Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.8 MB
2018-03-01 10:11:46
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
88
407
Rövid leírás | Teljes leírás (112.35 KB)

A nagykanizsai
magy. kir.
állami elemi népiskola
három igazgatósági körzetének
értesítője
az 1911-1912. isk.olai évről.
XIII. évfolyam
Szerkesztették:
a körzeti igazgatók.
Nagykanizsa, 1912.
Fischel Fülöp Fia nyomdai műintézete.


A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSAI
MAGY. KIR.
ÁLLAMI ELEMI NÉPISKOLA
HÁROM IGAZGATÓSÁGI KÖRZETÉNEK
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1911—12. ISKOLAI ÉVRŐL.
XIII. ÉVFOLYAM.
SZERKESZTETTEK: A KÖRZETI IGAZGATÓK.

Nagykanizsa, 1912. Fischel Fülöp Fia nyomdai műintézete.
Iskoláink múltjából
A folyó tanév elején két uj iskolai épülettel szaporodott iskoláink száma, ez alkalomból nem lesz érdektelen iskoláink múltjából, annak külső és belső életéből néhány mozzanatot felemlíteni.
Nem története akar ez lenni iskoláinknak, mert sajnos, annak megírásához elegendő forrással nem rendelkezünk, sem ezen keretben el nem férne, csak a legközelebbi mult egy-két eseményét emiitjük itt meg.
Az iskola irattárában 1869-, illetve 1875-nél régibb irott okmányok nincsenek, de hogy városunkban az 1868-ik évi népoktatási törvény megalkotása előtt is fejlett iskolázás volt: legyen elég ennek bizonyítására megemlíteni, hogy 1856-tól 1864-ig a mai 1. körzeti központi (Zrinyí Miklós-utcai) iskola helyén királyi katholikus férfitanitóképzőintézet volt, melynek felirata is előkerült, midőn az épület a polgári leányiskola céljaira újra építtetett. Sajnos: ennek az intézetnek iratai is elkallódtak.
A VI.—VII. kerületben (Kiskanizsán) is már az 1830-as években rendes iskoláztatás volt, az iskola vezetőjének emléke „György mester" néven maradt fenn. Iskolája egy kicsiny zsuppos ház volt, honnan később a Templomtéri 1. számú, ma is fennálló házba helyeztetett el, abban is maradt 1842-ig, mely évben a mai Templomtéri iskola megépült, az egykori temető helyére. Ez az épület megépítése óta annyi belső átalakításon ment át, hogy tervezője aligha ismerne mai állapotában reá, de az nem is csuda, hisz idők folyamán számos különféle célra is szolgált. Volt benne községi birói hivatal, 1849-ben kórház, börtön, tanitói lakás, a mostani templom épitése ideje alatt imaház, paplakás stb.
4
Ebben az iskolában tanitott azután Faics György tanitó, ki azonban nem azonos az előbb emiitett „György mesterrel ; az ő idejében a tanulók száma arányában szaporodtak az osztályok és tanitók is, sőt 1862-től 1867., illetve 1868-ig két külön kézimunkatanitónő is tanitott e kerületben, a Takácsnővérek, Zalamegye volt főorvosának leányai, kiknek síremléke is bizonyítja ezt a kiskanizsai temetőben.
Az I—V. kerületben, az akkor különálló Nagykanizsán a mult század legelején is több tanerő működött az elemi iskolában, melyből egy osztály az akkori gimnáziumi épületben w volt elhelyezve. Az 1868-ik évi népiskolai törvény megalkotásakor a nagykanizsai elemi iskolák igazgatója Kottek Nándor piarista gimn. igazgató volt, aki az elemi iskolai igazgatóságról 1869. dec. 19-én lemondott.
Az 1868. évi népoktatási törvény értelmében megalakult első iskolaszék alakulógyülési jegyzőkönyvének bekezdését érdemesnek tartjuk itt szószerint idézni:
„Miután dicső őseink is már felismerték a történetből mint a nemzetek és államok viszontagságai tárházából, hogy úgy egyesek, mint az összes polgárságnak sorsa főleg a nevelés minőségétől függ, mindezideig azonban e téren tett minden intézkedések még a nemzet várakozásának tökéletesen meg nem feleltek: a mostani legújabb országgyűlés ez érdemben is kimutatta hazafiúi buzgóságát és bölcs gondolkodását, amidőn a hazai ifjúság helyesebb neveltetése és tanittatása módjáról értekezett és értekezését a felség eleibe terjesztette s a népiskolai közoktatás tárgyában szentesitett törvényt eszközölt 1868. évi dec. 5-én. E nemes célt szolgáló törvények értelmében a cél szentségétől buzdittatva, a helybeli tanács megválasztotta az .iskolaszék tagjait."
A megválasztott tagok 1869. okt. 29-én elnökül megválasztották Babochay Györgyöt, jegyzőül Nucsecz Józsefei. Még ugyanazon gyűlésen a jelenlevő Bója Gergely kir. tan- *\']
felügyelő indítványára „a sikeres előhaladás szempontjából" az alsóbb népiskolai tanitói fizetést, szállás és kert beszámításával 600 osztrák értékű frtban és hat öl kemény fában állapították meg; az évi tandijat pedig 2 frtban, az ismétlőiskolában 50 krajcárban. 1870. január l-re az összes állásokra kiírták a pályázatot, mely alkalommal a már állásban levő
5
tanerőknek is új választás alá kellett magukat vetniök. Az ujon megválasztott tantestület a következő beosztással került az egyes osztályokhoz: Nucsecz Józsefzs Rózsavölgyi Aníal a felsőleányosztályba, Tóth István VI. fiu, Rosenblüh Lajos V. fiu, Páros Endre IV. fiu, Récsey György III. fiu, Horváth Pál I—II. fiu, Pecze Antal, Juhász Péter a két külső, utcai fiu; Németh Ignácz V—VI. leány, Horényi PáI III—IV leány, Vágner Miklós az I—II. leány osztályba.
Ebből látjuk, hogy már több mint 40 évvel ezelőtt megvolt a teljes 6 osztályú iskola, melyből a két felső osztály, mint alább közölni fogjuk, később szűnt meg s hogy a tanitó személyzet kizárólag férfiakból, számszerint 12-ből állott. Megemlítjük itt még, hogy ezidőben az elemi iskolánál a rajzot külön tanitó Szász János tanította.
Az első női tanerőket 1871-ben alkalmazta az iskolaszék Kaffka Katalin és Berecz Hona személyében, mint kézimunka-tanítókat, kiket 1875-ban bizott meg önálló osztály vezetéssel.
Az 1868-ik évben iskolai helyiség volt a mostani Zrínyi Miklós-utcai iskola helyén, azonkívül bérelt helyiségben a Pécsi, ma Teleki-uti utcában a Varga-féle házban, a Bécsi-, ma Magyar-utcában a Matulnik Antal-, később Szivós-féle házban.
Már 1872-ben sok a panasz mindkét helyiség ellen — „szánandó állapotban vannak" — mondja az egykorú jegyzőkönyv; de a panaszos jelentéseknek csak 1877-ben lesz némi foganatja, amikor fölépül a mostani ZrTnyrTTiklós-utcái iskola" aztán egymásután a Belsőteleki-uti, Arany János-utcaLJEötvös-téri s uíoLsuinak.-4j8jMjen a VII. ker. Rácz-utcai. Ettől kezdve 30 éven át stagnál az iskolának épületekben való fejlődése. Az új osztályokat a célnak semmiben sem megfelelő bérházakban helyezik el, néha meg még helyiséget sem találnak e célra. Zsúfolt, túlnépes helyiségekben szorong az iskola, néha 120—150, sőt egyszer 210 tanulóval egy-egy osztályban. (VII. ker. I. leányoszt. 1874.)
Az iskolaszéknek egyik fontos ténykedése volt mindenkor új osztályok szervezése, a meglevő zsúfolt osztályok szétválasztása. Ebben a működésében el is járt mindenkor lelkiismeretesen ; s a város — mint iskola fenntartó — részéről az előterjesztett kívánságok egy eseten kivül, amidőn 1882-ben egyszerre hat új osztály felállítása kérelmeztetett — teljesíttettek is.
Hogy mégis mindenkor volt egy, néha több osztály, melynél a tanulók száma a 100-at meghaladta: ezt a lakosság számának évről-évre való gyors növekedése okozta.
Mint emiitettük, 1870-ben megvolt a teljes 6 osztályú iskola, de már 1873-ik évben az iskolaszék, hivatkozva az 1868-ik évi 38. t. c. 59. és 67-ik szakaszaira, beszüntette az V—VI. osztályokat; s midőn 1880-ban a kir. tanfelügyelőség részéről azok újból való felállítására szoríttatott, — az akkori jegyzőkönyv szerint azért nem tett efeget ezen felhívásnak, mert „ezen osztályokra egy tanuló sem jelentkezett". 1891-ben a tanitó testület kéri az V—VI. leány osztályok felállítását, de újra nem engedélyezték ; csak 14 év múlva, vagyis__gz_19Q4/5._tanévben
állíttatott fel a III. igazg. körzetben, Kiskanizsán az V. fiu, egy év múlva ugyanott az V. leányosztály s csak ezek után a belső kerületekben. Hogy mennyire szükség volt ezekre az osztályokra, mutatja tanulóik évről-évre szaporodó száma, úgy hogy ma azok a legnépesebb osztályok.
Az iskolaszék hatáskörébe tartozott a tanítói fizetések megállapítása is, mely joggal élve az első iskolaszék — valószínűen az első lelkesedés hatása alatt — mint előbb emiitettük, elég méltányosan szabta meg a kanizsai tanítók fizetését 1869-ben; de ez a lelkesedésből fakadó méltányosság nem sokáig tartott. 1875-től kezdve nem szerveznek uj rendes tanítói állásokat, hanem csak u. n. segédtanítóit, s csak ha egy régebbi rendes tanitó elhal, eltávozik vagy nyugdíjassá válik, akkor lehet a segédtanítóból választás utján rendes tanitó. A segédtanítók eleinte csak 325 forint fizetést kaptak, részükre lakbér először 1876-ban szavaztatott meg 50 frt összegben.
1877-től kezdve kimondja az iskolaszék, hogy tanítóinak évötödös korpótlékot is ad, de csak a rendes tanítóknak s csak a rendes tanítói minőségben eltöltött időt veszi számításba; a segédtanítók csak 1881. január 1-től jutnak korpótlékhoz.
1892-ben már erélyesebben sürgetik a segédtanítók helyzetük javítását, de csak annyit értek el, hogy a szolgálatban két legidősebb segédtanító jutalmazására a rendes tanitói fizetéssel egyenlő összeg vétetett fel. Végre 1896-ban a rendes tanítók fizetése 500 (!) forintban, lakbére 150 forintban, a segédtanítók fizetése 400, lakbére 60 forintban állapíttatott meg. Ugyanez év decemberében az iskolaszék 14 segédtanítónak
rendessé való megválasztását ajánlja — amely javaslatot azonban a városi képviselő-testület nem fogadta el.
A tanitói fizetéseknél emiitjük meg, hogy az igazgatónak először 120, később 150 forint tiszteletdíja volt, önálló osztályt nem vezetett, de mellette mindig volt egy helyettes, aki 200 forint évi jutalomban részesült s köteles volt bármikor az igazgató által kijelölt osztályban helyettesíteni. Ilyen fizetés mellett is akadt mindenkor helyettes — a segédtanitónővé való megválasztás reményében, mert ezek a vállalkozó helyettesek mindenkor nők voltak.
Ugyancsak itt emiitjük meg, hogy már 1873-ban kértek — igaz, hogy eredmény nélkül — az elemi iskolai tanitók, drágasági pótlékot.
Az iskolának 1873-ig az iskolaszék által kezelt külön pénztára volt s csak ettől az időtől kapták a tanitók fizetésüket a városi pénztárból.
Az iskolaszéknek törvényadta jogánál fogva az iskola szellemének, beléletének irányításához is sokszor volt szava; de hogy ezt mindig helyesen alkalmazta-e : az már más kérdés. Ebből a jogából kifolyólag 1870-ben kiküldte Rosenblüh Lajos és Pecz Antal tanítókat az európai német tanítók gyűlésére Bécsbe, 1873-ban három tanítót a bécsi világkiállítás tanügyi tanulmányozására. De aztán 1877-ben fel is hivja a testületet, hogy „a német nyelv tanítására kiváló gondot fordítsanak" s megrójja az egyik VII. ker. tanitót, mivel „a német nyelv tanításában kevés eredményt ért el."
Ezzel az iránnyal szemben a III. igazg. körzeti (kiskani-zsai) tanitók az 1891/2. tanévben engedély nélkül megszüntetik nemcsak a németnyelv, hanem a német irás és olvasás tanítását is, mely határozatukat a többi iskolánál is követik három év múlva.
A gazdasági iskola eszméjét már 1871. évben felveti Bója Gergely tanfelügyelő, de az ma 41 év után is még csak a fejlődés stádiumában van. Az általános ismétlő oktatás, a felnőttek esti tanítása, az általános műveltség iskolán kivüli terjesztése mindenkor gondját képezte a nagykanizsai tanítóságnak, csupán az volt a különbség, hogy évtizedekkel ezelőtt ezen munkákért tisztességes díjazást nyertek, ma minden ilyen működést a nemzeti művelődés szent nevében ingyen kívánnak
8
tőlük. Pedig hogy a tanitót és munkáját fizetésen kívül máskép is megbecsülték, mutatja, hogy 1873-ban a nagykanizsai iskolaszék társadalmi mozgalmat indított, hogy a megüresedett zalavármegyei kir. tanfelügyelői állásra Nucsecz József, az elemi iskolák akkori igazgatója, neveztessék ki, s ez a mozgalom eredménnyel is járt.
Az is igaz azonban, hogy az iskolaszék néha a neki nem tetsző iskolán kívüli tanitói működés ellen visszaélt hatalmával s ezt az az eset is igazolja, hogy az egyik tanitót a lapszerkesztéstől 1882. dec. 4-én tartott ülésén azzal a fenyegetéssel akarja elriasztani, hogy: „ellene a szükséges rendszabályokat saját hatáskörében alkalmazni fogja."
Szóval: a jóindulat nem mindig volt állandó.
Az államosítás eszméje 29 évvel ezelőtt, 1882-ben jutott kifejezésre, amidőn egyszerre hat uj állás szervezését kéri az iskolaszék a várostól. Mikor ezt a város pénzügyi okokból megtagadja: „ajánlja az iskolaszék — kerestessék meg a magas kormány az iskolák segélyezése, vagy átvétele iránt." Még régebben 1876-ban tesz egyik isk. széki tag indítványt a tandíj teljes eltörlése tárgyában.
