések.marad- tak, Előfordult, hogy fontos levelet, naplómásolatot küldtünk ol velük ..alkalmilag-4, do elfelejtették átadni, vagy olyan helyre kerü’t hogy senki sem tudta: hova tűnt.
Az ellenőrzésben kintiévá vállalatvezetőség nem vette fi- gye\'embe. hogy hiányzik a megfelelő szakmunkás- és se- gédmunkáslétszám. pedig ft2t a naplóban, levé\'ben mindennap külön is kérek. Nem fontos a határidő betartása fa- ’án? Nagyon fontos, de
most van cgv min\'szteri rendelet, sme’y Kzrrin^ a KöU-^gvefésB-n ki-d^^t v Kött*érek<-n felül „<öbb- letkölfség^ címén fe’ (eb-t srám:t«ni azokat nz geket. amelyek n határidő eltolódásából, egyéb e költ- * séirvefésVn meg nem té. rülö kiadásokból erednek, így látszatra, természetesen nem fizet rá a vállalat, m:rt az i-set\'cges\' ráfizetést fölszámítja az építtetőnek Dp ráfizet maga a nép, az állam. El-\' veszünk pénzt más .fontosabb helyről.
Én kérem a vál\'alutot több figyelmet forditron a központ, tói távolélő építkezésekre la, Igyekezzék támogatni munkán, kát u hutárldő botartásáúi\'t, A* anyagbeszerzés fovábbltau nagyobb gondo-.sAggn) a m(*g* rendeléseket. é« tániogns-úk rzzcl a tervszerű munkumenc* t®t. így tud érvényesülni vállalatunknál tcllcs mér^ékbon nz cgj\'éni felc’ősség elve. Így tud vállalatunk oredményeseb* bcU felsorakozni a béku tábo. rúnák zászlaja alá. A szervezetlenség a béke ellenség©, munkánk jobb szervezésével a békét védjük. . ;.
Imrey György építésvezető.
Békeműszak a kanizsai Magasépítési keszthelyi építkezésén
A nagykanizsai Vállalat keszthelyi építkezésének minden részlegén szerdán békemű. szakot tartanak a dolgozók. A békemüszak alkalmával a dolgozók ire akarják bizonyítani, hogy a szocializmus építésének, a béke táborának méltó harcosai és jó mun. kasztrotzéssel, lelkes munkával az építőipar minden ágában túl lehet tellesitenl a normákat. Az a béka. műszak célja, hoíy a békefronton való szilárd örtállással, az eddiginél jobb munkával adjoa lökést a munkaversenynek, * lassan bontakozó Sztahánov-mozgalomnak, emelje fel a gyengébbeket a lobiak színvonalára, hogy az épitkn- sés minden területén általános emelkedést érjünk el.
A vállalat nagykanizsai vertiki- ls üzemében, as eszlalosmühely- »«« kedden rendeltek a dolgozók ékemiszakot. Erre a napra mos- I óaitrttik u tnm rejlett tarüe- ékokat, focdoekodtalt a jó nroa- fasrrn’í\'rísrfll, a hi/tny1#1an anyai-
Magasépítési ellátásról A feladat az, hoíy az elért eredményeket mind js munkaszervezés terén, mind az anyai- ellátás vonalán tartósítsák, fejlesszék tovább.
ZALA
Az MDP zalamegyei pártbizottságának napilapja. Felelős szerkesztő: Szántó J~n<S* Felelős kiadó: Darabos Iván. Szerkesztőség: Zalaegerszeg- <ossutb Lajos-u 22 Tetefoo 850. Vagykanizza. Zrínyi Mlklö»u J». Telefon: 64,
Cladóhivatal: Zalaegerszeg. Szó* chenyi-tér 4. Telefon: 102. Nagykanizsa Sztáltn-ut 6. Telefon 898 Készüli • Varmegye Nyomdában, Szombathely. Kossuth Lsjos-u- 6, ^ Telefoot 75.
Nyomdáért falat: HaarvdO* OynU,
Az cgcrszcgl FűlCház dolgozói december 21-ért
v
10 százalékos szénmegiakarüást vállallak
Németh Lajos bányász lesz\'
A Gépjavító Vállalat kot iparostuuulójút követve, a nagykanizsai fii tóivá z lakatos, tanulója. Németh Lajos ifjúmunkás is jelentkezett szJTTT bányásznak. \\
—: Bányásznak lenni dicsó- s-.\'S —1 mondotta. — Szeretném elősegíteni. ón is azt, hogy mozdonyaink. fejlődő közleko-
ii.sauk minél több. jóininösé- ii szenet kapjon. Ezzel az elhatározással jelentkeztem és ¦á bányász akarok lenni.
Itt említjük niejr, hogy a nagykanizsai Magasépítési Vállalat C ifjúmunkása a Dunai Vasmü\'építésére jolentke. zett
Burgonyabeadás Pákán: 125 százalék
A kezdeti, kissé vontatott begyűjtési munka után a Párt és a tömegszervezciek népnevelőinek példám utalása nyomán Páka községben egyszerre fellendült a. búr gonyabcudás Üteme.
Az .egy zsák burge-nya\'-moz- galomn#:; la nagy sikere van o
községben. Eddig 102 dolgozó paraszt 51 mázsát vitt be a föidtnr vesszövetkezeti magtárba. A nép nevelő munkát azonban még tovább keli folytatni a községben, e «éren„ is, mert C-vételi Jegyre az előirányzat eddig 35 százalékot mutat.
Már megint panasz — és újra it posta ellen!
A Nagyáhnizsuiiaz közelebb távolabb fekvő községek dolgozol Is sziveién olvassák Fúrtunk mc gyei lapját, a Zalát. . Sérelmezik azonban, hogy nem a reggeli órák. ben, hanem csak délután, vagy -m Vsnup Jut a kezeikhez, a level- J üJdemémycl együtt. Így van ez Nauyréceé-n is. I• t aztán tovább .irányítják* a lapokat- Nagybakónak™ érkezik úgy- 4—5 őrs tájban. De a téli korai sötétség miatt csak másnap kézbesítik ki. A va.-árnspi lappéldányokat csak kedden délclőU olvashatják a dől gozók.
l’uy.iiicz a helyzet Gai-mabok, Zalukarus, Zalaszabarl vonalon, valamint Palin, UJudvr, Magyar- ízordahely. Bocskn és még né- hány községben.
Felhívjuk u pos te,főosztály figyelmét arra, hogy az igen Jól bevált letcnyel postaautójúrathoz hasonlóan indítson egy másik ilyen járatot ezekbe a községekbe Is. Természetesen nemcsak az uj Ságokat, hanem fontos levél, csomag küldeményeket is korábban kapnák meg Így a fenti községek lakói Ez pedig közügy!
HÍREK
1 K ba?odvifenyédi lanács Ügyeimébe!
EagodvHu-yéden^a major mellett a Zalán keresztül hidat akartak építtetni a község dolgozói. így könnyebb lett volna az átjárás, a szomszédos Boncodföldére- Szakemberrel a szükséges faanyagodé} is készíttették. Az ács vart, hogy mikor kezdjen munkához. Még ma i<t vár. Az értékes faanyag: cbekharmincadja. Elhordják. Egyik darabot a lesi puskás, .élelmes emberek*, másik darabot pedig a Zala árja.
A helyi tanács a legsürgősebben nézzen utána, ne engedje azt az értókrs faanyagot, tönkremenni Egyezzenek meg végre a szomszédos boncodföldeiekkel n hidra vonatkozólag, vagy pedig használják fel más célra a hid anyagút!
fáépirőveraeny
Zalacgermegen
Az Országos Gyors és Gépíró- verseny Bizottság a II. Bckavl- lágkongremus tiszteletére gépiró békeversenyt rendez. Az országos géplróverscuv rulacger- szegi résiletversenyét az irodai és hivatali dolgozók részére de. cember 10 én. vasárnap 0 órai kezdettel rendezzük meg a helybeli közgazdasági gimnáziumban (Adv-ut 2.). Követelmény: Nyom- ‘atott szöveg másolása 15 ]»erdg. Percenként Jegalúbb. 80. szótagos sebességgel. Benevezési dij 1 forint, fizetendő a versenv szintié- lyén. ezért a versenyzők megkapják a hivatalos versenypa pirt. A Versenyzés saját géppé! is történhet. A verseny sikere érdekében irodai, híva‘öli dolgo. zóink minél nagyobbfoku bekap, csolódását kéri a versenybizottság. . ,.
— Népegészségőri értekezlet ’e>\'z
Utazás óh
VoiuíáUomds, Zalaegerszeg. Idő: szombat. 14 óra 25 perc. A jegypénztár előtt hatalmas tömeg tolong. Hangok: — Sles. seiu kérem, mindjárt hidal a vonat! — Miért nem adnak ide olyan munkaerőt, aki gyorsabban dolgoziki Jaj, lehessük a vonatot. —- Nyissanak még egy pénztárt, ha nem. győzik Így a munkát. — Nyugalom — szól most egy öblös hang —, « vonat úgyis késik. — Eient. mondásként vészt jósltján húr. xan a MÁV hangja: — Zala. szentiván ttb. felé beszállás.. A* izgulom a tetőfokra hág. Egy ideges nő úgy kiáltoz, mintha Figaró belépőjét éne. kelné futurista át Írásban. \'
A mozdony türelmetlenül pöfékel, kéménye pipál, mint <1\'»/ vulkán, aztán kipróbálja ra jét, ugyanis pótkocsikat is kapcsoltuk •hozzá, Szerencsére a: egyik vagonba még fel tudunk s:<lllnl. Síp .., aztán indu. kis... Az öblös hang tulajdonosa. aki az előbb még nyugalomra intett, felemelelt ököllel fenyegette a tározó vonatot és kegyetlenül szidta a MÁV. 0>. Mi elhelyezkedtünk a padokon, aztán kezdtük dicsérni a vasutat. Ugyanis cnv -újítás" révén gőzfürdőt kaptunk. Mozgó gőzfürdő. A vagonban *gy radiátor szolgáltatta a meleget, de a hiányos tömítés fohjtán széles sugárban tört elő. a gőz. Hamarosan izzadni kezdtünk és töriilgcttük magunkat.
Szentivánuál hatalmas 10. meg várt a kanizsai vonatra. Ahogy a vonat, beérkezett, piindent elsöprő hősies roham után fctvcrckcdtiik magunkat az egyik kocsira. — Ide csak II. osztályú ieggyrl lehet felszállni — kiáltotta a kalauz, trdekes: mindenkinek 11. osztályú jegye volt. mert senki snn hagyta el helyét. — Tessék a vezető fülkéből beljebb menni! — Nincs hely. — Akkor tessid: leszállni. — Olyan aztán nincs — kiállja egy hang. — Me”*i ettük a jegyet. Egwnás nyakába borulva áll- na ki férfiak és Ttok, fiatalok ét öregek. Jön a kalauz, Átfúrja magát. Nagy gyakorlata van.
— Tessék megfizetni a különbözetit — mondja az egyik utas jegyét vizsgálva. Ez itt a II. osztály. — Kérem én a
III. osztályon akarok utazni, kiállt a felszántott, akinek eszeágúban sincs fizetni. Ad. jónak helyet a III. osztályon. A III. osztályról is kiáltások hallatszanak: — Ez mégis csak sok! II. osztályú jegyem van és még a harmadik osztályon sem tehetem le a csomagomat•
— Töröljék el a II. osztályt! — elégedetlenkednek egyszerre többen is —. dp legalább a ///. osztályon biztosítsák az utazást.
Most pedig, az elmondottak uUin a MAV-téjl is kérdezzük meg, gondoltak.c már arra, hogy a megyeszékhely és a megye legnagyobb városa kő- zöli a közlekedést megjavítsák. Jó volna, ha a MÁV több fi. gyeimet fordítana azokra a tfo\'gotókra, akik szombaton- kint otthonukba utaznak,
__ M.
— Mindazok a bortermelő gazdik, ukíknek Bagolasánc közeghez tartozó Kis és Nugybagolui hegyen, Lá tóhegyen, valamint
Miklósi* községhez tartozó Szent, györgyvári hegyeken lévő pincér jüknél a borkészletüket a pénzügyőrség még nem vette fel folyó hó 8án. pénteken 9 órára a pincéjüknél jolenjenek meg. Azok a bortermelő gazdák, akiknek Miklósa községhez tartozó Pityer-hegyen. valamint a Móriche- lyl hegyen a borkészletüket a pénzügyőrség még nem vette fel, folyó hó 9-én, szombaton 9 órára a pincéjüknél jelenjenek meg. Szemleivét mindenki hozza ma gával. ugyancsak mindenki hozza magával a terméséből eladott, vagy adóba beszállított, vagy elfogyasztott bor igazolására vonat, ’ozó fedezeti okmányokat (pld. /\'sekkelismervény, átvételi Jegy), mert ezeknek hiányában a pénzügyőrségnek nem áll módjában a Ványzó bort igazoltnak venni és a hiányzó bor után az adót előírta. Aki a készletfelvételnél nem jelenik meg. az a kedvezményes borforgalmiiidóra váló Igényét el veszti és meg lesz büntetve.- azon. felül termése a környező aző’ők és a szőlő terület nagyságának fi gyelembe vétele mellett becslés utján lesz megállapítva.
december 7-én, csütörtökön délután 6 órakor az MNDSz nagyka niz.-ai szervezetének Csengeti-utj székházában- Fölhívjuk az összeg népegészségőrőket, ..hogy okvetlenül jelenjenek meg és tagköny- vüket hozzák magukkal. A megjelenés kötelező, MNDSz . vezető rége.
—v Kyolcbúnapi börtönre ítélte a nagykanizsai járásbiróság Bubán Ferenc nagykanizsai lakost, a Textinagykereskedelmi Vállalat alkalmazottját, mert a vállalat- tói mintegy hat méter szövetet ellopott.
Apróhirdetés
Nagykunliuud gőzfürdő nyílva reggel 7-tól este Q l|.___________
Ellopták vasárnap este Zala égerszögen az állomás clöl férfi- kerékpáromat. Nyomravezető Jutalomban részesül. Cím u zala- <\'tgemeglJ<bjdóbatUB—^^^(110)
Költözködés miatt többféle holmi, asztnlltüzhely, petróleum- főző, zsirosvindely asztal atb. eladó. Zalaegerszeg, Tütlőssy ut 8,________________________(112)
A város belterületén nagy kér tes hús 16 000 forintért eladó. Érdeklődni lehet Mohácsi ingatlan közvetítőnél." Nagykanizsa, Adj
Endroutca 21.____ (2036]
Város belterületén házrész sza badkézből eladó. Érdeklődni s nagykanizsai ki adóhivatalban.
•________L_ (2034’
Tcrkepméröt (Kerekesei) kere sünk sürgősen megvételre. Cim: nagykanizsai kiadóban. (dl
Zongorát vagy planlnót bérei aénk- Cira a nagykanizsai kiadó ban- ______ (2021’
Megvételre keresünk páncél szekrényt. Méretet, árat feltüntetni. Címeket a nagykanizsai
irHkHn kérjük. • _ (2041)
Vennék használt, de jókárban lévő .Gőhler* faszámozó kalapácsot. Bánokrzentgvörgyi AHam) Erdőga7da.«ág. (109)
1 drb ipari Singcr gyorsvarró-
gép eladó Nagykanizsa. Zrínyi Miklós-uica R> (2044;
Elveszett egy darab szürke kö- töBkesztyü Nagykanizsán Sztélin. u. és Eötvöe-tér útvonalon. K6 rom a megtalálót adja le a nagykanizsai kiadóhivatalban. (d)
SP\'ORT
Megérdemelt vereséget szenvedett a ZMTE
Vörös Fonal—ZMTE (0:1)
Vezette: Holtai.
A ZMTE vezeti az első támadásokat\'és az első félidőben a Vörös Fonal lefutással veszélyeztet, de minden támadásában tervszerű. A ZMTE csatárok a jó helyzeteket a kapu előtt elhamarkodják és clügyctlcnkedik. A 40. percben Suliik- váratlan labdája talál a hálóba. 0:1.
Szünet után u széltől túmoga- toll Vörös Fonal fergeteges iá- mudúsnkat vezet és az 5. pcrc-
I ben Németh, a 12. percben
Sdnnidt, a 21. percben Kiss szer. zi meg a Vörös Fonal góljait. 3:1.
Végül is u 32. percben Dolgos, lói Horváth elé kerül a labda, aki a hálóba kotorja. 3:2.
A ZMTE minősíthetetlen*}!
gscngs játékot nyújtott és kíiií. közöli a csapaton az erőnlét hiánya. A csapat össroállitásában is súlyos bajok voltak.
Hírverő asztalifeniszmérkőzés Zalaszentbalázson
Nagy érdeklődés- melleit tar. lottók meg .vasárnap Znlaszent- Balázson Kanizsa ifi válogatod és n helyi válogatott asztalitenisz hírverő mérkőzést. A nagyobb tudáisu és rutinnal rendelkező kanizsai fiifk 13:G arányban nyertek, A győzelmeket:
Kiss. Gerencsér 4—1, .lo<js, Arató 2—2 és Krasznal, lllr\'va dr. Horváth. Gócé. Gulh és Kiss szcrcztéik. Külön meg kell cm- liteni a helyi tszcs kitűnő ren. dezését és vendégszeretetét, amelyben a kanizsai csapató: részesített ék.
siker
Napv
a kuuizsai koáárlabdauapon
Jól sikerült a nagykanizsai ko 1 helyi honvéd válogiHott azNVSK sári ibdunap, amelyet az ipari gim. názium tornatermében rendezlek
meg. A csapatok, amelyek a ver- senj-cn resztvettek, sportszerű viselkedésükkel’ és szép játékukkal a közönség nagy részét nyerték meg a kosárlabda sport támoga* tásárá. A fél, 10 tői este 8 óráig tartó egésznapos műsor minden zökkcíő nélkül zajlott le. ami a rendezne jó munkáját dicséri.
Az egésznapos műsor részletes eredményeit az alábbiakban közöljük:
N- Épitök—Olajmunkás (női) 31:13 (6:5). Legjobb dobók: Kmetty 12, Feiler 9. Salamon 8, illetve Kálovlcsné 8.
N. Épitők—NVSK (férfi) 70:39 (34:lő). Legjobb dobók: Jess 26, Hctcsi 12. Vitális 12, illertve Felföldi 24. Bodnár.
NVSK—Szombathelyi Lók. (nőt) 35:22 (20:12). Legjobb dobók: Bálint 25. Cselnek! 7, Illetve Kendik
6. Reumann 8.
Szombathelyi Lók.—NVSK (férfi) 48:19 (27:12). Legjobb dobók: Lukács 15. Tóth 12, Illetve Fel földi 8, Bodnár 4.
Olajmunkáa—Szombathelyi Dók. (női) 15:14 (8:3). Legjobb dobóit: Kúlov!c»né 0. liléivé Kendik 8-
Szombathelyi Lók.—N- Építők (férfi) 57:42 (31:20). Legjobb do- bók: Hajdinák 17. Lukács 15. Tóth 16. Illetve Jess 24. Hotcsi 8.
Szombathelvl Lók—N. Építők (női) 18:12 (12:5). Legjobb dobók; Kendik 11, Tokcd 4, Illetve Salamon 4.
NVSK—OlíJmunkás (nőt) 31:19 (13:4). Legjobb dobók: Bálint 20, Csetneki 9, illetve Kálovlcsné 11. Hegedűs 8.
A nap legszebb mérkőzésén a
cs N. Épiiök-ből kombinált cnp,. tavai játszott.. Ez a mór közti bemutató jellegű volt, amelyen a közönség megismerkedett a kosár- labdajáték minden szépségével. A két csapat a következőképpen ált fel: Honvéd: Horvai, Szerdahelyi — Szabó — BáJir.t. Gremlngc-- (Csere: Szmutni). Kombinált: He* f<~i fÉpüő). Erdélvi ¦ (NVSK) — Kovács (Épitő) — Hetyei (NVSK), Felföldi (NVSK). (Csőre: Bencte (Építő).) A rnérirőzost a rutiné sabb és tochnikásabb \'i Honvéd nycrlo 56:32 (20:12) arányban.
Az NB 111- Gíír-Siombailielyl csoportjának táblázata.
1 Gy. MTE
13
10
5

32: 8
25
2Sopr, DSE
13
9
0
és
4
28:15
20
3 Nemez P.
13
9
2
4
31:16
29
4 Sót ex
14
9
1
4
30:22
W
5 Páp. MTE
15
7
4
4
23:24
13
6 ZMTE
14
8
1
5
37:21
17
7 Mos. Vasag
13
6
3
4
23:2!
17
8 V. Fonál
15
3
4
5
2Ö:2C

OVeeznr- SE
15
5
5
3
30:30
1J
10 Sz. Postáz
15
0
3
0
26:27
13
11 Kapuvár
14
a
2
7
20:19
14
12 Hubertus
14
5
3
6
23:24
1)
13 CVSK
14
4
3
7
16:23
IL
14 Sárvár
15
5
1
9
17:33
11
15 M. SzMTE
15
4
2
U
20.36
U
16 Ajka
15
3
l
11
13:29
7
17 Bánhlda
15
2
13
13:44
t
A vcaáraapl forduló eredné- nyel:
Kapuvár—Pápai MTE 3:0. Soproni SzMTE—Kőszegi Na mez 1:3.
Mo»onl Vasas—Ajka 1:0\' Soproni DSE—Sotcx 3:1. Sárvár—Hubertus 1:0.
VDSK—Sz- Postás 0:0.
CVSK—Győri MTE 0:0 ZMTE—Vörös Fcnái 2:3.
SPORTHÍREK
A nagykanizsai kerületi aszlali- tcnitzbajnoluágok végeredményei
az I. és II. osztályban a következőképpen alakultak: I- osztály végeredménye: 1. Olajmunkás il. lő, 2. Postás I. 8. 3- KPDSz I. 6,
4. Textil I. 4, 5. Rendőrség 2-
6. Vasút II0. II. oszt. végeredmá nys: 1. Olajmunkás III. 10, 2. KPDSz TI. C. 3. KPDSz III. 6. 4. Erdőgazdaság 4, 5. Podás II. 4, 6. Textil II. o. A zalaegerszegi csoport, valamint az ifjúsági bajnokságok végeredményét 3 következő számunkban ’ fogjuk közölni.
A nagykanizsai röplabda bajnokságok december 17 én indulnak be. Azok az üzemek és DISz szervezetek, amelyek nem nevez te’ he. sürgősen adják he nevezésüket Azok a csanntok, „melyek nevezési lapot még nem kap- rak. jelentkezzenek Horváth lm rénél (Ady Endre-ut 30.). akinél megkapják * nevezési lapot. A ne.
vezéseket ugyancsak oda adjál: > 3 nevezni akaró csapatok, ahol » ’ovábbi utasítóit megkapják.
ANYAKÖNYVI HÍREK ZALAEGERSZEGEN
Születések: Kecskés Márton és Kertész Rozália leánya Erzsébet (Kisszesnngrót). Pap István és N-- meth Mária leánya Erzsébet. G’* ¦ambos Imre és Ekler Anna leánya Erzsébet (Bucsu-szsntlászU* 1\', Silamon Károly és Darnfeld An • na fia Béla. Oláh János és N-c* Irén fia János, Fábián Imre e> Németh Etelka leánya Mária.
Házasság: Takács József é- T \'•, kács Ilona Tóth József é? Mabr Erzsébet, Horv\'áth János és Mi\' <er Ilona.
Hnt4iozáfc: özv. Nrgy Józsiit^ Tül. Hegvl Mária 77 éves. Gróf írzfébet 60 éves.
Nagykanizsa! gSy.fünJŐ níl< r*\' »zér* kedden eptst nap ¦* pénteken dé.utAn van nyitva.
Zulu megye eddig 93 ^zúzalékra tcljeKÍteft) niélypzúutási tervet
Belcjcxtc évi Icrvcí a lelcfontúvveselék
Villanyt kapott három zalai község
c
Vt. évfolyam 284. szám.
taron
AZ Mm* ZALAÜIEGYE1 PÁRTBIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA
¦i
Ara 50 fillér 1950. december 7. Csütörtök
a
m
Tanácsülések a zalai községekben
Ezckk-n a •• napokban bizu- nv ura ne in egy aulai dolgozójuk idéződnek, emlckezctcbo a régmúlt idők. a községi kópvi- NV\'cS\'í\'ftiii»4i.(j l^ck- A köp. ami tdÚHKvilluu íí rötti ViliiR.\' l» ti; raytizerü: a falu lcggazda- ayblijai, u „un^y gazdák" és a .kuprcok ülnek a községi t«. n .(••teremben és — „tunúcMkoz- nak". Vájjon va\'óbuu tanács.
k.i/Uikt Xora. Ami uz ilyen illéseken történt, az nem volt r.,yéU üres szúcséplcsuél. hl- wen a falvak legégetőbb prob. lcináit soha nem oldottak ineg ezeken az úgynevezett képviselőtestületi- üléseken. •
S tuníkor »í régmúlt ülök jlveu keserű emlékei törnek utat előre az ember goudolutú. bán. jóleső érzés tudni, hogy a községi taaúcsházban. vrtRy éppen az iskolában _ egj’f\'tt ül most a községi tanács* os tar- gvd olyan dolgokról. amelyek "közelről érintik a falvak dolgozó népét.
Ezekben a napokban ínegye- ’f it*rtc .tanácsülések zajlanak le j. községekben s a tanácsok
első munkaértekezleteiken bt.
Mzélik meg. mit tettek eddig es melyek a feladataik ö követ-
kezű-b**U*kl>\'ert. . - . ~é‘\'..
Október- végén is tanácsúié. >k voltak.\' a községi "tanácsok \'jóakaró ülései, amelyek ínin- ilcaiitt a dolgozók legnugyonb érdeklődése" nn-Hett .mentek végbe. Nem csoda, hiszen ez volt flL <*l*ö alkalom, amikor u falvak dolgozói a legközvetle- nebbiil bekapesplodhuttak az /illatú vc/u*tcHÍ‘bo, Hujut sorsúK iráni itásiibu- . • .
A most megtartandó turnus- illések nem kevésldm u dolgo. zók. a dolgozó parasztság cr- iWlődéséuek homlokterében állanak, mert most elválik, wcálljak.o liciyüket u közv. telt vezetői. ott, ahová u dol- sonik bizalma állitotta okot. a községi lun ácsok mcgfcleU jiek-e uzoknak n feladatoknak, amelyeknek megoldását elvárják tőlük u dolgozók. Elválik, l\'t\'jty a tanácsok képesck.e megoldani a :községek helyi problémáit, » ezt összhangba .tudják-e hozni az állami kötelezettségek pontos teljesítésé, vei ináresak azért is, mivel ez ft két dolog szorosan összetartozik. Ezt a községi tanácsok jórészo világosan, látja, s.ennek megfelelően erodméuyesen meg tudja oldani feladatait.
A községi tanácsok mostani ülésc’nf félreérthetetlenül bébi. ronyosódik, hogy a tanácsok minden tekintetben gazdái községüknek. (Persze kivételek itt is akadnak, s vaunak tanácsok, amelyeknél nem teljesen helytálló ez a megállapitiis.) A tanácsok a dolgozó népért vannak.\' s bennük csúcsosodik, ki s nép uralma. Munkájukat is d dolgozó népért, a dolgozó néppel szorosan együttműköd- vc végzik. Csak így vált lehetségessé, hogy Zabiszabar. a községi tanács közbejáráíár^ 1
villanyt kupott s kapja meg a villanyt u napokban Uelse. Ke. rccseny és Orosztony. Ezért avathutott kulturotthont Kis. komárom óh több más község. - A . tanúeslUéseu . elhangzó bc- 1 számoló itlapjún- a. tanácson kereíztül a község valumennyt dolgozója tudomást szerez ar- ról. hogv azíinlitett. és a hozzájuk hasonló fcbidutok megoldásúval milyen munkát vég. zott eddig a községi tanács. «\' " A‘- községi tanáciok \' oddiff végzett munkájában jelentős liclvct foglalnak cl a mezőgazdasági munkák, de különösen u terménybegyiijtés. amelynek lebonyolításánál sok függutanácsok jó, vagy rossz munkájútól Ahol a községi tárnicsok a begyűjtéssel kapcsolatban jo inunkát végeztek és meg tudtak mozgatni községük egész .dolgozó parasztságát, ott az cnedűién v nem is maradt el; Ahol viszont a tanács elhanyagolta ezt a kérdést, az eredmény ott i* ineít1/i t*»/.ott* Amikor u. t*i. nációk jó. vagy rossz munkájáról beszélünk, akkor termo-
s’/aotostMi u. tanácstagok. weoic-
Íves példamutatására is gondolunk. \' A üip^ztabUok ucvauis’űiegmutnttak. niHjcn
sokat sziámit ez is. amin egy cscpi*ot sem lobot csodálkozni. Hiszen a dolgozó 1’oríwztstig V tanácsokba a legjobbakat választotta, azokat, )*ct a követésre méltónak talált lia a tanácstagok jó munkát végeznek. n dolgozó tömegek is jót\' dolgoznak. Ha u tanú est a. gok elhanyagoljuk- munkájukat, a dolgozó tömegek sóin
okai törődnek feludutaikkab
" t i\'c! át szik ez Komarvaoso is. ahol H tanács tagjai, élükön rl tanács elnökével,.Kiss .Varga olvtúrssnl kivettek részükét uíbbinnitutóan u kukorica es a burgonya l>eadásából, s Íme. a községben minden ^dolgo/.ó igyekezett a nyomukban haladni. Felsőrujkon a tanács tagjai elhanyagoltak n he- gyűjtést, nem jártuk elől jo néldúva\'. Látták ezt a község dolgozói, ők sem szorgoskodtak. . - \'
Ha tehát a lunucsok a tanácsülésen számot adnak ni. ról. hogyan áll községük a tor- ménybeevüjtóssel, ez egyben fényt vet . arra is. hogy u tanács tagjai hogyun végezték ízen a tércu munkájukat: példát inutattak-e. vagy\' Bem. ve- geztek.e felvilágositó munkát, vagy sem. Ennek alapián •feltétlenül meg is kell tárgyaim u községi tanácsüléseken n tanácstagok példamutatásának
kérdését, hogy a községek első emberei valóban méltók legyenek rá. liögy’ a dolgozók a munkában és minden téren kövessék őket. \\
Megyénk községi tanácsai első üléseik után fokozzák eddigi munkájukat, hogy méltók legyenek arra a\' bizalomra, amelyet népünk a tanűcsvá- lnsztáskor beléjük \'helyezett.
Nehéziparunk globálisan teljesítette
1950 évi tervét
— jclentellc be az országgyűlésen Zsofiuyecz Mihály elvtárs,
nehézipari miniszter
Az országgyűlés szerdán (oly- tolla u kői ségvetés tárcónkéiái tárgyalását. .Az országgyűlés ülésén megjelent ltúkosi Mátyási clvlárv miniszterei nöklifiyc^ís
a MDP fóti kára. Hónai Sándor elvtór* az Elnöki Tanács elnöke, liobl István, a mlnisztcrtnná« clnöáo és a kormány több tagja.
Drahos Lajos> dvtárs clncCt nyitotta meg az ülést, m;ijd Molnár Erik elv’árs, i<;azságügvml- niszter törvényjavaslatot_ terjesztett l»c a béke védelméről.
Ezután az országgyűlés meg-
kívuke n könnyűipari miniszUb rluin>.kaitségve‘ésénck tárgyaló- iát. Kaknk józsefnó előadó hangsúlyozta. hogy o minisztérium megvalósította az ötéves terv első évének programját, inaid, részletesen ismertette a jövő évi előirányzatot.
A miniszterium vezetése alatt álló {páránk termelési értéke 1950-röl 1951-re 25 százalékos emelkedést matat. A könnyűipar legdöntőbb ágának, a textiliparnak emelkedési indexe 119 százalék.
Nagyobb összeget fordítunk tudományos kutatásokra
Ismertette ezután a miniszteri. un> kühségvetési adatait. az uj költségve\'ésbcn jelentős összeseket fordítanak az ipari kutatások megszervezésére;
A tudományos kutatások céljaira a költségvetésben a tavalyi 9 millió 520 ezer forinttal szemben ll millió S61 ezer forintot fordítanak.
A tudományos kutatást nagyban megkönnyíti: hogy- ezen > a; - területen is támaszkodhatunk a Szovjetunió- segítségére.• \' a kutatóintézetek eddigi munkájuk eredményeképpen már jelentős megtakarításokat értek cl.
A könnyfti|>ari tárca költségvo.
Uhéhsz .hozzászólt Kovács Imre.
Elmondotta, hogy nemcsak a tcmislés fcjlődő\'t, de jclcn\'ósen változtak a könnyűipari dolgozók munkalehetőség:!, munka körülményei is.
Ezután Kiss Árpád elvtúrs, könnyűipari miniszter szélűit fel. Beszédében megállapította, hogy a kapitalistáktól átvett köny- nyüipari fizetnek imlszukl színvonala alacsony fokon áll. Ezeket a hiányosságokat még eddig ncin sikerült teljesen felszámolni. .
A könnyűiparban — különösen az élelmezést ipar területen — a gépesítés kezdetleges és komoly hiány mutatkozik\' Jó szakmunkásokban és műszaki káderekben is.
A könnyűipari tárca felügyelete alá tartozó vállalatok teljesítették. sőt tultcljesiteték tervüket. A miniszter beszéde, során bejelentette:
a minisztérium komoly lépéseket tett. hogy a szakmunkásképzés fejlesztésével a könv- nyülpar előtt álló többi feladatot is helyesen tudjuk megoldani.
Ezt u célt szolgálja a hathónapos vszf\'tőkádcrképzó iskola. A gazdasági és műszaki akadémián Jelenleg tanuló 3G könnyűipari hallgató szln’én komoly segltsé got fog jelenteni. Az ukadémiu jövőévi tagozatára előrelátható- »n lőC lm llgntót fogunk küldeni — mondotta Kiss Árpád elvtárs.
A könnyűiparnak 1174 Mtuhá- novlstdjs van. Vezetőinknek elsőrendű feladat*, hogy a azta- hánovisla morcaimat mégjob- bán kiszélesítsék.
A Sztaháuov-mozgalom liatuJmus eredményei
A továbbiakban ti könnyűipar területéről vett. j>éldákkal hizoá nyitotta Kiss Árpád elvtárs, hogy u sztahanovista mozgalom és a Kovuljov-féla mozgalom komoly eredményeket hozott már a ter- nu‘I«>kenység növelésében és az önköltség csökkentés vonalán,
A cipőipar 1950-ben J10 ezer pár cipőt, összértékben 3 millió 500 ezer forint értékűt termett megtakarított anyagból. ¦
A konfekcióiparban szintén igen jelentősek a megtakarítások.
— A könnyűipar területén a tudományos kuta\'ómunka teljes hiánya volt a kapitalistáktól örökölt alacsony műszaki színvonal velejárója. ^Kormányzatunk ennek a hiánynak pótlására dön tő intézkedéseket tett.
A könnyűiparban ma már 13 kutató intézet működik. A költségvetés ezek fenntartásira 11 millió 3C1 ezer 300 forintot fordít.
A kutatási tervben eisőrendü szerepet- játszik az importanyagok hazai pótlásának kérdése. A
papírgyártás tcrüljtén a hazai nád fölhasználásával komoly sikert\'értünk cl. A bőriparban ha. sonló eredményekről számolhatunk be. A f«* és cukoripar területén is vannak siktreipk.
— Összefoglalóban clmondhn- itom — mondotta —, hogy a széles munkaverseny, a Sztnhónov^ mozgalom eredményei megmutatkoznak a könnyűipar területén. A termelékenység emelkedése kedvező képat mutál.
Az egy órára eső" termelést érték 1949 decemberéhez viszonyítva 1950 októberében a textiliparban 112, .a bőriparban 151, a faiparban 135, a ruházati iparban 137 százalék volt.
A könnyűipari minisztérium költségvetés azt célozza, hogv biztosítsa az anyagi alapokat a további fejlődés számára, hogy a tudományos kutatás, oktatás és vezetés magasabb színvonalra omeló\'ét regitse. Ezért kérem n költségvetés elfogadását, — fejezte be bjszédét Ki4s Árpád elvtárs.
Egy év alatt 90 ezer uj dolgozó a nehéziparban
Kiss-Árpád--élvtárs miniszter Jután az országgyűlés a könnyű- nagv tapssal ‘-fogadott beszéde ‘ipari minisztérium költségvetését
részlaleibcn és általánosságban elfogadta, majd Aktért u nehézipari minisztérium költségve. ésénck tárgvulására, A Költségvetést HaVrán István cWárs előadó Ismertette. * Hangsúlyozta, hogv az ötéves terv első észtén, dejére előirt tcrvfcladatok tel- •jcsitcséhcz nagymértékben járult hozzá az, hogv >
a minlsz.térium müködesében leípitetfe a bürokratikus ügyintézés maradványait.
A nehézipar folyó év első 10 Hónapjában 41.5 százalékkal na- gvobb termelési eredményi ért cl. mint az elmúlt esztendő hasonló időszakában.
A nehézipar sok ofvan termelő berendazést állított elő. -nm-W nagymértéScbcn- segitrírtc elő a munka termelékenyebbé válását és megkönnyítette a dolgozók munkáját.
A nehézipar ffyorsiramu fejlődése egyre több dolgozó részére tette lehetővé az. elhe- lytzkedcst. 80 ezer doigozó ..került ujonojji ynunkiba a nehézipar különböző agaiban.
— A magyar nehézipar U-rmo- lésének növeléséhez az üzemek egész sóra járult hozzá az idd költségvetési évban.
Jüvörc najfjim\'ríékben kerül közelebb » mccvalúsltásho* öt- ’évea tm-ünk legnagyobb al- kotisa, u Duna! Vasmű, amely hatalmas mértékben járul majd hozzá népgazdaságunk kohászati tcrmp\'űképriségé*\'
¦ nek fejlesztéséhez.
lluvrűii István elvtúr* azután arról szólt, hogy u Szovjetunió sn .oltségc a nehézipar területén ¦éreztette a leginbban hatázát. A -SzovJjtunló úttal rcndelkczé- síinkre bcxsátotl termelőeszközük. a szovjet sztahAnnvlsták látogatásai stgrclték nehéziparunk munkájá;.
Mcaválto/ott ii dolgozók viszouyu n munkához
— A nehézipar fejlődését mit. tatja az is, hogv a magyar szén- hunyAszat. amely minden eddi- ifit felülmúló termelési ereslmé- nyakct.ért el, ezzel a termelési színvonalával nem biztosítja a athézipnr megfelelő szénszflkség. Setét, az aránytulnn fejlődés veszélyeire a Párt és Rákosi elvtárs hivta fd a figyelmet és mutatta meg a ;továbbhaladás útját.
— Az 1951 évre szóló nehézipari költségvetésben csaknem 30 millióval többet • irányoztunk elő az Ipari és földtani kutatásokra, mint ebben az
esztendőben. \'
Hatalmas növekedés • íuu\'.atko.zik a nehézipar beruházásainak terén is.-
— A magyar nehézipar az elkövetkezendő évben még az eddiginél is nagyobb fejlődés elé néz. A minisztérium költségvetésében szereplő mindenegyes tétel ezt a fejlődést és az ötéves terv célkitűzéseit szolgálja.
Ezután Mekis József elvlárs. a Rákosi Mátyás művek vezérigazgatója íróit hozzá a nehézipari
minisztérium költségvetéséhez- — Hangsúlyozta, hogy
az ötéves terv első 10 hónapi\' nehézipari eredményei biztosítékot nyújtónak arra. h«*«ry a nehézipar 28.8 sziza’ckkai nagyobb Jövő évi tervét Is teljesíti.
A továbbiakban arról szólt. hogy . az idei eredmények eléréséhez igen jelentős mértékben járult hozzá a dolgozóknak megváltozott viszonya a munkához. Jelentősen emelkedett az újítók száma is.
Mejcís József elvtárs beszéde után Zsofinyecz Mihály elvtárs, nehézipari miniszter emelkedett szólásra Elmondotta, hogy
a nehézipari minisztérium félti- tfvclcte . alá tartozó vállalatok termelése ez év első 10. hó: napjában 37.8 százalékkal haladta inét; az elmúlt évben ok- lóücr végéig elért színvonalat.
Amíg a munka termelékenysége az első félév végén a januári szint
105.6 százalékát érte el, addig a harmadik negyedév végére már
114.7 százalékra emelkedett,
A nehézipar u a/imáis előirt tJtiUliitséűeaükkonlcsl tervet UH) r/4/aléklg teljesíti,
Figyelemreméltó ered mányikéi ho. rótt az anyngtukarékotaágl mo/g«. lóin U. Hangsúlyozta azután, hogy ezeket az •rcdményvkel elsősorban a nagy Szovjetunió segítségének köszönhutjük.
Ljitúsiikbúl 3UÜ wiUió forint mctftaknrltús
— Egyrn nagyobb méreteket ölt a munkamódízaráladás és az úji- iómozgalom is,
A nehézipar dolgozói által benyújtott újítási javaslatok száma ez év első 10 hónapjában 87 százalékkal több volt. mint a múlt esztendő azonos időszakában.
Az október végéig benyújtóit újítási
javaslatok révén elért megtakarítás évi viszonylatra kivetítve megközelíti a 300 milliót, — A miniszter ezután Így folytatta beszédét:
— jelenthetem, hogy 3 nehézipar 1930 évi tervét november 30-án globálisan teljesítette, Egyes iparágak cs azokon be’iil egyc-s élenjáró vállalatok már korábba\'n teljesítették
éves tervüket.
— Az említett üzemek határidő előtti tervteljesítése azonban nem jelenti a terv minden vonatkozásában való teljesítését Lemaradás mutatkozik szerszámgépgyártásunk és ecélcsőgyártásunk vonalán. Az érintőit üzemeknek az év hátralévő időszakában kimagasló teljesítményeket kel! nyujtaniok. hogy a lemaradást behozzák
— Pártunk Központi Vezetőségiének és miniszter- tanácsunknak a szénbányászat termelésének eme léee érdekében hozott nHjryieleotőiéaiU hafáro- z«ta megnyitja n szénbá- nyászathoz kapcsolódó Ipar* Agak nagyarányú fejlődé*
lének luhetMKét K
llákosl divtára int\'MxcliiniK, *ó fölhívása nyomán tloljfo/.o ifjusátfunk értleklödáao N
iiiliidlukálib n bányák feló
fordul, 11 Oa háityásznlnk n
november 2<Wtn . mcffturtotl ünnepi’iiiüswtkou tutin bizony, murát tettek lenyűgöző- erejű munknlcmlülctükről*
— Hu r észlelői bon vizsgál- juk u uohózipur lü-VJ-beu cd- diff elért eredményeit. ükkor megállapíthatjuk., hogy
a nehézipar már sok olyan iparcikket gyárt, amelyet eddig nem állítottunk elő
és behozatalukra naoyösz. szegd valutát kellett fordítanunk.
A% UJ
i€lg
az
oh felvételéről tárgyalt ENSs* közgyűlése
Nagyszerű uj üzemek épülnek
Eredményeink eléréséhez hozzá járultak nagyarányú be. xuházásaink is. anelyckct ebben az esztcndőucn vegrehaj. toltunk.
Nemrégen adtuk át rendelkezésének Közép.Euró- pa legnagyobb és legkorszerűbb timföldgyárát, a Dimavölgyi Timfüldgyárat.
Átadtuk rendeltetésének a muitavűgógépgyárát, a lőrinci hengerművet, é* a Ganz áram. mérő gyűrűt. Uj létesítményeink mellett nagy gondot fór- ditottunk 1950.bon # gépparkunk kiegészítésére és felújításért). ’ \'
A liptuhuauiruiuu fejlődés DCgkövotcli, hogy műszaki tu. dóin Anyunk üzemeink segítse, gére siessen é* élő knpesolntot *v*H»t*eu nz Üzemekkel.
libben uz esztendőben 55 millió forintot Irányoztunk dő tudományos kutató* sok céljuirn. A jövő évi Ui|ttiégveU» erre u célra
már 85 millió forintot kivan biztosítani. Eredményeket értünk clgyártmányaink minőségének meg. javítása terén is, bár ezek az eredmények még korántsem tekinthetők kielégítőnek.
— A nehézipar ilyen nagyarányú fejlődése során i\'oko. zott erőfeszítéseket kellett tennünk a mindjobban megmutatkozó munkacrősziikeéglet, különösképcn a megfelclőszá- nm és képzettségű szakmunka szükséglet biztosítására.
Továbbképző tanfolyamokat indítottunk, sztahanovista iskolákat állítottunk fel. Különféle szakmákban 7,500 szakmunkás képzését végzik. Művezető tanfolyamokon 1.700 dolgozó kiképzését tettük lehetővé. fl:’5ü vájárt képezünk ,ki és megtettük n« előkészületeket u kiképzés )Moggyor»ltúsárn és szakosítás utján való inogva* lósitúiúru\'
Győzelmeink záloga: a Szovjetunió ón u Párt
— ötéves tervünk első\' évének! eredményei “lapján biztosra vehetjük, hogy a terv második esztendejét Is haladék nélkül teljesítjük. Feladatúink megoldásánál, terveink valáravált&s&nál továbbra is támogat bennünket felszabadítónk. a nagy Szovjetunió. A jövő költségvetési cvben uj győzelmekre akarjuk vezetni nehéziparunkat és az uj győzelmek elérésében eddigi győzelmeink szervezője, nagy Pártunk vezet bennünket
— fejezte be Vagy tapssal fo. gadntfc beszédet Zsofipyecz Mihály cKdárs, : \'ucbézipar* miniszter! Az országgyűlés cz.
Ci üt őrlők. 1550. flec. 7.
után n jiulíézipurl tárca költ* fégvetését részleteiben és áltu* lúnosságban clípgídUt.
A* Egyesült Nemzetek közgyűlésének december 4-i dc!. utáni ülése az uj tagok felvételének kérdéséről tárgyalt- Több •állam —
Albánia, a Mongol Népköztársaság. Bulgária. Kora ánla. Magyarország, Finnország, Ojaszország, Portugália. Írország. Transz- jordánia, Ausztria. Ceylon és Nepaj már régen kérte , felvételét az ENSz-bs.
A Biztousági Tanács annakidején egy kérelem ügyében nőm tudott megegyezésre jutni és nem tett javaslatot a közgyűlésnek. Az angolszúz hatalmak különböző\' mester- ködösökkel azt akarták elérni, hogy a fölvételre jelentkező államok közül csak csatlósai, kát vegyék fel tagnak és utasítsák cl a népi doxuokrutlku* államokat.
A közgyűlés dcocmbcr 4-1 üléso olóliárom határozati ju. vaslatot terjesztettek. Az elsőben
a Szovjetunió kllldbttségo Indítván,vo/Jn. hogy n Biz* tonaági Tanács mlud a 15 felvételi kérelmet vizsgálja felül.
A-második határozati Javas, latinul*.amelyet uniorikai csat lósállnniok szövegeitek, azt Inditvóuyozták. hogy ur, eddig bocrkozoit felvételi kérelmeken túl a délköréül bábkor, múny kérelmet is vizsgálja meg a Biztonsági Tanács- Salvador képviselője altul beterjesztett harmadik határozati javaslat csak az angolszászok előtt kedves jelentkezők kérelmének felülvizsgálását ajánlja.-Ebben-a határozati javaslatban is szerepel a délkoreai bábkormány jelöltsége. _ .. _ ,, . . .;
Az angolszász vazallusok fel. izolálásai után, amelyek mind a Szovjetunió javaslati, nak elvetése mellett foglaltak állást.
Carapkin, a Szovjetunió képviscőjc hangsúlyozta, hogy ez angol-amerikai tömb régóta tett durva kísérleteket az ENSz alapokmányának elferdítésére. Emlékeztetett arra. hogy az « kísérlet, amely a Biztonsági Tanács megkerülését célozta az uj tagok felvételénél, kudarcba fulladt.
Ez.is bizonyítja, hogy ezt a kérdést U e»ak nz ENHz nlup. okmányának megfelelően le. bet megoldani- A Szovjetunió javaslataival cllmilótct Indítványok — mon. dúlta Carapkin — bizonyít- Júk, hogy
bizonyos körök most la folytatni ckarj&k azt a politikát, amely kivételen helyzetet akar biztosítani bizonyos államoknak. *A Szovjetunió küldöttsége
nem érthet egyet ezekkel a mesterkedésekkel.
— A szovjet javaslai elfogadása elősegítene az ENSz lekiutúlyenek cs befolyásának megerősítését — fejezte be beszédet Carapkin.
\\
Több hozzászólás után & Ha. tározati javaslatok közül * közgyűlés szótöbbséggel elfogadta az amerikai csatlósűllu- uiok javaslatát cs elvetette előbb a Szovjetunió, majd Salvador javaslatait-
A koreai néphadsereg főparancsnokságának december 5-i iiadijelentése
A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság néphadseregének fő. parancsnoksága jelend december 5*én, hogy g néphadsereg csapatai az arcvonal valamennyi szakaszán továbbra is sikeres hadműveleteket folytattak az amerikai és délkoreai csapatok ellen.
Annulól délrs íz ellenség a nép. hadsereg egységeinek csapásai alatt
Phenjan íelé vonul vissza. Hamhia. tói északra a néphadsereg egységei tevékeny hadműveleteket íoly- láttok az eddigi vonalakon. A keleti partvidéken az amerikai U délkoreai csapatok a néphadsereg egységeinek nyomására elhagyták. Heizandin éi Kenőn városát és JO —50 kilométernyire dálnyuguli u déli Irányban visszavonultak.
ft Rabolnicsssko Delo Tito és az USH egyezményéről
A Ilabotnicsesko Dclo a Tito- klikk és az USa kormáuya közölt létrejött megegyezésről írja.
A Tito-fkorroáuy kötelezte ma- gát, hogy hadászati fontosságú nyersanyagokat és félkész gyárl- inányokat száJlii, az USA-nak, amelyek az amerikai imperialis- 7ák hadiipara $zátnára szükségesek, $ ^
Az am?rlkni kormány kép viselői a helyszínen,\' vagyis Jugoszláviában ölienőrizhelik. hogy a „segélyt" a washingtoni kapitalisták -utasításai szófiát-, hasz- nállák-t fel- Az egyezmény kötelezi a jugoszláv kormányt, hogy ti Jugoszláviában működő amerikai
képvisclökj)ck lutajmas di- nárösszsgvket bocsásson rcntleL kezésérc, a „segély" felhasználásának ellenőrzése során felmerült ^adminisztratív költségek" fedezésére, a litóisták nem közük teljes szövegűkben azokat a jegyzékeket, amelyeket az egyezménnyel kapcsolatban váltottak, de amit nyilvánosságra hozlak, az is elegendő aunuk nvegállapi- iására. hogy az auicriUni .imperialisták a segély álcájává’ és a dlois’ákt Icgíevékenyehh közre működéséYii roegerísitették uralmukat a\' Jugoszláv, nemzjtgazd?- súg .fölött,.
/
Fiatalok, előre a tartós békéért!
A DlVSz vezetőségének határozata
Dint. A Demokratikus IljátájÖ VlUjszÖvettég Uécaben vcz«ló>éiil illést tartott, A Dttnohrallhui ll. fútdít Vlldgtxöveliéil vttclútiic Iclltlv/a a világ Ulútdgál. azokat a Halálokot t». akik nem tartoznak a izövtisi&htz, hogy támogatták, ét o béke minden hívével együtt valósítsák meg a varsát kongretz• tzut állal a béke védelmében javasolt programot. „A béke védelme\' — hangzik a DIVSz vezetőségének határozata — ma sokkal inkább, mint valaha, minden férfi és nő, de különösen a fiatalság elsőrendű feladata". A DIVSz vezetősége felszólít minden ifjúsági szervezetet, minden iljút és leányt, hogy határozottan ítéljék el ez agressziót, a fegyveres\' külföldi beavatkozást a népek belső ügyeibe. Követeljék a koreai háború haladéktalan megszüntetését, a: idegen csapatok
kivonását ebből az országból é$ 9 belső konfliktus békás megoldásit a liortal nép képviselőivel — A DIVSz vezetősége felhívja ez ifjú* sági ftervezeteket, hatékonyan U« mogaisák a tömegirtásra alkalmai mindenfajta fegyver feltétlen eb Uhuiéra Varsóban elöícrjcsztetf javaslatokat, a nagyhatalmuk fegyvereinek egyidejű csökkentésére ét az ilyen intézkedések teljesítésének szigorú ellenőrzésére irányuló indítványokat. A DIVSz vezetőségének, amely röviddel a Béke Híve] II. Világkongresszusa utáu üli össze, meggyőződése, hogy a békét megőrzik, mert a. béke erői U- győzhetetlenek. A vezetőség iir.r.e< pélyeten megismétli a Demokratikus Ifjúsági Világszövetség felhi- vasát: ..Fiatalok egyesüljelek\',
„Előre a tartós békéért!" — fejeződik be a határozat.
December 18-a és 22-e között kapják meg a dolgozók a részfizetést
A havi rész bérelszámolás rendszerérő való áttérés kö. vctkcztcbcn uz egyes vállalatok uiiudcn hóuap 23-a és 27-e között adják ki a dolgozók havi toljesitmcjívcJick részfizetését, mégpedig iparágán- ként ináa.más Ulőpontbun. A véglcgc* eUzámolús eredményét a következő liónup 8-a és
12-e között kapják m<»g u dől-
Közök- Ez nem vonatkozik u Anya üzemekre ó* u közlekedési minisztérium hutásköré. be tartozó vállalatokra, uhol minden hónap 211-én és 30-án, Illetve 14. és 33-én folyósítják a fiíctésekd. A bérfizetés el- osztása különböző napokon u
dolgozók érdekeit szolgálja, mert igy egy.cgy napon kisebb összegek kerülnek forga- lomba és ez lehetővé teszi az áruellátás egyenletesebb, jobb és tervszerűbb megszervezését- Decemberben a részfizetés! napok a karácsonyi ütme* pekro esnének, ezért a dolgozók már karácsony előtt. do. eember 38 és 22-e között készhez kupják részfizetésüket* hogy n karácsonyi vásárlásokat Időben lebonyolíthassák. A havi teljesítmény vAdek\';* (iJsxátuobWtnnk klfizotóse vál» to/fltlomil n követke/A lióntni. tehát Január 8 és 12.o között történik.
Megérkezett a Magyar-Kőin én Baráüjdgl Hét román kulturálití küldöttségének első csoportja
A Magyar-Román Barátsági Hét alkalmából Magyarországra ér- kezű román kulturális küldő t«ég •laö csoportja kedden este Thcodor Vlad ejvlárs. a román minisztertanács rocilctt működő művészeti tanács alelnöki vezetésével megérkezett Budapesre, Fogadásukra a Keletj-pályaudvaron megjelentek a külügyminisztérium, a népművelési minisztérium, a Kullűrkapcsolatok Intézete, a. Magyar Rádióhívatal, a művészeti szövetségek, az Altatni Operaház * a Zeneművésze\') Főiskola képviselői Olt volt a pályaudvaron Aurél Molnasan élv- Úrs, budapesti román követ is,
A román ts magyar lobogókkal, vörös zászlókkal díszített pily*,ud. varon a remin vendégeket ‘ - Pór Bertalan elviárs, Kossuth-diias éa
Munkácsy.díjas, festőművész. * Művészeti Szövetségek Haza clr-ö* ke köszöntötte. Az üdvőzlöbcszéJ* re Theodor Vlad elvtárs válaszolj- Beszédét igy fejezte be magyarub „Éljen a magyar-román bará:sáií:
A küldöttség tagjai: Alfréd Mendelssohn zeneszerző és karmestert Consfantin Silvcstri karmester, Zc- naida Pali és Pctre Stefancsca
Goanga operaénekesek. Vasijc Jianti fuvolaművész. Coc-tanin Baraschi szobrászművész, Liá,a Macovrf festőmüvésznő, Fuse* Taru tsarikatújrainüvész cs Daá°* bért Bueholz¦ zongoraművész.
A Barátí^gí Hét sorín ugy^ csak Magyarországra érkező ro»»° szakszervezeti tánc- és énekegyü- tes pénteken jön meg Budap<:*¦r*,
A minisztertanácsi határozat szellemében
épül, szépül az andrashiclai állami ^azdasá^
. \\Z ;u.diáshidai állami gazda- \'iVirtír folyik\' az épiíó munka K\'cVlHíJ.» habarcsot, rakjak í C; készül a 80 tehén. b?ío -lídására elegendő, tágas, ¦ j’ész- istálló. — Kicsit . mefikcs- ;-®v — világosit fel bennünk*! cserszegi Magasépítési Válla- . íat építésvezetője. - Sajnos az fctivag nem érkezett meg időben.
ele\'azért decehiWr 21-re Sztálin
rivtárs születésnapjára febétl*- rrul végzünk. Látszik, hogy az
Töltést végző dolgozókat is me
Íven ábatja \' a /gondolat hogy kcefnber 2t-é; az elkészült epu- átadásával ünnepeljék, mert bármerre nézünk, serényen folyik a munka s- vígan loccsan a habarcs, amint.-a *\'cn>enyóból a falra csapódik. Az istálló ku/i- ,W-ti két sorban oszlopok húzód- Túl; végig, mafcas, hengeralaku •»crí«*n‘hszlopokvp-zek lartlik a sjtles cs hdsszu tnennyeze-vt. -
Átt anulraányoítuk . a határozatot
Simon Kálmán, a guzda.AU tuetdje elmondja, hogv u* U- sAjjá icnvésiállatok számár* ké ínI. Sí"l-éből előveszi a Subád Nép vasárnupl ^Ámát, aztán «* «I«A oldalon egy clL.pAun\\u\'a,i
— Déri épül v* •* Utálld la. A eLvk«\' Uiiwriftk, tfilanu.mányoz* Lk A M-ívar Népk^árHii**
minisztertanácsénak ha\'4™í°al" j* éllatlenvésítés és nánvtcrmelés fejlcsi éséröl m
mt és 1952. években. - A fasiszta háborús pu«‘‘‘4* a* JL* «zág állatállományát felére csők- "enUer-. idéz a hatáéoaatból Simon Kálmán —, de sfanaV marha és scr\'feal.ománvunk meghaladja már a háború előttit. Az állami gazdaságoknak lesz a feladata, hogv dolgozó paraszt Ságunk állatállományát feljavítsa, azokat tenyészá.latokkal .as-
!aA?megyünk egy másik istálló- 1)0 Ez tele van bck\'ésen kérődző tehenekkel- \'Meglátszik rajluk a
hozzáértő kezelés. Tisztük, jő; búsban vannak és dús tógvui elárulja. hogy a fejest allag is szép lehet itt. — Az a hiba világosi* fel bennünket kísérőnk
— hogv a tehenek részére szu< ez’ a hely. Mihelvt az uj istálló elkészül, odavisszük az összes teh:n?t, ide pedig üszőket és ti rókát hozunk. —\'Egy másik helyen borjukat látunk. —
i:»t mos\' oltaituk be —- mondta b gazdaságVizető. A* oltás után egv kicsit gyengélkednek.
^íjigy gondot iorditunk a betegségek megelőzésére
Látjuk, hogy az andrfcliidal gazdaságban már a minisz cr a- uén, Határozatának inogj ilenese tbVf nagy gondot fordítottak a kkRségtk tpjgejózésére.
a MM állatokat eddig t«
\' ízigorasn ^ülftnllcltük, c/ut«al még szaks*ttröbbe». ntég nagyobb líuáddal dolgozunk e«tw “ tm », íüurvtisntatltagilmókór ellen Mtd**trei*Nt tubetkullnozttink.
A fluztatóbon n*t irptis* álluk* H>gv intőre rswk nérnitk. min* iLnölt h legn»w«M tvml é» Hú tatig IáibaVó. A fla’ln d UKJ *t r. té» részére kóvtftl\'. »* épület*! közepén a konyha választja kel- té. az ugvnavcze\'t cletfl. Ili [p tik a »erté*?k részére s/lápláM eledelt. A konyhából nyílik o MolgMáti szoba. Szép. tiszta, Jól- ftthrló helyiség, va.óságos o - hon Örül is neki Farkas József «ertcspisttor.
test — mondja Simon elvtárs. — A jövőben a mi gazdaságunk csak fajállatokkal foglalkozik.
Dél van. Ete\'ési idő. Az ffjabb sertésgeneráció máris türelmet lenkedik és kívánságának fülsi- ke-ti\'ő hangon ad kifejezést. Tart az építkezés, folyik a munka az
állatok körül, a raktárakban, a traktorszinben. a műhelyben és a földeken, az istállókban borjú, nevelésről, szoptatásról és sertés, envésztésről beszélnek. Az and ráshidai állami gazdaság magáé vá tette a minisztertanács határozatát.
IluesuHsenilászlón 300 — IKagykanissán 2fí Hzásalékos
a zöldségtermelési szerződéskötés
A termelőszövetkezeti csoportok jó munkája nyomán egyre nagyobb ütemben halad Zalában a zöldségtermelés! szerződéskötés. Ennek természetesen az alapja, hogy a pártszervezetek népnevelői, a tanácstagok és a földműves- szövetkezeti aktívák jó politi kai felvilágosító munkát vé- géznek « községekben.
így történi * <z például Bu- cnuHxontlásxIón óx Nemes szentandráson, A község elé-, irányzata 6 hold vo\'f. A föld- mdvesiztivctkoxót termelési felelése Csík György miután a fttlunpvclék lejárták a do’gozó parnsztcsaládokst. nem gyéxtc a szerződési Iveket kiál Utáni: 15 ho\'dra szerződtek a falvak kis- és középparuszjal Belina Sándor 3 holdas dől
trozó kisparaszt 1200, Gerencsér István 1 hold bér\'ctföld- jéből 1200 négyszögölön szerződésesen termel a jövő esz tendőben zöldséget- Kilimán község is te\'jcsitcttc inár az előirányzatát. Pölöskén pedig a 00 százaléknál tartanak.
Nagykanizsa és környéke zöldségtermelésre a megye\'] egyik legalkalmasabb területe. A tanács és a földmüvoiwzö* vetkezet még sem fordít gon döf erre, ami visszatükröződik a gyenge 28 százalékos teljesítésén. Kgeruracsn. Bak Gyű. lövész, ZiilAvicntlérlnc köz-ó- gekbett ped g még meg >cm mozdu’titk a tanácsok a föld- mflvcsszövolkczctl aktívák a zöldségtcrmclési szerződéskötés biztosítása drdekében.
95 százalékra tellesitettük sdtlíg a mélyszántást tervet
Több, jobb népnevelőmunkára van szükség Zalaszenlivánon
Állatién) érztésiiuk minősépi feljavításáért
A fiuzlalóba vízvezeték van ^zsretv^r- amelynek rézcsapja fénylik a tisztaság ól. Oldalt, a rekeszek mellett kifutók láthatók külön az anyakocák és külön a malacok és süldők részére, mert az etetés nem ben:; hanem kívül történik az e célra elkzrilett he. Íven. a rekeszekben 200—250 ki- las gyönyörű hízóik színié moso- ’^nak:-amint nézzük őket. ¦— Mos- kapunk 100 darab\' fajser-
Zalaszentivánnak nem rósz szak a termény begyűjtési
eredményei. Takarmánygabo nából 151 százalékra állanak, a burgonya C-jegyre meghaladja a 126 százalékot, a B-re azonban csak 51 százaléknál tart. A szénabegyüjtls is közel jár a 100 -százalékhoz. Az 51 százalékos burgonyabé gyűjtés mellett még a kukoricánál mutatkozik bizonyos lemaradás. Eredmény. 80.5 százalék.
Zalaszentiván már régebben teljesíthette volna a termény- begyűjtési előirányzatát, azon. bán nagymértékben hátráltatta ebben a népnevelők széteső munkája. A tömegszerve- zcteickcl együtt 50 faluneveié van a községben, de ezek közül aktív politikai felvilágosító munkát csak húszán végeznek. A. DISz szervezetből például — amelynek közel ötven tagja van, — cnupán hatan végeznek népncvo’ő munkát. A ta- nácsttiKolc ts visszavonultuk.
Kóbor Foronc tanácselnöktől a l>c*/ólffcló^Unk során megtudtuk, hogy a |unáo»Li- gok nagyi-ÓMXót nem U Igvo kextek bevonni n fulunove’ök közé. így több ntlnt 20 aktivá* Vili lelt szegényebb a népneveié gárda
A pártszervezet sem tölti be úgy a feladatát, mint azelőtt. Amióta Németh János elvtárs a pártszervezet titkára a járási tanácshoz került, a párt- szervezet engedett irányitó erejéből. Ez is a hiányosságok egyik okozója.
Ha Zalaszentiván előirány zatát a legrövidebb időn belül 100 százalékban teljesíteni akarja — amiben nem kételkedünk — változtatni kell az ott uralkodó helyzeten. Képtelenség egy ilyen nagy községet husztagu népnevelő gárdával átkarolni. a feladatokat e’őbbre vinnL Szükséges, hogy a jelenleg papíron szereplő ötven népnevelőn kívül hiány, ta’anul bevonják n tanácsta. gokat is a felvilágosító műn- kába. A pártszervezet sem maradhat tUkár nélkül, mert ez a munkák irányításának a rovására megy-
A mélyszántás üteme egyre fokozódik a megyében. A versenymunka eredménye, hogy a zalaegerszegi és a lenti d járások községei már több m-nt 99 százalékban. a zalaszentgrótLpedig 99 százalékban teljesítene előirányzatát. A legnagyobb hiányosság azonban, hogy a mennyiség a minőség rovására megy, mert
alig van olyan járás a megyében, ahol a felszántott területeket több mint 15 százalékban géppel művelték voina meg.
Ez a hiányosság világosan matatja. hogy gépállomásaink az elkövetkezendő esztendőben jobban kell, hogv megszervezzék a munka- módszerüket! A magántrak orokat is már a munka elején fokozottabb mértékben kell bevonni a feladatok miinél előbbi maradéktalan mggojd*** érdekében.
A politikai ftlvUanosHó munka |;fj vontatottan haladt a mélytzán• ytdi mtctndulátdnak k*id*U Ideién. A jó időket nem használtuk ki megfeleld módon, azután beköszön, lőtt a hossza esőt ftió«r<<k A traktorok egymásután süllvtd’ek meg a sáros, nehéz tata Ion. Estknek kö. vetkezménye, hogy
s ictrnvrl Júri* ma |s
mflvasántsl«l rUUrényratinik 71.5 ezA*«:» kütiái tart.
Nem lókkal különb n helyzet t két városban sem Nagykanizsán 754, Zalaegerszegen 77.7 százalék a teljesítés csupán. A megye átlaga: 95 százalék!
A Járási tanács a Pártbizottsággal és a községi pártszervezetekkel karöltve minden erőt vessen latba, hogy ezt a lemaradást pótoljuk.
Induljon a lendületes népnevelőmunka. A községi tanácstagok, valamint a kommunista dolgozó parasztok járjanak elöl a mélyszántás mielőbbi befejezésének
tudatosításában, ugyanakkor a munka minőségi elvégzésében is.
A mélyszántás minőségi elvég’é. sé\'öl függ elsősorban, hogy minél nagyobb vízmennyiséget tároliu k iövőesztendei vetéseink számára. Érdeke tehát minden dolgozó parasztnak. hogy a minisztertanácsi ha\'ározatban előirt 20—25 centiméter mélységben végezze el ezt a fontos mezőgazdasági munkát.
Elsősorban gépi munkával biztosíthatjuk a minőségi munkát. Ahol pedig erre nincs mód, ott fogjanak össze a dolgozó parasztok és né- gyesfogatial műveljék meg a földet, mintahogy Pördeföldén vagy Káváson is cselekedték.
A járási tanács mezőgazdasági osztályának dolgozói ellenőrző ú - jaik során különös figyelemmel kisérik a minőségi munkát A /« lacgerszegi járási tanácstól is kirt jártak Kávás községben.
Ilári János ÍZ holdas kö/cp- pamzt rppca a* uto**ó bsr\'/ •Iákat erintotla. Lrmcrtáh <-» inesá\'.lapitottik, ha*v <öbb mint ZO centiméter mélyen járt a* ebe.
Siuki-erfle" »* előírás stjdnl végért* a málvk\'éntáii Pl,ital,- Jó. riM 9 holdé* klipereMt ir flórig, nem ftfv « bulákl érdeke neki, hogy lövőre több <» fehérebb kenvár kerüllön »« oM*!- re. Cnk kepergálla ¦ földet, Ilyen ellentáge « népi derrol rU-i\'i- nak e köreégben
Járfáa Jánosné 73 hold** U ti - láknsseony, Urjptrntrttc, hogy 100 srázalékban és mlnősfirlhu is kifogástalanul elviselte e mélyszántást. A Járási lanárs me;őgazdas$KÍ ositályár.ak kiküldöttei rajtakapták a kutá- kot. A fele munkával sem végzett, amellett csak 8—10 centiméter mélységben!
Kötelezték a minőségi munka elvégzésére, amellett a felelősségre, vonás elöl sem ménekül meg.
Ülést tartanak a járási és városi tanácsok
A jövő héten összeülnek megyénk járási és városi tanácsai is a községi tanácsok eheti ülései után. A dolgozó nép által október 22-én megválasztott tanácsok ezeken az ü\'ése- ken számot fognak adni munkájukról, amit a tanácsválasztás óta végeztek és megtárgyalják
az előttük álló fe’ada- tokat. A jövőheti tanácsülések kimagasló eseménye a tanácsok állandó bizottságainak megválasztása lesz. A megye öt járási és két városi tanácsa december 14-én tartja alakú-\' lása utáni első ülését.
Villanyi kapott három zalai község
Ismeretes hogy ötéves tervünk egyik fő célkitűzése: bevezetni u villanyt minden fa- lubu. A hata’raas ütemben fo- lyó faluvlllamoiitásj munkák
Nagykanizsán szerepelt a Honvédszinhóz
Mellűn délután «• e«le nagy *1- kerrel uerenelt I»m4» NntíykflnN ¦ián ¦¦ Állami Honvedulnhii •jfyüt\'e»e, amely legutóbb e le- náoevAUirlái elölt fért ¦ megyében. Elültél le e* „Akik a tengert
Iáriak" . elmú •¦oviét tilumúvet adta elő e Monvádeilnhái a lelkei honvádkörömégnek, A tfinótiek titleillmányát forró lapuéi. kö. uöntók meg ¦ Kininán állomé- ioió honvédek.
különösen Zala megyében jelentősek. ahol tudvalévőén alig néhány községbon volt eze\'őtt villany. Megyénkben ebben az esztendőben 60 községben gyűl ki a villany. Legújabban Oroeztony, Ge’«o é* Kereescny községekbe vezették be a vil- lányt é» ezen a héten mogtör. létük u bekapcsolás is, ami a községek dolgozóinak nagy Un- tu-p* lesz, A fn\'uvlllkmoaitá* tovább folyik és rövidesen nem lesz Zalában egyetlen köi«ég sem. ahol ne égne a ku\'turn fénye
Az utolsó barázdák...
ff emendollár ulr\'si rohamra indult a mélyszántás 100 százalékos eredmémjéért. Nem nagy a mozgolódás már a határ- bán, hiszen alig van 4—5 gazda, aki még nem végzett a mélyszántással. De a mai napon pontot tesznek az őszi munkákra. A lür. jei gépállomás Iraklora is alaposán hozzáfogott az utolsó 3 hold föld szántáshoz. , Odább meg Rotionczi Kálmán 6 holdas kis- paraszt hajija a két tehenét. Közben meq-megáll, kifújja magát, félszemmel odatekint a traktor feli. végül aztán oda is megy. A szántás mélységét vizsgálja.
