Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.86 MB
2018-01-18 14:43:06
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
15
93
Rövid leírás | Teljes leírás (64.68 KB)

A szennycímlap, illetve a füzet vége (kb. 4 oldal) hiányzik!

A Nagykanizsai M. Kir. Állami El. Népiskolák
három igazgatósági körzetének
értesítője az 1930-31. tanévről.
XXXII. évfolyam.
Közlik: Polensinszky Emil, Filó Ferenc, Kovács Illés igazgatók.
Nagykanizsa, 1931
Gyarmati Könyvnyomda
7395

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:A NAGYKANIZSAI M. KIR.
ÁLlAMí EL. NÉPISKOLÁK
HÁROM IGAZGATÓSÁGI KÖRZETÉNEK
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1930—31. TANÉVRŐL.
¡1 I
ll I
XXXII. ÉVFOLYAM.
——— . , közlik:
POLESINSZKY EMIL, FILÓ FERENC, KOVÁCS ILLÉS
\' igazgatók.
ó /OA
/V* SJtsí

NAGYKANIZSA, 1931 GYARMATI KÖNYVNYOMDA
7395

000001000002010001010202000200022302020000000202010002000200020001000202310202000200010202000002
Jelentés
az 1930—31. tanévről.
A Vécsey Zsigmond-utcai új állami elemi iskola felszentelése. 1930. évi szeptember 28-án a Vécsey Zsigmond-utcai elemi iskola felszentelése ünnepélyes keretek között történt meg. A 8 tantermes, igazgatói és szolgalakással épült iskola a\' legmodernebb típusa az iskolaépületeknek. Az iskolát Nagykanizsa megyei város a kultuszkormány hathatós hozzájárulásával építtette. Az ünnepélyes aktusnál jelen volt dr. Krátky István polgármester és dr. Hegyi Lajos városi főjegyző, azonkivül az összes iskolák és tanintézetek vezetői, az áll. elemi iskolák gondnoksága, a papság, közhivatalok és hatóságok képviselői. Reggel 8 órakor ünnepi szentmise volt a plébánia templomban, melyen a hivatalok s intézetek vezetői s a tanulósereg tanítóikkal vett részt. A szentmise végeztével hosszú menetben vonultak az uj iskolához, ahol P. Deák Sulpic plébános megáldotta s felszentelte a népkultura új hajlékát, ünnepi beszédben méltatta az iskola jelentőségét a nemzet életében. Ezután dr. Krátky István polgármester átadta rendeltetésének az új épületet, hálával emlékezvén meg Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter úr és a város közönségének áldozatkészségéről. Majd meleg szeretettel adózott a tanítóság nemzeti munkájának. Dr. Hajdú Gyula gondnoksági elnök Zalavármegye kir. tanfelügyelője és az állami elemi iskolák gondnoksága nevében tartott ünnepi beszédet, rámutatva a magyar nemzet nagy erősségére, kimagasló kulturájára, kifejezést adva azon reményének, hogy az új iskola a magyar kulturának egyik^ ujabb vára lesz.
_ 4 —
Az elhangzott beszédek, szavalatok és énekszámok után átvette az iskolát Polesinszky Emil I. körzeti igazgató és köszönetet mondott mindazoknak, akik az új iskola létrehozásában közreműködtek. ígéretet tett, hogy az új iskola embereket akar nevelni, akik szivükben olthatatlan hittel és bizalommal vannak Isten iránt, aki minden cselekedetet mérlegre tesz és igazságosan itél. Embereket akar nevelni ez a vár, akik harcos katonái lesznek a honnak, fanatikusai a magyar élet örökkévalóságának, méltó utódai az ezeréves Magyarországnak, méltó unokái a szabadsághősöknek, s azoknak a hős atyáknak és ifjaknak, akik a világháború poklában mutatták örökre élő példáját a hazaszeretetnek, amikor dalolva mentek csatáról-csatára s életükkel váltották meg a haza fájdalmát.
Az új iskola a Zrínyi Miklós-utcai úgynevezett Központi iskola helyett létesült. Ugyanis még az 1898—99. tanévben kapott a polgári leányiskola I. b) osztálya felállithatása céljából a központi elemi iskolától egy tantermet a város és az elemi iskolai igazgató barátságos hozzájárulásával. Idővel, amint szaporodott a polgári iskolai tanulók száma, ugyancsak a város és az elemi iskolai igazgatók előbb barátságos megegyezésével, későbbi időkben azonban izgalmas gondnoksági viták utján történt az elemi iskolai tantermek átengedése. Ugy, hogy az 1924. évi állapot szerint az elemi iskola 9 tanterméből már 5 tanterem, 1 tantestületi szoba, 1 igazgatói iroda, összese...