Tizennyolc évig kellett érni az iskola államosítási eszméjének, míg az testté vált s az iskola államivá tétetett; s teljes 50 év mult el mig a düledező városi és bérházakban elhelyezett osztályok — ha nem is mind \'— de nagy részben megfelelő helyiségbe jutottak. Vájjon mennyi időbe fog kerülni, mig a megfelelő felszereléssel is el fognak azok láttatni ?
Szabó István
III. körz. igazgató-tanító.

Jelentés az 1911—12. iskolai évről.
A beírások 1911. szeptember 1-től szeptember 9-ig tartottak. Ezután történt a növendékeknek az egyes párhuzamos osztályokba való arányos elosztása. A beirt tanulóknak utcák és házszámok szerint rendezett névjegyzéke szeptember hó 13-ig elkészült s azt az igazgatók a városi hatósághoz be is terjesztették. Az előadások szept. 14-én kezdődtek.
A beiratkozott tanulók létszámát az Értesítőhöz függelékül csatolt statisztikai táblázat mutatja ki.
A tanítótestületek örömünnepei. Az iskolai év elején örömünnepet ültek a körzetek tanítótestületei. Az első közös-értekezleten a közös-értekezletek elnöke mind a három igazgatói körzet tanítótestülete nevében lelkesen üdvözölte Erdősi Bálint tanitótársunkat, kit a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr hosszú és buzgó tanítói működésének elismeréséül igazgató-tanítóvá léptetett elő. Évközben tartott közös értekezletek keretében üdvözölték a tanítótestületek Szabó István III. körzeti igazgatót, Kottlerné Pataki Vilma, Kovátsné Csillag Ilona tanítónőket és Németh Sándor \\an\\t ót működésük 25., illetve 30. évének betöltése alkalmából; majd Kaan Irma és Nagyné Stetter Boris tanítónőket, meg Banekovich János, Kováts Miklós és Szabó István tanítókat, igazgatótanitónővé, illetve igazgatótanitókká történt előléptetésük alkalmából; továbbá Szalay Sándor I. körz. igazg. tanitót 35. évi működésének betöltésekor.
10
A tanulók egészségi állapota kielégítő volt. Csak szórványosan fordult elő betegség. Dr. Rátz Kálmán és dr. Goda Lipót városi tisztiorvos urak minden osztályban teljesítették a szokásos szemvizsgálatot és ujraoltást.
Kinevezés. Több évi gondnoksági, tanfélügyelői, végre az érdekelt szülő által történt felterjesztések után a vall. közokt. Miniszter 70.815/1911. sz. határozatával a III. igazg. körzet Rácz-utcai I. vegyes osztály szétválasztását elrendelte s az igy szervezett új osztályhoz 85,480/1912. 12. a. kelt rendelettel Szabó Mária oki. tanitónőt nevezte ki rendes tanitónővé, ki állását 1911. szept. 4-én el is foglalta.
Beiskolázás. A városi hatóság erélyes eljárásának ebben az iskolai évben is nagy eredménye volt, mert a rendes időben be nem iratkozott tanulók — bár 2—3 hónappal elkésve — majdnem mind jelentkeztek fölvételre.
Értekezletek. A dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos, tanfelügyelő úr elnöklete alatt megtartott igazgatói értekezleteken kivül a tanitótestületek megtartották a szokásos külön- és együttes havi értekezleteket.
Jótékonyság. A szegény tanulók felruházására a Nagykanizsai Takarékpénztár Részvénytársaság ebben az iskolai évben is 140 koronát, a Délzalai Takarékpénztár Rt. 50 koronát, a Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár Rt. (Nagykanizsa) 40, a Néptakarékpénztár 20 és a Szakácsnők, szobalányok Egyesülete 40 koronát volt szives adni. Az iskolai gondnokság határozata alapján ezekhez az összegekhez csatoltattak az igazolatlanul mulasztók megbírságolásából időnkint befolyt összegek is.
L
11
Karácsonykor Nagykanizsa város hatósága a város pénztárából, meg a Wagner Ignácz és neje Dámpf Klára 600 koronás alapítványának 4\'5 százalékos kamataiból; a Keresztény Jót. Nőegylet és a Nagykanizsai Első Magyar Asztaltársaság ruháztak föl nagyon sok, teljesen szegény tanulót.
A népkonyhában a téli hónapokon át közel 500 állami elemi iskolai tanuló kapott naponkint ingyen ebédet.
A nemeslelkü jótevők fogadják a tanítótestületek hálás köszönetét.
jutalmazás. Az Elek Lipót-féle 600 koronás, meg a Karczag István- és Béla-féle 400 koronás alapítványok évi 4, illetve 4-5 százalékos kamatait szorgalmas és jóviseletü tanulók kapták az alapítvány-tevők rendelkezése szerint.
Iskolalátogatás. Dr. Ruzsicska Kálmán, kir. tanácsos, tanfelügyelő uron kívül iskolánkat az év folyamán több ízben meglátogatta Király Elek c. kanonok, egyházkerületi tanfelügyelő, hahóti esperesplébános ur .is, aki a róm. kath. tanulóknak, a hittanu-lásban való haladása és vallás-erkölcsös nevelése iránt érdeklődött.
Helyettesités. A II. körzetben Szabó István igazg. tanító 3 hónapi szabadságának tartamára a kir. tanfelügyelő ur Eehér Margit oki. tanítónőt bízta meg a helyetteskedéssel a szokásos dijazás mellett.
A III. körzetben Erdélyiné Ábrahám Katalin tanítónőnek a kir. tanfelügyelőség hat heti szabadságidőt engedélyezett s a dijas helyetteskedéssel Haba Róza oki. tanítónőt bízta meg. — Szénásné Váry Jolán tanítónőnek szintén hat heti szabadságot enge-
12
délyezett, mely idő alatt részben a tanítótestület, részben a szabadságolt költségére Haba Róza oki. tanítónő helyetteskedett.
Iskolai ünnepségek. Az alkoholellenes napot mind a három körzetben 1912. ápr. 18-án tartották meg a tanítótestületek a Miniszter ur által elrendelt módon és szellemben. — A fák és madarak napját a III. körzetben 1912. május 14-én tartották meg, amikor Szénás Ferenc tanitó tartotta az alkalmi beszédet. Az I. és II. körzetben együtt tartották a fák és madarak napját az I. körzeti központi iskola udvarán, mely alkalommal Erdősi Bálint igazgató-tanító intézett beszédet a növendékekhez. Több leány- és fiu tanuló alkalmi költeményeket szavalt.
Uj iskolaépületek. A Rozgonyi-utcai 12 tantermes, emeletes iskolaépületet, meg a VI.—VII. kerületben épült templomtéri 4 tantermes, földszintes iskolaépületet ennek az iskolai évnek eleién adták és vet-ték át használatba. A szépen és célszerűen épült iskolaépületek mindegyike disze a maga helyének. Csak még a berendezés, fölszerelés modernsége hiányzik, hogy a mintaiskolák színvonalára helyezkedhessenek. De Vécsey Zsigmond polgármester ur és dr. Bentzik Ferencz gondnoksági elnök ur ez iránt való nagy buzgalma arra a reményre jogosítanak föl bennünket, hogy a modern fölszerelés a miniszter ur támogatásának megnyerésével mihamarabb megtörténik.
Kir. tanfelügyelőség:
Kir. tanfelügyelő: dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos.
Kir. seg. tanfelügyelők: Kőrössy Sándor, Rutsek Imre, Madarász Lajos.
Gondnokság:
Elnök: Dr. Bentzik Ferenc. Jegyző: Szabó István, igazgató. Gondnok: Poredus Antal, igazgató.
Rendes tagok;
a) kinevezettek :
Eperjesy Gábor Faics Lajos Dr. Hajdú Gyula Horváth György Hütter Lajos Kádár Lajos Kránitz József Dr. Szekeres József
b) választottak: Elek Lipót
Ifj. Fesselhofer József Halvax Frigyes Dr. Pillitz Samu Dr. Rothschild Jakab
Szedlmayer László Unger Ullmann Elek Ujváry Géza Weisz Tivadar
c) hivatalból:
Börzsey Tivadar Erdősy Bálint Dr. Goda Lipót Mantuano Mária Dr. Neumann Ede Dr. Rátz Kálmán Szalay Sándor, igazg. Szalay Dénes Vécsey Zsigmond Waligurszky Antal
p. i. igazgató.
Hitoktatók:
1. Róm. kath. hitoktatók: Jámbor András, Kovács Kalliszt, Kurucz Kapisztrán, Lantos Angyal szentferenc-rcndi áldozópapok.
2. Izr. hitoktató: Havas Rezső izr. isk. tanitó.
3. Ág. ev. hitoktató: Hüttcr Lajos ág. cv. lelkész.
4. Ref. hitoktató: Kádár Lajos ref. lelkész.
Kézimunka-tanitónő: Özv. Horváthné Kuncz Rozália.
Iskola-mindenesek:
Németh Józsefi, igazg. körzeti központi; özv. Bozday Ferencné az I. igazg. kör. Teleky-uti és a II. körzeti Eötvöstéri iskolánál; özv. Schröder Károlyné és Magyar József a II. igazg. kör. Rozgonyi-utcai; Heffer Mihály az I. igazg. kör. Arany János-utcai; Horváth (Faics) János a III. (kiskanizsai) igazg. kör. középponti; özv. Bencze Józsefné a III. igazg. kör. Rác-utcai iskolánál.
Rövidítések magyarázata.
Általános osztályzatnál: kit. = kitűnő, jel. = jeles, elégs. = elégséges, elégt. = elégtelen.
Használt rövidítések: bt. = beteg, kl. = kilépett, elk. — elköltözött, mh. = meghalt, id. = idősebb, ifj. = ifjabb, ism. = ismétlő; km. = kimaradt.
I. igazgatói körzet.
Igazgatója: Szalay Sándor.
I. körz. tanítótestület:
1. Almásyné Mantuano Janka, a Telcki-uti I. leány-osztály tanitónője. Működési éveinek száma: Nagykanizsán: 14, összesen : 15.
2. Almásy Iános, a Teleki-uti II. fiúosztály tanítója, éríe-kezleti jegyző. Működési éveinek száma Nagykanizsán: 14, összesen : 15.
5. Banekovichné Nyakas Viktória, az V. leányosztály tanitónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 14, összesen 17.
4. Erdősiné Nóvák Lujza, a III. leányosztály tanitónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 29, összesen 29.
5. Erdősy Bálint, igazgató-tanitó, a IVa. fiúosztály tanítója, a Zalam. Ált. Tanitótest. nagykanizsai jk. vál. tagja és a tanítótestületnek választott gondnoksági és városi közegészségügyi-bizottsági képviselője, a városi képviselőtestület virilis tagja, a „Polgári Egylet" könyvtárosa. Működési éveinek száma Nagykanizsán 29, összesen 50.
6. Farkas Vilma, a IV. leányosztály tanitónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 25, összesen 25.
7. Harsayné, Mantuano Gizella, a Teleki-uti II. leányosztály tanitónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 15, összesen 20.
8. Jutasyné Reiner Mária, a Teleky-uti I. fiúosztály tanitónője. Működési éveinek száma 15, összesen 20.
9. Kottlerné Pataki Vilma, az I. leányosztály tanitónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 25, összesen 27.
10. Kovátsné Csillag Ilona, a közp. II. leányosztály tanitónője. Működési éveinek száma 31, összesen 31.
17
11. Kováts Miklós, igazgató-tanító, a III. fiúosztály tanítója, a Zalam. Ált. Tanitótest. II. jegyzője s a nagykanizsai jk. vál. tagja. Működési éveinek száma Nagykanizsán 26, ösz-szesen 27.
12. Orbán István, a közp. I. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 18, összesen 21.
■ 13. Szalay Sándor, a közp. II. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma 36.
- 14. Váryné Szakonyi Józsa, az Arany János-utcai I. le-
ányosztály tanítónője. Működési éveinek száma. Nagykanizsán 34, összesen 34.
—15. Váry József, igazgató-tanitó, az Arany János-utcai I. fiúosztály tanítója, a Zalavármegyei Általános Tanitótestület alelnöke. Működési éveinek száma Nagykanizsán 57, összesen 38.
¿J 16. Vlasits József, a IVb. fiúosztály tanítója, az I. és II.
\' körz. tanitói könyvtár őre és az I. körz. ifjúsági könyvtár kezelője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 16, összesen 19.

*
2
A tanulók névsora és általános osztályzata.