-z. A r enyém sem rossz — jegy-1
:t meg —na de a gépi munkával nem tudom felvenni a versenyt. Hiszen abból nem engedek, meri az én szántásom is minóséqt munka, de hogy a traktor job. bán szánt, azt elismerem.
Ifisszamegy a munkájához,
~ megmarkolja az eke szarvát, tárd rajta egyet, majd határozol- fan kijelenti — Jövőre már nekemr is több eszem lesz. Traktorral szárdalok-
Ránk néz, majd kissé bosszúsan mondja;—Rost ellem a dolgot, hogy az utolsók között vagyok a mélyszántásban, de hát nem annyira én vagyok az oka, mint ez a
nuau esőzés. Mélyen fekszik a 11 főidéin, nem tudtam eddig i\\l- 11 menni Na de a minőségei, azt | meg lehel nézni Ma délután még I el tt végzek ezen az 500 négy. szőgölőn.
Most megint a traktor feli
néz. Szemmel kíséri, amint gyorsan kúszik végig a földön. — A gép — bök arrafelé ujjúval — azt a három holdat meg egy két órán belül elvégzi. Sa jo, de hát az gép, én meg csak két tehén- nel tudok dolgozni. Amint látom, így a mai nappal községünk 100 százalékra végez a mélyszántással. Nem leszünk mi a megyében az utolsók között, ha az elsők között nem is leheltünk. Tudjuk a kötelességünket, meg azt is, hogy mire megy a jó munkánk, mert
memmmamBmsemsBsmsBsmmm
n békéért én ts szívesen helytállók.
Afosl kihúzza magát * busz. kín mondja. — Mert azt a két hold földemet már felszán. toltam az elsők között, csak el a kis darab maradt vissza. Mert nem minden az. ha gyorsan né gr zünk. a minőségi munka is fon- tos. És az én földjeimet meg lehel nézni. Fel tudtam volnu tárni ezt az 500 négyszögölet is előbb, de hát vagy mélyszántást csinálok, vagy semmit Hanem jövőre traktorral szántatok, mert hiába, az igazi minőségi munkát csak a gép adja. -
A választási előkészületeh napjaiban
December hónapban választják meg a Szovjetunióban helyi tanácsok tagjait. f scnijő leány hang szárnyal a ^ szerelőműhely boltívei alatt. Kek ovcrallox munkások, fehérköpenyes szerelők. mérnökök hallgatják figyelmesen.
Á .moszkvai „Elektrozavod
munkásainak, tisztviselőinek, mér. nőkéinek és technikusainak választás előtti gyűlése folyik.
Egymást váltják a szónokok- Izoszhnov marós után. Fomin főtervező beszél... Egységes és meg- innalhalalián a gyűlés résztvevőinek akarata. Közösek a vágyaik és közösek a gondolataik. Együtt haladnak kommunisták és ptudonkiOülick. öreg művezetők és ifjúmunkások*
JS~ lavgyija Ilarilonova Koin- . szomcl-laq lángoló versel szávai Sztálin clulársról. Minden szava izzik a szereiéitől és lelkesedéstől. Szűnni nem akaró tapsvihar dübörög
A gyűlés határozatot hozott, hegy ű V. számú sztálini szavazó- Ízérzet küldöttéül a moszkvai te- rfílcli tanácsba loszij Yisszurio. rumién Sztálint jelölik,
Ssidltn és kipróbált hii munka, társai u Pari és a karmáiul veidül ulán a szovjet üzemek azokat a: élenjáró svmldcmbo- rekel Ielölik küldötteiknek, akik munkájukkal én egész életükkel rdszolptlliqji a nép hinduidra,
A kommunisták és pdrámklnll• llrk sztálini blokkjának jeUltihl ételükkel munkáinkkal mulatlak meg, hugi/ érdemesek a nép bt-
ttalioápii,
Dávcl Stpehov, az uralma- \'¦ szavad esztergályosa, az HliununkásoU kitűnő nevelője Szaftja Szuhmknj\'e a iJlhwuszI Dzcrzslnszklj dohrlnypyár sztalul- votíísldfa a: óruüteinicrv beuezc. lésének kezdeményezője. Fodor Kovaljov mérnök, a kiváló ufHó (Heinék módszerét ma már valamennyi iparágban alkalmazzák. Orvosok, művészek, a Szocialista .Munka Hősei. azok. akikei a szovjet nép küldődként jelöl a tánáesolzbii.
(Gyűlés folyik a gorkiji Molo. {nv-mitógyár egyik műhelyében. I\'arnfev öntő igy szólal fel: ..Élve a Sztálini Alkotmány aá- ta fogammal javasolom, hony Lukornyikou mesteri, az ön\'őlc- Icp vezetőjét jelöljük az ötödik pnskini szavazókörzet küldöttje. Ül á területi-.tanácsba."
A Szovjetunió dolgozói o r- " szágszr.rle élnek nagy demokratikus jogaikkal és igen akiivan
vesznek részi n helyi államhatalmi szervek küldötteinek jelölésében. Kommunisták és pdr- lonkivülick közösen lesznek javaslatokat a jelöltek .kiválaszlá-
sára és együttesen szavainak rá jak.
A szovjet demokrácia a világ I gtcljescbb, legszabadabb demokráciája, a demokrácia diadala
Decemberben tartják a Szovjetunió ktiztáraanágalban a hdyl tanácsok választását. A választási agitáció már javában fo.ylk, A képen V. Ko/.lov, n moszkvai tro i usz Javítóüzem szcraámcutá\'yá* nak vmlőjo, az ebédszünetben munkatársai előtt Ismerteti\' a helyi tanácsok választásával kapwo «(os Kérdéseket,
Ivan Valigura bányász, aki a Szocialista Munka Hőse büszke kitüntetést is elnyerte, a do gozók bizaiműbó a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának a tagja Is.
litelt
\\ \' y-
I ! I I!
A SZOVJETUNIÓ ELETEBOL
Egy millió hektár szántóföldet, hét millió hektár legelőt öntöz a turkmén föcsat°rna.
Geológusok, mérnökök, öntöző és tervező szakemberek nagy csoportja dolgozik már a létesitcn- dó turkmén főcsatorna karakumi pusz aságon átvez-stó útvonalán éi rövidesen kövein! fogják őket u munkások ezrei is,
A főcsatorna segítségével n* Amudarjn vize termékennyé le s/| n a/ayeppéket. s löbli mini egvmilíió hektár szántóföld, hétmillió hektár legelő öntözéséi biztosítja, Lehetővé válik két nagy gvnpollermílő bázis léteid- ’éié.ls, ahol n világ legjobb ml* nősógft hosszú*/,álu szovjet gyű- potfujtáját termelik majd, A úvapolot vízi utón olcsón szállít. ]ák az ország többi részébe,
A főcsatorna hosszában nz újonnan ¦ öltözött terülíldkcn többszázezer hektáros erdősávo- kat létesítenek. Kertek, szőlők keletkeznek a pusztaságban.
A főcsatorna megkönnyíti \' a termelő erők rohamos fejődésé* és lehetővé teszi a lurkmén nép kulturális és anyagi színvonalának további emelését.
4
Csütörtök, MW.öee,*.
Megkezdték a sztálingrádi erő. műhöz szükséges űzetnek és munkáslakások építését.
A sztálingrádi vizierőmü építkezésének területén határidő tlőtt fejeződött he a munkások számára épülő város és egyes különálló berendezések felmérése, ¦ Az építkezéshez szükséges nninkáUnkóházuk és segédüzs- mek építése már megkezdődött.
Az előkészítő munkálatok ok óbori tervé! 105.0 százalékban teljesítették,, Geológiai oxpedtcl ók dolgoznak » Volán mindkét partján, A vlhnros Időjárás ellenére állandóan fogynak n fúrási munkálatok,
Az építkezéshez szükséges migremlílésrket az üzemek határidő előtt teljesítik egyro növekszik «z építkezés helyére érkező unvngok áradata.
A „Sztálini építkezések nlop |n" megteremtéséért verseny in- dúlt Sztálingrádban és sok más városban \\ is. A munkások a megtakarítóit nyersanyagot uz építkezés céljaira juttatják cl.
Hatalmas „füldszivattyuk" generátorok érkeznek a kujblsevi vizierőmü számúra.
A kujblsevi vízerőmű építkezéseinek vezc’őségc naponkén1 sok levelet i<ap, amelvek a mun. kólátok során jól felhasznúlha ó észszerüsitési javaslatokat tartalmaznak.
Az uráli gépgyártó üzeni a vi- zierömű részére négy hatalmas cxkavá’orl indítót útnak. A* uraü erdőki!ermc’.5k napról napra több elsőrendű minőségű ’aanvago! kü!d:n k. Az ural; kohó és fémipari munkások ha- nlmas méretű ..földszivattvukat“ a harkovi gépgvár’ó munkások pedig különböző vi!lanvf:lsz\'-re- léseket gvárianak a gigaiPiku1 vizierőmü számára.
Ukrajnában, n világ lecész-’ ldbb gyapoi termő vidékén frrv- álló gyapotot honosítanak nmor.
A szovjet növénviumesilők 70 uj mng\'is’ermésü gvnpo faj át te nyószlwt-ík k| és igv lehetővé vált, hogy a szovjet kolhozokban mindenütt u Icgavknlmnsnbb, a vidéknek lrgtnafohlőbb gvnpo\'- fnj\'á1 lionost\'sAk meg,
A legdélibb gvapottermelő vidéken, a Turkmén Szociálist a Szovjet Kőztársasáeban értéke* ¦ száraz. Idő|árás\' jól bíró. hosszú- szálú gvapetfajtá\', Ukrajnában a világ legészakibb evapo*‘ermő vidékén pedig fagyálló gvnpo1- fajtát honosítanak meg. Az uj cvnpotfujták széleskörű elterjedés hozzájárul a terméshozam jelentékeny növeléséhez.
ÉJSZAKAI FAGY Várható Időjárás: Mérsékel.. idődként élénkobb nyu gáti szél. éczbkoynjrati szél, fclkőát-vonu’ár-.ok ré’ ány helyen. fő\'eg északon kisebb e«ő havaseső. havazás lehet éjszakai fapry. Nanpali hőmér séklet 5 fok körül.
„Megvédjiik,
amit a dolgozó nép épit“
Újonc határőr levele a kistolmúcsi DlSz-szervezethee
(A kisáolmácsi DISz szervezet .agjni közül hárman vonultak be ősszel. Büszkén, boldogan raen\'ck szolgálni a hazát, védeni a dolgozó nép békéjét. Most távol vannak ugyan szülőfalujuktól. de gondoláink azér ha- zaszáü és gyakran ellünődnsk izon, vájjon hogyan dolgozik otthon a DISz. Egyikük levelet :s ir\' haza a DlSz-szerveze nek*.)
edvcs Barátaim!
Értesítelek benneteket, hogy bevonulásom után az államvédelmi hakirőrséghe: kerültem. Ki sem mondhatom, .mennyire örülök neki, hogy onnan a határszéli kis községünkből a ha\'ár- őrséghez kerültem, ahol kemény helytállással bizonyíthatom majd be, hogy kész vagyok bármilyen ál- dozat árán is ihegvédelmezni ha- \'árainkat, békés életünket
Nagyon jó helyem van kitűnő en érzem magam és nagyon so kát gondolok /tálok, a D’Sz.szer vezetra. Remélem, munkálok a mi bevonulásunk után In fennakadás nélkül folyt tovább De /ohilassil/ok Is vsak \'oúribb, s:űn. Icleuűl munkáinkat Innen Indiátok a kötni \'ssénelek all, közti \'i ha\'rírfiot, hősei Tlln minden cl/is\'dqra rlszánl haiuM/\'Hw:
A tóimra fiukat, a kik elkísér, lek Imnnünkel, vlyusthá ‘álak meg, Ottían neltesvn és Inl- /ii/fniiiii váltak ul 1ölünk m/id- hu legalábbIn a haltába Indul- ‘unk imlnu Nékik fltenjük, hami a mf katonaéletünk «gésren má* mint ti: a ka/nnaálel. amiről ők (s, ml is annyit hallottunk, Aki most katonának megy, néphadseregünk harcosa lesz az egyik nl\'hnndhál a másikba mroy a: *rdta esők természetes hogy a hntwéd\'‘énhél uj. mész emberré -górnak bennünket, mert csak fáit 1 h-lünk azzá nmh>é lennünk kell: drágád hazánk bátor ”étíclmezölvc.
Mi arra leérjük a DISz-szcrue. zct tagjait, hogy feküdjenek neki a tanulásnak. Képezzétek magatokat, mert csak iqy tudtok öntudatosan dolgozni és harcolni a békéért, csak igy tudjátok kellően kivenni részeteket a szocializ. mus építéséből. Én is ugyanazért >x célért dolgozom cs harcolok itt, mint Ti otthon munkátokban és a szervezeten belül. Kő. zős az érdeke, közös a célja or- ~zúgunk minden dolgozójának, s a néphadsereg minden harcosának: a szocializmus, a teremtő béke.
p\' qycbkénl hárman vagyunk együtt a községből itt a határőrségnél: a Kepe, meg a
Reidingcr Jancsi, ök is meglazulják eredményesen épilew or- *zágunkat és azt meq is védeni. F.z a két\'6 különben is egy és eluálaszthalnllan Mert nem len. ne alapos és tökéletes a mim- \'•/mk, ha nrszáounk icilődne, nénmudasánunk erősödne élei. színvonalunk eme/kedn- és •’qi/anakkor nem lenne erős, hnrerakész nénhodseregünk, ami mindét! mén Is véd«lmvtl Gondol latok csak arra, honv Idába •<nii meg von családnak mindene, •tg n/nrs Inita vany lakása ha nincs a t«h lelet\' leié ami meg- •"tál csőtől, lánytól
llefelelésül még csak unm/lt ”karok ind, hogy fáradságul nem Ismerve fommxllok műm \'ólokat, fokozzátok tiidás\'okut, meri ti szoelnllmmst csak la. null emberek sokaságánál étid- hetink. Ml pedig itt, a hatá\'őr- -érméi kéye:‘tik maminkat iá- ••ndlinlatlanul hnau hmhbb hidd- ‘Útikkal uéflelm-ZTŐk meg azt, \'(mit TI, s egész dolgozó népünk
t,,0
Jp \'utáni fídnnzle\'emel köt- döm a DISz szerveret va- \'amennyi taniának:
IMRE TIBOR hatdrör.
Cs6S7tre$eü és Ls\'enyétt is rádiót kasait a kiiüurotciisn
Az őszi munkákkal a végé- félé járunk. Megjönnek a hosszú féli esték. A községek do gozó parasztjai jól használják ki szabadidejüket. Ösz- ízeüjnek a kulturotíhonokban, hogy tanuljanak és fejlesszék po itikai és szakmai tudásukat.
Nagy segítségükre van ebben a rádió amely ma már nem a kiváltságosok fényüzéii cikke, hanem a dolgozók tanu ásót, szórakoztatását szolgába.
Számos községünk kapott már a PárttóL az áilam- iól rádiót s most legutóbb Csesztreg, Letenye és Kemen- dol ár községek kulturottho. nait ajándékozta meg a me- syei tanács népművelési osztálya. A községek dolgozói nagy örömmel vették az értékes ajándékot, ame’y megkönnyíti tanu’ásukat. Megszer- vezték a rádiószcmlnáriumok hallgatását is.
Becsehelyen december 21-re elkészül a kultúrotthon
A kulturotthonmozgalom egyre nagyobb méreteket ölt a megyében, Községeink tszcs Ink egymásután építik fel Bzcbbnél-szoüb kulfurott hónaikat. A Tárt én Népköz- lársnuágunk hathatós támnga tála mellett n közaég dolgo.ói ‘ársndnlm\'l munkával segítik
előbbre a kulturotthonmozga- \'om fejlődé-ét.
Becsehelyen folyik n lázas munka. A falu dolgozói n DISz szervezőt fiatalját cgyo™\'1?1, ként ••\'’gltenrk n kultúrotthon fe’ópbéfiébon, hogy art docern* l\'cr 21.re, 8/fálln e\'vtárs *’.\'U- loté-napjára ünnepélyes fölavatásra kerüljön,
Mosdó a Magasépítést kanizsai munVasszáíiásáp
A uailykanizsai Ml^isépttétl Vállalat kani/tal munkás*-állása igen ió szolíálato* nyűit a válla* lat vidéken lakó és Nagykanizsán dolgozó munkásai részére A 40 személyes munkásszállás eddigi legnagyobb hiányossága volt, hojfv nem rendelkezett megfelelő mosdó, helvitétftfel. tjjv - dnleo^ők Js fát kod-tsa komolv nchézségb üfkö- ’ött. A váll\'la\' clhatárorfa h^^y a letfkö\'-etcbbi időbér ezt a hiánvf pótolják és meleg-hidegvtzsrolifál- tatású mosdót építenek a munkásszálláshoz.
A dolgozók érdekét szolgáló új beruházás- a szociális alapból fedezik és építkezéséhez a 1 Szeli napokban hozzákezdenek
Hirdessen
a
Zalában
{Salunk a legnagyobb érték az ember ezt bizonyítják egészségügyi építkezéseink is
Állói R naptól kezdve. ahogy a I fclf«bjditó Szovjet Hsdrereg «1- I ho.b számunkra a szabadságol, J ItCrdrét ¦sel\'c a békés, épjiü «uífi- l,s, A hároméves cs uz ötéves terv rítücn ü.ú-országot cs megelégelt. boldog ncpet teremt a földes- 1-rak ts a nagytőkések rc^i országa kei*én. De eskünk nem csupán <lpi;és. hinem az építők egészsége ’js fontos..\'Akkor,. arnikpr. nálunk jelszó,\' "hogy legnagyobb érték az eahér. akkor mindenek felett szem dóit kell tartanunk, hogy dolgozóink egészségére úgy vigyázzunk, isist a szemünk fényére.
Korszerű kórhazak, i tzülőoíihouok •
Ezt az elvei, testesíti meg népjóléti kormányzatunk akkor, amikor az tg^ezségügyj létesítmények egész sorozatával igyekszik a dolgozók egészségét megvédeni, illetve egészségük helyreállítását -meggyorsítani. Ezen a téren már az •1930*cs év többet mutatott" fel, mid azelőtt bosszú évtizeded
Jelentős lépés volt á nagykani- zwí tüdöb/lcggondozú ¦ intézet kor. *zerűsücse, Nova és Lctenye pedig teljesen új lüdöbctc ggondozó intézetei kaplak-, EvcV kormányzatunk rac’zkímélj a dolgozókat* a\'tóx, hogy vizsgálat céljából Nagykanizsára, *»gy Zalaegerszegre kelljen fáradnék, Nova köztiében egy li c*yas szülőotthon is épült, ami ugyancsak fclbccsűlbctctlcn értéket
jelent a szülő anyáknak. Ez az intézet ló\'l január 1-én kezdi meg r"kodésct, mert építése december 15-cu már boleiezödik, a felszerc- lés pedig már Nováa van. Ezzel a zalaegerszegi szülészeti osztály tehermentesítve lesz, ügyben a novai és a környékbeli asszonyok vYvosi és állandó szülésznői felügyelet mellett szülhetnek ét a cte. csemő fejlődésére annyira fontos első 10 napban szakszerű ápolásban és oktatásban részesülnek.
Jelentős kórházi építkezések
De menjünk tovább. A népjóléti minisztérium tetemes összegekkel járult hozzá a zalaegerszegi és a nagykanizsai kórházak korszerúsi. léséhez. A nagykanizsai bölcsőde, óvoda és a gyermekvédő intézet építése ebben az évben befejeződött, s üzembe is helyeztük őket. Ugyancsak ebben az évben befejeződik az OKI laboratórium építése, amely különösen a fertőző betegségek terén szolgálja hathatósan dolgozóink érdekeit.
Murasicmcnyc községben is bfc- fejezödött áz orvost rendelő és lakás építése és még ez ét’bcn befejezzük a nagykanizsai kórház béigyógyá- szatt pavilonjának földszinti átalakítását ii cízci U elősegítjük a gyógyításra szoruló dolgozóink egészségének helyreállítását.
Kormányzatunk nagy gondot fór. dit a tömegsport felkarolására és
fejlesztésére is. A sport edzi a testet és cllcnállóbEá tesz a betegségekkel szemben, az egészséges fiatalság nevelését segitj elő. Lpp ebből a célból ebben az esztendő- ben öt sportpályát építtettünk és állítottunk helyre.
* \'
Orvosi rendelők, t jóvizü kutak...
Az 1951. évi beruházások további tépést jelentenek a dolgozók egészségügyi ellátásának térén, A megye rossz közlekedéssel rendelkező lenti és letenyei járásában az egész egészségügyi szolgálat gépkocsit és felszerelést kap. Csonka- hegyhát és Nagykapornak községekben egy-egy kétrendelős és várós oroosi rendelő épül, Zala tgerszegen és Kehidán pedig egy egy megkezdett orvosi lakás és rendelő befejezése \'van tervbe véve. Le tény in egy, még a novai szülőotthonnál is korszerűbb, 11 ágyas szülőotthon építésért történt előirányzat. De tervbe van véve 7 darab, a háborús behatások kő veikeztében megsérült orvosi ren dcló és lakás helyreállitása, ezen kívül egy egész sor község ivóvíz ellátására is tett előirányzatot kor mányzatunk.
Ha u már megépített és építésre előirányzott egészségvédelmi intéz, raényeket tekintjük, akkor mária igazolva látjuk, hogy nálunk lég nagyobb ér!ék az ember.
Jó előkészítés, lelkes hangulat — ez jellemezte a lövői állami ^gazdaság DISz vezetőségválasztó taggyűlését
A üulalovől állami gazdaság DISz szervezetinek fiataljai már napok óta lázasan készü- lődtek a vczctdséíO’úlnsztásra. A fiatalok mecértötlék a vc- zctősófc\'vál.iízfás jclenfősÓKct, tudják, hogy nem kis mértékben az újonnan megválasztott vezetőségtől függ. hogy végzi a szervezetük további munkáját.. hogy hajtja végre a rá
háruló feladatokat.
»
Évi átlngteljesilmény: 250 százalék
Ezzel a gondolattal jöttek ö:’;ze. hogy megválasszák a DISz ‘ szervezet ; legjobbjait* akik majd vezetik őket a Kom. s/omel nyomdokain. Kemény János elvtárs. .u DISz fitkára javaslatot tett a gyűlés elnök- segére és a jelölőbizottság rcegvilasztására vonatkozóan.
Ezután beszámolójában foglalkozott a fiutalok jó eredményeivel.
Ifi-brigádjaink. — mondotta— egész évben kiváló munkát végeztek. A kongreSz- szusi 230 százalékos raunlcafcl- ajánlásukat nemhogy csak elértek, han^m egészen napjainkig tartollák.
Foglalkozott azzal, hogy a DISz vezetősége időnként elhanyagolta az elméleti oktatás fontosságát. Nem tartották .m-\'g rendszeresen a tapgyiUé- fvket. nem szervezték meg {^Hőképpen a politikai köröket. A pártszervezettel xvaló Kapcsolatunkat :l jövőbcnxszp. rókábbra Kell füstiünk — haqá
• ZVitatta. —
Kijavítjuk a hibákat
Az uj vezetőségnek lösz 3 feluduta, hogy az credme pvek mellett felmerülő. híbá kijavítsa, nagyobb súlyt fektessen az elméleti oktatú- sok megtervezéséig, s/orosun Lí»l\'üttmüködjön a Párttal. {“«t az elöltük álló feladatost így lestünk csak képesek Végrehajtani. —
A hozzászólásokban Csonka Lúszó elvtárs. n, DISz szervezet tagja a fiatalok nevében ígéretet : tett. hogy a vezető- scgválasztás után még lendü- Ictcscbb munkával segítik az uj vezetőséget és a béketábor harcát-
Pintér elvtárs. a pártszervezet titkára arról beszélt, hogy a jövőben fokozatosabb gondót fordítanak a fiatalokra,, mert eddig bizony volt idő.\'\'amikor a pártszervezet nem foglalkozott kellőképpen és nem nyújtott megfelelő támogatást a DISz szervezetnek.
Kevés kritika
Ezután leirhatatlan lelkesedés közben választották meg Újból a szervezet titkárának
A szocialista nevelésért
Kemény elvtársat. A vezetőség többi hat tagja is a mun kában élenjáró, a szocializmus épitc\'sében példamutató dolgozó parasztfiatal.
A vezeiőségválaíztási gyű- lésnek a jó előkészítés, a szervezeten belüli demokrácia lég-\' messzebbmenő figyelembevétele. a pártonkivülieknck. a nőknek számarányukhoz képest a vezetőségbe való beválasztása mellett azonban egyik komoly hiányossága volt hogy ncna gyakoroltak kellő kritikát a vezetőcég, sem n tagság munkája felé. Egyhangúlag elfogadták az uj vezetőséget is, de egyik hozzászóló sem foglalkozott azzal, hogy mivel érdemelték ki ezt a nagy megtiszteltetést.
Jelentős munka fel ajánlások a kanizsai Magasépítési keszthelyi építkezésén
Az elmúlt fasiszta világban az cinül vagy népiskolák u művelődésnek még csak a legkisebb mérvét sem nyújtották do nem is nyújthatták a dől. gozék gyermekeinek, mert akkor az iskola nem felelt volna tueg az uralkodó osztály kívánalmainak! A ¦ magasabb műveltséget nyújtó polgári, azután a gimnázium, legfőként pedig az egyetem a vezető osztály érdekeit szolgálta-
Az volt a lényeg, hogy az elemi iskolában megtanulja a gyerek hogyan kell az elnyomást ..békével” eltűrni cs ez(a tűrés szükségszerűség. A tm\\J gasabb iskola növendéke "az uralkodó osztály érdekében á legtökéletesebben birtokába jutott az elnyomás szellemi fegyvereinek.
A felszabadulás megteremtette a döntő változás alapjait- Csakhogy a reakciós kultuszminisztérium még ezekben az időkben meggátolta, hogy ugrásszerű változás következzék be oktatásügyünkben Sőt &z ellenség keze meg a lassú fejlődés elé is komoly akadályokat gördített.
Zalai viszonylatban érdemes megemlítenünk, hogy az is. kólái körzetek beosztása még két évvel ezelőtt is jórészt a plébánia terül elének figyelem- bevételevéi történt. Az igaz. gettói megbízásoknál a reakció keze erősen érvényesült•
Az államosítás sem hozta meg a döntő változást, mert a minisztériumban ott ült még az ellenség. Elszabotálta a tankönyvkiadást, nem készítette cl a megfelelő tantervét, főleg azzal ártott, hogy nem engedte küzkinec*é tenni n gazdag szovjet pedagógiai tapasztalatokat és mégis maximális tanulmányi követeimé, nyéket állított u tanulók elé, ezzel éppen a munkásosztály, az ngrúrprolctárok gyermekeit sújtotta. Ezeknél okozott komoly lemorzsolódást-
A falusi egy- és kettanerö* osztotlun és részben osztott iskolák munkamódszerének megjavítására úgyszólván semmi kezdeményezés sem történt, Zalában pedig a két város, a járási székkelnek é.s Zalalücő kivételével csupán ilyen iskolák vannak. Tehát ez a mulasztás súlyosan esett latba kulturális elmaradottságunk szempontjából.
Pártunk a gazdasági alap mcgleremtó-c után ^ erélyes kézzel nyúlt a kérdéshez- A VKM munkájáról hozott határozatával rámutatott a hely. zet tarthatatlanságára, kijelölte határozottan a fejlődés egyenes útját. A minisztériumból kisüprüzütt ellenség helyét a munkásosztály legjobbjai és nz élenjáró pedagógusok foglalták ei. Az éten.
A nagykanizsai Magasépítési Vállalat ’ fcesrihclyi éjjRkczésé- nck minden dolgozója felajánlást telt Sztálin clvlárs 71-jk születésnapjának tiszteletére. llorválh István wgédmunkásbrlgádja pél. dául vállalta, hogy 173 százalékos\' normatcljesitési átlagát december 21-lg 200 ^zúzalékra
emeli. Dallos Lajosod segédmun- káibrigúdja UW-röl ISO százalék, ra fokozza teljesítményét. Takács stván kőmüvesbrigádja 130-ról 80 százalékra emeli normabel- esilését. Balassa Gyula kőműves- irigúdja 12ü-ról 180 százalékra, Gadiiiii Ferenc 00 ról 130 százalékra. Kocsis Magda (51-ről 100 százalékra emeli teljesítményét.
Cöndccs Sándor kőmüven „az építkezés legjobb kőművese" elmért versenyre hívta a Keszthelyen dolgozó • összes kőműves szakmunkásokat, cél- kjtüzé>e. a C00 százalékos átlag elérése, Szabó Lajos kő! müvesbrigáiljs ..az építkezés, legjobb brigádja" elmér* bivts versenyre ut épltkezéo öeezes kStcCrtsbrifáíjsit és célul tflztfk ki .a ?20 srfjraíékós
^ tcljeritményátlag elérését.
\' Ezen az építkezésen két szia nánovísia módszert alkalmazó kőmüvesbrigád dolgozik. Ez az cpHkezés mindcnfél- szempont- bői megfelel a sztuháuovista módszerek elterjedt alkalmazásának, csupán az egyes dolgozók maradiadba gördít akadályt a Sztahánov.jnódszerek cltcrjedé- sének útjába, a máradiság viszont az elméleti képzettség hiá. nyosságúra mutat. Az épitkczésl pártszervezetnek fontos feladata, hogy-a dojgozók politikai képzésére fokozotit súlyt helyezzen. A Sztahánov-módsz\'crek népszó, rüsitésére. megismertetésére jó alkalom lesz a 11-dn megrendezendő tapaszlalalcserc-bcmulaló, amely Igazán sikeres akkor lesz, ha a dolgozók nagy -résza átveszi a bemutatott munkamódsze rcket, megérti a Sztahánov-moz- galom óriási jelentőségét a szocializmus építésében, u béke meg- védése szempontjából és a szerdai békemüszak e*redménvcit a eztahánovérta módszoreiL elter- ledt alkalmazásával fejl«zti tovább. .
járó szovjet pedagógiai mód* s.nrk és eredmények legjavát magyarra fordították és most itt forognak közkézen, Így került a zalai pedagógusok ke- zébo is MJchiylkoo szovjet akadémikus könyve is, amely as osztatlan iskolák munkájának megjavitásdhoz nyújt na- talmas segítséget, amit az eU múlt hetekben megtartott is- koial tapasztalatcserék is bizo- nyltonak.\'
Az uj jó és olcsó tankönyv a tanév kezdetekor ott volt a gyermekek kezében. Az uj tan- tcrv^a<realitás elve alapján, készült és a szocializmust építő gyakorlati élet szolgálatúban áll. A minisztérium 35 gyakorlóé vés tanítójelöltet küldött Zalába. igy sikerWt az egytanerös osztatlan isfco. Iák számát megyénkben 10 alá szorítani.
A falusi iskolák színvonalát n városiakhoz kell felemelnünk. A haludó szovjet pedagógia módszereivel ez lehctsé-
f;as is. Ennek a fejlődési fo- * yomatnak fontos állomása volt a minisztériumban a umlt napokban megtartott két ér. tokczletünk, ahol az osztatlan és részben osztott iskolák problémáival foglalkoztunk és Mjeluyikov útmutatása alap. ján részleteiben gyakorlatilag is megvitattuk e központi kér. dóst Azután az iskolai fegyelem megszilárdításáról, a lemorzsolódásról, mint a fejlő, •lés egyik legfigyelemreméltóbb akadályáról szólott u miniszter. Ezeket a kérdéseket megyei viszonylatban is át- túrgyultuk már. A cél az, hogy az ötéves terv végére minden tanköteles elvégezze uz általános iskolát, hiszen a tapasztalat azt mutatja, hogy ma. jtyenkben a beirt tanulók feto. sem jutott cl az általános iskola nyolcadik osztályába eddig.
A pedagógusok és helyi tanácsok vállvotctt munkájúval ennek a rendkívül fontos kérdésnek megoldásáért inditott harc győzelmes befejezése biztosítva van- Megyénk nevelőinek nagyobbik része eddig végzett munkájúval — amely különösen jól domborodott ki a békekölcsön jegyzés és ta. núcsválasztásoknál — bebizonyította. hogy Pártunk hivó szavára oda akar állani azok közt\'-, akik ti szocializmus építésének kulturfronlján megalkuvás né\'kül törnek előre. Pedagógusaink között már jól tudatosodott, hogy a Szovjet, unió megszerettetése és a háborús uszítok iránti gyűlöletre való nevelés. . az alkotó béke megvédésének tudatosítása döntő fegyver a szocialista is. kóláért megindított harcban.
TROVEXCSÁK JÓZSEF,
Befejezte évi tervét a tclcjuntávvezeték
Az ÁiviayoUjipari Központhoz tartozó távvezeték telcfonoiztályá- aak dolgozói 50 nappal a határidő előtt befejezték 1950 évi tervüket. Á dolgozók elírt trtdmi. nyt nagyrészbin tulajdonítható a dolgozók rendszeres politikai képzésinek és szakmai tudásuk fejlesztésinek, A keltő együtt eredményezte azt a számos újítást, amit ebben az évben hajlottak végre a Ulefontávvezeték dolgozói.
Az év folyamán • tclcfonoiztály több mint 130 ezer forint értékű ftlújjtáil munkát hajtott végre, a dolgozók teljesitményo 103—104 százalék. Az újitómozgalomnak köszönhető többek közt az is. boly egy újítás bevezetésével 1500 darab, beépitésra kiadott oszlop vélt feleslegessé és ajánlhatták fel olyan vállalatoknak, amelyeknek szükségük volt ezekre a ocbczcn beszerezhető telefoapóznakra. A dolgozók újításai közé tartozik az oszlopok villámcsapás elleni biztosítása (a a harang: zigitelök rí- driaa fs. A tapasztalás exorint ugyanis eddig évente 5—600 darab
harangszigetelőt dobáltak le. - Ezt megakadályozzák azzal, hogy a harar.gsr.igetelőket gumigyűrűkkel látják el.
ZALA
Az MDP xalímcgycJ f pártbizottságának napilapja. Felelős szerkesztő: Szántó J«a&. Felelős kiadó: Darabos Iván. • Szerkesztőség: Zalaegerszeg- Kossuth Lüjos-u. 22. Telefon 230, Nagykanizsa. Zrínyi UUdós-u- Telefon: 84. »’
Kiadóhivatal: Zalaegerszeg, Szó* chenyf-tár 4. Telefon: 102. Nagy* kanlzsa, Sztálimut 3. Telefon 308, Készült • Vasmegye Nyomdában, Szombathely. Kossuth Lajos-u- 8. Telefon: 75-
Nyomdáért felel: Dcgcdiis Gyűl*
Az MSzT előadása Nagykanizsán
A Magyar-Szovjet - Társaság nagykanizsai szervezete az MSzT 1 Kongresszusának előkészítése során a szakszervezeti székház nasíytcrniében kedden este gyűlést tarlóit, amelyen Molnár János, az íMSzT budapesti központjának küldötte, a budapesti városi tanács tagja „Mit köszönhetünk n Szovjet uniónak" címmel előadást tartott. A taglétszám szempo\'tjából^ hatalmasan megerősödött nagyka. rizsái MSzT-szervezetekböl csupán 100 dolgozó jelent meg ezen a • rendkívüli értékes előadáson. Ez a részvétlenség a\' megfelelő élőké, sziléi, a gyűléssel kapcsolatos po• lilikái .munka nagyfokú hiányosságára ulal, anji vissza fog hatni az MSzT aktívák és népnevelők munkájára. amikor az I. Kongresszus előkészítésénél agitációs munkát végeznek.
Molnár János beszéde során rámutatott a Szovjetunió létének világtörténelmi jelen\'őségére, felsza. haditó szerepére, állandó támogatására, amelyet a magyar nép élvez szabadsága születésének pillanatától -és összehasonlítást tett az imperialisták úgynevezett „segitsé- gévcl\'Y amely úgy támogatja^ a nrarshallizált országoka*, mint akasztott embert a kötél.
— A magyar nép a Szovjetunió önzetlen, baráti támogatásával hatalmas eredményedet ért el — mondotta —, Amikor eredményeinket nézzük, egy pillanatra sem feled* hetjük el, hogy végeredményben a Szovjetuniónak köszönhetjük őket, A Magyar-Szovjet Társaságra az a megtisztelő feladat hárul, hogy a magyar-szovjet barátságot elmélyítse, Közelebb vigye a magyar népet nagy barátunk, a Szovjetunió megismeréséhez, a szovjet néphez. Az a feladatunk, hogy MSzT I. Kongresszusának sikerét azzal tároasz. szuk alá, hogy növeljük a Magyar. Szovjet-Társaság, a magyar-szovjet barátság táborát. AzMSzT-kor.gretz- szus alkalom lesz arra, hogy a magy\'ar nép legszélesebb rétegei ismét kinyilváníthassák elszánt békeakaratukat, szerele1 ükét a Szov- jetúnió és aeflak bölcs vezére. Sztálin elvtárs iránt, aki biztosan vezeti a hatalmas béketábori a béke győzelme felé.
A hozzászólások során Balázs Ferenc elvtárs, a Gépjavító Vállalat üzemi párttitkára rámutató t arra, hokv a béke táborát úgy tud. juk erősíteni, ha a munkapad mcl. lett megálljuk helyünket. Kálovics5 József tüzoltótanosztályí eklató jobb munkát ígért a kiképzésben.
PA HUirek * |
A középfokú káderképzö akta- I tusban résztvevő elvtársak szárai ra az államelmélet dmü anyagból Sl-én, szombaton konferenciát tartunk Zalaegerszegen a Pártohlatás Háziban.
A konferencia fél kilenckor kezdődik. Minden elvtárs pontoson jelenjen meg.
mb! ágit. rnop. oszt.
?
A középfokú politikai Iskolák anyagából egyénileg tanuló elv* társak részére december 10-én, vasárnap reggel 8 órai kezdettel a járási székhelyeken, valamint a városokban konferenciát tartunk a -Társadalmi formák fejlődése1* című anyagból. A konferencián az elvtársak feltétlenül jelenjenek meg.
megyei pártbizottság
ÁGIT. PROP. OSZTÁLY.
Halálozási bir. Honig Margit Budapesten váratlanul elhunyt. Gyászolják Honig cs Stein család.
Apróhirdetés
Vag-vkardzsat gőzfürdő nyitva reggel 7-tö) este 6-ig.
hírek
A sár,
¦amely a Magasépítési központi te. lépőnek udvarát borítja, nem amo. I\\aa köznapi sár, mint amilyet mondjuk akár a pölrétchk ismernek, de mii annál Is különb, mint amilyen a kanizsai Katonaréten le. led zik. Ar.it pedig nagy szó. Azért nagy. mert u Katonaréten kclucsnt- ftan még út lehet lábalni, de a Magasépítést sarán csak gumicsizmában lehel átevezni, de ha Így megy tovább, rövidesen evezők is kellenek. sőt gumicsónak is. Mert .ez a sár már ulyan Unom, mini az olaj, llclelépsz, nem marad nyom, csak a csizmádon (azért csizmádon, mert olyan bolond ember nincs, aki cipőben ereszkednék belé). Ls lékeié ez a sár. Azért fekete, meri valakinek olyan Ötlet* támadt, hogy hu salakot szórnak b sárba, akkor a salak legyőzi a sarat. Fór- tiltva történt, a sár győzött. Most tehát az a kérdés, lehetne-e vál. loztalnt az eredeti ötleten, valami elfogadható utat készíteni a sá* helyén. Ha ez megtörténnék, hihetetlenül örülnének a váll-ital dolgozói, akiknek Igen fya\'jon kell átgázolni ezen a sártcr.gercn, s \'örülne maga a telep, amely jobb külsőt kapna. Úgy gondoljuk- hogy ha a keskeny járda, amely ez irodát o kcpitval összeköti, elkészülhetett. egy kis nekibuzdulással a műhelyeket, az éttermet is össze lehetne kölni a külvilággal.
Nagykanizsán szerepel tna a Holéczy-es.yüttes
Ma délután fél 6-kor és este 8 órakor, Nagykanizsán, vendégszerepel az örszigosbirü és a rádióból is jeliemért Holcczy-cgyéttes, amely szovjet ás magyar könnyűzenével szórakoztatja a kanizsai dolgozókat. Az együttes műsora keretében énekszámokkal működik közre Ákos Stefi és Lukácsi Margit. A délutáni és esti műsor külön érdekessé*
. Jfc a budapesti Corvin-áruház di* vatbcmulutóia lesz
Olvasd
és terjeszd
ANYAKÖNYVI HÍREK NAGYKANIZSÁN
S’oiicmber 2i-lűt december 4-ig.
Születések: KucsLó Ferenc \'és Ilokmnti Erzsébet leánya: Erzsébet. Horváth József és Kovács Mária (Hűhót) fia: István, Széplaki József és Liplln Gabriella leánya: Mária, Knnltóai László és Krisztián Julimmá leánya: Irina Zsuzsanna, Kiss József és Idái Aranka leánya: Ágnes, Lakos János és Soos Irén leánya: Valéria, Kuponjai Sándor \'és Farkas Magdolna (Zákány) fia: Sándor, Muderku Kúrolv cs Bciiczc Elvira leánya: Elvira Mária, Parti József, fa Tóth Mária leánya: Mária Ilona, l’app József és Fótiul Margit fia: Péter Pál, Molnár Gvörgv és Vnss Ilo- zália (Kiskomároni) fia: László, Neumaicr Jenő és Major Anna fia: Antal, Siklósi János és Varga Magdolna leánya: .Magdolna, Tőrk Ferenc és Sneff Katalin leánya: Katalin Mária, Kölni jó zsef és Ititsclisr Margit leánya: Katalin, Dominn István és Ivi^s Ilona fia: Antal. Kópiás Lajos és Bognár Rozália leánya: Edit; Bolí László és Kunics Julianna fia: László, Iliba Lajos és Horváth Mária fia: Im.*c, Nádasi József és Kaposvári Magdolna leánya: Zsuzsanna.
Házasság: Káplár Gáspár és Jorzsa Anna, Sinkovics István és Dobos Veronika, Horváth Fe- j-cnc cs Gyulai Anna. Kovács Béla és Kovács Mária, Sáskái Árpád és Holló Anniv Müllcr József és Gerócs Mária, Kepe Miklós és Lep. sunyi Mária, Rónafalvi Tibor István és Nemesi1 Mária, Sneff György és Galba Anna, . Fekete József és Horvá h Anna, Szabó Kálmán Ferenc és Németh Ilona Kurta János és Gzrgely Anna Alice. Varga Sándor és Varga Betlehem Julianna, Hart Gyula és Olasz Mária, Sebők József és. Boksa Irén. <•- * ¦’
Halálozás: Tóth Zsigmond
fZnlaszenUnárlon) 1 hónapos | iizv. Eszter Jáno-nó sz. Jáklovics Katalin 7.7 éves. Széplaki Mária 1 napos, Andrások Károly (Fi- IvcMza) 1 hónapos, íizv. Tüchort Ferencné sz. László Ágnes 7b éves, Schaúb Rálinl (Thárosbe- rény) • 70- éves. Kovács József (Somogvudvorhclv) (lő év*s. Kapornál Sándor (Zákánv) 0 nnnos, Nádasi Zsuzsanna 2 nipov Bér- ná\'h .Mihály 83 éves../
—* Az MNDSz nagykanizsai IV. körzeti szervezete ma o*iiiör*ökön este 6 órakor taggyűlést tart helyiségében. A tagság teljes számban jelenjen meg.
Nagykanizsai gőzfürdő nők ré- -zére kedden egész nap és pénte vrn rfé’utin van nyitva.
Zongorát vagy planlnót bérel*
néni:. Cím a nagykanizsai kiadóban- (20211
-• Megvételre keresünk páncél szekrényt Méretet, árat feltün telni. Címeket a nagykanizsai •adóba kérjük. - (2041)
Vennék hasznúit, de Jókarban lévő .Göhler* füszámozó kalapácsot. B á nok.-7.cn 1 g yörgy 1 AUami Erdőgazdaság, (109)
IUmcitessc ágyneműiét, bábáké ’engyéiót gétipcl.; cndHzést,. rátét- munkát vállal özv.* Horváihné, Najrj’Jtjanlzsa, -Magyar-u. 51. (2043)
VÁROSI MOZGO NAGYKANIZSA
December 7—8—9—10*én, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap
VAN HAZÁJUK
Magyarul beszélő szovjet film.Izgalmas leleplezés arról, hogyan, akarják az angolszászok ágyút öl teléknek nevelni a fasiszták által elrabolt szovjet gyermekoket.
December 10-éh délelőtt 10 órakor HÉTSZINES MESE Bűbájos, színes szovjet rajzfilm.
Pénztárnyitás: Hétköznap kéz lés előtt 1 órával. Vasár* és Qo icpnapon délelőtt tl-tőj fél l-lg 4s kezdés előtt 1 órával- • Előadások kezdete: Hétköznapokon délután 5 és 7 órakor vasár és ünnepnapokon délután 3. 5. 7 és 9 órakor. J
M A V A U T AUTOnUSZKÖZLKKEDÉSI VÁLLALAT MENETRENDJE
NAGYKANIZSÁN
Érvényes 1930.
október 8-tól.
Autóbusz
Vasútmegállótól:
állomásról:
303
Visszaindulok
4.03
a vonatok
4.35
érkezése után.
7.53
S 10
12.30 ¦
13.1)0
11.05
13.00 „
16.20
18.50
20.03
21.10
Hibák Kanizsa sportéletében
Az MHK próbázások második időszaka november 30-án befejeződött. de az üzemek lopróbázott dolgozói mégis hiába várják a próbáik során elért eredményeik alapján a jelvényt. Nem tudjuk, ki a felelős, kik követtek cl mulasztást. annyi bizonyos, hogy valahol hiba történt, amit\'sürgősen ki keli javítani. A nagykanizsai városi tanács sportelőadója sürgősen nézzen utána a mulasztó* soknak és azok. akik a hibát elkövették. minél előbb javítsák ki. nehogy előforduljon, hogy* az MHK-jclvényekct 1951-ben kap ják meg azok a dolgozók, akik még 1950-ben lepróbáztak- Ugyanilyen panaszuk van az üzemi labdarugó-csapatoknak, amelyek még a nyáron megrende. zeit üzemi labdarugó-bajnokságban részivé M ék. Az első helyen végzett Olajmunkás játékosai megkapták az első helyezettnek járó érmeket. De nem topták meg a második cs a harmadik helye* zettek az őket megillető dijakat.
Pedig — ha jól emlckszilnk — mind a három csapat dijai ki vol* tak téve közszemlére még a baj nokság megkezdése előtt. Vagy talán azt csak csaléteknek tctiéfc oda? Nem tudjuk megérteni, hogy engedhetik meg egyes sportvezetők maguknak azt. hogy a sportból Így gúnyt űzzenek.
Itt az ideje sürgősen utánanéz* ni ezeknek a dolgoknak és eltávolítani a sDortból azokat az ele meket, 3kik. még mindig nem tudnak belenyugodni abba, hogy népi demokráciánk sportját Pár. tünk irányítja. Olyan vezetőket Véli .odaállítani, akik jó muaká* jukkái bebizonyították Pártunk sportpolitikájához való hűségüket. Azokkal a vezetőkkel, akik Pártunk irányvonalát követik, ilyea és ehhez hasonló esetek nem fór Vhatnak elő. A városi tanács sportalosztályán a sor: hajtsa végre sürgősen a SzOT határozatát és tiszBtsa meg városunk sportéletét a nem odavaló elemektől.
Megkezdődött Nagykanizsán az alapfokú tornász CsB szervezése
Az uLpfokO tornászbajnoksá gok szervezése megindult Nagykanizsán. Több üzemben már megtartották az erre vonatkozó soortértckczlotclrcí. amelyeken örömmel .üdvözölték a dolgozók a SzOT határozatát az alapfokú tornászbajnokság megrendezéséről. %
Az. üzemek között elsőnek u Gépjavító,\' majd a többi üzemek és szakszervezetek sportbizottsága is megtartotta értekezletét, •\'\'melyen ismcrictiék. a SzOT határozatit.. Az értekezleteken a legtöbb helyen már cl Is határozták,
hánv csapatot indítanak. így a KPDSz 2 férfi és l nőf empátia;, a Pedagógus Szakszervezet 1 fér fi és I nőt csapat fal vés/, részt. A pedagógusok é héten már mec is kezdik a rendszeres edzéseket, ameivek hetenként kétszer lesznek. ¦ ‘
Az alapfokú tornús?.hu|noksúi!- bau résztvevő üzemi csapatok be* taniUbút és az edzések vezetést* a napokban Nagykanizsára került Russrl Olivér, a Közgazdasági Gimnázium testnevelő tanúra vúí. buta. hogy ezzel is elősegítse í bajnokság sikerét.
LOVÁSZI—LENTI 5:1 (4:0)
Közel ezer néző jelenlétében találkozott egymással a két csapat Lentiben. A választás a vendégcsapatnak kedvezett. Hutai- más széltől: támogatva a lovászi együttes állandóan támadott és csatárai jól használták ki a gól helyzeteket. A hazai együttes csak szórványos lefutásokkal kísérletezett. **
A második félidőben a hazai csapat támadott többet, de csatárai a biztos gólhelyzeteket is kihagyták. A második félidő köze oelájún sikerült egyetlen góljukat megszerezni.
Lovűjzi megérdemelten. győzött, bár n gólarány túlzott A \'játékvezető jól vezette a mérkőzést . \' \' "
KESZTHELY—Z. HATÁRŐRSÉG 2:0 (2:0)
Hatalmas érdeklődés nyilvánult .meg Keszthelyen az első osztály bajnokjelölt jenek vendcgszcreplé se iránt. Az első félidőben széllel hátban játszó hazai együttes kétgólos vezetésre tett szert s Idába szegezte kapujához a zalaegerszegi csapat ellenfelét a második félidőben mert a keszthelyi, védelem jól hárította\' el a meg meg. ujuló Umodásokat,
A játék képe alapján a győzelem szerencsésnek mondható. A játékvezető sokat tévedett a ven. iégciapat terhére.
Z. MAGASÉPÍTŐ—HÉVÍZ 4:0 (1:0>
Uto\'só mérkőzését játszotta va sárnnp a zalaegerszegi Mago.-épl tő NV csapata, a csapat szép játékkal kflnnven gvözte le a hévizi együttest. Góllövők: Loppert, Kér. ka) 2, SzaTa],
Sportszerű mérkőzés, a játéto ve/ctő kielégítően vezotti* a mér
kőzést. •
ORSZÁGOS TORNÁSZCSAPAT- | BAJNOKSÁGOK
A Szak- zervezotek Országos Tanácsának Elnöksége vn dolgoz<Sk "óli sportolási Icshoiőségénck meg. \'eremtése. valamint n tornasport tömegsporttá való fejlesztéie ér- deké\'ben kiírta a Szakszervezetek
I. Országos Tomászcsapafbajn\'!’.:- súgót. A bajnokság 1951. január hó 15-től április 15-lg tart.
Ezúton Is felhívjuk valamennyi üzem, tömegszervezet\', fogy vem alakulat és iskola sportfslclösó:. hegy csapatát nevezze be az alap., fokú tornúízcíapat ba jnok;a:gb
amellyel .hozzáfogIlik a dclgoaá kát a magasabb termelési eredmény ©\'éréséhez, ez erős, életvidám ember kialaki tásúhoz.
LABOAItUGÖEREDMÉNYEK:
Zalaszentgrót—ZMTE 4:1 (0:0), Tapolca—Bázakcretfyc 4:3 (1:2)
SPORTHÍREK
",<TKya:átok Indultak meg sz
Olajmunkás és az NVSK vezetői közt egy barátságos mérkőzés le iáiszása érdekében, amit — ha a megegyezés létrejön — most vasárnap játszanak le.
Megindult a téli terembajnak\'\' súg szervezése a nagykanizsai röplabdazoknál, de terem még nincs biztosítva a mérközésele
megrendezésére.
Nasoi’kanizsa város asztalitenisz* bajnoksága nem december )0-én, hanem újabb értesülésünk szerint 17-én lesz, A csapatok részére <» rendező egyesület n venr?uyfeihi
W már elkészítette, amit még a hét folyamán szét fognak küldeni.
Autóbusz különjárat indul va- *árnsp Zaluegerszegröl Szombat- helyre a Textiles—Sz. Lokoniob^’ mérkőzésre. Részvételi díj 23,r>a- Jdcnlkcznl az IBUSz zalacgcrize gl fiókjánál lehet.
NYÍLT TÉR
Fiamért, Horváth László N-\'S.\'’1 \'<• \'nizra. Ma?y?r-u. 18. sz. lakosért és scmnilnéven ncvezor.dő d0’ miért felelősséget nem vállalok.
Horváth Mihály clpészmcslcr-
Nagykanizsa.
¦ Ezen rovatban közüliekért • sem a-\' kiadóhivatal, •
szerkesztőség felelősséget netn vállal.
AZ ZALA91EGYE! XVÍHTUIZOTTSAgAAAK XAPILAIMA
VI. évfolyam 285. szám. Ara 50 fillér 1950. december 8. Péntek
gjacsora
A kuUurverseuy sikeréért
Gazdasági é* politikai It.i- élésünk mel\'rtt - lemaradt kulturális életünk a kultur- forrcdalom kialakulásával erősebb lendülettel kezdte el le-naradítsa felszámolását. Ahogyan Pártunk, államunk \'r* yre nagyobb összegekkel sepiü do\'g-ozó népünk kulturális igényeinek kielégítését, a művelődési lehetőségek megteremtését, úgy szélesedik napról-napra a kulturális tö. n.egúiozsalom.
Rolgozoink itt a megyében 5s bébizoi) v itolták, liogy élnek Alkotmányunk bi^tosiíotta művelődési jogukkal- Ha csak az elmúlt .esztendőt nézzük meg. azt.látjuk, hogy egy év alatt száznál több művészeti csoport, alakult, a Szabad Föld Téli Esték előadásait hc- fmkiut több mint 30.000 <lol- gozó paraszt hallgatta végig- S tömogkuUurális mozgalom mennyiségi -kiterjedjjsének fontos állomása volt a válasz, {.\'isi\' kulturngitúeiós munka. Megyénkben 371 kulturbrigad «9<58, alkalommal végzett kultu. ralis agitációs munkát. Ez a tény egyúttal azt is jelenti, bőgj’ ¦ nagyjából felszámoltuk a kuUurinuuka öncél usíurú- hnk hamis és ellenséges cíwó- leföfe # n kultnrnuHikn eljutott eredeti, Igazi hivatásaim/,, it fejlődés szolga laláhp/- WelebUről n/ előttünk állá. politikai. gazdasági fehulutQk kaluirálta nlátÚHiaszlúiáho*. rlősegitéKvhez. Így a kultur. immkis-m;i*e Inkább n nepne- voloimmka ré**«vú válik.
A tnnácsváluH/.tás kultur* tininkáJji iixonbun megmutatta iu eredmények mellett ldá- nvosiu\'igninkat !*• A mennyise, gi fejlődés mellett elmnnult minőségi fejlődésünk. Alu. exmv volt knlturuiunkúnk politikai és művészi szitivo. aula. ez esökkéütctte a kultur- aunka ugitaliv, nevelő hatását ezen keresztül nem tudta megadni a politikui munkának a kellő segítséget.
A kulturmunka politikai és művészi színvonalának alacsony volta tömegkultnráHs- mozgalmunk legnagyobb hiányossága, fejlődésünk akadálya: Ezeknek a hiányosságoknak felszámolására, a tömeg- itritáráiis mozgalom további fejlődésének elősegítésére indította. cl az Országos Népművelési Bizottság a szovjet kultnrális versenyek tapasztalatai alapján országos kultarversenyét- S ez szabja meg á kulturversenyben előtűnik álló feladatokat is. Az előttünk álló politikai feladatra. de elsősorban a béke harcos megvédésére való moz. Kósitás kulturversenyünk
fgjik célja. .A."kultúra min- dna eszközével n világméretekben folyó békeharcot kell szolgálnunk. népszerűsítőink kell a kultúra mindeu •sik&zóvcl a Wkeharo élosa- rntút, a Szovjetuniót, segítő. Jt° kbll a kulturnmnkánftk a termelés fokozásában, n bé- s\'iikre építő munkánkra törni akaró imperialisták rllo. *d gyűlölet erősítésében- ‘ Kn- ’u*» a versenynek Itt n mo-’
svénkhen Is dolgoz/dnknnk n at\'ke( megvédése érdekében Iü‘>" liftri’át. népünk erkölcsi
és politikai egységének crősi. tését, Vártunk iránti ragaszkodásának-fokozáséit kell szolgálnia. Több munkára, nagyobb Fegyelemre, áldozatvállalásra kell nevelnie.\'De segi. tcilie kell a kulturversenynek a szocialista kultúra alkotásainak elterjedéséit, fejlődését, a Szovjetunió kultúrájának népszerűsítését, _ népi kultúránk további fejlődését, kulturális hagyományaink ápolását is*
A Sztálin clvlárs születésnapján meginduló kulturve.r. senynek ki kc\'l szélesítenie tömegkulturális mozgalmunk kereteit, elő kell segítenie ui művészeti csoportok alakulását. uj aktívák bekapcsolódását, a működő kulturesoportok belső munkájának, színvonalúnak emelkedését.
Kulturális tömeguiozgal. műnk fejlődésének egyik feltétele. hogy u sok falusi, erőtlen és művészi színvonalat biztosítani nőin tudó kultur- esoportot a község egységes kulturesoportjaivú tegyük, amelyek u tümegszervezeti ke. reteken túl a község egyelő, mcs fejlődésének s benne a tömegszervezeti élet megerősítésének Jó támogatóivá válunk. Az egyesített községi kultur- csoportok a pártszervezet, u helyi tanács vezetésével tudják -Munkájuk politika! \'é* művészi színvonalát emelni, kullurnmtikújukiit még Joliban összehangolni a politikai utff. tűéin eéljftlvul- .
A kuHurvcrscity harc lesz a még sok vúltfizutlian -itt a nte- gyénkbeti is megnyilatkozó ..öncélú” kulturmunka ellen, s e területen még sok feladat vár tömegszervezeteink felvilágosító munkájára.
A most induló kulturver. Sony célkitűzéseiben szocialista verseny losz.^ Alapvető célja a szocialista építés szolgálata. Megszűnik az öncéju versengés, e versenynek egyik célja éppen az _ elmaradott csoportok elvtársias segítése, a bírálatnak és önbirálatuak a kulturmunka területén való meghonosítása. Megszabott teljesítmények végrehajtásával biztosítjuk kulturmmi- kúnk legszorosabb kapcsolatát a politikai munkával, az előttünk álló kérdések megoldásával.
- Ennek a kulturversenynek közvetlen feladata falvaink fejlődésének, szocialista át. alakulásának szolgálata, elősegítése- Ezért pártszervezeteinknek. tömegszervezeteinknek. helyi tanácsainknak nem szabad a kérdést ..szűk kultur- ügynek” kezelniük, hanem minden falu ’kulturesoportjait mozgósítani kell a versenyben .való részvételre.
Kulturversenyünk tömeg, mozgalommá válva kulturfor- radalraunk ujnbb \'győzclmo kell, hogy legyen, amely erősíti a verwnvbon résztvevők hazaszeretetét, o Párt és a nép Ugyo iránti hűséget. az impo- .rlnllsták elleni gyűlöletet, a munka szerető tét.\'a tudatos fegyelmet, kemény helytállást, a békéért folyó harcnak odaadó, áldozatkész szolgálatét.
HADNAGY LÁSZLÓ.
A földművelési és közlekedésügyi tárca költségvetését tárgyalta tegnap az országgyűlés
Az országgyűlés csütörtöki ülésén folytatták az egyes tárcák költségvetésének vitáját. Drabos Lajos elvtárs, az országgyűlés elnöke nyitotta meg az ölest, amelyen megjelent Rákosi Mátyás elv- társ, a MDP főtitkára, Rónai Sándor elvtárs, az Elnöki Tanács elnöke és Dobi István, a siL nisztertanács elnöke.
Elsőnek a földművelésügyi tárca költségvetését tárgyalták.
Gém Ferenc előadó elmondotta, hogy dolgozó parasztságunk megtanulta: érdemes követni a Magyar Dolgozók Pártja és népünk szeretett vezére, Rákosi elvtárs tanácsait. Szólott a mezőgazdasági dolgozók nagylendü- letü munka versenyéről és hangsúlyozta, hogy az uj költségve. tés lehetővé teszi a még meglévő hibák kiküszöbölését.
A költségvetés a dolgozó parasztság felemelkedésének - ’ ügyét szolgálja^
A vita első szónoka. Seregély József kiemelte, hogy
ax uj költségvetés tő millió forinttal fordít többet a oö- vénytermefés és az állattenyésztés fejlesztésére, mint az előző éli.
Ez a többlet lehetőségét ad u kormánynak, hogy a gépállomások fejlesztésével, u műtrágya- ellátás fokozásával és a minősé- gi VítőinagNak nagymérvű tér- inrs/U\'sével incászeti\'otiő segit- ságit nyújtson dolgozó paraszt, tágunknak.
S:regélv József besyiMt n Jövő gazdasági év urtnclánl szerzéiU ielnuk nagy Jrlcn\'őm\'géréil.-tuaUI álbttütiyésztéhtlnlf eddigi ered- mállót!. IsineiTaiie.
— Az eddigi eredmények bizo- nyitják, hogy a -földművelésügyi minisztérium el tudja végezni áz előtte álló fcladalokal. Ezért a költségvetést elfogadom — fejezte be beszédé! Seregély József.
A kővetkező felszólaló, Kalona Sándor hangsúlyozta, hogy
a kölUéavrtés minden tétele a doljrozó p.ira*ztsás: fejérnél* kedéírt és a munkás pura**t
MtüvuWíf mesitösBiléM-t cé- 1«/ta. A kött»é!fveté*r*cU\'ognd - ta.
Vadászi Elcmérná ,.!v‘úr»n<i, « gépál!oiná*nk jó munkáját t>m?l Ní ki. A köllscgvcté»t a Magyar Dolgozók Pártja és unjál ntivé ben elfogadta.
A miimztcrtanáoi UatftrozotoU nipi*iuutHtják u lej lúd ét* útját
Vadászi Elcmérnó eivlársnó fclszölalásn után Erdei Ferenc főhlniOvelésügyl miniszter emelkedett szólásra. Erdei Ferenc is- mN’leltu azokat az emlménvckC. amelyiket a földművelés különböző területein, mind a mennyiségi, mind a minőségi fejlődés területén elértünk.
A költségvetés — folytatta be. szedet a miniszter —, áruit most az országgyűlés elé* gerjesztünk, hű tűkre jövő évi munkánknak.
A minisztertanácsi határozatok előírásai megszabják az előttünk álló feladatokat. Ezek: a mezőgazdaság szocialista szektorának fejlesztése, a modern gépesítés, a tudomány vívmányainak cs a szocialista munkamódszereknek bevezetése mezőgazdaságunkban.
További fontos feladat mezőgazdasági termelésünk fejlesztésének és a gépállomások munkájának fokozása.
— A mezőgazdasági szakoktatás fejlesztésének alapjait már leraktuk. a jövő év feladatai között újabb mezőgazdasági technikumoknak és ! tanfolyamoknak\' a megszervezése é* az oktatás síin. vonalúnak emelése -szerepel.
— A Jövő év költségvetésében jelentős helyet kap a mezőgazda sági*\'kutató Munka is. A tudományos - munka és a termelés gyakorlata között eleven képcső, latot kell teremteni, ezért kcr«. ken 30 ’ millió ¦ forintot fordít költségvetésűnk erre a célra,
— A költségvetés • termelés minden ágában blztoeitja me- rőgnídatóffl termelésűnk legfontosabb rsTközélt. hogy n Kiivetknrű esztendőben na ed
dininél U Jelentékenyebb fejlődést érhessünk el,
•— Növénytermelésünk lésének céljait több, mint ,H0 millió forint ö&szegít közvetlen se- giteég szolgálja, amelyet unitra- gyabcszcrzésre éy a gépi munka elterjesztésére juttat kormányzatunk dolgozó parasztságunk- nak. Több, mint 80 millió forint közvetlen állami támogatást nyújt a kormányzat a tervberu-
házások mellett uz állattenyé\'Z tés színvonalának emelésére is. Ezzel biztos alapra helyezzük azt a munkát, amit a jövő évb«n a minisztertanácsi határoza útmutatásai szerint el kell végezni.
Fejlesztjük -. • kertpazdasáfrainkat
Külö\'nösen sok a tennivalónk ker tga zd álko d ás u nk területén. Itt nagyfokú az elmarado tság és a. tcrvtcljesitésben is nagy hiányosságok mutatkoznak. A szakoktatás területén különös gondot kel! fordítani erre a gazdaság; ágra.
A városok és iparvidékek övezetében létesítendő kertgazda- ságok, valamint a termelés közvetlen irányítása Jövő évben jelentő* eredményeket fog hozni ezen a vonalon.
— A helyi tanácsok metí&laku- lá*a mtgvjrirtékben ’ ki«zélesft*tte a mvzöía/dasági igazgatás szervezetét. A tanácsok mezőgazdáiig- psziálvalnak megszervezése, illőt ve mezőgazdasági előadók beálhUtu* tanácsok keretébe, egészen a községekig vitte el a mezőgiuriasau Igazgatás hálózatát. Éten u téren fontos feladatunk a még mindig jelentkező bilttekráeia felszámolása. Uátur, egyéni kuzJeményezésre kell nevelni n mezőgazdasági igazgatás szervezetét.
— A költségvetés bi/tosltití a*- anyagi feltételeket mezőgazdaságunk fejlesztéséhe/ Nem kétséges, hogy
a mcJ.őj|i\'*da»á>t, az állami gaz- daxigok ezt isépálfomá-sok, a termelőszövetkezetek mlndm dolgozója és az egyénileg dolgozó parasztok fokozott munkával veszik ki részüket m<- zűgazdasigunk szoeiullstg építésének munkájából,
— fejerte be beszédét Erdei Ferenc miniszter.
Az élenjáró szovjet vasutasok példáján
Erdei Ferenc nagy tapssal fogadott beszéde után az országgyűlés a földművelésügyi tárca költségvetését általánosságban és részleteiben elfogadtat majd áttért a közlekedés. és postaügyi minisztérium költségvetésének tárgyalására.
• A közlekedési tárca költség:, vetéséhez Gáspár Sándor elvtárs, a Vasutasok és Hajósok Szakszervezetének főtitkára szólt hozzá- — A most bemutatott •költség’vctés, valamint az eddigi eredmények azt mutatják, hogy közlekodéspoliti. künk tengelyében a dolgozó néri egyetemes érdekének szol. pálatn áll — mondotta, majd részleteiben foglalkozott a köz. tekédén eredményeivel és fejlődésével.
—- A*\' Budapest—Hntvan— miskolci vomjl villamosítása dolgozó népünk és néngnzdn. ságnnk #zárnám óriási jelen, \'tőséggel bir. Az ország ouer. ginellátúsúnnk érdekeit szol, gA\'Ják a bányákhoz vezető vasútvonalak építése.
— A* élenjáró Mnvjnt égte hánovUts vasutasok példája nyomán **éiesfiftrü mnnkiver-
senymozgalom irnluH meg vasutas dolgozóink körében.
A Szovjetunióból itt járt sztahanovisták - útmutatása nyomán nálunk is kiemelked. nek a 2 ezer tonnás. 500 kilométeres. valamint a felemelt sebességért és az irányvonal képzéssel összefüggésben indított mozgalmak.
A 2000 tonnás mozgatom megindulása óta ez . év október végéig mintegy 7 és fél millió forint értékű megtakarítást ért eh Az 500 ki\'omrteres mozgalom ugyanakkor 26 millió forintos mcgtakariliM eredményezett.
Öntudatos varutasaink a szén megtakarítási mozgalommal havonta 400 vagon szenet jutattak vissza népgazdnsú.
• ••’Vnnk
Emeljük n vonatok sebességét
Elmondotta ezután, hogy «¦/ utazás Jobbá. elónyÜMel)l>é té telő érdekében
a gyorsvonatok sebességét 7tt kilométerről 8.1 kilométerre, ¦
A szerda esti francia minisztertanács hozzájárult Nyugatnémetország haladéktalan felfegyverzéséhez
pal hadseregbe Illesztette be,
A íruncla kormány a szerda «>*U minisztertanácson elfogadta NyuSNtnémctorfz&g haladékU’.lon uirjifelfejíyvertóM>nrk tervét, PíSrlrsl baloldali metífigyelők (Int
a Inadé kormánynak t* a
lititAro-.««t4 nrt Irlentj. hogy telleaen lemond hkaUi-ÓI a nagyi i**l»*n lóimul ConnUrü- (.okról, amelyeket eddig n nyugat német felfegyvergea kérdésiben hitngwdnlott.
Ez év október 21 én n franci# kormány g N.vugjtnémelorszáK lm. lndéktglan felfegyverzését követe lő amerikai felszólalásra .dlcnja* vsidatot* nyúzott be. nr, úgynevezett Pieven-tervft, amelyet balok didi körök azonnal ködösítésnek bélyegeztek.
Ez a terv tigy akarta álcázni a nyugatnémet felfegyverzést. hogy a nyugat-német katonákat. az úgynevezett euró
Előbb csak orról volt. ező, hogy logfoljcbb kb, 000 katonából álló nyugatnémet gáHálóutjakul Jóléti tenének, Néhány nappal kérőbb.) hadügyminiszterek Washingtonban öMzeUlt tanácsit « külügyiuíulsz. terheivel te wk Londonban azóke\'fl lanáraát bír,itt mert, ho«v dolgo/- yn KI o nénid hmbpreg rv vvCtc lének tróígletKérdéaelt,*
A múlt izombatOD Spoltord amerikai megbízott a külllgvml* nkzteihelyetti’ück lunáciának clnÖ* ke a Londonban tartózkodó
Pleven mintzzterelnOktól azt követelte, hogy ót-hatezer katonáig terjedd nyugatnémet ..harci egységeket" állítsanak fel (üzér*éggc.| és páncélos alakulatokkal.
A lapok szerint a kormány egyes tagjai a közvélemény ellenkezésétől tartva megkísérelték, hogy valamilyen „tetszetősebb" formulát
keressenek, de húzódásuk — „aj* lyet « baloldali megfigyelők, komé. diának minősítettek —> csak né. hány óra hosszat tartott.
