Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.86 MB
2018-04-04 13:44:29
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
40
275
Rövid leírás | Teljes leírás (109.72 KB)

A nagykanizsai Városi Kereskedelmi Középiskola
(IV. évfolyama: felsőkereskedelmi iskola)
és az iskolával kapcsolatos
női kereskedelmi szaktanfolyam értesítőja
az 1942-43. iskolai évről
az intézet fennállásának 86. évében
Közzétette:
Surányi Gyula igazgató
Nagykanizsa, 1943.
kiadta az iskola igazgatósága: Csengery-út 10. szám - telefon 3-75.

fl NAGYKANIZSAI VÍROSI
KERESKEDELMI KÖZÉPISKOLA
(IV. ÉVFOLYAMA: FELSŐKERESKEDELMI ISKOLA) ÉS AZ ISKOLÁVAL KAPCSOLATOS
NÜI KERESKEDELMI SZHKTflNFOLYBEfl
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1942-43. ISKOLAI ÉVRŐL.
flz Intézet fennállásának 86. évében
^cd&Ad' u <yj/í
KÖZZÉTETTE: S ^y
SURÚNYI GYULA V A
1%' rí
NAGYKANIZSA - 1943.
KIADTA AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁGA: CSENGERY-ÖT 10. SZ&M - TELEFON 3-75.
—íiil1 lI'UiH*11 HM" H',T1 HIJ1 MIH ►"'íll MTl 'H1tf,*M [1 í^" i M il)' H^»^ ■' [| 11" L,( li f i I11 "i H f '»mi" 'lltí11 '^iH I"' M [f T" ■ M1M'1 ,flf II1"1 üiT^
0102000801025353020200022301020109010000
5301015301020001022302230002020001010053000200010100000101020201000802000001

fl NflGYKflHIZSfll VfiROSI
KERESKEDELMI KÖZÉPISKOLA
(IV. ÉVFOLYAMA: FELSŐKERESKEDELMI ISKOLA) ÉS AZ ISKOLÁVAL KAPCSOLATOS
NŰI KERESKEDELMI SZIIKTIINFOLYnM
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1942-43. ISKOLAI ÉVRŐL.
űz Intézet fennállásának 86. évében
KÖZZÉTETTE:
SURÚNYI GYULA
igazgató.
NAGYKANIZSA
- 1943.
KIADTA AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁGA: CSEMGERY-ÚT 10. SZÍM - TELEFON 3-75.o; ífF .«¿í

• " ■: v 4 :. :
93048 Közgazdasági R.-T. Nagykanizsa nyomdája A nyomdáért felel: Zalai Károly.
Felelős kiadó : Surányi Gyula igazgató.
1942. augusztus 12.-én mélységes megilletődéssel vettük a hirt, hogy dr. Villányi Henrik, iskolánk 36 éven át volt tanára, illetve igazgatója megtért Alkotójához. Midőn e sorokban a kötelező megemlékezésen messze túlmenő kegyelettel áldozunk szellemének, szeretném felmérni azt a példaszerű kötelességtudást, azt a nemes célokért hevülő lankadatlan munkásságot, a kereskedelmi szakoktatás ügyének azt az emésztő szeretetét, ami benne lakozott, hogy azoknak a nagyságáról másoknak is számot adhassak, s a reá való emlékezésből erőt meríthessen minden pedagógus. Mert vérbeli pedagógus volt és egész élete komoly nevelő munka. Ajkán varázsa volt a szónak, de főleg egyszerűen nemes egyénisége, lelkének emelkedettsége, munkabírása és munkaszeretete vívta ki a tanítványok és kartársak tiszteletét. Tanítványait egyéniségének tiszteletet parancsoló erényével, több szeretettel, mint szigorúsággal nevelte. így érte el, hogy kérő szava mindenkor parancsnak számított, s midőn később is a nyugalom éveiben megjelent iskolai ünnepélyeinken, minden alkalommal láthattuk egykori tanítványai szeretetének, gyengéd figyelmének megnyilvánulását, mi a nevelő önzetlen munkájának egyedüli, de mindennél többet érő jutalma. Kartársai társaságában az összetartás, a megértés szellemét képviselte, mihez a szilárd alapot nemes életének egyszerűségével, mindenben segíteni akaró jóakaratával és megnyerő uri modorával hordta össze. Magas műveltségét nem zárta az iskola falai közé, társadalmi téren is a legszerteágazóbb vonatkozásban bocsátotta a köz javára, ahol bámulva csodáltuk 85 éves korát feledtető szellemi frisseségét, lelkének elevenségét, a minden után kutató érdeklődését és emberöltőket visszaidéző csalhatatlan memóriáját.
A gondviselés kegyes volt hozzá, lélekben mindvégig fiatal maradt; a nyugalom évei csak annyit jelentettek, hogy a csengő szavára nem jelent meg az iskolában, de fáradhatatlan tevékenysége sohasem pihent.
Koporsójánál generációk álltak és mindenki abban a tudat...