Közp. I-ső leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, olvasás és irás, számtan, rajz és ének.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Apáti Magdolna kit Nyers Ilona elk
Borda Rozália elk Pámmer Erzsébet jel
Cafota Anna jel Papp Margit jel
Fábián Emma kit Prucser Rózsa jel
5 Franckenberger Róza jel 30 Pusztai Mária jel
Fülöp Mária jó Richó Magdolna elégs
Gangler Amália jó Ritter Katalin jó
Gyömrei Ilona elégs Ruha Rozália jó
Hajas Erzsébet elk Ruha Borbála elégt
10 Hermesz Júlia kit 35 Ruska Erzsébet jó
Horváth Erzsébet elégs jó Sabján Anna jel
Jergler Ella Scháffer Erzsébet jel
Károlyi Vilma jel Szécsényi Lujza jel
Kiss Anna jó Szabó Erzsébet elégs jó
15 Kovács Irén jel 40 Szilvay Mária
Kruppai Mária jel Takács Teréz elégt
Kudich Janka elégt Tüttő Erzsébet jel
Kománovics Eleonora kit Varga Anna elégt
Kőszegi Mária elégt Vidos Gizella kit
20 Lajpcig Edith kit 45 Vlasits Anna kit
Magyar Katalin elk Vizgulecz Margit elégt
Marton Mária jó Vugrinecz Kornélia jó
Molnár Mária jó Waligurszky Aliz kit
Németh Margit jel Wilhetm Margit jel
25 Noszkó Etelka jó 30 Weinacht Rozália jó
19
Arany János-utcai I. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, beszéd- és értelemgyakorlat, számtan, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Albóczy Amália kl 30 id. Kertész Mária elk
Bárdos Mária elégs Király Mária elk
Blaskovich Mária jel Kocsis Szidónia elégs
Burka Anna elégs Kováts Gizella jó
5 Csöndőr Anna jel Kováts Rozália ki
Dér Rozália elk 35 Kvicsák Erzsébet jó
Dómján Rozália jó Molnár Erzsébet jel
Domingó Terézia elk Molling Vilma jó
Erdélyi Mária elégs Nagy Katalin elégs
10 Erdélyi Rozália elégs Németh Ilona elégs
Eszter Vilma elégt 40 Párragi Rozália jel
Füredy Erzsébet jó Parti Erzsébet jó
Gáspár Ilona jel Parti Mária bt
Gáspár Rozália jó Peszleg Terézia jel
15 Gedeon Mária elégs Simon Ágnes jó
Hágner Mária jó 45 Simon /ulianna elégt
Hanke Karolin jó Simon Mária elégs
Halász Gizella jó Somogyi Rozália elégs
Hideg Anna jel Suszter Mária jel
20 Horváth Juliánná elk Szabó Mária elégs
Horváth Terézia bt 50 Szentgyörgyi Anna elk
Horváth m. Terézia jó Torma Mária elégs
Horváth Vilma jel Tóth Anna elégs
Jakab Mária elégs Unger Katalin jó
25 Kálovics Erzsébet jel Unger Terézia elégs
Keberling Ida jel 55 Vellák Mária jó
Kelemen Magdonna jó Vörös Anna jó
Kertész Anna elk Wunderlich Ida jó
ifj. Kertész Mária elk
2*
20
Teleky-uti I. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, irás, olvasás, számtan, éneklés, rajzolás és testgyakorlás.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Adrovics Anna jó 30 Paizs Anna jel
Badics Mária jó Palaczki Anna ¡6
Balog Mária jó Pintér Mária elegs
Benedek Anna jó Pressing Mária elegt
5 Boros Margit elégs Rózsás Teréz jo
. Bőtte Margit jó 55 Simon Mária elegs
Dallinger Józsa jó Sipos Magda jo
Davidovics Katalin jó Soós Róza jo
Dudás Mária jó Sörlei Ilona kit
10 Fekete Elvira * jel Strobel Róza jel
Galambos Mária jó 40 Szakony Mária elegt
Gerócs Anna elégt Szélig Anna elegs
Godina Lujza elégs Szélig Kornélia elegt
Gréczi Mária elk Tollár Erzsébet elegs
15 Gudovics Fánni jó Tóth Mária elegs
Hegedűs Gizella elk 45 Ujváry Irma jel
Hetési Mária jó ifj. Varga Anna elegs
Horváth Mária jó id. Varga Anna jo
Kiss Anna elégs Vellák Anna jo
20 Kiss Katalin elk Vellák Margit ¡6
ifj. Kollarics Anna elégs 50 Véber Ilona elegs
id. Kollarics Anna elégs jó Vidovics Teréz elegs
Kollarics Teréz Viki Margit elk
Kordis Mária elégt Vitykó Erzsébet jo
25 Kovács Anna elk Vodinák Ilona jo
Krenusz Anna elk 55 Vositz Mária jo
Mezej Mária kit Vukics Erzsébet jel
Molnár Róza elégt Zábó Matild jo
Licht Mária elégs

KÖzp. II. leányoszfály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, beszéd- és értelemgyakorlat, rajz, női kézimunka és ének.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
—---;-----»- Bindinger Erzsébet ¡6 Molnár Erzsébet elégs
Blazsur Mária kit Noll Anna jel
Berta Erzsébet elk Pacsics Mária jó
Borsos Katalin elegs 55 Paár Mária jel
5 Csányi Mária jel Poór Rozália elégs
Dávidovics Katalin elegs Plantozár Stefánia jó
Farkas Mari elegs Platzkó Erzsébet kit
Gergály, Anna elegs Prácsovics Irén elégs
Góbár Éva jel 40 Raft Czecilia jó
10 Heffer Karolin jel Remecz Ilona mh
Horváth Elvira jel Richó Viktória elégs
Horváth Erzsébet elegs Snábel Fánni jó
Horváth Gizella elk Scholcz Mária jel
Horváth Mária jo 45 Schőnek Fánni jó
15 Horváth Teréz elegt Schlőgl Erzsébet kit
Höfler Margit elegs Schüszter Ilona kit
Imrey Ilona elegs Szabó Borbála elégs
Jámbor Ilona jo Szeitz Erzsébet jel
Kámper Rozália jel 50 Szekeres Mária elégs
20 Karafiát Mária elegt Szommer Anna elégs
Kövesi Ilona kit Szolina Matild jel
Kudich Ilona elegs Tarsoly Rozália elégt
Kudich Gizella kit Tóth Anna jó
Kugler Stefánia jel 55 Tóth Erzsébet elégs
25 Knáute Ilona kit Varga Rozália elégs
Lovasi Anna jo Vida Júlia elégt
Lukács Katalin jel Veinacht Gizella elégs
Maries Viktoria jo Vekási Ilona elégs
Máté Anna elegs 60 Zelkó Mária elégs
30 Márfi Rozália jel Zsidi Erzsébet elégs
Miletics Mária jel
22
Teleky-uti II. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, beszéd- és értelemgyakorlat, női kézimunka, rajz és ének.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Bali Erzsébet jel Modrovics Erzsébet jo
Balogh Erzsébet elk Molnár Katalin elegs jo
Balogh Karolin jó 35 Molnár Rozália
Benkő Ilona jó Nagy Julia elegt
5 Bojt Mariska jel Németh Erzsébet jo
Dallinger Irma jel Németh Ilona jo
Dezsényi Rozália elégs Németh Lujza jo
Fekete Mária jó 40 Pálfy Margit elegs
Fülöp Teréz elk Parragi Margit jo
10 Freischmidt Mária jel Péter Erzsébet jel
Gábor Mária elégt Polgár Ilona jo
Gerócs Erzsébet elk Reich Rozália elegs
Hollender Mária elk 45 Réhn Margit jo
id. Horváth Mária jó Sabján Mária jo
15 Horváth Mária elégs jó Schlosser Julia jo
Jós Rozália Sey Anna elegs
Kalmár Katalin elégt Soss Mária elegs
Kirscht Mária elk 50 Sinkovics Anna elegt
Kiss Anna bt Szabó Erzsébet jo
20 Klausz Rozália jó Szélig Margit elegt
Klepács Mária elk Szélig Mária jo
Kovács Anna jó Takács Mária jo
Kovács Margit kl 55 Takács Rozália elegs
Kovács Teréz elégs Tarr Mária kit
25 Kolongya Anna elégs Vadász Mária elegs
Komanovics Teréz jó Varcs Mária ¡6
Krizsován Anna elégt Varga Gizella kit
Krizsován Mária bt 60 Véber Katalin elegs
Krug Erzsébet elégt Veszter Erzsébet jo
50 Kumek Ágnes elk Vojkovics Mária elegs
Mantuano Júlia elk Volf Ilona jo
Mátyás Rozália elégt
23
III. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, számtan, nyelvtan, földrajz, rajz, női kézimunka és ének.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Bánekovich Lujza kit Megyesy Matild jó
Bolla Anna jó Meilinger Mária jel
Bolla Margit jó 35 Memmel Katalin jó
Borda Mária elk Moszhammer Erzs. jel
5 Bogdán Károlin jó Munkácsi Mária elégs
Csillag Erzsike kit Nagy Mária kit
ifj. Farkas Erzse jel Németh Anna jó
id. Farkas Erzse jó 40 Németh Mária jó
Fesselhoffer Valéria kit Péter Karolina jel
10 Fieger Anna elégs Polczer Margit elégs
Feigl Anna jó Purger Katalin elégs
Flumbort Erzsébet jel Prucser Mária jel
Göllesz Mária elégs 45 Radmanics Mária elégi
Harangozó Margit jel Ruska Irén jó
15 Hajas Mária elk Salamon Anna jó
Hikádi Mariska jó Simon Katalin elégt
Horváth Anna, elégs Sifter Ilona elégs
Horváth Ilona elk 50 Schnábel Krisztina jel
Hirlender Stefánia jó Snidár Mária elégt
20 Jancsi Mária kit Skorjánecz Erzsébet jel
Jámbor Margit jó Spirk Mária bt
Katzenbach Blanka jó Szabó Irma kit
Kemény Lujza kit 50 Szabó Mária elégs jó
Kiss Klára elk Szépudvary Margit
25 Kirschner Mária jó Szummer Margit jó
Krisch Anna kit Topler Margit Jó
Kuzmich Draga jel ifj. Varga Ilona jó
Kudich Margit jó 60 id. Varga Ilona jó
Kurucz Erzsébet jó Vidi Katalin jó
50 Lányi Ilona jó Vilhelm Mária jel
Lieb Ida jó Xeneman Ilona jó
Maitz Erzsébet jó Zákonyi Erzse elégs
24
Közp. IV. leányoszíály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, számtan, nyelvtan, földrajz, olvasás, fogaim., rajz, ének, női kézimunka és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló nev\'e általános osztályz.
Ambrus Gizella jó Kovács Mária elegs
Anger Anna elégt Körössi Gizella elegs
Ács Erzsébet jó Lajki Róza elegs
Balta Erzsébet elk. Leidl Ivlargit elegs
5 Banekovich Vikt. kit 35 Magyar Ilona elegs
Benczek Anna elégt Markotán Mária jo
Bogdán Mária jó Mészáros Lujza elk
Boros Margit jó Miletich Ilona jel
Borsos Anna jó Milhofer Róza kit
10 Buvári Margit jó 40 Moshammer Stefi kit
Czafota Mária jó Munkácsi Erzséb. elegs
Cziboly Ilona jó Munkácsi Lujza elegs
Dóczi Ilona jel Nagy Mária kit
Doma Júlia jó Németh Erzsébet elegs
15 Farkas Gizella jel 45 Németh Ilona kit
Fábián Marianna kit Németh Teréz elegt
Fekete Mária kit Németh Róza elegs
Fesselhofer Nóra kit Orbán Margit elegt
Gangler Gabriella kl Papp Mária elegs
20 Gassmann Olga jó 50 Paár Margit jel
Gergály Irma elégs Peczena Margit jo
Gregál Erzsébet elk Petőfi Gizella elegs
Groszek Ilona jel Plihál Éva kit
Hirschl Margit jel Polczer Irma elegs
25 Junker Ilona jel 55 Porpáczi Teréz jel
Keglovits Mária jó Pusofszki Klára elegt
Kern Viktória jó Rákos Anna jo
Kiss Etelka elégs Rádi Róza elegs
Klein Mária jó Rieder Anna elegt
30 Kovács Anna jel 60 Ritter Erzsébet jo
25
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Ritter Irma elégs Torma Ida jel
Seffer Teréz elégs Tóth Katalin jó
Síocker Erzsébet elégs 75 Török Anna kit
Szautsek Stefánia jel Valdinger Ilona elégt
65 Szendrei Ilona kit Vincze Mária jel
Szittár Ida jó Vincze Róza elégt
Szolina Ilona jel Virág Anna elégt
Szommer Margit jó 80 Vizgulecz Vilma jó
Titz Hilda elégs Wimmer Mária elégs
70 Tornán Czeczilia jó Wucsák Margit jel
Tompos Anna jel Zalaváry Ilona kit
Torma Hermina jel Zsidi Mária elégt
26
V. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, földrajz, történelem, alkotmánytan, természetrajz, szépírás, ének, rajz, kézimunka, háztartástan.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Andri Margit jel Kövessi Mária elégs
Adlovics Margit elegt Krámszky Gizella elégt
Ángyán Ágnes elk 40 Kutka Margit jó
Árok Katalin jel Lehoczky Emilia jel
5 Bajzik Mária jel Lendvai Vilma jel
Bátori Rozália jo Lick Etelka jó
Bencek Rozália elegt Mátyás Ágnes elégt
Beck Margit elegs 45 Memmel Mária elégs
Bognár Mária elegs Nagy Ilona bt
10 Deutsch Olga elk Németh Mária kl
Farkas Erzsébet elegt Németh Verona elégt jó
Ficzkó Gabriella jo Pap Rozália
Feix Margit jel 50 Pákai Ilona elégs
Frühvirt Lujza jo Plánder Teréz jel
15 Gregál Mária kl Polcer Ilona elégs
Gyümölcs Margit elegs Rózsás Anna elégs
Harangozó Gizella elegs Sabján Margit kl
Hirsch Jolán jo 55 Saffer Katalin elégt
légid. Horváth Anna jo Skergula Ilona jel
20 id. Horváth Anna jel Somogyi Mária elégt
ifj. Horváth Anna elegs Soós Mária jó
legijf. Horváth Anna elegt Stróbl Anna elégt
Horváth Irma jo 60 Szabó Júlia jó
Horváth Lujza elk Szekeres Ottilia elégt
25 Horváth Mária jel Szobodics Karolin kl
Horváth Verona bt Szűcs Katalin elégs
Jászai Mária jo Talafausz Krisztina elégs
Kassay Ilona elegs 65 Tarsoly Erzse kl
Katolnig Erzsébet jo Tánczos Anna jel
30 Kánnár Mária jo Tóth Mária elégt
Kemény Margit jo Varga Margit elégs
Kneizl Lujza bt Verem Matild kl
Koch Rozália elegs 70 Véber Matild elégs jó
Kolder Margit elegs Vidi Anna
55 Kománovics Margit jo Vimmer Anna elégs jó
Ködbaum Ilona elegt Zelkó Etelka
Körber Emilia kl i Zsigmond Júlia jel
27
Közp. 1. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, számtan, olvasás, irás, beszéd-és értelemgyakorlat, rajz, ének és torna.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Ambrus Pál elégt Lick Ottó jó
Bajcsi Ferenc elk Lopusánszky Géza jel
Bokán Ferenc jó 25 Memmel Kálmán elégt
Csillag István jel Mindi Róbert elégs
5 Dürr Vilmos kit Molvarecz Lajos elégs
Ebner Emánuel kit Mohi Ferenc jel
Farkas László jel Nagy József elégt
Fekete György jel 30 Németh János jel
Fesselhoffer Ferenc jel Paár Alajos kit
10 Fieger Jenő elégt Pusofszky György jel
Gaszmann Ferenc jó Remetz Lajos kl
Hajas István elk Ritter Alajos jó
Harangozó Imre jó 35 Rubint Dezső kit
Henne Gusztáv jó Salamon Pál kit
15 Hofwimmer István kit Stumpt Ferenc jó
Iván Lajos elégs Szabó Gvula jel
Kasza Henrik jó Sziszka Károly jó
Knaute Béla jel 40 Takács Béla kit
Kocsek József jó Tóth Tódor jel
20 Kováts József jel Tuboly Gyula elégt
Kováts Károly jel Wilcsek Ferenc jó
Lakits József jel
28
Arany János-utcai I. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, beszéd- és értelemgyakorlat, számtan, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Ádám József elégt Öveges László jel
Baksa János jel Pál József bt
Baj Ferenc elégi Perger Imre jó
Bárdos Sándor elégs Popovics Lajos elégs
5 Benedek József elégs jó 55 Palló István elégt jó
Bokán Antal Reidinger Géza
Bokán Árpád jó Sebők Antal elégs
Ekler József jel Sándor Géza elk
Erdélyi György elégs Soós János jó
10 Farkas János jel 40 Skergula Gyula jel
Férhezli József jó Suszter Gábor elégt
Fritz Pál bt Stróber István elégs
Gáspár Imre elégs Stabl Ede elégt
Györgydeák Károly jó Szakálos Lajos jel
15 Horváth György jó 45 Szobocsán István elégt
Horváth Lajos jó Szobocsán József elégs
id. Horváth Ferenc elégt jó Takó Viktor elégs
ifj. Horváth Ferenc Takó István elégs
Holl János elégs Tálosy Ferencz elégs
20 Ifjovics József kl 50 Tollár György elégs
Jóna György elégt Totola Frigyes jel
Kováts István bt Tóth Ferenc jó
Kováts Gyula elk Tóth János jó
Kránicz Sándor jel Tóth Mihály jó
25 Kvicsák Ferenc jó 50 Vancsura Imre jel
Köves József elégs Vugrinecz József elégt
Mészáros János elégs jó Zöldvári János elégt
Miczók János Zsohár Jenő jó
Mózer Imre elégs Zsohár Aladár • elégs
50 Németh Ferenc elégt
29
Telcky I. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, irás, olvasás, számtan, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Ágoston József elégs Magyar József jó
Branisa Károly elégt 35 Major János elégs
Bedő István elk Márus Péter elk
Bezdán János elegs Metz Ferenc elégs
5 Bojtor Mihály elégs Merc Lajos elégs
Bolla István jó Nagy Gyula elk
Bolla János elégt 40 Nagy Lajos jel
Bocskai István elégt Nagy Ferenc elégt
Dávidovics János elégt Németh József jel
10 Dezső László kit Németh Lajos bt
Doktor Sándor elégs Novacki István elégt
Egyed Miklós elégs 45 Parragi István jó
Fatér Ernő elk Plánder József jel
FriedI Ferenc elégs Pressing Ferenc jó
15 Gregál Gáspár elégs Pingiczer Gyula jel
Gregál Géza elégs Polczer Sándor elégt
Gerencsér István elégt 50 Rolinder Vendel jel
Gelencsér Jenő jó Sándor György jó
Gergál János elégs jó Sifter István jó
20 Guzsvinecz János Sifter József elégs
Hodics Gyula jeles Stróbl János jó
Horváth Ferenc jó 55 Strober István jel
Horváth Ferenc bt Szabó Lajos elégs
Horváth Ferenc elk Szabó Béla jel
25 Hermán Ferenc jó Szertics Sándor jó
Jós Lajos jó Tita Ferenc jó
Kálcsics János jel 60 Tóth László elégs
Kelemen István jó Tomasits József elégt
Kordis János elégs jó Vajda József jel
50 Kollária István Veren Jenő jó
Kumek Ferencz elk Viola József jel
Léder József jel 65 Viola Károly jel
Léránt Lajos elégs Vidéky Ernő jel
50
Közp. II. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlatok, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Andris János jel Kovách Géza jó
Biba Sándor jel Kőrös Ferenc jel
Bolla Gyula kit Leposa Kálmán elk.