A I randa inInhatertaiui* ve- sUUazerdán eait) howáJárult ahhoz, hogy Atphand küh dtltt aláírta a Nyugatnémet or‘*dg fe|fó«yver»ésére irá. nyúló Javallatot,
Az iluraaoité ezzel ősszaíúggéi. ben klemelli „ez a határozat «
Wehrmaehl ulrnfelállltázát |el*nti, amit a francia nép megtagad,
A francia nép felháborodása mrj;akadá!yo*hutat|nnu| kirobban majd, mihelyt n gyüllile tea határozat köztudomású les?
Azok az oradouri gyilkosok, akik az ellenállás hőseit kivégezték, újból szolgálatba állanak. Ezt pe. dig n francia nép nem fogadhatja el.
Ssmét elfogadott egy provokációs javaslatot az ENSz amerikai szavazógépe
felvetett kérdést beiktassák a köz
Az ENSz közgyűlése főtanácsának; december 5-i ülésén megvizsgállak Egyesült Államok, Anglia. Franciaország, Norvégia, Kuba és Ecuador követelését, hogy tűzzek napirendi-e a .Kínai Népköz- társaság központi népi kormányának koreai beavatkozása* cimü kérdést.
Austin, az USA képviselője elismételte a hat hatalom által benyújtott memorandum indokolatlan állításait és követelte a kérdés napirendre tűzését.
Csehszlovákia képviselője ellenezte az amerikai agresszió álcázására Irányuló kérdés napirendre tűzéséi a közgyűlésben,
Vl\'ánttkij elvtárs, a Szovjet unió küjdöttycgóflek v«e!ője elmondotta, hogy a memorandum szerzői kor kiót tép vek U adatok
hiányában
»*éft akarnak # kérdéssel ing- Llko*nl a ktttgyOlésbro, hogy álcázzak ét, IgivxJ agroMron, hogy eltereljék a kit*vélemény flivehiiél út USA fegyverrs erűinek valóban fenn illő Intervenciójáról Koreában.
gyűlés napirendjébe.
Vislnszkij elvtárs felhívta a figyelmet arra, hogy az amerikai légierők rendszeresen bombáztak Mandzsúria különböző pontjain
és hogy válasz nélkül hagyták a kínai kormány minden tiltakozását ezek ellen az embertelen agresszív cselekedetek ellen.
A szovjet küldö!-Uég vezetője részletesen kitért az amerikai imperializmus hagyományos kínai po. Etikájára és rámutatott, hogy
&7. amerikai kormánykörök a 19 éa 20, r-júzad folyamin változatlanul és következetesen Kln« feletti uralomra, törekednek és arra, hogy Kínál teljesen aláverik az amerikai monopóliumok érdekeinek.
Kifejletté firokut a* okokat, Amelyek Arra készletük a kínai népet, hegy önkéntes eeglUégct nyújtson a koreai népnek a külföldi intervenciósok elleni küzdelmében.
A kínai nép sorsa Marosan U\'srrkxpoolódtk u koréul nép sorsával é-s ez adja mm erkölcsi
alapját annak az önkéntes támogatásnak, amelyet a kínai ruu Koreának nyújt.
és annak az ellenállásnak, amelyet az amerikai agresszióval szembea kifejt.
— Hivatalos okmányokkal bizonyítható — mondotta Visinszlöj elvtárs —, hogy a Kínai Népköz- társaság kormánya többízben tett kísérletet a koreai konfliktus békés megoldására.
Az amerikai kormánykörök azonban a konfliktus kiszéle sitésere törekedtek, mert céljuk. — akárcsak „ japán imperialistáknak a múltban — nem Korea, hanem Kína. Világos tehát, hogy a kínai nép te. gítségvt nyújt koreai testvéreinek abban a harcban, amelyet azok íiig. gctlenaégiikért vívnak,
Uefeiesóbvn Vúinnaktj elvién Ismételten tiltakozott a hat küldöttség állal felvetett kérdésnek a főtanácsban való tárgyalása <-|« I «n
A* ENS--kő.,gyűlés december 61 plenáris óimén ur USA esavszá. gépezete 13 szavazattal őt ellenében jóváhagyta, hogy a hat kíil- dóhuég által benyújtott memorm- dumál megtárgyalás végett adják át a politikai bizottságnak.
— A valóságos beavatkozó —* mondotta Viain.s/.kij elvtúrs — öt és fél hónap óta ont la a koreai nép vérét, másokra akarja hárítani a felelősséget, bűnbakot keres.
Visinszkij elvtárs, a továbbiakban rámutatott, hogy ügyrendi szempontból sincs semmiféle alap. ja annak, hogy a szóbanforgó panaszt a közgyűlés napirendjére tűzzék, mert azzal a Biztonsági Tanács még nem foglalkozott.
Ausztrália képviselője (a közgyűlés alalelnöke), Kuba képviselője és a Kuomirvtaag-külfdótt ragaszkodtak a kérdés megvitatásához.
Visinszkij elvtárs. ezzel kapcsolatban rámutatott a Kuomintang- küldött hazug állításaira. Egyben
felhívta a főtanács figyelmét arra. hogy a Politikai Bizottságban már hosszú idő éta aem vitatják meg „a Szovjet - . unió tiltakozása az Egyesült Államoknak Kína elleni agressziójával kapcsolatban" cimü kérdést
Visinszkij elvtárs vádat emelt »z Egyesült Államok ellen a Kína elleni agresszió g kinai terűje, lek bombázása, Kin* rguverenítá. iának megsértése és ¦ kínai vizekre történi behatolón miatt,
!t«\'áro«dbin iilukn/cv | ur H- 1(11, hogy a hu küldülWég által
L Rádió iinnspi műsora a Magyar-Romái) Barátsági Kátén
A Magyar Rádió a Magyar- Román Barátsági Hét során gazdag romáD programot ad, amelyben beszámol a Barátsági Hét eseményeiről és ismerteti a román irodalom, zene és művészet alkotásait.
December 30_én helyszíni közvetítést ad a Rádió az Operaházból, a Barátsági Hét ünn epéig es meg nj/i Uísáról-
Ugyancsak közvetíti december 17-é« a Városi Színházban megtartandó ziuóhang versenyt. A kormánydelegáció megérkezéséről, a „Román Népköztársaság Művészete” ci_ mii kiállítás megnyitásáról a Nemzeti SzAlouból és több más eseményről a Hangos Újság tájékoztatja a magyar közönséget.
..Magyar-Román Barátsági Hét” címmel állandó műsor, számokat iktat programjába a Rádió, amelyben a Barátsági Hét folyamán közvetíti: n román művészek magyar, országi hangvorseuyelt, a művészek, a tanú. és éuokegylit- te* müsomámalból készült felvételeket, Dtividogln román szerző „Bányászok" elmll darabját a Magyar Hdnházból. rumáii műveket román és ma. tf>ur művészek tnluiuusulású-
baa, valamint előadást Pnr hunról, n nnrr rooiAti bíofcv. p 1 • \\ Tti-crélŐ Atlasz, nz
Iskolások Rádiója és a Rádió többi áUandó ruüsorszáma szintén bőséges román anyagot ad. Mikrofon elé kerül ..A tanú” cimrael Vázsonyi Endrének A. Sadoveanu regényé, bői írott rádiójátéka- A hét folyamán többször csendül majd fel román népi muzsika is a rádióban. A Barátsági Hét befejezéseképen „Zeng a föld és zug a gyár” címmel a Rádió ünnepi román műsort ad.
CSEHSZLOVÁKIA,
A szokolovi bányászok az osztravgiak segítségére siettek. A szokolovi bányászok ö hónapos önkéntes brigádmunkát vállallak Osztrava bányaiban. A szoko’ovi bányászok megértették, hogy minden tonna szén ujubb csapást mír nz fmpcrlnllsta háborús uszl* tokra. Éppen ezért Szokolov- ból 687 élmunká* \'indult 0»r traviba. közöttük « bényavl- dfk 103 legjobb élmunkása A résztvevők között 77 hánya technikus és 17 tisztviselő 1* van, akik bányászként dolgoz* n*k Timid vlibufi a» önWnf^»
hrigádlian,
ícte&rcalinket 6ö-ról 75 kilo- metemy a személyvonatokét 50»rt>I G2.S kilómé térre, a te- liervonatok sebességét pedig 39-ról 40 kilométerre emelik. Beszámolt arról, hogy gaz. dnsági vasutak vonalhálózatával mór
ni hB/sécet, 50 tanyKközpon- tol, 19 sepalloniuatrUiifl ék 34 állami (aadoMkitot, L4 ipari u remet. 13 mrzéiMiMlaMGl it/c met, 101 tcrmclfPrttvrlUmúrt v,»«y U\'i\'iiD\'liM’MiiMiilot éa M • cukorgyárul, UKp(\'»ottunk be,
- A bárotnéve* terv barmit, dík óvóban én az Ötévé* terv rlkO évében étidig kereken 13!Ht fíilnt,’ Itltl,vi’lt ék trépélln.
untot láttunk él ttivhuiKÚlővcl ~ mondotta- — Divtáéit u
posta moffuövekedett forgal. máról, elmondotta, hogy
\'r—a távbeszélőállomások száma 38,9 százalékkal. a rádióclöfi- zebik száma 13,3 «r.á%a]ékka| haladja meg az elmúlt évit. A továbbiakban a mélyépítőipar fejlődéséről, munkájú, ró\', maid a telirrgépkoeklfor. atiloui ék n vizl»y.úllltú*ok nli. vokMé•érői, valamint n bel. füldl légfrorgidom fojlődcséi’61 tránmlt be.* A Mnirvnr Dn\'irn. ,*ók Búrt,In é«rn mnuij nevóbou a kOlüétfvolékt el fog iid tn. • Gáspár Sándor olvtór* be. szóilo utón u* omúktry Uló* u közlekedés - é* nontutiffyl mU nloztértum kbltm\'iryotiWd ól. inlánoosógbnn é* iv*ílctélbén él fogadta.
il koreai néphadsereg Inparancsnokságénak december 6-i liadiielenlése
A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság néphadseregének főparancsnoksága jelend december ó-áxi, hogy a néphadsereg nyomása
alatt az amerikai és dcl-ko- reai csapatok az egész arcvona- ion visszavonultak.
Fen jatt felszabadult
A körei néphadsereg cs a kínai népi önkéntesek szerdán felszabadították Fenjant — jelenti az Uj Kina hír ügynökségnek a koreai fronira kiküldött tudósítója.
A2 amerikai csapatok felbomlotton
menekülnek Fcnjuulól dél- felé a többi agresszió sereggel és a liszinmanista bábcsapatokkal együtt. A koreai néphadsereg és a kínai önkéntesek seregeinek zöme szerdán délután - órakor vonult be a városba.
Összefoglaló jelentés a vietnami néphadsereg novemberi győzelmes harcairól
A vietnami néphadsereg és a partizánköteldkek november hónapban valamennyi fronton győzelme* harcokat vívtak a francia csapatok ellen. Cszak-Vietnam hegyvidékén a néphadsereg csa- patai IS várost és községet sza- badi ottak fel.
A Leokay térségében vivők csaták során a néphadsereg csapatai két ellensége* zászlóaljat
megsemmtsit«Uek és nagymeny- nyiségü hadianyagot zsákmányol, lak.
November 10-én e
néphadso- reg egységei felszámolták Mon- cavtól 10 kilométerre északnvu- gyatra Ilaifun egyik fontos külső állást és Moncay körül tőid) védelmi állást elfoglallak. Mórica v környékén heves harcok dúl. nak,
- — ------ - rr Sl
November 25-161 30-ig 230 amerikai repülőgép 68 eselaen tőrt üe Kína légiteréüe
November 23-o ú» UÓ-a V.ü- zott több mlüt 230 amerikai bombázó ó* hnrcl röpülő G8
csőt bon betört Éí/okkclei. Kiuu légiicrébo,
A betörő repülőgépek 1? esetben bombákat dobtak és géppuskáztak. November 2ő-én két amerikai repülőgép 4 bőm. bút dobotl. le Szepingcsie.falura Kvanlien megyében.
November 28-án két amerikai repülőgép felderítő repülést hajtott végre, majd An- ctku falu fölé repült és gép- puskatüzet zúdított rá. To- vábbrepülye öt bombát dobtak e Sinan falura. A bombák több házat megrongáltak.
November 30-án 3 betörő repülőgép jelent meg Csian megyében és bombákat dobott le a Jalu folyó partjára és hídjára.
Az elkövetett, repülőtáma- dások következtében számos po’gári személy megsebesült és polgári vagyon súlyosan megrongálódott.
A kínul nópl kormány vU». gáitttot indított u légi határ- • értéaok ügyében ó» jegyzékbe foglalta iu okozott károkul.
NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG. ;
Női vasesztergályosok. A * magdeburgi Buckau-Wolff gép. » gyárban uj esztergályos raü* 1 helyt .rendeztek be. ahol kizá- rólag asszonyok fognak dől- 1 gozni. A gépgyár e részlegében 5 december 21-én Sztálin elvtárs ] 71. Születésnapján kezdik meg j a munkát.
HAVASESÖ, HAVAZÁS f
Várható időjárás péntek estig: < Felhős, borult idő, sok helyen köd. 1 További. csapadék. Délen és keleten eső, nyugaton és északon ha- , vaseső, havazás, a hegyeken hó. j Gyenge, időnként kissé élénkebb, főleg déli szél. A hőmérséklet fagypont körül A hegyeken nem lesz olvadás.
\' Gyűjtsön vigaszdij sorozatot!
VIGA.SZDMBA.aV czidcig a legmagasabb összeget a december havi sorozatokra fizették
194& december hóban Prt, 5*100, ~
1949 *, . . I’rt, 2.130.-
jutott egy Moroxiitrn
Gúbovjfinhásf{f « hehe erődje a határ mentén <
A,» (US/,vK..UAN üuv ViiUa . ; joinjjj Uttílv híd
i, ,,,»u ino 1*3JUk v^iü ,i • j.iii fs magába u>ü niég **ok
,\'r.i niorijt, lármái. hfm
• .shM^iivíi vágódik a w<‘ l»l«
I („-1 HOWlMlík l>*M f*lí*»ii1. *1-
,[ TíUd vMüt \\í*««*fva ,«»«/* wr.i t.rmiéi>h<D« tiáfW.áfo. ttbVÍm<U> UilUHI.
V kW falu •íVjmUw. * i*«n*
cím mm *Kf» r;-,f**»**;
, i%»* áipk&Jf-haft. »\'¦\'I* Hiúi Um-«v arccal nuivil ;•
<V geppUz nívót írd* \\HM iftnt\'kolj.1 tv ta\'tifőr. - 4,-rtJr;at\'lL*á ’* K^dt\'fk\'ól Imiül*
, tT^óW\'Ab\'M ü\\«
* 1,4-í iw6 villámaival vAln;*«»l o 1 i.\'d^rU-lók /fti/ava»Oí ívnyit.
/Y-hiWbnn. onirlv pontosan i»rc- t j ;n- a határon túlra. Strke* .rkfíixy* éiipcu-mos*. IWM*
? irmcsfk oldalára. I ül? a Kleb- r ii ti Ajsnos ködén kérésziül fj- r .-nras/úrve fogja fel a tnor«jt
• «, félte nyílt «eme agyúba •, i,a a>! ablakra szaladó \\il \\\\,Ú«L ~ Megint mocorognak az á -cozoltak — ő Uk, » «ond? *! * ;nosan és kissé elhúzza ?zaWr turkál: — Azt hiszik, mi ijedö- $-k vagvíink — és enyhén káromkodik, lám íelébrcszlLttek. I’.\'ir pillanatig gondolattalanul fi- tvolté a roennvezet félhomályos fehérségén .néha - Tégig^uszó f nvt odahallgátott -a többiek mind* a hat - ; egészséges szu- í-/oRá-,ára. azlan eszébe jutó t vj.ami: — Na holnap körülnézek a padláson, van ot. még eg> lét mázsa felesleg — ^°ly\' •.ott magában: — ^jo lesze* t f i\'nban — A dunnát jo magsam húzta a füléig, s már aludt
\\a % - **«/
ÍGY TÖRTÉNJ aztán, bogy másTuiD r*25?cl beállított Ssfckc* rés^Fngvcs 13 holdas középpa- raszt .kocsija a földmű vesszo\'c- kezet elé. - Hottm még vala ml miegymást a fölöslegből — mondta szüíkszavuan « gazda. A komiról két -mázta Rab°n»- vl.ét zsák burgonva. takarmányfó V került le. Sickcr?* Mám S2.1k mázta - kcnyérgate>n«J» smi, ahogy a földmüv*^vc krrrt rmbero kiszámolta. >\'20 MÁZuléknik felel tncg. «- A ’« karmám gabona mtg >«/*
Jékra ugró t löl - mondja most
SzTkrr« bécsi nyugodtaii 6* dl- f.rkvrt nélkOi hozzá — n két zsák krumpli! C-lcuvrr ad tan. le. llogv miért Azért, mert szlvtin-lclkcm Népköztársaságunké. é» a bázjin egyenesen a túloldalra ncz — Mert hiúba nkurja ám az a túlsó népség elzárni még u le-
• te:6t is. amit át-átkap a szel, tudja itt Cáborjánl^ázán mindenki. hogy milyen keserves a világ olt túl a szegény emberre. ->> toctcr? Még ezer kilométerek sem tudják elválasztani az cm bort a másitóól, ha roindakctlo iminkásember. — Nem ám, na
Világbékekongresszust^nezn ua-
ták megakadályozni, hogyan tuü- ná ez a rongy áruló banda meg rekcszteni, hogy mi megtudjuk, milyen az élet náluk — mondj
• Szekeres bácsi cs Simon Simon kis. paraszt . hozzá‘cszi: — hispa-
• rasztnak. középparasztnak egyforma rossz ott a sora, ,pak a Jru’.áknak jó. meg Tito pribékjeinek. Azokhak adtak most is oO milliót az amerikaiak, mint ku tvának a koncot. —• llangju-ka gyűlöl?t fűti át. mikor rnórol. tneg bandájáról beszélnek. A szegénv-ombernek mtg négy és fér deka kenyerei adnak naponta. Az én kutyám megeszik nny- nyit, hogy egyik fogúra se elég — Veti fel Agg «vfir«>\\r tanu\'.\'uk Uljrt sűté>égében. nu u Tito rendszer, meg maga Ti o.
^ Az. and n Szabod Köd Hit, m ti II k o r I wö-
adáiának Is rlms volt: -ll\'o. o Jugoszláv nép hóhéra\'*, Hóhér, őt már ácsolják nadcl a* okoiixío*
fáL
. TI\'MtöL jONKlilC a hírek •\'"rzultTKit hoznak. Minit néni Ind jllrnlíznl az éjszakai pu‘ká*ái, lövöldözéj, a gihorjánházal do‘.
;óíi* pa» isztok i*t«ltg .slénkénl kórtdölík a község rádióját, amit a jó munkájáért kainlt, mcgliall anijAk * radiószemináritimot és nugtamilnak harcolni • nz ellen, ami a fiat Áron túl faillaocl ja,
avilHolla a dolgozó rnibcrt, —
l.z jó harc, «« u tcrmónyln gyílj* tá«i jól végexzök — mondják é> ízért adóit bo Sx«Ucr<A háesl. a-hntgvrrtnekts cstiládiijtn TJ keimd\'aubonál, #xétl U* Itetjtt elsők közöl\' feloldani a burgnnvns/itl Hasi tilalmat erre 4 községre, — llítdlláiunszpor.lot
épilvnek ki az inipcrialisták Jugoszláviában, ezért adták * harminc milliót nékik meg* tanulták meglátni ezt a gábor* tnnháziak és ezért néznek moso. Ivngva a határőrükre, akik kemény léplekkel mennek végig néha a községen. Erősek, hlftujto dók, derftaek, Fi még erősebbek esznek! — Mór megvan nx «lő. készliöbliorsóg, Jövőre termelő, cionorl lesz,,,
Vllloűlint, döröghtl bármi ot! lul, A Kis zalai község erődít, ménv, A béke erődje.
Jobban körmére néznek a kliláknak Zalaszentbalázson
A laiiacsoÁ nici-\'I^dl^saRor jogkul hittük, liogv cézárunkban oi- gyökeres vúl^nzásiiak lesz « kezdete, hisz h bürokrácia hajóján hlmbálódzó hl vatalok helyébe a, tanácsokat állítottuk. TelJeson ín véglegu- »<>n it dolgozók vették késükbe ii halaimat, n* ország Irányi tázát. Az eddigi pó\'dákból latjuk. hogy a tanácsok kiváló,in megállják a helyüket. Az át* mrnctl nohár,ságnkrii tul.Jutol. tutik és u tanácsok, állutmink gépe/otétiok tingysrerü nlkai.
Györek Sándor Innácfllng példát mutatott a begyűjtésben
%! i..“. i---1----ti**- » • -
Győréit Sándoe 8 holdas kö zépparaszt a sandi községi tanács tagja, ö is résztvcll a ta- nácsülés=n. Már hogyisne vett volna feszt, amikor olyan büszke rá, hogy a község dolgozói méltónak találták arra, hogy ta- nácslag legyen. Fel is szólalt az ülésen. Már hogyisne szólalt volna fal* amikor nagyon jól tudja, hogy minden tanácstagnak kötelessége felvetni a tanács ü’ésen azokat a problémákat, amelyek a dolgozó nép érdekét szolgálják. Ei is mondta:
,,L>egfontosa bb feladatunk,
hogy a lermcnybcgyüjlcs vonalán hclí;túlljunk. mert ezzel is erősítjük a béketábort. Minden dolgozó parasztnak kötelessége, hogy a terménybegyüjlésból kivegye részéi, mert ez a: egész ország ügyej" \\
Györek Sándor tanácstag nem szaporította feleslegesen u szót. De még csak azt sem lehet mondani róla, hogy „vizet prédikál és bort iszik*\', meri ő maga már idejében Igyekezett kivenni ré>- szét a terménybegyüJtésból. Ke- ri.vérgabouábóf is Jóval többet adott be u kötelezőnél; kukoricából is Jócskán adott be; búr* eonvubciKlásI kö\'clezotUégét li 2X1 százalékra teljesítene. De ntm liagytu ő csak riinyll/:u • dolgot, mert tudta, hogy neki, s községi tanács tagjának von még egyéb íc!udatn Is, Például nz. hogy felvilágosító mtmká\' végiben. Véuztli U. Nem rö*ie!lle magát, hanem Idős
ember létére nekiállt és Iclátoga lőtt jónéhány dolgozó parasz\'ot. Mindeniknek megmagyarázta: milyen fontos kötelesség a terménybeadás maradéktalan teljesítése. Okos, világos
magyarázatot mindenütt megértették
és igy sikerült 500 kiló burgonyát gvüj\'enie.
— Nagyon örülök neki, hogy munkám eredménnyel járt — mondja. — Csak most látom, mennyire igaz az, amit a tanácstagok példamutatásáról mondanak. Mert azért én is hiába magyaráztam volna, akármi\', ssinki sem hajlott volna a szavamra, ha én magam pem mu. “átok példát
Elgondolkodik, majd igy folytatja:
— Igen, nagy szükség van rá, hogy mi mindig jó példával járjunk elől. Mert a mi munkánkon keresztül mindig meg lehet lát. ni, müven munkát végez az egész község. Ha mi elhanyagol, juk a feladatunkat, bizony suba.
eredménye* a műn-
sem lesz kánk.
Imét a saját munkájához \'ér vissza:
— Bár eredménnyel jártam, mégis sokáManultam. Megtanul, lám, hogy ezu\'án is igyekeznem kell mindig, mindenben
az elsők kőzS4t
lenni, mert igy még jobb" műn- kát tudok végezni, még jobb munkára tudom serkenteni a község dolgozóit
Györek Sándor középparaszt tanácstag példát fog mutatni ezután is, mint ahogy példát mutatott eddig; \\ termelési szerzö- déskö\'ésben is, amikor 400 négyszögöl napraforgóra és 800 négyszögöl ricinusra kötött szerző, dést Példát mutat, mint tanácstag. példát mutat, mint dolgozó paraszt. Ez a kötelessége* ezt kívánja tőle a dolgozó nép
Úttörők az „egy zsák burgonya*4 mozgalom sikeréért
Muráizomsnyén »z álUlino* jt. keli úttörői it bekapcsolódtak ua ,j»ÍY ztak burjfnnva" mniitulomba, Ok la hárlafllAclól végeztek, a cl- mend\'Ak ennek torán, hogy a be- tfvlll\'ii letlulUii batallai ktílelet• •ág.
Nem ia maradt eredménytelen a munkájuk, mart mar az e/iő napon bal /Marna burgonya! azéllttotlak ba a (bldműve»*övftka««tbo az Általuk lelatugatoir dulguzó parttz- tok.
.-cszJ coctosun \\é,czik munká. juknt De u legjobb gépnél is fordu.lnak elő u\'katrészi hibák, amiket ki kell javítani.
S/.ubotúlnnk a kulákok
A xaluwentbalázsl községi tunács u titkár bntggxóge foly* tán hiányosan vógezto munká- ját, Kbból következik, hogy u község — bár a begyűjtéssel áll százalékra áll — u kulákok felé tűm tette meg a kellő lépéseket » Így a IliilAz«-tostvö reknek kenyérgabonából 2T.. luknrmánygubonából pedig 10 mázra hátralékuk van.
Do a kulákok Így állnak n Dékckülcsönncl is. A kuláknak nem fontos n béke. Papp ívin, 40 holdas kulák Is a Titoék ügynöke, háborúm spckulál- Amit békekölcsön^ jegyzett, más célra szeretné fordítani Ugyanis semmi hajlandóságot nem mutat, hogy kötelezettségének eleget tegyen.
Ezután a kulákok körmére nézünk!
A község élete a tanács jó, vagy rossz munkáját tükrözi vissza s igy Zalaszentbalázson is azzal, hogy az uj titkár megkezdte munkáját, máris javulás állott be. Eddigi teljesítményük takarmánygabonából 257 százalék. Ez szép volna, ha például burgonyából nemcsak 67 százaléknál álla^ nának. Szénából még ennél is kevesebbet, csak 61 száza’ékot értek el. Zalaszentbalázson vannak egészen szép egyéni teljesítések. Varga János, 11 holdas középparaszt az előirt 370 kg kenyérgabonával szem. ben 5S0 kilogramot adott he. Takarmánygabonánál pedig .O vételi jegyre is leadott 583 kilogramot.
Csizmadia József kö/éppa- rmutnak 13 hold földje é» U* tagú családja vnn. do kötcV zettnégénok mégis száz «zá*A-- lókban eleget tett, Jó példáját a innác* uj titkára község dó állította követendő példa, ként n kulákoknnk pedig a kOrmére néz.
Tanácsülés Galambokon
Ab em\\4UeB+» moiiváttnún *&y \'itt kip perig. Melyik ívből való7 Nem fontot. Csak az, hogy amikor történt, az imberek míg nem voltak szabadok, * falun a földesúri elnyomatás nehéz igáját nyögte a dolgozó parasztság. Galambokon vagyunk. A szín: község főtere. Négyfelé ágazik innen út: Kanizsa, Garabone, Kis~ homárom és Komárváros felé. Az egyik sarkon párméteres dombon a templom. A másik sarkon kertben a községháza. Változik a szín: bent vagyunk a községháza tanácstermében. A kép homályos. Az alakokat nehéz felismerni. Nem csoda. -4z elmúlt években sok minden történt¦ és az emlékezés filmjén elmosódtak ezek az alakok. S hogy őszinték legyünk, egyetlen dolgozó sem sajnálja ezt.
Nincsenek sokan a sötét terem, ben. Itt ül a mindenható jegyző, s vele szemben, egymás mellett azok, akik valamit „számítanak“ a községben. A „lehetősek“ tfannak együtt rogy egyetértésben, s amit csinálnak ha nem csalódunk — azt úgy nevezik, hogy... hogy „községi képviselőtestületi Síéi". Az elnevezés felettébb szép. Deltái ez csak az elnevezés. Mert ti a képviselőtestület csak salát magát képviseli, nem pedig a dől• tolókat, a községet,
Kry hang mlal meg; táuoll, halk hangi egyiké sem, aki Itt tan, A hang egyre erősödik, már itinié kiált, s et az egész rothadt null harsog tőit: „Nem csináltatok
ll semmit. De mit /« csinálta• tok volna, hiszen a községhez semmi közötök sem volt. Összeültetek és arról tanácskoztatok, hogyan lehetne minket még jobban elnyomni. Ha be\' akartunk menni a községházára, elzavartatok, vagy azt mondtatok: ma nem értek rá,
; menjünk holnap..."
¦
A kép változik. A sötét alakok I eltűntek, a sötét tanácsterem sincs, csak a hang, az hallatszik. Nyu. godt, magabiztos hang: „Most mi, dolgozók irányítjuk a falu ügyeit, mi képviseljük a község dolgozóit. Ha valaki bejön a tanácsházba, \\\\ senki sem küldi cl. senki sem mondja, hogy majd holnap. Most a ml kezünkben van a hatalom és soha nem engedjük ki a kezünkből. elegünk van a kulákokb6l._H Felszabadult, lelkes taps. Aki szólt, az is tapsolt. élteti a Pártot, Rákosi elvtársat, élteti a nagy Sztálini, hisz mindent, mindent neki köszönhetünk. Béda József tanácstag nyugodtan ül vissza helyére.
A szín most a galamboki Iskola villanyfényben úszó nagyterme.
Itt elől ülnek a végrehajtóblzott- tág tagfol: Basslha János elnök, Bálint Ferenc titkár,,. Szemben velük hetven tundcstag. És kívülük mintegy 150 dolgozd párástI és parastlasstony, akik színién Ionul akarnak lenni a köziét/ landcl első ülésének. Kipirult arcú, lelke- sédéitől csillogó szemű emberek valamennyien, akiknek most olyan
eseményben van részük, mint amilyenben a magyar lalu pórnépének sohasem volt része, Részh-tsznek a falu ügyeinek Irányításában, s ezen keresztül bekapcsolódnak az állam vezetésébe is.
„4 kömsrift Irinára már
megalakulásától kezdve nagy gondot fordított a terménybegyüj- tésre, legfontosabb állami kötelezettségünk teljesítésére“ — ezt
mondja Bazsika elvters elnöki beszámolójában. „Sikerült megvalósítanunk, hogy községünk minden terményféle begyűjtésénél elérte, sőt túl is haladta a 100 százalékot." A jelenlévők lelkesen ünnepelnek, taps és éljenzés vihara zúg végig a termen. ,Eredményünket azért érhettük el, mert a tanácstagok nagy többsége megértette: munkánk csak akkor lesz eredményes, ha mi magunk öntudatos dolgozók módjára jó példával járunk clöl, meri igy kívánja tőlünk a ml nagy Pártunk, igy kívánja a dolgozó nép." Ls tovább beszél Bazslka elvtárs a tanácstagok példamutatásának fontosságáról, de megemlíti, hogy ezen a téren vannak még hiányosságok. Pál Takács Ferenc, Btdikt János és Varga György tanácstagok például nem tartottók kötelességüknek, hogy példát mutassanak a hegyü/lérben ét 6k még mindig el vannak maradva. „Nekik it meg kell érteniük, hogy a ¦ jó példamutatás minden tanácstag kötelessége\'\'
Erről bestéi Bálint Ferenc Is titkári bettjltnolildban, majd meg- kezdődtek a lelttólalátnk. Tahin Ferenc tanácstag megkérdezte! „Hogyan foglalkozott a VB a tanács
alakuló ütésének határozatával, a Szabadság-tér rendezésével?" Válasz: a mezőgazdasági munkák és a rossz időjárás miatt ez a kérdés halasztás! szenvedett. Szollár Imre terménylelvásárló felvetette: „A községben mind
több dolgozó sürgeti a napraforgó- olajat. Ideje lenne már ezt o kérdést rendezni." Fiiak János tanácstag: „A dolgozók tüzifacllátd- sára intézkedjék a tanács, hogy az erdőkben kitermelt ágfát és tus- kókat megvásárolhassák"
4 JrtsMóla ásott után határozatokat hozott a, galamboki községi tanács:
„1. Haladéktalanul érintkezésbe kell lépni a nagykanizsai földmú- vcsszövetkezettel a napraforgó- olaj biztosítása végett. 2. A Szabadság-teret a legrövidebb időn belül lel kell tölteni és meg kell kezdeni a parkosítás előmunkálatait. 3. Meg kell favitani a községen belül két rossz állapotban^ lévő tahidat.* a Puszta-hidat és a Csapi-utcai hidat. 4. El kell járni a kanizsai erdőgazdaság hiskomá- romj üzemegységénél, hogy a község dolgozó parasztjai megvásárol- hassúg az áglát ét a tüskökül az erdőn.“
?
A Ilim lepergett, A galambokl tanács első illése eredményei vnP. A kiplrultarcú emberek most már dolgoznak, hogy a határosatokból valóság legyen, Igy még eredmi- nyeicbb len a landdHlléi, .
{hársfai)
r/nlek, 1056 dec. I.
3
Képek a baráti
Román Népköztársaság életéből
Iskolákat állít helyre, kulturotthonokat létesít a kanizsai járási tanács népművelési osztálya
A $zoctaii/.imi*t építő ina- rvar ős román nép a Mnjynr- Komán Barátság Hetet itn. r.sM>lí a közeli napokban. Kli- alkalomból közöljük az
alábbi képeket, amelyek bemutatják: hogyan cL-és dolgozik barátunk, n Román
Xépköztársnság népe.
Ilomilntrtbun -tVcrrc! n\'kn\'maX- zuk ai élenjáró azovjot agrobto lóffta és agrotechnika vívmány*
it. Szorgalmasan dolgoznak a Ko\'ozsvár-mcirycl Bon* község mezőgazdasági aznktsko\'ijának növendékei az Iskola kísérleti telepén.
ALBÁNIA.
Szélesedik nz unyaslakaré kossúji mozgalom. Az Cibasszá- ni nyomda dolgozói az évi terv- előirányzatukat már 244 sza- za’ck\'g teljesítették és közben jelentős meg takarításokat is elértek. A nyomda dolgozói most Sztálin elvtárs szü\'etés- napjának tiszteletére felaján lották. hogy tervüket december 21-éig újabb 70 százaikkal túlteljesítik és 15 százalékkal csökkentik a, termelési költséget.
BULGÁRIA.
Protopcpnici falu termelő szövetkezeiének első sikerei. A faluban ezen a nyáron alakult meg a termelőszövetkezet 25 gazdaság részvételével. A tagok száma azonban nemsokára 6Q-ra. nvjd 85-re tmclkcdctt. Csupán 20‘család maradt ki a szövetkezetből. A Szövetkezet tagjai határidő e\'őtt telj er-i tett ék a buzavo test cs szintén határidő e\'őft 120 hektár földet szántottrk fel. Meg vannak elégedve az eredményekkel és elhatározták. hogy még két kisebb táblát fognak bevetni.
A nagykanizsai járási tanács már megalakulásától kezdve nagy súlyt fektetett többi között az oktatási és népművelési munkára is. amint ez rendeltetése is a tanácsnak A dolgozó nép nevelése, oktatása — ez az egyik leís-ebb s egyben legfelelörségtcljesebb feladatuk a helvi tanácsoknak.
Az Ukolánkfvüli népművelés a Siabad Föld Téli Esték beindításával vette kezdetét a járásban, c a dolgozó partiz sájf hatalmas lel. kcscdésscl vesz részt az előadásokon, mert tudia, hogy amit azokon tanul, azt u saját és az egéjz dől- Cozú nép javára fordíthatja.
A falusi kultúrotlhon-mozjJ lomban is jó munkát végez a tanács, amely a logu óbbi időkben
öt községben: Komárvároi-on,
Znlasz.rnthalizson, l!abóton.
Kbkomáromban é* Ga.ambo- kon avatott kutturotthont.
A dolgozó parasztság örömmel fogadta n népi kultúránk fejlesztését szolgáló otthonokat, amelyek mindjobban betömik hivatásukat, s a falusi dolgozók művelődésének erős bástyáivá válnak.
Sokkal nagyobb feladat volt az iskolai oktatás zavartalanságának biztosítása. A járás számos közsé. gében meglehetősen elhanyagolt állapotban voltak az- iskolák, főleg azok. amelyek azelőtt felzkc- reli iskolák vnl ak Természetes, hogy a rozoga, dtiledezöfalú épületekben nem mehetett úgy a tanítás, mint kellett vol-a. A rossz, egészségtelen iskolákban a tanulók ssm tud ak úgy tanulni, mint a rendbentartott, egészséges iskolákban tanulók. A járási tanács oktatási osztályó az elmúlt hónapok során
a nagy kanizsai iá rá? 19 községében tataroztatta kivül-bc- lül az iskolákat.
amelyek a szorgalmas mu-káske- zekben teljesen újjászülettek. Ezekben az iskolákban mind iá r jobban ment a tanulás is. A jebb tanulási azzal is elősegítette a tanács. hogy
Ct tantermet teljesen uj padokkal látott el.
A falusi iskoláknál legnagyobb hiány mindig a szertárak körül volt. A múltban a legtöbb iskolában
egyáltalán nem volt szertár, s hiányozlak azok a felszerelési tárgyak. amelyek .ck segítségével szemlélteiévé lehet tenni P tanítást. Ezzel a múltban nem törőd- ck. de most a járásban is megindult az
..tskutuk az Iskolákért"-
mozgalom, amelynek keretében a városi iskolák kis szertárakkal -c. dilik a falusi iskolákban folyó tu- nltást A járásban különben mind a 19 kö?pon\'i körzeti Iskolát fc|. szerelik kémiai lahora’óriumrr.al, ami ugyancsak megkönnyíti a nevelők munkájú1,
Valamennyi községi iskola között a kilimánl volt a lcgro\'»*abb állapotban Ez is felekezeti iskola volt. s évtizedek mul\'ak cl anélkül, hogy akár a legkisebbel is ál. dozták volna az iskola rendbebo. tataidra. Az épület most már olyn rossz állapotban vol , hogy tanítani sem lehetett benn*. A járási tanács intézkedésére
az Iskolát áttc\'epltctték 3 volt Dervatlcs-kasfclyba,
ahol tágas tanterem, hatalmas udvar várja a tanulókat.
A tanulmányi színvonal emelésének kérdését sem hanyagolja cl a járási tanács. A közelmúlt napokban
létrehozták a központi körzeti iskolákban a tanulószobákat,
ahol a tanulók a délutáni órákban nevelők felügyelete mellett tanulják meg napi icckéjüket.
A nagykanizsai\'járási tanács, ok- látási és népművelési ősz\'alva munkájával el&segiti hogy országú\' kban müveit emberek százezre. és milliói építsék boldog jövőjüket, a szocializmust.
Tiszasá^i verseny a íöldtnűvessrovetkezefekbcn
A Icícnycj járás községeinek földművesszövet kezelni vállalták, hogy december 2t-re a fogyasztási boltokat a legteljesebb mértékben rendbehozzák és a nagy nap tiszteletére kidíszttik. Versenyre hív Iák egy mást, hogy melyik földmű* vesszövetkezot les: csinosabb,
tisztább, de nem feledkeznek meg a szerzűdiskötésekröl sem.
A Román Népköztársaságban olyan hatalmas munkálatok folyik amelyek Románia felszabadítása előtt elképzelhetetlenek voltak * A* eges* román nép büszkeséggel tekint a Duna-Fekete-ten- téri csatorna építkezést munkálataira. Énnel a hatalmas munkánál is megmutatkozik a szovjet nép önzetlen segítsége. Képünk: »Dn aa-Feketc-tcngerl csatorna munkálatainál az egyik hatalmas szovjei gépet ábrázolja munka közben.
Erősödik és izmosodik a román ipar. A sztálinvárosl SzovRom- traktorgyáx állandóan túlteljesíti tervét. Képünk a ffyár udvarán sorakozó uj traktorokat ábrázolja.
Állandó müsorszamok:
KOSSUTH RÁDIÓ !>,00: Frissen, (Ürgén, hanglemezek. — 5.00: Lapszemle. — 5.30: Hanglemezek. — íi.00: Falurádió.
— 6.30: Hanglemezek. — 7.00:
Hírek. — 7.20: Hanglemezek, kőiben naptár, — 7.35: Műsorismertetés. — 7 15: Magyar nóták közben kb. 8.00: Lnpszcmie. — 8.30: Műsorzárás. — 12.00: Déli harang- szó, hirck. — 13.30: Hirek németül. — 14 00: Hirek. — 15.15: Hírt k szerbül. _ 16.00: KáillóLskols. —1 17.00: Hirek oroszul. — 18.00: Hírek szerbül. — 20.00: lltrek
— 20.20: Hirek. — 24,00: Hirek.
— C.10: Hirck franciául. — 0.20: Hírek ango\'ul. — 0 30: Műsorzárás.
PETŐFI RÁDIÓ
5.C0: Frissen, fürgén, banglcma zek. — 5 30: MŰK negyedóra. — 3 15: Termelési lapszemle. 555: Hanglemezek, közben 6.35: Előadás. — 7.30: Hanglemezek. — 8.C0: Hanglemezek. ,— 10.00: Hi rek. — 11.30: Műsorzárás. — 14.50: Hirek. >— 15.00: Rádióiskola — 18 45: Hírek szerbül. — 20 20; Harcos újság. — 21.00: Hírek. — 2145: Hirck sz’ovénül. — 23.00: Hírek szerbül. — 23.45: Hirek
szlovénül. — 21.00: Műsorzárás.
HÉTFŐ
KOSSUTH RÁDIÓ 12.13: Honvéd Központi Zene Jcar játszik. — 13.00; Operettrész- terek. — 13 30: Hangos Újság. —¦ 14 25: Roófz Emil együttese játszik — 15.30: Szovjet zongorrmu. zsika. — 15 55: Kerlngök. — 16.20: Iskoláink rádiója. — 17.40: Dalolj
fj
Péntek. 1953. dec. 8.
HETI RÁDIÓMŰSOR
% *
Magyar Rádió műsora 1950 december 11-től december 17-ig
velünk. — 1830: Állami vállalatok hírei. — 20.30: Román népda lók. — 2100: A tanú, rádiójáték.
— 23.20: Tánczcnc,
PETŐFI RÁDIÓ
15.00: Iskolások rádiója. — 16.30: Hanglemezek. — 17.10: A Bolsevik Párt útja. — 17.30: Falurádió negyedórája — 1810: A Természettudományi Társulat, előadássorozata. — 18.40: Filmzene.
— 19.40: Egy falu — egy nóta. — 20.00: Rádió tánczenekara já szik.
— 21.30: Magyar népdalok. — 22.00: Szív küldi. — 2220: Lengyel rádió szórakoztató műsora a magyar rádió hallgatóinak.
KEDD
KOSSUTH RÁDIÓ
12.15: Szovjet kórusok. — 13 00: A szcncsata hőseinek. — 14.10:
Somló Sándor Melódia-együttese játszik. — 1555: Keringők és pol. kák. — 17.10: Gáspár Zsi^mond zenekara játszik. — 17.451 Termelési híradó. —- 18 00: „Ha vitéz vagy, jer velem..1’ — 20.15: A széncsata hőseinek. — 22.15: S*ó- rakoz’ató zene. — 23.00: Bcctho- ven-müvek.
PETŐFI RÁDIÓ
15.00: Iskolások rádiója. ~ 16.10: Han<ürme:ck. — 17.15: Á Természet és Technika uj számáról. — 17.45: Dolgozóknak a zenéről. — 18.15: Szovjet filmzene — 18,40: Operaáriák. — 19.40: Egy
falu — egy nóta. — 20.45: Mi tör. tinik a világgazdaságban. — 21.30: Rádió tánczenekara játszik. — 22.35: Szív küldi.
SZERDA
KOSSUTH RÁDIÓ
12-15: A széncsata hőseinek — 13.00: A Rádió lánczenekara játszik. — 14 45: Haziegyüt ca játszik. — 15 30: Román népzene Bartók müveiben. — 17.30: Paul Robeson énekel. — 18.00: Drága föld. — 19.30: Szórakoztató’mu- zsika. — 20-30: Zenés üdvözlet a moszkvai rádió műsorából. — 22.25: Tánczene. — 23.00: A lengyel rádió műsora.
PETŐFI RÁDIÓ
15.40: A földkerekség egyhato- dán. — 15 55: Orosz opera birodalmában. — 16 40: Bach müveiből, — 17.45: A rádió esti iskolája. — 18.40: A magyar munkás- mozgalom harcos múltjából. —- 19.25: Keringők szárnyán. — 20.25: A tudomány úttörői. — 21.30:
Rádió tánczenekara iáiszik. __
22.00: Tarka zenés óra.
CSÜTÖRTÖK
KOSSUTH RÁDIÓ
12.15: Magyar énekkari művek. —¦ 12.45: Muzsika-együttes játszik. — 14 43:. Sioms-édaink — barátaink. — 15 30: Hanglemezek.*-— 16 40: Védd a békét ifjúság, — 17.10: Néphadsereg híradója —
18.05: Fal ifjúmunkás __ 20.30:
Széncsata hőseinek. — 21 00: Népnevelők
műsora. — 21.30: Opc- rettrészlctck. — 22.25: Román
müvek — magyar művészek.
PETŐFI RÁDIÓ
15.40: Fiatalok zenei újságja.
— 16.10: Ének zenekari kísérettel. — 16 50: Tito vasjármában.
— 17.20: Kőnyvisnvertc és — 17 35: Szénesata hőseinek. — 18.40: Sriv küldi. — 19 00: Harc a békéért.
— 19.15: Közve\'itéis az Operaházból. — 22.20: Szovjet zeneszerzők láncszámai.
PÉNTEK
KOSSUTH RÁDIÓ
M2.15: Hanglemezek. — 13 00: Tarka muzsika. — 15-55: Híres
operákból. _ 16.20: Iskolások
rádiója. — 17.10:\' Dolgozóknak zenéről. — 18-00: Alapfokú politikai iskola. — 19 30: Bolgár muzsika. — 2100: Szovjet mesterművek. — 22.25: Köenyű-Muzsa- egyfittes játszik — 23 20: Szórakoztató zenekari muzsika.
PETŐFI RÁDIÓ
15.40: Állami Uttörőszinhlz zenekara játszik. — 16 40: Tánc- zene. _ 17.00: Szív küldi. — 17 30: Falurádió. — 18-00; Gárdisták
előre. — 19 35\' Egy falu — egy Dó\'a. - 20 30: Aktuális kérdések.
— 20 45: Román kamarazene. — 21.30: S’oviel operettrészletck. — 22.00: Dalok. Hangfelvétel. — 22.15a A magvar rádió szórakoztató műsora Lengyelország dolgozóinak.
SZOMBAT
KOSSUTH RÁDIÓ
1215: Rádió népi zenekara játszik, — 13.40: „Nem adom senki- nck‘‘ színjáték. — 15 30; Magy r népdalok. — 16-10: Szovjet napok, szovjet emberek. -- 17 10: Lcningrádi Filharmónia játszik. — 17.50: Termelési híradó. — 18 05: Falurádió. —- 20 30: Budapesten először, — 22-25: Tánc éjfélig.
PETŐFI RÁDIÓ
15.00: Könnyű dallamok. — 15.30: Novella a kínai nők felszabadulásáról. — 16 00: Beethoven
szüle ésének 180. évfordulójára. — 16.40: Szív küldi. — 18.05: Tarka muzsika. — 18.40: Szovjet muzsika. — 19.20: Közvetítés a Magyar Színházból. — 22.20: Tatka muzsika.
• VASARNAP
KOSSUTH RADtO
14.10: Mindenki a fedélzetre. Kisoperctt. — 15.30: Magyar rádió műsora a MÁV dolgozóinak. — 16 40: Könnyű muzsika. — 17 15: Állami vállalatok hírei. — 19 00: A széncsaták hőseinek. — 20 20: A nép nevében. Rádiójáték — 22.15: A rádió tánczenekara játszik — 23 15; Szovjet nemzetek muzsikája.
PETŐFI RÁDIÓ
12.00: Deli muzsika — 13.00*
Színes mursika. — 14 30: A S-ov- efuníóban jár\' parasztküldötNctf beáramlója -- 15 45\' Hany’-me- zck. — í6.40: Szív küldi — 17 00\' Korran kulturhét alkalmlV’’ *
IS 40: „Modcszt Mttszo’gsxMi" zenés — 2030: Könnyű
zene — 21-30: Operaré zictajt. —¦ 22-Í5: Szórakoztató zen#.
„...hogy értéhes építőket nevelhessek
a szocializmus “
Látogatás az egerszegi leánykollégiumban
/ zalaegerszegi Icánykollú- rumban komoly munka folyik. Közel száz fiatal leány igyekszik elmélyülő tanulással meg- ű^azerezni azt a tudást, amit pártunk. kormányzatunk és a nép állama megkíván tőlük. Céljuk1 megfelelő pedagógusok váljanak belőlük, akik a s/ccializmus felé haladó országunk fiatalságot- méltóképpen tudják majd növelni.
A -tanulók főleg üzemi mun. kások és dolgozó parasztok gyermekeiből tevődnek össze. \\ kollégium szelleme általa, kun jó. Néhány tanulónál azonban még kiütközik a klerikális hatás. Szerencsére, csupán két-három leányról van szó.\'akik az idealizmust, mint. céltudatosan beléjük oltott betegséget hozták maguk- kai n kollégium falai közé. A materialista nevelés, a dolgok realista megvilágítása maris jelentős eredményt ért el ná-
Példás fegyelem
A kollégium 4 éves. Utána. -íVil- eredményesen végeztek, mint pedagógusok kerülnek ki az életbe, de nyitva áll előttük az ut a magasabb képzés felé is.
Az épület egyes részeiben kőművesek dolgoznak modern mosdóhelyiség készül.\' A tágas és egészséges hálószobákban rend és tisztaság látható. Persze. ebben részük van a tanulóknak is, akiket úgy nevelnek,
ahogy majd nekik is nc- vclniök kell. ha a kollégiumból kikerültek.
Példás fegyelem uralkodik. Reggel 6 órakor ébresztő, mo. sakodás, majd rövid tanulás, melyet a reggeÜzés követ- Az ebédnél az asztalfelelősök gondoskodnak arról hogy min- den a legnagyobb rendben és a kollégium előírása szerint történjék. Az étlapot heten- kint maguk a tanulók állítják össze. Minden osztály választ egy étkezési bizottsági tagot- Szigorúan ügyelnek arra is, hogy a napi adagot minden tanuló elfogyassza, mert erős testbem-az értelem is jobban, egészségesebben fejlődik. Ebéd után szabad foglalkozás: társadalmi. szervezeti munkák. Minden hálóteremnek külön DISz-felelőse van s a szervezet egységes irányítását oktatását a DISz-titkár végzi.
Munkások, dolgozó parasztok gyermekei
Este S-kor közös rádióhall- gatás, utána a Szabad Nép olvasása következik. Érdeklődéssel olvassák a Szovjet Kultúrát cs rendszeresen olvassák a Tartós Békéért Népi Demokráciáért c. folyóiratot is-
Tuboly Mária, akinek az apja becsvölgyei dolgozó paraszt mélyen átérzi a tpnulós célját: — Tudom, nagy feladat vár rcám. A\' munkám nehéz.
de szép lesz. Éppen azért úgy tanulok, hogy demokráciánknak olyan dolgozókat, nevelhessek. akik becsületes és értékes építői lesznek n szó. cializmusnak. — Az én apám nagyüzemi villanyszerelő. — mondja Barna Éva. — Zala- szentbalázson lakunk, nem vé- rosi leány vagyok, mégis már otthon sok mindent megtanultam. Olvastam szemináriumi füzeteket is. — Aztán a kollégium gondnokától megtudjuk, hogy a tanulók szigorú kritikát s egyben önkritikát is gyakorolnak. Kritikájuk kiterjed a nevelők felé is- Persze, vigyáznak arra hogy a kritika mindig építő legyen.
Amiről a faliújság beszél
A faliújság alátámasztja megállapításunkat. Kézírásos cikkeket látunk itt. Czigány Jolán a 11/b-ből a békéről Ír- Mindjárt mellette látjuk Kulcsár Margit cikkét. Cime: „Készült a Nemzetközi Diák- hctrc". De vannak belpolitikai tárgyú írások ia, például Paizs Gabriella a bányászok hazafias tettéről irt nagyon szép cikket, Puha Anna pedig a diákotthoni életről beszél, kiemelve demokráciánknak azt a szép és nagy horderejű lépését mellyel lehetővé tette hogy a közép- és felsőiskolók kapui megnyíltak a dolgozók gyermekei előtt írását Lenin elvtárs szavaival fejezi be: — Tanulni... Tanulni... Tanulni!...
Dolgozó parasztságunk politika] és szakmai képzésére nagy gondot fordit Tártunk és demokratikus kormányzatunk. Mezőgazdasági szaktan- folyamok indultak megyoszgrtc.
Az egerszegi járási tanács mezőgazdasági osztályának dolgozói részére is indult egy ilyen szaktanfolyam, ahol még tökéletesebben megismerkedhetünk a Szovjetunió fejlett szocialista mezőgazdaságával. Elsajátíthatjuk a tudománynak olyan fókát amelyet a termelőszövetkezeti csoportjaink látogatásai során a gyakorlati életbon hasznosíthatjuk. Nekem a múltban nem ¦ volt. lehetőségom. hogy bármely téren is továbbképezhettem volna magamat. Értettek az urak ahhoz nagyon jól, hogy szándékosan sötétségben tartsanak „bennünket. Persze,
így dolgozik a megyei Beruházási Vállalat
- Mi az oka annak, hogy \'Zalaegerszegen, forgalmas utcákban még mindig "látunk rcm- és félkész házakat. Példa erre a Kossuth Lajos- és a Petőfi.utcát- saroképület. Po a Potöfi-utcúban egy olyan félig elkészített épület is van, ahol a falak már állunk, do az építés megkezdése ótn falai közölt tekintélyes nagyságú fák nőitek!... Menyivel hasznosabb lenne, ha a nyári időben dúsan tenyésző gyein-növény. M.helyért* néhány hivatalt, teict vagy üzleteket helyezünk el; Persze, hogy ezt vég-. . lehajthassuk, ahhoz először be ke!) fejezni az építkezést.
IBtttnncKc Egcrszc" romépületei
A vúlfl3zt Gáspár Tibor elv- birs, a Beruházási Vállalat vezetője íidju meg: — Tisztán áll előttünk feladatunk. A Beruházási Vállalat-minden tőle telhetőt elkövet. A Pctőfi-ut- cni épület befejezése nem is °iyaa jelentéktelen dolog, Mint amilyennek látszik. — Az előtt© lévő papírra egy telel kontúrjait rajzolja, azt bissziik-TTnűris készül a tervrajz. Tévedünk, hiszen a Beruházási Vállalatnál vagyunk, a?ol az építkezések pénzügyi löszét intézik csak-
. — A Pctőfi-utcábuu szálloda =^5 mozi épült volnu, — ha az akadályok közbe nem jönnek, t °,rs.7\'?.-,a múltban mindig vol. lak különböző akadályok; pa- i’.íirua és miegymás. A nagy- ,!»érkező vállalkozások tefulladtak”- A pénz eltűnt. Egészen más célra fordították, unnt amire előirányozták.
Erről^ a két épületről egyesre .meg.korai volna bőveb- \' .beszélni, azonban annyit .Ü*V*. ®ondhatok. nem sokáig ontjuk a város képét> Helyükön
gyönyörű épületek állnak majd.
A beruházások olyan ará_. nyuak. amelyek lehetővé teszik az építkezések ütemének gyorsítását. Szerte n megyében folyik n munka — folytatja Gáspár elvtárs. — A zala- szentgróti téglagyárnál műn. káslakúsok épülnek. Már meg is kezdődött a munka, úgy, hogy 20.úra be i* kell fejeződnie. Egy egész sor építkezésről beszel ezután.
Fontos licruliá/ások
— Szerdára, vagy csütörtökre a zalaegerszegi alsóordei téglagyárnál elkészül ogy mélyfúrású kút » ezzel a jövő esztendőben elejét veszik a vízhiánynak, ami a munkál hátráltatta. A mész biztosítása érdekébon mészgödrök léto. sültek a zalaegerszegi, nagy- kanizsai. pacsin, Idényéi- és a zalaszentgróti1 T OZÉP .tol epeken.
Kedden átvették az óra és ékszerkcrcskcdolmi vállalatot, unicly a volt GYÜMÉRT-iro- da helyén létesült- Tehát Egcrszeg egy — a maga nemében uj — vállalattal gazdagodott. A megyében 26 helyen létesül mintabolt a Beruházási Vállalat által. Például Tor- nyiszentmiklóson, Szécsiszige. ten. Zalaapátiban már át is adtuk rendeltetésének azokat. Zalalövő mintaküzseg egy 2ó
ezer forintos mintaboltot kap rövidoson.
Kultárházak, hidak, fásítások
Nagyon sok községben folyik az iskolák javítása, kor. szeriisitése. Vasboldoyasszo- hyon és lbolyfidn már be is fejeződött. Zalanzentyróton, iii s kontárom Un «, Zulacpcrszc. yen és j*alinlnin kulturház opál- Pókaszcpctk, Kemen- dollár, Kehiilu, Zuloszeutmi. hály és Palin szókoket kúp a mozik részére. A gutorfüldei tunácsháztm bevezették a gázt Erre a megyei tanács adta u pénzt. Községeink, ahol eddig a megrongált, vagy hiányzó hidak akadályozták a közlekedést. bekötő útjaikra hidakat kapnak. A közeli uupokbun megkezdik Folsörnjkou, Nagy- radún, Garaboucon. és még több helyen a hidak építését. A csődéi már meg is kezdődött.
Nyolc dögJcut épitósc már befejeződött a megyében- Nom- csnk városaink, hunom fal- vaink is fojlőduek, szépülnek. W községben kezdődött el a fásítás és a parkírozás. Most már azok is. akik eddig kétől, kedve hallgatták az Ígéreteket látják, hogy az ötéves terv uemesak elhangzott szó. szép ígéret hanem izmos valóság, amely nap-nap után újabb példáit mutatja a gyönyörű beteljesülésnek.
155.000 darab tojásra szerződtek Bagodvitenyéden
A spekulációt a földműves- szövetkezetek kiszorítják a to. jásfrontról is. Szívesen kötik a tojásszállitási szerződéseket Baktüttősön Kulcsár József egymaga 90,000 darab tojásra és az előirányzott 40 liba helyett 125-r© szerződtette le a fn\'n kis- és küzéppr\'.wztjaít.
Bagodvitenyéden az előirányzott 25.000 darab helyett 1&5 ezer tojásra kötöttek szerződési.
Hátul kullognak .a szerződéskötésben Pölöskc, Gara. bonc. Nagyréve, valamint
Tflrjv, Znlnszentgrűt és Lenti.
Nagv gondot fordítok a tanulásra!
hu tanulhattunk volna, rájöttünk volna az ö gazembersé- gcikre-
A tanulás helyett Oznián- bükkön a kulákokat kellett szolgálnom, pedig tehetséget éreztem « tanuláshoz. A hős Szovjet Hadsereg a mi család dunk számára is meghozta a felszabadulást. A szüleim most a termelőcsoport tagjai és örülök, amikor látom, hogy hat kisebb testvéremnek megvon a lehetősége arra. hogy most tanuljon.
Én is most ezen u szaktan- tevamon minden igyekezetemmel azon leszek, hogy politikai és szakismereteimet minél inkább gyarapítsam. így sokkal hasznosabb munkát tudok vé- gezni a szocializmus építése terén.
Kovács József
Zalaegerszeg.
Vonják felelősségre a bázakerettyei építkezés szabotáló!!!
A múlt év kora őszén a nagykanizsai Magasépítési Vállalat két 14 lakásos pontház építéséhez kezdett Bázakereltyén. A házépítéshez az anyagi feltételek, a megfelelő munkaerő és építési anyag rendelkezésre állott, mégsem készült cl a két pontház határidőre, hanem csak hágbmhónapos késéssel. Ezalatt az idő alatt és ezzel A költséggel három ilyen pontházat lehetett volna építeni a szakemberek megállapítása szerint. De van még ennél súlyosabb dolog is, hogy
a két pont ház javítása rendszeresen hatalmas összegeket igényel és a javítások azt bizonyítják, hogy a Magasépítési nem megfelelő körültekintéssel és gazdaságosan járt el az építkezésnél.
Az alig féléve lakott házakban ois- vezetikrepedések. szennyvizle folyó csal or naszakad ások, villanyuezetési hibák sorozata fordul elő szinte naponkint. A Időzd beázik. A menyezetröl víz csepeg a lakószo. búkba is számos ilyen hiba van ezenkívül.
A három ikcrlakáso* ház építkezéséhez az idén májusban láttak hozzá. Mindon előfeltétel biztosítva volt és ez az egyszerű építésű épület még decemberben síin készül cl. Szerelnék néhány példát felsorolni arra, hogyan folyik itt a munka. A kőművesek négy hónap alatt végezték cl munkájukat, utána jöttek a festők, csak éppen munkájuk nem volt, mert az asztalosok és lakatosok még nem dől.
goztak az épületen. így a festők kft hétig dlilak munka néiküi. Pártszervezetünk felszólítására a vállalat küldött lakatost. Az ki is jött, csak anyagot nem hozott magával. Tehát jsmét* napokig várt, amíg anyagot küldtek neki. Végre elkészült munkájával és dolgozhattak a festők. Most azonban kiderült, hogy előbb a parkettot is le kell rakni. Ismét másfél hót cs végre minden elkészült, a lakást cl lehetne foglalni, csak
úgy látszik a -Magasépítési
nyárra építette a házalmt, a lakásokban sem tűzhely, sem kályha nincs. Itt a vállalat szerint a szennyvízcsatorna Is felesleges, mert azt sem készített.
A mi dolgozóink közül sokan 3Q —40 kilométerről- járnak be dolgozni és nem tudunk nekik lakást biztosítani ezek miatt a hiányosságok miatt. ElvtársakI Ha mi az ötéves terv végrehajtásiért "így dolgoznánk, mint a Magasépítési Vállalat, akkor nem négy, hanem tíz év^alatt sem tudnánk teljosltc. ni. Vájjon a kanizsai Magasépítési pártszervezete tud-c ezekről a súlyos hibákról, mert ha tud, akkor elsősorban őt is terheli a felelősség- Ha nem tud, akkor sürgősen vizsgálja felül, vonja felelősségre azokat a felelőtlen mulasztókat, akik (gy akarják nemzegazdasá- gunk fejlődését, békeharcunk sikc. rét hátráltatni,
HORVÁTH ELEK,
a bázakerettyei olajüzemek üzemi párttitkára.
Nagy sikert aratott a fővárosban az egerszegi gimnázium vegyeskara
Pártunk Városi Bizottságának. a megyei tanács népművelési alosztályának támogu fása valamint a lelkes fiat* lók jó munkája eredményeként az általános gimnázium énekkarának együttesét hallhattuk n rádióban. Mcgvalljuk őszintén nem kis büszkeséggel ültünk készülékeink mellett- A műsoruk nagyszerűen volt ösz- szeállitva.- A klasszikusoktól a mozgalmi dalokig a zeneirodalom gyöngyszemeit élvezhetjük kellemes előadásban. Különösen tetszett Csajkovszkij altatódala, Kodály kórusszámai, valamint az Acél-brigád- induló.
Szekeres Ferenc karnagy rendkívül gondos és fáradságot nőm Ismerő munkával dolgozott és igy fejlődött, ez az énekkar odáig, hogy minden túlzás nélkül elmondhatjuk, ma egyike országunk legjobb ifju§űgl vegycskaruinak. Ennek u fejlődésnek elismerése vo\'t a rádió moghivása is.
Budapesti ütjük alkalmával a Bartók Béla szövetségben ívTiei . szakértők — köztük
Székely Endre elvtárs is r- mcghallgatták -az egerszegi együttest. Az eredmény: u zeneművészeti főiskolán resztvettek az „Ifjúság a békéért" hangversenyen.
Budapesti utjukról beszélgetve örömmel újságolják a fiatalok, hogy ketízben is résztvettek az állami operaház előadásain. Komoly tanuw lási alkalmat biztosított ez is a számukra.
A zalaegerszegi énekkultura, fejlesztésében komoly eredményeket elért énekkar munkája nem öncélú, hiszen a taj nácsválasztások idején, do azóta is rendszeres falujáráson végeztek komoly kulturagitá- ciós munkát. És most Szekeres Ferenc karnagy\' távozásával a város énckkulturájának fejlődése érdekében fontos, hogy\' a kórus fejlődésében mutatkozó nehézségekéi a legsürgősebben megoldjuk.
Péntek, mo. dec. 8.
5
Van hazájuk
A szovjet művészek — elsősorban alkotásaikkal — cselekvőd i rcszlvcsznek hazájuk társadalmi, politikai élőiében, harcosai a Polscvik Párt eszméjének. A szovjet filmművészek akár az ipar,, vagy a mezőgazdaság, akár a Nagy ‘Honvédő Háború fiősi küzdelmeiből > merítik filmjeik tárgykörét,\' vagy éppen a múlt idői: történelmét örökítik meg — alkotásuk mindig utat mutat, $ elősegíti a haladásért, a békéért. a dolgozó milliók boldogulásáért foltió küzdelmei,
A szocialista művészetnek ezek a tulajdonságai igen élesei] bon. t álcáznák ki a ..Van hazájuk1\' című filmben, (tmely a híres iró, Mihulkpv színdarabja nyomán készült
A dyrab és a film tartalma cs eszmei mondanivalója szoros összefüggésben van napjaink po. lilikül,- társadalmi éleiével, a hé- ketábor és a háborús uszitók Iá- bora közötti harccal, finnek a\' hazaiak egyik láncszemét mulatja be a film, leleplezve az lm per la- lls\'ák aljasságai. A kél egyiiuls- síd sicmbetulllö tábor képviselőinek küzdelme ebben a filmben — gyermekek éleiéért folyik. Hogy ezt megérthessük, Ismernünk kelt a valóságot, amelyből Ml- lutlkoo darabja és forgatókönyve témáját merítette.
A hitleri orvlámadás rengeteg szenvedést zúdított a szovjet cin- berek millióira. . A náci megszállók ezrével hurcolták cl az elfoglalt területek lakosai! Németországba. Az elhurcoltak közöli sokezer gyermek is voll. A hú-
borii befejeződön, de a gyermekek szenvedése nem crt véget. A gyermekek vissza szerettek volna térni hazájukba, s a szovjet ál. lom is miiulcnt meglett ennek érdekébeit Ac aljas bűntények sorozata, amit a német fasiszták kezdtek meg. méltó folytatást nyeri az angolszász imperialisták ténykedésében. Még ma is élnek szovjet gyermekei: Németország nyugati övezetében, akot életük \'ele van borzalommal és szcn’c- désscl.
A szovjet állam a háborít beje. jczcsc óla mindent elkövetett, hogy a: elhurcolt qyerinekel: ha. zaiérhessenek szüleikhez, az an. qol dllamvezctőség azonban nem tesz eleget ennek a követelésnek és embertelen eljárását azzal in. dokolja, hogy — iratok hiányában nem lehet bizonyítani a gyér. mekek állampolgárságát. F.z a szemérmetlen kifogás mindenkit felháborít. Embertelen módszerekkel afmrják az angolszász lm- DCríallslák véqképp elszakítani hazájuktól az elhurcolt szovjet gyermekeket De. a szovfrl nép nem fáradt bele a harcba, egy nillanuli\'a sem hányja abba a küzdelmet a szovjet gyermekek hazatérése érdekében Ebből a küzdelemből méltóképpen veszi W részét a „Van hazáink" cimfí muayarru szinkronizált szovjet filmalkotás, amelynek főszereped Púvei Kadnesnyikov, Vera Ma- rcckája, Lídia Szmlrnova és Natasa Zascslpóna Játsszák. A filmet tegnap mulatta be u nagykanizsai Városi Mozi.
HÍREK
Szombaton hangversenyt ad Nagykanizsán a 160-tagu „Jó szerencsét" vegyeskar
A Dunántúli Ásványolaj Központ vállalatainak dolgozóiból alakult hatalmas vegyeskar ismét közönség ele lép. Szombaton este fél 8 órái kezdettel hangversenyt ad a „Jó szerencsét\'1 énekkar a nagykanizsai szakszervezeti székházban. A 160 tagú vegyeskar zenei kíséretét a DÁK fúvószenekaréból, a hon- védzenckarból és a városi zenekariból
egyesített zenekar látja el. Az énekkart és a zenekart Enge János karnagy vezényli a hangversenyen, amelynek műsorán a legszebb szovjet és magyar tömegdalok és mozgalmi indulók mellett Johann Strauss „Kék Duna keringő"-je cs Wagner Tannhüuser című operájá. ból a vendégek belépője is szerepel.
Fakód 366 százalékban teljesítette a tej begyűjtést
Pakod község dolgozó parasztjai megértették a tejbegyűjtés fon. tosságát. Erre mutat az a lén% is, hogy kötelezettségükét az elmúlt hónapban 366 százalékra tcllcsi- tették.
A megyében jóegynéhány község van, ahol feltűnően vontatottan megy a tejbeadás. Pakod község dolgozó parasztjait állítjuk követendő példaként többek között a gelseiek elé Is.
SPORT
Készüljünk fel a téli sportokra
Beköszöntött a túl, leesett az első hó, a »l*pot\'l kedvelőinek legnagyobb ürömére. Ez a hó ugyan még nem megfelelő \'síelés re. de biztató jel, amely egyben a szerelésről való gondoskodást is eszünkbe juttatja.
Nagyon .kevés a számuk azok* nak a dolgozóknak, ifjumunkáfok nak. akik így télen kint a szabadban töll\'énének egy-két drót Síeléssel. Még mindig úgy gondol jók, hogy a sicl«> az urak sportja, ezt nem áz o szórakozásukra találtuk ki.. Pedig mennyire nem igy van! Ahogy a többi sportágak úgy a téli sportok is a dolgozó tömegeké leltek. Igaz ugyan, hogy Nagykanizsa környékén nincs erre kellő megfelelő hely. de ha egy kicsit körülnézünk, akkor rájövünk, hogy a bagolai hegyek tanulásra nagyon is megfelelnek- Csak az a baj. hogy nincs kezdeményezés az-üzemekben és az is kólákban. A DISz.-szervezz.lcl: sportfelelősei ragadják meg az alkalmat és\' fogjanak hozzá a si- sport részéro -tagokat toborozni, gyüjtsé kössze elsősorban a fiatalokat. Ifjúmunkásokat és is tanulókat, akik kedvet éreznek a síelésre. Rendezzenek számukra versenyeket,
indítsanak sl-tanfolya mól és oktassák őket.
Az elmúlt évben már kezdeményező lépés történt c téren; a Szabadságharcos Szövetség versenyt rendezett, amelyen éppen a munkásfiatalok és a tun.ulók nem veitek vészt, amit ti megfelelő agitáció hiányának .tudhatunk be. Most ismét itt úÜúnk á tél kü-> sgöben. Az üzemek és az ifjúság sportvezetői lássanak \' hozzá a munkához, szervezzék meg a si sportot kedvelők táborát.
