Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.33 MB
2018-04-10 13:00:23
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
26
162
Rövid leírás | Teljes leírás (123.22 KB)

A nagykanizsai izr. hitközségtől
fenntartott
fiú felső kereskedelmi iskola
az 1932-33. iskolai évről.
az intézetet alapították 1857-ben.
Közli:
Balog Dávid igazgató.
Nagykanizsa
Gyarmati Gy. könyvnyomdája
8812

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSAI ITKÖZSÉGTŐL FENNTARTOTT
.......NEGYEVFOLYAMU
FIÚ
FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA
ERTESITOJE
AZ 1932—33. ISKOLAI ÉVRŐL,
AZ INTÉZETET ALAPÍTOTTÁK 1857-BEN,

KÖZLI:
BALOG DÁVID
IGAZGATÓ.
NAGYKANIZSA GYARMATI GY. KÖNYVNYOMDÁJA 8812
2391534848232353532323534848482348535353485323482323235323484890482353484823000201010253234848535323534848235323484853485348010101015353234823485323
A NAGYKANIZSAI IZR. HITKÖZSÉGTŐL FENNTARTOTT
NÉGYÉVFOLYAMÚ
FIÚ
FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1932—33. ISKOLAI ÉVRŐL.
AZ INTÉZETET ALAPÍTOTTÁK 1857-BEN.
NAGYKANIZSA GYARMATI GY. KÖNYVNYOMDÁJA 8812
I.
ÁDÁM RÓBERT
1932. november 24-én terjedt el városunkban a szomorú hír, hogy iskolai szakosztályunknak nagyrabecsült tagja és intézetünknek lelkes barátja, Ádám Róbert nagykereskedő elhunyt. Bár azóta már hónapok teltek el és tudjuk, hogy az idő az emberi szív íájó sebeit meggyógyítja, mégis bánatos érzéssel gondolunk még ma is a nagy veszteségre, amely a körünkből való végleges eltávozásával iskolánkat is érte.
Ádám Róbert ugyanis a kereskedők ama tiszteletreméltó gárdájához tartozott, akiben hivatás- és munkaszeretet, kereskedelmi szaktudás és általános műveltség vallásos szellemből fakadó hagyományos zsidó hithűséggel és az ezzel karöltve járó erős hazafias érzéssel párosult. Ezért volt őszinte és osztatlan a részvét, amelyet élte delén való elhunyta polgártársaiból kiváltott. A derűs kedélye mellett is mélyen érző, minden szép és igaz ügyért áldozatosan is lelkesedő embernek az elmúlása azonban különösen bennünket érintett fájdalmasan, mert benne nemcsak szeretetreméltó, kedves barátunkat, hanem iskolánk volt tanítványát és a nagykanizsai felső kereskedelmi iskolát végzett tanulók szövetségének ügybuzgó elnökét vesztettük el. E minőségében benső meggyőződéssel vallotta és hirdette a szövetség eszményi célkitűzéseit és lelkesen támogatta azt a törekvésünket, hogy a nagy értéket képviselő intézményt a jobb időkre sértetlenül át kell menteni. A volt tanítványnak a hálaérzete nyilatkozott meg az iskolánkhoz való szeretettel teljes ragaszkodásában is, ezért becsülte annak tanári karát, ezért volt érdekeinknek és nemes törekvéseinknek vérmérsékletének megfelelően harcos\' szószólója, a tanulóifjúságnak pedig atyai jó barátja és támogatója. Emlékét szívünkbe zárjuk és kegyelettel megőrizzük.
HIRSCHLER SÁNDOR
A Mindenható bölcs akaratában való megnyugvás enyhítette csak a fájdalmunkat, amelyet 1932. szeptember 30-án az a lesújtó gyászhír váltott ki belőlünk, hogy Hirschler Sándor takarékpénztári vezérigazgató és kincstári tanácsos, az iskolánkat fenntartó nagykanizsai izr. hitközség általánosan tisztelt alelnöke és iskolai szakosztályunknak érdemes tagja váratlanul elhunyt.
Ma, amikor a mostoha gazdasági viszonyok folytán mindinkább elhomályosulnak azok az erkölcsi alaptételek, amelyek, a társadalmi életünknek biztos pillérei, tudjuk csak igazán értékelni Hirschler Sándor egyéniségét, akinek egész életét a lelkiismeretes munka töltötte be és akinek a férfias, tiszta jellemű ember volt a mintaképe és a feltétlen korrektség a munkatársa. Hivatali állása erősen lefoglalja ugyan, de azért szakít magának időt arra is, hogy gazdag élettapasztalatait, tudását és szakértelmét a köz javára is kamatoztassa. így szerzi meg nemcsak Nagykanizsa mértékadó köreinek osztatlan tiszteletét és becsülését, hanem a legfelsőbb helynek kitüntető elismerését is.
4
A jól megérdemelt elismer...