Boros Ferenc jó Légrádi József jó
5 Borszuk Jenő jó 25 Lőrinczy Lajos jel
Dattler János jel Mezriczky József jó
Filipovits György jel Molvarec Sándor elégs
Fiiszár Gyula jó Pisztel Jenő jel
Genetheim József jó Ratfaelli Viktor jel
10 Gerőfi Gyula kit 30 RiedI József kit
Göllesz Viktor elégs Simon Antal jó
Hajas Mihály elk Schuhel Károly jó
Halvax Lajos jó Szekeres József kit
Heine Albert jel Takáts Sándor kit
15 Hofvimmer József kit 35 Tánczos István elégs
Huchthausen Kár. jó Vargha György elégs
Illés József kit Viosz Ferencz jel
Káttáuer Károly jel Vucsák József jel
Kiss Kálmán kit Winkler Pál jó
20 Koprivnyák János elégs 40 Wolf Jenő jel
31
Tclcky-uíi II. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, beszed- és értelemgyakorlat, olvasás, nyelvtan, számtan, irás, ének, rajz és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Ács László ¡0 Keller József jó
Babos József jó Klabucsár Adolf jel
Bedenek József jó Klein István jó
Bedő Imre jó 30 Kocsis György jó
5 Bedő László elk Koller Nándor jó
Bencinger Imre jó Kovács György elégs
Bognár Ferenc jó Kovács János jó
Bohár József elégs Lőrincz Lajos jó
Büki József elk 35 Mantuano József elk
10 Csondor Ferenc mh Málék József jó
Erményi József jó Márkus János )ó
Francsics Imre jel Merencsics Ferenc jó
Galambos József jó Molnár Ferenc jó
Gerencsér Gyula elégs 40 Moór Pál jó
15 Gergály Lajos jó Munkácsi János jó
Gerócs Boldizsár jó Nagy János jó
Guzsvinec József jó Németh István elk
Hackler Gyula jó Pongrác Lajos elégs
Horváth Ferenc elégs 45 Popesnyák Gy. elégs
20 Horváth István jó Szakony Péter jó
Horváth János elégs Szalay Károly elégs
ifj. Horváth József elégs Szerdahelyi Fer. jó
id. Horváth József kit Takács István jó
Horváth Lajos jó 46 Vargha János jó
25 Jóna József jó Vincze István jó
Katona István jó
32
III. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás és irás, nyelvtan, számtan, földrajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Almásy Lajos kit Ludvig Frigyes kit
Andri György elégs 35 Markotány István elégt
Ács Andor jó Marovits Sándor elégs
Bálint József elégs Mozsolics István elégt
5 Bárány István elégs Nagy József elk
Bedenek Ferenc elégs jó Németh József elégs
Bernyák István 40 Opitz József elégs
Bicsák Ferenc elégs Pammer /enő jel
Bindinger Rezső elégs Parti István elégt
10 Csillagh Károly kit Pinke Ignác jel
Fábián Gyula kit Pisztel Ferenc jel
Farkas József elégt 45 Poór Jó zsef elégs
Gangler Gyula elégs Potyondi Lajos jel
Göllesz Dezső jó Pfeifer Antal elégs
15 Harsay László jel Rapp Károly ki
Heffer József jó Ritter Ernő jó
Hoffer Sándor elégt 50 Sándor Ferenc elégs jó
Horváth Ernő elégs Skergula László
Horváth Eerenc jel Stumpf Elemér jel
20 ifj. Horváth József jó Stróber Ferenc elégs jó
id. Horváth József elégs Schweitzer István
idősb Horváth József elégs 55 Sziszka István elégs
Josifovic Kornél jel Szűcs István elégs jó
Karafiát Péter elégs Tanczenberger Béla
25 Kollarik Béla elk Tizedes Péter elégs
Kudich István jel Tiszai László elk
Kummer Ferenc elégs 60 ifj. Tóth Géza elégt
Králl József jel id. Tóth Géza elégs
Lányi László kit Totola Károly jó
50 Lick Adolf elégs Ugor Antal jó
Lodner Nándor elk Vidi /ános elégs
Lopusánszky Béla kit 65 Zalaváry Jó zsef jel
Lőrincz György jó
55
IV. A) fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, számtan, földrajz, olvasás és irás, nyelvtan, rajz, torna és ének.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve \' általános osztályz.
Benedek János elégt 35 id. Németh László elégt
Béri Károly elégt Nyers Antal elk
Bojtor László elégs Pécsi Vilmos jó
Dénes István kit Pál Károly elk
5 Deli István elégt Polgár József elégs
Doupona Dezső jó 40 Plosszer Lajos jel
Ferenczy Gyula kit Plander Károly elégs
Felde Lajos jó Plander Ferenc elégs
Fekete István elégs Radics Emil jel
10 Férhezli Károly jó Róth István elégt
Frey József jel 45 Sebestyén József jel
Garai Péter jó Soós Sándor kl
Gazdag János elégt Süle Kálmán elégs
Gerócs József elégt Schlögel Lajos jel
15 Haffner János jó Stumpf Kálmán jó
Harangozó Géza jó 50 Szélig Jenő elégt
Hiczelberger Alfréd elégs Szélig Antal kit
Jámbor István jó Steger János elégt
Khatolnig Márton jó Spitzer Antal jel
20 ifj. Kiss József elégs Szabó János jó
id. Kiss József elégs 55 Szabó József jel
Kóder Béla elégs Szántó Lajos kl
Kormos József kl Sohár Imre kl
Kertész György elk Tőke János elégs
25 Kovács Gyula elégs Tüttő Pál elégs
Kovács József kl 60 Vargha Lajos jó
Kócz József elégt Vargha Ferenc elégs
Krug Károly elégs Vargha István elégt
.Márek József elégs Vojnovics Mihály elégs
30 Madarász Gyula jó Vojkovics József elégs
Molnár József jó 65 Woukon Ferenc elégs
Nagy Rezső jó Závár József elégs
Nagy Sándor jó Zsidi Lajos elégs
ifj. Németh László jel
3
54
IV. B. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, számtan, nyelvtan, földrajz, fogalmazás, olvasás, irás, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Bojt János jó Lieb Oszkár jel
Bohár István elégs Lick József jó
Bokán György elégt Légrádi Pál id. elégs
Budai Lajos elégs 40 Légrádi Pál ifj. elégt
5 Burján István kl Mattisz Ferenc kl
Buváry Dezső elégs Marton József kl
Buzek Tibor elégs Molnár József jel
Cvetkó Mátyás elégt Molnár János jó
Deák Gedeon jel 45 Mikó János jó
10 Devecsery Ferenc elégs Mudrica Márton jó
Devecsery Lajos elégt Nagy Imre elégs
Deuts Gyula kl Németh József jó
Futó Ferenc kl Peti József elégs
Feiler Lajos jó 50 Pap László elégs
15 Gaál Géza jel Pavella József elégs
Galambos Ferenc elégs Péntek Ferenc jó
Gieder József jó Piritiki János elégs
Goldmann Ágoston elégs Pintér István elégs
Győrek József jó 55 Plimicser Antal jó
20 Hánke Mihály jó Plánder József elégs
Horváth Ernő jel Szabó Jólsef elégs
Horváth Ferenc elégs Szabó Károly jó
Horváth János elégs Szakállos László elégt
Horváth József elégs 60 Székács Sándor jel
25 Horváth Lajos elégs Stróbl László elégs
Herczeg György elégs Tóth Gábor elégs
Hoffer József elégs Török József elégs
Hubenay József elégs Tomasics László kl
Joos István jel 65 Varga József jó
50 Kámper Gyula jó Vékási János elégs
Karácsonyi Ferenc elégs Viola Sándor kl
Kovács Lajos jó Vlasits László jel
Klein Ferenc elégs Wohlráb Lajos elégs
Kőbán Kálmán jó 70 Zabb István kl
35 Kostyák László jel Zemlyák József elégs
Kunszt Jenő elégt
\\
II. igazgatói körzet.
Igazgatója: Poredus Antal.
5*
56
II. körzet tanítótestülete:
1. Ács József, a Rozgonyi-u. V. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 8, összesen 20.
2. Bánekovich János, igazgaíó-tanitó, a* Rozgonyi-u. IV. fiúosztály tanitója, a Zalam. Ált. Tanítótestület pénztárosa, a Zalam. Ált. Tanítótestület nagykanizsai járáskör elnöke, a a tanitói és ifjúsági könyvtár kezelője, Működési éveinek száma Nagykanizsán 19, összesen 20.
5. Benedekné Barthos Irén, a Rozgonyi-u. VI. leányosztály tanítónője, értekezleti jegyző. Működési éveinek száma Nagykanizsán 11 és fél, összesen 11 és fél.
4. Gergye Sándor, a Huszti Gy.-téri VI. fiúosztály tanitója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 16, összesen 17.
5. Kaan Irma, igazgató-tanítónő, a Rozgonyi-u. III. a.) leányosztály tanítónője, a Zalam. Ált. Tanítótestület nagykanizsai járáskörének pénztárosa. Működési éveinek száma Nagykanizsán 32, összesen 32.
6. Kun Renée, a Rozgonyi-utcai III. b.) leányosztály tanítónője, a Zalam. Ált. Tanítótestület nagykanizsai járáskörének választmányi tagja, értekezleti jegyző. Működési éveinek száma Nagykanizsán 3, összesen 5 és egynegyed.
7. Németh Sándor, a Huszti Gy.-téri III. fiúosztály tanitója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 4, összesen 26.
8. Poredusné Szakonyi Irma, a Rozgonyi-u. II. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 23, összesen 23.
9. Poredus Antal, a Rozgonyi-u. II. a), fiúosztály tanitója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 23, összesen 24.
10. Remeíéné Mágoí józsa, a Rozgonyi-utcai IV. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 15, összesen 15.
11. Szabó István, igazgató-tanító, a Rozgonyi-u. III. fiúosztály tanitója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 10 és fél, összesen 32.
12. Szalayné Juk Etelka, a Rozgonyi-u. I. leqnyosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 17, ösz-szesen 18.
13. Szalay Dénes, a Rozgonyi-u. I. fiúosztály tanitója, a Zalam. Ált. Tanítótestület nagykanizsai járáskörének jegyzője, a közös értekezletek jegyzője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 16 és fél, összesen 18.
14. Tibold Boldizsár, a Rozgonyi-u. II. b. fiúosztály tanitója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 13, összesen 18.
57
Rozgonyi-utcai III. B) lcányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, beszéd- és értelemgyakorlat, számtan, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános í osztályz.
Ács Mari jel Kománovics Júlia jó
Bakonyi Anna jel Kovács Margit jó
ifj. Benkő Anna jó Kovács Rozália elégs
id. Benkő Anna jó Králics Erzsébet elégs
5 Benkő Katalin elégt 50 Lajkó Mária jó
Bojtor Margit jó Leveli Mária jó
Bojtor Terézia elégt Lovró Mária jel
Borda Karolin elk Márek Julianna jel
Bóna Erzsébet elk Máté Mária jel
10 Czvetkó Mária jel 55 Mátyás Anna jel
Dani Mária elégs Molnár Mária jel
Faics Rozália jó Papszt Anna jó
Farkas Karolin jó Péntek Irma elégs
Fatér Gizella jó Pint Erzsébet jó
15 Gerencsér Irma elk 40 Raffay Rózsa elégs
Gerics Mária elégs Sipos Julianna jó
ifj. Gerócs Mária elégs Schlechta Anna jel
id. Gerócs Mária jó Tibolt Sarolta kit
Gerócs Ilona jó Vas Julianna jel
20 Gruttó Terézia jó 45 Vellák Katalin elégs
Holecz Mária jó Vidovics Rozália elégt
Jóna Katalin elégs Viaszák Anna elégt
Karafiát Margit jel Vokoun Erzsébet jel
Karácsonyi Teréz bt Volf Mária jó
25 Kis Anna jel
58
Rozgonyi-utcai III. B) lcányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, irás, olvasás, nyelvtan, számtan, rajz, kézimunka, ének és
testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve - általános osztályz.