A siezós az MHK-próbák közt is szerepei és honvédelmi szempontból is fontos. Népszerűsítsék a sisporlot a dolgozók körében, hogy a széles tömegek sportjává váljál:. Azok a dolgozók, akik megszerették ezt a sportot; ma már olcsón juthatnak felszerelés^ hez is és.„tudásukat állandóan t&» kéletesitheíifc. nem kell, messze menni. \'mert. minden -városban megvásárolhatják a megfelelő ¦ és még hiánvzó felszereléseket a Sport és Játékboltokban.\'Ma már a dolgozók azt is\' megengedhetik maguknak, ami a múltban egy munkás számára csak álom vök, hogy valamelyik magaslati üdülő ben el töltsenek egy-két hetet, ahol hódolhatnak a .sisportnak.
SPORTHÍREK
Zalaszcntgróti DISz SE—Zalaegerszegi MTK H. 4:1 (0:0). I.
osztályt: baJnoU. A lelke* DISZ megérdemelt szép győzőimet nra. tolt a keményen védekező 7.MTE II, ellen. Góllövők! Kövér 2, I.o- ron tol és Szabó, íücdvo Perlaki. Jók: Tóth, Lorontol II. 6* S/.lJAr tó, illetve Oünez, Zéró és Gyűrő,
Nagy iik érdeklődén és tzilmoi n nuvozéü o téli torcmröpUibdd- bnJnoknAgbim, amiben catik nz n hiba, hogy kővé* Ü/Oml csapat novozett lx? eddig, ami uz üzemi iportfololősük nemlürődümaégén múlik. A nagykanizsai üzemi sporlfdclősük nem teszik magukévá ennek a sportnak a népszó* rüsitését. holott ennél a sportág nál nincs szükség különösebb fel. szerelésre, tehát nem kerül költségbe és minden dolgozó könnyen elsajátíthatja.
Vasárnapra Ismét nagy kosár labdatomát terveznek n kosara* vezetők. Ugyanúgy, mint az elmúlt vasárnap, egé^znapos lc.-z a torna. A Pécsi Lokomotív NR I-es nűl csapata é* az NI) II cj férfi csapata lesz a kanizsai Uc*«- rajok ellenfele. •
Sorra árkénnek a nevczéíck 4
konlMtd tt‘zia!lteoUz bajnokiéin;*, amelyet 17-én a DISz I. kör/ade1 nők nagytermében rendojwfk meg, A rendezők minden ötöké ízületet meglellek n verseny vart elán lebonyolítja érdekében.
Később! Időpontra haUiudotlík
az Oln]munkA»—NVSK b\'arAWiSoj találkozót, A tnAr napok óin tor*A rom. esős Idő annyira /olúytolta a labdarúgópályákat, hogy nro" mérkőzést lejátszani nőm lehet ti ezért a két egyesület vezetői o\'* haíasztottAk a vasárnapra tervere 1 barátságos találkozót.
— Betörtek nemrégiben id. Sün* * a János nagykanizsai kereskedő virághegyi pincéjébe. A tetőn kérésziül behatoló tettes 2400 forint készpénzt és 2500 forint értékű ruhaneműt vitt magával. A nagykanizsai rendőrség rövid nyomozás után elfogta a tettes: Bestián József 40 éves Nagyrécse virághegyi lakos személyében, akinél a pénz és a ruhanemű egy részét- is megtalálták. A betörő beismerte tettét, átadtak az államügyészségnek.
— Néhány evvel ezelőtt a nagy- kanizsai országos vásárok a -zsebtolvajok elsőrendű vadászterületei voltak. Rendőrségünk éber fi gyelme, a tolvajlásokat mogelőzö Jntékedésel következtében egyre javult a helyzet és a legutóbbi vásáron már egyetlen tolvaj lás, vagy egyéb rendzavarás sem történt.
, — Kiszedték az üveget as Ady- úti hlrdetőo«lopból, nyilván azért,
Vltogv uj hirdetéseket fowcnek rá, Kíváncsian várjuk, meddig t«rt míg ujrnüvcaezllc, ugyanig a régi hirdetések nyomainak, eltávolítására a/, elható fűzé* hnt évig v« Judoit, míg mognsülctotf. A* ,uj- raüvegozé* e*«l< agy hulo vajúdik rtéB.
— Már mcftoárgullak a cikkek fl kanizsai Türvénvház előcsarnokának mindkét faliújságján. Szomorúan néz egymással szembe a két kopott tábla óa szomorúságuk okn közel sem u papír minősége, honom a íaltujságskorkesztők nőm-
• tördümsége. Erre 1* ügyelni kelle ne a törvényházi dolgozóknak.
— Vörösmarty Mihály .születésének
150 évfordulója alkalmából a zalaszcptivánl általános iskola úttörői jólsikerült emlékünnepélyt rendeztek. \' ^ - )
Az MNDSz megalakulásának 5 éves évfordulója, alkalmával ag MNDSz nagykanizsai szervezete folyó hó 8-án este 6 órakor nőnapot.\' rendez az; MNDSz központi székházában, - J amelyre minden MNDSjrtagot és minden asszonyt
.szeretettel vár a Vezetőség.
— Komárvárosban is iól halad az ...egy zsák burgonya\'-mozgalom. Mazzag Ferenc \'.tanácselnökíhelyet- tes az első között adott be burgonyát .a íöldmüvesszövetkezetbe. A kezdeti vonhatott begyűjtés’ a személyes példamutatás után javult meg. Pásjtí János, Horváth Gyula Varga József. Gerencsér Fercncné’ sorra csatlakoztak a mozgalomhoz.
— Üresen áll a nagykanizsai
Törvényház második emele\'e. Elköltözőit a megyei bíróság, idővel a városi pénzügyi osztály költö zött helyére. Aztán az is elköltözött. vájjon mi költözik az ő helyére .idővel*? Akárki, csak minél előbb, mert nem lehet kihasználatlanul hagyni ennyi he lykéget. ‘ • r \'
— Telefonközpont van, de nincs egy telefonkészülék a nagykanizsai Magasépítési üzemibizot tságj irodájában. Miért nincs?
— nesznek, Gáborjánháza és Külsősáid községek egyénileg dolgozó kis- és középparasztjai termelőszövetkezeti látogatáson vet.
ck részt a becsehelyi .Rákosi* fsz-ben. Tóth István üzemi párt titkár elmondta, hogy 19 mázsás rozs, 16 mázsás árpafermésük volt az idén. a munkaegységük pedig 2!) forint 30 fillér. Kovács János termelőszövetkezeti tagnak példévíl 356 munkaegysége van.
— Maróo kllgség burgonyába-
•jdásl versenyre hlvty ki Lbpo* izentudorjánt, ahol a dolgozó mi. ma*Mg trtkat’mánygiibonHbcHdáa bán már 110 wáznlékot ért el. Az fidorjánlnl: nem cituvnalt lem.’i* radnil .
t — Novdn |m megérlovlék a mélviKánláa mielőbbi tolJmJtélnek a fontoiaágAl. Végezlek l«cz* tel n munkával.
— Egy mdtaa tökmag beadása esetén a dolgozó paraagt a 150 ío. rlntos mélcrmáswlnkéml termelői áron felül Ingyen egy kilogramm szappan Juttatásban is részesül. Do húsz kilogrammos tülffnagbe adás esetén is kap egy darab 20 dekás mosószappant a földműves- szövetkezet lől a dolgozó paraszt.
— A zalaszentgyőrgyl tanács
elhatározta, hogy az iskola,felé vezető utat társadalmi munkával a legrövidebb időn belül megjavítja. Példamutatóan veszik ki részüket ebből a munkából a tanács tagjai is: • v •
—. Takarmánygabonabéadásban 276 százalékos az\' eredmény Za- Iaszentjakabon.\' Viszont C;vételi jegyre szénából csak .10 százalékot adlak le. A községet á kereskedelmi osztály a burgonyaszálljtási korlátozás .alól feloldotta. \' / -
— Dolgozik már a kanizsai Üveggyár harmadik kemencéje is, amelyet az .ötéves terv első évének második felében építettek Hozzálátnak most -az ,A* kemence — az elsőnek épült huta — fel. újításához. \\
Párlhird»
A középfokú káderképzö oktatásban résztvevő elvtársak számá ra az államelmélet cimü anyagból 9-cn, szombaton konferenciát tartunk Zalaegerszegen a Pártoktatás Házában.
A konferencia fél kilenckor kezdődik. Minden elvtárs pontosan jelenjen meg.
MB. ÁGIT. PROP. OSZT
?

A középfokú politikai iskolák anyagából egyénileg tanuló elvtársak részére december 10-én, vasárnap reggel 8 órai kezdettel a járási székhelyeken, valamint a városokban konferenciát tartunk a „Társadalmi formák fejlődése\'* elmü anyagból. A konferencián az elvtársak feltétlenül jelenjenek meg
MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÁGIT, PROP. OSZTÁLY.
Békenagygyűlés Nagykanizsán
A nagykanizsai békcbizoUsáp f. hó 10-én. vasárnap délután fél -1 órákul\' békcnagygyülést tart a rz:ikszcrve«\'tl székház nagytermében, Előadó n II. Békcvilúgkon* grcsszití egyik küldötte.
- Vájjon lesz-e
a kanizsai vasúton üzemi konyha? Ez egy olyan kérdés, ame. lycl már lágyan, kérlclőn, komolyan, moselybgva és köveié- lőtt \' Ismételgetnek egy félév óla a kanizsai és a kanizsai vonalakat járó vasutasok. A felelet félév óta igy hangzik: — De lesz ám! — Ez ugyanis a legjobb módszer, hogy a kcrdczőskődöl leszereljek, de ha ez már nem sikerül, afekor az esetleg — cs az utóbbi időben egyes türelmet- lenkedók által gyakran — felvetett „mikor“ kérdésre is jó mód- szer ezt wilaszolni: — A legrövidebb időn belül. — Ar, idő rövidsége ugyanis rendkívül relatív. átlói függ ki mondja. Például, hallottunk mi már borbélyöt- pércről is. viszont * megfáz sem tart hal hónapig. Mindezek után a\\.ponlossáqáról közismert vasul, tói azl kérdezzük: — Megvan a helyiség? — Igen mcq! iícgvan a felszerelés?Igen megl
— Meavan %a szükséges orvosi
engedély? — Igen meg! Tehát mi hiányzik?: — Az. hogy beindítsák! — És miért n\'cm indítják be? \'
E, száz szóllak is egy mondat tehát a vége: — Legyen üzend konyha a vasúton, meri ez a vasutas dolgozók érdeke.
Apróhirdetés
N’agykanlual BÖ*fürdft nyílva
Nugykummi gO/Jiiniö nók ra. «zére Kedden egm pap i* pénla- Ken délután villányiivá.
Csepel ^00^’ ballonos, vagy 125. ö.i moioikerókpárt vennék. Höjtö rl íöldmüvewtzövctkezet, (115)
Naponta 30—40 forintot keresheti Alkalmazunk hölgyeket é-R férfiakat vé’glcgosltvo. Jclcnlkezén naponta 8 órától Zalaegerszegen Marx-tér 5, Nagykanizsán Csya- gery-utca 2 szám alatt az Állami Biztosítónál.__________ (114)
Meglévő használt borotvapengéivel, élete végéig borotválkozhaUk, ha ldőnkint darabonként 30 fillérért ujraélesitteti. Vadlya Alajos. eaL Átadható: Nagykanizsán Boz- zay müköszörüsnél, vagy- Tompos üvegkereskedöncl. (2047)
Opel-Kadett üzemképes személyautó 4000-ért eladó. Körállatorvos Bánokszentgyörgy. (2047)
Könyvszekrény.\' kályhák, ágyte- ritő. stb. költözködés miatt el adók. Nagykanizsa. Csengeri-u. 20.
(d)
\'Eladó \' nag^-obb - belsqgég területté gazdásági ingatlan, .\'istállóval.\' pajtával; sertés ólakkal- adó mentes alápincézett összkomíor
*os háromszobás _ lakással. Ezenkívül több\'.eladó különböző olcsó házakat (beköltözhető .lakásokéi is közvetít) Horváth ingatlaniroda. Nagykanizsa. Sugár-u. 42. (2040)
mozi
VÁROSI AIOZGO NAGYKANIZSA
Péntek, szombat, vasárnap. VAN HAZÁJUK Magyarul beszélő szovjet film. Izgalmas leleplezés arról, hogyan akarják az angolszászok ágyútól teleimek nevelni, a fasiszták által elrabolt szovjet gyermekekéi.
December 10-én déléiért 10 órakor „ UETSZINES mese . Bűbájos, színes szovjet rajzfilm Pénztárnyitás: ^Hétköznap kéz lés elölt 1 órával. Vasár* és ün nepnapon délelőtt U-t6l fél t-tg és kezdés előtt 1 órával-
ZALA
Az MDP zalamcgycl pártbizottságának napilapja-
Felelős szerkesztő: Szán;ó J\'n®. Felelős kiadó: Darabos Iván. Szerkesztőség: Zalaegerszeg Kossuth Lajos-u. 22 Telefon 250. Nagykanizsa. Zrínyi M«k!ós-u -0. Telefon: 54.
Kiadóhivatal Zalaegerszeg. Széchenyi-tér. 4. Telefon:\' 102. Na;-fy- kanizsa Sztálln-ut 5. Telefon 398 Készült a Vasmegye| Nyomdában. Szombathely- Kossuth Lajos-u 8. Telefon: 75.
Nyomdáért felel: Hegedt!* Oyol*
300 ezer forint értékű munhafelajánláit tettek a lovászi üzemek dolgozói
Begyűjtési napot rendeznek a délszláv községek dolgozó parasztjai
AZ MDF ZALAMEGYEl PÁKTBIZOTTSÁGÍVAK NAPILAPJA
VT. évtolyaifi 2S6. szám. Ara 50 fillér 1950. december 9. Szombat
Éljen a magyar és román nép megbonthatatlan barátsága
A líoiuán NépköztúriHWúff jwrmwHykülilötUége, ólmun- ^>‘»iiWüt^u\'e. kulturális dc- iejiLTóju Jta/uukb« érkezett. |ímíwl>e«il tol»l» Hiú* város u Síesynr»lU»iníu» Iturutnáiít Hót ewiuíttjroinek wiin-
¦ , .
A juiiííyuj* nrji melcíí merő* kon/timl u Honin n Nép. külddttvlt és látó. jsatiUufcat ¦— -hti*0Tiio/iii o sóíii^f l»ó folyamán Jtnmátilrt- ko lepjloit Komttu-Mutfvar
IJtifÁíí/iái\' Hót opeinóny elírná — a ki’t népi tliMnokretikus oroíitiií. kivlí *r.o»*o4 barátpúk és teát* yrii ok\\ littmukudós további pmól«öló«p. a Szovjetunió ve. rAU\' beket óbor újabb erősítése Jelenek tekinti. \' , ,
A Üajrynr. ltomún Barútsnjíi Hét alkaiinából a magyar uói) ismét kifejezi örömét afelett. ko;y a- népi demokratikus műszerek, létrejöttével vép- /rj. visszahoibatatlanul lezá- ndí a két nép közti félreérté, sok. nacionalista súrlódások k\'!r>zaka» amelyet a múlt uralkodó osztályai kezdeményez^ : k és szítottak, hogy a nép ügyeimét eltereljék saját nyomor o ságáről. szó Igaságáról.
A kizsákmányoló osztályok i tal tudatosan élesztett ellen, tétek korszakát azóta, amióta a mindkét országot felszabadító,, dicsőséges Szovjet Had- sewg oldalán román katonák is hullatták vérüket hazánk szabadságáért, hála a két or- szág.-vezető erejének a Román Munkáspárt cs a Magyar Dolgosók Pártja, és a két nép legnagyobb fiai. Rákosi Ma. ty.- s élvtárs és Gheorgo Ghcor- gk’u-Dej ©Ívtárs bölcs poli.
. Ilkájának. felváltotta a . mind szívélyesebbé váló. jó. szomszédi viszony. A két or.
közötti mind szorosabb Wráti egyetértés azon alapú1 * *, lpgy a Román és vo~Magyar •\'íé|>kö7.társa*óg a bébe és a v^tlizmns Szovjetunió ve. MÍte nagy családjába tartozik.
A román és magyar népi demokráciák közötti ben*fi*ó- sw koncíojntok messzemenően térfeleinek _n bét ország alap* wWí érdekelnek. erősítik /nliiilkót országban » dolgozó poruíztsággal szöv«:t**óges
fnuukáiosztáij- hatalmút, a demokratikus rendszert a két nép közötti bnrútüúg - fzilúrdsága tovább uövpll _ a •éke legjdSzhctctlcn frontjául* szilárdságát.
Messzemenően előmozdítja « magyar és a román nép po. ’itikni. gazdasági és kulturális ^ültműkSdéset az, hogy ijiudkét nép államának tör. iciiete. helyzete, fejlődése szá- ®°s rokonvonást mutat- Mindet nép életében a döntő for- dnlatot a Szovjetunió győzcl-
mes harca hozta meg és mind. két népj állam történetének leglényegesebb vonása u Szov. jeiuuió felbecsülhetetlen ér. jékii támogatása. A Szovjet, unió,, egyként biztosítéka a Magyar és a Hornén Népköz- társaság függetlenségének.
szabadságának, békés fejlődé.
sónaki egyként segíti a román és\'it magyar népet Iparú, tue. zögazdnságn szorlalista fej- lesztésében, . népi szoelaiUtu. renllstu kultúrájának klutakl. fásában. A magyar és n román dolgozók egyaránt lelkesen igyekeznek elsajátítani n szov. jót dolgozók mnnknmódszo- •roit. egyanint merítenek n szovjet nép gazdag tapasztalataiból.
Törhetetlenné kovácsolja a két szomszédos népi demtjkru- tikus ország közötti szilárd kapcsolatokat az is, hogy az amerikai imperialisták beavatkozási kísérletei, kémei, kártevői ugyanúgy fenyegetik a magyar, mint a román nép államát. Az imperialisták ejp\'. formán*; akarják _ elgáncsolni országaink fejlődését mindkét országban, arra törekszenek, hogy eltántorítsanak bennünket a Szovjetunió iránti mély-, séges ragaszkodj, a béke harcos, megvédésének útjáról, többek között azzal is. hogy éket igyekeznek verni a román cs a magyar nép közzj
Összefűz bennünket a testvéri Román Népköztársasággal, hogy mind a két állam határán Icsbenáll a _ fasiszta Tito, hogy békésen cpitő országainkat amerikai gazdái parancsára a háború és pusztulás színterévé tegye.
Az amerikai imperialisták és a titoista bérencek tervei azonban halálra vannak Ítélve, Az imporinlisták és fnsiszta lakájaik aknamunkáját, háborús gyújtogatását, megfékezi, meghiúsítja a bóketúbor legyőzhetetlen ereje, amelynek magasztos zászlaja alatt monotel a magyar és a román nép is. és válaszolva az Impo- rluUstakimk. inóg szorosabbra fűzi kapesolntalb A rotnáu és mngyar dolgozók tudják, hogy uy, országaik közötti jószom. szédl viszony, szoros rgylltt- mÜködós Is útját állja a hú. ixmis uszitók terveinek, a hó. hór Tito alja* mesterkedései, nek.
A Magyar-Román Barátsági Hét alkalmával kormányunk, Pártunk, népünk tejies helyeslése mellett még jobban tneg- szi\'árditja a béke és szocializmus. á Szovjetunió és a nagy Sztálin iránti, közös hála és odaadás jegyében, baráti_ kapcsolatait a Román Népköztársasággal.
Az országgyűlés elfogadta az építésügyi, igazságügyi és pénzügyi tárcák
költségvetését
Az ofizá^yülés pénteki ülését 111 óra után néhány perccel nyi. tolta meg Drahos Lajos dvtárs, uz országgyűlés elnöke, Az or. azáRwvűIé* folytatta az egye* Sámlik kőiUógvetóséiiek tárgya.
lásál. Az elsőnek uz éji! lés> ii(nji minisztérium IMI, évi Költ- ségv.tésé! tárgyalta,
A tárca költségvetést tíafi;jtln Jónöi előadó UnuMctt;.
Hutaimit* föladatok u/. építőipar flott
— Az. építésügyi inliiUztóHuiii 1051, évi köl\'ségvclád elölrány. rítta ÍJ3 millió 750 ezer forint, ami
a múlt évivel szemben 7U szó zalékos emelkedést Jelent
— mondotta.. — Népgazdaságunk ötéves tervének második éve, az cpitöipar előtt álló fel* adatok az építésügyi minisztérium meg?rősi‘ését, továbbfejlesztését teszik szükségessé.
— Az építőiparban újonnan bevonuló munkaerők, valamint a vállalatok megnővekedett száma égetően veti fel
az alsó-, közép- és felsőkáderek oktatását, illetve tovább képzését. A tárca 440 tanfolyamon 1S.150 fő kiképzését vette tervbe.
Ezután arról a felbecsülhetetlen segítségről szólt, amelyet a nagy
Szovjetunió u magyar építőipar- ttuk nyújt azzal, hogy kitűnő mérnökeit. szUtháuovUtáíl, , u még ma is körünkben lévő Maxi* msttko clvtársat^és aetiuánovUla csoportját küldi hozzánk.
A továbbiakban nrrót szúh,
hogy ltlig n kapitalista országok- bán az épitőmunkások ezrei
vannak munka nélkül, addig nálunk
az 1948-as évhez viszonyítva 1950 ben 7 és félszeresére nőtt építőipari dolgozóink száma. Munkaerőhiány lepett fel,
megszűnt az építőipar Idényjellege.
A tárca költségvetésében uj fejszéikén: szerepel a betontecbí- nikai intézet azzal a feladattal, hogy a Szovjetunió tapasztalatai alapján kísérletezéseket végezzen a beton és vas gazdaságos felhasználása érdekében.
A Szovjetunió felbecsülhetetlen segítsége
Ezután Köböl József elvtárs, az cpitóipuri dolgozók szakszervezetének főtitkára mondott beszédet.
v
— A hatalmas építkezések mrgvalósitásához nagy segítséget nyújt a Szovjetunió támogatása
— mondotta. — A nálunk járt szovjet mérnökök tanácsolnak, útmutatásainak eredményeképpen a jövő évben körülbelül 2A—
25 százalék görabvas megtakarítása válik tehetségessé. Nagy segítséget jelentenek a Szovjetuniótól kapott építőipari gépek is, amelyek megkönnyítik az eddigi verejlékes munkát, meggyorsítják az építkezést.
Nagy segítséget jelent ez építőipar számira a Magyar Dolgozók Pártja állandó támogatása.
A női szakmunkások kiválóan megállják helyüket
Rámutatott ezután, hogy az építőipar csak úgy tudja megoldani nz előtte áUo hatalmas feladatokat. ha folyamatoinn hoz. záldomltju ezekhez a nagy fel. adatokhoz az -egész építőipar izoricczotét.
A továbbiak során foglalkozott nz építőipar még fennálló hlányogtágnlval éa azok klkü- <xöbö1ó«én<ík módjaival. A műn. káxhlány enyhítése, érdekében továbbit! il
nagymértékben növelni kell a* építőipar gépesítését, ezenkívül rá kell férni az előregyártott elemek mcnnyiscgéack növelésére,
hogy így mindinkább gyáripar-* tér volt\'.
A nagyipari fejlődés utján
jellegűvé váljék. A nőket még nagyobb számban kell bevonni nz építőipar azok műnk ásni közé. Szómtialan példa van arra, hogv nz építőiparban
a női *ZAkmunkúM)k Jó) mrg>
N-7 állják helyüket.
VM bizonyltja u fiatat Czukor Anna Példája, erről tanuxkodlk U azovjet nők |>éldáj«, akik a hogy honvédő háború Idején, de azután is a férfiakkal együtt fejlesztették ki és tettök hatalmas. *á szovjet épi\'őlpart - fejezte be Köböl Józací elvtúrs nagv tapssal fogadott beszédét.
A kővetkező felszólaló Sándor Lásiló elvtúrs építésügyi mlnisz-
‘ A jugoszláv munkások nem akarnak dolgozni Titóéknak
1 itoék tervét dolgoztak ki
2z imperialista országokba
irányuló fakivitelre. Ez a terv
azonban meghiúsult az erdő.
-•¦\'•zdasági munkások , cHenáL
áa. Októberben 17 ezer
munkást kellett volna munkába\' állítani, — Rankovics ügynökei azonban csak 3 ezer munkást tudtak mozgósítani. Ezek közül is aUg 500 jelentkezett a munkahelyén.
— Az építőipar — kezdte b> szédét — 1950-ben két és félszer annyi építkezést végzett el, mint 71019-ben. Ugyanekkor a foglakoz. ’látott munkások száma csak 50 száaalókíkal több.
. — 1019 ben sok dolgozót kellett elbocsátani a téli időszakban, raig
az idén mintegy 20 ezer szakos segédmunkásra volna még szüksége az építőiparnak.
Kézműves jellegű . építőiparunk rálépett a nagyipari fejlődés útjára — mondotta. — Ma már építkezéseinken láthatók olyan gépek, emdvek. eddig Magyarországon
ismeretlenek voltak. Toronydaruk, földgyaluk, árokásógépek. beton, és habarcsszivaty- tyuk.
— Pártunk, elsősorban Rákosi elvtárs ellátott bennünket
t-mncsokk.il, rámutatott hibáinkra és megmutatta a hibák kjjavituwinak módját.
•— Szovjet emberek tanítják a magyar ópilőnumkéaekül a Lynr»- lalaxáal móduzerre. Az álképzett ruAgv.tr MtaliinovUUk már az napokban több, mini 200 Mázaié* kos átlagullenltményt érlek el, A* elért eredmények azonban nem ta. karlwdjék el az építőipar komoly btAnyoiaégalti nagyon drágán ép!, tünk.
1 .Ojflon tusa üli lein üti tok
— Az építésünk területiét Atazvr- vezlük ét ilymódon alkalmassá tettük épttfilparunkal arra, hogy 1951-ben « ránk váró feladatot végrehajthassa. Egyik legdöntőbb feladat számunkra:
meg kell Ismernünk a szovjet épitőtechnikát.
— A tervezésben megmutatkozó hibákat is ki kell küszöbölnünk. Az eddigi gyakorlattól eltérően részletterveket kell készítenünk.
— Fejleszteni kell építőanyag- gyártó iparunkat. A mennyiség növelése mellett azonban meg kell javítani a tégla minőségét is.
—- A szovjet elvtársak tanácsai alapján,1951-ben és a további években fokozott mértékben fejlesztenünk kell az épületelemek érgyártását. A szocialista munkaverseny, a Sztahánov-mozgalom fejlesztésé, re, az építésügyi minisztériumban a szovjet tapasztalatok alapján szt ahánovista osztályt fogunk szer. veznű11 amely majd a legfelsőbb vezetéshez tartozik.
— Építőiparunkat fokozottabb mértékben kell gépesítenünk. Rá kell térnünk a hazai építőgépek gyártásira.
— 1954-re több ezer épitőmérnö- köt képezünk ki. Ezen túl a műszaki akadémián, építőipari technikumokon, különböző középfokú, alsó oktatáson szintén több tízezer munkást fogunk kiképezni,
— Azon leszünk, hogy minél több nőt képeizijnk mérnökké, technikussá, ópllésvezelővé, gép« kezelővé és különböző azakmun* kitti.
A tanulóképzést é* át-képzént fokozottabb mértekben fogjuk végezni, mint ebben az évben.
Meg vagyok győződve — fajole be szavalt —, nogy az épltőmun* kánig, érijét nem kiméivé fog dolgozni Pirtunk, Rikosi elvtárs vezetésével, a Szovjelúniólól ka. pott állandó segítséggel időben, jól fogjuk elvégezni 1931-ben az ötéves tervben meghatározott építő feladatokat.
Sándor László elvtárs, építésügyi miniszter beszéde után az országgyűlés az építésügyi minisztérium költségvetését általánosságban és részleteiben elfogadta, majd áttért az igazságügyi tárca költség- verésének tárgyalására. A költségvetést Seprényi Sándor elvtárs előadó ismertette.
Jogalkotásunk cs igazságszolgáltatásunk az épülő szocializmust szolgálja
Hangsúlyozta, hogy szocializmust építő hazánk hatalmas, megerősödését jogalkotásunk és igazságszolgáltatásunk egy éves fejlődései is visszatükrözik. Az igazságügyi tár. ca költségvetése védi újjáépítésünk eredményeit, új, nagy alkotásainkat,
kemény, de igazságos ítéletével elrettenti a szocializmus felé haladó hazánk ellenségeit.
Igazságszolgáltatásunk mind fokozottabb mértékben tartja szem előtt népi államunk é«
tán-adulmi midiink vrdr im l, cröoiífbct es fejlesztését.
Elmondotta) hogy igazságügyi apparátusunkat, úgy, kell kiépítő-, nünk. hogy az segítse országunkban a szocialista társadalmi viszonyok további fejlődését és megérő, södéset Alapvető jelentőségű volt az ulnökbíráskodás bevezetése a büntetőbíráskodás egész területén. Büntető igazságszolgáltatásunk megjavítását szolgálta az 1949-ben létesített • büntetőbírói és állam- ügyészi akadémia, amelynek első végzett, hallgatói ez cv őszén kerültek be az igazságügyi apparátusba.
Uj bűnvádi és perrendtartás
A továbbiakban hangsúlyozta, hogy a szervezeti feladatok megvalósításánál figyelembe kell venni, hogy államigazgatásunk a tanácsok
Kivezetésével gyökeresen megváltozott. *\'
A jovuücii háromfajta hírősé gunk jesz: az országoa luete- •Uos\' ssel bíró feKtefeőbb bíró- ms, a megyei bírósagok é* a Járási hirmáaok.
A< ÍM,»iU»/<>lií<i|tut4» *í*s*z voitii. 1-n hevr/fAaro karült #* *iív- |u)ji»rvo*l*t| randám, A n*p| ulnokoknak a l»unt<rlólilió*ko- <h»han már HigÉtőrláiit hamti*** •>» 4 polgári klróa\'aed&iba l\'Dt*
lm törtaiifl «l»ii|lt illiu*
tv; lenné ti«uv
4 ürlitvkwt, boti) Olutl, a (U\'l bo*ó «*•(» Mámára bűnvádi („ tHtlgárl cljátá* I0r vényeit hatályon klvtll hrlyr/ »HU, td hUnviiitl e* polgári per- rendtartást kc*/íisiink. Bc\'«itviítí| hangoztatta, !iot|y
-
ígaiTtffszolgálUtá\'unk rendkívül .jelentős (cladatok megoldása előtt áll és ezért behatóan tanulmányoz, zuk és figyelemmel kísérjük a Szovjetunió jogalkotásait.
— i\'úriunk. Rákosi ’ Mátyás elvtárs vezetésével felépítjük a szocializmust és ebben mind fokozódó támogatást nvuj! meguj- hotló igazságszolgáltatásunk - fejezne be előadni beszédé: Srp- rényi Sándor elvtárs.
Jogrendszerünk jelentőn, fejlődése
Az iigazságügyi tárca kölfecs- vetéséhez Orbán László elv társ szólt hozzá. Hangsúlyozta, hogy jogrendszerünk, igazsógszolgálfa. t ásunk jelentős előrehaladási ‘.ett az lí>őO-es évf>en. Több uj igazságügyi lörvényalko\'áe c> a dolgozó nép ellenségeivel szemben hozott szigorú .télét mutatja, hogy
igazságszolgáltatásunk mind lutárc/ottabbim ráült ,, t>zocia lizmua útjára.
Ez ríbtn kerüllek ki az egy*, lírtu’król uz első. mnr.kásszárinn- /rín Jogászok, ^mee|cJ\'.ntvl< a* efeó női Ügyészek Tőbbezor népi utnftk vei* téss* m blrósö gnk műnk A JAlx.n és rlsősorbmi az 6 mrtküdMikifek kfttuflnlK’lO, liogv bünlHóbirósIgátok «* ősz. táljliümittk, u béke védelmének, a szocializmus építésének élrs fegyverévé villák,
MrgtU*Iliül Iák Az iMü/MtitU«yl apparátust
lázuktól a (uliholdtiI irodáidé* toouraláktói és a velük cgvhuron prndülfl fasiszta elemektől. nklk
Wke/.öt voltak Sgnzsúg;ZolgáIlatá. sütik íejlŐdéséltaU.
Ezután a bűnügyi statisztika Általait ismertette, majd hangsu- Ivozia. hogy amikor a büncsc- ! remények száma rohamosan csökken, ugyanakkor a bűncselekményeken felül bizonyos fajta gazdasági, különösen közellátási jellegű bűncselekmények jelentős száma arra figyelmeztet, hogy
az eilcnséff most elsősorban a gazdasági cs közellátási fronton próbál állandóan támadni.
Büntetőbiróságeink erélyes, szigorú ítéletekkel torolták meg ti spekulánsok, ,áruhalmozók ncpelfenes tevékenységét és bebizonyították, hogy nem ismernek kíméletet, ha a népi demokráciánk rendjét kel! védelmezni cT. •fenséges támadással^szemben.
A magyar jogászok büszkék lehetnek...
Ezután annak fontosságáról tszólt, hogy jogászaink fokozott mértékben tanulmányozzák a Szovjetunió élenjáró Jogtudományát. A magyar Jogászok büszkéik hitetnek ttrra — mondotta b#feje*é*OI —, hogy a varsói Uckcvilágkongresszus felhívására válaszolva, psrlamenlünk elsőnek rktulia törvénybe a bók* védelmét,
Az IgazsAgfliiv! tárra kőllség. V\'ítésélieti íZifáii /Miit: Aladár olvlárs szólt Xlinrzá,
A crszágttvlllés az Igazságügyi Iá mi köKségVelésél állni »(*«»• ságlmn és résdetellfeii elftiattdlo,
mijd rátérlek a pénzOgvitiinlsz- (lériiim 1iK»l, évi költségvetésé, iitk lárgvulására.
Az országgyűlés nz előadói be* szód é» n hózzÓAZÓ\'áMtlt után ruvlnmgulag elfogadta u pénzügyi tárca költségvetését,
Visinszkij elvtárs az ENSz közgyűlésén leleplezte a „hat állam" képmutató javaslatát a kínai önkéntesek megrágalmazásával kapcsolatban
Szerdán délelőtt vitatta meg az ENSz közgyűlése a hat ország (Kába. Norvégia, Naj[y-Britannia, USA. Equador és Franciaország) javaslatát, amely * „Kínai Népköztársaság Központi Népi Kormányának koreai beavatkozása“ című kérdésének a közgyűlés napirendjére való tűzését kívánta. — Az ENSz főbizottsága december 5-én az USA nyomására úgy döntött, hogy a kérdést napirendre tűzi és a Politikai Bizottság elé utalja.
A december 6-i délelőtti ülés vitájában a fülöpszigeti Romulo bizonyítani próbálta, hogy Koreában nem önkéntesek, hanem állítólag a Kínai Népköztársaság reguláris csapatai harcolnak.
Visinsxkil elvtárs, a szovjet kül. döUség vezetői* rámutatott, hogy mindenki szem* láttára már öt is (ál hónapja tart az amerikai esa- petok véres fegyver** intervenciója a koreai nép ellen. Meggyőző érvekkel bizonyította,
•fe lrf\\ Igyekezik elvonni n világ közvéleményének figyel, mét szókról, akik • koreai várra rerraényekbrn valóban WJ itOsük.
Az USA kormánya nőm 6<»! sg* ronzzlv cselekményeket elkövetni a Kínai Népköztársaság ellen sem hódító tervei megvalósítása érdekében. Amerikai /észről sokszor bombázták Mandzsúria területét és az USA haditengerészet* blokád alá vette Kína partjait.
Ar USA 7. hadiflottája betört a Taivun a/lgdrc, amely pedig Kína területének elidegeníthetetlen része.
Hangsúlyozta Vialnszkli, hogy a javaslat szerzői é« védelmezői ecmauvel som tudják bizonyítani a Kipai Népköztársaság Központi Népi Kormányának úgynevezett koreai beavatkozását. — Kínai Népi Kormány — mondotta Vi- sinszkij — rendig a koreai kérdés békés megoldására törekedett, többször fordult békeszerető javas, lattal a tanácshoz. Ez azonban mindig válasz nélkül maradt.
A fciwi népet óvatosságra inti
gombát. 1«». ífee. b.
az USA kül politikájának egész története. A koreai néphez a kinaj népet a barátság évszázados szálai fűzik.
A kínai felszabadító mozgalom annakidején támogatásban részesült a koreai nép részéről. Ezért a kínai nép önkéntes segítségének és az amerikai agresszióval szembeni álláspontjának van erkölcsi alapja. Alaptalanok azonban azok a kísérletek, amelyek ezt az eljárást ,.a Kínai Népköztársaság Központi Népi Kormánya fegyveres erőinek koreai intervenciója\'*-ként próbálják feltüntetni.
— A vádak tarthatatlanságát. — hangsúlyozta Visinszkij elvtárs — nemcsak történelmi tények bizonyítják, hanem a nemzetközi jog és a nemze közj egyezmények általánosán elfogadott elvei és szabályai.
Árok az állítások, hogy az ézzákkorrai kormány oldalán a Kínul Népkiíztársuhág Köz ponti Népi Kormznyin„k fe«yvrre» erői küzdenek, tel- Jeeei alaptalanok a képzelet azUleményel. Ezeket a vád*, hat a világ közvéleményének becsapására éa *a amerikai erők fegyvere* intervenciójának áJráoiaóea akarják fel- hmnitnl.
— A Szovjetunió küldötleége (11. takozik az ellen — hangsúlyozta befejezéeül Vlalnezklj elvtáre —,
hogy a kérdést napirendre tűzték, mert annak nincs sem erkölcsi, sem politikai, sem jogi alapja.
Yoitttger angol küldött megkísérelte annak biz-onygatását, hogy a javaslat célja ,.a konfliktus lokalizálása és a koreai hadműveletek megszüntetése”.
Gajda csehszlovákiai küldött rámutatott arra, hogy nincs és nem is lehet semminemű tény, vagy bizonyíték arravo- uatkozóan. hogy kínai részről intervenció történt-
Austin, az USA képviselője azt állította, hogy a kélksbt-n jelenleg nem lehet pozitív cse. fekményeket várni a Biztonsági Tanácstól és felszólította a közgyűlést, vizsgálja meg a kérdést .•mint foutos és sürgős problémát\'\'.
Wierllowixkl lcngvel kül. dőlt hoiuranlyoztn, hogy ur. Egyesült Államok jinnaszávul uitu türukszlk, hogy a fclolös- aégot a bUniiaről az ártatlanra hárítás.
A lengyel küldőit felír,0\'n. lása utált ezavazásrn kt/rüll sor. A kllzgyülée a hat ország uvuslutát ál szavaznltal ó el- önében elfogadta, Tartézko. dőlt a •zuvnr.astól ttúlin. 1ndo. nénin, Burma és Afganlixtán- Ezzel a közgyűlés teljes tiiéso végétért
Daily Worker moszkvai tudósítója íeleplezte az angol sajtó szo/jelePenes
rágalmait
London (TASzSz) Parker, a Mail*/ Worker moszkvai tudósítója, aki a Szovjetunióból erkezett Londonba, a Szovjetunió életéről beszélt egy1 londoni ülésen. Beszédébcu leleplezte az annol polgári cs „munkáspárti” lapok, valamint a* angol rádió hazug, rágni. mazó kijelentéseit n Szovjet, unióval kapcsolatban.
Elmondott egy jellemző esetet. Nemrégen a Ffeet Stree- «*o járt Londonban é» a* Ertrybödir* című hetDep szerkesztósrgeneh Inrfiiratai,au
megpillantott egy szovjet pia- kntot n következő orosznyelvü felírással: „A béke legyőzi -a háborút". Az njság# azonban úgy fordította angolra ezt a jelszót: ,.Meghódítjuk, az egész világot",
Parker bement a szerkesztőségbe és közölte velük, hogy a jehzó fordítása helytelen. A lap tulajdonosai azonban nem helycsbittették^ a fordítást amivel bebizón^itották. hogy szándékoson tévesztiV; meg az angol dolgozókat.
fl Korea: népi naásereg {öparancsnaifságáaak riecsmaer 7-i tiadi;eíentése
A Koreában tevékenykedő török úgynevezett ..önkéntes, brigádot” csaknem teljesen szétverték.
Hamhintól északra megsem misüit a két bekerített amel
rikai hadosztály jelentős ré. szc. A megsem mi s itésii kért vi. vott harc tovább folyik.
A keleti partvidéken a néphadsereg egységeinek nyoma- $a alatt az ellenség folytatja visszavonulását.
A Koreai Képi Demokratikus Köztársaság néphadseregének főparancsnoksága je_ lenti december 7-én: A néphadsereg csapatai és a kinai önkéntesek az egész fronton üldözik a visszavonuló amerikai és délkorcai csapatokat.
A koreai néphadsereg csapatai és a kinai önkéntesek felszabadították Phenjan városát. A súlyos veszteségeket szenvedő eüensóe folytatja visszavonulását délfelé-
Koreában harcoló amerikai katonák hozzátartozóinak tiltakozása
anyák felszólalásaikban súlyos kritikát gyakoroltak »z USA ve zető körei falett, akik elindító;, iák a .koreai kalandot*. Eay „ny*. akinek eUő fii * világháborút*;! eieti el, » második Koreában i*e\'t fogaágbu, <-* leetlalalabb, JH óve. fű Jamiér eUotóre kanon katonai behívói, litv kiáltott fel » svuif- rito: .ftosiiaotgU n*kcm roéjtmea- térti fiaim ólclótt*
Koreában Iwrcoló amerikai in tervendó* katonák hozzátartozói Alabama államban lévő Birming- hamban tartott gyűlésükön élesen támad iák Trumant é* Mac AT’ (húrt, A katonák hozzátartozói táviratokat Inthetek Trumánbo* és Alabama állam kmitfro^zuai kép- viMlflihu azzal a fáihivázaal, hogy vonják. vb»au haUdéktabmul «* amerikai caapalnkat Koreából. A*
Alizol polgári Hznii<\',lvi*ii"t\'k a koreai liáhoru ellen
N*vc» ütig«n polgári */« tti«lyi«4- gek a Tünathcz irt levelükben ja* vaiolják, hofly kö.«n»nck fcáyvar- isünetet Kordban é* a kinai népi kormányt vegyék fel a* ENSz-be. A levél aláírói közt van többek között lord Doyd Orr, az ENSz élelmezési és gazdasági szervezetének volt igazgatója. Julián Hux. !ey tudós, Kingsley Mariin, a New
Síatesmnn and NaUon ctmó lap igazgatója, J. Ü PrUstjey lró. lord Standsga\'c munkáspárti politikus, volt légügyi miniszter, Franci* Williams, Attlee egykori sajtófőnöke, Leonard Wolf Író, Dávid Low, London leghíresebb politikai karikaturistája, valamint egész sor munkáspárti és liberális képviselő.
Földreform Északnyugat Kínában — 800.000 paraszt kap földet
Északnyugat Kínában, ahol a múltban a földesurak kíméletlenül elnyomták és kizsákmányolták a parasztokat, az őszi aratás befejezése után megkezdték a föld felosztását.
A nagyarányú földreform, amelyet a jövő évre teljes mértékben végrehajtanak. 800 ezer embernek ad földet és nj földművelési rendszert tereit a feudalizmus helyén.
A szovjet dolgozók határidó előtt teljesítik a volgai vízierőművek építkezésének megrendeléseit
Az egész szovjet nép nagy lelkesedéssel vesz részt a Volgái vízierőművek építésében. A moszkvai ,.Dinamó1* gyár túlteljesíti az uj építkezések, licr szükséges vlljnniosberen-
dezósek gyártásúnak tervét A lenlngrádi „Klektroszila”* gyár ifjúsága egv lninapprl a kitilzütt határidő előtt két hatalmas <\\gryot»úruuiu gépet Indított el Kujhlsevbo
U\', magas lermésbozamu őszi buzafajlát honositansK meg a Szovjetuniónál)
lesövei és gaboU»U»áűk"Úö\' ízemben.
És év őszén a „Pctrov; •zklj—7" buznfajtút a terület kolhoztünnk 4,000 he*- tárnyl területén. valamint flZ or»iág más vidékein Is elve* tették. (MTI)
A szovjet nüvényncm«»ltOk I húrom külünbölő éghaJUtu ég talajú vidéken kísérleteznek a „l’erovszklj—7" tlpusu buzival,
Az uj búza fújt a a magas terméshozam mellett igon cl* lenállónak bizonyult a széllel.
MegieleniK
a „Forrada.ml Kína" lamelszelsarozat
A Művészeti Alkotások ÁV Sztálin elvtárs 71. születésnapjára kiadja Pór Bertalan Kossuth- és Munkácsy-dijas festőművész Sztálin arcképének nyolcazinnyomásos másolatát. Ugy anakkor jelenik meg a ..Forradalmi Kina-‘ cimü. fametszeteket tartalmazó könyv. A finom kivitelben készült, album az elnyomott majd a íaf* szabadult ki«at nép életet műié rjs he kínai művészek alkotásain
keresztül.
A vállalat, december közepén iparművészeti vásárt re*\' defc, legjobb ötvöseinek, keramikusainak és tnás Iparművészeink közreműködésével.
A bolgár Népköztársaság alkotmányának
harmadik évfordulója
Bulgária dolgozói december 3 fa nagy örömmel és szabad hazájuk iránti büszkeséggel ünnepeltek a dimitrovl alkotmány harmad-\'- évfordulóját. Plovdtvban. Sz-^‘-\' bán, Húszéban, Gob rovó bán és*z ország többi városában az ért** dulárT’l kapcsol rtbán ünnepi Let és népünnepélyeket rendrtt**.
,Megmutatjuk, hogy jó hazafiak vagyunk*4!
A délwtláv közegek dolgozó purusztjai begyűjtési napot rendeznek
A bfyyüj\'ésl terv 100 házaié teljesítése elválaszthatatlan ölivc-n (érvünk kikeres megváló vitásától, .szorosan összefügg or- tzágnhlt további megerősödést ‘vei, a béke megvédésével.
A megye egyes községei, mint például. Galambok. Hahót, Bazito jóval túlteljesítették a 100 százalékot a kenyérgabonából. A ta karmánvgabonabeadásban And ráshidán 485, Hahóton 321 szá. zalékos. az eredmény. A kukorica begyűjtés Zalacsányban 146, Zalavégen 156 százalékot mulat az ünnepélyes begyűjtési nap j?tán.
* Ezek. zjCeredmények komoly politikai felvilágosító munka következtében születtek meg. A le- tenvei járásban azonban mind - takarmánygabona-, mind a ku- korirabegyüjtés teljesítése kórül fulyos lemaradást tapasztalunk.
Tótszerdahely
versenyre hív
— Mi nem szégyenkezünk tovább — mondo’ta Kukuruzsnyák ítémusz elv-társ. a tót-szerdahelyi un ácséin ók csütörökön a helyi tanácsülésen. — Helyesen vjlági\' (ott rá a ml Pártunk megyei lap ja. hogy /drdsunk a menne l\'P jobb kukorieatermó területe (\'» ennek ellenére szégyenítijes ?5 rzázalékos eredményünkkel a Ideálok közötti versenyben hátul kid fogunk!. Ml tanácselnökök magunk um foglalkoztunk komolyan a kukorlcubcgyüjtésscl. .Tavaslom: fogadjuk meg a já rávi pártbizottságunk !»nác»át, reridézsünk mt la •begyűjtési napot, Zalac.ványbnn. Zainbéren la szép eredménnyel végződött, olvashattuk.
Pclszólulása után stjrra következnek a tanács többi tagjai Is:
— Mi délszláv dolgozó parasztok tudjuk, hogy mivel tartozunk a mi hazánknak! Itt a magyar- jugoszláv határ mentén a háborúra spekuláló aljas Tito bandának vágjuk keményen oda és mutassák meg az ünnepélyes be- UJJÜj\'ési napon is. hogy . amig ndadi a magunkfajta. dolgozó parasztot sanyargatják, ctrekvirál- jf’k az utolsó falat kukoricás kérj erét is. mi ilt a bőséges ler- [ ruésből begyüflési kötelezcttsé- j günknek igenis 100 százalékban { eleget teszünk. — így beszélt az elnökhelyettes.
Mi is vagyunk olyan lepények
Már délután kisgyüléseken tárgyalták a falu dolgozó pa rasztjai, hogy szómba on tartják nicg a begyűjtési napot és meg szervezték. hogy előirányzatán felül minden termelő dolgozó paraszt család egy zsák kukoricái ad be C-vételi jegyre. Elhatároz iák, hogy a többi délszláv községeket is versenybe szólítják ebből az\'alkalomból.
Tótszentmárton még csütörtökön este élfogadta a versenyfelhívást.
— Egy bizonyos — hangoz\'at- ták a tótszentmártoniak —, hogy ezt a nemes versenyt a szerdahc- lyick, ha a fejük tetejére állnak, akkor sem nyeri* meg! Mi
„ .is vagyunk olyan legényeik. Az egy zsák burgonya mozgalom is nálunk eredményesebb.
Molnáriban gyönyörű vörös és nomzstiszinü lobogókkal mór fel ív diizFte’ték a földn.üvesszövet- kezet homlokzatát. Ott van a felírás Is: „Előre a begyűjtési terv teljesítésével a béke megvé- -dóséért!"
Istvánt József és Kanizsai I*t. ván elvlársak pénteken reggel megálltak a községi vmcuv\'ab la előtt. — Hát ez a 22 százalékos .eredmény" kukoricából, va. lóban nem málló ehhez a délszláv községhez. Ha tovább Is Sgv megy, akkor ml a lu!»ó ölödön lévő ellenségnek szerzünk csak örömet! — csóvólgahák a fejüket.
Kié lesz nz fi/eini dolgozók vándorzÚHzinja ?
— Hazamefiyünk. elvtárs, egy *\'ik kukoricát hozunk a szövetkezetbe. Azután elmegyünk vala-
I mennyien mi, kommunista nép I nevelők és tanácstagok, liugniu- gvarázzuk a községben, hogy igen restelkednénk, ha a szerda- helyiek mögött ebben a versenyben lemaradnánk.
Miközben a ihárom déJ&zláv községben szervezkedtek a begyűjtés sikere érdekében a dolgozó parasztok, addig Scmjén. házán máris vidám nólaszó melleit, fellobogózott szekeretten v t- ték a földmüvesszövetkeZet felé tehzsákokkal a kukoricát, takar.
I mánygabonát. Filycházdn Is csal;
’ ttgy huppant a sok kukoricává tele kövér zsák a kocsiderékok ba. Lássuk, ki a legény a talpán\'/ Megindujt " a begyűjtés nemes versenye azért a gyönyörű selyem vándorzászlóérí, amely cl a lovászi és bázakeretlyei üzem dolgozók a járási , begyűjtési versenyben legjobb eredményt elért délsrfáv, illetve magyar anyanyelvű községek dolgozói xészére felajánlottak.
(Juhász)
A lakatos és kovács vertikális üzem békemüszakán szép eredményeket értek el a dolgozók
A kanizsai Magasépítési Vál lalat lakatos és kovács verti ká’.is üzemében kitűnő ered mények születtek & békemű szakon. A dolgozók nagy len dülettcL akadályt nem Ismerő \'elképedéssel végezték munka jukat és többen közülük, akik eddig nem tudták teljesben normájukftt, 100 százalékon felüli eredményt ért,\\k cl.
— Hiánytalanul biztosítót tűk erre a napra a folyamatos anyagellátást — mohdja Tan czcnbcrgcr elvtárs, művezető
- Általában az anyahiány nehezíti ,ncg munkánkat és eredményezi nem egy esetben n 100 százalékon aluli teljen!tményeket és ha ezt anyagbeszerzésünk le tudná küzdeni, a mi vertikális üzemünk dolgozói n békémüszakon elért eredményeiket nemcsak megtartanák, hanem tovább Is fejlesztenék.
Ez nyilvánult meg dolgozóink szavaiban, munkájában. Bebizonyította mindenki, hogy méltó tagja a béketábor magyar frontjának és a békeharc erős. szilárd, megingathatatlan katonái valamennyien.
A lakatosok közül - különösen kiemelkedik elért eredményével Csiszár József háromtagú brigádja. Ez a brigád az elmúlt héten csupán 100 százalékot ért el. A békeműszakon bebizonyította, hogy sokkal nagyobb teljesítményre is képes és normáját ezen a napon 129 százalékra teljesítette. Még ennél is jelentősebb azonban Mészáros János négytagú brigádjának teljesítménye.
tagú ifibrigád, amelynek nőtagjai is vaunak a múlt héten normáját csupán 93 százalékra teljesítette. A békém üszakon eredményük íplü\'multa több idősebb szakmunkásét is. 119 százalékos átlaggal mutatták meg. hogv biztosan számíthat rájuk a béketábor.
A vertikális üzemben n, legnagyobb teUcaitmónyt az egyébként Is legmagasabb eredményeket elérő kovácsok érték el. A 11-tagu kovácsbri- gád. amc\'ynek vezetője. Tlcg- ler István nz elmúlt héten 141 százalékos átlagot ért pl. A békcmüsznkon ezt az eredményüket több mint 40 százalékkal múlva fc\'ül 192.5 százalékos teljesítményt értek el.
A lakatos és kovácsüzem dolgozói békémflszakukon bar- cos kiállásukat bizonyították a béke mellett Tegyen meg mindenj a vál\'alnt vezetősége, hogy eredményeiket tovább tudják fokozni, nyújtsanak még nagyobb támogatást a békeműj-zak tapasztalatait felhasználva a dolgozók további békeharcához.
A varsói Békevótág:konsress2us magyar küldötteinek egyjk csoportja: Csikesz Józsefné gyón munkásnő. Barcs Sándor, az MTI vezérigazgatója, Mikóczy és Máthé kanonokok.
Békenagygyülés lesz vasárnap Nagykanizsán
Előadó: Caikcsz Jószefné, a magyar békeküldöttség
tagja
Varsóban a világ haladó népei. a dolgozók százmilliói kül. dötteíkon keresztül hitet tettek arról, hogy a béke ügyét mindannyiunk legszentebb ügyének tekintik, s ezért készek bármikor bármilyen eszközzel küzdeni. A varsói béko kongresszus határozatai uj harcra mozgósítják & népe- kcti amelyek fokozottabb elszántsággal. s az eddiginél is nag^jpbb lelkesedéssel harcolnak a békéért, nmi értelmet ad az életnek, ami lehetőséget ad arra. hogy az ember uj&t, szebbet teremtsen, alkosson; hogy az ember megváltoztassa a világ képét.
A Béke Hívd II. Világkon- gresszusának határozatai nyomán a zalai dolgozók is fokozzák békeharcukat, s lc\'kea hangulatú békegy üléseken
tesznek hitet arról, hogy szilárd egységben állnak őrt a jugoszláv határ mentán, szem. től-szcmbcn a fasiszta Tito bandájával, amely kiéhezett
fenevüd módjára lcsi. várja az alkalmat, hogy békében építő népünkre rontson.
A Világkongresszus magyar küldöttel eljönnek a zalai dől- gozók közé U és beszámolnak arról, mit végeztek Varsóban, Tegnap Zalaegerszegen forró hangulatú békcnagygyü\'és ke. rétében Ismertette Barcs Sán. dór a varsói határozatokat, s a megycszékholy dolgozói egy emberként bizonyították: n Világkongresszus határozatai szellemében harcolnak tovább a békéért.
Holnap Nagykanizsa dolgo. zól gyűlnek össze. A szakszervezeti székházban délután fél 4 kor tartandó békenagygyűlé- sen Csikesz József né országgyűlési képviselő, a magyar békeküldöttség tagja mond beszédet amc’yben beszámol arról, milyen munkát végeztek Varsóban a magyar nép által megválasztott küMöttek, s Is- mprteti a béke védelmében előttünk álló feladatokat.
Most már folyunk a íöldmiivesszöveíkczcüiiiliben!
Osztályharcos vezetőségválasztó gyűlés volt IS\'agyradan
Múlt hefi átlagtel j esi t* menyként ez a brigád csupán 54 százalékot nfutatott íeL azaz alig teljesítette féjig a normát. A béke- műszakon nagy lelkesedéssel, fárad hatatlu^1 munkával. a hiánytalan anyagellátás segítségével a brigád bebizonyította 105 százalékos tcJjeMtményé- vel, hogy a múlt hét teljesítménye csak pillanatnyi megtorpanást Jelentett.
Szobocsány Lajos 5-tagu brigádja a békemüszakon 135 százalékot ért cL múlt heti átlagút 1 százalékkul múlva fölül, Mikó Ferenc 5-tagu brigádja 133 százalékot teljesített uz é’öző hót H4 százaié- kos átlagával szemben.
A vertikális üzem lfjumun. kásái is nagyon ki tettek masukért, Az idősebb szakmunkások örömmel és szeretettel figyelték milyen lelkesen dolgoznak és meggyőződtek róla. hogy jó lakatosutánpótlás fej- ődik ezekből a fiatalokból, akiknek egy része tanu’ó, más. része átképzős. Az ifjúbb Tan- czenberger Lajos Vezette 11-
Lega\'úbb kétszázan ülnek most együtt itt a földműves- szövetkezeti közgyűlés-teremben- Pedig még csak egy fél. Sra múlva kezdődik a gyűlés, !e‘ már nincs egy üres szék sem a nagyteremben. Az ajtón pedig egyre többen és többen •önnek be az ünneplőbe öltözött nagyradai dolgozó pa rasztok, paraszt asszony ok. fiatalok.
— Nagy nap lesz itt ma — mondja éppen itt az ajtónál Németh Fcrencné, Újvári István felügyclőbizottsúgi tag. u ak.
— Az bizony — erősiti meg Szabó Albert 13 holdas közép- paraszt. — Szó ami szó, nem ugv mennek itt a dolgok, hogy abból hz látszanék meg: ez a füldmvívosszövetkezet a mi érdekünket képviseli.
Sorra Jönnek elő a hibák
Hűl igen. Leváltják a régi vezotósógot és újat választanak a dolgozó parasztok, arne. lyik majd joubnn viszi az ügyeket- Ezért jöttek ide. de vigvázni kőik legyen óbor u tagság, mert ott hátul egy-két \\üszkös közbekiáltás már arru figyelmeztet, hogy itt vannak g kulákolc is. megjelent nz el- enség is. hogy megzavarja n közgyűlést Az osztályharc fo- lyik a teremben is.
Szombat 1950. dec. 9.
Megkezdődik a közgyűlés. Kovács Ferenc, a SzövOSz megyei titkárságának kiküldötte beszámolója után Nagy Béla ügyvezető emelkedik szólásra. A várakozás moraja tér jed szét a teremben. Egyro izzóbb a hangulat. Sorra jön. nek elő a hibák.
Bizony a régi vezetőség nem vitte az ügyeket úgy. aliogy kellett volna- Németh Lajos termelési felelős hanyag munkát végzett. Allamollenes cselekedete miatt mrgknpja u méltó büntetést. Mukics Jó xsef basán kódú. hanyag, a nép vagyonát hűtlenül kezelő scmmilTassna ember volt.
Megfeledkeztek az ellenzésről
— Persze, mert cl feledkeztek, hogy ellenség is vau a világon — súgta oda szomszédjának Szabom\'*, — Pedig ott voltok a soraink között Pap Oá. bor, meg Mukics képében. Az ügyvezető tovább beszé1: — A népi ellenőrién is hiányos volt. A vezetőségi tagokat, mint Csizmadia Jánost és még főné hányat, a vezetőségi érte. kezleteken sem lehetett ott találni.
Közben megkezdődnek » hoz- \'ászAlások.
—¦ En csak annyit mondok, emberek — mondja löbbek között Tulok Dezső —. idojo már, hogy uj vezetőségről gondoskodjunk. Az ilyen Németh La. iosok. meg Mukics Józsefek csak szégyent hoznak a fe-
jünkre, meg a szövetkezetünkre. Lemaradtunk a begyűjtéssel is... A szerződéskötésekkel sehogy sem állunk, kivéve a tavaszi növény féléket.
Sokkal erősebbek lettünk
Többen arról beszélnek, hogv nem huzzák az állam pénzét, keU a beruházásokra. — A saját lábunkra állunk. A részjegyeket 10 forintról 50 forint, ra emeljük. így válik egyre inkább; sajátunkká ez a föld- müvesssővetkezet. -
Még versenyre is kelnek egymással, hogy ki fizeti bo hamarabb a felemelt részjegyeket.
L» egyre jelentkeznek a föl. szólalók. Sorra mondják el problémáikat. A szövetkezeti demokrácia igazi pé\'dája ez a közgyűlés- A kulákok és az ellenség ügynökei, mivel látják, hogy nem tudják megzavarni n közgyűlést., mert rögtön megszégyenítik őket n dolgozók. hosszú orrokkal távoznak. •Tó későre jnr nz idő. amikor felolvassák a vezetőségbe jfl. v-Hsoltak neveit Ott nz igazgatósági tagok közt fíokor Károly. CsOnge János, de a 1<* holdas Kovács Lajos közép* iaraszt is.
UJ vezetőségei választolt a ungyrndai JöUlmüvesszövet- kezet tagsága és ahogy Paizs. no mondta: érzik, hogy sokkal erősebbek lettek, mert a dolgozók legjobbjai kerültek az élre-
„NEM MEGYEK EL INNEN SOHA!"
Sztálin és az i<ruzság mellettünk van!
— üzenik az alsórafki fiatalok az elnyomott jugoszláv dolgozóknak
Xt-MHEG GOKLOVKAPAN
a
,K\'Utvcomolec* bánya Komízo mól bizottságihoz bejött egy fiául legény és Scscrbakov komízo- nu>l-szervezőhöz fordulva, Így
máit;
— Elhatároztam, hogy végérvé. nyesen Itt fogok letelepedni. Ide* liivom- hozzátartozóimat is...
. Ez- Ribatyenko volt, a villany- vasút egyik legjobb, fiatal gépésze. Alig néhány hónappal ezelőtt érkezett ide egy hozzá ha- .sünié falusi fiatalokból álló csoporttal. Scscrbakov már az első napon megkérdezte tőle:
— Végleg hozzánk?
— Majd meglátom — válaszolt kitérően Ribatyenko.
— Rihatyenkó még nem Ismerte a bányát* aanal; hagyományait. Egy alkalommal meghívták öt a klubba, akkor, amikor a bányi veteránjai is ott voltak. Az .őre gek* beszélgettek a bánya történetéről. Elmondták, hogy a bányát még a Nagy Októberi Szó- cl a! ;sta Forradalom előtt alapítót- tákte Altkor még .Mária\'-bányán.-k hívtuk és igen kevés szenet adott. A sztálini ötéves tervek éveiben a bánya fdett a komszomolbták vaSotédt védnökséget. Az ország minden] részéből Jöttek ieje a fia. lal munkások. UJ tárnákat nyitónak. A bánya körül egész kis város nőtt ki. melyet aztán Kom- s/omolszknak neveztek é* n bú* nyi is uJ nevet kapott: .Kortvzo- molec*-nek keresztelték el.
Az öreg bányászok elbeszélései mily benyomást tettek Ribatyen- k«>a és tártaira.
néhány nap múlva
a fia.
tolókat közös szállásukon tekintő. lyes bányászok látogatták meg. Jofim Ivanovics Filatov éa Iván Rorl-eovics Szatar.in. Ribatyenkó már hallott Iván ¦ BüiixovicsróL. Amikor a háború idején ‘a tapasz, tait bányászok & frontra mentek, a fejtési szinten a serdülök ma radtak vissza. Szótan In szeretet* tel fogadta, megtanította őket a szerszámokkal bánni, ácsolni én szenet fejteni. Az ö fejtési szint, jón dolgozó ifjúsági brigád voil a legjobb a Don-medencében. Ez alkalommal sokáig elbeszélgetett az iíjakkal a két bányász. Riba tyenkó előtt kirajzolódott a szovjet bányászok alakja, akik lelkűk mélyéből fakadó odaadással viseltetnek munkájuk iránt, akik saját bányájuk gazdái.
Eljöttek a közös szállásra más tekintélyes bányászok is és beszéltek magukról, társaikról az ismert donyeci bányászokról.
Azután a fiatal bányászok egymásután kezdtek átköltözni az öreg bányászok szállásaira.
Egyszer a Komszomol-titkár be. Jelentett*, hogy elmennek Szvja togorszkba. a bányászati gyógyintézetbe látogatóba. Több mint 50 fiatal bányász indult gépkocsin az üdülőotthonba. Városok melleit robogtak cl. aztán sürü fenyő- erdők között az északi Donycc festői partja mellett az ifjak meglát, tak egy szép épületei.
. — Itt- üdülnek a mi bányá- ezaink. Ez a bányászok üdülője.
Ez 3 kirándulás rpély nyomot hagyott Ribatyenkó emlékezetében. Mind erősebb és erősebb szá lak fűzték a bányához és társaival együtt mindinkább megtanul- ta <értékclnl és becjülal n bányá. azok dicső munkáját. .Nem! nem megyek én el innen sehová sem!* — mondta magában RtbaU-cnkó és ugyanezt mondta o többi újonc is Kevesek elhatározták, hogy Jtíchlvták caaléljukat p» a Don me. denrébe.
A JCOMSZOMOEF.Cr
bányában
az újoncokkal való Jól átgondolt bénáim ód példája szélesen elterjedt a Don-modeaco többi bányájában is. A Komszomol-szerveze- ¦ok ma már majdnem mindenütt találkozókat hoztak létre az u) és fiz öreg bányászok között. A ne- ve\'őmunkába tekintélyes bányá- szokat, értelmiségieket vonnak be. le.
A maéoejevfeai Ordzsonlkldaérő)
elnevezett bánya ílntal<vágu nagy érdeklődéssel hallgatta Vaszillj ív* novtes Prokopovnak a Szocialista Munka —Hősének elbeszéléseit Nemrégiben a Komszomol-bizott,- ság elhatározta, megmutatja a fiatal bányászoknak, hová kerül a bányából kitermelt szén. Kirándu lást jzerveztek a Klrovról cinévé, zett kohóüzembc. A bányászok megláthatták. hogy miként olvasztják meg a szón segítségével a fémeket, miként hozzák mozgásba a gépeket >
AZ ÚJONCOK
nevelésében részt- vesznek az irók. a művő/zek és tudósok Is.
A Sztálinét kerület könyv- és íolyórratkladóia .A fiatal munkás könyvtára* elnevezéssel brossurn- foro/atot adott ki. A brossurák az
l»mcri bányászukról, újítókról é» j fasiszta rablók által .lerombolt isnyük újjáépítéséről szólnak.
A fiatal bányászok előadásokat hallgathatnak « vidék múltjáról, természeti kincseiről. A bányász- ifjúság érdeklődéisel hallgatja a .Időéin és Sztálin a Don-mcdeacé ről*, .A jógi és az uj Don-mcdcn- ee*. .A Don medence, mint a Sztshánov-mozgalom szülőföldje*. .A Párt és a kormány gondosko dása a bányászokról* clmü előadásokat,
-. A fiatal bányászok iránt meg- "nyilvánuló gondoskodás. s/crete*. az újoncoknak az öreg bányászok kai való találkozásai, a Doo-me- dcncéiől és általában a bányák ról szó\'ő előadások és beszélgetések bclenevelik ez ifjúságba a bá- nyászvidék iránti, a bányájuk és a munkájuk iránti szeretetek
Mi, az alsórajkl DlSzszcrvezel fiataljai szorgalmasan látogattuk a Szabad Föld Téli Estéket. Minden előadáson ott vagyunk, meri minden esetben sok hasznos dolgot tanult,álunk mind politikailag, mind mezőgazdasági vonalon.
Amikor a „Tito, a jugoszláv nép hóhéra*• című előadási végighallgattuk, sokszor ökölbeszorull a kezünk. Felforrt bennünk a düh annak hallatára, hogy az aljas Tito, az imperialisták hü kiszolgálója milyen kegyetlen elnyomót alatt tartja Jugoszlávia becsületes dolgozói!. -Ak{ szót mer emelni p béke és a rzabadscC érdekében, könyör_ telenül börtönbe ve\'lk. Az igaz hazafiak, a kommunisták ezrei sínylődnek Tito börtöneiben. Eladták az országot a háborús agresszorok- nak csengő aranyért Tito bandiiái.
A Halálokai? Kényszermunkába hurcolják és Tito fegyveres pribékjei .hajtják őket a munkába. Éheznek, szenvednek, de jövőjük nem
Pózvún hz elmúlt hetekben u mélyszántás, u termelési szerződéskötés és n begyűjtő, sok üteme jó iramot vett, A mélyszántással jelenleg 97 százalékra áll n község és egykét mi]) kérdése, hogy befejezzék. A tukuruiúu>-gnbona; begyűjtési jó felvilágosító ímnkúvul 207 százalékra emel. ték. Gyors irauün vett uz ola- 1 ősnövények szerződéskötése is. amelyet igazol u 98 százalékos eredmény- Szénából, kukoricából viszont számottevő a lemaradás.
Pózvh község jól indult, hogy behozza lemaradását, azonban az elmúlt napokban ezek az eredmények nem változtak. ‘
Hát itt a hiba!
— Hetenként kétszer tar. tünk népnevelő értekezletet. Itt beszéljük meg a további feladatokat és egyben a népnevelők beszámolnak munkájukról. Itt jöttek aztán ki a hiányosságok is, — mondja Pénzes Rozália elvtársnő, tanácselnök. — Kiderült, hogy a népnevelők ineghátróltak a feladatoktól és maguk is azon a véleményen vannak, hogy a községnek az előirányzata magas, mert sok külbirtokos van. ü«"» néz ki az egész dolog, ho~v- ha le is látogatják a dől. gozókat nem nagyon végeznek eredményes munkát- Ahelyett hogy felvilágosító.,munkájukat végeznék, elfogadják a különböző kifogásokat
Itt van hűt a hiba. Ez az
A napokban fejeződött be Mlkosdpusztún a mezőgazda- sápi vandortanfolyam, ome- Vet a község dolgozói nagy érdeklődéssel hallgattak végig minden este á zsúfolásig meg- \'öltött helyiségben. A tanfolyam Ideje alatt a hallgatók hozzászólásaikkal bővítették VI az értékes szakmai c\'őa/lást.
Mondhatom: sok újat és ér- tókcsct, tanultunk, amelyekről eddig nem volt alkalmunk tu. domást szerezni. Megismerhet- i’.ük a Szovjetunió fejlett mezőgazdaságát és azt. hogy mf- ’yen munkát kell végeznénk, ha jó termést akarunk betakarítani.
. A záróvizsgán a kö-ség ut.
\'Örő csapata vidám műsorral *zórakoztatott cl bennünket Ünekszeímaikkal, szavalataikkal és táncaikkal tették ünne. peluesebbé a záróvizsgát•
Mi. mikosdpusztai dolgozó
reménytelen, mert szabadságharcukban mellettük áll a halaimat Szovjetunió, a népek barátja ét körülöttük mindjobban erősödnek a dolgozó nép államat. Virrad már az elnyomott jugoszláv dolgozók számára a szabadság napja.
Mi, alsórajkl fiatalok is jó mun. hónkkal harcolunk a békéért, a népek szabadságáért, építjük boldog, békés jövőnket és üzenjük a Jugoszláviában sínylődő fiataloknak és dolgozóknak hogy velük vagyunk és minden erőnkkel támogatjuk a szabadságukért folyó harcukat. Legyenek erősek is megin- gathalallanok nehéz harcukban, bízzanak a szovjet nép hatalmas erejében és Sztálin elvlársban, aki értünk, dolgozókért minden áldozatra hajlandó, bízzanak, mert az 6 oldalukon van az igazság, az pedig győzni fog!
ee-v-ik főok a a visszaesésnek. Ezért állt meg a szénabegyilj- tés is. De a legnagyobb a le. maradás a zöldségfélék szer. ződéskötésénél-, umely alig ’rto el á lü százalékot.
Erről beszél Bcezc Vince, a lanúcs titkára. — Azért ilyen •’—utru a* eredményünk, mert s népnevelők ebből a munkából még egyáltalán nem vették ki a részüket- De hát nehéz dolog o/- Igen kavicsos er_ re felé kérem u föld. — így vélekedik ö maga is.
Minden a jó felvilágosító munkán múlik!
- Ez az állítás is helytelen. Ez is az ellenség hangja, mert a községben van Ruzsák Jó. zsef kisparaszt aki 3 hold földjén évröl-cvro zöldségféléi kot tennél s őzt behordja az \'gerszegi piaera. Ebből rendesen meg tud élni. pedig hát az 6 földje sem „jobb a többinél”. A népnevelők sem na. gyón hajlandók zöldségfélékre termelési szerződést kötni- Hiányzik a példamutatás és a jó felvilágosító munka.
Ezen a véleményen van Pénzes elvtársnő is. Húr át is beszélte a dolgokat Roros Pa1 elvtárs párttitkárral. Népnevelőértekezletet hívnak össze, hogy a hibákat kiküszöböljék, :rányt adjanak a felvilágosító munkának, visszaverjék ár- ellenség alattomos támadását, jó felvilágosító munkával tel. jesitsék a nép állama iránti kötelezettségeiket
parasztok, megyei lapunkon keresztül mondunk hálás köszönetét Pártunknak, kormány.álunknak. hogy ilyen értéket előadásokkal.segítette előbbre további munkánkat, amellyel szabad életünket, békénket. védjük. Köszönetét mondunk Kulcsár Lajos és Czdman Jenő előadóknak is, hogy minket olyan-sok mln- ’enre megtanítottak c rövid ’dű alatt.
Kívánom, hogy ezeket az ríöadósokat mindenhol olyan ríker koronázza, mint Mikosd- nuszldn. A menye dolgozó pa- rasztjai az ott tanultakat hasz.
.idlják fel a gyakorlatban a -•••nr haza. a dolgozó nép és a béke megvédésének érdeké- ben.
A tanfolyam hallgatóinalt nevében:
BÖRÖCZ ISTVÁN
Ifjak a széncsatában
A m aíry- r Úja!: is kiveszik részüket a szón csatából. Két ifjú biayászunk a UA;i bányaviUck egyik tárnájában, munka közben.
Megünnepeljük Bem József halálának 100 éves évfordulóját
A minisztertanács ülése
A minisztertanács Dobi Ist. van elnökletével pénteken dél előtt ülést-tartott.
A népművelési minisztérium előterjesztésére a miniszterta- nács_elhatározt.a» hogy’ Ilem Józsefnek a 48-as szabadságharc hős tábornokának halála 100. évfordulója alkalmával lei-ember 10-én, vasárnap a budapesti Bcm-szobornúl ko- <zoruzási ünnepséget rendez.
A minisztertanács az Orszá. go* Tervhivatal elnökének olőto’-jesztésére a város és kü/>égrondo&ésről fogadott cl
LENGYELORSZÁG.
Húsz traktort szerel havonta Tarkowszki élmunkŰH. A „ Mezőgazdasági Műszaki S/oIgálut egyik szerelője Tar. kowszki élmunkás, jelentős munkosikcrckct ért c!. Az év elejétől november 16-ig száz traktorba szerc’t motort és ezzel máris két év normáját teljesítette. Tarkowszki jelen leg havonta 15 traktormotort szerel és ez 300 száza’ékos tervteUesitésnek felel meg. A klwáló éhnnnkAa kötelezettséget vállalt és versenyre hívott
ki minden lengyel Irakformo- tor-szerclőt havi 20 motor szc- relésérc.
SZÉL, CSAPADÉK
Várható időjárás: Változó felhőzet, többhelyen reggeli köd, eső, főleg az ország déli \'¦« nyugati felében. Mólókéit, holnap helyenként megélénküli, délkeleti, déli szél- Gyenge éjszakai fagy az északkeleti megyékben meg lehet.
törvényerejű rendelettervezetet-
A földművelésügyi miniszter olőterjesztéséro a minisztertanács roudeletet fogadott el az ipari munkások, bányászok és közlekedési alkalma- •oltak ingatlanainak az állam részére történő fclajánlá. áról. A rendelet az ingutlnu- felajűulás esetén n felajánlók i\'széro jelentős kedvezménye. ;ot biztosit. .
A minisztertanács jóváhagyj la az 1951. évro szóló magyur finn úrucHcreforgnlmi egyez, mónyt.
KOVÁCS ELEK DISz-szervczct tajjia.
A jobb népnevelőmunka nyomán megjavul a begyűjtés Pózván
Köszönjük a sok hasznos útmutatást...
02.65? forint- értékű munkafelajánlást fettek Sztálin elvtárs születésnapiára a lovászi üzemek dolgozói
Az Olajküipont lovászi iizó- írében ha’.íilmHs lelkesedéssel kapcsolódtak be a iloljjó/.ók sbba a niuülísfelajúnlási moz. pa’omba, amely megyénk minijén fizetnénk dojf^zójút mopr- mp/arattn, begy\'\' a báketáfíor. ( •vjenek * fokozásával, a béke. harc sikereinek szaporításával ünnepeljék a nagy Sztálin születésnapját. Különös súlya van a béketábor erősítésének, a munka frontján elért uiin- i!c-u győzelemnek itt a lovászi üzemben, ameíy a határ tő- szomszédságában dolgozik, mely elválasztja országunkat a legalj;u.abb ellenségtől, az imperialisták dühödt kutyájáét!. a háborús tervet forraló Titö-bandától.
Az üzemek dolgozói 302-659 forint értékű felajánlást tét. t<-k Sztálin elvtárs születésnap jóra, A fizikai dolgozók ebből az összegből 2491A1 forint. értékű munkafelajánlást vállaltak és. múnkafelajánlá- <uk teljesítéséhez is azonnal Lezzákczdtek.
A legújabb értékelés szerint már eddis "1 360 forint értékű nj.unkaiela,Uniá!,t teljesítették a dolgozók és egyre fokozódik a verseny a további vállalások teljesítéséért.
Piánder István ifi motorszerelő vállalását már most 10 — •>» százalékkal íiiu\'ja felül, rendszeresen J17—13U százalékos napi leljcíitményekct cr el.
A fúrási üzemrész dolgozói, nkik november végére 117,3 százalékra múlták már feUU évi -ten ükét, szinten jelentő*
felajánlásokat tettek. Az egyik furógaruitura dolgozói saját garnitúrájukat romaokból, használt darabokból állitotlák össze, garnitúrájuk felállilá. sát és kutjuknak 500 méterre való. lefurását vállalták Sztú- lin\'elvUVrs - születésnapjára. A toronyácsok az ő felajánlásukhoz csatlakozva vállalták, hogy az uj furógarniturával megszaporodott garnitnra- mennyiséget 1* eddigi 22-os
létszámmal látják el. holott ennyi furógarnitura ellátása, áthelyezése, felállítása az eddigi gyakorlat szerint 38 ember munkáját igényelte- Ezzel a felajánlással évi 120 ezer forintot takarítanak meg.
Molnár János csőszerelőcsoportja vállalta, hogy havi tervelőirányzatát december 28-ra teljesiti, Stampf -Pál csőszerelőcsoportja 2 nappal előbb fejezi be évi tervét. Ma- roH\'öl/rvi\' Pál csőszerelőbrigádja
i»cdig két és fel nappal előbb fejezi be évi tervét.
Varon Lajos toronyazerelő- (ísoportja elhatározta, hogy tervében szereplő két kút felszerelését és egy kút leszerelő, sót december 20.ig befejezi, öt nappal az előirt határidő előtt. 13 nap alatt Ezzel a felajánlással 12 ezer forint értéket takarítanak meg munkanapban. üzemanyagban.
A szállítás dolgozói elhatározták, hogy 2 százalékkal csökkentik az 1950. évi első negyedévhez viszonyítva:? az üzemköltségeké t.
A dolgozók felajánlásai bizonyítják azt a szere te tét és megbecsülést, amit a lovászi üzemek- dolgozói Sztálin elv. társ iránt éreznek Ó6 sikeres munkájuk a legszebb születés- napi ajándékot jelenti majd Sztálin elvtársnak, mert országunk és az egész békefront erősödik velük.
Szobrot emelnek Szlálin elvtársnak a lovászi dolgozók
A lovászi olajmunkások. \'az ifjúmunkások és az MNDSz asszopyok kezdeményezésére a telep legszebb helyén, a Kul- turház előtti parkban szobrot emelnek népünk nagy barátjának. a béketábor bölcs vezérének, Sztálin elvtársnnk- Az emlékmű alapzatának és hat méter magas oszlopának elkészítését az üzem építési eső. porija vállalta. Az oszlop közepén, kiugró alapzaton helye.
zik el Sztálin elvtárs mellszobrát. Kisfaludy Stróbl Zsigmond alkotását- A hat méter magas oszlop egyik oldalán a szovjet a másik oldalán a magyar címert, középen pedig a Párt jelvényét helyezik cl. Az emlékművet, amelyen már nagy lendületié! dolgozik lásizxok István építési eső. portja. decotn!*cr 21-én. Sztálin elvtárs születésnapján avat. jak fel.
Gyarapodik, erősödik az egerszegi ísz — de ki kell küszöbölnie a hibákat
Jobb 558 35 5?.\\iŰÍ
a vexctoslgrvtfIsisztA
(u^üléi^eEibe/
- Merre találjuk az elnököt? kórde zt fik, amikor be ka ma- dilink a sáros útról a zála- crszegl „Dicsőség Sztáliniink’* : épületei közé. —- A bognár* Jhclybcn vsn; — adta meg a laszi egyik szövetkezeti tag. — Kán elindult unk. Cipónk dia tál- isakat cuppa-nt a feneketlen rban, de árért csak megérkezik. Vargyai Antal elviárs, a lycttcs eínöüc deszkákat gya- It. — Az épüli melegágyhoz szilem őkel — mondta v köz. n a gyalu sziszegő hangot hall- Iva maria a dzszká*. — Az él fe tanfolyamon van — adta sg a felvilágosítást —, de ami- szükségük Van, azt talán én ideg tudom mondani.
Ax ablakon at láttuk, hogy né- ay ember valamit válogat egy dmarakás mögött, Vargyai elv- rs erről is tájékoztatott bennkel: — A sárgarépa bizony thadni kezdett. At keli válo- ínuqk. Trágyáznunk is keHe- — folytatta —> de ilyen idő- n lehetetlenség. Olyan puha a íd. hogy ncmTéhefrámfnnl. — dán arra a kérdésünkre, mi zárszámadás eredménye, bi- nvtalanul mondjar — Körűibe- 2? forint esik egy munkaegy- re. Ámbár nem tudjuk\'bizto- flR.Tt a jóváhagyásra bekül- tt iratok még nem jöttek visz. ».
Szilárdítsák meg n luuukufcgyelmct!
l/ujor Jutván, aki az elébh Jött műhelybe, klcgé&zitétképpui ;**dfüzl: — Lehet, hogy maga. W» les:, tle a: első én illán e: Kép eredmény. Jövőre már tfaann máskép állunk. Persze a* uRy. lm a tsz dolgozói nőm varoxnl járnak, hanem becsű- ll‘I hozzáfogunk a munkához. Amint JuMiun u dolgok mélyé*
, ickintflnk, fúrna kép tárul » « Uz életéből. 070 hold hljflk na, a tafoíí **áma pt* « lld, aionbim a irrmílítzfl- övetkcífrtné) mór* j« mindSs:-
sze néhdnyan dolgoznak. A töb. biok inkább fuvaroznak.,, Exek- után nem nehéz eldönteni, hogy itt bizony hibák vannak. Például olyasmi \' is előfordult — mondja az elnökhelyettes —, ami. kor az egyik tagot hívták egy nagyobb szállítás alkalmával, névszerint Csöngefi Pétert, azaz* mondta: ha külön megfizetik neki a fuvart, akkor szíveset, eljön. Tehát még ilyen ts előfordul a termelőszövetkezet törfé- ne\'ében.
Az üzemi pártszervezetnek komolyan hozzá kell látnia, hogy megszervezze a munkát, mert komoly következményeket von maga "után ez a nagyfokú lazaság, ami itt a munkához való viszonyban mutatkozik!
Ezu\'-án az állattenyésztés fejlesztéséről szóló minisztertanácsi határozatra tereljük a szót. Valamit tudnak róla, de nőm sokat.
Minden terv annyit ér — amennyit abból megvalósítunk
» Vargyai Antal elmondja, hogy a sertésíiaztatóra eredeki\'eg 28 ezer forint kölcsönt kaptak, most ezt felemelték 60 ezer ío- rintra: meg is kezdenék nz építkezést, de nincs munkaerő. Pedig « Biztatóban 52 anyaállatot akarnak elhelyezni, mert ők a minisztertanács határozata szerint járnak cl. L\'j istállót is építenek. Törzstenvészclük fesz. Előirányzatuk: 51 darab tehén. Jelenlegi állatállományuk, lovakkal együtt ikl darab.
- A mlnlitztcrlanács határozatá- b.in sző van « növény termelésről Is. Hogyan áll az előirányzatuk n niá50dnóvénv<*krp? — -10 hold csMlumádérn, ’.’o hold muharul és ugyuncssk 20 hold költőre szól n tervünk — mondja Vargyai Antal elvtárs és hoz- ftoid: — Hajdinát la votntak, de a: nálunk nem Igen yikmntlt még eddig. _ Pénzben mindim-
pc megvan az előirányzatunk. Nem ltsz fennakadás, a munkát pedig megszervezzük! Meg bibi zor.y!
Komoly scjiilscjtrc van itt szükség
— Az állatok egészségére is nagy gondot fordítunk. — Ez! Major István mondta, aki aztán pontosan beszámol az oltásokról és a beteg állatok elkülönítéséről, de a végén mégis csak bujnakj elő hibák. Orbán bácsi, az állat-\' tenyésztési felelős nan úgy Intézi a dolgát, mint ahogy keKene. Ncksrcsden is hk tehenet fejnek de„. a tejhozam mindkét helyen gyenge. Most a takarmányozással próbálják javítani.
A jövő esztendőben 13 hold földön kertészetet létesítenek, amelyet öntözéssel művelnek. A kertészetnek 54 dolgozóra lesz szüksége!
A „Dicsőség Sztálinnak*\' tsz- nél hibáfc vannak, de nyitva áll előttük a jövő, a fejlődés útja. Jó vezetéssel, a munkafegyelem megszilárdításával érhetik ezt el csupán!
Ennek tcrmclőszÖTOttkezetnck az ügyét a legsürgősebben vizsgálja meg a megyei tanács mezőgazdasági osztálya, adja meg a dolgozók számára a szükséges támogatást, a hibákat pedig gyökerestől operálják ki, mórt itl bizony van belőlük Igen bőven! Nem szabad egy kezdő és Jó Irányban Indult termelőszövetk*. zvtet így magára hagyni.
Olvasd
és terjeszd
A DISz Központi Vezetősége határozat* értelmében ezekben a napokban ő*»ze» DISz akipszervczc- teink vezct&ségválasztó taggyűléseket taranak. Az eddig Nagykanizsán és a kanizsai járásban megrendezett vezetőségválasztások kiválóan kihangsúlyozzák: mennyire helyénvaló volt Pártunk Szervező Bízót,siga határozatának megállt*. pitása, amely
a DlSj^ál.’pvető gye*i|ce*ége- kcn( mutatott rá arra. hogy a DISz szervezetileg nem s,zi lárdult meg. az aiaps*tcrvczc- tek gyengék.
De különösen bizonvitiák mennyire szükség volt az úí^ezetöségvá- lasztisokra. mert az alapszervezeti vezetőségek gyengék, hiányosak, összetételük nem megfelelő, nem irányítói szervezetük munkájának, életének.
A Gépjavító Vállalat üzemi DISz-szervczetének sikeres vezetőségválasztó taggyűlése után akarták megrendezni a város két legnagyobb üzeme, a Magasépítési V és a Vasút-DISz nlapszervezetcí- nek vezeiősegválasztását. Mindkét esetben határozatképtelenség miatt elbalaszlották a vczcftségvslusz- tást. Bebizonyosodott, hogy az alapszervezeti vezetőségek nem fektettek kellő súlyt a vezetőségválasz: ás politikai előkészítésére,
nem magyarázták meg a fhta toknak a vc7ctö*égválasz1á.s szükségcs>rgct. jelentőséget a . további munka, az Ifjúság békeharcának sikere wempont- Jábol, r*upán m«*ehanlku*an, u vezetőség választás Időpontjának Ismertetésére szorítkoztak.
de még ebben sem végesek tökéletes munkát. A vasúton például Horváth László titkár elmondta u tagoknak, akikkel találkozott, hogy lesz verctölégválaszláa ekkor *s ekkor, körőzvényt küldtek minden ifiúmunkásho*. orrelvbcn leírták, hogy „e»’o bét órakor vezető, ségválaszló taggyűlés lesz. Megjelenés kötelező\'*, de senkivel sem ismcrtc\'ték, hogy rr.i is a vezető- ségválaaztás lényege, miért fontos, hogy ezen a nagy horderejű taggyűlésen
minden ifjúmunkás ot legyen. így történt aztán, hogy a szervezet 130 tagjából 94 hiányzott, nagy része a forgalomtól. Ennél a szervezetnél különben is nagyon gyenge lábon áll a tudatosító munka. Horváth László például azt mondta: — „Gerencsér CMó i* ifjúgárdista**. Gerencsér Otló vt- rzont ezt mondja: — Azt sem tudom. mi az Hiú Gárda. Egy másik elvtársnő, hasonlóképpen vélekedett
A Magasépítési Vállalatnál a te gok egv részét nem b értesítettek. a pártszervezet viszotot a ..jól fog ez menni" álláspontjára helyezkedett és a DISz vezetőségvá- lasrtásra pontosan annyian . jöttek " össze, mint ennél a vállalatnál a cépncvclöértckczletrc is szoktak.
Hibát követett cl a városi DlSz-bizoltsás |s. nraeJy nem jelölt ki felelősöket az alap- - szervezetek vczcicsésrválasz- tásjbnak clSkcszUősére és az alapszervezetek nem Jelöllek ki felelősöket üzemrészcnkLnt a jó előkészítés megoldására.
A nagykanizsai járásban is igen csökkent sikerrel folynak a vezc- töségválasziások. A palini és orosztonyi gépállomásokon elmaradt a vczetöségválasztás.
A palini gépállomás vezetősége nem engedte megtartani, arra hivatkozva, „hogy a gépállomás elmaradt u tcrvtcljetitekben, ez a gyülca a íervtel- JcMtést hátráltatja.- Ez az álláspont alapvetően h«lyte« len és arra muta*. bogv n gépállomás vezetői lebecsülik a D!Sz- szervezet jelentőségét, saját ifjúmunkásaikat.
A falusi pártszervezeteknek sokkal több támogatást kell nyújtaniuk k DISz\'szervczeU\'knvk, hogy H további vezet<Wgválasz.lé»ok sí* keresebbek legyenek. A kanizsai városi DtSz-b\'zoUság már pótolta eddigi hiányosságait és jobb szervezéssel segíti elö a további veze- tősvSfválaaz.ások sikerét. Az alap* szervezetek vezetősége pedig okuljon, az eddigi hibákból, szívós fel- világosító munkával tudatosítsa a vezetöségválasztások miértjét, lényegét, jelentőségét.
Egy DISz vezetöségválaszfó taggyűlés — amiről nem kell példát venni
A baroakpusztai állami gazdaság üzemi DISz-szervezete „felkészült” a vezetőségválasztásra. Az első benyomás legalább is ezt mutatta, hiszen a 45 DÍSz-tag közül csak keíten nem jelentek meg a vézetöségválasztó taggyűlésen. A gyűlés lefolyása azonban, egész más képet adott. A hiányos előkészítés először is a komolytalanság képében mutatkozott meg. Ennek elindítója Kardos Kálmán üzemvezető- helyettes volt, akit a gyűlés elnökévé választottak.
Az elnöklését azzal kezdte, hogy hóna alá vévé egy széket, egy viccet kezdett mesélni, amelyet harsány nevetéssel és kőzbeszólások- kal fogadtak a fiatalok.
Kist Irén, a DlSz-szcrvczet titkára beszámolóját rövid öt perc alatt befejezte azzal, hogy ő nem ért rá kellőképpen foglalkozni a DISz-szel, mert a munkája lekötötte, Így hát nincs is mit mondania.
Az Üzemi pártszervezet is hibát követelt et
Horváth Magdolna hozzászólásában alaposan rávilágított a vezetőség hanyag és nemtörődöm munkájára, a tagszervezés hiányosságai* ¦tt, a válási azonban általános novotós volt a fiatalok részéről,
Kardot Kálmán — ahelyett, hogv rcndr«ula*ftot1a volna a fiatalokat, még fokosta t fegyelmező lenséiM, A vetetöségvélasztó gyűlés telje sen komolytalanná vált. Kiütközött mtudsz, hogy « DJSz-szervew ve. kMfeőg* teftalvnl ZMcn fogjaíkoz* tak Irfllökljfpsii, nssi nltjfoíftcrt- \'•ák fel őket a vezetuségv&lasztás
fontosságáról. Az egész gyűlésre rányomta ez a tény bélyegét. Komoly hibát követett cl az üzemi pártszervezet is, amikor elhanyagolta a fiatalokat. Ismernie kellett pedig a DISz-vezelöség gyengeséget, szervezetlenségét, a politikai munka hiányát. Mégsem segített a fiataloknak, hiszen a vezetősegvá- lasztási gyűlésen nem jelent meg a pártszervezet titkára sem.
Úgy látszik, őt nem érdekli a fiatalság, amely a Pártnak a jövő káderait biztosítja!
Nagy leladatok az aj titkár előtt
A szervezel titkárának EcnkS Sándor tagjelöltet választották, aki a termelőmunkában mindig élenjárt és példát mutatott. Komoly feladatok hárulnak BenkS elvtársra és az áj vezetőségi tagok, ra. Uj szellemet kell bevinni a fia* tulok közé. Nem lesz könnyű feladat és szívó*, hosszá munkát követel őntudatosságra nevelni az ifjúságot. Jó politikai nevelő mun- kára con tziiksée, Ziogy u llolaloü me&irtaéh! a DIS: o Párt uldnpót* Iától kipetl, lel Indiák mérni «n« nih lelentCiégót ét nyilvános tágra lő/jön ex niagalarlósukban, znun- ká/ukban, Ennek eléréséhez fontos, hogy az üxe/nl pdrltttrvexel. It hat hal ót Idmot/aldtl blitotllton ex út uetftótégnek. mert auk lg* lesznek képesek m Komszotnol példáját követő DlSz*az«rve/.etct létrehozni.
S2<Hntjat. 1930. dec, t.
SdűizeJési versenyt imütoít 6Htle község tanácsa
Böde 1:0*:.tg t rváoírUiU vógrc- h-*J!óbizot!$ága versenyre hívja let SMa\'megye , ö**a©» községi uni- csött -a közadók fokozottabb 6a ót edményts begyűjtése érdeké bon, a versenykihívás a múlt évi adóhál rslékra |« vonatkozik,
Köde közién tanácsa ló példá* vaj Jár dől, Iaénybeveszik a nép-
ncvelőmunkút. Eredményeikéi 4 helye* meggyőzésre, a hatékony felvilágosító munkára építik, A szovjet népnevelők példáját Követve mutatják ineg, hogy a *161 Irányított népnevelőmunkával még a kissé nohe/ebbnek láuzó dolgokat 1* könnyen megoldják.
Söjlör i« szépül — dolgozik a luiuimi
bojtot kt)^>óg a kormányzatunk által nyújtott ö ezer forinto* >erv •hitel íolhasználúiAval megvalósította 4 vu]t Dcák-knslély előtU park fásítását. Ebből Is láthatjuk, hogy adófilléreink miként térülnek vissza. A kapott összegei előre tározót t terv szerint
használják fék A parkból máris eltüntették a rendszertelen bozótot.
amely a letűnt úri világból maradt itt. A park rendezése, észszerű fásítása levegőssé és kellemessé teszi a község belterületét.
Községeinkből Így tűnik ttl laa»an kint u régi rossz, hogy helyét fel* váltsa a ml munkánk gyümölcse, A Deák-park L* ma már a dolgo- ZÓké.
Ugyanakkor ebböj az összegből 20 000 fcnyöfacsemetévci is gazdagították a fasiszta rablógazdálkodás következtében kipusztitol* közeit kopár erdőterületet.
Tervbevette a tanács végrehaj- tóbizottsága, hogy a községi erdő laposabb részein 500 darab kanadai nyárfát ültet el.
Tótszen tmárton
— November ?S-ái 1 menl ál a községen utoljára autóbusz, azóta színei sem láthk\'c — panasz:;od- Jiak keserűen a tótszenlniárloni dolgozó jxiraszlok. akik képtelenek megérteni, miért kapcsolták ki községüket iltien egy-kettőre uz autóbusz forgalomból. S közben arra hivatkoznak, hogy \' Zalában egyre több község kfipcso- lódik be a MA VAUT-forgalomba, s pont most esett meg vcBk e: a „csúfság."
A tényállás az, hogy november V$ hn a menetrendszerinti járat valahol TótSzardahely és Tói- i-zcnlmdrlon között megfeneklett, jobban mondva az arokbucsu- szőtt, a busz*• valahogy mégis továbbkecmcrgelt, de azóta sem léli vissza még csak a község környékére sem. Indokolás: ve. erélyesen rossz a: ut.
A község dolgozóit ez a ma* timrdnti egyáltalán nem elégíti ki, meri arra hluolkozruik, hogy tavaly még rosszabb vall a: ül mégsem unit zavar a: auláim*:* Mrlcketléibcn.yJdén még meg Is Javították u: utal és ponl most,,,
Lyúszóval november Sí-u óta
és az autóbusz
u lótszenlmártoniak nem ülhetnek jel autóbuszra, ha Kanizsára, vagy Le tenyéré akarnak menni. Azaz, hogy felülhetnek, de előbb be kell gyalogolniok vagy Becsc- helyre, vagy Tólszcrdahehjre, mivelhogy arra jár továbbra is az autóbusz. így a közlekedés meglehetősen zavaros.
De van még egy hiba. Még pedig az, hogy a posta még za. wrósabb. Mióta ugyanis nem jár az autóbusz, a posta is elmaradt. őraz nem is maradt el, hanem csak késett. November 28-a óta ugyanis nem kapják meg rendesen Tótszentmártonban a
Íiostdl, legyen abban akármilyen uniós levél, A késés legkevesebb ;éi nap. Esetleg több is. Mert a voHlásnak be kell gyalogolnia Tótszerdahelyre, ami Ilyen időben nem valami mulatságos dolog. igu aztán a posta késik egijra csuk késik;-
A tótszenhnártont dolgozó j*n rnszlok kíváncsian kérdezik a MA VAUT-lói, vallon visszakap. hatuAk.fi a: mdolmszjárulni, ami bokapcsolná Ismét a községet u megye közlekedésébe.
Apróhirdetés
Nagykanizsai güríürúö nyitva reggel T-től este dk.
Nagykanizsa) gőzfürdő nők ró- szőre kedden egész nap és pénte ken délután\' van nyitva.
UímeztesseVágyuemüJét, babake Icngyejót gépisei, er.dlizést, rátét- munkát vállal\' özv. Horváthne, Nagykanizsa. Magyar-u. 51. (2043)
Meglévő használt borotvapengéi
vei. élete végéig borotválkozhaUk. ha időnkint darabonként 30 fillérért ujraélesittetL Vadlya A\'ajos. sál. Átadható: Nagykanizsán Boz- zay műköszörüsnél, vagy Tompos üvegkereskedőnél: (2047)
Könyvszekrény, kályhák, ágy terítő. rtb. költözködés miatt el adók. Nagykanizsa. Csehgeri-u. 20.
(d)
Csepel 100-as ballonos, vagy 125- Ös motorkerékpárt vennék. Söjtö rl földmüvesszövetkezet. (113)
Naponta 30—10 forintot kereshet! Alkalmazunk hölgyeit és férfiakat véglegesítve. Jelentkezés naponta 8 órától Zalaegerszegen Marx-tér 5, Nagykanizsán Csen- gory-utca 2 szám alatt az Állami Biztosítónál. (114)
, Ebédlökredene, -asztal, ebédlő- lámpa. székrény^teljes konyhabe- rendezés, dupla légy terítő, rök«* mtéferltfi, koestiorttfl és más be rendezési tárgy HMphotó.Tlitlneger. sreg Mária .utca, fl _____ (lift)
Magányos férfi bútorosod ásónál koros, Cím.\' Osválh nagykint rwl üveggyár (2048)
^*®*®®’***** >üia*i ni m *«**.*
Égj’ teljesen u| va*uta»kUpcny
ntflaó. Cím a nng,vknnl«i«l kiadó* • . (20101
Volt deportált nők figyelmébe, 1044-ben deportált ürűawald
Lástíónó égül. bzüc* (SotWr)
Aranka, aki az első csoporttal ment és azonnal gázkamrába ke rült, aki látta vagy határozotton tudja, hogy oda került értesítse Grünwald Ernőnét Budapest, Thö- kölyl-u. 31. Sürgős értesítést ötszáz forinttal honorálom, (x)
VÁROSI ÍVIUZCO NAGYKANIZSA
Szombat, vasárnap:
VAN HAZÁJUK Magyarul beszélő szovjet film. Izgalmas leleplezés arról, hogyan akarják az angolszászok ágyútól teléknek nevelni a fasiszták által elrábolt szovjet gyermekeket.
Figyelem! Figyelem!
Minden vasárcap délelőtt 10 óra- tor 1 forintos helyárak me\'led matlné-előadá*
Mallné-elösdásra Jegyek • pénz lóri órák alatt egész héten át válthatók
December 10-in délelőtt 10 ómkor HfíTKZINES MKHF.
Bűbájos, v/lnw «rovJet r\'J/fUm,
reiutarpyitáM Hétköznap ke*. 1ái ©lőtt I órávii Vsáár át üti lepntpnn délelőtt It-iőt fáj Mg •* kezdés elfttt t ót Avul-
Előadások kezdetet
fttlkűmapokón délután fl u 7 ómkor vteár. át nnnrpnitpoiínn
S B. f h 0 órakor.
hí rt\'U
A középfokú káderképző oktatásban résztvevő elvtársak szarná ra az államelmélet eimü anyásból f)-én, szombaton konferenciát tartunk Zalaegerszegen a Tártoktatás Házában.
A konferencia fél kilenckor ke*, diídlk, Minden elvtárs pontosan jelenjen mpg,
MII. ÁGIT. 1*1101*. OSZT. ?
A ktlréplokn politikai Jokolák anyagából egyénileg tanuló elv- társak 1 észére december 10 én, vasárnap reuKcl 8 órai kezdettel u Járási tzékbelvcken. valamint a városokban konferenetút tartunk a ..Társadalmi formák fejlődése" etmü anyagból. A konferencián nz cUtársuk fclléllenül jelenjenek meg
MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÁGIT. rPOP. OSZTÁLY.
— ügyeletes orvosok Nagykanizsán. f. hó 10-én. vasárnap dr. Szűcs Géza Sugár-u. 6. szám. Kis- kanizsán dr. Sej- László Szent Flórián-tőr 12.
— Bagolasáneon is1 nagj- sikere
van a Szabad Föld Téli Estek előadásainak. - •
— ICO százalékos a terménybe gyűjtés Gétye községben a kenyérgabona terén, viszont a burgonya és kukorica begyűjtésben lemaradás mutatkozik.
— BánokszentgyörgyDn is befejeződött 100 százalékban az őszi mélyszántás.
— Bődé \'községben nagyobb
gondot kell fordítani a Szabad Föld Téli Esték megszervezésé nek munkájára. \' .
— HocfUldéa a Jüvfi esztendőbe 10 hold napraforgó cs u hold rosikenderro kötöttük tcrmolésl szerződést. Orvendeto* tény az Is hogy n község- dolgozóinak eddig már 00 Mázalékn elegei tett adófizetési kötclezüttoégénck
Lendva\'akabfa DáFOS?-szervezete Szabad FóSri elöf ze ésgyüjtö-Yersenyre hivía a megye DéFOSz*szerveze^eit
Mcgycszcrte bc-liulult u Szabad Föld «löíizeté*áyí»)tés DáíOSx- szervtseteink é« a főldmílvesirö\' vatke/etek nktivái már az első napokban szép eredményeket értek el. Számos községben előfordult, bogy a kiadott csekkek |ö politikai felvilágosító munka eredményeként már az «l*ö nap elloáylok. Csőr* nyelőidé előirányzatát már vasárnap láltel[••Itatta. Altóstenlensi. bet szocialista községből már újabb csekkeket kértek, de ugyancsak jól halad az elöílzetésávüjlés Gn- lombok községben Is. Több helyen azonban aktíváink inkább meny* nyiségi munkát végeznek, mint? minőségit.
ZataISvő jó példája
A lenti járásban 5 községben 67 előfizető közül 4 egész évre, 41 pedig negyedévre fizetett elő. Tehát az új előfizetőknek túlnyomó részénél a mennyiség a minőség rovására ment. Ezzel szemben Za- lalöoön 1 nap alatt 6 egész évre, 22 félévre szóló- előfizetést gyűjtöttek és csak 18 a negyedéves!
Meg kell javítani az előfizetcs- gyüjtés munkáját főként az üzemi szervezeteknél, ahol elég gyengén indult be a munka. Különösen vonatkozik ez az erdőgazdaságokra.
Agitációs mankónkat a béke jegyében fotyatíuk
A lendvajakabfai X>éFOSz-szer- vezet aktívái a napokban megtartóit
értekezletükön versenyre hív. ták ki a megve összes szervezeteit ar Alábbi vorsenypootok mrint.
1. Vdllal/11 k, hogy minden dől. go:ó pit\'ostlcsaládhot fl/uUnt/uk a Stábod Földel anélkül, hogy a pdrtsalló, vagy más demokratikus ta/ld rovására menne,
2. tísstehöljllk e:t a murikul n begyillUs és más IdCsterű feladni tiéptterüslléiéuel.
3. Agltdclónhat úgy Címük, hogy dolgozó parasztságunkkal In. kozottabb mértékben meggyülöllct. lük az amerikai háborús agresszo• rókát és a szomszédságunkban td. digi eredményeink, békés cp/tö- munkánk lerombolására ugrásra készen átló alias Tilo-bandát. A békéért vívott harc jegyében visz• szűk tehát az agi\'ációt.
4. Munkánkat úgy végezzük, hogy a termelőszövetkezeti mozgalmat népszerűsít juh és csoportunk számára új tagokat szervezünk.
5. Az aktivapárok közölt ver» senyt indítunk: ki végez eredmé. nyesebb munkát a felsorolt ver. senypontok alapján.
A versenyt a De FOS z megyei titkársága bírálja el és egyben felhívja valamennyi DéFOSz-szer- vezetet, hogy csatlakozzék a lend- vajakabfaiak felhívásához. A legjobb eredményt elért szervezet rá. diójutalomban részesül.
T
\'Serem h iány íf«í« 9/« a tömegsportok fejlődését Nagykanizsán
— Kostán*\'/,egm n tanáé* kft*- benjárárári) palaksxnbályoKáal évi vIjsIüvw,ölési munka kty.dódütt. A/, érdeklődés azonban nem vu lanti nagy a küssógben, annak eb lenére, hogy a patak foloMi híd megépítése Is Igen megkönnyítené n íahi koeslíurgulmát,
— ZahilicM-nyóu meg kell Juvl* tani a tej begyül les Ütemét, mert ezen a téren komoly lomaradáao kát tapasztalunk. Enlafzcntlvánon ugyancsak lwsonló a helyzet!
— SKUaszcntgróton parkosították a SztáliR-utat is. ,
— Nagy ünnepe volt Gúborján- háza község dolgozóinak. Az öt éves terv első évében gyönyörű telepes rádiót kapott a község.
— Zalaszcntgyörgyön december
13-án délelőtt tenyészbika\' és tenyészkan vásár lesz-
— Ligetfalván a járási tanács megbízottjai a magánerdőkre vonatkozóan beadott favágási enge, délj-ek ügyében a helyszínen a kijelölést megtartották. Ma a gesztenyés! dűlőben lesz a szemle.
— Zalatárnok község dolgozó parasztsága elhatározta, hogy a termény begyűjtés sikere érdekében ünnepélyes termény begyűjtési napot rendez.
— A tejbcgyüjtés terén Csőm5- dér községben az e’őiránjrzaluknt Tamása István, Molnár Sándor (Végh). ifj. Peszleg János, Gerencsér György teljesítették túl.
NYERSBŐRGYÜJTO ES KERESKEDELMI VÁLLALAT
FKLVAsAnOL SZÁRAZON í» NY KI IS KN KIK ICNDKLTNKGi Nagykanizsa, Magyar u. üti. GyajtOtmepi
Kíszthely, Fehér Kyürgy u. Ö< 7asloetíf>m*eg. TütUl*l*u. 4. Kümfg, prtCfl Sáftdwr-u, 27.
A hét folyamán látogatást lettünk a tomnbu vonult Olajmun káN ailétákaál, Elég gyér számban Jelentek meg edzAim u sportoló^, Erdckiődésünkro Szabó Józ.-cf edző elmondja: — Sajnos kevé* sportolónk tud rendszeresen ed* zésekro Járni, mivel a terem csuk u kéMj usti órákban áll rendalkc. zésünkre. Így sportolóink nagy ré. cze, főként a fiatal lányok és fiúit, nem vehetnsk részt az edzéseken, mert szüleik nőm engedik cl őket. Most is. akik jelen vannak, üzemünk dolgozói, akik munka után jöttek el az edzésre. Ezért nem tud az atlétika Nagykanizsán úgy fejlődni, mint az ország más városaiban. Hogyan is fejlődjék, amikor nincs megfelelő, edzésre alkalmas terem, ahol a leli idényben tovább tudjuk folytatni azt, amit a nyár folyamán a szabadtéri pályán elértünk. Ez olyan nagy problémája a kanizsai sportolóknak. amin ha sürgősen nem segítenek az illetékesek, még ez az egyetlen szakosztály is kénytelen lesz beszüntetni további működését. — mondja Szabó edző- Az elmondottakon érdemes egy kissé elgondolkozni — és meg vizsgálni a körülményeket. Először nézzük meg. hogyan is állunk ezzel a teremkérdéssel. Talán ott kezdenénk, hogy Nagyka rúzsán csak ez az egy tornaterem van. amit kosárlabda sportra használni lehet. Ebben a teremben nyernek edzési lehetőséget a város kosárlabdázói, számszerint hat csapat. Ezeknek a csapatoknak tagjai mind fiatalok, akik ugyan- úgy, mint az ailéták, az esti órák bán nem tudnak edzésre Járni, mivel mind cüákok: akiknek ta. nulnl kell. Ezért nem tudták a ’nmatermt doariáit úgy ra»g*Jto. ni. hogy minden e*npat a neki megfelelő kiölve vehesse Igény* lx*. Így tw Alléiák, akik később \'diák he Igényüket a tarwnre, "irtk • ké«rt e«U órákban kaptak ^ointást Éten a nroh\'étMn eeak akkor lehetne sogtUnl, ha máj* "tialább egv olyan terem állna rendeUtőzáiw, ahol n Itönárlabtlá »6k otthonra találnánk Éppen véri blú-zerüvé vált egy korszert!
lornacuritok épitó‘o, ahol mbw dón »|>orlvera«nyt le lehal no Ikh n.vulltnnl és a csapatok Téatéta Kíáósl loávUíség is állana rondrl* kezéaro. A/, olntult JtaidtsTV* rends/or ural nem tartották sxült* ségesnok ezt, hogy Nagy kaolini* rak tornacMrnuka legyen, n ajH»n< bán csak a* Üilolot keresték. M» azonban népi demokratikus kors mányzalunk törődik a sportolók kai és a tanácsokon keresztül mc* fogja valósitant sportolóinak ki* váaságát.
M A V A ü T
AUTÖBUSZKÖZLEXEDÉRI
VÁLLALAT menetrendje NAGYKANIZSÁN
Érvényes 1950-
október 8-tól.
Autóbusz
Yasut-
megállótól:
állomásról:
305
Vissza indul ások
4.05
a vonatok
4.35
érkezése után.
T.55
840
12.30
13.00
14.05
15.00
1620
18.50
20,05
21.10
ZALA
Az MDP zalamegyel pártbUott«ásának najdlapja, Felelős azerkeszlő\' Szinió J\'oft- Felelői kiadó: Dar»boa Iván 8*erke*ítő*óg: Eal»e«rr*tea- Kossuth Kflju**ii 22, Telrfnm N*8yk«nlM«, Zrínyi Mikié* ii !’fl Telefon: 64,
•taűóhivfiial Zdlseötrs/ee 8^* \'henyMér 4, Telefon1 102 Nagy* k«M**s 8r,!Alln*ut B. Telefon IP* Késiüll * Vasmegy© Nyomdában txümbnthcly icosuith wjo* ü ® Telefont 78,
Nytnndárrf felelt Hetfedfl* Oy***
Üdvözöljük az MSzT megyei kiildöttválasztó értekezletét!
Munkahelyeiken rendelhetik meg u dolgozók kuráoonyi ólelmiszerízüksócletilket
C
A\'f, Min* %AM!tiEoii:i i^iítbizottmAoínak napilapja
mmmaaammummmmmmamamma
VI. ávlotyam 2S7. szám.
psear i
Üt a 50 fillér
1950. december 10. “Vasárnap
A BÉKE VÉDELME: TÖRVÉNY
A varrói Békovllásrkonirrcíz. V,.u* messzecszárnyulú szavai CV határozatni most visszhan. póznak vilúfrszcrtp. Országunkban is im-gyénkben ezek- iM (i u nnjmkbnn békenagryfryü- j,.**kcfi hirdetik a Vilújjkon. sn»zns magyar küldöttei a. i*-g*z»*jitel>b feladatnak, a béke ködeimének, c magasztos kötelezésnek - feladatait. Hányszor kiáltottuk gyűléseken: imgvédjük a békét! Hányszor írták le könyvben, újságban, háuvszor hallottuk a rnozi ,ásznáról. a siinpad dobogójáról. a rádióból, becsületes _doj- goző * emberek beszélgetéseiből: e szavakat mint egy uj, világraszóló himnusz vissza, térő sorát!
S most a magyar országival és ezt. u dolgozó nép mindén rétegéből fakadó harci jelszót törvény . kereteben iktatta honpolgári kötelességgé. Hova jutottunk hat esztendő alatt! Akkoriban az elnyomó urak országunkat Hitler utolsó csatlósává tettek um . pedig elsők között vagyunk, thol a varsói Bekevilugkoo. ••resszus javaslata u lapján ovszággyüléHÜnk, a nép hutáiménak legfelsőbb szerve, tör vényt hoz a béke védelméről- Az országgyűlés itern feje*- hette volna l*e méltábbnn tno*.
tani uló-s/jikát, ahol a jövő* osztemlel költségvetést, IV W«. PÍailznmst építő ötéves terv rnt*»uilik eszieiidejeiiek Italai. sijí» inuitkaprograuijíH tor. íviiifa «’• fngailla el, A Alá-
Ktue NepköiiitórsMsitubaa,
amely a iniilikasok és ilo ««\'• fíj parasztok ulluiun, ahol minden hatalom a \'IuIkcmA 6épé. mi mini törvény n J véijr-lméröl utói., A milliárd én milliárd forintok, Minit 1951.ben Ipiirniik, mezőgazda.
súgnak.\' köJeketUiéünk, kultúránk és honvédelmünk fejlesz, lésére fordítunk: jo helyre íncgv — a béke védelmére.
Cn-meinkben és falviunkban a
munkások és a dolgozó pa* rasrtok keményebben fogjak a ‘ szerszámot, uj munkamódszereken és termelési eljárásokon törik fejüket —. a beke vedel, .inében. Tudósaink a. roarx- izmus-loninizmus legyoznctet- lén tudományának fényénél megtalálják igazi céljukat, az oAszágépitö munka clobbrevi- telct és segítségét — a bek© védelmében/ Ifjúságunk fejleszti tudását hogy JÓlkepzett dolgozó és erős katona legje
- a béko védelmében. Hatod.
fél esztendős munkánk, amelyet. népünk legnagy obbjainak évszázados álmai vetítettek előre, minden megnyilatkozásában a békéről beszel.
Ls mégis: felbecsülhetetlen
bordereje van annak, ,nog> országgyűlésünk . törvényi* iktatta a béke védelmet A varsói Békevilagkongresszus, ¦unikor ujult erővel hívja harcra a békéért az emberise- «et egyúttal arról* rámutat-
hogy a béke legaduzabb ©Hc.n- Hgei. az amerikai imperialisták é„ cinkosaik háborús do- készületeikkel cgyidoben. an- n«\'< alátámasztására féktelen háborút propagandát uzueK- A tBmeegyilkolásrn n«-ito propaganda ellou harcolni te. bút egyet jelent a* uj háború ‘‘Ilon való harcén\', A háború*
®r°pngnnda ellcnf Imre tér- »
mészetesen sziikebb torjedel- niii, miiít magú a íiékcuiozgu- iom. de igen jelentős része au- , nak. Az amerikai imperializ- jmiis nemcsak világuralmi ter veiben, országok felégetésébeip anyák, gyermekek és öregek lemészárlásában, a legjobb hazafiak üldözésében vetekszik Hitler módszereivel és tesz túl azokon, hanem a háborús projiugandábau is- A haili- anyaggyárosok szolgálatukba állítottak az imperialista hir- közlöszervek, művészet és irodalom megvásárolható\' képviselőit- A haladó békeharcos irók és művészek ina nem hallathatják \' hangjukat, rá. juk üldöztetés, börtön, száműzetés, vagy bitó fa vár Amerikában. Ahol a hivatalos politika az atombombával való fenyegetőzés és a kardesörte- tés alapjára épül, ott a tudomány, az irodalom és a művé. szét is magán viseli a rothadó tőkés társadalom minden nyavalyáját. A magyar országgyűlés, amikor népünk egységes akaratától vezérelve törvénybe iktatja a béke védelmét, 35 évig terjedhető bőr- tönbüiitetóssol és vagyoni-1. kobzássúl bünt«*ti azt, „aki szóban, Írásban, sajtó, rádió, •film utján, vagy bármilyen más módon háborúra usjeit, egyébként háborús propagandát f‘*Jt ki, vagy u háború* propagandái oJíimozdltja,"
A törvény szavaiból érthet Üli Ildim ki. aki érteni akar, A dnlgozó nép mélyről fakad.\' hálával fordul n fe)*xahadltó ^ovJKiihló, u béka^ólliari\'iiartj falé, akiknek nagltÖ kazo <•* vigyázó azonia laghlztnuabhun taranlálja nénllnk bókéJÁTDa crUon n szóból népünk min. denfajttt allonaégo is, mind* azok, akik lm sujtólum. rádió. Iáin, filmről nem 1*. do nw. bau(„vugv bármilyen mii* módon\', uuttogó propagandával, bizonytalnnsáfrkeltéssel alá akarják ásni országunkban a Béke védelmét, külföldi imperialista megbízóik, vagy azok rádiója, sajtója stb- háborúra hivó szavát ki merészelik ejteni.
A háborús propaganda el- fojtására nemegyizbeu az Egyesült Nemzetek Szervező, tőnek fóruma előtt tett már javaslatot a Szovjetunió. Az ilyen javaslatokhoz fogvicsor- gatva szóltak hozzá az imperialisták és csatlósaik. A javaslatból nem lett gyakorlat- A tőkés országokban ma is szabadon garázdálkodnak a pogromlovagok. Most a Békevilágkongresszus fordult az emberiséghez, az országok kormányaihoz és parlament, jeihez: a törvény erejével fékezzék meg a háborús propa. gandát. A Világkongresszus eme felhívására adandó válasszal is elválik: ki akar háborút, ki akar békét. A magyar nép országgyűlése egyértelműen ismét a béko nagy ügye mellett foglalt állást ország-világ o\'é tárva népünk egységes akaratit, ? hogy a nagy Szovjetunió barátjaként a világ szubud népeivel, valamint a tőkés rabságból szabadulni vágyó százmilliók- kai egyetemben, megfékezi a háború* gynllogatóknt é* el- szántán védelmezi n béko nagy ügyét-
Törvényt hozott az országgyűlés a béke védelméről
A magyar dolgozó nép béke. melletti harcos kiállását mutatta meg az országgyűlés pénteki ülése, amikor törvényhozásunk egyhangú lelkesedéssel elfogadta cs törvényerőre emelte a béke védelméről szóló törvényjavaslatot. Ez a törvényjavaslat a Béke Hívei Varsóban tartott II. Világkongresszusa felhívásának értelmében készüli el.
IA Béke Hívei Világkongresszusa ‘felhívta valamennyi ország parlamentiéi. hogy hozzon törvényt a béke védelmére. A\' Magyar Nép- köztársaság dolgozó népe büszke arra, hogy a mi .országgyűlésünk a világon a legelsők\' -között emelte törvényerőre a béke védelmét. Az új törvény szövege a következő:
Törvény a béke védelméről
A Magyar Népköztársaság országgyűlése annak tudatában, hogv a háború az emberiség mérhetetlen szenvedéseinek ‘ forrása,
felismerve, hogy a negnöveke. dett háborús veszély elhárítása világnézeti meggyőződésre való tekintet nélkül az egész emberiség közös érdeke és hogy a béke biztosításához szükséges a világ béke- szerető népeinek közös összefo- gása, • •
megfontolta a Béke Hívei II, Világkongresszusának felhívását és magáévá tette azt a megállapítást, hogy a háborús propaganda súlyosán veszélyezteti a nemzetek békés egviil: működését.
Ezért a Magvar Népköztársaság országgyűlésé elhatározta, hogv a béke védelmében a törvény szigorával sú|t le a háború* propaganda terjesztőire és mindazokra, akik a népek békéjét veszélyeslelik,
1, j|, A népek-békáit ellen íré* nyúló bűntettet kövei el, aki szó. bán, Írásban, sajtó, rádió, film úl> Ián, vegv bármilyen má* módon háborúra uszít, egyébként háborús propagandái lejt ki, vagv e hahó* rús propagandái rlomuzdl11*.
2. 8, Az 1, fi-haii meghatározón búidéit elkövetőiéi tizenöt évig teriedheiö börtönnel ég vatfyonel* kobrám! kell büntetni.
Az országgyűlés ülésén, amelynek rapirendjén ez a\' törvényjavaslat gzerepelt, megjelent Rákosi Mátyás elvtárs. népünk szeretett vezére, valamin: Rónai Sándor elvtárs, az Elnöki Tanács elnöke, Dobi István, a minisztertanács elnöke és a kormány több tagja, valamint a Budapesten működő diplomáciai képviselők közül J. D. Kiszeljov elvtárs, a Szovjetunió magyarországi nagykövete és a baráti államok képviselői,
A béke védelméről szóló törvényjavaslat előadója Szabó Pál író volt. Az előadói beszéd után az országgyűlés tagjai hatalmas tapsviharral üdvözölték a béke védelméről szóló (örvényt.
Ugyanezek az orzzággyúlés pénteki ülése tárgyalla a Magyar Nép. köztársaság Alkotmányának módo* állásáról szóló (Örvényt is, amely* uvk előadóin Hidat István elvtárs, u Iludooetll Pártblrol\'ság (Ilkára volt, IJeszédehvn hang«úlyo«la, hogv népi demokráciánk egészsége* fejlődése lelte szükségessé, hogy módosítsunk Alkotmányunk egyes pontlein,
— Örömmel tesszük meg e«! a javaslatot — mondot\'a — mint bl* zonytlékát Pártunk helyes polltl* kájának, gyors ItnlAdáiunknak ö szocializmus építésénél .
ffllf_ /
törvény a Magyar Népköztársaság Alkotmányának módositásáról
1. §. A jelen törvpey értelmében élelmezési minisztériumo*.
a nehézipari minisztérium helyébe kohó- és gépipari minisztériumot, valamint bánya- és energiaügyi minisztériumot.
a népjóléti minisztérium, helyébe pedig egészségügyi minisztériumot kell szervezni.
2. §. Az 1. § rendelkezéseinek megfelelően az Alkotmány 24. §-á- nak új szövege a következő:
„24. §. A Magyar Népköztársaság minisztériumai: <
a külügyminisztérium, a belügyminisztérium,
• a honvédelmi minisztérium, a pénzügyminisztérium,
az igazságügyminiszlérium. a kohó- és gépipari minisztérium.
a bánya- és energiaügyi minisz. térium,
a könnyűipari minisztérium, a földművelésügyi minisztérium, a külkereskedelmi minisztérium a belkereskedelmi minisztérium, az élelmezési minisztérium, az építésügyi minisztérium, a közlekedés- és postaügyi minisztérium,
a népművelési minisztérium, a vallás- és közoktatásügyi minisztérium.
az egészségügyi minisztérium”.
3. §. Az 1. § értelmében szervezett minisztériumok ügykörét a minisztertanács rendelettel állapítja meg.
4. §. (1) A felsőbíróságok és a főállamügyészségck áz 1950. évi december hó 31. napján megszűnnek.
(2) Az Alkotmány 36. és 39. § ainak új szövegét e törvény 5. és 6. §-ai állapítják meg.
5. S. Az Alkotmány 36,, §-ánaW új szövege a kővetkező:
„36, 8 (1) A Magyar Népköz- társaságban az igazságszolgáltatást a Magvur Népköztársaság Légiéi- söbb Bírósága, • megyei bíróságok ás • járásbíróságok gyakorolják,
(2) A törvény az ügyek ms»gb«« tározóit cioportlsira nézve külön bíróságok Utasításét Is vlrzndvl* boti1\',
ó, 8, Az Alkotmány 39, 8 ának új szúvzg* a követkzroi „39, | (1) A Magyar Népköz* lársaségban * bírót tisztségeket vá> Usztás útján (Öltik be; a megválasztott bírák visszahívhatók.
(2) A Legfelsőbb Bíróság bírál! ötévi időtartamra, a megyei bíróságok és a járásbíróságok blrAil háromévi időtartamra választják, (3J A Legfelsőbb Bíróság elnökét és biráit az országgyűlés választja.
(4) A bírák múködósükrö) választóiknak beszámolni kötelesek.
(5) A megyei bíróságok és a járásbíróságok bíriínak választásáról külön törvény rendelkezik1\'. ’
Ezután az országgyűlés tagjai egyhangúan elfogadták a Magyar Népköztársaság Alkotmányának módosításáról szóló Törvényjavaslatot.
Román kormányküldöttség érkezett hazánkba a Magyar-Román Barátsági Hétre
Pénteken délben érkezett Budapestre a Magyar-Román Barátsági Hétre jött román kormányküldöttség, A ferihegyi repülőtéren Dur. vas József miniszter,. Losonczy Géza elvtárs, népművelési államtitkár, Jóboru Magda elvtársnő kultuszillamtitkár, Boldizsár Iván külügyi államtitkár, Mihályli Ernő a Kullúrkapcsolatok In\'ézcte elnöke, Majláth Jolán, a Kultúrkap- csola\'ok Intézete főtitkára, Dtvt• cseri Gábor alván, az írószövetség titkára.- Erdei Grúz Tibor, az Akadémia ffltl\'kdra és művészeti, tudományos életünk számos képviselője fogadta n román kormányküldöttség tagjait. A román kormányküldöttség fogadásán megjelentek
a külföldi diplomáciai testületek tagjai is.
A román kormányküldöttség vezetője. Eduard Mezincescu miniszter, a minisztertanács mellett működő művészeti bizottság elnöke- Tagjai: Mihail Roslanu, a minisztertanács mellett működő kulturális és tudományos alapítványok elnöke, a- Román Munkáspárt Központi Bizottságának póttagja, dr. Artúr Kreindler, akadémikus orvosprofesszor, Ladislav Bányt. a Román Népköz’áreaság Elnöki To- Dácsának tagja, egyetemi tanár, a Magyar Népi Szévetsíg vezetőségi tagja, Mihail Ben/nc, a Komán író- MÖvetsétf főtitkára, Maria Darbu, a Külföldi Kulturális Kapcsolatokat
Ápoló Román Intézet alelnökc, Paraschiva Malei élmunkás szövőnő, Ion State tclmunkás vasesztergályos és Gheorghc Achim földműves, a Slobozia Manóra községbeli kollektív gazdaság vezetőségi tagja.
A román küldő\'lségct « repülőtéren Jóboru Magda elvtársnő üdvözölte Az üdvözlésre Mezincescu miniszter válaszolt, majd a vendégek és vendéglátók hosszan, melegen ünnepelték népeink barátságát ve zetőit, Ghcorghlu Dtl-1 és Rdhosl elvtársakat « népeink barátságának mvgteremlőjét, a nagv Szov|etúnlót és • forrón szsreteít Sztálint,
Áz MSzT megyei küldöttválasztó gyűlése
Legfontosabb feladatunk a
béke védelme. Ennek a feladatnak megvalósításáért fo- • lytk a harc hazánk minden üzemében, városában, falujában, ezért indítanak munkafelajánlási \' mozgalmait Sztálin elvtárs szüle, témapjának tiszteletére megyénk üzemeinek. állami gazdaságainak dolgozói. Énnek a feladatnak tel. j esi tízére szervezik a béta Inná. esők a magyar milliók békohnr* <-á* és c feladat, sikerre vitele érdekében tömörítik szilárdan a Párt mögé hazánk minden dolgozóját a tdmetfszcrvezetek, kóx- tilk ti Mttgyar-Sxovjct Társaság, Különösen, négy és Melómén- telje* szerepe van u Magyar- Szovjet Társaságnak abban a munkában, amely u tömegek c*n. \'asorbaállí\'iwát célozza n béke frontján. Énnek n tömegszerve* rétnek az a uugymrfi kitüntetés jutott osztályrészül, hogy meg- ^ ismertesse az tij éleiét élő, bol- dog világod teremtő magyar mii- Hókat azzal a néppel, amely nagylelkű, nemes gesztussal, a szovjet emberek drága vérén megváltott szabadságol a magyar .népnek adta és elindította azon nz utón. amely ahhoz a szebb és minden ember számára boldogságot jelentő világba vezet, amelyet a szovjet nép már kiépített
magának.
Az a nagyszerű feladat hárul a Magyar-Szovjet Társaságra, hogy káinclyitse azt a barátsá got amely a szovjet és a magyar nép között kialakult az egymás megismerésének pillanatában. Matassa*\' meg a magyar népnek, hogy eddig elért eredményei honnan indultak el és mélyítse cl a hálát és szereteted a magyar népben k szovjet nép, a szovjet ember, Sztálin iránt Ismertesse meg a magyar néppel a nagy Szovjetunió kimerithe tétlen gazdagságát, nagy gazdasági, politikai, kulturális és ka: tonai erejét, amely képessé teszi arra. hogy 800 milüó elszánt békeharcos ügyét sikerre viave. méltóvá teszi arra, hogy a viláf becsületes dolgozói mint legtöbb védnökükre, támaazukra, ügyük alkerrevivőjérc tekintsenek.
Hogy ezeket a feladatokat Magyar-Szovjet Társaság hogyan töltötte he eddig, arra váta’az tesz a hóvégi I. Országos MSzT Kongresszus és erre választ jelen’ megyénkben o ma összeülő küldöttválasztó gyűlés. Megyénk minden MSzT szervezetének kük döftél összejönnek ezen u megye! küldöltválasztó gyűlésen, hogy ki jelöl jók azokat u dolgozókat, akik /alát képviselik uz Országos Kongresszuson és egyben elmondja* az*, hogy milyen eredménye, ket ért cl szervezetük feladatai magvalósításában, milyen hibákat követett d, nmelvek eredményeit csökkentct’ék. Beszámolnak arról.- hogyan készöl fel szervezetük az ‘MSzT kongresszusra. Hogyan gyarapodott sz MSzT szervezetek tagjainak és ezen keresztül az aktív békeharcosoknak száma. y
Az MSzT szervezetek megyénkben a kongresszusi előkészületek sorún értek el igen számottevő eredményeket.- A zalaegerszegi szervezet .taglétszáma például 20ó al emelkedett a kongresszusi előkészületek során és olvan* jó aktívák dolgoztak, mint* Dél István elvtárs. aki egymaga 54 tagot szervezett be az MSzT-be. Még nagyobb eredményt értek el a \' nagykanizsai III. körzeti MSzT szervezet tagjai. Ez a szervezet 1000-es létszámú tagságát 140Ó ra emelte, azaz csaknem megmásfélszerezte az utóbbi hetek folyamán. Eredményük titka: a jó népnévelőmunka, a szívós bdkeagltáció. ;
D? nemcsak ebben domborodott ki az clőkészüle\'ek sikere, azaz a béüceharcosok száménak növelése MSzT szervezetek jó munkájának következtében. A béGr* megvédésének leg- hathatósabbá eszköze n termelés, az ország javainak, gazdaságának növelése. Fityeház* MSzT tagjai elsőnek csatlakoztak sz
VttrórMp, 1W», Bee. lo.
egy zsák kukorica" mozgalomhoz, melyet a tóUzerdahslyick indítottak el. Példamutatóan élenjárva adták be kukoricafe- cslegükct, segitettók elő, hogy ez termínybegyflitéshjn eléggé lemaradt község 100 százalékban tcljesl\'-se kükoricabcgyüjtésl kö. telezctitségét. A bázakerettyei olajüzen>ek dolgozói — akik l;ö- zül újabban 32-cn erősítették a* MSzT szervezetet - -a gazolin- rlépen egy MSz.T-brlgádot nluki- toltak (izzít! u céllá!, hogy a Ver. inclés emelésével tegyenek bizonyságot elszánt béltenktiraluk- ró), szerelelükröl és rngnsxkodá. sukról n nagy Szovjetunió Iránt.
De ennek nz előkészületnek jizonyos hiányosságai Is voltak, amelynek kiküszöbölésére I* rányt kell szabnia o megyei kűl. dőtlválasztó értekezletnek, Még mindig" kevés dolgozó paraszt, tagja van megyénkben oz MSzT szervezeteknek. Zalaegerszegen például csak 11 dolgozó paraszttal szaporodott a tagtoborzás eddigi folyamán a taglétszám. Pedig az MSzT tagszervezési munkájának súlypontként kell kezelnie a falu dolgozóinak be vonását, csatasorbaállitását ; béke megvédésére. Hiányosságok merültek fel az ismertető jellegű előadások megszervezésénél és ennek következtében közel sem
akkora tömegeket mozgatta meg, mint azt az előadásod témája, fontossága és jelentősége megkövetelte volna. így történt ez például Nagykanizsán, ahol az MSzT központ küldöttjének előadásán a terem nagy rész; üres voit. Az ilyen eseteké’ csak •a vezetőség és nz aktívák alapos előkészitőmunkájával lehet kiküszöbölni.
Az MSzT I, Országos Kon- gresszusárn vAIsmzu meg u mtgyel küldőiIválnsztó gyűlés azokat n dolgozókat, akik élen jártuk Itthon MSzT szervezetük nél u dolgozó békéit urm mozgó. sltíMUun, küldjék uzokttl a kon. gressxusra, akik ki tudják nyíl vinltanl megyénk dolgozóinak elszánt bétccvA’gy&t, a béke meg védésének ügyébe vetett szilárd bitót, hegyenek u küldöttek között délszláv községeink, határ menti falvalnk dolgozó parasztjai, akik olt a Tito-banda tő szomszédságában éberen örköd, nek. Naponta találkoznak az ál jövő\' hírekben a terror alatt nyögő jugoszláv nép szomorú sorsával és ez még inkább fokozza elszántságukat, elhatározásukat békénk biztosítására.
Ilyen gondolatokkal kívánunk a megyei küldöttválasztó gyülés-
I nck jó" munkát, sok sikert.
\\
it íemeífcedő teljesítmények a Magasépítési keszthelyi jnitkezésének békeműszakán
ep
I
A nagykanizsai Magasépítési Vállalat keszthelyi építkezésén, valamint az asztalosmühclyhen hé- kemüszakot rendeztek a dolgozók. A békemüszak során mindkét üzemrészben komoly teljesítőié* nyék születtek,
A keszthelyi építkezésen, hár # békeműszuk teljes sikerét, (óképpen talainiunkákról lévén szó, erő. len hátráltatta « meginduló hava- tál és #z egész nap tartó rossz Idfljáréi, a* Üzemi átlag ezen a napon 129 százalékra emelkedett. A dolgozók előzőleg (elnlánlásl tettek, milyen lellctltményeket ér- nek el ezen a napon é» sokan közülük messze túlszárnyalták felajánlásukat. Ezen « téren különösen kiemelkedik Rácx Lajos ««géd- munkás brigádja, amely a múlt héten csupán 75 százalékos teljesítményt ért el,
a bckrmüszakr* csupán 05 százalékot mert vállalni. Ezt a vállalását lelkes munkával, fáradhatatlanul dolgozva mesz- sze túlteljesítette és a napot 205 százalékos normateljesi- tcssel zárta le.
Hasonló Kovács Ferenc segedmuo- kás-brigádjának teljesítménye is. 1 Ez a brigád a múlt héten 100 szá
/
113 százalékra teljesítette novemberi tervét
a lovászi gazolintelep *
A lovászi olajüzemek dolgozóinak munkaversenye kezdi elveszíteni kampányjcllcgét. Az állandósuló munkaverseny eredményeit tükrözik az egyes üzemrészek november havi tervtcljcsitései is. A fúrási üzemrész, amely november elején teljesítette már évi terv-
előirányzatát. december 1-ig 17.5 százalékos túlteljesítést ért cl. A gazolintelep, amely Sztálin elvtárs születésnapjának tiszteletére felajánlotta hogy december 12-re befejezi évi tervét, novemberi tervelőirányzatát 113 százalékra teljesítette. A magasnyomású
gáztermelés előirányzatát november hónapban 104.4 száza, lókra, teljesítette. A Gázkorom gyár, amely már októberben teljesítette évi tervét, novemberi tervelőirányzatát 107 szá. za\'ékra teljesítette.
4G’5 lun-es óránkénti sebességgel szállította tehervonatát Fonó Mátyás kanizsai ffimozdonyvezetö
Országos viszonylatban is kiemelkedő, nagyszerű eredményi ért cl Fonó Mátyás elvtár#. n nagykanizsai ffitőház főmozdonyvezetője a tohervo. natsebc##ég felemelésében. Emlékezetes, hogy Panyln elv- társ. szovjet sztahanovista mozdonyvezető az idén februárban 60 kilométeres óraát.
laggni vezetett egy vonatot Budapestről Miskolcra. Az ö példáját követve Indították cl a kanizsai mozdonyvezetők is n mozgatnat n tehervonatok felemelt sebességgel való szállítására és ennek során érte cl most Fonó elvtárs nz eddigi legjobb eredményt. December 6-án, erős havazás
közben Gyékényesről indult az 1235 tonnát szállító, tulterhe. lése» vonattal és nz utat Nagy. konlzsán keresztül 40.5 kilométeres órnátlngga] tette meg és érkezett Székesfehérvárra. ÍJredményo a pécsi üzletigazgatóság területén a legjobb és kiemelkedő országosan is.
zalékot teljesített, a békemdszafcr* 110 százalékot vállalt ás 264 százalékot teljesített Szép eredményt ért el Tóth Magda hattagú segéd, munkás-brigádja is. Ok a múlt hé. ten csupán 70 százalékos teljesítményt mutattak fel. Elhatározták, hogy a bókemöszskon 100 százalékban leljcsi\'ik normájukat, Fel. ajánlásukat Jóval túlt/árnval’ák, bebizonyítva, hogy sokkal nagyobb teljesítményre képesek, MQ száza, léke* normateljcsltési átlagot érte* al.
Ezek ix p\' ldák fclrrir\'hclcttcn iiyHI»áRK«| tárják lel. ho*y ha nem hiányzik # Jö politikai fcIvlláeoAiló munka, tt dolgosuk látják. Iwigy |r|Jékítmény- rrmlisük hazánk erősítésinek, a béke megvédenének előfeltételeit adják és segitl erőfe ürítéseiket a munka megszervezése. a normát túl tudják szárnyat*!, többet tudnak termelni, nagyobb keresetet érnek el.
Járjanak jó példával élen továbbra is ezek előtt a dolgozó társaik előtt azok, akik eddig is jő teljesítményeket értek el, a békemüsza. kon is nagy volt a teljesítményük. Mint Varga András segédmunkás- brigádjának. amely a múlt héten 200 százalékot teljesített, a békeműszakra 220 százalékot vállalt és 255 százalékot ért eb Vagy mint Takács Lajos segédmunkás-brigádja, amelv 170 százalékos átlag után 190 százalékot vállalt a békemü- szakra és 205 százalékot teljesített. Támogassák rendszeresen ezek a brigádok többi társaikat, hogy a kiugró eredményt -fcegta ríhassak, sót fokozhassák A szocialista verseny célja általános emelkedést érni el. az elmaradottaknak valé segítségnyújtással.
Az asztalosmühely dolgozóinak bókeműszakán is jó eredmények születtek. Az elmúlt heten normájukat nem teljesítő dolgozók közül
a legutóbb 91 százalékot teljesítő Takács István 100 százalékot, a 82 százalékos állnc- teljcsitményt elért Németi} István I. 110 százalékot, a 93 százalékra teljesítő IIoUsi István 130 százalékot ért (I.
A legmagasabb teljesítmény a Siller-brigádot dicséri, amely H3 százalékot ért el R békemúszakon. A szegező lakatosok közül a múlt héten rosszul szereplő dolgozók érték cl a legjobb eredményeket, így Büki Lajos brigádja a múlt heti 80 százalék után most 112 • százalékot, id, Proszonyák Ferenc I a multheti 94 után ezen • napon 114 százalékot ért cl.
A hó sürü pelyhekben hull Bazita községre, hogy vaslap fehér lepellel takarja el a földeket és utakat. A fe. hér hótakaró élénken világit bele az esti sötétségbe és mutatja az utat a tanácsház felé tartó embereknek.
Egymásután érkeznek a falu dolgozói, az ajtó előtt rö- vid időre megállnak, hogy-lerázzák magukról a rájuk hullott kövér pelyheket Egy-egy belépő magával hozza a tél különös hidegét. A tanácshe. lyiség zsúfolásig megtel lett, a falu dolgozói halkan beszélgetitek. Mindegyiküknek van mondanivalója. Többen is készülnek felszólalásra és most a nyilvános tanácsülés előtt egy kis eszmecserét folytatnak.