Albócy Erzsébet ÍÓ Nagy Anna elégs
Andri Terézia jó Nagy Ilona jel
Ács Mária jel 30 Németh Ilona jó
Bedenek Mária jel Németh Rozália elégs
5 Berke Erzsébet jó Niklesz Katalin jel
Boda Erzsébet kit Osvald Erzsébet jó
Buza Erzsébet kit Reidinger Mária kit
Gzvetkó Mária kit 35 Párta Anna jó
Csávnicsár Roza jó Péter Rozália elégt
10 Csongár Terézia elégs Pintér Margit jel
Döme Mária jó Plánder Mária elégt
Erdélyi Terézia jó Poszovecz Erzs. jó
Farkas Anna jel 40 Segesdy Mária jó
Filipovics Julianna kit Sió Gizella kit
15 Gáspár Juliánná jó Stern Ilona kit
Halász Irén kit Subics Mária jel
Hágner Erzsébet jel Szabó Erzsébet elégs
Hladik Mária kit 45 Szobodics Mária jel
Horváth Mária elégs Szűcs Margit jó
20 Horváth Terézia elégs Takács Rozália elégs
Kercserics Mária elégs Táncsics Mária elégs
Kincses Rozália kit Tarsoly Mária elégt
Kovács Erzsébet elk 50 Tillinger Erzsébet jó
Kovács Rozália jel Török Anna jó
25 Kunszt Mária jó Török Mária kit
Maracsek Paula elégt Varga Erzsébet jel
Mustos Gizella jó Vidovits Katalin jó
59
Rozgonyi-utcai III. A) leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, számtan, nyelvtan, földrajz, rajz, ének, kézimunka és testgyakorlat.
A tanuló neve általános j osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Baukszberger Anna jó 30 Németh Anna elegs
Bellák Terézia elégs Nikicser Mária jel
Benedek Erzsébet elégs Ofenbeck Ilona jo
Berecz Margit elégs Pető Anna elk
5 Deli Rozália elégt Peti Erzsébet jo
Faics Katalin elégt 55 Peszleg Mária km
Ficzkó Antónia elégt Popovics Margit elegt
Forró Éva elégs Pum Erzsébet kit
Fritz Anna jó Sifter Anna elegs j<3
10 Gábor Anna elégs Simon Mária
Gondász Mária jel 40 Snidár Katalin elegs jo
Hajgató Mária jel Soós Terézia
Halász Hona elk Stróber Anna elegt
Halász Margit elégt Szabady /olán jel
15 Horváth Anna elk Szabó Mária elegs
Horváth Erzsébet km 45 Szekrény Margit elegs
Jó na Margit elégs Szeemann Mária kit
Kalcsics Rozália elégt Takács Ilona elk
Karlovics Erzsébet kit Takács Rozália km
20 Kiss Rozália elk. Tamás Ida kit
Kondor Ilona jel 50 Tiszai /uliánna elegs
Kovács Mária jó Tollár Anna jo
Krénusz Gizella km Tóth Gizella jo
Lengyel Anna jel Unger Irma kit
25 Mayer Mária elégs Valdinger Fanny elegt
Mikó Anna jel 55 Vancsura Aranka elegs jo
Meszlényi Mária km Vaskó /olán
Molnár Klára jel Vavrik Gizella jel
Molnár Rozália jó Weiss Irma mt
40
Rozgonyi-utcai III. B) lcányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, földrajz, rajz, ének, kézimunka és testgyakorlat.
A tanuló neve ■ általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Andri Magdolna jel Kosek Katalin elegs
Árok Mária jó Kovács Ágnes elegs
Bakonyi Mária elégt Kristofoletti Ella elk
Baksa Ilona kit id. Kulcsár Mária elegs jo
5 Bedenek Mária elégt 35 ifj. Kulcsár Mária
Bedenek Rozália elégt Kvicsák Anna kit
Belányi Laura kl Magyar Erzsébet elegs
Betlehem Rozália jó Markét Erzsébet jo
Bogdán Margit elk Németh Julianna jo
10 Bojtor Mária jó 40 Németh Margit elegs
Boros Gizella jó Németh Borbála kit
Csendes Etel elégt Novácki Margit elegs
Csonták Erzsébet kit Oberleit Margit jo
Farkas Erzsébet jel Öveges Etel jo
15 Farkas Mária elégs 45 Rathmann Mária jo
Fatér Margit mh Robinson Julianna jel
Fekete Aranka jó Sehey Erzsébet elegs
Futó Mária jel Stefánics Mária elegt
Gábor Rozália jó Stepánek Mária jo
20 Gáspár Julianna jel 30 Szalai Mária elegt
Golenkó Mária jel Strobel Mária elegs
Göncöl Katalin elégs Tita Mária elegt
Gréci Erzsébet jel Tomasics Mária elegt
Guzsvinec Mária jel Tóth Margit jo
25 Harrer Rozália bt 55 Vadász Julianna kl
Hermann Erzsébet kl Vadász Rozália jo
Horváth Anna jó Varga Ilona jel
Kis Ilona elégs Varga Mária elegs
Klausz Mária jó Zöldvári Gizella elegs jo
30 Kondakker Mária elégs 60 Zsigmond Erzsébet
41
Rozgonyi-utcai III. B) lcányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, számtan, nyelvtan, földrajz, rajz, ének, kézimunka és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Andri Katalin jó 40 Moór Amália jó
Beke Mária elégs Nagy Ilona elégt
Benedek Rozália kl Németh Mária jel
Bedő Irma elégs jó Németh Rozália kl
5 id. Benedek Anna Nováczky Gizella kit
itj. Benedek Anna elégt 45 Pap Ilona elégt
Benkő Anna jó Pap Katalin jó
Bojt Ilona elégs Pálfi Ilona elégt
Boros Mária elégs Péter Mária jó
10 Boncz Katalin jel Polgár Ilona jel
Ciráki Anna elégs 50 Raffai Elza elégt
Czuppon Mária jel Remete Ilona kit
Dani Julianna jel Rusz Irén jel
Dolmányos Anna elégt Sebestyén Karolin jel
15 Frühwirth Mária jel Schey Zsuzsánna jó
Furmen Erzsébet elégt jó 55 Sió Terézia jó
Gábor Julianna Somogyi Margit elégt
Gergál Rozália elégt Soós Anna elégs
Gerócs Terézia jó Szabó Julianna elégs
20 Halász Erzsébet jó Szabó Mária elégs
Helyei Julianna elk 60 Szabó Szidónia elégt
Horváth Erzsébet kit Szekeres Mária elégs
Joós Anna elégs Szentgyörgyi Rozália elégt
Jureczky Viola elk Szerdahelyi Anna jó
23 Kenesei Rozália jel Tarsoly Rozália kit
Kerkai Terézia elégs 65 Tilinger Katalin jó
Kerca Margit jó Tollár Anna elégt
Kovács Katalin jó Tóth Anna elégt
Kovács Mária elk Torma Anna elégt
30 Kovács Terézia bt Valentin Mária elk
Kornis Margit elégs 70 Varga Margit jel
Kránic Anna elégt Varga Rozália elk
Lengyel Erzsébet jel Vellák Julianna elégt
Magyar Jolán elégt Vidovics Anna jel
35 Mayer Irén jó Vince Gizella jel
Mefz Julianna elégs 75 Vörös Erzsébet jó
Mikó Rozália jó Ziska Erzsébet elégs
Mitró Antónia elégs Zsupánovics Ilona elégt
Molnár Julianna jó
42
Rozgonyi-utcai VI. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, magyar nyelv, számtan, mértan, földrajz, történet, természetrajz, természettan, gazdaságtan, rajz, ének, kézimunka és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Ágoston Mária elégs Nikicser Aranka kit
Bodzay Ilona jó Perger Gizella elégs
Csonták Mária elégs 20 Pintér Mária kl
Deutsch Erzsébet kit Simon Rozália elégs
5 Dukász Mária kit Simonics Erzsébet kit
Francsics Mária kit Simoncsics Kai. elk
Grosinger Rozália jel Süle Anna elégs
Hakler Ilona ki 25 Schiller Ilona kit
Hencsics Erzsébet jó Schermann Róza elégs
10 Horváth Julianna kl Szalay Anna kit
Kasmitter Mária jel Szele Erzsébet elégs
Kelemen Katalin kit Szuharda Ilona jó
Kovács Mária jel 30 Tőke Erzsébet kit
Kománovics Mária kit Varga Emma elégs
15 Kopár Terézia jel Veinacht Ilona jel
Kruppai Mária elégs Vunderlich Mária jó
Mátyás Rozália elégs Zavilla Valéria )ó
43
Rozgonyi-utcai III. B) lcányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, beszéd- és értelemgyakorlat, számtan, ének, rajz és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Auer Gyula elégt Lábas Pál jel
Bóha László elk Leveli János jel
Bóth Ferenc jel 30 Löbb Jenő jel
Czindrich György elégs Macsek Lajos elégs
5 Csányi János jó Marchegg Zsigm. elégs
Friihwiríh Rezső jó Metz György elégt
Furmen Lajos elégs Mózer József elégs
Fürdős László jó 35 Nagy Antal elégt
Gálos Béla kit Ollop Ernő jel
10 Geizl Endre mh Ozián István elégs
Horváth Ferenc jó Pahócsa György jó
Horváth János elégi Párta István jó
Horváth Józset jó 40 Peti György elégs
id. Horváth József jó Pulai Ferenc elégs
15 Horváth Gyula elégs Rözge László jó
Holecz György km Rigó Antal jel
Huisz Lajos elégt Salamon József elégs
Jutasy Tibor jel 45 Schermann Nánd. elégs
Kaszás Jenő jó Skerlák József elégt
20 Keszte József elégs Stern Árpád jó
Kedmenecz Imre jó Szakáll János jó
Kopár József jel Takács Jenő elk
Kovács Ferenc jó 50 Ujj József elégs
Kovács István elégt Vörös Lajos elégs
25 Kristofoletti Kár. elk Vimmer István jel
Kállai Gyula jó Vágner Lajos jó
László József elégs
44
Rozgonyi-uícai II. A) fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlatok, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Ács János jó Nagy Gyula jó
Becker József elégs Osskó Alfréd jel
Belányi Oszkár elk Pahocsa József elégs
Bellovics János jó 25 Raffay Géza elégs
5 Bencinger Imre elk. Rözge Andor jel
Bencsik József elk Ruha György elk
Benedek László elégs Sauermann Antal kit
Boros Károly jó *Sebesi István elégt
Bóna János elk 30 Sebestyén István jó
10 Bölcsföldi József elégs Sörlei Jenő jó
Cseke József elégt Szabó János elk
Dér Lajos elégs Szecső Ferenc kit
Horváth Gergely elk Székely János jel
Horváth Pál elégt 55 Szövedics László elégs
15 Kapai Jenő elégs Takács Ferenc jó
Kálovics János jel Takács István elégs
Kerék József elk Torma Ferenc elégt
Korpics Ferenc jó *Veszter László elégt
Kránitz János elégs 40 Vince Sándor jó
20 Matkovich György jel Vincék Tamás elégs
Márkus János jó Viola István elégs
* Csak hittanból kapott elégtelen osztályzatot.
45
Rozgonyi-utcai II B) fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, irás, olvasás, nyelvtan, számtan, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Balta Ferenc elk Lóránt Gáspár elégs
Belina Sándor ¡6 25 Marosi Ferenc elk
Büki József jo Mátyás Béla jó
Bóha László elegs Metz János elégs
5 Dómján István kit Micheller József jó
Földi György elegs Móger István jó
Fürdős Imre elegt 50 Nagy Gábor jó
Garzó Pál jo Nagy József elégs
Gazdag Gyula elegs ifj. Németh József elégs
10 Golenszky Ferenc jo id. Németh József jó
Gyúd János elk Niklesz Ferenc jó
Halász Ferenc elegt 35 OfTenbeck Ferenc jel
Horváth János elegs Pap József jel
Horváth József jo Pintér Gyula elégs
15 Horváth Lajos jo Ritter András jó
Kercza Károly jel Sió Károly jó
Keszey Károly jel 40 Tóth József elégt
Kiss Boldizsár elegs Varga József jó
Koósz Károly elk Varga Sándor jó
20 Kovács József elegs Vas Károly jó
Kulcsár József elegt Wimmer József jó
Kötsön István elegt 45 Zemlyák István jó
László István elegs Zsoldos János jó
46
Rozgonyi-utcai III. B) lcányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, földrajz, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
* Anger Mihály elégt Mészáros Ferenc elégt
Baján József jel Molnár György elégs
Bajor Béla jó * Németh István elégt
Bauer János kit 55 Németh Rezső elégt
5 Bedenek Sándor jel Pintér Sándor elégs
Benkő József jó Puchmeister János elégs
Bohár Lajos jó Reich Antal elégs
Burka János jó Riczl Mihály jel
* Czindrich Ferenc elégt 40 Ritecz Ferenc jó
10 Dávidovics József elégs * Sebesi József elégt
Dezsényi János elégs Sebők Imre elégs
Doma János jel Sinkovics Ferenc elégs
Fendler János kit * Skerlák Gyula elégt
* Garzó János elégt 45 Somogyi Ferenc jó
15 Gerócs István elégs Soproni János jel
Hári István elégs Sötét Ferenc elégs
Helf Zoltán jel Szabó János jel
Horváth István elégs jó Szemlics Károly elk
Horváth Károly 50 Szerecz József elégt
20 Jakab István jó Szisz József elégs
Kisfaludi Bertalan jel Takács Lajos elégs
* Kohári József elégt Tézer Antal elégs
Kománovics László jel Tibolt Zoltán kit
Kopár Antal jó 55 Tóth József elégt
25 Kovács István elégs Tóth Vincze jó
Kulcsár Lajos elégt jó ifj. Vágner János elk
Lendvay Lajos id. Vágner János elégt
Majláth György jel Vágner József elégs
Maracsek Lipót elégt 60 Vellák József elégs
50*Milei József elégt jó Vincze Lajos elégs
Máté István Vörös Antal jó
*-gal jelöltek csak a hittanból kaptak elégtelen osztályzatot.
47
Rozgonyi-utcai III. B) lcányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, számtan, földrajz, nyelvtan, ének, rajz és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Baranyai Lajos elégs Metz Ferenc elégs
Boros István kl Metz /ános elégs
Bölcsföldi Lajos jel Miilei István kl
Burkovics Gyula kit Modrovics Isván jó
5 Csongor Imre elégs 40 Nagy Kálmán jel
Dervalics György elégs id. Németh István elk
Dömölky István elégt ifj. Németh István elégs jó
Fendler Károly kit Osskó Emil
Fürdős György elégs Palló Ernő elégs
10 Gábor György elégs 45 Pihler István jó
Golenczky Ferenc )ó Pintér István jó
Gregál József elégs Puckmeister Károly jó
Halvaksz Károly jó Rigó Géza elk
Hege István elégs Soproni Géza jó
15 Holl József jó 50 Süle István elégs
Horváth Ferenc elk Schajjer Ferenc jó
Horváth György elégs Schall Mátyás jel
Horváth István elégs Scherman Jenő elégt
Horváth János jó Schlosser András elégs
20 Horváth József elégs 55 Szalay Dénes kit
Horváth Károly elégs Sauerman Ferenc kit
Jugh József elk Takács Antal kl
Kapai Ernő jó Tamás György jó
Kern Rezső elégt Tarsoly István elk
25 Kiss Elemér jel 60 Tiszai /ózsef elégs
Kovács Géza jó Tomasics István kl
Kovács István jó Tóth Ferenc elégs jó
Kovács György elégs Tóth Imre
Kovács József elégs Tőke Róbert jó
50 Kovács Kálmán elégs 65 Tüskés László jel
Kristofoletti Ferenc elk Vadász Boldizsár elégs
László Jenő elégs Vellák Boldizsár elégs jó
Lederer Miklós kit Vidovics Ferenc
Mátyás. Lajos elégt Vörös /ózsef elégs
55 Mátyás József jó 70 Zubrinics István jel
Magánvizsgálatot tett: Kamenár Lajos.