Békefi Gyula tanácstitkár áll a dolgozók elé, hogy beszámoljon a tanács eddig végzett munkájáról, eredményeiről* hibáiról é« további terveiről- Beszél arról, hogy az eddigi (•rodmé.nyekct szorosan a Párttal együttműködve érték cl. Állandóan fenntartották a kapcsolatokat a népnevelőkkel és Így sikerült a takar- mánygabraából 161 wázalékot, a szénabegyüjtésből 100 «/«-ot temsiteai. A trrmeUsi «mt. fődéskötéeben 1# elérték ai előirányzatot és a mélyszán-
Gondos gazdája a falunak: a bazitai tanács
tással már november 10-re végzett a község.
— Voltak hiányosságok is — mondja Békefi elvtárs. — Például a fakitermelési (engedélyek késtek. Hogy ezt sérelmesnek találják a dolgozók, erre is a népnevelők hívták fel a tanács figyelmét. Mi megtettük a kellő lépéseket és rá három napra már több mint negyven gazda kapta meg a fakitermelési engedélyét. -
Majd a tanács előtt álló fel. adatokról beszél A földművesszövetkezeti bolt január hónapra tervezett megnyitásáról, postaügynökség létesítéséről és\'kultúrotthon épités- ről.
— Ez bizony hiányzik, mind. egyikre nagy szüksége van a községnek — jegyzik meg töb. ben is.
D <kefi elvtár# bofejezi be- w számolóját és a község
\'Igozói egymásután szólnak hoz*A. Kritikát gyakorolnak • tanáé* teli, Javaslatokat te«- n«, irányítják saját soriakat, a község sorsát. így segítik a tanáesót mun Ibiin hun. T tt is
megvalósulva látjuk a dolgozók irányitó erejét, a töme- mktől kiinduló kezdeményezések megvalósítását.
Tóth József 4 holdas kispa. raszt áll fel az első sorban. \'Jár közel jár a hatvanhoz, de tartása egyenes, csak az araira nyomta a bélyegét az elmúlt idő minden szenvedése- Lassan kezdi a beszédet, néha elakad, de aztán belemelegszik. Úgy beszél, ahogy a szive diktálja.
U át ez jó lesz — kezdi
1 1 minden bevezetés nélkül. — Földművesszövetkezeti boh! Olyan szüksége van erre a községnek, mint az ember nek a kenyérre. Ez is a közi ség dolgozóinak a kívánsága. Mert nem olyan könnyű dolog öt kilométereket gyalogolni.
Kövid ideig elhallgat. Hátrál ordul, aztán úgy folytatja- — En tudom azt, — bök a mollero —hogy a mi tanú •sxtak tat elintézi. Azért vA la irtottuk be a legjobbakat, hogy Jól Irányítsák # község sorsát. A postaügynökség létesítése is régi vágyunk. <le hát ez n múltban nngy dolog
volt Majd a mi tanácsunk Is. küzdi a nehézségeket A kulturhúz? Ide aztán tényleg szükséges a község összefogása is. Nem tartozók a fiatalok közé, de én is szivesen he- ülnék esténkint rádiót hah* gatni, meg olvasgatni,\' mert hűt ilyenre nekem a múltban nem jutott.
Most Bodor János, a DISs elnöke áll fel. A kulturotthon- ról beszél, amelyet megyeszer. te egymásután építenek tc‘ maguknak a községek dolgozói- Beszél a kultxirotthonmoJ- galom kiszélesedéséről, amelyet a Párt és Népköztársasagunk hathatósan támogat anyagilag is.
- Mi fiatalok mondja lelkesedve — ígérjük a tanácsunknak, hogy mindenhez segítjük munkáját és a kultúrotthon felépítésében * niSz-fiatalok kivétel nélkül kiveszik majd a részüket.
á uyilvános tauá\'csülés vü*
^ get ért. Még utána cgJ” bjeig együtt maradnak, beszélgetnek. A -boldog ssuboJ folvi,r c #*ó s k\'1’-
; sg nme\'yct c
Párt hathatós tAraogatA\'Aral li a tanács jó munkájí^-
visznek előbbre n község dolgozói,
A KOMMUNISTA SAJTÓ LEGFONTOSABB FELADATAI
A ..Tartás I .ékéért, népi de. ni\'olxt\'iic\'iórrl/" legújabb számá-
kommunista Híjló i<it()ulusabli feladatai" cim-
i. úl iiagyjolcnlő-iógü cikk jo.
nuujyből nz alnbl biakbiin »\'vliJiiiy Toűt\'os nszk-
ttú^üuki •
\'A jck\'JíJcjii- nemzetközt fc-lyzetc* u«Joniokratikus, mili- iirjiw’rínÜRta tábor és nz anti- (lstit«kríílil:tt«. imperialista tá-
j, er között mindinkább kiélő.
karc jellemzi.
\' A demokrácia én a szoeializ- mtid erőiuek szakadatlan nü- wfcruh\'sét bizonyítják: a Szov- jelttoíú és a népi demokrati. Iíu> országok politikai c» biiz. rlurtási sikerei, it Kínai Népköztársaság és u Német Demokratikus\'- Köztársaság meg- 5,-ilárduláia. a tienizoU-felsza- judi\'-ó mozgalom föllendülése n gyarmati és függő országok, lun. a demokratikus és‘szocialista mozgalmak erősödése a Ini {dialista államokban.
V l«’‘kehivek mozgalmának világszerte • tapasztalható ha- tidnia^ lendülete minden or- •záa\'ban n legszélesebb nőpré- t<Y»ki*t vonja be a bekell are- fia.-Az emberek százmilliói ál; Inunk . a l>vke zászlaja a\'á. ciiud- szorosabban Zárkóznak fel és kifejezésre juttatják harci elszáutsáirukat és szilárd akaratukat, hogy az ni háború gyujtogatóinuk hűtős terveit meghiúsítsák. A lícke II ivei II. Vilúgkongrcsz- szítsanak hatalmas sikere, ragyogó bizonyiteka a népek bé- keakaratának. A kongresszu.
elfogadott határozatok a léke védelmére költ sokszáz. trillió ember harci programjára váltak.
Komoly és elvitathatatlan -ikerek ezek. De az imperialista tábor mindinkább növekvő nirrcnszivifása megköveteli,
hogy még jobban mcgszilár- Jitsuk a demokratikus, impe- rialista-cllciies tábort, még jobban erősítsük és szélesítsük a Béke Hiveinck ogész világot átfogó mozgalmát. egyesítsük a munkásosztály és n széles ucjdüniegrek erőit, hogy vissza, verhessük az imi>crialista reakciót 5
A világreakció görcsös erőfeszitéseket tesz, hogy erőit uiozgósitsa- Valóságos „keresz- tesbadjáratot” visel a kommu. tiixmus ellen, a legválogutot. tabb és le:ruluiitasat)b cszközö- k(*t ves?i igénybe, liogyNsznku- Mást idizzeu elő a nemzetközi tinmkásuioz.galoruban. v/ meg- ÍOsszai vezetőitől és megfojtsa e mozgalmat. A reakció mind Itfsryctlcneöb megtorlásokat fcikahuaz a béke biveivcl ‘araben. A háborús gyuj lógatok az amerikai * imperializ- i««s égisze alatt katonai biok. tokai és szövetségeket hoznak e\'tro. vagy erősítenek meg; Rz agresszió olőkészitéséuck liojitikájáról közvetlen agresz- Rziós cselekményekre tértek
A kommunista sajtónak és nz egész demokratikus sdjtó- — mint a békéért, demo- k rác iáért és szolializmusért küzdő tömegek kollektív^ pro- \'i^eaudistájának. agitátora. RRk és szervezőjének — szere, fx* és feladatai ilyen viszonyok között mérhetetlenül Ragnövekednck-
A kommunista sajtó a tőkés ynwigokban igen. nagy- tekin- “‘b\'rc és népszerűségre tett **rta dolgozók szelő* tö- megei körében azáltal, hogy Következetes harcot viv a \'lo!ffo/.ók érdekeinek védclmé-
,n« u demokratikus szabad- j^gjogok eltiprúsa eUon és [\'ogy szüntelenül leleplezi a torm hm vök reakeiós politika. Jul. A koininuuista és mun- •“‘-‘\'Partok újságjai uktiv hnr- tot folytatnak u békéért és *\\r,*Apaik nemzeti függeUen- _igeert. Ezek a lapok lelople- i * a? amerikai beavatkozók rn\'«°Uil künö* háborúját lmr* háború gyújtóké ói és hírverői ellen, határozottan
.éiűstfoglalnnk a terror és a rendőri önkény fokozása ellen. A kommunista sajtó leleplezi azokat a rosszin dulutu hazugságokat, amelycl két a lepénzclt burzsoá sajtó / .-zt a béke, a demokrácia, és a szooiidízmus táboráról.
A kommunista 6ajtó a kupi. talMa országokban hurcol o in urikásosztály^ élolszin vonalának leszorítása ellen, kilzd a munkásosztály az összes de- rnokrutikus erők összefogásáért,.* Népszerűsíti nz antiim. periuJista tábor sikereit és annak harcát nz uj háború előkészítésének megakadályozása érdesében, ismerteti a Szovjetunió és a népi demokrati- kos országok békés külpolitikáját. A kommunista pártok sajtója az eUö vonalban küzd a demokratikus és szó. (dália átalakulásokért folyó burcban. Példaképpen felhozhatjuk nz „Uniti! -t, az Olasz Kommunista Párt lapját. Az „Unita,‘ — a néptömegek harcos lapja. P61dán\\>zámát td kintve. első helyen áll az ösz- szcs olasz lapok között. Ez a lap következetesen harcol az ország összes demokratikus és hazafias erőinek nemzeti szolidaritásáért. az ország gazdasági élete békés helyreállításának és fejlesztésének programjáért; harcra mozgósítja a parasztságot a demokratikus földreform megvalósításáért A lap kérlelhetetlenül lerántja a leplet a De Gaspcri-kormány nemzetellenes, áruló politikájáról és megmutatja, hogy ez a népellenes kormány feltétlen engedelmességgel viselte- tik az amerikai imperializmus iránt. Az „Uuita” egyben harcot folytat a klerikális-fasiszta diktatúra bevezetése ellen-
. Amdo ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy egyes kommu- ui*ta újságok még nem elég | erclyeson peUengórezik ki nz. igazi háborús gyújtogatok személyét, nem tájékoztatják kellőképén a tömegeket a népi demokrati kun országok és u Szovjetunió jrazdoa/uri Ó8 kuL turul is eredményeiről. A kom muuista pártok lapjainak ha- subjui nem szeu telnek még elég teret a marxizmus-leni- n izmus propagandájának, a nagy forradalmi elméletnek, amely felvértezi a munkásosztályt és uz összes dolgozókat, hogy megértsék az ő érdekük- bon folyó sikeres harc por- spektiváit. coljait és \'útjait-”
A lap itt ismét az *UmtaM peldajara hivatkozik, amely alig ismerteti az országban megalakított béketanácsok és tömegszervezetek tovékenysé- gét, kevés figyelmet szentel a kis földinlajdonosok helyzetének és érdekei védelmének, és több hiányosságra is rámutat Azután igy folytatja:
,.A népi demokratikus országok kommunista sajtója fontos szerepet tölt be a szocializmus felépítéséért folyó harcban, a néptömegek neve- tesébpn, o tömegeknek a kom munista és munkáspártok köl ru i tömörítésében. Ez országok kommunista újságjai a népi demokratikus rendszer megszilárdításáért, a nép érdekeiért folytatott következo- tcs harcukkal széleskörű népszerűségre tettek szert a tö. megek körében és nagy tekintélynek örvendenek a dolgozók között.”
Példaképen emliti fel a lap a Prúvó"-t, a Csehszlo.
vük Kommunista Párt lapját, nmely alaposan megvilágítja a szocializmus építésének pro. jdemáit és szilárd kapcsolatot tart az olvasókkal.
A néjii demokratikus orszú.* gok kommunista és munkáspárti sajtója nagy figyelmet >zentol nz uj háború voszélvc Mién folyó haro általános kérdéseinek, de még nem pellengérei! ki eléggé személy, szerint magukat a háborús
uszitókat, nem elég küvetke- zetesen leplezi lo az amerikai- angol imperializmus lepcnzelt ügynökeinek: a jobboldali szó. ciáldemokratáknak tevékenységét; nem közöl elegendő cikket a mnrxizmus-lcniiiizraus kérdéseiről. így a Hűdé Prá- vóiiak meggyengült a figyolnio- n fusiszta Tito.klikk elleni harc kérdései iránt” — mutat tá a cikk a hibákra, majd a béko kérdésével foglalkozik-
..A kommunista sajtónak különös figyelemmel kell nz országos és helyi békebizott- sngok felé fordulnia, fontos feladata a szorzott tajiasztiüa- tok általánositá\'-a, a liókeharc uj formáinak népszerűsitése. a szekta-szellem és szűklátókörű- ség mindennemű megnyilvá- nuhisának elitélése, úgyszintén az, hogy tilmogassa és népszcrűsiUc a Béko Hívei Világmozgalma vezető szerveinek intézkedéseit.”
A eikk ezután rámutat- a kommunista sa.jtó feladataira a háborús gyujtogaüik és hírverőik leleplezése ter*>n.
,.A kommunista sajtónak nz a hivatása, hogy alaposan és minden vonatkozásban megmutassa a néptömegeknek, mennyiro _ megerősödött a Szovjetunió vezette demokratikus, antiimpcrialista tábor, hogy ismertesse o tábor következetes és kitartó harcát a béke védelmében, népszerűsítse á Szovjetuniót, a népi de. mokratikus országok, a Kínai Népköztársaság és a Német Demokratikus Népköztársaság vívmányai t.
A kommunista sajtó annál jobban fogja szolgálni a béke és a demokrácia ügyé. a dolgozók érdekeinek védelmét, mennél alaposabban és világosabban megmutatja a tömegeknek az imperialista tábor fokozódó gyengeségét, belső ellentmondásait és azt, hogy -nz imperializmust a történelem pusztulásra Ítélte.
A jelenlegi nemzetközi helv zet a legkomolyabbau arru int hogy szüntelenül és egyre erélyesebben lerántsuk a leplet az imperialisták és hírverő gépezetük szította sovinizmus, j‘“J1. gyűlölet és a nemzetek közötti ellenségeskedés propa- gundajaról.^ A kommunista sajtó, midőn nz uj háboruru nsz.tto nni>erialisták elszigetelt-sere törekszik, még tevékenyebben harcol uz országa és a Szovjetunió, valamint a népi demokratikus országok né. pei közötti barátságért és nagyobb figyelemmel fogja kisérni a gyarmati és függő helyzetben lévő országok nemzeti-folszabaditó mozgalmának növekedését. \'
A kommunista sajtóorgánumoknak ez az egész tevékeny sege elválaszthatatlanul ösz- szefügg a marxizmus-lenini*- mus propagálásának és a reakciós ideológia elleni harc fokozásával.
Az imperialisták a háború kirobbantására, a demokratikus mozgalom elfojtására és szétzúzására irányuló terveikben különösen fontos szerep hez _ juttatják a jobboldali szocialisták vezetőit a munkásosztály érdekeinek és a népek nemzeti érdekeinek eláru- lóit- Ezért az amerikai imperializmus ez ügynökei eüeu folytatott harc, annak kíméletlen feltárása, hogy ők a há borús uszitókat szolgálják, á «zooiáhlemokratizmus ideológiájának, ennek az imjierialis- ta, burzsoá ideológiának leleplezése — mindmcgtmnyi fon. tos, szerves része a béke védelmének és feltétele annak, hogy meghátrálásra késztcs- sék az imperialista agresszoro. kút. A béke védelmének magasztos ügye .azt is megköveteli a kommutílsta sajtótól, hogy fokozza harcát a belgrádi Tilo-bandához tartozó ké- mek és gyilkosok, az. amerikni.
umrol háborús uszítok e közvetlen cinkosai és ügynökei ellen.
Foutos feladata a kommunista sajtónak a forradalmi éberség fokozásában, hogy o^yan szellemben nevelje a tö. ütegeket, hogy kérlclhetctlc- ¦aek legyenek a szocin\'iztnus ellenségeivel szemben; feladata, hogy az élet minden te. rü\'étén harcoljon a burzsoáziának a munkásosztályra és a néptömegekro gyukorolt befolyása \'-(ülcn, a termelőmunkában, a tudományban, a niű- vészetbe-n, az irodalomban, a mindennapi életben, stb.
Minthogy a kritika és az önkritika a kommunista és mun. ká*pártok\\fejlődé<»ének törvénye, az ujsiigoknak szélesebben és bátrabban kell alkal- mazniok ezt az élő* fegyvert abban a harcban, amelyet a oártok az előttük álló feladatok végrehajtásáért vívnak.
A tőkés országok kommunista pártjnöiak sajtója, mi. ként most, úgy a jövőben is, fáradságot nem ismerve fog küzdeni az amerikai imperializmus próbálkozásaival szem. ben, országuk nemzeti függetlenségéért, küzdeni fog a mi. litarlsta politika, az amerikai hadianyagok kirakása és szállítása ellen, az ellen, hogy a hadiipart a dolgozók érdekeinek rovására fclduzzasszák, küzdeni fog az államrcml fu- iizálása ellen, a terror, a békeharcosok üldözése ellen, a dolgozók demokratikus szabadságjogainak eltiprúsa. va- lnmint a dolgozók életszínvonalának csökkentése e\'len. -
Abból kiindulva, hogy a kommunista sajtóra már rendeltetésénél fogva hatalmas ozerep hárul a pártok megerősítésében és a tudományos szocializmus propagálásában, a tőkés országok kommunista pártjainak újságjai fokozottabb mértékben fogják megvilágítani a pártépités kérdő, sóit. valamint azokat a kérdéseket amelyek a párttagoknak és pártoukivülicknek a marx- izmus-leninizraus szellemében való ideológiai nevelésével kapcsolatosak s e cél érdekében a legalkalmusabb módszereket veszik majd igénybe.
A kapitalista országokban a reakció mindennapos és egyre növekvő üldözéssel próbálja nlhullgattatni a kommunista sajtót ós általában a demokratikus sajtót- Hogy a reakciónak e támadásait visszaverhessék, a kommunista pártok és az összes demokratikus erők a tömegek mozgósításának kipróbált fegyveréhez nyúlnak, széleskörű gyűjtések utján fokozzák • a sajtónak nyújtott anyagi támogatást és más fór. mában is segítik a sajtót, rajta lesznek,’ hogy a kommunisták és az összes demokraták minél eredményesebb munkát féjtsenek ki a kommunista és haladó szellemű újságok terjesztése érdetébeu.
A népi demokratikus országok kommunista és munkáspártjainak sajtója abban lát. ja feladatát, hogy tanulmányozza cs küzkinccsé tegye az országban folyó szocialista cpitőmunka tapasztalatait hogy a gazdasági sikereket cs vívmányokat szüntelenül egybekapcsolja a szocializmus cpi- tésenok jövő távlataival, valamint az uj háború ellen és országa védelmi képességének megerősítéséért folyó harc feladataival; hogy* fokozottabb mértékben tanulmányozza azokat a tapasztalatokat., amelyeket a szocialista építés terén a Szovjetunióban sze.- reztek és o tapasztalatok gyakorlati alkalmazásának kezdeményezője, agitátora és szervezője legyen; fokozottabb mértékben tanulmányozza a pártépitésnek és a marxiz. mus-leninizmus propagálásé, nak tapasztalatait, amelyeke^
ti SzK(b)P és a többi kommunista és munkáspártok gyűjtöttek össze azzal a céllal, hogy ezeket a tapasztalatokat a gyakorlatban felhasználhassák, Minél világosabban fogja a népi demokratikus országok kommunista sajtója feltárni, hogy az osztályharcnak milyen konkrét megnyilvánuld, sai kisérik a szocializmus építését, s mennél jobban fogja mozgósítani a tömegeket uz osztá\'yellcnség makacs cllon. állásának letörésére, annál gyorsabban halad elére ezek. nek az országoknak a megerősödése.
Ugyanennek a célnak érdekében rendszeresen rá kell ne. vcini a tömegeket arra. hogy mozgósítva érezzék magukat a igy bármely pillanatban vissza tudják verni az impt- r\'allsta tábor ügynökeinek és a beiső reakciónak próbálkozásait. be keit plántálni u tömegekbe a szocialista huzafi- ság érzését és azt » készséget, hogy minden erejükkel védelmezzék országukat az imperialisták támadó kísérleteivel szemben.
A szocializmus építésének körülményei között különös jo lentőségrc tett szert a népi demokratikus országokban működő kommunista és munkáspártok sajtójának szempontjából az a feladat, hogy a kom. munista pártoknak, mint hatalmon lévő pártoknak tevékenységével összefüggő kér-_ déseket feldolgozzák továbbá, hogy
összegezzék ég megvilágítsák
azt az élenjáró szerepet amelyet > a pártok a társadalom szocialista átalakításában töltenek bg.
A kommunista sajtó nagy ereje elvhüségében és eszmei színvonalában, a nép érdekeiért folytatott fáradhatatlau harcában. a tömegekkel való szoros kapcsolataiban rejlik. A munkásokkal, a dolgozó tömegekkel, a haladó értelmiséggel való kapcsolatok nélkül — mutatott. rá Sztálin elvtárs — nem lehet valóban harcos bolsevik újságot létrehozni. Ezért a kom-, munista sajtó fáradhatatlanul gondoskodik a tömegekhez fűződő kapcsolatainak racgszilár- ditásáról, mindenképpen fej. leszti a munkás, és falusi levelezők mozgalmát rendszeresen közli a dolgozók leveleit és azon fáradozik, hogy a nép. tömegek által fölvetett javaslatok megvalósuljanak,
A kommunista sajtó szigorú pártszerüsége — bármilyen kis cikk. bármilyen tájékoztató bir közlésekor is — mindenben megmutatkozik: általános
irányvonalában éppúgy, mint. harcos, támadó szellemében, valamint a burzsoá ideológia tántoríthatatlan . leleplezésé, ben. A kommunista újságokat mindenütt és mindenben — az első leirt sortól az utolsóig — saját, kommunista, népi uj. Bágot jellemző arculatuk jellemzi.
Vivti C*41U«>U<V a MWI IU
gok harcos lapjai, á kom nistn és munkáspártok -ujL jai- E feladatok végrehajtI tói sokban függ az a sikt harc. amelyet az egész de krntikus tábor viv. a béké n demokráciáért. » szocif musért” — fejezi be „A ki munista sajtó lrefonlosi feladatúi" cjmli cikkét a „\'l tós békéért, népi domok ciáért!"
V»«áraAp, 1§50. dec. 19.
Egy ki: természettudomány
Az atom szerkezete
DfajUp! uralkodik az impc-
tlbliIciCi rialjzmus és a reakció táborában — rémület a béke és a szocializmus növekvő hatalmas ereje miatt, rémület a profitkilátások, a monopolisták diktatúrájának sorsa miatt. Rémület a jövő miatt. Hogy lchc.ne eb. bői a sok rémületből kiutat találni? Hogyan lehetne megóvni az imperializmus leíünőben levő erőit ? Ezen törik a fejüké* most * burzsoázia\' főkolomposai és ideológiai fegyvferbordozói.
Az EgycsUlt Államokban a tő* kések mozgósították a gazdaságtan, a jog és a szociológia „szakembereit", felbérelt „professzorokat’, egykori és mostani politiku. sokat, akik együttesed könyvet adtak ki „Hogyan lehet megmenteni az amerikai kapitalizmust1’ címmel. Angol követőik „müveikben" hasonló témákról zengedez- nck. Hamilton „professzor\'1 könyvei irt Anglia történetéről, melyben elismeri „a kapitalizmus sorsa égető kérdés". Amerikai és angol gazdáik után loholnak a francia, olasz, spanyol és török lakájok is, s az imperialisták rsoldjában álló „szociáldemokrata" szólamvezetők előadják hallgatóiknak ..saiál’’, de amerikai hangszcrclósü kompozícióikat.
Mivel magyarázható a bárxsoá* államok monopolistáinak félelme a jövőtől? Mért éppen az Egyesült Államokat, a burzsoázia reménységét kerítette legjobban hatalmába a zavar és rémület? Ez nem magyarázható sem erkölcsi motívumokkal, sem a burzsoázia mai lelkiállapotával, sem az áltu- deraánvos irodalommal, mellyel közvéleményt próbálnak teremteni. xAz okok mélyebben gyökereznek.
A világkapitalizmus közeledő bukása törvényszerűen és elhárit- haíatlanul érlelődik. Az imperializmusnak. mint a halódó, rothadó kapitalizmusnak, a kapitalizmus halálelőtti utolsó szakaszának klasszikus lenini-sztálini meghatározását minden hónap, minden nap gazdasági, politikai és ideológiai vonalon egyaránt, egyre mélyrehatóbban, egyre teljesebben megerősíti.
fiz imperializmus
„fejlődésének” mai szakaszára jellemző az imperializmus gazdasági bázisának szüntelen és egyre gyorsuló . zsugorodása, amely a szocializmus és demokrácia táborárak kiszélesedése, a Szovjetunió hatalmának növekedése és a népi demokráciák országainak felvirágzása folytán következett be.
Egy harmadszázaddal ezelőtt a kapitalizmus még osztatlanul ural. kodott « földön. Az 1917. évi Nagy
Október kiszabadította az első százmillió embert a kapitalista pokolból. A fejlődés folyamán, mint azt Lenin és Sztálin megjövendölte: az imperializmus rendszeréből újabb országok estek ki.
A Szovjelunióhoz csatlakoztak Lettország, Litvánia, Észtország, a nyugati ukrán területek, Bjclorusz- sria és Moldávia népei. A Szovjetunió testvéri segítségével lerázták a kapi\'alizmus igáját Lengyel- ország, Csehszlovákia, Magyarország, Románia. Bulgária és Albánia népei. Megszabadult az imperialista járomtól j^nagy kínai nép. Uj életet építenek maguknak a Német Demokratikus Köatársaság dolgozói. A föld 2.2 milliárdnyi lakosságából 800 millió ember kiszabadult a kapitalista zsarnokság alól.
Teljes lendülettel halad az imperializmus gyarmati birtokainak kiesése és összeomlása. A hatalmas nemzeti felszabadító mozgalom legragyogóbb győzelmét Ki- nában érié el. Fegyverrel a kézben harcolnak *az imperializmus ellen Korea dolgozói és-a Fülöp- szigetek hazafiai. Hős harcot vívnak Malája népei az angol imperialisták ellen, Vietnam harcosainak csapásai elől futva menekülnek a francia megszálló csapatok. Az imperializmus ellen a gyarmatok dolgozóinak újabb százmilliói szállnak harcba. Minden eresrté- kébea rccseg-ropog az imperializmus rendiére.
Itt játszódik le
rialista államok közötti gazdasági és politkai ellentmondások elmélyülése és kiéleződése, melyet az amerikai imperializmusnak az a törekvése idéz elő, hogy saját érdekeinek rendelje alá az európai országok és gyarmataik gazdaságát és politikáját. Ez az ellentmondás jól látható az Egyesült Államok és Anglia példáján- A második világháború végén már az Egyesült Államok és nem Anglia tőkései tartották ellenőrzésük alatt az összes burzsoá országok termelőerőinek 60 százalékát. Anglia, melyet „szövetségeséi kikergettek piacairól" átalakult az amerikai imperializmus európai házőrző ebévé. Ez a helyzet szükségképen még élesebbé teheti az ellentmondásokat az imperialisták körében.
Néhány imperialista csoport kezében eddig még soha nem látott arányokban koncentrálódott a töke. Ezeknek az imperialista cső. portoknak teljesen szolgálatiban áll a burzsoá országok egész kül- és belpolitikája. így még erősekben kiterebélyesedett a fene- e
kctlcn szakadék az elhájasodott parazita tőkésosztály és a dolgozók tömegei, elsősorban a munkás- osztály között. A kizsákmányolás és nyomorúság példátlan arányokat öltött.
Az imperializmus mostani fejlődése fokán jellemző a politikai reakció garázdálkodása minden vonalon, a burzsoá államok rohamos közeledése a fasizmus, a töke terrorja felé. így alakulnak át a burzsoá országok, élén az Egyesült Államokkal, a népek börtönévé.
Az Egyesült Államokban már a második világháború előtt 700 különböző fasiszta társaság működött. Tevékenységük összenőtt az állami apparátus munkájával. Ez eredményezte a munkásellenes fasiszta törvényeket.
I! demotrácia\'
lyamata, a terror az egész kapitalista rendszer általános válságának kimélyülését, felbomlása meggyorsulását jelzi.
A kapitalizmus sodródása a bukás felé idézi elö az imperialistáknak azokat a kísérleteit, me- lvckkel ki akarják tolni az imperializmus teljes összeomlását az uj háború lázas^lőkészitésévcL
Truman, aki beszédében kiielcn. telte, hogy az amerikai erőforrásokat mindinkább7 a katonai és a polgári fogyasztás céljaira használják fel. elég arcátlan volt ezt „egy békeszeretö nemzet" cselekedetének nevezni. A kapitalisták minden szalmaszálba belekapaszkodnak.
A világ dolgozói azonban egyre hatalmasabb méretű békeharcot folytatnak és amit száz évvel ezelőtt Marx Károly a tudományos szocializmus megalkotója zseniálisan bebizonyított, hogy a prole. tariátus a kapitalizmus sírásója, az ma a megvalósulás előtt áll.
A munkások már látják a célt, amikor a Szovjetunióra és a népi demokráciákra pillantanak. Korunk döntő jelentőségű tényei a kapitalizmus rendszerének elháríthatatlan bukását jelzik.
Ma a népek a béke győzelméért, jövőjükért harcolnak, vágyakozva nézik a kommunizmus építését a Szovjetunióban és szeretettel fordulnak a népek nagy tanítója, a nagy Sztálin felé.
(V. Alekszandrov cikkéből.)
ENYHE, ESŐS IDŐ Várható időjárás: Tulnyo- mórészt borult, párás, ködös idő. helyenként ködszitálás és kisebb eső. Mérsékelt szél, az éheséi? tovább tart.
Az atem szerkezete a mai elképzelésünk szerint a következő: az atom pozitív töltésű parányi magja körül — amely aránylag nagy tömeget képvisel — köny- nvfi, negatív töltésű elktronok keringenek. Ezek az elektronok pozitív töltésű atommag és a negatív töltésű elektronok között működő elektromos vonzás miatt nem repülnek cl a magtól.
Kiderült, hogy az atommagban a pozitiv töltéseknek a száma nagyság tekintetében egyenlő (de ellenkező előjelű!) az elektronok töltéseinek összegével.
Az atommagok méreteire vonatkozó kísérletek és számítások azt mutatták, hogy az atommagok átmérője tizezerszer kisebb az atomok átmérőjénél. 11a az atomot billiószorosára felnagyítanánk, magja akkora lenne, min-t cg.v gombostűfej. Az elektro. nők p:dig százméterre, vagy még messzebb keringenének körülötte.
Ilyen szerkezete van az atomnak. melybe hosszír századokon át nem tudtak behatolni a tudósok. éppen ezért oszthatatlannak vélték.
Gyakorlatilag az atom egész tömege a magban összpontosul, amelv ezersasr nehezebb az atom elektronjainál. Vájjon mekkora a mag sűrűsége?
Ha egy köbcentiméternyi térfogatot atommaggal töltenénk meg. súlya körülbelül 120 millió tonna lenn?. Egy ilyen mag- anyaggal megtöltött két köbmií- liméíer élő kocka -száz cirkáló súlyával, lenne egyenlő!
Ilyen sűrűségű testekkel soha nincs dolgunk. A mag nehéz- anyaga sokszor parányi magocs- kában oszlik meg, s ezek aránylag távol .helyezkednek el egymástól.
A mag körül keringő elektronokat könnyű leszakítani az atomról Ez azonban nem azt jelenti, hogy teljesen értelmetlen a múlt század tudósainak állítása az atomok nagymérvű stabilitásáról és az elemek á’aíakitha.
A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság néphadseregének főparancsnoksága közli deccm. bor 8-án, hogy a néphadsereg
tatlanságáról. Az atom elveszt- bet elektront, de az atommag érintetlen marad. Bizonyos idő ¦múlva az elektronját elvesztő ¦alom — amely ezáltal pozitiv töltést nyer — szabad elektront vonz magához és újra közönségé*. semleges atommá alakul, hi. szén minden elektron pontosan ¦egyforma és ha egyiket a másik- kai felcseréljük, ,ez az atomban nem okoz változást.
Mikor az atomok érintkezésbe lépnek egymással — ellaszitód. nak egymástól, vagy stabil, erős kötésű molekulákat képeznek — c folyamatban csak a külső, a magtól legtávolabb lévő elektro. nők vesznek részt. Az atomok kémiai sajátságainak „őrzője" az atommag, mert az atommag töl. Eésc határozza meg az alom elektronjainak számát. A magba pedig nem olyan egyszerű, beha. tolni. A kémikusok elődei, az al. kimisták azért nem tudták meg. oldani a hosszú évszázadokon át •az dérnek átalakítását. Ez a probléma csak ma oldódott meg, amikor inár felfedezték az atom szerkezetét. Ez a felfedezés azon. bán nem kémiai, hanoin fizikai módszerek segítségével tör\'ént.
Az atomok „bombázása" lehe\'ő. vó tette az atom fótömegének, az atommag méreteinek és hely. rétének meghatározását. De az atom legfontosabb, különösen ve. gyi sajátságait, a mag körül keringő elektronok — illetve az atom elektronburka határozzák meg.
Hogvan ismerhetjük meg részletesebben az alom elektronban, kának szerkezetet? Hogyan tudjuk meg, milyen távolságban és milyen sebességgel keringenek az e’e-ktronok a mag körül?
Kiderült, hogy ezekre a kérdésekre igen részletesen válaszol maga az atom. Csak meg kell tanulnunk megérteni az alom színes „nyelvét", tudnunk kell elemezni az atom által kisugárzott fényt.
Erről bővebben legközelebb.
csapatai és a kinai önkéntesbe az egész fronton tovább üldözik a hátráló amerikai és dél- koreai csapatokat.
-9
A KAPITALIZMUS ALKONYA
A kórsai néphadsereg főparancsnokságául december 8-i liadijelenfése
KOVÁCS PÁL UJ ÉLETE
Dimény István novellája
TV agy ünnepségre készülődnek\' a « vingai járás dolgozó paraszt, fal, A Dinamó, mozi helyisége u zsúfolásig meglelt. Itt adják át a vingai járás dolgozó földművesei- cck a kitüntetéseket
A negyedik sorban Kovács Pál kalácsai újgazda ül. Tekintet® szc. relettel keresi a színpad vöröadra- périAs keretéből kivillanó öt arcképet. Ma már mindent tud róluk. A pártiskolán sokat tanult, pedig azelőtt nem tudta, ki volt Marx, Engels. Lenin, Sztálin, Gheorghiu Dej. Most szeretettel néz fel nagy tanítóinak arcképére.
Kovács Pál 13 évig volt gazdasági cseléd Pap Amigás kuliknál. Tizenhárom esztendeig látástól va- kulásig dolgozott ennél a kihizolt kegyetlen kény érpuszt Rónál aki még a száraz kenyeret is sajnálta tóle. istállóban lakatta, kiuzsoráz- ta, ahogy csak a hozzá; hasonló kegyetlenszivú kulákok tudnak kiszipolyozni valakit
Amikor Románia megtámadta a Szovjetuniót, Kovács Pál U meg- kapta a behívóját. . Mnt amolyan- „kisebbségi", fegyveres kiképzést nem kapott, tgy hát munkaszolgálatra vitték. \'
-/ A hzádi. vasútvonal építésénél dolgozott, bizony kegyetlen bánásmódot kellett elszenvednie baj társaival együtt a román tisztektől
é« altisztektől. Itt kezde t felnyílni
a szeme, Itt ismerte meg Chritlca Pctrut,
Christca lakatos volt, szakmunkás és kommunista. Mindig volt egy vigasztaló, biztató szava az elkeseredett bajtársakhoz. Mndig tanította az elkeseredett munkaszol- gálatosokat.
ovács Pál egy nap észrevette, hogy Christca Pctru, aki a század legerősebb embere volt, olyan lazán hagyja a csavarokat, amelyek a síneket a talpfákhoz erősítették, hogy a sínek mindig elmozdultak eredeti helyükről. Szóvá is tette előtte, hogy kivonja magát a munkából, másoknak kell dolgozni helyette.
Este Christea a priccséhez jött és beszélgetni kezdett vele. A sztálingrádi ütközetről, ahol ellátták a németek baját, az ukrán kolhozokról. ahol közösen művelik meg a földeket, a Szovjetunióról, ahol az emberek milliói szerétéiben és barátságban dolgoznak a közös célért és hősies magatartásukkal kivívják a világ csodálatát.
A kommunista munkás beszéde nyomán sok minden megvilágosodott Kovács Pál elölt. Megértette, hogy ^barátja miért hagyta szándékosan lazára a síncsavarokat. Ott kell ártani az ellenségnek, ahol lelte:. Kovács Pál élete új tar. talmat kapott .
Eljött augusztus 23-a. Á tisztek és s’U-ztek nagyon udvariasak es
halks/.avúak lettek, a munkaszolgé- latosok pedig tömegesen bejelentés nélkül otj hagyták a tábort. Itt vált el Kovács Pál Christca Pctru.
lói.
sak 1945 januárjában vergő-
^ dőlt bar* Kováé* Pál Kalácsára. Sok férfi hiányzott a faluból, De Pap András, a kulák otthon volt és mézcs-mázo* hangon azonnal panaszkodni kezdett. Minden elveszett a háborúban, nincs ló, nincs aprójószig, mindent előírói kell kezdeni.
Kovács Pál azó nélkül hallgatta a gazda meséjét. Keresztül látott rajta. „Az meglehet, hogy téged is megkopaszt ott a háború, de biztos eldugtál magadnak eleget ahhoz, hogy a potrohodat megőrizzed" — gondolta.
A siránkozás végén megkérdezte 3 gazda, hogy munkát keres-c?
— Hát beállaaék, ha megfizetne.
— Haj-aj, de nincs ám miből —
kezdte el újra a jajgatást Pap Andris —. Örüljön az, akinek ennivalóra jut. Még ez is gond, hogy a bet évöt előteremtse az ember a cselédnek. ., -
— Akinek nincs miből, az ne tartson bérest — tnond’a kurtán és faképsél hagyta az ámuldozó gazdit.
\'Kalácsán megalakult a Kommunista Párt és február 15-én főidet osztottak. Kcvjfcr* Pál tagja volt a foldosztó bizottságnak.
Vasárnap, 1950. dec. 10,
te Kemény évek következtek Kovács Pál számára. Minden szabad idejét lekötötte a pártmunka. Tanult és tanított. Maga után tudta vonni a dolgozó parasztságot. 1947 telén pirtiskolára küldték és mikor visszatért, ö lelt a Román Munkáspárt kalácsai szervezetének titkára.
1 948 Ószén ismét bőven volt dolga Kovács Pálnak az őszi vetési munkálatok körül. Sokan nem akarták megérteni! mire való a korai vetés.
Szeretettel, kitartással, a dolgozó parasztok iránti együttérzéssel folytatta munkáját a kalácsai párttitkár, O volt az első, aki vetőmagját megfürdette a kékköve* oldatban, megmagyarázta, hogyan öli meg a kékkő az üszők csiráit, ö szántott és ő vetett elsőnek.
Megindult az őszi munkaverseny. A pérttitkár mozgósítani tudta dolgozó paraszttársaií. November 4-én már minden újgazda földjébe volt vetve. Csak a Pap András földjei voltak vetettének. A parasztok felzúdultak. Le fogunk maradni miatta a munkaversenyben.
összedugták a fejüket... Másnap hajnalban kopogtattak Pap András ablakán. Mikor a kulák meglátta a sok embert, inába szállt a bátorsága. Azonnal hajlandó volt árra. hogy a parasztok felszántják a földjét, ő pedig nvomban kifizeti a napszámot. Lassan feloldó- Jctt benne a félelem —¦ szántsatok, vessetek, ha annyira akaejá- tsi — mondotta dühtől rekedt S&cgcm. De már zsugori módos számolgatta a 20 ember béré*
U i. Kovács Pál új életének tőr.
Xj téncte. így tanult meg látni. Így vélt egész emberré. Most, már minden percet sajnál az életében, amit nem a dolgozó népért folyta- tolt harcban töltött. Er.nsk a harc. nak az irányítói néznek most szem* be vele n vörő* drapériái kói>k** retekből. Ok adtak új értelmet Kovács Pál életének, nekik köszön, heti, hogy most itt ül a Dinamó mori^ negyedik soriban, pérttitkár é* rendületlenül hisz a dolgozók boldog jövőjében.
Amikor felhívják a színpadra, hogy átadják neki az aranyérmek öntudatos léptekkel indul a bizottság felé. Utána sorra szólítják a vingai járás községeinek legkiválóbbjait. Jön a karányi Marina Mhal román népviseletben. Baki Milán,.aki a murányi szerbek körül tűnt ki, az orcifalvi Kirer Sepp, a vingai Radovan Branco lábán büszkén nyikorog az ünnepi bolgár csizma és jönnek egymás után a többiek... .
Véletlen-e vájjon, hogy mindjárt az első kitüntetettek között »z összes nemzetiségek képviselői je* len voltak?
„Nem, ez nem véletlen. Ez azoknak a sikereknek a kifejezője, melyeket a munkárosriály a gozó parasztsággal szövetségben eddig elért és amelyeket tervszerű munkájával egyre tov*bbr’\':,eszt“-
Bizony ár* így az* felelőé a pá/}- Ukolát végzett kovács Pál a ^*1*- C*ai • pírtsrerver.ct Pká» s « vcIt gazdasági cseléd
\'Mélyszántás: 9S‘tf százalék!
J Itteniéi járásban nagy sikere volt a begyűjtési napnak
\\i elxmiit hót begyűjtési mun- V-já&ak különösen .kiéinél, eseménye, hogy n zala-
MVntjrrót ijájrásban jó népne- \'^,<5 matrica következtében ;;;3d. aj kukoricánál, bnrgo. Lillái niiilft ff taíarmányleie- . lakáéi- jelentős emelkedés Mutatkozik. Nem mondhatjuk 7tX cl viszont a letonyei járásra, bár a- tegnapi begyűjtési „3p eredménye még nem ismeretes ré-szleteiben. Kétségen, hogy az utolsó hegyen ¦kullogó járás teljesítményét nagymértékben előre lendítette. Súlyos hiba lenne, ha a ^gyűjtési napok eredményeit javább nem fokoznák a. járás, bán. párhuzamosan haladva a juélvszántás ütemének gyorsi- ja*á>al. amiben ugyancsak lemaradták.
A hét-deji kedvező ^ napos }, jő járást kihasználták cs szór- < á!í/ias munkával r.z égoméjti iára* dolgozó parasztjai is )oo százalékban végeztek n «m>.\'Vmániással. A lenti járás- Imii 997, n ialaszentgrótlban
a nagykanizsaiban 93 3, a IcUfriyeilH\'U 82 százalékos az imitnéuy.
Különösen nagy a léniám, itás\' Mi kitinjén, S:ep< Ineken, í\'chörajkon én u Menyet pirít* (léit részén fekvő községek-
heti.
A takarmánygabonában ,.(vn a héten elérte a b() száza- jckos bogyüjtést a zulaszent- zróti járás is. Az éger szegi jurás 4 százalékkal növelte Wőnyét a nomos versenyben.
Takarmánygabonában * Andrashida »
621 százalék
rA megye legjobb községei: Andráshida, Hahót és Galambok. Andráshida eredménye 621 százalék. Kovács Kúrolyné V sütnöd éren 672, Garai János 72 holdas középparaszt Zala. ne ni Jakabon: 401, Per hó István magyar szent miklósi négy holdas dolgozó kisparaszt 1S9 százalékban tett eleget beadási kötelezettségének.
Ahol nincs példamutatás, ahol nincs népnevelő munka, mint Ortaházán. Kerecscny- bcn. Kován, Zajk, Ihászt anya <s Várfölde községekben, vagy Bárszentmihályfán, ott szégyenteljesen gyenge is az eredmény!.A járások közötti térrend egyébként igy alakul:
L Zalargerszcgl Járás 133 \'/*
2. Lenti járás H* «
* Nagykanizsai Járás 85 „
4 Zalabirntgroti Járás *u -
J, l.<n nyel járás 74 .
(A lenti píréul tanács a me- Hifi »mczögazdasdyl ostUily- húz ii héten felületes és valót, lan jelentéseket küldött be)
llarlahtdán Is megtöri
ci jég
A kukoricáimul ó* még min- \'iig vontatottan-- halad, Etf>’ hét távlatából csupán egy stózalékos a megyei átlag- emelkedés: 41 százalék. Az elmúlt napokban arról irtunk, hogy Hurlahldán nlues példamutatói Hendklvül alacsony volt n ocgyüjU’w eredménye. A tanács és u kommunista dolgozó parasztok nekifogtuk 3 munkának. Meg is lőtt az rrcdmóny: 208 százalék! Zala- ’érvn Németh György C-vételi jegyro két mázsát udott |s*. Bognár Istvánué 126_ százalékban tett eleget beadási kötelezettségének.
A letenyei járásban —_ a déledéi) községek kivételével —- fsak Üobri és Hccschely, ahol 02 eredmény 50 százalékos, Máshol kevesebb¦ Fityeháza alaposan el van maradva. Martié, Zajk ugyancsak- A kanizsai járásban A-lsóraik 7, Za. ^izobár 14 százalékkal ék- telehKiaik!
A. járások" sorrendje a következő:
1. Zalaszentgróti Járás
54 Ve
2. Nagykanizsa! Járás
50 „
3. Zaiaegej-szegi Járás
38
4. I.cnti Járás
34 „
5. IjCtenyei járás
27 „
Bur^onyabeadá*: a tetenyei járás az éleni
A burgonyabegyüjtés lendületesen halad. Az egy zsák burgonya-mozgalmat elindító letenyei járás még mindig tartja az első helyét. Puszta, szcntlászló az egerszegi járásban az előirányzat 235 százalékánál tart. Oltárcon nem jól megy a munka. B-ro 100, C.re csak 5, Szentliszlón B-re 102. C.re csupán 9 százalékos a beadás. Ezt a mennyiséget is a termelőcsoport dolgozó parasztjai vitték be a szövetkezeti magtárba A verseny állása:
1. Letenyei járás 5-t *1*
2. Zalasientgrótl Járás 51 -
3. Zalaegerszegi Járás 50 .,
4. lenti Járás 4t -
5. Nagykanizsai Járás 41 -
A MÚhwtnkarnmny- bogyti.i- té«M főként u lenti járás területén halad vontatottan. Az
élenjáró zalaszentgróti járás elértő a 70 százalékot. Második a zalaegerszegi járás. A megye átlagbegyüjtési terve 5G százalékos.
Minden község tartson begyűjtési napot i
A letenyei járás délszláv községeinek példájára szer. rezzenek megyeszerte a tanácsok ünnepélyes torménybe- gyüjtési napokat. Tótszerda- Itely példája mutatja, hogy a jó felvilágosító munka, a pé’-da- mutatás minden siker titka. Tótszerdahelyen már a begyűjtési napon közel 60 száza, lékos emelkedés után teljesítettek . a kukoricabcgyüjtés előirányzatát. Fityeházán tegnap a takarmánygabona. Sem- jénházán a burgonya és ku- koricabcadás ütemo vett kiUö. nősen nagy lendiilot«t- Köze. lóriik december 21. Szélesítsük ki az egész megyében a C jegyre „egy zsák kukorica” akciót, teljesítsük a begyűjtési hazafias kötelességünket a nagy nap tiszteletére valamennyi zalai községben.
A zalacgcrezcgi járás 100 százalékban v befejezte a mélyszántást
A jó politikai felvilágosító munka, uz állami gazdaságok és termelőszövetkezeti csoportok. vulamint u kommunistu dolgozó parasztok, tanácstagok jó pédája nyomán meg. értették a zalaegerszegi járás kis- és küzépparasztjui. hogy az őszi mélyszántás a jövő esztendei bőséges termés szempontjából milyen nagy jelentőséggel bir.
Amikor csak megengedte az időjárás, máris hasította megfelelő mélységben az ekevas járásszertc a barázdákat.
Ahova nem jutott, gép, ott
összefogtuk a gazdák és né- gycBfognttul végezték cl ezt u fontos munkát. A kulákok körmére Pedig ránéztek és megindult ellenük az eljárás. A járási tanács mezőgazdasági o.sz. tálya szukszerü segítsége t
nyújtott ellenőrző utjain a falu dolgozó parasztjainak.,
A közös összefogás eredménye, hogy a mélyszántással végeztek. Csupán az a hiba, hogy az egyénileg do’gozó parasztok az előirányzat 8 százalékát végezték géppel.
Igeidig 6«$ vagon az „ejry zsák burgonya66 akció eredménye
A letenyei járás által elindított ..egy zsák burgonyás- mozgalom már eddig is szép eredményeket hozott. A községekben igen nagy a sikere- A délszláv anyanyelvű Tótszent- mártonban három nap eredménye 75 mázsás begyűjtés volt, Pölöskén, hasonlókép.
Mintegy hárem héttel caelőtt indult cl Zala megyében ez az akció és a megyei tanács kereskedelmi osztályának* megállapítása szerint eddig C- vétcli jegyre a megye dolgozó kis- és középparasztjai 63 vagon és 20 mázsa burgonyát Csömödércn j adtak bo a földmüvesszövctkc- zeti raktárakba.
Az „egy zsák kukorica44 akció sikere
A letonyei járás dolgozó parasztsága a takarmánygabona és a kukorica begyűjtő* torén igen lemaradt, A hutármonU dólusláv községek mért, hogy a lemaradást pótolják, ünnepélyes begyűjteni napokat szer vczű\'k. Az eddigi eredmények azt mutatják hogv a tótiszcnt- márlonük áltat kezdeménye*
*ett „egy zsák kukorica" ak> dó egyre szélesedik és tömeg- mozgalommá vált.
A bázakeruttyol és lóvá**! üzemek dolgozói által fclnján. lőtt vcrsonyzászlók elnyerő- séért megindult u vemony a begyűjtés 100 százalékos tel- JcBltéséért a Mura éö Kcrku menti községekben Is.
Zalaszcntivánon zsirbe^yüitési verseny indult
Zalaszentiván község dolgozó parasztjai újabb, szép ta* nujelét adták a falu öntudatra ébredésének- Versenyben állnak egymással a zsirbeadás területén. A verseny oélja, hogy a hivatalos közegek munkáját megkönnyítsék, hogy azok az igy megtaku. ritott időt másra, munkájuk elvégzésére fordíthassák. Za- laszentivánon tudják, hogy ezzel a lépésükkel is segítik
lem okrác? á nkat.
A verseny szellemében mirdygföf, \'atíí sartásft „ yág-
oab a vágás titán két napra a szükséges zsirmennyiséget beadják.
lói dolgoznak a bánokszentgyörgyi erdőgazdaság munkásai
A bánokszentgyörgyi erdő- gazdaság dolgozói üzemi ér. tekczleten tárgyalták meg felajánlásukat amit december 21-re tesznek- Nagy lelkesedés közepette jelentették be, hogy évi tervüket\' Sztálin elvtáis 71. .fczületésnapjára befejezik.
A bucsutai üzemegység dolgozói tervüket már is 98-3 százalékban teljes itotlék. a hudafai ízem egység pedig a "9.5 szá aléknál tart.
A szép eredmények,, mögött a szentpéterfőldei IL számú üzemegység lemaradt
lovásziban 14-én békenagygyiilést tartanak
A lovászi és búza ke rét Ivei üzemek do’-gozöi nemcsak kívánják a békét, hanem minden nap, óráról-órárR harcolnak is érte. Emelkedik az üzemekben a termelés grafikon, ja. Eredményeikkel a béke és a szocializmus ügyeinek diadalát szolgálják és megmutatják az Imperialistáknak, hogy belezünk a foguk abba, liá a száfbadságszerető népek ellen támadnak. A magyar- jugoszláv határmenten szilárdan iillnak a bekefront rájuk eső szakaszán.
A két üzem békebizottságának nem kis része, van abban, hogy a dolgozók jól viszonyla.
nak a m unkához, ami a telje- sitmények elérésében jut kifejezésre. Rendszeresen tartják az üzemrészekben a röp- gyüléseket. ismertetik u i>i- kebizottsági tagok a kül. és belpolitikai napi kérdéseket c? állandóan tudatosítják, mit jelent az. megvédeni a békét;
A lovászi békebizottság
14-én délután fél négykor, a bázakerettyei pedig december 21-én este 6 órakor, Sztálin elvtárs születésnapján béke- nagygyűlést tart, ahol az előadók a Békevilágkongresszus küldöttei lesznek-
fi letenyei gépállomás öl !raktofstá;a !u!tel.esitetle őszi
A letenyei gépálloiuáson öt trakiorlsta őszi idénytervét már december 2-án 100 százalékon felül teljesítette.
\\ megye legjobb traktor- istája Lakos István, uki a Szovjetunió kolhozában szorzott tnpnsztnhitait hasznosította és adta út munkaidőd.
•zérót társainak. *
Például Sípos György is útmutatása szerint dolgozik, így érték el, hogy idényter. vüket hárman is 150 százalékban teljesítették, de Ivánul István ós Sípon Jenő erodmé* nyo is 109 százalékot mutat.
rlatiulÓ8om felvértez az ellenség
elleni harcra
Másodízben foglalok helyet a zalaegerszegi púrtiskolu padjuibau. Már első alkalommal sokat tanultam itt. Meg. akartam hálálni Pártunk megtisztelő kitüntetését, hogy erre az iskolára elküldött. A Párt bizalmát ki ked érdemelni. Igyekeztem mindig jól végezni munkámat. Amint látszik, nem eredménytelenül. Mert nagy dolog az, ha egy kommunistát azzal tüntetnek ki, hogy lehetővé teszik számára a marxi-lenini elmélet tanulását.
Amikor az első páx-tiskola befejeződött, nehezen váltam meg tőle- Megismerkedtem az itt lévő elvtársakkal, megkedveltem a tanulást. Aki az iskolára jön, abból egészen uj ember válik. Én is az elmélet fegyverével felvértezve tértem vissza munkahelyemre.
1949.ben lettem tagjelölt és nagyon boldog voltam, mikor G hónap múlva tag lehettem. Életem legszebb napja volt, araikor kézhez kaptam a tagsági könyvet. Hiszen egy. olyun Pártnak lettem a tag, ja, moly a dolgozó nép. u munkásosztály jobbletéért, boldogságáért küzd.
Hogy valóban eredményesbe a tanulásom, az akkor tűnik ki. amikor inunkahelyomou még fokozottabb mértékben végzek felvilágosító munkát, Ideológiai képzettségemmel u
dolgozó parasztokat nevelciui ahol bizony még szükség van a növelő munkára. Tanulásom felvértez uz ellenség elleni ki. mélctlon harcra, erősebbé lesz. n munkánál, amellyel a szoeia\'izmust építjük cs megmutatja helyemet a bekéért harcolók sorai között-
ifj. DRUSKÓCZI JÓZSEF,
az orosztonyi gépállomás dolgozója.
Iványi elvtárs, derekas munkát végzett!
Idős Iványi István, trakto. rista kitűnő munkát végzett Semjénháza határában, őszi idénytervét 100 százalékban teljesítette. Meg kell említenünk, hogy egyénileg dolgozó parasztoknál végezte munlui- ját-s ez a tény emeli teljesít, menüének értékét. Ehhez még hozzájárul, hogy a szerződéseket is ő maga kötötte- Munkájára jellemző; amikor visz. szujott Letonyéro, a scnijén- házaiak nem akarták elengedni.
A semjénbúzai termelőszövetkezeti csoportnál a szövetkezeti mozgalom terén fejteti ki eredményes, szép munkát, Nónnovolő, felvilágosító munkája során többen léptek be a tszcs.be.
Baromfitenyésztő telepet létesít a szentllszlól tszcs
forintot irá
A szentllszlól „Szabadság" termelőszövetkezeti csoport dolgozói tervbe Vettek, hogy a jövő gazdasági esztendőben baromfitenyésztő telepet létesítenek- Erre a célra üzemtervükben
3.000 nyoztak elő.
A baromfiakhoz szükséges dcszkuan.vagot máris biztosították. Üzemterv szerint ba. romfitelepet létesít a megyében még több termelőcsoport.\'
Garai János 12 holdas középparaszt 401 százalék!
ZaJaszcntjakab dolgozó parasztjai is megértették uz állattenyésztésről szóló minisztertanácsi határozatot. Tudják
jól, hogy a takarmánygabona
begyűjtésének t pl j esi t ésével
elsősorban fejlődő áljatá\'lo mányunk t*duű3nányaz0ksági»» tét Mrtosüják.
A kÍ3 községben e2en a téren is példát mufat Garai János
12 holdas középparaszt. aki e hét végéig beadási kötelezettségének 401 százalékban tett eleget.
Zala megye dolgozó parasztjai! Kövessétek Garai János példáját1
Vasárnap, 1950. dec. 10.
Elfogadta a Kína elleni provokációs avaslatot
az imperialisták szavazánépe az EiíSz poiitikai ülzoítságában
Az, ENSz politikai bizottsága még november. 27-éri. kezdte meg „a Szovjetunió tiltakozása az USA Kina elleni agressziójával kapcsolatban** elnevezésű napirendi pont. tárgyalását. A. J. Visinszkij eívtárs felszólalása megindította ak kor a vitát. . amit azonban DulleS kérésére 24 órává] elhalasztottak. _^
A bizottság kolumbiai . elnöke. ^rbclaes kihasználta ezt az alkalmat és azóta sem hívta össze a bizottságot- Időközben
az ENSz közgyűlése az angolszász imperialisták nyomására napirendre fűzte és a politikai bizottság elé utalta a kínai Nép. köztársaság elleni koholt vádak megvitatását
Kinn állítólagos koreai ngrosz* silójával kapcsolatban, Kz bii\'tu azután arru u/ enbköt, hogy december 7.ve üdíoseblvjn ,i bizettsáKdt.
Az lilét elején Ohauvel francia küldött — nyilvánvaló módon imperialista utáni|áry*n -4 Indítványozta, hogy a Szovjetunió tilutkoxágrt felett meg- kezdett vita folytatása helyett haikdéktu’nnul u Kina elleni provokációs vádak tárg>;a Iá sóhoz kezdjenek.
v Visinszkij cl\'társ határó /.ottan szembeszállt o/zcl a mesterkedéssel és köve- telte, hogy folytassák az USA agressziójának megvitatását. mert az amerikai , támadás állal felidézett veronfás mielőbbi megszüntetésérő van szó.
Libanon és Ausztrália kép viselői támogatták a francia javaslatot, majd Wierblowszki, Lengyelország képviselője figyelmeztette a bizottságot hogy Taivan megszáPásának és a Kin« elleni ÜSA-támadá- soknak kérdése már megengedhetetlenül hosszú ideje van napirenden. A helyzet annyira komoly, hogy a" bizottságnak nincs joga elhaladni ilyen súlyos kérdések
mellett. ¦».
Csehszlovákia képviselője nyíltan kijelentette:
Az o tény. hogv az ameri. kai Intervenciós csapatok helyzete Koreában a y*? •omlás felé közeledik, nem lehet oka annak, hagy Cíművel példátlan Java* Imát elfogadják. Mindkőt oldalról* jüv0 hox* zAaxó\'áüiok ufón Vl*inMklJ.elv. tára megeá/olhntHllamil bébi zonyltottn, hogy tarthatatlan ó« jogsértő a a a provokációs kUer\'el, amivel a .Kínai Nép. kö*tá»í!ft«ág koival Bgressztójá* nak" ngVöigtt kérdés tárgyalását a Síovjé\'funló tiltakozása elé akarják csempészni. Hazug az a bcáPitúd. hogy az ugyne vezott kinai agresszió „ember- életckel*4 érint.
A Szovjetunió már szop (ember 20-án felhlvt* a figyelmet urr«. hogv^meri k« Kina elleni boitihatá- medásai mennyi emberéletet követelnek áldozatul. Ezeket .?*\' tényeket semmiféle szemforgatással, vvgv provokációs mesterkedés sel meghemt-’U-ni nem lehet.
Visinszkij elvtárs utalt az
Vasárnap, 1950. dec. 10.
amerikai sajtó cikkeire, amc- ’yek világosan elmondják, hogy MacArthurnak katonai kudarcai fedezésére van szüksége diplomáciai diverziókra. ,.Ez 23*alázat** — jelentette ki Vi. sinszkij elvlárs.’
Ezzel a délelőtti ülés végétért. \' -
A dé’utáni ülésen újabb hozzászólások után az angolszász szavazógépezet elfogadta az amerikai érdekeket szolgáló francia javaslatot.
A szavazás után Visinszkij elvtárs követelte\', hogy a jogtalan döntés elleni tiltakozását vegyék jegyzőkönyvbe.
Austin az USA képviselője javasolta, hogy a Kina ellen* hazug vádak megtárgya’ásá- hoz ’ hívjak meg a délkörén* bábkormány képviselőjét. Vlalnazklj elvtárs hntáro Jfottnn clloncyte c/.t a javaslatot
is. mert — mondotta — itt is csak ködösítő mesterkedésről van szó. A bizottság imperia. lista többsége azonban ezt a javaslatot is megszavazta.
Az általános vita során az USA küldötte határozott javaslatban indítványozta, mondják ki. hogy a Kinai Népköz- társaság fegyveres erői Koreában hadműveleteket folytatnak az ENSz hadserege ellen, hogy szólítsanak* fc* min den államot. tartózkodjanak az észak-koreai kormány segítésétől. A javaslat ezenkivü’ szemforgató kijelentéseket tar. talmaz arról hogy az ..ENSz **é!ja Kína és Korea határainak vedc’xne".
Romuló fülöpszigett amuri kai csatlós felszólalása1 után n» ülés végeiért.
Megkezdik a Békekftlcsönkölvények kiosztását a késznénz ejjyzfíknck
. A* Ornádo* Takarékpénztár I Tuktuekpiín/Ur felhívja a kés*. mc]lkv/.di a Uékakólcnönkötvények pénzjejjyiök flilyvlfflé-t a/. c;«Ucj kiosztását; mindazok, akik kész* méd be nem íl*e #tit Örarevlek mi* nénire (eiíyezlek békekölcsönt és | előbbi befizetésére, hody Irfy köt* befizették a lerfyreU összeget, a vényéi minden érdekeli készpénz- napokban megkapják kötvényeiket. I jegyző akadály nélkül mejjkaphas* Ezzel kapcsolatban az Országos 1 sa.
Munkahelyeiken rendelhetik meg a dogozók karácsonyt éle niiszersziikségieíüHei
A belkereskedelmi minisztérium — tekintettel a karácsonyi csúcsforgalomra — a dolgozók élelmiszerellátásának zavartalan és torlódásmentes lebonyolítása érdekében lehetővé teszi, hogy a főváros, a nagyobb ipari városok és gó cok,\' bányászvidékek dolgozói, raeguk és családtagjaik részére munkahelyükön az üze mekben, hivatalokban, intéz menyeknél stb. lisztet, cukrot, tojást, paprikát és rizst rendelhessenek.
, A nyugdíjasok megrendeléseiket a tömb. illetve utcámén bízottakon keresztül jegyeztet, hetik elő.
A megrendelést a családfő nek kell előlegyeztetni csu\'ád tagjai részére is, » dolgod és p|tnr|ott családtagokra egy. uránt.
A családfő úgy u mugu. mint h családtagok részére szemé fjenként egy kilógtam finom lisztet, egy kilógtam cukrot, fél kijó rizst, két deka piprl* kál és bárom tlttrith tolást len ilejhet meg,
A megrendelt Aruk kiadása december 12 tői 22.1 g folyama
tosan történik a helyi tanácsok végrehajtóbizottságai által kijelölt ájlami és magán kiskereskedelmi üzleteken keresztül. Ilyen módon még á karácsonyi ünnepek előtt minden dolgozó, Ka erre igényt tart. időveszteség nélkül hozzájuthat az említett élelmiszerekhez.
A lebonyolítás „ téli burgonyaakcióhoz hasonló módon fog? történni.
A megrendelések technikai lebonyolítására, vonatkozó felvilágosításokat az üzemek, hivatalok, intézmények stb. a városi. illetőleg kerületi tanácsok végrehajtóbizottság;! inak kereskedelmi osztályaitól kapják meg. , J
A helke retked el mi minkver i^ndrlele klfeje;! őzt » körülírjon U f/ondotknddtl, i\'Hni PdrlUnk, liarnulnfiunk kwiqlll a dolftuiük, illt\'tWll, A rendelet rminlUiI l,e. rmlülhutsa népünk rllem\'fp’l- nek HZdinildudt, okik n /ninhminu- eldl/l nnii\'ifari/idom Idején — no. lm üzleteinkben bőtépeten ren. délkeléért tllliutk n kerttel I din- rlkhek mm fehulAiIrlilAmd, kémtől, gyüjléttel nkuvldk met/iiknddtuog. ni t lót autóink vnmrttdon elldlJult,
Jól jársz, ha sertéshizlalási szerződést kötsz!
1. ) A szerződéskötéskor sert ésdar. bonként 200— forint ka-
rna; mentes vételár előleget kapsz és a szállításkor a biz tositott vételáron felül 40, vagy 50 fillér prémiumot kapsz kg-ként.
2. ) Szabadon választhatsz, hogy kihizott sértő-edet melyik
hón pban adod át. Leköiheted már 20 kg tói 80 kg-íg í süldődet. * .
Jpf*>nftfPt9 esTf mielőbb
a Föd m űcehhzöcetlt esel
állat felelősénél!
KEPEK A BAKATI ROMÁN\' NÉPKÖZTÁRSASÁGBÓL
A román nép lelkesen dolgozik és hercol a békéért. Több mint 10 millió ember irta alá a stockholmi békcfclhlvást a román váró- sokban és falvakban. A képen Talws Oradi, bukaresti háziasszony örömmel Írja alá a békcXclhivávt.
A Román Népküaürsuaátr m04Í<t«»daí:4f» hatalma* fpj|á<t *>« niny át, Na#y At»kitsé*et nyújt ebben a K«tvJetuoló, KíplP\'kf-ni ázÁal a Movjrt traktor a ..t\'rbiinlr la” Állami gnrdasM rtődk\'ln,
A román úttörők felvonulása. A képen lá^batő díszkocsi * &•*
karestj utfcőrőpalotát jelképezi.
N;col3c Serbanescu, a bukaresti Repablica-üzemek élmunkas* esztergályosa, a Munkaérdemrend tulajdonosa, négy\' esztergán dolgozik. A kiváló munkás á\'landóan képezi magát és a munka tér- melckenyscLccek állandó fokozásává! járul hozza a békejenei megerositésChez.
K 0 MM UN IS TA PÉLDÁM UTA TAS
’íSSÖEfc iUwiti <uuuuiuua *z>. Jőffi
5ifláor: itt találjuk a kanizsai fáíSházban. Itt olajtól fényesen
j. ÍIdsó overall ja jván rajta, kc- 7l-. .-nrckfékctér* mázoíta a torotn. az olaj. Annak hódol, jrai {teki a legkedvesebb: mozdo. Bvának. — Az még beszélni is >.ad, csak mc? kell. érteni — a Kunk a rajongása csillan Jel mo- in\\\\*N » zenjében. —, Ápolni, gon. dazüi keli azt, úgy aztán iehet vele dolgozni, akkor aztán minden: el tehet vele érni.
még 117 mázsa szán,meg-’ -.:l?-i ItúsÁI is. Mer*-ennyi .• szénnel lic\'-vicbbet fogyasztóit Tóth San. tíer mozdonyvezető az- elmúlt fcvu.ioban 421.056-os mozdony ín. .* 2"\' mázsa kiszabás volt, lel t:. .) fogy olt. ,,J <^*\'73 — igv
r,\\ szamárfüle*. megviselt
k. U {.izeiéből egy ut ada»ajt. Ezen u u\'«n 78 mázsa szénnel keve- ifhli fogyott a kiszabásnál, a má- *«oá 6ö mázsa voli ..jó\'*, a bar* t»i;<ltkon 02 — Nagy érlék » «éi), *»ú kell. takarékoskodni ki vei*. lírre tanlíom látóimét, br-dahb nin/ilonyvext’tó tár* uh m i — tttotuljo. «• Nrttcm rz kil.
fontos
Mert Tóth Sándor komtminlitfl. a- < avik legjobb népnevelő.
is az emberibb \'életeb. Mint. tanító, a Szovjetunió iránti szereiéire oktatta tanítványait. Meg gyűlöltet
te velük a dolgozó ncp ellen, séfjeit.
A Párt és a dolgozó nép bizalma uj, fontos feladattal bízta meg: a Idényéi járási ) tanács népművelési osztályának vezetője lett.
„Miután a politikai hatalom átment a proletariátus kezébe, miután a kisajátítókat kisajátították ...elsőizben válik lehetővé, hogy a példa erejének tömeghatása megmutatkozzék.
(LENIN)
fi kötelezettségen felül...
Zalaszentivánon a tavasziakra történő termelési szerződéskötés 117 százalékos eredményi mutat. Kóbor Ferenc elvtárs indi vaujára vállalták a falu dolgozó pa rasztjai, hogy versenyre hívják ki a msgye községeit, hogy teljesítsek 110 százalékban szerződés- ku^^sükCu
Kóbor elvtárs a tanács ülésén a legelső volt, áld az előirányzaton felül még ujabh 400 négyszögöl ros kenderre szerződött.
A jó példa követőkre talál a zalciJövői állami gazdaságban is
A zalalövói állami gazdaság dolgozói az ebben az esztendőben végzett összes munkákat tekintve 189 százalékban teljesítették előirányzatukat. Nagymértékben járultak hozzá, hogy n megye álla >Jt«ljcsílmén\\%> sódig országos viszonylatban is u legjobbak kő. zé tar ozik Ibi százalékával.
Eddig a szániotc. Sok-sok dob gozó meguniivl í>z(rrg.ilma» munkája fitdménvckéiit\' nzttletíll meg w. üzemi pArUicrvjitot ut- ntututtaávul. n kommunisták Jó példittiiulu\'taúvul ex n dicséret- rn málló eredmény. Lásíuk hát Cgv.két példái.
(ivümftlesfts telepítés tart n
Mi délszláv kommunisták is...
Huszonöt százalék.., Akárhogy rézéin Is, esnie ennyi ez - mondogatta Kukuntísnyák llémusz elvlárs. a tótszerdahelyi párt-* szervezet titkára, amikor a járás. kukoricabcntlási „eredményét” nézegette, .latolgatta.
—- Ennek bizony Jórészt mi kommunista pártritkárok is okai vagyunk/De nem élég ám a hi- • bú: felismerni, hanem nyomban océkdenúnk kell!
A tanács ülésén az ő indítványára elhatározták, hogy ünnepélyes tennenybegyüjtési napot rendeznek a délszláv anyanyelvű községben. Versenyre is hívlak egymást a falugyűlésen,0 az- ti án valamennyi délszláv községgel tudatták elhatározásukat ős felhívták, hogy csatlakozzanak ók is kezdeményezésükhöz. Erősítsék ezzel is a béketábort, vág. jauak vissza külső, belső Ellenségnek!
. —-Egy zsák kukoricát az előirt mennyiségen felül beadunk a fSldmüvcsszóvctkezctbc! — Ez volt a jelszó tegnap az ünnepély külsőt öltött falvakban, az tísó, aki kocsiderékba vágta két :sík kukoricáját és ugyanannyi burgonyáját, az Kukuruz.-njyák flvtárs volt SzerdaheJven. ö\'szó- rősen megerősitett odminisztrá
" - 11 “ 1 - *«t.A((
tek a földimlvessr.óvctkczetbetí kiállítani a Vételi jcgyeiret. A
kommunista délszláv parasztok jártak clöl jó példával. Azután házról-húzra jártak a faluban. A felvilágosító munka eredménye, hogy- a község dolgozó parasztsága c*:n az egy napon 7G mázsa kukoricát adott be. Az ütemtervét 33-ról vJOÍt százalékra teljesítették. Nem állanak azonban itt sem meg. Tart a nemes verseny a vándorzászlóért. -
keményfai üzemegységnél. Csőn. ka László elvlárs brigádvczsló maga jár elől a munkában.
— Az elmúlt héten — tnoudja nem kis büszkeséggel — a mi állami gazdaságunk adta „a mo. gyo legjobb munkacsapatát\'* és az állami gazdaságok „legjobb brigádját*’ is. A gyönyörű ván- dorxáuló á mi birtokunkban
ynn />, \'ngy (trtltro\'<>i«t»f tirtfly Pl
is miiiNidJon,
Fé\'flgydm’k szavaira « közöl, bon dolgozó párlonklYülfek l*.
— Ml pedig azon Igyekszünk — mondja Pintér István —, Ivogy kövessük a komnwnlslák útmutatásait. Miigntiknnk, nz Altom1 gazdaságunk Is, meg ox országnak U javát szolgálja ez. Egv bizony! 481 százalékai teljesítet, lünk hz elmúlt héten — teszi hozzá nyomulókkal — n kettőnk keresete napi 128 forint <;> fii. tér volt. Igaza van Rákosi elvtársink. Nálunk megbecsülik a munkát!
— Nyolc óra alatt ezer gyümölcsfáit ültetünk el sáncolt területen — mondja Csonka elvtárs.
<A teHénistálIó körül Xójlovicz Lajos elylárssal beszélgetünk. A gazdaság vezetője Mipzori Károly állattenyésztési brigádveze-
tővcl éppen egy félórával ezelőtt számolta ki. hogy egész évi tej- termelési tervüket már 1‘á.uOü literrel lulleljesUdték. a fejért állaguk 08 liter. A Sztálin elvtárs sziiletésnapjrírn telt felajánlásit- kát ezen u téren mái m teljesítet lék.
Az üzemi párUzervcxct vezzlé. sível, n kominunUták nzukszgrü iránvitásáv\'iil, u pártonklvü’.l dől. goxiXc Is legjobb áldásuk nyújtásával léptek mim* munkaver- scnvhfl azért, hogy becsülettel Álljanak őrt n háVeeharrnBk r» xalnlóvől állatni gazdaság dolgo. Hóira *«ö frohtsziiknszán.
A Mura partján...
..Mi kommunisták különös emberek vagyunk, különleges anyagból vagyunk gyúrva ^ Ezek a sztálini szavak gyakran eszébe jutnak Völgyi Ferenc elvlársnak. Olyankor is. amikor a begyűjtésről van szó, m*g olyankor is, imikor az. udvar végéb-u megáll egv-egy pillanatra Ns ö>szelni zott szemekkel vizsgáló tekin. tetet ve* a Mura túlsó partjára, liy-ankor aztán az is eszéb? jut, hogy .Nekünk kommunistátzwk különösen példái kell mutálnunk, hogy az egész község egységesen felsorakozhass ólt az alattomos ellenséggel szemben.4*
Milyen módon lehet példát mutatni? Legfőképpen azzal, ha hcry\'áll a manka frontján. „Igen, a mét^szánlásl már elvégezem — mondja — Mikori őszintén szólna, már nőm is emlékszem rá pontosan. A begyűjtés? Énnek n kőlclcze\'lségenuwk is így eke: lein eleget tenni. Igen a kukoried-
tuti és a burgonyánál is." Kurgo. nyából már Jócskán beudott, de axévt a tanácsülésen még meg- toldoftuv „Hendok még rnu ;*dk- bal, hony még többet mlhassunk •i: Ipari nuinkásiágiwk" s bo Is nd‘u, — „Sekflnk murnrát-
knhtkiMli Itt a határszélen Jó és ponton munkánkkal kell Örk\'b/nl a békén — mngvnrá/zi, — Éhben kell i>étdát imitálni nekünk, kommunistáknak minden (folyasd ftnmsil feté.“
350 munkne^ysésr 10.235 forint
A bccsthclyi „Rákosi" termeli), szövetkezet tagsága nyilvános ülésen\' tárgyalta m-.g az 1950. évi zárszámadást. Kovács János elvtárs egymaga több. mint 10 ezer forintot keresett ebben az évben. Jobbágy Pál elvtárs is 9000 forinton felül részesedik a közös jövedelemből.
Kovács elvtárs már kezdettől fogva tisztában volt azzal: ki
AZ UTOLSO zöldes vasajtó kis műhelybe nyílik. Ez a Vasvázas kísmoforszerő műhelye. A meny- nyezeten daru fut, a falakon színes krétázás mcáorkercszl- metszeteket mutat és lenn a kis asztalokon töméntelen motor sorakozik egymás mellcU. Kicsiny a területe, talán a legkisebb a műhelyek között, de legnagyobb az eredményekben.
Mert a Vasvázas műhelyei között a mapkaverseny eredményé- nek sorrendje igy szokott kezdődni: kismo/orszerelő.. és aztán a többi. így volt ez a békemüsza.
százalékos műhelyt
Kismotorszerelők
frázist, több egyszerű, hétköznapi tettet“ — igy mondta Lenin elvlárs a kommunistáknak. — Azok. akik itt körülülik a kályhát, talán nem ismerik Leninnék ezt a mondását, de érzik, mélyen átérezve, mit jeleni kommunista, nak lenni. És ezt munkájukkal bizonyítják be. Horváth elvtárs 150 százalékot teljesite\'.t a. héten. Varga elvtárs lí5.öt, Kővési elvtárs, Daravarits elvlárs. Kárász elvtárs és a többiek hasonlóan.
— Kommunisták vagyunk, a béke élharcosai — mondják és ez a magyarázat arra, hogy egy,
* * * -» •------A
A tanácséi uök
Kiss Varga Imre thkdrs niay holdas ormdndpuszlai gazda. Október 22-én nagy tisztesség érte: it komárvárosi dolgozók megválasztották a községi tanács elnökévé. Jól ludja. hogy tanácselnöknek lenni — kötelezettségeket jeleni, de sokszorosan ezt je. lenti annak, aki tagja a Pártnak. Kiss Varga elvlárs tudja, mik etek a kötelezettségek. Valamennyi között a legfontosabb: példái, jó példái mutatni minden dolgozó parasztnak, akik éberen -figyelnek rá, a Immmunisldra.
Ks példát mulatott, a népne. ülőmunkában, amikor egymaga számtalan dolgozó poroszlót gyC. zott meg arról, mit jeleni az egész nép számára, ha teljesitik |,a begyűjtést. A begyűjtésben, ami. kor valamennyi terményéből jó- vei tSbbeé adott be. mint ez előirányzata lett volna a műnké bon, amikor elsőként ftiszte be
Hárman dolgozták ki: Kövest, Varga és Klapper csoportvezető, ahogy ők kísérletezték ki azt is hogy felesleges benzint pocsékolni a motorok bejáratásához, használjuk a földgázt. A: ő újításuk volt a Ford-motorok szelepjeinek á\'alakitrísa is és ők fedezlek fel valahol a selejlkupac. bán eay elhasznált motorblokkot, amiből most motort állítanak össze, hogy az alkatrésztiszti\'ást sűrített levegővel végezhessék, rongy, olaj megtakar Hasával.
— A Ml MUNKÁNKNAK különös súlya van, mert mi kommunisták vagyunk — mondják. — Megbeszélik holcnkini a végzet/ és a következő munkál, irányi szabnak maguknak. Ez volt a hiba, ez vall jó, kevesebb legyen a hiba, több a jó — ez a lényege a megbeszéléseknek és ennek ér. drkében lanul - mindegyikük.\' Mert a: elméleti tudás nélkül \'nem jó a munka. Akkor nem tudnák, hogy minden darabnyi parafa, amivel főbb marad a gondos kiszabás révén, a békéért van. A rongy, amellyel kevesebb fogy, pénzt jelent, sok pénzt az üzemnek, az országnak. Akkor nem tudnák, hogjj nevelni kell a gyengébbet, laniiatti, ahogyan tanítják Kanguallcs Győzői, La/tavay József ét. És nem tud. nák, hogy mindez a békeharcho- tartozik.
Ok tudják: a kommunista példamutató a békeharcban.
müven munkát végez, aszerint alakul a jövedelme 1$ a termelő- szöVítkezttben. Ismerte a szocia.
lista elvet: ____mennyi munkát
végez, annyit ét"’, ezért igyekezzen példát mutatni valamennyi dolgozó társának.
Az állatokat gondozta, a szövetkezet teheneit, amelyek gondos, szakszerű takarmányozással mind több és löbb tejet adtak. Az egyik, a Narancs fejcsi átlaga elérte a napi 16.5 litert is. Az állatokat ellátta Kovács elvtárs. aki emellett kint a földeken is dolgozott. Igv érte el a 350 munkaegységet, ami 29.30 forintjával 10.255 forintra ment fel.
Jobbágv Pál elvtárs a szövetkezet sartéseit gondozta. A keze n’att egvetlcn malac sem hullott el, s-a hízók elérték a 150 kilós átlagot. ö is példamutatóan résztvett minden egvéh munkában, ennek köszönhette magas jövedelmét.
— A ml példánk — mondja Kovács elvtárs — még jobb munkára fogja serkenteni a többi elvtársakat, mert most már mindenki világosan láthatja, hogv valamennyien munkánk arányúban részesülünk a körös jövedelemből
Gönlér Magda, a népnevelő
A kanizsai Magasépítési Válla, lat asztalosműhelyében dolgozik, jobbsnmor.dva még csak tanul Göntér Magda elvtársnő és végzi szorgalmasan azt a munká amivel a Párt m-gbiztu. Népnevelő Ltog>* jól tudja végezni munkájú óit ennak köszönheti, hogy az. elméleti képzését sem hanyagolja! el, s ezzel példát irmtai többi
— * — ’ » - * « - a j
JCommuttiifa anya
A petrlvcntel termelőosoporí* bán mindenki tiszteli, becsüli özv. Néme’h Fcrencné elv-társnőt. Négy gyermeke van. Mária, a megye legjobb traktorhtája. Tagjelölt, őszi idénytervét 129.5 százalékban teljesítette. Két fia ugyancsak a lctenyei gépállomás dolgozója.
— Eddig úgy hittem mond- ja •—, hogy csak az ország vezetőin múlik az, hogy háború lesz-c vagy béke. A Párt megtanított, hogv egyedül mi, dolgozók szabjuk ezt meg. Ezért teljesítettem a nyári és az őszi munkánk során én is a termdó- csoportban hetekig két munka- egységet. A bennünket felszabadító nagy Szovjetuniónak a Pártnak jó munkával hálálja meg G Németh család, hogy -ni>cm,>n:kültün,k a cseléd! snrs- ’ól.
I Vasárnap, 1%0. dec. 10.
7
A pártszervezet támogatásával vezet őség választásra készülnek a csörnyefoldei DISz-fiatalok
Az ország valamennyi Dl Szil la i>s tervezetében megkezdődött a vezetőségválasztás-
Egyes helyeken hízás előkészületek folynak, de olt. ahol a pártszervezet nem segíti a fiatalokat, tanácstalanság és tapogatózás észlelhető. A \\áhisz. tásnál előjönnek a hibák, melyek legtöbbször kettős eredetűek: a régi vezetőség helytelen munkája és a pártszerve- get segítő kezének hiánya. Ahol a DISz-szervezet jól dől. gozott, ott a vezetöségváhtsz- tásiiál ős zökkenőmentes, jő munkát tudnak felmutatni.
Látjuk már, hot az ellenség
A. csömyeföldi DlSz-szerve- zetnél hibák voltuk. Elfelejtették, hogy a mennyiség nem mehet a minőség rovására. Taglétszámukat foUluzzasztot. ták r nőm csak, hogy olyau tagok körüliek a szervezetbe, akik teljesen értéktelenek voltak, hanem egyes tagokon keresztül helyet adtat; az ellenségnek is. Szalui Mária, ve* zetöséjfi tag, — kulturfclelős — az ellenség hangján szól, amikor uzt mondja: — Én pedig nem szervezek a DJSz.be több tagot. — Szalui Máriáról már reg-ebben is tudtfik, hogy a fekete reakciónak, a klérusnak dolgozik, mégis meghagyták- Amikor ilyen kijelentest tett: — Mit számit nekem a Dl Szí Két hét múlva úgyis kilépek — nagy hiba volt hogy továbbra is meghagyták a vezetőségben.
így «. tagtoborzás is meg. állt. \'A becsületes, szorgalmas fiutalolc nem közelednek a szervezethez. A legnagyobb Inba azonban, hogy a pártszer- ivezet nem segítette a DISz-t, nem törődött vcliik, magukra hagyta a fiatalokat. Molnár István, a DtÜi-szcrvezet titkára, szintén olyan helyzetben volt, hogy a tagságot nem tarthatta úgy kézben, mint kellett volna. Ugyanis Nagykanizsára jár iskolába s így kevés az ideje, hogy alapos munkát végezzen.
van a csörnyefoldei DlSz- szervezetnek, hogy munkáját gyökeresen megjavít hassa- Göncz József, a községi pártszervezet uj titkára aktivan támogatja és segíti az ifjúságot- A DISz vezetősége már összeült, hogy íuegtárjp\'alja.\'mi a jelentősége a It.én tartandó vezetőségválasztásnak.
— A vezetőségválasztás során majd megnézzük a tagságot is — mondja Tanai Ferenc. Babáti Károly a tagtoborzás jelentőségéről beszél. — Nem arról van szó, hogy mértéktelenül folduzzasszuk a tagságot — mondja. — Számos olyan fiatal van közsó. günkben. akikkel valóban erősíthetjük szervezetünket. Szerintem a vezetőségválnsztás előkészületei során is komolyan körül kell néznünk a fiatalság között.
Lelkes előkészületek
— Sorainkba az ellenség is be fér közölt — mondja Varga Erzsébet, — de tudjuk már, kik az ellenség ügynökei, Szerencsére, a tagság nem hallgat rájuk, hanem pontosan a vezetőség útmutatása szerint dolgozik- — Pál _ Ilonka cl. mondja, hogy Sztálin olvtárs születésnapjára két színdarabot is tanulnak. Az egyiknek a címe: ..Lcgénykérőben", a másik pedig a „Mester és inasa”. Beneveztek az országos kul- turverseuybe is. Lázasan fo\'y. nak a próbálások az otthonban rniudcu este.
Most, hogy a esörnyeföldel pártszervezet komoly segitsé. got nyújt a DISz-nek, az eredmény már most. a vezotő- ségválusztás előtt is mutatkozik. Az ifjú gárdisták lelkesen készülnek,\'- hogy húziugi- túció során olyan munkát vő. géznek a tagtoborzás \'"terén, mely sokszorosan növeli majd a DISz-szcrvezct erejét. A pártszervezettel való elmélyült kapcsolat pedig a szer-
Segit a Párt
Most, a vezetőségválasztás előtt minden reménye meg
vezet minőségét és a helyes Irányban folytatott munkáját jayitju meg.
apróhirdetések
Naponta 30—40 forintot kereshet! Alkalmazunk hölgyeket és férfiakat véglegesítve. Jelentkezés naponta 8 őrátó] Zalaegerszegen Marx-tér 5, Nagykanizsán Csen- gery-utca 2 szám alatt az Állami Biztosítónál, (114)
HImeztesse ógyi^mújét, babake lengyéjót géppel, endüzést. rátétmunkát vállal üzv. Horváthne, Nagykanizsa. Magyar-u. 51. (2043)
1 drb Ipari Sláger gyors varrógép eladó. Nagykanizsa. Zrínyi Miklós-utca 62; , • (2044)
12—14 HP benzinüzemű (fagáz- generátor is van hozzá) MAG gyártmányú magánjáró eludó. Vo
dinák- Újudvar- ___ (2033)
Meglévő hasznúit borotvapengéi- ˇel. élete végéig borotva IkozhaUk, ha időnkül! darabonkéht 30 fillérért ujraé’.csltteti. Vádivá Alajos, td. Átadható: Nagykanizsán Boz- zay müköszörüsnéi, vagy Tompos Üvegkereskedőnél. (2047)
Könyvszekrény, kályhák, ágyte-
riíő. slb. költözködés \'miatt el adók. Nagykanizsa. Csefigeri-u. 20.
7 (d)
Ebédlőasztal eladó. Nagykanizsa, Arany Jánosé. )0. (2040)
Hubadékgyüjtőket \'.eresünk! Tollkereskédelmi Vállalat N?gyka nizsa. Somogyi Béla-u. 15, (2052) E?adé egy keményfa ágy vörö\'- réz sodronybetéttel. Kovács. Nagy. kan Izsa Qsengerl-u. 7. (2054)
Vlilanvkályhát vennék. Cím a aagj-kanizsni kiadóban. (2056)
Burgondirépát veszek. Kovács, Nagykanlzs:. Szabadság-lér 10. w-; (2055)
Jokaroan *évó kézikocsit veszünk. Tolikereskedelmi Vállalat Nagykanizsa, Somogyi BéU-u. 13. ^ (2053)
Férfi télikabát szürke, belül bunda. perz;agallcrral, kifogástalan. állapotban eladó. Érdeklődni lehet Nagykanizsán a Deák-téri trafikban. (2057)
Eladó kötött gyermekmackó 1 —2 évesnek, egy sötétkék mély gyermekkocsi. N-gykanizsa. Zri- nyi Miklós u. 55, (2059)
Fuvarosokat felveszünk. Jelentkezni lehet Nagykanizsán Magas- építő Vállalatnál, Vár-u. 6. (2060) 2 szobás összkomfortos lakásokat átvételre keresünk. Ásvány- otajkutstó és Mélyfúró Vállalat Közigazgatása, Nagykanizsa (2031) Eladó egy -Szép nagy hintaló és egy barn? báránybunda 8—9 éves gyermeknek. Nagykanizsa, Ady Endre-u. 12. sz. II. em. jobbra.
___________1 (2062)
50 év kőiül! asszony: keres háztartásához zsebpénzért magányos or,vos. Cim: Feifer József Zalaiba reV (2003)
Eladó kétszobás uj mngánház 200 forintos havi részlet\' fizetéssel, némi előleggel. A város bel:őrületén- egy kertesház lőOOl) forin- ‘ért. Mohácsi ingatlanközvetítő Nagykanizsa. Ady Endre u. 21
_______ y (2064:
Vennénk használt, de\' JóVarba” lévő .Gőhler* faszámozó kalapácsot. Bánokszentgyörgyi Állami Erdőgazdaság. (109)
\'Jöii\'ek.
P
T
— Ügyeletes orvos Zalucgcrsze- gen v:sárnop: dr. László Dezső, Munkácsy-utca 1. •
— Nyitva levő dohányárudák a
megyeszékhelyen: Horváth Ferenc
Rákóczl-ut. Grünbaum Gé- záné Piac tér, Üiberacker Károly- né Ady-ufca. Kozári Fcrencné Hegvl-utca.
Állandó éjszaka) ügyeletes szolgál-Jót tart a megyeszékhelyen a kétmüszakos 8/25. számú (volt Raszter) államosított gyógyszer tár. Marx-tér 9.
— A zalaegerszegi -FORUM“ filmszínház a nagy francia író. Bals.-c novelláját eleveníti meg előttünk, amelyben a, szovjet filmgyártás. — amely tiszteli a haladó hagyományokat —, most .Az uzsorás* film utján mutatja be a XIX. század elején Francia- országban a haladó feudalizmus mellett egyro erősebbé váló kapi? talizmust.
Értesítés! Ezúton is értesítjük aktíváinkat 1 ii>e.s csoport vezetőket, hogy folyó hó ll-cn. aizaz hétfőn este fél 7 órakor aktíva ér- tekezletet tartunk. A tárgy fontosságára való tekintettel a teljes számú megjelenést kérjük. Kisiparosok Országos Szabadszervezete nagykanizsai csoport vezetősége. *.
— ügyeletes trafikok Nagykanizsán folyó hó 10-én. vasárnap: Baranyai János Sztálln-u., Pataki Józseíné Magyar-u. Schiller Mária Ady Endre-u, Fekete Jánosné Ka- tonarét. Pajor Istvánná Petőfi-u, elején, Levík Fereacné Magyar-u. Ziegler László Kiskanizsa, Köves. Istvánná Csengeri-u. 52, Hetyei Lajomé Szabadság-tér.
Halálozási hír. Szakosíts Ferenc- né szül. Nagy Ucna temetése ío lyó hó 11-én, hétfőn\' délután 3 órakor lesz. Gyászoló család.
VÁROSI MOZliO NAGYKANIZSA Vasárnap:
VAN HAZÁJUK
Magyarul beszélő szovjet film. íz- galmas leleplezés arról, hogyan akarják az angolszászok ágyutöi teléknek nevelni a fasiszták által elrabolt szovjet gyermekeket.
Figyelem! Figyelem!
Minden vasárnap délelőtt 1D óra- Kor 1 forintos helyárak me\'left matiné-előadás
Matiné-előadásra Jegyek * oér.z tári órák alat* egész héten át válthatók
December 10-én délelőtt 10 órakor HÉTS7.INES MESE
Bűbájos, színes szovjet rajzfilm
December 11—12—13-án, hétfő, kedd. szerda GAZDAG MENYASSZONY Vidám, zenés, táncos film kolhoz parasztok boldog életéről. Szereplők: Ladinylna, L. Jubcznov Pénatárnyitás: Hétköznap kéz tés előtt 1 órával Vasár- és ün oepnapon délelőtt ll-től fél l-ig is kezdés előtt 1 órával
Előadásuk kezdete:
Hétköznapokon délután 5 és 7 órakor vasár és ünnepnapokon délután 3 5 7 és 9 órakor
ZALA »
Az MDP zabmegyei pártbizottságának napilapja, \'•clelös szerkesztő: Szántó J-nó Felelős kiadó: Darabos Iván Szerkesztőség: Zalaegerszeg <osndh Lajos-u 22 Telefon 250 Nagykanizsa. Zrínyi Mikiós-u 29 Telefon 54
\'adóhivatal Zaleeet\'rv^e -Szé *>envi tér 4 Telefon 102 Nagy --.antzsa Sztálin-ut 5 Telelőt Si/h Készült * Varmegye Nyomdébnr Szombathely Kossuth Lajos-u fi Tetefon* 75
\'t-nmdáért. fele) negrcIO* r.-
A MEM7’r‘"S\'tOTTSÁG KÉT CSAPATTAL NEVEZETT A TEREMRAJNOKSAGRA
Igen nagy az érdeklődés Zalaegerszegen a közeljövőben meg induló röplabda terembaj a okí ág iránt. Nagyban emeli a bajnokság színvonalát, hogy a Magyar Dolgozók P\'ártja zalamegyei párt- bizobsága egy női és egy férfi csapatot szerepeltet a bajnokság során. A Párt itt is jó példával járt elől. Beérkezett már a karhatalmi alakulatok, üzemek, isko Iák nagy részének nevezése is. Fehünő. hogy a tavalyi terembajnokságban első helyen végzett Határőrség nevezése még n-m futott be a szövetséghez és hiány zik a közgazdasági gimnázium részvételét bejelentő lap is.
Egy-két nap van még hátra a nevezési határidő lejártáig- A zalamegyei szövetség ezúton ismé telten felhívja a városban lévő röpbbdacsapafok intézőinek figyelmét, hogy nevezésüket adják le.
Z. HATÁRŐRSÉG—ZMTE II.
4:2 (3:0)
A Fellebbezési Bizottság az első mérkőzés eredményét megsemmisítette és elrendelte a mér kőzés újrajátszását, A két csapat találkozójára csütörtökön került sor Zalaegerszegen a vásártéri sporttelepen. Az egynapos havazás meglehetősen elrontotta a pá- lya talaját.
Az első félidőben az enyhe szél- tői támogatott határőrök fölényt harcoltak ki és megérdemelten szereztek háromgólos vezetést, A második félidőben Hajdú beállításává! feljött a ZMTE s úgyszólván kapujához szegezte a bajnok. Jelöltet. Sikerült ia 3:2-re szépite níök az eredményen, sőt 3:2 állásnál Prcnner óriási gólhelyzetet hagyott ki.
A játék képe alapján a döntetlen igazságosabb lett volna, a mérkőzés mindvégig igen Llvtzsr tes. szép játékot hozott és mindkét csapat tagj-i a legsporUzerüb- bon játszottak. A Z. Határőrség ezzel a győzelmével Csoportjában első lett s Így vasárnap már osztály ozót játszik Zalaegerszegen ® szombathelyi Elektromos jóképes- ségü csapatával az NB III-ba való jutásért. A mérkőzést a vásártéri, pályán rendezik meg.
\' KANIZSAI KOSÁRLABDA.
MŰSOR
Nagykanizsa ma sem marad .-portesemény nélkül, mert a kosárlabdázók a Gépipari Technikum tornatermében a muK vasárnapihoz hasonló kosárlabda tornát rendeznek a Pécsi Lokomotív N3. I női és NB II. férfi csapata részvételével. Az egészmpos műsor dé’elött 10 órakor kezdődik és este 8 óráig tart. Az egésznapos tornán a-következő kanizsai c?a- y-tok szerepelnek: MNTE női férfi. Olajmunkás női, N. KASÉ féri/, NVSK női. férfi és a Honvéd1 helyi csapata. A közönség
-zen küzdelmeket láthat ezen jj tornán is. A rendezőség a párosl, ‘ást a következőkép állította szét délelőtt 10 órakor NVSK— N. KASÉ férfi, 11 óra Pécsi Lok- NVSK női, délután 2 órakor NVSK-Pécsi Lók. férfi. 3-kor Pécsi Lek.—MNTE női, 4 órakor MNTg —Pécsi Lók. 5 óra Olajmunkás— MNTE női, 6 órakor Honvéd válj —Kanizsa vál.
SPORTHÍREK
A kosarasokon kivül csak aj
NVSK birkózók versenyeznek. Kaposvárra utaznak, ahol a kerül íeti egyéni bajnokságokat rendé, zik meg a Kaposvári DSK, Dombóvári VSK. Szigetvári DSK, (j a bajai VSK csapatainak részvételével. A bajnokságon a vasul* sok valamennyi versenyzője eiin- dúl.
Egy Nagykanizsán mcgrcr.de. zendő tornász-bemutatóra kertéit fel a Pécsi Lokomotív tornász, szakosztályát a kanizssl vasutas, vezetők. A pécsiek a meghívást elfogadták és január elején eleget Is tesznek a kanizsai VSK kérésének. A bemutatón szerepűn! fog az alapfokú tornászbajnoksáj minden száma, amit külön be fog nak mutatni a kanizsai alapfokú tornász bajnokságra nevező cápátoknak. - ¦
Szeietneken összetolna)
Szepetnek gyótapuRztui ré- szón futrinka-károkat észlel, tok u vetésekben. A község lukoxsúgu már is hozzáfogott, hogy n pusztításnak mielőbb ebijét vegye. Az irtást társa, ilalmi in tulkával végzik és a fertőtlenítőszert is kollektív utón szerezték be. ,
Miután a, futrinka, elszaporodása esetén nagy károkat okoz, mely nem csuk a termelőt. /inneni dolgozó népüuk (-ffósz államát éríuti. dolgozó parasztjaink, mihelyt határukban a futrinka inogjclené. sót észre veszik, kövessék Szopetnek példáját és azouncl fogjanak hozzii a kártevők irtásához, még mielőtt azok el. szaporodnának és nagyobb károkat okoznának-
NYERSBÖRGYÜJJÖ ÉS KERESKEDELMI VÁLLALAT
VABNYOLSlm
FELVÁSÁROL SZAFLAZOIy*\' ÉS NYERSEN KIRENDELTSÉG: Nagykanizsa, Magyar-u. 86. Gyüjtőtciep:
Keszthely, Fehér György u. 9 Zalaegerszeg. Tüttösi-u. 4. Sümeg. Petőfi Sándor-u. 27.
KQW WE9BOIT -
Ideológiai, szépirodalmi, tudományos, ifjusási, ismeretterjesztő és szakkönyvekei vásároljon
tt Kön yves holt
Kiskereskedelmi Vállalat,
Zalae<rerszeír, Marx-tér 1. szám alatti KON 1VESBOLTJÁBAIN*
Kitn-lfSaen elvtúra:
,,/i végső győzelem a miénk lesz**
Beszámoló az MSzT megyei küldöttválasztó értekezletéről
Ma: termelési szerződéskötési nap
\\í UDP ^AI VMUUIKI pARTBIZOXTSAgAXAK SAP1LAPJA
VI. évfolyam 2SS. szám.
Ara 50 fillér
1950. december 12. Kedd
653231
Az engedékenység felszámolásával a termény begyűjtés sikeréért
Irta: Fekécs Imre
t, megvci, járási és helyi la- oácsok előtt ma egyik legfontosabb feladat, hogy biztosítsák a terroénybegyüjtés győzelmével őt- i’tcs tervünk sikeres folytatását. Ennek a feladatnak végrehajtásival is elő kell segítenünk a béke megvédésének nagy ügyét. Világos tehát, hogy a termény- begvüjtés maradéktalan teljesilé- j egyben hazafias kötelesség.
Kétségtelen, hogy a kenyér és jxkarniánygabon.a beadásánál dolgozó parasztságunk ért el komoly eredményeket, de bizonyos n is. hogy nem tettünk, meg minden intézkedést a kukorica, burgonya és a szénabcgyüjlés maradéktalan teljesítésé érdekében. Ezen u téren országos viszonylatban bizony hátul kullogunk. A burgonya beadásán 47,
* kukoricáé 41, szénáé pedig csupán :>6 százalékot mutat.
\' A Járások közül a zalaegerszegi Jár az élen, de sz eredménye\' korántsem kiclégitő, Külö nősen nagy a lemaradás a kuko. ricabegvüjtésnél a letenycl járásban." amelyik tervét mlndősz- sz; 27 ‘százalékban „tcljesilcttv". jóllehet, jobb volt a-kukorica termésük. mint a megye bármc jyifc részén.
Mi az oka a lemaradásnak? Talán az, hogy a mi megyénk dolgozó parasztsága nem akarja teljesíteni becsülettel hazafias kötelességéi? Nem. semmi esetre ftm! Kenyérgabonából cs takarmánygabonából is 103 százalékos *i eredményünk.
A hibát máshol keressük. Még-
Íedig a mi munkánkban. A gvo- ere: az opportunizmus. „Nehéz-1 eégekre" a „nincs“-re való /u\'-\'j változás, a lazaságok roegtürese 1 az ellenség uszályában való kul logás, igen itt á hiba gyökere A/ egyre inkább élesedő osz- tólyharccal szemben való értetlenség különösen tapasztalható alsóbb szerveinknél. De hiba van a munkaszervezésben és ellenőrzésben is. A lenti járás tanácselnöke például eléggé elhanyagolta a begyűjtés munkáját. És. valljuk meg őszintén: a letenyei járási tanács munkáját, ezen a téren nem a kellő módon ellenőriztük. Nem adtunk meg a:kik minden rendelkezésre álló i.\'gitségek Ez az igazság.
- Ott, ahol a pártszervezet és a tanács között jó volt az összhang, a politikai felvilágosító joonkát jól vitték, ahol az osztályharc nem aludt el, a tanácstagok znaguk járlak elől Jó példával: a kukorica, burgonya és szína b;g\\TTjt<Sbcn jók az ered- utíayek. Igv történt ez KJspálf- "“0. Aiiílrájhidán, 1’ocsin, vagy *‘laistvándon is. A kommunista ffgozó parasztok elsőként vlt- » tanács tagjaival együtt \'oldinüvcvizövetkezclbe a ta-
\'•\'\'irtiiány gabonát.
Ortaliáziin maga a tanácselnök *»m jár elől jó példával. A vég- fehajtóblzottsági ülésen a begyűjtés teljesítése- ellen beszél. Hanyag, felületes munkát végez egyébként is. A felsőbb szervtől • Mtogó elvtárs í) napig tartózko aott a községben, hogy Celvilá SOsiló munkával, tanácsaival, uagyobb lendületet adjon a be- ívüjtésnek. És mi történt? A wiiikok nótáját fújta. Ellenük \'u! en cse!hen helyszíni elszá- Am-i as*’ ncm foganatosított: ionkor err« kapott felhatolma-
zást. a tanácselnökiéi együtt kétségbeesett! Most mi lesz?!
Igen gyengén áll a beadás Németfaluban is. Ncmesrádón, Ne- meshatésen hasonlókép. Burgonya és kukorica beadási kőtele- zottsógéndk szinte egyetlen emberfia sem tett eleget\' Iboríián. Csupán 2 százalékos a kukorica begyűjtési előirányzatuk! Ugyan mennyivel volt jobb a kukorica termés például Csődén, vagy Budafán, ahol a kulákokkal szemben folytatott osztályharc \'közepette llÓCé-os eddig az eredmény?! Lickóvadomoson, Bakon, Botfán, vogv a szdlasiaJcarmúnv beadásban szégyenletesen 1 százalékos eredLményt felmutató Gotnbosszögön nem akarják-e teljesíteni kötelességüket a dolgozó nép állama iránt u falu kis- és középparasztjai? Dehogynem! Csakhogy meg kell magyarázni ezekben a községekben is. tni u jelentősége a takarmányfélesé- gek beadásának. A beadásban maguk a tanácstagok járjanak előli
Jó néhány példa van arra is, hogy egyes\' tanácstitkárok ezt a döntő fontosságú feladatot ,.fi- ókbérletbo\'\' tovább adják a többi beosztott tisztviselőnek. így van ez Pókaszcpeíken, Nován is. A salomvári tanácselnöknek sem szivügve ez a kérdés. De esténkint vidáman kortyolgat a korcsmában, noha egész nap arról panaszkodik, hogy „rettenc. tes\' beteg“„
A terményfelvásárlók sem mindenhol állanak feladatuk magaslatán. Bázakereltyén 101, Muraszemenyén 85, Kérknszcnt királyon 78 mázsa gabona nem
II Szovjetunió és Sztálin elvtárs iránti szeretet és hála újabb eredményeket biztosit népeink számára
Megkezdődött a Magyar-Román Barátsági Hét
Szovjetunió nagykövetével az bán a munkásosztály élenjáró élen. pártjai, a magyar és román nép
A díszelőadást Majláth Jolán, legjobb fiainak. Rákosi Mátyás- a Kulturkapcsolatok Intézetének nak é,s Gheorghiu Dejnek veze. főtitkára nyitotta meg, majd Dobi tésévcl, népeinket a proletárinter. István, a minisztertanács ődnöke nacionalizmus szellemében neve. emelkedett szólásra. Ünnepi be- li. •Elválaszthatatlan része ez az I széde elején meleg szeretettel európai és ázsiai népi demo- tek a baráti országok diplomá-l * n rn„,,-n wö’dőlteket kracian.ciai testületének vezetői, illető-1 kuszontu.te aionun ku. ö .. ame]yCk l;g képvisjlől, Kiszeljovval, a\'majd igy folytatta: nemzeti biztositása, szilárd tű-
Vasárnap este az Állami Operaházban rendezett díszelőadással kezdődött meg a Magyar-Ro. mán Barátsági Hét. A pompásan feldíszített teremben a magyar politikai, társadalmi, gaz- dxsági és kulturális élet vezető személyiségei mellett megjelen. lek a baráti országok diplomázd.
felszabadulás óta nópeink között erősödik az együttműködés és rokonérzés
jeleivel halmozták
—• Örömmel állapíthatjuk meg, hogy az együttműködés és ro- konérzés, amely népeinket és kormányainkat egymáshoz fűzi, egyre erősödik, amióta országainkat a nagv Szovjetunió dicsőséges logyózhctelen hadserege felszabadította a fasizmus clnyo. mása alól. — Beszéde sorún emlékeztetett arra, hogy * két nép közötti testvéri kötelékek fejlődésében jelentős állomás volt a Román Népköztársaságban decemberben rendezett Román-Ma. gyár Barátság Hete. Ennek során .a magyar küldöttség tagjai megismertredtek azokkal a halai, más eredményeldwl, amelyeket a román dolgozók kormányuk és a Román Munkáspárt vezetésé vei elértek. Ezek a sikerek jó i-benyomást keltettek ós jóleső, örömet váltottak ki a mi hazánk fiaiban is. Amerre küldötteink megfordultak, mindenütt a ba-
Atrrúrdpuri országból ipari-agrár állam
találja például a helyet. Valót-1 lant jelentettek, akárcsak Kiscsehiből és Pctriventéröi. A SzövOSz amikor tudomására hoztuk az ilyen és ehhez hasonló eseteket, nem intézkedett megfelelően. A Lispeszentadorjáni terménvfclvá- sárló például a dolgozó parasztokat napokig várakoztatta, amig takarmánygabonájukat szégyenszemre visszavittek. És ez a felvásárló még ma is a helyén van!
Nagy Kálmán Holton kuhik-lé- tére beférkőzött a tanácsba. Az elszámoltatás során.a burgonyái beszántotta a földbe. Amikor vége lett az elszámoltatásnak, hát kiszedte! A község burgonyabc- adásban hátul kullog.
A megye öntudatos dolgozó parasztjai, akik beadásuknak be. csülcttcl eleget tettek, joggal el. Ítélik azoku-t, akik a nép állama iránti hazafias kötelességüket hanyag nemtörődömségből. vagy szándékosságból ncm teljesítik.
Kétségtelen. hogy kenyerünk bőséges, fehér, de nemeink kenyérrel, hanem hússal, zsírral Is él az emhsr. Falun, városban egyaránt. Tehát, amikor u kuko. rlcu, a hzálastakarmúny beadását teljesítjük.! okkor tgvbcn a munkás-paraszt szövetséget is erősítjük, mert azon leszünk, hogy minél több sertés, minél több szarvasmarha hízzék.
A kukorica, a szála-itaknrmány és a burgonya begyűjtés éppen olyan fontos, mint más termények begyűjtése: hazafias kötelesség.
‘ Számoljunk fel hát minden lazaságot, javitsuk meg a munkánkat s a begyűjtés maradéfkta. lan teljesítésével erősítsük a békefront ránkeső szakaszát.
célnak elérésére törekszik. Mind a két nép a szocializmust építi.
Ezért váll-váll mellett haladhatnak előre és igy is kell előre haladniok. A két nép érdekei mindig közösök voltak, de nem találhattak egymásra addig, amig a földesurak és kapitális, ták igájában sínylődtek és elnyomó uraik soviniszta gyűlölködést szítottak közöttük. A testvéri kötelékek kialakulását és megszilárdulását csakis az telte lehetővé, hogy a hatalmat mind két országban a dolgozó paraszt- sággal szövetséges munkásosztály vívta ki, hogy mindkét állam né-
Barátságunk mcgingatliututlau, mert népeinket a munkásosztály pártjai vezetik
A hosszantartó viharos tapssal fogadott beszéd • után Eoiiard Mezincescu miniszter, a román küldöttség vezetője mondott beszédet. Mindenekelőtt a Román Népköztársaság dolgozóinak forró testvéri üdvözletét tolmácsolta a barátsági hét megnyitása alkalmából. A továbbiakban történelmi példákkal elevenítette fel a magyar.román barátság mély- rcágazó emlékeit.
— A gyűlöletes fasiszta diktatúra alatt mély határozottsággal önfeláldozással és rendíthetetlen meggyőződéssel harcoltak népünk legjobb fiai — a kommunisták — a román é« magyar
dolgozók barátságáért és harci egységéért, a román és magyar töQcés-földcsuri kizsákmányolás rendszere é* soviniszta gyűlölet- szitása ellen.
— Barátságunk két, sorsa fc. <ctt urrávált nép rendíthetetlen akaratát fejezi ki — mondotta. — Ennek a barátságnak népeink történetében eddig nem ismert uj tartalma van. Mert alapja né peink határtalan szeretető és há Iája a felszabadító Szovjetunió •iránt, ö segített minket, hogv saját kezünkbe vegyük sorsunk irányítását. Ez o barátság meg
tinó IMM&S AnrVnrtAitil.
InifnmV V* MTnfi-áii (rrTO\'idr*. Mnör*r i>y«lvcn 1000 könyv ó« hioMurn jelem mfji, több mint 12 millió példányban. Néfly mnjlynr- nyelvű Állami arinlwS* működik. Kolozsvár, MuroavAaérholy, Natfy* írtrud éi {WpoJi/.entilyörÉY, U Alin- mi ro«fiynr opera Kolomáron.
Esr n barátsági hét hozzájárni Iá* n béke ügyéhez
__ Népi dcmokratlkn* rendszerünk eredményei — mondotta a továbbiakban — az anLol-amcri- kai Imperialisták elralenit líyűlülc-
lét váltják ki. E:«V a l\'clílridi Tito—Rankovic* fél® kémbandát, s kulákokit, n lőkéa-füldeitúrl ma; radványokat myckexnok felha»x- núlni alávaló provokációikra*, üssl. melkro, dolgozó népünk «Sa forradalmi vívmányaink ellen. De a Párt álul vaxeUl dolgozók éberségé szüntelenül résen van, hogy meg- hiúsítsa aljas mesterkedéseikéi és kíméletlenül lesújtson rájuk.
— A Szovjelűn!6 6s Sztálin elv. Un iránti szeretet és háls cróUl- je$ mozgásba hozta népünk alkotóerejét, nöteli a ioYÖbe és sálit erejébe vetett bizalmát, újabb cs újabb eredményeket biztosit szá-
mára a szoclallttnus IpIlbXneff út. jón.
— A Béka Hívei Állandó Bizottságának felhívását 10 millió Állampolgárunk Irta alá, — Befejezésül Merlnceseu miniszter hangsúlyozta, hogy a Magyar-Román Barátsági Hét újabb hozzájárulás a demokrácia és szocializmus arcvonalának megorilárdttásához, amelynek élén a dicafttégr* Szov- jetúnió és • nagy Sztálin áll.
Meziocescu hatalmas lelkesedéssel fogadott beszéde után bemutat, tik az ünnepi műsort.
Összeomlottak az amerikai banditák
nagyravágyó tervei végső győzelem a miénk lesz
ai m-Ir-Sxen elvtárs beszéde Phenjan felszabadítása alkalmából
a
Kim-Ir Szén tábornok, a Ko. Cai Népi Demokratikus Köz- drs&ság miniszterelnöke és a «;oreai népi hadsereg? főpa- ancsnoka december S-áfl i\'henjan felszabadítása slkal- vLából beszédet intézett a nép. aez, amelyben többek között a .övetkezőket mondotta.:
— A koreai népi hadsereg főparancsnokságának vesetA- sével a hősies népi hadsereg neves támadásai, az ellenség iircvonalai mögött tevékeny-, kedő paxtizánbarcosok és a hős ytnpj népi önkéntesek december G-án fdszahcwütxvtj- ták Phonjánt, hazánk őteser- éves történelmi múlttal rendelkező ősi fővárosát, mely nz uj népi Korea demokráciájának erŐe tAmaszpontí^ BCS amerikai imperialista támadók átmeneti megszállása és az .áruló LWtebuMan-WOdt tmü- ma Á16L
A dicső korwü népündar- rrg a izartlzAnokkal 6a o hö8 klred népi önkéntcaek- Iccj tAlh\'etro tnoet majd- nem telkien felszabadította a 88. szélességi foktői északra fekvő területet és az ettől délre fekvő terület egy részét Is,
nőst dHl irányban nyomói olőrö. öklözve a rendezetlenül visszavonuló ellenséget, és továbbra is nagyszabású megsemmisítő harcokat Vív. Hősi népi partizánjainak egységei, amelyek mélyen behatoltak az ellenség arcvonalai mögé, meg kezdték támadásaikat az eh lensóg ellem a 38. szélességi foktői délre fekvő terület minién részében. így összeomlottak az amerikai banditák nagyravágyó tervei, akik be akarták kebelezni hazánkat \';s úgynevezett gyors háborúján meg akarták . hódítani népünket
— A néphadsereg átmeneti visszavonulásának célja az volt. hogy
luj^es ellentámadásokkal megsemmisítsük, felszámoljuk és kiűzzük az ellenséget szülőföldünkről
és igy kivívjuk a győzelmet ! hazánk nagy felszabadító há- borújában.
— Korea cépo sohasem adta, meg magát ős ellenségnek mó« ;i visszavonulás legnehezebb dOszakában sem, lmncm egy cégesen (sorakozott föl a köz-
’ fára óság kormánya mellé\' éfl WfejorA\'.rc jnttoftő szilárd elszántságát. é»
tettekkel is bizonyította, hogy harcol M haza én a
nép végső győzelméért.
— Az egész koreai nép k/L
KWB. IW. 08ö. ni,
lárd elszántsága Jutott kifejezésre a népi partizánmozgalomban- amely Észak- és DéL Korea minden sarkában kifejlődött és abban az öntetlen támogatásban, amiben a2 egész nép részesíti a népi hadsereget és x kínai népi önkénteseket.
— A nép erői kímeritHetet- Lerek — mondotta Kim-Ir- Szon. — Ez x kimeri thotetlen erő mindig győzedelmeskedik.
A koreai nép szilárdan bízik a végső győzelemben és kimeríthetetlen erejét a nagy/szovjet nép, a kínai nép, a népi demolcrá- riák népeinek és nz egész világ békeszeretö emberi- s égének Pzolidaritásábó! meríti,
— Az ellenség míg mindig ont torveri, hogy visszatérhet, hogy mcgvalóAlff>« nzömyü oíljAt. Tudnunk kell. hogy bár a végnő győzelem a mienk, még nehézségek állanak előttünk. A végső győzőimet átok a nehézségek leküzdésével, ke. múny harcokkal és áldozatok, kai vívhatjuk iá, hogy legyőzzük hazánk ellenségét és hogy a végső győzelmet, elérjük,
nem hagyhatunk a visszavonuló ellenségnek, sem egy létekzetvételnyi szünetet, sem lehetőséget arra. hogy nj védelmi vonalakat építsen ki, sem időt arra. hogy újjászervezze csapatait.
— Ezért
a hőé népi hadseregnek gyorsabb támadásokat kell végrehajtania, a partizánoknak aktívabb tevékenységet kell kifejteniük, a 38. szélességi foktól délre-
— A felszabadított területeken a népnek fenn kell tar tania a rendet, a lehetőség szerint helyre kell állítania a károkat, házakat és lakóhelyeket kell építenie.
— E$gész Korea népéinek míg szorosabban kell tömörülnie) « Koreai Népi Dcmo- kritikus Köztársaság kormánya köré, a győzelem feló kell haladnia hazánk felszabadításáért folytatott bábomban és Igyekeznie kell a végső győzőimet kivívni halálos ellenségeink. az amerikai támadók és az áruló Ll-Szín-Man- klfkk felett, akik olyan sok su. lyos csapást zúdítottak né- pünkre.
D Magyar Dolgozók Pórija Központi Vezetőségénél üdvözlőié Dolores lüarrurihoz, a spanyol KP lötitharáhoi születésnapja alkalmából
„A Magyar Dolgozók I*ArlJ» Központi Veadóaége forró kom- munlati üdvözletét küldi 5.1. MÜletAKnapJn alkalmiból,
A magyar kommunLxtúk é* ec(®* dolgozó népünk mély earyfltl. értéssel kíséri n*t a küzdelmet, amelyet a Spanyol Kommuftlut* Tárt u ün voicUttévcl folytat „ spanyol nép «7)«bndiá*Aa»k vtsu mszcrxéséért, a béke megvédéséért.
Ö>dnte exlvböl kívánjuk, hogy még hooszu évekig Jó egri*, cégben vezesse a spanyol kommunisták harcit. Ebben a neme* harcban bizton számíthat a magyar kommunisták és a tnasju nép cgyüttcrzcscre.
, Kommunista üdvözlettel:
A Magyar Dolgotok Párti* Központi Vezetősége, főtitkára, RÁKOSI MÁTYÁS."
Doiora ibarmri, a legenddthL rü La Passionaria, 55 éves. Lenin és Sztálin legjobb spangói tanít vámja, a Spanyol Kommunista Párt főtitkára, a szabadságért küzdő spanyol nép vezére 6. A forradalmi munlcásmozqalom, a Párt nevelte bőssé, fi evét az
1936—38-as spanyol forradalomban tanulta meg tisztelni és \'becsűim az egész haladó világ. Ibarmrira, a nagy szabadsághősre, a fasiszta Franca kapái le- seltedtek hazájában. Emigrálni \'kényszerült, de itt sem adta és adja fel a harcot a fasizmus d-
. — ii.. if
len, a népek szabadságáért, a békéért. Dolores Ibarrari tagja a Béke Világlanácsnak, alelnéke a ‘Nemzetközi Demokratikus NC- szövetségnek.
Dolores Ibarrurt élete és mán. kássága példa minden szabadság szerező ember, hazafi előtt. 55. születésnapján az egész magyar nép forró szeretettel fordul feléje. az ez ttgg, melyért a spanyol kommunisták élén Dolores ibar. ruri velünk együtt harcol, gyáze- delmeskedik, mert a népek harcát a legyőzhetetlen Szovfeturii és Sztálin ehkárs vezeti.
Minisztertanácsi rendelet az ipari munkások, bányászok és közlekedési alkalmazottak ingatlanfelajánlásáról
MacArthnr csapatait megsemmisülés fenyegeti
— írja a Chicago Daily\' Díeics
A ..Chicago Daily News!‘ ezöaM tudósítója azt írja., hogy
MacArthur csapatainak ki kell vonulnia Koreából, különben majdnem edke- riilheteílen megsgirunfisü-
Iés fenyegeti őket. Rámutat, hogy az északkorcai
csapatok és a kínai önkéntesek ellentámadása következtében
az amerikai veszteségek nagyobbak mint bármikor a háború kezdete óta,
a tokiói katonai kórházak túlzsúfoltak —- írja a tudósító.
tábomok kihívó hanga beszédeit mondott Liliében, amelyben 40 megalakítandó francia hadosztályt kínált fel az amerikaiaknak. SikraszáRt Nyu- ffat-Németország felfegyverzése mellett én ajánlotta a volt együttműködők bevonú-
cióba. Ajánlkozott, hogy a jobboldali többség képviselőivel együtt ^pártonfelüli" kor- mányt alakit és azt javasolta, hogy e kormány megalakítása után szavaztassák le - tér- mószetosen megfelelő módszerekkel — a francia népet,
1951 február 18-án
választják meg a Grúz Szocialista Szovjet Köztársaság Legfelsőbb Tanácsát
A Grúz Szocialista Szovjet KözLóraaság L©gfo!«őbb Ta. nácsának Elnökaésrc rondáié, tet adott ki n Orur, Szwiullslu Szovjet KözbimiAHg Legfel. HÖbb TumUWmuk viUuNztáAai. rók A váiaAztáaokAt ItóL Zeü roto 18-ra, Vaéirnepra tűzték ki.-
1951 február 18-án választják meg u Kirgiz Szocialista Szovjet Köztársaság Legfelsőbb Tnn/ícsát
„A Kirgiz Szóclalííta SzovJ^ Kuztársoflá? Legf«l«őbb Ta. nóoa/ittak KlnHkaóg© renddetot adott ki a Kirgiz. SzöviulUta Szovjat Köidársahág Legfel. #őbb Tanácsának vúlasztáBui. ról- A válaírtáiokat 1951, f«b- ruér l$.rs, rajtártiapra tflrSék ki
A miniiz tér tanács rendeletét adott ki az ipari munkások, bányászok éa közlekedési alkalmazottak Jngatlanfelnján. lásáról. A rondclot az egyébként érvényben lévő általános földfelnjánláií ezabályoklyl •zömben Jelentős kedvozmó- nyoket biztosit a földjüket felajánló Ipar] munkások, bányátok áct közlekedési alkab morottnk részére. Míg az általános folnjánlásnál ft ka^sz- tori tisztajüvedelem legfeljebb ncgyvemötszörös forintösszegét fizeti ki az állam, addig
az Ipari munkások, bányászok és közlekedési alkalmazottak részére nyolcvao- szoros forintösszeget biztosit.
s ezt két év alatt négy egyenlő részletben fizeti ki. A kifizetés első részlete az átvételtől számított 80 napon beiül történik meg.
A rendelet az ipari munkások,
bányászok és közlekedési alkalmazottak részére blzto. sitja. hogy a haszonbérleti fel- ajánlást is minden esetben eb fogadják és a haszonbér egr riwzét a felajánló kívánságra iprjnészotbcn ndják kJ, Jelentős kedvezményt ídhu plt mcg n rondclct a fftldro- fönn során Juttatott ingatlanokról roló lemondás esetés is. Hyen Alkalommal a fel- ajánlónak a hátralékos jut la* tásl árat nz állom elengedi.
A már befizetett részleteket pedig 30 napon belöl visszafizetik,
vagy\' ha van egyéb juttatás (ház, házhely, ingóság) arra számítják át az eddigi befizetéseket.
A rendelet biztosítja, hogy minden különösebb utánjárás nélkül az üzemekben bejelent hetik földjük felajánlását az ipari munkások.
Rákosi Mátyás elvtárs felhívása nyomán egyre több fiatal jelentkezik bányásznak
Rákosi Mátyás cLNúrs fel- I bányamunkára, aki eddig még
hívta az ország fiataljait, hogy erősítsék meg a szén- osaták hőseinek sorait, hozzák felszínre iparunk nélkülözho_ tétlen nyersanyagát, a szenet A felhívásnak örömmel tett elcgert a magyar ifjúság, egymásután érkeznek hírek a bányaüzemekből, amelyok újabb jelentkezésekről számolnak be-
Az elmúlt bárom hót alatt a pécsvidóki MESZHART bányákban 658-an jelentkeztek felvételre. A jelentkezők már valamennyien munkába is Ül. ’tak, közülük közel ötszázan a föld mélyén végeznek munkát, A MESZUART-Üzerncknél alig múlik el nap. hogy 10— líO-an no kérnék fölvételüket n bányába. December G-án 711.an álltak a MvéncwAták hősei közé. Ennek a szép eredménynek el. érésében nagy réaze van n ba, ranyamegyoi DlSz-azcrvezcl jó fölvilágosító munkájának.
Szolnok mogyében újabb 23 Dlfiz-fiatal jelentkezett bányamunkára. A Jelentkezők túlnyomó része dolgozó pa. ruaztfiatal- A iliCfhfyőri **áu- ajiat^ok
nem dolgozott a föld mélyén. Nagy számban térnek vissza a diósgyőri bányába azok a dolgozók is, akik régebben már dolgoztak az űzőmnél. Az elmúlt napokban például }j vájár kérte ismét felvételét ugyanakkor 50 dolgozó jelen- tetto be, hogy napokon belü1 visszatér a bányába.
Ankarában rfgetértek a gBrög-ttlrOk
Tczérkari tárgyalások
A londoni rádió jelenté^ szerint Ankarában vegotérb’k n török-görög verirknrl tár. gyalusok, amolyokon az <i\'‘r lanti” tagállamok katonai l»l* zoltsúgúvn.1 történő meg be- Azóléaro javaalatokat dolgoztak kL Ár. iraki hodorő h°* lyottoA vezérkari főnöke katonai tíirgyalúsokra Ankarái\'4 érkezoti. ^
ENXIIE IDŐ
Várható IdöMráa: Váltazé f«* hőíoí, nw Júoleien, bolrup nv\'f* tón kisebb w5, T<kbbfe!,S !j{”\' MérOMjOK déli,
hőaéroJKtt « Duntótoiou «©•**
kedfk, tr Aliidba erős éjss^1
a
I Szovjetunió iránti törhetetlen ragaszkodást, béke melletti szilárd helytállást tükrözte vissza az MSz\'l cLsu megyei leüld ölt véd osztó nagygyűlése
!" — vlHMXbuilK.
Vaoúntíu* u~ wiluegorezegi tulnirottlióii murytonnéUni u |,Ao melletti finreo* kiálló*, ii,ik «U\'mom»t rag lója volt, A* megyei küldöttel. •*«.
li’. >!..< íll 1.11a •nlmln.l
I84^y«r.................................
F-ví*uit- im^jínjíHtüatutlan harc tSl^iödött visusa az afeok- páj. amikor a köztársasági in. dalodé* u szovjet himnusz Jraiígiaival megkezdődött ¦ a negyei • küldütiválusztó gyii. JwT’
Mélyítsük tovább a Szovietunió iránti szeretet ün két
Seress János elvtárs, \'fi az ’fDP zalaegerszegi Városi Pártbizottságának- titkára üdvözölte az,értekezlet tagjait és beszédében foglalkozott az IISzT jelentőségevei, felada. faival-
. — A béke erősítése, megvéd őrse szorosan összefügg a Szovjetunió iránti szeretet ápolásával — mondotta többek között — A béketábor erősítése elválaszthatatlan a néphadseregünk és dolgozó népünk közti barátság elmélyítésétől.
Foglalkozott azzal, hogy ofeek a feladatok nagy-mértékben nz MSzT-szer vezetek re hárulnak és ehhez kívánt nekik további jó inunkat, békénk, szabadságunk megvédésének érdeké, ben,
Korosa elvtárs beszéde után meglH\'rdiWtok ti doboki n vá* ros úttörői vonultuk ber Üti. vöoölték u megyei értekezlet •. küldötteit és Ígéretet tettek, hogy jó tnnubuisnl még jobban megismerik n hutiilums Szovjetuniót, ezzel U fokoz zák szaretetüket és fttgsszko. t!á»ukakn .Szovjetunió Iránt.
l’eszlog István éjvtárs, nz MHzT megyei tltkáro jaszá. mólójában n kotigriswzus jo--J léntdségéről löszéit Arról, hogy a mbgyoi értekezlet tu- pasztalutot alánján nz MSzT- szervezetek ujtthb hatalmas Illésekkel haladhatnak előre, vihetik győzelemre u Szovjet, unió Iránti szeretet elmélyítő, tét/ az MSzT.tábor erősítését
Megerősödtek
szerveseteink
— A barátsági hónap előtt — mondotta — szervezeteink legnagyobb hibája az volt, hogy elzárkózott a i dolgozók széles tömegeitől- A barátsági hónap fordulatot jelentett a Magyar Szovjet Társa-
— •*- - •---1-
lllllk A békééi
zott « terem,
Mppyarósi István iillmilnugy n ungykimlz«al honvédek ne. vében szólalt fel.
— Mi honvédek — mondotta határozott hangon — ‘merjük, UH!/ koréulutik a békéért, hogy mim/ jobban elsajátítjuk a Szovjetunió stratégiáját. A magyar néphadsereg határa• •ottan én szilárdan áll őrt hazánk határain, hogy megvédje békés építő műn Icánkat, boldog. biztos jövőnket, szabad. Ságunkat.
Ha kell fegyverrel a\' kézben...
Tóth Paula Lenti küldötte a következőket mondta:
— Mi a ruagyar-jugoszláv határszélen jó munkánkkal, a Szovjetunió iránti barátság mind nagyobbfoku elmélyítésével harcolunk Tito aljas bundája ellen, _ de ha kell, hát fegyverrel a kezünkben is inegvédjük békés, szabad éle-
r»*w»lr linlílrt? Í5-
uiz»al vasutasok nevében üd- vő/,ölte a kongresszust és a következőkben számolt Ixi arról. hogy Jó munkájukkal hogyan liareolnak n vasutasok a bekéért-
távirat Sztálin . és Rákosi elvtársiak...
— Bányászaink hősi muukii^j val busz * százalékkal ömölik termelésüket. A széutakaré- kossági mozgalomba mi vas. utasok Is sikeresen kapcsolódtunk bele. Munkafelajáulá- snnkkal és annak tulteljesité- sével, a forgalom gyorsításával eddig két országos rekordot állítottunk fel, de célunk: Sztálin elvtárs születésnapjára ennek tovább fokozása.
A még számos hozzászólás, ból és Sztálin, Rákosi clvtárs- hoz, az MSzT Országos Központjához küldött táviratukból kicsendült a Szovjetunió . iránti végtelen szeretet cs _ a I békéért folyó harc - szilárd cl
Darabom Iván. Nánipfb Károly,
Dér Ambrus és Pál János elvtársiakat kitüntette a Népköztársaság Elnqkí Tanába
Népi demokráciánk megérő. süiliW\'ért. dolgozó népünk fe*.
emelkedézéórt, az alkotó bék< harcos megvédése érdekében kifejlett önzetlen és odaadó munkájukért Darabos Iván olvtársat. Partunk megyei titkárát. Németh Károly elvtár- sut. a megychlznlUúg tagját. Dér Atnbru* elv tórsut, a nagy. kanizsai járási pártbizottság titkárát, valamint Pál \'dános olvtársat. a novai „Vörös zászló” termelőszövetkezeti
csoport üzemi púrtlitkáriu n N’épköztársasúg Elnöki Tanú. -•¦ói kitüntetésben K\'szAsltotte.
Munkáin elismeréséül oa elintik! Tanács Darabos Iván elvtársnak a Magyar Népköz- társasági Érdemrend negyedik I okozatát, Németh Károly éa Dér Ambrus elvtársnak a Magyar Népköztársasági Érdemrend arany, tnig Pál János elvtársnak nz ezüst fokozatát adományozta-
A dolgozók bevonásával állitják össze a vasúti menetrendet
Távirat Sztálin generalisszimuszhoz
„Forrón szeretett Sztálin elvtársi
A Magyar Szovjet Társaság Zaja megyei első küujöttcrtekez Jete ezalk.V,ómból harcos üdvözletét küldi önnek is népének. Tudjuk, hogy tt szabadságunkat, az eddig elért eredményeinket u fel- M»badltó hő* Szovjet Hadsereg nek éa Sztálin elvláranak kö»*őn- hetjük, Ml megrogndjuk, hogy munkánkkal éa harcunkkal fokozzuk a Momazedaágunkbzn lévő TI|o fai.Uzta bundája <•» «* Impr- rlaliaták ellen dolgozó népünk gyölülcW-t, Fogadjak a».l |», hogy
népünk és Rákosi elvtársunk irá
nyitásával tovább mélyítjük a Szovjetunió iránti szeretetet, mert tudjuk, hegy a Szovjetunió és ön Iránti szeretet elmélyítése egyet Jelent az alkotó békéért vívott harcunkkal,
F.ljcn és viruljon a szovjet é« magyar nép közötti elszakíthatatlan örök burátnág! Kljén u béketábor vezetője, a világ békéjének őre, h maityar nép nagy barátja, forrón szeretett Sztálinunk! Kljén győzelmeink szervezője, a Magyar Dolgozók Pártja é» « ml drága Rákost Mátyás elvtársuitktt
A vasutat egyre gyorsabban fejlődő nemzetgazdaságunk mind nagyobb feladatok elé állítja. Éppen ezért szükséges ha üzemi tervében, mint a legfontosabb tényező a \' menct- rend nem változik állandóan-
Vonatkozik a vasúti menetrend helyes összehangolásinak megteremtése Zala megyére is. Igen gyér a vasúthálózatunk. A letenyei járásban például — a múlt bűne jeléül — egyetlen község sincs bekapcsolva a vasúti forgalomba.
A gyér vasúthálózat ellenére egyik vonalról a másikon, tovább utazó dolgozók a csatlakozásokkal szemben komoly kifogásokat támasztanak. (Olyan eset is van. hogy 15— 20 perc alatt például Kisfaludpusz-
tárói gyalogolniok kell az utasoknak Zaaszentivánra!)
Most a dolgozók bevonásával állitják össze a jövő évi vasúti menetrendet. Zalaegerszegen menetrendi értekezletet tart az üzemi dolgozók a tanácsok bevonásával a MÁV. Természetes, hogy minden kérdés nem merülhet fél itt. éppen ezért a nyári menetrendre vonatkozóan történő javaslataikat a rédicsi, zalalövői, nagykanizsai, valamint a balatonszentgyörgyi vasútvonal mentén fekvő községek dolgozói levélben is elmondhatják és legkésőbb december 15-ig juttassák cl javaslatai- kát az Államvasutak vezér- igazgatósága menetrendi ügyosztályának. Budapest. VI. SztőHn-ut 73. II emelet 239.
Vezelöségválasztó gyűléseket tartanak a lermelöcsoportok
A megye tormelődzüvoikcxp. telnek tbt\'mo\'őeHoporlJulniik
VVWVVM. v—c---------
8124-re emelkedett, a szerveze tek száma pedig tizenkettőről tizenkilencre. A barátsági hónap óta á- gyenge szervezési ni unka ellenére napjainkig a taglétszám lL914-re. a szervezetek száma pedig 41-re emel. kedttk-
Beszédében hangsúlyozta, hogy az MSzT-szervezetekre komoly és felelősségteljes feladatok várnak, de ennek megvalósítását nagymértékben megkönnyíti a Szovjetunió és Pártunk hathatós támogutása.
Peszleg István elvtáre be- uáraolója után a küldöttek vsiinni nem akaró tapssal lel. kt*rn éltették a Szovjet, uniót, a Pártot, Sétába és Ilá. kosi elvlársat, akik békénk, t abadsái/unk legerősebb \' bás- t\'ldját képezik,
Harcolunk a békéért!
Amikor iióplimlsori\'gllnk kitt- •jöttél pattogó forradalmi Itt. miló bongjál mellett bevonul, •\'kn terembe, n küldöttek he.
kiállva, Htomé* Inp*. N üdvözölték fiainkat) „Bl- Jwt n népi hadsereg!” ..llarco.
Mururátku a haliirszélről üzeni:
99S/ániiílial ránk az egész magyar nép..,*4
Ezen a rászen bolondosán kanya- 1 —• A beíyüjtéaröl van moat azó
roá az orazatfút. Itt még kőt oldslt | — mondotta —. Arról, hogy a köz- alkaájJ van, de cmilt már erdöséjj- ‘ ben megyünk. Pár pillanat múlva pedig jobbfelől hirtelen domb emelkedik, balról meg síkság van.
Csak hébe-hóba tarkítja egy-két lombját veszteit fa, melynek ágain vattacsomóként ülnek a decembereiéi i hópelyhek.
Itt vagyunk Murarátkán.
Balkézről egy-kettőre lesiklik a tekin et a Murára. Nincs messze innen, alig pár lépés az egész. A piszkos-szürke folyó lustán folyik a község lábánál. Ezt a partját még jól ki lehet venni, de a túlsóból már semmi sem látszik. A sűrűn gomolygó tej fehér köd jótékonyan elborítja mindazt a sötét gazságot, ami azon a parton rémületben tartja az egyszerű dolgozó, kát. A murarátkaiak is sokszor néznek arra révedező tekintettel, s
égő gyűlölettel
gondolnak azokra, akik a túlsó partot rabságban tartják, akik elűzték onnan a szabadságot.
Ez a dolog is szóbakerült azon a gyűlésen, amelyre a minap ösz- szegytíjtek a dolgozó parasztok a Hegyvégen, ami ugyan elég távol van á község belsejétől, de elég közel van ahhoz, hogy az emberek világosan lássák, milyen óriási különbség van aközött, a kétféle élet között, amit fik élnek, a ahogy a túlsó (parton szenvedő dolgozók tengőnek,
Ez k bizonyos hegyvégi gyfllé* különben i» jelentői esemény volt.
Hiszen ez volt az első. eset, hogy oda Is kimentek gyűlést tartani, A községi tanára és a pártszervezet ment ki a Hegyvégen lakó dolgo« tó psraszáolthoz,
Szép számmal voltak már együtt ott, mikor Csordás Fcrrnc elvtárs, a községi nérlszervf/.cl titkára be. izéin! kezdett.
ségünk hogyan szerepel a begyűjtésben, vagyis inkább: hogyan mutatja meg, nogy szilárdan
helytáll a béke froutjáu.
Beszélt Egyed János elvlárs, a községi tanáé* titkára is^,
— Nem mindegy az, hogy mi itt á határszélen hogyan vesszük ki részünket a begyűjtésből. Sokezer dolgozó paraszt figyel ránk; példát kell mutatnunk!
S a hegyvégi dolgozó parasztok megmtita\'ták: a begyűjtéssel is helytállnak a békefront muramenti szakaszán Megmutatták Titónak, hogy rájuk hiába is számít, ők olyan szilárdan állnak itt, min: a kő^zirt.
— Ha valaki tudja, mi a béke,
hát én tudom — erósködött Siket Ferencné 2.5 holdas dolgozó parasztasszony. —. Mi asszonyok
tudjuk legjobban, mi* jelent békében, nyugodtan nevelni gyermekeket, akik majd utánunk épitik az országot. Ezf tőlünk nem veheti el senki. Nem engedjük elvenni!
Egyre ^szenvedélyesebb lett a
hangja, „ ennek hevében végül it bejcler ette:
— Nem termett ugyan sok a kis földemen, de azért mégis beadok egy zsák burgonyát, meri tudom, hogy ezzel is
segítek megvédeni a békét.
— Hát ha te beadsz egy zsákkal, én bizony kettővel adok be — így óditotta Tóth Istvánná 3 holdas parasztasszony. — Nekem éppsn annyit jelent a béke, mint bárki másnak. Ezért nem akarok én sem kimaradni a béke - megvédéséből. Mi parasztasszonyok is megmutatjuk: számíthat ránk az egész magyar nép.
A • két parasz’asszony példája serkentőleg hatott a jelenlévőkre. Mindenki igyekezett megmutatni: rájuk is lehet számítani Végül is ‘izenketten voltak, akik bejelentették, hogy csatlakoznak az ,,egy zsák burgonyát*’-mozgalomhoz.
A Hegyvég ezzel megmozdult, de megmozdult egész Murarátka is. A muraparti község dolgozói igy üze. nik Titónak: a mi népünk nem alkuszik vele. Mi a békéért harcolunk.
*11
14-én avatlak a ságodi vezetékes rádiót
Benzámoltunk arról, hogy Ságod köwég jó munkája eredményeképpen vezetékes rádiót kap, A munkálatok már befejeződtek éa « zalaeger- «zcsrl poata dolgozót december 14.én ünnepélye* keretek között adják át a rádiót Ságod község dolgozóinak,
Ebből az ulk&lomból u >á* gödi Úttörők, valamint a z.nlu. ri?cr*/rgi Útfenntartó Vállalat
éa a posta dolgozói fél tí órai kezdettől n ságodi kultur. teremben műsort adiwk, amely, nek keretében Sznbó János mÜNxnki kezeld Jelenti a be kapcsolás befejezte, Katona AnUl olvtárs, a "posta vezér- Igazgatója ünnepi beszédet mond, mnjd Ságod község Ut- nácsit átveszi a vezetékes
rádiót-
életében tizenötödikétől a hónap végéig terjedő Idfl alatt kitűnő* Jelentőségű esemény történik.