48
Rozgonyi-utcai III. B) lcányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, irás, olvasás, magyar nyelv, mennyiségtan, földrajz, történelem, alkotmánytan, természetrajz, gazdaságtan, ének
és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Baczó István elégt Janovszky Károly jó
Bedenck Antal jó Komár József jó
Beke József elégt Krénusz György elégt
Belső Mihály elégt Laki János elégs
5 Boda Lajos elégs 45 Lengyel János jel
Bradács István jó Mohi Béla jó
Buzek Nándor km Nagy László jó
Csöndes András km Németh Ferenc elégs
Dervalics Lajos elégs Németh Imre elégs
10 Deutsch Lipót elégt 50*Őri Gyula elégt
* Döme Gyula elégt Pávelkovics Sándor jó
Farkas János elégs Petrits János jó
Farkas József elégt jó * Pethő István elégt
Fleischer Sándor Potucsek Lipót jó
15 Furmen József elégs 55 Prisztaucsek Gottlieb jó
Futó József elégs Raspotnik Viktor elégt
Garai Gyula km Rein Lajos elégs
Gárger István jó Régi Rezső km
Gábor József jó Ritter Dezső elégs
20 Genetheim Lajos jó 60 Ritter Frigyes elégt
Gerócs Ferenc km Singer Árpád jó
Göllesz Antal elégt Sinkovics Károly km
GöIIesz József elégt Schlehta Kálmán jó
Göndöcs Lajos jel Scholz Ferenc elégs
25 Grünvald Ernő elégt 65 Scholz Frigyes jel
Haffner Ferenc elégs * Sterzfinger Dezső jó
Haffner László km Szabó István elégt
Harangozó István elégt Szabó János km
Hegedűs József elégs Szabó Sándor elégs
50 Hetesi János jel 70 Szakonyi Ferenc jel
Horváth Antal km Szekrény Géza jel
id. Horváth György km Szélig Ferenc km
ifj. Horváth György elégs Szeles Pál jel
* Horváth János elégt Sziszka Gyula jó
55 Horváth József jó 75 Tollár Boldizsár elégt
Horváth Lajos elégs Tollár Lajos km—
* Hilcz József elégt Tőke József elégs
Hirschl Lajos elégs Vas János km
Hirschl Leó jó Vágner Károly jó
40 Horni Ferencz km 80 Vida /ános km
*-gal jelöltek csak a hittanból kaptak elégtelen osztályzatot.
49
Huszti-téri 111. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás és irás, számtan, földrajz, nyelvtan, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
■ ■ . - ~ Ágoston Ferenc jo Kovács Jó zsef elégs
Belső Géza jo Kőbán Gyula elégt
Benkő István elegs jo Kománovics Sándor kit
ifj. Bedenek Ferenc 40 Kolongya /ános elégt
5 id. Bedenek Ferenc elegs Küplen Lajos jel
Bedő György jel Licht György elégt
Bojcer István elk Magyar György elégs
Bonc Sánder jel Márkus Sándor elégs
Bojtor István jo 45 Modrovics György elégs
10 Bojtor Ferenc elegs Nagy Lajos* elégt
Bödör /ános elegs Németh Lajos elégs
Cvetkó Lajos Njo ifj. Németh Jó zsef elk
Ciráki István elegs id. Németh József elégt
Csondor József elegs 50 Pecsics István elégs
15 Dékán György elegs Plánder Károly )ó
Dékán Lajos- elegt Polgár Jenő jel
Dékán István km Présing József elégs
Fábián Mihály elk Sásvári József elégs
Francsics Kálmán jel 55 Sipos József jel
20 Frank József jo Sipos Károly jel
Godina /ános jo Sipos Ferenc elégs
Gudovics /ános elegs Szakács József elégs jó
Hackler Kálmán jo Szélig Ferenc
Hetési Lajos jel 60 Szélig János elégs
25 Horvát Károly jo Szúnyog István jel
Horvát István elegs jo Tamás Ferenc elégs
Istiván /ános Taródi Ferenc jel
/ámbor Józset elegs Tarsoly József elégs
/aksics /ános elegs 65 ifj. Tóth István elégs
50 /ugh István elk id. Tóth István elégs
/uhász Lajos jo Tollár Boldizsár elégt
Kálmán Jó zsef jo Vas István jó
Kelemen /ános elegs Vimmer Ferenc elégs
Keller Gyula elegs 70 Viola Ferenc bt
55 Kedmenec Károly elegs Volf Lajos elégs
Kovács Sándor kit
4
50
Huszti-téri VI. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, helyesírás, fogalmazás, szám- és mértan, földrajz, történelem és alkotmánytan, természetrajz, természettan és vegytan,-gazdaságtan, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Andri József elégs Korniss Mihály jó
Aszalai Kálmán jó Koronczy István kit
Bankics György jó Kóbor Lajos jel
Bence István kit Nyakas Gyula jel
5 Csányi László jel 25 Pécsi Rezső kit
Csertők József jó Rehn József kit
Dávid István kit Sáfrán Károly jó
Doma Imre jó Sipos István jel
Feilej Ferenc jel Somogyi Péter jó
10 Fiala Antal km 50 Spirk János jó
Gábor Imre kit Talafausz István jó
Grünfeld Sándor jel Tamás Mihály jel
Hajgató Jenő km Táncsics Ignácz jó
Hege Károly kit Tillinger János jel
15 Horváth József jel 35 Tornán Ernő km
Horváth Károly jel Varga József jó
Jáberics Kálmán jel Vellák József kit
Juretics József jel Vince Gyula kit
Kercsmár Lajos kit Vojnovich Géza jó
20 Keszthelyi József jó 40 Ziegler Antal jó
III. igazgatói körzet.
Igazgatója: Szabó István.
III. körzet tanítótestülete:
1. Szabó István, a III. kör. igazgatója, az isk. gondnokság jegyzője, a IV. fiúosztály tanítója, a Zalam. Ált. Tanítótestület I. aljegyzője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 25, összesen 26.
2. Erdélyiné Ábrahám Katalin, a III. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 11, összesen 11.
5. Dávidovics György, az I. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 5, összesen 22.
4. Kcsselbaucr Olga, a központi V—VI. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 8, összesen 8.
5. Liívay Endre, a III. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 5, összesen 9.
Mantuano Mariska, a közp. 1. leányosztály tanítónője, polgári iskolai képesítéssel, a III. kör. tanítótestület jegyzője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 7, összesen 7.
7. Nagy Lajosné, szül. Stetter Boris, igazgató-tanítónő, a Rác-utcai I. vegyesosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 6, összesen 25.
8. Nagy Lajos, a Rác-utcai I. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán 6, összesen 22.
9. Szabó Mária, a közp. I. fiúosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 1, összesen 1.
10. Szalay Ida, a IV. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 5, összesen 5.
11. Szénási Ferenc, IV. fiúosztály tanítója. Működési éveinek száma Nagykanizsán I év, összesen 5 év.
12. Váry Jolán, a II. leányosztály tanítónője. Működési éveinek száma Nagykanizsán 4, összesen 6.
53
Rác-utcai I. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, beszéd- és értelemgyakorlat, számtan, ének, rajz és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Anlauf György jel Magyar Ferenc jó
Bagonyai József jó Németh Károly jel
Bolf Ferenc jó 30 Németh József jó
Bolf György jó ■ Nincsics István jel
5 Bolf József jó Neumann Ferenc jel
Buncom József jel Pati László km
Benedek István jó Pásztor Ferenc jel
Dani László jel 55 Papp Ferenc kit
ifj.Flumbort László elégs Samu György jó
10 Flumbort Lajos elégs legifj. Szollár László jó
id.FIumborí László jó Szmodics Károly jel
Fülöp János jel Simon István jel
Farkas Károly jel 40 id. Szollár László jó
Flinger Ferenc jel ifj. Szollár László jó
15 Godina Antal elégs Szokol János kit
Gerencsér János jel Tiszai Ferenc jel
Herjávec László kit Tóth János jó
Herceg Antal elégs 45 Tislér József jel
Haszon János jel Tóth Károly km
20 Horváth József jó Ötvös László jel
Ifcsics Ferencz jel ifj. Varga Ferenc elégt
Igri György jó id. Varga József km
Kálovics József jel 50 Varga István jel
Kálovics István jó Vajda László elégt
25 Knausz Bódi jó id. Varga Ferenc kit
Mátés József jel ifj. Varga József km
Magyar János jel
I. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, beszéd- és értelemgyakorlat, számolás, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános oszíályz. A tanuló neve általános osztályz.
Anek Sándor kit 20 Mátés László jó
Bárány József jel Milei László jel
Benke Ferenc jel id. Nagy József jel
Brinner Lajos kit ifj. Nagy József elégs
5 Dolmányos László mh Németh József elégt
Farkas György kit 25 Nyerki Ferenc kit
Fekete József elk Plander József elégs
Gerócs János elégs Révész István kit
Gozdán Ferenc jel Sásváry József jó
10 Hegedűs Ferenc jel Strukla György elégs
Horváth József elégs 30 Szerdahelyi Antal jó
Horváth Lajos jel Szever János elégt
Juhász György elégs Szever György elégt
Kálovics Ferenc elégt jó Szokol György elégs
15 Kellerman Antal Szukovics József elégs jó
Kotnyek István elégt 35 Tuider Péter
Kötő Ferenc elk Varga Károly kit
Kunics Károly km Vinczek Zsiga elégs
Lervencz János „ jó Zsgánecz József jó
55
11. fiúosztály
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, beszéd- és értelemgyakorlat, nyelvtan, számtan, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Bartol Ferenc elégt Kis László kit
Bagonyai Ferenc elégs jó 40 Kis Mihály kit
Bolf József Koszegnár Lajos elégs
Bolf Ferencz elégt jó Kovács László elégs
5 Bolf Antal Kunics Ferenc jel
Bogdán Gáspár jó Kuti József jel
Bunczom György jel 45 Kuzsner Ferenc jó
Dani János elégt Lőrincz Ferenc jó
Dani Ferenc jel Magyar László jel
10 Dávidovics László elégt Marton Ferenc elégt
Dávidovics Sándor jel Major György jel
Dolmányos Károly jó 50 Mezei Pál elégs
Farkas László jó Mihálecz Mátyás elégt
Farkas Lajos jó Milei Ferencz jel
15 Faics László jel Milei Józset jó
Fekete Boldizsár jó Muczer József elégs
Ferk Antal elégs 55 Munkácsi Imre jel
Flumbort Károly jel Muczer György elégs
Furdán József elégs Nagy György kit
20 Flumbort József elégs Nagy Károly kit
Fülöp László elégs jó Ötvös József elégt
Gozdán József 60 Pinczinger József jel
Gerócs László jó Poszovecz György elégs
Gödinek Ferenc jó Rácz György elégs
25 Gödinek Lajos jel Rózsa Sándor jel jó
Gödér Péter jó ifj. Snef György
Gudlin György kit 65 id. Snef György elégs
Gunyhó József elégs Szilajka György elégs
Horváth Ferenc jó Szokol József elégt jó
50 Imrei József jel Szollár Ferenc
Kangyalics György jó Szmodics József elégs
légid. Kálovics József jel 70 Tiszai József elégt
id. Kálovics József jel Tóth Péter jel
ifj. Kálovics József elégs Varga Károly jó
35 Kálovics László jó Varga László jó
ifj. Kálovics Ferenc elégs Varga János elégt
id. Kálovics Ferenc jó 75 Varga György jel
Kis Ferenc elégs Venczel József elégs
56
t
III. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvfan, számtan, földrajz, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Andri Ferenc jó Kálovics Ferenc elégt
Auer József km Kálovics József jel
Bai István elégs Kiss Ferenc jel
Bagonyai József jó Kiss György jó
5 Bedenek József elégt 40 ifj. Knausz József jel
Bencik György jel id. Knausz József elégs
Belovics Ferenc elégt Kovács István elégt jó
Berke Lajos jel Kovács József
Balf József km Kaszegnár György jó
10 Buncon Ferenc jó 45 Krisztián József jel
Csóka István jel Kulcsár Lajos jel
Csordás József elégt Lenkovics Ferenc elégs
Dani János elégs Milei Vendel jó
Dávidovics József jel Mikó József elégt
15 Dervalics József jó 50 Molnár József jel
Dolmányos György jel Mujzer Ferenc jó
Dolmányos József elégs Mucer Ferenc jó
Farkas Sándor jó Nagy János km
Feleki Rezső jel Nóvák István elégs
20 Ferk László jel 55 Nyerki Lajos jó
Furdán György elégs Ötvös László elégs
Gödinek László km Palkó József kit
Gudlin János jel Parti István elk
Hokman Ferenc jel Perkó József elégs
25 Hokman László jó 60 ifj. Plander Boldizsár elégs jó
Horváth György jel id. Plander Boldizsár
ifj. Horváth József jel Proszonyák Lajos jó
id. Horváth József kit Schneff László elégs
Horváth Joh. József elégs Schneff József km
50 Igri József jel 65 Szmodics György elégs
Jámbor György elégs Szokol József elégt
Jámbor Károly jel ifj. Szollár György jel
Jankovics Ferenc elégs id. Szollár György elégs
Juhász István elégt Tislér József jó
55 Kapai Vendel jel 70 Vajda János jel
57
IV. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, számtan, földrajz, nyelvtan, ének, rajz és testgyakorlat.
Magánvizsgát tett:
Auer Ferenc Kolossá József
Batica József Varga József
A tanuló neve % általános oszíályz. A tanuló neve általános osztályz.
Andri /ános jó Kis László jel
Anek Ferenc jel Kunics Ferenc jel
Auer /ános jó 35 Kunics /ózsef jó
Baj Ferenc jó Kunics László km
5 Baj Károly jó Kuruc József jó
Belovics László jó Lenkovics István km
Bécsi /ózsef elégs Magyar József jel
Bolf /ózsef jó 40 Marton Ferenc jel
Bolf László jel Mihalec László km
10 Borovics Ferencz jel Mikó László jó
Buncom /ózsef jó Milei László elégt
Buncom Sándor jó Molnár János elégt
Csanádi /ózsef jó 45 Mucer Boldizsár elégs
Dervalics György elégs Mucer ./ózsef elégs
15 Dolmányos Ferenc jó Német György elégs
Faics Ferenc jel Nagy i/ózsef elégs
Faics /ózsef jó Nóvák János jó
itj. Farkas /ózsef elégt 50 Osvald János km
id. Farkas /ózsef elégt Proszonyák Vendel km
20 Farkas Sándor elégs Radasics Lajos elégt
Géber Ferenc elégs Samu József jó
Godina /ános elégs Simonka Ferenc elégs
Gozdán György jó 55 Sneff /ózsef jó
Gudlin László jó Sneff Ferenc jó
25 Hegedűs Ferenc jel Szalai József jó
Hegedűs Károly jel Szerdahelyi György jó
Hóbor Lajos elégs Szerdahelyi József jó
Horényi Pál jel 60 Szmodics József elégs
id. Kálovics László elégs jel Szmodics László jel
30 köz. Kálovics László Szokol László jel jó
ifj. Kálovics László jó Varga János
Kálovics Sándor jó
58
V. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, nyelvtan, olvasás, fogalmazás, számtan, mértan, földrajz, történelem, alkotmánytan, természetrajz, rajz, szépírás, ének és testgyakprlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Anek József jel Imrei György km
Bagonyai József jó ifj. Kálovics József elegs
Balogh György elégs id. Kálovics József km
Bedenek István elégs Koszedner József elegs
5 Bolf Jápos elégs 25 Kovács Mátyás elegs
Buchholtc Viktor jel Krisztián György km
Csondor László elégt Kuzsner József elegs
Dani Ferenc km Lancsák Jenő jo
Dolmányos Gy. jó Marton József elegt
10 Furdán József elégs 50 Mihálec László km
Godina József km Mikó György km
Gócán István jel Mucer György km
ifj. Horváth József jó Bolf Mucer József jo
k. Horváth József elégs ifj. Mucer József elegs
15 id. Horváth József elégs 55 id. Mucer József jo
Horváth László elégs Németh István jel
Ifcsics József elégs Rác István elegs
Igri Ferenc elégt Stocker József elegs
Igri József elégt Varga József elegs
20 Imrei József elégs 40 Varga László elegs
59
VI. fiúosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, számtan, mértan, földrajz, történelem, alkotmánytan, természetrajz, természettan és vegytan, gazdaságtan, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Anlauf István jó Kuzsner László km
Baj Ferenc jel Kuzsner Sándor elégs
Dervalics József elégs 10 Láng József elégs
Fülöp László elégs Plánder László jó
5 Hajdú Lajos km Simoncsics Lajos km
Istéf Sándor km Vajda Károly elégs
Kálovics József elégs Varga József elégs
60
Rác-utcai I. Icányosztály.
Tantárgyak: hitfan, irás, olvasás, számtan, beszed- és értelemgyakorlat, ének.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Anda Kati elégs Knausz Rozi jel
Baj Anna jel 25 Lázár Margit jó
Bander Teréz jó Mihálec Rozi jel
Bolf Kati elégs Magyar Anna jó
5 Berke Júlia elégs Martinec Mari jel
Buncom Ilona kit ifj. Nóvák Teréz jel
Farkas Viktória jel 50 Német Mari jel
Farkas Mária jó id. Nóvák Teréz jó
Gödinek Kati elégs Ötvös Kati jel
10 Godina Kati jel Plánder Erzsi jó
Gudlin Teréz jel Plánder Ágnes km
Gödinek Julis elégt 35 Plánder Júlia jel
Godina Julis jó Plánder Anna elégs
Gozdán Mari jel Plemmer Julis jel
15 Gudlin Anna jó Polai Kati jó
Gödinek Mari elégs Szmodics Kati elégs
Horváth Anna elégt 40 Szmodics Anna jó
lfcsics Kati kit Tiszai Kati kit
Jakopánec Erzsi elégs Tiszai Mari jó
20 Igri Erzsébet elégt Tóth Mari jó
Kubát Mari elégs Véber Mari elégs
Kálovics Kati elégs 45 Varga Rozi jel
Kálovics Mari jó
61
VI—VII. kcr. közp. I. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, beszéd- és értelemgyakorlat, számolás, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve ; . • _ általános osztályz.
Anek Julia elégs id. Horváth Anna elégt
ifj. Anek Katalin mh Horváth Erzsi jó
id. Anek Katalin elégt 55 ifj. Horváth Katalin jel
Anek Mari kit id. Horváth Katalin jó
5 Baj Anna kit Horváth Júlia jel
Bagonyai Julia jó Horváth Mari jó
Bali Anna elégs /ámbor Anna jó
Balogh Róza jó 40 Kálovits Róza \'jel
Balogh Julia elégt Kellermann Mari elégs
10 Bánder Julia jó Kis Anna jel
Barthol Mari jó Kis Erzsi bt
Berger Mariska . jó Kis Mari kit
Brinner Anna elégt 45 Kristóf /ulia elégs
Brinner Gizella jel jó Martinecz Katalin kit
15 Bedenek Apollonia Mikó Anna jó
Bogár Mari jel jó Muczer Katalin jó
Bognár Berta Nagy Mari jó
Csordás Anna jel 50 Németh /ulia elégt
Dávidovics Julia elégs Németh Mari elégt
20 Dávidovics Mari jel Parti Mari elk
Dervalits Anna elégs Plánder Mari . kit
Dervalits Julia elégs jó Plánder Róza jó
Faics Katalin 55 Samu Anna jel
Fekete Julia elégt Schneff /ulia jó
25 Ferk Ilona kit Simon Katalin jó
Flumbort Katalin elégs jó Stark Mária km
Farkas Mari Tischlerics Anna jel
Gudlin Julia jó 60 Tóth Ilona jó
Hegedűs Anna jó Véber /ulia jó
50 Hegedűs Julia jel Wugrincsics Teréz elégs
Hochmann Jnlia bt Ziegler Apollonia elégt
ifj. Horváth Anna jel
62
II. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, beszéd- és értelemgyakorlat, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, rajz, ének és testgyakorlat.
A tanuló neve m si o g, c 2? ■10 -co 2 1 -to O A tanuló neve általános osztályz.
Balassa Margit elegt 55 Markovics Mária jel
Balogh Rozália jel ifj. Marton Rozália elégs
Bagonyay Mária jo id. Marton Rozália elégs
Baj Juliánná jo Molnár Ilona elégs
5 Bodó Mária elegs Mód Anna jel
Bolf Rozália jel 40 Mihálecz Katalin jó
Bolf Muczer Róza jel ifj. Mihálecz Mária jó
Budai Rozália elegs jo id. Mihálecz Mária elégs
Behák Apollonia Mészáros Katalin jó
10 Berke Róza jo Nagy Mária jel
Dani Anna jel 45 .Ország Rozália jó
id. Dávidovics Júlia elegs Plánder Mária jel
ifj. Dávidovics Júlia elegs Poszovecz Katalin jel
Dávidovics Rozália elegs Reiszner Katalin jó
15 Dávidovics Mária kit Rodek Erzsébet jó
Dervalics Mária jo 50 Sásvári Rozália elégs
Farkas Anna kit ifj. Sneff Katalin kit
Farkas Katalin elegs id. Sneff Katalin elégs
Gödinek Katalin elegs jo Steszlin Katalin jel
20 Gyertyák Anna Szilajka Juliska kit
Hajdú Rozália kit 55 Szokol Rozália elégs
Hóffer Erzsébet jo Szmodics Juliánná jó
Horváth Juliánná elegs Szmodics Anna jó
Horváth Anna elegt Szmodics Rozália jó
25 Istéf Mária elegs ¡6 itj. Tiszay Anna elégs
Kiss Rozália 60 id. Tiszay Anna elégs
Kubát Mária jel Tujder Krisztina elégs
Kunics Mária jo Vajda Anna jó
Kummer Júlia jo Vajda Mária jó
50 Kellermann Rozália jo Varga Terézia elégs
Kellermann Katalin kit 65 Varga Anna kit
Krisztián Katalin jo Véber Juliánná elégs
Magyar Juliánná jo Vojkovics Katalin kit
Martinecz Rózsi jel Zsupánecz Mária elégt
63
III. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, számtan, földrajz, nyelvtan, rajz, ének és kézimunka.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Anda Borbála jó Lervenc Júlia elégs
Anek Katalin jel 55 Liplin Anna elégt
ifj. Bagonyai Kata jó Mihalecz Júlia elégs
id. Bagonyai Kata jó Mihalecz Mária elégt
5 Bogdán Margit jó Mihalecz Anna jó
Bence Katalin elégs Miilei Kata elégs
Bolf Mária elégt 40 Mikó Mária jó
Biró Katalin elégt Nincsics Katalin kit
Buncom Anna elégs Németh Anna jó
10 Büki Júlia jó Németh Rozália jó
Dávidovics Mari jel Németh Teréz jó
Dávidovics Anna elégt 45 Peti Anna jó
Farkas Rozália elégs Rodek Rozália jel
Fekete Katalin jel Sneff Júlia elégs
15 Gaál Anna elégs jó Sneff Rozália elégt
Gozdán Júlia Strukla Anna jel
Gudlin Anna elégs 50 Szabó Júlia elégs
Gyergyák Katalin elégt Törő Katalin jó
Horváth Júlia jó Törő Rozália elégt
20 Horváth Mária elégs Tislér Rozália jó Jó
Horváth Katalin jó ifj. Vajda Roza
Horváth Rozália jel 55 id. Vajda Roza elégs
Hoffer Anna elégs Vajda Mária jel
Imrei Anna jel Vajda Katalin elégs
25 Imrei Mari elégs Varga Mária jÓ, jel
Jugovics Anna jel ifj. Varga Anna
Kálovics Teréz elégs 60 id. Varga Anna jó
Kálovics Erzse elégs Varga Anna elégs
Knausz Mária jel Varga Júlia jó
50 Kuzsner Erzse elégt Varga Kata elégs
Kunics Erzse elégt Vincék Júlia elégs
Kele Júlia elégs 65 Véber Anna elégs
Lázár Mária jó Ziegler Éva elégs
64
IV. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, olvasás, irás, nyelvtan, számtan, földrajz, rajzolás, ének és kézimunka.
A tanuló neve általános osztályz. A tanuló neve általános osztályz.
Anek Róza elégs Kuzsner Anna jo
Baj Anna jel Léránt Mária elegs
Balázs Anna elégt Magyar Júlia elegs
Baríol Anna elégs Magyar Katalin jo
5 Biliege Mária elégs 40 Markovics Anna elegs
Bogár Katalin elégt Martinecz Anna elegs
Bolf Anna elégs Martinecz Erzsi elegs
Bolf Mária elégs Martinecz Ilona kit
Bogdán Lujza elégs Mihalecz Katalin jel
10 Czeiner Mária kit 45 Mihalecz Mária elegs
Dani Júlia jó Mikó Anna jo
Dávid Júlia elégs Orbán Piroska elegs
Dávidovics Teréz elégs Ország Mária kit
Dolmányos Erzsi kit Németh Anna jo
15 Faics Júlia elégs 50 Nóvák Mária jel
Farkas Erzsébet mh Pinczinger Erzsi jo
Fülöp Júlia kit Pásztor Erzsi elegs
Fülöp Katalin jó Polgár Klára. elegs
Gudlin Katalin jó Reiszner Mária elegs
20 Horváth Katalin elégt 55 Steszlin Mária elegs
Herjavecz Teréz elégs Stocker Katalin elegt
Hujber Mária kit Szabó Anna jo
Imrei Apollonia elégt Szabó Mária elegs
Imrei Katalin elégs Szollár Erzsébet elegs
25 Jakopánecz Júlia elégt 60 Szmodics Júlia elegs
Kálovics Júlia elégs Szokol Róza jel
Kele Lujza kit Tislerics Katalin elegs
Kocsis Katalin elégs Varga Anna elegt
Kovács Katalin elégs Varga Ilona elegs
50 id. Kovács Róza elégt 65 Varga Júlia jo
itj. Kovács Róza elégt id. Varga Mária jel
Kók Anna elégs ifj. Varga Mária elegs
Krefli Katalin elégs legifj. Varga Mária elegs
Kummer Mária elégt Vugrincsics Anna elegs
55 Kúti Anna elégt ■ •
65
V. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, irás, olvasás, számtan, mértan, nyelvtan, földrajz, történelem, alkotmánytan, természetrajz, gazdaságtan, szépírás, rajz, ének, testgyakorlat.
A tanuló neve ® si o g, c -C •to \'to 5 8 •10 o A tanuló neve általános osztályz.
Anek Júlia km Lengyel Katalin km
Baj Róza jó Marton Júlia elégs jó
Balog Anna km 25 Marton Katalin
ífj. Dani Katalin jó Milei Anna jó
5 id. Dani Katalin elégs Mihalec Róza elégs
Dávidovics Katalin jó Németh Júlia jel
Dávidovics Margit jeles Németh Róza bt
Dávidovics Róza jó 50 Neumayer Katalin elégt
Dolmányos Anna elégs Orbán Júlia jel
10 Dolmányos Katalin jó Patalics Róza elégs
Flumbort Anna elégs Petőfi Róza jó
Hajdú Ilona jó Radics Teréz jó
Hegedűs Mária kit 55 Rozsonics Júlia jó
Hokmann Anna jó Sneff Erzsébet km
15 Horváth Erzsébet elegs jó Sneff Júlia kit
Horváth Mária Stencsics Viktória elégt jó
Jámbor Mária elégs Szmodics Katalin
Kantó Róza jó 40 Szmodics Mária km
Kálovics Katalin km Szokol Júlia kit
20 Kele Katalin elégs Tislér Mária elégs
Koszegnár Anna jó Zlatarics Katalin jel
Krisztián Mari km
VI. leányosztály.
Tantárgyak: hit- és erkölcstan, irás, olvasás, számtan, mértan, magyar nyelv, földrajz, alkotmánytan, történet, természetrajz, természettan, gazdaságtan, rajz, ének, kézimunka.
Baj Katalin jó Penti Mária km
Horváth Júlia km Szijártó Teréz kit
Horváth Róza jel Szokol Erzsébet km
Jámbor -Júlia jó 9 Török Erzsébet jel
5 Kuzsner Júlia jó .
5
Tankönyvek 1912—13-ik évre.
I. osztály.
Tomcsányiné Cz. Róza, A magyar gyermek első könyve —"50
Ambros, Számtan I. —"40
- Értesitő-könyvecske —"18
II. osztály.
Kozma-Somogyi-Szőllősi, „Pista és Juliska" —\'78
Ambros-Kopecky, Számtani példatár II. f. —"40
R. kath. elemi katek. és biblia elemeivel 1\'— *IzraeI könyörgései
*Az izr. vallásoktatás elemi iskolai vezérfonala II. osztály
számára 1 \'20
III. osztály.
Kozma-Somogyi, Horvátfalva
Ambros-Kopeczky, Számtani péld. III. f.