Újraválasztják a vezetőségeket, Tncgtárgya\'ják az eddig vőgzott munkájukat. Ezekre a vezetőségválnaztó ülésekre vo nutkozó politikai felvilágosító munka máris kezdetét vette « csoportoknál.
Jelentkezzünk minél többen traktoristának
Va\'amennyi gépállomáson tanfolyamok indulnak, azon egyénileg gazdálkodó kis- és középparasztok, fiatalok, fiatal leányok -részére akiknek kedvük van a traktorvezetés hez. A kiképzés teljesen ingyenes- Pártunk és kormányzatunk nagy segítséget nyújt ezzel főként azoknak a fiataloknak számárp., akik szakmát akarnak tanulni.
Akik 10 kilométernél nagyobb távolságról járnak be majd a gépállomásokra, az útiköltséget is megtérítik. Oktatás hetenkint kétszer lesz.
ZALA
Az MDP zalamegyel pártbizottságának napilapja, felelős szerkesztő: Szániő J-nö Felelős kiadó: Darabos Iván Szerkesztőség: Zalaegrmei íossuth Lajo*-u 22 Telefon 250 Vmrykanlw*. Zrínyi Mlklő*-u SO Telefon: 84
ílndóhlvata!’ Zalaegerszeg 8*ó. •hőnyi-tér 4, Telefon- 108 Nagy. kintMfl SstőIlnyUt 0 Telefon Sf>* •Césrüll a Vuamegve Nyomdában arnmbalhelv Kossuth Lajoa.u 8 Telefoni 75,
Nyomdáét! feleli Hegedd* Oyt»U
Kedd, im. It,
Kegyat! állítsák össze a Szcv\'etuníóSiaü a népgazdasági tervet?
(A magyar dolgozók ebben a hónapban fejezik be ötéves nép gazdasági (érvük első évi elö Irányxatánuk megvalósítását Hittat >»or (Izemben már befejc zödiltt or cl*>ft tervév, de néps«* itaxjgunk minden ónmntWbtio nagy elöliéxzUletcUel tesznek tt Jóvó évi terv mcRvnlósltsUánuk íi|*(of>t(i(.»ítr,i. A* nlap: a terv készítés, 1! tekintetben li fel MtabatUtónk, n szovjetunió tani bennünket. l.dMfttk, hogyan ké n*UI .1 népgazdasági terv l Szovjetunióban.)
sut nauuivm -------- •\' r»
nyilvánuló fejlődését állami terv
• irányítja a társadalom gazdasd fiinak íökozása, a nép anyagi é< fkul\'urális életszínvonalának eme, Jesc. és az őrs zúg véderejéncfc megszilárdítása érdekében. A
• népgazdaság mindenre kiterjedő állami tervezését
az teszt lehetővé, hogy a ter- . raclcsi eszközök társadalmi tulajdonban vannak cs hogy fennáll a munkások és parasztok szocialista állama.
A kapitalista országokban lehetetlen (erve-l felállítani egész ágazatokra, területekre, országokra kiterjedően. Ennek oka a termelési eszközök, mngdntulaj- ilona. A burzsoá társadalmat a kapitalizmus keretében lecyózh? tétlen ellentmondások szaggat jáfe: a termelési anarchia, a P^c spontán törvényei az időszakonként ismétlődő válságok. A győzelmes szocializmus országa mm ismer ilyen-bajokat, tervezés a szovjet szocialista társadalom fejlődésének törvénye.
A szoeializmus országának népgazdasága -
óriási egységes szervezet, amelyet u állam irányit.
\'A Szovjetunióban a tervek ki-
dolgozásit és teljesítésük iuiuyi* fisát államhatalmi tervvk vényük.
A Szovjetunió legfelsőbb Tanácsa. a* államhatalom bgmn- i i ssbb szerv# hagyja jóvá u nép- gazdasági tervről szó’é törvénye tkot. A Kiovjeiíuhló mluls/.tviia- •nácsa u lígmugstbabl) végrehajtó 6* rendílkiezö szerv dolgozza fid a népgazdasági terveket ét . b<rx rendszabályokat véflrthuj-
. tátnkra. A tervezés kérdéseivel :t Szovjetunió minisztertanácsi- i) ik külön Állami Tervblzottsiga <Cioszplnn) foglalkozik.
Az dilim! terv mrgszerkeszté- 50 egész sor egymást kővető sza. kaszon nsjgy át. \'{
Az első szakaszban
a kormány megállapítja az általános gazdaságpolitikai feladatokat
ez adót! időszakra. Így, a Szovjetunió első ötéves tervének döntő láncszeme a nehéziparnak, valamint a nehézipar\' szivének a gépgyártásnak fejlesztés* voU- A második és harmadik ötéves ¦tervben a föláncs2emek a nehéz ipar vezető ágazatai, a kohászat, a gépgyártás, a tüzelőanyag, az energetika, a kémia voltak. A liáboruutáni ötéves terv elsősorban a tüzelőanyag-termelés, a vaskohászat, az áramfejlesztő állomások és a vasúti közlekedés fejlesztését irányozza elő.
A második szakaszban
a vállalatok, kolhozok és Sz°v- hozok kollektívái dolgozzák ki saját tervjavaslataikat,
. A vállalat terve magában foglalja az* év folyamán kibocsá\'andó termékek termelési . programját, az egyes müh-lvekimunka grafi. Vonlát, a berendezed nyersanyag, lüzelő. egyéb anyagok és villa-’
sel meghamisítani nem lelet.:
Visínszkij elvtárs utalt nz tnosvn orgia felhasználásinak technikai normált, a vállalat általános tervében helyet foglal az
uj termékek előállításának bcvi- zetése, a munkaerők felhasználása, a termelés anyagi biztosi, tása és a lermelés óftkőllsége. a pénzügyi terv és végül n kész termelés értékesítésének tefve, Emellett a termeiéül terv számi, \'lásnlbít rstulsxerinl felveszik n berendezés, nyersanyag és egyéb anyagok fcIhnsxnákuiánBk álltig haladó normált, a srovhox é# » kolhoz terveit ttg.wnll.ycn elv szerint dolgozzák ki..
A Szovlríunló népgazdasági .terveinek kidolgozásában, fúlni nagy állatul ügyben,
réwAvwznck a szakíxcrvezc- tckbrn tömörüli dolgozók milliói.
Az összes szovjet vállalatoknál a termelési és gazdasági tevékeny, ségre vonatkozó terv első vázla- \'óit a szakszervezeti gyűléseken széles alapon megvitatják. A munkások, alkalmazottak, mérnöki-műszaki dolgozók a java sóit tervbe nem ritkán lényeges módosításokat visznek he, amelyeket ezután az igazgatóság ál- alúnoslt.
A gyárakban és üzemekben, a bányákban és szovhozokban elkészített tervjavaslatokat a fő. igazgatóságok és minisztériumok vizsgálják át, \'illetve hagyják jóvá. A kolhozok tervjavaslatait a kolhoztagoJ: közgyűlése hagyja jóvá, azután juttatják el a kör zcli mezőgjazdasági osztálvökhöz.
A dolgozók küldötteinek szovjetjei keretében működő körze\'i. területi és köztársasági végre hajtó bizottságok tervszervei a vállalatok és kolhozok tcmci alapján
kidolgozzák az egységes gazdasági és szociális-kulturális építési terveket a körzet, te- rület, köztársaság részére.
Ezután következik a néngnzdn. sági terv elkészítésének norma dl"< s/njrnszu’ a Szovjetunió iut nlszbrttuuksának Állami Terv. blzölhága kidolgozza az «gys*\'- gén, egyeteme* állami tervet. Ez magában foglttlla* miudrnckclfll ax Ipar és mexögoxdnjág minden ágaxulánuk lermdésM’ekódatalt, valamiül n i-nn-lés tcehnlkul ói gazdasági íullélrh’lt. előírja a termálén minőségé: év választ*, káé. n tcclmológlHl rendszert, a nytraanyag, egyéb anyagok é» liizflöunvai\' reüiiisxutlliUr normált. vaj.unlut n termeié*! őn- költeéget is.
A népgazdasági terv megálló, pltja az clöirányzo’t építési munka terj:dilmét, megnevezi » felépítendő vállalatokat. Előíró nyozza egyúttal az összes .közié kídési ágazatok teherforgalmát. A terv fontos részei a munka területén foganatosított rendszabályok.
Ide tartoznak: a munkaerők cl- osztása a népgazdaság ágazatni közt. a munkatermelékenység fokozásával kapcsolatos feladatok, a szakmunkásképzés. Itt jut kifejezésre a szovjet- munkások és alkalmazottak munkabérének
4
Kedd, JS®9. 0ec. 12,
rend(/.eres¦ etmlkedése,, A terv előírja az uj Iskolák és külőnlc. g#s lunintézetek, kórházak é* szanatóriumok, színházak klubok és lakóházak építését, nz állami és szövetkezeit kereskedelem áruforgalmát Is felveszik ti \'érv be. Végül tt terv turlulmnxZM a pénzügyi programot: u költség- valóst, a hitelt, a pénzforgalom megszervezésére Irányuló rendszabályokat.
Nligy állaláttossághati ezek a népgazdasági \'érv Indexel, amelyek a Szovjetunióban n népgazdaság valamennyi ágazatának minőin Irányú és összhangzutos fejlődését biztosítják.
A szocialista tervizés
a gazdaság tudományos irányításának Ie.imiig.isabbrccdü alakja.
Ez a tudomány és a technika legújabb vívmányain alapszik. A Szovjetunió népgazdasági teryé- rvk kidolgozásában több mint 900 különféle ághoz tartozó tu dományos kutatóintézet vesz részt, ezek dolgozzák ki az egyes technikai-gazdasági prob- \'émákat. A szovjet t/udósok tevékenységének eredményeit szintén számításba veszik a népgazdasági terv leidolgozásánál.
A terv összcálli\'ása csal: kéz dele a tervezésnek. A gazdaság igazi tervszerű irányítása a tervei: teljesítésének folyamatában bontakozik ki.
„Ostoba volna azt gondolni — mondja a szovjet nép vezére, Sztálin elvtárs —. hogy a termelési terv nem egyéb, n^int számok és feladatok felsorolása. A valóságban a ter- me’ésl terv az emberek millióinak eleven és gynUor\'aM tevékenysége. Termelési tervünk realitása — a dolgozók milliói, akik uj életet ulkot- nak. Programúd: realitása — n* rlcven emberek, ml mindannyian, a ml munksakarn- tunk, készségünk, hogy uj- módon dolno/zUhU, „ ml et tökéltségünk. hogy ezt a t?r- vct.tpljfsltstlk.\'*
A Szovjetunió,do!f|o*ó Wimigc n népgnzdniAgl trrvtkc\' légien srtbli ügyüknek, "Zlvüívfikii\'k t#- kiülik. A nxnc\'ulM i állam hatul mának további imgoiÓKÖdóío és n népi lömcrttk ttuynul hclvxe lének- Juvu\'á-u nx clőlráuvxott terv-k ‘iljísltéré-től éi Ittll:Jjcsi tésélő! függ. Ezért
a Szovjetunióban mindenki Igyekszik minél Jobban, micél termelékenyebben dolgozni.
ízért minden szovjet embírnek érdeke a szovjet gazdaság ál landó fejlődése.
A tcrvizés n szocialista gazda- sági rendszer hgnagyobb előnye. Az őtévis tervek — a sz\'álini ötéves tervek, a nép elnevezése •szerint — hatalmas mozgósító és szervező erővé lőttek. A Szovjetunió valamennyi dolgozóját •egyesítették a kommunista tár sadalom felépítéséért folyó eredményes harcra.
„Köszönjük, hogy íauullialunk...c<
Levvl a Szabad Föld Téli Lnléliröl
Alit! lötitcdeU még, de a Mu apraja-nagyla már elvégezte napi munkáját é» tle\'ás léptekkel haladt nz jiknla felé, Ctütéirlöh ette van, „Szabad Föld Téli Este",
A mostani előadás különösen érdekes volt, A bevezető italsor a\'án Újvári llnldizsúrné, a korástul Vörös Csillag.Ivrmelöstöw\'lheiet lag. ja, a Siovlelánlában járj paraszt* küldőit számolt be a szoeializmus országában szerzet/ tapasztalatai* ról, Sokat beszélt tt sttwjel pionírok boldog életéről, saját lulnjdo* nukrálr a esodattép átlörCházah* ról, a gyönyörű parkokról, a pia. nlr-IUlülfíkről, amelyek a szovjet nép szereidét hirdetik. , Színesen világította meg n szovjet Hiúság dolgos hétköznapjait és vidám ünnepeit. Beszeli¦ a: öregekről is, „akiknek homlokát nem szántja a gond ejtéje\'", nyugodt életükről, amit a szovjet hatalom biztosit ne.
\'kik.
Beszéli azokról az eredmények- röl Is, amelyeket a szovjetek dér„ lek, s beszélt a világ leglcjlditbb I mezőgazdaságáról. Azt természetesen mondanom sem kell, hogy ej mindennél /óbban érdekelte a hall* 1 galáságat, Elmondta, hogyan vál* hizlalta meg a tárral gazdálkodás n srnvlel porául éleid, * Anjzvan segíti öl a gép, s az élenjáró sz»v. /el tudomány, Ismertette kolhozok hatalmas terméseredményeit, „ mindezt lényliépekkel, s utána ve* Ütéssel Is Igazolta.
Értékes előadás volt, sokat tanultunk belőle. Ezért rendkívül hálásak vagyunk a kormányzatnak ,amely lehetővé le\'lc a dolgozó parasztságnak, hogy a léit hóna. pókban tanulhasson, gyaraplthassa Ismereteit, Mi a tanultakat jól fog. luk felhasználni, ezt ígérjük.
CSEH GYöRGYNt, Felsősánc.
Tanulásommal erősítem a béketábort
Béke... Milyen szép szó¦ Mi ismerjük a békét. Benne élünk. Körül vesz és simogat bennünket. Szeretjük, mert le- lieiöséget"nyújt ahoz, hogy gazdaságunkban, tudományunkban, kun utónkban cs jóié t ii tt kben elöreh a lad hassunk.
Jla háború lenne, megállna minden fejlődés, eddigi munkánk megsemmisülne.
Azt mi is tudjuk, hogy a béketábor ereje legyőzhetetlen, de addig is, amíg legyőz- Jik a riáz ellenséget, sok vér folynék és sok könny JruVa- nék. Mi csak akkor háborúzunk, ha ezzel a békénket véd_ jiik meg, de akkor aztán alti. vosan elvesszük a kedvüket a háborús auujtqgatóknak,
A háború elviheti édesapá. ?!!/.-, férfiteslvéreink én barátai..
k, de akik háborúra spe- kulálnak, azok éleiét is. A háború az ártatlan gyermekeket, anyákat, iskolákat és a békés családi házakat sem kíméli. Ezért a felnőtt dolgozók a jó munkájukkal, mi pedig la. tudásunkkal erősítjük a béke híveinek táborát.
Nekünk, tanulóknak is ébereknek kell lennünk, mert vannak szabotálok és vannak rémhirterjeszlők, akik a hábo. rus us Hók ügynökei. Kittié* tétlenül le kell lepleznünk cze. két• Tanulnunk kell, minél többet és jobbat, mert ezzel elösr. öltjük a béke megvédését. — Békében akarsz élni...? Alikor végezd jól a munkádat!
SIMON JUDlTll
IV. 11 oszt. tanuló.
A DISz Központi Vezetőségének felki a DISz szervezetekhez a kulturversenyben való részvételre
vasa
A DISz Központi Vczeiősége az az alábbi felhívást intézte a falu fiataljaihoz:
„Az Országos Népművtlisl Bizottság december 15-től kezdődően Országos Falusi Téli Kuli árversenyt rendez. A verseny alkalmat ad minden falusi Halainak arra, hogy a kultúra légy ver ével is küzd- htssen a békéért. Hirdesse a ver. stny a Dunai Vasmű építéséi, a tzénctala hőseit, segítse a DISz vezetőségválacztások eredményes végrehajtását.
Az eddigi országos és Hiúsági hullúrvertenytk nagy fellendülési hoztak népünk kulturális életében. Százezrek Ismerkedtek meg kultúránkkal és c Szovjetunió szocla- ’lt\'a kultúrájúval vállalt kultúr* \'orradatmunk harcosaivá.
Falusi fiatalok, tcrmclSszövetkf* zell csoportok, állami gazdaságok
fiataljai! Harcos ler.dülcllel vigyé. tek sikerre a kullúrverseny ügyét. Szervezzetek új kultúrcsoportokal, erősítsétek a már meglévőket, fonjátok be a munkába a DISz-tago- kát és a szervezeten kívüli fiatalo. kát Is. Készüljetek fel gondosan hogy szercpclhesse\'ek a vezetőség, választó taggyűléseken. Műsorotok a tcljesitményverseny egyik teltétele, Kultúrcsoportok felelősei, ve. Syélek fel a kapcsolatot a helyi népművelési ügyvezetővel, kérjetek tőle nevezési lapot és versenylóié- kostától!
He legyen egyetlen kuttúrcsoport sem, amely nem vesz részt a versenyben,. \\
Fiatalok, lépjitsk versenybe, küzdjitck a kultúra és művészet logyvtrével a békéért, a szociális* masértllu
...hogy Soniogyesicsón is kigyuljou a nagy napon a fény
Az ÁVESz kanizsai dolgozóinak felajánlása december 21-rc*
Az. Alimul VilhunoNcnergiu Szolgáltató uugyktmliósnl kultúrtermébe czeat u napon pontosun érkeznek az AVESz dolgozói. A nagy CHetnóuy ölő. jelo lúható az izgalomból, n derült arcokból óh u csillogó szemekből. Egyes csoportok és brigádok külón- külün máris tárgyalnak. Itt most nem személyek, nem egyes emberek, hanem egy egység, az ÁVESz dolgozóinak egységes tümbjo készül megtenni ünnepi felajánlását Sztá\'iu Mvtárs 71-ik születésnapjára. (Az egyes ember hangját ^ elnyeli a dolgozók összességének hangja, mert Őtt mindenki egyet akar, minél szebbé, minél impozánsabbá tenni a nagy ünnepet.
Munkás-paraszt szövetség
Az ujtipusu emberek, a dől. gozók kianadhatatlan alkotóereje nyilvánul meg, amikor bejelentik, hogy Somogycsiesó villamosítását vállalják. So- mogycsicsó község villamosi. tása igy Sztálin elvtárs születésnapjával kapcsolódik üsz- sze>
De ebben a felajánlásban ki. fejezósre jut a munkás-paraszt szövetség meleg, erős kézszo. ritdsa is, amelynek első. nagy megnyilvánulása, ükkor mutatkozott, amikor népgazdaságunk lehetővé tette u községek, falvak, tormelőszövolkn. zetek és gépállomások vilin- mosltárát Közelebb jön n falit a városhoz és ezt érzik át nx AVESz dolgozót is. amikor felajánlásaikat toszik. Tudják, hogv obben a munkájukban mellettük van az C-gé&z dolgo. zó nép és teljes erejével mögöttük
áll a Párt, utucly se* //ifi őket és irányt szab műn* kdiu kit ak.
Szinte ünnepi szint ölt a hnng, amikor elhangzik n mű. sík felajánlás.
Teljesítjük is!
— Sztálin elvtárs születésnapjára kijavítjuk Galambok község áramfejlesztő gépét! — Az öröm derűje ül az arcokon, ami mutatja, hogy ez a felajánlás spontán, szívből jövő. Aztán szinte peregnek az egyéni felajánlások — Ln a nor. mámat 2 százalékkal tcljesi. lem túl — kiáltja az egyik. Alig tudjuk jegyezni, úgy záporoznak a felajánlások. Persze. jól átgondolják a százalékokat, mert a felajánlás maradéktalan teljesítése becsület do\'gn¦ Az egyik dolgozó beteg munkatársára is gondol. Mindjárt be is jelenti, hogy annak feladatátj betegségének ideje a\'ntt ő végzi el-
Az AVESz dolgozói tcljesi. tették a Nagy Októberi Szocialista Forradalom tiszteletére tett felajánlásukat is. Ez a mai pedig folytatása a hatalmas lendületű munkának. Készülnek a nagy napra fokozódó mnnkaversennyol te*s bizonyos, hogy’ felajánlásukat ezúttal is teljesítik!
Hogyan hallgassunk zenét
A nagykanizsai városi tanács, a művészeti dolgozók íz kszerv*- zete ót az állami zeneiskola á\'tid
rendezett hnngversenysorozat má.
••odlk előadása ma c*te kerül bemulatá.\'r.i nz őllnmi zenelikel* nagytermében „Hogyan hitlfiO* sunk zenét1* címmel. A műsoron világhírű zeneszerzők művei szó* repelnek.
ti
teljesítmény állandó fokozásával harcolnak békéért a kanizsai üveggyár dolgozói
a
A
lein
rxsfyharrittci üveggyár abla-
él/rltnktrrt Izzó vörös fény . Ál a sötétségbe A kimen, (jbtti olvad o folyékony üveg, az ’pivMzlób figyelme* munkája nyo- erű* \'* és_ jobban I orr la íl
magát. . kristályosodik fitztáoá\' az anyeg. Vasas Jánot, a: ohnisztó. k\'igád vezetője minden órában ctrgpjztgdlia az anyag minőségét, fía t ll éti elé hólyagosod ik. ez jó
fel. nyertkor mindég ott gél eged eí- ttk az olvasztók. A ha/nall órák- len a legizgalmasabb percek kő- vetkeznek. Ilyenkor dűl el, hogy ei olvaszt óbrigád milyen anyagot ad át a láváknak. Éttől függ a napi termeiét sikere, eredménye.
At olvasztók 16 mankót végeznek. fltsz Vasas János tadia, hogy miért végez ktváló munkát. A béke kS harcosa 6 is. ágy mint az üzem mindenegyes dolgozóin. Az Orszd. fos Békekongrezszut küldöttje volt és e: újabb erűt adott munkájához.-
M* rcjíjf*’ i* fLv lörtáat. Ahogy tt üreg fúrók/ a feldolgozók * cgy- eisutin léptei b* az üzembe, t©- üctciOk kérdően *zcgez6dött; Verses Jdsoara. .
~ KStúaő anyagot taplók ma •— rónája arcán megelégedett mo- »o!lyal Vcso* János —. A fúvók, bsnkafúrók elfoglalják helyüket a nrühelyhcn, a feldolgozók, pattintó!: és beégelők « megkezdték már a szakít- v \'*¦
Sztálin elvtárs születésnapjára:
135 százalék!
X peóba fúrás kitünően sikerül, « forma tarló már ott öl a helyén és tdjes ütemmel megindul a munka.
Uj eredményekért, a minőségi munka megjavításáért, a selejt csökkentéséért folyik u harc.
Stadler Antal fúvó ,.Cckc“-bri- gádja fokozatosan emeli teljesítményét. Az októberi 124 százalékát . novemberben 130 százalékra emelte. Sztálin^elvíárs születésnap, jár a 133 százalékot tűztek ki célul.
Forgóci András, üvegfúvó U
a
J3éka“-brígád tagja. A napokban választották n békcblzottság elnökévé és erről szívesen beszél, — Nagy . megtiszteltetésnek vettem, hogy a békebizottság elnökévé választottak. De ugyanakkor tudom azt, hogy komoly feladatok hárulnak rám. Itt az üzemben a békcblzottság munkája széteső volt. Nem töltötte be hivatását. Már felvettem a kapcsolatot a városi béke- bizottsággal é* az üzemen belül fokozatosan megindítjuk a békc- agitációt. Több és jobb termeléssel a békéért! Ez a jelszavunk.
„Boldog jövőmet a nagy Sztálinnak köszönhetem44
Rövid időre elhallgat, a kemence felé tekint, ahol már gyülekeznek a brigád tagjai. Kemény kéz- szorítással búcsúzik tólünk. Nem akarom, hogy miattam kiesés legyen, mert a ,,Békc‘’-brigád élenjár és példát mutat a termelésben.
Baranyai Éva DlSz-fiatal. az MSzT tagja, a feldolgozó műhelyben végzi szorgalmasan munkáját. Pattintó. Jelölte az MSzT megyei küldöttoálasztói gyűlésre! Jó munkájával készül erre a napra. Sztálin elvtárs születésnapjára felajánlotta, hogy jelenlegi 115 százalékos teljesítményét 121 százalékra
•emeli. Fiatalos, gyermekes arcán mosoly játszadozik, amikor erről beszél. — Százhuszonegy százaié. hol ajánlottam lel, de ló munkámmal igyekszem ezt U túlteljesíteni. Mert sokat, nagyon sokat köszönhetek Sztálin elvtársnak, békémet, szabad, boldog jövőmet.
u dolgozók ügyeit
Az asztalosmühclybcn Békési Józseffel találkozunk, aki az ÜB munkájáról világosit fel bennünket. — Ezen a téren is vannak hibák — mondja gondterhes arccal. — Büki László, az VB titkára nem akarja megérteni, hogy az VB tudta nélkül teljesen önkényesen nem intéz, kedhtl. Ez a dolgozókból is elégedetlenséget vált ki.
Büki László élvtár*, ÜB-titkár a következő kijelentést tette, amikor a dolgozók sérelmesnek találtak cgyas dolgokat: „A: VB-nek nem az a feladata, hogy a dolga, zók problémáival foglalkozzék". Ez Isi De van még sok más egyéb feladata is. Különösen az üveggyárban. ahol üzemi pártszervezet nincs! A jó politikai felvilágosító munka, ami igen hiányos. Az ÜB nek a feladata az is, hogy a nép államától kapott kedvezmények el jussanak a dolgozókhoz. Ne silc kadjanak el az OKA-utalványok és i talpkiutalások az Íróasztal fiókok bán, mert ha így cselekszünk, jó politikai munkát sem vagyunk képesek végezni. Javít&a meg az UB viszonyát a dolgozókkal, tegyen eleget jogos kéréseiknek éa meglátják, hogy az eredmény nem marad cl!
(Siklós)
tttabh felajánlások a Génjavifóban december 21-re
A Gépjavító Vállalat^ agyre szaporodik a Sztálin elv társ születésnapjára felaján lást tévő dolgozók szama. Újabban a gurafmflhely min- den dolgozója felajánlást lett a nagy születésnapra és teljesítményeik G—8 százalékos enjolésót vállalták. A szerszám
ben fejlesztik. iskolai tanulmányi eredményeiket megja- vitják. A műhelyben a munkafegyelem összes lazaságait fül* számolják u szerszámgépeket fokozottabban karban tartják, ügyelnek a műholy tisztást, gára. Bcrger István, a gép kocsijavító műhely tanulója tanulmányi eredményének 6 ponttal való megjavítását vál- lalta.
Fokozzák munkájukat a Szovjetunióban járt zalai parasztküldöttek
Országosan első — és első ahar maradni a zaíamsgyei Tatarozás! és Építési VáSlaiat
Kegyéakbea »t építkezések és
tatarozások egyfe psgyobh iramban folytatódnak. Bár még egészen fiat*! k ralamegy^i Tatarozási és Építési Vállalat, hiszen esik no- xsaber elsején kezdte meg mükö- lését, mégis egí-sz sor új és helyre, dlitott épület jclri útját.
15-e nfáa dolgozik az egerszegi koniekdófizem
— \'Jelenleg 300 munkással dől* .ózunk — világoílt fel bennünket loados Perencoé elvtirsnő, a sze- aélyr«U osztály vezetője . — Ncm- sak szak-, hanem segédmunkások. 6an is hiányunk van. Ennek ellenére vállalt \'munkáinkat mindig befejeztük határidőre, csupán a zalaegerszegi sportpályára kértünk 15 napi halasztást. Itt az a helyzet — \'folytatja —, hogy a múltkori áradás feláztatta a talajt és a gyepesítést nem tudjuk időre be. fejezni. A futópályával azonban készen vagyunk. Most dolgozunk a Batthyány-utcában létesülő ruhagyár, koníckció-üzcm helyreállításán, ahol úgy végezzük a munkát, hogy 15-« után már a szabók dolgozhassanak benne. — Aztán elmondja, hogy 15-re befejezik a Tchcrfuvar Vállalat garázsátalakí. tását és * bírósági épület tatarozását is.
Koszi Pál statisztikus, aki most lép az irodába, hóna alatt egy kék- kötésfl könyvet szorongat. Asztalunkhoz lép és a könyvet kitárva egy egész sor bejegyzést mutat: — Erek üt a már elvégzett munkák — mondja —. De van egy ogész sor, amit már megkezdtünk és eb- h«n az esztendőben be is fogjuk \'*iezni. _
Eredményeink
Kesd Pál statisztikus ceruzája arra a könyvre mutat, ahol az el- végzett és elvégzendő munkák van. 5*k felsorolva: a Szabadságharcos Szövetség Munkácsy-uti helyiségének átalakítását fejezték be. Az állású kertészet melegágyát 12*ére eJtészitjük, de a leánykollégiumnál w folynak a munkálatok, ahol dót és egyebeket építünk. Most
dolgozóink a megyei tanács oOyttégeít. A volt Bárány-vendég-
lőben az építkezések egyik részét befejezték, o másik rész pedig, ahol majd a népbolt nyílik, iO-érc lesz készen. Tatarozást munkát végeztünk a téglagyáraknál, a lóraktárnál és fiz erdőgazdaságnál Is.
— De nemcsak" a város területén, hanem vidéken is sok munkánk van. Például Zalaszcntgrőton egy nagy mozi átalakításit végezzük. A községben alig várják, hogy ké- szén legyen a mozijuk — mondja Kcszi Pál —. Sietünk, hogy mielőbb őrömet szerezhessünk a za- laszentgróti dolgozóknak. Ugyancsak Zalaszcntgróton munkásíürdő és népbolt is épül.
Politikai cs szaktudásunkat is emeljük
— Van néhány olyan építkezésünk, ahol nagyon fontos a gyors befejezés — jegyzi meg Gondos
Fcrencné. — Például a zalaapátl malom. A dolgozók lisztcUátásá- ban nem lehet fennakadás. A malom két műszakban dolgozik s itt minden tgyss nap nagy kjesést jelent. Ezért igyekszünk a munkát a legrövidebb idő sl«tl befejezni.
A vállalatnál a tervszerű munka- versenyt még nem szervezték tn©á. Bár a csoportok versenyben állnak egymással, de csak most készifik cl a vcrscnytáblát is. A minap értekezleten tették szóvá először az egyéni felelősség kérdásét. Sajtóértekezletet tartunk vjnindco szombaton. A jövő héten pedig megkezdődik náluk az oktatás.
Büszkék vagyunk arra — mondja a személyzeti vezető —, hogy bár vállalatunk csak nemrég alakult, mégis első helyén állunk az országban. De nem bízzuk ám el magunkat, ezután még jobban dolgozunk, hogy ezj a büszke első helyet meg is farlsuk.
Sztálin elvtárs születésnapjának jesinnsnlésére készii a n2ny,<5nizsai Bor- es Gyiiraöicsszeszlozde Xuitnrgárnaia
Október elején alakult nicj?
Nagykanizíián a\'Eor. és Gyű- mölcsszeszfőzde V- kultur- srárdája. Az üzexa. 28 dolgozója közül 16-u.tx szerepelnek a kulturgárdában, amely megalakulása óta számos ecetben adta tanú jelét kiváló szerve- zettségrének.
Első, bp.mulafkozó előadó, eukat az MSzT III. körzetének helyiségében tartották, ahol a ..Szövetségesek" 6s az „ötvon forint*4 című jeleneteket adták elő. Második előadásukat a nagykanizsai I. körzeti DISz szervezet helyiségében rendezték meg már sokkal nagyobb felkészültséggel és átéléssel.
Dióskál községben kétórás jnüsort fid tűk, A siker olj\\m nagy volt hogy t község dől-.
gozóí kérték őket: minden rn-! "Kedd, 1950, dec. 12,
súrnaP játsszanak náluk.
Sztálin elvtárs születésnapját előadásokkal ünnepük, amelyekre már most lelkesen felkészülnek.
Ez a kulturgárda jó utón lutlad. A szocialista kultúra terjesztésével építi a szocializmust és munkája nemcsak a városra korlátozódik, liánéra kiterjed a íaluru és ez mun, kájénak értékét eokszorosan emeli.
Hirdessem
a
Zalában ...... 5
Jól emlékezünk még arra, mi lycn lázas érdeklődéssel fogadlak Zala megye dolgozó parasztjai nyáron a SzovjíUhdóból tanulmány uián hazaiért pa- rusBtküldőUciukri. Az érdeklő, dés mindannak a íe>dbet<?Üeo élménynek, nagyjelentőségű ta- pasztalatnak szólt, amelyet a zalai parasztkfddöttek a szocializmus országából hoztak mintegy ajándékképpcjj a zalai falvak dolgozóinak. °
A nyári hónapokban egymást érték a\'küldöttek beszámoló gyűlései, amelyek során dolgozó parasztságunk a szemtanú -elbeszélés? alapján ismerhette tn?g, milyen a; élei a szovjet kolhozokban, hogyan élnek a kolhozpa. rasztok. akik a szovjcthalalom s a Bolsevik P<lrl segítségével és saját akadályt nem ismeró munkájukkal hozzájárultak a Szovjetunió szocialista mezógazda&agd- ruik megvalósításához. A beszámolók nyomán megismerkedhet. Wk \'dolgozó parasztjaink a 6Zf>- ciallsta mezőgazdaság hatalmas eredményeivel, a nagyüzemi gazdálkodás minden előnyével. Mindezek a tények válaszút elé vittek nagyon sok dolgozó parasztot, akilc előtt felvetődött a kérdés: vájjon érdemcs-e tovább küszködni egyedül, amikor a példa eleven ereje bizonyltja, hogy a kollektív munka az egyénnek is hasznára válik. ,
Kétségtelen, hogy a purasztkül- diitick által mcgycszerte mzglar• tott beszámoló gyilléscknak Jeladói részük volt abban, hogy o zului lr.rmel6c.so poriok száma rövid néhány hónap alat! több, mint megkélszcrczödölt és ha. sonló mértékben megnövekedett azoknak a dolgozó parasztoknak a száma i*. akik a kél ul közül a szocialista utat választoltak.
Az eredmény szép, bár sokkal szebb is lehetne. Gondoljunk csak arra. hogy cgy-így beszámoló gyűlés dóit. alatt, vagy után milyen munkát végezlek a küldöttek, őszintén szólva azon. kívül, hogy közreadták élményeiket és tapasztalataikat, egyéni ajgiláciöt alig-alig folytaitok. Sokszor nem U volt idő. vagy mód arra. hogy a küldött a gyűlés után hosszabb ideig — cgy-két napig — a községben maradjon, amelynek dolgozó parasztjai pedig számos kérdés ben tanácsra, segítségre számítottak. Legtöbbször az történt, hogy a küldőit egy-egy gyűlés befejezte után már azon
törte a fejét, hogy mikor ér cl a másik községbe, ahol a dolgo. zó parasztok szintén érdeklődéssel várták már a szocialista mezőgazdaságról szóló beszámolót, így aztán a küldöttek általában csak utólag értesülhettek beszámolójuk eredményéről.
Az utóbbi idöb:n psdig úgyszólván teljesen cllanyhult a pa- rasztt-Midőttck munkája, ami nerh kis mértékben hozzájárult ahhoz, hogy megyénk termelőszövetkezeti mozgalmának fejlődésében is bizonyosíoku pangás álló t be. Tartanak ugyan a küldöttek még jtt-oti bcszúrooló-gvüiéseket, de ezekkel már n:m annyira az a céljuk, hogy a szocializmus útjára vezessek az egyénileg dolgozó parasztokat, mint inkább az, hogy érdekességeket mondjanak cd a Szovjetunióról, a szovjet emberek életéről.
A zala-i parasztküldöttck is világosan látják ma már ho! van a hiba eddigi munkájukban, s azt is látják, hogyan kHI javítani azokon. Paraszt küldő’leink feladata, hoev az eddigieknél sokkal lendületesebb beszámoló- gyűléseken mulassák meg dolgo- zó fxirazztjóinknak a szocialista mezőgazdaság idjál. nmelv-n a bölcs .sz’álini Irányítás mellett évtizedek óta halad a szovjet Ikolhozpnrasztság. Szervezi ere. jüe.k legyenek ezek a beszámolók, nm:lveít nvonlán dolgozó pn- rusztok ujubb százai é* «zr>e! győződnek meg n Pári is Rákosi elvtárs által megjelölt ut hely s.- ségéről, s ennek bizonyságaképpen újabb és ujabh UrmelöcMa. portok alakuljanak a incgvcb.»n.
Ezt természítevín csak akkor lehet valóraválLmi, h« paraszt- küldőlleink egy-egy beszámoló után olt maradnak a dolgozó pa. raXZlok közölt, s egyéni ’agbáció- val is igyekeznek megmerni Őket a termelőszövetkezeti mozgalom számúra. Vegyenek részt a pm;’izlküldöttek egy-egy előkészítő bizottság.vagy éppen ter- mclócsnpcrt létrehozásában es a Szovjetunióban szerzett tapasz\'O- Iaiaikkd legyenek az uj u.on elinduló dolgozó parasztok segit- segére. így bizonyára nem h marad el az eredmény paraszt- küldötteink pedig végrehajtják azt, amire vállalkoztak, amikor hazatértek a szocializmus országából. ? megfogadták: igyekcznelc míncl több egyénileg d»lan:ó parasztot rávezetni a szocialista nagyüzemi mezőgazdaság egyedül helyes útjára.
A lovasai dolgozók szakmai oktatása
A lovászi üzemben nagy súlyt helyeznek a dolgozók szakmai és politikai oktatására. Az elmúlt napokban két tanfolyam.- indult, uifiely a dől- gőzök szakmai továbbképző- sót. uj szakmunkások kJ nevelését célozza. A furómesteri tanfolyamon 21 dolgozó vesz részt, a legjobb fúrások, kap. csolók, fúrási fiumkások. A tanfolyam szakmai előadója Buda Ernő -bányamérnök, a politikai • képzésről Varga Gyula elvtárs. a lovászi üz*. niek párttitkára gon dós] jód Jc. A tanfolyam naponfa tartja előadásait- A Léf>keielől tanfolyamon, amely két hete in-
dúlt a termelés dolgozó], gép. kezelői vesznek részt. 60-an. A tanfolyam célja a dolgozók gépismercténck, kezelési tudásának továbbfcjlcfiztéso népgazdaságunk érdekeinek fokozott figyelembevételével.
Indult az üzemben egy fűtő- tanfolyam is. amelyen uj fűtőket képeznek ki. illetve gondoskodnak a meglévők tudásának fejlesztéséről. Az olaj- szaktnnfolyamon az olajk«zc- lécs helyes módját sajátítják el • termeiéi illetéket dolgozói A dolgozók politikai tudása valamennyi előadáson
pirbtt$einp$att fejlődőt a saak-
mai tudással.
Kedd.\'n incgyeszcrio termelési szerződéskötési napot tartanak a Megyei Tanács, a földmüvesszö- ¦vet kezetek és a gépállomások dolgozóinak bevonásával Kedden a termelési szerződések kötésében és a beadásban élenjáró dolgozó parasztok példája nyomán t-erménybcgyfljtésl j és .szerződéses termelési napot! tartanak Zalában. Ezen a napon1
lüzzc ki cdlul megyénk községeinek dolgozó parasztsága a termelési szerződések tervelőirányzataink elérését é% tulszár- nyalását, a icrménv begyűjtésben pedig a Ucfvi előirányzat teljesítését és túlteljesítését. Kövessék Zala megye községei a délszláv községek példáját^ a lm] a terniénybegyöjtési nap kitűnő eredménnyel zárult.
A megyei népművelési bizottság k u tturverseny-tá jékoztató ja
Az országos falusi kultúrvcrseny szervezési én lebonyolítási kérdéseivel foglalkozó rendszere* * tájé* ké^Utót indít « megyei népmüve* lúsi bizottság, hogy a megye kul- túrcsoportjainnk munkáját a ver* seny clÓkészílUtcibcn é* a verseny lebonyolításában ezzel is támogat* ea
Fclhtv|uk a kullárcsoportok fi* gyeiméi bogy közleményeinket ki* sérjék figyelemmel.
Versen\\táJikozUifó. A tömeg- szervezetek és a járási tanácsok minden kullúrcsoportnak megküld, tek a versenytájékoztatót! Ha a kultúrcsoport még nem kapta meg,
haladéktalanul forduljon kérésével Q járási tanács népművelési elő* adóiéhoz.
Ntvtzítl lapok. Felhívjuk a kul* turcsoporlokat, hogy nevezési lapjukat kitöltve haladéktalanul juttassák el a járási tanács oktatási osztályához!
A verscnylájékozta*ó alapján kullúrcsoportjsink részletesen tárgyalják meg n teljesítmény verseny és a bemutató verseny feltételeit, készítsék cl munkatervüket s kezd. jék meg a választott anyag próbáit. A munkanaplók kiküldése folyamatban van.
Elfogadtak a ceüdömölk’ek versenyk hívását az egerszegi
fütöház
A zalaegerszegi rűiöházban dolgozó mozdonyvezetők és, fűtők elfogadtál! Polgár József és Varga Ferenc celldömöU\'i íőmoz-\' donyvezetök versenykihívását. Eszerint a - zalaegerszegi - moz donyvezefök mozdonyukat úgy tartják karban, hogy az csak 160 ezer kilométer futás után kerüljön főjavításra. Ezenkívül a rendes terheléshez viszonyítva, minden Útjukon legalább 35 százalékos túlsúlyt visznek, növelik a .mofástól-mosásig vájó mozdonyfutásukat cs a szénfogyasztást 10 százalékkal csökkentik.
A verseny lei hívást » fütöház dolgozói röpgyüléíen tárgyalták meg és máris értesítették a coll- dömöikieket a versenyhez való csatlakozásról.
Micla tOtőház leszünk
A tapolcai fütöház is versenyre hívta a zal egerszegi fütőházut. Versenypontok: 1. Eddigi száza léküket 20 szándékkal túlteljesítik. 2. 10 százalékos MénmegUi- karitás. A szénnel való t karé- kosságot úgy oldják meg, hogy 3 füstszckrénvből kikerülő szénpor nyéL egyharmodrésr. Jobbmlnö\'é- gü szénnel ükteverik és íütöházi
dolgozom
göztartás céljára használják fel.
3. Önköltségcsökkentés. Az utolsó szegig mindent felhasználnak és az uj dolgok vásárlását minimumra csökkentik. 4. Téli időre úgy készítenek el mindent, hogy a mozdonyoknál semmiféle fennakadás ne fordulhasson elő. 5. A békemüszak alatt a fütöhá* területét mintsfütöházzá teszik. A zalaegerszegi fütöház a kihívást elfogadta.
1000 helyeit 600 óra alatt végezzük el
borsos Ferenc csoportvczclő be jelenti. , hogy a íűtőházaak van még egy külön felajánlása is Sztálin elvtárs születésnapjára. — Mi megvizsgáltuk — mondotta Borsos Ferenc —, nem tudnánk-e még valami érdemes munkát u nagy ünnep tiszteletére fel* ¦ajánlani. Így aztán megszületett az újabb váll-látunk Is, amely a következő: Egy 370. és egy 22. sorozatú mozdonynak ré*z!egvlr.s. Baját ezer óra helyett hatszáz óra alatt végezzük cl. ami 7700 forin tos megtakarítást jelent. Persze, ez. a munka a futójavítások mellett történik.
A Jó szerencséi11 vegyeskar hangversenye
A Dunántúlt Ásványolajipart Központhoz tartozó vállalatok dolgozóiból alakult »Jó szerencsét- munkáskórus nagyszabású hangversenyt cehdezctt szombaton Nagykanizsán.\' Ez volt az első eset, hogy kanizsai énekkar olyan nagy feladatra vállalkozott, mint egy tcljes estét betöltő önálló hangverseny, amelynek műsorában az elmúlt évszázadok haladó kórusmüveitöl kezdve a magyar és szovjet nép népdalkincsének gyöngyszemein át mpjaink mozgósító erejű tömegdalaiig különböző énekkari számok szerepeltek. A hangversenyen osztatlan sikert aratott Nagykani3S3 legnagyobb munkásdalárdája. Pedig tagadhatatlan, hogy nem kis fel adat egy 160 tagú vegycskart betanítani, s munkáját összhangba hozni egy olyan — ugyancsak nem kis számú — zenekarral, mint a DÁK fúvósokból a városi és honvéd zenek\' rbój alakított együttes, Enge János karnagy azonban megoldotta ezt a feladatot: a vegyeskar és a zenekar együttes hangversenye fényesen sikerült
Az e*t kiemelkedően sikeres •zómai j. Straim: Kék Duna kerineője. valamint Wágner: TannhSuser c. operájából a vendégek bevonulási kórusának tlő adása volt. Mindkettő olyan mű,
amelynek előadására kevés énekkar vállalkozna. A ,Jó szerencsét* vállalkozott erre is és a bátor próbálkozásnak siker volt. a jutalma. A hallgatóságot különösen az operák hangulatát idéző bevonulási kórus ragadta meg, mert témája szorosan összefügg napjaink legjelentősebb problémájával, a béke kérdésével. A bevonulási kórus is azt hirdette: a művészetek csak békében virágozhatnak.
> A „Jó szerencsét* vegyeskar és az\' egyesitett zencksr ugyanezzel a műsorral a közeljövőben hang versenyezni fog a megyeszékhelyen is.
NYERSBÖRGYÜJTŐ LS KERESKEDELMI VÁLLALAT
FELVÁSÁROL SZÁRAZON ÉS NYERSEN KIRENDELTSÉG: Nagykanizsa, Magyar-u. 86. GyüJtfit«iep:
Keszthely, Fehér György u. 9- Zalaegerszeg, Tültösl-u. 4. Sümeg. Petőfi Sándor-u. 27.
Ezen a héten üzemi és körze.i alapszervezeteink
POLITIKAI PÁRTNAI’OT
tartanak ez alábbi időpontban és előadókkal:
Szerdán: Vörös oiltag-tsz. 7 kor (Halomvári György). VI. körzet 7-kor (Barabás István).
Csütörtökön: MÁV IV. alapsz- délelőtt lOkor (Aradi Károly). Kórház 3-kor (Berghoffcr Máris), MÁV V, ajapsz. 4-kor (Kiszelúk Adám), Asvúnyoluj I. fél 5 (Te* réayi Imre), Ásványolaj II, fél 5 (Juhász János), Ásványolaj III. fél 5 (Farkas István), Arvány olaj IV. fé| 5 (Kelemen László), Magasépítési 3 (üdvardj Ferenc), Téglagyár 3 (Pénze* Lajos). AVESz 3 (Krímmel C.yuláné). Rendőrség 3 (Mihílik Lnjo*). Városi Tanács 5 (Nyerge* István), SzTK fél 5 (Várkuti Miklós), Posta 6 (Sípos Károly), I, körz. 6 (Wolff Mihálv). II. körz. 6 (Szendröi Géza). III. körz. 6 (Rónai Sándor). IV. körz. 6 (Bori Ferenc), V. körz. 7 (Kansa István).
Pénteken: MÁV III. alapsz. 4 (Rábnvö\'gyi József). Tűzoltótan- osztálv 5 (Pozsár Károly).
Szombaton: MÁV. II. alapsz. délelőtt 10 (Gólya Mihály), MÁV
I. a’apsz. 5 (Szepesi Lajos).
A TÜZÉP egerszegi dolgozói vállalják...
Sztálin elvtárs 71. születésnapját munkateljesítményeik fokozásával ünnepik meg a TÜZÉP zalaegerszegi telepének dolgozói is. így akarják kimutatni szeretet ükét és hálájukat a Szovjetunió és annak bölcs vezére, Sztálin elvtárs iránt.
Vállalták, hogy az épület- tüzelőanyag ellátást és elosztást az eddigieknél jobban szervezik meg, amit tz anyagelőkészjtcssej és az utalványok gyorsabb kiállitáfá val érnek el. Megszilárdítják a tervíegyelmét. leküzdik az uj normák bevezetésével kapcsolatban még eddig fennálló nehézségeket.
A vállalat vezetőcége nem fc. ledkezik meg a dolgozók politi kai neveléséről sem. Megszervez* ték a szakszervezeti .szemináriumot. Az oktatásba bevonták va. lamcnnyl dolgozót. A Békcvllág kongresszus határozatait, valamint nz Országos Békclinács felhívását, a béke védelméről bo* zott törvényt, ezeknek Jelentőségét röpgyüléseken, üzemi érte kezlctükön december 2l-lg meg- tárcvalják.
köszönetnyilvánítás
Felejthetetlen
Katókánk
temetésén résztvevőknek,, virágok küldőinek, a ked-í vés kis óvodás pajtásoknak és az óvodai tanerőknek ez utón küldjük hálás köszö- nctünket.
Szűcs család, Zalaegerszeg.
Hirt adtunk arról, hogy Nagy kanizsa régebben jó eredménye, két elérő, de az év folyamán versenyek hiánya kövclkeztébcn vissz:cső motorsportjának felkarolására, továbbfejlesztésére meg alakult az Olajmunkás sport egye. sülét motoros szakosztálya. A város dolgozói örömmel üdvözölték •a komoly célkitűzésekkel induló szakosztályt és tagjain: k szá ma máris hatalmasan megnövekedő* t. különösen a Vasvázas dolgozói köréből én a tagok szívesen támogatják önkéntesen megajánlott tagdíjaikkal a szakosztály anyagi alapjának fejlesz tóséf i*.
Eddig a szakosztálynak 6 versenyzője van. akik a jövö évben meginduló motorosévadon már szerepelnek 1k. MitzalM elvtárs szak ősz* áh\'vezető szerint a versenyzők között vannak: olyanok, akik régebben elért eredményeik alapján komoly lHye?.teeket érhettek volns el az év versenyein.
ha módjuk iett volna versenyei- aí. A szakosztály terveiben rcpcl az Üveggyár melleit ejy motoros-pálya megépítése, «:r.J Íven a motorsport kedvelői gyakorolhatnak majd és Itt t-.rtják a motoros MHK-próbákat is. Ez s honvédelmi és testedzést szem. pontból Igen jelentős -sportág nagy népszerűségnek örvend Kanizsán, Így minden alap megvan ¦ hhoz. hogy a jövő évben nagy léptesel fejlődjék a motorsport ebben a városban. A szakosztály, egyébként rendszeres összejövetel leit. amelyeken értékes szakmai és technikai viták zajlanak le, minden héten szerdán este 6—illír tartja Somogyi Béja-u. 11. tz, alatti helyiségéber. * volt György, deák-féle vendéglő helyén, a szakosztály üléseire érdeklődőket, belépni akarókat szívesen látnak és kérik a város motorost sport- kedvelőit, minél többen Icapcso- lódjansk be * szakosztály műn* Icájába.
•Jó sporfot hozott a kanizsai kosárlabda nap
Eddig soha nem látott közönségsikerrel rendezték meg a kanizsai kosarasok a második kosárlabda n-pot. Az ipari gimnázium tora vermét megtöltő közönség szép küzdelmeknek volt tanlij.*\'. A legnagyobb baj csak az, hogy a kis befogadóképességű terembe cs k kevés nézőt tudnak a rendezők fogadni* habár ez a szép leremjáták megérdemelné a nagyobb közönséget és ezzel járó *á mogatást. A rendezők elkövettek mindent, hogy a közönség részére megfelelő helyet biztosítsanak, de igy is nagyon sokan kénytelenek volt k elmenni, mert már nem volt hely.
A mérkőzések az alábbi eredményeket hozták: NVSK—N.
KASÉ 31:19 (20:11). NVSK II- N. KASÉ női 16:8. MNTE—Pécsi Lók. 32:20 (21:6). Ld: Farkas 8, Szabó 8. illetve Kmetfcy 8 (női), Pécsi Lok-NVSK férfi 80.13, Ld: Fvanya 14, Güch 18. Szabó 20, illetve Bodnár 15, Felföldi 11 MNTE—Pécsi Lók. férfi 42: ti (11:30), Ld: Jesch 15. Hetesi 13, illetve Szabó 14. Kapun 16. Pécsi Lók.—NVSK női 33:29 (25:12k
Ld: Somarjsi 16, Harmath II. 12, illetve Bálint 14, Pálma; 8. Honvéd váí.—Kanizsa vál. férfi 80:43 (36:16).
Z- HATÁRŐRSÉG—SZOMBAT- HELYI ELEKTROMOS 5:9 (3:0)
Igen érdekes és izgalmas l«b darugó mérkőzésben gyönyörködhetett vasárnap délután Zalaegerszeg sportkedvelő közönsége- Az NB III-ba jutásért osztályozó mérkőzést játszott a Z- Határőrség és a szombathelyi Elektromos labdarugó csap-ta.
Már az. első percekben egerszo- gl fölény alakul ki, Kedvvel, 6z.lv. vei Játszanak é* pontos labdákkal, ügyes huzoWolikad egyenesen a kapuhoz szögezik a szombathelyieket, Az. egerszegi szurkolók lelkes biztatása közepetto a honvédek három góllal terhelik meg az ellenfél hálóját már nz cbű félidőben.
Egyre fokozódik az iram, megmutatkozik a jobb erőnlét a második félidőben. Egykét jő lefutásiéi eltekintve a ízonjbitfco- iyisk nem mutatnak többet. Annál többet az cserszegiek. Végeredményben megérdemelten 5:0 arányban győzött a Z. Határőr scg. A mezőny legjobbja Juhász. A gólok ellenére is Jó volt a szombathelyi védelem. Góllö**ők: Kormos (3). Nrgy (1). Nagy M. (1).
KASZA A KERÜLET NEHÉZSÚLYÚ BAJNOKA
A Kaposvárott megrendezett kerületi egyéni birkózó találkozón a csapatok megosztoztak a bajnokságokon. A három versenyzővel elinduló kanizsai birkózók egy első és egy harmadik hélvezést szereztek. A találkozót a kaposvári nagyszálló dísztér
méhen bonyolították le mintegy 500 néző jelenlétében. A méri-ö* zéseket Szijj István, a Délnyu* gáti Kerület előadója vezette la, Az egyes súlycsoportokban a kővetkezők szerezték meg a X** rüJet- Eajnolca címet:
Lepkcsuly: Csipzi (Kapo-vár), pehelysúly: Gámm (Pécs), köny nyüniiy: Orbán (Dombóvár), vá1- tteuly: Fülöp (Doinbóvér), ló-
zépsuly: Szabó (Kaposvár). ben a súlycsoportban Indult * kanizsai Szűcs, akt a hamvteftk helyet tudta csak kiharcolni. Fél* nehézsúly: ICnotild (Pécs), n«h<t* súly: Kasza (Nngj’knnlrsa),
3 TEL1TALÁL.\\T
Dcőrkazett 146.311 darab tipp szelvény. Kifizetésre kerül 219.165.50 forint. 12 taiúl.itostzw vónv 3 darab volt. fejenként 24385 forintot fizettek ki rá. ti találatom szelvény 163 darab. t\'-*« jenként 433 forint 10 falúktos 2018 darab, 36 forint nyeremény* nyel.
TOTO-EREDMÉNYEK
1. Szombathely—Textiles * 0 ®
2. Salg. Tárna—Honvéd 2 0:6
3. Dorogi T.—Di. Vasas x 1^
4. Sortex—Tatab. Ép. 1
5. Sajósztp^-Szcg. Honv. 2 1:*
6. Borsodn.—Szerencs 1 ^ *
7. TSröksztm.—Martfű 2
8. Gyoma—.Tótkomlós 2 2-3
9. Nyirmada—Balkácy 1 3:0
10. Szív. Lók.—Siófoki Ép.
11. Magyaróvár—Sopr. DSE ! 4 *
12. Standard—Zsolnay törölve
Apróhirdetés
Nagykanizsai gőzfürdő nyitva reggel 7-től esto 6-lg. „
Nagykanizsai gőzfürdő nők ré- >zére kedden egész nap és pénte ¦en dé\'után van nyitva.
Naponta 30—40 forintot kereshet! Alkalmazunk hölgyeket és férfiakat véglegesítve. Jelentkezés naponta 8 órától Zalaegerszegen Marx-tér 5, Nagykanizsán Csen- gcry-utca 2 Lzá!n alatt az AUaml Biztosítónál. (114)
HLmozteate ágyussnújét, babake engj\'éjót géppel, endUzést. rátét- munkát vállal (izv. Horváthné, Nagykanizsa. Magyar-u- 81. (2043)
Hulladékgyűjtőket keresünk. Tollkereskedelmi Vállalat Nagyka nizsa. Somogyi Béla-u. 15, (2052)
Jókarban lévő kézikocsit veszünk. Tollkereskedelmi Vállalat Nagykanizsa, Somogyi Bél3 u. 13.
(2053)
Vlllanykilyhát vennék. Cím a nagykanizsai kiadóban. \\ (2056)
Férfi télikabát szürke, belül bunda, perzsagallérral, kifogástalan állapotban ebdó. Érdeklődni lehet Nagykanizsán a Deák-téri trafikban, (2037)
Fuvarosokat feívcszünir. Jelen*- keztii lehet Nagykanizsán Magas-
*n!tő Vállalatnál. Vár-u. 6. (2060)
2 szobás őis/komfortog laká»o kát átvételre keresünk. Ásvány- olajkutifó és Mélyfúró VűUalat KAz!gazga|á*a. NfljRrkanlzan. (2061)
Jókarban lévő hegedűtöket vennék. Nagykanizsa. GolenSiT divatüzlet. Sztálin-u. 10. (20C5)
Botfa eladó. Nagykanizsa. Éári da-utca 2 szám. í206®
Állóéra (antik). könyvszckrciT.
himzett dupla ágyterltö, ká’y.y,s. stb. ejadó. Nagykanizsa, ZriC\'l. Miklós-u. 40,
Elveszett egy pénztárca NafF kanizsán Bajza-utcálól i. Sz-ib ** ság-térig, egy dolgozó 3 »\'cr\'rf kcs háza*pár egész havi fizcícjS" vei. Kérik a bectülelc.-. mcgts*3 lót. hogy legyen tekintettel w hattagú család sulyo* heiyzru^ és Jutalom ellenében rd.i» nifl elmét a nagykaulzsui kiadóban^
Befejezte évi nyersgazolinfermelési tervét a lovászi és bázakerettyei óazolintelep
Eredményen begyűjtési nap délszláv községeinkben
AZ MDI» ZALAMEGIJEl PÁRTBIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA
mmmmmmmmmmmmmmmmnmammmmmmm
Vl. évfolyam 2S9. szám.
Bt a 50 fillér
1950. december 13. Szerda
v
i\\
Eredmények és hibák DISz vezetőségválasztásnál
|)lf»<i.»M\'i\'ví\'A‘U3Ínk tiUiro *u jfju-atr okurntútmk nu\'pfi\'lc. KUii vi**4’tömv<N*k«*t valtuzl. Nns.v tilr írju-u.
ti u.ti/Kiilniunknmi u dacom. K’C K‘ii megindult válas/tá*.
A» elmúlt napok tapusxtuln- Í4i n*t Ikm^MJhK, liojry imut^ í.ak\'*H tagiig. lm nőm u K/.«r* usetfkeu kívülálló fiatalok, lmunk. a* Idősebb do.\'- jriuók li ólónk fiiryploinmol ki a szövetség történetének ruie. egyik lcgjelcutősebb ú\'* lolUiiíÚt.
Isrv történt ez Tornyiszcnt- lúiklótOH is. ahol nemcsak mind n 45 DlSz-tag jelentmeir s vezctöséfrválasztó 6lésen, ha. mm az idősebbek is kívül állva érdeklődéssel várták, hogy kik is lesznek hát az uj veze. tőségben! A szervezeten kivül- illő ifik is saját ügyüknek te- 1 intették ezt a kérdést «s rliogy nyilatkoztak a gyűlés után* azt várják az uj vezető- ségtől. hogy tanítsák meg őket is, ‘vezessék az ifjúság harcát velük együtt békénk és szabadságunk megvédéséért.
Nyomban hatan kérték felvételüket a DISz-be-
liödeháián az előkészítés munkájában tűntek ki,a fiata. !ok. A jó politikai felvilágosítás során 15 dolgozó paraszt- leányt -szerveztek be. — Sok uj erőre van szükségünk és ha a t.iglétszámurik nem emelkedik aranyosan a feladatokkal, akkor a mi vezetőségünk csak: Kad seregnél kuli tábornokhoz hasonlif — ismerték fel a tug- loborziís jelentőségét a büde- jiázai PISz.fiuta\'ok. Ezeket a fiatalokat a vezotöségviilasztó gyűlésre már meg is hívták.
Andráshldáu. a tagság helyben világította meg, ii ujeir. választott vezetőségi tagok mivel érdemelték ki u meg* tisztel tetőst, de ugyanukkor rámutattak nrru is. « inog fennálló hlluiikiit ki kell, hogy javítsák, Bainakpuiitdii «* egvlk fiatal ho\'yos hlrulntot gyakorolt a vezetőség fele* útiul nem készítette elő meg* Meló módon a tuggvIllést, t*\'. rmilusztotta a tagtoborzást i».
A pozitívumok mellett azon- Kun várniuk komoly hiányos* \'újtok. amiket a választusok \'ovúbbi munkájában ki kel* javítanunk* Műk ezek a hiányosságok! ..
A volitikai munka nem kielégítő. Nincs tudatában a • széles tügsúg annak^ hogy miért fontos a vezetőség\'á- lasztás és. ezzel kapcsolatosan mi is lényegében a teendője. így fordulnak elő olyan esetet hogy a titkár beszámolóját, a volt vezetőség munkáját nem vitatjuk meg. A. no:zza* szólók csak olyan kérdésekét vetnek fel, mint Lovászi községben; „Mi lesz a sportpályával? Miért nincs mégradionkT Éngemet miért nem helyeznek á\'lásba a MAORT-hoz! •
Persze az ilyen kérdéseket is meg kell, hogy tárgyaljak, a bírálói hangját nem, szabad elfojtani, de a vezetőségtől .fo- Aiént azt várják a fiatalok, hoQu vezessék az ifjúság kar. eát hazánk erősítéséért és példát mulassanak valamennyi \'\'"tál számára.
Szükséges, hogy a DISz agimia,
*etiltsa ,t Javaslóinkkal n kdjlltS Ott vrit\'tö*t\'11 *»»«*».
Xéhol a titkár beszámolóját nem gondosan készíti el. Nem beazél az elért eredményekről, csuk általános hibákat emleget. nem domborodik ki eléggé u beszámolótól « vezetőségválasztó taggyűlés jelentő, sége. Pártunk áldozatkész fzc. reteteröl, a példamutatásról is megfeledkeznek több helyen a titkári beszámolókban.
Sokkal nagyobb gondot kell fordítanak a vezetőségi tagok kiválasztására is. A Párt ve. zetőszerepének biztosítása a legdöntőbb, de nem a számszerinti többségen van ilt a hangsúly, mint a nagykanizsai Gépjavító Vállalatnál, ahol 9 vezetőségi tagból egy kivétellel valamennyien párttagok. vagy tagjelöltek. De nem is olyan formában, mint a kanizsai kefegyárban, ahol három vezetőségi tagból Három a párt önki vüli. Viszont helyes az összetétele a tormaföldei vezetőségnek. Három pártonkiviili, kottu a párttag.
F alusi szervezeteinknél
ügyeljünk, hogy olyjm hibá. knt no küvessiiuk eb mint ‘Szécslszlgctcn. ahol egyik vezetőségi tag sem dulgoxéj pa. ránt. Tormaföldén pedig négy munkát és ctak egy trtcs-tag van a vezetőségben’ Helyűn nz összetétele ezen rt téren a zula- Ittvdndl szervezetnek. öt ve. zetőségl tagtól kettő egyéni, lég dolgozó klsjmrnszt, egy pedig középparuszt.
Gondoljunk a leányok meg. fdclő sídmarduydnnk biztosi- tására is, mint ahogyan a zn. laszentgróti téglagyárban is tették. Nem fordulhat elő olyan eset. mint Szécsiszigc- ten, ahol egyetlen leány sincs a vezetőségben.
Sokkal fokozattabban kell figyelnünk az ellenség munká. jára és nyomban le kell lepleznünk őket, mert őzt-a nagy- jelentőségű választást amely Pártunk harcát segíti előbbre, az. ellenség nem nézi. tétlenül. Nyíltan vagy burkoltan támad.
A megválasztott uj vezetőség olyan fiatalokból álljon, akik látják feladatu]k\\nagysá- gát, akik valóban > veze-tui akarnak, akik olyau ifjúsági- szövetséget ekarnak, amely, nek „létrejötte a mi országunkban uj, lendületes hadoszloppal erősíti-a szocializmust építők naou táborát•” j
fl szocializmus épitése és a béke védelme - ez az igazi művészet tárgyköre
MrgnyitcrMi\'ik u Uumáu PSópWöatúridiaúgi Művészet kiálliin-\'át
Kedden déltóu Hildupivsleii, ii román é» mngyur színekkel fel lobogózott Nemzői I N/aloii. Imii ünnepélyes kendek között nyitották meg n Mugynr*Komán liarátsiigl HétuIkti 1 ituivitt rendezett , román művészeti klállltúsáf?
A nn’giiyitó Ünnepségen megjelentek: Révai József elvinni, népművelési miniszter. h Mugydr Dolgozók Pártja főtitkárhelyettese. Dobi István. a minisztertanács elnöke, Drahos Lajos elvtárs, az országgyűlés elnöke, Kiss Árpád elvtárs, könnyűipari miniszter. Berci Andor- Lo- sonczy Géza, Karcag Imre elvtársak és Boldizsár Iván államtitkárok, Görgényi Dániel elvtárs, vezérőrnagy, Mihály fi Ernő. a Kulturkap- csolatok Intézetének elnöke. Majlát Jolán, a Kulturkapeso. latok Intézetének főtitkára, Szabó István, a Képzőművész- szövetség főtitkára, Pór Bertalan Kossuth díjas és Mun- kácsydijas festő, Kisfaludy- Stróbl Zsigmond Kossuth-di- jas s-zobrász, valamint a magyar politikai • és- kulturális élet több más. kiválósága. Je- leu voltak továbbá: J. D. Ki~ szeljoc, a Szovjetunió nagykövete. Aurél Málnásán román követ, Kvon-O.Dilc koreai követ, Petro Papi albán követ, a többi baráti országok követségének képviselői, vala- lamínt a rornúu kormánydelegáció tagjai, Eduard Mezin- cescu elvtárs miniszter veze. tűsével.
Az ünnepséget Mihály fi
Ernő. u Kulturkupesoíutok Intézetének elnöke nyitotta meg, nmjd Csillag Miklós elv. társ, a Népművelési Minisztérium művészeti főozztúlyá- nuk vezetője mondott beszédet. Ismertette u román kép. xőmüvésxct haladó hugyomá. nyalnak alkotásait, majd hangsúlyozta!
A kiállítás egyik legfőbb tanulsága számunkra, hogy
a romiül képzőművészek, csakúgy, mint „ mieink, akkor találtak meg a helyes utat. amikor mégis merkedtek a hatalmas eredményeket felmutató, sikerekben rendkívül gazdag szovjet művészettel.
A román képzőművészet is példaképüknek tekinti, azt a művészetet, amely a Bolsevik Párt a nagy Sztálin # irány- mutatásának segítségével tudott oly. naggyá fejlődni és tudta oly csodálatos eredményeit elérni.
Ezután Theodor Vlad, a Román Népköztársaság Minisztertanácsa mellett működő Művészeti Bizottság alclnöke magyar nyelven mondotta el üdvözlő beszédét-
— A kiállításon a román képzőművészet nagy realista klasszikusainak néhány műalkotását megmutatjuk fl#ma- gyar közönségnek, — inon. dotta többek között. Jelenkori képzőművészeink műalkotásai azt mutatják, hogy
ur»zágunk képyömüvéazpl Pártunk vczeiénévrl erejüket mcgfenzllvr, Lenin é* Sztálin tángm/ü tani iáault mind lobban cNujá- tltva, n világ Icghiilttdot. tttbb művezetőnek, a n/.ov- Jet művészetnek ga/dng tnpas/.talut«iból állandóan tanulva, magukévá téve u XIX. század klusz- szikus örökségét.
jclcnlő8 lépéseket tesznek n szocialista realizmus utján és ezzel mind aktívabban vesznek részt a dolgozó népnek a szocializmus építéséért folytatott harcában.
— Képzőművészeink, akárcsak a többi alkotó művészeink, színműíróink, színészeink, zeneszerzőink,
mindinkább a nép szolgálatába állítják tehetségű két.
alkotásaikban országunk . életének uj oldalait ábrázolják, egyre jobban elmélyülnek országunk forradalmi átalakulásának valóságában, művészetükben pedig a városok és falvak szocializmust épitő uj emberét ábrázolják.
— Ma művészetünk fő tárgykörét a béko védelmének kérdése alkotja — folytatta a to. vábbinkban. — Számos olyan műalkotás van. amelynek alapjaiban a háború szenvedéseitől oly súlyosan sújtott
fa
országúink nilmUn anyja minden fclv\'ége magái\'.i Is* nurhet, — Theodor VliiU u magyar és a rontáii nép lurál. ságánnk ültetésével fejezte be beszédét.
A Komán Népköztársaság művészeti kiállítása rendkívül értékes színvonalas, gazdag színes összeállítású. A bejá. í\'attal szemben a Nemzeti S/u- Ion középső termének középpontjában Domu csaknem életnagysága Sítől in-szobra áll. ..LTőre n kommunizmus felépítéséért" ez a szobor címe. A többi kép, szobor, gobe. lin. faliszőnycg. szőttes, karikatúra cs a sokfajta kerámiai munka mind a román művészet magas fejlettségéről tesz tanúságot Igen gazdag anyag ábrázolja a dolgozó román nép felszabadulásának élményét A kiállítás jelentős része foglalkozik azzal a hősies, napróLuapra csodálatos eredményeket teremtő erőfeszítésekkel. amelyeket a román munkásosztály, n parasztság és néphez htj. értelmiség visz véghez a szocializmust épitő munkájában.
A kiállításon több romá. niai magyar művész alkotása is szerepel. Számos műalkotással szerepelnek azok a művészek is, akik tagjai a Magyar—-Román Barátsági Hét alkalmából hazánkba érkezeit román kulturális küldöttség- nek.
Bem tábornok nevét viseli n 29-cs honvéd tüzérezred
Héttőn ünnepéi)«* keretek közölt adták át u \'Jü-cii honvéd tü* zércm’dnek, mint u klképxéih;n legjobb , eredményt elért tüzér- nlakuhilnak Farkas Mihály elv* társ vezérezredes, honvédelmi miniszter díszoklevelét, amelybeu e