Szalay Sándor, Elemi földrajz
Juhász, Ütemirási mintalapok
R. kath. kis katekizmus
Gerely, Kis képes biblia III.—VI. o. sz.
*IzraeI könyörgései
*Az izr. vallásoktatás elemei iskolai vezérfonala III. oszt számára
IV. osztály.
Kozma-Somogyi, A szabadság hős unokái 104
Ambros-Kopeczky, Számtani péld. IV. f. —"40
Asztalos-Mártonffy, Földrajz IV. oszt. sz. —\'70
Kozma-Kőrösi, Általános földrajz atlasz —\'70
Juhász, Ütemirási mintalapok —\'40
R. kath kis katekizmus —"56
Gerely, kis biblia III—VI. —\'80
*Izrael könyörgései 1 \'20 *Az izr. vallásoktatás elemei iskolai vezérfonala IV. oszt.
számára 1 \'50
—\'92 —\'40 —\'40 —\'40 —\'56 —•80 1-20
1 20
67
V. osztály.
Kozma-Somogyi, „A Faragó család" 150
Ambros-Kopcczky, Számtani példatár V. —"40
Asztalos-Mártonffy, Földrajz az V. oszt. számára —"80 Kozma-Kőrösi, Általános földrajzi atlasz 1"— Baranyai-Lakatos, Természetrajz 110 Történet V. oszt. számára 1"—
Dr. Kiss Áron, Alkotmánytan —\'48 R. kath. hittan mint a IV. osztályban
*Izrael könyörgései 1 "20
Izr. vallásokt. elemi isk. vezérf. V. o. 1*80
VI. osztály.
Kozma-Somogyi, „A Faragó család" l-50
Ambros-Kopecky, Számtani péld. VI. f. —-50
Asztalos-Mártonffy, Földr. VÍ. oszt. sz. —"80 Kozma-Kőrösi, Általános földr. atlasz V— Baranyai-Lantos, Természetrajz 110 Történet 1"—
Dr. Kiss Áron, Alkotmánytan —48
Egri Tóth Kálmán, Természettan —"90 R. kath. hittan mint IV. osztályban
*Izrael könyörgései 1 \'20
Izr. vallásokt. el. isk. vezérf. VI. o. 180
*Csupán izr. vallású tanulók részére.
Értesítés az 1912-1913. iskolai évre.
A nagykanizsai m. kir. állami elemi népiskolánál az 1912/13. iskolai évre a beírások 1912. szepl. 1 -tői szepí. 9-ig bezárólag lesznek; még pedig délelőtt 9 órától 11-ig, délután 2 órától 4-ig. Ünnepen csak délelőtt lesz beirás. Az I. és II. körzeti tanulók a Zrinyi Miklós-utcai iskola, a III. körzeti tanulók a kiskani-zsai templomtéri iskola helyiségében irathatók be.
A beiratkozáshoz minden tanuló hozza magával „Értesítő" könyvecskéjét, vagy szabályosan kiállított iskolai bizonyítványát. Azok a tanulók, kik először iratkoznak be, iskolaköteles koruk igazolására anyakönyvi tanúsítványt hozzanak magukkal. Az iskolakötelesek sorába az 1912—1913. évre azok lépnek, akik 1906. évi augusztus 31-ig születtek. A mindennapi iskolakötelesek sorából pedig kilépnek, akik 1900. évi szeptemb. 1-je előtt születtek. Akik 1912. augusztus 31-ig betöltötték 12-ik életévöket, csak az ismétlő iskolába vehetők fel.
A beiratási és értesítői díj minden tanulóra nézve kivétel nélkül 1 korona.
Minden tanuló annak az igazgatói körzetnek megfelelő iskolába köteles beiratkozni, ahol a beiratkozáskor lakik.
A vidéki tanulók kötelesek a beiratkozáskor bejelenteni azt a helyet (annak a családnak lakását) is, ahol az iskolai időn kivül tartózkodni fognak. E nélkül nem irhatok be.
Az előadások szept. 13-án kezdődnek. A róm. kath. növendékek szept. 12-én reggel 8 órakor misehallgatással kezdik meg az uj iskolai évet.
Az 1911/12. tanévi statisztikai kimutatás.
Igazgatói körzet és osztály megnevezése A BEIRT TANULÓK K O Z □ L
beiratkozott (0 EI yo b£ N •Q) fO — ¿í E N t- in tO N t- > % c -Q -(O E ■B c W eu Eo 3 <o c -ű to 2 c O -iá ¿t be <fí 10 - E ® . E ! <a E ; C -O > o ! cfi ■a (O ! £_ (0 J= hn £ 22 ■ű (0 !0 ^ t c\'ü 2. :0 «g öo >- —ti > s >3 -5 o ^ c c i > c "<C bo E c ja > •ÖÍ . \'5 £ ■S2 -3 E .2 >- \'(O 0) ■a Íi Ck) >>.-c 5 (0 n3 - >■ bot a E * w > c :0 í s ej C „ Ss vSvi N (O "3 >1 cj Vs •n: u N (fl Cfi" >(U N to -4) (O r a> S > \'10 •0 ^ c az év végén volt osztályonkint a december 31-iki létszámból mulasztott
év elején c & J3 N :0 c cj (0 CJ N vallás szerint an} L- 10 bti ^anyelv szerint kor szerint szept. 1 lakóhely szerint 3 c JO ra O N (O 6c
>> E -ra JH jf 0 u bi c 10 > <u B ■S E to "3 c a> T. u N ti E c | .a \'w c <y <y N XI — cc ^ c C Í E| ^ CL CD é m z wi > c ■"x Tf J n XJ Ö) </> \'O -0 5 c « IC ej to CJ XI 2 c <y (0 <y N c ej ■ B CJ N 03 03 :0
3 > -6) in j :o o ^ X3 E> ; .1 a) E ! ~ 10 ^ (ö ; (O NC (0 0 co 0 b E c 10 (Ü i (O E \'O L- :0 ú \'10 "S ím ! U. K to =o (0 E 0 x bl <u tn :0 > | T3 ^ • 7 i CM ■«a w £ :§ 3 sz ■0 ® M : :o félnapot
I. Igazgatói körzet: Központi 1. fiúosztály. Arany J.-u. 1. „ \' Teleky-u. 1. Központ 11. „ Teleky-u. 11. „ Központ III. ,, Központ IV. A) „ Központ IV. B) „ 43 50 54 39 46 64 66 68 7 11 5 1 1 4 43 57 65 39 51 65 67 72 43 56 65 38 49 64 67 72 3 1 6 1 4 4 3 1 1 — 1 5 5 1 39 -56 -59 -38 -46 -62 3 59 66 4 _ 2 6 7 21 7 2 _ 1 1 43 56 51 38 51 6C 59 68 2 2 2 2 2 2 l 2 3 _ 8 __ _ 2 _ 4 39 54 58 33 46 58 56 63 — !-— 1 — 2 c 3 2 2 _ 1 1 _ 1 1 1 39 56 59 38 46 62 59 66 37 56 57 38 46 61 59 65 2 — 2 — _ 1 _ _ 1 39 56 59 38 46 62 59 66 >— ) — s— _ — 45 -56 -65 -38-49-62 65 68 _ _ — 41 56 6c 58 49 64 II 67 ! 72 42 53 56 38 43 62 65 71 1 1 9 6 2 2 1 41 56 65 38 49 64 67 72 241 30/ 328 62 616 812 736 658 i — — _ _ —
Összesen 430 - 29 459 454 23 12 1 425 2 | 54 | 426 16 \' 17 407 ! 1 12 3 ! 2 || 42£ 419 3 1 42c 446 — 45^ 432 22 454 3757
Központi I. leányoszt. Arany J.-u- I. „ Teleky-u. I. Központi II. „ Teleky-u. II. Központi III. IV. V. — 42 49 49 58 59 54 80 74 7 11 8 3 4 7 4 49 60 57 61 63 61 84 74 47 57 53 57 60 61 81 74 4 7 5 3 8 1 2 1 1 4 1 10 1 45 49 — 52: — 57 — 511 — 601 — 81 — 63 — 5 3 5 5 5 5 2 — — - - 3 49 — 49 — 57 - 50 — 60 — 61 — 84 — 74 — 7 3 5 10 43 49 52 56 50 56 76 58 1— 2 1 1 3 1 1 1 2 2 4 45 49 52 57 51 60 81 63 45 48 52 57 51 60 79 65 1 1 1 :— 43 49 52 57 51 60 81 63 9 — _ — - 57 57 — 53-55 2 60 — 61 — 71] 9 65\' 8 _ 1 1 47 57 53 57 60 61 81 74 46 57 53 56 60 58 80 74 1 1 3 1 47 57 53 57 60 61 81 74 873 853 1248 430 1136 566 1429 919 — — — _
Összesen — 465 44 509 490 31 16 1 458 1 — 28 5 484 - 25 440 — 9 3 6 458 455 2 1 — 458 9 459 20 1 2 490 484 6 490 7456 -
Fiuk és leányok össz. 430 465 73 968 944 54 28 2 883 10 2 82 11 910 16 42 847 1 21 6 8 883 874 7 1 1 883 9 905 28 2 944 916 28 944 11213 —
II. Igazgatói körzet: Rozgonyi-u. 1. fiúosztály II. A) „ II. B) „ III. Huszti-t. III. Rozg.-u. IV. „ V. Huszti-t. VI. 48 40 42 58 67 65 78 39 — 4 9, 52 42 47 62 70 71 80 40 50 42 42 61 67 71 80 39 1 4 4 2 5 6 1 1 49 — ?>S 1 7 — A 1 47 36 42 59 64 63 66 24 2 3 4 2 3 2 1 2 3 3 4 4 2 12 13 3 47 37 42 59 63 61 60 32 — 1 1 1 3 1 49 38 43 60 65 62 67 37 49 38 43 60 65 62 63 36 — 49 38 45 60 65 62 67 37 — 50 42 42 61 67 70 80 39 _ — 50 42 42 61 67 71 80 59 50 42! 42 61 67 71 80 39 50 42 42 61 67 71 80 39 548 324 542 755 759 777 598 598 22 95 133 119 118 196 72
— 5 4 3 6 2 1 3 13 3 — 43: — 60; 3 65 2 62 11 67 26 37 17 1 3 5 9 \'11 5 1 4 1 1 1 1 1 7 1 4 1 — — —\' "l —II
Összesen 437 — 27 464 452 22 20 1 421: 60 1 45 5 401 32 31 401 1 7 4 8 421 416 5 — — 421 451 — 1 452 452 — 452 5015 755
Rozg.-u. I. leányoszt. II- lH. A) „ III. B) „ IV. VI. — 48 52 54 57 78 33 1 1 3 3: 3: íj 49 53 57 60 81 34 48 52 55 58 79 34 5 1 3 3 9 1 2 2 1 46 — 52; 1 50 2 56 1 70 6 331 12 1 8 4 2 5 1 1 45 48 51 56 69 30 1 3 2 3 4 2 3 2 4 7 2 2 45 50 45 54 63 32 — 1 3 1 3 1 1 1 4 1 1 1 46 52 50 56 70 33 46: 521 50 56 70 33 — — — 46 52 50 56 70 33 — 48 52 55 58 79 54 — 48 52 55 58 79 34 48 52 55 58 79 34 —1 48 52 55 58 79 34 778 989 873 1292 1589 576 64 296 147
Összesen -— 322 12 334 326 20 4 1 307 22 1 20 1 299! 16 19 289 — 8 7 3 307 307 — - 307 326 — 326 326: 326 6097 507
Fiuk és leányok össz. 437 322 39 798 778 42 24 2 728: 82 2 65 6 700 48 50 690 1 15 11 728 723 5 — - 728 777 1 778 778 -|| 778 11110 1262
III. Igazgatói körzet: Rác-utcai 1. fiúosztály Templom-t. 1. II. III. IV. .. V. ) , VI. ) " 53 24 64, 68! 54 28 6 1 12 12 2 9 12 8 54 36 76 70 63 40 14 53 34 76 68 63 40j 14 1 2, 1 1 4 5 5 9 5 1 • 49 2 33 — 76 — 64 2 58 — 31 11 13 10 _ 4 22 3 8 7: 3; 4 1 54 36 76 68 51 20 6 5 4 8 2 9 1 49 33 76 64 58 31 13 — — —! — 49 33 76 64 58 31 13 49 32 76 64 58 31 13 1 — 49 33 76 64 58 31 13 1 1 50 33 76 68 63 50 4 2 10 10 — 53 34 76 68 63 40 14 53 33 76 68 63 40 14 1 53 34 76 68 63 40 14 155 354 1132 603 501 796 560 131 26i 42 351 187 435 158
Összesen 297 — 56 353 348 • 5 28 l| 324 25 4 47 1 2611 24 324! —|| 324 323 l| 324 2| 524 22; —|| 348 347 1 348 29011 1530
Rác-utcai I. leányoszt. Templom-t. I. „ II. III. „ IV. „ „ . V. ) VI. ) " —! 45 62: 68: 66 67 25 4 1 2 3 18 5 45 63 68 68 70 43 9 45 63 68 66 67| 43 9 2 21 6 1 1 44 — 60 — 68 — 66 — 64 1 35 6 6 3 — 11 12! 8 2 A 1 11 1 44 58 68 64 7n 4 7 4 44 60 68 66 64 35 6 — — — — 44 60 68 66 64 35 6 43 60 67 66 64 35 6 1 1 —! 44 60 68 66 ¿/t 2 45 63 68 66 66 41 9 1 2 — 45 63 68 66 67 45 9 45 63 68 66 66 43 9 1 45 65 68 66 67 45 9 590 66 312 433 325 803 182 226 95 34 306 109
Zj 8 3 — — _ 30 — 9: — 7 35 — 6
Összesen — 337 29 366 361: 10 12 li 343 10 — 34 2 343 ll| 11 343: - 343 340 2 1 343 2 356; 3 - 361 360 1 361 2511 544
Fiuk és leányok össz. 297 337 85 719 709 15 40 2| 667 35 4 81 3 604 16 35 667 - 667 663 3 11- 667 4: 680 25 709 707 2 709 5412 2074
I—III. körz. összesen 1164 1124 197 2485 2431 111 92 6 2278 127; 8 228 202214 80 127 2204 2 36 17 19 2278 2260 15 2 1 2278 13 2362 53| 3 2431 2401 50 2451
Ism. isk. I—II. ig. körzet. „ III. „ 27 70 76 72 — 103 142 103 142 — 8 19 95 —1 123 — — — 63 — 50 —| — 84 120 1 — 10 3 95 123 95 123 __ 95 125 _ — 103 — 142—|| 103 142 103-142 - 105 142 348 250 125 180
Ism. tankötelesek össz. 97 148 -: 245 245 27 218: — — — 113 — — 204 1 13 218 218 218 — 245 — 245 245- 245 598 305